Sunteți pe pagina 1din 2

..LJ .

lbatros-ul, pe :'lre tln grl~p Critics Ii eraril. e un dam ­


d . l.inL'ri in fruute eu Oeo Du n. u in car se exerseQzij Illill
mitTescu I-au initiat in 1941. d ­ toti colabaralorli revlsiei, cro­
lin~Lc 0 g 'neralic nonconlor­ nicn literal'll Lilnd scmnatA
mistA. Nu s poate vorbi de 0 clnd de until, dnd d altul.
l:J"upare rig'id a acestci re iste Marin il'bule. cu pr zinta
pArutA inlre 10 martie-15 iu­ Dlcfando-uj divers a1 lui Per­
nie 1941, in total 7 numerc, La p( ssicius (nr. I) sau ;eo Du­
p imul numar lista gruparii milrescu vorbe~te desprc va­
updnde pe Geo Dumilr cu, lumul de poeme, alH de ~inc('r
Elena Dia on Florin Lucea­ ~i indrlizne~ I.ntltulat, o:u IlU­
ell. Dinu P ilia t, AI. Cerna­ mole iubitel, Lucretia Bug",ac
Rildulescu, 0\ idiu Ri Ireanu, de Ion Velicu: () po.ll u' Tl_
Marin Sirbulescu, Tiberlu n~la in "cimp\ll p e~il: COll)un
Tretinescu ~i Virgil Untaru. a1 ElctualitMii anchiloz:Hll in­
De la numttr la numar gl'upul lr-un !irism exteriol' si mi­
l~i adauga nl(1 membri prin mind cu dispcrare un VI'S fln­
eliminaren unora; astfal la lJpatic-protocohll'" .
or_ 2 se adall li Marin 'I'Omll, Aproape un intI' numar
1a nT. 3-4 Ben Corlaciu, e Ie inchlnat lui Pan'l! !slra­
nr. 7 Onen Tnl pa, iar Geo Du­ ti, Felix Anadam pre7.enfin­
mitrescu figul'eazii, incepiod du-l eo pe un umanita.l'ist
eu or. 5-u. in c' . tA, prin (panait, frstele omuluil. iar
pseudonimul Felix An dam, Dimitr[e c.;\J·bru d, ,Ii, In­
sub care ~I-a tiparit ~i pri­ dU-i un poem: "In l.oam­
mul volum de versun (, rit­ Da nului 1939 / Clnd zorile
meticA. 1941). Felix AIL': dam (pseudonjm an­ ie~eau din mare inghetate 1
Primul numiir nu s des­ t npann ('on('{~pul en 0 fron Trei moni vcgheau. trei mor­
thida cu un articol-program; dA) citilm 0 stro!il din pOt.:mul tl; I lsus, Lord Byron ~i Pa­
nlllnoa:rafii, m.'irlurhcsc e3 0 muno­ salulul lui Mircea Slreinul De lin apArut in or. 3-4 al nait I trati... Sint citabile ar­
13'0 pa•.) de'nrC' GOOI'gO Baeo! iii, ca (Drum bUD, Ill"icleni I) nil in­ revisLei: ,,Tntr-o zi \'01' VI'nJ licole1e lui Tiberiu Tretineseu
nului lrecul dl' 'iiIl;)il Pelr(.l\Clll)U, mli depllne.5ta Deest ollciu. Pro­ pC'ste noll Amintirile c,. 0 hoar­ despr simbollstul D. Iacobes­
