Sunteți pe pagina 1din 65

I

T I

338.q{:g 6

fVE6

R ! T P U B I . I, C A

N{OLDOVA

r
I

I
I

N'ORMATIV iiV COJ\STRIJCTTI


INSTALJT{I TERMICE, DB VENTILARB

I
I I

$r coNDrTroNARB a arnijiLr

TERIUOTEHNICA COITS TRUCTIILOR

t
T I I I I I

NCRf G.S4.g}_gq
EDITIT.oFtcIALA

i\T I ST ERUT, T} ?- OLTT [h{ E \/

+}I -T ERI gr c tl spo n anr sr co h{uiraib'"T9 ILIUL IJtr. CON'S I{ UC=.{I I, C }T ]p i t,-RE u rj* c rr j\,r LDOv,r o

I I
I '
I rr I t

NORMATtrV [N CONSTRUCT'rI MOLDOVEAN

NCM G.04.02-99

Instalafii termice, de ventilar" $i conditionare a aerului

Termotehnica construcfiilor
Termaf ventilationand air conditioninginstalations Thermotechnics of building elements aeuTnJrrrdrr Kor{,rl.Hrgd.ounpoBaHue rd Tennocua6xeune, Bo3Ayxa Chponrenbgas rerrJrorexgnKa

I I
t I r | I ; I | r , 1 1 DOMENIU DE APLICARE

Edilie oficiald

1.1 Prezentul normativ se aplici la proiectarea elementelor de construcfie (elemente opace: perefi exteriori, perefi interiori, acoperisuri, pianqeede pod plangee interrnediare, pardoseli; elemente vitrate: ferestre, luminatoare, usi, Oorfr), care delimiteazi lnclperile "tncilzite in unitifile functionale ale clIdirilor noi si in cele ale cl5dirilor in reco$tflrcfie cu diverse destinafii (de locuit, social-culturale,administrative,industriale,auxiliare, zootehnicesi de depozitare)in condifii normale de exploatare. 1.2 Prevederile prezentului normativ sunt obligatorii pentru tofi agentii economici care se ocupd cu proiectarea clidirilor noi sau cu reconstructia celor existente. 1.3 Simbolurile, termenii, definifiile si unitatile de mdsur6, care se utilizeaza IrL prezentul normativ sunt prezentateln ANEXA A.

I i

T I
I
I
T !

'

REFERINTE
H Crpourerrrnarl KJII{MaroJIorHrI reo$H3r{Ka.

CHHfi 2.AL01 82
CFIrII 2.10.03 - 84

Xreornono4vecKl{e, IrrrrlleBogvecrue u sBepoBo,4qecKI{E 3AAIIE II NOMCqCHE .

I
L

CHrIT 2.11.02-87
CHdI |OCT 2.04.05 - 91 12.i.005- 88

Xoro,rsxsrnrcr.r.
Orounerne, BenTltntqffi x I(oHAI-{qI{oHHpoBart[e. x CCET. O6rqse cairllra,pxrr-rutfit.rr;iiqec!:;{eTpedoeaaNx
Bo3Ayxy pa6or{efi gcult.

I'
t

I |

_ :

focT 26253- 84

3&auux H coopy)KeH's.

MeroA

onpeAe rrel'rs. Tefino_

qHB OCTI,IOrPA)KAAIO IIIHX YCTOfi KOHCTPYKIII{ft .

focT s30-9s focT 379-95


I
t B

Kupnuq H KaMHH KepaMr{qecKne. TexHH.recKHe ycnoBu.rr. Knpnnr{ H KaMHH cprJIHKarHbIe. Texgnr{ecKue ycJroBrrg. f-lllrror"rarepuaJrbr xBofiHrrx
JTOBI4E.

focT 8486-86E
focT 9463-88

H &

[opoA.

Texnu.recKne yc_

Jlecouarepuuubrrpyrnbre xBoffurx nopoA. Tex'H.recKr{e


ycJroBlrg.

rocT 9462-88
focT 3916.2-89 focT 21880-94 focT 9573-82 focT 10140-80 I-ocT 10499-95

Jleconaarepr{aJrbr {pyurbre Texnr recKr.re ycJroBus.

Jr[rcrBeHHbD( ropoA.

@aHepao6qefo Hr3HaqeHHsHappKH'rMHcJrorMr{ c r{3 ur[oHa xBoftHbrx [opo4. TexnuqecKr{e ycnoBHrr. Marur uporrruBgbre H3 Mnnepalrbrrofi Barbr, Tenno_
H3On{qHoHHsre. TexssqecKHe ycJroBHlr. llnl*u Tefino'3oJrrrl'oH'bre H3 M'HepaJr']rofi Barbr Ha

cHHTerr{qecKoM CBf,3yrorqeM. TexsrgecKHe Ilnurrt

ycnoBr{s. Bar6r Ha

reIrJIoH3oJUIIIHoHHbre H3 Mr{Hepafib'ofi 6aryunoM cBf,3yrculeM. TexssqecK'e ycnoBr{fi. HsAenHs TeIUIou3oJLfir{LIoHHbIe }r3

creKJUIHHoro

MTAICJIbHOTOBOJIOKHA. TCXTTHIIECKHE YCJIOBTIX.

l-ocT 1ss88-86 focT 209t6-87

flnurrr negonoJrrrcTnpoJrbrrbre. Texnn recKrieycnoBus. f-hu*r rerrno'3oJrf,r{Ho'Hbre fleHorrJracra ocHoBe H3 Ha

pffioJrbH6rx QeuonoQoprtaanbAerHAHbrx cMoJr. TexHA.{ecKHe ycnoBHfl

r-ocT97s7-90 r-ocTs578-76

fpaeufr,

uledeur 14 rrecoK HcKyccrgegrtbre fiopucTbre. ycrroBptg. TexHH.{ecKHe

Ir{e6eab rd3 Aofr{e*rrororuraKa trnfr6ero;ra. TexuayecKrle ycnoBprff.

rocT 8736-93 focT t8t24-9s

flecox rnft crpouTeJrr,Hbrx pa6or. TexHH.recKHe ycnoBur. Jlprcrrr ac6ecroqeMenTHbrerrnocKue. TexHH.recKHeycNOBHf,.

focT 10923-93 rocT 2697-83 focT 14632-79


focT 725t-77 focT 22233-93

Py6eporrA. TexHHqecKHe ycno Bvrfl. lleprarrrr,ru rlp oBeJrbnbrfi Texn uq ecKHeycJroBurr. . Jlun'oreyM [oJr'Brr'HJrxJropugnrrfi MHorocJrofinrrft vr oAHOCJTOfinrrfi uoAocHoBbr.TexnnqecKr{e ycJroBru. 6es Jlunoreyrur rronuBuurrnxJropn4Hufi Ha TKaHeBofi

[oAocuoBe. Texnlr.recKrre ycJroBuf; . llpo0un' rrpeccoBa'Hbre H3 aJrroMrr'r{eBbD(cruraBoB Ans olpaxAaroulrD(' crpoHTeJrbHbrx KoHcrplncqufi. o6rqHe TexHr<tIIecKHe ycno BI{tr.

PRINCIPII

GENERALE

3'1 Pentru a reduce pierderile de cdldurd iarna si aportul de cdldurd vara, la proiectatea clidirilor si edificiilor trebuie s6 se prevadd: a) solufii de sistematizare spafiala care sr asigure suprafele cu arii minime ale elementelor de inchidere; b) protecfia elementelor vitrate contra pdtrunderii directe a razelor solare in conforrnitate cu valoarea normatd a coeficientului de permeabilitate termici a dispozitivelor parasolare; c) aria suprafelei elementelor vitrate in conformitate cu normele de ilurninare naturald; d) utlilizarea rafional6 a materialelor termoizolante eficiente; e) etangarearosturilor elementelor opace si usiior, p)-ecum si etan$area joncfiunilor eiementelorin perefi ,Siplansee 3-2 Refimul de umiditate al inciperilor clin c.ladirisi edifi,;ii in perioada de iarn6, funcfie de tcrnperaturaaerului interior, s* sui:ilcsr: iii o{lilfbffftil-at*. cu tabeiul l.

NCM G.04.02 - 99 pag.4 Tabelul 1. Regim Uscat Normal Umed Foarte umed Umiditatea aerului interior (P, %, pentru temperatura T,"
L2 OC

a
50 50 40

<40 60 50

Br F

3.3 lzolalia termicl a elementelor de construcfie care delimiteazd inciperile incllzite se reattzeazl,pentru asigurareaclimhtului interior cerut de condiliile sanitaro-igienice in clidirile de locuit si cele social-culturale, condifiilor necesare pentru desf6grrarea muncii Si procesului tehnologic in clddirile industriale Si cele zootehnice, precum Si pentru asigurarea unui consum rafional de energie Si combustibil la exploatare. 3.4 Protecfia perefilor contra umezirii de La apa freaticl, materialul si construcfia lor, trebuie si fie prev[zutI: funcfie de

pe orizontald in perefi (exteriori, interiori Si perefi despirfitori) mai sus de nivelul pereului, precum si mai jos de nivelul pardoselii demisolului sau subsolului; pentru partea subteranda perefilor finind cont de condifiile pe verticali hidrogeologice si destinafia incdperii. 3.5 Ia proiectarea clldirilor Si edificiilor trebuie s6 se prevadd protecfia suprafetelor interioare Si exterioare ale perefilor contra umeditdlii industriale Si menajere Si precipitafiilor atmosferice (finiSare cu teracotl sau tencuialI, acoperirea cu vopsea hidrofugd etc.) finind cont de materialul peretelui, condifiile de exploatare Si prevederile din normativele de proiectare a c16dirilor, edificiilor si elementelor de construcfie. Ia cladirile industriale cu regim umed in perefii exteriori multistrat se admit straturi de aer ventilate, iar in caz de ume.zire periodici directl straturi de aer ventilate, protej8nd suprafafa interioard a pefetelui cu o barierl contra vaporilor de ape. 3-6 La clidiri Si edificii cu regirn uscat sau normal, tft perefii exteriori se admit straturi de aer inglobate (neventilate) si canale cu inalfimea ce nu inllfimea etajului, insd de maxirnum 6 m. depdgegte 3.7 In inclperile cu ternperatura aerului norrnatd pardoselile pe sol mai sus sau mai jos cu rnaximum 0.5 m tata de nivelul pereului, arnplasate

tr

zu
ff
$

ar
lT

trebuie si fie prevdzute cu un strat din material hidroflug si termoizolant astfel incit rezistenfa termicI a acestui strat sd nu fie mai micd decit rezistenfatermicd a peretelui exterior.

3'8 Alegerea modului de alcdtuirc a elementelor de construcfie delimitatoare se face prin proiect area termotehnici, cu respectarea prevederilcr din reglementdrile tehnice specifice in vigoare, pentru a se rcaliza; rezistenfa termici specificd necesard pentru asigurarea climatului interior conform 3.1 si pentru limitarea fluxului termic Si economisirea energiei la exploatareaclIdirilor; rezistenfa la permeabilitatea la vapori, pentru limitarea sau impiedicarea condensdrii vaporilor de ape in interiorul elementelor de construcfie; stabilitatea termicl necesard pentru limitarea variafiilor de temperatur6 & aerului interior si pe suprafafa interioard a elementelor de construcfie; rezistenfa la pdtrunderea aeruIui, pentru limitarea reducerii capacitetii de izolare termici datoritd permeabilitatii la aer a elementelor de construcfie;

ru ru
tr$ r
ryT-ts

T $
iltj14

:ir.: _r, w. .t

Pentru elemente de construcfie interioare, verificarea prin calcule termotehnice se face numai dacd,ele separl incdperi vecine intre care exista diferenle de temperaturi mai mari de 6 oC ;i/sau diferenfe de umiditate relativd a aerului mai mari de 15 Vo.

ff

its.'ll

REZISTENTA TERMICA SPECIF.ICA A


CONSTRUCTTE

ELEMENTELOR DE

ff ,*i t;

4.1 Rezistenla specilicd la permeabilitate termicd a unui singur strat dintrun element de construcfie multistrat se calculeazi cu formula :

ff
;:;,1 ti::

&:i=ft,
in care: d,

f *' -Kl

L * J

(1)

ff ff
1#-1,.

A= penneabilitatea termici a unui strat din elernentul rii.r c{-'}nstrucfie;


grosimea de calcul a stratului rnaterial, ni; la nr.atcrialele care suferi taslri sau topiri La punerea f n oJ:er6, g,rosr iitce ,J, :;u {:ir51sicl.era grosimea finaii; conductivitatea terrnica de calcul a materialului, ccnl'orrn ,,l.]{EXEI

l.

l.

NCM G.04.02- 99 pag.6 b coeficient de corecfie, cu valori cuprinse intre I .0 si I .3, care fine seama de influienfa asupra conductivitafii termice a materialului (la punerea lui in operi) a urmltorilor factori : tehnologia de execufie a elementelor de construclie (ia {}brica sau pe gantier); modul de alcituire a stratului termoizolant (continuu, ou rosl.uri intre placile aolante etc.); natura Si forma materialului termoizolant @ldci cu muchii drepte, p16ci, materiale friabile); elementul de construcfie in alcltuirea ciruia intrd rnaterialul termoizolant (perefi exteriori, plangee,terase, acoperi$tri eLc.''; cregterea valorii conductivitafii termice prin cresterea densitafii aparente a materialelor, ca unnare a taslrilor survenite iii procesul de exploatare (la materiale friabile). Valorile coeficienfilor de corecfie b pentru principalele materiale termoizolante sunt prezentate in tabelul 2; pentru alte materiale Si condilii cie utilizare, r'alorile coeficienfilor se stabilescde cdtre prciectant, functie de factorii indicafi mai sus. 4.2 Rezistenfa specificd la penneabilitate termici a elementelor de constructie, cu excepfia celor vitrate, se calculeazl dupa curn urneazd: 4.2.1 Pentru elementelede construcfie formate dintr-un singur strat ornogen:

h
I

s
f

R,,:R,,

4.2.2 Pentru elementele de construcfie formate din mai multe starturi din materiale omogene Si straturi de aer inglobate neventil ate, amplasate perpendicular pe direcfia fluxului termic rezistenfa specificd la permeabilitate termicd &. se calculeazd cu formula:
Rr, : Rrr *Rrz *...*R",, -, ut^ b,-1, *-g:-+,..+,--i=+R.u, br.l, bo.Lo

L W J

t4+l

(z)

Id:!l \:i/
L

(3)
l

in care R* este rezistenta specihcd la permeabilitatetermica ?, straturilor de aer neve ntilate, m'' KAV. Indicii | ,2,.. ,n se referi la nurna i stratului de . nr material{cmcgen).

m
i*
!,:

re ru ro

rA calcularea&, al elementului de construcfie cu straturi de aer .,'entilatecu aet exterior, straturile de material cuprinse intre aerul exterior Si stratul de aer inglobat nu sunt incluse in formula (3). Tabelul 2.
\ T

ru
rc
.!";

l\t.

crt.

