Sunteți pe pagina 1din 130

C ATA L O G

OFICIAL
18 - 21.03.2009

Organizator:
Centrul Internaţional de Expoziţii “MOLDEXPO” S.A.

CO-OrganizatorI:
Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova
Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova

PARTENER:
“Forem Fuar Yapim Ve Hizmetery” Ltd, Turcia

INTERNET-PARTENER:
WWW.ELEC.RU

Chişinău, Republica Moldova


Stimaţi organizatori, participanţi şi oaspeţi!
Expoziţia internaţională specializată anuală „Moldenergy”, de peste 15 ani, oferă o posibilitate unică în
felul său de promovare a realizărilor în sectorul energetic al ţării, în special, în dezvoltarea subsectoarelor
electric, termic, alimentare cu gaze şi produse petroliere, utilizarea resurselor energetice regenerabile, con-
servarea energiei, sporirea eficienţei energetice etc. Expoziţia permite familiarizarea cu realizările obţinute
de agenţii economici, precum şi cu cele mai moderne tehnologii şi echipamente din sectoarele energetice
ale diferitor ţări, stabilirea relaţiilor şi încheierea contactelor de afaceri între producători, transportatori,
distribuitori, furnizori şi consumatorii de energie şi combustibil.
Expoziţia „Moldenergy-2009” întruneşte participanţi din diverse ţări, care expun un sortiment variat de
noi utilaje, instalaţii, materiale, tehnologii, necesare în Moldova - ţară care, practic, la moment, nu dispune
de resurse energetice primare proprii. În acest context, sînt de menţionat expozanţii din CSI, din ţările
Europei, care prezintă echipamente termice şi energetice, sisteme de încălzire, ventilare şi condiţionare,
tehnologii şi utilaje de conservare a energiei, de utilizare a resurselor regenerabile de energie, instalaţii de
alimentare cu gaze, automatici şi aparate de măsură şi control, corpuri de iluminat.
Participarea mai multor firme la sus-numita expoziţie, care au reuşit să se afirme pe piaţa europeană,
ne bucură, pentru că este un pas important pe calea integrării europene a statului nostru, a creării sistemu-
lui energetic european, alinierii la cerinţele Cartei Energetice Europene.
Sper că Expoziţia „Moldenergy-2009” va fi vizitată de nenumăraţi specialişti în domeniul energeticii, de
oameni de afaceri, de un public larg şi că va genera noi idei, noi iniţiative, va cataliza procesele de inovare
şi transfer tehnologic, îi va determina pe antreprenori să iniţieze noi afaceri, bazate pe interese şi avantaje
reciproce.
În cadrul expoziţiei se vor desfăşura seminare, la care vor participa specialişti în domeniu, vor fi ex-
aminate problemele ce ţin de dezvoltarea infrastructurii energetice a ţării. Vor fi, de asemenea, identificate
priorităţile de dezvoltare a cercetărilor ştiinţifice şi a elaborărilor tehnice în domeniu.

Mult succes tuturor!Tudor COPACI,
Viceministru al economiei şi comerţului
al Republicii Moldova

Dear organizers and guests,


International Specialized Exhibition “MoldEnergy” has already represented during more than a decade,
a possibility to propagandize realizations in the energetic sector of our country, especially, in development
of such subsectors as electric, thermal, gas alimentation, petrol products, utilization of renewal energetic
resources, power conservation, increase of energetic efficiency etc. The Exhibition allows getting to know
with the latest technologies and equipment, as well as with realizations achieved by economical agents of the
energetic sector of different countries, establishment of business contacts between producers, transporters,
distributors, suppliers and consumers of energy and fuel.
“Moldenergy-2009” unites participants of different countries that offer a variable assortment of the latest
equipment, materials, technologies that are necessary in the Republic, the country, which nowadays does not
have any own energetic resources. I would like to mention the exhibitors from the CIS, from Central Europe,
which present equipment for thermal, energetic, heating, ventilation and conditioning systems, technologies
and equipment for energy conservation, usage of renewed power resources, installations of gas alimentation,
automatic measurement and control devices, illumination accessories.
The fact, that there is presented a great number of firms, which have stable positions on the European
market, pleases us, thus their participation represents a considerable step towards European integration,
creation of European power energetic system, meeting requirements of European Energetic Statute.
“Moldenery-2009”, which is being visited by specialists of the energetic domain, businessmen as well
as by a wide stratum of population, would generate new ideas, initiatives, would catalyze innovation and
technological transfer processes, would encourage entrepreneurs to initiate new business relations based
on mutual advantage.
Within the frames of the Exhibition there are organized seminars, where there would take part specialists
of the domain. There would be examined problems faced while the process of development of energetic infra-
structure of our country. There would be also determined priorities in development of scientific and laboratory
researches and technical elaborations in the domain.
Good luck to all!

Tudor COPACI,
Vice-minister of Economy and Commerce
of the Republic of Moldova
Stimaţi participanţi! Stimaţi oaspeţi!

Domeniul construcţiilor, datorită rolului său în societate, reflectă nivelul de dezvoltare social-
economică a unei ţări. Nu există sector al economiei naţionale sau sferă a vieţii sociale, care
să se poată dezvolta fără lucrări de construcţii. Domeniul în care activăm avansează cu paşi
siguri. Majorarea considerabilă a volumelor de construcţii, investiţiile masive în acest domeniu,
implementarea tehnologiilor moderne, utilizarea pe larg a materialelor autohtone de construcţii,
ce înregistrează o creştere de la an la an, sporirea concurenţei pe piaţa construcţiilor, intrarea
pe piaţa din Moldova a unui număr mare de companii internaţionale – toate acestea contribuie
la dezvoltarea industriei construcţiilor şi la acumularea de experienţă de către companiile de
profil.
Politica statului în domeniul amenajării şi planificării teritoriului, arhitecturii, urbanismu-
lui, producerii materialelor de construcţie, construcţiei locuinţelor şi infrastructurii drumurilor
reprezintă un instrument de creare a premiselor durabile pentru satisfacerea necesităţilor
sectoarelor economiei naţionale privind amplasarea şi edificarea obiectivelor de o calitate
tehnologică şi economică optimă.
Expoziţia de ramură „Moldconstruct”, devenită deja tradiţională, relevă progresele înreg-
istrate în domeniu. Această manifestare este reperul eforturilor noastre comune de promo-
vare a proiectelor, tehnologiilor, materialelor şi echipamentelor performante pentru contrucţii,
oferind expozanţilor oportunităţi de colaborare directă cu diverşi parteneri. Pentru economia
moldovenească, susţinerea unor astfel de expoziţii specializate, cu participare autohtonă şi
internaţională, este esenţială, în special pentru dezvoltarea teritoriului, construcţiilor şi infra-
structurii drumurilor.
Exprim încrederea că expoziţia va avea o continuitate benefică pentru participanţii şi vizitato-
rii săi şi cu siguranţă va lărgi piaţa de construcţii şi va amplifica toate tipurile de colaborare.

Vladimir BALDOVICI,
Ministru al construcţiilor şi dezvoltării teritoriului
al Republicii Moldova

Dear participants and guests,

The construction domain, due to its role in the society, reflects the level of the social-
economical development of a country. Development of national economy sectors of the social
sphere, for sure, directly depends on the construction domain. This is the economy sector
which has been firmly developing.
Annual considerable growth of the construction volume, a great amount of investments
in this domain, application of modern technologies, usage of local construction materials, in-
crease of competitiveness on the market, as well as appearance of a large number of interna-
tional companies in Moldova – all those contribute towards development of the construction
sphere and accumulation of experience of the profile companies.
The state policy in the domain of arrangement and planning of territory, architecture, ur-
banism, construction materials production, construction of dwelling premises and road infra-
structure – represents an instrument to build durable premises, to meet the requirements of
the national economy sectors, as to placement and building of objectives with application of
modern technologies and optimal economy.
“MoldConstruct”, which has already become a traditional exhibition event, reveals the
progress registered in the field. This manifestation represents our common efforts to promote
projects, the latest technologies, materials and equipment for the construction sector, offering
opportunities for exhibitors to contact directly different companies.
To lend support for such specialized exhibition with local and international participation - is
essential for the development of the Moldovan economy, for its territory development, espe-
cially for road infrastructure building.
I hope that the exhibition would be beneficial both for participants and visitors, resulting
into advantageous collaboration contracts and, for sure, will enlarge the construction market.

Vladimir BALDOVICI,
Minister of Construction and Territory Development
of the Republic of Moldova
Stimate doamne, stimaţi domni,

Am plăcerea de a Vă invita la două manifestări expoziţionale distincte – „Moldconstrcut” şi „Moldenergy”,


care au în calitate de protagonişti circa 200 de firme prestigioase din ţară şi din străinătate, apreciate înalt
atît de specialişti, cît şi de publicul larg.
Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” le oferă participanţilor cea mai bună oportunitate de a
promova materiale, utilaje şi tehnologii noi pe pieţele de profil. Iată că şi de data aceasta, la a XIV-a sa
ediţie, Expoziţia „Moldconstruct” este un eveniment sinonim cu soluţiile eficiente pentru sectorul construcţiilor
din Moldova, propunîndu-le consumatorilor finali idei şi tehnici inovative, materiale şi utilaje de ultimă oră,
metode de lucru rapide şi economicoase.
Ajunsă la cea de-a XIII-a ediţie, Expoziţia „Moldenergy” revine cu prezentarea celor mai cunoscute
firme din domeniu, a producătorilor şi comercianţilor din Republica Moldova, precum şi din ţări străine,
aceştia urmărind atingerea unui scop comun - asigurarea confortului nostru, prin realizarea opţiunilor celui
mai exigent beneficiar.
Atît agenţilor economici, cît şi consumatorilor particulari de pe pieţele de profil, dornici de a cunoaşte
proiecte şi mijloace tehnice moderne, expoziţiile „Moldconstruct” şi „Moldenergy” oferă posibilitatea contactului
direct cu producătorii şi distribuitorii unei game bogate de materiale performante şi tehnologii inovative în
construcţii, de sisteme inteligente pentru încălzire, de sonde şi scule electrice şi multe altele - toate acestea
fiind atît de necesare pentru edificarea şi comoditatea locaşurilor, în care oamenii îşi doresc să trăiască.
În plus, pe „schelele” celor două expoziţii de mare priză la public se va adiţiona o suită întreagă de
activităţi conexe: seminare, mese rotunde, master-classuri la standuri, concursuri profesionale pentru cele
mai reuşite proiecte arhitecturale şi pentru implementarea celor mai performante tehnologii de producere a
materialelor de construcţii.
Sper că „Moldexpo” va fi nu numai un loc benefic pentru a prezenta şi a promova cu succes firmele Dvs.,
dar şi un mediu dinamic, propice schimbului de opinii şi transferului de experienţă, un prilej fericit de a Vă
întîlni cu diferiţi producători prestigioşi din ţară şi de peste hotare, de a cunoaşte mai multe soluţii inovative
în domeniile de referinţă, pentru a satisface doleanţele vizitatorilor.
Le doresc tuturor participanţilor la expoziţiile „Moldconstruct” şi „Moldenergy” energie creatoare şi suc-
ces în toate eforturile lor constructive!

Natalia Ciocan,
Director general al Centrului Internaţional de
Expoziţii “Moldexpo” S.A.

Dear Ladies and Gentlemen,

I have a pleasure to welcome you at two important exhibition manifestations – “MoldConstruct” and
“MoldEnergy”, where circa 200 prestigious local and foreign firms, highly appreciated by both specialists and
a wide stratum of public, act as protagonists.
International Exhibition Center “Moldexpo” offers participants the best opportunity to promote the latest
materials, equipment and technologies on the branch market. Thus, the 14th “MoldConstruct” International
Specialized Exhibition covers efficient solutions for the construction sector of Moldova, offering consumers
the newest solutions and innovative technique, materials, equipment, efficient methods for one’s working
activity. In its turn, the 13th “MoldEnergy” International Specialized Exhibition has also united well-known firms
of the domain, producers and businessmen from Moldova and abroad. Both events have aimed the common
purpose – to ensure our comfort through meeting the most exigent beneficiaries’ requirements.
“MoldConstruct” and “MoldEnergy” exhibitions offer a perfect possibility to economical agents or consum-
ers of the profile markets, as well as for those, who would like to get to know about the projects launched and
advanced technique. This is the venue, where there are made direct contacts with manufacturers, distributors
of a wide spectrum of modern materials, the latest technologies in construction, intelligent thermal systems,
electrical tools etc. – all those are of high necessity for premises construction, as well as for home comfort’
coziness, people tend to live in.
Within the frames of the exhibitions there is organized a business program, which includes seminars,
round-tables and professional contests - “Application of the Latest Construction Materials and Effective
Technologies”, “The Best Architectural Project”.
I hope that “Moldexpo” will not be just a beneficial venue to exhibit and promote your companies suc-
cessfully, but also a dynamic business environment, where you can share opinions, the experience gained,
and a great chance to meet prestigious local and foreign producers, to get acquainted with innovative solu-
tions in the domains etc.
I wish all participants of “MoldConstruct” and “MoldEnergy” – creative energy and success in your
constructive efforts!

Natalia Ciocan,
General Director of International Exhibition
Centre “Moldexpo” S.A.
Ministerul Construcţiilor
şi Dezvoltării Teritoriului

str. Cosmonauţilor, 9
MD-2005 Chişinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22/ 20-45-81; 20-45-69; 22-07-48
URL: www.mcdt.gov.md

Dispoziţii generale
1. Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului (în continuare - Minister)
este organul central de specialitate al administraţiei publice care elaborează
şi promovează politica statului în domeniul amenajării şi planificării teritoriului,
arhitecturii, urbanismului, construcţiei, producerii materialelor de construcţie,
locuinţelor şi infrastructurii drumurilor.

2. În activitatea sa Ministerul se conduce de Constituţia Republicii Moldova,


legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova,
ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, acordurile internaţionale la care
Republica Moldova este parte, precum şi de prezentul Regulament.

3. Ministerul este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat,


de cont trezorerial, de mijloace financiare şi materiale, de alte atribute indis-
pensabile bunei activităţi.

4. În scopul realizării politicii statului în domeniul amenajării şi planificării


teritoriului, arhitecturii, urbanismului, construcţiei, producerii materialelor
de construcţie, locuinţelor şi infrastructurii drumurilor, pe lîngă Minister pot
funcţiona, pe bază de autogestiune, instituţii şi organizaţii fără atribuţii de
reglementare.
Program
Программа
Program

PROGRAMUL
EXPOZIŢIILOR INTERNAŢIONALE SPECIALIZATE

MoldConstruct, ediţia a XIV-a


MoldEnergy, ediţia a XIII-a
18 martie
10: 00 - 18:00 Program expoziţii. Locaţie: pavilioanele central, nr. 2, nr. 3, spaţiile expoziţionale exterioare
9:00 - 18:00 Campionatul de aplicare a placajelor ceramice, ediţia a II-a
Organizator: “Casa Modernă”
Locaţie: Pavilionul “Casa Modernă”
11:00 Ceremonia de inaugurare a Expoziţiilor internaţionale specializate „MoldConstruct” şi „MoldEnergy”
Locaţie: Pavilionul nr. 2
11:45 - 12:45 Seminar: „Tehnologii noi în producerea ferestrelor sau cum să vă măriţi veniturile”
Organizator: „Geam Ess Sistem” S.R.L. Locaţie: Sala de conferinţe, Pavilionul central
13:00 - 15:00 Masă-rotundă: „Captarea energiei mediului cu potenţial termic redus: realizări şi perspective”
13:00 - 13:05 Cuvînt de deschidere a mesei-rotunde (I. Tighineanu, membru-corespondent al AŞM)
13:05 - 13:15 Utilizarea resurselor energetice regenerabile ca factor de asigurare a securităţii energetice
(V. Berzan, dr. hab., I. Timofte, dr., Institutul de Energetică al AŞM)
13:15 - 13:25 Elaborarea şi cercetarea sistemelor de instalaţii cu pompe de căldură în procesele de producere
şi de utilizare a energiei (A. Juravleov, d.ş.t., Institutul de Energetică al AŞM)
13:25 - 13:35 Majorarea eficacităţii de utilizare a combustibilului în sistemele combinate de termoficare cu ajutorul
pompelor de căldură (M.Şit, d.h.ş.t, Institutul de Energetică al AŞM)
13:35 - 13:50 Reducerea facturii de energie prin utilizarea pompelor de căldură (G. Păun, ing., doctor, A. Mirea, ing., ICEMENERG,
România)
13:50 - 14:00 Implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în parcul ştiinţifico-tehnologic şi Incubatorul inovaţional
(G. Cernei, A. Bucatinschi AITT)
14:00 - 14:10 Programul SPARE în Moldova (N. Halaim, G. Gînju)
14:10 - 14:50 Piaţa pompelor de căldură în Moldova (Reprezentanţi: ,,DELATEPLO”, „EUROTERM”, ,,GEOTERMAL – AV”, ,, TERMO
CONFORT”)
14:50 - 15:00 Discuţii. Organizator: Institutul de Energetică, A.Ş.M. Locaţie: Sala de conferinţe, Pavilionul central
15:30 - 17:00 Seminar: „Cazane de abur „Clyton” - o tehnologie nouă de obţinere a aburului”
Organizator: „TermoEchipament” S.R.L. Locaţie: Sala de conferinţe, Pavilionul central

19 martie
10:00 - 18:00 Program expoziţii. Locaţie: pavilioanele: central, nr. 2, nr. 3, spaţiile expoziţionale exterioare
9:00 - 18:00 Campionatul de aplicare a placajelor ceramice, ediţia a II-a
Organizator: “Casa Modernă”
Locaţie: Pavilionul “Casa Modernă”
10:00 - 12:00 Seminar: „Materiale noi cu destinaţie pentru construcţii”
Organizator: Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova. Locaţie: Sala de conferinţe, Pavilionul central
12:15 - 12:45 Seminar: “Co-finanţarea proiectelor de eficienţă energetică: lucrări de proiectare; audit energetic;
implementarea tehnologiilor de eficienţă energetică”
Organizator: Programul BAS al BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare).
Locaţie: Sala de conferinţe, Pavilionul central.
13:00 - 15:00 Seminar: „Noile tehnologii de iluminare şi caracteristicile lor”
Organizator: „Optimus-Plus” S.R.L. Locaţie: Sala de conferinţe, Pavilionul central
15:30 - 16:30 Seminar: „Cele mai noi tehnologii de producere a ascensoarelor. Schiţele ascensoarelor fără camera
de maşini pentru vile etc.”
Organizator: „Augustelift” S.R.L. Locaţie: Sala de conferinţe, Pavilionul central

20 martie
10:00 - 18:00 Program expoziţii. Locaţie: pavilioanele: central, nr. 2, nr. 3; spaţiile expoziţionale exterioare
10:30 - 12:30 Seminar: „Iluminarea stradală”
Organizator: „Optimus-Plus” S.R.L. Locaţie: Sala de conferinţe, Pavilionul central
13:00 - 15:00 Seminar: „Sisteme de climatizare Toshiba”
• Climatizoare semiindustriale Super Digital / Digital Inverter
• Program digital rus de selectare a sistemelor VRF folosind calculele pentru proiectele reale
• Descrierea detaliată a tehnologiilor inovative
• Sistemele semiindustriale Carrier
• Exemple de proiecte realizate
Organizator: „Di & Trade” S.R.L. Locaţie: Sala de conferinţe, Pavilionul central
15:30 - 16:30 Seminar: „Avantajele transformatoarelor de forţă ТМГ şi ale altor produse în sistemul energetic al Republicii Moldova
comparativ cu alte tipuri de transformatoare”.
Organizator: „Halstom” S.R.L. Locaţie: Sala de conferinţe, Pavilionul central
16:00 Totalurile Campionatului de aplicare a placajelor ceramice, ediţia a II-a, ediţia a II-a
Organizator: “Casa Modernă”
Locaţie: Pavilionul “Casa Modernă”
16:45 - 17:45 Seminar: „Casa inteligentă”
Organizator: „Vinhils” S.R.L. Locaţie: Sala de conferinţe, Pavilionul central

21 martie
10:00 - 16:00 Program expoziţii. Locaţie: pavilioanele: central, nr. 2, nr. 3, spaţiile expoziţionale exterioare
12:00 Ceremonia oficială de premiere a învingătorilor Concursurilor: „Cel mai bun proiect al anului în domeniul arhitecturii”, ediţia a V-a,
şi „Implementarea tehnologiilor performante şi aplicarea materialelor de construcţii moderne”, ediţia a IV-a
Organizator: Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova
12:00 Seminar-prezentare: „Învăţăm să economisim sau cum să alegem corect o fereastră”
Locaţie: standul „GEAM ESS SISTEM” S.R.L., spaţiile expoziţionale exterioare

8
Program
Программа
Program

ПРОГРАММА
МеждународнЫХ специализированнЫХ выставОк

14-й “MOLDCONSTRUCT”, 13-й “MOLDENERGY”


18 марта
10:00 - 18:00 Программа выставок. Место проведения: центральный павильон, павильоны №2, №3, открытая выставочная площадка.
9:00 - 18:00 2-й Чемпионат по укладке керамической плитки.
Организатор: “Casa Modernă”. Место проведения: павильон “Casa Modernă”.
11:00 Официальная церемония открытия Международных специализированных выставок 14-й “MoldСonstruct” и 13-й “MoldEnergy”.
Место проведения: павильон №2.
11:45 - 12:45 Семинар: “Новые технологии в производстве окон или как увеличить ваш доход”.
Организатор: “Geam Ess Sistem” S.R.L.
Место проведения: конференц-зал, центральный павильон.
13:00 - 15:00 Круглый стол: “Извлечение энергии из среды с низкотермическим потенциалом: достижения и перспективы”.
13:00 - 13:05 Открытие круглого стола. (И. Тигиняну, член-корр.)
13:05 - 13:15 “Использование возобновляемых энергетических ресурсов как фактор обеспечения энергетической
безопасности” (В. Берзан, д.х.т.н., И. Тимофте д.э.н., Институт энергетики АНМ).
13:15 - 13:25 “Разработка и исследование систем оснащенными тепловыми насосами в процессах производства и
использования энергии” (А. Журавлёв, д.т.н., Институт энергетики АНМ).
13:25 - 13:35 “Повышение эффективности использования топлива в комбинированных системах теплофикации
при помощи тепловых насосов” (М. Шит, д.т.н., Институт энергетики АНМ).
13:35 - 13:50 “Сокращение стоимости за счёт использования тепловых насосов” (Г. Пэун, А. Миря, Icmenergo, Румыния).
13:50 - 14:00 “Внедрение результатов научных исследований в научно-технологических парках и инновационных
инкубаторах” (д.э.н. Г. Черней, д.э.н. А. Букатинский, АИТТ).
14:00 - 14:10 “Программа SPARE в Молдове. (Н. Халаим, Г. Гыжу).
14:10 - 14:50 “Рынок тепловых насосoв в Молдове” (Представители компаний: “Delateplo”, “Euroterm”, “Geotermal-AV”, “
Termoconfort”.
14:50 - 15:00 Обсуждения. Организатор: Институт энергетики Академии Наук Республики Молдова.
Место проведения: конференц-зал, центральный павильон.
15:30 - 17:00 Семинар: “Паровые котлы Clyton – новое слово в индустрии получения пара”. Организатор: “TermoEchipament” S.R.L.
Место проведения: конференц-зал, центральный павильон.

19 марта
10:00 - 18:00 Программа выставок. Место проведения: центральный павильон, павильоны №2, №3, открытая выставочная площадка.
9:00 - 18:00 2-й Чемпионат по укладке керамической плитки.
Организатор: “Casa Modernă”. Место проведения: павильон “Casa Modernă”.
10:00 - 12:00 Семинар: “Новые материалы применяемые в строительстве”.
Организатор: Министерство строительства и развития территорий Республики Молдова.
Место проведения: конференц-зал, центральный павильон.
12:15 - 12:45 Семинар: “Со-финансирование проектов в области энергосбережения: проектные работы; энергоаудит;
внедрение энергосберегающих технологий”.
Организатор: Программа ЕБРР BAS Молдова. Место проведения: конференц-зал, центральный павильон.
13:00 - 15:00 Семинар: “Новые технологии в области освещения и их характеристики”.
Организатор: “Optimus-Plus” S.R.L. Место проведения: конференц-зал, центральный павильон.
15:30 - 16:30 Семинар: “Новейшие лифтовые технологии. Чертежи лифтов без машинного помещения, для коттеджей и др.”.
Организатор: “Augustelift” S.R.L. Место проведения: конференц-зал, центральный павильон.

20 марта
10:00 - 18:00 Программа выставок. Место проведения: центральный павильон, павильоны №2, №3, открытая выставочная площадка.
10:30 - 12:30 Семинар: “Уличное освещение”.
Организатор: “Optimus-Plus” S.R.L. Место проведения: конференц-зал, центральный павильон.
13:00 - 15:00 Семинар: “Системы кондиционирования Toshiba”:
• Полупромышленные кондиционеры Super Digital/ Digital Inverter
• Русифицированная программа подбора VRF систем с примерами расчетов реальных проектов
• Детальное описание инновационных технологий
• Полупромышленные системы Carrier
• Примеры реализованных проектов
Организатор: “Di & Trade” S.R.L. Место проведения: конференц-зал, центральный павильон.
15:30 - 16:30 Семинар: “Преимущество применения силовых трансформаторов ТМГ и другой продукции в энергосистеме Республики
Молдова по сравнению с другими типами и производителями”.
Организатор: “Halstom” S.R.L. Место проведения: конференц-зал, центральный павильон.
16:00 Итоги 2-го Чемпионат по укладке керамической плитки.
Организатор: “Casa Modernă”. Место проведения: павильон “Casa Modernă”.
16:45 - 17:45 Семинар: “Умный дом”.
Организатор: “Vinhils” S.R.L. Место проведения: конференц-зал, центральный павильон.

21 марта
10:00 - 16:00 Программа выставок. Место проведения: центральный павильон, павильоны №2, №3, открытая выставочная площадка.
12:00 Официальная церемония награждения победителей конкурсов: “Лучший архитектурный проект года”,
“Внедрение новейших строительных материалов и эффективных технологий”.
Организатор: Министерство строительства и развития территорий Республики Молдова.
12:00 Семинар-презентация: “Учимся экономить или как правильно выбрать окно”.
Место проведения: стенд “Geam Ess Sistem” S.R.L., открытая выставочная площадка.

9
Program
Программа
Program

PROGRAM

14th MoldConstruct, 13th MoldEnergy


INTERNATIONAL SPECIALIZED EXHIBITIONS

18 of March
10:00 – 18:00 Exhibition program. Venue: central pavilion, pavilions №2, №3, open exhibiting area.
9:00 – 18:00 2nd Championship on ceramic tile laying.
Organizer: “Casa Modernă”. Venue: “Casa Moderna” pavilion.
11:00 Official opening ceremony of the 14th “MoldСonstruct” and 13th “MoldEnergy” International Specialized Exhibitions.
Venue: pavilion №2.
11:45 – 12:45 Seminar: “New technologies in windows manufacture or how to increase your benefit”.
Organizer: “Geam Ess Sistem” S.R.L. Venue: conference-hall, central pavilion.
13:00 – 15:00 Round table: “Production of energy from environment with low-thermal potential: achievements and perspectives”.
13:00 – 13:05 Introduction (I. Tighineanu, corresponding member).
13:05 – 13:15 “Usage of renewable power resources, as a factor of power security ensuring”
(V. Berzan, DPhil., I. Timofte, doctor of economics, Institute of energetic, ASRM).
13:15 – 13:25 “Elaboration and studying of the systems equipped with thermal pumps in the process of manufacture
and power usage” (A. Juravliov, Institute of energetic, ASRM).
13:25 – 13:35 “Increase of fuel consumption efficiency in combined systems of heating systems installation with
the help of thermal pumps” (M. Sheet, Institute of energetic, ASRM).
13:35 – 13:50 “Expenses reduction at the expense of thermal pumps application” (G. Paun, A. Mirea, Icmenergo, Romania).
13:50 – 14:00 “Application of the results of scientific researches in scientific-technological parks and innovation incubators
(G. Cernei, А. Bukatinskiy, AITT).
14:00 – 14:10 “SPARE Program in Moldova. (N. Halaim, G. Gyju).
14:10 – 14:50 “Market of thermal pumps in Moldova” (Representatives of: “Delateplo”, “Euroterm”, “Geotermal-AV”,
“Termoconfort”).
14:50 – 15:00 Discussions.
Organizer: Institute of Energetics of Academy of Sciences of the Republic of Moldova. Venue: conference-hall, central pavilion.
15:30 – 17:00 Seminar: “Clyton steam boilers – novelty in the industry of steam production”.
Organizer: “TermoEchipament” S.R.L. Venue: conference-hall, central pavilion.

19 of March
10:00 – 18:00 Exhibition program. Venue: central pavilion, pavilions №2, №3, open exhibiting area.
9:00 – 18:00 2nd Championship on ceramic tile laying.
Organizer: “Casa Modernă”. Venue: “Casa Moderna” pavilion.
10:00 – 12:00 Seminar: “New materials applied in construction”.
Organizer: Minister of Construction and Territory Development of the Republic of Moldova. Venue: conference-hall, central pavilion.
12:15 – 12:45 Seminar: “Co-financing of projects in the power-saving sphere: project works; energetic audit; application of power-saving technologies”.
Organizer: Program - ЕБРР BAS Moldova. Venue: conference-hall, central pavilion.
13:00 – 15:00 Seminar: “New technologies in the lightening sphere and their characteristics”.
Organizer: “Optimus-Plus” S.R.L. Venue: conference-hall, central pavilion.
15:30 – 16:30 Seminar: “The latest lift technologies. Drawings of lifts without premises for machines, for cottages etc.”
Organizer: “Augustelift” S.R.L. Venue: conference-hall, central pavilion.

20 of March
10:00 – 18:00 Exhibition program. Venue: central pavilion, pavilions №2, №3, open exhibiting area.
10:30 – 12:30 Seminar: “Street illumination”.
Organizer: “Optimus-Plus” S.R.L. Venue: conference-hall, central pavilion.
13:00 – 15:00 Seminar: “Toshiba conditioning systems”:
• SUPER DIGITAL/ DIGITAL INVERTER semi-industrial conditioners
• Russianized program for selection of VRF system with the examples of real projects’ calculation
• Detailed description of innovational technologies
• CARRIER semi-industrial systems
• Examples of implemented projects
Organizer: “Di & Trade” S.R.L. Venue: conference-hall, central pavilion.
15:30 – 16:30 Seminar: “Advantages of usage of small-scale power transformers and other products in the power system
of the Republic of Moldova, in comparison with other types and producers”.
Organizer: “Halstom” S.R.L. Venue: conference-hall, central pavilion.
16:00 Totals of the 2nd Championship on ceramic tile laying.
Organizer: “Casa Modernă”. Venue: “Casa Moderna” pavilion.
16:45 – 17:45 Seminar: “Intelligent House”.
Organizer: “Vinhils” S.R.L. Venue: conference-hall, central pavilion.

21 of March
10:00 – 16:00 Exhibition program. Venue: central pavilion, pavilions №2, №3, open exhibiting area.
12:00 Awarding ceremony of Professional Contests: “Application of the Latest Construction Materials and Effective Technologies”,
“The Best Architectural Project”.
Organizer: Minister of Construction and Territory Development of the Republic of Moldova
12:00 Seminar-presentation: “We study to economize of how right to choose a window”.
Venue: stand of “Geam Ess Sistem” S.R.L., open exhibiting area.

10
Participanţi
Участники
Exhibitors

Regulamentul
cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru cele mai
performante tehnologii în construcţii, promovate în cadrul
Expoziţiei Internaţionale Specializate „MOLDCONSTRUCT-2009”

1. Principii generale

1.1 Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului a Republicii Moldova şi Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldex-
po” S.A. organizează Concursul deschis pentru desemnarea celor mai performante tehnologii la producerea mate-
rialelor de construcţii, promovate în cadrul Expoziţiei Internaţionale Specializate „MoldConstruct - 2009”, care se va
desfăşura între 18 şi 21 martie 2009.
1.2 Prezentul Regulament prevede modul de organizare şi desfăşurare a Concursului.
La Concurs se pot înscrie agenţi economici autohtoni şi străini, participanţi ai expoziţiei “MoldConstruct - 2009“.
1.3 Obiectivul Concursului este elucidarea produselor noi competitive şi a tehnologiilor moderne, implementate în
producerea materialelor de construcţii.
Menţionarea învingătorilor Concursului – participanţi ai Expoziţiei Internaţionale Specializate „MoldConstruct - 2009”,
se va efectua în baza unei decizii speciale a juriului Concursului, în data de 20 martie 2009.

2. Modul de prezentare a materialelor la Concurs

2.1 Ofertele de participare la Concurs se prezintă secretarului responsabil al acestuia (adresa: MD-2008, Chişinău,
str. Ghioceilor, 1), în ziua de deschidere a expoziţiei.
2.2 Ofertele prezentate, conform anexei 2, vor include:
- cererea de participare la Concurs;
- descrierea succintă a produselor moderne şi a tehnologiilor avansate, implementate pe parcursul anilor 2004-
2009, cu indicarea denumirilor acestora. Vor fi specificate:
- volumele implementării anuale (fabricării şi/sau utilizării);
- setul de acte normative şi agremente tehnice;
- indicii tehnico-economici ai produselor şi de superioritate faţă de cele tradiţionale;
- cota utilizării materiilor prime autohtone la fabricarea produselor pentru construcţii;
- cota exportului produselor utilizate în construcţii;
- alte materiale ilustrative, care caracterizează produsele moderne şi tehnologiile performante.

3. Activitatea juriului

3.1 Materialele prezentate pentru Concurs se examinează de un juriu format din 6 membri.
3.2 Pentru evaluarea materialelor prezentate la Concurs şi pentru totalizarea rezultatelor Concursului se convoacă
şedinţa membrilor juriului.
3.3 Şedinţa juriului se consideră deliberativă, în cazul prezenţei nu mai puţin de 2/3 din numărul total al membrilor
acestuia.
3.4 Evaluarea materialelor prezentate la Concurs se va efectua de fiecare membru al juriului, cu indicarea locului
conferit participantului la Concurs conform anexei 3.
3.5 Decizia juriului va fi determinată de rezultatele sumării locurilor, conferite participanţilor la Concurs conform
anexei 4. Agenţii economici care vor acumula numărul cel mai mare de puncte, vor fi declaraţi învingători ai Concur-
sului. În cazul constatării unui număr egal de puncte, decizia finală va aparţine preşedintelui juriului.

4. Desemnarea învingătorilor

4.1 Conform deciziei juriului Concursul va avea două categorii: agenţi economici autohtoni şi agenţi economici străini.
4.2 Desemnarea învingătorilor pe categorii presupune:
- pentru locul I - se va decerna Diploma Expoziţiei Internaţionale Specializate „MoldConstruct - 2009” şi se va
acorda facilităţi (întreprinderii autohtone învingătoare) pentru participarea la expoziţia “MoldConstruct - 2010”;
- pentru locurile II şi III - se va decerna Diplomele Expoziţiei Internaţionale Specializate „MoldConstruct - 2009”.

11
Lista participanţilor
Список участников
List of participants

«FIRNIS COM» S.R.L................................................. 42


«FOREM FAIR ORG. & SERVICES LTD. CO.» . ...... 43
«AKKAYA MAKINA ELEK.
IML. SAN. VE TIC. LTD. STI. » ................................. 43
«PILSA PLASTIC PRODUCTS INC.» ....................... 44
MOLDCONSTRUCT . 15 «MEPAN METAL PANEL
YAPI SIST.SANAYI VE TIC.LTD.STI» ....................... 44
«ACM MUNCEŞTI» S.R.L........................................... 16
«KAYALAR KİMYA SAN VE TİC AŞ.» ....................... 45
S.C. «ADI STUDIO» S.R.L. ........................................ 16
«BAUPLAST PAZ İNŞ VE MALZ.PLASTIK.
I.C.S. «ACSEAL GAZ» S.R.L. .................................... 17
SAN IC VE DIS TIC AS» ........................................... 45
«AGAT» S.A. .............................................................. 17
«JAKKO INS.MALZ.SAN VE DIS TIC.LTD.STI» ........ 46
«AGLICON» S.R.L...................................................... 17
«SENKRON PLASTIK
«ALEX S&E» S.R.L. ................................................... 18
INS.TEKS.SAN.TIC.LTD.STI» . .................................. 46
S.C. «ALEXIS-PAC» S.R.L. ....................................... 18
«FRIMEX» S.R.L......................................................... 47
«ALPEX INTERNATIONAL» S.R.L............................. 19
«GEAM ESS SISTEM» S.R.L. .................................. 47
«ANCORAJ SISTEM» S.R.L. ..................................... 19
S.C. «GORVAL-IMPEX» S.R.L. ................................. 48
«ALTOSAN» S.R.L. ................................................... 20
S.C. «GP-FURTUN» S.R.L. ....................................... 48
«ARCADA INTERNAŢIONAL» S.R.L. ........................ 20
«HORUS» S.A. . ....................................................... 49
«ARGON-SIGMA» S.A. . ............................................ 20
S.C. «IACOBAŞ-CONSTRUCT» S.R.L. . ................... 49
«ART-GRANIT» S.R.L. . ............................................. 21
I.M. «IDEAL CASA» S.A.............................................. 49
«ASNAT PRIM» S.R.L. . ........................................... 21
«ИНДУСТРИЯ ГРУПП» ООО.................................... 50
«AUGUSTELIFT» S.R.L. . ......................................... 22
«INFOMAX» Sp.J........................................................ 50
«AUTO-PREZENT» S.A.............................................. 22
«INTELCONS PRIM» S.R.L........................................ 51
«BAHOR-LUX» S.R.L................................................. 23
«INTERACTIV» S.A.................................................... 51
«BAUMIT ROMÂNIA COM» S.R.L.,
I.C.S. «INTERSIGN PLUS» S.R.L. ........................... 52
Reprezentanţa din Moldova ................................ 23
«IZOTECA PRIM» S.R.L. .......................................... 52
«BCI» L.L.C.,
«JOSEF KRENN» GmbH ........................................... 53
«ALL YOUR CONSTRUCTION NEEDS» ................ 24
I.M.C.C. «KERAMIN» ................................................ 53
«BLANCONSTRUCT» S.R.L. .................................... 24
I.C.S. «KOMFORT-CONSTRUCT» S.R.L. ................ 54
I.M. «BEST CONCRETE» S.R.L. .............................. 25
«KOMPASS MOLDOVA» S.A..................................... 54
«BIC & CAR» S.R.L.................................................... 25
«LEMO» S.R.L. ......................................................... 55
«BUSINESS CLASS»................................................. 26
«LEXIMPEX» S.R.L. ................................................. 55
«CARDINAL-PLUS» S.A. ........................................... 26
«Les parqueteurs de France» S.R.L. ......................... 56
S.C. «ConstructMetGroup» S.R.L. ............................. 26
«LIGA-2» S.A. ............................................................ 56
«COMPASS» S.R.L. . ................................................. 28
«LINA-FIER» S.R.L. ................................................. 56
«CONTABILIZARE-STUDIERE» S.R.L. . ................... 30
S.C. «MAOL SAN» S.R.L., «LINIA H2O» . ................. 58
SC «CONVEL» S.R.L. . .............................................. 30
«LINIA MONTANĂ» S.R.L. ........................................ 58
S.C. «CRI-CONSULTING» S.R.L................................ 30
«LUXCOSTRUCT» S.R.L. ......................................... 58
«CRADANIS GRUP» ................................................ 31
«MAXIT Oy Ab» . ....................................................... 87
«CALCAR» S.A........................................................... 40
«MACON» S.A............................................................ 59
«DIMECON – 11» S.A................................................. 41
I.C.S. «MAŞINI INDUSTRIALE» S.R.L. .................... 59
«DAMICOM» S.R.L. ................................................... 31
I.C.S. «MASTERPLAST CONSTRUCT» S.R.L. ........ 59
«DAKON» S.A., Centrul specializat «AQUA LINE» ... 32
«MATIMCONS» S.R.L................................................. 60
«DEN BRAVEN SILICONI» S.R.L. ............................. 32
«MAXITAJ» S.R.L........................................................ 60
«DEVNYA CEMENT» S.R.L. .................................... 33
«MICROCELL» S.R.L................................................. 61
S.C. «DINA-ART-FIER» S.R.L. ................................ 33
«MIRDINAX» S.R.L..................................................... 61
«DICON» S.R.L. ......................................................... 34
ÐÓÏ Çàâîä «ÌÎÃÈËÅÂËÈÔÒÌÀØ» ................... 62
I.C.S. «DIMAX-IMPEX» S.R.L..................................... 34
A.I.S. «MOLDPRES»................................................. 62
«DIRAX-PLUS» S.R.L., «BUSINESS BOOK»............ 35
«MURBATEC» S.R.L. .............................................. 63
«EAST WEST IMPORT EXPORT» S.R.L. ................. 35
I.M.P.P. «NEOGEN» S.R.L. ........................................ 63
«EAST-AUTO-LADA» S.R.L........................................ 35
S.C. «OCHIŞORII CATINСUŢEI» S.R.L..................... 64
«ECOSANTEH» S.A. ................................................. 36
«OMTEK» S.A. ........................................................... 64
«ECOVAC SISTEM» S.R.L. ....................................... 36
«O’CLIPĂ-MS» S.R.L. ................................................ 65
«ELEGANT DECOR».................................................. 36
«ORFONOX» S.R.L., «BRAVO»................................. 65
«ESPLAN-LUX» S.R.L................................................ 37
«PAVAJFORM» S.R.L................................................. 65
«EUROLIFTCAR» ...................................................... 37
«PENOMET GRUP» S.R.L. ....................................... 66
«EUROEST GRUP» S.R.L.......................................... 38
«PERCIULEAC-IMPEX» I.I. ....................................... 66
I.M. «EUROPANEL GROUP» S.R.L. ......................... 38
«PINTURA-CONS» S.R.L. ......................................... 67
«EXALTA» S.R.L. ...................................................... 38
«ProfMet Grup» S.R.L................................................. 68
«EXPRES LINIA» S.R.L. ............................................ 39
«ПЕНОПЛЭКС СПб» ООО ..................................... 67
«Fabrica Elemente de Construcţii» S.A. ................... 40
«ПЛАСТАЛ» OOO .................................................... 68
«Fabrica de Materiale de Construcţie» S.R.L. .......... 41
S.C. «ROMCAT CORPORATION» S.R.L.................... 68
«FARESIN ROMÂNIA» S.R.L. ................................. 42

12
Lista participanţilor
Список участников
List of participants

S.C. «ROSTRAL» S.R.L. ......................................... 70 «DEWAX» S.R.L. ....................................................... 99


«RYTERNA GRUP» S.A............................................. 70 «DI & TRADE» S.R.L. ................................................ 100
«S.L. BUILD Co» S.R.L............................................... 71 S.C. «ECOLUX» S.R.L................................................ 100
«SAMI PLASTIC» S.A. ............................................... 71 «ELECTRODESIGN» S.R.L. . .................................... 101
«SARCO-SERVICE» S.R.L. . .................................... 71 «ELECTROMOTOR-SERVICE» S.R.L. ..................... 101
I.M. «SIGMATOOLS» S.R.L. .................................... 72 «ECO-DELTA» S.R.L. ................................................ 103
«SIRINLER» S.R.L...................................................... 72 «Электротехнический рынок России и СНГ»........... 103
I.M. moldo-italiana «SMIIT COMPANY» S.R.L. . ....... 73 I.C.S. «ELECTROTEHNOIMPORT» S.R.L. ............... 104
I.I. «SMIRNOV VLADIMIR»......................................... 73 Корпорация «ЭНЕГОРЕСУРС-ИНВЕСТ»................. 105
S.C. «Star West Market Impex» S.R.L........................ 73 «EUROLUMINA» S.R.L.,
«SOFIANA COM» S.R.L. ........................................... 74 Casa de comerţ «1000 kW»........................................ 106
«SRAC CERT» S.R.L. . .............................................. 74 «EXTERIOR» S.R.L. ........................................... 107
«STROMA» S.R.L. .................................................... 75 S.C. «GEOTERMAL-AV» S.R.L. ................................ 107
«СТРОЙБИЗНЕС» журнал ....................................... 75 «HALSTOM» S.R.L..................................................... 108
«TPK-COMPLEX» S.R.L. . ........................................ 39 I.C.S. «IEK MOLDOVA» S.R.L. .................................. 108
«TANVEST» S.R.L. .............................................. 76 «ILUMINAŢIE» S.R.L. ................................................ 109
“TCI-PRIM” S.R.L. ..................................................... 77 «КОРЕНЕВСКИЙ ЗАВОД
«ТД «ЕВРОТРУБПЛАСТ» ООО................................. 78 НИЗКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ» ОАО .............. 109
S.C. «TEFA V&E DECOR» S.R.L............................... 78 «LAIOLA» S.R.L. ........................................................ 109
«TEGOLA ROOFING» S.R.L...................................... 79 S.C. «LERAI GRUP» S.R.L. . ..................................... 110
S.C. «TEHNOPOL-PRIM» S.R.L. ............................ 79 «LICURI» S.R.L. . ....................................................... 110
«TIEMME RACCORDERIE» S.P.A. ......................... 80 I.I.P. «LUMINTEHNICA» S.R.L.,
I.C.S. «TRANSCOLOR» S.R.L................................... 80 Societatea Orbilor din Moldova................................... 111
«TRICOLUX» S.R.L., Magazinul «X-Style» ............... 80 «MARTÎNEŢ Andrei» I.I. ............................................. 111
«TULPAREX» S.R.L.................................................... 82 «MOLDAGROTEHNICA» S.A. ................................... 111
S.C. «TVARITA TRANSGAZ» S.R.L. ......................... 82 C.C. «MOLDCABLU» S.R.L. ...................................... 112
S.C. «TEHNOWORLD» S.R.L. .................................. 82 «НПФ ТЕПЛОКОМ» ЗАО .................................. 112
«VARSAŞ & Co» S.R.L............................................... 83 «OPTIMUS PLUS» S.R.L. . ....................................... 113
S.C. «VichiValCom» S.R.L. ........................................ 83 I.M. «ROMANY GAZ GROUP» S.R.L......................... 113
«VICTIANA» S.R.L., «VIDEO SECURITY» ............... 83 «RED-NORD» S.A. .................................................... 114
«VICTORIA GOMON» I.I. . ......................................... 84 «PIROTERM-SERVICE» S.R.L. ................................ 114
«VIDIAN-PRIM» S.R.L. .............................................. 84 «РОКИ-ВЕСТ» ООО . ........................................ 114
«VILEREX» S.R.L. ................................................... 85 «S.P.-SOLAR SISTEM» S.R.L. .................................. 115
«VIOVADA» S.R.L. . ................................................. 85 «SALONIX-TEH» S.R.L. ........................................... 115
I.M. «VITEZA-CEAPCHIN» S.R.L. ............................. 86 «SERVTELELECTRO» S.R.L. ........................... 116
«WISTIL» S.A.............................................................. 86 «SPIRO INTERNATIONAL» S.A. ............................... 117
«Weckman Steel Oy» . ......................................... 87 «TECHNO TEST» S.R.L............................................. 117
«ЗАБУДОВА» OAO..................................................... 88 S.C. «TERMOCONFORT» S.R.L. . ............................ 117
«ZALIN G & G» S.R.L. ............................................... 89 «TEHELECTRO-SV» S.R.L. ...................................... 118
I.C.S. «ZHENG SHI INTERNATIONAL S.C. «THERMOSTAHL ROMANIA -
GROUP» S.R.L........................................................... 90 SISTEME TERMICE» S.R.L........................................ 118
«ВЕЗА-УКРАИНА» ООО ........................................... 118
«TRANSNEOGRUP» S.R.L. ...................................... 120
«VENT SISTEM - COMPANIE CLIMATICĂ» S.R.L. .. 120
«VAPTOS» S.R.L. ...................................................... 120
«VINHILS» S.R.L........................................................ 121
«WILO»....................................................................... 121

MOLDENERGY 93
«ABB» Sp.zo.o............................................................ 95
S.C. «AGS GRUP» S.R.L. ......................................... 96
«ALBISTORE» S.R.L. ................................................ 96
S.C. «ANCOR SGS» S.R.L. ....................................... 96
«AXIMA GRUP» S.R.L. ............................................ 97
ООО «БЕЛИМО-УКРАИНА» C.A.P. ......................... 97
«BERHORD A & D» S.R.L. ........................................ 97
«CET-NORD» S.A. ............................................. 98
«COVILGRUP» S.R.L.,
reprezentant oficial «EFEN GmbH»............................ 98
«DAMVOLETS» S.R.L. .............................................. 99

13
C ATA L O G
OFICIAL
18 - 21.03.2009

Organizator:
Centrul Internaţional de Expoziţii “MOLDEXPO” S.A.