lTul -n rlliiat IICl'lor lllasuri care mw gramul revislcl apare mal dA barbar . / Din pac ; Limpu­ eu (or. 5-6) sau despre Ibrai­
mli. eJ( peratc de eX1raordmarn longc­
('I roman de I.) • min sCU incoacc, sus­ mult din cont{'xt dpcit din ar­ lui - pustiit4 larA - I Yo !.re­ I ann tii scrlltorlJ coni l)JlO­
ui t'oolemporan ,;c in cepe cu 8, nu eu ticolc editoriule, Totu~i, in Dr. bui S8 ne l'et.rBsem goi". r nl (or. 2)..
,., en lihail Pclrnvcanu ~li Ii sed des­ 5-G, prof ~onl1 univer>;itnr Poezil au mal semoal Ele­ F Ux Anndam ia, in nr 7.
lIumai 0 micrumoDograCie. :lbia tl" dnd Raul Teodorcscu ,core gira .. Ic­ na Diaconu (~ah, nr. 2; Bal un intelvlu lui Perpessicius,
galiWtea" puuli~a~iei, Intr-o nr. 3-4), Florin Luce.<;cu (au­ un interviu noncan!ormi!l;
~a aib3 optiunil lui. lotuJ e en imagi­ scurU} expunerC' jntituL,tA pr..... pentru ed.ificare cltiim un
altul 8U fie plllll7ibiUi. Rccunoscintl c­ ci~ri progr8J1l~tice, mal mult tor al unor e curl despre pic­
I"l:1Jldntlerii, obI' 'ctul luhctrios al eeree­ tori, a canli clivital.c' pOdi • Eragment. ('uprinzfnd 0 in­
d anilizli a cclor dnci numere gura intl'ebal'c ~i un singur
, 1lI0nOILrilfill Illi lHihail Pelrolleanu nu Elplirute, fnceardi 0 d 'finire a S-a consumat ~i In rUI>l"ic;) dt.'
r'Cs!a de proll ilote ~i un u~Or aer apo­ "Cintece noi" a Univcr'ului raspuns : ,,- Socotl~i c1i - eel
orien,tArii 1'<;\ i t i- •.Ndej:/i Ii de putin - tentatJvele de dirija­
anumite Corrnule ~l dE'Sbrilc4i literar), Mihnea Gheorghiu (un
me un i analize atcnte l1i mulhlnteral Epilo whitmanninn, or. ?), re a creatiei literare caire u­
, in c, Jjitr'klc ..Umver ul pCI lie bsl'o­ de orice lerulinte. sintem dor­ nele noi obiective ideologlce
niei de a spori COd!'lc d· coln­ Ben Corlaciu (complel dlfelit
I". urmiirilld 1l'bnka inlcrioadl sJ Ich­ :Ie poezlo a de azi), Mal'in Sir­ - stimulate desigur de neno­
pr cupat in Ii m..tl mult do :l descrie oonlre 11 gmpului eu llportu1 rocirlle p care ie-am avut de
tuturor acelorn elITe (Ted (";1 ;9i UI I u (Oialog, or. 2), C. mvo­
nita a. iulo"iI'. Citalelc, abundcnte. n-au lam (SOOr alb, 3-4). Vlad indurat in ultima vreme - au
fi adcsea .ajutinu pc crilic In comenta­ noi rntr-o arm ce-~i are do­ Cunescu ( intec pentru moar­ vreo ~ansa d izbinda? Ce
poet. meniul ei exdusiv in afarA de
le. nr. 3-4), Tlb. Tretin sell conseeinta prev deti noilor

