P. 1
Dinamica lexicului romanesc [PDF]

Dinamica lexicului romanesc [PDF]

|Views: 368|Likes:
Published by kousteeka

More info:

Published by: kousteeka on Feb 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

Florica DIMITRESCU • Dinamica lexicului românesc – ieri ºi azi

DE ACEEAªI AUTOARE:
VOLUME
Locuþiunile verbale în limba românã, Bucureºti 1958, 233 p. Tetraevanghelul diaconului Coresi (1561) comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mãniceºti, Bucureºti 1963, 423 p. Introducere în fonetica istoricã a limbii române, Bucureºti 1967, 183 p. J. Byck, Studii ºi articole (ediþie ºi studiu introductiv), Bucureºti 1967, 174 p. Testi romeni antichi (în colaborare cu A. Niculescu), Padova 1970, 156 p. Contribuþii la istoria limbii române vechi, Bucureºti 1973, 289 p. Introducere în morfosintaxa limbii române, Bucureºti 1974, 200 p. I.A. Candrea, lingvist ºi filolog (ediþie ºi studiu introductiv), Bucureºti 1974, 200 p. Istoria limbii române (redactor responsabil), Bucureºti 1978, 380 p. Aurel Nicolescu, Analize gramaticale ºi stilistice (Antologie, studiu introductiv, tabel cronologic), Bucureºti 1981, 352 p. Dicþionar de cuvinte recente, Bucureºti 1982, 535 p. Palia de la Orãºtie (concepþia volumului, coautoare), Bucureºti 1984, 195 p. (p. 153-194).

COLABORÃRI LA VOLUME COLECTIVE
Gramatica Academiei, vol. I ºi II, 1954. Gramatica limbii române (Manual pentru clasele VIII, IX), 1957. Dicþionarul Academiei (redactare de cuvinte ºi etimologii). Tratatul de istorie a literaturii române (vol. II), 1964. Limba românã. Gramaticã, foneticã, vocabular, 1965. Enciclopedia limbii române (figuri de lingviºti). Micã enciclopedie a limbii române. Istoria limbii române (Responsabil: Al. Rosetti, responsabil adjunct, Florica Dimitrescu). Dicþionarul limbii române din sec. al XVI-lea (concepþia ºi responsabilitatea colectivului, Florica Dimitrescu) – tot materialul, cca un milion de fiºe clasificate alfabetic – distrus în incendiul de la sediul Academiei Române din februarie 1975.

FLORICA DIMITRESCU

DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC – ieri ºi azi –

Coperta de CÃLIN STEGEREAN

© 1994 Editura Logos® Ed. Logos®
Adresa poºtei: O.P. 4 C.P. 48 Bucureºti Tel./fax: (021) 233.14.82; (021) 327.14.78 E-mail: office@logos.tm.ro

I.S.B.N. 973–95560–4–3

Milano.).P. 1971. ap. 1964. Astronomical Dictionary. autoht. Blaj. Lit. amerind. Bakos. 1972. – autohton. – ªt. London. Magyar–Román Szótár. Armbruster. – agriculturã.SIGLE ªI ABREVIERI AAR – „Analele Academiei Române” (Mem. Formaþiile parasintetice în limba românã. Bucureºti. – aromân. – A. Bucureºti. Bãrbulescu. Oxford. 1961. Bãlan. Robert K. – indian din America. Bârsãnescu.. Holloway. Alzati. Bucureºti.H. AAMD – Agard Aeronautical Multilingual Dictionary. Les verbes délocutifs. Bronxville. London – New York. Benveniste. Asan. RM – Bakos Ferenc. Terra – Cesare Alzati. AUT – „Analele Universitãþii Timiºoara”. New York. Kleczek. – Ilie Bãrbulescu. Benveniste. BD – Clarence L. AUI – „Analele Universitãþii Iaºi”. arom. Ist. agr. – E. Bârsãnescu. Terra romena tra Oriente e Occidente. Budapest.N. Budapest. Armbruster. San Francisco. P. Curentele literare la români în perioada slavonismului cultural. 1972. London. 1981.H. Pagini nescrise din istoria culturii româneºti. arm. XIV. The Barnhart Dictionary of new Enghish since 1963. ac. Paris. editors G. 1961. Secþ. 1914. Asan. Paris. – F. 1965. AD – J. and A. MR – Bakos Ferenc. – armean. Romanitatea românilor. R. ar. Praha. Sol Steinmetz. 1928. . Román–Magyar Szótár. F. – adverb. Paris. adj. Barnhart.D. V. C. în LR 1. Limba cãrþilor bisericeºti. Bakos. Frenot. Bãlan. Evanston. LCB – I. – apud. – arab. Barnhart. – acuzativ. 1966. adv. – adjectiv. AUB – „Analele Universitãþii Bucureºti”. Problèmes de linguistique générale. 1960.

DCR – Florica Dimitrescu. DAv – C.Ev. – D. Paris. 1914. 1946. Bucureºti. de Caliana. ed.u. S.A. DEF – Jaqueline Picoche..P. Puºcariu–Al. red. Bucureºti. 1975. 1939. von Wartburg. Dictionnaire étimologique du français. Cartea cu învãþãturã (1581). Bucureºti. 1962. C – Coresi. Dicþionar de cuvinte cãlãtoare. Pantazopol ºi Gh. 1930. în SCL 5. Rodan. DA – Dicþionarul limbii române.u. resp. Bucureºti. Candrea. XXVII. I. 1975. Elementele latine. A la conquète de l’espace. Cazania. Bucureºti (1933-1948). Bucureºti 1979. Bucureºti. Binder. Bogdan. ed. CDDE – I. Bucureºti. W. DC – Ph. DAn – Josette Rey Debove et Gilberte Gagnan. publicate de B. Bucureºti.6 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Binder. Bogdan. 1961. C. Corominas – Joan Corominas. 1885. – dativ. 1948 º. I–II. 1973. Iaºi. în „Studia Bibliographica”. – Coresi. Brâncuº. Completãri cu privire la lista de cuvinte din DLR. DCC – Al. Brâncuº.. Brâncuº. 1564. Bucureºti. Pr. – Codicele Todorescu. Graur. 1956 º. vol. 1967. 1975. Paris 1979. Bull. Observaþii asupra sufixului gramatical -ez al verbelor neologice. Morfologia verbului. Cazania II. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Tod. Opriºiu. Cantemir. D. de la Cardière. Paris. – Florin Ionescu. ed. 1. Dicþionarul etimologic al limbii române. V. Brâncuº. O. Brâncuº. DAm. – Crestomaþie romanicã (sub conducerea lui Iorgu Iordan). CV – Codicele Voroneþean. Bucureºti. Ling. – Gr. M. 1980. Productivitatea conjugãrilor în româna actualã. DEX – Dicþionarul explicativ al limbii române. – Coresi. Contribuþii la geneza „Paliei de la Orãºtie”. Bianu. III (2). Crest. conj. Cod. 1967. N. I. Dicþionar de americanisme. CV – Codicele Voroneþean. cultural. Transilvania ºi Banat. C – Coresi.. 1976. C – Th. Paris. I. Dicþionar de aviaþie francez-român. – Bulletin Linguistique. 1972. Brâncuº. Glosarul cuvintelor româneºti din documentele slavo-române. 1976. 1907–1914. – Gr. ed. Bucureºti. Hasdeu. în SCL 3. ID – D. La découverte du cosmos. 1978. Costinescu. 1913–1949. Mircea Seche ºi Luiza Seche. BPh – Buletinul Institutului de Filologie Românã „Alexandru Philippide”. Cernãuþi. O. XII. în LR. Bloch. social. XXVI. Bucureºti. Dictionnaire étimologique de la langue française. Completãri – Eugenia Contraº ºi Magdalena Popescu-Marin. nr. Dictionnaire des anglicismes. CB – Cuvente den betrani. operã de colaborare a cãrturarilor din Þara Româneascã. I. DE – O. Seria a II-a. Gl... Ion Coteanu. Dicþionar de cuvinte recente. Sbiera. Cantemir interpretat de. 1 2 4 . 1878–1879. Paris. Cont. CL – „Cercetãri de lingvisticã”. 1982. Drãganu.G. 1934–1947. Contribuþii – P. Praxiu (Faptele apostolilor) 1563 – ed.. – Gr. Densusianu. CPr. Sãptãmînal politic. Madrid. dat. Bucureºti 1914. – „Contemporanul”. 1964. Procopovici. Cluj. – conjuncþie.

Prefixele. 1957–1979. R – C. FC I – Fulvia Ciobanu. A. 1971. Dimitriu. Bucureºti. L. Djamo-Diaconiþã. – exemplu. Andreescu. IV. DLRV. 1574. Ernout. Dicþionar de neologisme. Hist. – Fl. Mannheim. in XIV Congresso internazionale di lingua e filologia romanza. vol. 1966. vol. V. mai jos. – Dosoftei. Histoire de la langue roumaine. Un verbum vicarium: „a realiza”. etym. X Jahrung.L. 1970. 1901. Iaºi. Quelques observations sur le rôle des affixes dans la formation des nouveaux termes du roumain littéraire. Bucureºti. Formarea cuvintelor în limba românã. Bucureºti 1960. Doc. Marcu. DLR – Dicþionarul limbii române. Þara Româneascã. XX. Ernout. 1938. 1980. F – Grosse Duden Fremdwörterbuch. ed. 1957–1977. 2 3 . DS – Dicþionar de sinonime. p. egipt. Paris. R. Al. 1969. Iaºi. ed. vol. Dict. 1971. Dictionnaire des mots contemporains. vol. Dimitrescu. 2. Dimitrescu. 1981. 1974. Finuþa Hasan. 1980.A. Dimitrescu. V. – A. Maneca ºi Fl. Dimitrescu. Bucureºti. – Fl. Djamo-Diaconiþã. în SCL. a 2-a. Dimitrescu. 376–381. XXV. Lb. în RRL. 1978. FC II – Formarea cuvintelor în limba românã. Maneca ºi Fl. Paris. Mihãilã. ER – Etudes romanes dediés à Iorgu Iordan. E – D. Densusianu. în „Bieträge zur romanischen Philologie”. Dimitrescu. Graur ºi Mioara Avram. serie nouã. ed. 1682. Bucureºti 1978. II. Heft. Meillet. DLRV – v. Bucureºti. L. ed. DN – C. în SCL 3. Bucureºti. Bucureºti. Paris. DR – „Dacoromania”. 1974. vol. Demény. ex. 1939. Napoli. Ex. a 3-a. Bucureºti. 1920-1948. I. nr. Dictionnaire des mots nouveaux. 15–20 aprile 1974. 1938. 1971. Djamo-Diaconiþã. Originalitatea – C. R. Romanitatea vocabularului textelor româneºti vechi. Dosoftei. Contribuþii – Fl. Ev. B. 1965–. engl. 1966. 2. Limba documentelor slavo-române emise în Þara Româneascã în sec XIV ºi XV. – Fl. – englez(ã). Gilbert. – Exodul. Drãganu. Marcu. – egiptean. acad. red. Paris. – Documenta Romaniae Historica. Histoire de la littérature roumaine de Transylvanie.S. I. Bucureºti. Despre verbele „delocutive”. sl. Drãganu. al II-lea. Démeny. DMC – P. Bucarest. DN – C. Enciclopedia programelor spaþiale. XII. EL – Evanghelierul din Londra. Contribuþii la istoria limbii române vechi. A. DMN – P. – dialect(al). Bucureºti. Compunerea. Dimitriu. Dicþionar de neologisme. Dictionnaire étymologique de la langue latine. Bulgãr. dial. Dimitrescu. Djamo-Diaconiþã. – Evangheliarul slavo-român de la Sibiu (1551–1553). EV – Evangheliarul slavo-român. 1971. Dicþionar de neologisme. Cluj-Sibiu. Constant Maneca. Meillet. Dimitriu. ed.SIGLE ªI ABREVIERI 7 DHLR – O. 1978. Originalitatea vocabularului din Apostolul popii Bratul (1559–1560). 1973. 4/1975. Viaþa ºi petreacerea svinþilor. Bucureºti. Atti. DN – Florin Marcu. – N. Dimitriu.-rom. sub redacþia lui Gh. Dimitrescu. – L. Bucureºti. 1961. Bucureºti. 1978. Gaster 1929. – L. Gilbert. resp. Aspetti del influsso della lingua romena sulla lingua cancellaresca dei principati romeni.

Editura Academiei. Evoluþia limbii române. Contribuþii – C. Bucureºti. 1972. 1961. Bucureºti. P. lit. vol. IP – Învãþãturã la Paºti. Tendinþele actuale ale limbii române. 1971. Iordan. relig. Ist. – hebraic. Bucureºti. – V. Gáldi. ed. Limba românã actualã. Ist. GCR I–II – M. Texte de limbã din sec. 1963.P. Editura Academiei. 1891. Bucureºti. Iordan. 1954–1968. Gãmulescu. Ev. Etimologii româneºti. lit. Guþu Romalo. L. Bucureºti. XVI. a II-a. I–II. – N. Bianu. rom. Giurescu. état présent et possibilités d’une orientation nouvelle. Bucureºti. ILR II – Istoria limbii române. – Alexandru Graur. lit. Bonn. Iorga. ILRL – Al. C. – N. Hristea.u. 1953–. Graur. Gaster. Inf. germ. Iordan. Goga. Istoria literaturii româneºti. – M. Madrid.C. Giurescu. hind. Bucureºti. C. Hasdeu. Sistemele ortografice cu litere latine în limba românã. Sist. Graur. – Al. Etudes – M. Gaz. Lex. Graur. Fl. 1973. Crestomaþie românã. it. Graur. în I. 1971. Bucureºti. García de Diego – Vicente García de Diego. – Al. LRA – Iorgu Iordan. Diccionario etimológico español e hispánico. 1895. Iorga. Bucureºti 1948. 1974. gen. Leipzig. L. Rosetti. GS – „Grai ºi suflet”.8 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC FEW – Walter von Wartburg. Bucureºti. Elem. 1976. Graur. – italian. 1989. 1968. Bucureºti. B. Iorga. Etudes de datations. hebr. Limba românã contemporanã. I. – B. Bucureºti. Les mots d’origine néo-grecque en roumain à l’époque des phanariotes. 1952–. O gramaticã a „greºelilor”. Bucureºti. Corectitudine ºi greºealã. gr. Gaster. Gáldi. T. Istoria literaturii religioase a românilor pînã la 1688. II. Onu. Höfler. Bucureºti. ILR – Istoria limbii române. în Actele celui de-al XII-lea Congres internaþional de lingvisticã ºi de filologie romanicã.G. Bucureºti. 1956. E. Bucarest. fr. pãrintele filologiei latino-române. 1864. – hindi. – L. Luca Stroici. Budapest. Gãmulescu. Graur. Etimologii – Al. – „Informaþia Bucureºtiului”. în SCL 2. Chrestomatie roumaine. Gaster. 1928. – „Gazeta literarã”. Hasdeu. 1933. Bucureºti. – „Flacãra”. – francez. – Ec. Lexicologie romanicã (lexic profesional). Néo-gr. 1939. Bucureºti. – Al. Bucureºti. ed. Bucureºti. al XV – începutul sec. Höfler. a doua. 1954. – R. Bucureºti. sîrb. – grecesc. 1968. 1923 º. XVI. Bucureºti 1904. III.E. Iorga. 1978. – genitiv. 1969. Ionaºcu. Elemente de origine sîrbo-croatã ale vocabularului dacoromân. Bucureºti. Ionaºcu. 1962. LRC – I. . Bucureºti. Graur. – Theodor Hristea. Cazacu. Goga. Graur. Chrest. – german. Probleme de etimologie. I. Französisches Etymologisches Wörterbuch. 1976. Buc. Evoluþia conjugãrii în românã. Pancevo. – D. Guþu Romalo. Graur. Contribuþii la istoria ºtiinþei ºi tehnicii româneºti în sec. XIII. Bucureºti. Istoria limbii române literare. „Capcanele” limbii române.

LR – „Limba românã”. ed. Vocabularul. în SCL. Torino. Mihãilã. vol. Il Linguaggio. – H. E. Contribuþii socio-culturale. Linguistique générale. 2. Les attestations les plus anciennes des mots autochtons en roumain. 1955. Bucureºti. Împrumuturi vechi sud-slave în limba românã. Lombard. Infl. Mihãilã. I. Bucureºti. Mihãescu. LRC II – I. al XV-lea. Dicþionar al limbii române vechi (sfîrºitul secolului al X-lea – începutul sec. Individualitatea limbii române între limbile romanice. Mihãilã. Bucureºti. Nestorescu. Mihãilã. D. Bidu-Vrânceanu. Aldo Duro. magh. 1970. nec. Mihãilã. Moxa. PE – B. Bucureºti. Al. – „Magazin”. Schick. Prontuario etimologico della lingua italiana. 1971. Societatea de ºtiinþe filologice. 1966. Moxa – Cronica lui M. – meglenoromân(ã). ed. Mihãilã. – maghiar(ã). Tudora ªandru Olteanu. al XVI-lea). 1975. 1958–. în CB. Dauzat. Mihãilã.u. Paris. din 1952. 1960. Nestorescu. Limba românã contemporanã.I. Migliorini. Mihãescu. 1/80. 1960. Mag. Manolescu. 1975. Bucureºti. Mihãescu. Lg – J. J. 1960. – H. Bucureºti. Lukasik. Bucureºti. Lyons. Cele mai vechi atestãri în limba românã comunã. LR 2/75. Duro. Paris. Lund. Dictionnaire de la langue française (Direction de Jean Dubois). L. 1964. Mihãilã. Mitterand. megl. Pologne et Roumanie. At. Nestorescu. Mihãescu. Mexico. – Doru Todericiu. Torino. – Gh. – V. – locuþiune. Lyons. neol. DLRV – Gh. p. 1955 º. Nestorescu. loc. 1974. NDE – A. L – Lexis. 1978. I. R. – Marius Sala. – V. Bucureºti. – neologic. Mihãilã. S. H. Bucureºti. Paris. 1980. Jako-Manolescu. Scrierea latinã în Evul mediu. Bianu. Mareº.u. lat. Le verbe roumain. 1938. – Gh. Elemente de frazeologie româneascã veche în documentele slavo-române. Lb. gr. 1969. Dubois. Împr. VR – Alf Lombard. II. Bucureºti. 1954. Bucureºti. Bucureºti.C. Dicþionarul limbii române vechi. Preistoria rachetei moderne.SIGLE ªI ABREVIERI 9 ÎCr. Niculescu. mod. L – Liturghierul lui Coresi. Manuscrisul de la Sibiu. Dan Munteanu. M. – „Luceafãrul”. sud-slave – Gh. Limba latinã în provinciile dunãrene ale Imperiului Roman. Bucureºti. Editura Academiei. 337 º. II. Coteanu. Individualitatea – Al. Valeria Neagu. Sãptãmînal editat de Uniunea Scriitorilor. Influenþa greceascã asupra limbii române pînã în sec. R. Lg – C. Jako. neologism. – latin. Lukasik – ªt. 1957. Niculescu. Paris. 1977. lat. LL – „Limbã ºi literaturã”. Migliorini. – modern. Luc. în Actes du II Congrès international de Thracologie. A. – necunoscut. Nouveau dictionnaire étimologique et historique. recenzie la Gh. în LR 3/80. Bucureºti. 1969. – S. . 1942–1950. El léxico indígena del español americano. I. – Întrebare creºtineascã. Bucureºti.

1988. Datations des phénomènes. Olteanu. – prakrit. Alba Iulia. C – V. Bucureºti. pl. – polonez Popescu-Marin. – Coresi. în LR. Contribuþii – V. PO – Iosif Popovici. Limba românã.P. Pr. Papahagi. Bucureºti. Revistã lunarã a Uniunii Ziariºtilor. Pamfil. – regional(ism). Les dérivés parasynthétiques dans les langues romanes. 1976. – Pravila ritorului Lucaci. XXIV. – A. în CL III. ed. prakr. NT – Noul Testament de la Bãlgrad. ed. 6. XXI. Purdela. Rosetti. V. Bucureºti. nouã. Bucureºti 1947. PA – P. Rosetti – Omagiu lui Al. LR – Sextil Puºcariu. Prav. Pamfil. – portughez. 1959 º. variante neînregistrate. 1978. – prepoziþie. Recherches diachroniques en espagnol. Kolosimio. Stela Toma. Paris. Bucureºti. pg. pol. Meºteºugurile din Þara Româneascã ºi Moldova în Evul Mediu. Derivarea verbalã imediatã (nemijlocitã). – S. Heft. în CL. RA – Florica Dimitrescu. sensuri. 1971. – persan. Purdela. în SCL 1. Reinheimer. general ºi etimologic. Ps. Pamfil. Astronauts de la préhistoire. PV – Psaltirea Voroneþeanã. PO – Palia de la Orãºtie. R – V. 2. Longinescu. The Hague-Paris. PC – I. Rizescu. Lebedev. Biblioteca Academiei. 1976. ms. nr. 1972. – numãr. PS – Psaltirea Scheianã. VII. 1974. Completãri la DLR: prime atestãri. în Studii de lexicologie. prep. Pamfil. Recherches – R. Pamfil. 376-381. 1911. Bucureºti. Puºcariu. 1958. în RLiR. în „Beiträge zur Romanischen Philologie”. 1965. Pellen. DDA – Tache Papahagi. Bucureºti 1912. – Pravila Moldovei din vremea lui Vasile Lupu. reg. Pr.G. Bucureºti. Bucureºti. Le Petit Robert. ªerban. Bucureºti. – numeral. pers. ªerban. Pamfil. ed. M. Reinheimer. LP – V. Psihologia cosmosului. Paris. în CL 1. Palia de la Orãºtie.10 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC nr. D. p. – plural. Pamfil. Radio – Programul Radio–TV. 1979. Pellen. X Jahrgang. Lexicul „Paliei de la Orãºtie”. Gagarin. D. V. Bucureºti 1969. 1970. – provensal(ã). PH – Psaltirea Hurmuzaki. PN – „Presa noastrã”. Omagiu Al. Completãri – Magdalena Popescu-Marin. a II-a. 158–177. 1957. Contribuþii la studiul statistic al lexicului românesc. Dicþionarul dialectului aromân. Elemente regionale în lexicul „Paliei de la Orãºtie”. Pamfil. 1956–1989. PLG – Probleme de lingvisticã generalã. prov. Olteanu ºi C. ed. 1968. PR – Paul Robert.L. ed. Bucureºti. p. a II-a. Quelques observations sur le rôle des affixes grecques dans la formation des nouveaux termes du roumain littéraire. 1974. num. tome 37. ed. – ªt. I. ed. Popovici. 1962. 1965. janvier-juin 1973. Pamfil.u. . Bucureºti. Calcuri româno-maghiare în Palia de la Orãºtie. cota 3077. Psaltirea. cuvinte. II. S.

– slav de sud. Meºteri constructori. Les premières traductions de l’Ancien Testament. 1968. scr. S. 1935. Bucureºti. Roques. ed. Slawski. I: „Palia d’Orãºtie”. Bucureºti. Toronto. SMFC – Studii ºi materiale privitoare la formarea cuvintelor în limba românã. din 1950. Stãnescu. rom. – L. Bucureºti.O. Schogt. vol. lit. – vechi slav. T – Coresi. ms. Paris.s. – sanscrit. Influenþa ortografiei asupra pronunþãrii literare. Revistã editatã de Comitetul pentru culturã ºi educaþie socialistã al municipiului Bucureºti. 1955.A. I. Romanishes etymologisches Wörterbuch.Dasc. în „Studii ºi cercetãri de istoria artei”. Rosetti. vol. 1976. Bucureºti. Lexicon slavo-român. Istoria limbii române. Sc. SCL – „Studii ºi cercetãri lingvistice”. Bucureºti. St. vol. – sîrb. sp. XVI ºi XVII traduse din slavoneºte. ºi seria nouã. Bucureºti. 1946. Originile limbilor neolatine (trad. ªuteu. s. Slawski. O. Roques. – „România liberã”. Rosetti. Rosetti. de pe la 1600. Editura Academiei. – „România literarã”. Paris. Roma. a 3-a. Inf. Serie nouã. ªãineanu. 1925. Rosetti. ªãineanu. S – I. Kraków. Slownic etymologiczny jezyke polskiego. Tagliavini. lib. 1944–1989. – E. pietrari ºi zugravi în timpul lui ªtefan cel Mare. din 1944. Psaltirea Scheianã comparatã cu celelalte Psaltiri din sec.). Influenþa orientalã asupra limbii române. – subst. – „Scînteia”. – „Sãptãmîna culturalã a Capitalei”. Sãpt. Applicazioni dei calculatori elettronici all’analisi e alla statistica linguistica. A – C. 3 e e . Lex. Tagliavini. – sicilian. sing. – Flora ªuteu. Heidelberg. 1916. FC – Al. Editura Academiei. – sîrbo-croat. Tetraevanghelul. Bucureºti. Bucureºti. 1968–. Sémantique synchronique. Rosetti. 1952. Organ al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Letopiseþul Þãrii Moldovei pînã la Aron Vodã. – spaniol. cota 312. Rosetti.. Fl. C. Lettres roumaines de la fin du XVI et du début du XVII siècle tirées des archives de Bistritza (Transylvanie). sl. Sém. I–IV. PO – M. – singular. – H. LR – Al. Filosofia cuvîntului. sic. Let. Bucureºti. Rom. 1977. – Simion Dascãlul. Tagliavini. RRL – „Revue roumaine de linguistique”. sl.v.. Schogt. – sub voce. srb. Bucureºti. Bucureºti. ed. din 1950. 1963. 1900. Bucureºti. din 1990. 1925–. Bucureºti. Candrea. Giurescu. – românesc. – C. I–II.SIGLE ªI ABREVIERI 11 REW – Meyer-Lübke. Biblioteca Academiei. Bucureºti. ed. – Grãmãticul Staicu. Rom. 1–2. 1976. 1926. Stãnescu. Dimitrescu. 1968. RLiR – „Revue de linguistique Romane”. rom. SE – F. 1959–. 1916. skr. M. ILR – Al. subst. I. I. Tagliavini.

Þîrcovnicu. Budapest. în RRL. Florica Dimitrescu. Rumänisch-deutsches Wörterbuch.L. 1951. P. Bucureºti. Zugun. TR – Texte româneºti din secolul al XVI-lea. – P. – V. 1982. Tohãneanu. . Bucureºti. Bucureºti. – M. – L. Dincolo de cuvînt. ung. TB – Texte bogomilice. Tohãneanu. TDRG – H. -iza. Bucureºti. Bucureºti. Tamás. ucr. Vasiliu. Veress. Vasiliu. Zugun. II. III. XVIII. Vulpe. vol. Paleografie româno-chirilicã. Vocabulario etimologico italiano. Veress. Conversiunea numelor în verbe. – A. TRA – Al. Moldovei ºi Þãrii Româneºti. 1968. 1972. VEI – A. II. Sufixele verbale româneºti noi (-isi. Niculescu. în CB. Vîrtosu. 1962.12 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Tamás. – ucrainean. – turc. Doc. II. Þîrcovnicu. Bucureºti. Documente privitoare la istoria Ardealului.R. Vulpe. Testi romeni antichi. Ist. în CB. Istoria învãþãmîntului din Banat pînã la anul 1800. 1970. 1966. S. – L. Bucureºti. în SMFC. Torino. 1930. Padova. C. 1903–1925. – verb. Etym. 1973. 1976. D – Gh. V. Sur quelques verbs délocutifs dans les parlers roumains. vb. -fica. tc. XXI. Tiktin. Prati. -ona). 1978. TM – Texte mãhãcene. – Emil Vîrtosu. Etymologisch-historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänischen. în LR 5.

cînd am scris aceste cuvinte. între paranteze drepte. Ambele secþiuni însumeazã rezultatele cercetãrilor precedente ale autoarei asupra unor fenomene lexicale.CUVÎNT ÎNAINTE Conceputã ca o contribuþie la istoria limbii române în straturile ei cele mai vechi (din momentul apariþiei primelor texte în limba românã – sec. cu privire specialã la limba românã veche sau la limba actualã. acesta din urmã constituind sursa principalã a studiilor aflate în secþiunea a doua a contribuþiilor de faþã. în care trebuie neapãrat sã vedem izvorul limbii literare de azi. erau inedite în noiembrie 1993. lexicul limbii române literare actuale participã la tendinþa generalã de internaþionalizare care se manifestã în structura lexicalã a limbilor moderne. Concluzia secþiunii a doua este cã. atît prin noile creaþii interne cît ºi prin împrumuturi. cele care poartã. anul redactãrii. Prezentul volum constituie o continuare ºi un complement a douã cãrþi anterioare ale autoarei. Fiecare dintre studiile reunite în volum – cãrora li s-au adus cîteva mici retuºuri – este independent. . Precizez cã unele dintre capitolele acestui volum au apãrut sub formã de articole în revistele de lingvisticã din þarã sau din strãinãtate – unele au fost traduse din limba francezã – sau au constituit comunicãri la diverse congrese sau întruniri ºtiinþifice de specialitate. lucrarea de faþã cuprinde douã secþiuni distincte în care se discutã: 1) unele faþete ale vocabularului limbii române vechi ºi 2) aspecte ale dinamicii lexicului actual. Contribuþii la istoria limbii române vechi (1973) ºi Dicþionar de cuvinte recente (1982). Pentru fiecare în parte s-au dat indicaþiile bibliografice la sfîrºitul articolului (capitolului). al XVI-lea) ºi cele mai recente (din ultimii treizeci de ani). dar toate sînt strãbãtute de un fir conducãtor: ideea cã vocabularul limbii române de azi nu poate fi bine înþeles fãrã studierea aprofundatã a temeliei sale alcãtuite din textele secolului al XVI-lea.

– la (nedoritul?) Dicþionar. nu s-au cãutat cauzele acestui „incendiu” izbucnit exact în încãperea unde erau adãpostite fiºele (într-un singur exemplar manuscris. apoi uitarea. au cãzut pradã focului în februarie 1975. dar la care colectivul de zece persoane care lucrase timp de zece ani se încumeta sã revinã. O lucrare fundamentalã peste care s-a trecut cu buretele. rãmîn cu imensul regret cã nu s-a putut duce la îndeplinire o operã care depãºea puterile unui singur om ºi al cãrei plan l-am conceput încã din 1963: Dicþionarul limbii române din secolul al XVI-lea. Iar peste fiºele arse ale acestei lucrãri de bazã pentru înþelegerea evoluþiei limbii române s-a aºternut întîi indiferenþa. Împreunã cu un colectiv experimentat ºi devotat strînsesem ºi ordonasem alfabetic circa un milion de fiºe care. depozitate în sediul Academiei. Nu s-a fãcut nici un fel de anchetã. care a tradus articolele scrise în limba francezã.14 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Nu le voi mulþumi niciodatã îndeajuns prietenilor mei mai tineri Alexandru Ciolan. în domeniul lexicului ºi al lexicografiei. Dacã pînã acum am lucrat. Caldele noastre mulþumiri se îndreaptã ºi spre Mariana Ciolan. Noiembrie 1993 FLORICA DIMITRESCU P.S.. . Coman Lupu ºi Nicolae Mocanu pentru efortul lor devotat întru ducerea la bun sfîrºit a editãrii ºi tipãririi acestei cãrþi.. ºi sper sã lucrez în continuare. pentru cã insistenþele mele de a fi fotocopiate nu au avut nici un ecou) ºi numai acolo! Forurile în drept nu au reacþionat decît împiedicînd reluarea lucrãrilor – muncã titanicã.

I LIMBÃ VECHE .

.

responsabil. (Vezi ºi ediþia în limba românã. red. II. care se elaboreazã în prezent1. în acelaºi timp. apãrutã în ed. Ovid Denusianu era conºtient de imensele dificultãþi pe care le va avea de întîmpinat. care era. I. Începînd aceastã lucrare. situaþia este mult diferitã 30 de ani mai tîrziu. cînd îºi începe Al. un punct de onoare al acestei lucrãri fundamentale constînd tocmai în permanenta aducere la zi a bibliografiei. Rosetti ºi-a îmbogãþit lista de materiale bibliografice ºi de izvoare. cu orientare modernã. Într-adevãr. netipãritã. dar care a rãmas. Byck. ºi Ov. a II-a în 1978. implicit. 1962. care era red. Este un fapt îndeobºte cunoscut cã istoria istoriei limbii române – ºi. adjunct Fl. J. 1 Este vorba de o monumentalã Istorie a limbii române. la începutul secolului al XX-lea. Pe mãsurã ce se lãrgeau investigaþiile ºtiinþifice ºi se editau unele texte.) . Opere. Al. Din perspectiva informaþiei. Densusianu (Paris. Rosetti. Bucureºti. în primul rînd din cauza insuficienþei materialelor de lucru ºi a lipsei de studii prealabile. p. chestiunea informaþiei fiind primordialã pentru orice operã ºtiinþificã ºi cu atît mai mult pentru una de sintezã. Dimitrescu. sursele de exemple erau nu numai reduse. Rosetti publicarea volumelor destinate a deveni Istoria limbii române.ISTORIA LIMBII ROMÂNE ªI IZVOARELE EI În cele ce urmeazã vom aborda cîteva probleme puse de izvoarele avute la îndemînã de cercetãtorii istoriei limbii române. îngrijitã de prof. gata elaboratã ºi predatã editurii. ca Istoria limbii române. elaboratã sub conducerea lui Al. din pãcate. lingvistica româneascã înregistra întîia operã ºtiinþificã dedicatã special istoriei limbii române. Bucureºti. prima istorie a unei limbi romanice. Densusianu. a izvoarelor ei – are o bogatã tradiþie. dar – mãrturiseºte autorul despre textele vechi – „multe din ele n-au fost editate destul de corect pentru a putea fi folosite totdeauna de filolog”2. XII. 1901). prin apariþia primului volum din Histoire de la langue roumaine de Ov. Izvoarele sale. 1975. 2 DHLR.

dar cu preocupãri comune. al XVI-lea. regretul pricinuit tocmai de absenþa acestora: „Documentele publice ºi private. ºi din partea editorilor. s-au fãcut mari eforturi. n-au fost publicate decît în numãr foarte restrîns”1.). fie lucrate anterior. ci ºi pentru alte compartimente ale limbii. Volumul Documente ºi însemnãri româneºti din sec. toþi cei care se intereseazã de începuturile limbii române scrise au cãpãtat un instrument de lucru indispensabil ºi bine ar fi ca acest material sã fie cunoscut ºi pe plan mai larg. al XVI-lea. cit. lingou” etc. dar se aflau risipite în publicaþii ºi colecþii în general greu accesibile. care sînt cele mai importante pentru cunoaºterea trecutului unei limbi. din sec. asemenea documente nu-ºi pot gãsi un loc în „Revue d’histoire des textes”. Paris. asupra ediþiilor de texte ºi.18 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Din bibliografia specialã de referinþã a istoriei limbii române ne vom opri. p. în introducerea la DHLR. nu numai în domeniul lexicului. Ediþia amintitã reuºeºte sã dea un contur mai veridic limbii române din sec. Astfel. Astãzi. Academiei) pentru a se pune la îndemîna cercetãtorilor multe lucrãri fie needitate încã. deoarece aceastã revistã studiazã exclusiv lucrãrile scrise anterior anului 1500 ºi are corespondenþi în toate limbile care au avut ºansa de a fi îmbrãcat haina solemnã a scrisului înainte de aceastã datã. . asupra surselor de exemple. se corecteazã unele afirmaþii fãcute exclusiv pe baza materialului extras din traduceri. se poate afirma cã documentarea noastrã a progresat mult. în rîndurile de mai jos. al XVI-lea au mai fost editate. În aceste douã decenii. punct de întîlnire al cercetãtorilor veniþi din orizonturi diferite. din bibliografia generalã de referinþe. ºi din partea editurilor (aici trebuie citatã pe primul loc Ed. din 1971 (care înainte de aceastã datã apãruse sub numele de „Bulletin de recherches et d’historie des textes”). Ed. 1979). trebuie subliniat marele serviciu adus cercetãtorilor istoriei limbii române prin apariþia volumului Documente ºi însemnãri româneºti din sec. pentru a sluji la anumite comparaþii: se ºtie ce rol pot avea astfel de mãrturii pentru lingvistica romanicã sau chiar pentru lingvistica generalã. al XVI-lea conþine un material deosebit de preþios tocmai prin caracterul sãu neomogen („au1 Op. dar într-o formã necorespunzãtoare exigenþelor actuale. al XVI-lea (Bucureºti. Pentru a da un singur exemplu. Academiei. internaþional. ciubuc “vergea (de aur).. pãstrarea unor sensuri mai apropiate de cele etimologice (de ex. datoritã mai ales editãrii a numeroase texte vechi în perioada anilor ‘60 ºi ‘70. al XVI-lea ºi conduce cãtre o mai corectã evaluare a locului fiecãrei unitãþi lexicale din sec. Ea aduce un material extrem de important pentru istoria limbii române. Printr-o asemenea lucrare ce cuprinde elemente ale limbii standard din secolul al XVI-lea. Pe bunã dreptate Ovid Densusianu îºi exprima. asupra dicþionarelor. Din pãcate. unele documente din sec. aºa încît cuprinzãtoarea ediþie amintitã era mai mult decît aºteptatã. din texte în special de naturã religioasã. Între timp. oferã indicaþii mai precise despre rãspîndirea termenilor. XIV.

primul. menit a suplini. Trebuie observat însã. cã se vor utiliza din Manuscrisul popii Bratul fragmentele publicate de Gh. Ca sã nu mai pomenim 1 Vezi C. Pentru a dovedi cît de interesant este textul amintit.. pe lîngã Manuscrisul popii Bratul. Ne vom limita tot la un singur exemplu: în bibliografia pentru TILR III se noteazã sub Bratul. Bucureºti. pentru unele cuvinte ajungînd pînã la cca 250 de ani (vrabie). pentru vrabie (în TDRG. pentru plecãciune (în TDRG. 264. lacunele din cronologia atestãrilor sau labilitatea datelor procurate de alte mãrturii. iar C. în Biblia de la Bucureºti). Mihãilã. 2 Vezi Gh. regiuni diferite. mai ales cã încã din 1967 Gh. variante fonetice etc. 1972). texte de tipuri diferite). II (Bucureºti. Psaltirea Hurmuzachi (ed. cit. loc. litografiatã într-un numãr de 40 de exemplare. Observaþii asupra manuscrisului slavo-român al popii Bratul (1559-1560). C. 1741). Dupã cum se poate uºor observa. morfologic. Dimitriu. p. ar fi ideal sã fie pus integral la dispoziþia specialiºtilor. Mihãilã a propus Editurii Academiei publicarea lui. 1990. imediat. proiectat de noi. al cãrui material – circa un milion de fiºe – a cãzut pradã unui incendiu la sediul Academiei Române în 1975. de ex. al doilea). reprezentînd cel mai vechi manuscris românesc datat. Mihãilã în Studii de limbã literarã ºi filologie. într-o anumitã mãsurã. Bucureºti. 3 Apãrut. la Dosoftei). DA. Textul acesta. 319. Dar ºi aici trebuie afirmat cã absenþa izvoarelor de limbã veche face ca în DA uneori lexicul românesc vechi sã fie insuficient reprezentat. Ms. nu are rãspîndirea necesarã). sec. În acelaºi context întîlnim un numãr relativ ridicat de cuvinte în situaþia de hapax legomenon de tipul podmi (în Apostolul lui Coresi din 1563 îi corespunde a lua2. vom sublinia cã pentru unele cuvinte vom întîlni aici primele atestãri (deci din anul 1559–1560). ºi 1974. C. Puºcariu.. în introducerea la DA. 1691). 154. pentru must (în DLR. cu un copist cunoscut. Desigur. lista ediþiilor de care avem neapãrat nevoie pentru TILR este foarte lungã. din ea nu ar trebui sã lipseascã. Cronograful lui Moxa3 etc. XIX)1. între timp. formaþie neînregistratã în DLR. dicþionarele. mãrturia manuscrisului popii Bratul împinge înapoi considerabil datãrile. ocol (în DA ºi DLR.ISTORIA LIMBII ROMÂNE ªI IZVOARELE EI 19 tori” diferiþi. iar articolele menþionate în nota noastrã anterioarã dateazã din 1972. Dimitriu a elaborat indicele acestui text pentru Dicþionarul limbii române vechi. însã. deºi fascicula pînã – pogribanie a apãrut în 1977. p. de comportare sintacticã. de exemplu pentru freamãt. . Dimitriu. Mihãilã. Cazania I a lui Coresi. S. p. în SLLF. Trecînd la cealaltã sursã despre care ne-am propus sã discutãm. 1972. atrage atenþia din acest punct de vedere cã „sînt multe scrieri vechi de cea mai mare importanþã care au rãmas necercetate. II. Originalitatea. lui Gh. pentru cîrciumãriþã (în DA. vom observa cã informaþiei concentrate cuprinse în ele TILR le datoreºte multe elemente cu caracter lexico-semantic. cã mai este mult de fãcut pentru a fi satisfãcuþi în domeniul editãrii de texte. Ciuchindel. 1977. în ed.

Verbul a mãtori se considerã în DLR cã are la bazã subst. pentru þinuta ºtiinþificã a acestui dicþionar de mare autoritate. 2. Dimitrescu. p. prin definiþie non-finitã.v. în principiu. X (1961). matoriti4. Dictionnaire étymologique de la langue française. Dacã ne vom referi la un alt aspect pe care îl socotim fundamental. DLR ºi-a extins bibliografia. care este zamatoreati. Vezi Zizi ªtefãnescu-Goangã. A-B. semnificaþia “strunã. mator sau vb. partea I. . Paris.v. Într-adevãr. dar ºi aici. de ex. 1916): Cãntu nou cãntu þie întru psaltire. 1960. vom numi aici numai Palia de la Orãºtie. este posibil un „mai bine”. s. ºi pentru a veni în sprijinul celor care cerceteazã ILR. ar fi necesar ca preocuparea pentru datare sã fie extinsã. Imbs socoteºte cã semnificaþia exemplului celui mai vechi este „nodul istoriei cuvîntului”3. Etimologii. înregistratã în Psaltirea Scheianã (ed. Pentru exemplificare. nr. la toate cuvintele. ºi anume la datarea termenilor. p. În privinþa lexicului vechi. iar dintre publicaþiile de documente vechi în care mai cu seamã se gãseºte limba popularã a veacurilor toate. matoriti. sau podmi din DLR) sau a unor sensuri specifice în trecutul limbii române. Sã mai amintim aici cã Bloch-Wartburg2 considerã cã data apariþiei în scris a unui cuvînt este unul dintre punctele principale ale istoriei cuvîntului sau cã P. X. Pravila de la Govora ºi Noul Testament de la Bãlgrad. o lucrare cu multe greºeli”1. „Cahiers de lexicographie”. al XVI-lea (T. neinfluenþatã de originale strãine. în LR.) sau la meºter („cea mai veche atestare a cuvîntului ar data de pe la 1404”. se poate remarca absenþa unor cuvinte din marile noastre dicþionare (de ex. cu zéce maþe cãntu þie (298/4). cît ºi. cu za – vãzut ca în 1 2 3 4 DA. Bucureºti. s. de asemenea nici scr. 6. Desigur. p. tomul I. ca de altfel în orice operã lexicograficã. I.20 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC altele. în general. 70-72. în 1652. de ex. vom constata cã în DLR aceastã problemã este pusã expres numai la unele cuvinte. aºa cã. care se distinge printr-o limbã frumoasã ºi îngrijitã.). Realitatea este cã mãtori apare în mai multe contexte în sec. C2). Fl. la medelnicer („atestat pentru prima oarã la 1497”. Candrea. scr. Contribuþii. Apreciem însã cã. 7-8. 555-556. a fost ales Uricariul. cantitativ. mai mult chiar decît Biblia din 1688. ºi „mai mult”.A. Manuscrise n-au fost extrase deloc. calitativ. coardã” a lui maþ. inexistent în vreun original al celor douã texte. nu mator ar putea fi etimonul lui mãtori. p. 1932. cel puþin în principiu. ci verbul corespunzãtor din textul slav al Evangheliarului lui Macarie. iatã douã cazuri: verbele a mãtori ºi a obijdui. avînd în vedere cã data atestãrii unui cuvînt este extrem de importantã. II. arhisinogog din DA. data înregistrãrii unui cuvînt poate aduce luminã în ce priveºte stabilirea etimologiei sale. în timp ce mator este înregistrat prima oarã cu o sutã de ani mai tîrziu. ºi un tezaur lexical cu mult mai bogat decît în traducerile de scrieri bisericeºti.

dacã nu cumva este un împrumut tardiv. Un alt aspect. nu trebuie absolutizatã datarea unui cuvînt. în DLR în anul 1638. mai ales cã deseori prima înregistrare nu echivaleazã cu data de naºtere a unui cuvînt – dacã este alcãtuit pe teren românesc – ºi nici cu momentul pãtrunderii lui în limba românã – dacã este vorba de împrumuturi. a doua datã exprimînd rãspîndirea cuvîntului. prez. implicite. în DLRV acest cuvînt este atestat din 1411. de exemplu. în bulgarã (cf. A. zaroditi1. pur ºi simplu. 1952. pogribanie în sec. rîºniþã apare nu în Radu 1 Vezi Mihãilã. Este curios. Împr. a perioadei cînd a devenit uzual. se mai pune ºi o altã problemã. verbul a fost integrat la conj. ºi aceasta este cu atît mai valabil pentru o epocã îndepãrtatã precum cea reprezentatã prin sec. J. fiind dicþionarul cel mai cuprinzãtor al nostru. cînd s-a implantat în limbã3. este atestat întîi în 1497 ºi apoi tocmai în sec. iar în DLRV în 1502 4 . începînd cu primele atestãri. exigenþele ºtiinþifice sînt satisfãcute dacã un cuvînt este datat de douã ori: o datã ca primã apariþie în scris a termenului respectiv ºi a doua oarã ca indicare a datãrii rãspîndirii sale. p. (obijdo. În stadiul nostru de cercetare poate cã nu s-ar putea realiza ºi aceastã a doua datare. iar în Evangheliarul slavo-român de la Sibiu. p. dupã DLR.u. cit. al XVI-lea. 3 Vezi G. al lui obideati). aparþin secolului al XIX-lea – ºi derivatele sale nu fac excepþie de la aceastã datare –. de cele afirmate aici. la mijlocul sec. Greimas în „Cahiers de lexicographie”. Verbul a obijdui este considerat în DLR ca provenind dintr-o formã v.ISTORIA LIMBII ROMÂNE ªI IZVOARELE EI 21 zaboleati. dar ar trebui menþionatã mãcar prima atestare. ne putem pune întrebarea. Nu credem cã cele douã situaþii ar reprezenta cazul prezentat în paragraful precedent. ind. ci. a IV-a ca boleati > boli. pe care alte lucrãri le predateazã. cã medelnicer. 189. al XVII-lea sau cã moºneag este indicat pentru prima datã în Anonymus Caransebesiensis ºi apoi tocmai la Negruzzi. cel din care se pot extrage cele mai multe date pentru ILR – are uneori prime datãri. De ex. pohteati > pofti. 2 Loc. ºi etimonul n-ar putea fi gãsit într-o limbã limitrofã. în toate situaþiile. DLR – ne referim în special la acesta. în timp ce plop apare în DLR cu citate relativ recente. deoarece uneori trece un timp destul de îndelungat între aceste douã faze. 4 În Dicþionarul elementelor româneºti din documentele slavo-române (1374-1600).. La fel pogon. 2. I. cã în aceste cazuri responsabilã de distanþa în timp amintitã nu este decît reþeaua prea largã de texte excerptate. de ex. ºi anume aceea care apare în unele lucrãri moderne de lingvisticã diacronicã sub forma dublei datãri. legitimã. dacã însã observãm cã toate citatele.. Matoré în „Le français moderne”. p. 157. este acela al distanþei în timp între diferite atestãri. obijdam2). . strîns legat de cel precedent. bg. Ar trebui însã spus cã niciodatã. 66 º. sud-slave. al XVI-lea. al XVII-lea în DLR. p.sl. Þinînd seama. pogon este însã atestat prima datã în 1493. 88-92. apãrut în 1981.

în „Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae”. pentru o bunã interpretare. deci o „cãlãtorie” inversã. atestarea unor cuvinte slavone sau maghiare într-un context latin (sl. tom. sub forma slujniku (ac. bou. atît de preþios ºi în sine ºi prin completãrile datorate recenzenþilor. în 1482. turceºti precum astariu. . programatã de a se data cuvintele. Graur. ne dau flexiunea ºi derivarea. un asemenea dicþionar este imperios necesar ºi credem cã s-ar putea realiza prin efortul conjugat al româniºtilor ºi al specialiºtilor în slavã. de a cerceta termenii români împrumutaþi de limbile vecine1 sã fie extins. cuvintele de provenienþã latinã: curte. 1497). cumnat. Nicolescu. Roadele interferenþelor fiind mai evidente în vocabular. Omagiu Al. pe de altã parte. plop. termeni autohtoni ca: brad. balaur. de exemplu – pe de o parte – atestarea unor cuvinte de origine latinã sau autohtonã sau turcã etc. plãcintã. sing. 2 L. sing. dintre care atragem atenþia asupra unui întins articol datorat lui F. Rosetti. În general au mare valoare cuvintele rãzleþe de altã origine decît a limbii în care este redactat întregul text. Nestorescu ºi lui A. Trebuie însã imediat adãugat cã ar trebui urmãrit – ca principiu de lucru – raportul între izvorul utilizat ºi cuvîntul atestat. sau crîng în forma de gen. ar trebui ca în DLR sã se noteze încã douã elemente: 1) dacã termenul respectiv. maghiarã etc. trebuie considerat cã o pondere are.). Astfel. Pentru cã am amintit mai înainte de DLRV. Gh. cum se înþelege din DLR.22 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC de la Mãniceºti (1574) mai întîi. care apare cca. bogasiu). CDDE). ci în Evangheliarul slavo-român ºi în Tetraevanghelul lui Coresi (1561). au o puternicã valoare probantã cuvintele slave cu flexiune 1 Vezi p. p. apare ºi în dialectele noastre din sudul Dunãrii ºi 2) dacã nu cumva a fost preluat de limbile vecine (cele douã cuvinte citate apar în maghiarã. sintetizîndu-se atîtea studii de amãnunt întreprinse în anii din urmã. au o scãzutã calitate probantã cuvinte ca slujnicã. krãnga (cca.. ca ºi autorului. de ex. magh. din interiorul limbii române cãtre exterior. Bakos. 434-447. Cum însã cele mai multe documente la noi au fost scrise în slavã. trebuie precizat cã aici a existat preocuparea consecventã. Aceste forme pot fi în mod justificat suspectate cã nu aparþin (încã) limbii române. voievod. un mare sprijin. În relaþie cu aceastã constatare ar fi de dorit ca începutul care s-a fãcut în Rosetti. Mihãilã. Paralel cu Dicþionarul de cuvinte cãlãtoare de Al. Djamo-Diaconiþã. ar trebui sã avem ºi un Dicþionar al elementelor de origine românã în alte limbi. Metodologic. 1977. ºopîrlã. porkolab)2 ºi cu totul altã „greutate” are atestarea unui cuvînt de origine latinã într-un context latin sau de origine slavã într-un context scris în slavã. Les éléments roumains du lexique hongrois et quelques problèmes de l’emprunt linguistique. care a fãcut numeroase adãugiri. Credem cã. într-un context slav (de ex. În schimb. ILR. 181-182. 111–160. cf. pentru o bunã înþelegere a rãspîndirii cuvintelor în limba românã. sau. 27 (1–2). p. în special lui V.

se cuvine menþionat cã istoria limbii trebuie sã preia din DLR o serie de etimologii cu multã grijã. Bucureºti. Un caz similar îl constituie ºorþ. la pîrcãlab nu se menþioneazã decît etimonul maghiar (porkolab). Sã se acorde o grijã deosebitã primelor atestãri ale cuvintelor. de ex. rezumînd cele spuse mai înainte. s. de ex. de ex. Dicþionarele (în primul rînd DLR) sã fie mai maleabile. aºa cum aratã Al. 28. aºa cã formele intermediare sau originea îndepãrtatã puteau foarte bine lipsi. p. la etimologie. texte contemporane (ultimele adaosuri bibliografice la DLR sînt din 1972). În legãturã cu etimologiile. de fapt. O mare importanþã au ºi derivatele româneºti din cuvinte latine în contexe slave. brumariu etc. ºi în alte cazuri apar filierele sau etimologia îndepãrtatã. Bürger”. numai cã aceasta motiveazã varianta ºindilã. ºi nu etimonul direct. De altfel. spre a se preîntîmpina îmbãtrînirea corpus-ului. ci numai o etimologie-origine directã. polgár. la pîrgar se noteazã. ci unele variante populare. 184.. „la crîngul” sau dealului (în 1514). forma germanã nu este decît o filierã. pentru cã – cel puþin unele – explicã nu formele literare. . regionale. la ºindrilã se dã etimologia germanã Schindel. Djamo-Diaconiþã. nefiind un dicþionar etimologic. germ. Graur3. ne permitem sã prezentãm cîteva deziderate-propuneri: I. în DLR nu este cazul sã se dea o etimologie-istorie (mai mult sau mai puþin îndepãrtatã). szorc. trebuie adãugate. în loc de concluzii. Acum. aninos. mai primitoare. este etimonul direct al formelor regionale ºurþ. cît ºi germ. Deci „relaþia” ediþie de text > – eventual – cercetare a textului > dicþionar sã fie mai operativã. Fiind elaborate într-un timp îndelungat: a) pentru a ameliora calitatea citatelor. 1978. care. interpretarea materialului brut întîlnit în toate izvoarele. În plus. dar în alte situaþii similare nu. 1 L. aºa cum reiese din Dicþionarul de cuvinte cãlãtoare de Al. Graur2. Sã se accelereze ritmul de publicare a ediþiilor de texte (aici. sã funcþioneze aici un sistem mai apropiat de cel al vaselor comunicante. De aici atenþia care trebuie acordatã acestor tipuri de atestãri în ILR. „magh. ºindra1. cîrci(u)mari. III. 2 Evoluþia limbii române. de ex. 3 Bucureºti.v. Rabbiner: de fapt. sã se încorporeze noile ediþii critice. ºi nu cel german (Burgraff). ºi srb. sã se înlocuiascã „din mers” ediþiile care nu mai corespund criteriilor ºtiinþifice actuale. loc. rabin. Schurz. ºurþã. 1963. la efortul cercetãtorilor trebuie neapãrat adãugat cel al editorilor). ca ºi atitudinea criticã trebuie sã însoþeascã fiecare fapt de limbã introdus în ILR. sau formele articulate u krîngul în 1505. II. Pentru a se lãmuri vocala o ar fi trebuit adãugat pol. Astfel. se dã ca etimologie a lui rabin atît pol. p. la sfîrºit.ISTORIA LIMBII ROMÂNE ªI IZVOARELE EI 23 româneascã: pluralele babe. brãdet. cit. explicat în DLR prin germ. pentru a se lãmuri forma literarã ºindrilã ar fi trebuit sã ne adresãm formei din bg. în DLR ne întîmpinã unele inconsecvenþe la etimologii. b) pentru îmbogãþirea materialului.

atît în aspectul ei actual. DLR sã cuprindã. acesta fiind un argument hotãrîtor al unitãþii limbii noastre. Memoriile Academiei Române.24 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC IV. seria IV. tom III. A. Sã se întocmeascã un dicþionar de frecvenþã special pentru limba veche. dicþionar care va permite o mai justã evaluare a locului fiecãrui cuvînt în epoca respectivã. ci cã trebuie concepute ca avînd rol activ în direcþia cunoaºterii riguroase a limbii române. VII. o rubricã specialã în care sã se semnaleze prezenþa unor cuvinte româneºti în alte limbi. V. Înainte de a încheia. în primul rînd limitrofe. p. Credem cã nu exagerãm afirmînd cã limba – factor primordial al culturii – este cel mai vechi bun moºtenit de la înaintaºii noºtri ºi cã trebuie fãcut mult mai mult pentru ca aceastã pãstrãtoare a nobleþei fiinþei strãmoºeºti sã fie cît mai bine cunoscutã. a istoriei limbii române în speþã. Malraux definea cultura ca fiind „l’héritage de la noblesse du monde”. am dori sã se reþinã cã cele de mai sus nu reprezintã decît sugerarea unui mod de a fi abordatã istoria limbii române prin izvoarele ei. În Les Voix du silence. formulînd dezideratele de mai înainte. prezenþa cuvintelor din dacoromânã ºi în dialectele din sud. cã sînt instrumente de lucru sine qua non ale istoriei limbii române. pe care avem datoria de a-l înfãþiºa cît mai veridic în Istoria limbii române. cît ºi în lungul ºi frãmîntatul sãu trecut. VI. DLR sã menþioneze. la termenii care o impun. 1981. Sã se alcãtuiascã un dicþionar destinat special cunoaºterii acelor elemente lexicale româneºti care au trecut în alte limbi. am pornit de la principiul cã textele vechi ºi dicþionarele nu sînt simple depozite lingvistice. cînd este cazul. 7–13 .

cu indice exhaustive. deºi în introducerea la DLR (1965) p. pentru PO se citeazã ediþia M. deºi mãcar în volumul discutat din DLR (1969) s-ar fi putut profita de ed. toate textele ºi documentele de limbã românã veche.1 Instrumentele de lucru de care dispunem. V. . Pellen. existentã în ms. la Cluj (unde s-a elaborat volumul cuprinzînd litera O) cu mult înainte. În cele ce urmeazã ne rezumãm investigaþiile privind primele atestãri la DLR (1969). De asemenea. reconsiderarea bibliografiei în vederea înlãturãrii treptate a ediþiilor necorespunzãtoare prin ediþii ºtiinþifice nou apãrute sau care vor apãrea în cursul editãrii dicþionarului”. nu permit totdeauna stabilirea unor datãri exacte. 2 Menþionãm astfel cã. ca ºi în ediþia veche a DA. se 1 Florica Dimitrescu. ºi în primul rînd dicþionarele. În acest volum. 25. XV. Roques (1925). în AUB XI. 367-376. Una dintre condiþiile cele mai importante ale cercetãrii istorice a limbii o constituie cunoaºterea primelor atestãri ale cuvintelor. ºi R. Höfler.. consacrat literei O – elaborat de colaboratori ai Institutului de Lingvisticã ºi Istorie Literarã din Cluj –. ºi situaþia aceasta nu va înceta sã persiste pînã nu se vor publica în ediþii ºtiinþifice. 1962. v. ale unor structuri morfologice etc. care. O problemã actualã a filologiei române: datarea. ale unor sensuri. M. se afirmã ca „una dintre principalele preocupãri. sau – pentru a trece în domeniul morfosintaxei – ale diverselor turnúri sintactice. încã din 1965 continuã sã se citeze. ar fi permis o cuprindere exhaustivã a vocabularului din Tetraevanghel. Recherches. ale diverselor îmbinãri de cuvinte. p. La aceastã situaþie se adaugã faptul cã nu a existat o preocupare constantã de a se utiliza în dicþionarele ºtiinþifice ale limbii române textele editate dupã principii moderne2. dintre cercetãtorii strãini preocupaþi recent de acest aspect.. în general bogat. deºi în 1963 a apãrut o nouã ediþie. avînd indice. în bibliografie. Tetraevanghelul lui Coresi ediþia 1889 a lui Gherasim Titus Piteºteanu. Etudes. nr. Pamfil (1968).CONSIDERAÞII ASUPRA ÎNREGISTRÃRII ªI DATÃRII CUVINTELOR ÎN DLR 0.

-rom. (Completãri. Ps. obîrºie Coresi ap. p. uloi – 4. / ªi dede otpust narodului / Ev. cu indicarea ocurenþelor corespunzãtoare: oarecum „precum” Moxa / oarecum au chemat Adam toate jigãniile. oloi NT / oloiul unsureei ºi siriul de bunã mirosealã / PO 2858 (P–1) (în PO apar ºi variantele ulei – 16. Eugenia Contraº ºi Magdalena Popescu-Marin. DLRV. ologii blem / Ev. 2 V. care a predatat cuvîntul ocol. sl. 65-67). nece cu mãnia ta pedepseºti mere / S 79 (S – 81. 51r3 (Ev. . 32r2. opt Prav. aºa li-e numele / PO 1714–15 (PO . sl. orîndã „obicei. Indicele lexical paralel. dupã orînda sa / PO 2724 (PO – 1). / ªi cãndu se împlurâ opt zile. Originalitatea. uleu – 1. odihnire. – 2). regulã” Pãsculescu. 67. T – 6). Dimitriu. odihni PO (fãrã exemple) / Cã vin pãsãrile ceriului ºi odihnesc spre stãlpurele lui / T 28r21 (T – 2). – 3). Let.-rom. vom nota pentru fiecare cuvînt.26 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC întîlnesc însã cuvinte a cãror datare poate fi modificatã. 1 Litera O din DLR a stat ºi în atenþia altor cercetãtori. Am stabilit noile datãri operînd o comparaþie între înregistrarea unor cuvinte în DLR (1969) ºi cea din indicele cîtorva texte editate în ultimii ani2. de ex. dacã este cazul. Contribuþii. oblicire C. p. opreliºte. sl. C. 1. / ªi fuiu ca omu ce nu aude ºi ce n-are în rostul sãu oblicire / S 732 (S – 3.Ev. p. GCR I /C. care au predatat cuvintele ogodinþã. orz S. ofta Axinte Uricariul. cîte un exemplu. – 1). 29v17 (Lit. sl. – 111). I / are cinci pite de orz / T 194r4 (T – 2.S. Pentru a evidenþia diferenþele dintre datele propuse în DLR (1969) ºi cele care reies din texte. în parantezã vom înregistra numãrul de ocurenþe din primul izvor. sau C./ ªi iatã veni-va în slavã a judeca vii ºi morþii cã împãrãþia lui nu iaºte obîrºie / Lit. de menþionat cã nici unul dintre cuvintele avute în vedere nu apare consemnat în Mihãilã. cuvintele respective fiind înregistrate anterior1. Let. care a predatat cuvintele oboroc. V. obîrºi PO ºi C. 3 Completãri. Dasc.. 154.-rom.Ev.-rom. nu cu urgia ta oblici mere. ocrotealã.2. 1.1. în dreapta.. Completãri. Fl. Dimitrescu.Ev. – 4.-rom. 17v1 (Ev. II / ispiti el ºi ohtâ cu duhul lui / T 85v9 (T – 1). Pr. de citarea altor surse anterioare datãrii din DLR (1969). Ps. Coresi. ocean "moºtenitor”.P. / T 115v8 (T – 4. olog L / orbi vãd.-rom. sl. PO – 2). otravã. – 1). CV – 1. textul în care apare prima înregistrare în DLR ºi. o(t)pust Dosoftei. sl. / ªi fu cãnd obãrºi Is(us) cuvintele ceste / Ev. (Ev. p. L. / Doamne. Popescu-Marin. – 9)3. forma ulei este înregistratã pentru prima oarã în Ev.Ev. PO – 3. – 3). T – 2). – 13. în stînga. oblici Ps. sl.-rom.2). 534. indicã drept text precedent Pr. / Într-aur sã fie prinse. urmat.

3. oarecum. doarâ va da lui scorpie? / T 143316 (T – 1). ºapte (oarecum. care apare în DLR înregistrat într-un text popular (în Pãsculescu. ospãþ. oºtire.). rectificã datarea de la peste 100 ani. omenesc PH. odihni. 30 de ani (de ex. dar a fost întîlnit în secolul al XVI-lea în PO.-rom. o(t)pust Dosoftei.Ev. – 120. otpus. / Ev. Ev. pînã la 10 ani (olog L / Ev. sl. 79r17 (Ev. / T 142r2 (T – 1)1. opt. de ex. V.Ev.-rom. sl.S. ou „celulã la pãsãri. L. sl. S. – 3. p.. Lex. T – 1. dacã în DLR (1969) odihnã apare cu un singur citat din PO. Examenul întreprins demonstreazã – este adevãrat.Ev. În aceeaºi situaþie sînt ºi termenii (cifra care urmeazã siglei indicã numãrul de ocurenþe): olar S / S – 1. ospãtar. prima atestare din DLR (1969) coincide cu cea din indice. sl. 2. sl. care însã îl precedã în timp cu 20 de ani.-rom. olog. L / oºtirea lor cu pãgînii/ PO 517 (PO – 1). ou) au în DLR (1969) prime atestãri în texte din secolul al XVII-lea. în indice acest cuvînt este înregistrat – pe lîngã PO (cu 5 ocurenþe) – în sudul Ardealului–Muntenia.-rom. sl. este identic cu textul din T.-rom. oblicire. ILR. de ex. în C. deci noile menþionãri. 11538 (Ev. Pr.P. unul (ofta) are în DLR o primã atestare la începutul secolului al XVIII-lea. osana. ospãtar C. aºa cã înregistrarea lui în T îl situeazã cu cca 140 de ani înapoi. din cele 19 cuvinte pentru care au fost furnizate datãri anterioare celor din DLR (1969). probabil.-rom. C.Ev. obîrºi PO / Ev. precum ºi informaþii asupra frecvenþei. – 1. dede uspãtâtoriului ºi zise lui. T – 97.Ev. provizoriu. 2 Þinînd seama de datarea propusã de Rosetti. – 20. / S – 6.. ovreiesc) se redateazã în interiorul secolului al XVI-lea cu „distanþe” de aproximativ 50–20 de ani (de ex. fiul lui David” / Ev. 1 De remarcat cã textul citat în DLR (1969) din C. sl. Ev. oarecum Moxa / PO. Alte cuvinte (obîrºenie. dar indicele oferã date suplimentare care permit o mai exactã conturare a ariei de rãspîndire a cuvîntului.. la minimum 40 de ani. T – 8).).CONSIDERAÞII ASUPRA ÎNREGISTRÃRII ªI DATÃRII CUVINTELOR ÎN DLR 27 osana C. / Scoase doi arginþi.. oblicire C. 653. T – 4). CV – 3. CV. în pãrãþiia lu Dumnezeu / T 153r1 (T – 5). obîrºi.Ev. ou. oblici. astfel. pentru primele traduceri româneºti de texte religioase (1530-1559). / S. L – 1. De menþionat cã pentru unele cuvinte (oºtire. – 5. / Sau de va cere ou. CV)2. Un loc aparte îl deþine cuvîntul orîndã. datînd din secolul al XVI-lea. alcãtuitã din albuº ºi gãlbenuº” St. ospãþ C. orîndã) rectificarea datãrii a avut în vedere cîte un sens anumit. C. – 35. Parcurgerea DLR (1969) paralel cu indicele textelor din secolul al XVI-lea ne-a relevat ºi un alt aspect al problemei: în unele cazuri. – 1. oloi. Ps. orz. pentru cã studierea altor izvoare va împinge.-rom. cu douã ocurenþe.-rom. oºtire „luptã” Ureche. înapoi aceste datãri – cã.Ev.). ovreiesc L / bucurã-se creai ovreiesc ºi scuipi pre el / Ev. .Ev. / în beserica greind: „Osanna. sl. sl.-rom. / Ferecat cine va mânca uspãþ.

în Moldova. ospãta CV / CV – 2. din DLR (1969) reieºea o imagine incompletã: termenii pãreau a fi folosiþi exclusiv în nordul Ardealului–Maramureº. Ps. S. – 2. – 3. Ev. T – 7. / S – 3. envers les lexicographes pour les trésors réunis par eux?”. periodic.Ev.Ev. – 2. 1976. 5. o situaþie aparte o are omenesc. în plus. – 1. C. 4. Ev. nu puþine dintre predatãri s-au fãcut avînd la îndemînã exclusiv texte existente în bibliografia DLR (1969). LR 2. . Evident cã nu se poate imputa redactorilor DLR (1969) cã nu au înregistrat cuvinte din texte editate dupã anul de apariþie al volumului discutat. – 2. dar unele (T.-rom. precum s-a vãzut. în RLiR. În acest fel. sl. tome 34. nous autres philologues et linguistes. 143–148 1 Grobis. oþet PH / S – 1. numai pentru doi (omenesc ºi osîndi) se putea deduce din DLR (1969) cã au o arie mai largã de rãspîndire.-rom. Ps. pentru ceilalþi. 167. T – 1. atît de necesare pentru cercetarea diacronicã a limbii române. Gros Bis et Raminagrobis. observaþii precum cele de mai sus repun în atenþia redactorilor DLR necesitatea ca. PO) utilizate în ediþii mai vechi. care este DLR. înregistrat. ne permitem a solicita redactorilor acestei opere de mare autoritate ºtiinþificã. C. Raliindu-ne la elogiul adus lexicografilor de V. dintre cei cinci termeni citaþi. dar. sl. eventual Banat. Din rîndurile imediat precedente poate reieºi cã. janvier 1970.28 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC osîndi PH. bibliografia de limbã românã veche sã fie completatã. cînd de fapt toþi se dovedesc a fi fost cunoscuþi ºi în texte aparþinînd ariei ce cuprinde sudul Ardealului–Muntenia.Ev. – 17. CV. „mots de gaudisserie”. sã acorde atenþia cuvenitã primelor atestãri. C – 7. p. cuprinzînd atît nordul Ardealului. C. cît ºi sudul Ardealului–Muntenia. p. Väänänen1: „qui dira jamais la dette de reconnaîssance que nous avons.

Este mai normal ca o astfel de „enciclicã” sã se dea cînd apare o carte ºi nu cu o lunã înainte! În fine. în acest text românesc a numelui rumân sub forma român. 1976. Binder. 101). La apariþia acestei opere de seamã a limbii române literare vechi au participat ºi doi ucenici ai lui Coresi1. care au tipãrit-o într-un timp record: 14 noiembrie 1581 – 14 iulie 15822. ªtefan Herce. totuºi TR.. ºi îndemnîndu-i sã citeascã traducerea sa în limba românã: „confratribus Valachis – Romanis” (Veress. Achirie. 123. probabil. comentariul despre prezenþa. Terra. R. p. pentru prima datã. cu un lugojan. cum apare din greºealã.OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI ÎN PALIA DE LA ORêTIE 0. p. numindu-i (con)fraþi „români”. „propoveduitoriul Evangheliei în oraºul Lugojului” ºi cu doi din Caransebeº. „valahi”. În acest fel problema pusã de Emanuela Stifter-Buzã: „Cînd s-a încheiat tipãrirea Paliei de la Orãºtie?" (în LR VI. p. 11 din PO este împrejurarea cã. 471. cu un hunedorean. 1 din PO. Numele acestora este bine cunoscut în 1 P. R. Alzati.. p. 623) considerãm cã este elucidatã o datã pentru totdeauna mãcar la 50 de ani dupã ce fusese rezolvatã! (V. ºi Efrem Zacan. spre deosebire de p. 10). Armbruster. transpunere legatã indisolubil de activitatea de promotor al culturii în Transilvania a cãrturarului român Mihaiu Tordaº. p. în Armbruster. printr-o colaborare fructuoasã cu alþi cãrturari ai epocii. p. V. p. Anul 1582 rãmîne marcat în istoria noastrã culturalã prin apariþia tãlmãcirii primelor douã cãrþi din Vechiul Testament sub numele de Palia de la Orãºtie. „dascãlul de dãscãlie al Sebeºului” (PO. . Doc. în aceeaºi zi de 14 iulie M. Acesta ºi-a luat sarcina de a transpune în limba românã Palia. în continuare. „propoveduitorul Evangheliei în oraºul Cãvãran–Sebeºului”.. 419 º. Tordaº a dat o circularã adresatã în latinã pãstoriþilor sãi. cã „luna nu poate fi stabilitã cu precizie”). „piscopul românilor în Ardeal”. Contribuþii. Moisi Peºtiºel. 228-229.u. „potropopul varmigiei Henedoriei”. trebuie menþionat cã aceastã enciclicã nu este altceva decît versiunea latinã a finalului prologului Paliei. 2 Dovada cã este vorba de 14 iulie ºi nu de 14 iunie. 101. la p. p. unde se susþine.

125. p. ºi de „Marien diiac” (PO. 17-29. unde. p. cã atunci cînd discutãm despre sinonimie. am vrea sã facem douã precizãri: întîi. 4 C.1. Astfel. faþã de 1818 cuvinte comune. sinonimia din Palie prezintã douã situaþii. În cadrul sinonimiei simple sau izolate7 avem de a face cu grupuri minimale. p. 3. 3. Candrea. V. Vocabularul Paliei de la Orãºtie. 3 Fl. în ed. deoarece sãrãcia2 lexicalã este compensatã printr-o mare cantitate de sinonime.30 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC istoria culturii române vechi. nu operãm cu raporturile între cuvinte (decît în cazurile rare ale termenilor monosemantici). Urmãritã din punctul de vedere al numãrului unitãþilor alcãtuitoare. Contribuþii.. ceea ce reprezintã foarte mult comparativ. cã nu ne vom ocupa de problema mult dezbãtutã a sinonimiei totale ºi/sau parþiale. Înainte de a aborda subiectul propriu-zis. iatã cîteva exemple de binoame 1 Care cuprinde un indice exhaustiv. vom încerca sã desprindem tabloul sinonimic al Paliei – o imagine a sa pe care o dorim esenþialã ºi nu exhaustivã – ºi. sã înfãþiºãm stadiul de dezvoltare a limbii române literare. dorim sã ne preocupãm de sinonimie ca factor diagnostic în evoluþia românei literare. 95. de ex. la un numãr total de 1490 de cuvinte (în care intrã ºi numele proprii4). S. Contribuþii. M. 5 Ed. probabil. 54. relativ sãrac. p. ºi anume cel reflectat prin sinonimie. nu trebuie sã ne aºteptãm la descoperiri spectaculoase. unde. ele ar putea creºte. CX ºi CCXVIII. sinonimia este deosebit de bogatã în acest text. a cãrui dispariþie nefericitã în 1975 nu va înceta sã fie regretatã). p. ea existînd sub forma sinonimiei simple ºi a sinonimiei complexe. În paginile urmãtoare ne propunem sã examinãm arta cuvîntului în Palie. 2. în LR 2. de ex. p. fiind vorba de „ªerban diiacu” – fiul lui Coresi – „meºterul mare a tiparelor”. .. sau cu Tetraevanghelul lui Coresi. 6 Fl. Costinescu. alcãtuite din douã elemente lexicale. pentru a releva unele elemente estetice ale acestui text. p. Pamfil1. la o cercetare mai amãnunþitã. Evident. semn al unui lexic în dezvoltare. cifrã ce indicã un vocabular concentrat. 1. 11). ºi. R. mai ales prin analiza atentã a sensurilor verbelor ºi a altor cuvinte polisemantice – care ar fi reieºit cu prisosinþã din fiºierul exhaustiv al Dicþionarului secolului al XVI-lea3.A. o considerã generalã pentru secolul al XVI-lea. Dimitriu. 1981. Aceastã afirmaþie trebuie însã nuanþatã. 2 Pe care I. cu alte cuvinte. în textul studiat apar peste 200 de serii sinonimice (ºi. prezentînd o schiþã a problemelor puse de acest text. 7 Laura Vasiliu. cu Codicele Voroneþean. Dimitrescu. cuprinde un numãr de 2003 cuvinte comune – singurele care ne intereseazã pentru stabilirea seriilor sinonimice –. seriile sinonimice înregistrate sînt peste 1006. Dimitrescu. dar. ci cu relaþiile între sensurile cuvintelor. apar 118 serii sinonimice5. 205-8. cele care ne întîmpinã cel mai des (în proporþie de trei pãtrimi). în al doilea rînd.

17). echivalarea semanticã între un cuvînt ºi un grup locuþional de cuvinte: pomeni – a-ºi aduce aminte a se rãzbuna – a sta basãu împotrivã – în alean greºealã – fãrã prepus recoltã – strînsurã împreunã pãcurar – pãstor – om þietor de dobitoace a muri – a muri cu moartea. Pamfil. összegyütés (v. în timp ce în originalul maghiar este prezentã chiar de trei ori: Halalnac hálaláual hálasz „cu moartea morþii veri muri” (p. Calc dupã magh. Astfel se întîlneºte un numãr de 33 de serii sinonimice alcãtuite cu trei sinonime: bãrat – bãrãtaº – priatnic clãti – trage – legãna alnicie – hiclenie – hicleºug margine – beartã – tiviturã tatã – pãrinte – nãscãtoriu moºtean – moºtinaº – rãmãºiþã vinã – greºalã – pãcat pom – lemn – arbun pãcãtos – greºit – hrãbore neºchit – puþin – puþintel albie – adãpãtoare – crepã ºi – iar – e buduºlãu – bejenariu – nestãtãtoriu turmã – ciurdã – cîrd trãi – custa – via (vie) curat – prisne – mereu jale – durere – amãrãciune mulþie – bogãþie – bogãtate 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Calc dupã magh. 3. barom tartó emberek (Pamfil.1.1. 3. p. verbale): dobîndi – învinge îmbla – merge milcui –ruga rod – hasnã înveºti – îmbrãca îmbi – amîndoi gras – bogãþie pieliþã – trup vrãjmaº – aleaneº candelã – fãlnariu bunãtate – dar rudã – prãjinã mîndrie – înþelepciune pesti – zãbovi corfã – coºniþã pitã – pîine pocrov – pãturã plod – rod sãbor – adunare sãblaznã – greºealã plodi – naºte. 212). proporþia faþã de totalul sinonimelor fiind de circa o pãtrime. p. Calc. bósszut álni (v. mergînd de la trei la unsprezece termeni. p. R. Pamfil. 231. Un caz particular îl prezintã. . maradék "rãmãºiþã”. dupã magh. Pamfil. mai puþine. p. moartea. Calc dupã magh. C. apare de douã ori. pentru cã ideea de bazã. 214). În cadrul sinonimiei complexe.OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI sinonimice (dintre care majoritatea sînt substantivale ºi. evantaiul termenilor desemnînd acelaºi referent este mai larg. C.2. p. 214). C. dar ºi "moºtenitor” (v. C. În ultimul caz avem de a face cu un sinonim întãrit. Pamfil. în cadrul acestei categorii a sinonimiei simple. 215).

R. 4 Pamfil.) – fapt de ciudã hainã – veºmînt – îmbrãcãminte – plaºcã lãcuit – sãlaº – lãcuitã – loc de lãcuitã (loc lãcuitoriu) milã – meserãtate – miloste – milostenie rãutate – hrãborie – hiclenie – hicleºug spãmînta – spãria – înfricoºa – teme jertfã – giunghiere – arsurã – ardere folos – hasnã – rod – plod pleca – merge – purcede – proidi sãrac – meser – miºel – siruman. 239. Patru serii cu cinci sinonime: fricã – temere – spaimã – tremur – temãturã beseadã – cuvînt – glas – grai – grãire trudã – chin – durere – nevoie – niºtotã pestriþ – pistrui – tãrcat – oacãr – ºute. Pamfil. 3 Calc dupã compusul magh. 213). 6 Pamfil. 230. Ccinci serii cu ºase sinonime: domn – stãpîn – þiitor – soþ – Dumnezeu – slujbaº înalt mîncare – hranã – chelciug – vipt – iliº – bucate zice – spune – grãi – vorbi – besedui – povesti vas – oalã – blid – scafã – cãþîn – cupã raclã – ladã – lãdiþã – locºor – sicriu – coºciug. p. 213).32 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC obîrºi – isprãvi – sfîrºi orîndã – rînd – fel odihni – rãposa – sãlãºui îngreoia – întãri – învîrtoºa domn – stãpîn – þiitor ºale – brîu – vintre rãutate – rãie – pãcat ajunge – sosi – apuca stat – trup – pieliþã sculã – unealtã – siriu bate – lovi – pedepsi lege – poruncã – poruncitã iertare – ispãºenie – împãcãturã fricã – tremur – spaimã giudecatã – giudecare – giudeþ. 5 Pamfil. Paisprezece serii cu patru sinonime: tocmi – orîndi – strînge – alege bãga – pune – turna – intra certa – sfãdi – pîrî – împuta vîrtos – puternic – tare – foarte ciudã – minune – ascunse (pl. R. R. 2 ªi aici este vorba de un „sinonim întãrit”. de fapt. p. O serie cu ºapte termeni: 1 2 3 4 5 6 1 Pamfil. p. lakóhely (v. 240. 232. este un calc dupã compusul maghiar csódatétel (v. p. C. . Pamfil. C. p. p. R.

2 De fapt. strica – vãtãma. p. L. poroboc. jószag "animale.OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI fiu – fecior – fãt – cocon – prunc – poroboc – plod . ceea ce se explicã prin faptul cã nu sînt luaþi în consideraþie termenii limbii vechi ºi cei regionali decît rareori. unde. vite". de ex. Noþiunea vorbã este exprimatã prin cinci termeni: beseadã – cuvînt – grai – grãire – glas. Comparînd seriile sinonimice din Palia de la Orãºtie. Numãrul. care înseamnã „orice element care aparþine unei persoane”. de ex. În alte cazuri acest sistem nu funcþioneazã. în Palie. Treml. uneori foarte ridicat. dar pentru conceptul corespunzãtor verbal apar ºase termeni: besedui – vorbi – grãi – zice – spune – povestui. abundenþa sinonimicã în Palia de la Orãºtie poate fi doveditã ºi prin împrejurarea cã uneori apar sinonimii în cadrul familiei de cuvinte. se observã cã unele sînt mai reduse în DS. R. a slãbi este atestat o datã în Palie. pentru coºciug sinonimele: sicriu (reg) – copîrºeu – patru scînduri. în fine. 233. dar ºi "bunãtate” (v. deºi vb. care apare exprimat prin nu mai puþin de douãsprezece sinonime: vitã – dobitoc – jivinã – jiganie – dihanie – fãpturã – fiarã – gadinã – avuþie – bogãþie – bunãtate – marhã. ªi. 3. Oo serie cu nouã sinonime: mulþime – gloatã – nãrod – neam – oamet – limbã – rudã – sãmînþã – lume.. considerã cã seria sinonimicã pentru copil este: prunc. Di un probabile calco linguistico nella „Palia di Orãºtie”. al termenilor sinonimi poate constitui un indiciu al grijii traducãtorilor pentru precizie sau pentru atingerea unor 2 1 1 Pamfil. nepotrebnic nu cunoaºte. dar stricare – pagubã (nu vãtãmare). termenii: fecior – fiu – copil – bãiat – odraslã.4. de obicei ne întîmpinã cupluri sinonimice: mîndru – înþelept ºi mîndrie – înþelepciune obîrºi – sfîrºi ºi obîrºenie – sfîrºit oºti – lupta ºi oºtire – luptare dar ºi serii alcãtuite din trei unitãþi: fricã – temere – spaimã înfricoºa – teme – spãmînta. dar nu ar fi exclus sã se fi creat o confuzie între acest bunãtate ºi bunuri. fecior. în „Studi rumeni”. p. deºi vb. a smeri este consemnat în text. pentru animal apar cuvintele: vietate – fãpturã – vieþuitoare – fiarã – jivinã – dobitoc – vitã. copil. sinonimul posibil smerit. .3. La fel. Roma. 105–107). calc dupã magh. recordul este bãtut de conceptul animal. În fine. iar pentru fiu. de pildã. IV (1929–1930). 3. cu cele din DS. de asemenea. alãturi de netare nu este înregistrat echivalentul slab.

ºi anume prin numãrul mare (cinci!) al traducãtorilor. 3 H. În general se poate stabili o relaþie de inversã proporþionalitate între lungimea lanþului sinonimic ºi posibilitãþile de substituþie. care. acest fapt poate fi explicat ca o acþiune conºtientã a traducãtorilor de a folosi formele generale. au putut introduce cuvinte cunoscute de ei. scamn. de ex. 14-15). Unele forme precum pustie. . dintr-o astfel de exprimare: „fierile. rug în Biblia de la Bucureºti ºi tufã de rug în Palie (v. apare fraza: „ºi vãzu cum rugul ardea cu foc ºi rugul nu ardea” (faþã de Palie: „vedea cum rugul ardea ºi nu se mistuia” („distrugea”). Sinonimele se explicã însã ºi altfel. fiecare termen aducînd semnificaþii noi pe plan funcþional-stilistic. de ex. ºi care sã aibã o putere de circulaþie mai largã2. a frãmîntãrilor lor pentru a gãsi cuvîntul cel mai adecvat. În acest fel. Palia nu conþine unele fonetisme specifice. Schogt. TR. pentru a urmãri care erau posibilitãþile de identitate cognitivã ºi afectivã a termenilor..34 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC nuanþe1. venind din alte regiuni. operaþia de comutare. 165). unde. fiecare în porþiunea pe care a tradus-o. pentru cã sferele semantice ale sinonimelor se intersecteazã numai pe o suprafaþã redusã. în Palie se pot distinge perechi sinonimice alcãtuite din cuvinte: 4. 53. ce se clãtesc. la aceeaºi paginã. Bãlan. ca ºi din comparaþia traducerii Paliei cu alte traduceri. poate fi pusã în discuþie ºi contribuþia celor doi tipografi. viermii ce se trag. în sine. 185. deoarece se poate observa cã. p. cu Biblia de la Bucureºti. de exemplu.: arete – berbece dulce – bun domn – bãrbat domn – soþ iarbã – varzã neºchit – puþin im – lut îmbla – merge gurã – rost aciaºi – acolo la – spãla mînã – brîncã încinge – aprinde iuo – unde 1 Acest efort reiese. 2 Din acest punct de vedere trebuie observat cã. curente. poate atrage modificarea valorii semantice a enunþului3. care. 4. poate ºi cel mai expresiv. luva. LCB. caltã. moºtenite – ambele – din latinã. p. Urmãrite sub raport etimologic. p. fierile ce se leagãnã” (p. cu mici variaþii. cu cît lanþul sinonimic este mai extins. în toate limbile – ci din punctul de vedere al acestui moment (1582) de început de dezvoltare a limbii române literare. deºi text bãnãþean-hunedorean. Sém.. de pildã. 477). p. în plus. specificã pentru identificarea sinonimelor. pentru cantitatea de sinonime – în fond asemãnãtoare.. tocmai pentru a asigura Paliei o mai mare forþã de difuzare.1. Dumnezeu etc. nu sînt importante. de ex. pot fi atribuite tipografilor munteni (v. Cele douã categorii stabilite sub 3.. mai ales cã în epoca respectivã nu era o diferenþã de specializare foarte mare între rolul de tipograf ºi acela de traducãtor. a utilizat termenul/termenii mai familiari. cu atît posibilitãþile de înlocuire ale fiecãrui termen cu toþi ceilalþi sînt mai rare.

R.2. de ex: pesti – zãbovi sãblãzni – grãi dragoste – iubire plod – rod dosadã – vrajbã obîrºenie – sfîrºit boz – idol tocmi – orîndi zavisti – pizmui mîcicoaie – mîºcã sau 4.2. 4.2.2. 4. 4. din limbi diferite: aldovãni – jertfi dosadã – pedeapsã bejenariu – buduºlãu vrãjmaº – aleaneº lovi – pedepsi. moºtenite ºi formate pe teren românesc: derept – nevinovat prim – întîi pradã – rãpiturã faptã – facere 1 1 Pamfil. .OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI certa – împuta pãcurar – pãstor. p. moºtenite ºi împrumutate: meserere – milã deºert – pustiu bate – lovi bate – pedepsi bãtaie – pedeapsã cîntec – peasnã pîine – pitã foc – pojar frumos – podobit învinge – rãzbi faþã – chip durere – jale certa – sfãdi timp – vreme suflet – duh argint – ban(i) cerbice – grumaz adunare – sãbor preut – popã împãrat – crai custa – vie (via) – trãi miere – stredie alege – tocmi strînge – tocmi vale – zãpodie ruga – milcui înþelept – mîndru cugeta – gîndi lege – poruncã rãposa – odihni cetate – oraº învinge – dobîndi astupa – oborî cîºtigã – grijã scrie – tipãri gras – bogãþie fîntînã – izvor bucatã – ºtiucã uda – stropi ucide – omorî bunãtate – dar ajunge – sosi striin – nemearnic naºte – plodi fecior – plod domn – stãpîn numãr – samã împãrat – crai.4. 234. din aceeaºi limbã. rezultate din împrumuturi: 4.1.3.

Se demonstreazã ºi în acest fel. în marea majoritate a cazurilor. Aici ne raliem concluziilor Claudiei Tudose. cercetînd texte româneºti de diferite provenienþe din secolul al XVI-lea. cei mai mulþi au la bazã tot termeni latini. cuvintele din fondul latin2. ºi anume din aceea a circulaþiei în timp a seriilor sinonimice. care. formate ambele prin derivaþie: adevãrãturã – mãrturie plodnicã – tãroasã înãlþat – puternic curãþie – curãþenie descîntãtor – vrãjitor înlãþi – întinde mulþie – mulþime. p. ºi DHLR II. unul dintre termeni este latin (categoriile de sub 4. alcãtuitã numai din termeni latini).). posibilitãþile de combinaþie din punct de vedere etimologic sînt mai numeroase decît cele prezentate mai sus pentru perechile sinonimice. 1 În Omagiu Al.u. . dacã mai era nevoie. iar dintre cei derivaþi în românã.6.74% în întregul vocabular ºi 87. Rosetti. deoarece acestea înlesnesc pãtrunderea cuvintelor noi1.).2. p. în stabilirea unor posibilitãþi de expresie mai nuanþate. 5. în care am inclus sinonimele alcãtuite exclusiv din cuvinte de provenienþã strãinã. 4.). Evident. situaþie uºor de explicat prin tendinþa oricînd valabilã de înnoire permanentã a limbii cu termeni neologici. ca factor esenþial în alcãtuirea seriilor sinonimice.5. trebuie subliniat cã baza sinonimiei o constituie.43% în vocabularul de bazã. cea mai bine reprezentatã este aceea alcãtuitã din cuvinte moºtenite ºi cuvinte împrumutate (cele mai multe de origine slavã). a constatat cã cele mai multe sinonime apar în traduceri. Pe de altã parte.1. ºi 4. evocatoare ale unor împrejurãri diferite. se constatã cã: – Sînt foarte multe situaþiile în care astãzi este curent numai unul dintre cei 2 – eventual 3 – n termeni ai seriei sinonimice aparþinînd limbii vechi. 4. în celelalte categorii (pentru a nu mai aminti de prima (4. recte Paliei..36 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC mînie – turburare veºmînt – acoperãmînt vîrtos – puternic credinþã – crezuþie. împrumuturi ºi formate pe teren românesc: stãpîn – þiitor dascãl – învãþãtor medelniþã – spãlãtor iubi – îndrãgi sãbor – adunare zgarburã – încãlþãminte ocãrî – batjocori siriu – unealtã sãblaznã – greºealã pomeni – a-ºi aduce aminte. moºtenit. dacã avem în vedere lanþuri sinonimice mai largi. pentru cã neologismele existã în toate fazele de dezvoltare a oricãrei limbi. 2 În lexicul Paliei elementele de origine latinã au ponderea cea mai mare în circulaþie: 83. Dintre categoriile enumerate.3. Privite dintr-o altã perspectivã.4. 948 (v. 358 º. Cu excepþia categoriei de sub 4. preponderenþa ºi vitalitatea elementului latin.

la 5 sinonime – 1 arhaism: beseadã – cuvînt etc. cu cît lanþul sinonimic este mai extins. sau 3 arhaisme: minune – ciudã – ascunse (pl.1. sau 2 arhaisme: chelciug – vipt – hranã etc. ceea ce poate fi socotit firesc fiind vorba de cuvinte caracteristice timpului ºi spaþiului geografic circumscris: 5. p. o formã sau un sens arhaic. cîteodatã sînt înregistrate douã sau mai multe arhaisme. relativ numeroase cazurile cînd seriile sinonimice s-au menþinut prin ambii termeni (în cîteva cazuri ºi cele alcãtuite din 3–4 termeni) pînã astãzi. áld. 1 1 DHLR II.. în lanþurile sinonimice mai largi.. 234. intrã minimum un cuvînt. 5. R. de ex.) – fapt de ciudã milã – meserãtate – miloste – milostenie jertfã – arsurã – giunghiere – ardere folos – hasnã – rod – plod. din maghiarã ºi sîrbo-croatã. este vorba însã de un derivat pe teren românesc din magh. – Sînt. la 4 sinonime apare un arhaism: hainã – veºmînt – îmbrãcãminte – plaºcã pleca – merge – purcede – proidi rãutate – hrãborie – hicleºug – hiclenie.1. niºtotã – trudã etc.2. . dupã Pamfil. oricum. considerã cã aceastã formã ar fi un dublu împrumut. deci. cu atît numãrul de arhaisme este – mãcar teoretic – mai ridicat: la 3 sinonime pot sã aparã. Iatã o serie de exemple ilustratoare: În majoritatea covîrºitoare a cazurilor. în fine. în seriile sinonimice pe care le-am gãsit în Palie.1. p.. Evident cã. 2 arhaisme: margine – beartã – tiviturã trup – stat – pieliþã pom – lemn – arbun.OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI – Sînt mai rare situaþiile în care toate unitãþile alcãtuitoare au fost eliminate din limbã ºi. 538. alcãtuite din doi sau mai mulþi termeni. Exemple de arhaisme: boz – idol aldovãni – jertfi besedui – grãi im – lut iuo – unde niºtotã – nevoie peasnã – cîntec pocrov – pãturã amistui – distruge sãblaznã – greºealã aleaneº – vrãjmaº. în întregime grupul sinonimic. la 3 sinonime – 3 arhaisme: bãrat – bãrãtaº – priatnic moºtean – moºtinaº – sãmînþã.

3. în special în Banat sau Oltenia: pãstor – pãcurar ladã – raclã numãr – samã împotrivã – în alean cusur – beadã leneº – letnic mînã – brîncã turmã – ciurdã strugure – auã pîine – pitã. Mai puþine sînt cuvintele vechi din binoamele sinonimice pãstrate azi numai regional. În general însã. 2 Apare într-un singur exemplar al tipãriturii. 494. 132). vipt (2) – hranã (14) – mîncare (27) aldovãni (1) – jertfi (7) cãþîn – vas (14) im (1) – lut (2) 1 2 1 Apare numai în Palie.4. Oricum. respectiv. 5. R. a conflictului între particular (regional) ºi general (comun). Ocurenþa arhaismelor în Palie demonstreazã cã în genere arhaismele: a) sînt slab reprezentate în raport cu termenul sinonim care apoi s-a impus în limba literarã (se noteazã între paranteze ocurenþele): pochiolate (1) – comînac (7) atîtînd (1) – tot (14) adin (1) – între (122) chelciug (2). p. ºi DHLR II. dar ºi în alte zone ale þãrii noastre. sau 3 arhaisme: ladã – sicriu – coºciug – lãdiþã – locºor – raclã vas – oalã – blid – cãþîn – scafã – cupã. p.1. Pamfil. probabil de cãtre tipografi. la 7 sinonime – 3 arhaisme: oamet – limbã – rudã etc. ceea ce constituie o dovadã cã autorii traducerii au cãutat sã evite astfel cuvintele cunoscute pe o razã mai redusã ºi.38 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC la 6 sinonime – 1 arhaism: besedui – grãi etc. þiitor – stãpîn etc. dimpotrivã. v. v. p.. de 11 sinonime. procentul termenilor regionali este scãzut. în celelalte a fost înlocuit cu vas (v. 5.1. în special în Transilvania. Pamfil. 232. LP.. . sau 4 arhaisme: fiu – fecior – prunc – poroboc – fãt – cocon – plod. cuprinde 5 arhaisme: vitã – dihanie – jiganie – fãpturã – dobitoc – jivinã – marhã – gadinã – avuþie – bunãtate – bogãþie. În toate aceste situaþii se pune problema concurenþei dintre vechi ºi nou ºi. sã utilizeze termeni cît mai larg înþeleºi. folosirea mai frecventã a termenilor româneºti generali în raport cu cei regionali constituie o dovadã a eforturilor – totuºi conºtiente! – ale traducãtorilor de a contribui la eºafodajul limbii literare. Lanþul cel mai lung.

zgarburã apare în S de douã ori. 5. aveni (2). b) în foarte puþine cazuri întîlnim egalitate de atestare a celor doi termeni sinonimi: peasnã (3) – cîntec (3) oºti (1) – lupta (1) fãgãdaº (1) – fãgãduitã (1). 4 în T. Siriu apare în PO de 15 ori. c) în fine. gras – bogãþie rost – gurã 1 Datele sînt cele din Indicele lexical paralel din Fl. p. ºi 13 în Ps. tot cuvinte atestate exclusiv în Palie sînt: aldovãni (1). 122-245. în celelalte texte. în fond. iar sinonimul minune de 5 ori (în celelalte texte literare situaþia lui ciudã este urmãtoarea: 20 în S. 39 în C2 iar a lui minune: 3 în Ev. care nu este înregistrat decît o datã. 26 în Ps. în EV de 8 ori. de 4 ori.1. p. în T de 35 de ori.). ceea ce echivaleazã. ne întîmpinã o serie de cazuri – nu prea numeroase însã – în care arhaismele apar ca mai puternice în raport cu termenul menþinut ulterior în limba literarã. vrevi (4)2. în unele situaþii. în L de 2 ori. ºi Pamfil.). cu dispariþia cuplului sinonimic din limba veche: limbã – neam etc. o datã ºi în Ps. în timp ce adevãrãturã mai este înregistrat o singurã datã în Psaltire1). Arete este înregistrat de 19 ori în PO faþã de berbece. De menþionat cã. naºfã (5). iar berbece este înregistrat de 7 ori în S ºi tot de 7 ori în Ps. nãmesti (1). de 8 ori (în celelalte texte arete nu apare. deci pot fi consideraþi ca termeni specifici pentru Palie. Ciudã apare în Palia de la Orãºtie de 12 ori. În aceastã situaþie sînt urmãtoarele cazuri: Adevãrãturã cu 48 de atestãri în Palie faþã de mãrturie cu 5 ocurenþe (în alte texte din secolul al XVI-lea mãrturie apare însã foarte frecvent: în S de 32 de ori. dar s-a pierdut accepþia sa determinatã de etimon sau explicabilã prin calc. în CV de 2 ori. de 33 de ori.5. arete ºi siriu (cu sinonimele berbece ºi unealtã) nu apar niciodatã. Dimitrescu. . de douã ori. în timp ce adevãrãturã apare o singurã datã. în Ps. LP. o datã ºi în Ps. Zgarburã apare de douã ori în Palie faþã de încãlþãminte. iar încãlþãminte existã în S de douã ori.OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI fãlnariu (2) – candelã (9) scobinos (1) – gol (6) neºchit (1) – puþin (2) sãbor (1) – adunare (10). diferenþierea semanticã a determinat eliminarea sinonimiei. în Ev. în Ev. de douã ori. v. 2 V. nota precedentã. în Pr. termenul notat primul s-a conservat. Comparaþia cu celelalte texte literare din secolul al XVI-lea demonstreazã cã. în C2 de 32 de ori. iar unealtã de 9 ori (în celelalte texte literare din secolul al XVI-lea nu sînt înregistrate aceste douã cuvinte). 133. tovarã (2). Contribuþii.

Pãturã avea în Palia de la Orãºtie sinonimul pocrov. dar celui dintîi i s-au adãugat în diferite faze de dezvoltare a limbii: adeverire. pojar (1). urmaº. în secolul al XVI-lea) aveau un singur echivalent. pentru aceastã noþiune. cu cît ne apropiem de faza contemporanã a limbii române. conciliere etc. substantivele jertfire ºi (neol. cã la cuvintele care în Palie (ºi. pentru moºtenitor s-a instalat sinonimia moºtenitor. gras (1). Evident cã o cercetare atentã asupra tuturor cazurilor cunoscute ar duce la concluzii mai precise. succesor etc. în general. s-au adãugat substantivele tristeþe.. 5..2.40 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC pojar – foc prãjinã – rudã varzã – iarbã pod – cãmarã bunãtate – dar dulce – bun. În general ºi în aceste cazuri semnificaþia veche este mai rar reprezentatã în Palia de la Orãºtie în raport cu termenul menþinut în limba literarã (de ex. etc. de ex. dar înlocuit prin învelitoare. faþã de împãcãturã ºi ispãºenie. 5. durere. în raport cu jale.2.). deci care nu au supravieþuit. pentru referenþii desemnaþi cu sinonime arhaice ca acelea citate. mîhnire. Cu alte cuvinte. 5. Situaþia este aceeaºi ºi pentru seriile mai largi. dupã cum reiese ºi din exemplele de mai sus. ºi anume adevãrãturã. în limba actualã numãrul lor este (mai) mare. Trebuie subliniat cã. în etapele ei ulterioare limba a gãsit alte mijloace de expresie. pacificare. Am înregistrat cîteva serii sinonimice alcãtuite exclusiv din arhaisme.. depoziþie. dar numai ca formã: lãcuit – lãcuinþã – sãlaº "locuinþã”. dar cele cîteva exem1 V. faþã de a ucide ºi a omorî a mai apãrut termenul asasina ºi locuþiunea a lua viaþa.. de ex.) sacrificiu. bunãtate (2) etc. dacã sinonimele substantivului jirtfã. declaraþie.2. amãrãciune. astãzi nefolosit. Seriile sinonimice. unii termeni sînt arhaici. supra. cu atît posibilãþile sinonimiei cresc ºi se observã. sinonimul lui mãrturie. În alte cazuri. în seriile minimale în componenþa cãrora intrau termeni azi dispãruþi din circulaþie – ºi deci eliminaþi din lanþul sinonimic –. întãrire. ºi anume arsurã.1. existã echivalenþi în limba de azi: împãcare. cuprinzînd termeni ieºiþi din uz azi. Fie binoame sinonimice: mîcicoaie – mîºcã "femela catîrului” bejenariu – buduºlãu "pribeag” plodnicã – tãroasã "însãrcinatã”. ardere ºi giunghiere sînt arhaisme. pled etc. cuverturã. Fireºte. limba românã foloseºte astãzi.2. atestare etc. a ieºit din uz. astfel. . dinamica limbii a restabilit posibilitãþile de realizare a seriei sinonimice prin introducerea în acest lanþ a altor termeni1. doliu etc. fie lanþuri trimembre: bãrat – bãrãtaº – priatnic "prieten” moºtean – moºtinaº – rãmãºiþã "moºtenitor”. în general s-au amplificat. prin împrumut sau derivare.

