Sunteți pe pagina 1din 53

32004R0882

REGULAMENTUL (CE) NR. 882/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL


CONSILIULUI
din 29 aprilie 2004
privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformit ii cu
legisla ia privind hrana pentru animale i produsele alimentare i cu normele de
tate animal i de bun stare a animalelor
PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunit ii Europene, n special articolele 37, 95 i
152 alineatul (4) litera (b),
avnd n vedere propunerea Comisiei,
avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social European1,
avnd n vedere avizul Comitetului Regiunilor2,
n conformitate cu procedura prev zut la articolul 251 din tratat3,
ntruct:
(1) Hrana pentru animale i produsele alimentare ar trebui s fie sigure i s toase.
Legisla ia comunitar cuprinde un ansamblu de norme care vizeaz s garanteze
atingerea acestui obiectiv. Aceste norme se aplic i produc iei i introducerii pe pia
att a hranei pentru animale, ct i a produselor alimentare.
(2) Normele de baz cu privire la legisla ia privind hrana pentru animale i produsele
alimentare sunt stabilite de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European
i al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor i a cerin elor generale
ale legisla iei n domeniul alimentar, de nfiin are a Autorit ii Europene pentru
Siguran a Alimentar i de stabilire a procedurilor n domeniul siguran ei produselor
alimentare.4
(3) Pe lng aceste norme de baz , o legisla ie mai specific cu privire la hrana pentru
animale i produsele alimentare acoper diferite domenii, cum ar fi nutri ia animalelor
(n special hrana pentru animale cu con inut medicamentos), igiena hranei pentru
animale i a produselor alimentare, zoonozele, subprodusele de origine animal ,
reziduurile i contaminan ii, lupta contra bolilor animalelor care afecteaz s tatea
public i eradicarea acestora, etichetarea hranei pentru animale i a produselor
alimentare, pesticidele, aditivii din hrana pentru animale i produselor alimentare,
vitaminele, s rurile minerale, oligoelementele i al i aditivi, materialele care intr n
1 JO

C 234, 30.9.2003, p. 25.


C 23 27.1.2004, p. 14.
3 Avizul Parlamentului European din 9 martie 2004 (nepublicat nc n Jurnalul Oficial) i Decizia Consiliului
din 26 aprilie 2004.
4 JO L 31, 1.2.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dat de Regulamentul (CE) nr. 1642/2003 (JO L 245,
29.9.2003, p. 4).
2 JO

contact cu produsele alimentare, cerin e n materie de calitate i de compozi ie, apa


potabil , ionizarea, produsele alimentare noi i organismele modificate genetic (OMG).
(4) Legisla ia comunitar privind hrana pentru animale i produsele alimentare se bazeaz
pe principiul potrivit c ruia operatorii din sectorul hranei pentru animale i cel alimentar
au responsabilitatea, n toate etapele proceselor de produc ie, prelucrare i distribu ie din
cadrul activit ilor aflate sub controlul lor, s asigure c hrana pentru animale i
produsele alimentare satisfac cerin ele legisla iei referitoare la hrana pentru animale i
produse alimentare relevan te pentru activit ile lor.

(5) S tatea animal i bun starea animalelor reprezint factori importan i care contribuie
la calitatea i siguran a alimentelor, la prevenirea r spndirii bolilor animale i la
tratamentul uman al animalelor. Dispozi iile care reglementeaz aceste aspecte sunt
stabilite de mai multe acte. Aceste acte specific obliga iile persoanelor fizice i juridice
cu privire la s tatea animal i bun starea animalelor, precum i datoriile autorit ilor
competente.
(6) Statele membre ar trebui s asigure aplicarea legisla iei privind hrana pentru animale i
produsele alimentare, a dispozi iilor privind s tatea animal i bun starea animalelor
i s controleze i s verifice respectarea cerin elor relevante cuprinse n acestea de c tre
operatorii din sector n toate etapele de produc ie, prelucrare i distribu ie. n acest scop,
ar trebui organizate controale oficiale.
(7) n consecin , este necesar s se stabileasc , la nivel comunitar, un cadru armonizat de
norme generale pentru organizarea acestor controale. Este important s se evalueze,
avnd n vedere experien a, dac un asemenea cadru general func ioneaz n mod
corespunz tor, mai ales n sectorul s
ii i bun st rii animale. n consecin , este
necesar prezentarea de c tre Comisie a unui raport, nso it de orice propunere necesar .
(8) Ca regul general , acest cadru comunitar nu ar trebui s includ controalele oficiale cu
privire la organismele d un toare plantelor sau produselor din plante, ntruct aceste
controale sunt deja reglementate n mod corespunz tor de Directiva 2000/29/CE a
Consiliului din 8 mai 2000 privind m surile de protec ie mpotriva introducerii n
Comunitate a unor organisme d un toare plantelor sau produselor din plante i
mpotriva r spndirii lor n Comunitate.1 Cu toate acestea, anumite aspecte ale
prezentului regulament ar trebui s se aplice sectorului fitosanitar i n special acelea
care privesc stabilirea de planuri de controale na ionale multianuale i de inspec ii
comunitare n statele membre i n rile ter e. Prin urmare, Directiva 2000/29/CE ar
trebui modificat n consecin .
(9) Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului din 24 iunie 1991 privind metoda de
produc ie agricol ecologic i indicarea acesteia pe produsele agricole i alimentare2,
Regulamentul (CEE) al Consiliului nr. 2081/92 din 14 iulie 1992 privind protec ia
indica iilor geografice i denumirilor de origine ale produselor agricole i alimentare3 i
Regulamentul (CEE) al Consiliului nr. 2082/92 din 14 iulie 1992 privind atestatele de
specificitate ale produselor agricole i alimentare4 con in m suri specifice de verificare a
1 JO L 169, 10.7.2000, p. 1. Directiv modificat ultima dat de Directiva 2004/31/CE a Comisiei (JO L 85,
23.3.2004, p. 18).
2 JO L 198, 22.7.1991, p. 1. Regulament modificat de Regulamentul (CE) nr. 392/2004 (JO L 65, 3.3.2004, p. 1).
3 JO L 208, 24.7.1992, p. 1. Regulament modificat de Regulamentul (CE) nr. 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p.
1).
4 JO L 208, 24.7.1992, p. 9. Regulament modificat de Regulamentul (CE) nr. 806/2003.

respect rii cerin elor cuprinse n respectivele regulamente. Cerin ele prezentului
regulament ar trebui s fie suficient de flexibile, nct s ia n considerare specificitatea
acestor domenii.
(10) Pentru verificarea conformit ii cu normele privind organizarea comun a pie elor
produselor agricole (culturi arabile, vin, ulei de m sline, fructe i legume, hamei, lapte
i produse lactate, carne de vac i de vi el, carne de oaie i carne de capr i miere de
albine) este deja pus n aplicare un sistem de control specific i bine stabilit. n
consecin , prezentul regulament nu ar trebui s se aplice acestor domenii, cu att mai
mult cu ct obiectivele prezentului regulament difer de obiectivele urm rite de
mecanismele de control pentru organizarea comun a pie elor produselor agricole.

(11) Autorit ile competente pentru efectuarea de controale oficiale ar trebui s ndeplineasc
o serie de criterii opera ionale care s asigure impar ialitatea i eficacitatea acestora.
Acestea ar trebui s dispun de un personal suficient ca num r, cu calific ri i
experien corespunz toare i s de in instala ii i echipamente adecvate pentru
ndeplinirea n modul corespunz tor a ndatoririlor ce le revin.
(12) Controalele oficiale ar trebui efectuate prin tehnici corespunz toare, concepute n acest
scop, inclusiv controale de rutin i controale cu un caracter mai intensiv, cum ar fi
inspec ii, verific ri, audituri, prelev ri de probe i controale de e antioane. Aplicarea
corect a acestor tehnici necesit formarea corespunz toare a personalului care
efectueaz controale oficiale. Aceast formare este de asemenea necesar n vederea
garant rii faptului c autorit ile competente iau decizii ntr-o manier uniform , n
special cu privire la punerea n aplicare a principiilor HACCP (analiza riscurilor i
punctele de control critice).
(13) Frecven a controalelor oficiale ar trebui s fie regulat i propor ional cu riscul, lund
n considerare rezultatele verific rilor efectuate de operatorii din sectorul hranei pentru
animale i din sectorul alimentar n cadrul programelor de control bazate pe tehnica
HACCP sau al programelor de asigurare a calit ii, n situa iile n care aceste programe
sunt concepute astfel nct s ndeplineasc cerin ele legisla iei privind hrana pentru
animale i produsele alimentare, dispozi iile privind s tatea animal i bun starea
animalelor. n cazul suspiciunilor cu privire la existen a neconformit ii, ar trebui
efectuate controale ad hoc. n plus, ar putea fi efectuate controale ad hoc n orice
moment, chiar n cazul n care nu exist suspiciuni cu privire la existen a
neconformit ii.
(14) Controalele oficiale ar trebui s aib loc pe baza unor proceduri documentate care s
asigure uniformitatea efectu rii acestor controale i calitatea ridicat constant a
acestora.
(15) Autorit ile competente ar trebui s se asigure c , n cazurile n care efectuarea
controalelor oficiale presupune participarea unor unit i de control diferite, se aplic i
se pun n aplicare cu eficacitate proceduri de coordonare corespunz toare.
(16) Autorit ile competente ar trebui de asemenea s se asigure c , n cazurile n care
competen a de a desf ura controale oficiale a fost delegat de la nivel central la nivel
regional sau la nivel local, ntre nivelul central i cel regional sau local exist o
coordonare efectiv i eficient .
(17) Laboratoarele care particip la analiza e antioanelor oficiale ar trebui s i desf oare
activitatea n conformitate cu anumite proceduri aprobate la nivel interna ional sau a
unor norme de performan bazate pe anumite criterii i s utilizeze metode de analiz
care au fost considerate valabile, n m sura n care acest lucru a fost posibil. Aceste
laboratoare ar trebui n special s dispun de echipamente care s le permit
determinarea corect a standardelor, cum ar fi nivelurile maxime de reziduuri stabilite
de legisla ia comunitar .
(18) Desemnarea laboratoarelor de referin comunitare i na ionale ar trebui s contribuie la
atingerea unui nivel ridicat al calit ii i a uniformit ii rezultatelor analitice. Acest
obiectiv poate fi atins prin activit i cum ar fi aplicarea unor metode de analiz validate,
asigurarea disponibilit ii materialelor de referin , organizarea de test ri comparative i
formarea personalului laboratoarelor.
(19) Activit ile laboratoarelor de referin ar trebui s acopere toate domeniile legisla iei
privind hrana pentru animale i produsele alimentare i s tatea animal , n special

acele domenii n care sunt necesare rezultate analitice i diagnostice precise.


(20) Pentru o serie de activit i legate de controalele oficiale, Comitetul European pentru
Standardizare (CEN) a elaborat standarde europene (standarde EN) corespunz toare
scopului prezentului regulament. Aceste standarde EN au n vedere n special
func ionarea i evaluarea laboratoarelor de testare i func ionarea i acreditarea
organelor de control. De asemenea, o serie de standarde interna ionale au fost elaborate
de Organiza ia Interna ional de Standardizare (ISO) i Uniunea Interna ional de
Chimie Pur i Aplicat (IUPAC). n anumite cazuri bine definite, aceste standarde ar
putea fi adaptate n scopul aplic rii prezentului regulament, lund n considerare faptul
n legisla ia privind hrana pentru animale i produsele alimentare sunt prev zute
criterii de performan pentru a garanta flexibilitatea i un bun raport cost/eficien .
(21) Ar trebui s se prevad delegarea competen ei de ndeplinire a unor misiuni de control
specifice de la autoritatea competent c tre un organ de control, precum i condi iile n
care poate avea loc aceast delegare.
(22) Ar trebui s existe proceduri corespunz toare n vederea cooper rii autorit ilor
competente dintr-un stat membru i din state membre diferite, n special n cazul n care
controalele oficiale relev faptul c problemele legate de hrana pentru animale i
produse alimentare privesc mai mult dect un singur stat membru. Pentru a facilita
aceast cooperare, statele membre ar trebui s desemneze unul sau mai multe organe de
leg tur cu rolul de a coordona transmiterea i primirea de cereri de asisten .
(23) n conformitate cu articolul 50 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, statele membre
trebuie s informeze Comisia n cazul n care exist informa ii cu privire la existen a
unui risc grav, direct sau indirect, n ceea ce prive te s tatea uman , datorit hranei
pentru animale sau produselor alimentare.
(24) Este important s se creeze proceduri uniforme pentru controlul hranei pentru animale i
alimentelor din ri ter e introduse pe teritoriul Comunit ii, lundu-se n considerare
faptul c pentru produsele alimentare de origine animal s-au introdus deja proceduri
armonizate pentru importuri, n temeiul Directivei 97/78/CE1 a Consiliului i pentru
1 Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de baz ale organiz rii
controalelor veterinare pentru produsele provenind din ri ter e i introduse n Comunitate (JO L 24, 30.1.1998,
p. 9).

animalele vii n temeiul Directivei 91/496/CEE 1a Consiliului.


Aceste proceduri existente func ioneaz n mod corespunz tor i ar trebui men inute.
(25) Controalele pentru hrana pentru animale i produsele alimentare provenind din rile
ter e men ionate de Directiva 97/78/CE se limiteaz la aspectele veterinare. Este
necesar completarea acestor controale cu controale oficiale privind aspectele care nu
fac obiectul controalelor veterinare, cum ar fi cele privind aditivii, etichetarea,
trasabilitatea, iradierea produselor alimentare i materialele care intr n contact cu
produsele alimentare.
(26) Legisla ia comunitar prevede de asemenea proceduri pentru controlul hranei pentru
animale de import, n temeiul Directivei 95/53/CE din 25 octombrie 1995 de stabilire a
principiilor care reglementeaz organizarea inspec iilor oficiale din domeniul nutri iei
animalelor.2 Directiva men ionat anterior cuprinde principiile i procedurile care
trebuie aplicate de c tre statele membre la punerea n liber circula ie a hranei pentru
animale importate.
(27) Este necesar s se stabileasc norme comunitare care s asigure c hrana pentru animale
i produsele alimentare provenind din ri ter e sunt supuse unor controale oficiale

nainte de punerea n liber circula ie n Comunitate. O aten ie deosebit ar trebui


acordat controalelor pentru importurile de hran pentru animale i produse alimentare
care prezint un risc ridicat de contaminare.
(28) De asemenea, ar trebui s se prevad organizarea de controale oficiale ale hranei pentru
animale i produselor alimentare introduse pe teritoriul Comunit ii n conformitate cu
un regim vamal diferit de libera circula ie i, n special, ale celor introduse n temeiul
uneia dintre procedurile vamale men ionate la literele (b) - (f) din articolul 4 alineatul
(16) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de
instituire a Codului Vamal Comunitar3, precum i intrarea acestora ntr-o zon liber sau
un depozit liber. Este avut n vedere n special introducerea de hran pentru animale i
produse alimentare provenind din ri ter e de c tre pasagerii mijloacelor interna ionale
de transport i prin coletele expediate prin po .
(29) n scopul efectu rii de controale oficiale cu privire la hrana pentru animale i la
produsele alimentare, este necesar s se defineasc teritoriul Comunit ii unde se aplic
normele pentru a asigura c hrana pentru animale i produsele alimentare introduse pe
acest teritoriu sunt supuse controalelor stabilite de prezentul regulament. Acest teritoriu
nu este n mod necesar identic cu cel prev zut la articolul 299 din tratat sau cu cel
definit de articolul 3 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.
(30) Pentru a garanta o organizare mai eficient a controalelor oficiale pentru hrana pentru
animale i produsele alimentare provenind din ri ter e i pentru a facilita fluxurile
comerciale, ar putea fi necesar desemnarea unor puncte specifice de intrare pe teritoriul
Comunit ii pentru hrana pentru animale i produsele alimentare provenind din ri
1 Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor care reglementeaz organizarea
controalelor veterinare ale animalelor care intr n Comunitate din ri ter e (JO L 268, 24.9.1991, p. 56).
Directiv modificat ultima dat de Directiva 96/43/CE (JO L 162, 1.7.1996, p. 1).
2 JO L 265, 8.11.1995, p. 17. Directiv modificat ultima dat de Directiva 2001/46/CE a Parlamentului i a
Consiliului (JO L 234, 1.9.2001, p. 55).
3 JO L 302, 19.10.1992, p. 1. Regulament modificat ultima dat de Regulamentul (CE) nr. 2700/2000 al
Parlamentului i al Consiliului (JO L 311, 12.12.2000, p. 17).

ter e. De asemenea, ar putea fi necesar s se impun notificarea prealabil a sosirii


rfurilor pe teritoriul Comunit ii. Ar trebui s se asigure ca fiecare punct de intrare
desemnat s aib acces la echipamentele corespunz toare n vederea realiz rii de
controale ntr-un termen rezonabil.
(31) La stabilirea normelor privind controalele oficiale ale hranei pentru animale i
produselor alimentare provenind din ri ter e, ar trebui s se asigure colaborarea
autorit ilor competente i a serviciilor vamale, lundu-se n considerare faptul c exist
deja norme n acest sens n Regulamentul (CEE) nr. 339/93 al Consiliului din 8 februarie
1993 privind controalele de conformitate a produselor importate din ri ter e cu regulile
aplicabile n materie de securitate a produselor1.
(32) Pentru organizarea controalelor oficiale ar trebui s existe resurse financiare
corespunz toare. n consecin , autorit ile competente ale statelor membre ar trebui s
poat s perceap onorarii sau taxe care s acopere costurile pe care le presupun
controalele oficiale. Astfel, autorit ile competente ale statelor membre vor avea
libertatea de a stabili onorarii i taxe sub forma de sume forfetare pe baza acestor costuri
i lund n considerare situa ia specific fiec rei unit i. n cazul n care taxele se percep
operatorilor, ar trebui s se aplice principii comune. Prin urmare, ar trebui adoptate
criteriile pentru stabilirea nivelului taxelor de inspec ie. n ceea ce prive te taxele
aplicabile controalelor la import, este necesar s se stabileasc direct tarifele pentru

principalele articole de importat, n vederea asigur rii aplic rii uniforme a acestora i a
evit rii denatur rilor comerciale.
(33) Legisla ia comunitar privind hrana pentru animale i produsele alimentare prevede
nregistrarea sau autorizarea anumitor ntreprinderi din sectorul hranei pentru animale i
din sectorul produselor alimentare de c tre autoritatea competent . Acest lucru este
valabil n special n cazul Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului
European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena alimentelor2, Regulamentul
(CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 de
stabilire a normelor specifice de igien pentru produsele alimentare de origine animal ,
Directiva 95/69/CE a Consiliului din 22 decembrie 1995 de stabilire a condi iilor i
modalit ilor de autorizare i nmatriculare a anumitor unit i i intermediari din
sectorul nutri iei animalelor3 i viitorul regulament privind igiena hranei pentru animale.
Ar trebui stabilite proceduri care s garanteze c nregistrarea i autorizarea
ntreprinderilor din sectorul hranei pentru animale i produselor alimentare au loc ntrun
mod eficace i transparent.
(34) Pentru a dispune de o abordare global i uniform cu privire la controalele oficiale,
statele membre ar trebui s stabileasc i s aplice planuri de control multianuale n
conformitate cu orient rile generale elaborate la nivel comunitar. Aceste orient ri ar
trebui s ncurajeze strategii na ionale coerente i s identifice priorit ile pe baza
riscurilor i cele mai eficiente proceduri de control. O strategie comunitar ar trebui s
adopte o abordare global integrat a efectu rii controalelor. n lumina caracterului
necoercitiv al anumitor orient ri tehnice care urmeaz a fi stabilite, este necesar ca
acestea s se stabileasc prin intermediul unei proceduri de comitet consultativ.
(35) Planurile de control multianuale ar trebui s acopere legisla ia privind hrana pentru
1 JO