a mOllll.lrrafiei ua de a uovedi c BlI­ scopurl !;il ide.,luri stl-aine fru­ postulale: ••autohlonisl.

dIp. pie<:e ale lui. dar. evident, prill mai mosului (...). FI'um05ul ~i arta (a carui activitate literara s-a
marc cit Emillescu, 0 duta aceast de­ l'C7.umat apo! la un volum de <thraciste.., «imperialiste.. 1"

~i au noble(<.'u lor mal prcsus


putea aborda oril'c pllC!l:ic capabil3 8 proza), N. Verone-seu (care a­ - 1 . "IOlun desprc parlea «0­

de orice..... biectl\-el ide logicC>t - cum

df'cil F.miDe 'CU, poet de 0 factura pro­ nun~ chiar un volum. Ar­
1I"<cu ~i La rindal sllu IIU e rep !.lit de Aceste rindul'i lip1l.rite in
hiteetur), GrigOl'e Uidirescu Ie nwnitl ntr-un mod atita

in minlea lui Iih:liI Petrovcana (3 st: luna mai 1941 insemnau un


l;lt. Popescu etc. F3rli sa fa­ de dragut - n-am nlei 0 afi­

rninescu ,i Racovia"). dllr punctul de protest impo l'iVll direc iona­


cern 0 bibllograCle completa a nit.:lte cu sislemele d likr:l

,i d nalur a arl:ument ~eurea lui ril fasciste a lJ tera luri! ~i in


p ~iei Albatro -ului, omin­ lura dirijata. Ce-au fllcut ele

U, de ",reme ce opera acestuia este in acela~i limp e>..-primarea une!

tim colaborllrea lui ~1.. Aug. in economic, cit ~i cum au di­

tare .,tran"rendentulni", in vreme c atitudini de rezisten~a, In nr.


,ijn . 0 simtim adine, ~i inc~

Itare a "contio,:rcntuJui·'. a dn)ilem la 7 a1 revistel protestul e I.e ~I

Doina!? (nr. 5-6) cu un pue


i\'u" Ilrintr-o "dl'JllaJlllrc de pc planul al ('art/lor. Aiel opare ~j unul C'Um. In endodemlll noaslra,