Materialul termoizolant Beton celular autoclavizat ziddri, fe$ii armate Beton de granulit, zgur6, expandatd, zgard ulat6, perlit etc. Ziddne din cdrimizi S Umpluturi termoizolante (in vrac) din: zgurd granulit. cen _expandate, de termocentrald etc. Placi ide din fibre de bazAlit Polistiren celular Poliuretan celular Pla.i tr.ntoiroluttt* ditt Placi din perlit cu ciment, produse rigide expandate din cenu de termocentrali cu ciment Placi din d uri textile sintetice Plnci din talas Saltele din deseuri textile sintetice in folii de polietilend, utilizate la : panouri, lntre straturi de beton u$oare din azbociment __4ggperiguri

Coeficientul b

re re re rc
' l:,:'.
l i i , . '

Plici din vatr minerffi Placi din vatd minerClatip AF

lffi

nffi
'.: .

ru rc ffi ru rc re
ffi ff
ff
..,i'l''$4&,

4-2-3 Rezistenfa specificd la perrneabilitate termicd a straturilor de aer neventilate R* se ia conform tabelului 3. 4'2-4 Pentru elementele de construcfie alcituite din rnai multe straturi omogene amplasate paralel cu direcfia fluxului termic, rezistenla specifici la permeabilitate termicd se calculeazd cu formula:
R,t

F,+F, +...+{
Fr It.,, F2
I f t

Y-r t{
4 _ g y "

f t t r t. K l l l v i

(4)

in care:

- R,o

i J t oltn

F,, Fr,...,F, ariile si..ri:ra eir:r perpendiculare ile ri ii cr.:i l.,,i ll l,;r,;i.ui term ic a ie icf zonelor distincte din punct de vedere terrnic, nr2; surua i*l r-;':rieegal2 Cu ACLA iotaia a eler,re, ,lului {7( coils.ii-ur-:tie opac;

i
rezistenfele specifice la permeabilitate termicd ale &;,, &,r, -.-,&,o suprafefelor F,, respectiv Fr,...,Fo, mt.K7TV, care se calculeazd, cu formula (2), dac[ zona este alcltuitl dintrun singur strat Si cu formula (3), dacit zona este alcdtuitl din mai multe straturi; indicii 1,2,...,n se referi la num6ru1 zonei distincte. Tabelul 3. Starea suprafefelor adiacente cu stratul de aer Ambele suprafe{e nereflectante Grosimea stratului de aer, mm Rezistenfa specifici la permeabilitate termicI R*, mz.K[W flux terflux termic vertical mic oriascendescenzontal dent dent

O suprafafdnereflectantl* Si o suprafatrI reflectantl**


tt

' 0.11 5 10 0.14 20 0.16 50...100 a.L7 5 0.17 10 0.29 20 0.37 s0... 100 0.34

0.11 0.13 0.14 0.14 0.17 4.23


0.25

0.11 0.15 0.18 0.21 0.17 4.29


0.43

0.27

0.61

**

Coeficient d e e m i t e r e r - 0 . 8 Coeficient de emitere r

4-3 Pentru elementele de construcfie complexe cu structurl neomogend pe ambele direc[ii, avdnd mai multe zone distincte din punct de vedere termic, printre care si punfi termice (de exemplu: panouri prefabricate cu nervuri din beton, sau perefi din ziddrie cu gnnzi, st8lpi sau buiandrugi) rezistenfa , specificd la permeabilitate termicd a elementului se cakculeazd, modul in urmdtor: 4"3-L Prin secfiuni dispuse paralel cu fluxul termic, elementul de construcfie , se imparte ccnvenfional in zone, dintre care, unele pot fi omogene (cu un singur strat), din acelaSi material, iar altele neomogene din straturi de material diferit, a cdror rezistenti specificd la permeabilitate termicd. Rg se calculeazl, cu formula (a); 4-3-2 Prin secfiuni dispuse pelpendicular pe f1uxul termic, elementul de construcfie se imparte convenfional in straturi, dintre care, unele pot fi ornogene, din acelasi material, iar altele neomogene din zon? de material diierit- R-ezistenfa specificl la permeabilitate terrnicd pentru straturile omogene se calculeazi cu formula ( 1), pentru straturile neornogene cu fbrrnula (4), iar rezistenfaspecifica la perrneabilitate tennici, F-r ?. eiernenruiui de cot}struc{ie ca sumi a rezistentelorspecific* la perrneabilitate termici a fiecdnri sfrat ornogerlsi neornogen-cu forni-iia {3i.

F
,#'tt.

ffi
ffi ffi
r't rj.r-'

4.3.3 Rezistenfa aparenti specifici la perrneabilitate termicd elementului de constructietrebuie sd se calculezecu formula: R:f 4'4 R, +2'R'

&,"0

F
.i:,

ffir

ffi

p
**:,;.

ln cazul, in care deosebireadintre valorile lui RJ si Rl deprgegte25 % sau elementul de construcfie nu este plan (are rizaliduri), rezistenfa aparentd specifici Ia perneabilitate termici R:i a elementurui de construcfie trebuie si se calculeze pe baza clmpului de temperaturi, determinat prin metoda diferenfelor sau elementeror finite in modur urm6tor: 4'4'l ca rczurtat al calculdrii campului de temperaturi prin metoda diferenfelor sau elementelor finite este determinata temperatura medie a suprafefelor interioare Tr, si exterioare Tr. ale erementului de construcfie pentru temperaturile aerului interior T, $i exterior T" si calculat[ valoarea densitdfii fluxului termic w/mr, cu formula: e",

(s)

ffi
ffi
!'l -' '

ru s ru ru
&
iri-.: :

Q"= o, '(I" - t,) = o" -(q - T:),


ln care:

(6)

cr; coeficientul de schimb de cdldur6 la suprafafa interioari, W/(mr.K), care se ia din tabelul 4;

T6 temperatura de calcul a aerului interior, oC, care se ia din |OCT l2-L005 si din norrnativere de proiectare ale clidirilor respective; temperatura exterioard de calcul, oC, care se ia din CHuII 2.0L01_82; din

T""

cr,e coeficientul de schimb de cdrdurr la suprafafa exterio atd., care se ia tabelul 5. 4.4.2 Rezistenfa aparentd specificd la permeabilitatea termicl element de construcfie se calculeazilcu formula:
R ae -

ffi
$
ff

R;i

a unui

Ts i _ T' s c ^

a'

{T)

t3ffi ffffi
fii,,:m

4.5 Rezistenla termica specihcd R, a elementelor de consfn s,titr corespunde regimului stafionar,si Se calculeazd fornr ia: cu u
Dc -t\ I
*i,

=R,*R.r+R",

[n t -Kl

L w i

t.--_l

(8)

in care:
R,I ^ ai I Rr - -:qe

conform tabelului 4 conform tabelului 5


a unui element de (Z), (3), (5) sau (T).

4.5.! Fezistenp specificd la peiiiieablitatc termicd &, construcfie se calcule azd, dupa caz, cu formulele Tabelul 4. Tipul suprafefei Suprafefe interioare ale naturald a aerului : operefi exteriori sau interiori, ferestre, plangee netede sau cu rizaliduri la un flux termic ascendent in cazul in care raportur dintre inalfimea h a rizalidurilor si distanfa a di'tre acestea : h/a oplangeecu rizaliduri in cazur in c&re h/a un fiux termic ascendent oluminatoare zenitale cplangee peste subsoluri sau incdperi reci, ra fluxul teqmic descendent

Coeficientul de schimb de cIldurd la suprafafa interioard

7.6 9.9 6
.'.-J

NorA - coe-frcientul de schimb de cdlduni Ia supnfala interioafi pentru elementele de construclie din crddiri zootelnice trebuie sd se ia din CHuII 2.10.03-94.

Tabelul 5.

Tipul suprafetrei
elementelor de construcfie in contact cu aerul exterior (peref i exteriori, acoperi$uri, terase, plangee peste ii libere 2. Plansee dea _-ryce cu aerul exterir:i
de aer puternic veiltiiat,*r

Coeficientul d; schimb de cdlduri la suprafafa exterioard

Suprafetre exterioffi

3. Srlr?ry] pod"ritor;;;ubsotunrorcujoturi :. -?1" de ferestre,precum


si suprafele ati ;;rr?,;ib; Suprafefeaie derrusolr;ffi
recum si ale subsolurilo::tehnice * Pentru concfiiii de ya{E tL"

ferestre.It ,
t

;'r
4'6 Pentru clldiri cu regimuri umede sau foarte umede, clldiri destinate pentru exploatatea sezonierd (toamna si primavara) si cladiri cu temperatura de calcul a aerului interior 12 "c si mai joasi, precum si pentru perefi ti plan$ee intre incdperi cu diferenfa de temperaturi interioare de calcul mai mare de 6 oc, valoarea rezistenfei termice globale ' a elementului de inchirdere nu terbuie sd fie mai mici decit vaioarca caicuiatd cu iormula (16). 4'6'l Rezistenfa termicr minimd a elementelor de inchidere ale clddirilor si edificiilor rrcite artificial se stabilescconform CHHIr 2.11.02-g7. 4'6'2 Num[rul cu formula: de grad-zile pe sezonut de incdlzire trebuie s6 se determine
-T;,). Zsrt

N,:(T.

(e)

ln care: T-.., Zrt temperatura medie, oC, $i durata, zile, perioadei cu temperatura medie diurnI a aerului exterior mai joasd decOt +g oC, conform CHH|I 2.0L01-82. CALCULUL REZISTENTEI TERMICE SPECIFICE MEDII 5' 1 Calculul rezistenfelor termice specifice medii se face pentru ansamblul unei cl[diri (tronson), prin determinarea: rezistenfelor termice specifice medii R"- ale fiecdrui element de construcfie in parte (perefi exteriori, planqee de terasd sau pod, ferestre, planspe peste subsol, pardoseli pe sol, pere{i Ia rosturi inchise etc.); rezisten{ei termice specifice medii &*n elementelor de construcfie care delimit"ie exteriora ansamblului tuturor clidirea (tronsonul) de 5

5'2 Rezistenfa termicd specihci medie R.- a elementelor de construcfie se calculeazdcu formula:
R oan F , ) F, 's,, t--

fr-*",

[- *_'- _ _K I - l t L \\r -i

(10)

in care:

NCM G.04.02- 99 pag.12 aria totala a suprafefelorperpendicularcpe direcfia n fluxului termic, pe ciaciire, a elementului de construcfie care separd spa{ii interioare cu diverse temperaturi Tij de spa{ii exterioare cu aceeagitemperaturi r", m2:

F t_ I q ariile "lt;;;telor de construcfie caracte 4 nzateprin aceeagirezistenfi -;;p;;;j'i, termicf, specificr delimittrnd spafii cu a..l"asi & si ate tuturor incdperilor
cladirii, fi12, @t factorul de corecfie a temperaturilor interioare, care se calculeazd, cu formula:
'r t t j - t 1" @ lJ "
.F

lr" -

-1.r

l"

( 11 )

in care: Tij temperatura aerului, oC, in interioruI inciperii cu eiementur de construct.ie, de arie q, conform focT 12.L005 si normativeror de proiectare ale cladirilor respective; Tt.- temperaturade calcul predorninantain incdperile clddirii, oc. 5.3 Rezistenfa termicd specificI rnedie &" a ansamblului elementelor de construcfie, care separl clddirea de exterior, se calculeazdcu formula:
Rot"t =

' @ "'; $4, f Ro.,

E.
t

L w J

f*''El

(r2)

1n care: FT aria tota16, pe cl6dire, a ansamblului elementelor de construcfie, mr:

Fr = I F q ;
j=l

O,j factorul de corecfie a temperaturilor exterioare, care se calculeazi cu formula:


-t' 1- j re
r," ' _ t

--^t"
i

Io

(13)

ffi
i

ru
:!

T
NCM G.04.02- 99 pae.13 in care T"j -temperatura aerului, oC, la exteriorul elementului de constructie de arie F'tj 5.4 Rezistenfa termicd specifici medie &* a ansamblului elementelor de construcfie, care separd clIdirea de exterior, se poate calcula dirr:;1, cu formula:

ro re re
t,
[1't
-',:a

rc ro re rc
r
1+1..

R"u:+-fu;,
t^i fr Roi
in care:

[ * 'l - K l t_

L w l

(14)

ollFru

ariile elementelor de construcfie care se caractertzeaz\. prin aceeagi 4 rezistenfd termicd specificd R j Si delimiteazd spafii cu acelea$ivalori Ti Si T", ale tuturor incdperilor clldirii , m2; factorul de corec{ie a temperaturilor interioare qi exterioate, care se @, calculeazd cu formula:
@i:

;ig

\ :fil

TrJ_ T CJ

f#

q-T*

(15)
i

t,

5.5 Ia determinarea valorii &*, cl[direa se consideri delimitatl de exterior prin urmltoarele elemente de construcfie: pere[i exteriori (inclusiv spre rosturile de dilatatie deschise), ferestre si u$i exterioare; plangeul peste ultimul nivel, sub terasl sau sub pod; plangeul peste subsol sau placa de pardosealdde pe p6m8rrt. Aria perefilor adiacenfi cu rosturile de dilatafie inchise nu se ia in calcul. I-a clidirile de locuit cu spafii comerciale la etajul I, ca element de construcfie care delimiteazl clddirea la partea inferioarl se considerd plar,gi;ul peste etajul I. 5.6 La catcularearezistenfelortermice specificemerjii &* Si \, se aiba in vedere urmdtoarele: trebur .l

,:

ffi ff
,gj-f 'I!:i

li

rn:r

.i"@:iit I -.:is

F*

g,
r'B
ft;"iffi r,,** -,'* T
-,ffi

iffi
1,r

inc*perile neincilzite se considerI, de regulS, ca i.ic2nd pa.rtc i.,l interiorui claCir rr.

windfondurile neincdlzite si camerele de pubele la cl6dirile de locuit se consideri in exteriorul clidirii; casa scdrii, incdlziti sau neincdlzit[, precum si holurile de intrare in clrdire, se considerdin interiorul cladirii; ra cladirile cu acoperiSuri,in caa:! in care casa scdrii continud peste cota generald a plangeului podului, ca elemente delimit atoarc spre exterior se consideri perefii dintre casa scrrii pod, si plangeut de si peste casa scdrii; la casa scrrii, precum si La hotarele de intrare in clddire avOnd plangeul inferior denivelat, spafiul interior se consideri delimitat la cota generald a plangeului peste subsol.

5 . 7 Diferenfele de temparturi de maximum 3 oC intre diferitele inclperi


ale cladirii, pot fi neg$ate in calcul. 5.8 Determinarea ariilor elementelor de construcfie care delimiteazd, clSdirea spre exterior, se face in acela$imod ca pentru calculul pierderilor si de clldurl. 5'9 La terase cu straturi de grosime variabili, rezistenfa tenrrici specifici se poate calcula pe ttaza grosimilor medii ponderate pe intreaga arie de calcul consideratd, ale straturilor respective. 5' 10 valorile &* si &* determinate ca mai sus, se compard cu valorile minime ale rezistenfelor termice specifice medii stabilite pentru fiecare element de construcfie in parte Roptezentate ln tabelul 6 min si pe ansamblul elernentelor de construc{ie care delimit eazd clrdirea de exterior &*,*n, precizate in reglementdrile ln vigoare, iar &*n se introduce si in fisa energeticd a clddirii 6 REZISTENTA MINIMA

NECESARA LA TRANSFER TERMIC

6' 1 Rezistenfa termicr specificd & a elementelor de construcfie trebuie si se stabileascr in conformitate cu sarcina pentru proiectare, dar sd nu fie mai nricr decit rezisten{a minima necesard la transfer termic R::; din considerente asigurarea condifiilor sanitaro-igienice de" si a celor de confon care se calculeazi cu formula ( 16) Ei sd nu frc m.ai micd dec,i.i R*in din considerente stocarea energiei,cate se calculeaza de confbrm taijrlului 6"

T
Tabelut 6.

