Sunteți pe pagina 1din 6

DGRFP Brasov - Serv.

Servicii pentru Contribuabili


tel 0268-308443; http: // bv.finantepublice.ro

AJUSTAREA TVA DEDUS LA


IE IREA DIN EVIDEN
CA PL TITOR DE TVA
LA CERERE
[art. 148 alin. (1) lit. c), art. 149 i art. 152 alin. (7) Cod fiscal,
pct. 53 alin. (4), pct. 61 alin. (6) i (7) din Norme]

Persoanele impozabile care solicit scoaterea din eviden ca pl titori de TVA conform
art. 152 alin. (7) din Codul fiscal prin depunerea formularului 096 "Declara ie de men iuni
privind anularea nregistr rii n scopuri de TVA n cazul persoanelor impozabile, nregistrate n
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care n cursul unui an calendaristic nu
dep esc plafonul de scutire prev zut la art. 152 din Codul fiscal" (a se vedea materialul
informativ "Ie irea din eviden a pl titorilor de TVA n anul 2012"), trebuie s ajusteze TVA
dedus
aferent BUNURILOR AFLATE N STOC, SERVICIILOR NEUTILIZATE,
ACTIVELOR CORPORALE FIXE ALTELE DECT CELE CARE SUNT CONSIDERATE
BUNURI DE CAPITAL, ACTIVELOR CORPORALE FIXE N CURS DE EXECU IE,
ACHIZI IILOR DE BUNURI I SERVICII CARE URMEAZ A FI OB INUTE, i BUNURILOR
DE CAPITAL, constatate pe baz de INVENTARIERE n momentul trecerii la regimul de
scutire.
Momentul trecerii la regimul de scutire = data comunic rii de c tre organul fiscal a
deciziei privind anularea nregistr rii n scopuri de TVA.
Pn la comunicarea deciziei de anulare a nregistr rii n scopuri de TVA,
persoanei impozabile i revin toate drepturile i obliga iile persoanelor nregistrate
[art. 152 alin. (7) Cod fiscal]
n scopuri de TVA conform art. 153.
OBLIGA II DECLARATIVE PRIVIND AJUST RILE:

Valoarea rezultat ca urmare a efectu rii tuturor ajust rilor de TVA se eviden ieaz n
ultimul decont de TVA - formular 300 "Decont de tax pe valoarea ad ugat ", care se depune
pn la data de 25 a lunii urm toare celei n care a fost comunicat decizia de anulare a
nregistr rii n scopuri de TVA, indiferent care a fost perioada fiscal la TVA (luna sau
trimestrul).

[art. 152 alin. (7) Cod fiscal]

n cazul n care ajust rile de tax nu au fost declarate n ultimul decont sau au fost
efectuate ajust ri incorecte, acestea se declar n formularul 307 "Declara ie privind sumele
rezultate din ajustarea/corec ia ajust rilor/regularizarea taxei pe valoarea ad ugat ".

[pct. 61 alin. 8 din Norme, art. 1563 alin. (9) lit. a) Cod fiscal, OANAF 2223/2013
MODUL DE EFECTUARE A AJUST RILOR:

I. AJUSTAREA TVA DEDUS AFERENT BUNURILOR AFLATE N STOC constatate


pe baz de inventariere n momentul trecerii la regimul de scutire,
const n colectarea TVA aferent, n func ie de cota de TVA n vigoare la data achizi iei,
baza impozabil fiind reprezentat de pre ul de cump rare al bunurilor respective sau al unor
bunuri similare ori, n absen a unor astfel de pre uri de cump rare, de pre ul de cost, stabilit la
data livr rii.
[pct. 61 alin. (6) lit. a) i alin. (7) din Norme, art. 128 alin. (4) lit. c) i art. 137 alin. (1) lit. c) Cod fiscal]

II. AJUSTAREA TVA DEDUS AFERENT SERVICIILOR NEUTILIZATE constatate pe


baz de inventariere n momentul trecerii la regimul de scutire,
const n anularea TVA deduse ini ial.
[pct. 53 alin. (6), pct. 61 alin. (6) lit. a) i alin. (7) din Norme]

