Sunteți pe pagina 1din 27

n

COSlJllN ,
• w.'" ~ t~.-.t W

'&'",,",~;1 "--...r, .sf '&_4., f-ur


.~~-'
. '' .. r..- ......rG...
~1- 1

.. f

- -.""
.."

. .'k:I'... JIIl:J ~~.


..,j
•,.,
., ..r;"'~'r_,';
DIPLOMELE DE iNNOBILARE SI BLAZON DIN A DOUA

JUMATATE A SECOLULUI AL XV I-LEA SI SECOLUL

AL XV II -LEA - PROLEGOMENE LA O ISTORlE

A NOBILIMII DIN BANAT

Istoria nobllimit din spapul intracarpatic. originea. evolupile $i rQsturile


acesteia in cadful unui organism politico-social $i economic dour aparcnl imobi! au
constituil, mai ell searm in ultll11Ul sfert de seeol. obiectul unar studii de analiza $1
deopolriv<1 a lInor inccrcari reu$ite de o;inteza ale istoricilor ramfmi I. Aceste demer­
suri s-au conccnlrat, deloc intamplator. asupra nobilimii romfine$tl din Transilvania
medievala. multO. vremc marginalizata de caIre i"loricii roman! sau chiar ignorata.
Comextul isloric al vremi. e.<,le una din explica!iilc grcu de tt!.gaduit ale acestci ati­
(udini datorale $i raptulUl ca aceasta elita2, socolita pc nedrept tfadaloare, s-a alalu­
rat prin statuI ~i pri vil egl i c1asei dominante alogene. colaborand cu aceasla intr-o
forma sau <lltu. ContribuJiile documentare cons islenle ale lui loan cavaler de
Pu~cariu ~i loan Mihalyi de Ap~a n-au avul darul <;5. indulceasca dedit pu!in - chiar
~i dupa Marea Unire din 191 8 - judeca1a. mai mult cmolionala. a istoricilor romani.
in perioada comunista. dominata pe planul istoriografici de dogma rolului maselor
in isloric ~i de Ct:<l " lUPICi de clasa, rostul isloric al clitelor. eo ipso al nobilimil
(chiar ~i al celei rom;in~li). a fosl Cll lotul minimalizat. daca nu chiar falsificat de
insolenla ~i ne,sllinl3 agresiva a politrucilor ideologici . Cu loote acestea, demersuri­
Ie bine inchegatc. sfidand parca paranoia oficiala, ale lui David Pradan, Stefan
Pascu ~i Radu Papa au vestit Si pregatit abordarea sistematica ~i documentara, eli­
berata de orice considerente cxtra~tiin!ifice, a problematicii complexe a nobilimii
romanesti din Transilvtlllla de caIre 0 noua genera!ie de i\ torici (I. Dragan. A.A.
Rusu, I. A. Pop ~.a.). dC1>prinsa din chmgile mamheismului ideologic J •
Nu e mai pUlin adevarat faptul C3 cercetarea istoriei nobilimii, in mad deo­
seblt a celei romanesti din arcul illlrdcarpatic. s-a rcalizat inegal in ceca ce priveste

IAmintim in 3!:e)t \Cn" mai ales conlribu\iiie daloralC lui I Driigan . A.A. Rusu ~i I.A.
Pop. dar dcopotrivti mooografiile. pilduitoare ea metod<'l de lueru $i acribie $tiintifici\. ale
lui It. Papa.
2 In ceea ce ne privc$le. !.ubscriclll la no\iunea de e/iu) a~a cum a dcfinit-o Guy
Chaussinand Nogaret. UIII' "istoire de.~ elites 1700-1848. Pari s. 1975. p. 9. anume drept an­
samblul unor grupuri ~ocialc care. intr-o perioad<'l istorid. bcncficia71a datorita stalutului lor
juridic $i a bunti:.lflrii m:ucrialc on a insu~irilor personale sau pe un alt temei de 0 pozilie
deosebitil in frunlea ierarhiei ~oc i ;tle in compara(ie eu restul poputalici, intre\inand cu pute­
rea raponuri privilcgialc, mfluenpnd·o ~au chiar monopoliliind-o.
J eu privire la accstc aspeclc, vezi I. Drngan, Nobilimea romlint'llsctf d,n Trollsilvania .
o problemtf comrm'ersmtf ill isroriografia romalltf. in vol. ,,Nobilimea rOlilanea:.cti din
Transilvania I Az crdclyi roman nemesseg", Editura Muzeului S:'\tmtirean. Salu Mare.
1997. p. 5-35, eu 0 reluate de Idem. Nobilimea rollwnemctf din TransifwlIJia illfre
allii 1440·/514, BucureSt l, 2000. p.22-47.

7
aria ci de r.bp:inuire terrtl)rral5 ~i eu t01U1 IIlSUfiClcnt in pri\inla IInlllclor eronologice.
Cawlnobilimil din Banat CS(l' C:lt )'c poate de c10cvcnl in act:..'1 ,cn\. Daca originile,
c\oluliJ ~i ro."luriic m::c).;lcia pfina kt ocuparc.:1 B:.matulul de la dmpic de c:'ilre Impc­
riul Olornan (1552) s-au bucurat, mai cu ..e;lm•.i in ultima \fcrne dar pc tClllelul c"clu­
<;1\ al documemelor puhlicatc p:1n:i acum, de 0 inve'trgare nllllllpl~ ~i dc incercari
reU~lIe de ,imc7...' i , daca ~-au imreprins, CII multa gri)a penlnl am..l llunL cercelari rcfc­
4

riloare kt difcnle f"mrlil rom,:'"tnc~tl nobile dm S;mat, in ~chlmb nohlhmC<1 oona!eana


dm epoca Pnllclpalului ardelcan aulonom a fast ignornta aproope Cli dcsavilr~irc.
hre;;It:, plcrdcrile m..... Lve ~i de neinlocuJl ~uferite de :Irhivele vechl ;lle Ban:ltuhu fae
'3 par..i deosebil de lernerara orrce im;cn:are in aCc.~1 sens. in~ 0 IIlvcstigare priceputa
~I r.iixL.'iloarc, de lunga duratti, a arhivclor ~ i bib1i()(ecilor din lara ~I de pei>le hotare,
corooorata Cli documenlelc lIledite, alate:! dIe sunt, ofecl 0 pcr<;pecliv.1 incur.tJ3toore
pcntl1l 0 viitoorc i~toric a nobilrmil din Banal in a douaJum.'itale a <;ecolulUJ al XVl-le:.J

• Rem.lrdim in aC~1 ~cn~ L Boldea, A(JbilillU!lI f(Jmiineusco dill Bwwr in st'colelt' XIV·
XVI (Origint', .\rullll,~I/l(/irI8f.'1!'·II/ogit), ReSl\a, 2002. Acclej;l~j ;lUlOare i ~c dUlOreaz.'l rnai
llJultc'ludli tmtt intemei,ue in ....~ pc docurnente public;tle in difcnt ... coleqli de i/voare ­
rderitoore 1.1 dilerile a~jX'{:tc icg<lte de "tori.1 nobtlimii rom.1ncSli din Banat p,in<11a 1552:
(lll('I'(/ opillli pril'iwllre la oriXll1ea ~'i em/Uli(lllObiJimii rOlli/in" dill Hal/at (.fee. XIV-XVJ,
in ,.Acta Mu~ei NallOCen~i\", \'01. 24-25 (1987-1988), p. 1119-112."i; Siflla(ill sodal·
('('(//JOIII/('O ~i Jllridicll 1I 1((I/n1llllii din Ballal (~ec XI\',XV/J. in .,Oanatica'·, vol.
11111. Re~II<l, 199~. p. 13-23; ilJlwbt/(I/',' ~i c(JII{e.\'iJllle f/I IUlJlea leI/daM romlineasci1 din
/tWIllI (sec XIV·X\1j, in .. Banalica", vol 11111, Re~ila, 1995, p. 27-43; Problem(' alt' SIII­
llillilli gel/ealogie cd jallliliilor l/o/1ilt' milia/I... /,lImlrell('. in ..8anulic;l'·, vol 14, ReSila.
1996. p. 53-91 (rdual in ,.Buletinul coml,jei de heraldic", gcncaiogie $i ~igjlografie a Aca­
demiei Romane l'illilla CluJ-N,lpoca", I-II 0995-19(6), CluJ-Napoca, 1998, p. 29-76);
EI'ollllia/(llIIlliei Mei/we de Olwba Mallll!, in ..Banatica··, vol 15/11, R~i!a, 2()(XJ, p. 5-30;
Cli/em awecle (lie jonlle/or de .)llipiimrK jill/cum) .1-peCljict!fellclallllt!ii mmiillt!~ti bantJlene
(.lftlrlllul we XII' - /III). w'e. XVI), in "Analele Banatulu(', s.n., arhcologie-l~loric, \'01. IX
(2002), P lO 1-.121; ParIB'Il/Mlllirl "Ie slll/J/W/1IJ loc/al-jllridit· al/wbililor romani billl(Jreni
(.\('(' XN-.\'VJ. in .,Oanatica·', vol. IMI. Rc~i!a, 200], p, 7·17. Vczi ~i D. Tcicu, BwwlII/
MIIII/elllil/ tl'Jd Afrdill. Tir11i~oara. 1998. p. 105· 123, ~7 5-494
~ L. BoldeJ., ("eilel'a ("Om/rieralii pririwure /a jllmilia /whiM (h, Mtfcica} (see. XIV.
X\'/}. in ,.Sarge!ia", \'01 20 (1986-1987), p. 171-177; eadcm. EW)/lIfiajamiliei nobile 1"0­
mtine Mllort'lU' Racol'il(l de C(/"{l/Ht'be~, in ,.Mediaeva1ia Tran~il\'anicJ.", tom IV, nr. 1­
2/~OO2, p. 90·102); eauem, Un m:. {Iparl(' ill eliw w("wli1 II flwm/il/Ifi mediel'af__ jamilia
lIo/,ililnr de ("ema (.teen/ul (I! XV-1M), in ,Analcle BanatuIUl", ~n., arhcologie-i"lOrie, \'01.
x-xln ('2002-2003). Till1Jsoant. 2004, p, 317· ]34: eadem, Noi COIwdemtii llSlIfJra elildor
loo'all' rom,illt'~li bonorent': SIO/1(111ii (le' IN' ViI/f!a Hi\lrei (sec. XV,XVI), in ..Ana!ele Bana­
tului". ~.n., arheologie-i~torie, vol XII-XIII 12004·2005), p. ]25-]40; eadem, Noi (Id/I'
1I1t1prtl "li!()or rtlllwlle::/i. filll/ilill !.tl;:flr (Ie Almll) (h'C. XV-XVII. in ..Banaflca", \'01. 17,
RI'~l\il, 2005, p. :;07-320; R Moldovan. ,.'"milia Hulin dill Carmut'he} (SI·e. XVII). Studill
L\loric. In ,,studii ~i cOlllullic:lri de etnografie-istoric", va!. 111. Caran-;ebcS, 1979, p 305­
.131, T. POril. "llllli/ia MIII,IIe. in ..Rc\'i\ra Institutului Social 8;rnat-Crisana", XIII. mai­
augu~t J94~, p. 526-538; D.L Tig...'\u, Familia Filii de Anlle",::- ill snoldl' XV-XV/lJ. in
,.B:m:nica", vol. 14, ReSI!a, 1996, p. 21-50; idem, f(lmilia fli::ere-G,1mall;1I sem/de XV-XVII.
in ..R;mil!iCil", \01. 15/11. Rc~i!;\, 2000, p. 31-M!.

8
DlI'LOME DE iNNOlHLARE ~I BLAZON DIN BANAl'

~i in sccolul al XVII-lea. lata ceca cc nc-a "indemnat ea, prin volumul de fala, reu­
nind peste 70 de documente, in cea mai mare parte diplome de innobilare $i bla­
zon, sa starn lin interesul cercetarii istorice pentru un domeniu aproape deloe cu­
noseut $i. in acela$i timp. sa mai acopenm eilteva "pete albe" din tnx:utul Banatu­
lui, pc nedrept margina[iz..1t. daca nu clinwa ignorat cu dcsavar$ire ori subsumal pur
$i simp[u, ram vreo argumentulie sol ida. celui al Transilvaniei.
inainte de a purcede la dezvoltarea demersului nO!.lru, socotim in!.3 ca.
pentru 0 intelegere m::li bum'i $i mai nUan!ala a situ<lliei din a doua jumiilale a secolu­
lui al XVI-lea $i din secolu[ a[ XVlI -[ea . se cuvine infati$m procesul de genetil $i
evoIutia nobiIimil din Banal, in mod deQ.',cbil a ceJci romane$li, pfina Ia [552. Dinlru
bun inceput !inem s5. evidenjiem insa faplul ca, dupa ocuparea Ireplam a Ban::J.tuIUl de
cltre regatul Ungariei $i organizarea comitatelor de acoto in cursul sccolului al XU-lea,
maghiarii n-au dis pus de poten!ialuI demograric neccsar pentru 0 colortizare masiva a
teritoriului dintre MurC$. Ti!.a. Dunflrc $i mun!ii spre Transilvania $i Tara Rol1"l<ineascl.
EIementlll elnic maghiar s-a <I$ez<lt in mod prccllmpanilor in cenlrele de putere polili­
co-militara, adminislrativ3 $i economic5. (ceta~i. caslele, or::J.$e $i tlirgllri) $i doar intr-o
masllr.:i. ell towl nesemniricaliva in lumca rurala. mai cu searna in zona de deal $i de
mllnk, a...lfel incal rhl PUlUI schimba tabloul elnic, covar$itor romanesc, al zonei.
Nici venirea, inccpand cu a douajumiilate ~ !iecolului .11 XIV-lea. in urma acutizlirii
pericolului otoman, a tlnor clemente slave sud-dunarene, in spe!" sarbii, nu a reU$il
sa modifice ponderea elnica rnajorilara a rom:1niIor pe lerilorilll Banalulll). De alt­
fel. in urma ace~lei realit.:i!ii, regalitatea ungara s-a vazut nevoila sa acceple fllnqi­
onarea pc mai departe, in cadrul sisternlllui com ita tens $i a hotadirilor edictate de
Diela Ungariei. a vcchilor rorme de organiz..1re ale romanilor autohtoni (cnezatele).
Daca in cfirnpiu Banmului acesiea ~i-au pierdut consislen!a spre ... mr$ilul secolului
al XIV-lea. in "cl1imb in zona de deal $i de munte ele au supravie~uil, cc-i drept,
suferind muta!ii inerenle evoluliei generale, penlru rnai bine de un sccol. Se mal
cuvine eviden!iata $i realitatea - de de....lule ori uilala de isloric] - ca, spre deosebire
de voievodatul Transilvaniei. comitatele din Banal au fost subordonate direct aulo­
rila~ii regale ~i Dielei Ungariei, in care erau reprezenlale. Nu lrebuie omis niei rap­
tul cd. alat banii Severinului. cal ~i comi!ii de Timi~ s-au nunural printre marii dre­
gatori ai regalului Ungariei, dupa cum, in secolul al XV -lea, cn unnare a permanen­
tei pericolului oloman din zona. unij comiJi de Tirni$ au detinut $i func~iu de "capi­
tani ai parJilor de jos ale regatului" (capiranells parrillm jll/erioru/1l regni)6. tn acesl
'context, in Banal pot fi sesizaIe, pe de 0 parte, elemenle comune ale evo[uliei gene­
rale a nobilimii din illlregul regal feudal maghiar, pe de alta parte insa caracterisliei
decurgand din rculitn!ile locale.
Odata cu inchegarea slrucIuri[or politico-sociale $i militare in comitatele
din Banal, ace~1 proces a fo~t insojit $i de apari!ia clcmcntclor nobilimii Cll rosturi
militare !.au birocratice, venita din alte parti ale reg::lIUllli maghiar $i care, prill

6 Pcntru mut<lpile, In ~PC1<'i de ordin militar, survcnitc 111 zona B<lnatului In unn<l expan­
siunii otomane. cf. L Fenyvesi. A Tf!me~"'.jj:J-S;jjrellyn?gi w!g),{l/'videk fimkci61'11Ito:.Asa.i
(l365-1718). in "Studia Agriensia". \"01. 14, Eger, 1993. p. 235-285.

9
d.mii regale, i~1 \la spori rncreu p.llrul1onllll fUllciar, unii dintre l1lI!mbrii acesteia
ajungand \~ st! 11l1lllCrC chiar printre magn::qll lfu"iI Ide c:-:, familiile Csuki sau rit
Ro/gonyi), [n ilcckt~i tllnp ~I lot prm danll rc!!:ulc uncle familii maghiare ...tabilitc de !if
m.li rTlull.."t \lrt!l1lc ill cOinitaldc din Banal. indco'icbi in lOna de campie, ~i·au doban· S'
di( ~i confirmal !lobiilt'Hea. ajungfmd ell we me;l ...a depna a pozi!ie preell1lnenl~ in po
"'OCICW,tca .local;1 (lk c.\ familia Him!")' de Remetea Marc <;au familia Hagyma<;1 de flIJ
Rcrcg'i3.u)' M'li mull, innuen!<I hotaratoare a pcrioodci lui Sigismu!ld de Luxem·
burg a ... upra dCL.volljril heraldicil nobllmrc dill Ungaria, malerializatA, ineep:'tnd ell rei
decenml al doilca "I \\"'ColuIUl ill XV·lea, pnll cmallurea unui numAr mare, :In:n in SCI
cOlllinufi er~lcrc, de dip lome de b[a7ol1~. 'i-a IIwmfe.<;lal ~i in eazul cornilnlelor dil
bana!ene. A'itfcl. IlC C'ilc cunOSI.:ul hlazonul nobiliar~ acordal In 29 februarie 1448 ra(
de caire guvernato-­ el,
BHUZ oeLUGOS,a.) rul Ungariel, lancu ce
pn
13RUZ de lUGOS, b) de Hunedoora. lui
Petru Hagymasi de "0
Bereg<o.1u, en ~<;pla· ge:
13 a mcrilelor sale no
mililare in b~I~lia ilo
S-<J
de 10.1 Varna (1444).
in luptele irnpotriva fir
imparJ.tului romano· gn
german Friedrich al in
m·lea (1446), pre· m'
cum ~i cu prilcJul s.'l
campaniei din Aus­ n-w
Fig. I BlJ700nde nnbili.tre ..Ie familiei Bruz de Lugoj lU jUI
(<1.1514; b.IllIJI \l'C XVII1­ uia ~i Stiria . La fel,
Matia Bruz din Lu· aCl
lInl
gOJ, care s·a Ilu\lrat la repnrtl;Jrca r:i'icula{ilor lUI Gheorghc Doju (1514), s·a buell­
ral Iii 'icurta .... reme dup:i aece~l de acordarea unei dlplomc de blazon din parte:.1 reo in
gclul Vladislav al I1·lea
ll ne
lui
inc
7 Cu pri\'in:]a nobllimea din <:()mit.I!U1 Timi~, \eoli M. Lendvai. Teme.f I'(imlt'gyt! lIt'mcs
pn
Llfllii(Jjai, \01.1. Budapcsta. IS96. p.lQ-I04.
MVe7i I. BCrll!nyi. A'II IIItI!(\'flrt·illlt'ri.JlI, Budapclol;l, 198], p. 112.
'/ 0 e\celcnt~ rcprodiu.:ere color 1.1 ~'I Lcnd\ai.op Cit., p 24·25. inc
pril
ICJ Tcxtul diplomci C\!C public.11 de L. Ft"lcrpataki in "Turu!", 1890, p. 41-43. Bcnefici ·
arul diplomci cra inrudi! indcJpr();'lpc cu Ladllolau Hagym~"1 de Bcreg:~au, comite de Timi~ c"
in 1438·1439, d. P. Engd, Mu);wmm:£ig rlitigiarcJlOtilo/6gitija, IJOI·1457, vol. I. Buda·
uib
pe~la, 1996, p. 204.
II Dc i.lwrdarea dlplomci de hJawn pentru Matla Brul ~·a legal ~I daruirea unci scsii

nobiliilre la l.ugoJ t6 deeembrie IS 14). ~tLtla Bruz a c.iwt in bJt.ilill de la Moh,lc.!> (1526).
lilr urllla~li S{U ljhlU plerdut <:dc mal mull.: bun un HHobili,lTC cu ocazia ocuparii de c;'ilre
lUrci <I Lipovei ~i Timi~rei (1551·15521 in unna ace~lor loviluri, familia Bruz s·a mutal
'"
<ea
din·
fa ~Iie unde, 13 1561, un rncmbru al ci. Malia. a delinut funclia de Jude regc.sc al or~ului
~i ~l:;\UnuIUl Or.l~lIe. Bluonul oblmul de 1.1InilJe la incepulul \ecolu luj al XVI-lea (grifon

10
1lII'I.O\11 1)1<. i ........OUlI.ARE 1)1 BLAZON DIN IIANAT

o problema care a sliscitat dezbaten Intense in istoriografie. fiind lamll­


rita p[ma acum intr-o m..1slIr.l destul de mare l2 . a fost CC<.I a genezei $i evolu~iei nobi­
limii romlne din Transilvania ~i Banal. In cawl comitatelor banAlenc. ca de altfel
$i al voievodmlllul ardelcan. ascendenla cnCJ.w.la a nobililor romilill cste ~ocotit5.
pe bUM dreptate. 0 realitate de netagadUit. eel plllin 0 parte a cnezilor evoluiind
tarn sincope pe cale<1 nohihtaril. Mooul in care cnezii romani au dobandll nohilita·
tea incep.ind ell seeollli al XIV-lea. 1-:1 reprezemat confirmarea, prin do..:umente
regale, in :<.t<'ip.inirea vechilor lor bunuri funciarc, fac5ndu-se referire expresa la
serviciile lor crcdincioa~e. m•.11 intotdeauna de na(ur~ mililani. in cuwl Banatului
dm seeolul al XV-lea, proprietHleIL nobllilor romtlni asupra p;'unfllltlllui are un ca­
racter particular: ea e:.tc in esenp nobiliara prin statutul privllegmt al depnatorilor
ei. dar dlfenla prin modul de mribuirc ~II nobllimi; bcnefiClllre (donatarc). in vreme
ce nobililor romani Ie e~te intarita printr-un act de noua dame (nova dontUio) pro­
prietate:.1 avitica (cncl.iula) eredit;'lr.'i. asupra p..incinlului. aC~1 ael eonstituind in
acela$i limp $i confirmarea nobiIMtl". nobilii beneficiari se bueura de 0 danie vla­
gera sau perpetu;ill. Nu c mai pupn adevarat (.;;\ tie ~unt cunoscute $i cazuri dind
nobill romani din Banat au beneficial $i de drlllll propriu-zi~e. ca ra~plat..l a servicl­
ilor crcdincioa..se. mai ales de natura Illlhtarn. A ramas in~a nelamurit modlll in care
S-3 dc."ta$Ural in realilatc transformarc;t cncnlor rornini in cnezi nobili: prilllr-o eon­
lirmarc globala a lor in slapanlrc.. a~upm tUlUror pamanturilor avilicc sau, III mod
gradal. prin emllcrea unor :lctc dc noua danie (no\'u donatio) pt!lllrU ficcare mO$ie
in partc. Dc ascmenea, este greu de slabilil daca recunoa$terea oficiala s-a raeul
individual. pelllru fiecare membru al familiei in parte, sall dad aceasta a fosl eXlin­
sa asupm luturor reprczentanplor unei fillllilll cnczialc l4 • in oricc eaz.. prin can fir­
nlarea ~(~panirilor aviticc a unei nl<tn p:1f/i a cnezilor romant, incepiind eu a dOlla
Junulale a secolllllli al XIV-lea ~i continufind pana <.;pre mijlocul vcaculul urrn.alor.
actiunc inffipluil.l sub tillul de nOlla danie (nom donatio), se poule afirll'lu exjsten~a
ullui proces cchi ... alenl Cll Innobilarea lor. act r~llll<It CU concursul plllem centrale,
in ~pela al suvemnului. Dc allfel. p.-Ula in cpoca Principatu]ui ardelean autonom. IlU
ne sunt cunoscute inca innobilari ale \.:,lOr rornani banalelll facule in (emeiu] drcplU­
lui feudal occidcntal. ei loate documcn!e]e acordmc enczilor $i voicvozilor r<)mani
incepfind cu i.I doua jum.ilate a secolului al XIV-Ie.. 'lint noi danii ("01'0 donatio).
prin care Ii sc confirm5. stapilnirea credilarii ~Isupr... parnIlIllullli depnut p;1na aluneL

incoronal ]lh5nd 0 ~abie scoas.1 din tcadl $i de\'iLiI FuilllIlS) a fO~1 <.:onfirmal ~i argumental
prinlr-o diplom.' a principelui Gheorghe Riik6czy alII-lea. cf. L. Kovilri, ErcMl), nel'czetcsebb
csalddlli. Cluj. 1854. p. 56; I. Nagy. M(jl:,)'{/rors~g oalddt)i c:.illlefl'J..kells lIem:.,edekrelldi
tdbldklwl. vol. II. Pc~la. 1858. p. 243; M Lendvai. o/J dt.. p.35.
12 Vez:i monografiile datorale lui I. Dr:1gan. Nabiflnlt'tl mmaneased dill Trclluib'lIl1ia.
$i L. Boldca. Nubilimell romcille{/I"CI' dill SlllllJl.,
I} L. Boldca. 01'. ell., p. 59. D. Gr PI~ia. l.n noblewe rUIUlUIIIlt'de Tram),ll'tlnie. Stn/crure

tf lval,diOlI, in ,.Revuc Roumaine d'HiMOlrc" lorn XXVI, nr. 111987. p. 209 afiml:1 eli. in
realitate. nu era innobLial jndividul. ci pfim5mul pe care it stllpanea, picrderea acestuia pu­
tand HlfIlge dup:a ~inc incetarea cali(1I1ii de nobil
L( L. Bolden. up eil., p.32-33,

II
(',,~Iin Fcnc,,," 1111" ,0\1F III' I .... '01111, \ HE ."1 n t. AZo ," III .... lI. \ N ,\"

dupa drcplLiI cnc7.ia l. fara ac(c ..cri~c. Suntem intru towl de <lcord CLl opinia t:!xpri­ sc~nn,'i de polal'izari pol it icl.' ~i
in r."ndu l elitei .-omJne~1l din p:1rl llc bann!enc: Inlll"­
mala recent . potrint carcl<l l10ua dame (1I0nl dOIll.Jlio l rt:!pr~zc llt a. probabil. 0 I'onuarca cdei enai man pari! din Ungari::l f 1541) ~i :1 B,matului de hi campic
forma ,,~rCt:iflc:\"' dc innohl\;ul! lIIi-Kl'l1eris pnlct icatti tic regalitatea magiuar:1 in (lSS1) in \ilaict otom:lI1. odat~ ell na$tcrea Banaluilli Caran\ebt':$u lul ~j Lugojl1hLI
raponurile Cl ell CIlI!LiIllCt] rorn:II11\' ptht:<.:oarca lradi lion:lki a pam,inturilor in VirtU . ca unilate pol llleo-admini"lrali\'fi $i Illi litarn d i!:.tlllc!;:\ in cadrul princ ipatului mHO­
tt:a veehHllui drep! cneLial (ill.1 J,;c'w~i(l{eJ . Stralllu cSle in~;) faplu l ell. .Jelel\! de nom al Transilvanci anal SLiO stlzeranllate OIoman:\: prima ~tap5 l11 re hah~hurgic:\
naua dan ic (110m dO/wlio) nu tl!.' \Teo referire 1<1 ap:lrtellen\a eonfes ion:Jl:'t a bcnefi. (1551-1556) a5upra banalLllui Cafllll,ebc$u lui Si Lugoju llll : pierderca definittv:1 in
cianlor. lar aCC<I\la eu alill I1W mull eu cal prcvederile reM rict ivc a le dlp lolllcJor rega­ favoarca Portii a Lipovei (1616). important punet strategic pentn! apararca Trun~il­
Ic din 18 IUllle 1166 ~i 2 t1cccmbnc 1428 nu fu\esera nicidecLlm anulate. Pc tic aJt:\ vanieL ~i a banatului Carun~ebe$ullLi ~I LugoJului: p5lnmdere<t Reformei in medlllc
P:Jrtc. C<ole greu dc pr..x:il!lt In,.'\:<.ura in care au fo~t lIplieatc in pnlclicn m;'l1 ClI ..carro rom:inc$ti. in parte catollcizalc, de kI Caranscb~ ~i Lugoj; sHamUlarea unor inlregi
prc\oocrile cdictuJUI regal dm 1366 al regehu Ludovie de AnJou. prin care nOOl lilatea famdii nobiliare din Banal ~au a IInor ramuri ale acc"onl in Transihania In\'I..'Cina~
era condlJlOnat.:'t (\1:.' t'XI\tCll!a unul act seris ~i de apartencn!.t b confe!.iunea romano­ tao in ace.~t COlllcxt \-<.IU creat premi~1." pentru di!ltan!area clitei romfllle~t i dill Banal
cilt(llid, Om ll1<.xlul ultenor de Je.. ra~Uf"Jre.1 raporlurilor rcgalitirii cu IUlllC4i rom:l ­ de prototipulmicil nobiliml Ini\l;.11 in s~olclc XIV-XV, pcrlurbJndu ·!le c\,olu\I;'\ d
nea~d a Ban<.l!Ulul, !-c p<xIlC pre.. upune l·U dc... tul teme. c3 re!.triqille ediclUJUI aminllt pc 0 traioctorie ooreeum rradiJional:i '. MlI l'l!.ile ~u r\ elHtc in praelica heraldic •• di n
au fo~t eel mal .IJC'C';l dudate ill mo..xl tacit 1'\u e fl\ai pupn ;:uJc\'aral ca illl e:\l!.t~Lt ~i Ungaria hah"burgicft Ia mlJloclll ..ccolului al XV I·lei! COl p.tfl l~;t ;tqiullIi de 11111(,0.­
caLUfl in care .u.:cepl;\rc.;, lfeccrn la confcslunea mmano-catolicj, in ..chimbu l rceu­ larc I9 ,neall '3 'ie rega..easca apro;/pc slInllltan in Principatu l ardelean autonom.
noa~terii nobilit:llii a 1'0.., ef(':tl\':l. A accept;. in"a, in lipsa lInor JOCUtllCllh! 1"Cle\;:mlc, [I1/1obibrea fllr:1 condlpa de a ".:ipillil \lreo propnetate Imobihar5. ~ L fara dama \ft!­
o c,lIohClzare rna.. i\ia a ClIClilor nobI ll incep;ind Cli a dOli.! Junulatc u ....!Colului ul unei m~ii. im~olil;i In -.chimb de acordare;\ blazonului nobiliar. avc<\ ~a duca intr-un
XIV-len . C\1C 0 IP()tC/~ pc care 0 'tlCUllm 1<1 rei
de haZJnlu:'i. cn ~ i respingcrca 100ab a mlen:..1de limp deslul de scurt la n~l:)tere<L unci categorii numeric tot mai in'icmna­
unci a~trel de (ran,r{lnl1.'\ri Fenomenul calolicizari i prin innobilarc a rO\I. far.} fndo.a~ tc a nohilimil mid incep5ntl Cll a doua Junutate a ..ecoluluL al X VI-lca ~i \ c,lcu l
In. prelent in rilndul cne7.lor nohiH din Banal. dar IlU lnlr-o rropoqie CO\;ir~ltoore. urm..'itor· arm(lli~·rii (nobilli dt! bldllm). in acc:-,! fel. bblOl1ul d tlc\'cnit pr.lct i(,; IlIlUl
ccl pUlin nu de Iii ,f;ir~ltul \ccolului al XIV-lea"'. Sanl't;! ene7.ilor nobili dl11 B:lIlat de a din cele mal Impon art tc clemente ale lIobilita\il2\l. Ballatlll C'lr;lIl..,..::b~ullli $i Lugo ·
Cyita com.tr;ingerea tree-eni la cillOlicbm a foq. pc de 0 rarte. pcricolul otom.1n crcs­ juJu!. incl Ll" la miJlocul M."Colullll al XV I lea in Pn ncip<Jtlll ;lUtonom;\1 Tr.:tn~ilvallL­
c.-IIlJ. care impune.1 rccur~t're.l l;s CapadL:llc':l lor rmlitar.'l ~ I 1l.~ l gur:lft:!a L1nCI fidch li\ ~ i CI, nil avea sa conSlllUh.:: 0 exceppc, inc'Ldril ndu-..c in proce:<.ul general de e\inlulic..1
~ldtOl'nicC' fa).'i de reg,.lil"tc. pc de "Ita P:JrlC po1ilica de Celllralil.OlfC ~i de inl:iri re ,I pllt(..... nobililllii ardelcnc. C u to:lte acc~tC;:L. dalOrila ro~!urilor Imillare, ca vcrilabila lllilrcJ
rli centrale rr("lIl1()Vat~ tie Siglr.mund de Luxemburg. larK:u de lIu nedoar:l ~ i Matia de granila, <;llccc"oare a \·cthiului b:lllal.11 Sevcn nuhu. in l'Iananll Caran.; c b(,~llltll ~I
('or\'i ll. in cadru l c::\ll'ia cnc,dnlC'l llooib din Banal i~i avea m~lurile ei. in ace.t con­ Lugojului -':001 reg""- a~ .. cum :-,c \'J pute;! conslala in ccll! cc urmeaz.'i - demente
\t!xt. problen"lO.l cnndipon.:'ui i efectm' a innohi1Arii CI1e-z.ilor rom.ini din Banal de aparte­ specillce pentru nobitimea locala. ;n hun:i parte ro1l1flllCOl~C:'i" . anata acolo in nu-
nenta Ia confC'.iunea romano-cawJi(.:a r.:llrunc pI! IllJ.! dep.U1e 0 1(,111,.'\ de~chi~~ di'>culici.
in ..~himb. croo.::m l"a iI~<J cum ... (1 "flrmat de altfel recent !7 _ prin rnnohilarc ~i co
II Ibidem. p. 36.

