Sunteți pe pagina 1din 83

Etapele constituirii unei societatii comerciale:

A. Verificarea la Registrul comertului a acceptabilitatii numelui si a emblemei si


redactarea actului constitutiv. nainte de redactarea actului constitutiv este necesara
deplasarea la Registrul Comertului pentru a verifica daca se accepta numele si emblema
alese, datorita faptului ca s-ar putea ca acestea sa fie deja nregistrate de la alte
societati si pentru a nu se crea confuii ntre doua societati cu aceleasi nume si
emblema.
n situatia n care numele si emblema sunt deja nregistrate, vor trebui alese un alt
nume si o alta emblema, put!ndu-se face c"iar o reervare de nume si o prenregistrate
de marca de comert #a se vedea $egea nr. %&'())*+. ,upa stabilirea numelui si
emblemei se va trece la redactarea actului constitutiv al societatii. -ocietatea n nume
colectiv sau n comandita simpla se constituie prin contract de societate, iar societatea
pe actiuni, n comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract
de societate si statut. n caul n care societatea cu raspundere limitata se constituie prin
actul de vointa al unei singure persoane, se va nc"eia numai statutul societatii. .otrivit
art. / din 012 nr. 3%'())/, actul constitutiv al societatii n nume colectiv, n comandita
simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde:
(. 4umele de familie, prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor,
n caul n care sunt persoane fiice, iar n caul n care asociatii sunt persoane juridice,
n actul constitutiv se vor trece elementele de identificare a persoanei, respectiv
denumirea, sediul si nationalitatea persoanei juridice. n caul societatilor n comandita
simpla, se vor face referiri distincte cu privire la elementele de identificare, separat
pentru asociatii comanditari si asociatii comanditati.
%. 5orma, denumirea, sediul si, daca este caul, emblema societatii.
3. 0biectul de activitate al societatii. n actul constitutiv se vor precia clar domeniul si
obiectul de activitate principal.
6. Capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, n
numerar sau n natura, valoarea aportului n natura si modul evaluarii, precum si data la
care se va varsa integral capitalul social subscris. n caul n care societatea este cu
raspundere limitata, n cuprinsul actului constitutiv se vor arata numarul si valoarea
nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat
pentru aportul sau.
7. Asociatii care repreinta si administreaa societatea, sau administratorii neasociati,
persoane fiice sau juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaa sa le e8ercite
mpreuna sau separat.
&. .artea fiecarui asociat la beneficii si pierderi.
/. -ucursalele, agentiile, repreentantele sau alte asemenea unitati fara personalitate
juridica #denumite n 012 nr. 3%'())/ sedii secundare+, atunci c!nd acestea se
nfiinteaa o data cu societatea, sau conditiile pentru nfiintarea lor ulterioara, daca se
are n vedere o alta nfiintare.
9. ,urata pentru care se constituie societatea.
). :odul de diolvare si de lic"idare a societatii.
.otrivit art. 9 din actul aratat mai sus, continutul actului constitutiv, n caul societatilor
pe actiuni sau n comandita pe actiuni, cuprinde urmatoarele mentiuni:
a. 4umele de familie si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia celor ce
se asociaa, n caul n care acestia sunt persoane fiice, iar n caul n care cei ce
constituie societatea de capital sunt persoane juridice, se vor stabili denumirea, sediul si
nationalitatea acestora. n caul societatilor n comandita pe actiuni, se vor identifica
separat asociatii comanditari si asociatii comanditati.
b. 5orma de societate, denumirea si sediul acesteia si, atunci c!nd este caul, emblema
societatii.
c. 0biectul de activitate al societatii, si n acest ca urm!ndu-se a se precia domeniul si
activitatea principala.
d. Capitalul social subscris si cel varsat.
e. Valoarea bunurilor ce constituie aport n natura la societate, modul de evaluare a
acestora si numarul de actiuni acordate pentru ele.
f. 4umarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la
purtator. n caul n care actiunile sunt de mai multe categorii, se vor stabili n mod
distinct, pentru fiecare categorie n parte, numarul, valoarea nominala si drepturile
conferite.
g. Cu privire la administratori, n actul constitutiv urmeaa a se stabili daca
administratorii sunt persoane fiice sau juridice. n caul n care administratorii sunt
persoane fiice, se vor stabili numele si prenumele acestora, locul si data nasterii,
domiciliul si cetatenia. ,aca administratorii sunt persoane juridice, n actul constitutiv se
vor trece denumirea, sediul si nationalitatea acestora.
". n actul constitutiv, se vor stabili clauele speciale cu privire la garantia pe care
administratorii au obligatia sa o depuna, puterile ce le sunt conferite si modul n care
acestia urmeaa sa-si e8ercite prerogativele #mpreuna sau separat+; numele si
prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia cenorilor care sunt persoane
fiice, iar daca sunt persoane juridice se vor stabili denumirea, sediul si nationalitatea.
i. Clauele privind conducerea, administrarea, controlul gestiunii si functionarea
societatii.
j. ,urata societatii.
<. :odul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor.
l. =dentificarea sucursalelor, agentiilor, repreentantelor sau a altor sedii secundare,
atunci c!nd acestea se nfiinteaa la momentul constituirii societatii sau conditiile pentru
nfiintarea lor ulterioara.
m. Avantajele specifice reervate membrilor fondatori care sunt persoane fiice.
n. ,eterminarea actiunilor care apartin actionarilor comanditari, n caul societatilor pe
comandita pe actiuni.
o. 0peratiunile nc"eiate de asociati n contul societatii ce se constituie si pe care acesta
urmeaa sa le preia, precum si sumele ce trebuie platite pentru acele operatiuni.
p. :odul de diolvare si de lic"idare a societatii.
>. 0btinerea unor autoriatii prealabile. n anumite situatii, dupa redactarea actului
constitutiv, acesta se va preenta organelor prevaute de lege n vederea obtinerii
autoriatiei prealabile.
Este vorba de:
? Constituirea societatilor de investitii ce au ca obiect e8clusiv de activitate mobiliarea
resurselor financiare disponibile de la persoanele fiice si juridice si plasarea lor n valori
mobiliare.
? ntocmirea si autoriarea prealabila a actului constitutiv se obtin de catre Agentia
Valorilor :obiliare, n conformitate cu 02 nr. %6'())3.
? Constituirea societatilor de administrare a investitiilor, av!nd ca obiect e8clusiv de
activitate administrarea fondurilor desc"ise de investitii. ntocmirea si autoriarea
prealabila se obtin tot de catre Agentia Valorilor :obiliare si n temeiul aceluiasi act
normativ.
Constituirea societatilor de depoitare, pentru care autoriarea prealabila se obtine tot
de catre Agentia Valorilor :obiliare, temei legal fiind, de asemenea, 02 nr. %6'())3.
C. Autentificarea actului constitutiv. Actul de constituire, redactat n & e8emplare, se va
preenta notarului public n vederea autentificarii. Asociati sunt obligatii sa semnee n
fata notarului, dupa ce s-au
legitimat cu buletinul de identitate.
n caul celor trei categorii de societati enuntate mai sus, supuse unei autoriatii
prealabile, se va preenta notarului si autoriatia respectiva, n lipsa careia acesta va
trebui sa refue autentificarea.
=ndiferent de forma societatii comerciale, n momentul autentificarii actului constitutiv n
fata notarului public, conform art. (& din $egea nr. 3('())*, astfel cum a fost modificata
prin 012 nr. 3%'())/, se va preenta o dovada eliberata de 0ficiul Registrului
Comertului, din care sa reulte ca nu a mai fost nregistrata o alta societate cu aceeasi
firma sau emblema #dovada de anterioritate a firmei si a emblemei+.
,. -olicitarea nmatricularii societatii n Registrul Comertului.
n termen de (7 ile de la autentificarea actului constitutiv, persoanele mputernicite
#membri fondatori, administratorii societatii sau alte persoane mputernicite e8pres de
societate+ vor solicita nmatricularea societatii la Registrul Comertului din raa teritoriala
a sediului central al societatii.
.e l!nga cererea tip, la Registrul Comertului trebuie depuse, conform art. 36 #(+ alin. %
din $egea nr. 3('())*, astfel cum a fost modificata prin 012 nr. 3%'())/, si urmatoarele
acte:
@ actul constitutiv al societatii;
@ dovada din care sa reulte varsamintele la capitalul social, n conditiile actului
constitutiv si ale limitelor impuse de lege;
@ actele cu privire la drepturile asupra aporturilor n natura;
@ n caul n care printre bunurile aportate la capitalul social n natura e8ista si
imobile, la titlul de proprietate se va atasa un certificat constatator cu privire la
eventualele sarcini care greveaa acele imobile;
@ actele constatatoare ale operatiunilor nc"eiate n contul societatii si aprobate ca
atare de catre asociati, prealabile nmatricularii;
@ orice alte acte si dovei prevaute de lege.
n ceea ce priveste aviele sau certificatele, sau orice alte acte de autoriare ce sunt
de competenta unor autoritati publice, n functie de obiectul de activitate al societatii care
solicita nmatricularea, acestea urmeaa a fi cerute direct de catre 0ficiul Registrului
Comertului, n termen de cinci ile de la nregistrarea cererii de nmatriculare.
Autoritatile %6%i99c publice astfel viate au obligatia sa emita documentele solicitate, n
termen de (7 ile de la primirea solicitarii din partea 0ficiului Registrului Comertului
Controlul de legalitate realiat de catre judecatorul delegat.
E. Controlul de legalitate realiat de catre judecatorul delegat
Controlul legalitatii societatii ce urmeaa a deveni persoana juridica este e8ercitat de
catre judecatorul delegat la Registrul Comertului, delegarea reali!ndu-se, la nceputul
fiecarui an judecatoresc, de catre .resedintele Aribunalului Budetean sau al :unicipiului
>ucuresti din raa teritoriala a 0ficiului Registrului Comertului respectiv.
n realiarea controlului legalitatii, judecatorul delegat are posibilitatea de a dispune orice
analie pe care le considera necesare #e8pertie n contul partilor+, precum si
administrarea tuturor doveilor necesare, care sa probee legalitatea nfiintarii societatii
respective.
Articolul 36 din $egea nr. 3('())*, astfel cum a fost modificata prin 012 nr. 3%'())/,
stabileste n sarcina judecatorului delegat, n caul societatilor pe actiuni, numirea unuia
sau a mai multor e8perti, atunci c!nd la constituirea societatii s-au adus aporturi n
natura, s-au stabilit anumite avantaje pentru fondatori sau atunci c!nd membrii fondatori
au realiat o serie de operatiuni n contul societatii ce urmeaa a se constitui, c!nd
adunarea constitutiva nu a caut de acord cu privire la numirea e8pertilor.
E8pertul sau ec"ipa de e8perti numita de judecatorul delegat ntocmeste un raport care
va cuprinde:
@ descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat;
@ evidentierea valorii acestuia si daca aceasta valoare corespunde numarului si
valorii actiunilor acordate n sc"imb;
@ orice alte elemente pentru care judecatorul delegat considera ca se impune o
e8pertia.
,aca la capitalul social s-au aportat bunuri mobile noi, pentru stabilirea valorii acestora
se va avea n vedere valoarea lor de cumparare, prevauta n factura.
Raportul de e8pertia se va depune la 0ficiul Registrului Comertului, unde va putea fi
e8aminat de orice persoana interesata. .ersoana interesata poate solicita, pe c"eltuiala
sa, ca 0ficiul Registrului Comertului sa-i eliberee copii dupa acest raport.
Articolul 36 din $egea nr. 3('())*, astfel cum a fost modificata de 012 nr. 3%'())/,
enunta incompatibilitatile e8pertilor. n acest sens, nu pot fi numiti e8perti si nu pot face
un raport de e8pertia asupra aportului n natura:
@ rudele sau finii p!na la gradul =V inclusiv, precum si sotii acelor asociati care au
adus aport n natura la capitalul social sau care au calitatea de fondatori;
@ persoanele care primesc, sub orice forma, pentru functiile pe care le ndeplinesc,
altele dec!t cea de e8pert, un salariu sau o remuneratie de la fondatori sau de la acei
asociati ce au constituit aporturi n natura.
5. nc"eierea de nmatriculare
,aca judecatorul delegat constata din actul constitutiv, precum si din toate celelalte
dovei depuse la dosar, ca societatea comerciala ndeplineste toate conditiile necesare
pentru a fi autoriata, dispune, printr-o nc"eiere, nmatricularea societatii n Registrul
Comertului.
Aermenul n care judecatorul urmeaa a se pronunta este de 7 ile din momentul n care
solicitantul a depus toate actele necesare n vederea autoriarii.
.rin nc"eiere, judecatorul delegat se poate pronunta pentru admiterea sau respingerea
solicitarii de autoriare.
Cotar!rea judecatorului poate fi atacata cu recurs, n termen de (7 ile de la
pronuntarea nc"eierii. .otrivit art. 36 alin. 3 din $egea nr. 3('())*, astfel cum a fost
modificata prin 012 nr. 3%'())/, recursul se depune si se mentioneaa n Registrul
Comertului unde s-a facut nregistrarea. n termen de trei ile de la data depunerii
recursului, acesta va fi naintat de catre 0ficiul Registrului Comertului, la Aribunalul
Budetean sau al :unicipiului >ucuresti din raa teritoriala a sediului societatii.
:otivarea recursului se poate face cu cel putin doua ile naintea termenului de judecata
#art. 36 alin. 6 din $egea nr. 3('())*, astfel cum a fost modificata prin 012 nr. 3%'())/+.
,upa ce nc"eierea de nmatriculare a devenit irevocabila, n termen de %6 de ore, n
baa dispoitiei judecatorului delegat, societatea comerciala va fi nmatriculata.