L 40, 17.2.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dat de Regulamentul (CE) nr. 806/2003.
L 139, 30.4.2004, p. 55.
3 JO L 332, 30.12.1995, p. 15. Directiv modificat ultima dat de Regulamentul (CE) nr. 806/2003.
2 JO

animale i produsele alimentare i legisla ia privind s tatea animal i bun starea


animalelor.
(36) Planurile de control na ionale multianuale ar trebui s stabileasc o baz solid pentru
serviciile de inspec ie ale Comisiei in vederea efectu rii controalelor n statele membre.
Aceste planuri de control ar trebui s permit serviciilor de inspec ie ale Comisiei s
verifice dac organizarea controalelor oficiale n statele membre se desf oar n
conformitate cu criteriile stabilite de prezentul regulament. Dup caz i, n special, n
situa ia n care auditul statelor membre realizat n ceea ce prive te planurile de control
na ionale multianuale prezint deficien e sau caren e, ar trebui s se efectueze inspec ii
i audituri detaliate.
(37) Statelor membre ar trebui s li se solicite s prezinte un raport anual Comisiei care s
con in informa ii privind aplicarea planurilor de control na ionale multianuale. Acest
raport ar trebui s con in rezultatele controalelor oficiale i ale auditurilor efectuate n
anul precedent i, dup caz, o actualizare a planului de control ini ial in func ie de aceste
rezultate.
(38) Controalele comunitare din statele membre ar trebui s permit serviciilor de control ale
Comisiei s verifice dac legisla ia privind hrana pentru animale i produsele alimentare
i legisla ia privind s tatea animal i bun starea animalelor sunt aplicate ntr-un mod
uniform i corect n ntreaga Comunitate.
(39) Sunt necesare controale comunitare n rile ter e pentru a verifica respectarea sau

echivalen a cu legisla ia comunitar privind hrana pentru animale i produsele


alimentare, precum i cu legisla ia privind s tatea animal i, dup caz, bun starea
animalelor. rilor ter e ar putea de asemenea s li se solicite s prezinte informa ii cu
privire la sistemele lor de control. Aceste informa ii, care ar trebui stabilite pe baza
orient rilor comunitare, ar trebui s formeze baza controalelor ulterioare ale Comisiei,
care ar trebui s fie efectuate ntr-un cadru multidisciplinar care s acopere principalele
sectoare de export c tre Comunitate. Aceast evolu ie ar trebui s permit o simplificare
a regimului actual, s promoveze cooperarea efectiv n materie de controale i, n
consecin , s faciliteze fluxurile comerciale.
(40) Pentru a asigura conformitatea m rfurilor importate cu legisla ia comunitar privind
hrana pentru animale i produsele alimentare sau echivalen a lor cu aceasta, este necesar
se stabileasc proceduri care s permit definirea condi iilor de import i a cerin elor
de certificare, dup caz.
(41) nc lcarea legisla iei privind hrana pentru animale i produsele alimentare i a
dispozi iilor referitoare la s tatea animal i bun starea animalelor poate constitui o
amenin are fa de s tatea uman , s tatea animal i bun starea animalelor. n
consecin , astfel de nc lc ri ar trebui s fac obiectul unor m suri eficace, disuasive i
propor ionate la nivel na ional n ntreaga Comunitate.
(42) Aceste m suri ar trebui s includ m suri administrative luate de c tre autorit ile
competente din statele membre, care dispun de proceduri n acest scop. Avantajul
acestor proceduri este acela c se pot lua m suri ntr-un termen scurt pentru a restabili
situa ia.
(43) Operatorii ar trebui s aib drept la recurs mpotriva deciziilor luate de autoritatea
competent ca urmare a controalelor oficiale i s fie informa i cu privire la acest drept.
(44) Este necesar s se ia n considerare nevoile speciale ale rilor n curs de dezvoltare, n
special ale rilor mai pu in dezvoltate, i s se introduc m suri n acest sens. Comisia
ar trebui s i ia angajamentul de a sprijini rile n curs de dezvoltare cu privire la
siguran a hranei pentru animale i a alimentelor, care reprezint un element important
pentru s tatea uman i dezvoltarea comer ului. Acest sprijin ar trebui organizat n
contextul politicii comunitare de cooperare pentru dezvoltare.
(45) Normele cuprinse n prezentul regulament stau la baza abord rii integrate i orizontale
necesare pentru punerea n aplicare a unei politici coerente de control cu privire la
siguran a hranei pentru animale i a produselor alimentare, s
ii i bun st rii
animalelor. Cu toate acestea, ar trebui s fie posibil s se elaboreze norme de control
specifice, n cazurile n care acestea sunt necesare, de exemplu, cu privire la stabilirea
nivelurilor maxime ale reziduurilor pentru anumi i contaminan i la nivel comunitar. De
asemenea, ar trebui s se aplice n continuare normele cu un caracter specific mai
accentuat existente n domeniul controalelor hranei pentru animale i alimentelor i al
controalelor cu privire la s tatea animal i bun starea animalelor.
Este vorba n special de urm toarele acte: Directiva 96/22/CE1, Directiva 96/23/CE2,
Regulamentul (CE) nr. 854/20043, Regulamentul (CE) nr. 999/20014, Regulamentul
(CE) nr. 2160/20035, Directive 86/362/CEE6, Directiva 90/642/CEE7 i normele de
aplicare care rezult din acestea, Directiva 92/1/CEE8, Directiva 92/2/CEE9 i actele
privind controlul bolilor animalelor cum ar fi febra aftoas , pesta porcin etc., precum i
cerin ele privind controalele oficiale referitoare la bun starea animalelor.
(46) Prezentul regulament se aplic unor domenii care sunt deja reglementate de acte aflate
n vigoare n prezent. n consecin , este necesar s se abroge n special urm toarele acte

privind controalele hranei pentru animale i produselor alimentare i s se nlocuiasc


1 Directiva

96/22/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind interzicerea utiliz rii anumitor substan e cu efect
hormonal sau tireostatic i a substan elor beta-agoniste n cre terea animalelor (JO L 125, 23.5.1996, p. 3).
Directiv modificat ultima dat de Directiva 2003/74/CE a Parlamentului European i al Consiliului (JO L 262,
14.10.2003, p. 17).
2 Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind m surile de control care se aplic anumitor
substan e i reziduurilor acestora existente n animalele vii i n produsele ob inute de la acestea (JO L 125,
23.5.1996, p. 10). Directiv modificat ultima dat de Regulamentul (CE) nr. 806/2003.
3 Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a
unor norme specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animal destinate
consumului uman (JO L 139, 30.4.2004, p. 206).
4 Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European i al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a
unor reglement ri pentru prevenirea, controlul i eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie
spongiform (JO L 147, 31.5.2001, p. 1). Regulament modificat ultima dat de Regulamentul (CE) nr.
2245/2003 al Comisiei (JO L 333, 20.12.2003, p. 28).
5 Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind
controlul salmonellei i al altor agen i zoonotici prezen i n alimenta ie (JO L 325, 12.12.2003, p. 1).
6 Directiva 86/362/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide
din i de pe cereale (JO L 221, 7.8.1986, p. 37). Directiv modificat ultima dat de Directiva 2004/2/CE a
Comisiei (JO L 14, 21.1.2004, p. 10).
7 Directiva 90/642/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1990 privind stabilirea nivelurilor maxime ale reziduurilor
de pesticide n i pe anumite produse provenind din plante, inclusiv fructe i legume (JO L 350, 14.12.1990, p.
71). Directiv modificat ultima dat de Directiva 2004/2/CE a Comisiei.
8 Directiva 92/1/CEE a Comisiei din 13 ianuarie 1992 privind monitorizarea temperaturii din mijloacele de
transport i din spa iile de depozitare i stocare a alimentelor congelate rapid destinate consumului uman (JO L
34, 11.2.1992, p. 28).
9 Directiva 92/2/CEE a Comisiei din 13 ianuarie 1992 de stabilire a procedurii de prelevare de probe i a metodei
de analiz pentru controlul oficial al temperaturilor produselor congelate destinate consumului uman (JO L 34,
11.2.1992, p. 30).

cu dispozi iile prezentului regulament: Directiva 70/373/CEE a Consiliului1 ; Directiva


85/591/CEE a Consiliului2 ; Directiva 89/397/CEE a Consiliului3; Directiva 93/99/CEE a
Consiliului4 ; Decizia 93/383/CEE5 a Consiliului; Directiva 95/53/CE; Directiva
96/43/CE6 a Consiliului; Decizia 98/728/CE a Consiliului7; i Decizia 1999/313/CE a
Consiliului8.
(47) n lumina prezentului regulament, Directiva 96/23/CE, Directiva 97/78/CE i Directiva
2000/29/CE ar trebui modificate.
(48) ntruct obiectivul prezentului regulament, respectiv asigurarea unei abord ri armonizate
n ceea ce prive te controalele oficiale, nu poate fi suficient de bine ndeplinit de statele
membre i, n consecin , din motive legate de complexitatea sa, caracterul s u
transfrontalier i, n ceea ce prive te importurile de hran pentru animale i produse
alimentare, caracterul s u interna ional, poate fi mai bine realizat la nivel comunitar,
Comunitatea poate adopta m suri, n conformitate cu principiul subsidiarit ii stabilit la
articolul 5 din tratat. n conformitate cu principiul propor ionalit ii stabilit la articolul
men ionat anterior, prezentul regulament nu dep
te limitele a ceea ce este necesar
pentru atingerea acestui obiectiv.
(49) M surile necesare pentru aplicarea prezentului regulament ar trebui adoptate n
conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a
modalit ilor de exercitare a competen elor de punere n aplicare conferite Comisiei9,
ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:
TITLUL I
OBIECT, DOMENIU DE APLICARE I DEFINI II

Articolul 1
Obiect i domeniu de aplicare
1 Directiva

70/273/CEE a Consiliului din 20 iulie 1970 privind introducerea metodelor comunitare de prelevare
de probe i analiz pentru controlul oficial al hranei pentru animale (JO L 170, 3.8.1970, p. 2). Directiv
modificat ultima dat de Regulamentul (CE) nr. 807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).
2 Directiva 85/591/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1985 privind introducerea metodelor de prelevare a
antioanelor i a metodelor de analiz comunitare pentru monitorizarea alimentelor destinate consumului uman
(JO L 372, 31.12.1985, p. 50). Directiv modificat ultima dat de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al
Parlamentului European i al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
3 Directiva 89/397/CEE a Consiliului din 14 iunie 1989 privind controlul oficial al alimentelor (JO L 186,
30.6.1989, p. 23).
4 Directiva 93/99/CEE a Consiliului din 29 octombrie 1993 privind m suri suplimentare cu privire la controlul
oficial al alimentelor (JO L 290, 24.11.1993, p. 14). Directiv modificat de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.
5 Decizia 93/383/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind laboratoarele de referin
pentru controlul
biotoxinelor marine (JO L 166, 8.7.1993, p. 31). Decizie modificat de Decizia 1999/312/CE (JO L 120,
8.5.1999, p. 37).
6 Directiva 96/43/CE a Consiliului din 26 iunie 1996 de modificare i codificare a Directivei 85/73/CEE privind
asigurarea finan rii inspec iilor i controalelor veterinare ale animalelor vii i ale anumitor produse animaliere
(JO L 162, 1.7.1996, p. 1).
7 Decizia 98/728/CE din 14 decembrie 1998 privind un sistem comunitar pentru taxele din sectorul nutre urilor
pentru animale (OJ L 346, 22.12.1998, p. 51).
8 Decizia 1999/313/CEE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind laboratoarele de referin
pentru monitorizarea
contamin rii bacteriologice i virale a molu telor bivalve (JO L 120, 8.5.1999, p. 40).
9 JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

1. Prezentul regulament stabile te normele generale pentru desf urarea controalelor


oficiale n vederea verific rii respect rii normelor care vizeaz n special:
(a) prevenirea, eliminarea sau reducerea la niveluri acceptabile a riscurilor care ar putea
ap rea pentru oameni i animale, fie direct, fie prin mediu; i
(b) garantarea practicilor loiale n comer ul cu hran pentru animale i produse alimentare
i protejarea intereselor consumatorilor, inclusiv etichetarea hranei pentru animale i a
produselor alimentare i orice alte forme de informa ii pentru consumator.
2. Prezentul regulament nu se aplic controalelor oficiale pentru verificarea respect rii
normelor privind organizarea comun a pie ei produselor agricole.
3. Prezentul regulament nu aduce atingere dispozi iilor comunitare specifice privind
controalele oficiale.
4. Efectuarea controalelor oficiale n temeiul prezentului regulament nu aduce atingere
responsabilit ii legale primare pe care o au operatorii din sectorul hranei pentru animale i
din sectorul alimentar de a asigura siguran a hranei pentru animale i a produselor alimentare,
n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 178/2002, i nici unei r spunderi civile sau penale
care apare din nerespectarea obliga iilor acestora.
Articolul 2
Defini ii
n scopul aplic rii prezentului regulament, se aplic defini iile stabilite la articolele 2 i 3 din
Regulamentul (CE) nr. 178/2002.
De asemenea, se aplic defini iile urm toare:
1) prin control oficial se n elege orice form de control efectuat de autoritatea
competent sau de Comunitate n vederea verific rii conformit ii cu legisla ia privind
hrana pentru animale i produsele alimentare, precum i dispozi iile privind s tatea
animal i bun starea animalelor;
2) prin verificare se n elege verificarea, prin examinare i prin analizarea dovezilor

obiective, a respect rii cerin elor specificate;


3) prin legisla ia privind hrana pentru animale se n eleg actele cu putere de lege i
actele administrative care reglementeaz hrana pentru animale n general i siguran a
hranei pentru animale n special, la nivel comunitar sau la nivel na ional; aceasta
acoper toate etapele de produc ie, prelucrare i distribuire a hranei pentru animale i
utilizarea hranei pentru animale;
4) prin autoritate competent se n elege autoritatea central a unui stat membru care
dispune de competen a de a organiza controale oficiale sau orice alt autoritate c reia i
s-a conferit respectiva competen ; de asemenea, include, dup caz, autoritatea
corespunz toare dintr-o ar ter ;
5) prin organ de control se n elege o parte ter independent c reia autoritatea
competent i-a delegat anumite atribu ii de control;
6) prin audit se n elege o examinare metodic i independent destinat s stabileasc
dac activit ile i rezultatele aferente respect dispozi iile stabilite anterior i dac
aceste dispozi ii sunt puse n aplicare cu eficien i permit atingerea obiectivelor;
7) prin inspec ie se n elege examinarea oric rui aspect legat de hrana pentru animale,
produse alimentare, s tatea animal i bun starea animalelor pentru a verifica dac
acest(e) aspect(e) respect cerin ele din legisla ia privind hrana pentru animale,
produsele alimentare, precum i dispozi iile privind s tatea animal i bun starea
animalelor;
8) prin monitorizare se n elege efectuarea unei serii planificate de observa ii i
sur tori concepute pentru verificarea nivelului de conformitate cu legisla ia privind
hrana pentru animale i produsele alimentare i cu dispozi iile privind s tatea
animal i bun stare animalelor ;
9) prin supraveghere se n elege observarea cu aten ie a unuia sau mai multor
ntreprinderi din sectorul hranei pentru animale i din sectorul alimentar, animal
unuia sau mai multor operatori din acest sector sau a activit ilor acestora;
10) prin neconformitate cu legisla ia se n elege neconformitatea cu legisla ia privind
hrana pentru animale i produsele alimentare i cu dispozi iile de protec ie a s
ii
i bun st rii animalelor;
11) prin prelevarea de probe n vederea analizei se n elege prelevarea de hran pentru
animale sau produse alimentare sau orice alt substan (inclusiv din mediu) relevant
pentru produc ia, prelucrarea sau distribuirea de hran pentru animale sau produse
alimentare sau pentru s tatea animal , pentru a verifica, prin intermediul analizelor,
respectarea legisla iei referitoare la hran pentru animale sau produse alimentare sau a
dispozi iilor referitoare la s tatea animal ;
12) prin certificare oficial se n elege orice procedur prin care autoritatea competent
sau organele de control, autorizate s ac ioneze n aceast calitate, atest conformitatea
n scris, prin mijloace electronice sau mijloace echivalente ;
13) prin re inere oficial se n elege procedura prin care autoritatea competent se
asigur c hrana pentru animale sau produsele alimentare nu sunt deplasate sau
alterate pn la luarea unei decizii cu privire la destina ia lor; aceast procedur
include antrepozitarea de c tre operatorii din sectorul hranei pentru animale i din
sectorul alimentar n conformitate cu instruc iunilor autorit ii competente;
14) prin echivalen se n elege capacitatea diferitor sisteme sau m suri de a ndeplini
obiective identice i prin echivalent se n elege, referitor la diferite sisteme sau
suri, capabil s ndeplineasc obiective identice;

15) prin import se n elege punerea n liber circula ie a hranei pentru animale sau a
produselor alimentare sau inten ia de a pune n liber circula ie hran pentru animale
sau produse alimentare n sensul articolului 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92
pe unul dintre teritoriile men ionate la anexa I;
16) prin introducere se n elege importul, definit la punctul (15) de mai sus, i
introducerea m rfurilor conform procedurilor vamale prev zute la articolul 4 punctul
(16) (b) (f) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, precum i introducerea acestora
ntr-o zon liber sau un antrepozit liber;
17) prin controlul documentelor se n elege examinarea documentelor comerciale i,
dup caz, a documentelor necesare n temeiul legisla iei privind hrana pentru animale
i produsele alimentare care nso esc lotul;
18) prin controlul identit ii se n elege examinarea vizual pentru a asigura
coresponden a dintre certificatele sau alte documente care nso esc lotul i etichetarea
i con inutul lotului;
19) prin control fizic se n elege o verificare a hranei pentru animale sau a produselor
alimentare propriu-zise, care poate include verificarea mijloacelor de transport, a
ambalajelor, a etichet rii i a temperaturii, prelevarea de probe pentru analize i
examinarea n laborator sau orice alte controale necesare n vederea verific rii
conformit ii cu legisla ia referitoare la hrana pentru animale sau produse alimentare;
20) prin plan de control se n elege o descriere stabilit de autoritatea competent care
con ine informa ii generale privind structura i organizarea sistemelor de control
oficiale ale acesteia.
TITLUL II
CONTROALE OFICIALE EFECTUATE DE C TRE STATELE MEMBRE
CAPITOLUL I
OBLIGA II GENERALE
Articolul 3
Obliga ii generale cu privire la organizarea de controale oficiale
1. Statele membre se asigur c efectuarea controalelor oficiale are loc cu regularitate, n
func ie de riscuri i cu frecven a corespunz toare, astfel nct s ating obiectivele prezentului
regulament, lund n considerare:
(a) riscurile identificate asociate cu animalele, hrana pentru animale sau produsele
alimentare, ntreprinderile din sectorul hranei pentru animale sau din sectorul
produselor alimentare, utilizarea hranei pentru animale sau alimentelor sau orice proces,
material, substan , activitate sau opera iune care ar putea influen a siguran a hranei
pentru animale sau produselor alimentare, s tatea animal sau bun starea animalelor;
(b) antecedentele operatorilor din sectorul hranei pentru animale sau din sectorul
alimentelor cu privire la respectarea legisla iei referitoare la hrana pentru animale sau
produse alimentare sau a dispozi iilor privind s tatea animal sau bun starea
animalelor;
(c) fiabilitatea oric ruia din propriile controale care au fost deja efectuate; i
(d) orice informa ii care ar putea indica neconformitatea.
2. Controalele oficiale se efectueaz f avertisment prealabil, cu excep ia situa iilor
precum auditurile, care necesit notificarea prealabil a operatorilor din sectorul hranei pentru
animale sau alimentelor. De asemenea, controalele oficiale se pot desf ura i ad hoc.
3. Controalele oficiale se desf oar n oricare dintre etapele de produc ie, prelucrare i
distribuire a hranei pentru animale sau alimentelor i a animalelor i produselor animale.