!pm e'lltllicizarc L1rOlat.i .rpOl, cvcntu.tI. ~i de maghl<l.-iz.arc. cnezil nobili tim Ban:11 nLl
I" I Bertenyi. vp fit. p. 116.

~·au de"f'~IIl' complel de (:olllunil;rh."a rom;"l nca~L"<'l de origmc prin p.'\lnUlderea in eate­
::tTRbuLe sJ [lflyirn cu cireum!.J)f'Ctie afirll1:l1i3. nc,us{inura eu argumenie, a lUi T R.

goria notnJllnii maghiare. Tiron. Dreplul III llt'md il/ hUl1.tifl"flll;a ill S('/"fI{"{ XI';/I. in ..slUdil $i ma.e.-ialc de hlorie
OJala Cll prim.. jurn."il:.lle J \l..xolului al X VI-lei, dar mai ale~ Jura dez.­ mtrllC"" \·01 XXI\' (20061. p, 221,1. poInl'il cilreia in pertoada l)rincipMului ardclean :luto­
noilimtllltul de 1:1 \foh.ic:- (15:!6J. in Barl4l( ~·au pnxJm· mllt.111I ~lLb~!.rn!r .. le de nom locul <;el'tiei nobiliarc drepl condl tl;! ~illl: fJlW 111m a eaJil:ltii de nobi! a 10:.1 IU:lt de bla·
nalur.l rolitil,:o-mi1iI"~. 5.ocial.l ~i confe.. ioIlJ!a . care au dcterminal ~chimb:ifl in zon '.rrimr-o aru.lraC\lUnc juridic:r·.
..tatulul nobilimii run15ne de aeolo: conniclUl in(re Ferdin:lnd I de Habsburg ~I 10:111 1 TOIl str.'iinu \emll in .Iedc p;11'{1 eu lhlcnlC' rn.;luri :'Unt unanllni in a ..oemi P.'lrt11e Ca­

de /..;ipolya pcntru qapiinifl'.' :'J,,-upra Llngarici ~i Trans.ilvaniei, COlre a detennimH 0 I1In<,ehe$UILli $i LugoJului drepl un tcntonu prin excelenl;' romanl!'c. A\lfel. Gio\ianandre<l
("'Jfomo il num~e. la I'i6-$. 1'i67, o,;jnd \'(l/"d,i(l (1I,'IWI. dnd Va/tldlld (i.ltl/pilltl ITara Ru­
manea~:1 de dineoace de munll). cf. Ciflli/Or/l(rllil1l dt',v)re TlInlt· Romlillf'. ed. 1\1 HllJball .
I/)ickm. p ~2. MM Dcrsca-Alt:xandrtscu Bulgaru. P Ceno",ol.k;tnu. \'0J. II. BUeUfl':$II. 1970. p. :, 16 $i J27.
It, l/Ii(ifm, p. 18. VCll di-.cIlI;lrC;1 ;K"l'..IUI tenumen la v . Achlln. 1.., (;ol.loli/l; mllll/ami" leZuitul Ferrume Cil~CI, It'Ct('lrul Coleglului iC7Uil dill Cluj . ..erie in 1584 c;) .,LugoJul ~ I Ca­
,(11 lorlWIllt' Ih· thll1~l"/c ",,'n: onJlOd,IIII' ('( "lIh"fci.,ml'. Lt· c/H 1/11 n.1I/,if. in ..Co1loqul;(· tan$ebe~1 'unt in VotLthl"" (cf CelM/on .llrelilll. \'& Ill. BUCUr"'$II . ttnt. I' m'il. iar
I. nr. ).11')1)-1. p 17, 29 ~/ idem. Cfliolil/\/Ilill fa OIlIltillll(Jmllelll.1I III FI"III Ml'tllll. in .. Rc ... i~. Gio\',lnm Paolo C:llllP;IIlI. prmlT1CI<IJ IOU!! in p,)tonia . .dirm;) in ;1t'da$I;111 15M. c:1 pM\llc
l.l"·I.~'IK,r·ln1llV II ,m 1 Yt()\)6.p -II·~~ ~aran~be$uIUi $1 LLLg~1JuIUl ~unt n .. prol'lIh:le rom:LllC.L-.c;Y· f/""OI'III(1II \'lI/mJlhllJ 'ri ("(Ue}·
{'o~tin F~nC1P" OIl'LO~IE nl'; i'l"'OOIl.ARI'; l).t llLAZON.1)I1''; BAN,\'!'

ncr deo:,chit de I1lMe·"1. in acela~llIl1lr, putcm con<;lata ca, pnn innobilMC, ronu1 nii zclilismu l catotic, rc.~ pectiv calvin. c hia r d,lca au Inregistrat, de multe ori formal ,
din parl1le Cariln"cbe~ului:;;t Lugojuilt] nu s-au despnns de comUllllutca dm randu­ progrese in randul nob iiimil romJn~11 din paqile Caransebe$ului ~i LugoJului l'i ,
rile cArciu provencau $i nu ~t -au pierdut cotl$titnfa upartellcn!ci lor ctmcel ' . De credem ca a u aileral daar in I11ll·.1 masurii con~tiinla clnica a acesteia. fn banatul Ca­
altlel mcdllll uman de la Car;lIlscb~ $1 LlI goj n-a faCllt dedi s:l favorizcLc paSlnl­ runsebc$u lu] ~i LugoJu hll Iillgllll j rmrC(l , inc !u slv cca a rnarii paqi a elilelor, a con­
rea <ICC!:.tCI3, hmba roman.1 bind ce':l \"orbil5 in mod curent, iar maghwnL ;;i lalina . tinual so. rfimana romana.
fo los it c doar i n OCa7]1 oficia le $i 1.1 rcdactarca docurnentelor,·J. Propaganda $1 pro- Dintru bun incepu l line m sa c.videnliem faptlll c.1, in b:matul Caransebe­
~ului Sl LugojulUl, cu noseut in epoc:1 Si drept comitat al Severinulu !. inccp5nd Cll a
doua jurtl51ate a <;ecolului a! XVI-lea Ill! s-au mai ridical mad familii nobiliare.
IlU ponte fj b.1nuit, afinm't dc~pre Car,tn!.Cbcs c<1 esle .,tilrgul romJntlor" (Vil/t.lc/Wm//! Cele care reu$isera ,,:1 se atirme pa na <ttunci - multe de origine ro m:measc.1
OppUIUIIl), cf 1. Sz.1mo~J..b7I, 1'im(:/It'11 IIkllw/willWJ.i (1566-1603), lxl. S. S7il,ig;l, \01 II, (B izerea. Macica~, fiat. G5rk~leanu, Raeovi!i. Mfunic, Gaman etc.) - ~i-au Conti­
Bud~~\I", 1876. P 1~5 (-=M{~Ull1l'n\;l Hun!!ariae Hi slorica. Scripla"es. XXVlIIl nuat destmeie nLlmai pe plan !ocaL doar unii membri din familii b:i.nalenc ca
..- kzullul Antonio I)()',\e"ino \OCOlestc C;lransebe$ul :lnilor 15tl3- 1584 .. re~dinltl de Bethlcn de lcWr ".tU J6si ka (i oJicA) de CarJ.llsebe$ reu$ind sA rnzbala in .. Iumea
nobili" (1II1lI rt'5itJelJ:.a lit' /lnhiliJ. cl. O""",r; Sfr<JilZi vol. II, p, :;57. iar rmsiol1Jro l iezUl I mare" a Transil\"aniei: Gabriel Belhlen c hia r ca prinCipe, iar Stefan J6sika in cal ita­
Valentin Lado, aflal la ('aransebe~ in Illai 1586. e~1e impresionm de ..numenXl,a l1obilime" te de cancelar al1-5rii. De aeum ioco!o al:1turi de nobihmea ,, \ eche", sta p:inind in
(1Ill/glla /lohililll,r ) dc acolo. cf. A Veres" Cpisto/ae t'l aew Jt'lIlitllntm Tnlllryll'ollim'
marc pane mai muhc moSit <;au p:"l.r!i de 1110$ie. in banatLlI Caranseb(!$u!ui $1 Lu go­
1l'lIIfJOribl/\ priwipulII HtIllwry f 1_'71· 161_lJ. \'01 II. Iludape<;ta. 1911, p. 1 6~
JulOl ~e mai IInpune intr-o propor!te prc pondercnlA nobihrnea .. nou.if', armali$lii,
- CUillll in acc~1 \en, cale....i ('\cmple. i\.,tlet, pe \-er"'o-ui unei diplome pc pergament
posesoore in eel mat bun caz al unei ... esi i, p~rJi de sesie "au casA eu gospodAria
fpuhhcat,l de r:r Pc~t). A S:'O,..'/JH hcimag j;J S::iirem I'drmegl't"' tor/Ii/ldt', vol. 111, Buda.
aferenta. Cn ongine. noua nobilime \ <..\ pro\"elll In cca mai mare parte din ra ndul
pe.~ta. 1878, doc. 28, p. I S· 191 cnu\C t3 Tillli~ra. la 8 iunie 141 1, prin care Srgi . . mund de
Luxcmburg Iriln'>Cria ('II! \C.ltll.1 rnlll'·lI1iloc Ftlrc<l~ (Lupu), Sleb.n Sl Ladl~lau de t.l:tmic UI1 localnicilor, raSp"lll\! de principii ardelcm e u nobllilalea, mai ale.<; pe ntru mer il e
.If,:t de partaj relentor 1>1 mn~ia Var /.\1,·:/a/I1l11 din di:-.lrictul SebeS, UI1 de\ccndenl nobil ..II
militare""" ~i Inlr-o 11\.'\... ur5 mal redll ~1. pcnlru celc civile. Randuri le aceste. mid
a..:e"tCll"a IJn:a, l:t '1.Jf$ilul ~l'Colului .11 XV I-lea, uml:lloarea mentiune: ",D1 a~l i de Muthnok
'iuper Ktl.lN (CII earaClcre dlll"iIH::e . n n.J alia~ Mezparak"' . Un all nobil rom:lI1 din pM\ile A Vere!>~. DOl."wllt'lI/t' pm ilO£ue ftl I,{/Oriu Ardell/uflll. M oldollt!i }'/ Tdril ROIII(1/le~fi ....01
Caran~d)C~ului, SIC!an GJrleSlc;mu iSi '-Cria numdc eu :,>10\'1.' ehirihcc (+ Gr:11ifile Stefan), IX , BueureS!I, 1937, p. 310. La reZ1Slcn!a confc,ion:1ll( :I romlinilor caran scbcselll V:I Ii
precedal de ~elllnul (lrtoon1( ,II ( l/Iui-tlIWrl. pc veno-ul unui document din 4 lebruarie contnbull ~i .$oal .. gmmallcc;r,c;,'" a epi~topului Arlenie, d. Gh. CotoSm;lIl, ~:Oll/U
1598 elllh de pnnclpclc ardekan Slgl\lllUnd Btilhory cu privlrc la imp:'lr\irca unor p;'lr\i din gra molicf!lI.'iciJ dill Omlll~(!bq t"IIf(lflfrl dt' t>piRuplI/ ;\I1(!llit! /I Cdr/llroml (/62S-/6381. in
l11al multc ll10Sii al1m!! in distriClul Caran!>Clx-s, cf C. Fcnc$<Ill. DorumCIIf(' 1I11:(/icl'lI/e M­ ..Milropotia Ilanalului", an XI (I (61). nr7 -12, p. 38-43. Cultn-arca Itmbi i ramline in pl1!1i1c
'ulrellt' (1440. 1653). Tillll,$cxlra. 1981, doc, 39. p_ 102- 1W, Sc cu\inerclllarcat faplul ctl. in Caransebc~ului Si LugoJului e::.te ru~:l in IUlllirli'l Sl de f:1jllu l ca. allinci dnd a prcg}Hil des
ambele c.:dluri, e~lc \oro.l de nobill c.:u 3'>Cenden\;) cnczialtl in ..ecolul al XIV-le;l, Constl in\a chiderea, la Fagi\ra~, a uncI $Coli rolllUncSl1 pcntru formarea preo\ilor din zoo:,\, Suzana
("Inie.) nll11anC,lsc;'l a nohllilor caran\cbcsenl \',1 rnanifc~tnt l:hiar ~i dup;'l ce au to,\! nevoili Lodnl ffi , v:'\duva principelui Gheorghe RakocLY I. a !:.Iabilit. la 3 aprilic 1657, prin regula­
~;'l-Si p;'lr,l<;c,l\c:"1!ocurile de b<lstinfL in urllIa cedilrii linululul Calrc Poort" (1658J. ASlfel, ill menl. ea d~dllul ~· i in\'cle pe elem \iii .~' cln tc rOlll.'lncsre dup~ obiceiul bi~ricilcr din
1674, Unlani\lul t'. tihilll lIahci J !InUI \;) \emncze Michai.J HalimH. IInbih.~ mil/Will ..., cil';s Cilfan~be~ Si Lugoi', ct. I. Lupa~ Doell/nelllt' iSloria trami/valll!, vol. I, Cluj, 1940. doc.
JI: Ca/dll,~'hi:'~ ad,1 in /lInbd mll/{ill,} (,ubI n,) adr-e5.al<'l lui Fl1lnci\C Pariz Papal, cf. N. 115. p. 272. IJe allre1. inc;'\. in 1640 $tefan Geleji, .'.-uprainlendentul bi5,Cricii calvine din
Dr:lt: anu , MIIloiJ HI/fid; ("(JIllnblllil' fa I~/(Iri<l ol/wHlM fOlllonea.f("rl din U(". XVI/. in Transilvania, ii propunca pnncipelul Gheorghe Rakoczy I CJ Meletie. candidatul1a ~unul
..Dac.:orom<lnia'·, vol IV/1 (192,1--11)26)' Cluj. 1927, p, 107. \'Illdic~ vacant. 50.1 \e oblige prtntre allele ca. in eazul :1cceplarii sa].!, .. r..'1.scrie. s.1 tip:ireas­
~~ Semnifica\i'<l e<,lc in ace" \en\ con<;tll.tarea P.kul;'{ in 1586.1..1 Car:lI1-.ebcs. de misio­ c:!. Si sA facll-A se canle in bisericfL in fiecare Ii ciinwile noostre tradu!:.C in limoa romfin;'i,
narul iewil Valenlin l..ado, carc aftnn.! c;'l acolo "coaCtu, <;um illi~ conciorlari Valachicae, dt! rnr~ tefen't!se COfjlll'il'lN~ellli >i /ugojenii (sub1. n,) in4linte ~i dup;l rugaciunea predicil'·.
lingua il1llfUIII; ... quia pauci \clllnt Ungaric<lc" (am J(m Jilll .)'(} Ie I'redie ;11 IOmlille~1e, '"ezi I. Lupas, Documellft!, doc. 87. p. 207.
limho for, ... l!t'()ar/:("t! pll(lIli ,\'1m , (/IRure~It'). cI A . Veress. 01'. ei/.. \'01. II, P 168. Dc B Cu privire la dlfiC\l!t:l\ile inregl~1mte de pr..u.elili\lllul calo1ic in p&1ile Caran),l!besului
altlel. re:1117<lrC;J PI1f1ei de la Or:aSlle (1582). ce-i drepl un instrument al prn7d ltl ~mu l u i ~I Lugojului, \'1.'21 cdc palru scriS"on ildre:o.Jle de iezUltul Gheorghe Buitul . roman origi nar dill
cahin, ~·'I ~1aI("'lf",11 in mare parte unN romani Mn;11em' ,.Herce $Iefan. prorO\oouHoriul Caran'>ebe~, in anil 1626-1630, lui Muzio Vilcllc'iChi. generalul Ordinului iezuit. publicalc de
E\.ll1ghchcl lui H(n\ln), in orJsul C:'h:lran-S"d"lCsuluL ZJ,an Elrclll. d.l"calu de dihC[llie a L. Peri~, Oo('III11t;'lIIe dill arlliHI Cunn ge/ll'mlt! {I nrdlllil/w le~/lil dill Romo_ SfJi('wri din
Sebc~lul Sl I;U Pc~tl~el 1\-loi1>;' proPO\cJuHoriu l EvangheJiel Tn orasul l_ogoJultu", cf. I D. eorespolldenlll miSIOllllrilor G('orgt' /-orrtJ -:;i George 8wtul. in vol. ..splrilualilalc tran~ihan:1
SUl·iu, M(!Iloxrali(/ Mllml'o/it-j J1wwwllll. Timl!jOOnl, 1977, p. 100, in nricc eaz. csecul SI i!.{orie european;)". ed. I, M lrz;.l ~I A Du1l1l1ran, Alb;.1 tulia, 1999. p. 190. 197. in legiUur;'1
IIc!luniltlr de propaSand.1. ala! c.uolil.l d;lr mai alc\ cahm;'l. in r.1ndul rOI11.1nilor b.'in;11eni s-a
fileu! ~im\it Si in rantlul nnblJinlll hlC,lle ,\\IICI, in 1630. fr:1nt:lscanul Scrufin I\Lin ~e vcdca
,<.
cu pr-Ozeli li srnul cahin, vczi I JuhJ,z, A /"("om"inclll:' ('(de/I'i f(lIIllill(l/.. ko:.blt. Cl uJ', 1940.
" I n 1583-1584, Amonio Po~\c\mo cvalU,1 P:lIl;'l 1a lOOO nurn:u-ul oSlemlur, .Jllal huni
nC\"lIit s."J l.·o",l,nc eu am;'lr,klune d "Val,ldll omne~ ~ulll ~Chl\mal1C 1. <.' ~cc]lli\ :Illqoud dCCaf In oriC(' all:l eCI,nt:", ,10.111 1;1 di~roLI\ M b.lnulUl de Cal,ill:>cbe~ ~i Lugoj. cf. Gllilt(lri
per~oni\ I1f.lhilibu\·' {r(lll/filll / I'I0IlII'il .I·c!silllwrir i ("/1 ('\'("('/1(11/ c(jwrm Ilt'flllllllt' IlIlbild. d, .Itr"l~ ll. p, 5.57 .
('o~till F~rw,an
1II1'I.O\lE Ill' I ..... ORII..\IU; ~I flI.A70"'lI)l' Ii \ (\, \T

nobililnl uc blazon din banJtul C.Lfameb~ulul ~I Lugojulul va ~pori $i ell clemente in acela.$i ump, ~,"cm conV111!:!crca c.:a di\m la lumina abla 0 pane fcarte mica din
pc care l"O'ittlriie viejii It:: adu<icscra in accle p.:'trp din aile comitate $1 'icaUllC ale diplomele de innob1lare $i blitzon ilcordate banalc1l1lor de principii ardelent in seco­
Tran~il\"amei, Cli O$ote1l1 fugi] ; dm Banalul aflal sub ~Iapfmire Oloman.:'!. $oi. de pc la Ide XVI-XVII. Jar, cu lo..11e aCCMca, credem d malerialul seos acum la ive~lla ne
mijlocul 'iccolului at XVII-lea, Cll iobagl elibera~i antenor de ~15p[lIlii lor uc p.i. ingAduie atflt )"e!;lIr1rea unoI' fcnol11cne generate c:ll ~] a unor particularita]i datorale
mam. Dar, .'pre dcosebirc de nobilimc:l "vcchc" it locului. naua nobihme de ~pad.:"t mediului local. lar aceaqa cu aWl In,lI 1l1ul1. Cll cal uncle parti. imporcante prin na­
~I roba nu 'ie va mal bueura in tome ca/.unle - dupa cum vom avci.I ocaZla ).,:) con.
sfalfim - de dcplinatalea bcneficiilor nobiliarl!. 111ai Cli ~e.am.'i in limpul eclor doi tura illforma!iei, ale diplomclor de Innobilare ~i bl:tLOIl - In SPC!3 expunerea de
principl R.ik6cLY, preocupap de paslrarea \cniturilor ob]inute de pc unna mosillor lllOlive. de~crierea blazo.lOelor $1 evcntualele condl\ionari - difed de formul:.'irilc­
fiscale dill b:lTl:Hul Caransebc$ullii ~i Lugojuluj;1. in oriee cal., penlru noua nobili­ standard ale stiLionarelor folosile de c.meelaria princinr~ a. Tram.ilvaniei1?
me din pirlile de munte ale Banatuilli detcrminanta a fost - alai in privin!i1 gcncLei Cele 59 Jlplome de Innobll:lre $i blllon publicate in \ ollilTlul de falft
cal $i a ro~lurilor ei p{uu la deznooam<imul nefericil din 1658 _ t1llportanj:3 mllitarti acopera intcrv:.Ilul crollologic de 1:.1 1589 la J701. un numar de 53 de pie~e fimd
$i slf<lleglca a !mUlu/ul. infipl ca un ie in teritoriul 'itiipanit "au cOTltrol;u de o(omaOi cmise p:imi In datn cedarii caIre ]Joana a banalutui C:lran~ebesu l u i ~i LugoJului
~i mem! ,,:\ apcrc pOl.ltule defen\i\'c nle principatului lransilv~nean dinspre "PL1~, pe. (1658). aIle 6 dup~ acea data. Dintn.:: pi~ele publicatc. zeee sum origin:lle (p~<,(rale
linia MlIrc~ului. In Budapest..1 • 5; Bucur~h - 2: Timi$oll>lra - l: Ploi~1l - L colecpe partlculara - I),
Di~lrl1g.crea, in cur~l1l vremii. a eelei rnai m:lr; p~r" din arhivele B..malu­ aile 29 fiinu copi' de cpoca. inr inca 20 trall~mi!:lIldu-ni-se sub forma de Cl;lrase
lUI de pan.\ la ince.pulIII ~ecolulu i :11 XVII I-lea, ell exeeppa documentelor unor fa­ 'WIU rezumale contcmpomnc (\ri mal I[tr/ll. tn ceea cc ii pri\'~le pc principii acde­
nulli ori~inare de acolo (de ex. Macica$ de Tincova. Finl de Anneni~. Bcthlcn de lem emllc,,!i :.II diploillclor silualia cqe unn!tto..1rca:
1clar J6..ika de Caran<;eb~), a determinat un dezintere" al i.. toricilor de a inccrca, Sigismund B<ithory ... . .... ....... ............. . 4
m..'lcar in linil 1n.1ri. 0 invcsilgare a nobihmii locJle din a dOlI.. jUIn.ltatc a '\l!Colului ~1.iha l VileaLul . .... . ... .. ............... ......... . . . .. ... .. ...... . .. .... ••. ..... ..
aI XVI· lea ~I din prima jum.'itatc " celui urm..itor. Pie\c de mare intere". procum Slglsmund Rakl)c7Y .. .. .. ... ................ . ..... ...... .. , .. . 4
diplome le de InnobTlare ~i blazon, au fast publicale dnar int,impl:ilor $i eu 10lUI Gabriel Bathor\' .. ...... .. .... .............. , .......... ......... .......................... 4
ilOlat~l!. Prm volumul de fala am incercat. pe e[11 ne-a !.Iat in put1l1!.:'i , ~a adun?!.m cat Gabriel Bethlcn ...... ..... ........ . , ........ , .............. . .•... 2
mai mulle documcl1Ie de acc~1 fel, unmind ea, pc tcmeiul acc.qor;l, ~:'i pulcm deslu~i Gheorghe Rfik6cl.y r ...... ... . ...... .. .... ......... . 14
re..11iIa!i p;ina ucum apronpc nCCllnO~CLJle $i ..a formul.im cont:luz.ii de ordin general. Gheorghe R<1kt:lCI)" "I II-lea ..... . . ....... . .... ..... . 24
Mihail Apafi I .. ....... . . .... . ....... .... . ......... .. ...... . 5
Leopold I de Hab,burg... . ... ....... .••. ........ ........ ...... .... .............
l' eu pri\"ire I" 1Tltl$iile fhe.de ucpmzJnd de Caransebe~ $i Lu!!oJ au cxi ...\at mcreu con­ Ln r:.1ndullor. tlcnefici;If11 ulplomelor provencal! din urmatoarclc loc.:.Ilil.:i!i:
trover~e . ,I~\fel c;'I abia in I)ietl Irnn~il\'~nean~ !111ut;l la Media~ 124 oclombrie 1650) 'i-a Lugoj ... . .... . ...................... ,........ ... ... .......... ... ........... ... ..... ..... .. 28
delinilivat olicial num<lrul ;ICC\lora. anume la 26: Lugoj. Caran~ehc$. Salha, Bini$. Valea Caranse~. . .... ,............. .......... .. .. ........................ ....... 21
Lung;l. prediul Serge (lrt \ud·\"e~r de Lugoj). Srtlunlic, Honoriei. Olo~g , Vi~ag, Saeosul
Marc, Szenhcg (roe 1.1Tlg:i Hodo$). Hoo,*. Herende~(i. Dragon11re~(i . Domboriela (pc ltingl1
Fagel. . .. ............ . ... ......... ... ... .•... ......... .... I
G;l\"ojdia), COStei, Jal\'\I'. Belinl. Ohaba Mare, Fie.llar. Buzias, SilaglU. Verm~ $1 KJrflny LipoV3. .. .. . . . . .. .. ........ ... .. . . .. ... ... 5
(Ch1\ran 1), ct Fr Pe.,ty. KnUlI; wimu'g\l' lonir/ele. vol. [V, Budaf'C,IJ, I RX1. doc. 569. Jdioara . .. . . . ......... .•.......... . ... . . .•... ..... I
p.346·147. Mehadia
2~ I'r Pc~ty, Krasso. vol. lV, doc. 521, p. 255·256; N. lorga, UII a("/ latill de III Mihni Severin {i~~~~5 C·;;~~·~~~~).·.·.·. : .'.: :.. . :.. ::.. ::.....:.. . . ".: :.... :..:.. . . :.... .. ::::.': :.:.. :.. . . :.. . . ::":.. :::
\'ill'lI(lIl. in ..Re.. . i~ta hloric.'i", an VI. IIr. 10-12. oct.-dec. 1920, p 246·247: A. Verc<;.~, loc:alTlate nepreci7.3la .................. .. ... .. .. ................ . . ....... ........ . . ...
{)()OIllIt'l1Ic •.•• vol. VII. nU(;urc~ti. 1934. doc 18. p. 46-47: C. Fene~an. DOcwllellfe... . ~intre cele 59 piese reunite ill vulum, 42 ,unt dtplomc de innobilare Cll blaum, 10
doc. 46, p. 115·117 ~i doc. 83. p. 183-189: \1 Dog3TU. A Berciu-Dr:ighiee.~eu. DnIli7Jo("//. d,p~ome de innobilare eu blazon $i 'icl1tirea cCI'iei bCT1('ficiarului de ulfcrite obligalii.
meflt('. ill fimha flJlilll' dill jewllli al XVII-1M ajlme in ("ol('("/la FaCl/111Jlii de is/ark in 3 dlplome de innobilare tar:' blazon $i. in fine. -4 diplome de jnnobiJare flra blazon
..Calelul ~em111arulU1 ~pecjal d... ~Iinle auxiliare ale i...lmel". vol II. Uni\-er..ilate.'\ din Bucu­ dar
.
c ' ·
II ~cutlrca C..I.. .::I bcndl<:l<lrulul de. plr,!~(.trCJ. 1I111lf d:'lri. 1;IXC ~I sen Kil. In accla~i
. •
r~i/racultatea de i\l('rie, Bucurc$li. 1990. p. 26-29 (n.1'ublicar de A Dumilrnn, Petmf
limp, IlU e!;te lip~it;'i de interes c\id'::'l1ll..:=rc.,\ faphllui d. in 10 cazun (hplomeie reo
S:.ti~~.\"(lro~i uillu PlIP de l.1lgo;. COIII:itlnrllii ow/,m .I/Iltlil!lllli f()("III/'ecoIIOlllic III prt'(lfljlw
l1H'kUI call"lll ill WTO/lll III XVlf.I('(I. in ..Anni.lle... Uni\"cr'!lati~ Aru1cn~i~" ~crie~ 11i~lOrica, 4.5
confirm.au de fapl calilalt;41 1l0blhara a hcneficiarulul. 6 dmtrc ;jce~Ie.1 inlariml bla·
(1991-200/), p. 70· 7 1); C. l l:'ne~Jn. n01ll1 dl[llflllli' dc' il1l/Oh/lat~· .>, hfll:m/ P"II/TII rom(1. lonul titubrului, iar :The -4 rOl1finntl1ldll-i pc [£tng.5 blazon $i !'.cl1lirc;\ casei de pres­
mi (/i" Lugfl) ~i Caml/f~hf'~ (/.'i!JJ. 16.'i:!/. in ..RC\I\la Arhi\e]or". anllll:\\.'\1. vol l VI.
nr. 1/1994. p. 10'\·120; (' h-:nl'~n. D Rllp{1 Buichu f)ipll'l/111 ,f(' ;111/(1/,,1<1/(' ~I 1>141:('/1 1/
" ".. ~ ~ .... ,Jl." I._A._... .. -'1. __•• ,~ .. ", ... n ,. ., _
l_ M. . ~ v .
~~_ .:~I ~~(k~.(~c. ~llIi~'~);lrl.' 1.1 nlhllo\n·.1 l\tdd':nl1cl Rnm;'me riliala Clul·Napc..:.!.
CO!olin F"fnl'1ll0 I>Ipl.OJ,n: UIi: N'IOIJILMtE 'J.I ULAZO' t) IN U\ /'Oi\T