,in momentul nmatricularii, potrivit art. 36 alin. 6 din $egea nr. 3('())*, astfel cum a
fost modificata prin 012 nr. 3%'())/, societatea dob!ndeste personalitate juridica.
E. .ublicitatea societatii si nscrierea la organele fiscale.
.otrivit art. 36, din $egea nr.3('())*, transmiterea spre publicare n D:onitorul 0ficialE
se realieaa ulterior nmatricularii, si din oficiu, de catre 0ficiul Registrului Comertului.
.otrivit aceluiasi articol, c"eltuiala pentru publicarea nc"eierii de autentificare si, atunci
c!nd se solicita, si a actului constitutiv, desi aceasta se face din oficiu, prin Registrul
Comertului, se suporta de catre societatea respectiva.
n caul societatilor pe actiuni, al societatilor n comandita pe actiuni si al societatilor
cu raspundere limitata, se va publica n D:onitorul 0ficialE te8tul integral al nc"eierii de
nmatriculare date de judecatorul delegat, iar daca societatea o solicita, se poate publica
n D:onitorul 0ficialE si actul constitutiv, integral sau n e8tras.
n caul societatilor n comandita simpla sau n nume colectiv, este obligatorie
publicarea numai a unui e8tras din nc"eierea de nmatriculare, nsa nimic nu mpiedica
societatea sa solicite publicarea integrala a nc"eierii de nmatriculare sau c"iar a actului
constitutiv, integral sau n e8tras.
Conform art. 36 alin. 3 din $egea nr. 3('())*, astfel cum a fost modificata prin 012
nr. 3%'())/, n caul n care pentru societatile de persoane se publica un e8tras din
nc"eierea de nmatriculare, acest e8tras trebuie sa fie viat de catre judecatorul delegat
si trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele mentiuni:
@ data nc"eierii;
@ datele de identificare a asociatilor;
@ denumirea si, daca e8ista, emblema societatii;
@ sediul;
@ forma societatii;
@ obiectul de activitate #pe scurt+;
@ capitalul social;
@ durata societatii;
@ numarul de nmatriculare.
.otrivit art. 36 din $egea nr. 3('())*, astfel cum a fost modificata prin 012 nr.
3%'())/, actele sau faptele pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevauta de lege nu
pot fi opuse tertilor, n afara de caul n care societatea face dovada ca acestia le
cunosteau.
Actele societatii dob!ndesc opoabilitate generala numai dupa a (&-a i de la momentul
publicarii lor n D:onitorul 0ficialE.
,aca tertii fac dovada ca au fost n imposibilitate de a lua cunostinta de e8istenta
societatii, precum si de actele efectuate de aceasta, potrivit art. 36 alin.% din aceeasi
lege, operatiunile efectuate de societate nainte de a (&-a i de la data publicarii n
D:onitorul 0ficialE a nc"eierii judecatorului delegat nu le sunt opoabile.
Articolul 36 din $ege stabileste n sarcina societatii obligatia de a verifica identitatea
te8tului depus la 0ficiul Registrului Comertului cu te8tul dat spre publicare n presa sau
n D:onitorul 0ficialE. n masura n care ntre te8tul real si cel publicat e8ista diferente,
societatea va solicita 0ficiului Registrului Comertului rectificarea erorii constatate.
n ceea ce priveste specimenul de semnatura, conform art. 36 din $ege, n termen de
(7 ile de la data nmatricularii societatii, repreentantii societatii sunt obligati sa depuna
la 0ficiul Registrului Comertului specimenul lor de semnatura, n masura n care acestia
au fost numiti prin actul constitutiv al societatii. ,aca repreentantii sunt alesi n timpul
functionarii societatii, termenul de (7 ile va curge din momentul
alegerii.
nregistrarea societatii la organele fiscale se realieaa din oficiu, prin intermediul
0ficiului Registrului Comertului, care va transmite nc"eierea de nmatriculare a
judecatorului delegat Administratiei financiare n raa careia se afla sediul societatii,
pentru evidenta fiscala. C"eltuielile de nregistrare la Administratia financiara se vor
suporta de catre societate.
5. ,esc"iderea contului de virament se va face la banca pentru care opteaa solicitantul,
fiind necesare n acest scop urmatoarele acte:
@ cerere tip;
@ actul constitutiv al societatii;
@ copia "otar!rii judecatoresti;
@ copia certificatului de nmatriculare;
@ copia actului eliberat de ,irectia 5inantelor .ublice n legatura cu nregistrarea
societatii.
2. ntocmirea stampilelor, parafelor si sigiliilor se face la comanda, la o unitate
specialiata, iar pentru obtinerea lor trebuie preentate: Cotar!rea judecatoreasca;
Certificatul de nmatriculare.
C. nfintarea filialelor si sucursalelor.
.rin 012 nr. 3%'())/ se defineste notiunea legala de filiala si sucursala, stabilindu-
se totodata regimul juridic specific pentru fiecare, complet!ndu-se, astfel, lacuna din
$egea nr. 3('())* n cuprinsul careia, desi se facea referire la posibilitatea de nfiintare
a unor filiale si sucursale, nu e8ista o definire a acestora. Astfel, prin dispoitiile art. 36
din $egea nr. 3('())*, modificata prin 012 nr. 3%'())/, se stabileste n mod concret ce
se ntelege prin filiala si sucursala, introduc!ndu-se totodata notiunea generica de sediu
secundar.
5ilialele sunt considerate a fi c"iar societati comerciale cu personalitate juridica,
regimul juridic al acestora fiind acelasi cu acela al oricarei societati comerciale.
-ucursalele, spre deosebire de filiale, sunt considerate a fi demembraminte ale
societatilor comerciale, acestea fiind lipsite de personalitate juridica. Aceste societati
urmeaa a fi nmatriculate, prealabil nceperii activitatii, n Registrul Comertului n care
este nregistrata societatea fondatoare, atunci c!nd ele se nfiinteaa n cadrul aceluiasi
judet cu societatea fondatoare. ,aca sucursala urmeaa a se nfiinta n alt
judet, ea va fi nregistrata n Registrul Comertului din judetul respectiv.
-ucursala se va nregistra n Registrul Comertului distinct fata de societatea
fondatoare c"iar daca se nfiinteaa n acelasi judet sau n aceeasi localitate ca si
societatea fondatoare.
n cadrul sediilor secundare, la care face referire art. 36, se cuprind, pe de-o parte,
sucursalele si, pe de alta parte, alte sedii secundare, respectiv agentii, repreentante
sau alte subunitati, care, spre deosebire de sucursale, urmeaa a fi mentionate numai n
cuprinsul nmatricularii societatii n Registrul Comertului de la sediul principal.
1ltimul alineat din art. 36 stabileste faptul ca, n situatia n care se urmareste
constituirea unei filiale #entitate cu personalitate juridica+, aceasta nu poate avea
valoarea de sediu secundar at!ta timp c!t ea apare ca o unitate distincta.
Activitati care trebuie efectuate de ntreprinatori pentru depunerea dosarului de
nregistrare la Registrul Comertului:
F verificarea si reervarea firmei si #optional+ emblemei;
F pregatirea actelor doveditoare pentru sediu #contracte de comodat, de nc"iriere etc.+;
F depunerea capitalului social;
F depunerea garantiilor pentru administratori si cenori;
F redactarea contractului de administrare #daca este caul, n special daca
administratorul este o persoana juridica societate comerciala de management si
administrare+;
F n caul n care asociat va deveni o alta societate comerciala persoana juridica,
obtinerea aprobarii Adunarii 2enerale a Asociatilor;
F redactarea si autentificarea actului constitutiv;
F redactarea si autentificarea declaratiilor fondatorilor, administratorilor si cenorilor ce
corespund din punct de vedere legal pentru functia respectiva #optional, ntruc!t aceasta
declaratie poate fi facuta si n fata judecatorului delegat sau a unui director al 0ficiului
Registrului Comertului+;
F ntocmirea cererii de nregistrare si autoriare a comerciantului, conform 012 nr.
/&'%**( si C2 nr. 7))'%**(, care ndeplineste rolul de:
? cerere adresata judecatorului delegat la 0ficiul Registrului Comertului pentru
a autoria constituirea societatii comerciale;
? cerere de nregistrare la Registrul Comertului;
? cerere de nregistrare la organul fiscal competent #Administratia 5inanciara+;
? cerere de luare n evidenta la ,irectia de :unca si -olidaritate -ociala, la Casa de
.ensii, la Casa de Asigurari de -anatate, la Agentia pentru 0cuparea 5ortei de
:unca;
G completarea formularelor pentru specimene de semnaturi.
,ocumentele necesare constituirii unei societatii comerciale:
A. ,ovada detinerii cu titlul legal a spatiului.
>. ,eclaratia pe propria raspundere pentru nregistrare.
C. Actul constitutiv.
,. ,ovada depunerii capitalului social.
E. Actele privind activitatea comerciala anterioara.
5. -pecimenul de semnatura.
2. Copii de pe actele de identitate.
,osarul pentru nmatricularea n Registrul Comertului si nregistrarea fiscala a unui
comerciant persoana fiica #.5+ se va depune la Camera de Comert si industrie si va
contine, n ordinea indicata mai jos urmatoarele documente:
a. Cerere de autoriare si'sau de nmatriculare G declaratie de nregistrare.
b. Autoriatia emisa de autoritatea Administratiei publice locale n temeiul ,ecretului-
$ege 76'())*.
c. ,ovada sediului comerciantului.
d. ,eclaratia comerciantului pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor
penale.
e. mputernicirea, daca cererea se depune de o alta persoana dec t solicitantul
autoriarii.
f. Copie dupa cartea de identitate.
g. ,eclaratia pe propria raspundere a comerciantului, data sub semnatura privata, cu
privire la averea detinuta si la modul de evaluare a acesteia.
". Acte privind activitatea comerciala anterioara sau n lipsa acestuia actul de studii
absolvite.
i. ,ovada privind plata ta8elor legale.
:ajorarea capitalului social prin subscriptie publica, prospectul de emisiune semnat
de cel putin % administratori se depune la Registrul Comertului spre a fi verificat de
judecatorul delegat daca ndeplineste conditiile legale.
b+ 5unctionarea societatilor comerciale: procesul-verbal al sedintei adunarii generale,
registrul adunarilor generale, prospectul de emisiuni pentru emiterea de obligatiuni,
registrele societatii pe actiuni.
0rganele de conducere si control ale societatilor comerciale sunt:
H adunarea generala a asociatilor, n caul divergentelor dintre administratori
vor decide asociatii care repreinta majoritatea capitalului social. .entru "otar rile
privind modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociatilor, ,aca la
prima convocare nu se poate lua o "otar re valabila datorita ne deplinirii majoritatii
cerute, adunarea convocata din nou poate lua deciii asupra ordinii de i indiferent de
numarul de asociatii si partea de capital social repreentata de asociatii preenti.
Convocarea se face conform actului constitutiv, iar n lipsa unei dispoitii speciale, prin
scrisoare recomandata cu cel putin (* ile nainte de tinerea acesteia arat du-se
ordinea de i. 1n asociat sau mai multi care detin cel putin o patrime din capitalul social
vor putea cere convocarea adunarii generale , arat d scopul convocarii.
Administratorii sunt obligati sa convoace adunarea asociatilor cel putin o data pe an sau
ori de c te ori este nevoie.
Adunarea generala are n principal urmatoarele atributii:
I sa aprobe bilantul contabil, contul de profit si pierdere si sa stabileasca
repartiarea beneficiului net,
I sa desemnee administratorii si cenori si sa-= revoce,
I sa decida urmarirea administratorilor si cenorilor pentru daunele pricinuite
societatii, desemn nd si persoanele nsarcinate sa o e8ercite,
I sa modifice actul constitutiv.
$egea 3('())* #republicata+ , n articolele ((*-((3, reglementeaa n amanunt adunarile
generale. Adunarile generale sunt ordinare care se tin cel putin o data pe an n cel mult
3 luni de la inc"iderea e8ercitiului financiar si e8traordinare care se tin ori de c te ori
este nevoie. .entru validitatea deliberarilor adunarilor generale ordinare este necesara ,
la prima convocare, preenta actionarilor care sa repreinte cel putin jumatate din
capitalul social, iar deciiile trebuie luate de actionari ce detin majoritatea absoluta, daca
adunarea nu poate lucra din caua ne deplinirii conditiilor de mai sus, adunarea
ntrunita a doua oara poate sa deliberee asupra problemelor puse pe ordinea de i a
celei dint i adunari, oricare ar fi partea de capital repreentata de actionarii preenti, cu
majoritatea acestora.
Adunarile e8traordinare se ntrunesc ori de c te ori este necesar a se lua o "otar re cu
privire la modificarea actului constitutiv. .entru validitatea deliberarilor adunarilor
generale e8traordinare este necesara , la prima convocare, preenta actionarilor care sa
repreinte J din capitalul social, iar deciiile trebuie luate de actionari ce detin cel putin
jumatate din capitalul social, la convocarea urmatoare, preenta actionarilor care sa
repreinte jumatate din capitalul social, iar deciiile sa fie luate cu votul unui numar de
actionari ce detin cel putin ('3 din capitalul social.
-edintele vor fi preKidate de administrator sau de presedintele consiliului de
administratie. -e aleg (-3 secretari dintre actionari. 1nul dintre secretari va ntocmi
procesul-verbal al sedintei adunarii generale. Cotar rile se iau prin vot desc"is, iar
alegerea si revocarea administratorilor si cenorilor prin vot secret.
