Florica DIMITRESCU • Dinamica lexicului românesc – ieri ºi azi

DE ACEEAªI AUTOARE:
VOLUME
Locuþiunile verbale în limba românã, Bucureºti 1958, 233 p. Tetraevanghelul diaconului Coresi (1561) comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mãniceºti, Bucureºti 1963, 423 p. Introducere în fonetica istoricã a limbii române, Bucureºti 1967, 183 p. J. Byck, Studii ºi articole (ediþie ºi studiu introductiv), Bucureºti 1967, 174 p. Testi romeni antichi (în colaborare cu A. Niculescu), Padova 1970, 156 p. Contribuþii la istoria limbii române vechi, Bucureºti 1973, 289 p. Introducere în morfosintaxa limbii române, Bucureºti 1974, 200 p. I.A. Candrea, lingvist ºi filolog (ediþie ºi studiu introductiv), Bucureºti 1974, 200 p. Istoria limbii române (redactor responsabil), Bucureºti 1978, 380 p. Aurel Nicolescu, Analize gramaticale ºi stilistice (Antologie, studiu introductiv, tabel cronologic), Bucureºti 1981, 352 p. Dicþionar de cuvinte recente, Bucureºti 1982, 535 p. Palia de la Orãºtie (concepþia volumului, coautoare), Bucureºti 1984, 195 p. (p. 153-194).

COLABORÃRI LA VOLUME COLECTIVE
Gramatica Academiei, vol. I ºi II, 1954. Gramatica limbii române (Manual pentru clasele VIII, IX), 1957. Dicþionarul Academiei (redactare de cuvinte ºi etimologii). Tratatul de istorie a literaturii române (vol. II), 1964. Limba românã. Gramaticã, foneticã, vocabular, 1965. Enciclopedia limbii române (figuri de lingviºti). Micã enciclopedie a limbii române. Istoria limbii române (Responsabil: Al. Rosetti, responsabil adjunct, Florica Dimitrescu). Dicþionarul limbii române din sec. al XVI-lea (concepþia ºi responsabilitatea colectivului, Florica Dimitrescu) – tot materialul, cca un milion de fiºe clasificate alfabetic – distrus în incendiul de la sediul Academiei Române din februarie 1975.

FLORICA DIMITRESCU

DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC – ieri ºi azi –

Coperta de CÃLIN STEGEREAN

© 1994 Editura Logos® Ed. Logos®
Adresa poºtei: O.P. 4 C.P. 48 Bucureºti Tel./fax: (021) 233.14.82; (021) 327.14.78 E-mail: office@logos.tm.ro

I.S.B.N. 973–95560–4–3

Astronomical Dictionary. Barnhart. – Ilie Bãrbulescu. Bârsãnescu. AAMD – Agard Aeronautical Multilingual Dictionary. Budapest. Benveniste. Asan. C. – adverb. RM – Bakos Ferenc.N. Robert K. Magyar–Román Szótár. agr. 1960. autoht. Milano.H. în LR 1. adj.D. – acuzativ. 1961. – apud. Limba cãrþilor bisericeºti. Ist. – arab. 1964. Paris. Budapest. 1961. – agriculturã. Bronxville. 1914. Bucureºti. F. R. Kleczek. – A. – adjectiv. Evanston. – armean. – ªt. 1966. ap. Benveniste. Secþ. – aromân. Les verbes délocutifs. Praha. AUT – „Analele Universitãþii Timiºoara”. AUI – „Analele Universitãþii Iaºi”. Pagini nescrise din istoria culturii româneºti. Bucureºti. – F.P. MR – Bakos Ferenc. Lit. Armbruster. Blaj. Bârsãnescu. arom. AUB – „Analele Universitãþii Bucureºti”. Sol Steinmetz. Terra – Cesare Alzati. Problèmes de linguistique générale. adv. Armbruster. London – New York. ac. Bãlan. Bãlan. – indian din America. AD – J. Terra romena tra Oriente e Occidente. – E. and A. Curentele literare la români în perioada slavonismului cultural. arm. 1972. – autohton. editors G. amerind. London. Oxford. Alzati. . ar. Holloway. San Francisco.).. 1971. 1928. Román–Magyar Szótár. The Barnhart Dictionary of new Enghish since 1963.H. Bucureºti. XIV. Romanitatea românilor. New York. P. Bãrbulescu. Asan. London. Formaþiile parasintetice în limba românã.SIGLE ªI ABREVIERI AAR – „Analele Academiei Române” (Mem. BD – Clarence L. Barnhart. Paris. 1972. 1981. 1965. Paris. Bakos. LCB – I. Frenot. Bakos. V.

G.P.. Bucureºti. 1973. ed. O. 1976. Bianu. Contribuþii la geneza „Paliei de la Orãºtie”. Paris. 1913–1949. – dativ. Rodan. Bucureºti. 1. I. Dictionnaire étimologique du français. Puºcariu–Al. Bucureºti 1914. 1956 º. Brâncuº. – Bulletin Linguistique. Bogdan. Bogdan. Productivitatea conjugãrilor în româna actualã. I. Cluj. XXVII. 1946. Graur. I–II. Dicþionarul etimologic al limbii române. 1934–1947. Bucureºti. S. Crest. de Caliana. 1972. 1907–1914. 1564. 1914.. Bull.A. red. Brâncuº. resp. Brâncuº. DAm. Bucureºti. DE – O. Sãptãmînal politic. ed. III (2). Paris. 1962. V. Pr. Paris. CB – Cuvente den betrani. 1967. – D. Sbiera. 1948 º. Ion Coteanu. CV – Codicele Voroneþean.. 1980. Cazania II. A la conquète de l’espace. Corominas – Joan Corominas. Bucureºti. XXVI. Opriºiu. 1 2 4 . 1885. DC – Ph. von Wartburg. Dicþionar de cuvinte cãlãtoare. – Crestomaþie romanicã (sub conducerea lui Iorgu Iordan). DAn – Josette Rey Debove et Gilberte Gagnan. – „Contemporanul”. operã de colaborare a cãrturarilor din Þara Româneascã. – Gr. în LR. Iaºi. CDDE – I. C. O.Ev. C – Coresi. 1967. Pantazopol ºi Gh. Observaþii asupra sufixului gramatical -ez al verbelor neologice.u. în SCL 5. DEX – Dicþionarul explicativ al limbii române. Binder. CV – Codicele Voroneþean.. Bloch. – Gr. BPh – Buletinul Institutului de Filologie Românã „Alexandru Philippide”. Cont. Brâncuº. conj. C – Th. Paris 1979.6 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Binder. Transilvania ºi Banat. I. Hasdeu. Bucureºti. de la Cardière. Contribuþii – P. 1975. N. nr. Praxiu (Faptele apostolilor) 1563 – ed. 1975. Glosarul cuvintelor româneºti din documentele slavo-române. Dicþionar de aviaþie francez-român. – Florin Ionescu.u. ID – D. Gl. DCR – Florica Dimitrescu. DCC – Al. 1939. Cod. 1976. Dicþionar de americanisme. Candrea. CL – „Cercetãri de lingvisticã”. Mircea Seche ºi Luiza Seche. CPr. Bucureºti. Tod. – Coresi. Densusianu. Dictionnaire des anglicismes. Drãganu. C – Coresi. cultural. Bucureºti. – Gr. Bucureºti (1933-1948). Costinescu. Morfologia verbului. 1982. W. Cantemir. Procopovici. Dicþionar de cuvinte recente.. Bucureºti. 1961. Completãri cu privire la lista de cuvinte din DLR. 1964. Madrid. DA – Dicþionarul limbii române. Dictionnaire étimologique de la langue française. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. social. Cazania. Bucureºti. Cernãuþi. Brâncuº.. – conjuncþie. I. 1978. D. – Coresi. M. Cantemir interpretat de. dat. DEF – Jaqueline Picoche. XII. Cartea cu învãþãturã (1581). La découverte du cosmos. Elementele latine. Bucureºti. vol. DAv – C. în SCL 3. Ling. ed. 1878–1879. Completãri – Eugenia Contraº ºi Magdalena Popescu-Marin. – Codicele Todorescu. 1930. Bucureºti 1979. Paris. Brâncuº. Seria a II-a. publicate de B. în „Studia Bibliographica”. ed. 1975.

– englez(ã). Dimitrescu. DN – Florin Marcu. 1970. etym. Lb.SIGLE ªI ABREVIERI 7 DHLR – O. 1980. – A. DLR – Dicþionarul limbii române. – Dosoftei. vol. FC I – Fulvia Ciobanu. Paris. XII. A. 2 3 . 1971. Bucureºti. Dictionnaire étymologique de la langue latine. 1938. ex. Bucureºti. Meillet. Dimitrescu. Bulgãr. A. – L. Paris. Contribuþii – Fl. – Fl. în SCL 3. R. 4/1975. 1957–1979. Romanitatea vocabularului textelor româneºti vechi. a 2-a. I. 1974. vol. Atti. DLRV. vol. Bucureºti. Hist. 376–381. sub redacþia lui Gh. Bucureºti. V. Démeny. Dimitrescu. 2. Dimitrescu. Paris. 1938. Dimitrescu. Despre verbele „delocutive”. Bucureºti 1978. dial. F – Grosse Duden Fremdwörterbuch. Dosoftei. L. 2. – Documenta Romaniae Historica. DN – C. Drãganu. vol. vol. 1971. Demény. 1978. Formarea cuvintelor în limba românã. FC II – Formarea cuvintelor în limba românã. în RRL. – exemplu. Bucureºti. serie nouã. Dimitrescu. ed. in XIV Congresso internazionale di lingua e filologia romanza. – L. Marcu. ed. Bucureºti. mai jos. DLRV – v. Bucureºti 1960. Originalitatea – C. Drãganu. Dimitriu. R. – Fl. egipt. DS – Dicþionar de sinonime. Dimitriu.A. 1957–1977. Gilbert. Bucureºti. în „Bieträge zur romanischen Philologie”. Paris. X Jahrung. Cluj-Sibiu. în SCL. R – C. Densusianu. 1971. Bucureºti. a 3-a. Limba documentelor slavo-române emise în Þara Româneascã în sec XIV ºi XV. Originalitatea vocabularului din Apostolul popii Bratul (1559–1560). Constant Maneca. – Exodul. – egiptean. nr. V. Iaºi. ed. Djamo-Diaconiþã. Djamo-Diaconiþã. 1973. ER – Etudes romanes dediés à Iorgu Iordan. ed. Djamo-Diaconiþã. Heft. ed. Bucureºti. Enciclopedia programelor spaþiale. Histoire de la littérature roumaine de Transylvanie. sl. resp. – N. Bucureºti. p. Gilbert. Marcu. EV – Evangheliarul slavo-român. Aspetti del influsso della lingua romena sulla lingua cancellaresca dei principati romeni. I. 1966. Dicþionar de neologisme. Al. 1901. Napoli. Dimitrescu. 1920-1948. XXV. Ernout. 1974. DMC – P. 1971. 15–20 aprile 1974. Maneca ºi Fl. Maneca ºi Fl. Dict. Quelques observations sur le rôle des affixes dans la formation des nouveaux termes du roumain littéraire. 1961. Bucarest. – dialect(al). Mannheim. Meillet. 1574. acad. Graur ºi Mioara Avram. Dictionnaire des mots contemporains. Un verbum vicarium: „a realiza”. Djamo-Diaconiþã.L. L. 1965–. Ex. Prefixele. Compunerea. Doc. Ernout. B. Ev. II. Gaster 1929. 1966. Bucureºti. IV. 1980.S. DMN – P. Dicþionar de neologisme. Dictionnaire des mots nouveaux. Dicþionar de neologisme. 1939. 1969. Mihãilã. Iaºi. Dimitrescu. E – D. 1978. Histoire de la langue roumaine. Bucureºti. DN – C. Finuþa Hasan. engl. Andreescu. XX. Þara Româneascã. EL – Evanghelierul din Londra.-rom. 1682. Dimitriu. Contribuþii la istoria limbii române vechi. – Fl. 1981. red. Viaþa ºi petreacerea svinþilor. DR – „Dacoromania”. Dimitriu. al II-lea. 1978. – Evangheliarul slavo-român de la Sibiu (1551–1553).

Bucureºti. Editura Academiei. B. în Actele celui de-al XII-lea Congres internaþional de lingvisticã ºi de filologie romanicã. Iorga. 1864. Corectitudine ºi greºealã. – N. Bucureºti 1948. Guþu Romalo. ILR – Istoria limbii române. Bucureºti. ILR II – Istoria limbii române. Contribuþii la istoria ºtiinþei ºi tehnicii româneºti în sec. II. Bianu. Elem. Editura Academiei. 1952–. Lex. Bucureºti. Bucureºti. LRA – Iorgu Iordan. Fl. L. pãrintele filologiei latino-române. – N. Tendinþele actuale ale limbii române. Graur. Istoria limbii române literare. Graur. Giurescu. – italian. Bucureºti. Bonn. L. Goga. Budapest. – grecesc. Ist. Lexicologie romanicã (lexic profesional). ILRL – Al. Sistemele ortografice cu litere latine în limba românã. „Capcanele” limbii române. – Al. Pancevo. Ist. Bucureºti. lit. Höfler. vol. Bucureºti. – D. Hristea. Diccionario etimológico español e hispánico. état présent et possibilités d’une orientation nouvelle. – Al. Hasdeu. 1963. – Alexandru Graur. Crestomaþie românã. 1928. – „Flacãra”. Bucureºti. Bucureºti. Limba românã actualã. Etudes de datations. 1971. Gaster. Probleme de etimologie. hebr. Graur. – genitiv. P. Giurescu. Iordan. I. Ionaºcu. Graur. 1933. gen.G. ed. 1954–1968. García de Diego – Vicente García de Diego. Goga. Graur. Madrid.P. Evoluþia conjugãrii în românã. sîrb. Bucureºti. Gáldi. Iordan. – R. XVI. Etudes – M. fr. 1954. Guþu Romalo. Onu. Gáldi. a doua. Elemente de origine sîrbo-croatã ale vocabularului dacoromân. relig. 1973. Sist. Graur. 1971. – B. a II-a. Bucureºti. Bucureºti 1904. XVI. 1978. Bucureºti. lit. O gramaticã a „greºelilor”. Graur. 1976. – „Gazeta literarã”. Gãmulescu. al XV – începutul sec.E. Bucureºti. în I. Iordan. Gãmulescu. ed. 1956. Gaster. LRC – I. Bucureºti. Bucureºti. GCR I–II – M.8 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC FEW – Walter von Wartburg. Ionaºcu. 1962. – hindi. – „Informaþia Bucureºtiului”. Cazacu. Iorga. – M. C. Inf. Gaz. 1968. Texte de limbã din sec. Ev. III. Limba românã contemporanã.u. Bucarest. – Theodor Hristea. rom. – german. Bucureºti. lit. 1968. – V. I. – hebraic. Luca Stroici. E. Istoria literaturii religioase a românilor pînã la 1688. Französisches Etymologisches Wörterbuch. GS – „Grai ºi suflet”. 1989. T. Leipzig. Les mots d’origine néo-grecque en roumain à l’époque des phanariotes. Evoluþia limbii române. C.C. 1953–. Bucureºti. Chrestomatie roumaine. XIII. Gaster. 1961. I–II. Buc. IP – Învãþãturã la Paºti. – francez. Graur. it. 1939. 1969. Bucureºti. Bucureºti. Graur. 1895. Néo-gr. – Ec. Bucureºti. Iorga. Iorga. germ. Chrest. . Etimologii româneºti. gr. 1972. Etimologii – Al. 1974. Istoria literaturii româneºti. 1923 º. 1891. Contribuþii – C. 1976. hind. Rosetti. Bucureºti. Bucureºti. – L. în SCL 2. – Al. Hasdeu. Höfler.

1966. Torino. DLRV – Gh. Sãptãmînal editat de Uniunea Scriitorilor. Împrumuturi vechi sud-slave în limba românã. vol. 1954. Duro. E. în Actes du II Congrès international de Thracologie. Mihãilã. At. ed. Editura Academiei. Paris. VR – Alf Lombard. al XVI-lea). Lombard. 337 º. Bucureºti. Moxa. 1960. I. Dubois. Mitterand. Le verbe roumain. în CB. Scrierea latinã în Evul mediu. 1975. 1975. LL – „Limbã ºi literaturã”. Mihãilã. Nestorescu.u.SIGLE ªI ABREVIERI 9 ÎCr. Nestorescu. Individualitatea – Al. Mihãilã. – V. 1969. – locuþiune. Lukasik. Niculescu. Mihãilã. Jako. LRC II – I. – H. M. Jako-Manolescu.C. – meglenoromân(ã). – „Luceafãrul”. Nestorescu. I. Mihãilã. 1964. Bianu. Niculescu. lat. ed. Lb. Lyons. – maghiar(ã). Al. – Marius Sala. 1942–1950. 1978. 1960. lat. Luc. Lyons. Migliorini. Cele mai vechi atestãri în limba românã comunã. – neologic. 1969. Limba românã contemporanã. Prontuario etimologico della lingua italiana. Bucureºti. 1977. Moxa – Cronica lui M. – Gh.u. magh. gr. Contribuþii socio-culturale. 1/80. Mihãilã. Bucureºti. Bucureºti. sud-slave – Gh. – Doru Todericiu. 1971. Dauzat. LR 2/75. Paris. mod. Preistoria rachetei moderne. Elemente de frazeologie româneascã veche în documentele slavo-române. Dictionnaire de la langue française (Direction de Jean Dubois). Manuscrisul de la Sibiu. Mexico. Lg – J. 1955 º. Pologne et Roumanie. Lg – C. din 1952. Migliorini. Bucureºti. Influenþa greceascã asupra limbii române pînã în sec. 1938. Schick. neologism. – Întrebare creºtineascã. Paris. Societatea de ºtiinþe filologice. – latin. Lund. 1980. – necunoscut. Torino. PE – B. R. NDE – A. în LR 3/80. Manolescu. 1955. Tudora ªandru Olteanu. Bucureºti. II. Bucureºti. Nouveau dictionnaire étimologique et historique. Individualitatea limbii române între limbile romanice. Les attestations les plus anciennes des mots autochtons en roumain. neol. Bucureºti. Aldo Duro. Împr. – Gh. Mihãescu. Mihãilã. 1974. Mihãescu. Dicþionarul limbii române vechi. Infl. . Bucureºti. Mihãilã. Mihãescu. Mihãescu. Limba latinã în provinciile dunãrene ale Imperiului Roman. 2. A. Coteanu. – V. Lukasik – ªt. D. Dan Munteanu. I. H. 1960. L – Lexis. Bidu-Vrânceanu. Bucureºti. Il Linguaggio. El léxico indígena del español americano. megl. – S. S. în SCL. LR – „Limba românã”. – „Magazin”. Mihãilã. J. II. Paris. – H. R. Bucureºti. L. recenzie la Gh. nec. Valeria Neagu. Linguistique générale. Nestorescu. 1970. Bucureºti. Mareº. Dicþionar al limbii române vechi (sfîrºitul secolului al X-lea – începutul sec. 1957. al XV-lea.I. L – Liturghierul lui Coresi. Bucureºti. Mag. Bucureºti. 1958–. – modern. Bucureºti. loc. p. Vocabularul.

P. Quelques observations sur le rôle des affixes grecques dans la formation des nouveaux termes du roumain littéraire. Astronauts de la préhistoire. 1976. Pamfil. Longinescu. p. 1978. în LR. cuvinte. Meºteºugurile din Þara Româneascã ºi Moldova în Evul Mediu. – prepoziþie. nouã. 2. XXIV. – Pravila Moldovei din vremea lui Vasile Lupu. PN – „Presa noastrã”. ed. ed. – portughez. în SCL 1. Bucureºti. 1958. Rosetti – Omagiu lui Al. Rosetti. Paris. Bucureºti. Bucureºti. ed. reg. prep. p. – numãr. – Coresi. PC – I. Radio – Programul Radio–TV. Psaltirea. Datations des phénomènes. 1965. NT – Noul Testament de la Bãlgrad. 6. Pamfil. Gagarin. 1965. 376-381. Reinheimer. Bucureºti. 1959 º. Purdela. PO – Iosif Popovici. 1988. 1956–1989. . ed. Bucureºti. janvier-juin 1973. – regional(ism). Palia de la Orãºtie. a II-a. – ªt. 1970. Bucureºti. Lebedev. Pr. pol. Rizescu. Pamfil. variante neînregistrate. – numeral. V. PR – Paul Robert. Puºcariu. Pellen. prov. VII. în Studii de lexicologie. Pamfil. C – V. Popovici. 1974. sensuri. Pamfil. 1911. Pamfil. în „Beiträge zur Romanischen Philologie”. prakr. Bucureºti. M. Pamfil. – provensal(ã). Pamfil. Bucureºti. Paris. LR – Sextil Puºcariu. 1979. Bucureºti 1912. 158–177. Elemente regionale în lexicul „Paliei de la Orãºtie”. – Pravila ritorului Lucaci. Bucureºti. Pr. Calcuri româno-maghiare în Palia de la Orãºtie. în CL. Les dérivés parasynthétiques dans les langues romanes. DDA – Tache Papahagi. Omagiu Al. Prav. Completãri la DLR: prime atestãri. Bucureºti 1969. cota 3077. XXI. ed. I. pg. S. – plural. Psihologia cosmosului. RA – Florica Dimitrescu. în CL 1. Purdela. X Jahrgang. Pamfil. Pellen. ªerban.G. Ps. PV – Psaltirea Voroneþeanã. Contribuþii la studiul statistic al lexicului românesc. Limba românã. 1968. – polonez Popescu-Marin. a II-a. num. tome 37. R – V. 1972. în RLiR. Derivarea verbalã imediatã (nemijlocitã). – persan. ms. Recherches diachroniques en espagnol. Alba Iulia. Lexicul „Paliei de la Orãºtie”. V. LP – V. în CL III. nr. general ºi etimologic. 1957. Revistã lunarã a Uniunii Ziariºtilor. The Hague-Paris. ªerban. PA – P. D. Dicþionarul dialectului aromân. Papahagi. Completãri – Magdalena Popescu-Marin. – prakrit. PH – Psaltirea Hurmuzaki. Reinheimer. Le Petit Robert. ed. – S. Bucureºti. PS – Psaltirea Scheianã. ed. Olteanu ºi C. PLG – Probleme de lingvisticã generalã. pl. PO – Palia de la Orãºtie. Stela Toma. 1971.10 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC nr. Olteanu. Biblioteca Academiei. Recherches – R. pers. 1974. Heft. 1976. Contribuþii – V. – A. 1962. Kolosimio. D. Bucureºti 1947.L.u. II.

SE – F. C. din 1944.v. I. 1925–. I–II. Organ al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. 1944–1989. 1976. Slawski. Tagliavini. Schogt.. ILR – Al. Lexicon slavo-român.. Sãpt. Meºteri constructori. Let. Paris. ºi seria nouã. 1959–. vol. Originile limbilor neolatine (trad. cota 312.). St. Inf. I. XVI ºi XVII traduse din slavoneºte. Influenþa orientalã asupra limbii române. ªãineanu. Influenþa ortografiei asupra pronunþãrii literare. 1916. Stãnescu. Bucureºti. PO – M. în „Studii ºi cercetãri de istoria artei”. Rosetti. – E. Rom. – sîrbo-croat. – „România liberã”. 1935. ms.A. RRL – „Revue roumaine de linguistique”. Les premières traductions de l’Ancien Testament. Candrea. S – I. Tagliavini. srb. 1963. Bucureºti. 1977. 1926. skr. ªãineanu. O. SCL – „Studii ºi cercetãri lingvistice”. Editura Academiei. Dimitrescu. Slownic etymologiczny jezyke polskiego. Bucureºti. Rosetti. Istoria limbii române. din 1990. – Grãmãticul Staicu. Bucureºti. Giurescu. – Flora ªuteu. din 1950. Rosetti. Bucureºti. Stãnescu. I: „Palia d’Orãºtie”. – L. ªuteu. Biblioteca Academiei. 1–2. 1968. Bucureºti. Bucureºti. sic. – singular. Heidelberg. pietrari ºi zugravi în timpul lui ªtefan cel Mare. – „România literarã”.O. Bucureºti. 1976. Psaltirea Scheianã comparatã cu celelalte Psaltiri din sec. rom. – slav de sud. Romanishes etymologisches Wörterbuch. S. din 1950. 1900. – sîrb. – subst. I–IV. – spaniol. Lettres roumaines de la fin du XVI et du début du XVII siècle tirées des archives de Bistritza (Transylvanie). Sc. sp. Rosetti. Tagliavini.SIGLE ªI ABREVIERI 11 REW – Meyer-Lübke. Fl. lit. 3 e e . – românesc. 1946. ed. SMFC – Studii ºi materiale privitoare la formarea cuvintelor în limba românã. 1952. – sub voce. Tagliavini. – Simion Dascãlul. Letopiseþul Þãrii Moldovei pînã la Aron Vodã. – sicilian. Filosofia cuvîntului. Toronto. Sém. – „Sãptãmîna culturalã a Capitalei”. de pe la 1600. ed. s. Bucureºti. – vechi slav. vol. Revistã editatã de Comitetul pentru culturã ºi educaþie socialistã al municipiului Bucureºti. Serie nouã. 1968–. Bucureºti. Roma. subst. Editura Academiei.Dasc. RLiR – „Revue de linguistique Romane”. sl. – „Scînteia”.s. sing. Roques. scr. Bucureºti. – sanscrit. Bucureºti. 1968. vol. Schogt. Roques. I. rom. Sémantique synchronique. Bucureºti. – H. Rosetti. sl. Kraków. 1916. A – C. Lex. ed. Paris. 1955. T – Coresi. Rom. lib. Bucureºti. a 3-a. Rosetti. Slawski. 1925. FC – Al. M. – C. Tetraevanghelul. Applicazioni dei calculatori elettronici all’analisi e alla statistica linguistica. LR – Al.

Etymologisch-historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänischen. – L. C. 1962. Zugun. Bucureºti. S. TB – Texte bogomilice. Veress. 1903–1925. II. 1968. Ist. II. în CB. Vulpe. – Emil Vîrtosu. -fica. Sur quelques verbs délocutifs dans les parlers roumains. Bucureºti. Torino. -iza. Tohãneanu. tc. vol.R. – L. în SMFC. Bucureºti. 1970. – ucrainean. 1972. în LR 5. Rumänisch-deutsches Wörterbuch. XVIII. Doc. Bucureºti. Þîrcovnicu. Paleografie româno-chirilicã. Conversiunea numelor în verbe. Prati. în CB. . 1976. 1930. – turc. 1951. Þîrcovnicu. – M. 1973.L. -ona). TM – Texte mãhãcene. II.12 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Tamás. – A. Vîrtosu. – P. Testi romeni antichi. Moldovei ºi Þãrii Româneºti. Florica Dimitrescu. Padova. Niculescu. Zugun. Istoria învãþãmîntului din Banat pînã la anul 1800. 1982. vb. D – Gh. Vasiliu. TR – Texte româneºti din secolul al XVI-lea. Budapest. ung. V. Sufixele verbale româneºti noi (-isi. Tamás. – V. Bucureºti. Bucureºti. în RRL. Vulpe. Vocabulario etimologico italiano. XXI. VEI – A. TDRG – H. Tohãneanu. Bucureºti. TRA – Al. Documente privitoare la istoria Ardealului. Dincolo de cuvînt. 1978. Etym. 1966. ucr. Veress. Vasiliu. Tiktin. P. III. – verb.

cînd am scris aceste cuvinte.CUVÎNT ÎNAINTE Conceputã ca o contribuþie la istoria limbii române în straturile ei cele mai vechi (din momentul apariþiei primelor texte în limba românã – sec. Ambele secþiuni însumeazã rezultatele cercetãrilor precedente ale autoarei asupra unor fenomene lexicale. al XVI-lea) ºi cele mai recente (din ultimii treizeci de ani). între paranteze drepte. erau inedite în noiembrie 1993. Pentru fiecare în parte s-au dat indicaþiile bibliografice la sfîrºitul articolului (capitolului). cele care poartã. în care trebuie neapãrat sã vedem izvorul limbii literare de azi. dar toate sînt strãbãtute de un fir conducãtor: ideea cã vocabularul limbii române de azi nu poate fi bine înþeles fãrã studierea aprofundatã a temeliei sale alcãtuite din textele secolului al XVI-lea. Fiecare dintre studiile reunite în volum – cãrora li s-au adus cîteva mici retuºuri – este independent. lucrarea de faþã cuprinde douã secþiuni distincte în care se discutã: 1) unele faþete ale vocabularului limbii române vechi ºi 2) aspecte ale dinamicii lexicului actual. Prezentul volum constituie o continuare ºi un complement a douã cãrþi anterioare ale autoarei. Contribuþii la istoria limbii române vechi (1973) ºi Dicþionar de cuvinte recente (1982). anul redactãrii. Precizez cã unele dintre capitolele acestui volum au apãrut sub formã de articole în revistele de lingvisticã din þarã sau din strãinãtate – unele au fost traduse din limba francezã – sau au constituit comunicãri la diverse congrese sau întruniri ºtiinþifice de specialitate. Concluzia secþiunii a doua este cã. cu privire specialã la limba românã veche sau la limba actualã. . acesta din urmã constituind sursa principalã a studiilor aflate în secþiunea a doua a contribuþiilor de faþã. lexicul limbii române literare actuale participã la tendinþa generalã de internaþionalizare care se manifestã în structura lexicalã a limbilor moderne. atît prin noile creaþii interne cît ºi prin împrumuturi.

O lucrare fundamentalã peste care s-a trecut cu buretele. dar la care colectivul de zece persoane care lucrase timp de zece ani se încumeta sã revinã. Dacã pînã acum am lucrat. au cãzut pradã focului în februarie 1975..S. pentru cã insistenþele mele de a fi fotocopiate nu au avut nici un ecou) ºi numai acolo! Forurile în drept nu au reacþionat decît împiedicînd reluarea lucrãrilor – muncã titanicã. – la (nedoritul?) Dicþionar. apoi uitarea. în domeniul lexicului ºi al lexicografiei. nu s-au cãutat cauzele acestui „incendiu” izbucnit exact în încãperea unde erau adãpostite fiºele (într-un singur exemplar manuscris.. ºi sper sã lucrez în continuare. Coman Lupu ºi Nicolae Mocanu pentru efortul lor devotat întru ducerea la bun sfîrºit a editãrii ºi tipãririi acestei cãrþi. Noiembrie 1993 FLORICA DIMITRESCU P.14 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Nu le voi mulþumi niciodatã îndeajuns prietenilor mei mai tineri Alexandru Ciolan. Nu s-a fãcut nici un fel de anchetã. Caldele noastre mulþumiri se îndreaptã ºi spre Mariana Ciolan. care a tradus articolele scrise în limba francezã. . Împreunã cu un colectiv experimentat ºi devotat strînsesem ºi ordonasem alfabetic circa un milion de fiºe care. rãmîn cu imensul regret cã nu s-a putut duce la îndeplinire o operã care depãºea puterile unui singur om ºi al cãrei plan l-am conceput încã din 1963: Dicþionarul limbii române din secolul al XVI-lea. Iar peste fiºele arse ale acestei lucrãri de bazã pentru înþelegerea evoluþiei limbii române s-a aºternut întîi indiferenþa. depozitate în sediul Academiei.

I LIMBÃ VECHE .

.

Rosetti ºi-a îmbogãþit lista de materiale bibliografice ºi de izvoare. dar care a rãmas. II. care era red. din pãcate. gata elaboratã ºi predatã editurii. care se elaboreazã în prezent1. Opere. apãrutã în ed. red. sursele de exemple erau nu numai reduse. Dimitrescu. (Vezi ºi ediþia în limba românã. responsabil. Rosetti. ca Istoria limbii române. Într-adevãr. Este un fapt îndeobºte cunoscut cã istoria istoriei limbii române – ºi. prin apariþia primului volum din Histoire de la langue roumaine de Ov.ISTORIA LIMBII ROMÂNE ªI IZVOARELE EI În cele ce urmeazã vom aborda cîteva probleme puse de izvoarele avute la îndemînã de cercetãtorii istoriei limbii române. Începînd aceastã lucrare. Din perspectiva informaþiei. dar – mãrturiseºte autorul despre textele vechi – „multe din ele n-au fost editate destul de corect pentru a putea fi folosite totdeauna de filolog”2. Pe mãsurã ce se lãrgeau investigaþiile ºtiinþifice ºi se editau unele texte. îngrijitã de prof. Densusianu (Paris. Byck. un punct de onoare al acestei lucrãri fundamentale constînd tocmai în permanenta aducere la zi a bibliografiei. XII. ºi Ov. Al. implicit. p. Izvoarele sale. în primul rînd din cauza insuficienþei materialelor de lucru ºi a lipsei de studii prealabile. prima istorie a unei limbi romanice. Ovid Denusianu era conºtient de imensele dificultãþi pe care le va avea de întîmpinat. a izvoarelor ei – are o bogatã tradiþie. adjunct Fl. care era. în acelaºi timp. cînd îºi începe Al. netipãritã. 1962. J. elaboratã sub conducerea lui Al. la începutul secolului al XX-lea. Bucureºti. I. 1901). Densusianu. Rosetti publicarea volumelor destinate a deveni Istoria limbii române. 1975.) . lingvistica româneascã înregistra întîia operã ºtiinþificã dedicatã special istoriei limbii române. a II-a în 1978. situaþia este mult diferitã 30 de ani mai tîrziu. 1 Este vorba de o monumentalã Istorie a limbii române. cu orientare modernã. chestiunea informaþiei fiind primordialã pentru orice operã ºtiinþificã ºi cu atît mai mult pentru una de sintezã. 2 DHLR. Bucureºti.

unele documente din sec. asupra dicþionarelor. Între timp. punct de întîlnire al cercetãtorilor veniþi din orizonturi diferite. care sînt cele mai importante pentru cunoaºterea trecutului unei limbi. din texte în special de naturã religioasã. dar se aflau risipite în publicaþii ºi colecþii în general greu accesibile. se corecteazã unele afirmaþii fãcute exclusiv pe baza materialului extras din traduceri. trebuie subliniat marele serviciu adus cercetãtorilor istoriei limbii române prin apariþia volumului Documente ºi însemnãri româneºti din sec. Academiei. asupra ediþiilor de texte ºi. ciubuc “vergea (de aur). XIV. fie lucrate anterior.18 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Din bibliografia specialã de referinþã a istoriei limbii române ne vom opri. pentru a sluji la anumite comparaþii: se ºtie ce rol pot avea astfel de mãrturii pentru lingvistica romanicã sau chiar pentru lingvistica generalã. pãstrarea unor sensuri mai apropiate de cele etimologice (de ex. Academiei) pentru a se pune la îndemîna cercetãtorilor multe lucrãri fie needitate încã. internaþional. s-au fãcut mari eforturi. asemenea documente nu-ºi pot gãsi un loc în „Revue d’histoire des textes”. al XVI-lea (Bucureºti. Astfel. din bibliografia generalã de referinþe. Printr-o asemenea lucrare ce cuprinde elemente ale limbii standard din secolul al XVI-lea. se poate afirma cã documentarea noastrã a progresat mult. din 1971 (care înainte de aceastã datã apãruse sub numele de „Bulletin de recherches et d’historie des textes”). oferã indicaþii mai precise despre rãspîndirea termenilor. al XVI-lea. . Volumul Documente ºi însemnãri româneºti din sec. Ediþia amintitã reuºeºte sã dea un contur mai veridic limbii române din sec. Pentru a da un singur exemplu. dar într-o formã necorespunzãtoare exigenþelor actuale. Din pãcate. al XVI-lea au mai fost editate. dar cu preocupãri comune. al XVI-lea.. Ea aduce un material extrem de important pentru istoria limbii române. al XVI-lea conþine un material deosebit de preþios tocmai prin caracterul sãu neomogen („au1 Op. aºa încît cuprinzãtoarea ediþie amintitã era mai mult decît aºteptatã. deoarece aceastã revistã studiazã exclusiv lucrãrile scrise anterior anului 1500 ºi are corespondenþi în toate limbile care au avut ºansa de a fi îmbrãcat haina solemnã a scrisului înainte de aceastã datã. ºi din partea editorilor. din sec. lingou” etc. al XVI-lea ºi conduce cãtre o mai corectã evaluare a locului fiecãrei unitãþi lexicale din sec. ºi din partea editurilor (aici trebuie citatã pe primul loc Ed. cit. Pe bunã dreptate Ovid Densusianu îºi exprima. n-au fost publicate decît în numãr foarte restrîns”1. p. datoritã mai ales editãrii a numeroase texte vechi în perioada anilor ‘60 ºi ‘70. În aceste douã decenii.). în rîndurile de mai jos. toþi cei care se intereseazã de începuturile limbii române scrise au cãpãtat un instrument de lucru indispensabil ºi bine ar fi ca acest material sã fie cunoscut ºi pe plan mai larg. ci ºi pentru alte compartimente ale limbii. în introducerea la DHLR. Ed. asupra surselor de exemple. 1979). Paris. nu numai în domeniul lexicului. Astãzi. regretul pricinuit tocmai de absenþa acestora: „Documentele publice ºi private.

imediat. Puºcariu. 2 Vezi Gh. ar fi ideal sã fie pus integral la dispoziþia specialiºtilor. formaþie neînregistratã în DLR.. vom observa cã informaþiei concentrate cuprinse în ele TILR le datoreºte multe elemente cu caracter lexico-semantic. 1741). Dar ºi aici trebuie afirmat cã absenþa izvoarelor de limbã veche face ca în DA uneori lexicul românesc vechi sã fie insuficient reprezentat. regiuni diferite. pentru cîrciumãriþã (în DA. 264. 3 Apãrut. Originalitatea. p. în Biblia de la Bucureºti). variante fonetice etc. Dupã cum se poate uºor observa. Ms. XIX)1. DA. de ex. Mihãilã. Dimitriu. litografiatã într-un numãr de 40 de exemplare. Trebuie observat însã. sec. morfologic. Pentru a dovedi cît de interesant este textul amintit. deºi fascicula pînã – pogribanie a apãrut în 1977. Observaþii asupra manuscrisului slavo-român al popii Bratul (1559-1560). pentru vrabie (în TDRG. lui Gh. de comportare sintacticã. Bucureºti. C. 1972. În acelaºi context întîlnim un numãr relativ ridicat de cuvinte în situaþia de hapax legomenon de tipul podmi (în Apostolul lui Coresi din 1563 îi corespunde a lua2. cã se vor utiliza din Manuscrisul popii Bratul fragmentele publicate de Gh. menit a suplini. Desigur. Cronograful lui Moxa3 etc. mai ales cã încã din 1967 Gh. pe lîngã Manuscrisul popii Bratul. lista ediþiilor de care avem neapãrat nevoie pentru TILR este foarte lungã. 319.ISTORIA LIMBII ROMÂNE ªI IZVOARELE EI 19 tori” diferiþi. texte de tipuri diferite). cã mai este mult de fãcut pentru a fi satisfãcuþi în domeniul editãrii de texte. al cãrui material – circa un milion de fiºe – a cãzut pradã unui incendiu la sediul Academiei Române în 1975. pentru plecãciune (în TDRG. lacunele din cronologia atestãrilor sau labilitatea datelor procurate de alte mãrturii. ocol (în DA ºi DLR. Textul acesta. p.. S. loc. în ed. Ca sã nu mai pomenim 1 Vezi C. mãrturia manuscrisului popii Bratul împinge înapoi considerabil datãrile. atrage atenþia din acest punct de vedere cã „sînt multe scrieri vechi de cea mai mare importanþã care au rãmas necercetate. al doilea). Trecînd la cealaltã sursã despre care ne-am propus sã discutãm. vom sublinia cã pentru unele cuvinte vom întîlni aici primele atestãri (deci din anul 1559–1560). II. II (Bucureºti. Dimitriu a elaborat indicele acestui text pentru Dicþionarul limbii române vechi. 1977. dicþionarele. la Dosoftei). reprezentînd cel mai vechi manuscris românesc datat. 154. Dimitriu. pentru must (în DLR. 1691). . în SLLF. p. Mihãilã în Studii de limbã literarã ºi filologie. Mihãilã a propus Editurii Academiei publicarea lui. în introducerea la DA. iar C. Mihãilã. pentru unele cuvinte ajungînd pînã la cca 250 de ani (vrabie). însã. Bucureºti. într-o anumitã mãsurã. primul. din ea nu ar trebui sã lipseascã. cit. proiectat de noi. Cazania I a lui Coresi. între timp. Ciuchindel. 1990. de exemplu pentru freamãt. Psaltirea Hurmuzachi (ed. cu un copist cunoscut. 1972). iar articolele menþionate în nota noastrã anterioarã dateazã din 1972. ºi 1974. Ne vom limita tot la un singur exemplu: în bibliografia pentru TILR III se noteazã sub Bratul. nu are rãspîndirea necesarã). C.

aºa cã. A-B. prin definiþie non-finitã. 555-556. În privinþa lexicului vechi. p. vom numi aici numai Palia de la Orãºtie. s. Desigur. cantitativ. care este zamatoreati. X (1961). . ºi „mai mult”. p. Apreciem însã cã. este posibil un „mai bine”. s. în principiu. Sã mai amintim aici cã Bloch-Wartburg2 considerã cã data apariþiei în scris a unui cuvînt este unul dintre punctele principale ale istoriei cuvîntului sau cã P. 1932. ca de altfel în orice operã lexicograficã. iar dintre publicaþiile de documente vechi în care mai cu seamã se gãseºte limba popularã a veacurilor toate. înregistratã în Psaltirea Scheianã (ed. Într-adevãr. o lucrare cu multe greºeli”1. data înregistrãrii unui cuvînt poate aduce luminã în ce priveºte stabilirea etimologiei sale. în LR. Fl. Manuscrise n-au fost extrase deloc. nr. se poate remarca absenþa unor cuvinte din marile noastre dicþionare (de ex. matoriti4. calitativ. de ex. 1916): Cãntu nou cãntu þie întru psaltire. Pravila de la Govora ºi Noul Testament de la Bãlgrad. C2). nu mator ar putea fi etimonul lui mãtori. Vezi Zizi ªtefãnescu-Goangã. avînd în vedere cã data atestãrii unui cuvînt este extrem de importantã. DLR ºi-a extins bibliografia. la toate cuvintele. care se distinge printr-o limbã frumoasã ºi îngrijitã.20 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC altele. ci verbul corespunzãtor din textul slav al Evangheliarului lui Macarie. Imbs socoteºte cã semnificaþia exemplului celui mai vechi este „nodul istoriei cuvîntului”3. în 1652. cel puþin în principiu. mator sau vb. Realitatea este cã mãtori apare în mai multe contexte în sec.) sau la meºter („cea mai veche atestare a cuvîntului ar data de pe la 1404”. X. în timp ce mator este înregistrat prima oarã cu o sutã de ani mai tîrziu. a fost ales Uricariul. Pentru exemplificare. 7-8. 1960. coardã” a lui maþ. sau podmi din DLR) sau a unor sensuri specifice în trecutul limbii române. în general. de asemenea nici scr. Verbul a mãtori se considerã în DLR cã are la bazã subst. inexistent în vreun original al celor douã texte. p. cu zéce maþe cãntu þie (298/4). 2. 70-72. Dictionnaire étymologique de la langue française.).v. Paris. pentru þinuta ºtiinþificã a acestui dicþionar de mare autoritate. II. Bucureºti. Dacã ne vom referi la un alt aspect pe care îl socotim fundamental. cu za – vãzut ca în 1 2 3 4 DA. tomul I. ºi pentru a veni în sprijinul celor care cerceteazã ILR. Contribuþii. semnificaþia “strunã. arhisinogog din DA. neinfluenþatã de originale strãine. la medelnicer („atestat pentru prima oarã la 1497”. p. dar ºi aici. Candrea. cît ºi. 6. ºi anume la datarea termenilor.A. mai mult chiar decît Biblia din 1688. ar fi necesar ca preocuparea pentru datare sã fie extinsã. Etimologii. I. de ex. scr. partea I. al XVI-lea (T.v. Dimitrescu. vom constata cã în DLR aceastã problemã este pusã expres numai la unele cuvinte. ºi un tezaur lexical cu mult mai bogat decît în traducerile de scrieri bisericeºti. matoriti. iatã douã cazuri: verbele a mãtori ºi a obijdui. „Cahiers de lexicographie”.

DLR – ne referim în special la acesta. A. Împr. p. de exemplu. pogribanie în sec. 2 Loc. fiind dicþionarul cel mai cuprinzãtor al nostru. Ar trebui însã spus cã niciodatã. exigenþele ºtiinþifice sînt satisfãcute dacã un cuvînt este datat de douã ori: o datã ca primã apariþie în scris a termenului respectiv ºi a doua oarã ca indicare a datãrii rãspîndirii sale. obijdam2).sl. iar în DLRV în 1502 4 . dacã însã observãm cã toate citatele. în toate situaþiile. în DLR în anul 1638. aparþin secolului al XIX-lea – ºi derivatele sale nu fac excepþie de la aceastã datare –. p. rîºniþã apare nu în Radu 1 Vezi Mihãilã. pe care alte lucrãri le predateazã.. dupã DLR. . zaroditi1. a doua datã exprimînd rãspîndirea cuvîntului. prez. sud-slave. de ex. în bulgarã (cf..ISTORIA LIMBII ROMÂNE ªI IZVOARELE EI 21 zaboleati. mai ales cã deseori prima înregistrare nu echivaleazã cu data de naºtere a unui cuvînt – dacã este alcãtuit pe teren românesc – ºi nici cu momentul pãtrunderii lui în limba românã – dacã este vorba de împrumuturi. cînd s-a implantat în limbã3. Þinînd seama. Greimas în „Cahiers de lexicographie”. 1952. a perioadei cînd a devenit uzual. al XVII-lea în DLR. începînd cu primele atestãri. este atestat întîi în 1497 ºi apoi tocmai în sec. De ex. 189. 88-92. Este curios. J. 3 Vezi G. al lui obideati). 4 În Dicþionarul elementelor româneºti din documentele slavo-române (1374-1600). (obijdo. I.u. Matoré în „Le français moderne”. În stadiul nostru de cercetare poate cã nu s-ar putea realiza ºi aceastã a doua datare. se mai pune ºi o altã problemã. ºi aceasta este cu atît mai valabil pentru o epocã îndepãrtatã precum cea reprezentatã prin sec. pohteati > pofti. în timp ce plop apare în DLR cu citate relativ recente. Verbul a obijdui este considerat în DLR ca provenind dintr-o formã v. dar ar trebui menþionatã mãcar prima atestare. La fel pogon. 2. este acela al distanþei în timp între diferite atestãri. legitimã. p. 66 º. deoarece uneori trece un timp destul de îndelungat între aceste douã faze. cit. cã în aceste cazuri responsabilã de distanþa în timp amintitã nu este decît reþeaua prea largã de texte excerptate. cã medelnicer. ºi etimonul n-ar putea fi gãsit într-o limbã limitrofã. nu trebuie absolutizatã datarea unui cuvînt. implicite. cel din care se pot extrage cele mai multe date pentru ILR – are uneori prime datãri. Un alt aspect. 157. ci. al XVI-lea. dacã nu cumva este un împrumut tardiv. strîns legat de cel precedent. bg. iar în Evangheliarul slavo-român de la Sibiu. pogon este însã atestat prima datã în 1493. ind. la mijlocul sec. pur ºi simplu. apãrut în 1981. al XVII-lea sau cã moºneag este indicat pentru prima datã în Anonymus Caransebesiensis ºi apoi tocmai la Negruzzi. a IV-a ca boleati > boli. verbul a fost integrat la conj. de cele afirmate aici. p. ºi anume aceea care apare în unele lucrãri moderne de lingvisticã diacronicã sub forma dublei datãri. ne putem pune întrebarea. al XVI-lea. Nu credem cã cele douã situaþii ar reprezenta cazul prezentat în paragraful precedent. în DLRV acest cuvînt este atestat din 1411.

într-un context slav (de ex. pentru o bunã înþelegere a rãspîndirii cuvintelor în limba românã. Astfel. Credem cã. ne dau flexiunea ºi derivarea. 434-447. Pentru cã am amintit mai înainte de DLRV. Metodologic. trebuie precizat cã aici a existat preocuparea consecventã. care a fãcut numeroase adãugiri. în 1482. cuvintele de provenienþã latinã: curte. tom.22 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC de la Mãniceºti (1574) mai întîi. atestarea unor cuvinte slavone sau maghiare într-un context latin (sl. apare ºi în dialectele noastre din sudul Dunãrii ºi 2) dacã nu cumva a fost preluat de limbile vecine (cele douã cuvinte citate apar în maghiarã.. Trebuie însã imediat adãugat cã ar trebui urmãrit – ca principiu de lucru – raportul între izvorul utilizat ºi cuvîntul atestat.). sub forma slujniku (ac. sintetizîndu-se atîtea studii de amãnunt întreprinse în anii din urmã. În relaþie cu aceastã constatare ar fi de dorit ca începutul care s-a fãcut în Rosetti. ILR. dintre care atragem atenþia asupra unui întins articol datorat lui F. Djamo-Diaconiþã. bogasiu). ar trebui sã avem ºi un Dicþionar al elementelor de origine românã în alte limbi. au o puternicã valoare probantã cuvintele slave cu flexiune 1 Vezi p. Nestorescu ºi lui A. care apare cca. voievod. în „Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae”. krãnga (cca. ca ºi autorului. ci în Evangheliarul slavo-român ºi în Tetraevanghelul lui Coresi (1561). Bakos. balaur. 27 (1–2). turceºti precum astariu. Rosetti. CDDE). programatã de a se data cuvintele. 2 L. trebuie considerat cã o pondere are. sing. în special lui V. . În general au mare valoare cuvintele rãzleþe de altã origine decît a limbii în care este redactat întregul text. pe de altã parte. porkolab)2 ºi cu totul altã „greutate” are atestarea unui cuvînt de origine latinã într-un context latin sau de origine slavã într-un context scris în slavã. 1977. Gh. Cum însã cele mai multe documente la noi au fost scrise în slavã. Roadele interferenþelor fiind mai evidente în vocabular. ar trebui ca în DLR sã se noteze încã douã elemente: 1) dacã termenul respectiv. 111–160. un mare sprijin. atît de preþios ºi în sine ºi prin completãrile datorate recenzenþilor. sau crîng în forma de gen. 181-182. bou. sing. plãcintã. Omagiu Al. p. magh. p. deci o „cãlãtorie” inversã. Graur. de ex. cf. din interiorul limbii române cãtre exterior. plop. sau. Aceste forme pot fi în mod justificat suspectate cã nu aparþin (încã) limbii române. Les éléments roumains du lexique hongrois et quelques problèmes de l’emprunt linguistique. cum se înþelege din DLR. 1497). maghiarã etc. de a cerceta termenii români împrumutaþi de limbile vecine1 sã fie extins. au o scãzutã calitate probantã cuvinte ca slujnicã. pentru o bunã interpretare. termeni autohtoni ca: brad. Mihãilã. În schimb. Paralel cu Dicþionarul de cuvinte cãlãtoare de Al. un asemenea dicþionar este imperios necesar ºi credem cã s-ar putea realiza prin efortul conjugat al româniºtilor ºi al specialiºtilor în slavã. de exemplu – pe de o parte – atestarea unor cuvinte de origine latinã sau autohtonã sau turcã etc. ºopîrlã. cumnat. Nicolescu.

ci unele variante populare. germ. ºi srb.v. sã se încorporeze noile ediþii critice.. la ºindrilã se dã etimologia germanã Schindel. Astfel. sau formele articulate u krîngul în 1505. Pentru a se lãmuri vocala o ar fi trebuit adãugat pol. aºa cã formele intermediare sau originea îndepãrtatã puteau foarte bine lipsi. Un caz similar îl constituie ºorþ. Deci „relaþia” ediþie de text > – eventual – cercetare a textului > dicþionar sã fie mai operativã. se dã ca etimologie a lui rabin atît pol. s. 184. trebuie adãugate. interpretarea materialului brut întîlnit în toate izvoarele. nefiind un dicþionar etimologic. la pîrgar se noteazã. cîrci(u)mari. De altfel. cit. la etimologie. se cuvine menþionat cã istoria limbii trebuie sã preia din DLR o serie de etimologii cu multã grijã. la efortul cercetãtorilor trebuie neapãrat adãugat cel al editorilor). la pîrcãlab nu se menþioneazã decît etimonul maghiar (porkolab). în DLR ne întîmpinã unele inconsecvenþe la etimologii. Dicþionarele (în primul rînd DLR) sã fie mai maleabile. spre a se preîntîmpina îmbãtrînirea corpus-ului. Rabbiner: de fapt. 28. polgár. Graur2. regionale. în DLR nu este cazul sã se dea o etimologie-istorie (mai mult sau mai puþin îndepãrtatã). numai cã aceasta motiveazã varianta ºindilã. rabin. 1 L. b) pentru îmbogãþirea materialului. III. „magh. texte contemporane (ultimele adaosuri bibliografice la DLR sînt din 1972). „la crîngul” sau dealului (în 1514). forma germanã nu este decît o filierã. pentru cã – cel puþin unele – explicã nu formele literare. Schurz. brumariu etc. ºi nu cel german (Burgraff). Fiind elaborate într-un timp îndelungat: a) pentru a ameliora calitatea citatelor. Djamo-Diaconiþã. 2 Evoluþia limbii române. ca ºi atitudinea criticã trebuie sã însoþeascã fiecare fapt de limbã introdus în ILR. sã funcþioneze aici un sistem mai apropiat de cel al vaselor comunicante. ºi nu etimonul direct. De aici atenþia care trebuie acordatã acestor tipuri de atestãri în ILR. În legãturã cu etimologiile. Graur3. cît ºi germ. la sfîrºit. ºindra1. ºurþã. p. care. sã se înlocuiascã „din mers” ediþiile care nu mai corespund criteriilor ºtiinþifice actuale. 1978. 1963. de ex. Bürger”. pentru a se lãmuri forma literarã ºindrilã ar fi trebuit sã ne adresãm formei din bg. aºa cum reiese din Dicþionarul de cuvinte cãlãtoare de Al. de ex. de ex. În plus. de ex. Sã se acorde o grijã deosebitã primelor atestãri ale cuvintelor. în loc de concluzii. szorc. . brãdet. mai primitoare. este etimonul direct al formelor regionale ºurþ. explicat în DLR prin germ. O mare importanþã au ºi derivatele româneºti din cuvinte latine în contexe slave. Acum. Bucureºti. aºa cum aratã Al. aninos. II. p.ISTORIA LIMBII ROMÂNE ªI IZVOARELE EI 23 româneascã: pluralele babe. 3 Bucureºti. de fapt. dar în alte situaþii similare nu. loc. ci numai o etimologie-origine directã. ne permitem sã prezentãm cîteva deziderate-propuneri: I. Sã se accelereze ritmul de publicare a ediþiilor de texte (aici. ºi în alte cazuri apar filierele sau etimologia îndepãrtatã. rezumînd cele spuse mai înainte.

atît în aspectul ei actual. am dori sã se reþinã cã cele de mai sus nu reprezintã decît sugerarea unui mod de a fi abordatã istoria limbii române prin izvoarele ei. Sã se întocmeascã un dicþionar de frecvenþã special pentru limba veche. tom III. în primul rînd limitrofe. Credem cã nu exagerãm afirmînd cã limba – factor primordial al culturii – este cel mai vechi bun moºtenit de la înaintaºii noºtri ºi cã trebuie fãcut mult mai mult pentru ca aceastã pãstrãtoare a nobleþei fiinþei strãmoºeºti sã fie cît mai bine cunoscutã. formulînd dezideratele de mai înainte. dicþionar care va permite o mai justã evaluare a locului fiecãrui cuvînt în epoca respectivã. am pornit de la principiul cã textele vechi ºi dicþionarele nu sînt simple depozite lingvistice. la termenii care o impun. A. acesta fiind un argument hotãrîtor al unitãþii limbii noastre. prezenþa cuvintelor din dacoromânã ºi în dialectele din sud. ci cã trebuie concepute ca avînd rol activ în direcþia cunoaºterii riguroase a limbii române. VI. a istoriei limbii române în speþã. DLR sã menþioneze. p. VII. Înainte de a încheia. cît ºi în lungul ºi frãmîntatul sãu trecut. pe care avem datoria de a-l înfãþiºa cît mai veridic în Istoria limbii române.24 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC IV. cã sînt instrumente de lucru sine qua non ale istoriei limbii române. Memoriile Academiei Române. 7–13 . cînd este cazul. Malraux definea cultura ca fiind „l’héritage de la noblesse du monde”. seria IV. 1981. o rubricã specialã în care sã se semnaleze prezenþa unor cuvinte româneºti în alte limbi. Sã se alcãtuiascã un dicþionar destinat special cunoaºterii acelor elemente lexicale româneºti care au trecut în alte limbi. În Les Voix du silence. V. DLR sã cuprindã.

în AUB XI. nr. se afirmã ca „una dintre principalele preocupãri. v. Pellen. De asemenea. deºi în introducerea la DLR (1965) p. O problemã actualã a filologiei române: datarea. La aceastã situaþie se adaugã faptul cã nu a existat o preocupare constantã de a se utiliza în dicþionarele ºtiinþifice ale limbii române textele editate dupã principii moderne2. ale unor structuri morfologice etc.. ale diverselor îmbinãri de cuvinte. pentru PO se citeazã ediþia M. Tetraevanghelul lui Coresi ediþia 1889 a lui Gherasim Titus Piteºteanu. ar fi permis o cuprindere exhaustivã a vocabularului din Tetraevanghel. avînd indice. deºi mãcar în volumul discutat din DLR (1969) s-ar fi putut profita de ed. În acest volum. . Höfler.1 Instrumentele de lucru de care dispunem. M. Pamfil (1968).CONSIDERAÞII ASUPRA ÎNREGISTRÃRII ªI DATÃRII CUVINTELOR ÎN DLR 0. consacrat literei O – elaborat de colaboratori ai Institutului de Lingvisticã ºi Istorie Literarã din Cluj –. cu indice exhaustive.. încã din 1965 continuã sã se citeze. ca ºi în ediþia veche a DA. reconsiderarea bibliografiei în vederea înlãturãrii treptate a ediþiilor necorespunzãtoare prin ediþii ºtiinþifice nou apãrute sau care vor apãrea în cursul editãrii dicþionarului”. la Cluj (unde s-a elaborat volumul cuprinzînd litera O) cu mult înainte. ale unor sensuri. 2 Menþionãm astfel cã. care. sau – pentru a trece în domeniul morfosintaxei – ale diverselor turnúri sintactice. XV. dintre cercetãtorii strãini preocupaþi recent de acest aspect. Roques (1925). nu permit totdeauna stabilirea unor datãri exacte. deºi în 1963 a apãrut o nouã ediþie. toate textele ºi documentele de limbã românã veche. p. În cele ce urmeazã ne rezumãm investigaþiile privind primele atestãri la DLR (1969). Recherches. se 1 Florica Dimitrescu. Etudes. ºi R. V. în general bogat. ºi în primul rînd dicþionarele. în bibliografie. ºi situaþia aceasta nu va înceta sã persiste pînã nu se vor publica în ediþii ºtiinþifice. Una dintre condiþiile cele mai importante ale cercetãrii istorice a limbii o constituie cunoaºterea primelor atestãri ale cuvintelor. existentã în ms. 25. 1962. 367-376.

C. Let. o(t)pust Dosoftei. de ex.Ev. ocrotealã. – 111). sau C. Pentru a evidenþia diferenþele dintre datele propuse în DLR (1969) ºi cele care reies din texte. . II / ispiti el ºi ohtâ cu duhul lui / T 85v9 (T – 1). (Completãri. p. / ªi dede otpust narodului / Ev. L. vom nota pentru fiecare cuvînt. 51r3 (Ev. / Într-aur sã fie prinse. Ps. Dimitrescu. 32r2. uleu – 1. CV – 1. – 1). urmat. de citarea altor surse anterioare datãrii din DLR (1969). obîrºie Coresi ap. textul în care apare prima înregistrare în DLR ºi.Ev. p. opt Prav. dupã orînda sa / PO 2724 (PO – 1). sl. Fl. obîrºi PO ºi C. oblici Ps. sl. cu indicarea ocurenþelor corespunzãtoare: oarecum „precum” Moxa / oarecum au chemat Adam toate jigãniile. Contribuþii. aºa li-e numele / PO 1714–15 (PO . ocean "moºtenitor”. – 2). sl. opreliºte. / Doamne.26 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC întîlnesc însã cuvinte a cãror datare poate fi modificatã.S.Ev. Pr. Popescu-Marin. de menþionat cã nici unul dintre cuvintele avute în vedere nu apare consemnat în Mihãilã. regulã” Pãsculescu.2. Ps. GCR I /C. ologii blem / Ev. cîte un exemplu. care a predatat cuvîntul ocol. I / are cinci pite de orz / T 194r4 (T – 2. uloi – 4. 2 V. sl.-rom. T – 6). Let. Eugenia Contraº ºi Magdalena Popescu-Marin. în dreapta. 1. în stînga. orîndã „obicei. otravã.2). p. orz S. 29v17 (Lit. DLRV. Am stabilit noile datãri operînd o comparaþie între înregistrarea unor cuvinte în DLR (1969) ºi cea din indicele cîtorva texte editate în ultimii ani2. cuvintele respective fiind înregistrate anterior1. T – 2). sl. olog L / orbi vãd. Indicele lexical paralel. PO – 3. oblicire C. dacã este cazul. Completãri. 65-67). 1. Originalitatea.-rom.. oloi NT / oloiul unsureei ºi siriul de bunã mirosealã / PO 2858 (P–1) (în PO apar ºi variantele ulei – 16. – 1). PO – 2).. / ªi cãndu se împlurâ opt zile. – 9)3. 154.1. odihni PO (fãrã exemple) / Cã vin pãsãrile ceriului ºi odihnesc spre stãlpurele lui / T 28r21 (T – 2).-rom. Dasc. sl.-rom. forma ulei este înregistratã pentru prima oarã în Ev. 17v1 (Ev. p. V. în parantezã vom înregistra numãrul de ocurenþe din primul izvor.-rom. Dimitriu. 67. – 4. odihnire./ ªi iatã veni-va în slavã a judeca vii ºi morþii cã împãrãþia lui nu iaºte obîrºie / Lit.-rom. / T 115v8 (T – 4. / ªi fuiu ca omu ce nu aude ºi ce n-are în rostul sãu oblicire / S 732 (S – 3. nu cu urgia ta oblici mere.P. care a predatat cuvintele oboroc. / ªi fu cãnd obãrºi Is(us) cuvintele ceste / Ev. ofta Axinte Uricariul.Ev. Coresi. – 3). care au predatat cuvintele ogodinþã. nece cu mãnia ta pedepseºti mere / S 79 (S – 81. – 13.-rom. sl. 534. (Ev. – 3). 1 Litera O din DLR a stat ºi în atenþia altor cercetãtori. indicã drept text precedent Pr. 3 Completãri.

– 1. datînd din secolul al XVI-lea. ospãtar.).). Ev. astfel.P. / Scoase doi arginþi. CV)2. sl. oblicire. prima atestare din DLR (1969) coincide cu cea din indice. osana. De menþionat cã pentru unele cuvinte (oºtire. Parcurgerea DLR (1969) paralel cu indicele textelor din secolul al XVI-lea ne-a relevat ºi un alt aspect al problemei: în unele cazuri. p.-rom. aºa cã înregistrarea lui în T îl situeazã cu cca 140 de ani înapoi. .-rom. sl. C.-rom. sl.-rom. o(t)pust Dosoftei. C. ospãþ..-rom. V. ospãtar C. care însã îl precedã în timp cu 20 de ani. oºtire „luptã” Ureche. pentru primele traduceri româneºti de texte religioase (1530-1559). 79r17 (Ev. dede uspãtâtoriului ºi zise lui. – 35. T – 97. oarecum Moxa / PO. / Sau de va cere ou. sl. Lex.S. L / oºtirea lor cu pãgînii/ PO 517 (PO – 1). sl. – 3.-rom. ILR. oblici. oarecum. dar a fost întîlnit în secolul al XVI-lea în PO. sl. 2 Þinînd seama de datarea propusã de Rosetti. pînã la 10 ani (olog L / Ev. Un loc aparte îl deþine cuvîntul orîndã. T – 1. L. oºtire. Alte cuvinte (obîrºenie. ou) au în DLR (1969) prime atestãri în texte din secolul al XVII-lea. olog. 1 De remarcat cã textul citat în DLR (1969) din C. / Ferecat cine va mânca uspãþ. obîrºi PO / Ev. doarâ va da lui scorpie? / T 143316 (T – 1). ou. 653. ºapte (oarecum. sl. CV.). în C. În aceeaºi situaþie sînt ºi termenii (cifra care urmeazã siglei indicã numãrul de ocurenþe): olar S / S – 1.. de ex. provizoriu. orz. fiul lui David” / Ev. / T 142r2 (T – 1)1. odihni.-rom. rectificã datarea de la peste 100 ani. cu douã ocurenþe. oloi. probabil. ovreiesc L / bucurã-se creai ovreiesc ºi scuipi pre el / Ev.Ev. obîrºi. T – 4). înapoi aceste datãri – cã. 11538 (Ev. Examenul întreprins demonstreazã – este adevãrat.CONSIDERAÞII ASUPRA ÎNREGISTRÃRII ªI DATÃRII CUVINTELOR ÎN DLR 27 osana C. CV – 3. sl. la minimum 40 de ani. – 1. din cele 19 cuvinte pentru care au fost furnizate datãri anterioare celor din DLR (1969). oblicire C. ospãþ C. Ps. opt. dacã în DLR (1969) odihnã apare cu un singur citat din PO. – 120.. ou „celulã la pãsãri. – 20.Ev. 30 de ani (de ex. este identic cu textul din T. pentru cã studierea altor izvoare va împinge. în indice acest cuvînt este înregistrat – pe lîngã PO (cu 5 ocurenþe) – în sudul Ardealului–Muntenia. orîndã) rectificarea datãrii a avut în vedere cîte un sens anumit. L – 1.Ev..Ev. dar indicele oferã date suplimentare care permit o mai exactã conturare a ariei de rãspîndire a cuvîntului. T – 8). / Ev. alcãtuitã din albuº ºi gãlbenuº” St. deci noile menþionãri. omenesc PH.Ev.-rom.Ev. precum ºi informaþii asupra frecvenþei. S. Ev.Ev. Pr.Ev. / S – 6. – 5. otpus. 3. în pãrãþiia lu Dumnezeu / T 153r1 (T – 5). / în beserica greind: „Osanna.-rom. de ex. 2. ovreiesc) se redateazã în interiorul secolului al XVI-lea cu „distanþe” de aproximativ 50–20 de ani (de ex. / S. sl. unul (ofta) are în DLR o primã atestare la începutul secolului al XVIII-lea. care apare în DLR înregistrat într-un text popular (în Pãsculescu.

S.-rom. / S – 3. 143–148 1 Grobis. bibliografia de limbã românã veche sã fie completatã. p. C.28 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC osîndi PH. T – 7. 167. CV. Gros Bis et Raminagrobis. ne permitem a solicita redactorilor acestei opere de mare autoritate ºtiinþificã. – 2. Ev. dar unele (T. Evident cã nu se poate imputa redactorilor DLR (1969) cã nu au înregistrat cuvinte din texte editate dupã anul de apariþie al volumului discutat. T – 1. eventual Banat. Din rîndurile imediat precedente poate reieºi cã. envers les lexicographes pour les trésors réunis par eux?”. atît de necesare pentru cercetarea diacronicã a limbii române. în Moldova. nu puþine dintre predatãri s-au fãcut avînd la îndemînã exclusiv texte existente în bibliografia DLR (1969). cînd de fapt toþi se dovedesc a fi fost cunoscuþi ºi în texte aparþinînd ariei ce cuprinde sudul Ardealului–Muntenia. 5. În acest fel. periodic. Väänänen1: „qui dira jamais la dette de reconnaîssance que nous avons. sl.Ev. – 2. tome 34. precum s-a vãzut. oþet PH / S – 1. – 17. Raliindu-ne la elogiul adus lexicografilor de V. PO) utilizate în ediþii mai vechi. din DLR (1969) reieºea o imagine incompletã: termenii pãreau a fi folosiþi exclusiv în nordul Ardealului–Maramureº. p. C – 7. observaþii precum cele de mai sus repun în atenþia redactorilor DLR necesitatea ca. în plus. cuprinzînd atît nordul Ardealului. numai pentru doi (omenesc ºi osîndi) se putea deduce din DLR (1969) cã au o arie mai largã de rãspîndire.-rom. dar. – 3. Ps. sã acorde atenþia cuvenitã primelor atestãri. Ev. înregistrat. nous autres philologues et linguistes. 1976. ospãta CV / CV – 2. 4. „mots de gaudisserie”. janvier 1970. sl.Ev. care este DLR. LR 2. în RLiR. C. dintre cei cinci termeni citaþi. . cît ºi sudul Ardealului–Muntenia. Ps. o situaþie aparte o are omenesc. C. – 1.Ev. pentru ceilalþi. – 2.

care au tipãrit-o într-un timp record: 14 noiembrie 1581 – 14 iulie 15822. 2 Dovada cã este vorba de 14 iulie ºi nu de 14 iunie. R. V. în acest text românesc a numelui rumân sub forma român. cã „luna nu poate fi stabilitã cu precizie”). p. R. în aceeaºi zi de 14 iulie M. ºi Efrem Zacan. în continuare. transpunere legatã indisolubil de activitatea de promotor al culturii în Transilvania a cãrturarului român Mihaiu Tordaº. Terra. La apariþia acestei opere de seamã a limbii române literare vechi au participat ºi doi ucenici ai lui Coresi1.. cu un lugojan. 228-229. p. cum apare din greºealã. Alzati. Achirie. pentru prima datã. în Armbruster. spre deosebire de p. 471.u. cu un hunedorean. p. Acesta ºi-a luat sarcina de a transpune în limba românã Palia. „potropopul varmigiei Henedoriei”. Moisi Peºtiºel. Binder. ªtefan Herce. p. p. Numele acestora este bine cunoscut în 1 P. 1 din PO. 11 din PO este împrejurarea cã. 101). p.OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI ÎN PALIA DE LA ORêTIE 0. „valahi”. „propoveduitorul Evangheliei în oraºul Cãvãran–Sebeºului”. Este mai normal ca o astfel de „enciclicã” sã se dea cînd apare o carte ºi nu cu o lunã înainte! În fine. Doc. unde se susþine. printr-o colaborare fructuoasã cu alþi cãrturari ai epocii. Armbruster. 623) considerãm cã este elucidatã o datã pentru totdeauna mãcar la 50 de ani dupã ce fusese rezolvatã! (V. 419 º. Contribuþii. trebuie menþionat cã aceastã enciclicã nu este altceva decît versiunea latinã a finalului prologului Paliei. 1976. totuºi TR. „dascãlul de dãscãlie al Sebeºului” (PO. În acest fel problema pusã de Emanuela Stifter-Buzã: „Cînd s-a încheiat tipãrirea Paliei de la Orãºtie?" (în LR VI. Anul 1582 rãmîne marcat în istoria noastrã culturalã prin apariþia tãlmãcirii primelor douã cãrþi din Vechiul Testament sub numele de Palia de la Orãºtie. . 10). la p. „propoveduitoriul Evangheliei în oraºul Lugojului” ºi cu doi din Caransebeº. 101. „piscopul românilor în Ardeal”.. numindu-i (con)fraþi „români”. p. comentariul despre prezenþa. probabil. ºi îndemnîndu-i sã citeascã traducerea sa în limba românã: „confratribus Valachis – Romanis” (Veress. p.. 123. Tordaº a dat o circularã adresatã în latinã pãstoriþilor sãi.

Candrea. cuprinde un numãr de 2003 cuvinte comune – singurele care ne intereseazã pentru stabilirea seriilor sinonimice –. semn al unui lexic în dezvoltare. În paginile urmãtoare ne propunem sã examinãm arta cuvîntului în Palie. cifrã ce indicã un vocabular concentrat. cã atunci cînd discutãm despre sinonimie. R. 6 Fl. vom încerca sã desprindem tabloul sinonimic al Paliei – o imagine a sa pe care o dorim esenþialã ºi nu exhaustivã – ºi. ele ar putea creºte. sinonimia din Palie prezintã douã situaþii. la un numãr total de 1490 de cuvinte (în care intrã ºi numele proprii4). faþã de 1818 cuvinte comune. sinonimia este deosebit de bogatã în acest text. am vrea sã facem douã precizãri: întîi. sã înfãþiºãm stadiul de dezvoltare a limbii române literare. Contribuþii. fiind vorba de „ªerban diiacu” – fiul lui Coresi – „meºterul mare a tiparelor”. de ex. p. în textul studiat apar peste 200 de serii sinonimice (ºi. a cãrui dispariþie nefericitã în 1975 nu va înceta sã fie regretatã). unde. iatã cîteva exemple de binoame 1 Care cuprinde un indice exhaustiv. 3 Fl. 5 Ed.1. alcãtuite din douã elemente lexicale. ºi de „Marien diiac” (PO. p. în LR 2. ci cu relaþiile între sensurile cuvintelor. V. Vocabularul Paliei de la Orãºtie. în ed. ºi. ea existînd sub forma sinonimiei simple ºi a sinonimiei complexe. dar. apar 118 serii sinonimice5.. relativ sãrac. cu alte cuvinte. nu trebuie sã ne aºteptãm la descoperiri spectaculoase. dorim sã ne preocupãm de sinonimie ca factor diagnostic în evoluþia românei literare. o considerã generalã pentru secolul al XVI-lea. Dimitriu. 2 Pe care I. ºi anume cel reflectat prin sinonimie. Contribuþii. pentru a releva unele elemente estetice ale acestui text.. de ex. . p. mai ales prin analiza atentã a sensurilor verbelor ºi a altor cuvinte polisemantice – care ar fi reieºit cu prisosinþã din fiºierul exhaustiv al Dicþionarului secolului al XVI-lea3. cu Codicele Voroneþean. în al doilea rînd. 4 C. Astfel. p. p. ceea ce reprezintã foarte mult comparativ. sau cu Tetraevanghelul lui Coresi. Înainte de a aborda subiectul propriu-zis. În cadrul sinonimiei simple sau izolate7 avem de a face cu grupuri minimale. unde. 7 Laura Vasiliu. 1. 95. p. 54. probabil. 1981. 2. Dimitrescu. la o cercetare mai amãnunþitã. S. deoarece sãrãcia2 lexicalã este compensatã printr-o mare cantitate de sinonime. cã nu ne vom ocupa de problema mult dezbãtutã a sinonimiei totale ºi/sau parþiale. 205-8. 125. cele care ne întîmpinã cel mai des (în proporþie de trei pãtrimi). 17-29. M. 3. CX ºi CCXVIII. Aceastã afirmaþie trebuie însã nuanþatã. 11). Dimitrescu. seriile sinonimice înregistrate sînt peste 1006.A. 3.30 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC istoria culturii române vechi. p. Urmãritã din punctul de vedere al numãrului unitãþilor alcãtuitoare. nu operãm cu raporturile între cuvinte (decît în cazurile rare ale termenilor monosemantici). prezentînd o schiþã a problemelor puse de acest text. Costinescu. Evident. Pamfil1.

dupã magh. 214). C. C. verbale): dobîndi – învinge îmbla – merge milcui –ruga rod – hasnã înveºti – îmbrãca îmbi – amîndoi gras – bogãþie pieliþã – trup vrãjmaº – aleaneº candelã – fãlnariu bunãtate – dar rudã – prãjinã mîndrie – înþelepciune pesti – zãbovi corfã – coºniþã pitã – pîine pocrov – pãturã plod – rod sãbor – adunare sãblaznã – greºealã plodi – naºte. moartea. összegyütés (v. dar ºi "moºtenitor” (v. maradék "rãmãºiþã”. p. apare de douã ori. Calc dupã magh. p. proporþia faþã de totalul sinonimelor fiind de circa o pãtrime. 3. pentru cã ideea de bazã. în timp ce în originalul maghiar este prezentã chiar de trei ori: Halalnac hálaláual hálasz „cu moartea morþii veri muri” (p. 3. p. Pamfil. În ultimul caz avem de a face cu un sinonim întãrit.1. p. 214).2. C. echivalarea semanticã între un cuvînt ºi un grup locuþional de cuvinte: pomeni – a-ºi aduce aminte a se rãzbuna – a sta basãu împotrivã – în alean greºealã – fãrã prepus recoltã – strînsurã împreunã pãcurar – pãstor – om þietor de dobitoace a muri – a muri cu moartea. Astfel se întîlneºte un numãr de 33 de serii sinonimice alcãtuite cu trei sinonime: bãrat – bãrãtaº – priatnic clãti – trage – legãna alnicie – hiclenie – hicleºug margine – beartã – tiviturã tatã – pãrinte – nãscãtoriu moºtean – moºtinaº – rãmãºiþã vinã – greºalã – pãcat pom – lemn – arbun pãcãtos – greºit – hrãbore neºchit – puþin – puþintel albie – adãpãtoare – crepã ºi – iar – e buduºlãu – bejenariu – nestãtãtoriu turmã – ciurdã – cîrd trãi – custa – via (vie) curat – prisne – mereu jale – durere – amãrãciune mulþie – bogãþie – bogãtate 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Calc dupã magh. 231. 17). evantaiul termenilor desemnînd acelaºi referent este mai larg. 215). R.OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI sinonimice (dintre care majoritatea sînt substantivale ºi. Pamfil. în cadrul acestei categorii a sinonimiei simple. barom tartó emberek (Pamfil. În cadrul sinonimiei complexe. . p. Pamfil. Pamfil. Calc. Un caz particular îl prezintã. Calc dupã magh. 212). bósszut álni (v. mergînd de la trei la unsprezece termeni. mai puþine. C.1.

p. 213). Pamfil. 240. . R. R. 2 ªi aici este vorba de un „sinonim întãrit”.) – fapt de ciudã hainã – veºmînt – îmbrãcãminte – plaºcã lãcuit – sãlaº – lãcuitã – loc de lãcuitã (loc lãcuitoriu) milã – meserãtate – miloste – milostenie rãutate – hrãborie – hiclenie – hicleºug spãmînta – spãria – înfricoºa – teme jertfã – giunghiere – arsurã – ardere folos – hasnã – rod – plod pleca – merge – purcede – proidi sãrac – meser – miºel – siruman. 3 Calc dupã compusul magh. lakóhely (v. 230. 232. p. 213). 6 Pamfil. C. R. O serie cu ºapte termeni: 1 2 3 4 5 6 1 Pamfil. Pamfil. p. p. R. Ccinci serii cu ºase sinonime: domn – stãpîn – þiitor – soþ – Dumnezeu – slujbaº înalt mîncare – hranã – chelciug – vipt – iliº – bucate zice – spune – grãi – vorbi – besedui – povesti vas – oalã – blid – scafã – cãþîn – cupã raclã – ladã – lãdiþã – locºor – sicriu – coºciug. este un calc dupã compusul maghiar csódatétel (v. p. 4 Pamfil. 239. 5 Pamfil. de fapt. Patru serii cu cinci sinonime: fricã – temere – spaimã – tremur – temãturã beseadã – cuvînt – glas – grai – grãire trudã – chin – durere – nevoie – niºtotã pestriþ – pistrui – tãrcat – oacãr – ºute. C. p. Paisprezece serii cu patru sinonime: tocmi – orîndi – strînge – alege bãga – pune – turna – intra certa – sfãdi – pîrî – împuta vîrtos – puternic – tare – foarte ciudã – minune – ascunse (pl.32 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC obîrºi – isprãvi – sfîrºi orîndã – rînd – fel odihni – rãposa – sãlãºui îngreoia – întãri – învîrtoºa domn – stãpîn – þiitor ºale – brîu – vintre rãutate – rãie – pãcat ajunge – sosi – apuca stat – trup – pieliþã sculã – unealtã – siriu bate – lovi – pedepsi lege – poruncã – poruncitã iertare – ispãºenie – împãcãturã fricã – tremur – spaimã giudecatã – giudecare – giudeþ.

uneori foarte ridicat. de pildã. fecior. Oo serie cu nouã sinonime: mulþime – gloatã – nãrod – neam – oamet – limbã – rudã – sãmînþã – lume. p. se observã cã unele sînt mai reduse în DS. vite". sinonimul posibil smerit. dar ºi "bunãtate” (v. dar nu ar fi exclus sã se fi creat o confuzie între acest bunãtate ºi bunuri.4. deºi vb. dar stricare – pagubã (nu vãtãmare). În fine. IV (1929–1930). deºi vb. de asemenea. ceea ce se explicã prin faptul cã nu sînt luaþi în consideraþie termenii limbii vechi ºi cei regionali decît rareori. R. iar pentru fiu. nepotrebnic nu cunoaºte. abundenþa sinonimicã în Palia de la Orãºtie poate fi doveditã ºi prin împrejurarea cã uneori apar sinonimii în cadrul familiei de cuvinte. 2 De fapt. a smeri este consemnat în text. termenii: fecior – fiu – copil – bãiat – odraslã. Di un probabile calco linguistico nella „Palia di Orãºtie”.OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI fiu – fecior – fãt – cocon – prunc – poroboc – plod . a slãbi este atestat o datã în Palie. în Palie. alãturi de netare nu este înregistrat echivalentul slab. poroboc. de obicei ne întîmpinã cupluri sinonimice: mîndru – înþelept ºi mîndrie – înþelepciune obîrºi – sfîrºi ºi obîrºenie – sfîrºit oºti – lupta ºi oºtire – luptare dar ºi serii alcãtuite din trei unitãþi: fricã – temere – spaimã înfricoºa – teme – spãmînta. strica – vãtãma. Numãrul. 3. dar pentru conceptul corespunzãtor verbal apar ºase termeni: besedui – vorbi – grãi – zice – spune – povestui. ªi. 233. calc dupã magh. p. de ex. unde. care înseamnã „orice element care aparþine unei persoane”. Roma. al termenilor sinonimi poate constitui un indiciu al grijii traducãtorilor pentru precizie sau pentru atingerea unor 2 1 1 Pamfil. Treml. L. cu cele din DS.3. în fine. La fel. considerã cã seria sinonimicã pentru copil este: prunc. pentru animal apar cuvintele: vietate – fãpturã – vieþuitoare – fiarã – jivinã – dobitoc – vitã. copil. În alte cazuri acest sistem nu funcþioneazã. 105–107). pentru coºciug sinonimele: sicriu (reg) – copîrºeu – patru scînduri. care apare exprimat prin nu mai puþin de douãsprezece sinonime: vitã – dobitoc – jivinã – jiganie – dihanie – fãpturã – fiarã – gadinã – avuþie – bogãþie – bunãtate – marhã. de ex. în „Studi rumeni”. 3.. Noþiunea vorbã este exprimatã prin cinci termeni: beseadã – cuvînt – grai – grãire – glas. Comparînd seriile sinonimice din Palia de la Orãºtie. jószag "animale. . recordul este bãtut de conceptul animal.

venind din alte regiuni. pentru cã sferele semantice ale sinonimelor se intersecteazã numai pe o suprafaþã redusã. poate atrage modificarea valorii semantice a enunþului3. Sém.34 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC nuanþe1. mai ales cã în epoca respectivã nu era o diferenþã de specializare foarte mare între rolul de tipograf ºi acela de traducãtor. rug în Biblia de la Bucureºti ºi tufã de rug în Palie (v. deoarece se poate observa cã. ca ºi din comparaþia traducerii Paliei cu alte traduceri. pot fi atribuite tipografilor munteni (v. fierile ce se leagãnã” (p. p. Cele douã categorii stabilite sub 3. care. poate ºi cel mai expresiv. tocmai pentru a asigura Paliei o mai mare forþã de difuzare. nu sînt importante. de ex. care. de ex. fiecare în porþiunea pe care a tradus-o.1. cu atît posibilitãþile de înlocuire ale fiecãrui termen cu toþi ceilalþi sînt mai rare. Schogt. În acest fel. de pildã. a utilizat termenul/termenii mai familiari. TR. moºtenite – ambele – din latinã. în Palie se pot distinge perechi sinonimice alcãtuite din cuvinte: 4. . Urmãrite sub raport etimologic. p. în sine. 185. p. În general se poate stabili o relaþie de inversã proporþionalitate între lungimea lanþului sinonimic ºi posibilitãþile de substituþie. Dumnezeu etc. a frãmîntãrilor lor pentru a gãsi cuvîntul cel mai adecvat.: arete – berbece dulce – bun domn – bãrbat domn – soþ iarbã – varzã neºchit – puþin im – lut îmbla – merge gurã – rost aciaºi – acolo la – spãla mînã – brîncã încinge – aprinde iuo – unde 1 Acest efort reiese. 4. p. Bãlan. Sinonimele se explicã însã ºi altfel. ºi anume prin numãrul mare (cinci!) al traducãtorilor. fiecare termen aducînd semnificaþii noi pe plan funcþional-stilistic. deºi text bãnãþean-hunedorean. cu mici variaþii. luva. apare fraza: „ºi vãzu cum rugul ardea cu foc ºi rugul nu ardea” (faþã de Palie: „vedea cum rugul ardea ºi nu se mistuia” („distrugea”). au putut introduce cuvinte cunoscute de ei. Unele forme precum pustie. 165). cu Biblia de la Bucureºti. pentru a urmãri care erau posibilitãþile de identitate cognitivã ºi afectivã a termenilor. în plus.. scamn. 477). acest fapt poate fi explicat ca o acþiune conºtientã a traducãtorilor de a folosi formele generale. curente. de exemplu. cu cît lanþul sinonimic este mai extins. 3 H. viermii ce se trag. poate fi pusã în discuþie ºi contribuþia celor doi tipografi. 14-15). operaþia de comutare. în toate limbile – ci din punctul de vedere al acestui moment (1582) de început de dezvoltare a limbii române literare. unde. 53. ce se clãtesc.. la aceeaºi paginã. specificã pentru identificarea sinonimelor. Palia nu conþine unele fonetisme specifice.. dintr-o astfel de exprimare: „fierile. LCB. de ex. ºi care sã aibã o putere de circulaþie mai largã2.. pentru cantitatea de sinonime – în fond asemãnãtoare. 2 Din acest punct de vedere trebuie observat cã. caltã.

4. din aceeaºi limbã. 4.2. rezultate din împrumuturi: 4. moºtenite ºi împrumutate: meserere – milã deºert – pustiu bate – lovi bate – pedepsi bãtaie – pedeapsã cîntec – peasnã pîine – pitã foc – pojar frumos – podobit învinge – rãzbi faþã – chip durere – jale certa – sfãdi timp – vreme suflet – duh argint – ban(i) cerbice – grumaz adunare – sãbor preut – popã împãrat – crai custa – vie (via) – trãi miere – stredie alege – tocmi strînge – tocmi vale – zãpodie ruga – milcui înþelept – mîndru cugeta – gîndi lege – poruncã rãposa – odihni cetate – oraº învinge – dobîndi astupa – oborî cîºtigã – grijã scrie – tipãri gras – bogãþie fîntînã – izvor bucatã – ºtiucã uda – stropi ucide – omorî bunãtate – dar ajunge – sosi striin – nemearnic naºte – plodi fecior – plod domn – stãpîn numãr – samã împãrat – crai. p.2. 4. moºtenite ºi formate pe teren românesc: derept – nevinovat prim – întîi pradã – rãpiturã faptã – facere 1 1 Pamfil.2. din limbi diferite: aldovãni – jertfi dosadã – pedeapsã bejenariu – buduºlãu vrãjmaº – aleaneº lovi – pedepsi. 234.1.OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI certa – împuta pãcurar – pãstor. .2.4.3. R. de ex: pesti – zãbovi sãblãzni – grãi dragoste – iubire plod – rod dosadã – vrajbã obîrºenie – sfîrºit boz – idol tocmi – orîndi zavisti – pizmui mîcicoaie – mîºcã sau 4.

6. Dintre categoriile enumerate. formate ambele prin derivaþie: adevãrãturã – mãrturie plodnicã – tãroasã înãlþat – puternic curãþie – curãþenie descîntãtor – vrãjitor înlãþi – întinde mulþie – mulþime. ca factor esenþial în alcãtuirea seriilor sinonimice.2.4. cercetînd texte româneºti de diferite provenienþe din secolul al XVI-lea. cei mai mulþi au la bazã tot termeni latini. trebuie subliniat cã baza sinonimiei o constituie. alcãtuitã numai din termeni latini). dacã avem în vedere lanþuri sinonimice mai largi. Privite dintr-o altã perspectivã. Se demonstreazã ºi în acest fel. . cea mai bine reprezentatã este aceea alcãtuitã din cuvinte moºtenite ºi cuvinte împrumutate (cele mai multe de origine slavã). în celelalte categorii (pentru a nu mai aminti de prima (4. 4. ºi 4.36 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC mînie – turburare veºmînt – acoperãmînt vîrtos – puternic credinþã – crezuþie. pentru cã neologismele existã în toate fazele de dezvoltare a oricãrei limbi. moºtenit. dacã mai era nevoie. recte Paliei.). iar dintre cei derivaþi în românã.).74% în întregul vocabular ºi 87. Rosetti. ºi anume din aceea a circulaþiei în timp a seriilor sinonimice. Aici ne raliem concluziilor Claudiei Tudose.). Pe de altã parte.1.. în stabilirea unor posibilitãþi de expresie mai nuanþate.43% în vocabularul de bazã. în marea majoritate a cazurilor. ºi DHLR II. preponderenþa ºi vitalitatea elementului latin. 948 (v.5. p. se constatã cã: – Sînt foarte multe situaþiile în care astãzi este curent numai unul dintre cei 2 – eventual 3 – n termeni ai seriei sinonimice aparþinînd limbii vechi. cuvintele din fondul latin2. a constatat cã cele mai multe sinonime apar în traduceri. 4. 1 În Omagiu Al. Cu excepþia categoriei de sub 4. care. împrumuturi ºi formate pe teren românesc: stãpîn – þiitor dascãl – învãþãtor medelniþã – spãlãtor iubi – îndrãgi sãbor – adunare zgarburã – încãlþãminte ocãrî – batjocori siriu – unealtã sãblaznã – greºealã pomeni – a-ºi aduce aminte.3. posibilitãþile de combinaþie din punct de vedere etimologic sînt mai numeroase decît cele prezentate mai sus pentru perechile sinonimice. în care am inclus sinonimele alcãtuite exclusiv din cuvinte de provenienþã strãinã. situaþie uºor de explicat prin tendinþa oricînd valabilã de înnoire permanentã a limbii cu termeni neologici.u. 2 În lexicul Paliei elementele de origine latinã au ponderea cea mai mare în circulaþie: 83. evocatoare ale unor împrejurãri diferite. p. deoarece acestea înlesnesc pãtrunderea cuvintelor noi1. 358 º. Evident. unul dintre termeni este latin (categoriile de sub 4. 5.

R. áld. considerã cã aceastã formã ar fi un dublu împrumut. . 234. în fine. în întregime grupul sinonimic. în seriile sinonimice pe care le-am gãsit în Palie.1. p. 5. sau 3 arhaisme: minune – ciudã – ascunse (pl. la 4 sinonime apare un arhaism: hainã – veºmînt – îmbrãcãminte – plaºcã pleca – merge – purcede – proidi rãutate – hrãborie – hicleºug – hiclenie. cu cît lanþul sinonimic este mai extins. de ex. oricum. 538.1. relativ numeroase cazurile cînd seriile sinonimice s-au menþinut prin ambii termeni (în cîteva cazuri ºi cele alcãtuite din 3–4 termeni) pînã astãzi. dupã Pamfil. niºtotã – trudã etc. p. 2 arhaisme: margine – beartã – tiviturã trup – stat – pieliþã pom – lemn – arbun. o formã sau un sens arhaic.. este vorba însã de un derivat pe teren românesc din magh. alcãtuite din doi sau mai mulþi termeni. în lanþurile sinonimice mai largi.1. din maghiarã ºi sîrbo-croatã. Iatã o serie de exemple ilustratoare: În majoritatea covîrºitoare a cazurilor. Evident cã.. – Sînt.) – fapt de ciudã milã – meserãtate – miloste – milostenie jertfã – arsurã – giunghiere – ardere folos – hasnã – rod – plod.. Exemple de arhaisme: boz – idol aldovãni – jertfi besedui – grãi im – lut iuo – unde niºtotã – nevoie peasnã – cîntec pocrov – pãturã amistui – distruge sãblaznã – greºealã aleaneº – vrãjmaº.2. cîteodatã sînt înregistrate douã sau mai multe arhaisme. la 5 sinonime – 1 arhaism: beseadã – cuvînt etc. cu atît numãrul de arhaisme este – mãcar teoretic – mai ridicat: la 3 sinonime pot sã aparã. la 3 sinonime – 3 arhaisme: bãrat – bãrãtaº – priatnic moºtean – moºtinaº – sãmînþã.OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI – Sînt mai rare situaþiile în care toate unitãþile alcãtuitoare au fost eliminate din limbã ºi. intrã minimum un cuvînt. deci. sau 2 arhaisme: chelciug – vipt – hranã etc. ceea ce poate fi socotit firesc fiind vorba de cuvinte caracteristice timpului ºi spaþiului geografic circumscris: 5. 1 1 DHLR II.

Lanþul cel mai lung.. R. v. dimpotrivã. de 11 sinonime. sã utilizeze termeni cît mai larg înþeleºi. ºi DHLR II. la 7 sinonime – 3 arhaisme: oamet – limbã – rudã etc. în celelalte a fost înlocuit cu vas (v. ceea ce constituie o dovadã cã autorii traducerii au cãutat sã evite astfel cuvintele cunoscute pe o razã mai redusã ºi. 5. p. 232.38 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC la 6 sinonime – 1 arhaism: besedui – grãi etc.3. sau 3 arhaisme: ladã – sicriu – coºciug – lãdiþã – locºor – raclã vas – oalã – blid – cãþîn – scafã – cupã. þiitor – stãpîn etc. dar ºi în alte zone ale þãrii noastre. folosirea mai frecventã a termenilor româneºti generali în raport cu cei regionali constituie o dovadã a eforturilor – totuºi conºtiente! – ale traducãtorilor de a contribui la eºafodajul limbii literare.. procentul termenilor regionali este scãzut. cuprinde 5 arhaisme: vitã – dihanie – jiganie – fãpturã – dobitoc – jivinã – marhã – gadinã – avuþie – bunãtate – bogãþie. În toate aceste situaþii se pune problema concurenþei dintre vechi ºi nou ºi. Pamfil. . sau 4 arhaisme: fiu – fecior – prunc – poroboc – fãt – cocon – plod. respectiv. În general însã. în special în Banat sau Oltenia: pãstor – pãcurar ladã – raclã numãr – samã împotrivã – în alean cusur – beadã leneº – letnic mînã – brîncã turmã – ciurdã strugure – auã pîine – pitã. a conflictului între particular (regional) ºi general (comun). Ocurenþa arhaismelor în Palie demonstreazã cã în genere arhaismele: a) sînt slab reprezentate în raport cu termenul sinonim care apoi s-a impus în limba literarã (se noteazã între paranteze ocurenþele): pochiolate (1) – comînac (7) atîtînd (1) – tot (14) adin (1) – între (122) chelciug (2). v.1. 132). vipt (2) – hranã (14) – mîncare (27) aldovãni (1) – jertfi (7) cãþîn – vas (14) im (1) – lut (2) 1 2 1 Apare numai în Palie. în special în Transilvania. 2 Apare într-un singur exemplar al tipãriturii. p. LP. Oricum. probabil de cãtre tipografi. 5. Pamfil. Mai puþine sînt cuvintele vechi din binoamele sinonimice pãstrate azi numai regional. 494. p.1.4.

). 133. De menþionat cã. 2 V. în celelalte texte. în unele situaþii. în fond. în timp ce adevãrãturã mai este înregistrat o singurã datã în Psaltire1). în timp ce adevãrãturã apare o singurã datã. o datã ºi în Ps.5. iar încãlþãminte existã în S de douã ori. în CV de 2 ori. nãmesti (1). Arete este înregistrat de 19 ori în PO faþã de berbece. 26 în Ps. Zgarburã apare de douã ori în Palie faþã de încãlþãminte. în Ev. ne întîmpinã o serie de cazuri – nu prea numeroase însã – în care arhaismele apar ca mai puternice în raport cu termenul menþinut ulterior în limba literarã. în C2 de 32 de ori. ceea ce echivaleazã. de 33 de ori. c) în fine. vrevi (4)2. ºi Pamfil.1. Contribuþii. în EV de 8 ori. o datã ºi în Ps. aveni (2). tovarã (2). . v. Dimitrescu. Siriu apare în PO de 15 ori. p. în Ps. de 4 ori. în L de 2 ori. în T de 35 de ori. 5. de douã ori. deci pot fi consideraþi ca termeni specifici pentru Palie. în Pr. iar sinonimul minune de 5 ori (în celelalte texte literare situaþia lui ciudã este urmãtoarea: 20 în S. nota precedentã. Comparaþia cu celelalte texte literare din secolul al XVI-lea demonstreazã cã. diferenþierea semanticã a determinat eliminarea sinonimiei. În aceastã situaþie sînt urmãtoarele cazuri: Adevãrãturã cu 48 de atestãri în Palie faþã de mãrturie cu 5 ocurenþe (în alte texte din secolul al XVI-lea mãrturie apare însã foarte frecvent: în S de 32 de ori. iar berbece este înregistrat de 7 ori în S ºi tot de 7 ori în Ps. ºi 13 în Ps. 39 în C2 iar a lui minune: 3 în Ev. care nu este înregistrat decît o datã. naºfã (5). Ciudã apare în Palia de la Orãºtie de 12 ori.). 122-245. tot cuvinte atestate exclusiv în Palie sînt: aldovãni (1). LP. p. b) în foarte puþine cazuri întîlnim egalitate de atestare a celor doi termeni sinonimi: peasnã (3) – cîntec (3) oºti (1) – lupta (1) fãgãdaº (1) – fãgãduitã (1).OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI fãlnariu (2) – candelã (9) scobinos (1) – gol (6) neºchit (1) – puþin (2) sãbor (1) – adunare (10). de douã ori. de 8 ori (în celelalte texte arete nu apare. 4 în T. arete ºi siriu (cu sinonimele berbece ºi unealtã) nu apar niciodatã. termenul notat primul s-a conservat. în Ev. cu dispariþia cuplului sinonimic din limba veche: limbã – neam etc. dar s-a pierdut accepþia sa determinatã de etimon sau explicabilã prin calc. gras – bogãþie rost – gurã 1 Datele sînt cele din Indicele lexical paralel din Fl. iar unealtã de 9 ori (în celelalte texte literare din secolul al XVI-lea nu sînt înregistrate aceste douã cuvinte). zgarburã apare în S de douã ori.

