Sunteți pe pagina 1din 46

REPUBLICA MOLDOVA

NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII

INSTALAŢII TERMICE, DE VENTILARE ŞI CONDIŢIONARE A AERULUI

SURSE AUTONOME
DE ALIMENTARE CU CĂLDURĂ
NCM G.04.05 – 2005

EDIŢIE OFICIALĂ

AGENŢIA CONSTRUCŢII ŞI DEZVOLTARE A TERITORIULUI A REPUBLICII MOLDOVA


ICS 91.140.40

ELABORAT de ing. N. Eremencov, ing. I. Safonov (Republica Moldova,


Chişînău), ing. A. Bogacenkova (Rusia, Moscova)

ACCEPTAT de comitetul tehnic CT-C G.01 „Reţele şi echipamente aferente


construcţiilor”

Preşedinte:
ing. N. Eremencov SA „Gradient-Co”

Secretar:
ing. I. Safonov SA „Gradient-Co”

Membri:
ing. P. Eremeev Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului
ing. N. Eremencov SA „Gradient-Co”
ing. L. Retiş SA „Ceproserving”
ing. I. Poneatenco IP „Chişinăuproiect”
ing. L. Seredneac IP „Gazproiect”
ing. A. Ovseannicov ISP „Iprocom”
ing. P. Zariţcii IP „Gazproiect”
doctor-ing. V. Pîrkov „Данфосс ТОВ” (Украина, Киев)

ing. V. Babici SA „Termocom”

Elaborat prima dată.

APROBAT Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului prin ordinul


nr. 58 din 1 noiembrie 2006, cu aplicare din 1 ianuarie 2007.

 ACDTRM 2006 Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a prezentului


normativ în orice publicaţii şi prin orice procedeu (electronic,
mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisă dacă nu există
acordul scris al ACDTRM.

II
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

Содержание
PREAMBUL NAŢIONAL...............................................................................................................................................V
ВВЕДЕНИЕ......................................................................................................................................................................V
1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ........................................................................................................................................1
1.PRINCIPII GENERALE................................................................................................................................................1
2.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.................................................................................................................................1
2.NOŢIUNI ŞI DEFINIŢII................................................................................................................................................1
3.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..............................................................................................................................................2
3.DISPOZIŢIE GENERALE............................................................................................................................................2
4.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ............................................................................................3
4.DATE INIŢIALE PENTRU PROIECTARE................................................................................................................3
5.ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ................................................................................................................................5
5.SIGURANŢA ANTIINCENDIARĂ..............................................................................................................................5
6.ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ.....................................................................................................10
6.SOLUŢIILE DE SISTEMATIZARE SPAŢIALĂ.....................................................................................................10
7.ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СХЕМЫ АИТ........................................12
7.UTILAJUL DE BAZĂ ŞI SCHEMELE TERMOHIDRAULICE A SAAC............................................................12
8.ВОДОПОДГОТОВКА.................................................................................................................................................15
8.PREGĂTIREA APEI....................................................................................................................................................15
9.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ....................................................................................................................................................16
9.ALIMENTARE CU GAZE...........................................................................................................................................16
10.УДАЛЕНИЕ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ..........................................................................................................................21
10.EVACUAREA GAZELOR DE FUM........................................................................................................................21
11.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ..............................................................................22
11.ALIMENTARE CU ELECTRICITATE ŞI UTILAJUL ELECTRIC...................................................................22
12.АВТОМАТИЗАЦИЯ.................................................................................................................................................24
12.AUTOMATIZARE......................................................................................................................................................24
13.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ..........................................................................................................................27
13.ÎNCĂLZIRE ŞI VENTILARE...................................................................................................................................27
14.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.....................................................................................................................28
14.CONDUCTA DE APA ŞI CANALIZARE................................................................................................................28
15.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ....................................................................................................................28
15.PROTECŢIA MEDIULUI..........................................................................................................................................28
16.ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ АИТ.................30
16.ASIGURAREA SIGURANŢEI ŞI VALABILITĂŢII DE REPARAŢIE A UTILAJULUI SAAC.....................30
17.МОНТАЖ, НАЛАДКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ....................................................................31
17.МОNTAREA, REGLAREA ŞI DESERVIREA TEHNICĂ...................................................................................31
ПРИЛОЖЕНИЕ А (РЕКОМЕНДУЕМОЕ). ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА АИТ.......................33
ANEXA А (INFORMATIVĂ). ORDINEA DE COORDONARE A PROIECTULUI SAAC..................................34

III
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (РЕКОМЕНДУЕМОЕ). ПОРЯДОК СДАЧИ АИТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.......................35


ANEXA Б (DE REFERINŢĂ). ORDINEA DE PREDARE SAAC ÎN EXPLOATARE...........................................37
ПРИЛОЖЕНИЕ В (СПРАВОЧНОЕ). БИБЛИОГРАФИЯ.....................................................................................39
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (ИНФОРМАЦИОННОЕ). ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НА
КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯ ССЫЛКИ............................................................................................................................40

IV
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

PREAMBUL NAŢIONAL

Prezentul document normativ reprezintă documentul normativ naţional, ce con-


ţine norme şi reguli de construcţii la proiectarea şi construcţia surselor autonome de
alimentare cu căldură şi este elaborat în Republica Moldova prima dată.

ВВЕДЕНИЕ

Данный нормативный документ представляют собой национальный


нормативный документ, содержащий строительные нормы и правила
проектирования и строительства автономных источников теплоснабжения, и
вводится в Республике Молдова впервые.

V
NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII MOLDOVEAN NCM G.05.01-2005 (МСН 4.03-01-2003

Instalaţii termice, de ventilare şi condiţionare a aerului


Surse autonome de alimentare cu căldură
Heating, ventilation and conditioning installations
Independent heat suplply sources
Установки отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Автономные источники теплоснабжения

Официальное издание Ediţie oficială

1. Область применения 1. Principii generale


1.1. Настоящие нормы и правила по 1.1. Prezentele norme şi reguli de proiec-
проектированию автономных источников tare a surselor autonome de alimentare cu căl-
теплоснабжения, именуемые в дальней- dură, numite în continuare „Norme” sînt ela-
шем «Нормы», разработаны в развитие borate în dezvoltarea documentelor normati-
нормативных документов Республики ve a Republicii Moldova, aplicabile la condi-
Молдова, применительно к условиям Рес- ţiile Moldovei.
публики Молдова.
1.2. Нормы распространяются на про- 1.2. Normele se referă la proiectare, con-
ектирование, строительство новых, рекон- struсţia noilor, reconstrucţia şi reutilarea teh-
струируемых и технически перевооружае- nică a SAAC cu capacitatea mai mare de 360
мых автономных источников теплоснаб- kWt cu diferit grad de automatizare, în confo-
жения (АИТ), мощностью свыше 360 кВт с mitate cu pct.2.7.5 ПБ 12-529.
различной степенью автоматизации, в со-
ответствии с п.2.7.5 ПБ-12-529.
1.3. Настоящие нормы не распростра- 1.3. Prezentele norme nu se extind asupra
няются на проектирование систем поквар- proiectării sistemelor de alimentare cu căldu-
тирного теплоснабжения, на установки ră, pe apartamente la instalarea cazanelor,
котлов, предназначенных для теплоснаб- destinate pentru alimentarea cu căldură a ca-
жения одноквартирных или блокирован- selor cu un apartament sau a caselor blocate.
ных домов.

2. Термины и определения 2. Noţiuni şi definiţii


Автономный источник теплоснаб- Sursa autonomă de alimentare cu
жения (АИТ) – комплекс зданий и соору- căldură (SAAC) - ansamblu de clădiri şi con-
жений с технологическим оборудованием strucţii cu utilajul tehnologic, care produce
вырабатывающим тепловую энергию при- energia termică cu parametri acceptaţi pentru
нятых параметров для целей теплоснабже- scopuri de alimentare cu căldură a unei clădiri
ния одного здания или сооружения. При sau construcţii. La necesitate, în conformitate
необходимости в соответствии с Техниче- cu Sarcina tehnică, SAAC poate sa asigure
ским заданием АИТ может обеспечивать alimentarea cu căldură a unei grupe de clădiri
теплоснабжение группы зданий или со- sau construcţii (în continuare clădiri).
оружений (далее зданий).
Отдельно стоящий АИТ – АИТ, раз- SAAC situată separat - SAAC ampla-
мещаемый на генеральном плане отдельно sată pe planul general, separat de alte clădiri,
от других зданий с соблюдением необхо- cu respectarea distanţelor necesare între
димых расстояний между АИТ и зданиями SAAC şi clădiri sau construcţii.
или сооружениями.
Пристроенный АИТ – АИТ, не менее SAAC anexată – SAAC, alipit strîns la
1
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

одной стены или строительного элемента peretele clădirii de bază minim cu un perete
которого вплотную примыкают к стене sau cu un element de construcţie.
основного здания.
Встроенный АИТ – АИТ, размещае- SAAC încorporată – SAAC, amplasată
мый в границах ограждающих конструк- în limitele construcţiilor de îngrădire a clădirii
ций основного здания. de bază.
Крышный АИТ – АИТ, размещае- SAAC de acoperiş – SAAC, amplasată
мый на верхнем перекрытии здания или в pe planşeul de asupra clădirii sau în limitele
пределах его чердачного перекрытия. acoperirii cerdacului.

3. Общие положения 3. Dispoziţie generale


3.1. При проектировании АИТ следует 3.1. Pentru proiectarea SAAC trebuie de
руководствоваться требованиями СНиП II- utilizat cerinţele СНиП II-35-76 cu modifi-
35-76 с изменениями № 1, а также требо- carea nr.1, precum şi cerinţele prezentelor
ваниями настоящих Норм и Строительных norme şi Normativelor în Construcţii acelor
норм и правил тех зданий и сооружений, clădiri şi construcţii, pentru alimentarea cu
для теплоснабжения которых они предна- căldură a cărora ele sînt destinate.
значены.
3.2. Проектирование и строительство 3.2. Proiectarea şi construcţia SAAC
АИТ может быть осуществлено при нали- poate fi executată în cazul dispunerii de bene-
чии у Заказчика решения Муниципального ficiar a deciziei Consiliului Municipal al loca-
Совета населенного пункта и газоснаб- lităţii şi a organizaţiei de alimentare cu gaze
жающей организации о топливном ре- despre regimul de combustibil.
жиме.
3.3. По размещению на генплане АИТ 3.3.În dependenţă de amplasarea pe pla-
подразделяются на: nul general a SAAC, ele se divizează în:
• отдельно стоящие; • situate separat;
• пристроенные к зданиям другого • anexate la clădiri cu altă destinaţie;
назначения;
• встроенные в здания другого назначе- • încorporate în clădirile cu altă
ния; destinaţie;
• крышные. • de acoperiş.
3.4. Выбор мощности АИТ и схемы 3.4. Determinarea capacităţii SAAC şi a
регулирования отпуска теплоты следует schemei de reglare a livrării de căldură trebuie
производить исходя из обеспечения мак- de executat, reieşind din asigurarea maximă a
симальной энергетической эффективности eficacităţii energetice a sistemelor de alimen-
систем теплоснабжения. Проектирование tare cu căldură. Proiectarea trebuie de efectuat
следует выполнять на основании соответ- în baza argumentărilor tehnico–economice
ствующих технико-экономических обос- (ATE) corespunzătoare coordonate în modul
нований (ТЭО), согласованных в установ- stabilit. La elaborarea ATE şi selectarea sursei
ленном порядке. При разработке ТЭО и de alimentare cu căldură, este necesar de a lua
выборе источника теплоснабжения необ- în consideraţie densitatea construcţiilor căldu-
ходимо учитывать плотность застройки rii, saturaţia cu comunicaţii, situaţia ecologi-
тепла, насыщенностью коммуникаций, că.
экологическую обстановку.
3.5. Для отдельно стоящих, пристро- 3.5. Pentru SAAC, situate separat, anexa-
енных и крышных АИТ, предназначенных te, încorporate şi de acoperiş, destinate pentru
для теплоснабжения производственных и alimentarea cu căldură a clădirilor de produce-
промышленных зданий, общая тепловая re şi industriale, capacitatea termică generală a
мощность устанавливаемых котлов, еди- cazanelor instalate, capacitatea unică a fiecărui

2
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

ничная производительность каждого котла cazan şi parametrii agentului termic nu se nor-


и параметры теплоносителя не нормиру- mează. Pentru SAAC, încorporate în clădirile
ются. Для АИТ, встроенных в здания ука- cu destinaţia indicată, în cazul aplicării caza-
занного назначения, при применении кот- nelor cu presiunea aburilor până la 0,07 MPa
лов с давлением пара до 0,07 МПа (0,7 (0,7 kgf/cm2) şi temperatura până la 115 оС,
кгс/см2) и температурой до 115 оС тепловая capacitatea termică a cazanelor nu se normea-
мощность котлов не нормируется, а при ză, iar la aplicarea cazanelor cu presiunea mai
приме-нении котлов с давлением более mare de 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2) - nu trebuie să
0,07 МПа (0,7 кгс/см2) – не должна depăşească mărimile, prevăzute de Regulile de
превышать величин, установленных Пра- instalare şi exploatare inofensivă a cazanelor
вилами устройства и безопасной эксплуа- cu aburi şi de încălzire a apei, aprobate de Gos-
тации паровых и водогрейных котлов, ут- gortehnadzor al Rusiei şi care sînt în vigoare pe
вержденными Госгортехнадзором России teritoriul Moldovei.
и действующими на территории Молдовы.
3.6. Тепловая мощность АИТ для теп- 3.6. Capacitatea termică a SAAC pentru
лоснабжения жилых, административных, alimentare cu căldură a clădirilor de locuit, ad-
общественных и бытовых зданий, корпу- ministrative, publice şi de menire socială, cor-
сов, определяется тепловой нагрузкой зда- purilor, se determină prin sarcina termică a clă-
ния или группы зданий. Тепловая мощ- dirii sau a unui grup de clădiri. Capacitatea ter-
ность крышного АИТ для жилых зданий mică a SAAC de acoperiş, pentru clădirile de
не должна превышать 5 МВт. Тепловая locuit, nu trebuie să depăşească 5 MW. Capa-
мощность встроенного АИТ для админи- citatea termică a SAAC, încorporate pentru
стративных, общественных и бытовых clădirile administrative, publice şi de menire
зданий не должна превышать 5 МВт. При socială nu trebuie să depăşească 5 MW. La ar-
технико-экономическом обосновании пре- gumentarea tehnico–economică (ATE) a depă-
вышения тепловой мощности крышных и şirii capacităţii termice a SAAC, de acoperiş şi
встроенных АИТ свыше 5 МВт проектиро- încorporate mai mare de 5 MW, proiectarea
вание АИТ производится по специально SAAC se efectuează conform Condiţiilor teh-
разработанным Техническим условиям, nice elaborate şi coordonate în modul stabilit.
согласованным в установленном порядке. În SAAC menţionate trebuie să se utilizeze ca-
В указанных АИТ должны использоваться zanele de încălzire a apei cu temperatura apei
водогрейные котлы с температурой на- până la 115 оС, iar la prezenţa utilizatorilor
грева воды до 115 оС, а при наличии тех- tehnologici sau raţionalităţii tehnico-econo-
нологических потребителей или технико- mice - cazanele cu aburi, cu presiunea aburilor
экономическом целесообразности – паро- saturaţi pînă la 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2), care
вые котлы с давлением насыщенного пара satisfac condiţiei:
до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), удовлетворяю- (t-100)V≤100 pentru fiecare cazan, unde:
щие условию t - temperatura aburilor saturaţi la presi-
(t-100)V≤100 для каждого котла где: unea de lucru, оС;
t – температура насыщенного пара при V – volumul de apă a cazanului, m3.
рабочем давлении, оС;
V – водяной объем котла, м3.

