Sunteți pe pagina 1din 53

UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE

CAROL DAVILA
FACULTATEA DE FARMACIE
DISCIPLINA TEHNOLOGIE FARMACEUTIC I
BIOFARMACIE
Coordonatori
Pro! dr! Vi"toria H#r$%& Pro! dr! D! L&'&()a*a
GHID DE PRACTIC +N FARMACIE
PENTRU STUDEN,II ANULUI V
STUDENT PRACTICANT
NUME I PRENUME- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GRUPA- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
./0/
1
AUTORI
Profesor dr. HRJU VICTORIA
Profesor dr. LUPULEASA DUMITRU
Confereniar dr. ALACI TEODORA
!ef "#$r%ri drd. UDURA EMMA
!ef "#$r%ri drd. &I'A CTLI(A
!ef "#$r%ri drd. HRJU MIRCEA
!ef "#$r%ri drd. )ARAMPELAS OA(A
Asis*en* drd. MITU MIRELA
Pre+ara*or drd. (ICOAR A(CA
!ef "#$r%ri dr. !ARAMET ,ARIEL
Pre+ara*or drd. ST(ESCU A(DREEA
-
CUPRINS
PRACTICA DE SPECIALITATE +N FARMACIE
FARMACIA
. (&II('ARE/ OR,A(I0AREA SPA'IULUI !I DOTARE/ PERSO(AL
. &ar1a$ia $# $ir$#i* des$2is 3$o1#ni*ar%4
. &ar1a$ia $# $ir$#i* 5n$2is
. E6ERCI'II
E1ERCITAREA PROFESIEI DE FARMACIST
. E6ERCI'II
MEDICAMENTUL
. DE&I(I'II. DELIMITRI CO(CEPTUALE. ASPECTE
,E(ERALE
. E6ERCI'II
CI DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR
. E6ERCI'II
DOMENII DE ACTIVITATE +N FARMACIE
. APROVI0IO(AREA CU MEDICAME(TE !I ALTE
PRODUSE DE S(TATE
. RECEP'IA
. DEPO0ITAREA
. (TR,ISTRAREA ACTIVIT'ILOR PRO&ESIO(ALE
. ,ESTIO(AREA U(URILOR DI( &ARMACIE
. E6ERCI'II
ELIBERAREA MEDICAMENTELOR +N FARMACIA COMUNITAR
. ELIERAREA MEDICAME(TELOR PE A0 DE PRESCRIP'IE
MEDICAL
. ELIERAREA MEDICAME(TELOR &R PRESCRIP'IE
MEDICAL
. E6ERCI'II
7
INFORMAREA I CONSILIEREA PACIENTULUI
. E6ERCI'II
URMRIREA TRATAMENTULUI PRESCRIS
. E6ERCI'II
UTILI2AREA RA,IONAL A MEDICAMENTULUI
. E6ERCI'II
URGEN,E MEDICALE +N FARMACIA COMUNITAR
. E6ERCI'II
MANAGEMENTUL BOLILOR MINORE +N FARMACIA COMUNITAR
. E6ERCI'II
EDUCA,IA PENTRU SNTATE
. E6ERCI'II
ALTE PRODUSE DE SNTATE ELIBERATE +N FARMACIA
COMUNITAR
. SUPLIME(TE (UTRITIVE
. PRODUSE DIETETICE
. DISPO0ITIVE MEDICALE
. PRODUSE TEH(ICOMEDICALE
. E6ERCI'II
PRODUSE COSMETICE ELIBERATE +N FARMACIA COMUNITAR
. E6ERCI'II
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
8
PRACTICA DE SPECIALITATE
+N FARMACIE
D&rata d) d)*%3&rar)9 : "#ni 3-: s%+*%1;ni/ < =i"e +e s%+*%1;n%/ : ore>=i4
Cr)dit)9 -?
S"o'9 S*a@i#" de : "#ni de +ra$*i$% 3n bloc unic sa# perioad compact4 5n
far1a$ie/ efe$*#a* 5n #"*i1#" an de s*#di# are s$o+#" de a aA#*a s*#den*#" s% a+"i$e Bi
s%.Bi $onso"ide=e $#nos*ine"e *eore*i$e Bi +ra$*i$e doC;ndi*e 5n fa$#"*a*e/ 5n
$on$ordan% $# s+e$ia"i=area D&ar1a$ieE +en*r# $are se ins*r#ieB*e/ s% se in*e@re=e 5n
Fiaa +rofesiona"% Bi s% a$*iFe=e 5n $o1#ni*a*e.
Condi4ii d) d)*%3&rar)
Pra$*i$a $o1+a$*% 5n far1a$ie se desf%Boar% +e Ca=a #nei DConvenii Cadru
privind efectuarea stagiului de practic n cadrul programului de studii universitare
de licenE 5n$2eia*% 5n*re UM& DCaro" DaFi"aE/ 5n $a"i*a*e de or@ani=a*or de +ra$*i$%
si So$ie*a*ea $o1er$ia"% G &ar1a$ia/ 5n $a"i*a*e de +ar*ener de +ra$*i$%.
Pra$*i$a de s+e$ia"i*a*e se desf%Boar% $onfor1 #n#i +or*ofo"i# de +ra$*i$% $a
+ar*e in*e@ran*% a ConFeniei GCadr# $are in$"#de9
. Regulamentul de practic
. Programa analitic i
. Competenele dobndite
Pra$*i$a $#ren*% 5n far1a$ie in$"#de o serie de a$*iFi*%i far1a$e#*i$e $en*ra*e
+e #r1%*oare"e direcii9
. +re+ararea Bi e"iCerarea 1edi$a1en*e"or Bi oferirea de infor1aii
+riFind 1edi$a1en*e"e $%*re +#C"i$H
. e"iCerarea a"*or +rod#se de s%n%*a*e Bi oferirea #nor serFi$ii de
5n@riAire a s%n%*%ii 3de asis*en% far1a$e#*i$% . Pharmaceutical
Care),
5n s$o+#" s+riAinirii +ersoane"or Bi a so$ie*%ii 5n ansa1C"# +en*r# a "e #*i"i=a
$;* 1ai A#di$ios 5n Federea oCinerii efe$*#"#i *era+e#*i$ 1aIi1 Bi a eFi*%rii efe$*e"or
se$#ndare.
A$*iFi*a*ea desf%B#ra*% 5n far1a$ie are "a1 Ca=% res+e$*area Regulilor de un
Practic !armaceutic/ $a #n 1iA"o$ de a f#rni=a fie$%r#i +a$ien* 1edi$a1en*e/
+rod#se de s%n%*a*e Bi serFi$ii far1a$e#*i$e de o 5na"*% $a"i*a*e/ 5n Cenefi$i#" a$es*#ia.
,2id#" +re=en* rea"i=ea=% *re$erea 5n reFis*% a +rin$i+a"e"or a$*iFi*%i "e@a*e de
eIer$i*a*ea +rofesiei de far1a$is* Bi/ +rin eIer$iii"e +ro+#se/ #r1%reB*e s% rein%
a*enia s*#den*#"#i din an#" *er1ina" de s*#dii #niFersi*are as#+ra #nor as+e$*e
+#n$*#a"e 5n*;"ni*e 5n $#rs#" s*a@i#"#i de +ra$*i$% 5n far1a$ie.
<
FARMACIA-
+NFIIN,ARE5 ORGANI2AREA SPA,IULUI I DOTARE5
PERSONAL
Far6a"ia es*e #ni*a*ea sani*ar% +rin in*er1edi#" $%reia se asi@#r%/ 5n $ondiii"e
"e@ii/ asis*ena $# 1edi$a1en*e/ $# a"*e +rod#se de s%n%*a*e a +o+#"aiei/ +re$#1 Bi
asi@#rarea #nor serFi$ii de asis*en% far1a$e#*i$%.
Asis*ena $# 1edi$a1en*e a +o+#"aiei re+re=in*% a$*iFi*a*ea *radiiona"%
desf%B#ra*% 5n far1a$ie.
Asis*ena far1a$e#*i$% 3P2ar1a$e#*i$a" Care4 re+re=in*% asis*ena de s%n%*a*e
s+e$ifi$% desf%B#ra*% de far1a$iB*i Bi i1+"i$% $en*rarea a*eniei far1a$is*#"#i n# doar
+e 1edi$a1en* $i Bi +e +a$ien*/ res+e$*iF +e as#1area res+onsaCi"i*%ii sa"e 5n $eea $e
+riFeB*e neFoi"e +a$ien*#"#i referi*oare "a 1edi$a1en* 3e"iCerare 5nsoi*% de infor1are/
$onsi"iere Bi s#+raFe@2erea re=#"*a*e"or *ra*a1en*#"#i 1edi$a1en*os4 Bi sa*isfa$erea
a$es*or neFoi.
D#+% s+e$ifi$#" a$*iFi*%ii/ far1a$ii"e s#n*9
"farmacii cu circuit deschis #comunitare, de comunitate)
asi@#r% asis*ena far1a$e#*i$% 5n a1C#"a*ori# a +o+#"aiei
"farmacii cu circuit nchis #clinice)
asi@#r% asis*ena far1a$e#*i$% a Co"naFi"or s+i*a"i=ai/
f#n$ion;nd $a se$ie a #ni*%ii sani*are 5n $adr#"
$%reia se af"% 3s+i*a"/ +o"i$"ini$% /e*$4
Far6a"ia "& "ir"&it d)*"7i* 8"o6&nitar%9
+niin4ar)a ar6a"i)i!
nfiinarea #nei far1a$ii $o1#ni*are ne$esi*% +ar$#r@erea #r1%*oare"or e*a+e9
.infiinarea/ $a so$ie*a*e $o1er$ia"% $# a$*iFi*a*ea s+e$ifi$%/ 5n
$onfor1i*a*e $# "e@is"aia 5n Fi@oare 3$egea %&'&(() privind
societile comerciale)*
.5nre@is*rarea so$ie*%ii $o1er$ia"e "a Ofi$i#" Re@is*r#"#i
Co1er#"#i/ Bi oCinerea Cod#"#i #ni$ de 5nre@is*rare 3CUI4H
.oCinerea A#*ori=aiei de f#n$ionare/ e1is% de Minis*er#"
S%n%*%ii
.oCinerea a"*or a#*ori=%ri ne$esare desf%B#r%rii a$*iFi*%ii 5n
far1a$ie/ in$"#siF a Cer*ifi$a*#"#i de A$redi*are 5n Federea
5n$2eierii $on*ra$*#"#i $# Casa de Asi@#r%ri de S%n%*a*e.
Or:ani;ar)a *'a4i&(&i 3i dotar)a ar6a"i)i
n or@ani=area s+ai#"#i Bi do*area far1a$iei se a+"i$% #r1%*oare"e reguli
generale9
.s% fie a1+"asa*% +e s*r%=i a$$esiCi"e/ "a +ar*er#" $"%diri"or Bi s% aiC%
*oa*e $ondiii"e $are s% asi@#re a$$es#" "iCer Bi dire$* a" +a$ieni"orH
.s% aiC% s#+rafaa de 1ini1 <? 1
-
/ eI$"#=;nd 2o"#ri"e Bi @r#+#ri"e
so$ia"eH
.s% fie #Bor iden*ifi$a*% +rin9
.fir1%/
.e1C"e1a far1a$iei
:
.s% aiC% #n sis*e1 de se$#ri*a*e $are s% +ro*eAe=e a*;*
1edi$a1en*e"e/ $;* Bi +ersona"#" +ro+ri#H
.s% dis+#n% de re@#"i 5n 1a*erie de $#r%enie/ i@ien% Bi Fen*i"aieH
.s% dis+#n% de $ondiii 3i"#1inare/ *e1+era*#r% Bi #1idi*a*e4 $are s%
r%s+#nd% $erine"or de $onserFare i1+#se 1edi$a1en*e"or Bi
$e"or"a"*e +rod#se de s%n%*a*e/ s#Cs*ane far1a$e#*i$e Bi a1Ca"aAe.
+rgani,area spaiului i dotarea farmaciei s#n* $on$e+#*e +en*r# a asi@#ra
desf%B#rarea raiona"% a a$*iFi*%ii/ 5n f#n$ie de s+e$ifi$#" Bi Fo"#1#" a$es*eia/ d#+%
$#1 #r1ea=%9
+ficina
Re+re=in*% 5n$%+erea 5n $are are a$$es +#C"i$#".
Receptura
Re+re=in*% s+ai#" 5n $are se +re+ar% +rod#se"e 1a@is*ra"e/ 5n $are are a$$es
n#1ai +ersona"#" de s+e$ia"i*a*e din far1a$ie.
$aboratorul
Es*e 5n$%+erea 5n $are se +re+ar% +rod#se"e ofi$ina"e 3@a"eni$e4.
-epo,itul
Re+re=in*% 5n$%+erea 5n $are se de+o=i*ea=% Bi se asi@#r% $onserFarea
1edi$a1en*e"or Bi a a"*or +rod#se de s%n%*a*e.
iroul farmacistului ef
Es*e s+ai#" de #nde se $oordonea=% a$*iFi*a*ea far1a$iei Bi 5n $are se
+%s*rea=% do$#1en*e"e de 5nre@is*rare a a$es*eia.
Far6a"i*t&( 3i ')r*ona(&( ar6a"i)i
Persona"#" de s+e$ia"i*a*e a" far1a$iei $o1#ni*are in$"#de9
.far1a$is* Bef
.far1a$iB*i
.asis*eni de far1a$ie
Responsabiliti
. &ie$are far1a$ie es*e $ond#s% de #n far1a$is* G Bef $are r%s+#nde
de a$*iFi*a*ea far1a$iei 5n ansa1C"#" s%#.
. A*riC#ii"e Bi res+onsaCi"i*%i"e fie$%r#i 1e1Cr# a" +ersona"#"#i
far1a$iei s#n* defini*e $"ar/ 5n f#n$ie de +re@%*irea
+rofesiona"%/ 5n*r.o fiB% a +os*#"#i.
.n a$*iFi*a*ea desf%B#ra*%/ far1a$is*#" *reC#ie s% se $onfor1e=e
Re@#"i"or de #n% Pra$*i$% &ar1a$e#*i$% Bi s% res+e$*e Cod#" de
e*i$% e"aCora* de Co"e@i#" &ar1a$iB*i"or din Ro1;nia.
&ar1a$ia $o1#ni*ar% f#n$ionea=% n#1ai 5n +re=ena a $e" +#in #n#i
far1a$is*/ $are 5Bi eIer$i*% +ersona" +rofesia ne+#*;nd fi 5n"o$#i* de o +ersoan% de o
a"*% +rofesie.