III. AJUSTAREA TVA DEDUS AFERENT ACTIVELOR CORPORALE FIXE, ALTELE DECT
CELE CARE SUNT CONSIDERATE BUNURI DE CAPITAL cf. art. 149 din Codul fiscal,
const n colectarea TVA, conform art. 128 alin. (4) lit. c), aferent valorii r mase neamortizate la
momentul trecerii la regimul de scutire, n func ie de cota de TVA n vigoare la data achizi iei
[art. 152 alin. (7) Cod fiscal, pct. 61 alin. (6) lit. b) i alin. 7, pct. 18 alin. (4) din Norme]
ACTIVE CORPORALE FIXE ALTELE DECT CELE CARE SUNT CONSIDERATE BUNURI DE
CAPITAL, cf. art. 149 din Codul fiscal = activele corporale fixe (amortizabile) care au o durat de
amortizare fiscal egal sau mai mare de un an, dar mai mic de 5 ani i care nu sunt amortizate
integral, constatate pe baz de inventariere n momentul trecerii la regimul de scutire.
IV. AJUSTAREA TVA DEDUS AFERENT ACTIVELOR CORPORALE FIXE N CURS DE
EXECU IE aflate n proprietatea sa, constatate pe baz de inventariere n momentul trecerii la
regimul de scutire
const n anularea TVA deduse ini ial.
[pct. 53 alin. (6), pct. 61 alin. (6) lit. b) i alin. (7) din Norme]
V. AJUSTAREA TVA DEDUS AFERENT ACHIZI IILOR DE BUNURI I SERVICII CARE
URMEAZ A FI OB INUTE
const n anularea TVA deduse ini ial.
[pct. 61 alin. (6) lit. c) i alin. (7) din Norme]
ACHIZI IILE DE BUNURI I SERVICII CARE URMEAZ A FI OB INUTE = bunuri i servicii pentru
care se de in facturi sau au fost pl tite avansuri, dar bunurile nu au fost livrate sau serviciile nu au fost
prestate de furnizor/prestator nainte de data anul rii nregistr rii n scopuri de TVA, urmnd s fie
livrate/prestate dup aceast dat .

Pentru achizi iile intracomunitare de bunuri, importurile i achizi iile de bunuri/servicii la


care s-a aplicat taxarea invers , se ajusteaz TVA considerat dedus aferent bunurilor de
natura stocurilor, serviciilor neutilizate, activelor corporale fixe n curs de execu ie, activelor
corporale fixe, altele dect cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din
Codul fiscal, precum i pentru bunurile de capital, existente n sold la data anul rii codului de
[art. 148 alin. (1) lit. c), pct. 53 alin. (7) din
TVA, conform listelor de inventariere.
Norme, art. 149 Cod fiscal, pct. 54 alin. (1) - (16) din Norme]

VI. AJUSTAREA TVA DEDUS AFERENT BUNURILOR DE CAPITAL pentru care perioada de
ajustare a deducerii nu a expirat, aflate n proprietate, constatate pe baz de inventariere n momentul
trecerii la regimul de scutire:
BUNURI DE CAPITAL =
TOATE ACTIVELE CORPORALE FIXE DE INUTE PENTRU:
- a fi utilizate n produc ia sau livrarea de bunuri ori n prestarea de servicii
- a fi nchiriate ter ilor
- scopuri administrative
DAC
au durat de amortizare fiscal egal cu sau mai mare de 5 ani,
precum i
OPERA IUNILE DE: - CONSTRUC IE
- TRANSFORMARE
a bunurilor imobile (EXCLUSIV repara iile
- MODERNIZARE
sau lucr rile de ntre inere a acestor active)
[art. 149 alin. (1) lit. a) Cod fiscal, pct. 54 din Norme]

Mijloacele fixe amortizabile care fac obiectul nchirierii, leasingului, concesion rii sau
oric rei alte metode de punere a acestora la dispozi ia unei persoane sunt considerate
bunuri de capital apar innd persoanei care le nchiriaz , le d n leasing
(locator/finan ator) sau le pune la dispozi ia altei persoane, dac limita minim a duratei
de amortizare fiscal este egal sau mai mare de 5 ani.
[art. 149 alin. (1) lit. a) i b) Cod fiscal, pct. 54 din Norme]

PERIOADA DE AJUSTARE a taxei deduse aferente bunurilor de capital este de:


- 20 de ani pentru construc ia sau achizi ia unui bun imobil, precum i pentru transformarea
sau modernizarea unui bun imobil dac valoarea fiec rei transform ri sau moderniz ri este de cel
pu in 20% din valoarea total a bunului imobil transformat sau modernizat;
- 5 ani pentru bunurile de capital achizi ionate sau fabricate, altele dect bunurile imobile.
PERIOADA DE AJUSTARE NCEPE:
- de la data de 1 ianuarie a anului n care bunurile de capital au fost achizi ionate/fabricate,
recep ionate sau folosite pentru prima dat dup transformare sau modernizare, pentru
transform rile sau moderniz rile bunurilor imobile a c ror valoare este de cel pu in 20% din valoarea
total a bunului imobil transformat sau modernizat.
[art. 149 alin. (3) Cod fiscal]
Ajustarea deducerii se realizeaz pentru toat taxa aferent perioadei r mase din perioada
de ajustare, incluznd anul scoaterii din eviden ca pl titor de TVA, n care se pierde dreptul de
deducere.
EXEMPLU:
O persoan impozabil nregistrat ca pl titoare de TVA achizi ioneaz un imobil n anul 2007
n vederea desf ur rii de opera iuni cu drept de deducere i deduce integral taxa pe valoarea
ad ugat la data achizi ion rii. n luna iulie 2012, solicit scoaterea din eviden a pl titorilor de
TVA ndeplinind condi iile prev zute de lege privind cifra de afaceri.
Perioada de ajustare este de 20 de ani, cu ncepere de la 1 ianuarie 2007 i pn n anul 2026
inclusiv.
Ajustarea trebuie s se efectueze pentru toat taxa aferent perioadei r mase din
perioada de ajustare: 2012 - 2026 (15 ani) i persoana respectiv trebuie s ajusteze n
favoarea statului 15 dou zecimi din TVA dedus ini ial.
n vederea ajust rii taxei deductibile aferente bunurilor de capital, persoanele impozabile
sunt obligate s in un registru al bunurilor de capital, n care s eviden ieze pentru fiecare
bun de capital, urm toarele informa ii:
a) data achizi iei, fabric rii, finaliz rii construirii sau transform rii/moderniz rii;
b) valoarea (baza de impozitare) a bunului de capital;
c) taxa deductibil aferent bunului de capital;
d) taxa dedus ;
e) ajust rile efectuate conform art. 149 alin. (4) din Codul fiscal.
Acest registru trebuie p strat pe o perioad care ncepe n momentul la care TVA aferent
achizi iei bunului de capital devine exigibil i se ncheie la 5 ani dup expirarea perioadei n care se
poate solicita ajustarea deducerii. Orice alte nregistr ri, documente i jurnale privind bunurile de
capital trebuie p strate pentru aceea i perioad .
NU se efectueaz ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor de capital dac suma care
ar rezulta ca urmare a ajust rii fiec rui bun de capital este mai mic de 1.000 lei.
[art. 149 alin. (6) Cod fiscal, pct. 54 alin. (11) i (13) din Norme]
Defini ii:
Bunuri: reprezint bunuri corporale mobile i imobile, prin natura lor sau prin destina ie. Energia
electric , energia termic , gazele naturale, agentul frigorific i altele de aceast natur se consider
bunuri corporale mobile.
[art. 1251 alin. (1) pct. 6 Cod fiscal]
Active corporale fixe: reprezint orice activ de inut pentru a fi utilizat n produc ia sau livrarea de
bunuri ori n prestarea de servicii, pentru a fi nchiriat ter ilor sau pentru scopuri administrative, dac
acest activ are durata normal de utilizare mai mare de un an i valoare mai mare dect limita
prev zut prin hot rre a Guvernului sau titlul VI.
[art. 1251 alin. (1) pct. 3 Cod fiscal]

Persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la ncasare:


-Ajusteaz TVA efectiv dedus aferent sumei care a fost pl tit furnizorului/prestatorului
pentru bunurile de natura stocurilor, serviciilor neutilizate, activelor corporale fixe n curs de
execu ie, activelor corporale fixe, altele dect cele care sunt considerate bunuri de capital
conform art. 149 din Codul fiscal, precum i pentru bunurile de capital.
- Aceea i regul de ajustare se aplic i achizi iilor de bunuri/servicii efectuate de la o
persoan impozabil care aplic sistemul TVA la ncasare, altele dect cele prev zute la art.
1342 alin. (6) din Codul fiscal.
[art. 148 alin. (1) lit. c) Cod fiscal, pct. 53 alin. (7) din Norme, art. 149 Cod fiscal, pct. 54 alin. (18) lit. a),
pct. 61 alin. (7) din Norme]