.. ? Dac1i lu3m terrof'llii in inlt'lc~ul lor mai Violent, i;.lr predzArile pe


din CinUcilo f.igAne~ti ale lui Fadi cerul sa nu Ie mai cu­
11 rit pre 01 re p 'nlru un poet de a care acela~t semnatar Ie face
Miron Radu PnrasclJi'.'escu oa I III ~i-n literatura".
tului, ici nu ~ poate alribui nnui mare d tinesc refuz1JI genLr8\iel lui
(Ric!, nr. 7), Edmond k lau o curajons! atitudi a unui
c. .'.'no;.ul ont%lde nu lip~c~lc in poezill Gi?O Dumitr(: C"U dl? a sc a.1i­
s mna versurile lnlltulnt iitor de rani ont'Stila lnw­
urtJ.lii toemai penlru di rjdidi expcrilmla nia .,noli ol'c.ilni". de a sc ab­
capte-n ud, nducind e \'0 din l{ tllalA faiA de polilica n f
subsumeazll. d(llli~ind a citlentJJul, fe. sorbi in bllrghrzlc: "Cei ec se
\.It de dirijnn:' a anomiel ~i
atmosf( unei e\'azilln i r ("U'e
pregat ~ sA intreprindli spori­
'rooegaru a va CUltiVll abun­ /"ulturii nation ale in scopul
In s de fectnre. ci de slit, 8 Ba- rca Iatadc'i t mplului liwrar u
aservirii lor Int'f"r't'Sl"lor nazis­
cu, nu e IDlcleasa d lihail Pelro­ deul:.
I o alta euloare, lei ce-.. i imagi­ mului ,I r~zboiului anliso
: Dcud in accst chip inuutnnticilalea. ncaza eli mHlsurrnd cioc'olata Albatros-ul era 0 r vi ta 'leU/"'_
lmului, acolo unde o;.imulaf('a c:ra\'illilii poe'.liei natioD~IJ intr-o poleia­ studen(eascl 10 carC lrimit
i manierii. laniC'I'i~mul baeovian, SU!;­ versuri:;;i elevii; printrc a­ In revi ta se mal scrie d ­
Ir('!lui aneliooat numai in ca:rul clotl III <Ie culoar('a hlDurilor sall a SPIC .. bio~ra£ia rom, ol<illi ~i
r~ului nc \'o\' mintui Jitcr;ltu­ ('~tia Geo DumHrescu pre:dn­
'fiuilh'i d..tl m:lnicrismului dl' .1I~la\ industria iii raluru" S<.lU de­
ar fi SCIllnul pcr{ecliunii arlislire, nici ra or U\ ea <I... 'Lp\Ul timpului It entUZlasl pe I' lian Pel c­
eu prezent eu un kill de spre ..definitia poeziei": cro­
e, ~aturnie(le, pinull de e ce. carc in~ii pi rdut..... ; nr 7 31 Albatros-u­ nka Umbii c scmnatl1 de Ion
I lI1anieri~tn illIcit.!!; ca h:llsiunc gnuli'i l11i a aparut in 15 lunie lH 1I;0 p pm,..., ~a1j 1'- pum!e ofil'JDu
portllbil~ de . {'5Iinc-<cu, nu c 'I ddinil u
tiv 10 ..IXI)1.a red'K11ci , lui : t. Cotcanu, iar cea dramatica de
sliptAmlna mai tirzlu Romu11la AI. el'l1a-R!i.dulescu (ur. I).
troc (dc allfel simbolislUul c 0 varl 'IUlc avea 58 Int in razboi. a­ Car. (Ion Caraion), Eug. Enuc.
Iih;;Ji! Cramo), M. Em. (Emil Foarte semnificativii, pentru
racterul de lite <ituril a re­ cal'act rul de rezislcn~ pe ca­
'eanu in,,~Il' c binc sunbolisOlUI, no to­ zlstentei esle evident ~i din Manu).
ociologisle_ Dcsprc ineslc"i" <:ilim eli Proza este repre:o:cnlata tI ill r, I ufi5U rc\ i<;ia.. e -t.c <:Tonica
~noS111lgicii unitalii picrdutc a omului·...
l'lioolul lui Felix Anadam marun ~ S('ffil1, Ui mal ales de
ro 'inestezia Du-i un ptineipio. ei aso­ inUtulat tntre poezle ~i en­ ales pdn Dinu Pillat care pu­ F llx Anadam. lata Dumnl ci­
I In indhic! 1 indhid) 3 s.eflzaliilor d inle in rucil1ate, in care este bllcii i .fj care numlir fl'llg­ leva l'cUclurl din acensta cro­