Personalul farmaciei
&ar1a$is*#" *reC#ie s% se asi@#re $% +ersona"#" din s#Cordine are o +re@%*ire
$ores+#n=%*oare sar$ini"or $are 5i s#n* 5n$redina*e.
A$es*a *reC#ie s% $oordone=e/ s% Ferifi$e Bi s% eFa"#e=e fie$are sar$in%
5n$redina*% +ersona"#"#i din s#Cordine.
J
Asis*en*#" de far1a$ie 5" aA#*% +e far1a$is* 5n a$*iFi*a*e Bi "#$rea=% s#C dire$*a
5ndr#1are a a$es*#ia.
Ori$e a"* +ersona" ne$esar desf%B#r%rii a$*iFi*%ii 5n far1a$ia $o1#ni*ar%
3$on*aCi"/ $asier/ 5n@riAi*or/ e*$4 5Bi Fa desf%B#ra a$*iFi*a*ea s#C $on*ro"#" far1a$is*#"#i
Bef.
Competena farmacistului
&ar1a$is*#" *reC#ie s% fie "a $#ren* $# no#*%i"e 5n do1eni#" B*iinifi$ Bi a"
"e@is"aiei 5n Fi@oare Bi s%.Bi 1enin% #n niFe" a" $o1+e*enei +rofesiona"e/
$ores+#n=%*or 5nde+"inirii efi$ien*e a sar$ini"or +rofesiona"e.
Co1+e*ena +rofesiona"% se rea"i=ea=% +rin a$*iFi*%i de for1are>ed#$are
$on*in##% a far1a$iB*i"or/ in$"#=;nd +ar*i$i+area "a $#rs#ri/ se1inarii/ $on@rese/
$onferine Bi re#ni#ni +rofesiona"e/ +re$#1 Bi +rin "e$*#rarea #nor 1a*eria"e B*iinifi$e
de +rofi" 3*ra*a*e/ reFis*e de s+e$ia"i*a*e/ B.a.4
Far6a"ia "& "ir"&it #n"7i*
.nfiinarea, organi,area i funcionarea far1a$ii"or $# $ir$#i* 5n$2is din
s+i*a"e sa# a"*e #ni*%i 5n $are es*e ne$esar% eIis*ena a$es*ora/ se s*aCi"es$ +rin nor1e
"e@is"a*iFe a+roCa*e +rin ordin a" 1inis*r#"#i s%n%*%ii
+rgani,area spaiului farmaciei i dotarea cu mobilier/ #s*ensi"e Bi
e$2i+a1en*e se fa$ as*fe" 5n$;* s% se asi@#re desf%B#rarea raiona"% a a$*iFi*%ii/
in;nd#.se sea1a de des*inaia fie$%rei 5n$%+eri/ de 1od#" de $o1#ni$are 5n*re e"e/
+re$#1 Bi de $ondiii"e i1+#se de s+e$ifi$#" a$*iFi*%ii.
&ar1a$ia $# $ir$#i* 5n$2is $#+rinde9
.#n s+ai# $# @2iBe# Bi do*are ade$Fa*% +en*r# +redarea.+ri1irea
$ondi$i"or de +res$ri+ii 1edi$a"eH
.o $a1er% +en*r# +re@%*irea $ondi$i"or $# s+e$ia"i*%i far1a$e#*i$eH
.re$e+*#ra G $a1era des*ina*% +re+ar%rii 1edi$a1en*e"or 1a@is*ra"eH
."aCora*or G $a1era +en*r# +re+ararea 1edi$a1en*e"or ofi$ina"e
3@a"eni$e4/ e"aCor%riH
.s+ai# des*ina* +re+ar%rii so"#ii"or s*eri"e
.de+o=i*#" de 1edi$a1en*e
.Ciro# far1a$is* G Bef
.@r#+ sani*ar $# d#B/ Fes*iar.
Personalul farmaciei $# $ir$#i* 5n$2is es*e a$e"aBi $# $e" din far1a$ia
$o1#ni*ar% Bi desf%Boar% #ne"e a$*iFi*%i s+e$ifi$e/ de*er1ina*e de s*a*#*#" de
f#n$ionare a" far1a$iei $"ini$e.
K
E1ERCI,II
CAPITOLUL- FARMACIA +NFIIN,ARE5 ORGANI2ARE
SPA,IULUI I DOTARE5 PERSONAL
.Rea"i=ai o s$2e1% a far1a$iei 5n $are F% desf%B#rai s*a@i#"
de
+ra$*i$%.
.Pre=en*ai s$2e1a or@ani=a*ori$% a +ersona"#"#i de s+e$ia"i*a*e din
far1a$ia 5n $are F% efe$*#ai s*a@i#" de +ra$*i$%.
.Menionai do*%ri"e far1a$iei 3$onfor1 re@"e1en*%ri"or 5n
Fi@oare4.
.Pre=en*ai #n 1ode" de &iB% a +os*#"#i +en*r# #n far1a$is* 3sa#
s*#den* 5n +ra$*i$%/ da$% eIis*%4.
.Redai 5n s$ris $onin#*#" A#*ori=aiei de f#n$ionare Bi>sa# a"
Cer*ifi$a*#"#i de a$redi*are a" #nei far1a$ii.
L
E1ERCITAREA PROFESIEI DE FARMACIST
Confor1 "e@ii/ +e *eri*ori#" Ro1;niei +rofesia de far1a$is* se eIer$i*% de $%*re
+ersoane"e fi=i$e +osesoare a"e #n#i titlu oficial de calificare n farmacie/ res+e$*iF
de $%*re +ersoane $are dein9
.di+"o1a de far1a$is* e"iCera*% de o ins*i*#ie de 5nF%%1;n*
s#+erior 1edi$o.far1a$e#*i$ a$redi*a*% 5n Ro1;niaH
.$er*ifi$a*#" de far1a$is* s+e$ia"is*/ e"iCera* de Minis*er#" S%n%*aiiH
.di+"o1a/ $erifi$a*#" sa# a"* *i*"# de far1a$is* e"iCera*e $onfor1
nor1e"or e#ro+ene de s*a*e"e 1e1Cre a"e a$es*eia/ s*a*e"e
a+arin;nd S+ai#"#i E$ono1i$ E#ro+ean sa# Confederaiei
E"FeieneH
.di+"o1a/ $er*ifi$a*#" sa# a"* *i*"# de far1a$is*/ doC;ndi*e 5n*r.#n
s*a* *er Bi re$#nos$#*e de #n#" din s*a*e"e 1e1Cre 1eniona*e 1ai
s#s sa# e$2iFa"a*e 5n Ro1;nia.
Profesia de far1a$is* es*e o +rofesie inde+enden*% Bi se eIer$i*% +e Ca=a
Certificatului de membru al Colegiului !armacitilor din Romnia, aFi=a* an#a" Bi
Fa"aCi" +e *oa*% d#ra*a eIer$i*%rii +rofesiei/ $# $ondiia ineIis*enei nede1ni*%i"or Bi
in$o1+a*iCi"i*%i"or +reF%=#*e de "e@e sa# 5n $a=#" 5n $are se +rod#$ aCa*eri
san$iona*e de "e@e $# s#s+endarea sa# in*erdi$ia eIer$i*%rii +rofesiei.
Pra$*i$a far1a$e#*i$% 5n far1a$ia $# $ir$#i* des$2is sa# $# $ir$#i* 5n$2is se
desf%Boar% 5n $onfor1i*a*e $# $erine"e Re@#"i"or de #n% Pra$*i$% &ar1a$e#*i$% Bi $#
res+e$*area Cod#"#i de E*i$% Bi Deon*o"o@ie a" &ar1a$is*#"#i.
Cerinele Regulilor de un Practic !armaceutic
. 5ndre+*area a*eniei far1a$is*#"#i s+re Cine"e Co"naF#"#i Bi a" +o+#"aiei 5n
@enera"/ indiferen* de $adr#" 5n $are a$es*a es*e *ra*a*H
. fo$a"i=area a$*iFi*%ii far1a$e#*i$e +e e"iCerarea 1edi$a1en*e"or
Bi a a"*or +rod#se +en*r# s%n%*a*e/ $# o+ infor1are Bi $onsi"iere
ade$Fa*e +en*r# +a$ien* Bi o #r1%rire a*en*% a efe$*e"or #*i"i=%rii
a$es*oraH
. 5n$#raAarea +res$rierii raiona"e Bi e$ono1i$e a 1edi$a1en*e"or/
+re$#1 Bi +ro1oFarea #*i"i=%rii raiona"e a a$es*ora H
. fie$are a$* +rofesiona" *reC#ie s% aiC% #n oCie$*iF +er*inen*
+en*r# Co"naF/ s% fie $"ar defini*/ *rans1is 5n*r.o 1anier%
efi$ien*% *#*#ror +%ri"or i1+"i$a*e Bi a$$e+*a* de $%*re a$es*a.
Codul de /tic i -eontologie al !armacistului
Cod#" de E*i$% Bi Deon*o"o@ie a" &ar1a$is*#"#i $#+rinde #n se* de nor1e de
$ond#i*% 1ora"% $e se i1+#n a fi res+e$*a*e 5n eIer$i*area +rofesiei/ indiferen* de
do1eni#" de a$*iFi*a*e.
Din*re normele deontologice $are *reC#ie a+"i$a*e 5n eIer$i*area +rofesiei de
far1a$is* 1enion%19
. res+e$*#" fa% de Fia% Bi +ersoana #1an%H
. in*eres#" +en*r# s%n%*a*ea +a$ien*#"#i Bi s%n%*a*ea +#C"i$%H
. res+e$*area dre+*#ri"or +a$ieni"orH
. 5nde+"inirea sar$ini"or $e reFin far1a$is*#"#i 5n a$ordarea asis*enei $#
1edi$a1en*eH
1?
. 5na"* +rofesiona"is1 Bi deFo*a1en* fa% de +ersoane"e $are re$#r@ "a
serFi$ii"e sa"eH
. a$ordarea asis*enei far1a$e#*i$e 5n 1od e@a" *#*#ror +a$ieni"or/ f%r%
dis$ri1inareH
. res+e$* fa% de Fa"ori"e 1ora"e/ $#"*#ra"e/ e*ni$e Bi $onFin@eri"e re"i@ioase
a"e +a$ieni"orH
. asi@#rarea $onfidenia"i*%ii infor1aii"or referi*oare "a +a$ieniH
. $#"*iFarea #nor re"aii de $o"e@ia"i*a*e Bi n# de $on$#ren% ne"oia"%H fie$are
far1a$is* *reC#ie s% 5n$er$e +rin ori$e 1iA"oa$e e*i$e s% 51C#n%*%eas$%
serFi$i#" far1a$e#*i$ oferi*H
. $o"aCorarea $# *oi fa$*orii i1+"i$ai/ 5n s+e$ia" $# 1edi$ii/ 5n asi@#rarea
s*%rii de s%n%*a*e a +a$ien*#"#iH a$eas*% re"aie *reC#ie $onsidera*% $a #n
+ar*eneria* *era+e#*i$ $e i1+"i$% o 5n$redere 1#*#a"% 5n ori$e are "e@%*#r%
$# *ra*a1en*#" 1edi$a1en*os.
. eIer$i*area +rofesiei 5n*r.#n s+iri* $# #n $ara$*er +rofesiona" +redo1inan*
fa% de $e" $o1er$ia"H
. re"aii"e far1a$iei $# or@anis1e"e +"%*i*oare +en*r# serFi$ii"e +res*a*e
*reC#ie s% fie de ase1enea Ca=a*e +e 5n$redere 1#*#a"%/ "as;nd#.i
far1a$is*#"#i s#fi$ien*% "iCer*a*e de de$i=ie/ as*fe" 5n$;* s% n# fie 5n@r%di*%
5n ni$i #n fe" "iCera eIer$i*are a +rofesiei

11
E1ERCI,II
CAPITOLUL- E1ERCITAREA PROFESIEI DE FARMACIST
. Menionai $;*eFa din res+onsaCi"i*%i"e far1a$is*#"#i Bi far1a$is*#"#i Bef .
. Menionai $a=#ri"e de nede1ni*%i Bi in$o1+a*iCi"i*%i +en*r#
eIer$i*area +rofesiei +reF%=#*e de re@"e1en*%ri"e 5n Fi@oare.
. Menionai san$i#ni"e +riFind aCa*eri"e de "a deon*o"o@ia
far1a$e#*i$% Bi +re$i=ai $are s#n* a#*ori*%i"e inFes*i*e $# san$ionarea
a$*e"or in$ri1inan*e.
. Pre$i=ai $are s#n* $%i"e de a*a$ a"e far1a$is*#"#i 51+o*riFa san$i#ni"or
+rofesiona"e.
1-
MEDICAMENTUL
DEFINI,II! DELIMITRI CONCEPTUALE! ASPECTE
GENERALE!
D)ini4ii! D)(i6it%ri "on")'t&a()0
1edicamentul es*e defini*/ $onfor1 $egii (2'3))4 5$egea privind reforma n
sntate, titlul 6788 1edicament9, $a fiind 9
. ori$e s#Cs*an% sa# $o1Cinaie de s#Cs*ane +re=en*a*% $a aF;nd
+ro+rie*%i +en*r# *ra*area sa# +reFenirea Co"i"or "a o1H sa#
. ori$e s#Cs*an% sa# $o1Cinaie de s#Cs*ane $are +oa*e fi fo"osi*% sa#
ad1inis*ra*% "a o1/ fie +en*r# res*aCi"irea / $ore$*area sa# 1odifi$area
f#n$ii"or fi=io"o@i$e/ +rin eIer$i*area #nei a$i#ni far1a$o"o@i$e/ i1#no"o@i$e
sa# 1e*aCo"i$e/ fie +en*r# s*aCi"irea #n#i dia@nos*i$ 1edi$a".
Pre=en*#" *i*"# se a+"i$% 1edi$a1en*e"or de #= #1an des*ina*e +#nerii +e +ia%
5n Ro1;nia faCri$a*e ind#s*ria" sa# +rod#se +rin*r.o 1e*od% i1+"i$;nd #n +ro$es
ind#s*ria".