Acestea includ controale cu privire la ntreprinderile din sectorul hranei pentru animale sau
alimentar, la utilizarea i depozitarea hranei pentru animale sau a produselor alimentare, la
orice proces, material sau substan , activitate sau opera iune, inclusiv transport, aplicat hranei
pentru animale sau produselor alimentare i animalelor vii, necesare pentru atingerea
obiectivelor prezentului regulament.
4. Controalele oficiale se aplic , cu aceea i pruden , exporturilor n afara Comunit ii,
introducerii pe pia n interiorul Comunit ii i introducerii din ri ter e n teritoriile
men ionate la anexa I.
5. Statele membre iau toate m surile necesare pentru a se asigura c produsele destinate
expedierii ntr-un alt stat membru sunt controlate cu aceea i pruden ca acelea destinate
introducerii pe pia a de pe propriul teritoriu.
6. Autoritatea competent a statului membru de destina ie poate verifica conformitatea
hranei pentru animale i a produselor alimentare cu legisla ia privind hrana pentru animale i
produsele alimentare prin intermediul unor verific ri nediscriminatorii. n m sura strict
necesar pentru organizarea controalelor oficiale, statele membre pot solicita operatorilor
rora li se furnizeaz bunuri dintr-un alt strat membru s raporteze sosirea acestor bunuri.
7. Dac , pe parcursul unui control desf urat la locul de destina ie sau pe parcursul
depozit rii sau transportului, un stat membru constat lipsa de conformitate, acesta ia m surile
necesare, care pot include reexpedierea n statul membru de origine.
CAPITOLUL II
AUTORIT ILE COMPETENTE
Articolul 4
Desemnarea autorit ilor competente i criteriile opera ionale
1. Statele membre desemneaz autorit ile competente c rora le revine responsabilitatea
obiectivelor i controalelor oficiale prev zute de prezentul regulament.
2. Autorit ile competente asigur :
(a) eficacitatea i oportunitatea controalelor oficiale privind animalele vii, hrana pentru
animale i produsele alimentare n toate etapele de produc ie, prelucrare i distribuire a
alimentelor i ale utiliz rii hranei pentru animale;
(b) absen a oric rui conflict de interese n rndul personalului care efectueaz controalele
oficiale;
(c) faptul c dispun sau au acces la laboratoare pentru teste cu o capacitate adecvat i cu
un num r suficient de personal cu calific rile i experien a corespunz toare care s
permit realizarea eficace i efectiv a controalelor oficiale i a ndatoririlor oficiale;
(d) faptul c dispun de instala ii i echipamente corespunz toare i ntre inute ntr-un mod
adecvat care s asigure efectuarea de c tre personal a controalelor oficiale i a
ndatoririlor oficiale n mod efectiv i eficace;
(e) faptul c dispun de competen ele legale pentru a desf ura controale oficiale i a lua
surile prev zute de prezentul regulament;
(f) faptul c dispun de planuri de interven ie i sunt preg tite s aplice astfel de planuri n
caz de urgen ;
(g) faptul c operatorii din sectorul hranei pentru animale i din sectorul alimentar sunt
obliga i s se supun oric rei inspec ii efectuate n conformitate cu prezentul
regulament i s ofere asisten personalului autorit ii competente la ndeplinirea
misiunilor sale.
3. Cnd un stat membru confer competen a de a desf ura controale oficiale unei
autorit i sau unor autorit i, altele dect o autoritate competent central , n special celor de

la nivel regional sau local, se asigur coordonarea efectiv i eficace ntre toate autorit ile
competente implicate, inclusiv n domeniul protec iei mediului i al protec iei sanitare, dup
caz.
4. Autorit ile competente asigur impar ialitatea, calitatea i coeren a controalelor
oficiale la toate nivelurile. Criteriile enumerate la alineatul (2) trebuie respectate integral de
tre fiecare autoritate c reia i se confer competen a de a efectua controale oficiale.
5. Atunci cnd, n cadrul unei autorit i competente, mai multe unit i dispun de
competen a de a desf ura controale oficiale, se asigur coordonarea i cooperarea efectiv i
eficace ntre diferitele unit i.
6. Autorit ile competente realizeaz audituri interne sau pot solicita realizarea de
audituri externe i adopt m surile necesare avnd n vedere rezultatele acestora pentru a
asigura atingerea obiectivelor prezentului regulament. Aceste audituri fac obiectul unei
analize independente i se desf oar ntr-un mod transparent.
7. Normele detaliate pentru punerea n aplicare a prezentului articol pot fi adoptate n
conformitate cu procedura men ionat la articolul 62 alineatul (3).
Articolul 5
Delegarea atribu iilor specifice referitoare la controalele oficiale
1. Autoritatea competent poate delega atribu ii specifice legate de controalele oficiale
unuia sau mai multor organe de control n conformitate cu alineatele (2) (4). Lista
atribu iilor care pot sau nu pot fi delegate se poate stabili n conformitate cu procedura
men ionat la articolul 62 alineatul (3). Cu toate acestea, activit ile men ionate la articolul 54
nu pot face obiectul unei astfel de delega ii.
2. Autoritatea competent poate delega atribu ii specifice unui anumit organ de control
numai dac :
(a) exist o descriere exact a atribu iilor pe care organul de control le poate desf ura i a
condi iilor n care le poate desf ura;
(b) exist dovezi c organul de control:
(i) dispune de expertiza, echipamentul i infrastructura necesare desf ur rii
atribu iilor care i se deleag ,
(ii) dispune de un personal suficient ca num r i cu calific rile i experien a
corespunz toare i
(iii) este impar ial i n cadrul s u nu exist nici un conflict de interese cu privire la
exercitarea atribu iilor care i sunt delegate;
(c) organul de control func ioneaz i este acreditat n conformitate cu standardul european
EN 45004 Criterii generale pentru func ionarea diferitor tipuri de organe care
desf oar inspec ii i/sau un alt standard, n cazul n care acesta este mai pertinent
pentru atribu iile delegate n cauz ;
(d) laboratoarele func ioneaz n conformitate cu standardele men ionate la articolul 12
alineatul (2);
(e) organul de control comunic autorit ii competente rezultatele controalelor efectuate cu
regularitate i orice de cte ori autoritatea competent solicit acest lucru. n cazul n
care rezultatele controalelor indic neconformitatea sau probabilitatea acesteia, organul
de control informeaz de ndat autoritatea competent ;
(f) exist o coordonare efectiv i eficace ntre autoritatea competent care deleag i
organul de control.
3. Autorit ile competente care deleag atribu ii specifice organelor de control
organizeaz , n cazul n care este necesar, audituri sau inspec ii ale organelor de control. n

cazul n care, ca urmare a unui audit sau a unei inspec ii, rezult c organele n cauz nu i
ndeplinesc n mod corect atribu iile care le-au fost delegate, autoritatea competent care
deleag i poate retrage delegarea. Delega ia se retrage f ntrziere n cazul n care organul
de control nu ia, n timp util, m suri de remediere adecvate.
4. Orice stat membru care dore te s delege o atribu ie specific de control unui organ de
control notific Comisiei acest lucru. Notificarea respectiv furnizeaz o descriere detaliat a
urm toarelor elemente:
(a) autoritatea competent care ar delega atribu ia;
(b) atribu ia pe care ar delega-o; i
(c) organul de control c ruia i-ar delega atribu ia.
Articolul 6
Personalul care efectueaz controale oficiale
Autoritatea competent se asigur c to i membrii personalului care efectueaz controale
oficiale:
(a) primesc, pentru domeniul lor de competen , formarea adecvat care s le permit s i
ndeplineasc atribu iile cu competen i s efectueze controale oficiale ntr-un mod
coerent. Aceast formare include, dup caz, domeniile men ionate la anexa II, capitolul
I;
(b) sunt informa i permanent cu privire la domeniul lor de competen i beneficiaz
periodic de formarea suplimentar necesar ; i
(c) dispun de aptitudini pentru cooperare multidisciplinar .
Articolul 7
Transparen i confiden ialitate
1. Autorit ile competente asigur desf urarea activit ilor la un nivel al transparen ei
ridicat. n acest scop, informa iile pe care le de in sunt f cute publice n cel mai scurt termen
posibil.
n general, publicul are acces la:
(a) informa ii privind activit ile de control ale autorit ilor competente i ale eficacit ii
acestora i
(b) informa iile n temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.
2. Autoritatea competent adopt m surile necesare pentru a se asigura c membrii
personalului s u au obliga ia s nu divulge informa iile ob inute pe parcursul desf ur rii
atribu iilor de control oficial care, prin natura lor, constituie un secret profesional n cazuri
justificate n mod corespunz tor. Protec ia secretului profesional nu mpiedic difuzarea de
tre autorit ile competente a informa iilor men ionate la alineatul (1) litera (b). Nu se aduce
atingere dispozi iilor prev zute de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protec ia persoanelor fizice n ceea ce prive te
prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circula ie a acestor date1.
3. Informa iile care constituie un secret profesional includ n special:
- confiden ialitatea procedurilor de cercetare preliminare sau a procedurilor judiciare
curente;
- datele cu caracter personal;
- documentele care fac obiectul uneia dintre excep iile din Regulamentul (CE) nr.
1049/2001 al Parlamentului European i al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul
public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului i ale Comisiei2 ;
1 JO
2 JO

L 281, 23.11.1995, p. 31. Directiv modificat de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.


L 145, 31.5.2001, p. 43.

- informa iile protejate de legisla ia na ional i comunitar privind n special secretul


profesional, confiden ialitatea deliber rilor, rela iile interna ionale i ap rarea na ional .
Articolul 8
Proceduri de control i verificare
1. Autorit ile competente efectueaz controale oficiale conform unor proceduri
documentate. Aceste proceduri con in informa ii i instruc iuni pentru personalul care
efectueaz controalele oficiale, n special n domeniile men ionate la anexa II, capitolul II.
2. Statele membre se asigur c dispun de procedurile legale pentru a garanta c
personalul autorit ilor competente are acces n incintele i la documentele p strate de
operatorii din sectorul hranei pentru animale i din sectorul alimentar, astfel nct s i poat
ndeplini atribu iile n mod corespunz tor.
3. Autorit ile competente dispun de proceduri:
(a) pentru a verifica eficacitatea controalelor oficiale pe care le desf oar ; i
(b) pentru a garanta c se iau m suri corective, n cazul n care sunt necesare, i c
informa iile men ionate la alineatul (1) sunt actualizate, dup caz.
4. Comisia poate stabili orient ri pentru controalele oficiale n conformitate cu procedura
men ionat la articolul 62 alineatul (2).
Orient rile pot, n special, s con in recomand ri pentru controalele oficiale cu privire
la:
(a) punerea n aplicare a principiilor HACCP;
(b) sistemele de gestionare pe care le aplic operatorii din sectorul hranei pentru animale i
din sectorul alimentar n vederea respect rii cerin elor legisla iei privind hrana pentru
animale i produsele alimentare;
(c) siguran a microbiologic , fizic i chimic a hranei pentru animale sau a produselor
alimentare.
Articolul 9
Rapoarte
1. Autoritatea competent elaboreaz rapoarte cu privire la controalele oficiale pe care lea
efectuat.
2. Aceste rapoarte includ o descriere a scopului controalelor oficiale, metodele de control
aplicate, rezultatele controalelor oficiale i, dup caz, m surile pe care trebuie s le ia
operatorii n cauz .
3. Autoritatea competent furnizeaz operatorului o copie a raportului prev zut la
alineatul (2), cel pu in n situa iile de neconformitate cu legisla ia.
Articolul 10
Activit i, metode i tehnici de control
1. Atribu iile referitoare la controalele oficiale se ndeplinesc n general prin utilizarea de
metode i tehnici de control adecvate, cum ar fi monitorizarea, supravegherea, verificarea,
auditul, inspec ia, prelevarea de probe i analiza.
2. Controalele oficiale privind hrana pentru animale i produsele alimentare includ, ntre
altele, urm toarele activit i:
(a) examinarea oric rui sistem de control aplicat de operatorii din sectorul hranei pentru
animale i din sectorul alimentar i rezultatele ob inute;
(b) inspec ia:
(i) instala iilor produc torilor primari, ntreprinderile din sectorul hranei pentru
animale i din sectorul alimentar, inclusiv mprejurimile, loca iile, birourile,
echipamentul, instala iile i utilajele, transportul, precum i hrana pentru animale i

produsele alimentare;
(ii) materiilor prime, ingredientele, auxiliarelor tehnologice i oric ror altor produse
utilizate pentru preg tirea i produc ia de hran pentru animale i alimente;
(iii) produselor semifinite;
(iv) materialelor i articolelor destinate s intre n contact cu alimentele;
(v) produselor i procedurilor de cur are i ntre inere, precum i pesticidelor;
(vi) etichet rii, prezent rii i publicit ii;
(c) verific ri cu privire la condi iile de igien din ntreprinderile din sectorul hranei pentru
animale i din sectorul alimentar;
(d) evaluarea procedurilor privind bunele practici de fabrica ie (BPF), bunele practici de
igien (BPI), bunele practici agricole i HACCP, lund n considerare utilizarea
ghidurilor elaborate n conformitate cu legisla ia comunitar ;
(e) examinarea materialelor scrise i a altor date care ar putea fi relevante pentru evaluarea
conformit ii cu legisla ia privind hrana pentru animale sau produsele alimentare;
(f) interviuri cu operatorii din sectorul hranei pentru animale i din sectorul alimentar i
cu personalul acestora;
(g) interpretarea valorilor nregistrate de instrumentele de cuantificare a ntreprinderilor
din sectorul hranei pentru animale sau din sectorul alimentar;
(h) controale efectuate cu instrumentele proprii autorit ii competente pentru a verifica
sur torile efectuate de operatorii din sectorul hranei pentru animale i din sectorul
alimentar;
(i) orice alt activitate necesar pentru a asigura respectarea obiectivelor prezentului
regulament.
CAPITOLUL III
PRELEVAREA DE PROBE I ANALIZA
Articolul 11
Metode de prelevare de probe i analiz
1. Metodele de prelevare de probe i analiz utilizate n contextul controalelor oficiale sunt
conforme cu normele comunitare sau:
(a) n cazul n care nu exist asemenea norme, cu norme sau protocoale recunoscute pe plan
interna ional, ca de exemplu cele acceptate de Comitetul European pentru Standardizare
(CEN) sau cele convenite de legisla ia na ional ; sau,
(b) n absen a celor de mai sus, cu alte metode corespunz toare pentru scopul destinat sau
elaborate n conformitate cu protocoalele tiin ifice.
2. n cazurile n care nu se aplic alineatul (1), validarea metodelor de analiz se poate face
n cazul unui singur laborator conform unui protocol acceptat pe plan interna ional.
3. n m sura posibilului, metodele de analiz se caracterizeaz prin criteriile
corespunz toare stabilite la anexa III.
4. Urm toarele m suri de aplicare se pot lua n conformitate cu procedura men ionat la
articolul 62 alineatul (3):
(a) metode de prelevare de probe i analiz , inclusiv metode de confirmare sau de referin
care se utilizeaz n eventualitatea unei dispute;
(b) criterii de performan , parametrii de analiz , incertitudinea m sur torilor i proceduri
pentru validarea metodelor men ionate la litera (a); i
(c) norme privind interpretarea rezultatelor.
5. Autorit ile competente stabilesc proceduri adecvate pentru a garanta dreptul
operatorilor din sectorul hranei pentru animale sau din sectorul alimentar ale c ror produse fac

obiectul prelev rii de probe i analizei de a solicita un raport de expertiz suplimentar, f a


aduce atingere obliga iei autorit ilor competente de a lua m suri prompte n caz de urgen .
6. n special, acestea se asigur c operatorii din sectorul hranei pentru animale i din
sectorul alimentar pot ob ine un num r suficient de probe pentru un raport de expertiz
suplimentar , exceptnd cazurile n care acest lucru este imposibil, ca de exemplu n cazul
produselor extrem de perisabile sau n cazul n care exist numai o cantitate foarte redus de
substrat.
7. Probele trebuie manipulate i etichetate n a a fel nct s se garanteze att
valabilitatea lor legal , ct i cea analitic .
Articolul 12
Laboratoare oficiale
1. Autoritatea competent desemneaz laboratoarele care pot efectua analiza probelor
prelevate pe parcursul controalelor oficiale.
2. Cu toate acestea, autoritatea competent poate desemna numai laboratoare care
func ioneaz i sunt evaluate i acreditate n conformitate cu urm toarele standarde europene:
(a) EN ISO/IEC 17025 privind Cerin ele generale privind competen a laboratoarelor de
testare i calibrare;
(b) EN ISO/IEC 45002 privind Criteriile generale privind evaluarea laboratoarelor de
testare;
(c) EN 45003 privind Sistemul de acreditare a laboratoarelor de calibrare i testare-Cerin e
generale pentru func ionare i recunoa tere,
lund n considerare criteriile pentru diferitele metode de testare stabilite de legisla ia
comunitar privind hrana pentru animale i produsele alimentare.
3. Acreditarea i evaluarea laboratoarelor de testare men ionate la alineatul (2) pot avea
n vedere teste individuale sau grupuri de teste.
4. Autoritatea competent poate revoca desemnarea prev zut la alineatul (1) cnd
condi iile men ionate la alineatul (2) nu mai sunt ndeplinite.
CAPITOLUL IV
GESTIONAREA CRIZELOR
Articolul 13
Planuri de interven ie n sectorul hranei pentru animale i produselor alimentare
1. Pentru punerea n aplicare a planului general pentru gestionarea crizei prev zut la
articolul 55 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, statele membre elaboreaz planuri de
interven ie opera ionale stabilind m surile care urmeaz s se pun n aplicare f ntrziere
n cazul n care se constat c hrana pentru animale sau produsele alimentare prezint un risc
grav pentru oameni sau animale fie direct, fie prin intermediul mediului.
2. Aceste planuri de interven ie specific :
(a) autorit ile administrative care urmeaz s fie implicate;
(b) puterile i responsabilit ile acestora; i
(c) c ile i procedurile pentru schimbul de informa ii dintre p ile relevante.
3. Statele membre revizuiesc aceste planuri de interven ie dup caz, n special avnd n
vedere modific rile din organizarea autorit ii competente i a experien ei, inclusiv experien a
dobndit din exerci iile de simulare.
4. n cazul n care este necesar, se pot adopta m suri de aplicare n conformitate cu
procedura men ionat la articolul 62 alineatul (3). Aceste m suri stabilesc norme armonizate
pentru planurile de interven ie n m sura necesar pentru a garanta c aceste planuri sunt
compatibile cu planul general de gestionare a crizelor men ionat la articolul 55 din

Regulamentul (CE) nr. 178/2002. De asemenea, acestea indic rolul p ilor interesate n
stabilirea i func ionarea planurilor de interven ie.
CAPITOLUL V
CONTROALE OFICIALE PRIVIND INTRODUCEREA DE HRANA PENTRU
ANIMALE I PRODUSE ALIMENTARE PROVENIND DIN
RI TER E
Articolul 14
Controale oficiale privind hrana pentru animale i produsele alimentare de origine
animal
1. Prezentul regulament nu aduce atingere cerin elor pentru controalele veterinare cu
privire la hrana pentru animale i produsele alimentare de origine animal prev zute de
Directiva 97/78/CE. Cu toate acestea, n plus, autoritatea competent desemnat n
conformitate cu Directiva 97/78/CE efectueaz controale oficiale n vederea verific rii
conformit ii cu aspectele legate de legisla ia privind hrana pentru animale sau produsele
alimentare pe care directiva men ionat anterior nu le include, inclusiv acele aspecte
men ionate la titlul VI, capitolul II din prezentul regulament.
2. Normele generale din articolele 18 25 din prezentul regulament se aplic i
controalelor oficiale privind totalitatea hranei pentru animale i produselor alimentare,
inclusiv hrana pentru animale i produsele alimentare de origine animal .
3. Rezultatele satisf toare ale controalelor m rfurilor care:
(a) se introduc n conformitate cu una dintre procedurile vamale men ionate la punctul (16)
(b) - (f) din articolul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92; sau
(b) urmeaz s fie manipulate n zone libere sau n depozite libere, definite la articolul 4
alineatul (15) litera (b) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.
nu aduc atingere nici obliga iei pe care o au operatorii din sectorul hranei pentru animale i
din sectorul alimentar de a garanta c hrana pentru animale i produsele alimentare sunt
conforme cu legisla ia privind hrana pentru animale i produsele alimentare din momentul
punerii n liber circula ie, nici nu mpiedic efectuarea de controale oficiale suplimentare ale
hranei pentru animale i produselor alimentare n cauz .
Articolul 15
Controale oficiale privind hrana pentru animale i produsele alimentare de origine
neanimal
1. Autoritatea competent efectueaz cu regularitate controale oficiale ale hranei pentru
animale i produselor alimentare de origine neanimal care nu fac parte din domeniul de
aplicare al Directivei 97/78/CE, importate pe teritoriile men ionate la anexa I. Ea organizeaz
aceste controale pe baza planului de control na ional multianual elaborat n conformitate cu
articolele 41 43 i avnd n vedere poten ialele riscuri. Aceste controale includ toate
aspectele legisla iei privind hrana pentru animale i produsele alimentare.
2. Aceste controale se efectueaz ntr-un loc corespunz tor, inclusiv la punctul de intrare
a m rfurilor pe unul din teritoriile men ionate la anexa I, la punctul de punere n liber
circula ie, depozite, n loca iile importatorului din sectorul hranei pentru animale i produse
alimentare sau alte puncte ale lan ului alimentar uman i animal.
3. De asemenea, se pot efectua controale oficiale i asupra m rfurilor care:
(a) se introduc n conformitate cu una dintre procedurile vamale men ionate la literele (b) (f) din articolul 4 alineatul (16) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92; sau
(b) urmeaz s fie introduse n zone libere sau n depozite libere, definite la articolul 4
alineatul (15) litera (b) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.
4. Rezultatele satisf toare ale controalelor men ionate la alineatul (3) nu aduc atingere

nici datoriei pe care o au operatorii din sectorul hranei pentru animale i din sectorul alimentar
de a garanta c hrana pentru animale i produsele alimentare sunt conforme cu legisla ia
privind hrana pentru animale i produsele alimentare din momentul punerii n liber circula ie,
nici nu mpiedic efectuarea de controale oficiale suplimentare ale hranei pentru animale.
5. O list a hranei pentru animale i a produselor alimentare de origine neanimal care,
pe baza riscurilor cunoscute sau noi, urmeaz s fie supuse unor controale oficiale consolidate
la punctul de intrare pe unul dintre teritoriile men ionate la anexa I, se redacteaz i se
actualizeaz n conformitate cu procedura men ionat la articolul 62 alineatul (3). Frecven a i
natura acestor controale se stabilesc conform aceleia i proceduri. n acela i timp, taxele
aferente acestor controale se pot stabili conform aceleia i proceduri.
Articolul 16
Tipuri de verific ri privind hrana pentru animale i produsele alimentare de origine
neanimal
1. Controalele oficiale men ionate la articolul 15 alineatul (1) includ cel pu in un control
sistematic al documentelor, o verificare a identit ii aleatorie i, dup caz, o verificare fizic .
2. Controalele fizice se desf oar cu o frecven care depinde de:
(a) riscurile asociate cu diferite tipuri de hran pentru animale i produse alimentare;
(b) antecedentele cu privire la respectarea cerin elor pentru produsul n cauz de c tre ara
ter respectiv i unitatea de origine, precum i de operatorii din sectorul hranei pentru
animale sau din sectorul alimentar care import i export produsul;
(c) controalele pe care le-a efectuat operatorul din sectorul hranei pentru animale i din
sectorul alimentar care import produsul;
(d) garan iile pe care le-a oferit autoritatea competent din ara ter de origine.
3. Statele membre garanteaz c controalele fizice se efectueaz n condi ii adecvate i
ntr-un loc care are acces la instala ii de control corespunz toare care permit desf urarea ntrun
mod corespunz tor a investiga iilor, prelevarea unui num r de probe adaptat la gestionarea
riscurilor i manipularea n condi ii igienice a hranei pentru animale i produselor alimentare.
Probele trebuie manipulate n a a fel nct s se garanteze att valabilitatea lor legal , ct i
cea analitic . Statele membre se asigur c echipamentele i metodologiile sunt adecvate
pentru m surarea limitelor stabilite de legisla ia comunitar sau na ional .
Articolul 17
Puncte de intrare i notificarea prealabil
1. Pentru organizarea controalelor oficiale la care se face trimitere n articolul 15
alineatul (5), statele membre:
desemneaz puncte distincte de intrare pe teritoriul lor care au acces la instala ii de
control corespunz toare pentru diferite tipuri de hran pentru animale i produse
alimentare; i
solicit operatorilor din sectorul hranei pentru animale i din sectorul alimentar
responsabili pentru loturi s notifice n prealabil sosirea i natura acestora.
Statele membre pot s aplice acelea i norme pentru alt hran pentru animale de origine
neanimal .
2. Statele membre informeaz Comisia i celelalte state membre cu privire la orice
suri pe care le adopt n conformitate cu alineatul (1).
Ele concep aceste m suri astfel nct s evite orice perturbare inutil a comer ului.
Articolul 18
suri n caz de suspiciuni
n cazul n care exist suspiciuni cu privire la prezen a neconformit ii cu legisla ia sau n