. în limba actualã numãrul lor este (mai) mare. gras (1). prin împrumut sau derivare. Pãturã avea în Palia de la Orãºtie sinonimul pocrov. succesor etc. mîhnire. astãzi nefolosit. dinamica limbii a restabilit posibilitãþile de realizare a seriei sinonimice prin introducerea în acest lanþ a altor termeni1. în secolul al XVI-lea) aveau un singur echivalent. cu atît posibilãþile sinonimiei cresc ºi se observã. întãrire. cuprinzînd termeni ieºiþi din uz azi. faþã de a ucide ºi a omorî a mai apãrut termenul asasina ºi locuþiunea a lua viaþa. depoziþie. ºi anume adevãrãturã. Fie binoame sinonimice: mîcicoaie – mîºcã "femela catîrului” bejenariu – buduºlãu "pribeag” plodnicã – tãroasã "însãrcinatã”.. unii termeni sînt arhaici. pentru moºtenitor s-a instalat sinonimia moºtenitor. substantivele jertfire ºi (neol.2. ardere ºi giunghiere sînt arhaisme. amãrãciune. dar celui dintîi i s-au adãugat în diferite faze de dezvoltare a limbii: adeverire. faþã de împãcãturã ºi ispãºenie. Seriile sinonimice. dar cele cîteva exem1 V. doliu etc. existã echivalenþi în limba de azi: împãcare. Fireºte. fie lanþuri trimembre: bãrat – bãrãtaº – priatnic "prieten” moºtean – moºtinaº – rãmãºiþã "moºtenitor”. urmaº. în general s-au amplificat. Am înregistrat cîteva serii sinonimice alcãtuite exclusiv din arhaisme. 5. de ex. Evident cã o cercetare atentã asupra tuturor cazurilor cunoscute ar duce la concluzii mai precise. ºi anume arsurã.2. dar înlocuit prin învelitoare.40 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC pojar – foc prãjinã – rudã varzã – iarbã pod – cãmarã bunãtate – dar dulce – bun. atestare etc. În alte cazuri. deci care nu au supravieþuit. pentru referenþii desemnaþi cu sinonime arhaice ca acelea citate. cu cît ne apropiem de faza contemporanã a limbii române. în seriile minimale în componenþa cãrora intrau termeni azi dispãruþi din circulaþie – ºi deci eliminaþi din lanþul sinonimic –..). pentru aceastã noþiune. etc. cã la cuvintele care în Palie (ºi. Cu alte cuvinte. cuverturã.2. pojar (1).1. în raport cu jale. dacã sinonimele substantivului jirtfã. pacificare.2.. s-au adãugat substantivele tristeþe. limba românã foloseºte astãzi. a ieºit din uz. conciliere etc. sinonimul lui mãrturie. . Trebuie subliniat cã. 5. dar numai ca formã: lãcuit – lãcuinþã – sãlaº "locuinþã”.) sacrificiu. în general. pled etc. dupã cum reiese ºi din exemplele de mai sus. astfel. de ex. În general ºi în aceste cazuri semnificaþia veche este mai rar reprezentatã în Palia de la Orãºtie în raport cu termenul menþinut în limba literarã (de ex. supra. durere. bunãtate (2) etc. 5. declaraþie. Situaþia este aceeaºi ºi pentru seriile mai largi. în etapele ei ulterioare limba a gãsit alte mijloace de expresie.

dar a eliminat pe priatnic).4.3. arhaice (astfel limba românã a pãstrat derivatul moºtenitor. ºi sinonime alcãtuite din 4 termeni: bãga – turna – intra – pune spãmînta – spãria – teme – înfricoºa tocmi – orîndi – strînge – alege. pentru priatnic (8 Ev. Cîteva exemple de serii: 5. Împrejurarea cã în textele literare ale secolului al XVI-lea întîlnim în mod excepþional atestãri sporadice pentru ispãºenie (1 Ps. sau pentru împãcãturã (1 C2)1 demonstreazã relativa absenþã a echivalenþelor sinonimice din limba literarã a secolului al XVI-lea în general ºi nu numai exclusiv din Palie. .v.1. a conservat pe prieten. 1 C2). Fl. 18 C2). dar a înlãturat derivatele moºtean ºi moºtinaº. În fine. din unele se pãstreazã pînã azi numai cîþiva. se menþin pînã azi seriile sinonimice. bimembre: a se mîntui – a se scãpa cugeta – gîndi popã – preut întîi – prim praf – pulbere a se certa – a se sfãdi scoc – adãpãtoare sucit – rãsucit ucide – omorî iubi – îndrãgi timp – vreme stropi – uda pustiu – deºert pomeni – a-ºi aduce aminte chip – faþã afuma – fumega amãrî – supãra domn – stãpîn domn – soþ ajunge – sosi bate – lovi bate – pedepsi bãga – pune bãga – turna dragoste – iubire bãtaie – pedeapsã belciug – verigã dascãl – învãþãtor.OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI ple. la care se adaugã alte elemente lexicale. 5. chiar dacã unele cuvinte au cãpãtat ºi alte nuanþe semantice. Dupã cum se poate uºor remarca. luate absolut la întîmplare.. credem cã sînt suficient de semnificative pentru ilustrarea ideii expuse. 6. Contribuþii.3.2. 5.3. ºi în aceste cazuri avem de-a face nu atît cu cuvinte ieºite din uz. seriile de 1 V. 2 C2). 5. Examinate din perspectiva pãrþii de vorbire pe care o reprezintã. 5. pentru moºtean (3 T.. trimembre: vinã – pãcat – greºealã jale – durere – amãrãciune. aºa încît profilul sinonimic actual este numai parþial echivalent cu cel prezentat aici. cît cu formaþii vechi.3. Indicele lexical paralel. Dimitrescu. Evident cã.3. dintre lanþurile sinonimice cu 3–11 termeni. în majoritatea covîrºitoare a cazurilor.3. se poate trage concluzia cã. s.

p. p. p. substantive (circa o treime) (exemplele sînt de prisos. v. 205).42 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC sinonime apar la substantive1.1. (2) prep. Contribuþii.3. în Palie întîlnim deci serii sinonimice pentru: 6. verbe (48) aldovãni – jertfi custa – via – trãi delunga – feri dobîndi – învinge înlãþi – întinde înveºti – îmbrãca îmbla – merge lipsi – trebui lovi – pedepsi la – spãla milcui – ruga obîrºi – ispãºi – sfîrºi oborî – astupa oºti – lupta înºela – celui rãtãci – buduºlui încinge – aprinde zavistui – pizmui scrie – tipãri cugeta – gîndi ocãrî – batjocori muri – muri cu moartea sta – zãbovi a se pîrî – certa – sfãdi plodi – naºte proidi – pleca – merge – purcede învinge – rãzbi sãblãzni – greºi strica – vãtãma sãlãºui – odihni – rãposa nãpusti – arunca tocmi – orîndi – strînge – alege zavisti – pizmui învîrtoºa – întãri – îngreoia (în)turna – întoarce clãti – trage – legãna a se mîntui – a se scãpa ucide – omorî iubi – îndrãgi bãga – pune – turna stropi – uda pomeni – a-ºi aduce aminte afuma – fumega amãrî – supãra ajunge – sosi – apuca bate – lovi – pedepsi spãmînta – spãºi – înfricoºa – teme grãi – povestui – spune – zice – vorbi – besedui. 3 Pamfil. adj. (13): sãrac – miºel – meser – siruman dulce – bun înãlþat – puternic hrãbor – pãcãtos gol – gãunos – scobinos mereu – curat – prisne mohorît – roºu podobit – frumos 2 3 4 1 Ceea ce corespunde ºi faptului cã dintre toate pãrþile de vorbire substantivul este cel mai frecvent (v. p. 4 Ibidem. 237. 6. R. (13) adv. 2 Pe locul al doilea în statistica din Pamfil. Contribuþii. (3) num. 238. supra lanþurile substantivale simple ºi complexe) ºi apoi: adj. 6. . 211. (1).2. (5) verbe (48) conj. În ordinea descrescãtoare. Pamfil.

sucui. celui (4). 6. dar cele mai multe au o singurã atestare (de ex. Credem cã nu este lipsit de interes sã aducem în discuþie aici ºi o categorie mai aparte de cuvinte. beadã. usnã (2).. cucurã. ºi anume aceea a termenilor lipsiþi de sinonime în Palie. cliciu (6). În toate aceste cazuri – ºi în altele. suguºa.1. (5): aciaºi – acolo în alean – împotrivã depreunã – împreunã iuo – unde vîrtos – foarte – tare. similare – este vorba de termeni cu o frecvenþã redusã (de ex.4. asin. prep. num. (2): îmbi – amîndoi întîi – prim. deºtinge (4). alnic.6. scoate (4). chindisit. dar care ar fi putut avea echivalente. cocãtor (6). fãgãdaº). berc. 6. repede. pot fi amintiþi termeni precum (am notat în coloana a II-a posibilele sinonime): alnic – viclean asin – mãgar aveni – dospi beteag – bolnav (ni)bãtãr – fie.7. conj. crud. . 6. beteag.. tocmai pentru concluziile care se pot desprinde cu privire la etapa discutatã de dezvoltare a limbii române literare. ducãtor.OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI neºchit – puþin – puþinel vîrtos – puternic nevinovat – derept plodnicã – tãroasã sucit – rãsucit. Dintre cuvintele pentru care ar fi putut exista sinonime. despoieturã. adv. tîmpãnã (3). fur (4)). (3) au – sau ºi – iar – e prince – pentru cã. bine beadã – cusur berc – pãdurice bucium – butuc de vie cãtelin – încet chindisit – brodat cocãtor – brutar cucurã – tolbã cu sãgeþi cliciu – coapsã celui – înºela dver – catapeteasmã deºtinge – coborî jitniþã – hambar jelanie – dorinþã mîrºav – slab nea – zãpadã nepotrebnic – smerit despoieturã – goliciune crud – nefript fãgãdaº – fãgãduialã ocã – pricinã repede – iute suguºa – asupri sfadã – ceartã slobod – liber sol – vestitor scoate – tãlmãci tar – greutate tîmpãnã – tobã usnã – buzã zgãu – pîntece. 6. 7.5. (1) adin – între. 7.

ceea ce aratã cã termenul hiclenie îi era cunoscut traducãtorului. în alte texte este prezent tot asin (6 T. 1 C2) faþã de care nu este atestat în textele literare din secolul al XVI-lea încet (este adevãrat cã. care încep cu a ºi b ºi compararea lor cu lexicul celorlalte texte literare din secolul al XVI-lea aratã cã unele dintre acestea sînt hapax legomenon (pînã la proba contrarie. dar cu alt sens). 148 ºi 161) din 1 Tagliavini. hiclenie corespunde în textul magh. de ex. . deºi este atestat de 74 de ori. 13 C2). 1 S. Un indiciu al existenþei sale recente – la acea epocã – în limba românã îl furnizeazã prezenþa sa sporadicã în limbã în secolul al XVI-lea (de 2 ori în L ºi o datã în CV). se poate explica. de tipul lui alnic. în textul de la p. La fel este cazul altor cuvinte. 112. direct. credem. pur ºi simplu. termenul din modelul maghiar. probabil din limba curentã. în unele texte. În alte cazuri însã se pare cã traducãtorii nu au avut de unde selecta: vom ilustra numai cu puþine cazuri: asin (PO 28). risipi. celelalte texte cunosc echivalentele semantice viclean. care în PO nu are sinonime. Pentru o serie de termeni cu frecvenþã scãzutã în Palia de la Orãºtie ºi care nu sînt atestaþi nici în alte texte din secolul al XVI-lea. acestea de origine slavonã. 1 EV. chelciug „hranã” (p. beadã "cusur” (neînregistrat în DA). conþinutul a impus deci traducãtorului limitarea la un singur cuvînt.. 1 T. adãvãsi. a blagoslovi. De menþionat cã verbul corespunzãtor. 4 L. cuvîntul alnic – singur în raport cu eventualul sinonim hiclean –.4. aveni.3. 3 T. Examinarea cuvintelor din aceastã categorie. 247. dospi. dar substantivului alnicie îi corespund în Palia de la Orãºtie hiclenºug ºi hiclenie ºi. pentru aceeaºi noþiune. s-a ales unul dintre termenii la îndemînã. ci.. 7. nu lui hitlenºeg. Sigur însã cã sînt ºi cazuri în care absenþa unor sinonime îºi gãseºte explicaþia prin comoditatea traducãtorilor care au utilizat. fãrã sinonime. 2 C2). ci de 5 traducãtori la care trebuie adãugaþi ºi cei doi tipografi) a sinonimelor virtuale. ceea ce este ºi mai interesant. prin faptul cã. 1 CV. de ex.. Identicã este situaþia lui cãtelin (3 PO. de ex. existînd în text o singurã situaþie cînd putea fi folosit – deci un singur termen necesar –. deci în 1835!).2. în timp ce în DA prima atestare aparþine sfîrºitului secolului al XVII-lea. ci lui alnók. p. A. evident!1). apare sinonimul lin) sau a lui chit „balenã” (1 PO. în Biblia de la Bucureºti! 7. care apare ºi în alte texte literare ale epocii. din Palie. Absenþa sinonimelor la cuvinte ca acelea amintite.. ne clarificã asupra împrejurãrii cã verbul românesc corespunzãtor – impus mai tîrziu în limbã – a binecuvînta de abia atunci începea sã circule în limbã. în timp ce sinonimul posibil mãgar nu este atestat în textele literare din secolul al XVI-lea. precum blagoslovenie (18). în cele mai multe cazuri.44 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC 7. ºi nu fusese sugerat de textul din care a tradus. berc "pãdurice” (apare în DA. nu atît prin lipsa sinonimelor din limbã sau prin necunoaºterea de cãtre traducãtori (cu atît mai mult cu cît nu era vorba de o singurã persoanã. în absenþa termenului compus în interiorul limbii române binecuvîntare (atestat în DA prima datã la Drãghici R. O dovadã o poate aduce. 16 C2.

apare a slãbi. în mod firesc. de cunoºtinþele lor de limbã ºi. beteag "bolnav” (p.. 3 Elementele maghiare au fost verificate în Bakos. RM ºi Bakos. p. ocinã "moºtenire”. la care s-ar putea adãuga altele.5. adicã acolo unde se relevã valorile cognitive ºi afective ale fiecãruia. amiazãzi. 83. existã a smeri. în schimb este înregistrat substantivul tãlmaciu.OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI kölcséget. 7. PO. nu se înregistreazã sinonime pentru sfadã "ceartã”. 81 etc. de variere a expresiei în limba literarã a secolului al XVI-lea. tipãrit în 1551 la Cluj2 sînt redate prin douã sau n reflexe româneºti3. Aceastã situaþie poate constitui un argument al posibilitãþilor. berk. în interiorul unui enunþ. chezaº (p. merö aranybol ºi tiszta aranybol). 253). cu alte cuvinte a prezentãrii sinonimelor în relaþiile lor reale. acoperãmîntul trupului tãu” (magh. de ce nu?. 64. „mîndrie ºi înþelepciune” („bölcheséget es 1 Din bibliografia foarte largã a problemei amintim: Rosetti.1. 253). faþã de care apare verbul a zãbovi. 2 V. de cultura lor. la tîlcuitori. fur. 295) din magh.. berc "pãdurice" (p. fie ºi in nuce. Roques. de cuvinte /c/ sau rînduri /r/ care se aflã între termenii discutaþi. sînt în mãsurã sã dovedeascã cît de aproape erau de sinonimie ºi termenii citaþi care în Palie nu au perechi sau serii sinonimice. de ex. VII (cu bibliografie). Am lãsat pentru la urmã o problemã care ni se pare fundamentalã din punct de vedere metodologic pentru cercetarea oricãrei sinonimii. „feciorii voºtri sãraci” /6c/ „áruaua alor mici miºei (szegény) oameni” (p. 527-538. 65. identificat a fi Pentateucul lui Heltai Gáspár. Schogt. p. Pamfil. 69. nici pentru sol "vestitor”. dar apar echivalãri pentru verbul respectiv – de ex. 107) din magh. În context este ºi mai uºor de urmãrit dacã termenii româneºti ai sinonimiei sînt tributari cuvintelor diverse întîlnite în originalul tãlmãcit sau se datoresc posibilitãþilor diferite de traducere (determinate. 306) (în magh. 8. De remarcat cã uneori nu existã sinonime pentru substantive. amar sau de alte provenienþe. Sinonimia rezultã în astfel de cazuri din împrejurarea cã douã sau n cuvinte din textul de bazã (maghiar). . p. öltezeti – lepple) (p. netare. de regiunea unde se traduce. curat aur (p. Sém. Popovici. 525. „cã veºmîntul lui un singur. dar a certa existã în PO. prin regiunea din care provine textul. ducãtor. cele mai numeroase. LRC II. 8. Lyons. p. PO. Alteori însã apar fãrã sinonime termeni de origine latinã sau derivaþi din cuvinte latineºti. PO. 151 ºi 188) din kezes. necurat. plaºcã "manta” etc. adeverit. nea. sfadã. Toate aceste cazuri. p. Alteori termenii maghiari se explicã însã. FC. dar nu a tãlmãci. de voinþa lor de a varia transpunerea unuia ºi aceluiaºi cuvînt din original). Lg. 4 Am notat între // nr. dar a vesti este consemnat – la fel pentru treacã "zãbovire”. de ex. Cîteva exemple: mereu aur /1r/4. MR. pur ºi simplu. 343-345. La fel. ºi anume aceea a examinãrii sinonimelor în context1. iar faþã de netare "slab”. cunteni. raportat la nepotrebnic "smerit”. p. p. Sinonimele determinate de termenii din original sînt. repede. beteg. a scoate.

înþelepciune. tîmbariul („ruhaiat – Palastyat”) (p.46 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC értelmet”) (p. cu unul. 114) kérlec bunãtate „stropind ºi udînd (faþa pãmîntului)”. 99). veºmînt /6c/. De fapt. fierilor /3r/. ismerettel. 29) Într-un loc (p. 149. uneori grãi traduce magh. 40. Frecvent apare pe aceeaºi paginã (p. a se deºtepta”). iar în textul maghiar le corespunde un singur termen. doi sau trei termeni: férgeknec tradus cu jigãnii (p. ladiia (lãdiþã = ladie) = magh. ambele îl traduc pe (p. 14) – jivinã (p. ceea ce ne permite sã presupunem cã. 16) neduesiti (azi megnedvesit "a umezi”). 31) marhaual – marhã (p. conceptul de „animal” se exprimã ºi în magh. 15) vadac – fierile (p.. 31) barmoc – jiganie (p. „fost-am nimearnic în cest pãmînt striin” (idegen "strãin”). grãi. 20) – dobitoc (p. deci cã. 59).2. „duh viu” /3c/ „suflet viu” („élö Lehelletett” – „élö Léleckö”) (16).. értelemmel. 214. 261) (p. „nevinovatul ºi dereptul” („Az artatlant es az igazat”) (p. plodnicã /1r/ – tãroasã (hozoua – terehbe) (p. (p. a cîrmi”). bãtjocuros /2r/ (chufolo volna) (p. rãspunse /2c/ – zise /4c/ – grãi (felele – monda – szolnom) (p. dar /2r/ (p. mãcar în aceste cazuri.. Mai interesant este cazul cînd în româneºte se gãsesc în context 2 sau n sinonime. 274) („ruhatis. traduºi foarte diferit în românã. szola – monda (p. traducãtorii au folosit intenþionat termeni variaþi în limba românã. 255). lada. . prin numeroase cuvinte. veºmînt /2r/ îmbrãcãminte (p. 51) állaton – fiarã (p. 212. 15) – jiganie (p. dacã nu în toate. 176). jigãniile (állaton – férgeknec) (p. 93) teer (azi ter "a se îndrepta. nu poate fi vorba de o atitudine servilã faþã de original: se va turna (1) întoarce-se-va (p. 284) se pot întîlni trei sinonime care reflectã exact sinonimia a trei termeni din maghiarã: „ªi l-au împlut cu duhul lui Dumnedzeu. 15). 67).. „rîs au fãcut” /7c/ – rîde-va („meuetést szerzett” – „meuet énuelem”) /5r/. 241) dzise. öltezöteket”). iar dzise magh. a coti. elttér (azi elter "a abate. 184) „(coastele) ladiþeei cum pre acelea sã poarte”. 14) Madarakba – vite (p. dintre care în PO am identificat ºase termeni. 301). cu mîndrie. cunoºtinþã” – bölchességgel. cel puþin în unele cazuri. monda. 174). 8. 20) – dobitoc (p.

104). 138) „ce tu te pomeneºte despre mine. repetãm. O situaþie specialã o au sinonimele în prefaþa Paliei. p. 211) 8. lemnul vieþiei /4r/. 9. mosdót – mosdotis). Despre „originalul” prefeþei lui Heltai. enumerã 14 cuvinte de origine maghiarã în textul Paliei care apar independent de textul lui Heltai. „mãtase albã sucitã” (viszszalt. 226-227. la p. district”. Tot independent de versiunea Bibliei lui Heltai este folosit termenul vãndãgi (227) iar în prefaþã . 208) (p. medelniþã /5r/. Roques (PO. p. acum Fl. nu i se cunoaºte un model . fiiul /7r/. ci lui ioszagat (v. fecior /1r/. 3. spãlãtoriul (magh. 71) (p. R. 105). fãrã teama de a greºi. în LR.apare termenul de origine magh. cel care este autorul traducerii pasajului respectiv. cîndu-þi va fi lucrul bine ºi fã milã cu mine. arbuni /1r/ leamne = magh. Paliei (p. nu se poate presupune cã aceste sinonime se datoresc cunoºtinþelor sau preferinþelor a mai mulþi traducãtori.OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI (p. pentru cã aceasta nu urmeazã în general un model strãin cunoscut nouã2. R. faknac – fákan. neînregistrat în Bakos. Pamfil. ca dovezi directe ale intenþiei traducãtorilor de a varia expresia. köésö / kö ésö). De altfel. XL). fiam – fia). deci termenul alnic circula în limba vie a epocii. Toate aceste cazuri pot fi interpretate. dar nu credem cã eventuala schimbare adusã de revizor sau de tipograf explicã în toate aceste cazuri varietatea traducerii (ºi exemplele ar putea fi uºor înmulþite!). de ex. p. textul PO 1 O altã dovadã a „distanþãrii” (relative) a traducãtorilor de textul pe care-l tãlmãceau este cã nu totdeauna ei recurgeau la termenul din original. erau într-un anumit fel „independenþi”1. 18). aducîndu-þi aminte”) (emleközzel – emleközuë). v. „tunurele ºi grindine” /5r/ „tunetul ºi grindine” (magh. gyermec).3. deºi în textul lui Heltai este ravasz (v. fecior (magh. Fiind vorba de texte în sensul cel mai strict al cuvîntului. ci voinþei unuia singur dintre ei. 481. 269) (p. p. nu de puþine ori marhã nu corespunde în original cuvîntului marha (ca la p. (p. care aratã unele asemãnãri între PO. „mãtase albã rãsucitã” /3r/. 315) (p. oricum. Pamfil. 21) (p. életnoc Fayarol – Elet Faya). v. varmigie "regiune. pomul vieþiei (magh. poroboc (magh. 1982. p. 2 Cu excepþia fragmentelor despre care se discutã în TR. 18: „ªi ºarpele era mai alnic” se foloseºte cuvîntul alnic. Evident. ale intervenþiei lor conºtiente în text. de care se distanþau. MR). aici ar putea fi invocatã influenþa asupra textului exercitatã de un eventual „revizor” sau de un tipograf. de ex. 235) sau ranazb în ed. Heltai ºi Expositio de Heinrich Bullinger. . 244. Zgraon. 68) (p.cãreia.

În prefaþã apar numeroase juxtapuneri sinonimice: „Cinci cãrþi ale lui Moise proorocul care sînt întoarse ºi scoase den limba jidoveascã pre greceºte. Din compararea prefeþei lui Heltai (fragmentar. sau în Noul Testament de la Bãlgrad: „Socoteºte cetitoriule în ceastã carte pentru cã n-au scris înger din ceriu. sã nu bãstemaþi (. cã în general sinonimiile întîlnite în prefaþa Paliei nu apar în textul lui Heltai. ca ºi noi. Fl. reflectatã uneori ºi în expresia lingvisticã a altor prefeþe sau epiloguri româneºti. n-au iarã întors mînã de înger. ed. 14. necitind sã nu judece. PO. exclusiv hadakozasa "bãtãlie”.) ca mainte sã ceteascã. 5) „Bãtãile. 5. Dimitrescu. p. cislã – samã – numãr. cu textul prefeþei Paliei reiese. nece sã sãduiascã”1. Bulgãr) este mai concentrat în raport cu cel al Paliei ºi. necetind mainte” (p. De menþionat cã unele pasaje din prefaþa Paliei de la Orãºtie: „Noi. în PO.. 2) (ºi în tipãriturile coresiene a scoate "a traduce”2: „socotirã ºi scoaserã den carte greceascã pre limbã srãbeascã” – „scoaserã cartea den limba srãbeascã pre limba rumâneascã” (ibidem) ºi la sfîrºit în prefaþa Paliei: „cetiþi ºi nu judecareþi. este însã evidentã.. în PO „(numãrul) sãlaºelor ºi locurelor”. numai „szallasinac (szama)”. care a adãugat unele pasaje sau cuvinte în raport cu Bullinger. 167). În Coresi: „mainte sã ceteascã. printre ele Cazania a II-a a lui Coresi: „Sã dereptaþi. p. în textul magh. 9. 10) se întîlnesc în texte contemporane sau ulterioare. Iatã ºi alte exemple care apar în aceeaºi frazã de cele mai multe ori juxtapuse.) ºi voi înºivã sînteþi oameni cu inimã de þãrînã. pe de o parte. De exemplu. nece sã sãduiascã” (p. 10). pentru dragoste lui Domnedzeu am ustenit. „Scriptura sfîntã dentru rostul Domnului dzis ºi grãit” (PO. XV). 6) „mare usebiturã ºi alesãturã” 1 V. 5) „Numãrul sãlaºelor ºi locurelor unde-au descãlecat” (p. numai szam "numãr” ºi soc "mult”. în Palie. 2 Ibidem.1. peririle” (p. de ex.. la p. 6). epilogul Tetraevanghelului lui Coresi (1561). aºa cum apare în Roques.48 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC pare a fi mai apropiat de cel al lui Heltai... p.. pe de alta. în textul magh. În textul magh...2. . peririle. sã veþi afla ceva greºit (. bãtãile. Gh. 11) „va ºi alalte tipãri ºi scoate” (p. ce au scris mînã pãcãtoasã den þãrînã fãcutã” (p. 167. text în întregime original: „Dupã aceea vã rugãm (. necetind mainte”. Se observã cã influenþa de concepþie. 10 din prefaþa Paliei de la Orãºtie: „(aceste cãrþi) le dãruim voo fraþilor rumâni ºi cetiþi ºi nu judecareþi. 9... 2). cã textul lui Heltai (pentru traducerea cãruia aducem cãlduroase mulþumiri prof.. 5–7). necetind sã nu judece. ºi cu fire neprecepãtoare de toate” (p. v. foarte rar la o distanþã ceva mai mare: (p. ºi scoase pre limbã rumâneascã” (p. ce mînã grea pãcãtoasã. ºi textul de la p.) nu e cu voie noastrã acea greºalã” (p. legile ºi poruncile (PO) ºi numai töruenyek (care conþine ambele sensuri specifice) în versiunea maghiarã.

nimearnic – striin. (p. poate mai elocvente. dar. Se mai observã însã cã uneori în binoamele sinonimice apar termeni arhaici: „În cisla. în Cazania a II-a a lui Coresi: „Noi greºiþii ºi nedestoinicii ºi ticãloºii" (v.... de la termenul generic uman miºel la unul 1 Al.5. prin dorinþa unei exprimãri mai deosebite. considerate izolat. (p. arbuni – leamne. nepotreabnici. Niculescu. Aici termenul al doilea adaugã primului nuanþã ºi culoare1. 8). expresia. de asemenea. cuvîntul arhaic fiind situat pe primul loc. nu sînt sinonime. este adevãrat cã de mai micã întindere.3. robi ºi viermi. contextual. ci cel mult orna. sau în text: fecior – poroboc. alteori însã termenul vechi apare în poziþie secundarã. p. 9.. Cuvintele curat ºi sfînt. Nu este de mirare deci cã alteori în predoslovie ne întîmpinã chiar sinonime cu conotaþii specifice între termeni care. 9. 5) ºi în interiorul textului Paliei: se va turna – întoarce-se-va. credem. Cantemir interpretat de. 6). deci el nu mai poate informa. 62. S-ar putea oare nega intenþia de efect a unei astfel de secvenþe. Se presupune astfel cã traducãtorii au avut în vedere efecte stilistice utilizînd perechi sinonimice precum: „multe folosuri ºi hasne (aveau)” (7). 9. „plaºca lui au (în)semnat” (7) (în prefaþã. 1977. Alternarea acestor sinonime în predoslovie se explicã. enumerãri. la fel mãrgãritariu ºi vistieriu în: „veþi afla întru iale mãrgãritariu scump ºi vistieriu nesfîrºit” (11) (aici numitorul comun este „comoarã”). (p. prin sinonimie. 9. 3 D. de ex. credem cã ar fi greu sã nu identificãm structurile simetrice ale retoricii în stilul totuºi meºteºugit al reluãrilor sinonimice binominale din urmãtorul citat: „Noi miºeei (sic!) greºiþi ºi pãcãtoºi. leagile ºi poruncile). în care se observã ºi simetria ºi conotaþiile afective2 ale termenilor. luaþi independent. Lg. a se ruga / micuialã (9). pe de altã parte. în care am putea strãvedea începtul sinonimiei poetice discutate de Gh. au semnificaþii distincte în plan cognitiv. ªi încã mai departe. medelniþã – spãlãtoriu. cã poate nu este hazardat sã interpretãm secvenþa citatã ca un exemplu al unei alte figuri de stil... Buc. au aceastã calitate în: „curat ºi sfînt” (nãrodul) (p..6. prin tendinþa de evitare a repetãrii.OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI 6) „dupã toatã vina ºi pãcatul” 7) „lada cu poruncitele /5r/ leage veche” 5) „legile ºi poruncile” 9) „cu rod ºi cu folos”. de ex. p. robi.4. slugi ºi mai ales viermi. p. sama ºi numãrul fiilor lui Israel” (prefaþã. p. p. a enumerãrii (de altfel. 2 Lyons. se poate considera sinonimia ca fiind explicativã. ºi anume a unei enumerãri în care se remarcã grija pentru o gradare. pe de o parte. în D. se întîlnesc ºi în alte texte contemporane. (p. sau îmbrãcãmentele popilor.. 343. Tohãneanu3 la Arghezi? Considerãm. . slugile tale” (9)... 246-247.

. pe lîngã rezumarea paragrafului corespunzãtor sau trimiterile la corpul Bibliei. distanþa în timp dintre apariþia Noului Testament ºi a Paliei de la Orãºtie. aminteºte numai de notele din Palie.. 1964. sau traduc unele cuvinte strãine. 306)). 154-156. unii dzic cã-s dafine” (p. 3 I. 2 Roques. aºa încît. în LL III. apar cîteva glosãri de cuvinte1. p. 28: corabie – „racleei” sau chiar inexacte: „migdalã. 33. În fine. Succintele consideraþii referitoare la bogãþia ºi la varietatea sinonimiei din Palie – deci cercetarea concretã a constituirii diacronice a echivalenþelor4. altele sînt foarte clare: „stîlpurile colo. a cãrei întîie manifestare este unanim consideratã a fi Noul Testament de la Bãlgrad prin bogatele sale glose marginale. am scris creangure” "braþe de sfeºnic” (p. XL. În lumina acestor situaþii. relevatã pînã acum de cercetãtorii limbii române vechi3. . adevãratul început ar trebui vãzut în aceste modeste glose din Palie. 4 Fr. fugitiv (pentru cã o asemenea întreprindere presupune o cercetare adîncitã pe care nu ne-o propunem în momentul de faþã) la alte aspecte artistice ale limbii Paliei de la Orãºtie. hozenul „cu alt nume peptar” (p. PO.. trebuie deci predatatã cu 66 de ani. ne vom opri numai la cîteva constatãri. în AUT. Aceastã activitate.50 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC specific animal (dar mai ales peiorativ!) vierme. XLII. atunci cînd se va face istoricul dicþionarului de sinonime. fie numitã empiric „lexicograficã” – oricum conºtientã –. 348. ca ºi concluziile parþiale prezentate aici. 306). Niculescu. De asemenea se observã cã unii dintre termenii utilizaþi aici îºi vor gãsi locul. sublim distilaþi. ne putem pune întrebarea legitimã dacã nu ar fi posibil sã se desluºeascã în Palie afirmarea incipientã a unui stil literar retoric. Individualitatea. 12. PO. ebr. „iscînd frumuseþi ºi preþuri noi” în versurile aceluiaºi Tudor Arghezi. care au rolul de a rezuma un capitol. 312). 2. care pot fi interpretate ca indici de individualitate a traducãtorilor. socotim cã au darul de a atrage atenþia asupra momentului reprezentat de Palia de la Orãºtie în evoluþia limbii literare. Trecînd acum de sectorul sinonimiei. Acestea sînt menite sã confirme ideea deja exprimatã a voinþei conºtiente a traducãtorilor de a înfãþiºa primele 1 Roques. Király. dacã unele sînt mai obscure (de exemplu. p. 283). Iliescu. Aici. de exemplu. ºi nu a fost. cîteva cuvinte despre notele marginale ale Paliei. în care. interesante cel puþin prin valoarea lor documentarã. dupã cîte ºtim.. în care joacã un anumit rol funcþia esteticã a sinonimelor. peste veacuri. 1981. 11. 13. „spãlãtoriu ºi altu nume medelniþã” (p. Credem cã s-ar putea trage concluzia cã Palia de la Orãºtie conþine un prim pas pe drumul lung ºi anevoios al unui dicþionar de sinonime. sau: „rodiia poama granã cu alt nume” (p. p. de explicare prin sinonimie. 272)2. 10. p.

OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI

douã cãrþi ale Vechiului Testament într-un veºmînt îngrijit, frumos, elegant chiar. Vom compara constant textul Paliei cu textul latin al Vulgatei (Biblia Sacra Vulgatae Editionis Sixti V Pont. Max. Ratisbonae et Romae, 1914) ºi cu textul german al Bibliei lui Luther (Wien, 1874). Cunoaºterea limbilor strãine de cãtre învãþaþii care s-au încumetat sã transpunã pentru întîia datã în limba românã Facerea ºi Ieºirea, ca ºi a mijloacelor retoricii clasice nu credem cã poate fi separatã de împrejurarea cã, într-o regiune relativ apropiatã de perimetrul în care s-a tradus Palia, s-a înfiinþat prima ºcoalã de pe teritoriul þãrii noastre în limba latinã; este vorba de ºcoala de la Cenad (Morissenum), atestatã de la începutul secolului al XI-lea – în jurul anului 1020 –, ºcoalã prin care învãþãmîntul nostru se sincroniza cu cel din Centrul ºi Vestul Europei1. De menþionat cã în epoca feudalã în þara noastrã limbile de cult erau trei: latina, greaca ºi slava, ceea ce a însemnat nu numai achiziþionarea unor cuvinte, ci ºi a unor procedee de culturã din limbile menþionate. Dupã cum se ºtie, M. Roques (PO) a arãtat cã traducãtorii Paliei au folosit ºi o versiune latinã, un text al Vulgatei2 într-o ediþie asemãnãtoare cu aceea pe care a publicat-o L. Osiander (coleg ºi prieten cu Luther3) la Tübingen în 1573. În prefaþa Paliei se aratã cã traducerea s-a fãcut din ebraicã, germanã ºi slavonã (probabil, Biblia de la Ostrog, terminatã de tipãrit la 12 VIII 15814). Nu este imposibil ca acela sau aceia dintre traducãtori care ºtiau greaca sã fi cunoscut ºi latina sau o altã limbã a Europei Centrale, printre care germana, în care apãruse Biblia lui Luther. Tot acolo (p. 11), traducãtorii mulþumesc „viteazului Gesti Freanþi, hotnogiul Ardealului ºi Þãrîei Ungureºti”. Acesta, vrednic guvernator, iubitor de culturã, a creat în oraºul Deva, unde era „lãcuitoriu”, o ºcoalã, o casã pentru profesori ºi o alta pentru un internat5. Tot el este cel care a ajutat sã se traducã Palia într-un atelier „volant”, chemat numai pentru aceastã împrejurare6. Contrar pãrerii lui Iorga7 ºi a lui I. Bãlan8, care nu considerã cã s-a folosit ºi un original latin, existã o serie de elemente din Palie (în afara prezenþei cuvîntului primul, discutat de O. Densusianu) care atestã ºi acest original, aºa cum a arãtat I. Popovici (PO, p. 9) ºi cum vom încerca sã demonstrãm ºi noi în cele ce urmeazã.
1 2 3 4 5 6 7 8 Bârsãnescu, P.N., p. 43; Þîrcovnicu, Ist., p. 24, 25, 28. Op. cit., p. LII. Pamfil, PO, p. VII. Roques, PO, p. XXXV. Idem, p. XVIII. Ibidem. Ist. lit. relig., p. XCVII. LCB, 120.

52

DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC

De exemplu, de origine latinã este traducerea de la 24/221: „meºter ºi faur”, care reproduce din textul Vulgatei pe „malleator ("lucrãtor cu ciocanul”) et faber”, ºi nu textul german, unde nu apare decît un cuvînt (Meister), ºi nici pe cel maghiar, în care este prezent Mester2. Adãugarea lui faur reprezintã ºi ca sens ºi formal latinul faber. La fel, la p. 27/4: „aceia era putearnici din veac bãrbaþi”, din veac nu apare decît în textul latin: „iste sunt potente a saeculo viri famosi”, în timp ce în celelalte douã texte cuvîntul corespunzãtor este lume: „wurden daraus Gewaltige in der Welt und berühmte Leute” („erau printre aceºtia puternici ºi vestiþi bãrbaþi în aceastã lume”) (v. alte dovezi ale utilizãrii Vulgatei la Roques, PO, p. L, LI º.u.). Sensul temporal din Vulgata a fost preferat celui spaþial din celelalte versiuni, intuindu-se probabil cã spaþiul reprezintã un simplu cadru. De altfel, Heltai Gáspár, traducãtorul Pentateucului (1551), ºi-a fãcut traducerea dupã Biblia ebraicã, dar avînd sub ochi Vulgata ºi alte Biblii, dintre care, desigur, Biblia germanã a lui Luther (Roques, PO, p. XXXIX). O secvenþã precum: 16/12 „piatrã scumpã onichinos” trimite la originalul german „Edelstein Onyx” ("piatrã preþioasã”), deoarece în latinã era lapis onychinus, iar în magh. simplu Onix; foarte sugestivã este reprezentarea omului alcãtuit din bulgãre de pãmînt (p. 16/17), care se explicã exclusiv prin germanul Erdenkloss ("bulgãre de pãmînt”), în timp ce în latinã este de limo (terrae) ("noroi”) ºi în magh. Földnec porrabol ("praful pãmîntului”). Imaginea de la p. 112/24: „revãrsatul zorilor” ºi de la p. 112/26: „se revarsã zorile” se explicã cel mult prin germ. Morgenröthe ("zorii, roºeaþa de dimineaþã”: „Lass mich gehen, denn die Morgenröthe bricht an”), pentru cã în latinã în primul caz apare usque mane ºi în al doilea ascendit aurora, iar în maghiarã, în ambele situaþii, întîlnim numai substantivul zori: haynal(ig). În 37/23: „cum sã nu vazã trupul ruºiniei tãtîni-sãu”, s-a adãugat, dupã traducerea magh., trupul, care nu apare nici în latinã, nici în germ.: „und ihren Angesicht war abgewendet dass sie ihres Vaters Scham nicht sahen”; lat.: „et patris virilia non viderunt”; ci doar în magh.: „ca sã nu vadã trupul pudic al tatãlui sãu”. Împrejurarea cã acelaºi / aceiaºi traducãtor(i) utilizau izvoare diverse este pusã în evidenþã de un text precum urmãtorul: 16/6: „ce o fîntînã sau negurã den pãmînt stropind”. În textul latin nu existã negurã (ci numai subst. fons), iar în cel maghiar ºi german nu apare fîntînã (germ. Nebel, magh. köd "ceaþã, pîclã”). Traducãtorii au „amalgamat” textele ºi au tradus în româneºte o alternativã inexistentã în fiecare dintre textele avute, probabil, în faþa ochilor. S-a ajuns, astfel, ca ºi în alte cazuri discutate la sinonimie, la o serie de formule redundante, spre deosebire însã, de exemplu, de o frumoasã metaforã blagianã: aprinse fîntîni, obþinutã pe calea
1 Prima cifrã indicã p. din ediþia PO de Viorica Pamfil, a doua, numãrul versetului. 2 Pentru traducerile din maghiarã aducem mulþumirile noastre cãlduroase prof. S. Molnar, de la Facultatea de Limbi Strãine, ºi Rodicãi Ioan, de la Editura Minerva, care mi-au dat un ajutor de nepreþuit.

OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI

relaþiei atributive cu termenul aurorã (în poezia Lumina de ieri) – v. mai sus revãrsatul zorilor. De menþionat cã în ediþia Bibliei din 1968 apare numai termenul abur; în ceea ce ne priveºte, considerãm cã cea mai exactã traducere a noþiunii este, în acest context, fîntînã, izvor. Alte dovezi de „contaminare” între texte originale diverse, la Roques, PO, p. LI. 14. Foarte des în paginile Paliei apare dialogul. Cum este ºi firesc, dialogul îºi are originea în modelele utilizate, dar este de admirat naturaleþea exprimãrii. Ne vom opri – pentru ilustrare – numai la douã fragmente: „ªi Izdrail vãdzînd feciorii lu Iosif dzise cãtrã el: cine-s aceºtia? Rãspunse Iosif tãtîni-sãu: feciorii mei sînt, carii au dãruit mie Domnedzeu în acest loc. Adu-i pre ei la mine cum sã-i blagoslovesc pre ei... Iacov iarã sãrutã pre ei ºi-i îmbrãþiºe. ªi dzise lu Iosif: iaca, vãdzuiu ochii tãi care n-am vrut nice gîndi ºi iaca, Domnedzeu încã mi-au dat a vedea ºi sãmînþa ta” (p. 171/8 º.u.); sau: „ªi zise: tu eºti fiiul mieu Isav? Rãspunse: eu sînt. ªi zise: adu, drag fiiu, lasã mãnînc den vînat ce ai prins, cum sufletul mieu sã te blagosloveascã. ªi duse lui ºi mîncã, ºi vin încã duse lui ºi beu. ªi Isac, tatã-sãu, zise lui: vine încoace ºi mã sãrutã drag fãtul mieu” (p. 91/24 º.u.) în care textul pare a fi o paginã dintr-un basm românesc. 15. De asemenea naraþiile, extrem de frecvente, provin din textele originale. Iatã douã exemple de naraþiuni simple, concise, dar pline de „atmosferã”: „Iacov iarã luo nuiale verzi de mesteacãn, de alun ºi de castan ºi trãsuri albe, beli pre iale, cum sã vadzã albul lemnului. Puse nuialele care era belite la albie, a scos de adãpãtoare, cum cînd arã veni oile pre aceastea sã caute. ªi pre aceastea cãutînd prinserã-se derept aceaia oile desupra nuialelor ºi fãtarã pistrui ºi oacãrã ºi ºute. ªi despãrþi Iacov miei ºi ceia ce despãrþi duse la oile pistrui ºi neagre lui Laban ºi tocmi lui ºi cîrd usebi carele nu deade la oile lui Laban. Cînd derept aceia fruntea oilor slobodzi într-una ºi punea nuiale în crepã înaintea oilor cum desupra nuialelor sã se prindzã” (p. 103/37 º.u.); sau: „ªi cînd Moisi ieºiia afarã din cort, tot nãrodul sus se scula ºi tot însul în uºa cortului sãu sta ºi cãuta dupã Moisi, tot pînã atunci pînã Moisi în cort intra. ªi cînd Moisi lãuntru întra în cort, gios pogorîia cel stîlp de negurã spre uºa cortului ºi Domnul grãi acolo cu Moisi. ªi toatã dihania vedea cum stîlpul neguriei în uºa cortului sta ºi se scularã ºi toþi se plecarã cineºi în uºa cortului sãu. Domnul iarã faþã-fãþiº grãiia cu Moisi, cum omul cu priiatnicul sãu au sucuit a grãi ºi cînd înapoi veniia în tabãrã cel tînãr Isus Naviin, ficiorul lu Nun, sluga lu Moisi, nu se depãrta de la cort” (p. 291/8 º.u.). 16. Dintre figurile de stil, trebuie observat cã, de obicei, enumerãrile (v. textul citat supra din PO, p. 103, în care apar mai multe cumulãri nominale,

54

DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC

ca ºi exemplul de la p. 178), ºi comparaþiile aparþin originalului/originalelor. De exemplu, la p. 279: „cu cela miel spre searã aºa fã ca ºi cu jirtfa de mîncare” (lat.: „alterum vero agnum offeres ad vesperam juxta ritum matutinae oblationis”; germ.: „Mit dem andern Lamm zwischen Abends sollst du thun, wie mit dem Speisopfer”). Sau la p. 288/13: „mulþi-voi sãminþele voastre ca stealele ceriului” (lat.: „multiplicabo semen vestrum sicut stellas caeli”; germ.: „ich will euren Samen mehren, wie die Sterne am Himmel”). 16.1. Sînt însã cazuri cînd unele comparaþii aparþin traducãtorilor Paliei, de ex. cea de la p. 21/24, care parcã ne transportã pe un tãrîm poetic: „cu spata scoasã ca un foc tãind”’ care nu-ºi gãseºte un corespondent nici în lat. flammeum gladium ("sabie înflãcãratã, strãlucitoare”), nici în germ. „mit einem blossen hauenden Schwert” ("cu un paloº lovitor gol”) ºi nici în magh.: „mezitelen méregetö Törre” ("cu pumnalul/floreta/gol, veninos”). Oricum, aceastã comparaþie poate fi consideratã ca expresia unei concretizãri ºi are o forþã de o extraordinarã plasticitate. De menþionat, în acest context, prezenþa cuvîntului moºtenit din latinã spatã, frecvent ºi în alte texte din secolul al XVI-lea; ceilalþi termeni (sabie, pumnal, paloº, floretã) sînt înregistraþi mai tîrziu. În traducerea din 1968 nu întîlnim comparaþia; în textul corespunzãtor apare: „sabie de flacãrã vîlvîitoare”. 17. Dintre metaforele din Palie, unele nu se regãsesc în textul latin, de ex., pentru „tãria ceriului” (13/14. 14/20), în lat. firmamentum, dar apar în Luther: „Feste des Himmels” sau în maghiarã: „Menynec Erösségé” („puterea cerului”). O metaforã inexistentã în textele originale gãsim la p. 139/8, vedeare de vis, pentru germ. Träume ("vise”), magh. alom latas ("somn vedere”) sau lat. somnium ("vis, himerã”). Tot visul revine ºi în construcþia: „vis vãzui” (p. 137/9), cu o modalitate de complement intern cãruia nu-i corespunde ceva similar în germanã: „Mir hat geträumet”, în latinã: „videbam”, ci doar în maghiarã: „Almo latec”. Aproape cu consecvenþã, traducãtorii Paliei au preferat formelor din lat. Paradisum voluptatis, germ. Garten in Eden, magh. Kertett Edenbe ("grãdina raiului”), secvenþa româneascã încãrcatã de sevã: „raiul dulceþei” (v. 16/8, 21/23 etc). Metafora din Palie apare tradusã redundant în Biblia din 1968 prin „rai în Eden” sau „raiul cel din Eden”. Uneori însã raiul apare cu complinirea inexistentã în vreunul din originale, vieþii (v. 21/24) (lat. paradisum, germ. Garten Eden, magh. Eden), ceea ce presupune din nou o inovaþie a traducãtorilor. Cuvîntul de bazã al familiei lui dulceaþã, dulce, apare ca epitet, de exemplu, în textul de la p. 19/6: „frumos ochilor, de vedere dulce”, care, dupã cum reiese din comparaþia cu textele corespunzãtoare – germ. „lieblich anzusehen” ("gingaº de vãzut”), magh. „es latasza keuansagos, gyönyörüsegesis” ("la vedere plãcut, plãcere frumoasã”) nu este prezent; cel mult, lat. delectabile, din „aspectuque delectabile” ar corespunde epitetului

OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI

românesc. Oricum, binomul precedent, pulchrum oculis, tradus exact în Palie prin frumos ochilor, trãdeazã iarãºi originalul latin. 18. Tot o traducere din latinã se vede a fi urmãtorul text cuprinzînd determinativele frumos ºi dulce: „ªi Domnul Domnedzeu lãsã a creaºte den pãmînt tot pomul frumos a cãuta ºi dulce a mînca ºi pomul vieþiei în mijlocul raiului ºi pomul ºtiuturiei binelui ºi rãului” (p. 16/9), pentru cã numai în latinã apare determinativul frumos: pulchrum (visu). Termenii din textele corespunzãtoare din maghiarã ºi germanã sînt alþii (în traducere): ispititor la vedere ºi bun pentru viaþã (magh.) ºi vesel la vedere ºi bun de mîncat (germ.). Oricum, termenul dulce aparþine traducãtorului care a transpus astfel latinescul suave (o traducere similarã, v. la p. 19/6). Un alt determinativ care se pare cã este de origine latinã este verde: în „iarbã verde” (p. 13/11), pentru cã numai în Vulgata se întîlneºte „herbam virentem”, în timp ce în Heltai apare Hozzon a Föld ("iarbã ºi frunze verzi”, azi "spanac”) iar în traducerea lui Luther, „Grass und Kraut” ("iarbã ºi varzã”). Un epitet adãugat este zburãtoare, în „pãsãri zburãtoare” (p. 14/20), cãruia în celelalte variante îi corespund: lat. volatile (animae), germ. Gevögel ("pãsãri”), magh. Madarakátt ("pãsãri”). În schimb, de sorginte maghiarã (din szép) este epitetul frumos în 116/3: „cuvînt frumos încã grãise”. În acest caz întîlnim un atribut cu altã semnificaþie decît cele existente în celelelate douã texte, în germanã „prieteneºte” (freundlich) ºi lat, „blînd” (blandius). Atributul bogatã (în „apã bogatã”, p. 46/10) se explicã însã din germ. wasserrlich ºi din magh. vizzel beues, în timp ce în textul latin ne întîmpinã o construcþie particularã. Un determinativ inexistent în textele originale este mulcom, în „tãcu mulcom” (116/5), în lat. numai siluit ("tãcu”), în germ. Schwieg (idem), în magh. halgata ("tãcu”). 19. Dintre celelalte figuri de stil, o notã distinctã conferã Paliei personificarea, care apare, de exemplu, la p. 14/21: „ce rodirã apele”, în lat. produxerant aquae, în germ. „vom Wasser erreget ward” ("din ape s-a ivit, s-a agitat”), magh. Vizec foryanec ("apele sã curgã”). O altã personificare ne întîmpinã la p. 13/14, sub forma fãpturi luminoase, care pare a-ºi avea originea în textul lui Heltai: „Vilagosito állatoc” ("animale luminoase”), în timp ce în Luther apare Lichter ("lumini”) ca ºi în Vulgata: luminaria. Sigur cã este o diferenþã între caracterul concret al cuplului din maghiarã ºi sensul mai abstract al celui din Palie, dar oricum acesta poate fi considerat un semn al personificãrii, figurã de stil de esenþã metaforicã ce trebuie pusã în legãturã cu vechile concepþii animiste (v., ºi aici, fãrã fãpturã al lui Blaga din poezia citatã anterior). În Biblia din 1968, versetul corespunzãtor prezintã termenul luminãtor. 20. Traducerea lat. frumentum („grîu, cereale”), a germ. Korn ("grîu”), a magh. gabona ("cereale”), prin pîine (p. 91/28) nu poate fi consideratã decît unul dintre diferitele exemple de metonimie din Palie. De notat cã în ediþia din 1968 traducerea s-a menþinut aceeaºi, pîine. Tot ca o metonimie poate fi

în acest pasaj se pare cã traducãtorul a avut în vedere textul latin. 27/18 sau 82/7): „ºi fu dor într-înima lui”. 51/12). magh. Contribuþii. De asemenea. Unele traduceri trãdeazã necunoaºterea unor obiecte. ºi ele semn al sãrãciei. în special din cauza cuvîntului ceterã din latinescul cithara.: „et tactus dolore cordis intrinsequs”. „mit Einfaltigem Herzen” ("cu inimã naivã. 24/21 în „ceateri ºi în cimpoi” se poate constata o adaptare a instrumentelor (în lat. Traducerea este cît se poate de corectã din perspectiva limbii vechi româneºti. o considerãm parþialã deoarece traducerea se pare cã a urmat textul magh. în germ. În sfîrºit. al doilea cu sensul abstract de "sãrãcie”. 22. pentru latinul fluvius. dar exprimarea s-a realizat printr-o plantã concretã ºi nu printr-un termen abstract. la p. „in simplicitate cordis mei”. fluviu”). O altã adaptare la realitãþile curente apare la p. 21. orgã hidraulicã în special”. în lat. în germ. La fel la p. magh. Tot de autohtonizare credem cã se poate vorbi în cazul lui dor (v. pe lîngã sensul originar de „ostaº”.: „und es bekümmerte ihn in seinem Herzen” ("îl durea inima lui”). Traducerea unor termeni botanici este. „cithara et organo” "lirã. horror.Ev. „Hegedösec es a Siposoc” "vioarã ºi fluier”). Schrecken. generic. Dornen und Disteln ("spini ºi scaieþi”). iar verbul a fluiera apare o singurã datã în C. „muzicale” în speþã. iffiat „adolescent”. în timp ce termenul corespunzãtor în toate cele trei versiuni (lat. chitarã ºi instrument muzical în general. De menþionat cã în textele literare române din sec. se poate avansa ideea unei anumite „autohtonizãri” a traducerii. germ. pãlãmidã ("plantã cu frunze spinoase”).. . 64/5: „cu inimã proastã” nu este o traducere stîngace.. substantivul fluier nu este atestat. „Geiger und Pfeiffer” "violonist ºi suflãtor”. Oricum. Jüngling. Într-un asemenea caz.1. în þesãtura textului traducãtorii au ales „spini ºi urzici”. magh.56 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC interpretatã ºi traducerea „iaca tremur” (p. alãturi de spini. 16/10 sub forma substantivului rîu.v. în care corespunde o formulare cultã: cataractae caeli "rezervoarele. în Palie s-a preferat traducerea prin urzici. adolescentulum. 20/18. égnec Ablaki ("fereastra cerului”). un voinic”) corespunde: lat. sau pe cel german „Fenstern des Himmels" ºi nu textul latin. p. Dimitrescu. îl avea ºi pe acela de „tînãr”. În lat. acolo unde în textul maghiar apare Tüsset es Boytoryant ("ghimpi ºi buruieni”) ºi în cel germ. s. cataractele cerului”. de exemplu. Folyouiz "apã curgãtoare”. În Biblia din 1968 s-a adoptat. réttegés "neliniºte”) semnificã spaima. un alt termen botanic. în germ. la p. germ. Strom ("curent. 24/23 („au ucis. de ex. al XVI-lea. era spinas et tribulos. cîteva cuvinte despre unii termeni figurînd în traducerea Paliei: voinic din textul de la p. în 1 Fl. parþial apare o autohtonizare în cazul de la p. magh. germ. simplã”). în magh. specificã limbii române.: „Es Szüue faya rayta” ("ºi petrecerea aceea i-a durut”). în lat. în care voinic. 31/2: „fereºtile ceriului”. într-un fel.

4 De aceea regretãm cã mãrturia ei a fost prea puþin luatã în discuþie în lucrãrile care au ca obiect limba literarã românã. juxtapunerile dintre diversele modele fac extrem de dificilã munca de comparaþie între PO ºi originalele sale: – s-au folosit mai multe modele care au fost corijate unele dupã altele. p. Concluzia lui Mario Roques (PO. dupã care „nici originalul ebraic. iar dintre ele – poate chiar un loc privilegiat – a avut textul latinesc al Vechiului Testament. Kütfeyet. o carte care. XXXV). de exemplu în ILRL. – comparaþiile. Wasserbrunnen. 1 Ist. în partea de vest a þãrii noastre. de reþinut prezenþa cuvîntului dor cu sensul originar de "durere”. Roques. De menþionat cã în alte pasaje ale PO durere apare de mai multe ori. se explicã tot prin original.. numai Pentateucul lui Heltai – deºi se pare cã influenþa lui este mare – nu este în mãsurã sã explice (în totalitate. Toate cele de mai sus constituie o dovadã a conºtiinþei eforturilor artistice. prost avea sensul etimologic "simplu. XLVI. . curat”. XCVIII. ci o traducere exactã a lat. „inimã naivã”. deoarece contaminaþiile. luate separat (sublinierea noastrã) sau toate trei împreunã nu sînt suficiente pentru a explica particularitãþile versiunii române” – considerãm cã este valabilã ºi deci exclusiv o muncã asiduã de atente comparaþii poate duce la rezultate definitive2. 3 Roques. dar sînt transpuse în româneºte în modul cel mai firesc. cele mai numeroase. Cîteva concluzii parþiale. p. al metonimiilor ºi al personificãrilor. relig. Izvor de fîntînã (p. prin calitãþile sale estetice ºi prin valorificarea surselor de expresie ale cuvintelor. – inovaþiile apar mai ales în sistemul epitetelor.OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI magh. p. al metaforelor. – dialogul ºi naraþiunea aparþin originalelor. Oglindã a stadiului atins de limba românã literarã de la sfîrºitul secolului al XVI-lea. Iorga drept o traducere-model1. p. 24. adãugãm noi) traducerea Paliei3. Palia (rod în egalã mãsurã al unui efort colectiv ºi al priceperii ºi culturii fiecãrui colaborator) rãmîne un monument de seamã al limbii române4. a magh. nu i s-a acordat nici mãcar o paginã. PO. 2 Pentru pãrþile care se datoresc Pentateucului ºi cele care-ºi au originea în Vulgata. Deseori se constatã o tendinþã – reuºitã! – de autohtonizare. v. puteum aquae. a cãutãrilor celor cinci traducãtori cãrturari români care ne-au lãsat o transpunere socotitã de N. nici versiunea Septantei. dar unele sînt adevãrate creaþii ale traducãtorilor. o datã ce în limba veche rom. Oricum. nici versiunea slavonã. – fraza este cultivatã. 68/19) nu este un pleonasm. iar în altele. a germ. iar autorii dovedesc a cunoaºte unele procedee ale retoricii clasice. PO. lit. LII. 23.

p. rom. au adunat sufleteºte prin viaþa culturalã pe toþi românii laolaltã”1. Eminescu. pe baze strict ºtiinþifice. lit. aºadar.. dar care. . a literaturii române vechi din secolul al XVI-lea. trecînd hotarele. Ist. pot fi extrapolate ºi la alte texte din perimetrul secolului al XVI-lea: „Marele merit al acestor cãrþi este acesta cã. Iorga despre importanþa tipãriturilor lui Coresi în cultura româneascã. p. O întreprindere precum aceea de faþã ar putea. Ed. Palia de la Orãºtie. constitui începutul unei reconsiderãri estetice. 153–194 1 Iorga. Bucureºti. 1984. 192.58 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC a jucat un rol major în conturarea profilului viitor al limbii noastre literare – despre care atît de adevãrat spune M. evident. Considerãm cã nu putem încheia acest succint excurs în laboratorul traducãtorilor Paliei fãrã a aminti cuvintele lui N. Eminescu cã „a ieºit din învãluirile trecutului” – ºi în întãrirea unitãþii limbii ºi a culturii române.

ILR. datoritã unor împrejurãri de naturã politico-socialã. 1-5.v. Dar. iar alteori. mic. Avram. Deci se observã o inadecvare a acestei scrieri adaptate la structura foneticã a limbii române. 453.u. al XIII-lea sînt: bun. turca. greaca) ºi culturalã (fiind despãrþitã.TATÃL NOSTRU (1593) Corespondenþe româno-polone în scrierea româneascã din secolul al XVI-lea Se ºtie cã. o dublã izolare: geograficã (între limbi aparþinînd la alte familii lingvistice: slave. A. limba românã. Astfel. DLRV s. pentru a discuta problema grafiei care ne intereseazã în acest capitol. 5 º. unde existã sunete ºi varietãþi de sunete care nu pot fi redate de un alfabet menit sã reproducã sunete-tip ºi foneme. Aceasta se explicã prin faptul cã scrisul este o aproximaþie. singur. pe de altã parte. baci (v. foarte curînd a devenit o arie izolatã (pentru a folosi terminologia lui M. nu a fost înregistratã în scris decît foarte tîrziu – texte româneºti continue dateazã de la începutul secolului al XVI-lea – ºi. în SCL XV (1964). nu a fost scrisã în alfabetul latin decît ºi mai tîrziu (consecvent de un secol ºi jumãtate). Mihãilã. alfabetul chirilic era un alfabet adaptat dar nu foarte adecvat la specificul limbii române2. un grafem corespunde la mai multe semnificaþii. p. veacuri întregi. pe de o parte. niciodatã grafia nu este perfect adaptatã la sunetele unei limbi. de cultura romanicã apuseanã). fasc. timp de multe secole. Aceste douã situaþii sînt o urmare a poziþiei specifice a limbii române printre celelalte limbi romanice: dacã la început româna a constituit o arie lateralã (împreunã cu dalmata). maghiara. Bartoli) ºi anume aceastã izolare a fost. în speþã 1 Primele cuvinte atestate sigur în sec. chiar specialistul. vom aminti cã la început limba românã1 apare înveºmîntatã în haina alfabetului chirilic. .) 2 Rosetti. dintre toate limbile romanice. p. mai multe semne (alografe) erau utilizate pentru aceleaºi foneme.

p. ea este o tradiþie româneascã din cele mai vechi timpuri2. este cunoscut cã o tradiþie a scrisului în latinã a existat.60 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC dialectologul. Coseriu la 28. ªincai. P. 5 Jako-Manolescu. Elementa linguae daco-romanae sive Valachicae. Ke ie a ta inperecia ssi putara ssi cinstia in neczij necitor. 135. ºtiinþific. Totuºi. ºi Jako-Manolescu. el subliniazã cã nimeni nu a afirmat sau a descoperit latinitatea ei. se pare cã ea este ºi mai veche. în Descriptio Moldaviae (III. al XVI-lea. 1 Bârsãnescu.XII. existenþa unor magistri grammatici (poate italieni sau profesori care cunoºteau limba italianã) de limbã latinã este menþionatã ºi în Moldova în ºcolile de la Mãnãstirea Neamþului. v. 24-25. ci poate chiar a fãcut aproape imposibilã folosirea ei de cãtre românii din Transilvania5.N. în CL 1/1979. p. Al doilea text românesc cunoscut din sec. care este clar cã nu a facilitat. începînd cu sec. 1780 ºi va deveni piatra unghiularã a concepþiei ªcolii Ardelene. se vie inperecia ta.. Cotnari (în secolele al XV-lea – al XVI-lea). care a urmãrit istoria cunoaºterii în Occident a latinitãþii limbii noastre. Deci latina nu era necunoscutã în scrisul de pe teritoriul românesc3. Viena. Ssi iarte noae detoriile noastre. este Tatãl Nostru din 15936. p. ideea se regãseºte în prefaþa la S. Alfabetul chirilic se ºtie cã a fost aplicat la notarea sunetelor limbii române pînã în secolul trecut. ºi Niculescu. p.1977. dupã tradiþie. 2 Într-o scrisoare primitã de la E. mai ales cã sînt date cã la începutul sec. 451. komu ie in ceru assa ssi pre pemintu. Penia noastre secioase de noai astedei. al XI-lea – în jurul anului 1020 – la Cenad (Morissenum) s-a înfiinþat prima ºcoalã de pe teritoriul þãrii noastre în limba latinã. scrisã într-o ortografie maghiarã cu scop de propagandã calvinistã. Adevãrul este cã istoricul scrierii în alfabet latin la noi nu s-a fãcut încã în mod sistematic. Crest. 17-21. Amen” (v. Ist. 32) . va putea reprezenta fiecare sunet printr-un alfabet cu semne diacritice specifice. Individualitatea. Cantemir. aratã cã. S. v. 38-43. 29. scris cu caractere latine. 191. argumente lingvistice în Fl.. de fapt. 149. apare – sporadic. Þîrcovnicu. 4 Tagliavini. 6 Iatã textul. Coseriu. Putna. timid – ºi scrierea cu alfabet latin. cum ssi noi lesem detorniczitor nosstri.. Prima aplicare a grafiei latine la un text românesc se aflã în Cartea de Cîntece (1570–1573)4. swincaske-se numele teu. al XVI-lea. O. Se cunosc relativ bine împrejurãrile prezenþei acestui Tatãl Nostru la noi. 49. se fie voia ta. Ssi nu aducze pre noi in ispite ce no mentuiaste de sitlanul. p. de amintit ºi o serie de afirmaþii ale profesorului E. p. În general. Dimitrescu. moldovenii ar fi scris cu litere latine pînã la Conciliul de la Florenþa (1439). p. 3 V. al V-lea). ºcoalã prin care învãþãmîntul nostru se sincroniza cu cel din Centrul ºi Vestul Europei1. transcris de noi: „Parintele nostru ce iesti în cerin. o culegere tipãritã de imnuri cîntate în timpul slujbei religioase. 279.. TRA. Cap... S. p. Dar. Micu–Gh. p.

Stroici cã era poliglot – vorbea latina. Sarnicki (1530–1593). Vezi Crest. Se pare cã a fost educat la ºcoli strãine: dupã B. de morfologie sau de sintaxã ºi 2) nefiind transcris dupã principii unitare. pentru a constata diferenþele ºi apropierile dintre limbile respective. TRA. 197-8. În calitatea sa de mare logofãt. ºi a II-a. p. apãrut la Cracovia ºi datat diferit de 1 2 3 4 5 6 L. 112. adunînd textele „apud diversae nationes in toto orbe terrarum”. p. Asia ºi Africa între anii 1394–1427. apoi. al XVI-lea – începutul sec.P. acest text al lui L. greaca.. în Chrest. În 1593 se afla în Polonia spre a asista la adunarea Seimului de la Varºovia ºi pentru a fi admis de nobilimea polonezã alãturi de Ieremia Movilã4. în 1593) prin Sarnicki. cu grave erori însã: cerin (= ceriu). 1592. era greu sã conducã la concluzii valabile din punct de vedere grafic. 159. polona. neczij necitor (= vecii vecilor). Gaster îndreaptã aceste erori. deci nu poate lãmuri un numãr mare de probleme de foneticã ºi lexic. se ºtie despre L. dar pare mai probabilã legãtura sa cu ºcolile din Polonia2. Lukasik. pe de o parte. date fiind. . Hasdeu – care-l considerã „pãrintele filologiei latino-române” – în Þara Nemþeascã1. Urmeazã apoi Conrad Gessner (1515–1564). detorniczitor (= detornicilor)5. Stroici este preluat de cãtre Sarnicki în Statuta y Metryka przjwilejów Koronnych przez Stanislawa Sarnickiego. 375.. Vezi Lukasik. italiana. dar ºi-a schimbat numele cînd a ajuns mare logofãt al Moldovei). p. 32-34. concluziile nu puteau fi prea ºtiinþifice odatã ce 1) textul este foarte scurt. p. 1224.TATÃL NOSTRU (1593) 61 Tatãl Nostru a fost scris de Luca Stroici (la început se numea Lupul. dintre care enciclopedistul polonez St. Aici se pare cã se împrieteneºte cu S. Tatãl Nostru. Oricum. raporturile strînse dintre Moldova ºi Polonia în acea epocã – sfîrºitul sec. 54. boier dintr-o veche familie moldoveneascã. Vîrtosu. 324. 191. Primul care folosise acest test ca text lingvistic era Joahnnes Shiltberger în urma cãlãtoriei sale întreprinse în Europa. p. al XVI-lea. Sarnicki. De fapt. al XVII-lea – cît ºi relaþiile sale personale din Polonia. no (ne). Sarnicki l-a tipãrit. 78. în Europa exista o veche preocupare de lingvisticã generalã ºi anume aceea de a aduce mãrturii de limbã de la diferite popoare. desigur. De ce s-a ales ca text tocmai Tatãl Nostru? Aici trebuie amintit cã. Stroici era conducãtorul cancelariei domneºti ºi avea obligaþia de a contrasemna actele oficiale ieºite din acea cancelarie. P. sitlanul (= hicleanul). în limba românã pe care. sîrba3. p. S. I Frankfurt. p. p. deci din diferite idiomuri. pe la jumãtatea sec. Ca „probã” de limbã se lua chiar textul Tatãlui Nostru dar. la îndemnul cãruia scrie. germana. care publicã la Zürich în 1555 o lucrare cu acelaºi scop.. L. Întîiul care introduce ºi un text românesc este însã Hieronymus Megiser din Stuttgart (ed. dar se pare cã textul publicat de Megiser se deosebeºte de textul dat de Luca Stroici6. de mînã cu litere latine. Vezi Lukasik.

62

DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC

cercetãtori: în 1593 de cãtre Lukasik1 ºi în 1597 de cãtre Hasdeu, Vîrtosu, Jako-Manolescu. Cum a scris L. Stroici? În Tatãl Nostru în cele mai multe cazuri întîlnim o serie de alternanþe grafice, unele reprezentînd sistemul polonez ºi altele sistemul italian, ceea ce nu trebuie sã ne surprindã avînd în vedere împrejurarea cã Luca Stroici cunoºtea atît polona cît ºi italiana. De menþionat cã în 1600 a trimis o scrisoare redactatã în limba polonã cancelarului Zamoyski în care acuza trupele poloneze de devastarea unor sate moldoveneºti2. Cele mai multe probleme le pune consonantismul: fonem grafem limba exemple /c/ (+e,i) ce, ci it.–5 ce (2) cerin, cinstia, necitor cz pol.–3 cetorniczitor, aducze, neczij /º/ ss pol.v –6 ssi (4), nosstri, assa s it.–1 iesti /þ/ c pol.–3 swincaske-se, inperecia, secioase /c/ k pol.–3 swincaske-se, ke, komu c it.–1 cum /v/ w pol.–1 swincaske-se v it.–2 vie, voia În concluzie, din tabelul de mai sus reiese cã o grafie este exclusiv polonezã /þ/ – c ºi patru sînt duble, italiene ºi poloneze c, º, c, v, cu menþiunea cã, dintre acestea, k pentru /c/ este predominant, deci s-au introdus douã grafeme poloneze: c, k /þ/ /c/ De subliniat cã Miron Costin, în poema sa polonezã, utilizeazã aceleaºi grafeme specifice, încercînd sã polonizeze cîteva cuvinte, de ex.6: k : kurtan ("curtean”) ºi adaugã grafia polonezã sz pentru º: arkasz ("arcaº”). Se poate reþine deci cã s-au menþinut dificultãþile în redarea sunetelor româneºti exprimate prin grafeme chirilice, avînd în vedere: 1) grafeme polivalente: c
3 4 5

/þ/ /c/

swincaske-se cum

1 Op. cit., p. 159. 2 Lukasik, p. 324. 3 Reduplicarea este un arhaism polonez, obiºnuit la începutul sec. al XV-lea, dar ieºit din uz pe vremea lui Sarnicki, v. Hasdeu, L., p. 29. 4 Hasdeu, L., p. 28, ºi apoi Ionaºcu, Sist., p. 24, afirmã cã Stroici alesese spaniolo-francezul ç, dar tipografii din Cracovia l-au înlocuit cu c fãrã sedilã. În ceea ce ne priveºte, credem cã de la început autorul a ales notaþia c, dupã modelul grafiei poloneze; Gaster, Chrest. I, p. 39, îl transcrie, cu consecvenþã, ç. 5 w este etimologic, al epocii. 6 Lukasik, p. 160.

TATÃL NOSTRU (1593)

63

ce, cerin ce aducze cz /s/ ssi ss s iesti (în grup consonantic) /c/ kom k c cum /v/ swincaske-se w v vie E interesant de urmãrit ºi redarea graficã la fonemele vocalice, în special a celor trei elemente specifice pentru limba românã, vocalele ã ºi â ºi diftongul ea: fonem grafem exemple /ã/ a parintele (poate moldovenism, poate formã etimologicã) e medial sau, f. teu, se, inperecia (2), pemintu, noastre, frecvent, final secioase, de, lesem, ispite /â/ e penia, mentuiaste /ea/ ia cinstia a putara, swincaske-se, sitlanul Deci, pentru /ã/ ºi /ea/ apar cîte douã alografe. De reþinut de asemenea cã e este un grafem polivalent cu 4 valori: e parintele, numele ã ispite (sing.) noastre, de (imperativ) â penia a detoriile. Un caz special îl reprezintã introducerea grafemului pol. j pentru i: neczij. ªi aici trebuie menþionat cã M. Costin pentru î utilizeazã grafemul pol. y, scriind, de ex. chiar numele nostru Rumyn1, iar D. Cantemir comparînd pe gi moldovenesc din giur cu j din Valachia ºi Transilvania afirmã cã se pronunþã ca un z pol. sau j fr. În plus, trebuie menþionate grafiile pe baza cãrora R. Ionaºcu2 a susþinut cã L. Stroici era etimologizant: detorniczitor – debitorius detoriile – debita parintele – parens (poate este un moldovenism!) lesem – laisser penia – pain.

sau 2) alografe: /c/

1 Ibidem. 2 Sist., p. 24.

64

DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC

Deci Stroici ar fi cãutat prototipul cuvintelor româneºti în latinã sau în francezã, ceea ce este foarte puþin probabil, dupã pãrerea noastrã, în special în ceea ce priveºte limba francezã, pe care se pare cã Stroici nu o cunoºtea. În concluzie, dintre grafiile acestea, cum am arãtat mai sus, douã sînt exclusiv grafii poloneze: /i/ – j – neczij /þ/ – c – inperecia iar dintre celelalte, patru sînt grafii specific poloneze: w, cz, k ºi ss (arhaism); oricum, grafiile poloneze sînt predominante. Se pune, în fine, întrebarea de ce a scris astfel Luca Stroici. Nu cumva în ortografia sa cu caracter polonez a intervenit Sarnicki? Hasdeu ºi apoi Ilie Bãrbulescu considerã cã L. Stroici a scris astfel din „imboldul conºtiinþei sale”, voind „prin simpla expoziþiune a rugãciunii dominicale române sã scoatã la luminã ºi sã arate la ivealã începuturile naþiunii sale”. Dar învãþatul polonez Emil Kaluzniach nu este de acord ºi considerã cã Stroici a vrut sã dea unor învãþaþi strãini care nu cunoºteau alfabetul chirilic posibilitatea de a-ºi forma o idee despre „spiritul ºi caracterul limbii române”1. Rãspunsul la întrebarea dacã L. Stroici scria de la sine cu obiºnuinþe ortografice poloneze ni-l poate da, credem, exclusiv modul cum scria acesta actele româno-slave semnate de el. Am afirmat mai înainte cã Stroici iscãlea întotdeauna actele de cancelarie. S-a constatat cã el semna rar în chirilicã ºi folosea mai adesea alfabetul latin. În numele lui existã o consoanã care pune probleme în scrierea în alfabetul latin ºi anume finalul – ci (Stroici); Stroici scria cu cz, ca în polonã: „Stroicz logofet, 19 anno 1580”, deci cu mai bine de zece ani înainte de a-i transmite lui Sarnicki Tatãl Nostru! Uneori, ºi cînd începea textul în slavã, urma în latinã: ”iskal < a iscãlit > Stroicz, anno 1580„2. În concluzie, L. Stroici a folosit alfabetul latin învãþat în ºcolile catolice poloneze, unde a studiat; din aceste ºcoli ºi, indirect, prin umaniºtii italieni cunoscuþi în Polonia, Luca Stroici a cãpãtat, probabil, conºtiinþa originei latine a moldovenilor (românilor), care nu putea fi scoasã mai bine în evidenþã decît scriind cu litere latine. Se poate spune cã Luca Stroici a fost un „latinist”, „avant la lettre”3, înainte de miºcarea ªcolii Ardelene, înainte de curentul latinismului propriu-zis. Pe de altã parte, nu poate fi exclusã nici intervenþia, cel puþin parþialã, ortograficã a lui Sarnicki, de ex, arhaismul ss este mai normal sã fi fost cunoscut lui Sarnicki ºi nu lui Luca Stroici, ca ºi latinescul Amen, firesc în rugãciunea unui catolic, precum Sarnicki. Acesta nu a fost întîmplãtor receptorul textului românesc. Cu 8 ani mai înainte, Sarnicki comparã cuvintele româneºti cu cuvintele italiene, atribuindu-le primelor o origine genovezã: „Valachi in sua lingua non tam

1 Ap. Vîrtosu, P., p. 198. 2 Ibidem, p. 199. 3 ªuteu, Infl., p. 47.

TATÃL NOSTRU (1593)

65

latinorum quam italorum coruptelas habent”1. El comparã, de ex. rom. curciani cu it. cortigiani; doi ani mai tîrziu, în 1587, îndreaptã transcrierea greºitã a cuvintelor româneºti curtiani pro cortigiani. Uneori însã, Sarnicki face apropieri lingvistice eronate; considerã cã limba românã este tributarã limbii polone cu unele cuvinte: „Jest tez tu Polsklego, jezyka, czesc niemala przymieszana; jako wnetze na poczatku móvi: swincaske-se numele teu. Wlasnie to, cú Polacy mówia w Pacierzu: swiecsie imie twoje”2. Dupã Hasdeu3 acest pasaj ar fi fost redactat însã de Luca Stroici. De altfel, interesul lui Sarnicki pentru limba românã merge împreunã cu alte dovezi cã polonezii se preocupau de limba noastrã în epoca cercetatã. Astfel, în 1555, Martin Kromer a dat în Polonia, în cronica sa, prima definiþie a limbii române: „Valachorum lingua... lingua nova ex veteri sua barbara et romana confusa ac corrupta utentes...”, iar în perioada care ne intereseazã, de la sfîrºitul secolului al XVI-lea ºi începutul secolului al XVII-lea, scriitori precum J. Górski sau S. Petrycy recomandau polonezilor studiul limbii române alãturi de cel al altor limbi strãine: „Regele polonez are nevoie de oameni care sã ºtie sã vorbeascã nu numai polona ci ºi latina, germana, rusa, tãtara, turca, valaha («po wolosku»), spaniola, italiana. De ce? Pentru cã cu unii are afaceri importante, în timp ce cu alþii trãieºte sau în raporturi de bunã prietenie sau în stare de rãzboi”4. În orice caz, ne face plãcere cã constatãm cã începuturile scrierii limbii române în alfabetul latin se leagã de tradiþia scrierii în Polonia. Grafonomia, studiul sistematic al scrierii, constituie încã o dovadã a relaþiilor, pe multiple planuri, existente între cele douã popoare. Din pãcate, mãrturia graficã ºi lingvisticã a acestui text nu a fost prea des pusã în evidenþã: astfel, în Rosetti, ILR, nu apare, de asemenea nu existã în bibliografia DLR; textul apare, în trecut, în CB ºi în Gaster, Chrest. ºi, mai de curînd, în Crest. ºi în TRA. Gînditorul francez J.P. Sartre observa undeva în cartea sa Les mots, referindu-se la francezã, evident: „scriem o limbã ºi vorbim o altã limbã”. Din aceastã perspectivã, parafrazîndu-l, se poate afirma, fãrã teamã de a exagera, cã, dacã la noi s-a scris în mai multe „limbi”, deci în mai multe sisteme (orto)grafice, slave sau latine cu influenþe strãine (maghiare, poloneze, italiene), s-a vorbit o singurã limbã, aceeaºi dintotdeauna, limba românã, transmisã oral, din moºi-strãmoºi, de la o generaþie la alta. Relaþii culturale româno-polone, Tipografia Universitãþii Bucureºti, Bucureºti, 1982, p. 63–70

1 2 3 4

Lukasik, p. 159. Ibidem. L, p. 38-47. J. Górski, ap. Lukasik, p. 160.

VARLAAM, UN PIONIER AL ARTEI SCRISULUI

În 1993, cu prilejul aniversãrii a 350 de ani de la apariþia Cazaniei Mitropolitului Varlaam al Moldovei (1643), au apãrut multe ºi interesante articole dedicate însemnãtãþii culturale ºi literare a operei marelui cãrturar. Considerãm însã cã a fost prea puþin scoasã în evidenþã arta de scriitor a lui Varlaam, direct legatã de larga rãspîndire în spaþiu ºi în timp a Cazaniei. Varlaam era un om din popor. Nicolae Cartojan, în valoroasa ºi, pînã acum, neîntrecuta sa Istorie a literaturii române vechi (ed. 1980, p. 191–192), îl prezintã ca „fecior de rãzeºi” de prin judeþul Putna, ajuns, prin sîrguinþã ºi culturã religioasã, în 1610, egumen al mãnãstirii Secu, duhovnic al domnului Miron Barnovski, trimis domnesc la celebra Lavra Pecerskaia din Kiev – aici a cunoscut ºi s-a fãcut apreciat de mitropolitul Petru Movilã – ºi la Moscova, unde a predat Þarului ºi Mitropolitului Rusiei moaºtele Sfîntului Iacov. A trãit, aºadar, urcînd trepte sociale ºi culturale de anvergurã; evenimentul major al vieþii lui a fost înscãunarea ca Mitropolit al Moldovei, funcþie deþinutã timp de 21 de ani (1632–1653). De numele lui Varlaam este asociatã introducerea tiparului în Moldova: el a tipãrit o serie de texte dintre care ªeapte taine a besearecii (Iaºi, 1644), Rãspunsul împotriva catihismului calvinesc (Iaºi, 1645), dar opera sa capitalã, prin care a devenit faimos, a fost Cazania din 1643; aceasta, prin calitãþile ei literare, poate fi socotitã prima lucrare de prozã artisticã din literatura românã. Considerat de G. Cãlinescu (Istoria literaturii române, ed. a doua, 1980, p. 11) drept „un om de temperament ºi cu pasiune oratoricã”, Varlaam a lãsat un text de o mare importanþã prin tipãrirea acestei Cazanii, privitã de el ca un „dar limbii romãneºti... nu ca un lucru pementescu ce ca un odor ceresc” (ed. J. Byck, 1943, p. 3). Datã fiind orientarea culturalã ºi religioasã a lui Varlaam cãtre biserica Ucrainei ºi a Rusiei, specialiºtii au cãutat originile Cazaniei în Ucraina (de ex. Gr. Scorpan, ap. Cartojan, op. cit., p. 194), unde literatura omileticã, în sec. al XVII-lea, era la mare preþ. În prefaþa Cazaniei, Varlaam afirmã cã aceasta e tãlmãcitã „Din limba sloveniascã din multe

VARLAAM, UN PIONIER AL ARTEI SCRISULUI

67

scripturi” (p. 1). Gr. Scorpan crede chiar a fi descoperit unele pãrþi comune cu o cazanie tradusã din ruseºte de Udriºte Nãsturel, apãrutã în Muntenia, la Govora, în acelaºi an cu Cazania lui Varlaam. Adevãrul este cã, pînã astãzi – fãrã a pune la îndoialã cele spuse de Mitropolitul Moldovei despre „tãlmãcirea” sa – nu s-au putut identifica originalele Cazaniei; în acelaºi timp trebuie observat cã aceasta cuprinde nenumãrate construcþii ºi ritmuri inexistente în literatura românã de pînã la Varlaam sau contemporanã lui. Virtuþile artistice ale Cazaniei lui Varlaam merg de la buna plasare a epitetelor la ingenioasa folosire a sinonimelor ºi, mai ales, a antonimelor, pînã la comparaþii prelungite ºi la fraze cu o sintaxã specificã naraþiei artistice dotate cu un ritm interior. În cele ce urmeazã – pentru a da la o parte perdeaua de peste unele dintre comorile mai puþin cunoscute ale textului Cazaniei – ne vom mãrgini la cîteva exemplificãri, rezervînd comentariului un spaþiu infim, spre a nu încãrca expunerea. Sub rezerva cã, totuºi, elementele artistice înregistrate mai jos ar fi tributare unor izvoare – asupra cãrora planeazã însã multe dubii – se observã cã în Cazanie se întîlnesc, de pildã, numeroase epitete – de obicei duble, pre- ºi post-puse – cu o puternicã funcþie caracterizatoare: Aºa vru a vorovi cu oameni vicleni ºi amãgei (p. 238). Nu cu inimã îndoitã, nice cu inimã întinatã ºi necuratã, ce cu inimã deplin curatã ºi neîndoitã (p. 301). Cu o deosebitã mãiestrie, Varlaam utilizeazã calitãþile sinonimiei, servindu-se atît de sinonimia numitã de noi „obiectivã”, cît ºi de cea „subiectivã”. Desigur cã, de cele mai multe ori, ne întîmpinã sinonimia „obiectivã”, adicã cea dintre doi termeni ce acoperã (aproape) aceeaºi semnificaþie, indiferent cã ei se aflã la distanþã, de ex.: Sã împlu de durere inima ºi trupul ei ºi cu jele începu a plãnge (p. 85). Moartea cea veacinicã ºi viiaþa cea nesfãrºitã (p. 161). sau grupaþi binar, separaþi numai prin conjuncþia ºi: N-am aºteptat sã trag atãta scrãbã ºi dosadã, fiiul mieu, nice atãta amar ºi dureare (p. 85). Într-aceaste fumuroase ºi înºelãtoare lucruri (p. 160). Chiar dacã cele mai numeroase sînt sinonimele nominale, nu lipsesc nici cele verbale, ca în: Cinsti-l ºi-l mãri (p. 467). Creºtinii în toate sã bucurã ºi sã veselesc (p. 482). O menþiune specialã pentru sinonimele „subiective” dintre cuvinte care, luate independent, au semnificaþii distincte în plan cognitiv dar, în contextul dat, devin sinonime, de ex. curat cu luminat sau orbit cu întunecat: Atunce va hi ochiul curat ºi tot trupul va hi luminat. Iarã de va hi cu unele ca aceastea orbit, tot trupul va hi întunecat (p. 161). Prezenþa acestor sinonime se poate explica – chiar în cazul unei traduceri – prin dorinþa unei exprimãri mai deosebite, mai elocvente, pentru a suscita anumite efecte stilistice. Enumerãrile bogate sînt un procedeu mult utilizat în Cazanie:

curãþiþi-vã pãcatele cu ispovedaniea. de strãmbãtãþi. cu lacrãmile. ca în: Lasã locul cel strein ºi negãtat. în loc de veselie. pentru naºterea ta. ºi mã cutremur dins ca de un fãrã-de-moarte. munþii. toate ochiul le vede ºi le cunoaºte (p. Alteori intervin însã adevãrate „cascade” antitetice în care simetria termenilor nu poate fi întîmplãtoare ºi în care se recunoaºte o aplicare fericitã a figurii retorice numite amplificare: În loc de bucurie. Îghiþitu-l-am ca pre un om. de curvii. Luatu-l-am ca pre un vinovat. fiiul mieu. purure sã aibã în gurã rugã. fierilor ºi peºtilor. fiiul mieu. greutate. ºi vino în locul tãu cel gãtat. fiiul mieu. Tot antiteza stã ºi la baza unor repetiþii ternare anaforice. de ucideri. nãlþimea. . Trebuie observat cã grupul elementelor „negative” cuprinde. 161). ºi mi-i fricã dinsul ca de un-pãrat (p. pãmãntul. lasã amãrãciunea eadului ºi vino în dulceaþa reaiului. de strãmbãtãþi ºi de asuprele. mulþumitã cãtrã Dumnedzãu (p. veade chiar toate faptele: ceriul. de „alb”. laudã. opuse grupãrilor de „calitãþi”. Frecvent ne întîmpinã enumerãri antonimice care sînt de douã feluri: a) cele în care fiecãrui termen îi succede un antonim. cu trezvie. lumina. vãdz dzi rea ºi cumplitã. ca sã scãpaþi de muncile de veaci ºi împãrãþiea ceriului sã dobãndiþi (p. Meºter în arta antitezei. b) cele în care se succedã grupãri de „defecte”. cu paza besearecei. acmu atãta rãu ºi dureare am (p. 85). Uneori numãrul termenilor folosiþi este relativ redus. Varlaam o utilizeazã des în fraze special structurate pentru a fi cît mai „persuasive”. ºi de tãlhuºaguri ºi de curvii. a paralelismului de fraze ca în urmãtorul monolog: Îghiþitu-l-am prins ca pre un mort. adãncul. ºi de alte necurãþii de toate (p. 88). ºi mã tem dins ca de un Dumnedzãu. lasã scãrba ºi vino în bucurie (p. 239) Sã ne pãrãsim de faptele noastre cele de mainte. aºa încît se pot înºira. de lãcomii ºi de apucãri cu nedireptul. ºi mã spariiu dins ca de un giudeþ. 25). Sã prãznuim cu curãþie. De menþionat cã în acest paragraf antonimele sînt „precedate” ºi „închise” de verbul a vedea (urmat. grupuri de cîte ºase antonime: Ochiul ce iaste în trupul nostru. Sã cade a tot omul creºtin sã-º fereascã ochiul menþei sale de gãndurile pãcatelor. iau scrãbã.68 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Fraþilor. în loc de cãt bine am nedejduit sã aib. de verbul „conºtientizãrii” a cunoaºte). de „negru”. de scumpete. cu milosteniea. de beþii ºi de alte scãrnãvii. un numãr de cuvinte aproape dublu faþã de cel al elementelor „pozitive”: Sã-º fereascã inima curatã de gãnduri de pãcate. în loc de dzi bunã. de obicei. amar. de asuprele. procedeu specific retoricii „convingerii”. întunerecul ºi toate fealiurile copacilor ºi pomilor. la sfîrºit. ca în textul de mai jos. marea. nevoe. în loc de iuºiurare. de fãþãrii. cu ruga. cu milostenie (p. în loc de desvãtare. Apucatu-l-am ca pre un slab ºi mã întrestedz dins ca de un puternic. de mãnie. Îghiþitu-l-am prins ca pre un rob. cu rugã. 161). 89). de furtiºaguri. de curvii. 285).

Plãnge-vor necredincioºii ºi cei ce l-au rãstignit cã n-au credzut svãnta evanghelie. nu numai Jidovilor. filonul popular rãzbate în diverse forme: . carele ca neºte rãuri dintr-un izvor mare se varsã ºi adapã ºi oameni. atunce sãmtu mai veseli ochii ºi mai curaþi. ca o apã repede ce curã. Ca corabiea pre mare ce o bate vãntul spre margine. toate ca un fum trec (p. ºchiuopit ºi muncit ºi rãnit. UN PIONIER AL ARTEI SCRISULUI 69 Rolul retoric al repetiþiilor ºi organizarea simetricã a membrilor frazei pot fi ilustrate prin urmãtoarele texte în care se remarcã gradaþia expunerii: ªi vor plãnge toþi oamenii pre lume. ºi fieri. ce s-au chemat numai cu numele creºtini. mai apoi ºi rãstignit ºi îngropat (p. cit. op. De altfel. aºa ºi (noi).VARLAAM. ºi într-alte pohte de pãcate.. în lãcomiea avuþiei aurului ºi argintului satelor ºi a vecinilor. Pasajelor de mai sus. numai fumului. Cãlinescu. ce ºi dzilele ºi anii ºi viaþa noastrã. pentru tine m-am întrupat. 292). termenii sînt luaþi din lumea intemperiilor (cum a observat G. în care se evidenþiazã repetiþia anaforicã verbalã de o rarã intensitate emoþionalã. dar caracterizate prin simplitate. fraþilor. de sã primblã pre lãngã izvoarã de ape curãtoare. Plãnge-vor ºi cei buni. aºea merge de tare ºi viiaþa noastrã cãtrã moarte (p. ºi curate ºi necurate. ca o piatrã din deal la vale cãnd sã rãntunã ºi nu poate opri. ºi sãnãtate dobãndesc din vãzduh curat. 11). nu e decît un pas: Cãnd petrece omul în fum. Aºe ºi noi curãm ºi ne apropiem de moarte. atunci-i lãcrãmadzã ochii ºi de iuþimea fumului doru-l ochii ºi orbãsc. deaca întrãm în fumul pãcatelor lumiei aceºtiea. 89). întru mãncãri fãrã vreame ºi în beþii. 231). a apelor în mod special: Cãlãtoriea noastrã în ceastã lume iaste foarte sãrguitoare. ªi nu numai isprãvile noastre. la care ritmul lor interior a contribuit nu de puþine ori! În comparaþiile introduse prin ca. Cine din credincioºi nu sã va mira de binele cel mare a lui Dumnedzãu. pentru tine am fost om. izvorul binelui de veci. ºi dobitoacele. pentru tine m-am smerit. pentru tine am fost ocãrãt ºi cu palma preste obraz lovit. sã varsã rãuri mari de mãntuinþã sufletelor. cã n-au nevoit mai mult pentru binele sãu acel vecinic (p. De la astfel de fraze bogate ºi pînã la cele cu anumite intenþii moralizatoare. iarã deca iase la vãzduh curat ºi la vreame cu senin. p. analizînd simplitatea stilului din Cazanie. trebuie remarcat cã fundamentul lingvistic ºi artistic al lui Varlaam este cel de inspiraþie popularã. ce ºi pãgãnilor celora ce merg la dãns (p. ºi dzilele noastre trec ca o umbrã de nuãr fãrã de ploae. 24). de largã respiraþie. ºi de iuþimea acelui fum înºelãtoriu durere ºi orbie foarte cumplitã rabdã ochii noºtri. Eu pentru tine am venit pãn’ aicea. Cã a nimicã altã nu sã asamãnã isprãvile noastre într-aceastã lume. 160). Aºea ºi noi. dar ºi din aceea a naturii înconjurãtoare. Aºea ºi de la Hristos. atunce ºi noaã foarte lãcrãmadzã ochii sufletului nostru. ar fi greu sã nu li se recunoascã efectul estetic. Plãnge-vor ºi creºtinii ceia ce n-au purtat asupra sa omorãciunea ce de pãcate a sventei cruci.

se repetã. ªi abãtu de legã într-o mãhramã 300 de galbeni ºi sã duse noaptea de-i aruncã în casa omului aceluia pre o ferestrã. moºie (p. atunce sã obidui ºi sã dusã la Pilat de grãi: „Dã-mi. Dã-mi sãracul acesta ºi rãstignitul. ºi avea trei fete frumoase foarte ºi nemãritate. 398). 293. 292. cumu-i mai de sãrg sã slobodzi pre cei 3 oameni ce veri sã-i pierdzi. deci acolo unde Varlaam putea sã scrie dupã pofta inimii. credincios întru Domnul Hristos. 293 etc. c-au avut ucenici ºi l-au pãrãsit de-au fugit. vai. cãt nu mai avea ce face ºi cu ce sã hrãni. oh. – prin formula de adresare Mãria Ta (p. el. ºi în sãrãcie ca aceea cãdzu. ce puþinã rugãmente mã rog. În special este de subliniat în textul urmãtor succesiunea ascendentã. 446). – prin exclamaþii. 161). þarinã (p. domne Pilate). de menþionat cã aceastã formulã. Cãtrã dzuã. Cãci ºi pentru ce? (p. Acesta. a zece propoziþii imperative: Atunce veni Iosif ce era din Arimatei. ce iaste ca un vinovat rãstignit ºi ca un strein pãrãsit. sub forma mai apropiatã de etimon. – prin formule populare precum: cãci cã deaca iaste sãnãtos ochiul (p. cît ºi Mãria Sa (p. ascultaþi una mare ºi minunatã. mai ales. sã-l vãdz încai acmu (p. boiarin (p. deaca vãdzu despuitoriul ºi învãþãtoriul sãu pre cruce rãstignit ºi de toþi pãrãsit. la p. cã nu-i era voia sã sã vãdescã lucrul lui cela bun (p. Iarã pentru o nevoe oarece. ºi ºchiuopit. referitoare la realitãþi de pe meleagurile noastre: boier (întîlnit sub forma boiari. în pericopa biblicã figureazã pentru Mãria Sa pron. 442). Nemicã lucru mare nu ceiu. precum ºi de imperative care. cu caracter tînguitor ºi care ne aminteºte de bocetele româneºti: Oh. 295). eu mã voiu ruga lui Dumnedzãu ºi-þi va curma viaþa ta”. 394) ºi. ºerb (p. Într-aceea vreme era un om bogat foarte. prinsã de veste ºi svãntul Nicolae. feciorul Mariei! (p. Iarã în dzua aceea ce sã ºtiu sfatul lui. – Alteori apare monologul presãrat ºi el de formule familiare. cu oþãt ºi cu . al cãrui caracter popular este evident: ªi pentru multe milostenii ce fãcea. ºi cu cununã de spini încununat.. – prin povestirile cu o construcþie simplã în care uneori intervine dialogul. 387). în special de vocative (Pilate. sã aratã svãntul Nicolae lui Constantin împãrat ºi-i dzice: „Împãrate. 295). Dã-mi trupul lui Isus cel bãtut ºi fãrã de milã ucis. Ce gãndi sã-ºi dea fetele la curvie. ca urmãtoarea. 160). mare greutate! Amar amar de Isus Nazoreul.). mare nevoe! Vai. pentru ca predica sã fie cît mai elocventã. om bogat ºi denainte din svatul Jidovilor. 394). ºi puse într-ãnima sa sã izbãvascã acele trei suflete din mãnule diavolului. sã tãmplã de sãrãci. Pilate. 88). mortul acela ocãrãtul ºi urãtul. 85). iarã de nu. 322. ªi de sãrg fugi deacolea. ºi ce vor dobãndi de la ceia ce vor merge la dinse sã ia sã sã hrãnescã ºi el ºi fetele. pur ºi simplu ameþitoare. 394) etc. giupîn (p.70 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC – prin cuvinte specifice. ªi dzise împãratul: „Cine eºti tu de mã înfricoºedzi? ªi cum ai întrat aºea de sãrg în case împãrãteºti?” Svãntul rãspunse: „Eu sãmt mitropolitul de Mirlichi Nicolae ºi m-au tremis Dumnedzãu sã-þi dzic sã slobodzi pre cei trei” (p. apare exclusiv în comentariu.

p. ai vãndut moºiia ceea veacinicã. Soseaºte-i. Deci Petru luã muiare ºi fãcu cu nusã un fãt ºi o fatã. ªi era împregiurul ei bãtute cuþite ascuþite. Se întîlnesc deseori în Cazanie fraze cu un anumit ritm. negri de mãnie ºi dzise slujitorilor sã ia pre svãntul în suliþe ºi sã-l arunce în temniþã. întinsãrã-l prins la pãmãnt ºi picoarele-i bãturã în groº. cã au fost ºi el în cei 12 apostoli. dracii din oameni au gonit ºi morþii au învins. Ascultã puþinã rugãmente ºi-mi dã golul acesta. ºi sã împlu voia cãrtularilor. al XVI-lea” (De la Varlaam la Sadoveanu. fireºti pentru predicatorul care vorbeºte la amvon. dusã-sã ºi sã dede lui ucenic. dã-mi necunoscutul acesta.VARLAAM. lãsã pre Ioan ºi sã dede ucenic lui Hristos (p. ascultãtorilor sãi: Apostol Petru iaste de semenþie jidov. flãmãnd spre foamete. dintr-un sat mic ce se chiamã Vitsaida. ca coconii. domne Pilate. Onu. îmbrãcãmentele? Unde sã duce omul gol spre frig. ªi aºea rãmasã svãntul pãnã a doa dzi. Iarã deaca botedzã Ioan pre Hristos ºi-l mãrturisi pre dãnsu mai mare decãt pre sine ºi audzi Andrei. ªi de sãrg dzise împãratul de adusãrã o roatã mare. unde se prezintã vieþile unor sfinþi. Dã-mi trupul acesta ce-au fãcut orbii cu ochi. soseaºte-i moartea ce-au luat. deaca piarde mila lui Dumnedzãu! (p. neguþãtoriia ºi banii ce folosu-i vor aduce. ºi vin dintr-apã au fãcut ºi cu puþinã pãine pre mulþi au sãturat. Iarã acea roatã era între doi stãlpi . pentr-un blid de bucate. Bucureºti /1958/. punctate de propoziþii interogative retorice: Cumpãrat-am sat. însã nu prorocul acela de carele audzim cã l-au înghiþit chitul ºi iarã l-au dat sãnãtos. Iatã sã potoli zavistia Jidovilor ºi sã ostoi mãniia fariseilor. Cãnd fu a doa dzi. dupã cum observã pe bunã dreptate L. ce-au îmblat pre mare ca pre uscat. Unde-s curþile. 51). De asemenea. UN PIONIER AL ARTEI SCRISULUI 71 hiare adãpat ºi cu cue pre cruce pãtruns. cã eu-l cunosc cine iaste”. muncile. foarte naturalã ºi e mult deosebitã de fraza forþatã a traducerilor româneºti din sec. cã pentru noi sã goli. Darã ce-am dobãndit. 322). Pre tatãl lui chema-l Iona. la Varlaam fraza se desfãºoarã „liber. Ce ai dobãndit. 465). Dã-mi acest trup fãrã de pãcate a lui Isus. ologii cu picioare. pentru cã într-acelea dzile era Ioann Cãrstitel de mãrturisia pocãinþa ºi botedzul. cãnd cu strãmbul ºi rãu l-am dobãndit ºi pentru dãnsu pre Dumnedzãu ºi ceriul am pierdut? Pentr-un mãr. dã-mi mortul acesta. Memorabilã este scena muceniciei Sfîntului Gheorghe: Ce deaca vãdzu cã nu-i bagã cuventele nice într-o samã. iarã deasupra pre pieptul lui pusãrã o piatrã mare ºi grea. þ-ai vãndut blagosloveniia. Iarã Andrei iubi curãþia ºi. iarã mãine sau poimãine de nevoe-þi caotã sã te duci de la dãnse. ce altul pre numele aceluia. nemijlocit. pre carele toþi-l ºtiþi. învãþã împãratul de-l scoasãrã din temniþã. ca Isav. ºi prinsa legarã svãntul. ªi deaca-l bãgarã în temniþã. bolnav spre boale. apar naraþiuni simple din care se degajeazã o anumitã familiaritate prin adresãri directe. astãdzi caoþi prinse. neputincios spre neputinþe? Boii ºi dobitocul pentru carile pre Dumnedzãu au mãniiat. În partea a doua a Cazaniei. cã pentru noi muri. Avea ºi alt frate de-l chema Andrei.

boiari. 386–387). ºi tunuri ºi fulgere mari sã fãcurã. cã eu sãmt cu tine!” ªi dupã acel glas fu senin ºi între ochii tuturor veni îngerul lui Dumnedzãu ºi-l dezlegã. 371). ªi era cinstit de toþi pentru înþelepciunea lui. Cãci cã într-alte dzile a sãptãmãnei sugea ca º-alalþi prunci. Iatã cum este înfãþiºat Sfîntul Nicolae: De mitiutel arãtã cum va hi ºi deaca va creºte mare. Iarã svãntul. Din cucunie sã arãta cum va hi ºi deaca va creºte.72 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC sus. ce o chema Sion (p. Un lucru numai ce avea pururea sã înveþe: a face lucruri bune º-a sã iscusi în tocmelele ceale de rãzboae. dintãiu cu glas mare. 443). cinsti-l prins ºi-l fãcu mai mare decãt toþi boiarii Solunului ºi-l pusã prins domnu pre toatã þara Rumele (p. vrãnd sã margã la Ierusalim sã sã închine. unele direpte. sã apropiea de scãndurile acelea ce era cu acele piroane. cãte bunãtãþi. Gheorghie. Într-aceea vreme era vlãdic un frate a tãtãine-sãu de-l chema ºi prins Nicolae. iarã altele ca neºte coase. cãt pentru bunãtãþile sufletului lui. De asemenea portretele din Cazanie sînt pregnante: din cîteva trãsãturi imaginea personajului ni se zugrãveºte colorat. Deacii. Deci vãdzãndu-l unchiu-sãu cu atîtea bunãtãþi înfrãmºat îl hirotonisi de-l puse popã. Sau Sfîntul Dumitru: Ce nu era cinstit ºi iubit atãta pentru pãrinþi. Era mai ales de alþii ºi cu statul ºi cu vãrtutea. . deaca fu preut. Atãta era lãudat pentru bunãtãþile lui întru toatã oblastiia lui Maximiian împãrat. ºi pre mulþi obiduiþi va mãngãia ºi multe suflete va duce îm pãrãþia ceriului”. Iarã deaca crescu îl dederã pãrinþii de învãþã ºi carte. Numai un lucru ce avea pururea: a merge la besearecã ºi a sã aduna cu bãtrãnii cei înþelepþi pentru învãþãtura ºi pentru folosul sufletului. mulþãmi lui Dumnedzãu. ce º-aceasta cãnd apunea soarele. proroci unchiu-sãu din duhul svãnt ºi dzise: „Sã ºtiþi. cã acesta ce sã hirotonisi astãdzi preut va sã hie ºi arhiereu. ªi fu sãnãtos de toate ranele (p. curãþie þinea. Iarã voroavele ºi cuventele tinerilor cele de glume ºi de ºagã nice leac nu le iubiia. ºi sã audzi glas din ceriu dzicãndu: „Nu te teme. ªi cãnd învãrtiea roata. direptatea iubiia. ºi era ºi mai frumos decãt toþi vãrstnicii lui. lãsã-l socoþitoriu în mãnãstirea sa. ruga! Pentr-aceea. iarã miercurea ºi venerea nu lua þãþa în gurã numai dãnãoarã într-o dzi. cã pohtele trupului le cãlca ºi le biruia. postul. cã într-aceasta sã nevoia tinerii dintr-aceea vreme. ªi atunceº de nãprasnã sã arãtã un nuãr mare. ce cuvãnt de om poate sã spue? Nedormirea. ºi într-acelea scãnduri era bãtute piroane de hier lungi. iarã mai mult sã nevoia întru lucrurile cele sufleteºti. dup-aceea cãtinel. ºi dedesuptul ei era scãnduri încheiate. cãte fapte bune fãcu. cãt ºi însuºi împãratul. de nedireptate ºi de strãmbãtate sã feriea. audzãnd de înþelepciunea lui ºi de vitejie ce fãcea la rãzboae. cã biruia pre toþi dintr-aceea vreme cu înþelepciunea ºi cu blãndeþele. altele strãmbe ca neºte undiþe. ºi aºea sã tãia trupul svãntului în mici fãrãme. vãdzãndu-l unchiu-sãu atãta de mare întru lucrurile cele bune. ªi acolea unde-l hirotonisi.