4. Исходные данные для 4. Date iniţiale pentru proiectare


проектирования
4.1. В качестве исходных данных За- 4.1. În calitate de date iniţiale de Benefi-
казчиком должны быть представлены сле- ciarului trebuie să se prezentate următoarele
дующие документы: documente:
• технические условия (Сертификат • condiţii tehnice (Certificat de urba-
де урбанизм) на строительство или nism) la construcţia sau reconstrucţia
реконструкцию АИТ; SAAC;
3
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

• утвержденное Заказчиком техниче- • sarcina tehnică de proiectare a


ское задание на проектирование SAAC, aprobată de Beneficiar. În co-
АИТ. Вместе с заданием на проек- mun cu sarcina de proiectare, Benefi-
тирование Заказчик должен пред- ciarul trebuie să prezinte organizaţiei
ставить проектной организации de proiectare materialele iniţiale, pre-
исходные материалы, предусмот- văzute de СНиП 11-01.
ренные инструкцией СНиП 11-01.
Кроме того, в качестве исходных дан- Pe lîngă aceasta, în calitate de date iniţi-
ных для проектирования АИТ необхо- ale pentru proiectarea SAAC este nece-
димы: sar:
• режим потребления и гидравлические • regimul de consum şi caracteristicile hid-
характеристики присоединяемых к raulice a sistemelor de alimentare cu căl-
АИТ систем теплоснабжения и требуе- dură alipite la SAAC, şi parametrii nece-
мые параметры теплоносителей; sari ai agenţilor termici;
• Технические Условия на газоснабже- • Condiţiile Tehnice la alimentare cu gaze,
ние, выданные газоснабжающей орга- eliberate de organizaţia - furnizor de gaze;
низацией;
• предварительное согласование объемов • coordonarea prealabilă a volumelor de liv-
поставки энергоносителей, а также rare a agenţilor de energie, precum şi
Технические Условия на инженерное Condiţiile Tehnice de asigurare ingine-
обеспечение (водоснабжение, канали- rească (alimentare cu apă, canalizare, ali-
зацию, электроснабжение, связь и дис- mentare cu energie electrică, comunicaţii
петчеризацию); şi dispecerizare);
• данные о фоновых концентрациях • informaţia despre concentraţiile de fond a
вредных веществ на участке строитель- substanţelor nocive pe sectorul de con-
ства; strucţie;
• Технические Условия по рациональ- • Condiţii Tehnice pentru utilizarea raţio-
ному и эффективному использованию nală şi efectivă a gazului, eliberate de in-
газа, выданные газовой инспекцией; spectoratul de gaze;
• Решение Муниципального Совета о • Deciziea Consiliului Municipal despre re-
топливном режиме, при газопотребле- gimul de consum, la utilizarea gazului pâ-
нии до 10 тыс. т. у. т. в год. nă la 10 mii t. c. c. pe an.
4.2. Расчетная производительность 4.2. Capacitatea calculată a SAAC se de-
АИТ определяется суммой расходов теп- termină prin consumul sumar de căldură pentru
лоты на отопление, вентиляцию и конди- încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului la
ционирование воздуха при расчетных ре- regimurile calculate (sarcini termice maxime),
жимах (максимальные тепловые нагрузки), sarcinile medii la alimentare cu apă fierbinte,
средних нагрузок на горячее водоснабже- determinate în conformitate cu normele în con-
ние, определяемых в соответствии со strucţii şi regulile de proiectare pentru alimen-
строительными нормами и правилами по tare cu apă fierbinte şi sarcinile termice pentru
проектированию горячего водоснабжения, scopuri tehnologice. La determinarea capacită-
и тепловых нагрузок на технологические ţii calculate a sursei, trebuie să se ea în consi-
цели. При определении расчетной произ- deraţie (la necesitate) de asemenea consumul
водительности источника должны учиты- de căldură la necesităţile personale a acesteia.
ваться (при необходимости) также рас- Alegerea utilajului de alimentare cu apa fier-
ходы теплоты на его собственные нужды. binte se efectuează în baza sarcinilor maxime
Выбор оборудования горячего водоснаб- pe oră la alimentarea cu apă fierbinte.
жения производится на основании макси-
мально-часовых нагрузок на горячее водо-
снабжение.
4.3. Максимальные тепловые нагрузки 4.3. Sarcinile termice maxime pentru
4
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

на отопление QOmax, вентиляцию и конди- încălzire QOmax, ventilare şi condiţionare a


ционирование воздуха QVmax, и средние aerului QVmax, şi sarcinile termice medii pentru
тепловые нагрузки на горячее водоснаб- alimentare cu apă fierbinte Qhm a clădirilor de
жение Qhm жилых, общественных и произ- locuit, de menire sociala şi de producere, trebu-
водственных зданий следует принимать по ie de acceptat în conformitate cu comparti-
соответствующим разделам проекта, вы- mentele corespunzătoare a proiectului, execu-
полненных с учетом требований нормати- tate cu includerea cerinţelor normativelor la
вов по энергопотреблению и теплозащите consumul energiei şi protecţia termică pentru
для Республики Молдова. condiţiile Republicii Moldova.
Величина тепловых нагрузок на тех- Valoarea sarcinilor termice destinate
нологические цели для проектирования pentru scopurile tehnologice privind proiecta-
АИТ должна определяться по данным ге- rea SAAC trebuie să se determine conform
неральной проектной организации. datelor organizaţiei magore de proiectare.
В случае отсутствия проекта макси- În cazul lipsei proiectului sarcinilor
мально-часовые нагрузки следует прини- maxime pe oră,trebuie de acceptat conform
мать согласно укрупненным расчетам. calculelor majorate.

5. Пожарная безопасность 5. Siguranţa antiincendiară


5.1. Здания, помещения и сооружения 5.1. Clădirile, încăperile şi construcţiile
АИТ должны соответствовать требованиям SAAC trebuie să corespundă cerinţelor NCM
NCM E.03. 02-2001 (MSN 2.02.01-97) E.03. 02-2001 (MSN 2.02.01-97) precum şi
СНиП 21-01, а также противопожарным cerinţelor antiincendiare a normelor şi reguli-
требованиям строительных норм и правил lor de construcţie a clădirilor de producere,
производственных, жилых, общественных locative, publice şi administrativ-sociale, con-
и административно-бытовых зданий, со- strucţiilor întreprinderilor industriale.
оружений промышленных предприятий.
Встроенные, пристроенные и крыш- SAAC anexate, încorporate şi de acope-
ные АИТ также должны отвечать противо- riş de asemenea trebuie să corespundă cerin-
пожарным требованиям строительных ţelor antiincendiare a normelor şi regulilor de
норм и правил тех зданий и сооружений, construcţie, acelor clădiri şi construcţii, pentru
для теплоснабжения которых они предна- alimentarea cu căldură a cărora, ele sînt desti-
значены. nate.
Категория взрывопожарной опасности Categoria pericolului de explozie şi ince-
зданий АИТ и помещений котельного зала ndiu a clădirilor SAAC şi încăperilor halelor
АИТ – Г по НПБ 105. de cazane a SAAC - Г conform НПБ 105.
5.2. Здания отдельно стоящих, при- 5.2. Clădirile SAAC situate separat, ane-
строенных и встроенных АИТ следует вы- xate sau încorporate trebuie să fie executate
полнять I и II степени огнестойкости de categoriile I şi II de rezistenţă la foc, clasei
класса пожарной опасности СО, III сте- de pericol de incendiu СО, de categoria III de
пени огнестойкости классов пожарной rezistenţă la foc a claselor pericolului de in-
опасности СО и С1. Здания отдельно cendiu СО şi С1. Clădirile situate separat a
стоящих АИТ, относящихся ко второй ка- SAAC, care se referă la categoria a doua de
тегории по надежности отпуска тепла по- siguranţă privind livrarea căldurii utilizatori-
требителям, могут также выполняться IV lor, pot la fel să se efectueze de gradul IV de
степени огнестойкости класса пожарной rezistenţă a clasei pericolului de incendiu СО,
опасности СО, С1 и С2. С1 şi С2.
Конструкции крышных АИТ должны Construcţiile SAAC de acoperiş trebuie
иметь те же пределы огнестойкости, что и să dispună de aceleaşi limite de rezistenţă la
здания, на которых они устанавливаются, foc ca şi clădirile, pe care ele se instalează,
но не ниже III степени огнестойкости и dar nu mai jos de gradul III de rezistenţă la
должны быть класса пожарной опасности foc şi trebuie să fie de clasa CO a pericolului

5
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

CO. de incendiu.
Встроенные АИТ следует размещать у SAAC încorporate urmează a le amplasa
наружной стены здания. lângă peretele exterior a clădirii.
5.3. Устройство встроенных АИТ до- 5.3. Montarea SAAC încorporate se per-
пускается в зданиях I и II степени огне- mite în clădirile de gradul I şi II de rezistenţă
стойкости класса пожарной опасности СО. la foc a clasei de pericol incendiar СО. Se
Пристраивать АИТ допускается к зданиям permite încorporarea SAAC la clădirile de
I и II степени огнестойкости класса по- gradul I şi II a rezistenţei la foc cu clasa de
жарной опасности СО, к производствен- pericol de incendiu СО, la clădirile de produ-
ным зданиям III и IV степени огнестойко- cere de gradul III şi IV de rezistenţă la foc cu
сти класса пожарной опасности СО и С1. clasa pericolului de incendiu СО şi С1.
5.4. Для теплоснабжения производст- 5.4. Pentru alimentarea cu căldură a clă-
венных и складских (класса Ф5) зданий dirilor de producere şi de depozitare (de cate-
допускается устройство отдельно стоящих, goria Ф5) se permite instalarea SAAC, situate
пристроенных, встроенных и крышных separat, anexate, încorporate şi de acoperiş.
АИТ. При этом в пристроенных АИТ ко- Totodată, în SAAC anexate, hala de cazane
тельные залы должны располагаться у trebuie să se amplaseze lângă pereţi, unde
стен, где расстояния от стены котельного distanţa de la peretele salei pentru cazane
зала до ближайшего проема по горизон- până la golul apropiat pe orizontală, trebuie să
тали должно быть не менее 2 м, а расстоя- fie minim de 2 m, iar distanţa de la planşeul
ние от перекрытия АИТ до ближайшего SAAC până la golul apropiat pe verticală
проема по вертикали не менее 8 м. minim de 8 m.
5.5 Не допускается размещать крыш- 5.5. Nu se permite amplasarea SAAC de
ные АИТ над производственными поме- acoperiş de asupra încăperilor de producere şi
щениями и складами категорий А и Б по de depozit de categoriile A şi B după perico-
взрывопожарной и пожарной опасности. lul de explozie-incendiu şi de incendiu.
5.6. Не допускается устройство крыш- 5.6. Nu se permite amplasarea SAAC de
ных, встроенных и пристроенных АИТ к acoperiş, încorporate şi anexate la depozitele
складам сгораемых материалов, легковос- de materiale combustibile uşor inflamabile şi
пламеняющихся и горючих жидкостей, а lichide inflamabile, precum şi materiale ne
также несгораемых материалов в сгорае- combustibile în ambalaj combustibil.
мой упаковке.
5.7. Для теплоснабжения жилых зда- 5.7. Pentru alimentare cu căldură a clădi-
ний (класса Ф1) допускается устройство rilor de locuit (de categoria Ф1) se permite in-
отдельно стоящих, пристроенных и крыш- stalarea SAAC situate separat, anexate şi de
ных АИТ. Допускается размещение крыш- acoperiş. Se permite amplasarea SAAC de
ных АИТ в мансардной или чердачной acoperiş în sectorul demansardă şi de cerdac a
части здания. При этом АИТ должен иметь clădirii. Totodată SAAC trebuie să fie înzes-
собственные ограждающие конструкции. trate cu construcţii de îngrădire proprii.
Не допускается размещение пристро- Nu se permite amplasarea SAAC anexate
енного АИТ со стороны входных подъез- din partea acceselor de întrare.
дов.
На стене, со стороны которой при- Pe perete, din partea căreuia se anexează
страивается АИТ, расстояние от ближай- SAAC, distanţa de la cea mai apropiată fere-
шего окна жилого помещения до стены astră a încăperii locative până la peretele
АИТ по горизонтали должно быть не ме- SAAC pe orizontală trebuie să fie minim de 4
нее 4 м, а расстояние от перекрытия АИТ m, iar distanţa de la acoperirea SAAC până la
до ближайшего окна по вертикали не ме- cea mai apropiată fereastră pe verticală -
нее 8 м. minim de 8 m.
Не допускается размещение крышного Nu se permite amplasarea SAAC de
АИТ непосредственно на перекрытии жи- acoperiş nemijlocit asupra planşeului încăpe-

6
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

лых помещений (перекрытие жилого по- rilor locative (planşeul încăperilor locative nu
мещения не может служить основанием poate servi drept bază a podelei cazanului),
пола котельной), а также смежное с жи- precum şi adiacentă cu încăperile locative.
лыми помещениями.
5.8. Для теплоснабжения обществен- 5.8. Pentru alimentare cu căldură a clădi-
ных, административных и бытовых зданий rilor publice, administrative şi de menire soci-
(классов Ф2, Ф3 и Ф4) допускается проек- ală (de categoriile Ф2, Ф3 şi Ф4) se permite
тирование отдельно стоящих, встроенных, proiectarea SAAC amplasate separat, încorpo-
пристроенных и крышных АИТ. rate, anexate şi de acoperiş.
Не допускается размещение пристро- Nu se permite amplasarea SAAC anexate
енного АИТ со стороны главного фасада din partea principalei faţade a clădirii. Pe
здания. На стене, со стороны которой при- peretele, din partea căreia se anexează SAAC,
страивается АИТ, расстояние от ближай- distanţa de la cea mai apropiată fereastră până
шего окна до стены АИТ должно быть не la peretele SAAC trebuie să fie minim de 4 m.
менее 4 м по горизонтали, а от покрытия pe orizontală, iar de la acoperirea SAAC până
АИТ до ближайшего окна по вертикали не la cea mai apropiată fereastră pe verticală -
менее 8 м. minim de 8 m.
Встроенные и крышные АИТ не Nu se permite de asemenea amplasarea
допускается также смежно, под и над по- alăturată a SAAC încorporate şi de acoperiş,
мещениями с одновременным пребыва- la încăperile, în care concomitent se află mai
нием в них более 50 человек. mult de 50 de persoane.
5.9. Не допускается проектирование 5.9. Nu se permite proiectarea halelor
встроенных, пристроенных и крышных cazanelor încorporate, anexate şi de acoperiş,
котельных, расположенных непосредст- amplasate nemijlocit pe acoperire sau alături
венно на перекрытии или смежно со сле- cu următoarele încăperi a clădirii după perico-
дующими помещениями зданий по функ- lul de incendiu, conform funcţionalităţii lor:
циональной пожарной опасности:
a) класса Ф1.1. a) categoria F1.1
• групповыми, раздевальными, • de grupă , vestiare, dormitoare, viceu,
спальнями, туалетными, буфет- bufetiere, săli pentru ocupaţie cu mu-
ными, залами для музыкальных и zică şi gimnastică, balcoane de plim-
гимнастических занятий, прогу- bare, încăperi de bazine pentru efec-
лочными верандами, помещениями tuarea studiului de înot a copiilor,
бассейнов для обучения детей пла- instituţiilor preşcolare pentru copii;
ванию, детских дошкольных учре-
ждений;
• классными помещениями, учеб- • săli de clase, birouri de studii şi ateli-
ными кабинетами и мастерскими, ere, laboratoare, încăperi, săli de fes-
лабораториями, кружковыми по- tivităţi, încăperi de cultură şi de
мещениями, актовыми залами, sport-însănătoşire, încăperi de prânz a
культурно-массовыми и спор- ospătăriilor, dormitoare şi corpuri de
тивно-оздоровительными помеще- odihna a şcolilor-internat;
ниями, обеденными залами столо-
вых, спальными комнатами и
спальными корпусами школ-ин-
тернатов;
• спальными (жилыми) помеще- • dormitoare (locative), încăperi cu
ниями, помещениями культурно- destinaţie culturală de masă, case
массового назначения, специали- specializate pentru oameni invalizi şi
зированных домов престарелых и foarte bătrâni (fără apartamente);
инвалидов (неквартирных);

7
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

• палатами для больных и лечеб- • saloane pentru bolnavi şi saloane de


ными кабинетами больниц. tratament a spitalurilor.
b) класса Ф1.2. b) categoria F 1.2.
• жилыми комнатами, культурно- • camere locative, culturale de masă şi
массовыми и спортивно-оздорови- de sport-însănătoşire, unite prin săli a
тельными помещениями, обеден- restaurantelor, bufetelor, cafenelelor
ными залами ресторанов, буфетов, şi ospătăriilor a din cămine şi hote-
кафе и столовых гостиниц и об- luri.
щежитий.
c) класса Ф4.1. c) categoria F 4.1
• классными помещениями, учеб- • săli de clase, birouri de studii şi ateli-
ными кабинетами и мастерскими, ere, laboratoare, săli de cercuri, încă-
лабораториями, кружковыми по- peri de festivităţi, culturale de masă şi
мещениями, актовыми залами, de sport-însănătoşire, încăperi de
культурно-массовыми и спор- prânz a ospătăriilor din şcoli, institu-
тивно-оздоровительными помеще- ţiilor de învăţământ pre şcolare, ins-
ниями, обеденными залами столо- tituţiilor de învăţământ speciale me-
вых школ, внешкольных учебных dii, şcolilor tehnice profesionale.
заведений, средних специальных
учебных заведений, профессио-
нально-технических училищ.
d) класса Ф4.2. d) categoria F 4.2.
• аудиториями, учебными кабине- • de auditorii, birouri de studii, labora-
тами, лабораториями, культурно- toare, încăperi de cultură de masă şi
массовыми и спортивно-оздорови- de sport-însănătoşire, încăperilor de
тельными помещениями, обеден- prânz a ospătăriilor, bufetelor şi cafe-
ными залами столовых, буфетов и nelelor a instituţiilor de învăţământ
кафе высших учебных заведений и superioare şi instituţiilor de
учреждений повышения квалифи- perfecţionare.
кации.
5.10. Не допускается размещать встро- 5.10. Nu se permite amplasa SAAC în-
енные АИТ над и под помещениями с мас- corporate de asupra şi sub încăperile cu reşe-
совым пребыванием людей (фойе и зри- dinţă de masă a oamenilor, (holuri şi săli de
тельными залами, торговыми помеще- spectacole, încăperi de comerţ, magazine, să-
ниями, магазинов, залами столовы, ресто- lile ospătăriilor, restaurantelor, cafenelelor,
ранов, кафе, раздевальными помещениями încăperilor de garderobă a băilor, de duş şi
бань, душевыми и др.). altele).
5.11. Выходы из встроенных и при- 5.11. Ieşirile din SAAC încorporate şi
строенных АИТ надлежит предусматри- anexate este necesar a le prevedea nemijlocit
вать непосредственно наружу или через în exteriorul sau prin casa scării a clădirii
лестничную клетку основного здания. principale.
Из встроенных АИТ допускается пре- Din SAAC încorporate se permite a pre-
дусматривать один эвакуационный выход vedea o ieşire de evacuare (fără a construi
(без устройства второго), в том числе через cea de a doua) inclusiv prin coridor, sau casa
коридор или лестничную клетку, если рас- scării, dacă distanţa de la cel mai îndepărtat
стояние от наиболее удаленного рабочего loc de lucru până la ieşirea în exterior sau în
места до выхода наружу или в лестничную casa scării nu depăşeşte 25 m.
клетку не превышает 25 м.
Марши лестниц для встроенных АИТ Paşii scărilor pentru SAAC încorporate
допускается располагать в габаритах об- se permite de a amplasa în gabaritele caselor