H administratorul trebuie sa ndeplineasca anumite conditii indiferent de forma
societatii care -l numeste:
I capacitatea de a nc"eia acte juridice #de e8ercitiu+,
I onorabilitate, sa nu aiba caier,
I eligibil,
I calitatea de asociat la societatile n nume colectiv si n comandita simpla
si pe actiuni. Administratorii raspund de realitatea varsamintelor efectuate de asociati, de
e8istenta reala a dividendelor platite, e8istenta registrelor prevaute de lege si de tinerea
lor corecta, e8acta ndeplinire a "otar!rilor adunarilor generale ale actionarilor si stricta
ndeplinire a ndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun. -ocietatile pe actiuni si
n comandita pe actiuni sunt administrate de administratori actionari sau nu.
H consiliu de administratie, daca sunt mai multi administratori se formeja un
consiliu de administratie care raspunde solidar.
H cenori, controlul gestiunii la societatile cu p!na la (7 asociatii se face de catre
asociati, iar la societatile pe actiuni si n comandita pe actiuni si la societatile cu
raspundere limitata care au peste (7 asociati se efectueaa de minim 3 cenori si
tot at!tea supleanti. Cel putin unul dintre cenori trebuie sa fie contabil autoriat care nu
trebuie sa fie actionar, ceilalti trebuie sa fie actionari.
4u pot fi administratori sau cenori cei care, potrivit $egii 3('())* #republicata+, nu pot fi
fondatori.
Registrele societatii. -ocietatile pe actiuni, potrivit $egii 3('())* #republicata+, $egii
contabilitatii 9%'())( si Codul comercial, pe l!ga celelalte registre prevaute de lege
sunt obligate sa tina si registrele urmatoare:
G un registru al actionarilor, care sa arate, dupa ca, numele si prenumele, denumirea,
domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si varsamintele facute n
contul actiunilor. Evidenta actiunilor emise n forma dematerialiata si tranactionate pe
o piata organiata va fi tinut de un registru independent privat al actionarilor, conform
$egii 7%'())6;
G un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;
G un registru al sedintelor si deliberarilor al consiliului de administratie;
G un registru al sedintelor si deliberarilor comitetului de directie;
G un registru al deliberarilor si constatarilor facute de cenori n e8ercitarea mandatului
lor;
G un registru al obligatiunilor, care sa arate totalul obligatiunilor emise si al celor
rambursate, precum si numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor,
c!nd ele sunt nominative. Evidenta obligatiunilor emise n forma dematerialiata si
tranactionate pe o piata organiata va fi tinuta conform $egii 7%'())6.
Registrul actionarilor si registrul obligatiunilor se pot tine manual sau n sistem
computeriat. -ocietatea comerciala poate contracta cu o societate de registru
independent privat tinerea registrului actionarilor si a registrului obligatiunilor n sistem
computeriat si efectuarea nregistrarilor si a altor operatiuni legate de aceste registre.
%. 0rganiarea compartimentului financiar-contabil si tinerea contabilitatii ntreprinderii.
0rganigrama organiatorica si functionala a unitatii la care se efectueaa practica;
diagrama de relatii a compartimentului financiar-contabil cu celelalte compartimente ale
unitatii.
$egea contabilitatii 9%'())( prevede:
Art. (
#(+ -ocietatile comerciale, societatile'companiile nationale, regiile autonome,
institutele nationale de cercetare-devoltare, societatile cooperatiste si celelalte
persoane juridice au obligatia sa organiee si sa conduca contabilitatea proprie,
respectiv contabilitatea financiara, potrivit preentei legi, si contabilitatea de gestiune
adaptata la specificul activitatii.
#%+ =nstitutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop
patrimonial, precum si persoanele fiice care desfasoara activitati producatoare de
venituri au, de asemenea, obligatia sa organiee si sa conduca contabilitatea proprie,
respectiv contabilitatea financiara si, dupa ca, contabilitatea de gestiune.
#3+ -ubunitatile fara personalitate juridica, cu sediul n strainatate, care apartin
persoanelor prevaute la alin. #(+ si #%+, cu sediul sau domiciliul n Rom!nia, precum si
sediile permanente din Rom!nia care apartin unor persoane juridice cu sediul sau
domiciliul n strainatate au obligatia sa organiee si sa conduca contabilitatea
proprie, potrivit preentei legi.
Art. %
#(+ Contabilitatea, ca activitate specialiata n masurarea, evaluarea,
cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum
si a reultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice si fiice prevaute la art.
( trebuie sa asigure nregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea,
publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la poitia financiara, performanta
financiara si flu8urile de treorerie, at!t pentru cerintele interne ale acestora, c!t si
n relatiile cu investitorii preenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii,
institutiile publice si alti utiliatori.
#%+ Contabilitatea publica cuprinde:
a+ contabilitatea veniturilor si c"eltuielilor bugetare, care sa reflecte ncasarea veniturilor
si plata c"eltuielilor aferente e8ercitiului bugetar;
b+ contabilitatea treoreriei statului;
c+ contabilitatea generala baata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor, care
sa reflecte evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si a e8cedentului sau a
deficitului patrimonial;
d+ contabilitatea destinata analiarii costurilor programelor aprobate.
#3+ Contabilitatea institutiilor publice asigura informatii ordonatorilor de credite cu
privire la e8ecutia bugetelor de venituri si c"eltuieli, patrimoniul aflat n administrare,
precum si pentru ntocmirea contului general anual de e8ecutie a bugetului de stat,
fondurilor speciale, precum si a conturilor anuale de e8ecutie ale bugetelor locale.
Art. 3
#(+ Contabilitatea se tine n limba rom!na si n moneda nationala.
#%+ Contabilitatea operatiunilor efectuate n valuta se tine at!t n moneda
nationala, c!t si n valuta, potrivit reglementarilor elaborate n acest sens.
#3+ .entru necesitatile proprii de informare, persoanele prevaute la art. ( pot
opta pentru ntocmirea situatiilor financiare si ntr-o alta moneda.
Art. 6
#(+ :inisterul 5inantelor .ublice elaboreaa si emite norme ti reglementari n
domeniul contabilitatii, planul de conturi general, modelele situatiilor financiare,
registrelor si formularelor comune privind activitatea financiara si contabila, normele
metodologice privind ntocmirea si utiliarea acestora.
#%+ :inisterul 5inantelor .ublice elaboreaa si emite norme privind contabilitatea
in partida simpla.
Art. 7
#(+ .ersoanele prevaute la art. ( au obligatia sa conduca contabilitatea n
partida dubla si sa ntocmeasca situatii financiare anuale.
#%+ Categoriile de persoane care pot tine contabilitatea n partida simpla se
stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
#3+ .entru organiatii patronale si sindicale, precum si pentru alte categorii de
organiatii fara scop patrimonial, care nu desfasoara activitati economice,
:inisterul 5inantelor publice aproba un sistem simplificat de raportare financiara,
avand n vedere si cerintele organismelor europene de profil.
0rganiarea si conducerea contabilitatii
Art. (*
#(+ Raspunderea pentru organiarea si conducerea contabilitatii la persoanele
prevaute la art. ( revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane
care are obligatia gestionarii unitatii respective.
#%+ .ersoanele prevaute la art. ( organieaa si conduc contabilitatea, de
regula, n compartimente distincte, conduse de catre directorului economic,
contabilul-sef sau alta persoana mputernicita sa ndeplineasca aceasta functie.
Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare si raspund mpreuna
cu personalul din subordine de organiarea si conducerea contabilitatii, n conditiile legii.
#3+ Contabilitatea poate fi organiata si condusa pe baa de contracte de prestari
servicii n domeniul contabilitatii, nc"eiate de persoana fiice sau juridice autoriate n
conditiile 0rdonantei 2uvernului nr. &7' ())6 privind organiarea activitatii de e8pertia
contabila si a contabililor autoriati, cu modificarile si completarile ulterioare, care
raspund potrivit legii.
#6+ $a persoanele juridice la care contabilitatea nu este organiata n
compartimente distincte, care nu au personal calificat ncadrat, potrivit legii, sau
contracte de prestari servicii n domeniul contabiliatii, nc"eiate cu persoane fiice sau
juridice autoriate n conditiile 0rdonantei 2uvernului nr. &7' ())6 si care au nregistrat
o cifra de afaceri anuala de p!na la ec"ivalentul a 7*.*** euro, raspunderea
pentru tinerea contabilitatii, potrivit legii, revine administratorului sau altei persoane care
are obligatia gestionarii unitatii respective.
#7+ =nstitutiile publice la care contabilitatea nu este organiata n compartimente
distincte sau care nu au personal ncadrat cu contract individual de munca, potrivit legii,
pot nc"eia contracte de prestari servicii, pentru conducerea contabilitatii si ntocmirea
situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu societatile comerciale de e8pertia
contabila sau cu persoane fiice autoriate, conform legii. =nc"eierea contractelor se
face cu respectarea reglementarilor privind ac"iitiile publice de bunuri si servicii. .lata
serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceasta destinatie.
Circulatia documentelor justificative. 2raficul de circulatie a acestor documente
.entru asigurarea circulatiei rationale si unitare a documentelor justificative care stau
la baa nregistrarilor n contabilitate, precum si pentru tinerea la i a contabilitatii,
normele metodologice elaborate de :inisterul 5inantelor .ublice recomanda ca
directorul financiar-contabil, contabilul-sef sau o alta persoana mputernicita sa
ndeplineasca aceasta functie, sa ntocmeasca graficul de circulatie a documentelor
justificative.
$a ntocmirea graficului se tine seama de normele de utiliare a formularelor.
2raficul se aproba de administrator sau de persoana care are obligatia gestionarii
patrimoniului.
2raficul de circulatie a documentelor justificative contine:
G denumirea documentelor;
G persoanele care poarta raspunderea ntocmirii documentelor;
G data ntocmirii si termenul stabilit pentru predarea documentelor;
G numarul de e8emplare si destinatia acestora;
G alte elemente care se apreciaa ca fiind necesare.
2raficul de circulatie a documentelor justificative se preinta sub forma de te8t sau
sc"eme.
.ot fi ntocmite:
G grafice individuale, care cuprind documentele si lucrarile ce se e8ecuta de catre o
anumita persoana;
G grafice de structura, care cuprind documentele si lucrarile din cadrul unui
compartiment al unitatii patrimoniale;
G grafice sintetice, care cuprind documentele si operatiile necesare unei anumite lucrari
cu grad mai mare de comple8itate, cum este, de e8emplu, bilantul contabil.
n caul n care prelucrarea documentelor justificative se face de catre unitatile
prestatoare de servicii de informatica, n relatiile dintre aceste unitati si cele beneficiare
este necesar ca, pentru asigurarea nregistrarilor n contabilitate, sa se respecte
urmatoarele reguli:
G documentele justificative sa fie ntocmite corect si la timp de catre unitatile beneficiare,
care raspund de realitatea datelor nscrise n aceste documente;
G documentele contabile ntocmite de unitatile de informatii, pe baa documentelor
justificative, trebuie predate unitatilor beneficiare la termenele stabilite prin contractele
sau conventiile nc"eiate, unitatile de informatica raspun!nd de corectitudinea
prelucrarii datelor;
G unitatile beneficiare trebuie sa efectuee controlul documentelor contabile obtinute de
la unitatile de informatica, n sensul cuprinderii tuturor documentelor justificative preluate
pentru prelucrare, respectarii corespondentei conturilor si e8actitatii sumelor nregistrate.
3. Registrele de contabilitate. Registrele si formularele comune pe economie privind
activitatea financiar-contabila: documente justificative si financiar-contabile; forma de
nregistrare contabila; metodele de conducere a contabilitatii analitice a bunurilor;
reconstituirea documentelor justificative si contabile pierdute, sustrase sau distruse;
ar"ivarea si pastrare registrelor si documentelor justificative si contabile; programe
informatice utiliate n activitatea financiara si contabila; produsul program ELCE$
pentru lucrul cu tabele, ntocmirea, editarea si ar"ivarea electronica a registrelor,
jurnalelor si altor documente financiar-contabile.
Registrele de contabilitate sunt documente contabile n care unitatile patrimoniale
nregistreaa periodic, cronologic si sistematic ,operatiile economice si financiare,
consemnate n documente justificative, care produc modificari n patrimoniul acestora.
,atele nscrise n Registrul-jurnal trebuie sa corespunda cu cele nscrise n balanta de
verificare a unitatii patrimoniale.
.rincipalele registre folosite n contabilitate sunt:
H Registrul jurnal #cod (6-(-(+ este un registru contabil obligatoriu n care se
nregistreaa ilnic si cronologic toate modificarile patrimoniale;
(. -erveste ca document obligatoriu si proba n litigii.
%. -e ntocmeste ntr-un singur e8emplar.
3. 4u circula, fiind document de nregistrare contabila.
6. -e ar"iveaa la compartimentul financiar contabil, mpreuna cu documentele
justificative care stau la baa ntocmirii lui.
H Registrul- jurnal de ncasari si plati #cod (6-(-('a+;
(. -erveste ca document de nregistrare a ncasarilor si platilor pe baa caruia se
stabilesc veniturile si c"eltuielile efectuate elemente ce stau la baa stabilirii obligatiilor
fiscale de plata, document de stabilire a situatiilor financiare, proba in litigii.
%. -e ntocmeste ntr-un singur e8emplar.
3. 4u circula, fiind document de nregistrare contabila.
6. -e ar"iveaa la compartimentul financiar contabil, mpreuna cu documentele
justificative care stau la baa ntocmirii lui.
H Registrul inventar #cod (6-(-%+ este un registru contabil obligatoriu n care se
nregistreaa, grupat, toate elementele patrimoniale inventariate faptic de unitate la
sf!rsitul anului si se nscriu n acest registru.
.ersoanele prevaute la art. ( din $egea contabilitatii 9%'())( au obligatia sa
efectuee inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv detinute la nceputul
activitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii lor, n caul fuiunii sau ncetarii
activitatii, precum si n alte situatii prevaute de lege.
:inisterul 5inantelor .ublice poate aproba e8ceptii de la regula inventarierii anuale
pentru unele bunuri cu caracter special aflate n administrarea institutiilor publice, la
propunerea ordonatorilor principali de credite.
Reultatul inventarierii se inregistreaa n contabilitate potrivit reglementarilor
contabile aplicabile.
(. -erveste ca document de nregistrare n contabilitate, document de stabilire a
situatiilor financiare, proba in litigii.
%. -e ntocmeste ntr-un singur e8emplar.
3. 4u circula, fiind document de nregistrare contabila.
6. -e ar"iveaa la compartimentul financiar contabil, se ntocmeste pe baa listelor
de inventariere.
H Registrul Cartea mare #cod (6-(-3+ este un registru contabil obligatoriu n care se
nregistreaa lunar si sistematic prin regruparea conturilor, miscarea si e8istenta tuturor
elementelor patrimoniale la un moment dat. Acesta este un document contabil de
sintea si sistematiare si contine simbolul conturilui debitor si al conturilor creditoare
corespondente, rulajul debitor si creditor, precum si soldul contului pentru fiecare luna a
anului curent. Contine c!te o fila pentru fiecare cont sintetic utiliat de unitate.
(. -erveste ca document de nregistrare la tinerea contabilitatii sintetice a operatiilor
economice si financiare n unitatile care utilieaa forma de nregistrare contabila
,,maestru- sa"E. Acest registru poate fi suplinit de 5isade cont pentru operatiuni diverse
#cod (6-&-%%+, document ce sta la baa ntocmirii balantei de verificare a conturilor
sintetice, la stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor pe conturi sintetice
%. -e ntocmeste ntr-un singur e8emplar la sf!rsitul lunii n cadrul compartimentului
financiar- contabil .
3. 4u circula, fiind document de nregistrare contabila.
6. -e ar"iveaa la compartimentul financiar contabil.
Editarea Cartii mari se va efectua numai la cererea organelor de control sau n
functie de necesitatile proprii.
H Registrul general de evidenta a salariatilor
ncadrarea n munca a unei persoane se realieaa, potrivit Codului muncii, numai prin
nc"eierea unui contract individual de munca, n temeiul caruia persoana fiica,
denumita salariat, se obliga sa prestee munca pentru si sub autoritatea unui angajator,
persoana fiica sau juridica, n sc"imbul unei remuneratii denumite salariu.
n termen de (* ile lucratoare de la data nceperii activitatii, angajatorul are obligatia de
a nregistra registrul la inspectoratul de munca n a carui raa teritoriala si are sediul
sau domiciliul, dupa ca. Registrul se ntocmeste n regim tipiat si devine document
oficial de la data nregistrarii.
.rima pagina a registrului cuprinde elementele de identificare a angajatorului, numarul
de nregistrare la inspectoratul teritorial de munca, precum si numarul de file ale
registrului.
Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor, data nc"eierii
contractului, data nceperii activitatii, modificarea si suspendarea contractului, durata
acestuia, durata muncii e8primata n ore'i, ocupatia #functia si'sau meseria+, salariul de
baa prevaut la data nc"eierii contractului, data si
temeiul legal n baa caruia nceteaa contractul.
5iecare operatiune efectuata n registru va fi certificata, prin semnatura si stampila, de
catre o persoana numita prin act administrativ de catre angajator sau de catre
repreentantul legal al acestuia.
Angajatorul are obligatia completarii registrului n ordinea nc"eierii contractelor
individuale de munca.
H Registrul unic de control Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor
controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specialiate,
n domeniile: financiar-fiscal,
sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea n constructii, protectia consumatorului, protectia
muncii, inspectia muncii, protectia mpotriva incendiilor, precum si n alte domenii
prevaute de lege.
Evidentierea controalelor n registrul unic de control se face cu semnaturile
repreentantului legal al contribuabilului si organului de control.
0rganele de control au obligatia de a consemna n registru, naintea nceperii
controlului, urmatoarele elemente: numele si prenumele persoanelor mputernicite de a
efectua controlul, unitatea de care apartin, numarul legitimatiei de control, numarul si
data delegatiei'ordinului de deplasare, obiectivele controlului, perioada controlului,
perioada controlata, precum si temeiul legal n baa caruia se efectueaa controlul.
,upa finaliarea controlului, n registrul unic de control se nscriu obligatoriu numarul si
data actului de control ntocmit.
4orma metodologica din (6'(%'%**6 .ublicat in :onitorul 0ficial, .artea = nr. %3bis
din */'*('%**7 de ntocmire si utiliare a registrelor si formularelor comune pe economie
privind activitatea financiara si contabila.
4ormele generale privind documentele justificative si financiar-contabile
Continutul documentelor justificative
,ocumentele justificative cuprind, de regula, urmatoarele elemente principale:
a+ denumirea documentului;
b+ denumirea si sediul ntreprinderii care ntocmeste documentul;
c+ numarul si data ntocmirii documentului;
d+ mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunilor patrimoniale, c!nd este
caul;
e+ continutul operatiunii patrimoniale si, daca este caul, temeiul legal al efectuarii
acesteia;
f+ datele cantitative si valorice aferente operatiunii efectuate;
g+ numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care le-au ntocmit,
viat si aprobat;
"+ alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate.
,ob!ndesc calitatea de document justificativ nscrisurile:
a+ n care se consemneaa, n momentul efectuarii, o operatie patrimoniala si care stau
la baa nregistrarii n contabilitate;
b+ care furnieaa toate informatiile prevaute n normele legale n vigoare;
c+ care provin din relatiile de cumparare a unor bunuri de la persoane si care pot fi
nregistrate n contabilitate numai n caurile c!nd se face dovada intrarii n gestiune a
bunurilor respective;
d+ care se refera la c"eltuieli pentru prestari de servicii efectuate de persoane fiice.
.entru a fi nregistrate n contabilitate, aceste documente trebuie sa aiba la baa
contracte sau conventii ntocmite n acest scop.
,ocumentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baa carora se
primeste, se elibereaa sau se justifica numerarul, sau al altor documente, pentru care
normele de utiliare prevad asemenea restrictii, documentul gresit se anuleaa si
ram!ne n carnetul respectiv, cu e8ceptia ordinului de deplasare #delegatie+, pe baa
caruia se primeste sau se restituie diferenta ntre c"eltuielile efective de deplasare si
avansul acordat.
$a corectarea documentului justificativ n care se consemneaa operatii de predare-
primire a valorilor materiale si a mijloacelor fi8e, este necesara confirmarea, prin
semnatura at!t a predatorului, c!t si a primitorului.
n caul completarii documentelor cu ajutorul te"nicii de calcul, corecturile sunt
admise numai nainte de prelucrarea acestora, mention!ndu-se data rectificarii si
semnatura celui care a facut modificarea. ,ocumentele nscrise n listele de erori,
anulari sau completari, pe temeiul carora se fac modificari n fisiere sau n baa de date
a unitatii, trebuie sa fie semnate de persoanele mputernicite de unitatea beneficiara.
4umele si prenumele acestor persoane se comunica unitatilor de informatica
prelucratoare.
Cerintele #conditiile+ ce trebuie ndeplinite de documentele justificative
,ocumentele justificative trebuie sa ndeplineasca at!t conditii de forma, c!t si
conditii de continut #de fond+.
A. Conditii de forma:
a. Autenticitatea documentelor, respectiv, ntocmirea cu respectarea conditiilor legale, si
anume:
G folosirea formularelor tipiate;
G ntocmirea justa si completarea cu toate elementele necesare;
G completarea corecta a datelor, corectarea eventualelor falsificari si stersaturi, cum ar fi
transformarea cifrelor, adaugirile de te8t, corecturi nesemnate;
G e8istenta semnaturilor originale ale persoanelor n drept sa dispuna, sa e8ecute sau sa
controlee operatiile respective, precum si ale persoanelor care au eliberat sau primit
valori.
4endeplinirea uneia sau mai multor conditii de autenticitate are drept consecinta
faptul ca documentele si pierd forta lor juridica #probatorie+, ca de e8emplu:
G lipsa semnaturii primitorului valorii;
G ine8istenta sau ilegalitatea procurii #delegatiei+, ipotea platilor facute prin terti;
G neconcordanta dintre document si justificarea ane8ata.
b. E8actitatea ntocmirii si valabilitatii documentelor. ,e regula, documentele care
reflecta operatii patrimoniale, generatoare de drepturi si obligatii, se ntocmesc n
termenele stabilite si cu respectarea conditiilor legale, a caror nesocotire leeaa
autenticitatea si pune sub semnul ndoielii e8actitatea si valabilitatea lor.
c. Efectuarea corecta a calculelor, n scopul:
G de a obtine siguranta aplicarii juste a preturilor si tarifelor si a stabilirii corecte a
totalurilor n documente;
G de a nlatura erorile de calcul care pot deturna continutul operatiilor economice si
financiare. .ractic, sunt cauri n care calculele sunt gresite intentionat si ascund fraude,
delapidari, sustrageri, nereguli etc., ca, de e8emplu, calcule gresite n registrul de casa,
n raportul de gestiune etc.
>. Conditii de continut sau de fond:
a. $egalitatea operatiilor economice si financiare consemnate n documente. -e are n
vedere principiul conform caruia este necesar sa se respecte prevederile tuturor actelor
normative privind disciplina financiara si gestionara. ,e e8emplu, platile sa se efectuee
conform normelor financiare; eliberarile din magaie sa se faca conform repartitiei.
b. 4ecesitatea operatiilor economice si financiare consemnate n documente.
5aptele oglindite n documente trebuie sa se produca n limitele, conditiile si la locul
indicat n acestea.
0peratiile trebuie sa fie utile. Consumurile sau c"eltuielile consemnate n documente
trebuie sa fie astfel determinate, nc!t sa se nlature risipa, c"eltuielile inutile etc.
c. 0portunitatea operatiilor economice consemnate n documente. 0peratiile trebuie sa
fie produse n momentul ales si la locul stabilit pentru e8ecutarea acestora, cele mai
corespunatoare din punct de vedere economic si al bunei desfasurari a activitatii. 0
operatie economico-financiara poate sa fie reala si sa ndeplineasca toate conditiile
legale, dar sa nu fie oportuna din punct de vedere economic.
d. Economicitatea operatiilor consemnate n documente. 0peratiile trebuie astfel
efectuate, nc!t sa asigure minimiarea costului resurselor alocate unei activitati, fara a
compromite realiarea n bune conditii a obiectivelor declarate ale acesteia. 0peratia
trebuie sa fie necesara, din punct de vedere al activitatii unitatii, iar prin efectuarea ei sa
se obtina un avantaj economico-financiar.
e. Eficienta operatiilor consemnate n documente, respectiv, raportul dintre reultatele
obtinute si costul resurselor utiliate n vederea obtinerii lor. 0peratia trebuie: sa se
efectuee n volumul si la momentul corespunator; sa fie necesara pentru buna
desfasurare a activitatii; sa ocaionee un cost c!t mai redus.
f. Eficacitatea operatiilor consemnate n documente, respectiv, gradul de ndeplinire a
obiectivelor declarate ale unei activitatii si relatia dintre impactul dorit si impactul efectiv
al operatiei.
(. .ersoanele prevaute la art. ( din $egea contabilitatii nr. 9%'())(, republicata,
consemneaa operatiunile economico-financiare, n momentul efectuarii lor, n
documente justificative, pe baa carora se fac nregistrari n jurnale, fise si alte
documente contabile, dupa ca.
%. ,ocumentele justificative trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale:
- denumirea documentului;
- denumirea si, dupa ca, sediul unitatii care ntocmeste documentul;
- numarul documentului si data ntocmirii acestuia;
- mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare
#c!nd este caul+;
- continutul operatiunii economico- financiare si, atunci c!nd este necesar, temeiul
legal al efectuarii acesteia;
- datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate;
- numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea
operatiunii economico-financiare, ale persoanelor cu atributii de control financiar
preventiv si ale persoanelor n drept sa aprobe operatiunile respective, dupa ca;
- alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate.
,ocumentele care stau la baa nregistrarilor n contabilitate pot dob!ndi calitatea de
document justificativ numai n conditiile n care furnieaa toate informatiile prevaute de
normele legale n vigoare.
,ocumentele provenite din relatiile de cumparare a unor bunuri de la persoane fiice
pot fi nregistrate n contabilitate numai n caul n care se face dovada intrarii n
gestiune a bunurilor respective. n caul n care documentele respective se refera la
c"eltuieli pentru prestari de servicii efectuate de persoane fiice impuse pe baa de
norme de venit, pentru a fi nregistrate n contabilitate, acestea trebuie sa aiba la baa
contracte sau conventii civile, nc"eiate n acest scop, si documentul prin care se face
dovada platii.
3. ,ocumentele contabile - jurnale, fise etc. - care servesc la prelucrarea, centraliarea
si nregistrarea n contabilitate a operatiunilor consemnate n documentele justificative,
ntocmite manual sau prin utiliarea sistemelor informatice de prelucrare automata a
datelor, trebuie sa cuprinda elemente cu privire la:
- felul, numarul si data documentului justificativ;
- sumele corespunatoare operatiunilor efectuate;
- conturile sintetice si analitice debitoare si creditoare;
- semnaturile pentru ntocmire si verificare.
6. nscrierea datelor n documente se face cu cerneala, cu pasta de pi8, sau prin
utiliarea sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor, dupa ca.
7. n documentele justificative si n cele contabile nu sunt admise stersaturi, modificari
sau alte asemenea procedee, precum si lasarea de spatii libere ntre operatiunile
nscrise n acestea sau file lipsa.
Erorile se corecteaa prin taierea cu o linie a te8tului sau a cifrei gresite, pentru ca
acestea sa poata fi citite, iar deasupra lor se scrie te8tul sau cifra corecta.
Corectarea se face n toate e8emplarele documentului justificativ si se confirma prin
semnatura persoanei care a ntocmit'corectat documentul justificativ, mention!ndu-se si
data efectuarii corecturii.
n caul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe
baa carora se primeste, se elibereaa sau se justifica numerarul, sau al altor
documente pentru care normele de utiliare prevad asemenea restrictii, documentul
ntocmit gresit se anuleaa si ram!ne n carnetul respectiv #nu se detaseaa+, cu
e8ceptia ordinului de deplasare #delegatie+, pe baa caruia se primeste sau se restituie
diferenta dintre c"eltuielile efective de deplasare si avansul acordat.
$a corectarea documentului justificativ n care se consemneaa operatii de predare-
primire a valorilor materiale si a mijloacelor fi8e este necesara confirmarea, prin
semnatura, at!t a predatorului, c!t si a primitorului.
n caul completarii documentelor prin utiliarea sistemelor informatice de prelucrare
automata a datelor, corecturile sunt admise numai nainte de prelucrarea acestora,
mention!ndu-se data rectificarii si semnatura celui care a facut modificarea.
,ocumentele preentate n listele de erori, anulari sau completari #pe baa carora se fac
modificari n fisiere sau n baa de date a unitatii+ trebuie sa fie semnate de persoanele
mputernicite de conducerea unitatii.
&. n caul n care prelucrarea documentelor justificative se face de catre unitati
prestatoare de servicii de informatica, n relatiile dintre aceste unitati si cele beneficiare
este necesar ca, pentru asigurarea nregistrarilor n contabilitate, sa se respecte
urmatoarele reguli:
- documentele justificative sa fie ntocmite corect si la timp de catre unitatile
beneficiare, acestea raspun!nd de realitatea datelor nscrise n acestea;
- documentele contabile, ntocmite de unitatile prestatoare de servicii de informatica pe
baa documentelor justificative, trebuie predate unitatilor beneficiare la termenele
stabilite prin contractele sau conventiile civile nc"eiate, unitatile prestatoare de servicii
de informatica raspun!nd de corectitudinea prelucrarii datelor;
- unitatile beneficiare trebuie sa efectuee verificarea documentelor contabile obtinute
de la unitatile prestatoare de servicii de informatica n sensul cuprinderii tuturor
documentelor justificative preluate pentru prelucrare, respectarii corespondentei
conturilor si e8actitatii sumelor nregistrate etc.
/. n vederea nregistrarii n jurnale, fise si celelalte documente contabile a
operatiunilor economico-financiare consemnate n documentele justificative, potrivit
formelor de nregistrare contabila utiliate de unitati, se poate face contarea
documentelor justificative, indic!ndu-se simbolurile conturilor sintetice si analitice,
debitoare si creditoare, n conformitate cu planul de conturi general aplicabil.
nregistrarile n contabilitatea sintetica si analitica se fac pe baa de documente
justificative, fie document cu document, fie pe baa unui centraliator n care sunt
nscrise mai multe documente justificative al caror continut se refera la operatiuni de
aceeasi natura si perioada.
n caul operatiunilor contabile pentru care nu se ntocmesc documente justificative,
nregistrarile n contabilitate se fac pe baa de note de contabilitate care au la baa note
justificative sau note de calcul, dupa ca.
n caul stornarilor, pe documentul initial se mentioneaa numarul si data notei de
contabilitate prin care s-a efectuat stornarea operatiunii, iar n nota de contabilitate de
stornare se mentioneaa documentul, data si numarul de ordine al operatiunii care face
obiectul stornarii.
Corectarea nregistrarilor facute n contabilitate se face numai pe baa notelor de
contabilitate ntocmite n acest scop.
nregistrarile n contabilitate se fac cronologic, prin respectarea succesiunii
documentelor dupa data de ntocmire sau de intrare a acestora n unitate si sistematic,
n conturi sintetice si analitice, n conformitate cu regulile stabilite pentru fiecare forma
de nregistrare n contabilitate.
nregistrarile n contabilitate se pot face manual sau utili!nd sistemele informatice de
prelucrare automata a datelor.
Registrele de contabilitate si formularele comune pe economie, care nu au regim
special de nseriere si numerotare, privind activitatea financiara si contabila pot fi
adaptate n functie de specificul si necesitatile persoanelor prevaute la art. ( din $egea
contabilitatii nr. 9%'())(, republicata, cu conditia respectarii continutului minimal de
informatii si a normelor de ntocmire si utiliare a acestora. Acestea pot fi pretiparite sau
editate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor.
4umarul de e8emplare al formularelor care nu au regim special de nseriere si
numerotare poate fi diferit de cel prevaut n preentele norme, n conditiile n care
procedurile proprii privind organiarea si conducerea contabilitatii impun acest lucru.
5ormularele comune pe economie, care nu au regim special de nseriere si numerotare,
privind reflectarea n contabilitate a operatiunilor legate de ta8a pe valoarea adaugata
#Burnal pentru v!nari, Burnal pentru cumparari s.a.+ sunt cele aprobate prin ordin al
ministrului finantelor publice n conformitate cu prevederile $egii nr. 7/('%**3 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
4entocmirea, ntocmirea eronata si'sau neutiliarea documentelor justificative si
financiar-contabile, conform prevederilor preentelor norme metodologice, se
sanctioneaa potrivit dispoitiilor legale.
Contabilitatea generala, conform prevederilor legale, trebuie sa utiliee urmatoarele
documente:
@ 4ota de debitare-creditare #cod (6-&-(A+;
@ 4ota de contabilitate #cod (6-&-%A+;
@ E8tras de cont #cod (6-&-3+;
@ Burnal privind operatiunile de casa si banca #cod (6-&-7+;
@ Burnal privind decontarile cu furniori #cod (6-&-&+;
@ -ituatia ncasarii ac"itarii- facturilor #cod (6-&-/+;
@ Burnal privind consumurile si alte iesiri de stocuri #cod (6-&-9+;
@ Burnal privind salariile, contributia pentru asigurarile sociale, protectia sociala a
somerilor, si asigurari sociale de sanatate #cod (6-&-(*+;
@ >orderou de primire a obiectelor n consignatie #cod (6-&-(6+;
@ >orderou de iesire a obiectelor din consignatie #cod (6-&-(7+;
@ Burnal privind operatiuni diverse #pentru conturi sintetice+ #cod (6-&-(/+;
@ 5isa de cont analitic pentru c"eltuieli efective de productie #cod (6-&-%(+;
@ 5isa de cont analitic pentru c"eltuieli #cod (6-&-%(a+;
@ 5isa de cont pentru operatiuni diverse #cod (6-&-%%+;
@ 5isa de cont pentru operatiuni diverse #n valuta si n lei+#cod (6-&-%%'a+;
@ 5isa pentru operatiuni bugetare #cod (6-&-%3+;
@ ,ocument cumulativ #cod (6-&-%6+;
@ ,ocument cumulativ #cod (6-&-%6'b+;
@ >alanta de verificare #cu 6 egalitati+ #cod (6-&-3*+;
@ >alanta de verificare #cu 6 egalitati+ #cod (6-&-3*'A+;
@ >alanta de verificare #cu 7 egalitati+ #cod (6-&-3*'a+;
@ >alanta de verificare #cu & egalitati+ #cod (6-&-3*'b+;
@ >alanta analitica a stocurilor #cod (6-&-3*'c+.
0rice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaa n momentul
efectuarii ei intr-un document care sta la baa nregistrarilor n contabilitate, dob!ndind
astfel calitatea de document justificativ.
,ocumentele justificative care stau la baa nregistrarilor n contabilitate angajeaa
raspunderea persoanelor care le-au ntocmit, viat si aprobat, precum si a celor care le-
au nregistrat n contabilitate.
5ormele de nregistrare n contabilitate repreinta sistemul de registre, formulare si
documente contabile corelate ntre ele, care servesc la nregistrarea cronologica si
sistematica n contabilitate a operatiunilor economico-financiare efectuate pe parcursul
e8ercitiului financiar.
.rincipalele forme de nregistrare n contabilitate a operatiunilor economico-
financiare n caul unitatilor care conduc contabilitatea n partida dubla sunt: Mpe
jurnaleM, Mmaestru-sa"M si forma combinata Mmaestru-sa" cu jurnaleM.
n cadrul formei de nregistrare n contabilitate Mpe jurnaleM, principalele registre si
formulare care se utilieaa sunt:
- Registrul-jurnal #cod (6-(-(+;
- Registrul-inventar #cod (6-(-%+;
- Cartea mare #cod (6-(-3+;
- Burnale au8iliare;
- >alanta de verificare.
Registrul-jurnal #cod (6-(-(+ se utilieaa pentru nregistrarea cronologica a tuturor
operatiunilor economico-financiare consemnate n documentele justificative. .entru
operatiunile care nu au la baa documente justificative se ntocmeste 4ota de
contabilitate #cod (6-&-%'A+.
4otele de contabilitate se ntocmesc pe baa de note justificative sau note de calcul si
se nregistreaa n mod cronologic n Registrul-jurnal.
1nitatile pot utilia jurnale au8iliare pe feluri de operatiuni, cum sunt:
(. Burnal privind operatiunile de casa si banca #cod (6-&-7+;
%. Burnal privind decontarile cu furniorii #cod (6-&-&+;
3. -ituatia ncasarii-ac"itarii facturilor #cod (6-&-/+;
6. Burnal privind consumurile si alte iesiri de stocuri #cod (6-&-9+;
7. Burnal privind salariile si contributia pentru asigurari sociale, protectia sociala a
somerilor si asigurarile de sanatate #cod (6-&-(*+;
&. Burnal privind operatiuni diverse #cod (6-&-%% si (6-&-%%'a+.
$unar, sau la alta perioada prevauta de lege, n fiecare jurnal au8iliar se stabilesc
totalurile sumelor debitoare sau creditoare nregistrate n cursul lunii #perioadei+, totaluri
care se nscriu n Registrul-jurnal.
Contabilitatea analitica se poate tine fie direct pe aceste jurnale #pentru unele conturi+,
fie cu ajutorul altor formulare tipiate comune #fisa de cont analitic pentru valori
materiale, fisa de cont pentru operatiuni diverse etc.+ sau specifice, folosite n acest
scop.
.entru unele conturi, pe l!nga jurnalul privind operatiunile de credit se ntocmeste si
situatia privind operatiunile de debit.
nregistrarile n jurnale se fac n mod cronologic n tot cursul lunii #perioadei+ sau
numai la sf!rsitul lunii #perioadei+, fie direct pe baa documentelor justificative, fie pe
baa documentelor centraliatoare ntocmite pentru operatiunile aferente lunii
#perioadei+ respective, care sunt consemnate cronologic n acestea.
Cartea mare #cod (6-(-3+ este documentul de sistematiare contabila care cuprinde
toate conturile sintetice si reflecta e8istenta si miscarea tuturor elementelor de activ si de
pasiv, la un moment dat.
Cartea mare serveste la stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor conturilor sintetice si
sta la baa ntocmirii balantei de verificare a conturilor sintetice.
.entru stabilirea rulajelor, se preia n Cartea mare rulajul creditor din jurnalul contului
respectiv, iar rulajul debitor se stabileste prin totaliarea sumelor preluate din coloanele
de conturi corespondente ale jurnalelor.
-oldul debitor sau creditor al fiecarui cont se stabileste n functie de rulajele debitoare
si creditoare ale contului respectiv, tin!ndu-se seama de soldul de la nceputul anului,
care se nscrie pe r!ndul destinat n acest scop.
>alanta de verificare este documentul contabil utiliat pentru verificarea e8actitatii
nregistrarilor contabile si controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si cea
analitica, precum si principalul instrument pe baa caruia se ntocmesc situatiile
financiare.
>alanta de verificare a conturilor sintetice, precum si balantele de verificare ale
conturilor analitice se ntocmesc cel putin anual, la nc"eierea e8ercitiului financiar sau la
termenele de ntocmire a situatiilor financiare periodice, la alte perioade prevaute de
actele normative n vigoare, si ori de c!te ori se considera necesar.
n cadrul formei de nregistrare Mmaestru-sa"M, principalele registre si formulare care
se utilieaa sunt:
- Registrul-jurnal #cod (6-(-(+;
- Registrul-inventar #cod (6-(-%+;
- Cartea mare #sa" - cod (6-(-3'a+;
- >alanta de verificare.
Registrul-jurnal #cod (6-(-(+ se utilieaa pentru nregistrarea cronologica a tuturor
operatiunilor economico-financiare consemnate n documentele justificative, la fel ca n
caul formei de nregistrare Mpe jurnaleM.
n vederea nregistrarii n Registrul-jurnal, documentele justificative sunt supuse
prelucrarii contabile #sortare pe feluri de operatiuni, verificare, evaluare, contare+. ,aca
pentru acelasi fel de operatiuni e8ista mai multe documente justificative, acestea se
totalieaa cu ajutorul documentelor cumulative ntocmite fie pentru debitul, fie pentru
creditul contului care reflecta asemenea operatiuni.
.entru operatiunile care nu au la baa documente justificative se ntocmeste 4ota de
contabilitate #cod (6-&-%A+.
Cartea mare #sa" - cod (6-(-3'a+ este documentul de sistematiare a nregistrarilor
contabile n conturile sintetice.
nregistrarile n Cartea mare #sa"+ se fac pe baa documentelor justificative, a
documentelor cumulative si a notelor de contabilitate, cronologic, ilnic, lunar sau ori de
c!te ori este nevoie. nregistrarea n acest document, desc"is pentru fiecare cont
sintetic, este precedata de nregistrarea n Registrul-jurnal.
$a sf!rsitul lunii #perioadei+, pentru fiecare cont sintetic din Cartea mare #sa"+ se
stabilesc totaluri ale rulajului contului debitor sau creditor si ale conturilor corespondente.
Aotalurile sumelor conturilor corespondente trebuie sa fie egale cu rulajul debitor sau
creditor al contului respectiv.
Contabilitatea analitica se tine cu ajutorul formularelor comune #fisa de cont pentru
operatiuni diverse, fisa de cont analitic pentru valori materiale+ sau cu ajutorul
formularelor specifice folosite n acest scop.
>alanta de verificare se ntocmeste pe baa totalurilor preluate din Cartea mare #sa"+,
respectiv din fisele desc"ise distinct pentru fiecare cont sintetic.
.entru verificarea nregistrarilor n contabilitatea analitica se pot ntocmi balante de
verificare analitice. $a institutiile publice, balantele de verificare sintetice se ntocmesc
lunar, iar balantele de verificare analitice, cel mai t!riu la sf!rsitul trimestrului pentru
care se ntocmesc situatiile financiare.
n caul utiliarii formei de nregistrare combinata Mmaestru-sa" cu jurnaleM, pe l!nga
fomularele mentionate la forma de nregistrare Mmaestru-sa"M se utilieaa jurnalele
au8iliare specifice formei de nregistrare Mpe jurnaleM.
n Cartea mare #sa"+, pentru fiecare cont sintetic, totalurile lunare stabilite n jurnal se
nscriu at!t n coloana destinata rulajului debitor sau creditor, c!t si n coloanele
conturilor corespondente.
$a institutiile publice si persoanele juridice fara scop patrimonial se poate folosi forma
de nregistrare n contabilitate Mmaestru-sa" simplificatM. n acest ca, contabilitatea
sintetica se tine pe 5ise de cont pentru operatiuni diverse #cod (6-&-%% si (6-&-%%'a+,
desc"ise pentru fiecare cont sintetic n Cartea mare #sa"+, iar contabilitatea analitica se
tine pe fisele mentionate la forma de nregistrare Mmaestru-sa"M. Evidenta analitica a
creditelor bugetare, platilor de casa si a c"eltuielilor efective se tine cu ajutorul 5isei
pentru operatiuni bugetare #cod (6-&-%3+.
.rimariile comunale utilieaa urmatoarele registre de contabilitate;
- Registrul-inventar;
- Registru pentru evidenta mijloacelor fi8e;
- 5isa de cont analitic pentru valori materiale, sub forma de registru;
- Registru pentru evidenta veniturilor;
- Registru pentru evidenta c"eltuielilor si altor operatii.
Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Registrul Cartea mare se pastreaa n unitate
timp de (* ani de la data nc"eierii e8ercitiului financiar n cursul caruia au fost ntocmite,
iar n ca de pierdere, sustragere sau distrugere, trebuie reconstituite n termen de
ma8imum 3* de ile de la constatare.
:etodele de conducere a contabilitatii analitice a bunurilor
Contabilitatea analitica se tine cu ajutorul formularelor comune #fisa de cont pentru
operatiuni diverse, fisa de cont analitic pentru valori materiale+ sau cu ajutorul
formularelor specifice folosite n acest scop.
Contabilitatea analitica a bunurilor se poate tine pe baa uneia din urmatoarele
metode, operativ-contabila, cantitativ-valorica, global-valorica.
:etoda operativ-contabila se poate aplica pentru contabilitatea analitica a materiilor
prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar,
semifabricatelor, produselor finite, produselor reiduale, marfurilor si ambalajelor.
:etoda cantitativ-valorica se poate folosi pentru contabilitatea analitica a materiilor
prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar,
semifabricatelor, produselor finite, produselor reiduale, marfurilor, animalelor si
ambalajelor.
:etoda global-valorica se poate utilia pentru contabilitatea analitica a marfurilor si
ambalajelor din unitatile de desfacere cu amanuntul, rec"iitelor de birou, imprimatelor,
materialelor folosite la ambalare, materialelor de natura obiectelor de inventar,
ec"ipamentelor de protectie n folosinta, precum si altor categorii de bunuri.
:etoda operativ-contabila consta n tinerea, n cadrul fiecarei gestiuni, a evidentei
cantitative a bunurilor, pe feluri, cu ajutorul fiselor de magaie. n contabilitate, aceasta
metoda consta n tinerea evidentei valorice pe conturi de materiale, desfasurate valoric
pe gestiuni, iar n cadrul gestiunilor, pe grupe sau subgrupe de materiale, dupa ca.
Controlul e8actitatii nregistrarilor din evidenta gestiunilor si din contabilitate se
asigura prin evaluarea stocurilor cantitative, transcrise din fisele de magaie n registrul
stocurilor.
n metoda operativ-contabila se pot folosi urmatoarele formulare comune pe
economie:
- 5isa de magaie #cod (6-3-9 si (6-3-9'a, dupa ca+;
- 5isa de cont pentru operatiuni diverse #cod (6-&-%%+;
- >orderou de predare a documentelor #cod (6-3-/+;
- Registrul stocurilor #cod (6-3-((+.
5isele de magaie servesc pentru evidenta cantitativa, pe feluri de stocuri, la locul de
depoitare, iar n contabilitate, pentru controlul operatiunilor nregistrate de gestionar sau
persoana desemnata, pentru preluarea n registrul stocurilor a cantitatilor aflate n stoc,
precum si pentru calculul valorii bunurilor e8istente n stoc la sf!rsitul lunii #perioadei+, n
scopul confruntarii cu datele din contabilitatea sintetica.
$a gestiune, fisele de magaie se tin n ordinea n care sunt nscrise materialele n
registrul stocurilor. n aceste fise, cantitatile se nregistreaa ilnic de gestionar sau
persoana desemnata, pe baa documentelor de intrare #factura, avi de nsotire a marfii,
nota de receptie si constatare de diferente etc.+ si a documentelor de iesire #bon de
consum, fisa limita de consum, avi de nsotire a marfii, factura etc.+, poitie cu poitie.
Erorile constatate n evidenta gestiunilor se corecteaa n preenta persoanei care
raspunde de nregistrarile efectuate n fisele de magaie, iar abaterile de la regulile de
ntocmire si utiliare a documentelor se aduc la cunostinta conducatorului
compartimentului financiar-contabil sau a persoanei desemnate sa conduca
contabilitatea, dupa ca, pentru stabilirea masurilor care se impun.
-emnatura persoanei desemnate pentru evidenta stocurilor n fisele de magaie
constituie dovada verificarii nregistrarilor efectuate si preluarii documentelor de intrare si
de iesire a materialelor.
.reluarea documentelor privind miscarea stocurilor se face pe baa >orderoului de
predare a documentelor #cod (6-3-/+.
n contabilitate, documentele privind miscarea stocurilor se grupeaa pe gestiuni,
surse de aproviionare #de la furniori, din prelucrare la terti, consum intern etc.+ si, n
cadrul acestora, pe conturi de materiale si gestiuni, iar n cadrul gestiunilor, pe grupe sau
subgrupe de materiale, dupa ca.
=ntrarile sau iesirile de bunuri de natura stocurilor se nregistreaa n contabilitatea
sintetica si analitica, fie direct pe baa acestor documente, fie cu ajutorul unor situatii
ntocmite ilnic sau la alte perioade stabilite de unitate prin centraliarea datelor din
documentele privind miscarea stocurilor.
Verificarea nregistrarilor efectuate n conturile de stocuri si fisele de magaie se face
cu ajutorul Registrului stocurilor #cod (6-3-((+. n acest scop, n registrul stocurilor, la
sf!rsitul fiecarei luni #perioade+, se nscriu pe feluri de stocuri, grupate pe magaii
#depoite+, conturi, grupe, eventual subgrupe, stocurile cantitative din fisele de magaie,
se calculeaa valoarea cantitatilor aflate n stoc pe baa preturilor de nregistrare si se
totalieaa valoarea acestora pe pagini ale registrului stocurilor, pe subgrupe de
materiale, grupe de stocuri, conturi si magaii #depoite+.
n masura n care nu se constata diferente ntre valoarea cantitatilor n stoc din fisele
de magaie si soldurile conturilor de materiale din contabilitate, registrul stocurilor se
poate ntocmi trimestrial.
n caul n care se constata ca e8ista frecvente diferente ntre soldurile conturilor de
stocuri din registrul stocurilor si cele din contabilitate, provenind din nregistrarea
operatiunilor, evaluarea cantitatilor de stocuri din documentele de intrare si de iesire,
prelucrarea acestora etc., diferentele respective pot fi localiate printr-o noua
centraliare a intrarilor si iesirilor valorice de materiale, pe grupe sau feluri de materiale,
iar totalurile obtinute se confrunta cu datele din registrul stocurilor.
.entru produse finite si produse reiduale, metoda operativ-contabila se aplica n
acelasi mod ca si pentru stocuri de materii prime si materiale consumabile. n acest ca,
evidenta cantitativa pe feluri de produse se tine la magaie #depoit+ cu ajutorul fiselor
de magaie, iar evidenta valorica se tine n contabilitate cu ajutorul contului sintetic de
produse finite, desfasurat n analitic pe gestiuni, n care nregistrarile se fac pe baa
datelor obtinute prin centraliarea ilnica a documentelor de miscare a produselor
respective.
Verificarea nregistrarilor la sf!rsitul lunii #perioadei+ se face, de asemenea, cu ajutorul
registrului stocurilor n care se stabilesc soldurile pe feluri de produse finite si pe total
cont, prin transcrierea cantitatilor n stoc din fisele de magaie si evaluarea acestora pe
baa preturilor de nregistrare.
:etoda cantitativ-valorica pentru materii prime, materiale consumabile, materiale de
natura obiectelor de inventar n depoit, semifabricate, produse finite, produse reiduale,
marfuri, animale si ambalaje consta n tinerea evidentei cantitative pe feluri de stocuri n
cadrul fiecarei gestiuni, iar n contabilitate - a celei cantitativ-valorice. Conturile sintetice
care reflecta stocurile de valori materiale se desfasoara n analitic pe gestiuni.
Verificarea e8actitatii nregistrarilor din evidenta de la locurile de depoitare si din
contabilitate se efectueaa prin punctajul periodic dintre cantitatile operate n fisele de
magaie si cele din fisele de cont analitic din contabilitate.
n metoda cantitativ-valorica se pot folosi urmatoarele formulare comune pe
economie:
- 5isa de magaie #cod (6-3-9 si (6-3-9'a, dupa ca+;
- 5isa de cont analitic pentru valori materiale #cod (6-3-(*+;
- 5isa de cont pentru operatiuni diverse #cod (6-&-%%+;
- >orderou de predare a documentelor #cod (6-3-/+;
- >alanta analitica a valorilor materiale #cod (6-&-3*'c+.
Evidenta cantitativa a materialelor se tine la gestiune cu ajutorul fiselor de magaie,
care se tin n ordinea fiselor de cont analitic din contabilitate. n fisele de magaie,
nregistrarile se fac ilnic, de gestionar sau persoana desemnata, pe baa documentelor
de intrare si de iesire a materialelor. ,upa nregistrare, documentele respective se
predau la contabilitate pe baa de borderou. n contabilitate, documentele se
nregistreaa n fisele de cont analitic pentru valori materiale si se stabilesc stocurile si
soldurile, dupa ce n prealabil s-a verificat modul de emitere si completare a
documentelor privind miscarea materialelor. ,e asemenea, pe baa acelorasi
documente se ntocmesc situatiile centraliatoare privind intrarile si iesirile de materiale
pentru nregistrare n contabilitatea sintetica.
Controlul nregistrarilor din conturile sintetice si cele analitice ale stocurilor se asigura
cu ajutorul balantei de verificare analitice, ntocmita separat pentru fiecare cont de stoc.
n vederea ntocmirii balantei de verificare este necesar sa se efectuee controlul
asupra concordantei stocurilor scriptice din fisele de magaie cu cele din fisele de cont
analitic pentru valori materiale.
n caul institutiilor publice cu mai multe gestiuni distincte, precum si n caul
institutiilor care au subunitati cu una sau mai multe gestiuni, dar care nu au
compartimente proprii de contabilitate, contabilitatea analitica a stocurilor se poate
asigura, n cadrul compartimentului financiar-contabil al institutiei al carei conducator are
calitatea de ordonator de credite, cu ajutorul 5isei de evidenta a materialelor si a
materialelor de natura obiectelor de inventar pe locuri de folosinta #cod (6-3-)'a+ n locul
5isei de cont analitic pentru valori materiale #cod (6-3-(*+.
%%. :etoda cantitativ-valorica pentru evidenta analitica a produselor finite si produselor
reiduale se aplica n acelasi mod ca si pentru celelalte stocuri, cu urmatoarele
particularitati:
- at!t intrarile, c!t si iesirile valorice pot fi nregistrate n fisele de cont analitic pentru
stocuri numai lunar, prin nmultirea cantitatilor totale de produse finite si produse
reiduale cu preturile unitare respective, fara a mai fi necesara evaluarea cantitatilor de
produse n documente,
- pentru controlul nregistrarilor din contabilitatea sintetica si cea analitica a produselor
finite, n locul balantei de verificare se poate folosi registrul stocurilor.
:etoda global-valorica se aplica pentru evidenta marfurilor si ambalajelor aflate n
unitatile de desfacere cu amanuntul #magaine, restaurante, bufete etc.+, folosindu-se
formularul comun M5isa de cont pentru operatiuni diverseM #cod (6-&-%%+ si raportul de
gestiune, dupa ca.
.otrivit acestei metode, contabilitatea analitica a marfurilor si ambalajelor se tine
global-valoric, at!t la gestiune, c!t si n contabilitate, iar controlul concordantei
nregistrarilor din evidenta gestiunii si din contabilitate se efectueaa numai valoric la
perioade stabilite de unitate.
Raportul de gestiune se completeaa pe baa documentelor de intrare si de iesire a
marfurilor si ambalajelor si de depunere a numerarului din v!nare, iar n fisele valorice
#tinute pe gestiuni n cadrul conturilor de marfuri si ambalaje din contabilitate+,
nregistrarile se fac pe baa acelorasi documente.
-oldurile valorice ale marfurilor si ambalajelor aflate n gestiune se verifica pe baa
raportului de gestiune predat la contabilitate, sau cu ocaia inventarierii, dupa ca.
:etoda global-valorica se foloseste, de asemenea, pentru evidenta rec"iitelor de
birou, imprimatelor, materialelor destinate ambalarii, precum si la alte categorii de
bunuri. n acest ca, evidenta cantitativa se poate tine pe feluri de rec"iite, imprimate,
materiale pentru ambalare etc., la locurile de gestionare, cu ajutorul 5iselor de magaie
#cod (6-3-9+, care se completeaa de gestionar sau persoana desemnata.
Evidenta valorica a miscarilor se tine n contabilitate, pe gestiuni, n cadrul contului de
materiale consumabile, cu ajutorul 5iselor de cont pentru operatiuni diverse #cod (6-&-
%%+. nregistrarile n fisele de magaie se fac pe baa documentelor de intrare si de
iesire a materialelor consumabile respective si se preiau de catre contabilitatea
stocurilor, n prealabil fac!ndu-se verificarea nregistrarilor din fisele de magaie. .rin
centraliarea datelor din documentele respective se asigura nregistrarea acestora at!t
n fisele valorice pe gestiuni, c!t si n conturile sintetice de stocuri.
.entru materialele de natura obiectelor de inventar n folosinta se tine numai
evidenta cantitativa cu ajutorul formularului 5isa de evidenta a materialelor de natura
obiectelor de inventar n folosinta #cod (6-3-)+.
n contabilitate, evidenta valorica se tine cu ajutorul 5isei de cont pentru operatiuni
diverse #cod (6-&-%%+, pe sectii #locuri de munca, unitati etc.+, n care nregistrarile se fac
valoric n functie de intrari si iesiri #scoateri din u+.
,ocumentele ce se ntocmesc pentru darea n folosinta, n conditiile n care se
returneaa obiectul de inventar uat, nu se nregistreaa n evidenta magaiei
#depoitului+, dar se confrunta la sf!rsitul fiecarei luni cu procesele-verbale pentru
scoaterea din functiune a mijloacelor fi8e'de declasare a unor bunuri materiale si se
ane8eaa la acestea.
Controlul e8actitatii nregistrarilor se efectueaa la perioadele stabilite de unitate si cu
ocaia inventarierilor, evalu!ndu-se stocurile e8istente pe baa $istelor de inventariere
#cod (6-3-(%'a+ si confrunt!ndu-se soldul astfel obtinut cu soldul conturilor respective din
contabilitate.
Contabilitatea analitica a -,V-urilor speciale si A:C-urilor se tine la gestiunea de
-,V-uri si A:C-uri, cantitativ, pe persoanele sau comenile pentru care sunt destinate,
cu ajutorul 5isei de magaie #cod (6-3-9+, iar n contabilitate, global-valoric, la nivel de
produs.
Reconstituirea documentelor justificative si contabile pierdute, sustrase sau distruse
.entru a putea fi nregistrate n contabilitate, operatiunile economico-financiare
trebuie sa fie justificate cu documente originale, ntocmite sau reconstituite potrivit
preentelor norme.
0rice persoana care constata pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente
justificative sau contabile are obligatia sa ncunostintee, n scris, n termen de %6 de ore
de la constatare, conducatorul unitatii #administratorul unitatii, ordonatorul de credite sau
alta persoana care are obligatia gestionarii unitatii respective+.
n termen de cel mult 3 ile de la primirea comunicarii, conducatorul unitatii trebuie sa
nc"eie un proces-verbal, care sa cuprinda:
- datele de identificare a documentului disparut;
- numele si prenumele salariatului responsabil cu pastrarea documentului;
- data si mprejurarile n care s-a constatat lipsa documentului respectiv.
.rocesul-verbal se semneaa de catre:
- conducatorul unitatii;
- conducatorul compartimentului financiar-contabil al unitatii sau persoana
mputernicita sa ndeplineasca aceasta functie;
- salariatul responsabil cu pastrarea documentului si
- seful ierar"ic al salariatului responsabil cu pastrarea documentului, dupa ca.
-alariatul responsabil este obligat ca, odata cu semnarea procesului-verbal, sa dea o
declaratie scrisa asupra mprejurarilor n care a disparut documentul respectiv.
C!nd disparitia documentelor se datoreaa nsusi conducatorului unitatii, masurile
prevaute de preentele norme se iau de catre ceilalti membri ai consiliului de
administratie, dupa ca.
0ri de c!te ori pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor constituie
infractiune, se ncunostinteaa imediat organele de urmarire penala.
Reconstituirea documentelor se face pe baa unui Mdosar de reconstituireM, ntocmit
separat pentru fiecare ca.
,osarul de reconstituire trebuie sa contina toate lucrarile efectuate n legatura cu
constatarea si reconstituirea documentului disparut, si anume:
- sesiarea scrisa a persoanei care a constatat disparitia documentului;
- procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii si declaratia
salariatului respectiv;
- dovada sesiarii organelor de urmarire penala sau dovada sanctionarii disciplinare a
salariatului vinovat, dupa ca;
- dispoitia scrisa a conducatorului unitatii pentru reconstituirea documentului;
- o copie a documentului reconstituit.
n caul n care documentul disparut a fost emis de alta unitate, reconstituirea se va
face de unitatea emitenta, prin realiarea unei copii de pe documentul e8istent la
unitatea emitenta. n acest ca, unitatea emitenta va trimite unitatii solicitatoare, n
termen de cel mult (* ile de la primirea cererii, documentul reconstituit.
,ocumentele reconstituite vor purta n mod obligatoriu si viibil mentiunea
MREC04-A=A1=AM, cu specificarea numarului si datei dispoitiei pe baa careia s-a facut
reconstituirea.
,ocumentele reconstituite conform preentelor norme constituie baa legala pentru
efectuarea nregistrarilor n contabilitate.
4u se pot reconstitui documentele de c"eltuieli nenominale #bonuri, bilete de calatorie
nenominale etc.+ pierdute, sustrase sau distruse nainte de a fi nregistrate n
contabilitate. n acest ca, vinovatii de pierderea, sustragerea sau distrugerea
documentelor suporta paguba adusa unitatii, salariatilor sau altor unitati, sumele
respective recuper!ndu-se potrivit prevederilor legale.
.entru pagubele generate de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor se
stabilesc raspunderi materiale, care cuprind si eventualele c"eltuieli ocaionate de
reconstituirea documentelor respective.
2asirea ulterioara a documentelor originale, care au fost reconstituite, poate constitui
motiv de reviuire a sanctiunilor aplicate, n conditiile legii.
n caul gasirii ulterioare a originalului, documentul reconstituit se anuleaa pe baa
unui proces-verbal, si se pastreaa mpreuna cu procesul-verbal n dosarul de
reconstituire.
Conducatorii unitatilor vor lua masuri pentru asigurarea nregistrarii si evidentei
curente a tuturor lucrarilor ntocmite, primite sau e8pediate, stabilirea si evidenta
responsabililor de pastrarea acestora, evidenta tuturor reconstituirilor de documente,
precum si pentru pastrarea dosarelor de reconstituire, pe toata durata de pastrare a
documentului reconstituit.
Ar"ivarea si pastrarea registrelor si a documentelor justificative si contabile
.ersoanele prevaute la art. ( din $egea contabilitatii nr. 9%'())(, republicata, au
obligatia pastrarii n ar"iva lor a registrelor de contabilitate, a celorlaltor documente
contabile, precum si a documentelor justificative care stau la baa nregistrarii n
contabilitate.
.astrarea registrelor si a documentelor justificative si contabile se face la domiciliul
fiscal sau la sediile secundare, dupa ca.
Registrele si documentele justificative si contabile se pot ar"iva, n baa unor
contracte de prestari de servicii, cu titlul oneros, de catre alte persoane juridice rom!ne,
care dispun de conditii corespunatoare. si n acest ca, raspunderea privind ar"ivarea
documentelor financiar-contabile revine administratorului, ordonatorului de credite sau
altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii beneficiare.
1nitatea care a ncredintat documentele spre ar"ivare, respectiv unitatea beneficiara,
va nstiinta organul fiscal teritorial de care apartine despre aceasta situatie.
Cu ocaia controalelor efectuate de organele abilitate, persoanele juridice sunt
obligate, la cerere, sa preinte la domiciliul fiscal documentele solicitate.
0rganele de control ale :inisterului 5inantelor .ublice pot interice ar"ivarea
registrelor, a documentelor justificative si contabile si n alte locatii dec!t la domiciliul
fiscal sau la sediile secundare, daca considera ca acestea nu sunt pastrate
corespunator.
Aermenul de pastrare a registrelor si a documentelor justificative si contabile este de
(* ani cu ncepere de la data nc"eierii e8ercitiului financiar n cursul caruia au fost
ntocmite, cu e8ceptia statelor de salarii care se pastreaa timp de 7* de ani.
n ca de ncetare a activitatii, persoanele prevaute la art. ( din $egea contabilitatii
nr. 9%'())(, republicata, predau documentele la ar"ivele statului, n conformitate cu
prevederile legale n materie.
Ar"ivarea documentelor justificative si contabile se face n conformitate cu prevederile
legale si cu urmatoarele reguli generale:
- documentele se grupeaa n dosare, numerotate, snuruite si parafate;
- gruparea documentelor n dosare se face cronologic si sistematic, n cadrul fiecarui
e8ercitiu financiar la care se refera acestea. n caul fuiunii sau al lic"idarii societatii,
documentele aferente acestei perioade se ar"iveaa separat;
- dosarele contin!nd documente justificative si contabile se pastreaa n spatii
amenajate n acest scop, asigurate mpotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii,
dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor;
- evidenta documentelor la ar"iva se tine cu ajutorul Registrului de evidenta, potrivit
legii, n care sunt evidentiate dosarele si documentele intrate n ar"iva, precum si
miscarea acestora n decursul timpului.
Eliminarea din ar"iva a documentelor al caror termen legal de pastrare a e8pirat se
face de catre o comisie sub conducerea administratorului sau ordonatorului de credite,
dupa ca n aceasta situatie se ntocmeste un proces-verbal si se consemneaa
scaderea documentelor eliminate din Registrul de evidenta al ar"ivei.
Criteriile minimale privind programele informatice utiliate n activitatea financiara si
contabila
-istemul informatic de prelucrare automata a datelor la nivelul fiecarei unitati trebuie
sa asigure prelucrarea datelor nregistrate n contabilitate n conformitate cu normele
contabile aplicabile, controlul si pastrarea acestora pe suporturi te"nice.
$a elaborarea si adaptarea programelor informatice vor fi avute n vedere
urmatoarele:
a+ cuprinderea n procedurile de prelucrare, a reglementarilor n vigoare si a posibilitatii
de actualiare a acestor proceduri, n functie de modificarile intervenite n legislatie;
b+ cunoasterea adecvata a functiilor sistemului de prelucrare automata a datelor, de
catre personalul implicat si respectarea acestora;
c+ gestionarea pac"etelor de produse-program, asigurarea protectiei lor mpotriva unor
accese neautoriate, realiarea confidentialitatii datelor din sistemul informatic;
d+ stabilirea tipului de suport pentru pastrarea datelor de intrare, intermediare sau de
iesire;
e+ solutionarea eventualelor erori care pot sa apara n functionarea sistemului
informatic;
f+ verificarea completa sau prin sondaj a modului de functionare a procedurilor de
prelucrare prevaute de sistemul informatic;
g+ verificarea totala sau prin sondaj a operatiunilor economico-financiare nregistrate n
contabilitate, astfel nc!t acestea sa fie efectuate n concordanta stricta cu prevederile
actelor normative care le reglementeaa;
"+ verificarea prin teste de control a programului informatic utiliat.
-istemele informatice de prelucrare automata a datelor n domeniul financiar-contabil
trebuie sa raspunda la urmatoarele criterii considerate minimale:
a+ sa asigure concordanta stricta a reultatului prelucrarilor informatice cu prevederile
actelor normative care le reglementeaa;
b+ sa preciee tipul de suport care asigura prelucrarea datelor n conditii de siguranta;
c+ fiecare data nregistrata n contabilitate trebuie sa se regaseasca n continutul unui
document, la care sa poata avea acces at!t beneficiarii, c!t si organele de control;
d+ sa asigure listele operatiunilor efectuate n contabilitate pe baa de documente
justificative care sa fie numerotate n ordine cronologica, interic!ndu-se inserari,
intercalari, precum si orice eliminari sau adaugiri ulterioare;
e+ sa asigure reluarea automata n calcul a soldurilor conturilor obtinute anterior;
f+ sa asigure conservarea datelor pe o perioada de timp care sa respecte prevederile
$egii contabilitatii nr. 9%'())(, republicata;
g+ sa preciee procedurile si suportul magnetic e8tern de ar"ivare a produselor-
program, a datelor introduse, a situatiilor financiare sau a altor documente, cu
posibilitatea de reintegrare n sistem a datelor ar"ivate;
"+ sa nu permita inserari, modificari sau eliminari de date pentru o perioada nc"isa;
i+ sa asigure urmatoarele elemente constitutive ale nregistrarilor contabile:
- data efectuarii nregistrarii contabile a operatiunii;
- jurnalul de origine n care se regasesc nregistrarile contabile;
- numarul documentului justificativ sau contabil #atribuit de emitent+;
j+ sa asigure confidentialitatea si protectia informatiilor si a programelor prin parole,
cod de identificare pentru accesul la informatii,, copii de siguranta pentru programe si
informatii;
<+ sa asigure listari clare, inteligibile si complete, care sa contina urmatoarele elemente
de identificare, n antet sau pe fiecare pagina, dupa ca:
- tipul documentului sau al situatiei;
- denumirea unitatii;
- perioada la care se refera informatia;
- datarea listarilor;
- paginarea cronologica;
- preciarea programului informatic si a versiunii utiliate;
l+ sa asigure listarea ansamblului de situatii financiare si documente de sintea
necesare conducerii operative a unitatii;
m+ sa asigure respectarea continutului de informatii prevaut pentru formulare;
n+ sa permita, n orice moment, reconstituirea continutului conturilor, listelor si
informatiilor supuse verificarii; toate soldurile conturilor trebuie sa fie reultatul unei liste
de nregistrari si al unui sold anterior al acelui cont; fiecare nregistrare trebuie sa aiba la
baa elemente de identificare a datelor supuse prelucrarii;
o+ sa nu permita:
- desc"iderea a doua conturi cu acelasi simbol;
- modificarea simbolului de cont n caul n care au fost nregistrate date n acel cont;
- suprimarea unui cont n cursul e8ercitiului financiar curent sau aferent e8ercitiului
financiar precedent, daca acesta contine nregistrari sau sold;
- editarea a doua sau a mai multor documente de acelasi tip, cu acelasi numar si
continut diferit de informatii;
p+ sa permita suprimarea unui cont care nu are nregistrari pe parcursul a cel putin doi
ani #e8ercitii financiare+, n mod automat sau manual;
r+ sa prevada n documentatia produsului informatic modul de organiare si tipul
sistemului de prelucrare:
- monopost sau multipost;
- monosocietate sau multisocietate;
- retea de calculatoare;
- portabilitatea fisierelor de date;
s+ sa preciee tipul de organiare pentru culegerea datelor:
- preluari pe loturi cu control ulterior;
- preluari n timp real cu efectuarea controlului imediat;
- combinarea celor doua tipuri;
t+ sa permita culegerea unui numar nelimitat de nregistrari pentru operatiunile
contabile;
u+ sa posede documentatia te"nica de utiliare a programelor informatice necesara
e8ploatarii optime a acestora;
v+ sa respecte reglementarile n vigoare cu privire la securitatea datelor si fiabilitatea
sistemului informatic de prelucrare automata a datelor.
Elaboratorii de programe informatice au obligatia de a prevedea, prin contractele de
livrare a programelor informatice, claue privind ntretinerea si adaptarea produselor
livrate, precum si claue privind eliminarea posibilitatilor de modificare a procedurilor de
prelucrare automata a datelor de catre utiliatori.
1nitatile de informatica sau persoanele care efectueaa lucrari cu ajutorul sistemului
informatic de prelucrare automata a datelor poarta raspunderea prelucrarii cu e8actitate
a informatiilor din documente, iar beneficiarii raspund pentru e8actitatea si realitatea
datelor pe care le transmit pentru prelucrare.
1tiliatorul trebuie:
- sa se asigure de perenitatea documentatiei, a surselor n diferite versiuni ale
produsului-program, n caul disparitiei prestatorului de servicii sau a distribuitorului de
produse-program;
- sa organiee salvarea si ar"ivarea datelor, programelor sau produselor de
prelucrare, astfel nc!t informatiile sa poata fi reprocesate ulterior prin acelasi lant
informatic si n conditiile de e8ploatare reconstituite;
- sa detina la sediul sau, pe perioada neprescrisa, manualul de utiliare complet si
actualiat al fiecarui produs-program utiliat.
.e perioada neprescrisa se va organia o gestiune a versiunilor, modificarilor,
corecturilor si sc"imbarilor de sistem informatic, produse-program si sistem de calcul.
,aca unitatea, n cursul acestei perioade, a sc"imbat sistemul de calcul, respectiv de
prelucrare a datelor, trebuie sa se efectuee o reconciliere ntre datele ar"ivate si
versiunile noi ale produselor-program si ale ec"ipamentelor de calcul.
Ar"ivele pe suport magnetic trebuie MmprospatateM periodic pentru a le asigura
liibilitatea, respectiv accesibilitatea.
Responsabilitatile ce revin personalului unitatii cu privire la utiliarea sistemului
informatic de prelucrare automata a datelor se stabilesc prin regulamente interne.
Conditiile n care se pot ntocmi, edita si ar"iva electronic registrele, jurnalele si alte
documente financiar-contabile
,in punct de vedere al baei de date sa e8iste posibilitatea reconstituirii n orice
moment a continutului registrelor, jurnalelor si altor documente financiar-contabile.
Registrele, jurnalele si alte documente financiar-contabile, care se ar"iveaa pe
suport N0R: #Nrite 0nce Read :anK+, sa fie semnate de persoana care le
ntocmeste, n conformitate cu prevederile $egii nr. 677'%**( privind semnatura
electronica.
-a e8iste un plan de securitate al sistemului informatic, cuprin!nd masurile te"nice si
organiatorice care sa asigure urmatoarele cerinte minimale:
a+ confidentialitatea si integritatea comunicatiilor;
b+ confidentialitatea si nonrepudierea tranactiilor;
c+ confidentialitatea si integritatea datelor;
d+ mpiedicarea, detectarea si monitoriarea accesului neautoriat n sistem;
e+ restaurarea informatiilor gestionate de sistem n caul unor calamitati naturale,
evenimente impreviibile, prin:
- ar"ivarea datelor utili!nd te"nologia N0R: #Nrite 0nce Read :anK+, care sa
permita inscriptionarea o singura data si accesarea ori de c!te ori este nevoie a
informatiilor stocate;
- nregistrarea datelor din documentele financiar-contabile n timp real, n alt sistem de
calcul, cu aceleasi caracteristici, care sa fie amplasat ntr-o alta locatie.
-a se asigure listarea tuturor registrelor, jurnalelor si formularelor la cererea organelor
de control.
4omenclator
din (6'(%'%**6
.ublicat in :onitorul 0ficial, .artea = nr. %3bis din */'*('%**7
si modelele si normele de ntocmire si utiliare a registrelor si formularelor financiar-
contabile, comune pe economie, care nu au regim special de nseriere si numerotare

OPPPPQPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPQPPPPPPPPPPPPPPPPPPR
S S S Cod S
S4r. S ,enumirea formularului TPPPPPPPPQPPPPPPPPPU
Scrt.S S baa S variantaS
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S * S ( S % S 3 S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S=. RE2=-ARE$E ,E C04AA>=$=AAAE S S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S (.SRegistrul-jurnal S (6-(-( S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S %.SRegistrul-inventar S (6-(-% S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S 3.SRegistrul Cartea mare S (6-(-3 S S
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- Registrul Cartea mare #sa"+ S S (6-(-3'aS
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S==. :=B$0ACE 5=LE S S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S 6.SRegistrul numerelor de inventar S (6-%-( S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S 7.S5isa mijlocului fi8 S (6-%-% S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S &.S>on de miscare a mijloacelor fi8e S(6-%-3 AS S
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- .roces-verbal de scoatere din functiune a S S S
S S mijloacelor fi8e'de declasare a unor bunuri S S S
S S materiale S S(6-%-3'aAS
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S /.S.roces-verbal de receptie S (6-%-7 S S
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- .roces-verbal de receptie proviorie S S (6-%-7'aS
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- .roces-verbal de punere n functiune S S (6-%-7'bS
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S===. >141R= ,E 4AA1RA -A0C1R=$0R S S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S 9.S4ota de receptie si constatare de diferente S(6-3-(A S S
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- 4ota de receptie si constatare de diferente #pentru S S S
S S unitatile cu amanuntul+ S S(6-3-('aAS
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S ).S>on de primire n consignatie S (6-3-% S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S (*.S>on de predare, transfer, restituire S(6-3-3A S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S ((.S>on de consum S(6-3-6A S S
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- >on de consum #colectiv+ S S(6-3-6'aAS
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- 5isa limita de consum S S(6-3-6'bAS
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- $ista ilnica de alimente S S(6-3-6'dAS
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S (%.S,ispoitie de livrare S(6-3-7A S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S (3.S>orderou de predare a documentelor S (6-3-/ S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S (6.S5isa de magaie S (6-3-9 S S
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- 5isa de magaie #cu doua unitati de masura+ S S (6-3-9'aS

TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S (7.S5isa de evidenta a materialelor de natura obiectelor S S S
S Sde inventar n folosinta S (6-3-) S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S (&.SRegistrul stocurilor S(6-3-(( S S
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- Registrul stocurilor S S(6-3-(('aS
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S (/.S$ista de inventariere S(6-3-(% S(6-3-(%'bS
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- $ista de inventariere #pentru gestiuni global- S S S
S S valorice+ S S(6-3-(%'aS
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S=V. :=B$0ACE >W4EsA= s= ,EC04AWR= S S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S (9.SC"itanta pentru operatiuni n valuta S S (6-6-('aS
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S ().S.roces-verbal de plati S(6-6-3A S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S %*.S,ispoitie de plata-ncasare catre casierie S (6-6-6 S S
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- ,ispoitie de plata-ncasare catre casierie S S S
S S #colectiva+ S S (6-6-6'aS
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S %(.S>orderoul documentelor ac"itate cu cecuri de S S S
S Sdecontare S (6-6-& S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S %%.SRegistru de casa S(6-6-/A S S
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- Registru de casa S S(6-6-/'bAS
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- Registru de casa #n valuta+ S S(6-6-/'aAS
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- Registru de casa #n valuta+ S S(6-6-/'cAS
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S %3.S>orderou de ac"iitie S(6-6-(3 S S
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- >orderou de ac"iitie #alimentatie publica+ S S(6-6-(3'aS
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- >orderou de ac"iitie #de la producatori S S S
S S individuali+ S S(6-6-(3'bS
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S %6.S,econt pentru operatiuni n participatie S(6-6-(6 S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S SV. -A$AR== s= A$AE ,RE.A1R= ,E .ER-04A$ S S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S %7.S- -tat de salarii S S (6-7-('aS
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- -tat de salarii #fara elementele componente ale S S S
S S salariului total+ S S (6-7-('bS
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- -tat de salarii #fara elementele componente ale S S S
S S salariului total+ S S (6-7-('cS
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- -tat de salarii S S (6-7-('<S
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- $ista de avans c"eninal S S (6-7-('dS
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S %&.S0rdin de deplasare #delegatie+ S (6-7-6 S S
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- 0rdin de deplasare #delegatie+ n strainatate S S S
S S #transporturi internationale+ S S (6-7-6'aS
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S %/.S,econt de c"eltuieli #pentru deplasari e8terne+ S (6-7-7 S S
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- ,econt de c"eltuieli valutare #transporturi S S S
S S internationale+ S S (6-7-7'aS
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S SV=. C04AA>=$=AAAEA 2E4ERA$W S S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S %9.S4ota de debitare-creditare S(6-&-(A S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S %).S4ota de contabilitate S(6-&-%A S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S 3*.SE8tras de cont S (6-&-3 S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S 3(.SBurnal privind operatiunile de casa si banca S (6-&-7 S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S 3%.SBurnal privind decontarile cu furniorii S (6-&-& S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S 33.S-ituatia ncasarii-ac"itarii facturilor S (6-&-/ S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S 36.SBurnal privind consumurile si alte iesiri de stocuri S (6-&-9 S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S 37.SBurnal privind salariile, contributia pentru asigurariS(6-&-(* S S
S Ssociale, protectia sociala a somerilor si asigurari S S S
S Ssociale de sanatate S S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S 3&.S>orderou de primire a obiectelor n consignatie S(6-&-(6 S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S 3/.S>orderou de iesire a obiectelor din consignatie S(6-&-(7 S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S 39.SBurnal privind operatiuni diverse #pentru conturi S S S
S Ssintetice+ S(6-&-(/ S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S 3).S5isa de cont analitic pentru c"eltuieli efective de S S S
S Sproductie S(6-&-%( S S
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- 5isa de cont analitic pentru c"eltuieli S S(6-&-%('aS
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S 6*.S5isa de cont pentru operatiuni diverse S(6-&-%% S S
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- 5isa de cont pentru operatiuni diverse #n valuta siS S S
S S n lei+ S S(6-&-%%'aS
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S 6(.S5isa pentru operatiuni bugetare S(6-&-%3 S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S 6%.S,ocument cumulativ S(6-&-%6 S S
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- ,ocument cumulativ S S(6-&-%6'bS
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S 63.S>alanta de verificare #cu patru egalitati+ S(6-&-3* S S
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- >alanta de verificare #cu patru egalitati+ S S(6-&-3*'AS
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- >alanta de verificare #cu cinci egalitati+ S S(6-&-3*'aS
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- >alanta de verificare #cu sase egalitati+ S S(6-&-3*'bS
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- >alanta analitica a stocurilor S S(6-&-3*'cS
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S SV==. A$AE -1>ACA=V=AWX= S S S
TPPPPVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPVPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S 66.S,eciie de imputare S (6-9-% S S
S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
VPPPPPPPPVPPPPPPPPPU
S S- Angajament de plata S S (6-9-%'aS
YPPPPZPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPZPPPPPPPPZPPPPPPPPP[


2R1.A =
Registrele de contabilitate
RE2=-AR1$ - B1R4A$ #Cod (6-(-(+
(. -erveste ca document contabil obligatoriu de nregistrare cronologica si sistematica
a modificarii elementelor de activ si de pasiv ale unitatii.
%. -e ntocmeste de catre persoanele prevaute la art. ( din $egea contabilitatii nr.
9%'())(, republicata, ntr-un singur e8emplar, dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat
si nregistrat n evidenta unitatii.