Sunteți pe pagina 1din 17
so" Grila nr.3 Consiliul Superior al Magistraturii #7 Institutul National al Magistraturii es Concurs de admitere in magistratura nat Supein - 21 noiembrie 2010 - at Magistraverst Drept civil Grila nr.3 c 1 Ascendentii ordinari: ‘A. sunt mostenitori rezervatari; B. nu sunt obligati la raportul donatilor, C. sunt mostenitori sezinar 2° Vanzatorul raspunde pentru evictiun ‘A. numai fata de cumparator, nu $i fafé de subdobanditorii cu titlu particular gi cu ttlu gratuit; B. numai daca este provocata printr-o tulburare de fapt; C. $i atunci cand tulburarea de drept provine din partea unei terfe persoane. 3 Nedemnitatea succesorala: A. opereaza de drept gi fat de mostenitorii nedemnului B. poate fi inlaturata de cel care las mostenirea; C. nu opereaza si in domeniul mosteniri testamentare 4 Obligatia se stinge prin plata: ‘A. Siatunci cand creditorul accepta o alta prestatie decat cea datorata; B. doar atunci cand debitorul executa Intocmai obligatia asumata; . doar atunci cand este remisa o suma de bani 5 Legatul devine caduc daca: ‘A. testatorul decedeaza inaintea legatarului; B. a fost facut cu nesocotirea normelor imperative ale legii; legatarul este incapabil sa primeasca legatul 6 _ Stingerea unei obligatii existente si inlocuirea ei cu o obligatie noua reprezin A. subrogatie in drepturile creditorului prin plata creantei B. cesiune de creants; C. novatie. 7 Servitutea de veder ‘A. poate fi dobandita prin tity B. poate fi dobandita prin uzucapiune: C. nu poate fi dobéindita prin destinatia proprietaruiu 8 In cazul in care imprumutul are ca obiect o suma de bani: ‘A. daunele moratori sunt echivalente cu dobanda legala; B. pentru plata daunelor moratori creditorul este obligat sa dovedeasca paguba suferi Punerea in intarziere nu poate fi facuta si prin notificare ci doar prin cererea de chemare in judecata 9 — Comitentul care a platit despagubirile pentru repararea pagubei cauzate de prepusul sau: A. are dreptul sa se regreseze impotriva prepusului pentru recuperarea integrala a despagubirilor efectiv platite; B. are dreptul sa se regreseze Impotriva prepusului pentru recuperarea a jumatate din despagubirile efectiv platite; C. nu are dreptul sa se regreseze impottiva prepusului intrucat fafa de victima comitentul réspunde solidar cu Prepusul Timp de lucru: 4 ore Ls. j lo fly CLA Pagina t ot 17 { VU Drept civil Grila nr.3. 10 Forma solemna este ceruta ad validitatem in cazul: A. tranzactiei; B. ipotecii conventionale, C. depozitului voluntar. Pagina 2 of 17 il Grila nr.3 11 Daca cererea reconventionala este depusa tardiv, instanta: A. ova judeca impreuna cu cererea principala, daca pairtile sunt de acord sa se judece Impreuna; Drept procesual ci B. 0 va respinge ca tardiv formulata; C. ova judeca separat, chiar daca parfile sunt de acord sa se judece Impreuna, care tinde spre un efect peremptoriu, dar care incepe 12__Ne afm in prezenta unei exceptil procesual prin a avea efect dilatoriu, in cazul excepti je reprezentant, A. lipsei dovezii calitai B. lipsei interesului, C. de necompetenta 3. Daca inscrisul nu este scris in intregime de cel care se obliga, mentiunea “bun gi aprobat” este necesara: ‘A. atunci cand obiectul obligatjei unilaterale este un lucru cert; B. atunci cand este vorba de o obligatie unilateral nedeterminata: atunci cand obiectu! obligatiei unilaterale este o suma de bani 14 Procurorul poate sa exercite: ‘A. acfiunea In anularea donatiei pentru cauza ilicita atunci cand sofii s-au gratificat reciproc prin acelasi act; B. actiunea pentru desfiintarea inscrisului falsificat de un minor, daca procurorul a dispus netrimiterea acestuia in judecats; actiunea in desfacerea casatoriei atunci cAnd viala unui sof este pus in pericol de celaalt 18 Revizuirea intemeiata pe contrarietate de hotarari poate fi ceruta daca: hotérarile au fost pronuntate In dosare diferte, in acelasiltigiu; hotararile au fost pronunjate in acelasi dosar gi in acelasi litgiu; hotararile au fost pronuntate in acelasi itigiu, in acelagi dosar, cAnd hotrarea primei instante a fost casaté si cauza a fost trimisa spre rejudecare la prima instan{a o@> Sunt incidente procedurale privitoare la compunerea completului de judecata: abtinerea; recuzarea $i incompatibiltatea; ltispendenta. indeplinirea procedurii de citare cu paratul se va face cu respectarea unui termen de: cel putin 15 zile inainte de primul termen de judecata, cel putin § zile inaintea termenului de judecata, cel putin 10 zile inaintea termenului de judecata, In pricinile urgente. Boor oars Daca s-a aménat pronuntarea hotararii si pana la data pronuntarii unul dintre judecatorii din complet s-a pensionat procesul se repune pe rol, fard citarea partilor care oricum au pus coneluaii in fond: procesul se repune pe rol, cu citarea partilor; hotararea va fi data de ceilali judecatori, avand in vedere ci parjle au pus concluzii in fond Achiesarea tacita a partii care a pierdut procesul are loc atunci cand: partea nu se opune la executarea slit’ a hotaraii partea renunta in mod expres la dreptul de a exercita calea de atac;, partea executa hotararea de bundvoie. opr ®oar Pot fi atacate cu contestatie in anulare speciala: hotararile irevocabile pronuntate de judecatorit, hotararile prin care tribunalul exercita controlul judiciar asupra sentinfei prin care s-a solufionat cererea introdusa pe cale principala privind pensia de intretinere; a> . hotararile pronunfate de tribunale in apel, nerecurate. () , / Timp de ura: 40 r ° re | Ls. h Lo re] WA Ut Pagina 3of 17 Drept penal Grila nr.3 24 A