larea unor obligalii cj,trc principe. fl\'C $1 comunil[l!ea local~. Jatj, "ituatiile in care din Caranseb~, socOlitor (ration/sla) la Oficiul dc varna din Uicani (1642)17 Di­
ala! pnnclpele 1:.11 mai cu se.:un."i beneficiarul diplomei au SOCOlIl nece....am conftr­ mitrie Mircea ~1 Gheorghe Nagy din LugoJ (1650)\11, Petru S7..j~7"aro!'l alial; Pap
m.'\rea nobiJH:'i!il. inclusi .... a hlill.Onului, sub forma unei noi dami (no~'a donUlio). Yn din Lugoj. preol calvin la Ha!eg (1644)"). in calul nobililor refugia\1 in comltatele
1593 (lJacul Matd St~ni$u din Lugoj. de care 'ie ~tia c<\ se n~sctlsc din parinli nob lli ardelene dupa cedarea c<'ilre Poorta a banatulu! Caran~ebe!;;uluj ~i Lugojului (1658),
(nohililm.\· paremihus orlllm), era primit "iara~1 ~i din nou" (derwo el ex novo) i n rafiunile emilcrii unei diplorne de reconfirmare a nobilit:'i!ii au fast. 0 datd mai
..ccata ~j num."iruI" (coelUm et IIwnal/nI) t,devaralilor nobiJi ai !arii-lO• Imprejurru-i le mult. de ordin pfilctic. ASlfel. in 1675. cand principele Mlhail Apafi lIe reconfirma
ill c<'Irc nobi1itmea dincului Jugojan u ajuns sa fie incerta ne r~m5n necunosCute. De fralilor Petru, Suva, Radu $i M:uei Sebcs!;1 (SebC$an) alias Popa din Caranseb~
ascmenea. nu nc 'iunt $tiUlc OIci motivele pentru care principele Gabriel BClhlen. la nobililatea, ace:;ta a liocotil necesar sa. menlioneze c~ beneficiarii ..~-au bucurat de
intervenlia dirccla a vamlul ~II Petru Bethlen de IClar. c."ipitan al c~tii Hunedoara altfel de prerogativel.:: nobililor chiar in largul Caranse~. dar au fost ulungati de
dar $i fo!;! ban <;uprem al Carnn.sebC'.$ului $i Lugojului (16 14-/616)\1 , a reconfir­ acolo de caIre lUrci $i s-uu refugiat in aceasla f&1~'..tO. OC!ipre un alt carallscb~an
nl.'lt, in 1624. diploma de innobilare $i blazon primlla de Stefan Somogyi alias pribeag. Petru FArca.$ alias Suciu. acela~i principe Apafi s-n mulrumi1 .,a menJione­
Sz&h (Suciu) din Lugoj de la prmcipcle Gabriel Bathory in 1611 32. La fel, din ze in diploma de confirmare a nobilita!ii (1680), ca "se bueurase ehKlr $i trlai ina 1Il­
dali!le de care dispunem pana in prezent nu pol fi deduse motivele care I-au indem­ te de libertatea noblliara,..Il.
nat pe princlpelc Gabriel Bethlen ca in 1626. s3:-i confirme nobililatea ~i blazonu! fn cazulmajorit.'i.lii diplomelor euprinse in volumul de fa!-; (49) este yorba
lui loan Pnbcg. comandalllul ca!C1relilor princl<lri din cetutca LugoJului , lin o~te..1n de prime innobilltri. consacrn!e prin formu l;\ri fo•.trte apropiate atat I.:a semnificalie
desprc care $tlil de altfel cti "deseindc dmtr-o "pifj nobila., impodobilti. dntorilcl fap ­ cat ~i en lext, ace:.tm fiind de altfel de /arga circulape in documentelc de gen din
telor sale cu mngul nobililalil r.:iliJr de ditre predeeesorii 1l00tri"H. in schllnb, i n principalul autonom a l Trnnsilv<lniei. Aslfel beneficiarii nobilit~!il ~i ai blazonului
('a.lUl rcconfirrnarii altor diplomc de innobilare ~i blazon. motivuJ acelui demers sunt sc~i "din ~tarea $i condiJia pJebee in care s·at,-uu na.\Cut ~! alau milt", "din
eslc cat "e poate de limpede-. A.,tfel. in 1649. eand principele Gheorghe RakOCzy al starea plebee Si ncnobilli in care s-als-au IUsCUt", ..din .stafea ~I condllia civila in care
II-lea le·a iotam lUI ~icolJe St~Jan. Mlhlll Slrnjan $i Mihai Cariistall, ell tOlii din s-afs-au nascut $i alau tr.'iit pam acum", "din condilia plebee $i nenobila in care s·a!s-au
Caran<;ebC$, nobJ1lfatea. \-3 menlional ilnume, e.1 ..ac~tla :i-au folo:.il ~i bucurat $i nascut $i alau trn!t pJo.'i acurn", ..din randul $i Stare..1 plebee $i condi~ia nenobtia in
palla Oleum de prerog<lll\ e notHliare. dO<lr ca emu lip,,!, $1 nu ave<tu vreo :.crisoare care s-als-au nascllt ~i u/au ut\.il pilna acum" ...dill ,tare.a $i condilia rna! pUllll nobila".
de hlalon ~;Ill de i'nnobilare in ;ICCOI-'>t:\ privl11jj ...... in ace!(l$i an IM9, cand principe­ "din Stare..1 ~j cond!lii plcbec <;au ncnobila" etc., fiind lrccu!i ..in ce..1ta $i num.'irul
Ie Gheorghe Rjk6cq al 1I·lea ,lVea s<\ confirme nobilitale.l caran<;eb~endor Matei adevamlilor $i des..;\'flfsi!ilor nobili" (adic."i bucurfindu-sc de dreplurilc deplillc confe­
Baia ~i Petru Pajz.sgytirl6 (Sclitaru). ca temei era invocal tot faptul ca. "dupa cate rite de stamtul nobiliar). Dar. la fcl ca in cazul unar innobliMi din comitalc1e. scaunc·
am inlelcs. s-au folosit Sl buwr.H de prcrogaln't" nobdiare. dour c~ .sunt IIp:;i!i ~i nu Ie $i districtele ardclene, in mal !nulle situa\il din b:lnalu l Canlll.sebesului ~i Lugojulul
au ,crisoore de blazon sau nobihilr.! in aceasta privin!ti"\-~. CredcllI cl ace[a~i a fos ! principii au condilionat innobllarea de respectarea unor restriqii. respectiv de inde­
$1 moti\'ul n:.confirmaru nobilitalil beneficiarilor despre care diplom:l princiara plinirea onor obliga!ii specificate in {extul diplorneior. Condilionanle crau fie de
afirrn.a dO<lr c.i se folosi.,era $i bucurao;crn chiar $1 pima aluoc, de prerogative nobili­ natura. moral-admonilorie, fie legat~ de indeplinirea unor indatorinte militare. d.:lf eel
are sau chiar c.i fu8e..... er~ nobili: loan Drugomir din Lugoj (1636):16. Mihai Bobic mai adesea urrmr~u protejarea mtereselor matcriale ale fi<.;culul sau alc comunJtti!l·
I~r localc. in uncle ca7..1.lri. aphcabilitatC<1 diplollle! ern reSLranS<\ la un anumil terito­
nu, tot pentru a fi prolej~lle interesele fiscului princiar. Pc 1a miJlocul sccolulul al
Vell doc_ 3.

~VU~lea validitatca unci diplome de blazon a (lJum ~a fie condilionala ~i de obliga·


'!l

II Penlru banii Caransc~ului ~i tugojului \ezi studiul con\i~tent ~i temem ic al lui


pa ca beneficiarii ~.:'i. IlU fi fost iobugi ai tiscului sal! (.\1 unor nobili locali.
D.L. TigtlU, ill/IIi; de Carmuebe~ ~'I UIR(}/. COlIsidera!II afllprd w,-iblfliifQr ~i compelclileior Constatam cli majorilatea condilion(arilor de natura admonitoric - prezen­
at'eslom (I·ll). in ,.5ludii ~i matenille de ISlone !neche". \01 XV{ (1998). p. 225-241 ~i
vol XVII (1999). P 237-251. l: ~i ale.<; in vremea prillcipelui calvin Gheorghe Rak6czy I - se I.\dre"e~tza benefi­
11 VCLi doc. 13 Clanlor de roba. ASlfel, in diploma de innobilare $i b l.t7..on conferit.i in 1642. prin­
H VeLI doc. 14
u V~zi doc. 32_ Penfru ~jtualii 3M:m.'in:iIOOt"e. articolul41 al Dietei ardeJ~ne din dL'Cem­ lJ V .
el.I doc. 20 ..'-3 hu,ur,1I chiar ~i r<ini'i aculn de prerog~li\'e nobiliarc" .
bne 1588 prt\.edea ca nobihlor ,,'\r.lr.:i. care locuiau pe 1n0$13 lor dar nu d~line3u documentc 'III

referitoare la i.lcea!.la. Ii lie j!3rant.:J "i'lp:mirea netulbumta ~upra ilce<>teia. umland a Ie fi . Vez.i doc. 33: ..care !'·au fQlo.~1t Si bu.:ural. dup:} cum ;1111 inleles Cll l>igur.:Jnt3.. chlar ~I
eiiberate ~i aclele de propriel.1te neC~"art:. cf z., TrOCl>iiJl)i. T,in·inYIUl.olaJ II;:: £rdetyi mal ~~ainle de prerC'l£"II\C l1ohiliarc".
"'~J('dl!lt·lI/sl;f(hc". l3ud.ipc~t3. 200:'i. p. 40. IG Vel.1 doc. 23 ,Jlobi1. dup.'t (',ile "Ill int dc~. chlar SI illal inuintc" .
,~ Vt:7i ;Ioc. D. Vezi doc S6
11 V"~I r1...... 10. , ~ r~,_; . _, _._" _.
l>Il'I.O\IE: Of tl'\NOBIL.\Q£ ~11;l1-\70~ m .... 8A!'IAT
Costin "~,~,.all

cipcle Gheorghe Rak6czy I ii recOIronda caranseb~anului Mlhai Bobic. !.cx:olilor


-
dilill vlz:i.nd re<;pCClarea autoritajii b::lnului Curall<;ebc~ulu1 ~I Lugojuhn. A<"lfel. in
16<t7. dilld Ie. acorda diploma de innobilare ~l blazon. principelc Gheorght! Rak6clY I
e
la OliclUl de Wlm,i din 7..Aic31l1. ca. impreuTk1 eu fra!ii sai Io.an ~i Nicolae, cop~rta~i Ie cerea lugojenilor Martin ~i loon Pu,>eota. en la beneficiul prerogallvclor lor nobl­
ai d:i.rniciei prineiare. .~tI fio datori .. ~i de acul1l inaintc sa ne adue;i pe veei slujbele liare ,.sa aib:\ incliviinlaJea banului nm.tru ::II Caranse~uhll ~i Lugojullll ::Inat in
lor ell crcdinla $i eu folos"42. Socolitorului (rmionisra) lugojan $Iefan Balnssi ~i [uncl , ba chi:u ~l a eelor viilori , $i fura ea velliturile fiscului nostru sa se piarda ~i
rudcniilor sa le apropi<lle. care au bcneficial in 1646 de 0 diplom.1 de ;nTlobtiare ~i ie
s!l scad.'\'.t3, Lui Mih:1l1 Ral. paslrnlor al cheilor (dal'igc r ) cetatii Lugoj, care pn­
blazon. acela~i principe IUk6cz.y Ic cerea ca ..Si de :Icum inaillle sj tie d,1I0ri 511 mea in 1649 diplol11a de innobilare $1 blazon. Gheorghe Rakoczy ::II II-lea ii cerea
aduca servicii credincioilse. iar oiei ~I, niei 101i CQboralOrii lor de ambele scxe sa nu "sA slujca!.ca pr.lllcipclui cu einMe ,~i credtnja. ,I:1r oriunde iSi :-i.I stabili 'ocui~~l~ rt:
se :tralc nerecunoscatori,,4l. Icritoriul bununlor fiscale. s~ deplndi de prcl ecllll sau provlzorul acestora . $1
in unna faptuhu cj cea m::li mare parte a LlinobiUirilor aveau drcpt lemei mai reslrictive au fo~( cond iti ile Illlpu<;e. (0( in :.mul 1649, de principele Gheorghe
rasplj,tirea mcritt:lor mill tare. principii urdeleni n-au socolit necesar s3. rcleve in mod R:ikoczy alII-lea pnn diplomele de innobllarc Si blazon acordate earam:ebescnilor
deoscbil conlinuarea menlarie a slujbelor sub arme $i dupa oblinerea diplomei de Nicol Sirajan. Mihai Stl11jan Si Mlhai Cirasli'tu"O, preculll ~i concitadinilor lor
ae
caIre carJnscbe$enii Si lugojcnii ana!i oricum in prima linie a confrunt3rii cu r<lidurile Malei Baia $i Petru p::lJ1.....£y~r({) (Scutaru),1, anume ..st!. nu se poat3 foiosl nicioda­
neincctatc "enite din teritonul OIoman, Doar in ~ilUa!ii ie~ite din cornun, in diplomcle Ii de scri<;ourea IIOJsua .,' inlauntrul $i in afara amintitului nOSlnl oras C.lranse~
de Innabilare ~i blazon crau amintltc obiiga!jiie miIitarc specificc ale bcncfic.:larilor_ spre pagubJ ~i d.lUna fiscuhtt n,?\tru $1 ....1 fie d~llon sa dcptnd.1 de banlll di<;lriclelor
A<;tfel. in diplama cmi~.1 de principele Gheorghe Ruk6cz} I pe campul de lupta din Caransebe$ului ~i Lugojulul" In acclasi !.ens Irebuie in!eleasa ~i re.. . tricpa Impus3
Moravia (1645). in {impul intCfven!ici Princip..1tului tran!\llv~nean in Razbollil de 30 eu oca~ia acordafll dipl~mci de inn~llare $i blazon lutojanului Grigore Bruzor
de ani, celor 55 de calaJCli rom,ini. soirhi ~i lInguri din Lugoj de <;ub comanda c.1pita­ (1646)" ~l carans'C~ellllor Martin ~ I 10.111 Nagy (1649)". Tnlr-un alt cu, IIluiaru
nului Andrei Barcsay Ii <;e cerea ca atal ci ..cit $i loti mQ$telllloril ~i eoboralorii lor diplome, de innobilare ~I blazon. c<lfan~ebL~anlil Cristofor Slakossi (Saco~~lIl) cu
;~ez..1Ii in sus-7i<"ul nChtn! l:irg. Lugo) ..a fie binc ill1.e.'itra!i - dll~ nevoile dill ucel eei IrCI fii ai sai, sunl de-a dreptullip ... i!i de un beoeflciu 31 nobilitat ll , fiind obhga!i
moment - Cll tOI felu l de lucruri: l "II. I:\ncii, suli!c ~i alte arme de luptfl .,' ~i .....1 parti­ pe mai departe .....<'1 prestelC darea (n'll.tllm), dccull::l ~i alte ~Iujbe, In fel ca cCllalti
eipe lnlolde.1Ufla. In porunca noa~lr:\ $i a lIrm<l~ilor nOSln, la toole campanlLle. atal tflrgoveti"-S4. in finc. unm .Llt beneficlar al diplolllCI de innobilarc ~i blazon (1652),
cele generaic dt ~i cele p:lrpale. dup.1 cum a \or cere nevoile !.1m. iar in orice lm­ cnrallsebesanului Dirnitric CI,lina. dreplurile cOllferite pritt uceaSla ii .,unt condi!i­
preJurare ..,-ar ivi s:'i fie de C.llfl pcntru trcbuin!ele $i ajutorarC<1 aceSlC1 ccti\ji de gra­ onate de fapllli de a IIU fi fa:S1 ..dator fi'iculUl sau altcuiva"~~.
nil''!. a Lugojull1i. la porunca banului ~lIprem sal! chiar 1I loqiitoriior ilccstuia, ~i s:'i o situ<l\ic deo\ebil:\ a reprc1.enwt-o condi!ionarca impu~fl beneficiarilor
fie datori $i obligali s:'i ~Iujeascj cu crcdinta pcnlru paslrarea aceJui loc""' , diplornclor de 1onobiiaTe ~i hlllLon. de a nu ri fo~t iobagi ai fiscului sau ai unor
~t1 cum am anunt it, celc mai multe conditionari formulate ill dlplamcle nobili locali. intr-adevar, d'lut,ind sA puna stavik\. unlli fenomen periculo.. penlrll
de innob11are ~i blazon vizrtu ap;'trarca veniturilor risclilui sau a privilegiilor comu­ randuielile ex:islcnte _ inoobllarea unor iobagi'(l -, legi<;la!ia prineipalUlui ardele.'l.n
nit:'i!ilor urbane locale. dar ~i :Hllontatea banull1i CaransebC$ulul ~i Lugojuilli, Ast­ a prevazUI re...trict ii foarte severe in uceS( sen~~1. Dc aceea nu ne surprind mcnt iuni ­
fel, in dlplomele de innobilarc $i blazon acardate in 1643 de principele Gheorghe
Rak6c7Y 1 lui loan Rat alia<; Denlei (din Denta - n,n.)4) ~j lUI Sa va Ral alias
Tcmesvari (d in Timi~oora - n.n.)"". dOl ~Icni fugi!i din Banatul ocupat de turei ~i 41Vezi doc. 29.

~ Vezi doc. 30_

a~e7nll 1:1 Lugoj. <;-a ~tabilit c~ ;1CC:$tIJ erau .,OOlori s.i re... pectc rJndUiala ~i obi~nu­
~ Vezi doc. 32.

inta acelui loco dupt!. obiceiul cclorlal!i crcdinciO$i ai nQ$lri c.:are trt!.ic,c aeolo", ,. Vez.i doc. 13.

Ch.i~lr Si diaeului loan Thuri, prim-ea<;lelan kanellalllH prill/arills) ,,! Lugojului, . "V· ClJ doc. .25, in car¢ -.e precizcaa ca innohilarea nu Irebuia s:l fie .. ~pre \"1\t."imarea,
care ot"lline in 1M? diploma de innobilare ~i blazon de la pnncipelc Gheorghe preJ~1ieiul .$i paguba fi<.Cului de acolo (LugnJ - n .n.)'·
Rak6czy I. I s-a ccrut ea 1<1 folosln!<l prerogalivelor nobiliare ..sa nu ~c Indrepte VCZI doc. 31. in care o;e preci7.eaz.i'i c:\ beneliciani s.'1 nu po3t:l folo~i ,.tal in ace13$i
impolri\-·a IOCUllorilor t[lrguhll nOSlru LugOj'.41. La fel de imperativc au fO"1 ~i con­ loc (Saranse~ _ nn_1 atea.\ta prerogatLd impotri'la fis.cului" .
. Vell doc. 21;. t.l..:n\lon<lm larlul ,,;.j, polfl\,lt arucolului 25 al hotar:trilor di.. . tale din
IUllie 1607. nobilii care ~t"r;11le:tu hunuri imobihare intr-un ora~ urm:!u s!i beneficieze de
~! Vezi doc. 20.
pn'll~;giilc respcct1vci comunll;!j1 urbane. cf. 'b., Tr6c.,jnyi. op cit., p. 41
~l Vczi doc. 26.
~ Vczi doc. 45
4~ V .... "i doc, 24
194 eu pnvirc 1.1 ilU'~l lenllmen. \C71 I SlilbO. A }oh/Hil(nciR /ltesl1emf'_,ithe. in "Thrul" .
.~ Vezi doc. 21
I ' VCZ1 ~I 1. BerlCnYI. Of), {'it., p. 116.
•', V~1:i doc 22 ....... j 7 Pornilld de la hotariinle \)iclei .1rddcnc l\11ule la r-.· Il!cli;\~ (8-23 cle..:emhric (588),
C~tin "~nqan
ml'l-OMI m; 1/'.-I\OUll."R.t~ "I H'.AZO~ "I N 1M""'''

Ie facutc in aceasta privlnla in unele diplome acordate cardn.se~enilor ~i lugojeni­


Fabian sarkany. prim-ca!>tclan al eelalii Lipova (1608), pc Stefan Trombll;ls alia:-.
lor. mai ale.'i1:' .1.0 mijlocul <,ocolu lUlal XVII-lea ~s(~el, in cazul ~Ul Gh.eorgh~
PelfOCZY. familiar al cettlJ11 Llpova (160~). pe loan ~f1beg, comandantul c~l<\replor
B~I<ln (1650) ~I a lUi ICXiIl Mlhnea dill Caran.<;e~' . 111 diploma de II1nobdnre ~I
rioclari din cetatea LugoJ (1625), pe eel 55 c:-tl:'trep dIn cetatl!a LUgOJutlil COm.1.n­
blazan s-a facut menJiunea exprt!sa ca beneficiarii s!i nu fi fast iabagi [li fiSClilui,
~ali de capitanul Andrei Baresay (1645). pe dlLlclil lo<m Thuri. prinHaStelan al
dupa clim penlm dasealul Valenllll Nyiressi din Lugo) (165 1)(1() s-a specificat "sa nu
celMii LugOJ (1647) Si pe Mlhail Rat. p5stralOrui chellor (claviger) aceleia~i forti­
se fi n~scut dill iabagi ai na~tri (31 fheului - n.n.) !;au ai altora" ~i !liei din Dumenii
fica)ii de granil3. de la LugoJ (1649). Rilndurile celor innobilapi au sporit cu o~tcnil
•.din parlm loclilui (iruiigenas)". La fel. in diploma de innabilare ~i blazan acordatA
fugiJi din BanalUl de la Cilmple!Oat sub <,(jpanire otomana ~i ~labilili ::lpOl in p!irp­
fraplor carnru;e~ni Frnnci~c. loan ~I Mihai Bardi ( 1655) s-a ~pecifiea( candifia de a
Ie LugojuJui ~I Caran<;eb~ulU\ : loan RaJ (1643), fUgl1 de la Delila Sl a~e7at la
nu Ii "dinlre iobagii fisclilui sau ai alwrn'.6I . in aeest ConlCXl, innobiJarea Cll blazon a
Lugoj; Sava RaJ (16-B). fugit de la Timi~o;,.lra Si asczal tOlla Lugoj; fra!ii lugojeni
frafi10r Andrei, Joan ~i Nicolac Stefan din Lugoj. "care au foS! de allfel eliberali de
Marlin Si loan Pascot!i (1647). originari din panca Qtoman3. a Banatului; Gheorghe
sllipjnul lor de p.i.mam ~i seOSi din Jugul iob~giei". prin diploma acordatA de Gheor­
Szab6 Rat (1650), fugit din Ltpova ~i a~ezat in Principatul arddean.
ghe Rak6czy aJ II-lea (1651)~. poole pjrea surpnnzatoore. chiar clad! in favoarea
'Dimre cei innobilali penlru merite ci\'ile ii amintim pe uroo(orii: d iacul
beneficiarilor imervenise insu~i banul carnn..,ebe$ano-Iugojan Aealiu Barcsay. de la
Matei Sl3n~a din Lugoj (1593); diacul Slefan Fodor din Lugo} (1608); diacul Mi·
care princlpele anase ca fO~lii iobagi emu ..perso..1ne care binemerit:i". Numa i c..'i
hail D6i din Lugoj (1609): Gheorghe Loncea. .,ocotitor $i notar la Lugoj (1628) ;
rapullI de ordin praclic. in "J>CI:i nt:!voile de IIl1ru;rc a capaciiAlil defcn~ive in faja
Mihai Bobie din C<lran!-.ebc~, ~OClilitOr 101 Oficiul de v:itna d1l\ zaic<Lni (1642): Petru
presiunii Olomane 10l mai putcrnice inl r-o zona de graniJj deoscbit de sensibila, inltl..
S7.aszvatosi (OrfiSleanu) alia .. Pap din Lugoj. preot cahillla l-ia!eg; da.,c:1lul Valen·
luraserli oricc alt considerenl. Mrll multo prinlr-O diploma dalti la Gilau, lu 29 .!.Cptem­
lin Nyiressi din LugoJ (1651) ~i Nicolae Ghera eel lanar din, Caran~cb~ (1655).
brie 1654 , un document pan.'!. aellm aproope complel Ignoml de i~lorici, principele
63
folO5it cu mare probabililale ca sol sau curier diplommic (dlplama de innobilare ~i
Gheorghe Rak6czy al II-lea. presat de hpsa cresdinda de osteni 13 Lugoj. in acel~i blazon mcntioneazj, servicille adu!)c .. rnai eu <;e<ln'l.1 prin lari str.iine").
limp cu sporirca prirnejdlei olomane. a....e.1 sa dispuoA 0 In.1:sUr;l eX[rem.'i: eJ consim­ Tn multe cazuri. diplomelc de innobilare ~i blazon nu expun conerel me­
lea Cil "eeU!enjj ~i locuilorii (dlles el inliabifabores)" din Lugoj ~i districtul omonim, ritele care au determlllal recompen<,are.1 benefieiarilor. hmlt;1ndu-se b formula
.,ehiat Si aeeia care s-au QCUP;]I pam aeum cu muncile lAr..'i.n~ti. """ fie liberi de orice generala atletuis er amsideralis fide/irate jidelihllsquE' seniriis qinftnd <.;cam..1 $i
Jug:11 iob.lgici 315.1 ci in~i~i c[u ~i top urma~ii lor", in ,>chimbul ~erviciului sub anne. lufllld aminte la credtnlil $i ~Iujbele eredinCl0a.,el. Crcdem ca, in aeC-..\te <;lIua!ii ­
Numai c;l evolulia rap ida a cVcl11rnentelor Ill! avea sa mai de.1 raga7 lumii anale 1.1 0 ehiar ~i In Jipsa altor prcciz..'iri - , este vorba mai ell \e.m\..i de r3.splatirea unoI' mente
r~scn1cc de destin din bamlul Caranse~ului ~i Lugojulul ... militate. Ni "·:l1I p.htwl in schimb diplorne de innobilarc ~i blazon care ml 1lll1l'L.1i
Asa cum am ami mit. mentcle pent.Tll care bcneficiarii din parti1t:: Caranse­ c~ precizea7..3. aClj\ il!i.filc care au dt-terminal <tettll de lllunificen!3 princiara. dar
~ulUI $1 Lugojului au oblinu[ diplome de innobilare ~i bl.:i.zon au fost inalllle de expun uneori un .... critabll progr<llll politic ~i moral;ll pnllCipelui ardde<ln in cde
lootc de natura militarA ~i mai pUlin civila. In randul eelor innobila!i pentru faple ce ur":Jeaz." vorn prezcnta cate1ia exemple atilt ale eelor rispl3.ti!i pelllru faple de
de ilrme ii aOam pc Gheorghe Cicclll~li. ea<;telan al ectAlii Jdioora (1600), pe arme cal ~! ale cclor d~rui!i JlClllru merile oblinute pe plan ci .. il.
In 1625. c;lIld ii acord..1 diploma de inllobjlarc ~i blazon lui loan Pribc.g.
AplJm bmae CnnSliruriones (part~a a iii-a. tillul XXXI. articolul II ) prevedeau di ..dac11 coa:nandantul caJar~lilor princiari din celatea LugoJuhll. principele Gabriel Bethlen
ioOOSii pribegi ar fi (()!o,( innobil.l\ i intre limp IM1f a fi elibertlli m:-u inainle de aeeaSla de a. !1I1U1 sa scoata in e\lidcn!~ '\erviciile credlOc ioa~e pe care beneficjarul ..le-a adll'\
c.'ltre adev:1ratul lILapan de p<'~manl. innobilrtrea sa fie ... anul.utI". cf. eil/Willl/Ille Aprobale ~I I~-~ f3cul c u rabd!i.loarc "Iaruill!~. ell ilumj, neinfricatii. ba chiar de\'olandu-se
lIle rr(/ll'iill'll!1iti (1653). ed. AI. Herlc:I. V. $olfopa. R. Pop. r. Nlhla. I.N. Roca, Cluj­ patn~l.cu cea mai mare illblre, ... mai ell scam..'!. in cet3!ilc cele mui apropiale de
Napoca, 1997. p. 130. TO! C(JI1Slitlffii/t'Aprobme (panea a III-a, [illul VII. artlco[ulll) sti­ St:ip~llirea IUrce..1sca. ... Cll puncrea in pericol it vie!ii sale ~i eu mare varsarc a <"in­
puluu cit ..dactl iobagul cui V;). mr~ a Ii eliberat de stApJnul ~tlu, iSi proeurtl scri~oare de blll­ gelul sau ~i Ill! arareori eu anmcarea in lan\llri ~i ajungcrea in robie. pcnlru mttnlui­
zon, aceca Mi nu ailXi niei 0 valoare, iar dac.'I domieiliazA intr-un anuml1 loc. "t;'1panul de
p:'lmfmt .11 JcelUI loe <;,'\ proecdezc ca in cazul iobagilor a'>Cun~I". vezi edqia cila!;}. p. !OS;
\'ezi ~I 'ZJ" Tr6csjnyi. op. CIt.. p. ]7.
...
. I~tr-o ~crisoare din 158.1, rcclOrul Colegiului iCLUl1 din Cluj, rerranle CU{'CCI, ii \Crt:!
~llnllUlut papal din Polonia, Bolofnem. c:i p:\r1ile Caran,{'t"I!~lui ~l Lugo]ului ..'>C aflil ca $;
'~Vezl doe. 39.
In mIJ~OCul1urciior. $1 dintr 0 p:lrle aleaf,g:l aici mull; crc~1ni 'UpU~1 turcu]Ul", cf. Cd/tlf(m
~'I VeLI doc. 41
$trifflll. vol. Ill, p. 96. Printfe ~Ienll fug;11 din teriloriul OIoman $i innobiklli l11a; apoi p!!n·
W Vezl doc. 43.

