Sunteți pe pagina 1din 71

ROMÂNIA

ROMÂNIA STANDARD OCUPAŢIONAL pentru EDUCAŢIE şi FORMARE PROFESIONALĂ 1. Denumirea ocupației ș i codul COR

STANDARD OCUPAŢIONAL pentru EDUCAŢIE şi FORMARE PROFESIONALĂ

1. Denumirea ocupației și codul COR

Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare -cod COR 741103

2. Denumirea tradusă a ocupației (En):

Solar photovoltaic installer/ Photovoltaic panels installer

3. Competenţe şi deprinderi

1. Montarea şi utilizarea aparatelor electrice de joasă tensiune

2. Montarea şi utilizarea maşinilor electrice

3. Utilizarea instalaţiilor de joasă tensiune

4. Întreţinerea maşinilor aparatelor şi instalaţiilor electrice de joasă tensiune

5. Realizarea circuitelor electronice din instalaţiile electrice de joasă tensiune

6. Realizarea instalaţiilor pentru alimentarea maşinilor electrice

7. Realizarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice de curenţi slabi

8. Realizarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice de lumină şi de forţă

9. Utilizarea liniilor electrice aeriene şi subterane

10. Organizarea locului de muncă

11. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în

domeniul situaţiilor de urgenţă

12.

Aplicarea normelor de protecţie a mediului

13.

Asigurarea calităţii lucrărilor executate

14.

Întreţinerea echipamentelor de lucru

15.

Asigurarea materialelor pentru lucrările de construcții

16.

Montarea structurii suport a sistemelor fotovoltaice

17.

Instalarea modulelor fotovoltaice

18.

Realizarea conexiunilor electrice între componentele sistemelor fotovoltaice

19.

Asigurarea mentenanței sistemelor fotovoltaice

Notă: Competențele numerotate de la 1 la 6 sunt competențe tehnice generale aferente calificării de electrician, competențele numerotate de la 7 la 9 sunt specifice electricienilor în construcții, pregătirea din domeniul electric fiind necesară anterior specializării în domeniul instalării sistemelor fotovoltaice solare. Competențele numerotate de la 10 la 15 sunt competențe care privesc lucrul în șantierele de construcții, iar competențele numerotate de la 16 la 19 sunt competențe ocupaționale specifice pentru instalatorul de sisteme fotovoltaice solare.

Deprinderi:

Pentru practicarea ocupației sunt necesare toate deprinderile presupuse de desfășurarea activităților listate la punctul 3. În plus față de acestea, pentru muncitorii instalatori de sisteme fotovoltaice solare sunt relevante și deprinderile:

- de utilizare a materialelor, uneltelor, sculelor, instrumentelor, dispozitivelor, aparatelor și accesoriilor folosite în șantier pentru instalarea sistemelor fotovoltaice solare;

- lucru în echipă;

- de realizare a sarcinilor de muncă /de rezolvare a problemelor în mod autonom, fără

supraveghere directă permanentă;

- de a lua decizii cu privire la probleme curente de muncă, în limita atribuțiilor;

- comunicare eficace în cadrul relațiilor de muncă, pe orizontală și cu șefii ierarhici;

- de citire a documentației tehnice (instrucțiuni de montaj, fișa tehnologică a operației,

scheme electrice, specificaţii etc.);

- de respectare a disciplinei tehnologice și organizaționale;

- de atribuire a unor sarcini de lucru grupurilor/echipelor de muncitori constituite formal

sau informal, de coordonare și supraveghere a activității acestora și de asumare în limitele nivelului ocupațional, a responsabilității pentru rezultatele individuale și colective ale acestora;

- de a desfășura activități repetitive;

- de lucru la înălțime;

- de utilizare/aplicare a standardelor, normelor, regulilor privind activitatea în șantier.

4. Nivelul de calificare al ocupației:

4.1. conform Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC)

3
3

4.2. conform Cadrului European al Calificărilor (EQF)

3
3

4.3. conform ISCED - 2011

3
3

5. Informaţii despre programul de educaţie şi formare profesională

5.1. Cerinţe specifice de acces la program

- cunoștințe și deprinderi privind calculul matematic elementar (operații aritmetice, proporții și procente, lungimi și perimetre, calculul suprafețelor);

- lucrul cu unități de măsură fundamentale și derivate în Sistemul Internațional, cu multiplii și submultiplii acestora;

- aplicarea noțiunilor de bază privind principalele fenomene fizice;

- utilizarea instrumentelor și metodelor de măsurare a lungimilor.

5.1.

1.

Co

mpe

tenţ

e şi

dep

rinderi necesare accesului la program:

5.1.2. Condiţii minime de acces la program, raportate la nivelul de studii:

Nivelurile de studii:

- învăţământ general obligatoriu

- învăţământ profesional prin şcoli profesionale

- învăţământ profesional prin şcoli profesionale DA - învăţământ liceal, fără diplomă de bacalaureat
DA
DA

- învăţământ liceal, fără diplomă de bacalaureat

- învăţământ liceal, fără diplomă de bacalaureat

- învăţământ liceal, cu diplomă de bacalaureat

- învăţământ liceal, cu diplomă de bacalaureat

- învăţământ postliceal

- învăţământ postliceal

- învăţământ superior cu diplomă de licenţă

- învăţământ superior cu diplomă de licenţă

- învăţământ superior cu diplomă de master

- învăţământ superior cu diplomă de master

5.1.3. Alte studii necesare:

5.1.4. Cerinţe speciale:

Pentru pregătirea în domeniul instalării sistemelor fotovoltaice solare, este necesară pregătirea prealabilă în domeniul electric a participanților la programul de formare.

-clinic sănătos, apt din punct de vedere psiho-somatic.

5.2. Acces la altă ocupație/ocupații cuprinse în nomenclatorul COR

5.2.1. Accesul la ocupație/ocupaţii de același nivel de calificare, conform CNC, pe bază de

experienţă/recunoaştere de competenţe

Ocupația „Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare” (cod COR 741103), reprezintă o specializare a personalului care activează în rândul electricienilor din construcții, pentru practicarea acesteia fiind necesară calificarea prealabilă de electrician. Prin prisma competențelor formate în sistemul formării inițiale în domeniul electric și ca urmare a similitudinii cu alte ocupații din aceeași grupă de bază -prin raportare la activitățile desfășurate la locul de muncă de către respectivii specialiști- ocupațiile accesibile muncitorilor instalatori de sisteme fotovoltaice solare sunt:

Ocupația

COD COR

Electrician în construcții

741101

Electrician de întreținere în construcții

741102

Electrician constructor montator aparataj și cabluri de joasă tensiune

741106

Electrician constructor montator aparataj și cabluri de medie și înaltă tensiune

741107

Electrician constructor instalator aparatură de măsură și control

741108

Electrician constructor pentru probe și încercări funcționale

741109

Electrician în construcții civile și industriale

741110

Accesul la ocupațiile menționate nu rezultă implicit, ca urmare a specializării în domeniul instalării sistemelor fotovoltaice solare, ci ca urmare a calificării deținute în domeniul electric. Accesul spre specializările aparținând electricienilor din construcții se face respectându-se cerințele impuse prin legislația în vigoare din domeniul electric și din sectorul de construcții privind autorizarea/reautorizarea specialiștilor, pregătirea profesională continuă și certificările specifice, precum și condițiile precizate în standardele ocupaționale ale respectivelor ocupații.

Persoana calificată ca Instalator sisteme fotovoltaice solare poate avea acces la programe de formare profesională de nivel 3 din alte grupe de bază COR pentru ocupațiile enumerate în cele de urmează, situație în care i se transferă și i se recunosc deprinderile și cunoștințele achiziționate pentru competențele și/sau activitățile specifice menționate în tabel.

Competențele prezentate la punctul 3 în prezentul document, numerotate de la 10 la 15, se regăsesc în toate ocupațiile practicate în sectorul de construcții. Acestea, odată dobândite și certificate, sunt recunoscute pentru același nivel de calificare, în

situația accesului la un alt program, în aceleași condiții cu cele precizate la punctul

6.1.

Denumire ocupație

COD COR

Competențe transferabile

 

Montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri

712416

16.

Montarea structurii suport a

 

sistemelor fotovoltaice:

 

16.1.

Trasarea punctelor de fixare pentru

 

structura suport;

 

16.2. Asamblarea structurii suport;

 

16.3. Verificarea montajului realizat.

Montator fațade și pereți cortină

721434

16.

Montarea structurii suport a

 

sistemelor fotovoltaice:

 
 

16.1.

Trasarea punctelor de fixare pentru

structura suport;

 

16.2.

Asamblarea structurii suport;

 

16.3.

Verificarea

montajului

realizat.

17.Instalarea modulelor fotovoltaice:

 

17.1.

Fixarea modulelor fotovoltaice;

17.2.Verificarea modului modulelor fotovoltaice.

de

fixare

al

Montator pereți și plafoane din ghips- carton

712406

16.

Montarea structurii suport a

 

sistemelor fotovoltaice:

 

16.1.

Trasarea punctelor de fixare pentru

 

structura suport;

 

16.2. Asamblarea structurii suport;

 

16.3. Verificarea montajului realizat.

Numerotarea utilizată ține seama de competențele și activitățile indicate la punctul nr.3 din prezentul document.

5.2.2 Accesul la ocupație/ocupații de nivel de calificare imediat superior, conform CNC, pe

bază de programe de formare profesională şi experienţă

Prin parcurgerea programelor de formare profesională necesare conform cadrului de reglementare specific, Instalatorul de sisteme fotovoltaice solare poate avea acces la următoarele ocupații de nivel 4:

311201

- Maistru construcții civile, industriale și agricole;

311203

- Tehnician constructor;

311207

- Tehnician proiectant în construcții;

311215

- Tehnician devize și măsurători în construcții;

311216

- Tehnician devizier;

311303

- Maistru energetician/electrician;

311306

-Tehnician energetician/electrician;

311308

- Maistru electrician în construcții.