B. c, 22 os Timp de lucru: 4 ore Ls. Lipsirea de libertate in mod ilegal: este 0 infractiune continua succesiva; in cazul forme’ tip, prevazute de art. 189 alin. 1 C. pen., participatia penala este posibila in forma instigari In cazul forme’ tip, prevazute de art. 189 alin. 1 C. pen., poate fi sdvarsita in toate formele complicitati Imposibilitatea consumaril infractiunii datorita lipsei obiectului de la locul unde faptuit cd se afla in timpul cat s-au savarsit actele de executare, caracterizeaza: tentativa absolut improprie; tentativa relativ improprie; fapta putativa, Dac mai multi instigatori, fara a se cunoaste, desfagoara separat activitati de determinare asupra aceleiagi persoane, cu privire la savargirea acelelagi infractiuni, se realizeaza: un concurs de instigairi © coinstigare, © instigare colectiva, in situatia in care, in timpul noptii, faptuitorul patrunde pe poarta neasigurata in curtea parti vatamato, fara drept si fara consimtamant, sii sustrage acesteia o suma de bani sub amenintare, ‘se va retine: infractlunea unicé de talharie in forma agravata prin elementele circumstantiale de loc si timp infractiunea de talharie in forma agravata prin elementele circumstantiale de timp si loc in concurs cu infracfiunea de violare de domiciliu in forma agravata prin elementul circumstantial de timp; infractiunea de talharie in concurs cu infractiunea de violare de domiciliu, ambele agravate prin elementul circumstantial de timp. in cazul infractiunii de santaj: se urmareste exclusiv obtinerea unui folos injust; modul de obfinere a folosului este injust; ‘consumarea are loc numai daca se obtine folosul urmarit. (© persoana care il determina pe condamnatul aflat in executarea pedepsel cu inchisoarea sa ia hotararea de a evada si, ulterior, il ajuta sa pund in executare aceasta hotarare, evadarea reusind s& se produca, sivargeste: instigare la infractiunea de evadare in concurs cu infracjiunea de inlesnire a evade instigare la infractiunea de evadare in concurs cu infractiunea de favorizare a infractorului, numa instigare la infractiunea de evadare Infractiunea de incest, in situatia in care se savargeste intre persoane majore: presupune intotdeauna constrangerea; este 0 infractiune bilaterala: se va refine in concurs cu infractiunea de viol, daca raportul sexual este realizat prin constrangere. Pentru minorul care are purtari rele pe durata masurii educative a libertatii supravegheate, instanta: revoca lbertatea supravegheata si ia masura intemariiIntr-un centru de reeducare; revocé libertatea supravegheatd si ia masura intemnariiintr-un centru de reeducare sau aplica o pedeapsa, revocd libertatea supravegheatd si aplicé o pedeapsa Daca referitor la o infractiune pentru care persoana fizicd a fost deja gratiaté conditionat intervine, ulterior acestui moment, amnistia postcondamnatorie: revocarea grafieril condifionate a pedepsei este obligatorie in cazul in care condamnatul savargeste 0 infracfiune In termenul prevazut de legea de gratiere, dar dupa data intra in vigoare a legii de amnisti pedepsele complementare care nu au fost gratiate nu se mai executd, termenul de reabilitare curge intotdeauna de la data intervenirii amnistiei. Tihany, A u Pagina 4 of 17 \ Drept penal Grila nr.3 30 Fapta savarsita in legitima aparare: A. nu atrage réspunderea penal, B. atrage réspunderea civil in toate cazurile; C. poate atrage raspunderea civld, in cazul excesului justificat, in anumite situa Timp de lucru: 4 ore r YA A i} Tika, A Pagina 5 of 17 Drept procesual penal Grila nr.3 31 Prima instanta, investita cu solutionarea cauzei prin rechizitoriu, admite exceptia de necompetenta rit A. sentint’ B. incheiere; C. dupa caz, fie prin incheiere, fie prin sentinfa 32 Competenta de a dispune asupra sesizarii de inlocuire a masui ‘cu masura de siguranta a obligari la tratament medical ii revine: A. instantei de recurs care a dispus luarea masurii de siguranta a internarii medicale; B. judecatoriei in a carei circumscriptie se afld unitatea sanitara unde este internat bolnavul, de siguranta a internarii medicale C. instanfei in a carei circumscriptie igi are domiciliul bolnavul, corespunzaitoare In grad instantei care a dispus luarea masurii de siguranta a internarii medicale. Instanta penala nu solutioneaza actiunea civila cénd pronunta: incetarea procesului penal ca urmare a impacaril partilor; incetarea procesului penal intrucat exist’ autoritate de lucru judecat; 33 A 8 C. incetarea procesului penal in caz de retragere a plangeri prealabile 34 in situatia liberarii provizorii, suma de bani consemnata cu titlu de cautiune se restituie: A daca se constata de céitre instanta prin Incheiere cé nu mai exista temeiurile care au justificat masura arestarii preventive; B, daca se dispune condamnarea la pedeapsa inchisorii; C. in toate cazurile de revocare a liberarii provizori pe cautiune, 35. Suspendarea urmaririi penale: ‘A. se dispune prin ordonanfa care trebuie SA cuprinda, pe langa alte mentiuni obligatoril, si masurile luate in vederea insénatosiri invinuitului sau inculpatulul B. se dispune prin rezolutie: C. se dispune cand invinuitul sau inculpatul sufera de o boala grava care il impiedica sa ia parte la procesul penal, situatie stabilité printr-o constatare medico-legal& 36 Organele de urmarire penala sunt obligate sa aiba rol activ: ‘A. numai in cazul in care partea vatamata este minora; B. numaila cererea uneia dintre partie din proces; desfasurarea procesului penal 37 invinuitut, care locuieste in strainatate si care a refuzat primirea scrisorii recomandate, va fi citat pentru realizarea confruntarii A. prin afigare la sediul parchetului, B. prin afigare la sediul consiliului local in raza céruia s-a sAvarsit infractiunea C. prin afigare la sediul consiliului local in raza cdruia se afla sediul organului judiciar. 