CO-Organizator:
Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova

PARTENER:
“Forem Fuar Yapim Ve Hizmetery” Ltd, Turcia
Participanţi
Участники
Exhibitors

«ACM MUNCEŞTI» S.R.L.


şos. Muncesti, 145/1
MD-2002 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 55-79-48
Fax : +373 22/ 53-01-13
GSM : +373 69/ 27-72-85
E-mail: akm-m@bk.ru
URL : www.akmmetal.md

Fabricarea şi montarea clădirilor din П р о и з в о д с т в о и Manufactures and assembles build-


construcţii de metal uşoare, produc- монтаж строительных ing metal constructions and light-
erea şi realizarea vitraliilor. Ferestre, металлоконструкций, weight metal constructions, non-
uşi din aluminiu, metaloplastic şi монтаж зданий из легких standard equipment.
policarbonat. металлоконструкций, Produces constructions (windows,
Fabricarea Z-,C- profile zincate, нестандартного оборудования. doors, stained-glass windows) made
grinzi sudate. Производство конструкций (окна, of aluminium, vinyl and polycarbon-
Proiectarea construcţiilor metalice. двери, витражи) из алюминия и ate.
металлопласта, поликарбоната. Manufactures galvanized Z-, C-
Производство оцинкованных Z-,C- profiles (purlins), welded beams.
профилей, изготовление сварных Projecting of metal constructions.
двутавров.
П р о е к т и р о в а н и е
металлоконструкций.

S.C. «ADI STUDIO» S.R.L.


str. V. Pîrcălab, 26/3
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 88-00-27; 88-00-28
Fax : +373 22/ 88-00-27; 88-00-28
GSM : +373 69/ 00-03-69
E-mail: adistudio92@mail.ru
URL : www.adi.md

Distribuitor exclusiv al companiei Эксклюзивный дистрибьютор Exclusive distributor of “RUUKKI


“RUUKKI PRODUCTS AS” pe piaţa “RUUKKI PRODUCTS AS”, на PRODUCTS AS”, it has been for
Moldovei de mai bine de 16 ani. рынке Молдовы более 16 лет. over 16 years on the construction
Producere: ţigle metalice, table Производство: металлочерепица, market.
profilate, panouri murale, sisteme профнастил, водосточные системы, Manufacture: metal tiles, planking,
de scurgere a apelor pluviale, комплектующие детали, стеновые wall panels, gutter systems and
construcţii din metaloplastic şi alu- панели, металлопластиковые completing items, metal-plastic and
miniu, nuanţarea vopselelor şi a и алюминиевые конструкции, aluminum constructions, paints and
lacurilor. тонировка красок и лаков. lacquer coating.
Comercializarea mărfurilor de la Реализация продукции Trade in materials from leading pro-
producători consacraţi din ţările scan- ведущих производителей стран ducers of Scandinavian countries:
dinave: saune, uşi, termoizolanţi, Ск андинавии: сауны, двери, saunas, doors, thermal insulations,
vopsele, obturatoare din material утеплители, краски, герметики, paints, sealants, varnishes; chains
plastic, lacuri, lanţuri etc. de la de- лаки, цепи, тросы и многое другое and ropes etс. Sale from warehouses
pozit şi la comandă în magazinul со склада и под заказ в магазине or against order at “Ranila” shop.
“Ranila”. “Ranila”. Services: design, building and
Servicii: proiectare şi design, lucrări Услуги: проектирование и дизайн, mounting works.
de construcţii şi montaj. строительно-монтажные работы.

16 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

I.C.S. «ACSEAL GAZ» S.R.L.


str. Pădurii, 13
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 63-77-69
Fax : +373 22/ 63-77-69
GSM : +373 69/ 84-42-23; 84-42-24; 66-05-48
E-mail: acseal_gaz@moldnet.md
URL : www.acseal.md

Distribuţia gazelor tehnice şi speciale Дистрибьюция техническ ого Distribution of technical and special
- Linde Gas (Germania). Distribuţie и специального газа - Linde gas - Linde Gas (Germany). Sale of
de echipamente de sudare şi debi- G a s ( Ге р м а н и я ) . П р о д а ж а : welding apparatus and cutting equip-
tare, accesorii şi consumabile pentru оборудование для сварки и ment; accessories and consumables;
acestea, generatoare electrice şi резки; аксессуары и расходные electrogenerators and abrasive ma-
materiale abrazive. Parteneriat cu материалы; электрогенераторы terials. Cooperation with profile com-
firme de profil - Linde Gas, ESAB, и абразивные материалы. panies - Linde Gas, ESAB, ELTO,
ELTO, PRAMAC, KLINGSPOR. Сотрудничество с профильными PRAMAC, KLINGSPOR.
Totul pentru sudură! компаниями - Linde Gas, ESAB, Everything for welding!
ELTO, PRAMAC, KLINGSPOR.
Все для сварки!

«AGAT» S.A.
str. M. Sadoveanu, 42
MD-2075 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 48-97-56; 48-97-34
Fax : +373 22/ 48-97-56
E-mail: office@agat.md

Produce ţevi din polietilenă pen- Производство: полиэтиленовые Production of plastic pipes for tele-
tru reţelele de telecomunicaţii, de трубы для телекоммуникаций, communication, water-supplying
alimentare cu apă, irigare; forme водоснабжения, мелиорации; and melioration systems. Casts for
pentru plăci de trotuar. Piese de формы для тротуарной pavement molding. Alligator and
schimb pentru maşini de foraj şi п л и т к и . Тр а н ш е й н ы е ц е п и , trench circuits, spare parts to chisel
excavatoare cu lanţ. Confecţionarea запчасти к буровым машинам machines and to chain, trench exca-
pieselor de schimb nestandarde и к цепным, траншейным vators. Production of non-standard
pentru tehnica rutieră şi cea de эк ск аваторам. Изготовление spare parts for technique used in
construcţii. других нестандартных запчастей building of roads and constructions.
для дорожной и строительной
техники.

«AGLICON» S.R.L.
str. V. Alecsandri, 78 g
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 22-04-68; 29-47-83; 29-49-22
Fax : +373 22/ 22-04-68
E-mail: aglicon@meganet.md

Comercializarea materialelor pentru Реализация материалов для Trade in thermal insulation materials:
termoizolare: vată minerală Knauf утепления: минеральная вата Knauf insulation and Rockwool, Juta
insulation şi Rockwool, peliculă Knauf insulation и Rockwool, geosynthetic and roofing pellicle. A
de acoperire şi geosintetice Juta. кровельная пленка и геосинтетика wide assortment of finishing PVC
Panelу de finisaj din PVC în asorti- Juta. Отделочные панели ПВХ в panels.
ment. ассортименте.

www.moldconsruct.moldexpo.md 17
Participanţi
Участники
Exhibitors

«ALEX S&E» S.R.L.


str. Pruncul, 4/1
MD-2005 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 24-45-72; 24-30-87
Fax : +373 22/ 24-44-96
E-mail: office@alex-se.com
URL : www.alex-se.com

Cîntare electronice. Cîntare com- Элек тронные весы. Весы Industrial electronic weighting equip-
erciale, balanţe analitice. Bascule п л ат ф о р м е н н ы е , т о р го в ы е , ment: electronic weight-measuring
pentru automobile şi vagoane. Doza- аналитические. Весы dozers; car, crane, coach and mono
toare de cîntărit şi măsurat. Aparate автомобильные, вагонные, rail scales; bunker scales for con-
industriale de cîntărit şi măsurat şi крановые. Бункерные весы для crete. Commercial, analytical and flat
sisteme automate de evidenţă şi цемента. Весоизмерительные scales. Cash-registers. Automatic
gestionare. дозаторы. Промышленное systems of raw materials stock-
Producere, montare şi reglare, весоизмерительное оборудование taking and technological process
predare “la cheie”, garanţie şi post- и автоматизированные системы control.
garanţie în deservire. учета и управления. Production, “turn-key” mounting,
Производство, монтаж, tuning-up, guarantee and mainte-
наладка, сдача “под Госклеймо”, nance service.
гарантийное и постгарантийное
обслуживание.

S.C. «ALEXIS-PAC» S.R.L.


str. Studenţilor, 2/4
MD-2020 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 43-62-02
Fax : +373 22/ 33-80-43
GSM : +373 69/ 12-68-27
E-mail: alexispac@yahoo.com
URL : www.alexis.md; www.tassullo.md; www.proaditiv.ro
URL : www.resido.ro; www.fortatech.com

ALEXIS-PAC este dealer oficial ALEXIS-PAC – официальный дилер ALEXIS-PAC – the official dealer
pentru Republica Moldova al com- в Республике Молдова следующих in Republic Moldova of following
paniilor: компаний: companies:
- FORTATECH AG, Elvetia, www. - FORTATECH AG, Швейцария, - FORTATECH AG, Switzerland,
fortatech.com; www.fortatech.com; www.fortatech.com;
- TASSULLO, Italia, www.tassullo. - TASSULLO, Италия, www.tas- - TASSULLO, Italy, www.tassullo.
ro; sullo.ro; ro;
- Resido, România, http://picasa- - Resido, Румыния, http://pica- - Resido, Romania, http://picasa-
web.google.com/resido.ro; http:// saweb.google.com/resido.ro; http:// web.google.com/resido.ro; http://
www.resido.ro; www.resido.ro; www.resido.ro;
- PROADITIV, România. www.proa- - PROADITIV, Румыния. www. - PROADITIV, Romania, www.proa-
ditiv.ro. proaditiv.ro. ditiv.ro.
Materiale de construcţie şi tehnologii Материалы и новые технологии для Materials and new technologies for
noi pentru termoizolări, hidroizolări, термоизоляции, гидроизоляции, thermoisolation, waterproofings,
finisări, amenajări interioare şi exte- оздоровления строений и improvement of structures and res-
rioare cu piatră naturală. реставрации, натуральный камень toration, natural stone – limestone.
Servicii în domeniul construcţiilor: – известняк. We perform works on external and
aplicarea tencuielilor mecanizate Выполняем работы по наружной internal mechanical plaster, industrial
pe interior şi exterior, hidroizo- и внутренней механической waterproofing, performance of works
lare industrială, placare cu piatră ш т у к ат ур к е , п р о м ы ш л е н н о й from a stone.
naturală. гидроизоляции, выполнение работ
из камня.

18 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«ALPEX INTERNATIONAL» S.R.L.


str. Mileşti, 12/2
MD-2001 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 22-12-56; 22-12-58
Fax : +373 22/ 22-12-46
E-mail: alpex@seminee.md

Şeminee, sobe pe lemne - CH- К а м и н ы , ч у г у н н ы е то п к и н а Fireplaces, cast-iron fire chambers


EMINEES DIFUSION (Franţa). Ac- дровах - cheminees, diffu- on wood - cheminees, diffusion
cesorii pentru cămine REIGNOUX sion (Франция). Аксессуары (France). Accessories for fireplaces -
CREATIONS (Franţa). Coşuri de для каминов - REIGNOUX CRE- REIGNOUX CREATIONS (France).
fum şi ţevi termoizolante POUJOU- ATIONS (Франция). Дымоходы и Flues and thermal insulating pipes
LAT (Franţa). Servicii: consultanţă, теплоизоляционные трубы - POU- - POUJOULAT (France).
montare, deservire în perioada de JOULAT (Франция). Services: consultation, installa-
garanţie şi post-garanţie. Услуги: консультация, установка, tion, guarantee and postwarranty
гарантийное и постгарантийное service.
обслуживание.

«ANCORAJ SISTEM» S.R.L.


str. Uzinelor, 2
MD-2023 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 40-77-80; 41-09-11
Fax : +373 22/ 41-09-11
E-mail: mail@ancorajsistem.com
URL : www.ancorajsistem.com

- Uşi secţionate industriale şi de - Секционные промышленные - Industrial and garage sectional


garaj; rulouri; automatizări; bariere и гаражные ворота; ролеты; gates; rolling gates; automatics for
şi copertine; plase pentru ţănţari автоматика для ворот; барьеры; gate; barriers; marquises; rolled
tip rulou; “poliţai” culcat” (opritor de маркизы; рулонные москитные mosquito nets; lying policemen;
viteză); сетки; лежачий полицейский; parking mechanisms; interroom and
- Transpaleţi manuali; stivuitoare механизмы для парковки; entrance doors.
manuale; chingi de ridicat textile; межкомнатные и входные двери. - Hydraulic carts; pilers; textile and
lanţ cablu; chingi de ancoraj; chei de - Ги д р а вл и ч е с к и е т ел е ж к и ; chain wire-rope slings; coupling
tachelaj; palan manual; cărucioare ш т а б ел ё р ы ; т е к с т и л ь н ы е и belts; rigging tools; hand hoist;
pentru depozit; schele; popi tele- канатные стропы; цепные чалки; warehouse carts; scaffold; telescopic
scopici; scări; brăţări; стяжные ремни; такелажные racks; ladders; collars.
- Cabluri electrice pentru încălzire; ключи; ручная таль; складские - Warm electric floors; electric con-
convectoare electrice. тележки; строительные леса; vectors.
стойки телескопические; лестницы;
хомуты.
- Теплые электрические полы;
электрические конвекторы.

www.moldconsruct.moldexpo.md 19
Participanţi
Участники
Exhibitors

«ALTOSAN» S.R.L.
str. Şciusev, 78
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 22-24-50
Fax : +373 22/ 27-77-87
E-mail: serghei.motinga@altosan.md
URL : www.altosan.md

Partener oficial în Republica Mol- Официальный партнёр в The official partner in the Republic
dova al următoarelor firme: MAKITA, Республике Молдова следующих of Moldova of the following compa-
DOLMAR, DIAGER, EIBENSTOCK, фирм: MAKITA, DOLMAR, DI- nies: MAKITA, DOLMAR, DIAGER,
STABILA, FISCHER, BAHCO, DIS- AGER, EIBENSTOCK, STABILA, EIBENSTOCK, STABILA, FISCHER,
TAR. FISCHER, BAHCO, DISTAR. BAHCO, DISTAR.
Ofertează: scule electrice, aparate Предлагает: электроинструмент, Offers: power tools, laser measuring
de măsurat cu laser, accesorii. лазерные измерительные instruments, accessories.
приборы, аксессуары.

«ARCADA INTERNAŢIONAL» S.R.L.


str. Miron Costin, 7, bir. 405
MD-2068 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 44-44-85
Fax : +373 22/ 49-06-77
GSM : +373 69/ 10-94-74
E-mail: penomet@mail.ru

Proiectarea, producerea şi montarea Проектирование, изготовление Projecting, manufacturing and in-


construcţiilor din metal şi a panourilor и монтаж металлоконструкций и stallation of metal constructions and
sandwich. сэндвич-панелей. sandwich-panels.

«ARGON-SIGMA» S.A.
str. Independenţei, 168
MD-5600 or. Rîşcani, Republica Moldova
Tel. : +373 256/ 2-40-09
Tel. : +373 22/ 40-47-60; 40-47-61
Fax : +373 256/ 2-40-09
Fax : +373 22/ 40-47-61
GSM : +373 69/ 37-11-52; 15-72-74
E-mail: argon-sigma@mail.md

Prelucrarea lemnului. Producerea Обработка дерева. Производство Wood processing. Manufacture of


parchetului din lemn masiv de soiuri паркета из твердых пород дерева. parquet made of hardwood. Block.
dure. Brichet. Брикет.

20 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«ART-GRANIT» S.R.L.
bd. Renaşterii, 23
MD-2005 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 21-13-81
Fax : +373 22/ 21-13-81
GSM : +373 69/ 78-07-80
E-mail: info@art-granit.md
URL : www.art-granit.md; www. monerte.md

Compania oferă piatră “Picastone” Компания предлагает камень “Pi- Company offers “Picastone” stone.
fabricată după tehnologia Solid castone”. Камень производится на The stone is produced on the base
Surface. Acest material este folosit основании технологии Solid Sur- of Solid Surface technology. This
pentru încăperi publice, restaurante, face. Этот материал используется material is used in different premises:
hoteluri, bucătării şi laboratoare. в различных помещениях: restaurants, hotels, kitchens and
Calităţile deosebite ale pietrei le ресторанах, гостиницах, на кухнях laboratories.
conferă un stil unic încăperilor şi per- и в лабораториях. Special characteristics of the stone
mit realizarea fanteziilor îndrăzneţe Особые качества камня дают give the possibility to perform even
şi a designului inedit. возможность осуществить самые the bravest fantasies and offbeat
смелые фантазии и неординарный design.
дизайн.

«ASNAT PRIM» S.R.L.


str. Cărbunarilor, 1
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 92-76-54
Fax : +373 22/ 27-27-90
E-mail: asnatglass@mail.ru
URL : www.asnatglass.md

Oferim o gamă completă de produse - Фасады, стеклянные двери, - Facades, glass doors, office parti-
din sticlă securizată călită: офисные перегородки. tions.
- faţade, uşi, separeuri birou din - Раздвижные системы, - Sliding systems, automatic doors.
sticlă; автоматические двери. - Interior elements, furniture made
- sisteme sliding, uşi automate; - Предметы интерьера, мебель из of glass.
obiecte de interior, mobilier din стекла. - Shower cabins, steps and protec-
sticlă; - Душевые кабины, ступени и tions for ladders.
- cameră de baie, trepte şi balustrade ограждения для лестниц. - Glass door, roofs, canopy tops.
pentru scări; - Стек лянный пол, крыши, - Triple and bent glass.
- pardosele, acoperişuri, mansarde козырьки.
din sticlă; - Триплекс и гнутое стекло.
- triplex şi sticlă curbată

www.moldconsruct.moldexpo.md 21
Participanţi
Участники
Exhibitors

«AUGUSTELIFT» S.R.L.
bd. Decebal, 139 b, bir. 204
MD-2060 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 50-51-04; 76-34-69
Fax : +373 22/ 50-51-04; 76-34-69
E-mail: info@lift.md
URL : www.lift.md

Livrarea, montarea, reglarea, deser- Поставк а, монтаж, наладк а, Delivery, installation, adjustment of
virea ascensoarelor şi escalatoarelor обслуживание лифтов и lifts and escalators. Maintenance
de diverse tipuri. Livrări directe de эскалаторов всех типов. of all types of lifts and escalators.
la renumiţi producători mondiali: Прямые поставки от мировых Direct deliveries from the world
WITTUR (Germania, Turcia), OTIS производителей: WITTUR producers: WITTUR (Germany,
(Franţa, Rusia), Moghilevliftmaş (Германия, Турция), OTIS (Франция, Turkey), OTIS (France, Russia),
(Belarus), IFMA (România), diverşi Ро с с и я ) , М о г и л е в л и ф т м а ш Mogiliovliftmash (Republic of Be-
producători din China etc. (Беларусь), IFMA (Румыния), larus), IFMA (Romania), producers
производителей Китая и др. from China etc.

«AUTO-PREZENT» S.A.
str. Socoleni, 1
MD-2020 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 85-52-52; 85-52-54
Fax : +373 22/ 43-67-67
E-mail: info@auto.md
URL : www.auto.md

Autocamioane, remorci şi semire- Грузовые автомобили, прицепы и Lorries, trailers and semi-trailers -
morci de tip MAЗ. Mijloace tehnice полуприцепы МАЗ. Спецтехника MAZ. Special equipment on MAZ ba-
de fabricaţie MAЗ. Maşini de tip УАЗ, н а базе а вто м о б и л е й М АЗ . sis. UAZ, IJ; buses - MAZ, Bogdan,
ИЖ, autobuze model MAЗ, „Богдан”, Автомобили УАЗ, ИЖ, автобусы PAZ, LiAZ, КАVZ, GolAZ. ISUZU
ПАЗ, ЛиАЗ, КАВЗ, ГолАЗ. Autocami- МАЗ, Богдан, ПАЗ, ЛиАЗ, КАВЗ, lorries. Spare parts for lorries and
oane ISUZU. Piese de schimb pentru ГолАЗ. Грузовые автомобили cars. Road-building technique JCB,
autocamioane şi autoturisme. Mijlo- ISUZU. Запасные части для АMKODOR, Bryansk’s Arsenal,
ace tehnice pentru construcţii rutiere грузовых и легковых автомобилей. ТVEKS, Kovrovets, ЧСДМ, dredges,
de tip JCB, AMKOДOР, „Брянский Дорожно-строительная техника front-end loaders, autograders etc.
Aрсенал”, ТВЭКС, Ковровец, J C B , А М К О Д О Р, Б р я н с к и й Municipal technique.
ЧСДМ, excavatoare, încărcătoare Арсенал, ТВЭКС, Ковровец,
frontale, autogredere ş.a. Mijloace ЧСДМ, экскаваторы, фронтальные
tehnice de uz comun. погрузчики, автогрейдеры и др.
Коммунальная техника.

22 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«BAHOR-LUX» S.R.L.
str. Uzinelor, 90
MD-2023 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 42-14-52; 83-55-22
Fax : +373 22/ 47-24-76
E-mail: tolmaci@mail.ru
URL : www.stroylux.md

Vînzări angro şi cu amănuntul: Оптовая и розничная продажа: Wholesale and retail trade in: plastic
lambriuri din plastic, lemn, panouri вагонка пластиковая, вагонка lining, wooden lining, wooden lami-
laminate pentru pereţi, siding din деревянная, стеновые nated panels, vinyl siding, mineral
vinil, vată minerală, accesorii pentru ламинированные панели, сайдинг cotton wool, all kinds of accessories
siding. Parchet laminat, plinte din виниловый, минеральная вата, for siding. Laminated parquet, plastic
plastic. Uşi interioare. вс е в и д ы к о м п л е к т у ю щ и х к plinths. Interior doors.
с а й д и н г у. Л а м и н и р о в а н н ы й
паркет, пластиковые плинтуса.
Межкомнатные двери.

«BAUMIT ROMÂNIA COM» S.R.L.,


Reprezentanţa din Moldova
str. I. Nistor, 28/ 1 b, bir. 20
MD-2009 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +40-21/ 350-01-03; 350-01-06
Fax : +40-21/ 318-24-08
GSM : +373 69/ 77-69-77
E-mail: office@baumit.ro
URL : www.baumit.ro

Compania “Baumit”, producător Официальный представитель в The official Moldovan representative


austriac de materiale de construcţii, Республике Молдова австрийской of Baumit (Austria), the producer
recent a deschis o reprezentanţă de компании Baumit, производителя of building materials. Offers a wide
vînzări la Chişinău. Este prezentă с т р о и т ел ь н ы х м а т е р и а л о в . range of dry mortars, plasters, pro-
pe piaţa moldovenească cu o largă Предлагает широкий спек тр tective surface casing, adhesives for
gamă de amestecuri uscate, ten- строительных материалов: сухие ceramic tiles, filling compounds and
cuieli, şape, adezivi pentru placaje смеси, штукатурки, защитные decorative plastering for interior and
ceramice, mase de şpaclu şi tencuieli стяжки, клея для керамических facade surfaces.
decorative pentru interior şi faţade. плиток, шпаклевочные массы
и дек оративные шт ук ат урки
для внутренних поверхностей и
фасадов.

www.moldconsruct.moldexpo.md 23
Participanţi
Участники
Exhibitors

«BCI» L.L.C.,
«ALL YOUR CONSTRUCTION NEEDS»
P.O. Box 601
Victor ID, 83455, USA
Tel. : +1 406/ 591-05-84; 591-05-74
Fax : +1 208/ 787-22-04
E-mail: bci_moldova@yahoo.com

Prezentăm liderul mondial ARXX Представляем международного We represent ARXX - the global
în producerea, comercializarea şi лидера ARXX в производстве, leader in manufacture, distribution
construcţia formelor ICF (cofraje din реализации и строительстве and construction of ICF (insulated
forme de polistiren expandat), cu с применением несъемной concrete forms), with manufacturing
uzine în toata lumea. опалубки из пенополистирола. facilities throughout the world.
În America de Nord, folosind sistemul Свыше 5,750,000 м2 построено Over 5,750,000 m2 of ARXX ICF
de ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ ARXX, в Северной Америке используя High Performance Wall-systems
au fost construite clădiri de diversă высококачественную технологию have been installed for construction
destinaţie, precum şi reşedinţe A R X X д л я воз вед е н и я с те н of dwelling, commercial, and institu-
private cu o suprafaţă de peste жилых, сельскохозяйственных и tional premises in North America.
5.750.000 m2. промышленных зданий. It is FAST, Cost Effective, Labor Sav-
Tehnologia prezentată înseamnă Особенности заключаются ing and Thermally Efficient.
viteză, economie, izolare termică şi в быстром и эффективном It can be erected in any weather
fonica dublă, efectuarea lucrărilor de возведении, готовой тепло- и conditions, even below freezing,
şantier chiar şi în condiţii de iarna, звукоизоляции, круглогодичном maintaining the structural integrity
menţinînd structura şi îmbunătăţind цикле строительства. Несъемные and improving the strength of the
calitatea betonului. пенополистирольные панели concrete through the process of
Utilizarea tehnologiei ARXX con- блока защищают бетон, делая slow cure.
tribuie la conservarea mediului am- его прочным, качественным и ARXX is the Green Building Solution
biant, idee susţinută şi de legislaţia долговечным. trusted by governments, builders and
în vigoare. Применение ARXX считается developers delivering green building
экологически чистым продуктом, modern technology.
сохраняя природные ресурсы, что
поддерживается существующим
законодательством.

«BLANCONSTRUCT» S.R.L.
str. Alba Iulia, 75
MD-2071 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 58-10-01; 58-10-02
Fax : +373 22/ 58-10-03
E-mail: blanconstruct@yahoo.com

Uşi şi ferestre din PVC - Salaman- Окна и двери из ПВХ - Salamander Windows and doors made of PVC
der (Germania), Wymar (Belgia); (Германия), Wymar (Бельгия); окна - Salamander (Germany), Wymar
uşi şi ferestre din aluminiu şi lemn и двери из дерево-алюминия - (Belgium); windows and doors made
- Gastaldello (Italia); montarea gea- Gastaldello (Италия); фасадные of wood-aluminium - Gastaldello
murilor de faţadă - Schueco (Ger- остекления - Schueco (Германия); (Italy); facade glazing - Schueco
mania); jaluzele, rolete, materiale жалюзи, роллеты, строительно- (Germany); blinds, rollers, building-
de finisare. отделочные материалы. finishing materials.

24 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

I.M. «BEST CONCRETE» S.R.L.


str. Alexandru cel Bun, 10
MD-6801 or. Ialoveni, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 268/ 2-72-16
Fax : +373 268/ 2-72-16
GSM : +373 69/ 81-27-77
E-mail: primaclei@mail.ru

Producător de amestecuri uscate Производитель сухих строительных Manufacturer of dry building mixes
de tip european pentru construcţii, смесей европейского качества. of European quality.
calitate superioară. Наше производство - это Our manufacture is the latest equip-
Producem utilaj modern, sisteme новейшее оборудование, ment, a computer control system of
digitale de dirijare a proceselor компьютерная система управления technological processes, application
tehnologice; implementăm cele mai технологическими процессами, of hi-tech and the newest formula-
performante tehnologii; executăm применение передовых технологий tions, thee possibility to elaborate
comenzi individuale. Ofertăm и новейших рецептур, возможность individual products under require-
produse cu marca “Meşter bun” - o разработки индивидуальных ments of the customer.
gamă bogată de amestecuri uscate продук тов под требования Under “MEŞTER BUN” trade mark
de clasa EXTRA: pentru mortare de заказчика. we offer a wide scale of dry building
clădit şi tencuit, termoizolante pentru Под торговой маркой “MEŞTER mixes of extra class: plaster-laying
aplicarea manuală şi mecanică; mor- BUN” мы предлагаем широкую solutions, thermal insulation solu-
tare compozite autonivelante pentru г а м м у с у х и х с т р о и т ел ь н ы х tions for manual and mechanized ap-
podea; adezive pentru plăci şi pietre с м е с е й Э К СТ РА к л а с с а : plication, self-level mortars for floor,
naturale, precum şi pentru sisteme штукатурно-кладочные glues for tiles and natural stones
de termoizolare. Toate produsele растворы, теплоизоляционные paving, glues for thermoisolation
noastre sînt certificate. растворы для ручного и systems.
механизированного нанесения, All products are certificated.
самовыравнивающиеся составы
для пола, клеи для укладки плитки
и натурального камня, клеи для
систем термоизоляции.
В с я п р о д у к ц и я
сертифицирована.

«BIC & CAR» S.R.L.


str. Sportivilor, 2/1
MD-3502 or. Orhei, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 40-57-36
Fax : +373 22/ 40-57-36
GSM : +373 79/ 51-41-11
E-mail: bicandgar@rambler.ru

Producerea şi comercializarea ţiglei Производство и реализация Manufactures and trades in: poly-
termoplast. полимер-песчаной черепицы. mer-sand roofing tile.

www.moldconsruct.moldexpo.md 25
Participanţi
Участники
Exhibitors

«BUSINESS CLASS»
str. A. Puşkin, 47/1 c, bir. 5
MD-2012 Chişinău, Re­pub­lica Moldova
Tel. : +373 22/ 22-31-13
Fax : +373 22/ 22-31-13
E-mail: marketing@businessclass.md
URL : www.businessclass.md

Business Class este prima revistă Business Class - eдинственный Business Class is a full color eco-
de business şi advertising, full – п ол н о ц вет н ы й еж е м е с я ч н ы й nomical magazine, issued monthly.
coloră lunară din Moldova. Business экономический журнал в Молдове. The publication is dedicated to
Class este revista în care poţi găsi Издание посвящено вопросам markets analysis, management,
cele mai de valoare idei ce ţin de анализа рынков, менеджмента, marketing, finances and human re-
analiza pieţelor, marketing, man- финансов, управления персоналом. sources issues. Business Class is an
agement, finanţe, managementul Здесь можно найти всю important source of helpful informa-
resurselor umane. Aici puteti găsi интересующую вас информацию tion concerning Moldovan business
toată informaţia de care aveţi nevoie о реальном секторе молдавской and market-players.
privind situaţia reală a economiei din экономики.
Moldova.

«CARDINAL-PLUS» S.A.
str. N. Milescu-Spătaru, 7, bir. 102
MD-2044 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 27-26-62
Fax : +373 22/ 27-26-62
GSM : +373 69/ 82-29-75
E-mail: cardinalplus2000@yahoo.com

Proiectare şi сonstrucţii de instalaţii Проектирование и строительство Projecting of and construction of


şi reţele tehnico-edilitare: sisteme de сооружений и сетей инженерных installations and networks of engi-
ventilare, de termoficare, canalizare. коммуникаций: вентиляционных neering communications: ventila-
Montare. Deservire. с и с т е м , с и с т е м от о п л е н и я , tion, heating and sewage systems.
канализации. Монтаж. Сервис. Mounting. Maintenance.

S.C. «ConstructMetGroup» S.R.L.


str. M. Viteazul, 6
MD-2004 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 92-96-35; 20-99-96
Fax : +373 22/ 20-99-96
E-mail: lesa@lider.md
URL : www.lider.md

LIDER - echipamente pentru LIDER - строительное LIDER - construction equipment:


construcţii: оборудование: scaffolds, mobile scaffolds, founda-
schele de construcţii, schele mobile, леса строительные, леса tion, staircases, ladders, masts made
cofraje, scări, inclusiv mobile, turnuri мобильные, опалубка, of aluminium ZARGES, casing, lifting
din aluminiu ZARGES, sisteme de лестницы, стремянки, вышки из equipment.
ridicare. алюминия ZARGES, подъемное
оборудование.

26 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«COMPASS» S.R.L.
str. N. Titulescu, 28/2
MD-2032 Chişinău, Republica Moldova
Tel : +373 22/ 53-95-41; 53-95-42
Fax : +373 22/ 52-19-64
E-mail: info@compass.co.md
URL : www.compass.co.md

Membrane bituminoase aditivate Битумно-полимерные мембраны IMPER polymer-bitumen mem-


tip IMPER pentru acoperişuri şi IMPER для мягкой кровли и branes for flat roofs and waterproof-
hidroizolări. Cea mai largă gamă de гидроизоляции. Самый широкий ing. The largest range of bitumen
şindrilă bituminoasă. Ţiglă ceramică ассортимент битумного гонта shingles. ROBEN and CREATON
ROBEN şi CREATON. Jgheaburi şi (бит.черепицы). Керамическая clay roofing tiles. HUNTER and
burlane HUNTER şi FIRST. Sorti- черепица ROBEN и CREATON. FIRST rainwater gutters and down
ment variat de folii din strat de Водостоки и желоба HUNTER pipes. Roof-underlining and vapour
difuzie sau barieră de vapori. Plăci и FIRST. Антиконденсатные и barrier films. OSB-3 panels for roof-
OSB-3 pentru acoperiş, sisteme de пароизоляционные пленки любых ing systems, concrete formwork and
cofraj şi interior. Reparaţia şi ame- типов. Водостойк ая фанера shuttering. Roofs renovation and
najarea complexă a acoperişurilor. OSB-3 для кровель, системы light-weight construction. Insulation
Izolaţie termică: faţade, acoperişuri опалубки и внутренней отделки. products: rockwool and ISOVER
şi interior. Produse termoizolatoare: Ремонт и устройство кровель glasswool, XPS boards, expanded
vată minerală bazaltică, vată de под ключ. Внутренняя, фасадная PE. Application of insulated facades
sticlă ISOVER, polistiren extru- и кровельная теплоизоляция. and roof systems. DEVI intelligent
dat, polietilenă expandată. Sistem Л ю б ы е т и п ы у те п л и тел е й : heating cable systems. Defrost sys-
complex, izolare termică şi finisare м и н е р а л ь н а я б а з а л ьт о в а я tems. Electrical convectors and towel
faţade. Sisteme inteligente DEVI de вата, стекл овата ISOVER, rails. Alveolar polycarbonate and
încălzire prin cablu. Sisteme anti- экструдированный полистирол, domes skylights. Professional and
îngheţ şi deszăpezire. Convectoare пенополиэтилен. Полная система DIY power tools. Hand tools. Fasten-
şi uscătoare electrice. Policarbonat, фасадного утепления и отделки. ers. General building works.
copertine transparente. Scule elec- Интеллектуальные кабельные License A MMII №021973 dated
trice de calitate. Scule manuale. системы обогрева DEVI. Системы 25.07.2006.
Gamă largă de elemente fixatoare: антиобледенения. Электрические
dibluri, şuruburi, ancoraj, fixatoare конвекторы и полотенцесушители.
pentru ghipsocarton. Поликарбонат и легкие
Lucrări de reparaţii şi construcţii. полупрозрачные конструкции.
Licenţa cu seria A MMII nr. 21973 Профессиональный и бытовой
din 25.07.2006. электроинструмент. Широкий
ассортимент ручного инструмента.
Ра с х о д н и к и и а к с е с с у а р ы .
Крепежные изделия: дюбеля,
с а м о р ез ы , ш уру п ы , а н к е р а ,
крепежи для гипсокартона и др.
Ремонтно-строительные работы.
Лицензия Серия A MMII № 021973
от 25.07.2006 г.

28 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«CONTABILIZARE-STUDIERE» S.R.L.
str. Mitropolit Varlaam, 65, bir. 420
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 22-54-88
Fax : +373 22/ 22-54-88
GSM : +373 79/ 77-03-68
E-mail: cont@cont.md
URL : www.cont.md

Elaborarea şi asistenţa produselor Разработка, поддержка Elaboration and maintenance of soft-


software pentru automatizarea п р о г р а м м н о го о б е с п еч е н и я ware for financial and management
evidenţei contabile şi manageriale. автоматизации управленческого, accounting.
бухгалтерского учёта.

SC «CONVEL» S.R.L.
şos. Munceşti, 290 A
MD-2002 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 50-32-20
Fax : +373 22/ 50-32-19
GSM : +373 69/ 11-33-03
E-mail: convel@mtc.md
URL : www.gardena.md

Reprezentant oficial GARDENA în Официальный представитель Official representative of GARDENA


Moldova. Oferă produse şi servicii GARDENA в Молдове. in the Republic of Moldova. Offers
pentru planificarea, designul şi Предлагает продукцию и услуги products and services for landscape
întreţinerea suprafeţelor cu plante для ландшафтного планирования, planning, design, as well as for han-
şi gazon din grădină şi pe lotul de дизайна и ухода за газонными и dling of garden and lawn plants of
lîngă casă. садовыми растениями на вашем your household plots.
приусадебном участке.

S.C. «CRI-CONSULTING» S.R.L.


str. 31 August 1989, 129
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 23-73-26; 23-76-30
Fax : +373 22/ 23-73-26
GSM : +373 69/ 23-04-28
E-mail: office@cri-consulting.md
URL : www.cri-consulting.md

Realizarea investiţiilor private sau Ре а л и з а ц и я ч а с т н ы х и л и Realization of private or budgetary


bugetare pentru construcţii de orice бюджетных инвестиций для всех investments of any categories into
categorie prin consultanţă - cea mai категорий строительства через building area through consulta-
eficientă practică la zi. консультации - самая эффективная tions - is the most effective practice
Porniţi de la consultanţă! практика на сегодняшний день. nowadays.
Exercitarea funcţiilor de beneficiar/ Начните с консультации! Get your start with consultation!
investitor la construcţii de orice Выполнение функций заказчика/ Performance of functions of cus-
categorie. инвестора на объектах любой tomer/ investor on objects of any
категории. category.

