Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR


SERVICIUL ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL, TEHNIC, POSTLICEAL ŞI EDUCAŢIA ADULŢILOR

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR


DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI
MAIŞTRI INSTRUCTORI

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004

-BUCUREŞTI -
2004
AUTORI
Gabriela DIACONU profesor grd. I Grup Şcolar Industrial “C. D. Neniţescu” Bucureşti
Vasilica POPA profesor grd. didactic I Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” Bucureşti
Mariana ROBE profesor grd. I Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
Dragos Ionel COSMA profesor grd. I Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Silviu Cristian MIRESCU profesor grd. I Ministerul Educaţiei şi Cercetării
A. Nota de prezentare

Programa se adresează maiştrilor instructori, candidaţi la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante


de instruire/pregătire practică de specialitate în învăţământul preuniversitar.
Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea gradului de
adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în domeniu.
Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete prin care maistrul
instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la formarea capacităţilor şi competenţelor
prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este cu atât mai necesară acum, când
flexibilitatea programelor şcolare solicită din partea cadrelor didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri
didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic.
Structura arborescentă şi sistemul modular de organizare curriculară pentru învăţământul tehnologic solicită
abordarea structurală a desfăşurării procesului de învăţământ. Astfel, plecând de la ideea definirii şi evaluării
competenţelor necesare cadrului didactic pentru desfăşurarea unui proces instructiv - educativ eficient, programa
vizează:

Competenţe specifice

1. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de specialitate;


2. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui demers
didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei;
3. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor;
4. Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţele curriculumului
şi ale tehnologiei didactice moderne;
5. Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată;
6. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire practică în atelierul tehnologic şcolar şi la agenţii
economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice;
7. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire practică;
8. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională;
9. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor
de protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător;
10. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor
şi oferirea serviciilor;
11. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel încât să dezvolte
structuri operatorii, afective şi atitudinale;
12. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii.

B. Conţinuturile programei

I. Teme de didactică generală şi metodica activităţii de instruire / pregătire practică

1. Componentele curriculumului şcolar: curriculum naţional, planuri-cadru, arii curriculare, trunchi – comun,
discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe şcolare, manuale şcolare, auxiliare curriculare.
2. Obiective generale, cadru, de referinţă şi operaţionale.
3. Competenţe specifice meseriei: de cunoaştere, de execuţie şi sociale.
4. Tipuri de lecţii specifice instruirii practice:
 lecţia de transmitere de cunoştinţe;
 lecţia de formare şi dezvoltare a competenţelor de execuţie;
 lecţia de evaluare;
 lecţia mixtă;
 lecţia vizită didactică.
5. Metode şi procedee de predare-învăţare adecvate instruirii / pregătirii practice.
6. Mijloace de învăţământ specifice activităţii de instruire / pregătire practică.
7. Tehnici şi forme de evaluare.
8. Documente necesare proiectării didactice şi activităţii de instruire / pregătire practică în concordanţă cu legislaţia în
vigoare.

Bibliografie

1. Cerghit I. Metode de învăţământ Editura Didactică şi Pedagogică,


Bucureşti, 1997
2. Cerghit I. Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1983
3. Cociuba P., ş.a. Metodica pentru perfecţionarea maiştrilor Editura Economică Bucureşti, 2000
instructori
4. Ion M., Goagă, F.. Ghid metodic de evaluare pentru învăţământul Editura INFO Craiova 1999
profesional şi tehnic preuniversitar
5. Ionescu M., Radu I. Didactica modernă Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995
6. Ionescu M., Radu I. Experienţa didactică şi creativitatea Editura Dacia, Cluj Napoca, 1987
7. Neacşu I., Stoica A. Ghid general de evaluare şi examinare Editura Aramis, Bucureşti, 1996
8. Stoica A., Musteaţa Evaluarea rezultatelor şcolare Editura Lyceum, Chişinău, 1997
A.
9. Vlădulescu, L.,Ghid metodic pentru proiectarea şiEditura Gelsor SA
Cârstea, M. desfăşurarea activităţii de calificare din
învăţământul profesional tehnic
10. *** Curriculum naţional (standarde de pregătire profesională, planuri-cadru, programele
şcolare în vigoare)
11. *** Ghiduri metodologice pentru aplicarea programelor şcolare „Tehnologii” , 2002
12. *** Repere metodologice privind proiectarea CDL (cu referire la instruirea practică
comasată)- TVET nr. 610 / 28.08.2003-10-30
II. Teme de specialitate