Confor1 a$es*ei "e@i/ +reFederi"e a$es*#i *i*"# n# se a+"i$%9
. 1edi$a1en*e"or +re+ara*e 5n far1a$ie $onfor1 #nei +res$ri+ii 1edi$a"e
+en*r# #n an#1i* +a$ien* 3n#1i*e formule magistrale4/ +re$#1 Bi
. 1edi$a1en*e"or +re+ara*e 5n far1a$ie $onfor1 indi$aii"or #nei far1a$o+ei Bi
des*ina*e e"iCer%rii dire$*e $%*re +a$ienii far1a$iei res+e$*iFe 3n#1i*e formule
oficinale4
. 1edi$a1en*e"or des*ina*e s*#dii"or de $er$e*are Bi de=Fo"*are 3#*i"i=a*e 5n
s*#di#" $"ini$4.
n "e@ea 1eniona*%/ s#n* in$"#se s#C a$e"aBi *i*"# 3DMedi$a1en*#"E4 Bi
#r1%*oare"e *i+#ri de 1edi$a1en*e9
. medicament imunologic
. medicament homeopat
. medicament radiofarmaceutic
. medicament derivat din snge uman sau plasm uman
. medicament din plante
Medi$a1en*e"e s#n* +re=en*a*e s#C diFerse for1e far1a$e#*i$e/ faCri$a*e de o
en*i*a*e A#ridi$% a#*ori=a*% 5n a$es* sens/ dis*riC#i*% 5n*r.#n an#1i* a1Ca"aA/ aF;nd o
den#1ire s+e$ifi$% Bi $are +o* fi +#se 5n $ir$#"aie d#+% oCinerea A#*ori=aiei de
P#nere +e Pia%/ 5n $ondiii"e "e@ii.
!orma farmaceutic es*e $o1Cinaia din*re for1a 5n $are #n 1edi$a1en* es*e
+re=en*a* de faCri$an* 3forma de pre,entare4 Bi for1a s#C $are se ad1inis*rea=%/
in$"#=;nd for1a fi=i$% 3forma de administrare4.
Pen*r# fie$are for1% far1a$e#*i$% eIis*% 5n &R 6 Bi &R 6 . S#+"i1en*e"e -??8
Bi -??: 1ono@rafii @enera"e/ $a de eIe1+"#9
. 5n &R 69 :oluii* /mulsii* :uspensii* ;nguente* Comprimate* Picturi pentru
nas/ e*$.
. 5n &R 6 G S#+"i1en*#" -??89 Preparate orale forme lichide i
semisolide* Preparate orale forme solide* Preparate buco"
faringiene* Preparate auriculare* Preparate oftalmice* Preparate
de inhalat* Preparate de inhalat* Preparate cutanate i
transdermice/ B.a.
17
n &R 6 G S#+"i1en*#" -??: a# fos* in$"#se #r1%*oare"e 1ono@rafii9 7accinuri
pentru u, uman * 8munoseruri de origine animal pentru u, uman *Produse alergene*
Preparate homeopate* Preparate radiofarmaceutice* Preparate din produse vegetale
Fa<ri"ar)a 6)di"a6)nt)(or
&aCri$area 1edi$a1en*e"or +e *eri*ori#" Ro1;niei se efe$*#ea=% n#1ai de
$%*re dein%*orii #nei A#*ori=aii de faCri$aie e"iCera*% de Minis*er#" S%n%*%ii +rin
in*er1edi#" A@eniei (aiona"e a Medi$a1en*#"#i/ a#*ori=aie ne$esar% $2iar da$%
1edi$a1en*e"e faCri$a*e s#n* des*ina*e eI$"#siF eI+or*#"#i sa# da$% 1edi$a1en*e"e
+roFin din i1+or* din %ri *ere 3 a"*e"e de$;* s*a*e"e 1e1Cre a"e UE4.
&aCri$area 1edi$a1en*e"or se rea"i=ea=% +rin *e2no"o@ii de faCri$aie
3 +rod#$ie4 de+enden* de *i+#" de for1% far1a$e#*i$% s#C $are se +re=in*% a$es*ea/ $#
res+e$*area 5n*o$1ai a Re@#"i"or de #n% Pra$*i$% de &aCri$aie 3RP&4.
P&n)r)a ') 'ia4% a 6)di"a6)nt)(or
n Ro1;nia/ ni$i #n 1edi$a1en* n# +oa*e fi +#s +e +ia% f%r% o <utori,aie de
Punere pe Pia 3APP4 e1is% 5n $onfor1i*a*e $# +reFederi"e "e@a"e.
APP G#" es*e e"iCera*% de Minis*er#" S%n%*%ii . A@enia (aiona"% a
Medi$a1en*#"#i $onfor1 #nor +ro$ed#ri de a#*ori=are 3naiona"% sa# $en*ra"i=a*%4 .
OCinerea APP are "a Ca=% o Cerere de a#*ori=are de +#nere +e +ia% a
so"i$i*an*#"#i de+#s% "a A@enia (aiona"% a Medi$a1en*#"#i 3A(M4 sa# a A@eniei
E#ro+ene a Medi$a1en*e"or 3EMEA4/ 5nsoi*% de o serie de infor1aii Bi do$#1en*e
5n*o$1i*e Bi *rans1ise a$es*or a#*ori*%i 5n $onfor1i*a*e $# nor1e Bi +ro*o$oa"e
ana"i*i$e/ far1a$o*oIi$o"o@i$e Bi $"ini$e referi*oare "a *es*area 1edi$a1en*e"or/
a+roCa*e +rin Ordin a" Minis*r#"#i S%n%*%ii.
(#1%r#" a#*ori=aiei de +#nere +e +ia% a #n#i 1edi$a1en* es*e 1eniona* +e
a1Ca"aA#" 1edi$a1en*#"#i.
A6<a(ar)a 6)di"a6)nt)(or!
<mbalarea 3 condiionarea 4 es*e o+eraia $o1+"e1en*ar% $are #r1ea=% d#+%
+re+ararea #n#i 1edi$a1en* Bi $ons*% 5n in*rod#$erea Bi 5n$2iderea for1ei
far1a$e#*i$e 5n*r.#n 5nFe"iB $are 5i $onfer% as+e$*#" defini*iF. Es*e $onsidera*% o fa=%
i1+or*an*% a +ro$es#"#i de +re+arare a 1edi$a1en*#"#i/ +re+ararea Bi $ondiionarea
+ri1ar% fiind do#% fa=e inse+araCi"e.
Se"e$*area a1Ca"aA#"#i +en*r# #n +rod#s far1a$e#*i$ es*e de+enden*% de for1a
far1a$e#*i$%/ na*#rain@redien*#"#i a$*iF/ $a"ea Bi 1od#" de ad1inis*rare a a$es*#ia/
+erioada de Fa"aCi"i*a*e/ *i+#" de +a$ien*.
EIis*% do#% *i+#ri de a1Ca"aAe 3recipiente4
. ambala= primar
. ambala= secundar
:istemul de nchidere are ro"#" de a 5n$2ide re$i+ien*#" de $ondiionare $#
s$o+#" de a fi Cine de+o=i*a*.
n an#1i*e $a=#ri/ es*e ne$esar #n dispo,itiv de administrare +en*r#
ad1inis*rare $ore$*% a 1edi$a1en*#"#i. Dis+o=i*iF#" de ad1inis*rare +oa*e fi +ar*e
in*e@ran*% a re$i+ien*#"#i sa# sis*e1#"#i de 5n$2idere.
18
Eti"7)tar) 3i 'ro*')"t0
/tichetarea re+re=in*% *o*a"i*a*ea infor1aii"or +riFind iden*ifi$area +rod#s#"#i
Bi/ d#+% $a=/ ins*r#$i#ni ne$esare +a$ien*#"#i 5n Federea ad1inis*r%rii Bi +%s*r%rii
1edi$a1en*#"#i.
Infor1aii"e *rans1ise +a$ien*#"#i +rin e*i$2e*are s#n*9
. infor1aii @enera"e +en*r# e"iCerare 3 n#1e"e Bi adresa +rod#$%*or#"#i/
de*a"ii +riFind $onin#*#"/ $ondiii de +%s*rare Bi *er1en#" de Fa"aCi"i*a*e4H
. re$o1and%ri Bi a*enion%ri/ $;nd es*e $a=#" 3Dn#1ai +en*r# #= eI*ernEH Da
se +%s*ra feri* de "#1in%EH Da*enie +rod#$e so1no"en%E/ B.a.4
Prospectul es*e do$#1en*#" $e $#+rinde infor1aii"e +en*r# #*i"i=a*or/ $are
5nsoeB*e 1edi$a1en*#".
Cerine +riFind reda$*area +ros+e$*#"#i9
. s% $onin% infor1aii s#fi$ien*e Bi $o1+"e*e $are s% +er1i*% +a$ien*#"#i
#*i"i=area $ore$*% Bi 5n si@#ran% a 1edi$a1en*#"#iH
. s% fie reda$*a* 5n*r.#n "i1CaA a$$esiCi" *#*#ror $a*e@orii"or de +a$ieni/
indiferen* de niFe"#" de $#"*#r% Bi de ed#$aieH
. s$rierea Bi aranAa1en*#" *eI*#"#i s% fie $onFenaCi"e +en*r# $i*irea $#
#B#rin% de $%*re +a$ien* .
1<
E1ERCI,II
CAPITOLUL- MEDICAMENTUL DEFINI,II! DELIMITRI
CONCEPTUALE! ASPECTE GENERALE!
. Menionai Fa$$in#ri"e e"iCera*e din far1a$ie/ #*i"i=a*e +en*r# ind#$erea s*%rii
de i1#ni*a*e a$*iF% Bi>sa# +asiF%.
. Menionai < eIe1+"e de +rod#se "a $are dis+o=i*iF#" de ad1inis*rare fa$e
+ar*e in*e@ran*% din re$i+ien*>sa# sis*e1 de 5n$2idere
. Menionai $;*e - 1edi$a1en*e e"iCera*e din far1a$ie $ondiiona*e 5n
re$i+ien*e $are a# ro" f#n$iona" +re$i=;nd Bi +rod#$%*or#" a$es*ora9
.$ar*#Be Bi serin@i +re#1+"#*e sa# s*i"o# inAe$*or +re#1+"#*H
.re$i+ien*e +reF%=#*e $# +o1+% do=a*oareH
.re$i+ien*e +reF%=#*e $# sis*e1 de +i$#rareH
.aeroso"i de in2a"aie $# +#"Ceri #s$a*e
. Dai $;*e < eIe1+"e de $o1+ri1a*e Bi $a+s#"e $are s#n* a1Ca"a*e 5n C"is*ere .
. Menionai Bi a"*e *i+#ri de a1Ca"aAe #nido=% 5n*;n"i*e 5n far1a$ie/
in$"#siF eIe1+"e de 1edi$a1en*e a1Ca"a*e 5n as*fe" de re$i+ien*e.
. Ce for1e far1a$e#*i$e se $ondiionea=% 5n re$i+ien*e 1#"*ido=%M
. n $e fe" de re$i+ien*e s#n* a1Ca"a*e $o1+ri1a*e"e Bi @ran#"e"e eferFes$en*eM
EIe1+"e.
. Dai - eIe1+"e de 1edi$a1en*e ind#s*ria"e $are s#n* $ondiiona*e 5n re$i+ien*e
$# $a+a$ inFio"aCi".
. Menionai 8 eIe1+"e de s+e$ia"i*%i far1a$e#*i$e $are s#n* +re=en*a*e 5n
re$i+ien*e $# dis+o=i*iF de si@#ran% +en*r# $o+ii.
. Menionai infor1aii"e far1a$e#*i$e din +ros+e$*e"e a 7 1edi$a1en*e.
. Dai eIe1+"e de +rod#se +e a"e $%ror +ros+e$*e eIis*% +i$*o@ra1e +riFind
1od#" de #*i"i=are a 1edi$a1en*#"#i. A*aBai o Iero$o+ie d#+% #n ase1enea
+ros+e$*.
. Ce da*e s#n* 1eniona*e +e e*i$2e*a +re+ara*e"or $# Fa"F% do=a*oare.
. Dai - eIe1+"e de 1edi$a1en*e +e a $%ror e*i$2e*a se 1enionea=% NA*enieO
Poa*e +rod#$e so1no"en%. (# $ond#$ei sa# "#$rai $# 1aBini. EFi*ai
C%#*#ri"e a"$oo"i$e.E
. Dai eIe1+"e de a"*e 1eni#ni s+e$ia"e 5n*;n"i*e 5n +ra$*i$%.
1:
CI DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR
Medi$a1en*e"e +o* fi ad1inis*ra*e +e $%i Faria*e/ +en*r# fie$are r#*% fiind
+osiCi"% ad1inis*rarea a diFerse *i+#ri de for1#"%ri far1a$e#*i$e.
A"e@erea $%ii de ad1inis*rare se fa$e 5n f#n$ie de diFerse $onsideren*e9
. Ciodis+oniCi"i*a*ea s#Cs*anei a$*iFeH
. Fi*e=a de a$i#ne dori*%H
. n#1%r#" de ad1inis*r%ri +e =iH
. d#ra*a de *ra*a1en*H
. *i+#" de Co"naF 3F;rs*%/ @raFi*a*ea Co"ii/ *ra*a1en* a1C#"a*ori# sa# "a +a*/ "a
do1i$i"i# sa# "a s+i*a"/ B.a.4.
&ie$are $a"e de ad1inis*rare +re=in*% o serie de aFan*aAe Bi de=aFan*aAe
de*er1ina*e de +ar*i$#"ari*%i"e ana*o1i$e Bi fi=io"o@i$e a"e a$es*ora Bi $o1+or*%
res+e$*area an#1i*or re@#"i +ra$*i$e +en*r# ad1inis*rarea $ore$*% a for1e"or
far1a$e#*i$e.
&ar1a$iB*ii a# res+onsaCi"i*a*ea de a eI+"i$a +a$ieni"or modul corect de
administrare a diferi*e"or for1e far1a$e#*i$e/ 5n f#n$ie de $a"ea de ad1inis*rare
$%rora "e s#n* des*ina*e.
1J
E1ERCI,II-
CAPITOLUL- CI DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR
. Ce sfa*#ri dai +a$ieni"or +riFind ad1inis*rarea #n#i
1edi$a1en* of*a"1i$ 3+i$%*#ri +en*r# o$2i sa# #n@#en* of*a"1i$4.
. Pre$i=ai ins*r#$i#ni"e da*e #n#i +a$ien* +riFind ad1inis*rarea #n#i
sis*e1 *era+e#*i$ *ransder1i$.
.Menionai $;*eFa re@#"i de #r1a* "a ad1inis*rarea +i$%*#ri"or +en*r# #re$2e
sa# +en*r# nas.
.Dai - eIe1+"e de +rod#se de in2a"a* s#C for1% de +#"Ceri Bi de*a"iai 1od#"
de ad1inis*rare.