38 Sotul gi rudele aproy A. ocerere de reabilitare numai dupa moartea condamnatului; B. o plangere penala pentru persoana vatamata, dar sesizarea este legala daca aceasta declard ca isi insugeste plangerea; C. ocerere de revizuire in favoarea condamnatului, chiar gi dupa moartea acestuia. fe pot formula: 39. impotriva incheierii prin care instanta de fond respinge cererea de restituire a cauzei la procuror, pentru refacerea urmaririi penale, se poate declara: A. recurs in termen de 3 zile de la pronuntare pentru cei prezenti si de la comunicarea incheieri pentru cei ipsa; B. recurs in termen de 10 zile de la pronuntare pentru cei prezenti $i de la comunicarea incheierii pentru cei ipsa: C. dupa caz, apel sau recurs 0 data cu fondul cauzei. Timp de lucru: 4 ore f oT Ll Pagina 6 of 17 Drept procesual penal Grila nr.3 40 Dispensa de probe opereaza in cazul: A, faptelor notorit B. faptelor evidente, C. faptelor principale. Timp de tucru: 4 ore — Pagina 7 of 17 Ls, Organizare judiciara Grila nr.3 mn A 8, c a2 Ome Boop o> > ° Timp de lucru: 4 ore 2 - Ls, Detagarea judecatorilor/procurorilor este dispusa de: Sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturil; Ministrul Justitei / Procurorul General al Parchetului de pe tanga Inalta Curte de Casatie si Justitie: conduc&torul instanei /parchetului la care isi desfasoara activitatea judecatorul sau procurorul Prima evaluare pentru v lide ‘competenta profesionala gi de performanta se fac la 2 anide la numirea in functie: la 3 ani de la numirea in functie la 6 luni de la numirea in functie. @ judecatori | procurori a criteriilor de in vederea exercitarii actiunii disciplinare fata de un judecator/procuror, Comisia de disciplina corespunzatoare: este sesizata de Inspectia judiciara in legaturé cu abaterile disciplinare; ‘se sesizeazé din oficiu in legaturé cu abaterile disciplinare; este sesizata de orice persoand interesata in legatura cu abaterile disciplinare. in caz de infractiune flagrant, judecatorii/ procurorii pot fi retinuti si supusi perchozitiei potrivit legit: ‘numai cu ineuviintarea sectilor Consiliului Superior al Magistraturi; fra incuviintarea sectilor, Consiliul Superior al Magistraturi find informat de indata de organul care a dispus refinerea sau perchezitia, ‘fumai cu inewviintarea Plenului Consiliului Superior al Magistraturi Judecatorii si procurorii numitiin functie pe baza de concurs pot fi delegati, detasati, transferati sau pot promova [a alte instante sau parchete dupa trecerea unui timp de: cel putin 6 luni de la numirea in functie; cel putin 1 an de la numirea in functie; cel pufin 3 ani de fa numirea in func. Pagina 8 of 17 Jurisprudenta CEDO Grila nr.3 46 Potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, inclusiv in cauzele impotriva Romaniei, articolul 7 par. 4 din Conventie A. interzice, in mod special, aplicarea retroactiva a legii penale, atunci cand aceasta se face In defavoarea acuzatului; B. prevede neaplicarea legii penale in mod extensiv, prin analogie, C. [asa la latitudinea instantei sa aleaga daca va aplica legea penala noud mai favorabild. cauzele impotriva Roméniei, dezavantajul acuzatului; 47 Potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omutui, inclusiv dreptul de acces Ia o instanta ‘nu poate fi limitat in nicio situate, ‘nu impune statelor renuntarea la orice taxa de timbru; nu este o garantie ce decurge din articolul 6 din Conventje, astfel cum a fost interpretat de Curtea Europeand a Drepturilor Omului 48 Potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omutui, inctusiv in cauzele impotriva Romanik ‘A. ancheta judiciard nu poate fi considerata efectiva atunci cand procurori militar si inculpati fac parte dintr-o structuré intemeiata pe principiul subordonariierarhice, indiferent de comportamentul autortailor, 8. durata nerezonabild a anchetei judiciare, in cazul unei pretinse Incalcari a articolului 2 din Conventie, este Un factor care va fi luat in considerare de Curtea Europeana, in analiza incdlcari acestui articol, sub aspectul laturi sale procedurale; . articolul 2 din Conventie nu se aplica in situafia In care partea civil nu a dat dovada de diligenta uzand de calle de atac puse la dispozitia sa 49. Potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, inclusiv in cauzele impotriva Romanici, articolul 6 din Conventie prevede in sarcina instantei A. obligatia de a proceda la 0 analizé efectiva a motivelor, argumentelor si mijloacelor de proba ale partilor, cu conditia sa le aprecieze relevanta si raspunzand in mod detaliatfiecarui argument in parte; B. obligatia de a expune un numar egal de argumente provenind de la fiecare parte; obligatia de a proceda la 0 analiza efectiva a motivelor, argumentelor si miloacelor de proba ale péilor, cu contiitia sa le aprecieze relevanta si faré ca aceasta sa implice un rspuns detaliat pentru fiecare argument in parte; oor 50 Potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, inclusiv in cauzele impotriva Romaniel, (0 masura privativa de libertate, dispusa cu incalcarea “cailor legale” ‘A. inealea art. 5 par. 1 din Convenfie in mod automat; B. Incalca art. 5 par. 1 din Conventie numai daca prejudiciul produs este important; C. Incalca art. 5 par. 4 din Conventie numai in circumstante exceptionale. Timp de lucru: 4 ore