8
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

щих лестничных клеток, отделяя эти scării comune, separând aceşti paşi ai scării
марши от остальной части лестничной de restul casei scării prin pereţi-despărţitori
клетки несгораемыми перегородками и пе- ignifugi şi acoperiri cu limita de rezistenţă la
рекрытиями с пределом огнестойкости не foc minim de 0,75 ore.
менее 0,75 ч.
Для крышных АИТ следует преду- Pentru SAAC de acoperiş urmează a
сматривать: prevedea:
• выход из АИТ непосредственно на • ieşire din SAAC nemijlocit pe acoperiş;
кровлю;
• выход на кровлю из основного здания • ieşire pe acoperiş din principala clădire
по маршевой лестнице; pe scara de marş;
• при уклоне кровли более 10 % следует • la înclinarea acoperişului peste10% trebu-
предусматривать ходовые мостики ши- ie de prevăzut podişuri de funcţionare cu
риной 1 м с перилами высотой не ме- lăţimea de 1 m cu balustrade de înălţime
нее 1.5 м от выхода на кровлю до АИТ minim de 1,5 m de la ieşire pe acoperiş pî-
и по периметру АИТ. Конструкции nă la SAAC şi pe perimetru SAAC. Con-
мостиков и перил следует предусмат- strucţiile podişurilor şi balustradelor tre-
ривать из негорючих материалов. buie să fie prevăzute din materiale nein-
flamabile.
5.12. В помещениях АИТ, в которых 5.12. În încăperile SAAC, în care sînt
находятся котлы, следует предусматривать amplasate cazanele, trebuie să prevadă cons-
легко сбрасываемые ограждающие конст- trucţii de îngrădire uşor demontabile reieşind
рукции из расчета 0,03 м2 на 1 м3 свобод- din condiţia 0,03 m2 la 1 m3 de volum liber a
ного объема помещения. încăperii.
5.13. Крышными АИТ могут оборудо- 5.13. Cu SAAC de acoperiş pot fi echipa-
ваться здания, как правило, высотой рас- te clădirile, de regulă, cu înălţimea de ampla-
положения верхнего этажа до 55 м вклю- sare a etajului de sus sub 55 m inclusiv. Posi-
чительно. Возможность оборудования bilitatea echipării cu SAAC de acoperiş a clă-
крышными АИТ зданий высотой располо- dirilor cu înălţimea amplasării etajului de sus
жения верхнего этажа более 55 м в каждом mai mare de 55 m în fiecare caz concret se re-
конкретном случае решается по согласова- zolvă în concordantă cu Departamentul Situa-
нию органами МЧС Молдовы. ţiilor Excepţionale a Moldovei.
Крышные АИТ следует выполнять SAAC de acoperiş trebuie să fie executa-
одноэтажными. te cu un etaj.
5.14. Кровельное покрытие под крыш- 5.14. Acoperiş de învelire sub SAAC de
ным АИТ и на расстоянии 2 м от его стен acoperiş şi la distanţa de 2 m de la pereţii ei
должно выполняться из негорючих мате- trebuie să se execute din materiale neinflama-
риалов или защищаться от возгорания бе- bile sau protejate de inflamare cu şapă de be-
тонной стяжкой толщиной не менее 20 мм. ton cu grosimea nu mai mica de 20 mm. Po-
Пол АИТ должен иметь гидроизоляцию, deaua SAAC trebuie să fie protejată cu hidro-
рассчитанную на высоту залива водой до izolare, calculată pentru suportarea înălţimii
10 см. stratului de apă până la 10 cm.
5.15. Встроенные и крышные АИТ 5.15. SAAC încorporate şi de acoperiş
должны отделяться от смежных помеще- trebuie să fie separate de la încăperile înveci-
ний и чердака противопожарными стенами nate şi mansardă cu pereţi de protecţie contra
2-го типа или противопожарными перего- incendiilor de tipul 2 sau cu pereţi-despărţitori
родками 1-го типа, противопожарными пе- de tipul 1, cu planşeuri de protecţie contra in-
рекрытиями 3-го типа. cendiilor de tipul 3.
Пристроенные АИТ должны отде- SAAC anexate trebuie separate de la clă-
ляться от основного здания противопо- direa de bază, cu perete de protecţie contra
жарной стеной 2-го типа (стена основного incendiilor de tipul 2 (peretele clădirii de bază

9
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

здания не может являться стеной здания nu poate servi drept perete a clădirii SAAC).
АИТ). При этом противопожарной должна Pe lângă aceasta, de protecţie contra incendi-
также являться и стена здания, к которой ului trebuie să fie şi peretele clădirii la care se
пристраивается АИТ. Перекрытие АИТ anexează SAAC. Planşeul SAAC trebuie să se
должно выполняться из материалов класса execute din materiale cu categoria pericolului
пожарной опасности строительных конст- de incendiu a construcţiilor nu mai jos de KO.
рукций не ниже KO.
5.16. Встроенные в здание АИТ 5.16. Încorporate în clădirea SAAC, în-
помещения обслуживающего персонала căperile personalului de deservire trebuie de
следует отделять от производственных divizat de la încăperile de producere cu pereţi
помещений противопожарными перего- despărţitori de protecţie contra incendiilor de
родками 1-го типа и противопожарными tipul 1 şi cu planşeuri de protecţie de tipul 3.
перекрытиями 3-го типа.
5.17. К отдельно стоящим и пристро- 5.17. La SAAC situate separat şi anexa-
енным АИТ, а также к зданиям со стороны te, de asemenea la clădirile din partea de în-
входа во встроенные АИТ следует преду- trare în SAAC încorporate, trebuie de prevă-
сматривать проезды с твердым покрытием zut stradele cu pavaj dur şi terenuri pentru
и площадки для разворота механизмов для virajul mecanismelor pentru asamblarea şi
сборки и разборки крупногабаритного dezasamblarea utilajului de gabarit mare.
оборудования.
5.18. Системы и средства пожароту- 5.18. Sistemele şi mijloacele de stingere
шения АИТ следует проектировать в соот- a incendiilor a SAAC trebuie de proiectat în
ветствии с требованиями раздела «Авто- conformitate cu cerinţele capitolului 13 a
матизация» настоящих Норм. prezentelor Norme.
5.19. Помещения АИТ следует обору- 5.19. Încăperile SAAC trebuie de înzes-
довать автоматической системой охранно- trat cu sistemul automatizat de semnalizare a
пожарной сигнализации и вывести сиг- securităţii de incendiu şi de evacuat semnalele
налы тревоги в соответствии НПБ 110, de alarmă în conformitate cu НПБ 110, НПБ
НПБ 88 и НПБ 104. 88 и НПБ 104.

6. Объемно-планировочные 6. Soluţiile de sistematizare


решения spaţială
6.1. Ограждающие и конструктивные 6.1. Materiale de îngrădire şi constructive
материалы для АИТ, подлежащие обяза- pentru SAAC, supuse certificării obligatorii,
тельной сертификации, должны иметь тех- trebuie să dispună de certificat tehnic a Orga-
ническое свидетельство «Молдовастан- nului naţional de standardizare, aviz sanitaro
дарт», санитарно-эпидемиологическое за- – epidemiologic şi certificat de siguranţă con-
ключение и сертификат пожарной безо- tra incendiu.
пасности.
6.2. Внешний вид, материалы и цвет 6.2. Aspectul exterior, materialele şi cu-
наружных ограждающих конструкций loarea construcţiilor exterioare de îngrădire
АИТ следует выбирать, учитывая архитек- SAAC trebuie de selectat, ţinând cont de as-
турный облик расположенных вблизи зда- pectul arhitectural al clădirilor şi construcţii-
ний и сооружений или здания, к которому lor amplasate în apropiere sau clădirii, la care
он пристраивается, или на крыше которого ea se anexează, sau pe acoperişul căruia ea se
он располагается. amplasează.
6.3. В АИТ с постоянным присутст- 6.3. În SAAC cu prezenţa permanentă a
вием обслуживающего персонала следует personalului de deservire trebuie de prevăzut
предусматривать санузел с умывальником, bloc sanitar cu lavoar, dulap pentru păstrarea
шкаф для хранения одежды, место для hainelor, locul pentru alimentare.
10
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

приема пищи.
В АИТ без постоянного присутствия În SAAC fără prezenţa permanentă a per-
обслуживающего персонала следует пре- sonalului de deservire trebuie de prevăzut
дусматривать санузел и умывальник. bloc sanitar şi lavoar.
6.4. Минимальная высота помещения 6.4. Înălţimea minimă a încăperii SAAC,
АИТ от отметки чистого пола до низа вы- de la cota pardoseli curate până la partea inte-
ступающих конструкций перекрытия (в rioară a construcţiilor de planşeu (în lumină),
свету) должна быть не менее 2,5 м. trebuie să fie nu mai mică de 2,5 m.
6.5. Внутренние поверхности стен 6.5. Suprafeţele interioare a pereţilor
встроенных, пристроенных и крышных SAAC încorporate, anexate şi de acoperiş tre-
АИТ должны быть окрашены влагостой- buie să fie vopsite cu vopsele rezistente la
кими красками, допускающими легкую umezeală, care permit curăţirea superficială.
очистку.
6.6. Размещение котлов и вспомога- 6.6. Amplasarea cazanelor şi utilajului
тельного оборудования в АИТ (расстояние auxiliar în SAAC (distanţa între cazane şi
между котлами и строительными конст- construcţiile clădirii, lăţimea traversărilor)
рукциями, ширина проходов), а также уст- precum şi construcţia podestelor şi scărilor
ройство площадок и лестниц для обслужи- pentru utilajul de deservire, trebuie de prevzut
вающего оборудования следует преду- în conformitate cu paşapoartele şi instrucţiu-
сматривать в соответствии с паспортами и nile de exploatare a cazanelor şi utilajului au-
инструкциями по эксплуатации котлов и xiliar.
вспомогательного оборудования.
Для автоматизированных АИТ, рабо- Pentru SAAC automatizate, care funcţio-
тающих без постоянного присутствия об- nează fără prezenţa permanentă a personalului
служивающего персонала, размеры прохо- de deservire, dimensiunile traversărilor se ac-
дов принимаются в соответствии с паспор- ceptă în conformitate cu paşapoartele şi in-
тами и инструкциями по эксплуатации strucţiunile de exploatare a utilajului şi trebu-
оборудования и должны обеспечить сво- ie să asigure accesul liber la deservirea tehni-
бодный доступ при его техническом об- că şi demontarea lui.
служивании и демонтаже.
6.7. Для монтажа оборудования, габа- 6.7. Pentru montarea utilajului, dimensiu-
риты которого превышают размеры две- nile de gabarit a căruia depăşesc dimensiunile
рей, в АИТ следует предусматривать мон- uşilor, în SAAC trebuie de prevăzut goluri
тажные проемы или ворота в стенах, при pentru montare sau porţi în pereţi, dimensiu-
этом размеры монтажного проема и ворот nile golului de montare şi porţii trebuie să fie
должны быть на 0,2 м больше габарита cu 0,2 m mai mare decât gabaritul celui mai
наиболее крупного оборудования или mare utilaj sau a blocului de conductă.
блока трубопроводов.
6.8. Для встроенных и крышных АИТ 6.8. Pentru SAAC încorporate şi de aco-
должно предусматриваться технологиче- periş trebuie de prevăzut utilajul tehnologic,
ское оборудование, статические и динами- sarcinile statice şi dinamice, care permit insta-
ческие нагрузки которого позволяют уста- larea acestuia fără fundaţii.
навливать его без фундаментов.
При этом статические и динамические Totodată sarcinile statice şi dinamice, ce
нагрузки на перекрытие здания от обору- acţionează asupra acoperirii clădirii de la uti-
дования крышного АИТ не должны пре- lajul de acoperiş SAAC, nu trebuie să depă-
вышать несущей способности строитель- şească capacitatea portantă a construcţiilor
ных конструкций здания и уровней вибра- clădirii şi nivelul vibraţiilor, admise de nor-
ции, допустимых Санитарными Нормами mele sanitare СН 2.2.4/2.1.8.566. Greutatea
СН 2.2.4/2.1.8.566. Вес технологического utilajului tehnologic a SAAC de acoperiş şi
оборудования крышных АИТ и встроен- încorporate, cu excepţia primului etaj, nu tre-

11
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

ных АИТ, кроме первого этажа, не должен buie să depăşească 1,5 kgf pe 1 kWt de capa-
превышать 1,5 кГс на 1 кВт тепловой citate termică a cazanului.
мощности котла.

7. Основное оборудование и 7. Utilajul de bază şi schemele


теплогидравлические схемы termohidraulice a SAAC
АИТ
7.1. Количество и единичную произ- 7.1. Cantitatea şi productivitatea unică a
водительность котлов, устанавливаемых в cazanelor, care se instalează în componenţa
АИТ, следует выбирать в соответствии с SAAC, trebuie selectată în conformitate cu
требованиями СНиП II-35-76. В АИТ cerinţele СНиП II-35-76. În SAAC trebuie să
должна предусматриваться установка не se prevadă instalarea minim două cazane, cu
менее двух котлов, за исключением произ- excepţia SAAC de producere de categoria a
водственных АИТ второй категории, в ко- doua, în care se permite instalarea unui cazan.
торых допускается установка одного
котла.
7.2. Технические характеристики обо- 7.2. Caracteristicile tehnice ale utilajului
рудования следует принимать по данным trebuie acceptate conform datelor uzinelor
заводов (фирм) изготовителей. (firmelor) de producere.
7.3. Основное оборудование должно 7.3. Utilajul de bază trebuie să corespun-
соответствовать Государственным стан- dă standardelor naţionale ale Republicii Mol-
дартам Республики Молдова, а подлежа- dova, iar utilajul supus certificării obligatorii
щее обязательной сертификации должно trebuie să corespundă cerinţelor documentelor
отвечать требованиям нормативным доку- normative ale Republicii Moldova, să dispună
ментам Республики Молдова, иметь сер- de certificate de conformitate, eliberate de Or-
тификаты соответствия, выданные «Мол- ganul naţional de standardizare şi permisiunea
довастандарт», и разрешение Госгортех- Organului de Stat de supraveghere tehnică a
надзора Молдовы на его использование. Moldovei la utilizarea acestuia
7.4. Конструкция котлов должна обес- 7.4. Construcţia cazanelor trebuie să asi-
печивать удобство обслуживания и быст- gure comoditatea deservirii şi reparaţiei ope-
рого ремонта отдельных узлов и деталей. rative a nodurilor separate şi pieselor.
7.5. Насосы, как правило, рекоменду- 7.5. Pompele, de regulă, se recomandă a
ется применять бесфундаментные. le aplica fără fundaţii.
7.6. Оборудование, используемое в 7.6. În cazuri argumentate, utilajul folosit
качестве резервного, в обоснованных слу- în calitate de rezervă, se permite de a-l păstra
чаях допускается хранить на складе. la depozit.
7.7. Выбор, расчет и разработка тепло- 7.7. Selectarea, calculul şi elaborarea
гидравлической схемы АИТ должны про- schemei termohidraulice a SAAC trebuie să
изводиться с учетом достижения макси- se efectueze cu evidenţa de atingerea a efica-
мальной энергетической эффективности cităţii energetice maxime a sursei de căldură
источника теплоты и системы теплоснаб- şi a sistemului de alimentare cu căldură.
жения.
Коэффициент энергетической эффек- Coeficientul eficacităţii energetice a
тивности системы следует определять по sistemuluise determină după formula:
формуле:
ηо = η1·ε1·η2·ε2·η3·ε3·η4·ε4 (7.1) ηо = η1·ε1·η2·ε2·η3·ε3·η4·ε4 (7.1)
где: în care:
ηо – коэффициент энергетической эффек- ηо – coeficientul eficacităţii energetice a
тивности системы теплоснабжения; sistemului de alimentare cu căldură
η1 – расчетный коэффициент полезного η1 – coeficientul calculat a randamentului

12
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

действия теплопотребляющего оборудова- utilajului consumator de căldură a sistemului


ния систем отопления и вентиляции; de încălzire şi ventilare.
ε1 – коэффициент эффективности регули- ε1 – coeficientul eficacităţii de reglare a
рования потребления теплоты потребите- consumului de căldură de utilizator; valoarea
лем; его величину следует принимать: acestuia trebuie acceptat:
• при системах отопления и вентиля- • în cazul sistemului de încălzire şi
ции зданий с индивидуальной раз- ventilare a clădirilor cu distribuţia
водкой, когда количество выраба- individuală, în caz în care cantitatea
тываемой теплоты соответствует de căldură produsă corespunde
количеству потребляемого тепла, cantităţii de căldură consumată, ε1 =
ε1 = 1; 1;
• при общепринятых системах ото- • pentru sistemele de încălzire a
пления зданий ε1 = 0,9. clădirilor acceptate de toţi ε1 = 0,9.
η2 - коэффициент полезного действия обо- η2 - coeficientul randamentului utilajului,
рудования, устанавливаемого в тепловых care se instalează în punctul termic;
пунктах;
ε2 - коэффициент эффективности регули- ε2 – coeficientul eficacităţii de reglare a
рования трансформируемой в тепловом căldurii ce se transformă în punctul termic şi
пункте теплоты и распределения ее между se repartizează intre diferite sisteme (de
различными системами (отопление, венти- încălzire, ventilare, condiţionare, alimentare
ляция, кондиционирование, горячее водо- cu apa fierbinte); mărimea acestuia trebuie de
снабжение); его величину следует прини- acceptat:
мать:
• при количественно-качественном • pentru reglarea cantitativ-calitativă de
регулировании отпуска теплоты eliberare a căldurii ε2 = 0,98;
ε2 = 0,98;
• при использовании элеваторных • pentru folosirea nodurilor de
узлов ε2 = 0,9. elevatoare ε2 = 0,9.
η3 – расчетный коэффициент потерь теп- η3 – coeficientul calculat de pierdere a căldu-
лоты в тепловых сетях; определяется рас- rii în reţelele termice; se determina prin meto-
четным путем в зависимости от протяжен- de de calcul in dependenţa de lungimea, dia-
ности, диаметра трубопроводов, типа теп- metrul conductelor de ţevi, tipul izolării ter-
лоизоляции, способа прокладки; mice, metodei de pozare;
ε3 – коэффициент эффективности регули- ε3 – coeficientul eficacităţii de reglare a
рования теплогидравлических режимов в regimurilor termohidraulice in reţelele
тепловых сетях; его величину следует termice; mărimea lui trebuie să fie acceptată:
принимать:
• при качественном регулировании • pentru reglarea calitativă de livrare a
отпуска теплоты на источнике căldurii pe sursă ε3 = 0,9;
ε3 = 0,9;
• при количественном регулирова- • pentru reglarea cantitativă de livrare a
нии отпуска теплоты на источнике căldurii pe sursă ε3 = 0,98.
ε3 = 0,98.
η4 - коэффициент полезного действия обо- η4 - coeficientul randamentului a
рудования в АИТ, его величина принима- utilajului în SAAC, mărimea lui se acceptă
ется по паспортным данным оборудова- conform datelor paşaportului utilajului;
ния;
ε4 - коэффициент эффективности регули- ε4 – coeficientul eficacităţii reglării de
рования отпуска теплоты в АИТ; его вели- livrare a căldurii în SAAC; mărimea lui
чину следует принимать: trebuie de acceptat:
• при качественном регулировании • pentru reglarea calitativă de livrare a
13
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