Notă: ocupația spre care există posibilitatea de acces larg pe plan european este:

Instalator de sisteme fotovoltaice solare, nivel 4 de autonomie și responsabilitate (tehnician). O ocupație similară urmează să fie inclusă și în Nomenclatorul COR, în

grupa de bază 3112- Tehnicieni constructori.

6. Descrierea programului de educaţie şi formare profesională

6.1. Durata totală, nr. ore

720

-

240

-

480

din care :

teorie;

practică.

Persoanelor care dețin calificarea de bază de electrician (nivel 2, obținută prin sistemul național de învățământ și formare profesională a adulților, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului național al calificărilor și echivalată prin Ordinul nr. 3973/2014 cu nivelul 3, stabilit prin noul Cadru național al calificărilor,) sau nivel 3 conform noului Cadru național al calificărilor, li se vor recunoaște și echivala, pe baza certificatelor de calificare deținute, competențele din domeniul electric. Pentru acestea se vor organiza programe de specializare, cu durata totală de 144 de ore, dintre care 48 de ore teorie și 96 de ore practică, pentru însușirea cunoștințelor și deprinderilor aferente competențelor numerotate de la 10 la 19 în prezentul standard ocupațional (modulele 10-14 din planul de pregătire). În situația programelor de specializare, indiferent de parcursul anterior în sistem de educație formală/non-formală, se recunosc până la 80 % din totalul de 144 de ore de formare, respectiv până la 114 ore, modularizat, după cum urmează:

Modulul 10 – Activităţi cu caracter permanent derulate în şantier;

Modulul 11 Sisteme fotovoltaice; Modulul 12 Structura suport a sistemelor fotovoltaice; Modulul 13 Conectarea componentelor sistemelor fotovoltaice; Modulul 14 – Întreținerea și repararea sistemelor fotovoltaice. Diferența de 20 % nerecunoscută reprezintă activități recapitulative necesare actualizării informației și fixării noțiunilor în contextul ocupației. Competențele dobândite pe alte căi decât cele formale, evaluate și certificate conform legislației în vigoare, sunt recunoscute în proporție de 100%, persoana interesată având obligația de a participa la 20 % din timpul alocat modulelor de formare aferente competențelor ocupaționale, în vederea actualizării și integrării cunoștințelor și deprinderilor practice în contextul ocupației de referință.

6.2. Planul de pregătire (anexa 1a)

6.3. Programa de pregătire teoretică şi practică (anexa 1b)

6.4. Echipamente/utilaje/programe software necesare pregătirii practice

Echipamente tehnice:

-ruletă, fir cu plumb, nivelă, teodolit, busolă, șabloane; -analizor curent-tensiune pentru module solare și sisteme solare complete, termometre cu sistem infraroșu etc.; Instrumente, aparate și dispozitive de verificare și măsură:

-voltmetru, ampermetru, wattmetru, multimetru, ohmmetru, clampmetru, clinometru, aparate pentru măsurarea iradianței etc.; Scule și unelte cu acționare manuală și mecanică utilizate pentru asamblarea elementelor mecanice din cadrul sistemelor fotovoltaice:

-chei fixe, chei tubulare, chei dinamometrice, șurubelnițe, mașini de găurit, burghie etc.; Scule și aparate pentru realizarea conexiunilor electrice:

-multimetru, clește patent, clește sfic, clește cu cioc, clește foarfecă pentru cabluri, clește de sertizat, creion de fază, șurubelnițe, șurubelnițe electrice, scule pentru strângerea cablurilor, ciocan electric de lipit, chei etc.; Echipament individual de lucru:

-salopetă, tricou, pelerină, pufoaică, pantalon, vestă etc.; Echipament individual de protecţie:

-cască de protecţie, mănuşi electroizolante, ochelari, centură de siguranţă, cizme electroizolante, vestă reflectorizantă etc.

6.5. Cerinţe privind nivelul minim de calificare şi experienţa profesională pentru:

formatori, instructori/preparatori formare şi evaluatori.

În vederea desfășurării activităților de formare pentru ocupația Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, formatorii sunt selectați din rândul specialiștilor cu studii superioare în domeniul construcțiilor civile sau al specialiștilor cu studii superioare în domeniul tehnic (mecanic, electric, construcții industriale și agricole etc.) cu experiență practică dovedită în instalarea sistemelor fotovoltaice solare de cel puțin 1 an (lucru în șantier de construcții).

Formatorii vor îndeplini condițiile precizate în OG 129/2000 completată și modificată prin Legea 167/2013. În situația derulării activităților de factură practică aceștia vor avea experiență dovedită de lucru în șantier, de minim 3 ani.

Instructorii/preparatorii formare sunt selectați din rândul maiștrilor și tehnicienilor constructori cu experiență practică de lucru în șantier de minim 3 ani.

Evaluatorii sunt specialiști cu experiență în ocupația pentru care urmează să facă evaluări, recunoscuți de către Comitetul sectorial în construcții și care sunt absolvenți de studii superioare în domeniul construcțiilor civile sau absolvenți cu studii superioare în domeniul tehnic (cu condiția experienței dovedite în coordonarea de proiecte în domeniul instalării sistemelor fotovoltaice solare pe durata minimă de 1 an sau pe durata cerută conform reglementărilor în vigoare la nivel național). Acești specialiști sunt certificați ca evaluatori de competențe profesionale.

7. Informaţii suplimentare

Standardul ocupațional “Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare” este realizat în cadrul Proiectului OIPOSDRU/CPP158/DMI1.4/S/ID 137421, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în care Beneficiarul acestui contract S.C. EUROTRAINING SOLUTION S.R.L. are calitatea de Partener.

8. Informații referitoare la procesul de elaborare, verificare, validare, avizare și aprobare a

standardului ocupațional pentru educaţie şi formare profesională:

8.1. Realizare:

Inițiator/Autori Inițiator: SC EUROTRAINING SOLUTION SRL, reprezentant legal: Iordache Marie- Jeanne. Autori: Petre Cristina și Viziteu Ana Maria, specialiști standarde ocupaționale și calificări, EUROTRAING SOLUTION SRL; documentul a fost elaborat pe baza informațiilor furnizate de: prof. dr. ing. Popa Alexandru Constantin, consultant de specialitate instalații energii regenerabile, SC KRONSTADT Energii Regenerabile SRL – Brașov, jud. Brașov, ing. Tudora Vasile, specialist domeniul electro-energetic, EUROTRAINING SOLUTIONS SRL- București, Bojincă Mihail, inginer, expert în evaluări, analize economice, studii de fezabilitate, consultanță pentru investiții, director general SC INCO Consulting SRL – Timișoara, jud. Timiș, Groza Cristian, Consultant de specialitate, Grupul pentru Calitatea Sistemelor Termoizolante QETICS, Petran Horia, inginer, specialist în cadrul INCD URBAN-INCERC- Sucursala INCERC București, Centrul de Performanță Energetică a Clădirilor și cu sprijinul Patronatului Societăților din Construcții prin Vlad Ioana Andreea, marketing manager și responsabil relație cu piața muncii. Documentul a fost elaborat în perioada 03.07- 24.09.2014.

8.2. Verificare profesională:

Specialist Zlei Gabriela Elena, SC CONF DYNAMIC SRL, Târgovişte, jud. Dâmboviţa. Verificarea profesională a fost efectuată la data de 21.07.2014 (Raportul de verificare profesională a sarcinilor din cadrul ocupației) și la data de 25.07.2014 (Raportul de verificare profesională a competențelor și deprinderilor din cadrul ocupației).

8.3. Avizare:

Asociații profesionale: ABMEE- Asociația „Agenția pentru Managementul Energiei și Protecția Mediului” Brașov, aviz nr. 316/27.10.2014; AIIR- „Asociația Inginerilor de Instalații din România”, aviz nr. 323/03.11.2014.

8.4. Validare documentaţie:

Comisia desemnată de către Comitetul Sectorial în Construcții, a verificat standardul ocupațional, din punct de vedere metodologic și al conținutului, în perioada 01.10- 10.11.2014 și a întocmit Raportul de verificare cu Nr.123 din 10.11.2014. Semnatari: Mocanu Gabriel George -expert verificare metodologică, Chivu Mihnea Alexandru Bogdan- expert verificare conținut standard, Bodonea Adrian-expert verificare conținut programă cadru.

În baza raportului de verificare, s-a emis decizia de validare nr. 125/14.11.2014.

8.5. Aprobare:

Autoritatea Naţională pentru Calificări conform deciziei nr.81 din data 11.02.2015

Anexa 1a

PLAN DE PREGĂTIRE

Nr.

   

Nr.ore

Nr.ore

Crt.

Competența dobândită

 

MODUL/CURS

teorie

practică

COMPETENŢE TEHNICE GENERALE PENTRU ELECTRICIENI NIVEL 3

 

Identificarea subansamblurilor constructive ale aparatelor electrice de joasă tensiune

Modul 1:

   

1.

Specificarea parametrilor tehnici ai aparatelor electrice de joasă tensiune

Montarea şi utilizarea aparatelor electrice de joasă tensiune

15

30

Asigurarea funcţionării aparatelor electrice de joasă tensiune

 
 

Identificarea subansamblurilor constructive ale maşinilor electrice

       

Explicarea

principiului

funcţional

al

maşinilor electrice

 

Analizarea regimurilor de funcţionare ale maşinilor electrice

Modul 2:

2.