3. dintre lanþurile sinonimice cu 3–11 termeni.3. 6.4. ºi în aceste cazuri avem de-a face nu atît cu cuvinte ieºite din uz. Dimitrescu. Dupã cum se poate uºor remarca. dar a înlãturat derivatele moºtean ºi moºtinaº.OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI ple. sau pentru împãcãturã (1 C2)1 demonstreazã relativa absenþã a echivalenþelor sinonimice din limba literarã a secolului al XVI-lea în general ºi nu numai exclusiv din Palie.3. chiar dacã unele cuvinte au cãpãtat ºi alte nuanþe semantice.. seriile de 1 V. În fine. Evident cã. bimembre: a se mîntui – a se scãpa cugeta – gîndi popã – preut întîi – prim praf – pulbere a se certa – a se sfãdi scoc – adãpãtoare sucit – rãsucit ucide – omorî iubi – îndrãgi timp – vreme stropi – uda pustiu – deºert pomeni – a-ºi aduce aminte chip – faþã afuma – fumega amãrî – supãra domn – stãpîn domn – soþ ajunge – sosi bate – lovi bate – pedepsi bãga – pune bãga – turna dragoste – iubire bãtaie – pedeapsã belciug – verigã dascãl – învãþãtor. din unele se pãstreazã pînã azi numai cîþiva.v. trimembre: vinã – pãcat – greºealã jale – durere – amãrãciune. Fl. dar a eliminat pe priatnic). aºa încît profilul sinonimic actual este numai parþial echivalent cu cel prezentat aici.. în majoritatea covîrºitoare a cazurilor. arhaice (astfel limba românã a pãstrat derivatul moºtenitor. .3. 1 C2). Contribuþii. 5. Împrejurarea cã în textele literare ale secolului al XVI-lea întîlnim în mod excepþional atestãri sporadice pentru ispãºenie (1 Ps. ºi sinonime alcãtuite din 4 termeni: bãga – turna – intra – pune spãmînta – spãria – teme – înfricoºa tocmi – orîndi – strînge – alege. 2 C2). pentru priatnic (8 Ev.2. se menþin pînã azi seriile sinonimice. 18 C2). la care se adaugã alte elemente lexicale.3.3. se poate trage concluzia cã. 5. Cîteva exemple de serii: 5. 5. Examinate din perspectiva pãrþii de vorbire pe care o reprezintã. a conservat pe prieten. luate absolut la întîmplare.1. cît cu formaþii vechi. 5. s. Indicele lexical paralel. credem cã sînt suficient de semnificative pentru ilustrarea ideii expuse. pentru moºtean (3 T.

în Palie întîlnim deci serii sinonimice pentru: 6. 3 Pamfil.3. 2 Pe locul al doilea în statistica din Pamfil. 4 Ibidem. v. p. 6. 6.1. 238. (2) prep.2. p. (5) verbe (48) conj. (13) adv. Pamfil. În ordinea descrescãtoare. p. (13): sãrac – miºel – meser – siruman dulce – bun înãlþat – puternic hrãbor – pãcãtos gol – gãunos – scobinos mereu – curat – prisne mohorît – roºu podobit – frumos 2 3 4 1 Ceea ce corespunde ºi faptului cã dintre toate pãrþile de vorbire substantivul este cel mai frecvent (v.42 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC sinonime apar la substantive1. verbe (48) aldovãni – jertfi custa – via – trãi delunga – feri dobîndi – învinge înlãþi – întinde înveºti – îmbrãca îmbla – merge lipsi – trebui lovi – pedepsi la – spãla milcui – ruga obîrºi – ispãºi – sfîrºi oborî – astupa oºti – lupta înºela – celui rãtãci – buduºlui încinge – aprinde zavistui – pizmui scrie – tipãri cugeta – gîndi ocãrî – batjocori muri – muri cu moartea sta – zãbovi a se pîrî – certa – sfãdi plodi – naºte proidi – pleca – merge – purcede învinge – rãzbi sãblãzni – greºi strica – vãtãma sãlãºui – odihni – rãposa nãpusti – arunca tocmi – orîndi – strînge – alege zavisti – pizmui învîrtoºa – întãri – îngreoia (în)turna – întoarce clãti – trage – legãna a se mîntui – a se scãpa ucide – omorî iubi – îndrãgi bãga – pune – turna stropi – uda pomeni – a-ºi aduce aminte afuma – fumega amãrî – supãra ajunge – sosi – apuca bate – lovi – pedepsi spãmînta – spãºi – înfricoºa – teme grãi – povestui – spune – zice – vorbi – besedui. (3) num. substantive (circa o treime) (exemplele sînt de prisos. 237. 205). adj. supra lanþurile substantivale simple ºi complexe) ºi apoi: adj. Contribuþii. 211. (1). Contribuþii. R. p. .

(1) adin – între. usnã (2). beadã. Credem cã nu este lipsit de interes sã aducem în discuþie aici ºi o categorie mai aparte de cuvinte. sucui. celui (4). asin. adv. (5): aciaºi – acolo în alean – împotrivã depreunã – împreunã iuo – unde vîrtos – foarte – tare. deºtinge (4). . pot fi amintiþi termeni precum (am notat în coloana a II-a posibilele sinonime): alnic – viclean asin – mãgar aveni – dospi beteag – bolnav (ni)bãtãr – fie. fur (4))..1. Dintre cuvintele pentru care ar fi putut exista sinonime. 6. (2): îmbi – amîndoi întîi – prim. berc.7. beteag. alnic. similare – este vorba de termeni cu o frecvenþã redusã (de ex. cucurã. 7. prep. tocmai pentru concluziile care se pot desprinde cu privire la etapa discutatã de dezvoltare a limbii române literare. despoieturã. cocãtor (6). tîmpãnã (3). conj. scoate (4). repede.5. suguºa. ducãtor. fãgãdaº). 6. (3) au – sau ºi – iar – e prince – pentru cã. bine beadã – cusur berc – pãdurice bucium – butuc de vie cãtelin – încet chindisit – brodat cocãtor – brutar cucurã – tolbã cu sãgeþi cliciu – coapsã celui – înºela dver – catapeteasmã deºtinge – coborî jitniþã – hambar jelanie – dorinþã mîrºav – slab nea – zãpadã nepotrebnic – smerit despoieturã – goliciune crud – nefript fãgãdaº – fãgãduialã ocã – pricinã repede – iute suguºa – asupri sfadã – ceartã slobod – liber sol – vestitor scoate – tãlmãci tar – greutate tîmpãnã – tobã usnã – buzã zgãu – pîntece.OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI neºchit – puþin – puþinel vîrtos – puternic nevinovat – derept plodnicã – tãroasã sucit – rãsucit. num.6.4. ºi anume aceea a termenilor lipsiþi de sinonime în Palie. În toate aceste cazuri – ºi în altele. 7. dar care ar fi putut avea echivalente. dar cele mai multe au o singurã atestare (de ex. 6. cliciu (6). crud. 6.. chindisit.

fãrã sinonime. de ex. 148 ºi 161) din 1 Tagliavini.. dar cu alt sens). ºi nu fusese sugerat de textul din care a tradus. 4 L. în timp ce sinonimul posibil mãgar nu este atestat în textele literare din secolul al XVI-lea. 1 C2) faþã de care nu este atestat în textele literare din secolul al XVI-lea încet (este adevãrat cã. Un indiciu al existenþei sale recente – la acea epocã – în limba românã îl furnizeazã prezenþa sa sporadicã în limbã în secolul al XVI-lea (de 2 ori în L ºi o datã în CV). în textul de la p. 1 T. 1 EV. pur ºi simplu.. Sigur însã cã sînt ºi cazuri în care absenþa unor sinonime îºi gãseºte explicaþia prin comoditatea traducãtorilor care au utilizat. în cele mai multe cazuri. deºi este atestat de 74 de ori. precum blagoslovenie (18). dar substantivului alnicie îi corespund în Palia de la Orãºtie hiclenºug ºi hiclenie ºi. existînd în text o singurã situaþie cînd putea fi folosit – deci un singur termen necesar –. în Biblia de la Bucureºti! 7. termenul din modelul maghiar. 3 T. s-a ales unul dintre termenii la îndemînã. 1 S. nu atît prin lipsa sinonimelor din limbã sau prin necunoaºterea de cãtre traducãtori (cu atît mai mult cu cît nu era vorba de o singurã persoanã. ci lui alnók. acestea de origine slavonã. ne clarificã asupra împrejurãrii cã verbul românesc corespunzãtor – impus mai tîrziu în limbã – a binecuvînta de abia atunci începea sã circule în limbã. prin faptul cã. p. chelciug „hranã” (p.44 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC 7.4. Pentru o serie de termeni cu frecvenþã scãzutã în Palia de la Orãºtie ºi care nu sînt atestaþi nici în alte texte din secolul al XVI-lea. care în PO nu are sinonime. din Palie. de ex. 112. berc "pãdurice” (apare în DA. nu lui hitlenºeg. care apare ºi în alte texte literare ale epocii. 7. credem. În alte cazuri însã se pare cã traducãtorii nu au avut de unde selecta: vom ilustra numai cu puþine cazuri: asin (PO 28). O dovadã o poate aduce. conþinutul a impus deci traducãtorului limitarea la un singur cuvînt. a blagoslovi. celelalte texte cunosc echivalentele semantice viclean. hiclenie corespunde în textul magh. Examinarea cuvintelor din aceastã categorie. 13 C2). care încep cu a ºi b ºi compararea lor cu lexicul celorlalte texte literare din secolul al XVI-lea aratã cã unele dintre acestea sînt hapax legomenon (pînã la proba contrarie. 1 CV. dospi. de ex.3. adãvãsi. . Absenþa sinonimelor la cuvinte ca acelea amintite. beadã "cusur” (neînregistrat în DA). în timp ce în DA prima atestare aparþine sfîrºitului secolului al XVII-lea. în alte texte este prezent tot asin (6 T. ceea ce este ºi mai interesant. La fel este cazul altor cuvinte. aveni. 16 C2. în absenþa termenului compus în interiorul limbii române binecuvîntare (atestat în DA prima datã la Drãghici R. probabil din limba curentã. Identicã este situaþia lui cãtelin (3 PO. deci în 1835!). ci de 5 traducãtori la care trebuie adãugaþi ºi cei doi tipografi) a sinonimelor virtuale. ceea ce aratã cã termenul hiclenie îi era cunoscut traducãtorului. pentru aceeaºi noþiune. A. ci. direct. 2 C2). risipi. de tipul lui alnic. 247. apare sinonimul lin) sau a lui chit „balenã” (1 PO. se poate explica. în unele texte. evident!1).2.. cuvîntul alnic – singur în raport cu eventualul sinonim hiclean –.. De menþionat cã verbul corespunzãtor.

65. p. Alteori termenii maghiari se explicã însã. În context este ºi mai uºor de urmãrit dacã termenii româneºti ai sinonimiei sînt tributari cuvintelor diverse întîlnite în originalul tãlmãcit sau se datoresc posibilitãþilor diferite de traducere (determinate. de cunoºtinþele lor de limbã ºi. beteag "bolnav” (p.1. Cîteva exemple: mereu aur /1r/4. nici pentru sol "vestitor”. Sinonimia rezultã în astfel de cazuri din împrejurarea cã douã sau n cuvinte din textul de bazã (maghiar). p. de ex. . VII (cu bibliografie). existã a smeri. ºi anume aceea a examinãrii sinonimelor în context1. 64. amiazãzi. 107) din magh. de voinþa lor de a varia transpunerea unuia ºi aceluiaºi cuvînt din original). 253). 81 etc. nea. iar faþã de netare "slab”. ocinã "moºtenire”. Sinonimele determinate de termenii din original sînt. merö aranybol ºi tiszta aranybol). identificat a fi Pentateucul lui Heltai Gáspár. netare. sfadã. Pamfil. 295) din magh. sînt în mãsurã sã dovedeascã cît de aproape erau de sinonimie ºi termenii citaþi care în Palie nu au perechi sau serii sinonimice. de cultura lor. cunteni. PO. 8. 2 V.. amar sau de alte provenienþe. în interiorul unui enunþ. p. La fel. 69. dar apar echivalãri pentru verbul respectiv – de ex. de regiunea unde se traduce. pur ºi simplu. cele mai numeroase. Roques. 253). „cã veºmîntul lui un singur. în mod firesc. acoperãmîntul trupului tãu” (magh. 83. nu se înregistreazã sinonime pentru sfadã "ceartã”. p. 527-538. la care s-ar putea adãuga altele. MR. faþã de care apare verbul a zãbovi. Am lãsat pentru la urmã o problemã care ni se pare fundamentalã din punct de vedere metodologic pentru cercetarea oricãrei sinonimii. 8. Popovici. curat aur (p. apare a slãbi. Alteori însã apar fãrã sinonime termeni de origine latinã sau derivaþi din cuvinte latineºti. repede. „feciorii voºtri sãraci” /6c/ „áruaua alor mici miºei (szegény) oameni” (p. 151 ºi 188) din kezes. beteg. 525. RM ºi Bakos. De remarcat cã uneori nu existã sinonime pentru substantive. chezaº (p. 306) (în magh. berc "pãdurice" (p. adeverit. a scoate.OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI kölcséget.. dar nu a tãlmãci. Lg. ducãtor. 3 Elementele maghiare au fost verificate în Bakos. prin regiunea din care provine textul. de ex. fie ºi in nuce. PO. Aceastã situaþie poate constitui un argument al posibilitãþilor. tipãrit în 1551 la Cluj2 sînt redate prin douã sau n reflexe româneºti3. fur. de cuvinte /c/ sau rînduri /r/ care se aflã între termenii discutaþi. berk. cu alte cuvinte a prezentãrii sinonimelor în relaþiile lor reale. p. 4 Am notat între // nr. de variere a expresiei în limba literarã a secolului al XVI-lea. PO. dar a certa existã în PO. Sém. de ce nu?. öltezeti – lepple) (p. Schogt. p. „mîndrie ºi înþelepciune” („bölcheséget es 1 Din bibliografia foarte largã a problemei amintim: Rosetti. p. 7.5. Lyons. dar a vesti este consemnat – la fel pentru treacã "zãbovire”. în schimb este înregistrat substantivul tãlmaciu. plaºcã "manta” etc. necurat. adicã acolo unde se relevã valorile cognitive ºi afective ale fiecãruia. 343-345. Toate aceste cazuri. la tîlcuitori. FC. LRC II. raportat la nepotrebnic "smerit”.

traducãtorii au folosit intenþionat termeni variaþi în limba românã. Mai interesant este cazul cînd în româneºte se gãsesc în context 2 sau n sinonime.. mãcar în aceste cazuri. doi sau trei termeni: férgeknec tradus cu jigãnii (p. öltezöteket”). 184) „(coastele) ladiþeei cum pre acelea sã poarte”. 31) marhaual – marhã (p. 149. értelemmel. fierilor /3r/. 301). 8. 15). dacã nu în toate. a se deºtepta”). tîmbariul („ruhaiat – Palastyat”) (p.. nu poate fi vorba de o atitudine servilã faþã de original: se va turna (1) întoarce-se-va (p. cu unul. traduºi foarte diferit în românã. a cîrmi”).2. iar în textul maghiar le corespunde un singur termen. 176). rãspunse /2c/ – zise /4c/ – grãi (felele – monda – szolnom) (p. „duh viu” /3c/ „suflet viu” („élö Lehelletett” – „élö Léleckö”) (16). elttér (azi elter "a abate. cu mîndrie. jigãniile (állaton – férgeknec) (p. 15) – jiganie (p. 14) – jivinã (p. . (p. dar /2r/ (p. 67). Frecvent apare pe aceeaºi paginã (p. 20) – dobitoc (p.46 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC értelmet”) (p. 51) állaton – fiarã (p. 214. prin numeroase cuvinte. 114) kérlec bunãtate „stropind ºi udînd (faþa pãmîntului)”. dintre care în PO am identificat ºase termeni. cunoºtinþã” – bölchességgel. uneori grãi traduce magh. grãi. 14) Madarakba – vite (p. „fost-am nimearnic în cest pãmînt striin” (idegen "strãin”).. ceea ce ne permite sã presupunem cã. lada. 284) se pot întîlni trei sinonime care reflectã exact sinonimia a trei termeni din maghiarã: „ªi l-au împlut cu duhul lui Dumnedzeu. iar dzise magh. veºmînt /6c/. 174). 16) neduesiti (azi megnedvesit "a umezi”). 261) (p. 99). 15) vadac – fierile (p. conceptul de „animal” se exprimã ºi în magh. veºmînt /2r/ îmbrãcãminte (p. 29) Într-un loc (p. „nevinovatul ºi dereptul” („Az artatlant es az igazat”) (p. 20) – dobitoc (p.. 31) barmoc – jiganie (p. a coti. szola – monda (p. bãtjocuros /2r/ (chufolo volna) (p. 93) teer (azi ter "a se îndrepta. ismerettel. De fapt. monda. 212. 274) („ruhatis. înþelepciune. ladiia (lãdiþã = ladie) = magh. „rîs au fãcut” /7c/ – rîde-va („meuetést szerzett” – „meuet énuelem”) /5r/. 241) dzise. 255). ambele îl traduc pe (p. 40. cel puþin în unele cazuri. deci cã. plodnicã /1r/ – tãroasã (hozoua – terehbe) (p. 59).

Zgraon. MR). v. dar nu credem cã eventuala schimbare adusã de revizor sau de tipograf explicã în toate aceste cazuri varietatea traducerii (ºi exemplele ar putea fi uºor înmulþite!). deºi în textul lui Heltai este ravasz (v. poroboc (magh. aducîndu-þi aminte”) (emleközzel – emleközuë). Despre „originalul” prefeþei lui Heltai. 2 Cu excepþia fragmentelor despre care se discutã în TR. v. 104). 244. aici ar putea fi invocatã influenþa asupra textului exercitatã de un eventual „revizor” sau de un tipograf. Roques (PO. arbuni /1r/ leamne = magh. faknac – fákan. repetãm. (p. la p. De altfel. lemnul vieþiei /4r/. p. 1982. spãlãtoriul (magh. 226-227. pentru cã aceasta nu urmeazã în general un model strãin cunoscut nouã2. életnoc Fayarol – Elet Faya). 235) sau ranazb în ed. p. „tunurele ºi grindine” /5r/ „tunetul ºi grindine” (magh. 208) (p. de care se distanþau. erau într-un anumit fel „independenþi”1. 269) (p. XL). 71) (p. Fiind vorba de texte în sensul cel mai strict al cuvîntului. 481. în LR. acum Fl. ci lui ioszagat (v. Evident. ale intervenþiei lor conºtiente în text. fiam – fia). cel care este autorul traducerii pasajului respectiv. deci termenul alnic circula în limba vie a epocii. 21) (p. de ex. ci voinþei unuia singur dintre ei. Pamfil. cîndu-þi va fi lucrul bine ºi fã milã cu mine. district”. Tot independent de versiunea Bibliei lui Heltai este folosit termenul vãndãgi (227) iar în prefaþã . 68) (p. 138) „ce tu te pomeneºte despre mine. nu se poate presupune cã aceste sinonime se datoresc cunoºtinþelor sau preferinþelor a mai mulþi traducãtori.apare termenul de origine magh. gyermec). 18: „ªi ºarpele era mai alnic” se foloseºte cuvîntul alnic. 105). enumerã 14 cuvinte de origine maghiarã în textul Paliei care apar independent de textul lui Heltai. oricum.3. „mãtase albã rãsucitã” /3r/. R. neînregistrat în Bakos. medelniþã /5r/. Paliei (p.cãreia. fiiul /7r/. 9. p. 211) 8. pomul vieþiei (magh. nu de puþine ori marhã nu corespunde în original cuvîntului marha (ca la p. fecior /1r/. . 315) (p. fãrã teama de a greºi. de ex. nu i se cunoaºte un model . p. mosdót – mosdotis). 3. ca dovezi directe ale intenþiei traducãtorilor de a varia expresia. 18).OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI (p. „mãtase albã sucitã” (viszszalt. fecior (magh. care aratã unele asemãnãri între PO. Toate aceste cazuri pot fi interpretate. Pamfil. textul PO 1 O altã dovadã a „distanþãrii” (relative) a traducãtorilor de textul pe care-l tãlmãceau este cã nu totdeauna ei recurgeau la termenul din original. köésö / kö ésö). R. Heltai ºi Expositio de Heinrich Bullinger. O situaþie specialã o au sinonimele în prefaþa Paliei. p. varmigie "regiune.

ºi scoase pre limbã rumâneascã” (p. ce mînã grea pãcãtoasã.1. numai „szallasinac (szama)”. 10) se întîlnesc în texte contemporane sau ulterioare.. sã veþi afla ceva greºit (. Fl. 5. în PO „(numãrul) sãlaºelor ºi locurelor”.2. Iatã ºi alte exemple care apar în aceeaºi frazã de cele mai multe ori juxtapuse. peririle” (p. necetind mainte” (p. peririle. În Coresi: „mainte sã ceteascã. text în întregime original: „Dupã aceea vã rugãm (. 5) „Bãtãile. ed. „Scriptura sfîntã dentru rostul Domnului dzis ºi grãit” (PO. cu textul prefeþei Paliei reiese. necetind sã nu judece. foarte rar la o distanþã ceva mai mare: (p.. PO. pe de alta. necitind sã nu judece. pentru dragoste lui Domnedzeu am ustenit.. Bulgãr) este mai concentrat în raport cu cel al Paliei ºi. ºi cu fire neprecepãtoare de toate” (p. 9. Dimitrescu.. în Palie.. numai szam "numãr” ºi soc "mult”.) nu e cu voie noastrã acea greºalã” (p. nece sã sãduiascã” (p. 5) „Numãrul sãlaºelor ºi locurelor unde-au descãlecat” (p.) ºi voi înºivã sînteþi oameni cu inimã de þãrînã. Gh. care a adãugat unele pasaje sau cuvinte în raport cu Bullinger..) ca mainte sã ceteascã. p. printre ele Cazania a II-a a lui Coresi: „Sã dereptaþi. 10). în PO. 11) „va ºi alalte tipãri ºi scoate” (p. 167). nece sã sãduiascã”1. sã nu bãstemaþi (. 167. epilogul Tetraevanghelului lui Coresi (1561). 2) (ºi în tipãriturile coresiene a scoate "a traduce”2: „socotirã ºi scoaserã den carte greceascã pre limbã srãbeascã” – „scoaserã cartea den limba srãbeascã pre limba rumâneascã” (ibidem) ºi la sfîrºit în prefaþa Paliei: „cetiþi ºi nu judecareþi. 9. 6) „mare usebiturã ºi alesãturã” 1 V. 6). necetind mainte”. ce au scris mînã pãcãtoasã den þãrînã fãcutã” (p. cislã – samã – numãr. n-au iarã întors mînã de înger. legile ºi poruncile (PO) ºi numai töruenyek (care conþine ambele sensuri specifice) în versiunea maghiarã. de ex. sau în Noul Testament de la Bãlgrad: „Socoteºte cetitoriule în ceastã carte pentru cã n-au scris înger din ceriu. .48 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC pare a fi mai apropiat de cel al lui Heltai.. cã în general sinonimiile întîlnite în prefaþa Paliei nu apar în textul lui Heltai. cã textul lui Heltai (pentru traducerea cãruia aducem cãlduroase mulþumiri prof. În textul magh. De exemplu.. 14. 2). 2 Ibidem. pe de o parte. ºi textul de la p. la p. Se observã cã influenþa de concepþie. p. exclusiv hadakozasa "bãtãlie”. bãtãile. aºa cum apare în Roques. v. De menþionat cã unele pasaje din prefaþa Paliei de la Orãºtie: „Noi. în textul magh.. ca ºi noi.. reflectatã uneori ºi în expresia lingvisticã a altor prefeþe sau epiloguri româneºti.. 10 din prefaþa Paliei de la Orãºtie: „(aceste cãrþi) le dãruim voo fraþilor rumâni ºi cetiþi ºi nu judecareþi. Din compararea prefeþei lui Heltai (fragmentar. În prefaþã apar numeroase juxtapuneri sinonimice: „Cinci cãrþi ale lui Moise proorocul care sînt întoarse ºi scoase den limba jidoveascã pre greceºte. XV). în textul magh. p. 5–7). este însã evidentã.

(p.. (p. medelniþã – spãlãtoriu. 9. sau în text: fecior – poroboc. la fel mãrgãritariu ºi vistieriu în: „veþi afla întru iale mãrgãritariu scump ºi vistieriu nesfîrºit” (11) (aici numitorul comun este „comoarã”). (p. de asemenea. p. nimearnic – striin. sama ºi numãrul fiilor lui Israel” (prefaþã. 62. pe de altã parte.. este adevãrat cã de mai micã întindere. 343. 8).OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI 6) „dupã toatã vina ºi pãcatul” 7) „lada cu poruncitele /5r/ leage veche” 5) „legile ºi poruncile” 9) „cu rod ºi cu folos”... au semnificaþii distincte în plan cognitiv. au aceastã calitate în: „curat ºi sfînt” (nãrodul) (p. Tohãneanu3 la Arghezi? Considerãm. Buc. slugi ºi mai ales viermi. a se ruga / micuialã (9). p. sau îmbrãcãmentele popilor. a enumerãrii (de altfel. se întîlnesc ºi în alte texte contemporane. Alternarea acestor sinonime în predoslovie se explicã. nepotreabnici. Nu este de mirare deci cã alteori în predoslovie ne întîmpinã chiar sinonime cu conotaþii specifice între termeni care.6. în care se observã ºi simetria ºi conotaþiile afective2 ale termenilor. Aici termenul al doilea adaugã primului nuanþã ºi culoare1. Lg. de ex. Se presupune astfel cã traducãtorii au avut în vedere efecte stilistice utilizînd perechi sinonimice precum: „multe folosuri ºi hasne (aveau)” (7). în care am putea strãvedea începtul sinonimiei poetice discutate de Gh. de ex.. 5) ºi în interiorul textului Paliei: se va turna – întoarce-se-va. „plaºca lui au (în)semnat” (7) (în prefaþã. leagile ºi poruncile). p. expresia. prin dorinþa unei exprimãri mai deosebite. poate mai elocvente. robi ºi viermi. slugile tale” (9).4.3. ºi anume a unei enumerãri în care se remarcã grija pentru o gradare. cuvîntul arhaic fiind situat pe primul loc. contextual. ci cel mult orna. luaþi independent.. în Cazania a II-a a lui Coresi: „Noi greºiþii ºi nedestoinicii ºi ticãloºii" (v. Se mai observã însã cã uneori în binoamele sinonimice apar termeni arhaici: „În cisla. 246-247.. 9.. se poate considera sinonimia ca fiind explicativã. 9. credem cã ar fi greu sã nu identificãm structurile simetrice ale retoricii în stilul totuºi meºteºugit al reluãrilor sinonimice binominale din urmãtorul citat: „Noi miºeei (sic!) greºiþi ºi pãcãtoºi. Niculescu. alteori însã termenul vechi apare în poziþie secundarã. S-ar putea oare nega intenþia de efect a unei astfel de secvenþe. deci el nu mai poate informa. enumerãri. arbuni – leamne.. p. 3 D. p. Cuvintele curat ºi sfînt. considerate izolat. prin sinonimie. 2 Lyons. (p. nu sînt sinonime. în D. dar. pe de o parte. de la termenul generic uman miºel la unul 1 Al. cã poate nu este hazardat sã interpretãm secvenþa citatã ca un exemplu al unei alte figuri de stil. robi. ªi încã mai departe. Cantemir interpretat de. .5. 1977. 6). credem. prin tendinþa de evitare a repetãrii. 9..

fugitiv (pentru cã o asemenea întreprindere presupune o cercetare adîncitã pe care nu ne-o propunem în momentul de faþã) la alte aspecte artistice ale limbii Paliei de la Orãºtie. ca ºi concluziile parþiale prezentate aici. Aceastã activitate. 306)). ºi nu a fost. altele sînt foarte clare: „stîlpurile colo. aminteºte numai de notele din Palie. Iliescu.. de exemplu. am scris creangure” "braþe de sfeºnic” (p. în care joacã un anumit rol funcþia esteticã a sinonimelor. Succintele consideraþii referitoare la bogãþia ºi la varietatea sinonimiei din Palie – deci cercetarea concretã a constituirii diacronice a echivalenþelor4. 11. socotim cã au darul de a atrage atenþia asupra momentului reprezentat de Palia de la Orãºtie în evoluþia limbii literare. 10. sublim distilaþi. Aici. 2. sau traduc unele cuvinte strãine.. 33. aºa încît. 348. ne vom opri numai la cîteva constatãri. Trecînd acum de sectorul sinonimiei. „spãlãtoriu ºi altu nume medelniþã” (p.. pe lîngã rezumarea paragrafului corespunzãtor sau trimiterile la corpul Bibliei. XL. distanþa în timp dintre apariþia Noului Testament ºi a Paliei de la Orãºtie. dacã unele sînt mai obscure (de exemplu. în LL III. sau: „rodiia poama granã cu alt nume” (p. p. Acestea sînt menite sã confirme ideea deja exprimatã a voinþei conºtiente a traducãtorilor de a înfãþiºa primele 1 Roques. atunci cînd se va face istoricul dicþionarului de sinonime. Király. 154-156. 1981. În fine. p. 283). interesante cel puþin prin valoarea lor documentarã. 272)2. 1964. în AUT. PO. dupã cîte ºtim. p. fie numitã empiric „lexicograficã” – oricum conºtientã –. 306). trebuie deci predatatã cu 66 de ani.. PO. Niculescu. în care. care pot fi interpretate ca indici de individualitate a traducãtorilor. 28: corabie – „racleei” sau chiar inexacte: „migdalã. p. unii dzic cã-s dafine” (p. „iscînd frumuseþi ºi preþuri noi” în versurile aceluiaºi Tudor Arghezi. De asemenea se observã cã unii dintre termenii utilizaþi aici îºi vor gãsi locul. 12. 2 Roques.50 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC specific animal (dar mai ales peiorativ!) vierme. cîteva cuvinte despre notele marginale ale Paliei. apar cîteva glosãri de cuvinte1. ebr. relevatã pînã acum de cercetãtorii limbii române vechi3. XLII. 3 I. Individualitatea. de explicare prin sinonimie. adevãratul început ar trebui vãzut în aceste modeste glose din Palie. care au rolul de a rezuma un capitol. ne putem pune întrebarea legitimã dacã nu ar fi posibil sã se desluºeascã în Palie afirmarea incipientã a unui stil literar retoric. În lumina acestor situaþii. 4 Fr. Credem cã s-ar putea trage concluzia cã Palia de la Orãºtie conþine un prim pas pe drumul lung ºi anevoios al unui dicþionar de sinonime. 13. . hozenul „cu alt nume peptar” (p. peste veacuri. a cãrei întîie manifestare este unanim consideratã a fi Noul Testament de la Bãlgrad prin bogatele sale glose marginale. 312).

OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI

douã cãrþi ale Vechiului Testament într-un veºmînt îngrijit, frumos, elegant chiar. Vom compara constant textul Paliei cu textul latin al Vulgatei (Biblia Sacra Vulgatae Editionis Sixti V Pont. Max. Ratisbonae et Romae, 1914) ºi cu textul german al Bibliei lui Luther (Wien, 1874). Cunoaºterea limbilor strãine de cãtre învãþaþii care s-au încumetat sã transpunã pentru întîia datã în limba românã Facerea ºi Ieºirea, ca ºi a mijloacelor retoricii clasice nu credem cã poate fi separatã de împrejurarea cã, într-o regiune relativ apropiatã de perimetrul în care s-a tradus Palia, s-a înfiinþat prima ºcoalã de pe teritoriul þãrii noastre în limba latinã; este vorba de ºcoala de la Cenad (Morissenum), atestatã de la începutul secolului al XI-lea – în jurul anului 1020 –, ºcoalã prin care învãþãmîntul nostru se sincroniza cu cel din Centrul ºi Vestul Europei1. De menþionat cã în epoca feudalã în þara noastrã limbile de cult erau trei: latina, greaca ºi slava, ceea ce a însemnat nu numai achiziþionarea unor cuvinte, ci ºi a unor procedee de culturã din limbile menþionate. Dupã cum se ºtie, M. Roques (PO) a arãtat cã traducãtorii Paliei au folosit ºi o versiune latinã, un text al Vulgatei2 într-o ediþie asemãnãtoare cu aceea pe care a publicat-o L. Osiander (coleg ºi prieten cu Luther3) la Tübingen în 1573. În prefaþa Paliei se aratã cã traducerea s-a fãcut din ebraicã, germanã ºi slavonã (probabil, Biblia de la Ostrog, terminatã de tipãrit la 12 VIII 15814). Nu este imposibil ca acela sau aceia dintre traducãtori care ºtiau greaca sã fi cunoscut ºi latina sau o altã limbã a Europei Centrale, printre care germana, în care apãruse Biblia lui Luther. Tot acolo (p. 11), traducãtorii mulþumesc „viteazului Gesti Freanþi, hotnogiul Ardealului ºi Þãrîei Ungureºti”. Acesta, vrednic guvernator, iubitor de culturã, a creat în oraºul Deva, unde era „lãcuitoriu”, o ºcoalã, o casã pentru profesori ºi o alta pentru un internat5. Tot el este cel care a ajutat sã se traducã Palia într-un atelier „volant”, chemat numai pentru aceastã împrejurare6. Contrar pãrerii lui Iorga7 ºi a lui I. Bãlan8, care nu considerã cã s-a folosit ºi un original latin, existã o serie de elemente din Palie (în afara prezenþei cuvîntului primul, discutat de O. Densusianu) care atestã ºi acest original, aºa cum a arãtat I. Popovici (PO, p. 9) ºi cum vom încerca sã demonstrãm ºi noi în cele ce urmeazã.
1 2 3 4 5 6 7 8 Bârsãnescu, P.N., p. 43; Þîrcovnicu, Ist., p. 24, 25, 28. Op. cit., p. LII. Pamfil, PO, p. VII. Roques, PO, p. XXXV. Idem, p. XVIII. Ibidem. Ist. lit. relig., p. XCVII. LCB, 120.

52

DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC

De exemplu, de origine latinã este traducerea de la 24/221: „meºter ºi faur”, care reproduce din textul Vulgatei pe „malleator ("lucrãtor cu ciocanul”) et faber”, ºi nu textul german, unde nu apare decît un cuvînt (Meister), ºi nici pe cel maghiar, în care este prezent Mester2. Adãugarea lui faur reprezintã ºi ca sens ºi formal latinul faber. La fel, la p. 27/4: „aceia era putearnici din veac bãrbaþi”, din veac nu apare decît în textul latin: „iste sunt potente a saeculo viri famosi”, în timp ce în celelalte douã texte cuvîntul corespunzãtor este lume: „wurden daraus Gewaltige in der Welt und berühmte Leute” („erau printre aceºtia puternici ºi vestiþi bãrbaþi în aceastã lume”) (v. alte dovezi ale utilizãrii Vulgatei la Roques, PO, p. L, LI º.u.). Sensul temporal din Vulgata a fost preferat celui spaþial din celelalte versiuni, intuindu-se probabil cã spaþiul reprezintã un simplu cadru. De altfel, Heltai Gáspár, traducãtorul Pentateucului (1551), ºi-a fãcut traducerea dupã Biblia ebraicã, dar avînd sub ochi Vulgata ºi alte Biblii, dintre care, desigur, Biblia germanã a lui Luther (Roques, PO, p. XXXIX). O secvenþã precum: 16/12 „piatrã scumpã onichinos” trimite la originalul german „Edelstein Onyx” ("piatrã preþioasã”), deoarece în latinã era lapis onychinus, iar în magh. simplu Onix; foarte sugestivã este reprezentarea omului alcãtuit din bulgãre de pãmînt (p. 16/17), care se explicã exclusiv prin germanul Erdenkloss ("bulgãre de pãmînt”), în timp ce în latinã este de limo (terrae) ("noroi”) ºi în magh. Földnec porrabol ("praful pãmîntului”). Imaginea de la p. 112/24: „revãrsatul zorilor” ºi de la p. 112/26: „se revarsã zorile” se explicã cel mult prin germ. Morgenröthe ("zorii, roºeaþa de dimineaþã”: „Lass mich gehen, denn die Morgenröthe bricht an”), pentru cã în latinã în primul caz apare usque mane ºi în al doilea ascendit aurora, iar în maghiarã, în ambele situaþii, întîlnim numai substantivul zori: haynal(ig). În 37/23: „cum sã nu vazã trupul ruºiniei tãtîni-sãu”, s-a adãugat, dupã traducerea magh., trupul, care nu apare nici în latinã, nici în germ.: „und ihren Angesicht war abgewendet dass sie ihres Vaters Scham nicht sahen”; lat.: „et patris virilia non viderunt”; ci doar în magh.: „ca sã nu vadã trupul pudic al tatãlui sãu”. Împrejurarea cã acelaºi / aceiaºi traducãtor(i) utilizau izvoare diverse este pusã în evidenþã de un text precum urmãtorul: 16/6: „ce o fîntînã sau negurã den pãmînt stropind”. În textul latin nu existã negurã (ci numai subst. fons), iar în cel maghiar ºi german nu apare fîntînã (germ. Nebel, magh. köd "ceaþã, pîclã”). Traducãtorii au „amalgamat” textele ºi au tradus în româneºte o alternativã inexistentã în fiecare dintre textele avute, probabil, în faþa ochilor. S-a ajuns, astfel, ca ºi în alte cazuri discutate la sinonimie, la o serie de formule redundante, spre deosebire însã, de exemplu, de o frumoasã metaforã blagianã: aprinse fîntîni, obþinutã pe calea
1 Prima cifrã indicã p. din ediþia PO de Viorica Pamfil, a doua, numãrul versetului. 2 Pentru traducerile din maghiarã aducem mulþumirile noastre cãlduroase prof. S. Molnar, de la Facultatea de Limbi Strãine, ºi Rodicãi Ioan, de la Editura Minerva, care mi-au dat un ajutor de nepreþuit.

OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI

relaþiei atributive cu termenul aurorã (în poezia Lumina de ieri) – v. mai sus revãrsatul zorilor. De menþionat cã în ediþia Bibliei din 1968 apare numai termenul abur; în ceea ce ne priveºte, considerãm cã cea mai exactã traducere a noþiunii este, în acest context, fîntînã, izvor. Alte dovezi de „contaminare” între texte originale diverse, la Roques, PO, p. LI. 14. Foarte des în paginile Paliei apare dialogul. Cum este ºi firesc, dialogul îºi are originea în modelele utilizate, dar este de admirat naturaleþea exprimãrii. Ne vom opri – pentru ilustrare – numai la douã fragmente: „ªi Izdrail vãdzînd feciorii lu Iosif dzise cãtrã el: cine-s aceºtia? Rãspunse Iosif tãtîni-sãu: feciorii mei sînt, carii au dãruit mie Domnedzeu în acest loc. Adu-i pre ei la mine cum sã-i blagoslovesc pre ei... Iacov iarã sãrutã pre ei ºi-i îmbrãþiºe. ªi dzise lu Iosif: iaca, vãdzuiu ochii tãi care n-am vrut nice gîndi ºi iaca, Domnedzeu încã mi-au dat a vedea ºi sãmînþa ta” (p. 171/8 º.u.); sau: „ªi zise: tu eºti fiiul mieu Isav? Rãspunse: eu sînt. ªi zise: adu, drag fiiu, lasã mãnînc den vînat ce ai prins, cum sufletul mieu sã te blagosloveascã. ªi duse lui ºi mîncã, ºi vin încã duse lui ºi beu. ªi Isac, tatã-sãu, zise lui: vine încoace ºi mã sãrutã drag fãtul mieu” (p. 91/24 º.u.) în care textul pare a fi o paginã dintr-un basm românesc. 15. De asemenea naraþiile, extrem de frecvente, provin din textele originale. Iatã douã exemple de naraþiuni simple, concise, dar pline de „atmosferã”: „Iacov iarã luo nuiale verzi de mesteacãn, de alun ºi de castan ºi trãsuri albe, beli pre iale, cum sã vadzã albul lemnului. Puse nuialele care era belite la albie, a scos de adãpãtoare, cum cînd arã veni oile pre aceastea sã caute. ªi pre aceastea cãutînd prinserã-se derept aceaia oile desupra nuialelor ºi fãtarã pistrui ºi oacãrã ºi ºute. ªi despãrþi Iacov miei ºi ceia ce despãrþi duse la oile pistrui ºi neagre lui Laban ºi tocmi lui ºi cîrd usebi carele nu deade la oile lui Laban. Cînd derept aceia fruntea oilor slobodzi într-una ºi punea nuiale în crepã înaintea oilor cum desupra nuialelor sã se prindzã” (p. 103/37 º.u.); sau: „ªi cînd Moisi ieºiia afarã din cort, tot nãrodul sus se scula ºi tot însul în uºa cortului sãu sta ºi cãuta dupã Moisi, tot pînã atunci pînã Moisi în cort intra. ªi cînd Moisi lãuntru întra în cort, gios pogorîia cel stîlp de negurã spre uºa cortului ºi Domnul grãi acolo cu Moisi. ªi toatã dihania vedea cum stîlpul neguriei în uºa cortului sta ºi se scularã ºi toþi se plecarã cineºi în uºa cortului sãu. Domnul iarã faþã-fãþiº grãiia cu Moisi, cum omul cu priiatnicul sãu au sucuit a grãi ºi cînd înapoi veniia în tabãrã cel tînãr Isus Naviin, ficiorul lu Nun, sluga lu Moisi, nu se depãrta de la cort” (p. 291/8 º.u.). 16. Dintre figurile de stil, trebuie observat cã, de obicei, enumerãrile (v. textul citat supra din PO, p. 103, în care apar mai multe cumulãri nominale,

54

DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC

ca ºi exemplul de la p. 178), ºi comparaþiile aparþin originalului/originalelor. De exemplu, la p. 279: „cu cela miel spre searã aºa fã ca ºi cu jirtfa de mîncare” (lat.: „alterum vero agnum offeres ad vesperam juxta ritum matutinae oblationis”; germ.: „Mit dem andern Lamm zwischen Abends sollst du thun, wie mit dem Speisopfer”). Sau la p. 288/13: „mulþi-voi sãminþele voastre ca stealele ceriului” (lat.: „multiplicabo semen vestrum sicut stellas caeli”; germ.: „ich will euren Samen mehren, wie die Sterne am Himmel”). 16.1. Sînt însã cazuri cînd unele comparaþii aparþin traducãtorilor Paliei, de ex. cea de la p. 21/24, care parcã ne transportã pe un tãrîm poetic: „cu spata scoasã ca un foc tãind”’ care nu-ºi gãseºte un corespondent nici în lat. flammeum gladium ("sabie înflãcãratã, strãlucitoare”), nici în germ. „mit einem blossen hauenden Schwert” ("cu un paloº lovitor gol”) ºi nici în magh.: „mezitelen méregetö Törre” ("cu pumnalul/floreta/gol, veninos”). Oricum, aceastã comparaþie poate fi consideratã ca expresia unei concretizãri ºi are o forþã de o extraordinarã plasticitate. De menþionat, în acest context, prezenþa cuvîntului moºtenit din latinã spatã, frecvent ºi în alte texte din secolul al XVI-lea; ceilalþi termeni (sabie, pumnal, paloº, floretã) sînt înregistraþi mai tîrziu. În traducerea din 1968 nu întîlnim comparaþia; în textul corespunzãtor apare: „sabie de flacãrã vîlvîitoare”. 17. Dintre metaforele din Palie, unele nu se regãsesc în textul latin, de ex., pentru „tãria ceriului” (13/14. 14/20), în lat. firmamentum, dar apar în Luther: „Feste des Himmels” sau în maghiarã: „Menynec Erösségé” („puterea cerului”). O metaforã inexistentã în textele originale gãsim la p. 139/8, vedeare de vis, pentru germ. Träume ("vise”), magh. alom latas ("somn vedere”) sau lat. somnium ("vis, himerã”). Tot visul revine ºi în construcþia: „vis vãzui” (p. 137/9), cu o modalitate de complement intern cãruia nu-i corespunde ceva similar în germanã: „Mir hat geträumet”, în latinã: „videbam”, ci doar în maghiarã: „Almo latec”. Aproape cu consecvenþã, traducãtorii Paliei au preferat formelor din lat. Paradisum voluptatis, germ. Garten in Eden, magh. Kertett Edenbe ("grãdina raiului”), secvenþa româneascã încãrcatã de sevã: „raiul dulceþei” (v. 16/8, 21/23 etc). Metafora din Palie apare tradusã redundant în Biblia din 1968 prin „rai în Eden” sau „raiul cel din Eden”. Uneori însã raiul apare cu complinirea inexistentã în vreunul din originale, vieþii (v. 21/24) (lat. paradisum, germ. Garten Eden, magh. Eden), ceea ce presupune din nou o inovaþie a traducãtorilor. Cuvîntul de bazã al familiei lui dulceaþã, dulce, apare ca epitet, de exemplu, în textul de la p. 19/6: „frumos ochilor, de vedere dulce”, care, dupã cum reiese din comparaþia cu textele corespunzãtoare – germ. „lieblich anzusehen” ("gingaº de vãzut”), magh. „es latasza keuansagos, gyönyörüsegesis” ("la vedere plãcut, plãcere frumoasã”) nu este prezent; cel mult, lat. delectabile, din „aspectuque delectabile” ar corespunde epitetului

OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI

românesc. Oricum, binomul precedent, pulchrum oculis, tradus exact în Palie prin frumos ochilor, trãdeazã iarãºi originalul latin. 18. Tot o traducere din latinã se vede a fi urmãtorul text cuprinzînd determinativele frumos ºi dulce: „ªi Domnul Domnedzeu lãsã a creaºte den pãmînt tot pomul frumos a cãuta ºi dulce a mînca ºi pomul vieþiei în mijlocul raiului ºi pomul ºtiuturiei binelui ºi rãului” (p. 16/9), pentru cã numai în latinã apare determinativul frumos: pulchrum (visu). Termenii din textele corespunzãtoare din maghiarã ºi germanã sînt alþii (în traducere): ispititor la vedere ºi bun pentru viaþã (magh.) ºi vesel la vedere ºi bun de mîncat (germ.). Oricum, termenul dulce aparþine traducãtorului care a transpus astfel latinescul suave (o traducere similarã, v. la p. 19/6). Un alt determinativ care se pare cã este de origine latinã este verde: în „iarbã verde” (p. 13/11), pentru cã numai în Vulgata se întîlneºte „herbam virentem”, în timp ce în Heltai apare Hozzon a Föld ("iarbã ºi frunze verzi”, azi "spanac”) iar în traducerea lui Luther, „Grass und Kraut” ("iarbã ºi varzã”). Un epitet adãugat este zburãtoare, în „pãsãri zburãtoare” (p. 14/20), cãruia în celelalte variante îi corespund: lat. volatile (animae), germ. Gevögel ("pãsãri”), magh. Madarakátt ("pãsãri”). În schimb, de sorginte maghiarã (din szép) este epitetul frumos în 116/3: „cuvînt frumos încã grãise”. În acest caz întîlnim un atribut cu altã semnificaþie decît cele existente în celelelate douã texte, în germanã „prieteneºte” (freundlich) ºi lat, „blînd” (blandius). Atributul bogatã (în „apã bogatã”, p. 46/10) se explicã însã din germ. wasserrlich ºi din magh. vizzel beues, în timp ce în textul latin ne întîmpinã o construcþie particularã. Un determinativ inexistent în textele originale este mulcom, în „tãcu mulcom” (116/5), în lat. numai siluit ("tãcu”), în germ. Schwieg (idem), în magh. halgata ("tãcu”). 19. Dintre celelalte figuri de stil, o notã distinctã conferã Paliei personificarea, care apare, de exemplu, la p. 14/21: „ce rodirã apele”, în lat. produxerant aquae, în germ. „vom Wasser erreget ward” ("din ape s-a ivit, s-a agitat”), magh. Vizec foryanec ("apele sã curgã”). O altã personificare ne întîmpinã la p. 13/14, sub forma fãpturi luminoase, care pare a-ºi avea originea în textul lui Heltai: „Vilagosito állatoc” ("animale luminoase”), în timp ce în Luther apare Lichter ("lumini”) ca ºi în Vulgata: luminaria. Sigur cã este o diferenþã între caracterul concret al cuplului din maghiarã ºi sensul mai abstract al celui din Palie, dar oricum acesta poate fi considerat un semn al personificãrii, figurã de stil de esenþã metaforicã ce trebuie pusã în legãturã cu vechile concepþii animiste (v., ºi aici, fãrã fãpturã al lui Blaga din poezia citatã anterior). În Biblia din 1968, versetul corespunzãtor prezintã termenul luminãtor. 20. Traducerea lat. frumentum („grîu, cereale”), a germ. Korn ("grîu”), a magh. gabona ("cereale”), prin pîine (p. 91/28) nu poate fi consideratã decît unul dintre diferitele exemple de metonimie din Palie. De notat cã în ediþia din 1968 traducerea s-a menþinut aceeaºi, pîine. Tot ca o metonimie poate fi

magh. „muzicale” în speþã. Schrecken. la p. generic. 31/2: „fereºtile ceriului”. ºi ele semn al sãrãciei. Traducerea unor termeni botanici este. pe lîngã sensul originar de „ostaº”.1. în 1 Fl. 51/12). Strom ("curent. cîteva cuvinte despre unii termeni figurînd în traducerea Paliei: voinic din textul de la p. Traducerea este cît se poate de corectã din perspectiva limbii vechi româneºti. 24/23 („au ucis. de exemplu. Folyouiz "apã curgãtoare”. era spinas et tribulos. sau pe cel german „Fenstern des Himmels" ºi nu textul latin. orgã hidraulicã în special”.. parþial apare o autohtonizare în cazul de la p. Oricum. chitarã ºi instrument muzical în general. s. égnec Ablaki ("fereastra cerului”). germ. dar exprimarea s-a realizat printr-o plantã concretã ºi nu printr-un termen abstract.: „et tactus dolore cordis intrinsequs”. 22. În lat. Într-un asemenea caz. simplã”). substantivul fluier nu este atestat.56 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC interpretatã ºi traducerea „iaca tremur” (p. o considerãm parþialã deoarece traducerea se pare cã a urmat textul magh. în timp ce termenul corespunzãtor în toate cele trei versiuni (lat. horror. se poate avansa ideea unei anumite „autohtonizãri” a traducerii. Contribuþii.. de ex. iar verbul a fluiera apare o singurã datã în C. pentru latinul fluvius. Jüngling. În Biblia din 1968 s-a adoptat. 21.: „Es Szüue faya rayta” ("ºi petrecerea aceea i-a durut”). O altã adaptare la realitãþile curente apare la p. De menþionat cã în textele literare române din sec. réttegés "neliniºte”) semnificã spaima. germ. „mit Einfaltigem Herzen” ("cu inimã naivã. La fel la p. în þesãtura textului traducãtorii au ales „spini ºi urzici”. în care voinic. 24/21 în „ceateri ºi în cimpoi” se poate constata o adaptare a instrumentelor (în lat. „Hegedösec es a Siposoc” "vioarã ºi fluier”). cataractele cerului”. Unele traduceri trãdeazã necunoaºterea unor obiecte. 27/18 sau 82/7): „ºi fu dor într-înima lui”. magh.: „und es bekümmerte ihn in seinem Herzen” ("îl durea inima lui”). în Palie s-a preferat traducerea prin urzici.v. al doilea cu sensul abstract de "sãrãcie”. „cithara et organo” "lirã. magh. adolescentulum. pãlãmidã ("plantã cu frunze spinoase”). Tot de autohtonizare credem cã se poate vorbi în cazul lui dor (v. De asemenea.Ev. . în germ. 20/18. iffiat „adolescent”. în special din cauza cuvîntului ceterã din latinescul cithara. în lat. specificã limbii române. germ. un alt termen botanic. în magh. într-un fel. în germ. îl avea ºi pe acela de „tînãr”. 64/5: „cu inimã proastã” nu este o traducere stîngace. în acest pasaj se pare cã traducãtorul a avut în vedere textul latin. al XVI-lea. fluviu”). în care corespunde o formulare cultã: cataractae caeli "rezervoarele. p. În sfîrºit. acolo unde în textul maghiar apare Tüsset es Boytoryant ("ghimpi ºi buruieni”) ºi în cel germ. Dornen und Disteln ("spini ºi scaieþi”). Dimitrescu. un voinic”) corespunde: lat. în germ. „Geiger und Pfeiffer” "violonist ºi suflãtor”. „in simplicitate cordis mei”. 16/10 sub forma substantivului rîu. magh. alãturi de spini. la p. în lat.

Oglindã a stadiului atins de limba românã literarã de la sfîrºitul secolului al XVI-lea. PO. Iorga drept o traducere-model1. nici versiunea slavonã. p. p. al metaforelor. iar în altele. Toate cele de mai sus constituie o dovadã a conºtiinþei eforturilor artistice. Roques. LII. De menþionat cã în alte pasaje ale PO durere apare de mai multe ori. adãugãm noi) traducerea Paliei3. juxtapunerile dintre diversele modele fac extrem de dificilã munca de comparaþie între PO ºi originalele sale: – s-au folosit mai multe modele care au fost corijate unele dupã altele. numai Pentateucul lui Heltai – deºi se pare cã influenþa lui este mare – nu este în mãsurã sã explice (în totalitate. în partea de vest a þãrii noastre. dar sînt transpuse în româneºte în modul cel mai firesc. se explicã tot prin original. ci o traducere exactã a lat. PO. iar autorii dovedesc a cunoaºte unele procedee ale retoricii clasice. – inovaþiile apar mai ales în sistemul epitetelor. puteum aquae. v. al metonimiilor ºi al personificãrilor. – comparaþiile. . deoarece contaminaþiile. prost avea sensul etimologic "simplu. Izvor de fîntînã (p. cele mai numeroase. de exemplu în ILRL. XXXV). Kütfeyet. p. o datã ce în limba veche rom. o carte care. Concluzia lui Mario Roques (PO. 68/19) nu este un pleonasm. dupã care „nici originalul ebraic. a cãutãrilor celor cinci traducãtori cãrturari români care ne-au lãsat o transpunere socotitã de N. nu i s-a acordat nici mãcar o paginã. a germ. a magh. dar unele sînt adevãrate creaþii ale traducãtorilor. XLVI. curat”. luate separat (sublinierea noastrã) sau toate trei împreunã nu sînt suficiente pentru a explica particularitãþile versiunii române” – considerãm cã este valabilã ºi deci exclusiv o muncã asiduã de atente comparaþii poate duce la rezultate definitive2.OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI magh. Wasserbrunnen. de reþinut prezenþa cuvîntului dor cu sensul originar de "durere”. 2 Pentru pãrþile care se datoresc Pentateucului ºi cele care-ºi au originea în Vulgata. nici versiunea Septantei. lit. 3 Roques. – fraza este cultivatã. – dialogul ºi naraþiunea aparþin originalelor. relig. Oricum. 23. prin calitãþile sale estetice ºi prin valorificarea surselor de expresie ale cuvintelor. Deseori se constatã o tendinþã – reuºitã! – de autohtonizare. p. „inimã naivã”. XCVIII. 4 De aceea regretãm cã mãrturia ei a fost prea puþin luatã în discuþie în lucrãrile care au ca obiect limba literarã românã.. iar dintre ele – poate chiar un loc privilegiat – a avut textul latinesc al Vechiului Testament. Palia (rod în egalã mãsurã al unui efort colectiv ºi al priceperii ºi culturii fiecãrui colaborator) rãmîne un monument de seamã al limbii române4. Cîteva concluzii parþiale. 24. 1 Ist.

192. 153–194 1 Iorga. p. O întreprindere precum aceea de faþã ar putea. aºadar. au adunat sufleteºte prin viaþa culturalã pe toþi românii laolaltã”1. Considerãm cã nu putem încheia acest succint excurs în laboratorul traducãtorilor Paliei fãrã a aminti cuvintele lui N.58 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC a jucat un rol major în conturarea profilului viitor al limbii noastre literare – despre care atît de adevãrat spune M. Palia de la Orãºtie. lit. p. Eminescu. constitui începutul unei reconsiderãri estetice. Iorga despre importanþa tipãriturilor lui Coresi în cultura româneascã. a literaturii române vechi din secolul al XVI-lea. rom.. pe baze strict ºtiinþifice. evident. dar care. . trecînd hotarele. Bucureºti. 1984. Ed. Ist. pot fi extrapolate ºi la alte texte din perimetrul secolului al XVI-lea: „Marele merit al acestor cãrþi este acesta cã. Eminescu cã „a ieºit din învãluirile trecutului” – ºi în întãrirea unitãþii limbii ºi a culturii române.

o dublã izolare: geograficã (între limbi aparþinînd la alte familii lingvistice: slave. timp de multe secole. Deci se observã o inadecvare a acestei scrieri adaptate la structura foneticã a limbii române. ILR. singur. foarte curînd a devenit o arie izolatã (pentru a folosi terminologia lui M. 453. fasc. în SCL XV (1964). pe de altã parte. pe de o parte. pentru a discuta problema grafiei care ne intereseazã în acest capitol. mic. în speþã 1 Primele cuvinte atestate sigur în sec. Aceste douã situaþii sînt o urmare a poziþiei specifice a limbii române printre celelalte limbi romanice: dacã la început româna a constituit o arie lateralã (împreunã cu dalmata).) 2 Rosetti. 1-5. p. datoritã unor împrejurãri de naturã politico-socialã. veacuri întregi. 5 º. de cultura romanicã apuseanã). Bartoli) ºi anume aceastã izolare a fost. un grafem corespunde la mai multe semnificaþii. Aceasta se explicã prin faptul cã scrisul este o aproximaþie.v. Avram. DLRV s. mai multe semne (alografe) erau utilizate pentru aceleaºi foneme. niciodatã grafia nu este perfect adaptatã la sunetele unei limbi. p. Astfel. baci (v. unde existã sunete ºi varietãþi de sunete care nu pot fi redate de un alfabet menit sã reproducã sunete-tip ºi foneme. A. maghiara. limba românã. dintre toate limbile romanice. nu a fost înregistratã în scris decît foarte tîrziu – texte româneºti continue dateazã de la începutul secolului al XVI-lea – ºi.u. nu a fost scrisã în alfabetul latin decît ºi mai tîrziu (consecvent de un secol ºi jumãtate). iar alteori. Dar.TATÃL NOSTRU (1593) Corespondenþe româno-polone în scrierea româneascã din secolul al XVI-lea Se ºtie cã. Mihãilã. alfabetul chirilic era un alfabet adaptat dar nu foarte adecvat la specificul limbii române2. . chiar specialistul. turca. greaca) ºi culturalã (fiind despãrþitã. al XIII-lea sînt: bun. vom aminti cã la început limba românã1 apare înveºmîntatã în haina alfabetului chirilic.

Coseriu la 28. 29. Dar. dupã tradiþie. se vie inperecia ta. ºi Jako-Manolescu. se fie voia ta. O. Elementa linguae daco-romanae sive Valachicae. Ssi iarte noae detoriile noastre. p. care a urmãrit istoria cunoaºterii în Occident a latinitãþii limbii noastre. 38-43. Coseriu. Þîrcovnicu. care este clar cã nu a facilitat. v. existenþa unor magistri grammatici (poate italieni sau profesori care cunoºteau limba italianã) de limbã latinã este menþionatã ºi în Moldova în ºcolile de la Mãnãstirea Neamþului. ºcoalã prin care învãþãmîntul nostru se sincroniza cu cel din Centrul ºi Vestul Europei1. de amintit ºi o serie de afirmaþii ale profesorului E. 3 V. 1 Bârsãnescu.. În general. timid – ºi scrierea cu alfabet latin. 2 Într-o scrisoare primitã de la E. swincaske-se numele teu. Dimitrescu.. Micu–Gh... mai ales cã sînt date cã la începutul sec. în CL 1/1979. 149. ªincai. Deci latina nu era necunoscutã în scrisul de pe teritoriul românesc3. TRA. este cunoscut cã o tradiþie a scrisului în latinã a existat. Cotnari (în secolele al XV-lea – al XVI-lea).60 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC dialectologul. al XI-lea – în jurul anului 1020 – la Cenad (Morissenum) s-a înfiinþat prima ºcoalã de pe teritoriul þãrii noastre în limba latinã. argumente lingvistice în Fl. S. el subliniazã cã nimeni nu a afirmat sau a descoperit latinitatea ei. Ssi nu aducze pre noi in ispite ce no mentuiaste de sitlanul. ºi Niculescu. p. o culegere tipãritã de imnuri cîntate în timpul slujbei religioase.N. 451. al XVI-lea. cum ssi noi lesem detorniczitor nosstri. Alfabetul chirilic se ºtie cã a fost aplicat la notarea sunetelor limbii române pînã în secolul trecut. 191. al XVI-lea. 5 Jako-Manolescu. 24-25.XII. p. 135. Viena. Individualitatea. 1780 ºi va deveni piatra unghiularã a concepþiei ªcolii Ardelene. în Descriptio Moldaviae (III. scrisã într-o ortografie maghiarã cu scop de propagandã calvinistã. aratã cã. ideea se regãseºte în prefaþa la S. Totuºi. va putea reprezenta fiecare sunet printr-un alfabet cu semne diacritice specifice. p. Al doilea text românesc cunoscut din sec. începînd cu sec. apare – sporadic. transcris de noi: „Parintele nostru ce iesti în cerin. p. p. v. se pare cã ea este ºi mai veche. ci poate chiar a fãcut aproape imposibilã folosirea ei de cãtre românii din Transilvania5. 279. 6 Iatã textul. komu ie in ceru assa ssi pre pemintu. S. 49.. Se cunosc relativ bine împrejurãrile prezenþei acestui Tatãl Nostru la noi. de fapt. p.. al V-lea). Crest. Putna. Adevãrul este cã istoricul scrierii în alfabet latin la noi nu s-a fãcut încã în mod sistematic. Ist. Amen” (v. ºtiinþific. p. Cap. 4 Tagliavini. 17-21. p. Prima aplicare a grafiei latine la un text românesc se aflã în Cartea de Cîntece (1570–1573)4. ea este o tradiþie româneascã din cele mai vechi timpuri2. Ke ie a ta inperecia ssi putara ssi cinstia in neczij necitor. este Tatãl Nostru din 15936.1977. P. 32) . moldovenii ar fi scris cu litere latine pînã la Conciliul de la Florenþa (1439). Cantemir. Penia noastre secioase de noai astedei. scris cu caractere latine.

1224. dar se pare cã textul publicat de Megiser se deosebeºte de textul dat de Luca Stroici6. la îndemnul cãruia scrie. L. dar pare mai probabilã legãtura sa cu ºcolile din Polonia2. no (ne). era greu sã conducã la concluzii valabile din punct de vedere grafic. boier dintr-o veche familie moldoveneascã. De fapt. italiana. p. Hasdeu – care-l considerã „pãrintele filologiei latino-române” – în Þara Nemþeascã1. detorniczitor (= detornicilor)5. în limba românã pe care. Stroici este preluat de cãtre Sarnicki în Statuta y Metryka przjwilejów Koronnych przez Stanislawa Sarnickiego. P. p. Sarnicki. sîrba3. dintre care enciclopedistul polonez St. al XVII-lea – cît ºi relaþiile sale personale din Polonia. I Frankfurt. pe de o parte. deci nu poate lãmuri un numãr mare de probleme de foneticã ºi lexic. 32-34... Primul care folosise acest test ca text lingvistic era Joahnnes Shiltberger în urma cãlãtoriei sale întreprinse în Europa. 324. p. Ca „probã” de limbã se lua chiar textul Tatãlui Nostru dar. TRA. germana. se ºtie despre L. Lukasik. în 1593) prin Sarnicki. al XVI-lea. polona. Urmeazã apoi Conrad Gessner (1515–1564). S. p. 191. Stroici cã era poliglot – vorbea latina. Vezi Crest. 78. Vezi Lukasik. concluziile nu puteau fi prea ºtiinþifice odatã ce 1) textul este foarte scurt. Sarnicki (1530–1593). În calitatea sa de mare logofãt. adunînd textele „apud diversae nationes in toto orbe terrarum”.. ºi a II-a. Aici se pare cã se împrieteneºte cu S.TATÃL NOSTRU (1593) 61 Tatãl Nostru a fost scris de Luca Stroici (la început se numea Lupul. 375.P. al XVI-lea – începutul sec. desigur. în Europa exista o veche preocupare de lingvisticã generalã ºi anume aceea de a aduce mãrturii de limbã de la diferite popoare. . de morfologie sau de sintaxã ºi 2) nefiind transcris dupã principii unitare. apoi. p. Sarnicki l-a tipãrit. Vezi Lukasik. pe la jumãtatea sec. dar ºi-a schimbat numele cînd a ajuns mare logofãt al Moldovei). p. cu grave erori însã: cerin (= ceriu). pentru a constata diferenþele ºi apropierile dintre limbile respective. De ce s-a ales ca text tocmai Tatãl Nostru? Aici trebuie amintit cã. Tatãl Nostru. care publicã la Zürich în 1555 o lucrare cu acelaºi scop. 197-8. sitlanul (= hicleanul). date fiind. 159. neczij necitor (= vecii vecilor). de mînã cu litere latine. Gaster îndreaptã aceste erori. p. 54. Stroici era conducãtorul cancelariei domneºti ºi avea obligaþia de a contrasemna actele oficiale ieºite din acea cancelarie. p. Asia ºi Africa între anii 1394–1427. Întîiul care introduce ºi un text românesc este însã Hieronymus Megiser din Stuttgart (ed. 112. Oricum. apãrut la Cracovia ºi datat diferit de 1 2 3 4 5 6 L. Se pare cã a fost educat la ºcoli strãine: dupã B. acest text al lui L. raporturile strînse dintre Moldova ºi Polonia în acea epocã – sfîrºitul sec. în Chrest. greaca. 1592. deci din diferite idiomuri. În 1593 se afla în Polonia spre a asista la adunarea Seimului de la Varºovia ºi pentru a fi admis de nobilimea polonezã alãturi de Ieremia Movilã4. Vîrtosu.

62

DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC

cercetãtori: în 1593 de cãtre Lukasik1 ºi în 1597 de cãtre Hasdeu, Vîrtosu, Jako-Manolescu. Cum a scris L. Stroici? În Tatãl Nostru în cele mai multe cazuri întîlnim o serie de alternanþe grafice, unele reprezentînd sistemul polonez ºi altele sistemul italian, ceea ce nu trebuie sã ne surprindã avînd în vedere împrejurarea cã Luca Stroici cunoºtea atît polona cît ºi italiana. De menþionat cã în 1600 a trimis o scrisoare redactatã în limba polonã cancelarului Zamoyski în care acuza trupele poloneze de devastarea unor sate moldoveneºti2. Cele mai multe probleme le pune consonantismul: fonem grafem limba exemple /c/ (+e,i) ce, ci it.–5 ce (2) cerin, cinstia, necitor cz pol.–3 cetorniczitor, aducze, neczij /º/ ss pol.v –6 ssi (4), nosstri, assa s it.–1 iesti /þ/ c pol.–3 swincaske-se, inperecia, secioase /c/ k pol.–3 swincaske-se, ke, komu c it.–1 cum /v/ w pol.–1 swincaske-se v it.–2 vie, voia În concluzie, din tabelul de mai sus reiese cã o grafie este exclusiv polonezã /þ/ – c ºi patru sînt duble, italiene ºi poloneze c, º, c, v, cu menþiunea cã, dintre acestea, k pentru /c/ este predominant, deci s-au introdus douã grafeme poloneze: c, k /þ/ /c/ De subliniat cã Miron Costin, în poema sa polonezã, utilizeazã aceleaºi grafeme specifice, încercînd sã polonizeze cîteva cuvinte, de ex.6: k : kurtan ("curtean”) ºi adaugã grafia polonezã sz pentru º: arkasz ("arcaº”). Se poate reþine deci cã s-au menþinut dificultãþile în redarea sunetelor româneºti exprimate prin grafeme chirilice, avînd în vedere: 1) grafeme polivalente: c
3 4 5

/þ/ /c/

swincaske-se cum

1 Op. cit., p. 159. 2 Lukasik, p. 324. 3 Reduplicarea este un arhaism polonez, obiºnuit la începutul sec. al XV-lea, dar ieºit din uz pe vremea lui Sarnicki, v. Hasdeu, L., p. 29. 4 Hasdeu, L., p. 28, ºi apoi Ionaºcu, Sist., p. 24, afirmã cã Stroici alesese spaniolo-francezul ç, dar tipografii din Cracovia l-au înlocuit cu c fãrã sedilã. În ceea ce ne priveºte, credem cã de la început autorul a ales notaþia c, dupã modelul grafiei poloneze; Gaster, Chrest. I, p. 39, îl transcrie, cu consecvenþã, ç. 5 w este etimologic, al epocii. 6 Lukasik, p. 160.

TATÃL NOSTRU (1593)

63

ce, cerin ce aducze cz /s/ ssi ss s iesti (în grup consonantic) /c/ kom k c cum /v/ swincaske-se w v vie E interesant de urmãrit ºi redarea graficã la fonemele vocalice, în special a celor trei elemente specifice pentru limba românã, vocalele ã ºi â ºi diftongul ea: fonem grafem exemple /ã/ a parintele (poate moldovenism, poate formã etimologicã) e medial sau, f. teu, se, inperecia (2), pemintu, noastre, frecvent, final secioase, de, lesem, ispite /â/ e penia, mentuiaste /ea/ ia cinstia a putara, swincaske-se, sitlanul Deci, pentru /ã/ ºi /ea/ apar cîte douã alografe. De reþinut de asemenea cã e este un grafem polivalent cu 4 valori: e parintele, numele ã ispite (sing.) noastre, de (imperativ) â penia a detoriile. Un caz special îl reprezintã introducerea grafemului pol. j pentru i: neczij. ªi aici trebuie menþionat cã M. Costin pentru î utilizeazã grafemul pol. y, scriind, de ex. chiar numele nostru Rumyn1, iar D. Cantemir comparînd pe gi moldovenesc din giur cu j din Valachia ºi Transilvania afirmã cã se pronunþã ca un z pol. sau j fr. În plus, trebuie menþionate grafiile pe baza cãrora R. Ionaºcu2 a susþinut cã L. Stroici era etimologizant: detorniczitor – debitorius detoriile – debita parintele – parens (poate este un moldovenism!) lesem – laisser penia – pain.

sau 2) alografe: /c/

1 Ibidem. 2 Sist., p. 24.

64

DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC

Deci Stroici ar fi cãutat prototipul cuvintelor româneºti în latinã sau în francezã, ceea ce este foarte puþin probabil, dupã pãrerea noastrã, în special în ceea ce priveºte limba francezã, pe care se pare cã Stroici nu o cunoºtea. În concluzie, dintre grafiile acestea, cum am arãtat mai sus, douã sînt exclusiv grafii poloneze: /i/ – j – neczij /þ/ – c – inperecia iar dintre celelalte, patru sînt grafii specific poloneze: w, cz, k ºi ss (arhaism); oricum, grafiile poloneze sînt predominante. Se pune, în fine, întrebarea de ce a scris astfel Luca Stroici. Nu cumva în ortografia sa cu caracter polonez a intervenit Sarnicki? Hasdeu ºi apoi Ilie Bãrbulescu considerã cã L. Stroici a scris astfel din „imboldul conºtiinþei sale”, voind „prin simpla expoziþiune a rugãciunii dominicale române sã scoatã la luminã ºi sã arate la ivealã începuturile naþiunii sale”. Dar învãþatul polonez Emil Kaluzniach nu este de acord ºi considerã cã Stroici a vrut sã dea unor învãþaþi strãini care nu cunoºteau alfabetul chirilic posibilitatea de a-ºi forma o idee despre „spiritul ºi caracterul limbii române”1. Rãspunsul la întrebarea dacã L. Stroici scria de la sine cu obiºnuinþe ortografice poloneze ni-l poate da, credem, exclusiv modul cum scria acesta actele româno-slave semnate de el. Am afirmat mai înainte cã Stroici iscãlea întotdeauna actele de cancelarie. S-a constatat cã el semna rar în chirilicã ºi folosea mai adesea alfabetul latin. În numele lui existã o consoanã care pune probleme în scrierea în alfabetul latin ºi anume finalul – ci (Stroici); Stroici scria cu cz, ca în polonã: „Stroicz logofet, 19 anno 1580”, deci cu mai bine de zece ani înainte de a-i transmite lui Sarnicki Tatãl Nostru! Uneori, ºi cînd începea textul în slavã, urma în latinã: ”iskal < a iscãlit > Stroicz, anno 1580„2. În concluzie, L. Stroici a folosit alfabetul latin învãþat în ºcolile catolice poloneze, unde a studiat; din aceste ºcoli ºi, indirect, prin umaniºtii italieni cunoscuþi în Polonia, Luca Stroici a cãpãtat, probabil, conºtiinþa originei latine a moldovenilor (românilor), care nu putea fi scoasã mai bine în evidenþã decît scriind cu litere latine. Se poate spune cã Luca Stroici a fost un „latinist”, „avant la lettre”3, înainte de miºcarea ªcolii Ardelene, înainte de curentul latinismului propriu-zis. Pe de altã parte, nu poate fi exclusã nici intervenþia, cel puþin parþialã, ortograficã a lui Sarnicki, de ex, arhaismul ss este mai normal sã fi fost cunoscut lui Sarnicki ºi nu lui Luca Stroici, ca ºi latinescul Amen, firesc în rugãciunea unui catolic, precum Sarnicki. Acesta nu a fost întîmplãtor receptorul textului românesc. Cu 8 ani mai înainte, Sarnicki comparã cuvintele româneºti cu cuvintele italiene, atribuindu-le primelor o origine genovezã: „Valachi in sua lingua non tam

1 Ap. Vîrtosu, P., p. 198. 2 Ibidem, p. 199. 3 ªuteu, Infl., p. 47.

TATÃL NOSTRU (1593)

65

latinorum quam italorum coruptelas habent”1. El comparã, de ex. rom. curciani cu it. cortigiani; doi ani mai tîrziu, în 1587, îndreaptã transcrierea greºitã a cuvintelor româneºti curtiani pro cortigiani. Uneori însã, Sarnicki face apropieri lingvistice eronate; considerã cã limba românã este tributarã limbii polone cu unele cuvinte: „Jest tez tu Polsklego, jezyka, czesc niemala przymieszana; jako wnetze na poczatku móvi: swincaske-se numele teu. Wlasnie to, cú Polacy mówia w Pacierzu: swiecsie imie twoje”2. Dupã Hasdeu3 acest pasaj ar fi fost redactat însã de Luca Stroici. De altfel, interesul lui Sarnicki pentru limba românã merge împreunã cu alte dovezi cã polonezii se preocupau de limba noastrã în epoca cercetatã. Astfel, în 1555, Martin Kromer a dat în Polonia, în cronica sa, prima definiþie a limbii române: „Valachorum lingua... lingua nova ex veteri sua barbara et romana confusa ac corrupta utentes...”, iar în perioada care ne intereseazã, de la sfîrºitul secolului al XVI-lea ºi începutul secolului al XVII-lea, scriitori precum J. Górski sau S. Petrycy recomandau polonezilor studiul limbii române alãturi de cel al altor limbi strãine: „Regele polonez are nevoie de oameni care sã ºtie sã vorbeascã nu numai polona ci ºi latina, germana, rusa, tãtara, turca, valaha («po wolosku»), spaniola, italiana. De ce? Pentru cã cu unii are afaceri importante, în timp ce cu alþii trãieºte sau în raporturi de bunã prietenie sau în stare de rãzboi”4. În orice caz, ne face plãcere cã constatãm cã începuturile scrierii limbii române în alfabetul latin se leagã de tradiþia scrierii în Polonia. Grafonomia, studiul sistematic al scrierii, constituie încã o dovadã a relaþiilor, pe multiple planuri, existente între cele douã popoare. Din pãcate, mãrturia graficã ºi lingvisticã a acestui text nu a fost prea des pusã în evidenþã: astfel, în Rosetti, ILR, nu apare, de asemenea nu existã în bibliografia DLR; textul apare, în trecut, în CB ºi în Gaster, Chrest. ºi, mai de curînd, în Crest. ºi în TRA. Gînditorul francez J.P. Sartre observa undeva în cartea sa Les mots, referindu-se la francezã, evident: „scriem o limbã ºi vorbim o altã limbã”. Din aceastã perspectivã, parafrazîndu-l, se poate afirma, fãrã teamã de a exagera, cã, dacã la noi s-a scris în mai multe „limbi”, deci în mai multe sisteme (orto)grafice, slave sau latine cu influenþe strãine (maghiare, poloneze, italiene), s-a vorbit o singurã limbã, aceeaºi dintotdeauna, limba românã, transmisã oral, din moºi-strãmoºi, de la o generaþie la alta. Relaþii culturale româno-polone, Tipografia Universitãþii Bucureºti, Bucureºti, 1982, p. 63–70

1 2 3 4

Lukasik, p. 159. Ibidem. L, p. 38-47. J. Górski, ap. Lukasik, p. 160.

VARLAAM, UN PIONIER AL ARTEI SCRISULUI

În 1993, cu prilejul aniversãrii a 350 de ani de la apariþia Cazaniei Mitropolitului Varlaam al Moldovei (1643), au apãrut multe ºi interesante articole dedicate însemnãtãþii culturale ºi literare a operei marelui cãrturar. Considerãm însã cã a fost prea puþin scoasã în evidenþã arta de scriitor a lui Varlaam, direct legatã de larga rãspîndire în spaþiu ºi în timp a Cazaniei. Varlaam era un om din popor. Nicolae Cartojan, în valoroasa ºi, pînã acum, neîntrecuta sa Istorie a literaturii române vechi (ed. 1980, p. 191–192), îl prezintã ca „fecior de rãzeºi” de prin judeþul Putna, ajuns, prin sîrguinþã ºi culturã religioasã, în 1610, egumen al mãnãstirii Secu, duhovnic al domnului Miron Barnovski, trimis domnesc la celebra Lavra Pecerskaia din Kiev – aici a cunoscut ºi s-a fãcut apreciat de mitropolitul Petru Movilã – ºi la Moscova, unde a predat Þarului ºi Mitropolitului Rusiei moaºtele Sfîntului Iacov. A trãit, aºadar, urcînd trepte sociale ºi culturale de anvergurã; evenimentul major al vieþii lui a fost înscãunarea ca Mitropolit al Moldovei, funcþie deþinutã timp de 21 de ani (1632–1653). De numele lui Varlaam este asociatã introducerea tiparului în Moldova: el a tipãrit o serie de texte dintre care ªeapte taine a besearecii (Iaºi, 1644), Rãspunsul împotriva catihismului calvinesc (Iaºi, 1645), dar opera sa capitalã, prin care a devenit faimos, a fost Cazania din 1643; aceasta, prin calitãþile ei literare, poate fi socotitã prima lucrare de prozã artisticã din literatura românã. Considerat de G. Cãlinescu (Istoria literaturii române, ed. a doua, 1980, p. 11) drept „un om de temperament ºi cu pasiune oratoricã”, Varlaam a lãsat un text de o mare importanþã prin tipãrirea acestei Cazanii, privitã de el ca un „dar limbii romãneºti... nu ca un lucru pementescu ce ca un odor ceresc” (ed. J. Byck, 1943, p. 3). Datã fiind orientarea culturalã ºi religioasã a lui Varlaam cãtre biserica Ucrainei ºi a Rusiei, specialiºtii au cãutat originile Cazaniei în Ucraina (de ex. Gr. Scorpan, ap. Cartojan, op. cit., p. 194), unde literatura omileticã, în sec. al XVII-lea, era la mare preþ. În prefaþa Cazaniei, Varlaam afirmã cã aceasta e tãlmãcitã „Din limba sloveniascã din multe

VARLAAM, UN PIONIER AL ARTEI SCRISULUI

67

scripturi” (p. 1). Gr. Scorpan crede chiar a fi descoperit unele pãrþi comune cu o cazanie tradusã din ruseºte de Udriºte Nãsturel, apãrutã în Muntenia, la Govora, în acelaºi an cu Cazania lui Varlaam. Adevãrul este cã, pînã astãzi – fãrã a pune la îndoialã cele spuse de Mitropolitul Moldovei despre „tãlmãcirea” sa – nu s-au putut identifica originalele Cazaniei; în acelaºi timp trebuie observat cã aceasta cuprinde nenumãrate construcþii ºi ritmuri inexistente în literatura românã de pînã la Varlaam sau contemporanã lui. Virtuþile artistice ale Cazaniei lui Varlaam merg de la buna plasare a epitetelor la ingenioasa folosire a sinonimelor ºi, mai ales, a antonimelor, pînã la comparaþii prelungite ºi la fraze cu o sintaxã specificã naraþiei artistice dotate cu un ritm interior. În cele ce urmeazã – pentru a da la o parte perdeaua de peste unele dintre comorile mai puþin cunoscute ale textului Cazaniei – ne vom mãrgini la cîteva exemplificãri, rezervînd comentariului un spaþiu infim, spre a nu încãrca expunerea. Sub rezerva cã, totuºi, elementele artistice înregistrate mai jos ar fi tributare unor izvoare – asupra cãrora planeazã însã multe dubii – se observã cã în Cazanie se întîlnesc, de pildã, numeroase epitete – de obicei duble, pre- ºi post-puse – cu o puternicã funcþie caracterizatoare: Aºa vru a vorovi cu oameni vicleni ºi amãgei (p. 238). Nu cu inimã îndoitã, nice cu inimã întinatã ºi necuratã, ce cu inimã deplin curatã ºi neîndoitã (p. 301). Cu o deosebitã mãiestrie, Varlaam utilizeazã calitãþile sinonimiei, servindu-se atît de sinonimia numitã de noi „obiectivã”, cît ºi de cea „subiectivã”. Desigur cã, de cele mai multe ori, ne întîmpinã sinonimia „obiectivã”, adicã cea dintre doi termeni ce acoperã (aproape) aceeaºi semnificaþie, indiferent cã ei se aflã la distanþã, de ex.: Sã împlu de durere inima ºi trupul ei ºi cu jele începu a plãnge (p. 85). Moartea cea veacinicã ºi viiaþa cea nesfãrºitã (p. 161). sau grupaþi binar, separaþi numai prin conjuncþia ºi: N-am aºteptat sã trag atãta scrãbã ºi dosadã, fiiul mieu, nice atãta amar ºi dureare (p. 85). Într-aceaste fumuroase ºi înºelãtoare lucruri (p. 160). Chiar dacã cele mai numeroase sînt sinonimele nominale, nu lipsesc nici cele verbale, ca în: Cinsti-l ºi-l mãri (p. 467). Creºtinii în toate sã bucurã ºi sã veselesc (p. 482). O menþiune specialã pentru sinonimele „subiective” dintre cuvinte care, luate independent, au semnificaþii distincte în plan cognitiv dar, în contextul dat, devin sinonime, de ex. curat cu luminat sau orbit cu întunecat: Atunce va hi ochiul curat ºi tot trupul va hi luminat. Iarã de va hi cu unele ca aceastea orbit, tot trupul va hi întunecat (p. 161). Prezenþa acestor sinonime se poate explica – chiar în cazul unei traduceri – prin dorinþa unei exprimãri mai deosebite, mai elocvente, pentru a suscita anumite efecte stilistice. Enumerãrile bogate sînt un procedeu mult utilizat în Cazanie:

cu trezvie. în loc de cãt bine am nedejduit sã aib. ca sã scãpaþi de muncile de veaci ºi împãrãþiea ceriului sã dobãndiþi (p. acmu atãta rãu ºi dureare am (p. Alteori intervin însã adevãrate „cascade” antitetice în care simetria termenilor nu poate fi întîmplãtoare ºi în care se recunoaºte o aplicare fericitã a figurii retorice numite amplificare: În loc de bucurie. mulþumitã cãtrã Dumnedzãu (p. opuse grupãrilor de „calitãþi”. de fãþãrii. lasã amãrãciunea eadului ºi vino în dulceaþa reaiului. adãncul. ºi de tãlhuºaguri ºi de curvii. 161). Îghiþitu-l-am prins ca pre un rob. ºi de alte necurãþii de toate (p. toate ochiul le vede ºi le cunoaºte (p. Tot antiteza stã ºi la baza unor repetiþii ternare anaforice. 88). 89). munþii. de verbul „conºtientizãrii” a cunoaºte). de scumpete. de strãmbãtãþi. în loc de veselie. laudã. pentru naºterea ta. de ucideri. Luatu-l-am ca pre un vinovat. fierilor ºi peºtilor. De menþionat cã în acest paragraf antonimele sînt „precedate” ºi „închise” de verbul a vedea (urmat. fiiul mieu. în loc de desvãtare. 85). fiiul mieu. Sã cade a tot omul creºtin sã-º fereascã ochiul menþei sale de gãndurile pãcatelor. Sã prãznuim cu curãþie. în loc de dzi bunã. Îghiþitu-l-am ca pre un om. marea. curãþiþi-vã pãcatele cu ispovedaniea. Trebuie observat cã grupul elementelor „negative” cuprinde. Apucatu-l-am ca pre un slab ºi mã întrestedz dins ca de un puternic. Frecvent ne întîmpinã enumerãri antonimice care sînt de douã feluri: a) cele în care fiecãrui termen îi succede un antonim. ca în textul de mai jos. cu paza besearecei. Uneori numãrul termenilor folosiþi este relativ redus. cu ruga. ca în: Lasã locul cel strein ºi negãtat. pãmãntul. ºi mã spariiu dins ca de un giudeþ. vãdz dzi rea ºi cumplitã. lasã scãrba ºi vino în bucurie (p. un numãr de cuvinte aproape dublu faþã de cel al elementelor „pozitive”: Sã-º fereascã inima curatã de gãnduri de pãcate. ºi vino în locul tãu cel gãtat. 161). în loc de iuºiurare. cu milosteniea. purure sã aibã în gurã rugã. ºi mi-i fricã dinsul ca de un-pãrat (p. de obicei. fiiul mieu. b) cele în care se succedã grupãri de „defecte”. ºi mã tem dins ca de un Dumnedzãu. la sfîrºit. de „negru”. grupuri de cîte ºase antonime: Ochiul ce iaste în trupul nostru. . de mãnie. ºi mã cutremur dins ca de un fãrã-de-moarte. aºa încît se pot înºira. 239) Sã ne pãrãsim de faptele noastre cele de mainte.68 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Fraþilor. cu lacrãmile. nãlþimea. iau scrãbã. Varlaam o utilizeazã des în fraze special structurate pentru a fi cît mai „persuasive”. veade chiar toate faptele: ceriul. întunerecul ºi toate fealiurile copacilor ºi pomilor. de curvii. lumina. amar. de lãcomii ºi de apucãri cu nedireptul. procedeu specific retoricii „convingerii”. greutate. de furtiºaguri. Meºter în arta antitezei. de asuprele. 25). de curvii. de „alb”. de strãmbãtãþi ºi de asuprele. cu milostenie (p. de beþii ºi de alte scãrnãvii. 285). nevoe. a paralelismului de fraze ca în urmãtorul monolog: Îghiþitu-l-am prins ca pre un mort. cu rugã.

pentru tine m-am smerit. nu numai Jidovilor. ca o apã repede ce curã. cit. termenii sînt luaþi din lumea intemperiilor (cum a observat G. Aºea ºi de la Hristos. de sã primblã pre lãngã izvoarã de ape curãtoare.VARLAAM. în care se evidenþiazã repetiþia anaforicã verbalã de o rarã intensitate emoþionalã. carele ca neºte rãuri dintr-un izvor mare se varsã ºi adapã ºi oameni. ar fi greu sã nu li se recunoascã efectul estetic. ºchiuopit ºi muncit ºi rãnit. pentru tine am fost om. Cine din credincioºi nu sã va mira de binele cel mare a lui Dumnedzãu. 11). Eu pentru tine am venit pãn’ aicea. De la astfel de fraze bogate ºi pînã la cele cu anumite intenþii moralizatoare. pentru tine m-am întrupat. toate ca un fum trec (p. 89). ºi de iuþimea acelui fum înºelãtoriu durere ºi orbie foarte cumplitã rabdã ochii noºtri. a apelor în mod special: Cãlãtoriea noastrã în ceastã lume iaste foarte sãrguitoare. numai fumului. 24). ºi curate ºi necurate. Plãnge-vor ºi cei buni. ce ºi dzilele ºi anii ºi viaþa noastrã. Plãnge-vor ºi creºtinii ceia ce n-au purtat asupra sa omorãciunea ce de pãcate a sventei cruci. la care ritmul lor interior a contribuit nu de puþine ori! În comparaþiile introduse prin ca. ºi fieri. ce s-au chemat numai cu numele creºtini. pentru tine am fost ocãrãt ºi cu palma preste obraz lovit. de largã respiraþie. Cãlinescu. aºa ºi (noi). filonul popular rãzbate în diverse forme: . dar ºi din aceea a naturii înconjurãtoare. cã n-au nevoit mai mult pentru binele sãu acel vecinic (p. sã varsã rãuri mari de mãntuinþã sufletelor.. dar caracterizate prin simplitate. atunce sãmtu mai veseli ochii ºi mai curaþi. iarã deca iase la vãzduh curat ºi la vreame cu senin. în lãcomiea avuþiei aurului ºi argintului satelor ºi a vecinilor. Pasajelor de mai sus. 160). atunce ºi noaã foarte lãcrãmadzã ochii sufletului nostru. ºi într-alte pohte de pãcate. aºea merge de tare ºi viiaþa noastrã cãtrã moarte (p. De altfel. ªi nu numai isprãvile noastre. UN PIONIER AL ARTEI SCRISULUI 69 Rolul retoric al repetiþiilor ºi organizarea simetricã a membrilor frazei pot fi ilustrate prin urmãtoarele texte în care se remarcã gradaþia expunerii: ªi vor plãnge toþi oamenii pre lume. 231). 292). Aºe ºi noi curãm ºi ne apropiem de moarte. analizînd simplitatea stilului din Cazanie. op. ºi dzilele noastre trec ca o umbrã de nuãr fãrã de ploae. ca o piatrã din deal la vale cãnd sã rãntunã ºi nu poate opri. atunci-i lãcrãmadzã ochii ºi de iuþimea fumului doru-l ochii ºi orbãsc. ºi sãnãtate dobãndesc din vãzduh curat. ce ºi pãgãnilor celora ce merg la dãns (p. mai apoi ºi rãstignit ºi îngropat (p. întru mãncãri fãrã vreame ºi în beþii. Ca corabiea pre mare ce o bate vãntul spre margine. trebuie remarcat cã fundamentul lingvistic ºi artistic al lui Varlaam este cel de inspiraþie popularã. deaca întrãm în fumul pãcatelor lumiei aceºtiea. ºi dobitoacele. fraþilor. Plãnge-vor necredincioºii ºi cei ce l-au rãstignit cã n-au credzut svãnta evanghelie. izvorul binelui de veci. nu e decît un pas: Cãnd petrece omul în fum. Cã a nimicã altã nu sã asamãnã isprãvile noastre într-aceastã lume. p. Aºea ºi noi.

ºi ºchiuopit. la p. al cãrui caracter popular este evident: ªi pentru multe milostenii ce fãcea. 295).. ºi cu cununã de spini încununat. c-au avut ucenici ºi l-au pãrãsit de-au fugit. ªi dzise împãratul: „Cine eºti tu de mã înfricoºedzi? ªi cum ai întrat aºea de sãrg în case împãrãteºti?” Svãntul rãspunse: „Eu sãmt mitropolitul de Mirlichi Nicolae ºi m-au tremis Dumnedzãu sã-þi dzic sã slobodzi pre cei trei” (p. – prin povestirile cu o construcþie simplã în care uneori intervine dialogul. oh. mai ales. iarã de nu. 85). Acesta. 398). Cãtrã dzuã. eu mã voiu ruga lui Dumnedzãu ºi-þi va curma viaþa ta”. Dã-mi trupul lui Isus cel bãtut ºi fãrã de milã ucis. feciorul Mariei! (p. Pilate. Cãci ºi pentru ce? (p.). om bogat ºi denainte din svatul Jidovilor. Ce gãndi sã-ºi dea fetele la curvie. giupîn (p. cît ºi Mãria Sa (p. cãt nu mai avea ce face ºi cu ce sã hrãni. 293 etc. 394) etc. mortul acela ocãrãtul ºi urãtul. pur ºi simplu ameþitoare. 160). sã aratã svãntul Nicolae lui Constantin împãrat ºi-i dzice: „Împãrate. 446). ca urmãtoarea. 295). 293. sã tãmplã de sãrãci.70 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC – prin cuvinte specifice. 292. ascultaþi una mare ºi minunatã. – prin formule populare precum: cãci cã deaca iaste sãnãtos ochiul (p. 442). – prin exclamaþii. ªi abãtu de legã într-o mãhramã 300 de galbeni ºi sã duse noaptea de-i aruncã în casa omului aceluia pre o ferestrã. ªi de sãrg fugi deacolea. ºerb (p. ºi în sãrãcie ca aceea cãdzu. Iarã în dzua aceea ce sã ºtiu sfatul lui. moºie (p. ºi puse într-ãnima sa sã izbãvascã acele trei suflete din mãnule diavolului. – prin formula de adresare Mãria Ta (p. el. 394). ºi ce vor dobãndi de la ceia ce vor merge la dinse sã ia sã sã hrãnescã ºi el ºi fetele. 161). – Alteori apare monologul presãrat ºi el de formule familiare. ºi avea trei fete frumoase foarte ºi nemãritate. cã nu-i era voia sã sã vãdescã lucrul lui cela bun (p. mare nevoe! Vai. precum ºi de imperative care. cumu-i mai de sãrg sã slobodzi pre cei 3 oameni ce veri sã-i pierdzi. mare greutate! Amar amar de Isus Nazoreul. Nemicã lucru mare nu ceiu. ce iaste ca un vinovat rãstignit ºi ca un strein pãrãsit. credincios întru Domnul Hristos. prinsã de veste ºi svãntul Nicolae. în pericopa biblicã figureazã pentru Mãria Sa pron. 322. atunce sã obidui ºi sã dusã la Pilat de grãi: „Dã-mi. se repetã. în special de vocative (Pilate. sã-l vãdz încai acmu (p. 394) ºi. domne Pilate). Într-aceea vreme era un om bogat foarte. deci acolo unde Varlaam putea sã scrie dupã pofta inimii. þarinã (p. referitoare la realitãþi de pe meleagurile noastre: boier (întîlnit sub forma boiari. 387). cu caracter tînguitor ºi care ne aminteºte de bocetele româneºti: Oh. Iarã pentru o nevoe oarece. a zece propoziþii imperative: Atunce veni Iosif ce era din Arimatei. de menþionat cã aceastã formulã. 88). sub forma mai apropiatã de etimon. vai. apare exclusiv în comentariu. ce puþinã rugãmente mã rog. deaca vãdzu despuitoriul ºi învãþãtoriul sãu pre cruce rãstignit ºi de toþi pãrãsit. În special este de subliniat în textul urmãtor succesiunea ascendentã. Dã-mi sãracul acesta ºi rãstignitul. cu oþãt ºi cu . pentru ca predica sã fie cît mai elocventã. boiarin (p.

cã au fost ºi el în cei 12 apostoli. neputincios spre neputinþe? Boii ºi dobitocul pentru carile pre Dumnedzãu au mãniiat. dã-mi mortul acesta. iarã mãine sau poimãine de nevoe-þi caotã sã te duci de la dãnse. Se întîlnesc deseori în Cazanie fraze cu un anumit ritm. iarã deasupra pre pieptul lui pusãrã o piatrã mare ºi grea. Ascultã puþinã rugãmente ºi-mi dã golul acesta. dusã-sã ºi sã dede lui ucenic. unde se prezintã vieþile unor sfinþi. ªi de sãrg dzise împãratul de adusãrã o roatã mare. ªi deaca-l bãgarã în temniþã. ai vãndut moºiia ceea veacinicã. cãnd cu strãmbul ºi rãu l-am dobãndit ºi pentru dãnsu pre Dumnedzãu ºi ceriul am pierdut? Pentr-un mãr. domne Pilate. Iarã deaca botedzã Ioan pre Hristos ºi-l mãrturisi pre dãnsu mai mare decãt pre sine ºi audzi Andrei. pentru cã într-acelea dzile era Ioann Cãrstitel de mãrturisia pocãinþa ºi botedzul. Onu. 322). Iarã Andrei iubi curãþia ºi. Avea ºi alt frate de-l chema Andrei. apar naraþiuni simple din care se degajeazã o anumitã familiaritate prin adresãri directe. deaca piarde mila lui Dumnedzãu! (p. þ-ai vãndut blagosloveniia. foarte naturalã ºi e mult deosebitã de fraza forþatã a traducerilor româneºti din sec. dracii din oameni au gonit ºi morþii au învins. Deci Petru luã muiare ºi fãcu cu nusã un fãt ºi o fatã. ca coconii. fireºti pentru predicatorul care vorbeºte la amvon. la Varlaam fraza se desfãºoarã „liber. ºi vin dintr-apã au fãcut ºi cu puþinã pãine pre mulþi au sãturat. UN PIONIER AL ARTEI SCRISULUI 71 hiare adãpat ºi cu cue pre cruce pãtruns. neguþãtoriia ºi banii ce folosu-i vor aduce. cã eu-l cunosc cine iaste”. ca Isav. dintr-un sat mic ce se chiamã Vitsaida. îmbrãcãmentele? Unde sã duce omul gol spre frig. Memorabilã este scena muceniciei Sfîntului Gheorghe: Ce deaca vãdzu cã nu-i bagã cuventele nice într-o samã. ce altul pre numele aceluia. ce-au îmblat pre mare ca pre uscat. Iarã acea roatã era între doi stãlpi . Darã ce-am dobãndit. însã nu prorocul acela de carele audzim cã l-au înghiþit chitul ºi iarã l-au dat sãnãtos. soseaºte-i moartea ce-au luat. cã pentru noi muri. ªi aºea rãmasã svãntul pãnã a doa dzi. Dã-mi acest trup fãrã de pãcate a lui Isus. bolnav spre boale. ºi sã împlu voia cãrtularilor. negri de mãnie ºi dzise slujitorilor sã ia pre svãntul în suliþe ºi sã-l arunce în temniþã. 465). 51). pre carele toþi-l ºtiþi. întinsãrã-l prins la pãmãnt ºi picoarele-i bãturã în groº. flãmãnd spre foamete. cã pentru noi sã goli. muncile. astãdzi caoþi prinse. p. Cãnd fu a doa dzi. Pre tatãl lui chema-l Iona. Soseaºte-i. dã-mi necunoscutul acesta. pentr-un blid de bucate. al XVI-lea” (De la Varlaam la Sadoveanu. punctate de propoziþii interogative retorice: Cumpãrat-am sat. ºi prinsa legarã svãntul. Bucureºti /1958/. Unde-s curþile. De asemenea. În partea a doua a Cazaniei. dupã cum observã pe bunã dreptate L. Ce ai dobãndit. ascultãtorilor sãi: Apostol Petru iaste de semenþie jidov. Iatã sã potoli zavistia Jidovilor ºi sã ostoi mãniia fariseilor. învãþã împãratul de-l scoasãrã din temniþã. ªi era împregiurul ei bãtute cuþite ascuþite. nemijlocit. Dã-mi trupul acesta ce-au fãcut orbii cu ochi.VARLAAM. ologii cu picioare. lãsã pre Ioan ºi sã dede ucenic lui Hristos (p.

iarã altele ca neºte coase. lãsã-l socoþitoriu în mãnãstirea sa. ªi acolea unde-l hirotonisi. Din cucunie sã arãta cum va hi ºi deaca va creºte. ºi într-acelea scãnduri era bãtute piroane de hier lungi. Iatã cum este înfãþiºat Sfîntul Nicolae: De mitiutel arãtã cum va hi ºi deaca va creºte mare. iarã miercurea ºi venerea nu lua þãþa în gurã numai dãnãoarã într-o dzi. 386–387). ºi aºea sã tãia trupul svãntului în mici fãrãme. ce cuvãnt de om poate sã spue? Nedormirea. Deacii. Atãta era lãudat pentru bunãtãþile lui întru toatã oblastiia lui Maximiian împãrat. postul. Iarã svãntul. cãte fapte bune fãcu. ºi dedesuptul ei era scãnduri încheiate.72 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC sus. ºi tunuri ºi fulgere mari sã fãcurã. deaca fu preut. cã pohtele trupului le cãlca ºi le biruia. vãdzãndu-l unchiu-sãu atãta de mare întru lucrurile cele bune. ruga! Pentr-aceea. cã eu sãmt cu tine!” ªi dupã acel glas fu senin ºi între ochii tuturor veni îngerul lui Dumnedzãu ºi-l dezlegã. dintãiu cu glas mare. ªi cãnd învãrtiea roata. ºi pre mulþi obiduiþi va mãngãia ºi multe suflete va duce îm pãrãþia ceriului”. cãte bunãtãþi. ºi sã audzi glas din ceriu dzicãndu: „Nu te teme. Gheorghie. de nedireptate ºi de strãmbãtate sã feriea. proroci unchiu-sãu din duhul svãnt ºi dzise: „Sã ºtiþi. unele direpte. cinsti-l prins ºi-l fãcu mai mare decãt toþi boiarii Solunului ºi-l pusã prins domnu pre toatã þara Rumele (p. mulþãmi lui Dumnedzãu. ce o chema Sion (p. Deci vãdzãndu-l unchiu-sãu cu atîtea bunãtãþi înfrãmºat îl hirotonisi de-l puse popã. dup-aceea cãtinel. Într-aceea vreme era vlãdic un frate a tãtãine-sãu de-l chema ºi prins Nicolae. sã apropiea de scãndurile acelea ce era cu acele piroane. Cãci cã într-alte dzile a sãptãmãnei sugea ca º-alalþi prunci. Sau Sfîntul Dumitru: Ce nu era cinstit ºi iubit atãta pentru pãrinþi. iarã mai mult sã nevoia întru lucrurile cele sufleteºti. ce º-aceasta cãnd apunea soarele. 371). De asemenea portretele din Cazanie sînt pregnante: din cîteva trãsãturi imaginea personajului ni se zugrãveºte colorat. cã biruia pre toþi dintr-aceea vreme cu înþelepciunea ºi cu blãndeþele. Un lucru numai ce avea pururea sã înveþe: a face lucruri bune º-a sã iscusi în tocmelele ceale de rãzboae. ªi era cinstit de toþi pentru înþelepciunea lui. . audzãnd de înþelepciunea lui ºi de vitejie ce fãcea la rãzboae. Iarã deaca crescu îl dederã pãrinþii de învãþã ºi carte. Numai un lucru ce avea pururea: a merge la besearecã ºi a sã aduna cu bãtrãnii cei înþelepþi pentru învãþãtura ºi pentru folosul sufletului. 443). Iarã voroavele ºi cuventele tinerilor cele de glume ºi de ºagã nice leac nu le iubiia. cãt pentru bunãtãþile sufletului lui. vrãnd sã margã la Ierusalim sã sã închine. Era mai ales de alþii ºi cu statul ºi cu vãrtutea. boiari. direptatea iubiia. curãþie þinea. cãt ºi însuºi împãratul. cã acesta ce sã hirotonisi astãdzi preut va sã hie ºi arhiereu. ªi atunceº de nãprasnã sã arãtã un nuãr mare. ºi era ºi mai frumos decãt toþi vãrstnicii lui. cã într-aceasta sã nevoia tinerii dintr-aceea vreme. altele strãmbe ca neºte undiþe. ªi fu sãnãtos de toate ranele (p.

pînã a descoperi un pasaj demn sã figureze într-o antologie a literaturii artistice româneºti trebuie cãutat (mult!). cu inversiuni cãrturãreºti în primele douã versuri: Valuri multe rãdicã furtuna pre mare. 1993 . 1961. iar N. Fie cã a tradus. Gáldi vedea în Cazanie „începutul stilului specific prozei ritmice româneºti” (LR. dar alþi cercetãtori ai epocii vechi a culturii româneºti au subliniat cu exactitate rolul Cazaniei ºi al lui Varlaam: L. trebuie apreciatã arta tãlmãcirii sale într-o perioadã cînd a traduce nu se învãþa nicãieri ºi cînd aceastã activitate rarã. 498). dintre care sînt de luat în seamã urmãtoarele. 2. Dacã în Palia de la Orãºtie am putut desluºi afirmarea incipientã a unui stil literar retoric (v. în Cazanie putem considera cã întîlnim un artist deja format. 1990. X. Al. rãspînditã pe întregul teritoriu românesc. Varlaam a jucat un rol considerabil în dezvoltarea limbii române literare. Iar dacã mãcar unele dintre elementele discutate anterior nu se explicã printr-un izvor strãin ºi. în Cazanie se întîlnesc nenumãrate pasaje asemãnãtoare celor citate mai înainte. p. UN PIONIER AL ARTEI SCRISULUI 73 Oricum. p. Cazania avînd în cultura românã locul deþinut de Biblia lui Luther în aceea germanã. ed. Oricum. Am vrea sã se reþinã cã „recolta” de pînã acum nu s-a datorat nici unui efort special de „cãutare”: pasaje ºi pagini asemãnãtoare celor prin care am ilustrat afirmaþiile de mai sus se gãsesc în Cazanie foarte multe „à livre ouvert”. Cazania lui Varlaam este extrem de preþioasã prin împrejurarea cã. contribuind la vehicularea unei limbi literare structurate artistic. 472). Dacã a tradus sau a compilat. a devenit. net superioarã stihurilor din Cazanie. deci. la rîndul sãu. din perspectivã esteticã. creatoare. nr. 1969. cã a compilat sau cã a lucrat fãrã un model. Acesta este specificul lui Varlaam. 1971. p. studiul din acest volum). B. Poate cã G. Ivaºcu a exagerat (Istoria literaturii române. Nu atãta grijea ºi frica începutului. începutul unei caracteristici ce se va reîntîlni în multe opere din epoca socotitã „veche”: dacã în textele anterioare. 149) cînd a susþinut cã Varlaam a creat primul nostru stil cãrturãresc. 5. 117–118). Rosetti. presupunînd un imens efort. p. se datoresc sensibilitãþii ºi penei lui Varlaam. un model mult imitat. Cazacu ºi L. Manolescu îl socotea pe Varlaam „primul nostru povestitor” (Istoria criticã a literaturii române. Onu considerau Cazania ca reprezentînd „cea mai îngrijitã formã de exprimare a limbii române literare din prima jumãtate a secolului XVII” (ILRL. mai vrãtos gãndul omului întru lucru ce are. era aproape echivalentã cu a crea. 34). cãt grijea ºi primejdea svãrºitului (p. ele sînt suficiente pentru a-l considera pe marele cãrturar unul dintre primii noºtri literaþi adevãraþi. intervenþia sa conºtientã. trebuie recunoscut cã proza lui Varlaam este. Cazania are multe pasaje în care se poate dovedi intenþia celui care a scris-o pentru a varia ºi înfrumuseþa expresia.VARLAAM.

deºi. dar existenþa lui este doveditã prin diverse izvoare contemporane ºi dintr-o însemnare din socotelile Sibiului. 1 C. primul la Sibiu în 1544. cãtre care voiau sã-i atragã – fãrã reuºita scontatã însã – atît saºii. al doilea la Braºov în 1559. 1967. . tipãrite. era pus în situaþia de a folosi în cult limbi sacre – slavona. contemporan cu alþi luminaþi cãrturari ca Mitropolitul Moldovei Varlaam ºi ca vestitul învãþat muntean Udriºte Nãsturel. de fapt. Rolul Transilvaniei în cultura româneascã ºi în edificarea limbii literare este cu totul deosebit. 106. apoi greaca –. factorul hotãrîtor al acestei schimbãri revoluþionare era de ordin intern. propriu românilor. o datã ce se ºtie cã texte de acest tip erau considerate ca fiind cele mai potrivite pentru a familiariza pe români cu principiile noii confesiuni. Norma aceasta a avut consecinþe extrem de importante pentru impunerea limbii române. ceea ce constituia o problemã pentru popoarele înconjurãtoare. raþiunea proprie pentru care românii au schimbat limba de cult. Trebuie subliniat cã românii reprezintã singurul popor de limbã latinã care. toate ortodoxe. luteranismul. Cel de-al doilea a fost tipãrit de diaconul Coresi. Acest monument al limbii române literare este legat de activitatea excepþionalã în Transilvania a mitropolitului ortodox Simion ªtefan.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD Valoarea lingvisticã În 1648 a apãrut la Alba Iulia (Bãlgrad) prima traducere integralã în limba noastrã a Noului Testament. cît ºi cãrþile sacre. în fond. de cancelarie ºi de corespondenþã înlocuind-o cu limba vernacularã. Bucureºti. cît ºi unii dintre unguri1 ºi care avea ca normã „slujba Domnului în limba poporului”.C. Din primul nu s-a pãstrat pînã acum nici un exemplar. p. ortodox prin tradiþie. Transilvania în istoria poporului român. dar care îºi înþelegeau în limbile lor atît liturghia. Aceasta a fost. Giurescu. Nu este întîmplãtor cã tocmai catehismele sînt primele noastre tipãrituri. Sã ne amintim cã aici s-au tradus în româneºte primele texte literare ºi cã aici s-au tipãrit primele cãrþi în limba românã: este vorba de douã catehisme.