lru rnerlle. militare. cn.'(km c?llrd)IJie ~l:OIlII ~ ..:il!iva dinlre cci ~5 de dIm-eli lugo,l<..'nI Cdr....
M VeLi doc. 51

~u beneficial in IM'i de diploma de innobil:lrI: $1 tllal.l.ll1 eVe? l doc. 24): Ghe0rghe Var!J:3
o~ Veli doc. 42

bl rr ):;,. I).. ,,,, """~<v1 ""I 1\1 " 1.1Q_l<; I


!.
pI t~me:.\'arj {din TUl1i$o;lr.II" Gwra BO~Zn;l} {tl1I1 Bl)~nhll. Sa\'3 Moti(l\;; ;III;\~ Rat (dill
odps).lovan Srclllc\ (um SICI1VSlrH1IU), M,treu Dcrut'\ {dill Delll,l).
(",,,I;n F~n,,~an I)lI'l ,O\1"1': I>E i r.vm tl ,\IU, 51 BL\LON !lIN HAN;\ T

reol patriei de graa/n icli du~man i ai Tlumclui de crc~(in, (Urcii"(>.~ . Si mai 'ipectacu­ blazon de la Gheorghe R~t'ik6c7_Y al 1I·1e.:1 penlru merite ,il.!>cnlAnatoare, tiindu- i ras­
IOil<;a CStI.'! moti\are;J nohtlitaril de dtre pr incipe lc GhcOf<dhe R:ik6cz)' ' (1645) a I~tlle ser\'icl1lc aduse ,.111 toote ncvo. le care ,,-:iU 1\11. III Irehun dlicf1lC [ilia vre­
cdor 55 calareli din garnizoana Lugojului ... ..deO:lrece <,e ~ue d't via\a, aC\luntle ~i ~Iuri deosebitc, rrw.i co st!am.i inf-.1 in lr.L-"c~1ll cxpedi!ie mihtara dedoi ani (e<,te \or­
raptele regilor ~i princ!pilor d in toablumea, dar mai eu ::.cama slr.'tdan ia ~i grija lor ba de umilltiW lntCrven\lt! a Tr:lI1'ilhaIl1CI 111 Razbolul de 30 de ani - non:), pe ca.re
dco<,ebita - daca <;lInt IUille 111 searn..i de dire oricine cu cal mai marc alcn\le - 5e a fo... t neVOlI sa 0 pornc..'!.sca pcntru 4l razbuna hbertatea zdrunclmHa a legdor paltle!
\,:.dcsc a fi al[11 imru <,porir..!~1 nUm:lrullll de O~lcnl <.:[11 ~ i in 11 face cunoscutc alte rapo~aY'rc..llumin:HlI l prinCIpe, domnul pan nte $i predecc~or alllo!>lru de nemurI!or
tJ.pte cat <.c P<)<ltc de "tr.'llm;nc. pentru ca numele lor in<,u~i ~ fie tn1mlm~ \'iltorimi i nume" , 1n finc, doi canlll"ebe$cll1. Martin Ba ia ~ i Petru PaJzsgY:lno (Seularu). au
pfln Intermediul documcmelnr. deo..ucce dupa moartea lor rcgU $i pnnelpl i ::.unt cu obpnut in 1649 diploma de innobilare ~ i blaLOn ca rasplala a ~ervicii l or flicute " mai
10pl 13 fel $1 impreuna ell top ceilalJi oamcni , d(l;.lr virtutca $i faima cea bUM cu ~eanu 13 apararca umintiwlui oo."lru ora~ Curan... cbe$, af1.1lln 'itr.Jnso:lre.1 lurci ­
...ocotindu-... c a fi llemUriloarc, luc ru spre I,;arc sc vcde d nawicsc. anume chinr lor. nnume pnn . veg h e.'!. l
or de ZI·$1
.uC1
ncaple,.ll .
iTlainte de toate, ca, unnftnd :-.tradaniih:: laud:lbilc ~ I pillh! de biirb:'t!lC ale ~upu$i l or Dc :IcclaSi )ntcrcc;, 'indcosebi pentru cunoa~ l c rcil unui vcriwbil program
lor. ,,5 Ie "usJin5 $i <;5 Ie spofe:J<;ca 13rti vrcun all .,fat chibLuit. prin hunavoin!a $i public, politIC SI moral al prineipilor din prima jl1m:ltatt' ;1 . . ecolului al XV II-le:t,
d.irnicia lor prindJra. aslld ~i noi. palrUIl$i in chip dumneLcie.~c dc' a<.:ca"t:i. spori re Sulll cxpunenle de mOlive !.:uprinse in diplomde de innoh.lare $i blazon acord.:lte
a demnita!ii princi:uc, n~·:llll dat toata o\leneala pentru a .lIege $i rfindui noi no­ pentru mcrile cl,,!Ie. Astfel. in ca7ullui Gheorghe Loncea, socmitor $i notar la Lu­
t'l11i"'>Il. Dc :lltfel ide I as.emalmtoare Ie e'\;prima<;e prillclpcle Gheorghe R;jkocLY 1 ~ i goj (1628). principele Gabriel (lclhkn a Jinul ~:i eviden!iclC faptul ca bencfici.:!rul
in diplolllc1e de hla70n ;!cordate lUI loan R:JI alias Dentci ~i S;\\'~I R,q alias
bJ
diplolllci de innobilarc ~i bbLon "inc:'i de copil a disprc~lIl1 aderncninle \'iciilor ~I
Temc"dri'" (:lmbele cilplomc confcritc in anul 164~). o$!cni rcfugia!i din !eritoriul ~-a aplecat ..,pre di:-.<.:iplinil ..rtclor liberale eele Imi vrednice de cin<;le,,72. in
olDman la LugoJ ,. ... dCClarcce ne-am dilt ",c,una ca monarhii din ftc!;!.<;1 "cae, ina1la!i sehimb, cu ocazia innohilarii ClI blazon a car.ln"ebe$anuilli Miha; Bobic. 'iocot itor
$1 ridicali iiI rr:ul'lc ~i cJnn..1 It'mi prin duhul dumnc7cie ...c. din dorinla ~I din cuge­ la Ofieiul de valll..'i di n Z1ticani (1M::!). pnncipelc Gheorghe Rjk6cz) I a !inut sj
lui ulli.lI1im al oaOlcllIl(lr. iSi pun in gand and de la in<.:cput - pemru a·i puten car­
releve rfufr.ingereJ bt!nefica .1 .Ictclor de r5!o>pl:i.lire a mc-ritcior chinr a<,upra ;'l1vera·
rnui Si conduce dlt rnai h!\nc pe credincio~ii C<lfC Ie sun! supu$i - ~:'I ~i-I al5ture $1
nului: ..... dup5 ce am judt.'Cilt d illlre :the Jo.latorniee. variate ~i foane in~emn3 t c
J.propie dt lllal mull pnntr-un anumit ~cll1n de recu nO:lsterc a bUIlOIJOll1lt!1 ~i indu­
rarii lor (care Ie <;lInt illlla<,culcJ $1 <.::1. intr-adelJiir. 0 a<;tfcl de indurate 11 principilor treburi ale prin<:ipilor iubitOfl ~i a~IIIlI , de care J.ce~l l a \lln( preocupa\i zi ~i nOap­
e~te r;:'hpl..illt,\ pnll drago~te.'!. <,t31001ic.:\ SI dcopotriy,1 curatti a "upu~llor lor. inca!
te, dar mill Cli seanu in \remurile noa"tre dc aellm, intru "panred $i folo"u\ crC$lini­
.u;~lla 0 arata ~i 0 \-:'Idc<,c intr-un dup cu wtlll rCnl;lr<.:;lbll. chlar ell prilllcjdu ire.'!. lor e~tc <'pre ('ca mai slraluutoare ~i (!t:0polri\a r~ge"'L{J lak\ ~i pild.1 pentru f:Jpte
~"1I plt!rderca \iepllor. pnll ncinc.JOIellllc~15i cea mai pima de r;hna cft!dmp alat in al!!sc, ca eei \'rednici $i carc ~c di~ t lng prin buda b5rbJ.!icllor ~5. aiba parte de ~tril­
wemurile. int;jlllplarile $i :-...:himb~lri1e felltitc dt $i ill cdc pOlri\ nice. deo.. rece am lucirca deplinel $i neintioil'lnicci nobilit5!i vroind. prill urman::, chiar ~i noi ~.:l ul'­
Cump{II111 pana ,Icum ell Inlln.i. induratoare.\'1 pima de griJ3 a~upra "Wil ~i condiJici rn:'Im pi Ida slrtr.m~ilor n~tn, . ,·'"' . OJmenii s('n'Ullll ~-'IU bucural at:tt in \rerne;!
\ !teazului ...... un ar£ul1lcnt Jo.uplimcll1ar pentru donator fiind faplul ca eei doi O$teni pnncipelui G'lbrid Belhlen dit ~i a edor doi principi din familia RaJ..6cz) de 0
merilllO$i iSi par:bl~erj, ,,\atra eea m;}i dulce .. patriei ,, ~llbjugalc dc pute-rca ne..'\­ preluire deo~ebila. De aceca, nu ne "urprinde mooul in care. in 1651. eu acalia
multi; OIomtln eel m.1; erud". Acelea$i motive it \'or fi dClermin:H pc principcle innobil<\rii dasc<\lului lugojan Valentin N)'lre~si , principclc Gheorghe Rak6czy ,11
Ghel'rghe nfik6czy I $; in 1647, :lIunci dind i-;I IIlTlobilat pc fralii Martin ~I loa n II-lea a linu! s5 i$i afirme 0 dala mai mult ::.us{inere:1 pentru un "lujilOr alliterelor.
Pil"cot:il>'l. ..c:trc ~c trag dill ncamul ra~ian" (c;ic! crc(il'm e<'i lerrnC!nu l vize:lz<l con­ ,,'" din gcneroa~a aplcc:lrc prill care obi$lll1im ,5 Cln~tlm ell drJ~o<,(e plin..; de
fc~iunt:a or1odc\),a) ~i care "ramli de pllrtare~l crudj ~i ingroLiloore :\ lIIrcllor. .,·au bun<\~'.oinf<l aria s('ri<,ulu i. ilu"tral,i prin "<':Tlcri $i bune moravuri". mai ale.r. ca. "a~1
dm in !!arnll(l;JIla nO~I"jrj de Ia Lugoj .. ~i Ill.' au adu" I.'U zel ~i stalonllcic slujbe la c.um.ll ~adc bine unlli celalt';1Il al patnei, lhiar.$i in zilcle de aeum ~1-i\ "tr[tIl<; pll1e­
Jpirare.1 puhhcj a !.1riJ ~i a noa"lrj in~inc. prccum ~I in eampani:1 no'l:-.lr3 mi1l1a r~ fi le· I nlese pcntru a cul{i\'J operJ <.,crisulu; sprc inc;Hll<lrc:I Iloa~lra nlca.sa,,74 , Tn e'\;­
tocllla i incheiat5 , pnrnit~l de noi pentru .1 rcswbili libcrtatea re£alUlui Ungarici" r~nerea de mO,ti\-'e la diploma de innobilare ~i bJa.wll 3Cllf'ciatt'i lU I Petru SlUS7vjro~ i
(c.'itc vorba de inICr\Cn!i;t mihmra a Tr'ln~lhamel in R:izboiul de ~O de ani. i n r~teanu) ahas Pap din Lugoj, preot calvin la Haleg (1(44)'~, principele Gheor­
1644-1645 nn). Un all o~te;lIl refUf!J;11 in prineip:l1ul ardclean din Lipo\':! afla15 sub ghe RakOCzy I pledeaz.."t . in IIna~ini de 0 pla~ticit:He ~uge~tl\'a. pcntru r.lspI51Ire;!
"Iap:inirc olom.:!Il.1, Ghemche SZ3h6 Ra! . a primit in 1650 diploma de innohilarc ~i
~v
11
.
eZI doc. 34.

~, VC.li doc l.t '1 Ved doc_ :n

." Vezi doc_ 2-1 Vezi doc 15.

,1 \'eL.i dtx ~l.


)~ Vezi doc. 20

,~ Vezl dO(' 2:!


'1 Vezl doc. -l.l

., Veli d!X 29.


Vezl .23•
CII.';n Fen~Mn I)IPI.OMt; OF f'.I"'I.OllH \RE .')1 11 1 o\ZO"i Ulr<> lI o\,"i,\T

aCllvila!ii mernorii a ~ Iujilorilor Domnu lui. gandindu-se mal mult ea \igur ~i inainlc I i pc searna unor per"oane din leritoriul al carui dregator suprem c.r;l · diacul
de foote la cei de confe~iune ca l \"in~ :6; .... a~a cum s-a spu<; de cafre cel vechi. nu ~u ~ Thuri. prilll-ca!>telan al Lugojulul (1647). MUIlIll Si loon PascotA dill Lugoj
am temei. ci eu drepl3le $i cin!-'llre, vial" omuJUI e<;le 0 luplA necollIenita. iar daca (~647). Marlul $1 loan N~gy dill Caran\chcs (1649.). fOSt~i i~ag.i Andrei. loan .$;
vom cerceta cu SI mai mare luare-aminle "cena lumB ~i via!a nmrilorilor. nu vom Nicol ae Stefan din LugoJ (16S I). dils.calul ~alen~1Il NYlressl dill Lugoj ( 165 ~),
aOa dedit tOI fclul de n'izboaie ~i tot soiul de tupte. fmr-adevar , dac~ 0 parle a 00. 100'1n Luea din Lugoj (1652), Dllllllrle Cfillna din Canll1sebe.o:: (1652). G~lbrlel
menilor se r~i:lboj~l(\ in tab.fu-a Illuzclor. 0 alta parte iI urmcnza pe Marlc prin fap le Szirmai din Caransebes (1653). TOllla Kulc.\ar dill Caranscbe,s (1655). Franci~c.
de arme croiec, dar cu to!ii ~i fiec~tre in pane se Iupla cu suferinJa ~i ell potrivnicii le loan Si Mihai Bardi din Caran<;ebcs t 1655 ). in eazul rcconfirmaru nobill("~ii si ..
s-orJli. Dae.; una dillln! r.izboiri e.'>IC Si ;J~pr.\ Si nest..1tomic~. aducand doar 5Ia\'a nesi . biazonulul pc seama lui Stefan Somogyi a1i;JS SLOC<; (Suciu) din LugoJ (1624), pc
gun'i in cale.1 c~lre manluire. in <;chimb cealahA 0 imrece Cu mull. fiind cu muit l:1nga principele Gabriel Bethlen a intcrvenit in mod ~pecial Petru Bethlcn de lelar.
aleasa Si mai rodnic!i, allUme cea de\prc care sfJllIul aposloJ Pavel 7ice; "Cununa pc :tlllnci capitan al eeta!ii Hunedoara dar ceva mal inainte ban suprem a1 Caranse­
nu se da decJl celui care lupt<\ cu drepl:Jte". De bun~ 5ean~ ca atunci cand omu l beSu1Ul.$i Lugojului (1614-J616). prin urmarc un bun cunoscator al oamenilor 10­
pt'ttruns de duh si-n lum mmas-bun de la lupteie lumesti Si :1 trecut in tabira cred in­ cului. In fine. Nicolae Ghera eel tJnar din Caransebc.$. mspl5.tit ell innobilarea in
Ici Si \finfeniei. el lupta eu duhul sau impotriva pornirilor eArnii Si a sangelui Si 1655 pentru serviciile creUincioa\c aduse "mai ell seam;\ prin !ad !'olr:linc", I-a fo:;{
e~lula sa obfina prin orice sl.r.\dlllic cunun.l de lauri a fericirii \'~nicc. lar dinlre recomandat principeiul de Franchc Poldvan de Tonelli (Ttincl'). probabil unul din­
acc~li ooITlCni. locul de frumt: ~j-I rcvcndica pj\lorii oilor ILl! Hri'>to~ ~j sJuJltorii Ire consilieril CMe r.'ispundea de bunul·mcr" al serviciului diplomatic
cu\'amului dumne£cic!>c, anumc aecia care IlU numai cit obi~nuie!o.c ~a poorle de Se mai cU\'ine, credem . .,j ne oprim Sl a.sllpra proceduril de \lalidare
grija bisericii, ci $i sa se razboia!;c!l Si s:\ luple peillru ace.Na co ne,stirbita credinfa efectiv!l. a diplomclor de innobilare Si blazon . Proccdura practic.1 acumulata de-n
~I ncostenita ~tatornicie impotnva principelui lumcsc $i a slugilor sale. C:I impotriva lungul vremii. llv[ind ro!'oturi multiple. militare Si fiscale. :.l fO~1 derlllilivat.i in
ullor dU$mani renegali ce slim. Si. chiar dad lupt..'1lorii din aceasta lume sunt im­ Approbatae CVIOIIIlHiolleJ (165J): beneficiarul a\lea alternaliv... facuhativa de
podob ip cu trofee Si ~spl.a!i. (otulli cu atiit mai mult merita 0 r<1splatj et:1 care ve­ altre!. de a-si face publica diploilla de innobilare Sl blazon Ia una din sc<;.iunile
ghea7..1 asupra mJmuiril nOi.lstre. mai co Se3lll3 c.1 unul dintre apostoli ne spune Dietei tfu"ii. in schimb era obligat s;.\ 0 prezintc scmmulul de judecatn din locul sau
cluar, ca sunt Hednici de a ~hc<'1 indoila cin!;tire". de domiciliu permanent in eel mult un an de la data obllnerii. altfcl actul plert.-'indu·
intcresanl este Si modlll in can! se declanlia procedura de innobli:ue; daca ~i valabilitalC<.\17. Menliullile de prczenlare public:\ a diplomelor de. innobilare SI
in uncle c,17uri Cf:J v~rba de IIlI!iatl\J direcla a princlpelui, caroia faple le meritorii blazon se faecau pc. \ crso-ul sau pllc.alUra pcrg:.lmenll1lul fie de caire protonotarul
ale viitorului beneficia..r ii erau CUllo'Scute nemijlocit. in ::tlte situafii in favoarea princiar in CillOl Diete; ardelene. fie de ditre jude Ie Ilobililor satl 1l00ant! scaunulu i
candidatului intervcncall pe liinga principe unul sall mai mull! con~l1ieri iii ~Icesluia. de judecala de la domiciliu l beneficiaru lui. in banatul Car:.lll\ebesului ~i Lugojulu i
Pentru banatul Car:msebCliului Si Lugojului ne sunt cunoscutc pana in prezent 12 diplomele de innobilare oSi blazon erau pre£cntate public fie banului suprem sau
ca7uri in care banii o:.upremi nil plcdat pe Ijnga principe in favoore..l unor persoone unuia djnlre vicebani, fie scaunului de judeeata al comltnlului Severin, flind apoi
pt! care Ie cun~teau, tara indoiala. eel rnai bine. Paul Nagy de Deva. ban suprem adu~e la cunostin~ banului '>uprem, Cuno~tem in<;A Si un caz (vezi doc. 45) in care
(1617-1644) ~i capil;m al g.lrzii pnnciare de ped(,\lr~i. a interveni t in J643 in fa. ?eneficiarul a pnUt sa-~i prezlllle diploma mai intal Dietel Tran!tilv:.lniei ~i .Ibia apoi
\'onrea innobil~rii a doi oSleni refugia!i din Banatul OIoman la Lugoj: loan Ra! alias 78
III fala aUlorit51ilor locale •
Denlei ~i Sa va Ra! .. lias Temesy('\ri. III schimb Acapu Burcsay, oon suprem intre 1n condilillc in care, 0 rl!peltim. di'1punem doar de un num.1.r mic de di·
1644-1658 (eu Vreme.1 a devenit con~ilier princiar, comite suprem de Hunedoora, plome de innobilare ~i blazon aeord~Lle de principII :lrdc1eni p{lIi..lla 1658 unor be­
ase.~or.$i upoi presedinte al Tablei princiare de judecat~, iar pe timpul absen!ei din ne~clari din B.mat. SOCotim. Cll loate aceste.l. necesar a raspunde la Calev,," intre­
larJ. a principelUi Gheorghe Rak6cz)' al 1I·lea. aflal in camp~nie in Polonia, chiar bari: de ce se inregistreau 11m; mull' benei"iciari din Lugoj (28) decat din Caran!>c­
loc{iitor aJ <lcestuJa), a pledat in zece c:17.uri pentru ~eordnrea nobilit:iPI Si a blaze­ ~ ~21). r~edinla obi~nuila a IXIIIlIlui ~uprCIll Si a \c:Hmulu; dejudec.llaa comita­
~u UI Severin: de ec numarul eel mai mare de dlplorne de innobilare Sl bla70n a
OSt cmis de principii Gheorghe Rttk6czy T (14) ~I mai ales Gheorghe Rcik6czy <II
11> SUnlem inlru IOIllI de !lcOl'"d ell opini:l exprimal:} de A Dumilran. B, Gudor. i/U/Obila.
rt'o I'Olluilli/or ill t'fX)('(/ PIlIKip(UIf/1fI tWlOnOIl/ (1/ TruII.Ji/l'u/uc, .fikl1lnijica!iilt'Wl/e rt'ligioa­ n
u. in ..Mediaev:tlia Tram}lvanica"'. IOm. Ill. or 1-211999. p_.1-'!ii p_ 41. dI n-ar Ii cxistnl ,,0 lata COIIsr""/fi/t' Apmbtltt' (f/'" Trumi/l'flllll"i. panea a 111-3. lillul VII. anicolul I. ooilia d·
rolilic,'1. propriu-7:i~ II innobili\rilClr in\cll':'l.. .-\ COl 0 JXlr1e component;l iI polllicii prozelitistc cei • p. 1.08. Anteolul 28 91 hot1lr(\rilor dietale din lUllie'luite 1611 pn:Yi..-dca obhgalia pe.nIrU
promovale de ;\UlcxIL'Iille 101:nu1Ul calVin Jrdl'lcan ·. chiar ~i ill C;lz.u] prc~ilor- iTlnobilali pre­ ci /IOU'lnn~tlal' de a·si face public:. dIploma de hl370n ou nUlilai in Diet,l Tr.tll~il\'aniel.
dominJ.nd IIlcritul mihlar Si llIai pUlin r.'f'ipliU<I pcrlornlJn]clor cClrlre~iUll .. 1e (calvine). Cu • ,~ aUICWit1I:\lle in zona C;lrorl1 ;!il aW:lu r~d1l\1'l 'Iahl:\. d L~ Tr6c",inYI. oJ). dr. p 38.
rri\lre Iii c!l7ullui Petru Slili.z.,.;inh•.I(ia, P:1n v•• .,.i 4 I)""'i..·... ,, "" .;, " ';9 "7(\ vezj 3:)tfd d .. ""."t;'"" .-1" "F""' '''''''~'' h , I..~ 1 II. 10 ' l "7" ,., ,\( "" « "t. (,
UII'LO\II m'- 11\ 'Olll L \IU( ..,1 IJL\I..o' Ill" 11'~ \l
(",,-th,F'<'II<,)'"'
~'i
fiind inJ"e"trali t;:11 ~~ pwtc de hint! cu ar1nt! ~i l.::.li buni ~i potri, iIi. r.:i ~-$i
II-lea (2 . .0 . nUnl.1ru l accstora \purintl i'ntl~o'icbi dupa 1M2? {It: ec condi!ion~ril e - :'i ~erviclik ClcJlIlt:loa~t!
.Pdre!.!:!I. .. ace,-rc!' palilL $1 . ,
:.lce or'OClLn'Jh C owr c,"ll.lr ~1 pfln
impu\c bendiciarilor thploml."lor "C inreghtreat:..i jnlr·un numar mai milre! dupd a Ucfi re;}· $i picrderea .. lcl1L-, or .• . , '­
"amant: <.;<\ ma l exp , Id.m ar.:lLlll nun"l."l.ru ,ma
"l mare
16-t.'S? Pormnd de 13 datch: care III.! qau 13 di~pOLj!ie. pot I'i formuklle. eu t itlu pre­ J',rt I nditionanlor cupfln~c in diplomeie de lnnobllare etnl!'>C dup:1 IM5 . A!..:C\ll!<t,
laminar. calcva r.i"pu n ~u ri. credcrn ~a{]~I~cfltoare. A~tfc1. f~lplUl ca . in prima jurna­ ari/lind
co , _ . ., , , ' f ' , . d . - .>t.­
mai cu ~C'l1n..'1 prUlcJarea \em(Ufl or. oca cae \\CU tLI, i1r $l LIlwdrCa auto­
talc a ~('colului ,II XVII· lea, lugoJcnii 'HIll bucural de un nUIll;lr ceva n"" mare de ;iltil banu!ui ~uprcm, soc(ltim ca cwu. mcntl~ I>a IlLl .... labea~~[i ~esilThc.le ~ ~ capacJt:1
innobil:'lri dc(."fll c'lran"eb~enll ~c explica. pe de 0 partc, prin imponant;) rnilitara lea de ii ap5.rafe - $i ,*"1 Ul"uficlente - a pnulU lul Caran~ebt!~tL lLll $1 LugoJulul, expus 1O
"'-porit~:I LugoJului in :Iparart!:l antiotomanti din :LOm. pc de .III? parte prin nU Il""\ru l
l(xl con'>tant preslunil dLll partea turcl lor in\"cclll3p.
mare de nobill c.xl~tem 1:1 Caran<,ehc$ inca dill peno,1da allterioara. Tot imprejurflti_ 11 Un momeot de ",""cruce;n de~tinul nobilimii caran~e~ene ~i lugojenc
Ie h:g.llc de :lIncnin!area otollklllli cre"dind..i in par!ile LugoJulul $i Caran~~u Jui. I-a eon5uttLit cedare;1 clitre Poarta (1658) a Iinutului tocnmi de eel care "c presupu­
in condlilile angrenaril pnnclpatulul arddeml in Rfl7boiul de 10 de ani (uuervenlia nea ca va fi in frunte;} uncI rcll"tenle eroice: banul "uprem ACOJtiu Barcs.ay. Tl'nbila
mliltar;'i din IC-H-l-I (45) $i nkli apoi l'"~pCl.h!iilc din MolullVU ~i T'lr<l Romaneasc<\. presiune otomana cxcrcllatj de mare Ie vizir Koprlihi Mchmed pa$il a"upra ace~tuia
preculll ~i ;L\CIUlLr:t rnihtar.\ dill Paloma, cxplica nevoia eclor doi pnncipI Rakoczy in cursullralative\or de 101 Ineu. pe carc banul suprcm It! pULi;} in numeic principc­
de a-~i :l!'>igura l:l fromiera ~cn~ibil;i. de "ud-\"t:st a !-"\ni un nUIl""\r dl m.li mare de lui Gheorghe Rakoczy al II-lea, dt:opotri\'~ ell dorin1" lui Baresa), de a otupa "call­
ell-mente pc il C:'lror credin!f1 ~l 11l1pll~:1l\.· hot;ir:lI~i ,5. pO,I1~ (;ol1la. Dc a ll fd. LlIC~ de nul princiar. all racu! din b;tl\;t(ul Caran"che~lLltlI ~i LugoJului 0 P:JTt(' a tflrgu lui
la IIlCt:PlllUI "ccnlului ;t\ XVII-ka prindpil arJelcni II It!Lcna"er.) nobdimi l din incheiut ell p<htrta (11 ~l'ptcmhric 165f!). Pu....:i. in fal<l uncI ~1\lla\ii-llmlta, nobill mea
comllalul Severin un rol ml1U<lr c\clu'-I\ ];1 ap:'irarc;l pnu tului ei de granil5.. Astfe l. din paqile C.ar;:lI1~ebe~ulu i ~i LugoJului n-a avut prc:! multc alternative: fie:;:\ apu­
articokle dit!la ledin aprilJe 1611 (arl_ 14·15) ~i mai 1612 (an. 20) au ~Iipulat sCUli­ cc toiagul pribegici $1 s:\-~i p:lr~he;\sd n:trelc ,trabune. gthindlH,;i rO~luri In Trall"­
rea nohllimil di n comilatul Seve-rill de ohliga\i<t de a p.u1ieip;J la expclh!i iie O$tii ih ania invecinau. unde unil, ('cva mai prc\-":l7...\lOri $i mai t\\'ll\i. i$i procurilscr:\ mal
prinu'lrc in ~t:himbul iI"igurarii ;tp:'lrilrii ;lnliotom.1ne a propflillui !intll $i iL con\tru i­ din vrerne 0 mie:\ proprict<ltc Imobiliar:"'i . fie "3 ram,'1nii pc lOt:, plcrzItnd ell IOIUI
n l CCIJ\i1 imcrio;tn: de la Cu .. n"clw~"I9, Sub presiune;1 amenin!;)ril otomane tal mai benefidul 'itatutuJm lor social ~i material. nerecuno..cut de noii ~tapfLilitori. in mod
firesc. cei mai llluili nobili au prdcral sa p:'lra~c<'l:;ca LugoJul $i Caran~cbc$tll,
pUIt'rnicC'. principclt! GhCl)rghe R.ikoClY L confirniLlld hot:ir;lrik anteri(Xlre, a I»"
stabilindu-se mai alt!~ in r..:ollli!atdc Hunedoam ~i :\lna de Jos. R5.Lboiul civil iz­
runr..: tt, 1.1 :!O l1olcmhrie: IM1't. l·.t \l 1t:chauul $1 \ u:ccomqii St'n::rinului. jllzii $i to!i
bucnit in Transt1vania ~l Intcl v... npa turco-t:;Hara IlU au l;.i.cut d.;-c.it~;\ Ie puna $1 mal
ntl~n .. "i. dar ~i rnri nohilii dltll'nmilill ("ubi. n.) , j llU m;l1 Iii: inrcgl\tra!1 in roluri­ mult in eumpantl jn"a~l cx.l\tenla. Nici m:bura ui:-.pu'>;) mai apoi de diC\;L pnuta l.l
Ie Illihtar~~ {llfHreJ ~l obhgap ~;'L panicipc la campaniilc miliwrc gener'llc _~a lL paqia­ Seb~ (24 mai _ 25 iUllLe 1(59), pfln r..:arc nobiltlor cJrat1~ebe$enl $1 IUgllJClLl ;dull­
Ie ordonatc de prmc ipt'. lottll in \~hilllhul serviciului lll ililar prestat 1:1 apararca gat i de Ia vetIde lor I.i ..,_;\ a~lgumt Ull. rcfu~\u pro\ i7.0!"lu la T~n.b. nu pill": ~;;l ~I
;lluio{oillana il 11l1L1wlui ~i ell demcbire;l ccta!ik)r Caran~ehc~ ~I Lugoj. "ea uni i ce rep~ezenta! 0 solulle e;}t de cal mul\unuloarc . lar at:e~l . . t;] ell ,llal n1JI lIlu\(. eLi cal
'Ic!uie"c in accle paqi inJeparlatc tii de hOlar all' acc"tei Ijri $i ~tflp[lIl1fi :lit! noastrc. flIel in lin,utul de obar~ie \itu;tlia pare ,,5. nu Ii fmt pt' deplio limpcdc~l . in ace!'>!
ilpro.tpc J;:llLlip de "tr;jn~omt'a lurcilor" ~lti ... ur:L dl~pu";'.L de principe in favoo rea context•. nu e."tc deloc "urpnn7atOr faptul ca. la 5 illnie 1659, nobilii lugojcni Ghe­
nohl1llor .'>Cn:rincill :l ii'lL! in ,·cdcrc "Iujbde dc L"fcdlll!."\ pc C(lr!! ;\C~IJa ..le-au im­ orghe SImon $i Ludo\'I~ Fiat I.au <;olieitat Capltluhu d10 Alba luila, in 11lllllcJe co­
pll1lll de lUultc on. atunel dnd ,IlL fo"ttulbur;lji $i \"ataITlO.l!i ade-.eori de acei vecini mUl1Jt~lil din care facll\cra parte, tran<;crierea In form;} mJlcnlic.J a doua documente
neltni~lil i liind har!uili de atilcunk dale de accia in mod ()hi~nult $1 ~i1tp in unele
cllpe tllIl curgere;.! wClllurilor ~li faca ~l.:himburi tie vt'ghc ~i \lr5.ji ndntrcrupte, cal . u pri\ire la loa!e iI()!~lc a... pecte. veri C. Fen~n. Gmlll \ef>e"~111 (/II/xi Cummdx$ - note"'
~t' !'oatc de Irehlllncio<l"c al,il pentfu hinl'le lor per~onal dlt lll~ti ale" pentru bi nele
"c
cu pri\'ltl' fa destilUli lI()bi/l/wi ~i or<i}elllmil dill /lrJ/uulIl C(mlf\S('be~!l//II )Ii u(g()illlrll (11/{1t} f/1I1'_W­
puhlic ,d acc~tel patril, liind e~ru~i penlnl:t ocrotl $i ;Ip:ira howrele a~c l nr paTti S,lll rea ~~ c(jtre Poar/(f (163R), in ,,Patrimonium Ban;llLcum". vol 1\1, Tirni$Q<tr.l, 2004. p 85-92.
fruntafll .de "tflp:LfllnL nO,I'Me, d,lr mai ell 'cam;'! forlan:\clt.! noa~tre dl.) granilti aOatc • Un~lt: p.'\rli din fo,IUI u;mal at C;\ran\Cbe~ului ~i I.ug(ljului pJr ~"L Ii ram,)\ pc m:li de­
1a CararN'heti ~i Lugoj h:l (."hi;]r ~i rcntru a -"!;! ingnJi de trchurtle $i drnlllurile itt: Illlr-un reI de \t:'Lp,inire (0 cnda\;\' CUlII\',1 '1) tlli·gl"leIH. :lltld nu se explic.\ de cc nrtico­
,\)1Llor. ,hla r ~i tic hCO.lde. ~prc ;] II p:hlrat binck public . I,ll" pI:! deasupra .u 2~ nl amtnllter DICle de 1.1 Srl~ 11659). cOlhl.lt:Hld ,,1 Uabnd JO"IJ..J nU'$i I1Ml putea
ill~rjjinuu·"e tie cd trimi~i in moJ nhi~nuit Iii \LIro in<:oaci $1 incolo, prccum $1 de tn1re11Ot: dm re.ur~e propru lll~W Jdloora ~j m.:1.l ale" a pl;lIi ldurill." gamiLoonei din Ccl,llca de
alte lucnui $i trchuri care pn\C'!'>( pj"tran.';.l dCC\tCl P;ltfll·'. inlc"nirca acordala nobi­ IIcolo . ab"1I ea Col din ocnek ardclent" de san: !!o3 lie trillll~1 C;.L alulOI"" linant;.l;lr dllt" 2.1J(X) 1x,11l­
. ' '"
-~
lilor c;lrnn!-'eh~"$elLi ~i lugojclLi de l'alre rrincipt." er;l in,;",! iIN)III.1 de obligalia en: p ~re .m fieGlrl!an. ~1:'hur:l UrLLhI:.:r tic re\llt:.ll;1.1bLa dup.'! t:t: pnnclpelt: ;trddr.:;.Ln l,ar It
" " ""