Specificarea

parametrilor

tehnici

ai

Montarea şi utilizarea maşinilor electrice

15

30

maşinilor electrice

 

Reprezintarea grafică a caracteristicilor electromecanice ale maşinilor electrice

 

Asigurarea funcţionării maşinilor electrice în circuite date

 
 

Identificarea

instalaţiilor

electrice

de

     

joasă tensiune

Modul 3:

 

3.

Asigurarea funcţionării instalaţiilor electrice de joasă tensiune

Utilizarea instalaţiilor de joasă tensiune

15

30

Supravegherea funcţionării instalaţiilor electrice de joasă tensiune

 

Identificarea solicitărilor posibile ale maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de joasă tensiune

Modul 4:

   

Realizarea lucrărilor de întreţinere a

Întreţinerea maşinilor aparatelor şi instalaţiilor electrice de joasă tensiune

4.

maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de joasă tensiune

15

30

Verificarea maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de joasă tensiune după lucrările de întreţinere realizate

 
 

Identificarea tipurilor de circuite electronice din instalaţiile electrice de joasă tensiune

Modul 5:

   

5.

Realizarea circuitelor electronice din

15

30

Explicarea

funcţionării

circuitelor

 

electronice

din

instalaţiile

electrice

de

instalaţiile electrice de joasă tensiune

   

joasă tensiune

 

Executarea circuitelor electronice pentru instalaţii electrice de joasă tensiune după

 

o

schemă dată

 

Citirea schemelor electrice de alimentare date a maşinilor electrice

Modul 6:

   

Identificarea materialelor şi aparatelor

Realizarea instalaţiilor pentru alimentarea maşinilor electrice

6.

necesare pentru execuţia unei instalaţii date de alimentare a maşinilor electrice

13

26

Executarea instalaţiilor date pentru alimentarea maşinilor electrice

 

COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE PENTRU ELECTRICIENI ÎN CONSTRUCȚII -NIVEL 3

 
 

Explicarea rolului şi funcţionării unei instalaţii electrice de curenţi slabi

     

Precizarea etapelor de realizare a instalaţiilor electrice de curenţi slabi

Modul 7:

7.

Adaptarea documentelor de execuţie la situaţia concretă din teren

Realizarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice de curenţi slabi

45

90

Executarea

instalaţiilor

electrice

de

curenţi slabi

   

Întreţinerea instalaţiilor electrice de curenţi slabi

 
 

Explicarea funcţionării unei instalaţii electrice de lumină şi forţă

     

Precizarea etapelor de realizare a instalaţiilor electrice de lumină şi forţă

Modul 8:

Realizarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice de lumină şi de forţă

8.

Adaptarea documentelor de execuţie la situaţia concretă din teren

44

88

Montarea instalaţiilor electrice de lumină

şi

forţă

 

Întreţinerea instalaţiilor electrice de lumină şi forţă

 
 

Identificarea elementelor componente a liniilor electrice aeriene şi subterane

Modul 9:

   

9.

Întreţinerea liniilor subterane

electrice aeriene şi

Utilizarea liniilor electrice aeriene şi subterane

15

30

Conectarea instalaţiei electrice la reţea

 

COMPETENŢE PRIVIND LUCRUL ÎN ȘANTIERLE DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAREA SISTEMELOR FOTOVOLTAICE

 

Organizarea locului de muncă

 

Modul 10:

   

Aplicarea prevederilor legale referitoare la

 

Activități cu caracter permanent derulate într-un șantier de

10

sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

8

16

Aplicarea normelor de protecţie a mediului

 
 

Asigurarea calităţii lucrărilor executate

construcții

   

Întreţinerea echipamentelor de lucru

Asigurarea materialelor pentru lucrările de construcții

   

Modul 11:

   

11

Instalarea modulelor fotovoltaice

Sisteme fotovoltaice

12

16

   

Modul 12:

   

12

Montarea structurii suport a sistemelor fotovoltaice

Structura suport a sistemelor fotovoltaice

8

24

   

Modul 13:

   

13

Realizarea conexiunilor electrice între componentele sistemelor fotovoltaice

Conectarea componentelor sistemelor fotovoltaice

12

24

   

Modul 14:

   

14

Asigurarea mentenanței sistemelor fotovoltaice

Întreținerea și repararea sistemelor fotovoltaice

8

16

 

TOTAL

 

240

480

 

TOTAL GENERAL

 

720

Planul conține 144 de ore pentru formarea competenţelor privind lucrul în șantierele de construcții și instalarea sistemelor fotovoltaice (modulele 10,11,12,13 și 14), dintre care 48 ore de teorie și 96 de ore practică, acestea urmând să fie alocate programelor de specializare organizate pentru persoanele care dețin calificarea de electrician.

Anexa 1b

PROGRAMA DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ

Nr.

MODUL/

DISCIPLINĂ

CONŢINUT TEMATIC

 

METODE/

MIJLOACE DE

 

CRITERII DE EVALUARE

NR. ORE

crt.

CURS

FORME DE

INSTRUIRE,

 

DESFĂŞURARE

MATERIALE

   

DE ÎNVĂŢARE

teorie

practică

1

2

3

4

 

5

6

 

7

8

9

1.

MODUL 1.

1.1.

Subansambluri constructive ale

Teorie:

Pentru pregătirea

La

finalul

programului

de

formare

15

30

MONTAREA

IDENTIFICARE

aparatelor electrice de joasă

-expunere;

teoretică:

profesională participantul:

 

ŞI

A

tensiune: calea de curent,

-discuţii de grup; -prezentări video, multimedia şi electronice;

-diapozitive sau/şi filme didactice tematice; -planşe didactice;

 

UTILIZARE

SUBANSAMBL

mecanismul de acţionare, sistemul

- clasifică aparatele electrice de joasă tensiune după criterii date; -precizează subansamblurile constructive ale categoriilor de aparate electrice de joasă tensiune indicate; -recunoaşte subansamblurile constructive în scheme structurale şi în aparatele electrice de joasă tensiune indicate; -identifică legăturile funcţionale dintre componentele subansamblurilor şi dintre subansamblurile constructive ale aparatelor electrice de joasă tensiune; -explică funcţionarea aparatelor electrice de joasă tensiune pe baza schemelor structurale date.

A

URILOR

de izolaţie, sistemul de fixare şi

APARATEL

CONSTRUCTIV

de protecţie.

OR

E ALE

Categorii de aparate electrice de

temele de lucru şi proiecte integrate;

-

-panoplii şi machete didactice sau/şi funcţionale; - diverse tipuri de aparate electrice de joasă tensiune; -seturi de scheme de instalaţii electrice de joasă tensiune, în care pot fi evidenţiate

ELECTRICE

APARATELOR

joasă tensiune: de comutare

DE JOASĂ

ELECTRICE

(manuală, automată), de comandă

TENSIUNE

DE JOASĂ

(manuală, automată), de reglare,

 

TENSIUNE

de semnalizare, pentru automatizări.

Practică:

-exerciții de identificare; -aplicații practice; -lucrul în grup; -simulare;

Scheme structurale: scheme cinematice, desene de ansamblu. Intercondiţionări: dependenţe constructive (materialele utilizate) şi funcţionale (transmiterea mişcării)

-

practica în

echipamentele şi aparatele electrice componente;

atelier/la locul de

 
 

muncă;

1.2.

Mărimi nominale ale aparatelor

-vizitele în companii; -studiul de caz.

-suport de curs;

 

SPECIFICARE

electrice de joasă tensiune:

-precizează mărimile nominale ale aparatelor electrice de joasă tensiune; -definește mărimile nominale ale aparatelor electrice de joasă tensiune; -decodifică simbolurile referitoare la mărimile nominale ale aparatelor electrice de joasă tensiune.

A

PARAMETRIL

OR TEHNICI

tensiuni electrice (nominală, de utilizare, de comandă, de izolaţie), curenţi electrici (nominal, limită termic, limită dinamic,de rupere,de închidere), puteri electrice (nominală- activă, aparentă, de rupere, de închidere

-bibliografie

tehnică selectivă

etc.

AI

 

Pentru pregătirea

APARATELOR

practică:

ELECTRICE

-aparate electrice de joasă tensiune de diverse tipuri şi mărimi, conectate la tablouri, de sine-stătătoare sau/şi secţionate; -componente ale aparatelor electrice de joasă tensiune; -panoplii, machete funcţionale;

DE JOASĂ

 

TENSIUNE

), frecvenţă de conectare, durată relativă de acţionare, timp (de acţionare, de pauză, de lucru), număr de manevre (în gol, în sarcină).

Decodificarea simbolurilor :

explicarea semnificaţiei semnelor grafice şi a notaţiilor literale şi numerice din scheme şi de pe carcasa aparatelor electrice de joasă tensiune.

1.3.

Montare în circuit : efectuarea conexiunilor la bornele aparatelor electrice de joasă tensiune

-seturi de scheme electrice de acţionare etc.

-montează aparatele electrice de joasă tensiune în circuit; -execută manevrele de conectare şi de deconectare a aparatelor electrice de joasă tensiune; -urmărește funcţionarea aparatelor electrice de joasă tensiune în circuit.

ASIGURAREA

FUNCŢIONĂRI

 

I

Executarea manevrelor de conectare şi de deconectare a aparatelor electrice de joasă tensiune

APARATELOR

ELECTRICE

DE JOASĂ

TENSIUNE

Urmărirea funcţionării aparatelor electrice de joasă tensiune în circuit

 

2.