1. Materiale electrotehnice şi electronice


1.1. Materiale conductoare cuprul, aluminiul, fierul, metale nobile, metale uşor fuzibile, metale greu fuzibile,
metale de înaltă rezistivitate: caracteristici, clasificare, utilizare.
1.2. Materiale electroizolante: caracteristici , clasificare utilizare.
2. Solicitări şi măsurări tehnice
2.1. Tipuri de solicitări: mecanice şi electrice.
2.2. Procesul de măsurare:
 mărimi fizice şi unităţi de măsură. Sistemul internaţional de unităţi de măsură;
 metode de măsurare;
 mijloace de măsurare;
2.3. Metode şi mijloace de măsurare a mărimilor electrice în curent continuu şi curent alternativ (monofazat)
 intensitatea curentului electric;
 tensiunea electrică;
 rezistenţa electrică;
 puterea electrică;
3. Măsurări electrice şi electronice
3.1. Aparate de măsurare a mărimilor electrice: clasificare, marcare, părţi componente, funcţionare.
3.2. Ampermetrul, voltmetrul magnetoelectric, wattmetrul electrodinamic, ohmmetre: scheme de măsurare a
curenţilor, tensiunilor, puterilor şi energiei în curent continuu şi alternativ, extinderea domeniului de măsurare.
3.3. Aparate de măsurare digitale: schema bloc, principii de funcţionare, utilizare.
3.4. Osciloscopul catodic: schema bloc, utilizare.
4. Electronică analogică
4.1. Elemente pasive de circuit (rezistoare, bobine, condensatoare): definiţie, mărimi nominale, tipuri
constructive, caracteristici, comportare în curent continuu şi curent alternativ.
4.2. Elemente active de circuit: diode semiconductoare (redresoare, stabilizatoare, varicap, LED, detectoare,
laser) – structură, funcţionare, caracteristici, tipuri constructive, utilizări.
4.3. Tranzistoare (bipolare, fototranzistoare, tranzistoare unipolare- structură, funcţionare, caracteristici,
parametri limită).
4.4. Redresoare: parametri, scheme de utilizare, filtre de netezire.
4.5. Amplificatoare electronice: definiţie, parametri, tipuri de amplificatoare (de audiofrecvenţă,
videofrecvenţă, de bandă largă, operaţionale), scheme electrice, mod de funcţionare.
4.6. Stabilizatoare: definiţie, parametri, scheme electrice.
5. Electronică digitală
5.1. Noţiuni de algebră logică.
5.2. Sisteme de numeraţie: binar, binar –zecimal.
5.3. Porţi logice: tipuri (ŞI, SAU, NAND, NOR) tabel de adevăr, simbol.
5.4. Circuite basculante JK, D - realizate cu porţi logice.
5.5. Circuite logice secvenţiale: principii de funcţionare, evoluţia în timp a stărilor ieşirilor, numărătoare binare
asincrone.
6. Bazele automatizării
6.1. S.R.A.: Proces tehnologic, mărimi de intrare, mărimi de ieşire, mărimi perturbatoare.
6.2. Schema bloc a unui S.R.A.
6.3. Elemente componente ale S.R.A.:
6.3.1. Traductoare: caracteristici, tipuri constructive.
6.3.2. Regulatoare automate: clasificare, tipuri constructive, legi de reglare.
6.3.3. Elemente de execuţie: clasificare şi tipuri constructive.
7. Protecţia muncii şi a mediului, problema umană şi ecologică prioritară
 componentele procesului de muncă şi efectele lor asupra organismului uman şi asupra mediului;
 electrosecuritatea în întreţinerea şi depanarea echipamentelor electronice;
 accidente şi boli profesionale în industria electronică (cauze, măsuri de prevenire);
 noţiuni de prim ajutor în caz de accident la locul de muncă;
 noţiuni de legislaţie şi tehnici de securitate a muncii;
 norme de protecţie a muncii în laboratoare şi ateliere în care au loc procese tehnologice de fabricare şi
service a produselor electronice;
 norme de prevenirea şi stingerea incendiilor specifice atelierelor şi laboratoarelor electronice.