Ivaºcu a exagerat (Istoria literaturii române. contribuind la vehicularea unei limbi literare structurate artistic. creatoare. rãspînditã pe întregul teritoriu românesc. iar N. UN PIONIER AL ARTEI SCRISULUI 73 Oricum. Nu atãta grijea ºi frica începutului. Cazania lui Varlaam este extrem de preþioasã prin împrejurarea cã. Acesta este specificul lui Varlaam. 117–118). Manolescu îl socotea pe Varlaam „primul nostru povestitor” (Istoria criticã a literaturii române. 498). dar alþi cercetãtori ai epocii vechi a culturii româneºti au subliniat cu exactitate rolul Cazaniei ºi al lui Varlaam: L. începutul unei caracteristici ce se va reîntîlni în multe opere din epoca socotitã „veche”: dacã în textele anterioare. Cazania are multe pasaje în care se poate dovedi intenþia celui care a scris-o pentru a varia ºi înfrumuseþa expresia. cã a compilat sau cã a lucrat fãrã un model. Varlaam a jucat un rol considerabil în dezvoltarea limbii române literare. în Cazanie putem considera cã întîlnim un artist deja format. la rîndul sãu. a devenit. Gáldi vedea în Cazanie „începutul stilului specific prozei ritmice româneºti” (LR. era aproape echivalentã cu a crea. 1990. Al. studiul din acest volum). 149) cînd a susþinut cã Varlaam a creat primul nostru stil cãrturãresc. trebuie apreciatã arta tãlmãcirii sale într-o perioadã cînd a traduce nu se învãþa nicãieri ºi cînd aceastã activitate rarã. Poate cã G. în Cazanie se întîlnesc nenumãrate pasaje asemãnãtoare celor citate mai înainte. 2. Dacã în Palia de la Orãºtie am putut desluºi afirmarea incipientã a unui stil literar retoric (v. Am vrea sã se reþinã cã „recolta” de pînã acum nu s-a datorat nici unui efort special de „cãutare”: pasaje ºi pagini asemãnãtoare celor prin care am ilustrat afirmaþiile de mai sus se gãsesc în Cazanie foarte multe „à livre ouvert”. p. Cazacu ºi L. p. p. 1971. dintre care sînt de luat în seamã urmãtoarele. 5. mai vrãtos gãndul omului întru lucru ce are. trebuie recunoscut cã proza lui Varlaam este. 1993 . ed.VARLAAM. cu inversiuni cãrturãreºti în primele douã versuri: Valuri multe rãdicã furtuna pre mare. 34). presupunînd un imens efort. 1969. pînã a descoperi un pasaj demn sã figureze într-o antologie a literaturii artistice româneºti trebuie cãutat (mult!). Onu considerau Cazania ca reprezentînd „cea mai îngrijitã formã de exprimare a limbii române literare din prima jumãtate a secolului XVII” (ILRL. 1961. Oricum. Rosetti. nr. X. B. 472). Iar dacã mãcar unele dintre elementele discutate anterior nu se explicã printr-un izvor strãin ºi. deci. cãt grijea ºi primejdea svãrºitului (p. net superioarã stihurilor din Cazanie. p. un model mult imitat. se datoresc sensibilitãþii ºi penei lui Varlaam. Cazania avînd în cultura românã locul deþinut de Biblia lui Luther în aceea germanã. Fie cã a tradus. din perspectivã esteticã. ele sînt suficiente pentru a-l considera pe marele cãrturar unul dintre primii noºtri literaþi adevãraþi. Dacã a tradus sau a compilat. intervenþia sa conºtientã.

Aceasta a fost. factorul hotãrîtor al acestei schimbãri revoluþionare era de ordin intern. tipãrite. cît ºi cãrþile sacre.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD Valoarea lingvisticã În 1648 a apãrut la Alba Iulia (Bãlgrad) prima traducere integralã în limba noastrã a Noului Testament. în fond. . raþiunea proprie pentru care românii au schimbat limba de cult. cît ºi unii dintre unguri1 ºi care avea ca normã „slujba Domnului în limba poporului”. Norma aceasta a avut consecinþe extrem de importante pentru impunerea limbii române. 1967.C. Bucureºti. de cancelarie ºi de corespondenþã înlocuind-o cu limba vernacularã. de fapt. primul la Sibiu în 1544. dar care îºi înþelegeau în limbile lor atît liturghia. ceea ce constituia o problemã pentru popoarele înconjurãtoare. cãtre care voiau sã-i atragã – fãrã reuºita scontatã însã – atît saºii. Sã ne amintim cã aici s-au tradus în româneºte primele texte literare ºi cã aici s-au tipãrit primele cãrþi în limba românã: este vorba de douã catehisme. apoi greaca –. o datã ce se ºtie cã texte de acest tip erau considerate ca fiind cele mai potrivite pentru a familiariza pe români cu principiile noii confesiuni. Transilvania în istoria poporului român. Rolul Transilvaniei în cultura româneascã ºi în edificarea limbii literare este cu totul deosebit. Acest monument al limbii române literare este legat de activitatea excepþionalã în Transilvania a mitropolitului ortodox Simion ªtefan. Din primul nu s-a pãstrat pînã acum nici un exemplar. p. 1 C. Cel de-al doilea a fost tipãrit de diaconul Coresi. dar existenþa lui este doveditã prin diverse izvoare contemporane ºi dintr-o însemnare din socotelile Sibiului. Giurescu. al doilea la Braºov în 1559. ortodox prin tradiþie. deºi. luteranismul. contemporan cu alþi luminaþi cãrturari ca Mitropolitul Moldovei Varlaam ºi ca vestitul învãþat muntean Udriºte Nãsturel. Nu este întîmplãtor cã tocmai catehismele sînt primele noastre tipãrituri. era pus în situaþia de a folosi în cult limbi sacre – slavona. 106. toate ortodoxe. Trebuie subliniat cã românii reprezintã singurul popor de limbã latinã care. propriu românilor.

În 1635 se înfiinþeazã tipografia din Þara Româneascã. ed. paºii ne duc pînã în secolul al XVI-lea. Alãturi de alþi tipografi din secolul al XVI-lea. mai ales. profilarea în secolul al XVII-lea a unui «stil naþional» al limbii române ca instrument de culturã". Mai tîrziu. Byck afirmã: „Urmãrind cursul fluviului care este limba noastrã literarã. iar ºase ani mai tîrziu. În special cãrþile lui Coresi au avut cea mai mare influenþã. el – dar numele lui Coresi a rãmas ca un simbol al întregului curent de traducere ºi tipãrire din secolul al XVI-lea – a rãspîndit cuvîntul românesc scris prin tipãrirea cãrþilor fundamentale ale bisericii. p. J. În aceste tipãrituri descoperim nu limba literarã – cum afirmã unii – ci izvorul. în mod special. 10 mai. II. Datoritã largii circulaþii pe care le-a dat-o tiparul ºi graþie faptului cã s-au bucurat de exclusivitate – ca o reacþie slavonã contra rãspîndirii cãrþilor bisericeºti în limba românã. prin calitãþile artistice. . faza primitivã a limbii literare de azi. conºtiinþa unitãþii de neam. sînt legate de numele diaconului Coresi. cu aproape toate particularitãþile care deosebesc limba literarã de azi de ceea ce numim graiuri regionale”3. 1967. 2 Istoria limbii române. 2. prima sa jumãtate „înseamnã pentru cultura românã transformarea ei dintr-o realitate încã medievalã. Bucureºti. trebuie menþionatã Cazania lui Varlaam). Ivaºcu1 cã secolul al XVII-lea ºi. se pun bazele primei tipografii în Moldova. într-o culturã naþionalã ca direcþie ºi ca modalitate de expresie. Ne intereseazã deci nu atît numãrul ºi varietatea. la tipãriturile lui Coresi. nr. 164. dau un mare impuls dezvoltãrii limbii române literare ale cãrei începuturi. Într-adevãr. textele tipãrite la Braºov ºi în alte pãrþi au dat limbii române o viaþã nouã.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 75 Pe bunã dreptate a arãtat G. 11. p. Densusianu în aceastã privinþã: „Oricum ar fi. deocamdatã. Hotãrîtoare în personalizarea naþionalã a culturii române este ºi limba. 19 (113). Iatã care este opinia lui O. ale tipãriturilor coresiene. Fie. discutînd problema originii limbii literare. Byck. mai ales cã diaconul fãcuse efortul de a folosi o limbã lipsitã de regionalisme ºi arhaisme. care vor avea ca rezultat impunerea limbii române. vol. ºi într-o fazã incipientã. J. 1961. cu adevãrat surprinzãtoare pentru o epocã de început. mai precis. Bucureºti. dupã cum se ºtie. p. în 1641. îndrumînd-o spre o soartã mai bunã. 3 „Gazeta literarã”. 3 (1956). Cãrþile ieºite de sub teascurile acestor tipografii (în primul rînd ca timp – 1643 – cît ºi. cît 1 Istoria literaturii române. o bunã bucatã de timp a încetat întregul curent de traduceri – tipãriturile lui Coresi au impus limba din nordul Munteniei ºi sudul Ardealului ca bazã a limbii române literare. în secolul al XVII-lea – secol care pe plan cultural coincide cu sfîrºitul epocii vechi ºi începutul celei moderne – unele dintre fenomenele cele mai importante pe plan cultural sînt dezvoltarea învãþãmîntului ºi întemeierea unor tipografii cu o rodnicã activitate. de limbã ºi de origine îºi pune pecetea pe gîndirea ºi acþiunea personalitãþilor celor mai reprezentative ale epocii. contribuind într-o mai mare mãsurã la dezvoltarea ulterioarã a limbii române literare”2.

1979. 2 Vezi volumul Documente ºi însemnãri româneºti din secolul al XVI-lea. 88. sediul Colegiului academic. o serie de cãrþi de altã naturã. cãrþi populare (Alexandria. documente. colegiu strãmutat apoi la Aiud ºi a cãrui activitate s-a desfãºurat – în ciuda condamnãrilor pronunþate de sinoadele bisericeºti reformate din 1646 ºi 1673 – sub semnul ideilor filozofiei raþionaliste enunþate de Descartes ºi Joan Koch (Coccejus). 3 Florica Dimitrescu. cronicile. Îndreptarea legii. lucrãri de facturã istoricã. care pun bazele unor stiluri diferite: texte juridice (Pravila de la Govora. în limbile românã. p. marcînd începutul artei narative ºi descriptive”4. cãci surprinde în sine ceea ce va da formã gîndului ºi simþirii generaþiilor care se vor urma: limba literarã”1. . fenomen cultural ce poate fi explicat numai prin dezvoltarea societãþii româneºti3. Pe de o parte. pe lîngã lucrãri cu caracter religios.. la începutul secolului al XVII-lea. aºa cum aratã N. înfiinþat de Gabriel Bethlen. Fãrã a exagera totuºi importanþa acestui iniþiator al tipãriturilor în limba românã. 20. diacul Lörinþ. s-a întemeiat ceva nepreþuit pentru orice popor. dar se lãrgeºte considerabil evantaiul scrierilor tipãrite sau manuscrise. care lucrau sau în Braºov sau în alte centre culturale din Transilvania. 192: v. 103. pãstrate astãzi în puþine exemplare ferfeniþoase. Am fãcut aceastã scurtã incursiune în trecutul nostru cultural pentru a se vedea cã textul care ne preocupã acum – Noul Testament de la 1648 – are o tradiþie ºi înaintaºi ºi pentru a sublinia cã operele legate de numele cãrturarilor citaþi nu sînt decît puncte de rãscruce în complexul ºi îndelungatul proces al constituirii limbii noastre literare. cãrþile tipãrite de Coresi. Floarea Darurilor). 1652). 1 Ist.76 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC faptul cã diaconul Coresi a contribuit la punerea temeliei limbii noastre literare. prin gãurile cãrora se plimbã cariul. alãturi de Coresi sau independent de el. Iorga: „Prin ele. 4 ILRL. întîlnim în secolul al XVI-lea numele tipografilor Mãnãilã. p. slavonã ºi greacã. ºi Alzati. rom. nu trebuie trecutã cu vederea importanþa acþiunii de afirmare a limbii poporului în acte. ªerban (fiul lui Coresi). Pravilele împãrãteºti. lit. singura instituþie de învãþãmînt superior din Transilvania. p. în Introducere la T. diacul Cãlin. scrisori particulare etc. 1646. Terra. Pe de altã parte. activitatea diaconului Coresi este cu totul remarcabilã. În secolul al XVII-lea nu numai cã se înmulþesc textele originale prezentate prin documente de toate felurile. Astfel apar. Tudor diacul. Marian. contribuind astfel la procesul de culturalizare. texte care „constituie un progres în privinþa exprimãrii artistice. 1640. p. aceste cãrþulii urîte. care cresc cantitativ cãtre sfîrºitul secolului al XVI-lea2. trebuie recunoscut cã. Trebuie menþionat însã cã activitatea lui Coresi de difuzare a cuvîntului în limba românã nu apare izolatã. Alba Iulia a fost. Bucureºti.. privitã prin prisma contemporaneitãþii sale.

se constatã o întãrire a propagandei calvine. Se întrevede pentru întîia oarã aici necesitatea de a unifica ºi de a norma limba literarã. din cauzã cã traducãtorul nu înþelesese bine limba originalului („neînþelesul limbiei ºi cãrþii greceºti”). ce-i de vina celuia ce-au rãsfirat rumânii printr-alte þãri. în afarã de Catehismul calvinesc (Bãlgrad 1642). care urmãrea. Trebuie însã subliniat cã. Astfel. Aici. Aceastã propagandã calvinã care începuse în secolul al XVI-lea ia forme mai consistente în secolul al XVII-lea ºi. alãturi de ºcolile sãteºti ºi mãnãstirile mai vechi. în Transilvania. ca ºi problematica unificãrii limbii ºi a îndepãrtãrii a ceea ce e dialectal faþã de ceea ce e literar. potrivit cu condiþiile economice ºi politice. a unei limbi care sã fie înþeleasã de românii de pretutindeni. Acesta a dat o tãlmãcire de care însã mitropolitul Simion ªtefan n-a fost deloc mulþumit. împiedicîndu-se astfel unitatea la care tindeau voievozii. sã izvodim aºea cum se înþeleagã toþi. În regretul pentru faptul cã românii sînt împrãºtiaþi. În aceastã nouã prezentare cartea apare la Alba Iulia în 1648. se ºtie cã Gheorghe Rákoczi I. începînd cu Simion ªtefan. subjugarea populaþiei româneºti din Ardeal ºi pe de alta. ºi anume în legãturã cu felul cum începe sã-ºi facã loc printre cãrturarii secolului al XVII-lea conºtiinþa limbii literare. l-a îndemnat pe mitropolitul Ardealului sã se ocupe de transpunerea în româneºte a Noului Testament. motivul rezidã în diferenþele dialectale existente între vorbitorii limbii române. nu-i de vina noastrã. Istoricul traducerii figureazã în dedicaþia adresatã de Simion ªtefan prinþului Gheorghe Rákoczi. Mitropolitul a încredinþat sarcina traducerii în limba românã ieromonahului muntean Silvestru. Dacã nu se reuºeºte totdeauna în întreprinderea de a se face traduceri bune. sprijinitorul bisericii calvine. de º-au mestecat cuvintele cu alte limbi. Se pune în aceastã Predoslovie problema neologismelor destinate sã dea expresie unor noþiuni pe care românii nu le cunoºteau. deºi acesta era sensul acþiunii întreprinse de Rákoczi. îºi continuã activitatea ºi chiar este în creºtere numãrul ºcolilor româneºti calvine. Într-adevãr. unul dintre elementele cele mai de preþ ale Noului Testament de la Bãlgrad constã în valoroasele vederi teoretice conþinute în . au profitat de aceastã primã posibilitate de a avea în întregime Noul Testament în limba lor. vedem o mentalitate exprimatã ºi de alte cãpetenii bisericeºti în legãturã cu nevoia de unificare a românilor. pe de o parte. Apare astfel teoria dupã care limba literarã urmeazã sã cuprindã acele cuvinte care au circulaþie comunã la toþi românii. Predoslovie cãtre mãria sa Craiul Ardealului ºi în Predoslovia cãtre cetitori. trebuie amintit ca un rezultat al acestei tendinþe de convertire a românilor Noul Testament de la Bãlgrad. aºa încît a trebuit sã fie refãcutã.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 77 De altfel în Transilvania. ruperea legãturilor dintre românii ardeleni ºi românii din Principate. de nu grãescu toþi într-un chip”. iarã sã (= dacã) nu vor înþelege toþi. „Noi derept aceia ne-am silit den cît am putut. Predoslovia cãtre cetitori prezintã un interes special prin formulãrile teoretice pe care le conþine. românii. care nu au avut deloc intenþia de a trece la calvinism.

t. t. În predoslovia amintitã se abordeazã. au vase. introducere care nu se va realiza decît prin hotãrîrea sinodului – de la aceeaºi Albã Iulie cãtre care ne îndreptãm gîndurile acum. Bucureºti. A. Brâncuº. Bucureºti. traducãtorii aratã cã au fost constrînºi sã recurgã la împrumutul unor cuvinte noi. îmbogãþitã ºi argumentatã de marele savant B. traducãtorii propun. . Gr. vãzînd cã alte limbi încã le þin aºea. alþii într-alt chip. republicat în Etymologicum magnum Romaniae. p. la necesitatea scrierii în limba românã au mai fost exprimate sporadic. 1972. iarã noi le-am lãsat cum au fost în izvodul grecescu. cumu-i synagoga ºi poblican ºi gangrena ºi pietri scumpe. Astfel. 2 Istoria poporului român. nume de oameni ºi de leamne ºi de veºmente ºi altele multe carele nu ºtiu rumîneaºte ce sînt. sã se utilizeze o limbã cît mai aproape de uzul comun „aºea cum sã înþeleagã toþi” ºi ca lexicul sã fie alcãtuit din cuvinte cu o amplã circulaþie. pentru a se înþelege caracterul ºtiinþific al ideilor ºi atitudinilor din Predoslovia cãtre cititori. ed. chiar în secolul al XVI-lea. Hasdeu cu mijloacele proprii epocii sale. vol. Unele preocupãri privitoare la problemele limbii române. cã sugestiva comparaþie între cuvinte ºi bani va fi reluatã ºi. pentru cã alte limbi încã le-au lãsat aºea”. au veºmînt. ªi pentru a se face mai uºor înþeleºi se recurge la cunoscuta comparaþie a cuvintelor cu banii. noi încã le-am lãsat greceºte. III.78 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Predoslovia cãtre cetitori. de cãtre Coresi. pentr-aceaia cu nevoe poate sã scrie cineva sã înþeleagã toþi. Bucureºti. 206. pentru prima oarã la noi. p. partea I. au altele multe nu le numescu într-un chip. 1970. grãind un lucru unii într-un chip. Oþetea2 explicã aceasã hotãrîre care asigurã triumful limbii naþionale. 1881. I. încã neci într-o þarã toþi într-un chip. care. aºea ºi cuvintele acelea sînt bune carele le înþeleg toþi”. de exemplu. Cum Patriarhia ecumenicã de Constantinopol era foarte atentã la pãstrarea 1 În Cuvente den bãtrîni. deplîngînd absenþa din românã a unor cuvinte apte sã traducã unii termeni speciali. cînd cercetãm Noul Testament – din 1675 prin care se suspendã preoþii ce continuã sã slujeascã în limba slavonã. I. prin dubla asuprire din Transilvania (socialã ºi naþionalã). Trebuie subliniat. cu o remarcabilã intuiþie. În scopul realizãrii unei limbi unitare. Bucureºti.P. dar ºi datoritã geniului sãu creator. 95-105. ºi problema neologismelor. „Aceasta încã vã rugãm sã luaþi aminte cã rumânii nu grãescu în toate þãrile într-un chip. cã banii aceia sînt buni carii îmblã în toate þãrile. carele nu le ºtiu rumîneaºte ce sînt. 1886 (cf. 32-42). unde se dezbate necesitatea de a se folosi o limbã literarã unitarã ºi care nu sînt foarte departe de cele expuse în prefaþa în care Luther motiva traducerea Bibliei în limba germanã. în celebra sa tezã privitoare la circulaþia cuvintelor1. evident. „De aceasta încã vom sã ºtiþi cã vedem cã unele cuvinte unii le-au izvodit într-un chip. cu multã justeþe. în prefaþa la Întrebarea creºtineascã (1559) discutã despre introducerea limbii române în bisericã. p. alþii într-altul. Bine ºtim cã cuvintele trebuie sã fie ca banii.

14 capete: sfãnta beserecã mai bine e a grãi cinci cuvinte cu înþeles decît 10 mie de cuvinte neînþelese în limbã striinã”2. Baza dialecticã a românei literare. 321. p. n-avãm.. deca vãzuiu cã mai toate limbile au cuvãntul lu Dumnezeu în limba (lor). 322. Bucureºti. 167. ceea ce nu este lipsit de consecinþe pe plan lingvistic: în cazul nostru. o anumitã deplasare a centrelor care iradiau cultura4. Tipãriturile în limba românã ale lui Coresi se deosebesc de cele slave prin intenþia vãditã de a pune la îndemîna credincioºilor cuprinsul scripturii în româneºte ºi deci de a lãsa pe planul al doilea cãrþile de rugãciune ºi de slujbã româneascã. pînã la Noul Testament. de-am scos den psaltire srãbeascã pre limba rumâneascã sã vã fie de înþelegãturã”. cum grãeaºte ºi sfãntul Pavel apostol cãtre Corinteni. ªi închinãm cinste ºi dãruim sfinþiei tale arhiereu mitropolit Efrem ºi creadem cã va fi cu blagoslovenie sfinþie lu Isus Hristos mântuitoriul nostru. 1975. p. numai noi. .NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 79 puritãþii textului. Gheþie. Pe drept cuvînt se poate afirma cã Simion ªtefan este „primul cãrturar român care acordã o atenþie specialã problemelor limbii literare”3. sau din „Epilogul” Psaltirii slavo-române din 1577: „eu diacon Coresi. Coresi nu uitã sã-ºi asigure cititorii cã el nu s-a îndepãrtat de la dogma creºtinã ortodoxã. În secolul al XVII-lea este de remarcat. În acest context trebuie vãzutã ºi o altã 1 2 3 4 V. 1979. derept aceea fraþii miei preuþilor scrisu-v-am aceste Psaltiri cu otvet. la Bãlgrad. bãnãþene vestice ºi munteneºti sudice. I. Bucureºti.. nu ne-au întîmpinat exprimate mai clar ºi mai rãspicat aceste idei. p. Trebuie însã imediat subliniat cu tãrie cã niciodatã. inovaþia tipãririi în limba românã1 trebuia prezentatã ca fiind necesarã credincioºilor necunoscãtori ai limbii slave pentru înþelegerea slujbei în bisericã. În acest sens trebuie înþeleasã ºi schimbarea centrului cultural din nordul Transilvaniei spre sud. amin”. p. 91. Rumânii. pentru a preîntîmpina orice bãnuialã cã în cãrþile româneºti pãtrund erezii. ILRL. Raþiunea dominantã. Cândea. T. cu ºtirea Mãriei lu Crai ºi ºtirea episcopului Savei þãrâei ungureºti. În aceste fraze de explicare a scopului pentru care s-au tipãrit cãrþile în româneºte. de exemplu. ca o continuare a unei „miºcãri” începute în secolul al XVI-lea. le pune sub oblãduirea mitropolitului Ardealului sau Þãrii Româneºti. ceea ce a determinat într-un anumit fel profilul limbii literare ºi a uºurat procesul de „unificare” preconizat în celebra prefaþã amintitã. Iatã un text în acest sens din „Epilogul” Tetraevanghelului lui Coresi: „Am scris aceste sfente cãrþi de învãþãturã sã fie popilor româneºti sã înþeleagã sã înveþe rumânii cine-s creºtini. iatã de exemplu un fragment din Catehismul din 1559: „Dupã aceea neºte creºtini buni socotirã ºi scoaserã carte de în limba srãbeascã pre limba rumâneascã. în „Epilogul” Psaltirii slavo-române din 1577 se precizeazã cã aceastã carte „e cu adevãr” ºi.. deplasarea cãtre Bãlgrad echivaleazã cu stabilirea unui „Punkttreffung” între graiurile nord-transilvãnene..

în Sicriul de Aur (1683). ca ºi predoslovia Noului Testament. Se ajunge astfel la tendinþa de a se accepta ºi rãspîndi ceea ce era comun în limba literarã scrisã în zonele dialectale diverse ºi deci de a se opri penetrarea unor elemente divergente. în secolul al XVII-lea unele lucrãri munteneºti se tipãresc în Transilvania. în alian. 2 ILRL. În acest fel trebuie sã înþelegem unul dintre punctele „programului” enunþat în predoslovie. 23. atrage atenþia asupra absenþei în limba românã a unor termeni necesari redãrii unor noþiuni: „cã sînt cuvinte elineºti ºi vorbe dupre locuri. cu îndemînarea ºi porunca denpreunã cu toatã cheltuiala a Mãriei sale Gheorghe Rákoczi. blagosloveni. alduialã în locul celor mai rãspîndiþi amintiþi mai sus. hazna. Acesta. de episcopul Mitrofan. popa Ioan din Vinþ „om mai puþin cult”. de exemplu la Radu Greceanu cînd traduce Mineele tipãrite la Buzãu. cum ar fi pricinã. nu pot veni la tãlmãcit”. de sã ºi aflã ºi sã înþãleg. Totuºi trebuie amintit cã la numai 35 de ani dupã scoaterea de sub teascul tipografiei a Noului Testament. idei opuse celor ale celebrei predoslovii. 99-115. . Este chiar cazul Noului Testament de la Bãlgrad. iarã pentru îngustarea limbii româneºti. p. ne rezumãm sã facem cîteva precizãri: Un prim rãspuns îl întîlnim pe prima paginã a Noului Testament. în care se spune cã acesta a fost „izvodit cu mare socotinþã din izvod grecescu ºi slavonescu pre limbã rumãneascã. profereazã. folosind cuvinte cu o circulaþie cît mai mare. Curs universitar. Individualitatea. de la o provincie la alta. adeverinþã. 1935-1936. diversificatoare. 2 Niculescu. Densusianu3. Aºa cum unele texte moldoveneºti sînt imprimate în Muntenia. Radu Greceanu aratã cã s-a strãduit sã dea o traducere cît mai pe înþelesul cititorilor: „Iarã eu am iscodit ºi în tot chipul m-am nevoit a nu lãsa nici un cuvînt ca sã nu dea întru înþelegerea limbii noastre cei rumâneºti”2. Craiul Ardealului”. 3 Limba românã în secolul al XVII-lea. p. Aceastã atitudine progresistã apare ºi la alþi traducãtori. Din ce limbã s-a tradus Noul Testament? Care este originalul/originalele acestui text atît de preþios? Deºi problema izvoadelor este extrem de complicatã ºi urmeazã sã fie rezolvatã de cercetãri amãnunþite ulterioare. Astfel el preconizeazã utilizarea unor termeni regionali precum oca. în 1698. cu caracter regional. împotrivã. p.80 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC caracteristicã a epocii: transferul literaturii de la o zonã lingvisticã la alta. cum îl caracterizeazã Ov. ºi anume acela în care se vorbeºte despre strãdania elaborãrii unei traduceri accesibile unei mase de vorbitori cît mai largã. care unele nici la lexicoane nu sã aflã. specifice graiului local: „li-am pus dupã obiciaiul cum grãesc pre aciaste locuri tocmai pentru cã rumânii nu grâim toþi într-un chip”. 17. altele. Bucureºti. a cãrui traducere s-a elaborat mãcar parþial de munteanul Silvestru. considerînd cã este normal sã respingã cuvinte de mare circulaþie. circulaþie interzonalã care se va intensifica în viitor1. preferîndu-le cuvinte regionale. folos.

Se ºtie. sub controlul lui Udriºte Nãsturel. Studii istorice greco-române. Puºcariu. partea a II-a. 106. 1930. carele au fost izvodite de cãrtulari mari ºi înþelegãtori la carte greceascã. Bucureºti. cit. a tradus. lãtineºte ºi am socotit ºi izvodul slovenescu carele-i izvodit sloveaneºte din greceascã ºi e tipãrit în þara Moscului.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 81 În predoslovia cãtre Mãria Sa Craiul Ardealului informaþia noastrã despre izvodul grecesc ºi cel slavonesc se întãreºte ºi. carele au izvodit dintîiu din limbã greceascã. carii sã ºtie izvodi Testamentul cel nou. însã de cea greciascã nu ne-am depãrtat. Dupã Iorga1. tot sub Silvestru s-a tipãrit ºi Psaltirea din 1641. fiind socotitã. Despre „persoana” traducãtorilor se cunosc totuºi relativ puþine lucruri. Evanghelia învãþãtoare de peste 600 de pagini. ce toate cîte am putut afla. Traducerea a fost – dupã Silvestru – refãcutã ºi sfîrºitã de alte persoane despre care însã nu se mai ºtie nimic direct din punctul de vedere al numelui. tipãritã patru ani mai tîrziu (1642) tot la Govora. 2 Demostene Russo. ed. le-am cetit ºi le-am socotit. 3 S. „a scos-o ºi a primenit-o” în 1638 din slavona rusã. Acesta este unul ºi acelaºi cu „Silvestru. 1939. sigur. eromonah”. din porunca ºi chelºugul Mãriei sale ºi el s-au ostenit cît s-au putut ºi curînd îi s-au tîmplat lui moarte”. p. taha "chipurile. Istoria literaturii române. varecarea au îmblat mai aproape de cartea greceascã de pre aceia am socotit. egumen la Govora. în plus. aºa zis”2. Mai departe se aratã cã traducerea nu s-a fãcut numai din limba greacã: „Ce numai aceasta sã ºtiþi cã noi n-am socotit numai pre un izvod. Epoca veche. 506-507. . p. dupã moartea sa. greceºti ºi sãrbeºti ºi lãtineºti. ce mai vîrtos ne-am þinut de izvodul grecescu ºi am socotit ºi pre izvodul lui Eronim. se lãrgeºte.. ºtiind cã Duhul Sfãnt au îndemnat evangheliºtii ºi apostolii a scrie în limbã greceascã Testamentul cel nou ºi cartea greceascã iaste izvodul celoralalte”. Sibiu. Traducerea lui Silvestru. ªi socotind acestea toate. Pentr-aceia noi am început dintîiu a-l posledui ("a-l confrunta”) ºi unde n-au fost bine am isprãvit (am îndreptat) ºi am împlut ºi am tocmit diîncît am putut”. a Domnului nostru. care a avut o largã activitate atît de tipograf cît ºi de traducãtor. imperfectã. menþionîndu-se ºi un original în limba latinã: „mi-ai poruncit sã caut în popii miei preuþi cãrtulari ºi oameni înþelepþi. a lui Isus Hristos din limbã greceascã ºi slavoneascã ºi lãtineascã”. dar se pot face deducþii atît din cele expuse în prefaþa cãtre 1 Op. 259. tipograful lui Matei Basarab3. a 2-a. p. din predoslovia cãtre cititori cã transpunerea în limba românã a fost începutã ºi realizatã într-o primã formã din limba greacã de cãlugãrul Silvestru: „Acest testament l-au început a-l izvodi eromonah Selivestru. el a tipãrit în 1641 Sinaxarul de la sfîrºitul Psaltirii slavone de la Govora (1638) ºi. „iarã noi socotind ºi luînd aminte gãsit-am multã lipsã ºi greºiale în scriptura lui pentru neînþelesul limbiei ºi cãrþii greceºti.

. scrîºca. cît ºi propriu-zis din traducere despre regiunea cãreia îi aparþineau. 155.82 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Rákoczi. Þepelea). 2. . beneficiazã iarãºi de explicaþii ample. a munteanului Silvestru. neci cel vechiu deplin întru limba noastrã. cit. Existã cel puþin trei argumente în favoarea ideii cã Noul Testament a fost tãlmãcit de mai multe persoane: 1. carea vãzînd porunca Mãriei tale. hangeriu. a reface” îndreptãþeºte presupunerea cã printre traducãtori ar fi existat ºi „cãrtulari” bãnãþeni2. în „Biserica Ortodoxã Românã”. sînt cîteva la Luca ºi douã la Ioan. slavonã ºi latinã.. Epistolele lui Pavel”3. Despre cei care au tradus aflãm în prima predoslovie cã: „Mãriia ta. de exemplu între tãlmãcirea Evangheliei de la Marcu ºi a Evangheliei de la Luca. ºi venindu acasã sã sã vesteascã cu de-adinsul cuvîntul lui Dumnezãu”. în LR.T. ca ºi despre cultura lor. diferã de la un text la altul: „Examinînd frecvenþa explicaþiilor constatãm cã ele sînt mai numeroase la evangheliºtii Matei ºi Marcu. Pop (Gabriel F. Un al treilea argument al numãrului mai mare de traducãtori l-ar putea constitui ºi împrejurarea cã. în diferite locuri. p. 756. Þepelea. sudui. F. 304. ciurdã. atît cantitativ cît ºi calitativ. „înþelegînd Mãria ta cã noi rumânii care sîntem în þara Mãriei tale nu avem nici Testamentul cel nou. aleºui. marhã. beseadã. acelaºi cuvînt este glosat altfel: „În Evanghelia dupã Luca o stadie este explicatã prin 125 de 1 I. Sinonimele în Noul Testament de la Bãlgrad. În Noul Testament apar unele clare diferenþe de traducere de la un text biblic la altul. divan) se datoresc primei traduceri. de la Caransebeº sau Lugoj sau din Hunedoara. mire. 13 (1964). corfã. p. op. ceea ce ar explica prezenþa în Noul Testament a unor cuvinte întîlnite (ºi) în Banat: foale "burtã”. tãrnaþ. poroboc. Gheþie. În cadrul Faptelor Apostolilor ºi a epistolelor. 2 G. probabil localnici ardeleni care au folosit relativ uºor un original latin ºi care utilizeazã cuvinte sau forme regionale transilvãnene: alean. sãcriu. carii sã ºtie izvodi Testamentul cel nou. am ºi fãcut ºi Mãriia ta încã te-ai milostivit de ne-ai adus meºteri streini de ne-au fãcut tipografie ºi le-ai dat platã din vistiariul Mãriei tale”. Înclinãm sã credem cã termenii de origine turcã (mahramã. "a restaura. Notele marginale. alãmojnã. cu mult chelºug în toþi anii trimiþi cãrtulari în þãri streine sã înveaþe cu de-adinsul cuvîntul lui Dumnezãu din scripturã jidoviascã ºi greceascã. 3 G. nr. nea. a Domnului nostru a lui Isus Hristos din limba greceascã ºi slavoneascã ºi lãtineascã. de asemenea prezenþa formelor verbale a scria ºi a prenoi. Nu este exclus ca dintre aceºti „preuþi cãrtulari” ºi „oameni înþelepþi” unul cel puþin sã fi fost originar din regiunea Banatului. 3. ocã.. Mãriia ta te-ai milostivit ca un craiu milostiv ºi mi-ai poruncit sã caut în popii miei preuþi cãrtulari ºi oameni înþelepþi. 7-8. p. 80 (1962). 2. priiatnic1. nr. Traducãtorii erau deci „preuþi cãrtulari ºi oameni înþelepþi” cunoscãtori ai limbilor greacã.

cu bune cunoºtinþe de limbi strãine. desigur cã numai o cercetare foarte atentã. tipografi care aveau asupra lor un paºaport eliberat de regele Poloniei. nu poate fi intreprinsã în limitele studiului de faþã – ar putea duce la stabilirea numãrului (aproximativ) al traducãtorilor. În fine. La rîndul lor. iar la Faptele Apostolilor. . p. ºi valahii ceruserã aceste caractere de la ruºi”2. În lumina celor de mai sus este clar cã textul principal dupã care s-a „izvodit” este cel grecesc. comparativã a textului – care. La 22 martie 1639. cu aceastã ocazie. Deci în tiparul ardelean care a realizat Noul Testament de la Bãlgrad trebuie neapãrat subliniat rolul românilor. criticat tocmai pentru „neînþelesul limbiei ºi cãrþii greceºti”. se ºtie cã Gabriel Bethlen înfiinþase un Colegiu Academic de confesiune protestantã la Alba Iulia. cãci ei nu se 1 Ibidem. Din pasajul de mai sus rezultã cã în tiparul româno-transilvãnean se afla cultura valahã din sud. latina ºi greaca3. episcopul de Alba Iulia se duse deci la Braºov ºi. Pe de altã parte. Rákoczi din 1629. prin Hamburg. Terenul pentru o traducere de mare anvergurã ca aceea a Noului Testament era de mult pregãtit prin ºcoli ºi prin tipografie. Dar el voia sã mai instaleze o tipografie. p. tipografie care va fi datã sub oblãduirea lui Gh.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 83 paºi. argumentele se vor înmulþi în analiza comparativã care urmeazã. în predoslovia adresatã principelui Gh. dupã cum am vãzut. dupã cum reiese din predoslovia citatã. Cei care au tradus dupã Silvestru. trimite. În 1638 se pare cã terminase organizarea tiparului cu litere latine. 42. unde sînt aduºi profesori vestiþi din Apus. în fiecare an „cãrtulari în þãri streine” sã înveþe „cu de-adinsul cuvîntul lui Dumnezãu”. pare-se cã ar fi cerut valahilor «ºrifturi» deci caractere chirilice pentru tiparniþa lui Rákoczi. 1935. el aduce din Olanda. Sibiu. În 1637 îl vedem în continuare pe Rákoczi în cãutare de tipografi strãini. Istoria Bisericii ºi a vieþii religioase a românilor din Transilvania ºi Ungaria. ªi. la Evanghelia dupã Ioan stadiile sînt echivalente cu «alergãturi». pe cheltuiala lui. acesta continuînd þelurile culturale înalte ale lui Bethlen doreºte sã doteze tipografia de la Alba Iulia cu meºteri din Olanda ºi se adreseazã lui Matei Basarab pentru a înfiinþa o secþie tipograficã cu litere chirilice: „Prin 1636. de la care sînt cerute ºrifturile. menþionat în enunþarea titlului. I. tot principele se preocupã de înfiinþarea unei ºcoli cu trei dascãli în care sã se înveþe. 3 ªtefan Meteº. Hist. Este firesc sã se înþeleagã cã cei care au continuat traducerea erau persoane cu o anumitã experienþã. Din urmãrirea explicaþiilor marginale se poate vedea cã acesta nu e singurul caz”1.. încep a „posledui” ºi a „tocmi” traducerea acestuia. Astfel. vol. De altfel. evident. 2 Drãganu. rezervatã tipãririi de cãrþi româneºti. 196. Tot Bethlen reorganizeazã tipografia cu litere latine de la Alba Iulia. termenul este explicat atît prin cei «125 de paºi» cît ºi prin comparaþii numerice cu mila nemþeascã. pe lîngã limba românã. subliniindu-se cã în primul rînd izvorul grecesc a fost urmat. Rákoczi ºi în predoslovia cãtre cititori.

iotã. 22) "a sãborului” . 2. precizãri marginale din care se deduce normal cã traducãtorii confruntau diversele traduceri pe care le aveau în faþa ochilor cu originalul grecesc. tetrarh. 2) "filozofi” „Atunci Irod vãzînd cã fu batjocurit de maghi” (Matei.84 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC mulþumesc numai cu reproºul amintit adus lui Silvestru.). magos. Dupã cum se vede. 14. c. nr. maghi (<gr. . care se gîndesc sã facã rezumatul fiecãrui capitol. 18. p. v. însã. b. stihija < gr. filosofi. teatron. ºi din alte trei împrejurãri: 1. menta < gr. f. care considerã necesar ca în prefaþã sã enumere izvoarele.. 9) "pre unde sînt strînºi de ascult cuvîntul lui Dumnezãu” 1 Gabriel Þepelea..” (Matei.). unii dintre aceºti termeni au pãtruns în limba românã prin intermediul limbii slavone. b. gangrenã. mintã (< v. împrumutul de cuvinte greceºti ºi explicarea lor marginalã pentru a le face accesibile: areopag. „la greceascã nu era” etc. magus). 274-276. Ne întîmpinã deci traducãtori cu un anumit „trecut” ºtiinþific. c. v. sl. sinagogã. v. menþionarea expresã a folosirii textului grecesc: „greceaºte aºea-i acest vers”. gheena (< v. f. probabil unei ediþii strãine a Noului Testament. nardos. statir. pe lîngã predosloviile menþionate ºi pe lîngã concepþia despre traducere care reiese de aici. Traducãtorii indicã sursa principalã a lucrãrii lor – „izvodul grecesc” – ºi sursele secundare – adicã tot ce au fost ei convinºi cã porneºte de la originalul grecesc. b. 3. Cîteva precizãri în legãturã cu izvoarele ºi glosele Noului Testament de la Bãlgrad.... în LR. condrat. 18) "sau certã sau o slovã care-i mai micã” „Intru aceea vreme auzi Irod tetrarha biruitoriu. c. c. ci invitã la sfîrºit pe cititori sã compare traducerea lor cu originalul pentru a vedea „pre care cale au îmblat”. stihie (<sl. 13. 4.. v.).. diacon. 46. 7. 5. iatã ºi explicaþiile marginale ale unora dintre aceºti termeni1: „Atuncea Irod pre ascuns chemã pre maghi” (Matei. 5. typografie. v. sl. Dovezi cã s-a utilizat ca „izvor primordial” textul grecesc al Noului Testament mai avem. a. lat. geena < gr. isop (< sl.. evrochilidon (vînt).Iotã una nu treace. f. 59. f.). c. isopu < gr. 12 (1963).” (Matei. 1) "al patrulea biruitoriu de lume” „ªi iacã veni unul de î(n) mai marii sinagogei” (Marcu. 48. 16) "gãcitori” „. f. p. canon. chimbol.. Împãrþirea capitolelor în stihuri (versete) pentru a putea fi gãsite cît mai uºor se datoreºte. gazofilachia (termenul care apare o singurã datã ºi în Tetraevanghelul lui Coresi).„ – Ce vã pãziþ(i) voi înºivã cã vor da pre voi î(n) sinagogile lor" (Marcu.

. termenul gr. v. 1) "Chimbol canon sau harfã cu strune” „ªi cuvîntul lor paºte ca gangrena” (Fapte. 27 v. se precizeazã cã este vorba despre traducerea lui Ieronim (Hieronymus). f. De menþionat cã. pentru cã acest cuvînt este cunoscut ºi germanilor ºi slavilor. c.. v. alcãtuitã din douã cuvinte moºtenite din latinã. f. b. de exemplu Elisafta. 234 b. f. v. 19. este explicatã prin gr. c. în Biblie.. f. cu o anumitã circulaþie în epocã. v.. c. "molotrul ce-i ca mãrariul” „. c. Acest text este probabil cel editat la Veneþia în 1587: „Aceastã ediþie. într-un loc. "numele vãntului despre rãsãrit cu vîscol reapede” „.. 29) "trestie” „. b. 30. ruta) Densusianu (op. Veneþia MDLXXXVII” este bazatã . stihie. v. fiind un termen botanic în legãturã cu farmaceutica. filozofi. vei afla un statir” (Matei... 158. c. p. 21.. c. 13. v. 23. 17. maghi este explicat tot printr-un termen gr. 170 b. 97. c. 3. 15) "matca focului” „. f.. f. 1) "vistiarul besearicii” „. 2. 42) "izma” „Iarã ei împlurã burãtele de oþãt cu isop" (Ioan. fire-aº ca o aramã rãsunãtoare ºi ca un chimbol nerãsunînd" (Fapte. c. privealã). c. f.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 85 „Iarã nu preste multã vreame sã lovi î(n)tru ea vãnt cu vihor carele sã cheamã evrochilidon” (Fapte. ºi prinzîndu-l pre el îl duserã î(n) ariopag zicînd. 7. c. cimbrul ºi cheminul" (Matei. v. Un alt argument în favoarea acestei idei îl poate constitui faptul cã ºi un termen de origine slavã ca mândrii (de la rãsãrit) este glosat tot cu filosofi (Matei. cit. ceea ce ar putea constitui un indiciu cã atît filosof cît ºi stihie erau cuvinte cunoscute. (Fapte. 11. 23. 17.. 23.. Biblia ad vetustissima exemplaria. 108) aratã cã a fost introdus prin intermediul altei limbi. 23) "izma”. 19) "ariopag iaste casa oraºului unde sã strãngea deregãtorii” „. f. a.. 285. 131.. 27) "ban sau aspru”. Cuvintele teatron ºi teatru se gloseazã "celor ce luptã în mijlocul oraºului unde sã strîngeau oamenii sã vazã lucruri de minuni” (în pasajul corespunzãtor din CV ºi Pravila lui Coresi apare prãvire. 4). f. Despre rutã (< lat. b. a. Vai de voi cãrturari ºi farisei fãþarnici cã zeciuiþi minta. cãutînd vãzu pre cei bogaþi aruncînd darurile lor î(n) gazofilachia” (Luca. Un loc important printre izvoarele Noului Testament îl are traducerea latineascã. 30. 14). faceþi pre al fiului gheenei” (Matei. 84. 17) "gangrena iaste boala ce mãnãncã carnea omului” „Ce vai de voi fariseilor ce zeciuiþi minta ºi ruta ºi toate legumile” (Luca.. v.. a. Folosirea unor nume proprii greceºti. v. la fel sintagma leagea lumiei. iar în 1688.. a.

vistiaria. 23) „Preazbiterii sã fie popii diaconi ºi toþ(i) ce-s î(n) cinul besearicii” „Deci se scularã unii de î(n) sinagoga carea sã chiamã a libertinilor” (Fapte. . 9) „libertinii era carii îi fãcea de î(n) slugi slobodaºi” „. 3 Sancti Hieronymi presbiteri in Pentateucum Moysi (praefatio) ºi cîte o prefaþã la fiecare evanghelist. precum ºi prefeþe la epistolele apostolilor. v. 151.. f. v. preazbiter. p. nr. v. p. 13) 1 Ibidem. cu ideile sistematizate. v. testament. c. 14. f. Neologismele de origine latinã. publican „cãpitan” nu poate fi explicatã altfel decît printr-un original latin. 2) „proºtii (necivilizaþi n. 2. 13 (1964).. v. din punct de vedere strict lingvistic. 1) "cãrstnic au þîrcovnic” „ªi rînduind lor prezbiteri î(n) toate adunãrile credincioºilor” (Fapte. bine argumentat. þeremonie. 3 G. 103. c. în LR. fãcînd foc.1) Ca urmare.. c. c.. 24. 3. 172. iarã varvarii fãcea omenie multã cu noi. 12 (1963). c. 15. f. ºi ca dovadã a folosirii acestei versiuni latineºti. f. Noul Testament conþine un mare numãr de prefeþe scrise în acelaºi stil sobru. v. Dar cercetarea acestor predoslovii ne aratã cã este vorba de influenþã exclusiv în organizarea materialului. se chiamã varvari ” „. În fine. trimiterile din Noul Testament sînt aproape identice cu cele din Biblia din 1587. 278. Un caz aparte îl constituie urãtor glosat prin "carele e grãitor sau procator”. 142. 2 G. 154. f. 2. vers.. Mercurie. 197. Þepelea.. varvari. stadiu.. 277. Hieronymi ad Paulinum presbyterum de omnibus divinae historiae libris. ºasezeci de stadii" (Luca. 1. ceea ce ne permite sã considerãm cã nu ar fi traduceri din latinã.n. datã fiind apropierea formalã. s-a ajuns la urãtor de la urá + –tor.86 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC pe traducerea din greacã în latinã a lui Ieronim ºi conþine: 1. f. Prin etimologie popularã. summa. ci „cã ne gãsim în faþa unor texte originale”2. v. de exemplu3: „. v. Þepelea.. prezenþa în Noul Testament a unor termeni savanþi latini precum: pretor. scripturã. p. cãruia îi corespunde în pasajul respectiv lat.” (Fapte. a. Epistola S. c. Ca ºi aceasta. 16) "ce sã zice casã de leage” „preazbiter” (Fapte. (Versiunea lui Ieronim a devenit în urma Conciliului trientin (1545–1563) versiunea autorizatã oficial de biserica catolicã ºi e cunoscutã sub numele de Vulgata. Jupiter. didactic. sînt ºi ele explicate în notele marginale prin cuvinte populare de largã circulaþie. 28. 62. nr. cãrora li se alãturã ºi unele nume proprii de zeitãþi ca Diana. orator. 6. în LR. Iari curteanii dusãrã pre el î(n)lãuntru (î(n)) curte carea iaste pretor” (Marcu. dat fiind cã prefeþele discutate seamãnã cu altele din ediþiile strãine anterioare. bazate pe extrase din Ieronim. Trebuie însã privitã cu o oarecare rezervã aceastã afirmaþie. ruta. Hieronymi prologus galeatus. libertin.).

c. a. 7. aºa cã cu ei se explicã alte cuvinte. 6. Este vorba de poblican.. 31) "„holda lui ” „Iarã dupã cinci zile pogorî popa cel mai mare Anania cu bãtrînii ºi cu un urãtoriu.. pre carele sã sue sus au în foiºor. v. a celui Testament Nou" (Marcu. v. f. ba chiar ºi unele formaþii pe teren românesc considerate probabil a fi insuficient rãspîndite: „ªi samãnã agrul lui” (Matei. f. c. c. a.... 46) „Ce erau atunci vameºi” „ªi fu cînd ºãdea î(n) casa lui ºi mulþi publicani ºi pãcãtoºi ºãdea cu Is. 28. 55) "cioplitoriului” „ªi zise Domnul cã aþ(i) avea credinþa ca un grãunþ de muºtariu zicereaþ murului acestuia” (Luca. a. v. a. 21. 172. f. 601 de stadii fac 8 de mii de mile niemþeºti” „. Este interesant de menþionat cã un termen care este citat în predoslovie ca fiind de origine greacã este. De altfel traducãtorii explicã în note ºi unii termeni latineºti mai vechi. au în besearecã” „Cã s-au copt aua” (Fapte. 314. f. 18) "poama” „. f. v. a. c. 28) "vistieria besearecii". 164. 20) "„125 de paºi. f. c.. b. 8) „carele e grãitor sau procatãr” „ªi fu tatãl lui poplie cuprinsu de friguri ºi de vintre zãcînd”. 3) "cioplitor ” „Au nu e acesta feciorul cel al rotariului” (Matei. v. 93. 314. a. 8) „Cãnd face omul sãnge unii zic inima cea rea. c. f. glosat prin vameºi ºi mitarnici: „au ºi publicanii fac aceea?” (Matei. c. (Fapte. de exemplu gr. v. 13. f. moºteniþi în limba românã. v. c. corban: „. un cuvînt latin. v. stepene. ca cincisprezeace stadii" (Ioan. f. c. c. 7. 18) "alergãturi” „stadii ” (Fapte. 17. 28. Iarã sosind la treapte tãmplã-sã a-l duce neºte viteaji pentru nãvala mulþimei” (Fapte.? "mitarni(ci)” Cele de mai sus ar putea fi o dovadã indirectã cã cei care l-au corectat pe Silvestru erau cãrturari ardeleni ce au folosit cu precãdere un text latin. a. f. 606. 26. 17. 11. v. de fapt. v. 47.. c.. 24) „Ce sã zice a legii noao”/ Alteori unii termeni latini erau socotiþi mai cunoscuþi. rotariu” (Marcu. 186. a. 167. ace îi boalã” „. v. c.. a. 120.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 87 „într-o stadie sãnt 125 de paº(i)” „. 13. anume Terþulie” (Fapte. 35) „grãdice. 35. f. c.. 14. 14. f. 14. ziserã nu sã cade aceºtia a-i pune în corban (Matei. v. 5.. Iarã mai marii popilor luarã acei arginþi.. v. 6) "rugului” .

c. aºa cum a arãtat G. pomanã s. V r: noi n-am socotit numai pre un izvod. 280). a confrunta” (f. mai vîrtos ne-am þinut de izvodul grecescu). Se poate constata cã lexicul e aproape acelaºi. 279. in qua mensura. unde n-au fost bine. mîndri "înþelepþi” (f. V v. "smirnã” (f. remetietur vobis. f. Darã ce cauþi ºtercul în ochiul fratelui tãu darã bãrna care-i în ochiul tãu nu o ai aminte”. posledui vb. iar pentru „cu ce mãsurã”. "a îndrepta” (f. 9 a. c. 4 5: în zilele lui Irod craiu). 7) "blãnzi ” „Alexandru. Acesta explicã un numãr de slavonisme din Noul Testament. izvod s. p. le-ai dat platã din vistiiariul mãriei tale). nãemit vb. V r: în toate capetele toate soroacele le-am pus cu numãr).” (Fapte. unele pasaje sînt identice din punctul de vedere al lexicului utilizat: 1. "leprã” (Mat. "copaci” (f.n.n. c. (f. 110. "vistierie” (f.f. gubãvie s. "fazã. "a traduce” (f. 274. 4 r: mîndrii venirã de sã închinarã lui H(risto)s. Noul Testament de la Bãlgrad. am isprãvit ºi am împlut ºi am tocmit din cît am putut). Quid autem uides festucam in oculo fratris tui. isprãvi vb. cã cu ce giudecatã veþi giudeca..pl.” (Fapte. viteji "soldaþi”. ce toate cîte am putut afla. . gubãvie "leprã”. dihanie s. f.f.f. p. IV r). izbãvi. crãire "regat”.n. unii termeni tehnici ca bîtie 1 1 Ibidem. 2. 118 r: îl lãpãdarã afarã den sãbor). f.88 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC „Ce fum lini î(n)tru voi. perioadã” (f. în ce fel. puteau folosi locuþiunile în ce chip. 8. cit.n. f. 286.” 2. O altã sursã sigurã a Noului Testament a fost textul biblic slavonesc tipãrit la Moscova. am isprãvit ºi am împlut ºi am tocmit din cît am putut). trabem in oculo tuo non uides.. 4. V r: noi am început dintîiu a-l posledui (pe Silvestru) ºi unde n-au fost bine. faurul. b. slavonisme care însã este foarte posibil sã fi fost rãspîndite ºi mai dinainte (unele dintre aceste cuvinte apar ºi în textele din secolul al XVI-lea). "pomenire” (f. p. "tocmit cu platã” (f. "adunare. soroc s. comparînd textul latin cu cel al Noului Testament. a. mîndrii de la rãsãrit venirã la Erosalim). otapoc < otcupok. „Nu giudecareþi ca sã nu fiþi giudecaþi.m. giudeca-vã-veþi ºi cu ce mãsurã veþi mãsura sã va mãsura voao. 15) "zlãtariu de aramã” În plus. noi am început dintîiu a-l posledui (pe Silvestru) ºi. mult rãu mi-au fãcut. deºi traducãtorii puteau utiliza pentru judeca un termen sinonim ca a osîndi.: nume de oameni ºi de leamne). zmyrnã s. De exemplu: craiu s. ibidem. 7.. v.... IV r: mãria ta..n. v. sãbor s. V r: Eronim. 14. "versiune” (f. 4 r) etc. „Olice indicare ut non iudicemini. consiliu” (f. 119 r: /pãstorul/ cel nãemit). 2 ILRL.2 ºi cîteva sensuri vechi din sl: ciude "minuni”. vistiiariu s. "a urma. part. V r.. carele au izvodit dintîiu din limbã greceascã-lãtineaºte).. mensi fueritis. De asemenea se întîlnesc unele calcuri dupã slavonã: leamne s. 14). "mulþime” (Mat. ibid. Þepelea (loc. Im quo enim iudicio indicaveritis iudicabimini. 3). izvodi vb.

dupã care în afarã de acele izvoare „mãrturisite”. în acest caz. Bucureºti. ponos s. 1 G.). 6. (Rom. cit. cit. cebãlui (specific Ardealului în „cebãluit de somn” ºi „ameþit de somn” < magh. p. 189.m. 18. p. (Fapte. p. II v. aºa cum subliniazã Al. 107). Bibliografia româneascã veche. 138. cantitatea elementelor slave nu este foarte mare în raport cu textele literare din secolul al XVI-lea sau chiar cu slavonismele prezente în textele lui Varlaam ºi Dosoftei1. 754. Onu. 5. în „Mitropolia Moldovei ºi Sucevei”. 184. (Fapte. probabil..m. f. 753. Oricum. 6. 4 Ibidem. sînt foarte multe date de limbã care justificã presupunerea lui Ioan Bãlan6. sã fi fost utilizat ºi unul nemãrturisit: „ºi ceva ce nu ne spun. „izvoditã cu mare socotinþã din izvod jidoviesc pre limbã rumâneascã”3. Este vorba. Maria Rãdulescu a identificat ca izvor de comparare maghiar Biblia lui S. Istrate. v. V. . Traducãtorii. op. ar fi vorba numai de textul lui Matei. oca "cauzã. p. Rosetti. "cheltuialã” (f. 241 º. p. Evident. olosi "italieni”. cei trimiºi de Racoþi în þãri strãine aveau scopul de a învãþa din „Scriptura jidoveascã ºi greceascã". (Fapte. (Fapte. dar ne aratã textul ºi ne spune mintea: Biblia ungureascã tipãritã de calvini. Hodoº. în Noul Testament. 18) "promisiune”. 5). întîlnim o serie – totuºi nu foarte largã7 – de cuvinte de origine maghiarã: aldui vb. 34). în erata de la sfîrºitul cãrþii. leºuitor "cel ce stã la pîndã”.n. p. le explicã astfel: „am scris de cartea Estiriei cã nu-i scris întru ia numele lui Dumnezãu Savvaoth. iar la Biblia jidovascã nu iaste”2. Cuvintele de origine ungureascã ºi unele fraze întru totul slugarnice acestei limbi. În plus. 2 I. ILRL. cartea facerii” (din Noul Testament (f. publican. fãgãdaº s. ºi chiar formule stereotipe: esteje i proc(iia) (f. Rabbi. Istrate. de Biblia calvinã a lui Heltai Gaspar (1562) care are la sfîrºit un glosar cu explicaþia în maghiarã a unor cuvinte precum gheena. cãci la Biblia sloveneascã o au învãluit unii cu neºte adãusãturi.. Într-adevãr. beteag s. a fost. în sprijinul ipotezei cã traducãtorii vor fi folosit ºi o versiune ebraicã – pentru partea menþionatã – ar putea sta ºi faptul cã Psaltirea. I. nr. tipãritã în 1651 tot la Bãlgrad ºi tot de Simeon ªtefan. t. scris în aramaicã. 6 LCB. IV r: din demnãtura ºi chelºugul mãriei tale. În sfîrºit. 7 G. p. 9-12.u. 48 (1972). 188. motiv”. În fine. Bianu ºi N. chelciug ºi chelºug s. 16). ºi textele lui Matei de dupã anul 70 – a fost scris în limba greacã. sinagoga. 170. fãgãdui vb. leºui ºi aleºui (< magh. r: din porunca ºi chelºugul mãriei sale). ne conving pe deplin despre acest lucru”. lesni) "a sta de pîndã”. scuzîndu-se pentru greºeli. de altfel. II e) etc. 5 Ibidem. 1903. cel de-al patrulea izvor indicat este cel ebraic. ºi prefaþa cãtre principele Ardealului Racoþi II4 ºi prefaþa cãtre cititori5. în timp ce restul – ca. B. Mammon. Karoly din 1590 (SCL 3/1982. csábolni (Densusianu. op. p. dupã cum se aratã clar în titlu. Cazacu ºi L. 12.)) etc. Un monument important în istoria limbii române literare: Noul Testament de la Bãlgrad (1648). 3 Ibidem.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 89 "facere. De asemenea.

13). prof. magh. evident. metodic chiar. de origine latinã (summa). la fel „pre carii stãturã înaintea soborului (= elö allitottak "a îngãdui lui Dumnezeu” (a asculta pre Dumnezeu) (= engedelmeskedni az Istenemek)1. nu numai de „loc unde se vinde ºi se cumpãrã”. în „Biserica Ortodoxã Românã” 83 (1965). 1-2. În plus unele cuvinte de altã origine au intrat în limba românã prin intermediar maghiar. sobru. Mai vîrtos de toate pre aceasta ne-am silit sã þinem înþelesul Duhului sfînt. 2 G. Simion ªtefan. . numele sãu? Se pare cã rãspunsul – cel puþin parþial – este negativ. cea adresatã Mãriei sale craiului Ardealului. vol. I pl. indisolubil. (Budapesta) XIII. În Noul Testament este scris cînd sumã. deºi tîrg era foarte cunoscut din texte anterioare. Mircea Pãcurariu. chiar dacã. unde. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Simion ªtefan a tradus aceastã operã monumentalã de care este legat. Tot prin filiera limbii maghiare a pãtruns ºi sumã „rezumat”. 6. sau dã înainte "prezintã”2. 1963. p.. nr. cititorului sã judece „izvoarele” ºi sã ierte greºelile involuntare fãcute: „Mai apoi de toate. L. Gáldi în Acta lg. II. 178.90 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC 1) etc. sã va cã am silit den cît am putut. fasc. dr. cu un adevãrat spirit ºtiinþific. dupã T. 69-74. avînd fraze lungi nu lipsite de pasaje confuze. Simion ªtefan ar fi participat ºi el la traducere alãturi de preoþi calvini. de exemplu. în 5 „puncte” dintre care în ultimul se cere. cã scriptura fãrã înþeles iaste ca ºi trupul fãrã suflet”. Verbul a pãrãsi cu sensul de "înceta” este. pr. de exemplu piaþã (pentru tîrg) este luat din magh. p. în care abundã citatele din Biblie ºi unele comparaþii. Cipariu. pe care el o semneazã „Slugã mai micã ºi plecatã a Mãrii tale. în care ideile apar foarte exact exprimate. Aceasta spre deosebire de „predoslovia cãtre cetitori” scrisã la pers. cînd summã (iar în Psaltire totdeauna ca în limba latinã. sã nu greºim. Adevãr ºi noi oameni sîntem ºi am putut ºi greºi. 3 Despre rolul lui Simion ªtefan în redactarea uneia din predoslovii. rugãm pre cetitorii ceºtii cãrþi sã nu ne giudece numaidecît pînã nu vor socoti izvoadele ºi veþi afla pre ce cale am îmblat. într-un stil mult mai simplu. nem hagy fel. ºi a Vadului ºi a Maramurãºului ºi a toatã þara Ardealului”3 ºi în care adesea apar formulãri clare precum: „mi-ai poruncit sã caut”. un calc dupã maghiarã: nu pãrãseºte de a grãi (Fapte. Bucureºti. 1981. Predoslovia citatã se caracterizeazã printr-un stil greoi. arhiepiscop ºi mitropolit scaunului Belgradului. félben hagy sau abbangagy. Se explicã tîrg prin piaþã. Þepelea. v. summa). 1 V. Sigur este cã Simion ªtefan este autorul primei „predoslovii”. se justificã din italianã. 122. dar probabil s-a procedat aºa fiindcã tîrg mai are ºi sensul de oraº. „în popii miei preuþi cãrtulari”. 1-2. p. la rîndul sãu.

II. jidovi vãzurã el întru beserecã. vestindu-i sfrãºitul zilelor de curãþit pînã cînd duse vor fi derept cãte vreunul fieºcui de ei aducere. printre textele din secolul al XVI-lea. Aceasta ne face sã nu putem fi de acord cu N. . acesta iaste omul acela ce spre oameni ºi lege ºi locurile aceste tutindine tot învaþã. Iorga3 care crede cã Simion ªtefan nu era un cãrturar ºi socotim mai nuanþatã. chiar în secolul al XVII-lea. 91. vol. ªi ca vre ºapte zile sã se sfrãºascã a ceia de întru Asia.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 91 Se poate pune întrebarea dacã au dreptate cercetãtorii care. „umbra” acestora fiind prezentã pretutindeni. Bucureºti. Opinãm cã specialiºtii pot formula concluziile lor în acest fel. Într-adevãr. de texte deja traduse în limba românã în secolul precedent ºi. se poate considera cã. 2 Ibidem. cu titlu de ipotezã. în linii mari. care l-a cãlãuzit cu chibzuinþã în datoria grea pe care o avea de îndeplinit”. poate ºi de Evangheliarul de la Sibiu. s-ar putea emite ideea ca aceste operaþii complicate sã fi revenit acelei persoane dotate cu un evident spirit metodic care a redactat predoslovia a II-a. 1904. în zilele acele atunce Pavel. Cazacu. a ºi revãzut traducerea. aprecierea lui N. 92. p. vorbesc despre „mãrturisirea lui Simion ªtefan” sau despre faptul cã în „predoslovia cãtre cetitori”. Pe lîngã izvoadele amintite. p. VII 3. deci este atestatã existenþa unui „model”. indiferent cine a scris aceastã predoslovie ºi cine a efectuat traducerea întregului text. iar pentru Faptele Apostolilor de CV ºi de Apostolul lui Coresi. concepþia lucrãrii îi aparþine lui Simion ªtefan. CLXXII. Vtok 7 ned. aproape în întregime „scheletul” traducerii este constituit din texte româneºti tãlmãcite anterior. probabil. p. iacã ºi grecii aduse beserecã ºi spurcã 1 ILRL. unele. p. care. ªtefan „acordã o atenþie specialã problemelor limbii literare”2. 3 Istoria literaturii religioase a românilor. pentru o întinsã parte a sa. texte „contemporane” deci. în Studii ºi documente cu privire la istoria românilor. Eventual nu ar fi imposibil ca tot lui Simion ªtefan sã-i fi revenit ºi redactarea – mãcar parþialã! – a notelor marginale sau sistemului deosebit de liniaturã. pînã la 1688. vol. Noul Testament a beneficiat. 4 Istoria literaturii române vechi. 1942. Bucureºti. trimiterile etc. iatã cîteva fragmente paralele ale Apostolului ºi ale Noului Testament: APOSTOLUL Atunce Pavel luo-se cu bãrbaþii ceia zi demâneaþa cu nuºii sã se curãþeascã. pentru cã. de o serie de modele. întrarã în beserecã. mai puþine. Noul Testament s-a folosit pentru Evanghelii de Tetraevanghelul lui Coresi. 105. Astfel. contribuind astfel la unificarea ei lingvisticã. ajutaþi. dar avea un rar simþ. Într-o glosã din Fapte se menþioneazã chiar un text pe care traducãtorul „l-a întors”. Onu1). discutînd ideile cuprinse în predoslovia a doua (de exemplu Rosetti. Totuºi. S. ºi deci mai aproape de realitate. Vãdirâ a toatã gloata ºi rãdicarã sprinsul mâinile strigãnd: bãrbaþi izraili. pentru ilustrare. Cartojan4: „nu era om de culturã deosebitã.

auzirã. Iarã el numai decît luînd vitãji ºi sutaºi cu el ºi alergã la ei. Curse unul ºi împlu / bureatele de oþet. Atuncea deaca sã apropie cãpitanul. ce iaºte ºi ce-au fapt. Sau 202r. eºi veastea la cãpitanul ºireagului. ªi cu nusul rãstignirã / doi tlãhari. dumnezeul mieu. grãi: „Lãsaþi sã vedem de va veni Ilie sã-l ia el”. pre carele le pãrea cã l-au dus în besearecã Pavel). Hristos împãratul / izraililor sã deºtingã acmu de / cruce sã vedem ºi sã crea/dem lui” ºi rãstignitul cu nusul împutã lui. nu pute înþeleage aiave de voroavã. p. Rãdicã-se cetatea toatã ºi furã curãnd oamenii ºi prinserã Pavel. într-însele era Maria Magda/lina ºi Maria lu Iacov micul ºi a lu Iosie mumã ºi Salomiia. ªi aicea-º-nchiserã uºile ºi socoti sã-l ucigã el. iudeilor. Era ºi mueri. Eloi. p. pre toþi. zise: / Adevãr omul aceasta fiiul lu dumnezeu / era. Si podoaba beseareciei sparse-se // în doaea de sus pânâ jos. De-aþi fi ºtiind mine. 178–9). zise cã-l aducã el în plãc (p. Aceste cu/vinte grãi Isus în gazofilachie. 29. Ce ºi vesti cãtrã mieariul spire cã tot smenti-se Ier(usa)limul ºi aciea-º luarã voinicii ºi sutariul. Zise amu iara lor Isus. trâgea-l el afarã de în beserecã. 149: Rãspunse Isus: „Nece mine / ºtiþi. ºi prinzînd pre Pavel trãgea-l deîn besearecã ºi numaicît închiserã uºile. cu glas ma/re grãi: „Eloi. prinse pre el. 95–97. p. 31. ªi se izbândi / scriptura ce se grãia „ºi cu ce fãrã / leage mã socotirã” ªi mergea hu/liea. Furã ºase ceasure. agiutaþi. apropie-se ºi-l luo el 164r pusãrã spre el mîinile. Alþii alte oarece striga întru gloate. Mãntueaºte-te însu//þi ºi deºtingea de în cruce. Aºijde/rea ºi mai marii preuþi bãtjocurea unul cãtrã alalt cu cãrtularii/ grãia: „alþii mãntueaºte. adãpa el. 30. ed. curserã la dînºii. „Eu / mã duc ºi veþi cãuta mine ºi . ªi cãutînd el sã-l omoarã. (Cã vãzuse pre Trofim efeseanul în oraº cu el. iarã ei deaca vãzurã pre cãpitanul ºi viteajii pãrãsirã de-a bate pre Pavel. strigînd: „Bãrbaþi israilteani. rãpo/sã. un/tunearec fu prespre tot pãmãntul pãnã al noaole ceas ºi întru al / noaole ceas strigã Isus. acesta-i cel omu. Ei vãzurã meariul voinicii stãturã de batere Pavel. ªi sã turburã derept însul tot oraºul. ce easte de se spune: „du/mnezeul mieu. Era vãzând Trofim efesenii cetate cu nusul e lui pãru cã în beserecã i-au dus Pavel. / întru ce mâ lãsaºi?” Si unii de ceia / ce sta. pre el / uºi nu putu mãn/tui.92 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC aceste locurile sf(i)nte. cã s-au turburat tot Ierosalimu. învãþa / în besereca ºi nimea nu prinse / el cã nu era venit ceasul lui. ºi porunci sã-l lege pre el cu douã lanþuri. 32. carele împotriva oamenilor ºi a legii ºi acestui loc. ºi Tetraevanghelul lui Coresi. cãuta de depar/te. Vãzu / vãtahul sta langa el cã aºa stri/ga ºi rãposã. ºi întrebã cine-ar fi ºi ce au fãcut ºi zise sã-l leage cu cãte doao lanþure de fier ºi întrebã. ºi au spurcat acest sfînt loc”. grãirã: „Aceasta Ilie/ strigã”. E Isus lãsã glas mare. Unul de-a dereapta / unul de-a stânga. ºi fu curãrea oamenilor. 98. nece pârintele mieu. puse-l întru o / trestie. V. ºi pãrintele mieu aþi fi ºtiind”. clãti capetele lor ºi grã/iea „Ace/sta spãrgea beseareca 107r ºi a/ treea zi o zidiea. ap. Zise domnul cãtrã ceia ce mearse/ra cãtra el. Crestomaþia romanicã I. lima / sava eani”. 28. 106v–107r. pretutindinea învaþã ºi încã ºi pre greci au adus în beserecã.

cu mustrare huliia pre El. cã strigînd aºa rãpãosã. cã aþ cunoaºte pre Mine ºi pre Tatãl Mieu aþ cunoaºte”. iarã pre Sine nu sã poate mãntui. ºi-I deade sã bea zicînd: „Lãsaþ sã vedem veni-va Ilie sã-L ia pre El?” 37. 38. Voi de în lume aceasta sãnteþi. Mîntuiaºte-Te singur ºi pogor de pre cruce. nece pre Tatãl Mieu. 34. de sus pînã gios. 29. a/tunce veþi înþelege cã eu sînt? / ºi de mineºi nu fac nemicã. Nu va lãsa mine singur pãrintele cã eu în/godinþa lui fac pururea”. 28. voi nu veþi putea / veni”. sã pogoarã acum de pre cruce. ºi-l puse în trestie. întunearec fu preste tot þãnutul pînã la al noaole ceas. Acea/sta lor grãi. savahtani ce sã zice „Dumnezãul Mieu. Aceastea cuvinte grãi Isus în gazofilachiia învãþînd în besearecã ºi nime nu-L prinse pre El cã încã nu venise ceasul Lui. Sau 123r ºi 123v. clãtindu cu capetele sale ºi grîind. putea-m-ai curãþi”. grãi: „Doamne. ºi între lotri sã numãrã. Iarã ceia ce trecea hulia pre El. / cãzu jos. 32. Mult amu / a grãi de voi ºi sã judec ceea / ce m-au trimes adeverit iaste / ºi eu ce am auzit de la el. cu mine iaste. ºi cei ce era rãstigniþi cu El. 116v Rãspunse Iisus: „Nece pre Mine cunoaºteþi. zicînd: „Eloi. aceaia / grãesc în lume”. ªi tinse / mãna. unul de-a dereapta Lui ºi altul de-a stînga Lui. 36. tu cela ce spãrgeai beseareca. Deci fiind ceasul al ºaselea. Nu înþelege amu cã / pãrintele lor grãiia. eu de sus sãnt. eu nu sãnt / de în lumea ceasta. p. ºi în trei zile o zidiai. 20. muri-veþi în pãcatele voastre” Grãirã lui: /„Tu cine eºti?” Zise lor Isus: „Ca o cepãturã grãesc voao. Mulþi crezurã în/tru el. ce / cum m-au învãþat pãrintele mieu / aceea grãesc ºi cine m-au tri/mes. a. 39. pipãi el. curãþeaºte-te” ªi aciia stricãciunea duse-se de / la el ºi acela porãnci lui: „Nemunuia // sã nu spui”. zise: „Voiu. Iarã Isus slobozi glas mare ºi rãpãosã. Iarã era ºi mueri de departe prevind: întru carele era Maria Magdalina ºi Maria lui Iacov celui mic ºi muma lui Iosie ºi Salomia. 40. ªi unii deîn carii sta acolea. Zise lor Isus: /„Cãndu se va înãlþa fiiul omenesc. Eloi lamma. Hristos. 31.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 93 în pãcatele voastre muri-veþi. cã ce Mã lãsaºi?” 35. ed. rugã el. Si catapeteazma besearicii sã rupse în doao. cu cãrtularii: Pre alþii au mîntuit. craiul cela a lui Izrail. sã vedem ºi sã creadem. de-ai vrea. ºi împlînd bureatele cu oþãt. auzind. De amu // no veþi creade cã sãnt eu. Aºijderea ºi popii cei mari bãtîndu-ºi gioc. ªi sã împlu scriptura carea zice. zicea unul cãtrã alt. 107: 123v în vreamea aceaia era Isus întru una de cetãþi ºi iatã un bãrbat plin de stricãciune ºi vãzu Isus. Un/de voi eu merge. Grãirã amu Iudeii: 202 „Au / doarã însuºi se va ucide cã grã/iaºte: „Unde voi eu mearge voi nu veþi / putea veni?” Zise lor: „Voi de jo/s sãnteþi. zicea iaca pre Ilie strigã. ªi în al noale ceas strigã IIsus cu glas mare. 30. ªi cu El rãstingnirã doi tîlhari. Iarã aleargã unul. . Zic amu voao cã / muri-veþi în pãcatele voastre. Iarã deacã vãzu sutaºul carele sta înaintea lui. Dumnezãul Mieu. zise: „Adevãr omul acesta fiiul Lui Dumnezãu era”. NOUL TESTAMENT 27. 33.

. 72v ªi fu cînd era El într-un oraº ºi iatã atunci veni la El un om plin de stricãciune ºi vãzînd pre Iisus cãzu spre faþa Lui. cã eu sînt acela muri-veþi în pãcatele voastre. adãpã – ºi-i deade sã bea. Zise lor IIsus: „Cînd veþi înãlþa pre Fiul omenesc atunce veþi înþeleage cã Eu sînt. voi den lumea aceasta sînteþi. ºi vor fi amîndoi un trup. 141-142. 5. nu Mã lãsã pre Mine Tatãl singur. sã deºtingã – sã pogoarã. cãuta – prevind. ce cum Mã învaþã Tatãl Mieu aceastea grãescu. poþi mã curãþi. unde merg Eu voi nu puteþi veni”. Zise derept aceaia iarã Iisus lor: „Eu voiu merge ºi Mã veþi cãuta pre Mine ºi în pãcatul vostru veþi muri. 24. ºi cu numele mieu sã se povestuiascã în tot pãmîntul. ªi nu înþeleasãrã cã de Tatãl grãiia lor. 17: Ci pre aciasta tém rãdicat pre tine. 24: Derept acéia omul va lãsa tatãl sãu ºi muma. ºi sã lipéºte cãtre muiare sa. din pasajele comparate de mai sus reiese cursivitatea textului din 1648. nu va lãsa mine – nu va lãsa pre mine. Rom. tinse pre el. 16: Derept cé iarã am rãdicat pre tine. vãtahul – sutaºul. cu nusul – cu el. 13. veþi cãuta mine – mã veþi cãuta pre mine. De asemenea se pare cã traducerea a utilizat pentru citatele din Facere ºi Ieºire. Cã Cela ce M-au trimes cu Mine iaste. 28. Maria lu 1 Apud I. 31: Pentracéia lasã omul pre tatãl sãu ºi pre mumã sa. Derept aceaia zic voao cã veþi muri în pãcatele voastre. eu nu sînt deîn lumea aceasta. cum pre tine sã-mi arãt putearea mea. ºi vor fi amîndoi un trup. 30. ruga pre el grãind: Doamne. În general însã. . de-ai vrea. pu-se-l – ºi-l puse. curãþeaºte-te”. sã-l ia el – sã-l ia pre el. în care unui arhaism (ºi ca sens) îi ia locul un termen mai nou. Vom exemplifica aceste afirmaþii comparînd textul din Tetraevanghelul lui Coresi cu Noul Testament: alþii mîntuiaºte – pre alþii. Iarã El porunci lui. Bãlan. Atunci zise lor: Voi de aicea de gios sînteþi. podoaba – catapeteazma. cit. lãsã glas – slobozi. ca cela ce M-au trimes adevãrat iaste ºi eu care am auzit de la El aceastea grãescu lumii”. ºi atunciº sã duse stricãciunea de la el.94 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC 21. iarã jidovii ziserã: „Doarã sã va omorî Însuº cã zice unde mergu Eu voi nu puteþi veni?” 23. 27. zicînd: „Voiu. ºi de Mine nu fac nemicã. ºi se va lepi muieriei. Multe am de voi a grãi ºi a giudeca. 26. ªi tinzînd mîna. 22. NOUL TESTAMENT Efes. nece mine – nece pre mine. Aceastea grãind El mulþi crezurã între El. ºi unele fragmente din Palia de la Orãºtie: PALIA DE LA ORêTIE Bitie 2. ogodinþã – ceale ce-i plac lui. op. cãce eu ceale ce-I plac Lui fac în toatã vreamia”. 14. cã de nu veþi creade. ªi zisãrã lui: „Tu cine eºti?” Atunci zise lor Iisus: „Acela ca dentîiu zic voao. pre eluºi – pre sine: curse – alergã. 25. aceasta se explicã printr-o sintaxã ºi o topicã mai liberã ca ºi printr-o serie de forme morfologice ºi de cuvinte de asemenea „mai pre înþeles”. 9. 29. sparse-se – se rupse. ºi ca sã sâ vestéscã numele mieu întru tot pãmântul1. eu de sus sînt. Ishod 9. nemurui sã nu spue. ca sã arãtu întru tine puteria mé.

3. iatã era un bãlaur mare roºiu. ªi copilul fu rãpit la Dumnezeu ºi la tronul Lui. În aceastã situaþie este de ex. carele are a paºte toate limbile cu toiag de fier: ºi fu rãpit fiiul ei la Dumnezãu ºi la scaunul Lui. sînt unele locuri în care traducerea coresianã este mai izbutitã ºi mai apropiatã de formele fixate ulterior de limba literarã românã în raport cu Noul Testament: se izbîndi – se împlu. 5. împãratul – craiul. ºi pe capete ºapte cununi împãrãteºti. ªi balaurul stãtu înaintea femeii. iarã stãtu bãlaurul înaintea mueriei carea nãºtea. ºi în capul ei era stema a 12 steale. NOUL TESTAMENT 1. 4. 2. care era sã nascã. 4. acum se traduc pentru prima datã în româneºte. APOCALISPA CAP. Iar coada lui tîra a treia parte din stelele cerului ºi le-a aruncat pe pãmînt. ªi sã vãzu alt sãmnu în ceriu. o femeie înveºmîntatã cu soarele. chinuindu-se ºi muncindu-se ca sã nascã. muri-veþi – veþi muri. ªi s-a arãtat în cer un semn mare. ªi nãscu fiiu. ªi sã arãtã sãmnu mare în ceriu: muiare îmbrãcatã în soare. se va înãlþa – veþ înãlþa. 2.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 95 Iacov micul – Maria lui Iacov celui mic. avînd ºapte capete ºi zece coarne. care îl va naºte. roºu. din care redãm pentru exemplificare urmãtorul fragment pe care-l punem – pentru a se urmãri accesibilitatea textului din 1648 – în paralel cu textul corespunzãtor din Biblia ed. BIBLIA. 12 1. nemunui – nemãrui. ªi cu coada lui trãgea a 3–a parte de stealele cerului ºi le lepãda pre pãmînt. ca sã înghiþã fiiul ei dacã-l va naºte. ªi a nãscut un copil de parte bãrbãteascã ºi el avea sã pãstoreascã toate neamurile cu toiag de fier. care. deci. de mineºi – de mine. ªi greoae striga în durere ºi sã munciia sã nascã. pipãi – atinse. ºi supt picioarele ei era luna. . Apocalipsul. ªi era însãrcinatã ºi striga. cãzu jos – cãzu spre faþa lui. nu era venit – nu venise. aþi fi ºtiind – aþ cunoaºte. Trebuie însã subliniat cã sînt texte în Noul Testament care nu au cunoscut nici un model în limba românã. 1968. ªi alt semn s-a arãtat din cer: iatã un balaur mare. 3. 5. pentru ca sã înghitã copilul. avind 7 capete ºi 10 coarne ºi în capetele lui era 7 steme. ºi luna era sub picioarele ei ºi pe cap purta cununã din douãsprezece stele. am a grãi de voi – am de voi a grãi. Totuºi.

acolo. în cer. ªi am auzit glas mare. ªi ei au biruit prin sîngele Mielului ºi prin cuvîntul mãrturiei lor ºi nu ºi-au iubit viaþa lor. ªi auziu glas mare în ceriu zicînd: „Acum fã spãseniia. 8. sã o hrãneascã acolea pre ia. vai celora ce lãcuescu pre pãmînt ºi pre mare. carele amãgeaºte toatã lumea: ºi fu lepãdat pre pãmînt ºi îngerii lui încã furã cu el lepãdaþi. unde are loc gãtit de Dumnezeu. 12. ªi fu lepãdat acel bãlaur mare. ceriuri. ce sã chiamã diavolul ºi Satana. fiindcã diavolul a coborît la voi. 13. 8. Vai însã. ºarpele cel de demult. ºiarpele cel de demult. Derept aceaia bucura– þi-vã. zicînd: Acum s-a fãcut mîntuirea ºi puterea ºi împãrãþia Dumnezeului nostru. Iar cînd a vãzut balaurul cã a fost aruncat pe pãmînt. cã au pogorît diavolul cãtrã voi. bucuraþi-vã ceruri ºi cei ce locuiþi în acestea. a prigonit femeia care nãscuse pruncul. 10. 7. carele vindea pre ei înaintea Dumnezãului nostru. iar balaurul ºi îngerii lui au stat în luptã. ziua ºi noaptea. ºi bãlaurul încã se luptã ºi îngerii lui. ªi dupã ce vãzu balaurul cã fu lepãdat pre pãmînt. ªi aruncat a fost balaurul cel mare. plin de mînie mare. Ce nu biruirã. ºi puterea ºi împãrãþiia a Dumnezãului nostru ºi putearea Hristosului Lui. ºi ceia ce lãcuiþi întru iale. Pentru aceasta. o mie douã sute ºaizeci de zile. ªi fu rãzboi în ceriu: Mihail ºi îngerii lui fãcurã rãzboi cu bãlaurul. 6. zua ºi noaptea. . 9. goniia muiarea care nãscu fiiul. cãci ºtie cã timpul lui e scurt. 10. 9. Ce ei biruirã pre el pentru sîngele Mielului ºi pentru cuvîntul mãrturiei Lui ºi nu-ºi cruþarã viiaþa sa pînã la moarte. ca sã o hrãneascã pe ea. cã lepãdatu-i vînzãtoriul fraþilor noºtri. pãmîntule ºi mare. aruncat a fost pe pãmãnt ºi îngerii lui aruncaþi au fost cu el. nici nu s-a mai gãsit pentru ei loc în cer. care se chiamã diavol ºi satana. avînd mînie mare. 11. 11. cel ce înºalã toatã lumea.96 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC 6. întru o mie ºi doao sute ºi ºasezeci de zile. ªi s-a fãcut rãzboi în cer: Mihail ºi îngerii lui au pornit rãzboi cu balaurul. Iar femeia a fugit în pustie. 13. nece locul lor mai mult sã aflã în ceriu. Iarã muiarea fugi în pustie unde avea loc gãtit Ei de la Dumnezãu. Dar aceºtia n-au izbutit. carele ºtie cã are vreame puþinea. 12. pînã la moarte. 7.

18. „Atuncea eºind de grabã fugirã de la mormînt. De altfel. ºi mearse sã facã rãzboiu cu rãmãºiþele de sãmînþa ei. 15. Sursele sînt de douã feluri: mãrturisite ºi nemãrturisite. ca sã zboare în pustie. Ce furã date muerii doao arepi mari de vultur. care pãzesc poruncile lui Dummnezeu ºi þin mãrturia lui Isus. cã era cuprinse de tremur ºi de mirare. 313v.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 97 14. În concluzie. carii pãzescu poruncile lui Dumnezãu ºi au mãrturia lui Iisus Hristos. Mînie-sã derept aceaia bãlaurul pre muiere.). Dar femeii i s-au dat cele douã aripi ale marelui vultur. unde sã sã hrãneascã într-acea vreame. ªi stealele ceriului cãzurã pre pãmînt cumu-ºi leapãdã smochinul poamele sale cîndu-l scuturã vînt mare” (p. „ªi deade pre ei sã slujeascã ºireagul ceriului. ºi nemicã nemurui nu zicea. ci ºi cu spirit estetic. ªi slobozi ºiarpele din gura sa dupã muiare apã ca un rîu ca sã o potopascã rîul. 14. unde e hrãnitã acolo o vreme ºi vremuri ºi jumãtate de vreme. carele slobozise bãlaurul din gura sa. apã ca un rîu ca s-o ia rîul. departe de faþa ºarpelui. cãci pãmîntul ºi-a deschis gura sa ºi a înghiþit rîul pe care-l aruncase balaurul din gurã. 17.). indiferent de „model”. ºi în vremi ºi giumãtate de vreame. una este principalã – ºi anume cea greacã ºi celelalte secun- . cumu-i scris în cartea prorocilor” (p. la locul ei. ªi a stat pe nisipul mãrii. dupã femeie. 17. Ce fu într-agiutoriu pãmîntul. 308r). deci cãrora nu li se poate nega o anumitã valoare artisticã. Atunci ºarpele a aruncat din gura lui. ªi pãmîntul i-a venit femeii într-ajutor. ca un leu rãcnind încungiurã cãutînd pre cine are înghiþi” (p. muierii. ºi deschise pãmîntul gura sa ºi înghiþi rîul. ªi balaurul s-a aprins de mînie asupra femeii ºi a pornit sã facã rãzboi cu ceilalþi din seminþia ei. în Noul Testament ne întîmpinã nu puþine pagini transpuse nu numai cursiv. 186r. sã zboare deînaintea ºiarpelui în pustie în locul ei. „ªi auziiu glas din ceriu ca glas de ape multe ºi ca glas de tunet mare. diavolul. 15. 18. transpunerea în limba românã a Noului Testament a avut un mare numãr de izvoade ºi de asemenea cîteva modele în limba românã. 144r. de exemplu: „ªi iatã fu cutremur mare pe pãmînt ºi soarele fu înecat ca un sac cernit ºi luna fu toatã ca sîngele. cã sã temea” (63v). dintre cele mãrturisite. ºi auziiu glasul lãutaºilor lãutînd cu lautele sale. ªi cînta ca un cîntec nou înaintea scaunului” (p. „Fiþi treazvi. în general. cã pizmaºul vostru. 16. prevegheaþi-vã.). ªi stãtu spre nãsipul mãriei. 16.

areopag. fãurar (3). agru. aleºui. în T. – turcã: hangeriu. apocalips. moletru.98 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC dare: latineºti. atestate în NT se regãsesc numai în DI: urºãnic. în afarã de cea amintitã imediat mai înainte ºi de cea semnatã de Simion ªtefan. trebuie observat cã unele cuvinte din Noul Testament. nu sînt înregistrate anterior în lucrãrile citate. agru. catapeteasmã. tãlmãcite în limba românã. ºireag (3). Nu numai cele douã. traistã (1). fãurar. slavone.?). Contribuþii. tãrhat. alãmojnã. logofãt. 3 Dicþionarul elementelor române din documentele slavo-române. Bucureºti. chibzuialã. pretor (1). mahramã. puse la contribuþie. împrumutate. alte cuvinte sînt de origine: – autohtonã: traistã. nardos. 1979. izmã (2). ruta. ºireag. De asemenea.?). dintre care cea cãtre cetitori este vestitã prin principiile expuse. . sau numai în Sl: sãcriu. otapoc. ruta. alãmojnã. Alte cuvinte. acum pentru întîia datã. Modelele sînt cîteva traduceri anterioare care au fost. numai ca toponimic). logofãt. ocã. gubav. mãrar. tãrhat. cimbru (1) (în Sl. sabie. sursa nemãrturisitã. atît din categoria celor savante. nardos (2). paralipomen. filer (3). statir. Din punct de vedere etimologic. stih. otapoc. Nu este lipsit de interes de remarcat cã unele cuvinte rare întîlnite în Noul Testament se gãsesc. divan. grivinã (1) ºi în DI ºi Sl gubav (4). poblican. ºterc (6). 2 Documente ºi însemnãri din secolul al XVI-lea. urãtoriu. cimbru. libertin. corfã (2). – de origine necunoscutã sînt: urºãnic. paralipomen (5). poroboc (38) (în DI – poloboc). catapeteazmã. cît ºi a celor populare ºi regionale. opãci. poroboc. alabastru. grindinã. ºterc (lat. desigur. rãzmiriþã. apocalips. cãpitan. – maghiarã: filer. În aceastã situaþie sînt: tipografie. filozof. aceste origini pot constitui o dovadã în plus asupra izvoarelor principale ºi secundare ale Noului Testament. alabastru. sinagogã (poate lat. 1981. Un deosebit interes lingvistic prezintã în Noul Testament predosloviile sale. libertin. Bucureºti. Dimitrescu. – germanã: corfã. În afarã de acestea. mãrar (1). aleºui. colþun. p. divan. – slavã: sãcriu. opãci. 121-245. hangeriu. – greacã: tipografie. De exemplu PO (rãzmeriþã (1) (în plus în DI2 3 în Sl3 3). existã însã ºi texte din Noul Testament care sînt.Ev. pretor. este cea maghiarã. cãpitan. în C. ocã (6). publican. pentru cã trebuie subliniat cã. traistã (1). stih. izmã. tãrnaþ. statir. sabie. gazofilachie. în 1 Fl. tot din categoria celor secundare. învita (1). colþun. stih sau în amîndouã (DI ºi Sl): sãcure. mahramã. dar ºi celelalte. cu foarte puþine atestãri. chibzuialã. filozof (1). aceste cuvinte sînt de origine: – latinã: invita. gazofilachie (1). tocmai în texte traduse anterior care au servit ca „model” în secolul al XVI-lea1. ariopag.

dar nu de o preluare de texte. cu unele rezerve însã. la care trebuie adãugat tonul reformat al pasajelor citate). deºi o asemenea afirmaþie ar trebui verificatã prin comparaþia dintre diversele ediþii de Biblii ºi de fragmente de Biblii din secolele al XVI-lea ºi al XVII-lea. aºa cum aratã G. autorii exprimîndu-se la persoana I: a) „Derept aceea cum am ºi sãmnat în preadosloviia rîmleanilor ºi mai adevãrat sã aratã cã 7 cãrþi au scris în Roma în prinsoare” (Predoslovia galateani. În aceste predoslovii. 2 Ibidem.F. în acest caz. p. De altfel. deoarece conþin atacuri violente la adresa „Jejuviþilor” ºi a „papiºtilor” (cf. era loc de neguþãtori mare ºi cu frãmseaþe ºi cu bogãþie multã ºi vare cum era înfrãmþesat în bogãtate ºi în frãmseaþe aºa era vestit ºi în slãbiciune ºi în multe fealiuri de pãcate. Ahaia iaste þînutul mai den sus ºi mai frumos a lui Peloponis carele sã chiamã acum Morea lîngã izmul grecesc. toate caracterizate printr-un stil lapidar. b) „Cãrþile greceºti zic cã-i scrisã în Efes ºi între aceasta þîn cu noi ºi Hrisostom ºi Athanasie ºi Dionisie. În izmu au fost fãcut Corintul între doao mãri. p. se dezvãluie cunoºtinþele vaste – pentru vremea lor – ale traducãtorilor. p. formaþia lor umanistã. 151. predosloviile par a aduce dovezi directe în sprijinul originalitãþii lor. un stil foarte apropiat de cel întîlnit în „Predoslovia cãtre cetitori”. Era fãcutã în loc tare între doao mãri pentruaceia sã zice cã nu poate merge fiete cine în Corint. pentru cã reprezintã expuneri ale traducãtorilor ºi. în toate aceste pagini poate fi vorba de o influenþã latinã ºi maghiarã în modul de organizare a materialului. Aceste predoslovii de mãrime foarte diferitã – mergînd de la cîteva rînduri pînã la 7 pagini ºi jumãtate –. „Scrisu-o-au corinteanilor. dovadã a capacitãþii de conciziune ºi de sistematizare a celor care scriau (v. 149-156.). didacticã. . Corinteanii s-au chemat ahaei. În fine. de exemplu din Predoslavia la corintheani (fila 222 ºi urm. Aºa cum am mai amintit. La acestea trebuie adãugate Summa apocalipsului a lui Ioan ºi Summa capetelor (peste 30 de pagini). 223 v)2. un important argument îl poate aduce chiar stilul acestor predoslovii. fost-au ºi rãsipitã de Nummno împãratul Romei pânã în pãmînt pentru cã n-au priimit solii rimleanilor cu cinste. depre aceastea am scris mai mult la predoslovia rimlenilor” (f. în unele locuri. desprinse de tutela oricãrui text strãin.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 99 cuprinsul Noului Testament mai existã nu mai puþin de alte 23 de predoslovii care au format obiectul de studiu al lui G..F.. aproape de Atica. clarã.” Sau Predoslovia cãtre coloseni: „Cine au fost aceºti coloseani ºi unde au fost oraºul lor nu înþeleg toþi 1 În LR. 202 b ºi 279 a). Þepelea1. Un alt argument în favoarea tezei cã aceste predoslovii sînt originale este cã ele exclud posibilitatea reproducerii directe a unor izvoare latine (catolice). 250 r). nr. Ele sînt deosebit de importante. Dupã aceaia iarãºi o au prenoit August împãrat ºi s-au întemeiat ca ºi nainte. 2. 13 (1964). eliberate de povara traducerii. ar fi texte originale. însumeazã circa 55 de pagini. f. Þepelea în articolul citat. caracterizatã printr-o expunere simplã.

mirodenie. unii zic cã au fost rodoseani pentru cã în acel ostrov al Rodosului au fost rãdicat un stîlp de piatrã înaltu ºi minunat Soarelui. pentru cã în ele se surprind o seamã de termeni care nu apar în cadrul traducerii: eretici. În plus. 155). carele se chiamã Colos ºi acela-i unul de cele 7 minuni din lume. cã toate cãrþile lui au numele lui la începeniia lor. au ba? „ªi zice cã au avut rãzboi cu fierile ºi au avut uºã deschisã cãtrã propovedaniia evanghelii ºi pizmaºi mulþi” (fila 256 b v. predoslovie caracterizatã printr-un stil sobru. De aicea se veade cã s-au fost vecini coloseanii cu laodichianii. jejuviþi. cum zic mulþi. epicurei. idem p. În Predoslovia de Pavel ºi cãrþile lui apar întrebãri caracteristice acestui stil: „Aicea arã putea întreba cineva. papiºti. Sã ceteascã aceastã carte ce-i scrisã la colaseani în Laodichia ºi care era scrisã în Laodichia. A doa oarã toate epistoliile lui sã pecetluescu cu acest cuvînt: „mila Domnului nostru Iisus Hristos sã fie cu voi cu toþi. de fapt. chemãturã. amin”. Þepelea. chemãturã. De acest oraº zic cã dupã moartea apostolului supt Neron împãrat depreunã cu Laodochia ºi Erapoli. 2. 4. loc. care oraº era în Frighia. Ion n-au pus numele lor la începenia cãrþilor lor? (f. pe puncte: „Iarã cãrþile lui Pavel a fi a lui sã cunoscu din doao lucruri: întîiu. pentru aceaia ºi Colosul a fost în Frighia.. de menþionat ºi larga utilizare a substantivelor abstracte în -urã: îndoiturã "îndoialã”.. Despre acel Colos s-au chemat oamenii acelui ostrov coloseani. predosloviile acestea sînt interesante ºi din punct de vedere lingvistic. În fine. Marcu. 3 Pentru ce ispravã au scris aceastea cãrþi ºi de ce? 1 G. 290) ºi ale stilului didactic. foarte organizat. sau Predoslovia la efeseani: Scris-au mia multe de acealea.”1. Sau „Ce noi lãsãm nebuniile acelora ºi ne însoþim cu cãrtularii aceea carii învaþã depreunã în beseareca lui Dumnezãu. un început de diversificare stilisticã în cadrul aceluiaºi foarte întins text: astfel sînt relativ frecvente unele elemente ale stilului oral. 153-154.. îndemnãturã. pentru ce s-au pus Pavel numele lui la începutul cãrþilor lui? ce nece Mosi. predominã. p. rãpiturã. usebiturã. Solun 3 stih 17. de asemenea începuturi ale stilului polemic: „Jejuviþii vrînd pre Antihristu a-l pune spre apostoli ºi pre scriptura sfîntã nu li-e ruºine a întreba astãzi: de unde ºtim cã-s cãrþile lui Pavel scripturã sfîntã” (f. cursurã. . predosloviile ne relevã o anumitã varietate de stiluri. aºa înþeleage Hrisostom ºi-ºi întãreaºte cuvîntul cu aceasta cã apostolul zice cap. aºia zice ºi Eronim ºi Theofilact ºi alþii mulþi.100 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC cãrtularii într-un chip. Cum zice el c-au sãmnat toate poslaniile cu aceste cuvinte. cel care. în cutremurarea pãmîntului s-au rãsipit ºi au perit. Iarã alþii cã Colosul au fost Frighia în Asia cea mai micã. în care expunerea este împãrþitã în mod logic.. mãrturisiturã care merge mînã în mînã ºi cu unele derivate din text: secerãturã. nece prorocii care au fost mainte de el în Leagea veachie. pãgubiturã. 202 v). 202). adevãrãturã..” (f.. Vom exemplifica printr-un fragment din întinsa „predoslovie de Pavel ºi de cãrþile lui”. cit. nece în Leagea noao evagheliºtii Matei. smintiturã etc. Luca. sã o ceteascã în Colos.