MODUL 2

2.1

Legi şi teoreme

pe

care

se

Teorie:

Pentru pregătirea

La

finalul

programului

de

formare

15

30

MONTAREA

IDENTIFICARE

bazează funcţionarea maşini

-expunere; -discuţii de grup;

teoretică:

profesională participantul:

 

ŞI

A

electrice (legea inducţiei

-diapozitive sau/şi filme didactice tematice; -planşe didactice;

 

UTILIZARE

SUBANSAMBL

electromagnetice, legea Joule-

-prezentări video,

A

URILOR

Lenz, legea lui Ohm, legea lui

multimedia şi

MAŞINILOR

CONSTRUCTIV

Lorentz, teoremele lui Kirchhoff,

electronice;

-clasifică maşinile electrice după criterii date; -precizează subansamblurile constructive ale categoriilor de maşini electrice; -recunoaşte subansamblurile constructive în scheme structurale şi în maşini electrice.

ELECTRICE

E ALE

legea fluxului electric, legea fluxului magnetic) – enunţare,

temele de lucru şi proiecte integrate;

-

-panoplii şi machete didactice sau/şi funcţionale; - diverse tipuri de aparate electrice de joasă tensiune; -seturi de scheme de instalaţii electrice de joasă tensiune, în care pot fi evidenţiate

MAŞINILOR

ELECTRICE

formule de calcul, aplicaţii numerice cu grad mediu de dificultate.

Fenomene electromagnetice din maşinile electrice (inducţia electromagnetică, autoinducţia, formarea câmpului electromagnetic în întrefierul maşinilor electrice, generarea tensiunii electromotoare induse, încălzirea conductoarelor, conducţia electrică şi tehnică, câmpul electric învârtitor, generarea şi dispersia fluxului magnetic) descriere, corelarea cu legile şi teoremele studiate.

Practică:

 

-exerciții de identificare; -aplicații practice; -lucrul în grup; -simulare;

-

practica în

echipamentele şi aparatele electrice componente; -suport de curs; -bibliografie tehnică selectivă etc.

atelier/la locul de muncă; -vizitele în companii; -studiul de caz.

Funcţiile îndeplinite

 

de

 

subansamblurile constructive în conversia electromecanică din maşinile electrice.

Pentru pregătirea

practică:

-standuri cu maşini electrice rotative şi transformatoare, transformatoare mono şi trifazate, întregi sau/şi secţionate, maşini

Stabilirea intercondiţionărilor dintre componentele subansamblurilor şi dintre subansamblurile constructive ale maşinilor electrice cu evidenţierea dependenţelor constructive şi funcţionale dintre ele.

2.2

Particularităţi funcţionale ale următoarelor categorii de maşini electrice: rotative de c.c şi de c.a. (asincrone,sincrone), transformatoare Regimuri de funcţionare ale

 

rotative de mici dimensiuni; -diverse componente secţionate de maşini electrice (rotoare, statoare, înfăşurări, poli,

-indică legile şi teoremele pe care se bazează funcţionarea maşinilor electrice; -descrie fenomenele electromagnetice din maşinile electrice; -precizează funcţiile îndeplinite de subansamblurile constructive în conversia energetică din maşinile electrice; -identifică legăturile funcţionale dintre componentele subansamblurilor şi dintre subansamblurile constructive ale maşinilor electrice.

EXPLICAREA

Teorie:

PRINCIPIULUI

-expunere; -discuţii de grup; -prezentări video, multimedia şi electronice;

FUNCȚIONAL

AL

MAȘINILOR

ELECTRICE

maşinilor electrice (generator, motor, frână, convertizor) Succesiunea fenomenelor electromagnetice pentru fiecare regim de funcţionare al maşinilor electrice

temele de lucru şi proiecte integrate;

-

perii ş.a. ); -panoplii, machete funcţionale; -seturi de scheme electrice de acţionare etc.

Practică:

 

-exerciții de

 

2.3.

Mărimi electromecanice prin care

identificare; -aplicații practice; -lucrul în grup; -simulare;

 

-explică particularităţile funcţionale ale categoriilor de maşini electrice indicate; -realizează analiza comparativă a regimurilor de funcţionare ale unei maşini electrice.

ANALIZAREA

se caracterizează regimurile de

REGIMURILO

funcţionare ale maşinilor electrice

R

DE

(tensiune, curent, putere, rezistenţă electrică şi inductanţă,

FUNCŢIONAR

-

practica în

E

ALE

factor de putere, cuplu, turaţie, alunecare, unghi intern) :

atelier/la locul de muncă;

 

MAŞINILOR

ELECTRICE

-

indicarea mărimilor

-vizitele în companii;

electromecanice;

-

definirea mărimilor

-studiul de caz.

electromecanice specifice regimurilor de funcţionare; tensiune: la borne, de excitaţie, nominală, căderi de tensiune (pe rezistenţele înfăşurărilor,la perii)

primare, secundare, electromotoare induse; - curent, factor de putere (nominal) - puteri: nominală, activă,

reactivă, aparentă, utilă, absorbită, mecanică, electromagnetică - rezistenţă: a îmfăşurărilor (indusului,
reactivă, aparentă, utilă,
absorbită, mecanică,
electromagnetică
- rezistenţă: a îmfăşurărilor
(indusului, inductorului,
primarului, secundarului),
al reostatelor de câmp, de
pornire, de reglare, de
frânare
- inductanţă: a înfăşurărilor
(indusului, inductorului,
primarului, secundarului),
de dispersie
- cuplu: electromecanic,
electromagnetic, de
pornire, critic
- turaţie: nominală, de mers
în gol, de sincronism.,
maximă
- alunecare: nominală,
critică, de pornire
- unghi intern
precizarea unităţilor de
măsură pentru mărimile
electromecanice specifice
regimurilor de funcţionare
ale maşinilor electrice
Ecuaţii de funcţionare
corespunzătoare fiecărui regim de
funcţionare al maşinilor electrice
-
- scrierea ecuaţiilor de
funcţionare
- interpretarea ecuaţiilor de
funcţionare cu precizarea
semnificaţiei notaţiilor şi
 

explicarea interdependenţelor dintre mărimi Bilanţul energetic pentru transformator şi pentru maşinile electrice rotative în regim de motor şi generator

   

-

relaţii de calcul pentru puterile şi pierderile energetice dintr-o maşină electrică

precizarea semnificaţiei puterilor şi a pierderilor energetice dintr-o maşină electrică Explicarea arborelui de bilanţ energetic pentru transformator şi pentru maşinile electrice rotative în regim de motor şi generator

-

2.4.

Mărimi nominale ale maşinilor

Teorie:

-precizează mărimile ce caracterizează funcţionarea maşinilor electrice şi a unităţilor de măsură asociate lor; -identifică pe tipuri de caracteristici mărimile ce caracterizează funcţionarea maşinilor electrice; -decodifică simbolurile referitoare la mărimile nominale ale maşinilor electrice.

SPECIFICARE

electrice (tensiunea la borne,

-expunere; -discuţii de grup; -prezentări video, multimedia şi electronice; - temele de lucru şi proiecte integrate;

A

puterea utilă, turaţia, frecvenţa tensiunii la borne, puterea aparentă, factorul de putere, serviciul nominal, serviciul

PARAMETRIL

OR TEHNICI

AI MAŞINILOR

ELECTRICE

nominal tip, regimul nominal) – precizare, definire, unităţi de măsură ( unde este cazul ).

Simboluri referitoare la mărimile nominale ale maşinilor electrice :

   

-

notaţii literale şi numerice în scheme electrice şi pe carcasele

Practică:

-exerciții de

identificare;

maşinilor electrice -aplicații practice;  decodificarea notaţiilor 2.5. REPREZINTAR EA GRAFICĂ A CARACTERIST
maşinilor electrice
-aplicații practice;
decodificarea notaţiilor
2.5.
REPREZINTAR
EA GRAFICĂ A
CARACTERIST
Mărimi a căror dependenţă se
reprezintă grafic pentru
ICILOR
categoriile de maşinilor electrice
Caracteristici electrice şi
mecanice ale maşinilor electrice
-lucrul în grup;
-simulare;
- practica în
atelier/la locul de
muncă;
-vizitele în
companii;
-studiul de caz.
ELECTROMEC
ANICE ALE
- desenarea formei
caracteristicilor
-precizează mărimile din axele de
coordonate pentru categoriile de maşini
electrice indicate;
-desenează forma caracteristicilor electrice
şi mecanice ale maşinilor electrice;
-interpretează caracteristicile electrice şi
mecanice ale maşinilor electrice.
MAȘINILOR
ELECTRICE
- interpretarea
caracteristicilor
- pentru tipurile de maşini
electrice (rotative de c.c
şi c.a-asincrone,
sincrone-
şi
transformatoare) precum
şi corespunză-toare
regimului de funcţionare
- la motor: caracteristica
mecanică naturală
- la
generator:
caracteristica de
funcţionare în gol, de
reglaj, externă
 la
transformator:
caracteristica externă.
2.6.
ASIGURAREA
Selectarea aparatelor electrice de
măsurat şi control necesare.
Realizarea schemelor de montaj
în condiţii precizate.
Citirea indicaţiilor aparatelor
Teorie:
FUNCȚIONĂRI
I MAȘINILOR
ELECTRICE ÎN
-expunere;
-discuţii de grup;
-prezentări video,
multimedia şi
-selectează aparatele electrice de măsurare
şi control necesare;
-realizează schemele de montaj în condiţii
precizate;
-citește indicaţiile aparatelor electrice de
măsură şi control;
CIRCUITE
DATE electrice de măsură şi control. Înregistrarea valorilor citite în tabele de date. Ridicarea
DATE
electrice de măsură şi control.
Înregistrarea valorilor citite în
tabele de date.
Ridicarea caracteristicilor
electrice şi mecanice pe baza
datelor înregistrate.
Justificarea asemănărilor şi
deosebirilor dintre caracteristicile
reale şi cele teoretice.
electronice;
temele de lucru
şi proiecte
integrate;
-
-înregistrează valorile citite în tabele de
date;
-ridică caracteristicile electrice şi mecanice
pe baza datelor înregistrate;
-justifică asemănările şi deosebirile dintre
caracteristicile reale şi cele teoretice.
Practică:
-exerciții de
identificare;
-aplicații practice;
-lucrul în grup;
-simulare;
-
practica în
atelier/la locul de
muncă;
-vizitele în
companii;
-studiul de caz.