отпуска теплоты ε4 = 0,9; căldurii ε4 = 0,9;


• при количественно-качественном • pentru reglarea cantitativ-calitativă de
регулировании отпуска теплоты livrare a căldurii ε4 = 0,98.
ε4 = 0,98.
7.8. Расчетный коэффициент энерге- 7.8. Coeficientul calculat a eficacităţii
тической эффективности АИТ (крышного, energetice a SAAC (de acoperiş, încorporate
встроенного или пристроенного), предна- sau anexate), destinate pentru alimentare cu
значенного для теплоснабжения только căldură numai a unei clădiri, se determina du-
одного здания, определяется по формуле: pă formula:
ηо = η1·ε1·η4·ε4 (7.2) ηо = η1·ε1·η4·ε4 (7.2)
7.9. Для достижения максимального 7.9. Pentru atingerea valorii maxime a
значения энергетической эффективности eficacităţii energetice a sistemului de alimen-
системы теплоснабжения в АИТ следует tare cu căldură în SAAC trebuie de aplicat, de
принимать, как правило, схему количест- regula, schema de reglare cantitativă a livrării
венного регулирования отпуска теплоты căldurii la temperatura constantă în conducta
при постоянной температуре в подающем de tur şi regim hidraulic variabil, iar în pun-
трубопроводе и переменном гидравличе- ctul termic individual - schema de reglare
ском режиме, а в ИТП – схему количест- cantitativ-calitativă a sistemelor de încălzire,
венно-качественного регулирования сис- ventilare, condiţionare, alimentare cu apă fie-
темами отопления, вентиляции, кондицио- rbinte. Pentru asigurarea cantitativă şi canti-
нирования, горячего водоснабжения. Для tativ-calitativă de reglare,trebuie de utilizat
обеспечения количественного и количест- pompele de circulare şi de amestecare cu dis-
венно-качественного регулирования сле- pozitiv electric de acţionare regulat.
дует использовать циркуляционные и сме-
сительные насосы с регулируемым элек-
троприводом.
7.10. При проектировании АИТ, теп- 7.10. Pentru proiectarea SAAC, schema
ловой схемой которого предусматривается termica a căreia prevede suprapunerea ei cu
его совмещение с тепловым пунктом зда- punctul termic a clădirii, trebuie de regulă, de
ния, следует, как правило, предусматри- prevăzut conturi separate de circulare pentru
вать раздельные контуры циркуляции для sistemele cu parametri diferiţi a agentului
систем с различными параметрами тепло- termic (încălzire, ventilare şi condiţionare a
носителя (отопления, вентиляции и конди- aerului, alimentare cu căldură tehnologică şi
ционирования воздуха, технологического alimentare cu apa fierbinte) cum în caz de
теплоснабжения и горячего водоснабже- independenţă, la fel şi în caz de dependenţă de
ния) как при независимом, так и при зави- alipire.
симом присоединении.
7.11. При проектировании АИТ для 7.11. La proiectarea SAAC pentru alime-
теплоснабжения группы зданий распреде- ntarea cu căldură a unui grup de clădiri repar-
ление тепла для систем отопления, венти- tizarea căldurii pentru sistemele de încălzire,
ляции, кондиционирования, технологиче- ventilare, condiţionare, alimentare termică
ского теплоснабжения и горячего водо- tehnologică şi alimentare cu apă fierbinte tre-
снабжения должно производиться, как buie să se efectueze, de regulă, în punctele in-
правило, в ИТП этих зданий. При этом те- dividuale termice a acestor clădiri. În acest
пловой схемой источника должны быть caz cu schema termică a sursei trebuie să fie
обеспечены: asigurate:
• тепловой и гидравлический ре- • regimurile termic şi hidraulic, cum în
жимы, как при зависимом, так и cazul dependent aşa şi in cazul inde-
при независимом присоединении pendent de alipire a sistemelor de în-
систем отопления, вентиляции и călzire, ventilare şi condiţionare a
кондиционирования воздуха к двух aerului la reţele termice cu două ţevi;

14
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

трубным тепловым сетям;


• максимальная энергетическая эф- • eficacitatea maximă energetică a sis-
фективность системы. temului.
7.12. При выборе насосов, устанавли- 7.12. La selectarea pompelor, ce se insta-
ваемых в АИТ, должен предусматриваться lează în SAAC, trebuie sa fie prevăzut coefi-
коэффициент запаса 1,15 по напору, опре- cientul de siguranţă de 1,15 conform presiunii
деленному по сумме гидравлических по- determinate după suma pierderilor hidraulice.
терь.
7.13. При необходимости в АИТ 7.13. După necesitate, în SAAC se
можно предусматривать двухконтурную permite de prevăzut schema termică cu două
тепловую схему: conturi :
• первичный контур: котел – • circuitul primar: cazan - încălzitor;
подогреватель;
• вторичный контур: подогреватель • circuitul secundar: încălzitor - siste-
– системы потребителей. mele utilizatorilor.
7.14. Для приема расширяющейся при 7.14 Pentru alimentare cu apă care se di-
нагревании в системе воды в АИТ следует latează la încălzire în sistemul de apă în
предусматривать установку расширитель- SAAC, trebuie de prevăzut instalarea dispozi-
ных баков диафрагменного типа: tivelor de dilatare cu diafragme:
• в системе котла (первичный кон- • în sistemul cazanului (circuitul pri-
тур); mar)
• в системе отопления, вентиляции и • în sistemul de încălzire, ventilare şi
кондиционирования (вторичный condiţionare (circuitul secundar)
контур).

8. Водоподготовка 8. Pregătirea apei


8.1. Вводно-химический режим АИТ 8.1. Regimul de intrare - chimic a SAAC
должен обеспечивать работу котлов, теп- trebuie să asigure funcţionarea cazanelor, uti-
лоснабжающего оборудования и трубо- lajului de alimentare cu căldură şi a conducte-
проводов без коррозионных повреждений lor fără deteriorări de coroziune şi depuneri de
и отложений накипи и шлама на внутрен- piatră prin ferbere şi hidromasă pe suprafeţe-
них поверхностях котлов и теплопотреб- le interioare a cazanelor şi a sistemelor consu-
ляющих систем и установок, в соответст- matoare de căldură şi instalaţiilor, în confor-
вии с требованиями СНиП II-35. mitate cu cerinţele СНиП II-35.
8.2. В качестве источника водоснаб- 8.2. În calitate de sursă de alimentare cu
жения для АИТ следует использовать хо- apă pentru SAAC trebuie de folosit conducta
зяйственно-питьевой водопровод. de apă potabilă şi menageră.
8.3. Качество воды для систем горя- 8.3. Calitatea apei pentru sistemele de
чего водоснабжения должно отвечать тре- alimentare cu apă fierbinte trebuie să cores-
бованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. pundă cerinţelor СанПиН 2.1.4.1074-01.
Все системы водоподготовки (мате- Toate sistemele de îmbunătăţire calitativă
риалы и реагенты) должны иметь сани- a apei (materiale şi re-active) trebuie să dispu-
тарно-эпидемиологическое заключение о nă de certificat sanitaro - epidemiologic refe-
возможности использования их в системах ritor la posibilitatea utilizării lor în sistemele
холодного и горячего хозяйственно-питье- de apă rece şi fierbinte pentru alimentarea cu
вого водоснабжения. apă potabilă şi menageră.
Качество воды для заполнения и под- Calitatea apei pentru umplerea şi supali-
питки тепловых сетей, систем отопления и mentarea reţelelor termice, sistemelor de în-
контуров циркуляции водогрейных котлов călzire şi conturilor de circulare în cazanele
должно соответствовать требованиям норм de încălzire a apei trebuie să corespundă ce-

15
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

и правил по проектированию тепловых се- rinţelor normelor şi regulilor de proiectare a


тей, а также требованиям инструкций за- reţelelor termice, precum şi cerinţelor instruc-
водов-изготовителей по эксплуатации во- ţiunilor de exploatare a cazanelor de încălzire
догрейных котлов. a apei, elaborate de uzinele producătoare.
8.4. Технологию обработки воды сле- 8.4 Tehnologia tratării apei trebuie să se
дует выбирать в зависимости от требова- determine în dependenţă de cerinţele faţă de
ний к качеству воды для систем тепло- calitatea apei pentru sistemele de alimentare
снабжения и требований заводов-изгото- cu căldură şi cerinţele uzinelor-producătoare
вителей котлов с учетом качества исход- de cazane cu evidenţa calităţii apei iniţiale,
ной воды, количества и качества отводи- cantităţii şi calităţii apelor menajere de evacu-
мых сточных вод. are.
При этом в проекте должны быть пре- În acest caz, în proiect trebuie să fie pre-
дусмотрены специальные устройства для văzute construcţii speciale pentru umplerea
заполнения системы и ее подпитки. sistemului şi supalimentarea lui.

9. Газоснабжение 9. Alimentare cu gaze


9.1. Проектирование, строительство и 9.1. Proiectarea, construcţia şi exploata-
эксплуатация систем газоснабжения АИТ rea sistemelor de alimentare cu gaze a SAAC
должны осуществляться в соответствии с trebuie să se efectuieze în conformitate cu ce-
требованиями СНиП 42-01, СНиП 41-01, rinţele СНиП 42-01, СНиП 41-01, СНиП II-
СНиП II-35, ПБ 12-529 и настоящих Норм. 35, ПБ 12-529 şi prezentului normativ
9.2. Газоснабжение АИТ может быть 9.2 Alimentarea cu gaze a SAAC poate fi
осуществлено от газопроводов: înfăptuită de la conductele de gaze:
• высокого давления I категории – при • de presiune înaltă de categoria I – cu pre-
рабочем давлении газа свыше 0,6 МПа siunea de lucru a gazului mai mare de 0,6
(6 кгс/см2) до 1,2 МПа (12 кгс/см2) МPа (6 кgf/сm2) până la 1,2 МPа (12 кgf
включительно; /сm2) inclusive;
• высокого давления II категории – при • de presiune înaltă de categoria II – cu pre-
рабочем давлении газа свыше 0,3 МПа siunea de lucru a gazului mai mare de 0,3
(3 кгс/см2) до 0,6 МПа (6 кгс/см2) МPа (3 кgf/сm2) până la 0,6 МPа (6 кgf/
включительно; m2) inclusive;
• среднего давления – при рабочем • de presiune mijlocie – cu presiunea de lu-
давлении газа свыше 0,005 МПа (0,05 cru a gazului mai mare de 0,005 MPa
кгс/см2) до 0,3 МПа (3 кгс/см2) включи- (0,05 кgf/сm2) până la 0,3 МПа (3 кgf/
тельно. сm2) inclusive.
9.3. Снижение давления газа и под- 9.3 Reducerea presiunii gazului şi susţi-
держание его на заданном уровне в сис- nerea acestuia la nivelul fixat în sistemul de
теме газоснабжения АИТ может осуществ- alimentare cu gaze a SAAC poate fi realizată
ляться в отдельно стоящем газорегулятор- în staţia de reglare a gazelor (SRG) amplasată
ном пункте (ГРП), шкафном регуляторном separat, în punctul regulator de dulap (SDRG)
пункте (ШРП) или газорегуляторной уста- sau în instalaţia de reglare a gazelor (IRG)
новке (ГРУ), располагаемой внутри поме- amplasată în interiorul încăperii a SAAC.
щений АИТ.
9.4. Газоснабжение АИТ от газопро- 9.4. Alimentarea cu gaze a SAAC de la
вода высокого давления I категории conducta de gaze de presiune înaltă de catego-
(свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа) может осу- goria I (mai mare de 0,6 МPа până la 1,2 МPа
ществляться только через отдельно стоя- ) poate fi realizată numai prin punctul de reg-
щий ГРП в две ступени редуцирования. lare a gazelor SRG, amplasat separat în două
trepte de reducere.
9.5. В отдельно стоящие АИТ разре- 9.5. În SAAC situate separat se permite
шается вводить газопровод давлением до de a introduce conducta de gaze cu presiunea
16
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

0,6 МПа включительно непосредственно в până la 0.6 MPa, inclusiv nemijlocit în hala
котельный зал или в смежное помещение, cazanelor sau în încăperea alăturată, unită cu
соединенное с ним открытым проемом. el prin gol deschis.
9.6. В АИТ, которые пристроены к 9.6. În SAAC, anexate la clădirile de pro-
производственным зданиям или разме- ducere sau amplasate pe acoperişule lor, se
щенные на их крышах, разрешается вво- permite a introduce conducta de gaze cu pre-
дить газопровод давлением до 0,6 МПа. siunea până la 0,6 MPa.
9.7. В АИТ, пристроенные к зданиям 9.7. În SAAC, anexate la clădirile publi-
общественного, административного и бы- ce, administrative şi de menire socială, încor-
тового назначения, встроенные, а также porate, precum şi ampla-sate pe acoperişurile
размещенные на крышах указанных зда- clădirilor indicate, se permite de a întroduce
ний, разрешается вводить газопровод дав- conducta de gaze cu pre-siunea până la 0,3
лением до 0,3 МПа непосредственно в по- MPa nemijlocit în încăperea halei cazanelor.
мещение котельного зала.
9.8. В АИТ, пристроенные к жилым 9.8. În SAAC, anexate la casele de locuit,
домам, а также расположенные на крышах precum şi amplasate pe acoperişurile acestor
домов, разрешается вводить газопровод case, se permite introducerea conductei de ga-
давлением до 0,005 МПа непосредственно ze cu presiunea până la 0,005 MPa nemijlocit
в помещение котельного зала. în încăperea halei cazanelor.
9.9. Разрешается установка ШРП с 9.9. Se permite instalarea SDRG cu pre-
входным давлением газа до 0,6 МПа на на- siunea de intrare a gazelor până la 0,6 MPa pe
ружных стенах производственных, обще- pereţii exterior a clădirilor de producere, pub-
ственных, административных и бытовых lice, administrative şi menire socială.
зданий.
ШРП необходимо устанавливать на SDRG este necesar de a instala la înde-
минимальном удалении от цокольного părtarea minimă de la introducerea conductei
ввода газопровода. de gaze la nivel de soclu.
9.10. При газоснабжении АИТ, для ко- 9.10. La alimentarea cu gaze a SAAC,
торых разрешен ввод газа среднего или pentru care este permisă introducerea gazului
высокого давлений, возможна установка cu presiunea mijlocie sau înaltă, este posibilă
ГРУ с байпасом. instalarea IRG cu baiss-pas.
9.11. В ГРП и ШРП следует преду- 9.11. În SRG şi SDRG trebuie de prevă-
сматривать две линии редуцирования газа. zut două linii de reducere a gazului. Baiss-pas
Байпас в этом случае не предусматрива- în acest caz nu se prevede.
ется.
9.12. При выборе ШРП должны учи- 9.12. La selectarea SDRG trebuie de luat
тываться параметры природного газа. în consideraţie parametrii gazului natural.
9.13. Подземный подводящий сталь- 9.13. Conducta de aducţiune subterană de
ной газопровод непосредственно у здания gaze din oţel, nemijlocit lângă clădire, trebuie
должен оборудоваться цокольным вводом utilată cu branşament de soclu cu instalarea pe
с установкой на нем на высоте не более 1,8 ea la înălţimea maxim de 1,8 m de la suprafa-
м от поверхности земли отключающего ţa pământului a dispozitivului de deconectare
устройства с изолирующим фланцем. cu flanşa de izolare.
В случае использования полиэтилено- În caz de utilizare a conductei de gaze
вого газопровода установка изолирующего din polietilenă, instalarea flanşei de izolare nu
фланца не требуется. se cere.
Разрешается использовать отключаю- Se permite utilizarea dispozitivului de
щее устройство на надземном или подзем- deconectare pe conducta de gaze supraterană
ном (в колодце) газопроводе снаружи зда- sau subterană (în cămin) din exteriorul clădirii
ния при удалении его не более 100 м. la îndepărtarea ei maximă de 100 m.
9.14. При вводе в АИТ газопровода 9.14. La introducerea în SAAC a conduc-

17
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

низкого давления на нем непосредственно tei de gaze de presiune joasă nemijlocit pe ea,
в помещении источника следует устанав- în încăperea sursei trebuie de instalat în direc-
ливать по ходу движения газа: запорное ţia mişcării gazului: dispozitivul de închidere
устройство с ручным приводом, продувоч- cu aparatul manual de transmisie, dispozitiv
ное устройство с краном, быстродейст- de purjare cu robinet, supapă de închidere au-
вующий автоматический запорный клапан, tomată cu acţiune rapidă, blocată cu sistemele
сблокированный с системами загазованно- de impurificare de metan şi oxid de carbon şi
сти по метану и оксиду углерода и пожар- semnalizarea antiincendiară.
ной сигнализации.
9.15. При размещении ГРУ в помеще- 9.15. La amplasarea IRG în încăperea
нии АИТ оснащение ввода газопровода до SAAC, echiparea introducerii conductei de
ГРУ следует предусматривать в соответст- gaze până la IRG, trebuie de prevăzut in con-
вии с требованиями п. 9.14. настоящих formitate cu cerinţele pct. 9.14. a prezentului
Норм. normativ.
9.16. Подключение к газопроводу, 9.16. Conectarea la conducta de gaze,
предназначенному для газоснабжения destinată pentru alimentarea cu gaze a SAAC,
АИТ, после отключающего устройства на după dispozitivul de deconectare la
вводе других потребителей газа не допус- introducerea altor utilizatori de gaze nu se
кается. permite.
9.17. Необходимость установки от- 9.17. Necesitatea instalării dispozitivului
ключающего устройства на выходе газо- de deconectare la ieşirea conductei de gaze
провода из ШРП и место его установки din SDRG şi locul ei de instalare o determină
определяет проектная организация с уче- organizaţia de proiectare cu evidenţa particu-
том особенностей газоснабжаемого объ- larităţilor obiectului ce se alimentează cu ga-
екта. ze.
9.18. Крепление газопровода до ввода 9.18. Fixarea conductei de gaze până la
в помещение АИТ должно быть осуществ- introducerea în încăperea SAAC trebuie să fie
лено с использованием шумопоглащаю- înfăptuită cu utilizarea garniturii de absorbţie
щих прокладок по металлическим крон- a zgomotului pe suport de metal.
штейнам.
9.19. При прокладке газопровода по 9.19. La montarea conductei de gaze pe
наружным стенам жилого здания до ввода pereţii exteriori ai clădirii de locuit pînă la
в пристроенный или крышный АИТ introducerea in SAAC anexată sau de acope-
должны предусматриваться технические riş, trebuie de prevazut decizii tehnice, ce ex-
решения, исключающие возникновение clud apariţia zgomotului de la mişcarea gazu-
шума от движения газа по трубопроводу. lui în conductă.
9.20. Прокладка вертикального уча- 9.20. Montarea sectorului vertical al con-
стка газопровода от ШРП до ввода в АИТ ductei de gaze de la SDRG pînă la introduce-
должна осуществляться по наружным сте- rea în SAAC trebuie să se efectueze pe pereţii
нам здания в середине свободного про- exteriori ai clădirii la mijlocul porţiunii de pe-
стенка шириной не менее 1,5 м. rete liber cu lăţimea minim de 1,5 m.
9.21. Размещение ШРП и прокладка 9.21. Amplasarea SDRG şi montarea sec-
вертикального участка газопровода от него torului vertical a conductei de gaze de la el
до ввода в крышный АИТ предпочти- până la introducerea în SAAC de acoperiş,
тельно предусматривать на теневой сто- prioritar de prevăzut pe partea de umbră a clă-
роне основного здания. Крепление верти- dirii principale. Fixarea sectorului vertical a
кального участка газопровода должно conductei de gaze trebuie să asigure stabilita-
обеспечить его устойчивость при воздей- tea acestuia la acţiunea sarcinii de vânt, exclu-
ствии ветровой нагрузки, исключить про- derea tasabilităţii de la acţiunea greutăţii, pre-
садку от воздействия веса, а также обеспе- cum şi asigurarea lungirii termice a conductei
чить возможное температурное удлинение de gaze posibilă.

