Sunteți pe pagina 1din 18

Catedra Biochimie i Biochimie Clinic

CATEDRA BIOCHIMIE SI BIOCHIMIE


CLINICA

RE .:

01

DATA:

25.05.2009

Pag. 1 / 18

Universitatea de Stat de Medicin


i Farmacie
" N. T e s t e m i a n u " R e p u b l i c a M o l d o v a

Aprob
Decanul Facult ii Stomatologie,
dr. hab., profesor universitar
__________I. Lupan

TESTE PENTRU EXAMEN


LA BIOCHIMIE

Facultatea STOMATOLOGIE
Semestrele II i III
Sesiunea de iarn , 2013-2014

Examen de promovare dup semestrul III


Chi in u 2013

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE SI BIOCHIMIE


CLINICA

RE .:

01

DATA:

25.05.2009

Pag. 2 / 18

1. Care este unitatea structural a proteinelor simple?


2. Grup rile libere COOH (carboxil) se pot intlni n:
3. Grup rile libere NH2 (amino) se pot ntlni n:
4. Care compu i con in azotul ?
5. n componen a c ror compu i se ntlne te gruparea SH?
6. Ce grup ri func ionale confer proteinelor propriet i acide?
7. Ce grup ri func ionale confer proteinelor propriet i bazice?
8. Selecta i polimerii biologici :
9. Ce grupe de aminoacizi sunt prezente n proteine?
10. Selecta i aminoacizii hidrofobi nepolari:
11. Selecta i aminoacizii hidrofili polari:
12. Selecta i aminoacizii bazici:
13. Selecta i aminoacizii acizi:
14. Referitor la alfa-alanin si beta-alanin sunt corecte afirma iile:
15. Afirma iile corecte in legatur cu serina sunt:
16. n leg tur cu treonina sunt corecte afirma iile:
17. Referitor la aspartat, care afirma ii sunt corecte:
18. Referitor la glutamin , care afirma ii sunt corecte:
19. Referitor la acidul glutamic sunt corecte afirma iile:
20. Referitor la arginin - care afirma ii sunt corecte:
21. Care afirm ri sunt corecte referitor la lizin ?
22. Referitor la prolin sunt corecte afirma iile:
23. Func iile proteinelor:
24. Structura primar a proteinelor:
25. Afirma iile corecte n legatur cu structura primar a proteinelor:
26. Referitor la legatura peptidic sunt corecte afirma iile:
27. Care din afirma iile de mai jos sunt corecte?
28. Structura secundar a proteinei prezint :
29. Referitor la alfa - elice sunt corecte afirma iile:
30. Structura secundar (beta-structur ):
31. Structura ter iar a proteinelor:
32. Structura ter iar a proteinelor:
33. Structura cuaternar a proteinelor:
34. Selecta i oligomerii:
35. Hemoglobin (Hb):
36. Clasificarea proteinelor:
37. Albuminele:
38. Globulinele:
39. Histonele:
40. Enzimele, afirma ii corecte:
41. Propriet ile generale comune ale enzimelor i catalizatorilor anorganici:
42. Enzimele se deosebesc de catalizatorii anorganici prin faptul c :
43. Natura chimic a enzimelor:
44. Enzimele coniugate:
45. Referitor la cofactor, sunt corecte afirma iile:
46. n legatur cu cofactorii sunt corecte afirma iile:
47. Centru activ al enzimelor reprezint :
48. Centru activ al enzimelor:
49. La formarea centrului activ al enzimelor particip grupele func ionale:
50. Indica i afirm rile corecte referitor la substrat (S) :
51. Centrul alosteric:
52. Enzimele alosterice:
53. Referitor la mecanismul de ac iune al enzimelor sunt corecte afirm rile:
54. Mecanismul de ac iune al enzimelor, afirma iile corecte:
55. Propriet ile generale ale enzimelor:
56. Specificitatea enzimatica (afirmatiile corecte):
57. Care enzime posed stereospecificitate?
58. Termolabilitatea (T) enzimatic :
59. Inhibitia competitiv :
60. Inhibi ia competitiv :
61. Inhibi ia enzimatic necompetitiv :
62. Inhibi ia alosteric :

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE SI BIOCHIMIE


CLINICA

RE .:

01

DATA:

25.05.2009

Pag. 3 / 18

63. Referitor la succinatdehidrogenaz (SDH) i reglarea activit ii ei sunt corecte afirma iile:
64. Referitor la pepsin i reglarea activit ii ei sunt corecte afirma iile:
65. Katalul prezint :
66. Activitatea specific este:
67. Unitatea interna ional este:
68. Izoenzimele:
69. Care afirma ii sunt corecte referitor la izoenzimele LDH?
70. Creatinfosfokinaza (CPK) :
71. Vitamina B1:
72. Vitamina B2:
73. Coenzimele vitaminei B2:
74. Referitor la coenzimele FAD si FMN sunt corecte afirma iile:
75. Coenzima NAD+ :
76. Coenzima NADP :
77. Coenzimele vitaminei B6:
84. Ligazele:
85. n componen a c ror compu i se ntlne te gruparea OH?
86. Proteinele fixatoare de calciu:
87. Sarcina net a proteinei depinde de:
88. pI al tetrapeptidei Glu - Asp - Cys - Ser se afla in zona pH-lui :
89. pI al tetrapeptidei Arg - Lys - His - Ala se afla in zona pH -lui:
90. Punctul izoelectric (pI):
91. Solubilitatea proteinelor:
92. Stabilitatea proteinei n solu ie e determinat de:
93. Condi iile de sedimentare ale proteinelor sunt:
94. Salifierea:
95. Afirma ii corecte referitor la molecula proteic denaturat sunt:
96. n calitate de solu ii coloidale, proteinele posed :
97. Influen a pH-ului asupra activit ii enzimelor:
98. Mecanismele activ rii enzimatice sunt:
99. Activarea enzimelor e posibil prin:
100. Inhibi ia specific enzimatic e posibil prin:
101. Func iile glucidelor:
102. Selecta i glucidele ce sunt prezente n organismul uman:
103. Monozaharidele sunt:
104. Referitor la monozaharide sunt corecte afirma iile:
105. Maltoza:
106. Lactoza:
107. Zaharoza:
108. Glucoza:
109. Fructoza:
110. Homoglicanii:
111. Afirma ii corecte referitor la glucide:
112. Digestia glucidelor:
113. Intoleran a la lactoz :
114. Absorb ia glucozei:
115. Glicogenul:
116. Glicogenoliza:
117. Glicogenoliza (reac ia catalizat de enzima glicogen fosforilaza):
118. Glicogen fosforilaza:
119. Reglarea hormonal a glicogenolizei:
120. Reac ia chimic : Glucozo-1-fosfat Glucozo-6-fosfat:
121. Glucozo-6-fosfatul (G-6-P) ob inut din glicogen n mu chii scheletici:
122. Glucozo-6-fosfatul (G-6-P) ob inut din glicogen n ficat:
123. Scindarea leg turilor 1,6-glicozidice din glicogen (glicogenoliza):
124. Selecta i enzimele glicogenolizei:
125. Glicogenogeneza:
126. Selecta i enzimele glicogenogenezei:
127. Glicogenogeneza (selecta i reac iile procesului):
128. Glicogen sintaza:
129. Reglarea hormonal a glicogenogenezei:
130. Formarea leg turilor 1,6-glicozidice din glicogen (glicogenogeneza):