3.

MODUL 3

3.1.

Obiectivele si sarcinile lucrului în

 

Pentru pregătirea

La

finalul

programului

de

formare

15

30

UTILIZARE

IDENTIFICARE

echipă.

Teorie:

teoretică:

profesională participantul:

 

A

A

Categorii de IEJT: instalaţii electrice de iluminat, de prize, de forţă, de curenţi slabi (semnalizare, avertizare, iluminat de siguranţă), de ameliorare a factorului de putere, de redresare Elementele componente ale categoriilor de IEJT: aparate electrice de comutaţie, comandă, protecţie, reglare, supraveghere, corpuri de iluminat, maşini electrice, redresoare, acumulatoare Rolul funcţional al IEJT (alimentare, semnalizare optică şi acustică, acţionare, iluminat de siguranţă, redresare, ameliorare a factorului de putere)

-explicația; -descrierea; -exemplificarea; -discuția instructivă; -discuţii de grup; -prezentări de materiale ilustrative; -exerciții de identificare.

-planşe didactice; -panoplii şi machete didactice sau/şi funcţionale; - diverse tipuri de aparate electrice de joasă tensiune; -seturi de scheme de instalaţii electrice de joasă tensiune, în care pot fi evidenţiate echipamentele şi aparatele electrice componente; -bibliografie tehnică selectivă etc. Pentru pregătirea practică: dotări disponibile în secțiile și atelierele companiilor gazdă, în laboratorul tehnologuc sau atelierele școală. -aparate electrice de joasă tensiune, conectate la tablouri, de sine- stătătoare sau/şi

 

INSTALAŢII

INSTALAŢIILO

LOR

R

ELECTRICE

-precizează categoriile de instalaţii electrice de joasă tensiune; -identifică elementele componente ale categoriilor de instalaţii electrice de joasă tensiune; -precizează rolul funcţional al instalaţiilor electrice de joasă tensiune.

ELECTRICE

DE JOASĂ

DE JOASĂ

TENSIUNE

TENSIUNE

Identificarea

LUCRUL ÎN

ECHIPĂ

sarcinilor şi

resurselor

 

necesare

 

pentru

-identifică obiectivele lucrului în echipă; -descrie sarcinile de lucru în echipă; -selectează resursele necesare atingerii obiectivelor.

atingerea

 

obiectivelor

Practică:

Metode bazate pe acțiune:

-realizare de aplicații practice; -simulare; -joc de rol;

 

3.2.

Poziţia individuală raportată la grup : inclus, exclus, subordonat, coordonator, iniţiator, raportor

Atitudini constructive asumate si promovate în grup: sprijin,

implicare, interes, încurajare, motivare, solidarizare. Acţiuni iniţiate în grup: finalizare de sarcini proprii, distribuire de sarcini în echipă, supravegherea finalizării unor operaţiuni, raportarea rezultatelor. Operaţii de punere în funcţiune a tipurilor de IEJT (de iluminat, de

ASIGURAREA

FUNCŢIONĂRI

I

INSTALAŢIILO

R

DE JOASĂ

TENSIUNE

ELECTRICE

Metode explorative:

-observarea

directă,

-observarea

independentă;

-vizitele în

companii.

-pune în funcţiune diverse tipuri de instalaţii electrice de joasă tensiune; -execută manevre în diverse tipuri de instalaţii electrice de joasă tensiune.

Asumarea rolurilor care revin în echipă

-își raportează poziţia individuală la ceilalţi; - își asumă şi promovează atitudini constructive în grup; -iniţiază acţiuni în grup.

prize, de forţă, de curenţi slabi, de ameliorare a factorului de putere, de redresare şi
prize, de forţă, de curenţi slabi, de
ameliorare a factorului de putere,
de redresare şi acumulatoare)
Manevre efectuate în diverse
tipuri de IEJT : conectare şi
deconectare a aparatelor electirce
de joasă tensiune din IEJT
3.3.
Competenţa membrilor echipei:
SUPRAVEGHE
REA
FUNCŢIONĂRI
pregătire profesională, poziţia faţă
de grup, atitudini, grad de
motivare, interese.
I
INSTALAŢIILO
R ELECTRICE
DE JOASĂ
TENSIUNE
Colaborează cu
Corelarea propriilor sarcini cu ale
echipei: explicaţii de sarcini,
încadrare în timp, respectarea
unui plan comun, asigurarea
echilibrului de sarcini în echipă,
negocierea sarcinilor.
Măsuri adopte pentru
eficientizarea lucrului in echipă:
secţionate;
- maşini electrice
şi transformatoare
mono şi trifazate,
întregi sau/şi
secţionate;
-diverse
componente
secţionate de
maşini electrice
(rotoare, statoare,
înfăşurări, poli,
perii ş.a. );
-panoplii,
machete
funcţionale, seturi
de scheme de
acţionare etc;
-instalații electrice
de joasă tensiune.
-precizează mărimile caracteristice
funcţionării categoriilor de instalaţii
electrice de joasă tensiune;
-recunoaşte competenţa membrilor
echipei;
membrii echipei
pentru
îndeplinirea
verificări ale calităţii sarcinilor,
corecţii şi adaptări ale planului
comun, recunoaşterea meritelor.
Mărimile caracteristice
funcţionării tipurilor de IEJT-
precizare, măsurare şi
înregistrarea valorilor în
documente specifice (fişe de
înregistrare):
-măsoară mărimile caracteristice
funcţionării categoriilor de instalaţii
electrice de joasă tensiune;
sarcinilor
-înregistrează valorile mărimilor măsurate
în documente specifice;
-își corelează propriile sarcini cu cele ale
echipei;
-adoptă unele măsuri de eficientizare a
lucrului in echipă;
- mărimi caracteristice:
tensiuni, curenţi, puteri,
turaţii, factor de putere
IGIENA ŞI SECURITAT EA MUNCII Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul
IGIENA ŞI
SECURITAT
EA MUNCII
Aplică legislaţia
şi reglementările
privind
securitatea şi
sănătatea la locul
de muncă,
prevenirea şi
stingerea
incendiilor
Drepturi şi responsabilităţi la
locul de muncă în funcţie de
normele prevăzute la instructajele
de protecţia muncii:

instructaj periodic;
 echipament de protecţie.
Mijloace de protecţie la locul de
muncă (echipamente de protecţie
specifice locului de muncă):
-își însușește drepturile şi responsabilităţile
la locul de muncă în funcţie de normele
prevăzute la instructajele de protecţia
muncii;
-verifică existenţa şi integritatea
mijloacelor de protecţie la locul de muncă;
-raportează situaţiile care pun în pericol
securitatea individuală şi colectivă.




ecrane de protecţie;
cască;
mască de gaz;
şorţ, mănuşi.
Situaţii care pun în pericol
securitate individuală şi colectivă:
 absenţa mijloacelor de
protecţie;
 integritatea mijloacelor
de protecţie.

4.

MODUL 4.

4.1

Solicitări ale maşinilor, aparatelor

Teorie:

Pentru pregătirea

La

finalul

programului

de

formare

15

30

ÎNTREŢINE

IDENTIFICARE

şi instalaţiilor electrice de joasă

-expunere; -discuţii de grup;

teoretică:

profesională participantul:

 

REA

A

tensiune:

-diapozitive sau/şi

 

MAŞINILOR

SOLICITĂRIL

- electrice (prin conturnare şi străpungere); - mecanice (prin frecare, vibraţii, uzură);

-prezentări video, multimedia şi

filme didactice

-precizează solicitările posibile ale maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de joasă tensiune; -indică efectele determinate de solicitările maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de joasă tensiune;

APARATEL

OR POSIBILE

tematice;

OR ŞI

ALE

electronice;

-planşe didactice;

INSTALAŢII

MAŞINILOR,

-

temele de lucru

-panoplii şi

LOR

APARATELOR

- electrodinamice;

 

şi proiecte

machete didactice

ELECTRICE

ŞI

- termice;

integrate;

sau/şi funcţionale;

DE JOASĂ

INSTALAŢIILO

- magnetice;

 

-

diverse tipuri de

-stabilește relaţiile cauzale prin corelarea efectelor cu solicitările determinante.

TENSIUNE

R

ELECTRICE

de mediu (temperatură, presiune, umiditate, altitudine, marin,

aparate electrice de joasă tensiune; -seturi de scheme de instalaţii electrice de joasă tensiune, în care pot fi evidenţiate

DE JOASĂ

Practică:

 

TENSIUNE

subteran, praf industrial )

 

-exerciții de identificare; -aplicații practice; -lucrul în grup; -simulare;

4.2.

 

-precizează operaţiile de întreţinere pe categorii de maşini, aparate şi instalaţii electrice de joasă tensiune; -indică condiţiile de realizare a lucrărilor de întreţinere pentru maşini, aparate şi instalaţii electrice de joasă tensiune; -execută lucrările de întreţinere pentru maşini, aparate şi instalaţii electrice de joasă tensiune.

REALIZAREA

Efectuarea lucrărilor de întreţinere curentă, specifice aparatelor, maşinilor şi instalaţiilor electrice de joasă tensiune, cu deconectarea lor de la reţea, dar fără întreruperea circuitului şi demontarea lor, respectând cerinţele formulate în fişele

-

practica în

echipamentele şi aparatele electrice componente; -suport de curs; -bibliografie tehnică selectivă etc.

LUCRĂRILOR

atelier/la locul de muncă; -vizitele în companii; -studiul de caz.