Ls. Pagina 9 ot 17 Spete drept civil Grila nr.3 st 52 Timp de lucru: 4 ore Ls, Reclamanta A a solicitat evacuarea paratilor B si C din imobilul situat in Otopeni, aratand ca a incheiat cu acestia un contract de intretinere in baza c&ruia le-a transmis nuda proprietate asupra imobilului, in schimbul prestarii intretinerii pe toata durata vietil sale, rezervandu-si totodata dreptul de uzufruct viager asupra imobilului. A mai arétat c& pardtli s-au mutat impround cu ea in imobil, dar relatiile dintre parti s-au degradat treptat. Paratii au depus intampinare, solicitand respingerea actiunil, intrucat ei au un titlu de proprietate valabil asupra imobilului, iar reclamanta a fost de acord ca ei sa locuiasca in imobil. Instanta: va respinge actiunea ca neintemeiata, avand in vedere ca in contractul de intrefinere uzufructul a fost prevazut doar ca masur8 de sigurana pentru reciamanta, dar daca ulterior vointa comuna a pasflor a fost de coabitare, creditoarea intretinerii nu poate sa-gi schimbe vointa fara un motiv justiicat si fard nicio culpa din partea intretinstorilor, va admite actiunea si va dispune evacuarea paratilor din imobil, intrucat uzufructuara are dreptul de a folosi exclusiv bunul, iar nuzii proprietari (care au fost doar tolerati in imobil) au doar dreptul de dispozitie asupra imobilului, find tinuti sa respecte dreptul de uzufruct pana la stingerea acestuia; va respinge actiunea ca inadmisibila, intrucat reclamanta, care initial a fost de acord cu locuirea paraiilor in imobil, urmaireste sa-si preconstituie 0 proba pentru o viltoare actiune in rezilierea contractului de intretinere pentru neindeplinirea obiigatilor contractuale de catre pardti, avand in vedere degradarea relatilor dintre parti La 7.08.2003, reclamantii F si G au introdus actiune la Judecatoria Bals, solicitand, in contradictor cu parata L, sa se pronunte o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare pentru imobilul situat in oragul Bals, aréténd c& au inchelat cu parata, la data de 1.09.1996, un antecontract prin care partile s-au angajat sa incheie ulterior contractul de vanzare-cumparare in forma autentica, dar, desi reclamantii au platit integral pretul, lar parata le-a predat efectiv de la data antecontractului, aceasta din urma, notificata flind la 6.02.2002 sa se prezinte la notar, nu s-a prezentat pentru perfectarea vanzarii. Prin intampinare, parata a recunoscut sustinerile reclamantilor, dar a solicitat respingerea actiunii a fiind prescrisa, iar pe fond ca neintemeiaté, pretul fiind muit sub nivelul actual al pietei. Instanta va admite exceptia prescriptiei dreptului material fa actiune al reclamantilor, avaind in vedere ca este vorba de 0 actiune personald, prescriptibila in termenul general de prescriptie de 3 ani, care a inceput s& curg’ de la data incheierii antecontractului gi, deci, s-a implinit mai inainte de introducerea actiuni: va respinge exceptia prescriptiei, avand in vedere ca este vorba de o actiune personala, prescriptibila in termenul general de prescriptie de 3 ani de la nasterea obligatiei de a face, dar preluarea imobilului si detinerea lui de catre promitenti-cumparatori, cu acordul promitentei-vanzatoare, echivaleaza cu recunoasterea dreptului acestora, termenul de prescriptie incepand sa curga doar de la data manifestairi pardtel in sensul negarii acestui drept; va respinge exceptia prescriptiei dreptului material la actiune al reclamantilr, intrucat acfiunea pentru pronuntarea unei hotaran care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare este 0 acfiune reala imobiliard, find deci imprescriptibila extinctv Pagina 100f 17 Spete drept civil Grila nr.3 53. Reclamantul D a formulat actiune, solicitand obligarea paratei E la plata sumei de 9.836 lei, cu tit de despagubiri pentru folosirea imobilului proprietatea reclamantului pe perioada de la 1.09.1999 (data la care a expirat contractul de inchiriere incheiat intre parti), pana la 1.05.2000 (data evacuarii fective a paratei in urma executari silite pornite in baza hotararii judecatoresti irevocabile de evacuare). Pérdta a depus intampinare, solicitand respingerea actiunii ca neintemeiata, aratand cA nu a locuit in imobil in perioada aratata, ci |-a inchiriat unui tert pentru a-si recupera cheltuielile efectuate cu consolidarea imobilului, pentru care nu a fost despagubita i in considerarea cdrora avea un drept de retentie asupra imobilul Instanta: A. va admite aotiunea, intrucat dreptul de retentie nu conferd si dreptul de a folosi bunul sau de a-i culege fructele; B. va invoca din oficiu exceptia lipsei cali procesuale pasive a pardtei si va respinge actiunea ca fiind indreptata impotriva une! persoane fara calitate procesuala pasiva, avand in vedere c& nu parala, ciun ter{ 2 ooupat efectv imobilu,lipsindu-1 pe reciamant de folosinja acestuia; C. va respinge actiunea ca neintemeiata, avand in vedere c& dreptul de retentie este un drept real de garantie imperfect ce confera definatorului posibiltatea de a refuza restituirea bunului pana cénd titlarul bunvlui fi achita sumele cheltuite cu intrefinerea bunului, astfel c& nu se poate imputa paratei o fapta ilcita, care sa antreneze réspunderea ei civilS delictuala, ci dimpotriva, reclamantul este in culpa pentru ca nu a despagubit-o pe parata 54 Reclamanta A a chemat in judecata pe paratul B, soliciténd obligarea acestuia la plata sumei de actualizata la data executarii hotararit. in motivarea actiunii, reclamanta a aratat 4, printr- © procura, l-a imputernicit pe fiul el 8 sa vanda un apartament proprietatea el, situat in