Sunteți pe pagina 1din 8

_nvierea Domnului - Taina vie]ii ve[nice

"
GHERASIM

PRIN HARUL LUI DUMNEZEU,


ARHIEPISCOP AL R^MNICULUI
IUBITULUI NOSTRU CLER, CINULUI MONAHAL
{I TUTUROR DREPTCREDINCIO{ILOR CRE{TINI,

DIN ACEAST~ DE DUMNEZEU P~ZIT~ EPARHIE:


HAR, MIL~, PACE {I BUCURIE, ARHIERE{TI
{I P~RINTE{TI BINECUV^NT~RI !

HRISTOS A _NVIAT!
Preacucernici [i Preacuvio[i P#rin]i,
Preacuvioase Maici,
Iubi]i fii [i fiice duhovnice[ti,
Ne-a binecuv@ntat Bunul Dumnezeu cu zile de via]# ca s#

ajungem s# pream#rim [i anul acesta cu rug#ciuni [i c@nt#ri, cu

dor [i bucurie, cu primirea Sfintei _mp#rt#[anii, str#lucita

biruin]# asupra mor]ii a Fiului lui Dumnezeu. Dar \n acela[i

timp, aceast# s#rb#toare a Pa[telui este [i un mare dar al lui

Dumnezeu dat nou# ca s# pr#znuim \mpreun# _nvierea lui

Hristos, care este un izvor de via]# dumnezeiasc# pentru noi \n

via]a p#m@nteasc# (Pr. Prof. Dumitru St#niloae, Teologia

Dogmatic# Ortodox#, vol. II, Bucure[ti, 1978, pag. 169). De

aceea, Biserica ne adreseaz# \ndemnul s# ne cur#]im sim]irile

[i s# vedem pe Hristos str#lucind cu neapropiata lumin# a


_nvierii (Canonul _nvierii).
Ast#zi inimile cre[tinilor se bucur#, toate chipurile se

\nsenineaz#, \ngrijor#rile tuturor se risipesc iar suspinele celor

suferinzi \nceteaz# pentru c# to]i suntem cuprin[i de fiorii unei

tainice fericiri.
_nvierea Domnului este un prilej de ob[teasc# bucurie. Ne

bucur#m fiindc# a \nviat Hristos Domnul, ne bucur#m fiindc# a

biruit adev#rul, iar marele izvor al bucuriei de Pa[ti este acela al

bucuriei noastre: c# a \nviat Domnul cu adev#rat (Luca XXIV, 34).


A[a au m#rturisit Sfin]ii Apostoli [i al]i martori oculari ai

\nvierii Lui din mor]i, care au pecetluit cu s@ngele lor m#rturia

aceasta. Ei nu puteau s# se \n[ele, fiindc# au stat cu El de vorb# \n

timpul celor patruzeci de zile petrecute pe p#m@nt dup# _nviere. Ei

n-au voit s# ne \n[ele nici pe noi, _nvierea Domnului reprezent@nd

argumentul credin]ei cre[tine. Dac# n-a \nviat Hristos, atunci


zadarnic# este credin]a noastr# dar Hristos a \nviat, \ncep#tur#
f#c@ndu-se celor adormi]i (I Corinteni, XV, 20).
A[adar, s# ne lumin#m cugetele cu bucuria sf@nt# a _nvierii,

c@nd toate s-au umplut cu lumin#, [i cerul [i p#m@ntul [i cele

dedesubt [i s# aducem laud# St#p@nului care ne \ncredin]eaz# c# cel


ce _mi urmeaz# Mie nu va umbla \n \ntuneric, ci va avea lumina
vie]ii (Ioan VIII, 12).
Iubi]ii no[tri fii duhovnice[ti,
Bucuria pe care o tr#im \n ziua Sfintei _nvieri este rodul