Mai tîrziu. Alãturi de alþi tipografi din secolul al XVI-lea. îndrumînd-o spre o soartã mai bunã. 2. 1961. conºtiinþa unitãþii de neam. cu adevãrat surprinzãtoare pentru o epocã de început. iar ºase ani mai tîrziu. Byck. trebuie menþionatã Cazania lui Varlaam). În 1635 se înfiinþeazã tipografia din Þara Româneascã. discutînd problema originii limbii literare. Fie. 164. la tipãriturile lui Coresi. care vor avea ca rezultat impunerea limbii române. contribuind într-o mai mare mãsurã la dezvoltarea ulterioarã a limbii române literare”2. cît 1 Istoria literaturii române.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 75 Pe bunã dreptate a arãtat G. Byck afirmã: „Urmãrind cursul fluviului care este limba noastrã literarã. profilarea în secolul al XVII-lea a unui «stil naþional» al limbii române ca instrument de culturã". p. . J. sînt legate de numele diaconului Coresi. Bucureºti. faza primitivã a limbii literare de azi. o bunã bucatã de timp a încetat întregul curent de traduceri – tipãriturile lui Coresi au impus limba din nordul Munteniei ºi sudul Ardealului ca bazã a limbii române literare. 10 mai. el – dar numele lui Coresi a rãmas ca un simbol al întregului curent de traducere ºi tipãrire din secolul al XVI-lea – a rãspîndit cuvîntul românesc scris prin tipãrirea cãrþilor fundamentale ale bisericii. 3 (1956). Datoritã largii circulaþii pe care le-a dat-o tiparul ºi graþie faptului cã s-au bucurat de exclusivitate – ca o reacþie slavonã contra rãspîndirii cãrþilor bisericeºti în limba românã. dupã cum se ºtie. Cãrþile ieºite de sub teascurile acestor tipografii (în primul rînd ca timp – 1643 – cît ºi. vol. dau un mare impuls dezvoltãrii limbii române literare ale cãrei începuturi. p. în 1641. Bucureºti. Densusianu în aceastã privinþã: „Oricum ar fi. J. ed. În aceste tipãrituri descoperim nu limba literarã – cum afirmã unii – ci izvorul. într-o culturã naþionalã ca direcþie ºi ca modalitate de expresie. 3 „Gazeta literarã”. nr. 2 Istoria limbii române. deocamdatã. în mod special. II. Hotãrîtoare în personalizarea naþionalã a culturii române este ºi limba. p. 1967. Iatã care este opinia lui O. prin calitãþile artistice. mai ales. paºii ne duc pînã în secolul al XVI-lea. mai ales cã diaconul fãcuse efortul de a folosi o limbã lipsitã de regionalisme ºi arhaisme. Într-adevãr. cu aproape toate particularitãþile care deosebesc limba literarã de azi de ceea ce numim graiuri regionale”3. în secolul al XVII-lea – secol care pe plan cultural coincide cu sfîrºitul epocii vechi ºi începutul celei moderne – unele dintre fenomenele cele mai importante pe plan cultural sînt dezvoltarea învãþãmîntului ºi întemeierea unor tipografii cu o rodnicã activitate. 11. 19 (113). ºi într-o fazã incipientã. mai precis. se pun bazele primei tipografii în Moldova. prima sa jumãtate „înseamnã pentru cultura românã transformarea ei dintr-o realitate încã medievalã. Ivaºcu1 cã secolul al XVII-lea ºi. În special cãrþile lui Coresi au avut cea mai mare influenþã. textele tipãrite la Braºov ºi în alte pãrþi au dat limbii române o viaþã nouã. ale tipãriturilor coresiene. Ne intereseazã deci nu atît numãrul ºi varietatea. de limbã ºi de origine îºi pune pecetea pe gîndirea ºi acþiunea personalitãþilor celor mai reprezentative ale epocii.

20. lucrãri de facturã istoricã. cãrþi populare (Alexandria. Iorga: „Prin ele. fenomen cultural ce poate fi explicat numai prin dezvoltarea societãþii româneºti3. p. s-a întemeiat ceva nepreþuit pentru orice popor. Trebuie menþionat însã cã activitatea lui Coresi de difuzare a cuvîntului în limba românã nu apare izolatã. 4 ILRL.. 2 Vezi volumul Documente ºi însemnãri româneºti din secolul al XVI-lea. ºi Alzati. Astfel apar. prin gãurile cãrora se plimbã cariul. Alba Iulia a fost. . 1979. Fãrã a exagera totuºi importanþa acestui iniþiator al tipãriturilor în limba românã. 1 Ist. singura instituþie de învãþãmînt superior din Transilvania. care cresc cantitativ cãtre sfîrºitul secolului al XVI-lea2. marcînd începutul artei narative ºi descriptive”4. pe lîngã lucrãri cu caracter religios. colegiu strãmutat apoi la Aiud ºi a cãrui activitate s-a desfãºurat – în ciuda condamnãrilor pronunþate de sinoadele bisericeºti reformate din 1646 ºi 1673 – sub semnul ideilor filozofiei raþionaliste enunþate de Descartes ºi Joan Koch (Coccejus). 103. Floarea Darurilor). activitatea diaconului Coresi este cu totul remarcabilã. în Introducere la T. Pravilele împãrãteºti. sediul Colegiului academic. cãrþile tipãrite de Coresi. p. cronicile. o serie de cãrþi de altã naturã. aºa cum aratã N. privitã prin prisma contemporaneitãþii sale. în limbile românã. Terra. În secolul al XVII-lea nu numai cã se înmulþesc textele originale prezentate prin documente de toate felurile. alãturi de Coresi sau independent de el. dar se lãrgeºte considerabil evantaiul scrierilor tipãrite sau manuscrise. care pun bazele unor stiluri diferite: texte juridice (Pravila de la Govora. 1640. trebuie recunoscut cã. Marian. nu trebuie trecutã cu vederea importanþa acþiunii de afirmare a limbii poporului în acte. contribuind astfel la procesul de culturalizare. ªerban (fiul lui Coresi). texte care „constituie un progres în privinþa exprimãrii artistice. 1646. Tudor diacul. p. p. 192: v. 1652). lit. Pe de altã parte. scrisori particulare etc. Pe de o parte. Bucureºti. rom. pãstrate astãzi în puþine exemplare ferfeniþoase. diacul Lörinþ. înfiinþat de Gabriel Bethlen. care lucrau sau în Braºov sau în alte centre culturale din Transilvania. 88. întîlnim în secolul al XVI-lea numele tipografilor Mãnãilã. Îndreptarea legii.76 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC faptul cã diaconul Coresi a contribuit la punerea temeliei limbii noastre literare. Am fãcut aceastã scurtã incursiune în trecutul nostru cultural pentru a se vedea cã textul care ne preocupã acum – Noul Testament de la 1648 – are o tradiþie ºi înaintaºi ºi pentru a sublinia cã operele legate de numele cãrturarilor citaþi nu sînt decît puncte de rãscruce în complexul ºi îndelungatul proces al constituirii limbii noastre literare. documente. aceste cãrþulii urîte. la începutul secolului al XVII-lea. 3 Florica Dimitrescu. diacul Cãlin. cãci surprinde în sine ceea ce va da formã gîndului ºi simþirii generaþiilor care se vor urma: limba literarã”1.. slavonã ºi greacã.

motivul rezidã în diferenþele dialectale existente între vorbitorii limbii române. a unei limbi care sã fie înþeleasã de românii de pretutindeni. În aceastã nouã prezentare cartea apare la Alba Iulia în 1648. Dacã nu se reuºeºte totdeauna în întreprinderea de a se face traduceri bune. Acesta a dat o tãlmãcire de care însã mitropolitul Simion ªtefan n-a fost deloc mulþumit. Istoricul traducerii figureazã în dedicaþia adresatã de Simion ªtefan prinþului Gheorghe Rákoczi. românii. împiedicîndu-se astfel unitatea la care tindeau voievozii. Aici. ce-i de vina celuia ce-au rãsfirat rumânii printr-alte þãri. trebuie amintit ca un rezultat al acestei tendinþe de convertire a românilor Noul Testament de la Bãlgrad. în afarã de Catehismul calvinesc (Bãlgrad 1642). Predoslovie cãtre mãria sa Craiul Ardealului ºi în Predoslovia cãtre cetitori. de º-au mestecat cuvintele cu alte limbi. unul dintre elementele cele mai de preþ ale Noului Testament de la Bãlgrad constã în valoroasele vederi teoretice conþinute în . Apare astfel teoria dupã care limba literarã urmeazã sã cuprindã acele cuvinte care au circulaþie comunã la toþi românii. care urmãrea. ca ºi problematica unificãrii limbii ºi a îndepãrtãrii a ceea ce e dialectal faþã de ceea ce e literar. îºi continuã activitatea ºi chiar este în creºtere numãrul ºcolilor româneºti calvine. Aceastã propagandã calvinã care începuse în secolul al XVI-lea ia forme mai consistente în secolul al XVII-lea ºi. au profitat de aceastã primã posibilitate de a avea în întregime Noul Testament în limba lor. potrivit cu condiþiile economice ºi politice. Într-adevãr. în Transilvania. iarã sã (= dacã) nu vor înþelege toþi. deºi acesta era sensul acþiunii întreprinse de Rákoczi. În regretul pentru faptul cã românii sînt împrãºtiaþi. Trebuie însã subliniat cã. „Noi derept aceia ne-am silit den cît am putut. sprijinitorul bisericii calvine. din cauzã cã traducãtorul nu înþelesese bine limba originalului („neînþelesul limbiei ºi cãrþii greceºti”). ºi anume în legãturã cu felul cum începe sã-ºi facã loc printre cãrturarii secolului al XVII-lea conºtiinþa limbii literare. l-a îndemnat pe mitropolitul Ardealului sã se ocupe de transpunerea în româneºte a Noului Testament. Se întrevede pentru întîia oarã aici necesitatea de a unifica ºi de a norma limba literarã. Astfel. Predoslovia cãtre cetitori prezintã un interes special prin formulãrile teoretice pe care le conþine. Se pune în aceastã Predoslovie problema neologismelor destinate sã dea expresie unor noþiuni pe care românii nu le cunoºteau. se ºtie cã Gheorghe Rákoczi I. subjugarea populaþiei româneºti din Ardeal ºi pe de alta. începînd cu Simion ªtefan. de nu grãescu toþi într-un chip”. vedem o mentalitate exprimatã ºi de alte cãpetenii bisericeºti în legãturã cu nevoia de unificare a românilor.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 77 De altfel în Transilvania. pe de o parte. se constatã o întãrire a propagandei calvine. care nu au avut deloc intenþia de a trece la calvinism. Mitropolitul a încredinþat sarcina traducerii în limba românã ieromonahului muntean Silvestru. nu-i de vina noastrã. sã izvodim aºea cum se înþeleagã toþi. ruperea legãturilor dintre românii ardeleni ºi românii din Principate. alãturi de ºcolile sãteºti ºi mãnãstirile mai vechi. aºa încît a trebuit sã fie refãcutã.

cã sugestiva comparaþie între cuvinte ºi bani va fi reluatã ºi. în celebra sa tezã privitoare la circulaþia cuvintelor1. t. ªi pentru a se face mai uºor înþeleºi se recurge la cunoscuta comparaþie a cuvintelor cu banii. de exemplu. au altele multe nu le numescu într-un chip. 32-42). cã banii aceia sînt buni carii îmblã în toate þãrile. Brâncuº. încã neci într-o þarã toþi într-un chip. Unele preocupãri privitoare la problemele limbii române. evident. t. grãind un lucru unii într-un chip. Bine ºtim cã cuvintele trebuie sã fie ca banii. noi încã le-am lãsat greceºte. Oþetea2 explicã aceasã hotãrîre care asigurã triumful limbii naþionale. . cu o remarcabilã intuiþie. 1972. A. p. au veºmînt. pentru a se înþelege caracterul ºtiinþific al ideilor ºi atitudinilor din Predoslovia cãtre cititori. Bucureºti. pentru prima oarã la noi. p. „Aceasta încã vã rugãm sã luaþi aminte cã rumânii nu grãescu în toate þãrile într-un chip. carele nu le ºtiu rumîneaºte ce sînt. Trebuie subliniat. iarã noi le-am lãsat cum au fost în izvodul grecescu.78 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Predoslovia cãtre cetitori. Bucureºti. vãzînd cã alte limbi încã le þin aºea. care. 95-105. prin dubla asuprire din Transilvania (socialã ºi naþionalã). În scopul realizãrii unei limbi unitare. alþii într-altul. chiar în secolul al XVI-lea. „De aceasta încã vom sã ºtiþi cã vedem cã unele cuvinte unii le-au izvodit într-un chip. I. Hasdeu cu mijloacele proprii epocii sale. 1970. 1886 (cf. deplîngînd absenþa din românã a unor cuvinte apte sã traducã unii termeni speciali. Bucureºti. alþii într-alt chip. I. p. 206. vol. pentr-aceaia cu nevoe poate sã scrie cineva sã înþeleagã toþi. În predoslovia amintitã se abordeazã. Astfel. cu multã justeþe. pentru cã alte limbi încã le-au lãsat aºea”. sã se utilizeze o limbã cît mai aproape de uzul comun „aºea cum sã înþeleagã toþi” ºi ca lexicul sã fie alcãtuit din cuvinte cu o amplã circulaþie. la necesitatea scrierii în limba românã au mai fost exprimate sporadic. cînd cercetãm Noul Testament – din 1675 prin care se suspendã preoþii ce continuã sã slujeascã în limba slavonã. traducãtorii aratã cã au fost constrînºi sã recurgã la împrumutul unor cuvinte noi. în prefaþa la Întrebarea creºtineascã (1559) discutã despre introducerea limbii române în bisericã. partea I.P. dar ºi datoritã geniului sãu creator. aºea ºi cuvintele acelea sînt bune carele le înþeleg toþi”. 2 Istoria poporului român. nume de oameni ºi de leamne ºi de veºmente ºi altele multe carele nu ºtiu rumîneaºte ce sînt. Cum Patriarhia ecumenicã de Constantinopol era foarte atentã la pãstrarea 1 În Cuvente den bãtrîni. Gr. de cãtre Coresi. îmbogãþitã ºi argumentatã de marele savant B. traducãtorii propun. cumu-i synagoga ºi poblican ºi gangrena ºi pietri scumpe. au vase. III. introducere care nu se va realiza decît prin hotãrîrea sinodului – de la aceeaºi Albã Iulie cãtre care ne îndreptãm gîndurile acum. ed. ºi problema neologismelor. 1881. republicat în Etymologicum magnum Romaniae. unde se dezbate necesitatea de a se folosi o limbã literarã unitarã ºi care nu sînt foarte departe de cele expuse în prefaþa în care Luther motiva traducerea Bibliei în limba germanã. Bucureºti.

p. deplasarea cãtre Bãlgrad echivaleazã cu stabilirea unui „Punkttreffung” între graiurile nord-transilvãnene. sau din „Epilogul” Psaltirii slavo-române din 1577: „eu diacon Coresi. ca o continuare a unei „miºcãri” începute în secolul al XVI-lea. T. Baza dialecticã a românei literare. 167. iatã de exemplu un fragment din Catehismul din 1559: „Dupã aceea neºte creºtini buni socotirã ºi scoaserã carte de în limba srãbeascã pre limba rumâneascã. Iatã un text în acest sens din „Epilogul” Tetraevanghelului lui Coresi: „Am scris aceste sfente cãrþi de învãþãturã sã fie popilor româneºti sã înþeleagã sã înveþe rumânii cine-s creºtini. p. le pune sub oblãduirea mitropolitului Ardealului sau Þãrii Româneºti. În secolul al XVII-lea este de remarcat. Coresi nu uitã sã-ºi asigure cititorii cã el nu s-a îndepãrtat de la dogma creºtinã ortodoxã. p. Cândea. de-am scos den psaltire srãbeascã pre limba rumâneascã sã vã fie de înþelegãturã”. nu ne-au întîmpinat exprimate mai clar ºi mai rãspicat aceste idei. de exemplu. inovaþia tipãririi în limba românã1 trebuia prezentatã ca fiind necesarã credincioºilor necunoscãtori ai limbii slave pentru înþelegerea slujbei în bisericã. ceea ce nu este lipsit de consecinþe pe plan lingvistic: în cazul nostru. Bucureºti. derept aceea fraþii miei preuþilor scrisu-v-am aceste Psaltiri cu otvet. deca vãzuiu cã mai toate limbile au cuvãntul lu Dumnezeu în limba (lor). Trebuie însã imediat subliniat cu tãrie cã niciodatã. 1979. amin”. Rumânii. numai noi. bãnãþene vestice ºi munteneºti sudice.. cu ºtirea Mãriei lu Crai ºi ºtirea episcopului Savei þãrâei ungureºti. n-avãm. Raþiunea dominantã. În aceste fraze de explicare a scopului pentru care s-au tipãrit cãrþile în româneºte. 91. În acest sens trebuie înþeleasã ºi schimbarea centrului cultural din nordul Transilvaniei spre sud. . 14 capete: sfãnta beserecã mai bine e a grãi cinci cuvinte cu înþeles decît 10 mie de cuvinte neînþelese în limbã striinã”2. 321. ILRL. Pe drept cuvînt se poate afirma cã Simion ªtefan este „primul cãrturar român care acordã o atenþie specialã problemelor limbii literare”3. ceea ce a determinat într-un anumit fel profilul limbii literare ºi a uºurat procesul de „unificare” preconizat în celebra prefaþã amintitã. în „Epilogul” Psaltirii slavo-române din 1577 se precizeazã cã aceastã carte „e cu adevãr” ºi. p. ªi închinãm cinste ºi dãruim sfinþiei tale arhiereu mitropolit Efrem ºi creadem cã va fi cu blagoslovenie sfinþie lu Isus Hristos mântuitoriul nostru. pînã la Noul Testament. În acest context trebuie vãzutã ºi o altã 1 2 3 4 V. Bucureºti. pentru a preîntîmpina orice bãnuialã cã în cãrþile româneºti pãtrund erezii. la Bãlgrad. 322. 1975. I..NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 79 puritãþii textului. Tipãriturile în limba românã ale lui Coresi se deosebesc de cele slave prin intenþia vãditã de a pune la îndemîna credincioºilor cuprinsul scripturii în româneºte ºi deci de a lãsa pe planul al doilea cãrþile de rugãciune ºi de slujbã româneascã... Gheþie. cum grãeaºte ºi sfãntul Pavel apostol cãtre Corinteni. o anumitã deplasare a centrelor care iradiau cultura4.

de episcopul Mitrofan. cum îl caracterizeazã Ov. Acesta. 99-115. folos. 23. iarã pentru îngustarea limbii româneºti. care unele nici la lexicoane nu sã aflã. specifice graiului local: „li-am pus dupã obiciaiul cum grãesc pre aciaste locuri tocmai pentru cã rumânii nu grâim toþi într-un chip”. cum ar fi pricinã. ne rezumãm sã facem cîteva precizãri: Un prim rãspuns îl întîlnim pe prima paginã a Noului Testament. Densusianu3. în Sicriul de Aur (1683). alduialã în locul celor mai rãspîndiþi amintiþi mai sus. considerînd cã este normal sã respingã cuvinte de mare circulaþie. Astfel el preconizeazã utilizarea unor termeni regionali precum oca. a cãrui traducere s-a elaborat mãcar parþial de munteanul Silvestru. adeverinþã.80 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC caracteristicã a epocii: transferul literaturii de la o zonã lingvisticã la alta. de exemplu la Radu Greceanu cînd traduce Mineele tipãrite la Buzãu. 2 Niculescu. hazna. p. ºi anume acela în care se vorbeºte despre strãdania elaborãrii unei traduceri accesibile unei mase de vorbitori cît mai largã. în 1698. p. . preferîndu-le cuvinte regionale. profereazã. Craiul Ardealului”. popa Ioan din Vinþ „om mai puþin cult”. Aceastã atitudine progresistã apare ºi la alþi traducãtori. Bucureºti. în secolul al XVII-lea unele lucrãri munteneºti se tipãresc în Transilvania. nu pot veni la tãlmãcit”. atrage atenþia asupra absenþei în limba românã a unor termeni necesari redãrii unor noþiuni: „cã sînt cuvinte elineºti ºi vorbe dupre locuri. altele. folosind cuvinte cu o circulaþie cît mai mare. Din ce limbã s-a tradus Noul Testament? Care este originalul/originalele acestui text atît de preþios? Deºi problema izvoadelor este extrem de complicatã ºi urmeazã sã fie rezolvatã de cercetãri amãnunþite ulterioare. cu îndemînarea ºi porunca denpreunã cu toatã cheltuiala a Mãriei sale Gheorghe Rákoczi. În acest fel trebuie sã înþelegem unul dintre punctele „programului” enunþat în predoslovie. 3 Limba românã în secolul al XVII-lea. ca ºi predoslovia Noului Testament. Curs universitar. cu caracter regional. Se ajunge astfel la tendinþa de a se accepta ºi rãspîndi ceea ce era comun în limba literarã scrisã în zonele dialectale diverse ºi deci de a se opri penetrarea unor elemente divergente. blagosloveni. Radu Greceanu aratã cã s-a strãduit sã dea o traducere cît mai pe înþelesul cititorilor: „Iarã eu am iscodit ºi în tot chipul m-am nevoit a nu lãsa nici un cuvînt ca sã nu dea întru înþelegerea limbii noastre cei rumâneºti”2. diversificatoare. împotrivã. Aºa cum unele texte moldoveneºti sînt imprimate în Muntenia. 17. în care se spune cã acesta a fost „izvodit cu mare socotinþã din izvod grecescu ºi slavonescu pre limbã rumãneascã. 2 ILRL. Este chiar cazul Noului Testament de la Bãlgrad. Totuºi trebuie amintit cã la numai 35 de ani dupã scoaterea de sub teascul tipografiei a Noului Testament. în alian. 1935-1936. circulaþie interzonalã care se va intensifica în viitor1. p. idei opuse celor ale celebrei predoslovii. de la o provincie la alta. Individualitatea. de sã ºi aflã ºi sã înþãleg.

Traducerea a fost – dupã Silvestru – refãcutã ºi sfîrºitã de alte persoane despre care însã nu se mai ºtie nimic direct din punctul de vedere al numelui. dar se pot face deducþii atît din cele expuse în prefaþa cãtre 1 Op. Sibiu. din predoslovia cãtre cititori cã transpunerea în limba românã a fost începutã ºi realizatã într-o primã formã din limba greacã de cãlugãrul Silvestru: „Acest testament l-au început a-l izvodi eromonah Selivestru. din porunca ºi chelºugul Mãriei sale ºi el s-au ostenit cît s-au putut ºi curînd îi s-au tîmplat lui moarte”. p. se lãrgeºte. a tradus. a 2-a.. a lui Isus Hristos din limbã greceascã ºi slavoneascã ºi lãtineascã”. fiind socotitã. egumen la Govora. p. Acesta este unul ºi acelaºi cu „Silvestru. 1939. el a tipãrit în 1641 Sinaxarul de la sfîrºitul Psaltirii slavone de la Govora (1638) ºi. aºa zis”2. sub controlul lui Udriºte Nãsturel. Dupã Iorga1. 3 S. „iarã noi socotind ºi luînd aminte gãsit-am multã lipsã ºi greºiale în scriptura lui pentru neînþelesul limbiei ºi cãrþii greceºti. care a avut o largã activitate atît de tipograf cît ºi de traducãtor. p. cit. 506-507. tipãritã patru ani mai tîrziu (1642) tot la Govora. Mai departe se aratã cã traducerea nu s-a fãcut numai din limba greacã: „Ce numai aceasta sã ºtiþi cã noi n-am socotit numai pre un izvod. Pentr-aceia noi am început dintîiu a-l posledui ("a-l confrunta”) ºi unde n-au fost bine am isprãvit (am îndreptat) ºi am împlut ºi am tocmit diîncît am putut”. dupã moartea sa. „a scos-o ºi a primenit-o” în 1638 din slavona rusã.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 81 În predoslovia cãtre Mãria Sa Craiul Ardealului informaþia noastrã despre izvodul grecesc ºi cel slavonesc se întãreºte ºi. 106. carele au izvodit dintîiu din limbã greceascã. le-am cetit ºi le-am socotit. eromonah”. ce toate cîte am putut afla. ed. sigur. greceºti ºi sãrbeºti ºi lãtineºti. Puºcariu. . Traducerea lui Silvestru. Epoca veche. Se ºtie. Evanghelia învãþãtoare de peste 600 de pagini. a Domnului nostru. însã de cea greciascã nu ne-am depãrtat. partea a II-a. carele au fost izvodite de cãrtulari mari ºi înþelegãtori la carte greceascã. 2 Demostene Russo. Despre „persoana” traducãtorilor se cunosc totuºi relativ puþine lucruri. varecarea au îmblat mai aproape de cartea greceascã de pre aceia am socotit. Istoria literaturii române. menþionîndu-se ºi un original în limba latinã: „mi-ai poruncit sã caut în popii miei preuþi cãrtulari ºi oameni înþelepþi. tipograful lui Matei Basarab3. ªi socotind acestea toate. 259. în plus. imperfectã. ce mai vîrtos ne-am þinut de izvodul grecescu ºi am socotit ºi pre izvodul lui Eronim. 1930. tot sub Silvestru s-a tipãrit ºi Psaltirea din 1641. lãtineºte ºi am socotit ºi izvodul slovenescu carele-i izvodit sloveaneºte din greceascã ºi e tipãrit în þara Moscului. ºtiind cã Duhul Sfãnt au îndemnat evangheliºtii ºi apostolii a scrie în limbã greceascã Testamentul cel nou ºi cartea greceascã iaste izvodul celoralalte”. taha "chipurile. carii sã ºtie izvodi Testamentul cel nou. Studii istorice greco-române. Bucureºti.

2. Un al treilea argument al numãrului mai mare de traducãtori l-ar putea constitui ºi împrejurarea cã. 304. Gheþie. Mãriia ta te-ai milostivit ca un craiu milostiv ºi mi-ai poruncit sã caut în popii miei preuþi cãrtulari ºi oameni înþelepþi. Nu este exclus ca dintre aceºti „preuþi cãrtulari” ºi „oameni înþelepþi” unul cel puþin sã fi fost originar din regiunea Banatului. ceea ce ar explica prezenþa în Noul Testament a unor cuvinte întîlnite (ºi) în Banat: foale "burtã”. de la Caransebeº sau Lugoj sau din Hunedoara. în diferite locuri. "a restaura. diferã de la un text la altul: „Examinînd frecvenþa explicaþiilor constatãm cã ele sînt mai numeroase la evangheliºtii Matei ºi Marcu. acelaºi cuvînt este glosat altfel: „În Evanghelia dupã Luca o stadie este explicatã prin 125 de 1 I. hangeriu. beseadã.82 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Rákoczi. 2. nea. ca ºi despre cultura lor. carea vãzînd porunca Mãriei tale. p. 155. F. marhã. Traducãtorii erau deci „preuþi cãrtulari ºi oameni înþelepþi” cunoscãtori ai limbilor greacã. În cadrul Faptelor Apostolilor ºi a epistolelor. Epistolele lui Pavel”3. priiatnic1. alãmojnã. Sinonimele în Noul Testament de la Bãlgrad. ºi venindu acasã sã sã vesteascã cu de-adinsul cuvîntul lui Dumnezãu”. 13 (1964). Înclinãm sã credem cã termenii de origine turcã (mahramã. 3 G. aleºui. probabil localnici ardeleni care au folosit relativ uºor un original latin ºi care utilizeazã cuvinte sau forme regionale transilvãnene: alean. poroboc. de asemenea prezenþa formelor verbale a scria ºi a prenoi. neci cel vechiu deplin întru limba noastrã. Despre cei care au tradus aflãm în prima predoslovie cã: „Mãriia ta. corfã. Existã cel puþin trei argumente în favoarea ideii cã Noul Testament a fost tãlmãcit de mai multe persoane: 1. 80 (1962). Pop (Gabriel F. 2 G. p. carii sã ºtie izvodi Testamentul cel nou. atît cantitativ cît ºi calitativ. cu mult chelºug în toþi anii trimiþi cãrtulari în þãri streine sã înveaþe cu de-adinsul cuvîntul lui Dumnezãu din scripturã jidoviascã ºi greceascã. tãrnaþ. de exemplu între tãlmãcirea Evangheliei de la Marcu ºi a Evangheliei de la Luca. slavonã ºi latinã. mire. cit.. am ºi fãcut ºi Mãriia ta încã te-ai milostivit de ne-ai adus meºteri streini de ne-au fãcut tipografie ºi le-ai dat platã din vistiariul Mãriei tale”. Þepelea. nr. . Þepelea).. sînt cîteva la Luca ºi douã la Ioan. 7-8. în LR. op. ocã. sudui. 3. ciurdã. a Domnului nostru a lui Isus Hristos din limba greceascã ºi slavoneascã ºi lãtineascã. Notele marginale. a munteanului Silvestru. beneficiazã iarãºi de explicaþii ample. nr. 756. scrîºca. În Noul Testament apar unele clare diferenþe de traducere de la un text biblic la altul.T. divan) se datoresc primei traduceri. în „Biserica Ortodoxã Românã”. sãcriu. „înþelegînd Mãria ta cã noi rumânii care sîntem în þara Mãriei tale nu avem nici Testamentul cel nou. p. a reface” îndreptãþeºte presupunerea cã printre traducãtori ar fi existat ºi „cãrtulari” bãnãþeni2. cît ºi propriu-zis din traducere despre regiunea cãreia îi aparþineau..

de la care sînt cerute ºrifturile. 42. p. În fine. la Evanghelia dupã Ioan stadiile sînt echivalente cu «alergãturi». episcopul de Alba Iulia se duse deci la Braºov ºi. tipografie care va fi datã sub oblãduirea lui Gh. ºi valahii ceruserã aceste caractere de la ruºi”2. ªi. latina ºi greaca3. comparativã a textului – care. vol. 1935. Cei care au tradus dupã Silvestru. pe cheltuiala lui. tot principele se preocupã de înfiinþarea unei ºcoli cu trei dascãli în care sã se înveþe. subliniindu-se cã în primul rînd izvorul grecesc a fost urmat. unde sînt aduºi profesori vestiþi din Apus. Hist. Deci în tiparul ardelean care a realizat Noul Testament de la Bãlgrad trebuie neapãrat subliniat rolul românilor. La rîndul lor. în predoslovia adresatã principelui Gh. nu poate fi intreprinsã în limitele studiului de faþã – ar putea duce la stabilirea numãrului (aproximativ) al traducãtorilor. Dar el voia sã mai instaleze o tipografie. rezervatã tipãririi de cãrþi româneºti. prin Hamburg.. argumentele se vor înmulþi în analiza comparativã care urmeazã. În 1637 îl vedem în continuare pe Rákoczi în cãutare de tipografi strãini. 2 Drãganu. criticat tocmai pentru „neînþelesul limbiei ºi cãrþii greceºti”. I. dupã cum am vãzut. La 22 martie 1639. acesta continuînd þelurile culturale înalte ale lui Bethlen doreºte sã doteze tipografia de la Alba Iulia cu meºteri din Olanda ºi se adreseazã lui Matei Basarab pentru a înfiinþa o secþie tipograficã cu litere chirilice: „Prin 1636. 3 ªtefan Meteº. tipografi care aveau asupra lor un paºaport eliberat de regele Poloniei. Sibiu. dupã cum reiese din predoslovia citatã. Din urmãrirea explicaþiilor marginale se poate vedea cã acesta nu e singurul caz”1. Tot Bethlen reorganizeazã tipografia cu litere latine de la Alba Iulia. cu aceastã ocazie. iar la Faptele Apostolilor. cãci ei nu se 1 Ibidem. desigur cã numai o cercetare foarte atentã. menþionat în enunþarea titlului. Astfel. Din pasajul de mai sus rezultã cã în tiparul româno-transilvãnean se afla cultura valahã din sud. termenul este explicat atît prin cei «125 de paºi» cît ºi prin comparaþii numerice cu mila nemþeascã. În 1638 se pare cã terminase organizarea tiparului cu litere latine. pe lîngã limba românã. încep a „posledui” ºi a „tocmi” traducerea acestuia. el aduce din Olanda. p. Pe de altã parte. De altfel. Terenul pentru o traducere de mare anvergurã ca aceea a Noului Testament era de mult pregãtit prin ºcoli ºi prin tipografie. evident. Rákoczi ºi în predoslovia cãtre cititori. în fiecare an „cãrtulari în þãri streine” sã înveþe „cu de-adinsul cuvîntul lui Dumnezãu”. Istoria Bisericii ºi a vieþii religioase a românilor din Transilvania ºi Ungaria. pare-se cã ar fi cerut valahilor «ºrifturi» deci caractere chirilice pentru tiparniþa lui Rákoczi. Este firesc sã se înþeleagã cã cei care au continuat traducerea erau persoane cu o anumitã experienþã. trimite. cu bune cunoºtinþe de limbi strãine. se ºtie cã Gabriel Bethlen înfiinþase un Colegiu Academic de confesiune protestantã la Alba Iulia. . În lumina celor de mai sus este clar cã textul principal dupã care s-a „izvodit” este cel grecesc.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 83 paºi. Rákoczi din 1629. 196.

v. Ne întîmpinã deci traducãtori cu un anumit „trecut” ºtiinþific. isop (< sl. magos. c. condrat. stihie (<sl. f. Dupã cum se vede. a. typografie. care considerã necesar ca în prefaþã sã enumere izvoarele.. lat. iotã.. isopu < gr.. 14. geena < gr. sl. tetrarh. pe lîngã predosloviile menþionate ºi pe lîngã concepþia despre traducere care reiese de aici.„ – Ce vã pãziþ(i) voi înºivã cã vor da pre voi î(n) sinagogile lor" (Marcu. 59. gazofilachia (termenul care apare o singurã datã ºi în Tetraevanghelul lui Coresi). sinagogã. 2.. 9) "pre unde sînt strînºi de ascult cuvîntul lui Dumnezãu” 1 Gabriel Þepelea. Cîteva precizãri în legãturã cu izvoarele ºi glosele Noului Testament de la Bãlgrad. p. p.. 18.). menþionarea expresã a folosirii textului grecesc: „greceaºte aºea-i acest vers”.84 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC mulþumesc numai cu reproºul amintit adus lui Silvestru. mintã (< v. 13. 3. teatron. b. Traducãtorii indicã sursa principalã a lucrãrii lor – „izvodul grecesc” – ºi sursele secundare – adicã tot ce au fost ei convinºi cã porneºte de la originalul grecesc.Iotã una nu treace. precizãri marginale din care se deduce normal cã traducãtorii confruntau diversele traduceri pe care le aveau în faþa ochilor cu originalul grecesc. b. maghi (<gr. Dovezi cã s-a utilizat ca „izvor primordial” textul grecesc al Noului Testament mai avem. v. 5. stihija < gr. diacon. v. iatã ºi explicaþiile marginale ale unora dintre aceºti termeni1: „Atuncea Irod pre ascuns chemã pre maghi” (Matei. nr. ci invitã la sfîrºit pe cititori sã compare traducerea lor cu originalul pentru a vedea „pre care cale au îmblat”. Împãrþirea capitolelor în stihuri (versete) pentru a putea fi gãsite cît mai uºor se datoreºte. 274-276. chimbol. unii dintre aceºti termeni au pãtruns în limba românã prin intermediul limbii slavone. 4.” (Matei. .” (Matei. 22) "a sãborului” . 48. însã. 7. gangrenã. 5.. f.). în LR. v. evrochilidon (vînt). nardos. 16) "gãcitori” „. „la greceascã nu era” etc. c. 2) "filozofi” „Atunci Irod vãzînd cã fu batjocurit de maghi” (Matei. 46. canon. f. care se gîndesc sã facã rezumatul fiecãrui capitol. c. statir. magus). filosofi.). v.). 1) "al patrulea biruitoriu de lume” „ªi iacã veni unul de î(n) mai marii sinagogei” (Marcu. c. împrumutul de cuvinte greceºti ºi explicarea lor marginalã pentru a le face accesibile: areopag. 12 (1963). probabil unei ediþii strãine a Noului Testament.. b. sl. ºi din alte trei împrejurãri: 1. f. gheena (< v. 18) "sau certã sau o slovã care-i mai micã” „Intru aceea vreme auzi Irod tetrarha biruitoriu. f. c... menta < gr.

fire-aº ca o aramã rãsunãtoare ºi ca un chimbol nerãsunînd" (Fapte. Acest text este probabil cel editat la Veneþia în 1587: „Aceastã ediþie. 11. "numele vãntului despre rãsãrit cu vîscol reapede” „. f. 21. 97. c. Vai de voi cãrturari ºi farisei fãþarnici cã zeciuiþi minta. 131. 3. în Biblie. c. termenul gr.. Despre rutã (< lat. b. 19) "ariopag iaste casa oraºului unde sã strãngea deregãtorii” „. f. ceea ce ar putea constitui un indiciu cã atît filosof cît ºi stihie erau cuvinte cunoscute. f. 17. v.. v.. f. Un loc important printre izvoarele Noului Testament îl are traducerea latineascã. 1) "vistiarul besearicii” „.. de exemplu Elisafta. maghi este explicat tot printr-un termen gr. v. v. f. 29) "trestie” „. f. f. c. Cuvintele teatron ºi teatru se gloseazã "celor ce luptã în mijlocul oraºului unde sã strîngeau oamenii sã vazã lucruri de minuni” (în pasajul corespunzãtor din CV ºi Pravila lui Coresi apare prãvire. ºi prinzîndu-l pre el îl duserã î(n) ariopag zicînd. 234 b. privealã).. v. b. 84.. filozofi.. este explicatã prin gr. a. stihie. se precizeazã cã este vorba despre traducerea lui Ieronim (Hieronymus). 23. 2. alcãtuitã din douã cuvinte moºtenite din latinã. Folosirea unor nume proprii greceºti. Biblia ad vetustissima exemplaria. cãutînd vãzu pre cei bogaþi aruncînd darurile lor î(n) gazofilachia” (Luca. 27 v. 108) aratã cã a fost introdus prin intermediul altei limbi.. 17. 19. într-un loc. 13. cimbrul ºi cheminul" (Matei. 15) "matca focului” „. v. 4). p. a. c. 30.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 85 „Iarã nu preste multã vreame sã lovi î(n)tru ea vãnt cu vihor carele sã cheamã evrochilidon” (Fapte. 23) "izma”. 42) "izma” „Iarã ei împlurã burãtele de oþãt cu isop" (Ioan. De menþionat cã. Veneþia MDLXXXVII” este bazatã . c. la fel sintagma leagea lumiei. c.. 7.. vei afla un statir” (Matei. v.. ruta) Densusianu (op. 27) "ban sau aspru”. 285.. c. cit. a. c. pentru cã acest cuvînt este cunoscut ºi germanilor ºi slavilor. (Fapte. Un alt argument în favoarea acestei idei îl poate constitui faptul cã ºi un termen de origine slavã ca mândrii (de la rãsãrit) este glosat tot cu filosofi (Matei. 23... "molotrul ce-i ca mãrariul” „. faceþi pre al fiului gheenei” (Matei. f. f. 158. 17) "gangrena iaste boala ce mãnãncã carnea omului” „Ce vai de voi fariseilor ce zeciuiþi minta ºi ruta ºi toate legumile” (Luca. 23. 170 b. v.. 30. c. fiind un termen botanic în legãturã cu farmaceutica. a. 1) "Chimbol canon sau harfã cu strune” „ªi cuvîntul lor paºte ca gangrena” (Fapte. c. v. b. iar în 1688. cu o anumitã circulaþie în epocã. 14)..

2) „proºtii (necivilizaþi n. c. f. 15. v. v. 142. Þepelea. Prin etimologie popularã.. v. iarã varvarii fãcea omenie multã cu noi. p. . ºasezeci de stadii" (Luca. libertin. bazate pe extrase din Ieronim. 197. Dar cercetarea acestor predoslovii ne aratã cã este vorba de influenþã exclusiv în organizarea materialului. Hieronymi prologus galeatus. cãruia îi corespunde în pasajul respectiv lat. ceea ce ne permite sã considerãm cã nu ar fi traduceri din latinã. dat fiind cã prefeþele discutate seamãnã cu altele din ediþiile strãine anterioare. prezenþa în Noul Testament a unor termeni savanþi latini precum: pretor. 154. p. Noul Testament conþine un mare numãr de prefeþe scrise în acelaºi stil sobru. datã fiind apropierea formalã. þeremonie. 16) "ce sã zice casã de leage” „preazbiter” (Fapte. precum ºi prefeþe la epistolele apostolilor. cãrora li se alãturã ºi unele nume proprii de zeitãþi ca Diana. bine argumentat.n. v. nr.86 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC pe traducerea din greacã în latinã a lui Ieronim ºi conþine: 1. scripturã. 1. 14. 277. f. v. c.. 3 Sancti Hieronymi presbiteri in Pentateucum Moysi (praefatio) ºi cîte o prefaþã la fiecare evanghelist. c. ºi ca dovadã a folosirii acestei versiuni latineºti. ruta. 278. preazbiter. Iari curteanii dusãrã pre el î(n)lãuntru (î(n)) curte carea iaste pretor” (Marcu.. se chiamã varvari ” „. ci „cã ne gãsim în faþa unor texte originale”2. didactic. f. stadiu. f. 2. 2.1) Ca urmare. c. 103. Un caz aparte îl constituie urãtor glosat prin "carele e grãitor sau procator”.. 28. din punct de vedere strict lingvistic. Mercurie. 1) "cãrstnic au þîrcovnic” „ªi rînduind lor prezbiteri î(n) toate adunãrile credincioºilor” (Fapte. publican „cãpitan” nu poate fi explicatã altfel decît printr-un original latin. summa. trimiterile din Noul Testament sînt aproape identice cu cele din Biblia din 1587. orator. 3.. nr. 12 (1963). Trebuie însã privitã cu o oarecare rezervã aceastã afirmaþie. 6. 62. vistiaria. vers. 24. de exemplu3: „. cu ideile sistematizate. c. în LR. (Versiunea lui Ieronim a devenit în urma Conciliului trientin (1545–1563) versiunea autorizatã oficial de biserica catolicã ºi e cunoscutã sub numele de Vulgata. v.. fãcînd foc. Jupiter. 172. s-a ajuns la urãtor de la urá + –tor. Epistola S. În fine. Ca ºi aceasta.). v. Neologismele de origine latinã. sînt ºi ele explicate în notele marginale prin cuvinte populare de largã circulaþie. c. v. Þepelea. 13 (1964). varvari. testament. 3 G. 2 G. 151. în LR.. f. 9) „libertinii era carii îi fãcea de î(n) slugi slobodaºi” „. Hieronymi ad Paulinum presbyterum de omnibus divinae historiae libris. 13) 1 Ibidem. a. f. p.. 23) „Preazbiterii sã fie popii diaconi ºi toþ(i) ce-s î(n) cinul besearicii” „Deci se scularã unii de î(n) sinagoga carea sã chiamã a libertinilor” (Fapte.” (Fapte.

a celui Testament Nou" (Marcu. 8) „Cãnd face omul sãnge unii zic inima cea rea.. Iarã sosind la treapte tãmplã-sã a-l duce neºte viteaji pentru nãvala mulþimei” (Fapte. v. 314. Iarã mai marii popilor luarã acei arginþi. au în besearecã” „Cã s-au copt aua” (Fapte. a. glosat prin vameºi ºi mitarnici: „au ºi publicanii fac aceea?” (Matei. 35. f. v. 28. aºa cã cu ei se explicã alte cuvinte. 24) „Ce sã zice a legii noao”/ Alteori unii termeni latini erau socotiþi mai cunoscuþi. f. c. 6) "rugului” . a. 7. 6. 7.. 314.. ca cincisprezeace stadii" (Ioan.? "mitarni(ci)” Cele de mai sus ar putea fi o dovadã indirectã cã cei care l-au corectat pe Silvestru erau cãrturari ardeleni ce au folosit cu precãdere un text latin. 5.. f. 606. c. c. f. c. a. 14. 601 de stadii fac 8 de mii de mile niemþeºti” „. anume Terþulie” (Fapte.. 35) „grãdice. a. 17. 55) "cioplitoriului” „ªi zise Domnul cã aþ(i) avea credinþa ca un grãunþ de muºtariu zicereaþ murului acestuia” (Luca. un cuvînt latin. 8) „carele e grãitor sau procatãr” „ªi fu tatãl lui poplie cuprinsu de friguri ºi de vintre zãcînd”. ziserã nu sã cade aceºtia a-i pune în corban (Matei. v. c. f. 26. 18) "poama” „. 46) „Ce erau atunci vameºi” „ªi fu cînd ºãdea î(n) casa lui ºi mulþi publicani ºi pãcãtoºi ºãdea cu Is. c. a. c. rotariu” (Marcu. v. ba chiar ºi unele formaþii pe teren românesc considerate probabil a fi insuficient rãspîndite: „ªi samãnã agrul lui” (Matei. f. stepene. 14. 31) "„holda lui ” „Iarã dupã cinci zile pogorî popa cel mai mare Anania cu bãtrînii ºi cu un urãtoriu. moºteniþi în limba românã. c. v. 93. f. de fapt. a. 167. 11.. v. Este vorba de poblican.. f. v. 14. v.. c. 186. f. c. c. b. Este interesant de menþionat cã un termen care este citat în predoslovie ca fiind de origine greacã este. v. de exemplu gr. ace îi boalã” „.. f. v.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 87 „într-o stadie sãnt 125 de paº(i)” „. 13. a. f. 13. c. v. 120. (Fapte. 18) "alergãturi” „stadii ” (Fapte.. 164. 20) "„125 de paºi. 28. 172. a. v. c. corban: „. a.. De altfel traducãtorii explicã în note ºi unii termeni latineºti mai vechi. 21. v. 17.. 47. f. pre carele sã sue sus au în foiºor. 3) "cioplitor ” „Au nu e acesta feciorul cel al rotariului” (Matei. 28) "vistieria besearecii".

Quid autem uides festucam in oculo fratris tui. V r: în toate capetele toate soroacele le-am pus cu numãr).f. unele pasaje sînt identice din punctul de vedere al lexicului utilizat: 1. nãemit vb. noi am început dintîiu a-l posledui (pe Silvestru) ºi. dihanie s.n. slavonisme care însã este foarte posibil sã fi fost rãspîndite ºi mai dinainte (unele dintre aceste cuvinte apar ºi în textele din secolul al XVI-lea). b. 2.. 274. otapoc < otcupok. part. (f. viteji "soldaþi”. unde n-au fost bine. crãire "regat”.f. ibid. perioadã” (f. "a traduce” (f. De asemenea se întîlnesc unele calcuri dupã slavonã: leamne s. "leprã” (Mat. 7) "blãnzi ” „Alexandru. aºa cum a arãtat G. 286. De exemplu: craiu s. "a îndrepta” (f. gubãvie "leprã”.n. f. "pomenire” (f. 118 r: îl lãpãdarã afarã den sãbor). izvodi vb. unii termeni tehnici ca bîtie 1 1 Ibidem. "adunare. V r: noi n-am socotit numai pre un izvod. c.n. „Nu giudecareþi ca sã nu fiþi giudecaþi. "a urma. Darã ce cauþi ºtercul în ochiul fratelui tãu darã bãrna care-i în ochiul tãu nu o ai aminte”. Se poate constata cã lexicul e aproape acelaºi. carele au izvodit dintîiu din limbã greceascã-lãtineaºte). 110. isprãvi vb. V v. 4 r: mîndrii venirã de sã închinarã lui H(risto)s.. f. f. 2 ILRL. puteau folosi locuþiunile în ce chip... mult rãu mi-au fãcut. v. Þepelea (loc. mîndri "înþelepþi” (f. IV r: mãria ta. faurul.m.pl. "smirnã” (f. Im quo enim iudicio indicaveritis iudicabimini. "fazã. ibidem. izbãvi. 9 a.n. V r: noi am început dintîiu a-l posledui (pe Silvestru) ºi unde n-au fost bine.. remetietur vobis. 280). f. a confrunta” (f. am isprãvit ºi am împlut ºi am tocmit din cît am putut). mîndrii de la rãsãrit venirã la Erosalim). in qua mensura. p.2 ºi cîteva sensuri vechi din sl: ciude "minuni”. "tocmit cu platã” (f. p. 4 r) etc.: nume de oameni ºi de leamne).. mai vîrtos ne-am þinut de izvodul grecescu). "vistierie” (f.f.. pomanã s. deºi traducãtorii puteau utiliza pentru judeca un termen sinonim ca a osîndi. Acesta explicã un numãr de slavonisme din Noul Testament. comparînd textul latin cu cel al Noului Testament. 119 r: /pãstorul/ cel nãemit). "versiune” (f. ce toate cîte am putut afla. V r: Eronim. am isprãvit ºi am împlut ºi am tocmit din cît am putut). soroc s. cit. c. "mulþime” (Mat. 7. gubãvie s. O altã sursã sigurã a Noului Testament a fost textul biblic slavonesc tipãrit la Moscova. v.” (Fapte.” (Fapte..88 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC „Ce fum lini î(n)tru voi. „Olice indicare ut non iudicemini. cã cu ce giudecatã veþi giudeca. consiliu” (f. zmyrnã s. c. 4 5: în zilele lui Irod craiu). izvod s. V r. giudeca-vã-veþi ºi cu ce mãsurã veþi mãsura sã va mãsura voao. sãbor s. Noul Testament de la Bãlgrad. le-ai dat platã din vistiiariul mãriei tale). IV r).n. "copaci” (f. vistiiariu s. a. trabem in oculo tuo non uides. 279. 3). 14. mensi fueritis. p.. 4. 8.” 2. posledui vb. iar pentru „cu ce mãsurã”. 14). 15) "zlãtariu de aramã” În plus. în ce fel. .

Karoly din 1590 (SCL 3/1982. op. t. dar ne aratã textul ºi ne spune mintea: Biblia ungureascã tipãritã de calvini. (Fapte. De asemenea. beteag s. 18) "promisiune”.)) etc. B. sinagoga. fãgãdaº s. În sfîrºit. de Biblia calvinã a lui Heltai Gaspar (1562) care are la sfîrºit un glosar cu explicaþia în maghiarã a unor cuvinte precum gheena. 16). csábolni (Densusianu. 6 LCB. cartea facerii” (din Noul Testament (f. 9-12. dupã care în afarã de acele izvoare „mãrturisite”. în sprijinul ipotezei cã traducãtorii vor fi folosit ºi o versiune ebraicã – pentru partea menþionatã – ar putea sta ºi faptul cã Psaltirea.u. v. 48 (1972). Bianu ºi N. Bucureºti. cel de-al patrulea izvor indicat este cel ebraic. 3 Ibidem. leºui ºi aleºui (< magh. Este vorba. le explicã astfel: „am scris de cartea Estiriei cã nu-i scris întru ia numele lui Dumnezãu Savvaoth. 170. leºuitor "cel ce stã la pîndã”. Onu. p. Maria Rãdulescu a identificat ca izvor de comparare maghiar Biblia lui S. IV r: din demnãtura ºi chelºugul mãriei tale. ne conving pe deplin despre acest lucru”. fãgãdui vb. Bibliografia româneascã veche.). II v. 6. cit. (Fapte. 5 Ibidem. (Rom. 5. . sã fi fost utilizat ºi unul nemãrturisit: „ºi ceva ce nu ne spun. p. scris în aramaicã. Evident. V. 241 º. Într-adevãr. (Fapte. r: din porunca ºi chelºugul mãriei sale). Traducãtorii. cei trimiºi de Racoþi în þãri strãine aveau scopul de a învãþa din „Scriptura jidoveascã ºi greceascã". 107). II e) etc. cantitatea elementelor slave nu este foarte mare în raport cu textele literare din secolul al XVI-lea sau chiar cu slavonismele prezente în textele lui Varlaam ºi Dosoftei1. în acest caz. În fine. 18. p. Rabbi. p. oca "cauzã. olosi "italieni”. tipãritã în 1651 tot la Bãlgrad ºi tot de Simeon ªtefan. motiv”. ponos s. Hodoº.m. sînt foarte multe date de limbã care justificã presupunerea lui Ioan Bãlan6. 189. 6. 138. 2 I. Cazacu ºi L. ar fi vorba numai de textul lui Matei. 7 G. nr. 4 Ibidem.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 89 "facere. cãci la Biblia sloveneascã o au învãluit unii cu neºte adãusãturi. în timp ce restul – ca. probabil. scuzîndu-se pentru greºeli. 188. 753. 754. de altfel. op. Mammon. „izvoditã cu mare socotinþã din izvod jidoviesc pre limbã rumâneascã”3. p. 184. iar la Biblia jidovascã nu iaste”2. f. 34).n. ILRL. chelciug ºi chelºug s. Cuvintele de origine ungureascã ºi unele fraze întru totul slugarnice acestei limbi. Istrate. ºi prefaþa cãtre principele Ardealului Racoþi II4 ºi prefaþa cãtre cititori5. 5). cebãlui (specific Ardealului în „cebãluit de somn” ºi „ameþit de somn” < magh. p.. Un monument important în istoria limbii române literare: Noul Testament de la Bãlgrad (1648). I.m. p. ºi textele lui Matei de dupã anul 70 – a fost scris în limba greacã. în Noul Testament. lesni) "a sta de pîndã”. 1903. publican. 1 G. în „Mitropolia Moldovei ºi Sucevei”. a fost. În plus. (Fapte. întîlnim o serie – totuºi nu foarte largã7 – de cuvinte de origine maghiarã: aldui vb. "cheltuialã” (f. cit. ºi chiar formule stereotipe: esteje i proc(iia) (f. Istrate.. 12. în erata de la sfîrºitul cãrþii. dupã cum se aratã clar în titlu. Oricum. p. Rosetti. aºa cum subliniazã Al.

nu numai de „loc unde se vinde ºi se cumpãrã”. magh. L. Mai vîrtos de toate pre aceasta ne-am silit sã þinem înþelesul Duhului sfînt. un calc dupã maghiarã: nu pãrãseºte de a grãi (Fapte. Adevãr ºi noi oameni sîntem ºi am putut ºi greºi. în „Biserica Ortodoxã Românã” 83 (1965). „în popii miei preuþi cãrtulari”. 1-2. Þepelea. Se explicã tîrg prin piaþã. într-un stil mult mai simplu. Aceasta spre deosebire de „predoslovia cãtre cetitori” scrisã la pers. 1 V. 122. arhiepiscop ºi mitropolit scaunului Belgradului. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. dupã T. I pl. rugãm pre cetitorii ceºtii cãrþi sã nu ne giudece numaidecît pînã nu vor socoti izvoadele ºi veþi afla pre ce cale am îmblat. Simion ªtefan. sã nu greºim. dr. 178. . unde. Mircea Pãcurariu. cînd summã (iar în Psaltire totdeauna ca în limba latinã. Predoslovia citatã se caracterizeazã printr-un stil greoi. 1-2. în care ideile apar foarte exact exprimate. v. dar probabil s-a procedat aºa fiindcã tîrg mai are ºi sensul de oraº.90 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC 1) etc. de exemplu. În plus unele cuvinte de altã origine au intrat în limba românã prin intermediar maghiar. 1963. cea adresatã Mãriei sale craiului Ardealului. se justificã din italianã. sau dã înainte "prezintã”2.. Simion ªtefan ar fi participat ºi el la traducere alãturi de preoþi calvini. p. cã scriptura fãrã înþeles iaste ca ºi trupul fãrã suflet”. félben hagy sau abbangagy. p. 1981. metodic chiar. Sigur este cã Simion ªtefan este autorul primei „predoslovii”. Tot prin filiera limbii maghiare a pãtruns ºi sumã „rezumat”. 3 Despre rolul lui Simion ªtefan în redactarea uneia din predoslovii. pr. în care abundã citatele din Biblie ºi unele comparaþii. Verbul a pãrãsi cu sensul de "înceta” este. numele sãu? Se pare cã rãspunsul – cel puþin parþial – este negativ. 13). la rîndul sãu. de exemplu piaþã (pentru tîrg) este luat din magh. prof. II. summa). cititorului sã judece „izvoarele” ºi sã ierte greºelile involuntare fãcute: „Mai apoi de toate. p. În Noul Testament este scris cînd sumã. de origine latinã (summa). în 5 „puncte” dintre care în ultimul se cere. avînd fraze lungi nu lipsite de pasaje confuze. evident. (Budapesta) XIII. cu un adevãrat spirit ºtiinþific. sobru. fasc. Bucureºti. chiar dacã. nem hagy fel. sã va cã am silit den cît am putut. Gáldi în Acta lg. 69-74. ºi a Vadului ºi a Maramurãºului ºi a toatã þara Ardealului”3 ºi în care adesea apar formulãri clare precum: „mi-ai poruncit sã caut”. deºi tîrg era foarte cunoscut din texte anterioare. nr. la fel „pre carii stãturã înaintea soborului (= elö allitottak "a îngãdui lui Dumnezeu” (a asculta pre Dumnezeu) (= engedelmeskedni az Istenemek)1. Cipariu. pe care el o semneazã „Slugã mai micã ºi plecatã a Mãrii tale. 2 G. 6. vol. Simion ªtefan a tradus aceastã operã monumentalã de care este legat. indisolubil.

Bucureºti. pentru ilustrare. aprecierea lui N. Opinãm cã specialiºtii pot formula concluziile lor în acest fel. S. Aceasta ne face sã nu putem fi de acord cu N. Bucureºti. jidovi vãzurã el întru beserecã. Onu1). Iorga3 care crede cã Simion ªtefan nu era un cãrturar ºi socotim mai nuanþatã. printre textele din secolul al XVI-lea. concepþia lucrãrii îi aparþine lui Simion ªtefan. Cazacu. 105. Într-adevãr. . II. Cartojan4: „nu era om de culturã deosebitã. de texte deja traduse în limba românã în secolul precedent ºi. 1904. VII 3. pentru cã. deci este atestatã existenþa unui „model”. 2 Ibidem. 1942. pînã la 1688. aproape în întregime „scheletul” traducerii este constituit din texte româneºti tãlmãcite anterior. contribuind astfel la unificarea ei lingvisticã. trimiterile etc. ªtefan „acordã o atenþie specialã problemelor limbii literare”2. Totuºi. Pe lîngã izvoadele amintite. Noul Testament a beneficiat. în Studii ºi documente cu privire la istoria românilor. de o serie de modele. chiar în secolul al XVII-lea. vol. poate ºi de Evangheliarul de la Sibiu. p.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 91 Se poate pune întrebarea dacã au dreptate cercetãtorii care. care. care l-a cãlãuzit cu chibzuinþã în datoria grea pe care o avea de îndeplinit”. dar avea un rar simþ. Vãdirâ a toatã gloata ºi rãdicarã sprinsul mâinile strigãnd: bãrbaþi izraili. în zilele acele atunce Pavel. Vtok 7 ned. cu titlu de ipotezã. Într-o glosã din Fapte se menþioneazã chiar un text pe care traducãtorul „l-a întors”. acesta iaste omul acela ce spre oameni ºi lege ºi locurile aceste tutindine tot învaþã. 92. vorbesc despre „mãrturisirea lui Simion ªtefan” sau despre faptul cã în „predoslovia cãtre cetitori”. ajutaþi. 4 Istoria literaturii române vechi. iacã ºi grecii aduse beserecã ºi spurcã 1 ILRL. discutînd ideile cuprinse în predoslovia a doua (de exemplu Rosetti. 91. p. Noul Testament s-a folosit pentru Evanghelii de Tetraevanghelul lui Coresi. se poate considera cã. a ºi revãzut traducerea. probabil. 3 Istoria literaturii religioase a românilor. Eventual nu ar fi imposibil ca tot lui Simion ªtefan sã-i fi revenit ºi redactarea – mãcar parþialã! – a notelor marginale sau sistemului deosebit de liniaturã. unele. vestindu-i sfrãºitul zilelor de curãþit pînã cînd duse vor fi derept cãte vreunul fieºcui de ei aducere. iar pentru Faptele Apostolilor de CV ºi de Apostolul lui Coresi. p. Astfel. „umbra” acestora fiind prezentã pretutindeni. în linii mari. s-ar putea emite ideea ca aceste operaþii complicate sã fi revenit acelei persoane dotate cu un evident spirit metodic care a redactat predoslovia a II-a. vol. mai puþine. indiferent cine a scris aceastã predoslovie ºi cine a efectuat traducerea întregului text. întrarã în beserecã. ºi deci mai aproape de realitate. texte „contemporane” deci. iatã cîteva fragmente paralele ale Apostolului ºi ale Noului Testament: APOSTOLUL Atunce Pavel luo-se cu bãrbaþii ceia zi demâneaþa cu nuºii sã se curãþeascã. CLXXII. ªi ca vre ºapte zile sã se sfrãºascã a ceia de întru Asia. p. pentru o întinsã parte a sa.

strigînd: „Bãrbaþi israilteani. Eloi. ªi se izbândi / scriptura ce se grãia „ºi cu ce fãrã / leage mã socotirã” ªi mergea hu/liea. Alþii alte oarece striga întru gloate. Ce ºi vesti cãtrã mieariul spire cã tot smenti-se Ier(usa)limul ºi aciea-º luarã voinicii ºi sutariul. cãuta de depar/te. apropie-se ºi-l luo el 164r pusãrã spre el mîinile. Aceste cu/vinte grãi Isus în gazofilachie. dumnezeul mieu. / întru ce mâ lãsaºi?” Si unii de ceia / ce sta. V. pre el / uºi nu putu mãn/tui. nu pute înþeleage aiave de voroavã. iarã ei deaca vãzurã pre cãpitanul ºi viteajii pãrãsirã de-a bate pre Pavel. Mãntueaºte-te însu//þi ºi deºtingea de în cruce. Atuncea deaca sã apropie cãpitanul. iudeilor. adãpa el. pre carele le pãrea cã l-au dus în besearecã Pavel). ºi porunci sã-l lege pre el cu douã lanþuri. E Isus lãsã glas mare. 106v–107r. Unul de-a dereapta / unul de-a stânga. puse-l întru o / trestie. ªi cu nusul rãstignirã / doi tlãhari. De-aþi fi ºtiind mine. Si podoaba beseareciei sparse-se // în doaea de sus pânâ jos. ºi au spurcat acest sfînt loc”. Curse unul ºi împlu / bureatele de oþet. zise cã-l aducã el în plãc (p. Ei vãzurã meariul voinicii stãturã de batere Pavel. grãi: „Lãsaþi sã vedem de va veni Ilie sã-l ia el”. 30. Era ºi mueri. grãirã: „Aceasta Ilie/ strigã”. Vãzu / vãtahul sta langa el cã aºa stri/ga ºi rãposã. curserã la dînºii. 149: Rãspunse Isus: „Nece mine / ºtiþi. rãpo/sã. ed. prinse pre el. ªi sã turburã derept însul tot oraºul. ce easte de se spune: „du/mnezeul mieu. Zise domnul cãtrã ceia ce mearse/ra cãtra el. (Cã vãzuse pre Trofim efeseanul în oraº cu el. Hristos împãratul / izraililor sã deºtingã acmu de / cruce sã vedem ºi sã crea/dem lui” ºi rãstignitul cu nusul împutã lui. 95–97. auzirã. ºi pãrintele mieu aþi fi ºtiind”. trâgea-l el afarã de în beserecã. 32. nece pârintele mieu. 29. p. un/tunearec fu prespre tot pãmãntul pãnã al noaole ceas ºi întru al / noaole ceas strigã Isus. Furã ºase ceasure. învãþa / în besereca ºi nimea nu prinse / el cã nu era venit ceasul lui. într-însele era Maria Magda/lina ºi Maria lu Iacov micul ºi a lu Iosie mumã ºi Salomiia. 98. p. clãti capetele lor ºi grã/iea „Ace/sta spãrgea beseareca 107r ºi a/ treea zi o zidiea. Aºijde/rea ºi mai marii preuþi bãtjocurea unul cãtrã alalt cu cãrtularii/ grãia: „alþii mãntueaºte. Era vãzând Trofim efesenii cetate cu nusul e lui pãru cã în beserecã i-au dus Pavel. Crestomaþia romanicã I. eºi veastea la cãpitanul ºireagului.92 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC aceste locurile sf(i)nte. cã s-au turburat tot Ierosalimu. Sau 202r. 31. 28. cu glas ma/re grãi: „Eloi. 178–9). lima / sava eani”. pre toþi. agiutaþi. pretutindinea învaþã ºi încã ºi pre greci au adus în beserecã. „Eu / mã duc ºi veþi cãuta mine ºi . ap. Zise amu iara lor Isus. p. Iarã el numai decît luînd vitãji ºi sutaºi cu el ºi alergã la ei. carele împotriva oamenilor ºi a legii ºi acestui loc. ºi prinzînd pre Pavel trãgea-l deîn besearecã ºi numaicît închiserã uºile. ªi cãutînd el sã-l omoarã. acesta-i cel omu. ªi aicea-º-nchiserã uºile ºi socoti sã-l ucigã el. zise: / Adevãr omul aceasta fiiul lu dumnezeu / era. ºi fu curãrea oamenilor. ºi Tetraevanghelul lui Coresi. Rãdicã-se cetatea toatã ºi furã curãnd oamenii ºi prinserã Pavel. ºi întrebã cine-ar fi ºi ce au fãcut ºi zise sã-l leage cu cãte doao lanþure de fier ºi întrebã. ce iaºte ºi ce-au fapt.

tu cela ce spãrgeai beseareca. Iarã Isus slobozi glas mare ºi rãpãosã. cã aþ cunoaºte pre Mine ºi pre Tatãl Mieu aþ cunoaºte”. Sau 123r ºi 123v. 40. iarã pre Sine nu sã poate mãntui. 28. Grãirã amu Iudeii: 202 „Au / doarã însuºi se va ucide cã grã/iaºte: „Unde voi eu mearge voi nu veþi / putea veni?” Zise lor: „Voi de jo/s sãnteþi. Dumnezãul Mieu. sã vedem ºi sã creadem. a/tunce veþi înþelege cã eu sînt? / ºi de mineºi nu fac nemicã. Iarã era ºi mueri de departe prevind: întru carele era Maria Magdalina ºi Maria lui Iacov celui mic ºi muma lui Iosie ºi Salomia. NOUL TESTAMENT 27. Nu înþelege amu cã / pãrintele lor grãiia. Eloi lamma. ºi între lotri sã numãrã. 33. Acea/sta lor grãi. 107: 123v în vreamea aceaia era Isus întru una de cetãþi ºi iatã un bãrbat plin de stricãciune ºi vãzu Isus. Mult amu / a grãi de voi ºi sã judec ceea / ce m-au trimes adeverit iaste / ºi eu ce am auzit de la el. eu nu sãnt / de în lumea ceasta. Si catapeteazma besearicii sã rupse în doao. voi nu veþi putea / veni”. ªi tinse / mãna. ºi împlînd bureatele cu oþãt. de-ai vrea. auzind. Zise lor Isus: /„Cãndu se va înãlþa fiiul omenesc. Zic amu voao cã / muri-veþi în pãcatele voastre. ce / cum m-au învãþat pãrintele mieu / aceea grãesc ºi cine m-au tri/mes. 116v Rãspunse Iisus: „Nece pre Mine cunoaºteþi. De amu // no veþi creade cã sãnt eu. . ªi cu El rãstingnirã doi tîlhari. cu mine iaste. pipãi el. ed. Voi de în lume aceasta sãnteþi. putea-m-ai curãþi”. Iarã deacã vãzu sutaºul carele sta înaintea lui. ºi-l puse în trestie. muri-veþi în pãcatele voastre” Grãirã lui: /„Tu cine eºti?” Zise lor Isus: „Ca o cepãturã grãesc voao. aceaia / grãesc în lume”. 39. 32. ªi în al noale ceas strigã IIsus cu glas mare. 36. Iarã ceia ce trecea hulia pre El. 38. ºi în trei zile o zidiai. cu cãrtularii: Pre alþii au mîntuit. Nu va lãsa mine singur pãrintele cã eu în/godinþa lui fac pururea”. grãi: „Doamne. ºi-I deade sã bea zicînd: „Lãsaþ sã vedem veni-va Ilie sã-L ia pre El?” 37. savahtani ce sã zice „Dumnezãul Mieu. sã pogoarã acum de pre cruce. cu mustrare huliia pre El. zicînd: „Eloi. 34. 29. Un/de voi eu merge. 20. Iarã aleargã unul. unul de-a dereapta Lui ºi altul de-a stînga Lui. Aceastea cuvinte grãi Isus în gazofilachiia învãþînd în besearecã ºi nime nu-L prinse pre El cã încã nu venise ceasul Lui. a. întunearec fu preste tot þãnutul pînã la al noaole ceas. clãtindu cu capetele sale ºi grîind. eu de sus sãnt. / cãzu jos. rugã el. 31. Mîntuiaºte-Te singur ºi pogor de pre cruce. cã ce Mã lãsaºi?” 35. ªi unii deîn carii sta acolea. de sus pînã gios. ºi cei ce era rãstigniþi cu El. Deci fiind ceasul al ºaselea. zise: „Voiu. zise: „Adevãr omul acesta fiiul Lui Dumnezãu era”. cã strigînd aºa rãpãosã. zicea unul cãtrã alt. zicea iaca pre Ilie strigã. p. 30. craiul cela a lui Izrail. Aºijderea ºi popii cei mari bãtîndu-ºi gioc. Mulþi crezurã în/tru el.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 93 în pãcatele voastre muri-veþi. nece pre Tatãl Mieu. Hristos. ªi sã împlu scriptura carea zice. curãþeaºte-te” ªi aciia stricãciunea duse-se de / la el ºi acela porãnci lui: „Nemunuia // sã nu spui”.

24: Derept acéia omul va lãsa tatãl sãu ºi muma. ºi cu numele mieu sã se povestuiascã în tot pãmîntul. ºi atunciº sã duse stricãciunea de la el. ca sã arãtu întru tine puteria mé. 30. nemurui sã nu spue. ªi tinzînd mîna. Maria lu 1 Apud I. Atunci zise lor: Voi de aicea de gios sînteþi. Derept aceaia zic voao cã veþi muri în pãcatele voastre. op. eu de sus sînt. ºi de Mine nu fac nemicã. 28. tinse pre el. cit. NOUL TESTAMENT Efes.. ca cela ce M-au trimes adevãrat iaste ºi eu care am auzit de la El aceastea grãescu lumii”. 25. iarã jidovii ziserã: „Doarã sã va omorî Însuº cã zice unde mergu Eu voi nu puteþi veni?” 23. ªi nu înþeleasãrã cã de Tatãl grãiia lor. din pasajele comparate de mai sus reiese cursivitatea textului din 1648. sã deºtingã – sã pogoarã. cãce eu ceale ce-I plac Lui fac în toatã vreamia”. 9. Rom. În general însã. ºi ca sã sâ vestéscã numele mieu întru tot pãmântul1. Multe am de voi a grãi ºi a giudeca. nu va lãsa mine – nu va lãsa pre mine. lãsã glas – slobozi. 72v ªi fu cînd era El într-un oraº ºi iatã atunci veni la El un om plin de stricãciune ºi vãzînd pre Iisus cãzu spre faþa Lui. curãþeaºte-te”. 16: Derept cé iarã am rãdicat pre tine. sparse-se – se rupse. . 26. sã-l ia el – sã-l ia pre el. ºi vor fi amîndoi un trup. cãuta – prevind. vãtahul – sutaºul. ruga pre el grãind: Doamne. 17: Ci pre aciasta tém rãdicat pre tine. De asemenea se pare cã traducerea a utilizat pentru citatele din Facere ºi Ieºire. Zise lor IIsus: „Cînd veþi înãlþa pre Fiul omenesc atunce veþi înþeleage cã Eu sînt. ogodinþã – ceale ce-i plac lui. ce cum Mã învaþã Tatãl Mieu aceastea grãescu. voi den lumea aceasta sînteþi. cum pre tine sã-mi arãt putearea mea. Ishod 9. Iarã El porunci lui. aceasta se explicã printr-o sintaxã ºi o topicã mai liberã ca ºi printr-o serie de forme morfologice ºi de cuvinte de asemenea „mai pre înþeles”. în care unui arhaism (ºi ca sens) îi ia locul un termen mai nou. ºi sã lipéºte cãtre muiare sa. de-ai vrea. Zise derept aceaia iarã Iisus lor: „Eu voiu merge ºi Mã veþi cãuta pre Mine ºi în pãcatul vostru veþi muri.94 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC 21. Vom exemplifica aceste afirmaþii comparînd textul din Tetraevanghelul lui Coresi cu Noul Testament: alþii mîntuiaºte – pre alþii. Bãlan. ªi zisãrã lui: „Tu cine eºti?” Atunci zise lor Iisus: „Acela ca dentîiu zic voao. adãpã – ºi-i deade sã bea. ºi unele fragmente din Palia de la Orãºtie: PALIA DE LA ORêTIE Bitie 2. nece mine – nece pre mine. 31: Pentracéia lasã omul pre tatãl sãu ºi pre mumã sa. 5. 29. 22. 141-142. eu nu sînt deîn lumea aceasta. 14. ºi se va lepi muieriei. cã eu sînt acela muri-veþi în pãcatele voastre. unde merg Eu voi nu puteþi veni”. podoaba – catapeteazma. pre eluºi – pre sine: curse – alergã. zicînd: „Voiu. cã de nu veþi creade. poþi mã curãþi. 24. ºi vor fi amîndoi un trup. Cã Cela ce M-au trimes cu Mine iaste. pu-se-l – ºi-l puse. 13. 27. cu nusul – cu el. Aceastea grãind El mulþi crezurã între El. nu Mã lãsã pre Mine Tatãl singur. veþi cãuta mine – mã veþi cãuta pre mine.

care era sã nascã. ªi era însãrcinatã ºi striga. sînt unele locuri în care traducerea coresianã este mai izbutitã ºi mai apropiatã de formele fixate ulterior de limba literarã românã în raport cu Noul Testament: se izbîndi – se împlu. 2. . iarã stãtu bãlaurul înaintea mueriei carea nãºtea. Iar coada lui tîra a treia parte din stelele cerului ºi le-a aruncat pe pãmînt. iatã era un bãlaur mare roºiu. deci. acum se traduc pentru prima datã în româneºte. ºi supt picioarele ei era luna. 2. 3. ªi cu coada lui trãgea a 3–a parte de stealele cerului ºi le lepãda pre pãmînt. ªi copilul fu rãpit la Dumnezeu ºi la tronul Lui. 5. ªi alt semn s-a arãtat din cer: iatã un balaur mare. În aceastã situaþie este de ex. Trebuie însã subliniat cã sînt texte în Noul Testament care nu au cunoscut nici un model în limba românã.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 95 Iacov micul – Maria lui Iacov celui mic. o femeie înveºmîntatã cu soarele. nemunui – nemãrui. 1968. ca sã înghiþã fiiul ei dacã-l va naºte. BIBLIA. din care redãm pentru exemplificare urmãtorul fragment pe care-l punem – pentru a se urmãri accesibilitatea textului din 1648 – în paralel cu textul corespunzãtor din Biblia ed. NOUL TESTAMENT 1. Totuºi. Apocalipsul. împãratul – craiul. ºi luna era sub picioarele ei ºi pe cap purta cununã din douãsprezece stele. pipãi – atinse. ªi balaurul stãtu înaintea femeii. 3. avînd ºapte capete ºi zece coarne. 5. ºi pe capete ºapte cununi împãrãteºti. care. ªi greoae striga în durere ºi sã munciia sã nascã. muri-veþi – veþi muri. ªi s-a arãtat în cer un semn mare. 12 1. chinuindu-se ºi muncindu-se ca sã nascã. roºu. avind 7 capete ºi 10 coarne ºi în capetele lui era 7 steme. pentru ca sã înghitã copilul. aþi fi ºtiind – aþ cunoaºte. carele are a paºte toate limbile cu toiag de fier: ºi fu rãpit fiiul ei la Dumnezãu ºi la scaunul Lui. 4. ªi nãscu fiiu. care îl va naºte. nu era venit – nu venise. 4. ªi a nãscut un copil de parte bãrbãteascã ºi el avea sã pãstoreascã toate neamurile cu toiag de fier. APOCALISPA CAP. cãzu jos – cãzu spre faþa lui. am a grãi de voi – am de voi a grãi. de mineºi – de mine. ªi sã vãzu alt sãmnu în ceriu. ºi în capul ei era stema a 12 steale. ªi sã arãtã sãmnu mare în ceriu: muiare îmbrãcatã în soare. se va înãlþa – veþ înãlþa.

Pentru aceasta. ºi ceia ce lãcuiþi întru iale. 11. ªi dupã ce vãzu balaurul cã fu lepãdat pre pãmînt. cel ce înºalã toatã lumea. Ce ei biruirã pre el pentru sîngele Mielului ºi pentru cuvîntul mãrturiei Lui ºi nu-ºi cruþarã viiaþa sa pînã la moarte.96 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC 6. Derept aceaia bucura– þi-vã. Iarã muiarea fugi în pustie unde avea loc gãtit Ei de la Dumnezãu. ªi aruncat a fost balaurul cel mare. . goniia muiarea care nãscu fiiul. carele vindea pre ei înaintea Dumnezãului nostru. care se chiamã diavol ºi satana. carele ºtie cã are vreame puþinea. 8. pînã la moarte. nece locul lor mai mult sã aflã în ceriu. aruncat a fost pe pãmãnt ºi îngerii lui aruncaþi au fost cu el. nici nu s-a mai gãsit pentru ei loc în cer. 12. ce sã chiamã diavolul ºi Satana. ceriuri. unde are loc gãtit de Dumnezeu. acolo. 10. 11. carele amãgeaºte toatã lumea: ºi fu lepãdat pre pãmînt ºi îngerii lui încã furã cu el lepãdaþi. 13. Iar cînd a vãzut balaurul cã a fost aruncat pe pãmînt. 12. bucuraþi-vã ceruri ºi cei ce locuiþi în acestea. ªi fu rãzboi în ceriu: Mihail ºi îngerii lui fãcurã rãzboi cu bãlaurul. vai celora ce lãcuescu pre pãmînt ºi pre mare. avînd mînie mare. plin de mînie mare. cã lepãdatu-i vînzãtoriul fraþilor noºtri. 8. o mie douã sute ºaizeci de zile. 6. 9. 7. ªi fu lepãdat acel bãlaur mare. zicînd: Acum s-a fãcut mîntuirea ºi puterea ºi împãrãþia Dumnezeului nostru. 10. ªi s-a fãcut rãzboi în cer: Mihail ºi îngerii lui au pornit rãzboi cu balaurul. cãci ºtie cã timpul lui e scurt. 7. în cer. sã o hrãneascã acolea pre ia. ºarpele cel de demult. pãmîntule ºi mare. ªi am auzit glas mare. ca sã o hrãneascã pe ea. Ce nu biruirã. ºi bãlaurul încã se luptã ºi îngerii lui. ºi puterea ºi împãrãþiia a Dumnezãului nostru ºi putearea Hristosului Lui. fiindcã diavolul a coborît la voi. Dar aceºtia n-au izbutit. Iar femeia a fugit în pustie. cã au pogorît diavolul cãtrã voi. ªi ei au biruit prin sîngele Mielului ºi prin cuvîntul mãrturiei lor ºi nu ºi-au iubit viaþa lor. Vai însã. iar balaurul ºi îngerii lui au stat în luptã. 9. ziua ºi noaptea. ªi auziu glas mare în ceriu zicînd: „Acum fã spãseniia. zua ºi noaptea. 13. ºiarpele cel de demult. a prigonit femeia care nãscuse pruncul. întru o mie ºi doao sute ºi ºasezeci de zile.

cã sã temea” (63v).). 144r. la locul ei. dupã femeie. „ªi deade pre ei sã slujeascã ºireagul ceriului. ca un leu rãcnind încungiurã cãutînd pre cine are înghiþi” (p. unde e hrãnitã acolo o vreme ºi vremuri ºi jumãtate de vreme. cãci pãmîntul ºi-a deschis gura sa ºi a înghiþit rîul pe care-l aruncase balaurul din gurã. ªi slobozi ºiarpele din gura sa dupã muiare apã ca un rîu ca sã o potopascã rîul. în general. Dar femeii i s-au dat cele douã aripi ale marelui vultur. Sursele sînt de douã feluri: mãrturisite ºi nemãrturisite. Ce furã date muerii doao arepi mari de vultur. diavolul. deci cãrora nu li se poate nega o anumitã valoare artisticã. care pãzesc poruncile lui Dummnezeu ºi þin mãrturia lui Isus. Atunci ºarpele a aruncat din gura lui. 16. carele slobozise bãlaurul din gura sa.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 97 14. Mînie-sã derept aceaia bãlaurul pre muiere. cã era cuprinse de tremur ºi de mirare. în Noul Testament ne întîmpinã nu puþine pagini transpuse nu numai cursiv. 308r). ºi auziiu glasul lãutaºilor lãutînd cu lautele sale. „ªi auziiu glas din ceriu ca glas de ape multe ºi ca glas de tunet mare. 17. ci ºi cu spirit estetic. cumu-i scris în cartea prorocilor” (p. ªi balaurul s-a aprins de mînie asupra femeii ºi a pornit sã facã rãzboi cu ceilalþi din seminþia ei. „Atuncea eºind de grabã fugirã de la mormînt. ªi a stat pe nisipul mãrii. 18. dintre cele mãrturisite. carii pãzescu poruncile lui Dumnezãu ºi au mãrturia lui Iisus Hristos. transpunerea în limba românã a Noului Testament a avut un mare numãr de izvoade ºi de asemenea cîteva modele în limba românã. ºi deschise pãmîntul gura sa ºi înghiþi rîul. 15. indiferent de „model”. „Fiþi treazvi.). ºi mearse sã facã rãzboiu cu rãmãºiþele de sãmînþa ei. ºi în vremi ºi giumãtate de vreame. ca sã zboare în pustie. una este principalã – ºi anume cea greacã ºi celelalte secun- . ªi stãtu spre nãsipul mãriei. ªi pãmîntul i-a venit femeii într-ajutor. cã pizmaºul vostru. prevegheaþi-vã. Ce fu într-agiutoriu pãmîntul. sã zboare deînaintea ºiarpelui în pustie în locul ei. În concluzie. 313v. 17. ªi stealele ceriului cãzurã pre pãmînt cumu-ºi leapãdã smochinul poamele sale cîndu-l scuturã vînt mare” (p. 186r. 18. de exemplu: „ªi iatã fu cutremur mare pe pãmînt ºi soarele fu înecat ca un sac cernit ºi luna fu toatã ca sîngele. ªi cînta ca un cîntec nou înaintea scaunului” (p. departe de faþa ºarpelui. muierii. 14. 15. ºi nemicã nemurui nu zicea. unde sã sã hrãneascã într-acea vreame. apã ca un rîu ca s-o ia rîul.). De altfel. 16.

slavone. rãzmiriþã. 3 Dicþionarul elementelor române din documentele slavo-române. tocmai în texte traduse anterior care au servit ca „model” în secolul al XVI-lea1. chibzuialã. grivinã (1) ºi în DI ºi Sl gubav (4). mãrar. cu foarte puþine atestãri. în 1 Fl. Un deosebit interes lingvistic prezintã în Noul Testament predosloviile sale. pentru cã trebuie subliniat cã. De asemenea. învita (1). logofãt. moletru. ruta. statir. alte cuvinte sînt de origine: – autohtonã: traistã. corfã (2). alãmojnã. aceste origini pot constitui o dovadã în plus asupra izvoarelor principale ºi secundare ale Noului Testament. Contribuþii. cãpitan. traistã (1). aleºui. otapoc. poroboc (38) (în DI – poloboc).?). paralipomen. libertin. tãrhat. alabastru. ocã. ºireag. 1981. mahramã. agru. trebuie observat cã unele cuvinte din Noul Testament. dintre care cea cãtre cetitori este vestitã prin principiile expuse. ºterc (6). tãrhat. este cea maghiarã. grindinã. pretor (1). În afarã de acestea. hangeriu. urãtoriu. colþun. în afarã de cea amintitã imediat mai înainte ºi de cea semnatã de Simion ªtefan. în T. aleºui. dar ºi celelalte. nu sînt înregistrate anterior în lucrãrile citate. filozof (1). Din punct de vedere etimologic. În aceastã situaþie sînt: tipografie. numai ca toponimic). 2 Documente ºi însemnãri din secolul al XVI-lea. ºterc (lat. p. sinagogã (poate lat. tot din categoria celor secundare. pretor. apocalips. otapoc. – slavã: sãcriu.Ev. ocã (6). Modelele sînt cîteva traduceri anterioare care au fost. alãmojnã. agru. fãurar (3). 121-245. existã însã ºi texte din Noul Testament care sînt. mãrar (1). ruta. Bucureºti. acum pentru întîia datã. colþun. alabastru. împrumutate. nardos (2). . catapeteasmã. cît ºi a celor populare ºi regionale. stih sau în amîndouã (DI ºi Sl): sãcure. ariopag. divan. gazofilachie. divan.?). atît din categoria celor savante. tãlmãcite în limba românã. Alte cuvinte. apocalips. sau numai în Sl: sãcriu. – maghiarã: filer. Bucureºti. – greacã: tipografie. tãrnaþ. filer (3). stih. izmã (2). nardos. izmã. statir. logofãt. în C. cimbru (1) (în Sl. atestate în NT se regãsesc numai în DI: urºãnic. mahramã. opãci. – germanã: corfã. catapeteazmã. Nu este lipsit de interes de remarcat cã unele cuvinte rare întîlnite în Noul Testament se gãsesc. sabie. poblican. chibzuialã. sabie. gubav. publican.98 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC dare: latineºti. filozof. opãci. sursa nemãrturisitã. Dimitrescu. Nu numai cele douã. traistã (1). cimbru. 1979. ºireag (3). aceste cuvinte sînt de origine: – latinã: invita. stih. De exemplu PO (rãzmeriþã (1) (în plus în DI2 3 în Sl3 3). libertin. – de origine necunoscutã sînt: urºãnic. – turcã: hangeriu. paralipomen (5). fãurar. areopag. poroboc. cãpitan. desigur. gazofilachie (1). puse la contribuþie.

13 (1964). în acest caz. deoarece conþin atacuri violente la adresa „Jejuviþilor” ºi a „papiºtilor” (cf. Ahaia iaste þînutul mai den sus ºi mai frumos a lui Peloponis carele sã chiamã acum Morea lîngã izmul grecesc. aºa cum aratã G. 223 v)2. în unele locuri. De altfel. de exemplu din Predoslavia la corintheani (fila 222 ºi urm. dovadã a capacitãþii de conciziune ºi de sistematizare a celor care scriau (v. autorii exprimîndu-se la persoana I: a) „Derept aceea cum am ºi sãmnat în preadosloviia rîmleanilor ºi mai adevãrat sã aratã cã 7 cãrþi au scris în Roma în prinsoare” (Predoslovia galateani. 250 r). caracterizatã printr-o expunere simplã. În izmu au fost fãcut Corintul între doao mãri. Aceste predoslovii de mãrime foarte diferitã – mergînd de la cîteva rînduri pînã la 7 pagini ºi jumãtate –.F. p. Ele sînt deosebit de importante. 202 b ºi 279 a). deºi o asemenea afirmaþie ar trebui verificatã prin comparaþia dintre diversele ediþii de Biblii ºi de fragmente de Biblii din secolele al XVI-lea ºi al XVII-lea. era loc de neguþãtori mare ºi cu frãmseaþe ºi cu bogãþie multã ºi vare cum era înfrãmþesat în bogãtate ºi în frãmseaþe aºa era vestit ºi în slãbiciune ºi în multe fealiuri de pãcate. Þepelea în articolul citat. În aceste predoslovii. Þepelea1. Dupã aceaia iarãºi o au prenoit August împãrat ºi s-au întemeiat ca ºi nainte.” Sau Predoslovia cãtre coloseni: „Cine au fost aceºti coloseani ºi unde au fost oraºul lor nu înþeleg toþi 1 În LR. Corinteanii s-au chemat ahaei. p. În fine. . dar nu de o preluare de texte. se dezvãluie cunoºtinþele vaste – pentru vremea lor – ale traducãtorilor. 2 Ibidem. 2..F. la care trebuie adãugat tonul reformat al pasajelor citate). La acestea trebuie adãugate Summa apocalipsului a lui Ioan ºi Summa capetelor (peste 30 de pagini)..NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 99 cuprinsul Noului Testament mai existã nu mai puþin de alte 23 de predoslovii care au format obiectul de studiu al lui G. 151. p. Aºa cum am mai amintit. un important argument îl poate aduce chiar stilul acestor predoslovii. nr. depre aceastea am scris mai mult la predoslovia rimlenilor” (f. predosloviile par a aduce dovezi directe în sprijinul originalitãþii lor. 149-156. în toate aceste pagini poate fi vorba de o influenþã latinã ºi maghiarã în modul de organizare a materialului. clarã. Un alt argument în favoarea tezei cã aceste predoslovii sînt originale este cã ele exclud posibilitatea reproducerii directe a unor izvoare latine (catolice). „Scrisu-o-au corinteanilor. toate caracterizate printr-un stil lapidar. un stil foarte apropiat de cel întîlnit în „Predoslovia cãtre cetitori”. însumeazã circa 55 de pagini. b) „Cãrþile greceºti zic cã-i scrisã în Efes ºi între aceasta þîn cu noi ºi Hrisostom ºi Athanasie ºi Dionisie. pentru cã reprezintã expuneri ale traducãtorilor ºi. formaþia lor umanistã.). ar fi texte originale. Era fãcutã în loc tare între doao mãri pentruaceia sã zice cã nu poate merge fiete cine în Corint. aproape de Atica. desprinse de tutela oricãrui text strãin. fost-au ºi rãsipitã de Nummno împãratul Romei pânã în pãmînt pentru cã n-au priimit solii rimleanilor cu cinste. cu unele rezerve însã. eliberate de povara traducerii. didacticã. f.

Sau „Ce noi lãsãm nebuniile acelora ºi ne însoþim cu cãrtularii aceea carii învaþã depreunã în beseareca lui Dumnezãu.. 290) ºi ale stilului didactic. 3 Pentru ce ispravã au scris aceastea cãrþi ºi de ce? 1 G. smintiturã etc... cursurã. În Predoslovia de Pavel ºi cãrþile lui apar întrebãri caracteristice acestui stil: „Aicea arã putea întreba cineva. Iarã alþii cã Colosul au fost Frighia în Asia cea mai micã. aºia zice ºi Eronim ºi Theofilact ºi alþii mulþi. predoslovie caracterizatã printr-un stil sobru. 155). 4. amin”.100 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC cãrtularii într-un chip. Marcu. Solun 3 stih 17. îndemnãturã. un început de diversificare stilisticã în cadrul aceluiaºi foarte întins text: astfel sînt relativ frecvente unele elemente ale stilului oral. pentru cã în ele se surprind o seamã de termeni care nu apar în cadrul traducerii: eretici. Despre acel Colos s-au chemat oamenii acelui ostrov coloseani. care oraº era în Frighia. nece prorocii care au fost mainte de el în Leagea veachie. de asemenea începuturi ale stilului polemic: „Jejuviþii vrînd pre Antihristu a-l pune spre apostoli ºi pre scriptura sfîntã nu li-e ruºine a întreba astãzi: de unde ºtim cã-s cãrþile lui Pavel scripturã sfîntã” (f. loc. mãrturisiturã care merge mînã în mînã ºi cu unele derivate din text: secerãturã. sã o ceteascã în Colos.. sau Predoslovia la efeseani: Scris-au mia multe de acealea. pe puncte: „Iarã cãrþile lui Pavel a fi a lui sã cunoscu din doao lucruri: întîiu. jejuviþi. în cutremurarea pãmîntului s-au rãsipit ºi au perit. Þepelea. predosloviile acestea sînt interesante ºi din punct de vedere lingvistic. . cit. pentru aceaia ºi Colosul a fost în Frighia. predominã. aºa înþeleage Hrisostom ºi-ºi întãreaºte cuvîntul cu aceasta cã apostolul zice cap. Cum zice el c-au sãmnat toate poslaniile cu aceste cuvinte. au ba? „ªi zice cã au avut rãzboi cu fierile ºi au avut uºã deschisã cãtrã propovedaniia evanghelii ºi pizmaºi mulþi” (fila 256 b v. usebiturã. pãgubiturã. Ion n-au pus numele lor la începenia cãrþilor lor? (f. 153-154. 202).” (f. cum zic mulþi. predosloviile ne relevã o anumitã varietate de stiluri. chemãturã. A doa oarã toate epistoliile lui sã pecetluescu cu acest cuvînt: „mila Domnului nostru Iisus Hristos sã fie cu voi cu toþi. în care expunerea este împãrþitã în mod logic. Vom exemplifica printr-un fragment din întinsa „predoslovie de Pavel ºi de cãrþile lui”. adevãrãturã. idem p. 2. mirodenie.”1. de menþionat ºi larga utilizare a substantivelor abstracte în -urã: îndoiturã "îndoialã”. cel care. rãpiturã. Luca. papiºti. unii zic cã au fost rodoseani pentru cã în acel ostrov al Rodosului au fost rãdicat un stîlp de piatrã înaltu ºi minunat Soarelui. pentru ce s-au pus Pavel numele lui la începutul cãrþilor lui? ce nece Mosi. chemãturã. În plus. nece în Leagea noao evagheliºtii Matei. epicurei. cã toate cãrþile lui au numele lui la începeniia lor. de fapt. p. foarte organizat. carele se chiamã Colos ºi acela-i unul de cele 7 minuni din lume.. De acest oraº zic cã dupã moartea apostolului supt Neron împãrat depreunã cu Laodochia ºi Erapoli. 202 v). În fine. Sã ceteascã aceastã carte ce-i scrisã la colaseani în Laodichia ºi care era scrisã în Laodichia. De aicea se veade cã s-au fost vecini coloseanii cu laodichianii..