cazul n care exist ndoieli cu privire la destina ia real a lotului sau la coresponden a dintre
lot i garan iile certificate, autoritatea competent efectueaz controale oficiale pentru a
confirma sau pentru a elimina suspiciunea sau ndoiala. Autoritatea competent re ine oficial
lotul pn la ob inerea rezultatelor controalelor oficiale.
Articolul 19
suri adoptate ca urmare a controalelor oficiale privind hrana pentru animale i
produsele alimentare provenind din ri ter e
1. Autoritatea competent plaseaz sub control oficial hrana pentru animale sau produse
alimentare provenind din ri ter e care nu sunt n conformitate cu legisla ia privind hrana
pentru animale sau produsele alimentare i, dup audierea operatorilor din sectorul hranei
pentru animale sau al alimentelor responsabili de lot, ia urm toarele m suri cu privire la hrana
pentru animale sau la produsele alimentare respective:
(a) dispun ca produsele alimentare sau hrana pentru animale n cauz s fie distruse, supuse
unui tratament special n conformitate cu articolul 20 sau reexpediate n afara
Comunit ii n conformitate cu articolul 21; de asemenea, se pot lua alte m suri
corespunz toare, cum ar fi utilizarea hranei pentru animale sau a produselor alimentare
n alte scopuri dect cele c rora au fost destinate ini ial.
(b) n cazul n care hrana pentru animale sau produsele alimentare au fost introduse pe pia ,
monitorizeaz sau, dac este necesar, dispun recuperarea sau retragerea lor nainte de a
lua una dintre m surile men ionate mai sus;
(c) verific dac hrana pentru animale sau produsele alimentare nu au efecte nefaste asupra
ii umane sau animale, fie direct, fie prin mediu, pe parcursul aplic rii sau pn la
aplicarea oric reia din m surile men ionate la literele (a) i (b).
2. Cu toate acestea, n cazul n care:
(a) controalele oficiale prev zute la articolele 14 i 15 indic faptul c un lot aduce
prejudicii s
ii umane sau animale sau este periculos, autoritatea competent
plaseaz lotul n cauz sub control oficial pn la distrugerea acestuia sau pn la
adoptarea oric rei m suri necesare pentru a proteja s tatea uman i animal ;
(b) hrana pentru animale sau produsele alimentare de origine neanimal care se supun unor
controale consolidate n conformitate cu articolul 15 alineatul (5) nu sunt prezentate n
vederea efectu rii controalelor oficiale sau nu sunt prezentate conform oric reia dintre
cerin ele specifice stabilite n conformitate cu articolul 17, autoritatea competent
dispune f ntrziere recuperarea i plasarea acestora n regim de re inere oficial , iar
apoi fie distrugerea, fie reexpedierea lor n conformitate cu articolul 21.
3. n cazurile n care nu permite introducerea hranei pentru animale sau a produselor
alimentare, autoritatea competent informeaz Comisia i celelalte state membre cu privire la
constat rile sale i la identificarea produselor n cauz , n conformitate cu procedura
prev zut la articolul 50 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 i notific
serviciilor vamale deciziile adoptate, mpreun cu informa iile cu privire la destina ia final a
lotului.
4. Deciziile cu privire la loturi fac obiectul dreptului la recurs men ionat la articolul 54
alineatul (3).
Articolul 20
Tratament special
1. Tratamentul special men ionat la articolul 19 poate include:
(a) tratamentul sau prelucrarea n scopul alinierii hranei pentru animale sau alimentelor la
cerin ele legisla iei comunitare sau la cerin ele unei ri ter e de reexpediere, inclusiv

decontaminarea, dup caz, dar exceptnd diluarea;


(b) prelucrarea n orice alt mod adecvat altor scopuri dect consumul animal sau uman.
2. Autoritatea competent se asigur c tratamentul special se desf oar n unit i sub
controlul s u sau sub controlul unui alt stat membru i n conformitate cu condi iile stabilite n
temeiul procedurii men ionate la articolul 62 alineatul (3) sau, n absen a unor astfel de
condi ii, cu reglement rile na ionale.
Articolul 21
Reexpedierea loturilor
1. Autoritatea competent permite reexpedierea loturilor numai dac :
(a) destina ia a fost convenit cu operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din
sectorul alimentar responsabil de loturi i
(b) operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din sectorul alimentar a informat mai
nti autoritatea competent din ara ter de origine sau din ara ter de destina ie, n
cazul n care acestea sunt diferite, cu privire la motivele i circumstan ele care mpiedic
introducerea pe pia a hranei pentru animale sau a produselor alimentare n cauz n
interiorul Comunit ii i
(c) n cazul n care ara ter de destina ie nu este ara ter de origine, autoritatea
competent din ara ter de destina ie a notificat autorit ii competente disponibilitatea
sa de a accepta lotul n cauz .
2. F a se aduce atingere dispozi iilor na ionale aplicabile cu privire la termenele de
depunere a cererilor pentru un raport de expertiz suplimentar i n cazul n care rezultatele
controalelor oficiale nu interzic acest lucru, reexpedierea are loc, n general, n termen de cel
mult 60 de zile de la data la care autoritatea competent a decis cu privire la destina ia lotului,
exceptnd cazurile n care s-a ini iat o ac iune judiciar . n cazul n care la expirarea
termenului de 60 de zile nu are loc reexpedierea lotului, acesta se distruge, exceptnd cazurile
n care ntrzierea este justificat .
3. Pn la reexpedierea loturilor sau confirmarea motivelor respingerii, autoritatea
competent plaseaz loturile sub re inere oficial .
4. Autoritatea competent informeaz Comisia i celelalte state membre n conformitate cu
procedura prev zut la articolul 50 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 i
notific deciziile pe care le adopt serviciilor vamale. Autorit ile competente coopereaz n
conformitate cu titlul IV n vederea adopt rii tuturor m surilor necesare pentru a se asigura c
nu este posibil reintroducerea n Comunitate a loturilor respinse.
Articolul 22
Costuri
Operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din cel alimentar responsabil de lot sau
reprezentantul acestuia este r spunz tor pentru costurile percepute de autorit ile competente
pentru activit ile prev zute la articolele 18, 19, 20 i 21.
Articolul 23
Omologarea controalelor naintea exportului efectuate de c tre rile ter e
1. n conformitate cu procedura men ionat la articolul 62 alineatul (3), se pot omologa
controalele specifice naintea exporturilor pe care le realizeaz o ar ter cu privire la hrana
pentru animale i produse alimentare imediat nainte de exportul c tre Comunitate, pentru a
verifica dac produsele exportate ndeplinesc cerin ele comunitare. Omologarea se poate
aplica numai n ceea ce prive te hrana pentru animale i produsele alimentare care provin din
ara ter n cauz i se poate acorda pentru unul sau mai multe produse.
2. n cazul n care s-a acordat o astfel de omologare, frecven a controalelor la import

pentru hrana pentru animale sau produse alimentare poate fi redus n consecin . Cu toate
acestea, statele membre efectueaz controale oficiale pentru hrana pentru animale i produse
alimentare importate n conformitate cu omologarea men ionat la alineatul (1), astfel nct s
garanteze c verific rile efectuate naintea exportului n ara ter continu s fie eficiente.
3. Omologarea prev zut la alineatul (1) poate fi acordat unei ri ter e numai n cazul n
care:
(a) un audit comunitar a ar tat c hrana pentru animale sau produsele alimentare exportate
tre Comunitate satisfac cerin ele comunitare sau alte cerin e echivalente;
(b) controalele efectuate n rile ter e nainte de expediere sunt considerate a fi suficient de
eficace i eficiente pentru a nlocui sau a reduce controalele documentelor, de identitate
sau fizice stabilite de legisla ia comunitar .
4. Omologarea men ionat la alineatul (1) specific autoritatea competent din ara ter
sub responsabilitatea c reia se desf oar controalele dinaintea exporturilor i, dup caz, toate
organele de control c rora autoritatea competent le poate delega anumite atribu ii. Aceast
delegare poate fi aprobat numai dac ndepline te criteriile de la articolul 5 sau condi ii
echivalente.
5. Autoritatea competent i eventualele organe de control specificate n omologare sunt
responsabile de contactele cu Comunitatea.
6. Autoritatea competent sau organul de control din ara ter asigur certificarea oficial
a fiec rui lot verificat nainte de intrarea ntr-unul din teritoriile prev zute la anexa I.
Omologarea men ionat la alineatul (1) specific un model de certificat de acest tip.
7. F a aduce atingere articolului 50 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002,
cnd controalele oficiale asupra importurilor care fac obiectul procedurii men ionate la
alineatul (2) arat existen a unei neconformit i semnificative, statele membre informeaz
imediat Comisia i celelalte state membre i operatorii interesa i n conformitate cu procedura
prev zut la titlul IV din prezentul regulament; statele membre m resc num rul de loturi
controlat i, n cazul n care este necesar o examinarea analitic a situa iei, p streaz un
num r adecvat de probe n condi ii de depozitare corespunz toare.
8. n cazul n care se constat c , la un num r semnificativ de loturi, bunurile nu corespund
cu informa iile din certificatele emise de autoritatea competent sau de organul de control din
ara ter , frecven a redus men ionat la alineatul (2) nu se mai aplic .
Articolul 24
Autorit ile competente i serviciile vamale
1. Pentru organizarea controalelor oficiale men ionate la prezentul capitol, autorit ile
competente i serviciile vamale procedeaz la o strns cooperare.
2. n ceea ce prive te loturile de hran pentru animale i produse alimentare de origine
animal i de hrana pentru animale i produse alimentare prev zute la articolul 15 alineatul
(5), serviciile vamale nu permit intrarea sau manipularea acestora n zone libere sau n
depozite libere f acordul autorit ii competente.
3. n cazul n care se preleveaz probe, autoritatea competent informeaz serviciile
vamale i operatorii interesa i i indic dac m rfurile pot fi puse n circula ie sau nu nainte
ca rezultatele analizei probelor s fie disponibile, sub rezerva asigur rii trasabilit ii lotului.
4. n cazul punerii n liber circula ie, autorit ile competente i serviciile vamale
coopereaz n conformitate cu cerin ele stabilite la articolele 2 - 6 din Regulamentul (CEE) nr.
339/93.
Articolul 25
suri de aplicare

1. M surile necesare pentru a asigura aplicarea uniform a controalelor oficiale privind


introducerea hranei pentru animale i a produselor alimentare se stabilesc n conformitate cu
procedura men ionat la articolul 62 alineatul (3).
2. n special, se pot prevedea norme detaliate pentru:
(a) hrana pentru animale i produsele alimentare importate sau plasate conform uneia dintre
procedurile vamale men ionate la articolul 4 punctul (16) literele (b) - (f) din
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 sau care urmeaz s fie manipulate n zone libere sau
n depozite libere, conform defini iilor din articolul 4 punctul (15) litera (b) din
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92;
(b) produsele alimentare pentru aprovizionarea echipajului i pasagerilor mijloacelor de
transport interna ionale;
(c) hrana pentru animale i produsele alimentare comandate la distan (de exemplu, prin
po , prin telefon sau pe Internet) i livrate consumatorului;
(d) hrana pentru animale destinat animalelor de companie i cailor i produsele alimentare
transportate de echipajul i pasagerii mijloacelor de transport interna ionale;
(e) condi iile sau scutirile specifice men ionate la articolul 3 din Regulamentul (CEE) nr.
2913/92, astfel nct s se ia n considerare constrngerile naturale ale teritoriilor
respective;
(f) n scopul de a asigura coeren a deciziilor luate de autorit ile competente cu privire la
hrana pentru animale i produsele alimentare din ri ter e n cadrul articolului 19;
(g) loturile de origine comunitar returnate dintr-o ar ter ;
(h) documentele care trebuie s nso easc loturile n cazul n care s-au prelevat probe.
CAPITOLUL VI
FINAN AREA CONTROALELOR OFICIALE
Articolul 26
Principiu general
Statele membre se asigur de disponibilitatea resurselor financiare adecvate pentru a furniza
personalul necesar i alte resurse necesare pentru controalele oficiale prin orice mijloace pe
care le consider corespunz toare, inclusiv prin impozitare sau prin stabilirea de onorarii sau
taxe.
Articolul 27
Onorarii sau taxe
1. Statele membre pot percepe onorarii sau taxe care s acopere costurile pe care le
presupun controalele oficiale.
2. Cu toate acestea, n ceea ce prive te activit ile men ionate la anexa IV, sec iunea A, i
anexa V, sec iunea A, statele membre asigur perceperea unui onorariu.
3. F a aduce atingere alineatelor (4) i (6), onorariile colectate cu privire la activit ile
specifice men ionate la anexa IV, sec iunea A i anexa V sec iunea A nu vor fi mai mici dect
taxele minime specificate n anexa IV, sec iunea B i anexa V, sec iunea B. Cu toate acestea,
pe o perioad tranzitorie pn la 1 ianuarie 2008, n ceea ce prive te activit ile men ionate la
anexa IV, sec iunea A, statele membre pot continua s utilizeze taxele aplicate n temeiul
Directivei 85/73/CEE.
Taxele din anexa IV, sec iunea B i anexa V, sec iunea B, se actualizeaz cel pu in din doi n
doi ani n conformitate cu procedura men ionat la articolul 62 alineatul (3), n special pentru
a lua n considerare infla ia.
4. Onorariile percepute n scopul controalelor oficiale n conformitate cu alineatul (1) sau
(2):

(a) nu dep esc costurile suportate de autorit ile competente responsabile cu privire la
elementele enumerate la anexa VI; i
(b) pot fi stabilite ca sume fixe pe baza costurilor suportate de autorit ile competente pe o
perioad dat sau, dup caz, la sumele stabilite la anexa IV, sec iunea B sau n anexa V
sec iunea B.
5. La stabilirea onorariilor, statele membre iau n considerare:
(a) tipul de ntreprindere n cauz i factorii de risc relevan i;
(b) interesele ntreprinderilor cu o capacitate de produc ie sc zut ;
(c) metode tradi ionale utilizate pentru produc ie, prelucrare i distribuire;
(d) nevoile ntreprinderilor situate n regiuni supuse unor constrngeri geografice deosebite.
6. n cazul n care, avnd n vedere sistemele de autocontrol i trasare aplicate de
ntreprinderea din sectorul hranei pentru animale sau din sectorul alimentar, precum i a
nivelului de conformitate constatat n urma controalelor oficiale, pentru un anumit tip de
hran pentru animale sau produse alimentare sau activit i, controalele oficiale se desf oar
cu o frecven redus sau astfel nct s in seama de criteriile men ionate la alineatul (5)
literele (b) - (d), statele membre pot stabili onorariul aferent controlului oficial la un nivel mai
mic dect cel al taxelor minime men ionate la alineatul 4 litera (b), cu condi ia ca statul
membru n cauz s furnizeze un raport Comisiei n care s specifice:
(a) tipul de hran pentru animale sau produse alimentare sau activitatea n cauz ;
(b) controalele efectuate n ntreprinderea din sectorul hranei pentru animale sau din
sectorul alimentar n cauz ; i
(c) metoda de recalculare a reducerii onorariului.
7. n cazul n care autoritatea competent efectueaz mai multe controale oficiale n acela i
timp ntr-o singur unitate, consider aceste controale drept o activitate unic i percepe un
onorariu unic.
8. Onorariile aferente controalelor la import se pl tesc de c tre operator sau de
reprezentatul acestuia la autoritatea competent responsabil de controalele la import.
9. Onorariile nu se ramburseaz nici direct, nici indirect, exceptnd cazurile n care au fost
percepute ntr-un mod necorespunz tor.
10. F a se aduce atingere costurilor care rezult din cheltuielile prev zute la articolul 28,
statele membre nu colecteaz nici un alt onorariu n afara celor men ionate de prezentul
articol pentru punerea n aplicare a prezentului regulament.
11. Operatorii sau alte ntreprinderi relevante sau reprezenta ii acestora primesc o adeverin
privind plata onorariilor.
12. Statele membre fac public metoda de calculare a onorariilor, comunicnd-o i
Comisiei. Comisia verific dac onorariile sunt conforme cu cerin ele prezentului regulament.
Articolul 28
Cheltuieli derivate din controalele oficiale suplimentare
n cazul n care, ca urmare a constat rii neconformit ii cu legisla ia au loc controale oficiale
care dep esc activit ile de control normale ale autorit ii competente, autoritatea competent
percepe taxe operatorilor responsabili pentru neconformitate sau poate percepe taxe
operatorului care de ine sau p streaz m rfurile n momentul n care se desf oar controalele
oficiale suplimentare, pentru cheltuielile care deriv din controalele oficiale suplimentare.
Activit ile de control normale reprezint activit ile de control de rutin prev zute de
legisla ia comunitar sau na ional i, n special, cele descrise n planul prev zut la articolul
41. Activit ile care dep esc activit ile de control normale includ prelevarea i analiza
probelor, precum i alte controale necesare pentru a determina amploarea unei probleme,

pentru a verifica dac s-au luat m suri de corectare sau pentru a detecta i/sau a stabili
existen a neconformit ii.
Articolul 29
Nivelul cheltuielilor
La stabilirea nivelului cheltuielilor prev zute la articolul 28, se iau n considerare principiile
stabilite la articolul 27.
CAPITOLUL VII: ALTE DISPOZI II
Articolul 30
Certificarea oficial
1. F a se aduce atingere cerin elor privind certificarea oficial adoptate n scopuri
legate de s tatea animal sau bun starea animalelor, se pot adopta cerin e, n conformitate
cu procedura men ionat la articolul 62 alineatul (3), cu privire la:
(a) circumstan ele n care este necesar certificarea oficial ;
(b) modele de certificate;
(c) calific rile personalului responsabil de certificare;
(d) principiile care trebuie respectate pentru a asigura o certificare viabil , inclusiv
certificarea electronic ;
(e) procedurile care urmeaz s se respecte n cazul retragerii certificatelor i pentru
certificatele de nlocuire;
(f) loturile care sunt repartizate pe loturi mai mici sau amestecate cu alte loturi;
(g) documentele care trebuie nso easc m rfurile dup efectuarea de controale oficiale.
2. n cazul n care este necesar certificarea oficial , se asigur :
(a) existen a unei leg turi ntre certificat i lot;
(b) acurate ea i autenticitatea informa iilor din certificat.
3. Un model de certificat unic combin , dup caz, cerin e privind certificarea oficial a
hranei pentru animale i a produselor alimentare i alte cerin e pentru certificarea oficial .
Articolul 31
nregistrarea/autorizarea unit ilor din sectorul hranei pentru animale i din sectorul
alimentar
1. (a) Autorit ile competente stabilesc procedurile care trebuie respectate de operatorii
din sectorul hranei pentru animale i din sectorul alimentar la depunerea cererilor
de nregistrare a unit ilor acestora n conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
852/2004, Directiva 95/69/CE sau cu viitorul regulament privind igiena hranei
pentru animale;
(b) Acestea elaboreaz i actualizeaz n permanen o list a operatorilor din sectorul
hranei pentru animale i din sectorul alimentar care au fost nregistrate. n cazul n
care exist o astfel de list n alte scopuri, aceasta se poate utiliza n scopul
aplic rii prezentului regulament.
2. (a) Autorit ile competente definesc procedurile care trebuie respectate de operatorii
din sectorul hranei pentru animale i din sectorul alimentar la depunerea cererilor
de autorizare a unit ilor acestora n conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
852/2004, Regulamentul (CE) nr. 854/2004, Directiva 95/69/CE sau cu viitorul
regulament privind igiena hrana pentru animale;
(b) La primirea unei cereri de autorizare din partea unui operator din sectorul hranei
pentru animale sau din sectorul alimentar, autoritatea competent efectueaz o
vizit la fa a locului;
(c) Autoritatea competent autorizeaz o unitate pentru activit ile n cauz numai