Bibliografie

1. Antonescu G. , ş.a. Aparate , echipamente şi instalaţii de Editura Didactică şi pedagogică


electronică industrială pentru radio şi 1993
televiziune
2. Antonescu G., Barbu E. , ş.a. Aparate , echipamente şi instalaţii de Editura Didactică şi Pedagogică
electronică industrială pentru radio şi 1992
televiziune
3. Călin S. Aparate, echipamente şi instalaţii de Editura Didactică şi Pedagogică
electronică pentru automatizări 1993
4. Călin S., Tertisco M., Ciotirca Bazele funcţionarii echipamentelor Editura Didactica si Pedagogica
I. electrice si electronice din industria Bucureşti 1979
chimica
5. Cataloage de componente digitale IPRS, Microelectronica
6. Cataloage de componente electronice IPRS, ICCE, ş.a.
7. Dănilă Th., Ionescu M. Componente şi circuite electronice – Editura Didactică şi Pedagogică
manual cl. XI, XII 1993
8. Drăgulănescu N. Agenda electronistului Editura Tehnică Bucureşti
1986.
9. Fetiţa I., Fetiţa Al. Materiale electrotehnice şi electronice Editura Didactică şi Pedagogică
1994
10. Goldeanu Nicolae ş. a. Ecologia şi protecţia mediului Editura Economică 2002
11. Ifrim A., Notingher P. Materiale utilizate în electrotehnică Editura Didactică şi pedagogică
12. Ionescu G., Popescu St. Aparatura pentru automatizări Editura Didactica si Pedagogica
Bucureşti 1997
13. Isac E. Măsurări electrice şi electronice Editura Didactică şi Pedagogică
1993
14. Marinoiu V., Poşchină I., Elemente de execuţie Editura Tehnică Bucureşti 1999
Stoica M.
15. Mirea Niculae şi Neguş Instalaţii şi echipamente Editura Didactică şi
Constantin
Pedagogică Bucureşti 1995
16. Măsurări electrice şi electronice - Teste Editura Economică
Mirescu Silviu Cristian pentru examenul de bacalaureat şi Preuniversitaria 2000
olimpiadee interdisciplinare tehnice
17. Noia Ruxandra ş.a Organe de maşini şi mecanisme Editura Sigma 2002
18. Normative şi STAS-uri în vigoare privitoare la simbolurile utilizate pentru , dispozitive şi componente
electronice, aparate electrice şi la întocmirea schemelor electronice
19. Norme în vigoare de protecţia şi securitatea muncii
20. Papadache I. Automatizări industriale Editura Tehnică 1978
21. Popescu St., Petrache Gh., Echipamente electrice si electronice din Editura Didactică si Pedagogică
Soare C. industria chimica Bucureşti 1979
22. Rădoi C., Svasta P., Lăzărescu Aparate, echipamente şi instalaţii de Editura Didactică si Pedagogica
V., Stoichescu D electronică profesională Bucureşti 1996
23. Robe M. ş.a. Manual pentru pregătirea de bază în Editura Economică
domeniul electric
24. Componente şi circuite electroniceEditura Economică
Robe Mariana -sinteze pentru examenul naţional dePreuniversitaria 2000
bacalaureat
25. Sărăcin M., Măsurări electronice şi sisteme de Editura “Ars docenti “,Bucure
măsură informatizate şti 1999
26. Silişteanu M., ş.a. Lucrări practice de depanare a Editura Didactică şi Pedagogică
receptoarelor de televiziune 1987
27. Spânulescu I., Spânulescu S. Dispozitive şi circuite electronice Editura Didactică şi Pedagogică
1982
28. Spânulescu I., Spânulescu S. Circuite integrate digitale şi sisteme cu Editura Victor 1996
microprocesoare
29. Ştefan Gh. Circuite integrate digitale Editura Denix 1993
30. Trifu Adriana Electronică digitală şcoala profesională Editura Economică
anul II Preuniversitaria 2000
31. Trifu Adriana ş.a. Manual de pregătire de bază în Editura Economică
domeniul electronică, automatizări Preuniversitaria 2000
informatică tehnologică – şcoala
profesională