Sunteți pe pagina 1din 1

Ion Paraschiv

de ineinerielctricd Elemente

primitddemalinddela la releaeste4 : activA Puterea 4=P +P ,,+P r". in fi g. 2.3. reprczentat este Bilanfulputerilor
PM

(2.15)

------+
Ptz
la motorulasincron. Fig. 2.3Bilanlulputerilor Viteza unghiulad de rotafie C)2 a rotorului motorului asincronnu poatedep6qiviteza C)1de Daca Ot =O2 t.e.m. indusear fi nule gi la fel curenlii rotorici, iar cuplul sincronism. dezvoltatar fi M= 0, deci rotorul seva ftana ti se va op Din acestmotiv matina senumeqte finclioneazacu viteza o, e (0,Or), adicn maqini asitrcroni. in regim de motor, maqina pentru alunecAxi 0 ( s < 1, iar in regim nomal de funclionarcviteza C)2tinde sprevitezaOl :

(2.16) P " =(l -s)P Pierderile in inliqurS.rile rotodce reprezinta fraclirmea s din puterea electlomagneticaP Cum transmisa rotorului, in timp ce puterea mecanicd reprezinti ftacliunea (t-s)f pierderile prin efect Joule sunl mult mai mici decet puteramecanici P, , rezdtA in regim . foartemicd .r= 0,01...0,10 o alunecare nominal
trifazat motorului asitrcron 2.4.Caracteristicile vitezei de rctalie funclie de a. Caracteristica mecatrici este data de dependenla de alimentareUl $i ftecvenlafl constante: cuplul dezvoltatde motorul asincronla tensiune

a , = f \ u ) ; U. = U,,= ct ; f,= s7

Mp

Mlr

Mm

Fig. 2.4 Caracte sticanecanici a motorului asincron.

funcliede randamenhrlui b. Caracteristica randamentului estedate de dependenia gi frecvenleconstanta: putercautili, la tensiunede alimentare
Notde curs l5