dac operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din cel alimentar a
demonstrat conformitatea cu cerin ele relevante din legisla ia privind hrana pentru
animale sau produsele alimentare;
(d) Autoritatea competent poate acorda o autorizare condi ionat n cazul n care este
evident c unitatea ndepline te toate cerin ele referitoare la infrastructur i
echipamente. Aceasta acord o aprobare definitiv numai n cazul n care n urma
unui nou control oficial efectuat n termen de trei luni de la acordarea autoriz rii
condi ionate rezult c unitatea ndepline te celelalte cerin e relevante din
legisla ia privind hrana pentru animale i produsele alimentare. n cazul n care s-a
nregistrat un progres evident, dar unitatea nu ndepline te nc toate cerin ele
relevante, autoritatea competent poate prelungi autorizarea condi ionat . Cu toate
acestea, aprobarea condi ionat nu dep
te un total de ase luni;
(e) Autoritatea competent analizeaz autorizarea unit ilor cnd desf oar controale
oficiale. n cazul n care autoritatea competent identific nereguli grave sau
trebuie s opreasc repetat produc ia dintr-o unitate, iar operatorul din sectorul
hranei pentru animale sau din cel alimentar nu este n m sur s furnizeze garan ii
adecvate cu privire la produc ia viitoare, autoritatea competent declan eaz
procedurile de retragere a autoriz rii unit ii. Cu toate acestea, autoritatea
competent poate suspenda autorizarea unei unit i n cazul n care operatorul din
sectorul hranei pentru animale sau din cel alimentar poate garanta c va rezolva
deficien ele ntr-un termen rezonabil;
(f) Autorit ile competente p streaz o list actualizat a unit ilor autorizate, pe care
o pun la dispozi ia altor state membre i publicului ntr-un mod ce poate fi
specificat n conformitate cu procedura men ionat la articolul 62 alineatul (3).
TITLUL III
LABORATOARE DE REFERIN
Articolul 32
Laboratoare de referin comunitare
1. Laboratoarele de referin comunitare pentru hrana pentru animale i produse alimentare
prev zute la anexa VII au responsabilitatea :
(a) De a furniza laboratoarelor de referin na ionale detalii privind metodele de analiz ,
inclusiv metodele de referin ;
(b) De a coordona aplicarea de c tre laboratoarele de referin na ionale a metodelor
men ionate la litera (a), n special prin organizarea de teste comparative i prin
asigurarea unei supravegheri corespunz toare a acestor teste comparative conform
protocoalelor acceptate la nivel interna ional, n cazul n care acestea sunt disponibile;
(c) De a coordona, n domeniul lor de competen , m surile concrete necesare pentru a
aplica noi metode de analiz i de a informa laboratoarele de referin na ionale cu
privire la progresele nregistrate n acest domeniu;
(d) De a organiza cursuri de formare ini ial i de perfec ionare pentru personalul
laboratoarelor de referin na ionale i pentru speciali tii din rile n curs de dezvoltare;
(e) De a oferi Comisiei asisten tiin ific i tehnic , mai ales n situa iile n care statele
membre contest rezultatele analizelor;
(f) De a a colabora cu laboratoarele responsabile pentru analizarea hranei pentru animale i
produse alimentare din ri ter e.
2. Laboratoarele de referin comunitare din sectorul s
ii animalelor au
responsabilitatea:

(a) de a coordona metodele utilizate de statele membre pentru diagnosticarea bolilor;


(b) de a participa la diagnosticarea maladiilor din statele membre prin primirea agen ilor
patogeni izola i n vederea diagnosticului de confirmare, a caracteriz rii i a studiilor
epizootice;
(c) de a facilita formarea ini ial sau de perfec ionare a speciali tilor n domeniul
diagnostic rii de laborator n vederea armoniz rii tehnicilor de diagnostic n ntreaga
Comunitate;
(d) de a colabora, cu privire la metodele de diagnosticare a bolilor animale care fac parte din
domeniul lor de competen , cu laboratoarele competente din rile ter e n care bolile
respective prevaleaz ;
(e) de a organiza cursuri de formare ini ial i de perfec ionare pentru personalul
laboratoarelor de referin na ionale i pentru speciali tii din rile n curs de dezvoltare;
3. Articolul 12 alineatele (2) i (3) se aplic laboratoarelor de referin comunitare.
4. Laboratoarele de referin comunitare trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii. Ele
trebuie:
(a) s dispun de un personal cu calific rile corespunz toare i cu formarea adecvat n
domeniul tehnicilor de diagnostic i de analiz din domeniul lor de competen ;
(b) s dispun de echipamentele i produsele necesare desf ur rii atribu iilor care le-au fost
repartizate;
(c) s dispun de o infrastructur administrativ corespunz toare;
(d) s se asigure c personalul respect confiden ialitatea anumitor subiecte, rezultate sau
comunic ri;
(e) s aib cuno tin e suficiente despre standardele i practicile interna ionale;
(f) s dispun , dup caz, de o list actualizat a substan elor de referin i reactivilor
disponibili i o list actualizat a produc torilor i furnizorilor de astfel de substan e i
reactivi;
(g) s in seama de activit ile de cercetare la nivel na ional i comunitar;
(h) s dispun de un personal cu formarea necesar pentru situa ii de urgen care pot
surveni n interiorul Comunit ii.
5. n anexa VII se pot include, n conformitate cu procedura men ionat la articolul 62
alineatul (3), alte laboratoare de referin comunitare relevante pentru domeniile men ionate la
articolul 1. Conform aceleia i proceduri, anexa VII poate fi actualizat .
6. Pentru laboratoarele de referin comunitare se pot stabili responsabilit i i atribu ii
suplimentare n conformitate cu procedura men ionat la articolul 62 alineatul (3).
7. Laboratoarele de referin comunitare pot beneficia de un sprijin financiar comunitar
n conformitate cu articolul 28 din Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990
privind cheltuielile n sectorul veterinar1.
8. Laboratoarele de referin comunitare pot face obiectul controalelor comunitare
efectuate n vederea verific rii conformit ii cu cerin ele prezentului regulament. n cazul n
care aceste controale arat c un laborator nu este conform cu acele cerin e sau atribu ii pentru
care a fost desemnat, se pot lua m suri necesare n conformitate cu procedura men ionat la
articolul 62 alineatul (3).
9. Alineatele (1) (7) se aplic f a se aduce atingere normelor mai specifice, n special
celor din Capitolul VI din Regulamentul (CE) nr. 999/2001 i articolul 14 din Directiva
96/23/CE.
Articolul 33
Laboratoare de referin na ionale

1. Statele membre iau m surile necesare pentru desemnarea unuia sau mai multor
laboratoare de referin na ionale pentru fiecare laborator de referin comunitar prev zut la
articolul 32. Un stat membru poate desemna un laborator situat ntr-un alt stat membru sau
1 JO

L 224, 18.8.1990, p. 19. Decizie modificat ultima dat de Regulamentul (CE) nr. 806/2003.

ntr-un stat membru al Asocia iei Europene a Liberului Schimb (AELS) i un singur laborator
poate func iona ca laborator de referin na ional pentru mai multe state membre.
2. Aceste laboratoare de referin na ionale:
(a) colaboreaz cu laboratorul de referin comunitar n domeniul lor de competen ;
(b) coordoneaz , pentru domeniul lor de competen , activit ile laboratoarelor oficiale
responsabile pentru analiza probelor n conformitate cu articolul 11;
(c) dup caz, organizeaz teste comparative ntre laboratoarele oficiale na ionale i asigur
urm rirea adecvat a acestor teste comparative;
(d) se asigur c informa iile furnizate de laboratorul de referin comunitar sunt transmise
autorit ii competente i laboratoarelor na ionale oficiale;
(e) furnizeaz asisten tiin ific i tehnic autorit ii competente pentru punerea n
aplicare a planurilor de control coordonate adoptate, n conformitate cu articolul 53;
(f) au responsabilitatea de a ndeplini alte atribu ii specifice prev zute n conformitate cu
procedura men ionat la articolul 62 alineatul (3), f a aduce atingere ndatoririlor
na ionale suplimentare existente.
3. Articolul 12 alineatele (2) i (3) se aplic laboratoarelor de referin na ionale.
4. Statele membre transmit Comisiei, laboratorului de referin comunitar relevant i
celorlalte state membre numele i adresa fiec rui laborator na ional de referin .
5. Statele membre care au mai mult de un singur laborator de referin corespunz tor unui
laborator de referin comunitar trebuie s asigure cooperarea strns ntre aceste laboratoare,
astfel nct s garanteze coordonarea eficient dintre acestea, cu alte laboratoare na ionale i
cu laboratorul de referin comunitar.
6. Pentru laboratoarele de referin na ionale se pot stabili responsabilit i i atribu ii
suplimentare n conformitate cu procedura men ionat la articolul 62 alineatul (3).
7. Alineatele (1) (5) se aplic f a aduce atingere normelor specifice, n special celor de
la capitolul VI din Regulamentul (CE) nr. 999/2001 i articolului 14 din Directiva 96/23/CE.
TITLUL IV
ASISTEN
ADMINISTRATIV
I COOPERARE N DOMENIUL HRANEI
PENTRU ANIMALE I N DOMENIUL PRODUSELOR ALIMENTARE
Articolul 34
Principii generale
1. Cnd rezultatele controalelor oficiale cu privire la hrana pentru animale i produse
alimentare necesit luarea de m suri n mai multe state membre, autorit ile competente din
statele membre interesate i ofer reciproc asisten administrativ .
2. Autorit ile competente furnizeaz asisten administrativ la cerere sau spontan, n
cazul n care, modul de desf urare a investiga iilor impune acest lucru. Asisten a
administrativ poate include, dup caz, participarea la controalele la fa a locului pe care le
desf oar autoritatea competent a unui alt stat membru.
3. Articolele 35 40 nu aduc atingere dispozi iilor na ionale aplicabile eliber rii de
documente care fac obiectul sau au leg tur cu proceduri judiciare, nici reglement rilor
destinate protec iei intereselor comerciale ale persoanelor fizice sau juridice.
Articolul 35
Organe de leg tur

1. Fiecare stat membru desemneaz unul sau mai multe organe de leg tur care s asigure
leg tura, dup caz, cu organele de leg tur ale altor state membre. Rolul organelor de leg tur
este acela de a asista i a coordona comunicarea dintre autorit ile competente i, n special,
transmiterea i primirea cererilor de asisten .
2. Statele membre informeaz Comisia i celelalte statele membre cu privire la toate
detaliile relevante privind organele de leg tur desemnate i la orice modificare a acestor
detalii.
3. F a se aduce atingere alineatului (1), desemnarea organelor de leg tur nu mpiedic
contactele directe, schimburile de informa ii sau cooperarea dintre membrii personalului
autorit ilor competente din state membre diferite.
4. Autorit ile competente c rora li se aplic Directiva 89/608/CEE a Consiliului din 21
noiembrie 1989 privind asisten a reciproc pe care autorit ile administrative ale statelor
membre i-o acord i colaborarea dintre acestea i Comisie pentru a asigura punerea n
aplicare a legisla iei n sectorul veterinar i zootehnic1, stabilesc, dup caz, contacte necesare
cu autorit ile care func ioneaz n temeiul prezentului titlu.
Articolul 36
Asisten oferit la cerere
1. La primirea unei cereri motivate, autoritatea competent c reia i este adresat aceasta se
asigur c autoritatea competent care a formulat cererea prime te toate informa iile i
documentele necesare pentru a putea verifica conformitatea cu legisla ia privind hrana pentru
animale i produsele alimentare aflat n jurisdic ia sa. n acest scop, autoritatea competent
reia i este adresat cererea ia m surile necesare pentru efectuarea oric ror anchete
administrative necesare n vederea ob inerii acestor informa ii i documente.
2. Informa iile i documentele furnizate n conformitate cu alineatul (1) se transmit f
nici o ntrziere inutil . Documentele se pot transmite n forma original sau sub form de
copii.
3. Dac s-a ncheiat un acord n acest sens ntre autoritatea competent care a formulat
cererea i autoritatea competent c reia i este adresat cererea, la anchetele administrative
poate lua parte personalul desemnat de autoritatea competent care a formulat cererea.
1 JO

L 351, 2.12.1989, p. 34.

Astfel de anchete se efectueaz ntotdeauna de c tre personalul autorit ii c reia i-a fost
adresat cererea.
Personalul autorit ii care a formulat cererea nu poate exercita, din proprie ini iativ ,
competen a de a efectua anchete conferit func ionarilor autorit ii c reia i este adresat
cererea. Cu toate acestea, acesta are acces la acelea i incinte i documente ca i ace tia din
urm , prin intermediari i numai n scopul anchetei administrative n curs de desf urare.
4. Personalul autorit ii care a formulat cererea prezent ntr-un alt stat membru n temeiul
alineatului (3) este n m sur n orice moment s prezinte o autoriza ie scris n care se
specific identitatea i pozi ia sa oficial .
Articolul 37
Asisten nesolicitat
1. n cazul n care o autoritate competent constat prezen a neconformit ii i dac
aceast neconformitate poate avea implica ii pentru un alt stat membru sau state membre,
autoritatea n cauz transmite informa ia respectiv celuilalt stat membru (celorlalte state
membre) f solicitare prealabil i f ntrziere.
2. Statele membre care primesc asemenea informa ii ini iaz o anchet i informeaz
statul membru care a furnizat informa iile cu privire la rezultatul cercet rilor respective i,

dup caz, cu privire la m surile adoptate.


Articolul 38
Asisten n caz de neconformitate
1. n cazul n care pe parcursul unui control oficial efectuat la locul de destina ie a
rfurilor sau pe parcursul transportului acestora autoritatea competent a statului membru de
destina ie stabile te c m rfurile nu sunt conforme cu legisla ia privind hrana pentru animale
sau produsele alimentare, astfel nct constituie un pericol pentru s tatea oamenilor sau a
animalelor sau constituie o nc lcare a legisla iei privind hrana pentru animale sau produsele
alimentare, aceasta contacteaz f ntrziere autoritatea competent a statului membru de
expediere.
2. Autoritatea competent a statului membru de expediere ini iaz o anchet , ia toate
surile necesare i informeaz autoritatea competent a statului membru de destina ie cu
privire la natura investiga iilor i a controalelor oficiale efectuate, la deciziile luate i la
motivele acestor decizii.
3. n cazul n care autoritatea competent a statului membru de destina ie are motive s
considere c asemenea m suri nu sunt corespunz toare, autorit ile competente ale celor dou
state membre colaboreaz n vederea g sirii modurilor i mijloacelor de remediere a situa iei,
inclusiv, dup caz, o inspec ie comun efectuat la fa a locului n conformitate cu articolul 36
alineatul (3) i (4). Acestea informeaz Comisia n cazul n care nu sunt n m sur s convin
asupra m surilor corespunz toare.
Articolul 39
Rela iile cu rile ter e
1. Cnd o autoritate competent prime te informa ii de la o ar ter indicnd prezen a
neconformit ii i/sau a unui pericol pentru s tatea oamenilor sau a animalelor, ea transmite
aceste informa ii autorit ilor competente din alte state membre n cazul n care consider c
acestea ar putea fi interesate sau la solicitarea acestora. De asemenea, comunic aceste
informa ii Comisiei ori de cte ori acestea sunt relevante la nivel comunitar.
2. n cazul n care ara ter s-a angajat juridic s ofere asisten a necesar pentru strngerea
dovezilor cu privire la caracterul neregulamentar al opera iunilor care sunt sau par s fie
contrare legisla iei relevante privind hrana pentru animale i produsele alimentare,
informa iile ob inute n temeiul prezentului regulament pot fi comunicate t rii ter e respective,
cu acordul autorit ilor competente care au furnizat informa iile, n conformitate cu legisla ia
privind comunicarea datelor personale c tre rile ter e.
Articolul 40
Asisten coordonat i supravegherea de c tre Comisie
1. Comisia coordoneaz f ntrziere m surile luate de statele membre cnd, ca urmare a
informa iilor primite din partea statelor membre sau din alte surse, constat exiten a
activit ilor care sunt sau par s fie contrare legisla iei privind hrana pentru animale sau
produsele alimentare i care prezint un interes deosebit la nivel comunitar, i n special cnd:
(a) asemenea activit i au sau ar putea avea ramifica ii n mai multe state membre;
(b) se pare c activit i similare au avut loc n mai multe state membre; sau
(c) statele membre nu reu esc s convin asupra m surilor necesare pentru remedierea
neconformit ii.
2. Cnd controalele oficiale la destina ie arat o neconformitate repetat sau alte riscuri
pentru oameni, plante sau animale provenind de la hrana pentru animale sau alimente, fie
direct, fie prin mediu, autoritatea competent a statului membru de destina ie informeaz
Comisia i autorit ile competente ale celorlalte state membre f ntrziere.

3. Comisia poate:
(a) s trimit , n colaborare cu statul membru n cauz , o echip de inspec ie la fa a
locului n vederea efectu rii unui control oficial;
(b) s solicite autorit ii competente a statului membru de expediere s intensifice
controalele
oficiale relevante i s raporteze m surile luate.
4. n cazul n care m surile prev zute la alineatele (2) i (3) se adopt pentru a solu iona
o neconformitate repetat de c tre o ntreprindere de hran pentru animale sau alimente,
autoritatea competent percepe taxe pentru toate cheltuielile care decurg din m surile
respective de la ntreprinderea n cauz .
TITLUL V
PLANURI DE CONTROL
Articolul 41
Planuri de control na ionale multianuale
Pentru a asigura aplicarea eficace a articolului 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.
178/2002, a dispozi iilor referitoare la s tatea animal i la bun starea animalelor i a
articolului 45 din prezentul regulament, fiecare stat membru elaboreaz un plan unic de
control na ional multianual integrat.
Articolul 42
Principii pentru elaborarea planurilor de control na ionale multianuale
1. Statele membre:
(a) aplic planul men ionat la articolul 41 pentru prima dat la 1 ianuarie 2007 cel trziu; i
(b) l actualizeaz cu regularitate avnd n vedere progresele nregistrate; i
(c) furnizeaz Comisiei, la cerere, cea mai recent versiune a planului.
2. Fiecare plan de control na ional multianual con ine informa ii generale cu privire la
structura i organizarea sistemelor de control n sectorul hranei pentru animale i al produselor
alimentare i la controlul s
ii i bun st rii animale, n special cu privire la:
(a) obiectivele strategice ale planului i cu privire la modul n care stabilirea de controale
prioritare i alocarea resurselor reflect aceste obiective;
(b) clasificarea riscurilor activit ilor n cauz ;
(c) desemnarea autorit ilor competente i a atribu iilor acestora la nivel central, regional i
local i cu privire la resursele de care dispun aceste autorit i;
(d) organizarea general i gestionarea controalelor oficiale la nivel na ional, regional i
local, inclusiv controale oficiale n unit i individuale;
(e) sisteme de control aplicate diferitor sectoare i coordonarea dintre diferitele servicii ale
autorit ilor competente responsabile de controalele oficiale din aceste sectoare;
(f) dup caz, delegarea atribu iilor c tre organele de control;
(g) metodele de asigurare a conformit ii cu criteriile opera ionale din articolul 4 alineatul
(2);
(h) formarea personalului care desf oar controalele oficiale men ionate la articolul 6;
(i) procedurile documentate men ionate la articolele 8 i 9;
(j) organizarea i func ionarea planurilor de interven ie pentru urgen ele legate de bolile
animalelor sau bolilor de origine alimentar , pentru incidentele de contaminare a hranei
pentru animale i alimentelor i pentru alte riscuri fa de s tatea uman ;
(k) organizarea cooper rii i asisten ei reciproce.
3. Planurile de control na ionale multianuale pot fi ajustate pe parcursul aplic rii lor. Se
pot face modific ri avnd n vedere anumi i factori sau pentru a ine seama de anumi i factori,

inclusiv:
(a) adoptarea de noi dispozi ii legislative;
(b)
;
(c) schimb ri semnificative ale structurii, gestion rii i func ion rii autorit ilor na ionale
competente;
(d) rezultatele controalelor oficiale ale statelor membre;
(e) rezultatele controalelor oficiale comunitare efectuate n conformitate cu articolul 45;
(f) orice modificare a orient rilor men ionate la articolul 43;
(g) rezultate tiin ifice;
(h) rezultatele auditurilor realizate de o ar ter ntr-un stat membru.
Articolul 43
Orient rile pentru planurile de control na ionale multianuale
1. Planurile de control na ionale multianuale men ionate la articolul 41 in seama de
orient rile ce urmeaz animal fi stabilite de Comisie n conformitate cu procedura
men ionat la articolul 62 alineatul (2). n special, aceste linii directoare trebuie s :
(a) promoveze o strategie coerent , global i integrat a controalelor oficiale cu privire la
legisla ia privind hrana pentru animale i produsele alimentare, s tatea animal i
bun starea animalelor i s includ toate sectoarele i toate etapele lan ului alimentar,
uman i animal, inclusiv importul i introducerea;
(b) identifice priorit ile pe baza riscurilor i criteriile care se aplic pentru clasificarea
riscurilor activit ilor n cauz i cele mai eficiente proceduri de control;
(c) identifice alte priorit i i cele mai eficiente proceduri de control;
(d) identifice etapele de produc ie, prelucrare i distribuire a hranei pentru animale i
produselor alimentare, inclusiv utilizarea hranei pentru animale, care furnizeaz cele mai
fiabile i relevante informa ii cu privire la conformitatea cu legisla ia privind hrana
pentru animale i produsele alimentare;
(e) ncurajeze adoptarea celor mai bune practici la toate nivelurile sistemului de control;
(f) ncurajeze dezvoltarea unor controale eficiente ale sistemelor de trasabilitate;
(g) furnizeze avize cu privire la dezvoltarea de sisteme pentru nregistrarea performan ei i a
rezultatelor ac iunilor de control;
(h) reflecte standardele i recomand rile organelor interna ionale relevante cu privire la
organizarea i func ionarea serviciilor oficiale;
(i) stabileasc criterii pentru efectuarea auditurilor men ionate la articolul 4 alineatul (6);
(j) stabileasc structura i con inutul rapoartelor anuale necesare n temeiul articolului 44;
(k) specifice principalii indicatori de performan care urmeaz s se aplice la evaluarea
planurilor de control na ionale multianuale.
2. n cazul n care este necesar, orient rile se adapteaz avnd n vedere analiza
rapoartelor anuale pe care statele membre le prezint n conformitate cu articolul 44 sau a
controalelor comunitare efectuate n conformitate cu articolul 45.
Articolul 44
Rapoarte anuale
1. La un an dup ce s-a nceput punerea n aplicare a planurilor de control na ionale
multianuale, iar ulterior n fiecare an, statele membre prezint Comisiei un raport n care
indic :
(a) toate modific rile aduse planurilor de control na ionale multianuale pentru a ine seama
de factorii men iona i la articolul 42 alineatul (3);
(b) rezultatele controalelor i auditurilor realizate n anul precedent conform dispozi iilor

planului de control na ional multianual;