- Dac la data anul rii codului de TVA, nu a fost achitat integral taxa aferent achizi iei,
pe m sur ce se pl te te diferen a de tax , nu se exercit dreptul de deducere a taxei
respective.
- n cazul activelor corporale fixe amortizabile, pe m sur ce se pl te te diferen a de tax ,
nu se deduce partea din taxa pl tit corespunz toare valorii r mase neamortizate la data
anul rii codului de TVA. [art. 148 alin. (1) lit. c) Cod fiscal, pct. 53 alin. (7) din Norme]
- n cazul bunurilor de capital, dac la data anul rii codului de TVA, nu a fost achitat
integral taxa aferent achizi iei, pe m sur ce se pl te te diferen a de tax , se determin taxa
care ar fi deductibil sau nedeductibil corespunz tor utiliz rii bunului de capital pentru
opera iuni cu ori f r drept de deducere n cadrul perioadei de ajustare i se eviden iaz n
decontul de tax aferent perioadei fiscale n care taxa a fost pl tit .
[ pct. 54 alin. (19) din Norme]
EXCEP IE!
BUNURI CARE NU SE AFL N STOC LA DATA ANUL RII CODULUI DE TVA, ACHIZI IONATE
NAINTEA ANUL RII CODULUI DE TVA:

Persoanele impozabile care au efectuat achizi ii pe perioada n care au aplicat sistemul


TVA la ncasare sau cele care au efectuat achizi ii de la persoane impozabile care aplicau
sistemul TVA la ncasare, al c ror cod de TVA este anulat la cerere, au drept de deducere, la
data pl ii, a TVA neachitat aferent achizi iilor de bunuri efectuate nainte de anularea codului
de TVA, dar care nu se aflau n stoc la data anul rii codului de TVA, conform art. 145 - 147 din
Codul fiscal.
Deducerea se realizeaz prin nscrierea sumelor deduse n formularul 307 "Declara ie
privind sumele rezultate din ajustarea/corec ia ajust rilor/regularizarea taxei pe valoarea
ad ugat " i restituirea sumelor respective de la bugetul de stat.
[pct. 45 alin. (14) din Norme]

n cazul activelor corporale fixe achizi ionate printr-un contract de leasing, dac transferul
dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dup anularea codului de TVA a
locatarului/utilizatorului, acesta are obliga ia, pn cel trziu pe data de 25 a lunii urm toare
celei n care a intervenit transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, s ajusteze:
a) taxa deductibil aferent bunurilor de capital, inclusiv taxa pl tit sau datorat nainte
de data transferului dreptului de proprietate, potrivit prevederilor art. 149 din Codul fiscal i pct.
54 din norme;
OBS!
Data la care bunul de capital se consider achizi ionat din punctul de vedere al TVA de locatar/utilizator este data la
care se face transferul dreptului de proprietate. Pentru taxa aferent achizi iei bunurilor de capital care au fost cump rate de
locatar/utilizator printr-un contract de leasing, perioada de ajustare ncepe la data de 1 ianuarie a anului n care a avut loc
transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, dar ajustarea se efectueaz pentru suma integral a taxei deductibile
aferente bunurilor de capital, inclusiv pentru taxa pl tit sau datorat nainte de data transferului dreptului de proprietate.

b) taxa deductibil aferent activelor corporale fixe, constatate pe baz de inventariere,


altele dect cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal,
corespunz tor valorii r mase neamortizate la momentul schimb rii regimului.
[pct. 61 alin. (9), pct. 54 alin. (1) din Norme]

Ajustarea se declar n formularul 307 "Declara ie privind sumele rezultate din ajustarea/corec ia
ajust rilor/regularizarea taxei pe valoarea ad ugat " .

