Sunteți pe pagina 1din 98

1

FUNDA TIA UNIVERSIT ARA. HYPERION


ONIVERSIT A TEA HYPERION
FACOL TATEA DE PSIHOLOGlE-SOCIOLOGlE

IRINA HOLDEVICI

SUGESTIOLOGIE
~I
PSIHOTERAPIE SUGESTIV A

EDITURA VICTOR
BUCURE$TI • 1995

-"""" ~.,=,'""'"''".. J j~,;."","


CUPRINS

Cuvant inainte 5
Toale dreplurile rezervalc EDITURII VICTOR
Capitolul I Sugestia §i autosugestia ····..···7
I .1. Caracterizarea generala a fenomenului
sugestiv 7
1.2. Raspunsul sugerat 17
1.3. Caracteristicile situatiei sugestie 17
1.4. Tipuri (fomle) ale sugestiilor 19
1.5. Factorii favorizanti ai aparitiei situatiei
sugestie §i ai inducerii dlspunsului sugerat.. 20
Capitolul 2 Sugestia §i fenomenul hipnotic 27
2.1. Caracterizarea generala a fenomenului
hipnotic 32
2.2. Caracteristicile starii tran~ei hipnotice 34
2.3. Profunzimea hipnozei 38
2.4. Teorii explicative ale hipnozei .42
Capitolul 3 Inductia hipnotica .49
3.1. Testarea gradului de hipnotizabilitate 50
3.2. Adancirea transei 55
3.3. Dehipnotizarea 57
3.4. Tehnici uwale de inductie hipnotica 60
3.5. Tehnici avansate de inductie 64
3.6. Metode de reducere a rezistentelor 67

Capitolul 4 Hipnoterapia 69
Tehnoredactor: HDRICA BUDNIC 4.1. Producerea analgeziei prin hipnoza 72
Postprocesarc: FLORIN VLAD 4.2. Hipnoterapia §i na§terea lara dureri 75
4.3. Hipnoza in tulburarile psihosomatice 79
Bun de lipar: 28.10.1995. Format: ]6/6] x86.
4.4. liipnoza in tratamentul insomniilor 81
Coli de tipar: ]2 4.5. Antrenamentul mental pentm vindecarea
incununatll de succes (Hunter, 1988) 83
Lucrare aparuta cu concursul LAMEQ S.B.
4.6. Hipnoza in enurezis 86
4.7. I-lipnoza in astmul bron§ic ; 89
4.8. Hipnoterapia in tratamentul alcoolismul 91
ISBN 973-973] 8-0-5
4.9. lIipnoterapia in derinatologie 94
4.10 Hipnoterapia in tulburarile menstruale 98
3
4.11. Hipnoterapia In logonevroze 99
4.12. Hipnoterapia in tuIbudiriIe de dinamidi
sexuaIa psihogena Ia barbali 102
4.13. Hipnoterapia in tratamentuItuIburariIor Cuvant 'inainte
nevrotice 104
Capitolul 5 Hipnoanaliza 107
5.1. Caracterizarea generala ~i metodele
hipnoanalizei .., 107 Lucrarea prezenta se adreseaza studenfilor de lafaculta.file de psi-
5.2. Tehnici avansate ale hipnoanaIizei hologie §i sociologie-psihologie care sunt interesali sa fmbrali§cze
(Hartland, 1979) 116
profesiunea de hipnoterapeul.
CapitoIu16 Orientari moderne In hipnoterapie 121 in acela§i timp. lucrarea este de 0 reala utilitate medicilor §i psi-
6.1. Hipnoterapia de orientare ericksoriana 121 hologilor care doresc sa se specializeze 'in psihoterapie.
6.2. Hipnoza In psihoterapia de familie 127 in prima parle a lucrarii sunt prezentate probleme generale ale
6.3. Psihoterapia cognitiv-experientiala In stare
de hiplloza 134 susgestiei §i sugestibilitalii precum !ji caracterizarea generala a feno-
6.4. lJtilizarea terapeutica a hipnozei la copii 141 menului hipnotic.
6.5. Hipnoterapia in tratanlentul tulburarilor Sunt prezentate 'in detaliu tehnici de inductie hipnotica, adancire
anxioase 145 a transei §i de dehipnotizare.
Capitolul 7 Autohipnoza 161 o parle 'insemnata a lucrclri este dedicata aplicaliilor hipnozei En
7.1. Construirea autosugestii1or 162 tratamentul unor disfuncli psi/lice §i psihosomatice, precum §i En op-
7.2. Tehnica vizualizlirii 163 timiZ,area peryonnanlelor wnane.
7.3. Gandirea pozitiva 164 Sunt analizate tehnicile hipnoanalizei, care combina metodele hip-
7.4. Autohipnoza ~i rezolvarea de probleme nozei cu eele ale psihoanalizei. Sun prezentate §i unele probleme mai
(Hunter, 1988) 174
controversate En domeniul hipnoterapiei: hipnoterapia de orientare
7.5. Strategic pentru 0 curll de slabire reu~ita 185
7.6. Program pentro reducerea anxietiitii in ericksoniana, hipnoterapia cognitiv-experien]iala Enstare de hipnoza.
cazu1 unor afcctiuni somatice grave 186 o atenlie speciata este acordata tehnicilor de autohipnoza care
7.7. Program pentro abandonarea consumului s-au dovedit a fi metode simple !ji accesibile de reglare §i autoreglare
excesiv de alcool 188
a starilor psihiee §i de cre:j1ere a rezistenlei la stress !ji care pot fi
Bib1iografie seIectiva 191 aplicate §i in absen]a unui terapeut specializat.

5
4
Capitolul 1

SUGESTIA ~I AUTOSUGESTIA

1.1. Caracterizarea generala a fenomenului sugestiv

Gheorghiu (1982) definea sugestia ca 0 incitalie susceptibila sa


declan~eze reaclii spontane, nemediate de instanlele ret1exive ale gan-
dirii.
o caracteristica a situaliei sugestie 0 reprezinta existenla altema-
tivei de a nu reactiona, de~i doar rareori subiectul supus influenlei
sugestive realizeaza faptul ca dispune de aceasta altemativa. In absenla
altemativei de a nu reactiona se poate vorbi despre 0 situalie cu ca-
racter coercitiv.
In literatura de specialitate se discuta despre:
- situatia sugestie sau stimulul sugestiv;
- compor1amentul sugerat;
_ sugestibilitate sau disponibilitatea subiectului de a reacti-ana la
sugestie.
Situati-a sugestie este definita (Gheorghiu, 1982) ca un stimul sau
conste1atie de stimuli eu earacter provocativ, susceptibil sa dec1an§eze:
• reactii neadecvate ale subiectului, cum ar fi confundari, distor-
sionari etc. (sugestii negative);
• reactii care potenleaza adecvarea la realitate ~iln consecinta 0
mai buna adaptare la condiliile existenlei (actualizarea disponibili-
tatilor latente ale psihicului uman este efectul sugestiilor pozitivc);
• reactii neutresub aspectul adecvarii sau neadecvarii la realitate
(sugestii neutre).
Din punct de vedere istoric, termenul sugestie a fost introdus pentm
prima oara la mijloeul secolului treeut de catre Bertrand In Franta ~i
Braid in Anglia, ca 0 expliealie pentru fenomenul de tip hipnotic.
Prin fraze monotone, uneori insotite de fixarea privirii asupra unui
punet sau insolite de sunete monotone, se induce subiectului starea
hipnoida, stare In care sc produc diferite fenomene neobi§nuite cum
7

J .- -
ar ti: catalepsia membrelor ~i pleoapelor, mi~dl.ri automate, anestezie, Fenomene psihofiziologice apar ~i la subiectii care sc simteau cul-
analgezie, iluzii, halueinapi, amnezie post-hipnotica etc. pabili pentru ca nu au indeplinit un ritual religios.
Bernheim (1891; 1910) este eel care extinde fenomenul de sugestie Autorul mentionat citeaza §i cazul unui subiect african care pre-
§i la fenomene non-hipnotiee, el afirmand ca sugestia este un fenomen zenta simptome de malarie de§i nu avea germene1e respectiv in sangc.
norn1al care poate ayea loe atat in stare de veghe, cat §i in stare de Influentarea sugestiva culmineaza cu a§a-numita moarte Woodoo
hipnoza.
(CalIDon, 1992; Holt, 1969), care nu cste altceva dedit moartea prin
Bernheim detinea sugestia in sens foarte larg ca reprezentand actul sugestie, condamnatul - convins ca va muri in urma unor practici
prin care 0 idee este treziUi in creier §i acceptata de el. magice - moare cu adevarat.
Ulterior s-au conturat doua mari directii de cercetare a fenomenelor
sugestiei §i sugestibilitatii (Gheorghiu, 1982) . • Directia psihologiei experimentale