7. 46. crezînd sã nu rãtãcim din dereptate.” Spre deosebire de predoslovii. 8. Greºealele ºi zmintealele le ceartã. 29. carele nu sã cuveniia Evangheliei ca sã nu stea credinþa noastrã în mãiestriia cuvîntului sau în cuvintele amãgitoare. 3. acealea lucruri au vrut sã le aducã lor den cãrþi aminte pre scurt. cãruia îi sunt specifice unele elipse ºi dislocãri: de exemplu Cap. Samaritanii cred în el. cã în unele locuri iaste agiutor adunãrii credincioºilor. cã se învãþase el de faþã cu cuvinte înaintea adunãrilor credincioºilor. Dojãneºte în dereptate despre viiaþa creºtineascã. derept aceaia unde nu zice scriptura nece noi nu vom grãi. 6. Rîndul cãrþilor lui stã în doao lucruri: întîiu cumu-s puse pre rînd în Legea noaoa. nu sã aratã aiave den poslanii nece den historii. Învaþã de învãþãtura credinþei sã creadem. Cap. introduce în românã un stil nou. 32. carele cu învãþãtura ºi cu cuvintele cuviincioase au întrecut pre alalþi pre toþi ºi toate poslaniile lui le-au scris în limbã greceascã. A doa oarã carele zisease de tainã mai închise ºi mai întunecoase despre credinþa. cã Athanasie ceale ºapte cãrþi a celoralalþi apostoli le-au pus înaintea celor 14 cãrþi ale lui Pavel. cã nu-s scrise aºia de Pavel cumu-s puse pre rînd // 204r una dupã alta. ca sã nu fie amegit de prooroci mincinoºi cîndva. 91 „Jãrtvele legeei vechi aratã cã-s neputencioase. carele-s puse aici în rînd mainte de ceale ºapte ºi pre ceaia ce-i scrisã ovreailor o numãrã a zeacea înaintea celor doao ce-s scrise la Timoteiu. cum sã rînduiascã. 4: „Iisus ustenit de cale. 1. Sluga unui om crãescu vindecã-l (198 v). Îndeamnã credincioºii sã creascã în credinþã ºi în milostenie. Ceartã strîmbãtãþile ºi rãutãþile sã nu mîniem pre Dumnezãu cu viiaþã rea ºi sã nu punem zmintealã priiatinului nostru cu viiaþa noastre cea rea. limba „sumelor”. De numãrul ºi de rîndul cãrþilor lui Pavel. Nece aºa prost ºi netocmit au fost ce întru toate cum s-au cuvenit numai întru învãþãturã destoinicã. De rîndul scrisorii carea-i scrisã mainte una de alaltã. 5. 2. 26.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 101 1. den mîndriia oamenilor ºi sã slãbeascã credinþa ce e în Hristos. Uneori greºalele ºi nãravurele ce era în adunarea credincioºilor cu ceartã le înderepta: iarã alte ori învaþã de deregãtoria popilor ºi de obiceaiul sãboarãlor. Mai vîrtos pentru aceºtia 7 lucruri au scris. Iarã una jãrtva lui Hristos rãmîne . Spune cã El e Mesia. dupã aceaia cu scriptura lui cea sfîntã le-au arãtat aiave cu de-adinsu ºi mai luminos ºi pentru aceastea. ºi cu curãþiia vieþei sã lãudãm pre Tatãl carele-i în ceriu. 4. 2. care preced fiecare capitol. Învaþã rugãciunea dereaptã. Mîncarea lui. 5. sã ne purtãm cum se cuvine Evanghelii. Scris-au mai mult de acealea au ba? Acestea le-au þînut Dumnezãu prea hasna besearecii ºi-s destule. Cã în toþi anii sã înoescu. Despre cuvintele lui cu ce cuvinte au scris: den scriptura lui sã aratã cuvintele lui cã n-au scris cu cuvinte mãiastre. 21. concis. Uneori apãrã apostoliia sa de hula prorocilor mincinoºi cîndva. ceare apã de la muiarea samareninã. au nu le spusease unele. Pavel are 14 cãrþi. A doua oarã carele-s scrise de el mainte una de alaltã? Trebuiaºte sã ºtim. Întîi pentr-aceasta. Sã-sã întreameaze slabii sã nu cazã den credinþã. Mîngîiarea surumanilor sã nu cazã în nãpaste. 8. carea aici în rîndu-i a 14. 2. au sã luom strîmbãtatea în locul dereptãþii.

de a le explica pe înþelesul tuturor. pe de altã parte. La sãvîrºit dã-le înainte rãbdare. o locuþiune cu un verb: vru sã bage seamã – sã le ia. sabie – "hangeriu”. apare prima menþiune a cuvîntului teatru în limba românã. stãpînitor – domnitor. poveri – "tãrhatului” sau invers. dar este de reliefat cã. „Glosele” din Noul Testament dovedesc efortul conºtient al cãrturarilor-traducãtori. Aratã din mãrturiia lui David. minta ºi ruta – "izmã”. p.” (1r). 1 De fapt aici. p.102 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC pînã în veac. Dar etimologii mai apar ºi în alte pasaje. arvuna – "zãlogul”. În plus se explicã ºi unele arhaisme ºi regionalisme. ogor – "holdã”. Se gloseazã uneori un verb cu o locuþiune: nu-i pune – nu-i bagã în seamã sau invers. Se procedeazã astfel pentru neologisme. fãrã a sublinia importanþa abundentelor „glose marginale” pe care le-am amintit ºi cu ocazia discutãrii introducerii în limba românã prin Noul Testament a unor neologisme de origine greacã sau latinã. filologice.. 2 (1964). Uneori însã se gloseazã cu sinonime probabil în mod egal cunoscute: triºti – mîhniþi. probabil pentru cã traducãtorul se gîndea la "a avea în trup viaþã”2. Prin felul cum au fost alcãtuite aceste glose.. . cu unele etimologii ale limbii române. 29. de exemplu în predoslovia Evangheliei lui Svânt Mathei: „ev(an)ghelie iaste cuvânt grecesc ºi în firea lui face veaste bunã. op. vas – urcior. 19. Este adevãrat cã acest din urmã aspect ne întîmpinã mai rar în glose. ele constituie începutul unui dicþionar de sinonime în special ºi al unuia explicativ în general. cu poticnealã – cu îndoire. cit. Consideraþii asupra gloselor din „Noul Testament de la Bãlgrad”. 30. Exemple de acest fel am dat în paginile precedente. (298r. 6. de exemplu auã "poamã”. 26. Carii leapãdã mila lui Hristos. stadie – "alergãturi”. regionale. Dupã aceaia ceartã pre ceia.. în AUT. Istrate. Oricum. unele cuvinte ºi sensuri populare. de exemplu la teatru în glosã apare „ce în greceaºte se zice teatron”1. Într-adevãr. lini – blînzi. seria ªt. Uneori termenii consideraþi de traducãtori a fi literari sînt explicaþi prin termeni populari: cãpitanul – "pîndariul”. desfãtare – "buecie”. dupã cum aratã G. este absolut necesar ca în cercetãrile viitoare Noul Testament sã fie urmãrit în dublã ipostazã: de text tradus ºi de text original. betejeºte este glosat cu sinonimul parþial nebuneºte. a via echivaleazã cu "trup”. sînt glosate prin cuvinte cu o mai largã rãspîndire: sã nu-l calce pre el – împresoarã. Care naºte din credinþã”. În fine. nu putem încheia aceastã scurtã trecere în revistã a problemelor puse de textul Noului Testament de la Bãlgrad. 754.) Prin marele numãr de pagini netraduse puse cap la cap ale predosloviilor ºi prin „sume” se poate considera cã Noul Testament reprezintã cel mai întins text românesc original de pînã la 1648. împãrþirile – darurile. pe de o parte de a îmbogãþi limba prin neologisme ºi. 2 Ioan Iliescu. celor mai multe cuvinte li se dau „sinonimele”.

iar în alte pasaje termenul cu care fusese glosat aparþine acum traducerii ºi i se dã aceeaºi sau o altã explicaþie. dovedind necontenita frãmîntare a traducãtorilor de a cãuta cuvintele cele mai potrivite: duh – nãlucã. leagea lumii – stihia. gangrena. prezbiter. fiul gheenei – matca focului. numai atunci cînd erau strict necesare1. XLV. s-a întors de la mine – s-au lepãdat de mine. stricatul – gubavul (sl. stadii. ceva surcele – povoiu hrostura (sl. p. ieºirea – moartea. cei goniþi – pribeagii. sã-l prinzia cu cuvîntul – sã-l amãgeascã. libertini. împovãraþi "îngreunaþi sub tãrhatul pãcatelor". o dovadã cã au fost mai mulþi traducãtori. au adurmit – au murit. v. statir. de exemplu: caprã sãlbatecã greceaºte doreasã. evrochilidon. urãtoriu. ariopag.). mîndri. Dintre exemplele citate mai înainte menþionãm: chimbol. Exemple ca acestea dovedesc cã traducãtorii.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 103 Unele sinonime din glose sînt mai expresive în raport cu termenul din traducere. alteori destul de precis: "vison era ca giulgiul subþire ºi scump ce-l fãcea din inu care era î(n)tru preþ ca aurul”. halca: "halca iaste de pun vreun lucru scump într-un loc de aleargã carele soseºte curînd ia dobîndã”. Ap. iotã. dar într-un alt loc smochin este glosat: "alþii zic mur”. de exemplu mur prin rug. leapãdã smochinul poamele e glosat circele (= poamele) sãci ºi vermãnoase. 1 TRA.). De observat cã în unele cazuri cînd în text apare un cuvînt românesc este glosat cu un termen strãin. nu le-au folosit ºi nu au introdus neologisme decît cu pondere. ca de exemplu teatru "ce sã zice greceaºte teatron celor ce luptã în mijlocul oraºului unde sã strîngeau oameni sã vazã lucruri de minuni”. ªi astfel de explicaþii „încruciºate” sînt. de exemplu expresia aruncînd patru mîþe (F. întru tãcere – în tainã. pentru maghi traducãtorii gãsesc chiar patru corespondenþi: filosofi. vãsvi ºi gãcitori. ºi cuvintele sinagogã. adunarea credincioºilor. Iatã ºi alte exemple: preazbiter – "cîrstnic au þîrcovnic” (de menþionat cã într-un alt loc preazbiter este glosat "bãtrînul”). Nu de puþine ori cuvîntul considerat „necunoscut” este explicat. deºi aveau la dispoziþie o serie de cuvinte corespunzãtoare în limbi strãine. Nu de puþine ori autorii nu se mulþumesc cu un singur sinonim ci dau douã sau mai multe. scaun – potnojie (sl. î(n) crucea (Domnului) – chinul. . Trebuie subliniat cã uneori un cuvînt este echivalat cu ajutorul unui sinonim. Foarte clare în aceastã privinþã sînt diverse fragmente de text în care apare sãbor de trei ori ºi se gloseazã besearicii ºi invers. besearecã este glosat cu sãbor (alteori besearecã este glosat adunarea). treapte etc. o rãpãesc. De menþionat cã uneori explicaþiile sa dau în mod special pentru a se evita unele omonimii. credem. un cerdac "loc de cinã au prînz”. silesc – o iau cu putere. pentru cã altfel nu s-ar putea explica de ce în locuri diferite din Noul Testament este folosit un cuvînt în text care este glosat cu un altul.). besearecã – sãbor. chiar comentat uneori cam naiv.

op. 1. la traducerea lui Silvestru. ci ºi pe acela de bineþe: sã-i zicã ziua bunã3. pîri – sorocind. 111. alteori însã un cuvînt de altã origine este explicat prin unul latin: blagoslovi – ruga. tãcere – tainã. cit. kot care cunoaºte unele derivate cu sensul "ancorã”. 15) are nu numai sensul cerut de ritual. Din punct de vedere etimologic se poate observa cã uneori se explicã un cuvînt latin printr-unul sau mai mulþi termeni slavoni: treaptã – stepene ºi grãdice. iar noi am scris vîslim cãci vîslim cu corabia pe apã”4. 15) e glosatã "înþelege-sã casa cea de giudecatã ce era în curtea împãratului”.. de normã. op. probabil pentru a se evita omonimia cu tîrg "oraº”. ci ºi "aula din instituþia unde se fãcea judecata”. O. ceea ce dovedeºte preocuparea pentru relatarea cît mai exactã a sensului cuvîntului: stihia lumii (Galat. IX. 32-33. În sfîrºit. fraza confuzã ºi elipticã: nu avem puterea pre o sorã muiare (P. perfect just. XXI. Astfel sintagma întru toatã judecata (Cart. înaintarea se fãcea prin utilizarea vîslelor: ºi vîslim în Siria (F. 8): „Stihia se înþeleage obiceiul legii sub care le îndreaptã Dumnezeu biserica lui în legea veche ca ºi sub un dascãl”. cã termenul a înota se referã la plutirea fiinþelor care înainteazã în apã fãcînd miºcãri cu corpul ºi membrele. alte glose. La aceastã evoluþie semanticã un rol trebuie sã fi avut ºi termenul sl. desfãtare – în buecie. Dorinþa de a se lãmuri cît mai bine semnificaþia cuvintelor justificã ºi alte însemnãri marginale. GS. Densusianu. înger – vãltur sau bãltur. ci pentru cinstea muiereascã”. sãbor – besearecã. În românã s-a pãstrat derivatul de la catus "pisicã” cu sufixul -uºã cu acelaºi înþeles2 din limba descîntecelor. Densusianu1 aratã cã aceastã mîþã care apare cu sensul de "ancorã” se alãturã lui cãtuºe care în româna veche înseamnã ºi "ancorã”. cit. Ap. p. 5) este oarecum întregitã prin explicaþia care se adaugã: „muierii îi zice sorã nu pentru frãþia. 29) este glosatã la margine. Corin. lupta – viteji. motivînd. IX. la fel autorii aratã cã au folosit în mod intenþionat termenul vîslim ºi nu înotãm. 28. v. Iliescu.. De asemenea cuvîntul judecatã nu avea numai înþelesul de "aserþiune logicã”. unde putem citi urmãtoarea lãmurire: „Mîþãle de fier carele þin corabia în loc de nu merge cã-s ca unghii de fier”. sã cunoaºteþi – sã cinstiþi.. Filip I. p. ci un sens moral juridic. 28. În acest caz noþiunea de „lege” are nu înþelesul de relaþie obiectivã. de element. Ov. V. ia – omoarã. Fiind vorba de corabie. mai mult decît probabil. I. Ibidem. „întorsãtura cea de mult” se referã. 1 2 3 4 Cf. Alteori explicaþiile aduc precizãri necesare. De la sensul "pisicã” s-a putut trece la cel de "ancorã” o datã ce se aseamãnã ghearele unei pisici cu acele braþe de fier ale ancorei care se înfig în pãmînt. p. termenul a se închina (Marc. II. împãrþirile – darurile. La fel termenul curent tîrg este glosat cu neologismul piaþã. Astfel.104 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC XXVII. . besearecã – sãbor (de 3 ori). 13) cu explicaþia „întorsãtura cea de mult zicea înotãm.

Ap. închine – sã zicã bunã ziua. tetrarh – al patrulea. I. personale. De fapt trebuie sã remarcãm cã traducãtorii în unele cazuri au creat ºi ei cuvinte noi. Þepelea). dacã traducerea este. p. rod – învãþãturã. au îmblat – au þinut. 329v) cã aceastã carte „n-au scris-o îngeri din ceriu ce au scris mîna pãcãtoasã de-n þãrînã fãcutã”. noteazã (f. Hodoº. în felul acesta explicîndu-se prezenþa unor 1 Op. p. op.T. adurmi – muri. La fel. Dar.F. în „Biserica Ortodoxã Românã”.. III. glosele sînt libere. Bianu ºi N. 41). i-a determinat pe glosatori sã creeze un cuvînt compus care este totuºi strãin spiritului limbii noastre. ca periferice totuºi. care. desfãtare – în buecie. sãrutaþi – spuneþi. puþin fericite: de exemplu bubos (Matei. sîn – cot (de mare). lãsînd la o parte. 29. Obiceiul de a repeta mereu ceea ce trebuie însuºit. ieºire – moarte. 7-8. explicînd substantivul închinãciunea (Ioan. . sãrutaþi – spuneþi. goniþi – pribegi. ºi cã unele explicaþii sînt greoaie. înger – vãltur. au îmblat – au þinut. vom putea conchide cã traducãtorii erau adevãraþi „cãrturari”. Dacã de cele mai multe ori sinonimia este foarte clarã. isop – trestie. cit. ºi de asemenea cuvinte slave explicate tot prin cuvinte slave: surcele – hrostura. f. Pop3 sînt un indiciu al posibilitãþilor limbii române din secolul al XVII-lea. 170. lua – omorî. cinã – prînz. Aºa de exemplu cuvîntul învãþãtorisunîndu-le urechile (F. Primii care ºi-au dat seama de „greºealele” posibile au fost chiar traducãtorii. c 8. 80 (1962). Ap. 15) este glosat la margine: „Mîncîndu-i urechile”. stãpîni – domnitori. care ne introduc în „laboratorul traducerii”. cu un înalt spirit de rãspundere. I. de a trage de urechi pe cei care învãþau. nr. 8) este o creaþie a glosatorilor”1. tãcere – tainã. 2) „acest feal de bun era de eºia den lontrul omului ºi nu sã putea curãþi”. Iliescu comenteazã acest pasaj: „Probabil termenul voibinãºie (o creaþie lexicalã proprie. Înclinãm a crede cã noul cuvînt învãþãtorisunînd a fost creat avîndu-se în vedere o anumitã practicã didacticã. Simion ªtefan scrie la sumã: „Ce sã zice cã-i voibinãºie ºi-i zice ziua bunã”. 2 Cf. Cei ce au scris notele marginale se vede cã cunoºteau atît graiul moldovenesc cît ºi pe cel al muntenilor.. sabie – hangeriu. ªi cuvîntul frãþãþie (F. p. inexactitãþile sau inadvertenþele semnalate. v. colibã – corturi. pe care dicþionarele n-o atestã) provine de la voie bunã. 755. blagoslovi – ruga. cit. grãitoriu – împãcãtoriu. rod – învãþãturã. duh – nãlucã. „legatã” de un izvor. prolixe. cum îl numeºte G. I. cu o pregãtire temeinicã pentru vremea aceea ºi cã glosele marginale. întors – lepãdat. 3 (G. oricînd.. stãpînii – domnii. este adevãrat cã alteori sinonimiile sînt numai parþiale: rotar – cioplitor. Se întîlnesc ºi cuvinte latine cu sinonime latine: besearecã – adunare.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 105 duh – nãlucã. IV. subliniind chiar cã traducerea s-ar putea „sminti” ºi „împiedica” „în vro soroacî sau în vreun cuvîntu sau în vro slovã greºitã”2. 8 a.

se poate vedea cã Noul Testament este rezultatul muncii serioase a mai multor savanþi.. Histoire de la littérature roumaine de Transylvanie. Op. p. De aceea nu trebuie sã ne mirãm cã le-a mai scãpat cîte o greºealã ºi îndreptînd textele vechi. p. CLXXII. trebuie constatat cã pentru a se realiza aceastã mare traducere s-au fãcut multe ºi remarcabile eforturi. un salt chiar. Se observã astfel cã în Noul Testament sînt ºi o serie de cuvinte cu o rãspîndire regionalã. încununate cu succes. În fine. p. Într-adevãr. un început lexicografic de a cãrui valoare documentarã trebuie neapãrat sã se þinã seamã. avansate. Luatã în tot însã. . ci exclusiv la lexic. acesta se manifestã printr-o mai mare libertate faþã de originale ºi se explicã prin cultura mai întinsã a traducãtorilor. aºa cum a arãtat Iorga2. în acelaºi timp. Este vorba de 1 2 3 4 Op. Se poate rãspunde în mare mãsurã afirmativ. dovadã certã a culturii traducãtorilor ºi a preocupãrii lor pentru varietatea limbii române literare constituie. Evident. ca ºi prin conºtiinþa cã aceastã carte se adresa întregii suflãri româneºti. precum I. 1938. aºa cum este acesta era cea mai bunã formã româneascã pe care pînã atunci o primise vreo parte din Scripturã”. Bãlan într-un alt loc recunoaºte cã „pe cît e de bunã lucrarea cãrturarilor români de la 1648. dacã se înlocuieºte termenul prea pretenþios savant cu cãrturar. vãzute lucrurile prin prisma epocii respective. deºi sînt ºi elemente din Noul Testament care ne aratã cã între ideile ºi intenþiile expuse în predoslovie ºi transpunerea lor concretã se constatã ºi unele decalaje.. De altfel. ici ºi colo. De asemenea. cit. Istoria literaturii religioase. se poate trage concluzia cã traducerea Noului Testament reprezintã un mare pas înainte. cit. 137. chiar I. În Predoslovia cãtre cetitori este rãspicat expusã ideea depãºirii greutãþilor determinate de deosebirile regionale ºi – ca un factor corolar – a creãrii unui instrument lingvistic uºor asimilabil de toþi cei ce vorbesc româneºte. au stricat ce era mai bine”4. Bucureºti. pe atît a fost de grea ºi de obositoare.106 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC cuvinte necunoscute în Ardeal – de exemplu se gloseazã mintã prin izmã sau auã prin poamã. Întrebarea care se pune imediat este dacã în traducerea Noului Testament aceste idei noi. Drãganu: „În realitate. 143. glosele discutate aici. „Testamentul Nou de la Alba Iulia e aºa de bine tradus încît îþi vine sã zici cã autorul a fãcut studii academice”. bine pregãtiþi”3. deci contravenind principiului de a utiliza numai termeni „înþeleºi în toate þãrile locuite de români”. aceste enunþuri se referã însã nu la toate nivelele limbii. sîntem de acord cu afirmaþia lui N. Bãlan1. ºi-au gãsit aplicarea. 42. dupã traducere. „Într-un stil. p. o situaþie ca aceasta – indiferent de principiile enunþate – trebuie socotitã ca ceva firesc. Considerînd cã ar fi o exagerare totuºi a crede.

ca ºi prin excepþionala prezentare tipograficã ºi prin adoptarea unui sistem de liniaturã specialã ºi. cercul de cãrturari anonimi patronat de vlãdica din Alba Iulia dã prima expresie acestui geniu filologic care se va prelungi mai apoi prin Samuel Micu. mai bine pusã în „circulaþie”. didactic uneori. Ivaºcu. se detaºeazã figura luminoasã de exponent cultural al epocii ºi al zonei transilvane a mitropolitului Simion ªtefan. Noul Testament de la Bãlgrad. întîlnit în numeroase pagini originale. prah.u. 1-2. de cele mai multe ori. p. prin stilul cumpãnit. iar „preluarea de cãtre Biblia de la Bucureºti. cit. p. p. Bucureºti. hangier). Astfel Îndreptarea legii (Tîrgoviºte. în „Biserica Ortodoxã Românã”. op. Þepelea. nervos. traducerea Noului Testament nu ne aduce numai satisfacþia unei lucrãri tãlmãcite cu deosebitã grijã. contribuind la impunerea unei norme. v. scuipiturã. mahramã. ne întîmpinã cuvinte regionale specifice nordului. a cãrui comparaþie a cuvintelor cu banii ar trebui sã fie mai bine cunoscutã de generaþiile mai noi. contribuind astfel la închegarea ºi la fixarea limbii literare. 304. Noul Testament din 1 I. Cipariu. în special prin ideile cuprinse în Predoslovia cãtre cetitori. 1971.. supradialectale. cit. nr. acelaºi. a jucat un rol de prim ordin în întãrirea unitãþii limbii ºi a culturii noastre. Calitãþile Noului Testament. îndeosebi lexicale. p. 2 G. În concluzie. prin aparatul explicativ. În efortul general de a gãsi un mijloc de expresie comun. ci ºi realizarea unei opere înþelese de toþi românii”2. succint prezentate în paginile precedente. 1688. cînd Mihai Viteazul realizase. eliptic alteori. Densusianu ºi atîþia alþii”3. Ecou al marelui eveniment de la 1 noiembrie.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 107 cuvinte regionale specifice sudului (Munteniei)1: curte. ci ºi mîndria conºtiinþei unitãþii românilor. 157. 83 (1965). 3 G. . Gheþie. 113 º. „Ca ºi cum Transilvania a fost predestinatã sã creeze filologia românã. a trei dintre predosloviile Noului Testament de la Bãlgrad. 151. precum ºi preluarea a celei mai mari pãrþi a traducerii dovedeºte nu numai temeinica pregãtire a cãrturarilor de la Alba Iulia. prin valoarea traducerii. op. cu neînsemnate modificãri de grafie. Document de mare preþ. ginere. în general. scuipi (de fapt curte ºi praf sînt comune Munteniei ºi Transilvaniei de sud-vest sau vestul Banatului. 1652) foloseºte sistemul tipãriturii Noului Testament. cum este ºi normal însã. tot la Alba Iulia. Corelaþia limbã-literaturã. îi conferã un loc aparte în ºirul tipãriturilor româneºti ºi explicã autoritatea de care s-a bucurat asupra scrierilor ulterioare. prin calitatea traducerii sale.. prima etapã din unirea celor trei provincii româneºti. ºi cuvinte de origine turcã: divan.

p. 1988.108 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC 1648 rãmîne un monument de seamã al limbii române. Alba Iulia. o oglindã a stadiului atins de limba literarã românã la jumãtatea veacului al XVII-lea. 78–96 . Prefaþã la Noul Testament de la Bãlgrad.

4 Înþelesul arom. 2 Mihãescu. pentru prima datã. în capitolul Lexic. carta (vezi CDDE s. inuitio3 (> învãþ). *oblito (> uit). p. p. în lucrãrile româneºti de istorie a limbii române (atît în cele care poartã acest titlu. 271. intelligo (> înþeleg). 1 Puºcariu. scio (> ºtiu). suprapuse”2. Bucureºti. it. carthz sau alb. redactat de I. p. Mihãescu. deºi au altfel de denumiri. . 361. Malkiel numeºte „polarizarea lexicalã” (vezi „Language”.. LR. lat. credo (> cred). cogito (> cuget). livrescã”. lucrare elaboratã sub egida Academiei.v.NOTE ASUPRA CUVINTELOR ROMÂNEªTI DIN SFERA SEMANTICÃ A CULTURII În general. 135): *ad – (de)uerum (> adevãr). 64. 27. mens (> minte). p. în substanþã sînt tot „istorii” – de obicei parþiale – ale limbii române) nu erau grupate în mod special. 1951. Lb. percipio (> pricep). 171): charta4 (> carte). nr. cognosco (> cunosc). aparþinînd „unei pãturi sociale subþiri. 1969).. în Istoria limbii române (vol. abstractã. considerã carte un elenism ivit în urma unei influenþe „directe” ºi „locale” datînd aproximativ din sec. aceste cuvinte nu pot fi trecute cu vederea. Termenii ce aparþin domeniului cultural apar clasificaþi sub mai multe rubrici ºi anume: a) activitatea intelectualã (p. Infl. 3 Evoluþia semanticã a acestui verb (vezi CDDE. scribo (> scriu). dovedit printre altele de caracterul rural al terminologiei creºtine româneºti1 – o „trãsãturã urbanã. b) culturã (p. Fischer. Termenilor de origine latinã cu specific cultural li s-a rezervat un loc aparte. pareo (> par). gr. o datã ce latina pãstratã de inscripþiile dunãrene releva – pe lîngã specificul ei rustic. Karte. 895) se poate încadra în ceea ce J. 494). carte "papier” poate fi moºtenit din latinã sau împrumutat din ngr. II. la capitolul dedicat elementelor lexicale moºtenite din latinã. cuvintele din sfera semanticã a culturii. I-III. carte). cît ºi în altele care.

Dupã cum se poate constata. scribo. în timp ce inuitio apare la activitatea intelectualã. Individualitatea. termenii din sfera culturii au fost luaþi în discuþie. sono (> sun). Vezi ºi DLRV. Desigur. Sucidava.110 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC c) muzicã (p. p. Niculescu. „Pontica” III.000) întrece numãrul de inscripþii gãsite pe teritoriul provinciilor vecine (vezi Mihãescu. 1956. grupaþi într-o lucrare de istorie a limbii române. zgîria pãmîntul”) în latinã ºi românã (Niculescu. v. lat. vezi S. 3 Dar prezenþa verbului scribere în lexicul românesc ar putea constitui o dovadã a continuitãþii practicii scrisului numai dacã este confirmatã identitatea sensului referenþial (rom. gr. Bucureºti. 113-115. se poate avansa ipoteza – cu rezervele impuse de absenþa unor documente doveditoare – cã. verb care poate constitui o dovadã a menþinerii neîntrerupte a practicii scrisului pe teritoriul românesc3. iocus).. 270-271. p. constituind tot atîtea dovezi clare de continuitate ºi în acest domeniu. Puºcariu. nr. a fost cunoscutã limba ºi scrierea latinã înainte de cucerirea romanã. 4 Despre cuvintele de origine latinã absente din limba românã. Astfel.). Totuºi. Manolescu. p. p. d) distracþii (p. Lb. 79. 1-4. p. citera (> citerã). în faþa acestei clasificãri putem avea unele nedumeriri. la curtea regilor. dar sînt esenþiali. iocus (joc subst. de altfel numãrul inscripþiilor din Dacia (peste 3. *oblito. cel puþin o perioadã de timp. canticum (> cîntec). Ne putem întreba de pildã în ce mãsurã pareo ar trebui încadrat neapãrat printre verbele reprezentînd activitatea intelectualã sau de ce la culturã apar înregistrate numai charta ºi scribo. 185. 1937. 2 Despre scrierea latinã în Dacia romanã. ªt. 14). cu excepþia românescului viers.. Scrierea latinã în evul mediu. Jako. canto (> cînt). 171): ioco (> joc vb.). iar o stelã reprezintã un copil ce þine în mînã un stylus (v. Trebuie menþionat cã toate cuvintele mai sus citate se regãsesc ºi în alte limbi romanice. chorda1 (> coardã). a persistat în limba românã ºi verbul complementar legere4. I. scrie "desena. mens. 1971. p.). multe dintre ele fiind chiar panromanice (cognosco. locuit de o populaþie beneficiarã a unei moºteniri culturale superioare. în categoria elenismelor „bine încetãþenite în limba latinã”. toate formele romanice ale lui versus sînt considerate livreºti. pentru a realiza un tablou global al domeniului în cauzã. Infl. p.A. Cluj-Bucureºti. 14 ºi 275-276). Etudes de linguistique roumaine. credo. În mod 1 Considerat de Mihãescu. Individualitatea. despre derivatul scripturã. trebuie adãugaþi ºi alþi cîþiva termeni. Candrea. pentru prima datã. alãturi de scribere2. dar considerãm cã mai important decît asemenea observaþii de amãnunt este faptul cã. vezi S. . ioco. Paºca în CL I. De observat cã în REW3. charta. Porolissum. 10-12. canto. sibilo (> ºuier). p. 29). Sarmizegetusa poartã urmele unor exerciþii de scriere. R. versus (> viers). reprezentativi pentru cîmpul semantic al culturii ºi al învãþãmîntului. sono. Este ºtiut cã în Dacia. p. 171): bucino (> bucium vb. 1970 (Muzeul de arheologie din Constanþa). termenii amintiþi nu numai cã apar în numãr relativ ridicat. 9248. De asemenea în Dacia se pare cã au existat litteratores ºi scribi care ar fi putut organiza ºcoli particulare în care sã se fi cultivat scrierea: unele cãrãmizi gãsite în Drobeta. chorda. 33-34.

ºi Andreilu alu Bagavu. lex. lire. s. 1. 153). În ILR II. o citi toatã).1. 595-602). dupã care lipsa contactului „prelungit cu latina a produs o împuþinare a cuvintelor «culturale» de origine latinã”2. –ere (v.. p. numãrãtoriu de stele "cititor de stele. în special în formulele finale. Contribuþii. ca provenind din lego. de pildã. I. Dict. Papahagi. sp. în ceea ce ne priveºte. Paºca. cantitatea” (p. care. sensul lat. o dovadã peremptorie o constituie traducerea textului corespunzãtor din Noul Testament din 1648: iarã cetind deregãtoriul cartea. Meillet.NOTE ASUPRA CUVINTELOR ROMÂNEªTI DIN SFERA SEMANTICà A CULTURII 111 logic. XVI. p. pg. –gis sau ligo). 80: arom. 358. 38 ocurenþe. ºi ªt. Legãtura etimologicã dintre legere ºi lex este înfãþiºatã. verbul legere este relativ des întrebuinþat.v. numãra este clasificat în capitolul „dimensiunea. 1 2 3 4 . PB 3907.. p. astrolog”. pentru a þine socotelile la stînã etc. 1932. considerat de Capidan. leer.v. 1956. în RRL. 1964. s. într-o epocã anterioarã secolului al XVI-lea. Faptul cã s-au pãstrat cuvinte culturale de origine latinã nu vine în contradicþie cu viaþa pãstoreascã a românilor. Bucureºti. nr. în urmãtorii termeni: „il est possible.. Cuvinte pan-romanice absente din limba românã. Fischer. IX. p. fasc. lex. o datã ce în sec. aparþinînd aceleiaºi sfere semantice. megl. În DLR se considerã cã numãra. numãrãtoriu). Vezi Fl. Dimitrescu. în Ernout. p. Cu timpul. alég „lire” („cártea. p. în cîteva texte: Deaci numãrã gheemonu cartea ºi întreabã (CV 56. întrebî. leggere. 178. 1932: aici lista alfabeticã se opreºte la litera C). lêr (REW3. 225 (Munt. u-aléapse tutã” – scrisoarea . mais non évident que ce nom (= lex) apartienne à la racine du lat. LR. a numãra era folosit cu sensul „legere”4. Carte de alégere. al XVI-lea îl întîlnim cu acest înþeles. cu sensul învechit "citi”. –gis). cetitoriu) (DLR. legere”. p. v. 4970) – prezenþa în limba românã a unui cuvînt care probabil face parte din aceeaºi familie: lege (< lat. aici alãturarea verbului numãrã de substantivul carte este semnificativã pentru clarificarea sensului. etym. sau în Biblia din Elemente latine dispãrute din limba românã (curs. în SCL. cf. Un argument important în favoarea pãstrãrii lui legere îl constituie arom. GS II. nominare. pe de altã parte se poate considera ca o probã a conservãrii lui legere – verb menþinut în principalele limbi romanice: fr. Aromânii. socotim cã etimonul este latinul numerare. bine reprezentat în cele mai vechi texte din secolul al XVI-lea: S. Afirmaþia aceasta se bazeazã pe de o parte pe faptul cã în inscripþiile din Dacia. 1–4. dupã cum aratã Ov. CV 26 ocurenþe etc. leziri < legere. provine din lat. alég (cf. aleadzire. 441-447 (vezi ºi versiunea francezã. mai apropiat din punct de vedere fonetic.. DDA s. vb.. it. în CL. legere ar fi putut fi preluat de un alt verb tot de origine latinã. Probabil cã. (a) numãra3. 1965. Desigur cã la un cuvînt ca legere se poate aplica afirmaþia lui Sextil Puºcariu. se poate presupune cã mãcar un numãr egal de persoane care ºtiau sã scrie erau deprinse ºi cu acþiunea paralelã a cititului. dispariþia lui legere s-ar putea explica prin omonimia unor forme verbale cu forme ale lui lex. 14–15. I. lego. trebuiau sã ºtie carte pentru a citi unele sfaturi. 1887 – carte de citire – comunicat de Matilda Caragiu). 7). Densusianu. ca arhaism.v. Prav.. 355.

diminutivul peniþã a cãpãtat definitiv un sens care-l integreazã în categoria rechizitelor ºcolare. v. de origine latinã. peste cei deja existenþi. în epoca feudalã. numãrãtoare. îºi justificã locul în sfera culturalã. au. se pot construi celelalte numerale cardinale sau ordinale. DLR s. a devenit. în C. în mod cert. pãtruns din slavonã”. Peniþã este o formaþie relativ tardivã (vezi DLR. Acesta. p. 4 ILR II. ºi Þîrcovnicu. s. pinna). Termenii care s-au suprapus.v. dar ºi întreaga serie a numeralelor cardinale de la unu la zece3 – ca în toate celelalte limbi romanice –. ºcoalã prin care învãþãmîntul nostru se sincroniza cu cel din Centrul ºi Vestul Europei6). adãugate la cele citate în ILR II (vezi mai sus). alcãtuirea cu un sufix de origine slavã (-iþã) ºi. nenumãrat. în textul românesc. cu timpul. ceea ce a însemnat nu numai achizi- 1 În lumina celor discutate aici.. 113. 78). În pasajul corespunzãtor celui citat din T. P. peniþã). dupã cum se poate uºor remarca. 6 Bârsãnescu. 5 Vezi DLR. pe baza cãrora. 25.. pe de alta. Aici trebuie amintit cã s-au menþinut nu numai multe alte cuvinte din familia verbului discutat (numãr. p. lire . datoritã diverselor contacte cu alte limbi – în special cu limbile slavã ºi greacã –. Din cele de mai sus reiese cã. verbul (a) citi: au n-aþ cetit cã fapt iaste dentãn barbatesc cin ºi muearesc facut iaste? (70r. avînd în vedere. greaca ºi slava. o putere redusã de circulaþie. 78) apare tot verbul (a) citi ºi tot perfectul compus. s. Cuvintele discutate.v.N. Ist. p. numãrãturã)2. în anumite combinaþii. este adevãratã numai pentru faza modernã a limbii române. panã. în þara noastrã.a citi. În fine. zac. atît prin semnificaþia actualã ºi cu atît mai mult prin sensul vechi "a citi”1. . credem cã ar putea fi adãugat ºi substantivul panã (< lat. numãrãtor. 28. Car.. dar. De menþionat cã în Evangheliarul tipãrit de Macarie (1512) – dupã care a fost tradus T – în textul corespunzãtor (zac. întregesc imaginea sferei semantice culturale. p. cu puþine excepþii. 24.. Împr. poate fi adãugat la listele întocmite în ILR II verbul (a) numãra. p. 2 CDDE. în categoria amintitã. care. în decursul secolelor. apare.v. penuº). Anon. împrejurarea cã se referã la un obiect (tocul) pãtruns prin intermediu maghiar. 43. Un exemplu similar din T: N-aþi numârat ca feace de întãiu bãrbeteasca parte ºi mueareasca faptã easte? (40r 8). 3 ILR II. 150.v. la Cenad (Morissenum) s-a înfiinþat prima ºcoalã de pe teritoriul þãrii noastre în limba latinã. principalul instrument al scrierii5. limbile de culturã erau trei: latina (încã de la începutul secolului al XI-lea – în jurul anului 1020 –.112 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC 1688: ºi cetind domnul ºi întrebîn-du-l.. 148. pe de o parte. sînt relativ numeroºi. afirmaþia lui Mihãilã. ap. De menþionat cã. s. desemnînd la origine o parte a corpului unei pãsãri4. sud-slave.Ev. vezi ºi derivatul învechit penuº (cf. cã „alãturi de verbul de origine latinã a scrie limba românã cunoaºte un singur cuvînt pentru fr. numãra.

. cei mai numeroºi de origine latino-romanicã-francezã ºi. ucenic (azi frecvent însã cu sensul "tînãr care învaþã o meserie”)4. tipar (gr. (a) medita. termeni ca aceºtia. ceaslov (sl. organizarea instruirii: dascãl (gr. scoriþã. universitate. 4 Mihãilã. propis.). Mihãescu.NOTE ASUPRA CUVINTELOR ROMÂNEªTI DIN SFERA SEMANTICà A CULTURII 113 þionarea unor cuvinte de culturã din limbile menþionate. (a) instrui.). greacã ºi maghiarã din domeniul cultural ºi al învãþãmîntului.). op. criedã. cãlimarã (gr.).). hrisov (gr.). o serie de termeni neologici. cernealã.). imprimerie: buche (sl. culturã”. noveale.). dascãl. glavã „capitol” (sl. în ciuda condiþiilor vitrege de ordin istoric ºi social. nu sînt cunoscuþi românei comune actuale: artie.). Lb.). pedagog. furnituri ºcolare: alfavita "abecedar” (gr. izvod (sl. citi (sl.). filadã "caiet” (gr. socoti.). cei mai mulþi.. student. 3 De menþionat cã..). la dezvoltarea unor forme superioare de culturã ºi de învãþãmînt. tipic (gr. Mihãilã. conservîndu-se în special în expresii (de ex. spudeu "discipol. lecturã. pedepsi "a învãþa” (gr. tipar. filadã. Comparînd cuvintele din sfera culturii moºtenite din latinã cu cele adãugate în decursul anilor. filã (gr. care se referã. nu-i glagore în cap.). ispit. teasc (gr.). raboº. Rosetti.). ung. din punct de vedere etimologic.). Bârsãnescu. glagol (sl.). gr. samã "numãr” (magh. 148. . ci ºi „avantajul de a lua contact cu trei mari culturi”1. slovã (sl. ucenic (sl. sud. glavã. hîrtie. nu este prezentã ipoteza originii sîrbeºti a acestui substantiv. cernealã (sl. tîlc(ui) (sl. p. Etym.). toc este considerat a fi de provenineþã maghiarã ºi sîrbã. Dintre termenii împrumutaþi. sub rubrica „cuvinte referitoare la carte. cu adevãrat importanþi ºi rãspîndiþi sînt citi. slicã. pecete (sl. predoslovie (sl.. letopiseþ (sl. Împr. pot fi clasificaþi astfel: nume de cãrþi.). condei (gr.). 142. þircus. sîrb. diac (gr.). sud-slave. 209.). crug. care apar în lucrãrile dedicate special rezultatelor contactelor lingvistice dintre românã ºi limbile popoarelor învecinate2.) sau o arie de circulaþie redusã.). Elem. Tamá.). scriere. elev” (gr. buchea cãrþii. pãrþi ale diverselor cãrþi: Cazanie (sl. termenii fundamentali ai culturii ºi ai 1 ªt. cit. Elem. sunjer.). grãmãtic (gr. Néo-gr. 27.). italianã. dar în Gãmulescu. ºcoalã. toc (magh. Termenii de origine slavã. mãºtilã. ceaslov. predoslovie. facultate etc.).. Gãmulescu.). Este interesant de observat cã termenii trecuþi de D. cele mai multe cuvinte dintre cele amintite au sau un caracter arhaic (cazanie. în ultimele douã secole. molitvenic (sl. chiºiþã.). pedagog (gr. ILR. vezi ºi p. în DEX. mai puþin. hîrtie (gr. p. Infl.).)3. pravilã (sl.). spudeu etc. 2 Djamo-Diaconiþã. pedepsi. Dupã cum se poate observa cu uºurinþã.). întãresc caracterul romanic al limbii noastre. novinã. letopiseþ. Împr.). Gáldi.). pisanie (sl. nu ºtie sã þinã condeiul în mînã).. se poate trage concluzia cã. socoti (magh..-slave. sîrb. de exemplu: elev. filã. La acest strat mai vechi s-au adãugat. p.

ceea ce atestã un proces de intensã romanizare ºi din acest punct de vedere. 58. . 1979. 1965. Panaitescu. p.P. CL XXIV. Începuturile ºi biruinþa scrisului în limba românã.114 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC învãþãmîntului s-au transmis în limba românã din latinã1. 17-21 1 P. Bucureºti. p. 1.

22–26). de ex. Astfel. pe cînd în DIL este . Considerãm însã inoportunã prezenþa acelui restrictiv etc. Bucureºti. timp de cinci ani. aflat dupã unele grupuri semantice. Normal ar fi fost ca toþi cei 1427 de termeni din DIL sã fie supuºi clasificãrii efectuate. Neologismele. de asemenea. grija autorilor pentru primele atestãri. 1992. chiar dacã realizarea sa nu corespunde totdeauna aºteptãrilor ºi baremelor ºtiinþifice actuale. adãugate (relativ) de curînd limbii noastre. 7–70) ºi serios studiu datorat celor trei autori care ºi-au repartizat domeniile de cercetat. printre care prima este cã a fost conceput ºi dus la bun sfîrºit. nu sînt numai cele de provenienþã francezã sau englezã. de fapt un amplu (p. ci ºi schimbãrile intervenite în cultura ºi în mentalitatea unora dintre vorbitorii limbii române în perioada supusã cercetãrii. au trecut prin stadiul de neologisme vocabulele de origine slavã.UN DICÞIONAR DE NEOLOGISME „VECHI” 0. Editura ªtiinþificã. Pe lîngã acestea însã româna a primit. ci ºi acele (mai) vechi straturi de cuvinte care s-au suprapus. al XIX-lea. Trebuie menþionatã. vãzute din perspectiva istoriei limbii române. reuºite în multe cazuri.. Trebuie remarcatã îndeosebi Introducerea. maghiarã. încã din perioada ei de „limbã veche” ºi o serie de termeni occidentali. greacã etc. Emanuela Buzã ºi Alexandra Roman Moraru. un grup restrîns de cercetãtori de la Institutul de Lingvisticã din Bucureºti – Gheorghe Chivu. DIL are multe calitãþi. 1. din care reiese nu numai dezvoltarea treptatã a vocabularului. Rodul activitãþii lor a apãrut sub forma unui Dicþionar al împrumuturilor latino-romanice în limba românã veche (1471–1760) (notat mai departe de noi prin DIL). fondului lexical moºtenit din latinã ºi termenilor autohtoni. în decursul veacurilor. latino-romanici. care au „acoperit” noþiuni noi sau au adus farmecul limbii române îmbogãþindu-i paleta sinonimicã. termenul felucã are în DA prima atestare în sec. Din Introducere trebuie subliniatã prezenþa capitolului dedicat Clasificãrii semantice a împrumuturilor latino-romanice (p. Cu cercetarea ºi cu inventarierea împrumuturilor occidentale romanice s-a ocupat..

f. prezentã în toate cazurile – numeroase! – distinse în DIL printrun semn la umãrul cuvîntului-titlu. în Fl. 111–116. inexistente în DLR tomul X. asupra importanþei primelor datãri – de indicat imediat dupã titlu –. de ex. nesusþinut de nici un citat! O altã caracteristicã a Dicþionarului neologismelor „vechi” este cã a înregistrat. ale cãrui circa un milion de fiºe au pierit în incendiul (ºi nici pînã acum nu s-au clarificat cauzele lui. e . v. „Cahiers de lexicologie” 19. în DIL în 1694 etc. Projet d’un dictionnaire de la langue roumaine XVI siècle. În primul rînd trebuie ridicatã o problemã de concepþie cu consecinþe asupra proporþiilor Dicþionarului: se poate vorbi de o influenþã latino-romanicã atunci cînd un termen a venit prin filiera polonã. Cu aceastã ocazie constatãm cu bucurie cã s-au aplicat în DIL unele dintre principiile preconizate de noi începînd din 1966 în legãturã cu elaborarea Dicþionarului limbii române din sec.? Altfel spus. în 1985. p. (formã gramaticalã prezentã în mai multe contexte).. Contribuþii. exclusiv pe acelea care se aflã în text. deci uneori „predatãri” care merg pînã la douã secole. gheneral. al XVI-lea. germanã. 1973. Le Dictionnaire de la langue roumaine du XVIe siècle. la forme de plural (de exemplu avari. este o probã de împrumut? Etimologia indirectã este interesantã. în numãrul ridicat de citate ºi în împrejurarea cã înregistreazã o mare cantitate de variante. singura doveditoare 1 V. DIL conþine unele cuvinte în plus în raport cu operele lexicografice anterioare. 2. în Tavola rotonda sui gradi lessici storici. spital. asupra atenþiei cuvenite variantelor1. În rîndurile de mai sus ne-am referit la calitãþile Dicþionarului. 21–24. 26–29. 2. sasafrasã s. Insistam în diversele articole scrise pe aceastã temã atît în þarã cît ºi în strãinãtate. cum apar cu precãdere la unele cuvinte. În fine.. de ex. apãrut totuºi relativ de curînd. Dimitrescu. iatã cîteva care sperãm sã fie luate în consideraþie de autori pentru o eventualã ediþie a doua sau de alþi cercetãtori ai limbii române care se vor apleca asupra acestui fertil cîmp de lucru. cuprinde cuvintele saxonesc ºi sarmatieneºte. în timp ce în DLR figureazã sasafras s. al XVI-lea.116 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC înregistrat pentru prima datã în 1695. invariabil. florin este datat în DA în 1574 iar în DIL în 1431.m. trebuie specificat cã forþa acestui dicþionar constã în bogãþia materialului conþinut. Alteori DIL a înregistrat forme inexistente în DLR. De asemenea. asupra reconstituirii seriilor paradigmatice exclusiv pe baza atestãrilor din texte. golf în DA în 1863. maghiarã etc.) de la sediul Academiei Române din februarie 1975. la paragraful „forme gramaticale”. partea 1. la comandant.. ºi Extrase din macheta Dicþionarului limbii române din sec. 1971 II p. ceea ce reprezintã o lãudabilã scrutare a trecutului limbii noastre. 351–353. belghi). de ex. dar cum în ºtiinþã se merge înainte prin discuþii ºi prin observaþii critice. ceea ce explicã de ce unele substantive apar. SCL 3/1966. este adevãrat. etimologia etimologiei. p. Firenze. dar oare poate fi pusã pe picior de egalitate cu etimologia directã. litera S – S – sclabuc –. p. în titlu.1. urmare a progreselor fãcute în cercetarea modernã a lexicului.

< fr. harmata ºi nu din lat. În aceastã situaþie sînt cuvinte precum: som1 < it. stukatur ºi nu în etimonul italian al acestuia. cu care româna din sec. .f. procurator. 3 Al. bagatelle)”. La fel nu au ce cãuta în DIL cuvintele care poartã la umãr semnul * o datã ce nici un text din cele supuse cercetãrii de cãtre autori nu le cunoaºte. Etudes lg. Bagatelle. Elem. 580-581. Fl. calepin. sommo. ar trebui sã o reprezinte. în DIL nu ºi-ar fi gãsit locul cuvintele notate cu un semn la umãr. la care întîlnim în DIL urmãtoarea indicaþie etimologicã: „Germ. 2 V. cã procator provine din magh. care ar fi trebuit adunate într-o Anexã a Dicþionarului. originea romanicã (în speþã francezã) apare ca a treia. Contribuþii. 112r. reprezintã împrumuturi din acele limbi-filierã! Numai împrumuturile directe justificã titlul Dicþionarului! În categoria cuvintelor cu indicaþie specialã intrã enorm de multe vocabule care pot fi relativ uºor identificate dupã fonetismul sau dupã forma lor morfologicã. de asemenea de origine lat. în Cantacuzino. Încãrcarea artificialã a dicþionarului cu astfel de cuvinte reprezintã o evidentã eroare metodologicã. ele nu aparþin clasei pe care. p. conform titulaturii Dicþionarului. astfel este sigur cã un termen ca paij provine din magh. Altfel spus. orálni ºi nu din lat. nu îºi justificã prezenþa în DIL o datã ce nu sînt înregistraþi în documentele scrise ale epocii studiate.2.. dupã cum ne indicã etimologiile lor directe.UN DICÞIONAR DE NEOLOGISME „VECHI” 117 a unei anumite influenþe? De aceea credem cã proporþiile DIL ar trebui sã fie altele. cã harmatã se explicã din pol. aceasta pentru a face clar distincþia între împrumuturile propriu-zise ºi cele provenite prin diverse limbi non-romanice ºi care. padovean s. Djamo. pedestru3 din lat. umanist italian.. în zadar cãutãm în DIL o serie de termeni consideraþi în lucrãri în general bine informate a fi împrumuturi latino-romanice. cuvîntul românesc respectiv mai este oare un împrumut romanic? Faptul cã autorii ne pun în gardã prin semnul pus la umãrul cuvîntului nu schimbã prea mult lucrurile deoarece ºi aceste cuvinte sînt socotite de autori în categoria împrumuturilor latino-romanice. armata. prokátòr care. pajsz ºi cã nu are o legãturã directã cu etimonul italian – pavese – al cuvîntului maghiar. NI. al XVI-lea nu avea directã legãturã. < germ.. de menþionat cã în biblioteca Stolnicului Cantacuzino a fost gãsit Perfectissimus calepinus parvus sive corectissimum Dictionarium (Venezia 1672)2.. bagatell (magh. de fapt. Dimitrescu. calepino (explicabil prin numele primului dicþionar latin pentru ºcoli tipãrit la Reggio Emilia în 1502 de Ambrogio dei conti di Calepio zis ºi Ambrogius Calepinus (1440–1510). p. cã orãlui vine din magh. care apare de 61 de ori în PO. p. Or. med. p. se explicã prin lat... 2. la rîndul sãu.. cã ºtiucatur îºi are originea directã în magh. 1 V. maghiarã ºi germanã! În aceste condiþii. trecutã prin douã filiere. din it. magh. 1973.. Uneori lucrurile sînt ºi mai complicate. În schimb.n. Rosetti. 110. 212-216. bagatelã s. lex. stuccatore. Termeni ca academic adj. prima.3. orare. 2. ca în cazul lui bagdatelu. etimonul termenului maghiar.

1363-1368. în „Romano-slavica” 1 D. dar. 148-149. 274-289 ºi Opþiuni ºi retrospective. populus. vol. Bogdan. Un problema di lingua dotta. 1905. Cracovia. proviant (rus. 1915. 111–113. ar fi trebuit sã fi fost mãcar semnalate ºi sã se fi dat o anumitã justificare absenþei lor din DIL. popor1 din lat. Dimitrescu. 1991. în Scritti linguistici in onore di G. Bugeanu. În acest punct al discuþiei atingem problema delicatã a bibliografiei. I. Lukasik. de ex. 1938. 3 LR 12 (1963). Bucureºti. dat fiind cã despre ele s-a scris deja în acest sens. Aux confines des deux peuples et des deux langues. Pellegrini. Eléments culturels latins dans le roumain du XVI siècle în Lingua. 2. În afarã de acestea existã altele care nu au fost deloc utilizate. idem. Ce sã mai vorbim de bibliografia referitoare la relaþiile cu limbile non-romanice des citate în DIL ºi de la care româna a împrumutat relativ frecvent în perioada cercetatã? Spre exemplificare vom cita doar cîteva lucrãri din bibliografia raporturilor lingvistice româno-polone: St. provianda)”. gint. discutate de Þepelea3 ºi de Fl. < pol. Wedkiewicz. în forma lor apropiatã de latinã sau de italianã s-ar putea strãvedea intervenþia unor cunoscãtori cultivaþi ai limbii latine ºi ai creºtinismului occidental. apoi Limba românã literarã în sec. 2 Al. p. poate cã autorii au avut raþiunile lor sã nu introducã termeni precum cei discutaþi anterior în lista împrumuturilor latino-romanice. immagini e storia. Pologne et Roumanie.. I–II. Þepelea). Lexicul tipãriturilor blãjene din perioada 1750–1760. Documentele lui ªtefan cel Mare. 1938. De asemenea. praebenda. Unele aspecte ale influenþei polone în limba Letopiseþului lui N. unde se susþine cã distribuþia socio-lingvisticã a acestor termeni demonstreazã cã nu erau populari. med. În ceea ce ne priveºte însã mãrturisim cã ne este greu sã admitem cã un termen ca popor nu poate figura printre împrumuturile latino-romanice ºi. p. Paris-Varºovia-Cracovia. Documente privitoare la relaþiile Þãrii Româneºti cu Braºovul ºi cu Þara Ungureascã în sec. 1982. p. 167-171. Niculescu. rus. leu tot de provenienþã latinã2. Bucureºti. < lat. sã fie inserat printre acestea un termen ca proviant deºi. Dimitrescu în prefaþa lingvisticã a ediþiei Noului Testament de la Bãlgrad din 1988 (v. prowjant. Desigur. al XVIII-lea. Costin. . Pisa. pînã a ajunge la ipotetica sa origine latinã a trebuit sã se treacã prin intermediul a douã limbi neromanice. Niculescu. popor (popolo). 265-266.4. în schimb. p. probenda. Bucureºti 1989. printre ele citãm: DHLR II. Elena Deboveanu-Mãlãescu. deºira. St. XV ºi XVI. I. în Introducere. într-adevãr. în LR XVIII (1969). Rum.. 3. coordonator Sergiu Drincu. capitolul respectiv din acest volum). G.B. Evident cã dacã bibliografia consultatã de autori ar fi fost ceva mai bogatã ºi cunoºtinþele transmise prin DIL ar fi fost mai fiabile. 1989. Fl. 1913. iatã ce citim la etimologia lui proviant: „Pol.118 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC pedester. De quelques emprunts du slave occidental au roumain în „Rocznik Slawistyczny” VII. p. trebuie amintite neologismele latino-romanice din NT (1648). p. Bologna. Se poate aprecia cã mai multe surse bibliografice au fost insuficient exploatate (din exemplele date mai sus s-a putut deduce cã e cazul lucrãrilor semnate de Lucia Djamo. Al. Timiºoara. red. 3. vol. it. provenda.

Mitu. în NT 279r. p. în „Romano-slavica” X. p. barbarezi. 2. adaghiu.5. ca în DLR... Dimitrescu. prin cantitatea citatelor. destinatã primei datãri. NI. în 1413. p. 1421) ºi care explicã ºi prima cifrã din subtitlul Dicþionarului (1421–1760) este datat în Bogdan. idem.v. posterior. Contribuþii. Am afirmat mai sus cã DIL este valoros prin bogãþia materialului cuprins. 91. ca în cazul lui papist – în DIL cu un singur citat din Tempea (1716–1742) – care se predateazã în 1648. se putea adãuga Dosoftei. V. sirenã este citat doar Cantemir. deºi ele ar fi putut fi îmbogãþite prin introducerea altor izvoare. tip. blãjene. formã neînregistratã în DIL). în loc sã se indice pentru neologismul respectiv un singur an. 1963. ºi în C2 ºi în PO. gramatic.6. avgust prima atestare este din 1700 în DIL.UN DICÞIONAR DE NEOLOGISME „VECHI” 119 VI. s.. silabã în DIL se dau citate exclusiv din Corbea. deoarece cuvîntul apare la plural (papiºti. alteori însã primele atestãri se pot împinge înapoi cu mult mai mult. Contribuþii. Dimitrescu. D. în „Romano-slavica” VIII. 86. evident. NI. Tot o lipsã bibliograficã explicã de ce. 194–209. Lãrgirea surselor ar fi fost utilã cel puþin din patru puncte de vedere: a) Pentru a acoperi mai bine.. dar dacã s-ar fi luat în consideraþie urmãtorul citat din Cantacuzino.. p. 1974. s-ar fi predatat cu un an. p. gramaticã. neordonate cronologic. termenul articul este înregistrat ºi în Pãstoreasca datorie (1759)3. în anul 1667 sînt înregistrate cuvintele academic. apar trei ani: 1667–69. în spaþiu ºi în timp. Lex. În general aºa este. Termeni militari de origine polonã în limba cronicarilor români. palat.v. sferã. Costin. de ex. iar în 1668 termenii: gheometrie. M. s. însã în DLR apar extrase ºi din M. Mol.J. cu o singurã datã. . Elena Linþa. Documente privitoare la relaþiile. 1962.v. Astfel. 129v: „am sosit în Beci într-ale lu avgust 5. fizicã. Acolo diversele împrumuturi latino-romanice apar. 106-120. 155–224. ar fi putut constata cã pe lîngã textul propriu-zis în care s-au urmãrit însemnãrile Stolnicului aºa cum apar ele pe file. s-a dat ºi o a doua versiune în care s-a urmãrit ºirul firesc. 1964. raza de folosire a termenilor neologici. 156. dacã autorii ar fi utilizat ediþia din 19731 a lui Cantacuzino. textul din Cantacuzino fiind din 1699. Fl. 2. dar sînt ºi unele cazuri în care citatele sînt puþin numeroase. Contribuþii. Wyrazy polskiego pochodzenia w jezyku rumunskim. zi miercuri”. cronologic2. 116-120.I. p. Termeni de origine polonã în documentele slavo-moldoveneºti. în paranteza iniþialã. de cîte ori se citeazã Cantacuzino. p. O. Deosebit de interesant este cã împrumutul socotit în DIL ca fiind cel mai vechi (ducat. filosofie. 93–109. deci este împins înapoi cu 13 ani! 1 2 3 4 Fl. NI. b) Pentru a aduce schimbãri în datare: s. 81. Wroclaw-Warszawa-Krakov-Gdansk. dupã cum reiese din Indicele lexical paralel4. 319. 3. p. p. în afara textelor citate în DIL. dar. Cantemir I. p. matematicã. iar florint se aflã.

care ar trebui sã cuprindã: – O listã cronologicã a cuvintelor inserate în DIL. dar 1413 dupã 1 2 3 4 V. redatarea cuvîntului ducat trebuie complet revizuitã în DIL! d) Pentru a înregistra sensuri care nu figureazã în DIL. am dori sã facem ºi cîteva propuneri pentru o viitoare ediþie. fasþiculile. p. Dimitrescu.7. este înregistratã forma de pl. Dimitrescu. despre care credem cã este cea corectã. nume care se referã la Valerianus Bonvicinus († 1668). la p. pl. Iorga. inexistentã în alte contexte1. sicul. sau ca forma de sg. deci cu ducat (1421 dupã DIL. NI se indicã numai paginile 127r-129r ºi r-132r. cum apare ºi în citatul de la p. – s. ducat. 119. 186 s. 91. dar la paragraful „forme gramaticale” este indicatã forma florint. D7 a opri. – s. fasticul). 2. dar fãrã a se preciza cã aici termenul-titlu are aceastã semnificaþie.v. Dimitrescu. 1901. propriu Bonvivi. Contribuþii. fasþicul.v. într-un context ignorat de DIL („ducat unul”). în timp ce în original este termenul pusãrã.v. care figureazã la Cantacuzino. f. Contribuþii. altiera. – s. sferã prezintã în textul din Cantemir. – la p. ca papistaºi. Fl. gramatic este înregistratã forma doauã (cãrþi) într-un citat din Cantacuzino. V. 119. 78 sub Cantacuzino. – s.v. iar s.v. în afarã de cea furnizatã de ediþiile acestui text4 este cã chiar în DIL s. p. se pot datora tiparului. Fl. 85. profesor de filosofie la Universitatea din Padova (1661–1667)3. 321. matematicã apare n. adicã un total de 8 pagini. Dimitrescu Contribuþii. V. publican (1) are în NT 8r înþelesul "vameº” – cuprins în nota marginalã „ce era atunci vameºi” – neînregistrat în DIL. – s. NT. de ex. gramaticã se aflã un citat din NI de la p. NI. care sã înceapã cu cele mai vechi înregistrãri. în timp ce textul lui Cantacuzino este 131 scris pe 18 file (o dovadã. pretoriu apare în DIL în citatul din NT 62v cuvîntul dusãrã.v. dar corect este Bonvici. deºi se face o trimitere (deci fãrã citat) chiar la NT 8r. în DIL sub ducat este înregistrat doar singularul ducato.v. Oricum. doaã2. – s. Nu de puþine ori întîlnim în paginile DIL-ului o serie de greºeli dintre care. le notãm mai jos: – la p. ceea ce evident cã nu justificã forma ducat a cuvîntului-titlu! Oricum. care nu înþelegem cum ar reprezenta forma din original. Fl. p.120 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC c) Pentru a descoperi ºi alte forme morfologice. citat la b). p. mãcar unele. siniora numele propriu Altiera în acelaºi citat ca ºi cel de sub altiera la p. 187. fasticulele (înclinãm sã credem cã forma corectã este fasticulele. prefaþa citatã. 132v. . 112r)! 3. datã fiind importanþa pentru limbã a fiecãrui cuvînt înregistrat într-un dicþionar. florin figureazã forma floriht. 91 apare adj.v. N. în original însã este a o opri. Fl. s. iar la p. NI.v.v. Înainte de a încheia.

4. nr. 70).. – Sã se introducã un semn special pentru a se identifica uºor cuvintele înregistrate pentru prima oarã în DIL (v. În încheiere trebuie subliniat cã dacã. în aceastã perioadã – ºi în special cãtre sfîrºitul ei – limba românã a fãcut un mare pas înainte cãtre reintegrarea ei în lumea romanicã. – Sã se noteze cu un semn special cuvintele în situaþia de hapax legomenon. lirã. foarte numeroase. deci contribuþia lor propriu-zisã. mai ales prin bogãþia materialului ºi sistematizarea lui. urmat de florint. sensuri noi etc.. în general. paij. 3). un dicþionar se lucreazã pe baza unui dicþionar precedent care. semantic. acest Dicþionar al împrumuturilor latino-romanice nu a avut un alt dicþionar asemãnãtor înainte. p. 11–12. s-a elaborat pornind de la altul ºi mai vechi etc. aºa cum a procedat Gh.. – Sã se indice bibliografia la cuvintele care au format anterior obiectul unor discuþii cu caracter etimologic. activitatea autorilor sãi – din categoria din ce în ce mai rarã a specialiºtilor atraºi de studiul „limbii vechi ºi-nþelepte” – trebuie salutatã aºa cum se cuvine! 1993 . 213–218. la rîndul sãu. Numai ºi pentru curajul de a ataca frontal noul domeniu. cronologic etc. DIL reprezintã o contribuþie meritorie la istoria vocabularului vechi românesc pe o întindere de 339 de ani.UN DICÞIONAR DE NEOLOGISME „VECHI” 121 Bogdan. datat 1431 etc. din compararea între semnalãrile fãcute de autorii precedenþi ºi cele ale autorilor DIL reiese în ce cazuri aceºtia din urmã au propus predatãri. p. – Sã se noteze cu un alt semn cuvintele care reprezintã „contribuþiile lexicale ºi etimologice originale” ale autorilor (v. care a cerut o mare cantitate de muncã. Relaþiile. 613–614. Chiar dacã nu putem fi de acord cu calificãrile de tipul „model de rigurozitate” – contrazise de observaþiile de mai sus – care apar în recenzia aproape lipsitã de spirit critic din LR XLI (1992). p. 70). Mihãilã în DLRV. considerãm cã. p. palestrã. de tipul florileg. sustentului etc. p. etc.

prioritate aspectului filologic: în unele s-au strecurat greºeli de transliterare. Analiza astfel conceputã este menitã a contribui atît la cunoaºterea aspectelor complexe ale redactãrii slavo-române. Limba documentelor slavo-române emise în Þara Româneascã în sec.CÃRÞI REFERITOARE LA LIMBA ROMÂNÃ VECHE Lucia Djamo-Diaconiþã – Limba documentelor slavo-române emise în Þara Româneascã în sec. nu s-a acordat. Lucrarea Luciei Djamo-Diaconiþã. 397 pag. Din pãcate. umple tocmai golul menþionat: acest volum masiv de aproape 400 de pagini reprezintã rezultatul unui examen serios ºi aprofundat al cãrui obiect l-au format 467 de documente slavo-române emise de cancelariile Þãrii Româneºti între anii 1374 ºi 1500. existã numeroase ediþii de documente. în altele s-a operat asupra textului original. unele elemente de limbã româneascã apar atestate sporadic în textele redactate în limba cancelariilor. alteori a fost publicatã numai traducerea etc. 1971. Unul dintre marile merite ale lucrãrii în discuþie este faptul cã se bazeazã – cu cîteva excepþii. cît ºi aceleia a unor trãsãturi caracteristice ale limbii române din perioada studiatã. 25). Luînd ca punct de plecare baza solidã a documentelor originale. dar ºi latina ºi maghiara. 16. XIV-XV. materialele anterioare secolului al XVI-lea nu au fost decît rareori supuse unei analize exhaustive. De aici organizarea .. în unele dintre ele. dar. Bucureºti. aºa cum ar fi trebuit. dictate de cauze obiective – pe documente originale sau pe fotocopii ale acestora (v. al XVI-lea. Lucia Djamo-Diaconiþã a întreprins o cercetare minuþioasã a limbii subtipului muntean al slavonei româneºti. în majoritate slavona. Cercetãrile de istorie a limbii române se lovesc de puþinãtatea materialului de studiu dinainte de sec. începînd din secolul al XIII-lea. Editura Academiei. p. Dupã cum se ºtie. astfel încît nu întotdeauna prezintã garanþiile ºtiinþifice necesare. se ºtie cã. ªi totuºi. XIV–XV. 23.

estimãm cã „schimbarea genului unor substantive” (p. apare ca feminin (p. 319). în special la nume. p. În acest capitol. 1889. 301). propoziþiile slave care imitã construcþiile româneºti. 269–324). strãinã poporului. iar cealaltã. extras din A. Dar. 313–321) ºi-ar fi gãsit locul. în problema referitoare la data de apariþie a anumitor fenomene sau cuvinte. unele aspecte ale limbii române vii reflectate în aceleaºi documente. p. sub influenþa lui vie. a/ã. dupã adjectiv. Considerãm cã în economia lucrãrii acest subcapitol ar fi trebuit sã urmeze în chip firesc dupã „elementele româneºti”. ceea ce conduce la concluzia cã. dupã care în manuscrisele cu conþinut diplomatic „influenþa limbii române asupra celei slavone este atât de puternicã. ci mai degrabã materialul extrem de preþios conþinut de fiecare dintre ele. încît aceasta din urmã îºi schimbã formele ºi construcþia dupã prima” (Cîteva manuscripte slavo-române din Biblioteca imperialã de la Viena. Trebuie subliniat cã. cele mai multe toponime ºi antroponime (Bratul. 303). bineînþeles. verb. sînt menþionate cazuri de pronume româneºti (gen. fie cã i s-a dictat conþinutul documentului în româneºte (v. de exemplu. ei. seria a II-a. de asemenea. prezenþa unor forme româneºti de articol (mai ales articolul -l) la numeroase nume de origine slavã. Bobul. pol. în capitolul Elementele româneºti (p.-dat. lexicul este prezentat ca avînd un caracter compozit. 322).A. În prima parte se subliniazã unele trãsãturi specifice ale limbii documentelor studiate. p. a numeroase elemente de origine românã cuprinse în documentele slavo-române. numeral. a unor forme flexionare româneºti (Gura Jilþului. 28). de asemenea. apariþia comparativului analitic al adjectivelor ºi adverbelor. 325–376).R. deci înaintea „lexicului” ºi. adverb. folosirea la cazul general la substantiv. 298). cartea Luciei Djamo-Diaconiþã . 359–376). desigur. Cercetãtorul este impresionat de marea cantitate a acestor elemente. verb etc. în capitolul consacrat numelui ºi nu. care se terminã cu „elementele lexicale româneºti” (p. pentru cã discutãm poziþia diferitelor capitole în lucrare.CÃRÞI REFERITOARE LA LIMBA ROMÂNà VECHE 123 lucrãrii în douã pãrþi. tendinþa trecerii de la sintetism la analitism. 2). nu locul acestor capitole este important. Dar pentru istoria limbii române. sau masculinul vinograd. devine feminin (p. t. Bogdan. p. una menitã a urmãri limba documentelor slave în redactare valahã ca o limbã de culturã. Printre elementele româneºti existente în documentele slavo-române din Muntenia sînt menþionate o serie de alternanþe fonetice proprii limbii române (a/e. iar din domeniul verbului unele forme care atestã fie cã diaconul a gîndit în româneºte. p. de cel mai mare interes este înregistrarea. adjectiv. subcapitol al „lexicului” (p. sub influenþa rom. p. Numeroase sînt. Expresiile calchiate dupã cele româneºti continuã lungul ºir al elementelor româneºti gãsite în textele slave examinate. utilizarea puþin frecventã a prepoziþiilor. de asemenea. jumãtate. XI. schimbarea genului unor substantive dupã genul cuvintelor corespunzãtoare din românã (de exemplu. aºa cum apare aici. e/ea). Bucureºti. autoarea a întãrit ºi ilustrat concluzia lui I. sg.. fiind în cea mai mare parte a cazurilor români. constituit din forme variate de origini diverse. copiºtii românizau limba slavonã (v. 318)).

substantivul Puiul (1453) (p. conform citatelor din DLR apãrut în sec. în timp ce în Glosarul. dacã le-ar pune la dispoziþie lucrãri de consistenþa aceleia a Luciei Djamo-Diaconiþã. Lucia Djamo-Diaconiþã predateazã cuvîntul. 279). la fel de necesare ar fi studii similare – ºi colecþii de documente slavo-române – pentru celelalte provincii. pentru Moldoveanu. Faþã de DLR. Deoarece nu s-a fãcut aceasta. al XVII-lea. lui D.. uneori cu riscul de a nu gãsi forma doritã. 364). Bogdan (Glosarul. Lucia Djamo-Diaconiþã antedateazã cu aproape 100 de ani.. Sã ne oprim numai asupra cîtorva exemple edificatoare: Micul este înregistrat de autoare (p. în 1481. Bogdan. în anexã. 381–388. 367).. în timp ce primul citat din DLR trimite la anul 1620. XVIII. cel mai firesc ar fi ca domnia-sa sã prezinte. sîntem de pãrere cã ar fi fost în mãsurã sã ofere. dar. În absenþa unui asemenea instrument de lucru indispensabil. însoþit de primele atestãri. Este regretabil cã aceastã carte utilã nu conþine un Index de cuvinte ºi de forme discutate. analizîndu-le minuþios.P. p. textul lucrãrii trebuie parcurs de mai multe ori pentru a gãsi ceea ce cauþi.124 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC aduce o serie de contribuþii remarcabile. Cercetãtorii istoriei limbii române ar rãmîne îndatoraþi confraþilor lor specializaþi în slavisticã. 278) în 1441. pe care l-a gãsit într-un document cu aproape o sutã de ani înaintea Scrisorii lui Neacºu (p. XIV-XV este o lucrare valoroasã prin modul de explorare a materialului lingvistic ºi prin rezultatele cercetãrii.. 126–127). Astfel. se antedateazã fenomenul alternanþei a/ã. care considerã pentru oraº cã prima atestare este aceea conþinutã în Scrisoarea lui Neacºu (1521). RRL. interesînd istoria limbii române. Bucureºti. dintre cele care conþin cel mai mare numãr de cuvinte româneºti. în 1428 la Lucia Djamo-Diaconiþã. Numai cercetãri minuþioase de felul aceleia discutate aici pot aduce fapte noi într-un domeniu atît de vast.P. maghiarã sau latinã. comparativ cu D. 273). textele studiate. 367). De asemenea. 1521–1529. 177) apare înregistrat 40 de ani mai tîrziu. Bogdan (p. 283). avînd în vedere faptul cã autoarea a studiat documentele originale. 4.P. într-un viitor apropiat. documentele cele mai interesante. Tot cu un secol este împinsã înapoi atestarea cuvîntului Badea (p. întîlnit în documente începînd din anul 1400 (p. p. 1973 – traducere din limba francezã . mai ales. sînt împinse înapoi cu cîteva decenii sau chiar cu un secol atestãri anterioare ale cuvintelor. se aduc atestãri din 1431–1433 (p. în comparaþie cu D.. Publicarea lor ar fi extrem de necesarã. Mertic este semnalat în lucrare într-un document din 1500 (p. Limba documentelor slavo-române emise în Þara Româneascã în sec. de asemenea ar trebui cercetate documentele care conþin elemente româneºti redactate în maghiarã sau în latinã.

Dimitriu aratã. 15–49 –. Iniþiativa lãudabilã a publicãrii acestei ultime lucrãri – la origine tezã de doctorat – a avut-o. p. la cca 5–6% în cele douã dicþionare ale limbii române moderne – vezi p. de proporþia cuvintelor de origine slavã etc. pe de o parte. 60–61). Dupã o serie de lucrãri cu caracter general dedicate „romanitãþii” noastre. dupã cum a dovedit prin publicarea unei serii de articole – de ex. în SCL XXII (1971). în care dupã un capitol introductiv dezvoltat. 597–606. romanitatea vocabularului limbii române. 184). Armbruster. Romanitatea vocabularului unor texte din limba românã veche. de coordonare ºi subordonare. cã raportul între proporþia elementelor lexicale romanice (cuvinte moºtenite din latinã. C. Romanitatea vocabularului unor texte vechi româneºti. Ea reuºeºte sã scoatã în valoare. Bucureºti. Pe de altã parte. 202). în AUI XVI (1970). procesul de modernizare a limbii române literare este caracterizat prin reducerea importantã a elementelor slave (de la cca 14% în toate textele vechi. Editura Junimea. Graur. Argumentele se referã la probleme legate de bogãþia vocabularului. p. în 1973. Dimitriu. Preocupat de multã vreme de problemele statistice ale vocabularului limbii române vechi. Aspecte ale structurii vocabularului limbii române vechi. 6. nr. . Dimitriu. 1965) sau istoricã (A. în Romanitatea vocabularului unor texte vechi româneºti. Bucureºti. 181). acelaºi concept este urmãrit în sfera mai restrînsã. Vocabularul Cazaniei a II-a a lui Coresi. neologisme latino-romanice) ºi neromanice apare în general neschimbat: se opune un numãr de patru cincimi cuvinte-titlu romanice (cca 80%) la o cincime neromanice (cca 20%) (vezi p. pe drept cuvînt. urmeazã trei secþiuni dedicate aspectului evaluãrii cantitative a vocabularului limbii vechi. pe de altã parte (vezi p. vãzutã din perspectivã lingvisticã (A. 1972). De cel mai mare interes apar observaþiile din volum care întãresc ideea „unitãþii lingvistice” a traducãtorilor ce lucrau sub conducerea lui Coresi. în AUI XVIII (1972). 47–64. La romanité du roumain. C. ºi a grupului alcãtuit din textele rotacizante. luate la un loc. în acelaºi timp. Dimitriu prezintã acum o lucrare laborioasã. de C. structurii etimologice a vocabularului din toate textele vechi cercetate. autorul pune în evidenþã ºi direcþia evoluþiei lexicale române. 222 p. prin furnizarea unor date exacte asupra compoziþiei lexicale pe origini. editura Junimea din Iaºi. formaþii pe teren românesc. 1973. ºi structurii etimologice a lexicului în fiecare text vechi supus analizei. de proporþia cuvintelor-titlu moºtenite din latinã ºi formate pe terenul limbii române. p. se aratã cã proporþia cuvintelor-titlu formate pe terenul limbii române este în creºtere în textele coresiene.CÃRÞI REFERITOARE LA LIMBA ROMÂNÃ VECHE 125 C. a vocabularului. în raport cu textele nordice (vezi p. Iaºi. Astfel. Romanitatea Românilor. dar prin aceasta nu mai puþin interesantã. Cartea de faþã are meritul de a fi prima lucrare amplã cu caracter statistic consacratã aspectelor vechi ale limbii române.

A. Dimitriu. 1954. dacã autorul ar fi recurs la lucrãri moderne. al XVII-lea – pentru cã cele trei texte nu sînt suficiente pentru a contura o imagine cît de cît realã asupra lexicului din acel secol – ºi. pe de o parte. Muller. al XVII-lea (vezi p. p. texte de o naturã confruntîndu-se cu texte de altã naturã. într-o cercetare de acest fel. care aveau indice complete în ediþiile deja apãrute sau în formã manuscrisã. din pãcate. de largã circulaþie. privitã chiar din acest unghi. dar ºi mai cuprinzãtoare. considerãm cã lucrarea are o carenþã metodologicã: dintre diversele texte ale celor douã secole studiate. Cercetînd limba cu ajutorul substantivelor proprii. Desigur cã. Guiraud. cel beletristic. C. Fãrã aceste duble oscilaþii de metodã. Paris. la care autor sau colaborator este chiar C. 47). p. de ex. cartea lui C. de exemplu. nr. în comparaþii ar fi necesar sã se þinã seama de factorul tradus/original. Initiation à la statistique linguistique. Singura lucrare cu caracter teoretic citatã de autor la „bibliografie” este cartea de proporþii reduse a lui P. deoarece opereazã cu comparaþii între limba secolului al XVI-lea ºi limba secolului al XVII-lea. adãugînd ºi elemente ale limbii din secolul al XIX-lea ºi al XX-lea. nr. Cazania lui Varlaam? Deci. 1968 (vezi. 3. lucrare meritorie pentru acel . desigur. nu se menþine criteriul stilistic. C. Dimitriu face unele subtile observaþii privitoare la stil. de aceastã datã. recenzia Alexandrei Roceric. Dimitriu este nu numai cu mult mai amãnunþitã. criteriul cantitãþii ºi criteriul unitãþii stilistice. De asemenea. aceasta era modalitatea cea mai comodã de abordare a lexicului limbii vechi. Paris. nu existã indice pentru toate textele de limbã veche. Considerãm deci cã rezultatele ar fi cu atît mai precise cu cît s-ar respecta. comparaþia se transpune în sec. pe de altã parte. Observaþii cu privire la frecvenþa cuvintelor în limba secolului al XVI-lea. 350–351). al XVII-lea asupra unor texte cu specific juridic (Pravila Moldovei ºi Îndreptarea legii) ºi numai asupra unui singur text religios. În comparaþie cu toate lucrãrile anterioare dedicate cercetãrii cantitative a lexicului limbii vechi (din acest punct de vedere surprinde absenþa din bibliografie a articolului Vioricãi Pamfil. în SCL XIX (1968). 297–302). Baza teoreticã a cãrþii ar fi cîºtigat. din punct de vedere cantitativ se constatã o inegalitate relativ uºor remediabilã la o nouã ediþie. interesante din multe puncte de vedere. De asemenea.126 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Un alt merit al lucrãrii constã în luarea în consideraþie a substantivelor proprii. Candrea) ºi trei din sec. Dar ne putem pune întrebarea de ce. ºase ani mai tîrziu. cînd. 3. de menþionat cã de acelaºi autor a apãrut. unui alt stil. Totuºi. Les caractères statistiques du vocabulaire. în SCL XX (1969). prin atragerea în discuþie ºi a altor texte din sec. Dimitriu s-a bazat pe ºapte texte din sec. pentru limba ultimelor douã secole sînt luate ca eºantion doar texte aparþinînd. la noi. volumul Problèmes et méthodes de la statistique linguistique. la Ch. al XVI-lea cu caracter religios. pornind exclusiv de la texte din sec. în momentul de faþã. al XVI-lea (plus notele comparative din ediþia Psaltirii Scheiene scoasã de I. credem cã am fi fost în mãsurã sã înþelegem mai bine mecanismul trecerii limbii române prin timp.

de Tesitelovà Marie. 1967. în teoria informaþiei. în speþã a vocabularului. În concluzie. 43). p. 2. 283–299 Coresi. 1973. 1960. Paris. care a necesitat din partea autorului un volum imens de muncã. 1968. Bucureºti. Essai de statistique lexicale. ar fi putut contribui la dezvoltarea bazei teoretice. dar consultarea lucrãrii Kvantitativni lingvistika. într-o expunere sobrã. a înfãþiºat principalele probleme cantitative ale vocabularului limbii române din sec. considerãm cã ne aflãm în faþa unei lucrãri utile. 3. Paris. al XVI-lea ºi mai puþin al XVII-lea. interpretãrile de calitate îl recomandã pe autorul cãrþii de faþã ca pe un bun cunoscãtor de la noi din þarã al metodei statistice aplicate la studiul limbii. în condiþii editoriale excelente. Meddeleiser. C. dovedeºte în mod convingãtor romanitatea vocabularului limbii române: „vocabularul limbii române vechi în textele cercetate este la fel de romanic ca ºi vocabularul limbii române moderne” (p. Psaltirea slavo-românã (1577) în comparaþie cu psaltirile coresiene din 1570 ºi din 1589. Analizele minuþioase. Leksica stilotvorenii Lermontova. Este evident cã lucrarea recentã – cu un profil similar – a lui Geir Kjetsaa. 1975. p. Corneille. nu ar fi fost posibil sã fie parcursã de autor. Universiteti Oslo. Corneille. Muller. L’illusion comique de P. introducere ºi indice de Stela Toma. 1973. ea datînd din acelaºi an cu volumul recenzat. Praha. a Actelor Colocviului de la Strassburg din 1964 dedicat statisticii ºi analizei lingvistice sau a volumului Statistica reci. rezultatele precise la care se ajunge. Slavisk-Baltist Institut. mai presus de orice. a integrãrii limbii. Lucrarea sa constituie o serioasã bazã de discuþie pentru multiple probleme de limbã ºi. Paris. Martin. textul Psaltirilor ºi un indice . XXVI. dar depãºitã astãzi (vezi aprecierile critice din Guide bibliographique de linguistique française de R. 206). ºi a rectificat unele opinii anterioare. Bibliography of Quantitative Linguistics. Dimitriu. 1976. Fundamentale pentru cercetarea statisticã a vocabularului unui singur autor sînt cele douã studii ale lui Ch. ºi Etude de statistique lexicale. Ediþia de faþã. Leningrad. a unuia dintre cele mai importante texte coresiene. Filologia româneascã înregistreazã un nou succes prin apariþia. nr. 1964. cuprinzînd o introducere bogatã.CÃRÞI REFERITOARE LA LIMBA ROMÂNà VECHE 127 moment. Am adus aceste completãri biblio-grafice în credinþa cã îi pot folosi autorului la o nouã ediþie a cãrþii: ele i-ar putea deschide ºi alte perspective în interpretarea statisticã a lexicului în chestiune. 779 p. Opit Kolicestvennogo opisanija. Editura Academiei. Text stabilit. publicat de secþia de semioticã a Consiliului ºtiinþific pentru ciberneticã al Academiei de ªtiinþe a URSS. Le vocabulaire du théâtre de P. Psaltirea slavo-românã din 1577 (CP) în comparaþie cu Psaltirea româneascã (CP1) din 1570 ºi cu Psaltirea slavo-românã din 1589 (CP2). SCL.

Candrea a consemnat variantele prezente în Psaltirile coresiene. ºi 3) Psaltirea slavo-românã tipãritã în 1589 de fiul lui Coresi. precum cea întreprinsã de Stela Toma în lucrarea de faþã. p. caietul 34. în manuscris în exemplarul de la Bistriþa.128 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC exhaustiv. 74/3). mîinilor sale pentru mîinile sale (ps. Din Psaltirea slavo-românã sînt cunoscute douã exemplare ºi. 1973) – face parte din grupul de cercetãtori format ºi îndrumat. prima psaltire tipãritã în limba românã. situîndu-se cronologic între Psaltirile din 1570 ºi 1589. scoate mai evident în valoare diferenþele dintre prima ºi ultima psaltire coresianã. 8/2). Editoarea – cãreia i se datoreºte ºi stabilirea textului ºi elaborarea indicelui din Istoria hieroglificã a lui Dimitrie Cantemir (Editura Academiei. Dintre aceste trei texte. lecþiuni eronate. editoarea a trebuit sã-l reconstituie cu ajutorul celui de-al doilea exemplar. de regretatul profesor J. apãrutã din necesitatea ca românii sã aibã „cuvîntul lui Dumnezeu în limba lor”. aºa cum am mai amintit. este rezultatul strãdaniilor de ani ale Stelei Toma. Byck. scoate la ivealã (vezi Introducere. forme gramaticale înþelese greºit. p.A. existent la Biblioteca Academiei. se poate deduce cã de-abia acum. îi este dedicatã ediþia în discuþie. Ediþia de faþã are în vedere. 6–7) I. 2) Psaltirea slavo-românã din 1577. I. încã din anii studenþiei. cuvinte în plus. apãrutã pentru a pune la îndemîna preoþilor – care cunoºteau din ce în ce mai puþin slavona – textul Psaltirii în ambele limbi.A. editoarea a luat ca text de bazã Psaltirea slavo-românã din 1577 din douã motive: deoarece unul din exemplarele Psaltirii din 1577 aflate în Biblioteca Academiei are pagini mai multe ºi este mai bine pãstrat în raport cu celelalte douã ediþii ºi din cauzã cã. una dintre primele scrieri bilingve. trei psaltiri. Considerãm cã ar fi trebuit sã se procedeze în . dupã patru veacuri de la data apariþiei Psaltirii slavo-române din 1577. În ediþia sa. o serie de carenþe în transcrierea lui Hasdeu a textului Psaltirii: omisiuni. cum exemplarul de bazã (de la Bistriþa) are cîteva lacune (vezi tabelul de la p. pe care îl comparã cu alte psaltiri. a fost completat – în facsimile – cu paginile corespunzãtoare din dublete. iar I. Astfel. topise pentru topi-se (ps. de altfel. textul acesta se bucurã de o ediþie criticã realizatã conform cu exigenþele ºtiinþifice. ªerban. 124/3). tipãrite într-un rãstimp de 20 de ani: 1) Psaltirea româneascã scoasã de Coresi la Braºov în 1570. dupã cum se ºtie. Nu întotdeauna însã (vezi Introducere. 5–6). Nu este prima datã cînd se editeazã textul psaltirilor coresiene: prima ediþie a Psaltirii din 1577 îi aparþine lui Hasdeu (1881). printre care ºi cele coresiene. O cercetare atentã. Candrea prezintã un text reconstituit al Psaltirii Scheiene. prezentînd o versiune româneascã îmbunãtãþitã (vezi mai departe observaþiile privitoare la Anexã). Candrea a avut-o în vedere în ediþia Psaltirii Scheiene (1916). Din cele arãtate mai sus.A. cîteva exemple: cãciu datu pentru cã ciudatu (ps. 12–13). dupã cum declarã Coresi în epilogul lucrãrii sale. cãruia.

la fiecare cuvînt în parte. punerea în paginã a textului este excelentã: fiecare paginã cuprinde trei porþiuni distincte: în partea superioarã a paginii sînt incluse (a) facsimilele textului din 1577 – cu completãrile menþionate – în general clar lizibile (excepþiile nu sînt foarte numeroase: 303v. iar prin prezentarea facsimilelor ºi a notelor comparative se dã specialiºtilor – lingviºti ºi filologi – posibilitatea sã opereze confruntarea cu originalul ºi sã întreprindã cercetãri variate de grafie. sã se menþioneze sensul unor termeni din limba veche. de asemenea. lucrat cu multã acribie: a) a indicat. „ales”). în indice. nr. în linii mari. 2. Din acest ultim punct de vedere este vorba de cele trei rînduri scrise de Coresi la sfîrºitul psalmului 76 (vezi p. Ne aflãm în faþa unei ediþii elaborate dupã o metodã riguroasã. cuvintele din textul psaltirii propriu-zise de cuvintele din textul nebiblic al lui Coresi. pentru cei mai puþin familiarizaþi cu limba românã veche. distincþiile necesare. 662). 49v) ºi (b) consemnarea diferenþelor faþã de textele din 1570 ºi 1589. zãpretire. 323) ºi de epilog (vezi p. Astfel. în partea de jos a paginii.CÃRÞI REFERITOARE LA LIMBA ROMÂNÃ VECHE 129 aceeaºi manierã cu paginile deteriorate din exemplarul de la Bistriþa – de exemplu 1v sau 2r –. de exemplu ciudã "minune”. . de exemplu 1 V. de foneticã. zãprãti. prin notarea atestãrilor respective cu litere ºi cu cifre cursive. salutatã ideea de a diferenþia. de istorie a vocabularului etc. care reprezintã un progres în comparaþie cu toate ediþiile de texte vechi elaborate în ultimii 15 ani în þara noastrã. XXIII. cele mai multe. 201v. Douã inovaþii binevenite a adus Stela Toma în modalitatea de alcãtuire a indicelui. ºi b) a separat numele comune de numele proprii (fãcînd. SCL. Trebuie. operaþie extrem de utilã pentru viitoare studii statistice. deosebit de preþioase pentru ulterioare cercetãri comparative (puþinele cazuri în care secþiunea dedicatã comparaþiei nu cuprinde nici o indicaþie – de exemplu p. ogodit. poate nu ar fi fost inutil ca. care-i pot face o lecturã cursivã. p. 4v – se explicã prin împrejurarea cã în CP1 ºi CP2 pagina respectivã lipseºte). 65v. eforturilor Editurii Academiei. între paranteze drepte. credem cã n-ar fi fost necesarã glosarea. zãstimpi sau chiar al unor cuvinte care circulã astãzi. precum bucina. dar care în limba veche aveau o altã semnificaþie. Sistemul de editare folosit prezintã avantajul cã prin transcrierea interpretativã se pune textul la îndemîna unui cerc mai larg de cititori. însã. 66r. ºi hristos „uns”. în 19721 s-a putut concretiza în ediþia de faþã. datorate. 146r. (c) transcrierea interpretativã a textului românesc din pagina corespunzãtoare. iar. uneori. ale cãror corespondente erau mai bine conservate în dublet. ogoditor. sãblaznã. singura care poate satisface cerinþele actuale. Uneori. ca ºi pentru unii cercetãtori strãini. de exemplu între Hristos n. Nu putem decît sã ne manifestãm satisfacþia cã ceea ce preconizam. 202. Considerãm cã în indice sistemul glosãrii cuvintelor ar fi trebuit extins. pr. Toate cuvintele cuprinse în aceste douã texte de limbã românã curentã sînt prezentate separat de celelalte cuvinte ale textului tradus. frecvenþa lui în text.

organizat de Facultatea de Limbi Romanice a Universitãþii din Bucureºti. prãmãndi. Guilbert. Mitterand et J. cucurã. povelire. de exemplu. „fidelitatea” sau „infidelitatea” traducerii. povelenie. o dovadã o poate constitui împrejurarea cã unele lucrãri actuale iau în consideraþie dezvoltarea limbii în perioade chiar mai reduse. hãlãstui. de exemplu întuneric "lipsã de luminã” ºi "zece mii”. despre care s-au fãcut afirmaþii contradictorii. considerãm cã ar fi fost bine sã se indice separat în ce contexte unele cuvinte au un sens ºi în care un altul. vihor. Les dictionnaires. 1971. Prin realizarea acestei importante editãri. Un loc aparte îl deþine în ediþia discutatã Anexa de la p. Dubois. 111-132). 1971. L. 774–778. ºchiopa.u. 8). care conþine cele 198 de unitãþi lexicale aflate în CP2 (plus 2 din CP1) în raport cu textul de bazã. feri "pãzi”. textul/textele punînd numeroase probleme atît în planul limbii literare. topica mai fireascã. Indicele are un deosebit preþ pentru cã pune definitiv în luminã relaþiile dintre Psaltirea Scheianã ºi Psaltirea Coresi. cît ºi strãdania pentru o mai bunã redare în româneºte a cuvintelor în original. nãvodi. et Cl. . 2) scoate în relief drumul parcurs de limba românã în decurs de aproximativ douã decenii1: în CP2 limba este ceva mai cursivã. relaþii evidente. peleº. p. ediþia de faþã 1) oferã posibilitatea sã se contureze mai precis profilul celei mai importante personalitãþi a culturii româneºti din secolul al XVI-lea. prin cuvintele rare care apar – cu aceeaºi frecvenþã – în cele douã texte: barnee. zãprãti. troscot. Paris. Le mouvement général d'après un dictionnaire d'usage (vezi J. pazie. Coresi. Astfel. impremiezã. slonovni. zãpretire. inie.130 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC clãtire "miºcare”. ca sã nu mai amintim de cele 198 de cuvinte în plus în comparaþie cu textele precedente ºi 3) pune la îndemîna specialiºtilor un material variat de studiu pentru începuturile limbii literare. De altfel. aceasta reliefeazã atît evoluþia vocabularului limbii române în 20 de ani. sau judeþ "judecatã” ºi "judecãtor” etc. în J. Dubois. pogrãzi. chiar Stela Toma a schiþat principalele probleme ale traducerii psaltirilor coresiene într-o comunicare þinutã în ianuarie 1976 la simpozionul „Coresi” dedicat traducerii. Gilbert. H. 16 º. construcþiile perifrastice verbale – de obicei greoaie – mai rare. întort.): raportul între textul român ºi textul slav al Psaltirii. cît ºi în acela al traducerii. în special a vocabularului ei. mojdan. Un „subiect” este sugerat de autoarea ediþiei în Introducere (p. poveli. lunecare "cãdere” etc. onagru. zãstîmpi. de exemplu 17 ani (1955-1971). pãnãtos. gimþ. premiezan. domn "stãpîn”. Introduction à la lexicographie. într-adevãr. istacti(e). Stela Toma a rãspuns celor trei scopuri pe care ºi le-a propus (vezi p. trebuie observat cã sînt relativ rare situaþiile cînd se înregistreazã în CP 2 o serie de arhaisme de 1 20 de ani pot reprezenta o etapã în dezvoltarea unei limbi. sau chiar 10 ani (1949-1960). Pignon. Tot în privinþa notãrii sensurilor în indice. în P. Hachette. Dictionnaire des mots nouveaux. Într-adevãr. Ediþia de faþã oferã un cîmp vast cercetãrii lingvistice. încurþi.

biruitoriu – ce þine. în loc de greºirã. 2 de jos apare silnic. biruiturã faþã de vlãdicie. 158v. 330. r. 3 ºi 4 s-ar fi utilizat alte semne. corect. De asemenea. de exemplu pentru 1. valori multiple (vezi p. Trebuie observat cã uneori autoarea aratã cã diferenþele dintre cele douã psaltiri se explicã prin traducerea textului slav. Alteori însã în Indice apar interpretãri greºite. fecioarã faþã de fie. indiferent de originea lor. unor unitãþi lexicale corespunzîndu-le unitãþi sintactice (batjocorit – a-ºi bate joc. Mult mai clar ar fi fost dacã s-ar fi pãstrat asteriscul pentru o singurã situaþie. znamenie pentru. ar fi fost firesc sã se noteze ºi categoria gramaticalã a celui atestat în CP. ale valorii gramaticale a cuvintelor. ci ºi din alte puncte de vedere. 85. În majoritatea cazurilor. o datã ce s-a indicat categoria gramaticalã a cuvîntului din CP2. slãbiciune faþã de sãblaznã. De exemplu. de exemplu au (92v16). Alãturi de greºeli de literã (de exemplu p. în CP2 se utilizeazã forme ºi cuvinte pe care limba românã le-a reþinut. traducînd sl. r. boalã faþã de lingoare. edificator pentru progresul limbii române în cei 20 de ani avuþi în vedere. De asemenea regretãm cã într-o ediþie ca aceasta. oprire faþã de zãpreºtenie. semn. mustra faþã de oblici etc. 5–6 grerã. r.CÃRÞI REFERITOARE LA LIMBA ROMÂNà VECHE 131 provenienþã slavã în raport cu termenii de origine latinã din CP1. s-au acordat unui singur semn. rod al unei activitãþi de o excepþionalã migalã. iar pentru cazurile de sub 2. lui rost (CP) îi corespunde în CP2 atît gurã (36v10). iar în facsimil silnici (de altfel la Indice apare. cu începutul unui studiu amãnunþit asupra lexicului. de naturã puþin diferitã sînt unele erori de transcriere. În aceastã ordine de idei semnalãm absenþa asteriscului de la p. . 4 de jos. introduse printr-o traducere servilã. Socotim cã. respectiv. asteriscului. cît ºi buzã (5810).). rost are o mare frecvenþã în toate cele trei texte. Astfel. Evident însã (vezi Indicele). este de fapt conjuncþie. forma silnici). în fond. dupã pãrerea noastrã. deºi sîntem de acord cã aceasta ar fi echivalent. Înlãturarea din CP2 a unor cuvinte arhaice sau a altora de tipul celor semnalate. învãþa. pe care – cel puþin în aceastã ediþie – nu ºi l-a propus. depept pentru derept). idumeesc – lu Idumei etc. la p. Considerãm cã ar fi fost deosebit de interesant dacã ºi în alte cazuri editoarea ar fi dat astfel de explicaþii. de exemplu: dosãdi. 243. Anexa prilejuieºte studiul unor sinonime. demonstreazã cã Anexa meritã un studiu aprofundat. În privinþa înþelegerii lui incungiuru (229r17) ca gerunziu (notat cu semn de întrebare). moºie faþã de ocinã. bãuturã faþã de bere. buzã–rost) sau conjugare (cerca–socoti). în CP2 se înregistreazã adãpost faþã de pristaniºte în CP. mîntuire faþã de spãºenie. considerãm cã mai curînd poate fi interpretat ca adverb – "împrejur”. pune. adînc faþã de adîncat. vezi de exemplu: 125v tine (pluralul substantivului tinã) faþã de lut. 31). zãstãvi. considerat adverb. cu atît mai mult cu cît cuvintele diferã nu numai ca gen (de ex. sau la p. de exemplu. bremia sau 23r lumea (ochiul) faþã de geanele "pupilã”. ºi în ambele cazuri contextul dovedeºte cã alegerea cuvîntului este foarte adecvatã.

elaboratã sub egida Comisiei de texte româneºti vechi a Academiei. iar unele dintre ele pot fi supuse unor interpretãri diverse. Virgil Nestorescu. În Editura Academiei. Bolocan care cuprinde o serie de lãmuriri referitoare la structura dicþionarului. Cornelia Popescu. Academiei. B – Toponime – Terminologie geograficã. 1. 370 p. -a este atestat în 1374. urmeazã un capitol dezvoltat consacrat „materialului inclus în DERS” grupat în trei secþii: A – Cuvinte comune – Terminologie administrativã. 273). p. în care se discutã o serie de foarte importante elemente gramaticale româneºti din documentele slavo-române. din acest capitol se detaºeazã aprofundata analizã întreprinsã asupra toponimelor din DERS. la dificultãþile întîmpinate. cã scribii cancelariilor noastre erau vorbitori de limbã românã (p. Aspazia Reguº. ele nu sînt prea numeroase. „Cãtrã céle aflate pre lesne iaste a adaoge”. Oricum. elaborat în cadrul sectorului de slavisticã al acestui institut. -ul în 1385. în mod firesc asupra lui ne vom opri în paginile urmãtoare. 1977. Avînd în vedere proporþiile acesteia. Dicþionarul se deschide printr-o amplã introducere redactatã de Gh. rod al activitãþii unui harnic colectiv al Institutului de Lingvisticã din Bucureºti: Dicþionarul elementelor româneºti din documentele slavo-române (DERS). în textele cercetate art. Mile Tomici. + XL p. Corneliu Reguº. Bolocan (redactorul responsabil al volumului). printre altele. C – Antroponimie. Avînd în vedere cã aceste articole apar adãugate la cuvinte de multe ori de altã origine decît latinã. de asemenea. a cãrei reprezentantã de seamã se dovedeºte a fi Stela Toma. ele probeazã. 1981.132 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Evident însã cã astfel de observaþii nu sînt în mãsurã sã punã la îndoialã valoarea ediþiei de faþã. 316. -i în 1400. p. . 1–270) ºi. Ed. Cantemir în Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor. la principiile de lucru. Astfel. Dicþionarul propriu-zis cuprinde. a apãrut în 1981 o laborioasã lucrare extrem de interesantã. Ion Ciocea. care de mulþi ani se preocupã de apariþia unor cãrþi destinate a fi ajutoare de preþ ale cercetãrilor de istorie a limbii române. CL XII. spaþiul cel mai întins (p. Bucureºti. O inovaþie binevenitã o constituie Anexa cuprinzînd „elemente de morfologie”. Olimpia Guþu. cum este ºi firesc. 109–112 Dicþionarul elementelor româneºti din documentele slavo-române. la criteriile de bazã care au fost folosite pentru identificarea cuvintelor româneºti din textele slavone. reprezintã o reuºitã a ºcolii de filologie româneascã. aºa cum a arãtat D. Concluzia este cã ediþia Psaltirilor coresiene. din sector fac parte toþi autorii dicþionarului: Gh. -le în 1429 etc. Ion Robciuc.

: bãiaº. traducerea sa în limba românã ºi în limba francezã ºi apoi citatele din diferite documente în ordine cronologicã sau. moldovean. morar. Acordîndu-se o atenþie specialã aspectelor strict filologice ale documentelor. Fiecare cuvînt este ilustrat cu citate dupã care urmeazã. bãtrîn. moviliþã. *gangur. bou. bordei. În alte situaþii însã cuvintele atestate figureazã numai ca antroponime. Credem cã s-ar fi putut gãsi un procedeu tipografic care sã indice ºi secvenþele frazeologice de tip românesc. O inovaþie demnã de apreciat a acestui Dicþionar este cã a notat cu * cuvintele care nu apar ca nume comune. Structura unui articol în DERS este urmãtoarea: cuvîntul temã. Lucrarea conþine. acela. boboc. mãtuºã. au fost respectate toate particularitãþile textului. B – Þara Româneascã) toate textele utilizate. munte. ac. belciug. aºa cã imaginea cuvintelor româneºti din textele slave este fidel redatã. p. XI). muiere. galben. bãrbos. de ex. ediþiile în care au fost publicate etc. deci nu în diferite ediþii sau colecþii de documente. indicarea surselor unde mai poate fi întîlnit (v. . comis. bãrbos.CÃRÞI REFERITOARE LA LIMBA ROMÂNà VECHE 133 În final lucrarea cuprinde o „listã de documente. baltã. muiere. murg.: alb. bolovan. DERS cuprinde materialul de limbã românã extras din documentele slavo-române din perioada 1374–1600 din care s-au adunat 1815 cuvinte-titlu. grãdinar. bucatã. ci la rînd cu atestãrile de cuvinte independente. un repertoriu de sigle bibliografice ºi altul de abrevieri. broascã. mãtase. muntean. brãdiºor etc. mijloc. în care sînt ordonate cronologic ºi pe regiuni (A – Moldova. bãrbat. În fine. categoria gramaticalã a cuvîntului. arbore. din care 869 sînt comune ºi 949 toponime ºi antroponime. Regretãm însã cã nu s-a acordat un loc special în DERS unitãþilor frazeologice care apar înregistrate. *bourean. gureº. gurã. însemnãri ºi inscripþii”. de ex. bãdiþã sau numai ca toponime.: bun. dar nu separat. gurã. La unele cuvinte sînt reprezentate toate cele trei secþiuni. adînc. sau ca termeni comuni ºi toponime: ales. acolo unde este cazul. cu indicaþii exacte asupra depozitului unde se pãstreazã originalul. de ex. *mic etc. ci doar ca toponime sau antroponime ºi cã a separat prin • cuvintele româneºti care conþin desinenþa sau sufixul -ov ºi sufixul -in. în toate amãnuntele. cu diverse sensuri dezvoltate. gard. gîrlã apar ºi ca termeni comuni ºi ca antroponime ºi toponime. Printre cuvintele prezentate în dicþionar putem enumera un imens numãr de termeni de origine latinã. unele sînt înregistrate ca termeni comuni ºi ca antroponime: bãdicã. adînc etc.). lista lucrãrilor consultate. Alte cuvinte apar atît ca antroponime cît ºi ca toponime de ex. brînzã. eventual fotografia lui. alun. de asemenea. alb. barzã. birãu. de ex. de ex. muncel. babã. aniniº. gras. bour. albie. mal. Lucrarea discutatã se caracterizeazã printr-o analizã în general riguroasã a cuvintelor româneºti din documentele studiate în original. pentru a ne face o idee despre rãspîndirea cuvîntului respectiv ºi dacã este cazul. blidar. ceea ce duce la uºurarea cercetãrii adjectivelor respective (v.