FACTURI EMISE DUP ANULAREA CODULUI DE TVA


PENTRU BUNURI LIVRATE/SERVICII PRESTATE NAINTE DE ANULAREA CODULUI DE TVA
DE PERSOANELE IMPOZABILE CARE AU APLICAT SISTEMUL TVA LA NCASARE

Persoana impozabil care a aplicat sistemul TVA la ncasare i al carei cod de TVA a fost anulat
la cerere are obliga ia s colecteze TVA pentru facturile emise dup anularea codului de TVA pentru
bunurile livrate/serviciile prestate nainte de anularea codului de TVA, potrivit regulii generale:
n cazul opera iunilor pentru care se aplic sistemul de TVA la ncasare prev zut la art. 1342 alin. (3),
regimul de impozitare aplicabil este regimul n vigoare la data la care intervine faptul generator, cu
excep ia situa iilor n care se emite o factur sau se ncaseaz un avans, nainte de data la care
intervine faptul generator. n aceste situa ii se aplic regimul de impozitare n vigoare la data emiterii
facturii sau la data ncas rii avansului, dup caz.
[art. 134 alin. (41 ) Cod fiscal]
REGULARIZAREA FACTURILOR EMISE NAINTE DE ANULAREA CODULUI DE TVA
DE PERSOANELE IMPOZABILE CARE AU APLICAT SISTEMUL TVA LA NCASARE

Persoana impozabil care a aplicat sistemul TVA la ncasare i al carei cod de TVA a fost anulat
la cerere are obliga ia s colecteze TVA la data ncas rii, pentru:
1. facturile emise nainte de anularea codului de TVA pentru contravaloarea total a livr rii de bunuri
sau a prest rii de servicii, indiferent dac acestea sunt ori nu ncasate, dac livrarea bunurilor sau
prestarea serviciilor are loc dup anularea codului de TVA;
2. facturile emise nainte de anularea codului de TVA pentru contravaloarea par ial a livr rii de bunuri
sau a prest rii de servicii emise nainte de anularea codului de TVA, dac livrarea bunurilor sau
prestarea serviciilor are loc dup anularea codului de TVA, numai pentru TVA aferent contravalorii
par iale a livr rilor/prest rilor facturate nainte de anularea codului de TVA.
Pentru facturile par iale emise de c tre persoana impozabil nainte de anularea codului de TVA, care
nu au fost ncasate integral nainte de anularea codului de TVA, orice sum ncasat dup anularea
codului de TVA se atribuie mai nti p r ii din factur nencasate pn la anularea codului de TVA, att
la furnizor, ct i la beneficiar.
TVA-ul astfel colectat se declar n formularul 311 Declara ie privind taxa pe valoarea ad ugat
datorat de c tre persoanele impozabile al c ror cod de nregistrare n scopuri de tax pe valoarea
ad ugat a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau g din Codul fiscal, pn la data de 25
inclusiv a lunii urm toare celei n care a avut loc ncasarea, dat pn la care trebuie efectuat i plata
TVA.
[art. 1563alin. (101 ) Cod fiscal, art. 134 alin. (41 )alin. (5), art. 1342 alin. (7) lit. b), pct. 162 alin. (16) lit.b),
Ordin ANAF nr. 2224/2013]
REGULARIZAREA FACTURILOR EMISE NAINTE DE ANULAREA CODULUI DE TVA
DE PERSOANELE IMPOZABILE CARE NU AU APLICAT SISTEMUL TVA LA NCASARE

Dac au fost emise facturi sau au fost ncasate avansuri pentru contravaloarea par ial a
livr rilor de bunuri/prest rilor de servicii taxabile, nainte de anularea codului de TVA, iar
livrarea/prestarea intervine dup anularea codului de TVA, se va proceda la regularizare pentru a se
aplica regimul de impozitare n vigoare la data livr rii de bunuri/prest rii de servicii, prin emiterea unei
facturi de regularizare pe care se nscrie cu semnul minus baza de impozitare i TVA colectat pentru
partea facturat /ncasat nainte de anularea codului de TVA i concomitent se nscrie contravaloarea
integral a livr rii de bunuri/prest rii de servicii f r TVA aplicnd regimul de scutire pe aceea i factur
sau pe o factur separat , conform prevederilor art. 159 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal.
Facturile de regularizare se transmit beneficiarului care are obliga ia s efectueze ajust rile TVA
deduse n conformitate cu prevederile art. 148 i 149 din Codul fiscal.
Factura de regularizare nu trebuie s con in men iunea referitoare la codul de nregistrare n scopuri
de TVA a furnizorului/prestatorului.
Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea TVA colectate astfel regularizate pe baza formularului
307"Declara ie privind sumele rezultate din ajustarea/corec ia ajust rilor/regularizarea taxei pe
valoarea ad ugat ".
[art. 134 alin. (5) Cod fiscal, pct. 152 din Norme, art. 156 3alin. (9) lit. b) Cod fiscal]