• Directia psihologici sociale Reprezentantii cei mai importanti ai acestei directii sunt: Seashore
(1985), Binet (1900), Aveling §i Hargraves (1921), Hull (1933),
Reprezentantii acesteia, dintre care mentionam pe Tarde (1907), Eysenck §i Fourneaux (1943), Stukat (1958, Eysenck (1987)§i altii.
Sighe1e (1901), Le Bon (1911), Ross (1908), McDougal (1908) §i mai In cadrul analizei factoria1e, Eysenck (1943) §i Eysenck §i
tarziu Sherif (1935), Crutchfield (1955), Asch (1965) §i altii, indud Fourneaux (1945) au desprins umllitorii faetori ai sugestibilitapi:
sugestia in grupa mai larga a fcnomcnelor de int1uentare a comporta- a) Sugestibilitate primara, masurata in special prin teste directe prin
mentului uman.
intcrmediul carora se cerea subiectului cxccutarea unei actiuni motorii.
Au fost studiate diverse aspecte ale moditicarii atitudinilor §i opi- b) Sugestibilitate secundara, masurata prin teste senzoriale indirecte
niilor, fenomenele de prestigiu, confonnism, precum §i manipularea de tipul liniilor progrcsive ale lui Binet (1900). Subiectului i se pre-
sugestiva a unor norn1e de grup. zenta la tahistoscop 0 serie de linii progresiv cresditoare. La un mo-
Jahoda (1989) subliniaza faptul ca sugestia a fost utilizata la ince- ment dat liniile incctau sa mai creasca. Influentati de seria anterioara
putul secolului ca instrument pentru a explica aproape orice fenomen de linii erescatoare §i de intervcntia sugestiva a exarriinatorului, multi
psihosocial.
subiecti afirmau faptul ca liniile, egale de fapt, deveneau din ce in ce
Mai tarziu se poate constala un dec1in In ceea ee privc§te interesul mai man. Trebuie suhIiniat ca aspectul indirect al testului se refera Ia
pentru fenomene1e de sugestie §i sugestihilitate, interes ce va cre§te faplul ca subiectul nu e con§tient de intentia examinatorului de a-I
din nou in a doua jumatate a secolului nostru. influenta.
Jahoda (1989) da, la randul sau, 0 serie de exemple de fenomene c) Sugestibilitate tertiara care se refera la modificarea atitudinilor
psihosociale in cadrul carora sugestia joaca un rol explicativ central. §i opiniilor ca Uffi1area unei influentari persuasive bazate pc prestigiu.
Acestea sunt fenomene cu caracter mistic, cum ar fi: ritualmile, Dupa 0 anumita elapa de declin se constata la ora actuala 0 cre§tere
profetiile, fenomenele de poses ie, exorcismele, vrajitoria, ghicitul etc. a interesului pentru cercetarile din acest domeniu, acestea culminand
Studiind aceste fenomene In cadrul unor culturi primitive autorul cu Simpozionul international pentru prohleme de sugestie §isugesti-
a observat, de pilda, prezcnta unor simptome psihofiziologice la per- bilitate desfa§urat la Giesscn (Gennania) in anul 1987.
soanele care se cred vrajite: cefalec, fatigabilitate, deficit de concen- Dintre autorii modemi care ~i-au adus contributii deosebite in acest
trare a atentiei (studiul a fost efectuat pe studenti africani): domeniu mentionam pe dltiva: Hilgard (1965), Orne (1970), Barber
8 9
(1969), Evans (1967), Helen Crawford (1989), Lundy (1989), Sheehan tibiliilitii pot reprezenta contraindicatii) pentru clinic a (utilizarea unor
(1989) §i Gheorghiu (1989). psihoterapii sugestive) sau pentru actualizarea disponibilitatilor latente
o atenVe deosebita mcrWi studiilc cercetatorului gemlan de origine ale mntei umane §i pentru cre§terea perfonnantelor (in sport, arili,
romana Vladimir Ghcorghiu, care §i-a dedicat Intreaga activitate stu- invalare).
diului sugestiei §i sugcstibiliUilii §i ale carui contribulii teoretice ~i Particularitati ale subiectului care stau la baza receptiviilitii la su-
expcrimentale reprezinili punctc de referinla in domeniu. In plan ex- gestic.
perimental acest autor a claborat ~i validat 0 serie de probe de masu- Gheorghiu (1982) se refera la a§a-numitelc dispozilii sau predispo-
rare a sugestibilitalii. zitii la sugestie. Factorii de esenta atitudinalii pot avea rol1n potentarea
Dintre acestea mentionam: caracterului provocativ al situatiei sugestie (stimul) sau, dimpotriva,
a) Scala de sugcstibilitate senzoriaIa: In diminuarea sau ncutralizarea fortei ei de actiune.
Subiectul estc pus in fala unor aparate, generatoare autentice de Trebuie sa existe 0 atitudine de expectanja fata de excitant. Atitu-
stimuli (auditivi, vizuali ~i tactili), aparate care pot fi astfcl manipulate dinile, motivele, habitudinile joadi rol de potentare a actului sugestiv:
in cat experimentatorul sa sirnuIcze administrarea stimuli lor respectivi. simlim ceca ce suntcm inclinati sa s~mtim, vedem ceca ce dorim sa
Se considera raspuns In sensul sugestiei acea situalie in care subicctul vedem (ex.: un om care se teme de hoti poate interpreta scarlaitul
raporteaza di a receplionat un stimul inexistent. mobilei ca zgomot de pa§i).
b) Scala de sugcstibilitate motorie: Ambiguitatca situatici stimul poate transfomla 0 simpla bi1nuiala
Se pomc§te de la premisa di In mod traditional comportamentul Intr-o convingere. Cu toate acestea, situatia sugcstie §i factorii predi-
motor este influenlat prin sugcstii directe, de tipul cclor utilizate de spozanti (atitudini, motivatii, expectalii) nu sunt suficienp pentru ca
catre hipnoterapeuti. Autorul mentionat dcmonstreaza experimental ca cineva sa reactioneze la sugestie.
exista posibilitatca de a intluenta indirect §i comportamentul motor Pentru ca situatia sugestie sa se transforme in comportamcnt SUe
prin intemlediul unor aparate interpuse Intre cxperimcntator §i subiect. gerat estc nevoie ca individul sa posedeanumite particularitati ale
Astfc1, de pilda, subicclului a§czat pc un scaun i se cere sa plaseze personalitatii, denumitc predispo:zjtii sau dispozilii la sugestie.
bratul sau in lungul unci balante metalice. Experimentatorul are posi- Inca Binet (1900) a fost unul dintre primii care au postulat existenta
bilitatea sa manevrezc astfcI aparatullneat sa coboare bralul balantei unor astfe1 de dispozilii, cl atragand atcntia asupra unor fenomene
§i odata cu acesta ~i bralul subiectului. Mi~carea aparatului poate fi asociate cu sugestia: supunerea, imitalia, atenlia expectanta, influenla
insa ~i simulata. Subiectii sugestibili vor executa mi~carea de coborare opiniilor preconceputc ~i a ideilor directoare.
a bratului, de§i aparatul functioneaza In gol. Cerceilirllc ultcrioare (Eysenck §i Foumcaux, 1945; Stukat, 1958)
c) Probe ~i scale pentru masurarea unor aspecte imaginative ale au adus noi dovezi experimentale privitoare la varietatea factorilor ce
sugcstibilitatii, de tipul celor implicate In producerea relaxarii sau mediaza receptivitatea rata de sugestie.
tran§ci hipnotice:
Gheorghiu (1982) descrie unnatoare1e predispo7jtii care stau la
Accste studii experimcntalc au atat un caracter teoretic contribuind baza receptivitalii la sugestii:
la dezvaluirca mecanismclor asCunse care stau la baza rcccptivitatii la
sugestii, cat §i practico-aplicativ, cu ajutorul sca1clor respective putiind Inchipuirea reprezinta capacitatea omului dea-§i fauri imagini §i
fi diferentiati subiectii inalt sugestibili de cei slab sau non-sugestibili, pareri despre situalii sau persoane §i de a investi aceste imagini §i
ceca ce reprezinta interes pentru se1cctia profesionala (exislli domcnii pareri cu atributul autenticitatii §i plauzibilitatii, indiferent daca eIe
de activitate pentru care sugcstibilitatea prea inalla sau absenta suges- retlccta sau nu adccvat realitatea.

10 11
Produse1e inchipuirii tind in genere sa se sustraga controlului critic.
Tendinta de confonnare variaza de la individ la individ §i imbraca
Apare astfel tendinta deta~arii constructelor mentale de sistemele dis-
o mare varietate de fonne, de la minciunile convenlionale in care in-
criminative care le-ar putea invalida.
dividul este pc deplin con§tient ca aetioneaza din eomplezentii, pana
Astfcl de procesc mediaza substituirea realitatii printr-o reprezen-
la situatiil~ in care actul adaptiirii propriilor pareri, atitudini, habitudini
tare particulara a ci, precum ~i investirea acestei reprezentari cu un
statut de autonomic. la normele de grup se realizeaza in mod con§tient.
Binet, 1900; Coffin, 1940; Asch, 1952; Gheorghiu, 1979 au de-
Dispozitia inchipuirii poate fi antrenata de cele mal variate dorinte,
monstrat experimental cum opinia subieetitor poate fi influentata prin
credinte, pareri, sHiri de cxpeetanta §i poate fi sustinuta de cele mal
manipularea nonnei de grup in flagrant dezacord eu realitatea.
variate mobiluri de aparare: refugierea in iluzoriu, ascunderea in spa-
telc euvintelor, supracstimarea aspectelor fenomenale etc. Subordonarea este dispo7itia care mediaza supunerea necritica
Situaliile in care scpararea dintre aparent §i real, subiectiv §i obiec- fata de incitalii din afara sau din interiorul individului, incitatii care
tiv, tenomenal §i escntial se realizeaza cu dificultati, deoarece lipsc~te vizeaza direct sau indirect, cu sau lara intentie, dirijarea comporta-
un cadru adecvat de referintii constituic 0 sursa pennanentJ:l de activare mentului sau. De§i dispune de libertatea de decizie, persoana in eauza
a funqiei inchipuirii. (Un evenimcnt repovestit este ajustat in con- se simte cvasiconstriinsa sa reactioneze in confonnitate cu indicaliile
fonnitate eu viziunca idcali7.ata pc care ne-o facem des pre eJ). ce i se transmit sau pc care §i Ie transmite ea insa§i. 0 astfel de
manifestarc este conditionaHi de sistemul de dependcnla In care se
Transpunerea. Bazandu-se in mare masura pc capacitatea de in-
gasqte individul fata de anumite pcrsoane, institulii sau fala de un
chipuire, dar implicand §i antrenarea altoI' particularitali ca de pilda
complex de convingeri (prejudecati, superstitii); ea poate rezulta din
capacitatea de empatizare, imitare §i invatare sociaHl, transpunerea
prezenta unoI' influente persuasive sau din acliunea unoI' situatii deru-
reprezinta acel sindrom de insu§iri care permit individului sa se comute
lante. Cand ia forma subordonarii, supunerea capata un caracter de
spontan sau delibcrat de la un mod de traire §i de comportament la
cireumstanla. Supunerea poate insa corespunde §i unoI' particularitati
altul.Transpuncrea se realizeaza in confomlitate cu un rol sau model.
de structura ale subiectului (exista persoanc docile, obediente, credule,
Ea poate fi superficiala sau profunda, mergand pana la totala deta§are
gata oricand sa se subordoncze altora).
de concretul ambianlei, paua la uitarea de sine.
Tendinla de subordonare fala de persoane sau situalii se inmlne§te
Transpunerea poate fi intalnita in procesul aclivitatii creatoare (joc
in diferite propoqii la toti oamenii, inc1usiv la cei caracterizati prin
dramatic, elaborarea unci opere literare), in hipnozii, meditatie §i chiar
spirit critic foarte accentuat sau prin caracter voluntar §i autoritar.
in viata cotidiana cand empatizam ell allii sau jucam diferite roluri Subordonarea interfera Cll manifestiirite de confomusm §i transpu-
socialc.
nere dar nu se confunda cu cle. Ea se bazeaza §i pe necesitati de
Ciofu §i Marcus, intr-o lucrare despre transpunerea seenidl, arata
autoprotejare (aparare a eului):
ea aceasta produce chiar 0 serie de modificiiri fiziologice ale organis-
- evitarea disconfortului pc care 11aduce dupa sine contrazicerea
mului.
altora;
Conform area reprezinta disponibilitatea indivizilor de a-§i acorda - ie§irea din situatii de ambiguitate prin soluW mal dificile preluate
opiniile, atitudinile cu celc ale grupului din care fac parte (sau de a de-a gata de la altii (Gheorghiu, 1982).
Ie elanora de la inceput in a§a fel incal sa nu difere de modeleJe
Captarea reprezinta 0 dispozitie prin intennediul careia se asigura
existente la un moment dat).
orient area selectiva a persoanei spre 0 sursa provocativii, avaud drept
12 13
rezultat faptul ca persoana se lasa atrasa §i chiar absorbiHi de respeetiva Construetele persona Ie sunt ideile sau noliunile care fac un com-
sursa. portament sa difere de altul, care fac pc un individ sa fie ceca ce estc,
Anumite situalii exereita asupra individului 0 forta deosebita de cu aIte cuvinte sa aiba anunute atitudini, credinte, opinii §i sa actioneze
fascinalie sau seduqie. Individul se lasa furat de ideile altora pentru in confornutate Cll acestea.
ea eIc se apropie de ale sale sau pentru ca provin de la persoanc care Conform teoriei lui Kelly 0 schimbare a unci persoane reprezinta
Ii plac (Gheorghiu, 198~). o schimbare a sistemului sau de constructe pesonale: adaugarea unui
Dispozilia captarii intervinc probabil In toatc situatiile sugestive, nou construct, inversarea unor constructe bipolare sau modificarea In-
ca reprezenHind mai mult decat un factor predispozant al comporta- tregului sistem de constructe.
mcntului sugcraL Dupa Lundy (1989) influenla sugestiva actioneaza atunci cand un
Caracteristica cea mai reprezentativa a acestei Insu~iri conslli In element relevant, dar Inca neverificat, apare In acela~i timp cu un con-
struct personal.
aceca di, odata cu oricntarea selectiva spre sursa de atraqie, ea asigura
Constructul nu sc modifica atunci cand este validat fie de eveni-
dirijarea conduitei In conformitate eu iradierea exercitata de aceasta
sursa. mente exteme, fic printr-un proces cognitiv demlmit confirmare interna.
Inca Binet (1900) vorbea de "ideea-directoare" ca una din carac- Toatc tehnicile de modificare a constructe1or personale sunt mo-
daliiliti de inhibare a procesului conformarii interne a constructului
teristicile fundamentale ale sugestibilitali.
pertinent prin prezentarea unui material cu continut contrar, cum se
Orice om poseda Intr-o masura mai mare sau mai mica, dispozitiile
intampla, de pilda, In cazul modificarii atitudinilor datorita comunicarii
de mai sus. Aceste dispozitii sunt complementare ele integdindu-se In
bazate pc prestigiu.
sisteme mai ample cum ar fl mecanismcle de aparare ~i echilibrare a
eului. Calitatile ~i fam1ecul comunicatorului cresc eficienj;a comunicarii
prin aceea ca distrag atenlia receptorului de la confirmarea intema a
Cerintele situatiei sunt In esenta ce1e care pemut sa se constituie constructului personal (vechea atitudine).
o situatie sugestie §i asigura transfonnarea acesleia prin intem1ediul
Pornind de la accasta idee, Lundy (1989) prezinm 0 serie de tchnici
dispozitiilor mentionate (Inchipuire, captare, subordonare) In compor- menite sa faciliteze influenlarea sugestiva a procesului comunicarii:
tament sugerat.
• Repetarca mesajului (ca in mecanismele reclan1ei).
Gheorghiu (198~) arata ca aceste dispozilii sunt sindroame de pro- • Utilizarea unui numar sporit de argumente In favoarea a ceca cc
prietati psihice. Caracteristic pentru comportamentul sugerat este ca dorim sa sugeram.
aceste dispozitii se desni~oara undeva la marginea sau In afara • Sursa de influenlare care transmite mesajul trcbuie sa fie expert
con~tiinlei sau, mai exact, produsele acestor dispozilii se instituie ca In domeniu ~i, In acela~i timp, 0 persoana atragatoare.
o realitate mai muIt sau mai putin autonoma, disociata de distantele • Utilizarea sa trezeasdi reac!ii emo!ionale la cel care recep!io-
critice ~i de autocontrol ale eului. neaza mesajul.
Incerdind sa explice, la randul sau, mecanismele receptivitalii la • Utilizarea unui context care sa produca emolii pozitive (an1bianta
sugestii, Lundy (1989) postuleaza existenta unci legaturi Intre recep- agreabila, muzica, miincare, bautura, etc.).
tivitatea la sugestie §i conflnnarea intema a unor constructe personale. • Utilizarea unor mesaje care trezesc anxietatea (Lundy, 1989)
Autorul porne~te de la conceptcle de baza ale lui Kelly (1955) conform subliniaza faptul ca anxietatea nu trebuie sa fie excesiv de mare pentro
carora "constructelc personale" reprezinili 0 modalitate cognitiva ca- ca altfcl subiectul nu mai receplioneaza mesajul ~i ca urrnare nu mai
!
racteristica a individului de a ordona lumca sa. poate ti influenlat.
I.

14

U 15
• Influentarea directii prin tactica "fata in fata" este mai eficienta Cercetarile experimentale ale autoarei au aratat ca subiectii mai
dedit cea indirecHL
}1jpnotizabili au 0 mai mare capacitate de a experimenta reveria diurna,
• Utilizarea tacticii surprizei mare§te §ansa intluentarii sugestive. o mai mare capacitate de a fi absorbiti de diverse situatii, §i 0 mai
II
Acela§i autor se refera §i la caracteristici1e subiectului-receptor, ca- mare implicare afectiva, cilt §i 0 mai mare flexibilitate cognitiva §i
I

racteristici care sporesc ~ansa transformarii situatiei sugestie in COlll- fiziologica. (la subiectii inalt hipnotizabili se constata 0 cre§tere a flu-
I
portament sugeraL xului de sauge la creier in urma inductiei hipnotice).
1. Mesajc1e sugestive simple au efecte mai mari la subiecti mai
putin inteligenti, in timp ce mesaje1e complexe au efecte mai mari
asupra celor inteligenli. 1.2. Raspunsul sugerat
Subiecti mai putin inteligenli nu pot fi influentati prin mesaje com-
Reprezinta veriga finaUI. a demersului sugestiv, respectiv reactia
plexe pentru ca au dificuItati de intelegere a acestora. In acela§i timp,
indivizii inteligenti nu vor fi influentati decat daca argumente1e aduse subiectului in sensul celor sugerate. Acest dispuns nu este totdeauna
nu sunt suficient de comp1cxe pentru a produce efectul de distragere. vizibil §i controlabil, marea majoritate a influentelor sugestive rama-
nand ascunse.
2. Persoanele cu autostima redusa sunt, de regula, mai sugestibile
decat cele cu nivc1 ridicat de autoapreciere. .Prin intermediul sugestiilor pot fi influentate in sens pozitiv sau
3. Persoanc1c implicate afectiv, care joaca rolul de avocat sincer negativ practic aproape toate procesele §i functiile psihice (atentie,
al unei cauze, care militeaza activ pentru 0 idee, ajung sa se impre- memorie, decizie, afectivitate, atitudini, credinle, opinii etc.), dar §i
sioneze de proprii1c argumente, sa creada in ele §i acest proces pre vine functiile fiziologice ale organismului.
confinnarea intern a a unui concept contrar. Pe sugestii pozitive se bazeaza utilizarea terapeutica §i autoforma-
4. 0 mai rapida schimbare a atitudinilor se produce atunci caud tiva a sugestiilor pentru vindecare §i optimizare a comportamentului.
apare 0 mai mare discrepanta intre atitudinea originaJa §i cea pe care Gheorghiu (1982) se refera la termenul de sugestie negativll. nu
dorim s-o implantam. Discrepanla nu trebuie sa tie insa atilt de mare numai sub aspectul u.nei mai slabe adaptari la mediu, ci §i in sensul
incat sa produca lipsa de credulitate sau atitudine negativa fata de di existii subiecli care reactioneaza invers la sugestii (astfel, de piIda,
comunicator. in cazul in care experimentatorulle sugereaza diderea spre spate ace§ti
5. Subiectii care au fost solicitati sa fie mai atenti la continutul subiecti manifesrn. tendinla de a cadea in falli). Aceasta reprezinili tot
comunidirii au putut fi mai u§or influentati pentru ca. ei §i-au deplasat o manifestare a receptivitalii la sugestie, comportamentul indiferent
atentia de la procesul confinnarii interne al constructe1or persona1e fiind caracterizat prin absenta oridirei reactii.
existente. Sugestibilitatea reprezinta capacitatea subiectului de a reactiona la
6. Pentru a ti mai u§or influentat subiectul trebuie sa devina pasiv sugestii. Ea reprezintii acea manifestare particulara a influentabilitatii
pe plan interior, cu alte cuvinte sa reduca procesul confinnarii interne care asigura transfom1area situaliei sugestie intr-un comportament su-
a propriilor constructe personale. geraL
Helen Crawford (1989) leaga sugestibilitatea de fenomenul de
"flexibilitate cogniti va". Autoarea inlelege prin flexibilitate cognitiva
1.3. CaracteristicHe situatiei sugestie
capacitatea subiectilor de a utiliza unul dintre mai multe stiluri cogni-
tive in rezolvarea diverselor sarcini (stilul cognitiv fiind adecvat sar-
Gheorghiu (1982) subliniaza ea situatia sugestie reprezintii 0 si-
cinii), cat §i capacitatea de a intra In diferite stari de con§tiinllL tuatie provocativa care indica un drum de Uffilat (realizarea unui anu-
16 17
,II

I
I

mit tip de comportamenl), solicitand persoana sa se conformeze fadi


1.4. Tipuri (forme) ale sugestiilor
a putea apela la instanle1e critice ale raliunii.
In cazul In care provocarea sugestiva se impune, efectul ei este
In functie de sursa care genereaza influenta sugestiva distingem:
susceptibil sa influenleze aparilia, respectiv disparilia, accentuarea sau
diminuarea, conservarea sau transformarea unor stari, procese sau - heterosugestii - sugestii administrate de catre 0 alta persoana;
- autosugestii - sugestii pe care §i Ie administreaza subiectul in
functii psihice §i a unor funclii psihofiziologice ale organismului. cauza.
Raspunsul sugestiv indus poate avea 0 semnificatie adaptiva (se
Sub aspectul adaptarii la mediu se evidenliaza:
poate realiza vindecarea, antrenarea unor disponihilitati de autoaparare
- sugestii pozitive, care contribuie la vindecarea §i la optimizarea
ale organismului, oplimizarea unar procese §i functii psihice §i fizio-
unor procese §i functii psihice §i psihofiziologice;
logice), dezadaptativa (sugesliile pot provoca disfunctii, distorsionari,
- sugestii negative, care dezorgamzeaza §i chiar traumatizeaza in-
Imbolnaviri §i uneori chiar moartea - vezi "moartea Woodoo") sau 0
dividul;
semnificalie neutra sub aspectul adaptarii.
- sugestii indiferente, care nu au nici un efect sub raportul adap-
Dintre caracteristicile situaliei sugestie, autorul menlional subliniaza: tilrii subiectului la mediu.
a) Existenla, cel pulin teorctic, a altemativei de a nu reaqiona la Din punctul de vedere al intentiei de a influenta, sugcstiile pot fi:
sugestie, de§i, a§a cum am mai subliniat, rareori subiectul este - directc, In cadrul carora este evidenta intcntia experimentatorului
con§tient de aceasta altemativa. In absenla altemativei de non-reactie de a influenta;
nu este yorba de comportament sugerat ci de unul coercitiv. - indirecte, unde intenlia de influentare ramane ascunsa subiectului.
b) Anihilarea funcliilor discriminativ-reflexive §i de control ale psi- Sub aspectul tonului utilizat de catre cel care sugestioneaza distin-
hicului uman. gem:
In cazul In care subiectul reaetioneaza la sugestii, aceasta reactie - sugestii dure, In cadrul carora experimentatorul utilizeaza un ton
autoritar;
se realizeaza In afara instantelor critice ale gandirii. Cu toate acestea,
o provocare sugestiva poate avea ca punct de plecare un element rational. - sugestii blande, administrate pe un ton cald, protector §i insi-
nuant.
Elementelc rationale §i cele sugestive se Intrepatrund adesea, dis-
linclia dintre ele nefiind totdeauna neta. Astfel, e1ementele ralionale In funetie de gradul de elaborare sugestiile se pot clasifica §i in:
pot intra In componenla unor situatii sugestii, dupa cum elementele - sugestii spontane (astfel, de pilda, 0 personalitate carismatica
sugestive se pol asocia cu cele rationale. poate sugestiona tara sa-§i prop una in mod special acest lucru);
- sugestii elaborate, in cadrul carora se simte stradania de a in-
c) Absenta autocontrolului con§tienl. fluenta (ca, de pilda, in cazul reclamei sau afi§ului electoral).
In timpul demersului influentarii sugestive subiectul nu ajunge In Practicienii domeniului au aratat ca, pentm a fi eficiente, in terapie
general sa exercite un control con§tient asupra procesului declan§at de sau in optimizarea comportamentului uman· sugestiile trebuie sa res-
situalia sugestie. Uneori Insa acesta poate sa con§tientizeze conse- pecte urmatoarele conditii:
cintele actiunilor sugestive exercitate asupra sa. sa fie acceptate de subiect;
- sa, concorde cu sistemul de valori al persoanei;
- sa serveasca scopului propus (aeasta presupune 0 buna cu-
noa§tere a problematicii celui care va fi influentat);
- sa nu fie prea lung;
18
19
(1900), Ro§ca (1936) §i Bogdan (1972) eu privire la psihologia mar-
torului.
- sa tie exprimate in termeni pozitivi;
b) Nedetenninari ale situaliei stimu/
- sa fie plastice (este reeomandabiJa utilizarea sugestiei verbaJe In
In multe cazuri nedetenninarea rezultil din ambiguitatea situapei
acela§i timp eu imaginea adeevaili);
stimu1. Acest fenomen este foarte evident in eadrul experimente10r
- sa fie ritmice;
realizate de Sherif, eu privire la manipularea nonnei de grup.
- sa urmareasca, pe cat posibiJ, ciclurile respiratorii;
Sherif utilizeaza in cadrul acesto1' experimente a§a-numitul feno-
- sa tie realiste;
men autokinetic: dadi se proiecteaza in intuneric un spot luminos de
- sa fie simple;
dimensiuni nu prea mari, pata de lumina de§i nu se mi~ca in mod
- sa tie convingatoare.
obiectiv, va apare privitorului ca fiind intr-o mi§care care are lac in
toate direcliile. In aceste condilii privito1'ul poate fi u§or influenlat sa
1.5.. Factorii favorizanti ai aparitiei situatiei sugestie ~i ai pe1'ceapa deplasarea lumini ca produdindu-se int1'-o anumiill di1'e.cpe.
inducerii raspunsului sugerat Sherif §i Sherif (1969) subliniaza faptul di zvonurile apar in con-
dilii de incertitudine, dind subiectul nu are elemente suficiente pentru
Gheorghiu (1982) ineercand sa descrie care sunt faetorii care fa- a aprecia 0 situape.
vorizeaza sugestibilitatea se refera la unliatoarele aspecte: Fenomene de acest tip se intalnesc freevent §i in viata cotidiana.
Astfel, de pilda, teama celui care merge noaptea printr-o pacture 11
• Conditia nedetcrminarii
po ate detenruna sa fie eonvins ca un trunchi de copac reprezinta un
Automl subliniaza faptul ell fiinta umana nu este confruntata numai animal salbatic, iar 0 pcrsaana careia i-a disparut un obiect, va avea
cu situalii clare, de tip detcnninist, ci §i cu situatii de tip probabilist. tendinta de a-§i suspecta toti cunosculii.
Pentru a dcpa§i ambiguitatea §i penlm a ie~i din situatiile ncdcfi-
c) Situaliile conflictuale
nile, greu de conlrolat, omul opteaza adesca pentru alternative care nu
Conditia incertitudinii, derutci ~i dezorientarii este intrepnuHl ~i de
satisfac exigenlele raporilirH la un sistcm rational de criterii. In astfel
situatiile conflictuale rezultate din ciocnirea unor elemente cu valente
de condilii intlucntarea sugestiva a dcciziilor, atitudinilor sau opiniiJor
pozitive ~i negative.
se poate produce cu mull mai multa u§urinta. Nu de putine ori 0 imprejurare intamplatoare face ca subiectul,
Aceasta condilie a nedetenninani se refera 1a unnatoarc1e aspecte: aflat in conflict, sa se decida pentru una din alternative in defavoarea
a) Limitele sistemelor de verificare §i control de care dispune jiinla ceJeilalte. Astfel, de pilda, un absolvent care are de ales Intre mai
wnana multe oferte de serviciu poate alege una din ele, deoarece Ii place
Astfel, deoarece intelegerea unor informatii sau reconstituirile mne- aspectul patronului.
zice nu sunt totdeauna exacte, de multe ori subiectul nu este sigur
daca deciziile luate de el sunt corecte. In aceste conditii multe din •• Sugestia 'ii mecanismele de aparare ale eului
aceste decizii au un caractcr arbitrar, situatie in care acestea pot n . Aceste mecanisme au fost puse in evidenta ~i descrise inca de
influentate pc cale sugestiva. Astfel, de pildl1, un candidat care nu §tie Freud.
la ce facultate sa dea admiterea se poate Ulsa influentat de pildl1, de
21
aspectul cJl1dirii. Intercsante sub acest aspect sunt studiile lui Binet

20
Gheorghiu (1982) se refera practic la acelea§i mecanisme §i la rolul
Acest fenomen atinge cote maxime la bolnavi afIati in stadiul ter-
lor in potentarea comportamentului sugerat, sistematizarea utilizata de
minal al unor bolj cronice care pur §i simplu nu cred ca sufera de
acest autor fiind oarecum diferita de cea a psihanalizei. boala respectiva §i ca vor muri.
Mecanismele de aparare ale eului pot fi sistematizate astfel:
Lazarus (1969) spunea foarte sugestiv ca despre un lucru rau se
a) Falsificarile pratectoare poate spune fie di nu s-a petrecut, fie ca nu este rau.
Acestea se refera la faptul ca In demersul de evitare a consecintelor - Izolarea reprezinta mecanismul de aparare prin care subiectul
neplacute ale un ora din gandurile sau actiunile sale, omul recurge la are tendinta de a se deta§a excesiv de evenimentele existentei. Astfel,
o gama variata de modalitati incon§tiente de a se autoln§ela pentru de pilda, am intiilnit persoanc care, fiind foarte stresate de evolutia
a-§i proteja imaginea de sine. evenimentelor care au avut loc imediat dupa revolutia din Decembrie
Dintre acestea Gheorghiu (1982) mentioneaza: 1989, rcfuzau sa mai citeasca ziarele, considerand ca daca nu au
- Rationalizarea, care reprezinta tendinta subiectului de a oferi 0 cuno§tinta des pre anumite evenimente, acestea nici nu s-au produs.
justificare logica actiunilor sale care nu sunt nici logice, nici totdeauna - Regresia reprezinta mecanismul defensiv prin care subiectul se
acceptabile. refugiaza In trecut, aparandu-se de factori stresanti ai existentei prin
- Protectia - reprezinta tendinta de a pune pe seama aItora in- refugiere In conduitc dc tip infantil.
tentiilc, tenditele sau scntimente1e inacceptabile ale subiectului (dupa - Escamotarca reprezinta tcndinta incon§tienta a subiectului, con-
modelul: am pierdut examenul, Inseamna ca m-a persecutat examina- fruntat cu 0 problema dezagre:1bila, de a pIasa respectiva problema pe
toru]). umerii altcuiva.
- lntroectia, care reprezinta tendinta individului de a Incorpora In c) Mecanismele de descarcare a tensiunilor
eul sau elemente strmne care Ii provoadi stan tensionale.
Influentelc negative sunt mai puternice §i In conditiile In care in-
Astfel, experimentele au pus In evidenta faptul ca dintre subiectii
dividul reu§e§te sa fad fata unor situatii de supralncordare prin me-
care au fost solicitati sa predice Impotriva fumatului multi s-au lasat
canisme de tipul abreaqiei. Acestea pot 1mbraca diverse forme dintre
de fumat pentru a-§i reduce disonanta cognitiva (Festinger).
care mentionam: riposta (hlamare, ridiculizare, molestare etc.), conte-
b) Mecanismele de evitare sarea sau solicitarca ajutorului.
Intr-o serie de situatii omul Incearca sa-§i reduca stanle tensionale Ciind se dec1an§caza astfel de mecanisme este destul de dificil ca
sau sa previna aparitia altora noi renuntand la trebuinte greu de inde- suhiectul sa exercite un control con§tient asupra situatiei, ceea ce spo-
plinit sau indezirabile, dupa formula traditionala "strugurii sunt acri". re§te §anselc influentarii sugestive.
Fenomenul evitiirii are la baza urmatoarele mecanisme: Astfel, de pi Ida, acest adcvar este foarte bine ilustrat de intelep-
- Reprimarea, care consta in uitarea unor informatii indezirabile ciunea populara care, Incerciind sa arate faptul ca riposta nu este jus-
pentru subiect. Uitarea se poate referi atat la continutul informatiilor, tificata, spune "s-a suparat vacarul pe sat".
cat §i la sursa lor.
Astfel, fiecaruia i s-a intiimplat macar 0 data in viata sa uite sa se • Mecanismele compensatorii
dud la 0 intiilnire nedorita sau sa uite numarul de telefon al unei
Gheorghiu (1982) subliniaza ca In sens mai larg toate mecanismele
persoane dezagreabile.
defensive au un rol compensator. In sens restriins prin compensare se
- Negarea reprezinta mecanismul defensiv prin interinediul caruia
Intelege preocuparea persoanei de a masca unele din deficientele sale
subiectul neaga adevaruri evidente care nu-i convin.
prin accentuarea unor caracteristici de7jrabile sau tendinla subiectului
22
23
de a lupta pentru depa§irea unor slabiciuni §i pentru activarea unor • Sugestia ~i dependcnlele umane
disponibilitati latente.
Gheorghiu (1982) subliniaza faptul ca fiinta umana depinde de 0
In situatia in care subiectul pune in actiune mecanisme compensa-
serie de convingeri, obiceiuri, motivalii, de particulariilitile unor pro-
torii, elementele sugestive pot sa ocupe un loc insemnat. Astfel, de
cese cognitive, de rolurile socia Ie pc care este silita sa Ie joace fata
piIda, complexele de inferioritate nu sunt totdeauna justificate, put1ind
de persoane, institutii (familie, §coala, biserica, loc de munca), cat §i
fi induse pe cale sugestiva.
fata de colectivitatile dirora Ie apartine.
In ace1a§i timp mobilurile care intervin in alegerea partenerului,
Un loc aparte 11ocupa dependenta omului fala de sistemele verbale
profesiei, a locului de munca, in stabilirea preferinte10r pentru diferite
de comunicare.
persoane sau grupuri sociale pot fi intelese mai bine sub aspect psi-
Astfel, cercetatoarea gem1ana Petra Netter (1989) a demonstrat ex-
hologic dadl se au in vedere mecanismele compensatorii §i influente1e
sugestive pe care acestea Ie implidL perimental eli subiectii tratati cu tablete de nicotina §i cu preparate
Persoana care recurge prin mecanisme compensatorii la refugierea "placebo" reaqioneaza in functie de propriiIe lor reactii anticipative
intr-o lume iluzorie specifica reveriei diume este evident supusa unor la preparat §i nu in functie de efectele reale ale acestuia.
influente auto §i heterosugestive. Evans (1989) rclateaza, la randul sau, faptul ca doi subiecti
Acest fenomen poate imbraca aspecte pozitive, astfel de mecanisme obi§nuiti sa consume L.SD. §i care au primit un preparat "placebo"
stand la baza rezistcntei psihice neobi§nuite de care au dat dovada au avut experienlc de tip halucinator, in timp ce aceia§i subiecti nu
unii oameni aflati in condili deosebit de gre1e (inchisOli, lagare de au raportat nimic atunci cand au prin1it cu adevarat L.SD., dar Ii s-a
concentrare, izolare etc.). Subiectii respectivi §i-au inchipuit ca trebuie spus ca este yorba de un preparat "placebo".
sa reziste §i chiar au rezistat cu adevarat.
Aspectul negativ al fenomenului dcscris mai sus este ilustrat de • Dominapa elementelor concrete
faptul ell un subiect obscdat de boala se va imbolnavi mai repede §i o serie de factori care explid1 atat constituirea situatiilor sugestie,
va contracta 0 afcqiunc mai grava. Giit§i capacitatea subiectului de a reaqiona la aceste situati cu caracter
• Mecanismele de identiticare provocativ i§i au originea in particularitali ale proceselor cognitive .
Una din aceste particularitati 0 reprezinili forta cu care actioneaza
Este bine cunoscuili tendinla tireasca a oamenilor de a se identifica §i se insinueaza in procesul cunoa§terii concretului intuitiv.
cu persoane, grupuri, situatii, institutii sau organizalii, fapt ce Ie con- Speciali§tii in psihologia rec1amei §tiu bine ca un produs frumos
fera un plus de stabilitate afectiva. ambalat are mai multe §anse sa fie cumparat decat a11produs, chiar
Este evident ca odata prod usa idenlificarea Cll 0 persoana sau mo- de calitate superioara, al caroi ambalaj nu satisface criteriile estetice.
del comportamental, subiectul va incorpora prin mecanisme sugestive
§i elemente specifice modelului respectiv (astfel, de pi Ida, nu de putine " Persistenta in psihologia aduUului modern a unor clemente
ori preluam necritic ideile §i comportamentele unei personalitati care magice ~i mitice
ne place).
Int1uentarea sugestiva este facilitata §i de faptul ell. foarte multi
oameni care se considera rationali nu s-au eliberat pe deplin de repre-
zentari mitice §i conduite magice, ei cazand victime unor prejudedili
sau comportamente superstitioase.

24 25
Tinand searna de acest lucru nu trehuie sa ne mire interesul de Capitolul 2
care se bucura astazi profetiilc, zodiacele sau faptul di multi oamcni
cu nive! cultural ridicat se cred victimele unor intluente malefice pro- SUGESTIA ~I FENOMENUL HIPNOTIC
duse prin intermediul vrajilor.
Credinta In astfel de influente nu prcsupune neaparat pierderea con-
trolului rational, dar implica ~i l11ulteelemente nonrationaIe, de natura
sugestiva. Posibilitatilc hipnozei au fost cand exagerate, a~tept3.ndu-se de la
cei care 0 practicau adevarate minuni, rezolvarea unor cazuri pe care
nu Ie puteau realiza alte l11etode medicale sau psihologice, dind mi-
nimalizate sau chiar negate de calre sceptici, care Insa nu se straduisera
suficient sa cunoasca metoda In detaliu.
Se pare di un deserviciu Insemnat I-au tacut hipnozei apropierea
exagerata a acesteia de fenomenele parapsihice, considerandu-se ca
persoancIe care 0 practica trebuie sa dispuna neaparat de forte supra-
naturale, dit si performantele hipnotizatorilor de estrada care au Inde-
partat pe multi cercetatori serio~i de acest domeniu.
De asemenea, l11ulte Iucran din cadrul literaturii ~tiinlifico-fanta-
stice au accentuat ideea ca subiectul hipnotizat devine un fel de robot
uman, controlat pe cai paranormale de catre eel care a indus hipnoza,
fapt ce a generat tel11eri nejustificative din partea unor pacienli care
ar fi putut beneficia de avantajele acestei tehnici.
Hipnoza nu este un fenomen supranaturaI, ci doar 0 stare modifi-
cala de con~tiinla, asemanatoare cu relaxarea sau cu stan Ie meditative
specifice unor culturi orientale.
Fenol11ene asemanatoare cu eel hipnotic se Inmlnesc frecvcnt In
viata cotidiana. Astfe1, cineva poate fi amt de absorbit de lectura unui
roman sau de vizionarea unui film la televizor, Incat nu mai aude
soncria de la u~a sau poate fi atat de cufundat in ganduri incat nu mai
sesizeaza ce-i spune interIocutorul cu care tocmai discuta. Se apropie
de hipnoza ~i fenol11enele de reverie, cand, furati de propriile con-
structii imaginative, parca ne transpunem in alte locuri ~i traim alte
stan decat cele legate de realitatea imediata sau cele de extaz religios
,.
pe care Ie traiesc adevaratii credincio~i.
~oferul care conduce noaptea ~i este fascinat de dung a luminoasa
a ~oselei care ii produce 0 ingustare a campului con~tiinlei ce se poate
11\
uneori soida cu accidente, este ~i eI victima unci swi ascmanatoarc
26 27
cu hipnoza. Aceste stari Ie denumim in limbaj comun cu ajutorul unor
termeni ca: "a te Iasa furat", "a fi pc alta lume" etc. Cei care traiesc
astfel de stari f~i orienteaza de fapt ganduri1e fn interiorul lor. Feno- Jean- Martin Charcot (1835-1893) §i §coala de la Nancy, a1 caroi re-
mene de tip hipnotic au fost descrise inca din antichitate ~i se inmlnesc prezentant de seama a fost Hyppolyte Bernheim (1840-1919).
inca 1'recvent fl1 practici1e magice specifiee culturi10r primitive. Dad Charcot considera hipnoza ca pe un fenomen patologic, spe-
Putem vorbi de hipnoza modema odata cu experiente1e medicului cific istericilor, dimpotriva, Bernheim era de parere ca hipnoza este
austriac Franz Anton Mesmer (1734-1815), care a descris hipnoza §i un fenomen normal, rezultat al sugestiei. Acesta din urma a fost in
starile specifice acestcia sub denumirea de "magnetism animal". Sis- mare masura int1uentat de rezultatele deosebite ale unlli medic de tara
temul de tratament utilizat de Mesmer a 1'ostironizat de catre medicina - Li6beault (1823-1904).
din acea perioada din cauza manierei teatrale in care aborda el pa- Utilizarea In scopuri terapeutice a hipnozei a fost sustinuta §i de
cientii. (Pacicntul era introdus intr-un feI de butoi cu apa, fiind incon- succesele cunoscutilor psihiatri Breuer §i Freud. Ulterior, Freud aban-
jurat de sarme ~i tot felul de magneti, care aveau menirca sa puna fn doneaza hipnoza in favoarea propriei sale teorii §i mctode - psihana-
evidenta fluidul dcnumit "magnetism animal". Adesea pacientii suge- liza - ceea ce a tacut ca, pentru moment, interesul pentru hipnozii sa
stibili erau cuprin§i de convulsii). inregistreze un regres.
o comisie instituita in anul 1784 de ditre rege1e Frantei, comisie In 1889 a avut loc primul Congres International de Hipnoza Te-
din care a flicut parte §i Franklin, ambasadorul Statelor Unite, a prim it rapeutidi §i Experimentala, §i cam in aceea§i perioada, marii teoreti-
sarcina sa cerceteze cxperimentul "magnetismul animal". Cornisia res- cieni in domeniul psiho10giei incep sa se intereseze de fenomenul hip-
pectiva a ajuns la conc1uzia eli aceasta nu era altceva dedit un rezultat notic. Wilhelm Wundt a scris 0 lucrare despre hipnoza.
al imaginatiei. William James include un capitol dedicat hipnozei in ce1ebra sa
J)e~i Mesmer a 1'ost discretitat, teoriile sale 1'iind ne1'ondate lucrare "Principiile psihologiei", iar Pierre Janet abordeaza §i el hip-
§tiintitic, l1ml1i pacienti continuau sa se vindece prin metode1e sale §i noza din perspectiva disocierilor de personalitate.
aeeasta a eonvins ea de§i teorii1e crau grc§ite, totu§i 1'enomenul res- In timpul primului razboi mondial McDougal a tratat, cu ajutorul
pectiv exista cu adevarat. hipnozei, soldati atlati in stare de §oc.
De hipnoza s-a folosit §i abatele Johann Joseph Gassner (1717- Un pas important in dezvoltarea hipnozei ~tiinpfice il reprezinta
1799), cunoscut exorcist din Elvetia, care avea darul de a alunga lucrarea lui Clark Hull (1933) - "Hipnoza §i sugestibilitatc".
"fortele negative" care puneau stapanire pe pacient. ~i in timpul celui de-a! doiIea razboi mondial hipnoza a 1'ost uti-
Medicul englez John Elliotson (1791-1863) a realizat primele in- llzata cu succes In tratamentul nevrozelor de razboi. Apoi, treptat,
terventii chirurgicaJe in stare de lransa hipnotica, iar James Esdaile, aplicatiile ei s-au ext ins in stomatologic §i obstretidL
In anu1 1955 Asociatia Medicala Britanica §l in 1958 Asociatia
medic scotian (I 808- 1856) a relatat 345 operatii de chirurgie majora
realizate in India, in somn hipnotic (cf. E. Hulgard §i J. Mildrad, 1975). Medicala Americana au hoHirat ca hipnoza sa fie inc1usa ca disciplina
Tennenul de hipnoza este introdus de eng1ezul James Braid (1795- in Invatamfu1t, In §colile medicale, iar in anul 1960 Asociatia Psiho-
1860), de la grecesul hipnos care inseamna 50mn, e1 considerand hip- logilor Americani a dat 0 recunoa§tere oficiaJa a utiliziirii terapeutice
noza ca pe un "somn nervos". a hipnozei de catre psihologi.
o alenVe deosehita estc acordata hipnozei de clitre ce1e doua mari La ora actuala exista, in a1'ara de societaple nationale, Societatea
~coli ale psihiatriei franceze, ~coala de 1a Sa1petriere, reprezentata de europeana de hipnoza, Societatea Internationala de hipnoza §i Socie-
tatea de hipnoza "Milton Erickson", dupa numele fondatorului ei, unul
28
dintre cei mai talentati §i mai creativi hipnoterapeuti ai lumi.

29
In vara anului 1993 a avut loc in Austria (Viena) cel de-al 6-lea Sfera cea mai larga de aplicatie 0 are tratamentul prin hipnoza tn
Congres de hipnoza in psihoterapie §i medicina psihosomatica la care cazul afectiunilor nevrotice (reactii de tip fobic, atacuri de panica,
au luat parte peste 900 de medici §i psihologi din aproape toate tanle anxietate, tulburari ale atentiei §i memoriei).
lumii, inc1uzand §i lara noastriL Cercetari recente au evidenliat faptul ca prin hipnoza s-ar putea
Hipnoza are 0 serie de aplicali practice, alat tn c1inica pentru psi- influenta favorabil chiar evolutia unoI' boli grave, cum ar fi cancerol
hoterapie, cat §i In alte domenii de activitate, unde se cere optimizarea sau SIDA. Astfel, la penultimul congres european de hipnoza din
perfonnanlelor umane. Astfel, ea patrunde tot mai mult in pregatirea 1990, Simonton din S.U.A. a elaborat de curand 0 lucrare denumiffi
psihologica a sportivilor de inalffi perfonnanla, dit §i a cosmonautilor "Rolul psihoneuroimunologiei - consiliere §i factorul psihic in can-
pentru oblinerea unui echilibru emolional de nivel superior, pentru cer". Specialistul german Lenk (1990) a condus un seminar practic
perfcqionarca capacitalii de concentrare a atenliei, a deprinderilor mo- dedicat utilizani hipnozei in cancer, iar un coleg al sau, tot geffi1an,
trice, dit §i pentru 0 mai buna autoreglare a comportamentului in an- Otremba (1990) a prezentat date clinice §i experimenta1e incurajatoare
samblu. De tratanlent hipnotic pot beneficia §i arti§tii Cll trac de scena oblinute pe pacienli bolnavi de SIDA.
sau elevii §i studenlii hiperemotivi care au tendinla de a sc bloca la Adeplii psihoterapiei, in care inc1udem hipnoterapeulii, au ajuns la
examenc §i de a obline rezultate sub posibilitalile lor reale. concluzia ca daca prescriem medicamente pentru probleme de natura
Cerceffirile din ultimi ani au demonstrat ca hipnoza poate contribui psihologica, nu facem decat sa mascam problema reala.
§i la cre§terea eficicnlei invalarii, cat §i la dezvoltarea unoI' disponi- Inleleplii orientali spuneau ca dllruind cuiva un pqte ii yom potoli
biliUili creative latente.
foamea pentru ditva timp, dar daca 11invalam sa pescuiasca el va fi
In clinica hipnoza sc aplica tn foarte multe domenii. Astfcl, ea se capabil sa-§i procure hrana pentru tot restul zi1elor.
folose§te cu succes in chirurgie, pentru realizarea unoI' operalii flira La fel, daca ii tnvalfun pe pacienli prin interrnediul hipnozei §i apoi
ancstezic sau cu 0 cantitate mai redusa de anestezie atunci cand su-
ai autohipnozei (hipnoza realizata de pacient singur, in absenla tera-
bicctul prczinta intoleranta la astfe1 de substanle sau cand acestea lip- peutului) cum sa se insanato§easca §i sa ramana sanato§i, cum sa-§i
sesc (in conditii de izolare, de lupta etc.). Hipnoza s-a dovedit utila
rezolve problemele de viala, Ie punem Ia dispozilie un mijIoc care ti
§i pentru reducerea anxietalii pre-operatorii, precum §i pentru realiza-
va ajuta sa-§i menlina echilibrul sufletesc §i 0 stare buna tot restul
rea unei evolutii post-operatorii cat mai bune §i cat mai rapide. Un
vietii.
domeniu unde hipnoza poate face foarte mult II reprezinta combaterea
Majoritatea oanlenilor nu sunt con§tienti de resursele interioare pe
durerii; cste yorba de durerile din boliIe cronice, de migrene, cat §i
care Ie au la dispozitie, ei ignorand faptul ca' exista 0 cale dea intra
de celc ce apar in timpul na§terii sau In timpul unui tratament stoma-
in contact cu aceste resurse pentro a ameli ora §i menline sanatatea §i
tologic. In medicina psihosomatica hipnoza se utilizeaza tn terapia
pentru a se autoperfecliona fizic §i psihic.
unoI' afectiuni care vizeaza aparatele cardio-vascular, respirator, diges-
Mentalul con§tient al omului 11ajuffi sa rezolve 0 serie de probleme,
tiv sau endocrin (tahicardie, hipertensiune arteriala, vlirsaturi, colici,
colite, astm bron§ic, obezitate, tulburan sexuale etc.). Ea are, de ase- sa inleleaga diverse situatii doar la nivel logic. Trebuie deschise §i
caile pentru cunoa§terea intuitiva care are loc prin mecanisme sub-
menea, aplicati tn domeniul unoI' afectiuni demlatologice (prorit, pso-
riazis, reactii alergice, tratamentul negilor) §i tn recuperarea unoI' de- con§tiente §i aceasta se face mai u§or cu ajutorul relaxani, hipnozei
ficiente motorii produse de accidente vasculare sau traumatisme. §i autohipnozei.
30 31