, p ibic eUTent, fulo:!'it d Baudelaire c atacata poezla momenlulul, menle din Jnrn luI nnui ado­ nidi: In nr. 1 se ia atitudine
crea~ie a unor ..spirite 0\103­ pro G. Ciilincscu io palemic~
sldel"atia ci divorlu) dintrl' csent oma­ se" ~l ,.superCicale". Ie cent, un tel de preambul la
o,·~~lu.i· ClJ Lee.:-;} Morarill;
lin socictatea c:nllitaJi5111 duc I Emi­ Poczia Albntros-ulul s de­ inliiul sUu roman Tlnerete in nr, 7 se condmnna schim­
"f5rll.milarca peJ'!,onalltlilii". DilUpotriv osebe!?te fundamental de c~a iudatli. apartl1. in 19-13. Pro­ barea lui AI. Rosetti de In /"00­
, so i Iii e un pril j de llfirmare inte­
stice. din revislele timpului. in pn­ zii mal semneaza Emil I\'all ­ ducerea editurii 51 revlslel
~le c8raclerizliri general carl' nn i"bu­
mul rind definind in mod figu­ sell, mOrl; CArli sA se real j".ezt', Fundatlilor, se anunta np:ui­
,liludinea lirieii bacovl 'n (..ea ~i in ca­ rat no~iunea de liberlate. tn ¢ N. Smeul'eanu, lar lui M. tia un r volwne de ve uri ca
P troveaou. culc rit. sprc deo cbire :Ie primuJ nmn~r Dlmil ie ie-laru Pre1a 1 se l' tine 0 bucatii (v. c Ie de la editura Pl'omcleu,
PC 8acovia Diel in imperiul transcen­ publicA in rnani ·ra villon cli 51 rev. Amfiteatru, 1067. anul Cintice tlgiin~U ale lui Miron
nli terului V1~colog:ic. precum pe tal­ II or. 20). Radu Parascbivescu ~i P-.lcat
radaciniJe vielii, aeolo untie SC DfrUJIIA un Cintee din neguri, n lipsit de ~l Petale 1 "tinarului noslru
ctuaLa mODollrafie a mulllmc de obser­ accente protestatare : "Dor­
mlinunle seD.lDificntive, care toate fac to~ara~ (sub!. n. - E.M,) de Te­
o. _ _.; .. lu: "~,ip dunJi l!;Lsle.nlU mi~i temnlccrllor dormip 1 dactie Tlb. Tretineseu", se re­
....,u /. r~JllrJ\tlal;larn tl~UOOnlm an· 1I~\lcau OLD mare In,fiCtate I
Prlmul Dumllr nu NO d~­ wnp8nne!l(' l'Oflo'cput C'll 0 Iron· Trel mortl vecheau. t.rel mor­
ehlde Cll un arUcol-pIVlram; dl) r:1t4m 0 slrofl din poc.·mul tl : J laus, Lord Byron " PH·
lll1utul lui Mircea Strelnul ~hn .plrut In nt'. 3-4 at nalt IatraU-. Slnt ell.blle ar~
(Drum bun. prideol f) nu In­ renste:l: •.Intr--o tJ \"01'" \'enl Urolele lul Tiberiu Trct.lnescu
d~Unett. al't'St otlelu. Pro­ peste noll AminUrlJec.\ 0 hoar· despre simboli"tul D. IdeObe'!·
ITlimul revL;tcl _pare mal dl ~rl, DJn p8C'Ca Lim~ cu (nr. 5-6) sau d.~pre lbrll·
mull din ronlt'Xl dt"l'lt din .r­ lui - pustlitl tart - I \'. tr< le_. ti IICriUorU co.tempo·
Ucole ed.itori:de. Tow.,l., tn Dr. 001 .. ne ~ JOi-. nal (nr. 2).
~ prole<'(,nd uni\"ft"1ilar FeUx Anadam la. In Dr ,.
Raul Teodon-sc u ,ea.re sin Ie
PoezU au mal aemnat Ele­
na Diaconu (S&h. nr. 1; BaI un In10ervtu lui Pe~~
phldk" publkaUd. IOb--O nr. 1-4). Florin Lucescu (au­ un intervlu nonconfDrmist·
kurtl expu.,f're inlitu)..lJ, Pre­ tor. at unor ftIf'Url desp~ plc­ penlrU edlflalre cUlm u~
eldrl prosr.maUce. n\4I.l mult :on, a ,'lnJj acU\'itatc pOl'lkl rraemcnt, C'uprirn: nd 0 sin·