(c) tipul i num rul cazurilor de neconformitate identificate;
(d) m surile destinate s asigure func ionarea eficient a planurilor de control na ionale
multianuale, inclusiv m surile coercitive i rezultatele acestora.
2. Pentru a promova prezentarea coerent a acestui raport i n special a rezultatelor
controalelor oficiale, informa iile men ionate la alineatul (1) in seama de orient rile stabilite
de Comisie n conformitate cu procedura men ionat la articolul 62 alineatul (2).
3. Statele membre finalizeaz rapoartele i le transmit Comisiei n termen de ase luni de
la sfr itul anului pentru care sunt redactate rapoartele.
4. Avnd n vedere rapoartele men ionate la alineatul (1), rezultatul controalelor
comunitare desf urate n conformitate cu articolul 45 i a oric ror altor informa ii relevante,
Comisia stabile te un raport anual cu privire la func ionarea global a controalelor oficiale n
statele membre. Acest raport poate include, dup caz, recomand ri cu privire la:
(a) posibilele mbun iri ale sistemelor de control oficial i audit din statele membre,
inclusiv domeniul de aplicare, gestionarea i aplicarea acestora;
(b) m suri de control specifice cu privire la sectoare sau activit i, indiferent dac acestea
fac obiectul planurilor de control na ionale multianuale;
(c) planuri coordonate destinate rezolv rii de probleme de interes deosebit.
5. Planurile de control na ionale multianuale i orient rile aferente se adapteaz , dup caz,
pe baza concluziilor i recomand rilor cuprinse n raportul Comisiei.
6. Comisia prezint raportul s u Parlamentului European i Consiliului i l pune la
dispozi ia publicului.
TTITLUL VI
ACTIVIT ILE COMISIEI
CAPITOLUL I
CONTROALE COMUNITARE
Articolul 45
Controale comunitare n statele membre
1. Exper ii Comisiei efectueaz audituri generale i specifice n statele membre. Comisia
poate desemna exper i din statele membre pentru a acorda asisten exper ilor proprii.
Auditurile generale i specifice se organizeaz n cooperare cu autorit ile competente ale
statelor membre. Auditurile se efectueaz cu regularitate. Scopul lor principal este s verifice
dac , n general, n statele membre controalele oficiale se desf oar n conformitate cu
planurile de control na ionale multianuale men ionate la articolul 41 i n conformitate cu
legisla ia comunitar . n acest sens i pentru a m ri eficien a i eficacitatea auditurilor,
Comisia poate, nainte de a efectua astfel de audituri, s cear ca statele membre s furnizeze,
ct mai repede posibil, exemplare actualizate ale planurilor de control na ionale.
2. Auditurile specifice i inspec iile ntr-unul sau mai multe domenii specifice pot s
suplimenteze auditurile generale. Aceste audituri i inspec ii specifice au ca obiectiv n
special:
(a) s verifice aplicarea planului de control na ional multianual, a legisla iei privind hrana
pentru animale i produsele alimentare i a legisla iei privind s tatea animal i
bun starea animalelor i pot s cuprind , dup caz, inspec ii la fa a locului ale
serviciilor oficiale i ale instala iilor care au leg tur cu sectorul auditat;
(b) s verifice func ionarea i organizarea autorit ilor competente;
(c) s investigheze problemele importante sau repetate ale statelor membre;
(d) s investigheze situa iile de urgen , problemele urgente sau noile evolu ii din statele

membre.
3. Comisia raporteaz constat rile f cute n urma fiec rui control efectuat. Raportul
con ine, dup caz, recomand ri pentru statele membre referitoare la mbun irea conform rii
la legisla ia privind hrana pentru animale i produsele alimentare i la normele de s tate
animal i bun starea animalelor. Comisia pune rapoartele la dispozi ia publicului. n cazul
rapoartelor referitoare la controale efectuate ntr-un stat membru, Comisia furnizeaz
autorit ii competente pertinente proiectul de raport pentru comentarii, ia n considerare aceste
comentarii la ntocmirea raportului final i public aceste comentarii ale autorit ii competente
mpreun cu raportul final.
4. Comisia stabile te un program anual de control, l comunic n avans statelor membre
i ntocme te rapoarte privind rezultatele acestuia. Comisia poate modifica programul pentru a
ine seama de progresele n domenii precum siguran a hranei pentru animale i a alimentelor,
tatea animal , bun starea animalelor i s tatea plantelor.
5. Statele membre trebuie:
(a) s ia n consecin m surile adecvate, avnd n vedere recomand rile rezultate din
controalele comunitare,
(b) s acorde ntreaga asisten necesar i s furnizeze toate documenta iile i alte
elemente tehnice pe care le solicit exper ii Comisiei pentru ca ace tia s poat
desf ura controale eficiente i eficace;
(c) s se asigure c exper ii Comisiei au acces la toate loca iile sau p i din loca ii i la
toate informa iile, inclusiv sistemele informatice, pertinente pentru ndeplinirea
ndatoririlor lor.
6. Norme detaliate referitoare la controalele comunitare n statele membre pot fi stabilite
sau modificate n conformitate cu procedura men ionat la articolul 62 alineatul (3).
Articolul 46
Controale comunitare n ri ter e
1. Exper ii Comisiei pot efectua controale oficiale n ri ter e pentru a verifica pe baza
informa iilor men ionate la articolul 47 alineatul (1), conformitatea sau echivalen a dintre
legisla ia i sistemele rii ter e cu legisla ia comunitar privind hrana pentru animale i
produsele alimentare i legisla ia comunitar privind s tatea animal . Comisia poate numi
exper i din statele membre pentru a acorda asisten exper ilor proprii. Astfel de controale
oficiale trebuie s acorde aten ie deosebit :
(a) legisla iei din ara ter ;
(b) modului de organizare a autorit ilor competente din ara ter , competen ei i
independen ei acestora, supravegherii la care sunt supuse i puterilor de care dispun
pentru aplicarea eficient a legisla iei;
(c) form rii personalului n materie de efectuare a controalelor oficiale;
(d) resurselor, inclusiv instala iilor de diagnosticare, aflate la dispozi ia autorit ilor
competente;
(e) existen ei i punerii n aplicare a unor proceduri i sisteme de control documentate,
bazate pe priorit i;
(f) dup caz, situa iei privind s tatea animal , zoonozele i s tatea plantelor, precum
i procedurilor de notificare a Comisiei i a organelor interna ionale pertinente n cazul
apari iei unor boli la animale i plante;
(g) amplorii i desf ur rii controalelor oficiale privitoare la importurile de animale,
plante i produse ob inute din acestea;
(h) asigur rilor pe care ara ter le poate prezenta privind conformitatea sau echivalen a

cu cerin ele comunitare.


2. Pentru a m ri eficien a i eficacitatea controalelor ntr-o ar ter , Comisia poate,
nainte de efectuarea unor astfel de controale, s cear rii ter e s furnizeze informa iile
men ionate la articolul 47 alineatul (1) i, dup caz, procesele verbale ncheiate privind
punerea n aplicare a unor astfel de controale.
3. Frecven a controalelor comunitare n ri ter e se determin pe baza:
(a) unei evalu ri de risc a produselor exportate c tre Comunitate;
(b) prevederilor legisla iei comunitare;
(c) volumul i natura importurilor din ara n cauz ;
(d) rezultatelor controalelor pe care serviciile comunitare sau alte organe de inspec ie leau
realizat deja;
(e) rezultatelor controalelor privind importurile i a oric ror alte controale pe care
autorit ile competente ale statelor membre le-au efectuat;
(f) informa iilor primite de la Autoritatea European pentru Siguran a Alimentar sau de
la organe similare;
(g) informa iilor primite de la organe recunoscute interna ional, cum sunt Organiza ia
Mondial a S
ii (OMS), Comisia Codex Alimentarius, Organiza ia Mondial
pentru S tate Animal (OIE) sau din alte surse;
(h) dovezilor privind apati ia unor boli sau alte circumstan e care ar putea fi determinate
de importul de animale vii, plante vii sau hran pentru animale sau produse alimentare
dintr-o ar ter ce prezint riscuri pentru s tate;
(i) necesit ii de a investiga sau de a reac iona n situa ii de urgen ntr-o anumit ar
ter .
Criteriile de determinare a riscurilor n sensul evalu rii de risc men ionate la litera (a) se
hot sc n conformitate cu procedura men ionat la articolul 62 alineatul (3).
4. Procedurile i normele detaliate pentru controalele n ri ter e pot fi stabilite sau
modificate n conformitate cu procedura men ionat la articolul 62 alineatul (3).
Acestea cuprind, n special, procedurile i normele detaliate referitoare la:
(a) controale n ri ter e n contextul unui acord bilateral;
(b) controale n alte ri ter e.
n conformitate cu aceea i procedur , taxele aplicabile n cazul controalelor men ionate mai
sus se pot stabili pe baza reciprocit ii.
5. n cazul n care, pe parcursul unui control comunitar, se identific un risc grav privitor
la s tatea uman sau animal , Comisia ia imediat toate m surile de urgen necesare n
conformitate cu articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 sau cu prevederile de
siguran din alte legi comunitare relevante.
6. Comisia raporteaz constat rile fiec rui control comunitar efectuat. Dup caz, raportul
con ine recomand ri. Comisia pune rapoartele la dispozi ia publicului.
7. Comisia comunic n avans statelor membre programul de controale n ri ter e i
prezint rapoarte privind rezultatele. Comisia poate modifica programul pentru a ine seama
de progresele n domeniul siguran ei hranei pentru animale i alimentelor i al s
ii
animalelor i plantelor.
CAPITOLUL II
CONDI II DE IMPORT
Articolul 47
Condi ii de import generale
1. Comisia are responsabilitatea de a cere rilor ter e care inten ioneaz s exporte

bunuri c tre Comunitate s furnizeze urm toarele informa ii, exacte i actualizate, referitoare
la organizarea general i gestionarea sistemelor de control sanitar:
(a) toate regulamentele sanitare sau fitosanitare adoptate sau propuse pe teritoriul s u;
(b) toate procedurile de control i inspec ie, toate regimurile de produc ie i de carantin i
procedurile privind toleran a la pesticide i omologarea aditivilor alimentari, aplicate
pe teritoriul s u.
(c) procedurile evalu rii de risc, factorii lua i n considerare, precum i determinarea
nivelului adecvat de protec ie sanitar sau fitosanitar ;
(d) dup caz, m surile luate ca urmare a recomand rilor rezultate din controalele
men ionate la articolul 46.
2. Informa iile men ionate la alineatul (1) sunt propor ionale cu natura bunurilor i pot
lua n considerare situa ia i structura specifice ale rii ter e i natura produselor exportate
tre Comunitate. Domeniul s u de aplicare acoper cel pu in bunurile destinate exportului
tre Comunitate.
3. Informa iile men ionate la alineatele (1) i (2) se pot referi, de asemenea, la:
(a) rezultatele controalelor na ionale efectuate asupra unor bunuri destinate exportului
tre Comunitate;
(b) modific ri importante care au fost aduse structurii i func ion rii sistemelor de control
pertinente, n special pentru a ndeplini cerin ele i recomand rile comunitare.
4. n cazul n care o ar ter nu furnizeaz astfel de informa ii sau aceste informa ii sunt
inadecvate, se pot fixa condi ii de import specifice, n conformitate cu procedura men ionat
la articolul 62 alineatul (3) pe baze strict temporare i de la caz la caz, n urma consult rilor cu
ara ter n cauz .
5. Orient rile specificnd modul n care informa iile men ionate la alineatele (1), (2) i
(3) vor fi formulate i prezentate Comisie, precum i m surile tranzitorii destinate s acorde
rilor ter e timp pentru a preg ti aceste informa ii se stabilesc n conformitate cu procedura
men ionat la articolul 62 alineatul (2).
Articolul 48
Condi ii de import specifice
1. n m sura n care condi iile i procedurile detaliate care trebuie respectate la importul
de bunuri din ri ter e sau din regiuni ale acestora nu sunt prev zute de legisla ia comunitar
i n special de Regulamentul (CE) nr. 854/2004, ele se stabilesc, dup caz, n conformitate cu
procedura men ionat la articolul 62 alineatul (3).
2. Condi iile i procedurile detaliate men ionate la alineatul (1) pot s cuprind :
(a) stabilirea unei liste de ri ter e din care pot fi importate produse specifice ntr-unul din
teritoriile men ionate la anexa 1;
(b) stabilirea modelelor de certificate care nso esc transporturile;
(c) condi ii speciale de import, n func ie de tipul de produs sau animal i posibilele
riscuri asociate acestora.
3. rile ter e figureaz pe listele men ionate la alineatul (2) litera (a) numai n cazul n
care autorit ile lor competente furnizeaz garan ii adecvate n ceea ce prive te conformitatea
sau echivalen a cu legisla ia comunitar privind hrana pentru animale i produsele alimentare
i dispozi iile privind s tatea animal .
4. La ntocmirea sau actualizarea listelor, se acord o aten ie deosebit urm toarelor
criterii:
(a) legisla ia rii ter e n sectorul respectiv;
(b) structura i organizarea autorit ii competente a rii ter e i a serviciilor sale de

control, precum i competen ele de care dispun(e) i garan iile care pot fi furnizate cu
privire la punerea n aplicare a legisla iei n cauz ;
(c) existen a unor controale oficiale adecvate;
(d) regularitatea i rapiditatea informa iilor furnizate de ara ter referitor la prezen a
pericolelor n hrana pentru animale si alimente, precum i n animalele vii;
(e) garan iile prezentate de o ar ter n leg tur cu:
(i) conformitatea sau echivalen a dintre condi iile aplicate unit ilor din care este
posibil s se importe n Comunitate hran pentru animale i produse alimentare cu
cerin ele din legisla ia comunitar privind hrana pentru animale i produsele
alimentare.
(ii) ntocmirea i actualizarea unei liste cu astfel de unit i;
(iii) comunicarea nentrziat c tre Comisie a listei unit ilor i a versiunilor sale
actualizate;
(iv) controlarea eficient i cu regularitate a unit ilor de c tre autoritatea competent
a rii ter e.
5. n cazul n care se adopt condi iile de import speciale men ionate la alineatul (2) litera
(c), se ine seama de informa iile furnizate de ara ter si, dup caz, de rezultatele controalelor
comunitare efectuate n astfel de ri ter e. Condi iile de import speciale pot fi stabilite pentru
un singur produs sau pentru un grup de produse. Ele se pot aplica unei singure ri ter e, unor
regiuni dintr-o ar ter sau unui grup de ri ter e.
Articolul 49
Echivalen a
1. n urma punerii n aplicare a unui acord de echivalen sau a unui audit satisf tor, se
poate lua decizia, n conformitate cu procedura men ionat la articolul 62 alineatul (3), de
recunoa tere a faptului c m surile pe care rile ter e sau regiunile lor le aplic n domenii
specifice prezint garan ii echivalente cu cele aplicate n Comunitate, n cazul n care rile
ter e furnizeaz probe obiective n acest sens.
2. Decizia men ionat la alineatul (1) stabile te condi iile care se impun importurilor din
acea ar ter sau regiune a unei ri ter e.
Condi iile pot cuprinde:
(a) natura i con inutul certificatelor care trebuie s nso easc produsele;
(b) cerin ele specifice aplicabile importurilor n Comunitate;
(c) dup caz, procedurile de stabilire i modificare a listelor de regiuni sau unit i de unde
sunt permise importurile.
3. Decizia men ionat la alineatul (1) se abrog , n conformitate cu aceea i procedur i
ntrziere, n cazul n care oricare din condi iile de recunoa tere a echivalen ei stabilite n
momentul adopt rii nceteaz s mai fie ndeplinit .
Articolul 50
Sprijin pentru rile n curs de dezvoltare
1. n conformitate cu procedura men ionat la articolul 62 alineatul (3), se pot adopta i
se pot men ine urm toarele m suri, att timp ct au efect demonstrabil n a garanta c rile n
curs de dezvoltare pot s se conformeze prevederilor prezentului regulament:
(a) o introducere pe etape a cerin elor men ionate la articolele 47 i 48 pentru produse
exportate c tre Comunitate. Progresele n ndeplinirea acestor cerin e sunt evaluate i
luate n considerare la determinarea necesit ii de animal prevedea derog ri totale sau
par iale, limitate n timp, de la aceste cerin e. Introducerea pe etape ine seama, de
asemenea, de progresele n construirea capacit ii institu ionale men ionate la alineatul

(2);
(b) acordarea asisten ei pentru furnizarea informa iilor men ionate la articolul 47, dac
este necesar de c tre exper ii comunitari;
(c) promovarea proiectelor comune ntre rile n curs de dezvoltare i statele membre;
(d) elaborarea de linii directoare care s ajute rile n curs de dezvoltare s organizeze
controale oficiale n cazul bunurilor exportate c tre Comunitate;
(e) trimiterea de exper i comunitari n rile n curs de dezvoltare, astfel nct s acorde
asisten la organizarea controalelor oficiale;
(f) participarea personalului de control din rile n curs de dezvoltare la cursurile de
formare men ionate la articolul 51.
2. n contextul Politicii comunitare de cooperare pentru dezvoltare, Comisia promoveaz
sprijinul acordat rilor n curs de dezvoltare privitor la siguran a hranei pentru animale i
alimentelor n general i conformitatea cu standardele de hran pentru animale i produse
alimentare n special, cu scopul de a construi capacitatea institu ional necesar pentru
ndeplinirea cerin elor men ionate n articolele 5, 12, 47 i 48.
CAPITOLUL III
FORMAREA PERSONALULUI DE CONTROL
Articolul 51
Formarea personalului de control
1. Comisia poate organiza cursuri de formare a personalului autorit ilor competente din
statele membre responsabil pentru controalele oficiale men ionate n prezentul
regulament. Aceste cursuri de instruire servesc la dezvoltarea unei abord ri armonizate
a controalelor oficiale n statele membre. Ele pot cuprinde n special formare n
domeniile:
(a) legisla ie comunitar privind hrana pentru animale i produsele alimentare i dispozi ii
privind s tatea animal i bun starea animalelor;
(b) metode i tehnici de control, precum auditarea sistemelor proiectate de operatori
pentru a fi n conformitate cu legisla ia privind hrana pentru animale i produsele
alimentare i la normele de s tate animal i bun stare animalelor;
(c) controale de efectuat n cazul bunurilor importate n Comunitate;
(d) metode i tehnici de produc ie, prelucrare i comercializare a hranei pentru animale i
alimentelor.
2. Accesul la cursurile de instruire men ionate la alineatul (1) poate fi permis
participan ilor din ri ter e, n special ri n curs de dezvoltare.
3. Modalit ile de organizare a cursurilor de formare se pot stabili n conformitate cu
procedura men ionat la articolul 62 alineatul (3).
CAPITOLUL IV
ALTE ACTIVIT I COMUNITARE
Articolul 52
Controalele efectuate de rile ter e n statele membre
1. Exper ii Comisiei, la cererea i n colaborare cu autorit ile competente ale statelor
membre, pot s acorde asisten statelor membre pe parcursul controalelor desf urate de
tre rile ter e.
2. n astfel de cazuri, statele membre pe ale c ror teritorii o ar ter urmeaz s
efectueze controlul furnizeaz Comisiei informa ii referitoare la program, domeniu de
aplicare, documenta ie i orice alte informa ii pertinente care s dea posibilitatea Comisiei s
ia parte n mod eficient la control.