.Dai eIe1+"e de $o1+ri1a*e Fa@ina"e $are se ad1inis*rea=% $# sa# f%r%
a+"i$a*or.
.Pre$i=ai ins*r#$i#ni"e da*e +a$ien*#"#i +riFind ad1inis*rarea s#+o=i*oare"or
re$*a"e.
1K
DOMENII DE ACTIVITATE +N FARMACIE
A$*iFi*%i"e desf%B#ra*e de far1a$is* 5n*r.o far1a$ie s#n* aIa*e +e #r1%*oare"e
domenii9
.a+roFo=ionarea $# 1edi$a1en*e Bi a"*e +rod#se de s%n%*a*eH
.re$e+iaH
.de+o=i*areaH
.+re+ararea Bi asi@#rarea $a"i*%ii 1edi$a1en*e"or 1a@is*ra"e Bi
ofi$ina"eH
.e"iCerarea 1edi$a1en*e"or +e Ca=a +res$ri+iei 1edi$a"e/ a
$e"or"a"*e 1edi$a1en*e 3OTC4 Bi +rod#se de s%n%*a*eH
.infor1area +a$ien*#"#iH
.5n$#raAarea #*i"i=%rii raiona"e a 1edi$a1en*e"orH
.5nre@is*rarea a$*iFi*%i"or +rofesiona"eH
.@es*ionarea C#n#ri"or din far1a$ie
APROVI2IONAREA CU MEDICAMENTE I ALTE
PRODUSE DE SNTATE
A+roFi=ionarea far1a$iei $# 1edi$a1en*e Bi a"*e +rod#se de s%n%*a*e in*r% 5n
res+onsaCi"i*a*ea far1a$is*#"#i.
&ar1a$is*#" *reC#ie s% $#noas$% s#rse"e de a+roFi=ionare 3f#rni=orii4 Bi s% 5i
se"e$*e=e +e $ri*erii de $a"i*a*e 5n $onfor1i*a*e $# re@"e1en*%ri"e 5n Fi@oare 3Re@#"i"e
de #n% Pra$*i$% de Dis*riC#ire en.@ros4
+biectivele a$es*ei a$*iFi*%i $ons*a# 5n9
.s*aCi"irea ne$esar#"#i de 1edi$a1en*e Bi a"*e +rod#se de s%n%*a*e
+en*r# an#1i*e +erioade de *i1+H
..*aCi"irea "e@%*#ri"or ne$esare $# f#rni=oriiH
."ansarea $o1en=i"or +rin 1iA"oa$e #=#a"e 3$o1and% *e"efoni$%/
faI/ e*$.4H
.5n*o$1irea do$#1en*e"or far1a$iei +riFind a+roFi=ionarea/
.efe$*#area +"%i"or $%*re f#rni=oriH
.#*i"i=area +ro@ra1e"or infor1a*i$e +en*r# desf%B#rarea fa$i"% a
a+roFi=ion%rii
1L
E1ERCI,II
CAPITOLUL- APROVI2IONAREA CU MEDICAMENTE I
ALTE PRODUSE DE SNTATE
. Pre=en*ai for1#"ar#" #nei $o1en=i +en*r# a+roFi=ionarea $#
1edi$a1en*e e"aCora* 5n far1a$ia de +ra$*i$%
. Menionai 7 f#rni=ori de 1edi$a1en*e Bi a"*e +rod#se de s%n%*a*e
$are a+roFi=ionea=% far1a$ia 5n $are ai efe$*#a* s*a@i#" de
+ra$*i$%.
. Menionai 1oda"i*a*ea de s*aCi"ire a ne$esar#"#i de 1edi$a1en*e
+en*r# o +erioad% "i1i*a*%.
-?
RECEP,IA
Re$e+ia 1edi$a1en*e"or Bi a +rod#se"or de s%n%*a*e are #r1%*oare"e
oCie$*iFe9
.Ferifi$area do$#1en*e"or de "iFrare 5n*o$1i*e de f#rni=orH
.re$e+ia $a"i*a*iF%/ $an*i*a*iF% Bi Fa"ori$% a 1edi$a1en*e"or Bi a"*or
+rod#se f#rni=a*e +e Ca=a do$#1en*aiei 5nsoi*oareH
.e"aCorarea do$#1en*e"or de re$e+ie.
Recepia calitativ G $ons*% 5n Ferifi$area +rod#se"or +rin $on*ro"#"
or@ano"e+*i$ Bi +rin rea$ii de iden*ifi$are a s#Cs*ane"or far1a$e#*i$e/ da$% es*e $a=#"/
+re$#1 Bi a da*ei de eI+irare.
Recepia cantitativ" $ons*% 5n Ferifi$area +rod#se"or din +#n$*#" de Federe a"
$an*i*%ii Bi in*e@ri*%ii a1Ca"aAe"or 5n $are s#n* "iFra*e +e Ca=a fa$*#rii 5nsoi*oare sa# a
do$#1en*#"#i de *rans+or*.
Recepia valoric G $ons*% 5n eFa"#area $an*i*%i"or de +rod#se +ri1i*e "a
+re#ri"e "e@a"e 5n Fi@oare.
Re$e+ia 1edi$a1en*e"or ne$esi*% eIis*ena 5n far1a$ie a9
.s+ai#"#i ne$esar efe$*#%rii re$e+ieiH
.1oCi"ier#"#i Bi #s*ensi"e"or ade$Fa*eH
.1a*eria"#"#i do$#1en*ar ne$esar re$e+iei $a"i*a*iFe 3&iBe *e2ni$e/
&R 6/ e*$4H
.1a*eriae e*a"on +en*r# efe$*#area re$e+iei $a"i*a*iFe/ $;nd es*e
$a=#"
-1
E1ERCI,II
CAPITOLUL- RECEP,IA
.Pre$i=ai e*a+e"e #nei re$e+ii a 1edi$a1en*e"or "a $are ai +ar*i$i+a*
.Pre$i=ai o+eraii"e i1+"i$a*e de re$e+ia $an*i*a*iF% a #n#i
1edi$a1en*
.Menionai $e Ferifi$%ri se fa$ 5n $#rs#" re$e+iei $a"i*a*iFe a #n#i
1edi$a1en*
.n*o$1ii o fiB% de re$e+ie a #n#i 1edi$a1en*
--
DEPO2ITAREA
De+o=i*area 1edi$a1en*e"or Bi +rod#se"or de s%n%*a*e 5n far1a$ie ne$esi*%
res+e$*area #r1%*oare"or reguli9
.aranAarea 1edi$a1en*e"or Bi +rod#se"or de s%n%*a*e 5n $onfor1i*a*e $#
nor1e"e "e@a"e 5n Fi@oare 3d#+% $ri*erii ofi$ia"e Bi *radiiona"e +e @r#+e
*era+e#*i$e/ for1e far1a$e#*i$e/ $ara$*eris*i$i"e fi=i$o.$2i1i$e Bi 5n ordinea
serii"or de faCri$aie4H
.$onserFarea Bi de+o=i*area +rod#se"or *oIi$e /s*#+efian*e/ +si2o*ro+e Bi
+re$#rsori se For fa$e 5n $onfor1i*a*e $# +reFederi"e "e@a"e 5n Fi@oareH
.asi@#rarea $ondiii"or de $onserFare a 1edi$a1en*e"or Bi +rod#se"or de
s%n%*a*e se rea"i=ea=% de+enden* de +ro+rie*%i"e a$es*ora Bi de +reFederi"e &R
6 Bi>sa# s+e$ifi$aii"or +rod#$%*ori"or 3Pros+e$*4H
.aranAarea +rod#se"or +e raf*#ri se fa$e 5n f#n$ie de +erioade"e de Fa"aCi"i*a*e
s+e$ifi$a*e Bi de fa$i"i*a*ea s#+raFe@2erii a$es*oraH
&ar1a$is*#" are oC"i@aia s% asi@#re $onserFarea $ores+#n=%*oare a
1edi$a1en*e"or/ s% $#noas$% 1oda"i*%i"e de s#+raFe@2ere a +erioade"or de
Fa"aCi"i*a*e a 1edi$a1en*e"or eIis*en*e 5n far1a$ie/ s% $#noas$% +ro$ed#ri"e "e@a"e de
re=o"Fare a +roC"e1e"or "e@a*e de +rod#se de@rada*e/ eI+ira*e sa# re*#rna*e de
+a$ieni.
-7
E1ERCI,II
CAPITOLUL- DEPO2ITAREA
. Menionai $ri*erii"e ofi$ia"e Bi *radiiona"e de aranAare a
1edi$a1en*e"or 5n far1a$ie Bi 5n de+o=i*#" a$es*eia.
. Pre$i=ai *e2ni$i"e fo"osi*e +en*r# a$*iFi*a*ea de s#+raFe@2ere a +erioadei
de Fa"aCi"i*a*e a 1edi$a1en*e"or din far1a$ia d#1neaFoas*r%.
. Menionai 7 +rod#se eIis*en*e 5n far1a$ie $are ne$esi*% +%s*rarea D"a
re$eE sa# D"a "o$ r%$orosE
. Dai eIe1+"e de +rod#se 1edi$a1en*oase $are ne$esi*% #n re@i1 s+e$ia"
de +%s*rare 3"a DSe+arandaE4.
. Ci*ai $;*e 7 eIe1+"e de 1edi$a1en*e $are se +%s*rea=% Dferi* de
#1idi*a*eE sa# Dferi* de "#1in%E.
-8
+NREGISTRAREA ACTIVIT,ILOR PROFESIONALE
&ar1a$is*#" are oC"i@a*iFi*a*ea +%s*r%rii eFidene"or a$*iFi*%ii desf%B#ra*e
as*fe" 5n$;* s% se +oa*% efe$*#a ori$e Ferifi$are #"*erioar%.
n a$es* s$o+ es*e ne$esar9
. s% se +%s*re=e "a =i *oa*e +res$ri+ii"e de 1edi$a1en*e +si2o*ro+e/
s*#+efian*e sa# a"*e 1edi$a1en*e/ 5n $onfor1i*a*e $#
re@"e1en*%ri"e 5n Fi@oareH
. 5n ori$e 1o1en*/ "a niFe"#" far1a$iei *reC#ie s% se +oa*% iden*ifi$a s#rsa de
+roFenien% a ori$%r#i 1edi$a1en*H
. *oa*e a*enion%ri"e $# +riFire "a #n 1edi$a1en* sa# "a "e@is"aia
far1a$e#*i$% *rans1ise de a#*ori*%i"e $o1+e*en*e din Ro1;nia
*reC#ie 5nre@is*ra*e Bi +#se 5n a+"i$are i1edia* sa#/ d#+% $a=/ "a
*er1en#" +re$i=a*H
. "a niFe"#" fie$%rei far1a$ii *reC#ie s% eIis*e o 1oda"i*a*e de
5nre@is*rare Bi/ d#+% $a=/ de re=o"Fare a re$"a1aii"or +ri1i*e as#+ra
serFi$ii"or far1a$e#*i$e +e $are "e ofer%.
-<
E1ERCI,II
CAPITOLUL- +NREGISTRAREA ACTIVIT,ILOR
PROFESIONALE
. De*a"iai re@"e1en*%ri"e 5n Fi@oare +riFind 5nre@is*r%ri"e efe$*#a*e 5n
far1a$ie $# +riFire "a 1edi$a1en*e"e s*#+efian*e H
. Menionai do$#1en*e"e de 5nre@is*rare a a$*iFi*%i"or
+rofesiona"e eIis*en*e 5n far1a$ie
. Des$riei +ro$ed#ra de 5nre@is*rare a a$*iFi*%ii de e"iCerare a
#nor 1edi$a1en*e +si2o*ro+e din far1a$ia d#1neaFoas*r%
. Ce a"*e 5nre@is*r%ri a"e a$*iFi*%i"or +rofesiona"e "a $are ai
+ar*i$i+a* 1ai +#*ei indi$aM
-:
GESTIONAREA BUNURILOR DIN FARMACIE
Mod#" de @es*ionare a C#n#ri"or 5n far1a$ie re+re=in*% o $o1+onen*%
esenia"% 5n $adr#" 1ana@e1en*#"#i a$*iFi*%ii far1a$e#*i$e.
n @es*ionarea C#n#ri"or din far1a$ie es*e i1+"i$a* +ersona"#" a$es*eia.
Con*ro"#" @es*i#nii se fa$e +rin inFen*ariere.
Pen*r# e"aCorarea do$#1en*e"or +riFind @es*ionarea C#n#ri"or se #*i"i=ea=%
+ro@ra1e infor1a*i$e de @es*i#ne.
-J
E1ERCI,II
CAPITOLUL- GESTIONAREA BUNURILOR DIN FARMACIE
. Menionai do$#1en*e"e de @es*ionare a C#n#ri"or din far1a$ie G
aneIai 1ode"e C"anP a"e #nor as*fe" de do$#1en*e 3sa# $o+ii
IeroI4
. Pre$i=ai $#1 se 5n*o$1eB*e #n ra+or* =i"ni$ de @es*i#ne.
. Pre$i=ai $;*eFa 1iA"oa$e fiIe eIis*en*e 5n far1a$ie .
. Des$riei $onin#*#" #nei "is*e de inFen*ariere.
. Indi$ai +ro@ra1#" de @es*i#ne infor1a*i$% fo"osi* 5n far1a$ia de
+ra$*i$%.
-K
ELIBERAREA MEDICAMENTELOR +N FARMACIA
COMUNITAR
E"iCerarea 1edi$a1en*e"or 5n far1a$ie re+re=in*% a$*iFi*a*ea *radiiona"% Bi
*o*oda*% +riori*ar% a far1a$is*#"#i 5n far1a$ia de $o1#ni*a*e sa# 5n $ea de s+i*a".
Medi$a1en*e"e e"iCera*e din far1a$ie +o* fi 1a@is*ra"e/ ofi$ina"e 3@a"eni$e4
sa# ind#s*ria"e 3s+e$ia"i*%i far1a$e#*i$e4.