Învaþã rugãciunea dereaptã. ceare apã de la muiarea samareninã. 4: „Iisus ustenit de cale.” Spre deosebire de predoslovii. 2. derept aceaia unde nu zice scriptura nece noi nu vom grãi. cã în unele locuri iaste agiutor adunãrii credincioºilor. carele nu sã cuveniia Evangheliei ca sã nu stea credinþa noastrã în mãiestriia cuvîntului sau în cuvintele amãgitoare. carea aici în rîndu-i a 14. Mîngîiarea surumanilor sã nu cazã în nãpaste. Mai vîrtos pentru aceºtia 7 lucruri au scris. 1. den mîndriia oamenilor ºi sã slãbeascã credinþa ce e în Hristos. 26. nu sã aratã aiave den poslanii nece den historii. dupã aceaia cu scriptura lui cea sfîntã le-au arãtat aiave cu de-adinsu ºi mai luminos ºi pentru aceastea. Spune cã El e Mesia. 5. care preced fiecare capitol. Cã în toþi anii sã înoescu. Învaþã de învãþãtura credinþei sã creadem. Întîi pentr-aceasta. De numãrul ºi de rîndul cãrþilor lui Pavel. Scris-au mai mult de acealea au ba? Acestea le-au þînut Dumnezãu prea hasna besearecii ºi-s destule. Îndeamnã credincioºii sã creascã în credinþã ºi în milostenie. 46. Samaritanii cred în el. cã nu-s scrise aºia de Pavel cumu-s puse pre rînd // 204r una dupã alta. Pavel are 14 cãrþi. 8. acealea lucruri au vrut sã le aducã lor den cãrþi aminte pre scurt. 8. Dojãneºte în dereptate despre viiaþa creºtineascã. Cap. 3. 6. carele cu învãþãtura ºi cu cuvintele cuviincioase au întrecut pre alalþi pre toþi ºi toate poslaniile lui le-au scris în limbã greceascã. Rîndul cãrþilor lui stã în doao lucruri: întîiu cumu-s puse pre rînd în Legea noaoa. Uneori apãrã apostoliia sa de hula prorocilor mincinoºi cîndva. Mîncarea lui. au nu le spusease unele. De rîndul scrisorii carea-i scrisã mainte una de alaltã. 5. 29. ca sã nu fie amegit de prooroci mincinoºi cîndva. A doa oarã carele zisease de tainã mai închise ºi mai întunecoase despre credinþa. cãruia îi sunt specifice unele elipse ºi dislocãri: de exemplu Cap. 4. 2. Ceartã strîmbãtãþile ºi rãutãþile sã nu mîniem pre Dumnezãu cu viiaþã rea ºi sã nu punem zmintealã priiatinului nostru cu viiaþa noastre cea rea. Uneori greºalele ºi nãravurele ce era în adunarea credincioºilor cu ceartã le înderepta: iarã alte ori învaþã de deregãtoria popilor ºi de obiceaiul sãboarãlor. introduce în românã un stil nou. concis. cã Athanasie ceale ºapte cãrþi a celoralalþi apostoli le-au pus înaintea celor 14 cãrþi ale lui Pavel. crezînd sã nu rãtãcim din dereptate. cum sã rînduiascã. Sã-sã întreameaze slabii sã nu cazã den credinþã. 21. 2. 7. au sã luom strîmbãtatea în locul dereptãþii. Greºealele ºi zmintealele le ceartã. 32. limba „sumelor”. Iarã una jãrtva lui Hristos rãmîne . Despre cuvintele lui cu ce cuvinte au scris: den scriptura lui sã aratã cuvintele lui cã n-au scris cu cuvinte mãiastre.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 101 1. Sluga unui om crãescu vindecã-l (198 v). A doua oarã carele-s scrise de el mainte una de alaltã? Trebuiaºte sã ºtim. 91 „Jãrtvele legeei vechi aratã cã-s neputencioase. sã ne purtãm cum se cuvine Evanghelii. carele-s puse aici în rînd mainte de ceale ºapte ºi pre ceaia ce-i scrisã ovreailor o numãrã a zeacea înaintea celor doao ce-s scrise la Timoteiu. cã se învãþase el de faþã cu cuvinte înaintea adunãrilor credincioºilor. Nece aºa prost ºi netocmit au fost ce întru toate cum s-au cuvenit numai întru învãþãturã destoinicã. ºi cu curãþiia vieþei sã lãudãm pre Tatãl carele-i în ceriu.

pe de o parte de a îmbogãþi limba prin neologisme ºi. desfãtare – "buecie”. o locuþiune cu un verb: vru sã bage seamã – sã le ia. . 2 (1964). Istrate. Dar etimologii mai apar ºi în alte pasaje. p. În plus se explicã ºi unele arhaisme ºi regionalisme. dupã cum aratã G. 2 Ioan Iliescu. „Glosele” din Noul Testament dovedesc efortul conºtient al cãrturarilor-traducãtori. cu unele etimologii ale limbii române. minta ºi ruta – "izmã”. apare prima menþiune a cuvîntului teatru în limba românã. Se procedeazã astfel pentru neologisme. dar este de reliefat cã. Într-adevãr. Uneori însã se gloseazã cu sinonime probabil în mod egal cunoscute: triºti – mîhniþi.. stãpînitor – domnitor. stadie – "alergãturi”. 19. Se gloseazã uneori un verb cu o locuþiune: nu-i pune – nu-i bagã în seamã sau invers. p. pe de altã parte. sînt glosate prin cuvinte cu o mai largã rãspîndire: sã nu-l calce pre el – împresoarã. probabil pentru cã traducãtorul se gîndea la "a avea în trup viaþã”2... Consideraþii asupra gloselor din „Noul Testament de la Bãlgrad”. 754. La sãvîrºit dã-le înainte rãbdare. de exemplu la teatru în glosã apare „ce în greceaºte se zice teatron”1. seria ªt. a via echivaleazã cu "trup”. Exemple de acest fel am dat în paginile precedente. 6. ogor – "holdã”. arvuna – "zãlogul”. vas – urcior. cit. cu poticnealã – cu îndoire. poveri – "tãrhatului” sau invers. de a le explica pe înþelesul tuturor. Care naºte din credinþã”. în AUT. lini – blînzi. fãrã a sublinia importanþa abundentelor „glose marginale” pe care le-am amintit ºi cu ocazia discutãrii introducerii în limba românã prin Noul Testament a unor neologisme de origine greacã sau latinã. împãrþirile – darurile. unele cuvinte ºi sensuri populare. 29. Oricum. Aratã din mãrturiia lui David. 26. (298r. Dupã aceaia ceartã pre ceia. ele constituie începutul unui dicþionar de sinonime în special ºi al unuia explicativ în general. În fine. Prin felul cum au fost alcãtuite aceste glose. op. Este adevãrat cã acest din urmã aspect ne întîmpinã mai rar în glose.” (1r). nu putem încheia aceastã scurtã trecere în revistã a problemelor puse de textul Noului Testament de la Bãlgrad. Uneori termenii consideraþi de traducãtori a fi literari sînt explicaþi prin termeni populari: cãpitanul – "pîndariul”. betejeºte este glosat cu sinonimul parþial nebuneºte. este absolut necesar ca în cercetãrile viitoare Noul Testament sã fie urmãrit în dublã ipostazã: de text tradus ºi de text original. sabie – "hangeriu”. Carii leapãdã mila lui Hristos. 30. 1 De fapt aici. de exemplu auã "poamã”.102 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC pînã în veac.) Prin marele numãr de pagini netraduse puse cap la cap ale predosloviilor ºi prin „sume” se poate considera cã Noul Testament reprezintã cel mai întins text românesc original de pînã la 1648. filologice. de exemplu în predoslovia Evangheliei lui Svânt Mathei: „ev(an)ghelie iaste cuvânt grecesc ºi în firea lui face veaste bunã. celor mai multe cuvinte li se dau „sinonimele”. regionale.

). leagea lumii – stihia.). v. cei goniþi – pribeagii. nu le-au folosit ºi nu au introdus neologisme decît cu pondere.). de exemplu: caprã sãlbatecã greceaºte doreasã. pentru cã altfel nu s-ar putea explica de ce în locuri diferite din Noul Testament este folosit un cuvînt în text care este glosat cu un altul. gangrena. de exemplu mur prin rug. Nu de puþine ori cuvîntul considerat „necunoscut” este explicat. Foarte clare în aceastã privinþã sînt diverse fragmente de text în care apare sãbor de trei ori ºi se gloseazã besearicii ºi invers. urãtoriu. pentru maghi traducãtorii gãsesc chiar patru corespondenþi: filosofi. statir. iar în alte pasaje termenul cu care fusese glosat aparþine acum traducerii ºi i se dã aceeaºi sau o altã explicaþie. iotã. alteori destul de precis: "vison era ca giulgiul subþire ºi scump ce-l fãcea din inu care era î(n)tru preþ ca aurul”. numai atunci cînd erau strict necesare1. stricatul – gubavul (sl. . stadii. ceva surcele – povoiu hrostura (sl. besearecã este glosat cu sãbor (alteori besearecã este glosat adunarea). treapte etc. Exemple ca acestea dovedesc cã traducãtorii. adunarea credincioºilor. halca: "halca iaste de pun vreun lucru scump într-un loc de aleargã carele soseºte curînd ia dobîndã”. Iatã ºi alte exemple: preazbiter – "cîrstnic au þîrcovnic” (de menþionat cã într-un alt loc preazbiter este glosat "bãtrînul”). libertini. scaun – potnojie (sl. o rãpãesc. ariopag. XLV. De menþionat cã uneori explicaþiile sa dau în mod special pentru a se evita unele omonimii. Dintre exemplele citate mai înainte menþionãm: chimbol. fiul gheenei – matca focului. împovãraþi "îngreunaþi sub tãrhatul pãcatelor". de exemplu expresia aruncînd patru mîþe (F. prezbiter. ªi astfel de explicaþii „încruciºate” sînt. ca de exemplu teatru "ce sã zice greceaºte teatron celor ce luptã în mijlocul oraºului unde sã strîngeau oameni sã vazã lucruri de minuni”. întru tãcere – în tainã. chiar comentat uneori cam naiv. o dovadã cã au fost mai mulþi traducãtori. Nu de puþine ori autorii nu se mulþumesc cu un singur sinonim ci dau douã sau mai multe. ieºirea – moartea. credem. De observat cã în unele cazuri cînd în text apare un cuvînt românesc este glosat cu un termen strãin.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 103 Unele sinonime din glose sînt mai expresive în raport cu termenul din traducere. deºi aveau la dispoziþie o serie de cuvinte corespunzãtoare în limbi strãine. Ap. besearecã – sãbor. sã-l prinzia cu cuvîntul – sã-l amãgeascã. dovedind necontenita frãmîntare a traducãtorilor de a cãuta cuvintele cele mai potrivite: duh – nãlucã. s-a întors de la mine – s-au lepãdat de mine. un cerdac "loc de cinã au prînz”. silesc – o iau cu putere. ºi cuvintele sinagogã. p. î(n) crucea (Domnului) – chinul. vãsvi ºi gãcitori. mîndri. 1 TRA. au adurmit – au murit. dar într-un alt loc smochin este glosat: "alþii zic mur”. Trebuie subliniat cã uneori un cuvînt este echivalat cu ajutorul unui sinonim. evrochilidon. leapãdã smochinul poamele e glosat circele (= poamele) sãci ºi vermãnoase.

Astfel sintagma întru toatã judecata (Cart. IX. unde putem citi urmãtoarea lãmurire: „Mîþãle de fier carele þin corabia în loc de nu merge cã-s ca unghii de fier”. Fiind vorba de corabie. op. De asemenea cuvîntul judecatã nu avea numai înþelesul de "aserþiune logicã”. II. În sfîrºit. IX. sãbor – besearecã. La aceastã evoluþie semanticã un rol trebuie sã fi avut ºi termenul sl. În românã s-a pãstrat derivatul de la catus "pisicã” cu sufixul -uºã cu acelaºi înþeles2 din limba descîntecelor. la fel autorii aratã cã au folosit în mod intenþionat termenul vîslim ºi nu înotãm. motivînd. la traducerea lui Silvestru. pîri – sorocind. ceea ce dovedeºte preocuparea pentru relatarea cît mai exactã a sensului cuvîntului: stihia lumii (Galat. Alteori explicaþiile aduc precizãri necesare. I. de element. 28. sã cunoaºteþi – sã cinstiþi. ci ºi "aula din instituþia unde se fãcea judecata”. Densusianu1 aratã cã aceastã mîþã care apare cu sensul de "ancorã” se alãturã lui cãtuºe care în româna veche înseamnã ºi "ancorã”. GS. Din punct de vedere etimologic se poate observa cã uneori se explicã un cuvînt latin printr-unul sau mai mulþi termeni slavoni: treaptã – stepene ºi grãdice. alte glose. mai mult decît probabil. Corin. 1. În acest caz noþiunea de „lege” are nu înþelesul de relaþie obiectivã.. fraza confuzã ºi elipticã: nu avem puterea pre o sorã muiare (P.. înaintarea se fãcea prin utilizarea vîslelor: ºi vîslim în Siria (F. kot care cunoaºte unele derivate cu sensul "ancorã”. Filip I. „întorsãtura cea de mult” se referã. ci un sens moral juridic. Ap. 8): „Stihia se înþeleage obiceiul legii sub care le îndreaptã Dumnezeu biserica lui în legea veche ca ºi sub un dascãl”. V.104 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC XXVII. tãcere – tainã. 29) este glosatã la margine. iar noi am scris vîslim cãci vîslim cu corabia pe apã”4. 15) e glosatã "înþelege-sã casa cea de giudecatã ce era în curtea împãratului”. p. 32-33. împãrþirile – darurile. alteori însã un cuvînt de altã origine este explicat prin unul latin: blagoslovi – ruga. 28.. p. perfect just. cã termenul a înota se referã la plutirea fiinþelor care înainteazã în apã fãcînd miºcãri cu corpul ºi membrele. 1 2 3 4 Cf. op. ia – omoarã. lupta – viteji. 13) cu explicaþia „întorsãtura cea de mult zicea înotãm. . O. 5) este oarecum întregitã prin explicaþia care se adaugã: „muierii îi zice sorã nu pentru frãþia. Astfel. Ibidem. ci pentru cinstea muiereascã”. besearecã – sãbor (de 3 ori). cit. 15) are nu numai sensul cerut de ritual. cit. 111. p. XXI. Iliescu. de normã. termenul a se închina (Marc. La fel termenul curent tîrg este glosat cu neologismul piaþã. probabil pentru a se evita omonimia cu tîrg "oraº”. desfãtare – în buecie. De la sensul "pisicã” s-a putut trece la cel de "ancorã” o datã ce se aseamãnã ghearele unei pisici cu acele braþe de fier ale ancorei care se înfig în pãmînt. Densusianu. înger – vãltur sau bãltur. Dorinþa de a se lãmuri cît mai bine semnificaþia cuvintelor justificã ºi alte însemnãri marginale. ci ºi pe acela de bineþe: sã-i zicã ziua bunã3. v. Ov.

329v) cã aceastã carte „n-au scris-o îngeri din ceriu ce au scris mîna pãcãtoasã de-n þãrînã fãcutã”. inexactitãþile sau inadvertenþele semnalate. p. Pop3 sînt un indiciu al posibilitãþilor limbii române din secolul al XVII-lea. . care. cu o pregãtire temeinicã pentru vremea aceea ºi cã glosele marginale. lãsînd la o parte. Obiceiul de a repeta mereu ceea ce trebuie însuºit. sãrutaþi – spuneþi. 170. glosele sînt libere. sãrutaþi – spuneþi. stãpînii – domnii. Aºa de exemplu cuvîntul învãþãtorisunîndu-le urechile (F. Înclinãm a crede cã noul cuvînt învãþãtorisunînd a fost creat avîndu-se în vedere o anumitã practicã didacticã. adurmi – muri. dacã traducerea este. f. I. Ap. 3 (G. Þepelea). ºi de asemenea cuvinte slave explicate tot prin cuvinte slave: surcele – hrostura. vom putea conchide cã traducãtorii erau adevãraþi „cãrturari”. 2 Cf. au îmblat – au þinut. puþin fericite: de exemplu bubos (Matei. Primii care ºi-au dat seama de „greºealele” posibile au fost chiar traducãtorii. p. nr. întors – lepãdat.F. prolixe. v. 80 (1962). au îmblat – au þinut. III. desfãtare – în buecie. ªi cuvîntul frãþãþie (F. cu un înalt spirit de rãspundere. colibã – corturi. I. „legatã” de un izvor. Se întîlnesc ºi cuvinte latine cu sinonime latine: besearecã – adunare. ºi cã unele explicaþii sînt greoaie. op. cit. 15) este glosat la margine: „Mîncîndu-i urechile”. Dar. Dacã de cele mai multe ori sinonimia este foarte clarã. Bianu ºi N. c 8. I. Cei ce au scris notele marginale se vede cã cunoºteau atît graiul moldovenesc cît ºi pe cel al muntenilor. tetrarh – al patrulea. p. lua – omorî. 41). i-a determinat pe glosatori sã creeze un cuvînt compus care este totuºi strãin spiritului limbii noastre. care ne introduc în „laboratorul traducerii”. IV. ca periferice totuºi. 2) „acest feal de bun era de eºia den lontrul omului ºi nu sã putea curãþi”. este adevãrat cã alteori sinonimiile sînt numai parþiale: rotar – cioplitor. La fel. sîn – cot (de mare). rod – învãþãturã. 8) este o creaþie a glosatorilor”1. duh – nãlucã. închine – sã zicã bunã ziua. subliniind chiar cã traducerea s-ar putea „sminti” ºi „împiedica” „în vro soroacî sau în vreun cuvîntu sau în vro slovã greºitã”2. cit... Simion ªtefan scrie la sumã: „Ce sã zice cã-i voibinãºie ºi-i zice ziua bunã”. pe care dicþionarele n-o atestã) provine de la voie bunã. în felul acesta explicîndu-se prezenþa unor 1 Op. sabie – hangeriu. grãitoriu – împãcãtoriu. isop – trestie. stãpîni – domnitori. oricînd. ieºire – moarte. explicînd substantivul închinãciunea (Ioan. tãcere – tainã.T. cinã – prînz. 29. goniþi – pribegi. 8 a. personale. 7-8. 755. Ap. noteazã (f. De fapt trebuie sã remarcãm cã traducãtorii în unele cazuri au creat ºi ei cuvinte noi. cum îl numeºte G. înger – vãltur. rod – învãþãturã..NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 105 duh – nãlucã. Hodoº. în „Biserica Ortodoxã Românã”. blagoslovi – ruga. de a trage de urechi pe cei care învãþau. Iliescu comenteazã acest pasaj: „Probabil termenul voibinãºie (o creaþie lexicalã proprie.

se poate trage concluzia cã traducerea Noului Testament reprezintã un mare pas înainte. aºa cum este acesta era cea mai bunã formã româneascã pe care pînã atunci o primise vreo parte din Scripturã”. aceste enunþuri se referã însã nu la toate nivelele limbii. dacã se înlocuieºte termenul prea pretenþios savant cu cãrturar. ici ºi colo. Se poate rãspunde în mare mãsurã afirmativ. dovadã certã a culturii traducãtorilor ºi a preocupãrii lor pentru varietatea limbii române literare constituie. un salt chiar. „Testamentul Nou de la Alba Iulia e aºa de bine tradus încît îþi vine sã zici cã autorul a fãcut studii academice”. se poate vedea cã Noul Testament este rezultatul muncii serioase a mai multor savanþi. 137. Istoria literaturii religioase.. Op. Este vorba de 1 2 3 4 Op. cit. Întrebarea care se pune imediat este dacã în traducerea Noului Testament aceste idei noi. În Predoslovia cãtre cetitori este rãspicat expusã ideea depãºirii greutãþilor determinate de deosebirile regionale ºi – ca un factor corolar – a creãrii unui instrument lingvistic uºor asimilabil de toþi cei ce vorbesc româneºte. deºi sînt ºi elemente din Noul Testament care ne aratã cã între ideile ºi intenþiile expuse în predoslovie ºi transpunerea lor concretã se constatã ºi unele decalaje. În fine. pe atît a fost de grea ºi de obositoare. sîntem de acord cu afirmaþia lui N. Histoire de la littérature roumaine de Transylvanie. bine pregãtiþi”3. Drãganu: „În realitate. CLXXII. glosele discutate aici. deci contravenind principiului de a utiliza numai termeni „înþeleºi în toate þãrile locuite de români”. .106 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC cuvinte necunoscute în Ardeal – de exemplu se gloseazã mintã prin izmã sau auã prin poamã. „Într-un stil. Bãlan1. Bucureºti. au stricat ce era mai bine”4. aºa cum a arãtat Iorga2. acesta se manifestã printr-o mai mare libertate faþã de originale ºi se explicã prin cultura mai întinsã a traducãtorilor. Se observã astfel cã în Noul Testament sînt ºi o serie de cuvinte cu o rãspîndire regionalã. o situaþie ca aceasta – indiferent de principiile enunþate – trebuie socotitã ca ceva firesc. chiar I. Considerînd cã ar fi o exagerare totuºi a crede. Luatã în tot însã. Într-adevãr. De aceea nu trebuie sã ne mirãm cã le-a mai scãpat cîte o greºealã ºi îndreptînd textele vechi. De asemenea. 1938. p. p. trebuie constatat cã pentru a se realiza aceastã mare traducere s-au fãcut multe ºi remarcabile eforturi. dupã traducere. 143. încununate cu succes. ci exclusiv la lexic.. Evident. Bãlan într-un alt loc recunoaºte cã „pe cît e de bunã lucrarea cãrturarilor români de la 1648. De altfel. ca ºi prin conºtiinþa cã aceastã carte se adresa întregii suflãri româneºti. un început lexicografic de a cãrui valoare documentarã trebuie neapãrat sã se þinã seamã. cit. precum I. ºi-au gãsit aplicarea. în acelaºi timp. vãzute lucrurile prin prisma epocii respective. p. p. 42. avansate.

157. prin aparatul explicativ. Document de mare preþ. cu neînsemnate modificãri de grafie. Ecou al marelui eveniment de la 1 noiembrie. precum ºi preluarea a celei mai mari pãrþi a traducerii dovedeºte nu numai temeinica pregãtire a cãrturarilor de la Alba Iulia. tot la Alba Iulia. „Ca ºi cum Transilvania a fost predestinatã sã creeze filologia românã. Calitãþile Noului Testament. 2 G. Noul Testament de la Bãlgrad. acelaºi. 151. În concluzie. Noul Testament din 1 I. nr. didactic uneori. . scuipiturã. 1971. Astfel Îndreptarea legii (Tîrgoviºte.. Þepelea. 3 G. eliptic alteori. ci ºi mîndria conºtiinþei unitãþii românilor. Cipariu. supradialectale. op. Gheþie. prin valoarea traducerii. cînd Mihai Viteazul realizase. prima etapã din unirea celor trei provincii româneºti. op. iar „preluarea de cãtre Biblia de la Bucureºti. nervos. în general.NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD 107 cuvinte regionale specifice sudului (Munteniei)1: curte. îi conferã un loc aparte în ºirul tipãriturilor româneºti ºi explicã autoritatea de care s-a bucurat asupra scrierilor ulterioare. în special prin ideile cuprinse în Predoslovia cãtre cetitori. ginere. cit. se detaºeazã figura luminoasã de exponent cultural al epocii ºi al zonei transilvane a mitropolitului Simion ªtefan. mai bine pusã în „circulaþie”.. de cele mai multe ori. cit. întîlnit în numeroase pagini originale. ºi cuvinte de origine turcã: divan. prin calitatea traducerii sale. 1652) foloseºte sistemul tipãriturii Noului Testament. mahramã. 113 º. a jucat un rol de prim ordin în întãrirea unitãþii limbii ºi a culturii noastre. contribuind astfel la închegarea ºi la fixarea limbii literare. succint prezentate în paginile precedente. 1688. ci ºi realizarea unei opere înþelese de toþi românii”2. Bucureºti. contribuind la impunerea unei norme. ca ºi prin excepþionala prezentare tipograficã ºi prin adoptarea unui sistem de liniaturã specialã ºi. a trei dintre predosloviile Noului Testament de la Bãlgrad. 1-2. a cãrui comparaþie a cuvintelor cu banii ar trebui sã fie mai bine cunoscutã de generaþiile mai noi. îndeosebi lexicale. p. ne întîmpinã cuvinte regionale specifice nordului. scuipi (de fapt curte ºi praf sînt comune Munteniei ºi Transilvaniei de sud-vest sau vestul Banatului. în „Biserica Ortodoxã Românã”. 304. p. Ivaºcu. cercul de cãrturari anonimi patronat de vlãdica din Alba Iulia dã prima expresie acestui geniu filologic care se va prelungi mai apoi prin Samuel Micu. În efortul general de a gãsi un mijloc de expresie comun.u. Corelaþia limbã-literaturã. v. hangier). traducerea Noului Testament nu ne aduce numai satisfacþia unei lucrãri tãlmãcite cu deosebitã grijã. prah. Densusianu ºi atîþia alþii”3. p. prin stilul cumpãnit. cum este ºi normal însã. p. 83 (1965).

Prefaþã la Noul Testament de la Bãlgrad. o oglindã a stadiului atins de limba literarã românã la jumãtatea veacului al XVII-lea. Alba Iulia. p. 1988. 78–96 .108 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC 1648 rãmîne un monument de seamã al limbii române.

4 Înþelesul arom. pentru prima datã. p. scio (> ºtiu). 27. nr. lucrare elaboratã sub egida Academiei. II. carta (vezi CDDE s. p.. Infl. *oblito (> uit). 171): charta4 (> carte). abstractã. LR. cogito (> cuget). 361. aparþinînd „unei pãturi sociale subþiri. Karte. dovedit printre altele de caracterul rural al terminologiei creºtine româneºti1 – o „trãsãturã urbanã. 3 Evoluþia semanticã a acestui verb (vezi CDDE. aceste cuvinte nu pot fi trecute cu vederea. credo (> cred). pareo (> par). cognosco (> cunosc). p. . Termenilor de origine latinã cu specific cultural li s-a rezervat un loc aparte.v. 64. 2 Mihãescu. I-III. Malkiel numeºte „polarizarea lexicalã” (vezi „Language”. percipio (> pricep). 1969). la capitolul dedicat elementelor lexicale moºtenite din latinã. 1 Puºcariu. p. redactat de I. gr. b) culturã (p. it. intelligo (> înþeleg). carthz sau alb.. mens (> minte). lat. suprapuse”2. în capitolul Lexic. considerã carte un elenism ivit în urma unei influenþe „directe” ºi „locale” datînd aproximativ din sec. în substanþã sînt tot „istorii” – de obicei parþiale – ale limbii române) nu erau grupate în mod special. cuvintele din sfera semanticã a culturii. carte). cît ºi în altele care. inuitio3 (> învãþ). în Istoria limbii române (vol. 895) se poate încadra în ceea ce J. o datã ce latina pãstratã de inscripþiile dunãrene releva – pe lîngã specificul ei rustic. carte "papier” poate fi moºtenit din latinã sau împrumutat din ngr. scribo (> scriu). 135): *ad – (de)uerum (> adevãr). 271. Lb. Fischer. Termenii ce aparþin domeniului cultural apar clasificaþi sub mai multe rubrici ºi anume: a) activitatea intelectualã (p. deºi au altfel de denumiri. livrescã”. Bucureºti. 494). 1951. Mihãescu.NOTE ASUPRA CUVINTELOR ROMÂNEªTI DIN SFERA SEMANTICÃ A CULTURII În general. în lucrãrile româneºti de istorie a limbii române (atît în cele care poartã acest titlu.

„Pontica” III. trebuie adãugaþi ºi alþi cîþiva termeni. 171): bucino (> bucium vb. p. Individualitatea.000) întrece numãrul de inscripþii gãsite pe teritoriul provinciilor vecine (vezi Mihãescu. despre derivatul scripturã. În mod 1 Considerat de Mihãescu. 113-115. gr. *oblito. Sucidava. Etudes de linguistique roumaine. p. canticum (> cîntec).. vezi S. 1-4. Cluj-Bucureºti. ªt. Puºcariu. p. iocus (joc subst. 3 Dar prezenþa verbului scribere în lexicul românesc ar putea constitui o dovadã a continuitãþii practicii scrisului numai dacã este confirmatã identitatea sensului referenþial (rom. grupaþi într-o lucrare de istorie a limbii române. Dupã cum se poate constata. Bucureºti. termenii din sfera culturii au fost luaþi în discuþie. 9248. ioco. p. charta. 33-34. De asemenea în Dacia se pare cã au existat litteratores ºi scribi care ar fi putut organiza ºcoli particulare în care sã se fi cultivat scrierea: unele cãrãmizi gãsite în Drobeta. reprezentativi pentru cîmpul semantic al culturii ºi al învãþãmîntului. 79. 2 Despre scrierea latinã în Dacia romanã. se poate avansa ipoteza – cu rezervele impuse de absenþa unor documente doveditoare – cã. nr. Infl. 1956. scribo. chorda.A. sibilo (> ºuier). De observat cã în REW3. iar o stelã reprezintã un copil ce þine în mînã un stylus (v. cel puþin o perioadã de timp. 4 Despre cuvintele de origine latinã absente din limba românã. în timp ce inuitio apare la activitatea intelectualã. Individualitatea. lat. 270-271. 14 ºi 275-276). Trebuie menþionat cã toate cuvintele mai sus citate se regãsesc ºi în alte limbi romanice. 14). Sarmizegetusa poartã urmele unor exerciþii de scriere. termenii amintiþi nu numai cã apar în numãr relativ ridicat. Vezi ºi DLRV. Astfel. mens. Totuºi.). la curtea regilor. a persistat în limba românã ºi verbul complementar legere4. zgîria pãmîntul”) în latinã ºi românã (Niculescu. în categoria elenismelor „bine încetãþenite în limba latinã”. citera (> citerã). Scrierea latinã în evul mediu. Desigur. sono. canto. credo. a fost cunoscutã limba ºi scrierea latinã înainte de cucerirea romanã. p. constituind tot atîtea dovezi clare de continuitate ºi în acest domeniu. 185..). Manolescu. p. chorda1 (> coardã). 1971. în faþa acestei clasificãri putem avea unele nedumeriri. p. Porolissum. dar considerãm cã mai important decît asemenea observaþii de amãnunt este faptul cã. cu excepþia românescului viers. p. Lb. sono (> sun). dar sînt esenþiali. verb care poate constitui o dovadã a menþinerii neîntrerupte a practicii scrisului pe teritoriul românesc3. pentru prima datã. Jako. multe dintre ele fiind chiar panromanice (cognosco. Candrea. 171): ioco (> joc vb. 10-12. 1970 (Muzeul de arheologie din Constanþa). 29). scrie "desena. toate formele romanice ale lui versus sînt considerate livreºti. I. Niculescu. locuit de o populaþie beneficiarã a unei moºteniri culturale superioare. alãturi de scribere2. Ne putem întreba de pildã în ce mãsurã pareo ar trebui încadrat neapãrat printre verbele reprezentînd activitatea intelectualã sau de ce la culturã apar înregistrate numai charta ºi scribo. v. Paºca în CL I. de altfel numãrul inscripþiilor din Dacia (peste 3. . R.). canto (> cînt). versus (> viers).110 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC c) muzicã (p. d) distracþii (p. iocus). Este ºtiut cã în Dacia. 1937. p. pentru a realiza un tablou global al domeniului în cauzã. vezi S.

Dict. într-o epocã anterioarã secolului al XVI-lea. cu sensul învechit "citi”.. întrebî. mai apropiat din punct de vedere fonetic. mais non évident que ce nom (= lex) apartienne à la racine du lat. a numãra era folosit cu sensul „legere”4. sensul lat. numãrãtoriu de stele "cititor de stele. Cuvinte pan-romanice absente din limba românã. 595-602). Legãtura etimologicã dintre legere ºi lex este înfãþiºatã. în cîteva texte: Deaci numãrã gheemonu cartea ºi întreabã (CV 56. nominare. 1964. se poate presupune cã mãcar un numãr egal de persoane care ºtiau sã scrie erau deprinse ºi cu acþiunea paralelã a cititului.NOTE ASUPRA CUVINTELOR ROMÂNEªTI DIN SFERA SEMANTICà A CULTURII 111 logic.v. lire. megl. vb. pentru a þine socotelile la stînã etc. Un argument important în favoarea pãstrãrii lui legere îl constituie arom.. dispariþia lui legere s-ar putea explica prin omonimia unor forme verbale cu forme ale lui lex. Contribuþii. În ILR II. lex. Prav. Paºca. 14–15. ºi ªt. 225 (Munt. p.v. alég (cf. o datã ce în sec. p. Meillet. u-aléapse tutã” – scrisoarea . o dovadã peremptorie o constituie traducerea textului corespunzãtor din Noul Testament din 1648: iarã cetind deregãtoriul cartea. legere ar fi putut fi preluat de un alt verb tot de origine latinã. dupã cum aratã Ov. p. lex. în SCL. LR. numãra este clasificat în capitolul „dimensiunea. cf. Probabil cã. în Ernout. (a) numãra3. lego. Vezi Fl. p. –ere (v. Papahagi. 1932: aici lista alfabeticã se opreºte la litera C). Faptul cã s-au pãstrat cuvinte culturale de origine latinã nu vine în contradicþie cu viaþa pãstoreascã a românilor.. ca arhaism. 441-447 (vezi ºi versiunea francezã. provine din lat. Dimitrescu. p. p. aparþinînd aceleiaºi sfere semantice. în urmãtorii termeni: „il est possible. 1 2 3 4 . s. 38 ocurenþe. 1–4. dupã care lipsa contactului „prelungit cu latina a produs o împuþinare a cuvintelor «culturale» de origine latinã”2. socotim cã etimonul este latinul numerare. 4970) – prezenþa în limba românã a unui cuvînt care probabil face parte din aceeaºi familie: lege (< lat. pg. ca provenind din lego. sp. Afirmaþia aceasta se bazeazã pe de o parte pe faptul cã în inscripþiile din Dacia. s. p. cetitoriu) (DLR. alég „lire” („cártea.v. Bucureºti. numãrãtoriu). de pildã.. 1932. în CL. în ceea ce ne priveºte. considerat de Capidan. o citi toatã). trebuiau sã ºtie carte pentru a citi unele sfaturi. Desigur cã la un cuvînt ca legere se poate aplica afirmaþia lui Sextil Puºcariu. CV 26 ocurenþe etc. 1956. verbul legere este relativ des întrebuinþat. bine reprezentat în cele mai vechi texte din secolul al XVI-lea: S. IX. ºi Andreilu alu Bagavu. GS II. –gis sau ligo). în special în formulele finale. DDA s. Aromânii. Densusianu. nr. Carte de alégere. legere”. –gis). 7). sau în Biblia din Elemente latine dispãrute din limba românã (curs. 178. leer. etym. PB 3907. Cu timpul. aleadzire. 1965. aici alãturarea verbului numãrã de substantivul carte este semnificativã pentru clarificarea sensului.1. v. leziri < legere. al XVI-lea îl întîlnim cu acest înþeles. pe de altã parte se poate considera ca o probã a conservãrii lui legere – verb menþinut în principalele limbi romanice: fr. 1887 – carte de citire – comunicat de Matilda Caragiu). 153). 355. lêr (REW3. care. fasc. it. în RRL. XVI. leggere. I. astrolog”. Fischer. 80: arom. În DLR se considerã cã numãra. 358.. cantitatea” (p. I. 1..

dar ºi întreaga serie a numeralelor cardinale de la unu la zece3 – ca în toate celelalte limbi romanice –. Un exemplu similar din T: N-aþi numârat ca feace de întãiu bãrbeteasca parte ºi mueareasca faptã easte? (40r 8). DLR s. afirmaþia lui Mihãilã. credem cã ar putea fi adãugat ºi substantivul panã (< lat. ap. P.112 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC 1688: ºi cetind domnul ºi întrebîn-du-l. Acesta. De menþionat cã. De menþionat cã în Evangheliarul tipãrit de Macarie (1512) – dupã care a fost tradus T – în textul corespunzãtor (zac. Car. Din cele de mai sus reiese cã. p. greaca ºi slava. vezi ºi derivatul învechit penuº (cf. în categoria amintitã.v. p. datoritã diverselor contacte cu alte limbi – în special cu limbile slavã ºi greacã –. avînd în vedere. În fine. 78). împrejurarea cã se referã la un obiect (tocul) pãtruns prin intermediu maghiar. au. penuº). întregesc imaginea sferei semantice culturale. limbile de culturã erau trei: latina (încã de la începutul secolului al XI-lea – în jurul anului 1020 –. zac. de origine latinã.Ev. este adevãratã numai pentru faza modernã a limbii române.a citi. apare. 28. Peniþã este o formaþie relativ tardivã (vezi DLR. în anumite combinaþii. ceea ce a însemnat nu numai achizi- 1 În lumina celor discutate aici. pe baza cãrora. principalul instrument al scrierii5. poate fi adãugat la listele întocmite în ILR II verbul (a) numãra. 2 CDDE. dar. numãrãturã)2. se pot construi celelalte numerale cardinale sau ordinale. Anon. În pasajul corespunzãtor celui citat din T. cu timpul. verbul (a) citi: au n-aþ cetit cã fapt iaste dentãn barbatesc cin ºi muearesc facut iaste? (70r. 148. s. v. pe de alta.. numãrãtor. ºi Þîrcovnicu. atît prin semnificaþia actualã ºi cu atît mai mult prin sensul vechi "a citi”1.. în mod cert. ºcoalã prin care învãþãmîntul nostru se sincroniza cu cel din Centrul ºi Vestul Europei6). lire . pãtruns din slavonã”. 25. numãra. în decursul secolelor. adãugate la cele citate în ILR II (vezi mai sus). desemnînd la origine o parte a corpului unei pãsãri4.. p. Aici trebuie amintit cã s-au menþinut nu numai multe alte cuvinte din familia verbului discutat (numãr. 150. dupã cum se poate uºor remarca. îºi justificã locul în sfera culturalã. 6 Bârsãnescu. Împr. . 4 ILR II. în epoca feudalã. Termenii care s-au suprapus. 24. p. alcãtuirea cu un sufix de origine slavã (-iþã) ºi. în þara noastrã. s. sînt relativ numeroºi. 113. Cuvintele discutate. diminutivul peniþã a cãpãtat definitiv un sens care-l integreazã în categoria rechizitelor ºcolare. 43. pinna). numãrãtoare. nenumãrat.v. 78) apare tot verbul (a) citi ºi tot perfectul compus. p. cu puþine excepþii. pe de o parte. în textul românesc. cã „alãturi de verbul de origine latinã a scrie limba românã cunoaºte un singur cuvînt pentru fr.v. 3 ILR II. în C.. la Cenad (Morissenum) s-a înfiinþat prima ºcoalã de pe teritoriul þãrii noastre în limba latinã. peste cei deja existenþi. Ist.N. care. peniþã).. o putere redusã de circulaþie.v. sud-slave. s. panã. a devenit. 5 Vezi DLR.

tipic (gr. socoti (magh. dar în Gãmulescu. Termenii de origine slavã.). cele mai multe cuvinte dintre cele amintite au sau un caracter arhaic (cazanie.. pravilã (sl. termeni ca aceºtia. furnituri ºcolare: alfavita "abecedar” (gr. Néo-gr. ceaslov (sl. sub rubrica „cuvinte referitoare la carte.). 3 De menþionat cã. Etym. italianã. facultate etc. glavã „capitol” (sl. sud-slave.). scoriþã. hîrtie (gr.). 4 Mihãilã. cernealã (sl. greacã ºi maghiarã din domeniul cultural ºi al învãþãmîntului. vezi ºi p.). Mihãilã. tîlc(ui) (sl.. o serie de termeni neologici..).). conservîndu-se în special în expresii (de ex.). Comparînd cuvintele din sfera culturii moºtenite din latinã cu cele adãugate în decursul anilor. Gãmulescu. Elem.). pedepsi. culturã”.). raboº.). 2 Djamo-Diaconiþã. pisanie (sl.). 209.).). dascãl.. cei mai mulþi. (a) instrui. op.). nu sînt cunoscuþi românei comune actuale: artie. toc (magh. Elem. buchea cãrþii. glagol (sl. slicã. 27. sunjer. noveale. p.) sau o arie de circulaþie redusã. Împr. Dintre termenii împrumutaþi. universitate. þircus. filã.). . filadã. ispit. novinã. hîrtie. Tamá. nu ºtie sã þinã condeiul în mînã). în ultimele douã secole. student. imprimerie: buche (sl. predoslovie. socoti. samã "numãr” (magh.). chiºiþã. gr.). nu este prezentã ipoteza originii sîrbeºti a acestui substantiv. toc este considerat a fi de provenineþã maghiarã ºi sîrbã.)..). letopiseþ (sl. nu-i glagore în cap. organizarea instruirii: dascãl (gr. Infl.). mai puþin. pãrþi ale diverselor cãrþi: Cazanie (sl. pecete (sl. glavã. termenii fundamentali ai culturii ºi ai 1 ªt.).). în ciuda condiþiilor vitrege de ordin istoric ºi social. din punct de vedere etimologic. (a) medita. izvod (sl. La acest strat mai vechi s-au adãugat. elev” (gr.). ceaslov. Gáldi. teasc (gr. sîrb. criedã. hrisov (gr.). Mihãescu. mãºtilã. se poate trage concluzia cã. lecturã. spudeu "discipol.). pedepsi "a învãþa” (gr. Lb. crug. Rosetti. ILR. letopiseþ. ucenic (azi frecvent însã cu sensul "tînãr care învaþã o meserie”)4.). cei mai numeroºi de origine latino-romanicã-francezã ºi. cit. pedagog (gr..). tipar (gr. molitvenic (sl. scriere. care se referã. tipar. filadã "caiet” (gr. ci ºi „avantajul de a lua contact cu trei mari culturi”1.).)3. condei (gr.). diac (gr. care apar în lucrãrile dedicate special rezultatelor contactelor lingvistice dintre românã ºi limbile popoarelor învecinate2. ºcoalã. la dezvoltarea unor forme superioare de culturã ºi de învãþãmînt.NOTE ASUPRA CUVINTELOR ROMÂNEªTI DIN SFERA SEMANTICà A CULTURII 113 þionarea unor cuvinte de culturã din limbile menþionate. pedagog. cernealã. p. ucenic (sl.). Este interesant de observat cã termenii trecuþi de D. 148. pot fi clasificaþi astfel: nume de cãrþi.). spudeu etc.). filã (gr. grãmãtic (gr. sîrb. în DEX. Dupã cum se poate observa cu uºurinþã. cãlimarã (gr. Bârsãnescu. cu adevãrat importanþi ºi rãspîndiþi sînt citi. ung. p. de exemplu: elev. Împr. slovã (sl.). sud. predoslovie (sl. citi (sl. propis. întãresc caracterul romanic al limbii noastre..). 142.-slave.

ceea ce atestã un proces de intensã romanizare ºi din acest punct de vedere.P. 1965. p. 58. Panaitescu. . Începuturile ºi biruinþa scrisului în limba românã. Bucureºti.114 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC învãþãmîntului s-au transmis în limba românã din latinã1. 17-21 1 P. 1979. p. CL XXIV. 1.

adãugate (relativ) de curînd limbii noastre. reuºite în multe cazuri. de asemenea. DIL are multe calitãþi. Editura ªtiinþificã. de ex. maghiarã. Pe lîngã acestea însã româna a primit. Normal ar fi fost ca toþi cei 1427 de termeni din DIL sã fie supuºi clasificãrii efectuate. Neologismele. Trebuie menþionatã. Considerãm însã inoportunã prezenþa acelui restrictiv etc. 7–70) ºi serios studiu datorat celor trei autori care ºi-au repartizat domeniile de cercetat. încã din perioada ei de „limbã veche” ºi o serie de termeni occidentali.. nu sînt numai cele de provenienþã francezã sau englezã. vãzute din perspectiva istoriei limbii române. ci ºi acele (mai) vechi straturi de cuvinte care s-au suprapus. ci ºi schimbãrile intervenite în cultura ºi în mentalitatea unora dintre vorbitorii limbii române în perioada supusã cercetãrii. în decursul veacurilor. al XIX-lea. Emanuela Buzã ºi Alexandra Roman Moraru. timp de cinci ani. de fapt un amplu (p. pe cînd în DIL este . Cu cercetarea ºi cu inventarierea împrumuturilor occidentale romanice s-a ocupat. greacã etc. chiar dacã realizarea sa nu corespunde totdeauna aºteptãrilor ºi baremelor ºtiinþifice actuale. aflat dupã unele grupuri semantice. au trecut prin stadiul de neologisme vocabulele de origine slavã. un grup restrîns de cercetãtori de la Institutul de Lingvisticã din Bucureºti – Gheorghe Chivu. 22–26). 1992. din care reiese nu numai dezvoltarea treptatã a vocabularului. grija autorilor pentru primele atestãri. latino-romanici. Astfel. Trebuie remarcatã îndeosebi Introducerea. Bucureºti. printre care prima este cã a fost conceput ºi dus la bun sfîrºit.UN DICÞIONAR DE NEOLOGISME „VECHI” 0. care au „acoperit” noþiuni noi sau au adus farmecul limbii române îmbogãþindu-i paleta sinonimicã. Rodul activitãþii lor a apãrut sub forma unui Dicþionar al împrumuturilor latino-romanice în limba românã veche (1471–1760) (notat mai departe de noi prin DIL). termenul felucã are în DA prima atestare în sec. Din Introducere trebuie subliniatã prezenþa capitolului dedicat Clasificãrii semantice a împrumuturilor latino-romanice (p. fondului lexical moºtenit din latinã ºi termenilor autohtoni.. 1.

la comandant. al XVI-lea. Projet d’un dictionnaire de la langue roumaine XVI siècle. p. în numãrul ridicat de citate ºi în împrejurarea cã înregistreazã o mare cantitate de variante.? Altfel spus. 351–353. Contribuþii.. 1971 II p. dar cum în ºtiinþã se merge înainte prin discuþii ºi prin observaþii critice. este o probã de împrumut? Etimologia indirectã este interesantã. iatã cîteva care sperãm sã fie luate în consideraþie de autori pentru o eventualã ediþie a doua sau de alþi cercetãtori ai limbii române care se vor apleca asupra acestui fertil cîmp de lucru. SCL 3/1966.1. singura doveditoare 1 V.116 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC înregistrat pentru prima datã în 1695. dar oare poate fi pusã pe picior de egalitate cu etimologia directã. ceea ce reprezintã o lãudabilã scrutare a trecutului limbii noastre. asupra importanþei primelor datãri – de indicat imediat dupã titlu –. în Fl. 111–116. golf în DA în 1863. 2. la paragraful „forme gramaticale”. germanã.) de la sediul Academiei Române din februarie 1975. exclusiv pe acelea care se aflã în text. prezentã în toate cazurile – numeroase! – distinse în DIL printrun semn la umãrul cuvîntului-titlu. de ex. invariabil. Le Dictionnaire de la langue roumaine du XVIe siècle. „Cahiers de lexicologie” 19. în timp ce în DLR figureazã sasafras s. inexistente în DLR tomul X. asupra atenþiei cuvenite variantelor1. în 1985. litera S – S – sclabuc –. este adevãrat. Firenze. partea 1. Cu aceastã ocazie constatãm cu bucurie cã s-au aplicat în DIL unele dintre principiile preconizate de noi începînd din 1966 în legãturã cu elaborarea Dicþionarului limbii române din sec. Alteori DIL a înregistrat forme inexistente în DLR.. florin este datat în DA în 1574 iar în DIL în 1431. cum apar cu precãdere la unele cuvinte. p. 2.f. Dimitrescu. deci uneori „predatãri” care merg pînã la douã secole. trebuie specificat cã forþa acestui dicþionar constã în bogãþia materialului conþinut. la forme de plural (de exemplu avari. belghi). în DIL în 1694 etc. v. gheneral. de ex. ale cãrui circa un milion de fiºe au pierit în incendiul (ºi nici pînã acum nu s-au clarificat cauzele lui. DIL conþine unele cuvinte în plus în raport cu operele lexicografice anterioare. În primul rînd trebuie ridicatã o problemã de concepþie cu consecinþe asupra proporþiilor Dicþionarului: se poate vorbi de o influenþã latino-romanicã atunci cînd un termen a venit prin filiera polonã. maghiarã etc. În fine. e . În rîndurile de mai sus ne-am referit la calitãþile Dicþionarului. p. 1973. 21–24.m. apãrut totuºi relativ de curînd. urmare a progreselor fãcute în cercetarea modernã a lexicului. 26–29. asupra reconstituirii seriilor paradigmatice exclusiv pe baza atestãrilor din texte. în Tavola rotonda sui gradi lessici storici. spital.. al XVI-lea. Insistam în diversele articole scrise pe aceastã temã atît în þarã cît ºi în strãinãtate. cuprinde cuvintele saxonesc ºi sarmatieneºte. etimologia etimologiei. ceea ce explicã de ce unele substantive apar. sasafrasã s. ºi Extrase din macheta Dicþionarului limbii române din sec. de ex. în titlu. De asemenea. (formã gramaticalã prezentã în mai multe contexte). nesusþinut de nici un citat! O altã caracteristicã a Dicþionarului neologismelor „vechi” este cã a înregistrat.

dupã cum ne indicã etimologiile lor directe.. În aceastã situaþie sînt cuvinte precum: som1 < it. care ar fi trebuit adunate într-o Anexã a Dicþionarului. 2. se explicã prin lat. 2. Rosetti. în DIL nu ºi-ar fi gãsit locul cuvintele notate cu un semn la umãr.3.. din it. prima. cã orãlui vine din magh. 212-216. . < germ. etimonul termenului maghiar. de menþionat cã în biblioteca Stolnicului Cantacuzino a fost gãsit Perfectissimus calepinus parvus sive corectissimum Dictionarium (Venezia 1672)2. stuccatore.. al XVI-lea nu avea directã legãturã. ar trebui sã o reprezinte. NI. bagatelle)”. de asemenea de origine lat. Încãrcarea artificialã a dicþionarului cu astfel de cuvinte reprezintã o evidentã eroare metodologicã. 2 V. orálni ºi nu din lat. 1 V. p. pajsz ºi cã nu are o legãturã directã cu etimonul italian – pavese – al cuvîntului maghiar. Etudes lg. aceasta pentru a face clar distincþia între împrumuturile propriu-zise ºi cele provenite prin diverse limbi non-romanice ºi care. bagatelã s. 112r.. lex. bagatell (magh. de fapt. 1973. magh. stukatur ºi nu în etimonul italian al acestuia. orare. armata. procurator. pedestru3 din lat. Or... cã procator provine din magh. Uneori lucrurile sînt ºi mai complicate.f. p. cuvîntul românesc respectiv mai este oare un împrumut romanic? Faptul cã autorii ne pun în gardã prin semnul pus la umãrul cuvîntului nu schimbã prea mult lucrurile deoarece ºi aceste cuvinte sînt socotite de autori în categoria împrumuturilor latino-romanice. în zadar cãutãm în DIL o serie de termeni consideraþi în lucrãri în general bine informate a fi împrumuturi latino-romanice. În schimb. calepin. 580-581. 3 Al. cu care româna din sec. La fel nu au ce cãuta în DIL cuvintele care poartã la umãr semnul * o datã ce nici un text din cele supuse cercetãrii de cãtre autori nu le cunoaºte. umanist italian. conform titulaturii Dicþionarului. Termeni ca academic adj. la care întîlnim în DIL urmãtoarea indicaþie etimologicã: „Germ. cã ºtiucatur îºi are originea directã în magh. în Cantacuzino. maghiarã ºi germanã! În aceste condiþii. Contribuþii. Djamo. 110. la rîndul sãu. trecutã prin douã filiere. harmata ºi nu din lat. astfel este sigur cã un termen ca paij provine din magh.. nu îºi justificã prezenþa în DIL o datã ce nu sînt înregistraþi în documentele scrise ale epocii studiate.2. Dimitrescu. Bagatelle. ca în cazul lui bagdatelu. Altfel spus. Fl. p. cã harmatã se explicã din pol. < fr. originea romanicã (în speþã francezã) apare ca a treia.. ele nu aparþin clasei pe care. padovean s. calepino (explicabil prin numele primului dicþionar latin pentru ºcoli tipãrit la Reggio Emilia în 1502 de Ambrogio dei conti di Calepio zis ºi Ambrogius Calepinus (1440–1510). prokátòr care.UN DICÞIONAR DE NEOLOGISME „VECHI” 117 a unei anumite influenþe? De aceea credem cã proporþiile DIL ar trebui sã fie altele. Elem. p. sommo.n. reprezintã împrumuturi din acele limbi-filierã! Numai împrumuturile directe justificã titlul Dicþionarului! În categoria cuvintelor cu indicaþie specialã intrã enorm de multe vocabule care pot fi relativ uºor identificate dupã fonetismul sau dupã forma lor morfologicã. med. care apare de 61 de ori în PO.

gint. Se poate aprecia cã mai multe surse bibliografice au fost insuficient exploatate (din exemplele date mai sus s-a putut deduce cã e cazul lucrãrilor semnate de Lucia Djamo. G. Documente privitoare la relaþiile Þãrii Româneºti cu Braºovul ºi cu Þara Ungureascã în sec. 167-171. p. 1982. Fl. p. coordonator Sergiu Drincu. Niculescu.. Wedkiewicz. discutate de Þepelea3 ºi de Fl. 274-289 ºi Opþiuni ºi retrospective. idem. rus. 3. apoi Limba românã literarã în sec. 265-266. Bogdan. XV ºi XVI. popor1 din lat. în forma lor apropiatã de latinã sau de italianã s-ar putea strãvedea intervenþia unor cunoscãtori cultivaþi ai limbii latine ºi ai creºtinismului occidental. Rum. immagini e storia. Bucureºti 1989. Paris-Varºovia-Cracovia. provenda. În afarã de acestea existã altele care nu au fost deloc utilizate. red. vol. med. popor (popolo). p. Niculescu. De quelques emprunts du slave occidental au roumain în „Rocznik Slawistyczny” VII. sã fie inserat printre acestea un termen ca proviant deºi. I–II. Bugeanu. al XVIII-lea.. poate cã autorii au avut raþiunile lor sã nu introducã termeni precum cei discutaþi anterior în lista împrumuturilor latino-romanice. Dimitrescu în prefaþa lingvisticã a ediþiei Noului Testament de la Bãlgrad din 1988 (v. Pellegrini. în LR XVIII (1969). 1991. Unele aspecte ale influenþei polone în limba Letopiseþului lui N. deºira. I. 1938. 1938. p. < pol. Pologne et Roumanie. I. Lukasik. în „Romano-slavica” 1 D. În acest punct al discuþiei atingem problema delicatã a bibliografiei. ar fi trebuit sã fi fost mãcar semnalate ºi sã se fi dat o anumitã justificare absenþei lor din DIL. vol. it. Ce sã mai vorbim de bibliografia referitoare la relaþiile cu limbile non-romanice des citate în DIL ºi de la care româna a împrumutat relativ frecvent în perioada cercetatã? Spre exemplificare vom cita doar cîteva lucrãri din bibliografia raporturilor lingvistice româno-polone: St. 1989. leu tot de provenienþã latinã2.B. În ceea ce ne priveºte însã mãrturisim cã ne este greu sã admitem cã un termen ca popor nu poate figura printre împrumuturile latino-romanice ºi. într-adevãr. Desigur. 1915. Pisa. praebenda. Elena Deboveanu-Mãlãescu. < lat. în Introducere. Costin. iatã ce citim la etimologia lui proviant: „Pol. Lexicul tipãriturilor blãjene din perioada 1750–1760. proviant (rus. 2. în schimb. dat fiind cã despre ele s-a scris deja în acest sens. provianda)”. De asemenea. 1363-1368. în Scritti linguistici in onore di G. de ex. unde se susþine cã distribuþia socio-lingvisticã a acestor termeni demonstreazã cã nu erau populari. 2 Al. Documentele lui ªtefan cel Mare. Aux confines des deux peuples et des deux langues. populus.4. p. Timiºoara. Bologna. . Eléments culturels latins dans le roumain du XVI siècle în Lingua. printre ele citãm: DHLR II. Al. pînã a ajunge la ipotetica sa origine latinã a trebuit sã se treacã prin intermediul a douã limbi neromanice. Þepelea). probenda. 1905. p. 3 LR 12 (1963). 111–113. Un problema di lingua dotta. dar. Bucureºti. 1913. Evident cã dacã bibliografia consultatã de autori ar fi fost ceva mai bogatã ºi cunoºtinþele transmise prin DIL ar fi fost mai fiabile. 3. prowjant. capitolul respectiv din acest volum). Dimitrescu. trebuie amintite neologismele latino-romanice din NT (1648). Bucureºti. 148-149.118 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC pedester. St. Cracovia.

formã neînregistratã în DIL). deoarece cuvîntul apare la plural (papiºti. neordonate cronologic. 91.. Deosebit de interesant este cã împrumutul socotit în DIL ca fiind cel mai vechi (ducat.v. p. . NI. s. 319. Mitu. Documente privitoare la relaþiile. D. Astfel. ar fi putut constata cã pe lîngã textul propriu-zis în care s-au urmãrit însemnãrile Stolnicului aºa cum apar ele pe file. 3. 81.v. Am afirmat mai sus cã DIL este valoros prin bogãþia materialului cuprins. Tot o lipsã bibliograficã explicã de ce. însã în DLR apar extrase ºi din M. posterior. dar sînt ºi unele cazuri în care citatele sînt puþin numeroase. Elena Linþa. tip. alteori însã primele atestãri se pot împinge înapoi cu mult mai mult. textul din Cantacuzino fiind din 1699. Wroclaw-Warszawa-Krakov-Gdansk. 1962. s. termenul articul este înregistrat ºi în Pãstoreasca datorie (1759)3. ca în DLR. În general aºa este. iar în 1668 termenii: gheometrie. deci este împins înapoi cu 13 ani! 1 2 3 4 Fl. b) Pentru a aduce schimbãri în datare: s. Cantemir I. p. p. Costin. cronologic2. Contribuþii. palat. barbarezi.. gramatic. sirenã este citat doar Cantemir. Mol. Contribuþii.. Contribuþii. raza de folosire a termenilor neologici. filosofie. Termeni de origine polonã în documentele slavo-moldoveneºti. 106-120. în „Romano-slavica” X. 2. dacã autorii ar fi utilizat ediþia din 19731 a lui Cantacuzino.UN DICÞIONAR DE NEOLOGISME „VECHI” 119 VI. de ex. de cîte ori se citeazã Cantacuzino. cu o singurã datã. în paranteza iniþialã. p. în 1413. zi miercuri”. 2. fizicã. în „Romano-slavica” VIII.. blãjene. gramaticã. Dimitrescu.J. Lãrgirea surselor ar fi fost utilã cel puþin din patru puncte de vedere: a) Pentru a acoperi mai bine. 93–109. dupã cum reiese din Indicele lexical paralel4. apar trei ani: 1667–69. 194–209. ca în cazul lui papist – în DIL cu un singur citat din Tempea (1716–1742) – care se predateazã în 1648. Wyrazy polskiego pochodzenia w jezyku rumunskim. 156. 1974. V. p. dar dacã s-ar fi luat în consideraþie urmãtorul citat din Cantacuzino. ºi în C2 ºi în PO. s-a dat ºi o a doua versiune în care s-a urmãrit ºirul firesc. iar florint se aflã. Lex. 116-120. M. prin cantitatea citatelor. Dimitrescu.I. în loc sã se indice pentru neologismul respectiv un singur an. O. s-ar fi predatat cu un an. evident. p. Fl. sferã. 86. Termeni militari de origine polonã în limba cronicarilor români. se putea adãuga Dosoftei.v. adaghiu. p. avgust prima atestare este din 1700 în DIL. în afara textelor citate în DIL. 129v: „am sosit în Beci într-ale lu avgust 5. 1421) ºi care explicã ºi prima cifrã din subtitlul Dicþionarului (1421–1760) este datat în Bogdan. 1964. 155–224. Acolo diversele împrumuturi latino-romanice apar. în spaþiu ºi în timp. deºi ele ar fi putut fi îmbogãþite prin introducerea altor izvoare. p. silabã în DIL se dau citate exclusiv din Corbea.5. NI. dar. NI. p. destinatã primei datãri.6. idem. p. matematicã. în NT 279r. în anul 1667 sînt înregistrate cuvintele academic.. 1963.

profesor de filosofie la Universitatea din Padova (1661–1667)3. sau ca forma de sg. Dimitrescu. p. fasþicul. p. 78 sub Cantacuzino. propriu Bonvivi. siniora numele propriu Altiera în acelaºi citat ca ºi cel de sub altiera la p. doaã2. citat la b). Înainte de a încheia. pl. 1901. în timp ce în original este termenul pusãrã. ceea ce evident cã nu justificã forma ducat a cuvîntului-titlu! Oricum. Dimitrescu Contribuþii. Nu de puþine ori întîlnim în paginile DIL-ului o serie de greºeli dintre care.v. . – s. fasþiculile. Fl. NI. am dori sã facem ºi cîteva propuneri pentru o viitoare ediþie. care sã înceapã cu cele mai vechi înregistrãri.v.v. adicã un total de 8 pagini. se pot datora tiparului. 119. – s. 132v. inexistentã în alte contexte1. de ex. este înregistratã forma de pl. fasticulele (înclinãm sã credem cã forma corectã este fasticulele. NT. prefaþa citatã. 85. cum apare ºi în citatul de la p. gramatic este înregistratã forma doauã (cãrþi) într-un citat din Cantacuzino. care ar trebui sã cuprindã: – O listã cronologicã a cuvintelor inserate în DIL. ducat. NI se indicã numai paginile 127r-129r ºi r-132r. mãcar unele. publican (1) are în NT 8r înþelesul "vameº” – cuprins în nota marginalã „ce era atunci vameºi” – neînregistrat în DIL. într-un context ignorat de DIL („ducat unul”). V. 186 s. dar la paragraful „forme gramaticale” este indicatã forma florint. 2. p. care figureazã la Cantacuzino. NI. dar 1413 dupã 1 2 3 4 V. Dimitrescu. dar fãrã a se preciza cã aici termenul-titlu are aceastã semnificaþie. N. le notãm mai jos: – la p. fasticul). 91 apare adj. pretoriu apare în DIL în citatul din NT 62v cuvîntul dusãrã. deci cu ducat (1421 dupã DIL. matematicã apare n. în afarã de cea furnizatã de ediþiile acestui text4 este cã chiar în DIL s. care nu înþelegem cum ar reprezenta forma din original.v. sicul. Fl. – s. V. sferã prezintã în textul din Cantemir. la p. f. datã fiind importanþa pentru limbã a fiecãrui cuvînt înregistrat într-un dicþionar. 91. p. – s. – s. ca papistaºi. gramaticã se aflã un citat din NI de la p. despre care credem cã este cea corectã. redatarea cuvîntului ducat trebuie complet revizuitã în DIL! d) Pentru a înregistra sensuri care nu figureazã în DIL. altiera.v. în DIL sub ducat este înregistrat doar singularul ducato. florin figureazã forma floriht.v. iar s. Contribuþii. nume care se referã la Valerianus Bonvicinus († 1668). în original însã este a o opri. Oricum. 321. în timp ce textul lui Cantacuzino este 131 scris pe 18 file (o dovadã.v.v. 112r)! 3. Fl. iar la p.120 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC c) Pentru a descoperi ºi alte forme morfologice. – la p.v. 119. s.v. 187. Contribuþii. Dimitrescu. D7 a opri.7. dar corect este Bonvici. Fl. Iorga. deºi se face o trimitere (deci fãrã citat) chiar la NT 8r. – s.

Numai ºi pentru curajul de a ataca frontal noul domeniu. palestrã. urmat de florint. 213–218. nr. la rîndul sãu. 4. mai ales prin bogãþia materialului ºi sistematizarea lui. p. cronologic etc. foarte numeroase. acest Dicþionar al împrumuturilor latino-romanice nu a avut un alt dicþionar asemãnãtor înainte. care a cerut o mare cantitate de muncã. 613–614. lirã. p. În încheiere trebuie subliniat cã dacã. în general. paij. p. – Sã se indice bibliografia la cuvintele care au format anterior obiectul unor discuþii cu caracter etimologic. – Sã se introducã un semn special pentru a se identifica uºor cuvintele înregistrate pentru prima oarã în DIL (v. de tipul florileg. – Sã se noteze cu un alt semn cuvintele care reprezintã „contribuþiile lexicale ºi etimologice originale” ale autorilor (v.UN DICÞIONAR DE NEOLOGISME „VECHI” 121 Bogdan.. datat 1431 etc. din compararea între semnalãrile fãcute de autorii precedenþi ºi cele ale autorilor DIL reiese în ce cazuri aceºtia din urmã au propus predatãri. 3). sensuri noi etc. p. semantic. 11–12. etc. Relaþiile. sustentului etc. aºa cum a procedat Gh. deci contribuþia lor propriu-zisã. s-a elaborat pornind de la altul ºi mai vechi etc. Mihãilã în DLRV. un dicþionar se lucreazã pe baza unui dicþionar precedent care. în aceastã perioadã – ºi în special cãtre sfîrºitul ei – limba românã a fãcut un mare pas înainte cãtre reintegrarea ei în lumea romanicã. DIL reprezintã o contribuþie meritorie la istoria vocabularului vechi românesc pe o întindere de 339 de ani. 70). p. considerãm cã... – Sã se noteze cu un semn special cuvintele în situaþia de hapax legomenon. Chiar dacã nu putem fi de acord cu calificãrile de tipul „model de rigurozitate” – contrazise de observaþiile de mai sus – care apar în recenzia aproape lipsitã de spirit critic din LR XLI (1992). 70). activitatea autorilor sãi – din categoria din ce în ce mai rarã a specialiºtilor atraºi de studiul „limbii vechi ºi-nþelepte” – trebuie salutatã aºa cum se cuvine! 1993 .

Lucrarea Luciei Djamo-Diaconiþã. cît ºi aceleia a unor trãsãturi caracteristice ale limbii române din perioada studiatã. alteori a fost publicatã numai traducerea etc. Din pãcate. umple tocmai golul menþionat: acest volum masiv de aproape 400 de pagini reprezintã rezultatul unui examen serios ºi aprofundat al cãrui obiect l-au format 467 de documente slavo-române emise de cancelariile Þãrii Româneºti între anii 1374 ºi 1500. dictate de cauze obiective – pe documente originale sau pe fotocopii ale acestora (v. astfel încît nu întotdeauna prezintã garanþiile ºtiinþifice necesare. Cercetãrile de istorie a limbii române se lovesc de puþinãtatea materialului de studiu dinainte de sec. 397 pag. materialele anterioare secolului al XVI-lea nu au fost decît rareori supuse unei analize exhaustive. De aici organizarea . în altele s-a operat asupra textului original. Dupã cum se ºtie. existã numeroase ediþii de documente. 25). Editura Academiei. prioritate aspectului filologic: în unele s-au strecurat greºeli de transliterare. 23. dar ºi latina ºi maghiara. Bucureºti. p. aºa cum ar fi trebuit. în majoritate slavona. se ºtie cã. Limba documentelor slavo-române emise în Þara Româneascã în sec. al XVI-lea. nu s-a acordat. dar. începînd din secolul al XIII-lea. XIV-XV. Analiza astfel conceputã este menitã a contribui atît la cunoaºterea aspectelor complexe ale redactãrii slavo-române. 16.CÃRÞI REFERITOARE LA LIMBA ROMÂNÃ VECHE Lucia Djamo-Diaconiþã – Limba documentelor slavo-române emise în Þara Româneascã în sec. în unele dintre ele. Unul dintre marile merite ale lucrãrii în discuþie este faptul cã se bazeazã – cu cîteva excepþii. ªi totuºi.. 1971. unele elemente de limbã româneascã apar atestate sporadic în textele redactate în limba cancelariilor. Lucia Djamo-Diaconiþã a întreprins o cercetare minuþioasã a limbii subtipului muntean al slavonei româneºti. Luînd ca punct de plecare baza solidã a documentelor originale. XIV–XV.

Considerãm cã în economia lucrãrii acest subcapitol ar fi trebuit sã urmeze în chip firesc dupã „elementele româneºti”. p. apariþia comparativului analitic al adjectivelor ºi adverbelor. p. pol. 269–324). verb. 322). ei. ci mai degrabã materialul extrem de preþios conþinut de fiecare dintre ele. adverb. estimãm cã „schimbarea genului unor substantive” (p. lexicul este prezentat ca avînd un caracter compozit. Dar. Bucureºti. 1889. nu locul acestor capitole este important. una menitã a urmãri limba documentelor slave în redactare valahã ca o limbã de culturã. devine feminin (p.-dat. aºa cum apare aici. în special la nume. Bogdan. Numeroase sînt. jumãtate. a numeroase elemente de origine românã cuprinse în documentele slavo-române. e/ea).R. în capitolul Elementele româneºti (p. subcapitol al „lexicului” (p. folosirea la cazul general la substantiv. de asemenea. Expresiile calchiate dupã cele româneºti continuã lungul ºir al elementelor româneºti gãsite în textele slave examinate. desigur. Printre elementele româneºti existente în documentele slavo-române din Muntenia sînt menþionate o serie de alternanþe fonetice proprii limbii române (a/e. prezenþa unor forme româneºti de articol (mai ales articolul -l) la numeroase nume de origine slavã. În prima parte se subliniazã unele trãsãturi specifice ale limbii documentelor studiate. 303). 298). fie cã i s-a dictat conþinutul documentului în româneºte (v. autoarea a întãrit ºi ilustrat concluzia lui I.CÃRÞI REFERITOARE LA LIMBA ROMÂNà VECHE 123 lucrãrii în douã pãrþi.. pentru cã discutãm poziþia diferitelor capitole în lucrare. tendinþa trecerii de la sintetism la analitism. dupã adjectiv. în problema referitoare la data de apariþie a anumitor fenomene sau cuvinte. Dar pentru istoria limbii române. cartea Luciei Djamo-Diaconiþã . Bobul. a unor forme flexionare româneºti (Gura Jilþului. iar din domeniul verbului unele forme care atestã fie cã diaconul a gîndit în româneºte. dupã care în manuscrisele cu conþinut diplomatic „influenþa limbii române asupra celei slavone este atât de puternicã. de cel mai mare interes este înregistrarea. sub influenþa lui vie. 301). sînt menþionate cazuri de pronume româneºti (gen. copiºtii românizau limba slavonã (v. care se terminã cu „elementele lexicale româneºti” (p. ceea ce conduce la concluzia cã. a/ã. 28). 319). seria a II-a. de asemenea. p. utilizarea puþin frecventã a prepoziþiilor. încît aceasta din urmã îºi schimbã formele ºi construcþia dupã prima” (Cîteva manuscripte slavo-române din Biblioteca imperialã de la Viena. cele mai multe toponime ºi antroponime (Bratul. bineînþeles. verb etc. în capitolul consacrat numelui ºi nu. schimbarea genului unor substantive dupã genul cuvintelor corespunzãtoare din românã (de exemplu. iar cealaltã. unele aspecte ale limbii române vii reflectate în aceleaºi documente. Trebuie subliniat cã.A. 325–376). p. 359–376). p. Cercetãtorul este impresionat de marea cantitate a acestor elemente. numeral. t. sub influenþa rom. constituit din forme variate de origini diverse. 313–321) ºi-ar fi gãsit locul. strãinã poporului. fiind în cea mai mare parte a cazurilor români. extras din A. sg. de asemenea. apare ca feminin (p. sau masculinul vinograd. În acest capitol. de exemplu. deci înaintea „lexicului” ºi. 2). propoziþiile slave care imitã construcþiile româneºti. adjectiv. 318)). p. XI.

însoþit de primele atestãri. În absenþa unui asemenea instrument de lucru indispensabil. p.P. al XVII-lea. Limba documentelor slavo-române emise în Þara Româneascã în sec. lui D. Deoarece nu s-a fãcut aceasta. analizîndu-le minuþios. sînt împinse înapoi cu cîteva decenii sau chiar cu un secol atestãri anterioare ale cuvintelor.P. Bogdan (Glosarul. p. cel mai firesc ar fi ca domnia-sa sã prezinte. XIV-XV este o lucrare valoroasã prin modul de explorare a materialului lingvistic ºi prin rezultatele cercetãrii. comparativ cu D. conform citatelor din DLR apãrut în sec. dar.. 1521–1529.. uneori cu riscul de a nu gãsi forma doritã. în 1481. dacã le-ar pune la dispoziþie lucrãri de consistenþa aceleia a Luciei Djamo-Diaconiþã. Sã ne oprim numai asupra cîtorva exemple edificatoare: Micul este înregistrat de autoare (p.124 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC aduce o serie de contribuþii remarcabile. mai ales.. maghiarã sau latinã. Cercetãtorii istoriei limbii române ar rãmîne îndatoraþi confraþilor lor specializaþi în slavisticã. Numai cercetãri minuþioase de felul aceleia discutate aici pot aduce fapte noi într-un domeniu atît de vast. 279).. RRL. Este regretabil cã aceastã carte utilã nu conþine un Index de cuvinte ºi de forme discutate. Bogdan (p. întîlnit în documente începînd din anul 1400 (p. Bogdan. se aduc atestãri din 1431–1433 (p. Lucia Djamo-Diaconiþã predateazã cuvîntul. 278) în 1441. sîntem de pãrere cã ar fi fost în mãsurã sã ofere. Mertic este semnalat în lucrare într-un document din 1500 (p.P. se antedateazã fenomenul alternanþei a/ã. în timp ce primul citat din DLR trimite la anul 1620. XVIII. în timp ce în Glosarul. interesînd istoria limbii române. Publicarea lor ar fi extrem de necesarã. textul lucrãrii trebuie parcurs de mai multe ori pentru a gãsi ceea ce cauþi. 177) apare înregistrat 40 de ani mai tîrziu. de asemenea ar trebui cercetate documentele care conþin elemente româneºti redactate în maghiarã sau în latinã. Tot cu un secol este împinsã înapoi atestarea cuvîntului Badea (p. 367). 1973 – traducere din limba francezã . dintre cele care conþin cel mai mare numãr de cuvinte româneºti. la fel de necesare ar fi studii similare – ºi colecþii de documente slavo-române – pentru celelalte provincii. pe care l-a gãsit într-un document cu aproape o sutã de ani înaintea Scrisorii lui Neacºu (p.. în comparaþie cu D. Lucia Djamo-Diaconiþã antedateazã cu aproape 100 de ani. Astfel. Bucureºti. textele studiate. care considerã pentru oraº cã prima atestare este aceea conþinutã în Scrisoarea lui Neacºu (1521). 4. pentru Moldoveanu. substantivul Puiul (1453) (p. 381–388. documentele cele mai interesante. într-un viitor apropiat. 273). 283). 367). în anexã. avînd în vedere faptul cã autoarea a studiat documentele originale. De asemenea. în 1428 la Lucia Djamo-Diaconiþã. 364). 126–127). Faþã de DLR.

formaþii pe teren românesc. ºi structurii etimologice a lexicului în fiecare text vechi supus analizei. 222 p. urmeazã trei secþiuni dedicate aspectului evaluãrii cantitative a vocabularului limbii vechi. în Romanitatea vocabularului unor texte vechi româneºti. Dimitriu prezintã acum o lucrare laborioasã. în 1973. C. dupã cum a dovedit prin publicarea unei serii de articole – de ex. Pe de altã parte. în AUI XVI (1970). 1972). 181). 6. Bucureºti. 184). de proporþia cuvintelor de origine slavã etc. luate la un loc. în care dupã un capitol introductiv dezvoltat. La romanité du roumain. 1973. Astfel. Romanitatea vocabularului unor texte din limba românã veche. Iaºi. editura Junimea din Iaºi. Aspecte ale structurii vocabularului limbii române vechi. C. . în SCL XXII (1971). p. de proporþia cuvintelor-titlu moºtenite din latinã ºi formate pe terenul limbii române. Cartea de faþã are meritul de a fi prima lucrare amplã cu caracter statistic consacratã aspectelor vechi ale limbii române. cã raportul între proporþia elementelor lexicale romanice (cuvinte moºtenite din latinã. De cel mai mare interes apar observaþiile din volum care întãresc ideea „unitãþii lingvistice” a traducãtorilor ce lucrau sub conducerea lui Coresi. structurii etimologice a vocabularului din toate textele vechi cercetate. Iniþiativa lãudabilã a publicãrii acestei ultime lucrãri – la origine tezã de doctorat – a avut-o. la cca 5–6% în cele douã dicþionare ale limbii române moderne – vezi p. 15–49 –. 597–606. de coordonare ºi subordonare. pe drept cuvînt. pe de altã parte (vezi p. prin furnizarea unor date exacte asupra compoziþiei lexicale pe origini. în AUI XVIII (1972). neologisme latino-romanice) ºi neromanice apare în general neschimbat: se opune un numãr de patru cincimi cuvinte-titlu romanice (cca 80%) la o cincime neromanice (cca 20%) (vezi p. nr. de C. Argumentele se referã la probleme legate de bogãþia vocabularului. Vocabularul Cazaniei a II-a a lui Coresi.CÃRÞI REFERITOARE LA LIMBA ROMÂNÃ VECHE 125 C. Romanitatea Românilor. procesul de modernizare a limbii române literare este caracterizat prin reducerea importantã a elementelor slave (de la cca 14% în toate textele vechi. Romanitatea vocabularului unor texte vechi româneºti. Dimitriu aratã. dar prin aceasta nu mai puþin interesantã. 47–64. Bucureºti. în raport cu textele nordice (vezi p. în acelaºi timp. Dimitriu. p. autorul pune în evidenþã ºi direcþia evoluþiei lexicale române. vãzutã din perspectivã lingvisticã (A. Editura Junimea. Dupã o serie de lucrãri cu caracter general dedicate „romanitãþii” noastre. se aratã cã proporþia cuvintelor-titlu formate pe terenul limbii române este în creºtere în textele coresiene. 60–61). ºi a grupului alcãtuit din textele rotacizante. Armbruster. acelaºi concept este urmãrit în sfera mai restrînsã. p. 202). Ea reuºeºte sã scoatã în valoare. Preocupat de multã vreme de problemele statistice ale vocabularului limbii române vechi. Graur. a vocabularului. Dimitriu. pe de o parte. romanitatea vocabularului limbii române. 1965) sau istoricã (A.

la Ch. Cercetînd limba cu ajutorul substantivelor proprii.A. De asemenea. Dimitriu s-a bazat pe ºapte texte din sec. Considerãm deci cã rezultatele ar fi cu atît mai precise cu cît s-ar respecta. cînd. cel beletristic. lucrare meritorie pentru acel . de ex. Paris. în SCL XIX (1968). 47). unui alt stil. dar ºi mai cuprinzãtoare. texte de o naturã confruntîndu-se cu texte de altã naturã. al XVII-lea – pentru cã cele trei texte nu sînt suficiente pentru a contura o imagine cît de cît realã asupra lexicului din acel secol – ºi. pentru limba ultimelor douã secole sînt luate ca eºantion doar texte aparþinînd. interesante din multe puncte de vedere. 350–351). C. în SCL XX (1969). C. adãugînd ºi elemente ale limbii din secolul al XIX-lea ºi al XX-lea. pe de altã parte. De asemenea.126 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Un alt merit al lucrãrii constã în luarea în consideraþie a substantivelor proprii. Muller. Les caractères statistiques du vocabulaire. al XVII-lea asupra unor texte cu specific juridic (Pravila Moldovei ºi Îndreptarea legii) ºi numai asupra unui singur text religios. de largã circulaþie. Dimitriu. Fãrã aceste duble oscilaþii de metodã. Candrea) ºi trei din sec. pe de o parte. de aceastã datã. prin atragerea în discuþie ºi a altor texte din sec. din pãcate. 3. de exemplu. cartea lui C. 297–302). 1968 (vezi. recenzia Alexandrei Roceric. Guiraud. Initiation à la statistique linguistique. volumul Problèmes et méthodes de la statistique linguistique. p. Dar ne putem pune întrebarea de ce. ºase ani mai tîrziu. 1954. în momentul de faþã. Desigur cã. În comparaþie cu toate lucrãrile anterioare dedicate cercetãrii cantitative a lexicului limbii vechi (din acest punct de vedere surprinde absenþa din bibliografie a articolului Vioricãi Pamfil. nu se menþine criteriul stilistic. Singura lucrare cu caracter teoretic citatã de autor la „bibliografie” este cartea de proporþii reduse a lui P. Observaþii cu privire la frecvenþa cuvintelor în limba secolului al XVI-lea. aceasta era modalitatea cea mai comodã de abordare a lexicului limbii vechi. deoarece opereazã cu comparaþii între limba secolului al XVI-lea ºi limba secolului al XVII-lea. de menþionat cã de acelaºi autor a apãrut. Cazania lui Varlaam? Deci. al XVI-lea cu caracter religios. privitã chiar din acest unghi. desigur. nr. dacã autorul ar fi recurs la lucrãri moderne. Totuºi. nu existã indice pentru toate textele de limbã veche. Paris. credem cã am fi fost în mãsurã sã înþelegem mai bine mecanismul trecerii limbii române prin timp. care aveau indice complete în ediþiile deja apãrute sau în formã manuscrisã. Dimitriu este nu numai cu mult mai amãnunþitã. într-o cercetare de acest fel. pornind exclusiv de la texte din sec. din punct de vedere cantitativ se constatã o inegalitate relativ uºor remediabilã la o nouã ediþie. Baza teoreticã a cãrþii ar fi cîºtigat. la care autor sau colaborator este chiar C. criteriul cantitãþii ºi criteriul unitãþii stilistice. Dimitriu face unele subtile observaþii privitoare la stil. al XVII-lea (vezi p. la noi. 3. comparaþia se transpune în sec. nr. considerãm cã lucrarea are o carenþã metodologicã: dintre diversele texte ale celor douã secole studiate. al XVI-lea (plus notele comparative din ediþia Psaltirii Scheiene scoasã de I. în comparaþii ar fi necesar sã se þinã seama de factorul tradus/original. p.

al XVI-lea ºi mai puþin al XVII-lea. Universiteti Oslo. ea datînd din acelaºi an cu volumul recenzat. Psaltirea slavo-românã (1577) în comparaþie cu psaltirile coresiene din 1570 ºi din 1589. care a necesitat din partea autorului un volum imens de muncã. Fundamentale pentru cercetarea statisticã a vocabularului unui singur autor sînt cele douã studii ale lui Ch. Leksica stilotvorenii Lermontova. Analizele minuþioase. ºi Etude de statistique lexicale. dovedeºte în mod convingãtor romanitatea vocabularului limbii române: „vocabularul limbii române vechi în textele cercetate este la fel de romanic ca ºi vocabularul limbii române moderne” (p. nu ar fi fost posibil sã fie parcursã de autor. 1975. Ediþia de faþã. Dimitriu.CÃRÞI REFERITOARE LA LIMBA ROMÂNà VECHE 127 moment. Essai de statistique lexicale. 1964. dar depãºitã astãzi (vezi aprecierile critice din Guide bibliographique de linguistique française de R. în teoria informaþiei. în condiþii editoriale excelente. 1973. 206). 43). 283–299 Coresi. 779 p. 2. în speþã a vocabularului. a unuia dintre cele mai importante texte coresiene. Le vocabulaire du théâtre de P. a Actelor Colocviului de la Strassburg din 1964 dedicat statisticii ºi analizei lingvistice sau a volumului Statistica reci. mai presus de orice. dar consultarea lucrãrii Kvantitativni lingvistika. 1973. Este evident cã lucrarea recentã – cu un profil similar – a lui Geir Kjetsaa. a integrãrii limbii. 1960. p. L’illusion comique de P. XXVI. Meddeleiser. Leningrad. 1976. Bibliography of Quantitative Linguistics. Corneille. cuprinzînd o introducere bogatã. considerãm cã ne aflãm în faþa unei lucrãri utile. nr. Martin. interpretãrile de calitate îl recomandã pe autorul cãrþii de faþã ca pe un bun cunoscãtor de la noi din þarã al metodei statistice aplicate la studiul limbii. rezultatele precise la care se ajunge. Psaltirea slavo-românã din 1577 (CP) în comparaþie cu Psaltirea româneascã (CP1) din 1570 ºi cu Psaltirea slavo-românã din 1589 (CP2). Am adus aceste completãri biblio-grafice în credinþa cã îi pot folosi autorului la o nouã ediþie a cãrþii: ele i-ar putea deschide ºi alte perspective în interpretarea statisticã a lexicului în chestiune. Slavisk-Baltist Institut. C. a înfãþiºat principalele probleme cantitative ale vocabularului limbii române din sec. Filologia româneascã înregistreazã un nou succes prin apariþia. p. ar fi putut contribui la dezvoltarea bazei teoretice. publicat de secþia de semioticã a Consiliului ºtiinþific pentru ciberneticã al Academiei de ªtiinþe a URSS. introducere ºi indice de Stela Toma. Opit Kolicestvennogo opisanija. ºi a rectificat unele opinii anterioare. de Tesitelovà Marie. Lucrarea sa constituie o serioasã bazã de discuþie pentru multiple probleme de limbã ºi. Muller. Bucureºti. Paris. Paris. textul Psaltirilor ºi un indice . 1967. SCL. Text stabilit. Praha. În concluzie. Corneille. 1968. Editura Academiei. într-o expunere sobrã. Paris. 3.

tipãrite într-un rãstimp de 20 de ani: 1) Psaltirea româneascã scoasã de Coresi la Braºov în 1570. forme gramaticale înþelese greºit. O cercetare atentã. cãruia. editoarea a trebuit sã-l reconstituie cu ajutorul celui de-al doilea exemplar. Din Psaltirea slavo-românã sînt cunoscute douã exemplare ºi. textul acesta se bucurã de o ediþie criticã realizatã conform cu exigenþele ºtiinþifice. prezentînd o versiune româneascã îmbunãtãþitã (vezi mai departe observaþiile privitoare la Anexã). este rezultatul strãdaniilor de ani ale Stelei Toma. pe care îl comparã cu alte psaltiri. cuvinte în plus. 1973) – face parte din grupul de cercetãtori format ºi îndrumat. Din cele arãtate mai sus. Considerãm cã ar fi trebuit sã se procedeze în . 2) Psaltirea slavo-românã din 1577. scoate mai evident în valoare diferenþele dintre prima ºi ultima psaltire coresianã. 8/2). a fost completat – în facsimile – cu paginile corespunzãtoare din dublete.128 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC exhaustiv. Candrea prezintã un text reconstituit al Psaltirii Scheiene. cîteva exemple: cãciu datu pentru cã ciudatu (ps.A.A. p. cum exemplarul de bazã (de la Bistriþa) are cîteva lacune (vezi tabelul de la p. iar I.A. printre care ºi cele coresiene. Astfel. încã din anii studenþiei. p. 5–6). I. Editoarea – cãreia i se datoreºte ºi stabilirea textului ºi elaborarea indicelui din Istoria hieroglificã a lui Dimitrie Cantemir (Editura Academiei. dupã cum se ºtie. Nu întotdeauna însã (vezi Introducere. mîinilor sale pentru mîinile sale (ps. Ediþia de faþã are în vedere. îi este dedicatã ediþia în discuþie. de regretatul profesor J. dupã cum declarã Coresi în epilogul lucrãrii sale. scoate la ivealã (vezi Introducere. ºi 3) Psaltirea slavo-românã tipãritã în 1589 de fiul lui Coresi. 6–7) I. se poate deduce cã de-abia acum. topise pentru topi-se (ps. de altfel. 74/3). dupã patru veacuri de la data apariþiei Psaltirii slavo-române din 1577. Byck. apãrutã din necesitatea ca românii sã aibã „cuvîntul lui Dumnezeu în limba lor”. o serie de carenþe în transcrierea lui Hasdeu a textului Psaltirii: omisiuni. Dintre aceste trei texte. apãrutã pentru a pune la îndemîna preoþilor – care cunoºteau din ce în ce mai puþin slavona – textul Psaltirii în ambele limbi. În ediþia sa. Nu este prima datã cînd se editeazã textul psaltirilor coresiene: prima ediþie a Psaltirii din 1577 îi aparþine lui Hasdeu (1881). situîndu-se cronologic între Psaltirile din 1570 ºi 1589. prima psaltire tipãritã în limba românã. ªerban. Candrea a consemnat variantele prezente în Psaltirile coresiene. 124/3). trei psaltiri. editoarea a luat ca text de bazã Psaltirea slavo-românã din 1577 din douã motive: deoarece unul din exemplarele Psaltirii din 1577 aflate în Biblioteca Academiei are pagini mai multe ºi este mai bine pãstrat în raport cu celelalte douã ediþii ºi din cauzã cã. 12–13). precum cea întreprinsã de Stela Toma în lucrarea de faþã. caietul 34. lecþiuni eronate. în manuscris în exemplarul de la Bistriþa. una dintre primele scrieri bilingve. aºa cum am mai amintit. existent la Biblioteca Academiei. Candrea a avut-o în vedere în ediþia Psaltirii Scheiene (1916).

de exemplu între Hristos n. Din acest ultim punct de vedere este vorba de cele trei rînduri scrise de Coresi la sfîrºitul psalmului 76 (vezi p. ºi hristos „uns”. cuvintele din textul psaltirii propriu-zise de cuvintele din textul nebiblic al lui Coresi. ogodit. zãstimpi sau chiar al unor cuvinte care circulã astãzi. zãpretire. precum bucina. în linii mari. în 19721 s-a putut concretiza în ediþia de faþã. singura care poate satisface cerinþele actuale. 2. 323) ºi de epilog (vezi p. (c) transcrierea interpretativã a textului românesc din pagina corespunzãtoare. ca ºi pentru unii cercetãtori strãini.CÃRÞI REFERITOARE LA LIMBA ROMÂNÃ VECHE 129 aceeaºi manierã cu paginile deteriorate din exemplarul de la Bistriþa – de exemplu 1v sau 2r –. sã se menþioneze sensul unor termeni din limba veche. de asemenea. lucrat cu multã acribie: a) a indicat. p. Toate cuvintele cuprinse în aceste douã texte de limbã românã curentã sînt prezentate separat de celelalte cuvinte ale textului tradus. cele mai multe. 201v. distincþiile necesare. . 202. la fiecare cuvînt în parte. zãprãti. de istorie a vocabularului etc. pr. 4v – se explicã prin împrejurarea cã în CP1 ºi CP2 pagina respectivã lipseºte). Sistemul de editare folosit prezintã avantajul cã prin transcrierea interpretativã se pune textul la îndemîna unui cerc mai larg de cititori. iar. ale cãror corespondente erau mai bine conservate în dublet. în indice. care reprezintã un progres în comparaþie cu toate ediþiile de texte vechi elaborate în ultimii 15 ani în þara noastrã. frecvenþa lui în text. operaþie extrem de utilã pentru viitoare studii statistice. dar care în limba veche aveau o altã semnificaþie. SCL. 662). nr. Nu putem decît sã ne manifestãm satisfacþia cã ceea ce preconizam. datorate. 146r. în partea de jos a paginii. uneori. deosebit de preþioase pentru ulterioare cercetãri comparative (puþinele cazuri în care secþiunea dedicatã comparaþiei nu cuprinde nici o indicaþie – de exemplu p. însã. poate nu ar fi fost inutil ca. ºi b) a separat numele comune de numele proprii (fãcînd. ogoditor. Douã inovaþii binevenite a adus Stela Toma în modalitatea de alcãtuire a indicelui. de foneticã. prin notarea atestãrilor respective cu litere ºi cu cifre cursive. de exemplu 1 V. Trebuie. 66r. Ne aflãm în faþa unei ediþii elaborate dupã o metodã riguroasã. 49v) ºi (b) consemnarea diferenþelor faþã de textele din 1570 ºi 1589. XXIII. de exemplu ciudã "minune”. sãblaznã. pentru cei mai puþin familiarizaþi cu limba românã veche. 65v. punerea în paginã a textului este excelentã: fiecare paginã cuprinde trei porþiuni distincte: în partea superioarã a paginii sînt incluse (a) facsimilele textului din 1577 – cu completãrile menþionate – în general clar lizibile (excepþiile nu sînt foarte numeroase: 303v. Astfel. Considerãm cã în indice sistemul glosãrii cuvintelor ar fi trebuit extins. eforturilor Editurii Academiei. „ales”). salutatã ideea de a diferenþia. Uneori. care-i pot face o lecturã cursivã. între paranteze drepte. iar prin prezentarea facsimilelor ºi a notelor comparative se dã specialiºtilor – lingviºti ºi filologi – posibilitatea sã opereze confruntarea cu originalul ºi sã întreprindã cercetãri variate de grafie. credem cã n-ar fi fost necesarã glosarea.

prãmãndi. construcþiile perifrastice verbale – de obicei greoaie – mai rare. 8). sau chiar 10 ani (1949-1960). p. poveli. pogrãzi. aceasta reliefeazã atît evoluþia vocabularului limbii române în 20 de ani. în special a vocabularului ei. Un „subiect” este sugerat de autoarea ediþiei în Introducere (p. în P. Un loc aparte îl deþine în ediþia discutatã Anexa de la p. impremiezã. L. vihor. Prin realizarea acestei importante editãri. mojdan. feri "pãzi”. 1971. Les dictionnaires. Într-adevãr. zãstîmpi. onagru. Dubois. chiar Stela Toma a schiþat principalele probleme ale traducerii psaltirilor coresiene într-o comunicare þinutã în ianuarie 1976 la simpozionul „Coresi” dedicat traducerii. cît ºi în acela al traducerii. Hachette. Le mouvement général d'après un dictionnaire d'usage (vezi J. et Cl. „fidelitatea” sau „infidelitatea” traducerii. gimþ. Stela Toma a rãspuns celor trei scopuri pe care ºi le-a propus (vezi p. Tot în privinþa notãrii sensurilor în indice. Dubois. 16 º. Dictionnaire des mots nouveaux. considerãm cã ar fi fost bine sã se indice separat în ce contexte unele cuvinte au un sens ºi în care un altul. H. trebuie observat cã sînt relativ rare situaþiile cînd se înregistreazã în CP 2 o serie de arhaisme de 1 20 de ani pot reprezenta o etapã în dezvoltarea unei limbi. relaþii evidente. de exemplu 17 ani (1955-1971). cît ºi strãdania pentru o mai bunã redare în româneºte a cuvintelor în original. 774–778. Coresi. peleº. Indicele are un deosebit preþ pentru cã pune definitiv în luminã relaþiile dintre Psaltirea Scheianã ºi Psaltirea Coresi. de exemplu întuneric "lipsã de luminã” ºi "zece mii”. prin cuvintele rare care apar – cu aceeaºi frecvenþã – în cele douã texte: barnee. topica mai fireascã. . ca sã nu mai amintim de cele 198 de cuvinte în plus în comparaþie cu textele precedente ºi 3) pune la îndemîna specialiºtilor un material variat de studiu pentru începuturile limbii literare. 2) scoate în relief drumul parcurs de limba românã în decurs de aproximativ douã decenii1: în CP2 limba este ceva mai cursivã. slonovni. sau judeþ "judecatã” ºi "judecãtor” etc. 111-132). istacti(e). troscot. hãlãstui. inie.u. cucurã. Introduction à la lexicographie.): raportul între textul român ºi textul slav al Psaltirii. domn "stãpîn”. despre care s-au fãcut afirmaþii contradictorii. de exemplu. încurþi. care conþine cele 198 de unitãþi lexicale aflate în CP2 (plus 2 din CP1) în raport cu textul de bazã. premiezan. pazie. Pignon. Paris. întort. în J. pãnãtos. într-adevãr. 1971. organizat de Facultatea de Limbi Romanice a Universitãþii din Bucureºti. nãvodi. Astfel. Guilbert. Mitterand et J. povelire. textul/textele punînd numeroase probleme atît în planul limbii literare. zãprãti. o dovadã o poate constitui împrejurarea cã unele lucrãri actuale iau în consideraþie dezvoltarea limbii în perioade chiar mai reduse. lunecare "cãdere” etc. Ediþia de faþã oferã un cîmp vast cercetãrii lingvistice. ºchiopa. zãpretire. De altfel.130 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC clãtire "miºcare”. Gilbert. ediþia de faþã 1) oferã posibilitatea sã se contureze mai precis profilul celei mai importante personalitãþi a culturii româneºti din secolul al XVI-lea. povelenie.

traducînd sl. iar în facsimil silnici (de altfel la Indice apare. ci ºi din alte puncte de vedere. mustra faþã de oblici etc. la p. slãbiciune faþã de sãblaznã. ºi în ambele cazuri contextul dovedeºte cã alegerea cuvîntului este foarte adecvatã. Astfel. De asemenea. zãstãvi. de exemplu au (92v16). 3 ºi 4 s-ar fi utilizat alte semne. În privinþa înþelegerii lui incungiuru (229r17) ca gerunziu (notat cu semn de întrebare). pe care – cel puþin în aceastã ediþie – nu ºi l-a propus. r. o datã ce s-a indicat categoria gramaticalã a cuvîntului din CP2. mîntuire faþã de spãºenie. idumeesc – lu Idumei etc. cu începutul unui studiu amãnunþit asupra lexicului. s-au acordat unui singur semn. 31). valori multiple (vezi p. De asemenea regretãm cã într-o ediþie ca aceasta. 330. biruitoriu – ce þine. depept pentru derept). în CP2 se înregistreazã adãpost faþã de pristaniºte în CP. învãþa. edificator pentru progresul limbii române în cei 20 de ani avuþi în vedere.CÃRÞI REFERITOARE LA LIMBA ROMÂNà VECHE 131 provenienþã slavã în raport cu termenii de origine latinã din CP1. este de fapt conjuncþie. moºie faþã de ocinã. iar pentru cazurile de sub 2. Socotim cã. vezi de exemplu: 125v tine (pluralul substantivului tinã) faþã de lut. respectiv. Înlãturarea din CP2 a unor cuvinte arhaice sau a altora de tipul celor semnalate. corect. indiferent de originea lor. De exemplu. fecioarã faþã de fie. . rod al unei activitãþi de o excepþionalã migalã. Alteori însã în Indice apar interpretãri greºite. 85. demonstreazã cã Anexa meritã un studiu aprofundat. de exemplu: dosãdi. 243. 4 de jos. adînc faþã de adîncat. oprire faþã de zãpreºtenie. de exemplu. deºi sîntem de acord cã aceasta ar fi echivalent. În majoritatea cazurilor. lui rost (CP) îi corespunde în CP2 atît gurã (36v10). de naturã puþin diferitã sînt unele erori de transcriere. rost are o mare frecvenþã în toate cele trei texte. buzã–rost) sau conjugare (cerca–socoti). bremia sau 23r lumea (ochiul) faþã de geanele "pupilã”. unor unitãþi lexicale corespunzîndu-le unitãþi sintactice (batjocorit – a-ºi bate joc. r. cu atît mai mult cu cît cuvintele diferã nu numai ca gen (de ex. Evident însã (vezi Indicele). r. 5–6 grerã. biruiturã faþã de vlãdicie. semn. boalã faþã de lingoare. Mult mai clar ar fi fost dacã s-ar fi pãstrat asteriscul pentru o singurã situaþie. dupã pãrerea noastrã. forma silnici). în fond. în loc de greºirã. znamenie pentru. 2 de jos apare silnic. de exemplu pentru 1. considerãm cã mai curînd poate fi interpretat ca adverb – "împrejur”. În aceastã ordine de idei semnalãm absenþa asteriscului de la p. Considerãm cã ar fi fost deosebit de interesant dacã ºi în alte cazuri editoarea ar fi dat astfel de explicaþii. în CP2 se utilizeazã forme ºi cuvinte pe care limba românã le-a reþinut. sau la p.). Alãturi de greºeli de literã (de exemplu p. ale valorii gramaticale a cuvintelor. asteriscului. 158v. bãuturã faþã de bere. Anexa prilejuieºte studiul unor sinonime. considerat adverb. Trebuie observat cã uneori autoarea aratã cã diferenþele dintre cele douã psaltiri se explicã prin traducerea textului slav. pune. introduse printr-o traducere servilã. cît ºi buzã (5810). ar fi fost firesc sã se noteze ºi categoria gramaticalã a celui atestat în CP.

Bucureºti. -i în 1400. ele probeazã. în mod firesc asupra lui ne vom opri în paginile urmãtoare. care de mulþi ani se preocupã de apariþia unor cãrþi destinate a fi ajutoare de preþ ale cercetãrilor de istorie a limbii române. reprezintã o reuºitã a ºcolii de filologie româneascã. din sector fac parte toþi autorii dicþionarului: Gh. Cornelia Popescu. la dificultãþile întîmpinate. a apãrut în 1981 o laborioasã lucrare extrem de interesantã. la criteriile de bazã care au fost folosite pentru identificarea cuvintelor româneºti din textele slavone. -ul în 1385. 370 p. p. 1–270) ºi. B – Toponime – Terminologie geograficã. Virgil Nestorescu. Oricum. 1. . În Editura Academiei. -le în 1429 etc. + XL p. aºa cum a arãtat D. cum este ºi firesc. „Cãtrã céle aflate pre lesne iaste a adaoge”. Ion Ciocea. Dicþionarul se deschide printr-o amplã introducere redactatã de Gh. Avînd în vedere cã aceste articole apar adãugate la cuvinte de multe ori de altã origine decît latinã. Aspazia Reguº. Mile Tomici. Olimpia Guþu. urmeazã un capitol dezvoltat consacrat „materialului inclus în DERS” grupat în trei secþii: A – Cuvinte comune – Terminologie administrativã. Ed. Corneliu Reguº. ele nu sînt prea numeroase. elaborat în cadrul sectorului de slavisticã al acestui institut. Avînd în vedere proporþiile acesteia. 1977. O inovaþie binevenitã o constituie Anexa cuprinzînd „elemente de morfologie”. -a este atestat în 1374. a cãrei reprezentantã de seamã se dovedeºte a fi Stela Toma. C – Antroponimie. de asemenea. în textele cercetate art. Concluzia este cã ediþia Psaltirilor coresiene. în care se discutã o serie de foarte importante elemente gramaticale româneºti din documentele slavo-române. spaþiul cel mai întins (p. Bolocan care cuprinde o serie de lãmuriri referitoare la structura dicþionarului. Astfel. Dicþionarul propriu-zis cuprinde. CL XII. Academiei. din acest capitol se detaºeazã aprofundata analizã întreprinsã asupra toponimelor din DERS. rod al activitãþii unui harnic colectiv al Institutului de Lingvisticã din Bucureºti: Dicþionarul elementelor româneºti din documentele slavo-române (DERS). Ion Robciuc. la principiile de lucru. p. elaboratã sub egida Comisiei de texte româneºti vechi a Academiei. 273). Cantemir în Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor. iar unele dintre ele pot fi supuse unor interpretãri diverse. 109–112 Dicþionarul elementelor româneºti din documentele slavo-române. Bolocan (redactorul responsabil al volumului). cã scribii cancelariilor noastre erau vorbitori de limbã românã (p. printre altele.132 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Evident însã cã astfel de observaþii nu sînt în mãsurã sã punã la îndoialã valoarea ediþiei de faþã. 1981. 316.

au fost respectate toate particularitãþile textului. bolovan. morar. *gangur. O inovaþie demnã de apreciat a acestui Dicþionar este cã a notat cu * cuvintele care nu apar ca nume comune. muncel. de ex.: bun. bou. La unele cuvinte sînt reprezentate toate cele trei secþiuni. Acordîndu-se o atenþie specialã aspectelor strict filologice ale documentelor. Lucrarea discutatã se caracterizeazã printr-o analizã în general riguroasã a cuvintelor româneºti din documentele studiate în original. ci doar ca toponime sau antroponime ºi cã a separat prin • cuvintele româneºti care conþin desinenþa sau sufixul -ov ºi sufixul -in. de ex. bãrbat. babã. alun. broascã.: bãiaº. boboc. Alte cuvinte apar atît ca antroponime cît ºi ca toponime de ex. un repertoriu de sigle bibliografice ºi altul de abrevieri. p. Printre cuvintele prezentate în dicþionar putem enumera un imens numãr de termeni de origine latinã. adînc etc. murg. gard. din care 869 sînt comune ºi 949 toponime ºi antroponime. categoria gramaticalã a cuvîntului. ediþiile în care au fost publicate etc. albie. gureº. Credem cã s-ar fi putut gãsi un procedeu tipografic care sã indice ºi secvenþele frazeologice de tip românesc. de ex. munte. deci nu în diferite ediþii sau colecþii de documente.).CÃRÞI REFERITOARE LA LIMBA ROMÂNà VECHE 133 În final lucrarea cuprinde o „listã de documente. arbore. moviliþã. bour. lista lucrãrilor consultate. Structura unui articol în DERS este urmãtoarea: cuvîntul temã. Fiecare cuvînt este ilustrat cu citate dupã care urmeazã. aºa cã imaginea cuvintelor româneºti din textele slave este fidel redatã. gîrlã apar ºi ca termeni comuni ºi ca antroponime ºi toponime. În fine. barzã. pentru a ne face o idee despre rãspîndirea cuvîntului respectiv ºi dacã este cazul. bãrbos. În alte situaþii însã cuvintele atestate figureazã numai ca antroponime. *bourean. comis. indicarea surselor unde mai poate fi întîlnit (v. muiere. ac. bãdiþã sau numai ca toponime. bordei. acela. . moldovean. bãtrîn. de asemenea. Lucrarea conþine. birãu. gurã. traducerea sa în limba românã ºi în limba francezã ºi apoi citatele din diferite documente în ordine cronologicã sau. ceea ce duce la uºurarea cercetãrii adjectivelor respective (v. mãtuºã. însemnãri ºi inscripþii”. bãrbos. grãdinar. de ex. baltã. Regretãm însã cã nu s-a acordat un loc special în DERS unitãþilor frazeologice care apar înregistrate. XI). bucatã. unele sînt înregistrate ca termeni comuni ºi ca antroponime: bãdicã. de ex. în care sînt ordonate cronologic ºi pe regiuni (A – Moldova. adînc. galben. blidar. dar nu separat. *mic etc. alb. mijloc. belciug. muntean. cu indicaþii exacte asupra depozitului unde se pãstreazã originalul. mãtase. brãdiºor etc. aniniº. gurã. acolo unde este cazul. gras. în toate amãnuntele. B – Þara Româneascã) toate textele utilizate. eventual fotografia lui.: alb. cu diverse sensuri dezvoltate. sau ca termeni comuni ºi toponime: ales. DERS cuprinde materialul de limbã românã extras din documentele slavo-române din perioada 1374–1600 din care s-au adunat 1815 cuvinte-titlu. muiere. mal. brînzã. ci la rînd cu atestãrile de cuvinte independente.

