Sunteți pe pagina 1din 147

F T ra n sf o

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA INS... Page 1 of 57 F T ra n sf o


PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w.
A B B Y Y.c GHID PRIVIND DETERMINAREA SUPRAFE EI ECHIVALENTE TERMIC A CORPURILOR DE ÎNC LZIRE w.
A B B Y Y.c

Indicativ GP 067 – 02

Cuprins

1. GENERALIT I

1.1. Obiect i domeniu de aplicare

Prezentul ghid define te i stabile te m rimea suprafe ei echivalente termic a corpurilor de înc lzire, folosite în cl diri de locuit, social-administrative i
similare acestora.

Prevederile prezentului ghid se aplic la defalcarea cheltuielilor de înc lzire între diferite cl diri racordate la aceea i surs de c ldur (în lipsa
echipamentelor de m surare a energiei termice), precum i în calculele pentru înlocuirea corpurilor de inc lzire din cl diri existente cu altele noi. de tip
constructiv diferit. Ghidul nu se aplic la defalcarea cheltuielilor de înc lzire între apartamentele din cadrul cl dirilor de locuit colective racordate la
instala ia interioar de inc lzire comun cl dirii.

1.2. Terminologie i defini ii

1.2.1. Suprafa a echivalent termic a unui corp de înc lzire S


echiv, este o m rime conven ional care caracterizeaz puterea termic a corpului de
înc lzire, în urm toarele condi ii uzuale de proiectare:

- temperaturile de intrare i ie ire a agentului înc lzitor (ap ) din corp de 95 / 75oC, temperatura interioar a spa iului înc lzit 20oC (diferen a medie de
temperatur ap -aer de 65oC);

- corpul de înc lzire racordat la instala ia de inc lzire cu intrarea agentului înc lzitor pe la partea superioar i ie irea pe la partea inferioar ;

- corpul de înc lzire montat aparent pe peretele exterior, sub fereastr ;

- vopsirea la exterior a corpului cu vopsea de culoare deschis , f pigmen i metalici;

- presiunea atmosferic de la nivelul m rii (1.013 bar).

Suprafa a echivalent termic a corpurilor de înc lzire se stabile te de c tre laboratoare specializate acreditate, care efectueaz determinarea puterii
termice a corpurilor conform SR ISC) 3148.

Observa ii:

1. Spre deosebire de suprafa a echivalent termic a unui corp de inc lzire, suprafa a de înc lzire a corpului S. reprezint totalitatea suprafe elor sp late
de aer ale corpului de înc lzire.

2. Suprafa a echivalent termic a corpurilor de înc lzire nu poate fi utilizat pentru stabilirea costurilor corpurilor de înc lzire sau ale unor lucr ri de
instala ii (montare, probe, sp lare ele).

1.2.2. Metrul p trat de suprafa echivalent termic este acea suprafa a corpului de înc lzire care cedeaz 504 W în condi iile de folosire
specificate la pct. 1.2.1.

[top]

2. DOCUMENTE CONEXE

1. SR ISO 3148 Radiatoare, convertoare i aparate similare Determinarea puterii termice. Metoda de încercare în camer nchis r cit
cu aer
2. STAS 11247/2 Instala ii de înc lzire central . Caracteristici termice i hidraulice ale corpurilor de înc lzire. Determinarea puterii termice
3. STAS 1797/1 Instala ii de înc lzire centrala. Dimensionarea corpurilor de înc lzire. Prescrip ii generale
4. STAS 1797/2 Instala ii de înc lzire central . Dimensionarea radiatoarelor din font
5. STAS 1797/3 Instala ii de înc lzire central . Dimensionarea corpurilor de înc lzire din evi netede
6. STAS 7363 Elemente de radiator din font cu coloane unite de sec iune eliptic . Dimensiuni
7. STAS 7364 Elemente de radiator din font cu coloane libere de sec iune circular . Dimensiuni
8. STAS 404 evi de o el, f sudur , laminate la cald
9. STAS 530 evi de o el, f sudur , trase sau laminate la rece
10. STAS 7656 evi de o el sudate longitudinal pentru instala ii
*** Legea locuin ei nr. 114/1996 republicat
*** O. 29N/23.12.1993 Normativ cadru privind contorizarea apei i a energiei termice la popula iei institu ii publice i agen i
economici
*** Legea 325/2002 pentru aprobarea O.G. 29/30.01.2000 privind reabilitarea termic a fondului construit existent i
stimularea economisirii energiei termice.

[top]

3. DETERMINAREA SUPRAFE EI ECHIVALENTE TERMIC A CORPURILOR DE ÎNC LZIRE

3.1. Suprafa a echivalent termic a unui corp de înc lzire se determin cu rela ia:

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA INS... Page 2 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c
, (m2) (1)

în care Q0 reprezint puterea termic a corpului de înc lzire determinat conform SR ISO 3148, pentru diferen a medie de temperatur ap -aer tn cu:

, (0C) (2)

tT - temperatura apei la intrarea în corpul de înc lzire (0C),

tR - temperatura apei la ie irea din corpul de încâlzire (0C),

tt - temperatura interioar a spa iului înc lzit (0C),

ct - coeficient de corec ie în func ie de temperatura medie ap -aer a corpului de înc lzire, determinat conform tabelului 1.

3.2. În Anexele 1 i 2 la prezentul ghid sunt indicate valorile suprafe ei echivalente termic ale principalelor corpuri de înc lzire utilizate în cl diri de locuit,
social-adminislrative i similare acestora.

3.3. În cazul înlocuirii unui corp de înc lzire cu un altul, de alt tip constructiv, suprafe ele lor echivalente termic trebuie s fie acelea i.

3.4. Pentru calcule rapide, num rul elementelor corpului înlocuitor, se calculeaz cu rela ia:

(3)

în care:

N0 - num rul de elemente al corpului prev zut ini ial;

Sechiv0 - suprafa a echivalent termic a corpului de înc lzire prev zut ini ial, în metri p tra i de suprafa echivalent termic pe element;

Sechiv1 - suprafa a echivalent termic a corpului de înc lzire înlocuitor, în metri p tra i de suprafa echivalent termic pe element;

Valorile Sechiv0 i Sechiv1 sunt date în Anexele 1 i 2.

3.5. Valoarea suprafe ei echivalente termic a corpurilor de înc lzire se indic în documenta ia tehnic a produsului.

Tabelul 1

ti [0C]

5 10 12 15 16 18 20 22 24 26 28 30
[0C]
Coeficientul de corec ie, ct

35 0,397 0,311 0,278 0,231 0,216 0,186 0,157 0,130 0,104 0,080 0,057 0,036

40 0,487 0,397 0,362 0,311 0,295 0,262 0,231 0,201 0,172 0,144 0,117 0,092

45 0,582 0,487 0,451 0,397 0,379 0,345 0,311 0,278 0,247 0,216 0,186 0,157

50 0,681 0,582 0,544 0,487 0,469 0,433 0,397 0,362 0,328 0,295 0,262 0,231

55 0,784 0,681 0,641 0,582 0,563 0,525 0,487 0,451 0,415 0,379 0,345 0,311

60 0,890 0,784 0,743 0,681 0,661 0,622 0,582 0,544 0,506 0,469 0,433 0,397

65 1,000 0,890 0,848 0,784 0,763 0,722 0,681 0,641 0,602 0,563 0,525 0,487

70 1,113 1,000 0,956 0,890 0,869 0,826 0,784 0,743 0,702 0,661 0,622 0,582

75 1,228 1,113 1,067 1,000 0,978 0,934 0,890 0,848 0,805 0,763 0,722 0,681

80 1,347 1,228 1,182 1,113 1,090 1,045 1,000 0,956 0,912 0,869 0,826 0,784

85 1,468 1,347 1,299 1,228 1,205 1,159 1,113 1,067 1,022 0,978 0,934 0,890

90 1,591 1,468 1,419 1,347 1,323 1,275 1,228 1,182 1,136 1,090 1,045 1,000

95 1,717 1,591 1,541 1,468 1,443 1,395 1,347 1,299 1,252 1,205 1,159 1,113

[top]

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA INS... Page 3 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w.
A B B Y Y.c BIBLIOGRAFIE w.
A B B Y Y.c

1. *** Studiul caracteristicilor termice experimentale ale diferitelor tipuri de corpuri de înc lzire (din font , o el i aluminiu) indigene i str ine în vederea
propunerii unor caracteristici termice unitare ale acestora, contr. INCERC nr. 242C, poz A.32/1994.

2. Cost chel. P. .a., Suprafa a echivalent termic a corpurilor de înc lzire – criteriu de repatizare a costurilor de înc lzire, Revista Instalatorul, nr.
7/1998, p. 43-47.

3. Cost chel. P. .a., Corpuri de înc lzire române ti i str ine – catalog de valori ale suprafe ei echivalente termic, Revista Construc ii, nr. 3/1999, p.
45-62.

4. GAT 126-96, Ghid de agrement tehnic pentru corpuri de înc lzire statice.

[top]

ANEXA 1

Suprafa a echivalent termic pentru principalele corpuri de înc lzire utilizate în cl diri de locuit, social-administrative
i similare acestora, care r spund cerin elor privind asigurarea calit ii în construc ii

Principalele modele de corpuri de înc lzire utilizate în România care r spund cerin elor privind asigurarea calit ii în construc ii

Produc tor Model / Tip Caracteristici

Alurad Futestehnikai kft. - Ungaria ALURAD PANEL – radiatoare din aluminiu (sudate) Tabelul A1.8

BTA – radiatoare panou din o el Tabelul A1.3

LBA – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7


Biasi - Italia
LBA EURAL - radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7

TUBOLASER – radiatoare din o el cu coloane Tabelul A1.2

BANK – radiatoare din o el cu coloane libere de sec iune Tabelul A1.2


circular

CAMBIOTHERM – radiatoare din o el cu coloane libere de Tabelul A1.2


sec iune circular

DIN 4703 – radiatoare din o el cu coloane unite de sc iune Tabelul A1.2


eliptic

LOGATREND K-PLAN – radiatoare panou din o el Tabelul A1.3


Buderus Heiztechnik GmbH -
Germania LOGATREND K-PROFIL – radiatoare panou din o el Tabelul A1.3

LOGATREND VK-PLAN – radiatoare panou din o el Tabelul A1.3

LOGATREND VK-PROFIL – radiatoare panou din o el Tabelul A1.3

SANO – radiatoare din o el cu coloane libere de sec iune Tabelul A1.2


circular

STANDARD – radiatoare din o el cu coloane libere de sec iune Tabelul A1.2


circular

Compañia Radiatores S.A. - Spania DUBAL – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7

LINEAR – radiatoare panou din o el Tabelul A1.3

Longhi Radiators spa - Italia LINEAR VERTICALE - radiatoare panou din o el Tabelul A1.3

PLATTELLA - radiatoare panou din o el Tabelul A1.3

Demirdöküm Fabrikalan - Turcia RIDEM – radiatoare din font cu coloane Tabelul A1.1

DiaNorm Wärme - Austria DIA PLUS – radiatoare panou din o el Tabelul A1.3

Dunaferr Lemezalakitó kft. - Ungaria LUX-N – radiatoare panou din o el Tabelul A1.3

Faral spa - Italia GREEN – radiatoate din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7

600 x 3 – radiatoare din font “cu masc ” Tabelul A1.1

750 x 4 – radiatore din font cu coloane libere de sec iune Tabelul A1.1
Feroemail - Ploie ti circular

STAS 7364 – radiatoare din font cu coloane libere de sec iune Tabelul A1.1
circular

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA INS... Page 4 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c CLAN - radiatoate din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7 A B B Y Y.c

CLUB - radiatoate din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7


Ferroli - Italia
FERROTHERM – radiatoare panou din o el Tabelul A1.3

TAHITI – radiatoare din elemente de font Tabelul A1.1

Florida spa – Italia SEVEN - radiatoate din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7

Fondall srl - Italia JOLLY - radiatoate din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7

BLITZ - radiatoate din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7


Fondital Finv spa - Italia
MASTER - radiatoate din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7

ROTERM – radiatoare din tabl de o el (elemente sudate) Tabelul A1.6


FTMCI - Bucure ti
ROTERM RT – radiatoare din eav i tabl de o el (elemente Tabelul A1.6
sudate)

Ghidini Radiatori srl - Italia KING – radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7

Global sas - Italia MIX - radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7

CRP – convectoradiatoare panou din eav i tabl de o el Tabelul A1.5

SP – convectoradiatoare din eav i tabl de o el Tabelul A1.5


IAA - Alexandria
- convectoare cu masc normal Tabelul A1.9

- convectoare cu masc general Tabelul A1.9

ROTERM - radiatoare din tabl de o el (elemente sudate) Tabelul A1.4


IUPS - Suceava
ROTERM RT – radiatoare din eav i tabl de o el (elemente Tabelul A1.5
sudate)

KORALUX PRISMA HORIZONTAL – radiatoare din profile de Tabelul A1.6


eav din o el

KORALUX PRISMA REFLEXL – radiatoare din profile de eav Tabelul A1.6


din o el

KORALUX PRISMA VERTICAL – radiatoare din profile de eav Tabelul A1.6


Korado as - Cehia din o el

RADIK KLASIK – radiatoare panou din o el Tabelul A1.3

RADIK PLAN VENTIL KOMPAKT - radiatoare panou din o el Tabelul A1.3

RADIK VENTIL KOMPAKT - radiatoare panou din o el Tabelul A1.3

Kristal sa – Rep. San Marino MITO - radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7

Manaut - Spania IBER - radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7

Primacon S.R.L. - Bucure ti PRIMATERM – radiatoare din profile extrudate de aluminiu Tabelul A1.7

INTEGRA - radiatoare panou din o el Tabelul A1.3

KOMPAKT - radiatoare panou din o el Tabelul A1.3


Radson - Belgia
PLANORA - radiatoare panou din o el Tabelul A1.3

VERTIKAL - radiatoare panou din o el Tabelul A1.3

Romexim Prodcom Plus S.R.L. -


- corp de înc lzire tip plint Tabelul A1.8
Bucure ti

BIMETAL seria C - radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7

Siral - Bucure ti BIMETAL seria CF - radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7

BIMETAL seria S - radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A1.7

Soulis - Grecia AKANS - radiatoare din tabl de o el (elemente sudate) Tabelul A1.4

TROPIC LUX – radiatoare din eav i tabl de oe (elemente Tabelul A1.5


Termo Romradiatoare S.A. - Bra ov
sudate)

EVOLUTO – radiatoare din aluminiu (extrudate) Tabelul A1.7


Titan Bagno spa – rep. San Marino
MIXER - radiatoare din aluminiu (extrudate) Tabelul A1.7

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA INS... Page 5 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c SINTESI - radiatoare din aluminiu (extrudate) Tabelul A1.7 A B B Y Y.c

STAS 7363 – radiatoare din font cu coloane unite de sec iune Tabelul A1.1
UREMOAS - Bucure ti
eliptic

Vogel&Noot - Austria VN 4000 AH ORNIS – radiatoare panou din o el, cu i f ventil Tabelul A1.3

VSZ Ocel - Slovacia KORAD – radiatoare panou din o el Tabelul A1.3

KALOR – radiatoare din font cu coloane Tabelul A1.1

ZDB Viadrus - Cehia KALOR 3 – radiatoare din font cu coloane Tabelul A1.1

TERMO – radiatoare din font cu coloane Tabelul A1.1

registre verticale, coloane Tabelul A1.6


-
rerpentine i registre orizontale Tabelul A1.6

Suprafa a echivalent termic pentru principalele corpuri de înc lzire utilizate în cl diri de locuit, social-administrative i similare acestora

Poz Produc tor Model Observa ii

I. Radiatoare din font , cu coloane

Demirdöküm Fabrikalan
1 RIDEM Tab. A.1.1, Fig. A.3.2
(Turcia)

600 x 3 Tab. A.1.1, Fig. A.3.3


Feroemail
2 750 x 4 Tab. A.1.1, Fig. A.3.4
(Ploie ti)
STAS 7364 Tab. A.1.1, Fig. A.3.5

Ferroli
3 TAHITI Tab. A.1.1, Fig. A.3.7
(Italia)

UREMOAS
4 STAS 7363 Tab. A.1.1, Fig. A.3.8
(Bucure ti)

KALOR Tab. A.1.1, Fig. A.3.9


ZDB Viadrus
5 KALOR 3 Tab. A.1.1, Fig. A.3.10
(Cehia)
TERMO Tab. A.1.1, Fig. A.3.11

II. Radiatoare din o el, cu coloane

Biasi
6 TUBOLASER Tab. A.1.2, Fig. A.3.13
(Italia)

BANK Tab. A.1.2, Fig. A.3.14

CAMBIOTHERM Tab. A.1.2, Fig. A.3.15


Buderus Heiztechnik GmbH
7 DIN 4703 Tab. A.1.2, Fig. A.3.16
(Germania)
SANO Tab. A.1.2, Fig. A.3.17

STANDARD Tab. A.1.2, Fig. A.3.18

III. Radiatoare panou, din o el

8 Biasi (Italia) BTA Tab. A.1.3, Fig. A.3.19

LOGATREND K-PLAN Tab. A.1.3, Fig. A.3.20

LOGATREND K-PROFIL Tab. A.1.3, Fig. A.3.21


Buderus Heiztechnik GmbH
9
(Germania)
LOGATREND VK-PLAN Tab. A.1.3, Fig. A.3.22

LOGATREND VK-PROFIL Tab. A.1.3, Fig. A.3.23

LINEAR Tab. A.1.3, Fig. A.3.25

Longhi Radiators spa LINEAR COMPACT


10 Tab. A.1.3, Fig. A.3.26
Italia) VERTICALE

PLATTELLA Tab. A.1.3, Fig. A.3.27

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA INS... Page 6 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c DiaNorm Wärme A B B Y Y.c
11 DIA PLUS Tab. A.1.3, Fig. A.3.28
(Austria)

Dunaferr Lemezalakitó kft.