Rezistenfa te@
Grad-zi in perioada de incdlzke, oC .zi acoperi$uri Si plan$ee deasupta pasajelor
ere,

Cladire Si incipere

Ctediri pubffi

tufii curative-preventive. cre$9 Si grIdinife de copii. $coli Si internate

Chdiri de locmm

plaigee de pod, plangee deasupta subsolurilor

m2.

feres- lumitre Si natoau$i de re balcon

cepfia celor indicate mai sus, clldiri administrative Si auxiliare, cu excepfia celor cu regim umed gi foarte umed

26;00 3000 3400

2.7 2.9 3.2

2.3 2.5 2.7

Clediri industriatG

regim uscat Si normal


NorAvalorile intetmediare ale lui R-i,, se determind prin intetpolare.

6'2 Rezistenfa minimr, necesard la transfer termic sanitaro-igienice, se carcu'eaz',cu formula:

din

considerente

Rffi=ffi-m'Il '

l-*J

[*''Kl

(t 6)

in care: T - temperatura aerului exterior, oc, care se consideri astfel: pentru spafiile exterioffo, in care temPeraturile exterioare de calcul T"" se iau conform normelor respective in vigoare, in funcfie de zona climatericr in care este amplsat' crddirea, T"=T..i pentru incdperile alaturate, mai reci, incdlzite sau neincdlzite T" se ia egald cu temperaturaaerului interior r din aceastain*6frore. c[i "otfi"i'ntul ' : tabelulu 4: i de schimb cle cildurd la sui:iafa{a intcr.icard, co*form

NQM_G.04.02 99 pae.16 ATt.** diferenfa maximd admisibila Cintre temperatura aerului interior $i temperatura medie ponderatd a suprafetrei interioare a elementului de construcfie, conform tabelului 7, funcfie de destinafiaclIdirilor Si incdperilor; n - coeficient care fine cont de pozilia elementului de construcfie fati- de aerul exterior, pentru tipurile de elemente de constmcfie prezentate in tabelul 8, pentru care in formula (16) T" trebuie sI fie consideratd, egatd cu T"". m coeficient de masivitate termicl a elementului de construcfie, factor de corecfie a temperaturii aerului exteriot, cate fine sezlmade inerfia termicl a elementului de construc{ie si se calculeazi cu formula : m = 1.225 0.05. D D - indicele de inerfie termici calculat cu formula (33). 6-2-L Pentru elementele de construcfie cu D mai rnare sau egal cu 4.5, precum Si pentru elementele interioare de construcfie, care despart inclperea de incdperile aldturate mai reci Si care se calculeazl, din punct de vedere ter motehnic, coeficientul de masivitate tennicd m:L

Tabelul 7.

Grupa
de cl6diri
T

Tipul de cladiri Si incdperi Clediri de locuit, institufii curative-preventive, qcoli Si internate Clediri publice, cu excepfia celor indicate in grupa I, administrative Si menajere, cu excepfia clddirilor cu regim umed Si foarte umed Clediri industriale cu regim uscat Si normal Cladiri industriale Si alte cladiri cu regim umed si foarte urned

Uniditatea relativd a aerului interior

Diferenta maximl admisibill de temperatu4 ATi.*,,, oC Perefi Acoperi- Pardo exteriori guri,terase -seli

60

4.0

3.0

2.0

II

60

4.5

4.4

2.5

IItr
tV

50

o.g(Tr"-T.) maximum rnaximum 2 . 5 70c 60c (T,"- T,)


0.8(Ti.-T")

(T,"- TJ'

2.5

Ser:rnificatiilela tabeiul 7:

;r
:F 'if,l r'$ ds

tr tr tr
ffi

T' temperatura punctului de rou6, oc, corespunzntaare temperaturii si umidit[fii relative ale aerului interior, in conformitate cu prevederile din focT l2'l'005, cHull 2-04-05-gl normativele pentru clidirite respective. si NOTE:
1' valoarea normatd a mdrimii aTr^* pentru pardoseli se referd numai ia sectctarele cu 'f"ff"::r1:"r:;J:frfente,

tu cazultuzcarenu sunt respectate conditiire ta pct. ctu

ru

2'

Tempentun de calcul a aeruIui exterior To,, oC, pentru clddirile exploatate sr:zonier, trebuie sd fie considentd egald cu tempentun medie a celei mai reci luni, care se determind confotm cHuII 2.01-01-82 ftnand cont de amplitudinea medie diumd de uarialie a tempenturii aerului exterion

Tabelul 8.

cu aer rece exterior), planqee de pod (cu acoperis,uri din materiale in buc6fi) si deasupra pasaielor pasaf elor I ',2. Plansee ,deasu cu aerul exterior; plangee de pod (cu acoperiEuri ^ _ jin materiale in *to"rit r 3. Plan - i in pereti | 4. ferestre I --- -' amplasatesub nivelql solului I 6'3 condifia prevdzutd prin formula (16) se aplica si construclie adiacente cu rosturile inchise, izolate fa(E de verificarea termotehnicd a elementelor de construcfie 'inciperile neincdlzite sau mai pufin incdlzite, precum si la cu sobe-

Perefi exteriori si ac@iv

Tipul de element Oe constru

cele vent]iiG

Coeficientul n I

0.9 4.7 5

0.6
4.4

la elernenrele de aerul exterior, la interioare, spre cladirile ince,zite

6'4 Realizarea conditriei conforrn formulei (16) nu este obligatorie ,:i elementeledeconstruc|iealeinc6perilorincareaf1areasamenilorestlscurti durata (de exemplu, casa scirii, laaluri de inr:i-ar*rlu clidiri d,: l,l etc. ).
6'5 Pentru cladiii Ei incdiieri necuprinse fii iabr.hll '! "i:iic,ii,i:, AT, ,,,,,,sj 1 , se stabilesc de cdtre proie ctant, care precizeaz'i, Ei regir:rui Ce ui:-r ci,i , ,.: i pentru cladiriie din grupele III Si {V.
. '.:: '}

l f i $ 9 5l rb

G.04.02 gg
b.6 Pentru inciperile cladirilor de producfie cu degajari importante de cdldur6, valoarea AT,.,o* nu se normeazd, dacd, este respectata una din urmltoarele condifii:
o degajdrile de cildurr depdgesccu minimum 50 7o necesarulde cildurd;

o densitatea fluxului termic degajat este de minimum 23 W la fiecare metru pdtrat arie de element de construcfie; o suprafala interioarl a elementului de construcfie este supusd unui flux termic radiant permanent, Si este sclldatl de aer uscat cald.

Si

7 REZISTENTA OPTII{A I,^A. TRANSFER TERMIC DE VEDERE TERMOECONOMIC

DIN

PUNCT

7'l Solufia optimd de :u;olwe termicd a elementelor exterioare de construc{ie se stabilegte, alegSnd din mai multe solufii constructive cu rezistenfa optimd la transfer termic R**, pe aceea,care are cel mai mic cost total, in hei/m2, de element exterior, calculat pe baza cheltuielilor de investifii (construcfii oi instalafii de incrlzire) si a cheltuielilor penrru inc6lzire. 7'2 I-a alegereasolu{iei optime de izolare termicr a elernentetor exterioare de c<lnstrucfietrebuie sd se finl seama de urmitoarele mdsuri: e optimizatea izollrii termice se face prin mdrirea grosimii straturilor de materiaie u$oare izolante in structuri de e.lementede constmcfie complexe, ava'nd masa unitar[ micd $t nu prin mdrirea grosimii elementelor de construcfie din rnateriale grele; o suprafefele si numlrul golurilor vitrate (ferestre si u$i exterioare) se dimensioneazr la valorile necesare din punct de vedere al condifiilor de iluminare naturalr si al condi{iilor funcfionale; Q tarnplaria exterioari trebuie sd fie realizatd cu un grad de etan$eitate si termoizolare mare' pentru reducerea infiltrafiilor de aer rece si a pierderilor de cd.ldur6; 6 intrdrile in "cladiri trebuie si fie prevdzute pe c&t e pcsibil cu spafii [am'pol] sau cu rnijloace de mic;orare a pierrl,:riicr oe cd.lclur[la funcfionarea usilor $i ferestrelor exterioare: sasuri, perdele eiastice, perdele de aer cu fnniionare automa tizatd;

tr tr

' clSdirile trebuie sr fie rezolvate din puncr de vedere al partiului de arhitectiiri in unitafi funcfionaie astfel, incat si se evite amplasareaalituratd a incrperilor cu diferenfe mari de temperaturd, avgnd pe cg1te posibit o formr rafionali astfel, inc8t raportul intre aria exterioard si volumul lor sd fie minim; i:' ^ l x ' { : - : l ^ iiiauiiiic se vor amplasa in cadrul unui plan de sistema tizare judicios, urmlrindu-se comasarealor.
.r

r n
f

7'3 Ia construcfiile cu instlafii de condifionare a aerului, optimiz area izolaliei termice se face printrun calcul similar celui pentru rsstatalii de incdlzire centrald. 7'4 Pentru o alcituire a elementelor de construcfie exterioare (perefi, acoperiguri etc-) se stabilesc mai multe grosimi ale stratului termoizolant pentru fiecare caz in parte si se determina rezistenfa la transfer termic &. 7 '4'l Se alege acea grosime ? stratului termoizolant aI elementelor de construcfie exterioare opace pentru care costul unitar total al elementelor de construcfii exterioare este cel mai mic, rezistenfa la transfer termic corespunzdtoare acestei grosimi, este rezistenfa optima la transfer termic &o0,, iar grosimeastratului termoizolant pentru acest caz este grosimea optimd, dooo,. 7'5 Costul total al elementului de construcfie exterior (perete, acoperis, fereastri, usa etc.) se calculeazd cu formula :
Cr, :C, *C, *N.C'

tr tr tr

n n

ri

"1

ln care: Cr

l#l

(r7)

r, it;

costul elementului de construcfie exterior izolat, in lei/m2;

Cz C3 N

costul instalafiei de incdlzte centralI aferenti, in lei/m2; cheltuielile anuale de exploatare pentru instalafia de incalzire, in lei/mz; numirul de ani de calcul de exploatare.

7'6 Numdrul de ani de calcul de exploatare N se determind astfel, inc6.t costutrsuplimentar al izolafiei termice pentru rea\izareavaiorii optime de la valoarea minimd sd fre compensat de reducereacoresilunzdtoare a costului instalafiei aferente si a cheltuielilor de e>lploatare. I.iu:;uirui cis ani de calcul se ia egal cu B ani conform prevederiloricgilar i;r vip;Gii,:,.

NOTE: :*?;'y,t;:i:"":::#:,::,:,::;"dd si costul elementului de construcrie, ar cdrui cost

2. I^a unele alcdtutn de acoperig Ia care mdrimea grosirnii stntului terntaizolant poate Ia uana{ii in costul structurii duce care supottd termoizolalia, trebuie sd se ia in considenre aporiui ia c<tstui acestuia. si

7.7 Costul instalafiei de incdlzire centrald aferentl, Cr, din (I7) determind cu formula :
Cu =Q'Gr,

se

in care:

L#l

(18)

q densitatea fluxului tennic corespu nzdtor elementului exterior respectiv, in W/m', conform CHHIf 2.04.A5_gl c2 indicatorul de cost al investifiei in instalafia de incSlzire, in lei/w., care lnglobeaza toate elementele instalaf iei: centrala terrnicd, refelele termice si instalatiile interioare, inclusiv costul construcfiilor aftrente variabile cu capacitatea insialafiei (cladirea centralei, cana,Iereo c t . ' l tsuporturile - -' Y..r^q'f,vrv sau refer.eror etC. )
Non{' v'zloarea indicatorului de cost c2 se determind pe ba.a unor proiecte similare cazului consident, priuind de execurie sistemul .si calncitatea instala{iei de nrdizke.

7'8 cheltuielile anuale de exploatare c3 din (17) se deterrnind diferenfiat func{ie de sursa de alimentare in cu cdrduri: s proprie (de exemplu: centrala termici); o publicd (de exernplu: centrala electricr de termoficare, care rivrcazd. cilduri la un pref tarifar). 7 '8'1 ln cazur alimenterii cu crlduri de- la o centrari termici cheltuielile anuale de exploatare c3 se determin' cu formula:
Cr.:Cr, *C'
l,
l
i -

proprie

iei
)

i
l
i

in care c'

costur conrbustibirul*i consumaf


Crr = G -c31 ,

ym--anl t t e t f r i - - 1 . a -e i
t nj
t t . t

(1 e )
{20)

anual, calci;ki cii formuia:

lll

Carr:

ffi
$

F tr
ft
ff
$
$

crr

indicatorul de cost al combustibilului, lei/kg;

G cantitatea de combustibil necesardanual, determinatr pentru 1 m, arie de element exterior (acoperig, perete exterior), in d;;" care se deterrnini astfel :
GQ ' o ,- 2 4 ' N r . I

q-Q; q.ai Ro'

L o n . *J '

l--rs_l

(2r)

ln care: & rezistenfa la transfer termic gtobal a elementului de construcfie, in

tr
ffi

m'-K7Tv
rl

randamentul total al producerii caldurii;


{ = tl" '4t 'rli

l" - randamentul cazanului, funcfie de tipul combustibilului;

(22)

&

randamentul mediu al refelei de transport, funcfie It de tipul refelelor, lungimea 1or, pentru fiecare caz in parte; randamentul instalafiei interioare, funcfie de pierderile Ii de cdlduri in instalafie $i, de la caz la caz, risipa de cdldurd datorita lipsei reglajului automat;

fi.ffi

rc ru ru
ffi ffi
flffi

C' cheltuietile de exploatare in sursa de cildurd lei/(m,.ao), , calculate cu formula :


Crr = { 'crz

ln care cn este indicatorul de cost aI cheltuielilor de exploatare in surse de cdldurd, leil(W.an).

Lon-*' J

I reil

(23)

NorA In ualoarea ca2 se includ: costul eneryiei electrice, ualori.frcarea penonalului, cheltuielile de intre{inere $ cele de amofiiare a instala{iei dn swsa de cdldufi, npoflate Ia necesarul de cdldwi corespunzdtor elementului de construc{ie. Aceastd ualoare se determind pe baza unor indicatori cunoscufi din exploatarc si vaiazd in functie de capacitatea tetmicd a sursei, tipul echipantentului Ei tipul con;rsttsti{tilu*ti folosit.

7'8'2 in cazul alimentlrii de la o sursdpublica de cdldur,i {i*mroficare}, ca',e livreazr cdldura la un pret tariiar, cheltuieliie irniifii* rI* ,-r ;-:lssi*r" s.lr se determina cu folmtrla :

NCM G.04.02- 99 pag.22


t-,r : C e - - - 24 N, L' Ro

in care ca 8

l-on-*' J preful tarifar al citdurii livrate, leil(w.h).