jertfei M@ntuitorului Iisus Hristos de pe Cruce care s-a \mplinit


din nem#rginita iubire a P#rintelui ceresc fa]# de noi oamenii,
pentru c# Dumnezeu a[a de mult a iubit lumea, \nc@t pe Fiul
S#u Cel Unul-N#scut, L-a dat, ca oricine crede \n El s# nu
piar#, ci s# aib# via]# ve[nic# (Ioan III, 16). Fiul lui Dumnezeu
S-a jertfit de bun#voie ca s# slobozeasc# omenirea din robia
p#catului, iar prin r#nile Lui, noi to]i ne-am vindecat (Isaia
LIII, 5).
Merg@nd de bun#voie la Patima Sa [i primind s# sufere
durerea \n firea Sa omeneasc# p#timitoare, Hristos o biruie[te
prin firea Sa dumnezeiasc# nep#timitoare [i-l scoate pe om de
sub st#p@nirea ei tiranic# [i din robia patimilor pricinuite de
durere, dup# cum gl#suie[te c@ntarea liturgic# Suitu-Te-ai pe
Cruce, patimile mele vindec@ndu-le cu patima preacuratului
T#u trup pe care de voie l-ai purtat (Canonul _nvierii).
_n moartea lui Hristos au fost nimicite stric#ciunea,
p#catul, moartea [i puterea celui r#u, iar prin _nviere dob@ndim
nep#timirea, nestric#ciunea [i nemurirea. Sf@ntul Maxim
M#rturisitorul \nva]# c# Cel care l-a f#cut pe om () Se face El
_nsu[i p#timitor, pentru a vindeca patimile noastre prin Patima
Sa; [i astfel, desfiin]@nd \n trupul S#u patimile noastre care
\ntrecuser# orice m#sur#, \n marea Sa iubire de oameni
re\nnoie[te \n Duhul, puterile sufletului nostru (Capete despre
cuno[tin]a de Dumnezeu [i iconomia \ntrup#rii, III,14).
M@ntuirea adus# de Hristos se \ntinde la to]i oamenii, din
toate timpurile prin asumarea personal# Ne-am \ngropat cu El
\n moarte pentru ca, precum Hristos a \nviat din mor]i, prin

slava Tat#lui, a[a s# umbl#m [i noi \ntru \nnoirea vie]ii scrie


Sf@ntul Apostol Pavel (Romani VI, 4). Jertfa de pe cruce a
M@ntuitorului [i _nvierea Sa nu se pot desp#r]i una de alta.
Am@ndou# izvor#sc din aceea[i dragoste nem#rginit# a lui
Dumnezeu pentru lume [i prin am@ndou# s-a dob@ndit darul de
mare pre] al m@ntuirii.
A[adar, Jertfa de pe Cruce a fost fapta de r#scump#rare a
neamului omenesc, iar M@ntuitorul Hristos, sfin]indu-ne [i
\mp#c@ndu-ne cu Dumnezeu (Coloseni I, 20), ne-a f#cut
p#rta[i la bucuria _nvierii. Astfel, jertfa de pe Cruce este
supremul act doveditor al iubirii Lui fa]# de Tat#l [i fa]# de noi,
prin care a biruit moartea [i a \nviat ca s# \nviem [i noi.
Nu se poate vorbi de _nviere f#r# jertfa de pe Cruce, a[a
cum nu se poate \n]elege Crucea f#r# Hristos, Care a fost
r#stignit pe ea. R#stignirea cea necuprins# cu mintea [i
_nvierea cea cu neputin]# de \n]eles le propov#duim noi,
credincio[ii, ca pe o tain# negr#it#; c# ast#zi moartea [i iadul
s-au pr#dat, iar neamul omenesc \n nestric#ciune s-a
\mbr#cat. Pentru aceasta c@nt#m cu mul]umire: Slav# _nvierii
Tale, Hristoase! (Utrenia, Duminica Sl#b#nogului).
Prin jertfa de pe cruce p#catul a fost [ters, iar prin _nviere
moartea a fost nimicit#. Astfel, nou# ni s-au deschis por]ile
vie]ii ve[nice. Cunosc@nd \n]elesul ad@nc al Praznicului de
ast#zi s# cinstim Sf@nta Cruce pentru c# \n ea este chipul jertfei
Domnului nostru Iisus Hristos, iar pentru noi care ne m@ntuim
este puterea lui Dumnezeu (I Corinteni I, 18), prin care neamul
omenesc prime[te t#m#duirea sufletului [i a trupului [i a toat#

boala (Utrenia, _n#l]area Sfintei Cruci).