18
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

газопровода.
9.22. При разработке проекта АИТ 9.22. La elaborarea proiectului SAAC
должны быть предусмотрены мероприятия trebuie să fie prevăzute măsuri de exploatare a
по эксплуатации газопроводов, проложен- conductelor de gaze, montate pe pereţii exteri-
ных по наружным стенам основного зда- ori a clădirii principale.
ния.
9.23. Для коммерческого учета рас- 9.23. Pentru evidenţa comercială a con-
хода газа, потребляемого АИТ, необхо- sumului de gaz, utilizat de SAAC, este nece-
дима установка прибора учета расхода газа sar de instalat aparatul de evidenţa a consu-
с корректором по температуре и давлению. mului de gaze cu corectare conform tempe-
Выбор прибора (-ов) должен произво- raturii şi presiunii. Selectarea aparatului (-lor)
диться с учетом режимов работы АИТ и по trebuie să se efectueze cu evidenţa regimului
согласованию с газораспределительной de lucru a SAAC şi după coordonarea cu org-
организацией. anizaţia de distribuţie a gazelor.
9.24. Длина прямолинейного участка 9.24. Lungimea sectorului rectiliniu a
газопровода от выхода из регулятора дав- conductei de gaze de la ieşirea din regulatorul
ления в ГРП (ШРП, ГРУ) до начала основ- de presiune în SRG (SDRG, IRG) pînă la con-
ного подающего газопровода в АИТ ductade gaze de bază, care alimentează
должна определяться в соответствии с тре- SAAC, trebuie să se determine în conformita-
бованиями ГОСТ 8.563.1 и составлять не te cu cerinţele ГОСТ 8.563.1 şi să fie egală cu
менее 5-ти условных диаметров выходного minim 5 diametri condiţionaţi a conductei de
газопровода из регулятора. gaze la ieşire din regulator.
9.25. Врезку импульсов обратной 9.25. Încastrarea impulsurilor conexiunii
связи регуляторов давления газа, устанав- inverse a regulatorului presiunii gazului, in-
ливаемых в ГРП или ГРУ, необходимо stalate în SRG sau IRG, este necesar de pre-
предусматривать на прямолинейном уча- văzut pe sectorul rectiliniu a conductei prin-
стке основного подающего газопровода. cipale de alimentare de gaze. Lungimea sec-
Протяженность прямолинейных участков toarelor rectilinii pe ambele părţi de la locul
по обе стороны от места врезки должна de încastrate trebuie să se determine in con-
определяться в соответствии с требова- formitate cu cerinţele ГОСТ 8.563.1.
ниями ГОСТ 8.563.1.
9.26. При выборе производительности 9.26. La alegerea productivităţii regula-
регулятора давления газа, устанавливае- torului presiunii gazului, instalat în SRG
мого в ГРП (ШРП, ГРУ) необходимо учи- (SDRG, IRG) este necesar de a lua în consi-
тывать величину минимального фактиче- deraţie mărimea minimă reală a presiunii de
ского входного давления газа на основании intrare a gazului în baza de date a organizaţiei
данных газораспределительной организа- de distribuţie a gazului.
ции.
Пропускную способность регулятора Capacitatea de trecere a regulatorului tre-
следует принимать не менее, чем на 10 % buie acceptată minim cu 10% mai mult de la
больше максимального расчетного расхода consumul maxim calculat de gaze la mărimea
газа при минимально возможной величине presiunii în reţeaua de gaze minim posibilă in
давления в газовой сети перед регулято- faţa regulatorului.
ром.
9.27. При подаче газа к АИТ от ШРП и 9.27. La alimentarea cu gaze a SAAC de
размещении узла учета расхода газа la SDRG şi amplasarea nodului de evidenţă a
внутри АИТ предохранительно-сбросной consumului de gaze in interiorul SAAC, supa-
клапан (ПСК) необходимо перенести из pa de siguranţă – deversare (SES) este nece-
ШРП и установить в АИТ после узла sar de transferat din SDRG şi de instalat în
учета. SAAC după nodul de evidenţă.
9.28. В целях предотвращения сраба- 9.28. În scopul preîntâmpinării

19
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

тывания предохранительно-запорного кла- declanşării supapei de siguranţa–închidere în


пана в ГРП (ШРП, ГРУ) АИТ из-за воз- SRG (SDRG, IRG) SAAC, din cauza posibi-
можных скачков давления газа, возникаю- lelor salturi a presiunii gazului, ce apar în
щих при аварийной остановке одного и condiţiile opririi avariate a unuia şi mai mul-
более работающих котлов или позицион- tor cazane în regim de lucru, se recomandă de
ном регулировании нагрузки котлов, реко- prevăzut mecanismul de amortizare a reţelei
мендуется предусматривать демпфирую- de gaze în interiorul SAAC.
щие устройства газовой сети внутри АИТ.
9.29. При расчете параметров на- 9.29. În condiţiile de calcul a para-
стройки предохранительно-сбросных и metrilor de reglare a supapelor de siguranţa–
предохранительно-запорных клапанов ве- deversare şi siguranţa–închidere, mărimea
личина максимального рабочего давления, maximă a presiunii de lucru faţa de care se
относительно которого ведется расчет, с efectuează calculul, cu evidenţa neunifo-
учетом неравномерности работы регуля- mităţii funcţionării regulatorului de presiune
тора давления, должна быть на 10 % выше. trebuie să fie cu 10 % mai mare.
9.30. Для обеспечения возможности 9.30. Pentru asigurarea posibilităţii veri-
периодической проверки величины на- ficării periodice a mărimii reglării presiunii
стройки давления ПСК в условиях сохра- SES în condiţiile păstrării regimului de lucru
нения режима работы АИТ необходимо за a SAAC, este necesar, după mecanismul de
отключающим устройством к ПСК преду- deconectare la SES de prevăzut încastrarea a
смотреть врезку двух штуцеров с установ- două ştuţe, instalate pe ele, mecanisme de
ленными на них запорными устройствами, închidere, , destinate pentru conectarea: a
предназначенными для подключения: од- unuia la magistrală cu agent de control, altuia
ного к магистрали с контрольным агентом, pentru instalarea manometrului.
другого для установки манометра.
9.31. Продувочные и сбросные газо- 9.31. Conductele de gaze de purjare şi de
проводы от ГРУ или ШРП должны выво- deversare de la IRG sau SDRG trebuie să fie
диться наружу в места, где обеспечива- deduse în exterior în locurile, unde sînt asigu-
ются безопасные условия для рассеивания rate condiţiile de securitate pentru dispersarea
газа, но не менее чем на 1 м выше карниза gazului, însă minim de 1 m mai sus de cornişa
крыши здания АИТ. clădirii SAAC.
Трубопроводы, отводящие газ от ПСК, Conductele de evacuare a gazelor de la
устанавливаемых в отдельно стоящих SES, ce se instalează în SDRG amplasate se-
ШРП, следует выводить на высоту, пре- parat, trebuie de dedus la înălţimea ce depă-
вышающую зону ветрового подпора, а при şeşte zona de împingere de vânt, iar la ampla-
размещении ШРП на стене здания или sarea SDRG pe peretele clădirii sau încorpo-
встроенный в здание АИТ сбросной газо- rat în clădirea SAAC, conducta de gaze de de-
провод должен быть выведен выше уровня versare trebuie să fie dedusă mai sus de nive-
конька крыши здания на 1 м. lul coamei acoperişului clădirii cu 1 m.
9.32. Конструкции оголовков от 9.32. Construcţiile gurilor de la conduc-
сбросных и продувочных газопроводов tele de gaze de deversare şi de purjare trebuie
должны обеспечивать выброс газовоздуш- să asigure degajarea mediului de gaz-aer şi să
ной среды и исключать попадание в газо- excludă nimerirea în conducta de gaze a pre-
провод атмосферных осадков. В нижнем cipitaţiilor atmosferice. În capătul de jos a se-
конце вертикального участка продувоч- ctorului vertical a conductei de purjare trebuie
ного газопровода следует предусматривать de prevăzut instalarea dopului.
установку пробки.
9.33. При проектировании АИТ пер- 9.33. La proiectarea SAAC de prima ca-
вой категории, по условиям надежности tegorie, după condiţiile fiabilităţii de alimen-
теплоснабжения, при отсутствии второго tare cu căldură, la lipsa celei de a doua surse
независимого источника газоснабжения independente de alimentare cu gaze, trebuiede

20
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

следует предусмотреть установку резерв- prevăzut instalarea cazanelor electrice de


ных электрокотлов. rezervă.

10. Удаление дымовых газов 10. Evacuarea gazelor de fum


10.1. Высоту дымовых труб при есте- 10.1. Înălţimea coşurilor de fum în con-
ственной тяге следует определять по ре- diţiile tirajului natural, trebuie de determinat
зультатам аэродинамического расчета га- conform rezultatelor calculului aerodinamic a
зовоздушного тракта и уточнять по усло- canalului de gaz-aer şi de precizat conform
виям рассеивания в атмосфере вредных condiţiilor de dispersare în atmosferă a sub-
веществ в соответствии с указаниями stanţelor nocive in conformitate cu indicaţiile
ОНД-86 и СанПиН 2.1.6.1032. ОНД-86 şi СанПиН 2.1.6.1032.
10.2. Высоту дымовых труб при ис- 10.2. Înălţimea canalelor de fum în con-
кусственной тяге следует определять по diţiile tirajului artificial trebuie de determinat
результатам расчета рассеивания загряз- conform rezultatelor calculului de dispersare a
няющих веществ на территории ближай- substanţelor nocive pe teritoriul celui mai ap-
шей жилой застройки в соответствии с ropiat ansamblu de locuinţe în conformitate
указаниями ОНД-86 и СанПиН 2.1.6.1032. cu indicaţiile ОНД-86 şi СанПиН 2.1.6.1032.
10.3. Высота устья дымовых труб 10.3. Înălţimea gurii canalelor de fum a
встроенных, пристроенных и крышных SAAC încorporate, anexate şi de acoperiş tre-
АИТ должна быт выше границы ветрового buie să fie peste faţa de limita presiunii vântu-
подпора, но не менее 0,5 м выше конька lui, însă minim de 0,5 m peste înălţimea coa-
крыши, а также не менее 2 м над кровлей mei acoperişului, precum şi minim de 2 m de
более высокой части здания или самого asupra acoperişului părţii mai înalte a clă-dirii
высокого здания в радиусе 10 м. sau a celei mai înalte clădiri în raza de 10 m.
10.4. Расчет концентраций в атмо- 10.4. Calculul concentraţiilor în aerul din
сферном воздухе вредных веществ, содер- atmosferă a substanţelor nocive, care se con-
жащихся в выбросах от котлов, должен ţin în erupţiile din cazane, trebuie să se efec-
выполняться на ЭВМ. В качестве машин- tueze la maşini de calcul electronice. În cali-
ного алгоритма следует применять унифи- tate de algoritm a maşinii trebuie de aplicat
цированную программу расчета загрязне- programul unic de calcul a poluării atmosfe-
ния атмосферы, утвержденную Госком- rei, aprobat de Goscomhidromet al Rusiei şi
гидрометом России и которая реализует care realizează principiile ОНД -86 şi Anexa
положения ОНД-86 и Приложение II ОНД- II ОНД -86 (evidenţa ansamblului de constru-
86 (учет застройки и расчет на различных cţii şi calculului la diferite înălţimi).
высотах).
10.5. Для устанавливаемых в АИТ 10.5. Pentru cazanele ce se instalează în
котлов с наддувом в топке должны, как SAAC cu unflare în focar, de regulă trebuie să
правило, предусматриваться индивидуаль- se prevadă canale de fum individuale. În caz
ные дымовые трубы. В случае устройства de construcţie a canalului de fum comun tre-
общей дымовой трубы следует руково- buie de aplicat cerinţele capitolului „Automa-
дствоваться требованиями раздела «Авто- tizare” pct.12.9 a prezentului normativ.
матизация» п. 12.9 настоящих Норм.
10.6. Для АИТ дымовые трубы 10.6. Pentru SAAC canalele de fum tre-
должны быть газоплотными, изготавли- buie să fie impermeabele pentru gaze, să se
ваться из металла или из негорючих мате- producă din metal sau din materiale neinfla-
риалов. Трубы должны иметь тепловую mabile. Canalele trebuie să aibă izolaţia ter-
изоляцию для предотвращения образова- mică pentru prevenirea formării condensatu-
ния конденсата, люки для осмотра и чи- lui, fereastră de control şi curăţire, care se în-
стки, закрываемые дверками, устройства chid cu uşi, instalaţii de scurgere a condensa-
стока конденсата и устройства для отбора tului şi instalaţii de selectare a probelor gaze-
проб дымовых газов на содержание за- lor de fum la conţinutul substanţelor de impu-

21
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

грязняющих веществ. ritate (murdărie).


10.7. Дымовые трубы следует проек- 10.7. Canalele de fum trebuie de proiec-
тировать вертикальными без уступов. tat în direcţii verticale fără ieşituri.
10.8. Устья дымовых труб следует за- 10.8. Gurile coşurilor de fum trebuie pro-
щищать о атмосферных осадков устройст- tejate de la precipitaţiile atmosferice prin in-
вом специальных оголовков, способст- stalarea gurilor speciale, care contribuie la
вующих увеличению тяги. sporirea tracţiunii.
10.9. Внутренняя и наружная поверх- 10.9. Suprafaţa interioară şi exterioară a
ности дымовой трубы должны быть устой- coşului de fum trebuie să fie rezistentă la in-
чивы к коррозионным воздействиям. fluenţa de coroziune.