de aMliz.t, • C'E'lor rind numen! I-a conSUffi<lt ,I la rubrica dO!' (Uri Int.reb.re "un sinCUr
aplrute. ;f'l({'f1rcl 0 d,,'m re a "c-LDtece nol" a Uaive.....lul raspuDl: ..- SowI~\1 eJ - eel
orlenUrll f'('\isl j' ,.N' If1l!.l\; de IIterar), Mlbneu Gheorgblu (un pu,ln - tenlallvele de dlrlja­
Dnumi1e f«mule lit desbrto.' .tl Epil~ whitmannllUl, nr. 2), roe a crea\lel lIterare dire u­
de orlt"l' «,ndinl~. slnlem dor­ Ben Corlaclu (complet dllent nele nol oblectlve Idcolojlce
olel de a sp()ri for\"le dp cola­ :Ie poezlll sa de m), Marln Sir· - stimulate dell,or de neDO~
borarc D Irl1lJ\llui cu nportul I>uINl'U 10lalo" or. 2), C. Blvo· roc1rlle po care Ie-am avul de
tUluror Doole> "II I"llTe ("red (,ll .,1 tndurat tn ultima vremf" -au
laru (Sbor alb, 11('. 3--1). Vlad
nol :DU-O .rUl ce-,t are do­ CunftCU lClntec peolru moar'· vreo ,ansi de I7.blndA 1 Ce
mcnlul el ex lusiv tn at.lI"I de te, nr. 1-4), Tlb. Trctin~ ronsecln"'- preved tl nollor
ICOpurl ,I Id('alurl atrllne lru­ paotulate : "'ulohtonisk'-.
lIlO6u.1ul (,). FrumosuJ $1 arta fa cArul Ictlvftate literarll a-a
rezumat apol Ja un volum da <thra:lsle>o, .impf"rialiste- 1­
141 au noble, :I lor rnal presuI
prod.), N. Veroneku (care a­ - R .lmun d~,pn' plU"tea ..0­
de once..." nun\.8M chiar un volum, Ar· bleell\'eior id.'OIot:le- - cum
Aee.te rlndurt Uplrile In hUeehul), Grli;ore LIWi~. Ie numl~ Intr-un mod aUla
luna mal 1941 huemnau un $1. PopeKU etc. FlrA .. la­ de drAcut - n-am nle! 0 aft­
protcst Impairi,'. dlrec:,loD4­ CftD 0 biblJoara'le completA I niwte cu s.lsteomrie d littT:I+
rii f~te a liten.turU ,I In JIOl-'ZieI Albatros-ului, amino tunli dirljatl. Ce-au f1eut ele
acelqi UrnI' exprimarea und Um colaborarea lui $t. Aua. 1n eeonomle, cit ,I cum au di­
amudin! de reziJ:tentJj. to nr. riJat..o. 0 s1m\1m adll1C, ,I InC'~
T al revt.tel prote.tul .te fI
mal vloknt.. jar pr«'ldrile pe
aI ·il1iTor. Aid apore 'I
Doloa, (nr. 5---8) eo un poem
din Cinlldle lillnet" ale lui
unul cum. tn endodcrma DDra$tri.
Fad eeruJ d DU Ie mal cu~
care attla'" semnatar Ie lace 1.lJ.ron Radu Par~hi\'. 5<'\1 noattem ,I-D lIlf"raturl-.
ddine5C refUl:ul ten<ralkol lui (Riel, nr. 1), Edmond Ni,~au o cUJ'ojOMl atlwdinA.' a unui
Gee Dumitn'!lnl d(" a w nil S('mlUl versurlle IDtitulnlt:' 8('I'htor de rarA of\('llitate IDW­
nla ..noil ordlni", de a ob Noapte-n sud. odudnd C'C'VlI. din l<"C'tualA latl tIC!' politirn neras­
sorbl In bt1l1lh( zh,:: : "Cd cc Ie almos!t"nl untol f"\'aziuni pt'rare ti df" dlriJnre a eronomlel ,I
pregAtcsc sI Il\tteprlndl apori 'l'OIlegnru 0 va cultiva abun­ culturli nn\lonRle In acopul
rea laladel lo.-'TT1plului llterar cu d~L allen'lrll lor Inb!'re'lf"lor n.arls­
o all.l culooM'. eel ce ~l Im8l1~ mlJ.lul ,I rAzbolulul ant.:50­
neazl ci InfA~urlnd ciotO!ala AJbatrM·ul era 0 revittl .. iellC'.
poezid R4\ionale Inlr-o polei3-0 stud~~ucl la care trlmit tn revlatl _ mat aerie de­
11 de eulOQf("n Iimurilor sau a venun" elevU; prlntre 1­
eerlliul ne VOl' mintui Iill"r.,tu­ C'f'1tla ceo DumJtrearu prezln­ lfJ)re .. biografia romanptl"