3. Asisten a Comisiei urm re te n special:


(a) s clarifice legisla ia comunitar privind hrana pentru animale i produsele alimentare
i normele de s tate animal i bun starea animalelor;
(b) s furnizeze informa ii i date disponibile la nivel comunitar care pot fi folositoare n
controalele efectuate de c tre ara ter ;
(c) s asigure uniformitatea cu privire la controalele efectuate de c tre ri ter e.
Articolul 53
Planuri de control coordonate
Comisia poate recomanda planuri coordonate n conformitate cu procedura men ionat la
articolul 62 alineatul (2). Aceste planuri trebuie:
(a) s fie organizate anual, n conformitate cu un program i
(b) unde se consider necesar, s fie organizate n scopuri specifice, n special pentru a
stabili prevalen a riscurilor asociate cu hrana pentru animale, produsele alimentare sau
animalele.
TITLUL VII
SURI COERCITIVE
CAPITOLUL I
SURI COERCITIVE NA IONALE
Articolul 54
Ac iuni ntreprinse n caz de neconformare
1. n cazul n care autoritatea competent identific o neconformare, ia m suri pentru ca
operatorul s remedieze situa ia. Atunci cnd decide asupra ac iunilor pe care s le
ntreprind , autoritatea competent ine seama de natura neconform rii i de antecedentele
acelui operator n materie de neconform ri.
2. Astfel de ac iuni cuprind, dup caz, urm toarele m suri:
(a) impunerea de proceduri sanitare sau orice alte m suri considerate necesare pentru a
asigura siguran a hranei pentru animale i alimentelor sau conformarea cu legisla ia
privind hrana pentru animale i alimentelor i cu normele de s tate animal i
bun starea animalelor ;
(b) restric ionarea sau interzicerea introducerii pe pia , a importului sau exportului de
hran pentru animale, produse alimentare sau animale;
(c) supravegherea i, dup caz, dispunerea recuper rii, retragerii i/sau distrugerii hranei
pentru animale sau alimentelor;
(d) autorizarea folosirii hranei pentru animale sau alimentelor n alte scopuri dect cele
rora le-au fost destinate ini ial;
(e) suspendarea activit ii sau nchiderea total sau par ial a ntreprinderii n cauz ,
pentru o perioad adecvat .
(f) suspendarea sau retragerea aprob rii unit ii;
(g) adoptarea m surilor men ionate la articolul 19 privind transporturile din ri ter e;
(h) orice alte m suri pe care autoritatea competent le consider adecvate.
3. Autoritatea competent transmite operatorului respectiv sau reprezentantului s u:
(a) notificarea scris a deciziei sale privind ac iunea care urmeaz s fie ntreprins n
conformitate cu alineatul (1), mpreun cu motiva ia deciziei; i
(b) informarea asupra drepturilor de recurs mpotriva deciziei i asupra procedurii
aplicabile i a termenelor.
4. Dup caz, autoritatea competent notific decizia sa i autorit ii competente a statului
membru de expediere.

5. Toate cheltuielile efectuate n aplicarea prezentului articol sunt suportate de c tre


operatorul din sectorul hranei pentru animale i produselor alimentare n cauz .
Articolul 55
Sanc iuni
1. Statele membre stabilesc normele de sanc ionare aplicabile la nc lcarea legisla iei
privind hrana pentru animale i produsele alimentare i a altor dispozi ii comunitare legate de
tatea animal i bun starea animalelor i iau toate m surile necesare pentru a asigura
punerea lor n aplicare. Sanc iunile prev zute trebuie s fie eficiente, propor ionale i
disuasive.
2. Statele membre notific f ntrziere Comisiei dispozi iile aplicabile n cazul
nc lc rii legisla iei privind hrana pentru animale i produsele alimentare i orice modificare
ulterioar .
CAPITOLUL II
SURI COERCITIVE COMUNITARE
Articolul 56
suri de salvgardare
1. M surile se iau n temeiul procedurilor prev zute la articolul 53 din Regulamentul
(CE) nr. 178/2002, dac :
(a) Comisia are dovezi privind o neregul grav n sistemele de control dintr-un stat
membru i
(b) o asemenea neregul poate constitui un posibil risc de mare amploare pentru s tatea
uman , s tatea animal sau bun starea animalelor, fie direct, fie prin mediul
nconjur tor.
2. Astfel de m suri se adopt numai dup ce:
(a) controalele comunitare au ar tat i au raportat neconformarea cu legisla ia comunitar ;
i
(b) statul membru n cauz nu a reu it s corecteze situa ia la cererea Comisiei i n
termenul fixat de aceasta.
TITLUL VIII
ADAPTAREA LEGISLA IEI COMUNITARE
Articolul 57
Modificarea Directivei 96/23/CE
Directiva 96/23/CE se modific dup cum urmeaz :
1) n articolul 14, alineatul (2) se nlocuie te cu textul urm tor:
2. Laboratoarele de referin comunitare sunt cele men ionate n partea relevant a
anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European i al
Consiliului din 24 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura
verificarea conformit ii cu legisla ia privind hrana pentru animale i produsele
alimentare i cu normele referitoare la s tatea animal i la bun starea animalelor1.
1 JO

L 165, 30.4.2004, p. 1.

2) n articolul 30, textul din alineatul (1) care ncepe cu n cazul n care verific rile
suplimentare demonstreaz ... i se ncheie cu ...sau s le utilizeze n alte scopuri
autorizate de legisla ia comunitar , f indemniza ie sau compensa ie se nlocuie te cu
textul urm tor:
n cazul n care verific rile demonstreaz prezen a unor substan e sau produse
neautorizate sau n cazul n care s-au dep it limitele maxime, se aplic dispozi iile din
articolele 19 - 22 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004.;

3) Anexa V se elimin .
Articolul 58
Modificarea Directivei 97/78/CE
Directiva 97/78/CE se modific dup cum urmeaz :
1) Articolul 1 se nlocuie te cu textul urm tor:
Controalele veterinare ale produselor provenind din ri ter e i introduse ntr-unul
dintre teritoriile enumerate la anexa I se efectueaz de c tre statele membre n
conformitate cu prezenta directiv i cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al
Parlamentului European i al Consiliului din 24 aprilie 2004 privind controalele oficiale
efectuate pentru a verifica conformitatea cu legisla ia privind hrana pentru animale i
produsele alimentare i cu normele referitoare la s tatea animal i la bun starea
animalelor*;
_________________________
* JO L 165, 30.4.2004, p. 1.
2) La articolul 2, alineatul (2) litera (a) se nlocuie te cu textul urm tor:
(a) prin produse se n eleg produsele de origine animal men ionate de Directivele
89/662/CEE i 90/425/CEE, Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului
European i al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a regulilor sanitare privind
produsele secundare animale care nu sunt destinate consumului uman*, n Directiva
2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de s tate
animal care reglementeaz produc ia, transformarea, distribu ia i introducerea
produselor de origine animal destinate consumului uman** i n Regulamentul (CE) nr.
854/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a
unor norme specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine
animal destinate consumului uman ***; de asemenea, include produsele din plante
men ionate la articolul 19;
_________________________
* JO L 273, 10.10.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dat de Regulamentul (CE) nr. 808/2003
al Comisiei (JO L 117, 13.5.2003, p. 1).
** JO L 18, 23.1.2003, p. 11.
*** JO L 139, 30.4.2004.

3) La articolul 7 alineatul (3), textul taxele pentru inspec ie men ionate de Directiva
85/73/CEE a Consiliului din 29 ianuarie 1985 privind finan area inspec iilor i a
controalelor veterinare reglementate de Directivele 89/662/CEE, 90/425/CEE,
90/675/CEE i 91/496/CEE (modificate i consolidate) se nlocuie te cu textul urm tor:
taxele pentru inspec ie men ionate de Regulamentul (CE) nr. 882/2004
4) La articolul 10, alineatul (1) litera (b) se elimin urm toarea tez : sau, n cazul
unit ilor aprobate n conformitate cu Decizia 95/408/CE a Consiliului din 22 iunie 1995
privind condi iile de ntocmire, pentru o perioad interimar , a listelor provizorii ale
unit ilor din rile ter e din care statele membre sunt autorizate s importe unele
produse de origine animal , produse de pescuit sau molu te bivalve vii, dintr-o unitate
care a f cut obiectul unei inspec ii fie comunitare, fie na ionale;
5) La articolul 12, alineatul (9) se elimin ;
6) La articolul 15, alineatul (5) se elimin ;
7) La articolul 16 se insereaz urm torul alineat:
4. Normele detaliate pentru introducerea produselor de origine animal pentru
aprovizionarea echipajelor i pasagerilor mijloacelor de transport interna ional i pentru

produsele de origine animal comandate la distan (de exemplu, prin po , prin telefon
sau pe Internet) i livrate consumatorului, se stabilesc n conformitate cu articolul 25 din
Regulamentul (CE) nr. 882/2004;
8) Articolul 21 se elimin ;
9) Articolul 23 se elimin ;
10) La articolul 24, alineatul (1) a doua liniu , termenii n conformitate cu articolul 17
alineatul (2) literele (a) i (b) se nlocuiesc cu termenii n conformitate cu articolul
17.
Articolul 59
Modificarea Directivei 2000/29/CE
n Directiva 2000/29/CE se insereaz urm torul articol:
Articolul 27a
n scopul aplic rii prezentei directive i f a se aduce atingere articolului 21, se aplic ,
dup caz, articolele 41 - 46 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului
European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate
pentru a verifica conformitatea cu legisla ia privind hrana pentru animale i produsele
alimentare i cu normele referitoare la s tatea animal i la bun starea animalelor*.;
_________________________
* JO L 165, 30.4.2004, p. 1.
Articolul 60
Modificarea Regulamentului (CE) 854/2004
Regulamentul (CE) 854/2004 se modific dup cum urmeaz :
1) La articolul 1 se adaug urm torul alineat:
1a. Prezentul regulament se aplic n completarea Regulamentului (CE) nr. 882/2004
al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele
oficiale efectuate pentru a verifica conformitatea cu legisla ia privind hrana pentru
animale i produsele alimentare i cu normele referitoare la s tatea animal i la
bun starea animalelor*;
_________________________
* JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

2) La articolul 2:
(a) la alineatul (1) se elimin literele (a), (b), (d) i (e); iar
(b) la alineatul (2) se adaug urm torul punct:
(b)a Regulamentul (CE) nr. 882/2004.
3) La articolul 3:
(a) alineatul (1) se nlocuie te cu textul urm tor:
1. Autorit ile competente aprob unit ile dac i n modul specificat n
articolul 31 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 i
(b) alineatul (4) literele (a) i (b) i alineatul (6) se elimin .
4) Articolul 9 se elimin .
5) Articolul 10 se nlocuie te cu textul urm tor:
Articolul 10
Pentru a asigura aplicarea uniform a principiilor i condi iilor stabilite la articolul 11
din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 i titlul VI, capitolul II din Regulamentul (CE) nr.
882/2004 se aplic procedurile stabilite de prezentul capitol..
6) La articolul 11:
(a) alineatul (2) se nlocuie te cu textul urm tor:

2. O ar ter figureaz pe aceste liste numai dac n ara respectiv a avut loc
un control comunitar care demonstreaz c autoritatea competent ofer garan iile
necesare specificate n articolul 48 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr.
882/2004. Cu toate acestea, o ar ter poate figura pe aceste liste f ca un
control comunitar s fi avut loc dac :
(a) riscul stabilit n conformitate cu articolul 46 alineatul (3) litera (a) din
Regulamentul (CE) nr. 882/2004 nu l justific ; i
(b) se stabile te, la luarea deciziei de a ad uga o anumit ar ter pe o list n
conformitate cu alineatul (1), c alte informa ii indic faptul c autoritatea
competent furnizeaz garan iile necesare.;
(b) la alineatul (4) introducerea se nlocuie te cu textul urm tor:
4. La elaborarea sau actualizarea listelor, se acord o aten ie deosebit
criteriilor enumerate la articolele 46 i 48 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr.
882/2004. De asemenea, se are n vedere:; i
(c) literele (b) - (h) de la alineatul (4) se elimin .
7) Articolul 14 alineatul (2) litera (b) se nlocuie te cu textul urm tor:
(b) orice condi ii specifice pentru importuri stabilite n conformitate cu articolul 48 din
Regulamentul (CE) nr. 882/2004.
8) La articolul 18, punctele (17) (20) se elimin .
Articolul 61
Abrogarea actelor comunitare
1. Directivele 70/373/CEE, 85/591/CEE, 89/397/CEE, 93/99/CEE i 95/53/CE i
Deciziile 93/383/CEE, 98/728/CE i 1999/313/CE se abrog ncepnd cu 1 ianuarie 2006.
Directiva 85/73/CEE se abrog ncepnd cu 1 ianuarie 2008.
2. Cu toate acestea, normele de punere n aplicare adoptate pe baza acestor acte, n
special cele men ionate la anexa VIII, r mn n vigoare n m sura n care nu intr n
contradic ie cu prezentul regulament, pn la adoptarea dispozi iilor necesare pe baza
prezentului regulament.
3. Trimiterile la actele abrogate se interpreteaz ca fiind trimiteri la prezentul regulament.
TITLUL IX
DISPOZI II GENERALE
Articolul 62
Procedurile comitetelor
1. Comisia estre asistat de Comitetul permanent pentru lan ul alimentar i s tatea
animal nfiin at prin articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 sau, n cazul n care
abordeaz probleme legate n principal de s tatea plantelor, de Comitetul permanent
fitosanitar nfiin at prin Decizia 76/894/CEE1a Consiliului.
2. Cnd se face trimitere la prezentul alineat, se aplic articolele 3 i 7 din Decizia
1999/468/CE, avnd n vedere dispozi iile articolului 8.
3. Cnd se face trimitere la prezentul alineat, se aplic articolele 5 i 7 din Decizia
1999/468/CE, avnd n vedere dispozi iile articolului 8.
Perioada prev zut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE este de trei luni.
1 JO

L 340, 9.12.1976, p. 25.

4. Comitetul i stabile te regulamentul de procedur .


Articolul 63
suri de punere n aplicare i de tranzi ie
1. M surile de punere n aplicare i de tranzi ie necesare pentru a asigura aplicarea

uniform a prezentului regulament se pot stabili n conformitate cu procedura men ionat la


articolul 62 alineatul (3).
Acest lucru este valabil n special pentru:
(a) delegarea atribu iilor de control c tre organele de control men ionate la articolul 5, dac
aceste organe de control func ionau deja nainte de intrarea n vigoare a prezentului
regulament;
(b) orice modificare cu privire la normele men ionate la articolul 12 alineatul (2);
(c) neconformitatea men ionat la articolul 28 care determin cheltuieli rezultnd din
efectuarea de controale oficiale suplimentare;
(d) cheltuielile care rezult din aplicarea articolului 54;
(e) normele referitoare la analiza microbiologic , fizic i/sau chimic din controalele
oficiale, n special n caz de suspiciuni cu privire la existen a unor riscuri i inclusiv
supravegherea securit ii produselor importate din ri ter e;
(f) definirea hranei pentru animale care urmeaz s fie considerate hran pentru animale de
origine animal n sensul prezentului regulament.
2. Pentru a se ine seama de specificitatea Regulamentelor (CEE) nr. 2092/91, (CEE) nr.
2081/92 i (CEE) nr. 2082/92, prin m suri specifice ce urmeaz a fi adoptate n conformitate
cu procedura men ionat la articolul 62 alineatul (3) se pot prevedea derog rile necesare de la
normele stabilite de prezentul regulament i modific rile acestora.
Articolul 64
Modificarea anexelor i a trimiterilor la standardele europene
n conformitate cu procedura men ionat la articolul 62 alineatul (3):
1) anexele la prezentul regulament se pot actualiza, cu excep ia anexei I, a anexei IV i a
anexei V, f a se aduce atingere articolului 27 alineatul (3), n special pentru a lua n
considerare schimb rile administrative i progresele tiin ifice i/sau tehnologice;
2) trimiterile la standardele europene men ionate de prezentul regulament se pot actualiza
n cazul n care CEN modific aceste trimiteri.
Articolul 65
Raportul c tre Parlamentul European i Consiliu
1. Comisia prezint , pn la 20 mai 2007 cel trziu, un raport Parlamentului European i
Consiliului.
2. n special, raportul reanalizeaz experien a dobndit prin aplicarea prezentului
regulament i n special ia n considerare urm toarele aspecte:
(a) reevaluarea domeniului de aplicare, cu privire la s tatea animal i bun starea
animalelor;
(b) asigurarea faptului c la finan area controalelor oficiale contribuie alte sectoare prin
extinderea listei activit ilor men ionate la anexa IV, sec iunea A i n anexa V,
sec iunea A, i lund n considerare n special impactul legisla iei comunitare privind
igiena hranei pentru animale i alimentelor dup adoptarea acesteia;
(c) stabilirea unor valori minime ale onorariilor men ionate la anexa IV, sec iunea B, i n
anexa V, sec iunea B, lund n considerare n special factorii de risc.
3. Dup caz, Comisia prezint mpreun cu raportul propuneri relevante.
Articolul 66
Sprijin financiar comunitar
1. Creditele necesare pentru:
(a) cheltuielile de c torie i sejur suportate de speciali tii statelor membre n urma numirii
de c tre Comisie pentru a asista speciali tii acesteia conform dispozi iilor din articolul

45 alineatul (1) i articolul 46 alineatul (1);


(b) formarea personalului de control men ionat la articolul 51;
(c) finan area altor m suri necesare pentru a asigura aplicarea prezentului regulament,
se autorizeaz n fiecare an n cadrul procedurilor bugetare.
2. M surile men ionate la alineatul (1) litera (c) includ n special organizarea de conferin e,
stabilirea bazelor de date, publicare de informa ii, organizarea studiilor i organizarea
ntlnirilor n vederea preg tirii sesiunilor Comitetului permanent pentru lan ul alimentar i
tatea animal .
3. Asisten a tehnic i o contribu ie financiar din partea Comunit ii pentru organizarea
activit ilor men ionate la articolul 50 se pot acorda n limitele resurselor umane i financiare
pe care le are la dispozi ie Comisia.
TITLUL X
DISPOZI II FINALE
Articolul 67
Intrarea n vigoare
Prezentul regulament intr n vigoare n a dou zecea zi de la publicarea n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.
El se aplic de la 1 ianuarie 2006.
Cu toate acestea, articolele 27 i 28 se aplic de la 1 ianuarie 2007.
Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele
membre.
Adoptat la Strasbourg, 29 aprilie 2004.
Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu
Pre edintele Pre edintele
P. COX M. McDOWELL
ANEXA I
TERITORIILE MEN IONATE LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (15)
1. Teritoriul Regatului Belgiei.
2. Teritoriul Regatului Danemarcei, cu excep ia Insulelor Faroe i a Groenlandei.
3. Teritoriul Republicii Federale Germania.
4. Teritoriul Regatului Spaniei, exceptnd Ceuta i Melilla.
5. Teritoriul Republicii Elene.
6. Teritoriul Republicii Franceze.
7. Teritoriul Irlandei.
8. Teritoriul Republicii Italiene.
9. Teritoriul Marelui Ducat al Luxemburgului.
10. Teritoriul Regatului rilor de Jos din Europa.
11. Teritoriul Republicii Portugheze.
12. Teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii i al Irlandei de Nord.
13. Teritoriul Republicii Austria.
14. Teritoriul Republicii Finlanda.
15. Teritoriul Regatului Suediei.
ANEXA II
AUTORIT I COMPETENTE
CAPITOLUL I: TEMATICA FORM RII PERSONALULUI CARE EFECTUEAZ
CONTROALE OFICIALE
1. Diferite tehnici de control, cum ar fi auditarea, prelevarea de probe i inspec ia.