Gl. faþã de DLRV 1517 ºi DA 1650. iaz în et koneþ iaza "de la capãtul iazului” sau sãs iazom "cu iazul” (1479) (DML 1491. aprod (1443). XVI). 180. p. iazul (1534). caftan. C. frate. cu care are în comun sensul. DERS 1445. ºi alte cuvinte în Nestorescu. nu ar fi exclus ca unii dintre scribi sã fi fost chiar români. 621-624. v. . de ex. în general. Considerãm cã în DERS s-a procedat foarte bine eliminîndu-se unele cuvinte de origine slavã.. 181-2. cãlugãriþã. Aceasta din cauzã cã multe cuvinte de origine slavã pot fi bãnuite cã 1 Bãrbulescu. argeºean (1431). 621-624. În plus.) ºi s-au reþinut pentru acest cuvînt numai formele care atestã integrarea lui în limba românã – de ex. p. gîrlã. ambele calcuri dupã ceaºnic (v. Costin. p. p. aspect care îi conferã dicþionarului discutat un loc aparte printre lucrãrile de profil lexicografic. Mihãilã din LR 6/75. faþã de DLRV 1480. DERS 1485 faþã de DLRV 1509 ºi DA.. mãgurã. este mai dificil de admis aceasta pentru elementele frazeologice despre care se presupune cã sînt. ªi astfel de construcþii atestã cã scribii actelor emise în cancelariile din Þara Româneascã ºi din Moldova erau vorbitori de limbã românã. aspru 1482–1496. pîrcãlab). mai ales pentru menþionãrile de cuvinte slave. p. în ceea ce ne priveºte. Sigur. De ex. N. a pune chezaº. p. o datã ce introduceau „românisme” în fraza slavã pe care o scriau1. E. o serie relativ largã de cuvinte atestate în perioada avutã în vedere în DLRV. 3 V. lista din Nestorescu. tatã vitreg. 9. decenii sau secole în urmã prima atestare la foarte multe cuvinte. hotar. p. faþã de DLRV 1492 ºi de DA 1673. în DERS se evidenþiazã predatãrile: buzã. 385. cheie. a se þine de treabã.134 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC precum cele cercetate de Nestorescu. O altã calitate a DERS-ului constã în împrejurarea cã – drept consecinþã a mulþimii documentelor excerptate – reuºeºte sã mute cu ani. a-ºi face milã (de ceva). iar altele chiar foarte dezvoltate (v. Bogdan. ca o urmare a aceleiaºi cauze. în LR 6/1975. cãmarã DERS 1431 faþã de DLRV 1508 ºi DA 1643. de ex. negru. de ex. azap (1479) etc3. D. faþã de DLRV 1502. iaz 1515–1517 faþã de DLRV 1519 etc2. DERS 1422. în raport cu DLRV ºi DA.. apanajul vorbitorului nativ. aprilie 1482. care apãreau în flexiune slavã. Marele merit al acestui dicþionar constã în bogãþia ºi varietatea materialului extras dintr-un imens numãr de documente: aºa se explicã de ce unele articole sînt întinse. aºa cum am arãtat în lucrarea noastrã Contribuþii. a da (bea) aldãmaºul. 2 V. credem cã. iazure (1559) etc. pl. bucium. ca ºi precizãrile lui Gh. D. Mihãilã. 253–265. DERS 1500. pentru prima datã.. Nu totdeauna însã s-a procedat la fel ºi. p. în DERS figureazã acum. cu precizãrile lui Gh. pentru cã dacã unui strãin nu-i e greu sã strecoare cuvinte dintr-o altã limbã decît cea maternã în limba sa. atestãrile din documentele slavo-române constînd din cuvinte româneºti intercalate trebuie considerate cu mare prudenþã. faþã de DLRV 1493 ºi DA 1682. Este cazul cuvintelor: canatic (1486) (construit dupã modelul lui paharnic < canata "cãniþã”.

Dimitrescu.v. Gh. mai departe: „Este adevãrat cã gruparea materialului în cadrul multor articole porneºte de la unele premise ale cercetãrii etimologice (subl. v. slujnicã sau buzeºto(m). chiar dacã se admite cã aceasta este „arbitrarã” (p. explicaþiile citate mai sus însã nu ne împiedicã sã regretãm absenþa din acest atît de bogat dicþionar a oricãror indicaþii etimologice. 323). p. În DERS în 1586 figureazã pl. n. aprozi. cã termenii slavi cu flexiunea slavã sau de altã origine decît slavã dar cu flexiune slavã (de ex.) a textelor slavone” (p. 133. de aceea. articulat aprodul. n. ci ca termeni slavi transmiºi limbii române într-o formã încã apropiatã de cea slavã. p. VII). . La fel bahnã (s.. Fl. apare forma boalã.. chiar anterioare acestei date. în timp ce primul document din Moldova este din 1392 (p. Credem. Obiecþia de principiu care se poate aduce Dicþionarului este cã. se întîlnesc cuvinte româneºti. despre ponderea elementelor autohtone. XII) –. se dã o explicaþie.CÃRÞI REFERITOARE LA LIMBA ROMÂNà VECHE 135 apar ca termeni nu ai limbii române.v. Considerãm util sã se furnizeze o motivaþie explicitã a alegerii acestei date. dar nu acesta este scopul final” (p.v. o altã observaþie: dacã pentru data 1600. Cu aceeaºi prudenþã trebuie înregistratã s. însemnãri ºi inscripþii de la sfîrºit se aratã cã primul document cercetat în Þara Româneascã este din 1374 (p. un exemplu din DERS: bolea în za zea bolea "de o boalã grea” 12 iunie 1584 cu o nediftongat.) sub formele slave bahnu ºi bahna2. imediat. Mihãilã. Un alt caz: aprod. altfel. Contribuþii. C. nu emise pe teritoriul nostru. revelatoare pentru statutul românesc al cuvîntului nu sînt decît cele care apar în flexiunea româneascã. pînã la care se întinde epoca studiatã. de ex. slujniku v. în timp ce în numeroase atestãri. 30 s.Ev. acestea ne-ar fi putut permite sã ne facem o imagine. 259). 2 V. deºi se doreºte exhaustiv – „fixarea listei de cuvinte în DERS s-a fãcut dupã excerptarea în întregime (subl. deci pentru aceste cuvinte trebuie separatã atestarea în DERS din 1561 (boa(l)) de acest bolâ. este adevãrat cã în lista de documente. a derivatelor româneºti sau a diverselor împumuturi prezente în documentele slavo-române din epoca studiatã. 217 s. Numai dacã am ºti cu precizie cã acest termen de origine maghiarã nu a pãtruns pe alte cãi în slavonã am putea lua în consideraþie atestãrile celorlalte forme înregistrate. de ex. nicãieri nu se justificã în vreun fel de ce s-a început cu anul 1374. Socotim însã cã aceste indicaþii nu sînt suficiente o datã ce se ºtie cã ºi înainte de aceste date în documentele slave – este adevãrat.v. nu a exploatat 1 V. buzã) ar fi trebuit înregistraþi separat de acelaºi cuvînt în flexiune româneascã: slujnicele. iar în 1596 sg. PO1. 624. T. în C. steazã forma stazami (1570) o datã ce aceasta reprezintã o formã flexionarã slavã. Aici trebuie fãcutã. p. IX). p. În introducere se precizeazã: „DERS nu îºi propune sã explice cum s-a ajuns la formele atestate ºi nici de la ce etimon s-a pornit” ºi. Buzeºti.). despre numãrul de elemente moºtenite din latinã. LR 6/1975.

n-ar trebui sã avem pretenþia sã aparã aici. comparaþia cu unele lucrãri. Dintre acestea. O situaþie specialã prezintã . ne indicã o serie întreagã de predatãri. Dar. 14 (august. dar care au pornit de la o documentare similarã. 1348 ºi. surd. În DERS. urs. b) Absenþa unor atestãri la cuvintele prezentate în DERS. fiind majoritatea moºtenite din latinã iar unele de origine autohtonã. opãrit. muºat. copil. Categoria cuvintelor inexistente în DERS dar atestate în alte lucrãri este în mod firesc. Iatã cîteva exemple rezultînd dintr-o confruntare dintre DLRV – unde atestãrile sînt mai vechi – ºi DERS: DLRV DERS mal 1445 1448 moaºã 1480 1558 La aceste exemple se pot adãuga cele ce decurg din împrejurarea cã în DLRV sînt consemnate 16 cuvinte înaintea anului 1374 (de cînd se încep datãrile în DERS). Nu sînt lipsite de interes nici cuvintele de origine slavã în contexte slave. singur. nevoie de nici o justificare. ci pentru cã cu acel nou citat se poate atesta extinderea în timp a cuvîntului (dintre care o mare importanþã o are pentru eventualele predatãri) ºi extinderea sa în spaþiu (deci cuprinderea unor regiuni mai largi). balaur. aceste cuvinte sînt importante pentru cã. mic. nu figureazã cuvintele bradel ºi cãsca. voievod) au atestãri mai vechi. de fapt. bun. se naºte o problemã de principiu: în general considerãm cã este regretabil ca în lucrãrile cu caracter strict ºtiinþific sã nu se preia informaþiile adunate anterior. baci. A doua situaþie are valoare în primul rînd nu numai pentru cã adaugã un alt citat. ar trebui pornit. de ex. înregistrarea unor sensuri noi etc. de ex. fiind vorba de documente de dinainte de 1374 – deci neluate în dicuþie de DERS –. aceasta ar trebui explicat. respectiv. de la care. într-o parantezã finalã a cuvîntului respectiv. fecior. cu diferenþe care merg de la 2 pînã la 300 de ani! Ca ºi cãsca ºi bradel. de tipul opãrit. sperãm. de ex. datã fiind excerptarea în general atentã a documentelor cercetate. în acest punct al discuþiei. în cazul cînd existã motive temeinice de înlãturare a unor anumite documente (care permit predatarea cuvintelor) sau de ignorare a lor. o altã înregistrare.136 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC suficient documentele avute în vedere ºi deci nu a pus în evidenþã nici totalitatea elementelor româneºti infiltrate în documentele slave ºi nici frecvenþa acestora. cu privire specialã asupra acelora care dovedesc extinderea în timp a cuvintelor pare a fi punctul mai puþin forte al Dicþionarului discutat. apar în contexte slave. restrînsã. Într-adevãr. conþin: a) înregistrãri de cuvinte inexistente în dicþionarul de care ne ocupãm ºi b) atestãri în plus la cuvintele prezente în DERS. atestate în DLRV la cca.. Vom exemplifica aceste douã situaþii cercetînd în ce mãsurã materialul cuprins în lucrãri anterioare sau contemporane. cca. Evident. varã. deoarece în 1348 este înregistrat în DLRV sub forma articulatã: oparitul (în DERS singura atestare este la 1590). 1318. Inserarea de noi cuvinte nu mai are. beneficiind de o bibliografie în mare parte identicã. Este adevãrat cã.

p. discutatã ºi comentatã de Stãnescu. 10) cu sensul "fîºie de pãmînt care împarte în douã o proprietate”. agust. ªerban.. 1498. Addenda. 1590>. Djamo-Diaconiþã. Contribuþii..: brãdet 1491 – DERS. O subliniere aparte pentru grija manifestatã de autori pentru a pune în luminã atestarea cuvintelor prin nume proprii. 1480. Totuºi credem cã. se putea eventual aminti ºi inscripþia în piatrã a sculptorului Petrilã din epoca lui ªtefan cel Mare. þap. Drag (DERS 1414) este predatat de Gh. 365. nici diac în 3 ian. discuþia despre cuvintele cumãtrã. La fel v. ap.CÃRÞI REFERITOARE LA LIMBA ROMÂNà VECHE 137 voievod. 352. Mihãilã. p. Mihãilã. ian. desagã figureazã în contextul ocina boierului domniei-mele sã nu i-o faceþi dãsãgi” (TR <1579–81. în aceeaºi lucrare în contextul Az Dosoftei maistor (text neutilizat în DERS). 30–1582 iunie4. Alte predatãri rezultã. 78-79. bãlaur 1337–1340. mal 1445 – DERS 1448..C. unde se dau multe asemenea cazuri). M. termenul care îºi justificã postdatarea (în DLRV 1368 ºi în DERS 1478) prin faptul cã în DLRV a fost excerptat din documente latine. aceastã predatare. Demn de reliefat pentru valoarea lucrãrii este cã. în 1330 (în DLRV drag avea prima datare din 1376 într-un text în limba latinã). databile în sec. . de ex. V. p. dar. la catastif nu se atestã acest cuvînt la 3 apr. 64. M.. De altfel atestãrile în minus rezultã din absenþa utilizãrii ºi a altor izvoare documentare. DERS surprinde semnificaþii noi. pentru înþelegerea istoriei acestui cuvînt – evident cã nu este singurul în aceastã situaþie în DERS – s-ar fi putut da. DERS 1517. 59. p. obiectul de studiu al cercetãtorilor care au elaborat DERS-ul.2. sens apãrut probabil printr-o metaforã (v. numele proprii derivate de la cuvinte comune româneºti reprezentînd rezultatul unei evoluþii îndelungate. maistor. nesemnalate în lexicografia noastrã. 498-9. Este de asemenea regretabil cã într-o lucrare cu caracter exhaustiv ca DERS nu au fost exploatate cu o mai mare atenþie unele documente care au 1 2 3 4 V. Lb. menþionîndu-se prezenþa sa într-un text latin. 1500 ºi nici Lupul de la 6 iulie 1569. p. IX–XI1. se citeazã Olteanu. Mold. 210. La cenuºar s-ar fi cuvenit sã se adauge ºi toponimul Cenuºari. deci atestarea existenþei anterioare a cuvîntului comun prin tema derivatului. 1585–86. Doc. tot într-o parantezã finalã. la perper sensul "impozit” este ilustrat în DERS cu un prim document din 1467 cînd. nu slavo-române. aceastã semnificaþie apare în 21 nov. At. A. maistor are un alt sens ºi anume desemna persoana care fereca în argint. Giurescu. p. XVII–XVIII. Pentru meºter (prima atestare în DERS 1476 sau 1470). din Mihãilã. Me(s)ter Petrila. de fapt. ceea ce echivaleazã cu recunoaºterea izvorului de formare a toponimelor ºi a antroponimelor. menþionat într-un document din rãstimpul 1580 dec. de ex. Djamo-Diaconiþã. 14213. 409. nu de puþine ori. de ex. p. RRL 1/76. p. R. la p. s.v.

Din acest punct de vedere credem cã sistemul folosit de Gh. astfel. în atenþia autorilor. . ci ºi partea din citatul ilustrativ în care este cuprins cuvîntul discutat. Mihãilã. vizînd în special organizarea materialului existent ºi îmbogãþirea documentarã. At. p. deºi autorii lucrãrii nu ºi-au fixat acest obiectiv. Ajunºi la capãtul acestei dezvoltate recenzii izvorîte din respectul pentru autorii ei. care este „distanþa” între data primei atestãri prezente în DERS ºi cea din alte lucrãri. p.. cu scopul de a fi mai la îndemîna celor interesaþi (cercetãtori români. româniºti sau romaniºti din întreaga lume). ar fi fost de dorit ca în DERS sã întîlnim nu numai biografia cuvintelor. de ex. nici paralel cu ºteazã ºi nici cu balaur nu apar formele ºteadzã ºi nici varianta foneticã cu ã: bãlaur1. 84. Pe scurt.138 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC stat. unele fiind forme arhaice mai apropiate de prototip2. cojocar v. ca ºi pentru cititorii-specialiºtii. o datã ce toate trei formele sînt înregistrate sub jumãtate. coadã. „n’a point de fin”. în mãsura posibilului. giumâtate. – putem trage concluzia cã ne aflãm în faþa unei lucrãri de referinþã care însã. În general considerãm cã ar fi fost extrem de util pentru cei care se intereseazã de istoria limbii române. De asemenea la jumãtate ar fi trebuit sã existe trei trimiteri: jiumetete. Astfel. Mihãilã. Credem cã nu ar fi lipsit de interes sã se facã trimiteri între articolele în care apar contexte cu aceleaºi cuvinte. dar ºi bibliografia lor. în general de bune rezultate.v. îndreptãþiþi sã cearã unui astfel de dicþionar o informaþie cît mai exactã ºi mai bogatã. dar nu s-a procedat consecvent. fãrã ca cititorul sã fie pus în situaþia de a compara el însuºi cu dicþionarele noastre sau cu alte lucrãri de istorie a limbii române ce etimologie s-a propus. cum susþinea perfect justificat Emile Littré. jumetate. strîmb. 341 ºi citat s. De asemenea. În fine. cocoº etc. 2 V. în mod special – dar ºi de istoria limbilor slave sau a limbilor romanice – sã figureze la fiecare cuvînt. ne vom opri pentru ilustrare la documentul din 14 mai 1544 TR (v. totuºi. atît indicaþii bibliografice cît ºi datele la care sînt atestate cuvintele în dicþionarele limbii române sau la alþi cercetãtori. curãlar. 76. vezi jumãtate.. At. o propunere pentru o viitoare ediþie: credem cã ar fi indicat – cu toatã „dilatarea” de spaþiu pe care o implicã – sã se traducã nu doar cuvintele. ca orice lucrare lexicograficã. este foarte bine cã pentru viezure s-a trimis la forma viedzure sau cã pentru taistrã existã trimiterea la traistã. Aici nu este vorba de simple variante grafice ci de fonetisme extrem de interesante. Mihãilã în DLRV este mai indicat pentru cã aici se vede imediat. rãsplãtitã însã. Observaþiile anterioare. paharnic (sub forma peharnic). între variantele fonetice ale aceluiaºi cuvînt. care au depus o imensã muncã plinã de dificultãþi. nu reprezintã decît cîteva sugestii ºi 1 V. p.) unde apar noi atestãri ºi pentru cuvintele deºugubinã.

AUB. un nou ºi preþios instrument de lucru. 96–104 . DERS reprezintã o contribuþie substanþialã la cunoaºterea limbii române vechi. la o mai rotundã imagine asupra ponderii cuvintelor. p. nu putem decît saluta cu bucurie apariþia acestei lucrãri de forare în adîncimi încã prea puþin cunoscute ale limbii române. al XIV-lea – al XVI-lea în raport cu celelalte limbi romanice. 1982. Cu regretul cã documentele supuse cercetãrii nu au fost valorificate exhaustiv.CÃRÞI REFERITOARE LA LIMBA ROMÂNÃ VECHE 139 deziderate menite sã conducã. revizuitã. fapt remediabil la o nouã ediþie. util atît cercetãtorilor români ai istoriei limbii române cît ºi romaniºtilor din þarã ºi de peste hotare. în cazul cã vor fi puse în aplicare. a formelor ºi a construcþiilor româneºti din documentele slavo-române. interesaþi de compararea stadiului atins de limba românã în sec. într-o eventualã – doritã! – ediþie a II-a.

.

II LIMBÃ ACTUALÃ .

.

1967). p. p. Termeni precum cei citaþi sînt des utilizaþi nu numai în vorbire. în LR. 65. în Actes du X-e Congrès international des linguistes. Mirska. p. nr. cît ºi a inventarului fiecãruia dintre ele. 65. în „Philologica Pragensia” 9 (48). ceea ce demonstreazã intensitatea procedeului compunerii în limba noastrã” (Fulvia Ciobanu ºi F. raid-anchetã. 1965. 4. în SMFC. Asan. macara-turn. ca de ex. ºi cu unele rezerve. vezi Halina Mirska. 3 Despre ponderea acestui procedeu de compunere în limba românã. cit. oraº-erou. bloc-turn. Graur. 1 Aceastã observaþie. p. salã-studio. 188. casã-laborator.: actor-cetãþean. ºi în T. Bucureºti.TRÃSÃTURI SPECIFICE ALE COMPUNERII ÎN LIMBA ROMÂNÃ LITERARÃ ACTUALÃ În faza actualã a limbii române literare. productivitatea procedeului în discuþie a fost studiatã de Vlasák Václáv. angajat-mandatar. student-actor. arhitect-ºef. bloc-lamã.. Bucureºti. 2 Vezi Florica Dimitrescu. ºi în Actes du X-e Congrès international des linguistes. nr. la Al. întãreºte constatarea dupã care „evoluþia compunerii româneºti se caracterizeazã printr-o necontenitã creºtere atît a numãrului de tipuri. ciorap-pantalon. în majoritatea cazurilor. în special în limbajul cultivat. pentru limba francezã. op. cel puþin în sfera lingvisticã amintitã. an-luminã. La romanité du roumain. al doilea constituent imediat este apoziþia3 primului. pictor-decorator. cartier-satelit. spectacol-lecturã. astãzi. stradã-coridor. compunerea reprezintã un important mijloc de îmbogãþire a lexicului1. cifrã-record. Într-adevãr. club-bar. 1966. în stilul tehnico-ºtiinþific ºi cel publicistic2. p. 396-399. Bucureºti. 268. ceea ce demonstreazã vitalitatea procedeului în discuþie.u. 1965. .. privitoare la aspectul actual al limbii române. ci ºi în scris. XI (1962). 1. 34 º. p. declaraþie-program. ideea aceasta apare ºi la H. în româna literarã existã un mare numãr de cuvinte compuse în care. 174.

4 Vezi Meyer-Lübke. 1966. Darmesteter. în Mélanges de linguistique Charles Bally. care calchiazã compusele germane corespunzãtoare. Paris (f. Portrait du vocabulaire français. p. Benveniste. Aceastã situaþie existã. Guilbert. 61. în „Bulletin de la Société de linguistique de Paris” (BSL). 90-96. p. 1894. IV..144 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC În cele ce urmeazã nu vom discuta dacã anumite secvenþe de unitãþi lingvistice semnificative constituie un singur cuvînt sau o succesiune de cuvinte1. pe de altã parte. 1. Paris. dupã formule strãine. p. Grammatik der romanische Sprachen.. toate. din constituenþi imediaþi de un tip special. în „Le français moderne”. p.) considerã cã formaþiile prin juxtapunere sînt numeroase în aceastã limbã.IX. Madrid. în raport cu germana ºi cu alte limbi. revistas y radio en nuestro lenguaje actual y futuro es incalculable. synapse) discutate de E. diariamente sufrimos. Iorgu Iordan nota cã juxtapunerile în limba românã „sînt puþin numeroase ºi imitate. numãrul crescînd de formaþii de acest fel ºi. 1957. 9) sau mai noi (de ex.u. p. 230. Criado de Val: „La influencia de los periódicos. 284 º. 5007. de L. mai 1969. n. 1. p. De exemplu: Actor-poet faþã de poet-actor: a) .u. excerptate din presa cotidianã2 în rãstimpul 1960–1969 ºi. ed. Sauvageot. 2. 2 Vezi observaþiile lui R. nici nu vom examina productivitatea diverselor tipuri de compunere în limba literarã actualã. suedeza sau norvegiana. termenul a fost reluat. col. 1964. XVII. 2. pe de o parte. ca tip.. 1) 6 1 Unele dintre formaþiile noi semnalate mai jos corespund „sinapsei” (fr. cassapanca. Pare surprinzãtoare observaþia lui A. para bien o mal. 1959. despre „inaptitudinea de origine structuralã a limbii franceze de a forma compuse prin juxtapuneri”. deºi procedeul nu-i absolut necunoscut limbii noastre”. .. în care focarul ºi vecinãtatea îºi pot „schimba” între ele locurile. Formes nouvelles de la composition nominale. la lección indirecta de su lectura y nos contagiamos de sus modos de expresión” (Fisonomía del idioma español. partea a III-a. capacitatea de permutare a elementelor formative fãrã ca sensul degajat de constituent sã sufere vreo modificare.1969. daneza. Guilbert în „Langue Française”. 1939. piantanimale. Buc. Geneva. p. de exemplu. cuvinte recente (neînregistrate în lucrãrile de specialitate ºi dicþionare). 5 Pentru problema generalã a raportului determinat-determinant. ca maghiara. 6 Inconsecvenþele în utilizarea linioarei în exemplele citate mai jos se explicã prin felul de scriere întîlnit în ziarele din care am extras citatele. ci vom semnala cîteva dintre caracteristicile noilor formaþii. 585-586. vezi Troubetzkoy. în care tipul amintit este exemplificat prin it. implicit. 3 În LRA. a II-a. 111. Cours de grammaire historique.). p. posibilitatea reversibilitãþii raporturilor determinat-determinant5. I. II. în limbile romanice4. L. p. 75 º. prilej pentru a-l revedea în rolul Ion pe actorul-poet Emil Botta (Inf. 13). În limba actualã se manifestã o anumitã preferinþã cãtre compuse formate – prin juxtapunere3 – din douã segmente echivalente ca forþã. ale constituenþilor imediaþi din care sunt alcãtuite acestea. 24. 76. A. p. dar ceea ce poate fi surprins ca nou astãzi este. estoniana. Leipzig. cînd se ºtie cã mulþi cercetãtori mai vechi ai istoriei limbii franceze (ca de ex.a.

XXV. de la Gavroche la Nicã Fãrã Fricã. 62. termenii A+B deveniþi B+A apar în numeroase cazuri chiar în acelaºi context mai larg. cu secþii de chirurgie. în care se pot efectua lunar aproape zece mii de consultaþii. 4–5). amenajat în incinta liceului din localitate. 4). lib. 8). p.. Copilul-erou era ea însãºi (Inf. col. microfoane. p. . 7. ceea ce constituie o dovadã a împrejurãrii cã.. 6–7. conþinutul segmentului a rãmas acelaºi. cînd noteazã în parantezã în dreptul 1 Vezi Ch.. 7118. 7057. p. radiologie.. Paris. p.I.. VII. (Rom. ginecologie etc. clasã-laborator ºi laborator-clasã: Pe linia continuei perfecþionãri ºi modernizãri a procesului de învãþãmînt se înscrie ºi punerea în funcþiune a primului laborator-clasã din regiunea Cluj. vezi ºi Fl. semantic. XXIV. II. 3..TRÃSÃTURI SPECIFICE ALE COMPUNERII ÎN LIMBA ROMÂNà LITERARà ACTUALà 145 b) . 6888. lib. Cum preferaþi. col. 1969 (titlu pe coperta a II-a): Cîntãreþul-actor sau actorul-cîntãreþ.R. oct.1967.. Sala-amfiteatru ce adãposteºte clasa-laborator este înzestratã cu 40 de semi-cabine fonice. Essai sur la structure logique de la phrase. 6). de asemenea policlinica-spital are un laborator ºi o farmacie (Sc. 38 (352). XXV.XII. spre o formare mai complexã a unui actor-cîntãreþ sau cîntãreþ-actor. 230.. A. erou-copil ºi copil-erou: Silvia încetase sã mai fie actriþa întruchipînd toatã gama eroilor copii.. de exemplu: actor-cîntãreþ ºi cîntãreþ-actor: În activitatea teatrului existã cãutãri spre depãºirea unor anumite cliºee ºi stereotipii.. XXXV. 3. 3. col. 21. p.. Aceastã trãsãturã specificã a fost sesizatã de Iorgu Iordan în LRA. 31. Bufet-bar este perfect echivalent cu bar-bufet: a) Unul dintre autobuze destinat trupei de actori este prevãzut cu cabine cu duºuri ºi cu bufet-bar pentru public.. 1950.. col. 9. 19. spital-policlinicã ºi policlinicã-spital: La Hîrºova s-a dat în folosinþã un nou spital-policlinicã.7). col. difuzoare. Séchehaye. interne.IX. O altã particularitate a compuselor limbii literare actuale este repetabilitatea constituentului secund. spre profesionalizarea interpreþilor (Sc. VII. 30.. 4. fiziologie. 2. p.. O.L.1969. col. XXXVI.1969.1966.1967. 1.X.. deci cã nu se pune problema „predominãrii”1 unuia dintre cei doi constituenþi. oftalmologie. XVII.1966. 8. 24. col. 3). 1. p. b) Cliºeul de mai sus înfãþiºeazã un aspect din acest ultim bar-bufet (Rom.IX. Buc. iar o altã maºinã transportã generatorul pentru energie electricã (Rom.XII. întîlniri – la graniþa dintre arte – cu poetul-actor Emil Botta (Sãpt. lib. 6924. 7202.. în exemplele de care dispunem pentru acest caz. p. p. 5038.1966. De observat cã..

Clasele de distribuþie cu 5 membri: fulger: spãlãtorie-fulger. cerb-gigant. episod-cheie. piesã etc. Clasa de distribuþie ºcoalã cuprinde 11 membri: rol-ºcoalã. azil-ºcoalã. piesã-document. ºi nu numai în limba românã. structurã-model. navã-pirat.. element-cheie. urmãtoarele clase de distribuþie ale termenilor mai des întîlniþi în situaþia descrisã: Locul întîi îl ocupã. liceu-pilot. un substantiv (uneori adjectiv) care achiziþioneazã cu timpul valoare calificativã. operã-cheie. cuvînt-cheie. silabã-cheie. fregatã-ºcoalã. teatru-anchetã. restaurant-ºcoalã. spectacol-ºcoalã. În limba actualã ne referim la constituente de tipul scenã-cheie. precizare-cheie. reginã-mamã. unitate-etalon. avion-pirat. capitol-cheie. uzinã-pilot. dramã-document. staþie-pirat. foto-document. În ordine descrescãtoare. documentar-anchetã. întrebare-cheie. conflict-cheie. fotografie-document. document sau pirat.. împrejurare-cheie. restaurant-gigant. joc-ºcoalã. Clasele de distribuþie cu 4 membri: lecþie: conferinþã-lecþie. Constituentul al doilea este. foileton-anchetã. pãºune-model. condiþie-cheie. gospodãrie-etalon. magazin-etalon. hotel-ºcoalã. buletin-anchetã. a cãrui clasã de distribuþie cuprinde 23 de membri în formaþiile recent înregistrate: factor-cheie. emisiune-anchetã. Clasa de distribuþie document cuprinde 8 membri: spectacol-document. respectiv. fotografie-document. scenã. turneu-fulger. cisternã-pirat. etalon: faptã-etalon. staþie-pirat. frazã-cheie. statut-model. sat-model. local-gigant. piesã-document. replicã-fulger. 231. avion-pirat etc. op. întrebare. pilot: staþie-pilot. bandã rulantã-ºcoalã. pirat: radio-pirat. vînãtoare-model. teatru-document. cit. poziþie-cheie.146 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC juxtapunerii casã-model: „ºi alte substantive în locul lui casã”. disc-lecþie. de cele mai multe ori. Observaþii asemãnãtoare sînt fãcute la p. experienþã-pilot. traseu-ºcoalã. secvenþã-cheie. replicã-cheie. interviu-fulger. emisiune-pirat. idee-cheie. film-document. plan-pilot. scenã-cheie. ediþie-pirat. în legãturã cu locomotivã-tip. radio-anchetã. gigant: film-gigant. iar vecinãtatea (contextul) cheie. lot-model. imagine-cheie. în care focarul asupra cãruia se efectueazã operaþia de substituire este. film-cheie. peliculã-document. notãm în continuare. post-cheie. pe baza materialului care ne-a stat la dispoziþie.. atelier-ºcoalã. film-lecþie. model: cinematograf-model. concert-lecþie. cheie. punct-cheie. ipostazã-cheie. . navã-ºcoalã. tur-fulger. întrebare-cheie. Clasele de distribuþie cu 7 membri: anchetã: film-anchetã.

. uzinã-monstru. film-monstru. „podul de peste fluviu” etc. p. Clase de distribuþie cu 2 membri: bilanþ: calcul-bilanþ. 4 E. 13. diferã de substantivele independente cheie. 1. 2 Vezi articolul nostru. rol-ºcoalã. . 30. cap-simbol. condiþie-cheie. 1963. întrebare-simbol. Les structures lexématiques. 3 Cazuri asemãnãtoare vezi ºi în A. record: cifrã-record. film-fluviu. 1968. limitã: clipã-limitã. Sauvageot. fluviu etc. ed.. Clasele de distribuþie cu 3 membri: fluviu: raport-fluviu. 78. p. 1968. Paris. dupã ce în Étude sur la dérivation suffixale. 1962. ºoc: fapt divers-ºoc. p. cit.. pilote. „s-a clãdit o nouã ºcoalã”. p. La dérivation en linguistique et en linguistique transformationnelle. îºi pierd treptat semnificaþia iniþialã ºi devin cu timpul. fiction) sînt clasificate ca „mots pleins à fonction de suffixe”. v. discurs-bilanþ. în Zeitschrift für französische Sprache und Literatur. Dupã cum se poate remarca.. situaþie-limitã. I. copil-monstru. 1. aratã cã trecerea de la compoziþie la derivaþie se poate efectua prin slãbirea unui membru al compoziþiei. simbol: sculpturã-simbol. astfel încît sînt clare „distanþele” dintre. 3. pe de o parte. Clase de distribuþie cu un membru: program: declaraþie-program. cheie. Notes sur les suffixoïdes. aceste cuvinte. pilote.TRÃSÃTURI SPECIFICE ALE COMPUNERII ÎN LIMBA ROMÂNà LITERARà ACTUALà 147 monstru: proces-monstru. film-mamut. prevãzute cu „morfeme” de acest tip. considerãm cã termeni precum cei amintiþi. timp-record. 65. interviu-fluviu. VI. 105. p. În formaþiile amintite mai sus. Desigur. Coseriu. mais ils sont profondément différents d'eux par leur emploi syntagmatique”. op. printr-un proces îndelungat. 5. stare-limitã. în cazul nostru. analizeazã fenomenul acesta foarte activ în limba francezã dînd exemple ca clef. bilanþ. de a introduce substantivul într-o categorie semanticã deosebitã. tele-maraton. în analiza distribuþionalã. în „Travaux de linguistique et de littérature”. mamut: spectacol-mamut. În exemplele discutate ne aflãm deci în faþa unui caz de tranziþie a unor segmente de la statutul de elemente de compunere (cu poziþia II) la acela de afixe2. în RRL XIV. maraton: interviu-maraton. pe de altã parte. Problèmes et méthodes de la linguistique. afirmase: „ils sont issus certes des lexèmes clef. aceleaºi cuvinte în contextele: „am uitat cheia acasã”. Paris. 109.31. J. turneu-maraton. 1969. în „Langue Française” 2. p. elementul secund are rolul de a aduce o „modificare”4. la care se adaugã ºi altele (pirate. vîrf: moment-vîrf. a II-a. ne putem întreba asupra rolului semantic deþinut de elementul secund. 1 W. în cazul în speþã. sînt morfeme care. pod-mamut. mai 1969. Dubois. moteur. film-fluviu ºi. bilanþ. p. fiind frecvent utilizaþi. scenã-simbol. Wartburg. fluviu3. elementul al doilea. vîrf-record. nr. frînã: cauzã-frînã. În general. simple afixe1.

termeni care apar. ne permit sã considerãm cã avem de-a face aici cu un caz particular de derivaþie sinonimicã4. iar arhisemantemul „extremitate” – morfemele limitã ºi vîrf (evident. 3 Discutatã de Iorgu Iordan în LRA. pãstrate ºi în noile formaþii. mamut. De exemplu. Stilistica limbii române. Sã se compare. p. interºanjabili. de asemenea în cadrul arhisemantemului „model. p. . mai 1969. încît termenii pot fi. cit. A doua observaþie. fluviu (cãrora li se adaugã adjectivul propriu-zis gigant) exprimã arhisemantemul „mare. unele. gigantic. Coseriu.. 4 Vezi Iorgu Iordan. imens”. Un alt caz: unul dintre elemente poate avea sensuri diferite originar.)? Nu am eliminat substan1 E. În fine. program etc. vîrf. maraton. Trebuie fãcute douã observaþii la cele de mai sus. Mai întîi. în pilot se include ideea de „primat”. Aceste cazuri. dupã cum am vãzut. în timp ce aceasta din urmã este echivalentã cu o uzinã-etalon). deja consemnate în limbã. ne-am referit însã numai la materialul avut la îndemînã). de exemplu. „sinonimia” dintre diferitele posibilitãþi de exprimare prin constituentul al doilea este totuºi atît de mare. la fiecare putîndu-se releva note semantice suplimentare. nuanþa de „obositor”2. De exemplu: în materialul citat se constatã cã în interiorul unei anumite sfere semantice elementele pot comuta. alãturi de formaþia mai veche ºi deja introdusã în limbã – deºi neînregistratã de dicþionare – roman-fluviu3. pe lîngã ideea de lungime. în exemplele noastre. ghid” care apare exprimat de morfemele ºcoalã. De ce am introdus în categoria de care ne ocupãm. ne putem imagina o nouã formaþie de cuvinte de tipul roman-gigant. 2 Cf. op. séance-marathon („Langue française". conþine. a cuvintelor cu un constituent imediat poziþia II repetabil. De asemenea. pentru limba francezã. Astfel. numai de douã ori (bilanþ) sau chiar o singurã datã (frînã. în raport cu model (astfel cã o uzinã-pilot nu poate fi „egalã” cu o uzinã-model. situaþiile expuse nu epuizeazã posibilitãþile limbii. în cazurile amintite. legatã de prima. 1944. De exemplu: film-monstru ºi film-gigant sau turneu-fulger faþã de turneu-maraton. în raport cu record ºi fulger. p. 66). ºoc.148 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC noile formaþii pot fi clasificate în diferite grupe din punct de vedere semantic. Bucureºti. etalon. 2. cã în interiorul grupãrilor operate dupã criteriul semantic nu trebuie absolutizatã identitatea morfemelor. este cã. uneori. proces-monstru ºi film-monstru cu copil-monstru 1. se contureazã arhisemantemul „model. p. model. sîntem datori o explicaþie. Arhisemantemul „rapid” are ca morfeme elementele fulger.. ghid” nu ar constitui o surprizã ca în loc de unitate-etalon sã se întîlneascã *unitate-model sau alãturi de film-lecþie sã aparã *film-ºcoalã. lecþie. 344. pilot. iar altele numai presupuse. în care „numitorul comun” este tocmai segmentul secund. Substantivele monstru. maraton. 230. simbol. 10: „Un lexème peut fonctionner dans plusierus champs à la fois”.

dirijor-maraton. înregistrate ulterior (iunie 1970). acestea pot fi prezentate schematic prin variantele: 1. 2. întãresc ideea claselor de distribuþie deschise. O caracteristicã larg rãspînditã printre compusele actuale este complexitatea lor.TRÃSÃTURI SPECIFICE ALE COMPUNERII ÎN LIMBA ROMÂNÃ LITERARÃ ACTUALÃ 149 tivele citate din douã motive: pe de o parte din cauzã cã. (b1) A + B (+) (b2) dupã raportul dintre locul ocupat de termenul unic ºi cel binar. Din acest punct de vedere. materialul cercetat permite gruparea compuselor recente în douã specii: a) cuvinte supracompuse. navã-gigant. în mod special. aºa cum am menþionat anterior. din presa zilnicã. mai 1969. pe de altã parte. timp de nouã ani. la care se asociazã un al treilea termen. într-adevãr. *situaþie-vîrf. un numãr relativ mare de formaþii noi poate fi analizat în mai mult de doi constituenþi imediaþi sau dintr-un constituent imediat simplu ºi altul complex2. président-directeur-général. (a1) A (+) + B (a2) manifestã preferinþã pentru succesiunea SA/S 1 De observat cã formaþiile: rãstimp-fulger. III. (a1) A (+) + B (a2) ºi 2. 66). în articolul de faþã ne-am bazat exclusiv pe fiºele extrase de noi. p. alcãtuite dintr-un compus binar – de obicei existînd anterior în calitate de compus –. 1. care corespunde tipului 2 din schemele noastre (vezi „Langue Française”. supracompusele aparþinînd variantei 1. din cauzã cã cel puþin în limba vorbitã este foarte posibil sã aparã noi creaþii în care sã figureze vîrf sau frînã ca element secund în construcþii de tipul *stare-vîrf. conducteur-chef de groupe. inginer-metalurg-ºef a1 a2 A +B ºi 2. exemplele film-ºoc ºi rezumat-ºoc confirmã cele afirmate mai sus cu privire la clasele de distribuþie monomembre. ºi. caz-limitã. De exemplu. valoare-limitã. ºi este sigur cã ne-au „scãpat” unele formaþii. termen-record. . 2 Un tip similar de compoziþie apare în franceza actualã. de ex. Dupã elementele alcãtuitoare. congres-adunare-plenarã b1 b2 A +B 1. unde schema cea mai simplã ºi mai frecventã este „substantiv + sintagmã”. *rezultat-frînã etc. În aceste cazuri trebuie sã considerãm clasa de distribuþie deschisã1.

/ muncã patrioticã femeie./ monument istoric s s a congres./ plãmîn artificial expoziþie./ adunare-plenarã dezbatere./ colecþionar de muzicã s s s film./ masã rotundã ore. În supracompusele de tipul (b1) A + B (+) (b2) apar sau numai substantive de tipul S/SS: meloman.): alb./ expoziþie de mobilã femeie./ om viu inimã./ jurnal al pãcii student./ lumina zilei a s s .150 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC expoziþie-agricolã / tîrg s a s vapor-gigant / pompier bandã-rulantã / ºcoalã fapt-divers / ºoc Destul de numeroase sînt ºi supracompusele alcãtuite din SS/A: staþie-laborator / orbitalã s s a minigeamandurã-satelit / automatã vapor-pompã / gigant Uneori este înregistratã succesiunea SS/S: inginer-metalurg / ºef s s s arhitect-ºef / de oraº Într-un singur caz am întîlnit o formaþie alcãtuitã din SA/A: teatru mobil / pliant s a a 2./ club bar magazin./ om de ºtiinþã sau substantive combinate cu un adjectiv de tipul S/SA: clãdire./ tîrg internaþional sau A/SS (într-un singur ex.

într-un context asemãnãtor. *magazin-expoziþie / de stofe etc. ea devine însã acutã în situaþia grupãrilor mai libere sau mai puþin libere.. dar am ales-o pe prima deoarece monument istoric poate sã aparã într-un mai mare numãr de contexte (*mãnãstire. în general. În primul caz ºef apare independent (ºi nu legat de metalurg: inginer / metalurg ºef) deoarece se referã la o persoanã cu o funcþie specializatã (nu inginer. *statuie. club-bar). în primul caz „un magazin care serveºte drept expoziþie de mobilã”. nu este lipsit de interes de observat cã uneori etapele apariþiei unui cuvînt supracompus pot fi surprinse în acelaºi context. 111. 1969. de exemplu între clãdire. iar a doua situaþie „un magazin care de obicei are rol de expoziþie ºi care. Gleason. magazin. pentru construirea unui teatru mobil-pliant. ar putea fi comutat cu de judeþ./ monument istoric ºi clãdire-monument / istoric./ monument istoric etc. a propus achiziþionarea proiectului. eventual.TRÃSÃTURI SPECIFICE ALE COMPUNERII ÎN LIMBA ROMÂNÃ LITERARÃ ACTUALÃ 151 Uneori divizarea corectã ºi clasarea unitãþilor aparþinînd supracompuselor este dificilã. de municipiu etc. ci inginer-metalurg). de exemplu: teatru mobil-pliant provenit din teatru-pliant: În timpul discuþiilor. care sã se poatã deplasa la scurte intervale de timp în diferite colþuri ale regiunii./ monument istoric. în care caz avem „de ales”. 1 Vezi H. În fine. stofe etc.. problema nu se pune expres. a gãzduit mobile”. În arhitect-ºef / de oraº. dovada ne-o dã imposibilitatea unor enunþuri reperate în cazul unei alte interpretãri. Paris. Nu trebuie sã fim surprinºi dacã un acelaºi termen./ expoziþie de mobilã considerat de noi susceptibil a fi integrat în categoria (b1) A + B (+) (b2) ar putea fi eventual interpretat ca magazin-expoziþie de mobilã (deci varianta 1). În fond./ divers ºoc din cauzã cã porþiunea a doua (divers ºoc) nu este reperabilã. De exemplu ºef în inginer-metalurg / ºef ºi arhitect-ºef / de oraº.) decît clãdire monument. În decupajele admise de noi mai sus am pornit de la principiul dupã care cea mai bunã împãrþire e aceea în constituenþi cu cea mai mare libertate de ocurenþã1. dupã cum fapt-divers / ºoc nu admite interpretarea fapt./ agricolã tîrg. bineînþeles admiþînd o altã înþelegere a conþinutului. în al doilea caz se poate substitui mobilã cu sticlãrie. adunare-plenarã. p. de ex. în cazul respectiv. Este format din cinci mari autoremorci în care este încãrcatã construcþia pliantã a sãlii. Alte cazuri sînt însã clare. Introduction à la linguistique. care. o datã ocupã un loc ºi altã datã un altul. în expoziþie-agricolã / tîrg. Evident. ambele interpretãri sînt posibile.. (*magazin-expoziþie / de sticlãrie. gruparea agricolã-tîrg nu este acceptabilã în cazul segmentãrii expoziþie.. astfel. ºef se grupeazã cu arhitect ºi se „opune” lui de oraº. .A. în cazul în care un segment este deja un compus (de ex.).

cum este ºi normal.É. XXV. pe locul 3. lib. de preferinþã. vapor-gigant pompier din vapor-pompier etc. alcãtuit din succesiunea SAS. în medicinã inimã-plãmîn artificial sau în astronauticã staþie-laborator orbital sau minigeamandurã-satelit automatã) astfel de grupãri au aceeaºi „coerenþã internã ºi acelaºi caracter de necesitate” ca un compus obiºnuit pentru limba comunã alcãtuit din douã elemente. are mai mare importanþã în secvenþele citate decît adjectivul.1967. 21. p.. A. în „Langue française”. obiºnuit pînã acum cu spectacolele în aer liber (Rom. mai rar. substantivul.R. Din exemplele discutate se poate trage o concluzie în legãturã cu pãrþile de vorbire specifice constituenþilor imediaþi din formaþiile citate ºi anume predominarea tipului substantival propriu-zis ºi existenþa unui tip caracteristic pentru specia a. el apãrînd. Cele cîteva trãsãturi specifice discutate (mobilitatea segmentelor formative. col.I.F. ca în S/SA. 3. 6924. Contextele mai largi în care apar „originalele” permit un decupaj corect al supracompuselor. ca în SA/S sau SA/A. de tipul floarea-soarelui. varianta 1 (necunoscutã nici variantei 2 ºi nici speciei b).I. sau SS/A. care.D. 76. mai 1969. Materialul cercetat permite constatarea cã în aceastã categorie toate elementele componente sînt substantive ( S + S + S): vitrinã-bar-comodã baraj-stãvilar-deversor actor-dansator-cîntãreþ pantomimã-balet-desen fãrã cuvinte. deºi pentru specialiºtii din domeniul ºtiinþei ºi al tehnicii (de exemplu. prezenþa unor elemente repetabile secunde ca poziþie ºi complexitate) se întîlnesc – dupã cum am avut ocazia sã amintim în cursul expunerii – în 1 La recherche en lexicologie au C. Phal1 remarcã. 2. 7–8). nu ocupã decît într-un singur caz locul întîi. La fel expoziþie-tîrg internaþional provine din expoziþie-tîrg sau student-club-bar s-a dezvoltat din club-bar. pe drept cuvînt. sau. . pe locul 2. cel puþin în exemplele avute la îndemînã.152 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Construcþia teatrului pliant oferã condiþiile necesare unei audieri ireproºabile publicului spectator. Oricum. cã astfel de compuse foarte lungi nu vor intra probabil în dicþionare. p.. b) Formaþii pluricompuse alcãtuite din trei (eventual mai multe) secvenþe independente juxtapuse (A + B + C (+c)).

art. Le parole composte nella lingua italiana. 1970. de ex. H. 1957. . 241–247. 8. p. The Cathegories and Types of Present-Day English World-Formation.u. 1. 2. în „Deutsche als Fremdsprache”. dar ºi în limbile romanice. 1945. p. în „Sprachpflege”. roman-fluviu dupã fr. E.. 1964. Roma. v. 1964. aºa dupã cum unele – poate cele mai multe – nu sînt combinaþii durabile. ci formaþii dupã un model strãin (de ex. Zeitschrift für Indogermanistik und allgemeine Sprachwissenschaft”. 13. scène-clef). 161–165. în care trebuie sã vedem una dintre cãile de modernizare a lexicului recent al limbii române. p.. Marouzeau ]n „Le français moderne" IV. p. 325–334 1 În special în limbile germanice. p. 1960. dar importantã pentru limba noastrã este tocmai asimilarea procedeelor amintite. ele nu reprezintã inovaþii româneºti.u. cit.. 1–6.TRÃSÃTURI SPECIFICE ALE COMPUNERII ÎN LIMBA ROMÂNÃ LITERARÃ ACTUALÃ 153 proporþii diferite ºi în alte limbi în aspectul lor actual1. 1965. scenã-cheie dupã fr. Grosse Rudolf. 57 º. p. Wiesbaden. Neues im deutschen Wortschatz unserer Gegenwart. etc. ºi 2. De altfel. 57 º. roman-fleuve. Sparmann. unele dintre formaþiile citate nu sînt create pe teren românesc.. ci realizãri efemere. Entwicklungstendenzen in der deutschen Sprache der Gegenwart. din bibliografia foarte bogatã pentru problema cuvintelor compuse în aceste limbi desprindem Marchand Hans. nr. 1. stabile în limbã. 1965. Tollemache.. 70. Benveniste. vezi ºi articolele aceluiaºi din „Indogermanische Forschungen. SCL 3. J. Fr. Leipzig.

porto-.. dar care au fost înregistrate. livresc. . pe care nu îl adoptãm aici pentru cã implicã ideea unei duble compuneri. Marcu. pronominale. 4 Iordan. p. p. 1 Observaþiile care urmeazã se bazeazã în exclusivitate pe materialul extras de noi din presa actualã. vice-. Paris. p. 27–49. pento-. mega(lo)-. Martinet. nu sînt înregistrate în nici un exemplu recent: este cazul prefixoidelor: cvadru-.ASPECTE ALE PSEUDOPREFIXÃRII ÎN LIMBA ROMÂNÃ LITERARÃ ACTUALÃ (cu referire îndeosebi la limbajul presei) 1 În ansamblul procedeelor de formare a cuvintelor. neo-. LRA. între 1961-1967. element formativ provenind din teme care. Eléments de linguistique générale. 3 Iordan. p. 1963. 407-412). ºi H. folosesc pentru pseudoprefixare termenul „recompunere”. plus-. 135. discutate de Iorgu Iordan în LRA. pseudoprefixarea2 ocupã un loc aparte prin rolul ei în faza actualã a limbii române. ºi LRC. Maneca ºi Fl. 2 A. se bucurã de mare succes. omni-. fizio-. nu apar aici.apare doar în 41 de formaþii noi (altele fiind discutate de L. aveau sens în sine (teme nominale. 214. Iorgu Iordan a atras atenþia asupra acestui procedeu în urmã cu aproape un sfert de secol ºi a inventariat pseudoprefixele cele mai obiºnuite4. steno-. p. grafo-. de ce tele. Les mots français. Mitterand. în accepþia largã a termenului). LRA. dinamo-. dactilo-. de asemenea. în limbile de origine (greacã sau latinã). la origine savant. Aceasta explicã. Aceasta explicã de ce anumite cuvinte recente. în anumite aspecte ale limbii literare actuale (ºi este în primul rînd vorba de stilul presei. dermo-. Seche în LR 3/1965. p. dar rolul pseudoprefixelor în formarea noilor cuvinte a crescut simþitor de atunci. verbale)3. 318 ºi urm. stereo-. 1960. de exemplu de Dicþionarul de neologisme al lui C. Paris. Într-adevãr. procedeul pseudoprefixãrii. Numeroase cuvinte recente s-au nãscut din compunerea unui cuvînt deja existent în limbã cu un pseudoprefix (sau prefixoid). de ce unele pseudoprefixe. 213 ºi urm.

fãrã îndoialã. arhi. 1. folosirea lor de cãtre cercuri restrînse se datorau posibilitãþilor de culturã mai reduse ale poporului. împrumutul numeroºilor termeni tehnici formaþi cu elemente latineºti ºi greceºti care au fãcut ca nu numai elementele acestor formaþii. cãci. Dar acest lucru nu împiedicã studierea tendinþelor limbii în domeniul formãrii cuvintelor.< gr. ca de exemplu cosmonavã dupã rusescul kosmokorabl. cine(ma). L'évolution du lexique dans le français contemporain. semi-. 4 H. Frey3: „Împrumuturile pot furniza indicii în privinþa sistemului ºi a tendinþelor limbii care le foloseºte. însã cea mai mare parte a termenilor luaþi în discuþie s-au nãscut pe teritoriul românesc. J. arké (în cuvîntul compus exprimã ideea de "primul”). 16. pseudo-. cã pseudoprefixele des folosite.< gr. pseudoprefixarea. kytos "celulã”. au devenit productive în limba românã actualã. autos "el însuºi”.< gr. de exemplu autogol din englezescul autogoal. Pentru a explica acest proces. 320. 8 (1936). La romanité du roumain. kardia "inimã”. 6/62. 1965. tele-. 83. noile formaþii atestã o vizibilã preferinþã pentru prefixoidele de origine greceascã4: aero. mini-.< gr.ASPECTE ALE PSEUDOPREFIXÃRII ÎN LIMBA ROMÂNÃ LITERARÃ ACTUALÃ 155 Putem afirma. procedeul impunîndu-se în ultima etapã de dezvoltare a acesteia. multi-. macro-. crio.< gr. cu atît mai mult cu cît prefixoidele se ataºeazã de preferinþã la neologisme. cito. Mitterand constatã acelaºi lucru pentru francezã. 65 (dar autorul vorbeºte aici de „compunere”). Din punct de vedere al originii lor. fãrã teama de a fi contraziºi de fapte. în „Le français dans le monde”. p.< gr. E greu de fãcut deosebirea dintre noile creaþii realizate pe teritoriul românesc ºi neologismele împrumutate. foto-.< gr. Astãzi. LRC. modalitate savantã prin excelenþã. auto. cine(ma)-. p. p. . 3 „Bulletin de la Maison franco-japonaise”. în Les mots français. trebuie invocat. p.< gr. Este evident cã nu toate cuvintele compuse cu ajutorul pseudoprefixelor sînt creaþii stricte ale limbii române. se amplificã ºi ea. bio-. precum: aero-. nu se mai poate susþine cã pseudoprefixarea „aproape nu conteazã” în viaþa limbii2. kyclos "cerc”. Marele numãr de pseudoprefixe din noile formaþii nu trebuie sã surprindã. auto-. bio. astro. observã cã elementul grecesc are rol de limbã internaþionalã. radio-. micro-. ceea ce demonstreazã cã.< gr.< gr. unele fiind adaptãri ale unor termeni strãini. Dubois. Graur. Bucureºti. aºa cum arãta H. cantitatea relativ micã de cuvinte compuse cu ajutorul unui pseudoprefix din limba românã de pînã acum aproximativ 40 de ani ºi. cardio. ciclo. cryos 1 Vezi Al. electro-. astron "astru”. bios "viaþã”. nr. 2 Iordan. aer "aer”. 5. devenind astfel reactivi capabili sã dezvãluie caracteristici care nu ar fi atît de evidente dacã ne-am limita numai la studiul vocabularului autohton”. hidro-. sau chiar împrumuturi propriu-zise. kinema "miºcare”. angi. angeion "vas”. mai ales. p. dar ºi principiile înseºi ale combinãrii cuvintelor1 sã devinã familiare în românã.< gr. cel puþin în sectorul limbii de care este vorba. paralel cu procesul de culturalizare generalizatã.

Prefixoidele cinema. -e "liber”. corno. magnet(o). higr(o). în formaþiile recente. prefixoidele sînt cîteodatã alipite la cuvinte mai vechi. -dis "moºtenitor”. monos "singur”. melo.< gr. eredo.(24 de formaþii noi) ºi mini.< lat.(16) se dovedesc productive). microhidrocentralã. trium "trei”. cosm(o). gea "pãmînt”. video.< lat. 6 cu cosmoºi 1 cu mondo-.< lat. esofag(o).(1 formaþie).< gr. pseudo "fals”. pluri. 12 cu aero-. (Noi am înregistrat 18 formaþii cu cine. radius "razã”. micro. hygros "umed”.< lat. mondo. motus "miºcare”. melos "cîntec”. superioritatea lor se manifestã ºi pe planul productivitãþii.(35 de formaþii noi). fil(o).< gr.< lat. mikros.< lat. dar ele au dezvoltat sensuri diferite în românã. mille. cerealia "grãunþe”. khronos "timp”. necro. macro.< gr. radio. mon(o). mimos "mim”.< lat.< lat.(16). ballista "maºinã de rãzboi”. helios "soare”. balisto. . duo "doi”.< lat. hipno. radio. am înregistrat 73 de formaþii noi cu auto-. milia "mic”.(6) la care s-ar putea adãuga pluri. semantic vorbind.< gr.(8 formaþii) ºi lat. phileo "îmi place”. prefixoidele greceºti îºi dovedesc prioritatea în cele mai multe cazuri: ex. psich(o).< lat.< gr. 18 cu cine(ma)-. bi(s). maxi.< lat.< gr. 72 cu micro-. gr. depãrtat”. termos "cald. imunoelectroforezã. maxi.< gr. videre "a vedea”. tot „sinonime”. lacto. -e. 15 cu electro-. Dar prefixoidele de origine greceascã sînt superioare nu numai cantitativ (38 de origine greceascã ºi 22 de origine latinã).< gr.< gr.< gr. gr. microautomobil.< gr. cerealo.< gr. heli(o).< lat. fot(o). 41 cu tele-. hypnos "somn”. semi "jumãtate”. plurimus "mult”.< gr. la fel ca în celelalte limbi moderne. 27 cu pseudo-. magnes "piatrã magneticã”. immunis.< lat.< lat. imuno. formate deja cu ajutorul prefixoidelor sau al prefixelor: diacronic. semisuperproducþie. similis "asemãnãtor”. în timp ce dintre prefixoidele latine doar semi. Este de remarcat cã.< gr.ºi moto-.< gr. cron(o). nekros "mort”. cornu "corn”. elektron "chihlimbar”. demi. comparativ cu pseudoprefixele de origine latinã: avio. semi.< gr. heres.) Într-un singur caz un prefixoid de origine greceascã înregistreazã un numãr mai mic de formaþii decît prefixoidele de origine latinã: poli. mini. pseudo.< gr. hydro "apã”. mili. zoon "animal”.ºi mondo.< lat.< lat. photos "luminã”. arhisupraclasic. dimidus "jumãtate”. hidro.< gr.din tema nominalã telos "extremitate. ge(o). duo.< lat.(1). ceea ce poate fi dovedit în douã situaþii: a) cea mai mare parte a formaþiilor prefixoidale sînt constituite cu prefixoide greceºti (în perioada în care am extras materialul discutat. bis "de douã ori sau dublu”. b) în cazul sinonimiei semantice dintre un prefixoid de origine greceascã ºi altul de origine latinã. psyché "suflet”. cãldurã”. oisophagos "care lasã mîncarea sã treacã”. mundus "lume”. mototurbopompã.< gr.au fost.< gr. phoné "voce”. pluvio< lat.< lat. zoo. maximum "cel mai mare”. electr(o).< gr.(3) faþã de prefixoidul de origine latinã multi.156 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC "frig glacial”. mim(o).ºi 5 cu moto-. -on "mic”. este deci vorba de termeni compuºi cu dublu prefixoid (angiomicrocitografie. macro.< lat. makros "mare”. avis "pasãre”. simili. minimus "cel mai mic”.< gr. mini.< lat. tri. micro. tele. kosmos "lume”. cosmo. fon(o). lactem "lapte”. termo.< lat. moto. pluvia "ploaie”.(61) ºi lat. balistocardiogramã.

prefixoidul nu mai este simþit ca atare. minijupã. demonstreazã. Frecvenþa anumitor termeni în presã sau în limbajul curent: autosifon. telepublicitate ºi telepublicistic. autosupraapreciere. ci unei sintagme: autoinducere în eroare. micropoet. autotaxare. trecãtoare. în ultima etapã de dezvoltare a românei. telecronicã. Dacã acest procedeu nu ar fi fost atît de frecvent în limbã. Messina. trifruct. teleemisiune. Cu tot caracterul efemer al unor construcþii recente de acest tip. ceea ce face ca. dar ele sînt în mãsurã sã demonstreze vitalitatea prefixoidelor. Demn de remarcat este ºi faptul cã într-o serie de cazuri prefixoidul nu se adaugã unui singur cuvînt. cineamator ºi cineamatorism. microindiferent ce. Firenze. radioundã. Pentru a înþelege „vitalitatea” procedeului ºi tendinþele de formare a cuvintelor. cãci nu se poate ºti dinainte cîte dintre formaþiile pe care astãzi le considerãm efemere vor putea sã cîºtige teren în dezvoltarea viitoare a românei. telesãptãmînã. ca de exemplu: lactociudãþenie. pseudocronicã istoricã. biocurent. telespeaker. telepublicitate.ASPECTE ALE PSEUDOPREFIXÃRII ÎN LIMBA ROMÂNà LITERARà ACTUALà 157 semitelecomandat. teleemisie. aerotaxi sanitar. minifustã. pseudonoutate. microantologie. aceste cuvinte (mai ales ultimele) fiind cu siguranþã creaþii efemere. microstagiune. în cuvintele mai vechi. termeni recenþi ca microanchetã ºi microhidrocentralã sã fie consideraþi pe acelaºi plan (în cel de-al doilea exemplu. fotoexpoziþie. micromonografie. radiostea. fãrã nici o ºansã de a dãinui. motocicletomanie. cosmoviziune. semiremorcã. cu un prefixoid sinonim cu cel deja existent: microminiaturiza. autoironie ºi autoironiza. teleaºteaptã. forþa de expansiune a pseudoprefixelor. fonoabsorbant. microroman. Espressione e ritmo. nu ar trebui sã nesocotim remarcabila lor funcþie de diagnosticare atunci cînd ne propunem sã determinãm tendinþele care se 1 Pentru cazuri similare în italianã. paleospeolog. asemenea construcþii nu ar fi fost posibile. ci mai multor cuvinte din aceeaºi familie: autopastiºã ºi autopastiºa. nu numai sub aspect propriu-zis cultivat. teleanchetã. de asemenea. din punct de vedere al vorbitorului actual. vezi Masetti. microhidrocentralã. teleecran. 1965. . 71. autocontempla. miniminifilm. microidee fixã. autocitoradiografie). autoacuza. considerãm cã sînt interesante nu numai formaþiile definitive din limbã. de moment. hidroameliorare. trivaccin. dar sincronic. microanchetã. sau chiar identic: micromicrofon. este dovedit ºi de prezenþa pseudoprefixelor într-o serie de cuvinte avînd caracter hazliu sau ironic1. pluviocinemascop) sau chiar triplu (citospectrofotometrie. miniscarã. biotelemetric ºi biotelemetrie. Faptul cã procedeul s-a impus în limba comunã. microbãnuialã. ci ºi cele de moment. teleînregistrare. Dovadã cã aºa sînt înþelese lucrurile în realitate este crearea de formaþii pseudoprefixate. autoironiza. microraion. autointerviu. videotelefon ºi faptul cã uneori prefixoidul se adaugã nu unui cuvînt. microunivers. semiartã. hidrocentralã fiind interpretat ca un cuvînt simplu). semiautobiografie. semisimfonic. semicristal. teleplictisit. p.

360 de formaþii cu prefixoide. – datã fiind natura domeniului din care ne-am impus sã extragem exemple. nu existã limitã pentru o creaþie lingvisticã de acest fel2. dar a trecut ºi în limba standard. în LRA. sau în articole independente (vezi LR 2/1962. înregistreazã.. am avut în prea micã mãsurã ocazia de a lua în considerare aspectul popular al limbii. dacã adãugãm aici ºi formaþiile recente cu pseudoprefixe înregistrate de Dicþionarul de neologisme. – cea mai mare parte a cuvintelor sînt în situaþie de hapax. . p. 925–929 – traducere din limba francezã 1 P. Iorgu Iordan a observat. – Cuvintele cu pseudoprefixe nu sînt doar împrumuturi. în 7 ani. dar noi am considerat necesar sã le folosim. I. Actele celui de-al XII-lea Congres internaþional de lingvisticã ºi filologie romanicã. este prezentã îndeosebi în limbajul persoanelor instruite. în principiu. pe bunã dreptate. socotim necesar sã exprimãm o serie de rezerve care ne-au fost impuse de natura materialului studiat ºi pe care le supunem reflecþiei cititorului: – cercetarea se bazeazã pe un numãr restrîns de termeni. Din cele expuse mai sus putem trage urmãtoarele concluzii: – Pseudoprefixarea este. În aceastã privinþã. 213 ºi urm. pe de altã parte.158 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC manifestã în evoluþia formãrii cuvintelor. în limba românã actualã. ci au fost adesea create pe teritoriul românesc. cãci se înþelege cã nu am avut posibilitatea sã excerptãm toate cuvintele nou apãrute în intervalul de 7 ani. În afara acestor concluzii. Numãrul total al acestora este la ora actualã mai mare. pentru cã orice cuvînt poate avea o anumitã importanþã în istoria unei limbi ºi. elementele ei de compunere fiind sesizate cu uºurinþã de vorbitorii de limbã românã. Iar printre aceste tendinþe una dintre cele mai puternice este chiar larga utilizare a pseudoprefixelor. – Pseudoprefixarea a pierdut cel mai adesea caracterul artificial. p. am înregistrat peste 470. ediþia a doua. cã. pe de o parte. un procedeu viu. 2 Iorgu Iordan. în timp ce noi. 1970. ilustratã în LRA1. 3/1965). pentru o perioadã anume de 10 ani. 4/1962. 213 ºi urm. pentru cã este foarte posibil ca o parte din aceºti termeni sã mai fi fost înregistraþi fãrã ca noi sã avem cunoºtinþã de acest lucru. – Cuvintele formate cu ajutorul pseudoprefixelor sînt în numãr tot mai mare comparativ cu faza precedentã a limbii.

p. Dubois./. p. Paris. p. nr. A. 4. III. T. J. Scrierea cuvintelor compuse. 1964. p. trebuie invocatã introducerea în limba noastrã a numeroºi termeni ºtiinþifici ºi tehnici în alcãtuirea cãrora erau prezente elemente greceºti ºi latineºti.. Lingua nuova ed antica. utilizarea frecventã a prefixoidelor ocupã un loc de frunte printre diversele procedee de formare a cuvintelor noi1. id. 142. et aussi à partir d'éléments indigènes”. 2 Vezi A. în aspectul ei cultivat. Deroy. 4 De exemplu în L. 1956. p.. Bucureºti. Pasquali. Indiferent dacã socotim secvenþele alcãtuite cu electro-.etc. 1958. Marouzeau.. J. Graur.a. . T. pentru a explica faptul cã în ultima etapã de dezvoltare a limbii române s-a impus procedeul pseudoprefixãrii. L'emprunt linguistique. 74. La romanité. semi-. Paris /f. 65: „L'emprunt de nombreux termes techniques composés d'éléments latins et grecs a rendu familiers au roumain non seulement les éléments de ces composés. para-. ed.. partea a III-a. în limba literarã actualã întîlnim un numãr foarte mare de cuvinte alcãtuite cu prefixoide (pseudoprefixe) ca: auto-. 65.. p. La romanité du roumain. ed. semi. tele-. radio-. Cours de grammaire historique de la langue française. Într-adevãr. G. compuse ºi deci prefixoidele „elemente de compunere”3 sau dacã privim prefixoidele ca simple prefixe4. 268. Firenze. Graur. în „Le français moderne”. esenþialã pentru perioada actualã pe care o traverseazã limba românã este larga utilizare a acestor elemente. 1 Pentru prezentarea problemei în ansamblu. 102. p. moto-. Bucureºti. foto-. a 8-a. p.OBSERVAÞII ASUPRA PREFIXOIDULUI MINI- În limba actualã. p. Darmesteter.u. Fulvia Ciobanu. Le vocabulaire politique et social en France de 1869 à 1872.. mais aussi les principes eux-mêmes de la composition. precum cele citate mai sus2. micro-. 1965. 34. 268.. 1962. p.. de sorte que maintenant le roumain commence à se créer lui-même des composés à partir d'éléments internationaux..etc. 1957. hidro-. Paris. 173. 3 De exemplu în A. Desigur cã. tele. vezi capitolul precedent. id. pentru a nu cita decît cîteva dintre elementele cele mai active din acest punct de vedere. 242 º.

cu titlu informativ. P. 1968. dar pãtruns în limba românã prin filierã francezã. p. cit.160 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Dintre prefixoide. 11. 3 G. 5 Este vorba de termeni neînregistraþi în lucrãrile anterioare dedicate lui mini-. pentru limba francezã: R. p. p. în „Le Monde”. Materialul nou care ne-a stat la îndemînã permite gruparea formaþiilor cu mini-7 în douã categorii mari: I. p. 7 În scrierea cuvintelor cu mini. pe de altã parte. ºi II. în „Langue française” 1969.: Mini-aparatul de televiziune în culori. cu ecran de 34 cm. 10. L. 1968. Exemplele citate mai jos5 sînt. nr. Le Bidois. Formaþiile cu mini-. pe de o parte. pentru limba spaniolã: G. Le vocabulaire de l'astronautique. pentru limba românã: N. Mihãiescu. în „Español actual”. nr. foarte numeroase2. Haensch.. nr. sau altor prefixoide. unul dintre cele mai rãspîndite este mini-1. pe excerptarea presei: J. 132-133. 7 (147). cu o singurã excepþie. . în Inf. în PN XIII (1968). 1968. p. în LR XVIII (1968). Gheorghiu. de origine latinã. 11. 1 Dintre lucrãrile care s-au ocupat în special sau tangenþial de mini-. cîteva dintre lucrãrile de lingvisticã mai recente bazate. Dubois. Cuvinte din patrimoniul limbii comune. 4 Mini. I Mini-aparat s. Cuvinte aparþinînd limbajului tehnic în sensul general. fapt dovedit. id. în general. 4479. 48 (1155). Luiza Seche. 63. Buc. aproape exclusiv. 2 Vezi articolele privitoare la limba românã citate în nota precedentã. Cercetarea limbii vii ºi a presei actuale ne pune faþã în faþã cu un numãr impresionant de formaþii recente cu mini-. 71-81. extrase din presa zilnicã. p.. 6 Din acest punct de vedere notãm aici. nr. de numãrul crescînd al acestora în ultimii ani3 ºi. 2. nr. chiar familiare. 1967.dintre prefixoidele studiate pentru prima datã în limba românã de Iorgu Iordan4. 4. Haensch considerã cã în spaniolã este o adevãratã epidemie a formaþiilor cu mini-. nr. au invadat de curînd limba românã. în special. 2. meandrele limbii vorbite ºi cã face sã circule cuvinte din cele mai variate domenii6.am respectat notarea cu cratimã sau fãrã aceasta din textul original. p. Guilbert. 30-32 ºi în SMFC V. lucr. La formation du vocabulaire de l'aviation. de absenþa lui mini. Rouen-Paris. 1967..3.nu apare citat nici în LRA ºi nici în LRC. 1 º. Cont. cu multã rapiditate uneori.u. citãm. Gilbert. M. Paris. se ºtie cã presa poate surprinde. de obicei. 2.n. referitoare la obiecte de uz comun.. p. 1965. nr.

Douã locuri.. lib. .. 4/1.: Construirea celei de a doua geamanduri-laborator ce va fi înconjuratã de o reþea de minigeamanduri-satelit automate. Sc. Rom. fãrã a lua nici o hotãrîre de fond. 2/1. Cont. Sc. 41 (1147). Mini-serie s. p. Cont. 1969. p.f. 1968. Mini-vehicul s. Buc. 8/4.n. p. 20 (1179). Greutatea lui nu depãºeºte 50 kg. Lung de 1. p. 8/5. al doilea cu celãlalt. nr. ocupã o suprafaþã de un metru pãtrat. De aceea. 7461. 1968 (nu am înregistrat celelalte date). 8/5). dar foarte pretenþioase. Ultra-mini-car s.: Pe publicistul ceh Vladimir Starka l-am cunoscut cu cîtva timp în urmã la Praga. la fel mini-vehicul.. Atunci.: Întîlnirea de la Basel nu s-a soldat decît cu adoptarea unor mãsuri procedurale.: Mini-maºina electronicã corespunde unei profunde mutaþii tehnologice – suprimarea mecanicii – în istoria auto. microvehiculul este mai mult o motocicletã decît un autoturism. Minigeamandurã s. paralelismul formaþiilor cu mini. faþã de micro-vehicul (v. pînã la atelierele mici..OBSERVAÞII ASUPRA PREFIXOIDULUI MINI- 161 Mini-autoturism s.f. 466. 1969.... Buc.f. Cont. nr. nr. care. 1968.: Armstrong semnaleazã cã a descoperit în jurul modulului o mulþime de „minicratere”. p. De exemplu: faþã de mini-autoturism.. nr. 10/3. 1 Uneori.n. 1969.. 1967. Minispeolog s. II Miniacord s. nr. 4907.: Un mini-vehicul urban. 10/3. 4458. 7973.se manifestã în existenþa a doi termeni cu aceeaºi semnificaþie alcãtuiþi unul cu un prefixoid. nr. nr. p. 1969. 464 (5898)..: Au participat aproape 1200 de expozanþi..n. ºi în schimbul de scrisori ce a urmat. în mini-serii.ºi micro. micro-automobil (Mag.n. Inf. p.. nr. p. 1966.f. mini-autoturism).40 m. trei roþi.. pe care le comparã cu „gãurile fãcute de gloanþele unei arme cu aer comprimat”. de la producãtorii-giganþi din lumea întreagã.n. 20 (1179).: Morga academicã scandalizeazã astãzi în fond mai mult decît mini-gona. ca pe unul dintre pasionaþii îndrumãtori ai tineretului ºcolar în tainele speologiei.: A fãcut senzaþie apariþia ultra-mini-carului „Drolette”.: La viitorul salon internaþional de automobile de la Bordeaux va fi prezent un mini-autoturism1 considerat vehiculul cel mai lejer pentru oraº. afarã de faptul cã este foarte urît.80 m ºi lat de 1. noul prieten relata amãnunte interesante din activitatea „minispeologilor” cehi. fãrã volan.n. fãrã pedale. 6/6. 1969. p.m. p. Inf. nr. 6/8. 2/6. care lanseazã maºini scumpe. 3/1). Mini-maºinã s. p. Minicrater s. 1968. 41 (1147). Mini-gonã s. Mini-jubileu s. Cont. agenþia „France Presse” îl denumeºte miniacordul de la Basel. Cont... nr. 1969. 8133. Sc.: Mini-jubileu (titlu). nr. conceput de fraþii Jarret.

. probabil. 3/4.f. termenii din categoria a doua – poate cu excepþia2 lui mini-hotel ºi mini-ruladã – vor dispãrea curînd. Paris 1964. dacã au ºanse de durabilitate sau dacã nu reprezintã cumva creaþii efemere. Nouveau Dictionnaire Etymologique. p. 21 (33). nr.este utilizat de obicei pentru a alcãtui termenii strict ºtiinþifici (de exemplu. Cont. ºi anume numai douã au fost înregistrate în 1967. de fapt un „minihotel”. sîntem tentaþi sã facem „pronosticuri” ºi deci sã încercãm sã întrezãrim care va fi evoluþia viitoare a noilor formaþii. 1969.: Hotelul. înregistrat tot în 1969).. Mini-pasãre s. pentru limba francezã. în general. p. 1969. P. printre aceºtia. 4450. a nu mai puþin de trei termeni care se referã la dimensiunile reduse ale autovehiculelor. 4 Cf. Din punctul de vedere al „perenitãþii”. în PN. 2 O situaþie specialã o are mini-gonã. introdus mai demult în limba românã printr-o serie întreagã de formaþii. actul lor de naºtere fiind în acelaºi timp ºi actul de deces. minuscul”4. cu aripi drepte. Printre creaþiile spontane. o mini-pasãre de pînzã ºi oþel. cit. 4/6. imaculate. 1967. 24 (1183). desigur.f. dispune doar de cinci garsoniere a cîte patru paturi. bîzîia de 28 de ceasuri. O dovadã în sprijinul ideii cã formaþiile cu mini. improvizaþii. p. mini.: „avion de proporþii reduse”: 21 mai 1927: Deasupra Atlanticului pustiu. ºi formaþiile cu sens voit glumeþ sau ironic. largi. Avînd în faþã aceste exemple. Rom. id. p. 77. 12/1. Micro.sînt foarte recente o constituie împrejurarea cã – deºi ne bazãm pe extragerea materialului din presa zilnicã timp de nouã ani (1960–1969) – cele 16 formaþii prezentate aici aparþin exclusiv ultimilor trei ani.162 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Mini-miniaturã s.v..n. L. iatã cuprinsul acestui volum. Mini-ruladã s. cinci aparþin anului 1968. mini. de tipul mini-miniaturã. cîteodatã apare la „superlativ” în asociere cu ultra-. în timp ce.) din 1963. nr. Gilbert. Inf. Buc. loc. . deci la o realitate acutã a timpului nostru. extrase tot din limba presei. a cãrui notã generalã e facilitatea... de origine greacã. credem cã nu sîntem prea departe de adevãr dacã vom considera cã majoritatea termenilor din prima categorie. Seche. înregistreazã formaþii cu mini.f. Prin sensul sãu fundamental. iar majoritatea (8) au fost excerptate în timpul anului 19693 (la acestea se adaugã mini-ruladã. în SMFC V. pe mãsura rapiditãþii cu care au fost „create”. p. de moment se numãrã. id. p. vor rezista timpului1.are statutul de adjectiv invariabil cu sensul general de „mic. pe un cer fãrã nori. dacã nu cumva au fost uitaþi ºi de cel care i-a utilizat chiar din momentul cînd i-a aºternut pe hîrtie. Minihotel s.: „ruladã de dimensiuni mici” (denumire care apare pe ambalajul ruladelor de format mic).vine în concurenþã cu prefixoidul micro-. în SMFC V.: Notaþii. vezi Luiza Seche. ca de exemplu în ultra-mini-car.(s. 3 De menþionat cã. nr. p. în PN. dintre cuvintele înregistrate foarte 1 De remarcat prezenþa. 78. lit. 32. În toate exemplele de mai sus. 30-31. „miniaturi” ºi mini-miniaturi (ciclul „Distihuri”).

de televizor. în tip ce microsecunda este un termen ºtiinþific avînd sensul de "unitate de timp egalã cu o milionime de secundã”). mini. de exemplu *minifilmare nu ar însemna acelaºi lucru ca microfilmare "acþiunea de a realiza microfilme”. probabil. 220. prefixoid instalat de mai mult timp în limbã. se poate sã fie acesta motivul pentru care nu existã ºi nici nu putem imagina creaþii ºtiinþifice precum cele citate la micro. 3 O dovadã cã mini. în care noþiunea respectivã este exprimatã prin termenul de origine francezã mini-jupe „românizat” în minijupã sau chiar minifustã.nu apare propriu-zis în termenii ºtiinþifici. chiar dacã acesta poate fi uºor detectat. microobservaþie. neînregistrate nu numai în dicþionare. cu ajutorul lui. dintre exemplele date.ºi poate crea.a aparþinut de la început limbii comune. a microimprima)1. de exemplu în: microbãnuialã.nu a devenit accesibil chiar masei largi este transformarea lui mini-ruladã în Mini (nume propriu!). deoarece este mai popular. mini. totuºi3 – „simte” sensul lui mini. aceasta – poate – se explicã prin faptul cã. microindiferentce. dar în nici un caz limbajului ºtiinþific. însã. microideefixã. fiind uneori utilizat cu sens glumeþ. cel mult.continuã sã fie foarte productiv. pentru cã. microschiþã. micropremierã. De altfel.OBSERVAÞII ASUPRA PREFIXOIDULUI MINI- 163 recent: microbacterie. cornuri etc.(sau.de microscop sau microfon). microinterviu. microgarã.nu a fost ºi nu este prezent în numele nici unei invenþii. nu este legat de nici un aparat ºtiinþific de largã circulaþie (ca de exemplu: tele. microreportaj. de la apariþia LRA ºi pînã astãzi.a pornit din limbajul ºtiinþific ºi a trecut apoi în limbajul comun. microgravurã. în timp ce mini. o diversitate de noi cuvinte4. microflaºnetã.s-a extins ºi la termeni ai limbii comune. micrometeorit. un uºor sens peiorativ. de exemplu: microstadion. faþã de micromotor. „ruladã” în limba vînzãtorilor de pîine.alcãtuite cu mini. micromotor. microelement. micromodul. micro. microfosilã. de un anumit nivel. microzonã. micropunct. auto. în care tema cuvîntului este cu totul strãinã limbii noastre (din it. Iorgu Iordan comenteazã: „exclusiv în termeni ºtiinþifici”. în orice caz aproape pleonasticã. apariþia acestui termen este o curiozitate în limba românã. gonna „fustã”). Este clar cã în majoritatea exemplelor citate este inutil sã cãutãm „modelul”. 2 Aceste formaþii sînt recente. microbalet. iar o *minisecundã ar pãrea. spre deosebire de microºi de alte prefixe. dar nici în alte lucrãri de specialitate. mini. este adevãrat. fãrã a-ºi pierde capacitatea de a fi utilizat în noi formaþii cu caracter pur ºtiinþific. mini-gonã. sau chiar ironic-peiorativ. p. dupã cum am vãzut. Discutînd acest prefixoid în LRA. ci în termeni tehnici ºi în formaþii ale limbii comune. microroman. 4 O excepþie o constituie. în momentul de faþã aproape orice vorbitor al limbii române – cu un anumit grad de instrucþie. microstagiune. un *minimotor ar avea. microportret.de automobil sau automat. o formaþie glumeaþã. microinstalaþie. micropoet2. Deºi „concurat” de micro-. microclub. în acest caz ele ºi-ar schimba profilul strict ºtiinþific. . micro. micro. în timp ce primul ºi-a pãstrat încã – cel puþin în anumite 1 DLR înregistreazã substantivul microimprimare. Prin urmare.

Caracterul mai popular. p. ceea ce îi restrînge. 8425. 1972. 1971. de ce prefixoidul mini. desigur. 1971. . lit. p. p. Buc.. p. 1972. lib. ºi probabil va continua sã cunoascã. un numãr ridicat de formaþii noi1.. posibilitatea de a fi totdeauna corect înþeles. 4/2.cunoaºte. 2/3. 5824. savantã. miniextra „un fel de chec”. 11. în care mini. 5555. 43. XIX. nr. mini-Maciste Inf. 4/2. formaþie interesantã deoarece prefixoidul se ataºazã unui alt element formativ (extra-). 1971.. nr.164 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC combinaþii – o semnificaþie cultã. nr. mini-hovercraft Inf. p. nr. nr. mini-furtunã Rom. nr. credem. 32/2. SMFC VI. 27/1.. p..explicã.se ataºazã unui nume propriu. 1971. 55. p. 1972. lit. 137–141 1 Dupã elaborarea acestui articol am mai înregistrat urmãtoarele formaþii cu mini-: miniapariþie Sãpt. 12/2. mini-orchestrã Rom. p. 12/3. propriu-zis ºtiinþific. 27. în raport cu caracterul mai savant. 1971. al lui micro. Buc. minimaximã Sãpt. chiar mai „familiar” al lui mini-. nr. mini-bãtãlie Rom.

p. . aºa încît în multe dintre combinaþiile actuale tele. cel puþin unele dintre cuvintele alcãtuite cu tele. unul dintre cele mai productive pseudoprefixe internaþionale. de exemplu acelea legate de tehnica propriu-zisã a televiziunii sau de unele aspecte ale activitãþii ºtiinþifice în special ºi intelectuale în general. teleo "depãrtare”). televiziunea. 1964. 26-27. A. Seche în LR. "cu ajutorul televiziunii” etc. ªuteu. pentru limba românã. Multe dintre noile formaþii cu tele.. foto-.vor fi reþinute în limbã. Martinet. nesemnalate în lucrãrile româneºti consacrate anterior acestui prefixoid. 135. p. de moment..u. p. 1 Migliorini. fãrã îndoialã. p. 337. În cele ce urmeazã vom înregistra o serie de formaþii recente cu tele-. Baldelli. ele fiind creaþii spontane. tele-. Eléments. LRA.: auto-. Firenze.– indiferent dacã sînt împrumuturi sau creaþii pe teren românesc – nu au ºanse de stabilitate. ca ºi alte prefixoide. Din punct de vedere semantic. L. 1960. 246 º. Iorgu Iordan.are sensul general "prin televiziune”. înregistrarea lor este interesantã din douã puncte de vedere: pe de o parte – teoretic – pentru a se sublinia vitalitatea într-adevãr extraordinarã a acestui pseudoprefix (trãsãturã ce se încadreazã într-o tendinþã mai generalã manifestatã în ultima vreme în limba românã. Fl.etc.. "despre televiziune”. Breve storia. 408 º. în PN 5/1967. probabil.. XXXI. II) cuvinte referitoare la tehnica propriu-zisã a televiziunii.. vezi Iorgu Iorgan. impus în ultima vreme ºi în limba românã. în RLiR. de ex. Totuºi. 1967. Paris.u..este astãzi.OBSERVAÞII ASUPRA PREFIXOIDULUI TELE- Tele. pe lîngã sensul din limba de origine (gr.. moto. p. ºi-a asumat sensul particular al celei mai importante aplicaþii1. 215. de a se utiliza larg pseudoprefixele). pe de altã parte – practic – pentru cã. p. clasificîndu-le în trei grupe: I) cuvinte ale limbajului ºtiinþific care denumesc aparate sau acþiuni legate de noþiunea de depãrtare. cu atît mai puþin de durabilitate. 3/1965.

prin urmare criteriul aplicat categoriei a III-a este valabil ºi pentru primele douã grupe.(se adaugã aici creaþia glumeaþã din grupa a III-a – teleaºteaptã). p.166 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC III) cuvinte pe care încã de pe acum le putem considera ca efemere. 250. ceea ce nu înseanmã cã este absolut obligatoriu ca termenii înregistraþi în grupele I ºi a II-a sã aibã o viaþã extrem de lungã. 7057. caracter ironic.68. considerãm cã.n. Cont. 3. Mag. cu o singurã excepþie.66.. p. p. glumeþ etc. I. tele-deºteptãtor s. ºi de data aceasta2. . Sc. II.. deþinãtoarea rubricii televiziunii la „Contemporanul”.f. col. termenii cuprinºi în grupa I au ºanse mai ridicate de supravieþuire decît unii din grupa a II-a. În 1967 se creeazã tele-deºteptãtorul. Acest aparat este destinat detectãrii corpurilor strãine din þesuturi. 2.. XXXV. mulþi fiind. Referindu-ne la criteriul „durabilitãþii”. în art. 4. cit.XI. Transporturile cunosc de asemenea un proces accelerat de automatizare. în a III-a toate formaþiile noi pornesc de la sensul lui tele. p. Metoda teleînregistrãrii parametrilor biologici permite cercetãtorilor sã studieze comportarea 1 Vezi Iorgu Iordan. col. 248 º. 2 Vezi Iorgu Iordan. "aparat de mãsurat timpul reglat pentru a deºtepta persoanele de la distanþã”.detaºat de la „televiziune”.VII. cit. teleînregistrare s. pe cînd cea de a III-a a fost alcãtuitã pornind de la un alt punct de vedere ºi anume acela al „durabilitãþii”. Este numele unui aparat nou. scriitoare cu un remarcabil simþ lingvistic.u. p. Singur timpul îºi va spune cuvîntul în aceastã problemã! În continuare înregistrãm termeni noi excerptaþi din presa actualã. Iorgu Iordan în articolul citat. 29. 31. teledirijare s. 12. în timp ce în grupa I. pentru þãrile în care posturile de televiziune încep în zori.f. faptele de limbã pe care le-am avut la dispoziþie au fãcut ca grupele a II-a ºi a III-a sã coincidã cu cele stabilite de prof. în termenii tehnici citaþi.1 De remarcat cã în grupa a II-a ºi. I telebatoscop s.66. conceput de tehnicienii sovietici. în colaborare cu medicii. 48 (1155). în art. creaþia personalã a Ecaterinei Oproiu. fãrã a încerca sã facem pronosticuri..XI. Creaþiile din aceastã grupã au de cele mai multe ori valori stilistice speciale. 6–7. Teledirijarea automatã a traficului feroviar cuprinde sectoare de linii de 200–300 km pe care circulaþia se desfãºoarã conform cu varianta optimã de scurgere a garniturilor de tren.n. "conducere de la distanþã”. primele douã grupe au fost stabilite bazîndu-ne pe semnificaþia lui tele-. Dupã cum se va putea observa cu uºurinþã. "înregistrare la distanþã”. este prezent înþelesul iniþial al lui tele. col.

64. lib. 6207. 4. p.62.n. "ecranul mic al televizorului”. col. s-a dovedit o condiþie a reuºitei. VII. Iatã o problemã care nu este „una dintre cele mai importante”. În anii 1969–1970 vor mai fi realizate: un teleschi la Sinaia ºi un telescaun la Predeal. 7.f.. p. telemecanic adj. col. 10. Cont. 69. 538.. "instalaþie de teleferic în formã de scaun”. 4. dar din experienþa mea de tele-cãsuþã poºtalã mi-am dat seama cã numai apariþiile decolorate ºi fade pot aspira la unanimitate. La Dnepropetrovsk (Uniunea Sovieticã) a fost realizatã o instalaþie telemecanicã pentru una din minele carbonifere ale bazinului Doneþ. specializat în teletransmisii.OBSERVAÞII ASUPRA PREFIXOIDULUI TELE- 167 organismului uman la excitaþiile venite din mediul înconjurãtor. 13. dar . o experienþã care. "instalaþie de teleferic în care cablul poartã omul pe schiuri”. col. 25.II. pe gustul tuturor.68. col. mai ales aici. Vrem sã ne educãm ºi prin televizor. 1. semnatar al regiei ºi coautor al adaptãrii. p. "educaþie fãcutã prin intermediul televiziunii”. de la Teatrul Naþional din Bucureºti. XXXIII. IV.. XXXV. 6. p. pe tele-ecran. p. lit. spicuim cîteva rubrici: „teleancheta” (trei întrebãri ºi fireºte.f. telereclamã s. 3. p. p. M. XXVI. XIV. "transmisiune la distanþã”.III. 4. Elicopterul francez Super-Frelon 03 a realizat recent o performanþã.III. XXIII. p.n. p. 9 (749). 3. 5. 31 (1086). 8. vezi ºi Rom. poate. Blocul redacþional de la viitorul tele-centru. teleeducaþie s. 6828. 2. Rom. col. 7. Rom.f.n. "sediul central al televiziunii”. Sc. col. col. teleschi s. 7. 6372. 7485. 17. 11. 8. 1–2. 5. teletransmisie s. tele-cãsuþã poºtalã s. lib.N. Acest aplomb nu e.f. II teleanchetã s. este un încãpãþînat pãtimaº al dramaturgiei româneºti ºi numeroasele lui spectacole „de salã”. (DN2 înregistreazã s. p.65. Corespondenþa trimisã din Moscova de inginerul Piotr Doneþki. 1. transportînd de la Nisa la staþia teleschi din Auron (2500 m) un cablu de teleschi. trei rãspunsuri) Pr. 5. 13. tele-ecran s. "anchetã a televiziunii”. XXVI. Cont.f. 1. col 6–7.III.64.68. lib.XI. Sîntem într-un secol al teleeducaþiei. "cãsuþa poºtalã a televiziunii” (rubricã permanentã în revista „Contemporanul”). col. 7.67. "reclamã prin intermediul televiziunii”. col. col.67. tele-centru s.65. "care controleazã ºi comandã funcþionarea mecanismelor de la distanþã”. 8. 1. care nu trebuie „ridicatã cu tãrie ºi cu cea mai mare urgenþã”. cîntãrind cca 2 tone. 6 (904) 7. 4. telescaun s.VIII. Gaz. p. chiar dacã inegale uneori.f. care nu „ne frãmîntã” în mod deosebit. Cont.65. Radio XIII. 2. 51 (1001).XI.XII.n. telemecanicã) Sc.XII. 7485. i-au asigurat o experienþã în lucrul cu actorii. Cont.

12.n. col. plin de poante. cu care sã poatã lupta eroic împotriva a o mie de priviri plictisite ºi a cîtorva sute de mii (cel puþin) teleplictisite. p. prin . Buc.n. 8.69. dar ºi cea de recepþie a spectatorului. 2. Talentul. 11. fantezist. p.67. "emisiune în care se îndreaptã unele greºeli strecurate în programul de televiziune”. VII. col. Pentru realizarea acestui deziderat elementar. XXI. tele-talentul. 4. col.n. 5. pe care vizionînd-o sã putem spune liniºtiþi: „Greºealã sã fie. XXXVII. 2. 1. predestinatã sã fie atractivã ºi scãpãrãtoare. ea se numeºte telereclamã. începe cu flerul de a începe sã urci spre o temã nu pe cãrãrile umblate. fãrã a-l înarma cu cel mai anemic spirit. 24. Sc. 5314.m. Rom. la Cãlimãneºti telegramei poþi sã-i spui teleaºteaptã. 4. 41 (1147). 28. col. III teleaºteaptã s. Este uimitor cum o emisie de tele-comentariu teatral (ce vreþi mai atractiv decît scena?). Inf. 7. Sc. "talentul manifestat în cadrul emisiunilor de televiziune”. De pildã. 39 (989).. "performanþã în lungimea de timp a unei emisiuni a televiziunii”. p. ce cruzime! „Cronica” II. da’ s-o ºtim ºi noi” Inf. nu poþi sã nu consemnezi cã „Marek pistruiatul” e un nou serial de desene animate ingenios. lib. p. p. p. telepãrinþilor. 7. 24. "mania de a urmãri cu orice preþ ºi în orice condiþii emisiunile de televiziune”. Cont.D. ci exact pe drumul ce duce spre centrul vital.n. iatã un tur de forþã care pune la încercare capacitatea de producþie a televiziunii. tele-comentariu teatral s. Cont. col. 30. col. 4. XV.. Un tele-maraton de ºapte ore. pe care vi-l recomand ºi dvs. col. am propune televiziunii mãcar iniþierea unei emisiuni de închidere a programului cotidian numitã „tele-eratã”.X. 2.168 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC care este totuºi „o problemã”.VI. Potrivit unei asemenea deserviri fãrã greº. teleplictisit adj.f. reuºeºte în „Munca silnicã” o satirã elocventã a telemaniei. 19 (1178). Dar sã-l azvîrli în arena publicã.I. 7. col. "telegramã care se lasã aºteptatã mult ºi bine” (creaþie glumeaþã.68. p.68.69.. Buc. C. 11 X 60. 4364. Cont. pe drumul care traverseazã aceastã imagine-ºoc. 4. de moment). tele-talent s. 2. "pãrinte care urmãreºte la televizor emisiunile destinate copiilor”. XVI.II. 6943. 1. cred eu. 5 (51). 16 VIII 67. p.67. tele-maraton s.IX. telepãrinte s.f. "plictisit de emisiunile prezentate de televiziune”. p. tele-eratã s. 1. nu poate sparge mohoreala zilei de luni.65. XXV. În încheiere trebuie scoasã în relief importanþa formaþiilor înregistrate pentru cercetarea unui proces activ în faza actualã a dezvoltãrii limbii române literare ºi anume utilizarea frecventã a prefixoidului tele-. "discuþii la televiziune pe marginea unor piese de teatru”. 5. telemanie s. 9. col. 2.V.

Creaþiile noi amintite au o deosebitã valoare teoreticã. ne referim la însemnãtatea creaþiilor citate nu atît pentru „langue” – aºa cum am mai subliniat. mulþi dintre aceºti termeni nu au o viaþã lungã ºi nu ajung sã capete un loc în dicþionare –. în PN.joacã rol de determinat ºi elementul al doilea de determinant *v. 27. 2. aºa cum în floarea-soarelui. La dérivation en linguistique descriptive et en linguistique transformationelle. Se separã astfel ceea ce este individual. discutînd termenul teleast. deoarece se conformeazã unei mai vechi ºi generale tendinþe a limbii cãtre concentrare. 5 / 1967. în RLiR. care corespund unei necesitãþi obiective2. Strasbourg. tendinþã care determinã preferinþa cãtre un compus (cu elemente alcãtuitoare autonome sau cu prefixoide. 4 În practicã. tele-anchetã etc. 2 Vezi Iorgu Iordan. p. J. dictate de progresul ºtiinþei ºi al tehnicii în domeniul comunicãrii la distanþã (categ. periferic-efemer. cã acesta „s-a dovedit mai util pentru lingvisticã decît pentru limbã”. I ºi a II-a). cãtre economie3. 247.OBSERVAÞII ASUPRA PREFIXOIDULUI TELE- 169 urmare. între formaþiile compuse propriu-zis ºi cele alcãtuite cu prefixoide este greu de distins. 256.(vezi categ. ªuteu. remarcã. p. p. 1970. cît pentru „parole”. p. în tele-jurnal. ca în cazul lui tele-)4 în raport cu o perifrazã mai lungã ºi deci mai greoaie. Chiar dacã înregistrãm exagerãrile „modei” de a se crea noi termeni cu tele. . probabil durabile. 3 Ibidem. esenþial ºi durabil1. în Travaux de linguistique et de littérature romanes. 141–145 1 Fl. Dubois. 30). 1968. cu atît mai mult cu cît. a III-a în special) nu e posibil sã nu ne atragã atenþia acele creaþii. tele. în binecunoscuta terminologie saussureianã. p. floare este determinat ºi soarele determinant. LR. de ceea ce este social.

În afara prefixoidelor. Structure étymologique du lexique français. 1938. p. psiho. afixe asupra cãrora vrem sã atragem atenþia în acest scurt capitol. p. Migliorini termenul de sufixoid1 (pseudosufix). adjective). Saggi sulla lingua del Novecento. deja intrat în circuitul lingvistic (Lingua contemporanea. psiho. La P. p. 3 Vezi Iordan. LRC.> -psihic. Este cazul prefixoidelor filo-. verbe.u. termenul pseudosufix are cu totul alt sens (ca. fono-.> -fil(ie). 261. Paris.> -etnic. filo. 2 Aceastã caracterizare coincide cu cea propusã de Iordan. care îl foloseºte totuºi alãturi de termenul sufix (v. autorul remarcã pe drept cuvînt cã unele dintre prefixoidele citate îºi modificã aspectul ºi deci categoria gramaticalã atunci cînd sînt plasate dupã segmentul independent: dinamo.). Migliorini. lito-. ed. logo-.sau termo-3 etc. trebuie sã menþionãm cã tot Migliorini este autorul termenului pseudoprefix. nu a mai fost reluat.> -dinamic. care funcþioneazã ca sufixe. existã o serie de afixe complementare. III. 80). ºi termenul pseudoprefix. 190. Sufixoidele ca ºi prefixoidele au caracter internaþional ºi apar mai ales în cuvinte care provin din domeniul tehnicii ºi al ºtiinþei2. LRA. ocupînd locul al doilea în alcãtuirea unui nou cuvînt. 160) ºi. .> -termic. Sufixoidele sînt segmente formative provenind din cuvinte independente (substantive. p. etno. de altfel. Firenze. pentru care împrumutãm de la B. 1963. dinamo-. În 1 Termenul a fost pus în circulaþie de B. Strînsa legãturã dintre sufixoide ºi prefixoide este atestatã ºi de faptul cã o serie de elemente formative care funcþioneazã ca prefixoide devin sufixoide prin schimbarea poziþiei lor în cuvintele nou create. 102 º. p. din cîte cunoaºtem. 1967. termo. Guiraud. Firenze.ASPECTE ALE PSEUDOSUFIXÃRII ÎN ROMÂNA LITERARà ACTUALà Primul lingvist care a studiat în limba românã procedeul de formare a cuvintelor cu ajutorul prefixoidelor – „elemente formative provenind din alte cuvinte decît prepoziþiile sau adverbele” – este Iordan în LRA. etno-.