11. Электроснабжение и элек- 11. Alimentare cu electricitate şi


трооборудование utilajul electric
11.1. При проектировании электро- 11.1. La proiectarea privind alimentarea
снабжения и электрооборудования АИТ cu electricitate şi cu utilajul electric SAAC
следует руководствоваться требованиями trebuie de a se conduce de cerinţele СНиП II-
СНиП II-35, СО-153-34.21.122, ПУЭ, [1], 35, СО-153-34.21.122, RMIE, [1], [8], [11],
[8], [11], [12] и настоящих Норм. [12] şi prezentului Normativ.
11.2. АИТ по условиям обеспечения 11.2. SAAC,conform condiţiilor de sigu-
надежности электроснабжения следует от- ranţă privind alimentarea cu energie electrică,
носить к электроприемникам не ниже II trebuie referite la receptori electrici minim de
категории. categoria II.
При проектировании электроснабже- La proiectarea alimentării cu energie ele-
ния электроприемников АИТ необходимо ctrică a receptorilor electrici a SAAC, este ne-
обеспечивать их электроэнергией от двух cesar de a le asigura cu energie electrică de la
независимых взаимно резервирующих ис- două surse de alimentare independente, ca
точников питания. măsură de siguranţă se compensează reciproc.
В АИТ I категории надежности тепло- SAAC de categoria I de siguranţa la ali-
снабжения относятся к I категории элек- mentarea cu căldură se referă la categoria I de
троснабжения. alimentare cu energie electrică.
11.3. В АИТ следует предусматривать 11.3. În SAAC trebuie de prevăzut insta-
установку насосов, работающих в пере- larea pompelor, care funcţionează in regim
менном режиме, с частотно-регулируе- variabil, cu reglarea periodică a dispozitivelor
мыми электроприводами в автоматическом de acţiune în regim automat.
режиме.
11.4. Выбор электродвигателей, пус- 11.4. Alegerea motoarelor electrice, apa-
ковой аппаратуры, аппаратов управления, raturii de pornire, aparatelor de comandă, cor-
светильников и проводки следует прово- purilor de iluminat şi liniei de fire electrice
дить в соответствии с категорией помеще- trebuie de executat în conformitate cu catego-
ния по условиям среды. ria încăperii după condiţiile mediului.
В помещениях АИТ предусматрива- În încăperile SAAC trebuie de prevăzut
ется рабочее и аварийное освещение. iluminatul de lucru şi de avariere.
11.5. Прокладку кабелей питающих и 11.5. Pozarea cablului reţelelor de ali-
распределительных сетей следует выпол- mentare şi distribuţie trebuie de executat des-
нять открыто на конструкциях или в коро- chis pe construcţii sau în cutii şi ţevi, fabricate
бах и трубах, выполненных из негорючих din materiale neinflamabile, iar pozarea fire-
материалов, а прокладку проводов – lor electrice - numai în ţevi şi cutii, fabricate
только в трубах и коробах, выполненных din materiale neinflamabile.
из негорючих материалов.
11.6. В помещениях встроенных АИТ, 11.6. În încăperile SAAC încorporate,
предназначенных для работы на газооб- destinate pentru funcţionare pe combustibil
22
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

разном или на жидком топливе с темпера- lichid sau gazos cu temperatura de aprindere
турой вспышки 45 оС и ниже, следует пре- bruscă de 45 оС şi mai joasă, trebuie de pre-
дусматривать необходимый минимум văzut minimul obligatoriu de corpuri de ilu-
взрывозащищенных светильников, вклю- minat, protejaţi de explozie, ce se includ pînă
чаемых пред началом работы АИТ. Све- la începutul funcţionării SAAC. Corpurile de
тильники должны быть в исполнении В-1а iluminat trebuie să fie în executarea B-1a şi
и для соответствующей группы и катего- pentru grupa corespunzătoare şi categoria
рии взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ, amestecului periculos pentru explozie, con-
гл. 7.3. Выключатели для светильников form RMIE capitolul 7.3. Întrerupătorii pentru
устанавливаются вне помещения АИТ. corpuri de iluminat se instalează în afara încă-
perii SAAC.
Электропроводки к этим светильни- Liniile de fire electrice la aceste corpuri
кам выполняются в соответствии с требо- de iluminat se execută în confomitate cu ce-
ваниями для взрывоопасных помещений rinţele pentru încăperile periculoase pentru
класса В-1а. explozii de clasa B-1a.
Электродвигатели вентиляторов, Motoarele electrice a ventilatoarelor, care
включаемых перед началом работы ко- se includ înainte de a începe lucrul centralele
тельной установки, их пускатели, выклю- termice, dispozitivele de pornire a acestora,
чатели и др., если они размещены внутри întrerupătoarele şi altele, dacă ele sînt ampla-
помещений АИТ, должны быть взрывоза- sate în interiorul încăperilor SAAC, trebuie să
щищенными и соответствовать категории fie protejate de explozii şi sa corespundă cate-
и группе взрывоопасной смеси. Проводка к goriei şi grupei de amestec periculos pentru
вентиляционному электрооборудованию explozie. Linia de fire la utilajul electric de
должна соответствовать классу взрыво- ventilare trebuie să corespundă cu clasa zonei
опасной зоны. Тип и марка проводов, ка- periculoase pentru explozie. Tipul şi marca fi-
белей, светильников, электрических аппа- relor, cablurilor, corpurilor de iluminat, apara-
ратов и приборов и др. электрооборудова- telor electrice şi dispozitivelor şi alt utilaj
ния определяется проектом. electric se determină în proiect.
11.7. Для металлических частей элек- 11.7. Pentru elementele de metal a insta-
троустановок, не находящихся под напря- laţiilor electrice, nefiind sub tensiune şi con-
жением, и трубопроводов жидкого и газо- ductele de combustibil lichid şi gazos, trebuie
образного топлива должно быть преду- să fie prevăzută priza de pămînt (conform
смотрено заземление (согласно ПУЭ, глава RMIE, capitolul 1.7).
1.7).
11.8. Молниезащиту зданий и соору- 11.8. Protecţia împotriva trăsnetelor a
жений АИТ следует производить в соот- clădirilor şi construcţiilor SAAC trebuie de
ветствии с требованиями СО-153- efectuat în conformitate cu cerinţele СО-153-
34.21.122. 34.21.122.
11.9. Узлы коммерческого учета элек- 11.9. Ansamblurile de evidenţă comer-
троэнергии выполняются согласно [11] по cială a energiei electrice se execută conform
согласованию с энергоснабжающей орга- [11] la coordonarea cu întreprinderea de ali-
низацией. Допускается установка счетчи- mentare cu energie. Se permite instalarea con-
ков технического учета электроэнергии на toarelor de evidenţă tehnică a energiei electri-
вводе потребителя. Приборы технического ce pe branşament la consumator.
учета должны находиться в ведении по- Dispozitivele de evidenţă tehnică trebuie să se
требителя и должны удовлетворять требо- afle în compe-tenţa consumatorului şi trebuie
ваниям ПУЭ, глава 1.5. să satisfacă cerinţele RMIE, capitolul 1.5.
11.10. Необходимость согласования 11.10. Necesitatea coordonării înălţimii
высоты и расположения дымовой трубы с şi dizlocarea conductei de evacuare a fumului
местным Управлением гражданской авиа- cu Direcţia locală a aviaţiei civile se determi-
ции определяется заданием на проектиро- nă prin sarcina de proiectare. Bizajul de ilu-

23
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

вание. Световое ограждение дымовых труб minare a canalelor de evacuare a fumului şi


и наружная маркировочная окраска coloraţia de marcare exterioară trebuie să co-
должны соответствовать требованиям [10]. respundă cerinţelor [10].

12. Автоматизация 12. Automatizare


12.1. В проектах АИТ должны преду- 12.1. În proiectele SAAC trebuie să se
сматриваться защита оборудования (авто- prevadă protecţia utilajului (automatica secu-
матика безопасности), автоматическое ре- rităţii), reglarea automată, controlul, semna-
гулирование, контроль, сигнализация и lizarea şi dirijarea cu procesele tehnologice a
управление технологическими процессами sursei, ce asigură exploatarea inofensivă a
источника, обеспечивающими безопасную acesteia in condiţiile utilizării în calitate de
эксплуатацию его при использовании в ка- combustibil a gazului natural, cu evidenţa
честве топлива природного газа, с учетом atingerii valorii maxime a eficacităţii energe-
достижения максимального значения энер- tice a sistemului de alimentare cu căldură.
гетической эффективности системы тепло-
снабжения.
12.2. В АИТ, работающих без посто- 12.2. În SAAC, care funcţionează fără
янного присутствия обслуживающего пер- prezenţa permanentă a personalului de deser-
сонала, средства автоматического регули- vire, mijloacele de reglare automată, protec-
рования, защиты, контроля и сигнализации ţie, de control şi semnalizare trebuie să asigu-
должны обеспечить передачу световых и re transmiterea semnalelor sonore şi de lumi-
звуковых сигналов на диспетчерский nă la staţia de dispecerat în cazurile:
пункт в случаях:
• загазованности помещений по ме- • gradului de impurificare cu gaze a
тану и оксиду углерода (СО); încă-perilor de metan şi oxid de car-
bon (CO);
• возникновения пожара; • apariţiei incendiului;
• несанкционированного доступа в • întrării nesancţionate în încăperile
помещение АИТ; SAAC;
• неисправности оборудования; • deteriorării utilajului;
• срабатывания быстродействую- • acţionării supapei de închidere cu ac-
щего запорного клапана на по- ţiune rapidă pe conducta de gaze de
дающем газопроводе в АИТ. alimentare a SAAC.
В АИТ, работающих с постоянным În SAAC, care funcţionează cu prezenţa
присутствием обслуживающего персонала permanentă a personalului de deservire, este
необходимо предусмотреть телефонную и necesar de prevăzut comunicare prin telefon
громкоговорящую связь. şi difuzare.
12.3. Оборудование АИТ должно быть 12.3. Utilajul SAAC trebuie să fie înzes-
оснащено средствами автоматического ре- trat cu mijloace de reglare automatizată şi de
гулирования и безопасности, обеспечи- securitate, care asigură dirijarea cu instalaţii
вающими управление горелочными уст- de ardere a cazanelor, precum şi cu deconec-
ройствами котлов, а также аварийное от- tarea avariată a gazului la arzătoare în confor-
ключение газа к горелкам в соответствии с mitate cu cerinţele СНиП II-35 şi ГОСТ
требованиями СНиП II-35 и ГОСТ 21204. 21204.
12.4. Пределы отклонения параметров 12.4. Limitele abaterii parametrilor de la
от номинальных значений, при которых valorile nominale, în cazul cărora trebuie să
должна срабатывать защита, должны оп- reacţioneze protecţia, trebuie să se determine
ределяться проектными организациями на de organizaţiile de proiectare în baza datelor
основе технических данных заводов tehnice a uzinelor (firmelor) producătoarelor
(фирм) изготовителей технологического de utilaj tehnologic.

24
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

оборудования.
12.5. Помещения АИТ должны быть 12.5. Încăperile SAAC trebuie să fie uti-
оборудованы: late:
• сигнализаторами загазованности • cu aparatele de semnalizare a gradu-
по метану; lui de concentrare a gazelor de me-
tan;
• сигнализаторами контроля пре- • cu aparatele de semnalizare privind
дельно-допустимой концентрации controlul de limită-admisibilă a con-
СО; centraţiei CO;
• системой пожарной и охранной • cu semnalizatoarele de incendiu şi de
сигнализации; pază;
• сигнализатором залива водой пола • cu semnalizatoarele de inundare cu
АИТ. apă a pardoselelor SAAC.
12.6. В АИТ должно быть предусмот- 12.6. În SAAC trebuie să fie prevăzută
рено автоматическое закрытие быстродей- închiderea automatizată a supapei de închi-
ствующего запорного клапана на газовом dere cu activitate rapidă la branşamentul de
вводе при: gaze în cazul:
• отключении электроэнергии; • deconectării energiei electrice;
• сигнале загазованности котельной; • semnalizării despre gradul de concen-
trare a gazelor în hala cazanelor;
• сигнале превышения • semnalizării despre depăşirea concen-
концентрации СО; traţiei СО;
• срабатывании системы пожарной • acţionării sistemului de semnalizare
сигнализации. incendiară.
12.7. Подача газа в АИТ должна пре- 12.7. Alimentarea cu gaze a SAAC tre-
кращаться автоматически при наличии в buie să se întrerupă automat la existenţa în ae-
воздухе помещения АИТ: rul încăperii SAAC:
• загазованности 10 % нижнего пре- • a gradului de concentrare a gazelor
дела воспламеняемости природ- de 10% de la limita de jos de infla-
ного газа; mabilitate a gazului natural;
• повышения температуры воздуха в • ridicării temperaturii aerului în încă-
помещении АИТ сверх установ- perile SAAC peste limita stabilită;
ленного предела;
• содержания в воздухе более 20 •conţinutul în aer mai mult de 20
мг/м3 СО. mg/m3 СО.
12.8. При работе котлов с наддувом, 12.8. Pentru funcţionarea cazanelor cu
при увеличении противодавления сверх unflare cu aer, la mărirea presiunii contrapre-
установленных пределов, подача газа к siunii peste limitele instalate, alimentarea cu
котлам должна прекращаться автоматиче- gaze a cazanelor trebuie să se întrerupă auto-
ски. mat.
12.9. При работе двух и более котлов с 12.9. În caz de funcţionare a două şi mai
наддувом, работающих на одну трубу, не- multe cazane cu umflare cu aer, ce lucrează
обходим контроль разряжения у основания pentru o ţeavă, este necesar de a controla des-
трубы, и при отсутствии разряжения в ней tinderea la temelia canalului de fum, şi în ca-
подача газа на все котлы должна прекра- zul absenţei destinderii în ea, alimentarea cu
щаться автоматически. gaze la toate cazanele trebuie să se întrerupă
automat.
12.10. Автоматическое регулирование 12.10. Reglarea automată a SAAC, care
АИТ, работающих без постоянного при- funcţionează în lipsa permanenta a persona-
сутствия обслуживающего персонала, lului de deservire, trebuie să prevadă pornirea

25
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

должно предусматривать автоматический automată şi funcţionarea cazanelor şi utilaju-


пуск и работу котлов и вспомогательного lui auxiliar conform programului stabilit cu
оборудования по заданной программе с evidenţa automatizării instalaţiilor consuma-
учетом автоматизации теплопотребляю- toare de căldură cu atingerea eficacităţii ener-
щих установок с максимально возможным getice maxim posibile.
достижением энергетической эффективно-
сти.
12.11. В циркуляционных трубопро- 12.11. În conductele de circulare a apei
водах сетевой воды следует предусматри- de reţele trebuie de prevăzut:
вать:
• автоматическое регулирование • reglarea automată a consumului de
расхода воды или температуры в apă sau a temperaturii apei în reţele
теплосети в зависимости от темпе- termice în dependenţa de temperatura
ратуры наружного воздуха, ис- aerului exterior, utilizând la necesi-
пользуя при необходимости, регу- tate dispozitivul de reglare electric
лируемый (плавно или ступенчато) (curgător sau treptat);
электропривод;
• поддержание заданной темпера- • susţinerea temperaturii stabilite a apei
туры обратной сетевой воды, по- de retur din reţea, ce alimentează ca-
ступающей в котлы, если это пре- zanele, dacă aceasta este prevăzut de
дусмотрено инструкцией завода instrucţiunea uzinei (firmei) producă-
(фирмы) изготовителя котлов. toare de cazane.
12.12. Для контроля параметров, на- 12.12. Pentru verificarea parametrilor,
блюдение за которыми необходимо при supravegherea după care este necesar în cazul
эксплуатации АИТ, следует предусматри- exploatării SAAC, trebuie de prevăzut insta-
вать установку приборов: larea dispozitivelor:
• сигнализирующих и показываю- • care semnalizează şi indică – pentru
щих – для контроля параметров , verificarea parametrilor, schimbarea
изменение которых может при- cărora poate aduce la starea de avarie
вести к аварийному состоянию a utilajului;
оборудования;
• регистрирующих или суммирую- • care înregistrează sau totalizează –
щих – для контроля параметров, pentru verificarea parametrilor, evi-
учет которых необходим для ана- denţa cărora este necesară pentru ana-
лиза работы оборудования или хо- liza lucrului utilajului sau a calculelor
зяйственных расчетов. economice.
В АИТ должен быть предусмотрен În SAAC trebuie să fie prevăzută eviden-
коммерческий учет потребления воды, ţa comercială a apei folosite, energiei elec-
электроэнергии, топлива и отпуска выра- trice, combustibilului şi livrarea energiei ter-
ботанной тепловой энергии. mice produse.
12.13. В АИТ следует предусматри- 12.13. În SAAC trebuie de prevăzut dis-
вать показывающие приборы для измере- pozitive de indicare pentru măsurarea:
ния:
• температуры прямой и обратной • presiunii apei tur-retur din reţea în
сетевой воды в системах отопле- sistemele de încălzire şi alimentare cu
ния и горячего водоснабжения; apă fierbinte;
• давления в подающем и обратном • presiunii în conductele de alimentare
трубопроводах во всех предусмот- şi de retur în toate conturile de circu-
ренных проектом контурах цирку- laţie prevăzute de proiect;
ляции;
• давления воды и температуры в • presiunii apei şi temperaturii în con-
26
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

питательных трубопроводах паро- ductele cazanelor cu aburi;


вых котлов;
• давления воды и температуры • presiunii apei şi temperaturii combu-
газообразного топлива в трубопро- stibilului gazos în majistrale în faţa
водах перед котлами. cazanelor.
12.14. Для насосных установок сле- 12.14. Pentru instalaţiile de pompare tre-
дует предусматривать показывающие при- buie de prevăzut aparate indicatoare pentru
боры для измерения давления воды во вса- măsurarea presiunii apei în racordurile de ab-
сывающих патрубках (после запорной ар- sorbţie (după armatura de închidere) şi în ra-
матуры) и в напорных патрубках (до за- corduri de presiune (pînă la armatura de închi-
порной арматуры) насосов. dere) a pompelor.
12.15. В теплообменных блоках необ- 12.15. În blocurile schimbătoare de căl-
ходимо предусматривать показывающие dură este necesar de a prevedea aparate indi-
приборы для измерения: catoare pentru măsurarea:
• температуры нагреваемой воды и • temperaturii apei ce se încălzeşte şi a
греющей среды до и после каждого mediului ce încălzeşte pînă şi după
подогревателя; fiecare încălzitor;
• давления нагреваемой воды в об- • presiunii apei ce se încălzeşte în con-
щем трубопроводе до подогрева- ducta comună pînă la încălzitori şi
телей и за каждым подогревателем. după fiecare încălzitor
12.16. При наличии водоподготови- 12.16. La prezenţa instalaţiilor de pregă-
тельных установок следует предусматри- tire a apei trebuie de prevăzut aparate indica-
вать показывающие приборы для измере- toare pentru măsurarea şi controlul funcţionă-
ния и контроля работы установки в соот- rii instalaţiei în conformitate cu cerinţele
ветствии с требованиями СНиП II-35. СНиП II-35.
12.17. Газоиспользующее оборудова- 12.17. Utilajul de folosire a gazelor tre-
ние должно быть оснащено в соответствии buie să fie înzestrat în conformitate cu cerin-
с [7]. ţele [7].