Bucuresti Paratul B a vandut imobilul pentru un pret de 40.000 lei, iar ulterior a refuzat sai achizitionat un apartament pe numele lui. Reclamanta si-a intemelat actiunea pe imbogatirea fara just’ cauza. Paratul a invocat prin intampinare exceptia inadmisibilitatii actiunii, sustinand ca actiunea in imbogatire fara justa cauza are un caracter subsidiar, reclamanta avand la dispozitie o actiune decurgand din contractul de mandat, prin care s&-i ceara remiterea a tot ceea ce a primit in puterea mandatului. Instanta: A. va admite exceptia inadmisibiltati actiunii, deoarece actiunea intemeiata pe imbogajjrea fara justa cauza are un caracter subsidiat fafa de actiunea intemeiata pe contractul de mandat; B. va respinge exceptia inadmisiblitafi actiunii, deoarece reclamanta are alegerea intre cele doua actiuni C. va respinge exceptia inadmisibilitati, deoarece actiunea in imbogaijire fara justé cauza nu are un caracter subsidiar. 55 Reclamanta X a chemat in judecata pe paratul Y, solicitand instantel: sa constate deschisa succesiunea numitului E.F., decedat la 11.12.2007; s4 constate calitatea reclamantei de mostenitoare testamentara pentru bunurile aratate in testamentul olograf intocmit de defunct la 2.11.2007; sa dispuna iesirea ine asupra intregii mase succesorale lésate de defunct. Paratul a formulat cerere reconventionala, solicitand sa se constate nulitatea absoluta a testamentului olograf pentru neindeplinirea conditiilor de forma, intrucat testatorul nu a datat personal inscrisul contestat, data consemnati pe dosul testamentului fiind trecuta de unul dintre martorii in prezenta carora s-a deschis testamentul. Instanta, in privinta cererii reconventionale: ‘A. 0va admite, constatand nulitatea absoluta a testamentului olograf, avand in vedere ca actuljuridic unilateral, desi indeplineste conditile de a fi scrs si semnat de testator, nu a fost datat de acesta; B. va respinge ca neintemeiatd, avand in vedere ca inexistenta datei intocmiri testamentului olograf nu este tun element ce fine de esenfa actului juridic, putand atrage doar nultatea relativa a actului, daca se dovedeste de catre persoana interesatd o vatamare ce nu ar putea fiinkSturata altfel, iar in spefa instanta nu a fost investité cu o actiune in anularea testamentulu; C. ova respinge ca neintemeiata, intrucat, desi testamentul olograf nu a fost datat de mana testatorului, data a fost consemnata de un martor, constituind un element intrinsec al actului, care poate fi completat cu alte Probe pentru stabilirea exacta a momentuluiintocmiri sale Timp de lucru: 4 ore Ls. Pagina 11 of 17 Spete drept procesual civil Grila nr.3 87 Timp de lucru: 4 ore \ Ls. Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Ploiesti reclamanta R, domiciliata in Bucuresti, sector 4, |-a chemat in judecata pe paratul S domiciliat in Sinaia, pentru ca instanta, sa dispuna desfacerea casatoriei acestora. in motivarea cererii s~ a sotii au avut domiciliul comun in oragul Ploiesti, iar despa lui care a pardsit domiciliul conjugal. Dupé audierea martorilor propusi de catre parat, reclamanta a invocat exceptia de necompetenta teritoriala gi a solicitat declinarea competentei in favoarea Judecatoriei Sinaia. Instanta: va respinge exceptia de necompetenta avand in vedere ca reclamanta invocd 0 neregularitate pricinuitas prin propriul sau fapt; va respinge exceptia de necompetenta pentru cd nu a fost invocata inainte de inceperea dezbaterilor: va admite exceptia de necompetenta si va declina competenta in favoarea Judecatoriei Sinaia, avand in vedere c& niciunul dintre soti nu mai locuieste In circumscriptia Judecditoriei Ploiesti Reclamantul M I-a chemat in judecata pe paratul N pentru ca instanta s& dispuna obligarea acestuia {a restituirea sume! de 100.060 lel pe care i-a dat-o cu titlu de imprumut. La 15.03.2010 a formulat cerere de interventie in interes propriu L, care a aratat ca M fi datoreaza suma de 200.000 lel. La termenul din 20.03.2010, instanta a pus in discutie admisibilitatea in principiu a cererii de interventie gi apoi a respins-o ca inadmisibila cu motivarea ca intervenientul trebuie si-si valorifice dreptul pe cale separata. Prin sentinta nr. 2000/2010 cererea de chemare in judecata a fost respinsa ca nefondata. impotriva acestei sentinte a declarat recurs L, critica vizdnd faptul c& prin respingerea cererii de interventie ca inadmisibila i-a fost nesocotit dreptul de a administra dove pe cale de consecinta, dreptul la aparare. Intimatul reclamant a solicitat respingerea recursului deoarece nu a fost atacata gi incheierea data asupra admisibilitatii in principiu. Recurentul a aratat 4 nu trebula sa atace in mod special si incheierea din 20.03.2010 intrucat recursul impotriva hotararii se socoteste facut gi impotriva incheierilor premergatoare. Instant va admite recursul si va casa hotararea cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeagi instanta pentru c& nu s-a intrat in cercetarea fondului cererii de interventie va respinge recursul, avand in vedere cdi pretentia terfului nu are legatura cu obiectul cererii de chemare in judecata, astfel incat s8 se impuna solutionarea impreund a celor doua cereri; va respinge recursul, deoarece nu a fost atacata odata cu hotarérea finala si incheierea prin care instanta s- a pronunjat asupra admisibiltati in principiu, judecata pe paratul Y pentru ca acesta sa fie evacuat din imobilul proprietatea reclamantului. in termen legal, paratul a aratat c detine imobilul in numele lui Z, care este adevaratul titular al dreptului de proprietate asupra