Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR


SERVICIUL ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL, TEHNIC, POSTLICEAL ŞI EDUCAŢIA ADULŢILOR

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA


POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

TEHNICI POLIGRAFICE

MAIŞTRI INSTRUCTORI

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004

-BUCUREŞTI -
2004

1
AUTORI:

ADAGENA MITREA - prof. gr. did. I, COLEGIUL TEHNIC MEDIA


BUCURESTI
CONSTANTIN POPESCU - prof. gr. did. I, Ministerul Educaţiei şi Cercetării
GHEORGHE BALAN - prof. gr. did. I, COLEGIUL TEHNIC MEDIA
BUCURESTI
MARIA ZAMFIR - prof. gr. did. I, COLEGIUL TEHNIC MEDIA BUCURESTI
MATEI OLTEANU - prof. gr. did. I, COLEGIUL TEHNIC MEDIA BUCURESTI
VERONICA GABRIELA CHIREA, prof. gr. did. I, Serviciul Naţional de Evaluare
şi Examinare

2
A. Nota de prezentare

Programa se adresează maiştrilor instructori, candidaţi la concursul de ocupare a


posturilor/catedrelor vacante de instruire/pregătire practică de specialitate în învăţământul
preuniversitar.
Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi
creşterea gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi
economică în domeniu.
Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor
concrete prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să
conducă la formarea capacităţilor şi competenţelor prevăzute în standardele de pregătire
profesională. Această orientare este cu atât mai necesară acum, când flexibilitatea programelor
şcolare solicită din partea cadrelor didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice
adaptate nivelului claselor de elevi cu care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic.
Structura arborescentă şi sistemul modular de organizare curriculară pentru învăţământul
tehnologic solicită abordarea structurală a desfăşurării procesului de învăţământ. Astfel, plecând
de la ideea definirii şi evaluării competenţelor necesare cadrului didactic pentru desfăşurarea
unui proces instructiv - educativ eficient, programa vizează:

Competenţe specifice

1. Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice


de specialitate;
2. Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru
proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi
specificului clasei;
3. Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor;
4. Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu
cerinţele curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne;
5. Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată;
6. Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul
tehnologic şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării
competenţelor specifice;
7. Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire
practică;
8. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională;
9. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor
de protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător;
10. Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor
şi oferirea serviciilor;
11. Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor
astfel încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale;
12. Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii.

3
B. Conţinuturile programei

I. Teme de didactică generală şi metodica activităţii de instruire / pregătire practică

1. Componentele curriculumului şcolar: curriculum naţional, planuri-cadru, arii curriculare,


trunchi – comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe şcolare,
manuale şcolare, auxiliare curriculare;
2. Obiective generale,cadru, de referinţă şi operaţionale.
3. Competenţe specifice meseriei: de cunoaştere, de execuţie şi sociale.
4. Tipuri de lecţii specifice instruirii practice:
• lecţia de transmitere de cunoştinţe ;
• lecţia de formare şi dezvoltare a competenţelor de execuţie ;
• lecţia de evaluare;
• lecţia mixtă ;
• lecţia vizită didactică .
5. Metode şi procedee de predare-învăţare adecvate instruirii/pregătirii practice.
6. Mijloace de învăţământ specifice activităţii de instruire/pregătire practică.
7. Tehnici şi forme de evaluare.
8. Documente necesare proiectării didactice şi activităţii de instruire/pregătire practică în
concordanţă cu legislaţia în vigoare.

Bibliografie:

1. I. Cerghit, Metode de învăţământ Editura Didactică şi


Pedagogică, Bucureşti, 1997
2. I. Cerghit, Perfecţionarea lecţiei în şcoala Editura Didactică şi
modernă Pedagogică, Bucureşti, 1983
3. P. Cociuba, ş.a., Metodica pentru perfecţionarea Editura Economică Bucureşti,
maiştrilor instructori 2000
4. M. Ionescu, I. Didactica modernă Editura Dacia, Cluj-
Radu, Napoca,1995
5. M. Ionescu, I. Experienţa didactică şi creativitatea Editura Dacia, Cluj Napoca,
Radu, 1987
6. I. Neacşu, A. Ghid general de evaluare şi Editura Aramis, Bucureşti,
Stoica, examinare 1996
7. A. Stoica, A. Evaluarea rezultatelor şcolare Editura Lyceum, Chişinău,
Musteaţa, 1997
8. *** Curriculum naţional (standarde de pregătire profesională, planuri-
cadru, programele şcolare în vigoare)
9. *** Ghiduri metodologice pentru aplicarea programelor şcolare
„Tehnologii” , 2002

II. Teme de specialitate

I. Introducere. Noţiuni generale.


1. Noţiuni de bază despre tehnica poligrafică. Definirea noţiunilor de: poligrafie,
forme de tipar, elemente tipăritoare şi netipăritoare, tipăritură. Genuri de tipar,
caracteristicile lor tehnico-economice şi sfera lor de întrebuinţare. Procesele
tehnologice din industria poligrafică, de pregătire a formei, de imprimare şi de
finisare.
2. Scurt istoric al dezvoltării tiparului şi tehnicii poligrafic:

4
Dezvoltarea industriei poligrafice în ţara noastră. Rolul industriei poligrafice
în dezvoltarea ştiinţei şi culturii.
.
II. Bazele reproducerii poligrafice a culorilor
A. NOŢIUNI GENERALE DE TEORIA CULORILOR.
1. Compoziţia cromatică a luminii albe.
2. Perceperea culorilor. Teoria tricromatică a vederii.
2. Culoarea corpurilor. Caracteristicile culorilor
3. Sinteza culorilor.
4. Reprezentarea culorilor.

B. REPRODUCEREA CULORILOR PRIN TIPARUL POLICROM


1. Reproducerea tricromă.
2. Tiparul negru.
3. Reproductibilitatea originalelor policrome.
4. Defectele selecţiilor de culoare.

C. SELECŢIA ŞI CORECŢIA CULORILOR PE MAŞINI


ELECTRONICE
1. Maşini electronice de selecţie.
2. Posibilităţile de corecţie ale maşinilor electronice.

III. Operaţia de montaj


1. Utilaje, mobilier tehnologic, dispozitive, instrumente şi materiale folosite la
montaj.
2. Executarea schiţei de montaj.
3. Executarea montajului.

IV. Procese de copiere pe suprafeţe metalice


A. STRATURI DE COPIERE
1. Mecanismul tanării sub acţiunii luminii.
2. Principalele straturi de copiere

B. METALE FOLOSITE PENTRU PREGĂTIREA FORMELOR.


1. Plăci pentru tiparul plan.
2. Pregătirea suprafeţelor metalice în vederea depunerii stratului
fotosensibil.

C. DEPUNEREA STRATULUI FOTOSENSIBIL PE PLACA


METALICĂ

D. EXECUTAREA OPERAŢIEI DE COPIERE

E. PLĂCI PRESENSIBILIZATE

F. FOTOPOLIMERI

V. Prelucrarea formelor pentru tiparul plan


1. Prelucrarea plăcilor monometalice.
2. Prelucrarea plăcilor polimetalice.
3. Executarea tiparului de control (probă). Corectarea şi finisarea plăcilor.
VI. Probleme generale ale imprimării. Generalităţi asupra imprimării

5
4. Clasificarea procedeelor moderne de imprimare.
5. Domeniile de utilizare ale procedeelor de tipar.
6. Precizia de reproducere a imaginilor prin imprimare.
7. Schema tehnologică a procesului de imprimare.

VII. Maşini de imprimat pentru tipar plan


A. DESCRIEREA MAŞINILOR PENTRU TIPARUL PLAN
1. Maşini pentru imprimarea hârtiei de coli.
2. Maşini pentru imprimarea hârtiei în bobină.

B. PRINCIPALELE MECANISME ŞI APARATE ALE MAŞINILOR


PENTRU TIPARUL PLAN
1. Sistemul de alimentare şi de eliminare a colilor de hârtie.
2. Aparate de imprimare.
3. Aparate de cerneală.
4. Aparate de umezire.
5. Aparate de uscare.
6. Mecansime si instalatii auxiliare.

VIII. Pregătirea maşinilor de tipar plan pentru imprimare


1. Pregătirea formei de imprimare.
2. Fixarea aşternutului pe cilindrul de ofset.
3. Fixarea formelor pe cilindrii post-formă.
4. Pregătirea aparatelor de cerneală.
5. Pregătirea aparatelor de umezire.
6. Pregătirea mecanismului de alimentare cu hârtie.
7. Pregătirea mecanismului de eliminare, tăiere, fălţuire.
8. Aranjarea suprapunerii şi a registrului de imprimare.
9. Reglarea presiunii între cilindri.
10. Pregătirea aparatelor auxiliare.

IX. Pregătirea hârtiei şi a cernelii pentru imprimare pe maşini de tipar


plan
1. Pregătirea hârtiei pentru imprimare.
2. Pregătirea cernelurilor ofset pentru imprimare.

X. Imprimarea tirajului pe maşinile de tipar plan


A. PROCESUL DE IMPRIMARE A TIRAJULUI
1. Condiţiile optime ale procesului de imprimare la tiparul plan
2. Supravegherea tirajului.
3. Eliminarea şi stivuirea imprimatelor. Curăţirea maşinii. Scoaterea
formei din maşină

B. ORGANIZAREA PROCESULUI DE IMPRIMARE

C. PARTICULARITĂŢILE IMPRIMĂRII PE MAŞINI DE TIPAR


PLAN
1. Particularităţile imprimării pe maşini plan cu hârtie în bobină
2. Imprimarea pe maşini de tipar plan de format redus

D. DEFECŢIUNI ALE PROCESULUI DE IMPRIMARE LA


TIPARUL PLAN ŞI MĂSURI DE REMEDIERE

6
1. Reguli de protecţie a muncii şi PSI la tipar plan.

XI. Alte procedee de imprimare şi multiplicare (tipar înalt, tipar


adânc, bromograf, fototipie, sepidan, flexografie, serigrafie)

XII. Finisarea integrata pe masini de imprimat ofset rotative.


1. Taiere
2. Perforare
3. Faltuire
4. Lipire
5. Brosare
6. Rotunjire
7. Ambalare

Bibliografie:

1. Biris Vasile Tehnoredactare Editura AXY


IMPEX,Bucuresti,2003
2. Dedame Roger Les machines offset et leurs Editions Francois Robert,
equipements Paris,1988;
3. Dedame Roger La photoreproduction et l Editions Francois
impression offset sur rotatives Robert,Paris,1987
4. Meret S.M, Meret E., Masini si utilaje din industria Editura Didactica si
Foias P., Barbulescu P. poligrafica Pedagogica, Bucuresti, 1980;
5. Eisenhut M, Fuchs H., Berufsfeld Drucktechnik Verlag Dr.Max Gehlen-Bad
Leischner D., Rehe H. Grundstufe-fachtheorie fur alle Homburg vor der Hohe,1995
Berufe der Druckindustrie mit
Fachrechenteil
6. Nestor M.N. , Radu C. Manualul legatorului Editura Didactica si
Pedagogica,Bucuresti,1970
7. Nita-Schleien E., Tehnologie poligrafica Editura Didactica si
Vasilache N. Pedagogica,Bucuresti,1978
8. Pavel E.,.Albaiu S Utilajul si tehnologia poligrafica Editura Didactica si
Pedagogica,Bucuresti,1978
9. Stas M., Ciobanu A. Tehnoredactare computerizata Editura
Militara,Bucuresti,1995
10. *** Colectia revistei TEHNICA IN Centrul de Productie si
TIPOGRAFIE Cercetari Poligrafice
SERTI,Bucuresti,1990-1999;
11. *** Colectia revistei LUMEA Centrul de Productie si
TIPARULUI Cercetari Poligrafice
SERTI,Bucuresti,1990-1999
12. *** Colectia REVISTA Editura CIVIO-Reviste
TIPOGRAFILOR specializate, Bucuresti, 2000-
2003
13. *** Colectia revistei Editura Print/Publishing,
PRINT/PUBLISHING Bucuresti,1998-2002
14. *** Computer to plate Editura
ZOOMSOFT,Bucuresti,1999
15. *** Electronic Publishing EdituraLIBRIPRESS,
Bucuresti,1998
16. *** Computer to press HEIDELBERG,1999

7
17. *** Standarde,norme tehnice,reguli Institutul Roman de
de culegere Standardizare si Regia
Autonoma Monitorul
Oficial,Bucuresti,1996