I tetl

(24)

CAMPUL DE TEMPERATURA IN REGIM STATI'NAR

8.1 Temperaturile suprafefelor interioare a elementelor de fnchidere in punfile termice la temperatura de calcul a aerului exterior nu trebuie sd fie mai mici dectt temperatura punctului de roui a aeruIui interior. 8'2 Umiditatea relativi' a aerului interior pentru determinarea temperaturii punctului de roud in punfile termice ale elementelor de inchidere din cladirile de locuit si cele publice trebuie consideratdegala cu: c la cladirile de locuit, spitale, dispansere,maternigfi, rcoli generale, cre$e, gradinife de copii si orfelinate 55 %; G Ia cladirile publice (cu exepfia celor nominalizate mai sus)- 5S %. 8'3 Temperatura suprafetreiinterioare T* ln camp curent al elementului de inchidere (fhr6 punfi tennice) se calculeazdcu formula:

I, :I

T-T ----t- ^:-.n ' o, 'Ro

(25)

8'4 Temperatura suprafelei interioare Tl,, oC, a elementului Ce inchidere in punfile terrnice se determinl in baza calculului campulrri de Leinperaturi al elementului de construcfie. B'4'1 Pentru punfile termice indicate in ANEXA C, se admite calcularea ternperaturii T:, cu formula : 8.4.1.1 Pentru punfi termice nemetalice

T - I - n.(I q)
o,'Ril

['.*+--,]

{26)

8.4. Pentm punti ternrice metalice i.2


rs-rf gt

_ rs {_ . - G S . [ u * q . R ; * , . o , ] , G, 'Ro
ZV

{27}

iri titrinuiele 2j

&', \"o"" rezistenfele termice ale elementelor de inchidere, Iocul punfii termice rnr.KAV, in $i, respectivin afara ei, calculate cu formula (g); T , E coeficienfi, ale c6ror valori sunt indicare in tabeleleg $i 10. Tabelul 9. Schema puntii Coeficientul termice conntru valorile a/d

fon+ ANEXEI C Pentru @

Pentru"/a
4.25 0.50 0.7 5
NOTE:

0.5 t.0 2.0 3.0 Pentruci.?r 0.25 0.50 4.7 5

1. Pentru ualori intermedrare ale fncsiei a/d coefrcientul q trebuie sd se calculeze intetpolare. prin 2' Pentru a/d mai mare ca 2'0, ualorile coeficientului q trebuie consicletitte egale cu I. 3 ' Pentru punli tetmice panlele de tipul rra, ualoarea coeficientului se innulleascd Ia coeficientul T din tabet trebuie sd (I+e-,L), unde L este dirtanra inte punrile termice, m.

:i

5 Temperatur;ain interiorur ! elementurui de inchidere omogen ffiu arcdtuit din straturi omogene' dispuse pe{pendicular pe fluxul te.mic, Ia distanfa x de la suprafafa interioard, poate fi carcurata cu formura :

1+n
r'r

! ' : x i - - tr,.
m

'G -.q), -"

(28)

?n carc:

NCM G.04.02- 99 pas.24 rezistenfa la perrneabilitatetermicI a straturilor cuprinse intre suprafafa & interioarl a elementului de inchidere si secfiunea x pentru care se calculeazl, temperatura. Tabelul 10. Schema punfii termice, conform ANEXEI C I

Coeficientul pentru valorile

a .1,

o.zs o.r l t.o l r., t s.ollo l


0.1050 . 1 6 0 0.227 0.304 0.3870.430 0.4s6 0.485 0.503 0.1s60.206 0.257 0.307 0.369 0.436 0.0610.075 0.085 0.091 0.0960.100 0 . 1 0 1 0.1010.102 0.0840.ttz 0.140 0.160 0.1780 . 1 9 4 0 . 1 3 6 0.t37 0 . 1 8 8 0.1060.t42 0.199 0.227 0.2670.278 0.29r 0.292 0.293 0.0020.002 0.003 0.003 0.0030.004 0.004 0.005 0.00s 0.0060.008 0 . 0 1 1 0.012 0.0140.017 0 . 0 1 9 4.021 0.022 0 . 0 1 30.422 0.033 0.045 0.0s80.063 0.066 0.071 0.073 0.0070.021 0.055 a.u7 0.0060 . 0 1 7 4.047 4.127 0.0030 . 0 1 0.032 0.098 1

rib

ru
ry

Pentru c/d

0.25 0.50 4.75


Pentru c/d

0.25 0.50 0.7 5


Pentru dJd.

0.7 5 I.00 2.AA

NOTE: I. Pentru ualori intermediare a . 1 , ,


d ) " interpolare. 2- Pentru punli termice de tipul V in cazul tur ca.rc existd un contact bun intrc piesele tlexibile de legdturd si armdturt $udare sau fufd;unte cu sg,md de legdtutd), in fomtula (27)' mdrimea Ro** trebuie si se inlocuiascd cu RI' , o coefrcientul

trebuie sd se detennine prin

STABILITATEA TERMICA A ELEMENTELOR DE CoNSTRUCTIE

9.1 IA clndiri de locuit, spitale, dispensare, ambulatorii, maternitd.ti, orfelinate, internate, case pentru bitr8ni sau invalizi, cre$e, grddinife de copii, precum si la cladiri industria\e, in care trebuie sI se menfind la nivel optim temperaturasi umiditatea relativi a aerului in zena de lucru sau si se mentinr la -nivel constant, din necesitafi tehnologice, temperatura sau temperatura si urniditatea relativi a aerului, amplitudinea de oscilatie a temperaturii la suprafala interioari a eleneentului de inchiclerc Att (pereti exteriori cu indicele de iner{ie ter:rica mai mic de 4 $i acoperisuri mai

$
F

care se calculeazl, cu formula:

mlc de 5) nu trebuie si depl$eascd amplitudinea maximl

admisibila Af, oC,

Al" :2.5 - 0.1. (T - Zg4) ,


in care:

fi
$

(2e)

T" temperatura medie lunari a aerului exterior, oC, in cea mai cilduroasa luni (luna iulie). 9.2 Amplitudinea de oscilafie a temperaturii ra suprafatrainterioard a elementului de inchidere A,,, oC,

trebuie s6 se calculezecu formula:

At,

A :r c
- - l

in care:

(30)

ffi ff
ffi ffi

'4;, amplitudinea de calcul a oscilafiilor de temperaturr a aerului exterior, oC, care se determind conforrn 9.3; v decrementul de amortizare a amplitudinii de calcul a oscilagiilor de temperaturr a aerului exterior A:. in elementul de inchidere, care se detennind in conformitate cu prevederile de ra g.4. 9'3 Arnplitudinea de calcul a oscilafiilor de temperaturf, a aerului exterior, Af., oC, se calculeazl cu formula:

;.

{ ,l

-rAl. = o.s.A,. r-.'- .p *


[c

(31)

ffi
ffi ffi ffi
ffi ffi

ln care: amplitudinea maximd a oscilafiilor diurne de temperaturr a aerului exterior in cea mai cilduroasr 1un6, oc, care se ia conform cu inform atia furnizatd de biroul meteoservice; P factorul de absorblie a radiafiei solare de cdtre materialul suprafefei exteriaore a elementului de inchidere, care este prezentat in anexa E; I'o*' [* valorile maximi $i, respectiv medie, ale radiafiei solare totale (directi $i difuze), w/m', care pentru perefi e.xteri*:1 se iau ca penrru suprafefe verticale, crientate spre vest, iar pentru ail*Fleiisurl ca pentru suprafefeorizantale; A,.

m"--

cre- coeficientul de schimb de caldurd la suprafafaexterioarl a elementului de inchidere, w/(m'.K), care se calculeazdcu formula (36). 9'4 Decrementul de amortizare a amplitudinii de calcul a oscilafiilor temperaturii aerului exterior v in elementul de inchidere alcdtuit din straturi din material ornogen cispuse peipencicular pe direcfia fluxului termic trebuie sI se calculeze cu formula: (sl + a,) .(S,t Y,) .....(S"+Y"-,).(a" +y")."[#) n - 0.9
( S ,+ Y r ) . ( S , + y r ) . . . .- ( S ,+ { ).c.
t

(32)

in care: e baza logaritmilor naturali, e_2.71g;

D indicele de inerfie termicr a elernentului de inchidere, care se calc uleazd, cu formula:

D : s ', g + s '. , o ' *- -.-. .- t+ d . s


?ul L, I,

(33)

S,,Sr, "',Sn coeficienfii de calcul de asimilare termica a materialului straturilor din elementul de inchidere, W(mt.K), c&re se iau din anexa B; Y,, Yr, Y" coeficienfii de asimilare termicd a suprafefelor exterioare ale fie'cdrui strat din elementul de inchidere, ry(rn2.K), care se determind conform cu prevederilede la g.G. c{.i cu semnificafia din formula (16); % cu semnificafia din formula (31).

9'5 Pentru elemente de inchidere compuse din mai multe straturi neomogene' cu punfi terrnice, decrementul de amortizare a amplitudinii de calcul a oscilafiilor de temperaturr a aerului exterior v, in elernentul de lnchidere, trebuie sd se calculeze conform .OCT 26253.
NOTA- ordinea de numerotare a stnturilor tut formula (32i ci!{: in directia rfe la swpnfaya intenoari spre cea erterioard a elementuiui. Pentru determinarea coeficientului rie asiniiiare it:r-riii.:A a suprafbfelor exterioare ale siraturilor din elenrentu.l de inchide re ti'.,:iruie si se calcule ze preliminar indicele de iner,tie term icE If a fiecarui strar cu formuia {33\ . g '6

t-

9'6'l valoarea coeficientului de asimilare termicd a suprafefei exterioare Y, wi(m''K)' a stratului cu indicele de inerfie termicr D mai mare sau egal cu I trebuie si se considere egal cu valoarea coeficientului de carcur de asimilare termicd a materialului s din acest strat, care se ia din anexa B. 9'6'2 valoarea coeficientului de asimilare termicd a suprafetrei exterioare y a stratului cu indicele de inerfie termicd D mai mic ca I trebuie sd se determine prin carcur incepg.nd cu primur strat (incep0nd de h suprafafa interioari a erementului de inchidere) in rnodur urmitor: 9-6-2-l pentru primur strat y, _ R, .Sl +a, '
I+Rr.c, '

cu formura:

(34)

9.6.2.2 pentru stratul j

cu formula:

'si + y, : Rt {-,
'

1+ R, .yr_, '

(35)

ln care: R" & sunt rezistenfele Ia permeabilitate termici a stratului I si respectiv,j din elementul de inchidere, m'-K[w, care se calculeazdcu fonnula (1); S" sj coeficienfii de calcul de asimilare termicd a materialului stratului 1 si respectiv,j, w/(m'.K), care se iau din anexa B; Y" Yi-,' Yi coeficienfii de asimilare termici a suprafetrei exterioare a stratului I si respectiv,j- l, i, din elementul de inchidere, W(mr.K). 9'7 coeficientul de schimb de cdlduri la suprafala efierioard a elernentul de inchidere pentru condifiile de vara o", w/(m'.K), trebuie sr se calculeze cu fonnula:
c. =5.8+11.6.16 ln care: riintre vitezele rnedii ale v6niriiui !)f, rurnburi in luna rulle, a c6ror repetareeste de 16 % mai mult" dar nlr rrri:"imicd de si I m/s
i .

i
l

(36)

tl

viteza minin:I

Ei se ia din Cijr.rfi 2.Sl.St*gZ.

NCM G.04.02- 99 nas.2g 9'8 tn localitIfile cu temperaturamedie in luna iulie de 2l ,C si mai inaltd, Ia cl[dirile de locuit, spitale, ambulatorii, policlinici, maternigfi, internate, case pentru copii, bdtrani sau invalizi, cre$e gridinife si de copii, precum si la clSdirile industriale, in care trebuie sd se menfin6 la nivel optim temperatura si umiditatea aerului in zona de lucru sau sf, se menfind la nivel constant din necesitdfi tehnologiee, temperatura sau temperatura g umiditatea relativi a aerului, pentru ferestre si luminatoare trebuie sd se prevadl dispozitive parasolare. 9'8' 1 valoarea coeficientului de permeabilitate termica a dispozitivelor parasolare nu trebuie sd fie mai micd, decat valoarea minimi necesara conficrm tabelului I 1. Tabelul 11. Destinafia cladirii Coeficientul minim nece sar de permeabilitate te micl a dispozitivului pa rasolar F;*

ClAdiri industriale, in care tm menfini la nivel optim temperatura si umiditatea relativi a aerului in toma de lucru sau sr se menfind la nivel constant din necesitafi tehnologice temperatura sau temperatura $i umiditatea relativd a aerului
NorAegald cu pansolar dispozitiv

t- ctediri de locuit, spitale, amuutatorn policlinici, rnalgrnitefi, case pentru copii, . !!ni!e si cregede .ooii '2.

valoarca coeficientului de permeabilitate termicd a dkpozitiwlui pansolar este rapoftul dintre IIuxuI termic care pdtrunde golul elementului uitnt cu dispozitiv $r tluxul termic carE pdtrunde golul aceluiN element uitnt, neamenajat cu pansolar.

9-8-2 valorile coeficienfilor de permeabilitate termicd a diferitelor dispozitive parasolare sunt prezentate in ANEXA F. 10 ASIMILAREA TERMICA A SUPRAFETEI PARDOSELII

10- coeficientul de asimilare termic6. y*, w/(mt .K), a suprafelei 1 pardoselii la clIdirile de locuit, publice, de producere: auxiiiare $i tra incdperile intreprinderilor industriale incilzite (in zonele cu loc.uri de muncd perrnanente) nu trebuie sd depdseasci vaicareaaeimisibiia inCicari in tabeiul LZ.
l0-2 coeficientul de asimilare termica a t'v/(m2'K;, se calculeaza dupa cuffi urmeazd . suprafelei pardoselii y,rt,

10.2.1 In cazul in care indicele de inerfie termici a stratului constructiv superior al pardoselii Dr mai mare dec8t 0.5, coeficientul de asimilare termicl a suprafetrei pardoselii trebuie si se calculeze cu formula :
Yoo= 2 .S,

(37)

rc-2.2 tn cazul in care primele n straturi din construcfia pardoselii (n mai mare sau egal cu | ) a-u indicele de iiicr{ie torinici total Dr + D2 + + Do mai mic dec0t 0.5, iar indicele de inerfie termicd a n+l straturi Dr + D2 + + Dn+r este mai mare sau egal cu 0.5, coeficientul de asimilare termic6 a. suprafefei pardoselii Yed trebuie si se determine prin calcularea succesiv6 a coeficienfilor de asimilare termicd a suprafefelor structurilor constructive incepdnd cu stratul n p0nd Ia primul : pentru stratul n cu formula:

(38)
pentru stratul i (i-n-l,
Y,=

rr-2,

, 1)

cu formula:

4 . R ,. S i* Y , . ,
1+R,-Yrl

(3e)

Coeficientul de asimilare termicl a suprafefei pardoselii Ypd se considerd egal cu coeficientul de asimilare termicl a suprafelei primului strat Yr. In formulele (37) semnifrcafie:
9'.
i, .f. 'l: il;

(39) Si in

inegalitdfi & fost

utiLtzatl urmdto area

D,, Dr, ...,Dn+r indicii de inerfie termicd a straturilor 1,2, (n+1) respectiv, din construcfia pardoselii, care se calculeazdcu formula (33); rezistentrelela permeabilitatea termicd, mt-K1W, ale straturilor j si, \, R, respectiv It, din construcfia pardoselii, care se calculeazl cu formula (1);
coehcienf de caicul de asrn:.i ii i:ti'* ie rini,:* a materialului startului'1, j, n Si (n+1) din construcfia parcioselii, ry(rn2.K-) care se iau din ANEXA B; Y,*, coeficientul de asimilare termicl a- suprafefei stratuiur j din consinrclia S,, S,, Sn, S,,+r

pardoselii, \V/{rnz.K).