30 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«CRADANIS GRUP» S.R.L.


str. Bucureşti, 60, bir. 4
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 42-26-80
GSM : +373 69/ 28-39-83
GSM : +373 69/ 97-75-66
E-mail: cradanis@gmail.com

Compania de construcţie a К р о в ел ь н а я к о м п а н и я C r a - Cradanis Grup roofing company


acoperişurilor Cradanis Grup are danis Grup выгодно отличается stands out from other building com-
mai multe avantaje în comparaţie от других строительных фирм. panies.
cu alte firme similare, acestea fiind: Наши преим ущества это - Our advantages: high-professional
un management profesional de высокопрофессиональный топ- top management, highly qualified
top, specialişti calificaţi, utiliza- менeджмент, квалифицированные personnel, usage of qualitative build-
rea exclusivă a materialelor de кадры, использование только ing materials.
construcţie de calitate. к ачественных строительных Services offered:
Servicii prestate de companie: материалов. - construction and reconstruction of
- construcţia şi reconstrucţia man- Услуги компании: mansard roofs;
sardelor; - строительство и реконструкция - roofing works: flexible roofing tile,
- lucrări de acoperire: ţiglă maleabilă, мансард; metal tile, natural tile, profiled sheet-
ţiglă metalică, burlane metalice, - кровельные работы: гибкая ing; metal and PVC drain sewage
ferestre mansardă, elemente черепица, металлочерепица, systems; mansard windows, roof ice
parazăpadă şi securizante, termoizo- натуральная черепица, rakes, security elements, warmth-
latoare, izolatoare acoperişuri plate, профнастил; водостоки keeping jackets, insulation of flat
hidroizolante. металлические, ПВХ; мансардные roofs; hydro and steam insulation.
Toate lucrările sînt executate în окна, снегозадержатели, элементы All works are effected qualitatively
termene scurte, dar nu în detrimentul б е з о п а с н о с т и , у т е п л и т ел и , within limited time.
calităţii. изоляция плоских кровель; гидро-,
пароизоляция.
Все работы выполняются в сжатые
сроки, без ущерба качеству.

«DAMICOM» S.R.L.
str. Meşterul Manole, 9/8 a
MD-2038 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 47-22-06; 40-77-68
Fax : +373 22/ 40-77-32
E-mail: market@damicom.md
URL : www.damicom.md

Fabrici de beton asfaltic. Utilaj de А с ф а л ьто бето н н ы е з а вод ы . Asphalt-concrete factories. Crush-
concasare şi triaj. Rulouri compac- Дробильно-сортировочное ing and screening equipment. Road
toare rutiere şi de teren. Maşini de оборудование. Катки дорожные and ground skating rinks. Asphalt
asfaltat. Freze rutiere. Fabrici de и грунтовые. Асфальтоукладчики. spreaders. Road mills. Concrete
beton. Pompe de beton. Pompe de Фрезы дорожные. Бетонные factories. Concrete-pumps. Mortar
mortar. Compresoare. Generatoare. заводы. Бетононасосы. pumps. Compressors. Generators.
Mijloace tehnice pentru construcţie Растворонасосы. Компрессоры. Small building technique. Elevating
de mici dimensiuni. Utilaje de ridi- Генераторы. Малая строительная technique. Gas-welding equipment.
care. Aparate de sudat cu gaze. техника. Подъёмная техника. Wood and metal processing ma-
Strunguri pentru prelucrarea lem- Газосварочное оборудование. chine tools. Electrical tools, weld-
nului şi metalului. Scule electrice de Станки: дерево-металл о- ing engineering, metal-cutting and
tăiat metal, de lăcătuşerie. Inventar обрабатывающие. Инструмент mechanic-assembly tools. Garden
pentru grădină şi livadă. металл ореж ущий, слесарно- stock and equipment.
м о н та ж н ы й , эл е к т р и ч е с к и й .
Садово-огородный инвентарь и
оборудование.

www.moldconsruct.moldexpo.md 31
Participanţi
Участники
Exhibitors

«DAKON» S.A.
Centrul specializat «AQUA LINE»
str. Pădurii, 6
MD-2002 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 66-43-00
Fax : +373 22/ 66-43-00
E-mail: dakon@mtc.md

Importul şi comercializarea ţevilor şi И м п о рт и о п то ва я то р го вл я Import and wholesale trade in pipes


a fitingurilor pentru diverse destinaţii: трубами и фитингами различного and fitting of different destinations:
apeducte, sisteme de canalizare назначения: внешние водопроводы, external water supply, sewage and
şi încălzire; sisteme interioare de канализация и теплоснабжение; heating systems; internal heating,
încălzire, canalizare, reţele apă caldă внутренние системы отопления, sewerage, cold and hot water supply
şi rece; ţevi pentru electromontaj; канализации, горячей и холодной systems; protective pipes for electric-
accesorii pentru camere de baie воды; трубы для электромонтажа; ity networks mounting; accessories
şi baterii de chiuvetă/ duş de uz арматура для ванных и туалетов, for bathrooms and toilets; mixers and
casnic şi public; schele, jgheaburi смесители и души домашнего showers for home and common use;
de scurgere a apelor, sisteme in- и общественного назначения; outer gangways and rainwater catch-
terioare şi exterioare de scurgere уличные трапы и ливнестоки; ments; water systems with outer and
a apei, pîlnii rezistente la îngheţ, водосточные системы с наружными inner pipe drainage system; non-
sortiment variat de robinete şi ac- и внутренними водосток ами; freezing flowing wells; a wide range
cesorii; furtunuri de diverse destinaţii; незамерзающие воронки; широкий of taps and fittings; pipes of different
dispozitive şi sisteme pentru irigarea ассортимент кранов и арматуры; destinations; irrigation systems for
plantaţiilor, serelor, gazoanelor (in- шланги различного назначения; fields, greenhouses, households
clusiv irigare prin picurare); unelte устройства и системы для (including drip irrigation) and lawns;
pentru grădinărit; boxe şi cutii pentru полива - полевые, тепличные, gardening equipment. Cases for
instrumente, echipament de uz pro- приусадебные (включая капельное instruments and professional equip-
fesional pentru instalatori. орошение) и для газонов; садовый ment for fitters.
инвентарь; боксы для инструментов
и профессиональная экипировка
для монтажников.

«DEN BRAVEN SILICONI» S.R.L.


str. Feredeului, 12 a
MD-2005 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 42-17-50
Fax : +373 22/ 27-11-52
E-mail: denbraven@moldnet.md

Lider mondial în producerea Мировой лидер по производству Worldwide leader in production of


izolanţilor de uz profesional. Siliconi, п р о ф е с с и о н а л ь н ы х professional insulating materials.
spume poliuretanice, materiale de и з ол я ц и о н н ы х м ат е р и а л о в . Silicones, polyurethane foams, ad-
etanşare acrilice, adezivi, accesorii Силиконы, полиуретановая пена, hesives, applicators for construction
pentru construcţii, industria con- акрил овые герметики, к лея, and machine-building industry, as
structoare de automobile şi utilizări аппликаторы для строительства, well as for household use. Full as-
casnice. Gamă completă de izolanţi, машиностроительной sortment of sealants, materials and
materiale şi utilaje pentru industria промышленности и домашнего equipment for multiple glass units.
geamurilor termopan. хозяйства. Полный ассортимент
г е р м ет и к о в , м а т е р и а л о в и
оборудования для производства
стеклопакетов.

32 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«DEVNYA CEMENT» S.R.L.


Devnya, Industrial zone
9160 Bulgaria
Tel. : +359 519/ 9-24-20
Fax : +359 519/ 9-32-14
E-mail: sales@devnyacement.bg
URL : www.devnyacement.bg

„Italcement Group” este unul dintre “Italcementi Group” - один из “Italcementi Group” is one of the
cei mai mari producători şi dis- крупнейших производителей и largest cement producers and dis-
tribuitori de ciment din lume. În дистрибьюторов цемента в мире. tributors all over the world. The
Bulgaria, compania este prezentată Компания представлена в Болгарии company is presented through two
prin două fabrici de ciment, avînd o двумя цементными заводами, cement plants with a total production
capacitate de producţie de 2,5MT pe общая производственная capacity of 2,5MT per year. The com-
an. Politica comercială a Companiei мощность которых составляет mercial policy of “Devnya Cement”
Devnya Cement, prin activitatea pe 2,5МТ в год. Коммерческая политика through all its activities is to create
care o desfăşoară, are ca obiectiv “Devnya Cement” посредством всех value added for its customers and
principal crearea de valori suplimen- видов деятельности имеют целью supply products and services that
tare pentru clienţii săi, furnizarea de создать добавочную стоимость set a mutual trust and consolidate
produse şi servicii care vor contribui для клиента и поставить продукты the company as promising supplier
la consolidarea relaţiilor de încredere и услуги, которые способствуют и of building materials. Our clients
reciprocă şi a poziţiilor companiei în утверждают отношения взаимного can be provided with all they need
calitatea sa de furnizor de nădejde доверия и позиции компании в by means of products in the cement
al materialelor de construcţii. Ac- качестве надёжного поставщика and dry mortars activities.
tivitatea principală a Denya Cement с т р о и т ел ь н ы х м а т е р и а л о в .
este orientată spre producţia de ci- Основные виды деятельности
ment şi amestecuri uscate utilizate în “Devnya Cement” направлены на
construcţii, cu marca „MAESTRO”. производство цемента и сухих
строительных смесей.

S.C. «DINA-ART-FIER» S.R.L.


str. Uzinelor, 64
MD-2023 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 47-03-41
Fax : +373 22/ 47-03-41
GSM : +373 69/ 01-45-13
E-mail: dina-art-fier@mail.ru

Obiecte din fier forjat! Vă propunem Худ о ж е с т в е н н а я к о в к а . М ы Apparel wrought iron! We offer a
o gamă largă de articole din fier п р ед л а га е м ш и р о к и й в ы б о р wide range of wrought iron works,
forjat de calitate, executate cu toată к о в а н ы х и з д ел и й . И з д ел и я made by all masters and our black-
măiestria şi căldura fierarilor noştri. изготовлены лучшими мастерами smith heat.
Молдовы.

www.moldconsruct.moldexpo.md 33
Participanţi
Участники
Exhibitors

«DICON» S.R.L.
Calea Ieşilor, 10
MD-2069 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 59-31-98; 50-83-65; 50-83-19
Tel. : +373 22/ 74-03-31; 59-31-99
Fax : +373 22/ 59-31-99; 74-03-31
E-mail: info@dicon.md
URL : www.dicon.md

C o m e r c i a l i z a r e : Te h n i c ă d e То р г о в л я : Д о р о ж н о - Trade in: Road-building technique


construcţie a drumurilor - excava- строительная техник а - - dredges, autograders, bulldozers,
toare, autogredere, buldozere, maşini эк ск аваторы, автогрейдеры, loaders, asphalt compactors, road
de încărcat, rulouri compactoare de бульдозеры, погрузчики, катки mills, machines for hollow repair;
asfalt, freze rutiere, utilaje pentru а с ф а л ьт о у к л а д ч и к и , ф р ез ы Building technique, tools, fittings
plombarea carosabilului; Tehnică дорожные, машины для ямочного - equipment for manufacture, trans-
de construcţii, utilaje, instrumente ремонта; Строительная техника, portation, spreading and consolida-
- instalaţii de producere şi trans- инструменты, оснастка - tions of concrete and mortars; elevat-
portare a betonului şi mortarului; оборудование для приготовления, ing mechanisms; electric generators;
mecanisme de ridicat; generatoare транспортировки, нанесения и motor-pumps; welding equipment;
de energie electrică; motopompe; уплотнения бетона и раствора; mobile and stationary compressors;
instalaţii de sudat; compresoare подъемные механизмы; генераторы pneumotools and air preparation
staţionare şi mobile; instrumente электрического тока; мотопомпы; systems; devices of jet cleaning;
pneumatice şi sisteme de pregătire сварочное оборудование; hydraulic equipment; machine tools
a aerului; aparate de curăţat cu jet; компрессоры передвижные и for stone, metal and wood process-
utilaje hidraulice; instalaţii de prelu- стационарные; пневмоинструмент ing; tools for pipes processing; fitter’s
crare a metalului, pietrei, lemnului; и системы подготовки воздуха; and assembler’s instruments.
instrumente de prelucrare a ţevilor. аппараты струйной очистки;
Unelte de lăcătuşerie şi scule de гидравлическое оборудование;
asamblare. станки для обработки камня;
металла; дерева; инструмент
для обработки труб; инструмент
слесарно-монтажный.

I.C.S. «DIMAX-IMPEX» S.R.L.


str. Kiev, 6/1
MD-2068 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 57-10-23
Fax : +373 22/ 57-10-23
E-mail: snooker_olga@yahoo.it
URL : www.scrigno.it

Carcase pentru uşi glisante inte- Карк асы для межк омнатных Carcasses for inner sliding doors.
rioare. раздвижных дверей. “Dimax-Impex” - is the official repre-
“Dimax-Impex” - reprezentant oficial “Dimax-Impex” является sentative of “Scringo” SpA.
al “Scringo” SpA. официальным представителем
компании “Scringo” SpA.

34 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«DIRAX-PLUS» S.R.L., «BUSINESS BOOK»


str. Tighina, 49 a, bir. 7
MD-2001 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 27-95-12
Fax : +373 22/ 27-95-13
E-mail: bb@dirax.md
URL : www.bbook.md

“Business Book” - tehnologia care “Business Book” - технология, “Business Book” - the technology
permite crearea agendei în stilul которая позволяет создать еже- that permits to create a day planner
companiei Dvs. дневник, выдержанный в стиле in your company’s style.
Вашей компании.

«EAST WEST IMPORT EXPORT» S.R.L.


str. Alexandru cel Bun, 85
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 23-23-79
Fax : +373 22/ 23-23-79
E-mail: irina.muturniuc@yahoo.com
URL : www.moldova-importexport.com

Companie cu capital străin. Genul de Компания с иностранным The company based on foreign capi-
activitate: import-export. капиталом. Вид деятельности: tal, deals with import and export.
импорт-экспорт.

«EAST-AUTO-LADA» S.R.L.
str. Cucorilor, 43
MD-2020 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 46-31-12
Fax : +373 22/ 46-04-94
E-mail: newholland@mtc.md

Vînzări în leasing la preţul Продажа в заводской лизинг: Sale in factory leasing of:
producătorului: - строительная техника “New Hol- - “New Holland” building techniques:
- tehnică de construcţie New land”: фронтальные погрузчики и front-end loaders and miniloaders;
Holland: încărcătoare fron- мини-погрузчики; экскаваторы и dredges and minidredges; bulldoz-
tale, miniîncărcătoare, excava- мини-экскаваторы; бульдозеры; ers; dredges-loaders; graders;
toare şi miniexcavatoare, buldoz- экск аваторы-погрузчики; - IVECO special technique: concrete
ere, excavatoare-încărcătoare, грейдеры; mixing machines, dump-body trucks.
greidere. - спецтехника IVECO: Guarantee and maintenance service.
- tehnică specială IVECO: бетоносмесители, самосвалы. Spare parts and accessories.
malaxoare de beton, autobascu- Гарантийный ремонт и техническое
lante. обслуживание. Запасные части и
Deservire tehnică, inclusiv în комплектующие.
garanţie. Piese de rezervă.

www.moldconsruct.moldexpo.md 35
Participanţi
Участники
Exhibitors

«ECOSANTEH» S.A.
str. Cărbunari, 15 a
MD-2023 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 92-70-56
Fax : +373 22/ 92-02-41
E-mail: office@ecosanteh.md
URL : www.ecosanteh.md

Gamă completă de pompe pentru Полная гамма насосов A complete assortment of house-
uz civil şi industrial: pentru distribuţia д л я п р и м е н е н и я в б ы т у, hold and industrial pumps: for water
automatizată a apei, sistemele de iri- в промышленности: для automatic advance, irrigation, pres-
gare, ridicarea presiunii etc. Sisteme автоматической подачи воды, sure boost etc. Ventilation systems,
de ventilare, aeroducte flexibile din для орошения, увеличения напора aluminium air outlet ports, sewage
aluminiu, canalizare. и т.д. Системы вентиляции, systems.
воздухоотводы алюминиевые,
канализация.

«ECOVAC SISTEM» S.R.L.


str. Ion Creangă, 49/3, bir. 63
MD-2069 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 57-70-21; 88-90-63
Fax : +373 22/ 88-90-63
E-mail: eegorov@market.zikkurat.md

Proiectarea, livrarea, montarea şi Проектирование, поставк а, Designing, delivery, installation and


deservirea sistemelor de aspiratoare монтаж и сервисное обслуживание service of central vacuum systems -
centralizate pentru înlăturarea prafu- централизованных систем VACUFLO (the USA) ENKE (Italy).
lui VACUFLO (SUA), ENKE (Italia). пылеудаления VACUFLO (США), The official distributor of VACUFLO
Distribuitor oficial al mărcilor VACU- ENKE (Италия). and ENKE brands in the Republic
FLO şi ENKE în Moldova. Официальный дистрибьютор of Moldova.
м а р о к VA C U F L O и E N K E в
Молдове.

«ELEGANT DECOR»
str. Alecu Russo, 2/12
MD-2044 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 40-49-80; 45-00-76
Fax : +373 22/ 40-49-80
GSM : +373 68/ 71-93-33
E-mail: wallpaper@hotmail.com
URL : www.elegantdecormd.com

Compania “Elegant Decor” livrează, Компания “Elegant Decor” - прямой The direct supplier from the producer
pe piaţa din Moldova, direct de la поставщик от производителя более of more than 5000 types of exclusive
producător peste 5000 tipuri de ta- 5000 видов эксклюзивных обоев wall-papers on the market of Mol-
pete de excepţie. Vînzări angro şi cu на рынок Молдовы. Продажа dova. Wholesale and retail trade.
amănuntul. Un sistem de reduceri co- оптом и в розницу. Гибкая система Flexible discount system for whole-
mod pentru cumpărătorii angrosişti, скидок оптовым покупателям, salers, designers, architects.
pentru designeri şi arhitecţi. дизайнерам, архитекторам.

36 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«ESPLAN-LUX» S.R.L.
str. Mihai Viteazul, 6
MD-2004 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 20-99-15
Fax : +373 22/ 20-99-15
E-mail: krovlia@lider.md
URL : www.lider.md

Acoperişuri şi faţade. Кровля и фасады. Roofing/ Facades:


Ţiglă metalică Monterrey. Pardoseli. Металлочерепица Monterrey. Monterrey metal tile. Corrugated
Sisteme de scurgere a apei. Ferestre Профнастилы. Водосточные board. Water-supplying and sewage
pentru mansarde şi scări pentru pod системы. Мансардные окна и systems. FAKRO mansard windows
FAKRO. Izolare termică, acustică чердачные лестницы FAKRO. and attic staircases. ROCKWOOL
ROCK-WOOL. Hidroizolare şi izolare Тепло-, звукоизоляция ROCK- heat and soundproof insulation.
contra aburilor JUTA. WOOL. Паро-, гидроизоляция JUTA steam and hydroinsulation.
JUTA.

«EUROLIFTCAR»
str. Pădurii, 13
MD-2002 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 63-75-00
Fax : +373 22/ 63-75-97
E-mail: sveatoslav@euroliftcar.md
URL : www.euroliftcar.md

Vînzare, chirie (arendă), leasing şi П р од а ж а , а р е н д а , л и з и н г и Trade, renting, leasing and mainte-


deservire a utilajului pentru construcţii обслуживание оборудования nance of “Case construction equip-
“Case construction equipment” для системы “Case construction ment” (the USA), that is: caterpillar
(SUA), şi anume: miniexcavatoare equipment” (США), а именно: minidredges; universal minilifts;
pe şenile; miniîncărcătoare univer- гусеничные миниэкскаваторы; bulldozers-dredges; caterpillar and
sale; buldoexcavatoare, excavatoare универсальные миниподъемники; wheel dredges; front loaders; dump-
pe şenile şi pneuri; încărcătoare бульдозеры-экскаваторы; body trucks with a trailer; bulldozers;
frontale; basculante articulate; bul- гусеничные и колесные auto and electroloaders.
dozere; motostivuitoare şi electros- э к с к а в ат о р ы ; ф р о н т а л ь н ы е Repair and maintenance service.
tivuitoare. погрузчики; самосвалы с
Oferim servcii de reparaţie şi прицепом; бульдозеры; авто- и
asistenţă tehnică. электропогрузчики.
Услуги по ремонту и техническому
обслуживанию.

www.moldconsruct.moldexpo.md 37
Participanţi
Участники
Exhibitors

«EUROEST GRUP» S.R.L.


str. Trei Fîntîni, 8
MD-4301 or. Căuşeni, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 27-53-98
Tel. : +373 243/ 2-11-17
Fax : +373 22/ 27-78-55
GSM : +373 79/ 28-49-33
E-mail: speco@inbox.ru
URL : www.speco.md

Noi mijloace tehnice de construcţie. Новая строительная техника. New building technique. Sale. Rent.
Vînzări. Arendă. Servicii. Leasing. Продажа. Аренда. Сервис. Лизинг. Service. Leasing.
Automacarale. Autogredere. Au- Автокраны. Автогрейдеры. АБЗ. Autocranes. Autograders. Asphalt-
tomalaxoare de beton. Excavatoare. Р БУ. А вто бето н о с м е с и тел и . concrete factories. Concrete mixing
Încărcătoare. Autoturnuri. Rulouri. Экскаваторы. Погрузчики. Катки. plants. Auto-concrete mixers. Exca-
Автовышки. vators. Loaders. Paving contactors.
Mobile elevating work platforms.

I.M. «EUROPANEL GROUP» S.R.L.


str. Pajurii, 9, bir. 27
MD-2024 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 49-48-07
Fax : +373 22/ 49-48-07
GSM : +373 79/ 51-37-00
E-mail: europanel.group@gmail.com
URL : www.europanel.md

Comercializarea panourilor sand- Продажа сэндвич-панелей из Trade in sandwich panels made of


wich cu poliuretan şi vată minerală, полиуретана и минеральной ваты, polyurethane and mineral wool, pro-
tablă cutată, structuri metalice gal- профнастил гофрированный, filed corrugated flooring, zinc-coated
vanizate. оцинкованные металлические metal profiles.
профили.

«EXALTA» S.R.L.
str. Florilor, 16/2, bir. 12
MD-2068 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 49-62-41
Fax : +373 22/ 49-62-41
GSM : +373 69/ 77-75-06; 79/ 42-99-40
E-mail: exalta.srl@gmail.com

Import şi comercializare: utilaj de Импорт и продажа: строительное Import and trade in: construction
construcţii (instalaţii de tencuire, ali- оборудование (шт ук ат урные equipment (plastering units, feed-
mentatoare pentru beton, agitatoare агрегаты, подаватели для бетона, ers for concrete, wash agitators);
de spălare); marmură din beton (plăci промывочные смесител и); concrete marble (paving tiles, facing
de pavaj, plăci de placaj, elemente мрамор из бетона (тротуарные tiles, elements of interior, window-
de interior, pervazuri şi trepte). плитки, облицовочные плитки, sills and steps).
элементы интерьера, подоконники
и ступени).

38 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«EXPRES LINIA» S.R.L.


str. Uzinelor, 2, bir. 405
MD-2023 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 92-77-79; 92-95-59
Fax : +373 22/ 92-77-79; 92-95-59
GSM : +373 69/ 11-54-23
E-mail: expreslinia@mail.ru

Edificarea construcţiilor şi com- К а п и та л ь н о е с т р о и тел ь с т во Capital construction of buildings and


plexelor fundamentale, lucrări de зданий и сооружений, кровельные facilities, roofing works, warming
acoperire, termoficarea şi placarea работы, утепление и облицовка and facing of facades, mansards’
faţadelor; amenajarea mansardelor; фасадов, устройство мансард. installation.
asigurarea complexă cu materiale К о м п л е к с н о е о бе с п еч е н и е Complex providing with high-quality
de construcţie calitative; complex высококачественными building materials, complex of ma-
строительными материалами,
de materiale pentru acoperişuri şi terials for roofs and facades – metal
комплекс материалов для крыш
faţade – ţiglă metalică, ţiglă profilată, и фасадов – металлочерепица, tile, professional flooring, front sys-
sisteme-faţadă, casete-faţadă, профнастил, фасадные системы, tems, front cassettes, front panels,
panouri-faţadă, casete murale in- фасадные кассеты, фасадные internal wall cassettes, purlins,
terioare, grinzi principale, accesorii панели, внутренние стеновые accessories and fittings, thermal
şi piese de completare, izolare кассеты, прогоны, аксессуары и insulation, sewage systems, rolled
termică, sisteme de scurgere a apei, комплектующие, теплоизоляция, roofing materials, mansard dormer
acoperişuri, ferestre de mansardă, водосточные системы, мягкие window, flat skylights.
diverse tipuri de lanterne. кровли, мансардные окна, The official partner of “TPK” com-
Partener oficial al companiei “TПК” зенитные фонари. pany (Ukraine).
(Ucraina). Официальный партнёр компании
“TПК” (Украина).

«TPK-COMPLEX» S.R.L.
str. N. Anestiade, 3, bir. 2
MD-2025 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 21-09-54; 60-15-62; 60-15-63
Fax : +373 22/ 21-20-74
E-mail: office@tpk.md
URL : www.tpk.md

Spectru larg de materiale pentru Комплекс материалов для крыш Complex of materials for roofs
acoperişuri şi faţade. Compania и фасадов. Компания производит and facades. Metal tile (Dune,
produce şi comercializează: ţiglă и реализует: металлочерепицу Prestige, Effect, Kami); shaped
metalică (Diuna, Prestij, Efect, (Дюна, Престиж, Эффект, КАМИ); boarding (TP 8, TP 18, TP 20, TP
Kami); table profilate (ТP 8, ТP профнастилы (ТП 8, ТП 18, ТП 20, 35, TP 45, TP 60, TP 128); front
18, ТP 20, ТP 35, ТP 45, ТP 60, ТП 35, ТП 45, ТП 60, ТП 75, ТП
ТP 75, ТP 128); casete de faţadă; 128); фасадные кассеты; фасадные cartridges; front panels; internal
sisteme de faţadă; panouri pentru системы; фасадные панели; wall cartridges; purlins and acces-
faţade; casete pentru pereţi interiori; внутренние стеновые кассеты; sories; plastic water-waste systems
grinzi şi accesorii; sisteme din plastic прогоны и аксессуары; пластиковые of exterior and internal application
pentru scurgerea apelor (sisteme водосточные системы наружного Hunter and Aquasystem; thermal
de uz interior şi exterior) Hunter şi и внутреннего применения Hunt- insulation (technical and a general
Aquasistem; material izolant termic er и Аквасистем; теплоизоляцию purpose) Rockwool, Isover, Nobasil,
(de uz general şi tehnic) Rockwool, (техническую и общего назначения) Dow; mansard windows Fakro and
Isover, Nobasil, Dow; geamuri de Rockwool, Isover, Nobasil, Dow; Velux; polymer-bitumen and PVC-
faţade Fakro şi Velux; învelitori din мансардные окна Fakro и Velux;
polimeri; pelicule hidroizolante şi полимерные кровельные мембраны; diaphragms; vapor-and waterproof-
de izolare contra vaporilor; plase şi паро- и гидроизоляционные пленки, ing film, guard nets and a film for
pelicule de protecţie, geomembrane защитные сетки и пленки для лесов, working scaffolds, geodiaphragm
Juta; accesorii (şuruburi autofiletate, геомембраны Juta; комплектующие Juta; accessories (tapping screws,
garnituri de etanşare, paste de (саморезы, уплотнители, герметики). sealing, joint sealants).
etanşare). Produsele sînt livrate con- Комплекты материалов поставляются Complete sets of materials are
form specificaţiilor elaborate de ser- согласно, разработанной инженерным delivered according to the specifi-
viciul tehnic al companiei şi soluţiilor отделом ТПК, спецификации и cation elaborated by engineering
de proiect ale beneficiarului. проектным решениям узлов. department TPK and project solu-
tions of units.

www.moldconsruct.moldexpo.md 39
Participanţi
Участники
Exhibitors

«Fabrica Elemente de Construcţii» S.A.


str. Brîncuşi, 110, bir.27
MD-2023 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 63-78-63; 47-03-08; 47-33-73
Fax : +373 22/ 63-78-63; 47-03-08; 47-33-73
E-mail: info@fec.md
URL : www.fec.md

Societatea pe Acţiuni F.E.C. este Акционерное общество FEC - один FEC Joint Stock Company is one of
unul dintre cei mai mari producători из крупнейших производителей the largest manufacturers of con-
de produse din beton. Propune: be- бетонной продукции. Гарантирует crete products. Guarantees a high
toane, mortare şi beton prefabricat, высокий уровень качества своих level of quality of the products and
asigurînd un nivel înalt al calităţii, товаров и предлагает низкие цены offers low prices for concrete, ferro-
precum şi preţuri reduse la beton şi на товарный бетон, железобетон и concrete and their delivery.
la transportarea acestuia. их доставку. Offers the best products meeting the
Oferă cele mai bune produse, care Предлагает лучшую, latest market’s requirements.
corespund exigenţelor actuale ale соответствующую современным The significant step in order to
pieţei. Un prim-pas spre realizarea условиям рынк а, продукцию. achieve this purpose became manu-
acestui scop este producerea be- Значительным шагом к facture of qualitative concrete with
tonului de calitate cu aditivi, care-i достижению этой цели стал application of modifying agents,
conferă rezistenţă şi durabilitate. выпуск качественного бетона с which makes concrete mixtures
F.E.C. are grijă de clienţii săi şi применением модификаторов, much more reliable, firmer and long-
livrează produse atît pe teritoriul добавление которого делает lasting.
municipiului Chişinău, cît şi pe întreg бетонные смеси более надежными, FEC takes care of its clients and
teritoriul Republicii Moldova. прочными и долговечными. offers delivery of the products both
FEC заботится о своих клиентах и within the limits of Chisinau munici-
предлагает доставку продукции как pality and throughout the country.
в пределах муниципия Кишинэу, так
и по всей территории Молдовы.

«CALCAR» S.A.
MD-4725 s. Beleavinţi
r-nul Briceni, Republica Moldova
Tel. : +373 247/ 4-51-10
Fax : +373 247/ 4-51-45; 4-51-30

str. Constructorilor, 1
MD-2055 or. Vatra, Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 59-63-53
Fax : +373 22/ 59-63-59
E-mail: calcar@calcar.md
URL : www.calcar.md

Direcţia principală de activitate Основная деятельность The main activity of the enterprise -
- exploatarea zăcămintelor cu pre- предприятия - разработк а elaboration of commercial minerals
lucrarea ulterioară a acestora pentru месторождений полезных deposit with their further processing
obţinerea: pietrişului fracţionat de иск опаемых с последующей in order to get: chalky fractional
calcar, varului pentru industria sfeclei переработкой для получения: break-stone, limestone for the sugar
de zahăr, pietrei concasate, nisipu- известнякового фракционного industry, crushed stone, sand gotten
lui dobîndit prin cernerea pietrei щебня, известняка для сахарной from screening of break-stone.
fracţionate. промышленности, камня бутового,
песка, полученного из отсева
дробленого камня.

40 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«DIMECON – 11» S.A.


str. Industrială, 46
MD-2023 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 47-26-48
Fax : +373 22/ 47-26-48
E-mail: dimecon_info@yahoo.com
URL : www.dimecon.md

Producere: Utilaje apucătoare (sus- Производство: Грузозахватные Manufacture: load-handling fixtures


pante, scoabe, traverse). приспособления (стропы, чалки, (hoisting slings, wire-rope slings,
Vînzări: Funii de oţel. траверсы). cross traverses).
Servicii: Macarale; Elaborare proi- Торговля: Стальные канаты. Trade in: steel ropes.
ecte; Reparaţii, montaj, servicii de Услуги: Грузоподъемные краны. Services: erecting cranes. Elabora-
diagnosticare a tehnicii de ridicat Разработка проектов. Ремонт, tion of projects. Repair works, mount-
greutăţi; Transportarea greutăţilor монтаж, диагностирование ing, diagnostic of lifting technique.
voluminoase şi de tonaj mare. грузоподъемной техники. Transportation of bulk and heavy
Перевозка крупных и тяжелых loads.
грузов.

«Fabrica de Materiale de Construcţie» S.R.L.


str. F. Budde, 15
MD-3006 Soroca, Republica Moldova
Tel. : +373 230/ 3-18-00; 2-30-74
Fax : +373 230/ 3-18-00; 2-30-74
E-mail: fmc@amg-holding.md, itimosenco@amg-holding.md
URL : www.kameni.md

Secţia de tăiere a pietrei naturale Имеется цех пильной плитки, где There is a workshop of sew tiles,
este dotată cu maşini performante установлены высокопродуктивные which is equipped with highly pro-
de tranşat, şlefuit şi frezat piatră, cu камнерезные распиловочные ductive rock-cutting, sawing and
ajutorul cărora pot fi produse plăci ar- и фрезерно-ок антовочные milling-edging machines supplied
hitecturale şi de finisaj de dimensiuni станки, позволяющие выпускать by “Pedrini” Italian world-known
şi configuraţii variate, la comandă. а рх и те к т ур н о - о бл и цо воч н у ю company, allowing production of
Compania ofertează pietriş criblat, плитку различных размеров и architecturally-facing tile of various
nisip, pietriş, amestecuri de nisip конфигурации по заказу. sizes and configurations against
şi pietriş pentru construcţii rutiere, Фирма предлагает щебень из the order.
savură, piatră concasată, blocuri de гравия, песок, гравий, ПГС, отсев, The firm offers rubble made of gravel,
piatră, piatră arhitecturală. камень бутовый, камень деловой sand, gravel, sand-gravel mixture,
(блоки), камень архитектурный. riddling, crushed stone, block stone,
architectural stone.

www.moldconsruct.moldexpo.md 41
Participanţi
Участники
Exhibitors

«FARESIN ROMÂNIA» S.R.L.


str. Morii, 6
Mogoşoaia, jud. Ilfov, România
Tel. : +40 21/ 351-44-01
Fax : +40 21/ 351-44-02
E-mail: office@faresinromania.ro
E-mail: contabilitate@faresinromania.ro
URL : www.faresinromania.ro

Faresin România a fost înfiinţată în Faresin Romania была основана в Faresin Romania was founded in
anul 2002 avînd ca principal domeniu 2002 году. 2002 having as main activities - sell-
de activitate vînzarea şi închirierea Главная сфера деятельности ing and renting of construction metal
de cofraje metalice pentru construcţii. компании – продажа и сдача в casings. Since then the company
Încă de atunci s-a bucurat de un real аренду металлической опалубки has been activating successfully,
succes astăzi aflîndu-se printre liderii для строительства. С первых же being among the leaders on the
de pe piaţa cofrajelor metalice pentru лет существования фирма стала construction market.
construcţii. успешной и сегодня она лидирует A range of products, offered by Fa-
Gama de produse ofertată de firma на строительном рынке. resin Romania, is extremely large
Faresin România este extrem de Выбор товаров, предлагаемых and includes casings systems for
vasta precum: Sisteme de cofrare фирмой Faresin Romania, foundations, casings modular sys-
pentru fundaţii, Sisteme de cofrare довольно широк: система tems for diaphragms, wall support
modulare pentru diafragme, Cofraje опалу бки для фундаментов, casings, casings for metal shaft
zid de sprijin, Cofraje metalice pentru система модульной опалубки house, pillars casings, casings for
casa liftului, Cofraje pentru stîlpi, для строительных конструкций flooring, support beams, cups crush-
Cofraje pentru planşeu, Sisteme de (перегородок), стеновая опалубка, ers, multifunctional telescopes.
susţinere a grinzilor, Cupe conca- металлическая опалубка для шахт
soare, Multifuncţionale telescopice. лифта, опалубка для колонн, пола,
перекрытий, система поддержки
бал ок; к овши-измельчители,
многофункциональные
телескопы.

«FIRNIS COM» S.R.L.


Calea Ieşilor, 6, et. 2
MD-2069 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 74-76-97
Fax : +373 22/ 74-23-83
E-mail: firniscom.office@mail.ru
URL : www.st-container.com

Producere de containere П р о и з вод с т во к о н те й н е р о в : Manufacture of containers for offices


pentru birou, sanitare, pen- стройсервис - офисно-бытовые, and dwelling houses; sanitary and
tru depozite, spaţii comerciale. санитарные, складские. warehouse containers.
Vînzări: soluţii şi vopsele igni- То р говля: противопожарные Trade in: fire-prevention impregna-
fuge pentru lemn şi metal, an- пропитки и краски для дерева и tions and paints for wooden and
tiseptici texturali, lacuri pentru металла, текстурные антисептики, metal surfaces, textural antiseptics,
lemn, adezivi (“Рогнеда”, Rusia). лаки, клеи (“Рогнеда”, Россия). varnishes, glues (“Rogneda”, Rus-
sia).

42 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«FOREM FAIR ORG. & SERVICES LTD. CO.»


Halil Rifat Pasa Mah., Abdullah Eraslan Cad., Guler Sk. no: 51
Sisli 34384, Istanbul, Turkey
Tel. : +90 212/ 288-60-55
Fax : +90 212/ 272-76-06
E-mail: info@forem.com.tr
URL : www.forem.com.tr

Companie internaţională organiza- Международная выставочная International Exhibition Company.


toare de expoziţii. Avînd o echipă компания. За годы своей During the years of Forem’s activi-
de specialişti calificaţi, pe parcursul деятельности Forem ties, it has recommended itself as the
activităţii sale Forem s-a recoman- зарек омендовала себя к ак successful organizer, with a team of
dat ca fiind un bun organizator de успешный организатор, с командой high-qualified specialists. It annually
manifestări expoziţionale. Anual высокопрофессиональных holds a great number of international
organizează un număr impresionant специалистов. Ежегодно exhibitions and fairs. It renders serv-
de expoziţii şi tîrguri. проводит большое количество ices upon shipment and delivery of
Oferă servicii de transport, turism международных выставочно- cargo; tourism etc.
etc. Compania Forem organizează ярмарочных мероприятий. Forem holds exhibitions mainly in
expoziţii cu precădere în Bulgaria, Предоставляет услуги по Bulgaria, Croatia, Romania, Mac-
Croaţia, România, Macedonia, обеспечению отправки-доставки edonia, Jordan, Morocco, Yemen,
Iordania, Maroc, Yemen, Tunisia, грузов, туризму и др. Tunis, Lithuania, Czech Republic
Lituania, Cehia, Belarus. În continu- Компания Forem организует and Republic of Belarus. The com-
are intenţionează să cucerească noi выставки преимущественно в pany intends to open new world trade
pieţe de desfacere pentru clienţii Болгарии, Хорватии, Румынии, markets for its clients.
săi. Македонии, Иордании, Марокко,
Йемене, Тунисе, Литве, Чехии,
Ре с п у бл и к е Б ел а р у с ь , и , в
дальнейшем, намерена открыть
новые мировые торговые рынки
для своих клиентов.

«AKKAYA MAKINA ELEK. IML. SAN. VE TIC.


LTD. STI. »
Buyukkilicli Koyu pk. 20
TR-34570 Silivri-Istanbul, Turkey
Tel. : +90 212/ 748-46-00; 748-46-04
Fax : +90 212/ 749-46-05
E-mail: info@akkaya-akkaya.com
URL : www.akkaya-akkaya.com

Începînd cu anul 1980, Compania Компания “Akkaya” - производитель Since 1980 Akkaya has been a
“AKKAYA” produce materiale izo- изоляционных материалов EPS, manufacturer of EPS thermostable
latoare de tip EPS (rezistente la устойчивых к высоким и низким isolation materials.
temperaturi înalte şi la frig), blocuri, температ урам, с 1980 года. Produces: blockmoulds; pre-expand-
pre-crushers, forme arse, linii de Производит форменные блоки, ers of batch, continuous and discon-
tăiere, piese mixate, concasoare şi предрасширители, обожженного, tinuous type; cutting lines, mixing
polizoare, subansamble, foi EPS de непрерывного и прерывистого units, pre-crushers and grinders, silo
ambalat, piese de-dusting etc. типа, разрезные линии, машины systems and equipments, eps sheet
для смешивания, дробилки и packing machine, de-dusting units.
точила, оборудование для упаковки
изоляционных материалов EPS,
пылеулавливатели.

www.moldconsruct.moldexpo.md 43
Participanţi
Участники
Exhibitors

«PILSA PLASTIC PRODUCTS INC.»


Ceyhan Yolu Uzeri 7.km
01321 Adana, Turkey
Tel. : +90 322/ 346-69-07
Fax : +90 322/ 346-07-07
E-mail: info@pilsa.com.tr
URL : www.pilsa.com.tr

Şi-a început activitatea în 1971 şi Компания “Pilsa” начала Pilsa started its activity in 1971. The
din acelaşi an este, în Turcia, lideră производство в 1971 году и company with a wide range of pro-
în domeniul produselor din plastic, является лидером в секторе duction activities has been a leader
ofertînd un spectru vast de mărfuri. производства пластмассы в in the plastic sector in Turkey.
Aceste avantaje au făcut-o atractivă Турции. Компания реализует свою We export and sell our products to
pe piaţa exporturilor, aşa încît pro- продукцию в 52 страны мира: от 52 countries all over the world - from
dusele ei se vînd în 52 de ţări ale Азии до Африки. Качество нашей Asia to Africa. Our products and
lumii, pe un spaţiu imens, între продукции, уровень обслуживания service quality, as well as price com-
Asia şi Africa. Calitatea articoleleor и ценовая конкурентоспособность petitiveness are up to requirements
şi a serviciilor, precum şi politica с о от ветс т ву ют т р еб о ва н и я м of the world market.
de preţuri corespund standardelor мирового рынка. U-PVC drinking water pipes and fit-
mondiale. Din şirul de produse Тру б ы и ф и т и н г и и з U - П ВХ tings, PVC sewage and canalization
ofertate de companie fac parte: ţevi для питьевой воды, сточных и pipes and fittings, PVC rain gutter &
şi accesorii pentru reţele de apă канализационных вод; желоба discharge pipes and fittings, PVC
potabilă; ţevi şi accesorii pentru для сточных вод из ПВХ, трубы deep well pipes and fittings, poly-
reţele de canalizare; burlane, ţevi şi для систем канализации, propylene (PP-R type 3) pipes and
accesorii din polipropilenă (3 tipuri запчасти; трубы и фитинги из ПВХ fittings, PE 100 and PE 80 pipes,
PP-R); ţevi pentru sisteme de irigare углублённые; полипропиленовые (3 PEX pipes and fittings, PE and PVC
şi drenaj etc. типа PP-R) трубы и приспособления; sprinkler irrigation pipes and fittings,
трубы PE100 и PE80; трубы и double wall corrugated pipes and
фитинги РЕХ; ирригационные fittings, drainage pipes.
трубы и фитинги РЕ и ПВХ;
двустенные гофрированные трубы
и приспособления; дренажные
трубы.

«MEPAN METAL PANEL YAPI SIST.SANAYI VE


TIC.LTD.STI»
3.Organize Sanayi Bolgesi 7 Sokak no:13
Konya, Turkey
Tel. : +90 332/ 239-15-30
Fax : +90 332/ 239-15-34
E-mail: info@mepanpanel.com; alp@mepanpanel.com
URL : www.mepanpanel.com

Ofertăm soluţii moderne, inedite Компания предлагает Offers new and modern solutions
în domeniul construcţiilor. “Mepan классические, а также новые, except for the classical solutions with
Panel” produce panouri sandwich современные решения, roof and wall panel applications in
pentru acoperişuri şi pereţi, foi trap- кровельные, стеновые сэндвич the building sector.
ezoidale şi panele pentru încăperi cu п а н ел и , д л я п р и м е н е н и я в Produces PUR sandwich panels,
utilaje frigorifice. строительстве. “Mepan Pan- trapezoid sheets and panel’s for
el” производит многослойные cold rooms.
панели PUR, трапецeидальные
листы и панели для помещений с
холодильными установками.