180. o datã ce introduceau „românisme” în fraza slavã pe care o scriau1. În plus. în general. iazul (1534). azap (1479) etc3. pentru prima datã. gîrlã. aºa cum am arãtat în lucrarea noastrã Contribuþii. De ex.. ªi astfel de construcþii atestã cã scribii actelor emise în cancelariile din Þara Româneascã ºi din Moldova erau vorbitori de limbã românã. Gl. care apãreau în flexiune slavã. Mihãilã. Costin. în raport cu DLRV ºi DA. bucium. C. argeºean (1431). cheie. mãgurã. apanajul vorbitorului nativ. în DERS figureazã acum. ºi alte cuvinte în Nestorescu. XVI). DERS 1445. 2 V. p. cu precizãrile lui Gh.. . decenii sau secole în urmã prima atestare la foarte multe cuvinte. Aceasta din cauzã cã multe cuvinte de origine slavã pot fi bãnuite cã 1 Bãrbulescu. faþã de DLRV 1492 ºi de DA 1673. pentru cã dacã unui strãin nu-i e greu sã strecoare cuvinte dintr-o altã limbã decît cea maternã în limba sa. aprilie 1482. O altã calitate a DERS-ului constã în împrejurarea cã – drept consecinþã a mulþimii documentelor excerptate – reuºeºte sã mute cu ani. p.. p. ca ºi precizãrile lui Gh. 253–265. ca o urmare a aceleiaºi cauze. 621-624. Marele merit al acestui dicþionar constã în bogãþia ºi varietatea materialului extras dintr-un imens numãr de documente: aºa se explicã de ce unele articole sînt întinse. de ex. a se þine de treabã. este mai dificil de admis aceasta pentru elementele frazeologice despre care se presupune cã sînt. o serie relativ largã de cuvinte atestate în perioada avutã în vedere în DLRV. hotar. 385. Sigur. atestãrile din documentele slavo-române constînd din cuvinte româneºti intercalate trebuie considerate cu mare prudenþã. lista din Nestorescu. negru. aspect care îi conferã dicþionarului discutat un loc aparte printre lucrãrile de profil lexicografic. p. ambele calcuri dupã ceaºnic (v. D. cãmarã DERS 1431 faþã de DLRV 1508 ºi DA 1643. faþã de DLRV 1493 ºi DA 1682. Considerãm cã în DERS s-a procedat foarte bine eliminîndu-se unele cuvinte de origine slavã. pl. cu care are în comun sensul. E.. 3 V. mai ales pentru menþionãrile de cuvinte slave. Nu totdeauna însã s-a procedat la fel ºi. pîrcãlab). Este cazul cuvintelor: canatic (1486) (construit dupã modelul lui paharnic < canata "cãniþã”. p. DERS 1485 faþã de DLRV 1509 ºi DA. iazure (1559) etc.) ºi s-au reþinut pentru acest cuvînt numai formele care atestã integrarea lui în limba românã – de ex. Bogdan. în ceea ce ne priveºte. în LR 6/1975. caftan. 9. nu ar fi exclus ca unii dintre scribi sã fi fost chiar români. iar altele chiar foarte dezvoltate (v. v. cãlugãriþã. a da (bea) aldãmaºul. 621-624. N. aprod (1443). Mihãilã din LR 6/75. p. p. faþã de DLRV 1480. tatã vitreg. a-ºi face milã (de ceva). a pune chezaº. de ex. faþã de DLRV 1517 ºi DA 1650. aspru 1482–1496. credem cã.134 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC precum cele cercetate de Nestorescu. în DERS se evidenþiazã predatãrile: buzã. frate. faþã de DLRV 1502. D. DERS 1422. p. de ex. 181-2. iaz în et koneþ iaza "de la capãtul iazului” sau sãs iazom "cu iazul” (1479) (DML 1491. iaz 1515–1517 faþã de DLRV 1519 etc2. DERS 1500.

în timp ce în numeroase atestãri. revelatoare pentru statutul românesc al cuvîntului nu sînt decît cele care apar în flexiunea româneascã. Credem. p. altfel. slujniku v. 323). C. ci ca termeni slavi transmiºi limbii române într-o formã încã apropiatã de cea slavã. Cu aceeaºi prudenþã trebuie înregistratã s. iar în 1596 sg. apare forma boalã. p. a derivatelor româneºti sau a diverselor împumuturi prezente în documentele slavo-române din epoca studiatã. acestea ne-ar fi putut permite sã ne facem o imagine. pînã la care se întinde epoca studiatã.v. se întîlnesc cuvinte româneºti. p. Buzeºti. un exemplu din DERS: bolea în za zea bolea "de o boalã grea” 12 iunie 1584 cu o nediftongat. în C. 259). Mihãilã.v.) sub formele slave bahnu ºi bahna2. chiar anterioare acestei date. de aceea. cã termenii slavi cu flexiunea slavã sau de altã origine decît slavã dar cu flexiune slavã (de ex. PO1. chiar dacã se admite cã aceasta este „arbitrarã” (p.Ev. dar nu acesta este scopul final” (p. este adevãrat cã în lista de documente. 30 s. Numai dacã am ºti cu precizie cã acest termen de origine maghiarã nu a pãtruns pe alte cãi în slavonã am putea lua în consideraþie atestãrile celorlalte forme înregistrate. în timp ce primul document din Moldova este din 1392 (p. n.. VII). Dimitrescu. nu a exploatat 1 V. buzã) ar fi trebuit înregistraþi separat de acelaºi cuvînt în flexiune româneascã: slujnicele. 624. 133. nu emise pe teritoriul nostru. mai departe: „Este adevãrat cã gruparea materialului în cadrul multor articole porneºte de la unele premise ale cercetãrii etimologice (subl. Contribuþii. însemnãri ºi inscripþii de la sfîrºit se aratã cã primul document cercetat în Þara Româneascã este din 1374 (p. IX). despre numãrul de elemente moºtenite din latinã.v.CÃRÞI REFERITOARE LA LIMBA ROMÂNà VECHE 135 apar ca termeni nu ai limbii române. Considerãm util sã se furnizeze o motivaþie explicitã a alegerii acestei date. steazã forma stazami (1570) o datã ce aceasta reprezintã o formã flexionarã slavã.). Obiecþia de principiu care se poate aduce Dicþionarului este cã. aprozi. Gh. În introducere se precizeazã: „DERS nu îºi propune sã explice cum s-a ajuns la formele atestate ºi nici de la ce etimon s-a pornit” ºi. Socotim însã cã aceste indicaþii nu sînt suficiente o datã ce se ºtie cã ºi înainte de aceste date în documentele slave – este adevãrat. p. slujnicã sau buzeºto(m). de ex. nicãieri nu se justificã în vreun fel de ce s-a început cu anul 1374. imediat. .v. Fl. deci pentru aceste cuvinte trebuie separatã atestarea în DERS din 1561 (boa(l)) de acest bolâ. articulat aprodul. se dã o explicaþie. o altã observaþie: dacã pentru data 1600. LR 6/1975. n. La fel bahnã (s. deºi se doreºte exhaustiv – „fixarea listei de cuvinte în DERS s-a fãcut dupã excerptarea în întregime (subl. În DERS în 1586 figureazã pl. despre ponderea elementelor autohtone. Un alt caz: aprod.) a textelor slavone” (p. Aici trebuie fãcutã.. XII) –. explicaþiile citate mai sus însã nu ne împiedicã sã regretãm absenþa din acest atît de bogat dicþionar a oricãror indicaþii etimologice. de ex. T. v. 2 V. 217 s.

Evident. 14 (august. dar care au pornit de la o documentare similarã. fecior. Într-adevãr. Nu sînt lipsite de interes nici cuvintele de origine slavã în contexte slave. se naºte o problemã de principiu: în general considerãm cã este regretabil ca în lucrãrile cu caracter strict ºtiinþific sã nu se preia informaþiile adunate anterior. de fapt. nevoie de nici o justificare. conþin: a) înregistrãri de cuvinte inexistente în dicþionarul de care ne ocupãm ºi b) atestãri în plus la cuvintele prezente în DERS. urs. apar în contexte slave. de ex. b) Absenþa unor atestãri la cuvintele prezentate în DERS. muºat. Categoria cuvintelor inexistente în DERS dar atestate în alte lucrãri este în mod firesc. de la care. voievod) au atestãri mai vechi. baci. A doua situaþie are valoare în primul rînd nu numai pentru cã adaugã un alt citat. Dar. 1318. fiind vorba de documente de dinainte de 1374 – deci neluate în dicuþie de DERS –. Este adevãrat cã. Vom exemplifica aceste douã situaþii cercetînd în ce mãsurã materialul cuprins în lucrãri anterioare sau contemporane. Iatã cîteva exemple rezultînd dintr-o confruntare dintre DLRV – unde atestãrile sînt mai vechi – ºi DERS: DLRV DERS mal 1445 1448 moaºã 1480 1558 La aceste exemple se pot adãuga cele ce decurg din împrejurarea cã în DLRV sînt consemnate 16 cuvinte înaintea anului 1374 (de cînd se încep datãrile în DERS). beneficiind de o bibliografie în mare parte identicã.136 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC suficient documentele avute în vedere ºi deci nu a pus în evidenþã nici totalitatea elementelor româneºti infiltrate în documentele slave ºi nici frecvenþa acestora. singur. nu figureazã cuvintele bradel ºi cãsca. aceste cuvinte sînt importante pentru cã. ci pentru cã cu acel nou citat se poate atesta extinderea în timp a cuvîntului (dintre care o mare importanþã o are pentru eventualele predatãri) ºi extinderea sa în spaþiu (deci cuprinderea unor regiuni mai largi). surd.. în cazul cînd existã motive temeinice de înlãturare a unor anumite documente (care permit predatarea cuvintelor) sau de ignorare a lor. restrînsã. de tipul opãrit. În DERS. atestate în DLRV la cca. copil. opãrit. ne indicã o serie întreagã de predatãri. comparaþia cu unele lucrãri. n-ar trebui sã avem pretenþia sã aparã aici. cu privire specialã asupra acelora care dovedesc extinderea în timp a cuvintelor pare a fi punctul mai puþin forte al Dicþionarului discutat. Dintre acestea. deoarece în 1348 este înregistrat în DLRV sub forma articulatã: oparitul (în DERS singura atestare este la 1590). mic. într-o parantezã finalã a cuvîntului respectiv. cu diferenþe care merg de la 2 pînã la 300 de ani! Ca ºi cãsca ºi bradel. respectiv. 1348 ºi. aceasta ar trebui explicat. cca. varã. sperãm. fiind majoritatea moºtenite din latinã iar unele de origine autohtonã. în acest punct al discuþiei. de ex. de ex. balaur. bun. Inserarea de noi cuvinte nu mai are. ar trebui pornit. înregistrarea unor sensuri noi etc. o altã înregistrare. O situaþie specialã prezintã . datã fiind excerptarea în general atentã a documentelor cercetate.

maistor are un alt sens ºi anume desemna persoana care fereca în argint. 210. 64. Djamo-Diaconiþã. 78-79. ian. p. . se citeazã Olteanu. Me(s)ter Petrila. nesemnalate în lexicografia noastrã. Djamo-Diaconiþã. O subliniere aparte pentru grija manifestatã de autori pentru a pune în luminã atestarea cuvintelor prin nume proprii.. deci atestarea existenþei anterioare a cuvîntului comun prin tema derivatului. 30–1582 iunie4. 409. 1590>. la p. bãlaur 1337–1340. nici diac în 3 ian. aceastã semnificaþie apare în 21 nov. maistor. Alte predatãri rezultã. Addenda. DERS 1517. A. databile în sec. p. sens apãrut probabil printr-o metaforã (v. XVII–XVIII. Doc. de fapt. menþionat într-un document din rãstimpul 1580 dec. desagã figureazã în contextul ocina boierului domniei-mele sã nu i-o faceþi dãsãgi” (TR <1579–81. de ex. 1480. 352. 365.C. dar. de ex.CÃRÞI REFERITOARE LA LIMBA ROMÂNà VECHE 137 voievod. agust. 59. 498-9. De altfel atestãrile în minus rezultã din absenþa utilizãrii ºi a altor izvoare documentare. Drag (DERS 1414) este predatat de Gh. obiectul de studiu al cercetãtorilor care au elaborat DERS-ul. Giurescu. nu slavo-române. DERS surprinde semnificaþii noi. pentru înþelegerea istoriei acestui cuvînt – evident cã nu este singurul în aceastã situaþie în DERS – s-ar fi putut da. mal 1445 – DERS 1448. termenul care îºi justificã postdatarea (în DLRV 1368 ºi în DERS 1478) prin faptul cã în DLRV a fost excerptat din documente latine.2. RRL 1/76. p. Este de asemenea regretabil cã într-o lucrare cu caracter exhaustiv ca DERS nu au fost exploatate cu o mai mare atenþie unele documente care au 1 2 3 4 V. Mold. Totuºi credem cã. 10) cu sensul "fîºie de pãmînt care împarte în douã o proprietate”. discutatã ºi comentatã de Stãnescu.. în 1330 (în DLRV drag avea prima datare din 1376 într-un text în limba latinã). aceastã predatare.: brãdet 1491 – DERS. 1500 ºi nici Lupul de la 6 iulie 1569. s. M. 1498. IX–XI1. Contribuþii. numele proprii derivate de la cuvinte comune româneºti reprezentînd rezultatul unei evoluþii îndelungate. de ex.. ap. 14213.. se putea eventual aminti ºi inscripþia în piatrã a sculptorului Petrilã din epoca lui ªtefan cel Mare. p. M. Lb. unde se dau multe asemenea cazuri). 1585–86. La fel v. menþionîndu-se prezenþa sa într-un text latin. nu de puþine ori. la perper sensul "impozit” este ilustrat în DERS cu un prim document din 1467 cînd. Demn de reliefat pentru valoarea lucrãrii este cã. ceea ce echivaleazã cu recunoaºterea izvorului de formare a toponimelor ºi a antroponimelor. din Mihãilã. în aceeaºi lucrare în contextul Az Dosoftei maistor (text neutilizat în DERS). p. discuþia despre cuvintele cumãtrã. Pentru meºter (prima atestare în DERS 1476 sau 1470). p. Mihãilã. Mihãilã. þap. p. ªerban. la catastif nu se atestã acest cuvînt la 3 apr.v. At. R. V. La cenuºar s-ar fi cuvenit sã se adauge ºi toponimul Cenuºari. p. tot într-o parantezã finalã.

dar ºi bibliografia lor.. totuºi. care este „distanþa” între data primei atestãri prezente în DERS ºi cea din alte lucrãri. De asemenea. giumâtate. ca ºi pentru cititorii-specialiºtii. Ajunºi la capãtul acestei dezvoltate recenzii izvorîte din respectul pentru autorii ei. cojocar v. 84. p. 76. curãlar. atît indicaþii bibliografice cît ºi datele la care sînt atestate cuvintele în dicþionarele limbii române sau la alþi cercetãtori. ci ºi partea din citatul ilustrativ în care este cuprins cuvîntul discutat. – putem trage concluzia cã ne aflãm în faþa unei lucrãri de referinþã care însã. jumetate.. cocoº etc. ar fi fost de dorit ca în DERS sã întîlnim nu numai biografia cuvintelor. Mihãilã. Pe scurt. în mãsura posibilului. Din acest punct de vedere credem cã sistemul folosit de Gh. coadã. 341 ºi citat s. de ex.v. între variantele fonetice ale aceluiaºi cuvînt. fãrã ca cititorul sã fie pus în situaþia de a compara el însuºi cu dicþionarele noastre sau cu alte lucrãri de istorie a limbii române ce etimologie s-a propus. cu scopul de a fi mai la îndemîna celor interesaþi (cercetãtori români.138 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC stat. rãsplãtitã însã. Mihãilã. . cum susþinea perfect justificat Emile Littré. „n’a point de fin”.) unde apar noi atestãri ºi pentru cuvintele deºugubinã. dar nu s-a procedat consecvent. At. paharnic (sub forma peharnic). o datã ce toate trei formele sînt înregistrate sub jumãtate. În general considerãm cã ar fi fost extrem de util pentru cei care se intereseazã de istoria limbii române. At. ca orice lucrare lexicograficã. Observaþiile anterioare. p. Aici nu este vorba de simple variante grafice ci de fonetisme extrem de interesante. vezi jumãtate. Astfel. este foarte bine cã pentru viezure s-a trimis la forma viedzure sau cã pentru taistrã existã trimiterea la traistã. ne vom opri pentru ilustrare la documentul din 14 mai 1544 TR (v. în general de bune rezultate. În fine. Mihãilã în DLRV este mai indicat pentru cã aici se vede imediat. astfel. nu reprezintã decît cîteva sugestii ºi 1 V. nici paralel cu ºteazã ºi nici cu balaur nu apar formele ºteadzã ºi nici varianta foneticã cu ã: bãlaur1. româniºti sau romaniºti din întreaga lume). De asemenea la jumãtate ar fi trebuit sã existe trei trimiteri: jiumetete. o propunere pentru o viitoare ediþie: credem cã ar fi indicat – cu toatã „dilatarea” de spaþiu pe care o implicã – sã se traducã nu doar cuvintele. îndreptãþiþi sã cearã unui astfel de dicþionar o informaþie cît mai exactã ºi mai bogatã. strîmb. 2 V. vizînd în special organizarea materialului existent ºi îmbogãþirea documentarã. Credem cã nu ar fi lipsit de interes sã se facã trimiteri între articolele în care apar contexte cu aceleaºi cuvinte. care au depus o imensã muncã plinã de dificultãþi. în atenþia autorilor. p. în mod special – dar ºi de istoria limbilor slave sau a limbilor romanice – sã figureze la fiecare cuvînt. unele fiind forme arhaice mai apropiate de prototip2. deºi autorii lucrãrii nu ºi-au fixat acest obiectiv.

1982. fapt remediabil la o nouã ediþie. în cazul cã vor fi puse în aplicare. într-o eventualã – doritã! – ediþie a II-a. la o mai rotundã imagine asupra ponderii cuvintelor. Cu regretul cã documentele supuse cercetãrii nu au fost valorificate exhaustiv. un nou ºi preþios instrument de lucru. nu putem decît saluta cu bucurie apariþia acestei lucrãri de forare în adîncimi încã prea puþin cunoscute ale limbii române. interesaþi de compararea stadiului atins de limba românã în sec. a formelor ºi a construcþiilor româneºti din documentele slavo-române. AUB. 96–104 .CÃRÞI REFERITOARE LA LIMBA ROMÂNÃ VECHE 139 deziderate menite sã conducã. util atît cercetãtorilor români ai istoriei limbii române cît ºi romaniºtilor din þarã ºi de peste hotare. revizuitã. al XIV-lea – al XVI-lea în raport cu celelalte limbi romanice. p. DERS reprezintã o contribuþie substanþialã la cunoaºterea limbii române vechi.

.

II LIMBÃ ACTUALÃ .

.

1. pictor-decorator. nr. p. XI (1962). în SMFC. Bucureºti. 4. 2 Vezi Florica Dimitrescu. ceea ce demonstreazã intensitatea procedeului compunerii în limba noastrã” (Fulvia Ciobanu ºi F. 3 Despre ponderea acestui procedeu de compunere în limba românã. ci ºi în scris. oraº-erou. ciorap-pantalon. ceea ce demonstreazã vitalitatea procedeului în discuþie. ºi în T. spectacol-lecturã. pentru limba francezã. compunerea reprezintã un important mijloc de îmbogãþire a lexicului1. în majoritatea cazurilor. 174.TRÃSÃTURI SPECIFICE ALE COMPUNERII ÎN LIMBA ROMÂNÃ LITERARÃ ACTUALÃ În faza actualã a limbii române literare. Bucureºti. vezi Halina Mirska. arhitect-ºef. . 1 Aceastã observaþie. angajat-mandatar. 268. cartier-satelit. Asan. 188. macara-turn. p. cît ºi a inventarului fiecãruia dintre ele. privitoare la aspectul actual al limbii române. bloc-turn. Bucureºti. an-luminã. 1965. ca de ex. 65. nr. productivitatea procedeului în discuþie a fost studiatã de Vlasák Václáv. bloc-lamã. casã-laborator. 65. 396-399.. în „Philologica Pragensia” 9 (48). ideea aceasta apare ºi la H. 1966. declaraþie-program. 34 º. Într-adevãr. salã-studio. student-actor. astãzi. al doilea constituent imediat este apoziþia3 primului. op. Termeni precum cei citaþi sînt des utilizaþi nu numai în vorbire. p. p. ºi în Actes du X-e Congrès international des linguistes. la Al. în special în limbajul cultivat. în româna literarã existã un mare numãr de cuvinte compuse în care. ºi cu unele rezerve. întãreºte constatarea dupã care „evoluþia compunerii româneºti se caracterizeazã printr-o necontenitã creºtere atît a numãrului de tipuri. Graur. în stilul tehnico-ºtiinþific ºi cel publicistic2.: actor-cetãþean. club-bar. stradã-coridor.u. p. 1965. cit. cifrã-record. în LR. 1967). în Actes du X-e Congrès international des linguistes. p. Mirska. La romanité du roumain.. raid-anchetã. cel puþin în sfera lingvisticã amintitã.

care calchiazã compusele germane corespunzãtoare. . 2. piantanimale. col. p. p. despre „inaptitudinea de origine structuralã a limbii franceze de a forma compuse prin juxtapuneri”. De exemplu: Actor-poet faþã de poet-actor: a) . IV. 3 În LRA. prilej pentru a-l revedea în rolul Ion pe actorul-poet Emil Botta (Inf. 5 Pentru problema generalã a raportului determinat-determinant. partea a III-a.IX. termenul a fost reluat. în raport cu germana ºi cu alte limbi.) considerã cã formaþiile prin juxtapunere sînt numeroase în aceastã limbã.. XVII. p. 6 Inconsecvenþele în utilizarea linioarei în exemplele citate mai jos se explicã prin felul de scriere întîlnit în ziarele din care am extras citatele. în care focarul ºi vecinãtatea îºi pot „schimba” între ele locurile. estoniana. de exemplu. 9) sau mai noi (de ex. 1964. deºi procedeul nu-i absolut necunoscut limbii noastre”. mai 1969. 1) 6 1 Unele dintre formaþiile noi semnalate mai jos corespund „sinapsei” (fr. ed. pe de o parte.). în limbile romanice4. 2. dupã formule strãine. Buc. Benveniste. daneza. p. Iorgu Iordan nota cã juxtapunerile în limba românã „sînt puþin numeroase ºi imitate. Paris. 1966. în „Bulletin de la Société de linguistique de Paris” (BSL). cassapanca. 4 Vezi Meyer-Lübke. capacitatea de permutare a elementelor formative fãrã ca sensul degajat de constituent sã sufere vreo modificare. 76. în care tipul amintit este exemplificat prin it. implicit. diariamente sufrimos. nici nu vom examina productivitatea diverselor tipuri de compunere în limba literarã actualã. Portrait du vocabulaire français. 90-96. la lección indirecta de su lectura y nos contagiamos de sus modos de expresión” (Fisonomía del idioma español. 111. p. pe de altã parte. para bien o mal.. Guilbert. L. 284 º. Sauvageot.u. 61. 1. revistas y radio en nuestro lenguaje actual y futuro es incalculable. 230. ci vom semnala cîteva dintre caracteristicile noilor formaþii. numãrul crescînd de formaþii de acest fel ºi.1969.u.a. 1. p. ca tip. 1894. de L. posibilitatea reversibilitãþii raporturilor determinat-determinant5. Pare surprinzãtoare observaþia lui A. 5007. p. dar ceea ce poate fi surprins ca nou astãzi este. excerptate din presa cotidianã2 în rãstimpul 1960–1969 ºi. p. Geneva. Madrid. ca maghiara. în „Le français moderne”. synapse) discutate de E. în Mélanges de linguistique Charles Bally. p. Leipzig.. cuvinte recente (neînregistrate în lucrãrile de specialitate ºi dicþionare). Darmesteter. Grammatik der romanische Sprachen. I. 2 Vezi observaþiile lui R. din constituenþi imediaþi de un tip special. 1939. cînd se ºtie cã mulþi cercetãtori mai vechi ai istoriei limbii franceze (ca de ex.144 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC În cele ce urmeazã nu vom discuta dacã anumite secvenþe de unitãþi lingvistice semnificative constituie un singur cuvînt sau o succesiune de cuvinte1. n. suedeza sau norvegiana. 1959. Guilbert în „Langue Française”. Cours de grammaire historique. În limba actualã se manifestã o anumitã preferinþã cãtre compuse formate – prin juxtapunere3 – din douã segmente echivalente ca forþã. 13). 1957. vezi Troubetzkoy. II. Formes nouvelles de la composition nominale. Aceastã situaþie existã. Criado de Val: „La influencia de los periódicos. a II-a. 75 º. toate.. Paris (f. 24. p. A. ale constituenþilor imediaþi din care sunt alcãtuite acestea. 585-586.

TRÃSÃTURI SPECIFICE ALE COMPUNERII ÎN LIMBA ROMÂNà LITERARà ACTUALà 145 b) . .7). 7. (Rom. 3. De observat cã. de asemenea policlinica-spital are un laborator ºi o farmacie (Sc. fiziologie.XII.1966. 8. 6888. Séchehaye. 19... O. radiologie. 1. col.. 24. b) Cliºeul de mai sus înfãþiºeazã un aspect din acest ultim bar-bufet (Rom. deci cã nu se pune problema „predominãrii”1 unuia dintre cei doi constituenþi.1967. Bufet-bar este perfect echivalent cu bar-bufet: a) Unul dintre autobuze destinat trupei de actori este prevãzut cu cabine cu duºuri ºi cu bufet-bar pentru public. p. termenii A+B deveniþi B+A apar în numeroase cazuri chiar în acelaºi context mai larg. XXV. amenajat în incinta liceului din localitate. vezi ºi Fl. spre profesionalizarea interpreþilor (Sc. lib. de exemplu: actor-cîntãreþ ºi cîntãreþ-actor: În activitatea teatrului existã cãutãri spre depãºirea unor anumite cliºee ºi stereotipii. 31. 7057. XXXVI. 230.. iar o altã maºinã transportã generatorul pentru energie electricã (Rom. col. 8). XXXV. p. 38 (352). 2.1966. oftalmologie. interne. spre o formare mai complexã a unui actor-cîntãreþ sau cîntãreþ-actor. 4). 6924. 1..IX. 4. erou-copil ºi copil-erou: Silvia încetase sã mai fie actriþa întruchipînd toatã gama eroilor copii...X. 6).R. oct. 4–5).. p.L. XVII. 6–7. Essai sur la structure logique de la phrase.. 3). XXV.. 5038. 21.. p. 62. col. p.XII. difuzoare. 30. Copilul-erou era ea însãºi (Inf. Cum preferaþi. Sala-amfiteatru ce adãposteºte clasa-laborator este înzestratã cu 40 de semi-cabine fonice.1969. cînd noteazã în parantezã în dreptul 1 Vezi Ch. col. ceea ce constituie o dovadã a împrejurãrii cã. Paris. 3. lib. întîlniri – la graniþa dintre arte – cu poetul-actor Emil Botta (Sãpt. cu secþii de chirurgie. clasã-laborator ºi laborator-clasã: Pe linia continuei perfecþionãri ºi modernizãri a procesului de învãþãmînt se înscrie ºi punerea în funcþiune a primului laborator-clasã din regiunea Cluj. II. XXIV... 7202. 3. col. lib. A. de la Gavroche la Nicã Fãrã Fricã. p.... p. în care se pot efectua lunar aproape zece mii de consultaþii.IX. col.I. 9. p..1966. p. semantic. conþinutul segmentului a rãmas acelaºi. spital-policlinicã ºi policlinicã-spital: La Hîrºova s-a dat în folosinþã un nou spital-policlinicã. Buc.1969. ginecologie etc.. col.1967. O altã particularitate a compuselor limbii literare actuale este repetabilitatea constituentului secund. 1969 (titlu pe coperta a II-a): Cîntãreþul-actor sau actorul-cîntãreþ. 7118. microfoane. VII. în exemplele de care dispunem pentru acest caz. VII. 1950. Aceastã trãsãturã specificã a fost sesizatã de Iorgu Iordan în LRA.

hotel-ºcoalã. ipostazã-cheie. restaurant-gigant. respectiv. etalon: faptã-etalon. iar vecinãtatea (contextul) cheie. magazin-etalon. un substantiv (uneori adjectiv) care achiziþioneazã cu timpul valoare calificativã. Clasa de distribuþie document cuprinde 8 membri: spectacol-document. cisternã-pirat. interviu-fulger.. turneu-fulger. post-cheie. foileton-anchetã. spectacol-ºcoalã. în care focarul asupra cãruia se efectueazã operaþia de substituire este. În limba actualã ne referim la constituente de tipul scenã-cheie. film-document. operã-cheie. fotografie-document. întrebare-cheie. avion-pirat etc. restaurant-ºcoalã. Clasa de distribuþie ºcoalã cuprinde 11 membri: rol-ºcoalã. navã-ºcoalã. fregatã-ºcoalã. Constituentul al doilea este. silabã-cheie. staþie-pirat. piesã-document. lot-model. condiþie-cheie. scenã. pãºune-model. local-gigant. teatru-anchetã. întrebare. ediþie-pirat. op. avion-pirat. piesã-document. piesã etc.. staþie-pirat. secvenþã-cheie. documentar-anchetã. replicã-fulger. bandã rulantã-ºcoalã. frazã-cheie. concert-lecþie. cuvînt-cheie. cit. fotografie-document. urmãtoarele clase de distribuþie ale termenilor mai des întîlniþi în situaþia descrisã: Locul întîi îl ocupã. element-cheie. pirat: radio-pirat. liceu-pilot. capitol-cheie. experienþã-pilot. notãm în continuare. precizare-cheie. emisiune-pirat. vînãtoare-model. structurã-model. azil-ºcoalã. unitate-etalon. teatru-document. Clasele de distribuþie cu 4 membri: lecþie: conferinþã-lecþie. . reginã-mamã. ºi nu numai în limba românã. poziþie-cheie. replicã-cheie. dramã-document. punct-cheie. întrebare-cheie. disc-lecþie. model: cinematograf-model. în legãturã cu locomotivã-tip. idee-cheie.. radio-anchetã. scenã-cheie. buletin-anchetã. joc-ºcoalã. tur-fulger. document sau pirat. împrejurare-cheie. a cãrui clasã de distribuþie cuprinde 23 de membri în formaþiile recent înregistrate: factor-cheie. pe baza materialului care ne-a stat la dispoziþie. uzinã-pilot. cheie.146 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC juxtapunerii casã-model: „ºi alte substantive în locul lui casã”. pilot: staþie-pilot. emisiune-anchetã. imagine-cheie. cerb-gigant. navã-pirat. atelier-ºcoalã. film-cheie. sat-model. traseu-ºcoalã. plan-pilot. gigant: film-gigant. Clasele de distribuþie cu 7 membri: anchetã: film-anchetã. În ordine descrescãtoare. foto-document. Observaþii asemãnãtoare sînt fãcute la p. statut-model. conflict-cheie. gospodãrie-etalon. peliculã-document. episod-cheie. film-lecþie. 231. Clasele de distribuþie cu 5 membri: fulger: spãlãtorie-fulger. de cele mai multe ori.

Problèmes et méthodes de la linguistique. Paris. a II-a. p. analizeazã fenomenul acesta foarte activ în limba francezã dînd exemple ca clef. film-fluviu. . p. 4 E. rol-ºcoalã. maraton: interviu-maraton. afirmase: „ils sont issus certes des lexèmes clef. 1. situaþie-limitã.. frînã: cauzã-frînã. limitã: clipã-limitã. 109. p. 2 Vezi articolul nostru. bilanþ. 13. fluviu3. printr-un proces îndelungat. 3. p. în cazul nostru. ed. în RRL XIV. copil-monstru... op. de a introduce substantivul într-o categorie semanticã deosebitã. ne putem întreba asupra rolului semantic deþinut de elementul secund. elementul al doilea. 65. record: cifrã-record. dupã ce în Étude sur la dérivation suffixale. Les structures lexématiques. 1968. 105. Clasele de distribuþie cu 3 membri: fluviu: raport-fluviu. Sauvageot. condiþie-cheie. pe de altã parte. v. 30. În formaþiile amintite mai sus. La dérivation en linguistique et en linguistique transformationnelle. Coseriu. 1969. 5. mamut: spectacol-mamut. discurs-bilanþ. Clase de distribuþie cu 2 membri: bilanþ: calcul-bilanþ. fluviu etc. astfel încît sînt clare „distanþele” dintre. Dupã cum se poate remarca. cheie. aceste cuvinte. cit. aceleaºi cuvinte în contextele: „am uitat cheia acasã”. 1 W. Dubois. la care se adaugã ºi altele (pirate. îºi pierd treptat semnificaþia iniþialã ºi devin cu timpul. p. 1. 1962. pod-mamut. în „Langue Française” 2. ºoc: fapt divers-ºoc.TRÃSÃTURI SPECIFICE ALE COMPUNERII ÎN LIMBA ROMÂNà LITERARà ACTUALà 147 monstru: proces-monstru. stare-limitã. Wartburg. cap-simbol.31. pe de o parte. diferã de substantivele independente cheie. pilote. p. film-fluviu ºi. I. în „Travaux de linguistique et de littérature”. interviu-fluviu. elementul secund are rolul de a aduce o „modificare”4. Desigur. J. film-monstru. p. sînt morfeme care. „s-a clãdit o nouã ºcoalã”. În general. în Zeitschrift für französische Sprache und Literatur. 1963. vîrf-record. Clase de distribuþie cu un membru: program: declaraþie-program. considerãm cã termeni precum cei amintiþi. turneu-maraton. simbol: sculpturã-simbol. pilote.. mai 1969. mais ils sont profondément différents d'eux par leur emploi syntagmatique”. aratã cã trecerea de la compoziþie la derivaþie se poate efectua prin slãbirea unui membru al compoziþiei. „podul de peste fluviu” etc. în analiza distribuþionalã. uzinã-monstru. timp-record. prevãzute cu „morfeme” de acest tip. în cazul în speþã. VI. film-mamut. 78. vîrf: moment-vîrf. bilanþ. fiind frecvent utilizaþi. 1968. În exemplele discutate ne aflãm deci în faþa unui caz de tranziþie a unor segmente de la statutul de elemente de compunere (cu poziþia II) la acela de afixe2. 3 Cazuri asemãnãtoare vezi ºi în A. nr. tele-maraton. simple afixe1. întrebare-simbol. moteur. fiction) sînt clasificate ca „mots pleins à fonction de suffixe”. Notes sur les suffixoïdes. Paris. scenã-simbol.

cit. p. pilot. De exemplu: în materialul citat se constatã cã în interiorul unei anumite sfere semantice elementele pot comuta. în raport cu record ºi fulger. séance-marathon („Langue française". de exemplu. 3 Discutatã de Iorgu Iordan în LRA. iar altele numai presupuse. ne putem imagina o nouã formaþie de cuvinte de tipul roman-gigant. 344. a cuvintelor cu un constituent imediat poziþia II repetabil. numai de douã ori (bilanþ) sau chiar o singurã datã (frînã. ne-am referit însã numai la materialul avut la îndemînã). în cazurile amintite. 2 Cf.. cã în interiorul grupãrilor operate dupã criteriul semantic nu trebuie absolutizatã identitatea morfemelor. program etc. „sinonimia” dintre diferitele posibilitãþi de exprimare prin constituentul al doilea este totuºi atît de mare. conþine. pentru limba francezã. maraton. în exemplele noastre. se contureazã arhisemantemul „model. dupã cum am vãzut. maraton. mamut. ºoc. ghid” nu ar constitui o surprizã ca în loc de unitate-etalon sã se întîlneascã *unitate-model sau alãturi de film-lecþie sã aparã *film-ºcoalã. De exemplu. alãturi de formaþia mai veche ºi deja introdusã în limbã – deºi neînregistratã de dicþionare – roman-fluviu3. Coseriu. op. Arhisemantemul „rapid” are ca morfeme elementele fulger. etalon. Sã se compare. în raport cu model (astfel cã o uzinã-pilot nu poate fi „egalã” cu o uzinã-model. vîrf. în pilot se include ideea de „primat”. Aceste cazuri. legatã de prima. situaþiile expuse nu epuizeazã posibilitãþile limbii. deja consemnate în limbã. interºanjabili. De exemplu: film-monstru ºi film-gigant sau turneu-fulger faþã de turneu-maraton. în care „numitorul comun” este tocmai segmentul secund. 1944.)? Nu am eliminat substan1 E. În fine. p. Mai întîi. . Stilistica limbii române.148 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC noile formaþii pot fi clasificate în diferite grupe din punct de vedere semantic. p. De ce am introdus în categoria de care ne ocupãm. iar arhisemantemul „extremitate” – morfemele limitã ºi vîrf (evident. imens”. de asemenea în cadrul arhisemantemului „model. A doua observaþie. Astfel. Bucureºti. simbol. unele. termeni care apar. 10: „Un lexème peut fonctionner dans plusierus champs à la fois”. Un alt caz: unul dintre elemente poate avea sensuri diferite originar. 230. 2. mai 1969. 66). ghid” care apare exprimat de morfemele ºcoalã. ne permit sã considerãm cã avem de-a face aici cu un caz particular de derivaþie sinonimicã4. proces-monstru ºi film-monstru cu copil-monstru 1. lecþie. încît termenii pot fi. Trebuie fãcute douã observaþii la cele de mai sus. pãstrate ºi în noile formaþii. pe lîngã ideea de lungime. Substantivele monstru. De asemenea. model. la fiecare putîndu-se releva note semantice suplimentare. uneori. nuanþa de „obositor”2. în timp ce aceasta din urmã este echivalentã cu o uzinã-etalon). 4 Vezi Iorgu Iordan. gigantic.. sîntem datori o explicaþie. p. fluviu (cãrora li se adaugã adjectivul propriu-zis gigant) exprimã arhisemantemul „mare. este cã.

aºa cum am menþionat anterior. O caracteristicã larg rãspînditã printre compusele actuale este complexitatea lor. 1. în articolul de faþã ne-am bazat exclusiv pe fiºele extrase de noi. pe de altã parte. ºi este sigur cã ne-au „scãpat” unele formaþii. conducteur-chef de groupe. (b1) A + B (+) (b2) dupã raportul dintre locul ocupat de termenul unic ºi cel binar. întãresc ideea claselor de distribuþie deschise. acestea pot fi prezentate schematic prin variantele: 1. care corespunde tipului 2 din schemele noastre (vezi „Langue Française”. supracompusele aparþinînd variantei 1. navã-gigant. (a1) A (+) + B (a2) ºi 2. de ex. (a1) A (+) + B (a2) manifestã preferinþã pentru succesiunea SA/S 1 De observat cã formaþiile: rãstimp-fulger. p. *situaþie-vîrf. din presa zilnicã. un numãr relativ mare de formaþii noi poate fi analizat în mai mult de doi constituenþi imediaþi sau dintr-un constituent imediat simplu ºi altul complex2. Din acest punct de vedere. exemplele film-ºoc ºi rezumat-ºoc confirmã cele afirmate mai sus cu privire la clasele de distribuþie monomembre. De exemplu. materialul cercetat permite gruparea compuselor recente în douã specii: a) cuvinte supracompuse. timp de nouã ani. . dirijor-maraton. 2 Un tip similar de compoziþie apare în franceza actualã. Dupã elementele alcãtuitoare. în mod special. *rezultat-frînã etc. din cauzã cã cel puþin în limba vorbitã este foarte posibil sã aparã noi creaþii în care sã figureze vîrf sau frînã ca element secund în construcþii de tipul *stare-vîrf. la care se asociazã un al treilea termen. valoare-limitã. mai 1969.TRÃSÃTURI SPECIFICE ALE COMPUNERII ÎN LIMBA ROMÂNÃ LITERARÃ ACTUALÃ 149 tivele citate din douã motive: pe de o parte din cauzã cã. ºi. président-directeur-général. unde schema cea mai simplã ºi mai frecventã este „substantiv + sintagmã”. alcãtuite dintr-un compus binar – de obicei existînd anterior în calitate de compus –. inginer-metalurg-ºef a1 a2 A +B ºi 2. înregistrate ulterior (iunie 1970). III. caz-limitã. 2. termen-record. 66). În aceste cazuri trebuie sã considerãm clasa de distribuþie deschisã1. într-adevãr. congres-adunare-plenarã b1 b2 A +B 1.

În supracompusele de tipul (b1) A + B (+) (b2) apar sau numai substantive de tipul S/SS: meloman./ jurnal al pãcii student./ club bar magazin./ colecþionar de muzicã s s s film./ monument istoric s s a congres./ masã rotundã ore./ adunare-plenarã dezbatere./ expoziþie de mobilã femeie.150 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC expoziþie-agricolã / tîrg s a s vapor-gigant / pompier bandã-rulantã / ºcoalã fapt-divers / ºoc Destul de numeroase sînt ºi supracompusele alcãtuite din SS/A: staþie-laborator / orbitalã s s a minigeamandurã-satelit / automatã vapor-pompã / gigant Uneori este înregistratã succesiunea SS/S: inginer-metalurg / ºef s s s arhitect-ºef / de oraº Într-un singur caz am întîlnit o formaþie alcãtuitã din SA/A: teatru mobil / pliant s a a 2./ om viu inimã./ om de ºtiinþã sau substantive combinate cu un adjectiv de tipul S/SA: clãdire./ lumina zilei a s s ./ plãmîn artificial expoziþie./ muncã patrioticã femeie./ tîrg internaþional sau A/SS (într-un singur ex.): alb.

ci inginer-metalurg). De exemplu ºef în inginer-metalurg / ºef ºi arhitect-ºef / de oraº./ monument istoric ºi clãdire-monument / istoric. pentru construirea unui teatru mobil-pliant. Paris. care sã se poatã deplasa la scurte intervale de timp în diferite colþuri ale regiunii. 1 Vezi H.. de exemplu între clãdire. În fond. 1969. problema nu se pune expres.. nu este lipsit de interes de observat cã uneori etapele apariþiei unui cuvînt supracompus pot fi surprinse în acelaºi context.. în expoziþie-agricolã / tîrg./ monument istoric.A. *magazin-expoziþie / de stofe etc.). magazin. gruparea agricolã-tîrg nu este acceptabilã în cazul segmentãrii expoziþie. de exemplu: teatru mobil-pliant provenit din teatru-pliant: În timpul discuþiilor. de municipiu etc. în cazul respectiv. Introduction à la linguistique. a gãzduit mobile”./ monument istoric etc. în al doilea caz se poate substitui mobilã cu sticlãrie. p.) decît clãdire monument. bineînþeles admiþînd o altã înþelegere a conþinutului. club-bar)./ divers ºoc din cauzã cã porþiunea a doua (divers ºoc) nu este reperabilã. ambele interpretãri sînt posibile. Nu trebuie sã fim surprinºi dacã un acelaºi termen. Gleason. În decupajele admise de noi mai sus am pornit de la principiul dupã care cea mai bunã împãrþire e aceea în constituenþi cu cea mai mare libertate de ocurenþã1. dupã cum fapt-divers / ºoc nu admite interpretarea fapt. Este format din cinci mari autoremorci în care este încãrcatã construcþia pliantã a sãlii. ºef se grupeazã cu arhitect ºi se „opune” lui de oraº. . Evident.. dar am ales-o pe prima deoarece monument istoric poate sã aparã într-un mai mare numãr de contexte (*mãnãstire. *statuie. astfel. În primul caz ºef apare independent (ºi nu legat de metalurg: inginer / metalurg ºef) deoarece se referã la o persoanã cu o funcþie specializatã (nu inginer. în primul caz „un magazin care serveºte drept expoziþie de mobilã”. 111. în care caz avem „de ales”. ea devine însã acutã în situaþia grupãrilor mai libere sau mai puþin libere./ expoziþie de mobilã considerat de noi susceptibil a fi integrat în categoria (b1) A + B (+) (b2) ar putea fi eventual interpretat ca magazin-expoziþie de mobilã (deci varianta 1). stofe etc. care. a propus achiziþionarea proiectului. ar putea fi comutat cu de judeþ. adunare-plenarã. eventual. o datã ocupã un loc ºi altã datã un altul. dovada ne-o dã imposibilitatea unor enunþuri reperate în cazul unei alte interpretãri. Alte cazuri sînt însã clare. În arhitect-ºef / de oraº. de ex. într-un context asemãnãtor.TRÃSÃTURI SPECIFICE ALE COMPUNERII ÎN LIMBA ROMÂNÃ LITERARÃ ACTUALÃ 151 Uneori divizarea corectã ºi clasarea unitãþilor aparþinînd supracompuselor este dificilã. În fine./ agricolã tîrg. (*magazin-expoziþie / de sticlãrie. în cazul în care un segment este deja un compus (de ex. iar a doua situaþie „un magazin care de obicei are rol de expoziþie ºi care. în general.

de preferinþã. A. cum este ºi normal. lib. nu ocupã decît într-un singur caz locul întîi. 2. Phal1 remarcã. 7–8). deºi pentru specialiºtii din domeniul ºtiinþei ºi al tehnicii (de exemplu. are mai mare importanþã în secvenþele citate decît adjectivul. el apãrînd. cel puþin în exemplele avute la îndemînã. Cele cîteva trãsãturi specifice discutate (mobilitatea segmentelor formative. mai rar.F. Materialul cercetat permite constatarea cã în aceastã categorie toate elementele componente sînt substantive ( S + S + S): vitrinã-bar-comodã baraj-stãvilar-deversor actor-dansator-cîntãreþ pantomimã-balet-desen fãrã cuvinte. 76. Contextele mai largi în care apar „originalele” permit un decupaj corect al supracompuselor.. care.I. 21. varianta 1 (necunoscutã nici variantei 2 ºi nici speciei b). obiºnuit pînã acum cu spectacolele în aer liber (Rom. Oricum. sau SS/A.152 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Construcþia teatrului pliant oferã condiþiile necesare unei audieri ireproºabile publicului spectator.D. prezenþa unor elemente repetabile secunde ca poziþie ºi complexitate) se întîlnesc – dupã cum am avut ocazia sã amintim în cursul expunerii – în 1 La recherche en lexicologie au C. b) Formaþii pluricompuse alcãtuite din trei (eventual mai multe) secvenþe independente juxtapuse (A + B + C (+c)). de tipul floarea-soarelui. ca în S/SA. cã astfel de compuse foarte lungi nu vor intra probabil în dicþionare. mai 1969. Din exemplele discutate se poate trage o concluzie în legãturã cu pãrþile de vorbire specifice constituenþilor imediaþi din formaþiile citate ºi anume predominarea tipului substantival propriu-zis ºi existenþa unui tip caracteristic pentru specia a. XXV. vapor-gigant pompier din vapor-pompier etc.R.1967. 6924. sau. p. 3. pe drept cuvînt. col.. p. . în „Langue française”. pe locul 3. substantivul. alcãtuit din succesiunea SAS.I. La fel expoziþie-tîrg internaþional provine din expoziþie-tîrg sau student-club-bar s-a dezvoltat din club-bar.É. pe locul 2. ca în SA/S sau SA/A. în medicinã inimã-plãmîn artificial sau în astronauticã staþie-laborator orbital sau minigeamandurã-satelit automatã) astfel de grupãri au aceeaºi „coerenþã internã ºi acelaºi caracter de necesitate” ca un compus obiºnuit pentru limba comunã alcãtuit din douã elemente.

Marouzeau ]n „Le français moderne" IV. Le parole composte nella lingua italiana. Entwicklungstendenzen in der deutschen Sprache der Gegenwart.. 1964. Grosse Rudolf.. De altfel. 1965. p.TRÃSÃTURI SPECIFICE ALE COMPUNERII ÎN LIMBA ROMÂNÃ LITERARÃ ACTUALÃ 153 proporþii diferite ºi în alte limbi în aspectul lor actual1. ele nu reprezintã inovaþii româneºti. ci realizãri efemere. Tollemache. SCL 3. Benveniste. scène-clef). Zeitschrift für Indogermanistik und allgemeine Sprachwissenschaft”. stabile în limbã. în care trebuie sã vedem una dintre cãile de modernizare a lexicului recent al limbii române. din bibliografia foarte bogatã pentru problema cuvintelor compuse în aceste limbi desprindem Marchand Hans. 70. 13.u.u. 325–334 1 În special în limbile germanice.. p. 1965. 161–165. Sparmann. 1960. art. ci formaþii dupã un model strãin (de ex. . dar importantã pentru limba noastrã este tocmai asimilarea procedeelor amintite. unele dintre formaþiile citate nu sînt create pe teren românesc. în „Sprachpflege”. scenã-cheie dupã fr. 1957.. 1–6. de ex. roman-fluviu dupã fr. roman-fleuve. v. 57 º. cit. H. 8. 1. aºa dupã cum unele – poate cele mai multe – nu sînt combinaþii durabile. etc. 1970. Leipzig. ºi 2. Neues im deutschen Wortschatz unserer Gegenwart. p.. în „Deutsche als Fremdsprache”. 1964. J. p. vezi ºi articolele aceluiaºi din „Indogermanische Forschungen. 1. 1945. 57 º. 241–247. Roma. p. nr. Wiesbaden. E. The Cathegories and Types of Present-Day English World-Formation. dar ºi în limbile romanice. 2. Fr. p.

ASPECTE ALE PSEUDOPREFIXÃRII ÎN LIMBA ROMÂNÃ LITERARÃ ACTUALÃ (cu referire îndeosebi la limbajul presei) 1 În ansamblul procedeelor de formare a cuvintelor. nu apar aici. dermo-.apare doar în 41 de formaþii noi (altele fiind discutate de L. element formativ provenind din teme care. 407-412). de ce unele pseudoprefixe. dactilo-. pseudoprefixarea2 ocupã un loc aparte prin rolul ei în faza actualã a limbii române. în limbile de origine (greacã sau latinã). 4 Iordan. steno-. 1963. Într-adevãr. vice-. p. Eléments de linguistique générale. pronominale. de exemplu de Dicþionarul de neologisme al lui C. Aceasta explicã. de asemenea. 3 Iordan. Maneca ºi Fl. aveau sens în sine (teme nominale. nu sînt înregistrate în nici un exemplu recent: este cazul prefixoidelor: cvadru-. la origine savant. 2 A. Paris. Seche în LR 3/1965. între 1961-1967. verbale)3. fizio-. se bucurã de mare succes. discutate de Iorgu Iordan în LRA. Martinet. în accepþia largã a termenului). ºi H. Numeroase cuvinte recente s-au nãscut din compunerea unui cuvînt deja existent în limbã cu un pseudoprefix (sau prefixoid). Marcu. 27–49. 318 ºi urm. stereo-. 214. p. neo-. procedeul pseudoprefixãrii. grafo-. 213 ºi urm. porto-. p. plus-. Les mots français. ºi LRC. livresc. 1960. omni-. Paris. folosesc pentru pseudoprefixare termenul „recompunere”. 135. dar rolul pseudoprefixelor în formarea noilor cuvinte a crescut simþitor de atunci. Mitterand. p. în anumite aspecte ale limbii literare actuale (ºi este în primul rînd vorba de stilul presei. dinamo-. p.. de ce tele. pento-. 1 Observaþiile care urmeazã se bazeazã în exclusivitate pe materialul extras de noi din presa actualã. dar care au fost înregistrate. p. mega(lo)-. Iorgu Iordan a atras atenþia asupra acestui procedeu în urmã cu aproape un sfert de secol ºi a inventariat pseudoprefixele cele mai obiºnuite4. pe care nu îl adoptãm aici pentru cã implicã ideea unei duble compuneri. Aceasta explicã de ce anumite cuvinte recente. . LRA. LRA.

. 1965. 6/62. E greu de fãcut deosebirea dintre noile creaþii realizate pe teritoriul românesc ºi neologismele împrumutate. p. însã cea mai mare parte a termenilor luaþi în discuþie s-au nãscut pe teritoriul românesc. pseudoprefixarea. nr. J. mini-.< gr. Astãzi. 4 H. semi-. auto.< gr. fãrã îndoialã. 65 (dar autorul vorbeºte aici de „compunere”). unele fiind adaptãri ale unor termeni strãini. folosirea lor de cãtre cercuri restrînse se datorau posibilitãþilor de culturã mai reduse ale poporului.< gr. astro. p. kytos "celulã”. cã pseudoprefixele des folosite. macro-. aºa cum arãta H.< gr. LRC. cryos 1 Vezi Al. se amplificã ºi ea. angi. precum: aero-. Pentru a explica acest proces. 320. mai ales. p. 83. Dubois. electro-. p. ca de exemplu cosmonavã dupã rusescul kosmokorabl. ceea ce demonstreazã cã.< gr. astron "astru”.< gr. 1. hidro-. cãci. cardio. împrumutul numeroºilor termeni tehnici formaþi cu elemente latineºti ºi greceºti care au fãcut ca nu numai elementele acestor formaþii. kyclos "cerc”.< gr. au devenit productive în limba românã actualã. Dar acest lucru nu împiedicã studierea tendinþelor limbii în domeniul formãrii cuvintelor. observã cã elementul grecesc are rol de limbã internaþionalã. nu se mai poate susþine cã pseudoprefixarea „aproape nu conteazã” în viaþa limbii2. bios "viaþã”. pseudo-. arké (în cuvîntul compus exprimã ideea de "primul”). crio. p. procedeul impunîndu-se în ultima etapã de dezvoltare a acesteia. trebuie invocat. devenind astfel reactivi capabili sã dezvãluie caracteristici care nu ar fi atît de evidente dacã ne-am limita numai la studiul vocabularului autohton”.< gr. autos "el însuºi”. 16. în Les mots français. kardia "inimã”. cu atît mai mult cu cît prefixoidele se ataºeazã de preferinþã la neologisme. noile formaþii atestã o vizibilã preferinþã pentru prefixoidele de origine greceascã4: aero. Bucureºti. kinema "miºcare”. ciclo.< gr. 8 (1936). de exemplu autogol din englezescul autogoal. fãrã teama de a fi contraziºi de fapte. multi-. Din punct de vedere al originii lor. bio-. modalitate savantã prin excelenþã. sau chiar împrumuturi propriu-zise. L'évolution du lexique dans le français contemporain. paralel cu procesul de culturalizare generalizatã. auto-.< gr. foto-. La romanité du roumain. angeion "vas”. cine(ma)-. Frey3: „Împrumuturile pot furniza indicii în privinþa sistemului ºi a tendinþelor limbii care le foloseºte. Graur. bio. Marele numãr de pseudoprefixe din noile formaþii nu trebuie sã surprindã. Mitterand constatã acelaºi lucru pentru francezã. aer "aer”. Este evident cã nu toate cuvintele compuse cu ajutorul pseudoprefixelor sînt creaþii stricte ale limbii române. 2 Iordan. cine(ma). 3 „Bulletin de la Maison franco-japonaise”.ASPECTE ALE PSEUDOPREFIXÃRII ÎN LIMBA ROMÂNÃ LITERARÃ ACTUALÃ 155 Putem afirma. 5. micro-.< gr. arhi. radio-. în „Le français dans le monde”. cel puþin în sectorul limbii de care este vorba. tele-. cantitatea relativ micã de cuvinte compuse cu ajutorul unui pseudoprefix din limba românã de pînã acum aproximativ 40 de ani ºi. cito. dar ºi principiile înseºi ale combinãrii cuvintelor1 sã devinã familiare în românã.

photos "luminã”. semi. tri. mini. melos "cîntec”.< gr. hygros "umed”.< lat.< gr.< gr.< lat.< gr. immunis. fil(o).< gr. melo. b) în cazul sinonimiei semantice dintre un prefixoid de origine greceascã ºi altul de origine latinã. mundus "lume”. radio. hipno.(16) se dovedesc productive). heli(o). cosmo.< gr. plurimus "mult”. bi(s). simili. makros "mare”. în timp ce dintre prefixoidele latine doar semi.< lat.< gr. nekros "mort”. demi. semi "jumãtate”. trium "trei”.(8 formaþii) ºi lat.< lat. imuno. lactem "lapte”.< gr. -e "liber”. monos "singur”. hydro "apã”. mondo.(24 de formaþii noi) ºi mini. depãrtat”. mikros. arhisupraclasic. cãldurã”.< lat. Este de remarcat cã. micro.) Într-un singur caz un prefixoid de origine greceascã înregistreazã un numãr mai mic de formaþii decît prefixoidele de origine latinã: poli.(35 de formaþii noi). hypnos "somn”.< lat. dar ele au dezvoltat sensuri diferite în românã. macro. 18 cu cine(ma)-. cerealo. 15 cu electro-. elektron "chihlimbar”. în formaþiile recente.< lat. heres.(6) la care s-ar putea adãuga pluri.< lat. cron(o). khronos "timp”. electr(o).< gr.< lat. tot „sinonime”.< gr. macro. psyché "suflet”. imunoelectroforezã.< lat.< gr. 72 cu micro-.< gr.< lat. zoon "animal”. micro.(61) ºi lat.< gr. motus "miºcare”. gr.(1).< lat. gr. -on "mic”. semantic vorbind.< lat. pseudo "fals”. -dis "moºtenitor”. kosmos "lume”. 27 cu pseudo-. este deci vorba de termeni compuºi cu dublu prefixoid (angiomicrocitografie.ºi 5 cu moto-. duo. videre "a vedea”. phoné "voce”.< lat. duo "doi”. balistocardiogramã.ºi mondo. mini. maximum "cel mai mare”. necro.< gr.< lat. 6 cu cosmoºi 1 cu mondo-.< gr.(3) faþã de prefixoidul de origine latinã multi.din tema nominalã telos "extremitate.< gr. mon(o). microhidrocentralã. dimidus "jumãtate”. pluvia "ploaie”. gea "pãmînt”. la fel ca în celelalte limbi moderne. cerealia "grãunþe”. semisuperproducþie. . termo. lacto.< gr. superioritatea lor se manifestã ºi pe planul productivitãþii. fon(o). termos "cald. pseudo.< gr. mille.< gr. oisophagos "care lasã mîncarea sã treacã”. similis "asemãnãtor”.< lat. 41 cu tele-. maxi. higr(o). minimus "cel mai mic”.< gr. zoo.< lat.< lat. formate deja cu ajutorul prefixoidelor sau al prefixelor: diacronic. bis "de douã ori sau dublu”. microautomobil. magnet(o).au fost.< gr. eredo. helios "soare”.< gr.ºi moto-. 12 cu aero-. balisto. prefixoidele sînt cîteodatã alipite la cuvinte mai vechi. fot(o). moto. hidro. am înregistrat 73 de formaþii noi cu auto-. avis "pasãre”. ballista "maºinã de rãzboi”.< lat. ceea ce poate fi dovedit în douã situaþii: a) cea mai mare parte a formaþiilor prefixoidale sînt constituite cu prefixoide greceºti (în perioada în care am extras materialul discutat. psich(o). phileo "îmi place”.< lat. tele. cornu "corn”. mototurbopompã. video. maxi. (Noi am înregistrat 18 formaþii cu cine. cosm(o).(16).< lat. ge(o). Dar prefixoidele de origine greceascã sînt superioare nu numai cantitativ (38 de origine greceascã ºi 22 de origine latinã). esofag(o). magnes "piatrã magneticã”. mimos "mim”. -e. mim(o). pluvio< lat. Prefixoidele cinema. milia "mic”. radius "razã”. corno. comparativ cu pseudoprefixele de origine latinã: avio. prefixoidele greceºti îºi dovedesc prioritatea în cele mai multe cazuri: ex.(1 formaþie). pluri. mili.< gr.156 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC "frig glacial”. radio.

autosupraapreciere. trecãtoare. micromonografie. teleplictisit. motocicletomanie. trivaccin. cineamator ºi cineamatorism. hidroameliorare. miniscarã. cu un prefixoid sinonim cu cel deja existent: microminiaturiza. microanchetã. ca de exemplu: lactociudãþenie. asemenea construcþii nu ar fi fost posibile. autoironiza. pseudocronicã istoricã. de moment. telespeaker. cãci nu se poate ºti dinainte cîte dintre formaþiile pe care astãzi le considerãm efemere vor putea sã cîºtige teren în dezvoltarea viitoare a românei. . microroman. Dacã acest procedeu nu ar fi fost atît de frecvent în limbã. prefixoidul nu mai este simþit ca atare. telepublicitate ºi telepublicistic. Dovadã cã aºa sînt înþelese lucrurile în realitate este crearea de formaþii pseudoprefixate. pluviocinemascop) sau chiar triplu (citospectrofotometrie. din punct de vedere al vorbitorului actual. ci mai multor cuvinte din aceeaºi familie: autopastiºã ºi autopastiºa. micropoet. autocitoradiografie). de asemenea. aceste cuvinte (mai ales ultimele) fiind cu siguranþã creaþii efemere. minifustã. teleecran. Messina. dar sincronic. teleemisiune. teleaºteaptã. videotelefon ºi faptul cã uneori prefixoidul se adaugã nu unui cuvînt. Frecvenþa anumitor termeni în presã sau în limbajul curent: autosifon. telecronicã. fãrã nici o ºansã de a dãinui. dar ele sînt în mãsurã sã demonstreze vitalitatea prefixoidelor. pseudonoutate. Firenze. termeni recenþi ca microanchetã ºi microhidrocentralã sã fie consideraþi pe acelaºi plan (în cel de-al doilea exemplu. microraion. teleînregistrare. fotoexpoziþie. semicristal. 1965. biocurent. radioundã. cosmoviziune. este dovedit ºi de prezenþa pseudoprefixelor într-o serie de cuvinte avînd caracter hazliu sau ironic1. minijupã. microhidrocentralã. telepublicitate. teleanchetã. în cuvintele mai vechi. hidrocentralã fiind interpretat ca un cuvînt simplu). ci unei sintagme: autoinducere în eroare. autoironie ºi autoironiza. Demn de remarcat este ºi faptul cã într-o serie de cazuri prefixoidul nu se adaugã unui singur cuvînt. în ultima etapã de dezvoltare a românei. aerotaxi sanitar. vezi Masetti. trifruct. 71.ASPECTE ALE PSEUDOPREFIXÃRII ÎN LIMBA ROMÂNà LITERARà ACTUALà 157 semitelecomandat. biotelemetric ºi biotelemetrie. semisimfonic. radiostea. semiremorcã. microbãnuialã. Cu tot caracterul efemer al unor construcþii recente de acest tip. miniminifilm. microindiferent ce. Faptul cã procedeul s-a impus în limba comunã. microstagiune. p. microantologie. Espressione e ritmo. autoacuza. forþa de expansiune a pseudoprefixelor. considerãm cã sînt interesante nu numai formaþiile definitive din limbã. fonoabsorbant. autocontempla. teleemisie. semiartã. ci ºi cele de moment. autointerviu. semiautobiografie. demonstreazã. paleospeolog. ceea ce face ca. autotaxare. nu numai sub aspect propriu-zis cultivat. microidee fixã. telesãptãmînã. Pentru a înþelege „vitalitatea” procedeului ºi tendinþele de formare a cuvintelor. nu ar trebui sã nesocotim remarcabila lor funcþie de diagnosticare atunci cînd ne propunem sã determinãm tendinþele care se 1 Pentru cazuri similare în italianã. microunivers. sau chiar identic: micromicrofon.

în 7 ani. ediþia a doua. 360 de formaþii cu prefixoide. pentru o perioadã anume de 10 ani. am avut în prea micã mãsurã ocazia de a lua în considerare aspectul popular al limbii. elementele ei de compunere fiind sesizate cu uºurinþã de vorbitorii de limbã românã. 213 ºi urm. Iorgu Iordan a observat. 2 Iorgu Iordan. 213 ºi urm. – cea mai mare parte a cuvintelor sînt în situaþie de hapax. dacã adãugãm aici ºi formaþiile recente cu pseudoprefixe înregistrate de Dicþionarul de neologisme. un procedeu viu. p. am înregistrat peste 470. 4/1962. nu existã limitã pentru o creaþie lingvisticã de acest fel2. înregistreazã. ilustratã în LRA1. Iar printre aceste tendinþe una dintre cele mai puternice este chiar larga utilizare a pseudoprefixelor. – Cuvintele cu pseudoprefixe nu sînt doar împrumuturi. – Cuvintele formate cu ajutorul pseudoprefixelor sînt în numãr tot mai mare comparativ cu faza precedentã a limbii. în timp ce noi. Numãrul total al acestora este la ora actualã mai mare. socotim necesar sã exprimãm o serie de rezerve care ne-au fost impuse de natura materialului studiat ºi pe care le supunem reflecþiei cititorului: – cercetarea se bazeazã pe un numãr restrîns de termeni. dar a trecut ºi în limba standard. – Pseudoprefixarea a pierdut cel mai adesea caracterul artificial. cãci se înþelege cã nu am avut posibilitatea sã excerptãm toate cuvintele nou apãrute în intervalul de 7 ani. ci au fost adesea create pe teritoriul românesc. pe de altã parte. în principiu. pe bunã dreptate. . dar noi am considerat necesar sã le folosim. Din cele expuse mai sus putem trage urmãtoarele concluzii: – Pseudoprefixarea este. În aceastã privinþã. este prezentã îndeosebi în limbajul persoanelor instruite. I.158 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC manifestã în evoluþia formãrii cuvintelor. sau în articole independente (vezi LR 2/1962. – datã fiind natura domeniului din care ne-am impus sã extragem exemple. în LRA. 925–929 – traducere din limba francezã 1 P.. 3/1965). pe de o parte. în limba românã actualã. În afara acestor concluzii. Actele celui de-al XII-lea Congres internaþional de lingvisticã ºi filologie romanicã. cã. pentru cã orice cuvînt poate avea o anumitã importanþã în istoria unei limbi ºi. 1970. pentru cã este foarte posibil ca o parte din aceºti termeni sã mai fi fost înregistraþi fãrã ca noi sã avem cunoºtinþã de acest lucru. p.

p. Darmesteter. 142. Paris. 1957. 74. 4 De exemplu în L. p. Le vocabulaire politique et social en France de 1869 à 1872.etc. id. p.. ed. partea a III-a. p. id. p. Paris /f. Bucureºti. Într-adevãr. 2 Vezi A.OBSERVAÞII ASUPRA PREFIXOIDULUI MINI- În limba actualã. esenþialã pentru perioada actualã pe care o traverseazã limba românã este larga utilizare a acestor elemente. ed. 268. 1958. precum cele citate mai sus2. compuse ºi deci prefixoidele „elemente de compunere”3 sau dacã privim prefixoidele ca simple prefixe4. J. Lingua nuova ed antica. p. Indiferent dacã socotim secvenþele alcãtuite cu electro-. Paris. III. Fulvia Ciobanu. A. 1 Pentru prezentarea problemei în ansamblu. La romanité. Cours de grammaire historique de la langue française./. trebuie invocatã introducerea în limba noastrã a numeroºi termeni ºtiinþifici ºi tehnici în alcãtuirea cãrora erau prezente elemente greceºti ºi latineºti. p. semi-. tele. 1964. 242 º. în „Le français moderne”. 1962. 4. micro-. Bucureºti.. p. radio-. 65: „L'emprunt de nombreux termes techniques composés d'éléments latins et grecs a rendu familiers au roumain non seulement les éléments de ces composés. a 8-a. 3 De exemplu în A. mais aussi les principes eux-mêmes de la composition. et aussi à partir d'éléments indigènes”. în aspectul ei cultivat. La romanité du roumain. Marouzeau.. 34. Firenze.etc. 102. hidro-. vezi capitolul precedent. Graur. . semi. pentru a nu cita decît cîteva dintre elementele cele mai active din acest punct de vedere... G. para-.. de sorte que maintenant le roumain commence à se créer lui-même des composés à partir d'éléments internationaux. Pasquali. p. Graur. tele-. Desigur cã. J. Scrierea cuvintelor compuse. pentru a explica faptul cã în ultima etapã de dezvoltare a limbii române s-a impus procedeul pseudoprefixãrii. Deroy. 1956. 173.. L'emprunt linguistique. Dubois.. p. nr. în limba literarã actualã întîlnim un numãr foarte mare de cuvinte alcãtuite cu prefixoide (pseudoprefixe) ca: auto-.. 268. utilizarea frecventã a prefixoidelor ocupã un loc de frunte printre diversele procedee de formare a cuvintelor noi1. 65. 1965.a. foto-. T. T.u. moto-.

unul dintre cele mai rãspîndite este mini-1. în LR XVIII (1968). nr. Formaþiile cu mini-.am respectat notarea cu cratimã sau fãrã aceasta din textul original. 1 º. Haensch.n. fapt dovedit. Guilbert. sau altor prefixoide.. de obicei. 7 (147). ºi II. 4479. 1967. Paris.3. în PN XIII (1968). pe de o parte. Gilbert. dar pãtruns în limba românã prin filierã francezã. 2. 1968. p. La formation du vocabulaire de l'aviation. pe excerptarea presei: J. de absenþa lui mini. 2. 5 Este vorba de termeni neînregistraþi în lucrãrile anterioare dedicate lui mini-. cu titlu informativ. pentru limba francezã: R. cu multã rapiditate uneori. 7 În scrierea cuvintelor cu mini. chiar familiare. cu o singurã excepþie. nr. citãm. în special. p. 2. 132-133.. referitoare la obiecte de uz comun. de numãrul crescînd al acestora în ultimii ani3 ºi. nr. lucr. în Inf. pe de altã parte. Le Bidois. Cont. M. cîteva dintre lucrãrile de lingvisticã mai recente bazate. 4 Mini. 10. Luiza Seche. id. se ºtie cã presa poate surprinde. în general. Haensch considerã cã în spaniolã este o adevãratã epidemie a formaþiilor cu mini-. aproape exclusiv. p. 2 Vezi articolele privitoare la limba românã citate în nota precedentã. Cuvinte aparþinînd limbajului tehnic în sensul general. 63. pentru limba românã: N. nr. P. Exemplele citate mai jos5 sînt. Materialul nou care ne-a stat la îndemînã permite gruparea formaþiilor cu mini-7 în douã categorii mari: I. extrase din presa zilnicã. 1965. 48 (1155). Cuvinte din patrimoniul limbii comune. meandrele limbii vorbite ºi cã face sã circule cuvinte din cele mai variate domenii6. pentru limba spaniolã: G. de origine latinã. 1968. Le vocabulaire de l'astronautique.. p. foarte numeroase2. p. cit. p. 1 Dintre lucrãrile care s-au ocupat în special sau tangenþial de mini-. 11. 71-81.. 11.160 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Dintre prefixoide. Cercetarea limbii vii ºi a presei actuale ne pune faþã în faþã cu un numãr impresionant de formaþii recente cu mini-. p. nr. 1967. nr. au invadat de curînd limba românã. în „Español actual”. 3 G. Dubois. L. nr. 6 Din acest punct de vedere notãm aici. în „Le Monde”. Buc.: Mini-aparatul de televiziune în culori.u. p.dintre prefixoidele studiate pentru prima datã în limba românã de Iorgu Iordan4.nu apare citat nici în LRA ºi nici în LRC. în „Langue française” 1969. cu ecran de 34 cm. 30-32 ºi în SMFC V. . Rouen-Paris. Mihãiescu. 4. 1968. Gheorghiu. I Mini-aparat s.

Greutatea lui nu depãºeºte 50 kg. 20 (1179). Cont. 466. la fel mini-vehicul.OBSERVAÞII ASUPRA PREFIXOIDULUI MINI- 161 Mini-autoturism s.. 8133. 6/8.. Cont. 1968 (nu am înregistrat celelalte date). 41 (1147). p. Cont. p. 20 (1179). . Inf. microvehiculul este mai mult o motocicletã decît un autoturism. Atunci.ºi micro. pe care le comparã cu „gãurile fãcute de gloanþele unei arme cu aer comprimat”. 7461. Cont. Rom.f. De aceea. care lanseazã maºini scumpe. conceput de fraþii Jarret..n.. ºi în schimbul de scrisori ce a urmat. Douã locuri. Cont. Buc.: Armstrong semnaleazã cã a descoperit în jurul modulului o mulþime de „minicratere”. nr. p. 1967.f. 1969. Minigeamandurã s.n. p. micro-automobil (Mag. fãrã a lua nici o hotãrîre de fond. 1969. p. Mini-vehicul s.: Pe publicistul ceh Vladimir Starka l-am cunoscut cu cîtva timp în urmã la Praga. nr. Sc.: Construirea celei de a doua geamanduri-laborator ce va fi înconjuratã de o reþea de minigeamanduri-satelit automate. 7973. paralelismul formaþiilor cu mini.. 1969. mini-autoturism)..: Mini-jubileu (titlu).. 464 (5898). pînã la atelierele mici. 4458. lib.se manifestã în existenþa a doi termeni cu aceeaºi semnificaþie alcãtuiþi unul cu un prefixoid... p.40 m.f.: A fãcut senzaþie apariþia ultra-mini-carului „Drolette”. nr.. nr.n.: La viitorul salon internaþional de automobile de la Bordeaux va fi prezent un mini-autoturism1 considerat vehiculul cel mai lejer pentru oraº. p. noul prieten relata amãnunte interesante din activitatea „minispeologilor” cehi. nr.: Întîlnirea de la Basel nu s-a soldat decît cu adoptarea unor mãsuri procedurale.: Un mini-vehicul urban. 41 (1147).: Morga academicã scandalizeazã astãzi în fond mai mult decît mini-gona.: Au participat aproape 1200 de expozanþi.n. nr. afarã de faptul cã este foarte urît.. De exemplu: faþã de mini-autoturism. 1 Uneori. p. p. fãrã pedale. Sc. 8/5. 4907. Mini-gonã s. 3/1). care. de la producãtorii-giganþi din lumea întreagã.n.. 1969. 1968. ca pe unul dintre pasionaþii îndrumãtori ai tineretului ºcolar în tainele speologiei.. Mini-jubileu s. nr. faþã de micro-vehicul (v. Sc. 1968. 4/1. ocupã o suprafaþã de un metru pãtrat. 8/4. Ultra-mini-car s. Mini-maºinã s. 1968. Lung de 1.n. Buc. trei roþi. nr. 1966.. dar foarte pretenþioase. nr.: Mini-maºina electronicã corespunde unei profunde mutaþii tehnologice – suprimarea mecanicii – în istoria auto. agenþia „France Presse” îl denumeºte miniacordul de la Basel. 10/3. nr. p. în mini-serii. II Miniacord s. nr.80 m ºi lat de 1. p. 1969. 8/5). Inf. Mini-serie s. 1969.. fãrã volan.m. al doilea cu celãlalt. Minispeolog s. 2/6. 10/3. 2/1. 6/6.f. Minicrater s.

v. cinci aparþin anului 1968. Rom. Printre creaþiile spontane. Minihotel s. 30-31. printre aceºtia. lit. 1969.: Notaþii. L. Avînd în faþã aceste exemple. p. Din punctul de vedere al „perenitãþii”. pentru limba francezã. P. p. mini. pe mãsura rapiditãþii cu care au fost „create”. introdus mai demult în limba românã printr-o serie întreagã de formaþii. în general. dacã au ºanse de durabilitate sau dacã nu reprezintã cumva creaþii efemere. de moment se numãrã. 12/1. extrase tot din limba presei. înregistreazã formaþii cu mini. p.162 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Mini-miniaturã s. id. nr. sîntem tentaþi sã facem „pronosticuri” ºi deci sã încercãm sã întrezãrim care va fi evoluþia viitoare a noilor formaþii. iatã cuprinsul acestui volum. largi. Nouveau Dictionnaire Etymologique. dacã nu cumva au fost uitaþi ºi de cel care i-a utilizat chiar din momentul cînd i-a aºternut pe hîrtie. Prin sensul sãu fundamental. actul lor de naºtere fiind în acelaºi timp ºi actul de deces. p. 3/4. probabil. vor rezista timpului1. a nu mai puþin de trei termeni care se referã la dimensiunile reduse ale autovehiculelor. p. înregistrat tot în 1969). cit.. a cãrui notã generalã e facilitatea. 4 Cf.f. ca de exemplu în ultra-mini-car. cîteodatã apare la „superlativ” în asociere cu ultra-. pe un cer fãrã nori. o mini-pasãre de pînzã ºi oþel.sînt foarte recente o constituie împrejurarea cã – deºi ne bazãm pe extragerea materialului din presa zilnicã timp de nouã ani (1960–1969) – cele 16 formaþii prezentate aici aparþin exclusiv ultimilor trei ani. Mini-pasãre s. Inf. deci la o realitate acutã a timpului nostru. nr. 21 (33).este utilizat de obicei pentru a alcãtui termenii strict ºtiinþifici (de exemplu. în PN. loc..: Hotelul.. 32.vine în concurenþã cu prefixoidul micro-. nr. în SMFC V. ºi formaþiile cu sens voit glumeþ sau ironic. în timp ce. în SMFC V. p. 78. 1969.. minuscul”4. dintre cuvintele înregistrate foarte 1 De remarcat prezenþa. „miniaturi” ºi mini-miniaturi (ciclul „Distihuri”).f. termenii din categoria a doua – poate cu excepþia2 lui mini-hotel ºi mini-ruladã – vor dispãrea curînd.n. cu aripi drepte. Cont. Mini-ruladã s. dispune doar de cinci garsoniere a cîte patru paturi. 24 (1183). O dovadã în sprijinul ideii cã formaþiile cu mini. 4450. în PN. mini. p. 4/6. de fapt un „minihotel”. imaculate.f..(s. 2 O situaþie specialã o are mini-gonã. de origine greacã. În toate exemplele de mai sus. improvizaþii. de tipul mini-miniaturã. iar majoritatea (8) au fost excerptate în timpul anului 19693 (la acestea se adaugã mini-ruladã. Buc.: „avion de proporþii reduse”: 21 mai 1927: Deasupra Atlanticului pustiu. id.) din 1963. Micro. desigur.are statutul de adjectiv invariabil cu sensul general de „mic. . Seche. bîzîia de 28 de ceasuri.: „ruladã de dimensiuni mici” (denumire care apare pe ambalajul ruladelor de format mic). vezi Luiza Seche. 77. Gilbert. 3 De menþionat cã. Paris 1964. ºi anume numai douã au fost înregistrate în 1967. 1967. credem cã nu sîntem prea departe de adevãr dacã vom considera cã majoritatea termenilor din prima categorie.

mini. fiind uneori utilizat cu sens glumeþ. Deºi „concurat” de micro-. Prin urmare. totuºi3 – „simte” sensul lui mini. în care tema cuvîntului este cu totul strãinã limbii noastre (din it. micro. în tip ce microsecunda este un termen ºtiinþific avînd sensul de "unitate de timp egalã cu o milionime de secundã”). mini. Iorgu Iordan comenteazã: „exclusiv în termeni ºtiinþifici”. se poate sã fie acesta motivul pentru care nu existã ºi nici nu putem imagina creaþii ºtiinþifice precum cele citate la micro.a pornit din limbajul ºtiinþific ºi a trecut apoi în limbajul comun.OBSERVAÞII ASUPRA PREFIXOIDULUI MINI- 163 recent: microbacterie.de automobil sau automat. însã. microinterviu. pentru cã. în timp ce primul ºi-a pãstrat încã – cel puþin în anumite 1 DLR înregistreazã substantivul microimprimare. de la apariþia LRA ºi pînã astãzi. în acest caz ele ºi-ar schimba profilul strict ºtiinþific. micro. microinstalaþie. microideefixã. 220. de exemplu *minifilmare nu ar însemna acelaºi lucru ca microfilmare "acþiunea de a realiza microfilme”. gonna „fustã”). „ruladã” în limba vînzãtorilor de pîine. prefixoid instalat de mai mult timp în limbã. p.ºi poate crea. De altfel.(sau. probabil. fãrã a-ºi pierde capacitatea de a fi utilizat în noi formaþii cu caracter pur ºtiinþific.continuã sã fie foarte productiv. în care noþiunea respectivã este exprimatã prin termenul de origine francezã mini-jupe „românizat” în minijupã sau chiar minifustã. micropoet2. microelement. mini-gonã. faþã de micromotor. Este clar cã în majoritatea exemplelor citate este inutil sã cãutãm „modelul”.de televizor. în momentul de faþã aproape orice vorbitor al limbii române – cu un anumit grad de instrucþie. sau chiar ironic-peiorativ. chiar dacã acesta poate fi uºor detectat.nu apare propriu-zis în termenii ºtiinþifici. auto. este adevãrat. de exemplu: microstadion. microflaºnetã. dar în nici un caz limbajului ºtiinþific. o diversitate de noi cuvinte4. microreportaj. microstagiune. de un anumit nivel.alcãtuite cu mini. a microimprima)1. micromotor. nu este legat de nici un aparat ºtiinþific de largã circulaþie (ca de exemplu: tele. 2 Aceste formaþii sînt recente. 3 O dovadã cã mini.s-a extins ºi la termeni ai limbii comune. în timp ce mini. microfosilã. micropremierã. micrometeorit.nu a devenit accesibil chiar masei largi este transformarea lui mini-ruladã în Mini (nume propriu!). cornuri etc. 4 O excepþie o constituie. o formaþie glumeaþã.nu a fost ºi nu este prezent în numele nici unei invenþii. microgarã.de microscop sau microfon). în orice caz aproape pleonasticã. micromodul. ci în termeni tehnici ºi în formaþii ale limbii comune. spre deosebire de microºi de alte prefixe. cu ajutorul lui. neînregistrate nu numai în dicþionare. microclub. dar nici în alte lucrãri de specialitate. un uºor sens peiorativ. microindiferentce. micropunct.a aparþinut de la început limbii comune. microzonã. de exemplu în: microbãnuialã. Discutînd acest prefixoid în LRA. un *minimotor ar avea. micro. microschiþã. microgravurã. microobservaþie. apariþia acestui termen este o curiozitate în limba românã. cel mult. iar o *minisecundã ar pãrea. mini. aceasta – poate – se explicã prin faptul cã. microroman. dintre exemplele date. . microportret. microbalet. dupã cum am vãzut. deoarece este mai popular.

p. 32/2. lib. . lit.. al lui micro. p. Caracterul mai popular. 1972. mini-Maciste Inf. un numãr ridicat de formaþii noi1. mini-hovercraft Inf. Buc. 1971. p. p. nr. 8425.se ataºazã unui nume propriu. 43. nr. în raport cu caracterul mai savant. p.. 1971. nr. 137–141 1 Dupã elaborarea acestui articol am mai înregistrat urmãtoarele formaþii cu mini-: miniapariþie Sãpt. chiar mai „familiar” al lui mini-.. de ce prefixoidul mini. 1971. 2/3. desigur. 4/2. 11. XIX. ceea ce îi restrînge.. p. 27/1.164 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC combinaþii – o semnificaþie cultã. miniextra „un fel de chec”. lit. SMFC VI.. 27. p. 1972. minimaximã Sãpt.explicã. 4/2. 1972. în care mini. propriu-zis ºtiinþific. credem. 55. mini-furtunã Rom. Buc. formaþie interesantã deoarece prefixoidul se ataºazã unui alt element formativ (extra-). 1971. savantã. mini-orchestrã Rom. nr. 12/3. 5555. posibilitatea de a fi totdeauna corect înþeles.cunoaºte. ºi probabil va continua sã cunoascã. 12/2. p. nr. mini-bãtãlie Rom. 5824. 1971. nr. nr.

vor fi reþinute în limbã.este astãzi. Paris.. 246 º. Totuºi.. p. În cele ce urmeazã vom înregistra o serie de formaþii recente cu tele-. . pe de altã parte – practic – pentru cã. clasificîndu-le în trei grupe: I) cuvinte ale limbajului ºtiinþific care denumesc aparate sau acþiuni legate de noþiunea de depãrtare. moto. vezi Iorgu Iorgan. în RLiR. 1 Migliorini. aºa încît în multe dintre combinaþiile actuale tele. Firenze. ele fiind creaþii spontane. 26-27. Breve storia. Iorgu Iordan. Baldelli. cu atît mai puþin de durabilitate. 337. 135. impus în ultima vreme ºi în limba românã.are sensul general "prin televiziune”. 3/1965. nesemnalate în lucrãrile româneºti consacrate anterior acestui prefixoid. foto-.u. televiziunea. A.. 1960. 408 º. de a se utiliza larg pseudoprefixele). p. II) cuvinte referitoare la tehnica propriu-zisã a televiziunii. ºi-a asumat sensul particular al celei mai importante aplicaþii1. Multe dintre noile formaþii cu tele. înregistrarea lor este interesantã din douã puncte de vedere: pe de o parte – teoretic – pentru a se sublinia vitalitatea într-adevãr extraordinarã a acestui pseudoprefix (trãsãturã ce se încadreazã într-o tendinþã mai generalã manifestatã în ultima vreme în limba românã. p. teleo "depãrtare”).u.: auto-. Din punct de vedere semantic. ªuteu.– indiferent dacã sînt împrumuturi sau creaþii pe teren românesc – nu au ºanse de stabilitate.etc. 1967.. 215. 1964. Fl. pe lîngã sensul din limba de origine (gr. fãrã îndoialã. tele-. în PN 5/1967. de exemplu acelea legate de tehnica propriu-zisã a televiziunii sau de unele aspecte ale activitãþii ºtiinþifice în special ºi intelectuale în general. XXXI. de moment. "despre televiziune”. cel puþin unele dintre cuvintele alcãtuite cu tele. Martinet. LRA. p. L. ca ºi alte prefixoide. probabil. Eléments.OBSERVAÞII ASUPRA PREFIXOIDULUI TELE- Tele... pentru limba românã. unul dintre cele mai productive pseudoprefixe internaþionale.. de ex. p. Seche în LR. "cu ajutorul televiziunii” etc. p.

166 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC III) cuvinte pe care încã de pe acum le putem considera ca efemere. 7057.66. 2 Vezi Iorgu Iordan. "înregistrare la distanþã”.1 De remarcat cã în grupa a II-a ºi. conceput de tehnicienii sovietici. "aparat de mãsurat timpul reglat pentru a deºtepta persoanele de la distanþã”. este prezent înþelesul iniþial al lui tele. În 1967 se creeazã tele-deºteptãtorul. XXXV. în art. 29. 4. Singur timpul îºi va spune cuvîntul în aceastã problemã! În continuare înregistrãm termeni noi excerptaþi din presa actualã..XI. Mag. p. scriitoare cu un remarcabil simþ lingvistic. pe cînd cea de a III-a a fost alcãtuitã pornind de la un alt punct de vedere ºi anume acela al „durabilitãþii”. ceea ce nu înseanmã cã este absolut obligatoriu ca termenii înregistraþi în grupele I ºi a II-a sã aibã o viaþã extrem de lungã.detaºat de la „televiziune”. 250. p.68. în a III-a toate formaþiile noi pornesc de la sensul lui tele.(se adaugã aici creaþia glumeaþã din grupa a III-a – teleaºteaptã). Sc. 2.n. 3.. ºi de data aceasta2. în art. col. Este numele unui aparat nou. mulþi fiind. Dupã cum se va putea observa cu uºurinþã. prin urmare criteriul aplicat categoriei a III-a este valabil ºi pentru primele douã grupe.. în colaborare cu medicii.f. II. 248 º. .66. cit. I telebatoscop s.f. creaþia personalã a Ecaterinei Oproiu. 31. Iorgu Iordan în articolul citat. Teledirijarea automatã a traficului feroviar cuprinde sectoare de linii de 200–300 km pe care circulaþia se desfãºoarã conform cu varianta optimã de scurgere a garniturilor de tren.. în timp ce în grupa I. primele douã grupe au fost stabilite bazîndu-ne pe semnificaþia lui tele-. faptele de limbã pe care le-am avut la dispoziþie au fãcut ca grupele a II-a ºi a III-a sã coincidã cu cele stabilite de prof. p.XI. teledirijare s. termenii cuprinºi în grupa I au ºanse mai ridicate de supravieþuire decît unii din grupa a II-a. 6–7. fãrã a încerca sã facem pronosticuri.VII.n. glumeþ etc. I. p. "conducere de la distanþã”.u. 12. col. deþinãtoarea rubricii televiziunii la „Contemporanul”. col. 48 (1155). Transporturile cunosc de asemenea un proces accelerat de automatizare. teleînregistrare s. tele-deºteptãtor s. în termenii tehnici citaþi. Acest aparat este destinat detectãrii corpurilor strãine din þesuturi. considerãm cã. Referindu-ne la criteriul „durabilitãþii”. pentru þãrile în care posturile de televiziune încep în zori. cu o singurã excepþie. Creaþiile din aceastã grupã au de cele mai multe ori valori stilistice speciale. cit. Metoda teleînregistrãrii parametrilor biologici permite cercetãtorilor sã studieze comportarea 1 Vezi Iorgu Iordan. p. Cont. caracter ironic.

de la Teatrul Naþional din Bucureºti.68. lib. "instalaþie de teleferic în care cablul poartã omul pe schiuri”. p. chiar dacã inegale uneori. p. col. 4. XXIII.n. tele-ecran s. p. Elicopterul francez Super-Frelon 03 a realizat recent o performanþã. col.n. p. 6828. M. dar din experienþa mea de tele-cãsuþã poºtalã mi-am dat seama cã numai apariþiile decolorate ºi fade pot aspira la unanimitate. 4. Vrem sã ne educãm ºi prin televizor.II. 69. 3. 8. col. "transmisiune la distanþã”. Gaz. 2.f.n.. telescaun s. 6372. 11. p. col.n. 538. (DN2 înregistreazã s. 1. p. s-a dovedit o condiþie a reuºitei. 13. lit. 6. spicuim cîteva rubrici: „teleancheta” (trei întrebãri ºi fireºte. 7. teleeducaþie s. 1–2. "care controleazã ºi comandã funcþionarea mecanismelor de la distanþã”. col.VIII. teletransmisie s. 6207. col 6–7.f.68. specializat în teletransmisii.f.XII. XXVI.f.III. IV. Cont. p.XII. 1. trei rãspunsuri) Pr. Corespondenþa trimisã din Moscova de inginerul Piotr Doneþki. 5.64. "cãsuþa poºtalã a televiziunii” (rubricã permanentã în revista „Contemporanul”). col. Rom. "instalaþie de teleferic în formã de scaun”.67. p. col. pe tele-ecran. col. 5. 17. Cont. lib. În anii 1969–1970 vor mai fi realizate: un teleschi la Sinaia ºi un telescaun la Predeal.OBSERVAÞII ASUPRA PREFIXOIDULUI TELE- 167 organismului uman la excitaþiile venite din mediul înconjurãtor. col. vezi ºi Rom. 6 (904) 7. mai ales aici. p. 1. XXXIII. Acest aplomb nu e.f. Rom.65. 5.XI. telemecanic adj. tele-cãsuþã poºtalã s.f.67.65. 7485. 31 (1086). teleschi s. 4. Radio XIII.. lib.62.N. 8.. "reclamã prin intermediul televiziunii”. 10. Iatã o problemã care nu este „una dintre cele mai importante”. 7. dar . p. care nu trebuie „ridicatã cu tãrie ºi cu cea mai mare urgenþã”.III. 13. 4.65. col. 51 (1001). cîntãrind cca 2 tone. 7485. care nu „ne frãmîntã” în mod deosebit. 3. 1. 9 (749).64. XIV. i-au asigurat o experienþã în lucrul cu actorii. "ecranul mic al televizorului”. semnatar al regiei ºi coautor al adaptãrii. p. Cont. XXVI. 2. 25. 7. VII. tele-centru s.XI. "anchetã a televiziunii”. Cont. "sediul central al televiziunii”. XXXV. telereclamã s.III. o experienþã care. Sîntem într-un secol al teleeducaþiei. telemecanicã) Sc. pe gustul tuturor. II teleanchetã s. Blocul redacþional de la viitorul tele-centru. Sc. este un încãpãþînat pãtimaº al dramaturgiei româneºti ºi numeroasele lui spectacole „de salã”. transportînd de la Nisa la staþia teleschi din Auron (2500 m) un cablu de teleschi. "educaþie fãcutã prin intermediul televiziunii”. poate. 8. La Dnepropetrovsk (Uniunea Sovieticã) a fost realizatã o instalaþie telemecanicã pentru una din minele carbonifere ale bazinului Doneþ. 7.

pe care vizionînd-o sã putem spune liniºtiþi: „Greºealã sã fie. 7. lib. col. 4. cu care sã poatã lupta eroic împotriva a o mie de priviri plictisite ºi a cîtorva sute de mii (cel puþin) teleplictisite..168 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC care este totuºi „o problemã”. "pãrinte care urmãreºte la televizor emisiunile destinate copiilor”. 7.n. C. ea se numeºte telereclamã. 5 (51).f. Cont. p. 39 (989). Rom. telepãrinte s. p. Talentul. 2. 5. 19 (1178). 2.II.IX. fãrã a-l înarma cu cel mai anemic spirit. Un tele-maraton de ºapte ore. cred eu.67. tele-maraton s. p.VI. fantezist.m. 4. 1. 8. 2. col. p. p. începe cu flerul de a începe sã urci spre o temã nu pe cãrãrile umblate.f.n. "mania de a urmãri cu orice preþ ºi în orice condiþii emisiunile de televiziune”. col.V. ci exact pe drumul ce duce spre centrul vital.68.n. col. VII. predestinatã sã fie atractivã ºi scãpãrãtoare. p. p. Dar sã-l azvîrli în arena publicã. 24. 2.69. "performanþã în lungimea de timp a unei emisiuni a televiziunii”.n. teleplictisit adj. 28. 2. În încheiere trebuie scoasã în relief importanþa formaþiilor înregistrate pentru cercetarea unui proces activ în faza actualã a dezvoltãrii limbii române literare ºi anume utilizarea frecventã a prefixoidului tele-. Cont. prin . Sc. telepãrinþilor. XXV. 5314. XV. "discuþii la televiziune pe marginea unor piese de teatru”. "telegramã care se lasã aºteptatã mult ºi bine” (creaþie glumeaþã. XVI. XXXVII. 4. 11.X. p. tele-talent s.68. da’ s-o ºtim ºi noi” Inf. 7. 16 VIII 67. tele-comentariu teatral s. Buc. Este uimitor cum o emisie de tele-comentariu teatral (ce vreþi mai atractiv decît scena?). 4. 24. tele-talentul. col. "emisiune în care se îndreaptã unele greºeli strecurate în programul de televiziune”. ce cruzime! „Cronica” II. telemanie s. 1. col. la Cãlimãneºti telegramei poþi sã-i spui teleaºteaptã. de moment). 12. Sc.67. tele-eratã s.. Pentru realizarea acestui deziderat elementar. Cont. XXI. 6943.D. 4364. "plictisit de emisiunile prezentate de televiziune”. 41 (1147). p. nu poate sparge mohoreala zilei de luni. col. Potrivit unei asemenea deserviri fãrã greº.I. reuºeºte în „Munca silnicã” o satirã elocventã a telemaniei. dar ºi cea de recepþie a spectatorului. 5. pe drumul care traverseazã aceastã imagine-ºoc. III teleaºteaptã s. nu poþi sã nu consemnezi cã „Marek pistruiatul” e un nou serial de desene animate ingenios.. am propune televiziunii mãcar iniþierea unei emisiuni de închidere a programului cotidian numitã „tele-eratã”. Inf. 11 X 60. col. pe care vi-l recomand ºi dvs.65. 30. 9. "talentul manifestat în cadrul emisiunilor de televiziune”. Buc. col. 1. De pildã. plin de poante. iatã un tur de forþã care pune la încercare capacitatea de producþie a televiziunii.69.

p. LR. tele-anchetã etc. Strasbourg. deoarece se conformeazã unei mai vechi ºi generale tendinþe a limbii cãtre concentrare. probabil durabile. p. 30). 5 / 1967. mulþi dintre aceºti termeni nu au o viaþã lungã ºi nu ajung sã capete un loc în dicþionare –. în tele-jurnal.(vezi categ. 1968.joacã rol de determinat ºi elementul al doilea de determinant *v. 2. 256. cã acesta „s-a dovedit mai util pentru lingvisticã decît pentru limbã”. La dérivation en linguistique descriptive et en linguistique transformationelle. p. în RLiR. . tendinþã care determinã preferinþa cãtre un compus (cu elemente alcãtuitoare autonome sau cu prefixoide. ªuteu. 27. Chiar dacã înregistrãm exagerãrile „modei” de a se crea noi termeni cu tele. 247. dictate de progresul ºtiinþei ºi al tehnicii în domeniul comunicãrii la distanþã (categ. I ºi a II-a). de ceea ce este social. în PN. periferic-efemer.OBSERVAÞII ASUPRA PREFIXOIDULUI TELE- 169 urmare. J. floare este determinat ºi soarele determinant. în Travaux de linguistique et de littérature romanes. 1970. între formaþiile compuse propriu-zis ºi cele alcãtuite cu prefixoide este greu de distins. tele. discutînd termenul teleast. p. Se separã astfel ceea ce este individual. remarcã. în binecunoscuta terminologie saussureianã. care corespund unei necesitãþi obiective2. esenþial ºi durabil1. Creaþiile noi amintite au o deosebitã valoare teoreticã. aºa cum în floarea-soarelui. Dubois. p. cu atît mai mult cu cît. 2 Vezi Iorgu Iordan. ne referim la însemnãtatea creaþiilor citate nu atît pentru „langue” – aºa cum am mai subliniat. 141–145 1 Fl. cît pentru „parole”. 4 În practicã. cãtre economie3. a III-a în special) nu e posibil sã nu ne atragã atenþia acele creaþii. ca în cazul lui tele-)4 în raport cu o perifrazã mai lungã ºi deci mai greoaie. 3 Ibidem.

În afara prefixoidelor. psiho. etno. deja intrat în circuitul lingvistic (Lingua contemporanea. lito-. 190. Guiraud. 1938. termenul pseudosufix are cu totul alt sens (ca.u. de altfel. 261. adjective).sau termo-3 etc. 102 º. dinamo-. pentru care împrumutãm de la B.). Saggi sulla lingua del Novecento. trebuie sã menþionãm cã tot Migliorini este autorul termenului pseudoprefix. nu a mai fost reluat. La P. care funcþioneazã ca sufixe. Firenze. Firenze. III.> -dinamic.ASPECTE ALE PSEUDOSUFIXÃRII ÎN ROMÂNA LITERARà ACTUALà Primul lingvist care a studiat în limba românã procedeul de formare a cuvintelor cu ajutorul prefixoidelor – „elemente formative provenind din alte cuvinte decît prepoziþiile sau adverbele” – este Iordan în LRA. 3 Vezi Iordan. Sufixoidele sînt segmente formative provenind din cuvinte independente (substantive. ºi termenul pseudoprefix.> -termic.> -fil(ie). psiho. 2 Aceastã caracterizare coincide cu cea propusã de Iordan. logo-. 80). p. Migliorini termenul de sufixoid1 (pseudosufix). care îl foloseºte totuºi alãturi de termenul sufix (v.> -etnic. LRC. Paris. fono-. p. filo. 1963. Sufixoidele ca ºi prefixoidele au caracter internaþional ºi apar mai ales în cuvinte care provin din domeniul tehnicii ºi al ºtiinþei2. autorul remarcã pe drept cuvînt cã unele dintre prefixoidele citate îºi modificã aspectul ºi deci categoria gramaticalã atunci cînd sînt plasate dupã segmentul independent: dinamo. p. ocupînd locul al doilea în alcãtuirea unui nou cuvînt. din cîte cunoaºtem. 1967. În 1 Termenul a fost pus în circulaþie de B. . afixe asupra cãrora vrem sã atragem atenþia în acest scurt capitol. verbe. p. termo. LRA. 160) ºi. Migliorini. etno-.> -psihic. Structure étymologique du lexique français. Este cazul prefixoidelor filo-. existã o serie de afixe complementare. Strînsa legãturã dintre sufixoide ºi prefixoide este atestatã ºi de faptul cã o serie de elemente formative care funcþioneazã ca prefixoide devin sufixoide prin schimbarea poziþiei lor în cuvintele nou create. p. ed.

