Sunteți pe pagina 1din 5

ROMNIA

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI INSPECTORATUL COLAR AL JUDEULUI SLAJ GRUP COLAR INDUSTRIAL SRMAG
Ro-457330-Srmag-Slaj, str. Primverii, nr. 15, tel: 0260 655384, 0260 655385 fax: 0260 655026, www.gsis.ro, e-mail:lisarmasag@yahoo.com;

Avizat de Consiliul Profesoral din data de 09.12.2011 Aprobat n Consiliul de Administraie din data de 09.12.2011 Director, prof. DARI TOMA Director adjunct, prof. DRAGO MRIOARA

PROCEDUR PRIVIND NOTAREA RITMIC SI PARCURGEREA PROGRAMEI COLARE

I. Scop: Procedura are drept scop eficientizarea procesului de predare - invatare - evaluare. II. Arie de cuprindere: elevi, profesori. III. Responsabili: Drago Mrioara - Grup colar Industrial Srmag, Jacodi Crinutza coala Gimnazial Nr. 2 Srmag, Kupas Tibor - coala Gimnazial "Ady Endre" Lompirt, Csoka Erzsebet - coala cu Clasele I-IV "Ilosvai Selymes Peter" Iliua. Comisia privind notarea ritmica si parcurgerea programei scolare este c o n s t i t u i t a s i functioneaza n baza Regulamentului de organizare si functionare (ROF) a l scolii. Aceasta este formata din 4 membrii, desemnati de catre Consiliul d e Administratie, c o n f o r m r o l u l u i s a u p r e v a z u t i n R O F r e f e r i t o r l a s t a b i l i r e a componentei si atributiilor comisiilor de lucru din unitatea de nvatamant vizata. Comisia privind notarea ritmica si parcurgerea programei scolare este formata din:

Drago Mrioara - director adjunct, Grup colar Industrial Srmag, Jacodi Crinutza - cadru didactic coordonator, coala Gimnazial Nr. 2 Srmag, Kupas Tibor - cadru didactic coordobnator, coala Gimnazial "Ady Endre" Lompirt,

Atribuii:

Csoka Erzsebet - cadru didactic coordonator, coala cu Clasele I-IV "Ilosvai Selymes

Peter" Iliua.

Monitorizarea notarii ritmice a elevilor din clasele I - XIII nvmnt de zi, frecven redus i seral;

Monitorizarea numrului de note acordat fiecrui elev in concordanta cu numrul de

orealocat disciplinei respective; Diversificarea metodelor si a instrumentelor de evaluare;

Verificarea sistematica a corectitudinii cu care se completeaza cataloagele de catrecadrele

didactice; Colaborarea cu dirigintii pentru realizarea unei bune monitorizari;

Realizarea unor scurte informari lunare privind ritmicitatea notarii, situatia frecventei

elevilor si masurile luate de catre profesorii diriginti, precum si prezentarea acesteia catre conducerea scolii;

Programarea corecta a lucrarilor de verificare pe clase, pentru a evita aglomerarea

elevilor; Verificarea existentei unei concordante intre notele trecute pe lucrarile scrise si a notelor

trecute in catalog; Constituirea legala a mediei semestriale si a celei anuale; Verificarea situatiei de promovare, a celei de amanare, a celei de repetentie sau abandon

scolar in cazul fiecarui elev, inainte de prezentarea acestei situatii, spre validare, insedinte

ale consiliului profesoral; Realizarea unor rapoarte semestriale/ anuale privind ritmicitatea notarii, situatia

frecventei elevilor si masurile luate de catre profesorii diriginti in cauza. IV. Coninutul procedurii: Pasul 1: La 30 septembrie, Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica corectitudinea completarii cataloagelor. Comisia indruma debutantii in invatamant cum se completeaza si cum se noteaza ritmic elevii in concordanta cu numarul de ore alocat disciplinei respective.

(1) La disciplinele cu doua sau mai multe ore saptamanal, notarea ritmica impune existenta acel putin a
unei note la fiecare 5 saptamani. Cel putin o nota se acorda prin evaluare orala.

(2) La disciplinele cu 1 ora saptamanal, notarea ritmica impune existenta a cel putin a uneinote pana la
jumatatea semestrului, o nota prin evaluarea orala si o nota prin evaluarea unei probe scrise. Pasul 2: Afisarea n cancelarie a Graficului de urmarire a notarii ritmice a elevilor. Pasul 3: Periodic Comisia verifica concordanta intre notele trecute pe lucrarile scrise si a notelor trecute in catalog si atentioneaza cadrele didactice atunci cand este cazul. Pasul 4: La sfarsitul semestrului I si sfarsitul anului scolar, Comisia verifica:

corectitudinea incheierii mediilor;

completarea proceselor verbale de la sfarsitul cataloagelor; numarul de absente. Prin urmare, Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei s c o l a r e u r m a r e s t e

atentionarea si sanctionarea de catre dirigintele clasei a elevilor care nu au note si se afla intr-una din situatiile inscrise in continutul R.O.F. si R.O.I. al scolii:

(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru, la diferite discipline, se scade nota la purtare cu un
punct.