AJUSTAREA BAZEI DE IMPOZITARE PENTRU OPERA IUNI


REALIZATE NAINTE DE ANULAREA CODULUI DE TVA
n cazul n care evenimentele prev zute la art. 138 din Codul fiscal intervin ulterior anul rii
codului de TVA la cerere, se va proceda la ajustarea bazei impozabile aplicndu-se regimul de
impozitare al opera iunii de baz care a generat aceste evenimente. n acest sens
furnizorul/prestatorul nenregistrat n scopuri de TVA emite factura conform prevederilor pct. 20 alin.
(1) pe care nscrie cu semnul minus reducerea bazei de impozitare i a taxei colectate. Facturile
respective se transmit beneficiarului care are obliga ia s efectueze ajust rile taxei deduse n
conformitate cu prevederile art. 148 i 149 din Codul fiscal. Factura de regularizare nu trebuie s
con in men iunea referitoare la codul de nregistrare n scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului.
Furnizorul/Prestatorul poate solicita restituirea taxei colectate astfel ajustate pe baza
formularului 307 "Declara ie privind sumele rezultate din ajustarea/corec ia ajust rilor/regularizarea
taxei pe valoarea ad ugat ".
[pct. 161 alin. (4), pct. 20 alin. (1) din Norme]

Persoanele obligate la aplicarea sistemului TVA la ncasare aplic prevederile art. 1342 alin. (10)
i (11) din Codul fiscal, potrivit c rora n cazul evenimentelor men ionate la art. 138, regimul de
impozitare, cotele aplicabile i cursul de schimb valutar sunt acelea i ca i ale opera iunii de baz
care a generat aceste evenimente, dar pentru stabilirea exigibilit ii taxei se aplic urm toarele
prevederi:
a) pentru situa ia prev zut la art. 138 lit. a):
1. n cazul n care opera iunea este anulat total nainte de livrare/prestare, exigibilitatea taxei
intervine la data anul rii opera iunii, pentru contravaloarea pentru care a intervenit exigibilitatea taxei.
Pentru contravaloarea pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei se opereaz anularea taxei
neexigibile aferente;
2. n cazul n care opera iunea este anulat par ial nainte de livrare/prestare, se opereaz
reducerea taxei neexigibile aferente contravalorii pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei, iar n
situa ia n care cuantumul taxei aferente anul rii dep e te taxa neexigibil , pentru diferen
exigibilitatea taxei intervine la data anul rii opera iunii;
b) pentru situa ia prev zut la art. 138 lit. b) se aplic corespunz tor prevederile lit. a);
c) pentru situa ia prev zut la art. 138 lit. c) se aplic corespunz tor prevederile lit. a) pct. 2;
d) pentru situa ia prev zut la art. 138 lit. d) se opereaz anularea taxei neexigibile aferente;
e) pentru situa ia prev zut la art. 138 lit. e) se aplic corespunz tor prevederile lit. a).
[pct. 20 alin. (11) din Norme, art. 1342 alin. (10) Cod fiscal]
Evenimentele prev zute la art. 138, n cazul c rora baza de impozitare se reduce, sunt:
a) dac a fost emis o factur i, ulterior, opera iunea este anulat total sau par ial, nainte de livrarea
bunurilor sau de prestarea serviciilor;
b) n cazul refuzurilor totale sau par iale privind cantitatea, calitatea ori pre urile bunurilor livrate sau ale
serviciilor prestate, precum i n cazul anul rii totale ori par iale a contractului pentru livrarea sau prestarea n
cauz ca urmare a unui acord scris ntre p r i sau ca urmare a unei hot rri judec tore ti definitive i
irevocabile sau n urma unui arbitraj;
c) n cazul n care rabaturile, remizele, risturnele i celelalte reduceri de pre prev zute la art. 137 alin. (3) lit.
a) sunt acordate dup livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;
d) n cazul n care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate ncasa din cauza
falimentului beneficiarului. Ajustarea este permis ncepnd cu data pronun rii hot rrii judec tore ti de
nchidere a procedurii prev zute de Legea nr. 85/2006; (Legea nr. 85/2006 a fost abrogata, a se vedere Legea
nr. 85/2014)
e) n cazul n care cump r torii returneaz ambalajele n care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care
circul prin facturare.
[art. 138 Cod fiscal]
Material informativ actualizat data de 26.11.2014