t:I~~ dona lUI Jo...lJ..a 0 1LI~~le in ...:hllllool Jdioarci. cf h Tnx,.inyt. "I'. e/1.. ~. I '>S. Cu. pri..,l·
.•;llUrKI t:.1nd "c ... or i, t nt"\lll pt!!ltfLl ;1p"lriln"~1 Il,dl'f liW.:llL i iLlUrilc. <I ric nu nun~l1 Fe problema c()ndO\lllnlUtLlulu l (l\1I1,IllU-tr:lll..,-II ..o'lne;1ll In lOll,) R:m.ltulul. \ ('LI (11"lln.l
N nC~:l1l, QUe/ql/C.1 lI.f/NI'tI dlll'/II1,!/JW/II;/lIIl o.lm,1IJo·tmlJ\\"/nUlI (/1/ \Vlr IIt·dl" in ..O'L11;mli
."to I,.
_
Tlu.:~.in~i. Op.f"il p_ I~~ . T . iltIlrm.ian:.(DleJollrn;,1 "I Illl<"''"''' '1"'1.,·" .·,)1 X I hu"hlll IINI n l1J J.'lIr1l11
Cb~lin FCII~. . n I)II'I.OME UP t......OB ILARF' ~ll.1t,\ZOS 1>1' 8ANAT

de maxlrn.1 Impor1an!<l pentru ~tatulul nobilimii ~everjnene: diploma regalti din 29 - - -Un caz eu low l deo~ebil il rcprezinl:i eel al reconfirmArii d iplomei de innobl­
augu<,t 1457 aeordala de Ladi\lau al V-lea Poslumul edor Opt diSlricte rom5n~li , blazon acordale eelor S5 cal~eti din celateu LugoJului . Dupa deznod:!.mantul
privilt!gi;!te din Bnnal Si diploma de blazon a tiirgulu. Lugoj daU de regina Isabella lar; ~' " din 1658. eel in posesla ciruia se ana preposul document, Roman Romanu.
]a 7 Illa; J551~\. Cretlem c;'t <tee!;( derncr!. trebuie pus in leg.1tur.\ eu dorin~a Si ere­ nel er1c 1
-a refugiat in Ard~l. p~oba.b 11 •Impreunti eu a III. f0~11
" l?varli.$1" de arm:. ~a cum pro­
dln!a nobililol' pribegl ca, i nlemeindlHC pe celc dOlla d()(;mncntc privileginle, iSi ~ser.\ ~i alIi noblli pnbegl de 1:1 Caran~ ~ 1 LugoJ. Roman Romanu 1s-a adrcsat
vor pute•• apanl Si afinna Mmutul social in noile locuri de ~edere , in uSleptarea Unei
dante revcniri ]a \ etrcle stramosesti. De altfel diplomele de innobilare $i b lazo n
obpnutc plinil la 1658 au continual sa fie invocate ~ i dupa aceea eu tcmei la a p!\ra_
H' edoora a fost scutita de oriee obliga\ii in temeiul diplomei dale de principele Mihail
Aunfi I. vezi doc. 55. DIploma de innobdar~ $i blazon i·a fast cunoseut;'i lUI loan eavaler de
rea unor drcplun~. Si. la fel ca in pat ria pilrasilti, earamebe$enii $i lugojenii II-au ~;:lriu. Date ist~rice prj~itr:are I~fmlilijfe IlOblle~rol/1!i.lle. partea I-a. SiblU . 1892, p. 45,
pregelal sa-i sluJcaseti principclUl eu credin!ti, flind rasplatiJi Si acum fie eu acorda_ care nfiml~ e:1 unil membn at famlilel Ral, nevomd III 1710 s;'i lre.ldi 1.1 confeslunea greea­
. rea nobihlapi $1 a blazonulul. lie pnn eonfirmarea vechilor lor drepturi 8S. alOlicl. au p~asit Hunedoata $1 s-au ~tnbilitl:l Birehi!j, iar in 1799 slri'lnepo\li lor s-au
~UI:II la Upova. tn 1892 trA;au 8 paltlfamili l Ral: 4 la LipoV3, una la GoruHI, una In
I' Fr. Pe\IY. Krass6. \-01. IV. doc. 520. p. 255. Se mai euvine aminlJl faptul cA ocele.1$i CaCOvn. una la Lugoj ~i una la Viena_
douil documente fu_,eser:l eonfirmdte in 1609 de principele Gabriel Bamcry $i tran'Scr1se in f.n 1675 prineipele Mihail Apali I. tinand seama alai de sluJbe Ie eredincioose ale frati­
formtl ilutenticl de Capillul din Alba luli ... ( 1634). de fit.ocare daltlla eererea lugojenilor. lor Petru. Sava. Radu !ji Malei Sebesl (Sebe$an) alms Popa din Caransebe~ erl! Si de faplul
u A~Ite.1. Iii 27 augw.1 1668. in urma inter\'enliei belUlui de la Caransebe$. !<ou.)linuta $i de ca .,s-au bucural de altfel de prerDgollve noblhare ehiar ~I in targul Caranse~. dar au fC6t
a~alc1e dm Lugoj. principdc Mihail Apali I i-a cernl lui Dominic Belhlen de Ictar !>.'i-l restiluie­ al unga\i de neolo de cltre lurei $i s-au refugi.1l in aeeast.."llar.l". le·a acordnt din nOll 0 di·
unui t;"'m;ir din 1..u£,oJ 0 MUll:' de hani lual:'l eu lulu de obhga{Je iob.'1gea.~cl. acea~ta dcooroce talA] plom! de innobilare eu blazon Penlru \'ahdare. diploma a fosl pre:renlalJ in acela~ an J675
!>Ju lu~-e innobtlal ind de prineipelc Gheorghe RakOCzy L de la care a\'ea diplom::l de blazon. scaunului de judecata al comitatului Hunedoara. desigur noul loc de sedere .11 falOilie i
cl. doc. XIII in a11:l fW"rune ck idei. credem e<'i acest document t!'..te 0 dovadfi 1l1...i mull pentru Sebe$an alias Papa_ Nobilitatea familici a fost r~onfinnatJ in 1795 de TobIa Regeasca de
ex.i~cnla eondominiu11lului fi..c.;11 osmano-'raf1~iI\'ilnean in lona Bantllului. veli !<oupra. nOlO 82. Judecatt'l a Transilvaniei lui Filip ~1 Atonasie Sebesi alias Popa, iar 10 4 martie 1848 in unna
" fn I~. principele \lihail Apali I I-a mnobilat $i Ie-a acord:!.t blazon Ilobiliar lui aprobt'lrii petitiei 'inaintate impiir:HuIUl. vez.i doc. 56. Din datele avute la dispozilie, se poote
Grigore LlJgi.l\i dm Lugoj ~i liului ",'iu Pelru. ea rilspllti'i a ..'iluJbelor ercdinciOO)t:" pe care stabili descenden\a familiei Sehe$an alia~ Popa pe patru gener.1tU'
Ie ;.ldu-.e~r;'\. d . doc. 54. RO~turiJe ",ielii I au adus pe membrii familici LugilSi in diferite Petru Suva Radu Matd (1675)
PMll ale Tran~lI\'anici. nobilitale.1 fiindu -Ie eonfinnmtl prinlf-o hOlt1rfire a Tablel Regale de L
Judeeat:! din 20 noiembrie 1844. !inume pentru Gheorghe $i 1hhail Lugo<;i la Zalt'lu. iar lonn
pentru Petru Lug{)~i In Turda. cu 10lil fiind nohili r~ionafi Din datele ""'ute 13 dispozilie
(Arh Nill. T.lrgu Mures. Colcclla (Ie (Incl/lI/ente si IIllllllHcrise 0 Biblintecli docllmema re Dumilru
Teft'/;.i-/Jof.l'tli. nr inv. 100, fo1. :n3 r) ~e poole Stabili dcseenden!a familiei Lugosi pe $ilpte L !
gene-fillii Filip Atanasie (1793)
Grigorc (1664 J Despre un Nicolae Sebcsi (Se~anl originar din Ca ranse~. prob<1bil rudenie apropia­
j Iii eu eei de mni sus, $tim c.1 dup.."l 1658. ovrmdu-~l re~inla la Sard (comilatul Alba de Jos).
Petru a fost administrator (praefeclus) 01 bunurilor fiscale de la A100 lulia. cr. Georg Kraus. Sit­
L lH!l1btirgisehe ChrOl1ik (/608-J665J. I, in ..Fontes rerum Austriaearum", \-'01. IV, Viena.
!'\ieolae (c.h_ in 1743 eu Kemttndi Sara) 1862, p. 184 $i p. 550.
j L _ La 25 noiembrie 1677, ea r.bplat:l;.l slujbclor ercdinci0.1se. principele Mihail Apafi T I-a
Sidan (mort 178~) Petru (ca~ eu AszlalO') Sdra) lnnobilal ~ i-a acordal blazon lui 100'In Preda din Cnransebe$. acesla ingnjindu-se de pre­
1770. in eomil. Hunoooara la Zal:\u lentarea pubhdi a diplomei inci\ la 25 februarie 1678 In Dieta Transiivaniei linut.'i la Fiig:1­

Toma
L j
Andrei
L j "*' \,ezi doc. 57.
In fine, in 1680 principele M,halJ Apafi I. linlnd se.una atiil de serviciile odu\e lui ~i
loan: Pelfu: ~Iihai:
Franeisc ) Gheorghe I loo;if P~~ecesorih sAi cat ~i de faptul e:1 Petru ~reil~ alias Sueiu din Caran!)Cbe$ ..!.-a bueural
(con.,ilier la Zaillu) (la ZaI~ull844) e 13r ~1 mai inainte de libcrtalea nobiliar.1". i-a oeordal diploma de innobilare ~i blazon. de
2SIcfan Rorf 2.Pelru 2.Cheorghe care .~au sa se. bucure $1 solia sa Tranda lorga $i fiul sau Gheorghe. vczi doc. 58_
fiu: losif (1a TurdalI844) Am. Nal. T5..rgu Mure$. C()lc~.,ilj, de dO('WIII.·lIte fi /lUlIIII$crise a Bibliolf!cii docl/­
melltar~ T, I k"
J. Mlh;.lil e ~ I-Bo/yoi. (nr. in\" 100. fol 4:!1 r-v). Pe Icmeiul d:lle1or a\ute la dlspoz.l\ie.
PUtem .stab',"1.1 descendentB unum dHl!re benef1cl"ri:
tla Z,IAulI844)
4. Sarn (c.1.. eu Andrei Kineses) &A A~~~an ~omilnu (1645 $1 1666) , I~J.(; ~en. --t !"':IC jun. --- Gheorghe (Ia B:l.r;'ibanl. Ijn­
in 1M? Iralli [(),111 ~1 Petru RJI din Car.Ul'ol.'he~ au fo"t Innobil"ll eu blazon. lolr ea,a lor di n Uil l uho.in 1844).

JO )1
l'Q~ti n r tnl..... n UII'LO'l[ DE h-';OItil \lU. "I iiI \/_0'" 1)1'" IH.'" \ T

principelui Mlhall Apa li I nu mlmai cu rug3mintca cOtlfirnwii diplomci dan 1645 dar ----;-SI elibcratc de ",un ,",ulp.lnil'c<I otuLllana. Rc\cmp l:t . .-eetulc 1m \cUe. Cl s-au
~i sohcitfllld ar.:ordarea unor avan(3JC. care ~ Inle:.ncasc:\ "iaW Imuror cclor .lOafi in Jul ~u ~'al inc:.ft ~u Itllransigenlil aUIUnl.lplor hahsburgict! de a Ie (\!cuno.:.t~tc dreptul
prihegie. La 15 IOnie 1666. princlpde n IlOlfu<'i.t s.11c d.iruia~ "nobililor din or~tJl con ~n .elate dcplmft a~upr.. hununll)r imob lle de!inulc pan:\ in 165M. JIHld acct!p­
LugoJ. ai camr loculton ~i oonlc!m au 10101 alungafide I.:t \'!!lreJe lor de \'~~ nWi le ~I de!
. PIdoafOprtpnndplul uti.PfH~/{
. , etn
. .. 0 d '-1m' r.:1I .mr.: hCL(;rCa p.'1cLi. de la Karlm'ifz (1699)
'illnicillc nC;Jlllului Oloman {nobifiblH cil"iWlIs LugoJ. qllonltll IIIcolis el ~"I ~ Banawl a mm..~ pc Jll;ji d..:pall~ ~lIb stfJptlllin:a P{)(PI, lar nobill! car.. nseb~eni
iIlIUJhir(110rihll~ ub Otlomalli('{le genus illiuriis (1(' \'irib/IS taribllS eXc/l/!ils) sesiil.! Inlreg , d III nou '-;<1'1:1IOIngu,Ipn
I Ill gOJCOI s·all v:l7ul ncvOlp ', ' ·oN E'L'-;C. \'O~ PICI:de a~t -
)cglel,
iobagc$li intrcgi. dar pustii. aflate pe mO$ iilc SuntLmbru de 1>.lurC$ ~i B:irtiba n! din ~ I II towl din Icnlonul de onglne. lllHl contanuandu-~I ,·xl">tl!nl'l 111 1 riJll!>11Yama.
comi1U1Ul Alba de Jos, care a par!in lL SCr~ pana atunci cunei princiarc din A lba lulia. ::U~l habsburgic..'i, Illul" d,~caz;'lIld din punctul de vedcre ;[1 \laflltu lui "ocial, al!ii
Dania pe seama nobililor ~i locuitonl or refugiaji din Lugoj a fost ins<'l: legata de
rcspecturea a Irei condip i: interdiCJia praclican i carcium.'iritulu i in Itlsllmpul de la
Sf. Gheorghe pan:i la Sf. Mlhai!; prOl<lrea anmlla carre fiscul princi"r u dij melor .. eu pri\·ire Ja JCC<;!C a~pe<.:t~. \'czi <.:. Fent!$J.n. C(lmiwfII/ S. \.'rinu/ui Iii ~fil0itlll W'I·(I·
dup3 ogoarele lucrate ~i :o;emall!.itllri. cllexcep! I:1 Conduc!.itonllu i comll nil!.il ii ~i a 1IIltii ell XVO·ltu. in .Tibt-.cum". vol VII . Cilran<,ebc~. 19R8. p. IQI 19<).
p~lru Jurap ...cuti" de aceasta ~arcin.l pe tOI timpul vieli i: cUlt i\'<lre.a pc mai depanc 1M Un C;1Z inlerc<;ant e~lc eel :II !;unilieL Ral de Mehildw Nu ~tLln c~net au ajun<; in
a pamanturi lor alod iale in bencficiul Curid princiare. Dup.l trocen.':t Trans iivaniei Tnlnsil vanill membril uce'ltei ':lLllll ii ~L Illl.xiul in C'Lre au n:u~lI <;I'L rfllhei\~e;l ;Lcolo. Oricum.
~ub sttipanirea hab~bll rgid, beneficiarii diplomei princiare de la 1666 au rell ~it sa ' 11698 il ga...im pc ~Iefan Rill ca adLllil1l~lrillOr lprovisor) Ji bUnLLrtlnr fhcaic dtnAlba tulia
oblina confirmarca ei din partea imp3:ratu lui Leopold 1 ( 18 iulie 17(2). <illUme pe ~Ii . in <lcdasi limp. ca, "nJorblri'lu"lt:pllrUp) ~J MLtropoliel rClUl;'mc,$!i II :r;m>iJviln:~L ~i apro­
~cama .. nohi lilor de Curte di n Lugoi' (nobilillm alllllm <sic.'> LlIg().)'iclIsillm).
piat al mitropOiltulUL Atatl<hLC Anghc\' .l!;uurr ?e care ,.a. Llllpho.:al. III 1699: III tLp..'inrea
ban a;un~utdur Ill'c-O(I\"Iul (,\bl'C,,/<lIW/ r"//l'I/U'II) ~L (JUrI,II'o,/romlu/!, tu peHlre l..l
Descendcn!il lUI Roman Romanu au reu ~ il
aeli \'iL.lt¢;l ~j caril'f:l lUi ~Iefan R..l\. \ell I' Bmdcr.Vobillll '''''ui" .'illj<m Hat (a'o i fl;fl­
apoi oblin1 in dOll a r5nduri confi nnarea
I 72DJ. ··oourhirolll HiII1:fO,/1l1w·. \fJrtllllltflrtJ/ntlfllnt mllllillt·~II, in ..Apulum". vlll XXIII
calita!li lor de nohili posc!)lOn,1\1 (in anii
(1986). p. 187·190. Binder \OColl:~le. po.: bunl'L drep1.11e. c.1 Slel.m Rat nu a\-C.L oiei Ull Cel de
1796$1 1845rto.,.
r~I:llii t.le rudcnic eLL llLai CUnO\l,;UI;L f;mlilic Ral {RaIIU} de TetU~. liind originilr din siltul
Chiar $1 ca ransebc$cllii $i lugojenii }'Iirtc~ti. In .,chimb Binder nu nc oil:!;' nid () infonna\ic dc"pre Ill0Il1CnlU1 in C;lre a fO'>I
pe care de~tlnul i-a anlllcal in Ungaria hal>­ lnnobilal ~1t!f;1n Ral. J\lfcl c;'\. in 1702. pc dind fiti ,;lL loom $i P;lUt unn;lU cur\-urile Liceului
shllrglc3 .1U fo~t rasplati,i , pc semne tOi calolic din Ouj (intr~ limp. 1.11;'11 lor IrCcu~e b conle,iunca !!reo.:n-r.:aloltc;'ll. 1.." crau deJa
penlru merite milil.3re, pnn acordarea di­ menlionali C3 .Jlobi!i\- \'illachu<;" to.:! P BlI1der. op, ('1/" p. IS9) I)ocumcnlul pc c.Jrl..' il d:\rll
plomel de innobilare $i blazon'" Pc de alii la hcal;i in "'OIU01UI de lal;'] (\t:/.i dO!.: -Ii!)) ne nfL'r;'] lOatc Irununrtle ~L prl'ct/~lnlc n,'(;c,nrc.
parte. credem ca lllulP dintrc nobl l ii care Primr-odlplom<'lo datlll:l Viena. la It) tII.LnLC 1701 , imparj,ILLI l.eOl"lOld I ii ,WIC;I "din ~ltlrea
au pataSI! in 1658 Cara n <;cb~lI l $i Lugojul ~i condilia mai pUlin nobil.r· ~I Ii innobda. conlerindu-Ie in ilccla~i lImp un bl<lLOLl. pc Ste­
~Iabilindll-~C in difcrilc comita te ;tIe Trans­ t.m Ral din Mehildia•.. ildmmi~1nll)r al bunurilor li~c.:tlt' din Alha tuli"" (h"!lurl/III ji.H(JliulII
A1~II:illlln pror;;uJr). imprl.'un;i o.:u ~lJlla ~t r.:CJ dOl fii $1 Ir.Jlli . . .11 bUILL DLn e'lrJ~ul dt> di·
Jl ya nici s-au confruntat ell 0 e:dslen!:i mai
piom~ JJun~ pJnJ In noi nu relulU moll\c1e innobil:'tni. tiL! pUlem prc:.upune eu de<;!ul
mult dedI modesla, care a dcterm inal in­ I~mci . d..,u\<cranul a r;']'platil mcnteic lUI Stefan Ral de \lch,ldia la rcaliz.arca unirii rdi­
lervcn!ia Dietei in fa,,·o..1 rC<.\ 10rll7. Speranlele SLDaSe a unei 1X1rli iI rtlnuinllor ilhkkni Jtunci cando in iJ.nu.L!ic 1701. ~·.l J.llat Ld \'icna
s-au reaprins pentnl nobilii pribcgi in vara ~~~uri d,c mitropohIUIA!,mas.lc ".nghd /in kgJtur;) cu aCC;L~"l , \,e~i P. I~Lndcl. (lp. cit.: p,
tar7.ic a anului 1688. cand - in cursul opera­ f )' Dcspre loan, unul dill fill ItIL $Id:m Rat. ~111l1 c;'J a ;llun~ nUL I,Lr21ll III 13.111<11. ocupand
Fig. 2. Blazonul nobiliaral lamthci liumlor de.... fa~urale de H ab~btlrgl 1n d zbo­ ~ u~C\le inalt<1. in adminislrapa 1l1ll"ll!ml:i do.: ilCOJO. 0 pi'ilnic pc lumul mmas dm ...cehe:1
M.trin din Caranse~ (1668 ) iul impOlri\il Poqll- Caran~b~u l ~i Lugo­ ;:;:rL~ Sf. Nicol::lc din Lugoj ne l;lmun·!itL..' ro.. lurile dill Ruwt ;lle lUi 10.1n Hat $L nc inlilli­
J 7:1. In acela~i limp. blaZOflul ndllh;\!- :lcordal 1".1Ilulu::i: ,~·\c(hlic:lta haec eedc~lil per me.
gh A<'lfel. ne e!>le cunoscut blazonul nobihlr' acordat familiei Mann din Caran se~ C,:ocm RaIL de ~Ieh,-dia. SUpr.letliUln t!1 priillc!CCIUIII lI1Clil0nnll dlstnclulu)m Lugm..
printr-o diplomll cmis.'i din Laxemburg. la 2 iunie 1668. de imp~atul Leopold I (origin alUI min~n7t-eli CI Lippa. anne Dommi \7;:b. du.:,29 Junil·· (S'il d:adll ;L~ea'l;1 bi ..t>ric;'i de: cfltrt>
se pihtra in al'hl\'>1 fO~lUlui comitat Ung). cf. 1. Nagy. ()P, cit.. vol. VI!. S.V.: 1000In ca\'. de $i JjPo~n.Ra.1 de Meh;u.!La. adnHnhlr,llor ~uprem al J:iudale)or "I .. mele LugoJ. Cilr;m<.ebe~
Puse-ariu. of'. cit.. 1. p 140 it indicil in mod cronal pc MihailApafi [ drc.pt emilent al diplo­ \\ahil" • III anul Domnului 17~6. /lU;1 ete 20.) iunle). DIn tI,lh!1t: til! (.ICC dl~puncl1l. ~c po;.Lte
mci Fr. Pt!~IY. S;arbn·. \'01 I. BudJI)('~til. 1877, p. 45.1 aLl1i!l1C~Ic. in 1688 un :'lnulnit Stefj,/l IllOnihomca \-chiP gl!ncalogid.L r.lLllLlicl Ral d..: M..:h,ldL.t.
Marill Col propnelJ.l' de cast! la Carull',ci.X'$ (e:a. ~teran Nh:olae Dimilric
~, Prin artir.:olul ,9 al Dietei Mddcnc dlO noicmbric-dt'ccmhric 1675. <,.a prcy;1zUI e3 \CU Mana ~zab<.i) {c;h c:u \lJna }.IJ"\.IIJ Ic;h ('\1 SU7ilnJ Ak\c,l
nohilii refugtil\1 din banatul Caran,ebc~ului ~L LugojulUl o;:l tie <;CUI ill pc ICrinen de 3 ani de I l
Paul lo,tIl t\ICI,I<.It>
plat;] d:\ru anualc de un t;'tler. cf. L, lhlc~jn)ii. (II', t'il p. III

32 ~J
'C~"~';~"~F~"~"'~"~"

-
!;If
_________________ _________
fiind ;\:-.1 rni 1.111 cu \ remea 111 l"iJ mil i i Ie nobi) iare l1liJg~liare din Principatul TransiJ.
v;lOIci (din 1765 ~brelc Princip:u ill Tnm"ih:nnit:i). In 17 16, c.lncl au ocupal di"

--- 011'1.0'11 III 1""""0111 I. .\R I<: .;1111 \70 ..... iJI....