La e"iCerarea 1edi$a1en*e"or *reC#ie aF#*e 5n Federe #r1%*oare"e aspecte
generale9
. res+e$*area re@"e1en*%ri"or 5n Fi@oare referi*oare "a re@i1#"
A#ridi$ de e"iCerare a 1edi$a1en*e"orH
.efe$*#area 5nre@is*r%ri"or +o*riFi*e Bi 5n*o$1irea do$#1en*e"or "a e"iCerarea
1edi$a1en*e"or 35nre@is*rarea 1edi$a1en*e"or $# re@i1 s+e$ia"/ e1i*erea de
Con#ri fis$a"e/ e*$4H
.$o"aCorarea $# 1edi$#"/ $;nd es*e $a=#" 3do=a +res$ris% es*e
de+%Bi*% sa# ins#fi$ien*%/ erori de $o1+"e*are a +res$ri+iei
1edi$a"e/ B.a.4H
.#*i"i=area *e2no"o@iei infor1a*i$e infor1a*i$e +en*r# eFidena
s*o$#ri"orH
.far1a$is*#" *reC#ie s% infor1e=e Bi>sa# s% $onsi"ie=e +a$ien*#" sa#
re+re=en*an*#" a$es*#ia +riFind *oa*e as+e$*e"e "e@a*e de
1edi$a1en*e"e sa# +rod#se"e de s%n%*a*e e"iCera*eH
.far1a$is*#" *reC#ie s% $#noas$% s#rse"e de a+roFi=ionare $#
1edi$a1en*e Bi $# a"*e +rod#se de s%n%*a*e 3f#rni=orii4/ $are
*reC#ie s% fie a#*ori=a*e +en*r# a desf%B#ra a$*iFi*%i de
dis*riC#ie en.@ros/ +re$#1 Bi $ondiii"e de e"iCerare a
1edi$a1en*e"or $%*re +a$ieniH
ELIBERAREA MEDICAMENTELOR PE BA2 DE
PRESCRIP,IE MEDICAL
Prescripia medical 3ordonan% 1edi$a"%/ ree*%4 re+re=in*% ori$e +res$ri+ie
de 1edi$a1en*e e1is% de o +ersoan% $a"ifi$a*% 5n a$es* sens.
Pres$ri+ia 1edi$a"% are Fa"oare de a$* 1edi$a"/ do$#1en* 1edi$o."e@a"/ a$* de
A#s*ifi$are Bi $on*aCi"i=are a s#Cs*ane"or Bi +rod#se"or $# re@i1 s+e$ia" eIis*en*e 5n
far1a$ie/ do$#1en* +en*r# +"%i"e $o1+ensa*orii a"e sis*e1#"#i de asi@#r%ri de
s%n%*a*e.
Medi$a1en*e"e $are se e"iCerea=% $# +res$ri+ie 1edi$a"% se 5n$adrea=% 5n
@r#+a A/ $onfor1 $"asifi$%rii ofi$ia"e 5n f#n$ie de 1od#" de e"iCerare/ d#+% $#1
#r1ea=%9
.1edi$a1en*e $are se e"iCerea=% 5n far1a$ie +e +res$ri+ie
1edi$a"% Fa"aCi"% : "#ni/ $are n# se reine 5n far1a$ie 3se
+oa*e re5nnoi4. S#n* no*a*e P"4$*
.1edi$a1en*e $are se e"iCerea=% 5n far1a$ie +e +res$ri+ie
1edi$a"% $are se reine 5n far1a$ie 3 no*a*e P R!4H
.1edi$a1en*e $are se e"iCerea=% 5n far1a$ie +e +res$ri+ie
1edi$a"% s+e$ia"% $# *i1Cr# se$ 3no*a*e P">:4
-L
.1edi$a1en*e $are se e"iCerea=% 5n far1a$ie +e +res$ri+ie
1edi$a"% 5n $ondiii res*ri$*iFe +en*r# a se #*i"i=a 5n s+aii $#
des*inaii s+e$ia"e 3no*a*e :4.
Medi$a1en*e"e e"iCera*e +e +res$ri+ie 1edi$a"% +o* fi $onfor1
re@"e1en*%ri"or 5n Fi@oare9
.e"iCera*e $on*ra $os*H
.$o1+ensa*e +aria" din C#@e*#" de s*a*H
.ne$o1+ensa*e.
La e"iCerarea 1edi$a1en*e"or +e +res$ri+ie 1edi$a"% *reC#ie s% se +ar$#r@%/
$onfor1 Re@#"i"or de #n% Pra$*i$% &ar1a$e#*i$%/ #r1%*oare"e etape9
.+ri1irea +res$ri+iei 1edi$a"e Bi Ferifi$area a#*en*i$i*%ii eiH
.eFa"#area +res$ri+iei 1edi$a"e s#C *oa*e as+e$*e"eH
.+re@%*irea Bi e"iCerarea 1edi$a1en*e"or +res$riseH
.+re+ararea Bi asi@#rarea $a"i*%ii 1edi$a1en*e"or 1a@is*ra"e Bi
ofi$ina"e.
.infor1area Bi $onsi"ierea +a$ien*#"#i sa# a re+re=en*an*#"#i s%#H
.#r1%rirea *ra*a1en*#"#i +res$risH
.5nre@is*rarea a$*iFi*%i"or +rofesiona"e.
Pri6ir)a 'r)*"ri'4i)i 6)di"a() 3i =)rii"ar)a a&t)nti"it%4ii )i
Pen*r# +ri1irea +res$ri+iei 1edi$a"e Bi Ferifi$area a#*en*i$i*%ii a$es*eia/ 5n
far1a$ie *reC#ie s% eIis*e o +ro$ed#r% Cine defini*%/ $are s% +er1i*% far1a$is*#"#i9
. s% iden*ifi$e +a$ien*#"/ 1edi$#" +res$ri+*or/ or@anis1#" e1i*en* Bi
or@anis1#" +"%*i*orH
. s% Ferifi$e a#*en*i$i*a*ea +res$ri+iei 1edi$a"eH
. s% iden*ifi$e 1edi$a1en*#"/ s% Ferifi$e for1a far1a$e#*i$%/
$on$en*raia/ do=e"e/ +oso"o@ia/ $a"ea de ad1inis*rare Bi d#ra*a
*ra*a1en*#"#iH
. s% aA#*e +a$ien*#" s% re=o"Fe +roC"e1a 5n $a#=% 5n $a=#" 5n $are
din far1a$ia res+e$*iF% n# i se +o* e"iCera 1edi$a1en*e"e
+res$riseH
.s% Ferifi$e res+e$*area "e@is"aiei +riFind e"iCerarea +rod#se"or $#
re@i1 s+e$ia" de e"iCerare 3+si2o*ro+e Bi s*#+efian*e 4
E=a(&ar)a 'r)*"ri'4i)i 6)di"a() d) "%tr) ar6a"i*t
O eFa"#are B*iinifi$% a +res$ri+iei 1edi$a"e ne$esi*%9
.$#noaB*erea #n#i 1ini1 de da*e a"e +a$ien*#"#i 3$on*eI*#"
fi=io"o@i$/ +a*o"o@i$/ far1a$o*era+e#*i$4 5n ra+or* $# $erine"e
+res$ri+iei 1edi$a"e +re=en*a*eH
.$on*ro"#" $oerenei *ra*a1en*#"#i/ +oso"o@iei/ res+e$*%rii
+re$a#ii"or Bi $on*raindi$aii"orH
.sesi=area +o*enia"e"or in*era$i#ni 1edi$a1en*oase.
Prin #r1are/ far1a$is*#" #*i"i=;nd eI+eriena sa +rofesiona"%/ Fa eFa"#a
+res$ri+ia 1edi$a"% 5n $eea $e +riFeB*e9
.as+e$*e"e far1a$e#*i$e Bi far1a$o"o@i$e 3*era+e#*i$e4H
.ada+*area +res$ri+iei "a +ersoana 5n $a#=%H
.+osiCi"e"e $on*raindi$aii Bi in*era$i#ni a"e 1edi$a1en*e"or
+res$riseH
7?
.#ne"e as+e$*e e$ono1i$e/ so$ia"e Bi de re@"e1en*are
Ori$e +roC"e1% a+%r#*% "e@a*% de +res$ri+ia 1edi$a"% *reC#ie "%1#ri*% $#
1edi$#" +res$ri+*or.
Pr):%tir)a 3i )(i<)rar)a 6)di"a6)nt)(or 'r)*"ri*)
n +re@%*irea Bi e"iCerarea 1edi$a1en*e"or +res$rise se dis*in@ - si*#aii9
.+re@%*irea Bi e"iCerarea #nei s+e$ia"i*%i ind#s*ria"e sa#
.+re+ararea Bi e"iCerarea #n#i 1edi$a1en* 1a@is*ra".
n a1Ce"e $a=#ri es*e ne$esar% $#noaB*erea Bi res+e$*area +ro$ed#ri"or "e@a*e
de a$es*e a$*iFi*%i.
n $a=#" #n#i 1edi$a1en* ind#s*ria" se +ro$edea=% "a e"iCerarea a$es*#ia/ sa#
5n $ondiii"e "e@ii/ "a s#Cs*i*#ia sa $# #n 1edi$a1en* @eneri$.
La se"e$*area #n#i 1edi$a1en* @eneri$ far1a$is*#" 5Bi Fa #*i"i=a
*oa*% eI+eriena +rofesiona"% +en*r# a"e@erea 1edi$a1en*#"#i in*ers$2i1CaCi" $#
res+e$*area $ri*erii"or de 5n"o$#ire 3a$eeaBi $o1+o=iie $a"i*a*iF% Bi
$an*i*a*iF% 5n in@redien* a$*iF/ a$eeaBi for1% far1a$e#*i$%/ a$eeaBi
$on$en*raie Bi Cioe$2iFa"en% de1ons*ra*% +rin s*#dii $ores+#n=%*oare4.
n"o$#irea 1edi$a1en*#"#i +res$ris $# #n#" in*ers$2i1CaCi" +roFenind din*r.o
a"*% s#rs% se fa$e $# infor1area +a$ien*#"#i.
Es*e re$o1andaCi"% 5n$2eierea #nor +ro*o$oa"e de infor1are/ +rin $are
far1a$is*#" s% +oa*% *rans1i*e infor1aii #*i"e 1edi$#"#i +res$ri+*or.
n si*#aii de #r@en% Bi 5n aCsena 1edi$a1en*#"#i +res$ris/ far1a$is*#" +oa*e
e"iCera/ 5n in*eres#" +a$ien*#"#i/ #n 1edi$a1en* a"*erna*iF/ $# $ondiia infor1%rii
ra+ide #"*erioare a 1edi$#"#i.
Pr)'arar)a 3i a*i:&rar)a "a(it%4ii 6)di"a6)nt)(or 6a:i*tra() 3i oi"ina()
Confor1 Re@#"i"or de #n% Pra$*i$% &ar1a$e#*i$%/ fie$are far1a$ie *reC#ie s%
asi@#re $ondiii"e ne$esare +en*r# +re+ararea Bi asi@#rarea $a"i*%ii 1edi$a1en*e"or
1a@is*ra"e Bi ofi$ina"e9
. far1a$ia s% aiC% 5n do*are Fese"% Bi #s*ensi"e ade$Fa*eH
. s% eIis*e Re@is*r# de $o+iere a ree*e"or Bi $arne*#" de e"aCor%ri ne$esare
+en*r# 5nre@is*rarea a$*iFi*%i"or desf%B#ra*eH
. 1e*oda de +re+arare se"e$*a*% *reC#ie s% fie ade$Fa*% Bi $ore$*
do$#1en*a*%H
. s% se e"aCore=e +ro$ed#ri $are s% asi@#re $a"i*a*ea/ efi$a$i*a*ea Bi si@#rana
+rod#se"or 1edi$a1en*oaseH
. s% se se"e$*e=e #n a1Ca"aA sa# re$i+ien* $are s% asi@#re s*aCi"i*a*ea
1edi$a1en*#"#i/ s% +ro1oFe=e $o1+"iana Bi s% se $onfor1e=e $erine"or
"e@a"e 5n Fi@oare
. +en*r# fie$are +rod#s oCin#* 5n far1a$ie s% se s*aCi"eas$% +erioada de
Fa"aCi"i*a*e.
La e"iCerarea 1edi$a1en*e"or ind#s*ria"e sa# +re+ara*e 5n far1a$ie/
far1a$is*#"9
. Fa Ferifi$a da*a de eI+irare Bi in*e@ri*a*ea a1Ca"aAe"orH
. Fa @aran*a $a"i*a*ea 1edi$a1en*#"#i "a da*a e"iCer%rii din far1a$ie
71
E1ERCI,II
CAPITOLUL- ELIBERAREA MEDICAMENTELOR PE BA2 DE
PRESCRP,IE MEDICAL
. Dai $;*e - eIe1+"e de s+e$ia"i*%i far1a$e#*i$e $are se e"iCerea=% +e9
. +res$ri+ie 1edi$a"% $are n# se reine 5n far1a$ie
. +res$ri+ie 1edi$a"% $# re@i1 s+e$ia" de e"iCerare
. +res$ri+ie 1edi$a"% $# e"iCerare res*ri$*iF%
. Pre=en*ai 5n Iero$o+ie>s$ana*% $;*e o +res$ri+iei 1edi$a"% din
fie$are $a*e@orie.
. Dai eIe1+"e de s+e$ia"i*%i 1edi$a1en*oase $are se $o1+ensea=%
de $%*re CAS/ +re$i=;nd Bi niFe"#" de $o1+ensare a$*#a".
. Dai 7 eIe1+"e de 1edi$a1en*e $are se +%s*rea=% "a Se+aranda.
. Menionai +aBii f%$#i "a +ri1irea Bi ana"i=a #nei +res$ri+ii
1edi$a"e.
. En#1erai 7 $a=#ri de s#Cs*i*#ie @eneri$% +ra$*i$a*e de
d#1neaFoas*r% 5n a$*iFi*a*ea de s*a@i# +ra$*i$ Bi A#s*ifi$ai de$i=ii"e
"#a*e.
. Ce o+erai#ni +res#+#ne +re+ararea "a re$e+*#r% a #n#i 1edi$a1en*
1a@is*ra" sa# ofi$ina" s#C for1% de so"#ie.
. En#1erai +re+ara*e"e @a"eni$e e"aCora*e 5n far1a$ia de +ra$*i$% Bi +re$i=ai
+erioade"e de Fa"aCi"i*a*e a"e a$es*ora..
. Pre$i=ai s#rse"e de a+roFi=ionare $# 1edi$a1en*e Bi a"*e +rod#se
de s%n%*a*e +en*r# far1a$ia de +ra$*i$%.
7-
ELIBERAREA MEDICAMENTELOR FR PRESCRIP,IE
MEDICAL
Medi$a1en*e"e 3OTC G oFer *2e $o#n*er4/ 5n$adra*e 5n @r#+a $onfor1
$"asifi$%rii 5n f#n$ie de 1od#" de e"iCerare/ s#n* 1edi$a1en*e $are +o* fi e"iCera*e
f%r% +res$ri+ie 1edi$a"%.