În ceea ce ne priveºte. Chomski. -genezã < gr. Saggi. 102 º. (-)log(ie)(-). 5 În acest articol. ca de exemplu: (-)fon(o)(-). -metrie. 219-220.. Saggi. În acest caz.ASPECTE ALE PSEUDOSUFIXÃRII ÎN ROMÂNA aceste situaþii. 49 º. -plast. -gramã < gr. Cours de grammaire historique de la langue française. -naut. Paris. gennáo "aduc pe lume”. op. ºtiinþã”. cuvînt. ele au posibilitatea de a ocupa un loc sau altul în raport cu segmentul principal la care se alipesc. Aspects de la pseudopréfixation dans le roumain littéraire actuel în Actes du XII-e Congrès de philologie et linguistique romanes. -scaf. v. . categoria gramaticalã a cuvintelor-rãdãcinã. -crat < gr. dromos "cale”. 2 A. 6 Pentru filo-. -gen. Cambridge. p. Migliorini. logos "vorbã. -gramã. în unele cazuri – în general puþin numeroase – asemenea sufixelor propriu-zise. -gen(ic) < gr.. p. VIII. considerãm cã ne aflãm în prezenþa unor prefixoide mobile: avînd la bazã cuvinte independente. 7 Pentru capacitatea distribuþionalã redusã a sufixoidelor. Mitterand. de exemplu: -culturã. (-)fil(ie)(-) 6. 4 H. Iordan. mai ales din presã. care a fost extras. care. 182. trateazã sufixoidele alãturi de sufixe. insistã asupra productivitãþii lui -drom în italiana scrisã uzualã. În româna literarã actualã sufixoidele cele mai rãspîndite5 ar putea fi clasate în douã categorii: a) sufixoide care pot funcþiona ºi ca prefixoide. p. Darmesteter. spre deosebire de sufixe. -fil(o) < gr. -scop. p. -duct. 36 etc. -graf < gr. (-)graf(o)(-). B. 1965. p. b) sufixoide monopoziþionale care apar în exclusivitate în partea finalã a cuvîntului (cel puþin în exemplele recente de care dispunem). Fl. -man. deci segmente formative mobile bipoziþionale. 34. p. partea a III-a. -metru. -manie. Aceastã situaþie îndreptãþeºte opinia potrivit cãreia pseudoprefixarea ar fi o variantã a compunerii1. N. -tecã7. înclinãm pentru a doua soluþie. phileo "iubesc”. se pune întrebarea dacã pseudosufixarea este variantã a sufixãrii2 sau a compunerii3. trebuie sã fie indisolubil legate de radicalul lor4. phoné "sunet. totuºi. Mitterand. timp de ºapte ani. grapho "scriu”.. am folosit un material neînregistrat de dicþionare sau de alte lucrãri.. -drom. 8 B. dar considerãm cã dintre aceste douã aspecte primul este mai important. p. cit. Dimitrescu. -genic. precum se ºtie..33. Acestei interpretãri i se opune. -log(ie) < gr. înglobeazã sufixoidele în capitolul „compunere”. 3 H. Les mots français. Aspects of the Theory of Syntax. considerã cã rãdãcinile greceºti joacã rolul de sufixe – ºi aceasta în pofida faptului cã sufixoidele sînt discutate în capitolul „compoziþia greceascã”. 1 V. în principal pentru motivul arãtat mai sus ºi anume caracterul independent al acestor elemente de formare. voce”. 34. Paris.u. v.. -gonic. -drom8 < gr.. capacitatea pseudosufixelor de a modifica.. LRA.. kratos "forþã”.u. 1963. ed. génesis "naºtere”. -genezã. Migliorini. grámma "unitate de mãsurã”. Marea majoritate a radicalelor cu funcþie de sufixoide sînt de origine greceascã: -fon(o) < gr.

noi nu adoptãm acest termen. întrebare-cheie. cultura "culturã”. taxofon. 3 „Bulletin de la Maison franco-japonaise”. skopéo "examinez”. sudarea directã a celor douã rãdãcini1 este una dintre caracteristicile noilor formaþii lexicale în limbile de culturã actuale2. 61. 1960. cinefil(ie). gastroscop. sau. aeroduct. Martinet. reologie. procesul de „formare” a pseudosufixelor poate fi surprins în germene într-o serie de substantive care. noi am considerat cã pentru a determina direcþiile de evoluþie a limbii – în cazul nostru. ducere) "condus”. sticloplast. situaþie-limitã. denumeºte aceste formaþii „recompuse”. de tipul bîtocrat. cronaximetru. isterigen. econometric. sociogonic. nauta "navigator”. teatrotecã. ca de exemplu: radiodrom. p. radiodrom. proteinogramã. prezenþa cuvintelor formate cu pseudosufixe –. -scaf < gr. aerolog. rectoscop. p. aerolog. 8 (1936).. claustroman. mania "furie”. miniscaf. procesoman. Il linguaggio. Paris. goné "naºtere”. esofagoscop. penetrometru. trebuie observat cã multe dintre aceste sufixoide au devenit într-o anumitã mãsurã indigene. procesoman etc. -man(ie) < gr. 1 A. psihoprofesiogramã. Schick. radiogenic. videofon. reluînd ideile lui H. cinefilie. theke "depozit”. caz-limitã. Frey3. ductus (part. plastikos "care se referã la modelaj”. fibroscop. bazomanie. Sînt termeni precum: cheie. întrevedere-fulger. nu întotdeauna este posibil sã se precizeze care dintre formaþiile citate sînt realizate pe teren românesc ºi care sînt neologisme împrumutate. 2 C. vinotecã. miniscaf.172 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC -gonic < gr. aºa cum am arãtat deja. stuficulturã. 1. ne putem adresa tuturor cuvintelor limbii. mezoscaf. mildiograf. radiofon. fotogramã. Eléments de linguistique générale. ecoscop. în mai micã proporþie. la fel ca ºi H. cãci el poate da impresia unei duble compuneri. În românã. Aceste pseudosufixe apar în termeni recenþi precum: bîtocrat. ceea ce nu este cazul. îºi pierd încet-încet semnificaþia iniþialã. radiogenic. demoscopie. -metru < lat. cancerogenezã. fotogramã. curentometru. -plast < gr. Trebuie observat cã în numeroase cazuri noul cuvînt este format dintr-un prefixoid plus un sufixoid. Mitterand. limitã. 49 º. -duct < lat. interviu-fulger. sociogonic. indiferent cã e vorba de împrumuturi sau de creaþii recente ale limbii române. unele chiar cu caracter popular (cu nuanþã ironicã). -scop < gr. metrum "metru”. op.. cancerigen. respirometru. aeroduct. 83. halucinogen. cinematecã. lui duco. cit. magnetoscop. videofon. -tecã < gr. spectrometru. Desigur. 1960. lignoplast. . Dar. skáphos "barcã”. În orice caz. laparoscop. fulger care apar de exemplu în convorbire-fulger. brazdometru. cronoplast. Torino. radiofon. de origine latinã: -cultura < lat. devenind astfel simple morfeme. astronaut. p. ceea ce face posibilã crearea cu ajutorul lor a unor cuvinte cu o oarecare frecvenþã. frecvent folosite. brazdometru. considerã cã termenii de acest fel sînt numeroºi datoritã faptului cã „fixitatea proprie cuvintelor din limbile moarte se adapteazã mai bine cerinþelor de exactitate ºi de precizie din terminologia ºtiinþificã ºi tehnicã”. -naut < lat. bronchoscop.u.

replicã-cheie etc. Grammaire structurale du français contemporain. Martinet. p. p. A. ºi J. A. 1960. din punct de vedere diacronic. . s-a gramaticalizat în secolul XII4. 4 H. Discuþia aceasta a fost menitã sã scoatã în relief unul dintre procedeele de formare a cuvintelor în româna literarã. 1. Mitterand. p. v. II. 6 V. p. ºi amalgamarea lor într-un singur element6. cãci „compunerile adevãrate sînt oarecum unice”1 (pe cînd cele trei cuvinte sînt repetabile în mai multe formaþii. 3 V.. 190. lampo). 93. Este cazul vechiului radical de compunere mente3 (ablativul substantivului mens "minte”). 133. Kurylowicz. LRA. devenind „morfem sintactic”5. Ne aflãm în faþa unui caz de tranziþie a unor segmente de la statutul de elemente de compunere la cel de afixe2. o interpretare similarã în J.ASPECTE ALE PSEUDOSUFIXÃRII ÎN ROMÂNA rãspuns-cheie. deoarece termenii citaþi sînt încã prea „vii”. pentru cã. 134. I. 185 º. Iordan. ca un stadiu intermediar între compunere. Wroclaw-Krakow. Dãnãilã. prin juxtapunerea segmentelor. (în francezã ºi în italianã existã de asemenea nenumãrate formaþii cu cuvintele clef. ea ºi-a propus totodatã sã pledeze pentru includerea situaþiilor citate într-o categorie diferitã de cea a sufixelor – deci pentru o distincþie între sufixarea propriu-zisã ºi pseudosufixare. poziþie-cheie. prin frecventa utilizare ºi printr-un lent proces de gramaticalizare. în SMFC. În aceste cazuri. p. op. precum ºi în alte limbi de culturã. 1. care. Martinet. 1969. op. 23-25 ºi 55. chiave. limita. Privitã astfel.. VI (1939). 40. Paris. dar acestea sînt „fazele” lui. cit. de exemplu în francezã. nu se poate vorbi de compuse propriu-zise. op. unele sufixoide pot sã devinã treptat. v. 1968. în BPh. p. I. Strasbourg. cit. 2 V. Dubois. Procesul în sine poate dura foarte mult. 31. Esquisses linguistiques. Nu trebuie neglijatã nici etapa urmãtoare. limite. dar nici de sufixare. desigur.. 5 J. situaþie-cheie. ca al doilea element). 44. 1965. p.u. p. pseudosufixarea apare. cit. 3–6 – traducere din limba francezã 1 Iordan. RRL. p. respectiv. Dubois. sufixe propriu-zise. în „Travaux de linguistique et de littérature”. VI.

funcþia specificã a presei este deosebitã. înlesnind astfel fixarea unei limbi standard în care termenii tehnico-ºtiinþifici au o pondere ridicatã. În procesul rãspîndirii limbajului propriu fiecãrui domeniu de activitate. terminologia astronauticii. administrativ. un secret pentru vorbitorii de azi ai limbii noastre. Mulþi termeni specifici diferitelor specialitãþi de ºtiinþã ºi tehnicã nu mai sînt. Presa. reflectînd realitãþile interne ºi externe. nãscutã din confluenþa unor aspecte stilistice variate (politic.NOTE ASUPRA TERMINOLOGIEI ASTRONAUTICE ÎN LIMBA ROMÂNÃ În cele ce urmeazã vom încerca sã prezentãm tabloul sumar al unei sfere lexicale mai puþin intrate în raza de cercetare a lingviºtilor români. toate acestea n-au rãmas fãrã ecou din punct de vedere lingvistic. dar cum cuvîntul scris are un mai mare prestigiu decît cel vorbit. cum se . evident. un rol de prim ordin îl deþine presa. are ca factor distinctiv preocuparea de a se face înþeleasã de persoane de niveluri culturale diferite. în afara presei. oprindu-ne exclusiv asupra dezvoltãrii luate de acest important sector în ultimele decenii de evoluþie a limbii noastre. se dovedesc a fi extrem de receptive faþã de vocabularul tehnic utilizat de fiecare dintre noi în domeniul sãu. Este un fapt îndeobºte cunoscut ºi remarcat cã astãzi ºtiinþa ºi tehnica constituie principalul factor al progresului social. tehnic. beletristic). Într-adevãr. Desigur cã. care mînuieºte o limbã deschisã inovaþiilor. Ziarele ºi revistele de larg tiraj difuzeazã termenii tehnicii aducînd vocabularul „specializat” la stadiul de „vocabular de masã”. organele curente de informaþie. de mult. În þara noastrã s-a creat o bazã materialã corespunzãtoare cercetãrii ºtiinþifice ºi. În acest fel cititorii ºi-au îmbogãþit vocabularul activ reuºind sã înþeleagã corect sau chiar sã mînuiascã cu o anumitã uºurinþã termeni a cãror prezenþã este explicabilã prin marea amploare pe care a luat-o astronautica – o ºtiinþã tînãrã dar într-un „urcuº vertiginos”. radioul ºi televiziunea au un rol de seamã în rãspîndirea ºi fixarea termenilor noi.

în lipsã de spaþiu nu le reproducem ºi pentru care v. selenaut. om-broascã (1975). datele de consemnare în limba românã a unor cuvinte recente. poate. alunizare. cosmonavã. anii cînd au fost înregistraþi de noi în presã. 1 Graur. 72. datoritã presei care i-a utilizat de atîtea ºi atîtea ori. planetoid (1973). OZN. aselenizabil. PA. Anii urmãtori aduc atestarea în limba românã a termenilor: rachetomodel (1971). navetã (spaþialã). spacelab.NOTE ASUPRA TERMINOLOGIEI ASTRONAUTICE ÎN LIMBA ROMÂNà 175 ºtie cã limba „reacþioneazã prompt la toate schimbãrile din gîndirea oamenilor ºi din viaþa societãþii”1. Ar fi deosebit de important. nu este deloc surprinzãtor cã. lunaut. avion-rachetã. selenosatelit. PC. cosmonaut. ozenist. venusonaut (1974). apuntare. aceste date sã fie împinse înapoi. amerizare. p. pilot comandant (1962). UFO. lunahod. pur ºi simplu. NASA (1965). biosatelit (1964)3. satelit etc. bio-astronauticã. geostaþionar. 3 De fapt primul biosatelit a fost lansat în 1957 (v. sã se predateze cuvintele înregistrate de noi pentru cã trebuie înþeles cã aceastã iniþiativã înseamnã numai un prim pas în încercarea de a stabili. fiabilitate. în mãsura posibilului. cosmo-depanator. presurizat. navã-mamã. 19 º. cosmoviziune. Al doilea moment extrem de important pentru domeniul care ne preocupã aici îl constituie anul 1969. E II. circumterestru. modul (lunar). de altfel. cabinã-mamã. venusian (1978). ufolog (1979). p. Gagarin din 19612 care a adus cu sine – în acelaºi an – rãspîndirea unor cuvinte precum cosmonaut (ºi pilot). aselenizare. presurizare. cînd sînt consemnaþi termenii: aerospaþial. aerocosmic. ne-am familiarizat cu termeni ca: aselenizare. 328). Intelsat. Trebuie subliniat cu tãrie aici cã anii menþionaþi nu echivaleazã – decît. amartizare. Din acest an nomenclatura de profil se lãrgeºte ºi în românã sînt atestaþi termenii (cei mai mulþi fiind direct legaþi de acest eveniment): aluniza. apunta. Ecourile acestui moment de vîrf se continuã în anul 1970. echigravisferã.. ca ºi în alte cazuri. astronautã. apuntizare. circumlunar (1963). cînd omul pãºeºte pentru prima oarã pe Lunã. În anii imediat urmãtori s-au înregistrat termenii: amerizare. ci reprezintã. cu „crearea” termenului respectiv ºi nici mãcar cu anul pãtrunderii lui în limba românã (dacã este – precum foarte mulþi din categoria în discuþie – de origine strãinã). shuttle. 7-40 ºi despre preistoria acestora v. femeie-cosmonautã (1976). cu citate – pe care. p. DCR – din presa zilnicã apãrutã în ultimii 30 de ani. Specificãm cã în rîndurile de mai jos vom lua în discuþie numai termeni din domeniul astronauticii care nu figureazã în dicþionarele noastre apãrute înainte de anul 1961 ºi cã toþi termenii au fost extraºi. pe cît posibil. aici. Un moment de mare însemnãtate în dezvoltarea terminologiei astronautice l-a marcat zborul lui I. navã-satelit. fizician-astronaut (1972). amartiza. ca. . cosmolog. cosmodrom. E. p. modul (lunar). 2 Pentru unele aspecte ale istoricului zborului interplanetar v. amarare (1977). lunamobil.u. în cazuri extrem de rare – cu „naºterea”.

ci aparþin sferei mai largi a terminologiei aerospaþiale1. orbitã geostaþionarã. modul lunar. a lansa în spaþiu. Astfel. de ex. spacelab. om-broascã. om-broascã (noþiune despre care ing. C. orbital ºi cosmic se adaugã la mai multe substantive ºi cã substan- 1 Menþionãm cã nu am adus în discuþie aici termenii generali de fizicã. zonã de amartizare. lunar. C. iar ceea ce a contribuit. satelit meteorologic. astronautã. navã-mamã. lunahod. navã (cosmicã) satelit. putem cita: sondã spaþialã. ci cu cel din astronomie. atît de recenþi ºi/sau atît de speciali. ufolog. de fapt. fizician-astronaut. mare lunarã. rachetã cu trei trepte. în situaþia aceasta sînt2: amerizare. dispozitiv de cuplare. Se observã cã adj. aerospaþial. apuntare. de meteorologie etc. amarare. la rãspîndirea lor în limbajul maselor este tocmai prezenþa lor ºi în sistemul lexical astronautic. nu sînt inseraþi în DEX termenii: circumlunar. Opriºiu de la INCREST pentru indicaþiile date în separarea celor douã serii de termeni. venusonaut. material selenar. fiabilitate. pilot-comandant. navetã spaþialã. shuttle. geostaþionar. cosmodepanator. lunamobil. p. misiune orbitalã / laborator orbital. Printre îmbinãrile fixe care apar frecvent în contextele cuvintelor amintite. dar nu cu sensul din astronauticã. spaþiu extraterestru. Am luat însã în discuþie aceste cuvinte pentru cã sînt larg utilizate ºi în astronauticã. navã spaþialã. pilot-astronaut. ozenist. foarte frecvenþi în terminologia descrisã. NASA. presurizat.. apunta. selenaut. selenosatelit. pistã de apuntizare. satelit artificial. orbitã lunarã. NASA. UFO. amartiza. zbor cosmic. avion-rachetã. Intelsat. 3 V. satelit natural. satelit geostaþionar. venusian. laborator (centru) de medicinã spaþialã. Opriºiu afirmã cã a fost cunoscutã încã din timpul celui de-al doilea rãzboi mondial). încît nu ºi-au gãsit un loc în dicþionarele noastre curente. avion-rachetã. comsat. C. în DEX ºi DN3 întîlnim numai o pãtrime din totalul termenilor înregistraþi de noi. spaþial. staþie automatã. legat de apariþia hidroavionului3. presuriza.G. sol lunar. 233. Guþu Romalo. treaptã de aselenizare. staþie spaþialã. bioastronauticã ºi nu sînt înregistrate nici în DEX ºi nici în DN3 cuvintele: pilot-cosmonaut. femeie-astronaut(ã). 2 Mulþumim ing. echigravisferã. Trebuie specificat cã o serie dintre termenii discutaþi mai sus nu sînt specifici terminologiei astronautice. apuntizare relative la operaþia de coborîre a unui avion sau helicopter pe puntea unui vas purtãtor de avioane4. operaþiune de amarare. . apuntizare.176 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Termenii menþionaþi mai sus sînt. presurizat.. aerocosmic. pilot-comandant. fiabilitate. a lansa în spaþiu. apuntare. rachetomodel. aselenizabil. biosatelit. unii. navã-satelit. 4 Ibidem. modul laborator. cabinã-mamã. cosmoviziune. Un caz special îl constituie planetoid "satelit artificial” care este înregistrat atît în DEX cît ºi în DN3. amartizare. "asteroid”.

Printre termenii de astronauticã absenþi menþionãm (evident. satellite lunaire. alunir se noteazã „recomm. planétoïde. 557-558. alunissage. ufolog < fr. cu aceastã ocazie aducem cãlduroasele noastre mulþumiri autorilor care ne-au pus la dispoziþie manuscrisul dicþionarului ºi prof. univ. dupã fr. V. 234. aérospatial. géostationnaire. 177. 34. De asemenea. extraterestru < fr. planétoïde. 537. atterrir”.. ºi prin prezenþa a numeroºi termeni de astronauticã apãruþi între anul de apariþie al dicþionarului în 8 limbi (1960) ºi anii de elaborare a dicþionarului românesc. apponter. se poate constata cã în DAv lipsesc o serie de cuvinte cu specific astronautic. planetoid < fr. în SCL 5/1976. p. apponter (dar appontage apare). A. circumlunar < fr. p. Diferenþa faþã de AAMD se explicã. lunaute. ªuteu. pentru douã cuvinte compuse existã în fr. compuse identice.v. C. satelit. dat fiind caracterul predominant aviatic al dicþionarului. Pimsner pentru informaþiile bibliografice furnizate. De menþionat cã în DAv grupurile fixe cu termeni precum cei citaþi mai sus sînt mult mai numeroase. pentru fiabilitate cf. p. navette /spatiale/. Beyrer. fiabilité1 aluniza dupã fr. . cosmonaute. navetã spaþialã < fr. cum este ºi firesc pentru lexicul noii ºtiinþe care ne preocupã. predat la tipar în 1981. dupã cunoºtinþa noastrã.G. dintre care numai unii aparþin astronauticii. vénusien. Sînt de origine francezã cuvintele: aerospaþial < fr. pentru 15. V. Seche. cosmodrome. offic. spaþiu. desigur. Fl.NOTE ASUPRA TERMINOLOGIEI ASTRONAUTICE ÎN LIMBA ROMÂNÃ 177 tivele orbitã. dar aceasta nu este un lucru foarte surprinzãtor. ufologue. prima încercare româneascã de a cuprinde lexicul aviatic (în sensul larg) al termenilor într-un dicþionar bilingv. p. aºa încît se poate considera cã termenii româneºti s-au orientat dupã corespondentele din francezã: cabinã-mamã. Un dicþionar aeronautic precum AAMD dã echivalente (în 8 limbi). 105. de menþionat cã în PR s. module. p. navette (spatiale). fiind vorba de un dicþionar francez-român vom trimite la echivalentul francez): aérospatial. p. cosmologue. circumterrestre. Dacã urmãrim originea cuvintelor aduse în discuþie mai sus. LRC II. circumlunaire. se constatã cã ele se datoresc. cosmologue.000 de termeni ºi o anexã cu circa 1. româno-francez (DAv) cuprinde circa 20. Guþu Romalo. apunta < fr.000 de prescurtãri uzuale. unor influenþe strãine. bioastronautique. în LL X/1965. alunir2. L. fapt explicabil prin caracterul tehnico-ºtiinþific propriu-zis al terminologiei cuprinse în dicþionar. dar. Dacã însã unele au un etimon sigur. circumlunaire (apare însã ca o complinire la satellite). Numãrul termenilor specifici astronauticii este foarte mare. Fl. cosmolog < fr. în cazul altora este greu de precizat sursa principalã. Pe de altã parte.718 termeni (cuvinte ºi sintagme). treaptã apar în mai multe secvenþe fixe cu specific astronautic. 2 V. în LR 2/1975. fr. nu existã dicþionare care sã separe aceastã terminologie de cea aeronauticã. Dimitrescu. cele mai multe. alunir. 1 V. FC II. în LR 5/1980. 36. în care de altfel se cuprinde. venusian < fr. 239. extraterrestre.

4. 1960. Fl. Hristea. 4/1962. trebuie deci adãugatã pentru anii urmãtori neapãrat limba englezã.. fie din silabele iniþiale: Comsat din Com/munication Sat/ellite consortium/ (BD).E. p. fr. p. Graur.. P. v. cosmonavã dupã rus. p. p. cosmonaut din rus. 135. géostationnaire. farfurie zburãtoare este calchiat dupã engl. de ex. 271. p. module. modul din engl. navã-satelit dupã korabli sputnik (cf. 3 Th. cele mai multe dupã 1969) îºi are originea în englezã (unele fiind americanisme). UFO din U/nidentified + F/lying + O/bject. vaisseau-satellite)3 sau cosmoviziune. liotcik kosmonavt2. p. Bioastronautik. cosmonaute. Th. p.. Gheorghiu în LR 2/1968.. în shuttle (navetã spaþialã) care provine din (Space) shuttle (BD). Kosmokorabl (cf. face posibilã presupunerea unui model englez. L. Tereºkova. 44. „Terminologia cosmonauticii a fost împrumutatã. 168. FC I. p. geostationary. 398. C. kosmovidenie.. cosmonaut5. iar pentru navã-mamã contextul din Sc. engl. în schimb. 114. Un mare contingent de cuvinte (înregistrate în românã. prin femme-cosmonaute (DMN). Guþu Romalo. 2 Denumire sub care a apãrut V. 2/1962. 4 V. 5 V. noþiune exprimatã în fr. flying saucer. Th. uomo-rana. P. homme-grenouille (L. V. Th. Graur.69. I (v. 234. kosmonavt. prima femeie care a zburat în spaþiul cosmic la 16-19 iunie 1963 (v. engl.E. Dimitrescu.E.. alcãtuit desigur tot dupã model rus. 21. Explorarea spaþiului cosmic a adus în limba românã o serie de termeni ºi de sintagme cu etimologie multiplã. vol. engl. Seche. LR 1/1960. 135. Th. LR 2/1962. LR 4/1962. p. Cele mai multe cuvinte din aceastã categorie sînt calcuri. Graur. Multe se explicã prin abrevieri realizate fie din iniþiale. fr. geostaþionar din fr. Studii de lingvisticã generalã. engl.G. 63. De origine englezã este ºi biosatelit < engl. P.VII. p. NASA din N/ational A/eronautics and S/pace A/dministration (DAm). C. în special dintre cei atestaþi în 1961 sau în 1962. de ex. 7 FC II.. circumterrestre7. 114. Hristea. E.. p. P. Spacelab din Space lab/oratory. de ex. 7. Un caz aparte îl constituie femeie-astronaut(ã). probabil dupã rus. PR). p. kosmodrom. 160. 133).. cosmodrom din rus.E. 1 V. Hristea.178 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC cabine-mère (DML). Al. 6 V. T. fr. p. 169. Dimitrescu. valabilã pentru anul apariþiei lucrãrii sale. lunokhod ºi lunar rover (1971)). lunohod (cf. bioastronautique. la care trebuie adãugat ºi it. iar om-broascã dupã fr. fiind vorba de neologisme pãtrunse în limba românã prin cel puþin douã filiere diferite4: bioastronauticã din germ. 284. 41. engl. fr. fr. cosmodrome6. Hristea. ºi fr.. 141. lunahod din rus. 150. cosmonef 1.u. în limba românã. sînt de origine rusã. 1968. pilot-cosmonaut dupã rus. 67 º. cf.E. P. circumterestru din fr. Aceeaºi noþiune este redatã în românã prin lunamobil.. Hristea. Bucureºti. biosatellite (BD. p. Hristea. p. . fr. p. Space este eliminat. 114. it. P. soucoupe volante. 60. p. p. în primul rînd din francezã ºi rusã”. Numeroºi termeni. p. FC II. LR. Al.. ºi M.E. Fl. p. La observaþia lui Th. 398.

Numeroase cuvinte din domeniul discutat se explicã în interiorul limbii române. 19 ani: fiabilitate DMN 1950. Guþu Romalo C. 16 1 2 3 4 5 6 7 8 DAm. În aceastã situaþie se aflã de ex. dar despre existenþa lor concretã într-o anumitã limbã strãinã pînã în momentul de faþã nu avem cunoºtinþe mai precise. FC I. (lunar) module1.. în Rom. engl. p. În aceeaºi situaþie avem de a face cu formaþii alcãtuite. Avînd în vedere împrumuturile. DCR s. 1969. O comparaþie cu dicþionarele limbii franceze indicã diferenþe care merg de la 28 de ani: apunta.. p. FC I. 34. p. 156.. 268. alunissage). 225.. abreviere din O/biect Z/burãtor N/eindentificat. selene + -naut9.. 36.v. prin apun-tá4. 234. lunaut2.. fr.+ Marte + -iza dupã modelul aluniza (FC II. 284. 30 ºi 37/1969). p. V. 9 V. pilot astronaut. apponter). 233. rom.+ punte + -iza (dupã fr. la fel apuntare. p. în SCL 4/1980. nr. p. 156. pilot-comandant. SMFC IV. 1974. Goga. fie cu elemente lexicale independente: avion-rachetã.NOTE ASUPRA TERMINOLOGIEI ASTRONAUTICE ÎN LIMBA ROMÂNÃ 179 germ. p. 39. V. rom. V. Ozenist este derivat cu suf. iar amartizare este infinitivul lung al verbului citat anterior. Graur. americ. fizician astronaut. Guþu Romalo. FC I. fie cu prefixoide: aerocosmic. cuvintele respective nefigurînd în dicþionarele strãine consultate. 20 de ani: om-broascã L. care desigur au avut ca model pe cosmonaut: venus + naut8 ºi selenaut < gr. p. IX. lunaute. C. 233. 11). p. FC II. . selenaut ºi venusonaut. engl. germ. 20. moþional -ã6. selenosatelit considerãm cã se explicã prin fr. în LR 3/1970.G. Mondsatelit (AD). Un caz aparte îl constituie formaþia româneascã OZN.G. amartiza s-a nãscut din a. p. Al. 236. C. p. Lex. lunar Moon satellite. lit. DC. p. V. de ex. 35. Reinheimer-Rîpeanu. lunaut prin fr. satellite lunaire. Modul.. 27 de ani: farfurie zburãtoare PR 1947. cosmodepanator.. apuntizare presupune un verb alcãtuit din a. Modul. Graur. 51. Ec. mod de alcãtuire în care putem identifica tipul din UFO7. Despre alte cuvinte din domeniul aerospaþial nu putem afirma decît cã probabil nu s-au nãscut în limba românã. p. -ist din OZN. presurizat ºi presurizare se explicã prin presuriza (fr. aselenizare prin aselenizá5. C. p. engl. FC I. V.G. 1975. rom. echigravisferã. 1955. intuia apariþia unui asemenea termen. 1976. p. préssurisation). Guþu Romalo. S. Guþu Romalo. înregistrat de noi în 1974 (v. cele mai multe fiind derivate ale unor cuvinte la origine de sursã strãinã. rus. V. C. 281. p. aselenizabil. amarare se explicã prin amará din amerizá3.). alunizare din aluniza (cf. 156. C. –ã din aselenizá + -bil. V. 310. Guþu Romalo. V. 466.G. rom. rachetomodel este alcãtuit din rachetã + model dupã tiparul aeromodel. Guþu Romalo. p. PR 1948. iar astronautã din astronaut + suf. nu este lipsit de interes sã înregistrãm – cu tot caracterul arbitrar al oricãrei prime atestãri – „distanþele” în timp între momentul de cînd figureazã în diverse dicþionare cuvîntul respectiv ºi acela al consemnãrii în limba românã.G.

Douã cuvinte. 1974. la unele predatãri ºi în românã ºi în alte limbi. rom. în limba englezã în raport cu limba românã – de ex. 1977 ºi pînã la 5 ani: ufolog DMN 1974. pentru cã este foarte probabil ca înregistrarea în dicþionarele strãine consultate de noi sã fi fost lacunarã. cele mai numeroase. este preferabil sã considerãm cã avem de-a face cu pre-înregistrarea amintitã în limba românã ºi nu cu pre-existenþa cuvintelor în limba românã. rom. în raport cu franceza. LR 1/1960. 1974. Cuvintele de origine englezã apar. 19691. cum este ºi firesc. în PR prima atestare este indicatã în 1921. 1977. 1969. 60. Oricum. rom. circumlunar rom. românã 1969. de ex. dicþionarele strãine. 1963. rom. 2 V. DMN 1966. rom. rom. DMN 1967. sau cã dicþionarele consultate ale limbilor strãine au înregistrat numai foarte tîrziu o realitate dinainte existentã în limbã. rom. circumterestru rom. 1978. dintre care unul (lunohod) are de fapt etimologie rusã. modul cu 3 ani pentru englezã ºi francezã: BD ºi DMN 1966. în mod cu totul surprinzãtor. pentru Intelsat de 9 ani: BD 1968. 1969. Alte cuvinte au fost înregistrate mai întîi în presa românã ºi mai apoi în dicþionarele limbii franceze. geostaþionar cu 8 ani pentru francezã ºi cu 6 pentru englezã: PR 1966.G. 12 ani: bioastronauticã DMN 1966. au înregistrat cuvintele respective înaintea limbii române. Oricum. rom. datele 1 În V. fãrã a se indica sursa. 1961. în 1969). rom. acesta este înregistrat în acelaºi an în francezã ºi românã (1961). pentru astronautã ºi shuttle de 3 ani: BD 1970. pentru comsat „distanþa” este de 10 ani: BD 1968. dar. În cazul cuvintelor cu etimologie multiplã. rom. de ex. cu o atestare mai veche. 1976. ca ºi necesitatea unor cercetãri care vor conduce. 7 ani: navetã (spaþialã) DMN 1970. rom. 1973 ºi respectiv BD 1971. cu 9 ani mai tîrziu în englezã (BD 1970). rom. în 1930. DMN 19612. C. În cazul lui cosmodrom. Unii termeni au fost înregistraþi în acelaºi an în românã ºi francezã. lunaut cu 2 ani pentru englezã ºi în acelaºi an în francezã: BD 1967. rom. BD 1968. de ex. 11 ani: aluniza DMN 1958. la fel lunaut (DMN ºi rom. DMN ºi românã 1969. de 2 ani pentru lunaut: BD 1967. Avînd în vedere domeniul de activitate specificat. 1969. Seche. rom. în cazul de faþã. se noteazã cã alunir este atestat în fr. înclinãm sã considerãm mai aproape de adevãr a doua ipotezã ºi sã subliniem o datã mai mult caracterul arbitrar al datãrilor (pentru care este clar cã nu a existat o preocupare specialã). 1960. . de cele mai multe ori. cosmonavã rom. p. 1970. DMN 1969. 1962. în mod sigur. Guþu Romalo. cosmonaut rom. DMN 1963. au fost înregistrate în aceiaºi ani în românã ºi în englezã: biosatelit în 1964 ºi lunokhod în 1970.180 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC ani: presurizare DMN 1953. cabinã-mamã. 9 ani: femeie-astronaut(ã) în DMN 1967. 10 ani: aerospaþial DMN 1960. L. Concluzia care s-ar putea trage din aceste ultime situaþii ar putea fi sau cã termenul românesc s-a creat în interiorul limbii române. 1978. 1979.

cosmonaut – pilot-cosmonaut. cele mai numeroase cuvinte din sfera astronauticii desemneazã navele cosmice ºi pãrþile lor alcãtuitoare: avion. presurizare. cosmodepanator. biosatelit. într-o mãsurã mult mai micã. astronautã. navetã spaþialã. NASA. dar cu suf. ozenist – ufolog. venusian ºi. diverse: cosmoviziune. decît rezultatul „ezitãrii” în formarea lor: apuntare – apuntizare (al doilea format tot din fr. navã-mamã. C. echigravisferã. a lui Marte. cosmonaut – pilot-cosmonaut. fie alcãtuit cu elemente savante greceºti – selenaut (alãturi de care V. venusonaut. cosmonavã – navã spaþialã. a Lunii. Probabil. cele mai multe.G. 1 Proces urmãrit cu exemple mai puþine. unul dintre cuvinte este mai savant. modul. termenii compuºi vor fi folosiþi mai rar sau chiar deloc în favoarea celor simpli. de fapt. a mãrii. lunaut. pilot-astronaut. fiind fie strãin (englez: shuttle. navã-satelit. presurizat. comsat. Alteori cele douã sinonime nu sînt. apunta. a punþii unui portavion: alunizare. perfectã. fizician astronaut. cabinã-mamã. aselenizabil. marea majoritate a cuvintelor citate mai sus sînt substantive. cîteva exemple: OZN – UFO – farfurie zburãtoare. Uneori sinonimia se realizeazã între un termen simplu ºi unul alcãtuit din douã elemente: cosmonavã – navetã spaþialã. lunohod. shuttle. la diverse acþiuni specifice (dar existente ºi în alte situaþii decît cele relative la navele cosmice): fiabilitate.. cosmonavã. astronautã – femeie-astronaut(ã). . rus: lunohod). -iza este foarte rar în comparaþie cu termenul oficial apunta. pe conducãtorii lor sau personalul auxiliar: astronaut-comandant. om-broascã. verbele: aluniza. ca ºi pe adepþii ipotezei existenþei UFO sau OZN: ozenist ºi ufolog. pilot-astronaut. selenaut. apuntare – apuntizare. Prin natura lucrurilor. cosmolog. geostaþionar.NOTE ASUPRA TERMINOLOGIEI ASTRONAUTICE ÎN LIMBA ROMÂNÃ 181 de mai sus. Opriºiu). 232. Alþi termeni se referã la acþiunea de abordare a Pãmîntului. 266-268. apuntizare. astronautã – femeie-astronaut(ã). aselenizare. a înregistrat ºi forma selenonaut). la diverse mijloace de comunicare: intelsat. femeie-astronaut(ã). cu timpul. pilot-astronaut. LR 3/1970. de V. Unii termeni desemneazã "obiectele zburãtoare neindentificate”. C. în fine. la locul de aterizare: cosmodrom. apponter. dupã cum ne-a informat ing. p. pilot-cosmonaut. datoritã necesitãþii de „economie” a limbii. p. lunaut – selenaut. circumterestru. În unele cazuri. aerospaþial. UFO. amerizare. în sfîrºit. planetoid. dintre celelalte pãrþi de vorbire sînt reprezentate ceva mai larg adjectivele: aerocosmic. ne dau indicaþii asupra rapiditãþii cu care româna a împrumutat termenii din domeniul aerospaþial. apuntare. Guþu Romalo. farfurii zburãtoare. extratereºtri. circumlunar. UFO. la o nouã ramurã a ºtiinþei: bioastronautica. Trebuie menþionat cã unii termeni discutaþi mai sus intrã în relaþie de sinonimie1. în cele mai numeroase cazuri. lunamobil. cosmonaut. datã fiind epoca cercetãrii. rachetã. amartiza. Guþu Romalo. Privite din perspectiva semanticã. shuttle. lunamobil – lunohod. ca ºi eventualele fiinþe care aparþin unei civilizaþii din afara Terrei: OZN.

Au urmat ºi alþi cercetãtori. ºi sufixoide ca: -drom: cosmodrom. a participat la zborurile cosmice. 61.182 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Datã fiind semnificaþia celor mai mulþi dintre termenii din astronauticã. cosmodepanator. Schick. limbajul astronauticii a devenit ºi mai familiar publicului din þara noastrã prin faptul cã în luna mai. Dupã cum se poate observa. Lg. o noutate totalã pentru acele vremuri ºi al cãror act de naºtere este Sibiu. bioastronauticã. timp de o sãptãmînã. cosmoviziune. În aceastã lungã ºi interesantã tradiþie a tehnicii aerospaþiale româneºti – ilustratã de nume din trecutul mai îndepãrtat sau mai apropiat. se poate vorbi de o ºtiinþã a astronauticii abia dupã cercetãrile ºi experienþele efectuate de Conrad Haas din sec. lunaut. p. Prunariu. Alex. al. aceasta vine sã confirme concluzia1 cu privire la vitalitatea acestora în raport cu prefixoidele ºi sufixoidele de provenienþã latinã. nu putem fi surprinºi cã în alcãtuirea lor – indiferent dacã sînt „împrumuturi” sau „creaþii interne” – figureazã prefixoide precum: aero-: aerocosmic. la 20 de ani distanþã de la primele zboruri cosmice. Hermann Oberth. circum-: circumlunar. 1529 (M. care în 1923 în Racheta în spaþiul interplanetar a 1 Fl. Din acest punct de vedere trebuie amintit cã C. selenaut. cosmodrom. autor al lucrãrii despre Focurile de artificii (în limba germanã). se remarcã prezenþa unor termeni alcãtuiþi direct dintr-un prefixoid cãruia i se adaugã un sufixoid: cosmonaut. cosmo-: cosmonavã.A. Aurel Vlaicu. -log: cosmolog. ºi un compatriot de-al nostru. Traian Vuia. -oid: planetoid. aerospaþial. considerã cã termenii de acest gen sînt numeroºi în virtutea faptului cã „fixitatea proprie cuvintelor din limbile moarte se adapteazã mai bine exigenþelor de exactitate ºi de precizie ale terminologiei ºtiinþifice ºi tehnice”. alãturi de trei cosmonauþi sovietici.. bio-: biosatelit. atît prefixoidele cît ºi sufixoidele sînt de origine greceascã. De asemenea. Este ºtiut cã tradiþii ºtiinþifice ºi tehnice deosebite au plasat þara noastrã printre naþiunile care au contribuit decisiv la îmbogãþirea patrimoniului naþional ºi universal cu soluþii originale în drumul spre cucerirea cosmosului. cosmolog. -naut: cosmonaut. D. selenaut. Astfel. 304). echi-: echigravisferã. în care autorul descrie rachetele formate din mai multe trepte. care a brevetat în Franþa o „butelie reactivã”. cosmolog. printre care Ion Valahul (Românul). geo-: geostaþionar. În 1981. ºef al arsenalului din Sibiu. în majoritatea lor. venusonaut. cosmonaut. Sudarea directã a douã rãdãcini (aici ambele de sursã greceascã) este una dintre caracteristicile noilor formaþii de cuvinte în limbile actuale de culturã. R. seleno-: selenosatelit. XVI-lea (celebru contemporan al nu mai puþin celebrului diacon Coresi). . Dimitrescu. circumterestru. Ciurcu.

nu totdeauna mult deosebite de cele descrise de noi în cele precedente.v. de dirijare. care a însemnat o importantã contribuþie româneascã în domeniul cercetãrii spaþiale. cu mare rapiditate – pe mãsura necesitãþilor de informare ale tuturor popoarelor. activitate metalogeneticã. în special. caracterizatã de dezvoltarea frazeologiei aerospaþiale. evident. staþie. a unei terminologii bogate în lexic ºi sintagme proprii astronauticii. Ceea ce a adus nou acest eveniment a fost: a) creºterea puterii de combinaþie a unor termeni cu alþii variabili. ºi inginerul cosmonaut D. echipaj. ºi. s-a tradus lingvistic printr-o vehiculare rapidã. de substantivele baterii ºi panouri etc. rachetã geofizicã. substantivul spaþiu apare complinit de adjectivele interplanetar. exprimate prin formaþii neologice. 57-58. teledetecþie modernã. . biosatelit. în aproape toate straturile sociale. satelit de telecomunicaþii. orbital complineºte substantivele complex. absolut necesarã.O. ulcerul de hipergravitaþie. Dupã cum se ºtie. de ex. de acumulare cantitativã lexico-semanticã. extraatmosferic. legitatea (evoluþia) bolii de miºcare. adjectivul cosmic a apãrut mai frecvent decît în anii precedenþi ataºat de foarte multe substantive. procesul de frînare aerodinamicã. Totodatã terminologia discutatã ne face atenþi asupra „treptelor” parcurse de cuvintele ºi expresiile specifice. cuplarea motorului de frînare. legate de domeniile foarte noi ale medicinei ºi biologiei spaþiale. vehicul. aparate. b) apariþia ºi deasa utilizare a unor secvenþe lexicale precum modul de cuplare. în perioada respectivã. perspectivã. ales preºedinte al Federaþiei internaþionale de astronauticã în 1969 o datã cu prima alunizare – a intrat. zborul menþionat a avut ºi scopuri ºtiinþifice. dupã „naºterea” lor în limbile de largã circulaþie ai cãror reprezentanþi sînt de cele mai multe ori ºi autorii inovaþiilor în astronauticã. precum: experiment. au trecut. de la 14 mai 1981. Aceasta explicã mulþimea termenilor caracteristici celor douã discipline. cuvinte ºi frazeologie. zburãtori. Une femme dans la Lune (1928). ora 20 ºi 17 min. de aici. În organizarea terminologiei astronautice s-a manifestat astfel trecerea de la prima fazã. fotografiere multispectralã. acestea. sideral. Elie Carafoli. procese extraterestre. Evenimentul reprezentat prin acest zbor cosmic a avut ca urmare folosirea cu precãdere în presa scrisã ºi vorbitã. Deci zborul din mai 1981. Coandã. H. parametru. 1 De menþionat cã ideile din teza de doctorat a lui H. mai întîi exclusiv în limbajul ºtiinþifico-tehnic. micrometalurgie. circumterestru. printre care ºi al nostru – în alte limbi. de radiaþie. care a creat un vast curent de opinii în favoarea problemelor spaþiale . cuplarea navei cosmice. tehnologie.NOTE ASUPRA TERMINOLOGIEI ASTRONAUTICE ÎN LIMBA ROMÂNÃ 183 introdus termenul de astronavã1. Prunariu. fotografii cu teledetecþie. micrometalurgie cosmicã. p. iar centru este determinat de terestru. dar. joncþiunea navei cosmice. Lang. unele alcãtuite cu prefixoide: experimente biomedicale. au ajuns sã fie cunoscute prin filmul lui F. experiment medico-biologic. capsulã de coborîre. protecþie antivirus. echipaj (al navei). solar. radiaþii. cîmp de radiaþii (cosmice). a unui mare numãr de cuvinte ºi de construcþii mai mult sau mai puþin cunoscute înaintea acestui eveniment. urmãrit cu interes de toatã suflarea româneascã. la o nouã etapã.. C.

37–44 . Ca ºi rachetele cu mai multe trepte. dar cele mai numeroase fuseserã utilizate pînã acum numai în sfera restrînsã a limbajului de specialitate al astronauticii. proiectarea. nu trebuie sã uitãm cã nu de puþine ori echipajele navelor cosmice aparþin unor þãri cu limbi diferite ºi cã aparatura este uneori furnizatã. o datã cu evenimentele de larg rãsunet precum cele evocate. AUI. chiar. în dicþionarele generale. în al doilea rînd. s-au rãspîndit. dupã cum am putut constata. dupã ce acestea din urmã se desprind. racheta cuvîntului porneºte pe o orbitã largã cuprinzînd limbi felurite. deci. la împrumuturi directe sau la calcuri. se tinde deci spre o terminologie comunã internaþionalã. pe plan lingvistic. S-a ajuns astfel la intrarea în circuitul limbii române a unor cuvinte dintre care unele erau cunoscute mai dinainte. cum este ºi firesc. uºor de înþeles ºi de mînuit de toþi specialiºtii. Aceasta explicã de ce nu toate cuvintele discutate aici au pãtruns în DEX sau în DN3. faptele discutate din domeniul astronauticii sînt o dovadã elocventã a adevãrului axiomatic cã ºtiinþa ºi limba merg mînã în mînã ºi. prin presa scrisã ºi vorbitã. în colaborare. cresc împreunã. Oricum.. de state diferite. 1982–1983. cercetarea. Relaþiile dintre þãri privind informaþia.. în dicþioarele de specialitate. din alte pãrþi ale lumii ºi. p. dar care au tot interesul sã foloseascã o nomenclaturã foarte apropiatã sau.184 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC ceva mai tîrziu totuºi. ºi de-abia mai tîrziu au fost cuprinse. în special. în primul rînd. un lexic cît mai exact care duce. identicã – dar ºi de vorbitorii obiºnuiþi. Apoi. fabricarea navelor cosmice presupun o colaborare strînsã cu instituþiile de cercetare. cu fabricile similare etc.

ºtiinþifico-tehnic. buletinul meteorologic (b. Diaconescu.OBSERVAÞII ASUPRA STRUCTURII BULETINELOR METEOROLOGICE Este un adevãr îndeobºte cunoscut cã presa – puternic instrument de transmitere a informaþiilor de toate tipurile în mase1 are un stil caracterizat printr-o structurã lingvisticã eterogenã2 specificã unor limbaje diferite3 ºi vehiculeazã un vocabular extrem de diversificat. 1974. Milano.m. înlesnind astfel fixarea unei limbi standard. 1973. . Le vocabulaire de l'astronautique. 69. în special. Beccaria. Il linguaggio dei giornali italiani. I linguaggi settoriali in Italia. La lingua delle pagine gialle. B. are ca factor distinctiv preocuparea de a se face înþeleasã de persoane din straturi socio-culturale foarte disparate. p. În rîndurile care urmeazã ne propunem sã schiþãm cîteva dintre problemele puse de structura lingvisticã a unei rubrici cu numeroºi cititori. 6–7. corespunzãtor „tuturor varietãþilor limbii scrise”4. dupã cîte ºtim. administrativ etc. Lingua contemporanea. a cura di G. P. L. Aºa cum remarcã un cunoscut cercetãtor al limbii presei5. În aceastã ordine de idei trebuie subliniat cã presa are rolul de a duce vocabularul tehnic specializat la stadiul de vocabular „de masã”6.). 1973. Preti. Medici. ºi G. în SCL. 19634. Migliorini. Guilbert. 17. Dardano. p. M. Bari. Limbajul „meteorologiei”. 277. nr. Paris. p. ramurã importantã a geofizicii. Roma-Milano. Firenze. aceasta.L. v.). 3. 1953. 1978. p. nãscutã din confluenþa diverselor „sub-coduri” stilistice (politic. nu a format obiectul nici 1 2 3 4 5 6 M. 1967. ºi cel al buletinelor meteorologice. economic. Linguaggio comune e linguaggio scientifico. passim. p. Torino. 319.

b. capitol redactat de I.m.m. Z. München. ºi ultimul la fenomenele meteorologice din Bucureºti. cerul va fi 1 Cu notabila excepþie a capitolului privitor la termenii relativi la „atmosferã ºi la fenomenele meteorologice” de origine latinã.m. 315–327. suscitã interesul specialistului patru pãrþi de vorbire: verbul. Se remarcã absenþa din b. Avînd în vedere cã în b. a se încãlzi. lib. Zur Syntax des Wetterberichts und des Telegrammes – „Duden-Beiträge zur Fragen den Recatschreibung. Trieste. b. München.m. a deveni. a pronumelui.m. Linguistik. 9–22. precipitaþii ºi temperaturi. Observaþiile de mai jos se bazeazã pe un sondaj efectuat asupra buletinelor meteorologice apãrute în „Scînteia” ºi „România liberã” între 5 ºi 15. La lingua dei bollettini meteorologici. Dupã cum se ºtie. ºi în general a atras puþini specialiºti strãini2. p. alãturi de care se înregistreazã unele elemente variabile în funcþie de anotimp ºi de fenomenele meteorologice ale momentului. din ILR II. a se rãci. v. p. Muljacic. B. sînt dintre cele obiºnuite: a fi. În linii mari se poate constata cã în b. a avea. adverbul ºi adjectivul. la care se adaugã ºi numeralul. Verbele mai frecvent prezente în b.m. 3. Probleme einer linguistischen Stilistik în „Linguistik und Didaktik”. ca ºi unele sintagme verbale de tipul a bate vîntul. idem. 107-115. a cãdea ploaia. precipitaþii etc. 1971. p. (comunicat de un meteorolog al cãrui nume este menþionat totdeauna) cuprinde constant patru paragrafe dintre care primele trei se referã la situaþia din þarã: caracteristica vremii. Ca lexic trebuie menþionat cã în b. se anunþã ce timp va fi. in Italiano d’oggi.186 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC unei cercetãri româneºti cu caracter lingvistic1. p. Möglichkeiten und Grenzen der Sprachökonomie in Zeitungsdeutsch.V. . În Rom. ora 8 sau ora 14 în diferite regiuni/localitãþi) ºi diacronice dacã furnizeazã date privitoare la evoluþia timpului într-o perioadã care se poate reduce la o zi sau se extinde asupra mai multor zile. rar întîlnite.1978. 141–142.m. der Grammatik und des Stils”. a rãmîne. iar în Rom. În Sc. Limbajul b. cu excepþia celor relative. Fischer. 177–184. la acestea se adaugã alte verbe care semantic se referã concret la starea vremii: a ploua. a ninge. 1972. 1970. 1969. 1968. prezintã succint proprietãþile atmosferice ºi fenomenele care au loc în atmosferã într-un timp determinat. ºi S. p. Schödel. R. Rath – A.m. Brandtsteter. studiate aparþin timpului probabil pe trei zile. Buletinele pot fi sincronice dacã aduc informaþii asupra stãrii vremii într-un moment precis (de ex.m. 33. b. se folosesc cîteva invariante lexicale.. se dã „prognoza meteorologicã” asupra stãrii vremii din ziua apariþiei ziarului.m. lib. substantivul. 1974. are o structurã bipartitã: a) vremea din þarã (cu date relativ amãnunþite) ºi b) în Bucureºti (text foarte redus). printr-un numãr de sintagme specifice ºi printr-o sintaxã simplã. Syntaktische Typologie der Schlagzeile. a tuna. în marea majoritatea a cazurilor verbele apar la timpul viitor: va ploua. Sanding. se distinge prin lexicul utilizat. 2 Dintre aceºtia citãm: B.

slab.m. la formele de plural. nord. apar. zonã. mai ales. În afarã de acestea se întîlnesc des ºi altele care numai în anumite îmbinãri capãtã o semnificaþie meteo- . în b. Cîmpia Dunãrii. construcþiei „vremea va fi instabilã”. descãrcãri (electrice). ªi aici trebuie operatã o distincþie între a) termenii generali referitori la starea vremii. cer variabil. temperaturã.m. temperaturã maximã. adjectivele sînt foarte numeroase în b. substantivele apar din abundenþã. de prefacere chiar cînd este folosit la prezent are sens de viitor: „vremea devine instabilã”. (de) duratã. vreme. zi. sau (în) S-E. O situaþie aparte prezintã verbul a deveni care. apoi.: grad. (la) începutul. ºi adv. 9. izolat. munte. cald. ninsoare.m. (la) sfîrºitul. senin. coborît. Dupã cum se poate lesne sesiza. tot cu valoare circumstanþialã. deal. cîmpie. de multe ori. altitudine. minimele. Ca ºi adverbele. noapte. ºi b) termeni din zona lexicului meteorologic specific: ploaie. de data aceasta pentru a fixa locul. exceptînd. Dintre adjectivele mai des utilizate sînt: rãcoros. În afarã de aceste douã categorii esenþaiale. aproape nelipsite din b. maximã. noros. (în) rest. exprimînd prin el însuºi ideea de transformare. condiþiile (atmosferice) pentru a nu mai aminti cã unele substantive apar exclusiv la plural: înnorãri. Dacã verbele nu sînt numeroase ºi nici variate în b. apar punctele cardinale. atmosferic. De remarcat marea frecvenþã a adverbelor de mod: adv. încãlzie. Oltenia. minimã. (în/din) vest. brumã. îndeosebi. (de) astãzi. metru.m. mîine. o parte. apar des termeni substantivali ai limbii comune care situeazã fenomenele atmosferice în spaþiu sau în timp: ºes. sector. uºor. intensificãri.) pentru trei zile.OBSERVAÞII ASUPRA STRUCTURII BULETINELOR METEOROLOGICE 187 temporar noros etc.m. mai ridicat. Criºana. aversã. Aceastã situaþie este generatã de împrejurarea cã prognoza se dã (ca în Sc. participiile trecute au de cele mai multe ori rol adjectival. senin. cer. Aºa se explicã forme ca: averse. Adverbele au rolul de a exprima unele coordonate temporale: acum. vreme rãcoroasã. Foarte rar apare indicativul prezent (la alte verbe decît a deveni): „timpul continuã sã se rãceascã” sau forme gerunziale: predominînd. regiune. (de/la) noapte. grindinã. est. mai.V). creºtere. Deseori cu acelaºi rol circumstanþial apar unele substantive: (dupã) amiazã. rãcire. Prin alte substantive se fac aprecieri privitoare la durata unui fenomen meteorologic: (în) curs (de). moderat. Trebuie remarcat cã substantivele din b. temperaturi. N-E etc. vînt. adjectivele citate aparþin cîmpului semantic al meteorologiei. brumele. (de) azi. pe deasupra”: „ploile vor avea ºi caracter de aversã” (Sc. maximele. (pe) alocuri. cãlduros. corespunde în cazul utilizãrii verbului a fi. pecipitaþii. de ex. temporar. lapoviþã. Se poate afirma cã aproape nu existã substantiv neînsoþit de un adjectiv: averse locale. ºi folosit cu sensul "în plus. un loc special îl deþin numele proprii desemnînd regiunile þãrii noastre: Banat.. pentru a exprima „aproximaþia”: mai coborît. vînt moderat. Alte adverbe (sau adjective cu funcþie circumstanþialã) exprimã diversitatea fenomenelor atmosferice: ridicat.

„la altitudine de peste 1500 m” (Sc. fiind compuse dintr-un substantiv cu mai multe posibile determinãri adjectivale. minim. Rom. lib. lib. În frazeologia specificã b. 11. schimbãtor. + adj. din cauza numãrului ridicat de substantive.V). 66 litri pe m. în special în textele în care se face prognoza unei singure zile.V). Trebuie menþionat cã uneori acelaºi lexem este. „vînt moderat cu intensificãri pînã la 50 km/h” (Rom. . cifrele indicînd zilele la care se referã buletinul: „timpul probabil pentru zilele de 5. 4. adjectiv sau adverb. frecvent. Dardano. Uneori poate varia substantivul din sintagmã: încãlzire uºoarã / rãcire uºoarã. pe bazã verbalã.: ploi locale (Sc.V) – local va ploua (Sc.. în funcþie de context. Ele exprimã sub formã cifricã. se observã în b. 4. 4. descãrcãri electrice. 1 Pentru prevalenþa stilului nominal asupra celui verbal în general în presã. în 24 ore” (Rom. în funcþie de starea vremii: cer acoperit – cer senin – cer favorabil (ploii).V). op. vînt slab.m. decît cele din Rom. Rom. temperaturi mai ridicate. predominã cea adjectivalã. se disting douã tipuri de sintagme. ªi aici pot fi surprinse relaþiile antonimice: vremea va continua sã se rãceascã / sã se încãlzeascã sau sinonimice: însoþite de averse izolate / locale / de ploaie sub formã de aversã / lapoviþã.. v.lib. Între valoarea adjectivalã ºi cea adverbialã a aceluiaºi termen. favorabil. 2) Alteori sintagmele sînt mai dezvoltate: (vînt) slab pînã la moderat. ploi de scurtã duratã. lib. De menþionat cã aceste secvenþe uneori sînt semifixe. 5. vînt potrivit. instabil. moderat. Aici trebuie subliniat caracterul antonimic al unor sintagme determinate de specificul de moment al fenomenelor meteorologice: temperaturã maximã.).V). trecãtor. cit. dupã numãrul elementelor componente: 1) În marea majoritate a cazurilor. cer variabil. litri pe metru pãtrat.V). condiþii atmosferice. electric. lib.188 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC rologicã: uºor. locale etc. „în Banat. vînt potrivit. acoperit. scurt.. 300-320. relativ.p.V – vîntul va sufla slab. 15. unde textele sînt mai dezvoltate.V. vînt moderat. frumos.. vreme uºor instabilã. numãrul de grade (temperatura maximã între 19–21 grade – Rom. De asemenea trebuie menþionate structurile sinonimice: cer schimbãtor. Numeralele sînt nelipsite din b. cîteodatã chiar în cursul aceluiaºi b. 6 ºi 7 mai” (Rom. lib. pot fi citate nu numai fragmente. sintagmele sînt alcãtuite din subs.V). ploi cu caracter de aversã. dupã cum am avut prilejul sã exemplificãm anterior. 8. Astfel. ci buletine în întregime fãrã nici un verb (v. de ex. 15. lib. Din punct de vedere sintactic.V ºi 11. preferinþa pentru structura nominalã a enunþurilor1. temperaturã minimã. dar ºi alte elemente exprimînd parametri importanþi meteorologici. de cele mai multe ori. numãr net superior în raport cu verbul. variabil. 12. local.m. slab. M. lib.m. la acestea se adaugã în Rom. Un corolar al acestei constatãri este cã adverbele apar în special în Sc. de ex. p. la secvenþele citate se pot adãuga ºi altele: ploi temporare. maxim.m.

În plus. 1974. frig. În toate acestea vom întîlni un lexic mult mai bogat.. eliptice ºi cel mai adesea. a ploua. depresiune. la 4. cãldurã. „Vremea va fi instabilã ºi se va rãci uºor” (Rom.V intitulat Explicaþie meteorologicã ne pune în faþa unei frazeologii deosebite ºi a unui lexic caracterizat prin abundenþa de neologisme: gradient baric. Peste acest prim ºi solid strat lexical s-au suprapus altele de diverse origini. de obicei atributive: „vor cãdea ploi locale care vor avea ºi caracter de averse” (Sc. înseamnã ºi urmãrirea buletinelor difuzate oral prin radio ºi televiziune. 141-142. instabil. uneori de strictã specialitate. ºi anume alcãtuite din propoziþii principale coordonate prin copula ºi: „Vremea va fi frumoasã ºi se va încãlzi” (Rom. Vînt moderat cu intensificãri la începutul intervalului” (Sc. contrast termic. Astfel. la acestea se adaugã un numãr mare de alþi termeni din limba standard. iar: „Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 ºi 15 grade. altitudine. . 263. unde structura lingvisticã este adeseori schimbatã faþã de cea a textului tipãrit în presã. dintre care cîteva cu specific meteorologic: baric. gradient. indiferent de ramura de activitate unde apare. 9. este moºtenit din latinã1: cald. zi. Cerul va fi temporar noros. vînt. un singur articol apãrut în Rom.m. 2 Iorgu Iordan. 5. lib. este alcãtuit dintr-un nucleu de cuvinte ce fac parte din sfera semanticã a stãrii vremii.V).m. pentru a se ajunge la conturarea limbajului meteorologic în general ar trebui excerptat materialul existent în lucrãrile speciale de meteorologie ºi nu ar trebui neglijate nici unele articole din ziare consacrate unor fenomene meteorologice specifice.. „ceea ce intereseazã este faptul cã terminologia nouã ºi care se înnoieºte mereu. în b. Limba noastrã în epoca actualã. 9. minim.V). aversã. Uneori. nu mai este.] la îndemîna maselor”2. lib. ger. iar cele maxime între 15 ºi 25 de grade” (Sc.OBSERVAÞII ASUPRA STRUCTURII BULETINELOR METEOROLOGICE 189 Propoziþiile sînt scurte. zonã / masã depresionarã. XXIII.. Observaþiile de mai sus reprezintã un simplu început. ameliorare a vremii. pentru a exprima o schimbare în starea vremii se înregistreazã propoziþii copulative introduse prin conj. dintre care predominant este cel alcãtuit din neologisme latino-romanice: temperaturã. ploaie. local. rezultat al unui sondaj în limbajul b. sã zicem universitarã. temporar. grad.V).m. Foarte rar apar fraze. noapte etc. parþiale. termic. zonã. Discutarea limbajului b. lib. un apanaj al specialiºtilor ºi al oamenilor de culturã. Ploaie sub formã de aversã. brumã. depresionar. ILR II. care numai în anumite combinaþii sintagmice capãtã un sens meteorologic. p. din presã. juxtapuse: „Vremea în curs de rãcire.m. masã de aer de origine tropicalã.. În concluzie. Lexicul de bazã folosit în b. Rar. intensificare.. Iordan. 7. evoluþie rapidã afectînd ºi þara noastrã. 1 V. Ea se gãseºte [. Astfel de cuvinte puse în circulaþie ºi pe calea presei. Aºa cum aratã I. au devenit familiare unor cercuri largi de cititori. 8. p.m. ninge.V). maxim. mai puþin sau deloc cunoscut publicului larg. intervin propoziþii secundare. 4. care nu conduce decît la concluzii preliminare. nor. în LR. lexicul b.V). senin.

Caracterizat prin sobrietate ºi simplitate în lexic ºi frazeologie ºi prin raporturi sintactice exprimate predominant prin parataxã. 9 ºi 10. p.m. se apropie de limbajul ºtiinþific. pentru a nu da naºtere la ambiguitãþi. 1978.m. Cu excepþii rare (averse de ploaie. prin aceasta limbajul b. microsistemele constituite din b. sînt corect redactate. lib.190 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Cuvintele sînt folosite în b.V.m. în sensul lor propriu. construcþie pleonasticã ce ar trebui evitatã). 203–210 . corespund misiunii lor de a transmite rapid informaþii uºor inteligibile pentru cei interesaþi. b. Études romanes.m. Rom.

pentru a pune în discuþie implicaþiile noi.u. cit. Benveniste. Bern. p. Benveniste i-a dat acum fundamentul teoretic general. adjectiv în majoritatea cazurilor. analizeazã problema verbelor provenite de la locuþiuni. rar adverb). 62). VII. p. în latinã. . dintr-o unitate V (elementul verbal) + o unitate N4 (element non-verbal – substantiv. propus de lingvistul francez. pe baza locuþiunilor verbale (a-ºi aduce aminte > a-ºi aminti. 126 º. în articolul Les verbs délocutifs. Într-un articol publicat în 19561. apãrut în Studia philologica et litteraria in honorem L. Din exemplele utilizate de Benveniste în articolul sãu ºi din cele folosite în lucrarea citatã despre „locuþiunile verbale. am arãtat cã printre derivatele de la locuþiunile verbale existã o serie de formaþii ale unor noi verbe. în SCL. uneori.. Editura Academiei. 1956. derivatele verbale pot fi: a) create exclusiv pe baza elementului N5. ale acestei probleme. nici în cadrul aceleiaºi limbi. 1-2. reluat apoi în Locuþiunile verbale în limba românã2. 1958. p. pe care le numeºte delocutive. Benveniste numeºte cele douã unitãþi „morfeme” ale locuþiunii (art. E. într-o finã perspectivã de sintezã.” reiese cã existã douã tipuri distincte de delocutive. denominativ. Este deci cazul sã revenim asupra acestor consecinþe sintactico-lexicale ale locuþiunilor verbale.u. o idee asemãnãtoare acesteia a fost susþinutã de E. Spitzer3. poate fi adoptat fãrã rezerve. de ex. 42 º. cãreia E. De prisos a mai spune cã termenul delocutiv. conceptuale ºi practice. a-ºi bate joc > a batjocori).. dupã criteriul unitãþilor lingvistice prezente în noul verb. 57-63. Francke Verlag. cu un termen analogic cu deverbativ. p. ªtiindu-se cã – exprimatã schematic – orice locuþiune verbalã este alcãtuitã. în linii generale. 2. Ulterior. 1 2 3 4 5 Rolul locuþiunilor verbale în derivare.. Topica nu este aceeaºi (V + N) în toate limbile ºi.DESPRE VERBELE „DELOCUTIVE” 1. Autorul.

rom. O altã problemã este legatã de verbul din locuþiunea capabilã de a da naºtere unui delocutiv. a da (a da în lãturi > a înlãtura. . cu iordanul > a cobzãri. a lua (a lua / da / împrumut > a împrumuta. chiar abstracþie fãcînd de faptul cã nu toate cazurile sînt concludente în egalã mãsurã.. Se 1 2 3 4 5 Exemplele notate cu * aparþin lui E. mulþãmi. a mînca (a mînca de dulce > a dedulci). 30. qui est propre aux dénominatifs” (p. Vezi Fl. batjocori < a-ºi bate joc. arkalamek "a sprijini” < arka vermek lit. a bãga (a bãga / a pune / în þeapã > a înþepa). al XIV-lea. a) Majoritatea delocutivelor se explicã prin elementul dominant lexical care este totdeauna N (verbul are un rol minor din punct de vedere semantic. fr. a-ºi bate joc > a batjocori). Este. a trece (a trece / da / prin sitã > a sita) etc. a bate (a bate în tîmpine > a întîmpina. Din exemplele utilizate de E. a pune (a pune pingele > a pingeli). ocassioner. negare < dicere nec*. atestat încã din sec.. verbele delocutive lat. a atrage (a atrage atenþia > a atenþiona). a da / a pune / în vinã > a învinui.. benedicere < bene dicere*. În cazul acesta trebuie remarcat cã. an). a sita < a trece prin sitã3. "a aduce aminte”. Faca. trecerea de la locuþiunea verbalã la delocutiv se realizeazã prin intermediul unui alt derivat locuþional. Observaþii asupra limbii personajelor lui C. *mulþãni < (la) mulþi ani (CDDE s. de ex. 4. judiciare < judex jus dicere. rom. mulþumi < a spune (la) mulþi ani. p. reiese cã „Le trait essentiel et signalétique d’un délocutif est qu’il est avec sa base nominale dans la relation «dire». tc. în LR IV. Benveniste. precum ºi din afirmaþia sa finalã. 1960.v. Astfel au apãrut. a-ºi lua cîmpii > a se cîmpi)5. salutare < salutem dicere*1. participare < partem capere. 3.. a aminti < a-ºi aduce aminte. Benveniste. a da la fund > a afunda). de ex. în afarã de a zice. 1955. batjocori < batjocurã4 < a-ºi bate joc. unele vechi ºi altele de datã mai recentã (a atenþiona. a amîna < a da (pune) în mînã.. a iordãni). a sita). hommagier < rendre (ses) hommages. p. calefacere. V ºi N. 63). reiese cu prisosinþã larga capacitate a locuþiunilor formate cu verbe de diverse semnificaþii de a crea delocutive. de ex. 133-134. a mulþumi. discutatã pe larg în Locuþiunile verbale. ha-tîr-lamek "a aminti” < hatira getîrmek lit. cazul verbelor: a aduce (a-ºi aduce aminte > a-ºi aminti). 584. sacrificare < sacrum facere. de cele mai multe ori. et non dans la relation «faire». Cercetarea noastrã asupra limbii române aratã însã cã s-ar putea extinde cîmpul verbelor capabile sã creeze locuþiuni ºi la alte categorii de verbe. fr. a îmbucãtãþi < a împãrþi în bucãþi. a ocaziona < a da ocazie2. p.. a sta (a sta / a se pune / împotrivã > a (se) împotrivi). categoricã. a lua (da) în chirie > a închiria.. b) Mult mai puþine delocutive sînt alcãtuite din ambele elemente ale locuþiunii. de exemplu. Creaþie obscurã. vezi SCL III.192 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC b) create pe baza îmbinãrii celor douã elemente. a duce (a duce cu cobza. Dacã nu cumva provine din fr. Dumitrescu. Termen frecvent în limba folositã în farmacie. "a da umãr”.. Din exemplele acestea.: lat. (re)mercier < dire merçi*.. rom. nr. chauffer < lat. în interiorul locuþiunii).

un caz similar îl prezintã locuþiunea a purta de grijã. virtual. care au la bazã locuþiuni. orice locuþiune verbalã are posibilitatea de a sta la baza unui verb delocutiv. trebuie sã subliniem o datã mai mult rolul creator al grupurilor locuþionale de cuvinte. a economisi” < a strînge bani albi (pentru zile negre)1. cu vîrf > covîrºi sau b) în grupuri de cuvinte de mai mari proporþii. a boþi < a face boþ. Dacã totuºi astfel de cazuri nu sînt suficient de edificatoare. stã locuþiunea citatã. ci ºi în alte tipuri de unitãþi. luat izolat.. pe de altã parte. O asemenea constatare teoreticã ne obligã. b) asupra oricãror pãrþi de vorbire. a albi "a strînge bani. propunem ca termenul delocutiv sã fie extins: a) asupra locuþiunilor verbale. SCL IX. prin intermediul derivatului substantival bãgare de seamã. înseamnã "bucatã de pînzã ceruitã”. Studiul locuþiunilor. cel puþin în limba românã. trecut prin filiera locuþiunii substantivale purtare de grijã2. al cãrui sens figurat "a cocoloºi. din alte locuþiuni. deoarece acest cuvînt. creatã pe baza locuþiunii a bãga seama. sã acordãm o mai mare însemnãtate cercetãrii acestei modalitãþi de formare a cuvintelor. a acoperi un lucru rãu” aratã cã nu poate deriva exclusiv din substantivul muºama. ob via. 2 Amãnunte despre acest tip de locuþiuni delocutive. 5..DESPRE VERBELE „DELOCUTIVE” 193 poate afirma cã. judecate de obicei ca denominative. Ajunºi la capãtul acestor observaþii de naturã generalã. îºi au baza nominalã într-o locuþiune verbalã alcãtuitã cu verbul a face. A bãga de seamã ºi a purta de grijã sînt locuþiuni delocutive. la rîndul lor. alcãtuitã cu verbul a face. practic.adv. fãrã legãturã cu contextul general din care au fost desprinse. la identificarea corectã a unor etimologii ºi. provenite. mai veche. Trebuie sã observãm cã verbele delocutive nu îºi au originea exclusiv în locuþiuni verbale. lat. 4. de ex. obviare "a sta în cale”. Astfel. Aºa cum a-ºi aminti este delocutiv din a-ºi aduce aminte. p. duce. de pildã a) în locuþiuni adverbiale. 265. Putem fi siguri deci cã la baza delocutivului a muºamaliza. conjuncþia basam (cã) este delocutivã din locuþiunea verbalã a bãga de seamã. p. . Alãturi de forma1 V. iar locuþiunea substantivalã pãrere de rãu este delocutivã din locuþiunea verbalã a-i pãrea rãu. Ne referim de exemplu la verbul a muºamaliza. de ex. sau rom. Numeroase locuþiuni.. 127. Sensul factitiv al unor verbe se explicã tocmai prin originea lor locuþionalã: a roti < a face roatã. aºa cum a reieºit din discuþia precedentã. 1958. privite din acest punct de vedere. sudate între ele. numai în locuþiunea a face muºama apare sensul figurat. la revizuirea altor etimologii. în afarã de verb. În fine. alteori situaþia se prezintã deosebit de clar. în Locuþiunile verbale. a chefui < a face chef. v. creaþie tardivã din obvia < loc. pe de o parte. de datã mai recentã. Este de pildã cazul locuþiunii a bãga de seamã. ºi în special al celor verbale. tot aºa a purta de grijã este varianta delocutivã a locuþiunii verbale a purta grijã.

SCL. 307–311 . trebuie deci incluse ºi delocutivele. ca o clasã aparte. 3. p.194 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC þiile lexicale denominative ºi deverbative. 1961. cu caracteristici proprii.

II. Prima observaþie care se impune este cã. acest subiect generos – prin problemele variate pe care le ridicã – a atras ºi pe alþi cercetãtori. 12 fiind verbe deja cunoscute în românã. realiza (care în ultima vreme s-a îmbogãþit cu sensuri .).. unei probleme”. care s-au oprit asupra diferitelor aspecte ºi faze din viaþa verbului românesc. p.). verbul românesc a fost analizat în multe lucrãri – româneºti sau strãine – printre care monumentala lucrare Le verbe roumain de Alf Lombard (I. perioadã reflectatã în DCR. dar ºi al modului de gîndire a unui popor.). dar al cãror registru semantic s-a lãrgit sau chiar s-a modificat în ultimul timp. 1954. cît ºi prin sens. În cele ce urmeazã. erori de „absenþã” pot subzista într-o lucrare de pionierat cum este DCR. a atras un mare numãr de savanþi. este cazul verbelor: mobiliza "a face un bolnav sã meargã” (med. lifta "a enerva” (fig. delesta "a epura” (fig. care propune date pentru primele atestãri ale neologismelor. numai 124 sînt verbe.. transplanta "a transfera” (fig.). 1955. viziona "a vedea”. evident. problematiza "a sistematiza” (învãþ. Astfel. dar fãrã exemple ilustrative. sînt 112. ne propunem sã analizãm numai verbele neologice adoptate de românã în ultima sa perioadã de dezvoltare. de aproximativ 20 de ani.). Ulterior. DCR cuprinde doar cuvintele recoltate dupã 1960 care nu au fost înregistrate de dicþionarele apãrute între 1960 ºi 1975–1978 sau care au fost consemnate în acest interval de timp. care oferã ºi o bibliografie substanþialã (II. a se confrunta (cu) "a avea obligaþia de a face faþã unei greutãþi. cola "a combina” (fr. Dintre aceste 124 de verbe.).000 de cuvinte înregistrate de DCR.DINAMICA VERBELOR NEOLOGICE DIN ROMÂNA ACTUALÃ Studierea verbului. atît ca formã. element fundamental al limbii. Lund). din cele peste 3. 1132–41). complet noi.

I ºi a IV-a3. O. p. I. proteja. educa. a (se) da mare etc. dintre cele 114 verbe de conjugarea I. dar cu alte sensuri decît cele înregistrate în DCR. 3 Iordan. p. raportul fiind deci de 2 la 1 în favoarea creaþiilor autohtone. autoobserva. servi. autoacuza. 4 Graur. v. în limba vorbitã. dintre cele 114 verbe de conjugarea I. fac excepþie 8 verbe de conjugarea I care nu primesc acest sufix (autodenunþa. mezalia.sînt discutate de Brâncuº. 88. . 436. de tipul a trage la xerox. formaþiile româneºti au fost create: 1 V. a împuºca cuie.. poate. Singura excepþie este un verb de conjugarea a III-a. care ºi ele pot constitui uneori o dovadã a existenþei unui verb neatestat încã în scris la o formã personalã. celor mai active din românã. intitula. 437. dezînºela. adapta. contempla. nu ºi infinitivele lungi sau participiile. autoeduca. dezînºela.. 4 sînt de asemenea reflexive: autodefini.. 18 sînt reflexive: autopastiºa. deoarece apare tocmai într-o traducere din englezã. de fapt. iar. Sã precizãm. LRC. existã o diferenþã fundamentalã între conjugarea I ºi a IV-a: cea mai mare parte a verbelor noi (114) aparþin primei4 conjugãri. iar dintre cele 9 verbe de conjugarea a IV-a. ironiza. rigidiza "a face sã devinã rigid sau mai rigid”.. Fl. 333-336. confrunta (cu). p. robotiza.ºi tele. 5 Iordan. Studierea verbelor noi demonstreazã cã. cã am avut în vedere. numai conjugãrilor celor mai bogate. 2 Unele dintre aceste cuvinte apar în DN3 sau chiar în DEX. afirmã cã româna nu construieºte verbe noi cu sufixul -ez. sensurile noi aparþin unor domenii speciale sau reprezintã sensurile figurate ale unor cuvinte care existau deja în românã. teleobserva6. furaja (agr. supraucide. LRC.). 88. V. gondola. observa. autohtoniza. documenta. Dimitrescu. dupã toate probabilitãþile. 106 sînt formate cu sufixul flexionar -ez5. T. Trebuie sã observãm cã majoritatea verbelor noi sînt construite cu sufixe gramaticale flexionare: toate verbele de conjugarea a IV-a au sufixul flexionar -esc. acuza.196 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC foarte diferite)1. acestea aparþin. autoproclama. nu au fost discutate verbele vechi care formeazã sintagme noi. 248. La rîndul lor. creat. p. din perspectiva claselor de verbe. 6 Verbele fãrã prefixoidele auto. p.. Sã mai precizãm cã. de la început. în românã dupã model englez. 235. confrunta (cu). Studiul etimologic al verbelor noi ne permite sã constatãm cã numãrul verbelor formate în românã este aproape de douã ori mai mare decît cel al cuvintelor împrumutate. p. în cele ce urmeazã. p. Din punct de vedere cantitativ. V. numai verbele care apar în DCR la forme personale. proclama. în timp ce conjugarea a IV-a nu conþine decît 9 verbe. denunþa. Brâncuº. R. Dupã cum se poate uºor constata. prelimina "a prevedea”2. De asemenea. dar existent. cãrãmizi ºi pisici. Brâncuº.

it. 168-169. autoproteja 77. 2 Guþu Romalo. autosupraveghea 66. mult mai puþine. urmat apoi de tele-. to smash. germ.DINAMICA VERBELOR NEOLOGICE DIN ROMÂNA ACTUALÃ 197 a) majoritatea de la substantive la care se adaugã pur ºi simplu semnul specific infinitivului sau un sufix flexionar (gondola 771 < gondolã + -a. monografia 76 < monografie + -a. mai curînd. smacher). smecea 74 < smeci + -a (cf. Verbul cãrãmizi are un statut mai puþin clar. obscurcir). igieniza 71 < igienã + -iza. 3 cu re-: reaclimatiza 1 Cifra care apare dupã verb precizeazã anul cînd acesta a fost înregistrat în DCR sau.. robotiser DMC 60). problematiza 75 < problematic + -iza. apologiza 74 < apologie + -iza. dezînºela 73. dezactualiza 65. italiana. E lesne de observat cã prefixoidele se alipesc numai verbelor deja existente. panoramieren).. cocktailiza 79 < cocktail + -iza. fr. 9-25. piluliza 71 < pilulã + -iza. C. Zugun. rigidifier DMC 50)). dintre care cel mai activ este auto5 (autopastiºa 61. cu douã formaþii: tele-ecraniza 75 ºi teleobserva 79.. fr. p. autoincendia 75. obscuriza 79 < obscur + -iza (cf. fr. verbele noi care derivã de la substantive sau de la adjective3 manifestã o preferinþã netã pentru anumite sufixe lexico-gramaticale: -iza apare în 17 cazuri ºi -ona4 în douã. germana). întotdeauna neologice. Oricum. cehoviza 67 < Cehov + -iza. într-un dicþionar al uneia dintre limbile avute în vedere (franceza. 5 FC I. externa < extern + -a. autoironiza 63. autodefini 65. repertoriza 73 < repertoriu + -iza (cf.G. autoeduca 63 (cf. p. fr. C. autoadopta 62. erbicida 76 < erbicid + -a.. panorama 67 < panoramã + -a (cf. autodenunziare). coregrafi(z)a 73 < coregraf + -i(z)a. putînd fi explicat fie prin substantivul cãrãmidã + -i. prin adjectivul cãrãmiziu. dar atestate înainte de 1960. cronica 71 < cronicã + -a. . autodenunþa 63 (cf. p. c) Alte formaþii româneºti sînt construite cu prefixe: 4 cu des. p. litera < literã + -a. desfia 75. etapiza 70 < etapã + -iza. autoobserva 63 (cf. fr. engleza. 213. unghiula 67 < unghi + -a. direcþiona 74 < direcþie + -ona. cãminiza < cãmin + -iza. 4 Vasiliu. cu o singurã formaþie. ºi de semi-. engl. fie. p. mixta < mixt + -a. grãniceri 74 < grãnicer + -i. intimiza 73 < intim + -iza.R. simultaneiza 75 < simultan + -iza. autoacuza 66. 433-443. 3 Purdela. autodocumenta 63. chintesenþia 66 < chintesenþã + -(i)a. dacã e cazul. fr. aceastã ultimã situaþie neîntîlnindu-se decît la 15 verbe recente. it. monodia 72 < monodie + -a. folcloriza 63 < folclor + -iza. S. semiindustrializa 74. autocontempler). autoeducare). paradoxa 78 < paradox + -a. plecînd de la adjective (autohtoniza 74 < autohton + -iza (cf. Sã notãm cã aceste sufixe sînt mai frecvente la verbele noi decît simpla adiþionare a sufixului specific infinitivului. b) Un mare numãr de verbe noi sînt formate cu ajutorul prefixoidelor. 117. répertorier).(dez-): despãcãli 73. autoobserver)). furaja 74 < furaj + -a. fr. tensiona 71 < tensiune + -ona2 ºi. rigidiza 76 < rigid + -iza (cf. pisici 78 < pisicã + -i. it. robotiza 73 < robot + -iza (cf. D. autoctonizare). autointitula 62. autoproclama 66. autocontempla 67 (cf.

mezalia 78 < mésallier.. V. 3 Graur. p. C. autoservi. 10 V. decoperta 77. expertiza 77 < expertiser. culpabiliza 73 < culpabiliser DMN 66. 1–3. 230. Trebuie sã observãm cã toate aceste formaþii parasintetice5 pleacã de la un element nominal la care se adaugã alte elemente formative. anii ‘601.G. F. balota 73 < a face balot. 204. melancoliza 78 < mélancoliser. intubare). revigora 74 < révigorer. 7 Ibidem. 3 cu de-: defrîna 76. hanta 74 < hanter. 34. antama < entammer. 2 cu supra-: supratraversa 75. melciui 66 < a face ca melcii + -ui. p. Sã precizãm cã ºi prefixele se alipesc numai la verbe deja existente în limbã.. vernisa 743) ºi 1 de la un adjectiv (prelimina 73). C. 4 FC II. p.P. . p. 190. Aceste noi formaþii delocutive8 se adaugã celor deja studiate de Fl.. 6 Guþu Romalo. II. ucide). cola 74 < coller DMN 68..L.E. reveiona 60 < réveillonner. P. dar cu un statut mai vechi în limbã. depolua 78 < dépolluer PR 70. 229. unele neologice.+ tub + -a (cf. 9 V. demixta. erotiza 67 < érotiser DMN 68. 5 Asan. fuºera 75 (< fuºerai).L. cîteva verbe au fost construite de la anumite locuþiuni: concluziona 66 < a trage concluzii + -ona6. p. solilocva 73 < soliloquer. it. surclasa 74 < surclasser. implanta 73 < implanter DMN 50. vermutiza 61 < vermouthiser. 311. dezeroiza 742.+ pom + -a. p. altele foarte vechi (înºela. dezeºua 71 < déséchouer. p. C. transplanta 73 < transplanter. marºa 78 < marcher. 89.. 2 Guþu Romalo. reradia 72. 8. delesta 75 < délester.D. racola 77 < racoler.198 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC 75.G. reconverti 78 < reconvertir PR secolul XX. e) Alte verbe noi sînt formaþii parasintetice: amartiza 76 < a + Marte + -iza. împoma 61 < în. confrunta 73 < confronter DMN 59. Dintre împrumuturi. 1 cu pre-: previziona 67 ºi 1 cu sub-: subtraversa 65. surdina 1 Hristea. pãcãli. alegoriza 75 < allégoriser. gafa 69 < gaffer. intuba 77 < in. lectura 70 < a da (face) lecturã7. 36. Dimitrescu9 ºi M. cele mai numeroase sînt verbele de origine francezã: apunta 76 < apponter PR 48. f) În fine. 8 Noþiune introdusã de Benveniste.. relectura 76. d) 6 verbe sînt create prin derivare regresivã de la substantive (antologa 63. Vulpe10. p. supraucide 72.. cibernetiza 74 < cybernétiser DMN 68. trufa 72 < truffer. dupã modelul aluniza4. p.

engl. Cîteva verbe. cazul lui involva sau realiza cu sensul "a înþelege”. considerãm cã este interesant sã notãm aceastã situaþie care dovedeºte cã uneori infinitivele precedã în timp atestãrile verbelor respective – cu 12 ani (autoincendia) pînã la un an (etapiza). prospecter. cf.. semiindustrializare 73.. refriºa 73 < cf. computerizat 74. tot astfel. to lift. remarcã. to realize4. Este. to contact PR 40. orice bun cunoscãtor al limbii române îºi dã seama cã multe dintre împrumuturile din francezã au caracter livresc ºi cã nu au intrat în circuitul general al limbii noastre. p. unul este în favoarea participiului: computeriza 75. apunta 76. 4 Dimitrescu. Evident. alunizare 62. 6 verbe au dublã etimologie – se întîlnesc ºi în francezã ºi în englezã: prospecta 74 < fr. lifter. În ceea ce priveºte raportul dintre verb ºi participiu. dintre cele douã cazuri prezente în DCR. Iatã cîteva exemple de acest fel: aluniza 69. 463. precum mobiliza ºi viziona nu provin decît sub aspect formal din verbele franceze mobiliser ºi visionner3. cf. racola 77. Am precizat la început cã lista noastrã de verbe noi nu cuprinde cazurile din DCR în care apar doar infinitive lungi ºi participii. to miniaturize. autoincendia 75. Verbul semiindustrializa 74 reprezintã un caz special cãci el apare atît 1 Iordan. iar în românã sînt incluse în conjugarea I. p. contacta 75 < fr. lifta 74 < engl. cã verbele de conjugarea I împrumutate din francezã provin întotdeauna din verbe de conjugarea I. cola. În sfîrºit. lectura 74. to optimize DMN 60. optimiza 69. 488. apuntare 69. acesta este singurul care a primit în românã forma conjugãrii I. depolua 78. semiindustrializa 74. . dar – în general – el se explicã aici prin prototipul romanic care se aflã la originea verbului românesc. p. reflectoriza 71 < to reflectorize. PR 60. to prospect. direcþiona 74. realiza < fr. etapiza 70. intimiza 73. cu sensul de "a înþelege” < engl. atunci cînd infinitivul lung apare alãturi de verb la forme personale. LRC. R. P. Gr. modelul francez fiind în -ir. Trei verbe sînt de origine englezã: computeriza 75 < to computerize BD 65. ºi unul de origine italianã: augura 77 < augurare. Totuºi. 3 Hristea. 2 Dintre toate verbele cuprinse în DCR. involva < to involve. cf. optimiza 69 < fr.. 335-336. intimizare 69. autoincendiere 63. fr.E. cf. lecturare 71. optimiser. depoluare 70. engl. hanta. erbicida 76. direcþionare 67. iar dintre cuvintele de origine englezã. miniaturiser. p. în Pr. pe bunã dreptate. Brâncuº dã. cazul cuvintelor antama. miniaturiza 74 < fr. erbicidare 75. de exemplu. cf. optimizare 66. sens cunoscut de un mic numãr de vorbitori de românã. contacter. ªi în cazul împrumuturilor. marºa. celãlalt în favoarea verbului: folcloriza 63. etapizare 69. réaliser. rafraîchir2. sufixul -iza apare destul de frecvent. folclorizat 71. engl. aluniza 69 a fost creat în românã dupã francezul alunir (DMN 59).DINAMICA VERBELOR NEOLOGICE DIN ROMÂNA ACTUALà 199 68 < sourdiner1. engl. 140-141. racolare 74. o lungã listã de verbe care în francezã aparþin conjugãrii în -ir (sau -oir).

decoperta 77. dezeroiza 74. În orice caz. terminate nu numai în -a. desfia2 75. dintre cele douã decenii avute în vedere. În orice caz. o datã în plus. Destul de rar. 235-236. reradia 62. respectiv. trebuie sã fie privite cu multã prudenþã. dar ºi în alte sufixe moderne ca -iza sau -ona. 5 Graur. dintr-o epocã anterioarã celei pe care o studiem aici. monografia 76. 2. precum ºi concluziile pe care le tragem. S. autosupraveghea 66.. Mai mult. dintre care cele mai multe nu au fost înregistrate de nici un alt dicþionar al limbii române. dezeºua 71. au ajuns la concluzii asemãnãtoare plecînd de la DLRM ºi. involva. 4 Pentru acest concept. cît ºi de participiul semiindustrializat 74. Individualitatea. autodocumenta 63. tensiona 71. caracterul foarte pronunþat al occidentalizãrii noastre romanice4. p. antama1.. anii ‘60. ºi Brâncuº. T. reflectoriza 71. robotiza 73. 3 V. repertoriza 73. coregrafiza 73. p. 6 Vezi ºi alte exemple. Pr. balota 73. erbicida 76. chintesenþia 66. piluliza 71. a cunoscut naºterea mai multor verbe (78) decît deceniul anilor ‘60. p. subordonarea verbului mai ales faþã de substantiv. 136. DCR poate sã ofere un tablou general al verbelor noi. în SCL 2. autoservi. surdina ºi surdiniza. gafa 69. determinã preponderenþa verbelor la conjugarea I5. cehoviza 67. fuºera 75. pe care l-am subliniat în paginile precedente. litera. XIX. deºi folosirea lor anterioarã apariþiei DEX-ului (1975) sau DN3 (1978) ar fi putut permite consemnarea lor în aceste dicþionare. Niculescu. p. se întîlnesc pentru acelaºi verb6 sufixe sinonime (coregrafia ºi coregrafiza. Sã notãm ºi faptul cã. monodia 72. De altfel. subtraversa 65. 1962.200 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC alãturi de infinitivul lung (a cãrui atestare o precede pe cea a verbului) semiindustrializare 72. aceste cifre. cãminiza. relectura 76. externa 73. 114-116. ca de exemplu: apologiza 74. surdina 68. grãniceri 74. dezactualiza 65. autoadapta 62. exemplele menþionate mai sus pot confirma. Totuºi. Din perspectiva verbelor neologice. despãcãli 73. refriºa 73. apunta ºi apuntiza). autoproteja 77. computeriza 75.R. cel din urmã. în Vasiliu. melciui 66. cãrãmizi 74. culpabiliza 73. hanta 74. 55-91. igieniza 71. 485. de la DEX. trufa 72. semiindustrializa 74. în aceastã situaþie se aflã jumãtate din totalul verbelor noi. autoincendia 75.. dar dicþionarele curente ale limbii române nu le-au înregistrat. dezînºela 73. 1 Aparþinînd limbii vorbite (argotice sau cultivate). Hristea ne-a comunicat cã el cunoºtea aceste verbe de cel puþin 40 de ani. cãci DCR nu a putut sã înregistreze toate formele verbale noi din epoca studiatã. productivitatea fiecãrei conjugãri apare cu claritate: faptul cã majoritatea verbelor noi aparþin conjugãrii I ºi conjugãrii a IV-a demonstreazã cã limba urmeazã tendinþa mai veche de generalizare a conjugãrilor regulate3. anii ‘60. p. 2 Th. folcloriza 63. Al. teleecraniza 75. împoma 61. unghiula 67. intimiza 73. supraucide 62. v. în care nu s-au înregistrat decît 46 de verbe. verbele de acest tip nu au fost înregistrate în presã. erotiza 67. cel al anilor ‘70. etapiza 70. Graur. cronica 71. .

p. p. Brâncuº terminaþia rãdãcinii total verbe cu sufix verbe fãrã sufix e 6 6 – þ 30 24 6 i 152 152 – p 32 26 6 i 6 6 – b 19 11 8 j 30 30 – v º 18 18 – d s 82 82 – n cs 13 13 – g u 32 31 1 m f l z 12 163 397 11 160 392 1 r 3 t 5 c terminaþia rãdãcinii total verbe cu sufix verbe fãrã sufix 48 116 236 38 39 101 220 14 9 15 16 24 76 225 342 184 50 184 270 34 26 41 72 150 2. criteriul comun fiind terminaþia rãdãcinii ºi sufixul sau absenþa sufixului. Brâncuº2 ajunge la alte concluzii. aºadar. Dupã el. 248. p. Dimitrescu terminaþia rãdãcinii total verbe cu sufix verbe fãrã sufix e 1 1 – p 1 1 – i 2 2 – b 2 2 – i – – – v 6 4 2 j 2 2 – d 4 4 – º 3 3 – n 11 11 – s 4 4 – g 3 3 – cs 2 2 – m 5 4 1 u 3 3 – r 13 13 – f 4 4 – t 22 21 1 l 15 14 1 c 2 1 1 z 17 16 1 o 1 1 – þ 3 2 1 x 1 1 – terminaþia rãdãcinii total verbe cu sufix verbe fãrã sufix Se poate observa cã unele terminaþii ale rãdãcinii comportã – proporþional – un mare numãr de verbe în cele douã tabele (l. 24-25. Cu toate acestea. T. 1 V. . t). 253. amartiza. 2). Gr. 1. Fl. care au la bazã totalitatea verbelor neologice din DEX. n..DINAMICA VERBELOR NEOLOGICE DIN ROMÂNA ACTUALÃ 201 Singurul tip într-adevãr productiv al limbii române din ultimele douã decenii este. 2 O. Iatã sub formã de grafic o comparaþie între tabelul statistic publicat de Brâncuº. verbele în -ez pe care le-am citat aici demonstreazã cã concluziile lui nu se verificã în cazul verbelor create în ultimii 20 de ani. ºi tabelul rezultat din studierea verbelor neologice din DCR.. Graur. dar cã numãrul verbelor noi fãrã sufix este foarte mic (8.. p. v. r. o ºesime din verbele neologice din DEX nu se formeazã cu sufixul -ez. O. cel al primei conjugãri. z. O concluzie de ordin semantic: studiul verbelor noi dovedeºte cã cele mai multe dintre ele (de exemplu: aluniza. apunta. 244-245. p. autoservi. caracterizat prin sufixul -ez la prezentul indicativului1.

p. uneori. problematiza. 89.202 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC balota. o concluzie cu caracter negativ: deºi numãrul substantivelor compuse este foarte mare în ultima perioadã de dezvoltare a românei. pe de altã parte. coregrafiza. le contrazic. la diferitele domenii ale ºtiinþei moderne. una singurã se dovedeºte astãzi productivã. chintesenþia. 2 Reinheimer. în general evoluþia are loc fãcã ca vorbitorii sã-ºi dea seama cã asistã la anumite modificãri sau cã sînt ei înºiºi autorii acestor modificãri care pot avea consecinþe foarte importante pentru viitorul limbii române. 1983. cãci nici a-2 + s + -iza. dintre diferitele situaþii luate în discuþie de F. erbicida. nu aratã nimic altceva decît cã limba evolueazã ºi cã aceastã evoluþie este foarte rapidã. semiindustrializa. ele sînt încã o mãrturie a internaþionalizãrii lexicale a limbii române. igieniza. reaclimatiza. D. reviziona. Sperãm cã aceastã scurtã prezentare a reuºit sã surprindã pe viu dinamica verbelor neologice din ultimele douã decenii. Romanica Gandensia. Mai mult. simultaneiza. prin urmare. subtraversa. cocktailiza. aºa încît concluziile anterioare îºi pierd uneori validitatea. p. smecea. procesul foarte acut de occidentalizare romanicã a limbii române. 153. Cele mai multe se explicã în limitele limbii noastre. cibernetiza. p. în timp ce altele le corecteazã sau. racola. la noile orizonturi ale omului de azi. .. panorama. nici in. robotiza. implanta.. împrumuturile aratã. computeriza. vorbeºte chiar de slaba productivitate a prefixului a.P. supratraversa.în cazul verbelor parasintetice din românã.+ s + -a nu sînt înregistrate în tabelul final din F. cel puþin în ultima perioadã de dezvoltare a ei.P. unghiula) se raporteazã la realitãþile actuale. prospecta. Ceea ce. reflectoriza. solilocva. Formaþiile parasintetice au fost construite numai de la un substantiv nederivat.P. surclasa. Asan1. teleecraniza. 231–241 – traducere din limba francezã 1 F. optimiza. Se poate lesne observa cã unele dintre concluziile noastre concordã cu cele ale cercetãtorilor anteriori. piluliza. transplanta. tipurile de combinaþii sufix-prefix sînt diferite. evident. miniaturiza. intuba. reradia. depolua. DCR nu a înregistrat nici un verb compus. o datã în plus. În sfîrºit.

"a îndeplini. noi am înregistrat adesea acest verb în limbajul presei. în plus. a face ceva”. a elabora”: Emisiune-concurs realizatã de Redacþia pentru tineret (Pr. construirea unui oraº în miniaturã în care toate elementele – de la trotuarul strãzii la acoperiºul caselor – sã fie realizate pe bazã de materiale plastice. a-ºi pune în valoare capacitatea. C. primul – trei. 3. Structura actualã a românei reclamã lãrgirea acestui inventar. a se desãvîrºi. Mic dicþionar al limbii române. 4). 1974 (MD). DN: 1. de pildã. refl. Frecvent folosit atît în limba scrisã cît ºi în limba vorbitã. Radio. "a obþine. – "a lucra. o invenþie etc)”. p. a desãvîrºi. a-ºi pune în valoare capacitãþile creatoare”. de preferinþã. a cîºtiga ceva”.XII. "a înfãptui. Marcu.. Bucureºti.” (Sc. refl. MD: 1. "a se dezvolta. 7).. Bucureºti 1966 (DN2) ºi A. a fabrica”: „Un grup de cercetãtori francezi ºi-a propus. "a crea (o operã de artã. cã limbajul ziaristic manifestã cea mai mare deschidere spre stilul colocvial. a face sã devinã real”. a plãsmui. structura semanticã actualã a lui a realiza înregistreazã modificãri însemnate.1966. Maneca. T. p.UN „VERBUM VICARIUM”: A REALIZA Dicþionarele relativ recente ale limbii române: Fl. Breban. Canarache. cuvintele ºi sensurile noi în presã sînt vehiculate. 3. posibilitãþile intelectuale”. a înfãptui. . Exemplele de care dispunem aratã cã verbul a realiza are o mare extensie ºi o frecvenþã ridicatã ºi. V. Sîntem de acord cu Graur. a dobîndi”. "a obþine. p. 4. verbul a realiza mai are multe alte înþelesuri. atribuie acestui verb. 3. 4–10 iulie 1971. 285. "a crea. Dicþionar de neologisme. a întruchipa. 2. a se dezvolta deplin. al doilea – patru sensuri. cã este folosit cu semnificaþii nemenþionate încã în dicþionare: – "a alcãtui. 2.

18. etc.1966. aceste douã sensuri aparþin verbului to realize ºi ele au fost transmise. 1966).. am bãnuit de la început dificultãþile de a o realiza: vastitatea ariei sociale ºi bogãþia practic inepuizabilã a aspectelor concrete. 7.1965. 4). dar ºi a englezei pentru sensul "a înþelege.XII. – "a duce la capãt. dintre care am amintit doar cîteva. de exemplu.XII. il est difficile de le refuser.: „T. realizare sînt inserate în DN ºi în MD. care se reduc în principal la douã: Influenþa unei limbi strãine. Într-adevãr.” Cele douã cuvinte: realizator. Souday. În ce mãsurã aceste sensuri se aflã implantate în limbajul specific cinematografului (spectacolului) o dovedesc derivatele realizator (de spectacol) sau realizare "totalitatea operaþiilor necesare trecerii de la un proiect de scenariu la un film. – "a publica”: „Se va edita un ghid al oraºului Bucureºti ºi se vor realiza materiale de popularizare a obiectivelor importante din acest punct de vedere. 7).1966. sensuri legate de lumea filmului.. teatrului. Adesea se înregistreazã.204 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC – "a produce. aproape tehnice. 1). cu observaþia: „Cet anglicisme. construcþia a realiza un film. a fabrica”: „La fabrica de încãlþãminte ºi mase plastice «Victoria» din Timiºoara se realizeazã un variat sortiment de produse. Multiplele sensuri ale lui a realiza. spectacolului în general. – "a efectua”: „În martie 1965. ªi.” (Cont.. p.X. încã de la începutul secolului. unde a realiza "a dirija toate operaþiile de preparare ºi executare a unui film (p. lib. 30.D.v. a duce la bun sfîrºit”: „Propunîndu-ne tema acestei anchete..: orice spectacol)”. Buc.XII. a sesiza”: „Am realizat prea tîrziu ceea ce mi-a spus” ºi 2) "a-ºi da seama”: „Nu am realizat cã a trecut atît de mult timp de cînd nu ne-am vãzut”. 7). au sens anglais de to realize depuis Bourget. douã sensuri specifice al lui a realiza: 1) "a înþelege. PR.1965. a realizat un spectacol aproape corect.. Lettre à R. XII. precum ºi frecvenþa ridicatã a acestui verb au origini ºi explicaþii socio-culturale diferite.” („Revista de referate ºi recenzii”. la o emisiune”. dar fãrã a se specifica aceste sensuri speciale.” (Rom. assez courant dans la langue littéraire. Bazin. s.1965... p. – "a se stabili”: „/La Opera din Bucureºti/ comuniunea dintre public ºi scenã se realizeazã încã din primele arii. a été violemment attaqué par P.” (Cont. Georgin (în Jeux des mots. p.. înregistreazã în francezã sensurile menþionate încã din 1900. în primul rînd a francezei. mais de nombreux philologues le tolèrent”. ext. francezei. 315): „Pour réaliser. p. Ex.” (Inf.” (Sc. din care ne-a parvenit. 3). 10. Trebuie sã mai amintim încã douã colocaþii în care a realiza este puternic implantat: 1) interviu realizat de X (unde a realiza "a lua”) (vezi definiþia verbului a intervieva din MD: "a lua cuiva un interviu”) ºi 2) film (spectacol) realizat de Y. „O realizare de seamã a cinematografiei noastre. Léautaud. 17. s-a realizat prima traducere automatã în Bulgaria. cu cîteva greºeli. p. mai ales în vorbirea cunoscãtorilor de englezã. la care se apeleazã în împrejurãri bine definite. p. 1962. Car le mot exprime une . citîndu-l pe H. a-ºi da seama”.

a realiza ajunge uneori sã înlocuiascã alte neologisme (avînd o încãrcãturã specificã mai mare) ca de exemplu: a fabrica. ciudat. într-un cerc mai larg de subiecþi vorbitori de românã. p. lit. oferã dovada cã verbul a realiza este utilizat în locul altui verb nu atît de nevoie. . 285. dar care. pare a fi. On réalise une œuvre au lieu de l’écrire!. Nu mi-a mai trebuit de atunci. aparþinînd unei persoane necultivate – supuse unui interviu –. În orice caz. echivaleazã cu o „ridicare” a nivelului de limbã. sã exprimi prin a face sensurile lui a construi. On réalise n’importe quoi. même le but!” Enunþul urmãtor. fãrã îndoialã.UN „VERBUM VICARIUM”: A REALIZA 205 nuance particulière. p. în diferite contexte. prin imitaþie. Tome II. T.v.. Acest exemplu izolat.” (Rom. în timp ce utilizarea lui a face în locul altui verb „coboarã” enunþul respectiv (într-adevãr. ca în multe alte cazuri. deosebirea esenþialã dintre cele douã verbe trebuie cãutatã în „nivelul” atins. Querelles de langage. exercer. a elabora.1972. dar a cãror folosire ar fi trebuit sã se impunã în virtutea proprietãþii termenilor) al cãror substitut. prin însãºi vechimea lor.. fabriquer. nu se va impune desigur la nivelul limbii. 17. Verb la modã. Situaþia este identicã pentru francezã. Ceea ce þine de evoluþia specificã a limbii noastre. folosit cu mãsurã. cît mai ales din raþiuni de „modã”: a realiza este deci folosit cu construcþia specificã verbului pe care îl înlocuieºte: „Nu am putut sã o vãd în ochi (pe prima soþie). utilizarea lui a realiza conferã o aurã de eleganþã. a naºte dovedeºte puþinãtatea iscusinþei ºi experienþei în folosirea limbii române).” Semnificaþiile menþionate mai sus sînt accesibile persoanelor cultivate. 11: „Réaliser tend à remplacer accomplir. neologismul a realiza învinge în competiþia cu verbele mai vechi: a lua. a compune. cu discernãmînt. a alcãtui. În cazul nostru. el impune o serie de semnificaþii pe care predece1 Graur. care – trebuie s-o recunoaºtem – nu este uneori decît aparentã (vezi cazul: m-am realizat cu). Folosirea lui a realiza în loc de a se alege (cu) a atras dupã sine calcul construcþiei cu prepoziþia cu. Totuºi. mai banale. ele s-au propagat. p.. a stabili. ªi uite cã totuºi n-am murit. cãci. „verbum vicarium” prin excelenþã. pratiquer et dix autres verbes excellents.. manifestã dorinþa de a vorbi într-un mod distins. atteindre. exécuter.. foarte muncitoare: nevasta mea de-a doua. VIII. observaþiile lui Thérive. a lucra. a efectua. Verbul a realiza a cucerit un loc de seamã în limba actualã. 19). a elabora.. PR noteazã s. între verbul a realiza ºi alt verb care admite aceeaºi distribuþie relaþiile semantice care se stabilesc sînt de ordin paradigmatic. cunoscãtoare ale francezei ºi englezei. mai „elegant”. prezenþa lui a realiza se explicã prin tendinþa generalã de a înlocui vocabularul tradiþional cu termeni internaþionali1. Considerãm cã se impune urmãtoarea concluzie: a realiza a devenit astãzi un verb cu sens aproape nelimitat. prin aceasta se apropie de verbul a face. ªi m-am realizat cu o femeie foarte cumsecade. a duce la capãt (considerate. dar nu este mai puþin simptomatic pentru forþa de penetrare a lui a realiza în mediile cele mai diverse.

