Sunteți pe pagina 1din 5

RAPORT DE VERIFICARE AL CENZORULUI

Asociatia de Proprietari nr.18 Calea Bucuresti

Proces verbal

ncheiat astzi 27.02.2014

Subsemnata Nedelcea Alexandra Olivia, in calitate de cenzor la Asociatia de


Proprietari nr. 18,Calea Bucuresti, Craiova, am procedat la verificarea documentelor care
privesc gestiunea financiar-contabila din cadrul asociatiei intocmite pentru perioada
septembrie-decembrie 2013, n baza art. 33 din Legea nr.230/2007 privind nfiinarea,
organizarea i funcionarea asociaiilor de proprietari si in baza contractului de mandat.
Pentru verificarea documentelor s-au fixat urmtoarele obiective:
-dac documentele de incasari si plati au fost corect nregistrate in evidenta contabila a
asociatiei;
-modul de utilizare a fondurilor asociatiei si existenta aprobarilor;
-modul de respectare a prevederilor Legii nr.230/2007 privind nfiinarea, organizarea i
funcionarea asociaiilor de proprietari, H.G. 1588/2007 i Ordinul MFP nr. 1969/2007;
Materialul documentar care a stat la baza verificarii documentelor financiar-contabile
i de gestiune a constat n:
-verificarea registrului de casa; registrului jurnal, registrului inventar
-verificarea listelor de plata a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari;
-existenta documentelor justificative pentru cheltuielile repartizate;
-identificarea cheltuielilor care se repartizeaza pe fiecare scara;
-verificarea modului de stabilire a criteriilor de repartizare a cheltuielilor in conformitate cu
HG 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007
privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
-verificarea modului de calcul a cheltuielilor repartizate fiecarui proprietar;
-registrul de decizii al Comitetul Executiv

n urma controlului efectuat s-au constatat urmtoarele aspecte:


a)
Cu privire la modul n care au fost ntocmite i nregistrate documentele de pli i
ncasri n registrele contabile ale asociaiei, s-au constatat:
- au fost date Deciziile nr.1/21.10.2013 si nr.2/09.12.2013 privind numirea d-nei Popescu
Ana cu atributii in alocarea si gestionarea numerelor aferente documentelor emise de
asociatie incepand cu data de 21.10.2013, respectiv 09.12.2013, conform Ordinului
3512/2008 privind utilizarea unor formulare financiar contabile de catre persoanele prevazute
la art. 1 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata.
- in cadrul asociaiei a fost ntocmit fia de eviden a formularelor cu regim special.
-in aceasta perioada au fost folosite urmatoarele chitantiere:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7

Chitantier
seria nr.
de la
3701
3751
3801
3851
4751
4869
6424

Perioada
la
3750
3800
3850
3859
4868
4882
6489

anulate
3716;3743
3778
3860

03.09.2013-18.09.2013
18.09.2013-02.10.2013
04.10.2013-21.10.2013
21.10.2013-21.10.2013
21.10.2013-29.11.2013
02.12.2013-31.01.2014
09.12.2013-30.12.2013

-au fost verificate sumele ncasate n numerar de catre administrator, confruntndu-se copiile
chitanelor de la asociaie cu Registrul de Cas ntocmit de ctre administrator.
-a fost verificat faptic soldul registrului de casa in data de 18.12.2013 si nu s-au constatat
diferente, procesul verbal de verificare regasindu-se la registrul de casa din ziua respectiva
-incepand cu 01.10.2013 s-a trecut la evidenta contabila informatizata, astfel ca registrele
contabile au fost intocmite atat informatic cat si pe suport de hartie.
Analiznd situaia ncasrilor i plilor se observ c administratorul nu respect
intocmai prevederile Regulamentului operaiunilor de cas:
-dei exist plati , acestea nu sunt inregistrate in registrul de casa in ziua in care sunt platite,
ci ulterior. Recomandam folosirea dispozitiei de plata insotite de decontul justificativ de
cheltuieli, daca este cazul;
-s-a constatat plata salariilor inainte de finalul lunii pentru care se face plata;
-s-a constatat folosirea doar a dispozitiei de incasare, nu si a chitantei sau doar a chitantei
pentru incasarea diverselor sume (cartele interfon).
n perioada 01.09.2013- 31.12.2013 situaia general a valorilor bneti aparinnd
Asociaiei de locatari nr. 18 derulate este urmatoarea :

- prin banca:
Perioada
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13

sold
initial

24,542.33
25,235.61
25,934.49
31,915.67

Incasari
totale
705.78
711.38
5,998.68
862.50

plati totale
12.50
12.50
17.50
14.00

incasari
totale
26,103.63
22,807.29
30,793.33
27,838.05

plati totale
16,407.96
26,200.74
35,994.72
26,615.84

sold final

25,235.61
25,934.49
31,915.67
32,764.17

-prin casieria unitatii:


Perioada
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13

sold
initial
0
9,595.60
6,202.15
1,000.76

sold final
9,595.60
6,202.15
1,000.76
2,222.97

b) Modul de repartizare a cheltuielilor asociaiei n listele de ntreinere


Din verificarea listelor de plata a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei s-a
constatatat ca au fost respectate prevederile art.47 din Legea nr.230/2007 cu privire la
repartizarea cheltuielilor asociaiei n lista lunar de plat, cu mici exceptii corectate ulterior.
Listele de plata a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei nu cuprind penalitatile de
intarziere calculate in luna nu si pe cumulat, asa cum prevad actele normative in vigoare.
c) Legalitatea cheltuielilor materiale angajate de asociatie
Cheltuielile materiale efectuate au la baza factura fiscala si chitanta ( bon fiscal) emise pe
numele asociatiei, dar nu intotdeauna am regasit referatul de necesitate aprobat de
presedintele asociatiei de proprietari. De asemenea sunt necesare contracte pentru toate
lucrarile/prestarile de servicii efectuate, devize de lucrari, bon de consum, note de receptie a
bunurilor/serviciilor.
Masuri:
-administratorul asociatiei va intocmi referat de necesitate aprobat de presedinte, pentru
toate cheltuielile materiale ce urmeaza sa fie efectuate;
-va exista contract lucrari/prestari servicii si deviz de lucrare;
-pentru bunuri se va intocmi bonul de consum si devizul, daca este cazul;
-se va efectua receptia lucrarii si/sau a bunurilor, dupa caz
-se va primi factura doar daca se intrunesc toate conditiile sus-mentionate
-se va plati doar dupa indeplinirea tuturor aspectelor sus-mentionate
d) Veniturile inregistrate in Asociatie (chirii, publicitate)
Asociatia de Proprietari nr.18 are contracte incheiate cu diversi parteneri pentru spatiile
comune inchiriate. Pentru incasarea contravalorii acestora este obligatorie emiterea facturii,
in conditiile prevezaute de Codul Fiscal.
In urma verificarii efectuate am remarcat ca:

-nu se regaseste contractul de inchiriere cu STARNET MEDIA,


-preturile percepute ca si chirie sunt sub pretul pietei
-factura este intocmita lunar decat pentru RCS&RDS SA.
Veniturile incasate prin banca sunt:
Perioada
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13

RCS&RDS

STARNET
MEDIA

705.78
711.38
714.82
712.50

150.00
150.00

COSMOTE

5,133.86

Masuri:
-se recomanda renegocierea si incheierea contractelor pentru toate spatiile commune
-intocmirea lunara a facturilor, anticipat, (se va intocmi in luna curenta pentru luna
urmatoare)
e) Situatia celor 4 fonduri si a restantelor la cheltuielile de intretinere ale Asociatiei se
prezinta detaliat in tabelul urmator:

FOND DE RULMENT INCASAT


FOND DE REPARATII INCASAT:
FOND SUME SPECIALE INCASAT
FOND DE PENALIZARI
RESTANTE LOCATARI

Sep-13
58,311.00
10,100.00
57,359.31

Oct-13
58,311.00
10,100.00
52,257.53

106,586.74

83,859.45

Nov-13
58,311.00
10,100.00
53,712.85
7012.12
82,941.44

Dec-13
58,311.00
10,100.00
54,080.71
96,622.63

f) Cu privire la analiza legalitatii hotrrilor, deciziilor, regulilor i regulamentelor


Din analiza proceselor verbale ale Comitetului Executiv am constatat ca deciziile adoptate
depasesc cateodata sfera atributiilor sale, acestea fiind atribute doar ale Adunarii Generale:
-decizia de a aplica penalitati si cuantumul acestora se ia in Adunarea Generala; modul de
aplicare se stabileste de Comitetul Executiv
-decizia privind utilizarea fondurilor-idem
-decizia privind efectuarea de investitii-idem
Nu a existat un buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2013, deci nu s-a putut verifica
incadrarea veniturilor si cheltuielilor in bugetul propus.

Concluzii:
Din analiza datelor prezentate in procesul verbal rezult c activitatea asociaiei

de proprietari nr.18 nu se desfasoara in totalitate in conformitate cu


reglementarile in domeniu, iar deficientele constatate urmeaza sa fie eliminate prin
aplicarea masurilor dispuse de cenzor.

Cauza principala a deficienelor constatate n organizarea i funcionarea asociaiei de


proprietari nr. 18, o constituie nerespectarea prevederilor Legii nr.230/2007 privind
nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiilor de proprietari.
Prezentul proces verbal a fost ncheiat n doua exemplare, din care un exemplar a fost
naintat Asociaiei de proprietari nr.18.
In aceasta perioada
-nu s-au gasit lipsuri in gestiune,
-nu au fost calculate penalizari,
-s-au incasat penalitati calculate anterior si incasate in baza hotararii judecatoresti
definitive,
-facturile au fost platite la termen.
-inventarierea patrimoniului nu a fost efectuata; nu am regasit registrul inventar;
-predarea-primirea gestiunii nu a fost efectuata corespunzator
-s-au intocmit si depus declaratiile lunare 112
-a fost depusa darea de seama la Primaria Craiova, Biroul de Monitorizare si
Coordonare, sub numarul 31665/27.02.2014, inainte de intrunirea Adunarii Generale
-nu a existat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013
Avand in vedere ca la 31.12.2013 exista un sold al mijloacelor banesti in total de
34.987,14 lei, iar totalul fondului de reparatii si sume speciale este de 64.180,71 lei,
recomand insistent efectuarea unei expertize contabile pentru a analiza situatia si a remedia
deficientele, eventual si de a recupera sumele de bani folosite incorect
Fata de cele prezentate mai sus in baza art. 33 din Legea 230/ 2007, propunem
Adunarii Generale a asociatiei descarcarea de gestiune a Comitetului Executiv si a
administratorului actual, sub rezerva luarii unei masuri privind deficientele gasite cu ocazia
preluarii la 01.09.2013.
Drept pentru care am incheiat prezentul raport.

Cenzor

Preedinte

Nedelcea Alexandra Olivia

Lambuca Gheorghe

S-ar putea să vă placă și