ti ent1Wa6t pe I'llian Pea.­ Industria UtersturW It de­
ru \or nea dtn plia limpulul apl'e ~ddinili. poexifl": ero­
pirrdut - i nr 7 aI Albllt.... -'.J~ acu, preunt co un clclu de
~ ~u ri puode a:'lrma
nl("a limbiJ e ..mnatA d~ Ion
Ilia a ~ In 15 iun~ 1~I:o Cotcanu. lar eea dnImatici de
..pt.lmlnA mal tiniu Hemin•• 1I\' Ia ..~ta redal.1i<·j", 11.11 I.
ear. (Ion Caralon), Eug. En~ AL Oema-ltldulNru (or. 1).
a\'~a sA intn' 10 rhbol. ea· Foarte BemnJ1lcaUvl, pentru
racterul de literaturi a f'f!'­ 'ltlihail Crarna). M. Em. (Em.1
Manu). caracterul de tftIstenti pe ca­
zistentf'1 ate evfdent fI din rr--l afi$4 n!\ ista. ~ Cr'Onit'll
lTlirolul lui Felix Anndam Pro7.a Me repreuntati
mAruntJ. aemnall mal ales de
inUtulat IDtre poetic ti cu­ ales prln Dlnu Pillat care pu· F..,llx Anadam. latl numol cr·
vin&e Inerac!.tale. 1n care ate bUcli 11"1 fiecaNJ numAr 1,'.•,­ leva relie1un din aceastl cro­
alaC.llti poezla momentulul, rncnte din lamahal anul ado­ nlel: In Dr. 1 Ie Ja 8U1udlne
crealle • unor ... plrile 0\[00­ pro G. Callne-cu tn polemlca
Ie" ,I .,auperflcale-. lescut, un lei de preambul la
D"l;-stula cu Lec<"n Mororiu;
Poezla Albntros-ulul ~ de­ tnttlul slIu roman Tlnuelc tn nr. 7 se condamnA schim­
osebefte fundamenlal de cea dudall, aplrut In 19.,3. Pr0­ barea lui AI. Ro5t"ttJ de In eon­
din re..lslele limpului, 1n pri­ d mill acmneul Emil IvAne-­ ducerea edlturll'" revlstrl
muI rind dcflnind In mod 111\1­ scu, mort liri Ii ae realiM7.f", Fundap-lIor, Ie anun\i aparl­
t"3t DO\iunea de lIberiatle. tn J1 N. Srneureanu, lar lul !01", tla unor volume de versurl ca
primul nwnir Dimltrle StNaru Pre1A I Be retina 0 buaU. (v. ccle de la editura Prometeu,
publio:"l In manierl viTlono 1 ,I rev. Amlit_lN, H~i. an J.I anllce ppnq-n ale lui MIron
II nr 20). RalIu PafUCbivekU " Pkale
uo Ciolec din necuri. ncUpilit de " Petalc ill ..ltolruJui DOaUu
aecente protestatare : ,..Dor­ to, ari4 (subt n. - E.lI ) de Fe­
mJp. tannlcerllor clormlP. 1 clactJe Tlb. TretlnMcu·. Be J1e­
Lisa\i Roe draculul uo CftU II..J eenzeul un numlr din Re\1­
Mal rulap-vi domnllor ti na RomAnI, colldusl de Za·
pentru nol, fratllor, 1 Cum harta Stancu_.
v-atl ro,& penlrU \18\4 Impl· o menliunc "pet:iall trl'buif"
ralllor". $1-0 aIle poeme DI­ fa"utl pcntru plImndcle pu­
mllrle Ste1aru este un non­ bllcate 1n re\ istl In rubrlca
conformist ca-n acel mlldrl,al Inaec::tar, unde Be tau atltudlni
negru d''I.!lC'ot Oli\i<'1 Ai'l au nDt antilasclste, mnl nics sub
aplrut cllc\'a diD cel, mal In· SC'mnjtura ton CllimarA.
.alil.o V('f"Sun ale hll a '0 1JU~ o noUti redactlonall anun­
mit.r'cli u; W\('le II" au sA Ik!' ta awpendarea aparlpel In
cuprlnle tn ,,'.-..lumul Arltme­ timpul vacant_I, plnl la toam­
Iit;L POCltUl dclJutase ClJ un lin. n&. Dar 0 cW1l cu lntC)lll"Cft'e3.
t 11l~ 1n r"e'\i 13 ant.l-.: tJ atuctcnpIor recIacton rf!'\'lsta 8
Clldnn {a'mnlod Vladimir loet Irrtrrzi~ de {'f"Ol7Ut1.
IcrUA(';l}. PenlrU a nuslrll spl­
rituJ do atund al loczicl lui Emil MANU