33. 34. Dimitrescu. Saggi. grámma "unitate de mãsurã”. b) sufixoide monopoziþionale care apar în exclusivitate în partea finalã a cuvîntului (cel puþin în exemplele recente de care dispunem). VIII. 6 Pentru filo-. . -man. Marea majoritate a radicalelor cu funcþie de sufixoide sînt de origine greceascã: -fon(o) < gr. deci segmente formative mobile bipoziþionale. Mitterand. phoné "sunet. ed. trateazã sufixoidele alãturi de sufixe. -gonic. -gramã < gr. LRA. -metru. (-)log(ie)(-).. 34. -gen. B. op. p. cuvînt. Saggi. -metrie. v. în principal pentru motivul arãtat mai sus ºi anume caracterul independent al acestor elemente de formare. insistã asupra productivitãþii lui -drom în italiana scrisã uzualã. -gen(ic) < gr. 4 H. Migliorini. timp de ºapte ani. 5 În acest articol. 8 B. 7 Pentru capacitatea distribuþionalã redusã a sufixoidelor. Darmesteter. dar considerãm cã dintre aceste douã aspecte primul este mai important. în unele cazuri – în general puþin numeroase – asemenea sufixelor propriu-zise. considerãm cã ne aflãm în prezenþa unor prefixoide mobile: avînd la bazã cuvinte independente. În româna literarã actualã sufixoidele cele mai rãspîndite5 ar putea fi clasate în douã categorii: a) sufixoide care pot funcþiona ºi ca prefixoide. ºtiinþã”.. N. categoria gramaticalã a cuvintelor-rãdãcinã. -manie. partea a III-a. phileo "iubesc”. -naut. kratos "forþã”. -plast. Les mots français. (-)fil(ie)(-) 6. p. -fil(o) < gr. voce”. precum se ºtie. Aspects de la pseudopréfixation dans le roumain littéraire actuel în Actes du XII-e Congrès de philologie et linguistique romanes. 36 etc. -crat < gr.u. 182. Aspects of the Theory of Syntax. În ceea ce ne priveºte. ele au posibilitatea de a ocupa un loc sau altul în raport cu segmentul principal la care se alipesc. Chomski. -graf < gr. care a fost extras. -genezã.. spre deosebire de sufixe.. 102 º. -log(ie) < gr. -duct. Paris.. -genezã < gr. -drom8 < gr. p. considerã cã rãdãcinile greceºti joacã rolul de sufixe – ºi aceasta în pofida faptului cã sufixoidele sînt discutate în capitolul „compoziþia greceascã”. Paris. 1 V. trebuie sã fie indisolubil legate de radicalul lor4. -scop. Cours de grammaire historique de la langue française. Cambridge. (-)graf(o)(-). p.. 49 º. ca de exemplu: (-)fon(o)(-). Fl. -drom. p. -genic. În acest caz. p. totuºi. dromos "cale”. gennáo "aduc pe lume”. -tecã7. p. înclinãm pentru a doua soluþie.. cit. mai ales din presã. care. 1965.. 3 H. de exemplu: -culturã. am folosit un material neînregistrat de dicþionare sau de alte lucrãri. se pune întrebarea dacã pseudosufixarea este variantã a sufixãrii2 sau a compunerii3. v. Acestei interpretãri i se opune.. 219-220. logos "vorbã. -scaf. -gramã. capacitatea pseudosufixelor de a modifica. înglobeazã sufixoidele în capitolul „compunere”. Aceastã situaþie îndreptãþeºte opinia potrivit cãreia pseudoprefixarea ar fi o variantã a compunerii1. Mitterand.ASPECTE ALE PSEUDOSUFIXÃRII ÎN ROMÂNA aceste situaþii. Iordan.u. génesis "naºtere”. 1963. grapho "scriu”. 2 A. Migliorini.

respirometru. mezoscaf. procesoman etc. plastikos "care se referã la modelaj”. p. cancerigen.. esofagoscop. skopéo "examinez”. magnetoscop. reluînd ideile lui H. -naut < lat. 1960. Frey3. p. aerolog. fotogramã. -duct < lat. devenind astfel simple morfeme. sociogonic. aeroduct. limitã. Mitterand. skáphos "barcã”.. miniscaf. isterigen. cancerogenezã. -scaf < gr. brazdometru. în mai micã proporþie. Desigur. op. Paris. -man(ie) < gr. îºi pierd încet-încet semnificaþia iniþialã. denumeºte aceste formaþii „recompuse”. interviu-fulger. indiferent cã e vorba de împrumuturi sau de creaþii recente ale limbii române. fibroscop. Trebuie observat cã în numeroase cazuri noul cuvînt este format dintr-un prefixoid plus un sufixoid. Aceste pseudosufixe apar în termeni recenþi precum: bîtocrat. radiofon. 61. cronoplast. ducere) "condus”. econometric. Il linguaggio. ecoscop. radiogenic. Martinet. 8 (1936). În orice caz. bazomanie. Eléments de linguistique générale. considerã cã termenii de acest fel sînt numeroºi datoritã faptului cã „fixitatea proprie cuvintelor din limbile moarte se adapteazã mai bine cerinþelor de exactitate ºi de precizie din terminologia ºtiinþificã ºi tehnicã”. cronaximetru. metrum "metru”. aeroduct. demoscopie. gastroscop. ne putem adresa tuturor cuvintelor limbii. stuficulturã. cãci el poate da impresia unei duble compuneri. lui duco. curentometru. miniscaf. teatrotecã. procesoman. mildiograf. cinematecã. sau. 2 C. frecvent folosite. -tecã < gr. În românã. radiofon. nu întotdeauna este posibil sã se precizeze care dintre formaþiile citate sînt realizate pe teren românesc ºi care sînt neologisme împrumutate. videofon. rectoscop. aerolog. bronchoscop. situaþie-limitã. cit. . lignoplast. ceea ce nu este cazul. aºa cum am arãtat deja. goné "naºtere”. procesul de „formare” a pseudosufixelor poate fi surprins în germene într-o serie de substantive care. claustroman. -scop < gr. noi am considerat cã pentru a determina direcþiile de evoluþie a limbii – în cazul nostru. psihoprofesiogramã. cinefil(ie). la fel ca ºi H. de tipul bîtocrat. unele chiar cu caracter popular (cu nuanþã ironicã). trebuie observat cã multe dintre aceste sufixoide au devenit într-o anumitã mãsurã indigene. radiogenic. ductus (part. -metru < lat. videofon. prezenþa cuvintelor formate cu pseudosufixe –. sudarea directã a celor douã rãdãcini1 este una dintre caracteristicile noilor formaþii lexicale în limbile de culturã actuale2. radiodrom. nauta "navigator”.172 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC -gonic < gr. -plast < gr. 83. Dar. laparoscop. întrebare-cheie. 3 „Bulletin de la Maison franco-japonaise”.u. taxofon. cinefilie. sociogonic. întrevedere-fulger. 1960. brazdometru. halucinogen. spectrometru. noi nu adoptãm acest termen. astronaut. mania "furie”. reologie. theke "depozit”. 1 A. proteinogramã. Schick. 1. penetrometru. vinotecã. p. cultura "culturã”. de origine latinã: -cultura < lat. fulger care apar de exemplu în convorbire-fulger. caz-limitã. Sînt termeni precum: cheie. Torino. 49 º. ca de exemplu: radiodrom. sticloplast. fotogramã. ceea ce face posibilã crearea cu ajutorul lor a unor cuvinte cu o oarecare frecvenþã.

Wroclaw-Krakow. devenind „morfem sintactic”5. Martinet. 1. poziþie-cheie. desigur. cit. op. dar acestea sînt „fazele” lui. cit.ASPECTE ALE PSEUDOSUFIXÃRII ÎN ROMÂNA rãspuns-cheie. Ne aflãm în faþa unui caz de tranziþie a unor segmente de la statutul de elemente de compunere la cel de afixe2. Paris. În aceste cazuri. Dubois. 44. Nu trebuie neglijatã nici etapa urmãtoare. în BPh. în SMFC.u. Kurylowicz. LRA. p. Esquisses linguistiques. v. replicã-cheie etc. v. 2 V.. Privitã astfel. pentru cã. p. . pseudosufixarea apare. Iordan. precum ºi în alte limbi de culturã. A. ºi J. 133. o interpretare similarã în J. Dãnãilã. unele sufixoide pot sã devinã treptat. limita. 6 V. situaþie-cheie. 1969. Strasbourg. 3 V. 1968. cit. Dubois. op. 40. VI (1939). 93. 1965. lampo). din punct de vedere diacronic. Mitterand. în „Travaux de linguistique et de littérature”. p. Martinet. prin juxtapunerea segmentelor. 1960. 1. RRL. Discuþia aceasta a fost menitã sã scoatã în relief unul dintre procedeele de formare a cuvintelor în româna literarã.. II. Procesul în sine poate dura foarte mult. prin frecventa utilizare ºi printr-un lent proces de gramaticalizare.. 5 J. de exemplu în francezã. ca un stadiu intermediar între compunere. s-a gramaticalizat în secolul XII4. Este cazul vechiului radical de compunere mente3 (ablativul substantivului mens "minte”). p. 3–6 – traducere din limba francezã 1 Iordan. 4 H. 190. sufixe propriu-zise. I. respectiv. p. 134. ºi amalgamarea lor într-un singur element6. care. dar nici de sufixare. p. ca al doilea element). ea ºi-a propus totodatã sã pledeze pentru includerea situaþiilor citate într-o categorie diferitã de cea a sufixelor – deci pentru o distincþie între sufixarea propriu-zisã ºi pseudosufixare. VI. Grammaire structurale du français contemporain. cãci „compunerile adevãrate sînt oarecum unice”1 (pe cînd cele trei cuvinte sînt repetabile în mai multe formaþii. 23-25 ºi 55. (în francezã ºi în italianã existã de asemenea nenumãrate formaþii cu cuvintele clef. deoarece termenii citaþi sînt încã prea „vii”. 31. 185 º. nu se poate vorbi de compuse propriu-zise. p. chiave. A. op. limite. p. I. p.

tehnic. Ziarele ºi revistele de larg tiraj difuzeazã termenii tehnicii aducînd vocabularul „specializat” la stadiul de „vocabular de masã”. Presa. nãscutã din confluenþa unor aspecte stilistice variate (politic. Desigur cã.NOTE ASUPRA TERMINOLOGIEI ASTRONAUTICE ÎN LIMBA ROMÂNÃ În cele ce urmeazã vom încerca sã prezentãm tabloul sumar al unei sfere lexicale mai puþin intrate în raza de cercetare a lingviºtilor români. În acest fel cititorii ºi-au îmbogãþit vocabularul activ reuºind sã înþeleagã corect sau chiar sã mînuiascã cu o anumitã uºurinþã termeni a cãror prezenþã este explicabilã prin marea amploare pe care a luat-o astronautica – o ºtiinþã tînãrã dar într-un „urcuº vertiginos”. dar cum cuvîntul scris are un mai mare prestigiu decît cel vorbit. se dovedesc a fi extrem de receptive faþã de vocabularul tehnic utilizat de fiecare dintre noi în domeniul sãu. un rol de prim ordin îl deþine presa. radioul ºi televiziunea au un rol de seamã în rãspîndirea ºi fixarea termenilor noi. administrativ. oprindu-ne exclusiv asupra dezvoltãrii luate de acest important sector în ultimele decenii de evoluþie a limbii noastre. cum se . are ca factor distinctiv preocuparea de a se face înþeleasã de persoane de niveluri culturale diferite. de mult. organele curente de informaþie. funcþia specificã a presei este deosebitã. Este un fapt îndeobºte cunoscut ºi remarcat cã astãzi ºtiinþa ºi tehnica constituie principalul factor al progresului social. evident. reflectînd realitãþile interne ºi externe. care mînuieºte o limbã deschisã inovaþiilor. În þara noastrã s-a creat o bazã materialã corespunzãtoare cercetãrii ºtiinþifice ºi. beletristic). În procesul rãspîndirii limbajului propriu fiecãrui domeniu de activitate. un secret pentru vorbitorii de azi ai limbii noastre. toate acestea n-au rãmas fãrã ecou din punct de vedere lingvistic. în afara presei. Într-adevãr. Mulþi termeni specifici diferitelor specialitãþi de ºtiinþã ºi tehnicã nu mai sînt. înlesnind astfel fixarea unei limbi standard în care termenii tehnico-ºtiinþifici au o pondere ridicatã. terminologia astronauticii.

u. planetoid (1973). PA. cosmonaut. circumlunar (1963). aerocosmic. venusian (1978). modul (lunar). UFO. aici. bio-astronauticã.. . cînd omul pãºeºte pentru prima oarã pe Lunã. ci reprezintã. spacelab. cosmolog. în lipsã de spaþiu nu le reproducem ºi pentru care v. amerizare. cu citate – pe care. amarare (1977). sã se predateze cuvintele înregistrate de noi pentru cã trebuie înþeles cã aceastã iniþiativã înseamnã numai un prim pas în încercarea de a stabili. Anii urmãtori aduc atestarea în limba românã a termenilor: rachetomodel (1971). ufolog (1979). presurizare. Gagarin din 19612 care a adus cu sine – în acelaºi an – rãspîndirea unor cuvinte precum cosmonaut (ºi pilot). selenosatelit. navã-mamã. shuttle. lunaut. cosmoviziune. 7-40 ºi despre preistoria acestora v. în mãsura posibilului. avion-rachetã. 328). anii cînd au fost înregistraþi de noi în presã. aselenizare. echigravisferã. OZN. cosmo-depanator. poate. cabinã-mamã. NASA (1965). de altfel.NOTE ASUPRA TERMINOLOGIEI ASTRONAUTICE ÎN LIMBA ROMÂNà 175 ºtie cã limba „reacþioneazã prompt la toate schimbãrile din gîndirea oamenilor ºi din viaþa societãþii”1. PC. în cazuri extrem de rare – cu „naºterea”. datoritã presei care i-a utilizat de atîtea ºi atîtea ori. femeie-cosmonautã (1976). 1 Graur. cu „crearea” termenului respectiv ºi nici mãcar cu anul pãtrunderii lui în limba românã (dacã este – precum foarte mulþi din categoria în discuþie – de origine strãinã). pilot comandant (1962). DCR – din presa zilnicã apãrutã în ultimii 30 de ani. om-broascã (1975). ca ºi în alte cazuri. amartiza. satelit etc. circumterestru. Din acest an nomenclatura de profil se lãrgeºte ºi în românã sînt atestaþi termenii (cei mai mulþi fiind direct legaþi de acest eveniment): aluniza. apuntare. Trebuie subliniat cu tãrie aici cã anii menþionaþi nu echivaleazã – decît. Ecourile acestui moment de vîrf se continuã în anul 1970. ne-am familiarizat cu termeni ca: aselenizare. astronautã. apuntizare. E II. presurizat. datele de consemnare în limba românã a unor cuvinte recente. p. ca. Intelsat. Un moment de mare însemnãtate în dezvoltarea terminologiei astronautice l-a marcat zborul lui I. 72. biosatelit (1964)3. 2 Pentru unele aspecte ale istoricului zborului interplanetar v. navetã (spaþialã). aselenizabil. selenaut. 3 De fapt primul biosatelit a fost lansat în 1957 (v. amartizare. lunamobil. lunahod. aceste date sã fie împinse înapoi. E. fizician-astronaut (1972). ozenist. pe cît posibil. navã-satelit. 19 º. geostaþionar. alunizare. Ar fi deosebit de important. p. În anii imediat urmãtori s-au înregistrat termenii: amerizare. cosmonavã. Specificãm cã în rîndurile de mai jos vom lua în discuþie numai termeni din domeniul astronauticii care nu figureazã în dicþionarele noastre apãrute înainte de anul 1961 ºi cã toþi termenii au fost extraºi. modul (lunar). p. apunta. nu este deloc surprinzãtor cã. cosmodrom. venusonaut (1974). pur ºi simplu. cînd sînt consemnaþi termenii: aerospaþial. Al doilea moment extrem de important pentru domeniul care ne preocupã aici îl constituie anul 1969. p. fiabilitate.

pilot-comandant. modul laborator. de ex. a lansa în spaþiu. operaþiune de amarare. ci cu cel din astronomie. foarte frecvenþi în terminologia descrisã. "asteroid”. geostaþionar. Se observã cã adj. comsat.. presurizat. aselenizabil. apuntizare relative la operaþia de coborîre a unui avion sau helicopter pe puntea unui vas purtãtor de avioane4. rachetomodel. 3 V. spacelab. apunta. zbor cosmic. pistã de apuntizare. satelit artificial. Astfel. Opriºiu afirmã cã a fost cunoscutã încã din timpul celui de-al doilea rãzboi mondial). 4 Ibidem. C. 233. apuntizare. material selenar. Trebuie specificat cã o serie dintre termenii discutaþi mai sus nu sînt specifici terminologiei astronautice. amarare. la rãspîndirea lor în limbajul maselor este tocmai prezenþa lor ºi în sistemul lexical astronautic. avion-rachetã. selenaut. satelit geostaþionar. venusian. orbitã geostaþionarã. orbitã lunarã. de meteorologie etc. venusonaut. în DEX ºi DN3 întîlnim numai o pãtrime din totalul termenilor înregistraþi de noi. amartiza. navã-mamã. bioastronauticã ºi nu sînt înregistrate nici în DEX ºi nici în DN3 cuvintele: pilot-cosmonaut. NASA. femeie-astronaut(ã). încît nu ºi-au gãsit un loc în dicþionarele noastre curente. a lansa în spaþiu. unii. staþie spaþialã. Am luat însã în discuþie aceste cuvinte pentru cã sînt larg utilizate ºi în astronauticã. aerospaþial. Guþu Romalo. selenosatelit. putem cita: sondã spaþialã. cabinã-mamã. om-broascã. atît de recenþi ºi/sau atît de speciali. 2 Mulþumim ing. apuntare.. ci aparþin sferei mai largi a terminologiei aerospaþiale1. nu sînt inseraþi în DEX termenii: circumlunar. ufolog. spaþiu extraterestru. fizician-astronaut. Un caz special îl constituie planetoid "satelit artificial” care este înregistrat atît în DEX cît ºi în DN3. mare lunarã. presurizat. fiabilitate. navã spaþialã. p. sol lunar. pilot-astronaut.176 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Termenii menþionaþi mai sus sînt. avion-rachetã. C. navã-satelit. legat de apariþia hidroavionului3. modul lunar. satelit natural. satelit meteorologic. C. Intelsat. UFO. cosmodepanator. staþie automatã.G. pilot-comandant. laborator (centru) de medicinã spaþialã. dispozitiv de cuplare. Printre îmbinãrile fixe care apar frecvent în contextele cuvintelor amintite. cosmoviziune. . astronautã. în situaþia aceasta sînt2: amerizare. lunahod. om-broascã (noþiune despre care ing. misiune orbitalã / laborator orbital. navetã spaþialã. Opriºiu de la INCREST pentru indicaþiile date în separarea celor douã serii de termeni. spaþial. navã (cosmicã) satelit. echigravisferã. rachetã cu trei trepte. NASA. zonã de amartizare. shuttle. de fapt. dar nu cu sensul din astronauticã. presuriza. orbital ºi cosmic se adaugã la mai multe substantive ºi cã substan- 1 Menþionãm cã nu am adus în discuþie aici termenii generali de fizicã. fiabilitate. amartizare. ozenist. aerocosmic. lunar. apuntare. lunamobil. treaptã de aselenizare. iar ceea ce a contribuit. biosatelit.

Diferenþa faþã de AAMD se explicã. planetoid < fr. apponter. treaptã apar în mai multe secvenþe fixe cu specific astronautic. 105. p. de menþionat cã în PR s. nu existã dicþionare care sã separe aceastã terminologie de cea aeronauticã. Dacã urmãrim originea cuvintelor aduse în discuþie mai sus. De asemenea. A. extraterrestre. cosmologue. p. fr. L.NOTE ASUPRA TERMINOLOGIEI ASTRONAUTICE ÎN LIMBA ROMÂNÃ 177 tivele orbitã. . desigur. lunaute. C. cosmodrome. p. Fl. se constatã cã ele se datoresc. 2 V. 239. navette /spatiale/. se poate constata cã în DAv lipsesc o serie de cuvinte cu specific astronautic.G. cosmonaute. cosmolog < fr. Dimitrescu. vénusien. alunissage. aºa încît se poate considera cã termenii româneºti s-au orientat dupã corespondentele din francezã: cabinã-mamã. V. româno-francez (DAv) cuprinde circa 20. Pimsner pentru informaþiile bibliografice furnizate. compuse identice. dupã cunoºtinþa noastrã. ªuteu.. în care de altfel se cuprinde.000 de termeni ºi o anexã cu circa 1. 1 V. pentru douã cuvinte compuse existã în fr. spaþiu. satellite lunaire. 36. Dacã însã unele au un etimon sigur.718 termeni (cuvinte ºi sintagme). pentru 15. planétoïde. în LR 5/1980. planétoïde. în LL X/1965. cosmologue. Pe de altã parte. Guþu Romalo. apunta < fr. ufologue.v. p. Sînt de origine francezã cuvintele: aerospaþial < fr. FC II. dat fiind caracterul predominant aviatic al dicþionarului. fiabilité1 aluniza dupã fr. cu aceastã ocazie aducem cãlduroasele noastre mulþumiri autorilor care ne-au pus la dispoziþie manuscrisul dicþionarului ºi prof. apponter (dar appontage apare). ufolog < fr. V. extraterestru < fr. Printre termenii de astronauticã absenþi menþionãm (evident. cum este ºi firesc pentru lexicul noii ºtiinþe care ne preocupã. 537. 234. LRC II. Numãrul termenilor specifici astronauticii este foarte mare.000 de prescurtãri uzuale. module. pentru fiabilitate cf. dupã fr. în SCL 5/1976. géostationnaire. circumterrestre. 177. circumlunaire. p. ºi prin prezenþa a numeroºi termeni de astronauticã apãruþi între anul de apariþie al dicþionarului în 8 limbi (1960) ºi anii de elaborare a dicþionarului românesc. prima încercare româneascã de a cuprinde lexicul aviatic (în sensul larg) al termenilor într-un dicþionar bilingv. alunir2. dar aceasta nu este un lucru foarte surprinzãtor. dintre care numai unii aparþin astronauticii. 557-558. venusian < fr. circumlunar < fr. fiind vorba de un dicþionar francez-român vom trimite la echivalentul francez): aérospatial. Beyrer. în LR 2/1975. fapt explicabil prin caracterul tehnico-ºtiinþific propriu-zis al terminologiei cuprinse în dicþionar. De menþionat cã în DAv grupurile fixe cu termeni precum cei citaþi mai sus sînt mult mai numeroase. dar. navette (spatiale). cele mai multe. alunir. Un dicþionar aeronautic precum AAMD dã echivalente (în 8 limbi). Seche. alunir se noteazã „recomm. navetã spaþialã < fr. unor influenþe strãine. offic. bioastronautique. satelit. 34. circumlunaire (apare însã ca o complinire la satellite). aérospatial. în cazul altora este greu de precizat sursa principalã. predat la tipar în 1981. Fl. atterrir”. p. univ.

pilot-cosmonaut dupã rus. Graur. kosmodrom.. LR 2/1962. 160. de ex. Hristea. în limba românã. p. 398.. Un caz aparte îl constituie femeie-astronaut(ã). lunohod (cf. Fl. p. prima femeie care a zburat în spaþiul cosmic la 16-19 iunie 1963 (v. 6 V. FC II. cosmonaut din rus. V.E. T. p. Aceeaºi noþiune este redatã în românã prin lunamobil. it. Bucureºti. probabil dupã rus. p. 7. Un mare contingent de cuvinte (înregistrate în românã.. 5 V. De origine englezã este ºi biosatelit < engl. Multe se explicã prin abrevieri realizate fie din iniþiale. C. Dimitrescu. P. Numeroºi termeni. Graur. 133). La observaþia lui Th. fr. 135. la care trebuie adãugat ºi it. Al. în special dintre cei atestaþi în 1961 sau în 1962. Explorarea spaþiului cosmic a adus în limba românã o serie de termeni ºi de sintagme cu etimologie multiplã.E. 67 º. prin femme-cosmonaute (DMN). Hristea. Hristea. Tereºkova.u. cf. P. lunokhod ºi lunar rover (1971)). Hristea. kosmonavt. în primul rînd din francezã ºi rusã”.. p. 3 Th. L. Hristea. 114. Fl. p. E. 284. 135.E.E. fr. LR. circumterrestre7. „Terminologia cosmonauticii a fost împrumutatã. p. Gheorghiu în LR 2/1968. fie din silabele iniþiale: Comsat din Com/munication Sat/ellite consortium/ (BD). bioastronautique. homme-grenouille (L. P. 398.178 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC cabine-mère (DML). module. farfurie zburãtoare este calchiat dupã engl. 4/1962. géostationnaire. cosmonaut5. alcãtuit desigur tot dupã model rus. kosmovidenie. 1 V.. Seche. circumterestru din fr. 44.. UFO din U/nidentified + F/lying + O/bject. Cele mai multe cuvinte din aceastã categorie sînt calcuri. cosmonaute. engl. 169. valabilã pentru anul apariþiei lucrãrii sale. 7 FC II. 2/1962. Bioastronautik. 41. iar pentru navã-mamã contextul din Sc. fr. p. FC I.E. LR 4/1962. în schimb. . modul din engl. navã-satelit dupã korabli sputnik (cf. p.G. Th. biosatellite (BD. C. uomo-rana. 1960.. lunahod din rus. Hristea. p. p. Dimitrescu. Graur. cele mai multe dupã 1969) îºi are originea în englezã (unele fiind americanisme). P. 150. P. 168.. cosmonef 1. ºi fr. 4. trebuie deci adãugatã pentru anii urmãtori neapãrat limba englezã. NASA din N/ational A/eronautics and S/pace A/dministration (DAm). sînt de origine rusã. noþiune exprimatã în fr. v. în shuttle (navetã spaþialã) care provine din (Space) shuttle (BD). 1968. 2 Denumire sub care a apãrut V. Th. cosmodrome6. engl. flying saucer. Th. ºi M. I (v. p. p. 63. fr. Th. vol. engl. p. cosmodrom din rus. de ex. p.VII. engl. fiind vorba de neologisme pãtrunse în limba românã prin cel puþin douã filiere diferite4: bioastronauticã din germ. p.. 141. vaisseau-satellite)3 sau cosmoviziune. fr. 271.E.69... iar om-broascã dupã fr. 4 V. engl. de ex. fr. p. face posibilã presupunerea unui model englez. geostaþionar din fr. Space este eliminat.. geostationary. LR 1/1960. Spacelab din Space lab/oratory. Studii de lingvisticã generalã. p. 234. Kosmokorabl (cf. 60. PR). p. liotcik kosmonavt2. 21. soucoupe volante. Al. p. 114. cosmonavã dupã rus. 114. P. Guþu Romalo.

-ist din OZN. Lex. préssurisation). Guþu Romalo. V. V. nr. 156. lunaut2. p. PR 1948. 281. germ. iar astronautã din astronaut + suf. Numeroase cuvinte din domeniul discutat se explicã în interiorul limbii române. alunizare din aluniza (cf. Guþu Romalo... SMFC IV. Modul. V. engl. 34.. 9 V. fie cu prefixoide: aerocosmic. p. FC I. p. 236. 20. (lunar) module1. C. 1976. 36. rus. lunar Moon satellite.G. p. p. moþional -ã6. p. C. Ec. Ozenist este derivat cu suf. satellite lunaire. abreviere din O/biect Z/burãtor N/eindentificat. lunaute. 310. de ex. p. aselenizabil. 30 ºi 37/1969). rom. selenaut ºi venusonaut. În aceastã situaþie se aflã de ex. 11). pilot-comandant. p. Mondsatelit (AD). p. amarare se explicã prin amará din amerizá3. lit. Graur. 1975. 284. 466. Guþu Romalo. S. DCR s. –ã din aselenizá + -bil. prin apun-tá4. presurizat ºi presurizare se explicã prin presuriza (fr. 156. 1974.. 233. 39. 1955. americ. V. 268. Guþu Romalo. 19 ani: fiabilitate DMN 1950. apponter). Un caz aparte îl constituie formaþia româneascã OZN. Graur. Guþu Romalo. V. Modul. Goga. lunaut prin fr. mod de alcãtuire în care putem identifica tipul din UFO7. iar amartizare este infinitivul lung al verbului citat anterior. p. 27 de ani: farfurie zburãtoare PR 1947. la fel apuntare. p.). p. 233.. IX. engl. 156. în SCL 4/1980. FC II. 16 1 2 3 4 5 6 7 8 DAm.NOTE ASUPRA TERMINOLOGIEI ASTRONAUTICE ÎN LIMBA ROMÂNÃ 179 germ. care desigur au avut ca model pe cosmonaut: venus + naut8 ºi selenaut < gr. . DC.. fie cu elemente lexicale independente: avion-rachetã. O comparaþie cu dicþionarele limbii franceze indicã diferenþe care merg de la 28 de ani: apunta. pilot astronaut. aselenizare prin aselenizá5. selene + -naut9. în Rom.. 1969. Despre alte cuvinte din domeniul aerospaþial nu putem afirma decît cã probabil nu s-au nãscut în limba românã. cuvintele respective nefigurînd în dicþionarele strãine consultate. V. FC I. Al.G. nu este lipsit de interes sã înregistrãm – cu tot caracterul arbitrar al oricãrei prime atestãri – „distanþele” în timp între momentul de cînd figureazã în diverse dicþionare cuvîntul respectiv ºi acela al consemnãrii în limba românã. rom. în LR 3/1970. intuia apariþia unui asemenea termen. p. p. apuntizare presupune un verb alcãtuit din a.G.+ Marte + -iza dupã modelul aluniza (FC II. FC I. p. amartiza s-a nãscut din a. p. Avînd în vedere împrumuturile. rachetomodel este alcãtuit din rachetã + model dupã tiparul aeromodel. cele mai multe fiind derivate ale unor cuvinte la origine de sursã strãinã. fizician astronaut. Guþu Romalo C. cosmodepanator. C. 51.. V. înregistrat de noi în 1974 (v. rom. alunissage). dar despre existenþa lor concretã într-o anumitã limbã strãinã pînã în momentul de faþã nu avem cunoºtinþe mai precise.G.v. rom. 20 de ani: om-broascã L. echigravisferã. V. Reinheimer-Rîpeanu. 225. selenosatelit considerãm cã se explicã prin fr. 234. C. fr. 35. p. FC I.+ punte + -iza (dupã fr. engl. În aceeaºi situaþie avem de a face cu formaþii alcãtuite.G. C.

1963. rom. în 1969). Guþu Romalo. în mod cu totul surprinzãtor. 1969. pentru comsat „distanþa” este de 10 ani: BD 1968. cu o atestare mai veche. În cazul lui cosmodrom. sau cã dicþionarele consultate ale limbilor strãine au înregistrat numai foarte tîrziu o realitate dinainte existentã în limbã. Douã cuvinte. la unele predatãri ºi în românã ºi în alte limbi.180 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC ani: presurizare DMN 1953. rom. LR 1/1960. cabinã-mamã. este preferabil sã considerãm cã avem de-a face cu pre-înregistrarea amintitã în limba românã ºi nu cu pre-existenþa cuvintelor în limba românã. cosmonaut rom. DMN 19612. Cuvintele de origine englezã apar. au înregistrat cuvintele respective înaintea limbii române. în 1930. 1976. în raport cu franceza. datele 1 În V. pentru Intelsat de 9 ani: BD 1968. DMN 1967. L. 19691.G. de ex. cu 9 ani mai tîrziu în englezã (BD 1970). rom. rom. rom. cosmonavã rom. în limba englezã în raport cu limba românã – de ex. 1969. Oricum. Alte cuvinte au fost înregistrate mai întîi în presa românã ºi mai apoi în dicþionarele limbii franceze. rom. 2 V. înclinãm sã considerãm mai aproape de adevãr a doua ipotezã ºi sã subliniem o datã mai mult caracterul arbitrar al datãrilor (pentru care este clar cã nu a existat o preocupare specialã). 1973 ºi respectiv BD 1971. rom. dicþionarele strãine. . C. Unii termeni au fost înregistraþi în acelaºi an în românã ºi francezã. de cele mai multe ori. 1977. rom. Concluzia care s-ar putea trage din aceste ultime situaþii ar putea fi sau cã termenul românesc s-a creat în interiorul limbii române. pentru cã este foarte probabil ca înregistrarea în dicþionarele strãine consultate de noi sã fi fost lacunarã. fãrã a se indica sursa. DMN 1963. acesta este înregistrat în acelaºi an în francezã ºi românã (1961). 12 ani: bioastronauticã DMN 1966. 1970. de 2 ani pentru lunaut: BD 1967. în mod sigur. de ex. 9 ani: femeie-astronaut(ã) în DMN 1967. în PR prima atestare este indicatã în 1921. 60. 1962. 1979. modul cu 3 ani pentru englezã ºi francezã: BD ºi DMN 1966. rom. Avînd în vedere domeniul de activitate specificat. 1974. în cazul de faþã. cum este ºi firesc. rom. 1977 ºi pînã la 5 ani: ufolog DMN 1974. Oricum. cele mai numeroase. rom. 10 ani: aerospaþial DMN 1960. 1974. pentru astronautã ºi shuttle de 3 ani: BD 1970. de ex. ca ºi necesitatea unor cercetãri care vor conduce. 1978. 1969. Seche. rom. circumterestru rom. 1961. 1960. rom. DMN ºi românã 1969. În cazul cuvintelor cu etimologie multiplã. geostaþionar cu 8 ani pentru francezã ºi cu 6 pentru englezã: PR 1966. DMN 1969. dar. BD 1968. lunaut cu 2 ani pentru englezã ºi în acelaºi an în francezã: BD 1967. românã 1969. la fel lunaut (DMN ºi rom. au fost înregistrate în aceiaºi ani în românã ºi în englezã: biosatelit în 1964 ºi lunokhod în 1970. circumlunar rom. 1978. 11 ani: aluniza DMN 1958. dintre care unul (lunohod) are de fapt etimologie rusã. DMN 1966. 7 ani: navetã (spaþialã) DMN 1970. se noteazã cã alunir este atestat în fr. rom. p.

LR 3/1970. fizician astronaut. biosatelit. Guþu Romalo. cosmonavã. presurizat. Opriºiu). lunaut – selenaut. unul dintre cuvinte este mai savant. astronautã. fie alcãtuit cu elemente savante greceºti – selenaut (alãturi de care V. modul. -iza este foarte rar în comparaþie cu termenul oficial apunta. aselenizabil. la diverse mijloace de comunicare: intelsat. dar cu suf. dupã cum ne-a informat ing. diverse: cosmoviziune. p. navã-satelit. decît rezultatul „ezitãrii” în formarea lor: apuntare – apuntizare (al doilea format tot din fr.NOTE ASUPRA TERMINOLOGIEI ASTRONAUTICE ÎN LIMBA ROMÂNÃ 181 de mai sus. într-o mãsurã mult mai micã. astronautã – femeie-astronaut(ã). Alteori cele douã sinonime nu sînt. aerospaþial. presurizare. ne dau indicaþii asupra rapiditãþii cu care româna a împrumutat termenii din domeniul aerospaþial. extratereºtri. comsat. Privite din perspectiva semanticã. a punþii unui portavion: alunizare. apunta. de fapt. lunamobil – lunohod. a Lunii. a lui Marte. Prin natura lucrurilor. 232. echigravisferã. termenii compuºi vor fi folosiþi mai rar sau chiar deloc în favoarea celor simpli. în cele mai numeroase cazuri. selenaut. datã fiind epoca cercetãrii. circumlunar. fiind fie strãin (englez: shuttle. NASA. verbele: aluniza. perfectã. venusonaut. În unele cazuri. geostaþionar. C. pilot-astronaut. navetã spaþialã. cosmonaut – pilot-cosmonaut. amerizare. a înregistrat ºi forma selenonaut). apuntizare. Probabil. a mãrii. planetoid. 266-268. datoritã necesitãþii de „economie” a limbii. ca ºi pe adepþii ipotezei existenþei UFO sau OZN: ozenist ºi ufolog. de V. shuttle. ca ºi eventualele fiinþe care aparþin unei civilizaþii din afara Terrei: OZN. C. shuttle. farfurii zburãtoare. la locul de aterizare: cosmodrom. cu timpul. om-broascã. apuntare – apuntizare. la o nouã ramurã a ºtiinþei: bioastronautica. navã-mamã. apuntare. UFO. lunamobil. amartiza. cosmolog. rus: lunohod). pe conducãtorii lor sau personalul auxiliar: astronaut-comandant.G. apponter. cosmonaut – pilot-cosmonaut. cele mai multe. cîteva exemple: OZN – UFO – farfurie zburãtoare. Trebuie menþionat cã unii termeni discutaþi mai sus intrã în relaþie de sinonimie1. Guþu Romalo. Alþi termeni se referã la acþiunea de abordare a Pãmîntului. pilot-cosmonaut. marea majoritate a cuvintelor citate mai sus sînt substantive. în fine. UFO. venusian ºi. la diverse acþiuni specifice (dar existente ºi în alte situaþii decît cele relative la navele cosmice): fiabilitate. . Unii termeni desemneazã "obiectele zburãtoare neindentificate”. femeie-astronaut(ã). aselenizare. lunohod. p. rachetã.. pilot-astronaut. în sfîrºit. ozenist – ufolog. pilot-astronaut. cosmodepanator. lunaut. cabinã-mamã. astronautã – femeie-astronaut(ã). cosmonaut. circumterestru. dintre celelalte pãrþi de vorbire sînt reprezentate ceva mai larg adjectivele: aerocosmic. cele mai numeroase cuvinte din sfera astronauticii desemneazã navele cosmice ºi pãrþile lor alcãtuitoare: avion. Uneori sinonimia se realizeazã între un termen simplu ºi unul alcãtuit din douã elemente: cosmonavã – navetã spaþialã. cosmonavã – navã spaþialã. 1 Proces urmãrit cu exemple mai puþine.

în majoritatea lor. -naut: cosmonaut. Ciurcu. XVI-lea (celebru contemporan al nu mai puþin celebrului diacon Coresi). cosmoviziune. printre care Ion Valahul (Românul). limbajul astronauticii a devenit ºi mai familiar publicului din þara noastrã prin faptul cã în luna mai. seleno-: selenosatelit. 304). cosmo-: cosmonavã. a participat la zborurile cosmice. cosmolog..A. la 20 de ani distanþã de la primele zboruri cosmice. În 1981. circum-: circumlunar. Dupã cum se poate observa. Traian Vuia. -oid: planetoid. Din acest punct de vedere trebuie amintit cã C. se poate vorbi de o ºtiinþã a astronauticii abia dupã cercetãrile ºi experienþele efectuate de Conrad Haas din sec. considerã cã termenii de acest gen sînt numeroºi în virtutea faptului cã „fixitatea proprie cuvintelor din limbile moarte se adapteazã mai bine exigenþelor de exactitate ºi de precizie ale terminologiei ºtiinþifice ºi tehnice”. Alex. care în 1923 în Racheta în spaþiul interplanetar a 1 Fl. Astfel. Lg. Prunariu. nu putem fi surprinºi cã în alcãtuirea lor – indiferent dacã sînt „împrumuturi” sau „creaþii interne” – figureazã prefixoide precum: aero-: aerocosmic. echi-: echigravisferã. Hermann Oberth. autor al lucrãrii despre Focurile de artificii (în limba germanã). Sudarea directã a douã rãdãcini (aici ambele de sursã greceascã) este una dintre caracteristicile noilor formaþii de cuvinte în limbile actuale de culturã. -log: cosmolog. bioastronauticã. o noutate totalã pentru acele vremuri ºi al cãror act de naºtere este Sibiu. Este ºtiut cã tradiþii ºtiinþifice ºi tehnice deosebite au plasat þara noastrã printre naþiunile care au contribuit decisiv la îmbogãþirea patrimoniului naþional ºi universal cu soluþii originale în drumul spre cucerirea cosmosului. D. în care autorul descrie rachetele formate din mai multe trepte. . p. atît prefixoidele cît ºi sufixoidele sînt de origine greceascã. alãturi de trei cosmonauþi sovietici. De asemenea. selenaut. timp de o sãptãmînã.182 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Datã fiind semnificaþia celor mai mulþi dintre termenii din astronauticã. venusonaut. În aceastã lungã ºi interesantã tradiþie a tehnicii aerospaþiale româneºti – ilustratã de nume din trecutul mai îndepãrtat sau mai apropiat. al. ºi un compatriot de-al nostru. aceasta vine sã confirme concluzia1 cu privire la vitalitatea acestora în raport cu prefixoidele ºi sufixoidele de provenienþã latinã. se remarcã prezenþa unor termeni alcãtuiþi direct dintr-un prefixoid cãruia i se adaugã un sufixoid: cosmonaut. 1529 (M. selenaut. geo-: geostaþionar. 61. bio-: biosatelit. R. ºi sufixoide ca: -drom: cosmodrom. Aurel Vlaicu. cosmonaut. Au urmat ºi alþi cercetãtori. cosmodepanator. circumterestru. cosmolog. aerospaþial. cosmodrom. care a brevetat în Franþa o „butelie reactivã”. ºef al arsenalului din Sibiu. lunaut. Schick. Dimitrescu.

În organizarea terminologiei astronautice s-a manifestat astfel trecerea de la prima fazã. cuplarea navei cosmice. de acumulare cantitativã lexico-semanticã.v. rachetã geofizicã. de radiaþie.O. a unui mare numãr de cuvinte ºi de construcþii mai mult sau mai puþin cunoscute înaintea acestui eveniment. 57-58. circumterestru. Ceea ce a adus nou acest eveniment a fost: a) creºterea puterii de combinaþie a unor termeni cu alþii variabili. Dupã cum se ºtie. staþie. ora 20 ºi 17 min. p. ºi inginerul cosmonaut D. C. ulcerul de hipergravitaþie. iar centru este determinat de terestru. protecþie antivirus. biosatelit. zborul menþionat a avut ºi scopuri ºtiinþifice. joncþiunea navei cosmice. Totodatã terminologia discutatã ne face atenþi asupra „treptelor” parcurse de cuvintele ºi expresiile specifice. s-a tradus lingvistic printr-o vehiculare rapidã. orbital complineºte substantivele complex. Elie Carafoli. solar. 1 De menþionat cã ideile din teza de doctorat a lui H. sideral. micrometalurgie. Prunariu. legitatea (evoluþia) bolii de miºcare. dar. echipaj (al navei). Deci zborul din mai 1981. cu mare rapiditate – pe mãsura necesitãþilor de informare ale tuturor popoarelor. au ajuns sã fie cunoscute prin filmul lui F. b) apariþia ºi deasa utilizare a unor secvenþe lexicale precum modul de cuplare. Evenimentul reprezentat prin acest zbor cosmic a avut ca urmare folosirea cu precãdere în presa scrisã ºi vorbitã. cuvinte ºi frazeologie. radiaþii. activitate metalogeneticã. printre care ºi al nostru – în alte limbi. dupã „naºterea” lor în limbile de largã circulaþie ai cãror reprezentanþi sînt de cele mai multe ori ºi autorii inovaþiilor în astronauticã. Une femme dans la Lune (1928). a unei terminologii bogate în lexic ºi sintagme proprii astronauticii. fotografii cu teledetecþie. ales preºedinte al Federaþiei internaþionale de astronauticã în 1969 o datã cu prima alunizare – a intrat. de substantivele baterii ºi panouri etc. în aproape toate straturile sociale. H. procesul de frînare aerodinamicã. adjectivul cosmic a apãrut mai frecvent decît în anii precedenþi ataºat de foarte multe substantive. în special. Aceasta explicã mulþimea termenilor caracteristici celor douã discipline. teledetecþie modernã. de ex. . ºi. echipaj. la o nouã etapã. tehnologie. Lang. evident. au trecut. fotografiere multispectralã. satelit de telecomunicaþii. extraatmosferic. precum: experiment. de dirijare.. de la 14 mai 1981. care a însemnat o importantã contribuþie româneascã în domeniul cercetãrii spaþiale. zburãtori. micrometalurgie cosmicã. legate de domeniile foarte noi ale medicinei ºi biologiei spaþiale. Coandã. în perioada respectivã. cîmp de radiaþii (cosmice). experiment medico-biologic. aparate.NOTE ASUPRA TERMINOLOGIEI ASTRONAUTICE ÎN LIMBA ROMÂNÃ 183 introdus termenul de astronavã1. procese extraterestre. urmãrit cu interes de toatã suflarea româneascã. acestea. caracterizatã de dezvoltarea frazeologiei aerospaþiale. mai întîi exclusiv în limbajul ºtiinþifico-tehnic. unele alcãtuite cu prefixoide: experimente biomedicale. care a creat un vast curent de opinii în favoarea problemelor spaþiale . de aici. exprimate prin formaþii neologice. absolut necesarã. parametru. nu totdeauna mult deosebite de cele descrise de noi în cele precedente. substantivul spaþiu apare complinit de adjectivele interplanetar. vehicul. cuplarea motorului de frînare. capsulã de coborîre. perspectivã.

. S-a ajuns astfel la intrarea în circuitul limbii române a unor cuvinte dintre care unele erau cunoscute mai dinainte. în primul rînd. în special. nu trebuie sã uitãm cã nu de puþine ori echipajele navelor cosmice aparþin unor þãri cu limbi diferite ºi cã aparatura este uneori furnizatã. Apoi.184 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC ceva mai tîrziu totuºi. 37–44 . dupã ce acestea din urmã se desprind. Aceasta explicã de ce nu toate cuvintele discutate aici au pãtruns în DEX sau în DN3. Ca ºi rachetele cu mai multe trepte. s-au rãspîndit. dar care au tot interesul sã foloseascã o nomenclaturã foarte apropiatã sau. cu fabricile similare etc. în al doilea rînd. fabricarea navelor cosmice presupun o colaborare strînsã cu instituþiile de cercetare. în dicþionarele generale.. cresc împreunã. dupã cum am putut constata. prin presa scrisã ºi vorbitã. dar cele mai numeroase fuseserã utilizate pînã acum numai în sfera restrînsã a limbajului de specialitate al astronauticii. Oricum. se tinde deci spre o terminologie comunã internaþionalã. uºor de înþeles ºi de mînuit de toþi specialiºtii. racheta cuvîntului porneºte pe o orbitã largã cuprinzînd limbi felurite. Relaþiile dintre þãri privind informaþia. proiectarea. cum este ºi firesc. identicã – dar ºi de vorbitorii obiºnuiþi. de state diferite. faptele discutate din domeniul astronauticii sînt o dovadã elocventã a adevãrului axiomatic cã ºtiinþa ºi limba merg mînã în mînã ºi. ºi de-abia mai tîrziu au fost cuprinse. un lexic cît mai exact care duce. în dicþioarele de specialitate. AUI. deci. 1982–1983. din alte pãrþi ale lumii ºi. pe plan lingvistic. o datã cu evenimentele de larg rãsunet precum cele evocate. p. cercetarea. în colaborare. la împrumuturi directe sau la calcuri. chiar.

Linguaggio comune e linguaggio scientifico. buletinul meteorologic (b. Dardano. I linguaggi settoriali in Italia. are ca factor distinctiv preocuparea de a se face înþeleasã de persoane din straturi socio-culturale foarte disparate. 1953. L. în SCL. ºi G. ºi cel al buletinelor meteorologice. Aºa cum remarcã un cunoscut cercetãtor al limbii presei5. nr. 1967. aceasta. p. 6–7.L. economic. 1974. înlesnind astfel fixarea unei limbi standard. Diaconescu. B. Limbajul „meteorologiei”. nãscutã din confluenþa diverselor „sub-coduri” stilistice (politic. passim. 277. Firenze. p. ºtiinþifico-tehnic. 1973. în special. Bari. 3. p. a cura di G. Paris. . administrativ etc. v. M. Il linguaggio dei giornali italiani. p. ramurã importantã a geofizicii. Beccaria. Migliorini.). Torino. În rîndurile care urmeazã ne propunem sã schiþãm cîteva dintre problemele puse de structura lingvisticã a unei rubrici cu numeroºi cititori.OBSERVAÞII ASUPRA STRUCTURII BULETINELOR METEOROLOGICE Este un adevãr îndeobºte cunoscut cã presa – puternic instrument de transmitere a informaþiilor de toate tipurile în mase1 are un stil caracterizat printr-o structurã lingvisticã eterogenã2 specificã unor limbaje diferite3 ºi vehiculeazã un vocabular extrem de diversificat. Le vocabulaire de l'astronautique.). În aceastã ordine de idei trebuie subliniat cã presa are rolul de a duce vocabularul tehnic specializat la stadiul de vocabular „de masã”6. nu a format obiectul nici 1 2 3 4 5 6 M. p.m. 69. Preti. 17. P. Milano. dupã cîte ºtim. Guilbert. La lingua delle pagine gialle. 1973. 19634. Roma-Milano. 1978. 319. Lingua contemporanea. corespunzãtor „tuturor varietãþilor limbii scrise”4. Medici.

3.m. suscitã interesul specialistului patru pãrþi de vorbire: verbul. 1970. b. alãturi de care se înregistreazã unele elemente variabile în funcþie de anotimp ºi de fenomenele meteorologice ale momentului. München. Ca lexic trebuie menþionat cã în b. se anunþã ce timp va fi. 33. p. München.m. Z. În linii mari se poate constata cã în b. prezintã succint proprietãþile atmosferice ºi fenomenele care au loc în atmosferã într-un timp determinat. precipitaþii ºi temperaturi. 107-115. 2 Dintre aceºtia citãm: B. cu excepþia celor relative. Linguistik.m. 1969. lib. 315–327. 1972. 9–22. în marea majoritatea a cazurilor verbele apar la timpul viitor: va ploua.m. cerul va fi 1 Cu notabila excepþie a capitolului privitor la termenii relativi la „atmosferã ºi la fenomenele meteorologice” de origine latinã. Rath – A. se distinge prin lexicul utilizat. p. Se remarcã absenþa din b. B. Dupã cum se ºtie.V.. iar în Rom.m. are o structurã bipartitã: a) vremea din þarã (cu date relativ amãnunþite) ºi b) în Bucureºti (text foarte redus). Muljacic. ºi ultimul la fenomenele meteorologice din Bucureºti. Schödel. Probleme einer linguistischen Stilistik în „Linguistik und Didaktik”. În Rom. se dã „prognoza meteorologicã” asupra stãrii vremii din ziua apariþiei ziarului. Möglichkeiten und Grenzen der Sprachökonomie in Zeitungsdeutsch. la care se adaugã ºi numeralul.m. in Italiano d’oggi. se folosesc cîteva invariante lexicale. substantivul. a rãmîne.1978.m. Limbajul b. Trieste. Fischer. ora 8 sau ora 14 în diferite regiuni/localitãþi) ºi diacronice dacã furnizeazã date privitoare la evoluþia timpului într-o perioadã care se poate reduce la o zi sau se extinde asupra mai multor zile. a avea. a deveni.m. 1971. adverbul ºi adjectivul. idem. v. Buletinele pot fi sincronice dacã aduc informaþii asupra stãrii vremii într-un moment precis (de ex. a pronumelui. b. Avînd în vedere cã în b. Observaþiile de mai jos se bazeazã pe un sondaj efectuat asupra buletinelor meteorologice apãrute în „Scînteia” ºi „România liberã” între 5 ºi 15. der Grammatik und des Stils”. R. În Sc. rar întîlnite. Verbele mai frecvent prezente în b. ºi S. Syntaktische Typologie der Schlagzeile. Brandtsteter. . (comunicat de un meteorolog al cãrui nume este menþionat totdeauna) cuprinde constant patru paragrafe dintre care primele trei se referã la situaþia din þarã: caracteristica vremii.186 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC unei cercetãri româneºti cu caracter lingvistic1. Zur Syntax des Wetterberichts und des Telegrammes – „Duden-Beiträge zur Fragen den Recatschreibung. capitol redactat de I. p. 1968. p. printr-un numãr de sintagme specifice ºi printr-o sintaxã simplã. din ILR II. precipitaþii etc. p. ºi în general a atras puþini specialiºti strãini2. a cãdea ploaia. Sanding. lib.m. La lingua dei bollettini meteorologici. a se rãci. 1974. ca ºi unele sintagme verbale de tipul a bate vîntul. sînt dintre cele obiºnuite: a fi. a tuna. la acestea se adaugã alte verbe care semantic se referã concret la starea vremii: a ploua. studiate aparþin timpului probabil pe trei zile. 141–142. a ninge. b. a se încãlzi. 177–184.m.

construcþiei „vremea va fi instabilã”. vînt moderat. rãcire. mai ridicat. izolat. exceptînd.m. mîine. altitudine. Se poate afirma cã aproape nu existã substantiv neînsoþit de un adjectiv: averse locale. Aceastã situaþie este generatã de împrejurarea cã prognoza se dã (ca în Sc. vînt. noros. ninsoare. Adverbele au rolul de a exprima unele coordonate temporale: acum. creºtere. Aºa se explicã forme ca: averse. munte. senin. condiþiile (atmosferice) pentru a nu mai aminti cã unele substantive apar exclusiv la plural: înnorãri. Deseori cu acelaºi rol circumstanþial apar unele substantive: (dupã) amiazã. coborît. adjectivele citate aparþin cîmpului semantic al meteorologiei.) pentru trei zile. (de) azi. (pe) alocuri.V). vreme rãcoroasã. de data aceasta pentru a fixa locul. pe deasupra”: „ploile vor avea ºi caracter de aversã” (Sc. aproape nelipsite din b. În afarã de acestea se întîlnesc des ºi altele care numai în anumite îmbinãri capãtã o semnificaþie meteo- . minimã. corespunde în cazul utilizãrii verbului a fi. Prin alte substantive se fac aprecieri privitoare la durata unui fenomen meteorologic: (în) curs (de). exprimînd prin el însuºi ideea de transformare. (de) astãzi. tot cu valoare circumstanþialã. senin.OBSERVAÞII ASUPRA STRUCTURII BULETINELOR METEOROLOGICE 187 temporar noros etc. adjectivele sînt foarte numeroase în b. temperaturã maximã. sector. Dintre adjectivele mai des utilizate sînt: rãcoros. în b. (la) începutul. Dupã cum se poate lesne sesiza. cîmpie. apoi. deal. brumã. Alte adverbe (sau adjective cu funcþie circumstanþialã) exprimã diversitatea fenomenelor atmosferice: ridicat. substantivele apar din abundenþã. îndeosebi. cãlduros. o parte. de ex. Ca ºi adverbele. O situaþie aparte prezintã verbul a deveni care. est. (de) duratã. minimele. aversã. Oltenia. sau (în) S-E. (în/din) vest. zonã. ºi folosit cu sensul "în plus. Cîmpia Dunãrii. apar punctele cardinale. temperaturã. zi. (în) rest.: grad. pecipitaþii. cald. slab.. de multe ori. participiile trecute au de cele mai multe ori rol adjectival. vreme. maximã. apar des termeni substantivali ai limbii comune care situeazã fenomenele atmosferice în spaþiu sau în timp: ºes. Trebuie remarcat cã substantivele din b.m. un loc special îl deþin numele proprii desemnînd regiunile þãrii noastre: Banat. 9. moderat. (la) sfîrºitul. intensificãri.m.m. cer variabil. temporar. noapte. regiune. În afarã de aceste douã categorii esenþaiale. încãlzie. De remarcat marea frecvenþã a adverbelor de mod: adv. lapoviþã. descãrcãri (electrice). ºi adv. de prefacere chiar cînd este folosit la prezent are sens de viitor: „vremea devine instabilã”. N-E etc. Dacã verbele nu sînt numeroase ºi nici variate în b. brumele. grindinã. nord.m. mai ales. temperaturi. uºor. pentru a exprima „aproximaþia”: mai coborît. ºi b) termeni din zona lexicului meteorologic specific: ploaie. (de/la) noapte. Foarte rar apare indicativul prezent (la alte verbe decît a deveni): „timpul continuã sã se rãceascã” sau forme gerunziale: predominînd. metru. la formele de plural. ªi aici trebuie operatã o distincþie între a) termenii generali referitori la starea vremii. apar. cer. Criºana. mai. atmosferic. maximele.

. acoperit. predominã cea adjectivalã. unde textele sînt mai dezvoltate. frecvent. lib. lib.m. ploi de scurtã duratã. sintagmele sînt alcãtuite din subs. vînt slab. Aici trebuie subliniat caracterul antonimic al unor sintagme determinate de specificul de moment al fenomenelor meteorologice: temperaturã maximã.V. instabil. „la altitudine de peste 1500 m” (Sc. din cauza numãrului ridicat de substantive. + adj. în funcþie de starea vremii: cer acoperit – cer senin – cer favorabil (ploii).V). lib. preferinþa pentru structura nominalã a enunþurilor1. moderat. ci buletine în întregime fãrã nici un verb (v. op. Din punct de vedere sintactic. schimbãtor. numãrul de grade (temperatura maximã între 19–21 grade – Rom. locale etc. lib. electric. vînt moderat. în funcþie de context. 8. p. relativ. frumos. De menþionat cã aceste secvenþe uneori sînt semifixe. 6 ºi 7 mai” (Rom. numãr net superior în raport cu verbul.: ploi locale (Sc. minim. dupã numãrul elementelor componente: 1) În marea majoritate a cazurilor. temperaturã minimã. v. 4. lib.m.V). 4. cer variabil.m. 15. cit. de cele mai multe ori.188 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC rologicã: uºor. se observã în b.. M. ªi aici pot fi surprinse relaþiile antonimice: vremea va continua sã se rãceascã / sã se încãlzeascã sau sinonimice: însoþite de averse izolate / locale / de ploaie sub formã de aversã / lapoviþã. dar ºi alte elemente exprimînd parametri importanþi meteorologici. variabil. vreme uºor instabilã. „în Banat. scurt. Rom. litri pe metru pãtrat. 66 litri pe m. se disting douã tipuri de sintagme. vînt potrivit. la secvenþele citate se pot adãuga ºi altele: ploi temporare. Între valoarea adjectivalã ºi cea adverbialã a aceluiaºi termen. maxim. 15. Astfel. 4.. În frazeologia specificã b. cîteodatã chiar în cursul aceluiaºi b. condiþii atmosferice.V) – local va ploua (Sc. 12.V ºi 11.V – vîntul va sufla slab. fiind compuse dintr-un substantiv cu mai multe posibile determinãri adjectivale.m.p. în special în textele în care se face prognoza unei singure zile. Rom. în 24 ore” (Rom. Un corolar al acestei constatãri este cã adverbele apar în special în Sc.V). 300-320. vînt potrivit. 1 Pentru prevalenþa stilului nominal asupra celui verbal în general în presã. lib. favorabil. local.). 11. descãrcãri electrice. lib. de ex.V). de ex. la acestea se adaugã în Rom. pot fi citate nu numai fragmente. pe bazã verbalã. De asemenea trebuie menþionate structurile sinonimice: cer schimbãtor. adjectiv sau adverb. Uneori poate varia substantivul din sintagmã: încãlzire uºoarã / rãcire uºoarã. . temperaturi mai ridicate. dupã cum am avut prilejul sã exemplificãm anterior. Dardano. „vînt moderat cu intensificãri pînã la 50 km/h” (Rom. slab. Trebuie menþionat cã uneori acelaºi lexem este.. cifrele indicînd zilele la care se referã buletinul: „timpul probabil pentru zilele de 5. 5.lib. ploi cu caracter de aversã.V). Ele exprimã sub formã cifricã.V). trecãtor. decît cele din Rom. 2) Alteori sintagmele sînt mai dezvoltate: (vînt) slab pînã la moderat. Numeralele sînt nelipsite din b.

vînt. Astfel. Peste acest prim ºi solid strat lexical s-au suprapus altele de diverse origini. Astfel de cuvinte puse în circulaþie ºi pe calea presei.V).m. Cerul va fi temporar noros. 1 V. au devenit familiare unor cercuri largi de cititori. lib. dintre care predominant este cel alcãtuit din neologisme latino-romanice: temperaturã. uneori de strictã specialitate. ameliorare a vremii. minim.m. ILR II. zonã / masã depresionarã. dintre care cîteva cu specific meteorologic: baric. care numai în anumite combinaþii sintagmice capãtã un sens meteorologic. în LR. mai puþin sau deloc cunoscut publicului larg. ger. Foarte rar apar fraze. p. de obicei atributive: „vor cãdea ploi locale care vor avea ºi caracter de averse” (Sc.m. gradient. ninge. local. temporar. În plus. „ceea ce intereseazã este faptul cã terminologia nouã ºi care se înnoieºte mereu. lib. 263. pentru a exprima o schimbare în starea vremii se înregistreazã propoziþii copulative introduse prin conj. noapte etc. intervin propoziþii secundare. parþiale. cãldurã. Vînt moderat cu intensificãri la începutul intervalului” (Sc. 2 Iorgu Iordan. brumã.. zonã. unde structura lingvisticã este adeseori schimbatã faþã de cea a textului tipãrit în presã. instabil. Ploaie sub formã de aversã. Discutarea limbajului b. depresiune. depresionar... „Vremea va fi instabilã ºi se va rãci uºor” (Rom.V).V). p. Uneori. este alcãtuit dintr-un nucleu de cuvinte ce fac parte din sfera semanticã a stãrii vremii. ºi anume alcãtuite din propoziþii principale coordonate prin copula ºi: „Vremea va fi frumoasã ºi se va încãlzi” (Rom. rezultat al unui sondaj în limbajul b. 8. este moºtenit din latinã1: cald.V intitulat Explicaþie meteorologicã ne pune în faþa unei frazeologii deosebite ºi a unui lexic caracterizat prin abundenþa de neologisme: gradient baric. pentru a se ajunge la conturarea limbajului meteorologic în general ar trebui excerptat materialul existent în lucrãrile speciale de meteorologie ºi nu ar trebui neglijate nici unele articole din ziare consacrate unor fenomene meteorologice specifice. nu mai este. la acestea se adaugã un numãr mare de alþi termeni din limba standard. altitudine. Limba noastrã în epoca actualã.m.m. Iordan. XXIII. masã de aer de origine tropicalã.OBSERVAÞII ASUPRA STRUCTURII BULETINELOR METEOROLOGICE 189 Propoziþiile sînt scurte. maxim. eliptice ºi cel mai adesea.V). 9. care nu conduce decît la concluzii preliminare. intensificare. aversã. 5. 1974. 141-142. În concluzie. . 4.. evoluþie rapidã afectînd ºi þara noastrã. indiferent de ramura de activitate unde apare. grad. senin. un apanaj al specialiºtilor ºi al oamenilor de culturã. nor. Lexicul de bazã folosit în b. zi. termic. juxtapuse: „Vremea în curs de rãcire. un singur articol apãrut în Rom. sã zicem universitarã. în b. 7. 9. a ploua. Observaþiile de mai sus reprezintã un simplu început. În toate acestea vom întîlni un lexic mult mai bogat. Aºa cum aratã I. la 4. ploaie. lexicul b. Ea se gãseºte [. înseamnã ºi urmãrirea buletinelor difuzate oral prin radio ºi televiziune.. iar cele maxime între 15 ºi 25 de grade” (Sc. contrast termic. Rar.V). iar: „Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 ºi 15 grade. lib. din presã. frig.] la îndemîna maselor”2.

prin aceasta limbajul b. corespund misiunii lor de a transmite rapid informaþii uºor inteligibile pentru cei interesaþi.V. în sensul lor propriu. construcþie pleonasticã ce ar trebui evitatã). se apropie de limbajul ºtiinþific. p. 203–210 .m. Caracterizat prin sobrietate ºi simplitate în lexic ºi frazeologie ºi prin raporturi sintactice exprimate predominant prin parataxã. 9 ºi 10.m. 1978. lib. microsistemele constituite din b. Études romanes. b.190 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Cuvintele sînt folosite în b.m. sînt corect redactate. pentru a nu da naºtere la ambiguitãþi.m. Cu excepþii rare (averse de ploaie. Rom.

Autorul. rar adverb). în SCL. Editura Academiei. Este deci cazul sã revenim asupra acestor consecinþe sintactico-lexicale ale locuþiunilor verbale. o idee asemãnãtoare acesteia a fost susþinutã de E. dupã criteriul unitãþilor lingvistice prezente în noul verb. a-ºi bate joc > a batjocori).. poate fi adoptat fãrã rezerve. cu un termen analogic cu deverbativ.. 42 º. apãrut în Studia philologica et litteraria in honorem L. p. p.” reiese cã existã douã tipuri distincte de delocutive. 1958. De prisos a mai spune cã termenul delocutiv. dintr-o unitate V (elementul verbal) + o unitate N4 (element non-verbal – substantiv. de ex. Francke Verlag.u. analizeazã problema verbelor provenite de la locuþiuni. pe care le numeºte delocutive. pentru a pune în discuþie implicaþiile noi. propus de lingvistul francez. .. reluat apoi în Locuþiunile verbale în limba românã2. Ulterior. cãreia E. 57-63. în articolul Les verbs délocutifs. într-o finã perspectivã de sintezã. p. am arãtat cã printre derivatele de la locuþiunile verbale existã o serie de formaþii ale unor noi verbe. în linii generale. Din exemplele utilizate de Benveniste în articolul sãu ºi din cele folosite în lucrarea citatã despre „locuþiunile verbale. Într-un articol publicat în 19561. derivatele verbale pot fi: a) create exclusiv pe baza elementului N5. 1 2 3 4 5 Rolul locuþiunilor verbale în derivare. Spitzer3. 1-2. Topica nu este aceeaºi (V + N) în toate limbile ºi.u. uneori. în latinã. Benveniste numeºte cele douã unitãþi „morfeme” ale locuþiunii (art. 126 º. p. 62). 2. pe baza locuþiunilor verbale (a-ºi aduce aminte > a-ºi aminti. 1956. denominativ. ªtiindu-se cã – exprimatã schematic – orice locuþiune verbalã este alcãtuitã. Benveniste.DESPRE VERBELE „DELOCUTIVE” 1. Benveniste i-a dat acum fundamentul teoretic general. ale acestei probleme. conceptuale ºi practice. nici în cadrul aceleiaºi limbi. cit. adjectiv în majoritatea cazurilor. E. Bern. VII.

batjocori < batjocurã4 < a-ºi bate joc. . judiciare < judex jus dicere. de ex. (re)mercier < dire merçi*.v. Cercetarea noastrã asupra limbii române aratã însã cã s-ar putea extinde cîmpul verbelor capabile sã creeze locuþiuni ºi la alte categorii de verbe. discutatã pe larg în Locuþiunile verbale.. Vezi Fl. precum ºi din afirmaþia sa finalã. a sta (a sta / a se pune / împotrivã > a (se) împotrivi). 3.. a mînca (a mînca de dulce > a dedulci). fr. a trece (a trece / da / prin sitã > a sita) etc.. Se 1 2 3 4 5 Exemplele notate cu * aparþin lui E. a sita). În cazul acesta trebuie remarcat cã. et non dans la relation «faire».192 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC b) create pe baza îmbinãrii celor douã elemente. reiese cu prisosinþã larga capacitate a locuþiunilor formate cu verbe de diverse semnificaþii de a crea delocutive. batjocori < a-ºi bate joc. nr. 30. ha-tîr-lamek "a aminti” < hatira getîrmek lit. arkalamek "a sprijini” < arka vermek lit. a da la fund > a afunda). an). a amîna < a da (pune) în mînã. "a da umãr”. în LR IV. a atrage (a atrage atenþia > a atenþiona). V ºi N. a) Majoritatea delocutivelor se explicã prin elementul dominant lexical care este totdeauna N (verbul are un rol minor din punct de vedere semantic. de cele mai multe ori. salutare < salutem dicere*1. unele vechi ºi altele de datã mai recentã (a atenþiona. a da (a da în lãturi > a înlãtura. p. rom. Benveniste. 63). p. Astfel au apãrut. qui est propre aux dénominatifs” (p. Faca. a bate (a bate în tîmpine > a întîmpina. vezi SCL III. rom. b) Mult mai puþine delocutive sînt alcãtuite din ambele elemente ale locuþiunii. al XIV-lea. sacrificare < sacrum facere. participare < partem capere. cazul verbelor: a aduce (a-ºi aduce aminte > a-ºi aminti). chauffer < lat. a lua (a lua / da / împrumut > a împrumuta. a pune (a pune pingele > a pingeli).. de ex. fr. Dumitrescu.. a aminti < a-ºi aduce aminte.. *mulþãni < (la) mulþi ani (CDDE s. atestat încã din sec. a da / a pune / în vinã > a învinui. categoricã. Benveniste. "a aduce aminte”.. 133-134. 584. 1960. în afarã de a zice. de exemplu. trecerea de la locuþiunea verbalã la delocutiv se realizeazã prin intermediul unui alt derivat locuþional. negare < dicere nec*. verbele delocutive lat. chiar abstracþie fãcînd de faptul cã nu toate cazurile sînt concludente în egalã mãsurã. cu iordanul > a cobzãri. p. a duce (a duce cu cobza. a-ºi lua cîmpii > a se cîmpi)5. mulþãmi. a iordãni). Observaþii asupra limbii personajelor lui C.. a sita < a trece prin sitã3. în interiorul locuþiunii). reiese cã „Le trait essentiel et signalétique d’un délocutif est qu’il est avec sa base nominale dans la relation «dire». Din exemplele utilizate de E. Este. benedicere < bene dicere*. 4. 1955. Creaþie obscurã. a-ºi bate joc > a batjocori). a lua (da) în chirie > a închiria. de ex. Termen frecvent în limba folositã în farmacie. hommagier < rendre (ses) hommages. calefacere. Dacã nu cumva provine din fr. rom. O altã problemã este legatã de verbul din locuþiunea capabilã de a da naºtere unui delocutiv. ocassioner.: lat. a ocaziona < a da ocazie2. mulþumi < a spune (la) mulþi ani.. tc. a bãga (a bãga / a pune / în þeapã > a înþepa). a îmbucãtãþi < a împãrþi în bucãþi. Din exemplele acestea. a mulþumi.

p. a acoperi un lucru rãu” aratã cã nu poate deriva exclusiv din substantivul muºama. Sensul factitiv al unor verbe se explicã tocmai prin originea lor locuþionalã: a roti < a face roatã. pe de altã parte. a chefui < a face chef. alteori situaþia se prezintã deosebit de clar. al cãrui sens figurat "a cocoloºi. 5. judecate de obicei ca denominative. orice locuþiune verbalã are posibilitatea de a sta la baza unui verb delocutiv.. mai veche. Este de pildã cazul locuþiunii a bãga de seamã. luat izolat. la identificarea corectã a unor etimologii ºi. care au la bazã locuþiuni. virtual. aºa cum a reieºit din discuþia precedentã. ob via. sã acordãm o mai mare însemnãtate cercetãrii acestei modalitãþi de formare a cuvintelor. practic. v. O asemenea constatare teoreticã ne obligã. în Locuþiunile verbale. alcãtuitã cu verbul a face. cel puþin în limba românã. obviare "a sta în cale”. 265. stã locuþiunea citatã. ci ºi în alte tipuri de unitãþi. conjuncþia basam (cã) este delocutivã din locuþiunea verbalã a bãga de seamã. Aºa cum a-ºi aminti este delocutiv din a-ºi aduce aminte. la revizuirea altor etimologii. Trebuie sã observãm cã verbele delocutive nu îºi au originea exclusiv în locuþiuni verbale. iar locuþiunea substantivalã pãrere de rãu este delocutivã din locuþiunea verbalã a-i pãrea rãu. de pildã a) în locuþiuni adverbiale. fãrã legãturã cu contextul general din care au fost desprinse. Ajunºi la capãtul acestor observaþii de naturã generalã. Numeroase locuþiuni. a albi "a strînge bani. privite din acest punct de vedere. din alte locuþiuni.. Studiul locuþiunilor. creatã pe baza locuþiunii a bãga seama. pe de o parte. deoarece acest cuvînt. 4. înseamnã "bucatã de pînzã ceruitã”. tot aºa a purta de grijã este varianta delocutivã a locuþiunii verbale a purta grijã. ºi în special al celor verbale. de ex. prin intermediul derivatului substantival bãgare de seamã. Astfel. cu vîrf > covîrºi sau b) în grupuri de cuvinte de mai mari proporþii. numai în locuþiunea a face muºama apare sensul figurat. un caz similar îl prezintã locuþiunea a purta de grijã. În fine. Alãturi de forma1 V. 2 Amãnunte despre acest tip de locuþiuni delocutive. b) asupra oricãror pãrþi de vorbire. Putem fi siguri deci cã la baza delocutivului a muºamaliza. provenite. lat. la rîndul lor. îºi au baza nominalã într-o locuþiune verbalã alcãtuitã cu verbul a face. creaþie tardivã din obvia < loc. a economisi” < a strînge bani albi (pentru zile negre)1. 127.DESPRE VERBELE „DELOCUTIVE” 193 poate afirma cã. propunem ca termenul delocutiv sã fie extins: a) asupra locuþiunilor verbale. trecut prin filiera locuþiunii substantivale purtare de grijã2. 1958. Ne referim de exemplu la verbul a muºamaliza. duce.adv. a boþi < a face boþ. sau rom.. . A bãga de seamã ºi a purta de grijã sînt locuþiuni delocutive. p. în afarã de verb. de datã mai recentã. Dacã totuºi astfel de cazuri nu sînt suficient de edificatoare. SCL IX. sudate între ele. de ex. trebuie sã subliniem o datã mai mult rolul creator al grupurilor locuþionale de cuvinte.

194 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC þiile lexicale denominative ºi deverbative. cu caracteristici proprii. 307–311 . 3. p. SCL. 1961. trebuie deci incluse ºi delocutivele. ca o clasã aparte.

care s-au oprit asupra diferitelor aspecte ºi faze din viaþa verbului românesc. Dintre aceste 124 de verbe. 1955. II. perioadã reflectatã în DCR.). unei probleme”.. Lund).). lifta "a enerva” (fig. ne propunem sã analizãm numai verbele neologice adoptate de românã în ultima sa perioadã de dezvoltare. a atras un mare numãr de savanþi. complet noi. cît ºi prin sens. 1954. este cazul verbelor: mobiliza "a face un bolnav sã meargã” (med. de aproximativ 20 de ani. numai 124 sînt verbe. dar fãrã exemple ilustrative. 1132–41).DINAMICA VERBELOR NEOLOGICE DIN ROMÂNA ACTUALÃ Studierea verbului.). dar ºi al modului de gîndire a unui popor. În cele ce urmeazã. 12 fiind verbe deja cunoscute în românã.000 de cuvinte înregistrate de DCR. cola "a combina” (fr. verbul românesc a fost analizat în multe lucrãri – româneºti sau strãine – printre care monumentala lucrare Le verbe roumain de Alf Lombard (I. problematiza "a sistematiza” (învãþ. sînt 112. care oferã ºi o bibliografie substanþialã (II.). din cele peste 3. Prima observaþie care se impune este cã. transplanta "a transfera” (fig. Ulterior.. acest subiect generos – prin problemele variate pe care le ridicã – a atras ºi pe alþi cercetãtori.). a se confrunta (cu) "a avea obligaþia de a face faþã unei greutãþi. delesta "a epura” (fig. atît ca formã. Astfel. p.). dar al cãror registru semantic s-a lãrgit sau chiar s-a modificat în ultimul timp. erori de „absenþã” pot subzista într-o lucrare de pionierat cum este DCR. element fundamental al limbii. care propune date pentru primele atestãri ale neologismelor. evident. realiza (care în ultima vreme s-a îmbogãþit cu sensuri . DCR cuprinde doar cuvintele recoltate dupã 1960 care nu au fost înregistrate de dicþionarele apãrute între 1960 ºi 1975–1978 sau care au fost consemnate în acest interval de timp. viziona "a vedea”.

437. 3 Iordan. p. de la început. contempla. de fapt. servi. p. a împuºca cuie. dintre cele 114 verbe de conjugarea I. a (se) da mare etc. existã o diferenþã fundamentalã între conjugarea I ºi a IV-a: cea mai mare parte a verbelor noi (114) aparþin primei4 conjugãri. 106 sînt formate cu sufixul flexionar -ez5. O. poate. Studiul etimologic al verbelor noi ne permite sã constatãm cã numãrul verbelor formate în românã este aproape de douã ori mai mare decît cel al cuvintelor împrumutate. prelimina "a prevedea”2. confrunta (cu). V. în cele ce urmeazã.. La rîndul lor. dintre cele 114 verbe de conjugarea I. Dupã cum se poate uºor constata. Din punct de vedere cantitativ.196 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC foarte diferite)1. Fl. gondola. din perspectiva claselor de verbe. raportul fiind deci de 2 la 1 în favoarea creaþiilor autohtone. p. supraucide. dezînºela. R. intitula. Singura excepþie este un verb de conjugarea a III-a. autoeduca. dar cu alte sensuri decît cele înregistrate în DCR. Sã mai precizãm cã. dar existent. 18 sînt reflexive: autopastiºa. nu ºi infinitivele lungi sau participiile. 6 Verbele fãrã prefixoidele auto. 2 Unele dintre aceste cuvinte apar în DN3 sau chiar în DEX. 5 Iordan. 436. p. sensurile noi aparþin unor domenii speciale sau reprezintã sensurile figurate ale unor cuvinte care existau deja în românã. iar dintre cele 9 verbe de conjugarea a IV-a. în limba vorbitã.. rigidiza "a face sã devinã rigid sau mai rigid”. 235. documenta. educa. numai verbele care apar în DCR la forme personale. în românã dupã model englez. deoarece apare tocmai într-o traducere din englezã. proclama. I. V. T. De asemenea. adapta. autoacuza. I ºi a IV-a3. numai conjugãrilor celor mai bogate. acestea aparþin. în timp ce conjugarea a IV-a nu conþine decît 9 verbe. v. Brâncuº. Sã precizãm. furaja (agr. Dimitrescu. creat. observa. . proteja. p. LRC. Trebuie sã observãm cã majoritatea verbelor noi sînt construite cu sufixe gramaticale flexionare: toate verbele de conjugarea a IV-a au sufixul flexionar -esc. formaþiile româneºti au fost create: 1 V. afirmã cã româna nu construieºte verbe noi cu sufixul -ez. dezînºela. de tipul a trage la xerox. ironiza. autoproclama. 4 Graur. 88. 333-336. confrunta (cu). 88. care ºi ele pot constitui uneori o dovadã a existenþei unui verb neatestat încã în scris la o formã personalã. autoobserva. fac excepþie 8 verbe de conjugarea I care nu primesc acest sufix (autodenunþa. celor mai active din românã. cãrãmizi ºi pisici. p. p. LRC. iar... robotiza. 4 sînt de asemenea reflexive: autodefini. autohtoniza. nu au fost discutate verbele vechi care formeazã sintagme noi.sînt discutate de Brâncuº.. Brâncuº. 248. mezalia. denunþa. acuza. Studierea verbelor noi demonstreazã cã. teleobserva6.). dupã toate probabilitãþile.ºi tele. cã am avut în vedere.

tensiona 71 < tensiune + -ona2 ºi. smecea 74 < smeci + -a (cf. autoobserver)). it. erbicida 76 < erbicid + -a. p. rigidifier DMC 50)). p. aceastã ultimã situaþie neîntîlnindu-se decît la 15 verbe recente. autoadopta 62. b) Un mare numãr de verbe noi sînt formate cu ajutorul prefixoidelor. 9-25. Verbul cãrãmizi are un statut mai puþin clar. panoramieren). mixta < mixt + -a. repertoriza 73 < repertoriu + -iza (cf. 213. autosupraveghea 66. într-un dicþionar al uneia dintre limbile avute în vedere (franceza. putînd fi explicat fie prin substantivul cãrãmidã + -i. mai curînd. autoironiza 63. piluliza 71 < pilulã + -iza. dezactualiza 65. to smash. germ. autoproclama 66. apologiza 74 < apologie + -iza. 3 cu re-: reaclimatiza 1 Cifra care apare dupã verb precizeazã anul cînd acesta a fost înregistrat în DCR sau. 5 FC I. unghiula 67 < unghi + -a. autoeducare). dintre care cel mai activ este auto5 (autopastiºa 61. problematiza 75 < problematic + -iza.. autodefini 65. autointitula 62. 433-443. cehoviza 67 < Cehov + -iza. direcþiona 74 < direcþie + -ona. p. autocontempla 67 (cf. autoeduca 63 (cf. 3 Purdela. paradoxa 78 < paradox + -a. monografia 76 < monografie + -a. engleza. prin adjectivul cãrãmiziu. répertorier). furaja 74 < furaj + -a. cronica 71 < cronicã + -a. p. simultaneiza 75 < simultan + -iza. dar atestate înainte de 1960. autodocumenta 63. robotiser DMC 60). fr. it. pisici 78 < pisicã + -i. D. fr. 4 Vasiliu. fr. autoproteja 77. desfia 75. p. etapiza 70 < etapã + -iza. C. folcloriza 63 < folclor + -iza. obscurcir). cãminiza < cãmin + -iza. 2 Guþu Romalo. autocontempler). fie. semiindustrializa 74.DINAMICA VERBELOR NEOLOGICE DIN ROMÂNA ACTUALÃ 197 a) majoritatea de la substantive la care se adaugã pur ºi simplu semnul specific infinitivului sau un sufix flexionar (gondola 771 < gondolã + -a. 168-169. Oricum. Zugun. verbele noi care derivã de la substantive sau de la adjective3 manifestã o preferinþã netã pentru anumite sufixe lexico-gramaticale: -iza apare în 17 cazuri ºi -ona4 în douã. autoincendia 75. chintesenþia 66 < chintesenþã + -(i)a. it.. fr. dezînºela 73. grãniceri 74 < grãnicer + -i. autoacuza 66.(dez-): despãcãli 73.R. panorama 67 < panoramã + -a (cf. plecînd de la adjective (autohtoniza 74 < autohton + -iza (cf. monodia 72 < monodie + -a. fr. obscuriza 79 < obscur + -iza (cf. autoctonizare). smacher). cu o singurã formaþie. autoobserva 63 (cf. . rigidiza 76 < rigid + -iza (cf. intimiza 73 < intim + -iza. italiana. cu douã formaþii: tele-ecraniza 75 ºi teleobserva 79.G.. ºi de semi-. cocktailiza 79 < cocktail + -iza. autodenunþa 63 (cf. igieniza 71 < igienã + -iza. mult mai puþine. S. fr. litera < literã + -a.. 117. externa < extern + -a. întotdeauna neologice. E lesne de observat cã prefixoidele se alipesc numai verbelor deja existente. autodenunziare). germana). urmat apoi de tele-. engl. fr. Sã notãm cã aceste sufixe sînt mai frecvente la verbele noi decît simpla adiþionare a sufixului specific infinitivului. dacã e cazul. c) Alte formaþii româneºti sînt construite cu prefixe: 4 cu des. robotiza 73 < robot + -iza (cf. C. coregrafi(z)a 73 < coregraf + -i(z)a.

D.+ pom + -a. cele mai numeroase sînt verbele de origine francezã: apunta 76 < apponter PR 48. reradia 72. mezalia 78 < mésallier. p. balota 73 < a face balot.L. Trebuie sã observãm cã toate aceste formaþii parasintetice5 pleacã de la un element nominal la care se adaugã alte elemente formative. demixta..P. 8. 1–3. 4 FC II. F. implanta 73 < implanter DMN 50. 230. p.. surclasa 74 < surclasser. depolua 78 < dépolluer PR 70. 34. altele foarte vechi (înºela. cibernetiza 74 < cybernétiser DMN 68. intuba 77 < in. 1 cu pre-: previziona 67 ºi 1 cu sub-: subtraversa 65. 2 Guþu Romalo.. C.+ tub + -a (cf. antama < entammer. reveiona 60 < réveillonner. P. p.198 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC 75.G. 6 Guþu Romalo.. supraucide 72. vermutiza 61 < vermouthiser. p. Dintre împrumuturi.. Vulpe10. revigora 74 < révigorer. f) În fine. vernisa 743) ºi 1 de la un adjectiv (prelimina 73). C. reconverti 78 < reconvertir PR secolul XX. d) 6 verbe sînt create prin derivare regresivã de la substantive (antologa 63. erotiza 67 < érotiser DMN 68. p. it. ucide). 229. II. trufa 72 < truffer.. dezeºua 71 < déséchouer. gafa 69 < gaffer. 311. unele neologice.. 89. 10 V. marºa 78 < marcher. V. pãcãli. e) Alte verbe noi sînt formaþii parasintetice: amartiza 76 < a + Marte + -iza. cola 74 < coller DMN 68. melancoliza 78 < mélancoliser. expertiza 77 < expertiser.G. 3 Graur. 9 V. cîteva verbe au fost construite de la anumite locuþiuni: concluziona 66 < a trage concluzii + -ona6.E. surdina 1 Hristea. confrunta 73 < confronter DMN 59. p. dezeroiza 742. p. 8 Noþiune introdusã de Benveniste. racola 77 < racoler. Dimitrescu9 ºi M. hanta 74 < hanter. relectura 76. împoma 61 < în. autoservi. dar cu un statut mai vechi în limbã. p. delesta 75 < délester. alegoriza 75 < allégoriser. transplanta 73 < transplanter. fuºera 75 (< fuºerai). 2 cu supra-: supratraversa 75. lectura 70 < a da (face) lecturã7. intubare).L. solilocva 73 < soliloquer. C. anii ‘601. Aceste noi formaþii delocutive8 se adaugã celor deja studiate de Fl. 5 Asan. . 3 cu de-: defrîna 76. culpabiliza 73 < culpabiliser DMN 66. Sã precizãm cã ºi prefixele se alipesc numai la verbe deja existente în limbã. 190. p. 36. decoperta 77. 204. dupã modelul aluniza4. 7 Ibidem. melciui 66 < a face ca melcii + -ui.

rafraîchir2. de exemplu. p. to contact PR 40. reflectoriza 71 < to reflectorize. . atunci cînd infinitivul lung apare alãturi de verb la forme personale. dintre cele douã cazuri prezente în DCR. etapizare 69. pe bunã dreptate. cazul cuvintelor antama. Iatã cîteva exemple de acest fel: aluniza 69. modelul francez fiind în -ir. sufixul -iza apare destul de frecvent. fr. engl. intimiza 73. 4 Dimitrescu. computerizat 74. Am precizat la început cã lista noastrã de verbe noi nu cuprinde cazurile din DCR în care apar doar infinitive lungi ºi participii. semiindustrializare 73. direcþiona 74. réaliser. to lift. cf. sens cunoscut de un mic numãr de vorbitori de românã. to prospect. dar – în general – el se explicã aici prin prototipul romanic care se aflã la originea verbului românesc. Gr. lifter. cf. optimiza 69. autoincendia 75.. cu sensul de "a înþelege” < engl. 463. contacter. depolua 78. LRC. marºa. to optimize DMN 60. lecturare 71. precum mobiliza ºi viziona nu provin decît sub aspect formal din verbele franceze mobiliser ºi visionner3. involva < to involve. iar dintre cuvintele de origine englezã. cazul lui involva sau realiza cu sensul "a înþelege”. tot astfel. o lungã listã de verbe care în francezã aparþin conjugãrii în -ir (sau -oir). Brâncuº dã. prospecter. Este. unul este în favoarea participiului: computeriza 75. 488. cf. 140-141. to realize4. cã verbele de conjugarea I împrumutate din francezã provin întotdeauna din verbe de conjugarea I. refriºa 73 < cf. optimizare 66. aluniza 69 a fost creat în românã dupã francezul alunir (DMN 59). folclorizat 71. cf. PR 60. orice bun cunoscãtor al limbii române îºi dã seama cã multe dintre împrumuturile din francezã au caracter livresc ºi cã nu au intrat în circuitul general al limbii noastre. lifta 74 < engl. 335-336. realiza < fr. P. erbicidare 75. celãlalt în favoarea verbului: folcloriza 63. racolare 74. apunta 76. p. În sfîrºit.. 3 Hristea. 6 verbe au dublã etimologie – se întîlnesc ºi în francezã ºi în englezã: prospecta 74 < fr. optimiser. semiindustrializa 74. miniaturiser. engl.E. Cîteva verbe. în Pr. autoincendiere 63. ªi în cazul împrumuturilor. racola 77. etapiza 70. lectura 74. optimiza 69 < fr. alunizare 62. considerãm cã este interesant sã notãm aceastã situaþie care dovedeºte cã uneori infinitivele precedã în timp atestãrile verbelor respective – cu 12 ani (autoincendia) pînã la un an (etapiza). Evident. engl. Verbul semiindustrializa 74 reprezintã un caz special cãci el apare atît 1 Iordan. erbicida 76. R. cola. 2 Dintre toate verbele cuprinse în DCR. engl.. acesta este singurul care a primit în românã forma conjugãrii I.DINAMICA VERBELOR NEOLOGICE DIN ROMÂNA ACTUALà 199 68 < sourdiner1. p. miniaturiza 74 < fr. iar în românã sînt incluse în conjugarea I. Trei verbe sînt de origine englezã: computeriza 75 < to computerize BD 65. remarcã. intimizare 69. ºi unul de origine italianã: augura 77 < augurare. depoluare 70. În ceea ce priveºte raportul dintre verb ºi participiu. hanta. to miniaturize. Totuºi. apuntare 69. direcþionare 67. p. contacta 75 < fr. cf.

De altfel. Al. subordonarea verbului mai ales faþã de substantiv. dezeroiza 74. 2 Th. XIX. v. de la DEX. robotiza 73. cãci DCR nu a putut sã înregistreze toate formele verbale noi din epoca studiatã. 55-91. se întîlnesc pentru acelaºi verb6 sufixe sinonime (coregrafia ºi coregrafiza. monodia 72. litera. respectiv. Individualitatea. T. coregrafiza 73. împoma 61. supraucide 62. semiindustrializa 74. dintr-o epocã anterioarã celei pe care o studiem aici. Destul de rar. productivitatea fiecãrei conjugãri apare cu claritate: faptul cã majoritatea verbelor noi aparþin conjugãrii I ºi conjugãrii a IV-a demonstreazã cã limba urmeazã tendinþa mai veche de generalizare a conjugãrilor regulate3. Hristea ne-a comunicat cã el cunoºtea aceste verbe de cel puþin 40 de ani. antama1. verbele de acest tip nu au fost înregistrate în presã. piluliza 71. gafa 69. în SCL 2. determinã preponderenþa verbelor la conjugarea I5. 1 Aparþinînd limbii vorbite (argotice sau cultivate). deºi folosirea lor anterioarã apariþiei DEX-ului (1975) sau DN3 (1978) ar fi putut permite consemnarea lor în aceste dicþionare. grãniceri 74. ºi Brâncuº. folcloriza 63. au ajuns la concluzii asemãnãtoare plecînd de la DLRM ºi.. culpabiliza 73. Pr. autodocumenta 63. monografia 76. hanta 74. relectura 76. Din perspectiva verbelor neologice. fuºera 75.200 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC alãturi de infinitivul lung (a cãrui atestare o precede pe cea a verbului) semiindustrializare 72. cel al anilor ‘70. refriºa 73. trufa 72.. desfia2 75. p. în aceastã situaþie se aflã jumãtate din totalul verbelor noi. aceste cifre. dar dicþionarele curente ale limbii române nu le-au înregistrat. p. p. 5 Graur. computeriza 75. 485. decoperta 77. Niculescu. 3 V. dar ºi în alte sufixe moderne ca -iza sau -ona. exemplele menþionate mai sus pot confirma. p. involva. În orice caz. dezînºela 73. cãrãmizi 74. o datã în plus. cel din urmã. anii ‘60. dintre cele douã decenii avute în vedere. 136. reradia 62. dezeºua 71. reflectoriza 71. despãcãli 73. cronica 71. melciui 66. autoservi. în Vasiliu. . caracterul foarte pronunþat al occidentalizãrii noastre romanice4. trebuie sã fie privite cu multã prudenþã. terminate nu numai în -a. repertoriza 73. 114-116. 6 Vezi ºi alte exemple. subtraversa 65. autosupraveghea 66. pe care l-am subliniat în paginile precedente. externa 73. intimiza 73. surdina 68. 2. autoadapta 62. igieniza 71. erbicida 76. precum ºi concluziile pe care le tragem. surdina ºi surdiniza. anii ‘60. Totuºi. ca de exemplu: apologiza 74. Graur. autoproteja 77. În orice caz. S. cãminiza. DCR poate sã ofere un tablou general al verbelor noi. 4 Pentru acest concept. Mai mult. autoincendia 75. Sã notãm ºi faptul cã. 1962. apunta ºi apuntiza). unghiula 67. 235-236. etapiza 70.R. teleecraniza 75. în care nu s-au înregistrat decît 46 de verbe. dintre care cele mai multe nu au fost înregistrate de nici un alt dicþionar al limbii române. cehoviza 67. a cunoscut naºterea mai multor verbe (78) decît deceniul anilor ‘60. tensiona 71. chintesenþia 66. p. erotiza 67. dezactualiza 65. balota 73. cît ºi de participiul semiindustrializat 74..

v. cel al primei conjugãri. care au la bazã totalitatea verbelor neologice din DEX. Brâncuº terminaþia rãdãcinii total verbe cu sufix verbe fãrã sufix e 6 6 – þ 30 24 6 i 152 152 – p 32 26 6 i 6 6 – b 19 11 8 j 30 30 – v º 18 18 – d s 82 82 – n cs 13 13 – g u 32 31 1 m f l z 12 163 397 11 160 392 1 r 3 t 5 c terminaþia rãdãcinii total verbe cu sufix verbe fãrã sufix 48 116 236 38 39 101 220 14 9 15 16 24 76 225 342 184 50 184 270 34 26 41 72 150 2.DINAMICA VERBELOR NEOLOGICE DIN ROMÂNA ACTUALÃ 201 Singurul tip într-adevãr productiv al limbii române din ultimele douã decenii este. p. Dimitrescu terminaþia rãdãcinii total verbe cu sufix verbe fãrã sufix e 1 1 – p 1 1 – i 2 2 – b 2 2 – i – – – v 6 4 2 j 2 2 – d 4 4 – º 3 3 – n 11 11 – s 4 4 – g 3 3 – cs 2 2 – m 5 4 1 u 3 3 – r 13 13 – f 4 4 – t 22 21 1 l 15 14 1 c 2 1 1 z 17 16 1 o 1 1 – þ 3 2 1 x 1 1 – terminaþia rãdãcinii total verbe cu sufix verbe fãrã sufix Se poate observa cã unele terminaþii ale rãdãcinii comportã – proporþional – un mare numãr de verbe în cele douã tabele (l. p. 24-25. z. 1 V. p. Dupã el... ºi tabelul rezultat din studierea verbelor neologice din DCR. autoservi. 2). aºadar. caracterizat prin sufixul -ez la prezentul indicativului1. n. p. p. O concluzie de ordin semantic: studiul verbelor noi dovedeºte cã cele mai multe dintre ele (de exemplu: aluniza. r. apunta. T. o ºesime din verbele neologice din DEX nu se formeazã cu sufixul -ez. Fl. Cu toate acestea.. 253. 244-245. O. 248. 1. Gr. . Brâncuº2 ajunge la alte concluzii. criteriul comun fiind terminaþia rãdãcinii ºi sufixul sau absenþa sufixului. 2 O. dar cã numãrul verbelor noi fãrã sufix este foarte mic (8. verbele în -ez pe care le-am citat aici demonstreazã cã concluziile lui nu se verificã în cazul verbelor create în ultimii 20 de ani. amartiza. t). Iatã sub formã de grafic o comparaþie între tabelul statistic publicat de Brâncuº. Graur.

optimiza. DCR nu a înregistrat nici un verb compus. În sfîrºit. Sperãm cã aceastã scurtã prezentare a reuºit sã surprindã pe viu dinamica verbelor neologice din ultimele douã decenii. Formaþiile parasintetice au fost construite numai de la un substantiv nederivat. computeriza. cãci nici a-2 + s + -iza.P. pe de altã parte. racola. depolua. prin urmare.+ s + -a nu sînt înregistrate în tabelul final din F. cocktailiza. reflectoriza. le contrazic. subtraversa. 2 Reinheimer. semiindustrializa. panorama. Mai mult. coregrafiza.P. vorbeºte chiar de slaba productivitate a prefixului a. 153. o concluzie cu caracter negativ: deºi numãrul substantivelor compuse este foarte mare în ultima perioadã de dezvoltare a românei. prospecta. la diferitele domenii ale ºtiinþei moderne. evident. Se poate lesne observa cã unele dintre concluziile noastre concordã cu cele ale cercetãtorilor anteriori. smecea. dintre diferitele situaþii luate în discuþie de F.. la noile orizonturi ale omului de azi. 89.P. . robotiza.în cazul verbelor parasintetice din românã. 1983. igieniza. piluliza. Ceea ce. în timp ce altele le corecteazã sau. reviziona.. erbicida. unghiula) se raporteazã la realitãþile actuale. uneori. în general evoluþia are loc fãcã ca vorbitorii sã-ºi dea seama cã asistã la anumite modificãri sau cã sînt ei înºiºi autorii acestor modificãri care pot avea consecinþe foarte importante pentru viitorul limbii române. tipurile de combinaþii sufix-prefix sînt diferite.202 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC balota. reradia. solilocva. implanta. ele sînt încã o mãrturie a internaþionalizãrii lexicale a limbii române. nu aratã nimic altceva decît cã limba evolueazã ºi cã aceastã evoluþie este foarte rapidã. reaclimatiza. problematiza. chintesenþia. transplanta. D. aºa încît concluziile anterioare îºi pierd uneori validitatea. miniaturiza. supratraversa. surclasa. teleecraniza. p. una singurã se dovedeºte astãzi productivã. Romanica Gandensia. Asan1. o datã în plus. nici in. p. Cele mai multe se explicã în limitele limbii noastre. cel puþin în ultima perioadã de dezvoltare a ei. 231–241 – traducere din limba francezã 1 F. intuba. procesul foarte acut de occidentalizare romanicã a limbii române. împrumuturile aratã. p. cibernetiza. simultaneiza.

4. Sîntem de acord cu Graur.” (Sc. 3. a fabrica”: „Un grup de cercetãtori francezi ºi-a propus. – "a lucra. "a înfãptui. 4). "a obþine. al doilea – patru sensuri. a face sã devinã real”. a desãvîrºi. de preferinþã.. posibilitãþile intelectuale”. 285. refl. . o invenþie etc)”. DN: 1. atribuie acestui verb. a-ºi pune în valoare capacitatea. refl.1966. a-ºi pune în valoare capacitãþile creatoare”. "a îndeplini. T. 1974 (MD). cã limbajul ziaristic manifestã cea mai mare deschidere spre stilul colocvial. Dicþionar de neologisme. Frecvent folosit atît în limba scrisã cît ºi în limba vorbitã. cuvintele ºi sensurile noi în presã sînt vehiculate. "a obþine.UN „VERBUM VICARIUM”: A REALIZA Dicþionarele relativ recente ale limbii române: Fl. C. structura semanticã actualã a lui a realiza înregistreazã modificãri însemnate. p. MD: 1. a cîºtiga ceva”. noi am înregistrat adesea acest verb în limbajul presei. "a crea.. în plus. a elabora”: Emisiune-concurs realizatã de Redacþia pentru tineret (Pr. 7). Mic dicþionar al limbii române. primul – trei. p. de pildã. "a se dezvolta. Bucureºti 1966 (DN2) ºi A. a plãsmui. 3. 2. Maneca. a întruchipa. a se desãvîrºi. Exemplele de care dispunem aratã cã verbul a realiza are o mare extensie ºi o frecvenþã ridicatã ºi. a face ceva”. a înfãptui.XII. 2. "a crea (o operã de artã. p. Marcu. Structura actualã a românei reclamã lãrgirea acestui inventar. verbul a realiza mai are multe alte înþelesuri. cã este folosit cu semnificaþii nemenþionate încã în dicþionare: – "a alcãtui. Canarache. a se dezvolta deplin. construirea unui oraº în miniaturã în care toate elementele – de la trotuarul strãzii la acoperiºul caselor – sã fie realizate pe bazã de materiale plastice. Breban. 3. 4–10 iulie 1971. Bucureºti. Radio. V. a dobîndi”.

înregistreazã în francezã sensurile menþionate încã din 1900. p. Souday. p. mai ales în vorbirea cunoscãtorilor de englezã.” (Sc. Lettre à R. Bazin. ªi. p. sensuri legate de lumea filmului. etc.” (Inf. dintre care am amintit doar cîteva. 1962. Trebuie sã mai amintim încã douã colocaþii în care a realiza este puternic implantat: 1) interviu realizat de X (unde a realiza "a lua”) (vezi definiþia verbului a intervieva din MD: "a lua cuiva un interviu”) ºi 2) film (spectacol) realizat de Y. În ce mãsurã aceste sensuri se aflã implantate în limbajul specific cinematografului (spectacolului) o dovedesc derivatele realizator (de spectacol) sau realizare "totalitatea operaþiilor necesare trecerii de la un proiect de scenariu la un film. spectacolului în general.XII. – "a publica”: „Se va edita un ghid al oraºului Bucureºti ºi se vor realiza materiale de popularizare a obiectivelor importante din acest punct de vedere. din care ne-a parvenit. Georgin (în Jeux des mots.1965. au sens anglais de to realize depuis Bourget.v. XII.1966.XII. de exemplu.. 1). – "a duce la capãt. Multiplele sensuri ale lui a realiza. „O realizare de seamã a cinematografiei noastre. Buc.. p. Ex.. PR. assez courant dans la langue littéraire. dar fãrã a se specifica aceste sensuri speciale.. la o emisiune”. la care se apeleazã în împrejurãri bine definite.. Léautaud. a été violemment attaqué par P. s. mais de nombreux philologues le tolèrent”. 4).: orice spectacol)”. lib.D. care se reduc în principal la douã: Influenþa unei limbi strãine. ext. 7).1965. Adesea se înregistreazã.” (Rom. 18. s-a realizat prima traducere automatã în Bulgaria. p. a duce la bun sfîrºit”: „Propunîndu-ne tema acestei anchete. Car le mot exprime une .XII. cu cîteva greºeli.X. 7). aproape tehnice. realizare sînt inserate în DN ºi în MD. a-ºi da seama”. 1966).1965.” Cele douã cuvinte: realizator. douã sensuri specifice al lui a realiza: 1) "a înþelege. aceste douã sensuri aparþin verbului to realize ºi ele au fost transmise. a realizat un spectacol aproape corect. citîndu-l pe H. 7..1966.204 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC – "a produce. cu observaþia: „Cet anglicisme. 10. a fabrica”: „La fabrica de încãlþãminte ºi mase plastice «Victoria» din Timiºoara se realizeazã un variat sortiment de produse. în primul rînd a francezei. încã de la începutul secolului. il est difficile de le refuser. p. teatrului. francezei. unde a realiza "a dirija toate operaþiile de preparare ºi executare a unui film (p. precum ºi frecvenþa ridicatã a acestui verb au origini ºi explicaþii socio-culturale diferite.: „T. 17. construcþia a realiza un film. dar ºi a englezei pentru sensul "a înþelege. Într-adevãr..” (Cont. 3). 315): „Pour réaliser. am bãnuit de la început dificultãþile de a o realiza: vastitatea ariei sociale ºi bogãþia practic inepuizabilã a aspectelor concrete. – "a se stabili”: „/La Opera din Bucureºti/ comuniunea dintre public ºi scenã se realizeazã încã din primele arii.” („Revista de referate ºi recenzii”. – "a efectua”: „În martie 1965.” (Cont. 30. a sesiza”: „Am realizat prea tîrziu ceea ce mi-a spus” ºi 2) "a-ºi da seama”: „Nu am realizat cã a trecut atît de mult timp de cînd nu ne-am vãzut”..