Dreptm#ritorilor cre[tini,
Credin]a \n Hristos Cel _nviat aduce cu sine [i morala
_nvierii, adic# purtarea ce se desprinde dintr-o asemenea
credin]#, ca s# aprindem \n sufletele noastre [i iubirea de
Dumnezeu [i iubirea fa]# de oameni, pentru c# nimeni nu poate
sluji cu adev#rat lui Dumnezeu dac# nu iube[te [i nu sluje[te
oamenilor. Opera m@ntuitoare a Fiului lui Dumnezeu se
v#de[te \n fiecare moment al ei, o lucrare de t#m#duire a
\ntregii omeniri asumat# \n Persoana Sa [i de restaurare a ei \n
starea de s#n#tate spiritual# pe care a cunoscut-o dintru
\nceput.
Anul acesta, proclamat \n Patriarhia Rom@n# Anul
omagial al Sf@ntului Maslu [i al \ngrijirii bolnavilor, suntem
chema]i s# descoperim sensurile duhovnice[ti ale \nv#]#turii
de credin]# ortodox# despre Taina Sf@ntului Maslu, prin
aprofundarea pastoral# [i practic#, prin cercetarea [i \ngrijirea
bolnavilor.
Sfintele Taine sunt privite drept mijloace de vindecare,
Biserica devenind farmacie duhovniceasc#, unde se preg#tesc
leacuri pentru noi, ca s# ne vindec#m de r#ni dup# cum \nva]#
Sf@ntul Ioan Gur# de Aur (Omilii la Ioan II, 5).
Taina Sf@ntului Maslu \[i descoper# [i caracterul
comunitar, \ntruc@t la s#v@r[irea ei particip#, al#turi de preo]i [i
bolnavi, [i membrii comunit#]ii, care se roag# \mpreun# pentru
vindecarea celui bolnav. _n felul acesta se \mpline[te datoria

cre[tineasc# de a cerceta [i a ne ruga pentru cei bolnavi, \ns# ne


determin# [i spre o cercetare mai atent# a celor afla]i \n
suferin]# [i necazuri.
V# \ndemn#m pe to]i, preo]i [i credincio[i, s# readuce]i
bucuria pe chipurile bolnavilor, prin cercetarea acestora,
oferindu-le daruri duhovnice[ti [i materiale. Zilele acestea, \n
care tr#im bucuria Praznicului _nvierii Domnului, pentru care
ne-am preg#tit trupe[te [i suflete[te, pot fi \mpodobite [i prin
darurile [i vizitele pe care le facem celor din spitale, azile sau
case de b#tr@ni, sau celor de l@ng# noi, pentru ca bucuria s# fie
deplin#.
Iubi]ii mei fii [i fiice \ntru Hristos Domnul,
Pline de lumin# [i sf@nt# bucurie sunt acum [i sufletele
noastre pentru c# M@ntuitorul Iisus Hristos {i-a dovedit, prin
_nvierea Sa din mor]i, mai \nt@i dumnezeirea Sa, apoi ne-a
\ncredin]at c# noi vom \nvia [i, \n al treilea r@nd, ne-a ar#tat
rostul [i \nsemn#tatea vie]ii noastre pe acest p#m@nt. Cel ce a
\nviat pe Hristos din mor]i v-a face vii [i trupurile voastre cele
muritoare, prin duhul S#u, care locuie[te \n voi (Romani VIII, 11).
_nviind din mor]i, ne-a ar#tat c# moartea nu este punctul
definitiv cu care se \ncheie via]a noastr#, ci numai o garan]ie ce
desparte via]a de aici de cea de dincolo de morm@nt, via]a
trec#toare de cea ve[nic#. De aceea, Sf@ntul Ioan Gur# de Aur
spune c# pentru noi mutarea din aceast# via]# se nume[te \n loc
de moarte, adormire [i somn. Asemenea bobului de gr@u care,
aruncat \n brazd#, \nvie pentru o nou# via]#, moartea reprezint#