NCM G.04.02:99 pae.30


Tabelul 12. Clldire sau incdpere 1. Clediri de locuit, spitale, ambulatorii, poli,clinici, matemitlti, case pentru copii, invalizi, cre$e Si gradinife de copii, Scoli teoretice pentru copii Si orfelinate 2. Clediri publice (cu excepfia celor indicate la pct.l), clIdiri auxiliare Si inclperi ale intreprinderilor industriale, sectoare cu locuri de muncl perrnanente ln inciperi incdlzite din clddiri de producfie, unde se depune o muncl u$oar6 3. Sectoare cu locuri de muncl pennanente ln incdperi incIlzite din clIdiri de producfie, unde se depune o muncd fizicir semigrea
NOTE: I. Nu se limiteaza coeficientul de asimilare termicd a supnfesei pardoselii: 1. 1 cu temperatura supnfeyei mai tnalta de 23 oC; 1.2 la incdperi incdlzite din ctddiri de producfie, unde se depune o muncd fizicd grea; 1.3 Ia clddiri de produclie, fu cazul in care Ia locul de muacd permanent, pardoselile sunt acoperite cu scuturi din lenn sau covoare termoizolante; L.4 Ia inedperi din clddiri publice, a cdror exploatare nu estelegatd de aflarea pennanentd a oamenilor in ele (sdli in muzee gi expozi{ii, foaierc in teatre, cinematognfe etc.). 2. CaIcuIuI termoteltnic aI pa.rdoselii din clddiri de crcStere a uitelor, pdsdrilor si animalele de bland, trcbuie sd se facd respectAndprevederile din CHuII 2-10.03-84.

Coeficientul maxim admisiril de asimilare termic[ a ;uprafetrei pardoselii Y.,u-o, fl(m2-K)


LZ
t-l

L4

L7

11 REZISTENTA I.^A'. PERMEABILITATE DE INCHTDERE

l-A,' AER A ELEMENTELOR

11.I Rezistenfa la permeabilitate la aer a elementelor de inchidere, cu excepf elementelor vitrate (ferestre, u$i de balcon Si luminatoarei, din ia cladiri si edificii &, nu trebuie si {ie rnai micf, decii rezistcnfa minimd admisibila la permeabiiitate la aer R.*i", mt.h.Pa/kg, care se ealculeazd cu fcrmula:
p min _ t\-

A .-.E }
d-.tr tv '

f}) {.4

$ lff m
ff ffi ffi
ff ff

in Qare: AP diferenfa de presiune a aerului Ia suprafafa exteriaora si ceainterioari, respectiv' ale elementului de inchidere, Pa, care se calculeaz[ conform ll.2; G" debitul maxim admisibil de aer pitruns prin elementul de inchidere kg/(mt'h), care se ia conform cu prevederile de la lt.3 lr'2 Diferenfa de presiune a aeruIui Ia suprafafa exterioarr si cea interioard a elementului de inchidere aP, (Pa), trebuie sr se calculeze cu formula:
AP= 0.55.H.g.(p" pi)+0.03.g.p..or, -

in care:

(41)
La parrea

H inrlfimea cladirii (de la suprafafa medie a solului pln[ superioari a cornigei), m;

densitatea aerului exterior P" Pi $i, respectiv, interior k-g/mr, care se calculeazd cu formula:

ffi f, g ff
$

.
ln care:

353 T

(42)

T - temperaturaaerului, K, (conform 6.2 pentru aerul interior, iar pentru aerul exterior, egatd cu temperatura medie a celor rnai reci cinci zile cu coeficientulde asigurare 0.92);
o - viteza maximd dintre vitezele medii ale vlntului pe rumburi in luna ianuarie, a c6ror repetare constituie 16 % si mai mult, conform CIftilI 2'0L01-82; in proiecte tip, viteza vantului, n, trebuie si se iaegal. cu 5 m/s. 11.3 Debitul maxim admisibil de aer Go, kg/(mt.h), pitruns prin elementele de inchidere ale clndirilor $i edificiilor trebuie sd se ia conforrn tabelurui 13. Rezistenfa la penneabilitatela aer a elementului de inchidere multistrat m2'h'Pa trebuie s6 se calculeze cu formula: &, /kE,
:R.r+R",+...+R* tn care:

fl

&,

ll'4

(43)

NCM G.04.02 99 Pae'32

&,, P*,

sau

m2'h'Pa /kg, care se iau element de construcfie din elementul de inchidere, din ANEXA G.
elementelor de ihchidere (pereli si NOTA- Rezistenta Ia permeabiliute Ia aer a stnturilor aer ventilat cu aer erterior si supnfa(a acoperisuri), care se amplaseazd intre stratul de erterioad a elementului de inchidere nu se ia in calcul

Elemente de inchidere cladiri de locuit, cl[diri de deservire an$ee si acoPerisuri din publice si incaperi sau

Debitul

maxim

admisibil

de aer, Go, kg/(m2'h

e si acoperisuri din cladiri $i inclperi de Productie Prefabricate din perefi exteriori: in clddiri de locuit
in cladiri de Producfie 4. Usi de acces ln apartamente

inciperi de locuit, publice qi de dssglvire

Ferestre ffibalcon

din cladiri si

bo+i
ale

din cladiri de
cl[diri de

din

uEilor oe balcon din 11.5 Rezistenfa la permeabiliatteLa aer a ferestrelor si luminatoarelor din clidirile de locuit si publice' precurn si cea a ferestrelor si rezistenfa minim[ clidirile de producfie R" nu trebuie sl fi.e mai mici decit care se calculeazi cu formula: admisibili la permeabilitate la aer &*,

Rlln care: G" AP

1 ' l(- -a e 1 ' :--=


G" \APo /
| r

(44)

cu semnificafii din formula (40); cu semnificatii din formula (a1); a aerului ]a {:arc e.sie determinatd

APo rezisten{aLa permeabiiitatela aer tt '

1t-6 Rezistenfa la pernieabiiitate la aer a elementelcr vitrate &, (ferestre, u$i de balcon Si lumindtoare) trebuie sI se ia conform cu ANEXA I{.

T2 REZISTENTA ELEMENTELOR DE

I-A''

PERMEABILITATE

hrcurDERE

LA

VAPORI

Lz.l Rezistenfa Ia permeabilitatela vapori &, m2.h.pa /mg, a elementului de inchidere (in limitele de la suprafafa interioari pinl ta secfiunea in care e posibili condensarea) nu trebuie sI fie mai micd deca.t cea mai mare din urmltoarele rezistenfe necesarela permeabilitate la vapori: Lz-I-l Rezistenfa necesari la penneabilitate ta vapori Rf , m2.h.pa/mg, (din conditia neadmiterii acumulerii de umiditate" in elementul de inchidere timp de un an de exploatare), care se calculeazd cu formula:
-E)-R". Dv - (e, r \ e lc c _ E-%

(4s)
de umiditate in

r2.L.2 Rezistenfa necesari la permeabilitate la vapori Rf , mt-h-Pa7mg,(din elementul de inchidere in perioada cu temperaturi medii lunare negative ale aerului exterior), care se calculeazd,cu formula: condifia limitarii cantitif ii

Rf:
in care:
ei

8.24-Zo . (e, - Eo)

p * . d * - A W -+ q '

(46)

presiunea pa{iala a vaporilor de apd in aenrl interior, P&, la temperatura si umiditatea relativd. de calcul ale acestuia; rezistenfa la permeabilitate la vapori, m2-h.P a/m1, a pe{ii din &" elernentul de inchidere cuprinsi intre suprafap exterioari a elementului Si secfiuneain care e posibila condensarea, care se determind conform 12.3; ee presiuneapa4iala medie anuald a vapodlcr C.; ;-tt:i iii ;r*nrl exterior, Pa, care se .deternninIconform CHuII 2.AL"01-82:
Z0 ciuraia perioadei de fir:rp de acur*i:.ia.lgi,u L, i|!,.i:;y:l ; egala cu pcrioaia cu teinpsraliiri n:e,iii lut:are :;ii: uiei. iril;,i conform CF{prfi 2.-* tr-82: 1.0

l.{CM G.04.02 - 99 pge.34 presiunea pa4ial6 de saturafie a vaporilor de apd, PE, functie de E0 temperatura in secfiunea in care e posibila condensarea, care se determind pentru temperatura medie a aerului exterior in perioadl cu temperaturi medii lunare mai joase de 0 "C; densitatea materialului stratului urnezit, kg/m', c.are se considerd egald cu po din ANEXA B; grosimea stratului umezit a[ elementului de inchidere, m, care se d* considerl egal cu 2/3 din grosimea elementului omogen sau din grosimea stratului termoizolant al elementului de inchidere multistrat; AWcregterea limita admisibilS a raportului masic al confinutului de umiditate in materialul stratului umezit, %, in perioada de acumulare a umiditafii Zo, care se ia din tabelul 14; presiunea parfiala medie anualI de saturafie a. vap*rilor de &p6, pa, in E secfiunea,in care e posibila condensarea, care se calculeazf,cu formula: E= ln care: Er, Er, E3 presiunile pa(iale de saturafie, Pa, care se iau in funcfie de temperatura in secfiunea in care e posibila condensareaSi care se determina pentru temperatura medie a aerului exteror in perioadele de iarnd $i, respectiv, primivari toamnl , vatd; Zr, Zr, Z3 duratele, luni, ale perioadei de iarnl $i, respectiv, primdv atatoamnd, vari, care se determini conform CHHII 2.01.01-82 din urmatoarele considerente: a) perioada de iarni cuprinde lunile cu temperaturi medii lunare ale aerului exterior mai joase de -5 "C; b) perioada de primivari toamnl cuprinde lunile cu temperaturile medii lunare ale aerului exterior intre -5 oC Si +5 oC; c) perioada. vard cuprinde lunile cu temperaturiie. de medii lunare ale aerului "C; exterior mai inalte de +5 Tl se catrcuieazd tbrmula: cu .2,+Er.zr), *(E ,-zr+8, p*

t
;

(47)

q-

4.24.(Eo- en).Zo

R".

'

(48)

in care e"o este presiunea parfiald medie a vaporilor de apd in aeruI exterior, P&' in perioada lunilor cu temperaturi medii lunare mai joase de --^^E^v *r('r 0 oc, care se determini conform cHarl 2.0r.01-g2. NOTE :
1' ra stabilirea presiunilor par{iale de satunsie E,, consttactive din incdperi cu mediu agresiv trebuie se ie E2 E3 rf/ Eo pentru elementele find cint de agresiuitatea mediului.

2' ra stabilirea presiunii pa4iale de satunlie E, pentru condi{iile de uard, tempetatura, in secliunea in carc e posibild condensarea, fut toate cazurile nu trcbuie sd fre mai joase decit tempetatun medie pe sezonul de uart a aetului exterior; prcsiunea pfiialn a vaporilor de apd din aerul interior ei nu trcbuie sa fie mai micd deeit presiunea pagiale medie a uaporilor de apd din aeruI interior pentru aceastd perioadd. 3' secliunea in care e posibild condensarea in elementul de inchidere omogen (monostnt) este situatd la distanta egalii cu 2/3 din gtosimea elementului de Ia sapnfa{a interioard, iar in elementul multistnt coincide "u ,upiFusu exterioart a stuatului termoizolant.

Tabelul 14. Materialul elementului inchidere l. Ziddne din din ceramicd 16 a raportului masic de calcul aI confinutului de umiditate in material,

Cregterea hffi

2. Zidarir din
3. Betoane u$oare cu din argill expandatd., d-in piatia ponce), cu !e de perlit etc. 4. Betoane autgclqvizat- beton cetulq cu-silicati etc.) 5. Stiqle sponeioasd

6. stabitit
8. Polistiren glglgletl :g>andx 9. Materiale tr:rmoizotGtE--in -vrac cherarnzit, gu Irizit, z{,u.ra

?. Pln.i ti rut,

aur

7.5 3.0 25.0

[ ] o e*lsegg..._u*_

L2.2 I-a, cladiri cu iicopi:ri$uri cu panti cu ldtimea pind La 24 trTl,rezistenta ia permeabiiit,atela ,.,.:rp{:ri rnr.h.pa/mg, , a planseclcr dc Frcd sau a par-tilor

a:

- -

d
constructive ale acoperisurui cu goruri de aer ventilate amplasate intre suprafafa interioard si golul de aer ventiiat nu trebuie sd fie mai micd decit rezistenfa minimI necesari la perrneabilitatea la vapori Rl*, m2.h.pa/mg, care se calculeazd,cu formula:
R : * - 0 . 0 0 1 2 . ( e-,e r ) ,

(4e)

in care ei, ec'

cu semnificafiile din formulele (46) si (4g).

12.3 Rezistenfa la permeabilitate la vapori &, m'-h.Pa/mg, a elementului de inchidere omogen sau a unui strat omogen dintr-un element multistrat trebuie si se calculeze cu formula:
R, ={, tr

ln care: d

(s0)

grosimea stratului elementului de inchidere, m;

coeficientul de calcul de permeabilitate tl la vapori a materialului stratuiui din elementul de inchidere, mg/(rn2.h.pa;, care se ia din ANEXA B. L2'3'l Rezist'enfala permeabilitate la vapori a elementului multistrat (sau a unei pe4i din acesta) este egald cu suma rezistenfelor la permeabilitate la vapori a fiecirui strat component. 12'3'2 Rezistenfa \a permeabilitate la vapori pentru straturi subtriri si a straturilor barieri de vapori trebuie sd se ia din ANEXA I. NOTE:
I' Rezistenta 'a pemteablitate Ia uapori a stntwilor de aer din clementere de rttchidere trebuie sd fie considenti nuld, indifercnt de grosimea si amplasarea acestor stnturi. 2' Pentru asigpnrea rezistenlei necesare Ia penneabilitate Ia uapori Rf a elementului de inchidete trcbuie si se determine rezisten{a Ia penneabilitate Ia wpori R, a elementului constructiv in limitele futre supnfafa interioaa si secliunea fui carc e posibili condensarea3' In tncdperile cu regim umed sau foafte umed, trcbuie sd se peuadd o bariert de uapori pentru stnturile tetmoizolante in coniugirile pieselor elementelor de inchidere (Iocurile de ionc[iune a timpldrici cu peretele etc-), de partea dLnspre inciperi; rezisten{e la penneabilitate Ia vapori in locunle acestor conjugdn se veificd Ia condiEia limitirii acumuldrii de umiditate in perioida c"u tempentun medii lunare are acrului extetior nta! jcase de 0 'c prin calcularea campului de tempenturi gi unti6itate. Nu este neccsar sd se detennine i*zisrenfa la peffneabiiitate ra vap*ri e umiatoarei,;r eiemenie cle inciridere: L2'4

NCM G.04.02- 99 rrag.37 - perefi cxteriori din material omogofl, in incdperi cu regirnuri uscate si normale de exploatare; perefi exteriori cu doul straturi, in inciperi cu regim uscat sau normal, dacZ stratul interior al peretelui are rezistenfa la perrneabilitate la vapori mai mare de 1.6 m2-h-Pa/mg. 12.5 Pentru protejarea stratului termouolant contra umezirii, in acoperis.urile clddirilor cu regim umed sau foarte umed trebuie sI se prevadd o barierl de vapori (mai jos de stratul termoizolant), de care trebuie sd se find cont la calcularea rezistenfei la permeabilitate la vapori a acoperigului conform 12.3.