imobilului, gi solicita introducerea acestuia in proces. Reclamantul a invocat excepti le aratare a titularului dreptuk Instanta: va respinge cererea de ardtare a titularuiui dreptului ca inadmisibila pentru c& nu a fost sesizata cu 0 acfiune reala; va respinge exceptia invocata de reclamant gi va fixa termen pentru judecata ambelor cereri Reclamantul X I-a chem: va uni exceptia cu fondul, find necesar s& se administreze aceleasi dovezi privitoare la titularul dreptului de proprietate al imobilulu gia fondul actiunii in evacuare. Judecatorii A, B si C de la Curtea de Apel Bucuresti au admis recursul declarat de X impotriva deciziet nr. 1000/2010 a Tribunalului Bucuresti, au casat hotardrea gi au fixat termen pentru rejudecarea pricinii in fond. La termenul stabilit in acest scop, intimatul Y a invocat incompatibilitatea celor trei judecatori, cu motivarea ca si-au spus parerea asupra litigiului prin decizia prin care s-a dispus casare Completul sesizat cu acest incident procedural: vva respinge exceptia, incompatiiltatea existand numai in caz de casare cu trimitere spre rejudecare; va admite exceptia, Codul de procedurd civilé referindu-se la casare, fard nicio distinctie asupra felului casari va respinge exceptia intrucat intimatul nu a dovedit ca ar putea suferi vreo vatéimare procesuala prin faptul c urmeazé ca asupra fondului sé se pronunte judecatoni care au casat hotararea (ili C2 any Pagina 12 of 17 Spote drept procesual civil Grila nr.3 60 Reclamantul A |-a chemat in judecata pe paratul B pentru ca instanta, prin hotararea ce o va pronunta, sa-I oblige pe B sa-i lase in deplina proprietate si posesie un teren in suprafata de 700 mp situat in Bucuresti, sector 2. Primul termen de judecata a fost stabilit la 15.06.2010. La 9.06.2010, paratul a depus cerere reconventionala prin care a solicitat obligarea reclamantulul [a contravaloarea constructiei edificate pe terenul revendicat de acesta. Reclamantul a cerut respingerea cererii reconventionale ca inadmisibila intrucat paratul nu a formulat gi intampinare. Or, cererea reconventionala se depune odatd cu intampinarea. Instanta: A. va tespinge cererea reconventionala ca inadmisibilé, avand in vedere ca paratul nu a depus i int&mpinare; B. va respinge exceptia inadmisibilitati intrucat admisibilitatea formularii cererii reconventionale nu este condifjonata de depunerea intampinaii, C. va respinge exceptia inadmisibiitati si va disjunge cererea reconventionala pentru a fi judecata separat, din faptul c& reclamantul a invocat inadmisibltatea rezultand c& nu este de acord cu judecarea cereri reconventionale impreuna cu cererea de chemare in judecat’, Timp deen 4 ore Ls. Le ] ao — € cS uo Pagina 13 of 17 Spete drept penal Grila nr.3 ' 61 Prin sentinta penala nr.1, R.A. a fost condamnat la o pedeapsa de 1 an gi6 luni inchisoare considerata ca executata la 01.09.2003. Prin sentinfa penala nr.2, R.A. a fost condamnat la o pedeapsa de 9 luni inchisoare, lar prin sentinta penal nr.3, R.A. a fost condamnat la o pedeapsa de 1 an $i 4 lunt inchisoare. Prin sentinta penala nr.4 s-a dispus contopirea pedepselor stabilite prin sentintele nr.2 aplicarea pedepsei celei mai grele de 1 an si 4 luni inchisoare care a fost sporita cu 8 lur Executarea pedepsei de 2 ani inchisoare a luat sfargit la 10.11.2005. La data de 15.07.2010, condamnatul R.A. a formulat cerere de reabilitare, iar instanta, pr penala din 25.07.2010, a respins cererea pentru neindeplinirea conditiilor de forma, apreci ‘este prematura. Solutia instantei este: A. nelegala, intrucat termenul de reabilitare era impiiit; B, legala, intrucat termenul urmeaza s se implineasca In luna noiembrie 2010; C. legal’, intrucat termenul de reabilitare urmeaz s& se Implineasca in luna august 2010. 62 La data de 28.09,2010 inculpatul a condus pe drumurile publice un autoturism in care se mai aflau doi pasageri. Din cauza nerespectarii culorii rosii a semaforulul, masina condusa de inculpat a intrat in coliziune cu un alt autoturism care circula regulamentar. Ca urmare a impactului celor doua autoturisme, A, pasager in magina inculpatului, a decedat, iar B, aflat in aceeasi masina, a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare un numar de 15 zile de ingrijiri medicale. Din celalalt autoturism, ca urmare a impactului, a decedat pasagerul C, iar pasagerul D a suferit care au necesitat pentru vindecare un numar de 75 de zile de ingrijiri medicale. a vatémata B nu a formulat plangere prealabila. Stabiliti incadrarea juridica a faptelor pentru care inculpatul va fi trimis in judecata: ‘A. oinfractiune de ucidere din culp8 prevazuta de art.178 alin.1, 2 si 5 C. pen. In concurs cu 0 infractiune de vataimare corporala din culpa prevazuta de art 184 alin.2 si 4 C. pen. (parte vatéimata fiind D), fata de numarul victimelor decedate $i avand in vedere lipsa plangerii prealabile a persoanei vatamate B, B. o infractiune de ucidere din culpa prevaizuta de art.178 alin.1, 2 si 5 C. pen. in concurs cu 0 infractiune de vatamare corporala din culp& prevazuta de art. 184 alin.2 si 4 C. pen. (parte vatamata fiind D), si cuo infractiune de vatamare corporala din culpa prevazuta de art. 184 alin. 1 si 3 C. pen., fata de numairul victimelor decedate si refindnd incidenta principiulul indivizibiltati active a plangerii prealabile; C. doua infractiuni de ucidere din culpa prevazute de art.178 alin.1, 2 si 5 C. pen. in concurs cu o infractiune de vatamare corporala din culpa prevazuta de art. 184 alin.2 si 4 C. pen. (parte vatamata fiind D), fata de numarul victimelor decedate si avand In vedere lipsa plangerii prealabile a persoanei vatamate B, 63 Instanta a retinut ca S.E, contabila la S.C. X , s-a deplasat la banca pentru a ridica bani pentru salarii, impreund cu inculpatul LR., agent de paza, sofer insotitor pentru asemenea transporturi. Dupa incasarea sumei de 38.000.lei, inculpatul |.R. a asezat banii intr-o geant, mergnd apoi impreuna cu contabila spre autoturismul parcat pe strada, in apropierea bancii. In timp ce inculpatul LR. incerca sa deschida portiera masit inculpatul M.G., care I-a lovit pe LR. cu palma peste fata, iar dupa ce acesta a cazut, i-a mana si a fugit. De asemenea, instanta a constatat ca intre inculpatii LR. si M.G. a existat o intelegere prealabila in vederea sustragerii sumei de bani, acestia pundndu-se de acord si asupra modului concret de ‘operare, inclusiv asupra punerii in scena a violentel. in realizarea planului stabilit, inculpatul LR. i-a comunicat inculpatului M.G. ca urmeaza sa se deplaseze la banc’ sa ridice banii, cel doi luand legatura prin telefon si in timpul deptasarii spre banca. incadrarea juridica a faptelor inculpatilor LR. si M.G. este urmatoarea: ‘A. inculpatul M.G. autor al infractiunii de talharie, prevazuta de art211 alin.1, alin.2 lite, alin.2 indice 1 lita C pen., iar inculpatul IR. complice la aceasta infractiune; B. inculpatul M.G. autor al infractiunii de furt calificat, prevazuta de art 208 alin.1 - art.209 lita, e C. pen., iar inculpatul LR. complice la aceasta infractiune: C. inculpatul M.G. autor al infractiunii de talharie prevazuta de art 211 alin.1, alin.2 lite C. pen, iar inculpatul LR. complice ta infractiunea de furtcalificat, prevazuta de art.208 alin 1 - 209 alin.1 lite C. pen. Timp de lucru: 4 ore Ls, Pagina 14 of 17, ‘Spete drept penal Grila nr.3 64 Timp de lucru: 4 ore Ls, AA, fratele inculpatului B, afland c& X urmeazé sé fie ascultat ca martor in cauza in care inculpatul fusese trimis in judecata, il contacteazi pe martor pentru a purta o discutie. in cadrul intalnirii dintre A si martorul X, celui din urma ise cere de catre A sa declare mincinos ca inculpatul B se afla in alta localitate decat cea in care se retinuse ca acesta a savarsit infractiunea, promitandu-i pentru acest lucru o suma de bani. Flind multumit de cuantumul sumel oferite, martorul X este de acord cu propunerea fratelui inculpatului B, sens in care se pun de acord asupra detaliilor marturiei pe care urma sa 0 faca X. La termenul de judecata de a doua zi, audiat fiind, martorul X relateaza in mod mincinos aspectele pe care le stabilise cu A cu privire la alibiul inculpatului B, dar, inainte de finalizarea audierii, din ‘cauza mustrarilor de constiinta, martorul X se razgandeste si precizeaza ca tot ce a declarat pana atunci este neadevarat. In continuare ji prezinta judecatorului aspectele reale pe care le cunostea cu privire la fapta dedusa judecatii. Fapta savarsita de A intruneste elementele constitutive ale infractiunil de: incercare de a determina marturia mincinoasa prevazutd de art.261 C. pen. instigare la infractiunea de marturie mincinoasa neurmata de executare, prevazutd de art 29 C. pen. cu referire la art 25 C. pen. raportat la art 260 C. pen.; instigare la infractiunea de mérturie mincinoasd, prevazuta de art.25 C. pen. raportat la art.260 C. pen Inculpatul X a fost condamnat pentru savarsirea, la data de 02.03.2010, a infractiunii de ultraj in forma continuata, prevazuta de art.239 alin.1 si 5 C. pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C. pen. in concurs cu infractiunea de ultraj contra bunelor moravuri gi tulburarea ordinii si linistii publice, prevazuta de art.321 alin.t C. pen. in fapt s-a retinut c, in noaptea 23/24.08.2009, inculpatul, aflat pe strada, a fost deranjat deoarece i s-a solicitat de catre echipajul format din trei politisti, care se afla in misiune ordonata pentru asigurarea linistii $i ordinii publice, sa prezinte actele de identitate in vederea legitimarii. Inculpatul i-a amenintat pe politisti cu acte de violenta gi ca fi va reclama superiorilor pentru comportament abuziv. Deoarece strigatele inculpatului au fost auzite de participantii la o petrecere care avea loc pe terasa restaurantulul din aproplere, acestia au venit s vada ce se intampla. in acel ‘moment inculpatul a inceput sa le adreseze injuraturi lucratorilor de politie gi sistemului de politie in general, pe care il considera un sistem nereformat. Cu acelasi prilej, inculpatul a folosit cuvinte $i gesturi obscene. Persoanele aflate la fata locului, care au asistat la aceste evenimente, s-au aratat revoltate si indignate de comportamentul inculpatului Hotararea instantei este: nelegala, intrucat infractiunea de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordini si inistii publice este absorbitd de infractiunea de ultraj, aceasta din urma find o infracfiune complexa, nelegala, intrucat inculpatul a savarsit rei infractiuni de ultraj, prevzute de art.239 alin.1 gi C. pen., in concurs cu infractiunea de ultraj contra bunelor moravuri gi tulburarea ordini i linisti publice, prevazuta de art.321 alin.1 C. pen.; elegala, intrucat ambele infractiuni au fost savarsite In forma continuata. Pagina 16 of 17 Spete drept procesual penal Grila nr.3 66 Prin rechizitoriul Parchetului de pe lénga Judecatoria X, inculpatul a fost trimis in judecata pentru svargirea infractiunil de ucidere din culpa prevazutd de art.178 alin.1 si 2 C. pen., fapta comisa in luna ianuarie 2010. in cursul cercetarii judecatoresti, Baroul X a comunicat instantei ca inculpatul avea calitatea de avocat la data sévarsirii faptel. Fata de continutul adresei, reprezentantul parchetulu temeiul art.332 C. proc. pen. Aparatorul inculpatulul si partea civil au solicitat respingerea cererii procurorulul Cu privire la cererea procurorului, instanta va dispune: A. restituirea cauzei la Parchetul de pe lang’ Judecditoria X: restituirea cauzei la Parchetul de pe langa Curtea de Apel X; C. respingerea cererii ca neintemeiata si continuarea judecarii cauzei. 