• elor"' I.. Lugoj {allllOllae pradeo/H selt prol'isort. Lu 3 manic 1602. pcntru a
~r~ntlti !>Iujbelc croomcio:u:e adu\e de Gheorghe: Gillraca (CiYlI'rakil) . pnncipelc
BA""'I

Ilon Baoalul. Hab\l:Iurgil I-au Inllal ca (lC un leritNlu obJinul iwt' gladii, neaccep. ~~~mund Bnl~l~ry i-a d'irull aee..,lUI;! .. toa~ $1in.treaga m~ie numita Bilb.~. anatj, in
land nici un fd de dn.:ptun ~au prerogative :mlenOare !olar.iniril lor. Abia dupa. Ce ~litatlli Timl$ (low/elll t't ,,'It'-,!rWII pO!i'Se.uIOIII'fIJ /Jupsa l ocatam, III CCJlWttJlII
Ranalu\ imperial .1 10:-.1 Ir(x:UI in componcnfa rc£utului ullf.!ar ( 1778) $i dupa van1..a. ~~lellleJii'II,\·i.\ e:ciHl:lIIl'III)"'1! i~l acela~ i ,1Il, 101 10 i~mc 1602. pri~~ipelc av.ca ,5-1 ~Ii
feLl til hc:il;qie a domt..'.()illor fi<.calc (1782), in Buml! $i-a f3cut apa rilia 0 nobih rne ra~pltitC<l~ca 0 data pc "fidchs no~ter de Lllgas Ghcorgl,~f G luraca prrn dinmc:"l
compit:t nOtta, t'oll<..ti(UlI:'l in C'\. Illai mare parte di n elcm~nte alogcnc (inciulliv redilior Rjdm.'n~u ~ l Spaw. care !11leau de celiltca Llpova . Imervcnpa IlabsburgL­
tllaccdo-rorniine) $i t1uar din foarle pUpil! localnici Vrcmurile nobihmll p-'"tmantellt for in Tran..,ilvama I-a dctcrmlllat (X: Gheorghe GlUraca <,<\ alcaga, in 1603. pan ida lu i
ap u",c~er;1 )lelll ru tOlde:luna'kl. ~Ioi se Scculul. in numelc carma it lo~t Lrimis Ia. Lug~~ pentru a urgenta u'eccrea or:l­
In cele ce urme:IzD. . ~oc{)tim bincvcnil3 - in Ilmllra in care 0 ing.'iduic sul Ul de partca noulL~1 pr:(cndcnt I~ sca~nul prJnci~r . tn \.-ara anulul 16Q...l.. Gheor­
documcn tapa de Care dispunem - prtl.cmareJ., acolo unde va fI cal.u l, a unui e MSrlS ghe Giurnca a (recut m...a m (ahAra Impenaia. numal d alegerea sa avea ~ --e dove­
hfJIwrum al ~ntriciarilor dlplomdur publicate in ",ultllll, allumc atat inainte Cal $i deasc~ in cur-jnd cal !'.c po:lle de gr~lIa. Simon Lodi. omul pu<; de generalul Baslilia
dupa innobllare. A\tfel. implejuranic innobilari l pol fi inlele\e. pc de 0 pane. mai Caran se~ (" Ixln ,>uprem. "'-iI vjdil a fi .. llIai mull un caliu dedt un conducator"
bine. iar pe de alIa parte vor II \c... i7.ate evcmualele efectc practice ale ;lclUlu i de (camijex POlito quam prat'f£'ClItJ)~\ a~tfel ca GiU!'3c..1, impreuna CII concilildinil sjj
IIltLllrllcenla pnncl;lra . petru Ti\'udar $i Gerhard G:lIdag. au fO~1 Lrimi$i de car;U1!'.cbe~eni la Cluj. 1<1 genef;"!­
Dacj dc-.pre ro<.turi le lUi Gheorghe Giur..lc;1 pana 1;1 innol1ilarea \a din lui imperial. PClltlU a ~c pi:ingc de re!!imul de teroare inst.:lurat in ora~ de Irupele de
1)()() nt! ~lltI1 rn:u nimit:. in 1."'9R l'l c\te mCIl!iollat: ca ,.prcr!.'l.:t \au admi nisLrata- al merccnari ~i P'!lItru OJ \()lir.:lla ilJutor·"'. ell lOatl.: c{i Giuraca cr:l "Illai I~tcr 1:1 vorh{i
de(:at cei dinaintca 1m" (prior cal'lt'l"i~ lillg!l.aeqlle jutlllulia pmll/plior)"1? tlimJ$il
car.r ~el\l II-au oh!inul nimk de 10.1 Ba<;tJ. care Ie-a repr~at ca fusc..,cra mai in;l­
"J Cl'rcct,irik rcfCnI(l;lrc \.1 nohilil1ll'a din Ban;1I ~um grc\l\!e nu numai de pierderile
inle pa.rtizani ~Ii ItII Moi\e S!.'('uiul Mal mult. oda(:i revenit 10.1 Car.J.nse~. Ghe<.ll"ghe
ircp:lrabilc inregi\tr..lIL' dt' arhlvelc vethi p;intl in q.'coiul al XVIlI-k:r. d;lt. din p;.}cnte, $i in
Giuraca a cUlIl nClln"d II r:1l.bunlri l hI! Simon Lodi. fiEnd dccapililt in toamna tan.ic
unna incuricl de daw mili recl'm!!. SllIn J\lkl cj. pCl\cru f11:1rCil C~pll/l l iei orgilnizalfi de
ASTR.·\ 1.1 Sihiu. in 190~. MUleului .'\\ocialiunii i-au fO~1 dflruilL' de e<'llre Alcxandru a anulUl 160·fll imprclIo.i eLI n"\;11 rnulp nooll! itx:.. h !';are ,t! impotrl\i!'>t:r.'l b'lIlulul
f)iawnmk •. pnntre alte dCt.:umenle ~i t~l{ografii reterilO'lrc 1.1 rom;illli lxln,)!eni. originClluJ ;;celeral... lIlili ak~ de acca. III ndc5 lupl:l\~ dill nl\puleri J"I!ntru libertatea ora~ulul"
(\ubln) dlplomel de innohilare din 1<;9·1 - aeordmc lui I-'ranci:-.c Fod\lr din Caransebe$ (\'ezi (ea pOlis.\-imlllll dc ('CII/Xli, qllod hi IIW.\//11f! lihcrrall'/II <."il·italilj prOpIIRnWjellll~'.
..Analell' ASTRA". nr VI. 190~. p. 2St $i unn L Inccrear-ile nO;hlr(- de a reg,hi Aeest do-­ De,tinclc di:lcului \i atei St.i n i ~a dill Lug-oj , innobilat de: principL'lc
cument de pre! ,IU c$uat. dIploma de innobilare fiind in cel rnni fL'rielt C;ll dOM ... •.r.'iI:lci!j" Sigismund B.:1lhory in 159:\. au forma t de curand ohicctuluJlei cercet5zjloo. Cu :It:e~l
pc undcva. pc Irlcincv<.L .. Inionnaliilc ci ar Ii fo~t de un intL'rL" cu nl;11 lila; mare. eu cit pri\cJ s-a __ l;tbilit ca un \trj,ml'~ al hcncficiantlui, probilbil bunicul ~:'i.1I patern, nil mit
Franci~c Fodor \ .1 nUIl1;lr<lt prin rrl' rrunt:l~ii b;Jnalului de Caral1\el't'~ ~i I.uJ;oj in anul inno-­
'-'ilm-il ~are. ('I f?ln'J pane din Stawl C.tr;.n'L'toc~ului (Fr. Pc,,)". S:iirt'/I\". \"ul. II. Buda~t3.
1878. p. 26m. intn.; 151)7 ~i 1599 Ne amintil ill dreg:lloria de ca.~lelan .11 Car.ln~be~ulu l ~ .j Fr. Pesl ... , Kmuo. vol. II. p. 39~
al di,lricwlui omnnim IFr PC,I)·. S:iirt>!l\', \01. I. p. 32-,). i;lr in 1603 delinc chiar una din '2 Hofk;ul;merarchiv \\·jL'n. SammfEfIIg dl'r flall(/~I I,ri/lm. H,. lOR. lo\. 64 \-65 r. Ciu­
cell' duu.1 funqi j elc COllllle al Sc\'ainului Col....'ilorit eu Ecalcrin3 Pnbeg. originarl1 dintr-O tLl $i tOlod3!3 inexplicabil e:.te faptul e:\. do;u co lIIai pUlrn de doo:.i luni jnalllie ll:\ ianuaric
ilIL'1 t::Hllihe de \"al1l ,I Incului. Franci\c fndor iI a\"ul p;:Uru copi; (Fr Pe\IY. S:iiff!IIY. vol. I. 10(2). principele Sigi<.iIlund Bathor)" ji diru;~e aceca$l ..loot.1 $1 intre::rga m~lt"
P -'65)' \lihal, mnintit Cil jude \upn:m al ('... ran\t'bc~ului ~i vicebnn in 1641: Nlcolae; An;!. Ba~r familiarulu i s.iiu l'ranci\C Balogh de KereQlur (Cnstur). \lelj IbidI'm. fol. 88 \. - 89 r.
C;l':\lonttl ~'U loan Fi31 de Armt"IlI~~ Magdalena. C.".'IINil;, cu loan G;urma din Carnnsebe} Hofkilmmerarehiv Wlen. 1-1'> 108. fol 2()6 r: ..lot:lli:l ct mlegr:l duo pracdi.1
in cronici ,a (Hi.l/nrw ti.. I('hl/I TYtllhV/II'lIIicl.l". lxl. J. Renko. II>mul \'1. S;hiu. 1793. Uber Radrnanoch CI I.p.llha vocata. in perlincntli~ Lippa el COmil:l1U Orodien'ii~ l'xis[cntl's hab*l~
Xlii. p. 47). Wolt~ang Bcthlen il C3r;\Clt'mt"a7~'i drqll ..un Mrb;H dl' \1 inleiepciune $i '"'al ~: et ha~lenu~ ad praedicfalll arcclll nO~lram I_lppen~elll Icnt:1~ et pO'i~e~~as".
ro.! rcmarcilbilc. depart c de in~I;"llriilc .I\Cun"C. ... elin r.1ndurilc llflbilimii onl~n~n ?~ \\i BClhlcn.op. • il., IOIHUI V. Sibiu. 1789. Llber XII. p 211 .
(I'inlill !,I"/Idelltia lie (1IIIIIolilil/(' II1I/I:Ih'III. d(lIIde.Hilliit 'midi'l en epflllll ... t"1' urbanl1 /lom­ 96 Ibll}t'III. tOlllu1 VI. Sibiu. 17Q:1. Llber XU. p. 45.
UlOId D:l!oriL'l faplului c.'l in 160) ~e nUll1;lr;l\e primrl' pa!li7ilnii lui r:JUI Kerc~zle.~i. ol11 ul C' Vezi lot W Bt"lhlen. op. lit, Liber Xlii. p. 43-50. Ji\cu!"'.ul!inut cu ace<:.1 prilt:J dl'
lui r-.!ni\l' SCl'uiul. in anul urm:llor f 16(4). in limpul rC!:lmului ilL' t"Cl~lllar ,II b;mului Sil11 OL1 lur~ca - nUlllll de Bethlcn in mN COn\lanl GyuricLJ - generalului Ba.\!,}
L~xtl. pUlUl hu GheorghL' 13:1\1:1 in P<"lrllk <:;Jramel'l::~ul~1 ~l LugnJulLll. IT.mei\C Fooor <.L lost '1 W. Belhlen. fii.\lIIria, Lrbcr XIIl. p, -'.1.
ud.. dl' ";Irhii ;In.lli in .'>("Old.l JvenHlrir:rului JalmJlm tW BClhlcn. fiJI. ('11. Litler XIII. p. 6..'\). 'l9lbidt·m. p 69.
\1.11 Jllllnlllll bplu!. ddoc 1Ip\U ~h> \t"lIlnllk.JIIC. cl du{\-'i 15Q" !'rilnl'l<;(' Fodor.J CUIll ~1 hl(1 ~ BL'thlen. Hwuri<l. l.ihcr XIII . p. 47. ii .JllIilltl'~lL' prmtre act"$II;J ~ rram:i\"C
ttl 'r)(X1 Ilclnni ta,leiul B'.I(;~I de b. h.mul ear.IIl'L'bL'$Jn (ih~lr£.h~ Borlx'iy. carL' iI cuccfl<lC ~; ;"\;IC(lI.IC L'\lug. Lldl,!;JU Ulug. Simion l.lrrai. Ghc\"lr~hc 1.lppJI $1 Crl\lOfor \'ald;\
d~' 1.llur":l {W BL'lhle"ll./""" or. J J C r'CJll'S,m. (),Ju,) ,Ii/II"/II/' ,/. ilw"IJI/a/r'. p 1():1-IO~.

.\4 :;5
C .... lin Fen",:.n 1)11'1.01\11' In: 1NNOfil LA RF.!:i f UL ,\ZON IlIN BANAl'

tot MUlei. era un /lobil (5ubl. 11.) din Kys Thellle~ (localitate azi di!.pnrur..'i. anat.:"i pc sebC$. ar Pl1tC<1 fi pusa in legaturlt co ae!iunca fraplor Ciocltne$li. ASffel. In 1605
langa Ezeri~). desemnat 13 1534 ca homo regitls la 0 punerc in st3panirc. [mprcju­ cand Stcfan Bocskay i-a daruit administmtorului eelat!! Jdioara (prm>isor cw.tri
riirile in cure descenden!ii ac~tuia $i-au pierdut statulul de nobil ne rjm:1n ne$tiute. Sidoll'ar), Nicolae Harmadl de Armadi.:J , mo~ia Hauzcsti din comitatul Tirni$,
dar nL! excludem faptul d. 0 posibila panicipare a lor b luptele pentru putere dm principele ardelean a i)vm io vedcre serviciile aduse de beneficial' "mai ales 1:1 men­
principatul ardelea n - poate alntllri de Gaspar Bekes (1575) - sa fi dcterminat dCC3­ pnerea $1 ap~rare:l amintitei cda!i Jdio<.lra . as.ediata ncincelat timp de douazcc i Si
derc.1 din drepturilc nobiliare. Oricum. prin serviciilc aduse apoi Bathon.!$tilor. S<lptc de 7.de dc catre o~tenji rjposatului Mihai, altfel voievod al Tarii Rom.in~ t i .
diaeul Matei Sl:'ioi$a a rell$it sa redobandca<;ca bunavoin!a princiartl. 0 do\'ad.'i Clind eel mal pagubitor $1 infrico$ator dll ~ man al aceslei {ari a Transilvaniei"IO.,. Ramune
$i faptul ca pri n diploma de innobilare $i blaLOo cI a ob!inul $i ~cutirea dt; ariee ea alte docllme11le s<l lamureasd cal mai dcplin rolul fnqilor Ciocane$ti 'in dcstincle
sareini a c.:lsei sa le din Lugoj. Diacul Matei StIlIli$<t este aminlit documentar pentru fortifica{ici banalene ~ i participarea lor 1.1 SL:ipilnirea ardelcana a lui Mihai ViteaL.ltl.
ultIma oara in aoul 1599. Nu cste cxclus faplul ca lIflm$ii sai, ingrijorafi de nesigu­ Despre Nicolae Palovina din Caranseb~ stirn numai alata ca. daar cu pu­
ran!a vie!ii de b hOI.:lrul lugoj.m eu tureii, sa se II mulat dupa 0 vreme in camitatul line l.ile inailltc de a ob!ine illnobilarea tara blazon ~i sClltirea de orice obligafii a
Bihar, ceea ce ar fi 0 exp[icalic plauzibiU'l pcntru prezenlarea publica tflrzie a di­ crl<;dor pe care Ie sti'ipanea 1.1 Caranseb~ $i Lugoj (19 iulie 1607), el iSi r:;plemen­
plomei de innobilarc $i blazon (1620) toem,ll in fara scallnului de judecata a conu­ wse uncle drepr.uri de succesiune cu fiiea sa vilrega. Sofia Vlad dill Lugojl .
latu lui Bihor. Un docllmcm dc propriclatc din 1597 nc ingadllie sa reeonstituim Fabian S,irkany, prim-castelan 31 ceta!ii Lipova, innobilalill 1607, a de­
"lume.1" rom.lneasc:l din familia diaeului Matei : sopa <;..1 Varvara dc<;eindea pc linie linUl mai apoi acee<lsi funCJie in cetalea Ineu lO5 . Dcs.prc Stefan Trombitas alias
materna din vechea farnilic nobiliara Bejnn de Behn!: sacrlll sau cr:l un anume PelrOCL.)" familiar al eetatil Lipova, inoobilat de Sigismund Rak6czy 1a 18 octom­
Simion pitanll din Targo\ i$tca Tnrii RomCllle$ti (Simoll Pitlwr de TergVl'i.l'tu bric 1603. ~tim CC\'a JIlai ·ffiull. indi ]a 4 :IUgU~1 1607. ca n\splatj a ",erviciilor sale.
Trunsa/pinae): soacra sa. Ecatcrina Bejan , ,,·a rec:'isatorit dupa illoanca pitarului de.~lgur militare. pnncipele Slgimund Rak6czy ii daruia lui Stefan Trombifa~, pe
Simian etl nobilul romao Petru Cflmp din Lugo). eu care a aVUL un fiu , Io.an. ami n­ atunei inca familiar til eetafii Lugoj. intreaga mO$ie Boxa (7) ~i ptlrp de mosic 1.1
lit in 1598 ca dregator 31 ectalil Faget (o.lJh:iafiJ casln FaciJyatt). De.... pre unul din Su.sanova!, Voxinez (?). DlIbo/, lzgar $i CacW.r. toate in comitatll \ Timi~, pe care
llrm:t$i i diaculu i Matei , nobilul Simion St;'ini$;l (Simol1 Cztullis,la), rnai ~tim ca. in ace:-.ta Ie "dobfindise prin propriile-i slujbc" (proprii"'~en'itiis arqllisiras), dar pen­
16 10, a prifnlr.. imprcuna cu nobilul lugojan 10;.111 Pribcg, drepl rasplata a slujbclor lm stfipalllrea e5rora ii lipseau docllmentc indestuI5toare '06. La 10 august 1607,
Credll1C lOaSe, confirmarea. in st.1.panirea a!.upm unor illO$il pc care Ie de!ioeau dar acela~i principe .:lrdelea n ii d..iruia lui Stef:11l Trombitas alias Petroczy din Lugoj,
pentru c:lrc Ie lipseau documentcie necesare: Buzia~ , BlaJf:$li ~l Cutma din eomita­ de as15 d:Il..1. amintit ca o~tean in garni70ana cctilii Lipova. 0 ca:..li afiata ill ora~ul
· ..
tll I T IlTIlS $1L IInca d·In COIll1talll
. I Ara d llli . L·Ipova -lmpreuna CII terenu I a,ercnt
' '"' .
Des.pre Gheorghe Cioc:in~li IO~. ca... tclanul cctj~ii Jdioara ~i eei trci fnqii "i In legatura Cll innobilarea (Cll $1 rara blazon) a unor beneficiari din
sal. care au ob!inul in fcbruaric I6fX) diplom..1 de innobil:.Jfe ~i blazon de la Mihai Lipova, precum $i eu scutiren caselor lor salt ale altor lipoveni de diferite obligatii,
Vitca.wl , ~c poale formula 0 iPOtc7-<i in legacur.l ClI ro",tunk lor ulterro..1rc "au. llUll socotim neCe.5.ar.'i 0 explical ie 15.mllriloare. Prin a~ezal'ea sa, Lipova a reprczcntat
degrab:'i. anterioarc. Ased ierea, limp de 27 de zile, a adversarilor ardeJeni ai dorn­ inca din sccolu l al XV-lea - atiit datoriti't IInportan!ei militare Cal $i a celei comercialc
nului rorn.:1n, refugia!i in cetatea anura 1.1 jumjtatea drumului intrc lugoj $i Caran-
101 Fr. Pe.\ty, Krosso. vol. lV. doc . 515 . p. 240-241: .. Pracsenim vero in delcntione el
IC! Arhiva Nalional~ Maghiarl'\ l3udape~la. crdelYl OI''\Z.igoJ; kormtin)113tosagi bellarai. defensione prenO(ali Clslri Sidowar !x:r Illilites quondam Michaelis. alias vaivodae Val.:lchiae
Gyulafeherv.1n k:iplalan or~zag()S IcveJr,\ra. F.I· Erdelyi fejedelmi kancel1:1ria, VI. UlJa Tran...alpinae. hosti' rcglll hUlU~ Transylvaniac ncquiSJ;lmi el imani:-simi. vigin!J septern
Regills Gabl'idis Bcililol)', p.487. rlieblh ob~essi" .
101 CllOkOlliesrh din diplom:1 nu t.'<ile niddccum 'iatul Cjoc,ine~li din Campia munteanfi. 11).1 Anal la Gurghiu. principelc ardelcan Sigisrnund R~k6czy e lranscri<) (3 cererea lui
ci 0 asezare. azi di"p?trut!l. Cilokolll('Sf, din p:iJ1ile RigelUlui b:tmlle3n. pc lang:i Fardea $1 Nicolac Pauloviml (a';llclin document!) din Caransebes inlelegerea convcnit~ in fata scall­
Jdioara. vezi C. Fene~an. Docw/J('lHe lIJediel'{/le, p. 18, nOl:1 28. Pamilia innobilat:l ~i-a luat nului de Judecat:l 31 comilatului Sc\crin eu fiic.l sa \'itreg1l Sofia Vlad din Lugoj, penlru a-i
nume!e de 13 satul anat in apropiere de cetafea Jdioara. mai lfirziu fiind cunosclIl:1 ~ub nu­ fi prote)alc drepturilc de propriet:ue asupna ~atelor Sioice$ti (Zto)che:;1) $1 DnnovJ din
tnele de Sindea. cf. r-,.1. SlurdUl·S!luceSli, N Niswr. Zwei WJII Micilaii/ d"111 Tapfm.'11 di~lrictul Lugoj. llloStcnile de [n t:lt~1 ei bun, Ion Vlad. d. Fr. Pe!.t)'. Kmsso.vol. IV, doc.
H'rliehelJ(: Adef:;di/)/ollll' III1t der r/(lIIlin isrltell Trikolore. in ..Forsehungen zur Volks-und 513, p. 2:l7<:!J9. Solia Vlad va dcveni so(ia lui loan Pribeg, comandantul dl,)re(ilor princiari
Landc~kunde" , XU. nr 111969, p. S3 ~i uno. Si M. SlunIL;J·S1!.ucc~li. AU Gonp, TrirnJr) . dill cthllca Lugo), innobll at in 1625 (doc. 14),
ml romtllJesc. sim/}()/lIlll1l1fcirii /1(Iriollale fill! Ali/wi Vitea ::lIl. in ..Revista Arhivelor", XL IDS M Lendv;] l. ov Cit., L P 90.
nr. 2/1968. p 69 $i urm. in '>CColul;l1 XIX-le,I, dcsccndcnlii fmnilici Sindc;1 alias Cioc;1nc~tl l Ot. Fr. Pesty. Kr(l.nu. vol. IV. doc 517. p 246-249.

er;1U \Iahilili la RoSCalll. in p.'1r(i1e Dobn:1 (conHf.llU] HuncdO:lrcl). Ir<'lind in 9 p:llrifa11lilil. 107 S. }'·liirJ..i. Amd willi/('!:},r h tlmd 1:'l.Ibor! ~injf\'1 wiros /orlelletc. \ 01 [1/2. Arad .
vcli loan (::lV . de Pu~.(,:anl1. n<lft> il'fclIlce, L p 46 t89~. p. 2:!4 .

37
('oSlin I"f;l'Iq>In
Utl'IO\1I t>F.. I...... OHIL\1U ~I III \LQ;" IJI ... 1lA..... ,\T

- 0 pmilie·cheie pentru aptlrarea. re~pcctjv controltll a~upra Tran~il\'aniei. De p<: care principcle dlruia targul LugoJ ~l inlreg Jl<':lriclul omontm consilierului ...au
la miJlocul 'ieeo/ttlut al XVI·Ie<1 "tiiparurea asupr~t Llpo"ei i1 devenit vtlalf1 pentru Gabriel J\emeth, .."pre JXlguba ~i d.tun<.J $1 prln incakmc."l \,:'1dila a vochilor privile·
principti ardclclli in condiptlc prcsiunii Olomanc crcscdnde. Pierderea ei III favoarea eil ~i (l hbcrt~I!li nobililor ~i locul{Orilor amitutlulllllarg $i ale pertincnlelor acesluia" (ill
Por~l (1551) a rcprezcntat 0 lovitnrtll'im\llourc. pClltru "i~lelllUt defen<:I\' al Transil­ pral'illdieiwn t:r dUl1ulllm dt'rU~()m(,1UJ/lt' pri\·ileginnun H:/U.JtOnilfl ac Iibertari.1
vaniei ~i Banalu!ui. dup~ cum ocuparca importllntci cct:'ili de pc cur"u i Mure~u[ut ,!Vh/lil/Ill prae/ari oppidi i"hubi/tltonillUI!I(· at· pcrtinertfiurlUJI I1UlJII!cStllm)11 r.
de caire banu l caran"eb~ano.lugoJun Gheorghe Borbely (1595) a insemnal 0 spe. SI dcsprc Stefan Somogyi alia<; SzOe\ ($uciu) din Lugoj ne~le cunosCUI
mnia pentru rezi~tenla antioloman:'i il Trnn_\dvanici. PicrderCj \remelnica a Lipovel cfl. aselllcni di..Jcului Milwi l DC\I. s·a implicat :lctiv in problcmeic cOlllunita!ii din
(1605· 1606). I'n urma (radiirii men:cn:1nlor sarbi din garnizoon:'i, a fO:-,j anulala cu. carc lacea parte . Alaturi de acc,la. 'i·a Illimaral printrecci trimi~i in 1603. la LugoJ.
rlind prin recuperarea in for~. in cUliol careia s·au iluslrat IllJi mullt ~Ieni, ale pcnlru a-I convinge pc COIThJlldalllul de Jcolo. Petru Huszar. ,a predea celalea lui
caror merite au fosl raspl:'iltte apol de principit Trnnsllv31l1ci pnn innobilare ~i!sa ll Moise Secuiu llll . Si lot imprcun:'i cu alii lugojcni \<1 prole\la, in 1609. impolriv3
sculiri de nalur3. fi~calii. Pierderea definittva a LlpO\ei in favOJrea Porpi (1616). Ja uminlitei inccrcari a principelui Gabriel Bjlhor), de a-i dona comilierului .. au Ga­
care s-au impolri"it ~i unii caransebe~em con~lienp de IIllportan!a milttara a acelci briel Ncmclhy targlll Lugo] impreuna cu perlinenlelc ~ i dl"lriclul ac~tuia lll. Nu
pozilii dar necuno<;c£ind raltunilc care I·au dclerminal pe Gabriel Bethlcn ~3 cOOeLe $um motivele ca rc l~au indemnat pc principele Gabriel Bjthory sa·1 innobilezc in
celalea tara Jupla: r~. a conMiluu 0 100uura <;cll',ibila :Uat penlHl <tp:irarea antlotoma. 161/ pe Siefan Somogyi ~i 1;.1 fcl de plqin CUIIO\Cll(C ne .'.unt fa!iunile care I·au dt:!­
na a comilatelor ~j scaunelor arddene din nord $i \e,,,t c;it $i pentru cea :t b:matului termilMt In 1624 pc principelc Gabriel Beth!en s3.· i confirrnc nobililate,l ~i hlaLO­
Caran~eb~ullli Si Lugojuilli. nul. de ..1St:} dtHa la intcr\'t.'nlia direcl5:t lui Pet ru Bethlen de ictar. cnpitan al eetapi
Oe.<.pre diacuJ 1\1 Ih;.lil Dc"i din Lugoj. innobil;.l{ 1<1 4 rnai 1609. de calrc Hunedoora dar ~i fo~t ban ~llprcfl1:11 Cilramche~llllli ~i Lugojuilli. Mobiltcrul heral·
prillClpele Gabriel Bathory, di.'.puncl11 dc c5tc\a lnformalll car!! 111·1 alC!.la cn un om die din <';Clliul blalOllu lui (un O~tC311 ell rkllo$a $i coif, pn:ind in mlna dreapt;! 0
implical pUlemic in probJemcJe cornuniUI!ii din care f~cea pane. Anal. pe semne. ~bte in varful caceia e<;le infipl caplll rcte:zal ;II llllllt lurC) ne face sa eredem d
la adaposl de griJI materialc $i r;hplali! cu pri\o<;in~ pCntru servicitle I'alc credin. prccumpamtoare var fi fo~t merilelc militarc ale bcncficiarului. Se paf(.!. ca dupa
cioase "pe care le·a fi\cul SI le·a ;Jdus in difente randuri. nu lara laudi. rnai ale<> in 1658 fanulia Somog)i ali:ts SlOC_~ (Sllciu) <;·a refugial /;J mo~ia sa de In Lapugiu
ora~ll l noslru Lugof' (qlle 'p.w! dil·(·nu l'icihllS 11011 Si/ll'lallde, praesemm In ci I'itate (comilalul HutH'"..doaril). dOl dc,c~ndcnJt ai. ilc~.teia . Ui~~d"t ~i Ilie. avund dup3.
1105lra u Iga_1 exh/hw( Cl Impclldlt) inca tic princlpcle Sigi~mulld R:U;Ocz/ r'\ diacul 1794 un proces de. prohare a l1\lhllllapl Cll FI\Cu l lmpcnal .
Mlhatl :t devenlt in \CUr! limp unul dlntr!! reprezcntanllt de frume al com:il~ldmilor Joan ?ribe£ dill LugoJ poote wrvi drept excmplu penlm 0 carier:'! nlilitara
,:'ii. In pTlnl3\'arn anului 1609. cI ~c ,Ina rrinlre eel paInt JeJegap ai lu£ojemtor care la hotarul mef(~1.1 e\pu~ eu Imperiul OlOtH.IIl F:1Il111i;1 Pribeg. \Clllta. dup:'i cum ne
au solicitat ~i obpnul dc la principclc Gabriel Bathory confirmarca ~i lran~cricrea ~ugereaz..'i ll11meJc. dill Icritoriul ocupal de OIomani ~i a~ez;'\la la Lugo/ ' . a dob.in­
pe seal11a "llIluror cnezilor romani nobili ~i n cclorlalli locuilori ,Ii amintitului noslr\l dit nOOllitarea Inca de pc Iii ~fiir~illil \ccoJului .11 XVJ·le.L deo:trc-ce. alunei dnd ii
targ Lugoj ~i ,II eelor Opt di~lriett! 11lai 'ill',;.;:"i,<;C" (/II/il'cni" l1obi/ilm.t k/'ll('~iit Vulacliiy
conrer5. 'latlllUl nohilt.tr ~i hl;J/otltli lui loan Prihcg (1625). principcJe Gabriel
caereritqu(' inl1abiwroribll.t ollllorafi oppidi IItH'r; Luga.r or .~lIpradiclOrWIl oel()
Bl:lhle!n amlnl~te cj 8e(",la ,.descindc dinlr-o "Pl\:'i nobila. impodobitj. dalorita
disrriclllllm) .3 dou~ documcntc de importan!~ capilal:'i: diploma aeordata cclor opt
dislricte rom5ne~;(i privilegi:ne din B<1nal de! regc!e! Ladi~lau al V·lea Postumul faplelor illese cu rangul nobilitalii chiar dc caI re predeeesorii n~tri· ' . Unul Jullre
(1457) ~l diploma de blazon a LugoJulul cllm:t de regina Isabell,l (/551)110. Si tOl membrii f::llmlici. Volfgang (Fa~ka.JLupu) ...familiar .11 noslru Icfegiu din Lugoj"
dlacul Mihatl De.\i s-a nlltnarat, Ja 8 Illai 1609. printre cei ~a~e frllnt~i lugojeni (LIIMGlsi(',uis jumiliarr<; Ilmta .Hipl"Ildiarius). a primi! in 1602 de Ia principcle
care. in nUlllele Sfatului din LugoJ. a ob~tii nobililor de aeolo ~i a ..celorJa l!i fOIll.5ni Sigi"mund Bathor), mo~iile puslii S[lrOO\;J, Bote (?) ~l Chue din comitillul Timi~,
$i eneZI" (cerl!rortlm Valachnrlllri ('t kl!l1i:.iOrtllll). :lll inaintat lin prOleM solemn in pe care Ie stjpane.l mai de denmJt. dar pen(ru care nu avea documcntele necesa·
re . loan Priheg, probabil fralclc m:'1Ilan5r ai lUl Volfgang. a.. .e.1 ~a dcvUl3 cunind
l1h
fa!a C:ipillului din Alba lulia impotriva unui document pc C:lrc il ~OCoteall nelegaJ
.31 principelul Gabriel B:'ithory. LugO}elll1 st! opu ne:tu cu acesl prilcJ actul Ul prin o PCNXlllti care ".:= bucura la LllgOJ dt: 0 anunula fallna. A\lfel, in 16Q....i. Stefan. un

l OtI Vezi in acesl \Cn~ C Fenl.!~n . .)·'t'fml Vaida. wllIdw.'rmr ca,..lII~ehCfaJl al prillclp< .. III Ibidem. doc. 522. p. 256·2.'i7.
III; Gabriel Betlrlen (16141. in .'siudii $i cOlllunicn:ri de ctnografie-i~lOric". vol. II. Carame­ II! \V Bethll!n. Hisrorw. LLber XII. p. 211.
be ~. 1977. p. 411-418. II I Veli ~·upra. nOI<1 ! II.
I"" La 15 iunie 1607 principe-Ie i':1 d,lruil diaculul Mlhai1 DeM p<'i.r1i de mO$ie la M<lrul. ~ Arh. N:1\ T,jr!!u fl. l ul"e~. Coli-dill dt· Jnnullt'lIlt" ~; /IIWIIIJCT;se a Bihliutecii dO("l/·
Morena (aslflli conlopit in ~,lIul S'h:ul. Miltnicull'.lJ.re. Oh>lba Mjlnic ~l Chiernota (lclCO!j. I/Jl!lt rt1rI' fdeki-RulwlI. mv. nr. 100. !ol. )!I) \ 346 r.
tate t1zi disparulfl. 311;.11;'\ inlre S.lCU ~i M;itnicul MiJrc). ,"Coli Fr PCSIY. Krall"ri. voJ. IV, doc. ll~ 0 ramur:"! a familiei i'nbcg h1 a~CJ;Lt ta C'ar:1n\cbc$. \·e7i Fr. PC-SlY. S::.urbn · \ 01. I.
510. p_ 234-235. p.474.
'" I·r. p.c,t). "raHU.
I ' .•.\01 1\' . d lX .."0 '01,0,
'~ . p.•. ! __ .'_ 110 JJI)fl...LlLII\lCntf(;hi\ \ViCll 1h IDS. fo l. ]I}!) v - 19 1 r.