ANEXA A SIMBOLURI, TERMENI, DEF'INITII $I UNITATI Termen Amptitudine de oscilafii a densitafii fluxului termic Amplitudine de oscilafie a temperaturii aerului interior Amplitudine de oscilafie a temperaturii aerului exterior Definifie Variafie maximi fafd de valoarea medie a densitifii fluxului ter mic DE MASURA nitate de mIsurI

Relatrie

Q**

&: -9med:
"C

oscilafie a tem- de valoarea medie a peraturii supm- temperaturii suprafetrei Tri**-Tri.m,d fefei interioare interioare a elemen- =Tsi.med-Tsi.rnin tului exterior de constructie Cildurd, canti- Energie (sub forme tate de clldu- tranzitorie) datorite rI miScirilor dezordonate Si ordonate ale particulelor constituente
rg

Variafie maxima a temperaturii aerului interior fatrdde valoa- Ti.*ea- Ti.-i" | =Ti.** -Ti-"o tea medie a ei Variafie maxima a A4: temperaturii aerului exterior fafe de tem- T..*"4-T..min= peratumconvenfionala T".** - T".*"a medie exterioar6 Amplitudine de Variafie maximd ffi A*:

ale comurilor
Coiefic,ient de asimilare termicd, a materialului Densitatea fluxul ternuc corespunzdtoarc g_{-., _ amplitudinii de variaA., a temperaturii fie suprafelei interioare _ 2 - n . L . p . c egald cu unitatea Si z depinz0nd de parametrii materialului strlbltut: conductivitatea termicd (1.), cil-dura specificd masicl tra presiune constanti (Co"), densitatea(p) precum si de perioada *je oscitra;ie a {ir:xuiuj
tennic {z:.

m'-K

n-*.*-

A NEXA A (continuare Nr SimTermen crt bol 7 Y Coieficient de asimilare ter micd a suprafetei stratului material al elementului de construcfie

Definitie Amplitudinea de oscilafie a densitafii fluxului termic raportate la ampiitudiirea rie oscilafie a temperaturii suprafetrei, determin&nd capacitatea suprafetrei de a acumula o cantitate de cllduri variabild functie de temperatura sa

Relatrie

Unitate de mdsurd

Y-

Ao
A t,

w
m'.K

tr

10

Coieficient de m: masivitate ter 1.225-0.05D mici a elementului de constructie Coieficient de Debitul masic de vapermeabilitate pori care stribate in la vapori direcfia normalei uniD ^ d mg tatea de arie a E - ---v. ra.h.Pa F A P suprafelei unui elernent de construcfie omogen cu grosimea egald cu unitatea, clnd diferenfa de presiune a vaporilor pe cele doul suprafefe, exterioarl Si interioarI, este egall cu unitatea Coieficient de Flux termic ce str6transfer termic bate pe direcfia nor 1 w kglobal malei unitatea de arie Ro *' a suprafelei unui element de construcfie alcdtuit din straturi cu suprafele paralele, clnd diferenfa de temperaturi medii ale fluidelor, de o parte si de alta a elementului de ccnsl.rucfie, este egald cu unitatea

NCM G.04.02 gg _
ANEXA A (continuare Definifie Coieficient de schimb de cdldurd prin suprafali Relatie

Densitatea

-ffi

Unitate d;

termic globat (convectiv Si radiant) care strdbate peryendicular llprafafa de separafie dintre un mediu ,oiiA si un mediu fluid, c0nd diferenfa dd temperaturi a suprafefei de separafie Si a fluidului este egal[ cu unitatea: Coieficient de schimb de cildurl prin suprafala interioard a unui element de construcfie;

la interior

la exteior

Coieficient de schimb de clldurd prin suprafa[a exterioari a unui element de consrarametru fizic al materiei, reprezenttnd densitatea fluxului ter mic ce strd.bate per pendicular pe suprafefe u-n perete plan, paralel, infinit, omogefl, izotrop, cu grosimea_egali cu unitatea, c8nd diferenfa de temperaturi a celor doud suprafefe ale sale este eg4ld cu unitatea
h

Conductiviiate termicd de calcul a unui material

ANEXA A (continuare

Nr Simcrt bol
13
v

Termen

DefiniIie

Relafie
v = 0.9. s, + cr,

Decrement de Indicele atenuirii amamortizare a plitudinii de oscilafie amplitudinii de, a temperaturii inteoscila{ie a rioare raportat la amtemperaturii plitudinea de oscilaexterioare de tie a temperaturii calcul exterioare de calcul, depinz0nd de coeficienfii de asimilare termicd

Unitate de mdsurd

(s,+ &)

. ( s , + Y , ) . "' (S, +Yr) , ( S .+ Y . _ r ) . (S"+Y.)

.(a"+Y")."t
olc

s'D,

T4

Difuzivitate de Parametru de difuzie temperaturl termic6, caractertzlnd


rdsp8ndirea c8mpului de temperaturi intrun colp, denumit astfel pe baza analogiei dintre conducfie Si difuzie

t p-c

mt s

15

Diferenfd intre temperatura aerului interior de o parte Si temperatura aerului exterior de alta a elementului de constructie 16 AT' Diferen{l intre temperatura aerului interior $i temperatura suprafetrei interioare L7 ATt,o* Diferenfd ma- Diferenfl maximl ximd de tem- intre temperatura peratu16 interior aerului Si temperatura meclie ponderatd a suprafe{ei interioare a elementuiui de construcfie

AT

A T _ 4_ T .

"C

aI :4 -T;

"C

Ti - Tri

"C

ANEXA

continuare Termen

Definifie

Relafie
{=limAQ AS
d,S-+0

nitate de

Densitate a Flux termic care fluxului termic stribate pe{pendicular o suprafatri cu aria le cu unitatea Flux termic Cantitateade-ffie (debit de c6l- care stribate o supdurd) rafata in unitatea

Q = Ii*

U.

&_+0

AQ" Lz

Densitate materialului

Grosime a
mentului construcfie

Masa un@ volum a materiatului


\rroslmea
.a

i r

Indice de inerfie termici a elernentului plan de construcfie

ia fluxului termic Caracteristica termicd a elementului plan, omogen de const_ rucfie, reprezent0nrd produsul dintre rezistenfa specificI la perrneabilitatea termicl si coeficientul de asimilare termicd a materialului. In cazul elementului de construcfie complex, definifia mtne valabili pentru straturi, indicii lor insum0ndu-se spre a da indicele de inedie terrnici a elementului de e,onstructie

structurilor ln cantl elementului de construcfie compus din straturi cu suprafefe paralele intre ele $i perpendicularepe di-

totald

a=ic,
j=l

Dj = Rri 'S;

o=Io,
j=l

,i

,1,

ANEXA A (continuare Nr SimTermen Definifie crt bol 23 & Permeabilitatea Densitatea fluxului I termicd a unui I termic, care stribate, strat al ele- nerpendicularpe sup: I mentului plan rafepte plane, paraleI de construcfie I Ie, considerateinfini-

Relatrie Unitate de
m{surd

24

&

I tr, un strat omogen I izotrop, cSnd diferen+a de kmperatura a celor dou[ suprafefe ale stratului este egall cu unitatea

A, _ t ,
dj

---;-

m'.K

Rezistenfd la permeabilitate la aer a elementului de construcfie

25

&

Rezistenfd la permeabilitate la vapori

26

R.

Rezistenfi la transfer termic global a unui element de construcfie

w
W W W
.f,lft

Rezistenfa totall, reprezent6nd suma rezistenfelor la permeabilitate la aer a straturilor elementului plan de construcfie. Pentru un strat omogen este inversul per meabilitetii la aer. Rezistentratota16, reprezent8.nd suma rezistenfelor \a permeabilitate la vapori a R":io",, j=l straturilor elementului plan de construcfie. = i u ' Pentru un strat omofr tt, gen este inversul per 4qeabilit6fii la vapori Inversul coeficientului de transfer termic global al elementului plan de construcfie, R o : i : R , + reprezentlnd suma rezistenfelor la schimb + | R , , + R " de clldurI prin suprafete si la permeabilitate termicS

mt.h.pa kg

t,

m' -h.pa mg

t. .',:

li{
j ,

mt -K

."_*-__J

l$

d
ANEXA A continuare Termen Definifie Relafie Unitate de mlsurd Rezistenfd ter Rezistenfa inmmpinata micd la schimb de fiuxui i,ennic ce de cdldurl prin strdbate unitatea de

suprafatrI

slprafafe de separafie dintre un mediu soiiA si un mediu fluid, c8nd diferenfa de temperatur6 a celor doul medii este egal6 cu unitatea;

interior

Rezistenfa la schimb de cildurd prin suprafa|p interioard a unui elementde construcfie Rezistenfa la
de cildurd prin suprafata exterioard a unui element de constructie

exterior

schimb

&

| Rezisrenfd la fnversul permeallititafii


permeabilitate termicd a unui strat al elementului de construcfie termice. Ia un strat anizotrop din cadrul unui element plan de construcfie complex, rezistenfa este diferite, dupl cum permeabilitatea termicl este: pe

m'-K

-pe{pendicular6 :perpendiculard pe fibre fibre

Rrr:#

-paraleld la ?aralela Ia fibre fibre Rezistenfd ter Rezistenfd la transfer micl rninimd termic global al elenecesari. mentului plan de R"T -(i'.:g *" E rE construcf ie exterior. a, ' & T.* r. rezultati ca necesard din punct de vedere sanitaro-isi enlc
(-(.F-i

:# R*

ANEXA 4 (continuare

Nr Simcrt bol
30 31 F

Termen

Definifie

Relafie

T,"

32

1;

33 T,
T, c r

34 T,,
Tr.

35

T*.t

36

l*.

I
I

cr Suprafafa de .>ulrftrrala pe{pendicu_ transfer termic lari pe direcfia fluxului termic r emperaturi temperaturitor I Media exterioari de exterioare pentru peI calcul I noada cu temperaturi I minime a anului, staI bilindu-se conventional durata acestei perioade in funcfie de l indicele de inerfie ter I micd I Temperaturd Temperatura meOie a interioari de aerului interior, care calcul corespunde condifiilor minime admisibile Si care trebuie menfinutd constantd in perioadal rece a anului prin I funcfionarea instalifiei I de incdlzire I Temperaturi a Temperatura meAie a aerului : aerului la interiorul interior (exteriorul) unei clIexterior diri (ingnperi) Temperaturi a Temperatura suprafetrei suprafetrei: interioare (respectiv, interioari exterioare) a elemenexterioari tului exterior de construcfie Temperaturi Temperatura medie a medie lunarI a aerului exterior pe aerului exterior durata unei luni Temperaturd Temperatura medie a T medie pe sezo- aerului exterior pe nul de incdl- durata sezonului d* I i zi.re incIlzire cu tempe-j ratura rnedie diurna !

Unitate de mdsuri
mt

"C

"C

"C

"C

oc
OC

ryaL i9-{1-jg

"!

ANEXA

continuare Termen Definifie R.elafie Unitate de mdsurd

Temperaturd a Temperatura ia care punctului de presrunea pa4iale a roui vaporilor unui

faza ltcfudd respectivd Umiditate- re- Umiditatea absoluta a lativd a aenr- aerului umed rapor lui: tatd la umiditatea absolutl maximd (la saturafie) la aceea$i temperaturi ia $i aceeagipresiune barometrici: interioard exterioari -la interiorul inc6perilor -la cladirilor exteriorul

component, dintrun amestecde faze, rdcit aobar si sub acelasi raport de amestec, devine egal6 cu presiunea lor de saturafie in raport cu p -- 3-l[ls
&3

Umeditate re- Masa umiditdin-in lativd a mate- porii unui material rialului (diferenfa dintre masa materialului umed Gr Si uscat Gr) raportati la rnasa materiallui uscat G

w=%t.roo

il

INDICII TERMOTEHNICIDE CALCUL AI MATERIALE#Y


Indicatorul materialului in stare uscat6 den- | caldu- consitateI rA ducti po, I speci- vitate I fica "o' termicd | l,o,
kg mt KI kg'K

Umiditatea Relativ

enfii de calcul conductivitate termicl )r, de asimilare d . termicd (pe l nerI meaperioada I

e a
materialului

Materialul

w,

24h), s

w
m.K

% A B
5

l
I
A

w
m-K B
rr

--;..-

m" -K

Im l

I ri, F,
g

I bilitr ft. la I vapo-

I -t+l

3
t

4
v _a_

A 1. Beton-otel ? q n n I A ()-fA | 1.6e \r. l 2. Beton cu I prundig sau 2400 0.84 I t . s r 2 l l cu piatrl concasati

r
7

6 l, 7{ t 8 - t r ilr vr (JT(IAI U1

B l 9 t ' 1 1 0J , 1 1
r.rEa

f e rl i n

sw

r riof

ri

.t*tt

-^

| X

I 17.98 ffi

sI

[-

t.tq

1 . 8 6 16.77 17.88 0 . 0 3

B. Betoane err

*greaqt

I 3. Beton de i tuf

1800 1600 1400 1200 4. .8eton de 1600 piatrd ponce 1400


LZUU

U.U4

r=:;F*:

0.84

4.52
0.41

e dil I Piatri naturald p,OfO&Sd 0.64 7 1 0 0.87 0.99 r 1.38 12.79 0.090

! {

0.84
0.84

0.84 0.84
0.84

J.

r'eton

oe

zgut6, vulcanic6

r000 0.84 800 0.84 1600 0.84


1400 1200 1000 800 0.84 0.84 0.84 0.84

7 4.29 7 0.52 4 0.42 4 0.34 4 0.26 4 0.19 4 4.52 7 0.41 7 0.33 7


4.24

10 l0 10 6 6 6 6 6 10

t0
10

4.52 0 . 5 8 0 . 4 1 0.47

9.62 4.52 0.58 7.76 0.41 4.47 6.38 0.62 0.68 8.54 0.49 0.54 7 . 1 0 0.40 0.43 s.94 0.30 0 3 4 0.22 4.26 3.60 a.64 0.70 9.20

a.7a 0.8t

rc

10.91 0 . 1 1 0 8.63 0 . 1 1 0 7.20 0.12A 9.30 0.07s 7.76 0.083 6.4r 0.098 5.20 0 . 1 1 0 4.47 0 . 1 2 0 1 0 . 1 40.075
8.63 0 . 0 8 3 7.20 0.090 s.67 0 . 0 9 8 4.6r 0 . 1 1 0

0.20

7 7

10
10

t.;r*L
il

{l 0.?e_J? 5 | *39 _...-*._.._--_-{_


I

7.76 5.38

')di
j

u.;-._

:!.?{i

ANEXA B

3
ANEXA B (continuare I 2 3 l6.Beton din 800 0.84 vermiculit 600 0.84 400 0.84 300 0.84 4 0.21 0.14 5 8 8

0.09

l
i
I dl

I
ul
Ir l"l

I, :
m'

l m
i

lT.Gazbeton, beton expdndat, gazsitcat, silicat expandat l8.Gazbeton Si beton expandat din zwrl 19. Din ment cu sip 20. Din ment cu
$1 nls1p

1000 800 600 400 300 1200 0.84 1000 0.84 800 0.84

0.08 8 D. Beioane cel llare 0.84 4.29 t0 l 5 0.41 0.47 0.84 0 . 2 1 10 l 5 0.33 0.37 0.84 0 . 1 4 8 L2 0.22 0.26 0.84 0 . 1 1 8 1 2 0 . 1 4 0 . 1 5 0.84 0.08 8 12 0 .1 1 0 . 1 3

6 7, & 9 l0 1t 1 3 0.23 0.26 3.97 4.58 l3 0.16 0 . t 7 2.87 3.21 0.1s0 1 3 0 . 1 1 0 . 1 3 r.94 2.29 0 . 1 9 0 l 3 0.09 0 . 1 1 1 . 5 2 1 . 8 3 0.230 6 . 1 3 7.09 0 . 1 1 0 4.92 5.63 0.140 3.36 3 . 9 1 0.170 2 . r 9 2.42 0.230 1.69 1.95 4.260 0.52 0.58 8 . 1 7 9.46 0.07s 0.44 0.50 6.96 8.0r 0.098 0.35 0.4r 5.48 6.49 0 . 1 2 0 var $i _lp!es 0.76 0.93 9.60 11.09 0.090
0.70 0.87

4.29 1 5 22 0.23 1 5 22 4.fi 1 5 22 0.58 2


0.52 0.47 0.41

E. Mortare c r ciment. cinicivar Yar

Ir I
BI

1800 0.84
1700 0.84

4 4 4

2 2

8.9s rc.42 0.098


8.69 9.76 0 . 1 2 0

2r.