ªi m-am realizat cu o femeie foarte cumsecade. cãci. On réalise n’importe quoi. oferã dovada cã verbul a realiza este utilizat în locul altui verb nu atît de nevoie. ciudat. On réalise une œuvre au lieu de l’écrire!.. foarte muncitoare: nevasta mea de-a doua. même le but!” Enunþul urmãtor. . cu discernãmînt. a compune.. p. utilizarea lui a realiza conferã o aurã de eleganþã.. 285. lit. nu se va impune desigur la nivelul limbii. 19). cunoscãtoare ale francezei ºi englezei. deosebirea esenþialã dintre cele douã verbe trebuie cãutatã în „nivelul” atins. pare a fi. atteindre. cît mai ales din raþiuni de „modã”: a realiza este deci folosit cu construcþia specificã verbului pe care îl înlocuieºte: „Nu am putut sã o vãd în ochi (pe prima soþie). ca în multe alte cazuri.1972. aparþinînd unei persoane necultivate – supuse unui interviu –. a efectua. prin aceasta se apropie de verbul a face.” Semnificaþiile menþionate mai sus sînt accesibile persoanelor cultivate. el impune o serie de semnificaþii pe care predece1 Graur.. În orice caz.UN „VERBUM VICARIUM”: A REALIZA 205 nuance particulière. echivaleazã cu o „ridicare” a nivelului de limbã. ªi uite cã totuºi n-am murit. prin însãºi vechimea lor. 11: „Réaliser tend à remplacer accomplir. a lucra. folosit cu mãsurã. a naºte dovedeºte puþinãtatea iscusinþei ºi experienþei în folosirea limbii române). într-un cerc mai larg de subiecþi vorbitori de românã. prezenþa lui a realiza se explicã prin tendinþa generalã de a înlocui vocabularul tradiþional cu termeni internaþionali1. Ceea ce þine de evoluþia specificã a limbii noastre.. PR noteazã s. Situaþia este identicã pentru francezã. pratiquer et dix autres verbes excellents. Totuºi. Verbul a realiza a cucerit un loc de seamã în limba actualã. Tome II. între verbul a realiza ºi alt verb care admite aceeaºi distribuþie relaþiile semantice care se stabilesc sînt de ordin paradigmatic. prin imitaþie. ele s-au propagat. p. Querelles de langage. care – trebuie s-o recunoaºtem – nu este uneori decît aparentã (vezi cazul: m-am realizat cu).v. Acest exemplu izolat. VIII. exécuter. Verb la modã. a realiza ajunge uneori sã înlocuiascã alte neologisme (avînd o încãrcãturã specificã mai mare) ca de exemplu: a fabrica.” (Rom. 17. T. în timp ce utilizarea lui a face în locul altui verb „coboarã” enunþul respectiv (într-adevãr.. a alcãtui. dar care. fãrã îndoialã. a stabili. mai „elegant”. observaþiile lui Thérive. exercer. Considerãm cã se impune urmãtoarea concluzie: a realiza a devenit astãzi un verb cu sens aproape nelimitat. mai banale. neologismul a realiza învinge în competiþia cu verbele mai vechi: a lua. sã exprimi prin a face sensurile lui a construi. a duce la capãt (considerate. Nu mi-a mai trebuit de atunci. Folosirea lui a realiza în loc de a se alege (cu) a atras dupã sine calcul construcþiei cu prepoziþia cu. a elabora. a elabora. dar a cãror folosire ar fi trebuit sã se impunã în virtutea proprietãþii termenilor) al cãror substitut. manifestã dorinþa de a vorbi într-un mod distins. p. dar nu este mai puþin simptomatic pentru forþa de penetrare a lui a realiza în mediile cele mai diverse. „verbum vicarium” prin excelenþã. în diferite contexte. fabriquer. În cazul nostru.

dicþionarul este astãzi obligat sã consemneze aceastã polisemie. fie ºi numai cu titlu documentar. p. RRL XX. pînã ce evoluþia ulterioarã a limbii va determina separarea sensurilor durabile de cele efemere.206 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC sorii noºtri nu le cunoºteau. 333–336 – traducere din limba francezã . 1975. 4.

aceleaºi valori semantice apar ºi în DN3. – (Fiz. context. în perioada actualã a limbii române literare sînt „la modã” termeni precum problemã. În DEX s. uneori în contexte neadecvate. o largã utilizare a acestui cuvînt. cu menþiunea livr(esc). coordonatã. a (supra)solicita. Graur a arãtat cã este „cel mai însemnat dintre stilurile limbii. Unul dintre cuvintele frecvent utilizate astãzi. se adaugã douã sinonime: "coliziune. Al. care se repetã imediat peste tot”1. cu alte semnificaþii. pe lîngã sensurile de mai sus. Orice vorbitor al limbii române de astãzi întîlneºte însã. ciocnire” ºi al doilea din limbajul militar.. care consemneazã douã sensuri: primul din fizicã. p. "fenomenul de intrare în contact a douã corpuri dintre care cel puþin unul este în miºcare. unde apare în sintagma punct de impact "loc unde un proiectil atinge þinta”. impact se specificã sensul "ciocnire a douã sau mai multe corpuri”. Astfel.IMPACT În fiecare moment al istoriei unei limbi existã unele cuvinte cu o situaþie privilegiatã.v. Cuvînt aparþinînd la origine ºtiinþelor exacte. cît ºi în sensul cã sînt utilizate. rãspîndite în limba românã literarã actualã. coliziune”: „Dupã toate probabilitãþile. figurate. bazîndu-ne pe contexte din presa de largã circulaþie. În cele ce urmeazã vom cãuta sã grupãm – pe lîngã sensurile devenite „tradiþionale” – cîteva dintre accepþiile mai noi ale cuvîntului impact. atît în sensul cã apar mult prea des. cuvinte folosite de multe ori în mod abuziv. tamponare”. despre care acad. 285. în special în aspectul scris al limbii române ºi mai puþin în aspectul vorbit. cu semnificaþii nepotrivite.) "Fenomenul de intrare în contact a douã corpuri dintre care cel puþin unul este în miºcare. cu completarea cã la primul sens. "ciocnire”. a realiza etc. impact este înregistrat ca atare în DN. 1 Graur. care sînt folsite cu predilecþie. este impact.. la radio ºi televiziune se aud cuvinte noi. . în special în stilul publicistic.: în presa cotidianã se citesc.. T..

„În urmã cu cîþiva ani am remarcat o formaþie ce abia se afirma..1. întîlnire”: „Urmãresc polemica în jurul lui «Manase». 28 VI. p. 2..1979. 2. 6. 3. ca ºi preferinþele estetice utilizate pe parcursul lucrãrii. ..” Rom. Luc. p.1979.300 mile pe orã. ca un veritabil uragan.. – "Relaþie.V.. 4. Aceastã perspectivã.1974. – "ªoc.XII.1979. 7. Am avut atunci discuþii lungi cu ceilalþi membri ai juriului ce nu suportaserã impactul cu noutatea”.. „Prima observaþie care îþi ia ochii este impactul sentimental. vãdesc orientarea predilecticã a criticului-profesor spre ramificaþiile poetice ale textului dramatic. în fapt.XII. 18.1974. 31. ci ºi prin impactul cu publicul: identificarea condiþiei actorului cu cea a spectatorului”. 6. 16. „Dupã cum a indicat unul dintre investigatori.II. „Adevãrul e cã excepþionalul merit al scriitorului este tocmai acela de a fi realizat asemenea numeroase pagini pregnante prin revelatorul impact dintre «fond» ºi «formã»”. 24. mai observãm douã caracteristici ale vieþii muzicale franceze”. 2.. Sc. „Viteza de lovire a ciocului ciocãnitoarei este de 1. 31.I.1979. aflaþi de patru luni la bordul laboratorului orbital «Saliut-6». Sc. 7. surprizã”: „În schimb C. 21.V.1979. 8. efect”: „Imensul impact actual al matematicii asupra întregii vieþi sociale. 23. lib.1979... p.1979.. Cont. Sc. – "Contact.1978.VII. 10. au descoperit pe unul dintre hublourile acestuia urma impactului cu un meteorit”. Sc. Rom. p. forþa de impact fiind de aproximativ 1. Revelaþiile scandalului se precipitã în cascadã ºi nu se ºtie deloc impactul acestei bombe cu explozie întîrziatã”. p.”. Sãpt. 28. la început timidã. 6. – "Prezenþã”: „Pe lîngã impactul minor al numelor strãine în topuri. Aºa se explicã împrejurarea cã în unele contexte este destul de dificil de prins valoarea semanticã exactã a acestui cuvînt.000 de ori superioarã celei a gravitaþiei”. p.1975. Se numea «Song». Acest serial a provocat. Rom. în efort vizibil de colorare a personajului. 6.” Luc. 2.G. p. se resimte.I. justificã ºi interesul pe care V. 15. „Ceea ce. „Furtuna la «Bulandra» în regia lui Liviu Ciulei este un eveniment nu numai prin perfecþiunea artisticã pe care o atinge. are în încheierea destinului sãu momente de impact emoþional”.VI. 5. p.X.1979. Rom. într-o manierã prudentã.. utilizatã ºi în discutarea dramaturgiei unor mari scriitori.X.IV.. p. studiile preliminare au indicat cã toate cele trei motoare ale avionului funcþionau în momentul impactului”. p. la Pretoria «Cazul de la Ministerul Informaþiilor». Sc.”. „Cosmonauþii Vladimir Liahov ºi Valeri Riumin..VI.208 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC fenomenele amintite au fost rezultatul impactului dintre un meteorit gigant ºi Lunã”. lovire”: „În secunda impactului cu neprevãzutul am ºtiut ce sã fac. Sc.1976.. p.II. – "Influenþã.1979. p. ºovãielnicã. 4. lib. Unul din ei trãieºte direct impactul cu criteriile neadormite încã ale gherismului reactivat prin pana lui H.. e denumit. Uneori lectura unor texte din presã dã sentimentul cã termenul impact este folosit exclusiv pentru rezonanþa sa modernã ºi nu din necesitate. cel mai patetic curier din istoria T. lib. p. lib.S. Ne limitãm la un singur exemplu recent: „Selecþia autorilor trataþi. 6. se pare. p..

imensul impact. vizeazã prioritar. cu multe sensuri. de exemplu. brutale” ºi "efect. 11. impact émotif. contravenþie”. în parantezã. în PR.. Din punct de vedere semantic-etimologic se poate remarca împrejurarea cã aproape toate sensurile înregistrate în românã existau mai de mult în mod curent în limba englezã. peut-être sous l’influence de l’anglais impact. critiqué”) cu atestãri începînd din 1965 de tipul: impact des augmentations. În schimb. p. impact sentimental. impact de la recherche. „emploi critiqué”). ci. influence”) sînt simþite ca „recente” ºi într-un dicþionar consacrat special lexicului francez nou (DMN) lui impact i se dedicã un articol foarte dezvoltat (în care se semnaleazã cã înþelesul figurat are un „emploi très fréquent dans la presse. Deseori. impactul dintre „fond” ºi „formã”) ºi cu (mai frecvent: impactul cu criteriile. impact de Beethoven. rupte. Mîndra.IMPACT 209 Mîndra îl acordã unor «dramaturgi uitaþi». Despre sensul propriu se precizeazã cã a apãrut în 1827. îl reprezintã. impactul analizei estetice. de surprise. cel puþin în materialul de care dispunem. impact este înregistrat cu sensul din limbajul militar în construcþia point d’impact ºi cu semnificaþiile "efectul unei acþiuni puternice. la V. substantivul impact apare determinat de unul sau de douã adjective. tot prin atracþia exercitatã de „sonoritatea” acestui cuvînt combinatã cu necunoaºterea semnificaþiilor sale. parfois. textul dramatic în ansamblul fenomenului teatral. în francezã diversele sensuri ale lui impact ("effet de choc. la force d’impact. impact semnaleazã un singur context recent: impact crater. impactul cu publicul. O trãsãturã caracteristicã a construcþiilor cu impact. ºi Lunã. 22. O sintagmã specificã este forþa de impact. Demersurile de aceastã facturã sînt mai vechi în creaþia criticului. impact des informations. cu atestãri din 1970 încoace. impact des événements. În 1978.v. aceasta pare a reprezenta uzul mai vechi: impactul dintre un meteorit. Cuvîntul este atît de frecvent. În limba vorbitã. Cont. la „oamenii în impact cu legea”.VI. revelatorul impact. et. Din perspectivã sintacticã se observã cã termenul impact se construieºte cu prepoziþiile: dintre (mai rar. în care impact a împrumutat – nejustificat – sensul juridic de "conflict. Dar conexiunile cu arta spectacolului nu sînt. în limba englezã. impact minor. impact du cinéma. s-a ajuns. autorul se aratã preocupat permanent de stabilirea ºi evidenþierea relaþiilor existente sau posibile”. încît un dicþionar al limbii engleze noi precum BD s. în general. impactul cu neprevãzutul. pre.sau postpuse: impact emoþional.. impact de la publicité. dimpotrivã. moment d’impact. astfel. iar despre celelalte cã au început sã se difuzeze aproximativ din 1965. Observaþiile de mai sus ne permit sã desprindem cîteva concluzii: . constã în împrejurarea cã. din care au trecut în limba francezã. impact actual. ilustrate cu cîteva citate din presã. influenþã” (despre care se menþioneazã. Fireºte.. impactul cu noutatea). substantivul care urmeazã dupã impact este non-animat.1979.

p. întîlnire. ca ºi prin deasa folosire a sensului "coliziune”. în ultimii 5–6 ani (cea mai veche atestare a noastrã este din 1974. pentru publicul larg. prezenþã” ºi. poate. devenind unul dintre cuvintele „la modã”. dar accepþiile mai noi. 4. impact este considerat a proveni din fr. se observã cã ºi-a lãrgit considerabil gama semanticã iniþialã (vezi DN). p. impact. dezvoltate în ultimii ani. Recomandînd mãsurã în utilizarea acestui neologism. prin intrarea recentã a neologismului impact în circulaþia mai largã a limbii române. cu prudenþa cerutã de asemenea cazuri – spre datarea perioadei cînd s-a profilat extinderea termenului discutat. la care se adaugã lat. care îºi intitulase un articol despre mini„Le préfixe qui monte”. p. considerãm cã menþiunea „livresc” din DEX ºi-a pierdut din actualitate. Le Bidois. Prin toate celelalte semnificaþii însã. dar. Înclinãm sã credem cã aceasta este situaþia pentru sensurile "relaþie. pot avea o dublã provenienþã. impact „s-a revãrsat” în limba românã. putem afirma despre impact cã este „un mot qui monte”.. Parafrazînd pe R. din care a menþinut. 210–214 1 Vezi Graur. impact. cu precãdere în aspectul ei literar ºi scris. desigur cã acest cuvînt provine din fr. se pare cã acesta s-a rãspîndit cu o anumitã rapiditate în limba românã literarã.210 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Sensurile actuale ale cuvîntului impact ne îndreaptã cãtre o etimologie multiplã1 a acestui termen. în „Le Monde”. 11-18. în special prin intermediul presei. Oricum. dupã cum persoanele care cunoºteau o limbã sau alta le-au introdus în limba românã (uneori. Depinde de noi toþi ca aceastã „urcare” sã nu devinã exageratã! LR 3. E. la origine. francezã ºi englezã (în dicþionarele citate ale limbii române. francezã ºi englezã (direct sau indirect). discutatã mai sus.I. dar probabil cã o cercetare întreprinsã special ar putea descoperi atestãri mai vechi). cuvîntul impact rãmîne un termen ºtiinþific).1967. impactus). desigur. exclusiv semnificaþia din fizicã (ceea ce nu înseamnã cã accepþiunea din balisticã nu ar mai fi cunoscutã. Exemplele avute la dispoziþie ne conduc – evident. 10. nu este exclus ca unele dezvoltãri semantice sã se fi nãscut (poate paralel cu „împrumutul”) pe teren românesc. prin traduceri). 1980. astfel se explicã semnificaþia din limba vorbitã. . prin acest sens. În acelaºi timp.

în limba actualã se înregistreazã un numãr mare de cuvinte compuse. 1966. 1. 3 În ceea ce priveºte tipul de compunere realizatã prin douã morfeme lexicale. 9 (48). 100) susþine cã aceasta poate fi consideratã ca simplã motivare. 396-399. p. 325-334. El. Bucureºti. dintre care al doilea este. p. 1969. tendinþa de formare a cuvintelor noi prin compunere este tot mai accentuatã1. teatru ºi spectacol. Slave (Probleme de lingvisticã generalã. LRC II. prin însãºi natura lor. Într-un alt articol4.ATRIBUTELE SPECTACOLULUI Observaþii lexicale În româna literarã actualã. VII.u. 17-88. 3. în majoritatea cazurilor. Pentru a putea demonstra vigoarea procesului de compunere în limba românã. Dimitrescu. 1962. mai multe) elemente. Bucureºti. mai ales în aspectul ei cultivat. am luat în discuþie aceastã tendinþã care se manifestã în cazul a douã cuvinte unite prin apartenenþa lor la aceeaºi sferã culturalã. spre deosebire de alte compuse. p. apoziþia primului2. nr. formate din douã (eventual. pictor-decorator. 1977. dar care nu este mai puþin interesant sub aspectul dinamicii limbii. 217. FC I. de tipul untdelemn sau ultra-mini-car. datoritã frecventei folosiri. p. Desigur. 4 „Beiträge zur Romanischen Philologie”. 1959. Într-adevãr. de exemplu: bloc-turn. student-actor. film ºi piesã (de teatru). ne aflãm în faþa unui proces incipient. 1. nr. Heft. p. care au. 240. articol-program3 etc. nr. locuinþã-laborator. 4. sã se fixeze ca atare. pentru francezã. la care am adãugat încã douã. Halina Mirska. acesta din urmã fiind termenul general care înglobeazã toate tipurile de reprezentaþie. 1 V. p. 1970. I. în SMCF. 2 În ceea ce priveºte amploarea acestui procedeu de compunere în românã. p. în cazul cãrora intervine motivarea (supramotivarea). v. VII. p. SCL XXI. 166-169. 34 º. LR XI. Fl. am continuat sã înregistrãm atestãri scrise – mai ales din presã – ale secvenþelor în care apar sintagmele menþionate. productivitatea procedeului respectiv a fost studiatã de Vlasak Václav în „Philologica Pragensia”. numeroase atribute noi ce tind. . din acelaºi domeniu semantic.

(de) cabaret. teatru este înregistrat în 13 compuºi: teatru–anchetã. ne gãsim astãzi în prezenþa a 47 de termeni compuºi cu substantivul film – înregistraþi în ultimii zece ani –. de asemenea. piesã-povestire. care exprimã fiecare alte caracteristici: film-afiº. film-eveniment. film-epitaf. spectacol-laborator. film-cocktail. film-balet. 332. piesã-proces) la 14: piesã-anchetã. astfel. film-divertisment. spectacol-maraton. spectacol-compus. film-radiografie. film-album. film-monografie. piesã-trofeu. teatru-gazdã. film-experienþã fundamentalã. film-omagiu. film-povestire. film-antologie. piesã-cheie. film-gigantic. atestate în româna literarã pînã în 1966 (articolul citat la nota anterioarã a fost redactat în februarie 1966 plecînd de la un corpus extras din presa românã timp de ºase ani – din 1960 în 1966) cu cele care apar în urmãtorii zece ani (1967–1977). spectacol-revistã. film-mãrturie. film. film-monolog. film-meditaþie. film-invenþie. film (de) analizã. piesã-radio. film-picturã. teatru (mobil) pliant1. film-document. teatru–atelier. spectacol-meditaþie. film-interviu. piesã. teatru-laborator. teatru. film-evadare. film-cheie.(de) ºoc. spectacol-concert. piesã-document. teatru-imagine. spectacol-dezbatere. film-dezbatere. film-muzical. film-sketch. spectacol-concurs. piesã-gigant. piesã-confesiune. spectacol-manifest. spectacol-producþie. teatru-cutie. film-povestire. film-spectacol. teatru-musical. film-pilulã. conturînd fiecare un alt aspect al înfãþiºãrii moderne a teatrului ºi a spectacolului. spectacol-lecturã. apar. piesã. spectacol-epopee.(în) culori (color). spectacol-serbare. film-mesaj. piesã-vestigiu. film-foileton. film-reportaj. film-monolog. piesã-bazar. piesã-metaforã. Tot astfel. film-povestire. film-politic. film-pilot. p. cît despre spectacol.212 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC În urma comparãrii sintagmelor care conþin termenii film ºi piesã. piesã-mãrturie. termenul este prezent în 29 de compuºi: spectacol-afiº. 1 Supracompus pe care l-am discutat în SCL XXI. spectacol-proces. teatru-muzeu. spectacol-demonstraþie. film-experiment. teatru ºi spectacol. film (de) artã. film-eseu. film-catastrofã. film-avertisment. film-pledoarie. film-monstru. film-carte. spectacol. creºtere datoratã noilor modalitãþi de expresie scenicã. spectacol-monolog. spectacol-document. piesã-feerie. prima observaþie care se impune priveºte creºterea numericã a compuselor lui film ºi piesã. într-un mare numãr de combinaþii. 3. spectacol-poem. film-fluviu. film-surprizã. film-gigant. teatru-vedetã. film-mozaic. spectacol-antologie.(cu) probleme. film-operã. 1970. film-jurnal. film-antologie. film-portret. teatru-cinema. spectacol-recital. spectacol-reconstituire. spectacol-mamut. film-recital. spectacol-examen. film-manifest. spectacol-divertisment. teatru-mãrturie. înregistraþi în 1967: film-anchetã. film-poem. film-muzeu. Celelalte douã substantive luate în discuþie. Faþã de 17 termeni compuºi cu film. spectacol-oratoriu. raportul dintre atributele substantivului piesã este de 3 (piesã-dezbatere. film-lecþie.(exemplar) unic. film-mamut. film-comandã. . film-ficþiune. spectacol-colaj. spectacol-eveniment.

alteori. a doi dintre aceºtia: teatru-laborator. spectacol-compus. spectacol-meditaþie. film-meditaþie. acelaºi atribut este prezent chiar în trei combinaþii. spectacol-laborator. spectacol-ºcoalã. spectacol-document. este vorba de constituenþii secundari anchetã. film-manifest. spectacol-recital. film-dezbatere. teatru-document. spectacol-demonstraþie. piesã-poveste. film-cheie. film-mamut. film-dezbatere. dezbatere: piesã-anchetã. spectacol-mamut. film-document. teatru-mãrturie. O altã trãsãturã caracteristicã a unor nume de spectacol actuale este aceea de a fi compuse dintr-un anumit numãr de unitãþi care se unesc în jurul unui fir conducãtor. spectacol-laborator. specta1 FC I. film-recital. piesã-proces. spectacol-cocktail. piesã-proces. film-mãrturie. constituenþii secundari apar – date fiind nuanþele exprimate de fiecare dintre ei – ca interschimbabili în cadrul aceleiaºi sfere semantice. piesã-cheie. film-divertisment. teatru-laborator. Formaþiile pe care le-am citat ºi care manifestã tendinþa folosirii unor atribute comune pentru a exprima particularitãþi asemãnãtoare constituie o dovadã a strînselor relaþii care existã în zilele noastre între diferitele modalitãþi ale spectacolului. Cîteodatã. spectacol-afiº. se poate remarca faptul cã în noile formaþii înregistrate se manifestã efortul de a gãsi termenii cei mai adecvaþi pentru a acoperi un conþinut similar care reuneºte note distinctive ale spectacolului din zilele noastre. se poate observa cã unii constituenþi din poziþia a doua apar ca atribute ale mai multor termeni luaþi în discuþie. spectacol-manifest. spectacol-antologie.ATRIBUTELE SPECTACOLULUI 213 Am renunþat la prezentarea unor citate care ar fi necesitat un spaþiu prea larg. spectacol-poem. film-gigant. în cazuri mai rare. spectacol-anchetã. document. spectacol-meditaþie. film-poem. parþialã) se dovedeºte a fi ceva mai bogatã: film-analizã. spectacol-divertisment. film-afiº. Alte formaþii au menirea de a exprima caracterul experimental al anumitor spectacole: teatru-atelier. film-anchetã. teatru-laborator. . film-poveste. spectacol-monolog. spectacol-proces. film-meditaþie. film-antologie. film-mãrturie. 65. film-muzeu. pot fi creaþii personale sau împrumuturi1 – ne atrage atenþia asupra a douã fenomene: a) Pe de o parte. film-mesaj. film-monolog. film-document. Uneori sinonimia (evident. film-sketch. teatru-muzeu. teatru-mãrturie. spectacol-dezbatere. de exemplu. b) Pe de altã parte. piesã-document. Aceastã proprietate apare în formaþiile: film-mozaic. piesã-meditaþie. spectacol-eveniment. spectacol-proces. piesã-gigant. la origine. mai sãracã: teatru-anchetã. film-eveniment. piesã-dezbatere. spectacol-document. piesã-demonstraþie. În cazurile menþionate. pentru fiecare dintre cei patru termeni luaþi în discuþie regãsim o anumitã sinonimie în exprimarea caracterului de dezbatere (a se lua termenul ca factor comun) pe care îl presupune spectacolul actual. Astfel. spectacol-dezbatere. dar simpla enumerare a secvenþelor în cauzã – care. p. film-manifest. film-pledoarie.

Heft I. teatru-imagine etc. tot aºa. gigantic. maraton. Prin conþinutul lor strîns legat de realitãþile epocii noastre. fãrã a mai vorbi ºi de difuziunea (foarte) largã în limba vorbitã.). O dovedeºte frecvenþa acestora. film-balet. Astfel. spectacol-dezbatere. filmul poate fi colos.214 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC col-laborator. precum: atelier. gigantic. 203–205 – traducere din limba francezã . chiar dacã nu au fost înregistrate decît în douã ocurenþe. astfel. p. film-pilulã. arhisemantemul grandios conþine morfemul (morfemele) colos. De altfel. spectacol-reconstituire – fiecare în cîte trei contexte. 1969. film-experiment. multe dintre ele ºi-au croit drum în limbã. maraton. Unele sînt creaþii de moment. este foarte sigur cã numeroase atestãri au fost omise. spontane. fluviu. o altã tendinþã a spectacolului din zilele noastre este cea a grandiosului. mamut. Unele atribute ale spectacolului discutate în acest articol sînt atît de importante încît la un moment dat devin autonome. film-gigant. „încãrcãtura” semanticã a celor doi termeni. De exemplu. 1978. ºcoalã. nu ne-am propus decît o încercare de a contura vitalitatea procedeului de compunere într-un anumit domeniu. Acestea sînt formate din substantive comutabile. spectacolul – mamut. „Beiträge zur Romanische Philologie”. termenul musical. este evident cã nu toate formaþiile menþionate au aceleaºi ºanse de a se impune în limbã ºi cã ele se bucurã de o rãspîndire diferitã. film-antologie. o datã în plus. formaþii precum spectacol-concert sau film-spectacol se întîlnesc foarte des în limba vie. iar unele s-au ºi impus deja. avînd un foarte pronunþat caracter perisabil (de exemplu: spectacol-sãrbãtoare. citat mai sus. laborator. în patru contexte. Aºa cum observam ºi în articolul din „Beiträge”. la origine atribut. se substituie azi frecvent compusului film-musical. acumulînd. mamut. atelier se întîlneºte cu sensul teatru-atelier etc. experiment. film-recital. În sfîrºit. film-poem. Observaþiile de mai sus privitoare la atributele spectacolului în româna actualã dovedesc. a giganticului. în ºapte contexte. XIII. film-portret ºi film-document. piesa – giganticã. fãrã îndoialã. în cinci contexte. film-anchetã apare în opt contexte. cît ºi durata în timp. Dat fiind faptul cã cercetarea presei actuale în vederea stabilirii corpusului am fãcut-o singurã. Astfel. atît în ceea ce priveºte distribuþia – foarte numeroasã –. modul în care expresia lingvisticã se „pliazã” în funcþie de exigenþele realitãþii sociale ºi spirituale. ca sã nu mai vorbim de apariþia lor pe afiºele diferitelor instituþii care se ocupã cu difuzarea spectacolelor. spectacol-reconstituire. ªi sperãm cã ne-am atins scopul.

izolatã. 3 Asupra etimologiei acestui cuvînt. atrage atenþia asupra importanþei rolului grupurilor de cuvinte în derivare1 ºi asupra unei modalitãþi de creare a omonimelor. din care s-a considerat cã alb constituie elementul dominant lexical. Termenul provine din expresia francezã bouche-bée. cu exemple de tipul a-ºi aminti < a-ºi aduce aminte. 1). atît de depãrtat de înþelesurile obiºnuite ale acestui verb. El. neînregistrat în dicþionarele limbii române. buºbei Adjectivul bujbei. VII. 1956. s. bujbei. din care cu timpul s-a desprins. din punct de vedere lingvistic. Pradez. v.v. Studii de lingvisticã generalã. Dictionnaire des gallicismes. circulã cu o frecvenþã relativ mare în mai toate mediile lingvistice. buimãcit. Graur. prin trecerea de la constrictiva prepalatalã surdã la sonorã. 1-2. S-a pornit. Verbul nou creat prezintã avantajul practic de a rezuma lexical ºi noþional întreaga sintagmã. Credem cã sensul nou. SCL. 28. Al. a roti < a face roatã. nr.NOTE LEXICALE ªI ETIMOLOGICE a albi Pe lîngã sensurile înregistrate în dicþionare. p. a economisi”: Constantin „a albit” ºi el 18268 lei (Sc. probabil prin intermediul grupului a rãmîne bujbei (din rester bouche bée2). 21 decembrie 1957. am tratat asemenea cazuri în Rolul locuþiunilor verbale în derivare.. p. 4. a albi are ºi sensul "a strînge bani. discuþia din DA. aceastã formaþie nouã. nu se poate explica decît prin criteriul grupului de cuvinte. apoi. boºog > bojog3. 1927. Rãmîne neexplicatã adaptarea terminaþiei vocalice 1 Cf. cu sensul "nãuc. a muºamaliza < a face muºama. 4093. 302. surprins. p. 42 º. desigur. de la zicala a strînge bani albi pentru zile negre. p. . bujbei (ca în ºmecher > jmecher. descumpãnit”. cocoºneaþã > cocojneaþã). la început cu forma buºbei (astãzi tot mai rar utilizatã) ºi.u. col. 2 V. nr.

cotineaþã etc. II. deºtept. Mélanges linguistiques. II. o apropie de locuþiunea l-a pus la ciochinã. 50. ºi ªãineanu. acest cuvînt circulã în limbajul familiar din Muntenia (poate ºi din alte regiuni?) cu un sens dezmierdãtor. p. 22-23. v. 1926. 179 º. cit. Le féminin péjoratif.216 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC franceze (în româneºte neexistînd cuvinte terminate în -é) la -ei în limba românã1. deºi citat în lucrãrile de specialitate6.. cred cã putem lãmuri etimologia acestui cuvînt dacã ne adresãm locuþiunii l-a pus la Cucuiata "l-a uitat”. du-te (sã te vãd) la Cucuiata).O. 4 Ibidem. ironic la început. probabil în glumã. 1 Asupra diverselor procedee de adaptare a numelor franceze cu terminaþie vocalicã. Graur. I... prin extensiune. p. Bonn-Leipzig. 4. 6 De exemplu în J. Putem presupune cã s-a ajuns la numele fictiv de localitate *Cucuiata (existã totuºi Cucuieþi) prin reduplicarea expresivã a primei silabe ºi -ata ca în Buzata3. deºi aici apare o dificultate: majoritatea adjectivelor în -ei (cu excepþia lui rotofei) sînt prea puþin cunoscute ca sã-ºi poatã exercita influenþa. cimitir”. . Bucureºti. în care Cucuiata are sensul de "loc al uitãrii”. II. p. în Bull. Cuvîntul are la bazã substantivul flãcãu cãruia i s-a adãugat -neaþã (ca în fîºneaþã. cît ºi fetiþelor. Cucuiata L. Aceastã explicaþie satisface ºi sensul expresiilor du-te (sã te vãd) la Cucuiata. Byck. p. cel puþin.5. 129-130. p. Nume de locuri româneºti. Ling. nu este completã. Rumänische Toponomastik. "copilaº cuminte. 137. "a uita”2.u. 3 Iorgu Iordan. Vorbitorul poate adresa termenul în discuþie atît bãieþilor (de la care s-a pornit). flãcãneaþã Neînregistrat în dicþionare. 1952. 14. deoarece porneºte de la „biserica în curtea cãreia se înmormînteazã morþii” (de aici. sinonimã ca înþeles. frumos”. Nu ar fi exclus ca aceastã reduplicare sã se fi realizat ºi prin apropierea de substantivul cucui (cu etimologie incertã). Explicaþia nu pare satisfãcãtoare sau. p. 5 Pentru aceastã problemã. Bucureºti. op. V. dat fiind relativa asemãnare semanticã dintre termeni (atît cuiul cît ºi cucuiul reprezintã un loc „ridicat”). 1887. pe care o punem în legãturã cu locuþiunea sinonimã a o pune în cui "a da uitãrii”. în Încercare asupra semasiologiei limbii române. 2 ªãineanu. I. "mormînt. Sensul peiorativ al sufixului a fãcut ca acest substantiv sã devinã ºi un termen dispreþuitor pentru "flãcãu”. vezi Al. dar prea puþin cunoscutã. Iordan. I. p. coco(º)neaþã. Probabil cã termenul nou a fost integrat în categoria adjectivelor terminate în -ei. ªãineanu. Gurguiata4 etc. discutînd termenul din titlu îl gloseazã prin "ceva ridicat în sus”.

În cazul nostru. groºi reprezintã necunoscutul. Aceastã indicaþie ne face sã vedem în forma rom. sulhak. cu sau fãrã mîner. p. Explicaþia datã de Al. Sufixele. pronunþatã pã). Bucureºti. pe care o poartã ciobanii ºi þãranii la cingãtoare. se spun poveºti. În cazurile de „reconstituire” a formelor. sulã cu ucr. ca la o sãrbãtoare mare ce este. independentã ºi se explicã în mod suficient prin etimologia lui groº (germ. VII. 111) este acelaºi cuvînt cu sulhac. sulhar Sulhac: „1) un fel de sulã lungã. 190. de care îl deosebeºte numai sufixul (-ar denumeºte în mod obiºnuit instrumentul)6. p.u. ESPLA. sulhac o contaminare a rom. contaminare cauzatã de sensul relativ apropiat al celor doi termeni. prãjinã". ºi nicidecum invers. În Principii de istoria limbei. Sufixele româneºti. CADE comparã rom. Un raport între moºi pe groºi ºi moºi pãroºi este posibil sã existe. Opere. Groschen). acesta a putut fi asimilat cu adjectivul pãroºi. ca stînd la baza locuþiunii „a spune moºi pe groºi”. dupã Tiktin4. 2) lemnuº rotund cu care se împinge afarã mãduva din þeava de soc” (CADE). sulhac cu ucr. ºi pãroºi cunoscutul. 273. p. ca sã vã spun la moº. a afla groº pe groº. Iaºi. printr-un fel de etimologie popularã (ajutat fiind. Cf. Etimologia propusã de Pascu lasã însã neexplicatã consoana h. subþire ºi drept”: Moº Nichifor.. Cours de linguistique générale. pierzîndu-se sensul lui de groºi ca îmbinare independentã. în Muntenia. iar groº este moneda Groschen: adicã «încãlecai pe un cucoº. aduna) ban pe ban. 139. Dicþionar român-german. sulhac. Al. V. -ac. 1894. poveºti pentru groºi». avînd diverse întrebuinþãri. de prepoziþia pe. 81 º. expresia a strînge (pune.. 239. ceea ce nu ni se pare convingãtor (cum s-ar justifica consoanele iniþiale din groºi dacã îi derivãm din pãroºi?). Paris. ar vrea povestitorul sã fie plãtit pentru ostenealã”. pãrul mai lung etc. ed. Cf.). Pascu. Sulhar(iu) "lemn sau trunchi lung. fiindcã au oamenii vreme de pierdut.NOTE LEXICALE ªI ETIMOLOGICE 217 moºi pe groºi Acad. mai cu seamã cã moºii sînt într-adevãr pãroºi (au barbã. Philippide2 socotim cã nu ºi-a pierdut valabilitatea: „moº este sãrbãtoarea moºilor la care. Expresia pe care Dicþionarul Academiei o dã. are „etimologie obscurã”. p. 1956. sulhak "par. p. Pascu5 îl derivã din sulã + suf. taie un sulhariu de fag ºi face un capãt minunat (Creangã. 1953. de Saussure. Graur a explicat cuvintele din titlu1 din moºi pãroºi. p. "a afla comori ºi avere multã” este. Vezi F. 1916. totuºi se pare cã prima expresie o explicã pe cea de-a doua. credem. 1 2 3 4 5 6 SCL. . nu trebuie pierdut din vedere cã vorbitorii pornesc de la necunoscut cãtre cunoscut3.

p. 173-174. 352. Spitzer.. deoarece nu se cunosc cazuri în care postverbalele sã fie modelate dupã verbe aparþinînd altei limbi. tromper “a înºela”3. Mai curînd. „Buletinul Philippide”. Leipzig. 2. îl tãvãleºti pe jos).. p. 1918. p. 265–269 1 2 3 4 I. termen care are în argou sensul de “om adus anume (la jocul de cãrþi) spre a fi înºelat”4. D. V. cu care concordã semantic sensul locuþiunii (cînd baþi pe cineva trîntindu-l la pãmînt. roagã din a ruga). Ideea aceasta ne-a fost sugeratã de Al.. palme ºi pe urmã. L. Tavã din locuþiunea citatã mai sus pare mai curînd a fi un postverbal din a tãvãli2 (ca rîcã din a rãcli. Dicþionarele îl înregistreazã. p. prin aluzie la elefant. bg. cu sensurile cunoscute (tigaie de fript ºi tablã de servit). . În ªãineanu 1 . 184.. Explicaþia nu satisface. dã-l tava prin noroi (Caragiale. id. zulã din a zuli. Iorgu Iordan. srb. II. tava (cf. locuþiunea amintitã este inseratã alãturi de tavã cu sensurile obiºnuite.. trompã În graiul argotic circulã locuþiunea a pune trompa (cuiva) "a face pe cineva sã plãteascã consumaþia”. în care trompã a fost explicat ca un element deverbativ din fr. prin urmare se considerã. Aceasta s-ar putea admite cel mult pentru un verb utilizat foarte frecvent ca neologism. CADE). Cum sensurile celor doi termeni sînt prea deosebite pentru a fi socotite ca aparþinînd aceluiaºi cuvînt. care apare numai în locuþiunea a da tava "a trînti la pãmînt pe cineva. în BPh.. p. existã un alt substantiv tavã (CADE 91 îl considerã adverb). V. 213. cã provine din tc.. fãrã însã a-i da etimologia. Florea Rariºte. implicit. 52-66. ele trebuie separate ca omonime.O. ngr. V. 1958. a-l bate rãu”: Trage-i pumni. BPh. aici. Graur. SCL IX.218 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC tavã Alãturi de tavã.). trompã pare a fi substantivul trompã. IV.. Über einige Wörter der Liebessprache. ap. ceea ce nu este cazul.

Motivul este cã în presã se întîlnesc. elemente proporþional echivalente atît din stilul administrativ.. judecate. dezavantajul lui în capitolul de faþã. locul elementelor romanice rãmîne acelaºi: în fruntea tuturor celorlalte influenþe. apãrute ca urmare a contactelor pe plan economic. pornindu-se de la traduceri sau de la opere lexicografice. Aceastã datare precisã reprezintã avantajul dicþionarului amintit. politic.ELEMENTELE LEXICALE ROMANICE RECENT INTRODUSE ÎN LIMBA ROMÂNÃ Statutul elementelor lexicale romanice. considerãm cã nu s-ar depãrta foarte mult de concluziile detaºate din analiza întreprinsã pe baza DCR. care are rolul de a reflecta limbaje eterogene. disparate. presãrate în opere – traduceri ºi originale – ºi nici în stiluri diverse. de cele mai multe ori. de exemplu limbajului juridic sau celui al electronicii sau al medicinei cu subramurile ei etc. a fost de mai multe ori studiat ºi pus în evidenþã în românã. care cuprinde cuvinte pãtrunse în limba românã dupã 1960. fie total. în mare. cercetîndu-se înrîurirea anumitor limbi în opera unui scriitor sau într-un stil funcþional. ºtiinþific ºi cultural cu popoarele romanice. deci nici a celor romanice. ªi într-un caz ºi în altul. mãcar ºi ca eºantioane. sau unui aspect al stilului ºtiinþific. care se doreºte generalizator. de exemplu stilului administrativ. cît ºi din cel ºtiinþific al electronicii sau al medicinei. . dar evident. este cã nu conþine decît termenii întîlniþi – în principiu minimum de douã ori – în presã. ci de la un corpus constituit din DCR. fie parþial. Oricum. aºa încît dezavantajul amintit se converteºte în avantaj. Cum se petrec lucrurile astãzi? Care este ponderea elementelor romanice în faza de azi a evoluþiei românei? Pentru a discuta acest aspect actual nu vom porni de la elemente rãzleþe. ar fi fost modificate. Dacã ne-am fi adresat unui limbaj anume. prin prismã staticã. deci avînd în vedere o singurã limbã romanicã sau toate elementele romanice. în diversele etape ale existenþei ei. poate cã rezultatele. în detalii. nici toate limbajele ºi mai ales nici totalitatea cuvintelor posibile. dar.

laolaltã. pentru cã. chiar dacã la origine este alcãtuit dintr-un grup de cuvinte sau dintr-o parte a unui cuvînt. vorbitorul din masa limbii împrumutãtoare priveºte termenul nou ca un segment lingvistic unic dotat cu o semnificaþie unicã. Existã o gamã relativ largã de alte situaþii care. Cîteva precizãri preliminare: Am preferat denumirea de element ºi nu de împrumut. indiferent de situaþia din limba sursã. chiar prea largã pentru noþiunea de neologism. fiind colectaþi din paginile presei. un vorbitor român nu credem cã se mai gîndeºte la actorul francez Alain Delon în momentul cînd spune „am cumpãrat douã alendelonuri bej”. aºa dupã cum va reieºi din cele ce urmeazã. la un grup determinat de cuvinte. dupã cum se ºtie. restrînsã. o anumitã poziþie ºi un anumit rol în limba românã ºi care. Nu avem deloc pretenþia cã termenii discutaþi aici de noi epuizeazã lista elementelor romanice recente. au mai multe ºanse a fi cunoscuþi. aºa cã termenul împrumut reiese a fi ambiguu. deþin. datorat unei influenþe externe”. cîteodatã de 300 de ani. nu se mai gîndeºte) cã e vorba de un verb (pentru cã în româneºte hold-up este un substantiv) ºi nici cã hold-up este de fapt o prescurtare din hold-up your hands „ridicaþi mîinile. el poate fi intern. dar este aproape sigur cã. nu ne putem adresa unei alte opere lexicografice. de ex. de ex. în virtutea tradiþiei ºi pînã la gãsirea altui termen nou mai adecvat. sus mîinile!” . cîte unui singur domeniu. Totuºi. îl oferã un element englez: folosind sau.. mai ales. un alt exemplu. pot fi înglobate în seria elementelor lexicale romanice. ca în limba literarã sã pãtrundã termeni din limbajul ºtiinþific. nu tot ceea ce se datoreºte unei alte limbi – în speþã romanice – poate intra în categoria împrumuturilor. prin forþa lucrurilor. termen la care ataºeazã probabil numai semnificaþia „tip de hainã de piele îmblãnitã”. în DN3 (ca ºi în orice dicþionar românesc pe specialitãþi). nu se fac precizãri privitoare la data pãtrunderii ºi cu atît mai puþin a implantãrii unor termeni în limba românã. din argou etc. mai rãspîndiþi în cercuri mai largi decît cuvintele de aceeaºi origine întrebuinþate în texte de specialitate. Am pornit de la ideea cã. un vorbitor român îi înþelege sensul global: „atac armat într-un loc public cu scopul de a jefui”. cuvinte specifice.220 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC pentru a studia lexicul romanic de curînd intrat în românã. ci se înregistreazã cuvinte introduse în limba românã într-o perioadã foarte largã. dacã ºtie. auzind sau citind termenul hold-up. deci. poate mai clar. Mai trebuie precizat cã un împrumut nu este obligatoriu sã fie extern. pentru cã în limbã existã un sistem asemãnãtor aceluia al vaselor comunicante care face ca limba comunã sã se îmbogãþeascã cu termeni din graiuri sau din limbaje speciale. dar chiar dacã este mai cultivat nu ºtie (sau. totuºi. pentru cã. operãm cu acest cuvînt în sensul restrîns de „cuvînt nou într-o limbã. prezent deci numai în stratul cel mai apropiat de limba de azi. neîncadrîndu-se la împrumuturile propriu-zise..

ca ºi cele din categoria a II-a. Evident cã prezenþa acestui tip de cuvinte în traduceri. O. Deroy.ELEMENTELE LEXICALE ROMANICE RECENT INTRODUSE ÎN LIMBA ROMÂNà 221 În mod deliberat nu am studiat. p. oraºe etc. p. cele mai multe. 3 L. de altfel. cu alte denumiri strãine. conform formulãrilor clasice. numele geografice de fluvii sau de munþi. de exemplu. . 4. 93. cu toate riscurile implicate într-o asemenea delicatã operaþie: I. cele mai multe cuvinte în vogã la un moment dat. acestea aparþin. Între cuvintele cuprinse în categoria I ºi cele din categoria a II-a este o deosebire uriaºã. Guilbert. Elementele lexicale rezultate din contactul între limbi pot fi clasificate dupã diverse criterii. Cercetarea din perspectivã semantico-staticã întreprinsã pe cuvintele împrumutate de origine francezã demonstreazã cã marea majoritate 1 L'emprunt linguistique. dar. de implantare în limba românã ºi astfel am distins trei grupe. în aceastã fazã a cercetãrii. ºi nici problemele – iarãºi nu puþine – puse de adaptarea foneticã ºi morfologicã a elementelor recente. funcþioneazã ca elemente integrate sistemului limbii noastre. în terminologia lui L. III. 215. din limbile romanice. am lãsat la o parte. II. derivatele pe teren românesc ale elementelor romanice de curînd intrate în românã. categoriei de „peregrinisme”1. se datoresc unor contacte culturale între românã ºi alte limbi. de asemenea. deci avînd în momentul de faþã un caracter „extern” faþã de românã. C. stãri de lucruri. Paris. împrumuturilor „de necesitate”. care. pentru cã reprezintã o necesitate în limbã. p. În ceea ce ne priveºte. spre deosebire de „peregrinisme”. Tagliavini preferã pentru categoria a II-a denumirea „împrumuturi la modã”2. de pildã. nu echivaleazã cu impunerea lor în limbã. Paris. elemente ale faunei sau florei etc. neadaptate la sistemul românesc. Aceste cuvinte. am adoptat criteriul gradului de rãspîndire. 2 Tagliavini. aparþinînd istoriei dintr-o þarã strãinã. La créativité lexicale.. Cuvinte difuzate în special într-un sector anumit. neavînd a face cu categoria împrumuturilor. deci cu împrumutarea lor. Elementele franceze I. chiar foarte restrînsã. de obicei. dupã un timp. Aceste neologisme sînt ºi cele mai numeroase ºi. obiecte. Cea a împrumuturilor propriu-zise (adaptate la fonetica ºi la flexiunea româneascã) în circulaþie sau în românã în general sau în lexicul unor sectoare de activitate. obiceiuri. 1. precum numele proprii. 1954. Ele îºi menþin caracterul de xenisme3 ºi ocupã acelaºi loc. sînt chiar indispensabile pentru a desemna realitãþi strãine. de cele mai multe ori. nu îºi justificã existenþa în limba noastrã. aparþin categoriei de termeni intraductibili folosiþi ocazional pentru culoarea localã. foarte numeroase. primele aparþinînd. dar care. 1975. Elemente cu o putere de rãspîndire redusã. calcurile de structurã. celelalte celor „de lux” (Tappolet). formei minimale a împrumutului.

Menþionãm cã. Împrumuturile sînt de douã tipuri: cele care servesc pentru a desemna realitãþi franceze care astãzi nu existã în þara noastrã (ºi care. 1 botanicã. Totalul de 579 de termeni se repartizeazã pe domenii. chimie ºi cinematografie. Cele denotative sînt denumirile conceptelor sau produselor create în limba francezã ºi introducerea termenului strãin se face o datã cu „obiectul”. dupã cum urmeazã (cifrele indicã numãrul de ocurenþe în ordine descrescîndã): 96 medicinã. economie ºi foto. 2 agronomie. 5 filaturã. 3 construcþii. I. 4 astronomie ºi hidraulicã. telefilm. 91. acelor domenii în care s-au realizat. dupã formula lui Horaþiu: „Res verba sequuntur” („cuvintele vin (urmeazã) dupã lucruri”). sociologie. 24 fizicã. Aici trebuie precizat cã aceste împrumuturi sînt sau denotative sau conotative1. 13 vestimentaþie. microbuz. muzicã ºi sport. autostop. 10 electricitate ºi marinãrie. bretelã. 1950. digicasetã. topografie ºi turism. unitãþi de mãsurã ºi zoologie. 22 diverse. skai. mecanicã. 13 fizicã. 10 medicinã. telefonie. vestimentar etc. dar pentru care româna a împrumutat termenul (sau sensul) din francezã: copilot. 2 Concept introdus de Al. fiind produsul unui anumit mimetism. ºi anume cu 2–4 etimoane dintre care unul francez. Cele mai numeroase se referã însã la realitãþi existente ºi pe alte meridiane. Dãm în Anexa 1 listele ce cuprind termeni împrumutaþi de origine francezã. opticã. 7 1 Ibidem. 30 tehnicã. ºtiinþe juridice. 6 astronauticã. La cei 579 de termeni împrumutaþi din francezã se adaugã 136 de cuvinte (vezi Anexa 2) care apar cu etimon multiplu2. 8 informaticã. dactilogramã. p. la capitolul „diverse” au fost înregistraþi 116 termeni. parcometru. în mod natural. clasificaþi semantic ºi ordonaþi dupã frecvenþã. 22 circulaþie. prin * am indicat peregrinismele ºi xenismele ºi prin ** termenii care apar în francezã ºi în englezã. Cele conotative rezultã dintr-o adaptare la felul de viaþã strãin. 8 chimie. alcooltest. categoriile semantice din fruntea listei la influenþa propriu-zisã se menþin pe un loc similar: 23 tehnicã. videoteatru. diplomaþie. 17 aviaþie. ªi aici. În afarã de acestea. 15 literaturã. în ultimele decenii.222 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC aparþine ramurilor celor mai importante ale ºtiinþei ºi ale culturii. De fapt. 34 biologie. dactilofon. . 13-21. 7 farmacie ºi geologie. în ºir descrescãtor. p. dar pe care i-am considerat a fi de provenienþã exclusiv francezã în românã. 16 alimentaþie. de remarcat cã în marea majoritate a cazurilor elementul francez a apãrut în extensie maximã. videofon. proporþional. deci la toate cuvintele din categoria semanticã respectivã (aici joacã rolul de numitor comun). electronicã. Graur în SCL. sînt relativ puþine). radio. numai în 2 (aviaþie ºi biologie) franceza nu apare la toate cuvintele. Acestei categorii îi aparþin cuvinte din domeniul alimentar. cele mai mari progrese ºi inovaþii. 20 artã. din 29 de grupuri semantice. videotecã. învãþãmînt. comerþ ºi meteorologie. de tipul: visiofon. psihologie ºi televiziune.

atestat în românã în 1977. dupã PR. ciberneticã 74 – DMN 66. comerþ. VIII. extraatmosferã 75 – DMN 66. informaticã. 6 astronomie. 18: fotomultiplicator 65 – PR 57. aeronaval 74 – PR 64. 27: malnutriþie 77 – PR 50. 29: bozon 79 – PR 50. atestat în românã în 1978 – atestat în francezã. 2 artã. distanþele sînt între 19 ºi 10 ani: 19: copilot 79 – PR 60. 24: engramã 75 – PR 51. Seche. 1 agronomie. dactilogramã 74 – DMN 55. apunta 56 – PR 48. 77. În fine. muzicã. concentraþionar 75 – PR 46. p. geologie ºi unitãþi de mãsurã. interferometrie 75 – PR 50. 5 biologie. 1873. La alte cuvinte. cicloturism 73 – DMN 65. 21: metabolit 71 – PR 50. Din aceastã perspectivã se detaºeazã mai multe grupe cronologice: a) la marea majoritate a acestor cuvinte depãrtarea este între 30 ºi 20 de ani: 30 de ani: electroacustic. educaþie. iar în francezã cu mult înainte. 2) Cuvintele recente în românã se explicã prin termeni recenþi ºi în francezã. microbuz 62 – PR 50. aerospaþial 70 – DMN 60. Exemplele pot fi lesne înmulþite. dar termenul francez este înregistrat în DAn în 1903. 23: hormonoterapie 63 – PR 40. antipiesã 63 – 1948 (vezi infra). fotoconductor 63 – PR 50. 17: econometrie 67 – PR 50. 16: anticancerigen 62 – PR 46. depoluare 78 – PR 70. sociologie. antiproton 65 – PR 56. 8: gamaglobulinã 67 – PR 59. 15: heliotehnicã 77 – L 62. drog 74 – DMN 65. Din punctul de vedere al raportului dintre vechimea cuvintelor în francezã ºi a împrumuturilor în românã se pot stabili douã categorii mari: 1) Cuvintele de curînd pãtrunse în românã din francezã pot avea la bazã termeni vechi ori cu mult anterior perioadei luate în discuþie pentru româna din 1960 încoace. botanicã. evenimenþial 73 – PR 59. implanta 73 – DMN 50. gerontolog 78 – PR 65. economie. antipolio(mielitic) 76 – PR 50. în LR.ELEMENTELE LEXICALE ROMANICE RECENT INTRODUSE ÎN LIMBA ROMÂNÃ 223 circulaþie. iar în francezã cu 120 de ani în urmã. XXIV. 1958. fitosanitar 77 – PR 50. distanþa este ºi mai mare la aide-mémoire. postcurã 77 – PR 48. gaulist 74 – PR 45. 12: glaciolog 62 – PR 50. 28: microchirurgie 78 – PR 50. 26: microflorã 76 – PR 50. defoliant 74 – PR 66. este înregistratã în românã în 1958. 1974. formaþie pe drept cuvînt criticatã de Al. ecologie. terariu. farmacie. fermion 79 – PR 55. 25: electromenajer 74 – PR 49. ºi sport. 22: audiovizual 69 – PR 47. marinãrie. hepatectomie 77 – L 62. 4 astronauticã ºi foto. în 1853. 2 LR. . Graur2. antiinflaþionist 77 – PR 59. grosplan 76 – DMN 64. 7: 1 Vezi L. cosmeticã. uneori distanþele sînt sub 10 ani: 9: magnetotecã 79 – DMN 70. 13: energoterapie 74 – PR 61. literaturã. dopant 75 – DMN 55. distanþa maximã fiind de 30 de ani. heliomarin 77 – PR 48. 3 aviaþie. gastroenterolog 77 – PR 50. hiperdens 78 – DMN 66. alcoolemie 77 – PR 60. geriatrie 79 – PR 61. în 1948. 20: dialoghist 68 – PR 48. aliteraturã 75 – DMN 58. mecanicã ºi telefonie. 10: dopaj 64 – PR 54. 14: anesteziologie 67 – PR 53. În aceastã categorie intrã numeroºi termeni: aeroclub este atestat în românã în 19741.

hemoragie 76 – DMC 62. electroanestezie 73 – DMN 66. proba cã datarea din românã este aproape sau chiar exactã. nu acelaºi lucru s-ar putea afirma despre antiteatru (noþiune nãscutã în mediul cultural francez). De asemenea este mai mult ca sigur cã nici toate datãrile din românã nu corespund realmente cu primele atestãri ºi ceea ce am încercat în DCR este numai un prim pas fãcut în aceastã direcþie. culpabiliza 74 – DMN 66. În unele situaþii. fototelegrafie 64 – DMN 68 sau chiar numai cu 1 an: autocuºetã 67 – PR 68. ci anumite sensuri ale lor. lactoduc 65 – DMN 66. anii au valoare relativã. De menþionat cã în absolut toate cazurile de datare. micromodel 66 – DMN 64. 6: culturism 71 – PR 65. modernitate 67 – DMN 68. iatrogen 75 – PR 70. astfel. minijupã 67 – DMN 66.: casetotecã 74 – DMC 72. treflã (stradalã) 78 – DMC 60. de „foste” neologisme de origine francezã. circumlunar 65 – DMN 66. ludotecã 75 – L 70. autocuºetã (din context reiese cã e denumirea unui obiect francez) sau circumlunar. cinefilie 67 – DMN 65. 4: aeroglisor 68 – PR 64. 5: miniordinator 75 – L 70. de ex: antiteatru 1960 – DMN 65. o datã cu ele. mutaþie 79 – DMC 55. de o dezvoltare semanticã paralelã. eurocomunism 77 – DMN 75. interdisciplinaritate 72 – DMN 68. este. Este vorba. muzicotecã 79 – DMC 78. geotehnic 73 – PR 67. antitusiv 1961 – PR 70. între atestarea din românã ºi înregistrarea din francezã. confrunta 73 – DMN 59. strict orientativã de ambele pãrþi. Aceste cuvinte sînt cele mai elocvente dovezi ale rapiditãþii cu care româna a preluat o serie de noþiuni ºi. Cazul lui cancer "flagel” este aparte. sau chiar de 1 an: deltaplan 76 – DMC 75. elitist 73 – DMN 68. antiparticulã 63 – PR 58. nu cuvintele sînt împrumutate recent. în acelaºi timp. de ex. complex 76 – PR 50. O dovadã ne-a dat-o verificarea unor cuvinte cu -ing în LR 2/1974 (L. lactoduc. de doi ani. probabil. c) Probleme speciale pentru etimologie pun cuvintele pentru care datarea în românã precede cu mulþi ani pe cea din francezã. cu circulaþie internaþionalã. foarte probabil ca în limba francezã sã nu se fi gãsit anul real al primei datãri. oricum termeni care apar în românã ºi cu sensurile recente din francezã. pentru cã prioritatea de 3 ani în favoarea limbii române (63 – DMN 66) ar putea dovedi pînã la proba contrarie cã nu este vorba de un împrumut ci. erotiza 67 – DMN 68.224 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC antihistaminic 61 – PR 54. . Dacã termeni ca antitusiv sau modernitate e posibil sã fie consideraþi creaþii româneºti. imunochimie 64 – PR 59. Seche). festivalier 67 – DMN 65. electropneumatic 74 – DMN 70. unde am gãsit multe datãri anterioare celor din DCR. bretelã 74 – DMN 64. în toate cazurile. gamã 77 – DMN 59. b) Un mare interes prezintã cuvintele care cunosc distanþe mici. ºi denumirea lor ºi. Astfel se evidenþiazã calcul semantic la termenii culoar 74 – DMN 66. alcooltest 67 – DMC 60. fototelegrafie. de ex.

**interferon.ELEMENTELE LEXICALE ROMANICE RECENT INTRODUSE ÎN LIMBA ROMÂNÃ 225 ANEXA 1 ELEMENTE FRANCEZE Medicinã 96: alergologie. electroanestezie. animaþie. supraconductibilitate. balistocardiogramã. bioluminiscent. radiostimulare. talasoterapie. hemodializã. proteinemie. postcurã. peliculogen. transcontainer. sapropelic. ultrastructurã. plasmochimie. minimetru. Biologie 34: acvaculturã. autostop. scopolaminã. Circulaþie 22: **aerotren. focomelie. autocuºetã. ergotaminã. cinerestaurant. biotop. drog. cinefilie. retroproiector. autism. apendicectomie. peptide. **biodegradabil. neurolimfã. decorativism. imunochimie. **teflon. disproteinemie. gavaj. 2 . simezã. **criobiologie. neoplazic. *policier. teatrotecã. *gheriser. piezoelectric. naringinã. ocelã. superexpres. videotecã. autogrefã. cinematecã. mobiliza. **cineverité. crenoterapie. dactilofon. spaghetti-western. dactilogramã. bozon. antiproton. trisomie. micropaleontologie. dozimetru. vasopresinã. antihistaminic. termician. plasmotron. fermion. stereofonic. geocancerologie. insonor. antipolio(mielitic). –oare. halucinogen. supraconductor. onchocercozã. gerontolog. *ambuteiaj. **imunoterapie. iatrogen. fonocardiograf. conflictual. ecogramã. taºist. ecologie. cancerigen. interferometrie. digicasetã. microchirurgie. autorutier. toxicoman. **bionicã. ralanti. sincrotron. implanta. audiofenologie. multivision. *solunar. stroboscopic. videomagnetic. poliesteric. psihokinezie. intranazal. glicerol. *café-concert. tranchilizant. *sterimobil. preanestezie. getaxist. poluant. alcoolemie. filmografie. gastroenterolog. seroreacþie. decodor. *grand guignol. **maxitaxi. narcomanie. polmar. antigenã. depolua. **energizant. minivehicul. cronologie. chimioterapie. teledetecþie. digicasetofon. craniometrie. protidic. realizator. depanaj. ortostatism. parcometru. scopochrome. **biotelemetrie. Cinematografie 20: animator. asincron. serodiagnostic. multimetru. ergoterapie. *aveniu. Artã 20: **antiartã. rectoscop. sensitometru. bretelã. cronaximetru. spectacol coupé. cofochirurgie. endonazal. izomerazã. casetotecã. camerã-stilou. parodontologie. stresant. *ambuteia. toxicomanie. biocompatibil. narcoman. miniteatru. proteinogramã. magnetotecã. gigafon. cineclub. energramã. cromatologie. electrometrie. antiparticulã. transplanta. grosplan. festivalier. *coupé. teleonomie. antropo. virologie. schizostomiazis. umanoid. *bipark. ortopticã. hormonoterapie. anabazis. colposcopie. endodontic. toxiinfecþie. hipotermie. feronerie. Tehnicã 30: audiovizual. tutu. pelicular. perinatal. alcooltest. *fatigabilitate. orfevru. fosfenã. oleoduc. viral. telemecanic. **cineast. heroinã. psihotrop. cascador. videoteatru. stereo. Fizicã 24: ambiofonie. culoar. oligoelement. hepatectomie. electroforegramã. rodopsin. lactofiltru. Chimie 20: cromatografie. heliomarin. biomasã. osteopetrozã. turbosuflantã. isterigen. evaporaþie. auto . biomatematicã. capsulã. defoliant. termocolare. homeostazie. videogramã. skai. heroinoman. reflexogen. fotoenergeticã. autist. policitemie. *discoral. *cyclomet. atomoelectric. geriatrie. thanatologie. metabolit. panoramic. eveniment. dialoghist. otosclerozã. antielectron. microbuz. gamaglobulinã. reºapat. parodontopatie. autoimun. celulitã. clovnerie. biostimulator. mimodramã. anesteziologie. bilharziozã. termoacustic. cinemiracol. treflã (stradalã). esofagoscop. hipodermic. **suicidologie. fitosanitar. imipraminã. gasteroscop. paranormal. vinilit. termorezistent. cinepanoramic.

electroosmotic. literaturitate. teleschi. Economie 5: antiinflaþionist. preolimpic. volet. Învãþãmînt 3: negaþie. nescafé. Informaticã 8: minicalculator. platformã. naviplan. rand. taxofon. nivel. Hidraulicã 4: curentometru. Electronicã 3: cibernetiza. Sport 8: cicloturist. aerolog. ironist. monomotor. pistard. tergal. electrodinamic. monokini. culpabiliza. Foto 5: aerofotografie. Diplomaþie 1: *aide-mémoire. drosofile.. visiofon. heliocentralã. Geologie 7: aven. culturism. discofil. heliport. Astronauticã 6: circumlunar. cuvertat. radiotehnic. dragor. antiroman. mineralier. magot. glaciolog. mini. ordinator. planetoid. bistro. tabletã. helicostat. compleu. psihoprofesiogramã. hiperdens. Vestimentaþie 13: alain delon. telecamerã. buclé. titra. Telefonie 3: prefix. higroscopicitate. micromodul. telefil. claviolinã. Electricitate 10: aerotermã. muzicotecã. Literaturã 15: alegoriza. ªtiinþe juridice 3: contrainterogatoriu. *café-frappé. sorbitol. propolis. aliteraturã. Mecanicã 1: hidropneumatic. tricolor. aerospaþial. magnetosferã. bikini. cafea-filtru. bursier. . cotabil. Construcþii 3: diafragmã. antimemorii. psihografie. **airbus. heliotehnicã. telematic. aeroglisor. naviplan. deltaplan. petrodolar. Televiziune 6: teleast. geooceanografie. psihosociologie. electroforetic. Botanicã 1: patatã. *rotisor. *plat. teletecã. resortisant. grile. fotoconductor. hidrometeorologie. holografie. geotehnic. cosmolog. aeroportuar. contrapunctic. mezotermal. cronichetã. radiotelefonic. econometrie. *silistor. copilot. terilen. boutique. uranifer. electrofon. Meteorologie 2: climatologie. batiscaf. fotoelasticimetru. radioastronom.226 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Aviaþie 17: **aerobuz. maxi. microfiºã. Filaturã 5: bataj. telematicã. geodinamic. telecinema. telescriptor. midi. reabilitare. telex. electroacustic. Alimentaþie 16: aniset. *ruban. electromenajer. caserolã. ecosondã. analogism. aeroclub. electropneumatic. parauniversitar. fotomultiplicator. primaquinã. superpetrolier. cagulã. venusian. Farmacie 7: antitusiv. apunta. *telecom. *vasopresie. antiteatru. antipiesã. presalariu. Agronomie 2: cerealiculturã. saharianã. telefilm. ergotoxinã. umoral. portelicopter. extraatmosferic. cvadrifonie. trireactor. **etnomuzicolog. Opticã 1: catadioptru. aeronaval. Psihologie 6: parapsihologie. tusogen. Astronomie 4: geostaþionar. subliminal. miniordinator. dezabié. buclaj. Marinãrie 10: acvaplan. transpac. dezeºua. minibaschet. cola. malnutriþie. divizionarã. paraliteraturã. lactoduc. Zoologie 3: avian. hidroenergie. Comerþ 2: complex. cazeinat. calm-plat. confecþioner. brizurã. tuberculostatic. hidromineral. Muzicã 8: **casetã. profiterol. Unitãþi de mãsurã 2: nanosecundã. mezoscaf. Radio 3: radioreportaj. minjupã.

germ.. deontologie...engl. sigilografie.germ..engl. guvernorat. microfiºier. it. indiferentism. festivalier.engl. micrometeorit fr.rus. comã. perspectograf fr. reper fr.it. nucleotid fr. retro. electromobil fr. 3). microporos fr..engl. 6. (fr. miniacord. previzional.it. gafá. 4. electrofiltru fr. engl. 4). *brianþã.it. rus.. rus. anticipativ. magnetogramã fr. ANEXA 2 CUVINTE PROVENITE DIN MAI MULTE SURSE Tehnicã 23: albedo fr.. 1). erotizá. 6. gamã. 4. 2. (fr... Medicinã 10: elongaþie fr..engl.rus.rus. dictafon fr.germ. germ.engl.ELEMENTELE LEXICALE ROMANICE RECENT INTRODUSE ÎN LIMBA ROMÂNà 227 Sociologie 1: sociogonic. germ.rus. (fr. engl. cataclismic. reveioná.germ. peisajer.rus. antitabac. sahel. eurocomunism. irecuperabil.. minibuz fr. sol-aer. bioastronauticã fr.). **bidonville..germ. elitist. coordonatã. *lentoare. *milieu. imunologie fr. 9.. 6.germ.engl.... definisabil. *clou. film.engl. engl.rus. racolá. gigantism. *sachet. penetrometru fr.rus..engl. monorail fr.. indeformabil.rus. gonflabil. bic. mescalinã fr.engl..it. electrobuz fr..rus.germ. *voyeur.. poligon fr.engl.. Diverse 145: aleatorism. (fr. engl.rus.germ.engl. microundã fr..engl. escaladã. Fizicã 13: criogenie fr. parodontozã fr.. rus. *marº. vizioná. evaporimetru fr.engl.engl. pubelã.. 2.engl. ufolog. 2. termogramã fr. 5. reprografie fr.. ludotecã. semideºertic. germ. supernovã fr.. . electrocaloric fr. implant fr.rus... evenimenþial. it.. laringofon fr... 17.. interdisciplinaritate.rus. octuplu. radio fr. auto fr.rus. it. Astronomie 6: cronosferic fr. precolumbian. luminofor fr.germ. 3.. fitotron fr. termofosfat fr. germ. rus.engl. 1.. *antama.engl. Topografie 1: fotogrammetrie.. gaulist. reologie fr. electronvolt fr. etanol fr. copolimer fr.rus.germ.engl. it. cartomancian.engl. germ.engl. *cancanier.rus. extragalactic fr.engl. manevrier. *cache-radiator. cristalomanie. germ.germ. *refriºá.).. postglandinã fr. hemoragie (fig. germ. radiotelefon fr. 1).. transsexual fr.germ. videocasetã it.engl. prestelar fr. antidrog.engl. surdiná. clasã (argot. diminutiv. *helicotecã.engl. microbicid fr. inaudibil.rus.rus. Turism 1: sejur. operaþional.it. premierã. engl. engl. (fr. melancolizá. conveior fr. concentraþionar. antifurt fr. autoreclamã..engl.). delestá. Circulaþie 7: autodumper engl. inconfort.it.germ.rus.engl. 8. carurã (fig. catastrofism. termoplastic fr. engl.engl. protoplanetã fr.. video fr.lat. neutrino fr.. mutaþie.... cancer (fig. 4.engl.engl. rus. it. stilist.engl. rus.engl.it. vermutizá. 23. labirintic.rus. germ. obsesional..germ. 6.engl. laparoscop fr. supercarburant. engl. pyrex. engl.engl. 4..germ.germ. termistor fr.rus. monitor fr. germ. caprolactama fr..engl. 13.engl.germ. solilocvá.germ.engl. bronzaj. Biologie 5: areal germ. Chimie 8: can(n)abis fr. lepton fr.. polimetan fr..engl.germ.engl. tensionat fr. *refontã.rus...germ.rus.engl.. specios. 10.. engl.engl.germ.. **criminostat.. ultrarapid. eºantionaj. 2).engl.germ.. psihosomatic fr. electroforezã fr. patronat. engl. transmediteranean fr. 8. reconverti. (pe) parcurs. germ. *surclasá.germ. confrunta.engl. catharsis.it. *hantá. engl.engl. reometru fr.germ.engl.rus. 2).it.engl. 11... atenuator fr.. 3). (fr. profil.. expertizá.). 2. *colá. intradermic fr. elefantin. echipaj. (fr..engl.rus. dilematic. (de) milioane. delco it. volumetrie. termocuplu fr. *perdant... *iramplasabil. *briant. minutaj. 8.engl. 9. dificultos. extraterestru.. picosecundã fr. himerã fr. *mezaliá. imobilism.germ.engl.. revigorá. intruziune.it.

cosmodrom fr. rus. hologramã fr..engl. engl.engl. 2). 5. it. Farmacie 2: placebo fr. se manifestã o poziþie ostentativã uneori de non- . 3. engl.engl. engl. educaþie. monobloc fr. 2). 8 chimie. 2. economie. unitãþi de mãsurã..engl. engl. geologie. it. 2. Ca origine. În cadrul acestei categorii pot fi distinse trei subtipuri. spaþialitate fr.engl.. 2. germ.engl.lat. 2). 1. miniaturiza fr.. (fr. germ. cuprinde elemente cu o sferã mai restrînsã de circulaþie ºi cele mai multe aparþin grupului de împrumuturi conotative... Faptul cã aici trebuie sã þinem cont de acest factor nu este în contradicþie cu atitudinea prezentatã la început faþã de „adaptare”. germ. 2.. it. germ. (fr.rus. (fr. (fr. rift fr.it. engl. comerþ..germ. 4 astronauticã. Educaþie 2: autodisciplinã fr.. Informaticã 1: programator fr. (fr.engl. 1).. 1). engl. 1).. 10 mecanicã.. 4.it. engl. Aviaþie 3: aerolog it. optimiza fr.germ.germ.it. geotermic fr.engl. foto. 2). 1 sp. ecologie.germ.engl. 2. 1).lat. Sport 2: cart fr. 1). engl.germ.. Unitãþi de mãsurã 5: decimalizare fr.. gitan fr. (fr. 2. cuvintele din categoria a II-a pun o serie de probleme specifice: astfel. Ecologie 1: ecosistem fr. polemologie fr. 4..engl.. (fr.. informaticã. germ.engl.. transgresie fr.. 1 agronomie. germ. it.engl. engl. (fr. memorial fr. 5. lat. 1.germ. 2...engl. 5...engl. 2. revanºism fr. aviaþie. telescopat fr.. Astronauticã 4: circumterestru fr.engl. prof fr. 6 astronomie. germ.rus. Marinãrie 1: trauler engl. sport. germ. Sociologie 2: demoscopie fr. 1. 5.. Artã 2: practicabil fr. 22. 1).engl.germ. it. farmacie.engl.engl. ornitopter fr. etnomuzicologie fr.. simultan fr. procainã fr. 4 etimoane: 23 tehnicã. germ.engl.. telecabinã fr.engl. (fr.. geometriza fr. 1).engl..engl.engl.engl.engl. 16. fr.it. replicã fr. engl. 48 germ..engl. II. microsecundã fr. engl.it.engl. Literaturã 1: prozã fr. (fr.. heliografie fr. pucist fr.engl. germ.it. 2..engl.germ. 2 lat..engl. (fr. cosmonaut fr.engl.rus.rus. reconversiune fr. wattsecundã fr. Cosmeticã 1: spray fr. Telefonie 1: videotelefon fr.. sociologie.engl.germ. hidroplan fr. contacta fr. rus. 22 diverse.228 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Geologie 5: geomagnetic fr.engl.engl. 5 biologie. 2 artã. magnitudine fr. 2. (fr.germ. 1. botanicã.. megatonã fr.. 1). 3.it. engl. (fr.. 23 it.germ. Cuvinte internaþionale cu 2.engl.rus. 1).engl...rus. Comerþ 1: prospecta fr. kilotonã fr. Botanicã 2: hibiscus fr. 2.. Agronomie 1: hidroponic fr.it.engl. 1. engl.engl. impact fr. fotografism fr.sp. 2.engl.. germ. engl. neocolonialism fr.engl. 4... Diverse 22: competitiv fr. telefonie.engl.germ. 31 rus. engl. Mecanicã 1: micromotor fr. sp. 2. Foto 4: fotocompoziþie fr.engl.germ. engl. forum. marinãrie. 13 fizicã.germ. ergonomie fr.it.it. germ. 3.. patronal fr.. dintre acestea sînt: 136 it. mascã fr. mecanicã. rus. Economie 2: recesiune fr.rus..engl.. Categoria a II-a. Muzicã 2: discotecã fr.it.engl. engl.germ. it. literaturã. cosmeticã. engl. 7 circulaþie. 3. 1..germ. terariu fr. 2. 2. 3. muzicã. microflorã fr. modúl fr. multidisciplinar fr. 1). franþuzismele sau peregrinismele franceze. (fr..engl. holocaust fr.engl. 2. în funcþie de gradul de adaptare.. 106 engl.engl.germ.

ü > u etc. exprimatã altfel. fiind vorba de o "frigare electricã cu raze infraroºii”. –hanta < hanter. pentru cã. Se poate observa cã din categoria peregrinismelor nu toate sînt realmente necesare. la fel ale adaptãrii grafice: ch > º. "veºmînt uºor purtat de femei în casã”. un numãr prea mare de cuvinte: "costum alcãtuit din 2–3 piese asortate”. foneticã ºi morfologicã. sau dezabié. coupé (în terminologia spectacolelor). –plat < plat. milieu). –brianþã < brillance. policier. consoanele -r ºi -t. –mezalia < mésallier. briant < brillant. perdant < perdant. dar ea e implicitã. ff > f. care se evidenþiazã printr-o adaptare morfologicã (la cuvintele din aceastã categorie existã o adaptare morfologicã. grand-guignol. gheriser < guerisseur. -s > -z. refriºa < rafraîchir. trufa < truffer. dar ºi alte fonetisme. atît ca scriere cît ºi ca pronunþare. p. dar cu alte sensuri (clou. –refontã < refonte. café-concert. clou a fost discutat însã de I. în afarã de cele prezentate sub b). în LR. –voyeurisme. nepronunþate în francezã. c) gradul 2. prezintã o specializare. 21. Situaþia este similarã pentru rotisor. 1957. –marºa < marcher. nazalã. de ex: boutique (existã însã ºi o variantã adaptatã buticã). –dezabié < deshabillé. ill > i. Cuvintele precedate de „–” nu au mai fost înregistre în dicþionarele limbii române sau au apãrut. rotisor < rotissoire. butic(ã). ãta „hanta”. prin indicarea articolului sau a desinenþelor dupã liniuþã (clou-ul. Gheþie. nr. cancanier < cancanier. compleu. de ex. 4. ele fiind o „marcã” a limbajului „distins” folosit. strãin al acestor cuvinte se exprimã uneori. verbe: cola < coller. + cons. substantive: fatigabilitate < fatigabilité. în acelaºi timp. de ex. aveniu (argotic) < avenue. ºaleu < chalet. ruban < ruban. o restrîngere a sensului: "magazin ºic (ºi mic uneori) în care se prezintã ºi se vînd confecþii elegante de serie micã”. pentru cã noþiunea respectivã cere. „hanta” „mezalia”. –cache-radiator (aici franþuzismul apare exclusiv la primul element al compusului). Caracterul recent ºi. în care cuvintele apar întocmai ca în francezã. clou.ELEMENTELE LEXICALE ROMANICE RECENT INTRODUSE ÎN LIMBA ROMÂNÃ 229 adaptare din partea celor care utilizeazã aceste cuvinte. –voyeur. „perdant”. ll > l. Tot din domeniul culinar este . VII. dar ºi exprimã o specializare faþã de clasica „frigare”. care nu numai cã este „ajutat” sã se menþinã în limbã de derivatul rotiserie (prezent azi în numeroase firme ºi care credem cã este derivat în românã dupã modele bine cunoscute ºi nu provine direct din fr. –milieu. la care se constatã adaptarea deplinã. ºi aspectele adaptãrii fonetice sînt mai bogate. pronunþate în românã: ambuteiaj < embouteillage. cele mai multe prezentînd o vocalã nazalã redatã în românã prin voc. lentoare < lenteur. rôtisserie). în raport cu magazin. fiind vorba de cuvinte mai numeroase. Cele trei subtipuri sînt: a) gradul 0. Asumîndu-ne riscul de a discuta în numele limbii române din viitor. –café-frappé. deoarece categoriile morfologice ale cuvintelor respective din francezã sînt identice cu cele din românã). b) gradul 1. în limba scrisã. boutique-uri) sau prin notarea între ghilimele a cuvîntului: „clou”. surclasa < surclasser. ou > u. credem cã sînt sortite sã se menþinã în românã unele cuvinte din limbajul modei. compleu < complet. iar în limba vorbitã printr-o pronunþare voit „à la française” de ex. ss > -s.

230

DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC

ºi café-frappé "bãuturã preparatã din cafea (nes), cu îngheþatã, friºcã ºi, eventual, alcool”. ªi cache-radiator credem cã se va menþine din cauzã cã, de asemenea, ar trebui exprimat printr-un lung ºir de cuvinte: "mobilã tip paravan care ascunde caloriferul”. În lumea artei ºi a sportului au ºanse de durabilitate termenii coupé, fiind vorba de o exprimare lapidarã pentru "spectacol alcãtuit din douã sau mai multe piese scurte” (s-a înregistrat ºi spectacol-coupé, ºi spectacol-tãiat), voyeur "persoanã care se complace în a privi pe ascuns (scene erotice)”, perdant "care pierde într-o competiþie”, iar în limbajul circulaþiei, ambuteia ºi ambuteiaj (deºi existã ºi în româneºte gîtuire ºi a gîtui (circulaþia)). Alte franþuzisme însã nu îºi justificã prezenþa în limba românã decît printr-o anumitã tendinþã de a utiliza cuvinte mai deosebite, o datã ce, pentru ele, existã sinonime perfecte, exprimate fie a) prin cuvinte vechi ale limbii române, de ex: pentru a antama – a deschide, a începe (o discuþie), briant – strãlucitor, brianþã – strãlucire, sachet – sãculeþ, cancanier – bîrfitor, hanta – bîntui, chinui, lentoare – încetinealã, ruban – panglicã, gheriser – tãmãduitor, iramplasabil – de neînlocuit, plat – fel de mîncare, fatigabilitate (cu conotaþia /+ medical/) – obosealã, fie b) prin neologisme (mai) de mult intrate în þesãtura limbii noastre: surclasa – depãºi, aveniu – bulevard, clou – ºpil, specific, colá – asorta, a mezalia – a face o mezalianþã, milieu – bandã (de hoþi), grand-guignol – marionete (teatru de pãpuºi), policier – (film, roman) poliþist. O situaþie aparte considerãm cã are refriºa, cu cele douã sensuri ale sale – "a se rãcori”: „am fãcut o baie ºi m-am refriºat” ºi "a împrospãta”, "a face ca nou”: „am cãlcat bine haina ºi am refriºat-o”, în care dacã în primul caz neologismul este inutil, în al doilea, cu acest sens specializat, oarecum tehnic, are ºansa de a se instala în limbã. Tot specializat este ºaleu pentru "vilã, de obicei, la munte”, refontã "refacere”, a marºa "a fi de acord”. În legãturã cu introducerea unor termeni de prisos, este interesantã poziþia lui E. Cioran, care aratã cã „acela care, pentru a înlãtura o dificultate sau a rezolva o problemã, inventeazã un cuvînt pur ºi simplu, este, în mod inconºtient, necinstit” (Luc. 5.V.1984, p. 12), la care credem cã am putea adãuga „ºi pe cel care introduce un împrumut fãrã rost”. ªi pentru a întãri aceastã atitudine, E. Cioran aduce în sprijin un fragment dintr-o scrisoare a lui P. Valéry cãtre F. Brunot: „pentru a te lipsi de un cuvînt, îþi trebuie mai mult spirit decît pentru a-l introduce”, atitudine cu care nu putem fi decît de acord. Din punctul de vedere al datei cînd au pãtruns în românã aceste cuvinte, se observã cã, cu foarte puþine excepþii (ºi anume clou, discutat în 1957 în LR, nr. 4, p. 21, sachet, înregistrat în 1961, cache-radiator, atestat în 1964, briant ºi lentoare, ambele consemnate în 1969), toate celelalte „franþuzisme” dateazã din anii ‘70. Mai trebuie observat cã antama nu a fost înregistrat în limba scrisã, ci doar auzit, relativ frecvent, în limba colocvialã a vorbitorilor cultivaþi; în acelaºi mediu, ºi tot predominant în limba literarã, circulã ºi a marºa, dar acesta a fost atestat în scris în 1978.

ELEMENTELE LEXICALE ROMANICE RECENT INTRODUSE ÎN LIMBA ROMÂNÃ

231

III. În categoria xenismelor franceze sînt cuprinºi termeni care denumesc realitãþi interne franceze sau invenþii franceze. ªi într-un caz ºi în celãlalt, aceste elemente au un caracter tehnic ºi toate sînt denotative. Astfel, se referã la realitãþi franceze bipark "dispozitiv pentru parcarea a douã vehicule prin suprapunere”, criminostat "sistem informaþional al poliþiei franceze de criminologie statisticã", helicotecã "colecþie de imagini filmate, în Franþa, din helicopter”, scopochrome "procedeu francez prin care filmele vechi în alb ºi negru vor putea rula ca producþii în culori”, taxofon "aparat de telefon care stabileºte automat legãtura interurbanã”, telecom "numele unui satelit francez”, transpac "reþea francezã de trimitere a datelor”. Alte cuvinte franceze reprezintã invenþii: cyclomet "dispozitiv realizat de un francez pentru recuperarea peliculei de hidrocarburi de pe suprafaþa mãrii” (de specificat cã mai de curînd în Franþa a fost realizat un produs pentru înlãturarea petrolului deversat, denumit Inipol, Rom. lib. 27.IV.1984, p. 6), discoral "aparat descoperit de un inginer francez care asigurã o mare economie de benzinã”, silistor "dispozitiv electronic cu funcþii diverse, inventat de un francez”, tribolit "þesãturã specialã, creatã dupã patent francez, care produce electricitate staticã”. Tot „cuvinte franceze” denumesc ºi unele invenþii din þãri în care se vorbeºte franceza, ca Elveþia ºi Belgia. Astfel sînt solunar "ceasornic elveþian care afiºeazã timpul solar ºi timpul lunar”, sterimobil "instalaþie inventatã de belgieni, care poate furniza apã potabilã ºi electricitate în zone calamitate” ºi vasopresin "spray nazal produs de compania elveþianã Sandoz”. De menþionat cã, cu o singurã excepþie, pentru nici unul din cuvintele amintite mai sus nu cunoaºtem exact etimonul, în sensul cã nu l-am vãzut înregistrat nicãieri în lucrãrile franceze, nici în dicþionare recente, nici în altfel de opere lexicografice cunoscute nouã. Putem însã bãnui cã etimonul este identic cu forma înregistratã în româneºte; la unele cuvinte apar chiar indicii fonetice, de ex. scrierea la scopochrome sau cyclomet, iar altele reflectã o formaþie francezã: criminostat < crimino(logie) + stat(istique), helicotecã < hélico(ptère) + -thèque, sterimobil < stéri(le) + mobil(e). În fine, excepþia pentru care avem o indicaþie etimologicã este tribolit prin faptul cã existã subst. tribologie, provenit din fr. tribologie, engl. tribology; în englezã termenul este înregistrat în BD în 1968 ºi în francezã în PR în 1972. Tribolit se mai detaºeazã de celelalte xenisme prin împrejurarea cã, dintre toate, este singurul înregistrat într-un dicþionar al limbii române, în DN3. Faptul cã, cu trei excepþii (scopochrome 1964, silistor 1965, taxofon 1966), cuvintele din aceastã categorie au fost atestate dupã 1975 explicã de ce n-au putut fi înregistrate în DEX ºi nici în DN3. De altfel – pînã acum! – scurta lor viaþã ºi în francezã justificã de ce n-au fost inserate în listele de cuvinte pentru PR sau pentru DMC. 2. Elementele italiene în limba românã prezente în DCR se pot clasifica în douã categorii: I) împrumuturi, II) cuvinte italiene.

232

DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC

I. Împrumuturile sînt reprezentate printr-un numãr de 28 de termeni, la care se adaugã 9 cuvinte care, deºi au un corespondent ºi într-o altã limbã romanicã (de fapt numai în francezã), pot fi considerate de provenienþã italianã, ele trimiþînd la realitãþi italiene. Astfel, provin din italianã, dupã cum ne-o indicã fonetica lor, cuvintele cinerama, tranzistorizat (în francezã ºi englezã formele corespunzãtoare sînt mai îndepãrtate: transistorisé ºi transistorised) ºi substantivul travestit "homosexual” (cf. francezul travesti, care în românã stã la baza adjectivului travestit cu sensul bine cunoscut sau, cînd devine substantiv, se menþine sub forma travesti: „joacã în travesti”, ºi englezul transvestite: PR ‘50, BD ‘67). Cuvintele care se explicã din italianã se referã la: circulaþie: autoutilitarã, stradal, zebrã; alimentaþie: pizza, mandora, expres(so); vestimentaþie: giacã, terital, borsetã; muzicã: cantautor, operetistic, virtuoz (adj.); literaturã: epopeic, fantascientist, eruditism, iniþiatic; construcþii: cupoletã, copertinã; medicinã: sofrologie, sonat; botanicã: filariozis, rozariu; tehnicã: silenþiator, tranzistorizat; zoologie: gatopard; cinematografie: cinerama; geologie: bradisism; cosmeticã: mascará; arme: lupara; diverse: augurá, incitativ, respiro, situaþional, regal, silenþios. Un cuvînt ca gondolã, de origine italianã, mai de mult instalat în limba românã, ºi-a lãrgit sensul în interiorul românei, devenind un termen din domeniul comerþului. Dupã cum se poate remarca, aproximativ jumãtate dintre aceste împrumuturi se referã la realitãþi la origine italiene, unele dintre ele rãspîndite apoi ºi pe alte meridiane: expres(so), pizza, borsetã, autoutilitarã, cupoletã, copertinã. II. Cuvintele italiene, deci xenismele italiene ºi-au pãstrat scrierea ºi pronunþarea din limba de origine. Cu timpul, unele dintre ele au ºanse sã se instaleze în românã. Astfel, nu e foarte mare distanþa dintre pizza, considerat deja împrumut (pentru cã în ultimii 20 de ani a apãrut nu numai acest preparat la noi, ci ºi restaurante specializate în pizza; de altfel termenul, devenit obiºnuit, pizãrie, poate cã nici nu este împrumutat din italianul pizzeria, ci creat pe teren românesc din pizza + -ãrie, dupã tipul cofetãrie, gogoºerie, simigerie etc.), ºi termenii sportivi azzuro ºi tifoso, rãspîndiþi azi în românã – ºi nu numai în lumea sportului propriu-zis, ci în mase mai largi. Cuvintele italiene denumesc realitãþi italiene specifice din categoriile: alimentaþie: mozzarella, pandoro, panettone (aceste ultime douã existente la noi ca tipuri speciale de cozonac ºi încã neînregistrate în dicþionarele limbii române, inclusiv în DCR); sport: tifoso, azzuro; literaturã: fantascienza; diverse: schippo, tombaroli, borgata, ragazza, indossatrice. Se poate constata cã numãrul cuvintelor italiene este relativ ridicat ºi cã, dintre acestea toate (47), un numãr de 30 de cuvinte nu au fost înregistrate pînã în 1982 în dicþionarele limbii noastre. (Dintre acestea, la trei nu li s-a consemnat sensul recent: regal, rozariu, virtuoz.)

ELEMENTELE LEXICALE ROMANICE RECENT INTRODUSE ÎN LIMBA ROMÂNÃ

233

Din punctul de vedere al pãrþilor de vorbire, se remarcã numãrul predominant al substantivelor (35), urmate de adjective ºi de un singur verb (augurá). Elementele italiene sînt prezente ºi printre unele dintre cuvintele cu 2–4 etimoane. Este vorba de un numãr de 23 de cuvinte care se integreazã în urmãtoarele categorii semantice: 4 tehnice, 2 fizicã, 2 astronomie, 2 biologie, 2 educaþie, 2 diverse, 1 cosmeticã, 1 mecanicã, 1 sport, 1 muzicã, 1 aviaþie, 1 literaturã, 1 informaticã, 1 medicinã, 1 astronauticã. În total, din italianã în românã au provenit 47 de cuvinte, plus cele 23 de cuvinte cu etimologie multiplã, deci 70 de cuvinte. 3. Elementele spaniole, care în 1978 au format obiectul a douã lucrãri1, sînt reprezentate în limba românã în DCR prin 17 termeni. Dintre aceºtia, I. împrumuturi propriu-zise, deci acceptate social ºi cu o anumitã circulaþie, credem cã nu pot fi considerate decît douã: marijuana ºi poncho (acesta netratat în DEX), chiar dacã integrarea lor s-a realizat în special sub raport semantic; grafic nu sînt adaptate sistemului românesc; morfologic, dacã marijuana nu a cãpãtat (încã!) -ã la forma nearticulatã, poncho (integrat în categoria mai veche reprezentatã prin radio sau metro, de ex.) se articuleazã uneori chiar fãrã a se mai marca, în scris, separarea articolului de temã, la fel ca în cazul desinenþei de plural (ponchouri subþiri). De menþionat cã ambele aceste cuvinte se gãsesc ºi în francezã. Mult mai numeorase sînt II. cuvintele spaniole, xenismele spaniole: unele dintre ele par a nu mai circula ºi în alte limbi, dupã cum reiese din lucrãrile lingvistice consultate: cabalerie, citrolina, maracás, vicuña, avenida, leucanea. La acestea trebuie adãugat canabicultor, despre care aflãm din context cã se foloseºte în Columbia ºi este o abreviere din can/n/abi/s/ + /agri/cultor; alte xenisme spaniole apar ºi în francezã, dar cercetãrile mai noi au arãtat cã provin direct din spaniolã cuvintele jota, seguidilla, zapateado2; în fine, cîteva sînt hispanisme cu etimologie multiplã, de ex. fiesta, sol, patio (apar în francezã ºi englezã), marimba (în englezã), iar selva se regãseºte încã în douã limbi romanice în afara spaniolei, în portughezã ºi în francezã. La termenii împrumutaþi din spaniolã ºi la xenismele hispanice (de altfel calitatea lor de a aparþine unei categorii sau celeilalte este relativã!) se observã cã ºi-au menþinut multe dintre caracteristicile grafice ºi fonetice ale limbii de origine, chiar ºi cînd provin printr-un intermediar strãin, de ex.: ñ – vicuña, j – h (jota, marijuana) (în DN3, „rar hotã”), substantive feminine în -a, seguidilla, jota; plurale în -s: marimbas, patios, avenidas, în plus, caracterul „extern” al acestor cuvinte este marcat în scris, uneori, prin notarea lor între ghilimele.

1 Elena Toma, în ER, ºi Tudora ªandru-Olteanu, în SCL, nr. 5, 1978. 2 Vezi Elena Toma, p. 475.

234

DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC

Semantic, cuvintele din spaþiul hispanic (la care includem, în afarã de selva, care am vãzut cã apare în comun în spaniolã, portughezã ºi în francezã, subst. port. favela – înregistrat în 1970 ºi în englezã în BD) aparþin urmãtoarelor categorii: muzicã ºi dans: marimba, seguidilla, fiesta, maracas, zapateado, jota; chimie, zoologie, botanicã: selva, marijuana, leucanea, canabicultor, vicuña; unitãþi de mãsurã: cabaleria, sol; circulaþie: avenida, citrolina; arhitecturã, construcþii: patio, favela; vestimentaþie: poncho. De relevat (ca o particularitate a elementelor recente din italianã ºi spaniolã în raport cu cele franceze) cã, în timp ce influenþa francezã s-a exercitat atît pe cale scrisã cît ºi pe cale oralã, printr-un contact lingvistic direct ºi indirect, deci – pentru cã existã un mare numãr de vorbitori români care cunosc (relativ) bine limba francezã (însuºitã prin ºcoalã în general) –, nu aºa se petrec lucrurile cu italiana ºi spaniola. Cu prea rarele excepþii ale celor care vorbesc ºi citesc aceste limbi, elementele spaniole ºi italiene au fost introduse printr-un contact la distanþã1, în marea majoritate a cazurilor, pe cale scrisã, prin traduceri, în cãrþi sau în presã, sau oral, prin limba vorbitã ºi auzitã în filme în primul rînd, la televizor ºi radio în subsidiar. Aºa se explicã de ce multe elemente italiene ºi, în special, spaniole, nu sînt accesibile semantic celor din afara cercului restrîns care cunosc aceste limbi ºi de ce multe cuvinte au conotaþiile /+ cult/ ºi chiar /+ livresc/2. De menþionat cã pentru italianã ºi spaniolã nu am fãcut observaþii privitoare la raportul dintre prima atestare în limbile de origine, pentru cã, la cei mai mulþi termeni, lipsesc datele necesare în limbile respective. 4. Elementul latin este prezent sub mai multe forme în lexicul recent înregistrat în DCR. Pe de o parte, apare în cuvinte precum cvadruplu, flexibil sau plenar, care au o dublã etimologie (lat. quadruplus, fr. quadruple; lat. flexibilis, fr. flexible; lat. plenarius, fr. plénier), sau în cuvinte provenite din englezã, dar care pornesc de la un etimon latin, de ex. campus, hibiscus, terariu, serpentarium, digital, terminal etc. ºi, pe de alta, în termeni noi denumind uneori invenþii româneºti precum lavoterp sau luxomat, unde nu se poate sã nu observãm în prima parte pe lav(are) "a spãla”, lavoterpul fiind un detergent românesc, sau pe lux "luminã”, în luxomat, care este un dispozitiv de iluminat. Este clar cã creatorii acestor cuvinte sînt români ºi cã cei doi termeni discutaþi au o temelie latinã, deci au fost îmbrãcate într-o formã latinã denominaþii concepute în românã. Elemente latine întîlnim ºi în cazul altor cuvinte cãrora nu li se cunoaºte originea exactã ºi despre care nu se ºtie precis în ce limbã au fost create, de ex. denumirea noii cereale triticale, ce are la bazã combinaþia între cuvintele latine triti(cum) + (se)cale; alte cazuri similare sînt adjectivul odorologic, în care se observã în prima parte lat. odor "miros”, substantivul
1 Vezi Iorgu Iordan, în SCL, nr. 2, 1973, p. 134. 2 Vezi Elena Toma, în ER, p. 473.

... el este prezent într-un numãr de prefixoide sau de sufixoide de aceeaºi origine............. minirobot..... minibaschetbalist.....3%. minibaschet. de curînd.. minifotbal. 17 + 1 = 18 portughezã . înseamnã pentru francezã un procentaj de 19. din limba latinã. 16 = 16 Ceea ce. minimaºinã de gãtit.. ºi anume: 1) în etimologia unor cuvinte moºtenite care.... minighid.. dent. La început aceste elemente de compunere s-au impus într-o serie de împrumuturi externe... de cca 200 de ani... internaþional... în limba românã.. minibrad...... minicooperator... substantivul livresc choreautor.. a unui procedeu modern. 579 + 136 = 715 italianã .. iar fundalul este þesut din fondul limbii noastre ºi al celorlalte limbi romanice.. minifotã. minigenerator.. autor sau substantivul scienticã. minipatrulã.... pe care l-a „românizat”).. miniinsulã. miniatelier. al proporþiilor împrumuturilor romanice actuale în limba românã (pe baza DCR): francezã ... Importanþa elementului romanic apare comparativ cu elementele nonromanice (engleze 353 + . de italianã..ELEMENTELE LEXICALE ROMANICE RECENT INTRODUSE ÎN LIMBA ROMÂNÃ 235 holodentografie... franceza (de altfel. minicampionat.. la o respectabilã distanþã însã.. proporþia se ridicã la 21........... mini-.. latinul scientia... s-a rãspîndit ºi s-a ataºat la numeroase alte cuvinte. în special pentru spaniolã. dar apoi româna le-a preluat ºi utilizat frecvent.. preeminenþa francezei ca limbã-sursã este aceeaºi ºi pentru celelalte limbi romanice... minicabanã.......749 de cuvinte inserate în DCR........... de ex. printre care ºi româna. În fine. ce are la bazã. Acesta este numai un exemplu de extindere. miniinterviu. minivacanþã. 2= 2 latinã ..... treaptã "partea I sau a II-a a liceului” < lat. 47 + 23 = 70 spaniolã .. în care partea a doua este constituitã din lat... unele deloc „savante”.. italianã ºi portughezã)...... minitransfer.3%... 2) în plus.... De ex.. intrat o datã cu moda minicalculatoarelor ºi a minijupelor. urmatã.... minitehnician.. miniautodrom. locul central îl ocupã cu constanþã. minioraº..... ºi aici rolul elementului latin este foarte puternic...... minimotoretã.. minirachetã... dacã se adaugã ºi celelalte elemente romanice. minimodel.. care a fost înregistrat în acelaºi an cu minijupã... miniînsemnare. printre elementele de alcãtuire ale cãruia se degajã lat.. în tabloul trasat rapid acum.. formînd o serie de substantive cãrora (cel puþin pînã în momentul de faþã) nu le-am gãsit nici un model strãin (cu excepþia lui minifustã.... ºi o dovadã a împrejurãrii cã astãzi latina trãieºte o nouã viaþã prin prefixoidele ºi sufixoidele din limbile actuale. elementul latin mai apare în româna de azi ºi sub alte douã forme.. minimagazie. raportat la totalul celor 3.. trajecta... spaniolã ºi portughezã.... miniruladã. minicentru.. Este vorba de cuvinte precum: miniaragaz. Iatã un sugestiv sumar.. În concluzie. au dezvoltat noi semnificaþii. cu toate lacunele inerente. minihotel.... desigur... minigrãdiniþã.....

ºi a III-a. tribolitul etc. Probleme de lingvisticã românã. Oricum.9%. realitatea extralingvisticã este în mãsurã sã impunã o serie de elemente lexicale. printr-o nuanþã a semnificaþiei. 49. ele au toate ºansele de a se rãspîndi. p.42% numai elementul francez. Aici trebuie adãugat cã este posibil ca ºi dintre cuvintele catalogate a fi „de lux” sã se impunã unele dintre ele. referindu-ne la procesul de continuã reînnoire lexicalã a românei. bipark (franceze) (sau. slave 29 + 27 = 56) care. ªi în acest caz. cele din categoria a III-a reprezintã realitãþi interne demne de a fi cunoscute ºi peste hotarele þãrii ºi ale limbii respective. Astfel. printr-o utilizare particularã sau prin conotaþiile pe care le pot declanºa. Ch. Istoria limbii noastre confirmã justeþea acestei opinii. În privinþa elementelor lexicale franceze. pînã în 1982. cu tot rãzboiul crîncen pe care-l duc unii specialiºti în gramaticã împotriva lor. germane 26 + 46 = 72. cel puþin. 1961. Bucureºti. Graur. necesare se relevã a fi cele din ultima categorie. Numai timpul îºi poate spune cuvîntul în aceastã problemã deosebit de fragilã. Bucureºti. 36. din DLRM: 38. Cifrele date reflectã o situaþie în care elementul romanic recent pare a fi echilibrat (dacã îl comparãm fie cu statistica lui D. într-un fel. 1932. italianul mozzarella sau spaniolul patio). a xenismelor. mai de mult instalat în limba noastrã. astãzi. Chiar dacã. Macrea. însumeazã 591 cuvinte. pentru cã. nu este exclus ca în curînd sã se utilizeze ºi la noi biparcuri sau discoralul. I. ne putem aminti cîte cuvinte greceºti sau turceºti au invadat. . deci de a intra.236 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC 110 = 463. extinzînd la xenismele de pe alte spaþii romanice. în DCR. orice vorbitor al limbii române îºi poate da uºor seama cã este mai puþin important a avea în limba românã pe a antamá sau pe a hantá (care „dubleazã” pe a începe sau pe a bîntui) decît termeni precum vasopresin. nu sînt adaptate la românã. fie cu afirmaþia lui Al. Paris.3%) se datoreazã influenþei engleze actuale. 1 Traité de stylistique. deci 15. De menþionat cã cele mai multe dintre cuvintele discutate n-au fost niciodatã înregistrate în nici o lucrare de lingvisticã româneascã ºi în nici un dicþionar al limbii române. p. Bally1 avea perfectã dreptate cînd afirma despre locul neologismelor în limbile actuale: „Numãrul lor creºte zilnic ºi. în timp ce o parte din cuvintele din categoria a II-a sînt mai „mondene”. datoritã circulaþiei actuale a ideilor ºi a obiectelor de toate felurile. mai ales cã. nimic nu va putea da la o parte neologismele care rãspund unei necesitãþi. la un moment dat – fiind favorizate de o serie de factori lingvistici sau extralingvistici – în rîndul împrumuturilor propriu-zise. este de observat cã dintre categoria a II-a. vol. dintre care marea majoritate (12. 1954. limba va opera singurã selecþia necesarã”. limba vernacularã ºi cîte au reuºit într-adevãr sã fie adoptate ºi sã se menþinã. dupã care elementul francez ar fi de 3–4%). ed. în total. diferite de sinonimul românesc. a II-a. a peregrinismelor. pentru celelalte. la un moment dat. Încercare asupra fondului principal lexical al limbii române. ºi anume acelea care se dovedesc.

la origine latine. discutate aici. 1985. se intensificã circulaþia ideilor. 1. 105–113. limba noastrã îºi continuã evoluþia ºi se pregãteºte pentru lunga sa istorie viitoare. p. p. 9–17 . alãturi de contingentul mult mai bogat al creaþiilor proprii. nu fac decît sã fortifice caracterul romanic al limbii noastre. se rafineazã capacitatea de a da expresie celei mai nuanþate gîndiri ºtiinþifice ºi. prin internaþionalizarea lexicului. cu cele peste 21% de procente. cã. se întãresc relaþiile de toate categoriile. sã contribuie la reromanizarea lexicului românesc. Cu aceste elemente de vocabular. 1986. CL 2. datoritã lor. elementele.ELEMENTELE LEXICALE ROMANICE RECENT INTRODUSE ÎN LIMBA ROMÂNà 237 trebuie þinut seama de faptul cã împrumuturile necesare contribuie astãzi la înþelegerea mutualã dintre popoare cu limbi diferite. ªi din acest punct de vedere. se uºureazã vehicularea unor noþiuni noi.