DE

ÎNTREŢINERE

A MAŞINILOR,

APARATELOR

ŞI

 

INSTALAŢIILO

 

R

ELECTRICE

tehnologice şi normele de igienă şi securitate a muncii

Pentru

pregătirea

 

DE JOASĂ

practică:

TENSIUNE

corespunzătoare.

 
 

Teorie:

-aparate electrice de joasă tensiune, conectate la tablouri, de sine- stătătoare sau/şi secţionate;

maşini electrice

-expunere;

4.3.VERIFICAR

Refacerea continuităţii – montarea

-discuţii de grup; -prezentări video, multimedia şi electronice;

temele de lucru

-reface continuitatea circuitelor după întrerupere; -repune în funcţiune maşinile, aparatele şi instalaţiile electrice de joasă tensiune;

EA

MAŞINILOR,

APARATELOR

şi conectarea

maşinilor,

instalaţiilor electrice tensiune

în

circuit

a

şi

joasă

aparatelor

de

ŞI

-

-

-verifică funcţionarea maşinilor, aparatelor

 

INSTALAŢIILO

 

şi proiecte

şi transformatoare mono şi trifazate, întregi sau/şi secţionate; -diverse componente secţionate de maşini electrice (rotoare, statoare, înfăşurări, poli, perii ş.a. ); -panoplii, machete funcţionale, seturi de scheme de acţionare etc.

şi instalaţiilor electrice de joasă tensiune la parametrii nominali.

   

R

ELECTRICE

integrate;

DE JOASĂ

 

TENSIUNE

DUPĂ

Practică:

LUCRĂRILE

-exerciții de identificare; -aplicații practice; -lucrul în grup; -simulare; - practica în atelier/la locul de muncă; -vizitele în companii; -studiul de caz.

DE

ÎNTREŢINERE

REALIZATE

MODUL 5.

5.1.

Clasificarea tipurilor de circuite

Teorie:

Pentru pregătirea

La

finalul

programului

de

formare

15

30

REALIZARE

IDENTIFICARE

electronice din instalaţiile

Exerciţii de identificare, de reprezentare şi de explicitare a

teoretică:

profesională participantul:

 

A

A

TIPURILOR

electrice după funcţia îndeplinită (

-diapozitive sau/şi

 

CIRCUITEL

DE CIRCUITE

de redresare, de stabilizare, de

filme didactice

-clasifică circuitele electronice după funcţia îndeplinită în instalaţiile electrice de joasă tensiune; -asociază schemele bloc sau de principiu ale circuitelor electronice cu funcţia îndeplinită în instalaţiile electrice de joasă tensiune; -recunoaşte circuitele electronice în schemele instalaţiilor electrice de joasă tensiune.

OR

ELECTRONICE

comutare, de filtrare, de protecţie

tematice;

ELECTRON

DIN

)

schemelor bloc, a schemelor electrice şi a simbolurilor pentru diverse tipuri de circuite electronice din instalaţii electrice date, a simbolurilor, notaţiilor şi caracteristicilor

-planşe didactice;

ICE DIN

INSTALAŢIILE

-panoplii şi

INSTALAŢII

ELECTRICE

machete didactice

LE

DE JOASĂ

sau/şi funcţionale;

ELECTRICE

TENSIUNE

-modele de

DE JOASĂ

circuite

TENSIUNE

electronice din

5.2.

Reprezentarea

 

circuitelor

echipamentele şi

COMUNICA

RE ŞI

EXPLICAREA

FUNCŢIONĂRI

I

CIRCUITELOR

electronice

electrice

asociate

Componentele electronice

din

instalaţiile

bloc

prin

scheme

ale

instalaţiile

electrice sau/şi

asemănătoare cu

acestea, din

-recunoaşte simbolurile componentelor şi notaţiile din schema unui circuit electronic dintr-o instalaţie electrică de joasă tensiune

NUMERAŢI

ELECTRONICE

circuitelor electronice din

pentru diverse componente şi dispozitive discrete din structura circuitelor electronice date; -exerciţii teoretice de explicare a funcţionării unor scheme electrice de circuit electronic dat; -expunere; -discuţii de grup; -prezentări video, multimedia şi electronice;

punctul de vedere al rolului funcţional îndeplinit, seturi de scheme electrice sau/şi de imagini pentru diverse tipuri de echipamente şi instalaţii electrice de joasă şi medie tensiune, în care se pot identifica diverse circuite electronice sau/şi componentele acestora, -cataloage de circuite electronice specifice echipamentelor şi instalaţiilor electrice, bibliografie tehnică adecvată.

Pentru pregătirea

dată; -precizează rolul funcţional al componentelor electronice identificate în schema circuitului electronic analizat;

-identifică legăturile funcţionale dintre componentele electronice identificate.

E

DIN INSTALAŢIILE ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate

5.3.

instalaţiile electrice (simboluri, notaţii în scheme, rol şi interdependenţe funcţionale, tipul de circuit în care se utilizează )

 

-selectează documente din surse specializate; -utilizează informaţii în activităţi profesionale; -completează sau redactează corect documentaţia pentru sarcini de lucru. -sortează componentele necesare realizării circuitului electronic dat; -verifică integritatea şi parametrii funcţionali pentru componentele selectate, pe baza datelor de catalog;

EXECUTAREA

Realizarea practică a diverselor tipuri de circuite electronice din instalaţii electrice ( sortarea şi alegerea componentelor necesare, verificarea integrităţii şi a parametrilor funcţionali pentru componentele selectate, pe baza datelor de catalog, montarea şi conectarea componentelor electronice în circuit, reglarea şi verificarea circuitului executat )

CIRCUITELOR

ELECTRONICE

PENTRU

INSTALAŢII

ELECTRICE

   

DE JOASĂ

TENSIUNE

- întocmirea de referate pe teme date.

DUPĂ O

-montează şi conectează componentele în circuitul electronic; -reglează şi verifică circuitul electronic realizat.

SCHEMĂ

DATĂ

 
 

Practică:

Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele

-exerciții de identificare; -exerciţii de citire şi interpretare a documentaţiei tehnice; -aplicații practice; -lucrul individual și în grup; -analiza

 

practică:

-efectuează calcule cu grad mediu de dificultate într-o sarcină dată; -selectează metode grafice adecvate; -realizează reprezentarea grafică corectă a rezultatelor prin diferite mijloace grafice; -utilizează mijloace grafice pentru interpretarea rezultatelor.

obţinute pe o temă dată

aparatură specifică : surse de tensiune, aparate de măsurat electrice şi electronice,

constructivă şi funcţională a unor circuite electronice date; platforme de măsurare, platforme experimentale
constructivă şi
funcţională a unor
circuite electronice
date;
platforme de
măsurare,
platforme
experimentale
-
experimente
sau/şi lucrări de
laborator /practice;
-întocmirea şi
prezentarea de
referate pe baza
lucrărilor de
laborator sau/şi
practice;
-simulare;
pentru lucrările de
electronică,
consumabile (
sonde, cabluri de
legătură,
conectori, plăcuţe
de cablaj
imprimat ş.a.),
platforme
experimentale
-
practica în
atelier/la sediul
agenților
economici
parteneri;
-vizitele de
documentare în
companii.
pentru măsurările
electrice, seturi de
componente şi
dispozitive
electrice şi
electronice
discrete pentru
efectuarea de
verificări şi pentru
realizarea de
circuite
electronice, seturi
de scheme
electrice pentru
diverse tipuri de
circuite
electronice din
instalaţiile
electrice, seturi de
imagini ale unor
instalaţii electrice,
în care se pot identifica diverse tipuri de circuite electronice şi componentele acestora, cataloage de
în care se pot
identifica diverse
tipuri de circuite
electronice şi
componentele
acestora,
cataloage de
circuite
electronice.

6.

MODUL 6.

6.1. CITIREA

Simboluri utilizate în schemele

Teorie:

Pentru pregătirea

La

finalul

programului

de

formare

13

26

REALIZARE

SCHEMELOR

electrice de alimentare ale

-discuție instructivă;

teoretică:

profesională participantul:

 

A

ELECTRICE

maşinilor electrice :

-diapozitive sau/şi filme didactice tematice; -planşe didactice; -panoplii şi machete didactice sau/şi funcţionale; -seturi de scheme electrice de alimentare a maşinilor electrice de diverse tipuri, materiale şi

 

INSTALAŢII

DE

- semne convenţionale;

-discuţii de grup;

-decodifică simbolurile din schema electrică dată pentru o instalaţie de alimentare a maşinilor electrice; -explică rolul funcţional al elementelor componente ale instalaţiei de alimentare a maşinilor electrice; -precizează stările posibile ale instalaţiei de alimentare a maşinilor electrice; -prezintă funcţionarea secvenţială a schemei electrice date pentru o instalaţie de alimentare a maşinilor electrice.

LOR

ALIMENTARE

- notaţii asociate;

-exerciţii de

PENTRU

DATE A

decodificare simbolurilor din scheme electrice date. Rolul funcţional al elementelor componente dintr-o instalaţie

-

identificare, de reprezentare și explicitare; -temele de lucru.

ALIMENTA

MAŞINILOR

REA

ELECTRICE

MAŞINILOR

ELECTRICE

pentru alimentarea maşinilor electrice Stări posibile ale instalaţiilor pentru alimentarea maşinilor electrice

 

Practică:

-exerciții de identificare;

-

poziţia normală a componentelor

-exerciţii de citire

 

şi

interpretare a

aparate electrice care pot intra în componenţa acestor scheme, documentaţie tehnologică

poziţia acţionată a componentelor Funcţionarea secvenţială a schemei, cu evidenţierea interdependenţelor electrice şi mecanice dintre elemente.