Din

cu nisip
22.Din cimenl cu zg'lrd, 23.Din cimenl cu perlit

1600 0.84 1400 1200 1000 800 0.84 0.84 0.84


0.84 0.84

0.70 0 . 8I

24. Din ip600 sos cu perlit 25.Porizatdin 500 ipsos cu pertt 400 26. Pldci din 1200 ipsos 1000

0.110 0.58 6 . 1 6 7 . t 5 0.140 0.30 4.64 5.42 0 . 1 5 0 a.26 3.73 4.sl 0 . 1 6 0 0 . 1 4 1 0 1 5 0 . 1 9 0.23 3.24 3.84 0 . 1 7 0
4

2 0.35 2 a.2r 7 0.16 7

4.52 0.47 L2 0.26 t2 0.21 10 10 6 6

a.64 7.00 8 . 1 I

0.84
0.84 0.84

0.84

6 0.09 6 0.35 4 0.23 4

a.n

0.15 0.13 0.41 0.29

0.19 0.15 4.47 0.35

2.44

2.9s 0.430

2.03 2.35 0.530 6.01 6.70 0.098 4.62 5.28 0 . 1 1 0

2T.Tencuiald uscatd de ip- 800 0.84 0 . 1 5 4 6 0 . 1 9 0 . 2 1 3 . 3 4 3.66 0.075 sos il. ZIDARIE DIN CA ,MIDA $I C. PTU$EAI DIN PIATRA

NATURALA

A. Zidd,rie din cdrf,midl fErI sduri

28.Obisnuitd din argild (|OCT 53clcu 1800 mortar din ciment Si nisip

0.88

0.s6

0.7s

* 8i

a\

7 -;l,A

^. I-:

1 01 2 0 . 1 1 0 "

ANEXA

cl t n f i n

I
H

rare 3 0.88 4 5
6

l29.obi$nm
I din argill cu mortar din ciment Si zgutd,

2 t700

7 0.64

t0

0.52 1 . 5 3

11

9.70 0 . 1 2 0
I
f

I30. obi$nmI din argild cu 'mortar din ciment $i i perlit i

r600 0.88

0.47

0.59
I

t;

I
f

8.08

9.23 0.1s0

I mice cu ga! t'rri (densitabruto i tea I 1300 kglrnr) cu mortar din ciment si

cu I mica SaurildensiraI bruro I rea 1400 kelm') i 1600 0.88 I mortarI I cu di" ciment si I I
-..LtLrL ()gfa-

32.Din pdm8nfel(fOCT 530) cu morEar din cimeqt Si nisip 33.Din zgure cu mortar din ciment si nisip B. 34.Din cera|

[ 31.Din silicat | (foCT 379)cu mortar din 1800 0.88 ciment Si ni- I sip I 1200
0.88

0.70

0.76 a.g7 9.77 10.90 0.1I0 4.47 0.s2 6.26 6.49 0.190 0 . 4 1 4.47 5 . 3 5 s.96
-

0.35 2 0.29 2

4 4

r000 0.88
1500

2,loart : din cdrImirti

'-_l r
T--]

a.n0

0.52 1 . 5 3
I
c,rr
(Jqt

0.64 4.70 8 . 1 2 8.76 0.110


I

ufl

din e >ramici
I
-

cf
Y*

gr.lJl

cil

T-_

eat
t.--

4.47

I I t

0.58 0.64 7.9r 8.48 0.140

1400 o.ss 0 . 4 1r | f l z l o . s z 0.58 7" 0 1 7.s6 0 . 1 6 0

ngL_

"

ANEXA ts (c<ntinuare

36.Din ceramicl cu gduri (densitatea bruto 1200 1000 kgl*') cu mortar din ciment Si nisip

10

11

0.88

0.35

0.47

0.s2 6 . 1 6 6.62 0 . 1 7 0

37.Din silicat cu gluri cu mortar din 1500 0.88 ciment Si nisip 38.Din silicat cu 14 gluri cu mortar 1400 0.88 din ciment si nisip
(1

0.64 2

0.70 0.gl

8.s9 9.63 0 . 1 3 0

0.52 2

a.64 a.76 7.93 9.01 0.140

Placaj din r iatrd naturi 116 39. Granit, 0 3.49 3.49 25.A4 25.04 0.008 gnais si bazalt 2800 0.88 3.49 0 40. Marmurl 2800 0.88 2.9r 0 0 2 . 9 1 2 . 9 1 22.86 22.86 0.008 4L. Calcar 2000 0.88 0.93 2 3 1 . 1 6 1.28 12.77 13.70 0.060 1800 0.88 0.70 2 3 0.93 1.05 10.85 Lt.77 0.075 1600 0.88 0.58 2 3 0.73 0 . 8 1 9.06 9.7 0.090 5 1400 0.88 0.49 2 3 0.s6 0.58 7.42 7.72 0 . 1 1 0 42. Tuf 2000 0.88 0.76 3 5 0.93 1.05 I 1.68 12.92 0.075 1800 0.88 0.s6 3 5 0.70 0 . 8 1 9.61 10.76 0.083 1600 0.88 0.41 3 5 0.52 0.64 7 . 8 1 9.02 0.090 1400 0.88 0.33 3 5 0.43 0.52 6.64 7.60 0.098 1200 0.88 0.27 3 5 0.35 0.41 5.s5 6.2s 0 . 1 1 0 1000 0.88 0.21 3 5 0.24 0.29 4.2A 4.80 0 . 1 1 0 UI. LEMN PROI )USE DIN LEMN $I ALTE MATER LALE ORGAb ICE 43. Pin si brad perpen- 500 2.30 0.09 1 5 20 0.14 0 . 1 8 3 . 8 7 4.54 0.060 pe dicular fibre GOCT
8496, 9463) |OCT

44. Pin si brad paralel 500 la frbre


45.Stejarper pendicular pe fibre (rocT 9462)

7.38

0 . 1 8 1 5 70

0.29

fi"35

J.

J\-'

6 . 3 3 0.320

70s

2.30

0.1

10

1 5 0 "1 8

023

:;.,3S 5 . 8 6 0.050

gocT 3er6.2) 600


48.Carton pentru finisare

,INEXA iJ :ontinuare I 2 3 46.Stejar pa7A0 2.30 ralel la fibre 47.Placaj

6 t5

10

11

0.23 t 0

0 . 3 5 0 . 4 1 6.90 7.83 0.300


I

2.30

0 . 1 2 1 0 1 3 0 . 1 s 0 . 1 8 4.22 4.73 0.020 0 .1 8

1000 2.30

5 6 10 10 l0 10 10 l0 10

10 0 . 2 1 4.23 6.20 I 6.7s 0.060 |

49.Carton pentru con_q!ry4ii


50.PlIci fibrolemnoase si pl6ci aglomerate cu talas 51. Placi din stabilit Si ar bolit cu ciment portland
5'2. Placi din

6s0
I000 800 600 400

2.30 2.30 2.30


23A
2.30

0 .1 3 0.15 0 .t 3 0.11 0.08 0.06 0.16 0.12

12 0.ls

0 . 1 8 4.26 4.89 0.083 4.29 4.23 0.16 o r? 0.08 0.30 4.23

n
12 T2 12 T2 15 15

20a
800 600 400 300 300 200 300 200 150
t Vv .

23A 2.30 2,30

4.23 0.19 0.13 0.11 0.07 0.24 0.18

3.93 m 2.95 3.26 r.67 1 . 8 1 6.r7 7.16 4.63 5.43

6.7s 7.70 0.12a s.49 6 . 1 3 0.t20


n 12n
J.-tv

v. ryu

stuf
)J.rlaci lante turbd izodin

tl.calr

2 . 3 0 0.08 t 0 1 5 0 . 1 3 0 . 1 6 23A 0.07 l 0 l 5 0 1 1 0 . 1 4 23A 0.07 1 0 1 5 0.09 a.u 2 . 3 0 0.06 1 0 1 5 0.07 0.09 23A 0.064 t 5 20 0.07 0.08 2.30 0.052 15 2A 0.06 0.064 2.30 0.05 I l 2 0.06 | a.07 |
rv&r}If-il.f\If\l

4.240 0.110 0.110

3.2r 3.70 0.260 2.s6 2.99 0.300


2.99 0.450 r.67 1 . 9 6 0.490 2.12 2.34 0 . 1 9 0
2.31

tlfArurrrr

'!

-D

r-r!

t.C

liantri sinte-f tici (rocrl 50


2s73) |
| 56.Pleci *"i, I semirigide si din i rigide i vati minerald cu lianfi sintetici sau bitumino$i (focT 9s73, focT 10140)

55.Saltele did vatd minerdnl 125 cusute (fOCTl 21880) si cul

A. Din vati m ;"

X.IVTUIZULAN TE
%

r.60| t.t t 0.490 1 . 3 0I r.47 0.490

l;;I

0.0s6

t;

"..r,1 t ' ci ^*

Y^

fih;

rrr-rlv

l\rv

DLIUlal

5 5

0.064 0.a7 4.73

0.82 0.300

0.84

0.052 2

0.06 0.064 0.s5 0.61 0.490 0.052 0.060 0.42 0.09 0 . 1 I 0.087 0.09
0.076 0.08 0.48 0.530

0.84 0.048 2
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

5 5
5

350 300
200 i00 50

0,091 2
0.084 2 0.070 2 0.056 0.048
't
L

r.46 1.72 0.380


1.32 1.44 0 . 4 1 0 1 . 0 1 1 . 1 1 0.490

5 5

0.05 0.07 0.052 0.06

064 -air,i

4.7 3

0. s50

0.48 0.600

ANE,XA ts (continuare N I 2 3 4 5 57. Plici din vati minerali cu rigiditate 200 0 . 8 4 0.064 I sporitl cu liantri organofosfatici 58. Plici semirigide din 200 0.84 0.07 2 vat6, minerali cu lianfi de t25 0.84 0.056 2 amidon 59. Placi din celofibre de sticli cu li50 0.84 0.0s6 2 anfi sintetici (rocT 104e9) 60. Saltele oi ber.zi cusute din fibre de 150 0.84 0.051 2 sticld 61. Polistiren expandat 150

t0

11

0.07 0.76 0.94 1 . 0 1 0.450

5 5

0.076 0.08

1.01 l.1t

0.380

0.06 0.064 0.7a 0.78 0.380 0.06 0.064 0.44 0.50 0.600

0.064 0.07 0.80 0.90 0.530

100 62. Polistiren expandat 40 (rocT 15588) 63.Masd plas- t25 tici expandati 100 PCV-1 64. Poliure80 tan expandat 60 40 65. Pl6ci de 100
fenolformaldehidl expandatl {focT 20916)

B. Din rrolimere t . 3 4 0.0s 1 5 0.052 0.06 0.89 0.99 0.0s0 1 . 3 4 0.041 2 10 0.041 0.052 0.6s 0.82 0.0s0 t . 3 4 0.038 2 10 0.041 0.0s 0.41 0.49 0.050 0.06 0.064 0.05 0.052 0.05 0.05 0.041 0.041 0.04 0.04 0.052 0.076 20 0.05 0.07 10 10 5 5 5 20 0.86 0.68 0.67 0.53 0.40 0.85 0.72 0.99 0.230 0.80 0.230 0.70 0.050 0.55 0.050 4.42 0.050 1 . 1 8 0.150 0.98 0.230
i
j

r.26 0.052 2 r.26 0.041 2 r.47 0.041 2


1 . 4 7 0.035 2

75 50 40
200 100 300 2S0

L.47 0.029 2 1 . 6 8 4.447 5 1.68 0.043 5


1 . 6 8 0.041 5 1 . 6 8 0.038 5 1.05 0.041 2 1 . 0 5 0.035 2 1.05

66. Beton cu lian1i din mase plastice agregate Si din perlit 67.,Articole din perlit cu lianfi fosfohel

20 0.05 0.064 0.59 0.77 0.230 2A 0.041 0.06 0.48 0.66 0.230
3 3

0.052 0.06
0.041 0"05
il t')

0.93

1 . 0 1 0.008

0.sB 0.66 0.008


t

*.76

L2 0.Ci:l
L2

i.+_l

.a-1

2 . 0 2 0.200 1.43

1 . 0 5 0.064 3

0.07 0.09

i .10

a.n0

I
ANEXA B

.$

ff

@ ffi

.H

ANb,XA B (continuare I 2 3 4 78. Piese din 400 1.68 0 . 1 1 I perlit expandat cu lianfi 300 1 . 6 8 0.087 bituminosi T9.Ruberoid (focT 10923), pergament 1.68 4.fi (focT 26e7), 600 carton gudronat C. 80. Linoleum din policlo- 1800 r.47 0.38 ruri de vinil multistrat 1600 1.47 0.33 oocT t4632',) 81. Linoleum din policlo- 1800 r.47 0.35 ruri de vinil pe suport 1600 1.47 0.29 textil (|OCT 1400 1.47 4.23 7251\

6 2
2

9
2.45

10

11

t
I

a .n

0 .1 3

2.s9 0.040 1 . 9 s 0.040


Yezi 3.53 ANE XAI

0.09 0.099 1.84

0.t7

0 . 1 7 3.s3

Lin cleun

0 0 0 0
0

0 0 0
0 0

0.38 0.38 8.56 8. s6 0.002 0.33 0 . 3 3 7.52 7.s2 0.002 0.35 0.3s 8.22 8.22 0.002 0.29 0.29 7.0s 7.0s 0.002
0.23

0.23 5 . 8 7 5 . 8 7 0.002
58

vt
82.Otel-beton 83. Fonti 84. Aliminiu (focT 22233) 85. Cupru 86.Sticle de geam
NOTE: I. Valorile de calcul ale coeficientului de asimilarc temticd (pentru perioada de 24h) a materialului din elementul constructiv se calculeaze cu formula : A-27 S unde 1, po c@ W se iau din coloanele rcspective ale , prczentei ane*e. 2- Q"ncteristicele naterialului W %, egal;4cu zero. uscat sunt prezentate pentu umiditatea rclatlvi a matenalului

7850 0.482 7200 4.482 2600 0.84 8500 4.42 2500 0.84

58 50 221 447 0.7 6

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

58 50 221 407

50 221
447

t26.5 t26.s r12.5 112.5 t87.6 t87.6 326 326

0 0 0
0

a.7 6

a.76 rc.79 rc.79 0

3- Pentru ntateriaie[e necuprinse in anexa B, v'alorile indicatodlcr tL:;'];'i;Jirhlici de ca.lcu,. trebuie stabilite in a{rna incercdrilor expeimentale a materialufr.;,tr":7snri:{ivefectuair rle cdtre laboratoare ahilitate de Departamentul de Standardizareai f"J:rpr,i,r!;:t..::| it.{oidouaputii.u asemeneeincercdn.

