Sunteți pe pagina 1din 2

ATRIBUTIILE DIRIGINTELUI

Conform Anexa 1 la Ordinul M.E.C.I. nr. 513!1"."#.""# $ri%ind a&'i%i'('ile )$e&ifi&e fun&'iei de diri*in'e
Ar'.+. Diri*in'ele are urm('oarele a'ri,u'ii-
.1/ or*ani0ea0( )i &oordonea0(-
a) activitatea colectivului de elevi;
b) activitatea consiliului clasei;
c) sedintele cu printii, semestrial si ori de cte ori este cazul;
d) actiuni de orientar scolar si profesional pentru elevii clasei;
e) activitti educative si de consiliere;
f) activitti extracurriculare, n scoal si n afara acesteia;
./ moni'ori0ea0(-
a) situatia la nvttur a elevilor;
b) frecventa elevilor;
c) participarea si rezultatele elevilor la concursurile si competitiile scolare;
d) comportamentul elevilor n timpul activit ilor scolare si extrascolare;
e) participarea elevilor la programe si proiecte, precum si implicarea acestora n activitti de
voluntariat;
f) nivelul de satisfactie a elevilor si a printilor acestora n legtur cu calitatea actului
instructiv educativ;
.3/ &ola,orea0(-
a) cu profesorii clasei si coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare
si extrascolare, pentru informare privind activitatea elevilor, pentru solu ionarea unor
situa ii specifice activit ilor scolare si pentru toate aspectele care vizeaz procesul
instructiv-educativ, care-i implic pe elevi;
b) cu consilierul scolar, n activit i de consiliere si orientare a elevilor clasei;
c) cu conducerea scolii, pentru organizarea unor activit i ale colectivului de elevi, pentru
ini ierea unor proiecte educa ionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative
referitoare la ntre inerea si dotarea slii de clas, inclusiv n scopul pstrrii bazei materiale,
pentru solu ionarea unor probleme/situa ii deosebite, aprute n legtur cu colectivul de
elevi;
d) cu prin ii si comitetul de prin i al clasei pentru toate aspectele care vizeaz activitatea
elevilor si evenimentele importante n care acestia sunt implica i si cu al i parteneri
implica i n activitatea educativ scolar si extrascolar;
e) cu compartimentul secretariat, pentru ntocmirea documentelor scolare si a actelor de
studii ale elevilor clasei;
f) cu persoana desemnat de conducerea unit ii de nv mnt pentru gestionarea bazei de
date, n vederea completrii si actualizrii datelor referitoare la elevii clasei;
.+/ informea0(-
a) elevii si prin ii acestora despre prevederile Regulamentului de organizare si func ionare a unit ilor de
nv mnt preuniversitar si ale regulamentului intern al scolii;
b) elevii si prin ii acestora cu privire la reglementrile referitoare la examene/testri
na ionale si cu privire la alte documente care reglementeaz activitatea si parcursul scolar al
elevilor;
c) prin ii despre situa ia scolar, despre comportamentul elevilor, despre frecven a acestora
la ore. nformarea se realizeaz n cadrul ntlnirilor cu prin ii, n ora destinat acestui scop,
la sfrsitul fiecrui semestru si an scolar, precum si ori de cte ori este nevoie;
d) familiile elevilor, n scris, n legtur cu situa iile de corigen , sanc ionrile disciplinare,
nenc!eierea situa iei scolare sau repeten ie;
e) alte atribu ii stabilite de ctre conducerea unit ii de nv mnt, n conformitate
cu reglementrile n vigoare sau cu fisa postului.
Ar'.5. Re)$on)a,ili'('ile diri*in'elui-
"#) rspunde de pstrarea bunurilor cu care este dotat sala de clas, alturi de elevi, prin i,
consiliul clasei;
"$) completeaz catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;
"%) motiveaz absen ele elevilor, n conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de
organizare si func ionare a unit ilor de nv mnt preuniversitar;
"&) stabileste, mpreun cu consiliul clasei si cu consiliul profesoral, dup caz, nota la purtare
a fiecrui elev, n conformitate cu reglementrile Regulamentului de organizare si
func ionare a unit ilor de nv mnt preuniversitar;
"') aplic, dac este cazul, sanc iuni elevilor n conformitate cu Regulamentul de organizare
si func ionare a unit ilor de nv mnt preuniversitar si regulamentul intern al scolii;
"() nc!eie situa ia scolar a fiecrui elev la sfrsit de semestru si de an scolar si o
consemneaz n catalog si n carnetele de elev;
")) realizeaz ierar!izarea elevilor la sfrsit de an scolar pe baza rezultatelor ob inute de
ctre acestia la nv tur si purtare;
"*) propune consiliului de administra ie acordarea de aloca ii si burse pentru elevi, n
conformitate cu prevederile legale;
"+) ntocmeste, semestrial si anual, si prezint consiliului profesoral, spre validare, un raport
scris asupra situa iei scolare si comportamentale a elevilor;
"#,) completeaz toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordoneaz;
"##) elaboreaz portofoliul dirigintelui.
Ca$.3 De)f()urarea a&'i%i'('ilor )$e&ifi&e fun&'iei de diri*in'e
-rt.(. "#) -ctivittile de suport educational, consiliere si orientare profesional pentru elevii
clasei pe care o coordoneaz, sunt desfsurate de diriginte, n func ie de prevederile planurilor-
cadru, astfel.
a) n cadrul orei de orientare si consiliere, dac aceasta este prevzut n planul /
cadru;
b) n afara orelor de curs, n situa ia n care n planul-cadru nu este prevzut ora de
orientare si consiliere. 0n aceast situa ie, dirigintele stabileste, consultnd colectivul de
elevi, un interval orar n care acesta va fi la dispozi ie elevilor, pentru desfsurarea
activittilor de suport educa ional, consiliere si orientare profesional, ntr-un spa iu
prestabilit si destinat acestei activit i. ntervalul orar este anun at elevilor, prin ilor si
celorlalte cadre didactice. 1lanificarea orei destinate acestor activit i se realizeaz cu
aprobarea directorului unit ii de nv mnt, iar ora respectiv se consemneaz n condica
de prezent a cadrelor didactice.
"$) 1lanificarea activittilor dirigintelui se realizeaz de ctre acesta semestrial si
anual si se avizeaz de ctre directorul ad2unct sau directorul unittii de nvtmnt.
"%) 1lanificarea activittilor extrascolare va contine minimum o activitate pe lun, activitate
care va fi consemnat n condica de prezent a cadrelor didactice.
"&) 1lanificarea activittilor dirigintelui va contine o or pe sptmn n care dirigintele va fi
la dispozitia printilor, pentru desfsurarea activittilor de suport educational si consiliere
pentru printi, iar ora respectiv se consemneaz n condica de prezent a cadrelor didactice.
ntervalul orar n care se desfsoar aceste activit i va fi aprobat de directorul unit ii de nv mnt si va fi
anun at prin ilor, elevilor si cadrelor didactice. 0n cadrul acestei ore, se desfsoar sedin ele semestriale/ocazionale
cu prin ii, precum si ntlniri individuale ale dirigintelui cu prin ii. 3a aceste ntlniri, la solicitarea printelui
si/sau a dirigintelui, poate participa si elevul.

S-ar putea să vă placă și