12 LUX-N Tab. A.1.3, Fig. A.3.30
(Ungaria)

Ferroli
13 FERROTHERM Tab. A.1.3, Fig. A.3.31
(Italia)

RADIK KLASIK Tab. A.1.3, Fig. A.3.32

Korado as RADIKK PLAN VENTIL


14 Tab. A.1.3, Fig. A.3.33
(Cehia) KOMPAKT

RADIK VENTIL KOMPAKT Tab. A.1.3, Fig. A.3.34

INTEGRA Tab. A.1.3, Fig. A.3.36

KOMPAKT Tab. A.1.3, Fig. A.3.37


Radson
15
(Belgia)
PLANORA Tab. A.1.3, Fig. A.3.38

VERTIKAL Tab. A.1.3, Fig. A.3.39

Vogel&Noot
16 VN 4000 AH ORNIS Tab. A.1.3, Fig. A.3.40
(Austria)

VSZ Ocel
17 KORAD Tab. A.1.3, Fig. A.3.42
(Slovacia)

IV. Radiatoare din tabl de o el, cu elemente sudate

FTMCI
18 ROTERM Tab. A.1.4, Fig. A.3.43
(Bucure ti)

IUPS
19 ROTERM Tab. A.1.4, Fig. A.3.43
(Suceava)

Soulis
20 AKANS Tab. A.1.4, Fig. A.3.45
(Grecia)

V. Radiatoare din eav i tabl de o el, sudate

FTMCI
21 ROTERM RT Tab. A.1.5, Fig. A.3.46
(Bucure ti)

CRP Tab. A.1.5, Fig. A.3.47


IAA
22
(Alexandria)
SP Tab. A.1.5, Fig. A.3.48

IUPS
23 ROTERM RT Tab. A.1.5, Fig. A.3.46
(Suceava)

Termo Romradiatoare SA
24 TROPIC LUX Tab. A.1.5, Fig. A.3.49
(Bra ov)

VI. Corpuri de înc lzire din evi netede

KORALUX PRISMA
Tab. A.1.6, Fig. A.3.51
HORIZONTAL
Korado as
25 KORALUX PRISMA REFLEX Tab. A.1.6, Fig. A.3.52
(Cehia)
KORALUX PRISMA
Tab. A.1.6, Fig. A.3.53
VERTICAL

Registre verticale, coloane Tab. A.1.6, Fig. A.3.54


26 -
Serpentine i registre
Tab. A.1.6, Fig. A.3.55
orizontale

VII. Radiatoare din aluminiu, turnate sau extrudate

LBA Tab. A.1.7, Fig. A.3.56


Biasi
27
(Italia)
LBA EURAL Tab. A.1.7, Fig. A.3.57

Compañia Radiatores S.A.


28 DUBAL Tab. A.1.7, Fig. A.3.58
(Spania)

Faral spa
29 GREEN Tab. A.1.7, Fig. A.3.60
(Italia)

CLAN Tab. A.1.7, Fig. A.3.61


30
Ferroli

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA INS... Page 7 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c (Italia) CLUB Tab. A.1.7, Fig. A.3.62 A B B Y Y.c

Florida spa
31 SEVEN Tab. A.1.7, Fig. A.3.64
(Italia)

Fondall S.R.L.
32 JOLLY Tab. A.1.7, Fig. A.3.65
(Italia)

BLITZ Tab. A.1.7, Fig. A.3.66


Fondital Finv spa
33
(Italia)
MASTER Tab. A.1.7, Fig. A.3.67

Ghidini Radiatori S.R.L.


34 KING Tab. A.1.7, Fig. A.3.68
(Italia)

Global sas
35 MIX Tab. A.1.7, Fig. A.3.69
(Italia)

Kristal S.A.
36 MITO Tab. A.1.7, Fig. A.3.72
(Rep. San Marino)

Manaut
37 IBER Tab. A.1.7, Fig. A.3.74
(Spania)

Primacon S.R.L.
38 PRIMATERM Tab. A.1.7, Fig. A.3.76
(Bucure ti)

BIMETAL seria C Tab. A.1.7, Fig. A.3.78


Siral
39 BIMETAL seria CF Tab. A.1.7, Fig. A.3.79
(Bucure ti)
BIMETAL seria S Tab. A.1.7, Fig. A.3.80

EVOLUTO Tab. A.1.7, Fig. A.3.81


Titan Bagno spa
40 MIXER Tab. A.1.7, Fig. A.3.82
(Rep. San Marino)
SINTESI Tab. A.1.7, Fig. A.3.83

VIII. Radiatoare din aluminiu, sudate

Alurad Futestehnikai kft.


41 ALURAD PANEL Tab. A.1.8, Fig. A.3.84
(Ungaria)

Romexim Prodcom Plus


42 S.R.L. corp de înc lzire tip plint Tab. A.1.8, Fig. A.3.87
(Bucure ri)

IX. Convectoare

cu mas normal Tab. A.1.9, Fig. A.3.89


IAA
43
(Alexandria)
cu mas general Tab. A.1.9, Fig. A.3.90

Tabelul A.1.1

Radiatoare din font , cu coloane

În ime
Suprafa
Lungime Nr.
Produc tor Model/Tip Adâncime Racord echivalent Obs.
între element coloane
total termic
axe

h H b a Sechiv
- - - oli -
(mm) (mm) (mm) (mm) (m2/elem)

RIDEM 3/500 500 570 134 60 4 1¼ 0,228

RIDEM 3/623 623 693 99 60 3 1¼ 0,264

RIDEM 3/813 813 883 99 60 3 1¼ 0,323


Coloane libere
Demirdöküm
AT 01/381-2000
RIDEM 4/500 500 570 99 60 3 1¼ 0,272

RIDEM 4/623 623 693 134 60 4 1¼ 0,349

RIDEM 4/813 813 883 134 60 4 1¼ 0,410

600 x 3 600 668 107 60 3 1¼ 0,275 Coloane libere cu


Feroemail
sec iune circular

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA INS... Page 8 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 750 x 4 652 748 142 60 4 1¼ 0,314 A B B Y Y.c

218/9 218 300 350 50 9 1¼ 0,276

472/4 472 541,5 142 50 4 1¼ 0,223


Coloane libere cu
Feroemail 472/6 472 541,5 218 50 6 1¼ 0,314 sec iune circular
STAS 7364-86
624/4 624 693,5 142 50 4 1¼ 0,282

624/6 624 693,5 218 50 6 1¼ 0,390

777/4 777 846 142 50 4 1¼ 0,328


Coloane libere cu
Feroemail
sec iune circular
777/6 777 846 218 50 6 1¼ 0,476

TAHITI 2/562 500 562 67 60 2 1 0,164

TAHITI 2/685 623 685 67 60 2 1 0,192

TAHITI 2/875 813 875 67 60 2 1 0,241

TAHITI 3/402 340 402 105 60 3 1 0,170

TAHITI 3/562 500 562 96 60 3 1 0,215


Coloane unite
Aspect de
TAHITI 3/685 623 685 96 60 3 1 0,257
radiator din
Ferroli
aluminiu turnat
TAHITI 3/875 813 875 96 60 3 1 0,317 AT 016-05/969-
1999
TAHITI 4/562 500 562 130 60 4 1 0,274

TAHITI 4/685 623 685 130 60 4 1 0,322

TAHITI 4/875 813 875 130 60 4 1 0,405

TAHITI 5/685 623 685 181 60 5 1 0,415

TAHITI 5/875 813 875 181 60 5 1 0,415

300/3 – 60 300 388 250 60 3 1¼ 0,248

500/2 – 60 500 591 150 60 3 1¼ 0,225


Coloane unite de
UREMOAS 600/2 – 60 600 691 150 60 3 1¼ 0,265 sec iune eliptic
STAS 7363-86
600/3 – 60 600 678 200 60 3 1¼ 0,335

600/3 - 75 600 684 200 75 3 1¼ 0,371

KALOR
350 430 160 60 4 1¼ 0,195
350/160

KALOR
500 580 70 60 2 1¼ 0,149
500/070

KALOR
500 580 110 60 3 1¼ 0,195
500/110
Coloane libere
Elemente cu o
KALOR
500 580 160 60 4 1¼ 0,254 suprafa plan
500/160
la exterior
Viadrus
AT 016-05/972-
KALOR 1999
500 580 220 60 5 1¼ 0,334
500/220 AT 017-05/511-
2001
KALOR
600 680 160 60 4 1¼ 0,306
600/160

KALOR
900 980 70 60 2 1¼ 0,231
900/070

KALOR
900 980 160 60 4 1¼ 0,422
900/160

KALOR 3
350 430 160 60 4 1¼ 0,230
350/160
Coloane libere
KALOR 3
500 580 70 60 2 1¼ 0,169 Elemente cu o
500/070
suprafa plan
Viadrus
la exterior
KALOR 3 AT 017-05/511-
500 580 110 60 3 1¼ 0,217
500/110 2001

KALOR 3 500 580 160 60 4 1¼ 0,285

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA INS... Page 9 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 500/160 A B B Y Y.c

KALOR 3
900 980 70 60 2 1¼ 0,268
900/070

TERMO
500 560 95 60 3 1 0,217
500/095

TERMO
500 560 130 60 4 1 0,264
500/130

TERMO
623 683 95 60 3 1 0,260
623/095 Coloane libere
Viadrus AT 016-05/977-
TERMO 1999
623 683 130 60 4 1 0,315
623/130

TERMO
813 873 95 60 3 1 0,322
813/095

TERMO
813 873 130 60 4 1 0,395
813/130

Tabelul A.1.2

Radiatoare din o el, cu coloane

În ime
Suprafa
Lungime Nr.
Produc tor Model/Tip Adâncime Racord echivalent Obs.
între element coloane
total termic
axe

h H b a Sechiv
- - - oli -
(mm) (mm) (mm) (mm) (m2/elem)

TUBOLASER
235 300 63 46 2 1 0,064
2/300

TUBOLASER
285 350 63 46 2 1 0,074
2/350

TUBOLASER
335 400 63 46 2 1 0,083
2/400

TUBOLASER
385 450 63 46 2 1 0,092
2/450

TUBOLASER
435 500 63 46 2 1 0,101
2/500

TUBOLASER
485 550 63 46 2 1 0,111
2/550

TUBOLASER
535 600 63 46 2 1 0,12
2/600

TUBOLASER
620 685 63 46 2 1 0,136
2/685 AT 016-05/1651-
Biasi
2001
TUBOLASER
685 750 63 46 2 1 0,148
2/750

TUBOLASER
820 885 63 46 2 1 0,173
2/885

TUBOLASER
835 900 63 46 2 1 0,176
2/900

TUBOLASER
935 1000 63 46 2 1 0,192
2/1000

TUBOLASER
1035 1100 63 46 2 1 0,213
2/1100

TUBOLASER
1135 1200 63 46 2 1 0,232
2/1200

TUBOLASER
1435 1500 63 46 2 1 0,291
2/1500

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 10 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c TUBOLASER A B B Y Y.c
1735 1800 63 46 2 1 0,36
2/1800

TUBOLASER
1935 2000 63 46 2 1 0,393
2/2000

TUBOLASER
2135 2200 63 46 2 1 0,435
2/2200

TUBOLASER
2435 2500 63 46 2 1 0,494
2/2500

TUBOLASER
2735 2800 63 46 2 1 0,567
2/2800

TUBOLASER
2935 3000 63 46 2 1 0,614
2/3000

TUBOLASER
235 300 101 46 3 1 0,09
3/300

TUBOLASER
285 350 101 46 3 1 0,103
3/350

TUBOLASER
335 400 101 46 3 1 0,116
3/400

TUBOLASER
385 450 101 46 3 1 0,129
3/450

TUBOLASER
435 500 101 46 3 1 0,141
3/500

TUBOLASER
485 550 101 46 3 1 0,153
3/550

TUBOLASER
500 565 101 46 3 1 0,157
3/565

TUBOLASER
535 600 101 46 3 1 0,166
3/600

TUBOLASER
600 665 101 46 3 1 0,181
3/665

TUBOLASER
620 685 101 46 3 1 0,186
3/685

TUBOLASER
685 750 101 46 3 1 0,202
3/750
AT 016-05/1651-
Biasi TUBOLASER
800 865 101 46 3 1 0,229 2001
3/865

TUBOLASER
820 885 101 46 3 1 0,234
3/885

TUBOLASER
835 900 101 46 3 1 0,238
3/900

TUBOLASER
935 100 101 46 3 1 0,262
3/1000

TUBOLASER
1035 1100 101 46 3 1 0,285
3/1100

TUBOLASER
1135 1200 101 46 3 1 0,311
3/1200

TUBOLASER
1435 1500 101 46 3 1 0,382
3/1500

TUBOLASER
1735 1800 101 46 3 1 0,454
3/1800

TUBOLASER
1935 2000 101 46 3 1 0,502
3/2000

TUBOLASER
2135 2200 101 46 3 1 0,549
3/2200

TUBOLASER
2435 2500 101 46 3 1 0,621
3/2500

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 11 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c TUBOLASER A B B Y Y.c
2735 2800 101 46 3 1 0,693
3/2800

TUBOLASER
2935 3000 101 46 3 1 0,743
3/3000

TUBOLASER
235 300 139 46 4 1 0,117
4/300

TUBOLASER
285 350 139 46 4 1 0,135
4/350

TUBOLASER
335 400 139 46 4 1 0,152
4/400

TUBOLASER
385 450 139 46 4 1 0,68
4/450

TUBOLASER
435 500 139 46 4 1 0,185
4/500

TUBOLASER
485 550 139 46 4 1 0,201
4/550

TUBOLASER
500 565 139 46 4 1 0,206
4/565

TUBOLASER
535 600 139 46 4 1 0,217
4/600

TUBOLASER
600 665 139 46 4 1 0,238
4/665

TUBOLASER
620 685 139 46 4 1 0,244
4/685

TUBOLASER
685 750 139 46 4 1 0,264
4/750

TUBOLASER
800 865 139 46 4 1 0,3
4/865
AT 016-05/1651-
Biasi TUBOLASER
820 885 139 46 4 1 0,306 2001
4/885

TUBOLASER
835 900 139 46 4 1 0,312
4/900

TUBOLASER
935 100 139 46 4 1 0,337
4/1000

TUBOLASER
1035 1100 139 46 4 1 0,371
4/1100

TUBOLASER
1135 1200 139 46 4 1 0,403
4/1200

TUBOLASER
1435 1500 139 46 4 1 0,495
4/1500

TUBOLASER
1735 1800 139 46 4 1 0,602
4/1800

TUBOLASER
1935 2000 139 46 4 1 0,646
4/2000

TUBOLASER
2135 2200 139 46 4 1 0,705
4/2200

TUBOLASER
2435 2500 139 46 4 1 0,782
4/2500

TUBOLASER
2735 2800 139 46 4 1 0,877
4/2800

TUBOLASER
2935 3000 139 46 4 1 0,935
4/3000

TUBOLASER
235 300 177 46 5 1 0,144
5/300

TUBOLASER
285 350 177 46 5 1 0,165
5/350

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 12 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c TUBOLASER A B B Y Y.c
335 400 177 46 5 1 0,186
5/400

TUBOLASER
385 450 177 46 5 1 0,207
5/450

TUBOLASER
435 500 177 46 5 1 0,227
5/500

TUBOLASER
485 550 177 46 5 1 0,247
5/550

TUBOLASER
535 600 177 46 5 1 0,267
5/600

TUBOLASER
620 685 177 46 5 1 0,302
5/685

TUBOLASER
685 750 177 46 5 1 0,327
5/750

TUBOLASER
820 885 177 46 5 1 0,379
5/885

TUBOLASER
835 900 177 46 5 1 0,384
5/900

TUBOLASER
935 1000 177 46 5 1 0,419
5/1000 AT 016-05/1651-
Biasi
2001
TUBOLASER
1035 1100 177 46 5 1 0,461
5/1100

TUBOLASER
1135 1200 177 46 5 1 0,498
5/1200

TUBOLASER
1435 1500 177 46 5 1 0,608
5/1500

TUBOLASER
1735 1800 177 46 5 1 0,733
5/1800

TUBOLASER
1935 2000 177 46 5 1 0,786
5/2000

TUBOLASER
2135 2200 177 46 5 1 0,857
5/2200

TUBOLASER
2435 2500 177 46 5 1 0,952
5/2500

TUBOLASER
2735 2800 177 46 5 1 1,064
5/2800

TUBOLASER
2935 3000 177 46 5 1 1,131
5/3000

TUBOLASER
235 300 215 46 6 1 0,171
6/300

TUBOLASER
285 350 215 46 6 1 0,197
6/350

TUBOLASER
335 400 215 46 6 1 0,222
6/400

TUBOLASER
385 450 215 46 6 1 0,247
6/450

TUBOLASER
435 500 215 46 6 1 0,271
6/500

TUBOLASER
485 550 215 46 6 1 0,296
6/550

TUBOLASER
535 600 215 46 6 1 0,319
6/600

TUBOLASER
620 685 215 46 6 1 0,359
6/685

TUBOLASER
685 750 215 46 6 1 0,39
6/750

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 13 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c TUBOLASER A B B Y Y.c
820 885 215 46 6 1 0,438
6/885

TUBOLASER
835 900 215 46 6 1 0,458
6/900

TUBOLASER
935 1000 215 46 6 1 0,504
6/1000

TUBOLASER
1035 1100 215 46 6 1 0,549
6/1100

TUBOLASER
1135 1200 215 46 6 1 0,594
6/1200

TUBOLASER
1435 1500 215 46 6 1 0,725
6/1500
AT 016-05/1651-
Biasi
2001
TUBOLASER
1735 1800 215 46 6 1 0,858
6/1800

TUBOLASER
1935 2000 215 46 6 1 0,932
6/2000

TUBOLASER
2135 2200 215 46 6 1 1,014
6/2200

TUBOLASER
2435 2500 215 46 6 1 1,13
6/2500

TUBOLASER
2735 2800 215 46 6 1 1,255
6/2800

TUBOLASER
2935 3000 215 46 6 1 1,332
6/3000

1430 1500 145 40 4 ½ 0,654

1730 1800 145 40 4 ½ 0,781

1930 2000 145 40 4 ½ 0,868

2430 2500 145 40 4 ½ 1,081

2930 3000 145 40 4 ½ 1,312

1430 1500 185 40 5 ½ 0,797

1730 1800 185 40 5 ½ 0,944


Coloane libere de
sec iune circular
Buderus BANK 1930 2000 185 40 5 ½ 1,044
AT 017-05/130-
1999
2430 2500 185 40 5 ½ 1,293

2930 3000 185 40 5 ½ 1,546

1430 1500 225 40 6 ½ 0,948

1730 1800 225 40 6 ½ 1,128

1930 2000 225 40 6 ½ 1,244

2430 2500 225 40 6 ½ 1,564

2930 3000 225 40 6 ½ 1,876

300 370 105 45 3 1¼ 0,112

350 420 105 45 3 1¼ 0,126

500 570 105 45 3 1¼ 0,168

600 670 105 45 3 1¼ 0,199

900 970 105 45 3 1¼ 0,277

1000 1070 105 45 3 1¼ 0,305

300 370 145 45 4 1¼ 0,145

350 420 145 45 4 1¼ 0,165

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 14 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 500 570 145 45 4 1¼ 0,218 A B B Y Y.c

600 670 145 45 4 1¼ 0,255

900 970 145 45 4 1¼ 0,35

1000 1070 145 45 4 1¼ 0,386

300 370 185 45 5 1¼ 0,182

500 570 185 45 5 1¼ 0,269

600 670 185 45 5 1¼ 0,313


Coloane libere de
sec iune circular
Buderus CAMBIOTHERM 1000 1070 185 45 5 1¼ 0,473
AT 017-05/130-
1999
200 270 225 45 6 1¼ 0,154

300 370 225 45 6 1¼ 0,213

350 420 225 45 6 1¼ 0,238

500 270 225 45 6 1¼ 0,313

600 670 225 45 6 1¼ 0,367

900 970 225 45 6 1¼ 0,504

1000 1070 225 45 6 1¼ 0,554

500 600 110 50 2 1¼ 0,161

900 1000 110 50 2 1¼ 0,256

350 450 160 50 3 1¼ 0,177

500 600 160 50 3 1¼ 0,219


Coloane pline de
sec iune eliptic
Buderus DIN 4703 900 1000 160 50 3 1¼ 0,342
AT 017-05/130-
1999
350 450 220 50 4 1¼ 0,227

500 600 220 50 4 1¼ 0,289

900 1000 220 50 4 1¼ 0,446

200 300 250 50 5 1¼ 0,185

190 260 65 45 2 1¼ 0,055

230 300 65 45 2 1¼ 0,067

280 350 65 45 2 1¼ 0,078

330 400 65 45 2 1¼ 0,087

380 450 65 45 2 1¼ 0,098

430 500 65 45 2 1¼ 0,109

480 550 65 45 2 1¼ 0,118

530 600 65 45 2 1¼ 0,129

680 750 65 45 2 1¼ 0,16 Coloane libere de


sec iune circular
Buderus SANO
830 900 65 45 2 1¼ 0,188 AT 017-05/130-
1999
930 1000 65 45 2 1¼ 0,208

1030 1100 65 45 2 1¼ 0,227

1130 1200 65 45 2 1¼ 0,247

1430 1500 65 45 2 1¼ 0,306

1730 1800 65 45 2 1¼ 0,365

1930 2000 65 45 2 1¼ 0,404

2130 2200 65 45 2 1¼ 0,444

2430 2500 65 45 2 1¼ 0,503

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 15 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 2730 2800 65 45 2 1¼ 0,563 A B B Y Y.c

2930 3000 65 45 2 1¼ 0,602

190 260 105 45 3 1¼ 0,078

230 300 105 45 3 1¼ 0,093

280 350 105 45 3 1¼ 0,107

330 400 105 45 3 1¼ 0,122

380 450 105 45 3 1¼ 0,136

430 500 105 45 3 1¼ 0,15

480 550 105 45 3 1¼ 0,164

530 600 105 45 3 1¼ 0,178

680 750 105 45 3 1¼ 0,221

830 900 105 45 3 1¼ 0,26 Coloane libere de


sec iune circular
Buderus SANO
AT 017-05/130-
930 1000 105 45 3 1¼ 0,289 1999
1030 1100 105 45 3 1¼ 0,313

1130 1200 105 45 3 1¼ 0,339

1430 1500 105 45 3 1¼ 0,415

1730 1800 105 45 3 1¼ 0,488

1930 2000 105 45 3 1¼ 0,535

2130 2200 105 45 3 1¼ 0,583

2430 2500 105 45 3 1¼ 0,651

2730 2800 105 45 3 1¼ 0,719

2930 3000 105 45 3 1¼ 0,76

190 260 145 45 4 1¼ 0,101

230 300 145 45 4 1¼ 0,121

280 350 145 45 4 1¼ 0,138

330 400 145 45 4 1¼ 0,158

380 450 145 45 4 1¼ 0,175

430 500 145 45 4 1¼ 0,195

480 550 145 45 4 1¼ 0,212

530 600 145 45 4 1¼ 0,229

680 750 145 45 4 1¼ 0,282

830 900 145 45 4 1¼ 0,33 Coloane libere de


sec iune circular
Buderus SANO
AT 017-05/130-
930 1000 145 45 4 1¼ 0,364
1999
1030 1100 145 45 4 1¼ 0,398

1130 1200 145 45 4 1¼ 0,429

1430 1500 145 45 4 1¼ 0,525

1730 1800 145 45 4 1¼ 0,617

1930 2000 145 45 4 1¼ 0,679

2130 2200 145 45 4 1¼ 0,738

2430 2500 145 45 4 1¼ 0,826

2730 2800 145 45 4 1¼ 0,91

2930 3000 145 45 4 1¼ 0,967

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 16 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 190 260 185 45 5 1¼ 0,127 A B B Y Y.c

230 300 185 45 5 1¼ 0,15

280 350 185 45 5 1¼ 0,173

330 400 185 45 5 1¼ 0,196

380 450 185 45 5 1¼ 0,219

430 500 185 45 5 1¼ 0,242

480 550 185 45 5 1¼ 0,265

530 600 185 45 5 1¼ 0,284

680 750 185 45 5 1¼ 0,35


Coloane libere
830 900 185 45 5 1¼ 0,41 de sec iune
Buderus SANO circular
930 1000 185 45 5 1¼ 0,449 AT 017-05/130-
1999
1030 1100 185 45 5 1¼ 0,488

1130 1200 185 45 5 1¼ 0,528

1430 1500 185 45 5 1¼ 0,638

1730 1800 185 45 5 1¼ 0,745

1930 2000 185 45 5 1¼ 0,813

2130 2200 185 45 5 1¼ 0,877

2430 2500 185 45 5 1¼ 0,97

2730 2800 185 45 5 1¼ 1,056

2930 3000 185 45 5 1¼ 1,112

190 260 225 45 6 1¼ 0,15

230 300 225 45 6 1¼ 0,176

280 350 225 45 6 1¼ 0,206

330 500 225 45 6 1¼ 0,231

380 550 225 45 6 1¼ 0,257

430 600 225 45 6 1¼ 0,283

480 550 225 45 6 1¼ 0,308

530 600 225 45 6 1¼ 0,334

680 750 225 45 6 1¼ 0,407

830 900 225 45 6 1¼ 0,479 Coloane libere de


sec iune circular
Buderus SANO
AT 017-05/130-
930 1000 225 45 6 1¼ 0,527 1999
1030 1100 225 45 6 1¼ 0,573

1130 1200 225 45 6 1¼ 0,618

1430 1500 225 45 6 1¼ 0,752

1730 1800 225 45 6 1¼ 0,879

1930 2000 225 45 6 1¼ 0,964

2130 2200 225 45 6 1¼ 1,044

2430 2500 225 45 6 1¼ 1,16

2730 2800 225 45 6 1¼ 1,272

2930 3000 225 45 6 1¼ 1,346

120 190 65 45 2 1¼ 0,041

190 260 65 45 2 1¼ 0,055

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 17 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 230 300 65 45 2 1¼ 0,067 A B B Y Y.c

280 350 65 45 2 1¼ 0,078

330 400 65 45 2 1¼ 0,087

380 450 65 45 2 1¼ 0,098

430 500 65 45 2 1¼ 0,109

480 550 65 45 2 1¼ 0,118

530 600 65 45 2 1¼ 0,129

680 750 65 45 2 1¼ 0,16

830 900 65 45 2 1¼ 0,188


Coloane libere de
sec iune circular
Buderus STANDARD 930 1000 65 45 2 1¼ 0,208
AT 017-05/130-
1999
1030 1100 65 45 2 1¼ 0,227

1130 1200 65 45 2 1¼ 0,247

1430 1500 65 45 2 1¼ 0,306

1730 1800 65 45 2 1¼ 0,365

1930 2000 65 45 2 1¼ 0,404

2130 2200 65 45 2 1¼ 0,444

2430 2500 65 45 2 1¼ 0,503

2730 2800 65 45 2 1¼ 0,563

2930 3000 65 45 2 1¼ 0,602

120 190 105 45 3 1¼ 0,056

190 260 105 45 3 1¼ 0,078

230 300 105 45 3 1¼ 0,093

280 350 105 45 3 1¼ 0,107

330 400 105 45 3 1¼ 0,122

380 450 105 45 3 1¼ 0,136

430 500 105 45 3 1¼ 0,15

480 550 105 45 3 1¼ 0,164

530 600 105 45 3 1¼ 0,178

680 750 105 45 3 1¼ 0,221


Coloane libere de
sec iune circular
Buderus STANDARD 830 900 105 45 3 1¼ 0,26
AT 017-05/130-
1999
930 1000 105 45 3 1¼ 0,289

1030 1100 105 45 3 1¼ 0,313

1130 1200 105 45 3 1¼ 0,339

1430 1500 105 45 3 1¼ 0,415

1730 1800 105 45 3 1¼ 0,488

1930 2000 105 45 3 1¼ 0,535

2130 2200 105 45 3 1¼ 0,583

2430 2500 105 45 3 1¼ 0,651

2730 2800 105 45 3 1¼ 0,719

2930 3000 105 45 3 1¼ 0,76

120 190 145 45 4 1¼ 0,075

190 260 145 45 4 1¼ 0,101

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 18 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 230 300 145 45 4 1¼ 0,121 A B B Y Y.c

280 350 145 45 4 1¼ 0,138

330 400 145 45 4 1¼ 0,158

380 450 145 45 4 1¼ 0,175

430 500 145 45 4 1¼ 0,195

480 550 145 45 4 1¼ 0,212

530 600 145 45 4 1¼ 0,229

680 750 145 45 4 1¼ 0,282

830 900 145 45 4 1¼ 0,33


Coloane libere de
sec iune circular
Buderus STANDARD 930 1000 145 45 4 1¼ 0,364
AT 017-05/130-
1999
1030 1100 145 45 4 1¼ 0,398

1130 1200 145 45 4 1¼ 0,429

1430 1500 145 45 4 1¼ 0,525

1730 1800 145 45 4 1¼ 0,617

1930 2000 145 45 4 1¼ 0,679

2130 2200 145 45 4 1¼ 0,738

2430 2500 145 45 4 1¼ 0,826

2730 2800 145 45 4 1¼ 0,91

2930 3000 145 45 4 1¼ 0,967

120 190 185 45 5 1¼ 0,089

190 260 185 45 5 1¼ 0,127

230 300 185 45 5 1¼ 0,15

280 350 185 45 5 1¼ 0,173

330 400 185 45 5 1¼ 0,196

380 450 185 45 5 1¼ 0,219

430 500 185 45 5 1¼ 0,242

480 550 185 45 5 1¼ 0,265

530 600 185 45 5 1¼ 0,284

680 750 185 45 5 1¼ 0,35


Coloane libere de
sec iune circular
Buderus STANDARD 830 900 185 45 5 1¼ 0,41
AT 017-05/130-
1999
930 1000 185 45 5 1¼ 0,119

1030 1100 185 45 5 1¼ 0,488

1130 1200 185 45 5 1¼ 0,528

1430 1500 185 45 5 1¼ 0,638

1730 1800 185 45 5 1¼ 0,745

1930 2000 185 45 5 1¼ 0,813

2130 2200 185 45 5 1¼ 0,877

2430 2500 185 45 5 1¼ 0,97

2730 2800 185 45 5 1¼ 1,056

2930 3000 185 45 5 1¼ 1,112

120 190 225 45 6 1¼ 0,109

190 260 225 45 6 1¼ 0,15

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 19 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 230 300 225 45 6 1¼ 0,176 A B B Y Y.c