67 La termenul de judecata din 13.09.2009, instanta a pus in discutie regularitatea actului de sesizare, in conformitate cu dispozitiile art.300 C. proc. pen. Reprezentantul Ministerului Public a solicitat instantei s constate ca actul de sesizare intruneste conditille prevazute de lege, instanta fiind legal sesizata Aparatorul inculpatului AB a solicitat sa se constate nelegala sesizare a instantei, avand in vedere 4 majoritatea probelor au fost administrate in cauza inainte de inceperea urméririi penale, in faza actelor premergatoare, iar in privinta autorizari interceptarilor si prelungirii acestora nu s-au respectat dispozitille referitoare la competenta, ceea ce atrage sanctiunea nulitatii absolute a acestor probe conform art.197 alin.2 C. proc. pen. Prin sentinta din 13 septembrie 2009 Judecatoria X a dispus, in baza art.300 C. proc. pen., restituirea la procuror a cauzei penale privind pe inculpatul AB pentru refacerea urmaririi penale, considerand ca actul de sesizare a instantei este lovit de nulitate absolut, intrucat, desi rechizitoriul respecta dispozitiile prevazute de lege cu privire la continutul acestuia, precum si dispozitile art.264 alin.3 C. proc. pen., actele de urmarire penala care au precedat intocmirea acestuia nu au fost legal intocmite, afirmatille aparatorulul inculpatului fiind sustinute de actele si lucrarile dosarului. Instanta a apreciat cd verificarea regularitatii actului de sesizare, in procedura prevazuta de art.300 C. proc. pen., nu presupune numal verificarea rechizitoriulul, ci implica gi verificarea legalitatii actelor de urmarire penala care au precedat intocmirea actului de sesizare. Solutia instantei este A. legala, Intrucat sesizarea nu este facuta potrivt legi, iar neregularitatea actului de sesizare nu putea fi inlaturata prin acordarea unui termen in acest scop, B. nelegala, intrucat in procedura prevazuta de art.300 C. proc. pen. se veriica doar regularitatea actului de sesizare: C. legala, Intrucat instanfa se desesizeaza gi restituie cauza procurorului pentru refacerea urmérini penale in azul nerespectarii dispozitilor legale referitoare la regularitatea actului de sesizare. solicitat restituirea cauzei la procuror in @ 68 in cursul urmaririi penale procurorul a dispus luarea masurii obligarii de a nu parasi tara pe o durata de 30 de zile fat de inculpatul A. Masura a fost prelungita succesiv de dous ori Instanta de fond, la primul termen de judecata gi inainte de expirarea ultimei prelungiri a masurii Preventive, retinand ca sunt indeplinite conditiile legale, poate dispune, dupa punerea in discutie contradictorie a masuril preventive a obligarii inculpatului de a nu parasi tara: A. prelungirea masurii obligarii de a nu pardsi fara pe o durata de 30 de zile; B. mentinerea masurii obligari de a nu paras! tara; C. luarea masurii obligari de a nu parasi tara. Timp de tueru: 4 ore \ ae ae { L Pagina 16 f 17 Spete drept procesual penal Grila nr.3 69 Prin rezolutia din 28.04.2010 Parchetul de pe langa Judecatoria X a dispus neinceperea urmai penale sub aspectul savarsiril infractiunii prevazute de art.208-209 C. pen. fata de faptuitorul Y. Persoana vatdmata, careia rezolutia i-a fost comunicata la data de 02.05.2010, a formulat plangere impotriva acestei solutii, potrivit art.275 - art.278 C. proc. pen., la data de 22.06.2010. La data de 02.06.2010 prim-procurorul parchetului a respins plangerea ca tardiva. La data de 03.06.2010, persoana vatamata s-a adresat cu plangere Judecatoriei X, in conformitate cu dispozitiile art.278 indice 1 C. proc. pen. Judecatoria X, in mod legal: A. va solutiona plangerea, respingand-o ca inadmisibila; B. va trimite plangerea prim-procurorului pentru a realiza controlul prevazut de art.278 C. proc pen., avand in vedere c persoana vatémata s-a adresat acestuia cu plangere in termenul prevazut de lege; C. va solutiona pe fond plangerea, 70 Instanta a respins ca nefondata cererea de revizuire a hotararii de condamnare prin care re\ fusese condamnat la 8 ani inchisoare pentru savarsirea infrai je tall Cererea de revizuire a fost intemeiata pe cazul referitor la marturia mincinoasa savargita de unul dintre martorii oculari, a cérui declaratie a avut un rol determinant in adoptarea hotararii de ‘condamnare. Pentru dovedirea acestui caz, revizuentul a depus la dosar solutia de netrimitere in judecata a martorului pentru marturie mincinoasé, intemeiata pe implinirea termenului de prescriptie a réspunderii penale. Solutia instantei prin care a respins ca nefondata cererea de revizuire este: A. legala, intrucat nu se mai poate examina existenta faptei de marturie mincinoasa dupa implinirea termenului de prescriptie a raspunderii penale, daca faptuitorul nu cere continuarea procesului penal; 8B. legala, intrucat nu exista o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare a martorulul pentru méirturie mincinoas&; C. nelegala, intrucat instanta era obligata s8 procedeze ea insagila stabilirea existenfei sau inexistentei faptei de matturie mincinoasa in cadrul proceduri de revizuie. Timp de lucru: 4 ore if) Paging 17 of 17

S-ar putea să vă placă și