RRL XX. pînã ce evoluþia ulterioarã a limbii va determina separarea sensurilor durabile de cele efemere. p. 4. dicþionarul este astãzi obligat sã consemneze aceastã polisemie.206 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC sorii noºtri nu le cunoºteau. 333–336 – traducere din limba francezã . 1975. fie ºi numai cu titlu documentar.

Unul dintre cuvintele frecvent utilizate astãzi. coliziune”: „Dupã toate probabilitãþile. impact se specificã sensul "ciocnire a douã sau mai multe corpuri”. 1 Graur. tamponare”. T. care se repetã imediat peste tot”1. bazîndu-ne pe contexte din presa de largã circulaþie. rãspîndite în limba românã literarã actualã. ciocnire” ºi al doilea din limbajul militar. Astfel. la radio ºi televiziune se aud cuvinte noi. aceleaºi valori semantice apar ºi în DN3. "fenomenul de intrare în contact a douã corpuri dintre care cel puþin unul este în miºcare. Orice vorbitor al limbii române de astãzi întîlneºte însã. în special în aspectul scris al limbii române ºi mai puþin în aspectul vorbit. . În DEX s. coordonatã. figurate. în perioada actualã a limbii române literare sînt „la modã” termeni precum problemã.IMPACT În fiecare moment al istoriei unei limbi existã unele cuvinte cu o situaþie privilegiatã. "ciocnire”..: în presa cotidianã se citesc. În cele ce urmeazã vom cãuta sã grupãm – pe lîngã sensurile devenite „tradiþionale” – cîteva dintre accepþiile mai noi ale cuvîntului impact. care sînt folsite cu predilecþie. unde apare în sintagma punct de impact "loc unde un proiectil atinge þinta”. a realiza etc. despre care acad.. atît în sensul cã apar mult prea des. – (Fiz. Graur a arãtat cã este „cel mai însemnat dintre stilurile limbii. uneori în contexte neadecvate.v. a (supra)solicita. cu menþiunea livr(esc). o largã utilizare a acestui cuvînt. pe lîngã sensurile de mai sus. cu alte semnificaþii.. care consemneazã douã sensuri: primul din fizicã. Al. este impact. cu semnificaþii nepotrivite. Cuvînt aparþinînd la origine ºtiinþelor exacte. cuvinte folosite de multe ori în mod abuziv. context. impact este înregistrat ca atare în DN.) "Fenomenul de intrare în contact a douã corpuri dintre care cel puþin unul este în miºcare. p.. cît ºi în sensul cã sînt utilizate. se adaugã douã sinonime: "coliziune. cu completarea cã la primul sens. 285. în special în stilul publicistic.

utilizatã ºi în discutarea dramaturgiei unor mari scriitori.1975. p. p. mai observãm douã caracteristici ale vieþii muzicale franceze”. 2. „În urmã cu cîþiva ani am remarcat o formaþie ce abia se afirma. surprizã”: „În schimb C. ci ºi prin impactul cu publicul: identificarea condiþiei actorului cu cea a spectatorului”. lib. are în încheierea destinului sãu momente de impact emoþional”.X.1979. ca un veritabil uragan. p. 16.1974. 6.” Luc. Uneori lectura unor texte din presã dã sentimentul cã termenul impact este folosit exclusiv pentru rezonanþa sa modernã ºi nu din necesitate.. – "Influenþã. la început timidã. Ne limitãm la un singur exemplu recent: „Selecþia autorilor trataþi. „Prima observaþie care îþi ia ochii este impactul sentimental. p. p. lib. 15. Sc.208 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC fenomenele amintite au fost rezultatul impactului dintre un meteorit gigant ºi Lunã”.1974.” Rom. Aºa se explicã împrejurarea cã în unele contexte este destul de dificil de prins valoarea semanticã exactã a acestui cuvînt. Rom. lovire”: „În secunda impactului cu neprevãzutul am ºtiut ce sã fac.II.. Luc. Aceastã perspectivã.VI. au descoperit pe unul dintre hublourile acestuia urma impactului cu un meteorit”. se pare. 6. Sc.S.”.1979.1979.X. la Pretoria «Cazul de la Ministerul Informaþiilor».1976. 3.. Sc.. p. vãdesc orientarea predilecticã a criticului-profesor spre ramificaþiile poetice ale textului dramatic. p. „Dupã cum a indicat unul dintre investigatori. în efort vizibil de colorare a personajului. „Furtuna la «Bulandra» în regia lui Liviu Ciulei este un eveniment nu numai prin perfecþiunea artisticã pe care o atinge. Sãpt. p. 18.I.1978. studiile preliminare au indicat cã toate cele trei motoare ale avionului funcþionau în momentul impactului”.. lib. Sc. Se numea «Song». p. 28 VI.. 24. 21. aflaþi de patru luni la bordul laboratorului orbital «Saliut-6». ºovãielnicã. Acest serial a provocat. 2.. 4. 28.. justificã ºi interesul pe care V..VI. 4. „Ceea ce.1979.. 6. 7. e denumit.G. ca ºi preferinþele estetice utilizate pe parcursul lucrãrii. Revelaþiile scandalului se precipitã în cascadã ºi nu se ºtie deloc impactul acestei bombe cu explozie întîrziatã”. p.. „Cosmonauþii Vladimir Liahov ºi Valeri Riumin. întîlnire”: „Urmãresc polemica în jurul lui «Manase». 5. – "ªoc.IV. p.V. p. 6. – "Prezenþã”: „Pe lîngã impactul minor al numelor strãine în topuri. 31.I. într-o manierã prudentã. Sc. p.1979.”. Cont.. 2. 6.. Rom.V.XII. în fapt.II. – "Relaþie.VII. – "Contact. 23.1979. efect”: „Imensul impact actual al matematicii asupra întregii vieþi sociale.1. lib. 7. Unul din ei trãieºte direct impactul cu criteriile neadormite încã ale gherismului reactivat prin pana lui H. forþa de impact fiind de aproximativ 1.000 de ori superioarã celei a gravitaþiei”. „Viteza de lovire a ciocului ciocãnitoarei este de 1. . Rom.. 8.1979. 2.XII.1979. p. „Adevãrul e cã excepþionalul merit al scriitorului este tocmai acela de a fi realizat asemenea numeroase pagini pregnante prin revelatorul impact dintre «fond» ºi «formã»”. cel mai patetic curier din istoria T. 10.300 mile pe orã. 31.1979... se resimte. Sc. Am avut atunci discuþii lungi cu ceilalþi membri ai juriului ce nu suportaserã impactul cu noutatea”.

Din perspectivã sintacticã se observã cã termenul impact se construieºte cu prepoziþiile: dintre (mai rar. impactul cu neprevãzutul. cu multe sensuri. în francezã diversele sensuri ale lui impact ("effet de choc. impact de la recherche. în limba englezã. cel puþin în materialul de care dispunem. În schimb.sau postpuse: impact emoþional. la V. ci. impact este înregistrat cu sensul din limbajul militar în construcþia point d’impact ºi cu semnificaþiile "efectul unei acþiuni puternice. Demersurile de aceastã facturã sînt mai vechi în creaþia criticului. impact émotif. constã în împrejurarea cã. Cont. iar despre celelalte cã au început sã se difuzeze aproximativ din 1965. în care impact a împrumutat – nejustificat – sensul juridic de "conflict.1979. impact actual. impactul cu noutatea).. moment d’impact. din care au trecut în limba francezã. et. Deseori. îl reprezintã. pre. revelatorul impact. O trãsãturã caracteristicã a construcþiilor cu impact. cu atestãri din 1970 încoace. p. Din punct de vedere semantic-etimologic se poate remarca împrejurarea cã aproape toate sensurile înregistrate în românã existau mai de mult în mod curent în limba englezã. În 1978. 11. Despre sensul propriu se precizeazã cã a apãrut în 1827. impactul cu publicul. brutale” ºi "efect. încît un dicþionar al limbii engleze noi precum BD s. dimpotrivã. în parantezã. peut-être sous l’influence de l’anglais impact.. de exemplu. parfois. la „oamenii în impact cu legea”. substantivul impact apare determinat de unul sau de douã adjective. substantivul care urmeazã dupã impact este non-animat. Fireºte. tot prin atracþia exercitatã de „sonoritatea” acestui cuvînt combinatã cu necunoaºterea semnificaþiilor sale. impact des informations. autorul se aratã preocupat permanent de stabilirea ºi evidenþierea relaþiilor existente sau posibile”. Cuvîntul este atît de frecvent. impactul dintre „fond” ºi „formã”) ºi cu (mai frecvent: impactul cu criteriile. impact des événements. ºi Lunã. s-a ajuns. influenþã” (despre care se menþioneazã. impact semnaleazã un singur context recent: impact crater. Observaþiile de mai sus ne permit sã desprindem cîteva concluzii: . imensul impact.v. Mîndra. impact de la publicité.IMPACT 209 Mîndra îl acordã unor «dramaturgi uitaþi». contravenþie”. aceasta pare a reprezenta uzul mai vechi: impactul dintre un meteorit. la force d’impact.VI. impact sentimental. de surprise. impactul analizei estetice. influence”) sînt simþite ca „recente” ºi într-un dicþionar consacrat special lexicului francez nou (DMN) lui impact i se dedicã un articol foarte dezvoltat (în care se semnaleazã cã înþelesul figurat are un „emploi très fréquent dans la presse. impact de Beethoven. impact minor. textul dramatic în ansamblul fenomenului teatral. vizeazã prioritar. Dar conexiunile cu arta spectacolului nu sînt. astfel. în general. O sintagmã specificã este forþa de impact. rupte.. critiqué”) cu atestãri începînd din 1965 de tipul: impact des augmentations. în PR. În limba vorbitã. „emploi critiqué”). impact du cinéma. ilustrate cu cîteva citate din presã. 22.

la care se adaugã lat. discutatã mai sus. Le Bidois. impact. 11-18. cu precãdere în aspectul ei literar ºi scris. Parafrazînd pe R. în special prin intermediul presei. în ultimii 5–6 ani (cea mai veche atestare a noastrã este din 1974. prin intrarea recentã a neologismului impact în circulaþia mai largã a limbii române. impact este considerat a proveni din fr. desigur. la origine. întîlnire. pentru publicul larg. putem afirma despre impact cã este „un mot qui monte”. francezã ºi englezã (în dicþionarele citate ale limbii române. francezã ºi englezã (direct sau indirect). impact.. în „Le Monde”. 4. E. .I. nu este exclus ca unele dezvoltãri semantice sã se fi nãscut (poate paralel cu „împrumutul”) pe teren românesc. impactus).1967. Înclinãm sã credem cã aceasta este situaþia pentru sensurile "relaþie. prin acest sens. impact „s-a revãrsat” în limba românã. considerãm cã menþiunea „livresc” din DEX ºi-a pierdut din actualitate. Depinde de noi toþi ca aceastã „urcare” sã nu devinã exageratã! LR 3. care îºi intitulase un articol despre mini„Le préfixe qui monte”. Exemplele avute la dispoziþie ne conduc – evident. exclusiv semnificaþia din fizicã (ceea ce nu înseamnã cã accepþiunea din balisticã nu ar mai fi cunoscutã. se observã cã ºi-a lãrgit considerabil gama semanticã iniþialã (vezi DN). dar. dezvoltate în ultimii ani. 210–214 1 Vezi Graur. prin traduceri).210 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Sensurile actuale ale cuvîntului impact ne îndreaptã cãtre o etimologie multiplã1 a acestui termen. dar probabil cã o cercetare întreprinsã special ar putea descoperi atestãri mai vechi). ca ºi prin deasa folosire a sensului "coliziune”. p. cu prudenþa cerutã de asemenea cazuri – spre datarea perioadei cînd s-a profilat extinderea termenului discutat. desigur cã acest cuvînt provine din fr. 10. Recomandînd mãsurã în utilizarea acestui neologism. dar accepþiile mai noi. Prin toate celelalte semnificaþii însã. pot avea o dublã provenienþã. poate. 1980. dupã cum persoanele care cunoºteau o limbã sau alta le-au introdus în limba românã (uneori. din care a menþinut. se pare cã acesta s-a rãspîndit cu o anumitã rapiditate în limba românã literarã. cuvîntul impact rãmîne un termen ºtiinþific). p. Oricum. astfel se explicã semnificaþia din limba vorbitã. În acelaºi timp. prezenþã” ºi. devenind unul dintre cuvintele „la modã”. p.

1. mai ales în aspectul ei cultivat. 3 În ceea ce priveºte tipul de compunere realizatã prin douã morfeme lexicale. 17-88. acesta din urmã fiind termenul general care înglobeazã toate tipurile de reprezentaþie. nr. Bucureºti. 1969. locuinþã-laborator. 217. productivitatea procedeului respectiv a fost studiatã de Vlasak Václav în „Philologica Pragensia”. p. am continuat sã înregistrãm atestãri scrise – mai ales din presã – ale secvenþelor în care apar sintagmele menþionate. student-actor. VII. film ºi piesã (de teatru). v. 3. p. Fl. apoziþia primului2.u. datoritã frecventei folosiri. 325-334. Heft. . VII. de tipul untdelemn sau ultra-mini-car. LR XI. care au. 1. numeroase atribute noi ce tind. Bucureºti. 240. am luat în discuþie aceastã tendinþã care se manifestã în cazul a douã cuvinte unite prin apartenenþa lor la aceeaºi sferã culturalã. LRC II. 1970. FC I. Într-un alt articol4. Într-adevãr. SCL XXI. nr. p. 166-169. Pentru a putea demonstra vigoarea procesului de compunere în limba românã. în cazul cãrora intervine motivarea (supramotivarea). Halina Mirska.ATRIBUTELE SPECTACOLULUI Observaþii lexicale În româna literarã actualã. articol-program3 etc. Slave (Probleme de lingvisticã generalã. 4 „Beiträge zur Romanischen Philologie”. p. 4. prin însãºi natura lor. de exemplu: bloc-turn. în SMCF. 9 (48). p. în limba actualã se înregistreazã un numãr mare de cuvinte compuse. El. 1 V. 1966. 2 În ceea ce priveºte amploarea acestui procedeu de compunere în românã. teatru ºi spectacol. dintre care al doilea este. tendinþa de formare a cuvintelor noi prin compunere este tot mai accentuatã1. 34 º. 1977. I. ne aflãm în faþa unui proces incipient. dar care nu este mai puþin interesant sub aspectul dinamicii limbii. 100) susþine cã aceasta poate fi consideratã ca simplã motivare. sã se fixeze ca atare. din acelaºi domeniu semantic. p. Desigur. 1962. Dimitrescu. 396-399. la care am adãugat încã douã. pictor-decorator. în majoritatea cazurilor. p. spre deosebire de alte compuse. mai multe) elemente. p. formate din douã (eventual. nr. pentru francezã. 1959.

spectacol-manifest. teatru–atelier. . spectacol-document. teatru-cutie. film-document. spectacol-epopee. spectacol-laborator. film-eveniment. film-monolog. teatru-muzeu. înregistraþi în 1967: film-anchetã. teatru-gazdã. film-dezbatere. teatru (mobil) pliant1. film-carte. piesã-document. piesã-radio. film-mamut. spectacol-divertisment. spectacol-dezbatere. conturînd fiecare un alt aspect al înfãþiºãrii moderne a teatrului ºi a spectacolului. într-un mare numãr de combinaþii. teatru-cinema. film-recital. spectacol-revistã. Faþã de 17 termeni compuºi cu film. 332. spectacol-poem. film-fluviu. raportul dintre atributele substantivului piesã este de 3 (piesã-dezbatere. spectacol-monolog. spectacol-reconstituire. teatru-vedetã. spectacol-antologie. spectacol-producþie. spectacol-recital. 1970. apar. cît despre spectacol. film-portret. film-foileton. film-monografie. piesã-metaforã. Celelalte douã substantive luate în discuþie. film-evadare. film-muzical. film-avertisment. film-operã.(în) culori (color). film-antologie. film-epitaf. piesã-confesiune. spectacol-serbare. piesã-mãrturie. teatru-musical. spectacol-meditaþie. piesã-vestigiu.(de) cabaret. film-ficþiune. film-povestire. film-balet. film-antologie. film-lecþie. care exprimã fiecare alte caracteristici: film-afiº. film-album. film-poem. film-mãrturie. film-muzeu. teatru-mãrturie. spectacol-examen. film-catastrofã. spectacol-eveniment. termenul este prezent în 29 de compuºi: spectacol-afiº. film-povestire. film-radiografie.(de) ºoc. piesã-cheie. film-surprizã. film-monstru. 3. film-mozaic. creºtere datoratã noilor modalitãþi de expresie scenicã. ne gãsim astãzi în prezenþa a 47 de termeni compuºi cu substantivul film – înregistraþi în ultimii zece ani –. spectacol-colaj. piesã-proces) la 14: piesã-anchetã. film-meditaþie. film-invenþie.212 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC În urma comparãrii sintagmelor care conþin termenii film ºi piesã. film-picturã. film-experienþã fundamentalã. film-spectacol. piesã. prima observaþie care se impune priveºte creºterea numericã a compuselor lui film ºi piesã. spectacol-mamut. film-sketch. spectacol-maraton. 1 Supracompus pe care l-am discutat în SCL XXI. de asemenea. piesã-bazar. piesã-povestire. film-interviu. film-pledoarie. spectacol-compus. film-divertisment. film-manifest. film-jurnal. spectacol-proces. spectacol.(exemplar) unic. Tot astfel. film-cocktail. spectacol-demonstraþie. teatru este înregistrat în 13 compuºi: teatru–anchetã. film-monolog. film-gigantic. teatru-imagine. film (de) artã. piesã. teatru-laborator. atestate în româna literarã pînã în 1966 (articolul citat la nota anterioarã a fost redactat în februarie 1966 plecînd de la un corpus extras din presa românã timp de ºase ani – din 1960 în 1966) cu cele care apar în urmãtorii zece ani (1967–1977). film-reportaj. film-povestire. film-omagiu. film-eseu. film-experiment. astfel. teatru. film-cheie. piesã-feerie. film-comandã. film-politic. film (de) analizã. film-gigant. piesã-gigant. p. film-pilot. film. spectacol-concurs. spectacol-concert. piesã-trofeu. spectacol-oratoriu. teatru ºi spectacol. film-pilulã. film-mesaj. spectacol-lecturã.(cu) probleme.

b) Pe de altã parte. teatru-muzeu. spectacol-poem. piesã-proces. dar simpla enumerare a secvenþelor în cauzã – care. acelaºi atribut este prezent chiar în trei combinaþii. Aceastã proprietate apare în formaþiile: film-mozaic. film-meditaþie. teatru-document. film-afiº. film-cheie. film-manifest. la origine. film-sketch. p. film-mesaj. spectacol-laborator. spectacol-ºcoalã. film-gigant. pot fi creaþii personale sau împrumuturi1 – ne atrage atenþia asupra a douã fenomene: a) Pe de o parte. 65. teatru-laborator. alteori. teatru-mãrturie. Formaþiile pe care le-am citat ºi care manifestã tendinþa folosirii unor atribute comune pentru a exprima particularitãþi asemãnãtoare constituie o dovadã a strînselor relaþii care existã în zilele noastre între diferitele modalitãþi ale spectacolului. În cazurile menþionate. spectacol-dezbatere. specta1 FC I. film-dezbatere. Alte formaþii au menirea de a exprima caracterul experimental al anumitor spectacole: teatru-atelier. spectacol-cocktail. spectacol-meditaþie. parþialã) se dovedeºte a fi ceva mai bogatã: film-analizã. film-anchetã. film-divertisment. spectacol-eveniment. pentru fiecare dintre cei patru termeni luaþi în discuþie regãsim o anumitã sinonimie în exprimarea caracterului de dezbatere (a se lua termenul ca factor comun) pe care îl presupune spectacolul actual. spectacol-mamut. film-dezbatere. film-poveste. spectacol-dezbatere. spectacol-antologie. spectacol-manifest. mai sãracã: teatru-anchetã. piesã-poveste. film-antologie. teatru-laborator. film-poem. spectacol-meditaþie. Astfel. spectacol-divertisment. spectacol-anchetã. . document. film-mãrturie. film-monolog. piesã-dezbatere. se poate observa cã unii constituenþi din poziþia a doua apar ca atribute ale mai multor termeni luaþi în discuþie. film-eveniment. de exemplu. în cazuri mai rare. film-recital. piesã-document. film-mãrturie. este vorba de constituenþii secundari anchetã. film-meditaþie.ATRIBUTELE SPECTACOLULUI 213 Am renunþat la prezentarea unor citate care ar fi necesitat un spaþiu prea larg. spectacol-proces. film-muzeu. film-document. spectacol-laborator. piesã-gigant. spectacol-recital. spectacol-monolog. spectacol-document. constituenþii secundari apar – date fiind nuanþele exprimate de fiecare dintre ei – ca interschimbabili în cadrul aceleiaºi sfere semantice. piesã-meditaþie. film-manifest. film-document. spectacol-document. dezbatere: piesã-anchetã. spectacol-compus. spectacol-demonstraþie. spectacol-proces. piesã-proces. piesã-demonstraþie. film-mamut. se poate remarca faptul cã în noile formaþii înregistrate se manifestã efortul de a gãsi termenii cei mai adecvaþi pentru a acoperi un conþinut similar care reuneºte note distinctive ale spectacolului din zilele noastre. film-pledoarie. O altã trãsãturã caracteristicã a unor nume de spectacol actuale este aceea de a fi compuse dintr-un anumit numãr de unitãþi care se unesc în jurul unui fir conducãtor. spectacol-afiº. Uneori sinonimia (evident. teatru-mãrturie. piesã-cheie. Cîteodatã. a doi dintre aceºtia: teatru-laborator.

piesa – giganticã. Astfel. filmul poate fi colos. p. O dovedeºte frecvenþa acestora. spectacol-reconstituire. atît în ceea ce priveºte distribuþia – foarte numeroasã –. Dat fiind faptul cã cercetarea presei actuale în vederea stabilirii corpusului am fãcut-o singurã. „încãrcãtura” semanticã a celor doi termeni. 1978. este foarte sigur cã numeroase atestãri au fost omise. Prin conþinutul lor strîns legat de realitãþile epocii noastre. maraton. Unele sînt creaþii de moment. formaþii precum spectacol-concert sau film-spectacol se întîlnesc foarte des în limba vie. arhisemantemul grandios conþine morfemul (morfemele) colos. precum: atelier. Aºa cum observam ºi în articolul din „Beiträge”. a giganticului. film-antologie. De exemplu. maraton. Observaþiile de mai sus privitoare la atributele spectacolului în româna actualã dovedesc. cît ºi durata în timp. 203–205 – traducere din limba francezã . în patru contexte.). Unele atribute ale spectacolului discutate în acest articol sînt atît de importante încît la un moment dat devin autonome. mamut. gigantic.214 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC col-laborator. iar unele s-au ºi impus deja. film-poem. la origine atribut. spectacol-reconstituire – fiecare în cîte trei contexte. spectacol-dezbatere. o datã în plus. film-pilulã. astfel. fluviu. teatru-imagine etc. tot aºa. o altã tendinþã a spectacolului din zilele noastre este cea a grandiosului. acumulînd. mamut. spontane. „Beiträge zur Romanische Philologie”. film-balet. gigantic. Acestea sînt formate din substantive comutabile. fãrã îndoialã. modul în care expresia lingvisticã se „pliazã” în funcþie de exigenþele realitãþii sociale ºi spirituale. film-gigant. În sfîrºit. laborator. Heft I. ca sã nu mai vorbim de apariþia lor pe afiºele diferitelor instituþii care se ocupã cu difuzarea spectacolelor. fãrã a mai vorbi ºi de difuziunea (foarte) largã în limba vorbitã. termenul musical. film-experiment. avînd un foarte pronunþat caracter perisabil (de exemplu: spectacol-sãrbãtoare. experiment. atelier se întîlneºte cu sensul teatru-atelier etc. în cinci contexte. film-anchetã apare în opt contexte. ºcoalã. De altfel. este evident cã nu toate formaþiile menþionate au aceleaºi ºanse de a se impune în limbã ºi cã ele se bucurã de o rãspîndire diferitã. ªi sperãm cã ne-am atins scopul. chiar dacã nu au fost înregistrate decît în douã ocurenþe. Astfel. spectacolul – mamut. citat mai sus. film-recital. în ºapte contexte. nu ne-am propus decît o încercare de a contura vitalitatea procedeului de compunere într-un anumit domeniu. film-portret ºi film-document. 1969. XIII. se substituie azi frecvent compusului film-musical. multe dintre ele ºi-au croit drum în limbã.

Credem cã sensul nou. v. VII. desigur. buºbei Adjectivul bujbei. atît de depãrtat de înþelesurile obiºnuite ale acestui verb. cu exemple de tipul a-ºi aminti < a-ºi aduce aminte. bujbei (ca în ºmecher > jmecher. am tratat asemenea cazuri în Rolul locuþiunilor verbale în derivare. izolatã. a roti < a face roatã. cu sensul "nãuc. SCL. 3 Asupra etimologiei acestui cuvînt. aceastã formaþie nouã. p. bujbei. . circulã cu o frecvenþã relativ mare în mai toate mediile lingvistice. discuþia din DA. 1). nr. nu se poate explica decît prin criteriul grupului de cuvinte. 2 V. a albi are ºi sensul "a strînge bani. prin trecerea de la constrictiva prepalatalã surdã la sonorã. Rãmîne neexplicatã adaptarea terminaþiei vocalice 1 Cf. atrage atenþia asupra importanþei rolului grupurilor de cuvinte în derivare1 ºi asupra unei modalitãþi de creare a omonimelor. Graur. 1956. El. a economisi”: Constantin „a albit” ºi el 18268 lei (Sc. S-a pornit. a muºamaliza < a face muºama. 21 decembrie 1957. surprins. descumpãnit”. p. 302. Al. Pradez. din care cu timpul s-a desprins. Studii de lingvisticã generalã. nr. p. Dictionnaire des gallicismes. Verbul nou creat prezintã avantajul practic de a rezuma lexical ºi noþional întreaga sintagmã.v. de la zicala a strînge bani albi pentru zile negre. boºog > bojog3. din care s-a considerat cã alb constituie elementul dominant lexical. 1-2. s. 1927. apoi. Termenul provine din expresia francezã bouche-bée. la început cu forma buºbei (astãzi tot mai rar utilizatã) ºi.NOTE LEXICALE ªI ETIMOLOGICE a albi Pe lîngã sensurile înregistrate în dicþionare.u. neînregistrat în dicþionarele limbii române. 4093. 42 º. cocoºneaþã > cocojneaþã). din punct de vedere lingvistic. probabil prin intermediul grupului a rãmîne bujbei (din rester bouche bée2).. buimãcit. col. 28. p. 4.

p. Gurguiata4 etc.5. Explicaþia nu pare satisfãcãtoare sau. discutînd termenul din titlu îl gloseazã prin "ceva ridicat în sus”. cel puþin. Byck. deºtept. 4 Ibidem. Nu ar fi exclus ca aceastã reduplicare sã se fi realizat ºi prin apropierea de substantivul cucui (cu etimologie incertã). Rumänische Toponomastik. II. dar prea puþin cunoscutã. cit. coco(º)neaþã. p. deoarece porneºte de la „biserica în curtea cãreia se înmormînteazã morþii” (de aici. în Încercare asupra semasiologiei limbii române. Probabil cã termenul nou a fost integrat în categoria adjectivelor terminate în -ei. V. 4. 1887. . flãcãneaþã Neînregistrat în dicþionare. ªãineanu. "a uita”2. p. 22-23. acest cuvînt circulã în limbajul familiar din Muntenia (poate ºi din alte regiuni?) cu un sens dezmierdãtor. Vorbitorul poate adresa termenul în discuþie atît bãieþilor (de la care s-a pornit).. 137. nu este completã. 50. "copilaº cuminte.u. v.216 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC franceze (în româneºte neexistînd cuvinte terminate în -é) la -ei în limba românã1. Iordan. sinonimã ca înþeles. deºi aici apare o dificultate: majoritatea adjectivelor în -ei (cu excepþia lui rotofei) sînt prea puþin cunoscute ca sã-ºi poatã exercita influenþa. 1952. "mormînt. 3 Iorgu Iordan. p. 1926. frumos”. ºi ªãineanu. 14. 6 De exemplu în J. I. I. deºi citat în lucrãrile de specialitate6. II. Bucureºti. Graur. 5 Pentru aceastã problemã. p. prin extensiune. 179 º.O. 129-130. pe care o punem în legãturã cu locuþiunea sinonimã a o pune în cui "a da uitãrii”. Bonn-Leipzig.. o apropie de locuþiunea l-a pus la ciochinã. în Bull. Ling. Nume de locuri româneºti. Aceastã explicaþie satisface ºi sensul expresiilor du-te (sã te vãd) la Cucuiata.. Bucureºti. Putem presupune cã s-a ajuns la numele fictiv de localitate *Cucuiata (existã totuºi Cucuieþi) prin reduplicarea expresivã a primei silabe ºi -ata ca în Buzata3. p. cimitir”. 2 ªãineanu. Sensul peiorativ al sufixului a fãcut ca acest substantiv sã devinã ºi un termen dispreþuitor pentru "flãcãu”. ironic la început. dat fiind relativa asemãnare semanticã dintre termeni (atît cuiul cît ºi cucuiul reprezintã un loc „ridicat”). I. Mélanges linguistiques. op. probabil în glumã. vezi Al. du-te (sã te vãd) la Cucuiata). cred cã putem lãmuri etimologia acestui cuvînt dacã ne adresãm locuþiunii l-a pus la Cucuiata "l-a uitat”. cît ºi fetiþelor. p. II. Cucuiata L. în care Cucuiata are sensul de "loc al uitãrii”. Cuvîntul are la bazã substantivul flãcãu cãruia i s-a adãugat -neaþã (ca în fîºneaþã. cotineaþã etc. 1 Asupra diverselor procedee de adaptare a numelor franceze cu terminaþie vocalicã. Le féminin péjoratif.

Vezi F. p. sulhak "par. Graur a explicat cuvintele din titlu1 din moºi pãroºi. ca la o sãrbãtoare mare ce este. Al. . Cours de linguistique générale. sulhac. 111) este acelaºi cuvînt cu sulhac. totuºi se pare cã prima expresie o explicã pe cea de-a doua. 81 º. Un raport între moºi pe groºi ºi moºi pãroºi este posibil sã existe. 1956. taie un sulhariu de fag ºi face un capãt minunat (Creangã. ºi nicidecum invers. Expresia pe care Dicþionarul Academiei o dã.NOTE LEXICALE ªI ETIMOLOGICE 217 moºi pe groºi Acad. "a afla comori ºi avere multã” este. sulhac o contaminare a rom. Sulhar(iu) "lemn sau trunchi lung. iar groº este moneda Groschen: adicã «încãlecai pe un cucoº. Pascu. sulhak. VII. groºi reprezintã necunoscutul. p. p. expresia a strînge (pune. Sufixele româneºti. de Saussure. ed. Iaºi. -ac. 239. a afla groº pe groº. 1953. În cazurile de „reconstituire” a formelor. prãjinã". Dicþionar român-german. sulhac cu ucr. ca stînd la baza locuþiunii „a spune moºi pe groºi”. Sufixele. 139. Etimologia propusã de Pascu lasã însã neexplicatã consoana h. nu trebuie pierdut din vedere cã vorbitorii pornesc de la necunoscut cãtre cunoscut3. de prepoziþia pe.). Cf. acesta a putut fi asimilat cu adjectivul pãroºi. Bucureºti. fiindcã au oamenii vreme de pierdut. ESPLA. pronunþatã pã).u. contaminare cauzatã de sensul relativ apropiat al celor doi termeni. ca sã vã spun la moº. 273. 1916. sulã cu ucr. printr-un fel de etimologie popularã (ajutat fiind. are „etimologie obscurã”. Opere. dupã Tiktin4. ºi pãroºi cunoscutul. se spun poveºti. V. 2) lemnuº rotund cu care se împinge afarã mãduva din þeava de soc” (CADE). pierzîndu-se sensul lui de groºi ca îmbinare independentã. sulhar Sulhac: „1) un fel de sulã lungã. CADE comparã rom. ceea ce nu ni se pare convingãtor (cum s-ar justifica consoanele iniþiale din groºi dacã îi derivãm din pãroºi?). În Principii de istoria limbei. În cazul nostru. Aceastã indicaþie ne face sã vedem în forma rom. independentã ºi se explicã în mod suficient prin etimologia lui groº (germ. Explicaþia datã de Al. 1 2 3 4 5 6 SCL. poveºti pentru groºi». subþire ºi drept”: Moº Nichifor. pãrul mai lung etc. 1894.. pe care o poartã ciobanii ºi þãranii la cingãtoare. Paris. aduna) ban pe ban. avînd diverse întrebuinþãri. p.. p. Cf. de care îl deosebeºte numai sufixul (-ar denumeºte în mod obiºnuit instrumentul)6. Philippide2 socotim cã nu ºi-a pierdut valabilitatea: „moº este sãrbãtoarea moºilor la care. Pascu5 îl derivã din sulã + suf. 190. cu sau fãrã mîner. Groschen). în Muntenia. p. mai cu seamã cã moºii sînt într-adevãr pãroºi (au barbã. credem. ar vrea povestitorul sã fie plãtit pentru ostenealã”.

352. locuþiunea amintitã este inseratã alãturi de tavã cu sensurile obiºnuite. zulã din a zuli. id. CADE). L. p. 1958. care apare numai în locuþiunea a da tava "a trînti la pãmînt pe cineva. Leipzig. În ªãineanu 1 .218 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC tavã Alãturi de tavã.O. BPh.. 1918. tava (cf.. Mai curînd. 213. IV. Iorgu Iordan. deoarece nu se cunosc cazuri în care postverbalele sã fie modelate dupã verbe aparþinînd altei limbi. cu care concordã semantic sensul locuþiunii (cînd baþi pe cineva trîntindu-l la pãmînt. SCL IX. în BPh. Graur. . 265–269 1 2 3 4 I. V. existã un alt substantiv tavã (CADE 91 îl considerã adverb). „Buletinul Philippide”. Ideea aceasta ne-a fost sugeratã de Al. Florea Rariºte. Dicþionarele îl înregistreazã. implicit. Explicaþia nu satisface. V. bg. srb. ngr. V. 173-174.. fãrã însã a-i da etimologia. tromper “a înºela”3. D. p. prin urmare se considerã. trompã pare a fi substantivul trompã. trompã În graiul argotic circulã locuþiunea a pune trompa (cuiva) "a face pe cineva sã plãteascã consumaþia”. p. cã provine din tc. Cum sensurile celor doi termeni sînt prea deosebite pentru a fi socotite ca aparþinînd aceluiaºi cuvînt. II. p. ceea ce nu este cazul. p. prin aluzie la elefant. Aceasta s-ar putea admite cel mult pentru un verb utilizat foarte frecvent ca neologism. Spitzer. îl tãvãleºti pe jos). palme ºi pe urmã.. roagã din a ruga). ap.. ele trebuie separate ca omonime. dã-l tava prin noroi (Caragiale. în care trompã a fost explicat ca un element deverbativ din fr. 184. 2.). aici.. termen care are în argou sensul de “om adus anume (la jocul de cãrþi) spre a fi înºelat”4.. 52-66. Tavã din locuþiunea citatã mai sus pare mai curînd a fi un postverbal din a tãvãli2 (ca rîcã din a rãcli. a-l bate rãu”: Trage-i pumni. cu sensurile cunoscute (tigaie de fript ºi tablã de servit).. Über einige Wörter der Liebessprache.

politic. Cum se petrec lucrurile astãzi? Care este ponderea elementelor romanice în faza de azi a evoluþiei românei? Pentru a discuta acest aspect actual nu vom porni de la elemente rãzleþe. în diversele etape ale existenþei ei. considerãm cã nu s-ar depãrta foarte mult de concluziile detaºate din analiza întreprinsã pe baza DCR. Aceastã datare precisã reprezintã avantajul dicþionarului amintit. presãrate în opere – traduceri ºi originale – ºi nici în stiluri diverse. nici toate limbajele ºi mai ales nici totalitatea cuvintelor posibile. . care se doreºte generalizator. care cuprinde cuvinte pãtrunse în limba românã dupã 1960. apãrute ca urmare a contactelor pe plan economic. judecate. de exemplu limbajului juridic sau celui al electronicii sau al medicinei cu subramurile ei etc. ci de la un corpus constituit din DCR. poate cã rezultatele. ªi într-un caz ºi în altul. ºtiinþific ºi cultural cu popoarele romanice. de cele mai multe ori. cercetîndu-se înrîurirea anumitor limbi în opera unui scriitor sau într-un stil funcþional. deci nici a celor romanice.ELEMENTELE LEXICALE ROMANICE RECENT INTRODUSE ÎN LIMBA ROMÂNÃ Statutul elementelor lexicale romanice. dar evident. aºa încît dezavantajul amintit se converteºte în avantaj. ar fi fost modificate. fie total. pornindu-se de la traduceri sau de la opere lexicografice. dar. elemente proporþional echivalente atît din stilul administrativ. dezavantajul lui în capitolul de faþã. în detalii.. fie parþial. mãcar ºi ca eºantioane. cît ºi din cel ºtiinþific al electronicii sau al medicinei. deci avînd în vedere o singurã limbã romanicã sau toate elementele romanice. în mare. sau unui aspect al stilului ºtiinþific. locul elementelor romanice rãmîne acelaºi: în fruntea tuturor celorlalte influenþe. de exemplu stilului administrativ. a fost de mai multe ori studiat ºi pus în evidenþã în românã. prin prismã staticã. Oricum. Dacã ne-am fi adresat unui limbaj anume. disparate. Motivul este cã în presã se întîlnesc. care are rolul de a reflecta limbaje eterogene. este cã nu conþine decît termenii întîlniþi – în principiu minimum de douã ori – în presã.

prezent deci numai în stratul cel mai apropiat de limba de azi.. de ex. au mai multe ºanse a fi cunoscuþi. dar chiar dacã este mai cultivat nu ºtie (sau. ca în limba literarã sã pãtrundã termeni din limbajul ºtiinþific. dacã ºtie. auzind sau citind termenul hold-up. mai rãspîndiþi în cercuri mai largi decît cuvintele de aceeaºi origine întrebuinþate în texte de specialitate. pot fi înglobate în seria elementelor lexicale romanice. ci se înregistreazã cuvinte introduse în limba românã într-o perioadã foarte largã. nu tot ceea ce se datoreºte unei alte limbi – în speþã romanice – poate intra în categoria împrumuturilor. chiar prea largã pentru noþiunea de neologism. restrînsã. dupã cum se ºtie. pentru cã. Nu avem deloc pretenþia cã termenii discutaþi aici de noi epuizeazã lista elementelor romanice recente. din argou etc. laolaltã. o anumitã poziþie ºi un anumit rol în limba românã ºi care. indiferent de situaþia din limba sursã. totuºi. dar este aproape sigur cã. nu se fac precizãri privitoare la data pãtrunderii ºi cu atît mai puþin a implantãrii unor termeni în limba românã. cîte unui singur domeniu. poate mai clar. prin forþa lucrurilor. cuvinte specifice. un vorbitor român nu credem cã se mai gîndeºte la actorul francez Alain Delon în momentul cînd spune „am cumpãrat douã alendelonuri bej”. Existã o gamã relativ largã de alte situaþii care. sus mîinile!” . în DN3 (ca ºi în orice dicþionar românesc pe specialitãþi). Totuºi. aºa cã termenul împrumut reiese a fi ambiguu. nu se mai gîndeºte) cã e vorba de un verb (pentru cã în româneºte hold-up este un substantiv) ºi nici cã hold-up este de fapt o prescurtare din hold-up your hands „ridicaþi mîinile. chiar dacã la origine este alcãtuit dintr-un grup de cuvinte sau dintr-o parte a unui cuvînt. datorat unei influenþe externe”. pentru cã. vorbitorul din masa limbii împrumutãtoare priveºte termenul nou ca un segment lingvistic unic dotat cu o semnificaþie unicã. de ex. neîncadrîndu-se la împrumuturile propriu-zise.. Am pornit de la ideea cã. un alt exemplu. în virtutea tradiþiei ºi pînã la gãsirea altui termen nou mai adecvat. la un grup determinat de cuvinte. el poate fi intern. cîteodatã de 300 de ani. îl oferã un element englez: folosind sau.220 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC pentru a studia lexicul romanic de curînd intrat în românã. pentru cã în limbã existã un sistem asemãnãtor aceluia al vaselor comunicante care face ca limba comunã sã se îmbogãþeascã cu termeni din graiuri sau din limbaje speciale. deci. aºa dupã cum va reieºi din cele ce urmeazã. termen la care ataºeazã probabil numai semnificaþia „tip de hainã de piele îmblãnitã”. operãm cu acest cuvînt în sensul restrîns de „cuvînt nou într-o limbã. mai ales. Cîteva precizãri preliminare: Am preferat denumirea de element ºi nu de împrumut. fiind colectaþi din paginile presei. deþin. nu ne putem adresa unei alte opere lexicografice. Mai trebuie precizat cã un împrumut nu este obligatoriu sã fie extern. un vorbitor român îi înþelege sensul global: „atac armat într-un loc public cu scopul de a jefui”.

C. de exemplu. sînt chiar indispensabile pentru a desemna realitãþi strãine. am lãsat la o parte. p. nu echivaleazã cu impunerea lor în limbã. . nu îºi justificã existenþa în limba noastrã. Cercetarea din perspectivã semantico-staticã întreprinsã pe cuvintele împrumutate de origine francezã demonstreazã cã marea majoritate 1 L'emprunt linguistique. 215. ca ºi cele din categoria a II-a. neadaptate la sistemul românesc. funcþioneazã ca elemente integrate sistemului limbii noastre. oraºe etc. derivatele pe teren românesc ale elementelor romanice de curînd intrate în românã. de altfel. 1. categoriei de „peregrinisme”1. dupã un timp. cele mai multe cuvinte în vogã la un moment dat. II. pentru cã reprezintã o necesitate în limbã. O.ELEMENTELE LEXICALE ROMANICE RECENT INTRODUSE ÎN LIMBA ROMÂNà 221 În mod deliberat nu am studiat. deci cu împrumutarea lor. neavînd a face cu categoria împrumuturilor. se datoresc unor contacte culturale între românã ºi alte limbi. Între cuvintele cuprinse în categoria I ºi cele din categoria a II-a este o deosebire uriaºã. cu toate riscurile implicate într-o asemenea delicatã operaþie: I. deci avînd în momentul de faþã un caracter „extern” faþã de românã. obiecte. dar care. primele aparþinînd. La créativité lexicale. din limbile romanice. cele mai multe. În ceea ce ne priveºte. Deroy. 93. numele geografice de fluvii sau de munþi. 2 Tagliavini. cu alte denumiri strãine. formei minimale a împrumutului. elemente ale faunei sau florei etc. 1975. Guilbert. de implantare în limba românã ºi astfel am distins trei grupe. Ele îºi menþin caracterul de xenisme3 ºi ocupã acelaºi loc. aparþinînd istoriei dintr-o þarã strãinã. Tagliavini preferã pentru categoria a II-a denumirea „împrumuturi la modã”2. p. 1954. Paris. stãri de lucruri. Elementele franceze I. în aceastã fazã a cercetãrii. de cele mai multe ori. de pildã. de obicei. Elementele lexicale rezultate din contactul între limbi pot fi clasificate dupã diverse criterii. Evident cã prezenþa acestui tip de cuvinte în traduceri. obiceiuri. ºi nici problemele – iarãºi nu puþine – puse de adaptarea foneticã ºi morfologicã a elementelor recente. am adoptat criteriul gradului de rãspîndire. precum numele proprii. 4. Cea a împrumuturilor propriu-zise (adaptate la fonetica ºi la flexiunea româneascã) în circulaþie sau în românã în general sau în lexicul unor sectoare de activitate. împrumuturilor „de necesitate”. care.. calcurile de structurã. aparþin categoriei de termeni intraductibili folosiþi ocazional pentru culoarea localã. în terminologia lui L. celelalte celor „de lux” (Tappolet). conform formulãrilor clasice. Aceste cuvinte. foarte numeroase. Paris. Elemente cu o putere de rãspîndire redusã. de asemenea. spre deosebire de „peregrinisme”. dar. acestea aparþin. 3 L. Cuvinte difuzate în special într-un sector anumit. p. chiar foarte restrînsã. Aceste neologisme sînt ºi cele mai numeroase ºi. III.

skai. . opticã. Totalul de 579 de termeni se repartizeazã pe domenii. p.222 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC aparþine ramurilor celor mai importante ale ºtiinþei ºi ale culturii. p. 34 biologie. cele mai mari progrese ºi inovaþii. Cele denotative sînt denumirile conceptelor sau produselor create în limba francezã ºi introducerea termenului strãin se face o datã cu „obiectul”. dar pe care i-am considerat a fi de provenienþã exclusiv francezã în românã. topografie ºi turism. 30 tehnicã. muzicã ºi sport. 4 astronomie ºi hidraulicã. Menþionãm cã. 22 diverse. Dãm în Anexa 1 listele ce cuprind termeni împrumutaþi de origine francezã. chimie ºi cinematografie. videofon. vestimentar etc. ªi aici. 2 agronomie. sînt relativ puþine). mecanicã. 7 farmacie ºi geologie. 91. în ºir descrescãtor. diplomaþie. 2 Concept introdus de Al. de tipul: visiofon. clasificaþi semantic ºi ordonaþi dupã frecvenþã. învãþãmînt. acelor domenii în care s-au realizat. videotecã. parcometru. 8 informaticã. de remarcat cã în marea majoritate a cazurilor elementul francez a apãrut în extensie maximã. digicasetã. unitãþi de mãsurã ºi zoologie. 24 fizicã. categoriile semantice din fruntea listei la influenþa propriu-zisã se menþin pe un loc similar: 23 tehnicã. telefilm. telefonie. 8 chimie. economie ºi foto. în mod natural. comerþ ºi meteorologie. autostop. 5 filaturã. Aici trebuie precizat cã aceste împrumuturi sînt sau denotative sau conotative1. 10 electricitate ºi marinãrie. în ultimele decenii. prin * am indicat peregrinismele ºi xenismele ºi prin ** termenii care apar în francezã ºi în englezã. radio. alcooltest. Cele mai numeroase se referã însã la realitãþi existente ºi pe alte meridiane. Graur în SCL. fiind produsul unui anumit mimetism. 1 botanicã. Împrumuturile sînt de douã tipuri: cele care servesc pentru a desemna realitãþi franceze care astãzi nu existã în þara noastrã (ºi care. 1950. 13 fizicã. 22 circulaþie. 16 alimentaþie. 20 artã. dupã formula lui Horaþiu: „Res verba sequuntur” („cuvintele vin (urmeazã) dupã lucruri”). psihologie ºi televiziune. electronicã. la capitolul „diverse” au fost înregistraþi 116 termeni. 10 medicinã. sociologie. În afarã de acestea. I. 13-21. 3 construcþii. bretelã. dar pentru care româna a împrumutat termenul (sau sensul) din francezã: copilot. din 29 de grupuri semantice. La cei 579 de termeni împrumutaþi din francezã se adaugã 136 de cuvinte (vezi Anexa 2) care apar cu etimon multiplu2. proporþional. De fapt. numai în 2 (aviaþie ºi biologie) franceza nu apare la toate cuvintele. 15 literaturã. dactilogramã. Cele conotative rezultã dintr-o adaptare la felul de viaþã strãin. dupã cum urmeazã (cifrele indicã numãrul de ocurenþe în ordine descrescîndã): 96 medicinã. 13 vestimentaþie. Acestei categorii îi aparþin cuvinte din domeniul alimentar. ºi anume cu 2–4 etimoane dintre care unul francez. 6 astronauticã. videoteatru. 17 aviaþie. deci la toate cuvintele din categoria semanticã respectivã (aici joacã rolul de numitor comun). ºtiinþe juridice. microbuz. 7 1 Ibidem. dactilofon.

14: anesteziologie 67 – PR 53. 77. 20: dialoghist 68 – PR 48. antipolio(mielitic) 76 – PR 50. apunta 56 – PR 48. aerospaþial 70 – DMN 60.ELEMENTELE LEXICALE ROMANICE RECENT INTRODUSE ÎN LIMBA ROMÂNÃ 223 circulaþie. botanicã. distanþa maximã fiind de 30 de ani. uneori distanþele sînt sub 10 ani: 9: magnetotecã 79 – DMN 70. terariu. 3 aviaþie. gaulist 74 – PR 45. 16: anticancerigen 62 – PR 46. literaturã. dopant 75 – DMN 55. drog 74 – DMN 65. antipiesã 63 – 1948 (vezi infra). farmacie. Seche. 8: gamaglobulinã 67 – PR 59. fotoconductor 63 – PR 50. sociologie. 2 LR. 1958. postcurã 77 – PR 48. în LR. XXIV. 15: heliotehnicã 77 – L 62. hiperdens 78 – DMN 66. alcoolemie 77 – PR 60. comerþ. defoliant 74 – PR 66. 6 astronomie. evenimenþial 73 – PR 59. 1873. în 1948. geologie ºi unitãþi de mãsurã. ciberneticã 74 – DMN 66. atestat în românã în 1977. dar termenul francez este înregistrat în DAn în 1903. 27: malnutriþie 77 – PR 50. 4 astronauticã ºi foto. distanþele sînt între 19 ºi 10 ani: 19: copilot 79 – PR 60. heliomarin 77 – PR 48. atestat în românã în 1978 – atestat în francezã. cicloturism 73 – DMN 65. Din aceastã perspectivã se detaºeazã mai multe grupe cronologice: a) la marea majoritate a acestor cuvinte depãrtarea este între 30 ºi 20 de ani: 30 de ani: electroacustic. microbuz 62 – PR 50. concentraþionar 75 – PR 46. este înregistratã în românã în 1958. extraatmosferã 75 – DMN 66. 25: electromenajer 74 – PR 49. 1 agronomie. Graur2. La alte cuvinte. aeronaval 74 – PR 64. . informaticã. 13: energoterapie 74 – PR 61. 18: fotomultiplicator 65 – PR 57. interferometrie 75 – PR 50. VIII. depoluare 78 – PR 70. dupã PR. În fine. 2) Cuvintele recente în românã se explicã prin termeni recenþi ºi în francezã. 26: microflorã 76 – PR 50. iar în francezã cu 120 de ani în urmã. muzicã. implanta 73 – DMN 50. 10: dopaj 64 – PR 54. iar în francezã cu mult înainte. formaþie pe drept cuvînt criticatã de Al. gastroenterolog 77 – PR 50. gerontolog 78 – PR 65. aliteraturã 75 – DMN 58. 24: engramã 75 – PR 51. 7: 1 Vezi L. p. geriatrie 79 – PR 61. fermion 79 – PR 55. 5 biologie. 17: econometrie 67 – PR 50. economie. marinãrie. cosmeticã. ecologie. grosplan 76 – DMN 64. 2 artã. fitosanitar 77 – PR 50. 28: microchirurgie 78 – PR 50. educaþie. antiproton 65 – PR 56. În aceastã categorie intrã numeroºi termeni: aeroclub este atestat în românã în 19741. ºi sport. în 1853. mecanicã ºi telefonie. distanþa este ºi mai mare la aide-mémoire. dactilogramã 74 – DMN 55. 12: glaciolog 62 – PR 50. Din punctul de vedere al raportului dintre vechimea cuvintelor în francezã ºi a împrumuturilor în românã se pot stabili douã categorii mari: 1) Cuvintele de curînd pãtrunse în românã din francezã pot avea la bazã termeni vechi ori cu mult anterior perioadei luate în discuþie pentru româna din 1960 încoace. 21: metabolit 71 – PR 50. 1974. 22: audiovizual 69 – PR 47. 29: bozon 79 – PR 50. antiinflaþionist 77 – PR 59. 23: hormonoterapie 63 – PR 40. Exemplele pot fi lesne înmulþite. hepatectomie 77 – L 62.

interdisciplinaritate 72 – DMN 68. electroanestezie 73 – DMN 66. anii au valoare relativã. imunochimie 64 – PR 59. iatrogen 75 – PR 70. confrunta 73 – DMN 59. în acelaºi timp. circumlunar 65 – DMN 66. . hemoragie 76 – DMC 62. antitusiv 1961 – PR 70. modernitate 67 – DMN 68. cu circulaþie internaþionalã. mutaþie 79 – DMC 55. 5: miniordinator 75 – L 70. electropneumatic 74 – DMN 70. O dovadã ne-a dat-o verificarea unor cuvinte cu -ing în LR 2/1974 (L. lactoduc. bretelã 74 – DMN 64. festivalier 67 – DMN 65. astfel. eurocomunism 77 – DMN 75. ºi denumirea lor ºi. strict orientativã de ambele pãrþi. În unele situaþii. probabil. Aceste cuvinte sînt cele mai elocvente dovezi ale rapiditãþii cu care româna a preluat o serie de noþiuni ºi. oricum termeni care apar în românã ºi cu sensurile recente din francezã. Cazul lui cancer "flagel” este aparte. geotehnic 73 – PR 67. nu cuvintele sînt împrumutate recent. o datã cu ele. 6: culturism 71 – PR 65. ludotecã 75 – L 70. De asemenea este mai mult ca sigur cã nici toate datãrile din românã nu corespund realmente cu primele atestãri ºi ceea ce am încercat în DCR este numai un prim pas fãcut în aceastã direcþie. este. fototelegrafie 64 – DMN 68 sau chiar numai cu 1 an: autocuºetã 67 – PR 68. antiparticulã 63 – PR 58. de ex. minijupã 67 – DMN 66.: casetotecã 74 – DMC 72.224 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC antihistaminic 61 – PR 54. în toate cazurile. între atestarea din românã ºi înregistrarea din francezã. erotiza 67 – DMN 68. pentru cã prioritatea de 3 ani în favoarea limbii române (63 – DMN 66) ar putea dovedi pînã la proba contrarie cã nu este vorba de un împrumut ci. complex 76 – PR 50. c) Probleme speciale pentru etimologie pun cuvintele pentru care datarea în românã precede cu mulþi ani pe cea din francezã. de ex. b) Un mare interes prezintã cuvintele care cunosc distanþe mici. nu acelaºi lucru s-ar putea afirma despre antiteatru (noþiune nãscutã în mediul cultural francez). Astfel se evidenþiazã calcul semantic la termenii culoar 74 – DMN 66. sau chiar de 1 an: deltaplan 76 – DMC 75. micromodel 66 – DMN 64. de o dezvoltare semanticã paralelã. unde am gãsit multe datãri anterioare celor din DCR. Este vorba. culpabiliza 74 – DMN 66. proba cã datarea din românã este aproape sau chiar exactã. de „foste” neologisme de origine francezã. 4: aeroglisor 68 – PR 64. alcooltest 67 – DMC 60. foarte probabil ca în limba francezã sã nu se fi gãsit anul real al primei datãri. cinefilie 67 – DMN 65. De menþionat cã în absolut toate cazurile de datare. fototelegrafie. de doi ani. lactoduc 65 – DMN 66. muzicotecã 79 – DMC 78. gamã 77 – DMN 59. treflã (stradalã) 78 – DMC 60. autocuºetã (din context reiese cã e denumirea unui obiect francez) sau circumlunar. Dacã termeni ca antitusiv sau modernitate e posibil sã fie consideraþi creaþii româneºti. ci anumite sensuri ale lor. elitist 73 – DMN 68. Seche). de ex: antiteatru 1960 – DMN 65.

electroanestezie. *café-concert. simezã. naringinã. cineclub. **energizant. orfevru. antiproton. serodiagnostic. cinepanoramic. capsulã. *fatigabilitate. ocelã. anabazis. supraconductor. scopolaminã. hormonoterapie. cromatologie. videoteatru. microchirurgie. plasmochimie. toxicomanie. Circulaþie 22: **aerotren. antropo. proteinemie. depolua. bretelã. filmografie. cinemiracol. multivision. conflictual. *discoral. hemodializã. glicerol. isterigen. focomelie. Artã 20: **antiartã. depanaj. alcoolemie. autostop. preanestezie. *ambuteiaj. **maxitaxi. colposcopie. neoplazic. plasmotron. transplanta. **interferon. eveniment. anesteziologie. oligoelement. asincron. *bipark. realizator. balistocardiogramã. gamaglobulinã. cascador. **cineverité. teatrotecã. minimetru. scopochrome. homeostazie. sincrotron. 2 . autogrefã. gigafon. toxicoman. cofochirurgie. polmar. psihokinezie. dialoghist. rectoscop. termoacustic. bioluminiscent. fitosanitar. minivehicul. autorutier. spectacol coupé. panoramic. celulitã. tranchilizant. stereofonic. spaghetti-western. gastroenterolog. getaxist. animaþie. *coupé. sensitometru. ralanti. ergotaminã. cronologie. toxiinfecþie. casetotecã. Fizicã 24: ambiofonie. sapropelic. cancerigen. termocolare. policitemie. miniteatru. videogramã. Cinematografie 20: animator. ergoterapie. antigenã. viral. endodontic. izomerazã. mimodramã. termorezistent. clovnerie. culoar. telemecanic. micropaleontologie. otosclerozã. esofagoscop. paranormal. alcooltest. geriatrie. narcomanie. defoliant. –oare. biostimulator. microbuz. bozon. biotop. *ambuteia. imipraminã. heliomarin. videotecã. oleoduc. teleonomie. piezoelectric. crenoterapie. decorativism. *sterimobil. *solunar. autoimun. osteopetrozã. fotoenergeticã. **suicidologie. antiparticulã. *aveniu. auto . antihistaminic. electroforegramã. skai. hipodermic. fosfenã. ortopticã. virologie. hepatectomie. **criobiologie. multimetru. fermion. proteinogramã. supraconductibilitate. digicasetofon. biomatematicã. **imunoterapie. vasopresinã. heroinã. perinatal. seroreacþie. Chimie 20: cromatografie. transcontainer. metabolit. **biotelemetrie. geocancerologie. dactilofon. peliculogen. gasteroscop. teledetecþie. electrometrie. digicasetã. postcurã. drog. disproteinemie. halucinogen. taºist. *policier. superexpres. narcoman. tutu. parcometru. autism. gavaj. craniometrie. ultrastructurã. feronerie. Biologie 34: acvaculturã. **bionicã. festivalier. insonor. gerontolog. **biodegradabil. cinerestaurant. biomasã. vinilit. parodontopatie. pelicular. decodor. autist. audiofenologie. schizostomiazis. reºapat. termician. rodopsin. intranazal. dozimetru. mobiliza. stroboscopic. magnetotecã. lactofiltru. ecogramã. atomoelectric. talasoterapie. poluant. evaporaþie. stereo. implanta. umanoid. videomagnetic. neurolimfã. heroinoman. imunochimie. retroproiector. interferometrie. Tehnicã 30: audiovizual. *grand guignol. dactilogramã. grosplan. reflexogen. cinematecã. energramã. chimioterapie. cronaximetru. *cyclomet. radiostimulare. stresant. cinefilie. protidic. bilharziozã. fonocardiograf. trisomie. biocompatibil. **cineast. autocuºetã. treflã (stradalã). hipotermie. peptide. antielectron. parodontologie. antipolio(mielitic). onchocercozã. camerã-stilou. thanatologie. iatrogen. **teflon. apendicectomie. poliesteric. *gheriser. turbosuflantã. ortostatism.ELEMENTELE LEXICALE ROMANICE RECENT INTRODUSE ÎN LIMBA ROMÂNÃ 225 ANEXA 1 ELEMENTE FRANCEZE Medicinã 96: alergologie. endonazal. ecologie. psihotrop.

minjupã. Botanicã 1: patatã. saharianã.226 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Aviaþie 17: **aerobuz. *vasopresie. cotabil. dezabié. ironist. mezotermal. caserolã. Unitãþi de mãsurã 2: nanosecundã. telefil. cazeinat. teleschi. magot. heliport. hidromineral. Economie 5: antiinflaþionist. antiteatru. psihosociologie. nivel. miniordinator. Astronauticã 6: circumlunar. paraliteraturã. venusian. Foto 5: aerofotografie. umoral. antipiesã. geotehnic. electropneumatic. cosmolog. bistro. microfiºã. bursier. *silistor. psihografie. calm-plat. subliminal. Hidraulicã 4: curentometru. Farmacie 7: antitusiv. micromodul. buclaj. glaciolog. Literaturã 15: alegoriza. Meteorologie 2: climatologie. cronichetã. resortisant. visiofon. compleu. . **etnomuzicolog. literaturitate. platformã. Opticã 1: catadioptru. electrodinamic. mezoscaf. mini. **airbus. drosofile. radiotehnic. maxi. monomotor. mineralier. minibaschet. terilen. tergal. titra. electrofon. uranifer. aeroglisor. cafea-filtru. analogism. Geologie 7: aven. telescriptor. *telecom. nescafé. tricolor. heliotehnicã. psihoprofesiogramã. econometrie. culpabiliza. telecamerã. telex. geodinamic. *rotisor. tuberculostatic. cuvertat. volet. Marinãrie 10: acvaplan. antimemorii. copilot. buclé. confecþioner. Alimentaþie 16: aniset. Televiziune 6: teleast. parauniversitar. boutique. hidrometeorologie. divizionarã. dezeºua. *ruban. higroscopicitate. pistard. Electronicã 3: cibernetiza. ªtiinþe juridice 3: contrainterogatoriu.. teletecã. Psihologie 6: parapsihologie. radiotelefonic. *café-frappé. electroforetic. Electricitate 10: aerotermã. cvadrifonie. claviolinã. presalariu. Muzicã 8: **casetã. bikini. Agronomie 2: cerealiculturã. lactoduc. helicostat. deltaplan. fotoconductor. geooceanografie. electroacustic. apunta. superpetrolier. aliteraturã. ergotoxinã. grile. brizurã. batiscaf. telematic. aerolog. Comerþ 2: complex. magnetosferã. tabletã. Mecanicã 1: hidropneumatic. preolimpic. ordinator. contrapunctic. Sport 8: cicloturist. planetoid. monokini. muzicotecã. electromenajer. tusogen. antiroman. aerospaþial. transpac. radioastronom. telefilm. Informaticã 8: minicalculator. profiterol. culturism. naviplan. heliocentralã. Astronomie 4: geostaþionar. petrodolar. fotoelasticimetru. telematicã. sorbitol. dragor. fotomultiplicator. Filaturã 5: bataj. aeronaval. trireactor. cola. taxofon. *plat. Radio 3: radioreportaj. malnutriþie. cagulã. propolis. hidroenergie. extraatmosferic. aeroportuar. reabilitare. Construcþii 3: diafragmã. discofil. holografie. rand. Zoologie 3: avian. aeroclub. naviplan. portelicopter. Diplomaþie 1: *aide-mémoire. primaquinã. Învãþãmînt 3: negaþie. hiperdens. ecosondã. telecinema. Telefonie 3: prefix. midi. Vestimentaþie 13: alain delon. electroosmotic.

rus.. lepton fr.germ. 6.. *lentoare. *marº. deontologie. obsesional. penetrometru fr.germ. evenimenþial.rus. prestelar fr...germ. sahel...rus...rus. engl. (fr. 5.it. engl.it. semideºertic.germ. 3). vermutizá. eurocomunism.. delco it.engl... fitotron fr.rus.. electrocaloric fr. pubelã. erotizá.lat.. revigorá. Astronomie 6: cronosferic fr. rus.).. 8.engl... sol-aer. termofosfat fr. 1). gaulist. 9. film.it. neutrino fr..rus. Medicinã 10: elongaþie fr.. reper fr. 2).. labirintic. implant fr. racolá.engl.rus. diminutiv. *antama. protoplanetã fr..engl.it. termistor fr. rus..it. 2. engl. 4. retro. termocuplu fr. rus. 3. 8..engl.engl. antidrog.germ. vizioná.it. peisajer.engl.germ. rus. imobilism. *cancanier. gafá. comã. bioastronauticã fr. antitabac. coordonatã. engl. 6. reconverti. (fr.rus.. melancolizá. elefantin.germ. supercarburant. dificultos.ELEMENTELE LEXICALE ROMANICE RECENT INTRODUSE ÎN LIMBA ROMÂNà 227 Sociologie 1: sociogonic. (fr.germ. it. mescalinã fr. engl.engl. 2. inaudibil. electronvolt fr.engl.engl.engl. 23. auto fr. cristalomanie. electrofiltru fr. inconfort.rus. Turism 1: sejur.engl.it.. minibuz fr. stilist.. extragalactic fr.engl.. germ. transmediteranean fr.engl. Circulaþie 7: autodumper engl.germ..engl. 6. monitor fr.engl. radio fr. reologie fr. 4. 13. **bidonville..engl. confrunta. *helicotecã. germ. germ. (fr. patronat.). anticipativ.germ. 2.rus. interdisciplinaritate. monorail fr.rus. 9. festivalier.engl. ludotecã.engl.germ. supernovã fr.. Biologie 5: areal germ. sigilografie. micrometeorit fr. Fizicã 13: criogenie fr.engl.. 2). nucleotid fr. 11. pyrex. *perdant.. bic. guvernorat. videocasetã it. dilematic.rus.. himerã fr. delestá.engl. reometru fr. carurã (fig.it.rus.germ. gigantism. tensionat fr. 6. germ.germ.. extraterestru.engl.engl. caprolactama fr. specios. 3). poligon fr. mutaþie. octuplu.germ... 8.. miniacord.engl. cartomancian. 4). 10. ufolog.).engl. intruziune. parodontozã fr. catharsis... copolimer fr.. germ..rus. it. postglandinã fr.engl.germ. 2. concentraþionar. *clou. operaþional. luminofor fr. expertizá. precolumbian. *mezaliá.. *cache-radiator. 1).germ.rus.. irecuperabil. laparoscop fr. engl. ultrarapid.engl. dictafon fr. cataclismic. rus. clasã (argot.engl.).germ.it. autoreclamã.rus. radiotelefon fr... Diverse 145: aleatorism.engl.engl. electrobuz fr. germ. germ.. elitist.. antifurt fr. etanol fr. picosecundã fr. perspectograf fr. **criminostat.germ. *surclasá.rus. 17. catastrofism. it.germ. Chimie 8: can(n)abis fr.engl. *refriºá. evaporimetru fr. 4. microporos fr.. (de) milioane.. germ.engl.germ.it. germ. *hantá. magnetogramã fr.germ. *iramplasabil.engl. *sachet. *voyeur. eºantionaj. *briant.rus. rus.engl.engl. transsexual fr.rus.engl. microundã fr. engl.germ.. engl.. . termoplastic fr.engl. ANEXA 2 CUVINTE PROVENITE DIN MAI MULTE SURSE Tehnicã 23: albedo fr. (fr. electroforezã fr. reprografie fr.germ. it.germ. premierã. cancer (fig. previzional.rus. laringofon fr. bronzaj. hemoragie (fig...engl. electromobil fr. surdiná. escaladã. germ.germ.engl. *brianþã.engl. it. volumetrie... psihosomatic fr.rus. definisabil. reveioná.. manevrier. indeformabil. gamã. engl. (pe) parcurs.engl.. engl. 1.. 4. imunologie fr.engl. (fr. *milieu. conveior fr. engl.. Topografie 1: fotogrammetrie.engl..engl.. intradermic fr..engl. indiferentism.engl.. microbicid fr.engl.rus. gonflabil. *colá. polimetan fr. solilocvá. (fr.engl. video fr. minutaj. echipaj.. microfiºier.. engl.. profil.rus. termogramã fr.rus. atenuator fr. *refontã.engl.

2. 6 astronomie. franþuzismele sau peregrinismele franceze. pucist fr..germ.engl. Cuvinte internaþionale cu 2.engl. Cosmeticã 1: spray fr.engl.engl. fr. comerþ.engl. procainã fr.228 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Geologie 5: geomagnetic fr. impact fr. (fr.engl.rus. 2.. 4. optimiza fr. germ. germ. 2).. Muzicã 2: discotecã fr. Farmacie 2: placebo fr.. Astronauticã 4: circumterestru fr. 1. holocaust fr. forum.. 2. Comerþ 1: prospecta fr. geometriza fr.. foto. (fr. geotermic fr. 2. 22 diverse. memorial fr.engl.germ. monobloc fr. engl. 23 it. engl. se manifestã o poziþie ostentativã uneori de non- .. it.it.engl. Faptul cã aici trebuie sã þinem cont de acest factor nu este în contradicþie cu atitudinea prezentatã la început faþã de „adaptare”. germ.engl.engl. geologie. în funcþie de gradul de adaptare. dintre acestea sînt: 136 it. 5. 5.rus.. 2. Agronomie 1: hidroponic fr.rus. modúl fr. 3. aviaþie. engl. 4. replicã fr.engl.germ.engl.. cosmeticã.engl. ornitopter fr. rus. it. hidroplan fr. it. engl.it.engl. ergonomie fr. fotografism fr.. multidisciplinar fr. Aviaþie 3: aerolog it. mascã fr. 8 chimie.. sp. (fr.engl.germ...germ.. 2. Educaþie 2: autodisciplinã fr.germ.engl.engl. germ. gitan fr.it..engl. engl. neocolonialism fr. 2. 1).. În cadrul acestei categorii pot fi distinse trei subtipuri. telecabinã fr. contacta fr.. engl. 48 germ. 3.engl.. (fr. ecologie.. 2 artã.engl. 3. Marinãrie 1: trauler engl.engl.engl.engl. 2. Ca origine.it. 4 astronauticã. Economie 2: recesiune fr.. 2.lat. engl. sport. germ.. germ... (fr. 2.engl.. Botanicã 2: hibiscus fr. reconversiune fr..rus. 1). (fr. 1). (fr.germ. engl.. 1).engl.germ. cuprinde elemente cu o sferã mai restrînsã de circulaþie ºi cele mai multe aparþin grupului de împrumuturi conotative. 2).. 1).rus. patronal fr.engl. (fr. (fr. 5. 10 mecanicã. engl.. Informaticã 1: programator fr. telescopat fr.engl. 4 etimoane: 23 tehnicã.engl. engl.. Telefonie 1: videotelefon fr. prof fr..it.germ. rus.engl.engl. 5. marinãrie. (fr.. germ. 16. 22.engl. it. 2 lat. 2. 1 sp. germ. literaturã. rift fr. (fr. muzicã. sociologie.engl.engl. botanicã.it. wattsecundã fr. 106 engl. 2. Artã 2: practicabil fr. 4.germ.... germ.it.it.engl. (fr.. 1.germ. cosmodrom fr.germ.germ. 5 biologie.. cosmonaut fr.. engl.engl. 1... II. 2.it. unitãþi de mãsurã. transgresie fr.engl. microsecundã fr. engl.. terariu fr. Sociologie 2: demoscopie fr. 1). 1.engl. 1).. Foto 4: fotocompoziþie fr. it. spaþialitate fr.. hologramã fr. germ.germ. Sport 2: cart fr. (fr.. 1). economie.engl..engl.engl. informaticã. heliografie fr. 31 rus.. farmacie. 3.engl.. 1. rus. etnomuzicologie fr. it.. Diverse 22: competitiv fr. educaþie. 1.engl.germ. simultan fr. mecanicã. engl.germ. 2).engl. 2. 3.engl. Literaturã 1: prozã fr. kilotonã fr. 2. magnitudine fr. (fr. engl.. 7 circulaþie.germ. Mecanicã 1: micromotor fr. engl. 1).. microflorã fr. Ecologie 1: ecosistem fr.sp. engl. germ.lat. 2. 1 agronomie. engl. megatonã fr. miniaturiza fr.engl. 2). Unitãþi de mãsurã 5: decimalizare fr.rus.engl.it. polemologie fr.it. 13 fizicã..rus. telefonie. germ. revanºism fr. 1). lat.engl. cuvintele din categoria a II-a pun o serie de probleme specifice: astfel. Categoria a II-a. engl.

policier. rotisor < rotissoire. în LR. „perdant”. –marºa < marcher. de ex. pentru cã. în care cuvintele apar întocmai ca în francezã. –voyeurisme. –refontã < refonte. strãin al acestor cuvinte se exprimã uneori. –voyeur. nazalã. surclasa < surclasser. dar ºi exprimã o specializare faþã de clasica „frigare”. exprimatã altfel. nr. briant < brillant. care se evidenþiazã printr-o adaptare morfologicã (la cuvintele din aceastã categorie existã o adaptare morfologicã. ruban < ruban. în afarã de cele prezentate sub b). boutique-uri) sau prin notarea între ghilimele a cuvîntului: „clou”. foneticã ºi morfologicã. ele fiind o „marcã” a limbajului „distins” folosit. verbe: cola < coller. p. coupé (în terminologia spectacolelor). ou > u. –dezabié < deshabillé. ãta „hanta”. nepronunþate în francezã. 1957. c) gradul 2. grand-guignol. gheriser < guerisseur. o restrîngere a sensului: "magazin ºic (ºi mic uneori) în care se prezintã ºi se vînd confecþii elegante de serie micã”. lentoare < lenteur. compleu < complet. "veºmînt uºor purtat de femei în casã”. cele mai multe prezentînd o vocalã nazalã redatã în românã prin voc. de ex. „hanta” „mezalia”. atît ca scriere cît ºi ca pronunþare. rôtisserie). ill > i. –milieu. b) gradul 1. butic(ã). perdant < perdant. prin indicarea articolului sau a desinenþelor dupã liniuþã (clou-ul. VII. în acelaºi timp. ü > u etc. deoarece categoriile morfologice ale cuvintelor respective din francezã sînt identice cu cele din românã). –brianþã < brillance. substantive: fatigabilitate < fatigabilité. Se poate observa cã din categoria peregrinismelor nu toate sînt realmente necesare. în raport cu magazin. Asumîndu-ne riscul de a discuta în numele limbii române din viitor. Caracterul recent ºi. ºaleu < chalet. –mezalia < mésallier. 21. –café-frappé. pentru cã noþiunea respectivã cere. clou a fost discutat însã de I. ss > -s. + cons. Tot din domeniul culinar este . dar cu alte sensuri (clou. aveniu (argotic) < avenue. Situaþia este similarã pentru rotisor. pronunþate în românã: ambuteiaj < embouteillage. -s > -z. dar ea e implicitã. Gheþie. trufa < truffer. cancanier < cancanier. compleu. refriºa < rafraîchir. un numãr prea mare de cuvinte: "costum alcãtuit din 2–3 piese asortate”. –cache-radiator (aici franþuzismul apare exclusiv la primul element al compusului). milieu). la care se constatã adaptarea deplinã. Cuvintele precedate de „–” nu au mai fost înregistre în dicþionarele limbii române sau au apãrut. prezintã o specializare. fiind vorba de o "frigare electricã cu raze infraroºii”. sau dezabié. fiind vorba de cuvinte mai numeroase. în limba scrisã. consoanele -r ºi -t. dar ºi alte fonetisme. credem cã sînt sortite sã se menþinã în românã unele cuvinte din limbajul modei. ff > f. –hanta < hanter. café-concert. ºi aspectele adaptãrii fonetice sînt mai bogate.ELEMENTELE LEXICALE ROMANICE RECENT INTRODUSE ÎN LIMBA ROMÂNÃ 229 adaptare din partea celor care utilizeazã aceste cuvinte. de ex: boutique (existã însã ºi o variantã adaptatã buticã). iar în limba vorbitã printr-o pronunþare voit „à la française” de ex. –plat < plat. Cele trei subtipuri sînt: a) gradul 0. care nu numai cã este „ajutat” sã se menþinã în limbã de derivatul rotiserie (prezent azi în numeroase firme ºi care credem cã este derivat în românã dupã modele bine cunoscute ºi nu provine direct din fr. ll > l. la fel ale adaptãrii grafice: ch > º. 4. clou.

230

DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC

ºi café-frappé "bãuturã preparatã din cafea (nes), cu îngheþatã, friºcã ºi, eventual, alcool”. ªi cache-radiator credem cã se va menþine din cauzã cã, de asemenea, ar trebui exprimat printr-un lung ºir de cuvinte: "mobilã tip paravan care ascunde caloriferul”. În lumea artei ºi a sportului au ºanse de durabilitate termenii coupé, fiind vorba de o exprimare lapidarã pentru "spectacol alcãtuit din douã sau mai multe piese scurte” (s-a înregistrat ºi spectacol-coupé, ºi spectacol-tãiat), voyeur "persoanã care se complace în a privi pe ascuns (scene erotice)”, perdant "care pierde într-o competiþie”, iar în limbajul circulaþiei, ambuteia ºi ambuteiaj (deºi existã ºi în româneºte gîtuire ºi a gîtui (circulaþia)). Alte franþuzisme însã nu îºi justificã prezenþa în limba românã decît printr-o anumitã tendinþã de a utiliza cuvinte mai deosebite, o datã ce, pentru ele, existã sinonime perfecte, exprimate fie a) prin cuvinte vechi ale limbii române, de ex: pentru a antama – a deschide, a începe (o discuþie), briant – strãlucitor, brianþã – strãlucire, sachet – sãculeþ, cancanier – bîrfitor, hanta – bîntui, chinui, lentoare – încetinealã, ruban – panglicã, gheriser – tãmãduitor, iramplasabil – de neînlocuit, plat – fel de mîncare, fatigabilitate (cu conotaþia /+ medical/) – obosealã, fie b) prin neologisme (mai) de mult intrate în þesãtura limbii noastre: surclasa – depãºi, aveniu – bulevard, clou – ºpil, specific, colá – asorta, a mezalia – a face o mezalianþã, milieu – bandã (de hoþi), grand-guignol – marionete (teatru de pãpuºi), policier – (film, roman) poliþist. O situaþie aparte considerãm cã are refriºa, cu cele douã sensuri ale sale – "a se rãcori”: „am fãcut o baie ºi m-am refriºat” ºi "a împrospãta”, "a face ca nou”: „am cãlcat bine haina ºi am refriºat-o”, în care dacã în primul caz neologismul este inutil, în al doilea, cu acest sens specializat, oarecum tehnic, are ºansa de a se instala în limbã. Tot specializat este ºaleu pentru "vilã, de obicei, la munte”, refontã "refacere”, a marºa "a fi de acord”. În legãturã cu introducerea unor termeni de prisos, este interesantã poziþia lui E. Cioran, care aratã cã „acela care, pentru a înlãtura o dificultate sau a rezolva o problemã, inventeazã un cuvînt pur ºi simplu, este, în mod inconºtient, necinstit” (Luc. 5.V.1984, p. 12), la care credem cã am putea adãuga „ºi pe cel care introduce un împrumut fãrã rost”. ªi pentru a întãri aceastã atitudine, E. Cioran aduce în sprijin un fragment dintr-o scrisoare a lui P. Valéry cãtre F. Brunot: „pentru a te lipsi de un cuvînt, îþi trebuie mai mult spirit decît pentru a-l introduce”, atitudine cu care nu putem fi decît de acord. Din punctul de vedere al datei cînd au pãtruns în românã aceste cuvinte, se observã cã, cu foarte puþine excepþii (ºi anume clou, discutat în 1957 în LR, nr. 4, p. 21, sachet, înregistrat în 1961, cache-radiator, atestat în 1964, briant ºi lentoare, ambele consemnate în 1969), toate celelalte „franþuzisme” dateazã din anii ‘70. Mai trebuie observat cã antama nu a fost înregistrat în limba scrisã, ci doar auzit, relativ frecvent, în limba colocvialã a vorbitorilor cultivaþi; în acelaºi mediu, ºi tot predominant în limba literarã, circulã ºi a marºa, dar acesta a fost atestat în scris în 1978.

ELEMENTELE LEXICALE ROMANICE RECENT INTRODUSE ÎN LIMBA ROMÂNÃ

231

III. În categoria xenismelor franceze sînt cuprinºi termeni care denumesc realitãþi interne franceze sau invenþii franceze. ªi într-un caz ºi în celãlalt, aceste elemente au un caracter tehnic ºi toate sînt denotative. Astfel, se referã la realitãþi franceze bipark "dispozitiv pentru parcarea a douã vehicule prin suprapunere”, criminostat "sistem informaþional al poliþiei franceze de criminologie statisticã", helicotecã "colecþie de imagini filmate, în Franþa, din helicopter”, scopochrome "procedeu francez prin care filmele vechi în alb ºi negru vor putea rula ca producþii în culori”, taxofon "aparat de telefon care stabileºte automat legãtura interurbanã”, telecom "numele unui satelit francez”, transpac "reþea francezã de trimitere a datelor”. Alte cuvinte franceze reprezintã invenþii: cyclomet "dispozitiv realizat de un francez pentru recuperarea peliculei de hidrocarburi de pe suprafaþa mãrii” (de specificat cã mai de curînd în Franþa a fost realizat un produs pentru înlãturarea petrolului deversat, denumit Inipol, Rom. lib. 27.IV.1984, p. 6), discoral "aparat descoperit de un inginer francez care asigurã o mare economie de benzinã”, silistor "dispozitiv electronic cu funcþii diverse, inventat de un francez”, tribolit "þesãturã specialã, creatã dupã patent francez, care produce electricitate staticã”. Tot „cuvinte franceze” denumesc ºi unele invenþii din þãri în care se vorbeºte franceza, ca Elveþia ºi Belgia. Astfel sînt solunar "ceasornic elveþian care afiºeazã timpul solar ºi timpul lunar”, sterimobil "instalaþie inventatã de belgieni, care poate furniza apã potabilã ºi electricitate în zone calamitate” ºi vasopresin "spray nazal produs de compania elveþianã Sandoz”. De menþionat cã, cu o singurã excepþie, pentru nici unul din cuvintele amintite mai sus nu cunoaºtem exact etimonul, în sensul cã nu l-am vãzut înregistrat nicãieri în lucrãrile franceze, nici în dicþionare recente, nici în altfel de opere lexicografice cunoscute nouã. Putem însã bãnui cã etimonul este identic cu forma înregistratã în româneºte; la unele cuvinte apar chiar indicii fonetice, de ex. scrierea la scopochrome sau cyclomet, iar altele reflectã o formaþie francezã: criminostat < crimino(logie) + stat(istique), helicotecã < hélico(ptère) + -thèque, sterimobil < stéri(le) + mobil(e). În fine, excepþia pentru care avem o indicaþie etimologicã este tribolit prin faptul cã existã subst. tribologie, provenit din fr. tribologie, engl. tribology; în englezã termenul este înregistrat în BD în 1968 ºi în francezã în PR în 1972. Tribolit se mai detaºeazã de celelalte xenisme prin împrejurarea cã, dintre toate, este singurul înregistrat într-un dicþionar al limbii române, în DN3. Faptul cã, cu trei excepþii (scopochrome 1964, silistor 1965, taxofon 1966), cuvintele din aceastã categorie au fost atestate dupã 1975 explicã de ce n-au putut fi înregistrate în DEX ºi nici în DN3. De altfel – pînã acum! – scurta lor viaþã ºi în francezã justificã de ce n-au fost inserate în listele de cuvinte pentru PR sau pentru DMC. 2. Elementele italiene în limba românã prezente în DCR se pot clasifica în douã categorii: I) împrumuturi, II) cuvinte italiene.

232

DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC

I. Împrumuturile sînt reprezentate printr-un numãr de 28 de termeni, la care se adaugã 9 cuvinte care, deºi au un corespondent ºi într-o altã limbã romanicã (de fapt numai în francezã), pot fi considerate de provenienþã italianã, ele trimiþînd la realitãþi italiene. Astfel, provin din italianã, dupã cum ne-o indicã fonetica lor, cuvintele cinerama, tranzistorizat (în francezã ºi englezã formele corespunzãtoare sînt mai îndepãrtate: transistorisé ºi transistorised) ºi substantivul travestit "homosexual” (cf. francezul travesti, care în românã stã la baza adjectivului travestit cu sensul bine cunoscut sau, cînd devine substantiv, se menþine sub forma travesti: „joacã în travesti”, ºi englezul transvestite: PR ‘50, BD ‘67). Cuvintele care se explicã din italianã se referã la: circulaþie: autoutilitarã, stradal, zebrã; alimentaþie: pizza, mandora, expres(so); vestimentaþie: giacã, terital, borsetã; muzicã: cantautor, operetistic, virtuoz (adj.); literaturã: epopeic, fantascientist, eruditism, iniþiatic; construcþii: cupoletã, copertinã; medicinã: sofrologie, sonat; botanicã: filariozis, rozariu; tehnicã: silenþiator, tranzistorizat; zoologie: gatopard; cinematografie: cinerama; geologie: bradisism; cosmeticã: mascará; arme: lupara; diverse: augurá, incitativ, respiro, situaþional, regal, silenþios. Un cuvînt ca gondolã, de origine italianã, mai de mult instalat în limba românã, ºi-a lãrgit sensul în interiorul românei, devenind un termen din domeniul comerþului. Dupã cum se poate remarca, aproximativ jumãtate dintre aceste împrumuturi se referã la realitãþi la origine italiene, unele dintre ele rãspîndite apoi ºi pe alte meridiane: expres(so), pizza, borsetã, autoutilitarã, cupoletã, copertinã. II. Cuvintele italiene, deci xenismele italiene ºi-au pãstrat scrierea ºi pronunþarea din limba de origine. Cu timpul, unele dintre ele au ºanse sã se instaleze în românã. Astfel, nu e foarte mare distanþa dintre pizza, considerat deja împrumut (pentru cã în ultimii 20 de ani a apãrut nu numai acest preparat la noi, ci ºi restaurante specializate în pizza; de altfel termenul, devenit obiºnuit, pizãrie, poate cã nici nu este împrumutat din italianul pizzeria, ci creat pe teren românesc din pizza + -ãrie, dupã tipul cofetãrie, gogoºerie, simigerie etc.), ºi termenii sportivi azzuro ºi tifoso, rãspîndiþi azi în românã – ºi nu numai în lumea sportului propriu-zis, ci în mase mai largi. Cuvintele italiene denumesc realitãþi italiene specifice din categoriile: alimentaþie: mozzarella, pandoro, panettone (aceste ultime douã existente la noi ca tipuri speciale de cozonac ºi încã neînregistrate în dicþionarele limbii române, inclusiv în DCR); sport: tifoso, azzuro; literaturã: fantascienza; diverse: schippo, tombaroli, borgata, ragazza, indossatrice. Se poate constata cã numãrul cuvintelor italiene este relativ ridicat ºi cã, dintre acestea toate (47), un numãr de 30 de cuvinte nu au fost înregistrate pînã în 1982 în dicþionarele limbii noastre. (Dintre acestea, la trei nu li s-a consemnat sensul recent: regal, rozariu, virtuoz.)

ELEMENTELE LEXICALE ROMANICE RECENT INTRODUSE ÎN LIMBA ROMÂNÃ

233

Din punctul de vedere al pãrþilor de vorbire, se remarcã numãrul predominant al substantivelor (35), urmate de adjective ºi de un singur verb (augurá). Elementele italiene sînt prezente ºi printre unele dintre cuvintele cu 2–4 etimoane. Este vorba de un numãr de 23 de cuvinte care se integreazã în urmãtoarele categorii semantice: 4 tehnice, 2 fizicã, 2 astronomie, 2 biologie, 2 educaþie, 2 diverse, 1 cosmeticã, 1 mecanicã, 1 sport, 1 muzicã, 1 aviaþie, 1 literaturã, 1 informaticã, 1 medicinã, 1 astronauticã. În total, din italianã în românã au provenit 47 de cuvinte, plus cele 23 de cuvinte cu etimologie multiplã, deci 70 de cuvinte. 3. Elementele spaniole, care în 1978 au format obiectul a douã lucrãri1, sînt reprezentate în limba românã în DCR prin 17 termeni. Dintre aceºtia, I. împrumuturi propriu-zise, deci acceptate social ºi cu o anumitã circulaþie, credem cã nu pot fi considerate decît douã: marijuana ºi poncho (acesta netratat în DEX), chiar dacã integrarea lor s-a realizat în special sub raport semantic; grafic nu sînt adaptate sistemului românesc; morfologic, dacã marijuana nu a cãpãtat (încã!) -ã la forma nearticulatã, poncho (integrat în categoria mai veche reprezentatã prin radio sau metro, de ex.) se articuleazã uneori chiar fãrã a se mai marca, în scris, separarea articolului de temã, la fel ca în cazul desinenþei de plural (ponchouri subþiri). De menþionat cã ambele aceste cuvinte se gãsesc ºi în francezã. Mult mai numeorase sînt II. cuvintele spaniole, xenismele spaniole: unele dintre ele par a nu mai circula ºi în alte limbi, dupã cum reiese din lucrãrile lingvistice consultate: cabalerie, citrolina, maracás, vicuña, avenida, leucanea. La acestea trebuie adãugat canabicultor, despre care aflãm din context cã se foloseºte în Columbia ºi este o abreviere din can/n/abi/s/ + /agri/cultor; alte xenisme spaniole apar ºi în francezã, dar cercetãrile mai noi au arãtat cã provin direct din spaniolã cuvintele jota, seguidilla, zapateado2; în fine, cîteva sînt hispanisme cu etimologie multiplã, de ex. fiesta, sol, patio (apar în francezã ºi englezã), marimba (în englezã), iar selva se regãseºte încã în douã limbi romanice în afara spaniolei, în portughezã ºi în francezã. La termenii împrumutaþi din spaniolã ºi la xenismele hispanice (de altfel calitatea lor de a aparþine unei categorii sau celeilalte este relativã!) se observã cã ºi-au menþinut multe dintre caracteristicile grafice ºi fonetice ale limbii de origine, chiar ºi cînd provin printr-un intermediar strãin, de ex.: ñ – vicuña, j – h (jota, marijuana) (în DN3, „rar hotã”), substantive feminine în -a, seguidilla, jota; plurale în -s: marimbas, patios, avenidas, în plus, caracterul „extern” al acestor cuvinte este marcat în scris, uneori, prin notarea lor între ghilimele.

1 Elena Toma, în ER, ºi Tudora ªandru-Olteanu, în SCL, nr. 5, 1978. 2 Vezi Elena Toma, p. 475.

234

DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC

Semantic, cuvintele din spaþiul hispanic (la care includem, în afarã de selva, care am vãzut cã apare în comun în spaniolã, portughezã ºi în francezã, subst. port. favela – înregistrat în 1970 ºi în englezã în BD) aparþin urmãtoarelor categorii: muzicã ºi dans: marimba, seguidilla, fiesta, maracas, zapateado, jota; chimie, zoologie, botanicã: selva, marijuana, leucanea, canabicultor, vicuña; unitãþi de mãsurã: cabaleria, sol; circulaþie: avenida, citrolina; arhitecturã, construcþii: patio, favela; vestimentaþie: poncho. De relevat (ca o particularitate a elementelor recente din italianã ºi spaniolã în raport cu cele franceze) cã, în timp ce influenþa francezã s-a exercitat atît pe cale scrisã cît ºi pe cale oralã, printr-un contact lingvistic direct ºi indirect, deci – pentru cã existã un mare numãr de vorbitori români care cunosc (relativ) bine limba francezã (însuºitã prin ºcoalã în general) –, nu aºa se petrec lucrurile cu italiana ºi spaniola. Cu prea rarele excepþii ale celor care vorbesc ºi citesc aceste limbi, elementele spaniole ºi italiene au fost introduse printr-un contact la distanþã1, în marea majoritate a cazurilor, pe cale scrisã, prin traduceri, în cãrþi sau în presã, sau oral, prin limba vorbitã ºi auzitã în filme în primul rînd, la televizor ºi radio în subsidiar. Aºa se explicã de ce multe elemente italiene ºi, în special, spaniole, nu sînt accesibile semantic celor din afara cercului restrîns care cunosc aceste limbi ºi de ce multe cuvinte au conotaþiile /+ cult/ ºi chiar /+ livresc/2. De menþionat cã pentru italianã ºi spaniolã nu am fãcut observaþii privitoare la raportul dintre prima atestare în limbile de origine, pentru cã, la cei mai mulþi termeni, lipsesc datele necesare în limbile respective. 4. Elementul latin este prezent sub mai multe forme în lexicul recent înregistrat în DCR. Pe de o parte, apare în cuvinte precum cvadruplu, flexibil sau plenar, care au o dublã etimologie (lat. quadruplus, fr. quadruple; lat. flexibilis, fr. flexible; lat. plenarius, fr. plénier), sau în cuvinte provenite din englezã, dar care pornesc de la un etimon latin, de ex. campus, hibiscus, terariu, serpentarium, digital, terminal etc. ºi, pe de alta, în termeni noi denumind uneori invenþii româneºti precum lavoterp sau luxomat, unde nu se poate sã nu observãm în prima parte pe lav(are) "a spãla”, lavoterpul fiind un detergent românesc, sau pe lux "luminã”, în luxomat, care este un dispozitiv de iluminat. Este clar cã creatorii acestor cuvinte sînt români ºi cã cei doi termeni discutaþi au o temelie latinã, deci au fost îmbrãcate într-o formã latinã denominaþii concepute în românã. Elemente latine întîlnim ºi în cazul altor cuvinte cãrora nu li se cunoaºte originea exactã ºi despre care nu se ºtie precis în ce limbã au fost create, de ex. denumirea noii cereale triticale, ce are la bazã combinaþia între cuvintele latine triti(cum) + (se)cale; alte cazuri similare sînt adjectivul odorologic, în care se observã în prima parte lat. odor "miros”, substantivul
1 Vezi Iorgu Iordan, în SCL, nr. 2, 1973, p. 134. 2 Vezi Elena Toma, în ER, p. 473.

.... ºi o dovadã a împrejurãrii cã astãzi latina trãieºte o nouã viaþã prin prefixoidele ºi sufixoidele din limbile actuale.. iar fundalul este þesut din fondul limbii noastre ºi al celorlalte limbi romanice.. pe care l-a „românizat”). De ex... minivacanþã...749 de cuvinte inserate în DCR.. miniinsulã.... minirachetã. italianã ºi portughezã)... formînd o serie de substantive cãrora (cel puþin pînã în momentul de faþã) nu le-am gãsit nici un model strãin (cu excepþia lui minifustã...... internaþional. minibrad. În fine........ al proporþiilor împrumuturilor romanice actuale în limba românã (pe baza DCR): francezã . minitransfer... minigenerator. desigur. latinul scientia.. minibaschet.. minioraº... raportat la totalul celor 3.... din limba latinã. 2= 2 latinã . minigrãdiniþã. preeminenþa francezei ca limbã-sursã este aceeaºi ºi pentru celelalte limbi romanice........ locul central îl ocupã cu constanþã. la o respectabilã distanþã însã. minighid... în care partea a doua este constituitã din lat...... cu toate lacunele inerente... în tabloul trasat rapid acum.. minihotel... de curînd.. substantivul livresc choreautor. de ex. miniruladã... franceza (de altfel... miniînsemnare. miniatelier...... a unui procedeu modern...... el este prezent într-un numãr de prefixoide sau de sufixoide de aceeaºi origine... mini-.... 17 + 1 = 18 portughezã . de cca 200 de ani. minimagazie. minicooperator.. treaptã "partea I sau a II-a a liceului” < lat. printre care ºi româna. În concluzie. intrat o datã cu moda minicalculatoarelor ºi a minijupelor. 16 = 16 Ceea ce.3%. dent.. minicampionat....... Este vorba de cuvinte precum: miniaragaz.... trajecta. ºi aici rolul elementului latin este foarte puternic...... minicabanã. autor sau substantivul scienticã....... minirobot..... dacã se adaugã ºi celelalte elemente romanice..... minimotoretã... în special pentru spaniolã.. minibaschetbalist..3%.. minicentru... elementul latin mai apare în româna de azi ºi sub alte douã forme. în limba românã.. înseamnã pentru francezã un procentaj de 19. 2) în plus. s-a rãspîndit ºi s-a ataºat la numeroase alte cuvinte. minifotbal. minipatrulã.. 579 + 136 = 715 italianã ...ELEMENTELE LEXICALE ROMANICE RECENT INTRODUSE ÎN LIMBA ROMÂNÃ 235 holodentografie.. minimaºinã de gãtit....... proporþia se ridicã la 21. miniautodrom. care a fost înregistrat în acelaºi an cu minijupã.... ce are la bazã. au dezvoltat noi semnificaþii... unele deloc „savante”.. printre elementele de alcãtuire ale cãruia se degajã lat.... Importanþa elementului romanic apare comparativ cu elementele nonromanice (engleze 353 + ..... ºi anume: 1) în etimologia unor cuvinte moºtenite care. minifotã. minitehnician..... dar apoi româna le-a preluat ºi utilizat frecvent.. Iatã un sugestiv sumar. miniinterviu.. de italianã. La început aceste elemente de compunere s-au impus într-o serie de împrumuturi externe... spaniolã ºi portughezã....... 47 + 23 = 70 spaniolã . urmatã. minimodel. Acesta este numai un exemplu de extindere.

germane 26 + 46 = 72. Graur. Astfel. Încercare asupra fondului principal lexical al limbii române. limba va opera singurã selecþia necesarã”. Ch. deci 15. datoritã circulaþiei actuale a ideilor ºi a obiectelor de toate felurile. nu sînt adaptate la românã. orice vorbitor al limbii române îºi poate da uºor seama cã este mai puþin important a avea în limba românã pe a antamá sau pe a hantá (care „dubleazã” pe a începe sau pe a bîntui) decît termeni precum vasopresin. ne putem aminti cîte cuvinte greceºti sau turceºti au invadat. cu tot rãzboiul crîncen pe care-l duc unii specialiºti în gramaticã împotriva lor. ele au toate ºansele de a se rãspîndi. ºi a III-a. 36. deci de a intra. în total. necesare se relevã a fi cele din ultima categorie. dintre care marea majoritate (12. Cifrele date reflectã o situaþie în care elementul romanic recent pare a fi echilibrat (dacã îl comparãm fie cu statistica lui D. De menþionat cã cele mai multe dintre cuvintele discutate n-au fost niciodatã înregistrate în nici o lucrare de lingvisticã româneascã ºi în nici un dicþionar al limbii române. Probleme de lingvisticã românã. realitatea extralingvisticã este în mãsurã sã impunã o serie de elemente lexicale.236 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC 110 = 463. p. Numai timpul îºi poate spune cuvîntul în aceastã problemã deosebit de fragilã. mai ales cã. 1932.42% numai elementul francez. însumeazã 591 cuvinte. într-un fel. la un moment dat – fiind favorizate de o serie de factori lingvistici sau extralingvistici – în rîndul împrumuturilor propriu-zise. Macrea. pentru celelalte. a peregrinismelor. cel puþin. a xenismelor. dupã care elementul francez ar fi de 3–4%). pentru cã. 49. vol. Bally1 avea perfectã dreptate cînd afirma despre locul neologismelor în limbile actuale: „Numãrul lor creºte zilnic ºi. bipark (franceze) (sau. diferite de sinonimul românesc. extinzînd la xenismele de pe alte spaþii romanice. 1 Traité de stylistique. fie cu afirmaþia lui Al.9%. p. în DCR. . este de observat cã dintre categoria a II-a. Istoria limbii noastre confirmã justeþea acestei opinii. printr-o nuanþã a semnificaþiei. Chiar dacã. Bucureºti. la un moment dat. mai de mult instalat în limba noastrã. tribolitul etc. În privinþa elementelor lexicale franceze. 1961. din DLRM: 38. pînã în 1982. ªi în acest caz. nimic nu va putea da la o parte neologismele care rãspund unei necesitãþi. Paris. ed. italianul mozzarella sau spaniolul patio). I. nu este exclus ca în curînd sã se utilizeze ºi la noi biparcuri sau discoralul. a II-a. 1954. în timp ce o parte din cuvintele din categoria a II-a sînt mai „mondene”. limba vernacularã ºi cîte au reuºit într-adevãr sã fie adoptate ºi sã se menþinã. cele din categoria a III-a reprezintã realitãþi interne demne de a fi cunoscute ºi peste hotarele þãrii ºi ale limbii respective. ºi anume acelea care se dovedesc. printr-o utilizare particularã sau prin conotaþiile pe care le pot declanºa. Aici trebuie adãugat cã este posibil ca ºi dintre cuvintele catalogate a fi „de lux” sã se impunã unele dintre ele. slave 29 + 27 = 56) care. referindu-ne la procesul de continuã reînnoire lexicalã a românei. Bucureºti. astãzi.3%) se datoreazã influenþei engleze actuale. Oricum.