:\9
C.·oslln F~n~an I)lPLOMf OF II'i:-:OlllL\RE ~lll1.,\ZO"" Olf'oi MNAT

epod. Vom remarca fapluL deloc ~urprintiHor in condiJiile in care banatul Carano pie.<;e hel'aldice principale, linem sa alragem atenliu asupm doua caw,-i III care aces­
o;cb~lIlui $i Lugojului era un !\\'anpost al apararii amiOiomane. cA mobilele heraldi. lea pot fi socotite drep! parp ale unor armoarii Cblawane) vorbiloore: in diploma de
ce cOnstilllile din riguri narurale ~unt in nu mai pu!in de 15 eazuri intregite de reo innobilare $i blazon acordata in 1680 de principele Mihail Apafi I lui Pelru F;u-ca~
prezent:lre:l unui eap reteza! de lure. infipt in varful unei sabii sau al unei IanciiI3l. (Farkas) alias SlIciu din Caranseb~ pie~a principal.1 cste un lup rampant, or. in
Chiar $i atunci cand textlll care descrie blazonul men~ionea?~ daar un du~m,:')fl ur­ limba maghiara, farkas inscamna lup; In diploma de innobilare ~i blalOn acordat~
lnArit sau atatat. credem c:i. lot despre turd este vorba, mai ales ca In sima!ii ase. in 1650 lui Gheorghe Szab6 R[q. originar din Lipova, cocorul, care sla lntr-u n pici·
rnanAtoarc (de ex. blazonul conferit in 1628 lui Gheorghe Lonc~l) referirea la aee~­ or pc 0 st5nca, pne CLL ghearele celuilalt picior ,,0 foarfeca mare de croitorie", or, in
li<l eSlc explicita. rlltre mobilelc heruldice COITllIne pentru imregul principal arde­ jimba maghiuri1 .I'::.ob6 inseamna croitor. Tol in sensu I unui blazon vorbitor trebuie
lean de la smr~itul secolului :II XV I-lea ~ i din veaeu l urmAtor. pe care Ie regasim In Inlerprelai3 $i figura de preot orant din SClLlU1 blitzonulUl acordat in 1644 lui Pelnl
mod fire~c ~i la cei innobilali in parJile Caransebe$ului $i LlI gojlllui (in II cazlIri) Szaszvarosi alias Pup dill Lugoj. pap insemnand in lirnba maghiara p reOl $1 dcsem­
estc bratul omenesc inzaUa! care !inc un pumnal sau 0 sabie scoase din lea.ea $i nand, in acel a~i limp, ocupa!ia bencficiaruilli, prcol calvin la Ha!eg.
indreptatc in sus sau in jo.". Alai cal3.re!ul sall pedesLrU$ul inarmat cal $i bra!u l Figurile artificiale, de$i nu lipsesc, sunt totu~i in nurnar rnic printre mobi­
omcnesc inarmat ne sugereaza far.!: indoial:i. d belleficiarii diplomelor de innobila­ lelc herald ice prezente in blazoonele acord'lIe b:'illi'ilenilor in epoca Principaiulul
re crau inaintc de toale cameni de arrne ale caror merile militare fusesera rasplatite ardelean aulonorn. Vom remarca drept ~ugcslive cete doua chei inenJci~ate a~ezale
de catre principe. Deoscbit de \p;Hiat~ este paleta figurilor nmurale provenind din deasupra unei !'abii cu un cap de turc lnfipl in varf. ('are constiluie mobilele blazo­
lurne;:L ani rna lei or. Tn patru cazlIri e~te vorba de un leu rampant lJ.4 'inarmat ell 0 nului acordal in 1607 lui Fabi31l Sarkany, prirn-ca~tel:ln al LipoveiB9. Luna cresca­
' sall tU un purnna t, ·In a tIe d olla• de un tup mmpmu J'~
sa bIe " , ~Inlr-llllU t d e un urs ,.
., Io.'lret~ ~i stemla -;Irtiluciloarc. tirnbrale Cll 0 coraan:"! din care iese un bra{ inzi1l1al
u inarmat cu 0 sabie. sirnbolrzeaza , ca mobi le heraldice conferite lui 10;111 Kigso
lar i'ntr-allUl de un cerb ,. LUIllC'u pasarilor ca surs.1 pentru figllriJe naturale care
mobile-1z3 blazoanele eSle, de asemenea. bine reprezentatt.i $i variatii: LIn porum­ (Chi~u ?) din Lugoj (163 I), tocmai virtl1lile unui om al arrnelor. gala s5-~ 1 dea \,j,qa

bel <lIb. un $oim. un cocorl1~ <;au 0 lebM..\. in legiitura eu animalele sau pasarile ea pentru suveranul "au (reprezentat printr-o eOrOilna). Dintre figurile hirnerice ea
mobile heraldice remarcam g.rifonul rampalll din blaLOllul acordal lui Stefan Ra! de
Mehadia (1701) In cea l1\;,li buna Iradi!ie a practicii cenlral-europene baroce. in
fidarului I:t un anumit corp de trup" al o~tii princiare. Tn ~Itualja ;Lctual:"! a documcntaliei fine. dintre rigurile artificw1t:: din lumea mitologici se cuvrne amimita repr~cnla­
~Unt grcu de precizat corpurilc de trup..'1 c:"lrora le-du 3pa'1mUI caransebe$enii ~i lugoJenii. rea. in forma ei caracteristic:'\., a Minervei. ea ~imbol al inlclcpciunii ~i eruditicl, pe
Pl'ntru :lrrnala Prineipalului ardelc.:trt in secolelc XVI-XVII. vezi J.B. Szab6. G. Somogyi. blazollul conferil dascalului lugojan V,tientin Nyircssi (1651 J.
A;: Erdtfl:. .·i Feji'llelemset.( h(/d\t'It!~e. Budape~!a. 1996.
In cazul blazonlilui aeordat in 1675 fraplar Petru. Sava, Radu $i Malel
n,l SClllnificatLva dar deloc surprinz?ltoare este prinlre altcle prczcnp pc sigiliul din
Sebesi (Seb~an) alias Popa din Caranseb~, donatorul a !inut sa ne ofere 0 cxplicalie a
1503 al or:1~ului Caransebc~ a unci m~ini inz.'1uale eu 0 sabieincovoiaHi in viirful e:ireia cste
ceel ce simbolizal1 mobiletc heraldice. respectl v cimierul (pc 0 braz&i de iarba verde se
fnlipl c:lpul retez;l1 al unu i lure . vezi A Ghidiu. I. Balan. MOIJOgrafia om.yullli C{/mnw'be\~.
Curansebe.$. 1909, p. 344. inal)a Irei coline. lar d~tsupra celei milL inalte. 1<1 mijloc. ~e zart$te 0 lebad.1 eu gallLl
1 H Potri \ il Ars heraldim a lui G.A. Bockler (1688), leul simbolizeaz.'1 virtu\ile milirare;
indoit, intr-o alitudinc fireasca, avand 'in ('ioe 0 cunum de luuri; cimierul care limbrcaza
ve:Li H Biedermann_ KlI{lIIrs uxilw/I (Ier Symb()I/!. Munehen. :2004. p. 275. coiful este compus din douA aripi de yuhur intre care 5e ?...1r~te 0 lewd.'\. aidoma celei
11~ lupul reprezint."i in heraldid\ .,irnbolul \'igilen\f:i $; at pruden\ei; veti H. Biedermann, din campul scU(uiui): "Toate acestea trebuie SOCOllle <:'1 TT\.1rturii dintre cele mai straiu­
Op.cil" p 491. Dc remlfCa\ faptul di un lup intreg cu 0 s..'1geali'l care Ustmpunge gatu! consli­ ciloore ale \'irlltlilor unei inimi nobile. Colinele de ...tiinc.i impodobesc insa ceea ce !;-;}
tuie mobila hcr31diej a blazonului aeord:lIlui Mihail Ral. plstrillO!' 31 cheilor (c!m'iger) cet:1li i cfujtigat ell barb3.lie. prin !;tr.id:.mia $i munca cclor de mai SlI<; (a beneliciarilor <liplo­
Lugoj (1649). ceea ee nu ne s.urprinde deft!. :'Ivand in vedcre f<lptul cil blazonul Lugojului era mei - n.n.), iar lehld.l. cca mai slcilucito..1re dimre p.hari, fdce cunoscuta cinSlea ~i
mobilal de 0 jurm'itate de Iup .lfl.ll intr-o c.:oroana; vezi diploma de bl:'lzon din 7 rnai 1551 la Fr. coroctiludinea In indcplrnirca trebmilor, dup5. CULll CllnUIl<l de lami esle risplata mUllcii
Pe\ly. Kmss6. vol. rv. doc. 408. p. 52-5~ De asemenea. cimienJI blazonului acorda.t lui Mi­ bine facute, :I~a cum daloratul bll n-l'e nume ~e inulin precum aripile 'ingem..1n:lIc .:lIe
hail RaJ reproduce i!1locmaj (\uhl. n.) blazonul ora~ului Lugoj.
H~ Ursu!. folosi! ca mobil:'! hcr<lldicti 1ll3i ales in Eh'clia ~i in spatiul german dm sud.
~imbolize:lz1l forla; vezi H Biedermann. op.cir.. p. 52_ LJ9 In ViZlUnea lui G.A BOckler (1688). cheile simbolizeaz.1. pe de 0 parte. nutorila!c:l.
!l7 1'00rivil An' hemldica :l lui G.A BtiCkler (1688). cerbul s.imbolizeaz.'i forla !ii. in pe de alta parte. credinla fali'l de superior (su\'er:m); . . czi 1-1 Biedermann. 01'. cil.. p 389.
aceJa!ji IIITIp, mdulgen1a $i carncteru] bland; vezi H. Btcderm:mn. 01' cit.. p. 1%. 0 ineerca­ 140 POlri\il lui GA. B(x:klcr (1688), \cmilun;l \imbolizeaz.:"i ae~lerea. ,"ezi H.

re de explicare it motivului heraldIc ;LJ ccrbulUl. la 0 Cri~tea. Cubij Illi MillO; VileazlIl, in Biedermann.op. cit.• p. 292. tn Icg;'\tur:'i eu st'miluna cn sirnbol heraldic. vezi S Metzulescu.
..Rc\'isla I..torid", s n. fom VII. nr. 1-2/1996. p. 117-118. ~emil!llIll_ 5imboJ hemld/c, in ..Gla~ul Bi--ericii", \'01 XIX. nr. 11-12/1960. p. 1035-1037,
1'8 Cocorul e>:le socoli! do.! fll'raJdil-IJ lui Hohbcr1,; (I()75) drepl ~imbol al vigilcntei: lar eu privire la \f:mniliealia rcpn:zcnl<1rilor htT(lldice in 1,;cncraL yczi I. eM.an. IlIIlIgillar ~I
vCli H []iederrn::lnn. of!. C/I .. p. 2-101. Srm/x,1 j/l heralt/iCil lIu:d/eWllcJ. nucure~li. 1996.
42 43
C",I;n r .....·~ .. n IHPLo.' I E 1)[ j, '01111 \K~_ .. I IU. \1.0 .... 1lI!<" 1\" \1

'" t{mu lui tim rugul ct!nu~lu al pieini "pre cuvemtn ncmunrc \-c$nic.:,:\" ~! . Tran!'>il\'ania princiara e!'> te eel ul hl.volluiui t:onfr:rit in 1651 d:.J,>dlului lugojall
I n l.'ce'l c.:c privc$tc ornamcntdc cxtcrioarc ale sc.:u lul ul, in (OalC cazurile \·,.knon N)ire~\i $lllrnamenLaI eu (J Jcvlz..il~· : ..Ar(lurn, ut \ ulgo ncdillli. de C'I
pre7t'ntate ac.:c~lu c'>tc tirnhrat de 0 di'ldcrna regalii $1 de un coil rnililar. Dladema \-·I"ilUr. meum eM IiteralO~ lilurt.'O\ \c),ltr..::" Dupo. cum ')c poote comt;tl .... "ut1t!1U1
n:prcilnta un :-unbol al ilu torita!11 celul I.:a re c.:onfera blaLlmllll~.>, 0 an rmare a drep­ dl.:\l/.el (tenul ) c,~te ill dephn:'l con!'onanl" eu corpul (Ii£ura hcralJic.\). Ic~pecli\
tului \uvcran de innobila!"e $i de crnllcrc a diplomclar de blawn. Co irul arc 'emili­ rcpre/.entarea Mincnci din cilmput bla/onuluL E~te ecrt filplul c.1 bcncliciarull-a
impreSlOnat prln re;.tliz5nle 1:.a lc lIItdc(.:tuale in mod ell tOlUl dt.:osebH pc pnnclpc1c
Ikali,. tie QCrOllrc. plincipii ;lrdelclli prercr5nd 1:1 dlplornc lc dc blaLOn <Iearda le
Gheorghe Rakoczy .:1.1 n -le~I , din mornr:nl ee a 'Jjlln ~ ~;\ fie inz\!..'>tf(lt ell un blazon
(':Oll"ui lllllil;lr inchi" ~ i do<lr foarte rar (.;oil"ul militar de'ich.~ (eu ztlbrelc)"", re:lillate
onmmenlat 1nclu~iv ell deviL3 .
car..:: poate fi ~e'''/atti de al{fel $I ln C<l7.ul b l<:lzoanelor acordale bantilenitor. A'>lfcl, ~1ai credem ca C<;IC nCCC!'>;'lr:'i )coalerea in c\idcn l" a inca 1I1lui (cnornen,
doar in !rei ea/uri (diaculloan Thuri, prim-ca),telan al LugoJu lui - 1647; Dimilne prczcnl atal in comit.llCle ~i '>caunck ardelene din principatul aulonOIll Cal ~i in
Mlrt'l'a $1 Ghcorghe Na£y din Lu goJ - 16S0; frupi i'cfrll , Savu. Radu $1 Malei banJtul Car;Jnsebc$ului ~i LugoJu lui : i nnob llari lc in mast!. Illai ak, de (~It'm. prill
Scbe~i alii!\ Popa din C<lran('ebt'$ -1675) inregistrtil1l folo,irea coifului ClI dbrcle. aeordarea accll1ia~i hlawn unul lIum.ir mare de beneficiari. ecc;.l ceo mlllQl;j
al palrulea ea7 (Stcfan RaJ de .\1eh;Jd"i - 1701) Ircbulild pm. in leg:llUr.'i cu u,wn![l murandi.~, ne aminlC$lc de hcrburik nnbihl1li i poloncLc . Data din Tran~ilvania ne
eenlral-curopl.:ana a \iremii. in "inlllea e~reia nobilimeJ folo<.. ea doar cOlfurilc cu ,>unt cuno')ellle mai multe cazun cJc innobilare in nlasa. uncle Impresioname prin
7..ibrt'le, iar hlirgheliJ. l'oirurilc 1I11.:hi.,c. oumarul beneficiari lor'·~ , in 'ichimb drn Banal ne e~le .$I IUI, cel pUPil dcocamdala.
Dintre a$a-n1l11litclc ornamcl1l(, crcdil3rc. la blawanelc acorJalc bjn~Jc­ unu l singur: eei 5S de c.i1:'i.rcp din tclilica LugoJ innobilall ill 1645. Pe tie alta parte .
nilor Inl;1ll1im dClar liHllhn.'chinil $1. ill mult mai pUpilI.:' C;ILUri. cimu:rc DC\- ILC - de nc sum atestate ,>itu.qli in care ~encfiemri difcn!i dill banalul CJrall!'>ebC$ulu i ~i
~ I tfcl r.m: in prac lica hcraldica dill Tran~i l \"an i a princiara - inreg i<., lram numai ilUr­ LugoJulul, Imi nlU l! ca '>I£ur O~tCIlI. au pnmil flc ~illluhan. fic la dale Jdcrilc acc­
un \II11;ur caL . in cee.. l'C pri\'c~lc Iambrcchil11i care ornamCnle;lJ cOlfu l $1 ,>cutu l, la$i blnon cu oc:ma in n obi l :\nil~·'. 0 sltU<l!IC pc care 0 rcg:'i.)im de altfd ~i in alte
~lcc~li .. \lInt tic "dlfcTltc eulori" (I"{lriofl(m cnlorllm). de fapt azur. aUf. r~u $1 af­ Pat'l. ale Tran",halllcl, m:.u JJc~ in ~c;llllle i c ,eculc$tl.
~1I11·+4. Cinllcrc. dc altld IIU dco't.'hll tic Ircc\'cntc in pra~lIea heraldica din Tr.m ..il ­ in ceca ce pn\"('.$IC uzul bla/ollulUl in practic5.. SilUa!il1e ... unt dc<;eri,>c
\am.l pnnciar;l "'. int.ilnim. in mod fire<,c. dOilr la rclallv pUlilic blMOOIiC o.;} .lcor­ chiar in lexUlI Jlplomelor de innohliarc. ell foarte 11lIci $i ncill!'>cmnalc deosehiri
Jate h;jn.:',!cnIlN. DJc;i. in uncI!! eawri (Ghcorghe CitX:an~ll , C;I"fCklllUl Jd ioarci _ ral:'i. Jc formulMilc con,>acratr: prill ~t.lionarc. In c.ulll d.plomclor public,IIC in acc't
1600; Stcfdll Trornbit'I,~ alia,> Pctroc,-y din Lipova - 1608; Mihai Bohic JIO Car'lIl­ volum, donm sa .lIrdgcm mcnp:l Ol\Upra unci ad.:iuglrl pc care n-am Illai rcg.l\It-O in
alta pane. Enumcr;1ntl imprcJur.\rilc in "I re putc.. It folo),!t bla/onu1. ohil.'Cldr: pc
,el:"lc$ 1642. DirnJlric :-'lm::e.. $i Gheorghe Nagy Jin L ugoJ - 1650: Grigorc LlIg... ,~i
care putea fi rep reLClllnl, tliplollw acon.1:.15 in !(l." I lobagllor lLl~O.lCIll illnohilap
dill Lugoi - 16(4) rcprc7cnt;.\rilc heraldice din cimier .,um in intrcgllnc ...au paqial
Identu.:cl l(t cu cclr: dill e(unpu l scutu lul . in sc himb allele ~unt comli luilc din mobile
1~1 eu pri\-irc 1;1 cbl7.ele hcraJdicc. ill ~J)I!\.1 celt! din l'poca lll00cmti, \ eli M ))ol!'lru. Devi­
hl'ntIJI~'c complet dl tcr itc . .. nale in.. 5. III icg5.lUr.'i t tl ocupapa bcueficiarilor: un
~/t' ill haaldim mlluim'(/s( 11. in .. RI:\ i'IJ Arhj\"cloc". vol. LXJX. ilL :::!ii991. P ! Q~. '217.
gl'lllll i'nanpaf \In:Hld Cli picioru l urcpt 0 pana de \cri'> in caw l dmcutul Str:fan ,~~ '- Sandor, of'. cit .. vol l. P ~1·53 (nf. 71: 12S tk'nr:lkiari din ChiwriCr;"na in anu!
~oJor tlin Lug(\J (160S): ti ll bra) )lnCmd 0 cruce au rit.:'i dea\,upra c.:'i.rci,\ ,e alla un 16101: p_ 5.\-55 (nr. 7.t 26 benclit.:mi din Trci Scaune in anul 16(1); p. 55-56 fnr. 7.l: 38
pllrumbel care pllC' ~l P;Ultt de ~cri\ int rc ghcarclc plciorului drcpt. in CU/ul )ocot l­ benl:ficlari din Trei SC;lune in anul 161'2): p_ 7.\-76 (nc. 101 J35 hcneticiati din r.:omitawl
IOfu lui ,,: lIotarului lugojan Gheur!!he Loncea (1628); 0 lante ell douj fl amu ri. de Turda in anul 1619): p. 106-107 (nr 14~: -.49 bcnefkl,lri din comilatul Bllmr in ;lOul (628):
culn;'1re r~ie $1 gOllbcnJ.. in c.wlI eelor 55 de calare!! din eel,llea LU~I,)J (i(l45) . vol n. p. 11-13 (nr. 166: 136 ~cm din corpul de OJ'Ir: JI cll.pilanului Paul N;lgy de Deva.
en eal dl'~l'ehit $1 - 3$a cum am amin!il - rar in pracliea hCfaldid din in anul 1(31); r 86·9(} (nr 281 117 hcncficiari din Aiud ~i comitatul Alba £Ii! Jo)' in :lIlul
1(58): p. 95--96 {nr, 2S9: 3.\ benefiei.lfi din comilalul ~olnocu! interior in .IOU] 1659.
I~I ..... cLi doc. 56 . . -. As.l1el. bla70nul in st;UlU] c;\ruia e~le reprelc:nlal un l-raf inz.'iu:lI !manti " ~Jbie.1 t()',1
T R Tiroll. 01'. !"i/. p_ 1:0,
11 _ confcril in If>.!9 lui tl.lllnm $1 loan N<lgy din C.1Ian'i!neS. un an mall.ir7iu t:Ol1eiwdmilor tor
,n Ibilk",. I' 227. Daniel. Simion, lo:.n. Ga\'nlil $1 Dunitnl.' SUCIU. in 1653 c.\r.tn.. ebe~nului Gabnc:1 S,ir1ll:.l1
I~~ in hcratdila gcrlllJn:l. a/urui (,"l' \imi"l()luiiui Jupiter. ;lUru[ ("Ie ,imholul ,oarclui. Si in 1677 lui loan PreJa. un c "T!m''l'be~an alla. in pribegie. Blazonui care are in dmpul
rfl$ul cd allui M.ITle. iar ;Irl;lntul \imholiIC;t7:1luna: \ I.!zi T.R. Tiron. ('I' c·,,_. p 111 P.... ntru !iCulului un lx-il\ inz.... u;tt ell un pumnal ""':0' din li!a..:;l a 10" ,l1nbUl1 in 1655. pnn d(lufl di­
o );clllollka\ie rn:li c:'uio",' a culoriinr. Il'/i If Ricdcrm;mn.O{1 ("iT . p. 6:t-M. 1(1<; 1M. :t67. plorne princ1i.lre di'IIIKle. caran-.chc$:.lIlulut Tom... Ku[n,i.t «'ulcer ?) Si concH;ldmilur <,:'lj
'fJ)\ $i ·WJ ~hhal Boldea. Manm C<lr.h[ilu Si l\ll-lliae Ru'>C.IilU. rot n l~!! ~tcnl dill l aran ..clx:s. :"\ICo­
]ilt' Slr;lpn. Mlhai Str.1jan ~i tl.bhJI Clr,ht.1u. pc £II.' 0 p;lfte. \hl!!i Rlla Si Peln' Pajl"'g)Jtto
II' Tit TI(('Il . ('I'. I i/._ r 217 ;l!innfi col abscnl.l cimicrl'll.... ar don.:di ..l·,lp;lcitatc" lil1li.
IJt:'!"' nil 111 'C 'purw ~1 in o.:c 'I:n' .1 pnm:lpl1nr Tran~il\'a1l1ci (Scularu). re de ,l]t.., P;\rl!!. au pmml .h:ddSI bla701l - un c;'ll;'lrel In armuril. pl' un c;.I1 .dIJ! in
'" VC/I bb',}flut lUI ~lctan R;I\lk \h:h;)di;1 ~17011. ;m' pttl\lnl' in~.l din ~·d1H:clilri;.l alerg,jre. !mJnd eu llItm,j drc,lptil Il LUKC in l'a!"!! C~II: intipi clpul reteLll ,,] ullui lurc ~i (U
IlnplTldl,l h;ltwbuq.'J~;' \Iiin/;:.l h:llurile - I:Clllknt prm dou.) lhpllllllC dl\!lIll"lC eml,'!! Lt . I<.:eea~! d.II') (15 ilpnhe lM9).
(-".Iin t"'nq;lIn IHI'LO',.: I).: h"'Otllt.,\lU::,1 HLA1.0N DIN B.\"AT

Andrei. loon Si Nicola~Jtcfan m~nt~on.ea7..a ~n mod exprcs .genea logiilelt,.tbelel.e nlor, respectiv nobililare..1 ac~IOnl. se cxpiica 0 data mai mull prin importanla mili­
gcnealoglce (S/t!l1Il11atl1) - , probabll Sl din dOfln!a donntoruhu de a ..coate In eVl­ tara a Caran"iebe,sulul, LugojuhLl Si Lipovei, chiar daed documentul de innobilare
dcnla noul statut social.Jl beneficiariJor. in~emna 0 rcducere a \cnitunlor n\cale. In ace.\( ~en ... Irebuie inlelea!>:\ nobihtarea
Unul din blazCI3.nele prezentate in volumu l dc fata ne sugcrcaza lamuriri casei din Lugoj (1591) a nohill//III (sub!, n.) loan Babos, vicecas(elan .. I cctAlii Lu­
in legfHurtl; eli 0 pic~<\ de invenlar ga,ita intI-un monument arheologic care su.!.cita go/'>6, la fel en Si nobilitarea cnsei dill Caranscbe~ (1607) a nobill/lui (sub!. n.) Ra­
de aproapc: un sfcrt de \'eac di\crgenle de opin11 in lume..1 arheologllor Si'l l~toricl­ du B5.rlal~7, precum Si nobihtarea casei din Lipova (1609) apaqinfind lIobilllJIII (slLb!.
lor: biserica medicvala din centrul municipiu lUi C<lransebC$. Tn mormanlll i 4 din n.) Stefan Csyarn61~~ . Tot merilele militllre au fO~1 ccle care I-au delcrminat pe
~'I~cta A s-a gaSL!, pflnlre aile Oblecl!: de ill \'entar, un incl sigLlar din arginl. avand 0 principele Sigismund Balhory ca. la 24 apfllie 1602, linand seama de sc(viciile
placa in formi octogonala. pc care esle incizat un scut in al carui crimp e.';;lc repre­ credincioasc pc care 35 puscaSi pcd~lri (pediles pixidarii). nablli ~i nenobili, din
Lent:H un brOIl inzauat inarm.H ClL 0 sabie curba: dea.!.upm blazonului Iount gra\'ate Lugoj Ie aduseser~ ullchiullii sAu, defunctul rege polon Stefan B:Hhory. sa hotAras­
hterelc K.M.I~I. in lip~a altar clemente, atribllirea inelulUl unci anumite pcrsoane ca scutirea de orice d!i.ri Si taxe a casclor lor din LugoJ Sl a propfleUlilor lor imobi­
sall famihi dill C'aran5eb~l1i med1Cval. chiar dacl prin caracteristici pie.~a poale fi liare din districtul omoniml~9 . De a.\la dau. dania princiara era in5<1. condlponata: ea
at ribuita secoluilli al XVI-lea, e.\t e rnai mull dedit di ficilal~2. 0 cxaminare atenla a se aplica door urmasilor de scx masculin ai bencficiarilor. De asemenea. in cazul in
reprc7.entarilor de pe indulIn cauz..'i nc face s3 conSlalam c3 sculul blazonului re­ care. la mO:'lrtea p..'\rin!ilor lor, baieli i erau minori, CI aveau obligalia sA angajeze
produs - c3ci Je.\pre un bl::Jzon C'>IC yorba - e asa-nurnitul Sc:U( pololle:'5J, frecvent pana ]a majoratul lorlbl'l un PU$caS pc cheltuiala proprie, apoi sa participe pcrsonal,
folo~l{ in a doua jum.'ilalc a secolului <.II XVI-lea ~ i in \ c<lcul urnOtor. Bratul inza­ bine inarm.1\i. la orice expedilie Imliwr.i ordonata de catre pflnclpc. TOl conditiona­
lLal tinJnd 0 <;abtc intireplatj in ~us a constitull - <lsa cum s-a PUlU! con~hl(a - 0 la, anume pe IImpul vielii beneticlarului, a fosl scutirea de orice d:m Sl ~;Jrcim pu­
mobila hcraldicl int.ilnil;i frec\'ent. inclusiv in lurne.. CaranscbeSului. Cum un blice a casei din Lugoj apartinand diacuiui Grigorc din Orndea. proprietate lmobili­
<.Inume Marl/lIlls Kamsuo (Marlin Clir.:ht5.u) a obiinul. I.. 8 maroe 1655, un blazon am innobil:llfl temporar printr-o diploma a principelui Siglsmund Balhory (1591 )11.1.
1ll0bllill in ace~t fclt~ $1 cum pc Inclul de~coperil in biserica din Caranscbcs sunt Lui Zivko Ral, probabil un astCJn din garnizoona cetalii Lipova. principcie
incilalc III~rele KM (Kar.lszlo Milrtinu.JMarton), inclinti.m sa crcdem rntr·o iden­ Sigismund Rakocz.y i-a nobiht::lt. in 1607 casa anat" mIra muros. sClLund-o indu­
titate dintre stlpJnul inclului ~I bcneficiarul diplomel de innobliarc. Rez.en ele siy de d.lre.:1 din vin (ac.1u - ak6). f:lra ca imunit.3liic acordate sa fie in....1 ..... prc Pil­
no..1\1re fall de at:ea,ta po"ibili identificare pro\-in in,;'j din faplul dL in 1658. anul
ccu.1.ril Caran,eh~ului c5.lr~ Po;.lrta. ~lartin Car.i"uu eMC ammtit cn jurat al Sfatu­ ,... Vczi doc. IV.
lui 1.:~lr'Ln~cbc~'I1IL~~ Or, e~tc grcu de crezut ca, in cvcnllLalil'L1C<.1 dcce.\ullll sau in I~~ Vezi doc. VUI Despre R<ldu Barlfl ~tlln ca.. in 1594. exercila:>e din ill~inure;J Sf:ltului
acc! .m - in orke cal. inainle de jum.1.tatea lunii seplcrnbric 1658, data ocup~ni carafl'o.ebe$an hmc\Ja de v.ae/or (inc~ltor) 011 d:1rilor; \Cli Fr. PCl.ty. S:iJreny. vol 1], p_ 261.
llr;l.~ului decllrc lUrci - , pentru M;lrtin CartiM.3U l.!'i tlKIi fi cxbtat ragazlLl inhum5.rii Nobilitare.1 casei ~Ie in 1607 crcdcm clIlrebuie in~ pus,' in Icg;'\lur:'l cu eventualele >;<\Ie rnerile
in hi,cri..:a anala, ~e Pdre. in <lfara illl.:intci fortlficate miliwre din \remea rd:u[k!rt\rii Lipo.,.et de c.'itre oastC;l princwi'i tn 1609. pentru ,uma dt: 16
Tlllr·o "icc\lune distinctj, a diplomatariu lui no<;lru pllblicam II documenie florini. Radu Bfu'I,5 d doI:iindit de la Frnncisc Kricso..'ay (Cricio\'an) douA gospod.)rii cu iobagii
pnnciarc din ami 1580-1644 refcritoorc la nobilililrea ca~elor unor beneficiari din kreo I~ in unn3 ras.cum~i unui ti!.log: \'ez:i F. Pest)'. Knm6. \'01. rv. doc, 523. p 257-259.
I~' eu door II zil~ mai mamie, 1.1 !i aprilie 1609. pnnclpel~ Gabriel B:1thory i\ innobila­
Lugoj (6). Caran~cbes (2) $i Llpova (3). Am sneotH nccesara alalurarea aceslor
lot pc Stefan C~)'3rn6. OIcordiindu-i blazon (intr-un SCU! lUllilar azuriu plin un cor;'\bier in­
docurncnt~ dlplomclor de Innobiiam, deoarece fie premc.rg :tces! proces, fie intre­ \'e~m5.ntat in h;l1ne vcr'll conduce 0 corabie cu sare plulmd pe un rju. desigur Mure~ul);
ge~c bencficiilc celor innobila!i. Ceca ce crcdem oporlun a fi releval inca 0 data ve7j M Lend\'ai.op. dt., 1. p. 40 Este de remarcat faptul c!l, pentru a raspUlti merilele cclor
C~!e f:lptul ca, in IXrioada pnncipatului arJci~n aulonorn. i'nnobilarc..1 n-;) mai fost care S·au ilu\trat la recuperatea Lipovei. principii Sigismund Rak6czy Si Gabriel 8;.hhory au
legatfu'condiliollaln de !>tapiinirea aSlLpw tlllor bu nuri imobile, in spcj" p"mfmturi. In dAruil in anii 1607·1609 case aflale la LipO\~ sau m~ii I plr1i de mOSle din zon:t \'ezi ~l
CJLul Banatului. sculirca de obhga!ille fi~calc Si de alta nalum ale caselor beneficia- Lendvai . ol'. (II I. p, 19.20. 3J. 40. 64. 70, 74, 88. 90. L1 10 august 1607 Sigismund
RAkOCzy i-a d:'lruit lui Slefan Vaida. banul Caranse~ului $i Lugojului. 0 ea!oo.'i de pial~ 101
I~ Vczi doc, 42,
lipova; Ve71 S, t-,.Urki. op. cit.. \'01. 1112. p. 225 . Nu e lip<;it de interes faptul c:''1. in 1612.
l5l Vez.i P Bona. /Ji.urica medit'I'aM dill Camllsl'llC't. CaranM:be$, 199:1. p. 83·84, Un
Stefan Vaida a ajun~ cApitan suprem al Upovei, opuniindu·se apoi prmeipelui Gabriel
,!e\en .11 inelului in cau'lll ('\Ie reprodus IJ plans:.! 1112. Belhlen dlnd acesta a ncgoc.iat ccd:lre:t eetalii eatre turei (1614 1616),
!~9 V · V.
l~~ D. Telcu. Srudil isrr>rice. Tirni$oara, 2003, p. 75. eZI doc.
1 ~.1 Vell rcproducerea unui ->CUI rolone7 la M. Sturdl.I-Saul'C.'$ti. H/:m/IJ/w TralUl Il!h~ '60 Potrivi l Tripanllului W~rbOC7lJn (~di\ia 6vari·Kol~v:\ri) partea I. wlul 111. \'ar~ta