Limbile vii trebuie permanent sã se punã de acord cu dezvoltarea vieþii de toate zilele. în ordine descrescãtoare. prin împrumutarea sau crearea în interiorul ºi cu mijloacele limbii respective de termeni noi ºi.DEZVOLTÃRI SEMANTICE RECENTE O realitate cunoscutã ºi recunoscutã de specialiºti. Acest dicþionar. la sensurile noi intervenite în românã într-un timp relativ apropiat de noi. foarte uºor sesizabile de întreaga lume. dintre care. conþine o recoltã de aproximativ 4. . surprinde „pe viu” schimbãrile în limbã. Presa. reprezentat prin presã. pe care le vehiculeazã cu rapiditate. la Editura Albatros. cu ultimele inovaþii ale tehnicii ºi ale ºtiinþei etc. prin împrejurarea cã are o forþã de mare rãspîndire ºi o vastã razã de acþiune. prin îmbogãþirea cuvintelor existente cu noi semnificaþii. ele aparþin la domenii variate. În ultimii 20–30 de ani întîlnim o seamã de dezvoltãri de înþeles specifice perioadei amintite. pe de altã parte. dar uºor observabilã ºi de unii dintre vorbitori este cã limbile evolueazã din cauzã cã lumea evolueazã. Acest „acord” se realizeazã în primul rînd prin intermediul vocabularului. În cele ce urmeazã ne vom referi exclusiv la cel de-al doilea aspect de care dispune lexicul pentru a face faþã nesfîrºitei „miºcãri” a limbii. ci ºi din adãugirile semantice la cuvinte prezente în limbã mai de mult. ultimii 20–30 de ani. sector unde raportul limbã/societate se manifestã cel mai direct ºi mai evident prin douã modalitãþi principale: pe de o parte. a cãrei caracteristicã este datarea termenilor recenþi.000 de cuvinte ºi de noi semnificaþii înregistrate între anii 1960 ºi 1980 în sectorul cel mai mobil al limbii. aºa cum se aflã ele consemnate în Dicþionarul de cuvinte recente (DCR) pe care l-am publicat în 1982. Dinamica ºi vitalitatea lexicului nostru nu reies deci numai din marea cantitate a unitãþilor lexicale recente. citãm: I. Circulaþia: – bretelã: 1) "ªosea ocolitoare sau centurã de circulaþie” ºi 2) "Zonã de staþionare limitatã”.

colocviu.”. – replicã1: "Reproducere. – pastilã2: "Microcircuit”. – forum: "Adunare. în aer) rezervat unor vehicule”. – pastilã1: "Refugiu în mijlocul unei pieþe. introdus în apã într-un recipient ºi pus la prizã. V. de obicei. – fierbãtor: "Mic aparat care. – linie: "Ansamblu de produse. vizite. curse)”. – plombã: "Imobil construit în spaþiul viran dintre alte douã imobile”. apã. – prozã (frecvent la plural): "Scrierile artistice în prozã ale unui autor”. al unei strãzi largi etc. – casetã: "Cutie din material plastic conþinînd o bandã magneticã ce înregistreazã sau reproduce sunetul sau imaginea”. în special cosmetice”. de mai micã intensitate”. Arte. II. – reper: "Fiecare dintre elementele componente ale unui obiect tehnic complex”. – navetã: "Tip de ladã care serveºte la transportul unor produse alimentare”. – profil: "Specialitate. – nivel: "Etaj”. VI. spectacol: – animator: "Creator de desene animate”. – relaþie: "Traseu” – treflã (stradalã) "Pasaj (denivelat) de obicei de forma unui trifoi cu patru foi”. – animaþie: "Gen al filmului cu desene animate”. – replicã2: "Miºcare tectonicã ulteriorã unui cutremur ºi. – zebrã "Marcaj de traversare a strãzii de cãtre pietoni”. – poligon: „Teren pe care se deprinde conducerea autovehiculelor”. face sã fiarbã apa”. copie a unui original” III. . – eveniment: "Accident de circulaþie”. Tehnicã: – antifonic: "Care apãrã de zgomot”. IV. simpozion”. Comerþ: – gamã: "Ansamblu de produse de aceeaºi naturã sau cu aceeaºi destinaþie”.DEZVOLTÃRI SEMANTICE RECENTE 239 – culoar: "Spaþiu delimitat (pe uscat. Învãþãmînt: – negaþie: "Acordul de principiu dat de autoritãþile competente pentru schimbarea repartizãrii la sfîrºitul studiilor”. Construcþii: – front: "Plan vertical care coincide cu alinierea cãii de circulaþie”. – gondolã: "Mobilã care serveºte la prezentarea mãrfurilor”. specific”. – film: "Desfãºurare (a unei manifestaþii. – diminutiv: "Element distinctiv”. – cireºar: "Copil care cîntã din coajã de cireºe”.

3) "Relaþie. bine asimilate cu sensul(-rile) lor fundamental(-e) pe lîngã care a fost posibil sã înfloreascã alte înþelesuri. fie 2) la formaþii româneºti alcãtuite cu sufixe. întîlnire”. VIII. XI. surprizã”. 8) "Prezenþã”. 4) "A stabili”. Vestimentaþie: – ºtiucã (limba vorbitã): "Pantofi cu vîrful foarte ascuþit”. IX. Biologie: – himerã: "Fiinþã formatã prin amestecarea celulelor a doi embrioni diferiþi”. 9) "Importanþã”. c) semnificaþii noi adãugate fie la 1) cuvinte din vechiul fond al limbii române. b) accepþii dezvoltate în interiorul limbii române la o serie de neologisme mai de mult introduse în limba noastrã. 3) "A alcãtui. ilegal. curse de taximetru cu maºina proprie”. VII. – tricolor: "Component al echipei naþionale”. Care este originea sensurilor mai sus menþionate? Din perspectiva etimologicã intervin aici trei categorii distincte: a) sensuri a cãror origine este strãinã (mai ales francezã dar ºi englezã. 11) "A înþelege”. valize): "De tipul celor purtate la origine de diplomaþi”. – ºtiucã2: "ªofer care efectueazã. 6) "Contact”. a duce la bun sfîrºit”. cu prefixe sau din elemente savante. – þigarã (despre pantalonii la modã în anii ‘60): "Strîmþi în partea de jos”. 6) "A duce la capãt.240 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC – treaptã: 1) "Partea I (cl. Diverse: – diplomat (despre serviete. – impact (fizicã): 1) "Fenomenul de intrare în contact a douã sau mai multe corpuri dintre care cel puþin unul este în miºcare”. – specios "Deosebit. 10) "A scrie”. – (a) realiza: 1) "A lucra. 2) "Ciocnire (neprevãzutã)”. 4) "ªoc. 5) "A publica”. 2) "A produce. – premergãtor: "Plantã care se cultivã pe un teren înaintea alteia”. a înfãptui. a imagina”. a efectua”. 8) "A concepe. IX-X) ºi partea a II-a (cl. 7) "A picta”. 7) "Influenþã”. greºit) "Conflict”. – regal (livresc) "Cadou”. X. – travestit: "Homosexual îmbrãcat (ºi fardat) ca o femeie". noutate”. – formal: "Ceremonios. specific”. a confecþiona”. solemn”. – premierã: "Activitate încercatã pentru prima oarã. special. a elabora”. a fabrica. Iatã cazurile concrete clasificate dupã criteriile stabilite: . germanã. – trunchi: "Tulpinã de numere de telefon”. deci sensuri împrumutate. Sport: – cap (argou fotbalistic) "Lovirea mingiei cu capul de un jucãtor”. italianã). Comunicaþii telefonice: – prefix: "Indicativ telefonic”. 2) "Examen susþinut de elevi pentru a intra în clasa IX-a ºi a XI-a de liceu”. 5) (în limba vorbitã. XI-XII) a liceului”.

poligon. chiar dacã cele din b) au la bazã termeni neologici. reprezintã un indiciu al caracterului de împrumut al acestor sensuri. formal. himerã. O bunã cunoaºtere a „obiectului” uºureazã considerabil sarcina stabilirii etimologiei sale. navetã. fie la 2) formaþii româneºti alcãtuite cu prefixe: premergãtor. eveniment. bretelã1. ca ºi în limba francezã. plombã.DEZVOLTÃRI SEMANTICE RECENTE 241 a) sensuri împrumutate: animator. animaþie. de la o asociere de sens identicã. treaptã1 ºi 2. þigarã. regal. treflã. reper. diplomat. diminutiv. ci adãugat în interiorul limbii române. Categoriile etimologice de mai sus reclamã cîteva observaþii: – Sensurile cuvintelor din prima categorie (a) au fost înregistrate ºi în dicþionarele de neologisme de datã recentã ale altor limbi ºi. replicã1. chiar ºi pornind de la elemente neologice. impact. anti ºi fonic. ca fiind semnalat pentru prima datã în 1965. Tocmai criteriul datãrii ne-a condus cãtre scoaterea unui termen din categoria aceasta ºi trecerea lui printre cuvintele din categoria b). travestit. c) sensuri noi adãugate fie la 1) cuvinte moºtenite sau împrumutate de mult în limba românã: ºtiucã1 ºi 2. cu toate imperfecþiunile unei datãri exacte. datarea lor precede data înregistratã de noi pentru limba românã. orice dubiu privitor la originea româneascã a acestui nou sens dispare. premierã. prozã. casetã. Formaþiile noi de tipul cireºar. b) sensuri dezvoltate în româneºte la neologisme preexistente: bretelã2. evident. Dictionnaire des mots nouveaux. linie. replicã2. da. Gilbert. pastilã1. mãcar aparent. luate împreunã. zebrã. dacã avem în vedere însã cã obiectul nou pe care-l desemneazã este o invenþie româneascã (noul tip de cascã antifonicã a fost elaborat de specialiºtii Institutului de Cercetãri ºi Proiectãri din Cluj). realiza11. pentru cã e alcãtuit din douã elemente savante. cu sufixe: cireºar. ceea ce. gamã. pastilã2. forum. Semnificaþiile recente din categoriile b) ºi c) au în comun faptul cã sînt autohtone. aceeaºi imaginaþie a stat ºi la baza sensului recent al lui plombã ca ºi al cuvîntului moºtenit trunchi. 1971. în sensul cã au fost create în interiorul limbii noastre. În cazul lui film. gondolã. ceea ce dã o idee despre puterea internã de creaþie a limbii române în domeniul semantic. sensurile din categoriile b) ºi c) sînt ceva mai numeroase decît cele conþinute în seria a). cu formaþii semantice paralele în cele douã limbi. relativ recente în românã. culoar. prefix. nivel. profil. film. este vorba despre film cu sensul "desfãºurare". în timp ce în DCR l-am înregistrat din 1961. De altfel nu ar fi exclus ca ºi unele dintre semnificaþiile noi din . impact5. în toate cazurile. Pînã la proba contrarie – evident cã informaþiile din ambele dicþionare citate pot fi corectate de noi cercetãri – acest sens al lui film nu poate fi socotit împrumutat. În fond. care figureazã în P. front. negaþie. avem de a face. trunchi. fierbãtor sau premergãtor nu pun nici un fel de probleme. un cuvînt ca antifonic. realiza (numeroase sensuri). specios. relaþie. deci. fierbãtor sau dintr-un prefixoid ºi un sufixoid: antifonic. pornindu-se. – Nu se poate trece cu vederea cã. Paris. ediþie.

dar pentru sensul nou. vizual al ºtiucii. În aceste situaþii trebuie. Dupã cum se poate uºor observa. cele mai numeroase.242 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC categoria a) de tipul lui bretelã1. dar la sensul "pasaj pentru pietoni” trebuie consemnat cã provine din it. to realize (care s-a transmis ºi în fr. de menþionat cã în francezã aceastã noþiune este reprezentã printr-un cu totul alt termen. pe lîngã formula consacratã „din limba x”. patru adjective (antifonic. formal. denumiri ale unor realitãþi rãmase. Cîteva cuvinte despre imaginaþia creatoare care stã la baza semnificaþiilor noi din ultimele douã categorii: în cazul lui þigarã cu sensul menþionat în vestimentaþie. pornind de la un acelaºi element de bazã. diplomat. în mod obligatoriu. dintre care dominã cele cu caracter concret. sensul nou s-a nãscut în româneºte ºi acest lucru trebuie specificat prin formularea „formal din fr. douã consecinþe logice – ºi pragmatice – pentru modalitatea de redactare a etimologiilor unor cuvinte cu sensuri noi ca cele amintite: 1) Ar trebui sã se introducã. treflã sau zebrã sã se fi nãscut din imaginaþia popularã. engl. toate avînd în comun caracterul vizual. Uneori. de la forma sa alungitã.. În acest caz am avea de a face cu situaþii de poligenezã. pãrþile de vorbire sînt foarte inegal reprezentate la cuvintele care au achiziþionat noi accepþii în ultima vreme: un singur verb (a realiza). bogata imaginaþie a creatorilor din rîndul poporului a mers pe cãi diferite pentru a ajunge la sensuri diverse. Substantivul pastilã are douã sensuri noi: 1) cel privitor la . de origini diferite. unde noþiunea respectivã se exprimã prin passage cloué. accepþia recentã a termenului poligon nu provine din aceea a fr. Astfel pentru a realiza pentru sensul 11) "a înþelege” trebuie semnalat cã e vorba de un sens nou calchiat dupã engl. este ilustrativ. punctul de plecare constã în apropierea dintre forma þigãrii ºi pantalonii strîmþi. prefisso (interurbano)”. neologismele au mai multe semnificaþii noi. în timp ce la b) ºi c) s-a manifestat exclusiv monogeneza. indicatif. în felul acesta se atrage atenþia cã de ex. polygone. la 10 ani dupã apariþia DCR-ului. sã se indice separat etimologia lor.. réaliser "se rendre compte” – sens criticat în Petit Robert. – În fine. specios) ºi un numãr foarte ridicat de substantive. préfixe". ºtiucã cu cele douã semnificaþii: "pantof alungit” ºi "ºofer care efectueazã curse ilegale ca un taximetrist” care îºi au originea fiecare într-o altã trãsãturã distinctivã a peºtelui în speþã: sensul 1) vine de la aspectul fizic. 2) Relativ frecvent. La fel la prefix cu sensul "afix” rãmîne indicaþia „din fr. cum apare în DN3. într-un dicþionar general al limbii române se va indica etimologia francezã. o nouã formulare care sã se adecveze unor situaþii precum cele prezentate în (b): „formal din limba x”. de actualitate ºi acum. polygone”. din acest unghi de vedere. aceasta suprapunîndu-se peste accepþia împrumutatã. dar cu o paletã semanticã impresionantã. la sensul "animal”. La zebrã. care este numai originea suportului fonetic al acestuia. iar înþelesul al 2–lea de la caracteristica sa de peºte hrãpãreþ („rãpitor”). pastilã2. zebra ºi nu din fr. din telecomunicaþii. se va înregistra „din it.

accepþia 2) din ciberneticã "microcircuit” îºi are originea în limba englezã. cunoaºterea lexicului unei limbi din perspectiva dublã a cantitãþii ºi a înþelegerii cît mai multor noi sensuri nu este egalã pentru toþi. un vocabular mai restrîns decît un consãtean al sãu care a mers la oraº. zebrã) ºi în DEX (1975) (fierbãtor. replicã). p. pe lîngã pastilã cu sensul chip. ne-am fi aºteptat ca sensurile în discuþie sã fie înregistrate. aºa cã va purta indicaþia „traduce engl. îngrijitã ºi. în linii mari. cunoscut în englezã din 1970 (v.IV. s. – A adãuga cã ºi datarea unor semnificaþii noi precum cele de mai sus trebuie în mod firesc sã fie datã separat. de condiþiile de viaþã ºi de experienþa fiecãruia (un om care trãieºte în mod obiºnuit retras într-un colþ de þarã va avea. din 1976: chips (pastile). ceea ce se exprima prin ghilimelele din citatul din 1984 ºi. depinzînd de meseria ºi de specialitatea fiecãruia (un inginer metalurg nu reuºeºte sã cunoascã tot „limbajul” diverselor specialitãþi inginereºti. prozã. adecvatã.v. chiar elegantã. uneori. alteori. mai întîi apãrînd alãturi de pastilã. apoi a figurat singur dar ca un termen tot strãin. lib. chip) de-abia din ‘80 a început sã fie utilizat. atît în DN3 cît ºi în DEX (himerã. premierã. Rom. sã amintim cã semnificaþiile recente ale cuvintelor þigarã sau ºtiucã sînt . reper. sã zicem). sensurile noi discutate anterior au fost înregistrate tot în perioada care ne intereseazã în DN3 (1970) (front.. de vîrsta sa (oricînd un adult sau un om mai în vîrstã „ºtie” mai multe în lexicul limbii materne decît un copil sau un adolescent) etc. de ce nu?. cu sensurile lor noi. aceasta între paranteze. al lãrgirii orizontului lexical. prefix. rolul presei ºi al radio-televiziunii este imens! De aceea se cere aici o exprimare corectã. au pãtruns în anii trecuþi în toate mediile. acum extrem de diversificate. în limbajul de specialitate. dar ºi al modalitãþii de exprimare. Pentru modalitatea de pãtrundere a unui neologism în limbã este instructivã evoluþia lui chip. pastille”. în fine. De observat cã. – Trebuie remarcat cã. navetã.DEZVOLTÃRI SEMANTICE RECENTE 243 circulaþie este dezvoltat în interiorul limbii române. pare aproape un truism. Acest termen din lumea ºtiinþelor moderne exacte. unde este cunoscut mai de mult. s-a stabilit acolo ºi a avut mai multe prilejuri de contact uman ºi profesional). Din pãcate. impact. Cum în 1988 a apãrut Suplimentul DEX-ului. darãmite al microchirurgiei.. 3. realiza – unele sensuri –. pentru fiecare sens în parte. fãrã nici un semn distinctiv..1984. a pãtruns ºi acest neologism propriu-zis. în limba ziarelor. regal. aºa dupã cum reiese din urmãtorul citat din 1984 din fiºierul nostru: „Noul «chip» va da un nou avînt tehnicii comunicaþiilor”. BD. pentru a constitui un model de urmat. deci va avea etimologia formulatã prin „formal din fr. Este sigur cã nu toate aceste cuvinte. Din acest punct de vedere.. gamã. Pentru a înþelege de ce în Supliment nu sînt consemnate unele sensuri noi. chip”. 6. poligon) ºi. „spectacolul” de la TV ºi exprimarea în unele ziare ºi reviste lasã mult de dorit (ºi folosim aici un eufemism!) nu numai din punctul de vedere al conþinutului. de multe ori. care a cunoscut trei faze: mai întîi a fost „tradus” prin pastilã ºi a apãrut numai alãturi de pastilã.

ieºind din cercul strîmt al limbajului tehnic etc. în vorbirea unor persoane – chiar de un nivel cultural ridicat – fiind considerat – în mod greºit – ca un derivat de la special. dacã noi. avînd în vedere cã unii termeni ºi sensuri au deja o „viaþã” de 20–30 de ani – în care timp ºi-au cucerit un oarecare loc printre celelalte cuvinte ºi semnificaþii – se poate afirma cã. sã facã educaþia lingvisticã a contemporanilor noºtri. special. la fel negaþie care nu-ºi mai are rost o datã ce sistemul „repartiþiei” nu mai existã. Mister! Semnificaþii precum cele citate reflectã realitãþile epocii noastre. deci cã sînt trecãtoare. pastilã. datarea acestor sensuri va avea de suferit ºi va fi mai mult ca sigur inexactã cu cît ele vor fi înregistrate mai tîrziu! ªi un alt aspect: un dicþionar ca DEX ar trebui. replicã. diplomat. femeile ºi bãrbaþii se intereseazã de gamele ºi de liniile de produse (cosmetice). dupã concepþia marelui istoric Braudel. din pãcate. cã travestit este prea circumscris unei anumite sfere semantice. ªi atunci ne putem pune întrebarea legitimã de ce acestor sensuri – ºi altora – nu li s-a fãcut un spaþiu în Supliment. nu le înregistrãm. a realiza pare cã „înnobileazã” exprimarea ºi este foarte frecvent – unde trebuie ºi unde nu trebuie –. toate. dar de filmele de animaþie ºtiu ºi preºcolarii. de ex. cu memoria prezentului proaspãtã. ºi nu numai atunci. Într-adevãr. sã le atragã atenþia asupra unor greºeli evidente precum folosirea neologismului specios cu sensul eronat "deosebit. cã de negaþie ºi de treaptã nu se izbesc. realiza. cã se va implanta în limbã sau nu. bretelã. în 1977. cei care nu au copii. se vor bucura de longevitate. sã le consemneze? Oricum. cu „duratã lungã”. În Supliment ne-am fi aºteptat ca specios sã aparã însoþit de specificarea necesarã („impropriu. altele au trecut în „adormire” fiind legate de modã (þigarã. impact. În cazul în speþã. de evenimentele (stradale) citim în fiecare zi aproape în ziare. De altfel. Numai trecerea timpului ºi utilizarea în medii ºi în contexte cît mai variate ne va aduce „precizãrile” necesare. cã antifon sau premergãtor sînt prea tehnice. parte. care. genþile diplomat sînt (încã) la modã.. ca ºi istoria. eveniment.244 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC legate de un moment anume al modei. nivel. bretelele ºi treflele (de circulaþie) sînt cunoscute de toatã lumea. denumesc realitãþi proprii acestei epoci din þara noastrã. incult”!). O ultimã problemã: care sînt ºansele de viitor ale sensurilor puse în discuþie anterior? Desigur cã nici lingviºtii de azi ºi nici vorbitorii contemporani nouã nu pot face presupuneri ºi cu atît mai puþin preziceri în privinþa dezvoltãrii ulterioare a limbii care lucreazã întotdeauna. direct. în mod obligatoriu. acum. zebrã. probabil. accepþiile noi ale unor termeni ca plombã. culoarele. sînt deja „instalate” în limbã ºi cã. pe zebre trece toatã lumea. de replicile legate de cutremure am avut. treflã. din gondolele de la alimentara ne aprovizionãm cu toþii. ºtiucã). despre nici o inovaþie lingvisticã. specific”. pastilele. mai ales. impact a devenit un termen rãspîndit. în momentul „intrãrii” în limbã nu se poate afirma cu siguranþã cã va rãmîne sau nu. sensurile acestor ultime cuvinte nici nu mai sînt familiare generaþiilor mai . Acest sens impropriu apare frecvent în scrisul ºi. cum sã avem pretenþia ca cei care vin dupã noi ºi care doar „din auzite” vor ºti despre ele.

Concluzia? În perioada discutatã. referindu-se la DCR. Munteanu.. afirma. cunoscutul ziarist de la „Europa liberã” care. aºa cum se promitea în succinta sa „prefaþã”. p.. au nevoie de informaþii ºi lãmuriri noi în legãturã cu vocabularul românesc actual” (Prefaþã. folosind în mod curent limba românã. într-o perioadã viitoare.. o idee destul de exactã despre viaþa din România din anii 1960–1980”. Oricum. pentru a þine pasul cu inovaþiile lingvistice – ºi aici ne referim ºi la îmbogãþirea vocabularului românesc cu termeni noi propriu-ziºi – ca un dicþionar ca DEX-ul sã aibã anual un Supliment. pe bunã dreptate. peste ani. Este pãcat cã noutãþile nu sînt înregistrate într-un dicþionar academic pentru marile mase ca DEX-ul. care se adreseazã „tuturor acelora care. ºi un anumit bagaj „colorat” lexical.C.. la 26 februarie 1985. mai ales cã „moda” revine periodic ºi. ele nu vor „reînvia”. iar la 5–6 ani sã aparã în ediþii noi. completate ºi revizuite. corespunzãtoare inovaþiilor din viaþa ºtiinþificã.DEZVOLTÃRI SEMANTICE RECENTE 245 noi. Dar fluxul limbii – în special în sectorul vocabularului – nu îºi înceteazã cursul continuu ºi. parafrazîndu-l pe sensibilul poet de origine românã Ilarie Voronca. „Rien n’obscurcira la beauté de cette langue” putem spune. datoria lingviºtilor care se ocupã de epoca actualã este de a le înregistra. 27 februarie. Normal ar fi ca. 1). Oricum. aduse la zi. tehnicã ºi socialã. împreunã cu ea. evoluþiile semantice au cunoscut o extindere însemnatã ºi ele trebuie consemnate în dicþionare. citind cu atenþie acest dicþionar îºi va putea face. cã acesta este „un document asupra epocii în care a fost scris” iar în emisiunea de a doua zi. într-o emisiune intitulatã „Expresivitatea involuntarã a unui dicþionar”.. 1992 . dacã ar fi ºi numai pentru motivul atît de bine sesizat de N. situaþia prezentatã aici ne face sã nu putem decît sã regretãm cã Suplimentul nu ºi-a îndeplinit misiunea de a oferi „o imagine a îmbogãþirii recente a vocabularului uzual al limbii române”.. cã „un eventual sociolog. Asta nu înseamnã însã cã.

din acest punct de vedere.CONSIDERAÞII ASUPRA ETIMOLOGIEI NEOLOGISMELOR DIN ROMÂNà Expunerea care urmeazã îºi propune sã prezinte cîteva probleme care preocupã pe lingviºtii care ºi-au îndreptat cercetãrile asupra neologismelor din românã. constã în exagerarea influenþei franceze. În situaþii . existã în românã vocabule recente care se explicã exclusiv prin influenþa francezã. se considerã cã e mai puþin dificil de stabilit etimonul unui neologism decît etimonul unui cuvînt moºtenit sau intrat de mult timp în limbã. din douã. aceºti termeni nu pun probleme deosebite. dar în lumea ºtiinþelor exacte acest termen a trecut repede din engleza americanã în francezã. mai recentã. Aceastã atitudine a fost. în rusã. în germanã. cã au. Un exemplu: lepton "particulã electronicã elementarã” este o invenþie americanã. conform formulei introduse de Al. considerã cã neologismele ar fi putut sã pãtrundã. Prima. Este deci greu de afirmat dacã româna l-a împrumutat din englezã sau din una din celelalte trei limbi citate. Se poate afirma cã existã în românã enorm de multe cuvinte recente care se explicã prin mai multe limbi. nu numai pentru cã este unilateralã. Utilizãm conceptul de „neologism” în sens restrîns. dar ºi pentru cã nu corespunde întotdeauna adevãrului ºtiinþific. În general. A doua tendinþã. cuvintele atestate pentru prima datã între 1960 ºi 1980. criticatã. milieu sau café-frappé (scrise în românã la fel ca în francezã). etimologie „multiplã”. primul dicþionar cu datãri ale neologismelor româneºti. ca de exemplu boutique. trei sau n limbi. în general. existînd încã la începutul secolului. cuvintele considerate ca avînd etimologie „multiplã” ridicã destule probleme. în acelaºi timp. reunite în Dicþionar de cuvinte recente. pe bunã dreptate. Neîndoielnic. Graur. În schimb. luînd în considerare o perioadã bine determinatã: ultimul strat de elemente strãine intrate în românã. în românã s-au manifestat douã tendinþe. anume. dar. ºi tocmai acestea constituie obiectul prezentelor reflecþii.

ºi anume cu limba vorbitã. substantivul drugstore nu denumeºte aceeaºi realitate în francezã ºi în limba sursã. în conformitate cu semnificaþiile lui: cu sensul de "magazin general în care se vînd produse alimentare. cuvîntul englez poate fi indicat ca referinþã secundarã. trebuie sã se recurgã neapãrat la clarificãrile semanticii.. e de preferat sã considerãm cã etimologia este multiplã. salã de spectacole etc. Dintre numeroºii factori lingvistici trebuie acordatã atenþia cuvenitã factorului formal. am considerat cã termenii pe care-i gãsim ºi în francezã ºi în englezã pot fi clasificaþi în douã categorii: a) cuvintele care provin dintr-o singurã limbã (francezã sau englezã). deoarece cuvîntul corespunzãtor din francezã. adicã acele cuvinte a cãror etimologie este într-adevãr „dublã”. Dintre cuvintele recente din limba românã care ar avea douã etimoane posibile. psychosomatique ºi engl.). aceasta fiind singura în mãsurã sã ofere cheile etimologiei. în acest caz este normal ca la etimologia propusã sã aparã termenul francez sau termenul englez de bazã (precum ºi celãlalt – englez sau francez cu cf. psychosomatic.. scindat. Dar este aceasta ordinea exactã în care au intrat ele în românã? Sau. e de preferat sã se ia în considerare etimologia multiplã. unde contactele cu strãinii.” avem de-a face cu un americanism. ceea ce înseamnã cã. românescul drugstore trebuie sã fie. în românã. erau interzise pentru muritorii de rînd ºi. avem de-a face cu o falsã etimologie „multiplã”. engleza din America. extralingvistice. între fr. prin urmare. în aceastã situaþie. extrem de rare pînã în 1990. b) cuvintele care se explicã prin francezã ºi prin englezã. în acest caz. farmaceutice etc. acesta se dovedeºte util pentru un termen ca yoghin. cuvîntul francez foloseºte numai la o apropiere etimologicã. la fel de delicate. din punct de vedere etimologic. extragalactic. are o pronunþare ºi o ortografie diferite. Din acest motiv. lingvistice. pentru cã termenul a cãpãtat aceastã conotaþie deosebitã doar în francezã (în 1958 a fost deschis pe Champs Elysées primul magazin . marea majoritate provin din francezã ºi din englezã. De exemplu. O vocabulã ca extraterestru este mai apropiatã. nefiind foarte uºor de fãcut diferenþa dintre fr. mai ales dacã nu existã indicii formale pentru a identifica adevãrata provenienþã a cuvintelor. yogi. extraterrestre decît de englezul extraterrestrial ºi. calea scrisã a împrumutului este mai frecventã decît cea oralã – o consecinþã socio-lingvisticã a situaþiei socio-politice din România.” este vorba de un cuvînt de origine francezã. extragalactique ºi engl. de fr. în aceste cazuri. deci.CONSIDERAÞII ASUPRA ETIMOLOGIEI NEOLOGISMELOR DIN ROMÂNÃ 247 similare. care se explicã direct din englezul yogin. motivaþiile pot fi interne. Pentru stabilirea unei bune etimologii. existã o singurã intrare? Ce criterii am putea adopta pentru a avea o cît de micã dovadã cã sîntem aproape de realitate? În ceea ce ne priveºte. Cînd are accepþia "ansamblu modern format din bar. din punct de vedere formal. cu atît mai mult cu cît astãzi. Dar în cazul lui extragalactic ºi al lui psihosomatic. Pentru identificarea acestor etimologii. sau externe. cafenea.

pe cînd în englezã o asemenea atestare nu apare înainte de 1971 (BD). p. Mai mult decît atît. 1974. la Cambridge. sã fie datatã apariþia semnificaþiilor ºi a conotaþiilor noi. Convergenþele morfo-semantice constituie un criteriu care ne permite sã determinãm originea englezã a unui cuvînt. kidnapping. în realitate. datã fiind ºi semnificaþia lor. marketing. stagflation? Dacã am þine seamã numai de criteriul primei atestãri. în limbaj tehnic (pronunþie încetãþenitã în anii ‘50.248 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC de acest tip complex). dar în francezã a cãpãtat ºi a doua accepþie. doping. "tip de magazin general”. cuvîntul are douã sensuri: "dispozitiv cu semiconductori” ºi "aparat de radio portativ”. care ne aratã cã în francezã prima înregistrare dateazã din 1960 (DMC). PN. În aceastã situaþie. ºi în BD în 1969 (ca. deºi DMC nu-l înregistreazã pe jogging decît foarte tîrziu – 1978!). camping. diferenþierea semanticã ºi etimologicã este pusã în evidenþã prin accentuarea diferitã (nesemnalatã în DN): tranzístor. În românã. de asemenea. lentilles de contact. în limba comunã (atestatã în 1962 în DMC). prezenþa desinenþei -ing (v. ipotezã justificatã de ordinea cuvintelor ºi. în DN definiþia se referã la primul sens. ºi în românã!). chiar dacã a fost înregistrat în 1960 în DMC. Un alt indiciu este un anumit tip de abreviere–formaþie lexicalã. de forma româneascã lentile (care nu ar putea fi explicatã prin engl. în subsidiar. Cu toate acestea. standing. La fel. de exemplu. situaþia semanticã a lui tranzistor este foarte clarã în românã. traveling (chiar dacã apar cu formã identicã în francezã. Cu prima semnificaþie. . lens). carting. jogging. iachting. pãstrînd în acelaºi timp ºi primul sens. De exemplu. sparring (partner). cuvîntul este de origine englezã ºi provine din abrevierea puls(ating radio source) + (quas)ar. În acest tip de cazuri va trebui. sînt notate ambele psibilitãþi: „din francezã ºi din engleza americanã”. de exemplu. happening. termenul a fost creat în englezã plecîndu-se de la abrevierea stag(nation) + (in)flation. ortografiat în acelaºi fel (dar cu un exemplu datînd din 1972!). Un caz analog: cuvîntul pulsar (neînglobat în PR ºi DMN). stripping. de altfel. prioritatea acestor douã noþiuni în lumea anglo-americanã este determinantã pentru stabilirea etimologiei cuvintelor care le denumesc. parking. Cîteodatã ordinea cuvintelor din elementele compuse poate sã indice o anume preferinþã etimologicã: lentile de contact provine cu siguranþã din fr. la începutul secolului XX. iar nu din englezã. cuvîntul a apãrut mai întîi în engleza americanã. antidumping. cuvîntul din limbajul economic stagflaþie provine din anglo-americanul stagflation sau din fr. Luiza Seche. 2. ca în englezã) ºi tranzistór. dar în ce priveºte etimologia. trebuie menþionat cã dicþionarele franceze DMC ºi DMN declarã termenul ca fiind un „americanism”. Prin urmare. jogging "plimbare” este înregistrat la Proust: el vorbeºte despre Odette care face jogging în Bois de Boulogne. 43–51). caracterul englezesc al urmãtorilor termeni este evident: antidoping. Paradoxal. nu trebuie uitat cã primii pulsari au fost descoperiþi în 1967. am putea considera (ceea ce ar fi o eroare) cã este vorba de o vocabulã de origine francezã.

Cuvintele din domeniul modei au o cu totul altã soartã! Aspectul fonetic identic în englezã ºi în francezã este înºelãtor. de mare ajutor sînt primele atestãri din francezã. ca ºi în cazul conceptului antiroman – termen aparþinînd criticii literare franceze.CONSIDERAÞII ASUPRA ETIMOLOGIEI NEOLOGISMELOR DIN ROMÂNÃ 249 þinîndu-se seama. iar noul cuvînt a fost folosit destul de tîrziu. Una dintre primele cãrþi pe aceastã temã scrise de E. 2. s-ar putea naºte întrebarea dacã în românã cuvîntul are: 1) origine unicã (francezã sau englezã) sau 2) etimologie multiplã. Pentru o bunã înþelegere. prin intermediul cãrþii amintite (în versiunea originalã sau în traducerea româneascã). la începutul anilor ‘60 ºi cã primele lucrãri de microelectronicã apar în englezã în 1962 ºi 1963. fapt întãrit de atestarea cuvîntului în francezã cu nouãsprezece ani înaintea termenului englezesc echivalent (DMN 1949. trebuie amintit cã aceastã ramurã a ºtiinþei s-a dezvoltat în Statele Unite. totodatã. abia în 1969 o carte apãrutã în colecþia „Que sais-je?” este intitulatã Microélectronique. nu se þine seama de factori externi referitori la condiþiile de viaþã din cutare sau cutare þarã. cãci ele au fost rãspîndite prin intermediul modei franceze: maxi (PR 1966. 1984) care existã ºi în francezã ºi în englezã. Pãun. este deci vorba de un termen de origine francezã. de tipul de formare prin „contragerea” silabelor extreme ale unui cuvînt compus. saharianã (PR 1949). C. la împrejurãri concrete. a unui produs. ªi aceasta pentru cã memoria prezentului reþine cu mare exactitate împrejurãrile în care s-au format în interiorul unei limbi anumite cuvinte sau influenþele care au adus. mini (PR 1965. la anumite invenþii ºi la prioritãþile de producere a unor obiecte. apãrute în 1967. BD 1968). termenul a fost înregistrat în acelaºi an ca în francezã (1967). ºi uneori chiar au impus. elementele lexicale provenind din alte idiomuri. BD 1965) ºi bikini (PR 1947). Cuvîntul existã ºi în englezã sub forma neadaptatã antimemoir (francezului mémoire îi corespunde englezescul memory). Un criteriu extralingvistic de mare interes este oferit de sursa de informaþie pe care o constituie contextul sau referinþele la originea unui procedeu. în mãsura posibilitãþilor. trebuie sã aducem aici o rectificare în ce priveºte data din dicþionarul francez: DMN ar . Malraux Antimémoires. Pentru stabilirea acestor etimologii. Keonjian (1963) a fost tradusã în 1966 în limba românã. Aceste cuvinte trebuie considerate franceze. Mai ciudat este numele lui Alain Delon devenit în românã substantiv comun care desemneazã “un tip de hainã din blanã de oaie întoarsã”. ceea ce reprezintã un argument decisiv pentru a susþine cã termenul a putut fi introdus în românã din englezã. Cu toate acestea. Din punct de vedere extralingvistic. BD 1968). e bine sã se ia în considerare condiþiile socio-economico-culturale. BD 1968). a unei invenþii. Se ºtie cã substantivul antimemorii a fost introdus ºi rãspîndit datoritã titlului faimoasei cãrþi a lui A. În românã. În legãturã cu substantivul microelectronicã (v. Nu se poate face etimologie bunã dacã. mono(kini) (DMN 1964. În acel moment franceza exprima acelaºi concept prin perifraza électronique moléculaire. LR. atestatã în 1968 (BD).

geostaþionar (PR 1966. exista în românã o formaþie similarã. În francezã. Un singur exemplu este edificator pentru a demonstra caracterul relativ al anumitor datãri înscrise în dicþionare preocupate îndeosebi de acest aspect.. se poate constata originea francezã a cuvintelor: biodegradabil (DMN 1966. sau a termenului compus om-orchestrã. de asemenea. BD 1968) etc. BD 1966). ciné-vérité (DMN 1964. cã trebuie corectatã cu zece ani data primei atestãri din DMN. dar celebra Cîntãreaþã chealã a scriitorului francez de origine românã E. inimã-plãmîn artificial DCR 1961. dar cã s-a încercat un prim pas în aceastã direcþie a atestãrilor. antiartã DCR 1959. chiar dacã. este foarte greu de admis originea românã a unor cuvinte din terminologia medicalã. Matoré în cartea La méthode en lexicologie. etc. magnetosferã (DMN 1966. E limpede. fototelegrafic DCR 1964. DMN 1966. DMN 1968. publicatã în 1947. scrisã în 1948 ºi publicatã în 1953. mot-clef a fost pentru prima datã folosit. fie ca formaþii româneºti (paralele cu cele strãine). cã datãrile au întotdeauna o valoare relativã. este evident cã toate indicaþiile din DCR nu corespund exact primelor datãri. purta deja aceastã denumire în subtitlu. BD 1967). chiar dacã nu toate datãrile cunoscute prezintã garanþia necesarã. o problemã deosebitã o pun cuvintele în cazul cãrora existã un decalaj de date. dificultatea constã în interpretarea respectivelor cuvinte fie ca împrumuturi. trebuie menþionat cã el circula la mijlocul anilor ‘50). DMN 1965. sã nu se fi gãsit încã anul real al primei datãri. de G. BD 1968). PR 1970. BD 1968). 1953. În stabilirea unei etimologii corecte. antitusiv DCR 1961. Trebuie examinat cu mai multã atenþie criteriul anterioritãþii primei atestãri. om-sandwici. În DMN cuvîntul antipièce este datat 1958. de altfel) la Portrait d’un inconnu de Nathalie Sarraute. BD 1968). noþiuni nãscute în mediul cultural francez. Trebuie subliniat. DMN 1968.P. Dar nu se poate afirma acelaºi lucru despre antiteatru sau antiartã. DMN 1968.250 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC fi trebuit sã antedateze (cu doi ani). precum inimã (cord) plãmîn artificial (în francezã cœur-poumon artificiel). circumlunar DCR 1963. Este o dovadã fundamentalã. sau sînt de numai un an: modernitate DCR 1967. . lactoduc DCR 1965. Diferenþele pot fi de la zece la doi ani: antiteatru DCR 1960. Pot fi considerate creaþii româneºti antitusiv. interferon (PR 1952. în acest caz. În baza acestui criteriu. DMN 1969. PR 1964. Sartre (este creaþia lui. De asemenea. bionicã (PR 1958. DMN 1968. Ionesco. înaintea celui de-al doilea rãzboi mondial. BD 1969). În toate aceste cazuri. din nou. pînã la proba contrarã. cuvînt-cheie DCR 1967. strict orientativã: este foarte probabil ca în francezã ºi în englezã. modernitate sau cuvînt-cheie (în legãturã cu acest ultim termen. DMN 1966. ca sã nu mai vorbim de românã. datarea în românã precedînd-o cu cîþiva ani pe cea din francezã. om-orchestrã DCR 1961. polemologie (DMN 1949. Paris. deoarece data primei atestãri este întotdeauna în favoarea limbii franceze. cãci termenul apare pentru prima datã în prefaþa lui J.

[cuv. numeroase formaþiuni cu prefixoidul micro. 1975. microagenþie de voiaj. La créativité lexicale. femeie-autor DCR 1970 – femme-auteur DMN 1966. Se poate deci presupune existenþa unui model extern pentru una.]. iar noile creaþii nu au nimic de-a face cu un alt idiom. dupã cum s-a procedat în DCR. ºi cunoaºterea istoriei „obiectului”. Filologiskt arkiv. se referã la realitãþi franceze cuvinte ca bipark "dispozitiv pentru parcarea unul peste celãlalt a douã vehicule”. Limba românã. din punct de vedere etimologic.sînt de origine englezã (microelement. Astfel. Aºadar. o constituie cuvintele pe care trebuie sã le considerãm ca avînd originea x (care poate fi francezã. attosecundã. E drept cã unele din aceste formaþii au un echivalent francez (de exemplu.]. microagent (de circulaþie). douã. aºa cum le considerã uneori anumite dicþionare. extrem de permeabilã (reputatul romanist ºi romanist Alf Lombard.CONSIDERAÞII ASUPRA ETIMOLOGIEI NEOLOGISMELOR DIN ROMÂNà 251 Nu putem decît sã fim de acord cu faptul cã o bunã etimologie nu se poate baza decît pe douã categorii de criterii: analiza lingvisticã internã. nu sînt împrumuturi. O categorie aparte.. [cuv. dar dupã ce sistemul a fost „asimilat”. dar alte cuvinte construite în acelaºi fel au fost create în românã: microbrigadã. Numeroase formaþii recente au o situaþie similarã: este cazul cuvintelor compuse plecind de la femeie ca prim element: femeie-agronom. microcomplex (alimentar). nu trebuie uitat cã numeroase neologisme au origine internã. femeie-compozitor. Drept încheiere.). acest tip de termeni tehnici exprimã realitãþi specific româneºti din ultimele decenii. p. o considerã „ospitalierã”). 1967. 93. efortul cercetãtorului este cel puþin egal cu al celui care se dedicã elucidãrii etimologiei unui cuvînt vechi. femeie-inginer DCR 1974 – femme-ingénieur DMN 1967) care probabil cã a servit de model. Astfel. histoacril. Latinets oden i oster. Lund. În acest caz vorbim de „xenisme”. syspurderm sînt de origine germanã. Alþi termeni de acest tip aparþin universului limbilor germanice: sirecard. metanobacterie etc. confirmatã de date externe. ieºit din uz sau chiar . englezã etc. Aceste cuvinte aparþin domeniului ºtiinþei ºi tehnicii ºi toate denumesc inovaþii recente. de origine anglo-americanã. Guilbert. De asemenea. femeie-forjor. p. cum le numea L. fãrã nici o îndoialã.) fãrã a cunoaºte etimologia exactã (pentru cã nu este încã înregistratã în dicþionarele limbilor respective). magnetoplan. În toate aceste cazuri fãrã etimologie trebuie datã totuºi o indicaþie etimologicã convenþionalã. În aceastã situaþie se aflã cuvintele care. 12. engl. scopochrome "procedeu francez prin care filmele vechi în alb negru pot fi proiectate ca producþii în culori” etc. femeie-cineast DCR 1974 – femme-cinéaste DMN 1967. micromodul. conform indicaþiilor furnizate de context. se poate nota. microcooperativã agricolã. doar o constatare: în stabilirea etimologiei corecte a unui cuvânt recent. n formaþii. de exemplu. hidropter. 17. procedeul se extinde. îºi manifestã astfel forþa creativã nelimitatã. Termenii respectivi nu au intrat încã în dicþionare deºi au o oarecare rãspîndire dincolo de teritoriul lingvistic de origine. fr. aparþin unei anumite zone lingvistice. microminiaturizare etc. femeie-sudor.

care poate sã „dateze” evenimentul lingvistic. Trovatori. Stabilirea unei etimologii este o adevãratã anamnezã a cuvîntului. Imbs. în primul rind presa. 1960.F. canzoni di gesta. Storia delle idee ed altro.252 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC dispãrut din limbã.R. punctul de plecare ºi de sosire al oricãrei istorii a limbilor ºi culturilor pe care idiomurile le exprimã ºi le vehiculeazã. Au seuil de la lexicographie. în „Cahiers de lexicologie". apoi. 7-8). datoritã faptului cã azi dispunem de mari posibilitãþi de comunicare: mai întîi. ªi aceasta. Bologna. asupra a ceea ce lingvistul Ladislau Gâldi numea „vînarea primelor atestãri”. ºi din convingerea cã. toate legãturile ºi mijloacele de informare. care permite gãsirea unei etimologii exacte. poate prea mult. depistînd primele atestãri. în principal. 1990 – traducere din limba francezã . sîntem în posesia unui „nod" în cunoaºterea cuvîntului (P. contactele directe cu persoane care au altã limbã maternã decît româna. 2. L. în care nu a existat o preocupare constantã pentru cercetãri de acest tip. este din dorinþa de a suplini o lacunã a studiilor româneºti. p. 7. Dacã am insistat.

de ex.. pasionaþi în special de istoria cuvintelor. lui Al. prin diferite filiere. 1940. PLG VII.CONSIDERAÞII ETIMOLOGICE 253 CONSIDERAÞII ETIMOLOGICE Pornind de la Dicþionarul de cuvinte cãlãtoare de Al. Se poate astfel cita L. deci s-a cercetat viaþa ulterioarã a unor cuvinte. Graur a urmãrit . Graur îi revine meritul de a fi strîns între coperþile unui dicþionar nu mai puþin de 1335 de astfel de cuvinte. de la o regiune la alta. 209). Urmãrirea drumului parcurs de un cuvînt pînã a fi încorporat in limba românã explicã de altfel denumirea dicþionarului care. face o uºoarã impresie de ambiguitate. de la un stil la altul etc. examinînd cuvintele de origine orientalã în romanã. Mai puþin concentrate asupra vieþii precedente a termenilor. Consultarea dicþionarului însã risipeºte orice dubiu.O. LR I. Acest adevãr simplu pentru istoria limbilor îºi gãseºte expresia. demonstrînd cã Al. Chiar dacã noþiunea de cuvinte cãlãtoare în sine este mai veche (de ex. Graur. sau – de ce nu? – din limba românã în alte limbi. Sînt totuºi cîþiva lingviºti români care. cu prea puþine excepþii. dintre lingviºtii români poate fi întîlnitã la S. p. p. la prima vedere.. care se ocupã de multã vreme de trecerea cuvintelor dintr-o limbã în alta (v. Trebuie spus însã cã. ªãineanu care în I. deoarece cãlãtoria se putea referi ºi la „deplasarea” unor cuvinte în interiorul limbii române.. Puºcariu. de obicei. Printre lingvºtii de azi un loc aparte din acest punct de vedere îl are Al. le-a urmãrit pinã la sursele cele mai îndepãrtate. cuvinte deja împrumutate din alte limbi. Un rezultat al explorãrilor sale etimologice este Dicþionarul de cuvinte cãlãtoare (I978) (DCC). Graur Se ºtie cã limbile împrumutã. au indicat în lucrãrile lor primele surse ale termenilor discutaþi. cit ºi sursa anterioarã sau originarã a lor. primul de acest gen în literatura românã de specialitate. CDDE) au menþionat mai curind limbile care au împrumutat la rindul lor din limba românã. în primul rînd în limbile limitrofe etc. 1974. dicþionarele noastre etimologice (de ex. dicþionarele limbii române nu s-au arãtat interesate de originea îndepãrtatã a cuvintelor. 95-97). în acele dicþionare etimologice care indicã atît originea imediatã a termenilor discutaþi.

). Graur derivã rom. pentru explicarea fr. în DCC este indicat ca provenind din egipt. en usage dans le nord”). qatifa – catifea ºi cataif. poncio. guverna). se discutã aici (aºa cum am arãtat mai pe larg în recenzia pe care am consacrat-o acestui volum în LR 1/1981. pentru junglã. mahazan – magazie ºi magazin etc. butkädä (din but “idol” ºi kädä “casã”). pagoda explicat prin prakr. etym. ºi rus. Duro. Astfel. de la ar. bryczka are. la origine. 90-94) o serie de cuvinte a cãror traiectorie. p. este derivat în NDE din prov. Al. demi-John) prin etimologie popularã. ancien et latinisé. pagodã. înmormîntat”. din lat. la rîndul lui. castrám “instrument tranchant” ºi gubemare “emprunt technique de la nautique. . în lexicul limbii române. PE. ananas etc. lazaret). mod. biroccio (baroccio). la rîndul sãu. cuvintul fr. bluzã. la un moment dat. este explicat prin port. citat provine. Slawski în SE considerã cã pol. (dame jeanne. poate din demege “jumãtate” (din engl. Al. maqabir). de la ar. Graur aratã cã termenul it. au gr. Urmãrind originea termenilor discutaþi pînã la izvoarele prime. altele care au un drum extrem de lung (de ex. macabru din ar. birota “cu douã roþi”. it. la fel. Acordînd o atenþie deosebitã „traseelor” urmate de cuvinte. bhagodi “divin”. macabre. Alteori însã informaþiile din alte dicþionare ar putea fi luate în consideraþie pentru unele explicaþii. Damigeanã în DCC este explicat prin pers. jangala “pustiu”. în DCC se porneºte de la skr. nume de oraº trecut in italianã. pagoda care ar proveni „d’un moþ remontant probablement au sanscrit bhagavat «saint. maqbara “mormint. Urmãtoarele douã cuvinte considerate în DCC a fi de origine ultimã latinã apar în Ernout-Meillet. guler. dacã în VEI este dus pînã în greacã. în timp ce Al.) sau care au la bazã nume proprii de persoane sau de oraºe existente în zone foarte depãrtate (de ex. Astfel. Dict. demajano. stambã). In DCC pagodã este socotit cã este împrumutat din port. venite prin filiere diferite (de ex. Damagän. Graur oferã o serie de elemente în plus faþã de cele existente in alte dicþionare etimologice ale altor limbi. nume de femeie aplicat la un vas ca în Christine “grande bottiglia di creta”. cimitir” (din ma. pornind de la un etimon comun. pînã a ajunge în limba românã. altele care parcurg un itinerar ceva mai lung ºi mai ocolit (de ex. autorul stabileºte originea mai îndepãrtatã în timp a cuvîntului albastru care. care provine din pers. lanþ etimologic extrem de convingãtor: în NDE acelaºi cuvînt.254 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC istoria anterioarã a cuvintelor care au intrat. bricka. divin»”. au mai multe reflexe în limba românã.prefix local ºi qabr “groapã” cu pl. Jeanne. ca avînd o provenienþã mai îndepãrtatã: castrum (castro) este apropiat de skr. se presupune apropierea de rãdãcina arabo-ebraicã qbr “îngropat.” (v. geam). crai. dar pentru a explica rom. briºcã – provenit direct din ucr. este scurtã (de ex. Al. dar în VEI ºi în Migliorini. în timp ce în NDE se pleacã de la hindi jangal “stepã”. În NDE. a-la-baste. sau Jacqueline “cruche de grèº â longue ventre. Graur se opreºte îndelung asupra acelor termeni care. damigeana este considerat de origine fr. bujie.

. dintre care ne vom opri la unul singur. este atestatã o formã identicã cu cea din sp. deci o formã mai apropiatã.) "batjocurã” < scr. cigarro „împrumutat nu se ºtie de unde” (DCC s. cit. Douã categorii speciale atrag atenþia îndeosebi prin marele lor numãr: a) elenismele care circulau pe o arie foarte întinsã ºi care s-au încetãþenit în limba latinã. maskára < tc. p. fr. troian < sl.s.CONSIDERAÞII ETIMOLOGICE 255 Pentru explicarea lui -n din rabin credem cã este necesar sã ne adresãm pluralului aram.. castan. chilim "scoarþã pe pereþi” < scr. permite sã se dea o informaþie mai precisã la þigarã < germ. care explicã formele germ. Schürtze (Graur. (op. basilique. în L.v. bungalow < hindi banglo. p. DCC ne trimite la o formã amerind. 184–185) de tipul blestema. sîrb. Infl. Ev. sîrb. ukuni "trunchi de arbore”.). Este vorba în acest caz în special de termeni ecleziastici pentru cã în secolul al XIII-lea – al XIV-lea s-a dezvoltat ierarhia bisericeascã modelatã dupã Bizanþ. În DEF fr.s. rabbin aºa cum indicã FEW sau DE4 sau DEF. 85 a. cigarro < maya sigar. cigarro „probablement emprunté au maya Zicar «fumer»”. 186–187). 126.. koleda < lat. dar acesta nu dã prilej numai la meditaþii de naturã etimologicã. Aceeaºi L. ºi FEW 20. ºorþ < pol. Rosetti. dermã < fr. ºi b) cuvintele bizantine mijlocite de slavi de tipul acatist. cigare se explicã din sp. derme < gr.s. 305). basiliké "(portic) regal” > lat. de pildã: colindã < sl. ci constituie ºi un îndemn la cercetarea unor aspecte ale limbii române mai puþin cunoscute. p. creationem (Al. au strãbãtut spaþiile ºi timpurile. pir. o datã ce în amerind.I.. Crãciun < sl. kilim (Gãmulescu. ILR. b). ºi în Corominas „origen incierto”). amin.I.). de unde au trecut în românã (v. de cele mai multe ori prin intermediul slavilor de la miazãzi (op. 110). boteza etc. 187). el s-ar fi putut îmbogãþi ºi cu altele care. considerãm cã o mare calitate a DCC este cã acesta scoate în relief împrejurarea cã româna a împrumutat cuvinte care provin la origine din latinã prin intermediul a nu mai puþin de 13 limbi ca stadiu final (pentru cã ele trec printr-un numãr ºi mai mare de limbi).. cilim < tc. acesta din urmã sursa directã a cuvîntului din românã.s. 24 se întîlneºte însã în forma amerind.. basilica > fr. gr. loc cit. bungalow < engl. Zigarre < fr. Cele discutate mai înainte nu repezintã decît o serie de reflecþii pe marginea DCC. NDE. Nu trebuie trecute cu vederea nici unele neologisme. Rabbiner ºi pol. Traianus (ibidem). cigare < sp. Astfel. . arhiereu. Rusalii < sl. mäskara. rabin. Mihãescu. p. 153). cãmilã etc. de ex. Considerãm cã deºi dicþionarul discutat cuprinde un numãr mare de cuvinte. pînã a ajunge în limba românã. mascãrã (reg. cu semnificaþia „rollo de hojas de tabaco que se fuma” (în García de Diego. cit. calendae (Rosetti. bazilicã < gr. Pentru canoe. p. Este vorba în primul rînd de cuvinte vechi în româneºte. canoa "embarcación de remos” (ambarcaþie cu vîsle). rusalija < lat. p. p. v. kracun < lat. sp. p. Elem. Trojan < lat. 39. Elem. szorc < germ. Rosalie (ibid... derma "piele”. maskara (Gãmulescu. 28).

Menþionãm cã indicãm. din limbi mai îndepãrtate. în ordine: 1) termenul din românã. cele mai multe. 2) originalul latin ºi 3) cuvîntul din limba din care s-a preluat împrumutul. indiferent de limbile intermediare. ceea ce reprezintã un procent de peste 12% din totalul cuvintelor inserate în dicþionar. În fruntea limbilor „filierã” stã franceza cu 56 de termeni: alcazar – castrum – alcazar bac – baca – bac bazin – bacca – bassin bielã – ventus – bielle bolero – bulla – boléro buglã – bos – bugle buletin – bulla – bulletin caramel – canna melis – caramel carpetã – carpere – carpette chintal – centenarius – quintal chipiu – cappa – képi cobrã – colubra – cobra comodor – commando – commodore contor – computare – compteur corsar – currere – corsaire ebonitã – ebennius – ébonite fetis – facticius – fétiche guverna – gubernare – gouverner impedanþã – impedire – impédance jalon – galire – jalon joker – iocari – joker juriu – iurari – jury miniu – minium – minium mol – moles – môle mus – mustus – mousse nivel – libra – niveler pastilã – panis – pastille pechblendã – pix – pechblende piesã* – pettio – pièce ponei – pullus – poney punci – puctioi – punch raliu – ligare – rallye reporter – portare – reporter revolver – volvere – revolver .256 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC În aceastã situaþie în DCC am întîlnit – dacã am numãrat corect – 162 de termeni. ele provin fie din limbi vecine. fie. Pentru interesul deosebit pe care îl prezintã pentru istoria vocabularului românesc am alcãtuit liste pe limbi. în ordinea descrescîndã a numãrului de cuvinte parvenite din ultima sursã.

româna a împrumutat 21 de cuvinte.CONSIDERAÞII ETIMOLOGICE 257 rigolã – regere – rigole roz – rosa – rose scamator – squamo – escamoteur set – sequor – set soclu – soccus – socle sport – portare – sport standard – stendere – standard stress – stringere – stress ºalanj – calumnia – challange ºanjant – cambiare – changeant tender – tendere – tender toast – torrere – toast transã – transire – transe transept – *transaeptum – transept travling – tripalium – travelling troleu – trahere – trolley truc – trudere – truc trufã – tuber – truffe tunicã – tunica – tunique umor – humor – humour vanilie – vagine – vanille violet – viola – violet Din germanã ca sursã ultimã. la origine latine: alaun – alumen – Alaun apricoasã. apricoza – (persica) precocia – Aprikose cartof – terrae tuber – Kartoffel clavir – clavis – Klavier fain – finis – fein firmã – firma – Firma lanþetã – lances – Lanzette panel – pannus – Paneel pãsui – passus – passen pepitã – pepe – Pepita plombã – plumbum – Plombe porþelan – proca – Porzellan rabat – battere – Rabatt rezolit – salire – Risalit rolã – rota – Rolle ºablon – scandere – Schablone ºpagat – *spagum – Spagat stanþã – stantia – Stanze tanti – amita – Tante taster – tangere – Taster þignal – secare – Signal .

258 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Din rusã s-au împrumutat 19 cuvinte. forint – florinus – forint guler – colum – gallér husar – cursarius – huszár jeler – solidus – zsellér larmã – arma – lárma marfã – mercatus – marha meºter – magister – mester muºtar – mustum – mustár mustra – monstrare – mustra pipã – *pipa – pipa pont – punctum – pont sicriu – scrinium – szekrény ºindrilã – scindere – sindel spaiz – expensa – spájz Din ngr. Acelaºi numãr de cuvinte de origine latinã (19) s-a împrumutat din maghiarã: agriº – *agrestus – egreº almar – arma – almarium chiblã – cupella – kóböl cortel – quartus – kvártély cotlon – catinus – katlan florin. la origine latine: arenda – reddere – arenda briºcã – birota – bricka cantorã – computare – kontora cavaler – caballus – kavaler cavalerie – caballus – kavalerija cazarmã – quattuor – kazarma cvartir – quartus – kvartir duº – ductio – duº gãluºcã – galla – galuºka gubernie – guvernare – gubernija infanterie – infans – infanterija plus – pilus – plius polatã – palatium – polata recrut – crescere – rekrut redutã – ducere – redut ºapcã – cappa – ºapka tuº – *toccare – tuº vagmistru – magister – vahmister. s-au împrumutat nouã cuvinte de origine latinã: bezea – basiare – bezes capelã – cappa – kapello cofeturi – confectum – kofeta fustã – fosatum – fusta. fustanella .

sl. Din turcã s-au împrumutat ºapte termeni care provin. Din v. derivat dispatcher gin – iuniperus – gin manager – manus – manager parking – parricus "þarc” – parking porridge – potus – porridge seif – selus – safe. la origine. Din scr. trei termeni: boltã – *volvita – bolta . Tot ºapte cuvinte cu sursã primã latina au fost împrumutate ca neologisme din limba englezã: closet – claudere – closet dispecer – impedicare – dispatch. din latinã: caºcaval – caseus – kaskaval cîntar – centenarium – kantar comitagiu – comitto – komita covatã – cupa – kovata mofluz – follis – müflüs oca – uncia – okka palancã – planca – palanka. Din polonã s-au împrumutat opt cuvinte de sursã latinã: castron – callia – kastrol clapon – capo – klapon erhã – hircus – jercha gros – grossus – grosz marchitan – mercatus – markietan milã – milia – mila ofiþer – officium – oficer schijã – pendere – spiza. Din ucraineanã s-au împrumutat cinci termeni de origine latinã: balercã – *barriculus – barylka balie – baiulus – baliia butelcã – buttis – butelka cuhnie – coquina – kuchniia iarmaroc – mercatus – iarmarok. patru cuvinte: chilia – cella – keliia cîrje – crux – krizi lighioanã – legio – legeon precupeþ – caupo – prikupet.CONSIDERAÞII ETIMOLOGICE 259 lustru – *lustrum – lustro reþetã – capere – retseta salatã – sel – salata scufie – cofi – skufia vapor – vapor – vapori.

în favoarea unei propuneri pe care dorim sã o facem pentru dicþionarul etimologic al limbii române.M. ªi anume. nu în ultimul rînd. este o inepuizabilã sursã pentru noi studii ºi. Candrea. etc. 1963 º. considerãm cã ne aflãm în situaþia privilegiatã de a putea da în dicþionarul etimologic al limbii române o serie de indicaþii privind rãspîndirea anumitor cuvinte româneºti în diferite limbi. sirop < ar.. cum sperãm cã am reuºit sã dovedim în lucrarea noastrã I. În final. DCC oferã un generos teren pentru reflecþii. lat. În fine. vol. considerãm cã ar trebui fãcutã o excepþie pentru cuvinte precum cele enumerate înainte. I.. prin bulgarã a pãtruns un cuvînt de origine latinã: faclã – fecula – fekla Aceste elemente pledeazã. p. Candrea. în primul rînd în limbile înconjurãtoare. dacã sîntem de acord sã se dea în general etimologia imediatã a cuvintelor. lat. lingvist ºi filolog (Bucureºti. ºpaclu < gr.A. prezenþa etimonului lat. germ. 1982 . lac < skr. fr. Evident. lat. credem cã se poate insista asupra unei alte propuneri pe care am avansat-o ºi în recenzia sus-amintitã fãcutã la DCC: este vorba de indicarea pãtrunderii cuvintelor româneºti în alte limbi. ªi dacã. 26–29). prin latinã.) la galuºka apare nu numai etimonul direct (ucr. lat.. fãrã a mai aminti de cuvintele care au trecut – printre altele – ca faze intermediare. În concluzie. de tipul gazetã < pers. fr.A. cunoºtinþele noastre despre rãdãcinile latine ale cuvintelor din vocabularul limbii române se lãrgesc dacã avem în vedere datele cuprinse în DCC despre termeni precum cei de mai sus. îndepãrtat este îndreptãþitã. o inovaþie ce apare în CDDE.260 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC cofa – cupa – kofa þiglã – teglum – cigla. credem. 1974. germ. într-un dicþionar etimologic al unei limbi romanice. cu atît mai mult considerãm cã. Tot trei cuvinte au parvenit în limba românã ca neologisme de origine italianã: campion – campus – campione drapel – drappus – drapello stindard – extendere – stendardo. principal N. cum pînã în momentul de faþã numãrul cercetãrilor din acest domeniu este ridicat. date fiind vechile sale preocupãri în acest domeniu ºi care au constituit punctul de plecare a numeroase studii ulterioare destinate influenþei exercitate de limba românã asupra limbilor vecine. gal).u. în Dicþionarul etimologic al limbii ruse (red. ci ºi etimonul îndepãrtat (lat galla). o etapã importantã în munca de elaborare a unui atît de necesar Dicþionar etimologic general al limbii române. autorul acestei inovaþii este I. toate cu origine îndepãrtatã latinã. ªanskii.

surprinde nu de puþine ori pe cel care îl consultã. o cifrã impresionantã. apãrut la Bucureºti în 1988. chiloþel (socotit a proveni din chilot. Dar sînt toate „noutãþi” aºa cum pare a ne indica „prefaþa”? Parcurgerea a numai 40 de pagini din cele 198 ale Suplimentului ne pune.000. cotrobãit. mai ales comparatã cu totalitatea termenilor înregistraþi în DEX – 56. data de apariþie a Dicþionarului explicativ al limbii române. în plus. data ultimelor înregistrãri de cuvinte în Supliment”. înainte de utilizare. numai cã cine ar cãuta cuvîntul amintit în DEX nu-l va gãsi decît sub . în faþa multor: – cuvinte ale limbii comune care numai „noutãþi” nu sînt: agãþat.568. fie cã este cercetãtor. fie cã face parte din publicul cititor. Mai ales dacã. „Sperãm ca eforturile autorilor de a-i oferi /publicului/ atît o imagine a îmbogãþirii recente a vocabularului uzual al limbii române cît ºi o serie de informaþii utile va gãsi întreaga înþelegere ºi va prilejui tuturor un sentiment de satisfacþie faþã de dezvoltarea limbii naþionale”. ºi 1985–1986. 1975 ºi 1985–1986. cãpºunicã. În „prefaþã” se indicã ºi numãrul de cuvinte ºi de sensuri noi cuprinse în Supliment: peste 11. cînd s-au fãcut „ultimele înregistrãri de cuvinte în Supliment”.SUPLIMENTE LA SUPLIMENTUL DEX Suplimentul Dicþionarului explicativ al limbii române (DEX-S). i-a citit atent „prefaþa” unde apar aceste afirmaþii: „Suplimentul pe care-l prezentãm acum publicului a devenit necesar ca urmare a dezvoltãrii fireºti a vocabularului uzual – ºi nu numai a acestuia – în perioada dintre 1975. aprozar. Care este elementul comun al acestor fraze din „prefaþã”? Peste tot ideea „noutãþii” în vocabular prezentã sau prin acest cuvînt-cheie folosit de douã ori sau prin formulãri precum „dezvoltarea fireascã a vocabularului” sau „îmbogãþirea recentã a vocabularului”. cefere. ªi mai departe: „Cei ce folosesc dicþionarele sînt puºi în curent cu noutãþile apãrute în vocabular” sau „primirea pe care publicul o va face noutãþilor propuse aici”. de fapt. o foarte importantã precizare de timp exprimatã prin douã date-limitã. cetãþeancã.

atomoelectric. numele localitãþii respective. augura. Normal ar fi fost însã ca în „prefaþã” sã se fi menþionat ºi aceastã situaþie.S. s-ar fi putut anexa o listã cu indicaþii succinte la sfîrºitul Suplimentului: cele douã forme dupã gen ºi. din moment ce figureazã în unele dicþionare apãrute dupã redactarea DEX-ului2. Mai cuprinde DEX-S ºi alte cuvinte care nu vedem cum se justificã prin dezvoltarea vocabularului uzual dintre 1975 ºi 1985–1986. „prefaþa” se referã exclusiv la „noutãþile lexicale”. menþionînd exclusiv numele localitãþii ºi forma masculinã a locuitorului ei. ceea ce observã „cu ochiul liber” orice cititor neavizat al Suplimentului. de aceea este de înþeles cã în DEX-S s-au „reparat” o serie dintre aceste lipsuri. . apendicectomie. aromografie. DCR. fiecare în parte. completat. bihorean. alexandrineancã. adevãratele „noutãþi” ale românei actuale. aracetin. în ediþiile recente din Le Petit Robert. copyright. Acestea. cîº. ambuteiaj. – cuvinte regionale: budã. Pe lîngã astfel de cuvinte apar în Supliment ºi o serie de neologisme. aeroduct.. Dintre termenii „absenþi” – dar care ar fi fost uºor de introdus în DEX-S. albãstrit. angiomicrocinematografie. antimoleculã. dupã cum am arãtat. reprezentante ale realitãþilor ºi ale ideilor specifice epocii noastre. a bate la maºinã. alexandrinean. 3–4 rînduri1. adunat. – ºi chiar. de genul unor foarte numeroase nume de locuitori: arãdean. de pildã Il Nuovo Zingarelli (1990). armstrongit. aerotren. aerosanie. precum adaptat. Se ºtie cã orice dicþionar are omisiuni ºi DEX-ul nu putea face excepþie de la aceastã regulã generalã. acumulat. nãscut cu cãiþã. alte dicþionare. antialgic.. alcoolscopic. antigangster. Suplimentul mai conþine ºi o serie de expresii. dintre care unii sînt bine implantaþi în limba românã. arãdeancã. astupuº. amelie. anticancer. bistriþeancã. alcooltest. cãiþã. boscorodi. agasat. procedeu utilizat de ex. avizier. dar. calofil. – cuvinte familiare: abþigui. bucureºtean. aiurealã. anticarie. cu explicaþii identice (schimbat fiind numai numele localitãþii) separat la forma femininã ºi la cea masculinã. agrienergie. semnalãm numai cîþiva. ºi ele cîtuºi de puþin „noi”. Alãturi de aceºtia sînt ºi alþi termeni recenþi care ar trebui incluºi în Supliment nu numai pentru cã se 1 Pentru economie de spaþiu. aspartam. antilume. ar fi fost firesc sã aparã în primul rînd în DEX. attosecundã. care încep cu prima literã a alfabetului: aerobioscop. bucureºteancã etc. aschimodie. babaicã. bluziþã. numai cã unele dintre ele sînt intrate cu multã vreme înainte de 1985–1986 în limba românã. (a cãlãtori) pe blat. care „mãnîncã”. arheochimie. bihoreancã. deci brãilean. brãileancã (Brãila). a bate la ochi. a umple de bodgaproste. bumbuºor. sînt ºi mai concise. – cuvinte populare: aciuiat. ca: „a-i apune (cuiva) steaua”. amãgit. arhaisme de tipul lui ciºmegiu "slujbaº însãrcinat în trecut cu supravegherea reþelei de ciºmele din Bucureºti”. în parantezã. apoteotic. 2 DN3.262 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC forma de plural chiloþi ca ºi cînd acest banal obiect de vestimentaþie ar fi un pluralia tantum!). budanã. bistriþean.

Iatã cîteva compuse actuale. de excepþie nu sînt suficient de „împãmîntenite” în lexicul uzual sau în cel tehnico-ºtiinþific pentru a beneficia de o „intrare” în Supliment? Concluzia este.1992. 2 Normal ar fi ca. nimãnui sã nu-i fie teamã: limba. Foarte parcimonios se vãdeºte Suplimentul ºi în privinþa substantivelor compuse. Toate cuvintele realmente recente menþionate mai sus aparþin exact anilor pe care i-a avut în vedere în mod special Suplimentul. maximum doi. ºarpe monetar. vezi Rom. din motive rãmase de neînþeles. artist-fotograf. 1 Vezi capitolul consacrat compuselor noi. ele nu ºi-au gãsit un loc aici. actor-prezentator. din 10. corespunzãtoare exploziei informaþionale. artist-amator. dar ºi pentru cã au o legãturã directã cu realitãþile din þara noastrã: avionul special aerotaxi s-a construit în România în anii ‘70 în cooperare cu firma Britten Norman Bemridge din Marea Britanie (o ºtire de datã recentã ne informeazã cã acum aerotaxiurile – termenul a rãmas. anestezie-reanimare.. la un an. astrocluburile. credem.. dupã cum ne-o indicã transparenta sa etimologie: provine de la numele creatoarei lui. acord-cadru. anti-antirachetã. cuvintele recente purtãtoare ale unor semnificaþii importante de cele superflue. anestezist-reanimator. doctoriþa Ana Aslan + vital.XI. dar aceia. cu trecerea timpului. are forþa sã separe. Nici unele sintagme proprii perioadei actuale nu au fost înglobate în DEX-S deºi figureazã în dicþionarele de neologisme amintite: filtru total. în acest volum. lib. prin propriile-i mijloace. hainele de blanã întoarsã cunoscute sub numele de Alain Delon erau confecþionate în anii ‘70–‘80 în þarã. Dicþionarele – ºi. alãturi de ele. grîul de neghinã. vor fi din ce în ce mai puþini2. iar medicamentul aslavital este clar de sorginte româneascã. deºi tendinþa spre formarea noilor cuvinte prin compunere este foarte rãspînditã în ultima perioadã de dezvoltare a limbii române1. Evident cã în lista de cuvinte a viitoarelor Suplimente vor fi cuprinse. cluburile unde se studiau fenomenele astronomice. an-record. spre a-i distinge de termenii realmente „recenþi”. dar. analist-programator. toate începînd cu litera a care considerãm cã ar fi trebuit sã fie introduse în Supliment: actor-cîntãreþ. acumulator-auto. pe lîngã „noutãþi” ºi altfel de termeni rãmaºi în afarã în ediþiile precedente. ceilalþi sã fie tipãriþi cu un corp de literã diferit. erau rãspîndite prin toate judeþele în aceiaºi ani ‘70. p.SUPLIMENTE LA SUPLIMENTUL DEX 263 aflã cel puþin în unul dintre cele douã dicþionare citate mai sus. actual! – se importã din Statele Unite. într-o perioadã variabilã de la caz la caz. deci. unele dezbateri ale specialiºilor – pot avea o mare contribuþie în modalitatea de prezentare a neologismelor. Iar de „avalanºa” de neologisme. gol negru. una singurã: pentru a þine pasul cu extraordinara înnoire lexicalã actualã ar trebui ca Suplimentul sã aparã cu regularitate. 2). tot în anii ‘70 exista la TV o emisiune de ºtiinþã agricolã denumitã agroenciclopedie. album-catalog (de expoziþie). .

. poate duce într-adevãr la acea „Europã a poligloþilor”. semioticianul italian care ºi-a expus ideile la Collège de France în toamna anului 19921. cu informaþii într-adevãr „la zi”. Paris. 1992. care le-a prezentat în volumul Le souffle de la langue2. Odile Jacob. interviul acordat ziarului „Le Monde” în 29. speranþa a doi renumiþi savanþi. 2 Ed. 2. care sã înfãþiºeze caracterul modern – sincronic cu Occidentul – al unui lexic românesc participant la noutãþile conceptuale actuale? 1992 1 V.IX. Ar fi prea mult dacã am socoti cã în Europa se poate intra ºi pe calea unor dicþionare alcãtuite într-o viziune nouã.264 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC Îmbogãþirea vocabularului cu termeni recenþi. corect utilizaþi. ºi Claude Hagège. p. profesor la aceeaºi înaltã instituþie francezã de învãþãmînt. Umberto Eco.1992.

Bucureºti. Numele lui Bartoli1 („spicccata individualità”). întîrziere. 4 Alexandru Niculescu. . p. 1945. cel dintîi. mai de curînd. se gãseºte 1 M. în cazul românei. I. Încercînd sã relevãm cîteva probleme care par a constitui particularitãþile pregnante ale limbii noastre în raport cu idiomurile neolatine. Contribuþii gramaticale. I. Iordan3 ºi. se aflã în spaþiul lingvistic continuu romanic (italian. La spiccata individualità della lingua rumena. în 1920. este vorba de o dublã izolare: a) o izolare geograficã. 2. Individualitatea limbii române între limbile romanice. catalan. vorbitã exclusiv pe o insulã. Individualitatea limbii române între limbile romanice. considerãm cã specificul românei poate fi sintetizat prin urmãtoarele trei trãsãturi: izolare. maghiara). este singura limbã romanicã într-adevãr izolatã. a numit „locul” limbii române între limbile romanice. continuatoarea unicã a latinitãþii orientale. 67-76. Nici limba sardã. Bucureºti. 1965. p. În cele ce urmeazã ne propunem reexaminarea acestei chestiuni. în repetate rînduri. Contribuþii socio-culturale. în Saggi di linguistica spaziale. 2. Româna. Importanþa limbii române pentru studiile de lingvisticã romanicã. nu este atît de izolatã ca româna: un vorbitor al sardei. Iordan. 3 I. Rosetti2. Bucureºti. Bartoli a arãtat-o cu dreptate! Trebuie precizat însã cã.ÎN LOC DE CONCLUZII Note asupra poziþiei românei printre limbile romanice S-a scris. 139-151. ajuns pe „terra ferma” sud-europeanã. 2 Alexandru Rosetti. 1970. Izolarea: Româna. în „Beiträge zur romanischen Philologie”. 1. în Actele celui de al XII-lea Congres de lingvisticã ºi filologie romanicã. p. Niculescu4 sînt binecunoscute bibliografiei problemei. À propos de la „Place du roumain parmi les langues romanes”. româna fiind o enclavã (insulã) romanicã printre limbile non-latine (limbi slave. despre ceea ce Sextil Puþcariu. 1963. 125-133. Bartoli. provensal). II. recuperare (rapidã). Torino. în mod absolut ºi direct. 1978.

izolarea culturalã. V. Ed. che a subito. Olschki provin. rînd pe rînd. Temas españoles2. unui numãr de trei grupe etimologice: 1 2 3 4 Dámaso Alonso. în structura etimologicã a românei. Este bine sã nu uitãm cã. prin extraordinara sa permeabilitate.. i rivolgimenti dell’umanesimo e che ha trovato il primo fecondo contatto coll’Europa occidentale all’epoca del liberalismo”2. Struttura spirituale e linguistica del mondo neolatino. Ceea ce reprezintã o izolare ºi o excludere din lumea neolatinã. româna nu numai cã s-a îmbogãþit. în general – probabil într-o mãsurã necunoscutã celorlalte limbi romanice – dar. Dubiile lui L. capitolul despre PO. Olschki afirma cu seninãtate: „E difficile immaginare e indovinare la latinità di un popolo che. dincolo de continuum-ul romanitãþii. greacã). sã restabileascã legãturile cu cultura occidentalã. 1953. din necunoaºterea situaþiei lingvistice reale. turcã. În PO. solo per tardo riflesso. bunãoarã. . L. pînã aproximativ în sec. Pamfil. relativ sãrac – am constatat4 prezenþa a peste 200 de serii sinonimice. Ne-am ocupat de acest aspect. dar ºi de alte provenienþe (maghiarã. 1968.266 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC separatã.. de pînã la 11 cuvinte. ale acestei izolãri a limbii române? O mare cantitate de împrumuturi lexicale. din fericire. însã. de exemplu. în special. Spre deosebire de izolarea geograficã. Din contactul direct cu limbile populaþiilor vecine sau cu care au avut relaþii cultural-politice. Stolnicul Cantacuzino ºi Principele Dimitrie Cantemir. nè Seneca. din aceastã diversitate etimologicã ºi-a creat ceea ce s-ar putea numi o „bogãþie sinonimicã” rar întîlnitã. al XVII-lea – al XVIII-lea. p. pentru a nu aminti decît doi dintre marii noºtri înaintaºi care au încercat. pînã de curînd. de la cele cu 2 termeni (în mod firesc. a durat numai în perioada închegãrii unei culturi autohtone. limba românã a primit un numãr considerabil de termeni de origine cu precãdere slavã. nelle sue tradizioni spirituali non conosce nè Virgilio. Bari. urmãrind multiplicãrile sinonimice din Palia de la Orãºtie. în acest sens. V. un rol decisiv l-au jucat. 33. care conþine un numãr de 2003 cuvinte comune – ceea ce denotã un lexic concentrat. o datã cu deschiderea cãtre Apus prin cãlãtoriile unor personalitãþi româneºti istorice. text din 15813. nella cui cristianità mancano Agostino e i padri di lingua latina. Estudios lingüísticos. Sinonimele din PO aparþin. în general. aºa cum s-a mai spus1. Care au fost consecinþele. supra. b) o izolare culturalã de tot ceea ce a însemnat în trecut cultura ºi civilizaþia romanicã apuseanã. Deci „sãrãcia” lexicalã amintitã este compensatã prin bogãþia sinonimicã. Ignorarea completã a culturii romanice – religioase (românii fiind singurii latini ortodocºi) ºi laice – occidentale explicã de ce am fost „cunoscuþi„ relativ tîrziu – în epoca modernã – în Europa ca limbã romanicã ºi justificã surpriza – ºi incertitudinile – unor romaniºti care ignorau. latinitatea românei. cele mai numeroase) pînã la o sinonimie foarte largã.

datã fiind structura latinã a limbii române. fãpturã dobitoc. lume gloatã. Cu alte cuvinte. povesti besedui fiu. ºi anume posibilitatea exprimãrii în limba românã în mai multe limbi: aceeaºi frazã poate fi formulatã în termeni care au – toþi – o singurã origine etimologicã. cel genetic – ascendenþa ºi descendenþa – ºi cel economic. precum ºi la principala sursã a vieþii rural-pastorale. turceºti ºi. sau prin cuvinte de origine maghiarã: Pruncul meu beseduieºte sã nu-mi muºtruluiesc mintenaº neamul pentru marha noastrã. în toate cazurile. romanice (latino-italo-franceze) a dezvoltat capacitãþile sinonimice ale limbii noastre. elementele fundamentale umane. astãzi. O datã cu evoluþia în timp a limbii ºi a culturii române. la o altã caracteristicã. de origine latinã. însã. Paleta sinonimiei s-a îmbogãþit cu alþi ºi alþi termeni. deci care se referã la "obîrºie" în sens larg ºi la "descendenþã" în sens restrîns. mai ales. de ex. în mod special. Paliei. bogãþie. oamet. Putem recurge. dupã ºtiinþa noastrã deloc observatã pînã acum. jiganie marhã avuþie dihanie. cuvintele din acea epocã sînt mai . fiind alcãtuitã din cuvinte de origine latinã alãturi de cuvinte de sursã slavã. la o frazã alcãtuitã exclusiv din cuvinte moºtenite din latinã: Fiul meu zice sã nu mã cert repede cu lumea pentru vitele noastre. fecior. turcã. Acelaºi înþeles poate fi exprimat ºi numai prin termeni de provenienþã slavã: Odrasla mea îmi grãieºte sã nu mã sfãdesc iute cu rudele pentru dobitoacele noastre. greacã etc. în românã. gadinã Din punct de vedere sociologic. spre exemplificare. al XVI-lea ºi. nu este lipsit de importanþã de observat cã noþiunile cu cele mai multe sinonime în PO sînt cele privitoare la conceptele "fiu". sãmînþã rudã vitã. exclusiv moºtenitã din latinã sau exclusiv împrumutatã din slavã sau maghiarã sau etimologii mixte (amestecate). nãrod neam limbã. bunãtate. jivinã. animalele. instrumentele gramaticale sînt. pãtrunderea elementelor greceºti. fãt plod mulþime. pîrî zice. vorbi. Iatã cum s-ar putea construi fraza de mai sus. Abundenþa sinonimicã a dus. trebuie imediat precizat cã. spune grãi. Aici.ÎN LOC DE CONCLUZII 267 latina slava maghiara adunare sãbor naºte plodi rãposa odihni sãlãºlui certa sfãdi. "neam" ºi "animal". dacã trecem „pragul" primului secol de scriere în limba românã ºi ajungem în perioada influenþei greceºti ºi turceºti (este adevãrat. Cuvintele utilizate în cele trei fraze precedente aparþin vocabularului sec.

rezultatã dintr-o combinaþie de termeni deja prezenþi în celelalte 5 formulãri). termeni care se combinã. p. fiu 2. chiar dacã sînt specialiºti. sub beneficiul îndoielii. odraslã 3. progeniturã zice grãi besedui certa sfãdi repede iute lume rudã neam seminþie vitã dobitoc marhã lighioanã animal muºtrului mintenaº peºin pretendarisi dãscãli pleda enerva instantaneu societate A doua consecinþã a imersiunii lingvistice în non-latinitate a fost – pentru românã – impunerea scrierii chirilice slavone. dar formatã exclusiv din neologisme de sursã romanicã: Progenitura mea pledeazã sã nu agasez instantaneu societatea din cauza animalelor noastre.. prunc 4. ºi. „forma" exprimatã prin scriere induce în eroare asupra fondului! N. Istoria literaturii române vechi. Învãþãturile lui Neagoe cãtre fiul sãu Teodosie). menþinute pînã la jumãtatea secolului al XIX-lea. „suflet românesc în limbã slavonã". .268 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC puþin cunoscute. ed. Putna etc. atît ca termeni propriu-ziºi. Cartojan1 a gãsit o formulã potrivitã pentru textele româneºti scrise în slavonã (Cronica lui ªtefan cel Mare. Aceste posibilitãþi diferite de exprimare cu ajutorul cuvintelor provenite din mai multe limbi reprezintã ceva rar ºi. în mod firesc. 1980. slavã! Nu de puþine ori. „Aspectul". nu se gîndesc la etimologia unui termen sau a altuia: Fiul meu îmi spune sã nu mã iau la ceartã imediat cu tot neamul din pricina animalelor noastre. poate fi modificatã în „suflet românesc în 1 N. numai din cauza scrierii chirilice. se întîlnesc cãrþi vechi româneºti. fãrã a se repeta nici unul din termeni: 1. cu vocabulele de provenienþã latinã. copil 5. catalogate nu la limba românã. în momentul cînd vorbesc sau scriu.. 2. aplicatã la textele româneºti scrise cu caractere chirilice.: Copilul meu pretenderiseºte sã nu-mi dãscãlesc peºin seminþia din pricina lighioanelor noastre. cît ºi ca semanticã). în special. care. pentru cã se ºtie bine cã oamenii. Oricum. Ajungînd în epoca noastrã. slavã etc. însã. poate chiar unic pentru un idiom de origine latinã. acelaºi înþeles ca al frazei anterioare poate fi formulat prin amestecul unor cuvinte cu etimologie diferitã. ele demonstreazã capacitatea sinonimicã a românei: fraza de mai sus este formatã din 6 cuvinte cu sens deplin ºi sensul ei s-a putut exprima de 5 ori (excludem fraza ultimã. Aceastã „acoperire" culturalã a romanitãþii româneºti a dat multor cercetãtori falsa impresie cã româna este o limbã. Cartojan. este posibil sã se alcãtuiascã o frazã cu înþeles aidoma celui al frazelor anterioare. ci la limbile slave. 46. Bucureºti. în bibliotecile din strãinãtate. Mai firesc. Letopiseþele de la Bistriþa.

de curînd. Aceastã lipsã de coincidenþã între Apus ºi Rãsãrit are o consecinþã ºi de altã naturã: semnalarea ºi cercetarea documentelor româneºti aparþinînd secolului al XVI-lea nu-ºi poate gãsi locul în „Revue d’histoire des textes” (înainte de 1971. Pe de altã parte. Textele scrise în româneºte apar foarte tîrziu în raport cu cele scrise în principalele limbi romanice. sau de 561 de ani faþã de primul text sigur în italianã. Placito di Capua. dar cu preocupãri comune. În Dacia. care evident cã nu au ieºit „ex nihilo"! O altã dovadã demnã de reþinut o constituie împrejurarea cã termenii fundamentali ai culturii ºi ai învãþãmîntului sînt de provenienþã latinã. ºi scrierea latinã. Limbii române îi este interzis accesul. al XVI-lea. al XVI-lea. slavã. în timp ce. nici mãcar de o jumãtate de mileniu. dintre lingviºti..ÎN LOC DE CONCLUZII 269 alfabet chirilic". 2 Bârsãnescu. datatã 1521. înainte de 1521 nu poate fi vorba de texte continue în limba românã.. prima ºcoalã în limba latinã2.. punct de întîlnire a cercetãtorilor fazelor mai vechi de limbã. pe teritoriul þãrii noastre funcþiona la Cenad (Morissenum). în sec. autori binecunoscuþi produseserã sau produceau o literaturã în bunã parte neîntreruptã nici pînã astãzi! În aceeaºi ordine de idei. cîte un cuvînt românesc în documente scrise în alte limbi (latinã. Bucureºti. 43. Deci. Fischer. sec. lucrãri literare ºi filozofice. în limbile francezã ºi italianã. II. s-a scris de timpuriu româneºte. al XVII-lea apar în româneºte texte cu caracter istoric ºi juridic ºi. în timp ce în principalele limbi neolatine s-a scris de mai bine de un numãr dublu de ani. În epoca feudalã.. Dar româna a cunoscut. Dacã în româneºte. Evul Mediu se sfîrºeºte în istoria noastrã în anul. trebuie sã avem în minte acele texte din sec. scris cu ortografie italo-polonã. ceea ce nu se ºtie sau se uitã prea des. de abia se traduceau principalele texte religioase. în lume. I. s-a început sã se scrie româneºte. de timpuriu. p. într-o perioadã pentru care dovezile de scriere în limba românã nu apar decît sporadic. sporadic. Chiar dacã avem dovezi cã. din 842. De altfel. trebuie menþionat cã cronologia epocilor istorice este alta pentru istoria româneascã decît pentru cea universalã. Întîrzierea. maghiarã). precum Cartea de cîntece din 1570–1573. aºa cum au arãtat arheologii ºi. scrisã în caractere latine cu ortografie maghiarã ºi Tatãl nostru din 1593. din 960. . continuu. aceastã revistã purta numele de „Bulletin de recherche et d’histoire des textes”). aceastã perioadã se considerã încheiatã în 1492. primul text mai dezvoltat cunoscut pînã în ziua de astãzi este Scrisoarea lui Neacºu. de exemplu. în stadiul actual al cunoºtinþelor noastre. Fischer1. De-abia începînd cu sec. Numai limbile care au avut ºansa de a îmbrãca haina solemnã a scrisului înainte de 1500 îºi gãsesc locul într-o revistã cu acest profil. Latina dunãreanã. Astfel.. a fost cunoscutã limba ºi scrierea latinã înainte de cucerirea romanã. din secolul urmãtor. PN. la curtea regilor. veniþi din orizonturi diferite. 1985. din 1020. al XVIII-lea a însemnat un mare 1 I. 1821. oricum. adicã la o distanþã de 679 de ani de Serments de Strasbourg. deoarece aceastã revistã studiazã exclusiv lucrãrile scrise anterior anului 1500 deci..

9%. de origine italianã. de mari transformãri. Numai cîteva exemple pentru ambele categorii: dintre prefixoide sînt preferate în limba românã aceleaºi care apar cu . pe baza materialului cuprins în DCR. în 1521. de cele mai multe ori. Recuperarea rapidã a timpului trecut departe de surorile sale întru latinitate. treptat. lexicale mai ales. se ajunge la un procent total de 21. ruseascã.270 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC pas înainte pe calea occidentalizãrii romanice a limbii române. Deci. importanþa elementului romanic nou adãugat limbii române reiese din compararea cu prezenþa elementelor non-romanice: cuvintele noi de provenienþã englezã. n-a avut decît un rol infim. pentru cultura francezã. Transilvania se îndreaptã cãtre latinitate ºi italienitate. apoi. pe care le-am urmãrit îndelung ºi care au devenit frecvente în ultimii 30 de ani: a) prin adoptarea ºi. Impresionanta capacitate a românei de recuperare a întîrzierilor provocate de situaþia ei geo-istoricã ºi de sincronizare cu epoca actualã s-a manifestat cu precãdere în domeniul vocabularului prin douã modalitãþi. Despre ce influenþe occidentale se poate vorbi în ultima perioadã de dezvoltare a limbii române? Într-o lucrare din 1985 ºi 1986. Cu aceastã racordare a culturii româneºti la valorile Europei. unde noile formaþii culte cu prefixoide ºi sufixoide cunosc o mare dezvoltare. b) prin asimilarea ºi imensa vitalitate a unor procedee moderne de formare a cuvintelor. Latinitatea greco-catolicilor. adaptarea unei adevãrate avalanºe de împrumuturi recente occidentale – faþã de care influenþa rãsãriteanã. Aceasta a fost rapidã: dacã. În acest secol. însoþitã. în procesul. direct sau prin mijlocirea culturii austro-ungare. limba românã este atestatã în Scrisoarea lui Neacºu. ºi acela de mult depãºit în ultimele trei decenii. cã preeminenþa noilor achiziþii ale vocabularului românesc aparþine limbii franceze. toate provinciile româneºti se îndreaptã spre Apus: Þara Româneascã ºi Moldova. pe Cioran ºi pe Eugen Ionescu. al XVIII-lea ºi în cursul sec. plus cele de sursã germanã ºi slavã ajung de-abia la procentul de 15. în mod firesc. am demonstrat. prin intermediul culturii greceºti. recent împrumutaþi. al XIX-lea ºi începutul celui de al XX-lea (simbolismul). „ultimul romantic" ºi pregãtea.. cu un procent de 19. înlocuitã cu alfabetul latin. pe Eliade. cea francezã înlesnesc limbii române redobîndirea locului pierdut din latinitate. de acumulare lexicalã. în special. cu cea francezã. spaniolã ºi portughezã. Sincronizarea culturalã preconizatã de Eugen Lovinescu începuse sã se afirme la sfîrºitul sec.3%.. Se poate afirma cã izolarea ºi excluderea din romanitate ia sfîrºit o datã cu ªcoala Ardeleanã de la finele sec. scrierea chirilicã este. mai tîrziu. influenþa italianã ºi. Chiar dacã se mai menþine pînã spre 1850. dupã mai puþin de 350 de ani ea dãduse lumii europene pe marele poet Eminescu.3%. intrã în contact cu cultura italianã ºi. Adãugînd termenii. elementele recente neolatine nu fac decît sã întãreascã specificul latin al limbii. în curs. al XIX-lea. contribuind la accelerarea occidentalizãrii romanice a românei. deºi impusã. ajungem la cea de a treia caracteristicã a limbii române amintitã la început: III.

cancerigen. unde am susþinut idei asemãnãtoare celor exprimate în rîndurile de faþã – a adãugat cã astãzi este insuficient a se cerceta. deci. cercetîndu-se mamiferele fãrã cetacee. electro-. cornoplast. -naut. În experimentele ºi discuþiile care au avut loc se apreciase cã pentru cercetãrile comparative ºi pentru învãþarea paralelã a limbilor romanice sînt suficiente limbile francezã. Nu trebuie neglijatã nici ponderea altui procedeu modern de formare a cuvintelor – sudarea directã a douã rãdãcini: un sufixoid adãugat unui prefixoid: radiofon. Aceastã comparaþie. astronaut. microroman. -duct. radio-. club-bar. emisiune-pirat. o datã ce se pot crea cu ele cuvinte cu caracter popular. deci. ºi anume în compoziþia prin apoziþie: cifrã-record. micro-. Am participat de curînd (în iunie 1993) la seminarul consacrat limbilor romanice la école Pratique des Hautes Etudes (EPHE) – Sorbona – Paris. aeroduct. sat-model. Renzi (Padova). ca . radio-pirat. Exemplele stau la îndemîna tuturor: autotaxare. tele-. -tecã. Pentru a convinge pe cei de faþã. în schimb. numai cele patru limbi citate mai sus. -man. miniscaf. desigur. teleplictisit. în care se evidenþiazã repetabilitatea elementului secund: factor-cheie. teleînregistrare. ªi sufixoidele au devenit. În asimilarea acestor procedee se poate întrevedea modernizarea ºi internaþionalizarea structurii lexicale recente. important este cã procedeul a fost nu numai asimilat. precum în toate limbile neolatine importante. trei tipuri diferite de maimuþe.ÎN LOC DE CONCLUZII 271 precãdere în limbile romanice apusene: auto-. Concordanþele cu limbile romanice apusene se manifestã ºi într-un alt procedeu de formare a cuvintelor. formate. îndeosebi. ciorap-pantalon. precum bîtocrat. cinematograf-model. foto-. cinefilie. aeroduct. de altfel. trebuie. structurã caracterizatã printr-o mare dinamicã. cuvînt-cheie. italianã. într-un anumit fel. fãrã românã. raid-anchetã. autointerviu. student-actor. local-gigant. „indigene". microbãnuialã. minifustã. brazdometru. mini-. precum teleaºteaptã. prof. fibroscop. în cadrul lingvisticii romanice. hidro-. în conferinþa despre „Le destin du roumain parmi les langues romanes”. microantologie. Renzi a recurs la o comparaþie: a învãþa limbile romanice fãrã a i se acorda românei un loc adecvat este echivalent cu studierea ºtiinþelor naturale. -gramã. devenind productiv în limba românã. film-gigant. þinutã la 26 iunie 1993 în cadrul sesiunii închinate „Limbilor romanice: comparaþii. operã-cheie. De asemenea. Introducerea limbii române în discuþiile de la EPHE se datoreºte. examinîndu-se. Dintre sufixoidele mai frecvente. profesorului L. conflict-cheie. bio-. procesoman. Dovada cã acest procedeu s-a impus în limba românã este cã apare în cuvinte avînd un caracter ironic sau de glumã. amintim: -fon. tipologii. descrieri”. fotogramã. staþie-pirat. -metru. indiferent dacã aceste cuvinte sau altele amintite mai sus au apãrut prin împrumut sau s-au alcãtuit în interiorul limbii noastre. Domnia sa – ca ºi mine. -plast. ci ºi imitat. -crat. pseudo-. pe teren românesc. -gen. neapãrat subliniatã sincronizarea cu limbile romanice occidentale prin adaptarea la actualizarea lingvisticã din Apus. în formaþii ca: videofon. episod-cheie. statut-model. este interesant de relevat rolul compuselor. spaniolã ºi portughezã.

on prend conscience de la grande importance de cette langue. în lingvistica romanicã. 67-74 1 L. Une présentation. sans elle on ne peut communiquer librement avec la plus grande nation du Sud-Est européen. dar. franceza ºi româna au o situaþie aparte. în mod obligatoriu. Din punct de vedere istoric. are limitele sale. hélas. insister sur ce point – est scientifique. 1–2/1993. Cette importance – il faut encore. on ne saurait se faire une idée tant soit peu complète de ce qu’est devenu de nos jours le latin. constatã cã. Romaniºtii ºi româniºtii vor spune dacã are sau nu dreptate! CL. Renzi. care constituie „al patrulea picior al mesei romanice” – dupã expresia. portugheza ºi italiana reprezintã aceeaºi subclasã. din pãcate. devenitã cliºeu. româna aratã. Nuova introduzione alla filologia romanza. sans elle on se prive de tout contact direct avec une des grandes littératures de l’Europe actuelle” (p. VII). nu se poate în nici un chip face abstracþie în cercetãrile de romanisticã. a prof. Bologna. dans le monde. acelaºi Alf Lombard. în studiile fundamentale de romanisticã1. spaniola. ideile noastre despre dezvoltarea latinei ar fi altele din mai multe puncte de vedere. aºa cã româna trebuie inclusã. . cã latina a evoluat altfel decît pe tãrîmurile occidentale. Fãrã aceastã limbã. pratique et littéraire à la fois: sans cette langue. Alf Lombard –. în cartea sa La langue roumaine. Ce n’est que très lentement que. De altfel. în multe cazuri. De aceastã limbã. 1985. „l’étude du roumain hors de ses frontières n’en est encore qu’à ses débuts. ou presque. p.272 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC orice comparaþie.

. . . . . . . . 143 154 159 165 170 174 185 191 195 . . . . . . . . VARLAAM. . . . . . . NOTE ASUPRA CUVINTELOR ROMÂNEªTI DIN SFERA SEMANTICà A CULTURII. . . . . . . . . . . . . . . . DINAMICA VERBELOR NEOLOGICE DIN ROMÂNA ACTUALÃ. . . . . . . 17 25 29 59 66 74 109 115 122 II. . . . . . . . .Cuprins SIGLE ªI ABREVIERI. . . . . . . . UN PIONIER AL ARTEI SCRISULUI. . . ASPECTE ALE PSEUDOSUFIXÃRII ÎN ROMÂNA LITERARà ACTUALÃ. UN DICÞIONAR DE NEOLOGISME „VECHI”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 CUVÎNT ÎNAINTE. Valoarea lingvisticã . . . . . OBSERVAÞII ASUPRA ARTEI CUVÎNTULUI ÎN PALIA DE LA ORêTIE. . . . . TATÃL NOSTRU (1593). . . OBSERVAÞII ASUPRA STRUCTURII BULETINELOR METEOROLOGICE. . . . . . . LIMBà ACTUALà TRÃSÃTURI SPECIFICE ALE COMPUNERII ÎN LIMBA ROMÂNà LITERARà ACTUALÃ. OBSERVAÞII ASUPRA PREFIXOIDULUI MINI-. . . . . . . . . . . . . . . . . . NOTE ASUPRA TERMINOLOGIEI ASTRONAUTICE ÎN LIMBA ROMÂNÃ. . . . . . . LIMBà VECHE ISTORIA LIMBII ROMÂNE ªI IZVOARELE EI. OBSERVAÞII ASUPRA PREFIXOIDULUI TELE-. . . . . . . CONSIDERAÞII ASUPRA ÎNREGISTRÃRII ªI DATÃRII CUVINTELOR ÎN DLR. . . . . 13 I. . . . . Corespondenþe româno-polone în scrierea româneascã din secolul al XVI-lea . . . . DESPRE VERBELE „DELOCUTIVE”. ASPECTE ALE PSEUDOPREFIXÃRII ÎN LIMBA ROMÂNà LITERARà ACTUALà (cu referire îndeosebi la limbajul presei) . . NOUL TESTAMENT DE LA BÃLGRAD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CÃRÞI REFERITOARE LA LIMBA ROMÂNà VECHE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . 238 CONSIDERAÞII ASUPRA ETIMOLOGIEI NEOLOGISMELOR DIN ROMÂNÃ. . . . . . . . . . 261 ÎN LOC DE CONCLUZII. . Pornind de la Dicþionarul de cuvinte cãlãtoare de Al. 215 ELEMENTELE LEXICALE ROMANICE RECENT INTRODUSE ÎN LIMBA ROMÂNÃ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graur . . Note asupra poziþiei românei printre limbile romanice . . . . . 246 CONSIDERAÞII ETIMOLOGICE. . . . . . . . . . . 253 SUPLIMENTE LA SUPLIMENTUL DEX. . . . . . . . 219 DEZVOLTÃRI SEMANTICE RECENTE. . . . . . . . . . . . . . . . 211 NOTE LEXICALE ªI ETIMOLOGICE. . . . 203 IMPACT. . . . . . . . . .274 DINAMICA LEXICULUI ROMÂNESC UN „VERBUM VICARIUM”: A REALIZA. . . . . . . Observaþii lexicale . . . . . . 265 . . . . . . . . . . . 207 ATRIBUTELE SPECTACOLULUI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful