Sunteți pe pagina 1din 20

Statistica - exercit ii

Stefan Balint, Tanasie Loredana


1 Not iuni de baza
Exercit iu 1.1. Presupunet i ca lucrat i pentru o rma de sondare a opiniei publice si dorit i
sa estimat i proport ia cetat enilor care, n eventualitatea organizarii de alegeri astazi, ar
vota cu partidul de guvern amant. denit i populat ia statistica pe care o esantionat i. Dar
daca v-ar interesa sa estimat i proport ia cetat enilor care, la viitoarele alegeri ar vota cu
partidul de guvernam ant, care ar populat ia statistica?
Exercit iu 1.2. O companie de asigurari doreste sa determine proport ia medicilor care
au fost implicat i n ultimul an n una sau mai multe act iuni judiciare de rele practici.
Compania selecteaza ntampl ator n ultimul an una sau mai multe act iuni judiciare de
rele practici. Compania selecteaza nt amplator 500 de medici care au practicat n ultimul
an si determina proport ia. Identicat i populat ia de interes.
Exercit iu 1.3. Un cercetator este interesat sa compare salariul de ncadrare pentru
barbat ii si femeile care au un loc de munca imediat dupa absolvirea facultat ii. Sunt
cercetat i 100 de barbat i si 100 de femei.
Exercit iu 1.4. Identicat i trei tipuri diferite de variabile statistice ce pot colectate
pentru a reecta popularitatea a cinci publicat ii periodice similare.
Exercit iu 1.5. Pentru urmatoarele cazuri, precizat i populat ia statistica si identicat i
variabila studiata:
a) timpiii de execut ie, n secunde a 400 de programe n Java;
b) absenteismul (n zile al angajat ilor);
b) profesia a 200 de salariat i;
d) num arul copiilor a 2000 de familii;
Exercit iu 1.6. Clasicat i urmatoarele grupuri ca populat ie sau esantion:
- toate persoanele de peste 18 ani din Romania;
- un grup de persoane din judet ul Alba;
- toate persoanele din judet ul Cal arasi;
1
- 2 kg de mere;
- toate merele din recolta acestui an;
- cateva primarii din judet ul Timis;
- 500 de gospodarii din Romania;
- o galeat a de apa dintr-o fant n a.
Pentru ecare populat ie denita anterior dat i un exemplu de esantion.
Exercit iu 1.7. Clasicat i urmatoarele variabile n variabile calitative si cantitative:
- Numarul de persoane dintr-o gospodarie;
- Statutul marital al unei persoane;
- Numarul de student i dintr-o grupa care vin la seminar;
- Culoarea masinilor;
- Lungimea sariturii unei broaste;
- Culoarea ochilor;
- Chiria platit a de chiriasi;
- Suprafat a locuibila ntr-un apartament;
- Veniturile pensionarilor din Bucuresti;
- Coecient ii de inteligent a a copiilor din Scoala Generala Nr. 30, Timisoara;
- Durata unei greve;
- Orientarea politica a persoanelor adulte.
2
2 Determinarea frecvent ei si gruparea datelor.
Prezentarea datelor.
Parametrii si statistici ai tendint ei centrale
Exercit iu 2.1. O rma este interesata de timpul mediu al convorbirilor telefonice si
de distribut ia acestor timpi fat a de timpul mediu (dispersia) pe durata a 40 convorbiri
telefonice consecutive. Timpii s-au rotunjit n minute s-a obt inut urmatorul set de date:
4, 6, 4, 4, 7, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 4, 9, 8, 11, 12, 3, 2, 1, 1, 3, 9, 4, 5, 7, 7, 9, 10, 10, 1, 2, 2, 3,
11, 12, 10, 1, 1, 3, 4. Care este seria de distribut ie? Sa se realizeze diagrama cerc? Care
sunt parametrii tendint ei centrale?
Exercit iu 2.2. Consideram urmatoarea serie de distribut ie cu date grupate:
x f
x
3-5 2
6-8 10
9-11 12
12-14 9
15-17 7
a) Sa se realizeze histograma;
b) Calculat i media, intervalul median si intervalul modal.
Exercit iu 2.3. Notele obt inute de 40 de student i sunt urmatoarele:
8; 10; 4; 9; 6; 8; 10; 7; 8; 3;
9; 6; 5; 4; 8; 7; 10; 9; 6; 5;
4; 3; 6; 9; 10; 8; 7; 7; 7; 6;
5; 5; 6; 7; 9; 10; 7; 6; 3; 4;
1) Sa se prezinte datele sub forma unui tabel statistic;
2) Sa se reprezinte grac datele;
3) Sa se grupeze datele pe 4 intervale;
4) Sa se calculeze frecvent ele cumulate crescator;
5) Sa se reprezinte seria de date.
Exercit iu 2.4. Se dau num arul de ani de pensie pentru 15 pensionari:
5 6 3 6 11 7 9 10 2 4 10 6 2 1 5
Sa se calculeze modul si mediana pentru aceste date. Sa se com pare aceste valori si sa
se precizeze care este cea mai potrivita pentru a masura tendint a central a a datelor.
3
Exercit iu 2.5. Un analist nanciar al unei rme este interesat n a determina salariul
mediu acordat angajat ilor a 4 liale ale rmei. Pentru aceasta el culege datele privind
salariul mediu pe ecare liala si fondurile de salarizare.
Filiala Salariul mediu n liala Fondul de salarizare
(mii U.M.) (milioane U.M.)
1 540 45,90
2 620 33,48
3 480 16,80
4 700 19,60
Care este salariul mediu al unui salariat?
Exercit iu 2.6. Au fost nregistrate numarul de ore petrecute de student i cu nv at atul:
Numar ore Numar student i
0-3 17
4-7 23
8-11 15
12-15 11
16-19 8
20-23 6
Sa se calculeze numarul mediu de ore petrecut de un student cu nvat atul.
Exercit iu 2.7.

Intr-o scoala promovabilitatea elevilor a crescut astfel n perioada 1995-
2006: n perioada 1995-1998 a crescut de 1.05 ori, n perioada 1999-2002 a crescut de
1.078 ori, iar n perioada 2003-2006 a crescut de 1.098 ori. Care este valoarea medie a
cresterii promovabilitat ii?
4
3 Parametrii si statistici ai dispersiei.
Parametrii si statistici factoriali ai variantei
Exercit iu 3.1. Consideram urmatorul set de date: 5,-7,2,0,-9,16,10,7. sa se calculeze:
a) media aritmetica si patratic a, mediana, modul;
b) deviat ia medie absoluta a setului de date;
c) Variant a si abaterea standard a setului de date; item[d)] Coecientul de variat ie.
Exercit iu 3.2. Consideram urmatoarea serie de distribut ie cu frecvent e:
x f
0 1
1 3
2 8
3 5
4 3
a) Calculat i 3 parametrii ai tendint ei centrale;
b) Determinat i variant a si abaterea standard a setului de date; item[d)] Care este
coecientul de variat ie?
Exercit iu 3.3. Consideram urmatoarele valori:
19, 13, 20, 22, 19, 17
9, 10, 19, 13, 23, 15
22, 14, 18, 21, 20, 18
9, 15, 13, 10, 17, 19
Grupat i datele, iar apoi calculat i coecientul de variat ie.
Exercit iu 3.4. Au fost nregistrate numarul de ore petrecute de student i cu nv at atul:
Numar ore Numar student i
0-3 17
4-7 23
8-11 15
12-15 11
16-19 8
20-23 6
Sa se calculeze
a) media aritmetica si patratic a, mediana, modul;
5
b) deviat ia medie absoluta a setului de date;
c) Variant a si abaterea standard a setului de date; item[d)] Coecientul de variat ie.
Exercit iu 3.5. Persoanele unei rme sunt mpart ite n trei grupe n funct ie de n alt ime.
Se cunosc urmatoarele date
Grupa A Grupa B Grupa C

Inalt imea medie a grupei (cm) 175 171 180


Numarul de persoane 45 40 30
Care este variant a mediilor de grupa fat a de media generala?
Exercit iu 3.6. Se da o selectie de 150 de numere x
1
; x
2
; . . . ; x
150
cu Aceste numere se
grupeaza n 8 intervale [80; 86]; [87; 93]; . . . ; de lungime 6 unitat i. Ele se repartizeaza n
aceste intervale dupa cum urmeaza: n primul interval avem 2 numere (n
1
= 2), n al
doilea 23 de numere (n
2
= 23), n
3
= 22, n
4
= 65, n
5
= 20, n
6
= 10, n
7
= 0, n
8
= 8. Sa se
calculeze variant a ecarei grupe, media variant elor de grupa, variant a mediilor de grupa
fat a de media generala si variant a totala.
6
4 Parametrii si statistici ai pozitiei
Exercit iu 4.1. Se considera urmatoarea serie statistica ce prezint a nivelul de hemoglobina
n sange pentru 60 de persoane presupuse san atoase. Valorile sunt date atat pentru barbat i
cat si pentru femei (valorile pentru femei sunt marcate cu un asterisc n dreapta).
105* 110* 112* 112* 118* 119* 120* 120* 125* 126*
127* 128* 130* 132* 133* 134* 135* 138* 138* 138*
138* 141 142* 144 145* 146 148* 148* 148 149
150* 150 151* 151 153 153 153 154* 154* 154
155 156 156 158* 160 160 160 160 163 164 164
165 166 168 168 170 172 172 176 179 141
a) Scriet i serile de distribut ie cu frecvent e pentru femei si pentru barbat i;
b) Determinat i pentru acre dintre serii media aritmedtica si variant a;
c) Calculat i quantilele.
d) Care este scorul standard?
Exercit iu 4.2. Se considera urmatoarea serie de distribut ie cu grupare:
Vechimea muncitoriloe Numar muncitori
4,5 3
10,5 4
16,5 6
22,5 5
28,5 2
Determinat i quantilele si scorul standard.
Exercit iu 4.3. Determinat i quantilele centilele C
2
0 si C
5
0 pentryu urmatoarea serie de
distribut ie cu grupare.
10-15 15
16-20 30
22-27 40
28-33 50
34-39 20
40-45 5
Exercit iu 4.4. Se considera populat ia de la care se pot obt ine urmatoarele date statistice
distincte: {0, 3, 6, 9}.
a) Cate esantioane de 2 elemente se pot forma?
b) Care este seria de distribut ie a mediei acestor esantioane?
c) Reprezentatt i grac diagrama coloana.
7
5 Teorema de limita centrala
Exercit iu 5.1. Se considera populat ia de la care se pot obt ine urmatoarele date statistice
distincte: {4, 8, 12}.
a) Cate esantioane de 2 elemente se pot forma?
b) Care este seria de distribut ie a mediei acestor esantioane?
c) Reprezentatt i grac diagrama coloana.
d) Vericat i validitatea Teoremei limita central a.
Exercit iu 5.2.

Inalt imea copiilor dintr-o gradinit a consideram ca este o variabil a dis-
tribuita aproximativ normal de medie: = 39 si abatere standard 2.
a) Daca se ia un copil la ntamplare care este probabilitatea ca nalt imea lui sa e ntre
38 si 40 de inch?
b) Care este probabilitatea ca media n alt imii unei clase de 30 de copii sa e ntre 30
si 40 inch?
c) Daca se ia un copil la nt mplare care este probabilitatea ca nalt imea copilului sa
e mai mare decat 40?
d) Dar probabilitatea ca media nalt imilor copiilor dintr-o clasa de 30 de copii sa e
mai mare decat 40?
Exercit iu 5.3. Pentru o populat ie se cunoaste media = 500 si deviat ia standard = 30.
Se extrag aleator mai multe esantioane de dimensiune 36.
a) Ce valoare are media tuturor esantioanelor extrase?
b) Calculat i deviat ia standard a tuturor esantioanelor extrase.
c) Ce distribut ie urmeaza media acestor esantioane?
Exercit iu 5.4. Consideram 36 de date selectate dintr-o populat ie distribuita normal de
medie 50 si deviat ie standard 10.
a) Care este probabilitatea ca media datelor sa e n intervalul 45 si 55?
b) Care este probabilitatea ca media sa e mai mare decat 48?
8
6 Vericarea ipotezelor statistice: varianta clasica
Exercit iu 6.1. O uzina a cumparat un lot de cabluri metalice destinate sa sust in a
nc arcaturi grele. Fabricantul de cabluri a armat ca nc arc atura medie ce provoac a
ruperea acestor cabluri este de 8000 kg. Uzina a efectuat un test pe 6 cabluri si a
constatat o ncarc atur a medie de rupere egala cu 7750 de kg si o abatere standard de
145 kg. Uzina doreste sa stie daca depune plangere contra fabricantului, poate castiga
procesul cu o probabilitate de 99%?
Exercit iu 6.2. Pentru a determina nivelul mediu de plumb din apa potabila a unei zone
puternic industrializate se fac determinari n 144 de zile alese aleator.

In urma testelor s-a obt inut o medie de x = 36 de unitat i de plumb/100 ml apa, iar
abaterea medie patratic a s = 15 unitat i plumb/100 ml apa.
Sa se determine un interval de ncredere de 95% pentru valoarea medie a nivelului de
plumb/100 ml apa.
Exercit iu 6.3. O masina produce ole de sticla. Pentru 53 de ole s-a observat o durata
medie de viat a de x = 830 de ore. Presupunem ca durata de viat a a unei ole urmeaza
o lege normala, iar variant a este = 415. Directorul rmei arma ca durata de viat a a
olelor este x = 850 de ore. Are el dreptate la nivelul de semnicat ie = 0, 05?
Exercit iu 6.4. Nivelul de glicemie al unei populat ii adulte este presupusa distribuita
dupa o lege normala de dispersie = 0, 80 g/l de sange.Se considera un esantion de
12 persoane ale acestei populat ii si se masoar a nivelul de glicemie la ecare. Se gasesc
urmatoarele rezultate:
0, 6 0, 9 0, 74 0, 96 0, 85 1, 05 0, 8 0, 93 1, 17 0, 70 0, 84 0, 75
La un nivel de semnicat ie de = 0, 05 nivelul mediu al glicemiei x este compatibil cu
nivelul mediu al glicemiei ?
Exercit iu 6.5. Se presupune ca nc arc atura suportata de placile de tabla este o variabil a
aleatoare de medie si abatere medie patratic a .

In condit iile date, s-au testat 50 de
placi de tabla, media si abaterea observate sunt x = 320, iar abaterea medie patratica
este s = 35.
Cate placi de tabla trebuie testate pentru ca intervalul de ncredere al ncarc aturii medii
sa e determinat cu o amplitudine de 10 kg la nivelul de semnicat ie = 0, 005?
Exercit iu 6.6.

In exemplele urmatoare vericat i daca se poate accepta ipoteza nul a, la
9
nivelul de semnicat ie = 0, 05
a) H
0
: = 100 n = 64, x = 105,
2
= 40
H
a
: > 100
b) H
0
: = 100 n = 60, x = 110,
2
= 20
H
a
: > 100
c) H
0
: = 90 n = 25, x = 84,
2
= 30
H
a
: < 90
d) H
0
: = 90 n = 36, x = 80,
2
= 40
H
a
: < 90
e) H
0
: = 100 n = 25, x = 95,
2
= 20
H
a
: = 100
f) H
0
: = 100 n = 36, x = 105,
2
= 30
H
a
: = 100
10
7 Vericarea ipotezelor statistice: varianta proba-
bilista
Exercit iu 7.1. Calculat i p-valorile n urmatoarele cazuri:
a) H
0
: = 10 z

= 1, 48
H
a
: > 10
b) H
0
: = 105 z

= 0, 85
H
a
: < 105
c) H
0
: = 13, 4 z

= 1, 17
H
a
: = 13, 4
d) H
0
: = 8, 56 z

= 2, 11
H
a
: < 8, 56
e) H
0
: = 110 z

= 0, 93
H
a
: = 110
f) H
0
: = 54, 2 z

= 0, 46
H
a
: > 54, 2
Exercit iu 7.2. P-valoarea calculata a unei statistici observate este P = 0, 084. Care este
decizia privind ipoteza nul a?
a) daca nivelul de semnicat ie xat este = 0, 05;
b) daca nivelul de semnicat ie xat este = 0, 10.
Exercit iu 7.3. Un economist pretinde ca atunci cand media Dow-Jones creste, volumul
act iunilor vandute la bursa din New-York tinde sa creasca.

In ultimii doi ani media
volumului zilnic de act iuni vandute este de 21, 5 milioane si are o deviat ie standard de
2, 5 milioane.
Un esantion aleator de 64 zile n care media Dow-Jones a crescut a fost selectat si s-a
calculat media volumului zilnic. Media esantionului a fost de 22 milioane. Calculat i p
valoarea pentru vericarea acestei ipoteze statistice.
11
8 Inferent a statistica privind media populat iei
Exercit iu 8.1. Limita legala a nivelului de poluant X n deseurile unei uzine este 5
mg/kg. Se efectueaza o vericare pe 10 probe de 1 kg si se obt in urmatoarele valori x
i
pentru nivelul de poluant:
8 9 1 3 5 10 2 6 3 9
Admitem ca X urmeaza o lege normala. Vericat i daca uzina respecta condit iile legale la
nivelul de ncredere de 95%.
Exercit iu 8.2. 16 determinari ale procentului de apa dintr-o solut ie au condus la
x = 0, 822% si s = 0, 02%. Sa se verice ipoteza H
0
: = 0, 9&, fat a de ipoteza
H
a
:= < 0, 9% la un prag de semnicat ie de 0, 05.
Exercit iu 8.3. O companie are un sistem de computere care proceseaza 1200 de facturi
pe ora. S-a testat un nou sistem care n 40 de ore a procesat n medie 1260 de facturi/ora
cu o deviat ie standard de 215. Vericat i daca noul sistem este mai bun. ( la un prag de
semnicat ie = 0, 01).
Exercit iu 8.4. S-a facut un studiu pentru a verica daca se poate accepta ipoteza ca o
scrisoare trimisa dintr-o localitate n alta face n medie 3 zile. Pentru un esantion de 54
de scrisori s-au obt inut urmatoarele date:
zile 1 2 3 4 5 6 8 9
frecvent e 2 6 19 15 6 4 1 1
Se poate accepta ipoteza ca media este 3 zile la un prag de semnicat ie = 0, 05?
(Rezolvat i problema folosind metoda clasica si metoda probabilista)
Exercit iu 8.5.

In exemplele urmatoare vericat i daca se poate accepta ipoteza nul a, la
nivelul de semnicat ie = 0, 05, calculand n ecare caz si p-valoarea:
a) H
0
: = 100 n = 64, x = 105, s
2
= 40
H
a
: > 100
b) H
0
: = 100 n = 60, x = 110, s
2
= 20
H
a
: > 100
c) H
0
: = 90 n = 25, x = 84, s
2
= 30
H
a
: < 90
d) H
0
: = 90 n = 36, x = 80, s
2
= 40
H
a
: < 90
e) H
0
: = 100 n = 25, x = 95, s
2
= 20
H
a
: = 100
f) H
0
: = 100 n = 36, x = 105, s
2
= 30
H
a
: = 100
12
9 Inferent a statistica asupra variant ei si estimarea
variant ei
Exercit iu 9.1. Un vanz ator de vin se intereseaz a de cantitatea de vin dintr-o sticla. El
se ntreaba daca cont inutul mediu nu este inferior cont inutului legal de 75cl.

In acest scop
masoara cont inutul a 10 sticle luate la nt mplare si obt ine valorile urmatoare:
73, 2 72, 6 74, 5 75, 0 75, 0 73, 7 , 74, 1 , 75, 1 74, 8 74, 0
a) Presupunand normalitatea distribut iei cont inutului sticlelor, se punentrebarea daca
cont inutul mediu este mai mic decat 75 cl, la nivelul de semnicat ie de 0, 05?
b) Daca
2
este variant a distribut iei cont inutului sticlelor, testat i ipoteza H
0
:
2
= 1.
Exercit iu 9.2. Un cercetator vrea sa studieze valoarea cheltuielilor sapt amanale ale
student ilor de la Universitatea din Geneva. La un esantion aleator de 20 de student i
obt ine raspunsurile:
120 150 180 200 130 150 170 160 190 100
125 145 175 200 120 130 135 165 150 180
Poate sa traga concluzia ca abaterea standard e superioara lui 25?
13
10 Generalitat i despre corelat ie
Exercit iu 10.1. Consideram urmatorul tabel de date:
x y
1
y
2
y
3
2 4 8 2
3 5 7 4
3 5 7 5
4 5 8 7
4 7 7 4
5 7 5 3
5 8 4 2
6 8 4 1
6 8 5 1
6 8 4.5 3
7 9 4 4
7 9 3 7
7 10 3 8
8 9 2 9
8 10 3 9
a) Calculat i coecientul de corelat ie folosind denit ia si formula alternativa de calcul
pentru seriile x si y
1
, x si y
2
, x si y
3
.
b) Desenat i diagrama de mpr astiere si precizat i tipurile de corelat ii existente n cele
trei cazuri prezentate la punctul a).
Exercit iu 10.2. Pentru seturile de date care urmeaza:
1) calculat i coecientul de regresie liniara (pentru seriile x si y
1
, x si y
2
, x si y
3
n
ecare din cele doua cazuri);
2) precizat i daca exista sau nu corelat ie liniara (pentru ecare din cazurile prezentate
anterior).
14
Cazul 1.
C x y
1
y
2
y
3
2 5 5 2
3 5 5 4
3 5 7 5
4 5 5 7
4 7 7 4
5 7 7 3
5 8 4 2
6 8 6 1
6 8 9 1
6 8 8 3
7 9 7 4
7 9 9 7
7 10 10 8
8 8 8 9
8 11 9 9
Cazul 2.
x y
1
y
2
y
3
2 5 5 2
3 5 5 4
3 5 7 5
4 5 5 7
4 7 7 4
5 7 7 3
5 8 4 2
6 8 6 1
6 8 9 1
6 8 8 3
7 9 7 4
7 9 9 7
7 10 10 8
8 8 8 9
8 11 9 9
8 9 9 2
9 10 7 4
10 10 10 8
10 10 9 7
9 10 8 8
15
11 Analiza de corelat ie liniara
Exercit iu 11.1. Explicat i de ce

(x x) = 0 si

(y y) = 0.
Exercit iu 11.2.
a) Construt i diagrama de mprastiere pentru datele din urmatorul tabel:
x 1 1 3 3 5 5 7 7 9 9
y 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
b) Calculat i covariant a.
c) Calculat i s
x
si s
y
.
d) Calculat i r folosind denit ia.
e) Calculat i r folosind formula de calcul practic.
f) Daca exista o depedent a liniara ntre x si y determinat i ecuat ia dreptei de regresie.
Exercit iu 11.3.
a) Calculat i covariant a n cazul setului de date:
x 20 30 60 80 110 120
y 10 50 30 20 60 10
b) Calculat i deviat iile standard ale celor sase valori ale lui x si ale celor sase valori ale
lui y.
c) Calculat i coecientul de corelat ie liniar r pentru tabelul de date
considerat.
d) Comparat i acest rezultat cu cel gasit n cazul tabelului de date
considerat la nceput.
e) Daca exista o depedent a liniara ntre x si y determinat i ecuat ia dreptei de regresie.
Exercit iu 11.4. Se considera urmatorul tabel de date bidimensionale:
x 0 1 1 2 3 4 5 6 6 6 7
y 6 6 7 4 5 2 3 0 1 1
a) Determinat i diagrama de mprastiere .
b) Calculat i covariant a.
c) Calculat i s
x
si s
y
.
d) Calculat i r folosind denit ia.
e) Calculat i r folosind formula de calcul practic.
f) Daca exista o depedent a liniara ntre x si y determinat i ecuat ia dreptei de regresie.
16
12 Inferent a privind coecientul de corelat ie liniara
Exercit iu 12.1.
a) Un esantion de 20 de date bidimensionale are un coecient de corelat ie liniar
r = 0, 43. Este acesta sucient pentru a respinge ipoteza nul a H
0
: = 0 n
favoarea unei alternative bilaterale la nivel de semnicat ie = 0, 10?
b) Un esantion de 18 date bidimensionale are un coecient de corelat ie liniar r = 0, 50.
Este acesta sucient pentru a sust ine ca la nivelul de semnicat ie = 0, 10
coecientul de corelat ie a populat iei este negativ?
c) Un esantion de 10 date bidimensionale are un coecient de corelat ie liniar r = , 067.
Este aceasta sucient pentru a sust ine ca la nivelul de semnicat ie = 0, 05? (
este nenul)
d) Valoarea r = 0, 24 este ea semnicativa pentru a arata ca > 0 la nivelul de
semnicat ie = 0, 05 n cazul unui esantion de marime 62.
17
13 Regresie liniara
Exercit iu 13.1. Pentru doi hamali ce si desfasoara activitatea n Gara de Nord, se
cunosc datele de mai jos cu privire la num arul de bagaje transportate pe parcursul a cinci
zile de lucru:
Ziua Numar bagaje transportate Numar bagaje transportate
de primul hamal de al doilea hamal
1 30 35
2 32 32
3 31 29
4 35 28
5 40 26
Se cere:
1) Sa se reprezinte diagrama de mprastiere pentru cele doua seturi de date.
2) Sa se masoare coecientul de variat ie pentru ecare variabil a.
3)

In ipoteza legaturii liniare determinat i parametrii dreptei de regresie.
4) Sa se calculeze coecientul de corelat ie liniara ntre cele doua variabile.
Exercit iu 13.2. Se dau datele privind pulsul si temperatura pentru zece pacient i:
Pacienti Pulsul Temperatura
1 75 38,2
2 80 37,5
3 70 36,5
4 90 38,3
5 75 37,1
6 85 38
7 80 37,6
8 90 38,5
9 100 39,4
10 95 38,9
a) Calculat i coecientul de corelat ie liniara.
b) Determinat i parametrii dreptei de regresie.
18
14 Analiza de regresie liniara
Exercit iu 14.1.
a) Sa se determine diagrama de mpr astiere si dreapta de regresie
y = b
0
+ b
1
x n cazul tabelului de date:
x 1 1 3 3 5 5 7 7 9 9
y 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
b) Sa se determine ordonatele y ale punctelor de pe linia de regresie av and abscisele:
x = 1, 3, 5, 7 si 9.
c) Sa se determine e = y y pentru ecare punct din tabel.
d) Sa se determine s
2
e
.
Exercit iu 14.2. Aceleasi ntreb ari n cazul tabelului de date:
x 0 1 1 2 3 4 5 6 6 6 7
y 6 6 7 4 5 2 3 0 1 1
Exercit iu 14.3. Datele din tabelul urmator arata numarul orelor de studiu x pentru un
examen si nota y primita la acel examen:
x 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8
y 5 5 7 5 7 7 8 6 9 8 7 9 10 8 9
a) Sa se determine diagrama de mpr astiere.
b) Sa se gaseasca linia de regresie.
c) Sa se gaseasca y pentru x = 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 8.
d) Determinat i valorile lui e pentru x = 3 si x = 6.
19
15 Inferent a referitoare la panta unei drepte de re-
gresie liniara
Exercit iu 15.1. Un esantion de 10 student i a fost ntrebat referitor la distant a parcursa
si la timpul necesar pentru a ajunge la facultate astazi. Raspunsurile date sunt cuprinse
n tabelul urmator:
x 1 3 5 5 7 7 8 10 10 12
y 5 10 15 20 15 25 20 25 35 35
a) Determinat i diagrama de mprastiere.
b) Determinat i ecuat ia dreptei de regresie n acest caz.
c) Valoarea obt inut a pentru b
1
este proba sucient a pentru a concluziona ca
1
> 0 la
nivelul de semnicat ie = 0, 05.
d) Determinat i intervalul de ncredere de 98% pentru estimarea lui
1
.
Exercit iu 15.2. Rata dobanzii este aleasa astfel ncat sa aibe un efect asupra somajului.
Urmatorul tabel de date reprezinta rata dobanzii pe perioade de 3 luni pentrumprumuturi
pe termen scurt (x) si rata somajului (y).
x 12,27 12,34 12,31 15,81 15,67 17,75 11,56 15,71 19,91 19,99 21,11
y 5,9 5,6 5,9 5,9 6,2 7,6 7,5 7,3 7,6 7,2 8,3
a) Sa se determine dreapta de cea mai buna aproximare.
b) Este acest esantion o dovada sucient a pentru a respinge ipoteza nula (pant a zero)
n favoarea unei ipoteze alternative ca panta este pozitiva la nivelul de semnicat ie
0.05?
20