280 350 225 45 6 1¼ 0,206

330 400 225 45 6 1¼ 0,231

380 450 225 45 6 1¼ 0,257

430 500 225 45 6 1¼ 0,283

480 550 225 45 6 1¼ 0,308

530 600 225 45 6 1¼ 0,334

680 750 225 45 6 1¼ 0,407

830 900 225 45 6 1¼ 0,479


Coloane libere de
sec iune circular
Buderus STANDARD 930 1000 225 45 6 1¼ 0,527
AT 017-05/130-
1999
1030 1100 225 45 6 1¼ 0,573

1130 1200 225 45 6 1¼ 0,618

1430 1500 225 45 6 1¼ 0,752

1730 1800 225 45 6 1¼ 0,879

1930 2000 225 45 6 1¼ 0,964

2130 2200 225 45 6 1¼ 1,044

2430 2500 225 45 6 1¼ 1,16

2730 2800 225 45 6 1¼ 1,272

2930 3000 225 45 6 1¼ 1,346

Tabelul A.1.3

Radiatoare panou, din o el

În ime
Suprafa
Produc tor Model/Tip Adâncime Lungime element Racord echivalent Obs.
între termic
total
axe

h H b a Sechiv
- - oli -
(mm) (mm) (mm) (mm) (m2/elem)

360, 480

600, 720

840, 960

246 300 50 1080, 1200 ½ 0,917

446 500 50 1320, 1440 ½ 1,450


AT 016-05/1651-
Biasi BTA 10S
2001
546 600 50 1560, 1680 ½ 1,703

846 900 50 1800, 1920 ½ 2,458

2160, 2400

2640, 2760

3000

360, 480

600, 720

840, 960

246 300 64 1080, 1200 ½ 1,491

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 20 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 446 500 64 1320, 1440 ½ 2,436 A B B Y Y.c

546 600 64 1560, 1680 ½ 2,873

846 900 64 1800, 1920 ½ 4,032


AT 016-05/1651-
Biasi BTA 11K
2001
2160, 2400

2640, 2760

3000

360, 480

600, 720

840, 960

246 300 84 1080, 1200 ½ 2,264

446 500 84 1320, 1440 ½ 3,577


AT 016-05/1651-
Biasi BTA 21K
2001
546 600 84 1560, 1680 ½ 4,196

846 900 84 1800, 1920 ½ 5,902

2160, 2400

2640, 2760

3000

360, 480

600, 720

840, 960

246 300 108 1080, 1200 ½ 2,802

446 500 108 1320, 1440 ½ 4,567


AT 016-05/1651-
Biasi BTA 22K
2001
546 600 108 1560, 1680 ½ 5,269

846 900 108 1800, 1920 ½ 7,249

2160, 2400

2640, 2760

3000

360, 480

600, 720

840, 960

246 300 161 1080, 1200 ½ 3,989

446 500 161 1320, 1440 ½ 6,269


AT 016-05/1651-
Biasi BTA 33K
2001
546 600 161 1560, 1680 ½ 7,273

846 900 161 1800, 1920 ½ 9,756

2160, 2400

2640, 2760

3000

400, 500

Buderus 250 300 58 600, 700, ½ 0,987

350 400 58 800, 900 ½ 1,196

LOGATREND 450 500 58 1000, 1200, ½ 1,485 AT 017-05/130-

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 21 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c K-PLAN 10 550 600 58 1400, 1600, ½ 1,764 1999 A B B Y Y.c

850 900 58 1800, 2000 ½ 2,574

2300, 2600,

3000

400, 500

600, 700,
250 300 58 ½ 1,392
800,900
350 400 58 ½ 1,749
1000, 1200,
LOGATREND AT 017-05/130-
Buderus 450 500 58 ½ 2,149
K-PLAN 11 1999
1400, 1600,
550 600 58 ½ 2,543
1800, 2000
850 900 58 ½ 3,670
2300, 2600,

3000

250 300 64 ½ 2,043


400, 500
350 400 64 ½ 2,556
600, 700, 800,900
LOGATREND AT 017-05/130-
Buderus 450 500 64 ½ 3,053
K-PLAN 21 1000, 1200, 1400, 1999
1600, 1800, 2000
550 600 64 ½ 3,523
2300, 2600, 3000
850 900 64 ½ 4,860

400, 500

600, 700,
250 300 98 ½ 2,669
800,900
350 400 98 ½ 3,258
1000, 1200,
LOGATREND AT 017-05/130-
Buderus 450 500 98 ½ 3,943
K-PLAN 22 1999
1400, 1600,
550 600 98 ½ 4,583
1800, 2000
850 900 98 ½ 6,259
2300, 2600,

3000

400, 500

600, 700,
250 300 153 ½ 3,784
800,900
350 400 153 ½ 4,744
1000, 1200,
LOGATREND AT 017-05/130-
Buderus 450 500 153 ½ 5,665
K-PLAN 33 1999
1400, 1600,
550 600 153 ½ 6,536
1800, 2000
850 900 153 ½ 8,846
2300, 2600,

3000

400, 500
250 300 65 ½ 0,956
600, 700,
350 400 65 ½ 1,234
800,900
LOGATREND AT 017-05/130-
Buderus 450 500 65 ½ 1,503
K-PLAN 10 1000, 1200, 1999
550 600 65 ½ 1,755
1400, 1600,
850 900 65 ½ 2,492
1800, 2000,

2300, 2600,

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 22 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 3000 A B B Y Y.c

400, 500

600, 700,
250 300 65 ½ 1,503
800,900
350 400 65 ½ 1,921
1000, 1200,
LOGATREND AT 017-05/130-
Buderus 450 500 65 ½ 2,312
K-PROFIL 11 1999
1400, 1600,
550 600 65 ½ 2,686
1800, 2000
850 900 65 ½ 3,668
2300, 2600,

3000

400, 500

600, 700,
250 300 66 ½ 2,072
800,900
350 400 66 ½ 2,588
1000, 1200,
LOGATREND AT 017-05/130-
Buderus 450 500 66 ½ 3,086
K-PROFIL 21 1999
1400, 1600,
550 600 66 ½ 3,568
1800, 2000
850 900 66 ½ 5,004
2300, 2600,

3000

400, 500

600, 700,
250 300 100 ½ 2,793
800,900
350 400 100 ½ 3,525
1000, 1200,
LOGATREND AT 017-05/130-
Buderus 450 500 100 ½ 4,229
K-PROFIL 22 1999
1400, 1600,
550 600 100 ½ 4,898
1800, 2000
850 900 100 ½ 6,761
2300, 2600,

3000

400, 500

250 600, 700,


300 155 ½ 4,036
350 800,900
400 155 ½ 5,041
450 1000, 1200,
LOGATREND AT 017-05/130-
Buderus 500 155 ½ 5,979
K-PROFIL 33 1999
550 1400, 1600,
600 155 ½ 6,890
850 1800, 2000
900 155 ½ 9,405
2300, 2600,

3000

400, 500
250 300 58 ¾ 0,987
600, 700,
350 400 58 ¾ 1,196
800,900
LOGATREND AT 017-05/130-
Buderus 450 500 58 ¾ 1,485
VK-PLAN 10 1000, 1200, 1999
550 600 58 ¾ 1,764
1400, 1600,
850 900 58 ¾ 2,574
1800, 2000

2300, 2600,

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 23 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 3000 A B B Y Y.c

400, 500

600, 700,
250 300 58 ¾ 1,392
800,900
350 400 58 ¾ 1,749
1000, 1200,
LOGATREND AT 017-05/130-
Buderus 450 500 58 ¾ 2,149
VK-PLAN 11 1999
1400, 1600,
550 600 58 ¾ 2,543
1800, 2000
850 900 58 ¾ 3,670
2300, 2600,

3000

400, 500

600, 700,
250 300 64 ¾ 2,043
800,900
350 400 64 ¾ 2,556
1000, 1200,
LOGATREND AT 017-05/130-
Buderus 450 500 64 ¾ 3,053
VK-PLAN 21 1999
1400, 1600,
550 600 64 ¾ 3,523
1800, 2000
850 900 64 ¾ 4,860
2300, 2600,

3000

PLATTELLA 400, 500


240 300 85 ½ 2,310
21/3

PLATTELLA 600, 700,


340 400 85 ½ 2,900
21/4
800,900
PLATTELLA
440 500 85 1000, 1200, ½ 3,471
21/5
AT 017-05/106-
Longhi
1998
PLATTELLA 1400, 1600,
540 600 85 ½ 4,033
21/6
1800, 2000
PLATTELLA
640 700 85 ½ 4,593
21/7 2300, 2600,
PLATTELLA
840 900 85 3000 ½ 5,715
21/9

PLATTELLA 400, 500


240 300 102 ½ 2,786
22/3

PLATTELLA 600, 700,


340 400 102 ½ 3,565
22/4
800,900
PLATTELLA
440 500 102 1000, 1200, ½ 4,293
22/5
AT 017-05/106-
Longhi
1998
PLATTELLA 1400, 1600,
540 600 102 ½ 4,972
22/6
1800, 2000
PLATTELLA
640 700 102 ½ 5,610
22/7 2300, 2600,
PLATTELLA
840 900 102 3000 ½ 6,769
22/9

PLATTELLA
240 300 158 ½ 3,927
33/3
400, 500,
PLATTELLA
340 400 158 ½ 5,005
33/4 600, 700,

PLATTELLA 800, 900, AT 017-05/106-


Longhi 440 500 158 ½ 6,019
33/5 1998
1000, 1100,
PLATTELLA
540 600 158 ½ 6,973
33/6
1200, 1400,

PLATTELLA 640 700 158 1600, 1800, ½ 7,867

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 24 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 33/7 2000, 2300, A B B Y Y.c

PLATTELLA 2600, 3000


840 900 158 ½ 9,507
33/9

450 500 45 ½ 1,594


400, 500,
500 550 45 ½ 1,737
DiaNorm AT 016-05/1581-
DIA PLUS 10 600, 800,
Wärme 2001
550 600 45 ½ 1,890
1000, 1200
840 900 45 ½ 3,166

400, 500,

600, 700,
300 350 65 ½ 1,898
800, 900,
450 500 65 ½ 2,634
1000, 1200,
DiaNorm AT 016-05/1581-
DIA PLUS 11 500 550 65 ½ 2,868
Wärme 2001
1400, 1600,
550 600 65 ½ 3,124
1800, 2000
840 900 65 ½ 4,336
2300, 2600,

3000

400, 500,

600, 700,
450 500 95 ½ 3,351
800, 900,
500 550 95 ½ 3,631
DiaNorm AT 016-05/1581-
DIA PLUS 21 1000, 1100,
Wärme 2001
550 600 95 ½ 3,938
1200, 1300,
840 900 95 ½ 5,592
1400, 1600,

1800, 2000

400, 500,

600, 700,
200 250 95 ½ 2,386
800, 900,
300 350 95 ½ 3,256
1000, 1100,
450 500 95 ½ 4,428
DiaNorm AT 016-05/1581-
DIA PLUS 22 1200, 1300,
Wärme 2001
500 550 95 ½ 4,788
1400, 1600,
550 600 95 ½ 5,159
1800, 2000,
840 900 95 ½ 6,914
2200, 2600,

3000

400, 500,

600, 700,
200 250 150 ½ 3,344
800, 900,
300 350 150 ½ 4,494
1000, 1100,
450 500 150 ½ 6,172
DiaNorm AT 016-05/1581-
DIA PLUS 33 1200, 1300,
Wärme 2001
500 550 150 ½ 6,695
1400, 1600,
550 600 150 ½ 7,227
1800, 2000,
840 900 150 ½ 9,777
2200, 2600,

3000

240 300 56 ½ 0,945

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 25 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 440 500 56 ½ 1,466 A B B Y Y.c

400÷3000 în pa i de AT 017-05/572-
Dunaferr LUX-N 10 K 540 600 56 ½ 1,710
100 mm 2001
840 900 56 ½ 2,391

240 300 56 ½ 1,404

440 500 56 ½ 2,203


400÷3000 în pa i de AT 017-05/572-
Dunaferr LUX-N 11 K
100 mm 2001
540 600 56 ½ 2,569

840 900 56 ½ 3,539

240 300 81 ½ 2,042

440 500 81 ½ 3,168


400÷3000 în pa i de AT 017-05/572-
Dunaferr LUX-N 21 K
100 mm 2001
540 600 81 ½ 3,685

840 900 81 ½ 5,084

240 300 106 ½ 2,614

440 500 106 ½ 3,933


400÷3000 în pa i de AT 017-05/572-
Dunaferr LUX-N 22 K
100 mm 2001
540 600 106 ½ 4,560

840 900 106 ½ 6,378

240 300 156 ½ 3,747

440 500 156 ½ 5,570


400÷3000 în pa i de AT 017-05/572-
Dunaferr LUX-N 33 K
100 mm 2001
540 600 156 ½ 6,406

840 900 156 ½ 8,699

400, 500,
250 300 48 ½ 1,567
600, 700,
350 400 48 ½ 2,044
800, 900,
450 500 48 ½ 2,481
FERROTHERM AT 016-05/971-
Ferroli 1000, 1100,
10 1999
550 600 48 ½ 2,883
1200, 1400,
650 700 48 ½ 3,245
1600, 1800,
850 900 48 ½ 3,863
2000

400, 500,
250 300 59 ½ 1,567
600, 700,
350 400 59 ½ 2,044
800, 900,
450 500 59 ½ 2,481
FERROTHERM AT 016-05/971-
Ferroli 1000, 1100,
11 1999
550 600 59 ½ 2,883
1200, 1400,
650 700 59 ½ 3,245
1600, 1800,
850 900 59 ½ 3,863
2000

400, 500,
250 300 85 ½ 2,263
600, 700,
350 400 85 ½ 2,850
800, 900,
450 500 85 ½ 3,408
FERROTHERM AT 016-05/971-
Ferroli 1000, 1100,
21 1999
550 600 85 ½ 3,943
1200, 1400,
650 700 85 ½ 4,468
1600, 1800,
850 900 85 ½ 5,479
2000

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 26 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 400, 500, A B B Y Y.c

250 300 115 ½ 2,993


600, 700,
350 400 115 ½ 3,773
800, 900,
450 500 115 ½ 4,519
FERROTHERM AT 016-05/971-
Ferroli 1000, 1100,
22 1999
550 600 115 ½ 5,225
1200, 1400,
650 700 115 ½ 5,898
1600, 1800,
850 900 115 ½ 7,172
2000

400, 500,
250 300 171 ½ 4,254
600, 700,
350 400 171 ½ 5,362
800, 900,
450 500 171 ½ 6,384
FERROTHERM AT 016-05/971-
Ferroli 1000, 1100,
33 1999
550 600 171 ½ 7,333
1200, 1400,
650 700 171 ½ 8,216
1600, 1800,
850 900 171 ½ 9,810
2000

400, 500,

600, 700,
246 300 47 ½ 0,839
800, 900,
346 400 47 ½ 1,119
1000, 1200,
RADIK KLASIK AT 016-05/1714-
Korado 446 500 47 ½ 1,400
10 2001
1400, 1600,
546 600 47 ½ 1,678
1800, 2000,
846 900 47 ½ 2,174
2300, 2600,

3000

400, 500,

600, 700,
246 300 63 ½ 1,322
800, 900,
346 400 63 ½ 1,726
1000, 1200,
RADIK KLASIK AT 016-05/1714-
Korado 446 500 63 ½ 2,126
11 2001
1400, 1600,
546 600 63 ½ 2,528
1800, 2000,
846 900 63 ½ 3,163
2300, 2600,

3000

400, 500,

600, 700,

800, 900,
446 500 66 ½ 2,289
1000, 1200,
RADIK KLASIK AT 016-05/1714-
Korado 546 600 66 ½ 2,700
20 2001
1400, 1600,
846 900 66 ½ 3,503
1800, 2000,

2300, 2600,

3000

400, 500,

600, 700,

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 27 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 800, 900, A B B Y Y.c

1000, 1200,
446 500 66 ½ 2,698
1400, 1600,
RADIK KLASIK AT 016-05/1714-
Korado 546 600 66 ½ 3,291
21 2001
1800, 2000,
846 900 66 ½ 4,422
2300, 2600,

3000

400, 500,

600, 700,
250 300 98 ¾ 2,669
800, 900,
350 400 98 ¾ 3,258
1000, 1200,
LOGATREND AT 016-05/130-
Buderus 450 500 98 ¾ 3,943
VK-PLAN 22 1999
1400, 1600,
550 600 98 ¾ 4,583
1800, 2000,
850 900 98 ¾ 6,259
2300, 2600,

3000

400, 500,

600, 700,
250 300 153 ¾ 3,784
800, 900,
350 400 153 ¾ 4,744
1000, 1200,
LOGATREND AT 016-05/130-
Buderus 450 500 153 ¾ 5,665
VK-PLAN 22 1999
1400, 1600,
550 600 153 ¾ 6,536
1800, 2000,
850 900 153 ¾ 8,846
2300, 2600,

3000

400, 500,

600, 700,
250 300 65 ¾ 0,956
800, 900,
350 400 65 ¾ 1,234
1000, 1200,
LOGATREND AT 016-05/130-
Buderus 450 500 65 ¾ 1,503
VK-PROFIL 10 1999
1400, 1600,
550 600 65 ¾ 1,755
1800, 2000,
850 900 65 ¾ 2,492
2300, 2600,

3000

400, 500,

600, 700,
250 300 65 ¾ 1,503
800, 900,
350 400 65 ¾ 1,921
1000, 1200,
LOGATREND AT 016-05/130-
Buderus 450 500 65 ¾ 2,312
VK-PROFIL 11 1999
1400, 1600,
550 600 65 ¾ 2,686
1800, 2000,
850 900 65 ¾ 3,668
2300, 2600,

3000

400, 500,

250 300 66 600, 700, ¾ 2,072

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 28 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 350 400 66 800, 900, ¾ 2,588 A B B Y Y.c

450 500 66 1000, 1200, ¾ 3,086

550 600 66 1400, 1600, ¾ 3,568


LOGATREND AT 016-05/130-
Buderus
VK-PROFIL 21 1999
850 900 66 1800, 2000, ¾ 5,004

2300, 2600,

3000

400, 500,

600, 700,
250 300 100 ¾ 2,793
800, 900,
350 400 100 ¾ 3,525
1000, 1200,
LOGATREND AT 016-05/130-
Buderus 450 500 100 ¾ 4,229
VK-PROFIL 22 1999
1400, 1600,
550 600 100 ¾ 4,898
1800, 2000,
850 900 100 ¾ 6,761
2300, 2600,

3000

400, 500,

600, 700,
250 300 155 ¾ 4,036
800, 900,
350 400 155 ¾ 5,041
1000, 1200,
LOGATREND AT 016-05/130-
Buderus 450 500 155 ¾ 5,979
VK-PROFIL 33 1999
1400, 1600
550 600 155 ¾ 6,890
1800, 2000,
850 900 155 ¾ 9,405
2300, 2600,

3000

LINEAR 10/3 240 300 62 400, 500, ½ 0,781

600, 700,
LINEAR 10/4 340 400 62 ½ 0,965
800, 900,
LINEAR 10/5 440 500 62 ½ 1,162
1000, 1200,
AT 017-05/106-
Longhi
1998
LINEAR 10/6 540 600 62 1400, 1600, ½ 1,376

1800, 2000,
LINEAR 10/7 640 700 62 ½ 1,602
2300, 2600,
LINEAR 10/9 840 900 62 ½ 2,121
3000

LINEAR 20/3 240 300 69 400, 500, ½ 1,395

600, 700,
LINEAR 20/4 340 400 69 ½ 1,779
800, 900,
LINEAR 20/5 440 500 69 ½ 2,136
1000, 1200,
AT 017-05/106-
Longhi
1998
LINEAR 20/6 540 600 69 1400, 1600, ½ 2,472

1800, 2000,
LINEAR 20/7 640 700 69 ½ 2,809
2300, 2600,
LINEAR 20/9 840 900 69 ½ 3,439
3000

LINEAR 21/3 240 300 86 ½ 2,185


400, 500,

600, 700,

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 29 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c LINEAR 21/4 340 400 86 800, 900, ½ 2,763 A B B Y Y.c

LINEAR 21/5 440 500 86 1000, 1200, ½ 3,317

1400, 1600,
LINEAR 21/6 540 600 86 ½ 3,845 AT 017-05/106-
Longhi
1800, 2000, 1998

LINEAR 21/7 640 700 86 ½ 4,344


2300, 2600,

LINEAR 21/9 840 900 86 3000 ½ 5,292

LINEAR 22/3 240 300 103 400, 500, ½ 2,707

600, 700,
LINEAR 22/4 340 400 103 ½ 3,363
800, 900,
LINEAR 22/7 440 500 103 ½ 3,997
1000, 1200,
AT 017-05/106-
Longhi
1998
LINEAR 22/5 540 600 103 1400, 1600, ½ 4,619

1800, 2000,
LINEAR 22/6 640 700 103 ½ 5,235
2300, 2600,

LINEAR 22/9 840 900 103 ½ 6,471


3000

LINEAR 33/3 240 300 159 400, 500, ½ 3,897

600, 700,
LINEAR 33/4 340 400 159 ½ 4,867
800, 900,
LINEAR 33/5 440 500 159 ½ 5,802
1000, 1200,
AT 017-05/106-
Longhi
1998
LINEAR 33/6 540 600 159 1400, 1600, ½ 6,710

1800, 2000,
LINEAR 33/7 640 700 159 ½ 7,596
2300, 2600,
LINEAR 33/9 840 900 159 ½ 9,339
3000

LIN.
VERTICALE 240 306 62 ½ 0,573
10 / 300

LIN.
VERTICALE 340 406 62 ½ 0,764
10 / 400

LIN.
VERTICALE 10/ 440 506 62 1400, 1600, ½ 0,955
500
AT 017-05/106-
Longhi 1800, 2000,
1998
LIN.
VERTICALE 540 606 62 2300 ½ 1,147
10 / 600

LIN.
VERTICALE 640 706 62 ½ 1,337
10 / 700

LIN.
VERTICALE 840 906 62 ½ 1,719
10 / 900

LIN.
VERTICALE 240 306 69 ½ 1,134
20 / 300

LIN.
VERTICALE 340 406 69 ½ 1,513
20 / 400 AT 017-05/106-
Longhi
1998
LIN.
VERTICALE 440 506 69 ½ 1,890
20 / 500
1400, 1600,
LIN.
540 606 69 ½ 2,267
VERTICALE 1800, 2000,

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 30 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 20 / 600 2300 A B B Y Y.c

LIN.
VERTICALE 640 706 69 ½ 2,646
20 / 700

LIN.
VERTICALE 840 906 69 ½ 3,401
20 / 900

LIN.
VERTICALE 240 306 69 ½ 1,419
21 / 300

LIN.
VERTICALE 340 406 69 ½ 1,893
21 / 400

LIN.
VERTICALE 440 506 69 1400, 1600, ½ 2,367
21 / 500
AT 017-05/106-
Longhi 1800, 2000,
1998
LIN.
VERTICALE 540 606 69 2300 ½ 2,840
21 / 600

LIN.
VERTICALE 640 706 69 ½ 3,312
21 / 700

LIN.
VERTICALE 840 906 69 ½ 4,260
21 / 900

PLATTELLA
240 300 62 400, 500, ½ 0,918
10/3

PLATTELLA 600, 700,


340 400 62 ½ 1,170
10/4
800, 900,
PLATTELLA
440 500 62 1000, 1100, ½ 1,419
10/5
AT 017-05/106-
Longhi
1998
PLATTELLA 1200, 1400,
540 600 62 ½ 1,670
10/6
1600, 1800,
PLATTELLA
640 700 62 ½ 1,923
10/7 2000, 2300,
PLATTELLA
840 900 62 2600, 3000 ½ 2,447
10/9

PLATTELLA
240 300 63 400, 500, ½ 1,469
11K/3

PLATTELLA 600, 700,


340 400 63 ½ 1,947
11K/4
800, 900,
PLATTELLA
440 500 63 ½ 2,402
11K/5 1000, 1100,
AT 017-05/106-
Longhi
1998
PLATTELLA 1200, 1400,
540 600 63 ½ 2,830
11K/6
1600, 1800,
PLATTELLA
640 700 63 ½ 3,237
11K/7 2000, 2300,
PLATTELLA
840 900 63 2600, 3000 ½ 3,972
11K/9

400, 500,

600, 700,
246 300 100 ½ 2,366
800, 900,
346 400 100 ½ 2,998
1000, 1100,
RADIK KLASIK AT 016-05/1714-
Korado 446 500 100 ½ 3,607
22 2001
1200, 1400,
546 600 100 ½ 4,196
1600, 1800,
846 900 100 ½ 5,792
2000, 2300,

2600, 3000

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 31 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 400, 500, A B B Y Y.c

600, 700,
246 300 155 ½ 3,446
800, 900,
346 400 155 ½ 4,340
1000, 1100,
RADIK KLASIK AT 016-05/1714-
Korado 446 500 155 ½ 5,192
33 2001
1200, 1400,
546 600 155 ½ 6,002
1600, 1800,
846 900 155 ½ 8,128
2000, 2300,

2600, 3000

400, 500,

600, 700,

RADIK PLAN 50 500 65 800, 900, ½ 1,823


VENTIL AT 016-05/1714-
Korado
KOMPAKT 11 2001
PLAN VK 50 600 65 1000, 1200, ½ 2,135

1400, 1600,

1800, 2000

400, 500,

600, 700,

RADIK PLAN 50 500 68 800, 900, ½ 1,918


VENTIL AT 016-05/1714-
Korado
KOMPAKT 20 2001
PLAN VK 50 600 68 1000, 1200, ½ 2,214

1400, 1600,

1800, 2000

400, 500,

600, 700,

RADIK PLAN 50 500 68 800, 900, ½ 2,645


VENTIL AT 016-05/1714-
Korado
KOMPAKT 21 2001
PLAN VK 50 600 68 1000, 1200, ½ 3,049

1400, 1600,

1800, 2000

400, 500,

600, 700,

RADIK PLAN 50 500 102 800, 900, ½ 3,472


VENTIL AT 016-05/1714-
Korado
KOMPAKT 21 2001
PLAN VK 50 600 102 1000, 1200, ½ 4,042

1400, 1600,

1800, 2000

400, 500,

600, 700,
50 300 47 ½ 0,839
800, 900,
50 400 47 ½ 1,119
RADIK VENTIL 1000, 1200,
AT 016-05/1714-
Korado KOMPAKT 10 50 500 47 ½ 1,400
2001
VK 1400, 1600,
50 600 47 ½ 1,678
1800, 2000,
50 900 47 ½ 2,174
2300, 2600,

3000

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 32 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 400, 500, A B B Y Y.c

600, 700,
50 300 63 ½ 1,322
800, 900,
50 400 63 ½ 1,726
RADIK VENTIL 1000, 1200,
AT 016-05/1714-
Korado KOMPAKT 11 50 500 63 ½ 2,126
2001
VK 1400, 1600,
50 600 63 ½ 2,528
1800, 2000,
50 900 63 ½ 3,163
2300, 2600,

3000

400, 500,

600, 700,

800, 900,
50 500 66 ½ 2,289
RADIK VENTIL 1000, 1200,
AT 016-05/1714-
Korado KOMPAKT 20 50 600 66 ½ 2,700
2001
VK 1400, 1600,
50 900 66 ½ 3,503
1800, 2000,

2300, 2600,

3000

400, 500,

600, 700,

800, 900,
50 500 66 ½ 2,698
RADIK VENTIL 1000, 1200,
AT 016-05/1714-
Korado KOMPAKT 21 50 600 66 ½ 3,291
2001
VK 1400, 1600,
50 900 66 ½ 4,422
1800, 2000,

2300, 2600,

3000

400, 500,

600, 700,
50 300 100 ½ 2,366
800, 900,
50 400 100 ½ 2,998
RADIK VENTIL 1000, 1200,
AT 016-05/1714-
Korado KOMPAKT 22 50 500 100 ½ 3,607
2001
VK 1400, 1600,
50 600 100 ½ 4,196
1800, 2000,
50 900 100 ½ 5,792
2300, 2600,

3000

400, 500,

600, 700,
50 300 155 ½ 3,446
800, 900,
50 400 155 ½ 4,340
RADIK VENTIL 1000, 1200,
AT 016-05/1714-
Korado KOMPAKT 33 50 500 155 ½ 5,192
2001
VK 1400, 1600,
50 600 155 ½ 6,002
1800, 2000,
50 900 155 ½ 8,128
2300, 2600,

3000

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 33 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 450, 600, A B B Y Y.c

244 300 65 750, 900, ½


1,459
344 400 65 1050, 1200, ½
1,869
394 450 65 1350, 1500, ½
2,261
AT 016-05/1083-
Radson INTEGRA 11 444 500 65 1650, 1800, ½
1999
2,627
544 600 65 1950, 2100, ½
3,144
694 750 65 2250, 2400, ½
3,624
844 900 65 2550, 2700, ½

3000

450, 600,

244 300 69 750, 900, ½


2,130
344 400 69 1050, 1200, ½
2,704
394 450 69 1350, 1500, ½
3,241
AT 016-05/1083-
Radson INTEGRA 21 444 500 69 1650, 1800, ½
1999
3,744
544 600 69 1950, 2100, ½
4,441
694 750 69 2250, 2400, ½
5,086
844 900 69 2550, 2700, ½

3000

450, 600,

244 300 106 750, 900, ½


2,791
344 400 106 1050, 1200, ½
3,539
394 450 106 1350, 1500, ½
4,226
AT 016-05/1083-
Radson INTEGRA 22 444 500 106 1650, 1800, ½
1999
4,853
544 600 106 1950, 2100, ½
5,695
694 750 106 2250, 2400, ½
6,248
844 900 106 2550, 2700, ½

3000

450, 600,

244 300 172 750, 900, ½


3,959
344 400 172 1050, 1200, ½
5,081
394 450 172 1350, 1500, ½
6,106
AT 016-05/1083-
Radson INTEGRA 33 444 500 172 1650, 1800, ½
1999
7,035
544 600 172 1950, 2100, ½
8,263
694 750 172 2250, 2400, ½
9,303
844 900 172 2550, 2700, ½

3000

450, 600,

244 300 48 750, 900, ½ 0,905

344 400 48 1050, 1200, ½ 1,163

444 500 48 1350, 1500, ½ 1,409

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 34 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 544 600 48 1650, 1800, ½ 1,645 A B B Y Y.c

694 750 48 1950, 2100, ½ 1,983


AT 016-05/1083-
Radson KOMPAKT 10 844 900 48 2250, 2400, ½ 2,309
1999
2550, 2700,

3000

450, 600,

750, 900,
244 300 65 ½ 1,554
1050, 1200,
344 400 65 ½ 1,990
1350, 1500,
444 500 65 ½ 2,404
AT 016-05/1083-
Radson KOMPAKT 11 1650, 1800,
1999
544 600 65 ½ 2,792
1950, 2100,
694 750 65 ½ 3,337
2250, 2400,
844 900 65 ½ 3,843
2550, 2700,

3000

450, 600,

750, 900,
244 300 69 ½ 2,277
1050, 1200,
344 400 69 ½ 2,888
1350, 1500,
444 500 69 ½ 3,458
AT 016-05/1083-
Radson KOMPAKT 21S 1650, 1800,
1999
544 600 69 ½ 3,992
1950, 2100,
694 750 69 ½ 4,730
2250, 2400,
844 900 69 ½ 5,408
2550, 2700,

3000

450, 600,

750, 900,
244 300 106 ½ 2,993
1050, 1200,
344 400 106 ½ 3,790
1350, 1500,
444 500 106 ½ 4,518
AT 016-05/1083-
Radson KOMPAKT 22 1650, 1800,
1999
544 600 106 ½ 5,180
1950, 2100,
694 750 106 ½ 6,065
2250, 2400,
844 900 106 ½ 6,829
2550, 2700,

3000

450, 600,
244 300 172 ½ 4,240
750, 900,
344 400 172 ½ 5,432
1050, 1200,
444 500 172 ½ 6,512
1350, 1500, AT 016-05/1083-
Radson KOMPAKT 33
1999
544 600 172 ½ 7,487
1650, 1800,
694 750 172 ½ 8,766
1950, 2100,
844 900 172 ½ 9,836
2250, 2400,

2550, 2700,

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 35 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 3000 A B B Y Y.c

500, 600,

700, 800,
50 500 62 ½ 2,298
900, 100,
AT 016-05/1083-
Radson PLANORA 11 50 600 62 ½ 2,556
1999
1200, 1400,
50 900 62 ½ 3,616
1600, 1800,

2000

500, 600,

700, 800,
50 500 102 ½ 3,296
900, 100,
AT 016-05/1083-
Radson PLANORA 21 50 600 102 ½ 3,832
1999
1200, 1400,
50 900 102 ½ 5,342
1600, 1800,

2000

500, 600,

50 300 102 700, 800, ½ 2,428

50 500 102 900, 100, ½ 3,700


AT 016-05/1083-
Radson PLANORA 22
1999
50 600 102 1200, 1400, ½ 4,318

50 900 102 1600, 1800, ½ 6,143

2000

500, 600,

50 300 152 700, 800, ½ 3,519

50 500 152 900, 100, ½ 5,336


AT 016-05/1083-
Radson PLANORA 33
1999
50 600 152 1200, 1400, ½ 6,174

50 900 152 1600, 1800, ½ 8,481

2000

67 1500 49 ½ 4,040

67 1800 49 ½ 4,779
AT 016-05/1083-
Radson VERTIKAL 10 450, 600, 750
1999
67 1950 49 ½ 5,129

67 2100 49 ½ 5,497

105 1500 81 ½ 6,567

105 1800 81 ½ 7,653


AT 016-05/1083-
Radson VERTIKAL 20 450, 600, 750
1999
105 1950 81 ½ 8,194

105 2100 81 ½ 8,749

400, 520,
246 300 ½ 1,010
600, 720,
346 400 ½ 1,270
800, 920,
VN 4000 AH AT 001-05/292-
Vogel & Noot 446 500 46 ½ 1,540
ORNIS 10 1000, 1120, 2001
546 600 ½ 1,810
1200, 1320,
846 900 ½ 2,670
1400, 1600,

1800, 2000,

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 36 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 2200, 2400, A B B Y Y.c

2600, 2800,

3000

400, 520,

600, 720,

800, 920,
246 300 ½ 1,570
1000, 1120,
346 400 ½ 2,060
1200, 1320,
VN 4000 AH AT 001-05/292-
Vogel & Noot 446 500 59 ½ 2,510
ORNIS 11; 11 V 2001
1400, 1600,
546 600 ½ 2,930
1800, 2000,
846 900 ½ 3,910
2200, 2400,

2600, 2800,

3000

400, 520,

600, 720,

800, 920,
246 300 ½ 2,390
1000, 1120,
346 400 ½ 3,040
1200, 1320,
VN 4000 AH AT 001-05/292-
Vogel & Noot 446 500 83 ½ 3,660
ORNIS 21; 21 V 2001
1400, 1600,
546 600 ½ 4,260
1800, 2000,
846 900 ½ 5,850
2200, 2400,

2600, 2800,

3000

400, 520,

600, 720,

800, 920,
246 300 ½ 3,050
1000, 1120,
346 400 ½ 3,950
1200, 1320,
VN 4000 AH AT 001-05/292-
Vogel & Noot 446 500 108 ½ 4,780
ORNIS 22; 22 V 2001
1400, 1600,
546 600 ½ 5,540
1800, 2000,
846 900 ½ 7,370
2200, 2400,

2600, 2800,

3000

400, 520,
246 300 ½ 4,370
600, 720,
346 400 ½ 5,650
800, 920,
VN 4000 AH AT 001-05/292-
Vogel & Noot 446 500 170 ½ 6,830
ORNIS 33; 33 V 1000, 1120, 2001
546 600 ½ 7,920
1200, 1320,
846 900 ½ 10,440
1400, 1600,

1800, 2000,

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 37 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 2200, 2400, A B B Y Y.c

2600, 2800,

3000

500, 600,

700, 800,
245 300 ½ 0,934
900, 1000,
345 400 ½ 1,222
1200, 1400,
AT 001-05/266-
VSZ Ocel KORAD 10 445 500 45 ½ 1,503
2001
1600, 1800,
545 600 ½ 1,780
2000, 2200,
845 900 ½ 2,594
2400, 2600,

2800, 3000

500, 600,

700, 800,
245 300 ½ 1,541
900, 1000,
345 400 ½ 2,018
1200, 1400,
KORAD 11K; 11 AT 001-05/266-
VSZ Ocel 445 500 61 ½ 2,473
KV 2001
1600, 1800,
545 600 ½ 2,906
2000, 2200,
845 900 ½ 4,022
2400, 2600,

2800, 3000

500, 600,

700, 800,
245 300 ½ 2,297
900, 1000,
345 400 ½ 2,945
1200, 1400,
KORAD 21K; 21 AT 001-05/266-
VSZ Ocel 445 500 100 ½ 3,574
KV 2001
1600, 1800,
545 600 ½ 4,178
2000, 2200,
845 900 ½ 5,833
2400, 2600,

2800, 3000

500, 600,

700, 800,
245 300 ½ 2,781
900, 1000,
345 400 ½ 3,524
1200, 1400,
KORAD 22K; 22 AT 001-05/266-
VSZ Ocel 445 500 100 ½ 4,245
KV 2001
1600, 1800,
545 600 ½ 4,937
2000, 2200,
845 900 ½ 6,812
2400, 2600,

2800, 3000

500, 600,

245 300 700, 800, ½ 3,893


KORAD 33K; 33 AT 001-05/266-
VSZ Ocel 156
KV 345 400 900, 1000, ½ 4,941 2001

445 500 1200, 1400, ½ 5,948

545 600 1600, 1800, ½ 6,909

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 38 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 845 900 2000, 2200, ½ 9,447 A B B Y Y.c

2400, 2600,

2800, 3000

Tabelul A1.4.

Radiatoare din tabl de o el, cu elemente sudate

În ime
Suprafa
Lung. Nr.
Produc tor Model/Tip Adâncime Nr. elem Racord echivalent Obs.
între elem coloane
total termic
axe

h H b a Sechiv
- - - - oli -
(mm) (mm) (mm) (mm) (m2/elem)

ROTERM 630 S 630 645 53 2÷20 75 1 ½ 0,213

ROTERM 730 S 730 745 53 2÷20 75 1 ½ 0,240

ROTERM 330 S 330 345 135 2÷20 75 2 ½ 0,225


NTR 4524-
FTMCI; IUPS
83
ROTERM 630
630 645 135 2÷20 75 2 ½ 0,392
D

ROTERM 730
730 745 135 2÷20 75 2 ½ 0,440
D

905 995 85 3÷31 38 2 ½ 0,230

655 745 85 3÷31 38 2 ½ 0,179

505 595 85 3÷31 38 2 ½ 0,128

905 995 135 3÷31 38 3 ½ 0,333


AT 017-
Soulis AKANS 655 745 135 3÷31 38 3 ½ 0,256 05/274-
2000
505 595 135 3÷31 38 3 ½ 0,205

905 995 195 3÷31 38 4 ½ 0,435

655 745 195 3÷31 38 4 ½ 0,333

505 595 195 3÷31 38 4 ½ 0,282

Tabelul A.1.5

Radiatoare din eav i tabl de o el, sudate

În ime
Suprafa
Lung. Nr.
Produc tor Model/Tip Adâncime Nr. elem Racord echivalent Obs.
între elem coloane
total termic
axe

h H b a Sechiv
- - - - oli -
(mm) (mm) (mm) (mm) (m2/elem)

645
ROTERM 630 S 630 60 2 ÷ 20 75 1 ½ 0,2
(670)
NTR
745 4071-83
ROTERM 730 S 730 60 2 ÷ 20 75 1 ½ 0,213 În imile
(770)
din pa-
rantez
345
FTMCI; IUPS ROTERM 330 D 330 150 2 ÷ 20 75 2 ½ 0,198 sunt pt
(370)
varianta
3, restul
645 datelor
ROTERM 330 D 630 150 2 ÷ 20 75 2 ½ 0,367
(670) pt 1,2 i
3
745
ROTERM 330 D 730 150 2 ÷ 20 75 2 ½ 0,396
(770)

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 39 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c CRP-I-472 472 502 30 4 ÷ 28 60 1 03.aug 0,124 A B B Y Y.c

CRP-I-624 642 654 30 4 ÷ 28 60 1 03.aug 0,16


NTI
CRP-I-777 777 807 30 4 ÷ 28 60 1 03.aug 0,193 331/83 i
IAA STAS
CRP-II-472 472 502 100 4 ÷ 28 60 2 03.aug 0,224 12908-
90
CRP-II-624 642 654 100 4 ÷ 28 60 2 03.aug 0,288

CRP-II-777 777 807 100 4 ÷ 28 60 2 03.aug 0,346

SP 600/I 600 634 100 2 ÷ 35 70 1 ½ 0,162

SP 750/I 750 784 100 2 ÷ 35 70 1 ½ 0,194

SP 1100/I 1100 1134 100 2 ÷ 35 70 1 ½ 0,271


NID
IAA
3087-64
SP 600/II 600 634 250 2 ÷ 35 70 2 ½ 0,311

SP 750/II 750 784 250 2 ÷ 35 70 2 ½ 0,372

SP 1100/II 1100 1134 250 2 ÷ 35 70 2 ½ 0,52

300 342 140 72 1 ½ 0,199


6, 7,
400 442 140 9, 10, 72 1 ½ 0,391
12,
500 542 140 13, 72 1 ½ 0,464 AT 016-
Termo
TROPIC LUX 14, 05/701-
Romradiatoare
600 642 140 16, 72 1 ½ 0,53 1998
17,
700 742 140 18, 72 1 ½ 0,618
19,21
800 842 140 72 1 ½ 0,706

Tabelul A.1.6.

Corpuri de înc lzire din evi netede

În ime Lungime
Suprafa
Nr.
Produc tor Model/Tip Adâncime Racord echivalent Obs.
între între elem
total total termic
axe axe

H h b L l Sechiv
- - - oli -
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (m2/elem)

600 550 ½ 0,116

800 750 ½ 0,155

1000 950 ½ 0,193


292 - 50 4,
1200 1150 ½ 0,232
366 - 50 5, Profile de
1400 1350 ½ 0,271 el
KORALUX 440 - 50 6, 70x11x1,5
Korado PRISMA 1600 1550 ½ 0,309 40x35x1,5
HORIZONTAL 514 - 50 7, AT 016-
1800 1750 ½ 0,348 05/1715-
588 - 50 8, 2001
2000 1950 ½ 0,386
884 - 50 12
2300 2250 ½ 0,444

2600 2550 ½ 0,502

3000 2950 ½ 0,580

514 - 4

662 - 6
Profile de
810 - 8 el
70x11x1,5
958 - 10 40x35x1,5

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 40 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 1106 - 12 Oglind în A B B Y Y.c

loc de 3
1254 - 14 elemente
AT 016-
KORALUX
05/1715-
Korado PRISMA 1800 1750 50 1402 - 16 ½ 0,405
2001
REFLEX
1550 - 18

1698 - 20

1200 1150 144 - 2 ½ 0,267

1400 1350 218 - 3 ½ 0,310


Profile de
1600 1550 266 - 5 ½ 0,351 el
KORALUX 70x11x1,5
Korado PRISMA 1800 1750 50 514 - 7 ½ 0,390 40x35x1,5
VERTICAL AT 016-
2000 1950 662 - 9 ½ 0,425 05/1715-
2001
2300 2250 810 - 11 ½ 0,471

2500 2450 958 - 13 ½ 0,496

eav STAS 7656, eav STAS 7656, Suprafa a


STAS 404/1 i 2, Suprafa a STAS 404/1 i 2,
Modul de alc tuire echivelent
STAS 540/1 i2 echivelent termic STAS 540/1 i2
a corpului de termic pe metru
pe metru liniar de
înc lzire liniar de eav ,
diametrul diametrul eav , Sechiv/m diametru diametru Sechiv/m
exterior nominal exterior nominal

- mm oli m2/m mm oli m2/m

33,7 1 0,158 63,5 - 0,265

Din mai multe evi 42,4 1¼ 0,189 70,0 - 0,285


netede verticale
(registre verticale,
48,3 1½ 0,213 76,0 - 0,305
coloane din b i,
grupuri sanitare
.a) 60,3 2 0,255 80,0 - 0,317

76,1 2½ 0,305 83,0 - 0,326

33,7 1 0,175 63,5 - 0,292

Din mai multe evi 42,4 1¼ 0,211 70,0 - 0,319


netede orizontale
suprapuse 48,3 1½ 0,238 76,0 - 0,336
(septentine, registre
orizontale,) 60,3 2 0,279 80,0 - 0,351

76,1 2½ 0,336 83,0 - 0,361

Tabelul A.1.7.

Radiatoare din aluminiu, turnate sau extrudate

În ime
Suprafa
Lung. Nr.
Produc tor Model/Tip Adâncime Racord echivalent Obs.
între elem coloane
total termic
axe

h H b a Sechiv
- - - oli -
(mm) (mm) (mm) (mm) (m2/elem)

LBA 350 350 422 98 80 1 1 0,279

LBA 500 500 572 98 80 1 1 0,369


AT 016-05/1652-
Biasi LBA 600 600 672 98 80 1 1 0,424
2001
LBA 700 700 772 98 80 1 1 0,459

LBA 800 800 872 98 80 1 1 0,51

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 41 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c LBA EURAL 350 350 422 98 80 1 1 0,279 A B B Y Y.c

LBA EURAL 500 500 572 98 80 1 1 0,368


AT 016-05/1652-
Biasi LBA EURAL 600 600 672 98 80 1 1 0,387
2001
LBA EURAL 700 700 772 98 80 1 1 0,441

LBA EURAL 800 800 872 98 80 1 1 0,491

DUBAL 45 350 421 82 80 1 1 0,249 (0,240)


Valorile din
parantez sunt pt
DUBAL 60 500 571 82 80 1 1 0,326 (0,315)
varianta cu
Roca
deschidere
DUBAL 70 600 671 82 80 1 1 0,377 (0,366) frontal AT 017-
05/345-2000
DUBAL 80 700 771 82 80 1 1 0,419 (0,406)

GREEN 350 350 430 80 80 1 1 0,256

GREEN 500 500 580 80 80 1 1 0,358


AT 017-05/345-
Faral GREEN 600 600 680 80 80 1 1 0,404
2000
GREEN 700 700 780 80 80 1 1 0,453

GREEN 800 800 880 80 80 1 1 0,501

CLAN 350 350 431,5 98 80 1 1 0,274

CLAN 500 500 581,5 98 80 1 1 0,375


AT 016-05/968-
Ferroli CLAN 600 600 681,5 98 80 1 1 0,437
1999
CLAN 700 700 781,5 98 80 1 1 0,49

CLAN 800 800 881,5 98 80 1 1 0,543

CLUB 350 350 431,5 98 80 1 1 0,274

CLUB 500 500 581,5 98 80 1 1 0,366


AT 016-05/968-
Ferroli CLUB 600 600 681,5 98 80 1 1 0,428
1999
CLUB 700 700 781,5 98 80 1 1 0,49

CLUB 800 800 881,5 98 80 1 1 0,541

SEVEN 350 350 427 99 80 1 1 0,282

SEVEN 500 500 577 99 80 1 1 0,377


AT 016-05/453-
Florida SEVEN 600 600 677 99 80 1 1 0,432
1997
SEVEN 700 700 777 99 80 1 1 0,488

SEVEN 800 800 877 99 80 1 1 0,539

JOLLY 35 350 425 95 80 1 1 0,227

JOLLY 50 500 575 80 80 1 1 0,32


AT 001-05/016-
Fondall JOLLY 60 600 675 80 80 1 1 0,371
1995
JOLLY 70 700 775 95 80 1 1 0,432

JOLLY 80 800 875 80 80 1 1 0,444

BLITZ 97 350 350 427 96 80 1 1 0,276

BLITZ 97 500 500 577 96 80 1 1 0,363


AT 016-05/978-
Fondital BLITZ 97 600 600 677 96 80 1 1 0,414
1999
BLITZ 97 700 700 777 96 80 1 1 0,467

BLITZ 97 800 800 877 96 80 1 1 0,517

BLITZ 97/80
500 577 80 80 1 1 0,329
500/80
Fondital BLITZ 97/80
600 677 80 80 1 1 0,378
600/80
AT 016-05/978-

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 42 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c BLITZ 97/80 1999 A B B Y Y.c
700 777 80 80 1 1 0,412
700/80

BLITZ 97/80
800 877 80 80 1 1 0,455
800/80

MASTER 97 350 350 427 98 80 1 1 0,279

MASTER 97 500 500 577 98 80 1 1 0,363


AT 016-05/978-
Fondital MASTER 97 600 600 677 98 80 1 1 0,416
1999
MASTER 97 700 700 777 98 80 1 1 0,467

MASTER 97 800 800 877 98 80 1 1 0,517

KING 350 350 430 95 80 1 1 0,232

KING 500 500 577 95 80 1 1 0,318


AT 017-05/116-
Ghidini KING 600 600 677 95 80 1 1 0,428
1999
KING 700 700 777 95 80 1 1 0,483

KING 800 800 877 95 80 1 1 0,523

MIX 350 350 440 97 80 1 1 0,266

MIX 500 500 590 97 80 1 1 0,357


AT 001-05/035-
Global MIX 600 600 690 95 80 1 1 0,412
1995
MIX 700 700 790 95 80 1 1 0,465

MIX 800 800 890 95 80 1 1 0,514

MITO M 200 200 242 100 80 1 1 0,181

MITO M 350 350 392 100 80 1 1 0,267

MITO M 400 400 442 100 80 1 1 0,302

MITO M 500 500 542 100 80 1 1 0,364

MITO M 580 580 622 100 80 1 1 0,402


AT 017-05/077-
Kristal
1998
MITO M 600 600 642 100 80 1 1 0,417

MITO M 700 700 742 100 80 1 1 0,464

MITO M 730 730 772 100 80 1 1 0,47

MITO M 800 800 842 100 80 1 1 0,508

MITO M 900 900 942 100 80 1 1 0,552

IBER 350 350 425 97 80 1 1 0,29


AT 002-05/023-
1996
Manaut IBER 500 500 575 97 80 1 1 0,376
AT 001-05/067-
1997
IBER 600 600 675 97 80 1 1 0,435

PRIMATERM A
350 380 60 60 2 1 0,152
350
AT 017-05/296-
Primacon
2000
PRIMATERM A
600 630 60 60 2 1 0,26
600

BIMETAL C 500 500 580 110 75 2 1 0,34


AT 001-05/125-
Siral
1998
BIMETAL C 600 600 680 110 75 2 1 0,376

BIMETAL CF
300 380 110 75 2 1 0,235
300

BIMETAL CF
500 580 110 75 2 1 0,344
500
AT 017-05/636-
Siral
BIMETAL CF 2001
600 680 110 75 2 1 0,391
600

BIMETAL CF
700 780 110 75 2 1 0,442
700

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 43 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c BIMETAL CF A B B Y Y.c
800 880 110 75 2 1 0,486
800

BIMETAL S 360 300 360 140 75 2 11.apr 0,239


AT 001-05/127-
Siral BIMETAL S 580 500 570 128 75 2 1 0,327
1998
BIMETAL S 680 610 670 128 75 2 1 0,376

EVOLUTO T-E8-
500 543 100 80 1 1 0,281
50

EVOLUTO T-E8-
600 643 100 80 1 1 0,319
50
AT 016-05/736-
Titan Bagno
1998
EVOLUTO T-E8-
700 743 100 80 1 1 0,334
50

EVOLUTO T-E8-
800 843 100 80 1 1 0,4
50

MIXER TM8 30 300 343 100 80 1 1 0,23

MIXER TM8 40 400 443 100 80 1 1 0,281

MIXER TM8 50 500 543 100 80 1 1 0,332

MIXER TM8 60 600 643 100 80 1 1 0,379

MIXER TM8 70 700 743 100 80 1 1 0,428

MIXER TM8 80 800 843 100 80 1 1 0,474


AT 016-05/738-
Titan Bagno MIXER TM8 90 900 943 100 80 1 1 0,516
1998
MIXER TM8 100 1000 1043 100 80 1 1 0,559

MIXER TM8 120 1200 1243 100 80 1 1 0,639

MIXER TM8 140 1400 1443 100 80 1 1 0,716

MIXER TM8 160 1600 1643 100 80 1 1 0,788

MIXER TM8 200 2000 2043 100 80 1 1 0,92

MIXER TM8 220 2200 2243 100 80 1 1 0,982

SINTESI TS8 30 300 343 100 80 1 1 0,235

SINTESI TS8 40 400 443 100 80 1 1 0,286

SINTESI TS8 50 500 543 100 80 1 1 0,337

SINTESI TS8 60 600 643 100 80 1 1 0,385

SINTESI TS8 70 700 743 100 80 1 1 0,431

SINTESI TS8 80 800 843 100 80 1 1 0,476

SINTESI TS8 90 900 943 100 80 1 1 0,519

SINTESI TS8 AT 016-05/737-


Titan Bagno 1000 1043 100 80 1 1 0,562
100 1998

SINTESI TS8
1200 1243 100 80 1 1 0,642
120

SINTESI TS8
1400 1443 100 80 1 1 0,719
140

SINTESI TS8
1600 1643 100 80 1 1 0,71
160

SINTESI TS8
2000 2043 100 80 1 1 0,928
200

SINTESI TS8
2200 2243 100 80 1 1 0,994
220

Tabelul A.1.8.

Radiatoare din aluminiu, sudate

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 44 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c În ime A B B Y Y.c
Suprafa
Lung Nr.
Produc tor Model/Tip Adâncime Nr. elem Racord echivalent Obs.
între elem coloane
total termic
axe

H h b a Sechiv
- - - - oli -
(mm) (mm) (mm) (mm) (m2/elem)

254 300 62 3 25 75 1 ¾ 0,151

454 500 62 3 25 75 1 ¾ 0,234


ALURAD AT 017-
Alurad
PANEL 05/390-2000
554 600 62 3 25 75 1 ¾ 0,268

954 1000 62 3 25 75 1 ¾ 0,395

100 16 - 1000 1 ½ 0,301

100 16 - 1500 1 ½ 0,451

100 16 - 2000 1 ½ 0,602 Înscrierea se


100x
Corp de face prin
Romexim (nr.
înc lzire tip 100 16 - 2500 1 ½ 0,752 coturi AT
Prodcom Plus elem -
plint 001-05/075-
1)
100 16 - 3000 1 ½ 0,903 1997

100 16 - 3500 1 ½ 1,053

100 16 - 4000 1 ½ 1,204

Tabelul A.1.9.

Convectoare

Dimensiunile m tii Suprafa


Nr. evi în bateria
Produc tor Model/Tip Racord echivalent Obs.
convectorului
în ime adâncime lungime termic

H b Sechiv
- - L(mm) - oli -
(mm) (mm) (m2/corp)

500 0,743

600 0,983

700 1,225

800 1,467

900 1,707
IAA. NII 62-72,
CMR 140 A 230 140 1000 2 ½ 1,947
Alexandria I 24-76
1100 2,185

1200 2,429

1300 2,667

1400 2,905

1500 3,152

500 1,187

600 1,503

700 1,821
IAA. NII 62-72,
CMN 140 A 460 140 800 2 ½ 2,137
Alexandria I 24-76

900 2,455

1000 2,771

1100 3,090

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 45 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 1200 3,406 A B B Y Y.c

1300 3,724

1400 4,040

1500 4,358

500 1,910

600 2,350

700 2,790

800 3,232

900 3,672
IAA. NII 62-72,
CMN 186 A 460 186 1000 3 ½ 4,114
Alexandria I 24-76
1100 4,554

1200 4,996

1300 5,436

1400 5,880

1500 6,320

500 0,706

600 0,934

700 1,164

800 1,394

900 1,622
IAA. NII 62-72,
CMR 140 B 230 140 1000 2 ½ 1,850
Alexandria I 24-76
1100 2,076

1200 2,308

1300 2,534

1400 2,760

1500 2,994

500 1,128

600 1,428

700 1,730

800 2,030

900 2,332
IAA. NII 62-72,
CMN 140 B 460 140 1000 2 ½ 2,632
Alexandria I 24-76
1100 2,936

1200 3,236

1300 3,538

1400 3,838

1500 4,140

500 1,757

600 2,162

700 2,567

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 46 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 800 2,973 A B B Y Y.c

900 3,378

1000 3,785

1100 4,190
IAA. NII 62-72,
CMN 186 B 460 186 3 ½
Alexandria I 24-76
1200 4,596

1300 5,001

1400 5,410

1500 5,814

500 0,743

600 0,980

700 1,229

800 1,467

900 1,705
IAA.
CMGR 140 A 230 186 1000 2 ½ 1,962 NTI 309-78
Alexandria
1100 2,190

1200 2,438

1300 2,667

1400 2,914

1500 3,162

500 1,190

600 1,505

700 1,848

800 2,133

900 2,457
IAA.
CMG 140 A 460 140 1000 2 ½ 2,762 NTI 309-78
Alexandria
1100 3,095

1200 3,390

1300 3,752

1400 4,057

1500 4,362

500 1,905

600 2,152

700 2,552

800 2,952

IAA. 900 3,352


CMG 186 A 460 186 3 ½ NTI 309-78
Alexandria
1000 3,762

1100 4,152

1200 4,571

1300 4,971

1400 5,371

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 47 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 1500 5,790 A B B Y Y.c

600 1,352

700 1,800

800 2,248

900 2,914

1000 3,410
IAA.
CMGR 255 A 250 255 4 ½ NTI 309-78
Alexandria
1100 3,886

1200 4,381

1300 4,857

1400 5,333

1500 5,810

500 0,706

600 0,931

700 1,168

800 1,394

900 1,620
IAA.
CMGR 140 B 230 140 1000 2 ½ 1,864 NTI 309-78
Alexandria
1100 2,081

1200 2,316

1300 2,534

1400 2,768

1500 3,004

1,131
500
1,430
600
1,756
700
2,026
800
2,334
900
2,624
IAA.
CMG 140 B 460 140 1000 2 ½ NTI 309-78
Alexandria
2,940
1100
3,220
1200
3,564
1300
3,857
1400
4,144
1500

500 1,753

600 1,980

IAA. 700 2,348


CMG 186 B 460 186 3 ½ NTI 309-78
Alexandria
800 2,716

900 3,084

1000 3,461

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 48 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 1100 3,820 A B B Y Y.c

1200 4,205

1300 4,573

1400 4,941

1500 5,327

600 1,284

700 1,710

800 2,136

900 2,768

1000 3,240
IAA.
CMGR 255 B 230 255 4 ½ NTI 309-78
Alexandria
1100 3,692

1200 4,162

1300 4,614

1400 5,066

1500 5,520

[top]

ANEXA 2
(informativ )

Suprafa a echivalent termic pentru principalele corpuri de înc lzire utilizate în cl diri de locuit, social-administrative
i similare acestora, care nu sunt înc agrementate tehnic

Principalele modele de corpuri de înc lzire utilizate în Rom nia care nu sunt înc agrementate tehnic

Produc tor Model/Tip Caracteristici

DIN 4703 – radiatoare din font cu coloane unite de sec iune eliptic Tabelul A.2.1
Buderus Heiztechnik GmbH -
STANDARD-HEIZWARD – radiatoare din profile din eav din o el Tabelul A.2.4
Germania
STANDARD-KONVECTOR – convectoare din o el Tabelul A.2.7

Carron Company – Marea


CARRON – radiatoare panou din o el Tabelul A.2.2
Britanie

DiaNorm Wärme - Austria DIA VENTIL - radiatoare panou din o el Tabelul A.2.2

RADAL – radiatoare din aluminiu (sudate) Tabelul A.2.6


Electrolux Lehel - Ungaria
RADAL PANEL - radiatoare din aluminiu (sudate) Tabelul A.2.6

Faral spa - Italia ALLIANCE - radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A.2.5

AMICO – radiatoare din elemente de font Tabelul A.2.1


Ferroli - Italia
MAGO - radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A.2.5

CONFORT 80 - radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A.2.5


Industrie Pasotti spa - Italia
MONDIAL 80 - radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A.2.5

Kristal S.A - Rep. San Marino TITAN - radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A.2.5

Martin - Cehoslovacia MARTIN 500/200/4 – radiatoare din tabl de o el (elemente sudate) Tabelul A.2.3

Nova Florida S.R.L. - Italia SEVEN 97 - radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A.2.5

Nuova IMAS S.R.L. - Italia APOLLO EXTRA – radiatoare panou din o el Tabelul A.2.2

Rag-all - Italia TOP - radiatoare din aluminiu (turnate) Tabelul A.2.5

Vogel & Noot - Austria VN 4000 NTR - radiatoare panou din o el Tabelul A.2.2

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 49 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c - URSS 500/140/2 – radiatoare din font cu coloane libere de sc iune eliptic Tabelul A.2.1 A B B Y Y.c

Suprafa a echivalent termic a corpurilor de înc lzire înc neagrementate tehnic

Poz Produc tor Model Observa ii

I. Radiatoare din font , cu coloane

Buderus Heiztechnik GmbH


1 DIN 4703 Tab. A.2.1, Fig. A.3.1
(Germania)

Ferroli
2 AMICO Tab. A.2.1, Fig. A.3.6
(Italia)

-
3 500/140/2 Tab. A.2.1, Fig. A.3.12
(URSS)

II. Radiatoare panou, din o el

Carron Company
4 CARRON Tab. A.2.2, Fig. A.3.24
(Marea Britanie)

DiaNorm Wärme
5 DIA VENTIL Tab. A.2.2, Fig. A.3.29
(Austria)

Nuova IMAS S.R.L.


6 APOLLO EXTRA Tab. A.2.2, Fig. A.3.35
(Italia)

Vogel & Noot


7 VN 4000 NTR Tab. A.2.2, Fig. A.3.41
(Austria)

III. Radiatoare din tabl de o el, cu elemente sudate

Martin
8 MARTIN 500/200/4 Tab. A.2.3, Fig. A.3.44
(Cehoslovacia)

IV. Corpuri de înc lzire din evi netede

Buderus Heiztechnik GmbH


9 STANDARD-HEIZWARD Tab. A.2.4, Fig A.3.50
(Germania)

V. Radiatoare din aluminiu, turnate sau extrudate

Faral spa
10 ALLIANCE Tab. A.2.5, Fig A.3.59
(Italia)

Ferroli
11 MAGO Tab. A.2.5, Fig A.3.63
(Italia)

CONFORT 80 Tab. A.2.5, Fig A.3.70


Industrie Pasotti spa
12
(Italia)
MONDIAL 80 Tab. A.2.5, Fig A.3.71

13 Nova Florida (Spania) SEVEN 97 Tab. A.2.5, Fig A.3.75

Rag-all
14 TOP Tab. A.2.5, Fig A.3.77
(Italia)

VI. Radiatoare din aluminiu, sudate

RADAL Tab. A.2.6, Fig A.3.85


Electrolux Lehel
15
(Ungaria)
RADAL PANEL Tab. A.2.6, Fig A.3.86

VII. Convectoare

Buderus Heiztechnik GmbH


16 STANDARD-KONVECTOR Tab. A.2.7, Fig A.3.88
(Germania)

Tabelul A.2.1

Radiatoare din font , cu coloane

În ime
Suprafa
Nr.
Produc tor Model/Tip Adâncime Lung. elem Racord echivalent Obs.
între coloane
total termic
axe

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 50 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c
h H b a Sechiv
- - - oli -
(mm) (mm) (mm) (mm) (m2/elem)

200 280 250 60 6 1¼ 0,207

350 430 160 60 4 1¼ 0,207

350 430 220 60 5 1¼ 0,270

500 580 70 60 2 1¼ 0,145

500 580 110 60 3 1¼ 0,201


Coloane unite de
Buderus (DIN 4703) 500 580 160 60 4 1¼ 0,266 sec iune eliptic
DIN 4703
500 580 220 60 5 1¼ 0,339

600 680 110 60 3 1¼ 0,225

600 680 160 60 4 1¼ 0,311

800 880 110 60 3 1¼ 0,297

800 800 160 60 4 1¼ 0,436

AMICO 2/562 500 562 67 60 2 1 0,174

AMICO 2/685 623 685 67 60 2 1 0,212

AMICO 2/875 813 875 67 60 2 1 0,260

AMICO 3/402 340 402 105 60 3 1 0,177

AMICO 3/562 500 562 105 60 3 1 0,241 Coloane unite

Ferroli AMICO 3/685 623 685 105 60 3 1 0,285 Aspect de radiator


din aluminiu
AMICO 3/875 813 875 105 60 3 1 0,358 turnat

AMICO 4/685 623 685 143 60 4 1 0,364

AMICO 4/875 813 875 143 60 4 1 0,444

AMICO 5/685 623 685 181 60 5 1 0,426

AMICO 5/875 813 875 181 60 5 1 0,523

Coloane unite de
(URSS) 500/140/2 500 585 137 95 2 1¼ 0,305
sec iune eliptic

Tabelul A.2.2

Radiatoare panou, din o el

În ime
Suprafa
Produc tor Model/Tip Adâncime Lungime Racord echivalent Obs.
între termic
total
axe

h H b a Sechiv
- - oli -
(mm) (mm) (mm) (mm) (m2/elem)

CARRON 300 single 242 300 36 ½ (¾) 1,048

CARRON 300 double 242 300 57 ½ (¾) 1,627

CARRON 300 finned 242 300 57 ½ (¾) 2,046

CARRON 450 single 392 450 36 ½ (¾) 1,481 Valorile între


paranteze
443÷4943 în pa i de corespund
Carron CARRON 450 double 392 450 57 ½ (¾) 2,319
150 mm suprafe elor mai
mari de 4,5 m2
CARRON 450 finned 392 450 57 ½ (¾) 2,861

CARRON 600 single 542 600 36 ½ (¾) 1,888

CARRON 600 double 542 600 57 ½ (¾) 2,959

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 51 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c CARRON 600 finned 542 600 57 ½ (¾) 3,688 A B B Y Y.c

CARRON 750 single 692 750 36 ½ (¾) 2,284

CARRON 750 double 692 750 57 ½ (¾) 3,581

CARRON 750 finned 692 750 57 ½ (¾) 4,295

400, 500,

50 350 65 600, 700, ½ 1,898

50 500 65 800, 900, ½ 2,634


DiaNorm
DIA VENTIL 11 50 550 65 1000,1100, ½ 2,868
Wärme
50 600 65 1200, 1300, ½ 3,124

50 900 65 1400, 1600, ½ 4,336

1800, 2000

400, 500,

600, 700,
50 500 95 ½ 3,351
800, 900,
50 550 95 ½ 3,631
DiaNorm
DIA VENTIL 21 1000,1100,
Wärme
50 600 95 ½ 3,938
1200, 1300,
50 900 95 ½ 5,592
1400, 1600,

1800, 2000

400, 500,
50 250 95 2,386
600, 700,
50 350 95 ½ 3,256
800, 900,
50 500 95 ½ 4,428
DiaNorm
DIA VENTIL 22 1000,1100,
Wärme
50 550 95 ½ 4,788
1200, 1300,
50 600 95 ½ 5,159
1400, 1600,
50 900 95 6,914
1800, 2000

400, 500,
50 250 150 3,344
600, 700,
50 350 150 ½ 4,494
800, 900,
50 500 150 ½ 6,172
DiaNorm
DIA VENTIL 33 1000,1100,
Wärme
50 550 150 ½ 6,695
1200, 1300,
50 600 150 ½ 7,227
1400, 1600,
50 900 150 9,777
1800, 2000

300, 400,

500, 600,

450 505 51 700, 800, ½ 2,779

Nuova IMAS APOLLO EXTRA 11-EK 550 605 51 900, 1000, ½ 3,225

750 805 51 1200, 1400, ½ 4,311

1600, 1800,

2000, 2200,

2400, 2600,

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 52 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 2800, 3000 A B B Y Y.c

300, 400,

500, 600,

250 305 102 700, 800, ½ 3,287

350 405 102 900, 1000, ½ 4,146

Nuova IMAS APOLLO EXTRA 22-DK 450 505 102 1200, 1400, ½ 5,057

550 605 102 1600, 1800, ½ 5,868

750 805 102 2000, 2200, ½ 7,541

2400, 2600,

2800, 3000

300, 400,

500, 600,

250 305 155 700, 800, ½ 4,821

350 405 155 900, 1000, ½ 6,137

Nuova IMAS APOLLO EXTRA 33-3K 450 505 155 1200, 1400, ½ 7,397

550 605 155 1600, 1800, ½ 8,627

750 805 155 2000, 2200, ½ 10,991

2400, 2600,

2800, 3000

400, 520,

600, 720,

800, 920,
246 300 ½ 1,010
1000, 1120,
346 400 ½ 1,270
1200, 1320,
Vogel & Noot VN 4000 NTR 10 446 500 46 ½ 1,540
1400, 1600,
546 600 ½ 1,810
1800, 2000,
846 900 ½ 2,670
2200, 2400,

2600, 2800,

3000

400, 520,

600, 720,

800, 920,
246 300 ½ 1,570
1000, 1120,
346 400 ½ 2,060
1200, 1320,
Vogel & Noot VN 4000 NTR 11 446 500 51 ½ 2,510
1400, 1600,
546 600 ½ 2,930
1800, 2000,
846 900 ½ 3,910
2200, 2400,

2600, 2800,

3000

400, 520,

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 53 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c 600, 720, A B B Y Y.c

800, 920,

246 300 1000, 1120, ½ 1,570

346 400 1200, 1320, ½ 2,060

Vogel & Noot VN 4000 NTR 11 KC 446 500 59 1400, 1600, ½ 2,510

546 600 1800, 2000, ½ 2,930

846 900 2200, 2400, ½ 3,910

2600, 2800,

3000

400, 520,

600, 720,

800, 920,
246 300 ½ 2,390
1000, 1120,
346 400 ½ 3,040
1200, 1320,
Vogel & Noot VN 4000 NTR 21 K 446 500 83 ½ 3,660
1400, 1600,
546 600 ½ 4,260
1800, 2000,
846 900 ½ 5,850
2200, 2400,

2600, 2800,

3000

400, 520,

600, 720,

800, 920,
246 300 ½ 3,050
1000, 1120,
346 400 ½ 3,950
1200, 1320,
Vogel & Noot VN 4000 NTR 22 K 446 500 108 ½ 4,780
1400, 1600,
546 600 ½ 5,540
1800, 2000,
846 900 ½ 7,370
2200, 2400,

2600, 2800,

3000

400, 520,

600, 720,

800, 920,
246 300 ½ 4,370
1000, 1120,
346 400 ½ 5,650
1200, 1320,
Vogel & Noot VN 4000 NTR 22 K 446 500 170 ½ 6,830
1400, 1600,
546 600 ½ 7,920
1800, 2000,
846 900 ½ 10,440
2200, 2400,

2600, 2800,

3000

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 54 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w m
oTabelul A.2.3 w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

Radiatoare din tabl de o el, cu elemente sudate

În ime
Suprafa
Nr. Nr.
Produc tor Model/Tip Adâncime Lungime Racord echivalent Obs.
între elem coloane
total termic
axe

h H b a Sechiv
- - - - oli -
(mm) (mm) (mm) (mm) (m2/elem)

Pot exista i
3, 5, combina ii
Martin MARTIN 500/200/4 500 590 200 45 4 1¼ 0,241
10, 12 ale nr. de
elemente

Tabelul A.2.4

Corpuri de înc lzire din evi netede

În ime Lungime
Suprafa
Nr.
Produc tor Model/Tip Adâncime Racord echivalent Obs.
între între elemente
total total termic
axe axe

H h b a Sechiv
- - - - oli -
(mm) (mm) (mm) (mm) (m2/elem)

800 765 40 - 5 ½ 0,156

1000 965 40 350, - 6 ½ 0,191 Profile de


STANDARD-
Buderus 420, el
HEIZWAND
1800 1765 40 490, 560 - 7 ½ 0,330 70x11x1,25

1800 1765 61 - 8 ½ 0,491

Tabelul A.2.5

Radiatoare din aluminiu, turnate sau extrudate

În ime
Suprafa
Lungime Nr.
Produc tor Model/Tip Adâncime Racord echivalent Obs.
între element coloane
total termic
axe

h H b a Sechiv
- - - oli -
(mm) (mm) (mm) (mm) (m2/elem)

ALLIANCE N
350 430 80 80 1 1 0,238
350

ALLIANCE N
500 580 80 80 1 1 0,315
500

ALLIANCE N
Faral 600 680 80 80 1 1 0,366
600

ALLIANCE N
700 780 80 80 1 1 0,41
700

ALLIANCE N
800 880 80 80 1 1 0,453
800

MAGO 350 350 420 80 98 1 1 0,26

MAGO 500 500 570 80 98 1 1 0,36

Ferroli MAGO 600 600 670 80 98 1 1 0,411

MAGO 700 700 770 80 98 1 1 0,459

MAGO 800 800 870 80 98 1 1 0,51

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 55 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c CONFORT 80 A B B Y Y.c
400 480 90 80 1 1 0,298
C.400

CONFORT 80
500 580 90 80 1 1 0,36
C.500

Industrie CONFORT 80
600 680 90 80 1 1 0,413
Pasotti C.600

CONFORT 80
700 780 90 80 1 1 0,461
C.700

CONFORT 80
800 880 90 80 1 1 0,514
C.800

MONDIAL 80
400 480 90 80 1 1 0,302
M.400

MONDIAL 80
500 580 90 80 1 1 0,364
M.500

Industrie MONDIAL 80
600 680 90 80 1 1 0,419
Pasotti M.600

MONDIAL 80
700 780 90 80 1 1 0,468
M.700

MONDIAL 80
800 880 90 80 1 1 0,521
M.800

TITAN T 200 200 242 100 80 1 1 0,181

TITAN T 350 350 392 100 80 1 1 0,267

TITAN T 400 400 442 100 80 1 1 0,302

TITAN T 500 500 542 100 80 1 1 0,362

TITAN T 580 580 622 100 80 1 1 0,402

TITAN T 600 600 642 100 80 1 1 0,415

TITAN T 700 700 742 100 80 1 1 0,459

TITAN T 730 730 772 100 80 1 1 0,464

TITAN T 800 800 842 100 80 1 1 0,506

Kristal TITAN T 900 900 942 100 80 1 1 0,547

TITAN T 1000 1000 1042 100 80 1 1 0,596

TITAN T 1200 1200 1242 100 80 1 1 0,691

TITAN T 1400 1400 1442 100 80 1 1 0,781

TITAN T 1600 1600 1642 100 80 1 1 0,883

TITAN T 1800 1800 1842 100 80 1 1 0,978

TITAN T 2000 2000 2042 100 80 1 1 1,073

TITAN T 2200 2200 2242 100 80 1 1 1,168

TITAN T 2500 2500 2542 100 80 1 1 1,287

TITAN T 3000 3000 3042 100 80 1 1 1,501

SEVEN 97 350 350 427 96 80 1 1 0,283

SEVEN 97 500 500 577 96 80 1 1 0,366

Nova Florida SEVEN 97 600 600 677 96 80 1 1 0,419

SEVEN 97 700 700 777 96 80 1 1 0,470

SEVEN 97 800 800 877 96 80 1 1 0,517

TOP 35 350 425 80 80 1 1 0,260

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 56 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c TOP 50 500 575 80 80 1 1 0,353 A B B Y Y.c

Rag-all
TOP 60 600 675 80 80 1 1 0,402

Tabelul A.2.6

Radiatoare din aluminiu, sudate

În ime
Suprafa
Nr. Nr.
Produc tor Model/Tip Adâncime Lungime Racord echivalent Obs.
între elem coloane
total termic
axe

h H b a Sechiv
- - - - oli -
(mm) (mm) (mm) (mm) (m2/elem)

RADAL 300 300 347 140 3÷25 1 ¾ 0,221

Electrolux RADAL 500 500 547 140 3÷25 172÷1822 1 ¾ 0,349

RADAL 600 600 647 140 3÷25 1 ¾ 0,392

RADAL PANEL 300 300 347 60 3÷25 1 ¾ 0,142

RADAL PANEL 500 500 547 60 3÷25 1 ¾ 0,221


Electrolux 143÷1793
RADAL PANEL 600 600 647 60 3÷25 1 ¾ 0,252

RADAL PANEL 1000 1000 1047 60 3÷25 1 ¾ 0,370

Tabelul A2.7.

Convectoare

Dimensiunile m tii Suprafa


Nr. evi în bateria
Produc tor Model/Tip Racord echivalent Obs.
convectorului
în ime adâncime lungime termic

H b Sechiv
- - L(mm) - oli -
(mm) (mm) (m2/corp)

KONVECTOR 500, 600,


140 72 2 ½ 1,544
LCR 142
700, 800,

KONVECTOR 900, 1000,


140 133 2 ½ 2,499
LCR 143
1100, 1200,
KONVECTOR
Buderus 140 194 1400, 1500, 2 ½ 3,537
LCR 144

1600, 1800,
KONVECTOR
210 133 2 ½ 3,174
LCR 213 2000, 2200,

2400, 2600,
KONVECTOR
210 194 2 ½ 4,526
LCR 214
2800, 3000
[top]

ANEXA 3
(informativ )

Figuri

Fig. A3.1
Fig. A3.2
Fig. A3.3
Fig. A3.4
Fig. A3.5
Fig. A3.6
Fig. A3.7

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA I EXPLOATAREA I... Page 57 of 57 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w m
oFig. A3.8 w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c
Fig. A3.9
Fig. A3.10
Fig. A3.11
Fig. A3.12
Fig. A3.13
Fig. A3.14
Fig. A3.15
Fig. A3.16
Fig. A3.17
Fig. A3.18
Fig. A3.19
Fig. A3.20
Fig. A3.21
Fig. A3.22
Fig. A3.23
Fig. A3.24
Fig. A3.25
Fig. A3.26
Fig. A3.27
Fig. A3.28
Fig. A3.29
Fig. A3.30
Fig. A3.31
Fig. A3.32
Fig. A3.33
Fig. A3.34
Fig. A3.35
Fig. A3.36
Fig. A3.37
Fig. A3.38
Fig. A3.39
Fig. A3.40
Fig. A3.41
Fig. A3.42
Fig. A3.43
Fig. A3.44
Fig. A3.45
Fig. A3.46
Fig. A3.47
Fig. A3.48
Fig. A3.49
Fig. A3.50
Fig. A3.51
Fig. A3.52
Fig. A3.53
Fig. A3.54
Fig. A3.55
Fig. A3.56
Fig. A3.57
Fig. A3.58
Fig. A3.59
Fig. A3.60
Fig. A3.61
Fig. A3.62
Fig. A3.63
Fig. A3.64
Fig. A3.65
Fig. A3.66
Fig. A3.67
Fig. A3.68
Fig. A3.69
Fig. A3.70
Fig. A3.71
Fig. A3.72
Fig. A3.73
Fig. A3.74
Fig. A3.75
Fig. A3.76
Fig. A3.77
Fig. A3.78
Fig. A3.79
Fig. A3.80
Fig. A3.81
Fig. A3.82
Fig. A3.83
Fig. A3.84
Fig. A3.85
Fig. A3.86
Fig. A3.87
Fig. A3.88
Fig. A3.89
Fig. A3.90

[top]

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/gp067-2002.htm 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
New Page 1 Page 1 of 1

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C

C
w om w om
w

w
w. w.
A B B Y Y.c A B B Y Y.c

mk:@MSITStore:H:\!Cet_H\MATRIX%20Instal%204\termice.chm::/HtmlFig/gp067-... 11.01.2011
F T ra n sf o
New Page 1 Page 1 of 1 F T ra n sf o
PD rm PD rm
Y Y
Y

Y
er

er
ABB

ABB
y

y
bu

bu
3.0

3.0
to

to
re

re
he

he
k

k
lic

lic
C