(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singura disciplina,
cumulate pe an scolar, dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa ncheie un proces verbal de avertizare.

(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singura disciplina,
cumulate pe an scolar, se da preaviz de exmatriculare, eliberat n dublu exemplar, din care unul se nmaneaza parintelui/sustinatorului legal, iar al doilea s e p a s t r e a z a la d o s a r u ldirigintelui.

(4) La 30 absente nemotivate, la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o singuradisciplina
cumulate pe an scolar, dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si sa ncheie un proces verbal de avertizare.(5) La 40 de absente nemotivate, la diferite discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar, se da al doilea preaviz de exmatriculare, urmat de propunereade exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului. (6) n fiecare semestru, parintii/sustinatorii legali pot solicita, n situatii ntemeiate, motivarea absentelor pentru maximum 5 zile lucratoare. Solicitarea se face pe baza de cerere adresata directorului scolii si nregistrata la secretariatul scolii. Cererea este directionata dirigintelui clasei, iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea. Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment, n baza raportului comisieide urmarire a notarii ritmice, numita prin decizia directorului si cu aprobarea Consiliului Profesoral, conform art. 116 b) din Legea 128/1997, privind Statutul Personalului Didactic. De asemenea, Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). Pasul 5: Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate cu planificarile calendaristice, la fiecare disciplina. Pasul 6: Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii situatieiatunci cand este cazul.

Pasul 7: Prezentarea catre conducerea scolii - a informrilor realizate Lunar/ semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii, situaia frecventei elevilor si masurile luate. Nendeplinirea sau ndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai comisiei, poate fi considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine naintarea propunerii Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral, pentru aplicarea unor sanctiuni precum:

a. Atentionare verbala; b. Atentionare scrisa; c. Punerea n discutie n cadrul Comisiei de disciplina; d. Diminuarea calificativului anual. V. Monitorizarea procedurii Comisia este formata din patru cadre didactice, a caror activitate este coordonata de catre directorul adjunct. Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica periodic cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs. Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate de catre profesorii de serviciu. Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta raportuln fata Consiliului Profesoral. VI. Analiza procedurii Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara activitatea in anul scolar 2011/2012, conform unui program de activitate, in care fiecare membru al comisiei are sarcini stabilite in conformitate cu atributiile anuale ale comisiei. Din Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare fac parte: directorul adjunct i cadrele didactice coordonatoare de la structuri. Prezentarea activitatii se face in Consiliul Profesoral si Consiliul deAdministratie. Se va intocmi un program de activitate al comisiei, atat anual cat si semestrial, conform caruia membrii comisiei isi desfasoara activitatea. Conform programului stabilit se va verifica si stabili situatia elevilor corigenti si repetenti pe clase inregistrati in anul scolar trecut si s-au purtat discutii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la invatatura intalnite la anumiti elevii. Se va intocmi si se va prezenta o informare periodica, ca urmare a verificarii cataloagelor scolare, in vederea observarii ritmicitatii notarii elevilor -determinand modul cum se realizeaza evaluarea elevilor si daca sunt respectate prevederile regulamentului scolar. Verificarea cataloagelor scolare va avea in vedere urmatoarele aspecte:


astfel:

Verificarea modului de completare a catalogului de catre fiecare profesor diriginte; Verificarea ritmicitatii notarii elevilor. Verificarea ritmicitatii notarii elevilor va fi efectuata la invatamantul primar, gimnazial i liceal

Drago Mrioara - director adjunct, Grup colar Industrial Srmag, Jacodi Crinutza - cadru didactic coordonator, coala Gimnazial Nr. 2 Srmag, Kupas Tibor - cadru didactic coordobnator, coala Gimnazial "Ady Endre" Lompirt,

Csoka Erzsebet - cadru didactic coordonator, coala cu Clasele I-IV "Ilosvai Selymes

Peter" Iliua. Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza n mod ritmic pe parcursul semestrului, iar lasfarsitul fiecarui semestru se realizeaza o evaluare finala care urmareste:

realizarea recapitularii si sistematizarii materiei; ameliorarea rezultatelor nvatarii; consolidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune; sprijinirea elevilor cu situatie scolara nesatisfacatoare. Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale, activitati practice,

pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte, portofolii, probe orale, autoevaluare etc. Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10, iar numarul de note acordate fiecarui elev la fiecare disciplina de studiu, exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu numarul de ore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua.

Director, prof. DARI TOMA