13. Отопление и вентиляция 13. Încălzire şi ventilare


13.1. При проектировании отопления и 13.1. La proiectarea încălzirii şi ventilării
вентиляции АИТ следует руководство- a SAAC trebuie să se conducă de cerinţele
ваться требованиями СНиП 41-01, СНиП СНиП 41-01, СНиП II-35 şi prezentului Nor-
II-35 и настоящих Норм. mativ.
13.2. При проектировании систем ото- 13.2. La proiectarea sistemelor de încăl-
пления и вентиляции в АИТ, работающих zire şi ventilare în SAAC, care funcţionează
без постоянного присутствия обслужи- fără prezenţa permanentă a personalului de
вающего персонала, расчетная темпера- deservire, temperatura calculată a aerului în
тура воздуха в помещении принимается не încăperi se acceptă nu mai joasă de +5 оС în
ниже +5 оС в холодный период года и не perioada rece a anului şi nu mai înaltă de tem-
выше температуры, обеспечивающей нор- peratura, care asigură funcţionarea normală a
мальную работу контрольно-измеритель- dispozitivelor de control – măsurare şi
ных приборов и автоматики, в теплый пе- automaticii în perioada caldă a anului.
риод года.
13.3. Расчетный воздухообмен должен 13.3. Schimbul de aer calculat trebuie să
определяться с учетом тепловыделений от se determine cu evidenţa eliminării de căldură
трубопроводов и оборудования, а также de la conductele şi utilajul, precum şi consu-
расхода воздуха, необходимого для горе- mul de aer, necesar pentru ardere la aspiraţia
ния при заборе его из помещения. При acestuia în încăpere. În acest caz schimbul de
этом воздухообмен должен быть не менее aer trebuie să fie nu mai mic de o singură dată
однократного в час. pe oră.
27
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

При невозможности обеспечения не- În cazul lipsei posibilităţii asigurării aspi-


обходимого воздухообмена за счет естест- raţiei necesare de aer din contul aerisirii natu-
венной вентиляции следует проектировать rale, trebuie de proiectat ventilarea cu impuls
вентиляцию с механическим побужде- mecanic.
нием.

14. Водопровод и канализация 14. Conducta de apa şi canalizare


14.1. Системы водоснабжения и кана- 14.1. Sistemul de alimentare cu apă şi ca-
лизации для АИТ следует проектировать в nalizare pentru SAAC trebuie de proiectat în
соответствии со СНиП 2.04.01, СНиП II- conformitate cu СНиП 2.04.01, СНиП II-35.
35.
14.2. Системы и средства пожароту- 14.2. Sistemele şi mijloacele de stingere
шения АИТ следует проектировать в соот- a incendiului a SAAC trebuie de proiectat în
ветствии с требованиями СНиП II-35 и conformitate cu cerinţele СНиП II-35 и НПБ
НПБ 110. Для пожаротушения АИТ с объ- 110. Pentru stingerea incendiului a SAAC cu
емом помещения до 150 м3 следует преду- volumul încăperii pînă la 150m3, trebuie de
сматривать установку порошковых огне- prevăzut instalarea stingătoarelor cu pulbere.
тушителей.
14.3. Для отвода воды от аварийных 14.3. Pentru evacuarea apei de la dever-
сливов следует предусматривать установку sări de avariere trebuie de prevăzut instalarea
трапов или емкостей соответствующего scărilor sau recipienţilor cu volume corespun-
объема. zătoare.
14.4. Во встроенных и крышных АИТ 14.4. În SAAC încorporate şi de acoperiş
пол должен иметь гидроизоляцию, рассчи- pardoseala trebuie să dispună de hidroizolare,
танную на высоту залива водой до 10 см; calculata la înălţimea inundării cu apa pînă la
входные двери должны иметь пороги для 10 cm; uşa de întrare trebuie să aibă prag pen-
предотвращения попадания воды за пре- tru preîntâmpinarea pătrunderii apei după ho-
делы АИТ при аварии трубопроводов и tarele SAAC în caz de avarie la conductele şi
устройства для удаления ее в канализацию. la instalaţiile pentru evacuarea apei în canali-
zare.
14.5. Для зданий с крышными АИТ 14.5. Pentru clădirile cu SAAC de acope-
высотой более 12 м, не оборудованных riş cu înălţimea mai mare de 12 m, ne utilate
внутренним противопожарным водопро- cu conducta interioară antiincendiară, trebuie
водом, следует предусматривать устрой- de prevăzut instalaţia conductelor «сухотру-
ство «сухотрубов», оборудованных венти- бов», utilate cu supape şi capuri de cuplare
лями и соединительными головками для pentru conectarea tehnicii mobile de incendiu,
подключения передвижной пожарной тех- cu scoaterea pe acoperiş.
ники, с выводом на кровлю.

15. Охрана окружающей среды 15. Protecţia mediului


15.1. На стадии разработки проекта 15.1. În perioada elaborării proiectului
или рабочей документации строительства sau documentaţiei de lucru a construcţiei
АИТ обязательно оформление в виде от- SAAC este obligatoriu oformarea în formă de
дельного тома раздела «Охрана окружаю- volum aparte a capitolului „Protecţia mediu-
щей среды» со следующими подразде- lui” cu următoarele subcapitole:
лами:
• охрана окружающего воздуха от • protecţia aerului înconjurător de po-
загрязнения; luare;
• охрана поверхностных и подзем- • protecţia apelor de la suprafaţă şi
ных вод от загрязнения и истоще- subterane de poluare şi secătuire;

28
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

ния;
• контроль за промышленными • controlul asupra deşeurilor industria-
отходами; le;
• защита от вредного воздействия • protecţia dela acţiuni nocive a facto-
физических факторов. rilor fizici.
15.2. Предпроектные и проектные ре- 15.2. Deciziile proiectelor prealabile şi
шения, а также предлагаемые мероприятия proiectelor, de asemenea şi măsurile propuse
по охране окружающей среды должны от- de protecţia mediului trebuie să corespundă
вечать требованиям законов «Об охране exigenţelor legilor „Protecţia mediului”, „De-
окружающей среды», «О санитарно-эпи- spre prosperitatea sanitaro- epidemiologică a
демиологическом благополучии населе- populaţiei”, documentelor normative în vigoa-
ния», действующих нормативных доку- re în construcţie şi ecologie şi să asigure va-
ментов по строительству и экологии и loarea normativă a factorilor, ce încalcă ba-
обеспечивать нормативное значение фак- lansul ecologic existent.
торов, нарушающих существующий эколо-
гический баланс.
15.3. При разработке раздела «Охрана 15.3. La elaborarea capitolului „Protecţia
окружающей природной среды» следует mediului natural” trebuie a se conduce de:
руководствоваться: СНиП 23-03, СН СНиП 23-03, СН 2.2.4/2.1.8.562, СН
2.2.4/2.1.8.562, СН 2.2.4/2.1.8.566, ОНД-86, 2.2.4/2.1.8.566, ОНД-86, СанПиН
СанПиН 2.1.6.1032, СанПиН 2.1.6.1032, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.
2.2.1/2.1.1.1200.
15.4. При расчете рассеивания в атмо- 15.4. La calculul de răspândire a substan-
сфере вредных веществ количество выде- ţelor nocive în atmosferă, cantitatea emanări-
ляемых вредных выбросов следует прини- lor a degajărilor nocive trebuie să se ia con-
мать по данным заводов (фирм) изготови- form datelor uzinelor (firmelor) producătoare
телей котлов, подтвержденным протоко- a cazanelor, confirmate de protocoalele de în-
лами испытаний. Оборудование, изготови- cercări. Utilajul, producătorii cărora nu prezi-
тели которого не представляют этих дан- ntă aceste date, trebuie să fie primite. Utilajul
ных, принимать не следует. Оборудование necesită să dispună de certificate, confirmând
должно иметь сертификаты, подтвер- corespunderea conţinutului substanţelor noci-
ждающие соответствие содержание за- ve fixate de normativele tehnice.
грязняющих веществ в выбросах установ-
ленным техническим нормативам.
15.5. Не разрешается проектирование 15.5. Nu se permite proiectarea şi con-
и строительство АИТ в районах, в которых strucţia SAAC în raioanele, în care deja există
уже имеется превышение фоновых кон- depăşirea fonului concentraţiei degajărilor no-
центраций вредных выбросов, если вклад cive, dacă depunerile surselor amplasate de-
размещаемого источника превышает 0,1 păşeşte 0,1 din partea normei limitei admisi-
долю предельно допустимой нормы. bile.
15.6. Уровни шума и вибрации, про- 15.6. Nivelul zgomotului şi vibraţiei, păt-
никающих в ближайшие жилые помеще- runzătoare în apropiatele încăperi de locuit de
ния от работы всего оборудования АИТ не la funcţionarea utilajului total a SAAC, nu
должны превышать значений определен- trebuie să depăşească semnificaţiile stabilite
ных санитарными нормами в дневное и de normele sanitare în timpul de zi şi noapte.
ночное время.
15.7. При проектировании АИТ необ- 15.7. La proiectarea SAAC este necesar
ходимо предусматривать возможность de prevăzut posibilitatea izolării contra vibra-
виброизоляции оборудования (котлов, на- ţiilor utilajului (cazanelor, pompelor, ventila-
сосов, вентиляторов, трубопроводов) и toarelor şi conductelor) şi instalarea pardoselii
устройства плавающего пола для обеспе- plutitoare pentru asigurarea cerinţelor СН

29
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

чения требований СН 2.2.4/2.1.8.566. 2.2.4/2.1.8.566.


15.8. Ограждающие конструкции 15.8. Elementele de închidere (pereţii,
(стены, пол, потолок, окна, двери, люки, par-dosea, tavan, ferestre, uşi, ferestruie, gră-
вентрешетки и др.) должны обеспечивать tar de ventilare şi altele) trebuie să asigure
снижение воздушного шума, распростра- micşorarea zgomotului în aer, răspândit din
няющегося из АИТ в ближайшие помеще- SAAC în apropiatele încăperi locuibile, clădi-
ния жилых, общественных и промышлен- rilor publice şi industriale până la nivelul, per-
ных зданий до уровней, допустимых СН mis de СН 2.2.4/2.1.8.562.
2.2.4/2.1.8.562.

16. Обеспечение надежности и 16. Asigurarea siguranţei şi


ремонтопригодности обору- valabilităţii de reparaţie a
дования АИТ utilajului SAAC
16.1. При проектировании АИТ сле- 16.1. La proiectarea SAAC trebuie de ac-
дует принимать к установке оборудование, ceptat pentru montare utilajul, ansamblurile,
узлы, детали и материалы тех заводов piesele şi materialele acelor uzine (firme) de
(фирм) изготовителей, которые при прочих producere, care pe lângă alte condiţii egale:
равных условиях:
• гарантируют более длительный • garantează un termen mai îndelungat
срок службы; de exploatare;
• имеют службы сервисного обслу- • dispun de serviciul de deservire, asi-
живания, обеспечивающие быст- gură furnizarea rapidă a pieselor de
рую поставку запасных частей и schimb şi a materialelor;
материалов;
• гарантируют ремонтопригодность • garantează valabilitatea reparaţiei ca-
котлов, в том числе при установке zanelor, inclusiv la instalarea lor în
их в крышном варианте. varianta de acoperiş.
16.2. Проектом должна быть преду- 16.2. De documentaţia de proiect trebuie
смотрена возможность аварийной замены să fie prevăzută posibilitatea înlocuirii de ava-
или ремонта любого элемента АИТ без на- rie sau reparaţia oricărui element a SAAC fără
рушения его работоспособности. Конст- încălcarea capacităţii de muncă. Construcţia
рукция котлов должна обеспечивать удоб- cazanelor trebuie să asigure comoditatea dese-
ство обслуживания и быстрого ремонта rvirii şi reparaţiei rapide a ansamblurilor sepa-
отдельных узлов и деталей. rate şi pieselor.
16.3. Технологическая схема и компо- 16.3. Schema tehnologică şi asamblarea
новка оборудования АИТ должны обеспе- utilajului a SAAC trebuie să asigure securita-
чить безопасное и удобное обслуживание tea şi comoditatea deservirii cu cea mai mică
при наименьшей протяженности коммуни- dimensiune a comunicaţiilor. Traversările li-
каций. Свободные проходы должны при- bere trebuie să fie aplicate în corespundere cu
ниматься в соответствии с паспортами и paşapoartele şi instrucţiunile de exploatare
инструкциями по эксплуатации для обес- pentru asigurarea accesului liber la deservirea
печения свободного доступа при техниче- tehnică, montarea şi demontarea utilajului.
ском обслуживании, монтаже и демонтаже
оборудования.
16.4. Сборку и разборку оборудования 16.4. Asamblarea şi demontarea utilaju-
и транспортировку самых крупногабарит- lui şi transportarea pieselor de cel mai mare
ных деталей и узлов следует предусматри- gabarit şi a ansamlurilor trebuie de prevăzut
вать с помощью ручных или электриче- cu ajutorul mecanismelor de transport de mâ-
ских транспортных механизмов, наличие nă sau electrice, existenţa cărora la necesitate
которых при необходимости должно быть trebuie să fie prevăzută de proiectul sursei.

30
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

предусмотрено проектом источника.


16.5. В крышных и встроенных АИТ 16.5. În SAAC de acoperiş şi anexate
должно применяться малогабаритное или trebuie să se aplice utilaj de dimensiuni mici
разборное оборудование с массой отдель- sau utilaj demontabil cu o mulţime de ansam-
ных узлов и деталей позволяющих про- bluri separate şi piese, ce permit efectuarea
вести ремонт и замену с использованием schimbului şi reparaţiei cu utilizarea mijloa-
средств малой механизации и грузовых celor de mecanizare mică şi ascensoarelor
лифтов основных зданий. pentru încărcături a clădirilor principale.
16.6. Порядок согласования проекта 16. 6. Ordinea de coordonare a proiectu-
АИТ приведен в Приложении А настоя- lui SAAC este prezentată în Anexa A a pre-
щих Норм. zentului Normativ.

17. Монтаж, наладка и техниче- 17. Моntarea, reglarea şi


ское обслуживание deservirea tehnică
17.1. Монтаж, наладку и обслужива- 17.1. Montarea, reglarea şi deservirea
ние АИТ имеют право осуществлять SAAC sînt în drept să îndeplinească numai
только специализированные организации, organizaţiile specializate, care dispun de li-
имеющие соответствующие лицензии. cenţele respective.
17.2. Монтаж АИТ должен осуществ- 17.2. Montarea SAAC trebuie să se efec-
ляться в строгом соответствии с рабочим tueze în strictă conformitate cu proiectul de
проектом. lucru.
17.3. При выполнении монтажных, 17.3. La îndeplinirea lucrărilor de mon-
пуско-наладочных и режимно-наладочных tare, lucrărilor de dare în exploatare şi reglare
работ и техническом обслуживании АИТ în regim şi deservire tehnică a SAAC urmează
следует руководствоваться требованиями a se conduce de cerinţele ГОСТ 2.601, ПБ-
ГОСТ 2.601, ПБ-12-529, ПУЭ, [2], [3], [5], 12-529, RMIE, [2], [3], [5], instrucţiunile uzi-
инструкциями заводов-изготовителей обо- nelor-producătoare de utilaj, instrucţiunilor
рудования, местными и должностными ин- locale şi de funcţie, hărţile de regim.
струкциями, режимными картами.
17.4. Приемка в эксплуатацию после 17.4. Recepţia în exploatare, după defini-
окончания пуско-наладочных и режимно- tivarea lucrărilor de dare în exploatare şi reg-
наладочных работ производится в соот- lare în regim, se îndeplinesc în corespundere
ветствии с требованиями ПБ-12-529 и [2]. cu cerinţele ПБ-12-529 şi [2].
17.5. Подготовка эксплуатационного 17.5. Pregătirea personalului de exploa-
персонала АИТ и работа с ним должны tare a SAAC şi lucrările cu el trebuie să se
проводиться в соответствии ПБ-12-529, petreacă în conformitate cu ПБ-12-529, [2],
[2], [6]. [6].
17.6. Наблюдение за работой АИТ, 17.6. Supravegherea asupra funcţionării a
предназначенных для работы без постоян- SAAC, destinate pentru lucrările fără prezenţa
ного присутствия обслуживающего персо- permanentă a personalului, trebuie să se înde-
нала, должно осуществляться специальной plinească de către serviciul special în fiecare
службой ежесуточно. Данные наблюдения 24 ore. Datele observărilor la indicaţiile apa-
за показаниями приборов и состоянием ratelor şi stării utilajului trebuie să se înscrie
оборудования должны заноситься в экс- în registrul de exploatare.
плуатационный журнал.
17.7. Перед пуском АИТ в эксплуата- 17.7. Înainte de dare în exploatare a
цию необходима инструментальная про- SAAC este necesar de a efectua controlul cu
верка шумового режима их работы с изме- scule a regimului de zgomot a funcţionării lor
рением уровня звука и вибрации в бли- cu măsurarea nivelului sunetului şi vibraţiei în
жайших помещениях, где они нормиру- încăperile apropiate, unde aceşti parametri se
ются СН 2.2.4/2.1.8.562 и СН normează de CH 2.2.4/2.1.8.562 şi СН
31
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

2.2.4/2.1.8.566. 2.2.4/2.1.8.566.
17.8. Для лиц, занятых технической 17.8. Pentru persoanele, ocupate cu ex-
эксплуатацией АИТ, должны быть разра- ploatarea tehnică a SAAC, trebuie să fie ela-
ботаны эксплуатационные инструкции и borate instrucţiuni de exploatare şi la necesi-
при необходимости особые требования, tate condiţii speciale, luând în consideraţie
учитывающие конкретные условия. condiţiile concrete.
17.9. Внутренние газопроводы и 17.9. Conductele de gaze interne şi caza-
котлы должны подвергаться техническому nele trebuie să se supună deservirii tehnice nu
обслуживанию не реже 1 раза в месяц, mai rar de odată în lună, reparaţiei curente –
текущему ремонту – не реже 1 раза в год. nu mai rar de 1 dată în an. Reparaţia curentă a
Текущий ремонт газового оборудования utilajului de gaze poate să nu se petreacă în fi-
может не производиться ежегодно, если в ecare an, dacă în paşaportul (instrucţiunii) uz-
паспорте (инструкции) завода - изготови- inei-producătoare sânt garanţiile corespunză-
теля есть соответствующие гарантии на- toare de lucru garantat pe o perioadă îndelun-
дежной работы на длительный срок и даны gată şi sânt date lămuriri despre regimul de
разъяснения о режиме обслуживания по deservire după expirarea termenului de garan-
истечении гарантийного срока. ţie.
17.10. Дымовые трубы подлежат пе- 17.10. Canalele de fum sânt supuse con-
риодической проверке и прочистке: trolului periodic şi curăţirii:
• при выполнении ремонта котлов; • la îndeplinirea reparaţiei cazanelor;
• при нарушении тяги; • la încălcarea tracţiunii;
• перед каждым отопительным сезо- • înaintea fiecărei perioade de încălzire
ном (дымоходы сезонно работаю- (canalele de fum a SAAC cu func-
щего АИТ). ţionare de sezon).
При первичной проверке и прочистке În timpul controlului primar şi curăţirii
дымовых труб должны проверяться: каче- canalelor de fum trebuie să se verifice: calita-
ство монтажа и соответствие проектным tea montării şi corespunderea datelor proiec-
данным; отсутствие засорений; плотность; tului, lipsa înfundărilor; densitatea; existenţa
наличие и исправность разделок, предо- şi starea bună a secţiunilor, protectoarele con-
храняющих сгораемые конструкции; ис- strucţiilor de ardere; starea bună şi corectitu-
правность и правильность расположения dinea amplasării capetelor deconducte faţă de
оголовка относительно крыши и вблизи acoperiş şi în apropierea construcţiilor ampla-
расположенных сооружений. sate.
17.11. Объем и периодичность работ 17.11. Volumul şi periodicitatea lucrări-
по техническому обслуживанию и ремонту lor de deservire tehnică şi reparaţie a mijloa-
средств измерений, систем автоматизации celor de control, sistemelor de automatizare şi
и сигнализации устанавливаются государ- semnalizare se instalează de către standardele
ственными стандартами на соответствую- de stat la aparatele corespunzătoare sau in-
щие приборы или инструкциями заводов – strucţiunilor uzinelor-producătoare.
изготовителей.
Проверка срабатывания устройств за- Controlul acţionării coordonate a instala-
щиты, блокировок и сигнализации должны ţiilor de protecţie, blocării şi semnalizării tre-
проводиться не реже 1 раза в месяц, если buie să se petreacă nu mai rar de 1 dată în lu-
другие сроки не предусмотрены заводом – nă, în cazul când alţi termeni nu se prevăd de
изготовителем. uzina – producătoare.
17.12. Порядок сдачи АИТ в эксплуа- 17.12. Ordinea de dare în exploatare a
тацию приведен в Приложении Б настоя- SAAC este prezentată în Anexa B a prezentu-
щих Норм. lui Normativ.