2. Proceduri de control.
3. Legisla ia privind hrana pentru animale i produsele alimentare.
4. Diferite etape ale produc iei, prelucr rii i distribuirii i posibilele riscuri care pot rezulta
din acestea pentru s tatea uman , precum i, dup caz, pentru s tatea animal i a
plantelor i pentru mediu.
5. Evaluarea neconformit ii cu legisla ia privind hrana pentru animale i produsele
alimentare.
6. Riscurile inerente cre terii de animale i produc iei hranei pentru animale i produselor
alimentare.
7. Evaluarea aplic rii procedurilor HACCP.
8. Sisteme de gestionare cum ar fi programele de asigurare a calit ii puse n aplicare de
ntreprinderile din sectorul hranei pentru animale i al produselor alimentare i evaluarea
acestora, n m sura n care acestea sunt relevante pentru cerin ele din legisla ia privind
hrana pentru animale sau produsele alimentare.
9. Sisteme de certificare oficiale.
10. Planuri de interven ie n caz de urgen , inclusiv comunicarea dintre statele membre i
Comisie.
11. Proceduri legale i implica iile controalelor oficiale.
12. Examinarea documentelor scrise i a altor date, inclusiv cele legate de testarea
aptitudinii, acreditare i evaluarea riscurilor, care ar putea fi relevante pentru evaluarea
conformit ii cu legisla ia referitoare la hrana pentru animale sau produse alimentare;
aceasta ar putea include aspecte financiare i comerciale.
13. Orice alt domeniu, inclusiv s tatea animal i bun starea animalelor, necesar pentru a
asigura efectuarea controalelor oficiale n conformitate cu prezentul regulament.
CAPITOLUL II: ASPECTE PRIVIND PROCEDURILE DE CONTROL
1. Organizarea autorit ii competente i rela ia dintre autorit ile competente centrale i
autorit ile c rora le-au delegat atribu ia de a efectua controale oficiale.
2. Rela iile dintre autorit ile competente i organele de control c rora le-au delegat
atribu ii legate de controalele oficiale.
3. Descrierea obiectivelor care urmeaz s fie atinse.
4. Atribu ii, responsabilit i i ndatoriri ale personalului.
5. Proceduri de prelevare de probe, metode i tehnici de control, interpretarea rezultatelor
i decizii ulterioare.
6. Programe de control i supraveghere.
7. Asisten reciproc n eventualitatea n care controalele oficiale necesit interven ia mai
multor state membre.
8. M surile care urmeaz s se ia n urma controalelor oficiale.
9. Cooperarea cu alte servicii sau departamente care pot avea responsabilit i relevante.
10. Verificarea adecv rii metodelor de prelevare de probe, a metodelor de analiz i a
testelor de detectare.
11. Orice alte activit i sau informa ii necesare pentru func ionarea eficace a controalelor
oficiale.
ANEXA III
CARACTERIZAREA METODELOR DE ANALIZ
1. Metodele de analiz ar trebui s se caracterizeze prin urm toarele criterii:
(a) exactitudine;
(b) aplicabilitate (matrice i gama concentra iei);

(c) limita de detectare;


(d) limita de determinare;
(e) precizie;
(f) repetabilitate;
(g) reproductibilitate;
(h) recuperare;
(i) selectivitate;
(j) sensibilitate;
(k) linearitate;
(l) marja de eroare;
(m) alte criterii care pot fi selectate dup caz:
2. Valorile de precizie men ionate la punctul (1) litera (e) fie se ob in printr-un studiu
colectiv realizat n conformitate cu un protocol recunoscut la nivel interna ional privind
studiile de colaborare (de exemplu, ISO 5725:1994 sau protocolul interna ional
armonizat IUPAC) fie, n cazul n care s-au stabilit criterii de performan pentru
metodele de analiz , se bazeaz pe teste de respectare a criteriilor. Valorile repetabilit ii
i reproductibilit ii respective se exprim sub o form recunoscut la nivel interna ional
(de exemplu, intervale de precizie de 95%, dup cum sunt definite de standardul ISO
5725/1994 sau de IUPAC). Rezultatele studiului de colaborare se public sau se pun la
dispozi ia publicului f restric ie.
3. Metodele de analiz care se aplic uniform diferitor grupuri de m rfuri ar trebui s fie
preferate metodelor care se aplic numai unor produse specifice.
4. n situa iile n care metodele de analiz se pot valida numai n cadrul unui singur
laborator, acestea se valideaz , de exemplu, n conformitate cu orient rile armonizate
IUPAC sau, n cazul n care s-au stabilit criterii de performan pentru metodele de
analiz , se bazeaz pe teste de respectare a criteriilor.
5. Metodele de analiz adoptate n temeiul prezentului regulament ar trebui editate n
formatul standard pentru metodele de analiz recomandate de ISO.
ANEXA IV
ACTIVIT I I SUME MINIME ALE ONORARIILOR I TAXELOR AFERENTE
CONTROALELOR OFICIALE N RELA IE CU UNIT ILE COMUNITARE
SEC IUNEA A: ACTIVIT I
1. Activit ile care fac parte din domeniul de aplicare al Directivelor 89/662/CEE,
90/425/CEE, 93/119/CE i 96/23/CE pentru care statele membre percep n prezent taxe
n temeiul Directivei 85/73/CEE.
2. Aprobarea unit ilor din sectorul hranei pentru animale.
SEC IUNEA B: SUME MINIME
Statele membre percep pentru controalele referitoare la urm toarele liste de produse sumele
minime corespunz toare pentru urm toarele onorarii sau taxe:
CAPITOLUL I
Sume minime pentru onorarii sau taxe aplicabile inspec iilor de abator
(a) carne de vit
- animale bovine adulte: 5 EUR/animal,
- animale bovine tinere: 2 EUR/animal;
(b) solipede/ecvidee: 3 EUR/animal;
(c) carne de porc: animale cu o greutate a carcasei:
- mai mic de 25 kg: 0,5 EUR/animal,

- egal sau mai mare de 25 kg: 1 EUR/animal;


(d) carne de oaie i carne de capr : animale cu o greutate a carcasei:
- mai mic de 12 kg: 0,15 EUR/animal
- egal sau mai mare de 12 kg: 0,25 EUR/animal,
(e) carne de pas re:
- carne de pas re de genul Gallus i bibilic : 0,005 EUR/animal
- ra e i g te: 0,01 EUR/animal
- curcani: 0,025 EUR/animal
- carne de iepure de cresc torie: 0,005 EUR/animal.
CAPITOLUL II
Sume minime pentru onorarii sau taxe aplicabile inspec iilor de m cel rie
Per ton de carne:
- carne de vac , vi el, porc, solipede/ecvidee, oaie i capr : 2 EUR
- carne de pas re i de iepure de cresc torie: 1,5 EUR
- carne de vnat de cresc torie i s lbatic:
vnat mic cu pene i de p mnt: 1,5 EUR
carne de acarinate (stru , emu, nandu): 3 EUR
mistre i i rumeg toare: 2 EUR .
CAPITOLUL III
Sume minime pentru onorarii sau taxe aplicabile caselor de prelucrare a vnatului
(a) vnat mic cu pene: 0,005 EUR/animal
(b) vnat mic cu blan : 0,01 EUR/animal
(c) acarinate: 0,5 EUR/animal
(d) mamifere de uscat:
mistre : 1,5 EUR/animal
rumeg toare: 0,5 EUR/animal
CAPITOLUL IV
Sume minime pentru onorarii sau taxe care se aplic produc iei de lapte
- 1 EUR per 30 tone
i
- 0,5 EUR per ton peste aceast cantitate.
CAPITOLUL V
Sume minime pentru onorarii sau taxe aplicabile produc iei i introducerii pe pia a
produselor de pesc rit i a produselor de acvacultur
(a) prima introducere pe pia a produselor de pesc rit i de acvacultur :
1 EUR/ton pentru primele 50 de tone ale lunii;
0,5 EUR/ton ceea ce dep
te 50 de tone.
(b) prima vnzare pe pia a de pe te:
0,5 EUR/ton pentru primele 50 de tone ale lunii;
0,25 EUR/ton ceea ce dep
te 50 de tone.
(c) prima vnzare n caz de absen a clasific rii pe categorie de prospe ime i/sau m rime n
conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 103/76 i nr. 104/76:
1 EUR/ton pentru primele 50 de tone ale lunii;
0,5 EUR/ton ceea ce dep
te 50 de tone.
Onorariile percepute pentru speciile men ionate la anexa II la Regulamentul (CEE) nr.
3703/85 al Comisiei nu trebuie s dep easc 50 EUR pe lot.

Statele membre percep 0,5 EUR/ton pentru prelucrarea produselor de pesc rit i acvacultur .
ANEXA V
ACTIVIT I I SUME MINIME ALE ONORARIILOR I TAXELOR AFERENTE
CONTROALELOR OFICIALE ALE M RFURILOR I ANIMALELOR VII
INTRODUSE N COMUNITATE
SEC IUNEA A: ACTIVIT I SAU CONTROALE
Activit ile care fac parte din domeniul de aplicare al Directivelor 97/78/CEE i 91/496/CEE,
pentru care statele membre percep n prezent taxe n temeiul Directivei 85/73/CEE.
SEC IUNEA B: ONORARII SAU TAXE
CAPITOLUL I
Onorarii aplicabile c rnii importate
Sumele minime ale onorariilor pentru controlul oficial al importului unui lot de carne se
stabilesc la:
- 55 EUR per lot, pn la 6 tone i
- 9 EUR per lot, pn la 46 tone, peste aceast cantitate i
- 420 EUR per lot, peste 46 tone.
CAPITOLUL II
Onorarii aplicabile produselor de pesc rit importate
1. Onorariul minim pentru controlul oficial al importului unui lot de produse de pescuit se
stabile te la:
- 55 EUR per lot, pn la 6 tone i
- 9 EUR per lot, pn la 46 tone, peste aceast cantitate i
- 420 EUR per lot, peste 46 tone.
2. Valoarea de mai sus pentru controlul oficial al importului unui lot de produse de pescuit
transportat n vrac s-a stabilit la:
- 600 EUR per vas, cu o nc rc tur de produse de pescuit de pn la 500 de tone,
- 1 200 per vas, cu o nc rc tur de produse de pescuit de pn la 1000 de tone,
- 2 400 EUR per vas, cu o nc rc tur de produse de pescuit de pn la 2000 de tone,
- 3 600 EUR per vas, cu o nc rc tur de produse de pescuit de peste 2000 de tone.
3. n cazul produselor de pescuit capturate n mediul lor natural direct de c tre o nav de
pescuit care navigheaz sub steagul unei ri ter e se aplic dispozi iile stabilite la anexa
IV, sec iunea B, capitolul 5 litera (a).
CAPITOLUL III
Taxe sau onorarii aplicabile produselor din carne, c rnii de pas re, c rnii de vnat
lbatic, c rnii de iepure, c rnii de vnat de cresc torie, subproduselor i hranei pentru
animale de origine animal
1. Suma minim pentru controlul oficial al importului unui lot de produse de origine
animal altele dect cele men ionate la capitolele I i II sau al unui lot de subproduse de
origine animal sau al unui lot de hran pentru animale se stabile te la:
- 55 EUR per lot, pn la 6 tone i
- 9 EUR per lot, pn la 46 tone, peste aceast cantitate i
- 420 EUR per lot, peste 46 tone.
2. Valoarea de mai sus pentru controlul oficial al importului unui lot de produse de origine
animal altele dect cele men ionate la capitolele I i II, al unui lot de subproduse de
origine animal sau al unui lot de hran pentru animale transportat n vrac s-a stabilit la:
- 600 EUR per vas, cu o nc rc tur de produse de pn la 500 de tone,
- 1 200 EUR per vas, cu o nc rc tur de produse de pn la 1000 de tone,

- 2 400 EUR per vas, cu o nc rc tur de produse de pn la 2000 de tone,


- 3 600 EUR per vas, cu o nc rc tur de produse de peste 2000 de tone.
CAPITOLUL IV
Onorarii aplicabile tranzitului prin Comunitate al m rfurilor i animalelor vii
Onorariul sau taxa de achitat pentru controlul oficial cu privire la tranzitul m rfurilor i
animalelor vii prin Comunitate se stabile te la un nivel minim de 30 EUR, la care se adaug
20 EUR pentru fiecare sfert de or pentru fiecare membru al personalului care particip la
controale.
CAPITOLUL V
Onorarii aplicabile importurilor de animale vii
1. Onorariul pentru controlul oficial al importului unui lot de animale vii se stabile te la:
(a) pentru animalele bovine, ecvidee, porci, oi, capre, p ri, iepuri i vnat mic cu pene sau
vnat cu blan i urm toarele mamifere de uscat: mistre i i rumeg toare, la:
- 55 EUR per lot, pn la 6 tone i
- 9 EUR per lot, pn la 46 tone, peste aceast cantitate i
- 420 EUR per lot, peste 46 tone,
(b) pentru animalele apar innd altor specii la costul efectiv al inspec iei, exprimat fie per
animal, fie per ton importat , la:
- 55 EUR per lot, pn la 46 tone sau
- 420 EUR per lot, peste 46 tone,
n elegndu-se c aceste sume minime nu se aplic importurilor de specii men ionate de
Decizia 92/432/CEE a Comisiei.
2. La cererea unui stat membru, n cazul n care sunt nso ite de documente coroboratoare
corespunz toare n conformitate cu procedura stabilit la articolul 18 din Directiva
89/662/CEE, pentru importurile din anumite ri ter e se poate aplica un nivel mai mic al
onorariilor.
ANEXA VI
CRITERII CARE SE IAU N CONSIDERARE LA CALCULAREA ONORARIILOR
1. Salariile personalului care particip la controalele oficiale;
2. Cheltuielile personalului care particip la controalele oficiale, inclusiv costurile pentru
instala ii, instrumente, echipament, formare, c torie i alte costuri aferente;
3. Costurile analizei de laborator i pentru prelevarea de probe.
ANEXA VII
LABORATOARE COMUNITARE DE REFERIN
I. Laboratoare comunitare de referin pentru hrana pentru animale i produsele
alimentare
1. Laborator comunitar de referin pentru lapte i produse lactate
AFSSA-LERHQA
94700 Maisons-Alfort
2. Laboratoare comunitare de referin pentru analiza i testarea zoonozelor (Salmonella)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
3720 BA Bilthoven
rile de Jos
3. Laborator comunitar de referin pentru monitorizarea biotoxinelor marine
Ministerio de Sanidad y Consumo
Vigo,
Spania.

4. Laborator comunitar de referin pentru monitorizarea contamin rii virale i


bacteriologice a molu telor bivalve
The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science,
Weymouth, Regatul Unit.
5. Laboratoare comunitare de referin pentru reziduuri
(a) Pentru reziduurile enumerate la anexa I, grupa A 1, 2 , 3, 4, grupa B 2 (d) i grupa B 3
(d) la Directiva 96/23/CE a Consiliului
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
NL-3720 BA Bithoven
rile de Jos
(b) Pentru reziduurile enumerate la anexa I, grupa B 1 i B 3 (e) la Directiva 96/23/CE a
Consiliului i carbadox i olaquidonx
Laboratoires dtudes et de recherches sur les mdicaments vtrinaires et les
disinfectants
AFSSA - Site de Fougres
BP 90203
Fran a
(c) Pentru reziduurile enumerate la anexa I, grupa A 5 i grupa B 2 (a), (b), (e) la Directiva
96/23/CE a Consiliului
Bundesamt fr Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)
Postfach 140162
53056 Bonn
(d) Pentru reziduurile enumerate la anexa I, grupa B 2 (c) i grupa B 3 (a), (b), (c) la
Directiva 96/23/CE a Consiliului
Instituto Superiore di Sanit
I-00161-Roma
6. Laborator comunitar de referin pentru encefalopatiile spongiforme transmisibile (EST)
Laboratorul men ionat la anexa X, capitolul B din Regulamentul (CE) nr. 999/2001.
7. Laborator comunitar de referin pentru aditivii destina i utiliz rii n nutri ia animalelor
Laboratorul men ionat la anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului
European i al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii destina i utiliz rii n
nutri ia animalelor1.
8. Laborator comunitar de referin pentru organisme modificate genetic (OMG)
1 JO

L 268, 18.10.2003, p. 29.

Laboratorul men ionat la anexa la Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului


European i al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare i
furajele modificate genetic1
9. Laborator comunitar de referin pentru materialele destinate s intre n contact cu
alimentele
Centrul de cercetare comun al Comisiei
II. Laboratoare de referin comunitare pentru s tatea animal
p.m.
ANEXA VIII
NORME DE APLICARE CARE R MN N VIGOARE N TEMEIUL
ARTICOLULUI 61
1. Normele de aplicare n temeiul Directivei 70/373/CEE privind introducerea metodelor
comunitare de e antionare i de analiz pentru controlul oficial al hranei pentru animale.

(a) Prima Directiv a Comisiei 71/250/CEE din 15 iunie 1971 de stabilire a metodelor
de analiz comunitare pentru controlul oficial al furajelor2;
(b) A doua Directiv a Comisiei 71/393/CEE din 18 noiembrie 1971 de stabilire a
metodelor comunitare de analiz pentru controlul oficial al alimentelor destinate
consumului animal3 ;
(c) A treia Directiv a Comisiei 72/199/CEE din 27 aprilie 1972 de stabilire a
metodelor comunitare de analiz pentru controlul oficial al furajelor4;
(d) A patra Directiv a Comisiei 73/46/CEE din 5 decembrie 1972 de stabilire a
metodelor comunitare de analiz pentru controlul oficial al furajelor5;
(e) Prima Directiv a Comisiei 76/371/CEE din 1 martie 1971 de stabilire a metodelor
comunitare de prelevare de probe pentru controlul oficial al hranei animalelor6;
(f) A aptea Directiv a Comisiei 76/372/CEE din 1 martie 1976 de stabilire a
metodelor comunitare de analiz pentru controlul oficial al furajelor7;
(g) A opta Directiv a Comisiei 78/633/CEE din 15 iunie 1978 de stabilire a
metodelor comunitare de analiz pentru controlul oficial al furajelor1;
1 JO

L 268, 18.10.2003, p. 1.
L 155, 12.7.1971, p. 13. Directiv modificat ultima dat de Directiva 1999/27/CE a Comisiei (JO L 118,
6.5.1999, p. 36).
3 JO L 279, 20.12.1971, p. 7. Directiv modificat ultima dat de Directiva 98/64/CE a Comisiei (JO L 257,
19.9.1998, p. 14).
4 JO L 123, 29.5.1972, p. 6. Directiv modificat ultima dat de Directiva 1999/79/CE a Comisiei (JO L 209,
7.8.1999, p. 23).
5 JO L 83, 30.3.1973, p. 21. Directiv modificat ultima dat de Directiva 1999/27/CE a Comisiei.
6 JO L 102, 15.4.1976, p. 1.
7 JO L 102, 15.4.1976, p. 8. Directiv modificat ultima dat de Directiva 94/14/CE a Comisiei (JO L 94,
13.4.1994, p. 30).
2 JO

(h) A noua Directiv a Comisiei 81/715/CEE din 31 iulie 1981 de stabilire a


metodelor comunitare de analiz pentru controlul oficial al furajelor2;
(i) A zecea Directiv a Comisiei 84/425/CEE din 25 iunie 1984 de stabilire a
metodelor comunitare de analiz pentru controlul oficial al hranei pentru animale3 ;
(j) A unsprezecea Directiv a Comisiei 93/70/CEE din 28 iulie 1993 de stabilire a
metodelor comunitare de analiz pentru controlul oficial al hranei pentru animale4 ;
(k) A dou sprezecea Directiv a Comisiei 93/117/CEE din 17 decembrie 1993 de
stabilire a metodelor comunitare de analiz pentru controlul oficial al hranei pentru
animale5 ;
(l) Directiva 98/64/CEE a Comisiei din 3 septembrie 1998 de stabilire a metodelor
comunitare de analiz pentru determinarea aminoacizilor, uleiurilor i gr similor
brute i olaquinoxului din hrana pentru animale 6 ;
(m) Directiva 2003/126/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003 privind metoda analitic
de determinare a constituen ilor de origine animal pentru controlul oficial al
hranei pentru animale7;
(n) Directiva 1999/27/CEE a Comisiei din 20 aprilie 1999 de stabilire a metodelor
comunitare de analiz pentru dozarea de amproliu, diclazuril i carbadox n hrana
animalelor8;
(o) Directiva 1999/76/CEE a Comisiei din 23 iulie 1999 de stabilire a unei metode
comunitare de analiz pentru dozarea de lasalocid-sodiu n hrana pentru animale9 ;
(p) Directiva 2000/45/CEE a Comisiei din 6 iulie 2000 de stabilire a metodelor
comunitare de analiz pentru determinarea vitaminei A, a vitaminei E i a

triptofanului din hrana pentru animale10;


(q) Directiva 2002/70/CEE a Comisiei din 26 iulie 2002 de stabilire a metodelor
comunitare de analiz pentru determinarea nivelurilor de dioxine i de PCB de tip
dioxin din hrana pentru animale11 ;
1 JO L 206, 29.7.1978, p. 43. Directiv modificat ultima dat de Directiva 84/4/CE a Comisiei (JO L 15,
18.1.1984, p. 28).
2 JO L 257, 10.9.1981, p. 38.
3 JO L 238, 6.9.1984, p. 34.
4 JO L 234, 17.9.1993, p. 17.
5 JO L 329, 30.12.1993, p. 54.
6 JO L 257, 19.9.1998, p. 14.
7 JO L 339, 24.12.2003, p. 78.
8 JO L 118, 6.5.1999, p. 36.
9 JO L 207, 6.8.1999, p. 13.
10 JO L 174, 13.7.2000, p. 32.
11 JO L 209, 6.8.2002, p. 15.

2. Normele de aplicare pe baza Directivei 95/53/CE din 25 octombrie 1995 de stabilire a


principiilor care reglementeaz organizarea inspec iilor oficiale din sectorul nutri iei
animalelor
Directiva 98/68/CE a Comisiei din 10 septembrie 1998 de stabilire a documentului
standard men ionat la articolul 9 alineatul (1) din Directiva 95/53/CE a Consiliului i a
anumitor norme n materie de controale, la introducerea n Comunitate, a produselor
provenind din ri ter e i destinate hranei pentru animale1.
1 JO

L 261, 24.9.1998, p. 32.