II;, Bucurc~u. 11]7·1. p 29 ~i fig. lOla p. 30 IIlcompletl1 dill punci de \(!(it!rc juridiC «(/(·tn,~ imperjnwJ era l:t Mie\i de 143m Si 13 fete de
1'-1 Vc'li doc. 41] 12 ani. in \Temc ce \'ar\la legiUlI:l (/C:j.!lIIlIIll (J<!/{/sj era b b.1icli de 24 ani ~ la fele de 16 ani
m Fr. PC"~ . S~tir,:m' \'01 11. r :u.,~. I~ I Vczi doc III

47
~, E_"
=
C­ -
=
O

"~. :,..

C-
~

,,

z 7
~

t-;
>
7
"'"lin ftfll'l"" IIII'LO<'II.~ tW iNM)IIIl. \ IHi ';<1 'II \/01\ 111 N ".\N ,\

d.1mnillcarc ulla fatione pl'e.~\lrnati~ aut "Il" aU<'1 mtxlll alLqllali. SCI.:U<' non fal.:tur i. motiv .. au <,a CUlt.:.I';'lfl illlr-un chip oafc~are ca, in acc;l\ta pn\inla....fI·J irnpiedkali
Prac:.cnllhus periecll', c).hibcntl re:.tiUllb. In CUIU\ reI memoriam firmllalcmque <;j.1 !<oup:'\rap ~au ...a I r[tgubip in once tel pc 'Icel"t'l Maflan Ota~ $i pc loli mO$(el1l
1".. rpclUam prac,cmc<, literas nO~·.!ras pCn/knt!", el uuthcntld \1£i1li 1l0"lri mUll1mme loni ~1 cUooral\'lfll lui de amoele sc. 't1.: in pcrsoalla, 11I0.:ntrile $1 loate I;\ununle lor
hlhllfata\ memoraHl \tdnano 01..17. IpslU~que ha~rcdibu .. et po:.tefltalibm. "lrHl\4U~ Ahfcl :-.<.1 nu .. t:: fa..::'\. DL1~ cc ali 1.:1111 "'I;risoarca dl! fap . ..a 0 rc<,tltuili celui care I
~C\U~ \niVerSI" danda~ du~il1lu\ I.'t concedenda<;. Datum In civitale no~(ra ,\Iba infj~$al·o. Sprc aminllre;1 ~i laria ve~nica ,\ aCCS(UI iucnl :un hotar;i, <.;5 <.bill $i <4
Julia, tt'rtia dil,' mens Ii- Mail, :Inno Domini millc\imo qumsenle~llno octuagesimo taar;}zlm ilillinlitului Marian Ola.. $i lUlurnr mo~tenitoll1or $i cobor5tonlor sai d.
nono. ambe1e ~C\e ...cric;oare;1 nO;l<,trn de f.:qa, a c~rei t,'Hie am !)pOril-o pnn at;irllarC;J "'Igi
liului no~tZl\ ,mIen tic, Data in or~ul no... tm Alba (uira, in a Irel;1 1.1 a tUllli mal. it
Ailkl in le:l;t. anu1 DOl11nu\ul 0 nlle c.:inci "'utt' Optll'CI $1 noua .

Tr:I.Jttl,;!o'fl: Este \"orba de localttatea lcrmala de .1!lcI! ..au Jerm,ll;! dl! Cris, numit.
~oi. Sigl<,mund B<ithory d:;: -Simleu, \ol\.~"'od 011 Tran<;ilvaniei ~i comitc 011 $1 Icnn.H'J _N~ ,
...ccudm, Jjm de ~tire fac5nd cuno<;cut tliluror cclor carOr;! II <;c cu\ine.. cj noi. In
rup-:imimea deo~eblt:i f.kul:i noua in acca<,la privinla de IllJI mUlti domni con"llicr i
1lI no~tri. pr1.."'Cum ~i luimd amlllle ~I pnand 't!..Il1la de croornJ.a ~I ",c"f\'iCllle ercdin­
ClO;l ...e ale nohilului Manan Ob ... din Lugoj, pc cart' aec.. ta ni Ie-a facut ~i ni Jt:-::I
adu" ell erl'dinp nUll:] ~i ace~lt'i l!iri in Icx:uri ~i iii vrcllluri ulrcritc $i pc carl: It' va
l:Jce ~I Ie \;1 aduce chl;lr ~l in \utor. pc aces! :'-.1anan Ola ... am hfltarfn ,,'\-\ ~C\XI!cm
din "tarea ~i condl\1<l plcbec In care '-n Mscu l $i ~j il "ocOlim, cooptam, illjlur.:'im
$1 in"criem in ct!ata SI nun-nrul adevaraplor nobill al IMil Ungariei $1 ;1\ Tr'lIl"ilva­
IlICI. dup3. (.:urn il "oc~irn. il C(lopttlln. il alatutiun $1 iI in\cncm. hot:i.rCind in chip
lamllnl ca acela$1 :\1arian Ol~" $1 to!1 mOSlcnilonl ~I cohofiiloni -.:il Je alllbcle <'c:(e
"a riC !lnull Si clIno<;cup de Oleum inaime drept ilde\jrali ~i ntdndoielll1ci nohili $I..a
POOlI:"! $I:.j ric in ~Iare a 'c follJ!<ti, benclicla $1 bU~\1ra de Hl<.lle accle onoruri, 111110.'"
ltvii. priviicgli. ;ng':Hhl1llfC, Irht:lljli. prefogali\-e SI . .cutin de care "c tolo<:cl-.c. helle­
11~la/a ~1 ~e !:lucum in orice clllP de drept ~i dura llbif.;('.i. ccrlalp udc"Ur;l!i $i nj'l.:tI!i
nobill.
De a~eml'nC",l. Jill 11l1tar;i1 CI. pc \-u'IC, ca<';l a(,.·t:lul:l~i <\I:l.n:m Ola">.
an'lta $1 stap:Lnlta 111 largul nostru Lugoj dill cornilJUlI Sc\cnnulul, in \edniilalea
l
CJ,~clor nobilului Stelilll dlacul din lermata . pc de 0 p':lrte, lar pc de alta parte a
dubzUltuiul Melchior Vaid:l, ...., fie seutita $i iertal.3. de plata oricaror dan. ta~e $i
contrihupi .lIe noaslre. aliit cek obi~nlllie c:il ~i cde Ic'.\tr:lordinarc. precunl $i de
d:lrea ~i vcllliul Cirn..irii no,r\lrc, de ;\"Cnlcnea de plata decimclor ~i none lor $1 de
impllllirea oflcaror !<oJuJhc :..tIe pop(lfului de ranJ, dupa cum il "CU11Jl1 ~r lerllm pnn
Uu la ~crisnrii de tilfo."t .
De acee.a, prin cuprin~ul "cri"'oril de fnla \":1 in<:arcinam SI va pOrUlIC11ll ell
l~ie \'(1U;\ :ilcsHor $i nob.IiII.'I . pc Alherl Lon:lY, banul di ...trie\('\or Caran~cbes $i
LIIg:OI, de a"emcnea pro\,i7orulul Cel.lpl <LugoJ>. precum $1 in!elcplilor $i clubzui­
{ilor. JlIJdui $i ectillcnilor JUlafl ai !argulLn Lugol. de. ac..:um $1 (,.·h1i\r eelor care \Of fi
('I:lIlduitl in cur;ul \feml!. ~arc \'ur \"OOe.1 \cri!<ooare'l noa~tra de /";\\;\. dL tie ilCUlll
in.. intc, sa ~o..'OIiP P" weie el\a uminlil;i drcpt \Cut;tj ~j iert:!Ia de to:lta piala din­
lor. laxdor ~I conlnhu\lllnr noa<,trc, al:11 cell' (lhi$nutte 0.::'1.1 $1 cele extraordinarc. de
ptrl;llli.nr ~i a \cnl1ultll Coim.'lfll 1I0:l'lrc. de a!.elllcnC<I .1 dL'CIIIll'll1r $1 nont'lnr ~i dr.::
illlpilnrrea l1T1..:;iror :-111Jhe d,II("~~lte de pnpNul do.: r,ind ~I "j 1111 indr:lIl1i!1 s-uh niei un

... ;x ;9

Co-,lin Frnt¥II" OH'LOf,lt: I)" 1"'1'<0111 L\ln' ~ I II I \LON 1lIl\ DAt'AT

2 Et nihilomimrs domum ciu~dl:m GeorgLi GywT:.Ika r in dicta oppido Lug-as. in


platea Harazteu vocata. in vicinJlalrbu!' domorum c ircl1n1spectorum Volffgang i
1590 iI/fit· 18. IIfh(1 f/llia Voyka ab Vll<1 ac Ca::.paris Humnga, pcditis pixrdarii, ab alia partibu<;. In canulatu
Siglsnlund B.... lhory . principdc Tr:m.;,ihaniei, il innobileaza ~i i i acord.i. ZeonniellM!:> ex.i..,lcnlem habitam, ,upcriori anno :1 hone..,la Anna Phava, consorte
blazon nohiliar lui Gheorghe Giurac:t din l.ugoj ~i ii ~cule$lt! cas:! aflal.J tOI tlcolo providi Nicolai de Hannadsa, emptnm. ab Ofllllr ccn\lIurn. taxnrum Ct conlribulionulll
nostranlm, tam ordinariarum quam cxtraordinariarum, Illcrique Camerae no ~ tme
de oricc- tltln ~i ohliga!IL
solutioni~ ac serviliorum quorllflllibcl civiliufll (:1 plcbcorum cxhlbilionc, necnon
Hol"k.llnmeran;hl\ VicrKl. H't. 108: Libcr regi/ls aWlOntm Domini 1601 et
16m. SlebcnbiirRischc DccrewlI/lti llndere Sa(,her!. fo1. 2lX) r - 201 r quarl.lmeunque decrmarum Cl nonnrurn rationl,; Vll1Carum el agricolal!onum
(= XXXI (ree(e XXXII.) Libel" R cgiu~ Slgi~mllndi Balhor),. 1601-1602).
pecorumque et pecudum suarum dccimurum solitarulTl pcnsionc ac hospitium
condescen.!.ione in perpetuum eximendam, Suppol1i.!l1dam. Iibcl1andam alque
N05. Sigbmundlls B:lthory de Somlto. va)"\"OOa Trans'>ylvaniae el Siculo­ nobilitand.'1fll duximu'), imo cxirnimus. supporlnmus, iibertamus illque nobililamus
rurn comc~ etc .. memonae I,;ommendamlf~ tenore prae~en!illm signific~mte ... quibus prne..,cntium per \igorem .
expedil vlll\'t!r~i'i. quod nos. cum ad nonnllllorUIll dominorum con\iliariorum Quocirca vobis, vnivenls ct singulis. cgreg-io Vlich:.leli Horv:H de Nivcd,
no;';[rorum '\ingulan.:m i nlerce~~ i onem nobi\ proptem factam. tum vero anenli.!. et ballo n05tro dislriclUum Caran<;cbesicnsi~ et Lugasiensi~. lIem dicaloribus et
considcrmi<. fiddi1:ltc el fidclibus ~er\"itii<. nobilis Georgli Gyumka de Lugas. quae exacloribus contribut lonulll nO!.Lrarum dccim.1rumqllc dietl t1r~tricli Lugasrensi)'
ipse nohr, el huic regno no;';[ro pro locorum et lempormn varietate cxhibuit el eommque \ice!>g.ere nlibll ~, nee non cilellm<'pL"Cti iud ici et iuratj~ ci\ibus dicti oppid i
imp.'nui t ;(1.; in fUlUfUIll qUl){IUC c\lunilllru <': C( Illlpemurm c<.: t. cundem Gcorg.iu m Lug:! .... moderni<. Cl tlltur;~, <lliisque cti::lm quonlfll intere<.t seu il1lereru pracscntlUIll
Gywrab l ex plcbco t!t ignobili ~talu, rn quo natll~ t'.~1. eximendurn :IC III coelum el noliliam habilll rb, harulll seri" committllllus et mandamu\ finmler, quatcnus \OS
numerum verOrtlill regni Hung:!riac ct Tr"In~ ... )lvani~le nobdium an numeranuum. quoque il modo dcmceps praefalum Georgill fll Gy\\I"aka t hJercde..squ c et posteri­
(aggn:g:HldlllTl)". -.:ooptandlllll Cl ,,~cribe ndum r duximu~ . prollt anrnrmeramu\, lales \"triu'ique sex us vni\ crsac mlionc dictae domu:-- ad nul1am cen!>llum. t:.lxarum
aggrcg:nml\. l.;ooptalllu<, e( <lscrihimu .. J, ueccrnerrtc\ cxpre~ .. e III J modo deinceps et contriblltwnulll nos!rartlll1 pracscriplarufll lucriqllc Camerae Ilo~trae soluti onern
id('rn Gcorgiu<; Gyuraka ip~ill~qui.! IUl.!rcdcs et po~tcrita(c,> vtrrl1~quc SCX llS vni\'cr,,-'1c serviliorumque quorllmlibel plebeorum C);.hlblllonem decirnarurnque quarumlibel ct
pro vem d induhll.t!is lIobl1tnll~ Iwbca ntur CI reputcntllr. nonarum pen~ionem <lC ho~pilUfll condc"cen~ i onem cOf!cre Cl compellere. \enrm
In ..ignunl alltcm huiu,moul vcrc el pafecte nobilitalis eorum haec arma prae~criptam eLusdem domum in perpeluum ('xcmptam, libert:ltnlll ae nobilitaram
\('1I 11011I1ila[r<. inl,ignia . ,Cll lll m videlicet triangulal"ern coeleslilll coIoris, rll clliu~ habere. ex coque proptcrc:l cosdcm lfl pcr.;;-oni" rchu!- (:1 bOIll'> eOnl111 \ m.... er<;Js 11ll­
campo i.!qlles Ielto corpClfc arm:l.tUS dexll"il tl1l1croncrn evagin<ltum ... ur~um ereClllffi pedire. lurbarc, molcstarc el darnnificarc non pr<lC!>uma\l'•. nee .,ill' all~i modo <1li­
tenere con<.picllur, ,upr.. ~"UIUfll ~ak(\ milll:Jri~ clallsa e~t po<.it:1 . ex cuills cono quali . Secus nOll factll ri . Pracsel1libu~ pcrlcct;s, c);.hibcllli rC)'liIUl i". [ 11 quorum
It'nie ,i\'(, Jcmni,ci variOlum cnlCl!Urn hinclndc def111entcs "Haquc ~Clili latera pul ­ praem i~'orll m onmiurn mcmonam lirmi l:uemque perpeluam pme<.;ente..<; I!tcras
chern me ambiu nt ct CXOl"nilnt. prout haec omnia in capi te ~eu prinClrlO praesentiu m nOstra~ pendc.ntis cl aUlhenlic; ~Igilli nO);\TI mUllIlllinc roborat:!<. memoralo Georgia
IitcrarUIll docta lll,tIlU ct :Irk pictori~ darius tlel1o(ata et cxprl!ssa cOflspicitur, GYlirak.a ipsrusque haeredihu); el posleritatibus \Irillsque sexllS \ niversis gratio!.c
animo dc1iber;IIO ct ex certa sc ient III no,tra dcdimus ct contuhmus , c{)ncedentes ul dandas UUXlIll U<; et concedcndas. Datum Albae Juliae. dccima OCtav3 die Juh i.
ydcm l Georgiu~ Gy\o,.r;lb r h;u•.'rcdesqut! CI pO~leri\tllc, rp~ius vtriusque \exus vni­ ann o Domini millesimo quin,gcmesimo nonagesrrno.
\\.'r<.i\C prat:.,cripla arma '>eu nobllita ti~ in ~ignia. more rlliorul1l vcrorum ct in:;ignito ­
rum rcgni Hung:.lI"iae CI Tfan.. ~ylvJl1lac nnbiliunl arl11lS ncnliulll. vhique in praeiiis, Astfellf1 lext.
h;!,>lillldl'i, wrnl':tmemi<., duelli<., 1ll0l1l'rnachil:>' ae ;llii~ quibU'wi~ exercitii~ nobili ­ :2 Lip<;e~t('. din text ~i imregit dup5 sens. in comonan!;;' ell verhe le ~lfla-
larihu:- cl militJlibu<:" nee non sigilli,. cortini~. \'elr" anuli<. , v e--.;illt ~ . .)uleis, Ie la timpul prczcnt, unde figl1re':17.:"'\ aggrc!!arn\!~.
domibu<.. cl)pcis. h:n((lrtl\, :-cpuk·hri". generalilcr vero qumumlibd rerum cl expe­
tlitionum g.enenbu~. :-uh menlc ct 'illlccrae nobllitalis [itulo. quo eos ab vniver,is cI. Irili:lucer.t.<
~inglllt" cuiuscunque <;{atu<:, condilioni<;, thgl1ll:ltJXel praeeminenllal! hOnlmt's cx is­
Noi , Sig. isITIllnd Bathory dc $irnlcll , voievou:d Transil\'aniei ~i comite al
lanl dicl. nomlllari. tenen Cl fcpulari volumus. fcrre et gestare omnibusque el sin­ secuilo r etc. , da m de ~tire ~c;1nu ('unosclil prin cl!pr in ~1I1 <;cri~orii de r:q;;. tulmor
gulan, y,>J hnnoribll~. gratii" pnnlegri'. indult,<.;. libertalibu<:" IUribu'>. rmmumt:l­
C<ir?m Ii ~e cuvine c:i, la rug:~lfnil1(ca deoschrl5. t;icllt:i nou5. in aceasUi privin!ii de
tihu<:' praeroga,ivi-:que, (IUlbl1s caetl'n \en . nati ~·t indubllali nobiles et rmlilares
mar ,rnulp domm con<;ilieri al nO~1J L, prCClff11 ~I III.inu ilminle ~i jinfmd ..,('<llIm de
homine, pracdict! regni Hlrng.arial.! ct Tran!oo'yhalllat! tli..' iure t:1 con,ududine
credlll!a ~j <.Iujocle crcdincio:I<'C ale nobllu lu; Ghcorgh¢ Gillracl uill Lugoj, pc (',u'e
lIlUllwr. fnllrntur t:t gaudcllt. pcrpeiliu uti. !"rHl CI !!..mtlt're po..,~inl'llque \ aleaut

(10 61
Co_fin "'ill~n OIl'LO,if, O~ 1"1"01111 \IH. 'lllU_A/O"lI}I' 8"'AT

;Icc::.la ni le~a f;:\r.:ul ~l 111 Ie-a <Idu ... noun ~i acestci !ari ale noa . . tre in locuri ~i 13 "rc­ Iru al districleior Car'Jn\eb~ ~i Lugoj. de a~emenC;j ~lujba.$ilor in.sarcimqi eu a$eza·
muri Ji(I.."rite ~i pc care Ie \<1 lal;c ~l Ie va adur.:c chlar ~I in viltor. am hOI.1rfll cn pe ret. darilor Si \Inin~;\torilor eontribu)illor noo.stre ~i ,I dccimelor din lJ~ul district
acel3~i Gheorghe GlUrac.:a 5J.-I ...co;.ucm 0111 ..,tarea plebet'~! nenobi13 in care s-a nas· Lugoj. prcculll ~i eelor care Ie lin loeul, de a~emenca chlb71lltului jude SI ectti.!enilor
cut ~I ii,1 i1 socolim. (:I1:'tturam). cooplam $i inscnem in ceata $i num...'lru] adevara!i· jurn!i aJ Zl~ului larg LugoJ, de acum Si din viitor. ba chiil.r $i ::tltora care 'SUn! de fala
lor nobili ,II !arii Un~ariei ~i ai Tr.:msilvaniei. dupft cum il socolim. II al:\tudm, 11 sail care vor Ii de fa)a eand vor ,cdca scnsoare.'l de fat3. ca. de acurn inainte, VOI~.a
cooptam ~l iI in"crie:lll. hOlarilllO in chip lamunt ca. de olcum inailltc. accla~i Gheor­ nu-i mal ':oili\! ~i sa IlU-1 mal obl;gajl pI! amintitul Gheorghe GllIraca. S; pe tOli mo~·
g-hc Giuraca ~i top mO$tcnitonl $1 cohorfitorii sai de: ambele :.exe ~<\ fie socotifi $i lellitoni ~j coboralorii sal de 3111bclc :.exc sa mal plalca'ica pentru I.J~<I ca.....'l. vrco
cuno<;eup drept adevaraji ~i neindoiclnid nobill dare. tax:! ~i contribu)ie n noaslrt!. !lu ...-ammtita. niei ventlul Cam..i ru noa:.tre, Si niei
lar ea ...t:mn al ace.<.tei adcvaralt: $i de... avn~ue nobilita!1 a lor le·am dal ~i sa a
impline:l"'ct!. oriee fel de sluJbe ale poporului de rand. niei ... pll'tteasea weo de·
Ie-am harizil ace')t hlazon <;all inscmn al nobilitalu, anume un ...cul Iriunghiular de cinn sau non5. ~i s.1 fie daton ~!i dc., gazduire oaspetilor, dupa cum \;1 lfcbui <;j
euloorea cerului. in a caru! dimp ...e vede un cal:irel imbraca( in inlregime cu armu­ ..ocolili pc vecie amintila c3<;l a aceluiaSi <Gheorghe Giuraca> scuutj Si eliberata
ra. pnfilld Cll mnna dre.7.lpl.i 0 sJhie ..coo<.;;\ din te.H.:a Sl indreptal<i in su.... Oeasupra ~i nobilit:lIa. iar din ace<;t mOli" s.1 nu cUlcza!i Si nid ~5 nu indra7.ni!i inn-un chip
..c.:utului cste pus un coif Illilitlr lnchi~ din al carlli varf cad de 0 pane ~i de alta oarecare .....'\ i impiedica!i, Il1lbur..t) i.... uparap Si pagubl!i in persoana. lucrunlc Si lootc
benzi "au panghc.:i de lhrerile culon. inconjurand SI impodobmd elH ...c pome de bunurile lor. Altrel "a nu ~c fac..'\ Dup{i ce ali citi! ~cri~oarea de (4''1 . .,j 0 restituip
lrumos ambele lalUri ale sClItulul. a~a cum se vede ca IQale ace:;lea au 1'0.. .1 deo;enate celui care a inf3\i$at-o. Spre amilltire.! ~i taria vC.$mc:'i 3 tuturor celor de nl<ti sus am
~I inHi!1$ate in co.Jpul "'<lU 13 inccpulul ...cri ..orii de rap mal !impede de 0 m:tn:! ; ...cusi­ hOlanit eu IlUlo..li"ire ...a djrn Si .. 5. h.in'iLirn scri<;{Xlrea 1l00ISId de fala. a eirei tarie a
la Si pnn ana pl~lorulul. Am ditl, decl, $1 am IltlraZit ace~t blazon ell toat.\ clubL.uin­ fe»;t sporil'! ~I pnn alarna.rca ...igiliuhll Ilostru :lutentIC. a.mintllului Gheorghe Giuraca
la ~l dupa buna noa~.trj ~tnJl!a. ;ngadulild ca acela~l Gheorghe Giuraea Si lo~i m~ ­ ~i tuturor mO~lenilorilor Si eoborntorilor s.1i.i de nmbele <;c'(c. Oal1t 1:.1 Alba luJi:.l. in <.1
tcnilonl $i cobor;-,Iorii ...;ii de :lInbele ~cxc sa poarte ~i s!i dud aminlillll blazon sau opl~prezeee<l 7'1 a lui lulie, in anti] Domnului 0 mie cine! sute nou:'l.LI..'Ci.
insemn nl nobiJiljti1· oupa obiccHiI cclorlal!i adev5r:l\I $i evidenp nobill :Ii rcgatu­
lui Ungariei Si ;Ii Transilvallici C<lre se folose,.,'C de bla70n - prctulindeni: in Iupte.
jocuri eu li'incilc. turnec. dueluri . JUpIC IIldividualc $i orice aile exercilll nobiliare Si
II1lhtare, prt.'Curn SI pc ...igiln. corune. draperii. mele, iiteaguri, covoarc. ca~c, .,cu­
IlIn. corlurl. 1I10rmilllc $i indcob~tc pc oriee fel de lucruri $1 UllClte....ub numele
adevamlci ~I curatei noollnap plill Care voim ea acest!.. ..a fie con...iocrajl. llulllip,
)lntl)1 SI cUlloseuli fa!a de to!1 SLde ficc.lre dintre oamenLi de orice st.u·c. condipe.
demml:ltc s; ralll:! aT fi Si "pre a ...c pulca S; a fi in stare.-;a ~e foloscasca. c;a bcneficieze
si sa "c bueure pI.! ve'l de IQate SI de. ficcare dmtrc acele onoruri. mllo\llvin . pnvi­
legil. ingadulillc. hbcrta!i. dreptun. :-.eulin Si prerogalive, de care <;e (olo\~e. bene·
ficiaza Sl ...c bucurn de drept ~i dura ubicei cellal!i adev3.rali. 1l.'Lseu)i ::1 neindoiel­
IlICI nobili ~I oameni de arme al amllltitel ~ a Unganei SI a Trnnsilvanici.
De a~emenea. am hOliu:11 \.l Lertam. ~a ~cul1m. sa eJiben'im $i ...:i Ilobilita m
pc vecic ca...a acclui:J$i Gheorghe Giumc;}, aflata SI sI5paniia in zisullarg Lugoj di n
comitalUi SevennulUi. pc slrJda numu.1 Ilara:'lr.iu. in veCin.1latea c.lsdor chibzuiti­
lor Lupu Voiea. pc de 0 parle $1 Gaspar Harang;!. pede... tras PU~c~\S. pe de alti'i parte.
ca....a cumparalti in anLiI trecut de la cin\lita Ana Fava. ~!ia dubzuitului Nicolae de
Armadl3 , de plat;J oric;iror dari. laxe $i contribu\il ale noa~lre . alai ccle obi.$lluite
c:II.5i celc cxtr:lOn.linare, de p];l\a venllului Oim.'l.rn nO;lslre Si de implinirca oricaror
..hlJbe e;\'ile::;i pkbec, precum Si dc plaIa oric5ror dccime $i none cuvenite dupa vii
Si ogoarcte lucratc. de dec.:imele oblsnuite dupa Olle Si vitclc ~<lle $i de gflzduirea
lx!"pcplor. dup;i cum lert.1m. <;culim. diberam Si nobililam <.aeea eas.'i> prill p"lerea
~cn~orii de fal:\.
D~ al.~CC~I. prin ... tTi"L'I;.lrt';t de (.I!a v5 puncill in \cdcre $i \':1. poruncim ell
I.\rie \oua, t!llmNa SI ficeanll;t . ille..ului Mlhail Honalh de Ttun.lsell. banullil no<;­

", r"