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE SI BIOCHIMIE


CLINICA

RE .:

01

DATA:

25.05.2009

Pag. 4 / 18

131. Glicogenozele:
132. Glucokinaza:
133. Hexokinaza:
134. Glicoliza:
135. Glicoliza:
136. Reac ia: Glucoza + ATP glucozo-6-fosfat + ADP:
137. Reac ia: Glucozo-6-fosfat fructozo-6-fosfat:
138. Reac ia: Fructozo-6-fosfat + ATP
fructozo-1,6-difosfat + ADP:
139. Reglarea activit ii fosfofructokinazei:
140. Reac ia: Fructozo-1,6-difosfat gliceraldehid-3-fosfat + dihidroxiacetonfosfat:
141. Reac ia: Gliceraldehid-3-fosfat
dihidroxiacetonfosfat:
142. Reac ia: Gliceraldehid-3-fosfat + NAD+ + H3PO4 1,3-difosfoglicerat + NADH+H+
143. Reac ia: 1,3-difosfoglicerat + ADP 3-fosfoglicerat + ATP
144. Reac ia: 1,3-difosfoglicerat + ADP 3-fosfoglicerat + ATP
145. Reac ia: 3-fosfoglicerat 2-fosfoglicerat
146. Reac ia: 2-fosfoglicerat fosfoenolpiruvat + H2O
147. Reac ia: fosfoenolpiruvat + ADP piruvat + ATP
148. Reac ia: Piruvat + NADH+H+
lactat + NAD+
149. C ile de utilizare a piruvatului:
150. Reac ia sumar a glicolizei anaerobe:
151. Produsele finale ale glicolizei anaerobe:
152. Selecta i enzimele reglatoare ale glicolizei:
153. Glicoliza este activat de:
154. Glicoliza este inhibat de:
155. n glicoliz ATP-ul se formeaz n reac iile catalizate de enzimele:
156. Selecta i reac iile de fosforilare la nivel de substrat:
157. Reglarea hormonal a glicolizei:
158. Care enzim nu particip la scindarea aerob a glucozei?
159. Produsele finale ale oxid rii complete a unei molecule de glucoz :
160. C te molecule de ATP se ob in la oxidarea complet a unei molecule de piruvat:
161. C te molecule de ATP se ob in la oxidarea complet a unei molecule de lactat:
162. Enzime comune ale glicolizei i ale gluconeogenezei:
163. Gluconeogeneza:
164. Gluconeogeneza:
165. Selecta i compu ii ce servesc substrat pentru gluconeogenez :
166. Selecta i compu ii ce servesc substrat pentru gluconeogenez :
167. Reac ia: Piruvat + CO2 + ATP + H2O oxaloacetat + ADP + H3PO4:
168. Piruvat carboxilaza:
169. Reac ia: Oxaloacetat + GTP fosfoenolpiruvat + CO2 + GDP:
170. Gluconeogeneza din lactat necesit prezen a urm toarelor enzime:
171. Reac ia: Fructozo-1,6-difosfat + H2O fructozo-6-fosfat + H3PO4:
172. Reac ia: Glucozo-6-fosfat + H2O
glucoz + H3PO4:
173. Glucozo-6-fosfataza:
174. Pentru sinteza unei molecule de glucoz sunt necesare:
175. Reglarea hormonal a gluconeogenezei:
176. Gluconeogeneza din glicerol necesit enzimele:
177. Gluconeogeneza din alanin necesit enzimele:
178. Calea pentozo-fosfa ilor de oxidare a glucozei:
179. Func iile c ii pentozo-fosfa ilor de oxidare a glucozei:
180. Reac ia: Glucozo-6-fosfat + NADP+
6-fosfogluconolacton + NADPH+H+:
181. Selecta i reac iile etapei oxidative a untului pentozo-fosfat:
182. Substan ele ini iale ale untului pentozo-fosfat:
183. Produsele finale ale etapei oxidative a untului pentozo-fosfat:
184. Metabolismul fructozei n ficat (selecta i reac iile):
185. Enzimele necesare pentru metabolizarea fructozei n ficat:
186. Metabolismul fructozei n mu chii scheletici (selecta i reac iile):
187. Fructozuria esen ial :
188. Intoleran a la fructoz :
189. Metabolismul galactozei (selecta i reac iile):
190. Enzimele necesare pentru metabolizarea galactozei:
191. Galactozemia:
192. Intoleran a la galactoz :
193. Hiperglicemia poate fi condi ionat de:

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE SI BIOCHIMIE


CLINICA

RE .:

01

DATA:

25.05.2009

Pag. 5 / 18

194. Hiperglicemia poate fi condi ionat de:


195. Hipoglicemia poate fi cauzat de:
196. Afec iunile nso ite de hiperglicemie:
197. Efectele insulinei asupra metabolismului glucidic n ficat:
198. Insulina stimuleaz :
199. Insulina provoac :
200. Efectele insulinei asupra metabolismului lipidic:
201. Efectele insulinei:
202. Reglarea hormonal a glicemiei:
203. Sinteza insulinei:
204. untul 2,3-difosfogliceratului (selecta i reac iile):
205. Metabolismul:
206. Func iile metabolismului constau n:
207. Referitor la metabolism sunt corecte afirma iile:
208. C ile metabolice:
209. Catabolismul:
210. Anabolismul:
211. C ile catabolice i anabolice:
212. Reglarea metabolismului:
213. Bioenergetica:
214. Energia liber ( G):
215. ATP-ul:
216. Variantele de hidroliz a ATP-lui:
217. Energia ce se formeaz la hidroliza ATP-lui este determinat de:
218. ATP-ul:
219. Starea energetic a celulei:
220. La hidroliza c ror compu i se elibereaz mai mult energie dec t la hidroliza unei leg turi macroergice din ATP:
222. Viteza proceselor metabolice:
223. Care din compu ii enumera i nu sunt macroergici:
224. Care din compu ii enumera i sunt macroenergci:
225. Complexul enzimatic piruvat dehidrogenaza (PDH):
226. Complexul enzimatic piruvat dehidrogenaza (PDH):
227. Rolul complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza:
228. Reglarea activit ii complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza (PDH):
229. Reac ia sumar a decarboxil rii oxidative a piruvatului:
230. Selecta i vitaminele - componente ale coenzimelor complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza:
231. Selecta i vitaminele - componente ale coenzimelor complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza:
232. Selecta i coenzimele complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza:
233. Selecta i coenzimele complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza:
234. Ciclul Krebs:
235. Ciclul Krebs:
236. Reac ia: Acetil-CoA + oxaloacetat + H2O
citrat + HS-CoA
237. Citrat sintaza:
238. Reac ia: Citrat
izocitrat:
239. Reac ia: Izocitrat + NAD+
alfa-cetoglutarat + CO2 + NADH+H+
240. Reac ia: alfa-cetoglutarat + NAD+ + HS-CoA
succinil-CoA + CO2 + NADH+H+
241. Complexul enzimatic alfa-cetoglutarat dehidrogenaza:
242. Reac ia: Succinil-CoA + GDP + H3PO4
succinat + GTP + HS-CoA:
243. Reac ia: Succinat + FAD fumarat + FADH2:
244. Succinat dehidrogenaza:
245. Reac ia: Fumarat + H2O
L-malat:
246. Reac ia: Malat + NAD+
oxaloacetat + NADH+H+:
247. Selecta i enzimele reglatoare ale ciclului Krebs:
248. Selecta i reac ia de fosforilare la nivel de substrat din ciclul Krebs:
249. Reglarea ciclului Krebs:
250. Selecta i vitaminele necesare pentru activitatea normal a enzimelor ciclului Krebs:
251. Selecta i vitaminele necesare pentru activitatea normal a enzimelor ciclului Krebs:
252. Selecta i coenzimele necesare pentru func ionarea normal a enzimelor ciclului Krebs:
253. Selecta i coenzimele necesare pentru func ionarea normal a enzimelor ciclului Krebs:
254. Reac iile anaplerotice:
255. Reac ia: Piruvat + CO2 + ATP
oxaloacetat + ADP + H3PO4:
256. Reac ia: Fosfoenolpiruvat + CO2 + GDP oxaloacetat + GTP:
257. Selecta i reac iile anaplerotice:

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE SI BIOCHIMIE


CLINICA

RE .:

01

DATA:

25.05.2009

Pag. 6 / 18

258. Oxidarea biologic :


259. NAD+:
260. FAD:
261. Selecta i dehidrogenazele (DH) NAD+-dependente:
262. Selecta i dehidrogenazele (DH) NAD+-dependente:
263. Selecta i dehidrogenazele (DH) FAD-dependente:
264. Lan ul respirator (LR):
265. Transferul echivalen ilor reduc tori n lan ul respirator (LR):
266. Sistemele de oxido-reducere ale lan ului respirator:
267. Poten ialul de oxido-reducere (Eo) al sistemelor-redox din lan ul respirator:
268. Utilizarea energiei libere ( G) din lan ul respirator:
269. Fosforilarea oxidativ :
270. Complexul I al lan ului respirator (NADH-CoQ reductaza):
271. Complexul II al lan ului respirator (succinat-CoQ reductaza):
272. Complexul III al lan ului respirator (CoQH2-citocrom c reductaza):
273. Complexul IV al lan ului respirator (citocromoxidaza):
274. Citocromii:
275. Mecanismul fosforil rii oxidative:
276. Mecanismul fosforil rii oxidative:
277. ATP-sintaza:
278. ATP-sintaza:
279. Inhibi ia lan ului respirator (LR):
280. Agen ii decuplan i:
281. Agen ii decuplan i:
282. Selecta i agen ii decuplan i:
283. Selecta i inhibitorii ATP-sintazei:
284. C tul de fosforilare (P/O):
285. Produsele finale ale lan ului respirator:
286. Decuplarea fosforil rii oxidative:
287. esutul adipos brun:
288. Selecta i procesele ce au loc n membrana intern mitocondrial :
289. Selecta i procesele ce au loc n matricea mitocondrial :
290. Sistema-navet glicerol-fosfat:
291. Sistema-navet malat-aspartat (selecta i reac ia ce are loc n citozol):
292. Sistema-navet malat-aspartat (selecta i reac ia ce are loc n matricea mitocondrial ):
293. Transportul echivalen ilor reduc tori prin membrana intern mitocondrial :
294. Oxidarea microzomial :
295. Oxidarea microzomial :
296. Citocromul P450:
298. Bazele azotate majore n componen a DNA sunt:
299. Selecta i bazele azotate majore din componen a ARN sunti:
300. Componentele structurale ale DNA-ului sunt:
301. Componentele structurale ale RNA-ului sunt:
302. n acizii nucleici nu exist urm toarele tipuri de leg turi chimice:
303. Pentru DNA sunt corecte afirma iile
304. Adenozina:
305. itidin :
306. Timidina:
307. Uridina:
308. Dezoxicitidina:
309. Acidul adenilic:
310. Num rul leg turilor de hidrogen din DNA dublu catenar cu secven a
T-C-G-A-GA - G - C - T - C - este:
311. Referitor la structura secundar a DNA sunt corecte afirma iile:
312. Referitor la structura secundar a DNA sunt corecte afirma iile:
313. Referitor la DNA sunt corecte afirma iile:
314. Afirma ii corecte referitoare la DNA (legile complementarit ii):
315. Afirma ii corecte referitoare la nucleozomi:
316. Histonele:
317. Afirma ii corecte referitoare la RNA:
318. Referitor la RNAm sunt corecte afirma iile:

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE SI BIOCHIMIE


CLINICA

RE .:

01

DATA:

25.05.2009

Pag. 7 / 18

319. Selecta i afirma iile corecte referitoare la RNAt:


320. Afirma iile corecte referitoare la RNAr:
321. Structura i func ile ribozomilor:
322. Replicarea DNA:
323. Biosinteza DNA necesit :
324. Referitor la replicare sunt corecte afirma iile:
325. Selecta i enzimele complexului DNA-replicaza:
326. Selecta i enzimele complexului DNA-replicaza:
327. Fragmentele Okazaki:
328. DNA-polimerazele (III):
329. DNA-polimerazele (I):
330. Referitor la transcrierea DNA sunt corecte afirma iile:
331. Referitor la biosinteza RNA-ului sunt corecte afirma iile:
332. RNA polimerazele:
333. Tr turile comune ale biosintezei DNA i RNA:
334. Modific rile posttranscrip ionale ale RNAm (processing-ul RNAm) includ:
335. Modific rile posttranscrip ionale ale RNAt (processing-ul RNAt) includ:
336. RNA-polimeraza RNA-dependent :
337. DNA-polimeraza-RNA-dependent :
338. Repararea DNA necesit urm toarele enzime:
339. Referitor la codul genetic sunt corecte afirma iile:
340. n legatur cu codul genetic sunt corecte afirma iile:
341. Muta iile moleculare pot avea loc prin:
342. Muta iile prin transversie:
343. Muta iile prin dele ie:
344. Aminoacil-RNAt-sintetazele:
345. Activarea aminoacizilor:
346. Ini ierea sintezei proteinelor necesit :
347. Complexul de ini iere a sintezei proteinelor const din:
348. Elongarea n biosinteza proteinelor necesit :
349. Etapa de elongare n biosinteza proteinelor se caracterizeaz prin:
350. n procesul termin rii sintezei proteinelor are loc:
351. Modific rile posttransla ionale includ:
352. Modific rile posttransla ionale includ:
353. Induc ia enzimatic (reglarea lac-operonului):
354. Represia enzimatic :
355. La reglarea expresiei genelor la eucariote particip :
356. Telomeraza prezint :
357. Lipidele sunt:
358. Func iile lipidelor:
359. Clasificarea lipidelor (dup rezultatul hidrolizei):
360. Dup rolul biologic lipidele se clasific n:
361. Dup propriet ile fizico-chimice lipidele se clasific n:
362. n celulele i esuturile omului predomin urm torii acizi gra i:
363. Pentru organismul uman sunt esen iali urm torii acizi gra i:
364. Care din acizii gra i enumera i posed cea mai mic temperatur de topire?
365. Care din acizii gra i enumera i posed cea mai mic temperatur de topire?
366. Acilglicerolii:
367. Glicerofosfolipidele:
368. Lecitinele i cefalinele:
369. Fosfatidilcolina:
370. Fosfatidiletanolamina:
371. Fosfatidilcolina i fosfatidiletanolamina:
372. Care din compu ii de mai jos au caracter acid?
373. Sfingomielinele con in:
374. Sfingozina:
375. Cerebrozidele:
376. Gangliozidele:
377. Glicolipidele:
378. Colesterolul:
379. Acizii biliari:
380. Componentele lipidice ale membranelor celulare sunt:

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE SI BIOCHIMIE


CLINICA

RE .:

01

DATA:

25.05.2009

Pag. 8 / 18

381. Propriet tile principale ale membranei:


382. Proteinele membranelor biologice:
383. Glucidele membranelor biologice sunt:
384. Lipidele sunt componente indispensabile ale ra iei alimentare, deoarece:
385. Digestia lipidelor alimentare la adul i:
386. Scindarea complet a triacilgliceridelor n tractul gastro-intestinal necesit :
387. Ac iunea enzimelor lipolitice din tractul gastro-intestinal:
388. Hidroliza lipidelor alimentare duce la formarea:
389. Mecanismele de absorbtie ale lipidelor n tractul gastro-intestinal:
390. Referitor la micelele lipidice sunt corecte afirmatiile:
391. Soarta produselor digestiei lipidelor absorbite n intestin:
392. Chilomicronii:
393. Catabolismul chilomicronilor:
394. VLDL:
395. Catabolismul VLDL:
396. LDL :
397. HDL:
398. Activarea acizilor gra i (AG) (beta-oxidarea acizilor gra i):
399. Activarea acizilor gra i (AG) (beta-oxidarea acizilor gra i):
400. Transportul acizilor gra i (AG) din citoplasm n mitocondrii n procesul beta-oxid rii:
401. Beta-oxidarea acizilor gra i (AG):
402. Spirala Lynen (beta-oxidarea) implic desfasurarea unei succesiuni de 4 reac ii. Ordinea lor corect este:
403. Transformarea acil-CoA (prima reac ie a beta-oxidarii acizilor gra i):
404. Produ ii dehidrogen rii acil-CoA ( primei reactii a beta-oxid rii acizilor gra i) sunt:
405. A doua reac ie a beta-oxid rii acizilor gra i:
406. Produsul reac iei a doua a beta-oxid rii acizilor gra i:
407. A treia reac ie a beta-oxid rii acizilor gra i este:
408. Produ ii reac iei a 3-a a beta-oxid rii i enzima ce catalizeaz aceast reac ie:
409. Selecta i a 4-a reac ie a beta-oxid rii i enzima ce catalizeaz aceast reac ie:
410. n rezultatul unei spire de beta-oxidare, acizii gra i sufer urmatoarele modific ri:
411. C te spire parcurge (1), c te molecule de acetil-CoA (2) i c te molecule de ATP (3) se formeaz la oxidarea complet a
acidului palmitic (C16):
412. Utilizarea acetil-CoA:
413. Oxidarea acizilor gra i polinesatura i necesit :
414. Oxidarea acizilor gra i cu numar impar de atomi de carbon:
415. Corpii cetonici sunt urm torii compu i:
416. Referitor la compusul CH3-CO-CH2-COOH sunt corecte afirma iile:
417. Beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA poate fi utilizat pentru:
418. Utilizarea corpilor cetonici n esuturi
419. Afirma ii corecte referitor la corpii cetonici:
420. Cetonemia:
421. Referitor la acetoacetat sunt corecte afirma iile:
422. Deosebirile dintre oxidarea i biosinteza acizilor gra i:
423. Biosinteza acizilor gra i:
424. Biosinteza acizilor gra i:
425. Indica i compusul ini ial n sinteza acizilor gra i (1) i forma sa de transport din mitocondrie n citozol (2):
426. Transportul acetil-CoA din mitocondrie n citozol (biosinteza acizilor gra i):
427. Enzimele implicate n transportul acetil-CoA din mitocondrie n citozol (biosinteza acizilor gra i):
428. Biosinteza malonil-CoA (sinteza acizilor gra i):
429. Sintaza acizilor gra i:
430. Activatorul (1) i inhibitorul (2) acetil-CoA carboxilazei (enzima reglatoare a sintezei acizilor gra i):
431. Donator de echivalen i reduc tori n sinteza acizilor gra i serve te NADPH generat n:
432. Biosinteza propriu-zis a acizilor gra i:
433. Reac ia de sintez a beta-cetoacil-ACP (biosinteza propriu-zis a acizilor gra i):
434. Reac ia de reducere a beta-cetoacil-ACP (biosinteza propriu-zis a acizilor gra i):
435. Enzima (1) i produ ii transform rii (2) enoil-ACP (biosinteza propriu-zis a acizilor gra i):
436. Prima spir de sintez a acizilor gra i satura i cu num r par de atomi de carbon:
437. Sinteza unei molecule de acid palmitic necesit :
438. Biosinteza triacilglicerolilor:
439. Glicerol-3-fosfatul se formeaz :
440. n procesul de biosintez a tracilglicerolilor acidul fosfatidic:
441. Intermediarul comun n sinteza trigliceridelor i a fosfatidelor:
442. Sursa de grupare metil pentru sinteza de novo a fosfatidilcolinei:

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE SI BIOCHIMIE


CLINICA

RE .:

01

DATA:

25.05.2009

Pag. 9 / 18

443. Sinteza fosfogliceridelor:


444. Sinteza de novo a fosfogliceridelor:
445. Sinteza fosfatidiletanolaminei din fosfatidilserin (sinteza de novo a fosfogliceridelor):
446. Sinteza fosfatidilcolinei din fosfatidiletanolamin (sinteza de novo a fosfogliceridelor):
447. Fosfatidilinozitolii:
448. Biosinteza colesterolului:
449. Reac ia reglatoare n sinteza colesterolului este:
450. Reglarea biosintezei colesterolului:
451. Ateroscleroza:
452. Obezitatea:
453. Precursorul eicosanoizilor:
454. La eicosanoizi se refer :
455. Vitaminele liposolubile:
456. Vitamina A:
457. Vitamina E:
458. Vitamina K:
459. Vitamina D:
460. Metabolismul vitaminei D:
461. Calcitriolul:
462. Func iile biologice ale proteinelor:
463. Func iile biologice ale proteinelor:
464. Valoarea biologic a proteinelor este determinat de aminoacizii indispensabili:
465. Valoarea biologic a proteinelor este determinat de aminoacizii indispensabili:
466. Selecta i aminoacizii semidispensabili:
467. Bilan ul azotat pozitiv:
468. Bilan ul azotat negativ:
469. Bilan ul azotat echilibrat:
470. Rolul HCl n digestia proteinelor:
471. Rolul HCl n digestia proteinelor:
472. Propriet ile pepsinei:
473. Pepsina:
474. Tripsina:
475. Chimotripsina:
476. Carboxipeptidazele:
477. Aminopeptidazele:
478. Absorb ia aminoacizilor (AA):
479. Absorb ia aminoacizilor (AA):
480. Ciclul gama-glutamilic:
481. Putrefac ia aminoacizilor n intestin:
482. Neutralizarea produselor de putrefac ie a aminoacizilor:
483. Utilizarea aminoacizilor (AA) n esuturi:
484. C ile generale de degradare a aminoacizilor:
485. Tipurile de dezaminare a aminoacizilor:
486. Dezaminarea aminoacizilor (DA):
487. Dezaminarea oxidativ a aminoacizilor (AA):
488. Dezaminarea directa a aminoacizilor:
489. Dezaminarea oxidativa directa a acidului glutamic:
490. Glutamat dehidrogenaza:
491. Transaminarea aminoacizilor (TA):
492. Transaminazele aminoacizilor:
493. Mecanismul reac iei de transaminare (TA) a aminoacizilor:
494. COOH-CH2-CHNH2-COOH + COOH-CH2-CH2-CO-COOH
COOH-CH2-CO-COOH + COOH-CH2-CH2-CH NH2-COOH
495. CH3-CHNH2-COOH + COOH-CH2-CH2-CO-COOH
CH3-CO-COOH + COOH-CH2-CH2-CHNH2-COOH
496. Dezaminarea indirect a aminoacizilor (transdezaminarea):
497. Transreaminarea aminoacizilor:
498. Transdezaminarea alaninei:
499. Transdezaminarea aspartatului:
500. Transdezaminarea aspartatului. Selecta i reac iile procesului (1) i enzimele (2) ce catalizeaz aceste reac ii:
501. Alaninaminotransferaza (ALT):
502. Aspartataminotransferaza (AST):
503. Decarboxilarea aminoacizilor:

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE SI BIOCHIMIE


CLINICA

RE .:

01

DATA:

25.05.2009

Pag. 10 / 18

504. Reac ia chimic :

HC
N

CH2

NH

CH

COOH

HC
N

NH2

CH2 + CO2

CH2

NH

NH2

505. Reac ia chimic :

HC
N

CH2 CH

NH

COOH

HC
N

NH2

C
NH

CH2 CH2 + CO2


NH2

506. Reac ia chimic :

HO

CH2 CH

COOH

HO

NH2

NH

CH2 CH2 + CO2


NH2

NH

507. Reac ia chimic :

HO

CH2 CH

COOH

HO

NH2

NH

NH

CH2 CH2 + CO2


NH2

508. Reac ia chimic :

HO

CH2

HO

CH

COOH

NH2

HO
HO

CH2

CH2 + CO2
NH2

509. Reac ia chimic :

HO

CH2 CH COOH

HO

NH2

HO
HO

CH2 CH2 + CO2


NH2

510. Reac ia chimic :


R-CH2-NH2 + H2O + O2
511. Reac ia chimic :

R-COH + NH3 + H2O2

NH2
NH2
|
|
HOOC - CH- (CH2)2 - COOH CH2 - (CH2)2 - COOH + CO2
512. Precursorul catecolaminelor:
513. Precursorul histaminei:
514. Serotonina se sintetizeaz din:
515. Produsele finale ale scind rii proteinelor simple:
516. Amoniacul se ob ine n urm toarele procese:
517. Amoniacul se ob ine n urm toarele procese:
518. Reac ia chimic :
Glu + NH3 + ATP Gln + ADP + H3PO4

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE SI BIOCHIMIE


CLINICA

RE .:

01

DATA:

25.05.2009

Pag. 11 / 18

519. Ureogeneza:
520. Ureogeneza:
521. Enzimele ciclului ureogenetic:
522. Enzimele ciclului ureogenetic:
523. C te molecule de ATP sunt necesare pentru sinteza unei molecule de uree?
524. C te leg turi macroergice sunt utilizate la sinteza a 200 molecule de uree?
525. Ciclul ureogenetic (prima reac ie):
526. Sinteza carbamoilfosfatului (prima reac ie n sinteza ureei):
527. Selecta i reac iile ciclului ornitinic:
528. Selecta i reac iile ciclului ornitinic:
529. Eliminarea renal a amoniacului:
530. NH3 este utilizat:
531. NH3 este utilizat la sinteza:
532. Glutamatdehidrogenaza face parte din:
533. Produsele finale de dezintoxicare a NH3:
534. Conexiunea dintre ciclul ureogenetic i ciclul Krebs:
535. Glicina:
536. Glicina particip la sinteza:
537. Glicina particip la:
538. Serina (Ser):
539. Serina (Ser):
540. S-adenozilmetionina (SAM):
541. Fenilalanina (Phe) i tirozina (Tyr):
542. Bolile ereditare cauzate de defectele enzimelor implicate n metabolismul fenilalaninei i al tirozinei:
543. Fenilcetonuria:
544. Alcaptonuria:
545. Albinismul:
546. Histidina (His):
547. Acidul glutamic (Glu):
548. Acidul glutamic (Glu):
549. Acidul glutamic:
550. Biosinteza glutaminei (Gln):
551. Acidul aspartic (Asp):
552. Biosinteza asparaginei (Asn):
553. Acidul aspartic (Asp) particip la sinteza:
554. Acidul aspartic (Asp) particip la:
555. Prolina (Pro):
556. Prolina (Pro) particip la:
557. La catabolismul aminoacizilor particip enzimele:
558. Lizina (Lys):
559. Catabolismul aminoacizilor:
560. Acidul folic:
561. Acidul tetrahidrofolic (THF):
562. Acidul tetrahidrofolic (THF):
563. Acidul tetrahidrofolic (THF) este donator i acceptor de grup ri:
564. Conexiunea metabolismului proteic i glucidic:
565. Conexiunea metabolismului glucidic i lipidic:
566. Conexiunea metabolismului proteic i lipidic:
567. Caren a proteic :
568. Digestia nucleoproteinelor:
569. Selecta i compu ii chimici care particip la sinteza nucleotidelor purinice:
570. Selecta i compu ii chimici care particip la sinteza nucleotidelor purinice:
571. Sinteza fosforibozil-pirofosfatului (PRPP) - prima reac ie n sinteza nucleotidelor purinice:
572. Sinteza fosforibozilaminei din fosforibozil-pirofosfat (PRPP) - a doua reac ie din sinteza nucleotidelor purinice:
573. Inozinmonofosfatul (IMP):
574. Sinteza AMP-lui din inozinmonofosfat (IMP):
575. Sinteza GMP-lui din inozinmonofosfat (IMP):
576. Reglarea sintezei nucleotidelor purinice:
577. Reutilizarea bazelor purinice:
578. Sursele atomilor inelului pirimidinic:
579. Sinteza nucleotidelor pirimidinice (formarea carbamoilfosfatului):
580. Sinteza nucleotidelor pirimidinice (formarea carbamoilfosfatului):
581. Sinteza nucleotidelor pirimidinice (selecta i

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE SI BIOCHIMIE


CLINICA

RE .:

01

DATA:

25.05.2009

Pag. 12 / 18

582. Sinteza nucleotidelor pirimidinice (selecta i reac iile):


583. Biosinteza nucleotidelor citidilice:
584. Biosinteza dezoxiribonucleotidelor:
585. Biosinteza nucleotidelor timidilice:
586. Produsul final al catabolismului nucleotidelor purinice:
587. Produ ii catabolismului uracilului i al citozinei:
588. Produ ii catabolismului timinei:
589. Guta:
590. Manifest rile clinice ale gutei:
591. La cromoproteine se refer :
592. Hemoproteinele:
593. Hemoglobina (Hb):
594. Hemoglobina (Hb) particip la:
595. Biosinteza hemului (selecta i substan ele necesare):
596. Biosinteza hemului (prima reac ie):
597. Biosinteza hemului (a doua reac ie):
598. Biosinteza hemului (transformarea protoporfirinei IX n hem):
599. Porfiriile:
600. Catabolismul hemoglobinei (Hb):
601. Catabolismul hemoglobinei (Hb):
602. Catabolismul hemoglobinei (Hb) (transformarea Hb n biliverdin ):
603. Catabolismul hemoglobinei (Hb) (transformarea biliverdinei n bilirubin ):
604. Bilirubina indirect :
605. Bilirubina indirect :
606. Conjugarea bilirubinei:
607. Etapele intestinale ale metabolismului bilirubinei:
608. Excre ia renal a pigmen ilor biliari:
609. Bilirubina seric :
610. Cauzele icterelor:
611. Cauzele icterelor:
612. Icterul neonatal:
613. Icterul prehepatic:
614. Icterul hepatic premicrozomial:
615. Icterul hepatic microzomial este determinat de:
616. Icterul hepatic microzomial (modific rile pigmen ilor biliari):
617. Icterul hepatic postmicrozomial:
618. Icterul posthepatic este cauzat de:
619. Icterul posthepatic (modific rile pigmen ilor biliari):
620. Transportul sangvin al oxigenului (O2):
621. Factorii ce m resc afinitatea hemoglobinei (Hb) fa de oxigen (O2) :
622. Factorii ce scad afinitatea hemoglobinei (Hb) fa de oxigen (O2) :
623. Oxihemoglobina:
624. Formele de transport sangvin al dioxidului de carbon (CO2):
625. Formele patologice ale hemoglobinei sunt:
626. Schimbul de O2 i CO2 (selecta i reac iile care au loc la nivelul pl
nilor):
627. Schimbul de O2 i CO2 (selecta i reac iile care au loc la nivelul esuturilor):
628. Hipoxiile:
629. Anemia falciform (HbS):
630. Hormonii sunt:
631. Activitate biologic posed :
632. Clasificarea structural a hormonilor:
633. Clasificarea structural a hormonilor:
634. Receptorii hormonali sunt:
635. Mecanismul citozolic-nuclear de ac iune a hormonilor este caracteristic pentru:
636. Mecanismul citozolic-nuclear de ac iune a hormonilor este caracteristic pentru:
637. Mecanismul membrano-intracelularde de ac iune a hormonilor este caracteristic pentru:
638. Referitor la mecanismul membranaro-intracelular sunt corecte afirma iile:
639. Referitor la mecanismul membranaro-intracelular sunt corecte afirma iile:
640. Proteinele Gs:
641. Proteina Gs activ :
642. Selecta i mesagerii secunzi ai hormonilor:
643. Mecanismul membrano-intracelular de ac iune a hormonilor mediat de AMPc:
644. Adenilatciclaza:

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE SI BIOCHIMIE


CLINICA

RE .:

01

DATA:

25.05.2009

Pag. 13 / 18

645. AMP ciclic este:


646. Fosfodiesteraza:
647. Proteinkinaza A:
648. Cofeina inhib :
649. Fosfoprotein fosfatazele catalizeaz :
650. Complexul Ca++ -calmodulin regleaz :
651. Calmodulin :
652. Referitor la mecanismul membranaro-intracelular de ac iune a hormonilor mediat de diacilglicerol (DAG) i inozitoltrifosfat
(IP3) sunt corecte afirma iile:
653. Fosfolipaza C" :
654. Mecanismul citozolic-nuclear de ac iune a hormonilor este caracteristic pentru:
655. Referitor la mecanismul citozolic-nuclear de ac iune a hormonilor sunt corecte afirma iile:
656. Hormonii hipotalamusului:
657. Liberinele sunt:
658. Statinele sunt:
659. Hormonii adenohipofizari:
660. Hormonii adenohipofizari sunt:
661. Hormonii - deriva i ai proopiomelanocortinei (POMC) sunt:
662. Adrenocorticotropina (ACTH, corticotropina):
663. Hormonii somatomamotropi sunt:
664. Somatotropina (hormonul de cre tere):
665. Selecta i efectele metabolice ale somatotropinei:
666. Prolactina:
667. Hormonii hipofizari glicoproteici sunt:
668. Tireotropina (TSH):
669. Hormonul foliculostimulant (FSH):
670. Hormonul luteinizant (LH):
671. Hormonii neurohipofizari:
672. Referitor la vasopresin sunt corecte afirma iile:
673. Oxitocina:
674. Iodtironinele:
675. Tireoglobulina:
676. Referitor la biosinteza iodtironinelor sunt corecte afirma iile:
677. Transportul iodtironinelor este realizat de:
678. Referitor la reglarea sintezei i secre iei iodtironinelor sunt corecte afirma iile:
679. Efectele metabolice ale T3 i T4:
680. Efectele metabolice ale T3 i T4:
681. Hiperfunc ia glandei tiroide se manifest prin:
682. Hipofunc ia glandei tiroide la maturi (mixedemul) se manifest prin:
683. Homeostazia extracelular a calciului este asigurat de:
684. Parathormonul:
685. Parathormonul:
686. Hipoparatiroidismului se caracterizeaz prin:
687. Hiperparatiroidismul se manifest prin:
688. Calcitonina:
689. Efectele metabolice ale calcitoninei:
690. Referitor la 1,25 dihidroxi-colecalciferol (calcitriol) sunt corecte afirma iile:
691. Sinteza hormonilor pancreatici:
692. Insulina:
693. Secre ia de insulin este activat de:
694. Referitor la mecanismul de ac iune a insulinei sunt corecte afirma iile:
695. Selecta i efectele metabolice ale insulinei:
696. Insulina:
697. Insulina stimuleaz :
698. Efectele insulinei asupra metabolismului lipidic:
699. Efectele insulinei asupra metabolismului proteic:
700. Diabetul zaharat se caracterizeaz prin:
701. Glucagonul:
702. Glucagonul:
703. Secre ia de glucagon este:
704. Glucagonul:
705. Somatostatina:
706. Catecolaminele sunt:

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE SI BIOCHIMIE


CLINICA

RE .:

01

DATA:

25.05.2009

Pag. 14 / 18

707. Referitor la biosinteza catecolaminelor sunt corecte afirma iile:


708. Referitor la receptorii adrenergici sunt corecte afirma iile:
709. Selecta i efectele metabolice ale catecolaminelor:
710. Feocromocitomul:
711. Selecta i hormonii care se sintetizeaz n cortexul suprarenal:
712. Referitor la sinteza hormonilor steroidici sunt corecte afirma iile:
713. Reglarea sintezei i secre iei glucocorticoizilor (cortizolului):
714. Referitor la mecanismul de ac iune a glucocorticoizilor sunt corecte afirma iile:
715. Selecta i efectele metabolice ale glucocorticoizilor:
716. Selecta i efectele metabolice ale glucocorticoizilor:
717. Selecta i efectele metabolice ale glucocorticoizilor:
718. Mineralocorticoizi:
719. Referitor la reglarea sintezei i secre iei aldosteronului sunt corecte afirma iile:
720. Angiotensina II:
721. Mineralocorticosteroizii regleaz :
722. Mineralocorticoizii la nivelul rinichilor favorizeaz :
723. Sindromul Cushing:
724. Hipocorticismul (boala Adison) se caracterizeaz prin:
725. Hiperaldosteronismul (sindromulConn) se caracterizeaz prin:
726. Corticosteroizii se utilizeaz :
727. Hormonii sexuali:
728. Hormonii sexuali sunt:
729. Referitor la hormonii sexuali feminini sunt corecte afirma iile:
730. Referitor la reglarea sintezei i secre iei hormonilor sexuali sunt corecte afirma iile:
731. Androgenii:
732. Selecta i efectele metabolice ale androgenilor:
733. Selecta i efectele fiziologice ale androgenilor:
734. Selecta i efectele fiziologice ale estrogenilor:
735. Func iile s ngelui:
736. Principalele componente organice ale s ngelui:
737. Principalele componente organice ale s ngelui:
738. Elementele figurate ale s ngelui:
739. Elementele figurate ale s ngelui:
740. Selecta i substan ele azotate neproteice:
741. Selecta i substan ele azotate neproteice:
742. Azotemia apare n:
743. Substan ele organice neazotate ale s ngelui:
744. Substan ele organice neazotate ale s ngelui:
745. Referitor la componen a electrolitic a s ngelui sunt corecte afirma iile:
746. Hipokaliemia:
747. Calciul plasmatic:
748. Modific rile concentra iei calciului plasmatic:
749. Fierul:
750. Proteinele plasmatice:
751. Rolul proteinelor plasmei sangvine:
752. Albuminele plasmatice:
753. Albuminele plasmatice:
754. Albuminele plasmatice transport :
755. Albuminele plasmatice:
756. Globulinele plasmatice:
757. Din grupa gama-globulinelor fac parte:
758. Hiperproteinemia:
759. Hipoproteinemia:
760. La men inerea pH-ului fiziologic al s ngelui particip :
761. Selecta i sistemele-tampon care func ioneaz doar n plasm :
762. Selecta i sistemele-tampon care func ioneaz doar n eritrocite:
763. Selecta i sistemele-tampon care func ioneaz at t n plasm , c t i n eritrocite:
764. Capacitatea de tamponare a proteinelor plasmatice este determinat de:
765. Capacitatea de tamponare a hemoglobinei este determinat de:
766. Acidoza metabolic este cauzat de:
767. Acidoza metabolic este prezent n:
768. Acidoza respiratorie este cauzat de:
769. Acidoza respiratorie este prezent n:

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE SI BIOCHIMIE


CLINICA

RE .:

01

DATA:

25.05.2009

Pag. 15 / 18

770. Alcaloza metabolic este cauzat de:


771. Alcaloza respiratorie este cauzat de:
772. Selecta i factorul plasmatic al coagul rii s ngelui care ini iaz calea intrinsec :
773. Selecta i factorul coagul rii s ngelui care ini iaz calea extrinsec :
774. Selecta i factorii coagul rii s ngelui care particip doar n calea intrinsec :
775. Selecta i factorii coagul rii s ngelui care particip doar n calea extrinsec :
776. Selecta i factorii coagul rii s ngelui care particip at t n calea intrinsec , c t i n calea extrinsec :
777. Selecta i factorii coagul rii s ngelui care particip at t n calea intrinsec , c t i n calea extrinsec :
778. Selecta i factorii coagul rii s ngelui care particip at t n calea intrinsec , c t i n calea extrinsec :
779. Rolul vitaminei K n coagularea s ngelui:
780. Protrombina:
781. Trombina:
782. Fibrinogenul:
783. Transformarea fibrinogenului n fibrin :
784. Polimerizarea i stabilizarea fibrinei (formarea trombului):
785. La coagularea s ngelui particip (suplimentar factorilor plasmatici):
786. La coagularea s ngelui particip (suplimentar factorilor plasmatici):
787. La coagularea s ngelui particip :
788. Selecta i factorii trombocitari ai coagul rii:
789. Selecta i substan ele anticoagulante:
790. Selecta i substan ele anticoagulante:
791. Heparina:
792. Selecta i factorii sistemului fibrinolitic:
793. Selecta i factorii sistemului fibrinolitic:
794. Transformarea plasminogenului n plasmin are loc sub ac iunea:
795. Fibrinolizina:
796. Clasificarea func ional a enzimelor plasmatice:
797. Selecta i enzimele secretorii ale ficatului:
798. Selecta i enzimele indicatorii hepatospecifice:
799. Selecta i enzimele indicatorii hepatospecifice:
800. Selecta i enzimele indicatorii cardiospecifice:
801. Selecta i enzimele organospecifice ale mu chilor scheletici:
802. Func iile ficatului sunt:
803. Ficatul i metabolismul glucidelor:
804. Ficatul i metabolismul glucidelor:
805. Rolul ficatului n metabolismul lipidic (selecta i procesele care au loc n ficat):
806. Ficatul i metabolismul proteinelor:
807. esutul conjunctiv - func iile:
808. Formele speciale ale esutului conjunctiv sunt:
809. Proteinele principale ale esutului conjunctiv:
810. Proteinele fibrilare ale esutului conjunctiv sunt:
811. Colagenul:
812. Compozi ia aminoacidic a colagenului:
813. Particularit ile structurii primare a colagenului:
814. Structura secundar a colagenului:
815. Conforma ia colagenului:
816. Colagenul - particularit ile structurii:
817. Propriet ile fizico-chimice ale colagenului:
818. Tipurile de colagen:
819. Tipurile de colagen
820. Particularit ile biosintezei colagenului:
821. Particularit ile biosintezei colagenului:
822. Particularit ile biosintezei colagenului:
823. Particularit ile biosintezei colagenului:
824. Particularit ile biosintezei colagenului:
825. Particularit ile biosintezei colagenului:
826. Particularit ile biosintezei colagenului:
827. Deregl rile hidroxil rii Pro din colagen:
828. Modific rile lizinei n procesul biosintezei colagenului:
829. Osteogenesis imperfecta:
830. Sindromul Marfan:
831. Sindromul Ehler-Danlos:
832. Degradarea colagenului - colagenoliza:

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE SI BIOCHIMIE


CLINICA

RE .:

01

DATA:

25.05.2009

Pag. 16 / 18

833. Elastina - particularit ile componen ei aminoacidice:


834. Elastina - particularit ile structurii chimice:
835. Proteoglicanii esutului conjunctiv - func iile:
836. Componen a chimic a proteoglicanilor:
837. Glicozaminoglicanii - caracteristica general :
838. Care din compu ii de mai jos nu este constituent al glicozaminoaglicanilor:
839. Structura proteoglicanilor
840. Sinteza proteoglicanilor:
841. Ce enzime nu particip la catabolismul proteoglicanilor:
842. Modific rile n func ie de v rst ale esutului conjunctiv:
843. Care din afec iunile enumerate este o dereglare dob ndit a metabolismului esutului conjunctiv:
844. Care din afec iunile enumerate este o dereglare ereditar a metabolismului esutului conjunctiv:
845. Proteinele osoase - colagenul
846. Selecta i proteinele non-colagenice ale esutului osos
847. Gla-proteinele
848. Ce compus nu este o Gla-protein osoas ?
849. Osteocalcina (OCal)
850. RGD-proteinele
851. Matricea organic a esutului osos nu con ine:
852. Ce compus nu este un proteoglican al esutului osos
853. Proteoglicanii esutului osos - principalii glicozaminoglicani din componen a lor sunt:
854. Proteoglicanii esutului osos
855. Lipidele esutului osos
856. Acizii organici ai esutului osos
857. Formele acizilor organici prezente n esutul osos
858. Rolul citratului n homeostazia esutului osos
859. Ce reglatori locali nu sunt prezen i esutul osos
860. Selecta i enzimele esutului osos implicate n metabolismul fazei minerale
861. Selecta i enzimele esutului osos implicate n metabolismul matricei organice
862. Selecta i enzimele markeri ale st rii func ionale a esutului osos
863. Faza mineral a esutului osos - selecta i compu ii minerali majori
864. Apatita compozi ia sumar
865. Cristalele de hidroxiapatit
866. Faza mineral a esutului osos - selecta i compu ii minerali minori
867. Punctele de nesaturare ale re elelor cristaline pot fixa prin chemosorb ie ionii de:
868. Microelementele prezente n faza mineral a esutului osos
869. Selecta i procesul ce nu este o etap a remodel rii osoase
870. Rolul osteoclastelor (OCl) n remodelarea osoas
871. Remodelarea osoas
872. Ce proteine nu sunt produse de osteoblaste
873. Osteoidul nou-format ncepe s se mineralizeze:
874. Formarea osului:
875. Mineralizarea esutului osos se petrece doar dac se ndeplinesc urm toarele condi ii:
876. Mecanimul mineraliz rii:
877. Resorb ia osului:
878. Metabolismul esutului osos nu este influen at de urm torii hormoni:
879. n smal cota subtan elor minerale constituie
880. Cota substan elor organice n dentin este:
881. Cota apei n pulpa dentar este de:
882. Cantitatea calciului n esuturile dentare mineralizate:
883. Formele majore ale fosfa ilor de calciu n esuturile dentare dure
884. Formele minore ale fosfa ilor de calciu n esuturile dentare dure
885. Fluorul
886. Formele minore ale fluorului dentar
887. Fluoroz
888. Magneziul
889. Carbonatul
890. Ce proteine nu se reg sesc n smal
891. Selecta i proteinele ce sunt specifice doar dentinei
892. Proteoglicanii sunt prezen i n:
893. Proteoglicanii dentari
894. Structura cristalelor de apatit ce afirma ie nu o caracterizeaz :
895. Metabolismul esuturilor dentare:

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE SI BIOCHIMIE


CLINICA

RE .:

01

DATA:

25.05.2009

Pag. 17 / 18

896. Particularit ile metabolismului esuturilor dentare:


897. Care din zonele nominalizate nu este parte a leziunii carioase
898. Zonele leziunii carioase zona de la suprafa
899. Zonele leziunii carioase corpul leziunii
900. Zonele leziunii carioase zona pozitiv birefractar (ntunecat )
901. Zona translucid a leziunii carioase care afirma ie nu o caracteizeaz
902. Care din teoriile men ionate nu este o teorie a patogeniei cariei
903. Procese ale mecanismului apari iei i dezvolt rii cariei
904. Procese ale mecanismului apari iei i dezvolt rii cariei
905. Proteinele fibrilare prezente n parodon iu sunt:
906. Glicozaminoglicanii parodon iului sunt:
907. Procesele metabolice importante din parodon iu sunt:
908. Substan ele produse de bacteriile pl cii ce afecteaz parodon iul sunt:
909. Consecin ele reac iilor metabolice patologice n afec iunile parodon iului
910. Pelicula dentar - formarea
911. Ultrastructura peliculei
912. n pelicula matur distingem urm toarele straturi:
913. Compozi ia chimic a peliculei
914. Proteinele peliculei
915. Func iile peliculei
916. Formarea pl cii dentare etapele procesului
917. Contactul ini ial al microorganismelor pl cii cu suprafa a dentar poate fi:
918. Formarea pl cii dentare - adsorb ia ini ial a microorganismelor
919. Formarea pl cii dentare - colonizarea i formarea biofilmului
920. Selecta i microorganismele prezente n pl ca dentar
921. Tartrul dentar - compozi ia organic
922. Care compus mineral nu se reg se te n tartrul dentar
923. Mecanismul form rii tartrului
924. Inhibitorii form rii tartrului
925. Transformarea pl cii dentare n tartru:
926. Glandele majore ce produc saliva sunt
927. Volumul mediu diurn al salivei este
928. Debitul salivar - viteza secre iei
929. Hiposaliva ie sau hipoptialism - cauze
930. Hipersaliva ie sau ptialism sau sialoree - cauze fiziologice
931. Hipersaliva ie sau ptialism sau sialoree - cauze patologice
932. Ce deregl ri nu sunt nso ite de hipersaliva ie (sialoree ):
933. Propriet ile salivei sunt:
934. Compozi ia chimic a salivei
935. Ce compu ii minerali nu se reg sesc n saliv n condi ii fiziologice
936. Ce proteine sangvine sunt prezente n saliv
937. Mucina 1 - MG1
938. Mucina 2 - MG2
939. Selecta i proteinele specifice salivare:
940. Selecta i enzimele salivare
941. Selecta i enzimele salivare
942. Lizocimul
943. Mucinaza
944. alfa-amilaza salivar
945. Referitor la amilaza salivar i reglarea activit ii ei sunt corecte afirma iile
946. Modific rile activit ii enzimelor salivare n diverse afec iuni.
947. Implicarea enzimelor salivare n afec iunile stomatologice
948. Hormoni prezen i n saliv sunt:
949. Func iile salivei sunt
950. Implicarea enzimelor salivare n afec iunile stomatologice
951. Hormonul paratiroid (PTH)
952. Ce afirma ie nu caracterizeaz sinteza hormonului paratiroid (PTH)
953. Secre ia hormonului paratiroid (PTH)
954. esuturile int ale hormonului paratioroid sunt
955. Efectele hormonului paratiroid la nivelul rinichiului sunt
956. Influen a PTH-ului asupra metabolismului renal
957. Ac iunea hormonului paratiroid la nivelul esutului osos:

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE SI BIOCHIMIE


CLINICA

RE .:

01

DATA:

25.05.2009

Pag. 18 / 18

958. Mecanismul demineraliz rii esutului osos induse de PTH


959. Influen a PTH asupra tractului gastro-intestinal
960. Calcitonina - structura chimic i propriet ile fizico-chimice
961. Sinteza i secre ia calcitoninei
962. esuturile int ale calcitoninei
963. Efectele metabolice ale calcitoninei la nivelul oaselor:
964. Influen a calcitoninei asupra rinichilor
965. 1,25-dihidroxicalciferolul (1,25(OH)2D3)
966. Sinteza 1,25-dihidroxicalciferolul (1,25(OH)2D3) - aspecte generale
967. Sinteza 1,25-dihidroxicalciferolul (1,25(OH)2D3) - selecta i reac iile corecte ale procesului:
968. Ce func ie nu poate ndeplini 1,25-dihidroxicalciferolul (1,25(OH)2D3)
969. Necesit ile n vitamina D
970. Care din st rile nominalizate nu este o dereglare a metabolismului calciului i fosfa ilor
971. Manifest rile metabolice ale hipoparatiroidismului
972. Manifest rile metabolice ale hiperparatiroidismului
973. Semnele biochimice ale hipovitaminozei D:

ntreb rile pentru examen au fost discutate i aprobate la edin a catedrei,


extras din procesul verbal N8 din 05.12.2013
ef catedr , conferen iar universitar, d.h.m.

Olga Tagadiuc

www.biochimie.usmf.md