44 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«KAYALAR KİMYA SAN VE TİC AŞ.»


Tepeoren Kimya San. Org. San. Bolg. Tem Yan Yol
F : 1 Parsel, Tuzla, Istanbul, Turkey
Tel. : +90 216/ 593-13-83
Fax : +90 216/ 593-18-50
E-mail: export@kayalarkimya.com.tr
URL : www.kayalarkimya.com.tr

Genc este un nume de top în Tur- Genc - лидер рынка в Турции с Genc is the market leader in Turkey
cia, cu o cotă de 25% pe piaţa de 25% долей на рынке покрытий with 25% of market share of wood
acoperiri pentru suprafeţe din lemn. для деревянных поверхностей. coatings. In its new, fully automatic
Noua sa fabrică, automatizată sută la На новом, полностью production plant, Genc is able to
sută, are o capacitate de 35 000 tone автоматизированном заводе, produce 35.000 tons of paints and
de vopsele şi lacuri, produse anual. благодаря компетентной научно- varnishes annually. With its strong
Asistat de o puternică echipă de исследовательской команде, Genc scientific research team, Genc has
cercetători ştiinţifici, Genc dispune производит ежегодно 35.000 тонн a wide range of products to satisfy
de un diapazon larg de produse красок и лака для мебельной the needs of furniture producers.
pentru toţi producătorii de mobilă. индустрии. Under the quality certificate of ISO
Mărfurile sale certificate ISO9001- Обладатель сертификата качества 9001:2000 by Veritas bureau, Genc
2000 la Biroul “Veritas” sînt exportate ISO 9001-2000, выданный бюро exports to 22 countries.
în 22 ţări ale lumii. “Veritas”. Genc экспортирует свою Polyurethane, nitrocellulose, acrylic,
Printre produsele ofertate: poliuretan, продукцию в 22 страны. synthetic paints and varnishes. UV
vopsele şi lacuri sintetice, acrilice şi П о л и у р е т а н о в ы е , curable paints and varnishes. wood
din nitroceluloză, care se solidifică нитроцеллюлозные, акриловые colorants alkyds, thinners.
sub acţiunea razelor UV; vopsele и синтетические краски и лаки,
alchidice, dizolvanţi. отверждаемые под действием
ультрафиолетового излучения,
алкидные красители и
растворители.

«BAUPLAST PAZ İNŞ VE MALZ.PLASTIK.SAN


IC VE DIS TIC AS»
Baglar Mah. Osman Pasa Cad. no:21 kat: 2
Gunesli, Bagcilar, Istanbul, Turkey
Tel. : +90 212/ 630-24-00
Fax : +90 212/ 630-52-76
E-mail: disticaret@bauplast.com
URL : www.bauplast.com

Una dintre companiile fruntaşe Компания Bauplast одна из ведущих Bauplast is one of the leading com-
turceşti în domeniul materialelor компаний в области строительных panies in the field of PVC plastic
de construcţie din PVC – produce материалов из ПВХ, производит building materials. Manufacture of
profiluri PVC, sisteme pentru uşi системы дверей и окон из ПВХ PVC door and window systems in
şi ferestre din PVC. Din 2003 îşi в Конье, Турция. С 2003 года Konya, Turkey. Since 2003 exporting
comercializează articolele, certificate экспортирует свою продукцию в its products to more than 25 coun-
ISO 9002, ıft rossenheım şi более чем 25 стран мира, включая tries in Europe and all over the world.
ral, în peste 25 de ţări europene şi Европейские страны. Кроме Besides ISO 9002 Bauplast has IFT
din toată lumea. сертификата ISO 9002 компания ROSSENHEIM and RAL certificates
обладает сертификатами IFT Ros- approved in many countries.
senhem и RAL.

www.moldconsruct.moldexpo.md 45
Participanţi
Участники
Exhibitors

«JAKKO INS.MALZ.SAN VE DIS TIC.LTD.STI»


Ortakoy San. Bolg. 3 Parsel A Blok no:4
Silivri, Istanbul, Turkey
Tel. : +90 212/ 734-37-39; 734-37-40; 734-37-41
Fax : +90 212/ 734-37-42
E-mail: info@jakkoplast.com
URL : www.jakkoplast.com

Producător şi exportator de ţevi şi Jakko - производитель и экспортёр Jakko is the producer and exporter of
fitinguri PPRS în Turcia. Compania труб PPRS и фитингов в Турции. PPRS pipes and fittings in Turkey.
are o poziţie avansată şi durabilă Компания постоянно осуществляет Our company is continuously moni-
pe piaţa ţevilor şi fitingurilor de мониторинг рынка производства toring the market of manufactur-
tip PPRS. Noi urmărim şi urmăm труб PPRS и фитингов. Мы идём ing PPRC pipes and fittings. We
în mod continuu tehnologiile ce в ногу с самыми современными continuously keep up with the most
facilitează dezvoltarea procesului de машинными технол огиями, advanced machine technologies,
producţie. Scopul companiei noastre о бл е г ч а ю щ и м и р аз в и т и е packaging and products types facili-
este să producă mărfuri de calitate производства нашей продукции. tating our products developing.
superioară, să respecte principiile Цель компании - производство The purpose of our company is man-
unui marketing corect şi ale unei изделий выс ок ого к ачества, ufacture of the high-quality products,
relaţii benefice între cumpărător şi и с п ол ь з о в а н и е п р а в и л ь н ы х correct marketing principles, healthy
vînzător. маркетинговых принципов, а также seller and customer relations.
доверительные отношения между
производителем и потребителем.

«SENKRON PLASTIK INS.TEKS.SAN.TIC.LTD.STI»


21, Cadde 1424 Sokak no: 6/3, Mega Center-Ostim
Ankara, Turkiye
Tel. : +90 312/ 354-82-94
Fax : +90 312/ 354-82-97
E-mail: export@senkronplastik.com
URL : www.senkronplastik.com

Companie cu o apreciabilă experienţă Компания Senkron Plastik основана Senkron Plastik founded at 2000 for
în domeniu, producătoare de fitinguri в 2000 году. Производит фитинги producing PP compression fittings
pentru compresoare PP pentru ţevi различных типов и размеров под for PE pipes. Senkron branded
PE. Materialele ce poartă marca престижным брендом Senkrona, materials, beside its prestige and
Senkrona sînt de neînlocuit în siste- для компрессоров РР для РЕ труб. quality it has got different types and
mele de irigare pentru sectorul agri- Высококачественная продукция sizes for different applications such
col, în special pentru livezi şi spaţii п р и м е н я етс я в р азл и ч н ы х as agricultural irrigation systems,
ecologice, pentru bazine de apă ş.a. сферах: сельскохозяйственные garden and environmental irrigation
Mărcile calităţii de tipul TSEK şi ISO ирригационные системы, садовые systems, pool systems etc.
9001-2000 confirmă o dată în plus и экологические ирригационные We have got ISO 9001-2000 and
că produsele noastre sînt calitative системы, водохранилища и т.д. TSEK quality certificates.
şi prestigioase. О бл а д а т е л ь с е р т и ф и к а т о в PP compression fittings for PE pipes,
Livrăm fitinguri pentru compre- качества TSEK и ISO 9001–2000. drip irrigation pipes and complemen-
soare PP pentru ţevi PE, ţevi pentru Фитинги для компрессоров PP для tary pieces.
sisteme de irigare şi accesorii. труб PE, трубы для капельного
орошения, запчасти к выпускаемой
продукции.

46 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«FRIMEX» S.R.L.
Calea Basarabiei, 30
MD-2002 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 40-73-74
Fax : +373 22/ 40-73-74
E-mail: friba-md@mail.ru

Compania se specializează pe Компания специализируется на The company is specialized in supply


livrarea echipamentelor tehnice поставках строительной техники of building technique and equipment,
de construcţie, liniilor industriale и оборудования, комплексных complex industrial lines and plants,
complexe şi uzinelor, precum şi a п р о и з в од с т в е н н ы х л и н и й и as well as truck and special auto
autocamioanelor şi transportului заводов, а также грузового и transport.
special. специального автотранспорта. Frimex is the official representative of
FRIMEX este reprezentant oficial Frimex является официальным Liebherr and other large German
al Companiei LIEBHERR şi al altor представителем Liebherr и producers.
producători consacraţi din Germa- других крупных немецких
nia производителей.

«GEAM ESS SISTEM» S.R.L.


str. Maria Drăgan, 6/42
MD-2044 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 47-61-29; 41-07-33
Fax : +373 22/ 47-61-23; 41-07-33
E-mail: superspacer-moldova@hotmail.com

Noi scrutăm viitorul, noi nu stăm Мы смотрим в будущее, мы We look forward, we forge ahead!
pe loc! Astăzi, cine planifică, не стоим на месте! Кто сегодня Who plans, builds or repairs nowa-
construieşte sau repară – ace- планирует, строит или делает days, for sure, faces the world of new
la pătrunde în lumea noilor teh- ремонт, неизбежно сталкивается technologies.
nologii. Asanarea energetică a unei с м и р о м н о в ы х тех н ол о г и й . Power sanation of a building - prem-
construcţii înseamnă case cu cheltu- Энергетическая санация здания - ises with low energy consumption,
ieli mici pentru consumul de energie, дома с низкими энергозатратами -
European norms and standards...
potrivit normelor şi standardelor европейские нормы и стандарты...
europene... Spiritul ecologist, dar Не только растущее экологическое Both growing ecological burden and
şi mai mult viteza cu care sporesc сознание, но и еще с большей increasing heat and electricity
cheltuielile pentru căldură şi скоростью растущие расходы expenditures make us to look for
energie electrică ne motivează să н а т е п ло и эле к т р и ч ес т во different ways to reduce power
identificăm diverse căi de reducere заставляют искать различные consumption, learn how to save
a costurilor pentru consumul de пути снижения энергозатрат, and spin out energy and heat.
energie, să economisim şi să учиться экономить и беречь Windows with poor air-tightness
conservăm energia şi căldura. Fer- энергию и тепло. Окна с плохой increase heat expenses up to 25%.
estrele prost etanşeizate sporesc герметичностью увеличивают That is why usage of high-quality
cheltuielile pentru încălzire cu circa затраты на отопление до multiple glazed units with improved
25%. De aceea, utilizarea termopan- 25%. Поэтому использование air-tightness according to True-
elor de calitate, fabricate după teh- высококачественных WARM® Egle Technology is paying
nologii avansate de etanşeizare стеклопакетов с улучшенной
from the very first day.
TrueWARM® Egle Technology se герметизацией по технологии
recuperează chiar din Prima zi. TrueWARM® Egle Technology “GEAM ESS SISTEM” - is the first
Compania “GEAM ESS SISTEM” окупает себя с Первого дня. producer in Moldova, which has ap-
este primul producător din Moldova Компания “GEAM ESS SISTEM” plied the technology of such multiple
care a însuşit tehnologia de fabricare является первым производителем glazed units manufacture.
a unor astfel de termopane. De acum в Молдове, освоившим технологию Together with our multiple glazed
înainte, cu termopanele noastre Dvs. производства таких стеклопакетов. units you will get the warmest and
veţi beneficia de cea mai trainică şi Теперь, с нашим степлопакетом, the most reliable WINDOW, which
cea mai călduroasă, la ora actuală, Вы получите самое теплое и exists today!
FEREASTRĂ! самое надежное на сегодняшний
день ОКНО!

www.moldconsruct.moldexpo.md 47
Participanţi
Участники
Exhibitors

S.C. «GORVAL-IMPEX» S.R.L.


str. Uzinelor, 6 a
MD-2023 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 42-26-26
Fax : +373 22/ 42-26-26
E-mail: gorvalimpex2008@gmail.com

“ G O RVA L - I M P E X ” e s t e GORVAL-IMPEX – представитель GORVAL-IMPEX is the representative


reprezentantul corporaţiei “MEGA корпорации MEGA GROUP в Ре- of MEGA GROUP corporation in the
GROUP” în Republica Moldova. спублике Молдова, официальный Republic of Moldova, the official
Comercializează uşi metalice дилер по металлическим дверям dealer of metal doors under MEGA
„MEGA”. Importator direct al MEGA, а также прямой импортёр trade mark, the direct importer of
diferitor mărci de uşi interioare din разного вида внутренних дверей different inner doors made of wood
MDF şi LEMN MASIV. În domeniul из MDF и ЦЕЛЬНОГО ДЕРЕВА. and MDF, under different trade
construcţiilor este importator Прямой импортёр новинки на marks.
direct al unui produs nou pe внутреннем строительном рынке The direct importer of a new product
piaţa internă, care va înlocui în - ПЛАСТИНЫ ИЗ ОКИСИ МАГНИЯ on the market - SML, which in the
curînd GHIPSOCARTONUL, cu (SML), которая вскоре заменит nearest future will place gypsum
denumirea de PLACA DE OXID DE ГИПСОКАРТОН. board.
MAGNEZIU (SML). De asemenea, Компания предлагает ПРОФИЛЬ We offer you at the manufacturer's
de la “GORVAL-IMPEX” S.R.L. puteţi (CD и UD по 0,45мм и 0,5мм) по price PROFILE of 0,45mm and
cumpăra la preţul producătorului ценам от производителя. 0,5mm for SML installation.
PROFIL (CD şi UD de 0,45mm şi GORVAL-IMPEX - молодая ам- The young ambitious company
0,5mm) pentru instalare (SML). бициозная компания, которая renders high-professional services.
“GORVAL-IMPEX” este o societate предоставляет услуги на высоко-
tînără, dar ambiţioasă, avînd ca профессиональном уровне.
„deviză” prestarea serviciilor la un
nivel profesional.

S.C. «GP-FURTUN» S.R.L.


Calea Ieşilor, 47
MD-2069 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 59-74-60; 59-73-75
Fax : +373 22/ 59-74-12
E-mail: gpf_moldova@bk.ru

Comercializarea către distribuitori Продажа дистрибьюторам Sale to distributors and final custom-
şi consumatorii finali a următoarelor и потребител ям: вод яные ers: water pumps, generators, en-
categorii de produse: pompe pen- насосы, генераторы, моторы, gines, tillers, air compressors, chain
tru lichide, generatoare, motoare, культиваторы, компрессоры, пилы, saws, sprayers, mowing machines,
cultivatoare, compresoare, moto- şi опрыскиватели, газонокосилки, industrial hoses, pipes and fittings
electroferăstraie, stropitori, maşini шланги промышленные, трубы made of PVC, drip irrigation.
de tuns iarbă, furtunuri industriale, и фитинги из ПВХ, системы
ţevi şi fitinguri din PVC, sisteme de капельного орошения и др.
irigare prin picurare etc.

48 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«HORUS» S.A.
str. M. Sadoveanu, 4/10
MD-2044 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 40-13-49; 40-13-58
Fax : +373 22/ 40-13-49
E-mail: window@euroterm.md

Proiectăm şi executăm construcţii Проектирование и изготовление Design and manufacture of light-


para-lumină: faţade, uşi de diferite светопрозрачных конструкций: translucent constructions: facades,
profiluri, scuaruri, cupole, montarea фасады, входные группы, зимние entrance groups, winter gardens,
geamurilor la balcoane, ferestre şi uşi сады, к упола; остек ленение domes; glazing of balconies, win-
din profile PVC “REHAU”. Executăm балк онов, ок он и дверей из dows and doors made of “REHAU”
lucrări de orice complexitate. профиля ПВХ “REHAU”. Любая PVC. Any complexity of construc-
сложность конструкций. tions.

S.C. «IACOBAŞ-CONSTRUCT» S.R.L.


str. Uzinelor, 186/6
MD-2023 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 41-03-47
Fax : +373 22/ 41-03-27
E-mail: iacobas@iacobas.com
URL : www.iacobas.com

Produce: garduri ornamentate, beton Производим: заборы Produces: ornamental reinforced


armat, borduri de trotuar, plăci de декоративные, железобетон, concrete fences, decorative attri-
faţadă, elemente pentru balustrade. тротуарные бордюры, фасадные butes, pavement tiles, front panels,
Comercializează coloranţi pentru плиты, элементы для перил. handrailing elements. Sale of con-
ciment, nisip, prundiş, forme pentru Ре а л и з у е м к о л о р а н т ы д л я crete pigments, sand, crusher-run
plăci de trotuar. цемента, песок, щебень, формы stone, pavement tile forms.
для трoтуарных плит.

I.M. «IDEAL CASA» S.A.


s. Vărzăreşti,
MD-6439 r-nul Nisporeni, Republica Moldova
GSM : +373 68/ 53-00-55
Fax : +373 264/ 63-3-03
E-mail: iuriicarbune@yahoo.com

Unic importator şi distribuitor al bran- Эк ск люзивный импортёр и Unique importer and distributor of the
durilor BAUMASTER şi STROM 21 дистрибьютор брендов BAUMAS- brands - BAUMASTER and STROM
– materiale de construcţii şi finisare: TER и СТРОМ 21 – строительные и 21 – construction and finishing mate-
vopsele lavabile, tencuieli decora- отделочные материалы: моющиеся rials: decorative paints and plasters,
tive, adezivi şi alte amestecuri. краски, декоративные штукатурки, adhesives and other compounds.
клеи и другие смеси.

www.moldconsruct.moldexpo.md 49
Participanţi
Участники
Exhibitors

«ИНДУСТРИЯ ГРУПП» ООО


ул. Радченко, 14
03037 г. Киев, Украина
Tel. : +380 44/ 502-31-93
Fax : +380 44/ 275-92-31
E-mail: info@indgroup.com.ua
URL : www.indgroup.com.ua

“Индустрия Групп” este dealer “Индустрия Групп” - является “Industria Group” - is the exclu-
special al companiei “Doosan” din эксклюзивным дилером sive dealer of “Doosan” company
Coreea de Sud care ofertează un южнокорейской компании “Doo- (South Korea) and represents a wide
spectru bogat de mijloace tehnice san” и представляет широкий assortment of high-quality build-
de construcţie performante: ex- ассортимент высококачественной ing technique: caterpillar dredges,
cavatoare cu şenile şi cu pneuri, строительной техники: гусеничные wheel dredges, front loaders, auto-
încărcătoare frontale, autopompe экскаваторы, колесные concrete-pumps, special technique
de beton, instalaţii demolare ziduri, э к с к а в ат о р ы , ф р о н т а л ь н ы е destined for housebreaking, a wide
o mare gamă de echipamente sus- погрузчики, авто-бетононасосы, spectrum of hinged equipment.
pendate. машины по сносу зданий, широкий
спектр навесного оборудования.

«INFOMAX» Sp.J.
ul. M. Opielinskiej, 21
PL 25-604 Kielce, Poland
Tel. : +48 41/ 343-10-40; 366-44-33
Fax : +48 41/ 366-23-66
E-mail: infomax@nfomax.com.pl
URL : www.infomax.com.pl; www.infomax.com.ru
URL : www.infomax-polen.de

Firma a fost fondată în 1991. Фирма была образована в 1991 The firm was founded in January
Propune: году. 1991.
- produse publicitare distribuite Предлагает: We offer:
la expoziţiile din Polonia şi din - рекламные издания, - advertising catalogues distributed
străinătate; распространяемые на выставках during fairs in Poland and abroad;
- cataloage ale firmelor poloneze din в Польше и за границей; - on-line catalogues with Polish
diverse domenii, publicitate pe Inter- - Интернет-каталоги польских companies working in various lines
net: www.infomax.com.pl (în limba фирм различных отраслей на of business are available on Infomax
poloneză); www.infomax.com.ru (în сайтах: www.infomax.com.pl (на web-pages: www.infomax.com.pl
limba rusă); www.infomax-polen.de польском языке); www.infomax. (Polish language version), www.
(în limba germană). com.ru (на русском языке); www. infomax.com.ru (Russian language
Sîntem deschişi pentru colaborare! infomax-polen.de (на немецком version) and www.infomax-polen.de
языке). (German language version).
Приглашаем к сотрудничеству! We invite to cooperation!

50 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«INTELCONS PRIM» S.R.L.


str. Alecu Russo, 2
MD-2068 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 43-43-23
Fax : +373 22/ 43-52-72
GSM : +373 69/ 29-51-59
E-mail: office@intelcons.md

Companie de producere şi comerţ Молодая, динамично The young, dynamically develop-


tînără, dinamică; se specializează развивающаяся торгово- ing commercial-industrial company
pe producerea şi promovarea pe производственная компания, specializing in manufacture and
piaţa internă de profil a materialelor специализирующаяся на promotion to the domestic building
de construcţii moderne şi a teh- производстве и продвижении на market of modern building materials
nologiilor de ultimă oră, sub aspect отечественный строительный and high technologies. These allow
ştiinţific, ceea ce permite o econo- рынок современных строительных to save considerably expenses for
mie substanţială a cheltuielilor de материалов и наукоемких carrying out of civil work, and also
construcţie, precum şi o reducere технологий, позволяющих добиться to reduce construction time.
simţitoare a termenelor de finisare a значительной экономии затрат Main directions of the company’s
obiectivelor edificate. на проведение строительных activity: manufacture of windows
Activităţile de bază ale companiei работ, а также сократить сроки made of PVC (profile - Taurus,
sînt: fabricarea uşilor din PVC (pro- строительства. Windoline); marble, granite, mo-
filurile Taurus, Windoline); marmură, Основные направления: saic made of marble; front glazing
granit, mozaic din marmură; mon- и з г о т о в л е н и е о к о н и з П ВХ (Reynaers aluminium profile) and
tarea geamurilor de faţadă (profil din (профиль Taurus, Windoline); facades coldproof making; parquet
aluminiu Reynaers) şi termificarea мрамор, гранит, мозаик а из made of oak.
faţadelor; lamele parchet din stejar мрамора; фасадное остекление Novelties – Caleo infra-red heat-
masiv. (алюминиевый профиль Reynaers) insulated floor and Roca dry floor-
Nou! – pardoseli Caleo în infra-roşu и утепление фасадов; паркетная ing tile.
termificate şi dale Roca pentru par- доска из массива дуба.
doseli uscate. Новинки – инфракрасный теплый
пол Caleo и плитка сухого настила
Roca.

«INTERACTIV» S.A.
str. Ion Inculeţ, 105
MD-2025 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 22-90-86
Fax : +373 22/ 22-77-66
E-mail: info@interactiv.md
URL : www.interactiv.md

Apartamente confortabile în blocuri Комфортабельные квартиры Comfortable apartments in new


noi. Lucrări de construcţii, design, в новых домах. Cтроительные buildings. Building and design works.
proiectare. Confecţionarea ferestre- работы, дизайн, проектирование. Production of stained-glass windows
lor şi vitraliilor din aluminiu. Insta- Изготовление окон и витражей из made of aluminium; mounting of au-
larea sistemelor termice autonome. алюминия. Установка автономных tonomous heating systems.
Lucrări de gazificare. систем. Работы по отоплению и Gasification works.
газификации.

www.moldconsruct.moldexpo.md 51
Participanţi
Участники
Exhibitors

I.C.S. «INTERSIGN PLUS» S.R.L.


str. Uzinelor, 188
MD-2023 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 40-73-37; 40-73-38; 40-73-55; 40-73-56
Fax : +373 22/ 40-73-41
GSM : +373 79/ 70-67-00
E-mail: info@intersign.md
URL : www.intersign.md

Companie cu capital străin. Repr- Компания с иностранным капиталом. The company with foreign capital.
ezentant oficial în Moldova al firmei Официальный представитель в The official representative on Moldo-
“Sultan Aluminium. TIC. SAN.” Ltd Молдове турецкой компании Sul- van market of Sultan Aluminium
din Turcia. tan Aluminium TIC. SAN. Ltd. TIC. SAN. Ltd (Turkey).
Comercializează angro panouri pub- О п т о в а я п р од а ж а ш и р о к о го Wholesale trade in a wide assort-
licitare din aluminiu şi plastic (TRIVI- ассортимента алюминиевых и ment of aluminium and plastic ad-
SION, ROLL UP, PROMOTION пластиковых рекламных стендов vertising stands: TRIVISION, ROLL
STAND) în sortiment variat. Vînzări (TRIVISION, ROLL UP, PROMOTION UP, PROMOTION STAND. Trade in
de materiale de construcţii şi decora- STAND). Продажа рекламного, advertising, construction and deco-
tive: policarbonat AKYVER (Franţa), строительного и декоративного rative materials AKYVER (France),
foi din aluminiu INTERBOND (bran- материала: поликарбонат INTERBOND aluminium compos-
dul firmei SULTAN ALUMINIUM), AKYVER (Франция), алюминиевый ing sheets Sultan Aluminium,
PVC (Trovicel, Germania), sticlă композитный лист INTERBOND PVC (Trovicel, Germany), ROHM,
organică (ROHM, Germania), stofe (бренд фирмы Sultan Aluminium), (Germany), tent fabrics (Turkey), alu-
de cort (Turcia), articole din aluminiu ПВХ (Trovicel, Германия), оргстекло minium profiles (300 names), metal
(300 denumiri), accesorii din metal şi (ROHM, Германия), тентовая ткань and plastic accessories.
plastic în asortiment. (Турция), алюминиевые профили Official distributor of WHITE ROSE
Distribuitor oficial de produse ale (300 наименований), металлические (Turkey): automotive roadway gates
companiei WHITE ROSE (Turcia): и пластиковые аксессуары в широком (2,5 m, 4 m, 6 m), sliding gates,
bariere automatizate (2,5 m, 4 m, 6 ассортименте. blocking barriers etc. Mounting.
m), porţi glisante, bariere etc. Insta- Официальный дистрибьютор Guarantee. Maintenance.
lare, garanţie, deservire. компании WHITE ROSE (Турция):
а вт о м ат и ч е с к и е ш л а г ба у м ы
( 2 , 5 м , 4 м , 6 м ) р а зд в и ж н ы е
ворота, заградительные барьеры
и д р . Ус т а н о в к а . Га р а н т и я .
Обслуживание.

«IZOTECA PRIM» S.R.L.


str. Grenoble, 130/1, bir. 13
MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 28-13-96
Fax : +373 22/ 28-13-96; 92-80-84
E-mail: office@izoteca.md
URL : www.izoteca.md

Uşi, ferestre din PVC, articole din tin- Окна и двери из ПВХ, Windows and doors made of PVC,
ichea. Termoizolarea faţadelor, lucrări изделия из жести. Утепление light-gouge sheet items. Thermal
de finisare. Proiectarea, tăierea, фасадов, отделочные работы. insulation of facades, finishing works.
vopsirea şi montarea pieselor din Проектирование, резка, Projecting, cutting, painting and in-
material plastic expandant. покраска и установка изделий из stallation of items made of expanded
пенопласта. plastic.

52 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«JOSEF KRENN» GmbH


Plabutscherstr. 18
8020 Graz, Austria
Tel. : +43 316/ 58-41-95
Fax : +43 316/ 58-41-95-15
E-mail: info@eisenkraft.com; hausch@eisenkraft.com
URL : www.eisenkraft.com

Echipamente cu dirijare manuală О б о руд о ва н ие EISEN KR AFT EISENKRAFT fully hand operated
EISENKRAFT pentru fălţuirea fierului для сгибания кованого железа, bending machines for wrought iron
forjat. полностью ручного управления. production.

I.M.C.C. «KERAMIN»
str. Uzinelor, 19
MD-2039 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 40-51-41
Fax : +373 22/ 40-51-42
E-mail: suzen_t@mail.ru

Compania “KERAMIN“ este repr- Компания “Керамин” является “Keramin” company is the official
ezentant oficial al “Керамин“ din официальным представителем representative of “Keramin”, Minsk,
or. Minsk, Belarus - unul din cei О А О “ К е р а м и н ” г. М и н с к , Republic of Belarus. One of the
mai mari producători din Europa Республика Беларусь. Одна из largest companies in Europe on
de ceramică pentru construcţii, крупнейших компаний в Европе manufacture of modern building
articole tehnico-sanitare, ceramică по производству современной ceramics, sanitary-engineering
ornamentată, mobilă pentru camera строительной керамики, products, art ceramics, furniture for
de baie şi alte produse de calitate санитарно-технических изделий, bathrooms and other high-quality
superioară. Graţie calităţii impeca- художественной керамики, мебели products. Products are popular due
bile, sortimentului variat şi preţurilor для ванных комнат и другой to their high quality, a wide assort-
accesibile, produsele au devenit pop- высококачественной продукции. ment and reasonable prices. Every
ulare pe piaţa de desfacere. Anual Продукция популярна благодаря year “Keramin” offers consumers
“KERAMIN“ lansează noi colecţii de высокому качеству, широкому new collections. Collections of 2009
articole. Deja au fost puse în vînzare ассортименту и доступным ценам. have already appeared on sale.
colecţiile anului 2009. “Керамин” каждый год предлагает
потребителям новые коллекции.
Уж е п о я в и л и с ь в п р од а ж е
коллекции 2009 года.

www.moldconsruct.moldexpo.md 53
Participanţi
Участники
Exhibitors

I.C.S. «KOMFORT-CONSTRUCT» S.R.L.


str. Uzinelor, 6 a
MD-2023 Chişinău, Republica Moldova
Tel : +373 22/ 40-73-02; 40-73-03
Fax : +373 22/ 40-73-04
E-mail: liuba.stasiev@komfort.md
URL : www.komfort.md

Importul şi distribuţia materialelor Импорт и дистрибьюция Import and distribution of materials


pentru amenajări interioare. материал ов для внутренних for internal works.
Gama produselor comercializate: работ. A wide assortment of the goods
parchet laminat, accesorii pentru Широкий ассортимент товаров includes: laminated parquet, acces-
parchet laminat, mochetă, covoare, включает: ламинированный паркет, sories for laminated parquet, oriental
lambriuri laminate MDF şi PVC, аксессуары для ламинированного carpets, carpets, laminated facing
uşi celulare de interior (MDF), uşi парк ета, паласы, к овры, of PVC, inside doors, special doors
speciale destinate proiectelor, plăci ламинированная облицовка ПВХ, for projects, tiles OSB, window sills,
OSB, glafuri de fereastră, profile din внутренние двери, специальные profiles made of aluminium, plafonds
aluminiu şi MDF pentru parchet, tav- двери для проектов, плитки made of polystyrene, linoleum etc.
ane de polistiren, linoleum etc. OSB, подоконники, профили Quality of the products offered - is
Calitatea produselor ofertate из алюминия, плафоны из the basic advantage of the company
reprezintă un punct forte, avînd полистирола, линолеум и др. - that is proved through correspond-
toţi parametrii tehnici şi certificatele Качество предлагаемой продукции ing certificates.
de calitate solicitate de legile în – это основное преимущество The company verifies the market’s
vigoare. компании, что подтверждается supply and demand, diversifying
Compania este întotdeauna deschisă с о о т в е т с т в у ю щ и м и the offer.
pentru cerinţele pieţei, cu posi- сертификатами.
bilitatea de a-şi extinde şi diversifica Компания изучает спрос
oferta. и предложение рынка,
диверсифицируя оферту.

«KOMPASS MOLDOVA» S.A.


str. Sarmizegetusa, 15, bir. 307
MD-2015 Chişinău, Republica Moldova
Tel : +373 22/ 56-72-81; 88-81-95
Fax : +373 22/ 53-73-86; 56-79-53
E-mail: info@kompass.md
URL : www.kompass.com

Kompass - sistem informaţional mon- Всемирная информационная Kompass is a world information


dial. Baza de date a întreprinderilor система Kompass. База system. Data base of Moldovan
din Moldova. Literatură, CD. Baza de данных предприятий Молдовы. enterprises. Literature, CDs. Web
date la www.kompass.com. Литература, лазерные диски. База page: www.kompass.com.
на www.kompass.com.

54 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«LEMO» S.R.L.
str. Ferapontievskaia 5 a
MD-3805 or. Comrat, Republica Moldova
Tel. : +373-298/ 2-79-08
Fax : +373-298/ 2-79-08
E-mail: lemo@list.ru

“LEMO” este una dintre cele mai mari “LEMO” - одна из крупнейших “LEMO” - one of the largest compa-
companii prelucrătoare de lemn din компаний в области nies in the wood-processing sphere.
sudul Moldovei. Fabrică uşi şi alte деревообработки. Производство Manufacture of wooden doors and
articole din lemn la utilaje moderne. деревянных дверей и других other items produced on the modern
Comercializează o gamă bogată de изделий на с овременном equipment.
materiale şi cherestea uscată. оборудовании. Trade in a wide assortment of con-
Реализация широкого verted and dry timber.
ассортимента пиломатериалов и
сухой доски.

«LEXIMPEX» S.R.L.
str. Sarmizegetusa, 92, bir. 203
MD-2032 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 52-32-88
Fax : +373 22/ 55-90-06
E-mail: leximpex@mail.ru
URL : www.roofmaster.md

Şindrilă bituminoasă “shingle”, mate- Гибкая битумная черепица “shingle”, Shingle flexible bitumen clay (roof-
riale de acoperire şi hidroizolatoare кровельные и гидроизоляционные ing tile), roofing and hydroinsulating
de la liderul internaţional “Building материалы от мирового лидера materials from “Building Products
Products of Canada” Corp. (Cana- “Building Products of Canada” of Canada” Corp. world leader
da), cu o vechime pe piaţă de peste Corp. (Канада) - более 100 лет (Canada) - it has been on the market
100 ani. Ţiglă din cedru canadian. на мировом рынке. Черепица из for more than 100 years. Roofing tile
Placaj hidrofugat OSB-3.Pelicule de канадского кедра. Влагостойкая made of Canadian cedar.
acoperire. Vată minerală. Ferestre фанера OSB-3. Подкровельные OSB-3 waterproof plywood. Under-
pentru mansardă şi scări pentru pod п л е н к и . М и н е р а л ь н а я вата . roofing pellicles. Mineral wool. Mate-
“Fakro”. Materiale pentru finisarea Мансардные окна и чердачные rials for finishing of roofing facades
faţadei, acoperişului; sisteme de лестницы “Fakro”. Материалы and catch systems made of alumini-
scurgere a apei - din aluminiu “Kay- для отделки фасада, крыш и um of “Kaycan” manufacture.
can” (Canada). Oferă, de asemenea, водосточные системы из Offers non-replaceable casing sys-
cofraj demontabil din polistiren spu- алюминия производства “Kay- tems made of foamed polystyrene.
mat LEGKOSTROI - un sistem unic c a n ” ( К а н а д а ) . П р ед л а га е м This unique construction system
în construcţii, care permite edificarea также систему несъемной affords easily to construct mono-
clădirilor monolite cu izolare hidro-, опалубки из вспененного lithic buildings along with thermal and
termo- şi acustică. Plăci termoizo- полистирола - Легострой. Это hydro insulation, as well as sound-
lante universale din polistiren spumat уник альная строительная proofing for walls. Universal ther-
pentru termoizolarea acoperişurilor, система, позволяющая быстро moinsulating slabs made of foamed
fundaţiilor, subsolurilor, piscinelor возводить монолитные здания polystyrene for thermal insulation of
etc. с одновременной тепло-, roofing, flooring, walls, foundations,
звуко- и гидроизоляцией cellars, swimming pools.
стен. Универсальные
теплоизоляционные плиты из
вспененного полистирола для
теплоизоляции кровель, полов,
стен, фундаментов, подвалов
бассейнов и т.д.

www.moldconsruct.moldexpo.md 55
Participanţi
Участники
Exhibitors

«Les parqueteurs de France» S.R.L.


str. Timiş, 15
MD-2009 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 22-05-18
Fax : +373 22/ 22-05-18
E-mail: pdfmoldova@yahoo.com

Distribuitor oficial al produselor Официальный дистрибьютор изде- Official distributor of products of


companiei franceze Morin Parquet. лий французской компании Morin Morin Parquet company (France).
Morin Parquet este un producător Parquet. Morin Parquet является Morin Parquet is a producer of ready
de parchet triplustratificat şi parchet производителем трехслойного и varnished engineered wood flooring
masiv lăcuit din diferite tipuri de массивного лакированного парке- and solid wood flooring from different
lemn. та из разных видов древесины. kinds of wood.

«LIGA-2» S.A.
str. V. Micle, 2 b
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 27-74-46
Fax : +373 22/ 27-74-46
E-mail: office@liga.md
URL : www.panel.md

Producerea, montarea şi comercial- Производство, монтаж и Manufacture, mounting, sale of sand-


izarea panourilor-sandwich, plăcilor п р о д а ж а с э н д в и ч - п а н ел е й , wich panels, foam-polystyrene slabs
din polistiren şi a vagonetelor monta- пенополистирольных плит и сборно- and dismountable multipurpose
bile-demontabile multifuncţionale. разборных многофункциональных small vans.
Comercializarea vatei minerale de вагончиков. Trade in “PAROC” basalt wool.
bazalt “PAROC”. Продажа минеральной базальтовой
ваты “PAROC”.

«LINA-FIER» S.R.L.
str. Ratuş, 7
MD-2023 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 47-44-71
Fax : +373 22/ 47-44-71
E-mail: linafier@rambler.ru

Compania ofertează o gamă largă Компания предоставляет Вам The company gives you the unique
de produse din fier forjat menite să возможность изысканно оформить possibility to decorate your interior
îmbunătăţească aspectul estetic al интерьер художественнoй ковкой. by shod elements.
casei Dumneavoastra. Vă propunem Предлагаем Вам декоративные Offers decorative fences, grills,
mobilă, scări, balustrade, garduri şi заборы, решётки, лестницы, ladders, handrails, gates, shod ele-
porţi, grilaje, elemente forjate. перила, ворота, кованые ments.
элементы.

56 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

S.C. «MAOL SAN» S.R.L., «LINIA H2O»


str. Alba Iulia, 6/3
MD-2064 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 21-12-41
Fax : +373 22/ 21-12-41
E-mail: sales@liniah2o.md
URL : www.liniah2o.md

Articole din faianţă. Căzi de baie. Фаянс овые изделия. Ванны. Faience products. Bathtubs. Shower
Cabine de duş. Mobilier pentru baie. Душевые кабины. Мебель для cabins. Furniture for bathrooms.
Baterii de chiuvetă/ duş. Accesorii ва н н ы х к о м н ат. С м е с и тел и . Combination faucets. Completing
pentru completarea sistemelor de Комплектация систем units for water supplying, water
alimentare cu apă, de canalizare водоснабжения, канализации и drains and heating systems. Whole-
şi de încălzire. Vînzări angro şi cu отопления. Оптовая и розничная sale and retail trade.
amănuntul. продажа.

«LINIA MONTANĂ» S.R.L.


str. Miron Costin, 25, bir. 205
MD-2068 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 44-14-09
Fax : +373 22/ 44-14-09
GSM : +373 79/ 52-14-47
GSM : +373 68/ 73-30-09
E-mail: liniamontana@mail.ru
URL : www.limon.com.md

Echipament pentru alpinism utilitar. Страховочное и защитное Work on height, rope access and
Certificate europene de siguranţă. снаряжение для высотных работ, rescue equipment. EC certificates.
Consultaţii profesionale. промышленного альпинизма. Professional guidance.
Европейские сертифик аты
безопасности. Консультация.

«LUXCOSTRUCT» S.R.L.
str. Calea Ieşilor, 8
MD-2003 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 97-77-98
Fax : +373 22/ 97-77-98
GSM : +373 69/ 52-90-38
E-mail: luxconsctruct@mail.ru
URL : www.luxconsctruct.md

Firmă de constucţie: executăm Строительная компания: The building company offers all
toate lucrările interioare, exterioare, выполнение всех видов внутренних types of inner and outer construc-
construim case, executăm tenchuieli и наружных работ, декоративной tion works, decorative facing plaster.
decorative. штукатурки. Housebuilding effected by our high-
Toate acestea sînt realizate de Cтроительство домов qualified masters - quickly and to the
meşteri calificaţi, care lucrează re- высококвалифицированными accomplished standard!
pede şi calitativ! мастерами - быстро и качественно! To meet clients’ requirements - is our
Pentru noi, satisfacţia clientului e mai Для нас, выполнение зак аза primary goal!
presus de orice! клиента - превыше всего!

58 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«MACON» S.A.
str. Uzinelor, 104
MD-2023 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 40-58-88
Fax : +373 22/ 47-43-21
E-mail: info@macon-cmc.md
URL : www.macon-cmc.md

Producător consacrat din republică К р у п н е й ш и й п р о и з вод и тел ь The leading producer of construc-
de materiale de construcţii. Lider în с т р о и тел ь н ы х м ате р и а л о в tion materials in the Republic of
domeniul calităţii printre întreprin- в р е с п у бл и к е . Л и д е р п о Moldova. Leader of quality products
derile autohtone de profil. Produce к ачеству среди родственных among sector enterprises. Produces
6 tipuri de cărămidă; materiale ter- предприятий отрасли. Выпускает 6 types of bricks; effective heat in-
moizolatoare - cheramzit, articole кирпич 6 видов; эффективные sulators: expanded clay aggregate,
de beton celular; faianţă pentru sobe теплоизоляционные материалы porous foam-concrete articles; heat-
şi şeminee; plăci de faţadă, ţiglă - керамзит, блоки и перегородки resistant ceramic tiles for stoves and
de coamă; ceramică arhitecturală; из ячеистого пенобетона; кафель chimneys; facade and ridged tiles;
vase de ceramică. Oferă consultaţii для печей и каминов; плитку architectural ceramics.
profesionale în alegerea materialelor фасадную; коньковую черепицу; Delivery services. Professional con-
de construcţii, servicii de livrare a архитектурную керамику; sulting in building materials.
mărfurilor. керамическую посуду.
Услуги по доставке товаров.
Профессиональные консультации
в выборе строительных
материалов.

I.C.S. «MAŞINI INDUSTRIALE» S.R.L.


str. Bulgară, 15
MD-2001 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 54-57-27
Fax : +373 22/ 54-57-27
E-mail: info@masindu.com
Maşini industriale. Comercializează Промышленные машины. Industrial machines. Trade in ma-
maşini pentru construcţii, utilaje Реализация машин для chines for construction sphere, in-
industriale producătoare de nisip, строительства, промышленного dustrial equipment for manufacture
pietriş, beton, asfalt. оборудования для производства of sand, gravel chippings, concrete,
песка, щебня, бетона, асфальта. asphalt.

I.C.S. «MASTERPLAST CONSTRUCT» S.R.L.