A$es*e 1edi$a1en*e se e"iCerea=% "a $erere Bi se #*i"i=ea=% 5n $a=#" 5n $are es*e
+er1is% a#*o1edi$aia/ adi$% a*#n$i $;nd +roC"e1a de s%n%*a*e +oa*e fi *ra*a*% de
+a$ien*#" 5ns#Bi.
Referi*or "a automedicaie/ Re@#"i"e de #n% Pra$*i$% &ar1a$e#*i$%
1enionea=%9
. ne$esi*a*ea eIis*enei #nor +ro*o$oa"e de a#*o1edi$aie +en*r#
far1a$is* 5n $eea $e +riFeB*e +ro$ed#ra de #r1a* 5n far1a$ieH
. ne$esi*a*ea eFa"#%rii ade$Fa*e a neFoi"or +a$ien*#"#i $are so"i$i*%
#n 1edi$a1en* OTCH
. $ond#i*a de #r1a* de $%*re +ersona"#" far1a$e#*i$ a*#n$i $;nd
e"iCerea=% #n ase1enea +rod#s.
As*fe"/ "a e"iCerarea #n#i 1edi$a1en* OTC se For "#a 5n $onsiderare
#r1%*oare"e reguli9
."a se"e$*area #n#i 1edi$a1en* OTC/ far1a$is*#" se Fa Ca=a +e
eI+eriena a$#1#"a*% 5n eIer$i*area +rofesieiH
.se"e$*area 1edi$a1en*#"#i se fa$e 5n f#n$ie de $a"i*a*ea/
ino$#i*a*ea Bi efi$a$i*a*ea a$es*#iaH
."a e"iCerarea 1edi$a1en*#"#i far1a$is*#" *reC#ie s% se asi@#re $%
+a$ien*#" sa# re+re=en*an*#" a$es*#ia a 5ne"es infor1aii"e oferi*e
$# +riFire "a9
.a$i#nea 1edi$a1en*#"#i
.1od#" de ad1inis*rare 3$#1 Bi $;*4
.d#ra*a *ra*a1en*#"#i
.efe$*e"e se$#ndare/ $on*raindi$aii"e Bi eFen*#a"e in*era$i#ni
.far1a$is*#" *reC#ie s% eFa"#e=e efi$a$i*a*ea +rod#s#"#i e"iCera* 5n
$oo+erare $# +a$ien*#" Bi s%." sf%*#ias$% s% $ons#"*e 1edi$#" da$%
si1+*o1e"e +ersis*%.
77
E1ERCI,II
CAPITOLUL- ELIBERAREA MEDICAMENTELOR FR
PRESCRIP,IE MEDICAL
> ns$riei 5n*r.#n *aCe" $;*e 7 eIe1+"e de 1edi$a1en*e OTC $are se
ad1inis*rea=% +e $%i"e ora"%/ C#$o.farin@ian%/ a#ri$#"ar%/ na=a"%/ of*a"1i$%/
Fa@ina"%/ re$*a"%/ $#*ana*%/ +re$i=;nd for1a far1a$e#*i$%/ s#Cs*ana a$*iF%/
$on$en*raia/ indi$aia *era+e#*i$%/ den#1irea $o1er$ia"% Bi +rod#$%*or#"
a$es*ora.
78
INFORMAREA I CONSILIEREA PACIENTULUI
Infor1area Bi $onsi"ierea +a$ien*#"#i s#n* a$*iFi*%i de asis*en% far1a$e#*i$% a"
$%ror s$o+ Fi=ea=% #*i"i=area ade$Fa*% a 1edi$a1en*e"or/ s#$$es#" *era+iei Bi 5n fina"
red#$erea $os*#ri"or de s%n%*a*e a*;* +en*r# +a$ien* $;* Bi +en*r# sis*e1#" de asi@#r%ri
de s%n%*a*e.
Pen*r# o informare $ore$*% as#+ra 1edi$a1en*#"#i *rans1is% 5n*r.o for1%
ade$Fa*% ne$esi*%i"or fie$%r#i +a$ien*/ far1a$is*#" dis+#ne de 1iA"oa$e diFerse
+re$#1 $o1#ni$area ora"% sa# infor1area s$ris%/ 1iA"oa$e e"e$*roni$e/ e*$.
Cele mai importante informaii de *rans1is in$"#d9
.for1a far1a$e#*i$% s#C $are se +re=in*% 1edi$a1en*#" Bi
den#1irea a$es*#iaH
.a$i#nea *era+e#*i$% aB*e+*a*%H
.1od#" de #*i"i=areH
.do=a sa# $an*i*a*ea $e *reC#ie ad1inis*ra*%H
.fre$Fena Bi *i1+#" $ore$* de ad1inis*rare sa# #*i"i=are 3s$2e1a de
ad1inis*rare4H
.do=a 1aIi1% +en*r# -8 2H
.d#ra*a *ra*a1en*#"#iH
.efe$*e"e se$#ndare $e *reC#ie 1ini1a"i=a*e de +a$ien*H
.efe$*e"e se$#ndare $e *reC#ie $o1#ni$a*e 1edi$#"#iH
.1edi$a1en*e"e/ a"i1en*e"e sa# a$*iFi*%i"e $are For *reC#i eFi*a*e
de +a$ieni 5n *i1+#" *ra*a1en*#"#iH
.a$i#nea $e Fa fi 5n*re+rins% 5n $a=#" o1i*erii ad1inis*r%rii #nei do=eH
.1oda"i*a*ea de +%s*rare a 1edi$a1en*#"#iH
.5nde+%r*area 1edi$a1en*#"#i r%1as ne#*i"i=a*/ d#+% da*a de eI+irare
s+e$ifi$a*%.
Consilierea +a$ien*#"#i 3sa# a re+ere=en*an*#"#i s%#4 #r1%reB*e $a far1a$is*#"
s% se asi@#re $% a$es*a +ri1eB*e Bi 5ne"e@e o infor1aie s#fi$ien*%/ ora"% Bi>sa# s$ris%
*rans1is% de e" +riFind #*i"i=area efi$ien*% Bi si@#r% a 1edi$a1en*#"#i e"iCera*/ +en*r#
oCinerea Cenefi$i#"#i 1aIi1 a" *ra*a1en*#"#i +res$ris.
Pen*r# 5nde+"inirea ro"#"#i 5n infor1area Bi $onsi"ierea +a$ien*#"#i/ far1a$is*#"
*reC#ie s% aiC% abiliti de comunicare efi$ien*% $# +a$ienii/ re+re=en*anii "or/ $ei"a"i
+rofesioniB*i din do1eni# Bi 5n a$e"aBi *i1+ s% aiC% $a+a$i*a*ea de a Ferifif$a da$%
+a$ienii a# $#noB*ine"e Bi aCi"i*a*ea ne$esare +en*r# a adera "a *ra*a1en*#" +res$ris.
n a$es* sens es*e #*i" $a far1a$is*#"9
. s% $#noas$% *e2ni$i"e de $o1#ni$are FerCa"% Bi nonFerCa"% $#
+a$ienii/ in$"#siF $# $ei $# diFerse defi$iene fi=i$eH
. s% +oa*% iden*ifi$a aB*e+*%ri"e +a$ien*#"#i 3neFoi/ so"i$i*%ri 4 Bi
s$o+#ri"e asis*enei far1a$e#*i$e +e Ca=a infor1aii"or +ri1i*e de "a a$es*a
+rin as$#"*are Bi in*erFi# diriAa*H
. s% s*aCi"eas$% o re"aie de 5n$redere far1a$is*.+a$ien* $are s% +er1i*%
oferirea #nor infor1aii ade$Fa*e referi*oare "a 1edi$a1en* Bi>sa# o
$onsi"iere de s+e$ia"i*a*e efi$ien*%H
. s% aiC% $a+a$i*a*ea de a iden*ifi$a +a$ien*#" non$o1+"ian* Bi s%
$onB*ien*i=e=e ro"#" s%# 5n 51C#n%*%irea $o1+"ianeiH
. s% aiC% aCi"i*a*ea de a 51+%r*%Bi infor1aii Bi $#noB*ine +rofesiona"e n#
doar +a$ieni"or $i Bi a"*or $o"e@i sa# +rofesioniB*i din do1eni#.
A$*iFi*a*ea de $onsi"iere 5n far1a$ia $o1#ni*ar% es*e 5n res+onsaCi"i*a*ea
far1a$is*#"#i s+e$ia"is* 5n &ar1a$ie C"ini$% Bi/ 5n aCsena a$es*#ia din s$2e1a de
+ersona" a far1a$iei/ reFine far1a$is*#"#i.
7<
E1ERCI,II
CAPITOLUL- INFORMAREA I CONSILIEREA
PACIENTULUI
.Ce re$o1and%ri se da# +a$ien*#"#i "a e"iCerarea #n#i 1edi$a1en* $are
ne$esi*% re$ons*i*#irea 5nain*e de ad1inis*rareM
.Ce infor1aii oferii #n#i +a$ien* ins#"ino.de+enden* "a e"iCerarea ins#"inei
sa# ana"o@ii"or de ins#"in% "e@a* de +%s*rarea Bi 1od de ad1inis*rareM
.Ce infor1aii *rans1i*ei #n#i +a$ien* 5n "e@%*#r% $# 1od#" de ad1inis*rare a
#n#i 1edi$a1en* de *i+ $o1+ri1a* ora" . 1a*ri%M
.Menionai infor1aii"e oferi*e +a$ien*#"#i referi*or "a "o$#" de ad1inis*rare a"
#n#i TTSM
. Ce sfa* dai #n#i +a$ien* 2i+er*ensiF 5n "e@%*#r% $# re@i1#" de ad1inis*rare a
#n#i 1edi$a1en* an*i2i+er*ensiFM
. Ce sfa* dai #n#i +a$ien* "e@a* de ad1inis*rarea #n#i an*iCio*i$M
. Dai - eIe1+"e de 1edi$a1en*e $are s#n* inf"#ena*e de +re=ena
a"i1en*e"or.
. Pre$i=ai #n 1edi$a1en* +en*r# $are n# es*e indi$a*% sis*area
Cr#s$% a ad1inis*r%rii.
. Care s#n* $onse$ine"e neader%rii +a$ien*#"#i "a *ra*a1en*#" +res$risM
. C#1 +oa*e fi de*e$*a* +a$ien*#" ne$o1+"ian*M
7:
URMRIREA TRATAMENTULUI PRESCRIS
A$*iFi*a*ea far1a$e#*i$% *reC#ie s% fie fo$a"i=a*% n# doar +e e"iCerarea
1edi$a1en*e"or Bi a a"*or +rod#se de s%n%*a*e/ $# infor1area Bi $onsi"ierea ade$Fa*% a
+a$ien*#"#i/ $i Bi +e o #r1%rire a*en*% a efe$*e"or #*i"i=%rii a$es*ora.
La niFe"#" far1a$iei $o1#ni*are/ #r1%rirea *ra*a1en*#"#i +res$ris se rea"i=ea=%
+rin dia"o@#" $# Co"naF#". A$eas*a re$"a1% ne$esi*a*ea reFenirii +a$ien*#"#i "a
far1a$ia res+e$*iF% +en*r# a $o1#ni$a re=#"*a*#" *ra*a1en*#"#i +res$ris/ fa+* +osiCi"
n#1ai +en*r# +a$ienii $are fre$Fen*ea=% $# re@#"ari*a*e a$eiaBi far1a$ie.
&ar1a$is*#" $"ini$ian/ +rin $o1#ni$area $# 1edi$#" $#ran*/ +rin a$$es#" "a fiBa
1edi$a"% a +a$ien*#"#i Bi $2iar +rin $on*a$*#" dire$* $# Co"naF#"/ +oa*e +ar*i$i+a a$*iF
"a 1oni*ori=area far1a$o*era+iei +res$rise Bi/ eFen*#a"/ "a $ore$*area s$2e1ei de
*ra*a1en* 5n s$o+#" o+*i1i=%rii a$es*ora.
Prin #r1%rirea *ra*a1en*#"#i +res$ris far1a$is*#" +os*e de*e$*a +osiCi"e
+roC"e1e "e@a*e de far1a$o*era+ie9
. o *era+ie 1edi$a1en*oas% inade$Fa*% Co"iiH
. o do=% in$ore$*%H
. o fre$Fen% de ad1inis*rare sa# o d#ra*% a *era+iei ne+o*riFi*%
. rea$ii adFerse "a 1edi$a1en*H
. $o1+"ian% inade$Fa*%H
. siner@is1 $# o *era+ie 1edi$a1en*oas% si1#"*an%
&ar1a$is*#" *reC#ie s% +ar*i$i+e/ 5n 1%s#ra 5n $are es*e +osiCi"/ "a niFe" "o$a"
sa# naiona" "a s*#dii"e far1a$oe+ide1io"o@i$e $are $#+rind a$*iFi*%i de de*e$*are/
eFa"#are/ Fa"idare a rea$ii"or adFerse "a 1edi$a1en* 3activitatea de
farmacovigilen4.
Confor1 re@"e1en*%ri"or 5n Fi@oare/ da$% +e d#ra*a *ra*a1en*#"#i s#n*
5nre@is*ra*e efe$*e adFerse/ a$es*ea se de$"ar% fie "a 1edi$/ fie "a farmacist/ +rin
$o1+"e*area #n#i for1#"ar +#s "a dis+o=iie de A@enia (aiona"% a Medi$a1en*#"#i G
Cen*r#" (aiona" de &ar1a$oFi@i"en%/ 5n $adr#" a$*iFi*%ii de far1a$oFi@i"en%.
7J
E1ERCI,II
CAPITOLUL- URMRIREA TRATAMENTULUI PRESCRIS
. Des$riei rea$ii"e adFerse a 7 1edi$a1en*e e"iCera*e din far1a$ia
$o1#ni*ar% de +ra$*i$%.
. AneIai #n for1#"ar 3fiB%4 de ra+or*are $%*re a#*ori*a*ea $o1+e*en*% a #nei
rea$ii adFerse iden*ifi$a*% "a #n +a$ien*/ 5n $adr#" s*a@i#"#i de +ra$*i$%.
. Menionai $a=#ri de in*era$i#ni 1edi$a1en*oase de*e$*a*e de
d#1neaFoas*r% +e o +res$ri+ie 1edi$a"%.
. EI+"i$ai "e@%*#ra de $a#=a"i*a*e din*re ad1inis*rarea #n#i
Medi$a1en* Bi a+ariia #nor rea$ii adFerse.
7K
UTILI2AREA RA,IONAL A MEDICAMENTULUI
&ar1a$iB*ii *reC#ie 5n$#raAai s% +ar*i$i+e "a niFe" "o$a" sa# naiona" "a
+ro1oFarea #nei +o"i*i$i 5n faFoarea #*i"i=%rii raiona"e a 1edi$a1en*e"or
Din a$es* +#n$* de Federe/ far1a$iB*ii a# res+onsaCi"i*a*ea +rofesiona"% de a
+ar*i$i+a "a do$#1en*area 5n do1eni#" $er$e*%rii Bi a" eIer$i*%rii +rofesiei Bi de a
@2ida/ +e Ca=a $#noB*ine"or Bi eI+erienei a$#1#"a*e/ a$*iFi*a*ea de e"iCerare a
1edi$a1en*e"or f%r% +res$ri+ie 1edi$a"% 3a#*o1edi$aia4.
n activitatea de documentare n domeniul cercetrii i al e?ercitrii profesiei
/ far1a$iB*ii9
. +o* fa$e +ar*e din e$2i+a de +rofesioniB*i din s%n%*a*e i1+"i$ai 5n s*#dii"e
$"ini$e a"e 1edi$a1en*e"orH
. +o* $o"aCora "a +#nerea 5n +ra$*i$%/ a +ro@ra1e"or de $er$e*are as#+ra
eIer$i*%rii a$*#"#i far1a$e#*i$/ a *era+e#*i$ii raiona"e/ a #*i"i=%rii
1edi$a1en*e"or/ a s*#dii"or de far1a$oe+ide1io"o@ie Bi far1a$oe$ono1ieH
. s#n* $a+aCi"i s% #*i"i=e=e $#noB*ine"e +rofesiona"e doC;ndi*e +en*r# a
in*er+re*a +ro@rese"e re$en*e din do1eni#" 1edi$a1en*#"#i Bi a "e in*e@ra
5n eIer$i*area +rofesieiH
. +o* $ons*i*#i o s#rs% de infor1are inde+enden*%/ $o1+"e*% Bi oCie$*iF%
as#+ra +res$rierii Bi #*i"i=%rii raiona"e a 1edi$a1en*e"or af"a*e 5n $ir$#"aie
. +o* +ar*i$i+a a$*iF "a +ro@ra1e"e de for1are des*ina*e a"*or +rofesioniB*i
din s%n%*a*e.
n a$*iFi*a*ea de e"iCerare a 1edi$a1en*e"or f%r% +res$ri+ie 1edi$a"%
3automedicaie), far1a$iB*ii a# #r1%*oare"e res+onsaCi"i*%i9

.5n )=a(&ar)a ad)"=at% a n)=oi(or 'a"i)nt&(&i $are so"i$i*% #n 1edi$a1en*
OTC sa# #n sfa*/ +e Ca=a infor1aii"or +ri1i*e de "a a$es*a.
. 5n )(i<)rar)a &n&i 6)di"a6)nt OTC 'otri=it
De*a"ii referi*oare "a e"iCerarea 1edi$a1en*e"or OTC 3f%r% +res$ri+ie
1edi$a"%4 s#n* reda*e "a #n $a+i*o" an*erior $# a$es* *i*"#.
Es*e re$o1andaCi" $a +en*r# e"iCerarea 1edi$a1en*#"#i s% se s*aCi"eas$%
'roto"oa() d) a&to6)di"a4i) referi*oare "a +ro$ed#ra de #r1a* 5n far1a$ie/ +en*r#
fie$are +roC"e1% de s%n%*a*e $are +oa*e fi *ra*a*% de +a$ien*#" 5ns#Bi.
7L
E1ERCI,II
CAPITOLUL- UTILI2AREA RA,IONAL A
MEDICAMENTULUI
. Des$riei #n $a= 5n*;"ni* 5n +ra$*i$% $e a ne$esi*a* eFa"#area
neFoi"or +a$ien*#"#i/ +e Ca=a infor1aii"or +ri1i*e de "a e" Bi
re$o1andarea #n#i 1edi$a1en* OTC +en*r# $o1Ca*erea
si1+*o1e"or a$#=a*e.
8?
URGEN,E MEDICALE +N FARMACIA COMUNITAR
&ar1a$is*#" de $o1#ni*a*e se +oa*e $onfr#n*a 5n a$*iFi*a*ea sa $# si*#aii $are
re+re=in*% #r@ene 1edi$a"e Bi $are ne$esi*% o in*erFenie s+e$ia"%.
E" es*e oC"i@a* s% a$orde +ri1#" aA#*or/ 5n "i1i*a $o1+e*ene"or sa"e Bi s%
so"i$i*e in*erFenia serFi$ii"or s+e$ia"i=a*e.
n aCordarea #nei #r@ene 1edi$a"e/ far1a$is*#" Fa #r1%ri $;*eFa obiective9
.eFa"#area #r@enei 3"a +ri1a Federe4
.da$% es*e sa# n# o si*#aie de #r@en% 1edi$a"%
.na*#ra Bi $a#=a a$es*eia
. @raFi*a*ea ei
.1%s#ri"e i1edia*e $e *reC#ie "#a*e Bi s#$$esi#nea der#"%rii "or
.es*i1area *i1+#"#i s$#rs de "a +rod#$erea s*%rii de #r@en%/ +;n% "a +ri1e"e
1%s#ri 5n*re+rinseH
.$#noaB*erea 1%s#ri"or de +ri1 aA#*or $are +o* fi a$orda*e +a$ien*#"#i +;n% "a
in*erFenia 1edi$#"#iH
.eFa"#area re=#"*a*e"or d#+% 1%s#ri"e a+"i$a*eH
.#r1%rirea +a$ien*#"#i sa# *ri1i*erea "#i "a s+i*a".
Si*#aii"e $onsidera*e $a urgene medicale, dar $are n# +#n 5n +eri$o" Fiaa
+a$ien*#"#i Bi +en*r# $are far1a$is*#" +oa*e e"iCera #n 1edi$a1en* OTC s#n*
#r1%*oare"e 9
.e+is*aIis
.Bo$ anafi"a$*i$
.a$$iden*e +roFo$a*e de a@eni fi=i$i9
.ars#ri
.Bo$ $a"ori$
.e+#i=are +rin $%"d#r%
.de@er%*#ri
.2i+o*er1ie
. inso"aie
."i+o*i1ie
.Bo$ e"e$*ri$
.sin$o+%
.$onF#"sii
.2i+o@"i$e1ie
.+"%@i
.fra$*#ri
.5ne+%*#ri de inse$*e
81
E1ERCI,II
CAPITOLUL- URGEN,E MEDICALE +N FARMACIA
COMUNITAR
> Indi$ai $;*eFa 1%s#ri de +ri1 aA#*or $are se +o* a$orda 5n $a= de
ars#r% so"ar%.
. Pre$i=ai $;*eFa din*re si1+*o1e"e 2i+o@"i$e1iei.
. Menionai +rod#se"e 1edi$a1en*oase $e +o* fi re$o1anda*e
+en*r# o+rirea e+is*aIis#"#i.
8-
MANAGEMENTUL BOLILOR MINORE +N FARMACIA
COMUNITAR
n afara #r@ene"or 1edi$a"e far1a$is*#" +oa*e fi +#s 5n si*#aia de a r%s+#nde
so"i$i*%ri"or #n#i +a$ien* $are a$#=% +re=ena #nor si1+*o1e sa# $2iar a #nei
Co"i.
n "i1i*a $o1+e*ene"or sa"e +rofesiona"e/ far1a$is*#"/ +referaCi" $e" $#
s+e$ia"i=area 5n &ar1a$ie $"ini$%/ +oa*e efe$*#a o $ons#"*aie 1ini1a"% 3 5n
s+ai#" de $onfidenia"i*a*e a" far1a$iei4 Bi +oa*e re$o1anda ad1inis*rarea #n#i
1edi$a1en* de +ri1% in*enie a*#n$i $;nd a+re$ia=% eIis*ena #nei Co"i
1inore.
n a$es* s$o+/ far1a$is*#" se +oa*e @2ida d#+% #r1%*oare"e aspecte generale@
.$#noaB*erea si1+*o1e"or Bi $a#=e"or "or
.oCserFarea ori$%ror se1ne de Coa"% 3ano1a"ii fi=i$e 5n as+e$*#" +a$ien*#"#i
sa# +re=ena #nor si1+*o1e4
.$#noaB*erea a$i#ni"or deAa 5n*re+rinse de a$es*a 3#n *ra*a1en* a+"i$a* Bi da$%
a oCin#* #n re=#"*a* +o=i*iF/ 1edi$a1en*e ad1inis*ra*e/ e*$.4H
.dia@nos*i$area/ +e Ca=a infor1aii"or +ri1i*e Bi a oCserFaii"or +ro+rii a #nei
*#"C#r%ri +o*enia" serioase $are i1+#ne asis*ena 1edi$a"% i1edia*%/ de Co"i"e
Cana"e 3dia@nos*i$ diferenia"4H
.eFa"#area ris$#"#i Bi "#area de$i=iei de a *ri1i*e +a$ien*#" "a 1edi$
sa# de a e"iCera #n 1edi$a1en* +en*r# o +erioad% s$#r*% de *i1+H
.eFa"#area re=#"*a*e"or *ra*a1en*#"#i/ $;nd es*e +osiCi" Bi
neeI$"#derea *ri1i*erii +a$ien*#"#i "a 1edi$ +en*r# $ons#"* da$%
si1+*o1e"e n# se a1e"iorea=% sa# se 5nr%#*%es$.
So"i$i*%ri"e fre$Fen*e a"e +a$ieni"or adresa*e far1a$is*#"#i in$"#d #r1%*oare"e
s#ferine9
.d#rere 3de $a+/ aCdo1ina"e/ B.a.4H
.*#"C#r%ri a"e *ra$*#"#i res+ira*or 3*#se/ d#reri de @;*/ rinoree/
$on@es*ie na=a"%/ B.a.4H
.*#"C#r%ri @as*roin*es*ina"e 3indi@es*ie/ d#rere aCdo1ina"%/
$ons*i+aie/ diaree 4H
.*#"C#r%ri a"e +ie"ii 3 a$nee/ e$=e1% .seCorei$%/ a"er@i$%/ +ri1ar% de
$on*a$*4H
.infe$ii f#n@i$e 3$andido=a/ s$aCia/ ne@i4H
.*#"C#r%ri o$#"are 3o$2i roB#/ $onA#n$*iFi*%/ @"a#$o1/ #r$ior/
87
C"efari*%4.
E1ERCI,II
CAPITOLUL- MANAGEMENTUL BOLILOR MINORE +N
FARMACIA COMUNITAR
. Ce re$o1and%ri far1a$o*era+e#*i$e fa$e #n far1a$is* +en*r#
*ra*a1en*#" $ons*i+aiei M
. Ce 1edi$a1en*e s#n* indi$a*e +en*r# *ra*a1en*#" $efa"eei M
. C#1 deoseCii @#*#rai#" de r%$ea"% M
88
EDUCA,IA PENTRU SNTATE
S%n%*a*ea +#C"i$% are $a s$o+ red#$erea in$idenei 51Co"n%Firi"or Bi 1orii
+re1a*#re/ +re$#1 Bi di1in#area +a*o"o@ii"or $are de*er1in% dis$o1for* Bi di=aCi"i*%i
5n r;nd#" +o+#"aiei.
&ar1a$iB*ii/ $a +rofesioniB*i 5n do1eni#" sani*ar/ se af"% 5n*r.o +o=iie #ni$% 5n
+ro1oFarea s%n%*%ii/ din $a#=a a$$esiCi"i*%ii "or Bi a aCi"i*%ii de a $o1#ni$a $# #n
n#1%r 1are de +ersoane.
Ei +o* +ro1oFa a$*iF C#ne"e +ra$*i$i de s%n%*a*e a*;* +rin eIe1+"#" +ersona"
$;* Bi +rin res+onsaCi"i*a*ea de a *rans1i*e infor1aia +rofesiona"% $%*re +#C"i$ +rin
#*i"i=area de CroB#ri Bi C#"e*ine infor1a*iFe/ +#C"i$aii Bi reFis*e de s+e$ia"i*a*e Bi +rin
$onsi"ierea as#+ra 1edi$aiei/ 51C#n%*%irea $o1+"ianei Bi 1oni*ori=area +a$ien*#"#i.
&ar1a$iB*ii $o1#ni*ari +o* +ar*i$i+a "a a$*iFi*%i de ed#$aie sani*ar% orien*a*e
$%*re +o+#"aie9
. 5ndr#1%nd +a$ienii $%*re 1edi$i Bi a@enii"e $o1#ni*are f#rni=oare de
serFi$ii de s%n%*a*eH
. +ar*i$i+;nd "a +ro@ra1e $o1#ni*are de ed#$aie Fi=;nd9
. +ro@ra1e"e de i1#ni=are
. Co"i"e $# *rans1i*ere seI#a"%
. s%n%*a*ea 1en*a"%
. aC#=#" de s#Cs*ane Bi 1edi$a1en*e
. +reFenia o*r%Firii
. +"annin@.#" fa1i"ia"
. ren#narea "a f#1a*
. aC#=#" de a"$oo"
. f"#or#rarea
. iden*ifi$area se1ne"or *i1+#rii a"e #nor Co"i @raFe 3$an$er/
e*$4
. *era+ii a"*erna*iFe
. +re@%*irea de=as*re"or
. +ro*e$ia 1edi#"#i
. si@#rana "o$#"#i de 1#n$%
. oferind sfa*#ri +riFind 1edi$a1en*e"e Bi n#*riiaH
. +ar*i$i+;nd "a a$i#ni de s$reenin@ +en*r# HTA Bi diaCe*H
. +ar*i$i+;nd "a +ro@ra1e de $on*ro" a @re#*%ii/ e*$.