32
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

Приложение А (рекомендуемое). Порядок согласования проекта АИТ


1. При согласовании проекта или рабочей документации, именуемой в дальнейшем
«проектной документации», следует руководствоваться требованиями СНиП 11 и Настоящих
норм.
2. Согласование проектной документации должно осуществляться Заказчиком. Данная
работа может осуществляться Проектной организацией в случае, если это предусмотрено
договором и заданием на проектирование АИТ.
3. Проектная документация на строительство АИТ должна соответствовать всем правовым
актам Республики Молдова, государственным нормам, правилам и стандартам, что должно
быть удостоверено соответствующей записью главного инженера проекта.
4. В случае необходимости при соответствующем обосновании отступление от требований
действующих норм, правил и стандартов должно быть согласовано с организацией,
утвердившей эти нормы, правила или стандарты.
5. Проектная документация на строительство АИТ должна быть согласована с генеральной
проектной организацией и (или) с организациями, выдававшими технические условия на
присоединение к сетям инженерного обеспечения и органами надзора Республики Молдова.
6. Все технические решения, принятые при проектировании АИТ, должны быть
согласованы с Заказчиком.
7. Перед началом строительства проект объекта (АИТ), работающего на газообразном
топливе, должен пройти экспертизу промышленной безопасности, в соответствии с
законодательством Республики Молдова о промышленной безопасности.
8. Перед началом строительства проект объект (АИТ) должен быть зарегистрирован в
территориальном органе Госгортехнадзоре Республики Молдова в соответствии с
требованиями ПБ-12-529.
9. Перед началом строительства проект объект (АИТ) должен быть зарегистрирован в
территориальном органе Энергонадзора Республики Молдова в соответствии с требованиями
«Правил использования газа, предоставления услуг на газоснабжение в Республике Молдова».

33
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

Anexa А (informativă). Ordinea de coordonare a proiectului SAAC


1. La coordonarea proiectului sau documentaţiei de lucru, numită în continuare «documentaţie de
proiect», urmează a se conduce de cerinţele СНиП 11 şi prezentului Normativ.
2. Coordonarea documentaţiei de proiect trebuie să se efectuieze de Beneficiar. Acest lucru poate
fi efectuat de organizaţia de proiectare în caz, dacă aceasta este prevăzută în contract şi în sarcina de
proiectare a SAAC.
3. Documentaţia de proiect la construcţia SAAC trebuie să corespundă tuturor actelor de drept ale
Republicii Moldova, normelor de stat, regulilor şi standardelor, ce trebuie să fie confirmate de înscrie-
rea corespunzătoare a inginerului şef de proiect.
4. În caz de necesitate, prin argumentarea corespunzătoare a devierilor de la cerinţele normelor în
vigoare, regulilor şi standardelor, trebuie să fie coordonate cu organizaţia, ce aprobă aceste norme, re-
guli sau standarde.
5. Documentaţia de proiect la construcţia SAAC trebuie să fie coordonată cu organizaţia de bază
de proiectare şi (sau) cu оrganizaţiile, care au eliberat condiţiile tehnice de conectarea la reţelele asi-
gurării inginereşti şi organele de supraveghere ale Republicii Moldova.
6. Toate deciziile tehnice, aplicate la proiectarea SAAC, trebuie să fie coordonate cu Beneficiarul.
7. Înainte de a începe construcţia, proiectul obiectului (SAAC), ce lucrează pe combustibil gazos,
trebuie să fiesupus expertizei securităţii industriale în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova
despre securitatea industrială.
8. Înainte de a începe construcţia, proiectul obiectului (SAAC) trebuie să fie înregistrat de Orga-
nul Teritorial de Supraveghere Tehnică a Republicii Moldova în corespundere cu cerinţele ПБ-12-529.
9.Înainte de a începe construcţia, proiectul obiectului (SAAC) trebuie să fie înregistrat de Organul
Teritorial de Supraveghere energetică a Republicii Moldova în corespundere cu cerinţele „Regulile de
utilizare a gazului, acordarea serviciilor de alimentare cu gaze în Republica Moldova”.

34
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

Приложение Б (рекомендуемое). Порядок сдачи АИТ в эксплуатацию


1. При подготовке к эксплуатации и приемке в эксплуатацию АИТ следует
руководствоваться требованиями СНиП 3.01.04, [8] (глава) 2.4. и Настоящих Норм.
2. Законченные строительством и монтажом в соответствии с утвержденной проектной
документацией и подготовленные к эксплуатации, АИТ предъявляются к приемке
государственной приемочной комиссией Заказчиком.
3. АИТ, законченные строительством и подготовленные к эксплуатации, сдаваемые на
условиях «под ключ», предъявляются к приемке государственной приемочной комиссии
Подрядчиком совместно с Заказчиком.
4. Встроенные, пристроенные и крышные АИТ принимаются в два этапа: под пуско-
наладочные работы и после их завершения в постоянную эксплуатацию.
5. До предъявления АИТ государственной приемочной комиссии, назначенная Заказчиком
рабочая комиссия должна:
• проверить соответствие АИТ проектной документации;
• проверить соответствие выполнения строительно-монтажных работ требованиям
строительных норм, правил и стандартов;
• проверить соответствие инженерного обеспечения АИТ выданным техническим
условиям;
• проверить результаты испытаний и комплексного опробования оборудования;
• проверить выполнение мероприятий по обеспечению условий труда в соответствии с
требованиями техники безопасности;
• произвести контрольные замеры концентраций диоксида азота и оксида углерода на
соответствие проектным данным;
• проверить мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей среды;
• произвести приемку оборудования после индивидуальных испытаний для передачи его
для комплексного опробования по составленному по форме акту;
• произвести приемку оборудования после комплексного опробования по составленному
по форме акту;
• проверить отдельные узлы и конструкции здания АИТ и принять его для предъявления
государственной приемочной комиссии.
6. По результатам проверок рабочая комиссия должна составить по установленной форме
акт о готовности АИТ для предъявления государственной приемочной комиссии.
7. Документация для предоставления рабочей комиссии:
• перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных и
пуско-наладочных работ с указанием видов выполняемых работ и фамилий
работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;
• комплект, разработанной проектной организацией, технической документации на
строительство АИТ с надписями о соответствии выполненных работ этой
документации с учетом внесенных в нее (в случае необходимости) изменений.
Указанный комплект чертежей является исполнительной проектной
документацией;
• сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие
качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при
производстве строительно-монтажных работ;
• разрешение Госгортехнадзора Республики Молдова на применяемое газовое
оборудование;
• акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке
отдельных ответственных конструкций;

35
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

• техническое описание и паспорта на оборудование и изделия (для импортных


изделий и оборудования – с переводом на русский или румынский язык);
• акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования,
технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего
водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиляции,
дренажных устройств;
• акты о выполнении герметизации вводов и выпусков инженерных коммуникаций
в местах прохода их через строительные конструкции в соответствии с проектом;
• акты об испытаниях электроустановок и электросетей;
• акты об испытаниях устройств автоматизации, сигнализации, диспетчеризации;
• акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность,
пожаробезопасность и молниезащиту;
• акты об испытаниях прочности сцепления в кладке несущих стен каменных
зданий;
• журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций,
материалы проверок и обследований в процессе строительства и монтажа
органами надзора;
• договор на техническое обслуживание АИТ;
• лицензии на выполняемый вид деятельности.
8. Перечисленная в пункте 7 документация после окончания работы рабочей комиссии
должна быть передана балансодержателю.
9. Ответственность за правильную эксплуатацию АИТ после приемки ложится на
балансодержателя, представитель которого должен быть в составе Государственной
приемочной комиссии с подтвержденными в установленном порядке полномочиями.

36
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

Anexa Б (de referinţă). Ordinea de predare SAAC în exploatare


1. La pregătirea pentru darea în exploatare şi recepţia a SAAC trebuie să se conducă de cerinţele
СНиП 3.01.04, [8] (capitolul) 2.4.şi prezentului Normativ.
2. Lucrările finisate prin construcţie şi montaj, în corespundere cu documentaţia de proiect apro-
bată şi pregătită pentru exploatare, SAAC se prezintă spre recepţie Comisiei de stat de recepţie de către
Beneficiar.
3. SAAC, finisate prin construcţie şi pregătite pentru exploatare, predate cu condiţiile «la cheie»,
se prezintă la recepţia comisiei de stat a Antreprenorului în comun cu Beneficiarul.
4. SAAC încorporate, anexate şi de acoperiş se recepţionează în două etape: lucrările de dare în
exploatare şi după finisarea lor, în exploatarea permanentă.
5. Înainte de prezentarea SAAC Comisiei de stat de recepţie, desemnată de Beneficiar, comisia de
lucru trebuie:
• să verifice corespunderea SAAC cu documentaţia de proiect;
• să verifice corespunderea îndeplinirii lucrărilor de construcţie-montaj cu cerinţele normelor de
construcţie, regulilor şi standardelor;
• să verifice corespunderea asigurării inginereşti a SAAC cu condiţiile tehnice eliberate;
• să verifice rezultatele încercărilor şi încercarea complexă a utilajului;
• să verifice îndeplinirea măsurilor de asigurare a condiţiilor de muncă în corespundere cu ce-
rinţele securităţii tehnice;
• să execute măsurări de control a concentraţiei de dioxid de azot şi oxid de carbon la cores-
punderea datelor de proiect;
• să verifice măsurile de asigurare a siguranţei de explozie, siguranţei contra incendiilor, protec-
ţiei mediului;
• să efectueze recepţia utilajului după încercările individuale, pentru al transmite la încercări
complexe a utilajului după actul întocmit conform formei;
• să efectueze recepţia utilajului după încercarea complexă după actul întocmit conform formei;
• să verifice ansamblurile separate şi construcţiile clădirii SAAC şi recepţia lui pentru prezenta-
rea comisiei de stat de recepţie.
6. După rezultatele verificărilor, comisia de lucru trebuie să întocmească, conform formei stabi-
lite, actul despre gradul de pregătire a SAAC, pentru prezentarea către comisia de stat de recepţie.
7. Documentaţia pentru prezentarea comisiei de lucru:
• lista organizaţiilor, participante la efectuarea lucrărilor de construcţii-montaj şi lucrărilor de
dare în exploatare cu indicarea varietăţii lucrărilor îndeplinite şi familiile lucrătorilor, nemij-
locit responsabili pentru îndeplinirea acestor lucrări;
• complectul de documentaţie tehnică, elaborat de organizaţia de proiectări, la construcţia
SAAC cu înscrierile despre corespunderea lucrărilor îndeplinite acestei documentaţii, cu evi-
denţa modificărilor introduse în ea (în caz de necesitate). Complectul indicat de desene repre-
zintă documentaţia de proiect de execuţie;
• certificatele, paşapoartele tehnice sau alte documente, ce confirmă calitatea utilajului, mate-
rialelor, construcţiilor şi pieselor, aplicate la efectuarea lucrărilor construcţie-montaj;
• autorizaţia Organului Teritorial de Supraveghere Tehnică a Republicii Moldova la utilajul de
gaze aplicat;
• procesele-verbale de examinare a lucrărilor ascunse şi procese-verbale intermediare de recep-
ţie a construcţiilor separate de răspundere;
• descrierea tehnică şi paşaportul la utilajul şi articolele (pentru articolele importate şi utilaje –
cu traducerea în limba rusă sau în limba română);
• procesele-verbale despre încercările individuale a utilajului montat, conductelor tehnologice,
sistemelor interioare de alimentare cu apă rece şi fierbinte, de canalizare, alimentare cu gaze,
încălzire şi ventilare, instalaţii de drenare;

37
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

• procesele-verbale despre efectuarea ermetizării racordurilor şi evacuărilor comunicaţiilor ingi-


nereşti în locurile lor de traversare prin elementele de construcţie în corespundere cu proiectul;
• procesele-verbale despre încercările instalaţiilor electrice şi reţelelor electrice;
• procesele-verbale despre încercările instalaţiilor de automatizare, semnalizare, dispetcerizare;
• procesele-verbale despre încercările instalaţiilor, ce asigură securitatea antiexplozivă, siguran-
ţe contra incendiilor şi paratrăsnetelor;
• procesele-verbale despre încercările de rezistenţă la aderenţă în zidirea pereţilor portanţi a clă-
dirilor din zidărie;
• registrul efectuării lucrărilor şi supravegherea de autor a organizaţiilor de proiectare, materi-
alele de control şi cercetări în procesul construcţiei şi montării de către organele de suprave-
ghere;
• contract de deservire tehnică a SAAC;
• licenţa la genul de activitate de îndeplinite.
8. Documentaţia numerotată în punctul 7, după finisarea lucrărilor comisiei de lucru trebuie să fie
transmisă posesorului de bilanţ.
9. Responsabilitatea de exploatarea corectă a SAAC, după recepţie, se atribuie posesorului de bi-
lanţ, reprezentantul căruia trebuie să fie în componenţa Comisiei de stat de recepţie cu împuternicirile
confirmate în ordinea stabilită.

38
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

Приложение В (справочное). Библиография


1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 2003 г.
2. Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РФ
Минэнергетики РФ, 2003 г.
3. Правила технической эксплуатации коммунальных котельных.
4. Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в
газовом хозяйстве Российской Федерации.
5. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при
эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00, 2001 г.
6. Правила организации работы с персоналом энергетических объединений
предприятий и подразделений коммунальной энергетики РФ.
7. Требования к оснащенности газоиспользующего оборудования
теплоутилизирующим оборудованием средствами автоматизации, теплотехнического
контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов, утвержденные Приказом
Минэнерго РФ от 16.12.2002 г. № 448. Зарегистрированы Минюстом РФ 04.02.2003 г. №
4181.
8. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 2003 г.
9. Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-Ф3.
10. Наставления по аэродромной службе в гражданской авиации.
11. Правила пользования электрической и тепловой энергией.
12. Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных
предприятий.

39
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

Приложение Г (информационное). Перечень нормативных документов, на которые


имеются ссылки
СНиП II-35-76 Котельные установки. С изменением № 1.
СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий (с изменениями № 1,
2)
СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.
основные положения. Изменения № 1.
СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения
состава проектной документации на строительство предприятий,
зданий и сооружений.
NCM E.03.02-2001 Пожарная безопасность зданий и сооружений. Изменения № 1 и 2.
(МСН 2.02.01-97)
СНиП 23-03-2003 Защита от шума
СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
СНиП 41-02-2003 Тепловые сети
NCM G.05.01-2005 Газораспределительные системы
ГОСТ 2.601-95* ЕСКД. Эксплуатационные документы
ГОСТ 8.563.1-97 Диафрагмы, сопла ИСА 1932 и трубы Вентури, установленные в
заполненных трубопроводах круглого сечения. Технические
условия.
ГОСТ 21204-97 Горелки газовые промышленные. Общие технические требования
НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила
проектирования
НПБ 104-2003 Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и
сооружениях
НПБ 105-2003 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и
пожарной безопасности
НПБ 110-2003 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,
подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения
и автоматической пожарной сигнализацией
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества
СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного
воздуха населенных мест
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация в помещениях жилых и общественных
зданий
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки
ОНД-86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных
веществ, содержащихся в выбросах предприятия
ПУЭ Правила устройства электроустановок
ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления
СО-153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и
промышленных коммуникаций
СанПиН Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятий, сооружений и иных объектов

40
NCM G.05.01-2005 (MCH 4.03-01-2003)

________________________________________________________________________________

УДК 697.

Ключевые слова: автономные источники теплоснабжения, требования безопасности,


нормативные документы в строительстве.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

UDC 697

Cuvinte-cheie: surse autonome de alimentare cu căldură, cerinţele de siguranţă, documentele nor-


mative în domeniul construcţiilor.
________________________________________________________________________________

41