şos. Munceşti, 799/ 3
MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 52-41-48
Fax : +373 22/ 52-41-48
GSM : +373 69/ 31-40-42
E-mail: infomoldova@masterplastsrl.ro
URL : www.masterplastgroup.com

Face parte dintr-o companie Компания входит в The firm is a part of a multinational
multinaţională producătoare de ma- м н о го н а ц и о н а л ь н у ю г р у п п у group of companies-producers of
teriale de construcţii, reprezentată de к омпаний-производителей construction materials presented
18 ţări europene şi este lider pe piaţa с т р о и т ел ь н ы х м а т е р и а л о в , from 18 European countries. Leader
materialelor de construcţii uşoare. представленных из 18 европейских of the market in distribution of light
стран. Лидер рынка по продажам construction materials.
матералов легкой конструкции.

www.moldconsruct.moldexpo.md 59
Participanţi
Участники
Exhibitors

«MATIMCONS» S.R.L.,
«AXOR» Design Studio & Showroom
str. G. Alexandrescu, 5, bir. 11
MD-2008 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 74-63-65; 60-10-22
Fax : +373 22/ 60-10-21; 74-63-65
E-mail: info@axor.md; reclama@axor.md
URL : www.axor.md

“AXOR” Design Studio & Showroom


str. Bucureşti, 98 (Crown Plaza)
Tel. : +373 22/ 60-10-21
Fax : +373 22/ 60-10-21
E-mail: reclama@axor.md

Lider pe piaţa instalaţiilor sanitare Лидер эксклюзивной сантехники Leader of exclusive sanitaryware and
şi a teracotei din Moldova, cu o и плитки на рынке Молдовы tiles on the Moldovan market that has
reputaţie de partener credibil printre зарекомендовал себя надежным proved itself as a reliable and serious
operatorii profesionişti din domeniul и серьезным партнером partner among professionals of the
utilajului sanitar şi al mobilei pentru среди профессионалов рынка market of bathroom sanitaryware
încăperile de băie. Partenerii com- сантехнического оборудования и and furniture.
paniei: Hasgrohe, Axor, Villeroy & мебели для ванных комнат. Company’s partners: “Hansgrohe”,
Boch, Steuler, AGROB-Buchtal, Партнеры компании: “Hansgrohe”, “Axor”, “Villeroy&Boch”, “Steuler”,
Jasba, Duravit, Dornbracht, Regia, “Axor”, “Villeroy&Boch”, “Steuler”, “AGROB-Buchtal”, “Jasba”, “Durav-
Hueppe, Zehnder, Hulsta etc. “AGROB-Buchtal”, “Jasba”, “Durav- it”, “Dornbracht”, “Regia”, “Hueppe”,
Oferă următoarea gamă de servicii: it”, “Dornbracht”, “Regia”, “Hueppe”, “Zehnder”, “Hulsta” etc.
design interior, reparaţii complexe, “Zehnder”, “Hulsta” и др. Services: interior design, complex
3D design, decorări. Ус л у г и : д и з а й н и н т е р ь е р а , repair, 3D design, decoration.
Vînzări: baterii de chiuvetă, sisteme комплексный ремонт, 3D дизайн, Trade in: mixers, bath tubes, shower
pentru duş, căzi, cabine de duş, декорирование. cabins, shower systems, bathroom
teracotă, uşi, chiuvete, scaune WC, Торговля: смесители, ванны, tile, doors, washbasins, closets,
mobilă pentru camera de baie. душкабины, душевые системы, bathroom furniture.
плитка, двери, раковины, унитазы,
мебель для ванной.

«MAXITAJ» S.R.L.
str. Duminica Mare, 9
MD-2002 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 52-38-04
E-mail: maxitaj@list.ru
URL : http://maxitaj.building.md

Amestecuri uscate pentru construcţii Сухие строительные смеси для Dry building mixes for internal works.
(lucrări de interior). Adezivi pentru внутренних работ. Клея для плитки, Glues for tile, porcellanite, foam poly-
plăci ceramice, porţelanat şi poli- порцелланата, пенополистирола. styrene. Polytech insulating mixes.
stiren expandat. Amestecuri ter- Утеплительные смеси Polytech. Isoltechno hot plaster.
moizolante Polytechno. Tencuială Тёплая штукатурка Isoltechno.
termoizolantă Isoltechno.

60 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«MICROCELL» S.R.L.
str. Albişoara, 21/3
MD-2002 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 92-47-37
Fax : +373 22/ 47-77-07
E-mail: sales@forklift.md
URL : www.forklift.md

Dealer exclusiv al companiei “Ko- Эксклюзивный дилер компании “Ko- Exclusive dealer of “Komatsu” in the
matsu” în Moldova. Servicii de matsu” в Молдове. Импорт, продажа Republic of Moldova. Import, sale
import, comerţ şi de întreţinere a и обслуживание автопогрузчиков and service of auto-loaders with
autoîncărcătoarelor cu capacitatea г/п от 1 до 40 тонн (дизельные, carrying capacity from 1 up to 40
de ridicare de la 1 la 40 t (cu mo- электрические, газ/ бензиновые), а tons (diesel, electric, gas/ petrol).
toare diesel, electrice, pe gaze / также запчасти и комплектующие Hydraulic carriages, lifting machines.
benzină), precum şi piese de rezervă к ним. Гидравлические тележки, Industrial rack systems.
şi accesorii. Cărucioare hidraulice, штабеллеры. Промышленные
stivuitoare. Sisteme de stelaje in- стеллажные системы.
dustriale. Soluţii complexe pentru Комплексные решения для
depozite. складского хозяйства.

«MIRDINAX» S.R.L.,
Magazinul-salon «EcoPorta»
str. Uzinelor, 186/2
MD-2036 Chişinău, Republica Moldova

Magazinul-salon “EcoPorta”
str. A. Şciusev, 40 b (intersecţie str. V. Alecsandri)
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 22-78-11; 54-43-70; 47-90-97
Fax : +373 22/ 22-15-31
E-mail: office@usata.md; salon@usata.md
URL : www.usata.md

Reprezentant exclusiv al concernului Эксклюзивный представитель Exclusive representative of Grauthoff


“Grauthoff”, Germania. концерна “Grauthoff”, Германия. German concern.
Producere de uşi interioare din Производство: межкомнатные Manufacture: interior wooden doors.
lemn. Ferestre din metaloplast КВЕ деревянные двери. Окна из Windows made of metal-plastic KBE
şi Pamplast. металлопласта КВЕ и Pamplast. and Pamplast.
Comercializare de uşi interioare То р г о в л я : м е ж к о м н а т н ы е Trade in: Grauthoff interior glass
din sticlă Grauthoff (Germania), uşi стек лянные двери Grauthoff doors (Germany). Sliding doors.
glisante, uşi din lemn finisate cu (Германия). Раздвижные двери. Wood veneer doors.
furnir. Деревянные шпонированные Services: sizing, delivery, installation
Servicii: măsurători, livrare, montare, двери. and guarantee.
garanţie. Услуги: снятие размеров. Доставка, Fortune comes in our doors more
La uşile noastre fericirea bate mai монтаж и гарантия. often!
des! В наши двери счастье заходит
чаще!

www.moldconsruct.moldexpo.md 61
Participanţi
Участники
Exhibitors

ÐÓÏ Çàâîä «ÌÎÃÈËÅÂËÈÔÒÌÀØ»


пр-т Мира, 42
212798 г. Могилев, Республика Беларусь
Tel. : +375 222/ 26-17-31
Fax : +375 222/ 47-42-06; 46-85-01
E-mail: reklama@liftmach.by
URL : www.liftmach.by

Poducător renumit de echipamente К р у п н е й ш и й п р о и з вод и тел ь The factory is specialized in manu-


pentru ascensoare: лифтового оборудования: facture of a wide range of eleva-
- ascensoare de pasageri, cu capaci- - лифты пассажирские, tors:
tatea - 400, 500, 630 şi 1000 kg; грузоподъемностью 400, 500, 630 - passenger elevators with load
- ascensoare pentru încărcături, cu и 1000 кг; capacity of 400, 500, 630 and 1000
capacitatea de 100, 250, 500, 1000, - лифты грузовые, kg;
2000, 3200, 5000 kg; грузоподъемностью 100, 250, 500, - freight elevators with load capacity
- ascensoare pentru spitale, cu ca- 1000, 2000, 3200, 5000 кг; of 100, 250, 500, 1000, 2000, 3200,
pacitatea de 500, 630 kg; - лифты больничные, 5000 kg;
- ascensoare pentru vile; грузоподъемностью 500, 630 кг; - hospital elevators with load capacity
- ascensoare nestandard; - коттеджные лифты; of 500, 630 kg;
- echipamente pentru modernizarea - нестандартные лифты; - elevators for cottages;
ascensoarelor uzate şi învechite. - оборудование для модернизации - special elevators;
устаревших и физически - sets of parts for modification of old
изношенных лифтов. type and physically worn elevators.

A.I.S. «MOLDPRES»
str. A. Puşkin, 22
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373-22/ 23-34-28
Fax : +373-22/ 23-26-98
E-mail: marketing@moldpres.md

Agenţie oficială de ştiri a Republicii Официальное агентство Official news agency in the Repub-
Moldova. Reporteri acreditaţi, reţea новостей Республики Молдова. lic of Moldova. It has accredited
de corespondenţi în toate raioanele Аккредитованные репортеры, reporters and the correspondent
republicii. Schimb de informaţii cu корреспондентская сеть во всех network throughout the Republic of
agenţiile “Rompres”, România, районах респу блики. Обмен Moldova. Exchange of news with
“ITAR-TASS”, Rusia, structurile информацией с агентствами Romanian agencies, “ITAR-TASS”
similare din Ucraina, Belarus, Ar- “Rompres” (Румыния) и “ИТАР- agency (Russia), and also agencies
menia, Estonia, Letonia, Lituania, ТАСС” (Россия), с аналогичными from the Ukraine, Belarus, Armenia,
Ungaria, China. Membru al Asociaţiei агентствами из Украины, Беларуси, Latvia, Estonia, Lithuania, Hungary,
Agenţiilor Balcanice de Presă. La Армении, Латвии, Литвы, Эстонии, China. Member of the Association
solicitare: materiale foto şi video; Венгрии, Китая. Член Ассоциации of Balkan news agencies. Photo
expoziţii şi concursuri; servicii edito- балканских агентств новостей. and video materials; exhibitions and
riale şi de marketing. Фото- и видеоматериалы; выставки contests; publishing and marketing
и к онк урсы; издательские и services.
маркетинговые услуги на заказ.

62 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«MURBATEC» S.R.L.
bd. Dacia, 49/2, bir. 76
MD-2062 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 66-49-96; 23-22-03
Fax : +373 22/ 66-49-96; 23-22-03
GSM : +373 69/ 30-79-08; 59-01-27
E-mail: murbatec@rambler.ru

Pardoseli industiale din beton. Sis- Промышленные бетонные полы. Industrial concrete plates. Velox con-
teme de construcţii Velox: plăci de ci- Строительные системы Velox: struction systems - stay-forms.
ment cu surcele (cofraj inamovibil). щепочно-цементные плиты MUREXIN construction materials:
Materiale de construcţii MUREXIN: (несъемная опалубка). hardening compounds for floors, ep-
agenţi de întărire pentru padoseli Строительные материалы oxy materials, metal and polypropyl-
(topinguri); materiale epoxidice; fibre M U R E X I N : от ве рд и тел и д л я ene fibers for fiber reinforcement.
din polipropilenă şi metalice pentru полов (топинги), эпоксидные
armare dispersă. материалы, металлические и
полипропиленовые волокна для
дисперсного армирования.

I.M.P.P. «NEOGEN» S.R.L.


str. Romană, 1
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 22-99-30
E-mail: neogen_ghid@yahoo.com
URL : www.neogen-ghid.com

O înscriere existenţială (rezumatul Информация на 365 дней в An existential inscription for 365 days
mesajelor informaţionale) pentru 365 годовом издании “Neogen” – into the Annual Neogen – a guide
de zile în Anuarul „Neogen serveşte справочник услуг. Деятельность of services. The presentation of the
drept ghid al serviciilor”. Firmele Dvs. Вашей фирмы и ее координаты company and its activities would be
vor fi prezentate în limbile română, будут представлены на written in Romanian, Russian, Eng-
rusă, engleză şi italiană. „Neogen” румынском, русском, английском lish and Italian. Neogen is the unique
este unicul сatalog al firmelor dis- и итальянском языках. “Neo- guide for Moldova, Europe, East and
tribuit în Republica Moldova şi în gen” – это единственный West. The newspaper “Info Anunt” is
ţările Europei de Est şi de Vest, in- справочник предприятий, a publication-annex of Neogen – a
clusiv în UE. Ziarul „Info Anunţ” este распространяющийся в Молдове, guide of services.
o publicaţie anexă a catalogului. Европейском Союзе, а также в Other services: publicity creation
Alte servicii: elaborare şi plasare западных и восточных странах. and placement, creation of sites,
publicitate, elaborare site-uri, or- Дополнением к справочнику “Neo- organization of press conference, an-
ganizarea conferinţelor de presă, gen” является газета “Info Anunţ”. nouncements (Romania, Republic of
anunţuri publicitare în periodice din Другие услуги: разработк а и Moldova), flyers, business cards.
România şi Republica Moldova, размещение рекламы, разработка
tipărirea pliantelor şi cărţilor de с а й то в , о р га н и з а ц и я п р е с с -
vizită. к о н ф е р е н ц и й , о бъ я вл е н и я
(Румыния, Республика Молдова),
флаера, визитные карточки.

www.moldconsruct.moldexpo.md 63
Participanţi
Участники
Exhibitors

S.C. «OCHIŞORII CATINСUŢEI» S.R.L.


str. Bucuriei, 1
MD-2004 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 74-16-36; 92-15-04
Fax : +373 22/ 59-31-52
GSM : +373 69/ 23-55-25; 73-22-99
E-mail: oxanel_84@mail.ru; igorursu@list.ru
URL : www.catincuta.info.md

Alegerea, măsurarea dimensiunilor, Подбор, расчет и установк а Calculation, choosing and instal-
specificarea şi instalarea coşurilor de дымоходных систем из нержавейки lation of chimney systems made
fum SCHTEDEL din inox şi ceramică (Inox) и керамики для частных of stainless steal and ceramics for
pentru case particulare, blocuri şi и многоквартирных домов, private and multi-floor buildings.
centrale termice industriale. Coşuri к от ел ь н ы х . П р о м ы ш л е н н ы е Industrial chimneys for all types of
de fum industriale pentru toate дымоходы для всех типов котлов boilers on any fuel.
tipurile de cazane, cu funcţionare pe на любом топливе.
orice tip de combustibil.

«OMTEK» S.A.
str. Anton Pann, 4, bir. 405 - 408
MD-2005 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 23-82-38
Fax : +373 22/ 23-77-21
E-mail: omtek@company.md
URL : www.omtek.md

Livrare. Montare. Deservire. Porţi Поставка. Монтаж. Обслуживание. Delivery. Mounting. Maintenance.
secţionate industriale şi pentru ga- Секционные гаражные и Sectional garage and industrial
raje. Sisteme pe role pentru porţi, промышленные ворота. Ролетные gates. Rolling systems for gates,
ferestre, chioşcuri ş.a. системы на ворота, окна, киоски windows, kiosks etc.
Transmisii automate pentru toate и др. Automotive gear systems for all
tipurile de porţi şi uşi. Sisteme met- Автоматические приводы types of gates and doors. Metal
alice de protecţie. Porţi rulante, role на все типы ворот и дверей. guarding systems. Sliding gates,
pentru porţi rulante de tip consolă. Металлические оградительные rolling systems for sliding knee-type
O gamă bogată de articole. Livrări с и с те м ы . В о р ота от к ат н ы е , gates.
directe de la producători europeni cu роликовые системы для откатных A wide assortment of products. Direct
renume. Preţuri accesibile. Garanţie ворот консольного типа. deliveries from the leading European
pentru 24 de luni. Большой ассортимент продукции. producers. Acceptable prices. Guar-
Прямые поставки от ведущих antee - up to 24 months.
европейских производителей.
Приемлемые цены. Гарантия до
24 месяцев.

64 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«O’CLIPĂ-MS» S.R.L.
str. Miron Costin, 3/1, bir. 20 a
MD-2068 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 43-07-73
Fax : +373 22/ 43-49-94
E-mail: oclipa@mtc.md
URL : www.oclipa-moldova.com

Ţevi şi fitinguri REHAU pentru Тр у б ы и ф и т и н г и R E H A U REHAU pipes and fittings for internal
sistemele de canalizare interioare для внутренней и нару жной and external sewage, water-supply
şi exterioare, apeducte, sisteme de к а н а л и з а ц и и , в од о п р о в од а , and heating systems; as well as
încălzire şi pentru podele încălzite. отопления и полов с подогревом. for heated floors. Water treatment
Instalaţii de epurare, decantoare, Очистные сооружения, септики, plants, digestion tanks, grease-traps.
captatori de grăsimi. Colectoare ж и р о ул о в и тел и . С ол н еч н ы е Sun collectors, thermal pumps.
solare, pompe termice. коллекторы, тепловые насосы.

«ORFONOX» S.R.L., «BRAVO»


str. Codrilor, 12
MD-2071 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 71-64-64
Fax : +373 22/ 71-64-64
E-mail: bravo@mtc.md
URL : www.bravo.md

Primul producător de ţiglă metalică Первый производитель The first producer of metal roofing
şi tablă profilată în Moldova. Sisteme металлочерепицы и профнастила tile and professional planking in the
de burlane. Accesorii. в Молдове. Водосточные системы. Republic of Moldova. Gutter sys-
Комплектующие. tems. Fittings.

«PAVAJFORM» S.R.L.
str. Plopilor, 49
MD-2055 or. Vatra, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 69/ 07-08-60
E-mail: vcvasniuc@yahoo.com
URL : www.pavajcolor.ro

Beton amprentat. Pardoseli indus- Тиснёный бетон. Индустриальные Imprinted patterns. Industrial floors.
triale (beton elicopterizat). Şape полы. Стяжки. Чистый камень. Bonded screed. Fine-pointed dress-
de egalizare. Piatră spălată. Răşini Эпоксидные покрытия, ing. Epoxy coatings. Vertical imprint-
epoxidice. Amprentare verticală. В е р т и к а л ь н ы й и м п р и н т и н г. ing. Raw materials.
Materii prime. Сырье.

www.moldconsruct.moldexpo.md 65
Participanţi
Участники
Exhibitors

«PENOMET GRUP» S.R.L.


str. N. Dimo, 11/1, 1
MD-2068 Chişinău, Republica Moldova
Tel : +373 22/ 40-48-98
Fax : +373 22/ 49-35-30
E-mail: paul@isomet.md
URL : www.isomet.md

Companie de construcţii civile, indus- Строительная компания, The building company is specialized
triale şi comerciale. специализирующаяся в in construction of dwelling, industrial
ISOMET - brandul companiei “Pe- строительстве жилых зданий, and commercial premises.
nomet Grup”. промышленных и коммерческих ISOMET - the brand of “Penomet
Construcţii din panouri-sandwich помещений. Grup” company.
cu izolare termică şi fonică, din ISOMET - бренд компании “Pe- Constructions made of thermal,
panouri pentru faţade. Soluţii pentru nomet Grup”. soundproof sandwich and facade
faţade ventilate şi faţade Isoklinker. Конструкции из термо-звуко- panels. Solutions for ventilated fa-
Executăm: izolări antiincediare, изолирующих панелей сэндвич cades, isobrick facades.
construcţii metalice şi pardoseli in- и фасадных панелей. Решения The company carries out fire-pre-
dustriale din beton cu fibre de oţel, для вентилируемых фасадов, vention isolation, metal construc-
precum şi pardoseli din polimeri изоклинкерных фасадов. tions and industrial surface-solidified
pentru podele industriale din material Выполняем противопожарную steel-fiber-concrete floor coverings,
plastic epoxidic şi poliuretan, inclusiv изоляцию, металлические and also polymeric coverings for in-
încălzite şi antistatice. конструкции и промышленные dustrial floors on the basis of epoxide
поверхностно-отверждённые and polyurethane bindings, including
стале-фибро-бетонные напольные warmed and antistatic ones.
покрытия, а также полимерные
покрытия для промышленных
полов на основе эпоксидных
и полиуретановых связующих,
в том числе утеплённых и
антистатических.

«PERCIULEAC-IMPEX» I.I.
bd. Decebal, 23, bir. 108 a
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 63-80-99
Fax : +373 22/ 50-55-29
E-mail: agbmoldova@gmail.com

Calitatea a fost apreciată oricînd К ач е с т в о ц е н и л о с ь в с е гд а ! Quality is always appreciated!


şi oriunde. Vă oferim produse de Предлагаем Вам выбрать We offer you to choose qualitative,
un sortiment variat şi de calitate к ачественное, красивое и beautiful and modern: doors, acces-
impecabilă: uşi, accesorii, mobilă современное: двери, аксессуары, sories, Italian furniture direct from
italiană de la producător. итальянскую мебель от the producer.
Dumneavoastră alegeţi, noi производителя. You choose - we guarantee!
garantăm! Вы выбираете - мы гарантируем!

66 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«ПЕНОПЛЭКС СПб» ООО


ул. Маяковского, 31
191014 г. Санкт-Петербург, Россия
Tel. : +7 812/ 329-54-11
Fax : +7 812/ 329-54-21
E-mail: penoplex@penoplex.ru
URL : www.penoplex.ru; www.plastfoil.ru

Compania ПЕНОПЛЭКС este Компания ПЕНОПЛЭКС – это PENOPLEX is a large Russian man-
cunoscută în Rusia drept un mare крупный российский производитель ufacturer of extruded polystyrene
producător de materiale termoizolan- теплоизоляции из экструзионного (XPS) heat-insulation under PENO-
te din polistiren expandant extruzi- пенополистирола ПЕНОПЛЭКС®, PLEX® trade mark, PVC waterproof-
onat ПЕНОПЛЭКС®, de membrane г и д р о и зол я ц и о н н о й П ВХ - ing membrane under PLASTFOIL®
PVC hidroizolante ПЛАТСФОИЛ® şi м е м б р а н ы П Л АСТФ О И Л ® и trade mark and roofing fasteners
elemente de fixare FASTFIX. крепежных элементов FASTFIX. under FASTFIX trade mark.
Compania şi-a început activitatea în Компания начала свою PENOPLEX was founded in 1998
anul 1998 prin lansarea primei linii de деятельность в 1998 году с when it launched the first extruded
producere a polistirenului extruzionat запуска первой в России линии polystyrene heat-insulation manu-
ПЕНОПЛЭКС® pe piaţa rusească. по производству экструзионного facturing line in Russia.
Astăzi, Compania ПЕНОПЛЭКС пенополистирола ПЕНОПЛЭКС®. Nowadays PENOPLEX is a leader
este poziţionată printre primele Сегодня компания ПЕНОПЛЭКС on the Russian market of heat-
pe piaţa rusească a materialelor занимает лидирующие insulation materials of extruded
termoizolante XPS: potrivit datelor позиции на российском рынке polystyrene (XPS). Market share of
privitoare la vînzările din 2008, cota теплоизоляционных материалов PENOPLEX® in 2008 is estimated
acestei companii se cifra la 65%. La XPS, по итогам продаж за 2008 by experts as 65%.
finele anului 2007, ПЕНОПЛЭКС год доля рынка ПЕНОПЛЭКС® In the end of 2007 PENOPLEX
a lansat membranele din polimeri составила 65%. launched manufacturing of PVC
ПЛАТСФОИЛ® – primele membrane В конце 2007 года было запущено waterproofing membrane under
PVC hidroizolante produse în Rusia производство полимерной PLASTFOIL® trade mark. It was
prin metoda extruzionării. мембраны ПЛАСТФОИЛ® — the first Russian waterproofing
первой гидроизоляционной ПВХ- membrane made by extrusion tech-
мембраны, произведенной в России nology.
способом экструдирования.

«PINTURA-CONS» S.R.L.
şos. Munceşti, 89, bir. 1
MD-2002 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 55-00-34; 63-62-30
Fax : +373 22/ 63-62-29
E-mail: info@pintura.md
URL : www.pintura.md

Proiectarea şi construirea obiect- Проектирование и строительство Projecting and construction of indus-


elor civile şi industriale. Lucrări промышленных и гражданских trial civil objects. Mechanized plaster
mecanizate de tencuire şi de vopsire, объектов. Механизированные and painting works, repair-finishing
lucrări de reparaţie şi de finisare, ш т у к ат у р н ы е и о к р а с оч н ы е works, construction of cluster home
montarea construcţiilor din SIP работы, ремонтно-отделочные communities.
panouri. работы, строительство коттеджных Decorbeton - finishing of horizontal
Decorbeton - finisarea suprafeţelor посёлков. and vertical surfaces.
orizontale şi verticale. Decorbeton - отделка
горизонтальных и вертикальных
поверхностей.

www.moldconsruct.moldexpo.md 67
Participanţi
Участники
Exhibitors

«ПЛАСТАЛ» OOO
г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 12
140080 Московская обл., Россия
Tel. : +7 495/ 555-50-73
Fax : +7 495/ 555-03-77
E-mail: info@plastal.ru
URL : www.plastal.ru

Producător de top din Rusia spe- Ведущий Российский The leading Russian producer of
cializat pe profiluri de finisaj din п р о и з вод и тел ь отд ел оч н о го finishing profile made of aluminium
aluminiu şi PVC. Diverse configurări профиля из алюминия и ПВХ. and PVC. Different kinds of finish-
ale profilurilor din aluminiu şi o gamă Различные виды отделки ing of aluminium profile and a wide
largă de profiluri din PVC de calitate алюминиевого профиля и широкая range of profiles made of high-
superioară. л и н е й к а п р о ф и л е й и з П ВХ quality PVC.
высокого качества.

«ProfMet Grup» S.R.L.


str. Petricani, 33
MD-2059 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 43-29-86
Fax : +373 22/ 43-29-85
E-mail: krepej@lider.md
URL : www.lider.md

Tehnică de rezistenţă. Крепежная техника. Fixing accessories.


Şuruburi de fixare autofiletate, dis- Саморезы, шурупы, дюбеля, Self-tapping screws, screws, dowels,
pozitive de fixare şi de reglare, el- анкера, болты, гайки, шайбы, anchors, screw bolts, nuts, coronet
emente perforate de fixare, console, цепи, тросы, канаты, такелажный washers, lashings, cable-laid ropes,
balamale, cremone, ajutaje, dibluri, крепёж, перфорированный крепёж, lifting fittings, perforated fasteners,
duze, sfredele, ancoraje, odgoane, кронштейны, полки, петли, засовы, outriggers, shelves, hinged straps,
lanţuri, frînghii etc. свёрла, насадки. sliding bolts, drills, head beams.

S.C. «ROMCAT CORPORATION» S.R.L.


şos. Odai, 315-317, sector 1
013604 Bucureşti, România
Tel. : +40 31/ 805-37-01
Fax : +40 31/ 815-73-57
GSM : +40 72/ 722-73-91
E-mail: office@romcatcorporation.ro
URL : www.romcatcorporation.ro

Romcat Corporation este o companie Romcat Corporation Romcat Corporation is a dynamical


dinamică specializată în furnizarea - это динамичная компания, company which deals with elabora-
de soluţii complete pentru utilaje з а н и м а ю щ а я с я р аз р а б от к о й tion of complex solutions for build-
de construcţii (Hyundai) şi staţii de комплексных решений для ing equipment (Hyundai) and both
sortare-concasare pietriş şi nisip строительного оборудования stations on sand and angular stone
(Powerscreen - Pegson). (Hyundai) и станций по cортировке selection and crushing (Powerscreen
и измельчению щебня и песка - Pegson).
(Powerscreen - Pegson).

68 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

S.C. «ROSTRAL» S.R.L.


str. Miron Costin, 5, bir. 309
MD-2068 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 45-05-69
Fax : +373 22/ 43-80-47
E-mail: sc@rostral.md
URL : www.rostral.md

Compania „Rostral” a fost fondată Компания создана на технической The company was established on
pe suportul tehnic şi intelectual и интеллектуальной базе бывшего the technical and intellectual basis
rămas de la fostul Institut de Proi- Кишиневского Государственного of the former Kishinev’s State fed-
ectare Unional de Stat din Chişinău. Союзного Проектного Института eral Design Institute. More than 30
Colaboratorii noştri au experienţă (КГСПИ). Опыт в проектировании years experience in design and over
în domeniul proiectării mai mult de более 30 лет и более 5 лет в 5 years experience in construction.
30 de ani şi mai mult de 5 ani în строительстве. Мы работаем We deal with professional licensed
construcţie. Colectivul companiei на специализированных software (License AMMI № 029890
se compune din 70 de profesionişti, лицензионных программах (серия of 10.10.08).
care lucrează cu programe speciali- AMMI лицензия №029890 от Projecting: civil and residential build-
zate licenţiate (seria AMMI licenţa nr. 10.10.08). ings; industrial enterprises; multi-
029890 din 10.10.08). Проектирование: гражданские, purpose warehouses.
Proiectare: clădiri civile, locative; жилые здания; промышленные Construction: civil and residential
clădiri industriale; complexe depozi- предприятия; складские комплексы buildings; industrial enterprises.
tare multifuncţionale. любого назначения. Trade in: building materials from
Construcţie: clădiri civile, locative; Строительство: промышленные “ДЕНЕЛ” company, Bulgaria.
clădiri industriale. здания; гражданские здания. Our Design Direction possesses
Comercializare: materiale de Продажа: строительные материалы international certificates - SR EN
construcţie produse de compania компании “Денел”, Болгария. ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000),
„Денел”, Bulgaria. Проектное управление было IQNet ISO 9001:2000, SR EN ISO
Direcţia de Proiectare a companiei с е рт и ф и ц и р о в а н о , п ол у ч и в 14001:2005 (ISO 14001:2004), IQ-
deţine certificate internaţionale - SR международные сертификаты SR Net ISO 14001:2004.
EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000), EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000), In 2006 the company was awarded
IQNet ISO 9001:2000, SR EN ISO IQNet ISO 9001:2000, SR EN ISO “European Quality” International
14001:2005 (ISO 14001:2004), 14001:2005 (ISO 14001:2004), IQ- Award for its achievements, granted
IQNet ISO 14001:2004. Net ISO 14001:2004. by the Coordination Committee of
Consiliul coordonator al Adunării К о о р д и н а ц и о н н ы й К о м и т ет the European Business Assembly
Generale a Businessului European a “Европейской Бизнес Ассамблеи” (Great Britain).
remarcat în 2006 compania „Rostral” (Великобритания) в 2006 году
prin a-i acorda premiul internaţional присвоил компании “Ros-
„Calitatea Europeană”. tral” Международную награду
“Европейское качество”.

«RYTERNA GRUP» S.A.


str. Alba Iulia, 190/1, bir. 10
MD-2075 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 58-83-63; 58-83-73
Fax : +373 22/ 58-83-63
E-mail: ryterna@mail.md
URL : www.ryterna.md

Porţi automate secţionate. Ворота секционные Automotive sectional gates. Auto-


Automatică pentru porţi rulante автоматические. Автоматик а matic mechanisms of sliding and
şi pivotante. Bariere de parcare. откатных и распашных ворот. hinged gates. Parking barriers.
Limitatoare de viteză. Executarea Парковочные барьеры. Скоростные Speed limiters. Manufacture - within
comenzilor - în trei zile. ограничители. Изготовление в 3 days.
Calitate verificată în timp! течение 3 дней. Time-tested quality!
Качество проверенное временем!

70 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«S.L. BUILD Co» S.R.L.


bd. Decebal, 99/6, bir. 204
MD-2038 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 63-80-19
Fax : +373 22/ 63-80-19
GSM : +373 69/ 21-70-91
URL : www.slco.com.ua

Comercializarea tiparelor pentru Продажа форм для тротуарной Sale of forms for pavement tiles.
plăci de trotuar. Baghete, mold- п л и т к и . Б а г ет ы , м о л д и н г и , Baguettes, moldings, decorative
inguri, decoraţiuni din poliuretan, декоративные элементы elements made of polyurethane,
coloane. Producerea sistemelor de и з п ол и ур ета н а , к ол о н н ы . columns. Manufacture of linear sys-
deversoare liniare. Jgheaburi pentru Производство линейных систем tems of drainage systems. Garage
garaje şi vile. Producerea stîlpilor водоотвода. Стоки гаражные and cottage drains. Manufacture of
asamblabili din beton pentru garduri, и коттеджные. Производство modular columns made of concrete
precum şi a gardurilor din fier forjat. сборных колонн из бетона для for fences, protections made of shod
заборов, ограждений из кованого metal.
металла.

«SAMI PLASTIC» S.A.


str. Aurel Vlaicu, 62
720092 Suceava, jud. Suceava, România
Tel. : +40 230/ 52-50-16
Fax : +40 230/ 53-31-42
E-mail: comercial@samiplastic.ro; aprovizionare@samiplastic.ro
URL : www.samiplastic.ro

Ţevi, conducte şi fitinguri din Тр у б ы , т р у б о п р о в од ы и HDPE pipes, pipelines and fittings


polietilenă pentru reţele de apă, фитиниги для водопроводных, for water, gas, sewage and irrigation
gaz, canalizare, irigaţii şi sisteme канализационных и газовых сетей, networks.
de epurare. ирригационных систем, а также
для очистных сооружений.

«SARCO-SERVICE» S.R.L.
str. Iu. Gagarin, 13 a
MD-2001 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 54-41-97
Fax : +373 22/ 63-77-06
E-mail: sarcoservice@gmail.com

Construcţii în ritm accelerat, pan- Строительство быстровозводимых Construction of pre-fabricated large-


ouri sandwich, construcţii metalice, о бъ е к т о в ; п а н ел и с э н д в и ч , block objects, sandwich panels, met-
acoperişuri de tip Metecno, AS- металлические к онструкции; al constructions; Metecno, ASTRON
TRON, pardoseli calde (Politech). кровли Metecno, ASTRON; теплые roofing; Politech heat-insulated
полы Politech. floors.

www.moldconsruct.moldexpo.md 71
Participanţi
Участники
Exhibitors

I.M. «SIGMATOOLS» S.R.L.


str. M. Sadoveanu, 22, bir. 194
MD-2042 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 29-44-96
E-mail: moldova@sigma.ua

Vînzări angro. Unelte, instrumente Oптовая торговля. Ручной Wholesale trade. Hand-held tools,
electrice, instrumente pneumatice, инструмент, электроинструмент, electric tools, pneumatic tools, auto
auto instrumente. п н е в м о и н с т р у м е н т, instrument.
автоинструмент.

«SIRINLER» S.R.L.
str. Uzinelor, 64
MD-2036 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 47-16-02
Fax : +373 22/ 47-16-02
E-mail: sirinler7@windowslive.com
URL : www.sirinler.md

Companie afiliată Sirinler (Turcia), Компания является одной из The company is one of the branch
Fondată în 1995, compania a devenit дочерних компаний Sirin- companies of Sirinler (Turkey). It
simbol al calităţii şi fiabilităţii printre ler (Турция). Созданная в 1995 was set up in 1995, having become
producătorii de materiale de finisare, году, компания стала символом a symbol of quality and reliability
precum şi accesorii pentru storuri. качества и надежности среди among producers of finishing ma-
Sortimentul ofertat de companie pe производителей отдел очных terials, as well as accessories for
piaţa Moldovei include: galerii de материалов, а также аксессуаров curtains.
diverse modele şi configuraţii, cîr- к шторам. The assortment of goods presented
ligele din mase plastice, franjuri, Ассортимент товаров, by the company on Moldovan mar-
panglici, cleme metalice şi dispozi- представляемых компанией на ket, covers: curtain rods of different
tive de sprijin, accesorii pentru storuri рынке Молдовы, охватывает: models and configurations, plastic
şi draperii. к арнизы различных моделей hooks, fringes, tapes, laces, metal
и конфигураций, пластиковые clamps, as well as a wide assort-
к р ю ч к и , б а х р о м у, т е с ь м у, ment of accessories for curtains and
м ет а л л и ч е с к и е п од х в ат ы и portieres.
зажимы, а также широкий
выбор аксессуаров к шторам и
портьерам.

72 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

I.M. moldo-italiana «SMIIT COMPANY» S.R.L. -


«INOX»
str. Cucorilor, 14
MD-2020 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 45-03-10; 45-03-12; 24-01-78
Fax : +373 22/ 45-03-13
GSM : +373 69/ 10-90-11; 13-97-09
E-mail: smiit@smiit.md, irina@smiit.md
URL : www.smiit.md

Centrul unic al oţelului inoxidabil: foi, Единый центр нержавеющей The unique centre of stainless steel:
ţevi, profiluri, fitinguri, buloane, guri стали: листы, трубы, профили, steel finished sheets, welded tubes/
de acces, funduri. Pompe. Recipiente. фитинги, метизы, люки, днища. steel pipes, profiles, bent pipes,
Coşuri de fum. Balustrade, plase, Насосы. Емкости. Дымоходы, bolts, covers, the bottoms. Pumps.
articole de decor şi alte accesorii. перила, ограды, декоративные Containers. Stove pipes, handrails,
Aparate de sudat. Electrozi. Discuri изделия и др. – комплектующие. fencings, decorative articles and
abrazive. Paste. Сварочные аппараты. Электроды. other accessories. Welding devices.
Абразивные диски. Паста. Electrodes. Abrasive disks. Paste.

I.I. «SMIRNOV VLADIMIR»


str. Cojocarilor, 13
MD-2005 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 92-26-31
Fax : +373 22/ 27-50-76
GSM : +373 68/ 38-88-15
E-mail: ksil_vadim@mail.ru
URL : www.ksil.ru

Fiind reprezentantă a Companiei Представительство компании The representative of KSIL company


КСИЛ în Moldova, „Smirnov Vladi- КСИЛ в М олдове, к омпания in Moldova, “Smirnov Vladimir” com-
mir” comercializează şi montează “Smirnov Vladimir” занимается pany deals with sale, installation of
terenuri de joc de nivel mondial. продажей, установкой детских children play grounds of the world
Această companie asigură asistenţă игровых площадок мирового level. Provides with 1 year guarantee
pentru toate dispozitivele instalate de уровня. Oбеспечивает гарантию and offers post-guarantee equipment
ea în perioada de garanţie (timp de сроком на 1 год и предлагает for all equipment installed.
un an) şi în cea de postgaranţie. постгарантийное обслуживание.

S.C. «Star West Market Impex» S.R.L.


şos. Borsului, 2 a
410605 Oradea, jud. Bihor, România
Tel. : +40 259/ 42-52-24
Fax : +40 259/ 42-52-25
E-mail: info@starwest.ro
URL : www.starwest.ro

StarWest comercializează utilaje Компания реализует оборудование The company deals with trade in
pentru construcţii de la producători для строительства от таких equipment for construction from such
renumiţi: Hitachi, Dressta, Mista, известных производителей как: well-known companies, as Hitachi,
Ditch Witch, Venieri, Locust. Hitachi, Dressta, Mista, Ditch Witch, Dressta, Mista, Ditch Witch, Venieri,
Venieri, Locust. Locust.

www.moldconsruct.moldexpo.md 73
Participanţi
Участники
Exhibitors

«SOFIANA COM» S.R.L.


str. Trandafirilor, 31/4, bir. 32
MD-2062 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 57-70-77
Fax : +373 22/ 55-77-99
E-mail: gchernaya@market.zikkurat.md
URL : www.market.zikkurat.md

Materiale calitative de marca Профессиональные материалы Professional materials for con-


Polimin pentru construcţii şi для строительства и ремонта struction and repair - Polimin
reparaţii (Ucraina): mortar adeziv, Polimin (Украина): к леевые (Ukraine): adhesive solutions, ma-
materiale pentru pardoseli, tencuieli, растворы, материалы для terials for floor application, plaster,
chituri, grunduri, rostuiri, tencuieli устройства пола, штукатурки, finishing, primer coating, floating for
decorative, hidroizolare, mortare шпаклёвки, грунтовки, затирки для open joints, decorative plaster, wa-
pentru construcţii. швов, декоративные штукатурки, terproofing, building solutions.
Produse calitative pentru pardo- гидроизоляция, строительные Qualitative products for floor
sire cu parchet natural Loba, Stauf растворы. covering by natural parquet -
(Germania): adezivi pentru parchet, Качественные продукты для Loba, Stauf (Germany): parquet
grunduri, lacuri, mijloace de îngrijire устройства полов натуральным adhesives, primer coating, varnish-
a parchetelor naturale. паркетом Loba, Stauf (Германия): ing systems, care means for natural
Radiatoare pentru băi Gorgiel п а р к ет н ы е к л е я , г ру н то в к и , parquet.
(Polonia). Sisteme de scurgere a системы лакового покрытия, Radiators for bathrooms - Gorgiel
apei RainWay (Ucraina). Sisteme средства по уходу за натуральным (Poland). Drain systems - RainWay
deversoare Maxpol (Polonia). паркетом. (Ukraine). Water drain systems -
Радиаторы для ванных комнат Maxpol (Poland).
Gorgiel (Польша). Водосточные
системы RainWay (Украина).
Системы водоотводов Maxpol
(Польша).

«SRAC CERT» S.R.L.


str. Vasile Pîrvan, 14, sector 1
010216 Bucureşti, România
Tel. : +40 21/ 313-63-35
Fax : +40 21/ 313-23-80
E-mail: office@srac.ro
URL : www.srac.ro

SRAC – cel mai mare organism de SRAC – крупнейшая румынская SRAC – the most important certifica-
certificare din România, acreditat организация по сертификации, tion body from Romania, accredited
naţional şi internaţional, partener IQ- аккредитированная на at national and international level, a
Net, vă oferă servicii de certificare a национальном и международном partner of IQNet, provides manage-
sistemelor de management conform уровнях, партнер IQNet. ment systems certification services
standardelor ISO 9001, ISO 14001/ Предлагает свои услуги in compliance with ISO 9001, ISO
EMAS, ISO 22000/HACCP, OHSAS по сертифик ации систем 14001/EMAS, ISO 22000/HACCP,
18001, ISO/IEC 27001, SA8000 (prin менеджмента согласно стандартам OHSAS 18001, ISO/IEC 27001,
IQNet LTD), sisteme integrate şi de ISO 9001, ISO 14001/EMAS, ISO SA8000 (through IQNet Ltd), inte-
evaluare a conformităţii produselor 22000/HACCP, OHSAS 18001, ISO/ grated systems and product confor-
cu Directivele Europene. Cu peste IEC 27001, SA8000 (через IQNet mity assessment with the European
7000 de organizaţii certificate de Ltd), интегрированные системы Directives. With over 7000 certifica-
noi, SRAC s-a diferenţiat ca lider de о п р е д ел е н и я с о о т в ет с т в и я tions, SRAC has differentiated itself
piaţă - atît prin numărul clienţilor, cît товаров Европейским директивам. as a market leader, both through the
şi prin reputaţia acestora. Компания выдала сертификаты number of customers and through
более 7000 организациям. their reputation.

74 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«STROMA» S.R.L.
str. Grădina Botanică, 23
MD-2036 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 47-60-51
Fax : +373 22/ 47-60-39
E-mail: office@stroma.md
URL : www.stroma.md

Comercializarea materialelor de Продажа строительных материа- Wholesale and retail trade in


construcţie cu ridicata şi amănuntul. лов оптом и в розницу. Металли- construction materials. Metal, veneer
Asortiment larg de uşi din metal, din ческие, шпонированные и МДФ and MDF (medium density fiberboard)
MDF şi acoperite cu furnir. Panouri двери. Стеновые влагостойкие doors. “Ruks” wall waterproof panels
hidrofuge decorative “Rukus” панели “Rukus”, производство Бра- (Brasil). “Quarella” - Italian сomposite
de origine braliziliană. Marmură зилия. Итальянский композитный marble for tabletops, windowsills
compozită italiană “Quarella” pentru мрамор “Quarella”, для столешниц, and steps. Sale and installation
blaturi, pervazuri şi scări. Sisteme подоконников и ступеней. Фильтры of “Hidrotek” water filtres. Power-
de epurare a apei “Hidrotek”, для воды “Hidrotek” - продажа, saving and hi-impact window films
comercializare, montare. Peliculă установка. Энергосберегающие (the USA). Solar heat collectors for
pentru geamuri cu proprietăţi de и ударопрочные оконные пленки, water and air.
conservare a energiei şi de protecţie производство США. Солнечные
anticasabilă, produsă în SUA. Baterii нагреватели для воды и воздуха.
solare pentru încălzirea apei.