8<
E1ERCI,II
CAPITOLUL- EDUCA,IA PENTRU SNTATE
. Ce infor1aii oferii #n#i +a$ien* +riFind ris$#" a#*oad1inis*r%rii
an*iCio*i$e"or M
. Ce infor1aii oferii "e@a*e de ris$#" #*i"i=%rii *ran$2i"i=an*e"or sa#
+si2os*i1#"en*e"or M
. Ce re$o1andai #nei +ersoane $are doreB*e s% ren#ne "a f#1a*M
8:
ALTE PRODUSE DE SNTATE ELIBERATE DIN FARMACIA
COMUNITAR
SUPLIMENTE NUTRITIVE
:uplimentele nutritive s#n* +rod#se"e a"i1en*are a" $%ror s$o+ es*e s%
$o1+"e*e=e die*a nor1a"% Bi $are s#n* s#rse $on$en*ra*e de n#*rieni 3Fi*a1ine/
1inera"e4 sa# a"*e s#Cs*ane $# efe$* n#*riiona" sa# fi=io"o@i$/ se+ara* sa# 5n
$o1Cinaie/ $o1er$ia"i=a*e s#C for1% do=a*%/ +re$#1 $a+s#"e/ +as*i"e/ $o1+ri1a*e/
+i"#"e Bi a"*e for1e si1i"are/ 3for1% #nido=%4/ +a$2e*e de +#"Cere/ fio"e $# "i$2id/ s*i$"e
$# +i$#r%*or Bi a"*e for1e ase1%n%*oare de +re+ara*e "i$2ide sa# +#"Ceri des*ina*e
$ons#1#"#i 5n $an*i*%i 1i$i/ 1%s#raCi"e 3for1e 1#"*ido=%4.
PRODUSE DIETETICE
Produsele dietetice de regim s#n* ar*i$o"e de re@i1 a"i1en*ar des*ina*e #nei
a"i1en*aii +ar*i$#"are.
Produsele dietetice de efort s#n* +rod#se e$2i"iCra*e 5n +ro*ide/ @"#$ide/ "i+ide
3 +en*r# a+or* $a"ori$4 Bi Fi*a1ine Bi s%r#ri 1inera"e.
DISPO2ITIVE MEDICALE
-ispo,itiv medical es*e ori$e ins*r#1en*/ a+ara*/ 1e$anis1/ 1a*eria" sa# a"*
ar*i$o" #*i"i=a* sin@#r sa# 5n $o1Cinaie/ in$"#siF sof*Qare ne$esar +en*r# a+"i$area "#i
$ore$*%/ des*ina* de +rod#$%*or s% fie fo"osi* +en*r# o1 Bi $are n# 5Bi 5nde+"ineB*e
a$i#nea +rin$i+a"% +reF%=#*% 5n>sa# +e $or+#" #1an +rin 1iA"oa$e far1a$o"o@i$e/
i1#no"o@i$e sa# 1e*aCo"i$e/ dar $are +oa*e fi aA#*a* 5n f#n$ia sa +rin as*fe" de
1iA"oa$e/ 5n s$o+ de9
. dia@nos*i$/ +reFenire/ 1oni*ori=are/ *ra*a1en* sa# a"inare a d#reriiH
. dia@nos*i$/ s#+raFe@2ere/ *ra*a1en* sa# $o1+ensare a #nei "e=i#ni ori a #n#i
2andi$a+H
. inFes*i@aie/ 5n"o$#ire ori 1odifi$are a ana*o1iei sa# a #n#i +ro$es fi=io"o@i$H
. $on*ro" a" $on*ra$e+ieiH
8J
PRODUSE TEHNICO>MEDICALE
Prod#se"e *e2ni$o.1edi$a"e s#n* re+re=en*a*e de ins*r#1en*e/ a+ara*e/
e$2i+a1en*e sa# ar*i$o"e/ #*i"i=a*e sin@#re sa# 5n aso$iere/ $# s$o+ de +reFenire/
dia@nos*i$ Bi *ra*a1en* a #nei Co"i sa# a #n#i 2andi$a+/ des*ina*e #=#"#i $"ini$ 35n
s+i*a"4/ 5n $aCine*e 1edi$a"e indiFid#a"e sa# 5n far1a$ii.
D#+% "a()a d) a"")* se $"asifi$% 5n9
. +rod#se *e2ni$o.1edi$a"e +en*r# a$$es +e $a"e +aren*era"%H
. +rod#se *e2ni$o.1edi$a"e +en*r# a$$es +e $a"e na=a"% > res+iraieH
. +rod#se *e2ni$o.1edi$a"e +en*r# a$$es +e $a"e di@es*iF%H
. +rod#se *e2ni$o.1edi$a"e +en*r# a$$es +e $a"e @erni*o.#rinar%
8K
E1ERCI,II
CAPITOLUL- ALTE PRODUSE DE SNTATE ELIBERATE
DIN FARMACIA COMUNITAR
. Dai - eIe1+"e de +rod#se s#C for1% de s#+"i1en*e n#*ri*iFe $are $onin #na
din $a*e@orii"e 1eniona*e 1ai s#s.
. Ce Fi*a1ine Bi 1inera"e s#n* in$"#se 5n #ne"e eIe1+"e de +rod#se
$o1er$ia"i=a*e $a s#+"i1en*e n#*ri*iFeM
. Redai 1eni#ni"e f%$#*e +e e*i$2e*a #n#i s#+"i1en* n#*ri*iF.
. Dai eIe1+"e de +rod#se die*e*i$e "a$*a*e re$o1anda*e +en*r# diFerse @r#+e de
F;rs*%.
. Dai eIe1+"e de +rod#se $are $onin fiCre a"i1en*are 3den#1ire $o1er$ia"%/
$o1+o=iie/ indi$aii/ +rod#$%*or4.
. Menionai #n eIe1+"# de +rod#s $ons*i*#i* din $on$en*ra* de +ro*eine des*ina*
a"i1en*%rii +rin sond% 3den#1ire $o1er$ia"%/ $o1+o=iie/ indi$aii/
+rod#$%*or4.

. En#1erai *i+#ri"e de @"#$o1e*re eIis*en*e 5n far1a$ia de +ra$*i$% Bi
1enionai +rin$i+i#" "or de f#n$ionare.
. En#1erai +rin$i+a"e"e $ara$*eris*i$i a"e @"#$o1e*r#"#i ACCU G C2eP.
. Des$riei +ro$ed#ra de "#$r# "a efe$*#area *es*#"#i +en*r# oF#"aie.
. En#1erai $;*eFa eIe1+"e de *ensio1e*ri$e Bi fa$ei o $"asifi$are a "or 5n
f#n$ie de 1od#" de #*i"i=are.
. Ce Pi*#ri +en*r# *es*area diaCe*#"#i aFei 5n far1a$ieM
. Dai eIe1+"e de +rod#se *e2ni$o1edi$a"e #*i"i=a*e +en*r# a$$es#"
+e $a"e res+ira*orie.
. Menionai +rod#se"e *e2ni$o1edi$a"e des*ina*e a$$es#"#i #rinar eIis*en*e 5n
far1a$ia de +ra$*i$%.
. Dai eIe1+"e de a"*e +rod#se *e2ni$o1edi$a"e e"iCera*e de d#1neaFoas*r% 5n
s*a@i#" de +ra$*i$%.
8L
PRODUSE COSMETICE ELIBERATE DIN FARMACIA
COMUNITAR

D)ini4i)
Produsul cosmetic es*e ori$e s#Cs*an% sa# +re+ara* $are Fine 5n $on*a$* $#
diFerse +%ri eI*erne a"e $or+#"#i #1an 3+ie"e/ o$2i/ #n@2ii/ C#=e/ or@ane @eni*a"e
eI*erne/ +%r de +e $a+ Bi de +e $or+ e*$4 sa# $# dinii Bi 1#$oasa C#$a"%/ +en*r# a "e
$#r%a/ a "e +arf#1a/ a "e 1odifi$a as+e$*#" Bi>sa# a "e +ro*eAa ori a "e 1enine 5n C#n%
s*are.
Cat):orii d) 'rod&*) "o*6)ti")9
.$re1e/ e1#"sii/ "oi#ni/ @e"#ri Bi #"ei#ri +en*r# +ie"e 31;ini/ fa%/
+i$ioare e*$4 H
.1%B*i +en*r# fa% 3$# eI$e+ia +rod#se"or $are a$ionea=% $a aCra=iFe
s#+erfi$ia"e a"e +ie"ii +e $a"e $2i1i$%4H
.Ca=e n#ana*oare 3"i$2ide/ +as*e/ +#dre e*$4H
.+#dre de 1a$2iaA/ +#dre d#+% Caie/ +#dre i@ieni$e e*$.H
.s%+#n#ri de *oa"e*%/ s%+#n#ri deodoran*e e*$.H
.+arf#1#ri/ a+e de *oa"e*%/ a+e de $o"onie e*$.H
.+re+ara*e +en*r# Caie Bi d#B 3s%r#ri/ s+#1e/ #"ei#ri/ @e"#ri e*$4H
.de+i"a*oareH
.deodoran*e Bi an*i+ers+iran*eH
.+rod#se +en*r# 5n@riAirea +%r#"#i9
.n#ana*oare Bi de$o"oran*e
.+rod#se +en*r# ond#"are/ 5ndre+*are Bi fiIare
.+rod#se +en*r# aranAare 3de$o"orare4
.+rod#se +en*r# $#raare 3"oi#ni/ +#dre/ Ba1+oane e*$4
.+rod#se +en*r# $ondiionare 3"oi#ni/ $re1e/ #"ei#ri e*$4
.+rod#se de $oafare 3"oi#ni/ "a$#ri/ Crian*ine e*$4
.+rod#se +en*r# ras 3$re1e/ s+#1e/ "oi#ni e*$4H
.+rod#se +en*r# 1a$2iaA Bi 5nde+%r*area a$es*#ia de +e fa% Bi o$2iH
.+rod#se des*ina*e a+"i$arii +e C#=eH
.+rod#se +en*r# 5n@riAirea dini"or Bi a @#riiH
.+rod#se +en*r# 5n@riAirea #n@2ii"or Bi de$orarea "orH
.+rod#se +en*r# i@iena in*i1% eI*ern%H
.+rod#se +en*r# C%i de soare 3+"aA%4H
.+rod#se +en*r# Cron=are f%r% soareH
.+rod#se de a"Cire a +ie"iiH
.+rod#se an*irid
<?
E1ERCI,II
CAPITOLUL- PRODUSE COSMETICE ELIBERATE DIN
FARMACIA COMUNITAR
.Menionai $;*e 7 +rod#se fo*o+ro*e$*oare $are $onin a@eni fi"*r#
sa# a@eni e$ran Bi +re$i=ai Fa"oarea fa$*or#"#i de +ro*e$ie so"ar% de$"ara* +e
e*i$2e*%
.Ce re$o1and%ri fa$ei $ons#1a*or#"#i "a e"iCerarea #n#i +rod#s
fo*o+ro*e$*orM
.Dai $;*eFa eIe1+"e de $re1e 2idra*an*e Bi +re$i=ai in@redien*#"
a$*iF.
.Dai $;*eFa eIe1+"e de +rod#se $# a$i#ne eIfo"ian*% Bi 5n$adrai." 5n
$a*e@oria +o*riFi*% 3eIfo"ian* $2i1i$ sa# 1e$ani$4.
.Care es*e diferena din*re #n +rod#s deodoran* Bi #n#" an*i+ers+iran*M
.Care s#n* for1e"e de +re=en*are a"e #nor +rod#se deodoran*e eIis*en*e 5n
far1a$ia de +ra$*i$%M


<1
BIBLIOGRAFIE SELECTIV
. Te2no"o@ie &ar1a$e#*i$%/ I#"iana Po+oFi$i/ D. L#+#"iasa/ Fo".1
31LLJH -??14/ Fo". - 3-??K4/ Fo". 7 3-??L4/ Edi*#ra Po"iro1/IaBi
. Ter1ino"o@ie 1edi$a"% Bi far1a$e#*i$%/ D. L#+#"iasa/ L%$r%1ioara O$2i#=/
I#"iana Po+oFi$i/ Edi*#ra Po"iro1 -??J/
. Tra*a* de &ar1a$o"o@ie/ Ediia I/ s#C reda$ia A#re"ia (i$o"e*a Cris*ea/ Edi*#ra
Medi$a"%/ #$#reB*i/ -??:
. &ar1a$ie $"ini$%/ A#re"ia (i$o"e*a Cris*ea/ Edi*#ra Medi$a"%/ #$#reB*i/ -??:
. Re1in@*on G T2e S$ien$e and Pra$*i$e of P2ar1a$R/ -?. *2 edi*ion/ Li++in$o**
Si""ia1s T Si"Pins/ -???
. Der1o.$os1e*o"o@ie/ Ana Maria D#1i*res$#/ Vi$*oria H5rA%#/ D. L#+#"iasa/
Edi*#ra Po"iro1/ 1LLK
. Dia@nos*i$ *es*s/ D. M. Co""e**/ in P2ar1a$e#*i$a" Pra$*i$e/ Vo". -/ Diana
Co""e**/ Mi$2ae" A#"*on/ 7J7 G 7J:
. Res+ondin@ *o sR1+*o1s/ C. EdQards/ in P2ar1a$e#*i$a" Pra$*i$e/ Vo". -/
Diana Co""e**/ Mi$2ae" A#"*on/ 7<J . 7J-
. III &ar1a$o+eea Ro1;n%/ Ediia a 6.a/ Edi*#ra Medi$a"%/ #$#reB*i/ 1LL7/
-??L
. III &ar1a$o+eea Ro1;n%/ Ediia a 6.a/ Edi*#ra Medi$a"%/ #$#reB*i/
S#+"i1en*e -???/ -??1/ -??8/ -??:
. III Le@ea nr. L< din 18 a+ri"ie -??: +riFind refor1a 5n do1eni#" S%n%*%ii.
Ca+. 6IV G Ti*"#" NMedi$a1en*#"E
. III Le@ea nr. 7?<>-??8 +riFind eIer$i*area +rofesiei de far1a$is*
. III Le@ea 77L din -L.11.-??< +riFind re@i1#" A#ridi$ a" +"an*e"or/
s#Cs*ane"or Bi +re+ara*e"or s*#+efian*e Bi +si2o*o+e G MO nr. 1?L< din
<.1-.-??<
. III Ordin nr. KL1 din -? i#"ie -??: +riFind a+roCarea Mode"#"#i &iBei +en*r#
ra+or*area s+on*an% a rea$ii"or adFerse "a 1edi$a1en*e
. III Ordin#" 1inis*r#"#i S%n%*%ii nr. 1<<->-??8 +en*r# a+roCarea Re@#"i"or de
#n% Pra$*i$% &ar1a$e#*i$%
. III Le@ea +riFind Dis+o=i*iFe"e Medi$a"e nr. 1J:>-??? +#C"i$a*% 5n
Moni*or#" Ofi$ia" nr. <88>noie1Crie -???
. III Le@ea +riFind Prod#se"e Cos1e*i$e nr. 1J: +#C"i$a*% 5n Moni*or#" Ofi$ia"
nr. <-<>-< o$*o1Crie -???
. III Dire$*iFa Cos1e*i$% nr. J:>J:K 31LKL4
<-

<7