NCM G.04.02_ 99 paq.Sd

C SCHEME DE PUNTI TERMICE rN ELEMENTELE DE fivcHTDERE IIo

ANEXA

lib l

t"

ti

cl)lcm a - diametrulbarei ANEXA D REZISTENTA TERMICA GL'BALA A FERESTREL'R u$ILoR DE

BALco* sfiuurnaroAR'LoR

Umplutura golului in elernentele vitrate de lemn sau masd T0mplad ferestre si luminad;; -

Rezistenla tenrrici

globald,

plasticiffi

&,

m 2- K

:ffi

lunruinatoare zenitale

cu geamuri verticale

a.u

0.15

Tflmplarie-E lemn sau masd plastici dm foi de geam Tamplerie de *.rut Si luminatoare geamuriverticale cu
vitrine

T0rnplen." _ I'Ompldrie
de metrrl *

una
f..; _foi de ._*;

cu trei
separate

0.34 0 . 3I 0.55 0.46

fiM

ANEXA

continuare umplutura golului in elementele vitrate Rezistenfa termicl

global6,&, *5

Blocuri din sticlI cu goluri cu rostul egal cu 6 flfl, avf,.nddimensiunile: 194 x 194 x 98 mm 244 x 244 x 98 mm Sticld profilati cu secfiunea

inU ln formtr de cutie Luminatoare zenitale cu ge cu o foaie de geam cu doud doul foi de geam cu trei foi de
11. Pachet cu dou[ foi de g sau masl plasticl: din sticld obiSnuiti cu acoperire selectivd rigida a geamului interior cu acoperire selectivi rigida a geamului interior cu spafiul dintre geamuri umplut cu argon : cu acoperire selectivd, moale a geamului interior cu acoperire selectivd, moale. a geamului interior cu spafiul dintre geamuri umplut cu argon cu luciu termic cu luciu termic, cu spafiul dintre geamuri umplut cu

0.16 0.31 0.19 0.36 0.52 0.36 0.48 0.56 0.52 a.62 0.7a 0.83 0.31 0.30 0.38 0.45 4.42 0.51

luminatoare zenitale : din sticli obiSnuird cu acoperire selectivd rigidI a geamului interior cu acoperire selectivr rigida & geamului interior cu spafiul dintre geamuri umpLut cu argon cu acoperire selectivE, moale a geamului interior cu acoperire selectivd, moale a geamului interior cu spafrut drntre geamuri umplut cu argon ul dintre uri Pachet cu doui foi de geam Si o foaie ae geam: in Ompl[rie de lemn sau masd plastici luminatoare zenitale in t&mpld.riede metal Pachet cu trei foi de geam in t8mplirie de lemn au masd plastici: din sticli obiSnuitd cu acoperire seiectivi moale a geamr.ilui ilin rr-rijlcc cu acoperire,seJecti.vlmoale a geamuiui din mijloc
cu spatiui dintre seamuri um lut cu argon

Pachet cu doul foi de geam in atun ferestre$1luminatoare cu geamuriverticale

NOTE:
1. Acoperiri selective sunt considente acoperirile cu coeficientul de ndialie de maximum 0.15, acoperiri selective nside - de minimum 0.25; 2' Valorile rczistenlei termice globale a umpluturitror golurior elementelor uitnte din tampldrie de lemn sunt prezentate pentru cazul in ca.renpoftul dintre ana 6eamului si aria golului se aIId in limitele 0.ZS - O.gj. In cazul rn care npottul dintre aria geamului in tampldrie de lemn si aria golului se aIId in limitele 0.6 - 0-74, ualorile Ro indicate in uful fiebuie sd fie mdrite cu I0 %, iar in cazul In carc npottul dintre arii este de 0.86 st mai mult, trebuie sd fie micgonte cu 5 %.

2. Pldci din azbociment 3. Beton asfaltic

ANEXA E FACTORUL DE ABSORBTIE A RADIATIEI SOI-ARE AL SUPRAFETEI EXTERIOAREA ELEMENTULUI DE CONSTRU E Materialul suprafefeiexterioare Factorul de absorblie a elementuluide construcfie a radiafiei solare p 1. Aluminiu 0.50

0.6s
0.90 0.70
0.60

4. Beton
5. Irmn nevopsit 6 . Strat de protecfie din pietriS de culoare deschisd al invelisului din material ln rulouri

0.6s
0.70 0.60 0.45 0.70 0.30 0.80 0.60 0.45 0.90

7. Caramidarosie din argill

8 . Car6mid6 silicioasd 9. PIacai in piatrl naturald alb[ d 12. Placai din ceramicl 13. Placai de sticll albastra 14. Placaj cu teracotd albl 15. Ruberoid presdrat cu niqip

10. vopsea silicacioaside culoaffi trl. Vopseaalbd de var

16. Tabla din otel vopsitain alb


17. Tabh din otel vopsitd in ro$u inchis 1 8 . Tabld din otel vopsitd in verde 19. Tabla zincatd de acoperi$

0.4s
0-80

0.60

_20.!ticli dg_plqg4i
r enculata drn nlslp si var de culoare cenu$ieI inchisi sau teracoti ! 22. t encuialr din nisip si ciment de culoare cuI rechiti deschisd i 23. Tencniata tti
zL.

0.6s
0.70

tt ___--s.30
fJ.60 0.40

24.

t
I I
I

c[gm

rr4Y

ANEXA tr COEFICIENTUL DE PERMEABILITATE TERMICA UI PARASOLAR


Dispozitiv parasolar Coeficient de permeabilitate termici a dispozitivului

2. Stor sau

Ain l. ltor sauperdea rc


rdea din

3. Obloanecu_,4lqzeleffi

!U{e de culori inchise

4. Stor cu ialuzelemetalice 5. Stor cu uzele metalice 6. Perdeadin Iure de culori deschise


turi de culori inchise

0.15/ a.2o

0.10 0.rs /

0.30 a3s /

7. Perdea din

8. stor cu ialuzeledinffi 9. Per{eadin lgq4turddffi


NOTE:

velitoare 0.60/ 0.70

10. Perdea{in_-lpesdturi dffi

l ' Coeficienlii de permeabilitate termicd prczentali i1 formd de fnclie : in numdrtfur pentru dispozitivele pansolare cu pldci sub un mghi de 4So, i' numitor - sub un ungrti de 93" Ia planul golului. 2' coeficienlii de permeabilitate termicd ai dispozitiuelor pansolari geamuri care este ventilat trebuie sd fre micgon|i de doud ori. tu intenalul dintre

ANEXA G REZISTENTA I-A PERMEABILTTATE I-A AER A MATERIALELOR;SI EI.F,MF,NTI l.I.f}R DF t-nr\re'r'DTrnTrD LOR lr\\,rvIrll
Material li element d e construcfie r. reton compact (fErd imbineri)
_2. Liazsthcat cornoact r. \-arcar cocruIllat, 4
n ^ a < t z z

Grosimea stratului"
lnm

Rezistenfl la permeabilitate la aer K.",


n mt-h.Pa

,"

100 140 5S0 i"3 [20 Lz0l

19620 2T 6 64

din ciment Si nisip o- Lro'arLe compacta din c.dr6mid5 cu rnoriar din ciment gi zgurd

x8
2 9 1

ANEXA G (continuare Material Si element de construcfie


1 af :.ax-: t ' - lrLw.rLrc .,ln

rN
Grosimea stratului, mm 120 400
cu gauri
Oe betOn

garamtda
r r

cu mortar
U$Of CU

Rezistenfe Ia permeabilitate la 'h'Pa aer 11, nn' ks 2 13


;

a (,.

V2,tx-2^ zJruallc

urrl

tt,-

oroCUn

(l

7-

rJLt-r*LLc uln

mortar din ciment $i nisio z.:x


orocun de

beton

u$or

cu

400

rv. -rr.1{,,,1 u.rcoclment 12. CLptuSealdcu

cu rosturi

g
20 25 20 25 50 1 5 7A 1 5 7A 10 10 100

196 20 0.1

zut

rJ.

1t

\_apLug&ara

/rx-r--

14.c_
m,r-

cu

scflnrltrri

in

lqmhi

ir
98 2.5 0.5 3.3 2A 1960 196 79
Jrnpermgabili

w
A

d ff
I

ifl

fl

il.

rJ. .-aplu$eala oln norolrt sau pl6ci fibrolem_

de constructii lntre ele r.

la rr:-r\r- !'apru$sala gln trbrolrt sau pldci fibrolem_ noase moi fbrd rostuire 17. Ca cu rostuire

noasemoi cu rostuire

w
d

ffi

lg. t-apLu$earacu tehcuiald uscatd cu rostuire

r00
j) Stinl; arrrrrr.zil.r*X :^^^ -^-

50

24. Ruberoid 25. C 27. Beton comDac


/-7 - rn^ r E'uurara
an
')rr ,, JLr. r gn(;ulala

100 120 50 1.5


1.5

2
Impermeabil

w
-!^

28. Tencuial6 din de piatrd sau cdrimidd


qln
Oln

3 4 100
15
de

49A
2940

t4 373

fl ffi
I

piatrl sau cdrimidd q1^ :


vaf

nls1p $1 Var pe ziddne


st insns r1c cir.r.

t5
20 250 400 400 450 4c0

r42

31.

n
13
53

ro
t

cu densitateade 9oo tglmn 32. Beton-c 250 ^ cu densitatea 1000 kg/m3 - - rJ- - Dtrrun cu umplutura ce argil[ expandatd 250 g, d"gsirarea1100 - 1300kglmj ^ , g"r*r, 34. 25tl @nsitatea_ lj_tLkgd
., 1

t7
80
----J I
I
I

il ffi
a

j-'_-IL
300

I I

M ffi

NCM G.04.02- 99 pag.6l


NOTE: 1- Pentru ziddrie din piatrd sau cdrdmidd rostuite de partea exteriaorfl, rezistenla Ia 7 ' h' Pa petmeabilitate Ia aer prezentatd in aceastd anexd trebuie sd se mdreascd cu 20 m" kg 2- Rezistenla tra permeabilitate Ia aer a stnturilor de aer ;i stnturilor dil' matena! pulverulent (4afi, al9ild expandatd, piatud ihcnce eic.), afilnat sau fibros (n"a minenld, Paie, talat etc-) trebuie sd se considere egalt cu zero nAn "ot de grosimea stntului. 3- Pentru materiale fi elemente de construclie neindicate in prezenta anexd, rezistenla Ia permeabiliute Ia aer trebuie sd se determine'$in experimente.

ANEXA IT REZISTENTA I.A. PERMEABILITATE I-A AER A ELEMENTELOR VITRATE (FERESTRE, U$I DE BALCON $I LUMINATOARE) Rezistenfala permeabilitate6 aer
Umplutura golului elementului vitrat
K-. Numdrul a' kg de cercevele a elementelor vitrate din tgmpldrie de lemn etan$ate cu: etan$ate poliuretan Cauciuc cordon expandat spongios de 16nd
yr mt.h.pa ,

Cu unul sau cu doud r&nduri de geamuri cu cercevele cuplate _ 2. Cu doul r&nduri de geamuri cu cercevele separate 3. Cu trei r8nduri de geamuri cu doud cercevele cuplate Si una separatl
NOTE:

l.

t
I 2

a.26
0.29 0.38 0.30 4.44 0.56

0.16 0.18 a.26


0.18

0.12 0 .1 3 0.18
0.14 0.20 0.27

1 2 3

a.26 0.37

I - Rezistenla Ia permeabilitate Ia aer a ferestrelor cu cercevele din metal, precum si usile de balcon trebuie sd fie irlmultitd Ia 0.82- Rezistenla Ia permeabilitate Ia aer a ferestrelor care nu se deschid trebuie sd lie *" -h-Pa considentd egala cu I (indiferent de numdru! cercevelelor ai materialu! din kg care sunt executate), Iumindtoarele zenitale (cu rosturile etan.ute) - 0.5 'j_-"!-!t
1 r r./. !

ANEXA I REZISTENTA LA PERMEABILITATE T-A VAPORI A MATERIAI,ELOR TN STRAiURI SUBTIRI


Material
D^-:-, Grasimea ^czrurcnla n stratului, penneabilitat mm e Ia vapod =-F

I I
I

z. Placideffi
3Jlnci din-

t. Carton obiSnuit tencuiald uscatI

D r\r

ntt.h-Pa
---

kg

+. Ptaci fibrolernmoE 6. Un straJG


F . h .

{. Ptecifib@oi
/. rJoua straturi de v

cu bitum fierbinte
cu bitum fierbinte

I I I I
I

DouI straturi de vopsea cu ulei pe supra@

r+_petlc"taffi
17. Pla

9. Strat de vo I0. Acooerire cu un strat de qastic dlisol A.q nre A-co nre e_!q P;; ntru lnveliSuri

I I

15. RuberoiC t6. Carton Sudronat

dintreist@

I I I I I I I I I I

C U T } R I N S 1. Domeniu de aplicare
2. Referinfe 3. Principii generale 4. Rezistenfatermici specifici a elementelor de construcfie 5. Calculul rezistenfeitermice specifice medii 6. Rezistenfa minimf, necesari Ia transfer termic 7. Rezistenfa optima la transfer termic din punct de vedere termoeconomic 1 I 3 5 I1 T4 18 22 24 28 30 33

8 . Cdmpul de temperaturi in regim stationar 9. stabilitateatermicd a elementelor de construcfie 1 0 .Asimilareatermici a suprafefei pardoserii 1 1 ,Rezistenfa Ia penneabilitat la ea

12. Rezistenfa la permeabilitateala vapori a elementelor de inchidere


ANEXA A

aer a elementelor de inchidere

simboruri, termeni, definifii si unitdfi de md.suri 37 ANEXA ts tndicatorii termotehnici de calcul ai materialelor 46 ANEXA c scheme de punfi termice in elernentelede inchidere s6 ANEXA D Rezistenfa terrnicd globata a feresterlor, ugilor de balcon si lurninatoarelor

ANEXA E
ANEXA F ANEXA G

Factorut de absorblie a radiafiei sorare aI suprafe{.ei

s6

efierioare a elementului de inchidere 58 coeficientul de permeabilitate terrnica a' dispozitivului parasolar


'...

Rezistenfa la penneabilitate la aer a ,materialelor si elementelor de construcfie 59 ANEXA H Rezistenfa la permeabilitate la aer a elementelor vitrate (ferestre, u$i de balcon Si luminatoare) 6r ANtrX{ I Rezisrenfa la penneabilitate ra vapori a materiareior in str:aturi subfiri

s9

62

illillilllil
1069348