«СТРОЙБИЗНЕС» журнал
str. Burebista, 110, et. 3
MD-2032 Chişinău, Republica Moldova
Tel : +373 22/ 57-17-50; 63-66-17
Fax : +373 22/ 57-70-36
E-mail: stroybusiness07@yahoo.com

Revista “Стройбизнес” este prima Журнал “Стройбизнес“ - первое в “Stroybusines” magazine is the first
publicaţie periodică în Moldova, Молдове периодическое издание, in the Republic of Moldova periodical
dedicată domeniului construcţiilor. цель которого - освещение тем issue, where there have been light-
Conceptul esenţial al revistei se строительной отрасли республики. ed themes regarding construction
axează pe informarea obiectivă, Основной концепцией журнала branch of the Republic.
actuală şi competentă din dome- является правдивая информация The main concept of the magazine
niul construcţiilor. Paginile sale о состоянии отрасли, is true information about branch
comentează profesional actele профессиональный комментарий situation, professional comments of
legislative, evenimentele din branşa законодательных актов, legislations, real events and other
construcţiilor din Republica Mol- достоверность событий и других news of construction industry of the
dova. новостей строительной индустрии РМ. Republic of Moldova.

www.moldconsruct.moldexpo.md 75
Participanţi
Участники
Exhibitors

«TANVEST» S.R.L.
str. A. Russo, 13/3, bir. 33
MD-2068 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 44-21-24; 44-96-32; 44-96-37
Fax : +373 22/ 44-21-24; 44-96-36
E-mail: info@tanvest.com

Construcţie de piscine la cheie: Устройство бассейнов под ключ: Turn-key installation of pools: design,
proiectare, executare. Reconstrucţie. проектирование, строительство. construction. Reconstruction. Guar-
Deservire în garanţie. Alegere, pro- Рек онструкция. Гарантийное antee service. Selection, sale, instal-
curare, lucrări de instalare, lansare şi обслуживание. Подбор, продажа, lation and starting up of equipment.
reglare a echipamentului. Hidroizo- установк а и пуско-наладк а Hydro-insulation and finishing of
larea şi finisarea piscinelor cu mozaic полного комплекта оборудования. pools by glass mosaic, ceramic tiles
Гидроизоляция и отделка бассейнов
de sticlă, faianţă, PVC. Preparate and PVC liner. Chemical solutions
из стеклянной мозаики, керамической
chimice pentru tratarea apei. Havu- плитки, ПВХ-лайнера. Химические for water care. Fountains, artificial
zuri, lacuri artificiale. Reparaţia şi средства для обработки воды. ponds. Repair and installation of
amenajarea acoperişurilor terase Фонтаны, искусственные пруды. soft flat and rolling roofing made of
şi cu pante din materiale bitumino- Ремонт и устройство мягких плоских bitumen-polymeric materials. Sale
ase-polimerice. Comercializare de и скатных кровель из битумно- of modern and hydro-insulating ma-
materiale moderne de hidroizolare полимерных материалов. Продажа terials: European ruberoid “Index”
şi acoperire - ruberoid european с о в р е м е н н ы х к р о вел ь н ы х и (Italy), flexible bitumen tiles “Tegola”
“Index” (Italia), ţiglă bituminoasă гидроизоляционных материалов: (Italy). Modern construction materi-
flexibilă “Tegola” (Italia). Materiale еврорубероид “Index” (Италия), гибкая als and technologies for repair works;
de construcţii “Index” (Italia) şi teh- битумная черепица “Tegola” (Италия). restoration and reinforcement of
nologii moderne pentru reparaţia, Современные строительные “Index” (Italy) constructions. Thermal
restaurarea şi consolidarea edi- материалы и технологии для and sound-insulation of roofs, attics,
ремонта, реставрации и усиления
ficiilor. Izolaţie acustică şi termică walls, floors, pipelines and saunas by
конструкций зданий “Index” (Италия).
pentru acoperişuri, mansarde, pereţi, Теплоизоляция и звукоизоляция “Izomat” mineral cotton (Slovakia).
pardoseli, conducte, saune etc. cu кровель, мансард, стен, полов, Delivery and installation of ultra-red
vată minerală “Izomat” (Slovacia). трубопроводов, саун из минеральной sauna-booths, shower and steam
Livrarea şi instalarea la comandă a ваты “Izomat” (Словакия). Поставка rooms, Finnish and Turkish saunas
cabinelor-saune, cabinelor pentru и установка инфракрасных кабин- against order. Elite hydro-massage
baie şi duş, saunelor finlandeze şi саун, душевых и паровых кабин, bathtubs: SPA-pools “Spaform”
turceşti. Camere de baie de elită cu финских и турецких саун под заказ. (England), “Softub” (the USA).
hidromasaj: bazine SPA “Spaform” Элитные гидромассажные ванны:
(Anglia), “Softub” (SUA). SPA-бассейны “Spaform” (Aнглия),
“Softub” (США).

76 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

“TCI-PRIM” S.R.L.
şos. Hînceşti, 140/1
MD-2070, Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 73-87-10
Fax : +373 22/ 72-78-83
E-mail: bobcat_moldova@mail.ru
URL : www.avtoclimate.md

BOBCAT - înseamnă un bogat П р о д у к ц и я BOB C AT - э т о BOBCAT products - is a wide


sortiment de produse şi mari широкий выбор, широкие choice, wide possibilities.
posibilităţi. возможности. BOBCAT is one of the well-known
Pe piaţa mondială, BOBCAT este unul B O B C AT од и н и з н а и б ол е е producers of small-sized and large
dintre cei mai cunoscuţi producători известных в мире производителей special technique for constructors
de utilaje speciale, mici şi mari, pen- к р у п н о - и м ел к о га ба р и т н о й and agricultural workers.
tru constructori şi agricultori. Seria de спецтехники для строителей и Series of BOBCAT technique, front
mijloace tehnice BOBCAT cuprinde: работников сельского хозяйства. loaders, articulated loaders, tele-
încărcătoare frontale, articulate şi tel- Модельный ряд техники BOB- scopic loaders, grapple dredgers.
escopice, precum şi excavatoare. CAT: фронтальные погрузчики, Ingersoll Rand trembling compactors
BOBCAT - înseamnă vibro-compac- с очленённые погрузчики, and minicompactors, 10-500 кVa
toare, mini-compresoare Ingersoll телескопические погрузчики, generators (the USA), diesel screw
Rand (SUA), generatoare Ingersoll экскаваторы. compressors from 2-23,5 m3/min
Rand 10-500кVa (SUA), compre- Bибротрамбовки, миникатки и (the USA), Ingersoll Rand Portable
soare elicoidale cu motor diesel генераторы Ingersoll Rand 10- Power lighting masts.
marca Ingersoll Rand de 2-23,5 500 кVa (США), дизельные Mortar pumps, PutzMeister plaster
m.3/min (SUA), piloni luminiscenţi винтовые компрессоры In- stations and aggregates.
Ingersoll Rand-Portable Power, gersoll Rand от 2-23,5 м3/мин Spreading machines for plaster,
pompe de mortar, staţii şi maşini (США), осветительные мачты pargework and paints.
de tencuit, dispozitive de chituit, Ingersoll Rand Portable Power. DOOSAN technique means fuel
tencuit şi vopsit decorativ. O serie Растворонасосы, штукатурные saving, high productivity, porta-
de mijloace tehnice DOOSAN - станции и агрегаты PutzMeister. bility, versatility and comfort in
înseamnă economisire de energie, Машины для нанесения шпаклёвки, work!
mobilitate, productivitate sporită, декоративных штукатурок и красок.
posibilităţi universale şi comodi- Модельный ряд техники DOOSAN -
tate în lucru! это экономия топлива, высокая
продуктивность, мобильность,
универсальность и комфорт в
работе!

www.moldconsruct.moldexpo.md 77
Participanţi
Участники
Exhibitors

«ÒÄ «ÅÂÐÎÒÐÓÁÏËÀÑÒ» ÎÎÎ


ул. Алма-Атинская, 8
02660 г. Киев, Украина
Tel. : +380 44/ 501-96-20
Fax : +380 44/ 501-96-24
E-mail: etp@etp.com.ua
URL : www.etp.com.ua

Ofertează ţevi din polietilenă, pro- Предлагает полиэтиленовые трубы Offers polyethylene pipes of the larg-
duse la cea mai mare uzină din производства крупнейшего завода est factory in the Ukraine - “Rubejan-
Ucraina - ООО “Рубежанский в Украине - ООО “Рубежанский skii factory”. Polyethylene pipes for
завод”. Ţevi din polietilenă cu di- завод”. Полиэтиленовые трубы для gas and water supply, as well as for
ametrul de la 20mm pînă la 1200mm газоснабжения, водоснабжения и heating, diameters from 20mm up
şi presiune de 16 atm pentru reţelele отопления, диаметром от 20мм до to 1200mm, pressure up to 16 atm.
de gaze, apă, căldură. Ţevi CORSIS 1200мм и давлением до 16 атм. KORSIS pipes for free-flow networks
cu diametrul 110 - 1200 mm pentru Трубы КОРСИС для безнапорных of water removal of diameter from
sistemele fără presiune de evacuare сетей водоотведения диаметром 110 up to 1200 mm. Offers fittings
a apelor. Propune fitinguri pentru от 110 до 1200 мм. Предлагает for gas and water-supply networks,
conductele de apă, gaze, joncţiuni фитинги для водо-, газопроводных polythene-steel transitions, welding
din polietilenă-oţel, precum şi utilaj сетей, переходы полиэтилен-сталь, apparatus for thermistor and butt
pentru sudare termorezistentă şi de а также сварочное оборудование welding.
joncţiune. для терморезисторной и стыковой
сварки.

S.C. «TEFA V&E DECOR» S.R.L.


str. P. Zadnipru, 16/7
MD-2044 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 42-58-51
Fax : +373 22/ 32-60-77
GSM : +373 79/ 48-46-04
E-mail: ofis-tefa@mail.ru
URL : www.tefa-decor.com

- Sortiment larg de tencuieli dec- - Широкий ассортимент - A big variety of decorative plasters
orative şi aparente cu o paletă декоративно-фактурных and surface patterns with immense
inepuizabilă de culori şi reliefuri; штук атурок с неисчерпаемой color box and relieves;
- Acoperire decorativă (cojire палитрой цветов и рельефностью; - decorative coats (craquelure,
decorativă, patinare, poleire cu - декоративные покрытия (кракелюр, greening, gilding etc.) of diverse
aur etc.) a diverselor suprafeţe; патинирование, золочение и др.) surfaces;
- Lucrări decorative (picturi murale, различных поверхностей; - artistic and decorative kinds of work
zugrăvirea tavanelor, articolelor - художественно-декоративные (murals, ceiling paintings, gypsum
din ipsos, pictură decorativă pe виды работ (роспись стен, потолков, decorative paintings, column paint-
coloane, cornişe, fresce digitale изделий из гипса, колонн, карнизов, ings, cornice paintings, digital and
şi clasice, panouri, tablouri etc.); цифровые и классические фрески, classic frescos, panels, pictures
- Diverse articole din ip- панно, картины и др.); etc.);
sos cu instalarea acestora; - разнообразные изделия из гипса, - diverse gypsum goods and their
- Finisare interioară a încăperilor (in- их монтаж; installation;
stalarea plăcilor de carton cu ipsos, - внутренняя отделка помещений - interior trim (plasterboard instal-
lucrări de zugrăveală şi făţuire etc.); (монтаж гипсокартона, малярные, lation, field and facing paintings,
- Design de interior (vi- облицовочные работы и др.); etc.);
zualizarea proiectelor). - дизайн интерьера (визуализация - interior design (projects visualiza-
проектов). tion).

78 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«TEGOLA ROOFING» S.R.L.


str. Petricani, 17
MD-2059 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 29-63-59
Fax : +373 22/ 29-63-59
E-mail: office@tegola.md
URL : www.tegola.md

Reprezentanţa companiei П р ед с т а в и т ел ь с т в о Representative of international com-


internaţionale TEGOLA (Italia) - международной компании pany TEGOLA (Italy), European lead-
lider european în producţia de TEGOLA (Италия), европейского er on manufacture of slender bitumi-
şindrile bituminoase şi materiale de лидера по производству nous roofing tile and hydroinsulating
hidroizolaţii. Şindrilă bituminoasă гибкой битумной черепицы и materials. TEGOLA slender roofing
TEGOLA. Plăci din cupru TEGO- кровельных гидроизоляционных tile. Brass tile TEGOLA PRESTIGE,
LA PRESTIGE, TEGOLA GOLD. материалов. Гибкая черепица TEGOLA GOLD. AQUASYSTEM
Sisteme de scurgere AQUASYS- T E G O L A . М ед н а я ч е р е п и ц а water-supplying system and acces-
TEM şi accesorii pentru acestea. TEGOLA PRESTIGE, TEGOLA sories. SIGURA bituminous roofing
Membrane bituminoase polimerice, GOLD. Водосточная система polymeric membranes. TEFOND
termosudabile SIGURA. Sistem pen- и аксессуары AQUASYSTEM. system of foundation hydroinsula-
tru hidroizolarea fundaţiilor TEFOND. Кровельные битумно-полимерные tion. Waterproof plywood OSB-3.
Plăci structurate din lemn tăiat, agre- мембраны SIGURA. Система Underroofing pellicles. Heater made
gat şi stratificat OSB-3. Folii multi- гидроизоляции фундаментов TE- of XPS extruded polystyrene, ROCK-
strat pentru protecţia termoizolaţiilor. FOND. Влагостойкая фанера WOOL mineral water.
Materiale termoizolante: polistiren OSB-3. Подкровельные пленки. European roofing asbestos cement
extrudat şi expandat, vată minerală Утеплитель из экструдированного shingle TEGOLINE. Mansard win-
ROCKWOOL. Plăci ondulate bitumi- полистирола XPS, минеральная dows. Roofing and hydroinsulating
noase TEGOLINE. Ferestre pentru вата ROCKWOOL. Еврошифер works. Installation of batter and flat
mansardă. Lucrări de hidroizolare şi TEGOLINE. Мансардные окна. roofing. Hydroinsulation of founda-
învelitori . Montarea învelitorilor plate Кровельные и гидроизоляционные tions, terraces.
şi înclinate. Lucrări de hidroizolare a работы. Устройство скатных и
fundaţiilor, teraselor. плоских кровель. Гидроизоляция
фундаментов, террас.

S.C. «TEHNOPOL-PRIM» S.R.L.


str. A. Doga, 2/1, bir. 3
MD-2024 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 60-11-22
Fax : +373 22/ 60-11-22
GSM : +373 79/ 22-11-63
E-mail: tehnopol_prim@yahoo.com

Compania autohtonă Tehnopol-Prim Молдавская фирма Тehnopol-Prim Tehnopol-Prim company (Moldova)


în parteneriat cu compania spaniolă в сотрудничестве с испанской together with Tecnopol company
Tecnopol vă propune servicii de hid- компаний Теcnopol, предлагает (Spain) offers you services on ther-
ro-, termo izolaţii şi izolaţii acustice, Вам услуги по термо-, звуко- mal, soundproof and hydroinsulation
folosind o gamă bogată de materiale и гидроизоляции из новейших effected from the latest polyurethane
inovaţionale şi tehnologii de ultimă материалов, согласно materials up to modern technolo-
generaţie. Materia primă – POLIU- современным технологиям. В gies.
RETAN-ul – este pe larg folosită în основе материалов - широко-
ţările Europei şi ale Americii. используемый ПОЛИУРЕТАН.

www.moldconsruct.moldexpo.md 79
Participanţi
Участники
Exhibitors

«TIEMME RACCORDERIE» S.P.A.


Via Cavallera, 6 a (loc. Barco)
25045 Castegnato (Bs), Italy
Tel. : +39 30/ 214-22-11
Fax : +39 30/ 214-22-06
E-mail: s.visenzi@tiemme.com; info@tiemme.com
URL : www.tiemme.com

Sistem de ţevi pentru apă potabilă. Система тру б для питьевой Drinking water pipe systems. Fit-
Fitinguri ţevi apă, mufe de prelungire, воды. Фитинг трубопровода, tings, pipe connectors and plugs in
mufe ataşabile din bronz. Sistem de сгонные муфты, вставные муфты brass. Heating pipe systems. Press
ţevi pentru încălzire cu apă. Dispozi- из бронзы. Система труб для equipment and press jaws. Press
tiv de ajustare presată pentru oţel водяного отопления. Запрессовка fittings made of stainless steel, red
inoxidabil, bronz roşu, bronz şi cupru. (установка по прессовой bronze, brass and copper. Safety
Supape de siguranţă pentru sisteme посадке) из нержавеющей стали, valves for central heating plants.
de încălzire centrală. Supape de красной бронзы, бронзы и меди. Safety valves for drinking water heat-
siguranţă pentru încălzitoare de Предохранительные клапаны для ers. Thermostatic valves. Under floor
apă potabilă. Supape termostatice. систем центрального отопления. heating systems.
Sisteme încălzire duşumea. Предохранительные клапаны
для нагревателей питьевой воды.
Те р м о с тат и ч е с к и е к л а п а н ы .
Cистема подогрева полов.

I.C.S. «TRANSCOLOR» S.R.L.


bd. Decebal, 91, Magazinul-salon “Sadolin“
MD-2015 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 52-00-08
Fax : +373 22/ 52-00-08
E-mail: mir.krasok@skandic.md

Reprezentant oficial al companiilor Официальный представитель Official distributor of the following


ES Sadolin AS, Maxit OY. фирм: ES Sadolin AS, Maxit OY. companies: ES Sadolin AS, Maxit
Selectarea culorii pe calculator: Компьютерный подбор цвета, OY.
peste 20 000 de nuanţe. тонирование – более 20000 Computer matching of colours, ton-
Atitudine personalizată faţă de fie- оттенков. ing - more than 20000 shades.
care client. Индивидуальный подход к каждому Individual approach towards each
клиенту. client.

«TRICOLUX» S.R.L., Magazinul «X-Style»


str. A. Russo, 7/1
MD-2068 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 44-42-64
Fax : +373 22/ 43-00-64
GSM : +373 69/ 10-74-35
E-mail: info@xstyle.md
URL : www.xstyle.md

Echipament pentru alpinism industri- Страховочное снаряжение для Equipment for climbing and moun-
al şi montan direct de la producători промышленного альпинизма от taineering directly from European
europeni: coardă statică şi dinamică, европейских производителей: producers: static and dynamic ropes,
carabine, hamuri de siguranţă, ac- веревка, карабины, страховочные carabineers, harnesses, release and
cesorii urcare-coborîre. системы, спусковые, подъемные lifting mechanisms.
устройства.

80 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«TULPAREX» S.R.L.
bd. Decebal, 3, bir. 406
MD-2001 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 53-52-21; 53-96-21
Fax : +373 22/ 53-52-21
E-mail: tulpar@mdl.net

Vînzări angro de plăci celulozo- О п т о в а я п р од а ж а б и т у м н о - Wholesale trade in bituminic-cellu-


bituminoase produse de compania целюлозных листов французской lose sheets from “Onduline” com-
“Onduline” (Franţa). компании “Onduline”. pany (France).

S.C. «TVARITA TRANSGAZ» S.R.L.


str. Mircea cel Bătrîn, 10/15
MD-2002 Chişinău, Republica Moldova
Fax : +373 22/ 59-36-16
GSM : +373 69/ 91-10-00
E-mail: tvarita.transgaz@gmail.com

Сonstrucţii: apeducte, gazoducte, Строительство: водопроводов, Construction: water-supply and gas


instalaţii termice şi solare, sisteme газопроводов, тепл овых и lines, thermal and solar construc-
de canalizare, drumuri, staţii de с олнечных сооружений, tions, water drain systems, roads,
epurare. канализационных сетей, дорог, sewage treatment plants.
Comerţ: fitinguri şi ţevi PE, aparate очистных станций. Trade in: fitting and pipes PE, brazing
de sudat PE, generatoare. Реализация: фитинги и трубы clamps PE, generators.
Servicii: lucrări de terasament, PЕ, паяльные аппараты PЕ, Services: excavations, PE/ steel
sudură PE / oţel. генераторы. welding works.
Ус л у г и : з е м л я н ы е р а б о т ы ,
сварочные работы PЕ/сталь.

S.C. «TEHNOWORLD» S.R.L.


str. Ţărăncuţei, 19
725200 Fălticeni, jud. Suceava, România
Tel : +40 230/ 20-60-90; 54-66-96
Tel : +40 744/ 80-33-68; 96-11-49
Fax : +40 230/ 20-60-90; 54-66-96
E-mail: tehnoworld@easynet.ro

Produce şi comercializează: ţevi PE Производит и реализует: трубы Manufactures and sales: PE pipes
pentru reţelele de gaz, apă, canali- PЕ для газа, воды, канализации, for water-supply and gas lines, water
zare, fitinguri PE, aparate de sudat фитинги PЕ; паяльные аппараты drain systems; PE fitting; metal and
PE şi metal, generatoare, staţii de для PЕ и металла; генераторы; PE brazing clamps; generators; sew-
epurare şi rezervoare. очистные станции и резервуары. age treatment plants and tanks.

82 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«VARSAŞ & Co» S.R.L.


str. O. Ghibu, 3, bir. 41
MD-2051 Chişinău, Republica Moldova
Fax : +373 22/ 23-40-54
GSM : +373 69/ 28-39-17
E-mail: vasyak_serghei@mail.ru

Reprezentant al companiei Brink- Представитель к омпании Representative of Brinkmann (Ger-


mann (Germania). Pompe, maşini B r i n k m a n n ( Ге р м а н и я ) . many). Guns, plaster machines,
de tenchuit, maşini de şlefuit beton Пневмонагнетатели, штукатурные grinding machines for concrete, origi-
şi piese de rezervă pentru acestea. машины, шлифовальные машины nal spare parts to above-mentioned
Construcţii rutiere şi poduri; pietriş для бетона, оригинальные запчасти equipment, Road and bridge con-
de granit. к ним. Дорожные и мостовые structions, granite macadam.
конструкции; гранитный щебень.

S.C. «VichiValCom» S.R.L.


str. Bugeacului, 23
MD-6101 Ceadîr-Lunga, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 29-65-22
Fax : +373 22/ 29-65-22
URL : flomanka@gmail.com

Un nou tip de termoizolare - pan- Новый вид утепления фасадов New kind of facades warming -
ele MANKA, profiluri din aluminiu - п а н ел и M A N K A , п р о ф и л ь MANKA panels, SISTEM aluminium
SISTEM, furnituri VORNE. алюминиевый SISTEM, фурнитура profiles, VORNE accessories.
VORNE.

«VICTIANA» S.R.L., «VIDEO SECURITY»


str. Bucureşti, 13 a
MD-2001 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 21-09-00
Fax : +373 22/ 24-12-82
E-mail: info@videosecurity.md
URL : www.videosecurity.md

Video Security - livrări directe de la Video Security - это прямые поставки Video Security means direct deliver-
producător de: от производителя систем: ies from the manufacturer of systems
- sisteme de supraveghere video - видеонаблюдения (видеокамеры, of: video surveillances (video cam-
(camere video, panele de înregis- платы видеорегистрации, eras, boards of video registration,
trare video, sisteme autonome de автономные видеорегистраторы); autonomous video registrars); audio
înregistrare video); - а уд и о и в и д е о д о м о ф о н ы and video door intercommunication
- interfoane audio şi video (repr- (официальный представитель systems (the official representative of
ezentant oficial al mărcii comerciale торговой марки “Falcon Eye”); “Falcon Eye” trade mark); security-
“Falcon Eye”); - охранно-пожарная сигнализация fire alarm systems (concentrators,
- sisteme de detectare şi semnalizare (концентраторы, охранные и security and fire detectors, key-
incendiu (detectoare de incendii, пожарные детекторы, клавиатуры, boards, sirens); monitoring systems
aparate de concentrare, tastaturi, сирены); of access and working hours tracking
sirene); - системы контроля доступа и учета (controllers, input readers, locks,
- sisteme de control acces şi de pon- рабочего времени (контроллеры, electronic keys, software for working
taj (controlori, cardreadere, lacăte, считыватели, замки, электронные hours tracking).
chei electronice, soft-uri pentru ключи, ПО для учета рабочего
evidenţa timpului lucrat). времени).

www.moldconsruct.moldexpo.md 83
Participanţi
Участники
Exhibitors

«VICTORIA GOMON» I.I.


str. Sarmizegetusa, 92, bir. 216, 218
MD-2032 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 55-01-66
Fax : +373 22/ 57-17-69
E-mail: info@stroika.md
URL : www.stroika.md

Informaţii detaliate despre companii Информация о компаниях, Information about companies, ma-
şi materiale, tehnologii, preţuri, mărci материалах, технологиях, ценах, terials, technologies, prices, trade
comerciale din domeniul industriei şi торговых марках в строительстве marks in construction and industry
construcţiilor din Republica Moldova. и промышленности Молдовы. of Moldova. Annual specialized
Ghiduri anuale specializate: nr.1 Ежегодные специализированные guide-books: №1 (Spring) и №2
(ediţia de primăvară) şi nr. 2(ediţia de справочники: №1 (весна) и №2 (Autumn) “Stroitelistvo &
toamnă) “stroitelistvo & obo- ( о с е н ь ) “ С троительство Oborudovanie” (Construction &
rudovanie”. Producători, depozite & О борудование ” . Equipment).
angro, companii de construcţii din Производители, оптовые базы, Producers, wholesale warehouses,
Moldova, structurate pe CD-uri şi în строительные компании Молдовы building companies of the Republic
ediţii tipărite. (книги, компакт-диски). of Moldova (books, CDs).
Pe www.stroika.md. găsiţi toate Интернет-сайт: www.stroika.md - Internet portal: www.stroika.md -
informaţiile din industria construcţiilor Всё о строительстве в Молдове! everything about construction in
din Moldova. Справочник “cтроительство & Moldova!
Ghidul “STROITELISTVO & ОБОРУДОВАНИЕ” - это успешные “Stroitelistvo & Oborudo-
ОBORUDOVANIE” - vînzarea reuşită продажи товаров и услуг! vanie” Guide - means successful
a produselor şi serviciilor. promotion of products and ser-
vices.

«VIDIAN-PRIM» S.R.L.
str. L. Deleanu, 3/1, bir. 36
MD-2071 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 59-65-45
Fax : +373 22/ 59-65-45
GSM : +373 69/ 12-70-11
E-mail: info@vidian.md
URL : www.vidian.md

Producător de parchet şi alte produse Производитель паркета и других Manufacturer of French wood par-
din lemn tare (parchet mozaic, lam- и зд ел и й и з т ве рд ы х с о рто в quet and other articles made of solid
briuri, plinte ş.a.). Înzestrat cu tehnică древесины (мозаичный паркет, timber (mosaic parquet, lining, plinth
şi tehnologii moderne, livrează pro- вагонка, плинтус и др.). Компания etc.). It is equipped up with modern
duse de calitate superioară pe piaţa оснащена современной техникой technique and the latest technolo-
din Republica Moldova, România şi и новейшими технол огиями. gies. Supplies high-quality products
Franţa. Deţine certificatul de calitate Поставляет высококачественные towards Moldovan, Romanian and
ISO. изделия на рынок Молдовы, French markets. Possesses ISO
Distribuitor de parchet de producţie Румынии и Франции. Обладает quality certificate.
franceză. сертификатом качества ISO. The company is also the distributor
Дистрибьютор паркета of French parquet.
французского производства.

84 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«VILEREX» S.R.L.
str. Ismail, 112/1, bir. 301
MD-2023 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 27-24-59
Fax : +373 22/ 27-24-59
E-mail: vilerex@mail.ru

Unul din principali producători şi Производство и продажа Manufacture and sale of building
importatori de produse din lemn şi строительных материалов из materials made of wood. 12-year
unic importator de lemn siberian pe дерева. Компания с 12 летним experienced company - the supplier
piaţa Moldovei. Mai bine de 12 ani стажем работы - поставщик of the Siberian wood on the market of
VILEREX comercializează soluţii сибирской древесины на рынок Moldova. Veneer, floor board, block
ignifuge şi biocide pentru prelucrarea Молдовы. Вагонк а, доск а house, plywood, ОСB-3, wood chip-
lemnului, precum şi lambriuri din для пола, блок-хаус, фанера, board, wood fiber-board and other
lemn, scînduri pentru podea, block- О С Б - 3 , Д С П , Д В П и д ру г и е wooden products, and also fire-bio-
haus, plinte, leaţuri, placaj, OSB-3, изделия из древесины, а также proof structures for wood, biocidal
PAL etc. Asortimentul produselor огнебиозащитные составы для structures for wood-processing - this
sporeşte în permanenţă, iar cali- древесины, биоцидные составы is just a small part of our products.
tatea se îmbunătăţeşte. Propunem д л я о б р а б от к и д р е в е с и н ы - The products’ assortment constantly
clienţilor noştri şi celor potenţiali это лишь малая часть нашей extends, quality grows.
un produs nou - buşteni de pin de продукции. We offer our permanent and potential
Angara şi Larice pentru construcţia Ассортимент продукции постоянно buyers a new product - cylindered
vilelor, caselor de vară, a băilor etc. расширяется, качество растёт. log from Angarsk pine and larch
Предлагаем постоянным и for building of cottages, summer
потенциальным покупателям residences, bathes, arbours, swings,
новый продукт - оцилиндрованное arrangement of wells.
бревно из ангарской сосны и
лиственницы для строительства
коттеджа, дачи, бани, беседки,
качелей, обустройства колодцев.

«VIOVADA» S.R.L.
str. M. Kogălniceanu, 73
MD-2009 Chişinău, Republica Moldova
Fax : +373 22/ 25-60-12
GSM : +373 69/ 22-22-32
E-mail: viovada@mail.ru

Velox este un sistem compus din cof- Velox это система несъемной Velox - is a system of stay-forms,
raj nedemontabil, cu ajutorul căruia опалубки, использование которой with the usage of which there are
se pot construi nu numai case, позволяет строить как коттеджи, built both cottages and multistoried
dar şi blocuri locative. Acest sistem та к и м н о го эта ж н ы е ж и л ы е buildings. Its characteristics allow
permite montarea pereţilor interiori, дома, а также ее используют для to use them as inner wall partitions,
adăugarea lor, construcţia clădirilor монтажа внутренних перегородок, overstory, building of light premises
uşoare sau reconstruirea acestora. надстройки зданий, строительства for reconstruction effecting.
Avantajul acestui sistem constă în легких зданий, для проведения The advantage of the system - com-
faptul că un singur element îmbină реконструкций. bination of stay-forms, thermal and
mai multe proprietăţi: de cofraj, de Преимуществом этой системы soundproof, as well as earthquake-
izolare fonică şi termica, precum şi является соединение в одном proof features.
o mare rezistenţă seismică. элементе трех свойств: опалубка, VELOX - is a warm, power-sav-
VELOX înseamnă o casă caldă, тепло-, звукоизоляция и ing, reliable and ecological clean
economă, sigură şi ecologică! сейсмоустойчивость. house!
VELOX - это тёплый экономичный,
надёжный и экологичный дом!

www.moldconsruct.moldexpo.md 85
Participanţi
Участники
Exhibitors

I.M. «VITEZA-CEAPCHIN» S.R.L.


str. Iu. Gagarin, 47
MD-6801 or. Ialoveni, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 73-76-88
Fax : +373 22/ 73-76-88
E-mail: viteza_ceapchin@yahoo.com

Cu un spectru larg de echipamente Компания, обладая широким The company, possessing a wide
profesionale, Compania noastră pro- спектром профессионального spectrum of professional equipment,
duce elemente de reclamă, elemente о б о р уд о в а н и я , п р о и з в о д и т manufactures advertizing elements,
complicate pentru construcţii metal- рекламные элементы, сложные complex metal constructions, includ-
ice, inclusiv prelucrarea materialelor элементы металлоконструкций, ing processing of sheet materials
foliate, de la cele din plastic pînă la включая обработку листовых starting from plastic up to nonferrous
cele din metale neferoase, precum материал ов от пластик а до metals and composite sandwich-
şi panouri compozite. цветных металлов и композитных panels.
Producem beton comercial şi deri- панелей. Manufactures of custom concrete
vate ale acestuia. Изготавливаем товарный бетон и and items made of it. Renting of con-
Dăm cu chirie tehnică de construcţii изделия из него. struction technique, implements.
şi inventar de profil. Аренда строй техники,
инвентаря.

«WISTIL» S.A.
str. Majkowska, 13
62-800 Kalisz, Poland
Tel. : +48 62/ 768-62-62
Fax : +48 62/ 768-61-10
E-mail: geo@wistil.pl
URL : www.geosiatki.eu

WISTIL – renumitul producător ma- WISTIL – известный производитель WISTIL – a well-known producer
teriale geosintetice pentru armarea п ол и э ф и р н ы х ге о с ет о к д л я of geosynthetics used to ground
şi consolidarea solului, geoplasei армирования и стабилизации strengthening, stabilizing and rein-
din poliester cu fibre din sticlă pentru грунта, геосеток из стекловолокна forcing and of glass and polyester
consolidarea suprafeţelor asfaltate. для армирования асфальтовых geogrids used to bituminous layers
покрытий. reinforcing.

86 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«MAXIT Oy Ab»
P.O. Box, 70
FI-00381 Helsinki, Finland
Tel. : +358 44/ 569-77-95
Fax : +358 44/ 569-77-94
E-mail: vetonit@optiroc.kiev.ua
URL : www.maxit.ua

Produce şi comercializează materi- Компания MAXIT изготавливает Manufactures and sells mineral
ale de construcţii în bază de miner- и продает строительные based building materials.
ale: VETONIT - chituri pentru pereţi şi материалы на минеральной The products range includes:
tavane, amestecuri de nivelat pentru основе. В ассортимент входят VETONIT plasters, screeds, fixes
podele, materiale pentru placaj şi следующие материалы: and grouts, masonry mortars and dry
mortare pentru lucrări de zidărie; Ветонит - шпаклевки для стен concrete; SERPO facade renders,
SEPRO - tencuieli pentru faţade, и потолков, выравнивающие coatings and paints; DAITERMANN
învelitori şi vopsele; DAITERMANN - смеси для полов, материалы для - waterproof materials; LECA light-
materiale hidrofuge; LECA - produse облицовки плиткой, растворы weight aggregate products.
din cheramzitbeton. для к ладки и сухие бетоны;
Серпо - фасадные штукатурки,
покрытия и краски; ДAЙТЕРМАНН
- гидроизоляционные материалы;
Л Е К А - к е р а мз и то бето н н ы е
продукты.

«Weckman Steel Oy»


Härkäläntie, 72
19110 Vierumäki, Finland
Tel. : +358 38/ 88-71-00
Fax : +358 37/ 18-78-39; 18-21-70
E-mail: export@weckmansteel.fi
URL : www.weckmansteel.fi

Fondată în anul 1962, Compania Компания, основанная в 1962 году, The company, set up in 1962, is a pri-
noastră se ocupă de producerea является частным предприятием vate enterprise that produces profiled
tablei de profil. по изготовлению профильных roof and wall steel constructions.
Produsele „Weckman Steel Oy” sînt листов. Products of “Weckman Steel Oy” is
certificate în conformitate cu ISO Продукция “Weckman Steel Oy” certified up to ISO 9001 and attested
9001 şi atestate de „Gosstandart”-ul сертифицирована согласно ISO by the State Standard of the Russian
Federaţiei Ruse. 9001 и аттестована Госстандартом Federation.
„Weckman Steel Oy” ofertează un Российской Федерации. The company offers a full spectrum
complet integral de produse: table “Weckman Steel Oy” предлагает of products: profile, smooth, bearing
de profil, netede, portante, pentru полный ассортимент продукции: roofing and wall sheets. Rainwater
acoperişuri şi pentru pereţi. Sisteme профилированные, гладкие, systems. Component units for roof-
ing coverings. Security means for
de scurgere a apelor. Accesorii pen- несущие кровельные и стеновые
roofs: bonding bars, ladders, snow
tru acoperişuri. Mijloace de protecţie листы. Водосточные системы. and ice breakers.
a acoperişurilor; podeţe, scări, capta- Комплектующие для кровельного
toare de zăpadă. покрытия. Средства безопасности
для крыш: мостики, лестницы,
снегоуловители.

www.moldconsruct.moldexpo.md 87
Participanţi
Участники
Exhibitors

«ЗАБУДОВА» OAO
ул. Заводская, 1
222321 п. Чисть, Молодечненский р-н
Минская обл., Республика Беларусь
Tel. : +375 1773/ 2-45-00; 2-45-35; 2-47-47
Fax : +375 1773/ 2-45-06; 2-45-35
E-mail: zabudova_reklama@mail.ru
URL : www.zabudova.by

De acum 16 ani, ”Забудова” este О А О “ З а б уд о в а ” - о д н а и з “Zabudova” - is one of the leading


una dintre organizaţiile de top din Be- ведущих организаций Беларуси, organizations of Belarus, which has
larus producătoare de materiale de производящая строительные been manufacturing building mate-
constucţii, care are în componenţa материалы на протяжении 16 rials during 16 years, managed to
sa patru fabrici moderne ce produc л ет, с у м е в ш а я о бъ е д и н и т ь unite four modern factories and let-
complexe integrale de materiale, четыре современных завода и ting out the complete set of materials,
articole şi accesorii de construcţii выпускающая полный комплект products and constructions for the
pentru case cu siteme energetice материалов, изделий и конструкций power-saving house.
eficiente: Fabrica de construcţii, Fab- для энергоэффективного дома. На On the basis of “Zabudova”, the
rica de prelucrare a lemnului, Fabrica базе производственного комплекса industrial complex, there is carried
de ţiglă pentru acoperişuri, Fabrica ОАО “Забудова” осуществляют out activity of four factories: Zavod
materialelor de construcţii. деятельность четыре завода: Stroitelinyh Materialov (Factory of
Principalele materiale de construcţii Завод строительных конструкций building constructions), Derevoo-
produse de această companie: beton (ЗСК), Деревообрабатывающий brabatyvajushchy Zavod (Wood-pro-
celular, articole din beton greu, arti- завод (ДОЗ), Завод кровельной cessing Factory), Zavod Krovelinoi
cole pentru grilaje şi pentru amena- черепицы (ЗКЧ), Завод Cerepitsy (Factory of Roofing Tile),
jarea teritoriului, amestecuri uscate строительных материалов (ЗСМ). Zavod Stroitelinyh Materialov (Fac-
pentru construcţie, ţiglă ciment cu Основные строительные tory of Building Materials).
nisip, articole din lemn, var-praf şi материалы, производимые The basic building materials pro-
ghips. компанией: ячеистый бетон, duced by the company: cellular
изделия из тяжелого бетона, concrete, items made of heavy
элементы ограждения и concrete, protection and accomplish-
благоустройства, сухие ment elements, dry building mixes,
строительные смеси, цементно- concrete-sand tiles, products made
песчаная черепица, изделия из of wood, lime carbonate of fine grind-
дерева, известь тонкого помола ing and gypsum.
и гипс.