hotarul de trecere pentru ve[nicie, dup# cuvintele


M@ntuitorului care ne asigur# spun@nd: Eu sunt _nvierea [i
Via]a; cel care crede \n Mine, chiar dac# va muri, va fi viu (Ioan
XI, 25).
Spre deosebire de natur#, care \n fiecare prim#var# \nvie [i
apoi intr# din nou \n \ntunericul mor]ii, \nvierea noastr# va fi
ve[nic#. Potrivit \ndemnului Sf@ntului Apostol Pavel, dup#
cum Hristos a \nviat din mor]i prin slava Tat#lui, a[a s#
umbl#m [i noi \ntru \nnoirea vie]ii (Romani VI, 4), se cuvine s#
murim p#catului [i s# \nviem la o via]# nou#, f#r# de care nu
putem s# ne bucur#m \ntru Domnul. S# fim cu luare aminte la
datoriile cre[tine[ti [i, ceea ce m#rturisim, s# p#str#m cu
sfin]enie, pentru c# cine se \ndoie[te este asemenea cu valul
m#rii, mi[cat de v@nt [i aruncat \ncoace [i \ncolo (Iacob I, 6).
_ncredin]a]i c# Domnul Hristos a p#timit, a fost r#stignit, a
fost \ngropat [i a treia zi a \nviat pentru ca to]i oamenii s# se
m@ntuiasc# [i la cuno[tin]a adev#rului s# vin# (I Timotei II, 4),
s# propov#duim cu timp [i f#r# timp adev#rul _nvierii, care st#
la temelia credin]ei noastre. Fiul lui Dumnezeu S-a jertfit nu
pentru Sine, ci pentru \ntreg neamul omenesc: Iisus, Domnul
nostru, S-a dat (mor]ii) pentru p#catele noastre [i a \nviat
pentru p#catele noastre (Romani IV, 24-25), pentru c# prin
moartea Sa a \nvins moartea firii [i cu ea orice robie sub care
era ]inut# firea omeneasc# (Pr. Prof. Dr. Dumitru St#niloae,
Spiritualitate [i comuniune \n liturghia ortodox#, Craiova,
1986, pag.150).
De aceea, Sf@ntul Ignatie al Antiohiei nume[te ziua \nvierii

ziua \n care a r#s#rit via]a noastr#, adic# a \nviat Hristos,


pentru c# Dumnezeu Tat#l dup# \nvierea lui Iisus Hristos din
mor]i, ne-a n#scut din nou, spre n#dejde vie, spre mo[tenire
nestric#cioas#, ne\ntinat# [i neve[tejit#, p#strat# \n ceruri
(I Petru I, 3-4).
Ca fii ai Bisericii str#bune trebuie s# ne str#duim a \mplini
voia cea bun# a Domnului nostru Iisus Hristos, ca s# rodeasc#
\n sufletele noastre mesajul sf@nt al _nvierii c# Dumnezeu pe
cei adormi]i \i va aduce \mpreun# cu El (I Tesaloniceni IV, 14).
Adres@ndu-v# acest p#rintesc cuv@nt, v# \mbr#]i[ez cu
dragoste \ntru Hristos Domnul, Cel ce ne-a d#ruit via]# ve[nic#
prin _nvierea Sa, ur@ndu-v# s# petrece]i _nvierea Domnului cu
s#n#tate, bucurie [i pace, sporind spre tot lucrul bun [i
binepl#cut lui Dumnezeu.
HRISTOS A _NVIAT!
Al vostru Arhip#stor, de tot binele doritor [i c#tre Hristos
Cel \nviat rug#tor,

"
G H E R A S I M,
ARHIEPISCOPUL R^MNICULUI
Dat# \n Re[edin]a Noastr# Arhiepiscopal# din R@mnicu-V@lcea,
la Praznicul _nvierii Domnului, din Anul m@ntuirii 2012.
Not#: Preacucernicii [i Preacuvio[ii P#rin]i din Eparhia R@mnicului vor
citi aceast# PASTORAL~ \n bisericile parohiale sau m#n#stire[ti
la Sf@nta Liturghie a _nvierii Domnului, iar la filiale a doua zi.