ELEMENTELE LEXICALE ROMANICE RECENT INTRODUSE ÎN LIMBA ROMÂNà 237 trebuie þinut seama de faptul cã împrumuturile necesare contribuie astãzi la înþelegerea mutualã dintre popoare cu limbi diferite. cã. p. se uºureazã vehicularea unor noþiuni noi. cu cele peste 21% de procente. 1. alãturi de contingentul mult mai bogat al creaþiilor proprii. Cu aceste elemente de vocabular. 9–17 . ªi din acest punct de vedere. discutate aici. p. datoritã lor. sã contribuie la reromanizarea lexicului românesc. nu fac decît sã fortifice caracterul romanic al limbii noastre. 1986. la origine latine. prin internaþionalizarea lexicului. limba noastrã îºi continuã evoluþia ºi se pregãteºte pentru lunga sa istorie viitoare. se întãresc relaþiile de toate categoriile. elementele. se intensificã circulaþia ideilor. CL 2. 105–113. se rafineazã capacitatea de a da expresie celei mai nuanþate gîndiri ºtiinþifice ºi. 1985.

surprinde „pe viu” schimbãrile în limbã. dar uºor observabilã ºi de unii dintre vorbitori este cã limbile evolueazã din cauzã cã lumea evolueazã. a cãrei caracteristicã este datarea termenilor recenþi. conþine o recoltã de aproximativ 4.DEZVOLTÃRI SEMANTICE RECENTE O realitate cunoscutã ºi recunoscutã de specialiºti. pe care le vehiculeazã cu rapiditate. sector unde raportul limbã/societate se manifestã cel mai direct ºi mai evident prin douã modalitãþi principale: pe de o parte. cu ultimele inovaþii ale tehnicii ºi ale ºtiinþei etc. Dinamica ºi vitalitatea lexicului nostru nu reies deci numai din marea cantitate a unitãþilor lexicale recente. ultimii 20–30 de ani. citãm: I. . În ultimii 20–30 de ani întîlnim o seamã de dezvoltãri de înþeles specifice perioadei amintite. pe de altã parte. În cele ce urmeazã ne vom referi exclusiv la cel de-al doilea aspect de care dispune lexicul pentru a face faþã nesfîrºitei „miºcãri” a limbii. aºa cum se aflã ele consemnate în Dicþionarul de cuvinte recente (DCR) pe care l-am publicat în 1982. reprezentat prin presã. prin împrejurarea cã are o forþã de mare rãspîndire ºi o vastã razã de acþiune. ci ºi din adãugirile semantice la cuvinte prezente în limbã mai de mult. Circulaþia: – bretelã: 1) "ªosea ocolitoare sau centurã de circulaþie” ºi 2) "Zonã de staþionare limitatã”.000 de cuvinte ºi de noi semnificaþii înregistrate între anii 1960 ºi 1980 în sectorul cel mai mobil al limbii. prin împrumutarea sau crearea în interiorul ºi cu mijloacele limbii respective de termeni noi ºi. dintre care. la sensurile noi intervenite în românã într-un timp relativ apropiat de noi. în ordine descrescãtoare. la Editura Albatros. Limbile vii trebuie permanent sã se punã de acord cu dezvoltarea vieþii de toate zilele. Acest „acord” se realizeazã în primul rînd prin intermediul vocabularului. Presa. foarte uºor sesizabile de întreaga lume. ele aparþin la domenii variate. prin îmbogãþirea cuvintelor existente cu noi semnificaþii. Acest dicþionar.

– profil: "Specialitate. . spectacol: – animator: "Creator de desene animate”. apã. – pastilã1: "Refugiu în mijlocul unei pieþe. – pastilã2: "Microcircuit”. – nivel: "Etaj”. simpozion”. – forum: "Adunare. – relaþie: "Traseu” – treflã (stradalã) "Pasaj (denivelat) de obicei de forma unui trifoi cu patru foi”. – prozã (frecvent la plural): "Scrierile artistice în prozã ale unui autor”. – casetã: "Cutie din material plastic conþinînd o bandã magneticã ce înregistreazã sau reproduce sunetul sau imaginea”. – poligon: „Teren pe care se deprinde conducerea autovehiculelor”. – eveniment: "Accident de circulaþie”. de mai micã intensitate”. – reper: "Fiecare dintre elementele componente ale unui obiect tehnic complex”.DEZVOLTÃRI SEMANTICE RECENTE 239 – culoar: "Spaþiu delimitat (pe uscat. în aer) rezervat unor vehicule”. – film: "Desfãºurare (a unei manifestaþii. curse)”. al unei strãzi largi etc. Arte. colocviu. – diminutiv: "Element distinctiv”. – zebrã "Marcaj de traversare a strãzii de cãtre pietoni”. Învãþãmînt: – negaþie: "Acordul de principiu dat de autoritãþile competente pentru schimbarea repartizãrii la sfîrºitul studiilor”. VI. – gondolã: "Mobilã care serveºte la prezentarea mãrfurilor”. – replicã2: "Miºcare tectonicã ulteriorã unui cutremur ºi. copie a unui original” III. – cireºar: "Copil care cîntã din coajã de cireºe”.”. în special cosmetice”. II. Tehnicã: – antifonic: "Care apãrã de zgomot”. – replicã1: "Reproducere. – plombã: "Imobil construit în spaþiul viran dintre alte douã imobile”. Comerþ: – gamã: "Ansamblu de produse de aceeaºi naturã sau cu aceeaºi destinaþie”. specific”. Construcþii: – front: "Plan vertical care coincide cu alinierea cãii de circulaþie”. – fierbãtor: "Mic aparat care. – navetã: "Tip de ladã care serveºte la transportul unor produse alimentare”. face sã fiarbã apa”. introdus în apã într-un recipient ºi pus la prizã. V. – linie: "Ansamblu de produse. de obicei. IV. vizite. – animaþie: "Gen al filmului cu desene animate”.

7) "Influenþã”. a duce la bun sfîrºit”. surprizã”. Comunicaþii telefonice: – prefix: "Indicativ telefonic”. 2) "Ciocnire (neprevãzutã)”. VIII. bine asimilate cu sensul(-rile) lor fundamental(-e) pe lîngã care a fost posibil sã înfloreascã alte înþelesuri. valize): "De tipul celor purtate la origine de diplomaþi”. deci sensuri împrumutate. 9) "Importanþã”. b) accepþii dezvoltate în interiorul limbii române la o serie de neologisme mai de mult introduse în limba noastrã. a fabrica. IX-X) ºi partea a II-a (cl. 6) "A duce la capãt. a imagina”. a confecþiona”. 4) "A stabili”. 8) "A concepe. a efectua”. – regal (livresc) "Cadou”. noutate”. specific”. 2) "A produce. – tricolor: "Component al echipei naþionale”. 2) "Examen susþinut de elevi pentru a intra în clasa IX-a ºi a XI-a de liceu”. fie 2) la formaþii româneºti alcãtuite cu sufixe. Care este originea sensurilor mai sus menþionate? Din perspectiva etimologicã intervin aici trei categorii distincte: a) sensuri a cãror origine este strãinã (mai ales francezã dar ºi englezã. – (a) realiza: 1) "A lucra.240 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC – treaptã: 1) "Partea I (cl. Sport: – cap (argou fotbalistic) "Lovirea mingiei cu capul de un jucãtor”. solemn”. greºit) "Conflict”. ilegal. 8) "Prezenþã”. 4) "ªoc. 3) "A alcãtui. 3) "Relaþie. 11) "A înþelege”. 7) "A picta”. Vestimentaþie: – ºtiucã (limba vorbitã): "Pantofi cu vîrful foarte ascuþit”. 5) (în limba vorbitã. XI-XII) a liceului”. curse de taximetru cu maºina proprie”. – trunchi: "Tulpinã de numere de telefon”. 6) "Contact”. Iatã cazurile concrete clasificate dupã criteriile stabilite: . XI. 5) "A publica”. – formal: "Ceremonios. germanã. X. special. – impact (fizicã): 1) "Fenomenul de intrare în contact a douã sau mai multe corpuri dintre care cel puþin unul este în miºcare”. – specios "Deosebit. – ºtiucã2: "ªofer care efectueazã. – travestit: "Homosexual îmbrãcat (ºi fardat) ca o femeie". IX. Diverse: – diplomat (despre serviete. a elabora”. – premergãtor: "Plantã care se cultivã pe un teren înaintea alteia”. VII. cu prefixe sau din elemente savante. 10) "A scrie”. c) semnificaþii noi adãugate fie la 1) cuvinte din vechiul fond al limbii române. a înfãptui. Biologie: – himerã: "Fiinþã formatã prin amestecarea celulelor a doi embrioni diferiþi”. întîlnire”. – premierã: "Activitate încercatã pentru prima oarã. – þigarã (despre pantalonii la modã în anii ‘60): "Strîmþi în partea de jos”. italianã).

reprezintã un indiciu al caracterului de împrumut al acestor sensuri. cu formaþii semantice paralele în cele douã limbi. care figureazã în P. Gilbert. cu sufixe: cireºar. ediþie. specios. film. reper. chiar dacã cele din b) au la bazã termeni neologici. pastilã2. cu toate imperfecþiunile unei datãri exacte. poligon. trunchi. animaþie. impact. linie. Categoriile etimologice de mai sus reclamã cîteva observaþii: – Sensurile cuvintelor din prima categorie (a) au fost înregistrate ºi în dicþionarele de neologisme de datã recentã ale altor limbi ºi. sensurile din categoriile b) ºi c) sînt ceva mai numeroase decît cele conþinute în seria a). ceea ce. gamã. pentru cã e alcãtuit din douã elemente savante. treflã. prefix. premierã. pornindu-se. þigarã. ceea ce dã o idee despre puterea internã de creaþie a limbii române în domeniul semantic. forum. diminutiv. mãcar aparent. plombã. dacã avem în vedere însã cã obiectul nou pe care-l desemneazã este o invenþie româneascã (noul tip de cascã antifonicã a fost elaborat de specialiºtii Institutului de Cercetãri ºi Proiectãri din Cluj). diplomat. un cuvînt ca antifonic. zebrã. relaþie. în toate cazurile. 1971. chiar ºi pornind de la elemente neologice. replicã1. nivel. deci. eveniment. b) sensuri dezvoltate în româneºte la neologisme preexistente: bretelã2. navetã. bretelã1.DEZVOLTÃRI SEMANTICE RECENTE 241 a) sensuri împrumutate: animator. ci adãugat în interiorul limbii române. Dictionnaire des mots nouveaux. în timp ce în DCR l-am înregistrat din 1961. travestit. prozã. avem de a face. formal. fie la 2) formaþii româneºti alcãtuite cu prefixe: premergãtor. De altfel nu ar fi exclus ca ºi unele dintre semnificaþiile noi din . datarea lor precede data înregistratã de noi pentru limba românã. O bunã cunoaºtere a „obiectului” uºureazã considerabil sarcina stabilirii etimologiei sale. replicã2. fierbãtor sau premergãtor nu pun nici un fel de probleme. himerã. Pînã la proba contrarie – evident cã informaþiile din ambele dicþionare citate pot fi corectate de noi cercetãri – acest sens al lui film nu poate fi socotit împrumutat. impact5. În fond. realiza (numeroase sensuri). realiza11. da. c) sensuri noi adãugate fie la 1) cuvinte moºtenite sau împrumutate de mult în limba românã: ºtiucã1 ºi 2. Paris. negaþie. evident. luate împreunã. pastilã1. casetã. fierbãtor sau dintr-un prefixoid ºi un sufixoid: antifonic. front. în sensul cã au fost create în interiorul limbii noastre. ca fiind semnalat pentru prima datã în 1965. Semnificaþiile recente din categoriile b) ºi c) au în comun faptul cã sînt autohtone. este vorba despre film cu sensul "desfãºurare". În cazul lui film. relativ recente în românã. de la o asociere de sens identicã. ca ºi în limba francezã. treaptã1 ºi 2. gondolã. anti ºi fonic. aceeaºi imaginaþie a stat ºi la baza sensului recent al lui plombã ca ºi al cuvîntului moºtenit trunchi. – Nu se poate trece cu vederea cã. regal. Formaþiile noi de tipul cireºar. culoar. orice dubiu privitor la originea româneascã a acestui nou sens dispare. profil. Tocmai criteriul datãrii ne-a condus cãtre scoaterea unui termen din categoria aceasta ºi trecerea lui printre cuvintele din categoria b).

ºtiucã cu cele douã semnificaþii: "pantof alungit” ºi "ºofer care efectueazã curse ilegale ca un taximetrist” care îºi au originea fiecare într-o altã trãsãturã distinctivã a peºtelui în speþã: sensul 1) vine de la aspectul fizic. diplomat. polygone”. în timp ce la b) ºi c) s-a manifestat exclusiv monogeneza. la 10 ani dupã apariþia DCR-ului. în felul acesta se atrage atenþia cã de ex. prefisso (interurbano)”. – În fine. În aceste situaþii trebuie. punctul de plecare constã în apropierea dintre forma þigãrii ºi pantalonii strîmþi. este ilustrativ. Dupã cum se poate uºor observa. denumiri ale unor realitãþi rãmase. dar pentru sensul nou. pornind de la un acelaºi element de bazã. bogata imaginaþie a creatorilor din rîndul poporului a mers pe cãi diferite pentru a ajunge la sensuri diverse. accepþia recentã a termenului poligon nu provine din aceea a fr. de origini diferite. Cîteva cuvinte despre imaginaþia creatoare care stã la baza semnificaþiilor noi din ultimele douã categorii: în cazul lui þigarã cu sensul menþionat în vestimentaþie. Uneori. réaliser "se rendre compte” – sens criticat în Petit Robert. specios) ºi un numãr foarte ridicat de substantive. zebra ºi nu din fr.. pãrþile de vorbire sînt foarte inegal reprezentate la cuvintele care au achiziþionat noi accepþii în ultima vreme: un singur verb (a realiza). La zebrã. vizual al ºtiucii. aceasta suprapunîndu-se peste accepþia împrumutatã. neologismele au mai multe semnificaþii noi. se va înregistra „din it. Substantivul pastilã are douã sensuri noi: 1) cel privitor la . pe lîngã formula consacratã „din limba x”. unde noþiunea respectivã se exprimã prin passage cloué. toate avînd în comun caracterul vizual. dintre care dominã cele cu caracter concret. de menþionat cã în francezã aceastã noþiune este reprezentã printr-un cu totul alt termen. treflã sau zebrã sã se fi nãscut din imaginaþia popularã. din acest unghi de vedere. într-un dicþionar general al limbii române se va indica etimologia francezã. care este numai originea suportului fonetic al acestuia. pastilã2. din telecomunicaþii.242 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC categoria a) de tipul lui bretelã1. sensul nou s-a nãscut în româneºte ºi acest lucru trebuie specificat prin formularea „formal din fr. În acest caz am avea de a face cu situaþii de poligenezã. to realize (care s-a transmis ºi în fr. de actualitate ºi acum. dar cu o paletã semanticã impresionantã. la sensul "animal”. 2) Relativ frecvent. dar la sensul "pasaj pentru pietoni” trebuie consemnat cã provine din it. o nouã formulare care sã se adecveze unor situaþii precum cele prezentate în (b): „formal din limba x”. patru adjective (antifonic. sã se indice separat etimologia lor. La fel la prefix cu sensul "afix” rãmîne indicaþia „din fr. préfixe".. de la forma sa alungitã. formal. polygone. Astfel pentru a realiza pentru sensul 11) "a înþelege” trebuie semnalat cã e vorba de un sens nou calchiat dupã engl. cele mai numeroase. engl. iar înþelesul al 2–lea de la caracteristica sa de peºte hrãpãreþ („rãpitor”). indicatif. în mod obligatoriu. cum apare în DN3. douã consecinþe logice – ºi pragmatice – pentru modalitatea de redactare a etimologiilor unor cuvinte cu sensuri noi ca cele amintite: 1) Ar trebui sã se introducã.

unde este cunoscut mai de mult. aºa dupã cum reiese din urmãtorul citat din 1984 din fiºierul nostru: „Noul «chip» va da un nou avînt tehnicii comunicaþiilor”. care a cunoscut trei faze: mai întîi a fost „tradus” prin pastilã ºi a apãrut numai alãturi de pastilã. cunoscut în englezã din 1970 (v. în limbajul de specialitate. deci va avea etimologia formulatã prin „formal din fr. prozã. premierã. Rom. cu sensurile lor noi. depinzînd de meseria ºi de specialitatea fiecãruia (un inginer metalurg nu reuºeºte sã cunoascã tot „limbajul” diverselor specialitãþi inginereºti. reper. aceasta între paranteze. a pãtruns ºi acest neologism propriu-zis. poligon) ºi. apoi a figurat singur dar ca un termen tot strãin. zebrã) ºi în DEX (1975) (fierbãtor. accepþia 2) din ciberneticã "microcircuit” îºi are originea în limba englezã.DEZVOLTÃRI SEMANTICE RECENTE 243 circulaþie este dezvoltat în interiorul limbii române.. Pentru a înþelege de ce în Supliment nu sînt consemnate unele sensuri noi. acum extrem de diversificate. chip”. de multe ori. realiza – unele sensuri –. adecvatã. Din pãcate. darãmite al microchirurgiei. navetã.. Din acest punct de vedere. Cum în 1988 a apãrut Suplimentul DEX-ului. îngrijitã ºi. uneori. 3. prefix.1984. chiar elegantã. impact. al lãrgirii orizontului lexical.v. sensurile noi discutate anterior au fost înregistrate tot în perioada care ne intereseazã în DN3 (1970) (front. fãrã nici un semn distinctiv. au pãtruns în anii trecuþi în toate mediile.IV. p. de vîrsta sa (oricînd un adult sau un om mai în vîrstã „ºtie” mai multe în lexicul limbii materne decît un copil sau un adolescent) etc. lib. pastille”. de condiþiile de viaþã ºi de experienþa fiecãruia (un om care trãieºte în mod obiºnuit retras într-un colþ de þarã va avea. „spectacolul” de la TV ºi exprimarea în unele ziare ºi reviste lasã mult de dorit (ºi folosim aici un eufemism!) nu numai din punctul de vedere al conþinutului. replicã). în fine. dar ºi al modalitãþii de exprimare. mai întîi apãrînd alãturi de pastilã. pe lîngã pastilã cu sensul chip. gamã. s-a stabilit acolo ºi a avut mai multe prilejuri de contact uman ºi profesional). Acest termen din lumea ºtiinþelor moderne exacte. un vocabular mai restrîns decît un consãtean al sãu care a mers la oraº. BD. – Trebuie remarcat cã. din 1976: chips (pastile). Pentru modalitatea de pãtrundere a unui neologism în limbã este instructivã evoluþia lui chip. regal. în limba ziarelor. de ce nu?. atît în DN3 cît ºi în DEX (himerã. alteori. sã zicem). sã amintim cã semnificaþiile recente ale cuvintelor þigarã sau ºtiucã sînt .. ceea ce se exprima prin ghilimelele din citatul din 1984 ºi. pare aproape un truism. s. – A adãuga cã ºi datarea unor semnificaþii noi precum cele de mai sus trebuie în mod firesc sã fie datã separat. ne-am fi aºteptat ca sensurile în discuþie sã fie înregistrate. De observat cã. chip) de-abia din ‘80 a început sã fie utilizat. pentru fiecare sens în parte. Este sigur cã nu toate aceste cuvinte. aºa cã va purta indicaþia „traduce engl. rolul presei ºi al radio-televiziunii este imens! De aceea se cere aici o exprimare corectã. cunoaºterea lexicului unei limbi din perspectiva dublã a cantitãþii ºi a înþelegerii cît mai multor noi sensuri nu este egalã pentru toþi. 6. pentru a constitui un model de urmat.. în linii mari.

de replicile legate de cutremure am avut. dupã concepþia marelui istoric Braudel. probabil. cã de negaþie ºi de treaptã nu se izbesc. nivel.. pastilele. zebrã. Acest sens impropriu apare frecvent în scrisul ºi. ºi nu numai atunci. mai ales. dacã noi. acum. datarea acestor sensuri va avea de suferit ºi va fi mai mult ca sigur inexactã cu cît ele vor fi înregistrate mai tîrziu! ªi un alt aspect: un dicþionar ca DEX ar trebui. diplomat. în mod obligatoriu. culoarele. accepþiile noi ale unor termeni ca plombã. parte. bretelele ºi treflele (de circulaþie) sînt cunoscute de toatã lumea. sensurile acestor ultime cuvinte nici nu mai sînt familiare generaþiilor mai . Numai trecerea timpului ºi utilizarea în medii ºi în contexte cît mai variate ne va aduce „precizãrile” necesare. ieºind din cercul strîmt al limbajului tehnic etc. pe zebre trece toatã lumea. sînt deja „instalate” în limbã ºi cã. Într-adevãr. ca ºi istoria. denumesc realitãþi proprii acestei epoci din þara noastrã. impact. De altfel. pastilã. toate. impact a devenit un termen rãspîndit. a realiza pare cã „înnobileazã” exprimarea ºi este foarte frecvent – unde trebuie ºi unde nu trebuie –. specific”. sã facã educaþia lingvisticã a contemporanilor noºtri. În cazul în speþã. În Supliment ne-am fi aºteptat ca specios sã aparã însoþit de specificarea necesarã („impropriu. în vorbirea unor persoane – chiar de un nivel cultural ridicat – fiind considerat – în mod greºit – ca un derivat de la special. cã antifon sau premergãtor sînt prea tehnice. cu memoria prezentului proaspãtã. bretelã. realiza. se vor bucura de longevitate. cã se va implanta în limbã sau nu. genþile diplomat sînt (încã) la modã. cã travestit este prea circumscris unei anumite sfere semantice. ºtiucã). sã le consemneze? Oricum. Mister! Semnificaþii precum cele citate reflectã realitãþile epocii noastre. din pãcate. incult”!). altele au trecut în „adormire” fiind legate de modã (þigarã. cum sã avem pretenþia ca cei care vin dupã noi ºi care doar „din auzite” vor ºti despre ele. femeile ºi bãrbaþii se intereseazã de gamele ºi de liniile de produse (cosmetice). în momentul „intrãrii” în limbã nu se poate afirma cu siguranþã cã va rãmîne sau nu. direct. în 1977. O ultimã problemã: care sînt ºansele de viitor ale sensurilor puse în discuþie anterior? Desigur cã nici lingviºtii de azi ºi nici vorbitorii contemporani nouã nu pot face presupuneri ºi cu atît mai puþin preziceri în privinþa dezvoltãrii ulterioare a limbii care lucreazã întotdeauna. ªi atunci ne putem pune întrebarea legitimã de ce acestor sensuri – ºi altora – nu li s-a fãcut un spaþiu în Supliment.244 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC legate de un moment anume al modei. special. despre nici o inovaþie lingvisticã. care. deci cã sînt trecãtoare. la fel negaþie care nu-ºi mai are rost o datã ce sistemul „repartiþiei” nu mai existã. eveniment. avînd în vedere cã unii termeni ºi sensuri au deja o „viaþã” de 20–30 de ani – în care timp ºi-au cucerit un oarecare loc printre celelalte cuvinte ºi semnificaþii – se poate afirma cã. sã le atragã atenþia asupra unor greºeli evidente precum folosirea neologismului specios cu sensul eronat "deosebit. nu le înregistrãm. treflã. de evenimentele (stradale) citim în fiecare zi aproape în ziare. cei care nu au copii. dar de filmele de animaþie ºtiu ºi preºcolarii. din gondolele de la alimentara ne aprovizionãm cu toþii. de ex. replicã. cu „duratã lungã”.

„Rien n’obscurcira la beauté de cette langue” putem spune. într-o perioadã viitoare. cã acesta este „un document asupra epocii în care a fost scris” iar în emisiunea de a doua zi.DEZVOLTÃRI SEMANTICE RECENTE 245 noi. 1992 . cunoscutul ziarist de la „Europa liberã” care. datoria lingviºtilor care se ocupã de epoca actualã este de a le înregistra. tehnicã ºi socialã. dacã ar fi ºi numai pentru motivul atît de bine sesizat de N. referindu-se la DCR. au nevoie de informaþii ºi lãmuriri noi în legãturã cu vocabularul românesc actual” (Prefaþã. la 26 februarie 1985. pe bunã dreptate. citind cu atenþie acest dicþionar îºi va putea face. parafrazîndu-l pe sensibilul poet de origine românã Ilarie Voronca.. afirma. care se adreseazã „tuturor acelora care. folosind în mod curent limba românã. 27 februarie. o idee destul de exactã despre viaþa din România din anii 1960–1980”. cã „un eventual sociolog. într-o emisiune intitulatã „Expresivitatea involuntarã a unui dicþionar”. Oricum. mai ales cã „moda” revine periodic ºi.C. ele nu vor „reînvia”. aºa cum se promitea în succinta sa „prefaþã”. împreunã cu ea. Munteanu. Concluzia? În perioada discutatã. 1). Dar fluxul limbii – în special în sectorul vocabularului – nu îºi înceteazã cursul continuu ºi.. corespunzãtoare inovaþiilor din viaþa ºtiinþificã. situaþia prezentatã aici ne face sã nu putem decît sã regretãm cã Suplimentul nu ºi-a îndeplinit misiunea de a oferi „o imagine a îmbogãþirii recente a vocabularului uzual al limbii române”. completate ºi revizuite. peste ani... Oricum. ºi un anumit bagaj „colorat” lexical. Asta nu înseamnã însã cã.. iar la 5–6 ani sã aparã în ediþii noi. pentru a þine pasul cu inovaþiile lingvistice – ºi aici ne referim ºi la îmbogãþirea vocabularului românesc cu termeni noi propriu-ziºi – ca un dicþionar ca DEX-ul sã aibã anual un Supliment. Normal ar fi ca. aduse la zi. Este pãcat cã noutãþile nu sînt înregistrate într-un dicþionar academic pentru marile mase ca DEX-ul. evoluþiile semantice au cunoscut o extindere însemnatã ºi ele trebuie consemnate în dicþionare. p..

conform formulei introduse de Al. În situaþii . nu numai pentru cã este unilateralã. aceºti termeni nu pun probleme deosebite. ºi tocmai acestea constituie obiectul prezentelor reflecþii. trei sau n limbi. considerã cã neologismele ar fi putut sã pãtrundã. Graur. constã în exagerarea influenþei franceze. din acest punct de vedere. milieu sau café-frappé (scrise în românã la fel ca în francezã). A doua tendinþã. pe bunã dreptate. ca de exemplu boutique. în rusã. reunite în Dicþionar de cuvinte recente.CONSIDERAÞII ASUPRA ETIMOLOGIEI NEOLOGISMELOR DIN ROMÂNà Expunerea care urmeazã îºi propune sã prezinte cîteva probleme care preocupã pe lingviºtii care ºi-au îndreptat cercetãrile asupra neologismelor din românã. existînd încã la începutul secolului. Este deci greu de afirmat dacã româna l-a împrumutat din englezã sau din una din celelalte trei limbi citate. cuvintele considerate ca avînd etimologie „multiplã” ridicã destule probleme. anume. Prima. În schimb. Aceastã atitudine a fost. luînd în considerare o perioadã bine determinatã: ultimul strat de elemente strãine intrate în românã. etimologie „multiplã”. Un exemplu: lepton "particulã electronicã elementarã” este o invenþie americanã. dar. Se poate afirma cã existã în românã enorm de multe cuvinte recente care se explicã prin mai multe limbi. dar în lumea ºtiinþelor exacte acest termen a trecut repede din engleza americanã în francezã. existã în românã vocabule recente care se explicã exclusiv prin influenþa francezã. Neîndoielnic. în general. dar ºi pentru cã nu corespunde întotdeauna adevãrului ºtiinþific. în germanã. în românã s-au manifestat douã tendinþe. se considerã cã e mai puþin dificil de stabilit etimonul unui neologism decît etimonul unui cuvînt moºtenit sau intrat de mult timp în limbã. primul dicþionar cu datãri ale neologismelor româneºti. în acelaºi timp. cuvintele atestate pentru prima datã între 1960 ºi 1980. În general. din douã. criticatã. Utilizãm conceptul de „neologism” în sens restrîns. mai recentã. cã au.

e de preferat sã considerãm cã etimologia este multiplã. are o pronunþare ºi o ortografie diferite. în aceastã situaþie. O vocabulã ca extraterestru este mai apropiatã. b) cuvintele care se explicã prin francezã ºi prin englezã. Dintre cuvintele recente din limba românã care ar avea douã etimoane posibile. în acest caz. erau interzise pentru muritorii de rînd ºi. în românã. cu atît mai mult cu cît astãzi. ºi anume cu limba vorbitã. cuvîntul englez poate fi indicat ca referinþã secundarã. mai ales dacã nu existã indicii formale pentru a identifica adevãrata provenienþã a cuvintelor. extragalactic. acesta se dovedeºte util pentru un termen ca yoghin. farmaceutice etc. trebuie sã se recurgã neapãrat la clarificãrile semanticii. la fel de delicate. în conformitate cu semnificaþiile lui: cu sensul de "magazin general în care se vînd produse alimentare. e de preferat sã se ia în considerare etimologia multiplã. prin urmare. din punct de vedere etimologic. în acest caz este normal ca la etimologia propusã sã aparã termenul francez sau termenul englez de bazã (precum ºi celãlalt – englez sau francez cu cf. aceasta fiind singura în mãsurã sã ofere cheile etimologiei. pentru cã termenul a cãpãtat aceastã conotaþie deosebitã doar în francezã (în 1958 a fost deschis pe Champs Elysées primul magazin . substantivul drugstore nu denumeºte aceeaºi realitate în francezã ºi în limba sursã. extrem de rare pînã în 1990.. Cînd are accepþia "ansamblu modern format din bar. De exemplu. lingvistice. Dar este aceasta ordinea exactã în care au intrat ele în românã? Sau. cafenea. românescul drugstore trebuie sã fie. care se explicã direct din englezul yogin. Dintre numeroºii factori lingvistici trebuie acordatã atenþia cuvenitã factorului formal. din punct de vedere formal. cuvîntul francez foloseºte numai la o apropiere etimologicã. calea scrisã a împrumutului este mai frecventã decît cea oralã – o consecinþã socio-lingvisticã a situaþiei socio-politice din România.” avem de-a face cu un americanism. Pentru stabilirea unei bune etimologii. Din acest motiv. scindat. am considerat cã termenii pe care-i gãsim ºi în francezã ºi în englezã pot fi clasificaþi în douã categorii: a) cuvintele care provin dintr-o singurã limbã (francezã sau englezã). engleza din America. Pentru identificarea acestor etimologii. unde contactele cu strãinii. ceea ce înseamnã cã.” este vorba de un cuvînt de origine francezã. extraterrestre decît de englezul extraterrestrial ºi. salã de spectacole etc. psychosomatique ºi engl. marea majoritate provin din francezã ºi din englezã. existã o singurã intrare? Ce criterii am putea adopta pentru a avea o cît de micã dovadã cã sîntem aproape de realitate? În ceea ce ne priveºte.). de fr. avem de-a face cu o falsã etimologie „multiplã”.CONSIDERAÞII ASUPRA ETIMOLOGIEI NEOLOGISMELOR DIN ROMÂNÃ 247 similare. motivaþiile pot fi interne. deoarece cuvîntul corespunzãtor din francezã. nefiind foarte uºor de fãcut diferenþa dintre fr. în aceste cazuri. Dar în cazul lui extragalactic ºi al lui psihosomatic. extragalactique ºi engl. extralingvistice. între fr. yogi. sau externe.. adicã acele cuvinte a cãror etimologie este într-adevãr „dublã”. psychosomatic. deci.

De exemplu. datã fiind ºi semnificaþia lor. în limba comunã (atestatã în 1962 în DMC). de exemplu. 2. de forma româneascã lentile (care nu ar putea fi explicatã prin engl. cuvîntul are douã sensuri: "dispozitiv cu semiconductori” ºi "aparat de radio portativ”. în realitate. jogging. lens). sînt notate ambele psibilitãþi: „din francezã ºi din engleza americanã”. kidnapping. stagflation? Dacã am þine seamã numai de criteriul primei atestãri. lentilles de contact. p. dar în francezã a cãpãtat ºi a doua accepþie.248 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC de acest tip complex). Cu toate acestea. termenul a fost creat în englezã plecîndu-se de la abrevierea stag(nation) + (in)flation. prezenþa desinenþei -ing (v. În acest tip de cazuri va trebui. sparring (partner). Luiza Seche. ortografiat în acelaºi fel (dar cu un exemplu datînd din 1972!). "tip de magazin general”. pe cînd în englezã o asemenea atestare nu apare înainte de 1971 (BD). PN. trebuie menþionat cã dicþionarele franceze DMC ºi DMN declarã termenul ca fiind un „americanism”. în subsidiar. de altfel. iachting. stripping. Cu prima semnificaþie. prioritatea acestor douã noþiuni în lumea anglo-americanã este determinantã pentru stabilirea etimologiei cuvintelor care le denumesc. 1974. ca în englezã) ºi tranzistór. 43–51). în DN definiþia se referã la primul sens. traveling (chiar dacã apar cu formã identicã în francezã. cuvîntul a apãrut mai întîi în engleza americanã. Un caz analog: cuvîntul pulsar (neînglobat în PR ºi DMN). camping. iar nu din englezã. Mai mult decît atît. pãstrînd în acelaºi timp ºi primul sens. parking. La fel. în limbaj tehnic (pronunþie încetãþenitã în anii ‘50. deºi DMC nu-l înregistreazã pe jogging decît foarte tîrziu – 1978!). happening. Paradoxal. standing. de exemplu. la Cambridge. Prin urmare. dar în ce priveºte etimologia. . cuvîntul este de origine englezã ºi provine din abrevierea puls(ating radio source) + (quas)ar. carting. antidumping. ipotezã justificatã de ordinea cuvintelor ºi. marketing. caracterul englezesc al urmãtorilor termeni este evident: antidoping. nu trebuie uitat cã primii pulsari au fost descoperiþi în 1967. În aceastã situaþie. Convergenþele morfo-semantice constituie un criteriu care ne permite sã determinãm originea englezã a unui cuvînt. care ne aratã cã în francezã prima înregistrare dateazã din 1960 (DMC). ºi în românã!). În românã. la începutul secolului XX. situaþia semanticã a lui tranzistor este foarte clarã în românã. am putea considera (ceea ce ar fi o eroare) cã este vorba de o vocabulã de origine francezã. doping. Cîteodatã ordinea cuvintelor din elementele compuse poate sã indice o anume preferinþã etimologicã: lentile de contact provine cu siguranþã din fr. diferenþierea semanticã ºi etimologicã este pusã în evidenþã prin accentuarea diferitã (nesemnalatã în DN): tranzístor. de asemenea. jogging "plimbare” este înregistrat la Proust: el vorbeºte despre Odette care face jogging în Bois de Boulogne. sã fie datatã apariþia semnificaþiilor ºi a conotaþiilor noi. cuvîntul din limbajul economic stagflaþie provine din anglo-americanul stagflation sau din fr. ºi în BD în 1969 (ca. Un alt indiciu este un anumit tip de abreviere–formaþie lexicalã. chiar dacã a fost înregistrat în 1960 în DMC.

LR. BD 1968). În legãturã cu substantivul microelectronicã (v. Keonjian (1963) a fost tradusã în 1966 în limba românã. Se ºtie cã substantivul antimemorii a fost introdus ºi rãspîndit datoritã titlului faimoasei cãrþi a lui A. este deci vorba de un termen de origine francezã. s-ar putea naºte întrebarea dacã în românã cuvîntul are: 1) origine unicã (francezã sau englezã) sau 2) etimologie multiplã. Un criteriu extralingvistic de mare interes este oferit de sursa de informaþie pe care o constituie contextul sau referinþele la originea unui procedeu. prin intermediul cãrþii amintite (în versiunea originalã sau în traducerea româneascã). la împrejurãri concrete. În acel moment franceza exprima acelaºi concept prin perifraza électronique moléculaire. apãrute în 1967. iar noul cuvînt a fost folosit destul de tîrziu. la anumite invenþii ºi la prioritãþile de producere a unor obiecte. mono(kini) (DMN 1964. 2. Pentru o bunã înþelegere. ca ºi în cazul conceptului antiroman – termen aparþinînd criticii literare franceze. elementele lexicale provenind din alte idiomuri. saharianã (PR 1949). mini (PR 1965. termenul a fost înregistrat în acelaºi an ca în francezã (1967). totodatã. în mãsura posibilitãþilor. BD 1965) ºi bikini (PR 1947). a unui produs. e bine sã se ia în considerare condiþiile socio-economico-culturale. de mare ajutor sînt primele atestãri din francezã. trebuie sã aducem aici o rectificare în ce priveºte data din dicþionarul francez: DMN ar . Una dintre primele cãrþi pe aceastã temã scrise de E. ªi aceasta pentru cã memoria prezentului reþine cu mare exactitate împrejurãrile în care s-au format în interiorul unei limbi anumite cuvinte sau influenþele care au adus. a unei invenþii. Cuvintele din domeniul modei au o cu totul altã soartã! Aspectul fonetic identic în englezã ºi în francezã este înºelãtor. Pãun. nu se þine seama de factori externi referitori la condiþiile de viaþã din cutare sau cutare þarã.CONSIDERAÞII ASUPRA ETIMOLOGIEI NEOLOGISMELOR DIN ROMÂNÃ 249 þinîndu-se seama. trebuie amintit cã aceastã ramurã a ºtiinþei s-a dezvoltat în Statele Unite. Nu se poate face etimologie bunã dacã. de tipul de formare prin „contragerea” silabelor extreme ale unui cuvînt compus. ºi uneori chiar au impus. atestatã în 1968 (BD). Aceste cuvinte trebuie considerate franceze. C. 1984) care existã ºi în francezã ºi în englezã. la începutul anilor ‘60 ºi cã primele lucrãri de microelectronicã apar în englezã în 1962 ºi 1963. Din punct de vedere extralingvistic. În românã. fapt întãrit de atestarea cuvîntului în francezã cu nouãsprezece ani înaintea termenului englezesc echivalent (DMN 1949. Pentru stabilirea acestor etimologii. BD 1968). cãci ele au fost rãspîndite prin intermediul modei franceze: maxi (PR 1966. abia în 1969 o carte apãrutã în colecþia „Que sais-je?” este intitulatã Microélectronique. BD 1968). Mai ciudat este numele lui Alain Delon devenit în românã substantiv comun care desemneazã “un tip de hainã din blanã de oaie întoarsã”. Malraux Antimémoires. ceea ce reprezintã un argument decisiv pentru a susþine cã termenul a putut fi introdus în românã din englezã. Cuvîntul existã ºi în englezã sub forma neadaptatã antimemoir (francezului mémoire îi corespunde englezescul memory). Cu toate acestea.

trebuie menþionat cã el circula la mijlocul anilor ‘50). Dar nu se poate afirma acelaºi lucru despre antiteatru sau antiartã.250 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC fi trebuit sã antedateze (cu doi ani). înaintea celui de-al doilea rãzboi mondial. Sartre (este creaþia lui. DMN 1968. este foarte greu de admis originea românã a unor cuvinte din terminologia medicalã. precum inimã (cord) plãmîn artificial (în francezã cœur-poumon artificiel). o problemã deosebitã o pun cuvintele în cazul cãrora existã un decalaj de date. 1953. DMN 1968.. cã trebuie corectatã cu zece ani data primei atestãri din DMN. chiar dacã. ciné-vérité (DMN 1964. PR 1964. fie ca formaþii româneºti (paralele cu cele strãine). antitusiv DCR 1961. dificultatea constã în interpretarea respectivelor cuvinte fie ca împrumuturi. om-sandwici. În stabilirea unei etimologii corecte. BD 1968). publicatã în 1947. Este o dovadã fundamentalã. noþiuni nãscute în mediul cultural francez. . DMN 1966. PR 1970. cuvînt-cheie DCR 1967. Paris.P. În DMN cuvîntul antipièce este datat 1958. mot-clef a fost pentru prima datã folosit. din nou. DMN 1968. BD 1968). Trebuie subliniat. în acest caz. etc. geostaþionar (PR 1966. modernitate sau cuvînt-cheie (în legãturã cu acest ultim termen. sau a termenului compus om-orchestrã. fototelegrafic DCR 1964. chiar dacã nu toate datãrile cunoscute prezintã garanþia necesarã. DMN 1969. Diferenþele pot fi de la zece la doi ani: antiteatru DCR 1960. este evident cã toate indicaþiile din DCR nu corespund exact primelor datãri. Ionesco. inimã-plãmîn artificial DCR 1961. dar cã s-a încercat un prim pas în aceastã direcþie a atestãrilor. de altfel) la Portrait d’un inconnu de Nathalie Sarraute. de G. BD 1966). circumlunar DCR 1963. exista în românã o formaþie similarã. lactoduc DCR 1965. BD 1967). scrisã în 1948 ºi publicatã în 1953. bionicã (PR 1958. Matoré în cartea La méthode en lexicologie. pînã la proba contrarã. În toate aceste cazuri. dar celebra Cîntãreaþã chealã a scriitorului francez de origine românã E. deoarece data primei atestãri este întotdeauna în favoarea limbii franceze. polemologie (DMN 1949. Trebuie examinat cu mai multã atenþie criteriul anterioritãþii primei atestãri. purta deja aceastã denumire în subtitlu. DMN 1965. datarea în românã precedînd-o cu cîþiva ani pe cea din francezã. BD 1969). În baza acestui criteriu. DMN 1968. BD 1968). antiartã DCR 1959. strict orientativã: este foarte probabil ca în francezã ºi în englezã. interferon (PR 1952. om-orchestrã DCR 1961. DMN 1966. sau sînt de numai un an: modernitate DCR 1967. Un singur exemplu este edificator pentru a demonstra caracterul relativ al anumitor datãri înscrise în dicþionare preocupate îndeosebi de acest aspect. E limpede. Pot fi considerate creaþii româneºti antitusiv. cãci termenul apare pentru prima datã în prefaþa lui J. De asemenea. BD 1968) etc. magnetosferã (DMN 1966. cã datãrile au întotdeauna o valoare relativã. ca sã nu mai vorbim de românã. de asemenea. sã nu se fi gãsit încã anul real al primei datãri. se poate constata originea francezã a cuvintelor: biodegradabil (DMN 1966. În francezã.

Lund. Astfel. aºa cum le considerã uneori anumite dicþionare. La créativité lexicale. de origine anglo-americanã. O categorie aparte. Guilbert. De asemenea. Alþi termeni de acest tip aparþin universului limbilor germanice: sirecard. o considerã „ospitalierã”). scopochrome "procedeu francez prin care filmele vechi în alb negru pot fi proiectate ca producþii în culori” etc. Drept încheiere. nu trebuie uitat cã numeroase neologisme au origine internã. englezã etc. femeie-inginer DCR 1974 – femme-ingénieur DMN 1967) care probabil cã a servit de model. Astfel. conform indicaþiilor furnizate de context. femeie-forjor. fr. 1975.). procedeul se extinde. microagent (de circulaþie). femeie-compozitor. Aºadar. În acest caz vorbim de „xenisme”. Termenii respectivi nu au intrat încã în dicþionare deºi au o oarecare rãspîndire dincolo de teritoriul lingvistic de origine. o constituie cuvintele pe care trebuie sã le considerãm ca avînd originea x (care poate fi francezã. extrem de permeabilã (reputatul romanist ºi romanist Alf Lombard. Latinets oden i oster. douã. [cuv.CONSIDERAÞII ASUPRA ETIMOLOGIEI NEOLOGISMELOR DIN ROMÂNà 251 Nu putem decît sã fim de acord cu faptul cã o bunã etimologie nu se poate baza decît pe douã categorii de criterii: analiza lingvisticã internã. nu sînt împrumuturi. femeie-autor DCR 1970 – femme-auteur DMN 1966. dupã cum s-a procedat în DCR. micromodul.]. ºi cunoaºterea istoriei „obiectului”. iar noile creaþii nu au nimic de-a face cu un alt idiom. efortul cercetãtorului este cel puþin egal cu al celui care se dedicã elucidãrii etimologiei unui cuvînt vechi. confirmatã de date externe. 12. hidropter. p. microminiaturizare etc. femeie-cineast DCR 1974 – femme-cinéaste DMN 1967. histoacril. Numeroase formaþii recente au o situaþie similarã: este cazul cuvintelor compuse plecind de la femeie ca prim element: femeie-agronom. Filologiskt arkiv. cum le numea L. E drept cã unele din aceste formaþii au un echivalent francez (de exemplu. femeie-sudor. dar alte cuvinte construite în acelaºi fel au fost create în românã: microbrigadã. 17. metanobacterie etc. În aceastã situaþie se aflã cuvintele care. doar o constatare: în stabilirea etimologiei corecte a unui cuvânt recent. de exemplu. 1967.sînt de origine englezã (microelement. Aceste cuvinte aparþin domeniului ºtiinþei ºi tehnicii ºi toate denumesc inovaþii recente. Se poate deci presupune existenþa unui model extern pentru una. microagenþie de voiaj. engl. acest tip de termeni tehnici exprimã realitãþi specific româneºti din ultimele decenii. microcooperativã agricolã. se poate nota. dar dupã ce sistemul a fost „asimilat”. fãrã nici o îndoialã. n formaþii. 93.) fãrã a cunoaºte etimologia exactã (pentru cã nu este încã înregistratã în dicþionarele limbilor respective). îºi manifestã astfel forþa creativã nelimitatã. [cuv. p. magnetoplan. ieºit din uz sau chiar . Limba românã..]. microcomplex (alimentar). aparþin unei anumite zone lingvistice. În toate aceste cazuri fãrã etimologie trebuie datã totuºi o indicaþie etimologicã convenþionalã. numeroase formaþiuni cu prefixoidul micro. se referã la realitãþi franceze cuvinte ca bipark "dispozitiv pentru parcarea unul peste celãlalt a douã vehicule”. attosecundã. din punct de vedere etimologic. syspurderm sînt de origine germanã.

7-8). care poate sã „dateze” evenimentul lingvistic. depistînd primele atestãri. contactele directe cu persoane care au altã limbã maternã decît româna. Au seuil de la lexicographie. asupra a ceea ce lingvistul Ladislau Gâldi numea „vînarea primelor atestãri”. 1960. toate legãturile ºi mijloacele de informare. 2. apoi. Imbs. 7.F. 1990 – traducere din limba francezã . Trovatori. în principal. datoritã faptului cã azi dispunem de mari posibilitãþi de comunicare: mai întîi.252 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC dispãrut din limbã. în care nu a existat o preocupare constantã pentru cercetãri de acest tip. canzoni di gesta. este din dorinþa de a suplini o lacunã a studiilor româneºti. Bologna. Storia delle idee ed altro. Dacã am insistat. L. poate prea mult. care permite gãsirea unei etimologii exacte.R. ºi din convingerea cã. Stabilirea unei etimologii este o adevãratã anamnezã a cuvîntului. în „Cahiers de lexicologie". sîntem în posesia unui „nod" în cunoaºterea cuvîntului (P. în primul rind presa. p. ªi aceasta. punctul de plecare ºi de sosire al oricãrei istorii a limbilor ºi culturilor pe care idiomurile le exprimã ºi le vehiculeazã.

examinînd cuvintele de origine orientalã în romanã. Trebuie spus însã cã. Acest adevãr simplu pentru istoria limbilor îºi gãseºte expresia. Chiar dacã noþiunea de cuvinte cãlãtoare în sine este mai veche (de ex. Graur a urmãrit . în primul rînd în limbile limitrofe etc. Printre lingvºtii de azi un loc aparte din acest punct de vedere îl are Al. Se poate astfel cita L. deci s-a cercetat viaþa ulterioarã a unor cuvinte. de obicei. Urmãrirea drumului parcurs de un cuvînt pînã a fi încorporat in limba românã explicã de altfel denumirea dicþionarului care. dintre lingviºtii români poate fi întîlnitã la S. PLG VII. Un rezultat al explorãrilor sale etimologice este Dicþionarul de cuvinte cãlãtoare (I978) (DCC). deoarece cãlãtoria se putea referi ºi la „deplasarea” unor cuvinte în interiorul limbii române. le-a urmãrit pinã la sursele cele mai îndepãrtate. Puºcariu.. Graur îi revine meritul de a fi strîns între coperþile unui dicþionar nu mai puþin de 1335 de astfel de cuvinte. de la o regiune la alta. Graur Se ºtie cã limbile împrumutã. dicþionarele limbii române nu s-au arãtat interesate de originea îndepãrtatã a cuvintelor. face o uºoarã impresie de ambiguitate. au indicat în lucrãrile lor primele surse ale termenilor discutaþi. 209). Sînt totuºi cîþiva lingviºti români care. dicþionarele noastre etimologice (de ex. 95-97). p. Consultarea dicþionarului însã risipeºte orice dubiu. care se ocupã de multã vreme de trecerea cuvintelor dintr-o limbã în alta (v.. Mai puþin concentrate asupra vieþii precedente a termenilor.CONSIDERAÞII ETIMOLOGICE 253 CONSIDERAÞII ETIMOLOGICE Pornind de la Dicþionarul de cuvinte cãlãtoare de Al. 1974.. pasionaþi în special de istoria cuvintelor.O. LR I. CDDE) au menþionat mai curind limbile care au împrumutat la rindul lor din limba românã. cuvinte deja împrumutate din alte limbi. în acele dicþionare etimologice care indicã atît originea imediatã a termenilor discutaþi. prin diferite filiere. de ex. 1940. Graur. sau – de ce nu? – din limba românã în alte limbi. de la un stil la altul etc. ªãineanu care în I. p. lui Al. la prima vedere. primul de acest gen în literatura românã de specialitate. demonstrînd cã Al. cu prea puþine excepþii. cit ºi sursa anterioarã sau originarã a lor.

pornind de la un etimon comun. etym. macabre. nume de oraº trecut in italianã. demi-John) prin etimologie popularã. pagoda care ar proveni „d’un moþ remontant probablement au sanscrit bhagavat «saint. în timp ce Al. Graur aratã cã termenul it. 90-94) o serie de cuvinte a cãror traiectorie. altele care parcurg un itinerar ceva mai lung ºi mai ocolit (de ex. Al. în timp ce în NDE se pleacã de la hindi jangal “stepã”. se presupune apropierea de rãdãcina arabo-ebraicã qbr “îngropat. se discutã aici (aºa cum am arãtat mai pe larg în recenzia pe care am consacrat-o acestui volum în LR 1/1981. bricka. ca avînd o provenienþã mai îndepãrtatã: castrum (castro) este apropiat de skr. guverna). crai. briºcã – provenit direct din ucr. Acordînd o atenþie deosebitã „traseelor” urmate de cuvinte.254 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC istoria anterioarã a cuvintelor care au intrat. Astfel. la rîndul sãu. de la ar. bujie. . cimitir” (din ma. stambã). Urmãrind originea termenilor discutaþi pînã la izvoarele prime. pentru junglã. au gr. geam). Jeanne. lanþ etimologic extrem de convingãtor: în NDE acelaºi cuvînt. jangala “pustiu”. Graur se opreºte îndelung asupra acelor termeni care. mod. p. damigeana este considerat de origine fr. demajano.) sau care au la bazã nume proprii de persoane sau de oraºe existente în zone foarte depãrtate (de ex. nume de femeie aplicat la un vas ca în Christine “grande bottiglia di creta”. castrám “instrument tranchant” ºi gubemare “emprunt technique de la nautique. lazaret). pagodã. it. poate din demege “jumãtate” (din engl. Alteori însã informaþiile din alte dicþionare ar putea fi luate în consideraþie pentru unele explicaþii. butkädä (din but “idol” ºi kädä “casã”). la un moment dat.). autorul stabileºte originea mai îndepãrtatã în timp a cuvîntului albastru care. Graur oferã o serie de elemente în plus faþã de cele existente in alte dicþionare etimologice ale altor limbi. birota “cu douã roþi”. pentru explicarea fr. sau Jacqueline “cruche de grèº â longue ventre. ananas etc. pagoda explicat prin prakr. Al. au mai multe reflexe în limba românã. înmormîntat”. maqbara “mormint. PE. Al. Slawski în SE considerã cã pol. mahazan – magazie ºi magazin etc. este explicat prin port. în DCC se porneºte de la skr. guler. pînã a ajunge în limba românã. din lat. este scurtã (de ex. (dame jeanne. altele care au un drum extrem de lung (de ex. citat provine. la rîndul lui. ºi rus. dar pentru a explica rom. biroccio (baroccio). dacã în VEI este dus pînã în greacã. venite prin filiere diferite (de ex. În NDE. Dict. de la ar. Duro. qatifa – catifea ºi cataif. bluzã. cuvintul fr. Astfel. ancien et latinisé. bryczka are.prefix local ºi qabr “groapã” cu pl. poncio. Damigeanã în DCC este explicat prin pers. In DCC pagodã este socotit cã este împrumutat din port. Damagän. în lexicul limbii române. care provine din pers. Urmãtoarele douã cuvinte considerate în DCC a fi de origine ultimã latinã apar în Ernout-Meillet. la origine. en usage dans le nord”). în DCC este indicat ca provenind din egipt. macabru din ar. a-la-baste. la fel. Graur derivã rom. dar în VEI ºi în Migliorini. divin»”. este derivat în NDE din prov.” (v. bhagodi “divin”. maqabir).

24 se întîlneºte însã în forma amerind. acesta din urmã sursa directã a cuvîntului din românã. amin. fr.. Cele discutate mai înainte nu repezintã decît o serie de reflecþii pe marginea DCC. bazilicã < gr. de ex. derme < gr. chilim "scoarþã pe pereþi” < scr.. cigarro „împrumutat nu se ºtie de unde” (DCC s.s. arhiereu. NDE. sp. care explicã formele germ. dintre care ne vom opri la unul singur. rabin. ºi FEW 20. În DEF fr.) "batjocurã” < scr. Trojan < lat. p. p. p. este atestatã o formã identicã cu cea din sp. ºi în Corominas „origen incierto”). mäskara. pir. 186–187). basiliké "(portic) regal” > lat. Considerãm cã deºi dicþionarul discutat cuprinde un numãr mare de cuvinte.. cigare se explicã din sp. Elem. o datã ce în amerind. deci o formã mai apropiatã. Mihãescu. p. Elem. Este vorba în primul rînd de cuvinte vechi în româneºte... cit. Nu trebuie trecute cu vederea nici unele neologisme. Crãciun < sl. 187).. 28). Pentru canoe. . de unde au trecut în românã (v. în L. 184–185) de tipul blestema. 153). rabbin aºa cum indicã FEW sau DE4 sau DEF. au strãbãtut spaþiile ºi timpurile. Rosetti. Schürtze (Graur. p. cigarro „probablement emprunté au maya Zicar «fumer»”. sîrb. basilique. cigare < sp. Zigarre < fr. castan. Rabbiner ºi pol.s. boteza etc. maskara (Gãmulescu. p. Este vorba în acest caz în special de termeni ecleziastici pentru cã în secolul al XIII-lea – al XIV-lea s-a dezvoltat ierarhia bisericeascã modelatã dupã Bizanþ.s. Infl. cãmilã etc. mascãrã (reg. el s-ar fi putut îmbogãþi ºi cu altele care.I. ºi b) cuvintele bizantine mijlocite de slavi de tipul acatist. Astfel. 39. 110). ILR. rusalija < lat. (op. koleda < lat. cigarro < maya sigar. basilica > fr. Rusalii < sl. considerãm cã o mare calitate a DCC este cã acesta scoate în relief împrejurarea cã româna a împrumutat cuvinte care provin la origine din latinã prin intermediul a nu mai puþin de 13 limbi ca stadiu final (pentru cã ele trec printr-un numãr ºi mai mare de limbi). cilim < tc.I. Aceeaºi L. kilim (Gãmulescu. de pildã: colindã < sl. ºorþ < pol. szorc < germ. loc cit. cit. pînã a ajunge în limba românã. p.. dermã < fr. bungalow < hindi banglo. Traianus (ibidem). maskára < tc. creationem (Al.. troian < sl. sîrb. dar acesta nu dã prilej numai la meditaþii de naturã etimologicã. calendae (Rosetti.CONSIDERAÞII ETIMOLOGICE 255 Pentru explicarea lui -n din rabin credem cã este necesar sã ne adresãm pluralului aram. b). ci constituie ºi un îndemn la cercetarea unor aspecte ale limbii române mai puþin cunoscute. kracun < lat. p. Ev.v. DCC ne trimite la o formã amerind.). Douã categorii speciale atrag atenþia îndeosebi prin marele lor numãr: a) elenismele care circulau pe o arie foarte întinsã ºi care s-au încetãþenit în limba latinã. 126. gr. cu semnificaþia „rollo de hojas de tabaco que se fuma” (în García de Diego. v. ukuni "trunchi de arbore”.).s. canoa "embarcación de remos” (ambarcaþie cu vîsle). 305). permite sã se dea o informaþie mai precisã la þigarã < germ. derma "piele”. bungalow < engl. 85 a. Rosalie (ibid. de cele mai multe ori prin intermediul slavilor de la miazãzi (op.

cele mai multe. în ordinea descrescîndã a numãrului de cuvinte parvenite din ultima sursã. din limbi mai îndepãrtate. 2) originalul latin ºi 3) cuvîntul din limba din care s-a preluat împrumutul. Pentru interesul deosebit pe care îl prezintã pentru istoria vocabularului românesc am alcãtuit liste pe limbi.256 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC În aceastã situaþie în DCC am întîlnit – dacã am numãrat corect – 162 de termeni. ceea ce reprezintã un procent de peste 12% din totalul cuvintelor inserate în dicþionar. fie. ele provin fie din limbi vecine. în ordine: 1) termenul din românã. În fruntea limbilor „filierã” stã franceza cu 56 de termeni: alcazar – castrum – alcazar bac – baca – bac bazin – bacca – bassin bielã – ventus – bielle bolero – bulla – boléro buglã – bos – bugle buletin – bulla – bulletin caramel – canna melis – caramel carpetã – carpere – carpette chintal – centenarius – quintal chipiu – cappa – képi cobrã – colubra – cobra comodor – commando – commodore contor – computare – compteur corsar – currere – corsaire ebonitã – ebennius – ébonite fetis – facticius – fétiche guverna – gubernare – gouverner impedanþã – impedire – impédance jalon – galire – jalon joker – iocari – joker juriu – iurari – jury miniu – minium – minium mol – moles – môle mus – mustus – mousse nivel – libra – niveler pastilã – panis – pastille pechblendã – pix – pechblende piesã* – pettio – pièce ponei – pullus – poney punci – puctioi – punch raliu – ligare – rallye reporter – portare – reporter revolver – volvere – revolver . indiferent de limbile intermediare. Menþionãm cã indicãm.

la origine latine: alaun – alumen – Alaun apricoasã. apricoza – (persica) precocia – Aprikose cartof – terrae tuber – Kartoffel clavir – clavis – Klavier fain – finis – fein firmã – firma – Firma lanþetã – lances – Lanzette panel – pannus – Paneel pãsui – passus – passen pepitã – pepe – Pepita plombã – plumbum – Plombe porþelan – proca – Porzellan rabat – battere – Rabatt rezolit – salire – Risalit rolã – rota – Rolle ºablon – scandere – Schablone ºpagat – *spagum – Spagat stanþã – stantia – Stanze tanti – amita – Tante taster – tangere – Taster þignal – secare – Signal . româna a împrumutat 21 de cuvinte.CONSIDERAÞII ETIMOLOGICE 257 rigolã – regere – rigole roz – rosa – rose scamator – squamo – escamoteur set – sequor – set soclu – soccus – socle sport – portare – sport standard – stendere – standard stress – stringere – stress ºalanj – calumnia – challange ºanjant – cambiare – changeant tender – tendere – tender toast – torrere – toast transã – transire – transe transept – *transaeptum – transept travling – tripalium – travelling troleu – trahere – trolley truc – trudere – truc trufã – tuber – truffe tunicã – tunica – tunique umor – humor – humour vanilie – vagine – vanille violet – viola – violet Din germanã ca sursã ultimã.

fustanella . Acelaºi numãr de cuvinte de origine latinã (19) s-a împrumutat din maghiarã: agriº – *agrestus – egreº almar – arma – almarium chiblã – cupella – kóböl cortel – quartus – kvártély cotlon – catinus – katlan florin. forint – florinus – forint guler – colum – gallér husar – cursarius – huszár jeler – solidus – zsellér larmã – arma – lárma marfã – mercatus – marha meºter – magister – mester muºtar – mustum – mustár mustra – monstrare – mustra pipã – *pipa – pipa pont – punctum – pont sicriu – scrinium – szekrény ºindrilã – scindere – sindel spaiz – expensa – spájz Din ngr.258 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Din rusã s-au împrumutat 19 cuvinte. la origine latine: arenda – reddere – arenda briºcã – birota – bricka cantorã – computare – kontora cavaler – caballus – kavaler cavalerie – caballus – kavalerija cazarmã – quattuor – kazarma cvartir – quartus – kvartir duº – ductio – duº gãluºcã – galla – galuºka gubernie – guvernare – gubernija infanterie – infans – infanterija plus – pilus – plius polatã – palatium – polata recrut – crescere – rekrut redutã – ducere – redut ºapcã – cappa – ºapka tuº – *toccare – tuº vagmistru – magister – vahmister. s-au împrumutat nouã cuvinte de origine latinã: bezea – basiare – bezes capelã – cappa – kapello cofeturi – confectum – kofeta fustã – fosatum – fusta.

patru cuvinte: chilia – cella – keliia cîrje – crux – krizi lighioanã – legio – legeon precupeþ – caupo – prikupet. trei termeni: boltã – *volvita – bolta . Tot ºapte cuvinte cu sursã primã latina au fost împrumutate ca neologisme din limba englezã: closet – claudere – closet dispecer – impedicare – dispatch. Din turcã s-au împrumutat ºapte termeni care provin. sl. Din v. la origine.CONSIDERAÞII ETIMOLOGICE 259 lustru – *lustrum – lustro reþetã – capere – retseta salatã – sel – salata scufie – cofi – skufia vapor – vapor – vapori. Din scr. Din ucraineanã s-au împrumutat cinci termeni de origine latinã: balercã – *barriculus – barylka balie – baiulus – baliia butelcã – buttis – butelka cuhnie – coquina – kuchniia iarmaroc – mercatus – iarmarok. din latinã: caºcaval – caseus – kaskaval cîntar – centenarium – kantar comitagiu – comitto – komita covatã – cupa – kovata mofluz – follis – müflüs oca – uncia – okka palancã – planca – palanka. derivat dispatcher gin – iuniperus – gin manager – manus – manager parking – parricus "þarc” – parking porridge – potus – porridge seif – selus – safe. Din polonã s-au împrumutat opt cuvinte de sursã latinã: castron – callia – kastrol clapon – capo – klapon erhã – hircus – jercha gros – grossus – grosz marchitan – mercatus – markietan milã – milia – mila ofiþer – officium – oficer schijã – pendere – spiza.

lingvist ºi filolog (Bucureºti. lac < skr. într-un dicþionar etimologic al unei limbi romanice. în Dicþionarul etimologic al limbii ruse (red. În fine. credem cã se poate insista asupra unei alte propuneri pe care am avansat-o ºi în recenzia sus-amintitã fãcutã la DCC: este vorba de indicarea pãtrunderii cuvintelor româneºti în alte limbi. În concluzie. vol. În final. date fiind vechile sale preocupãri în acest domeniu ºi care au constituit punctul de plecare a numeroase studii ulterioare destinate influenþei exercitate de limba românã asupra limbilor vecine. p. o etapã importantã în munca de elaborare a unui atît de necesar Dicþionar etimologic general al limbii române.. ªanskii. prin bulgarã a pãtruns un cuvînt de origine latinã: faclã – fecula – fekla Aceste elemente pledeazã. ºpaclu < gr. germ. considerãm cã ne aflãm în situaþia privilegiatã de a putea da în dicþionarul etimologic al limbii române o serie de indicaþii privind rãspîndirea anumitor cuvinte româneºti în diferite limbi.) la galuºka apare nu numai etimonul direct (ucr. cum sperãm cã am reuºit sã dovedim în lucrarea noastrã I. considerãm cã ar trebui fãcutã o excepþie pentru cuvinte precum cele enumerate înainte. gal). germ. I. lat. în favoarea unei propuneri pe care dorim sã o facem pentru dicþionarul etimologic al limbii române. fr. ªi dacã.u. este o inepuizabilã sursã pentru noi studii ºi. autorul acestei inovaþii este I. fr.M. cunoºtinþele noastre despre rãdãcinile latine ale cuvintelor din vocabularul limbii române se lãrgesc dacã avem în vedere datele cuprinse în DCC despre termeni precum cei de mai sus. Evident. credem. lat. 1982 . 1974. îndepãrtat este îndreptãþitã. dacã sîntem de acord sã se dea în general etimologia imediatã a cuvintelor. Candrea. DCC oferã un generos teren pentru reflecþii. în primul rînd în limbile înconjurãtoare. fãrã a mai aminti de cuvintele care au trecut – printre altele – ca faze intermediare.260 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC cofa – cupa – kofa þiglã – teglum – cigla. ªi anume. Candrea. sirop < ar. toate cu origine îndepãrtatã latinã.A. ci ºi etimonul îndepãrtat (lat galla). principal N. de tipul gazetã < pers. lat.A. prin latinã. o inovaþie ce apare în CDDE. 1963 º. nu în ultimul rînd.. Tot trei cuvinte au parvenit în limba românã ca neologisme de origine italianã: campion – campus – campione drapel – drappus – drapello stindard – extendere – stendardo. 26–29). etc.. lat. prezenþa etimonului lat. cu atît mai mult considerãm cã. cum pînã în momentul de faþã numãrul cercetãrilor din acest domeniu este ridicat.

568. „Sperãm ca eforturile autorilor de a-i oferi /publicului/ atît o imagine a îmbogãþirii recente a vocabularului uzual al limbii române cît ºi o serie de informaþii utile va gãsi întreaga înþelegere ºi va prilejui tuturor un sentiment de satisfacþie faþã de dezvoltarea limbii naþionale”. chiloþel (socotit a proveni din chilot. apãrut la Bucureºti în 1988. mai ales comparatã cu totalitatea termenilor înregistraþi în DEX – 56. Dar sînt toate „noutãþi” aºa cum pare a ne indica „prefaþa”? Parcurgerea a numai 40 de pagini din cele 198 ale Suplimentului ne pune. cãpºunicã. data de apariþie a Dicþionarului explicativ al limbii române. fie cã face parte din publicul cititor. numai cã cine ar cãuta cuvîntul amintit în DEX nu-l va gãsi decît sub . surprinde nu de puþine ori pe cel care îl consultã.000. cotrobãit. Care este elementul comun al acestor fraze din „prefaþã”? Peste tot ideea „noutãþii” în vocabular prezentã sau prin acest cuvînt-cheie folosit de douã ori sau prin formulãri precum „dezvoltarea fireascã a vocabularului” sau „îmbogãþirea recentã a vocabularului”. fie cã este cercetãtor. o foarte importantã precizare de timp exprimatã prin douã date-limitã. cetãþeancã. în plus. cefere. o cifrã impresionantã.SUPLIMENTE LA SUPLIMENTUL DEX Suplimentul Dicþionarului explicativ al limbii române (DEX-S). aprozar. În „prefaþã” se indicã ºi numãrul de cuvinte ºi de sensuri noi cuprinse în Supliment: peste 11. înainte de utilizare. de fapt. 1975 ºi 1985–1986. Mai ales dacã. data ultimelor înregistrãri de cuvinte în Supliment”. în faþa multor: – cuvinte ale limbii comune care numai „noutãþi” nu sînt: agãþat. ªi mai departe: „Cei ce folosesc dicþionarele sînt puºi în curent cu noutãþile apãrute în vocabular” sau „primirea pe care publicul o va face noutãþilor propuse aici”. ºi 1985–1986. cînd s-au fãcut „ultimele înregistrãri de cuvinte în Supliment”. i-a citit atent „prefaþa” unde apar aceste afirmaþii: „Suplimentul pe care-l prezentãm acum publicului a devenit necesar ca urmare a dezvoltãrii fireºti a vocabularului uzual – ºi nu numai a acestuia – în perioada dintre 1975.

anticarie. apendicectomie. s-ar fi putut anexa o listã cu indicaþii succinte la sfîrºitul Suplimentului: cele douã forme dupã gen ºi. aspartam. de aceea este de înþeles cã în DEX-S s-au „reparat” o serie dintre aceste lipsuri. DCR. cîº. brãileancã (Brãila). reprezentante ale realitãþilor ºi ale ideilor specifice epocii noastre. bihorean. bistriþean. ceea ce observã „cu ochiul liber” orice cititor neavizat al Suplimentului. procedeu utilizat de ex. aschimodie. Normal ar fi fost însã ca în „prefaþã” sã se fi menþionat ºi aceastã situaþie. alcooltest. arãdeancã. completat. ar fi fost firesc sã aparã în primul rînd în DEX. boscorodi. adevãratele „noutãþi” ale românei actuale. – cuvinte regionale: budã. aerosanie. semnalãm numai cîþiva. 3–4 rînduri1. antigangster. alexandrineancã. cu explicaþii identice (schimbat fiind numai numele localitãþii) separat la forma femininã ºi la cea masculinã. din moment ce figureazã în unele dicþionare apãrute dupã redactarea DEX-ului2. bistriþeancã. a bate la maºinã. care „mãnîncã”.. Alãturi de aceºtia sînt ºi alþi termeni recenþi care ar trebui incluºi în Supliment nu numai pentru cã se 1 Pentru economie de spaþiu. amãgit. în parantezã. – cuvinte populare: aciuiat. Se ºtie cã orice dicþionar are omisiuni ºi DEX-ul nu putea face excepþie de la aceastã regulã generalã. acumulat. dupã cum am arãtat. armstrongit. fiecare în parte. budanã. alte dicþionare. de genul unor foarte numeroase nume de locuitori: arãdean. alexandrinean. sînt ºi mai concise. . antimoleculã.. attosecundã. Mai cuprinde DEX-S ºi alte cuvinte care nu vedem cum se justificã prin dezvoltarea vocabularului uzual dintre 1975 ºi 1985–1986. deci brãilean. a umple de bodgaproste. – ºi chiar. avizier. Acestea.S. – cuvinte familiare: abþigui. atomoelectric. (a cãlãtori) pe blat. apoteotic. copyright. „prefaþa” se referã exclusiv la „noutãþile lexicale”. amelie. ca: „a-i apune (cuiva) steaua”. antialgic. Suplimentul mai conþine ºi o serie de expresii. calofil. aerotren. bluziþã. bucureºtean.262 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC forma de plural chiloþi ca ºi cînd acest banal obiect de vestimentaþie ar fi un pluralia tantum!). albãstrit. arhaisme de tipul lui ciºmegiu "slujbaº însãrcinat în trecut cu supravegherea reþelei de ciºmele din Bucureºti”. în ediþiile recente din Le Petit Robert. precum adaptat. numai cã unele dintre ele sînt intrate cu multã vreme înainte de 1985–1986 în limba românã. nãscut cu cãiþã. de pildã Il Nuovo Zingarelli (1990). antilume. 2 DN3. ambuteiaj. dintre care unii sînt bine implantaþi în limba românã. augura. bucureºteancã etc. dar. aiurealã. babaicã. angiomicrocinematografie. bumbuºor. arheochimie. Pe lîngã astfel de cuvinte apar în Supliment ºi o serie de neologisme. care încep cu prima literã a alfabetului: aerobioscop. aracetin. aromografie. a bate la ochi. Dintre termenii „absenþi” – dar care ar fi fost uºor de introdus în DEX-S. aeroduct. ºi ele cîtuºi de puþin „noi”. astupuº. agrienergie. adunat. agasat. menþionînd exclusiv numele localitãþii ºi forma masculinã a locuitorului ei. cãiþã. bihoreancã. alcoolscopic. numele localitãþii respective. anticancer.

maximum doi. actual! – se importã din Statele Unite. lib. în acest volum. anestezist-reanimator. deºi tendinþa spre formarea noilor cuvinte prin compunere este foarte rãspînditã în ultima perioadã de dezvoltare a limbii române1. deci. tot în anii ‘70 exista la TV o emisiune de ºtiinþã agricolã denumitã agroenciclopedie. dar aceia. album-catalog (de expoziþie). credem. vezi Rom. doctoriþa Ana Aslan + vital. Foarte parcimonios se vãdeºte Suplimentul ºi în privinþa substantivelor compuse. una singurã: pentru a þine pasul cu extraordinara înnoire lexicalã actualã ar trebui ca Suplimentul sã aparã cu regularitate. din 10. anti-antirachetã. are forþa sã separe.. gol negru. 2 Normal ar fi ca. Iatã cîteva compuse actuale. dar. grîul de neghinã. cuvintele recente purtãtoare ale unor semnificaþii importante de cele superflue. artist-fotograf. erau rãspîndite prin toate judeþele în aceiaºi ani ‘70. de excepþie nu sînt suficient de „împãmîntenite” în lexicul uzual sau în cel tehnico-ºtiinþific pentru a beneficia de o „intrare” în Supliment? Concluzia este. toate începînd cu litera a care considerãm cã ar fi trebuit sã fie introduse în Supliment: actor-cîntãreþ. corespunzãtoare exploziei informaþionale. acumulator-auto. la un an. vor fi din ce în ce mai puþini2. astrocluburile. 2). hainele de blanã întoarsã cunoscute sub numele de Alain Delon erau confecþionate în anii ‘70–‘80 în þarã. anestezie-reanimare. într-o perioadã variabilã de la caz la caz. artist-amator. acord-cadru. 1 Vezi capitolul consacrat compuselor noi. dupã cum ne-o indicã transparenta sa etimologie: provine de la numele creatoarei lui. an-record. Nici unele sintagme proprii perioadei actuale nu au fost înglobate în DEX-S deºi figureazã în dicþionarele de neologisme amintite: filtru total. spre a-i distinge de termenii realmente „recenþi”. Iar de „avalanºa” de neologisme.XI. actor-prezentator. alãturi de ele. Dicþionarele – ºi. ºarpe monetar. analist-programator. Evident cã în lista de cuvinte a viitoarelor Suplimente vor fi cuprinse.SUPLIMENTE LA SUPLIMENTUL DEX 263 aflã cel puþin în unul dintre cele douã dicþionare citate mai sus. unele dezbateri ale specialiºilor – pot avea o mare contribuþie în modalitatea de prezentare a neologismelor. dar ºi pentru cã au o legãturã directã cu realitãþile din þara noastrã: avionul special aerotaxi s-a construit în România în anii ‘70 în cooperare cu firma Britten Norman Bemridge din Marea Britanie (o ºtire de datã recentã ne informeazã cã acum aerotaxiurile – termenul a rãmas.1992. cu trecerea timpului. p. ceilalþi sã fie tipãriþi cu un corp de literã diferit. . din motive rãmase de neînþeles.. nimãnui sã nu-i fie teamã: limba. prin propriile-i mijloace. iar medicamentul aslavital este clar de sorginte româneascã. pe lîngã „noutãþi” ºi altfel de termeni rãmaºi în afarã în ediþiile precedente. cluburile unde se studiau fenomenele astronomice. Toate cuvintele realmente recente menþionate mai sus aparþin exact anilor pe care i-a avut în vedere în mod special Suplimentul. ele nu ºi-au gãsit un loc aici.

interviul acordat ziarului „Le Monde” în 29. speranþa a doi renumiþi savanþi. . Umberto Eco. care le-a prezentat în volumul Le souffle de la langue2. p. 2 Ed. Odile Jacob. profesor la aceeaºi înaltã instituþie francezã de învãþãmînt. 1992.IX. corect utilizaþi. 2. poate duce într-adevãr la acea „Europã a poligloþilor”. care sã înfãþiºeze caracterul modern – sincronic cu Occidentul – al unui lexic românesc participant la noutãþile conceptuale actuale? 1992 1 V. cu informaþii într-adevãr „la zi”.1992. Ar fi prea mult dacã am socoti cã în Europa se poate intra ºi pe calea unor dicþionare alcãtuite într-o viziune nouã. semioticianul italian care ºi-a expus ideile la Collège de France în toamna anului 19921. Paris.264 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Îmbogãþirea vocabularului cu termeni recenþi. ºi Claude Hagège.

Bartoli a arãtat-o cu dreptate! Trebuie precizat însã cã. continuatoarea unicã a latinitãþii orientale. 1945. 125-133. . Bucureºti. Contribuþii socio-culturale. Bucureºti. Rosetti2. Încercînd sã relevãm cîteva probleme care par a constitui particularitãþile pregnante ale limbii noastre în raport cu idiomurile neolatine. Izolarea: Româna. în Saggi di linguistica spaziale. 1963. 4 Alexandru Niculescu. 2 Alexandru Rosetti. 2. Torino. Bartoli. În cele ce urmeazã ne propunem reexaminarea acestei chestiuni.ÎN LOC DE CONCLUZII Note asupra poziþiei românei printre limbile romanice S-a scris. se aflã în spaþiul lingvistic continuu romanic (italian. întîrziere. în 1920. p. nu este atît de izolatã ca româna: un vorbitor al sardei. în repetate rînduri. 3 I. À propos de la „Place du roumain parmi les langues romanes”. 1. II. 1970. 2. Numele lui Bartoli1 („spicccata individualità”). 1965. Iordan. Româna. I. provensal). despre ceea ce Sextil Puþcariu. Bucureºti. vorbitã exclusiv pe o insulã. ajuns pe „terra ferma” sud-europeanã. maghiara). considerãm cã specificul românei poate fi sintetizat prin urmãtoarele trei trãsãturi: izolare. româna fiind o enclavã (insulã) romanicã printre limbile non-latine (limbi slave. este vorba de o dublã izolare: a) o izolare geograficã. cel dintîi. catalan. La spiccata individualità della lingua rumena. Importanþa limbii române pentru studiile de lingvisticã romanicã. p. Nici limba sardã. în „Beiträge zur romanischen Philologie”. în cazul românei. Individualitatea limbii române între limbile romanice. se gãseºte 1 M. în mod absolut ºi direct. este singura limbã romanicã într-adevãr izolatã. Iordan3 ºi. Contribuþii gramaticale. recuperare (rapidã). Niculescu4 sînt binecunoscute bibliografiei problemei. p. a numit „locul” limbii române între limbile romanice. 1978. Individualitatea limbii române între limbile romanice. 67-76. în Actele celui de al XII-lea Congres de lingvisticã ºi filologie romanicã. 139-151. mai de curînd. I.

limba românã a primit un numãr considerabil de termeni de origine cu precãdere slavã. latinitatea românei. che a subito. care conþine un numãr de 2003 cuvinte comune – ceea ce denotã un lexic concentrat. de pînã la 11 cuvinte. Ne-am ocupat de acest aspect.. Ceea ce reprezintã o izolare ºi o excludere din lumea neolatinã. în general. pînã aproximativ în sec. Sinonimele din PO aparþin. Din contactul direct cu limbile populaþiilor vecine sau cu care au avut relaþii cultural-politice. i rivolgimenti dell’umanesimo e che ha trovato il primo fecondo contatto coll’Europa occidentale all’epoca del liberalismo”2. unui numãr de trei grupe etimologice: 1 2 3 4 Dámaso Alonso. urmãrind multiplicãrile sinonimice din Palia de la Orãºtie. Dubiile lui L. pentru a nu aminti decît doi dintre marii noºtri înaintaºi care au încercat. text din 15813. V. nè Seneca. nelle sue tradizioni spirituali non conosce nè Virgilio. a durat numai în perioada închegãrii unei culturi autohtone. în special. b) o izolare culturalã de tot ceea ce a însemnat în trecut cultura ºi civilizaþia romanicã apuseanã. 1968. însã. dincolo de continuum-ul romanitãþii. ale acestei izolãri a limbii române? O mare cantitate de împrumuturi lexicale. turcã. . Bari. În PO. izolarea culturalã. dar ºi de alte provenienþe (maghiarã. româna nu numai cã s-a îmbogãþit. sã restabileascã legãturile cu cultura occidentalã. capitolul despre PO. de la cele cu 2 termeni (în mod firesc. Estudios lingüísticos. în acest sens. Struttura spirituale e linguistica del mondo neolatino. rînd pe rînd. p. bunãoarã. V. cele mai numeroase) pînã la o sinonimie foarte largã. Este bine sã nu uitãm cã. greacã). un rol decisiv l-au jucat. din necunoaºterea situaþiei lingvistice reale. Olschki provin. în general – probabil într-o mãsurã necunoscutã celorlalte limbi romanice – dar. Temas españoles2. din fericire. o datã cu deschiderea cãtre Apus prin cãlãtoriile unor personalitãþi româneºti istorice. solo per tardo riflesso. Olschki afirma cu seninãtate: „E difficile immaginare e indovinare la latinità di un popolo che. Care au fost consecinþele. nella cui cristianità mancano Agostino e i padri di lingua latina. supra. din aceastã diversitate etimologicã ºi-a creat ceea ce s-ar putea numi o „bogãþie sinonimicã” rar întîlnitã. Ignorarea completã a culturii romanice – religioase (românii fiind singurii latini ortodocºi) ºi laice – occidentale explicã de ce am fost „cunoscuþi„ relativ tîrziu – în epoca modernã – în Europa ca limbã romanicã ºi justificã surpriza – ºi incertitudinile – unor romaniºti care ignorau. Pamfil. Ed. Stolnicul Cantacuzino ºi Principele Dimitrie Cantemir. în structura etimologicã a românei.. L. de exemplu.266 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC separatã. al XVII-lea – al XVIII-lea. aºa cum s-a mai spus1. pînã de curînd. prin extraordinara sa permeabilitate. 33. 1953. Spre deosebire de izolarea geograficã. relativ sãrac – am constatat4 prezenþa a peste 200 de serii sinonimice. Deci „sãrãcia” lexicalã amintitã este compensatã prin bogãþia sinonimicã.

în mod special. spre exemplificare. bogãþie. trebuie imediat precizat cã. O datã cu evoluþia în timp a limbii ºi a culturii române. sãmînþã rudã vitã. jivinã. de ex. ºi anume posibilitatea exprimãrii în limba românã în mai multe limbi: aceeaºi frazã poate fi formulatã în termeni care au – toþi – o singurã origine etimologicã. fãt plod mulþime. exclusiv moºtenitã din latinã sau exclusiv împrumutatã din slavã sau maghiarã sau etimologii mixte (amestecate). fiind alcãtuitã din cuvinte de origine latinã alãturi de cuvinte de sursã slavã. greacã etc. elementele fundamentale umane. în românã. jiganie marhã avuþie dihanie. vorbi. fãpturã dobitoc. Iatã cum s-ar putea construi fraza de mai sus. pîrî zice. Paliei. însã. romanice (latino-italo-franceze) a dezvoltat capacitãþile sinonimice ale limbii noastre. gadinã Din punct de vedere sociologic. la o altã caracteristicã. bunãtate. dupã ºtiinþa noastrã deloc observatã pînã acum. turceºti ºi. precum ºi la principala sursã a vieþii rural-pastorale. oamet. sau prin cuvinte de origine maghiarã: Pruncul meu beseduieºte sã nu-mi muºtruluiesc mintenaº neamul pentru marha noastrã. în toate cazurile. cuvintele din acea epocã sînt mai . animalele. "neam" ºi "animal". dacã trecem „pragul" primului secol de scriere în limba românã ºi ajungem în perioada influenþei greceºti ºi turceºti (este adevãrat. al XVI-lea ºi. Cu alte cuvinte. Abundenþa sinonimicã a dus. Paleta sinonimiei s-a îmbogãþit cu alþi ºi alþi termeni. la o frazã alcãtuitã exclusiv din cuvinte moºtenite din latinã: Fiul meu zice sã nu mã cert repede cu lumea pentru vitele noastre. Putem recurge. cel genetic – ascendenþa ºi descendenþa – ºi cel economic. mai ales. spune grãi. deci care se referã la "obîrºie" în sens larg ºi la "descendenþã" în sens restrîns. nu este lipsit de importanþã de observat cã noþiunile cu cele mai multe sinonime în PO sînt cele privitoare la conceptele "fiu". astãzi. Acelaºi înþeles poate fi exprimat ºi numai prin termeni de provenienþã slavã: Odrasla mea îmi grãieºte sã nu mã sfãdesc iute cu rudele pentru dobitoacele noastre. pãtrunderea elementelor greceºti. fecior. Cuvintele utilizate în cele trei fraze precedente aparþin vocabularului sec. datã fiind structura latinã a limbii române. instrumentele gramaticale sînt. nãrod neam limbã. turcã.ÎN LOC DE CONCLUZII 267 latina slava maghiara adunare sãbor naºte plodi rãposa odihni sãlãºlui certa sfãdi. Aici. povesti besedui fiu. de origine latinã. lume gloatã.

„suflet românesc în limbã slavonã". fãrã a se repeta nici unul din termeni: 1. fiu 2. sub beneficiul îndoielii. poate fi modificatã în „suflet românesc în 1 N. Mai firesc. este posibil sã se alcãtuiascã o frazã cu înþeles aidoma celui al frazelor anterioare. pentru cã se ºtie bine cã oamenii. catalogate nu la limba românã. „forma" exprimatã prin scriere induce în eroare asupra fondului! N. poate chiar unic pentru un idiom de origine latinã. numai din cauza scrierii chirilice. chiar dacã sînt specialiºti. în special. în mod firesc. se întîlnesc cãrþi vechi româneºti. Istoria literaturii române vechi. 46. p. dar formatã exclusiv din neologisme de sursã romanicã: Progenitura mea pledeazã sã nu agasez instantaneu societatea din cauza animalelor noastre. nu se gîndesc la etimologia unui termen sau a altuia: Fiul meu îmi spune sã nu mã iau la ceartã imediat cu tot neamul din pricina animalelor noastre. rezultatã dintr-o combinaþie de termeni deja prezenþi în celelalte 5 formulãri).268 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC puþin cunoscute. prunc 4. ele demonstreazã capacitatea sinonimicã a românei: fraza de mai sus este formatã din 6 cuvinte cu sens deplin ºi sensul ei s-a putut exprima de 5 ori (excludem fraza ultimã. slavã etc. însã. atît ca termeni propriu-ziºi. Oricum.. cu vocabulele de provenienþã latinã. odraslã 3. ci la limbile slave. în momentul cînd vorbesc sau scriu. Învãþãturile lui Neagoe cãtre fiul sãu Teodosie). menþinute pînã la jumãtatea secolului al XIX-lea. aplicatã la textele româneºti scrise cu caractere chirilice. .: Copilul meu pretenderiseºte sã nu-mi dãscãlesc peºin seminþia din pricina lighioanelor noastre. Cartojan1 a gãsit o formulã potrivitã pentru textele româneºti scrise în slavonã (Cronica lui ªtefan cel Mare. slavã! Nu de puþine ori. care. în bibliotecile din strãinãtate. copil 5. „Aspectul". acelaºi înþeles ca al frazei anterioare poate fi formulat prin amestecul unor cuvinte cu etimologie diferitã. 1980. Cartojan. Aceastã „acoperire" culturalã a romanitãþii româneºti a dat multor cercetãtori falsa impresie cã româna este o limbã.. cît ºi ca semanticã). Ajungînd în epoca noastrã. Letopiseþele de la Bistriþa. termeni care se combinã. progeniturã zice grãi besedui certa sfãdi repede iute lume rudã neam seminþie vitã dobitoc marhã lighioanã animal muºtrului mintenaº peºin pretendarisi dãscãli pleda enerva instantaneu societate A doua consecinþã a imersiunii lingvistice în non-latinitate a fost – pentru românã – impunerea scrierii chirilice slavone. ºi. ed. Putna etc. 2. Bucureºti. Aceste posibilitãþi diferite de exprimare cu ajutorul cuvintelor provenite din mai multe limbi reprezintã ceva rar ºi.

p. aceastã perioadã se considerã încheiatã în 1492. din 842. în timp ce. lucrãri literare ºi filozofice. în limbile francezã ºi italianã. veniþi din orizonturi diferite. Fischer1. al XVIII-lea a însemnat un mare 1 I. în stadiul actual al cunoºtinþelor noastre.. 1821. sau de 561 de ani faþã de primul text sigur în italianã. scrisã în caractere latine cu ortografie maghiarã ºi Tatãl nostru din 1593. al XVI-lea. aceastã revistã purta numele de „Bulletin de recherche et d’histoire des textes”). În Dacia. autori binecunoscuþi produseserã sau produceau o literaturã în bunã parte neîntreruptã nici pînã astãzi! În aceeaºi ordine de idei. De-abia începînd cu sec. s-a început sã se scrie româneºte. într-o perioadã pentru care dovezile de scriere în limba românã nu apar decît sporadic. aºa cum au arãtat arheologii ºi. Pe de altã parte. sec. 1985. Astfel. al XVI-lea. al XVII-lea apar în româneºte texte cu caracter istoric ºi juridic ºi. slavã. precum Cartea de cîntece din 1570–1573. Dar româna a cunoscut. ceea ce nu se ºtie sau se uitã prea des.. Textele scrise în româneºte apar foarte tîrziu în raport cu cele scrise în principalele limbi romanice. care evident cã nu au ieºit „ex nihilo"! O altã dovadã demnã de reþinut o constituie împrejurarea cã termenii fundamentali ai culturii ºi ai învãþãmîntului sînt de provenienþã latinã. din 960. Dacã în româneºte. din secolul urmãtor. . maghiarã). I.. sporadic. trebuie sã avem în minte acele texte din sec. Evul Mediu se sfîrºeºte în istoria noastrã în anul. în lume.ÎN LOC DE CONCLUZII 269 alfabet chirilic". Întîrzierea. Numai limbile care au avut ºansa de a îmbrãca haina solemnã a scrisului înainte de 1500 îºi gãsesc locul într-o revistã cu acest profil. În epoca feudalã. de abia se traduceau principalele texte religioase. Fischer. adicã la o distanþã de 679 de ani de Serments de Strasbourg. continuu.. dar cu preocupãri comune. în sec. de exemplu. Limbii române îi este interzis accesul. deoarece aceastã revistã studiazã exclusiv lucrãrile scrise anterior anului 1500 deci. oricum.. nici mãcar de o jumãtate de mileniu. 2 Bârsãnescu. de curînd. trebuie menþionat cã cronologia epocilor istorice este alta pentru istoria româneascã decît pentru cea universalã. de timpuriu.. din 1020. cîte un cuvînt românesc în documente scrise în alte limbi (latinã. De altfel. în timp ce în principalele limbi neolatine s-a scris de mai bine de un numãr dublu de ani. Aceastã lipsã de coincidenþã între Apus ºi Rãsãrit are o consecinþã ºi de altã naturã: semnalarea ºi cercetarea documentelor româneºti aparþinînd secolului al XVI-lea nu-ºi poate gãsi locul în „Revue d’histoire des textes” (înainte de 1971. la curtea regilor. prima ºcoalã în limba latinã2. scris cu ortografie italo-polonã. datatã 1521. a fost cunoscutã limba ºi scrierea latinã înainte de cucerirea romanã. punct de întîlnire a cercetãtorilor fazelor mai vechi de limbã. Latina dunãreanã. dintre lingviºti. PN. pe teritoriul þãrii noastre funcþiona la Cenad (Morissenum). 43. Deci. Bucureºti. primul text mai dezvoltat cunoscut pînã în ziua de astãzi este Scrisoarea lui Neacºu. Placito di Capua. II. ºi scrierea latinã. înainte de 1521 nu poate fi vorba de texte continue în limba românã. Chiar dacã avem dovezi cã. s-a scris de timpuriu româneºte.

Impresionanta capacitate a românei de recuperare a întîrzierilor provocate de situaþia ei geo-istoricã ºi de sincronizare cu epoca actualã s-a manifestat cu precãdere în domeniul vocabularului prin douã modalitãþi. Transilvania se îndreaptã cãtre latinitate ºi italienitate. scrierea chirilicã este. de acumulare lexicalã. cea francezã înlesnesc limbii române redobîndirea locului pierdut din latinitate. în special. pe baza materialului cuprins în DCR. însoþitã. de origine italianã. elementele recente neolatine nu fac decît sã întãreascã specificul latin al limbii. influenþa italianã ºi. lexicale mai ales. Despre ce influenþe occidentale se poate vorbi în ultima perioadã de dezvoltare a limbii române? Într-o lucrare din 1985 ºi 1986. pe Cioran ºi pe Eugen Ionescu. cu cea francezã. În acest secol. adaptarea unei adevãrate avalanºe de împrumuturi recente occidentale – faþã de care influenþa rãsãriteanã. pe care le-am urmãrit îndelung ºi care au devenit frecvente în ultimii 30 de ani: a) prin adoptarea ºi. importanþa elementului romanic nou adãugat limbii române reiese din compararea cu prezenþa elementelor non-romanice: cuvintele noi de provenienþã englezã. ºi acela de mult depãºit în ultimele trei decenii. al XVIII-lea ºi în cursul sec. spaniolã ºi portughezã. în mod firesc. cã preeminenþa noilor achiziþii ale vocabularului românesc aparþine limbii franceze. direct sau prin mijlocirea culturii austro-ungare. Aceasta a fost rapidã: dacã. toate provinciile româneºti se îndreaptã spre Apus: Þara Româneascã ºi Moldova. cu un procent de 19. recent împrumutaþi. Recuperarea rapidã a timpului trecut departe de surorile sale întru latinitate. de cele mai multe ori. în procesul.9%. treptat. ruseascã. unde noile formaþii culte cu prefixoide ºi sufixoide cunosc o mare dezvoltare.3%.. Latinitatea greco-catolicilor. Deci. Sincronizarea culturalã preconizatã de Eugen Lovinescu începuse sã se afirme la sfîrºitul sec. al XIX-lea ºi începutul celui de al XX-lea (simbolismul). contribuind la accelerarea occidentalizãrii romanice a românei. Adãugînd termenii. mai tîrziu. ajungem la cea de a treia caracteristicã a limbii române amintitã la început: III. limba românã este atestatã în Scrisoarea lui Neacºu.. plus cele de sursã germanã ºi slavã ajung de-abia la procentul de 15. pentru cultura francezã. Numai cîteva exemple pentru ambele categorii: dintre prefixoide sînt preferate în limba românã aceleaºi care apar cu . în 1521. prin intermediul culturii greceºti. Se poate afirma cã izolarea ºi excluderea din romanitate ia sfîrºit o datã cu ªcoala Ardeleanã de la finele sec. înlocuitã cu alfabetul latin. apoi. se ajunge la un procent total de 21. Cu aceastã racordare a culturii româneºti la valorile Europei.270 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC pas înainte pe calea occidentalizãrii romanice a limbii române. „ultimul romantic" ºi pregãtea. pe Eliade. am demonstrat. al XIX-lea. de mari transformãri. Chiar dacã se mai menþine pînã spre 1850. intrã în contact cu cultura italianã ºi. dupã mai puþin de 350 de ani ea dãduse lumii europene pe marele poet Eminescu. n-a avut decît un rol infim. deºi impusã. în curs. b) prin asimilarea ºi imensa vitalitate a unor procedee moderne de formare a cuvintelor.3%.

prof. -duct. -naut. trebuie. minifustã. în conferinþa despre „Le destin du roumain parmi les langues romanes”. Domnia sa – ca ºi mine. În asimilarea acestor procedee se poate întrevedea modernizarea ºi internaþionalizarea structurii lexicale recente. neapãrat subliniatã sincronizarea cu limbile romanice occidentale prin adaptarea la actualizarea lingvisticã din Apus. teleînregistrare. -plast. examinîndu-se. o datã ce se pot crea cu ele cuvinte cu caracter popular. în care se evidenþiazã repetabilitatea elementului secund: factor-cheie. este interesant de relevat rolul compuselor. fotogramã. film-gigant. trei tipuri diferite de maimuþe. electro-. teleplictisit. Introducerea limbii române în discuþiile de la EPHE se datoreºte. aeroduct. Dovada cã acest procedeu s-a impus în limba românã este cã apare în cuvinte avînd un caracter ironic sau de glumã. cancerigen. ci ºi imitat. devenind productiv în limba românã. raid-anchetã. Am participat de curînd (în iunie 1993) la seminarul consacrat limbilor romanice la école Pratique des Hautes Etudes (EPHE) – Sorbona – Paris. brazdometru. tipologii. De asemenea. cuvînt-cheie. þinutã la 26 iunie 1993 în cadrul sesiunii închinate „Limbilor romanice: comparaþii. Renzi (Padova). -crat. cornoplast. unde am susþinut idei asemãnãtoare celor exprimate în rîndurile de faþã – a adãugat cã astãzi este insuficient a se cerceta. Pentru a convinge pe cei de faþã. desigur. pe teren românesc. indiferent dacã aceste cuvinte sau altele amintite mai sus au apãrut prin împrumut sau s-au alcãtuit în interiorul limbii noastre. Nu trebuie neglijatã nici ponderea altui procedeu modern de formare a cuvintelor – sudarea directã a douã rãdãcini: un sufixoid adãugat unui prefixoid: radiofon. italianã. operã-cheie. ciorap-pantalon. Exemplele stau la îndemîna tuturor: autotaxare. episod-cheie. fãrã românã. spaniolã ºi portughezã. pseudo-.ÎN LOC DE CONCLUZII 271 precãdere în limbile romanice apusene: auto-. student-actor. micro-. cercetîndu-se mamiferele fãrã cetacee. într-un anumit fel. structurã caracterizatã printr-o mare dinamicã. în schimb. cinefilie. tele-. staþie-pirat. radio-pirat. fibroscop. -tecã. procesoman. -metru. În experimentele ºi discuþiile care au avut loc se apreciase cã pentru cercetãrile comparative ºi pentru învãþarea paralelã a limbilor romanice sînt suficiente limbile francezã. de altfel. îndeosebi. radio-. astronaut. aeroduct. profesorului L. deci. mini-. cinematograf-model. microroman. club-bar. amintim: -fon. local-gigant. Renzi a recurs la o comparaþie: a învãþa limbile romanice fãrã a i se acorda românei un loc adecvat este echivalent cu studierea ºtiinþelor naturale. Aceastã comparaþie. statut-model. formate. conflict-cheie. descrieri”. miniscaf. „indigene". emisiune-pirat. precum teleaºteaptã. bio-. sat-model. -gen. precum în toate limbile neolatine importante. în formaþii ca: videofon. în cadrul lingvisticii romanice. Concordanþele cu limbile romanice apusene se manifestã ºi într-un alt procedeu de formare a cuvintelor. Dintre sufixoidele mai frecvente. autointerviu. deci. important este cã procedeul a fost nu numai asimilat. ca . ªi sufixoidele au devenit. -gramã. hidro-. -man. foto-. microbãnuialã. ºi anume în compoziþia prin apoziþie: cifrã-record. numai cele patru limbi citate mai sus. microantologie. precum bîtocrat.

cã latina a evoluat altfel decît pe tãrîmurile occidentale. 1–2/1993. ou presque. franceza ºi româna au o situaþie aparte. portugheza ºi italiana reprezintã aceeaºi subclasã. acelaºi Alf Lombard. nu se poate în nici un chip face abstracþie în cercetãrile de romanisticã. VII). Alf Lombard –. româna aratã. on prend conscience de la grande importance de cette langue. De aceastã limbã. ideile noastre despre dezvoltarea latinei ar fi altele din mai multe puncte de vedere. Nuova introduzione alla filologia romanza. din pãcate. în studiile fundamentale de romanisticã1. Romaniºtii ºi româniºtii vor spune dacã are sau nu dreptate! CL. dans le monde. 67-74 1 L. Renzi. are limitele sale. sans elle on ne peut communiquer librement avec la plus grande nation du Sud-Est européen. De altfel. . în lingvistica romanicã. în cartea sa La langue roumaine. Fãrã aceastã limbã. insister sur ce point – est scientifique.272 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC orice comparaþie. a prof. sans elle on se prive de tout contact direct avec une des grandes littératures de l’Europe actuelle” (p. devenitã cliºeu. în multe cazuri. p. „l’étude du roumain hors de ses frontières n’en est encore qu’à ses débuts. on ne saurait se faire une idée tant soit peu complète de ce qu’est devenu de nos jours le latin. Din punct de vedere istoric. dar. în mod obligatoriu. Bologna. aºa cã româna trebuie inclusã. spaniola. 1985. pratique et littéraire à la fois: sans cette langue. constatã cã. Cette importance – il faut encore. hélas. Ce n’est que très lentement que. Une présentation. care constituie „al patrulea picior al mesei romanice” – dupã expresia.

. . . . . . . . . . . . 13 I. . . . . . . . . ASPECTE ALE PSEUDOPREFIXÃRII ÎN LIMBA ROMÂNà LITERARà ACTUALà (cu referire îndeosebi la limbajul presei) . ASPECTE ALE PSEUDOSUFIXÃRII ÎN ROMÂNA LITERARà ACTUALÃ. . . VARLAAM. . NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD. . . . . . . . . . . . . . . 17 25 29 59 66 74 109 115 122 II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONSIDERAÞII ASUPRA ÎNREGISTRÃRII ªI DATÃRII CUVINTELOR ÎN DLR. . . . . . . . . . 5 CUVÎNT ÎNAINTE. . . OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI ÎN PALIA DE LA ORêTIE. . . . . . . . OBSERVAÞII ASUPRA PREFIXOIDULUI MINI-. . . . . . . . . DINAMICA VERBELOR NEOLOGICE DIN ROMÂNA ACTUALÃ. . . . . . . . . . . . . . . . . LIMBà VECHE ISTORIA LIMBII ROMÂNE ªI IZVOARELE EI. . UN PIONIER AL ARTEI SCRISULUI. . . . . . . . . . . NOTE ASUPRA TERMINOLOGIEI ASTRONAUTICE ÎN LIMBA ROMÂNÃ. LIMBà ACTUALà TRÃSÃTURI SPECIFICE ALE COMPUNERII ÎN LIMBA ROMÂNà LITERARà ACTUALÃ. . . . . . . . . . . . . TATÃL NOSTRU (1593). OBSERVAÞII ASUPRA STRUCTURII BULETINELOR METEOROLOGICE. CÃRÞI REFERITOARE LA LIMBA ROMÂNà VECHE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valoarea lingvisticã . . . . . . .Cuprins SIGLE ªI ABREVIERI. . . . . . . . . . . . 143 154 159 165 170 174 185 191 195 . . . . NOTE ASUPRA CUVINTELOR ROMÂNEªTI DIN SFERA SEMANTICà A CULTURII. . . . UN DICÞIONAR DE NEOLOGISME „VECHI”. . . . . . . DESPRE VERBELE „DELOCUTIVE”. . . OBSERVAÞII ASUPRA PREFIXOIDULUI TELE-. . . . . . . . . . . . Corespondenþe româno-polone în scrierea româneascã din secolul al XVI-lea . . . . .

. . . . . . . 219 DEZVOLTÃRI SEMANTICE RECENTE. . . . . . . . . . . . . . . .274 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC UN „VERBUM VICARIUM”: A REALIZA. . . . . . . 246 CONSIDERAÞII ETIMOLOGICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graur . . . . 203 IMPACT. . 261 ÎN LOC DE CONCLUZII. . Observaþii lexicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 ELEMENTELE LEXICALE ROMANICE RECENT INTRODUSE ÎN LIMBA ROMÂNÃ. . . . . . . . Pornind de la Dicþionarul de cuvinte cãlãtoare de Al. . . . . . . . . . . . . . . . . . Note asupra poziþiei românei printre limbile romanice . . . 207 ATRIBUTELE SPECTACOLULUI. . . . . 238 CONSIDERAÞII ASUPRA ETIMOLOGIEI NEOLOGISMELOR DIN ROMÂNÃ. . . . . . . . . 211 NOTE LEXICALE ªI ETIMOLOGICE. . . . . . . . . 265 . . . . 253 SUPLIMENTE LA SUPLIMENTUL DEX. . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->