-

documentaţiei

tehnice/schemelor

electrice;

-aplicații practice;

-lucrul individual

și

în grup;

aferentă; -bibliografie tehnică selectivă; -cataloage de produse şi aparate electrice etc.

 

-analiza

6.2.

Materiale electrice şi electronice –

constructivă şi

IDENTIFICARE

cabluri şi conductoare, cleme,

funcţională a

A

papuci, elemente auxiliare

elementelor

-verifică din punct de vedere calitativ şi cantitativ materialele şi aparatele electrice necesare; -corelează materialele şi aparatele electrice necesare cu documentaţia tehnologică.

MATERIALEL

Aparate electrice :

componente dintr-

OR ŞI

-de comutare (manuală şi automată) -de comandă (manuală şi automată) -de protecţie -de semnalizare -de măsurat (analogice sau/şi digitale)

instalaţie pentru alimentarea maşinilor electrice; - lucrări în laborator ul tehnologic; -întocmirea şi

o

 

APARATELOR

Pentru pregătirea

NECESARE

practică:

PENTRU

aparate electrice de joasă tensiune, conectate la tablouri, de sine- stătătoare sau/şi

 

EXECUŢIA

UNEI

INSTALAŢII

DATE DE

ALIMENTARE Documentaţie tehnologică : prezentarea de A MAŞINILOR - jurnal de cabluri referate pe baza
ALIMENTARE
Documentaţie tehnologică :
prezentarea de
A
MAŞINILOR
- jurnal de cabluri
referate pe baza
ELECTRICE
- listă de materiale
lucrărilor de
- tabele de conexiuni pentru
aparate
laborator sau/şi
practice;
specificaţii de aparate
electrice
Verificarea calitativă şi cantitativă
a materialelor şi aparatelor
electrice necesare.
Corelarea materialelor şi
aparatelor electrice necesare cu
documentaţia tehnologică.
-
-simulare;
- practica în
atelier/la sediul
agenților
economici
parteneri;
-vizitele de
documentare în
companii.
secţionate, maşini
electrice de
diverse tipuri,
întregi sau/şi
secţionate,
panoplii, machete
funcţionale, seturi
de scheme de
alimentare a
maşinilor electrice
etc.
6.3.
EXECUTAREA
CIRCUITELOR
Etapele realizării unei instalaţii de
alimentare a maşinilor electrice,
după schemă dată :
DE
PROTECŢIE
PENTRU
INSTALAŢII
ELECTRICE
-pozează aparatele electrice din instalaţie
conform normativelor în vigoare;
-stabilește traseul optim pentru cabluri şi
conductoare;
-pozează şi protejează cablurile electrice;
-efectuează conexiunile la bornele
aparatelor şi maşinilor electrice;
-verifică continuitatea şi funcţionalitatea
instalaţiei realizate.
DE
- pozarea aparatelor
electrice din instalaţie,
conform normativelor
- stabilirea traseului optim
pentru cabluri şi
conductoare
ALIMENTARE
- pozarea şi protejarea
A
MAŞINILOR
cablurilor electrice
- efectuarea conexiunilor la
bornele aparatelor şi
maşinilor electrice
verificarea
continuităţii
şi
funcţionalităţii
instalaţiei realizate
La
finalul
programului
de
formare
     

Teorie:

 

profesională participantul:

45

90

MODUL 7.

7.1.

Funcţionarea instalaţiilor

-explicaţia; -descrierea; -exemplificarea; -discuția instructivă; -discuţii de grup; -exerciţii de identificare; -studii de caz; -problematizarea.

Pentru pregătirea

REALIZARE

EXPLICAREA

electrice de curenţi slabi:

teoretică:

-identifică elementele componente ale instalaţiilor electrice de curenţi slabi indicate; -specifică rolul fiecărei componente din instalaţiile electrice de curenţi slabi indicate; -analizează funcţionarea unei instalaţii electrice de curenţi slabi, pe baza unei schemei electrice date.

A ŞI

ROLULUI ŞI

-instalaţie de sonerie; instalaţie de chemare şi căutare de personae -instalaţie de avertizare a unei situaţii anormale (incendiu ) -instalaţii pentru situaţii limită (creşterea temperaturii sau a presiunii maxime admise, scădereatemperaturii sau a

-planşe didactice; -panoplii şi machete didactice sau/şi funcţionale; -documentație tehnică, scheme electrice; -bibliografie tehnică selectivă; -cataloage de produse şi aparate electrice etc.

ÎNTREŢINE

FUNCŢIONĂRI

REA

I UNEI

INSTALAŢII

INSTALAŢII

LOR

ELECTRICE

ELECTRICE

DE CURENŢI

DE

SLABI

CURENŢI

SLABI

Formulează opinii personale pe o

temă dată

   

-presiunii

minime admise

Practică:

COMUNICA

-instalaţii electrofonice (de telefonie, de radioficare, de radioamplificare) -instalaţii de ceasuri electric -instalaţie de ceasuri electric -instalaţie de ieşire de siguranţă -instalaţie de interfon -instalaţie de internet -instalaţie de antenă colectivă -instalaţie de pază şi protecţie Elementele componente ale instalaţiilor electrice (rolul lor în circuitul electric) - siguranţe fuzibile, butoane, transformatoare de putere mică, lămpi de semnalizare, relee, termometru cu contacte electric,

manometru cu contacte, detector de temperatură, detector de fum, detector de temperatură cu fuzibil, detector de nivel, ceas electric, prize;

-lucrări de laborator; -joc de rol; -exercitiul practic sau simularea; -munca în echipă, pentru abilităţilor; -demonstraţie participare; -studiul de caz; -problematizarea; -modelare în urma unor instrucţiuni; -vizite de documentare; -observarea directă; -observarea independentă

exersarea

cu

-elaborează opinii personale pe o temă dată; - realizează o expuneri de motive în limbaj de specialitate; -evaluează intervenţiile personale în funcţie de opiniile celorlalţi.

RE SI

 

Pentru pregătirea

NUMERAŢI

practică:

E

-elemente componente ale unor instalații diverse de curenți slabi; - instalații diverse de curenți slabi etc.; -S.D.V.-uri, aparate şi maşini necesare la realizarea instalaţiilor electrice; -materiale și accesorii diverse; -documentație

 

ASIGURAR

Aplică normele de calitate în

EA

-identifică normele de calitate specifice domeniului propriu de activitate; -relatează cerinţele de calitate impuse de normative pentru propriul loc de muncă; -utilizează norme de calitate în activitatea curentă.

CALITĂŢII

domeniul de activitate

-elementele instalaţiei de radioamplificare: (magnetofon, casetofon, radioreceptor, microfon, difuzor, staţie de
-elementele instalaţiei de
radioamplificare: (magnetofon,
casetofon, radioreceptor,
microfon, difuzor, staţie de
amplificare)
Opinii personale pe o temă dată
Expunere de motive
Intervenţii personale
Norme de calitate specifice
domeniului de activitate
Cerinţe de calitate impuse de
normative pentru locul de muncă
tehnică.
Teorie:
7.2.
PRECIZAREA
ETAPELOR DE
REALIZARE A
INSTALAŢIILO
R ELECTRICE
DE CURENŢI
SLABI
Etape de realizare a instalaţiilor
electrice: identificarea şi marcarea
traseului, stabilirea poziţiei
fiecărui receptor, executarea
şanţurilor şi a străpungerilor în
pereţi, montarea componentelor
(tuburilor de protecţie, a dozelor,
a conductelor electrice, tablourilor
electrice, receptoarelor electrice),
executarea legăturilor la tablourile
electrice, punerea subtensiune a
instalaţiei.
-explicaţia;
-descrierea;
-exemplificarea;
-discuția
instructivă;
-discuţii de grup;
-exerciţii de
identificare;
-studii de caz;
-problematizarea.
Practică:
Codurile şi simbolurile pentru
materialele şi aparatele electrice
din instalaţiile de curenţi slabi:
-lucrări de
laborator;
-joc de rol;
-exercitiul practic
sau simularea;
-munca în echipă,
pentru exersarea
abilităţilor;
-precizează etapele de realizare a
instalaţiilor electrice de curenţi slabi
indicate;
-explică codurile şi simbolurile pentru
materialele şi aparatele electrice din
schemele instalaţiilor electrice de curenţi
slabi indicate;
-analizează etapele şi operaţiile de
realizare a instalaţiilor de curenţi slabi
indicate;
-selectează sculele, dispozitivele,
verificatoarele, aparatele de măsurare şi
maşinile necesare pentru realizarea unei
instalaţii electrice de curenţi slabi, după o
schemă dată.
-simboluri prin litere şi cifre :
cabluri, conductoare siguranţe
fuzibile, butoane cu revenire,
transformatoare de putere mică ,
cu Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii. lămpi de semnalizare, relee, termometru cu
cu
Utilizează
metode
standardizate
de asigurare a
calităţii.
lămpi de semnalizare, relee,
termometru cu contacte electrice,
manometru cu contacte, detector
de temperatură, detector de fum,
detector de temperatură cu
fuzibil, magnetofon, casetofon,
radioreceptor, microfon, difuzor,
staţie de amplificare, detector de
nivel, ceas electronic, prize.
Metode standardizate de
asigurarea calităţii- enumerare şi
aplicare
Proceduri specifice metodelor de
asigurarea calităţii
-demonstraţie
participare;
-studiul de caz;
-problematizarea;
-modelare în urma
unor instrucţiuni;
-vizite de
documentare;
-observarea
directă;
-observarea
independentă
-enumeră metodele standardizate de
asigurare a calităţii;
-descriere procedurile specifice metodelor
standardizate de asigurare a calităţii;
-aplică metode standardizate de asigurare a
calităţii în activitatea proprie.
Situaţii care impun modificări faţă
de documentaţia de execuţie:
-
neconcordanţa
proiectului cu situaţia
concretă din teren
-
Teorie:
7.3.ADAPTARE
neconcordanţa între
proiect şi cerinţele
beneficiarului.
Modalităţi de acţionare pentru
rezolvarea neconcordanţelor
A
DOCUMENTEL
OR DE
EXECUŢIE LA
depistate: oferă soluţii, anunţă
şeful ierarhic, execută
modificările respectând decizia
superiorilor
SITUAŢIA
-identifică punctul de lucru, cu
particularităţile sale concrete;
-determină situaţiile care impun modificări
faţă de documentaţia de execuţie;
-analizează modalităţile de acţiune pentru
rezolvarea neconcordanţelor depistate;
-aplică modificările necesare, cu
respectarea deciziei ierarhic superioare.
CONCRETĂ
Operaţii de realizare a instalaţiilor
de curenţi slabi:
DIN TEREN
-pentru tuburi: filetare, îndoire,
îmbinare;
-pentru conductoare: tragerea,
-explicaţia;
-descrierea;
-exemplificarea;
-discuția
instructivă;
-discuţii de grup;
-exerciţii de
identificare;
-studii de caz;
-problematizarea.
matisarea, fasonarea; -pentru componente: demontare, prindere, ansamblare. Practică: 7.4. EXECUTAREA INSTALAŢIILO
matisarea, fasonarea;
-pentru componente: demontare,
prindere, ansamblare.
Practică:
7.4.
EXECUTAREA
INSTALAŢIILO
R ELECTRICE
S.D.V.-uri, aparate şi maşini
necesare la realizarea instalaţiilor
electrice:
DE CURENŢI
SLABI
-scule: trusa electricianului, daltă
lată, ciocan, lampă cu benzină,
fierăstrău de mână pentru lemn şi
metal, cleşte de desizolat cabluri
şi conductoare.
-aparate: multimetru, voltmetru,
ohmetru;
-maşini:- de găurit, de săpat
şanţuri.
exersarea
-identifică şi marcheză traseul;
-verifică integritatea elementelor
componente;
-pozează componentele şi cablurile;
-realizează conexiunile în instalaţiile de
curenţi slabi;
-verifică instalaţiile electrice de curenţi
slabi.
cu
Integritatea şi locul elementelor
componente în instalaţie.
Verificari intermediare:
-poziţonarea şi fixarea
componentelor;
-conformitatea cu specificaţiile
din proiect;
Verificare finală:corectitudinea
conexiunilor şi continuitatea
circuitelor, funcţionarea sub
tensiune
-lucrări de
laborator;
-joc de rol;
-exercitiul practic
sau simularea;
-munca în echipă,
pentru
abilităţilor;
-demonstraţie
participare;
-studiul de caz;
-problematizarea;
-modelare în urma
unor instrucţiuni;
-vizite de
documentare;
-observarea
directă;
-observarea
independentă
7.5. ÎNTRETINE
INSTALATIILE
Verificare periodică a instalaţiilor
electrice:
ELECTRICE
DE CURENTI
SLABI
-simularea unor defecte posibile
pentru instalațiile de curenți slabi.
Constată:- modul de funcţionare;
-realizează verificarea periodică a
instalaţiilor electrice de curenţi slabi;
-execută lucrările de întreţinere curentă;
-specifică tipurile de defecte electrice din
instalaţiile electrice de curenţi slabi şi
cauzele acestora;
-modul de semnalizare -parametrii nominali -lipsa de manevrabilitate Întreţinerea curentă: -determină defectele
-modul de semnalizare
-parametrii nominali
-lipsa de manevrabilitate
Întreţinerea curentă:
-determină defectele electrice din
instalaţiile electrice de curenţi slabi;
-execută lucrări de reparaţii şi verificare
specifice defectelor localizate.
-controlul periodic al funcţionării
normale
-verificarea integrităţi aparatelor a
legăturilor şi a detectoarelor.
Tipuri de defecte
scurtcircuitarea sau întreruperea
bobinajului;
-deteriorarea aparatelor din
componenţa schemei;
-legături imperfecte;
-îmbătrînirea izolaţiei;
-descărcarea acumulatoarelor.
Localizarea defectelor:
-prin observare;
-prin manevrare;
Lucrări de reparaţii:
-înlocuirea pieselor defecte;
-refacerea legăturilor.

8.

MODUL 8.

8.1.EXPLICARE

Instalaţii electrice de lumină:

Teorie:

Pentru pregătirea

La

finalul

programului

de

formare

44

88

REALIZARE

A

-instalaţie cu o lampă cu incandescenţă; -instalaţie de candelabru; - instalaţie cu un tub fluorescent; -instalaţie cu două tuburi fluorescente -montaj tandem şi montaj duo; -iluminatul de scară (cu releu de timp ,cu întrerupător cruce şi de capăt); -instalaţie de lumină şi priză pentru un apartament şi o cabană. Instalaţii electrice de forţă:

-explicaţia; -descrierea; -exemplificarea; -discuția instructivă; -discuţii de grup; -exerciţii de identificare; -studii de caz; -problematizarea.

teoretică:

profesională participantul:

 

A

ŞI

FUNCŢIONĂRI

-planşe didactice; -panoplii şi machete didactice sau/şi funcţionale; -documentație tehnică, scheme electrice; -bibliografie tehnică selectivă; -cataloage de produse şi aparate electrice etc.

 

ÎNTREŢINE

I UNEI

-clasifică instalaţiile de lumină şi forţă după criterii date; -identifică elementele componente ale instalaţiilor electrice de lumină şi forţă; -specifică rolul elementelor componente din instalaţiile electrice de lumină şi forţă; -analizează funcţionarea unei instalaţii

REA

INSTALAŢII

INSTALAŢII

ELECTRICE

LOR

DE LUMINĂ ŞI FORŢĂ

ELECTRICE

DE LUMINĂ

 

ŞI

DE

FORŢĂ

electrice de lumină şi forţă pe baza schemei electrice.

Practică:

-exerciții/aplicații practice; -joc de rol; -simularea; -studii de caz; -problematizarea; -vizite de documentare; -observarea directă.

Pentru

pregătirea

-pentru pornirea unui motor asincron ; -inversarea sensului de rotaţie; -pornirea stea-triunghi; -frânarea electrodinamicǎ; -pornirea din mai multe puncte; -pornirea cu trepte de rezistenţă. Criterii de clasificare a instalaţiilor electrice:

-după destinaţie (spaţii de locuit şi dependenţe, birouri, spaţii de producţie) -după tipul corpurilor şi lămpilor de iluminat Elementele componente ale

practică:

-elemente componente ale unor instalații diverse de lumină și forță; - instalații diverse de lumină și forță etc.; -materiale şi aparate ale instalaţiilor electrice; -S.D.V.-uri,

aparate şi maşini necesare pentru realizarea și întreținerea instalaţiilor

instalaţiilor electrice de luminǎ şi forţǎ: siguranţe fuzibile, butoane cu revenire, transformatoare, lămpi de
instalaţiilor electrice de luminǎ şi
forţǎ: siguranţe fuzibile, butoane
cu revenire, transformatoare,
lămpi de semnalizare, relee de
timp, electrice, releele termice,
contactoare, întrerupătoare
generale, dulii, lămpi cu
incandescenţă, lămpi fluorescente,
startere, comutatoare,
întrerupătoare, prize, sonerii.
electrice de
lumină și forță;
-materiale și
accesorii diverse;
-documentație
tehnică specifică.
Teorie:
Etape tehnologice:
8.2.PRECIZARE
A ETAPELOR
DE
REALIZARE A
INSTALAŢIILO
R ELECTRICE
DE LUMINĂ ŞI
FORȚĂ
-identificarea şi marcarea
traseului;
-stabilirea poziţiei fiecărui
receptor;
-executarea şanţurilor şi a
străpungerilor în pereţi;
-montarea tuburilor de
protecţie şi conductelor
electrice, a tablourilor
electrice, a aparatelor şi
receptoarelor electrice;
-executarea legăturilor la
tablourile electrice;
punerea sub tensiune a
instalaţiei.
Codurile de materiale şi aparate
ale instalaţiilor electrice :
-explicaţia;
-descrierea;
-exemplificarea;
-discuția
instructivă;
-discuţii de grup;
-exerciţii de
identificare;
-studii de caz;
-problematizarea.
-identifică etapele de realizare a
instalaţiilor electrice de lumină şi forţă;
-prezentă codurile de la materialele şi
aparatele instalaţiilor electrice de curenţi
slabi;
-analizează operaţia de execuţie în cadrul
fiecărei etape tehnologice;
-selectează sculele, dispozitivele şi
verificatoarele, aparatele şi maşinile
necesare fiecărei etape tehnologice.
Practică:
Simboluri prin litere şi cifre
pentru : cabluri, conductoare de
medie tensiune, siguranţe fuzibile,
lămpi cu incandescenţă, lămpi
fluorescente, relee, contactoare,
-exerciții/aplicații
practice;
-joc de rol;
-simularea;
-studii de caz;
-problematizarea;
-vizite de
documentare;
-observarea
butoane întrerupătoare, comuta- toare, dulii, startere, condensatoare, prize, motoare de curent alternativ, motoare
butoane întrerupătoare, comuta-
toare, dulii, startere,
condensatoare, prize, motoare de
curent alternativ, motoare de
curent continuu, aparate de
măsură înregistratoare, sonerie,
transformator, bobine de balast).
Operaţii de execuţie în procesele
tehnologice:
directă.
tăierea, filetarea, îndoirea,
îmbinarea și fixarea tuburilor
montarea dozelor, tragerea
conductoarelor în tuburi,
matisarea, fasonarea, fixarea
tilelor