88 www.moldconstruct.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«ZALIN G & G» S.R.L.


str. M. Sadoveanu, 17
MD-3121 Bălţi, Republica Moldova
Tel. : +373 231/ 2-41-49
Fax : +373 231/ 2-41-46
E-mail: info@zalin.md

Compania activează pe piaţa din Компания работает на рынке The company has been working on
Republica Moldova de 8 ani. Молдовы уже 8 лет. Moldovan market for 8 years.
Direcţiile prioritare ale activităţii: Основные направления The basic directions of activity:
- producerea de utilaje pentru деятельности фирмы: - manufacture of equipment for
industria alimentară, în special - производство оборудования food-processing industry, mainly
pentru panificaţie şi prelucrarea для пищевой промышленности, for baking and meat industries. A
cărnii. Experienţă în domeniul pro- в первую очередь хлебопекарной wide experience in manufacture
ducerii utilajului termotehnic care и мясной. Накоплен большой опыт of heat engineering equipment of
funcţionează cu diverşi carburanţi изготовления теплотехнического furnaces for bakery products on any
pentru brutării, de diverse produc- оборудования печей для выпечки kind of energy carrier, any productiv-
tivitate şi modificări: etajate (2, 3 хлебобулочных изделий на любом ity, various modifications: bottom,
şi 4 etaje), modulare, rotative, tip виде энергоносителя, любой 2, 3, 4 levels, modular, rotational,
tunel. Firma este distribuitor de производительности, различной tunnel. The firm is the distributor
produse ale unor companii notorii модифик ации: подовые, 2-х, of leading manufacturers of the
din CSI, producătoare de utilaje 3-х, 4-х ярусные, модульные, CIS manufacturing baking, meat-
pentru panificaţie, prelucrarea cărnii р о т а ц и о н н ы е , т у н н ел ь н ы е . processing and packing equipment.
şi pentru producerea de ambalaje. Фирма является дистрибьютором On the basis of our manufacture
Oferă servicii operative de reparaţie, ведущих производителей СНГ there is the operative system of
lansare, reglare şi deservire (repa- производящих хлебопекарное, repair, starting-up and adjustment
rare capitală a oricărui tip de utilaj, мясоперерабатывающее и and maintenance services (major
inclusiv de import, montare şi deser- у п а к о воч н о е о б о руд о ва н и е . overhaul of any equipment includ-
vire în garanţie). Comercializarea На базе нашего производства ing import, installation and warranty
produselor are loc printr-o reţea налажена оперативная система service) for enterprises. Trade in
vastă de dealeri. Distribuitor exclusiv ремонтных, пусконаладочных и products is effected through a wide
în Republica Moldova - compania сервисных услуг (капитальный dealer network. The exclusive dealer
“Dina Cociug”; ремонт любого оборудования в т.ч. on the market of Moldova is “Dina
- producerea de utilaje pen- импортного, монтаж и гарантийное Cociug” company;
tru construcţii: schele pentru обслуживание) предприятиям. - manufacture of building equip-
construcţie, popi elicoidali, precum şi Реализация продукции ment: building scaffolds, screw
platforme de lucru pe piloni. Dealer производится через широкую racks, and also mast working plat-
exclusiv în Moldova - compania дилерскую сеть. Эксклюзивным forms. The exclusive dealer on
“Proexact Grup”; дилером на рынке Молдовы the market of Moldova - “Proexact
- producerea de construcţii met- является фирма “Dina Cociug”; Grup”;
alice de orice complexitate, inclusiv - изготовление строительного - manufacture of metal construc-
pavilioane, sere, porţi, garduri, оборудования: строительных tions of any complexity: pavilions,
acoperişuri de protecţie, articole de лесов, винтовых стоек, а также hothouses, gates, fences, canopies,
forjare artistică, mobilă. мачтовых рабочих платформ. items of art forging, including furni-
Noi lucrăm pentru Dumneavoastră! Эксклюзивный дилер на рынке ture.
Молдовы - “Proexact Grup”; We work for you!
- и з г о т о в л е н и е
металлоконструкций любой
сложности: павильоны, теплицы,
ворота, заборы, навесы, изделия
художественной ковки в т.ч.
мебели.
Мы работаем для Вас!

www.moldconsruct.moldexpo.md 89
Participanţi
Участники
Exhibitors

I.C.S. «ZHENG SHI INTERNATIONAL GROUP» S.R.L.


str. M. Sadoveanu, 42/6
MD-2075 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 40-63-80
Fax : +373 22/ 40-63-15
GSM : +373 68/ 20-06-55
E-mail: dgribencea@ever.md

SHAN LIAN INTERNATIONAL S H A N L I A N I N T E R N AT I O N - SHAN LIAN INTERNATIONAL


GROUP este un holding ce cuprinde AL GROUP - это холдинг GROUP is a holding uniting the
un grup de companii cu numeroase объединяющий группу компаний- group of companies-investors of a
proiecte investiţionale în mai multe инвесторов большого количества considerable quantity of projects
ţări, precum: Australia, România, проек тов в разных странах: in the different countries: Australia,
China, iar acum şi în Republica Австралия, Румыния, Китай, а Romania, China, and now in the
Moldova. теперь и Республика Молдова. Republic of Moldova.
SHAN LIAN INTERNATIONAL SHAN LIAN INTERNATIONAL SHAN LIAN INTERNATIONAL
GROUP a fost fondată în anul 1990 GROUP была основана в 1990 году, GROUP was set up in 1990, in
în România, cu investiţia de 100% в Румынии, со 100% китайским Romania, based on 100% Chinese
capital chinezesc. Direcţiile princi- капиталом. capital. Its basic activity directions
pale de activitate: construirea de Основные направления are: construction of dwelling and
spaţii comerciale şi locative, comerţ деятельности: строительство commercial buildings, international
internaţional, depozitare, transport ж и л и щ н ы х и к о м м е рч е с к и х trade, warehousing, international
internaţional. зданий, международная торговля, transportations.
Din anul 2003 SHAN LIAN INTER- складирование, международные Since 2003 along with construc-
NATIONAL GROUP îşi demarează транспортировки. tion of Megapolis Mall commercial
activitatea şi în Republica Moldova, С 2003 года, одновременно с centre (www.shanlian.md), SHAN
odată cu construirea Centrului co- построением к оммерческ ого LIAN INTERNATIONAL GROUP has
mercial şi de agrement Megapolis центра Megapolis Mall (www.shan- started its activity and in Republic
Mall. (www.shanlian.md) lian.md), SHAN LIAN INTERNA- Moldova.
MEGAPOLIS MALL este un proiect TIONAL GROUP начинает свою MEGAPOLIS MALL is the unique
de excepţie. Este un concept modern деятельность и в Республике project covering 32 thousand sq.m.,
implementat pe un teren de peste Молдова. it is elaborated up to European
32 mii m.p., în conformitate cu stan- MEGAPOLIS MALL – это уникальный standards.
dardele europene. проект, охватывающий 32 тысячи In 2005, simultaneously with MEGA-
În anul 2005, odată cu apariţia unui кв.м., разработан по европейским POLIS MALL commercial centre
astfel de centru comercial, a fost стандартам. launching, there was created ZHENG
creată şi o companie nouă - ZHENG В 2 0 0 5 год у, од н о в р е м е н н о SHI INTERNATIONAL GROUP
SHI INTERNATIONAL GROUP, care с появлением данного which has begun its activity with
iniţial se ocupa de importul MATE- коммерческого центра, была import of BUILDING MATERIALS,
RIALELOR DE CONSTRUCTII, с о зд а н а и н о в а я к о м п а н и я CLOTHES and FOODSTUFF.
ÎMBRĂCĂMINTEI ŞI PRODUSEL- - ZHENG SHI INTERNATION-
OR ALIMENTARE. A L G R O U P, к ото р а я н ач а л а
свою деятельность с импорта
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, ОДЕЖДЫ
и ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ.

90 www.moldconstruct.moldexpo.md
C ATA L O G
OFICIAL
18 - 21.03.2009

Organizator:
Centrul Internaţional de Expoziţii “MOLDEXPO” S.A.

CoOrganizator:
Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova

INTERNET-PARTENER:
WWW.ELEC.RU
Participanţi
Участники
Exhibitors

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI


AL REPUBLICII MOLDOVA
DIRECŢIA DEZVOLTAREA BUSINESSULUI MIC ŞI MIJLOCIU
Tel./fax: +373 22/ 25-06-45, tel.: +373 22/ 25-06-46, 25-06-47, 25-06-42
E-mail: dimm@moldova.md

Sectorul energetic în prezent se caracterizează prin stabilitate, funcţionare ritmică şi alimentare fiabilă a
consumatorilor cu energie electrică, termică şi gaze naturale, precum şi cu alte surse energetice. Nivelul înalt
de pregătire al utilajului energetic a permis, în ultimii ani, întreprinderilor să funcţioneze fără complicaţii, fără
probleme tehnice majore. De o bună pregătire au dat dovadă întreprinderile energetice şi în actuala perioadă rece
dificilă, ce a fost cauzată de criza din luna ianuarie 2009 privind livrarea gazelor naturale în Republica Moldova.
Este de menţionat faptul că, în ultimii ani, au fost şi continuă să fie aplicate măsurile îndreptate spre sporirea
eficienţei energetice şi conservării energiei, ceea ce a contribuit la majorarea calităţii serviciilor prestate de
întreprinderile sectorului termoenergetic.

În scopul asigurării securităţii energetice a ţării şi a alimentării fiabile cu energie electrică a tuturor categoriilor de
consumatori, pe parcursul anului 2009 se prevede:
- Întreţinerea, exploatarea şi dezvoltarea reţelelor electrice de transport şi distribuţie a energiei electrice.
- Finalizarea construcţiei LEA-110 kV Falciu-Goteşti
- Se continuă realizarea Proiectului ENERGETIC II
- Aderarea la Tratatul Cartea Energetica
- Aderarea la Uniunea pentru Coordonare a Transportului Energiei Electrice (UCTE)
- Implementarea planului de acţiuni din strategia energetică a Republicii Moldova
- Reconstrucţie a Substaţiei electrice de transformare 330 kV din Bălţi.
- Se va începe construcţia LEA-400 kV Bălţi (Republica Moldova) – Suceava (România).
- ‘Cooperare internaţională în domeniu

Din anul 1991, cînd Republica Moldova a căpătat statutul de stat independent, şi pînă în anul 2000 constatăm că au
fost gazificate 138 localităţi, perioadă în care au fost racordate la reţeua de aprovizionare cu gaze naturale aproximativ
280 obiective de menire socială.
Pentru comparaţie, în perioada anilor 2001-2008 în republică au fost gazificate 698 localităţi, respectiv 1154 obiec-
tive de menire socială, numărul total al consumatorilor pe republică constituind 575998. De remarcat că în anul 2008
au fost gazificate 104 localităţi.
În acelaşi timp, pentru anul 2009 este planificată gazificarea a 95 localităţi şi atingerea cifrei de 613498 consuma-
tori. Constatăm că din motivul lipsei mijloacelor financiare necesare, în anul 2009 nu va fi posibilă gazificare integrală
a republicii.
În concluzie, constatăm că odată cu aprobarea Programului Naţional de gazificare a Republicii Moldova în anul 2001,
procesul gazificării republicii a cunoscut un ritm de 5,8 ori mai accelerat.

În ceea ce priveşte sectorul termoenergetic se poate de constatat că, practic, în toate localităţile republicii obiectele
sferei bugetare sînt asigurate cu căldură de la centralele termice autonome, ce au fost construite în perioada a.a. 2002-
2008. În total, în această perioada au fost construite 963 de surse noi de energie termică, valorificîndu-se în acest scop
323,9 mil. lei, iar în anul 2008 au fost construite 70 surse noi de energie termică, în suma de cca. 47,0 mil. lei, care sî nt
destinate să asigure cu agent termic obiectele de menire socială. Perspectiva dezvoltării sectorului termoenergetic constă
în dezvoltarea continuă a surselor de energie termică, modernizarea celor existente, precum şi majorarea eficienţei pe
tot lanţul sistemului: producerea, transportarea, distribuţia, furnizarea şi consumul energiei termice.

94 www.moldenergy.moldexpo.md
Participanţi
Participanţi
Участники
Участники
Exhibitors
Exhibitors

«ABB» Sp.zo.o
Calea Victoriei, 15, scara E, sector 3
030023 Bucureşti, România
Tel. : +40 213/ 10-43-75
Fax : +40 213/ 10-43-83
E-mail: nicoleta.turiac@ro.abb.com

str. Grădina Botanică, 9


MD-2002 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 50-20-51; 50-20-52
Fax : +373 22/ 53-39-98
E-mail: it@abs.md; abb@abs.md

Echipamente şi soluţii complexe Оборудование и комплексные Equipment and complete solutions


în domeniul energetic, industrial, решения для энергетического for the power sector, industry, social
sectorul social, inclusiv sisteme de комплекса, промышленности, objects and households, inclusive
automatizare, dirijare şi măsurare с оциального сек тора, в том automation, control and measuring
pentru procese de generare, trans- числе системы автоматизации, systems for generation, transporta-
portare, distribuţie şi utilizare a управления и измерения для tion, distribution and utilization of
energiei electrice: процессов производства, electrical energy:
- generatoare, staţii de transfor- транспортировки, распределения - generators, prefabricated trans-
mare prefabricate, întrerupătoare и потребления электрической former substations, circuit-breakers,
de putere, descărcătoare, transfor- энергии: surge arresters, power, voltage and
matoare de putere, de tensiune şi - ге н е р ато р ы , к о м п л е к т н ы е current transformers, switch-gear
de curent, instalaţii pentru distribuţia трансформаторные подстанции, and reactive power compensation
energiei electrice şi compensarea силовые выключатели, устройства installations, capacitors, cables,
puterii reactive, cabluri, semiconduc- защиты от перенапряжений, semiconductors, automation and
toare, condensatoare, sisteme de трансформаторы силовые, тока и relay protection systems, electrical
automatizare şi protecţie prin relee, напряжения, распределительные meters;
contoare; и компенсирующие устройства, - electrical alternative and direct cur-
- acţionări şi motoare electrice de конденсаторы, кабели, силовые rent drives and motors of different
curent alternativ şi continuu la diferite полупроводниковые приборы, voltages, converters, soft-starters,
tensiuni, convertizoare, softstartere, системы релейной защиты и contactors, automatic switches,
contactoare, intrerupătoare auto- автоматики, счетчики; measuring and analyzing devices,
mate, inclusiv diferenţiale, aparate - электродвигатели и flow meters for liquids and gases,
de control şi măsurare, debitmetre электроприводы постоянного distribution switchboards, wiring ac-
pentru lichide şi gaze, panouri de и переменного тока различных cessories etc.
distribuţie, prize, fişe etc. уровней напряжения,
п р е о б р азо вател и ч а с тот ы ,
ус т р о й с т ва п л а в н о го п ус к а ,
контакторы, устройства
защитного отключения и
автоматические выключатели,
к о н т р о л ь н о - и з м е р и т ел ь н ы е
и аналитические приборы,
расходомеры для жидкостей и
газов, распределительные щитки,
электроустановочные изделия и
др.

www.moldenergy.moldexpo.md 95
Participanţi
Участники
Exhibitors

S.C. «AGS GRUP» S.R.L.


şos. Balcani, 6, 19
MD-2071 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 51-23-79
Fax : +373 22/ 58-11-42
E-mail: info@solaraterm. com
URL : www.solaraterm.com

Comercializarea, proiectarea şi in- Продажа, проек тирование и Trade in, projecting and installation
stalarea colectoarelor solare pentru монтаж солнечных коллекторов of solar collectors for hot water, air
încălzirea apei, a instalaţiilor de для нагрева воды, установок для conditioning equipment, and autono-
condiţionare a aerului şi a sistemelor кондиционирования воздуха и mous heating systems.
de încălzire autonomă. систем автономного отопления.

«ALBISTORE» S.R.L.
str. Livezilor, 128
MD-4839 s. Stăuceni, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 45-50-96
Fax : +390 12/ 48-55-69
GSM : +373 79/ 50-70-76
E-mail: angemar@aruba.it
URL : www.amiata.com

Сomercializarea şi oferirea de Продажа и техническая Sale and technical consultation on


consultaţii tehnice privind exploatar- консультация по использованию use of “Amiata” fireplaces. The mini-
ea şemineelor “Amiata“. Consum каминов “Amiata“. Минимальный mal consumption for any premises.
minim de energie pentru diverse расход для любых помещений. Ecological, pure heat from wood.
tipuri de încăperi. Calitate italiană. Экологически чистая теплота от Italian quality of fireplaces.
древесины. Итальянское качество
каминов.

S.C. «ANCOR SGS» S.R.L.


str. 13 Septembrie, 7
or. Ploieşti, jud. Prahova, România
Tel. : +40 722/ 34-07-71
Fax : +40 244/ 550-15-65
E-mail: calin_harsia@yahoo.com

Sisteme de încălzire cu energie Солнечные системы отопления Solar heating systems, for household
solară, pentru uz casnic şi indus- для индивидуальных хозяйств, or industrial purpose.
trial. а также для индустриальных
целей.

96 www.moldenergy.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«AXIMA GRUP» S.R.L.


str. Gh. Asachi, 19 b
MD-2009 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 92-72-32
Fax : +373 22/ 92-72-32
E-mail: wilo_moldova@yahoo.com; wilo_pump@yahoo.com
URL : www.axima.md

Distribuitor oficial şi service autorizat Официальный дистрибьютор и The official distributor and authorized
WILO EMU în Republica Moldova. авторизированный сервис WILO service of WILO EMU in the Republic
Pompe şi staţii de pompare pentru EMU в Молдове. of Moldova.
sistemele de încălzire, ventilare, Насосы и насосные станции для Pumps and systems for heating sys-
condiţionare, alimentare cu apă, систем отопления, вентиляции, tems, ventilation, air conditioning, ir-
irigare, contra incendiilor, canalizare кондиционирования, орошения, rigation, water supply, fire extinction,
şi drenaj. Panouri de automatizare пожаротушения, водоснабжения, sewerage and drainage systems.
şi control. канализации и дренажа.

ООО «БЕЛИМО-УКРАИНА» C.A.P.


ул. Юрковская, 34 б, оф. 28
04080 г. Киев, Украина
Tel. : +380 44/ 531-37-01; 462-51-03
Fax : +380 44/ 463-69-12
E-mail: alex@belimo.kiev.ua; master@belimo.kiev.ua
URL : www.belimo.com.ua

Dispozitive de acţionare electrică Элек троприводы воздушных Power gears of air dampers, gears of
a supapelor aeriene, mecanisme заслонок, приводы fire-proof and smoke removal valves,
de transmisie a clapetelor antifoc şi огнезадерживающих клапанов regulating ball and saddle valves
de evacuare a fumului, supape de и к л а п а н о в д ы м о уд а л е н и я , with gears.
reglare sferice şi de şa cu dispozitive регулирующие шаровые
de acţionare. и седельные клапаны с
электроприводами.

«BERHORD A & D» S.R.L.


bd. Decebal, 3, bir. 411
MD-2001 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 50-37-03; 50-27-03
Fax : +373 22/ 50-71-34
E-mail: info@berhord.com
URL : www.berhord.com

Distribuţia componentelor pentru Дистрибьюция компонентов для Distribution of components for indus-
automatizare industrială. Distribuitor промышленной автоматизации. trial automation. Autorized distributor
autorizat: Omron, Weidmuller, Finder, Авторизированный дистрибьютор: of: Omron, Weidmuller, Finder, Tech-
Technologic, Ohkura, Hafner Pneu- Omron, Weidmuller, Finder, Tech- nologic, Ohkura, Hafner Pneumatik,
matik, Aigner, Motovario, Rexnord, nologic, Ohkura, Hafner Pneumatik, Aigner, Motovario, Rexnord, M&M,
M&M, Omal, Omc, UWT, Celmi, Aigner, Motovario, Rexnord, M&M, Omal, Omc, UWT, Celmi, Datasen-
Datasensor. Proiectarea, executarea Omal, Omc, UWT, Celmi, Datasen- sor. Design, manufacture and instal-
şi montarea sistemelor automati- sor. Проектирование, производство lation of automatic systems, PLC
zate de control, programarea PLC. и монтаж автоматических систем programming.
управления, программирование
PLC.

www.moldenergy.moldexpo.md 97
Participanţi
Участники
Exhibitors

«CET-NORD» S.A.
str. Ştefan cel Mare, 168
MD-3100 Bălţi, Republica Moldova
Tel. : +373 231/ 2-24-74
Fax : +373 231/ 2-35-74
GSM : +373 68/ 10-15-55
E-mail: office@cet-nord.md
URL : www.cet-nord.md

“CET-Nord” (Staţia termoelectrică “CET-Nord”(Бельцкая “CET-Nord” - a thermal power station


din or. Bălţi) a fost fondată în 1956. теплоэлектростанция) основана in the city of Balti, Moldova, - set up
Activitatea prioritară - producerea в 1956 году. in 1956.
energiei termice şi electrice, trans- Осн о в н а я д е ятел ьн ость – Main activity: manufacture of power
portarea şi comercializarea energiei производство электро- и and thermal energy, transportation
termice. теплоэнергии, транспортировка и and commercialization of power
Montează, deserveşte şi repară con- реализация теплоэнергии. energy.
toarele de energie termică. Utilajul Занимается установкой, Installation, maintenance and repara-
permite de a calibra contoarele de обслу живанием и ремонтом tion of thermal counters. Equipment
clasele 1, 2 şi 3. теплосчётчиков. Оборудование allows to make calibration of thermal
Este dealer şi centru de deservire al позволяет производить калибровку counters of 1-, 2-, 3-class.
“Teplocom” şi de control-calibrare al теплосчётчиков 1, 2, 3 классa. The company is a dealer and a
“Moldovastandard”. Является дилером и сервис service center of TEPLOKOM, as
центром Тепл ок омa и well as a control-calibration point of
контрольно-поверочным пунктом MOLDOVASTANDARD.
Молдовастандарт.

«COVILGRUP» S.R.L., reprezentant oficial


«EFEN GmbH»
str. Uzinelor, 60
MD-2023 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 47-97-06; 47-34-07
Fax : +373 22/ 47-97-06
E-mail: covilgrup@mail.ru

Asigurarea utilajului electric cu ac- К о м п л е к т а ц и я Complete set of electric equipment:


cesorii: întrerupătoare, siguranţe электрооборудования: рубильники, knife switches, safety locks, actua-
fuzibile, demaroare, piese pentru пр едохранители, пуск атели, tors, products for electrical mount-
electromontaj. Întrerupătoare NH cu изделия для электромонтажа. ing. NH disconnecting switches with
siguranţe de construcţie orizontală, NH-разъединители с safety locks of a horizontal design,
întrerupătoare NH şi rigle NH cu предохранителями горизонтальной NH disconnecting switches and NH
siguranţe de construcţie verticală, конструкции, NH - разъeдинители и rulers with safety locks of a vertical
siguranţe de tensiune medie. NH - линейки с предохранителями design, safety locks of an average
вертик альной к онструкции, tension.
предохранители среднего
напряжения.

98 www.moldenergy.moldexpo.md
Participanţi
Participanţi
Участники
Участники
Exhibitors
Exhibitors

«DAMVOLETS» S.R.L.
str. Codrilor, 16
MD-2003 or. Durleşti, mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 237/ 4-21-02
Tel. : +373 22/ 71-91-15
Fax : +373 237/ 4-21-02
Fax : +373 22/ 71-91-15
GSM : +373 69/ 13-81-22
GSM : +373 65/ 03-81-22
E-mail: valedam@mail.ru

Reprezentant oficial C.S.I. al com- Официальный представитель The CIS official representative of
paniei olandeze „KALKE-Total-Con- СНГ компании Kalke-Total-Con- company Kalke-Total-Confort (Hol-
fort”. Proiectare, vînzare, montare fort (Holland). Проектирование, land). Projecting, sale, installation of
a sistemelor pentru creşterea ani- продажа, монтаж бытовых household and industrial systems: for
malelor, pentru fabrici avicole, pentru и промышленных систем: для animal industries, integrated poultry
sere, pentru încălzire în infra-roşu; животноводства, птицефабрик, farms, hothouses, infra-red heating,
condiţionare şi ventilare. Protecţie теплиц, инфракрасного обогрева, air-conditioning and ventilation.
prin vopsele anticorosive epoxid- кондиционирования и вентиляции. Anticorrosive protection food by
ice alimentare. Pardoseli turnate. Антикоррозионная защита epoxy paints. Self-leveling floors.
Sisteme moderne de scurgere a пищевыми эпоксидными красками. Modern water sewage systems and
apelor şi piese componente fabricate Наливные полы. Современные accessories manufactured by the
pe loc. Nanotehnologii de filtrare şi водосточные системы и company. Nanotechnologies of filtra-
energizare a apei - „Apă Vie”. комплектующие, изготовленные tion and water energizing - “Water
на месте. Нанотехнологии для of life”.
фильтрации воды и зарядка воды
энергией - “Живая Вода”.

«DEWAX» S.R.L.
str. Vadul lui Vodă, 72
MD-2044 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 42-11-70
Fax : +373 22/ 42-11-71
GSM : +373 69/ 24-16-71
E-mail: sales@gp-generator.com
URL : www.gp-generator.com

Grupuri electrogene 1-3000 kW; Эл е к т р о г е н е р а т о р ы 1 - 3 0 0 0 Electrogenerators - 1-3000 kW;


aparate sudură; debitoare asfalt; к Вт ; с ва р оч н ы е а п п а р ат ы ; welding devices; asphalt cutters;
şlefuitoare beton; plăci compactoare; асфальторезки; оборудование multiple tampers; compressors; air
motopompe, hidrofoare, motostro- для шлифовки бетона; трамбовки; heaters; motor-pumps, engines; mo-
pitori, motocultoare, aeroterme; мотопомпы, гидрофоры, tor-sprayers, sprayers; fire hoses.
compresoare; betoniere; furtun мотоопрыскиватели, термопушки;
pompieri. компрессоры; бетономешалки,
противопожарные шланги.

www.moldenergy.moldexpo.md 99
Participanţi
Участники
Exhibitors

«DI & TRADE» S.R.L.


str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 12
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 21-22-62
Fax : +373 22/ 22-95-61
E-mail: info@climate.md

Dealer autorizat al companiilor Авторизованный дилер компаний Authorized dealer of such companies
“Toshiba”, “Fujitsu General Limited”, “Toshiba”, “Fujitsu General Lim- as “Toshiba”, “Fujitsu General Lim-
“Carrier” şi distribuitor oficial de ited”, “Carrier” и официальный ited”, “Carrier” and official distributor
produse “Novoelectro” în Republica дистрибьютор фирмы “Novo- of “Novoelectro” in the Republic of
Moldova. Proiectarea, comercializa- electro” в Республике Молдова. Moldova. Design, sale, mounting and
rea, montarea şi deservirea tuturor Проектирование, продажа, монтаж maintenance of all types of industrial
tipurilor de sisteme industriale şi и обслу живание всех типов and household conditioning, cooling
pentru uz casnic de climatizare, бытовых и промышленных систем and heating systems.
ventilare şi încălzire. кондиционирования, вентиляции и
обогрева.

S.C. «ECOLUX» S.R.L.


str. Sf. Gheorghe, 3
MD-2001 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 54-87-81; 50-09-63; 50-09-64
Fax : +373 22/ 50-09-63; 50-09-64
E-mail: office@ecolux.md
URL : www. ecolux.md

Utilaj frigorific industrial, comercial şi Индустриальное, коммерческое и Industrial, commercial and


de uz casnic. Sisteme centralizate бытовое холодильное оборудова- household refrigerating equipment.
de condiţionare şi ventilare. Utilaj ние. Централизованные системы Centralized conditioning and
tehnologic. Compresoare şi кондиционирования и вентиляции. ventilation systems. Technological
agregate. Agenţi frigorifici, uleiuri, Технологическое оборудование. equipment. Compressors and
panouri termoizolante, uşi frigorifice, Компрессоры и агрегаты. Хлада- aggregates. Refrigerating agents,
ţevi de cupru, materiale izolante, генты, масла, термоизоляционные oils, thermal insulation panels,
instrumente specializate. Servicii: панели, двери для холодильников, doors for refrigerators, copper pipes,
proiectare, montare, deservire. медные трубы, изоляция, специа- insulation, specialized instruments.
лизированный инструмент. Services: projecting, mounting,
Услуги: проектирование, монтаж, maintenance.
обслуживание.

100 www.moldenergy.moldexpo.md
Participanţi
Participanţi
Участники
Участники
Exhibitors
Exhibitors

«ELECTRODESIGN» S.R.L.
str. Cetatea Albă, 43
MD-2002 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 55-55-84; 63-21-34
Fax : +373 22/ 52-20-88
E-mail: babed@electrodesign.md
URL : www.electrodesign.md

Lucrări de montaj electric de orice Электромонтажные работы любой Electroinstallation works of any com-
complexitate – predarea obiectului сложности - сдача объекта под plexity - commissioning of a facility
la cheie. Comercializarea corpurilor ключ. Продажа осветительного on a turn-key basis. Sale of SITECO
de iluminat SITECO. оборудования SITECO. lighting equipment.
Articole din metal: turnuri, piloni, Изделия из металла: вышки, Metal items: towers, masts, cable
jgheaburi purtătoare de cabluri мачты, кабeльные лотки, щиты. support trays, cable distributors.
electrice, panouri. Întrerupătoare Автоматические выключатели, Automatic switches, ground fault
automate, contactori MOELLER. УЗО, к онтак торы MOELLER. interrupters, MOELLER contactors.
Cabluri produse de firma PRYSMIAN Кабельная продукция фирмы Cable products from PRYSMIAN
CABLES & SYSTEMS. Generatoare PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS. CABLES & SYSTEMS. GEKO elec-
electrice GEKO. Întrerupătoare, Эл е к т р о г е н е р а т о р ы G E K O . trogenerators. Switches and sockets
comutatoare şi prize BERKER. Fur- Выключатели, переключатели и BERKER. Assembly corrugated and
tun gofrat şi conductă rigidă pentru розетки BERKER. Труба монтажная rigid pipes.
lucrări de montaj. гофрированная и жесткая.

«ELECTROMOTOR-SERVICE» S.R.L.
str. Pădurii, 21/2
MD-2002 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 63-23-03
GSM : +373 69/ 66-56-71
Fax : +373 22/ 63-23-63
E-mail: client@electromotor.md
URL : www.electromotor.md

Comercializează: motoare elec- Торговля: электродвигатели одно-, Trade in: one-phase, three-phase
trice mono- şi trifazate; vibratoare трехфазные; вибраторы одно-, electric motors; one-phase, three-
mono- şi trifazate; variatoare de трехфазные; преобразователи phase vibrators; converters of fre-
frecvenţă (invertoare) 0,75-315 частоты 0,75-315 кВт; quency of 0,75-315 kW; axial, cen-
kW; ventilatoare industriale: axiale, промышленные вентиляторы: trifugal and radial industrial fans;
radiale, centrifugale; reductoare, осевые, центробежные, reducers, motor-reducers; trans-
motoreductoare; cabluri şi con- радиальные; редукторы, formers; cable-conducting produc-
ductori electrici; materiale pentru моторедукторы; трансформаторы; tion; wrapping materials: enamel
bobinare: fire emailate, lac ML-92, к абельно-проводниковая wire, varnish ML-92, keeping tape;
bandă chiper; corpuri de iluminat; продукция; обмоточные материалы: lighting devices; starting-protective
aparatură de punere în funcţiune эмалированный провод, лак МЛ- equipment: knife switches, automatic
şi de protecţie: întrerupătoare cu 92, лента киперная; осветительные devices, magnetic actuators; power
pîrghie, întrerupătoare automate, de- приборы; пускозащитная boards and complete units for low-
maroare magnetice, tablouri de forţă, аппаратура: рубильники, voltage equipment.
alte accesorii pentru echipamentele автоматы, магнитные пускатели; Services: repair services of all types
de tensiune joasă. силовые щиты и комплектующие of electric gears up to 320kW and
Servicii: reparaţia motoarelor elec- низковольтного оборудования. welding transformers.
trice de pînă la 320 kW şi a transfor- Ус л у г и : р е м о н т в с ех т и п о в
matoarelor de sudat. электродвигателей до 320 кВт и
сварочных трансформаторов.

www.moldenergy.moldexpo.md 101
Participanţi Participanţi
Участники Участники
Exhibitors Exhibitors

«ECO-DELTA» S.R.L.
str. Vlaicu Pîrcălab, 18, bir. 1 a
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 29-01-22
GSM : +373 69/ 43-81-49
E-mail: info@teplo.md
URL : www.teplo.md

Compania se specializează pe Компания специализируется на The company is specialized in


montarea, proiectarea şi comer- установке, проектировании и installation, projecting and sale of
cializarea pompelor geotermale de продаже геотермальных тепловых geothermal pumps.
termificare. насосов. A thermal pump – is the modern,
Termopompa este o sursă energetică Тепловой насос – современный, power-saving source used for heat-
modernă şi economică, utilizată экономичный источник ing systems, hot water supply and
pentru funcţionarea sistemelor de э н е р г и и , и с п ол ь зуе м ы й д л я air-conditioning systems.
încălzire, de asigurare cu agent работы систем отопления,
termic şi condiţionare. горячего водоснабжения и
кондиционирования.

«Электротехнический рынок России и


СНГ», Интернет-проект
пр-т Гагарина, 9, корпус 1, оф. 3
182100, Псковская обл., г. Великие Луки, Россия
Tel. : +7 81153/ 3-92-80
Fax : +7 81153/ 3-92-80
E-mail: info@elec.ru
URL : www.elec.ru

Proectul “Электротехнический Проект “Электротехнический рынок The project - “Electrotechnical mar-


рынок России и СНГ” este lide print- России и СНГ” является лидером ket of Russia and CIS” - is the leader
re resursele internet din domeniu şi среди Интернет-ресурсов отрасли, among the Internet-resources of the
se bucură de popularitate în mediul как по объему предоставляемой branch, both on volume of the given
consumatorilor. Portalul este prezen- информации, так и по популярности information, and on popularity among
tat pe larg în Internet şi la expoziţiile среди пользователей. Портал users. The portal, well-known among
specializate, fiind binecunoscut de хорошо известен среди manufacturers, suppliers and con-
producătorii, furnizorii şi consumatorii производителей, поставщиков и sumers of electrotechnical produc-
de produse electrotehnice. Serverul потребителей электротехнической tion, is widely advertised through the
nostru este vizitat lunar de mai mult продукции, широко представлен Internet and at thematic exhibitions.
de 300.000 utilizatori, inclusiv 20% в Интернете и на тематических More than 300.000 users visit our
din CSI şi Europa. выставках. Каждый месяц наш server every month, including 20%
сервер посещает более 300.000 visitors from the CIS and Europe.
пользователей, в т. ч. 20% из стран
СНГ и Европы.

www.moldenergy.moldexpo.md 103
Participanţi
Участники
Exhibitors

I.C.S. «ELECTROTEHNOIMPORT» S.R.L.


şos. Hînceşti, 61, bir. 314
MD-2028 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 92-11-71; 92-12-72
Fax : +373 22/ 72-15-47
E-mail: elimport@mcc.md
URL : www.electroimport.md

Efectuează livrări complexe de О с у ще с т вл я ет к о м п л е к с н ы е Effects complex supplies of power-


utilaje electrotehnice, sisteme de поставки электротехнического technical equipment, systems of
automatizare şi componente elec- оборудования, систем automation and electronic compo-
tronice pentru întreprinderile de автоматизации и электронных nents for industrial enterprises and
producţie, companiile energetice şi de компонентов для промышленных building companies: automotive
construcţii: întrerupătoare automate, предприятий, энергетических switches, differential protection;
protecţii diferenţiate; întrerupătoare и с т р о и т ел ь н ы х к о м п а н и й : power knife-switches - safety de-
cu pîrghie de mare capacitate şi автоматические выключатели, vices; contactors, relays, terminals,
deconectoare cu siguranţe; contac- дифференциальная защита; connectors; light-signal armature,
toare, releuri, cleme, prize de curent; силовые рубильники и buttons, switches, bus duct, metal
accesorii de semnalizare cu lumină, разъединители-предохранители; constructions, CMD&A, data units
butoane, comutatoare, conductoare- к о н т а к т о р ы , р ел е , к л е м м ы , and converters, industrial control-
bară, construcţii metalice, aparate р а з ъ е м ы ; с в ет о с и г н а л ь н а я lers and operator panels, industrial
de control şi măsură, translatoare, а р м ат у р а , к н о п к и , electric drive.
transformatoare, controloare de uz переключатели, шинопроводы, Direct deliveries from the well-known
industrial şi panouri pentru operatori, металлоконструкции, КИПиА, European producers: “LOVATO” (Ita-
dispozitive electrice. Livrări directe датчики и преобразователи, ly), “TERASAKI” (Japan), “RELPOL”
de la producători renumiţi: “LOVATO” промышленные контроллеры и (Poland), “LENZE”, WIELAND”,
(Italia), “TERASAKI” (Japonia), панели оператора, промышленный “BARTEC”, “VIPA”, “KOBOLD”
“RELPOL” (Polonia), “LENZE”, электропривод. Прямые поставки (Germany), “SOCOMEC” (France),
“WIELAND”, “BARTEC”, “VIPA”, от известных европейских “OVEN” (Russia) etc.
“KOBOLD” (Germania), “SOCOM- п р о и з в о д и т ел е й : “ L O VAT O ”
EC” (Franţa), “ОВЕН” (Rusia) etc. (Италия), “TERASAKI” (Япония),
“RELPOL” (Польша), “LENZE”,
“WIELAND”, “BARTEC”, “VIPA”,
“KOBOLD” (Германия), “SOCOM-
EC” (Франция), “ОВЕН” (Россия)
и др.

104 www.moldenergy.moldexpo.md
Participanţi
Participanţi
Участники
Участники
Exhibitors
Exhibitors

Êîðïîðàöiÿ «EÍÅÐÃÎÐÅÑÓÐÑ-IÍÂÅÑÒ»
ул. Зеленая, 131
79035 г. Львов, Украина
Tel. : +380 32/ 225-54-37; 244-20-55; 245-61-70
Fax : +380 32/ 225-66-16; 225-54-39
E-mail: info@energoresurs.com
URL : www.energoresurs.com

ISO 9001:2000 ISO 9001:2000 ISO 9001:2000


Producere: Изготавливаем: Production:
- ţevi cu diametrul 32÷1220 mm - теплоизолированные - Ø 32÷1220 mm polyurethane insu-
din poliuretan expandat cu izolare пенополиуретаном тру бы lated pipes for heating systems;
termică pentru sistemele de termo- Ø 32÷1220 мм для систем - thermal polyurethane insulated
ficare; теплоснабжения; pipes made of polyethylene;
- ţevi din poliuretan expandat cu - теплоизолированные - PE-RT - for hot water systems;
izolare termică; пенополиуретаном тру бы из - Ø 20÷560 mm pressure polyethyl-
- PE-RT – pentru sistemele de apă полиэтилена; ene pipes;
fierbinte; - PE-RT – для систем горячего - Ø 600÷6000 mm polyethylene
- ţevi de presiune, din polietilenă, cu водоснабжения; honeycomb pipes;
diametrul 20÷560 mm; - напорные полиэтиленовые трубы - clear-water and fire reservoirs,
- ţevi din polietilenă cu structuri celu- Ø 20÷560 мм; sewer manholes, water conduit
lare ale peretelui Ø 600÷6000 mm; - полиэтиленовые трубы с сотовой wells, sewage pumping stations;
- rezervoare pentru apă, rezervoare конструкцией стенки Ø 600÷6000 - automatic stations of biological
contra incendiilor, cămine de ca- мм; treatment of household and industrial
nalizare, cămine pentru conductele - резервуары запаса sewage;
de apă, staţii de pompare a apelor воды и противопожарные, - individual heat points;
uzate; колодцы к анализационные и - constructions of thermal isolation
- staţii automate de epurare biologică водопроводные, канализационные on the basis of items made of basalt
a apelor reziduale; насосные станции; fiber, with temperature of the heat-
- puncte de termoficare individuale; - автоматические станции carrier up to +250ºС;
- construcţii de izolare termică în биологической очистки бытовых - separators of mineral oil, filters-
baza articolelor din fibre de bazalt, и промышленных сточных вод; absorbers.
cu temperatura agentului termic - индивидуальные тепловые Products are certificated up to
+250ºС; пункты; UkrSEPRO system.
- separatoare pentru produsele - конструкции тепловой изоляции We render services: civil and erection
petroliere, filtre de absorbţie. на основе изделий из базальтового works (the license - №АБ209893),
Produsele sînt certificate în sistemul волокна, с температурой power audit, delivery of products by
УКРСЕПРО. теплоносителя до +250ºС; Corporation’s transport, starting-up
Servicii: - сепараторы нефтепродуктов, and adjustment works, maintenance,
Proiectare, construcţie şi montare фильтры поглотители. guarantee.
(Licenţa nr. АБ209893), audit ener- Продукция сертифицирована в
getic, livrarea produselor cu trans- системе УкрСЕПРО.
portul corporaţiei, lucrări de pornire- Предоставляем услуги:
reglare, deservire, garanţie. Проектные работы, строительно-
монтажные работы (лицензия
№ А Б 2 0 9 8 9 3 ) , э н е р г о а уд и т,
доставка продукции транспортом
Корпорации, пусконаладочные
работы, сервисное обслуживание,
гарантии.

www.moldenergy.moldexpo.md 105
Participanţi
Участники
Exhibitors

«EUROLUMINA» S.R.L.,
Casa de comerţ «1000 kW»
str. Lunca Bîcului, 29
MD-2023 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 92-71-88; 92-71-89; 47-21-13; 47-52-30
Fax : +373 22/ 47-57-18; 47-72-56; 42-23-96
E-mail: office@1000kw.md
URL : www.1000kw.md

Comercializare: cabluri (АВВГ, ВВГ, Торговля: кабельно-проводниковая Trade in: cabling-wiring products
АПВ, ПВ, ПУНП, АПУНП, АППВ, продукция (АВВГ, ВВГ, АПВ, ПВ, (AVVG, VVG, PV, PUNP, APUNP,
КВВГ, АКВВГ, КГ, КГЭ), manşoane ПУНП, АПУНП, АППВ, КВВГ, APPV, KVVG, AKVVG, KG, KGE),
de cablu, cleme de cablu, ţevi gofrate, АКВВГ, КГ, КГЭ), кабельные муфты, cable connecting boxes, cable ends,
canale de cablu, mîneci de metal; кабельные наконечники, труба corrugated pipes, cable-channels,
aparate cu voltaj mic - întrerupătoare гофрированная, кабель-каналы, metal sleeves; low-voltage equip-
automate ВА, АЕ, АП (Germania, металлорукав; низковольтная ment - automatic switches VA, АЕ,
Rusia, China); întrerupătoare cu аппаратура - автоматические АP (Germany, Russia, China); knife
pîrghie, demaroare, transforma- выключатели ВА, АЕ, АП (Германия, switches, actuators, transformers,
toare, dulapuri electrice, panouri Россия, Китай); рубильники, electric cases, switchboards; sock-
de distribuţie; prize, întrerupătoare пуск атели, трансформаторы, ets, switches (Belarus, Germany,
(Belarus, Germania, Turcia); corpuri шкафы электрические, Turkey); lighting products – power-
de iluminat – becuri economice, in- р а с п р ед ел и тел ь н ы е щ и т ы ; saving lamps; incandescent, lumi-
candescente, luminiscente, drosel, розетки, выключатели nescent and throttle lamps, quartz-
becuri cu halogen (Germania, Rusia, (Беларусь, Германия, Турция); halogen bulbs (Germany, Russia,
China); corpuri de iluminat pentru of- светотехническ ая продукция China); office, street fixtures, dust-
iciu, stradale, cu protecţie împotriva – лампы энергосберегающие, moisture-proof projectors; insulation
prafului şi umidităţii, proiectoare; накаливания, люминесцентные, materials; electrotools.
materiale izolante; instrumente дроссельные, гал огенные The official representative of “Elec-
electrice. ( Ге р м а н и я , Ро с с и я , К и та й ) ; trocable Kolchuginsky factory” (Rus-
Reprezentant oficial al următoarelor светильники офисные, уличные, sia), “Moldcablu” (Moldova), “Liudi-
companii: ОАО “Электрокабель пыле-, влагозащищенные, novokabeli” (Russia), “Electrodevice”
Кольчугинский завод” (Rusia), п р о ж е к т о р а ; и з ол я ц и о н н ы е (Russia), “Svetopribor” (Belarus),
“ M o l d c a b l u ” ( M o l d o v a ) , З АО материалы; электроинструмент. “OSRAM” (Germany), “АВВ” (Ger-
“Людиновокабель” (Rusia), ТД Официальный представитель: many), “SCHNAIDER ELECTRIC”
“Электроаппарат” (Rusia), ЧУП “Электрокабель Кольчугинский (Germany), “IEK” (Russia).
“Светоприбор” (Belarus), “OSRAM” завод” ОАО (Россия), “Moldcablu”
(Germani, “АВВ” (Germania), (Молдова), “Людиновокабель” ЗАО
“Schnaider Electric” (Germania), (Россия), ТД “Электроаппарат”
“IEK” (Rusia). (Россия), ЧУП “Светоприбор”
(Беларусь), “OSRAM” (Германия),
“АВВ” (Германия), “SCHNAIDER
ELECTRIC” (Германия), “IEK”
(Россия).

106 www.moldenergy.moldexpo.md
Participanţi
Participanţi
Участники
Участники
Exhibitors
Exhibitors

«EXTERIOR» S.R.L.
str. Mitropolit Varlaam, 65
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 22-32-26
Fax : +373 22/ 22-32-26
E-mail: info@exterior.md
URL : www.exterior.md

Comercializează echipamente ТОРГОВЛЯ: системы охранной, TRADE IN: security, fire and alarm
de pază, de alarmă şi semnalizare пожарной и тревожной сигнализа- systems, video control and access
antiincendiară; sisteme video de ции, системы видеонаблюдения, control systems, video door phones.
observare, de monitorizare acces, контроля доступа, видеодомо- Cabling-wiring products.
de supraveghere a blocurilor; cabluri, фоны. Кабельно-проводниковая SERVICES: sale and mounting of
conductori. продукция. security, fire and alarm systems,
Prestează servicii de montare a УСЛУГИ: продажа и монтаж си- video control and access control
sistemelor video de supraveghere, de стем видеонаблюдения, охранно- systems.
semnalizare şi pază antiincendiară, пожарной сигнализации, систем
de monitorizare-acces. контроля доступа.

S.C. «GEOTERMAL-AV» S.R.L.


str. Mileşti, 12/2, et. 3
MD-2001 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 92-88-10
GSM : +373 69/ 04-71-73; 33-23-77
E-mail: ac@geotermal-av.com; chisinau@casaeficienta.ro
URL : www.geotermal-av.com; www.casaeficienta.ro

Geotermal-AV promovează eficienţa Kомпания предоставляет клиентам Elaboration and trade in innova-
energetică prin implementarea услуги по разработке и реализации tional projects in the power-saving
tehnologiilor care asigură surse de инновационных проектов в сфере sphere.
căldură alternative şi regenerabile ресурсосбережения. Компания The company is the representative
şi conservarea lor. является представителем and supplier of equipment from
Este distribuitor unic autorizat al и поставщиком оборудования well-known producers in the field of
companiilor: Meltem (Germania) – и з в е с т н ы х п р о и з в о д и т ел е й power-saving and alternative energy
ventilaţie cu recuperare de căldură; в о бл а с т и а л ьт е р н а т и в н о й sources.
OCHSNER (Austria) – pompe de энергетики и энергосбережения. Main activities of the company: pro-
căldură; SYSTEMPLAST (Italia) Основными видами jecting and construction of ecologi-
– economizoare de apă Genius şi деятельности компании cally clean, power-saving houses,
valve de non-reflux. являются: проек тирование projecting and installation of ven-
Proiectarea şi construcţia caselor и строительство экологически tilation systems with heat recov-
eficiente energetic şi ecologice; ч и с т ы х , энергосберегающих ery, elaboration and application of
proiectarea şi montarea sistemelor домов; проектирование и systems of heat/ cooling and hot
de ventilare cu recuperarea căldurii; установка вентиляционных water-supplying systems on the
elaborarea şi implementarea siste- систем с рекуперацией тепла; base of thermal pumps, installation
melor de încălzire/ răcire şi de разработка и внедрение систем of water economizers (flow limiters
asigurare cu apă caldă menajeră în отопления/охлаждения и горячего without pressure loss); audit in the
baza pompelor de căldură; montarea водоснабжения на основе тепловых sphere of power-saving of new and
economizoarelor de apă; auditul насосов; установка экономизаторов old premises, supplying of equipment
conservării energiei în edificiile noi вод ы ( о г р а н и ч и тел и п ото к а and materials, maintenance.
şi cele vechi; livrarea de utilaje şi без потери давления); аудит в To save and economy - means to
materiale; service. сфере энергосбережения новых develop!
. и старых строений; поставка
оборудования и материалов;
сервисное обслуживание.
Наш слоган: Беречь и экономить -
значит развиваться!

www.moldenergy.moldexpo.md 107
Participanţi
Участники
Exhibitors

«HALSTOM» S.R.L.
str. T. Vladimirescu, 12/3, bir. 9 a
MD-2024 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 31-04-74
GSM : +373 69/ 55-78-49
Fax : +373 22/ 31-04-74
E-mail: halstom@mail.md

Compania Нalstom este distribuitor К о м п а н и я Н a l s t o m я вл я ет с я Halstom company is the official


oficial al companiei УП “Минский официальным дилером УП “Минского dealer of “Minsk’s electrotechnical
электротехнический завод им. В. электротехнического завода им. В. plant in the name of V. I. Kozlov”.
И. Козлова”. И. Козлова”. Supplies to Moldovan market power
Furnizează pe piaţa din republică П о с т а вл я ет н а м ол д а в с к и й and multi-purposed transformers.
transformatoare de forţă şi transfor- рынок силовые и многоцелевые
matoare polifuncţionale. трансформаторы.

I.C.S. «IEK MOLDOVA» S.R.L.


str. Meşterul Manole, 9
MD-2023 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 47-90-65; 47-90-66; 47-90-67
Fax : +373 22/ 47-90-66; 47-90-67
E-mail: infomd@md.iek.ru
URL : www.iek.md

Reprezentanţa comercială în Mol- “IEK Moldova” является “IEK Moldova” is a branch of “IEK”
dova a Companiei Electrotehnice филиал ом М еждународной international electro-technical com-
Internaţionale “IEK”, una dintre электротехнической компании pany, one of the largest Russian
cele mai prestigioase din Rusia, “IEK”, одного из крупнейших manufacturers of a wide spectrum
producătoare de aparataj de ten- р о с с и й с к и х п р о и з вод и тел е й of low-voltage apparatus for house
siune joasă pentru întreprinderi широкого спектра низковольтной and public utilities economy, as well
industriale şi de gestionare a fondului а п п а р ат у р ы д л я ж и л и щ н о – as for industrial enterprises.
locativ. к о м м у н а л ь н о го хоз я й с т ва и Security, reliability and durability
Siguranţa, fiabilitatea şi durabilitatea промышленных предприятий. of electrotechnical devices - main
aparatajului electrotehnic - acestea Безопасность, надежность и criteria for products’ manufacture
sînt criteriile de bază pentru pro- долговечность электротехнической under IEK brand.
dusele fabricate sub brandul IEK. аппаратуры - основные критерии
для производства продукции под
брендом IEK.

108 www.moldenergy.moldexpo.md
Participanţi
Participanţi
Участники
Участники
Exhibitors
Exhibitors

«ILUMINAŢIE» S.R.L.
str. Gh. Ureche, 14, bir. 56
MD-2001 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 27-13-79
Fax : +373 22/ 92-51-43
E-mail: generator@corna.md
URL : www.corna.md

SDMO (Franţa) este lider printre SDMO (Франция) - ведущий DSDMO (France) - the leading pro-
producătorii de generatoare tip diesel производитель дизель- ducers of diesel-generator installa-
şi generatoare care funcţionează pe генераторных установок и tions and fuel generators.
benzină. Oferă toată gama de pro- бензогенераторов. Offers a full spectrum of products
duse pentru staţiile electrice SDMO, П р ед о с та вл я ет вс ю га м м у of SDMO power station, including
inclusiv montarea acestora, deser- продукции электростанции SDMO, mounting, guarantee and post-
vire în garanţie şi postgaranţie. включая монтаж, гарантийное и guarantee maintenance.
постгарантийное обслуживание.

«КОРЕНЕВСКИЙ ЗАВОД НИЗКОВОЛЬТНОЙ


АППАРАТУРЫ» ОАО
ул. Октябрьская, 40
307410 п.г.т. Коренево, Курская обл., Россия
Tel. : +471 47/ 2-12-98; 2-15-64
Fax : +471 47/ 2-12-98; 2-15-64
E-mail: rubilnik@nva-korenevo.ru
URL : www.nva-korenevo.ru

Producerea şi livrarea aparatelor de Производство и поставк а Manufacture and supply with low-
distribuţie şi control de voltaj mic: н и з к о в о л ьт н о й а п п а р а т у р ы voltage distribution and control appa-
întrerupătoare ВР32, ВНК, РЕ19, распределения и управления: ratus: switchers-interrupters: VR32,
Р-25, РП; siguranţe ППН, ПН2, в к л ю ч а т ел и - р а з ъ е д и н и т ел и VNK, RE19, R-25, RP; preventers
ППБ, ПКТ-VV. ВР32, ВНК, РЕ19, Р-25, РП; PPN, PN2, PPB, PKT-VV.
предохранители ППН, ПН2, ППБ,
ПКТ-VV.

«LAIOLA» S.R.L.
Calea Basarabiei, 26/6
MD-2002 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 47-47-29
Fax : +390 12/ 47-47-29

Lucrări interioare şi exterioare. Внутренние и внешние работы. Exterior and interior works. Autono-
Încălzire autonomă, reţele termice, Автономное отoпление, теплосеть, mous heat systems, thermal nets,
montarea obiectelor şi a sistemelor м о н т а ж о бъ е к т о в и с и с т е м mounting of objects and systems.
de alimentare cu gaze. Pompe, газоснабжения. Насосы, трубы. Pumps and pipes.
ţevi.

www.moldenergy.moldexpo.md 109
Participanţi
Участники
Exhibitors

S.C. «LERAI GRUP» S.R.L.


str. Bulgară, 18
MD-2001 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 22-42-38; 92-80-90
Fax : +373 22/ 23-30-24
E-mail: leraigrup@yandex.ru
URL : www.vortice.md

Ventilaţie civilă şi comercială, echipa- Вентиляторы для жилых, Ventilators for dwelling, adminis-
mente de igienă şi curăţare a aerului, административных и торговых trative and commercial premises.
sisteme de încălzire electrică, aer п о м е щ е н и й . Ги г и е н и ч е с к о е Hygienic equipment. Air condition-
condiţionat, precum şi deumidifica- оборудование. Кондиционеры, ers, moisture collection agents, air
toare, ventilatoare pentru eliminarea в л а г о п о г л о т и т ел и , о ч и с т к а cleaning equipment. Systems of
fumului, antiexplozive şi anticoro- воздуха. Системы электрического energetic heating.
zive. отопления. Smoke removal and explosion-proof
Servicii de proiectare, livrare şi Вентиляторы дымоудаления ventilators.
instalare. и взрывозащищённые. Projecting, delivery, mounting.
Проектирование, доставк а,
монтаж.

«LICURI» S.R.L.
bd. Moscova, 20
MD-2045 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 32-94-36; 40-47-77
Fax : +373 22/ 40-47-77
E-mail: office@licuri.md
URL : www.licuri.md

Asamblare corpuri de iluminat. Co- Сборка люминесцентных Assembly of luminescent fixtures.


mercializarea corpurilor de iluminat светильников. Продажа Sale of fixtures with sensor controls
cu senzori şi radare. Corpuri de светильников с сенсорами и and radars. Lamps, light-emitting
iluminat, diode emiţătoare de lumină, радарами. Лампы, светодиоды, diodes, switchboards, terminal
panouri de distribuţie, cutii de borne, р а с п р ед ел и тел ь н ы е щ и т ы , blocks, for-boxes, cable and wiring
for-boxe, cabluri şi conductori. Repr- клеммники, фор-боксы, кабельно- products. Official representative of
ezentant oficial al Hensel, Steinel, проводниковая продукция. Hensel, Steinel, Wolfcraft, Novus,
Wolfcraft, Novus, Simo Trade, Lug, Официальный представитель Simo Trade, Lug, LAPP Group in
LAPP Group în Moldova. Hensel, Steinel, Wolfcraft, Novus, Moldova.
Simo Trade, Lug, LAPP Group в
Молдове.

110 www.moldenergy.moldexpo.md
Participanţi
Participanţi
Участники
Участники
Exhibitors
Exhibitors

I.I.P. «LUMINTEHNICA» S.R.L.,


Societatea Orbilor din Moldova
str. Pietrarilor, 2
MD-2028 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 73-37-63
Fax : +373 22/ 73-30-77

Produce: corpuri de iluminat, elec- Электроосветительная арматура, The lighting fixtures, immersion heat-
troplonjoare, prize şi întrerupătoare. розетки, выключатели, удлинители, ers, sockets, switches, extension
Articole din carton, capace pen- кипятильники. Картонные изделия pieces. Cardboard products and
tru conserve, capse metalice cu и бумажные пакеты. Крышки для paper packages. Covers for conser-
coroană. Panouri de distribuţie консервирования, кронeн пробки. vation, crowning fuses.
electrică (2, 4, 6 contoare). Materi- Щиток электрораспределительный Electric distributive boards (2, 4, 6
ale de construcţii: material izolator (2, 4, 6 счетчиков). Стройматериалы: counters). Building materials: poly-
din polisterol expandat, blocuri tip полистирол–пенопласт, окна из styrene polyfoam, windows made of
„Fortan”, plase metalice, cuie (30mm профиля ПВХ, сетка рабица, гвозди structure PVC, grids, nails (30mm -
- 120mm), ferestre din profile PVC. (30мм – 120мм), строительный 120mm), “Fortan“ building stone.
камень “Фортан”.

«MARTÎNEŢ Andrei» I.I.


str. Cetatea Albă, 3, bir. 77
MD-2002 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 76-43-88
E-mail: mol_mar@mail.md

Reprezentant oficial al grupului Sen- Официальный представитель Official representative of SENSUS


sus. Compania propune contoare группы Sensus. Фирма предлагает group of companies. The firm offers
de apă, sigilii, calibrarea şi deser- счетчики воды, пломбы, поверку и water counters, security seals, cali-
virea în postgaranţie, filtre, valve постгарантийное обслуживание, bration and post-guarantee service,
reversibile. фильтры, обратные клапана. filtres, reverse-flow valves.

«MOLDAGROTEHNICA» S.A.
str. Industrială, 4
MD-3100 Bălţi, Republica Moldova
Tel. : +373 231/ 2-01-02; 4-37-49; 4-61-68
Fax : +373 231/ 4-37-49; 4-61-68
E-mail: agroteh@moldagrotehnica.md
E-mail: marketing@moldagrotehnica.md
URL : www.moldagrotehnica.md

Unul din cei mai mari producatori Один из крупнейших One of the largest producers in the
din domeniul construcţiei de maşini п р о и з в о д и т ел е й в о бл а с т и sphere of machine-building in the
în Moldova. машиностроения в Молдове. Republic of Moldova.
В 2007 году внедрил и освоил
În anul 2007 a implementat şi lansat производство теплогенераторов In 2007 the company implemented
în producere centrale termice, pro- на базе лицензии фирмы ALCON manufacture of thermal generators
duse după licenţa firmei “ALCON” (Дания). on the base of the license of ALCON
(Danemarca). company (Denmark).

www.moldenergy.moldexpo.md 111
Participanţi
Участники
Exhibitors

C.C. «MOLDCABLU» S.R.L.


str. Coloniţa, 103
MD-2044 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 40-13-37; 40-13-39; 40-13-40; 40-13-41
Fax : +373 22/ 40-13-37; 40-13-41
E-mail: moldcablu@ moldcablu.com; moldcab@mail.ru
URL : www.moldcablu.com

Сabluri, conductoare, instalaţii elec- Кабельно-проводниковая Cable-conductor products, energetic


trice, echipament energetic de продукция, электроустановочные equipment, low-voltage power equip-
tensiune joasă, armătură pentru и з д ел и я , н и з к о в о л ьт н а я ment; armature for power transmis-
liniile electrice şi cablurile izolate электроаппаратура, арматура ЛЭП, sion line and armature for SIW (self-
autoportante (TORSADA). Ciclu арматура для СИП (TORSADA). insulated wire) TORSADA.
complet de lucrări de electromontaj. Полный цикл электромонтажных A full cycle of electromounting works.
Turnuri de răcire şi componente работ. Градирни и комплектующие Water-cooling towers and their ac-
pentru acestea. к ним. cessories.

«НПФ ТЕПЛОКОМ» ЗАО


Выборгская наб., 45
194044 г. Санкт-Петербург, Россия
Tel. : +7 812/ 703-72-11
Fax : +7 812/ 740-77-13
E-mail: sales@teplocom.spb.ru
URL : www.teplocom.spb.ru

Fondată în 1992, Compania Компания “Teplokom”, основанная “Teplokom” company based in 1992,
„Teplokom” se înscrie printre primii в 1992 году, входит в тройку is one of the three leading companies
trei lideri ai pieţei ruseşti de contabili- л ид еров российск ого рынк а on the Russian market of the power
zare a energiei electrice. „Teplokom” учета энергоресурсов. “Teplokom” resourses accounting. The company
produce un complex întreg de echi- выпуск ает весь к омплек с produces the whole complex of the
pamente pentru contabilizarea оборудования для коммерческого equipment for the commercial ac-
comercială a agentului termic şi учета тепловой энергии и газа, counting of thermal energy and gas,
a consumului de gaze, contoare промышленные контроллеры industrial controllers SPECON and
industriale СПЕКОН şi automatică СПЕКОН и котельную автоматику, boiler automatics, delivers sets of
pentru cazane, livrează garnituri de поставляет наборы комплектующих accessories for down-pour testing
piese pentru dispozitive de control, д л я п р ол и в н ы х п о ве р оч н ы х units with the subsequent installa-
cu montarea ulterioară a acestora. установок с последующим tion, adjustment, preparation of the
Posibilităţile tehnice şi tehnologice монтажом, наладкой, подготовкой documentation and carriing out of
îi permit companiei să rezolve prob- документации и проведением joint tests for inclusion to the State
leme complexe de economisire a с о вм е с т н ы х и с п ы та н и й д л я registry.
energiei electrice. Toate produsele включения в Госреестр. Technological and technical possibili-
companiei sînt certificate; sistemul Технологические и технические ties of the company allow to apply
managementul de calitate core- возможности компании позволяют complex solutions in the power-
spunde cerinţelor standardului mon- реализовать комплексные решения saving sphere.
dial ISO 9001:2000. в с ф е р е э н е р го с н а б ж е н и я . All manufactured products are ser-
Вся выпуск аемая продукция tified. The quality management
с е рт и ф и ц и р о ва н а . С и с те м а system is up to ISO 9001:2000
менеджмента качества international standards.
с о от ветс т вует т р еб о ва н и я м
международного стандарта ISO
9001:2000.

112 www.moldenergy.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«OPTIMUS PLUS» S.R.L.


str. V. Alecsandri, 107 a
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 22-81-82; 22-81-83
Fax : +373 22/ 22-81-84
E-mail: office@luminel.md; optimus_plus@mtc.md
URL : www.luminel.md

Distribuitorul oficial a companiilor OS- Официальный дистрибьютор The official distributor of OSRAM,
RAM , BLV, Световые технологии, компании OSRAM , BLV, Световые BLV, Svetovyie Tehnologii (Light
Conchiglia, Arditi, Tecnopali, BMgrup, технологии, Conchiglia, Arditi, Technologies), Conchiglia, Arditi,
Gewiss, General electric, Zamel, Tecnopali, BMgrup, Gewiss, Gen- Tecnopali, BMgrup, Gewiss, Gen-
Brilux, Kontakt-Simon, Kanlux, eral electric, Zamel, Brilux, Kon- eral electric, Zamel, Brilux, Kontakt-
Lena Lightingh, ES-system, VATRA, takt-Simon, Kanlux, Lena Light- Simon, Kanlux, Lena Lightingh, ES-
ISKRA, Светотехника, Alfa, Borsan, ingh, ES-system, VATRA, ISK- system, VATRA, ISKRA, Svetoteh-
Raina, SIEMENS departamentul RA, Светотехника, Alfa, Borsan, nika, Alfa, Borsan, Raina, SIEMENS
A&D oferă o gamă bogată de surse Raina, SIEMENS департамент department A&D. Offers a wide
de lumină , corpuri de iluminat , pro- А&D предлагает широкую гамму choice of lighting fixtures, lamps,
duse din cablu şi echipament electric источников света, светильников, cabling and wiring products.
pentru instalare. к а б ел ь н о - п р о в о д н и к о в у ю и Lightening solutions. Engineer’s/
Servicii: Soluţii în iluminare; De- электроустaновочную продукцию. technician’s visit to objects.
plasarea specialiştilor la obiecte; Решения в освещении. Выезд Strategy & Consulting. Calculations.
Strategie & Consultanţă; Proiect- специалистов на объект. Стратегия Innovational illumination system
area sistemului de iluminare; Design и к о н с у л ьт а ц и и . Р а с ч е т ы . design, installation.
inovator; Completarea obiectelor; Проектирование и моделирование Guarantee and post-guarantee
Montare şi Instalare; Montare cu счета. Инновационный дизайн. maintenance of systems. Commis-
Reţele electrice şi lucrări de proiect- Комплектация объектов. sioning.
are; Darea în exploatare şi recepţia. Монтажнo-установочные работы.
Mentenanţa sistemelor în perioada Техническая поддержка систем и
de garanţie şi postgaranţie. сдача объектов в эксплуатацию.

I.M. «ROMANY GAZ GROUP» S.R.L.


şos. Munceşti, 801
MD-2029 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 24-11-88; 54-40-31
Fax : +373 22/ 21-39-14
E-mail: info@rgg.md
URL : www.rgg.md

Compania propune: Фирма предлагает: The company offers:


- arzătoare de gaz monobloc auto- - газовые автоматические - gas automotive monoblock burn-
mate; моноблочные горелки; ers;
- arzătoare monobloc automate - автоматические моноблочные - automotive monoblock burners;
bicombustibile; горелки, работающие на двух - digital control systems for thermal
- sisteme digitale de control pentru видах топлива; central stations; automotive and
centrale termice, autonome şi puncte - цифровые системы контроля для individual thermal points;
termice individuale; ТЦ, автономных и индивидуальных - digital control systems for different
- sisteme digitale de control a diferitor термоточек; technological processes;
procese tehnologice; - цифровые системы контроля - “turn-key” thermal central sta-
- centrale termice - de la proiect la для различных технологических tions;
cheie; процессов; - power central thermo stations;
- centrale electrice cu termificare; - ТЦ под ключ; - gas correctors;
- corectoare de gaz; - ЭЦ с теплофикацией; - thermal counters.
- contoare termice. - корректоры газа;
- теплосчетчики.

www.moldenergy.moldexpo.md 113
Participanţi
Участники
Exhibitors

«RED-NORD» S.A.
str. Ştefan cel Mare, 180 a
MD-3100 Bălti, Republica Moldova
Tel. : +373 231/ 5-31-00
Fax : +373 231/ 5-31-18
E-mail: rednord@rednord.sa.md

Distribuirea şi furnizarea energiei Oсуществляет распределение и The company effects distribution and
electrice către consumatorii din zona реализацию электрической энергии trade in power energy all over the
de nord a republicii prin reţelele de по северному региону республики. Northern region of the Republic.
distribuţie 0,4 - 10 kW. Выпускает силовые Produces power transformers of 10/
Societatea produce transformatoare трансформаторы напряжением 0,4 kW of low output - 10 (three-
de tensiune mică 10/0,4 kW cu puterea 10/ 0,4кВт малой мощности - 10 phase and one-phase -10/ 0,23 kW),
de 10 (trifazate şi monofazate - 10/0,23 (трехфазные и однофазные - 10/
25, 40 and 63 kW, welding transform-
kW), 25, 40, 63 kW, transformatoare 0,23 кВт), 25, 40 и 63 кВт, сварочные
de sudare cu tensiunea de 220 V şi трансформаторы напряжением ers of 220V, of 4kW capacity, as well
puterea de 4 kW şi transformatoare de 220В, мощностью 4кВт и as down transformers of 380/ 36V
reducere a tensiunii de 360/36 V. понижающие трансформаторы voltage.
Oferă servicii de reparaţii capitale a напряжением 380/ 36 В. Offers services on capital repair
motoarelor electrice cu puterea de Предлагает услуги по капитальному works of power-engines of capacity
pînă la 160 kW şi a transformatoarelor р е м о н т у эл е к т р од в и гател е й up to 160 kW and power transform-
de forţă de toate gabaritele. мощностью до 160 кВт и силовых ers of overall dimensions.
Produce contoare electrice cu o трансформаторов всех габаритов. Manufacture of one-phase electrical
singură fază EPO1-72CO1 pentru Производство однофазных counters EPO1-72CO1 for 10А-40А
curent 10A-40A. электрических счетчиков EPO1- current.
72CO1 на токи 10А-40А.

«PIROTERM-SERVICE» S.R.L.
str. Bucureşti, 75
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova
Tel : +373 22/ 21-13-66
Fax : +373 22/ 20-13-68
E-mail: piroterm@mtc.md

Sisteme de încălzire şi alimentare cu Системы тепло- и водоснабжения Heating and water supply equipment
apă pentru construcţii civile şi industriale. жилых и промышленных объектов. for residential and industrial clients.
Cazane VIESSMANN şi ICI CALDAIE; Котлы VIESSMANN и ICI CALDAIE; VIESSMANN and ICI CALDAIE boilers;
arzătoare WEISHAUPT şi ELCO; pompe горелки WEISHAUPT и ELCO; насосы WEISHAUPT and ELCO burners; WILO
WILO; convectoare ATLANTIC. WILO, конвекторы ATLANTIC. pumps, ATLANTIC panel heaters.
Livrare, montare, lansare, reglare şi Поставка, монтаж, пуско-наладка Supply, installation, tuning up and
deservire. и сервис. maintenance.

«РОКИ-ВЕСТ» ООО
ул. Б. Хмельницкого, 212, оф. 406
79037 г. Львов, Украина
Tel. : +38 067/ 370-63-19
Fax : +38 032/ 242-60-22
E-mail: rokita@com.ua

Împreună cu reprezentantul nostru Совместно с нашим Together with COVILGRUP, our


- COVILGRUP, ofertăm piese şi ar- представителем COVILGRUP representative, we offer you mount-
ticole pentru montaj ale companiilor предлагаем монтажные изделия ing items of such companies, as
TAREL, POLAM NAKLO, Polonia, şi фирм TAREL, POLAM NAKLO - TAREL, POLAM NAKLO (Poland),
întrerupătoare cu pîrghie produse de (Польша) и рубильники завода as well as knife-break switches of
uzina “Электродеталь”, Rusia. “Электродеталь” (Россия). “Electrodetali” plant (Russia).

114 www.moldenergy.moldexpo.md
Participanţi
Participanţi
Участники
Участники
Exhibitors
Exhibitors

«S.P.-SOLAR SISTEM» S.R.L.


bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73
MD-2004 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 21-21-61
Fax : +373 22/ 21-22-61

Sisteme de încălzire solară a apei: Солнечные водонагревательные Solar water-heating systems:


- încălzire solară a apei vara şi iarna системы: - highly effective solar heating of
cu eficienţă maximă; - высокоэффективный солнечный water in summer and in winter;
- anexă solară la sistemul autonom нагрев воды летом и зимой; - a solar installation to autonomous
de încălzire, podele calde; - солнечная приставка к автономной heating system, heat-insulated
- termen minim de recuperare a системе отопления, тёплый пол; floor;
investiţiilor; - минимальный срок - minimum time of recovery of out-
- fiabilitate maximă; окупаемости; lay;
- proiectare individuală, suport - высокая надёжность; - high reliability;
tehnic. - индивидуальное проектирование - individual designing and operative
În condiţii favorabile economia de и оперативный сервис. service.
gaze naturale ajunge la 100%. В стандартных условиях экономия In standard conditions the economy
может достичь 100%. can reach 100%.

«SALONIX-TEH» S.R.L.
str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 11, bir. 3
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 31-12-40; 31-12-44
Fax : +373 22/ 44-23-68
E-mail: salonix@mail.ru; info@salonix.md
URL : www.salonix.md

Elaborarea Proiectelor de autom- Разработка Проектов Performance of Projects for Auto-


atizare şi de control al proces- а в т о м а т и з а ц и и и mation and Production control of
elor tehnologice multiple, precum производственного контроля difficult technological processes just
livrarea echipamentului, elaborarea сложных технологических as deliveries of the made equipment,
produselor soft pentru manageri şi процессов, таких как поставка designing of the Software for con-
conducători (sistemele CADA). о б о руд о ва н и я , р аз р а б от к а trollers and superior level (SCADA
SIEMENS - partener. Automatizări п р о г р а ммного прод ук та д л я systems);
complexe pe bază de SIEMENS, менеджеров и руководителей SIEMENS - partner. Industrial Auto-
livrarea componentelor de moni- (системы SCADA). matic Control System (IACS) on base
torizare şi control al procesului, SIEMENS – партнер. SIEMENS and delivery completing:
automate programabile, dispozitive Проектирование АСУ ТП на базе - Industrial computers, frequency
de protecţie la supratensiuni, acce- изделий SIEMENS и поставка inverters, Motor-Protective Circuit-
sorii, traductoare de nivel, presiune, комплектующих - промышленные Breakers, Sensors level, pressure,
temperatură, debitmetre. компьютеры, автоматы защиты, temperatures, Flow-meters, etc.
Dealer FESTO - livrarea pieselor de д ат ч и к и у р о в н я , д а вл е н и я , Official dealer of FESTO. Delivery
schimb pentru utilajul tehnologic: cil- температуры, расходомеры. completing of pneumatics spare
indri şi ventile pneumatice, robinete Дилер концерна FESTO - поставка parts: Cylinders, pneumatic valves,
cu bilă; racorduri, furtunuri, prepara- запчастей пневматики: цилиндры, Control valves, Ball Valves, tubing
rea aerului comprimat, elemente de р а с п р ед ел и т ел и , д р о с с ел и , and tubing connections, Compressed
vacuum, senzori, FEC- controlere. шаровые краны; фитинги, шланги, air preparation, Vacuum technology,
Dealer WIKA: manometre, termome- фильтры и лубрик аторы для Control technology, Sensors, Image
tre, termoregulatoare, indicatoare de сжатого воздуха, вакуум-техника, processing systems.
presiune. датчики, FEC-контроллеры. Official dealer of WIKA: pressure
Дилер фирмы WIKA: манометры, gauges, thermometers, temperature
термометры, терморегуляторы, regulators, pressure sensors.
датчики давления.

www.moldenergy.moldexpo.md 115
Participanţi
Участники
Exhibitors

«SERVTELELECTRO» S.R.L.
str. Putnei, 28
MD-2059 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 43-68-43
Fax : +373 22/ 43-68-43
E-mail: cotelnicagro@yahoo.com
URL : www.electroimpex.md

Reprezentant al Companiei Представитель ОАО The representative of “Donbasska-


“Донбасскабель” - mare producător “Донбасскабель” - крупнейшего beli” - the largest factory on manufac-
de fire electrice şi cabluri, şi al Com- завода по производству кабельно- ture of cabling-wiring products, and
paniei “Tadiran Air Conditioners” проводниковой продукции, и “Tadiran Air Conditioners” (Israel).
(Israel). компании “Tadiran Air Conditioners” “Donbasskabeli” manufactures more
Uzina “Донбасскабель“ produce mai (Израиль). than 100 kinds of cables and wires,
bine de 100 tipuri de cabluri şi fire, “Донбасскабель” выпускает более and its nomenclature amounts to
iar nomeclatorul ei cuprinde peste 2 100 видов кабелей и проводов, а over 2000 macro-sizes. Quality of
mii de macro-dimensiuni. Calitatea его номенклатура насчитывает production is confirmed by certifi-
produselor livrate este certificată prin свыше 2-х тысяч макроразмеров. cates of UkrSePrO, GOST-R and is
УкрСЕПО, ГОСТ-Р, ea conformîndu- Качество продукции подтверждено completely up to international stan-
se standardului internaţional ISO с е рт и ф и к ат а м и Ук р С Е П РО , dard - ISO 9001-2000 that allows to
9001-2000, ceea ce-i permite să se ГОСТ-Р и полностью соответствует win one of the leading places in the
poziţioneze pe unele dintre primele требованием международного consumer market of the Republic of
locuri pe piaţa de consum a Repub- стандарта ISO 9001-2000, что Moldova.
licii Moldova. позволяет занимать одно из “Tadiran Air Conditioners” - the man-
“Tadiran Air Conditioners” produce ведущих мест на потребительском ufacturer of modern air conditioning
sisteme moderne de climatizare cu рынке Республики Молдова. systems with application of innova-
utilizarea tehnologiilor inovaţionale: “ Ta d i r a n A i r C o n d i t i o n e r s ” - tive technologies in all spheres - from
caracteristici tehnice performante, производитель современных excellent technical characteristics up
reducerea consumului de energie, систем кондиционирования to current consumption reduction,
curăţarea aerului, asistenţă tehnică воздуха с использованием from air purification up to highly
de calitate. новаторских технологий во всех skilled technical service.
Climatizoarele “Tadiran” cucereşte областях - от превосходных “Tadiran” conditioners win the market
piaţa Moldovei, alături de produsele т ех н и ч е с к и х х а р а к т е р и с т и к of Moldova along with similar prod-
similare, şi se bucură deja de un до уменьшения потребления ucts and have already been in great
interes, pe deplin meritat. электроэнергии, от очистки воздуха demand.
до высококвалифицированного
технического сервиса.
Кондиционеры “ Ta d i r a n ”
завоевывают рынок Молдовы
наряду с аналогичными изделиями
и уже пользуются заслуженным
спросом.

116 www.moldenergy.moldexpo.md
Participanţi
Participanţi
Участники
Участники
Exhibitors
Exhibitors

«SPIRO INTERNATIONAL» S.A.


Industriestrasse, 173
3178 Boesingen, Switzerland
Tel. : +41 31/ 740-31-06
Fax : +41 31/ 740-31-31
E-mail: info@spiro.ch
URL : www.spiro.ch

Lider mondial în elaborarea şi pro- Мировой лидер в разработке World leading manufacturer in de-
ducerea maşinilor de producere a и п р о и з вод с т ве м а ш и н д л я velopment of machines for produc-
ţevilor cu secţiunea rotundă şi a производства труб круглого сечения tion of spiral lock seam tubes/ ducts
armăturii din plăci de metal, des- и арматуры из листового металла, and fittings mainly for the ventilation
tinate, în special, sistemelor de преимущественно для систем industry.
ventilaţie şi condiţionare a aerului. вентиляции и кондиционирования Mass production of fittings and
Producerea în masă a fitingurilor şi a воздуха. systems mainly for the ventilation
sistemelor de ventilare industrială. Массовое производство фитингов industry.
и систем для вентиляционной
индустрии.

«TECHNO TEST» S.R.L.


str. Mihai Eminescu, 66
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 22-61-60
Fax : +373 22/ 22-83-13
E-mail: info@technotest.md

Fondata in 1997, Techno Test este Основана в 1997 году. Tech- Established in 1997, Techno Test
o companie privată de engineer- no Test - частная компания по is a private engineering company
ing care furnizează soluţii de vîrf и н ж и н и р и н г у, п о с та вл я ю щ а я providing leading-edge solutions for
pentru evidenţa energiei electrice, решения по учету электроэнергии, energy, water and heat metering; au-
apei şi energiei termice; soluţii de воды и теплоэнергии; решения по
automatizare a proceselor indus- tomation solutions for the industrial
автоматизации промышленных
triale; instrumente de măsurare a процесс ов; инструменты для process; temperature, flow, pressure
temperaturii, debitului, presiunii şi измерения температуры, дебита, and level measuring instruments;
nivelului; schimbătoare de căldura, давления и уровня; теплообменную heat exchangers, pumps and arma-
pompe şi armătură pentru sectorul аппаратуру, насосы и арматуру для ture for district heating sector.
termo-energetic. тепло-энергетического сектора.

S.C. «TERMOCONFORT» S.R.L.


str. Columna, 170
MD-2004 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 92-10-00
Fax : +373 22/ 29-47-77
E-mail: termoconfort@mail.md

Vînzarea, montarea şi deser- Продажа, установка и Sale, installation and maintenance


virea instalaţiilor pentru încălzire обслуживание оборудования для of autonomous heating equipment.
autonomă. Cazane germane VAIL- автономного отопления. Немецкие VAILLANT boilers (Germany). WILO
LANT. Pompe germane WILO. Vase котлы VAILLANT. Немецкие насосы pumps (Germany). REFLEX expan-
de expansiune germane REFLEX. WILO. Немецкие расширительные sion tanks.
баки REFLEX.

www.moldenergy.moldexpo.md 117
Participanţi
Участники
Exhibitors

«TEHELECTRO-SV» S.R.L.
str. Grădina Botanică, 9/1
MD-2002 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 52-71-40; 52-71-29
Fax : +373 22/ 52-71-40
E-mail: tehelectro-sv@mail.ru
URL : www.tehelectro-sv.com

Producere de cabluri electrice АВВГ, Производство электрокабельной Manufacture of power transmission


ВВГ, ПВС, ПУНП etc. продукции АВВГ, ВВГ, ПВС, ПУНП cable products - AVVG, VVG, PVC,
Vînzări: lămpi electrice, corpuri de и др. PUNP etc.
iluminat, cabluri şi conductoare, Торговля: лампы электрические, Trade in electrical lamps, down-
aparatură de mic voltaj АВВ, TSV, светильники, к абельно- lights, cable-conducting products,
aticole pentru instalaţii electrice проводниковая продукция, low-voltage apparatus AVV, TSV,
АВВ, TSV, instrumente electrice низковольтная аппаратура АВВ, power-installation items - АВВ,
AEG, MILWAUKEE, DeWALT, T S V, э л е к т р о у с т а н о в о ч н ы е TSV, AEG, MILWAUKEE, DeWALT,
BLACK&DECKER şi deservirea изделия АВВ, T S V, BLACK&DECKER electrical instru-
acestora. Reparaţia motoarelor elec- электроинструмент AEG, MILWAU- ment. Maintenance.
trice, lucrări de electromontaj. KEE, DeWALT, BLACK&DECKER. Repair of power engines, wiring
Cервисное обслуживание. works.
Ре м о н т эл е к т р од в и гат ел е й ,
электромонтажные работы.

S.C. «THERMOSTAHL ROMANIA -


SISTEME TERMICE» S.R.L.
Drumul Osiei, 57-59, sector 6
062395 Bucureşti, România
Tel. : +40 21/ 352-55-22; 352-55-23
Fax : +40 21/ 352-55-24
E-mail: directiune@thermostahl.ro
URL : www.thermostahl.ro

Producător de cazane din oţel cu Производитель бойлеров, Producer of steel boilers running
funcţionare pe toate tipurile de com- работающих на всех видах топлива. on any type of fuel. Biomass, gas-
bustibil. Comercializare arzătoare Продажа горелок, работающих на eous and liquid fuel burners. Solar
biomasă, gaze şi combustibil lichid. биомассе, газе и жидком топливе. systems.
Sisteme solare. Солнечные батареи.

«ВЕЗА-УКРАИНА» ООО
ул. Котлова, 183
61017 г. Харьков, Украина
Tel. : +380 57/ 712-91-54; 712-56-60
Fax : +380 57/ 712-91-55; 712-91-61
E-mail: veza@vlink.kharkov.ua
URL : www.veza.com.ua

Producător de utilaje certificate pen- ВЕЗА-Украина - производитель VEZA-Ukraine - the producer of


tru următoarele sisteme: de ventilare сертифицированного certified equipment for air condition-
şi condiţionare a aerului, precum şi о б о руд о ва н и я д л я с и с те м ing system, as well as for general
pentru ventilare contra incendiilor. кондиционирования, ventilation and fire extinguishing sys-
Vă invităm la colaborare! общеобменной и противопожарной tems.
вентиляции. We invite you to collaboration!
Приглашаем к сотрудничеству!

118 www.moldenergy.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«TRANSNEOGRUP» S.R.L.
str. M. Cibotari, 28
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 22-33-09
Fax : +373 22/ 22-33-07
E-mail: sales@dospel.md
URL : www.dospel.md

Distribuitor oficial al echipamentelor Официальный дистрибьютор Official dealer of DOSPEL ventila-


de ventilare DOSPEL: ventilatoare вентиляционного оборудования tion equipment. The company of-
de uz casnic şi industrial, unităţi м а р к и D O S P E L : б ы то в ы е и fers a wide range of domestic and
de difuzare a aerului, elemente ale промышленные вентиляторы, industrial fans, ventilation terminals,
sistemului de ventilare, accesorii. распределители воздуха, elements of ventilation system and
DOSPEL înseamnă pentru clienţii вентиляционные системы accessories.
noştri garanţia unui produs fiabil, и а к с е с с уа р ы . D O S P E L д л я For our clients DOSPEL is the guar-
cu un design modern, la un preţ н аш их к л иен тов явл яется antee of reliability, quality, modern
accesibil! гарантией надежности, качества, design and acceptable price!
современного дизайна и
приемлемой цены!

«VENT SISTEM - COMPANIE CLIMATICĂ» S.R.L.


str. Meşterul Manole, 12
MD-2044 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 83-87-98
Fax : +373 22/ 83-87-99
E-mail: ventsistem@company.md
URL : www.ventsistem.md

Reprezentant oficial Ballu în Mol- Официальный представитель Official representative of Ballu com-
dova. Tehnică de climatizare Ballu, Ballu в Молдове. Климатическая pany in Moldova. Climate technique
Sanyo, Carrier, Toshiba, Fujitsu, техника Ballu, Sanyo, Carrier, - Ballu, Sanyo, Carrier, Toshiba,
Midea, Systemair. Proiectare, livrare, Toshiba, Fujitsu, Midea, Syste- Fujitsu, Midea, Systemair.
montare, deservire. Executarea arti- mair. Проектирование, поставка, Projecting, delivery, mounting, main-
colelor din metal. монтаж, сервис. Изготовление tenance. Manufacture of metal
металлоизделий. items.

«VAPTOS» S.R.L.
str. Coloniţa, 108
MD-2042 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 41-02-45
Fax : +373 22/ 47-07-59
E-mail: vaptosepc@mcc.md

Producerea utilajelor electrotehnice Производство высоковольтного Manufacture of high-voltage and low-


de tensiune înaltă şi de tensiune и н и з к о в о л ьт н о г о voltage electrotechnical equipment.
joasă. Montarea utilajului electroteh- электротехнического Mounting of thermal-mechanical and
nic şi al celui termomecanic. оборудования. electrotechnical equipment.
Монтаж тепломеханического
и электротехнического
оборудования.

120 www.moldenergy.moldexpo.md
Participanţi
Участники
Exhibitors

«VINHILS» S.R.L.
str. Grădina Botanică, 14/3, et. soclu, bir. 3
MD-2032 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 63-45-44
Fax : +373 22/ 53-14-20
E-mail: vinhils@mail.ru

Reprezentantul oficial al Companiei Официальный представитель Official representative of “Schneider


“Schneider Electric” în Moldova. компании “Schneider Elec- Electric” company in the Republic of
Dotări cu echipamente electrice tric” в Молдове. Комплектация Moldova. Equipping of any objects
pentru orice tip de construcţie. электрооборудованием любого by electric equipment.
объекта.

«WILO»
str. Bucureşti, 23, bir. 408
MD-2001 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373 22/ 22-35-01
Fax : +373 22/ 22-35-01
GSM : +373 69/ 11-17-97
E-mail: sergiu.zagurean@wilo.ro
URL : www.wilo.com; www.wilo.ro

Pompe şi instalaţii de pompare Насосы и насосные установки Pumps and pumping stations for
pentru sisteme de termoficare, ali- д л я о т о п и т ел ь н ы х с и с т е м , heating, water-supply, sewerage and
mentare cu apă, ridicarea presiunei, вод о с н а бж е н и я , п о в ы ш е н и я pressure increasing systems.
canalizare. давления, канализации.

www.moldenergy.moldexpo.md 121
ELAN
International Exhibition Centre
“Moldexpo” S.A.
1, Ghioceilor Str.
MD-2008 Chisinau, Republic of Moldova
Tel.: +373 22/ 81-04-16; 81-04-62
Fax: +373 22/ 74-74-20
E-mail: info@moldexpo.md
URL: www.moldexpo.md

If you are interested please return the filled-in card by fax:


 ñëóЧàå Âàøåé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ïðîñèì âûñëàòü ïî ôàêñó: ++373 22/ 74-74-20

q Please send us all the papers related to the


17.03 - 20.03.2010 exhibition
15th MoldConstruct Ìû õîòåëè áû ïîëó÷èòü äîêóìåíòû äëÿ îôîðìëåíèÿ
ó÷àñòèÿ â âûñòàâêàõ.

14th MoldEnergy q Please send us the application form for
catalogue entry only
INTERNATIONAL SPECIALIZED EXHIBITIONS Ìû õîòåëè áû ïîëó÷èòü ôîðìó ïîäà÷è èíôîðìàöèè
â êàòàëîã âûñòàâoê
Company / Ôèðìà
Address / Àäðåñ
Telephone / Òåëåôîí Fax / Ôàêñ
E-mail URL
Contact person / Êîíòàêòíîå ëèöî