I~ I
D) Modifidiri 'in sfera gandirii: in orma inductiei hipnotice poate
2.l.Caracterizarca genera Hi a fenomenului hipnotic sa functioneze la unii subiecti ceea ce speciali§tii numesc "logica tran-
sei", datorita careia ei accepHi ca fiind logice situatii pe care nu le-ar
Marcuse (1959) subliniaza faptul ca hipnoza este 0 stare modificata considera ca atare in stare normala. De pilda, subiectul, care, in urma
a organismului produsa prin repetarea unor stimuli §i in care sugestia sugerarii faptului ca este pre§colar, se comporta ca un copil de 6 ani,
este mai eticienta dedt de obicei.
poate discuta in ace1a§i timp cu sotia sa, fadi ca acest lucru sa i se
Majoritatea speciali§tilor definesc hipnoza ca 0 stare indusa., de
para ciudat sau nepotrivit.
regula in mod artificial asernanatoare cu somnu1, dar in acela§i timp
diferita de acesta din punct de vcdere fiziologic, stare caracterizata E) Modifidiri 'in domeniu/ activitaJii motorii: relaxare musculara,
prin sugestibilitatc crescuta, ca rczultat al carcia pot fi induse subiec- actiuni automate, rigiditatea corpului, mentinerea timp indelungat a
tului, mai u§or decal in stare nonnaIa, 0 serie de modifidiri senzoriale, unor pOLjtii incomode, cat §i modificarea comportamentului de ansam-
perceptive, mnezicc §i motori i (dupa Weitzenhoffer, 1963). blu al subiectului.
Prin hipnoza se realizeaza deci 0 stare de hipersugestibilitate sc-
F) Modificliri 'in sfera afectivitliJii. Acestea capata conti nut specific
lectiva produsa subiectului prin anumite proceduri specifice, de natura
in functie de cele sugerate de terapeut. De regula, majoritatea su-
fiziologica sau/§i psihologica de catre 0 alta persoana (hipnotizator)
biectilor care au fost hipnotizati, afin:nii in mod spontan ell au trait in
sau de catre suhiectul insu§i (in cazul autohipnozei).
timpul hipnozei 0 stare afectiva pozitiva, de calm, lini§te §i relaxare
In timpul hipnozei pot fi induse 0 serie de modifican spectaculoase
profunda.
ale procese1or psihice §i ale comportamentului, modificari ce pot im-
Frecvent hipnotizatorii profesioni§ti sugereaza subiectilor regresia
braca aspecte pozitivc sau negative in functie de continutul sugestiilor
administrate (Gheorghiu, 1(77). Astfel, pot ti realizate: de varsta. Ciind sugestiile au actionat, subiectul se compocta ca §i cum
ar avea 0 varsta mai mica decat cea realli, el modificiindu-§i compor-
A) Modificliri ale .~(ereisenzoriale, iluzii (perceperea distorsionata tamentul astfel incat sa corespuncIa varstei sugerate. La subiectii foarte
a unor obiecte existente In realiL'ltc), halucinati i (perceptii tara cores- sugestibili se modifica vocea, mimica §i chiar scrisul, caracterele uti-
pondent in realitate), precum §i moditicarca uoor praguri senzoria1e,
lizate in scriere fiind specifice copilariei. Multi autori citeaza cazuri
hiperstezie - accentuarea sensibilitatii, anestezic - reducerea generala
in care subiectii regresati pana 1a varsta copilanei §i-au amintit 0 limba
a sensibilitatii §i analgczie -- rcduc(~rea sensibilitatii dureroase. Datorita
pe care a vorbisera in copilarie §i pe care 0 uitasera in prezent, con-
acestor afectc, este posibila utilizarea hipnozei in combaterea durerii.
versiind sau chiar scriind in limba respectiva.
B) Mod(ficliri prosexice (ale atentiei): in hipnoza se produce 0 As (1962) relateaza cazul unui subiect care, regresat la varsta co-
orientare selectiva a atenliei, care este indreptata predominant spre pilariei, utiliza un dialect suedez, iar Gheorghiu (1977) pe eel al altui
cele sugerate de terapcut §i intr-o mai mica masura spre stimulii arn- subiect, care vorbea maghiara. Nici unul din ace§ti subiecti nu-§i mai
biantei. amintesc de limbile respective in stare de veghe.
C) Modificari mnezice (ale memoriei): prin hipnoza sc poate obtine Milard (1975), la riindul sau, citcaza cazu1 unui subiect care fusese
o anmezie (uitare) totala sau partiala a unor obiectc, evenimcnte, date, crescut in China, in copilarie, §i care in unna regresiei de varsta §i-a
dupa cum se poate obline 0 hipemmezie sau accentuare a functiei scris numele cu caractere chineze, ceea ce nu a fast capabil sa faca
mnezice, subicctul reliniind §i rediind mai u§or §i mai exact materialul in stare de veghe.
memorat.
33
32
Regresia de varsHi este mult folosita de catre hipnotizatorii clini-
B) Redistribuirea atenfiei. tn hipnoza se accentueaza se1ectivitatea
cieni pentru a "dezgropa" amintirile psihotraumatizante uitate, care atentiei, atentia subiectului fiind orientaili in mod special spre ceea ee
au produs la subiecti tulburari de tip nevrotic. spune §i face hipnotizatorul. Aflati intr-o hipnoza profunda, acesta poa-
Sugerarea starilor descrise mai sus, cu exceptia regresiei de varsili, te inregistra stimulii din mediulinconjurator sau proveniti de la alte
nu se utilizeaza decat rareori in clinica §i atunci mai mult in scopuri persoane, dar nu reactioneaza decat la eomenzile date de hipnotizator
didactice, demonstrative sau pentru a verifica gradul de profunzime (este cunoscut faptul ea 0 alili persoana nu poate anula hipnoza indusa
al hipnozei. de catre terapeut; dadl subieetul este Iasat singur, el poate reveni trep-
Trebuie tacuili totu§i precizarea ca datoriili posibilitatilor neobi§nui- tat la starea normaIa sau poate intra din hipnoza in somn natural).
te de modificare a comportamentului prin hipnoza, este posibila utili- Hilgard afirma ea interpretarea conform eareia hipnoza reprezinili
zarea tcrapeutica a acestei tehniei, prin hipnoza pu~dp-se reali?2. ';I'- o concentrare maxima a atentiei, pe baza selectivitatii sale din stare
decm ee par de domeniul miraeolului. obi§nuita de veghe, teorie sustinuta de Barber (1960) §i Leuba (1960),
nu este sustinuili de date experimentale.
Astfel, Amedeo §i Shagass (1963) au demonstrat di subieeti in
2.2. Caracteristicile starii transei hipnotice
stare de hipnoza au fost mai putin capablli sa rezolve probleme de
Rezultat al inductiei hipnotiee, starea de transa hipnotica este eon- aritmetica decat eei aflati in stare de veghe. Inregistrarea mi§Cmlor
oeulare eorelate eu performantele cognitive indica mai curand 0
siderata astazi ca 0 stare modificata de con§tiinta.
ere§tere a activitati difuze a creierului la subieeti hipnotizati.
Hilgard §i Gheorghiu (1977) descriu starea hipnotica prin urma-
toarele earacteristici: Robert (1964), utilizand 0 serie de teste de atentie, nu a gasit niei
o corelatie intre capaeitatea de concentrare §i hipnotizabilitate, iar Das
A) Reducerea funcfiei de planificare. Subiectul hipnotizat pierde (1964) afirma ca subiecti cu atentia mai sustinuta sunt mai putin hip-·
initiativa §i nu mai are dorinta de a realiza actiuni planificate pe cont notizabili.
propriu. Interpretand aceste date experiemntale, Hilgard este de parere ca
Aflat in hipnoza, subiectul actioneaza doar in conformitate cu ceIe in hipnoza avem de-a face cu 0 scad ere a atentiei generale, el denu-
sugerate de terapeut. EI poate actiona, dar de cele mai multe ori nu mind fenomenul "inatentie selectiva". (Subiectul aude doar vocea hip-
simte nevoia s-o faca. Aspectul exterior al persoanei hipnotizate este notizatorului §i nu aude alte voci).
al unui individ pasiv, care reactioneaza doar la comenzi venite din C) Capacitatea crescuta a producfiei imaginative (vivacitatea re-
afara. Acest fen omen este §i mai evident atunei cand terapeutul suge- prezentanlor memoriei). Din relailirile subiectilor hipnotizati rezulili
reaza subiectului sa mentina mai mult timp 0 pozitie ineomoda pe ea reprezentanle din timpul hipnozei sunt deosebit de vii. Adesea ei
care nu 0 modifica decat atunci cand i se cere in mod expres s-o faca. au adevarate stan halucinatorii, percepand obiecte, persoane sau si-
Gill §i Brennman (1959) au intrebat ur subiect de ee ered:: e1 _1 tuatii care nu exisili in realitate. De asemenea, este cunoscuili pre-
se ana in hipnoza. (Autori au taeut diverse experimente cu respecti\ul gnanta §i vivacitatea viselor hipnotice.
subiect aflat in hipnoza: dad! era relaxat I-au activat, daea a afirmat
D) Reducerea controlului realiiliti §i toleranta crescuili pentru dis-
ca-§i simte bratul insensibil, i-au comandat revenirea sensibilitatii etc.). torsionari ale acesteia.
Interogat asupra stani sale, subiectul raspunde: ,,~tiu ca ma aflu in
in viata eotidiana controa1eIe pc care Ie realizeaza omul asupra
hipnoza pentru ea fac ceea ce-mi spuneti dumneavoastra".
mediului ineonjuditor sunt foarte frecvente: omul prive§te in jur, se
34
35
IIII

I uim la ccas, asculta, atinge obiectele. In timpul hipnozei aceasta re- G) Apari[ia amneziei post-hipnotice. Amnezia sau uitarea celor ce
ducere a controlului este produsa de sugestiile de relax are §i deta§are, s-au pdrecut in timpul hipnozei rcprezint1l una din particularita.!ile.k:
ea condudind la randul sau la acceptarea mai facila a distorsiunilor baza ale starii hipnotice. Aceasta amnaie poate fi sugerata de terapeul
perceptive. Astfel, subiectul hipnotizat accepta amintiri false, schim- dar ea se poate instala §i spontan mai ales in starile de trans~i mai
bari ale personalitatii, distorsionan ale perceptiei timpului (cercetarile profunda.
au demonstrat ea intervale1e seurte sunt percepute ca mai lungi, iar H) Starea de relaxare psiho-jixidi. Majoritatea subiectilor care au
ce1e lungi ca mai scurte), perce perea de tip halucinator a unor persoane fost hipnotizati §i s-au dovedit receptivi la hipnoza descriu starea pe
sau obiecte care se afla in incapere. care au resimtit-o ca fiind caracterizaHi prin relaxare tizica §i psihidi,
Aceste fenomene pun in evidentii 0 redueere sub influenta hipnozei
lipsa de interes pentru ceea ce se petrece I'n jur, dorinta de a urma' eu
a capacitatilor discriminatorii §i critice ale subiectului. De§i nu trebuie
exactitate instructiunile terapeutului, incapacitatea de a se opune ace-
sa intelegem ca. toate capacitatile logiee sunt suspendate, se observa stora, dorinta §i satisfactia de a ramane vreme indelungata tara a in-
o anumita tendinta necritica de a lua lucrurile "ad literam".
treprinde ceva. Multi subiecti relateaza §i prezenta unor senzatii de
Caracterizand acest [enomen, Orne (1959) vorbe§te de a§a-numita greutate §i uneori de caldura in membre, ca in cazul relaxarii dupa
"logica a transei", conform careia subiectul accepta ca fiind logice metoda antrenamentului autogen al lui Schultz.
situatii pe care in stare naturaIa nu le-ar considera ca atare.
I) SdJderea acuitaJii perceptive. In stare hipnotica, stimulii am-
E) Cre!jterea gradului de sugestiibilitate. In hipn071i receptivitatea biantei sunt perceputi mai estompat, cu mai putina c1aritate ~i precizie,
la sugestii a subieetului crqtc foarte niult comparativ eu starea unii dintre ace§tia nefiind perceputi deloc.
obi§nuiUL Stimuli sau incitati sugestive, care in afara hipnozei deter- Multi subiecti au descris starea traita I'n timpul hipnozei ca fiind
mini! reactii de intensitate foartc redusa sau nu produe niei 0 reactie, o. stare intennediara intre starea de veghe §i cea de somn.
conduc la modifican de amploare dad sunt administrati in urma in- Hilgard a aplicat asupra unor subiecti cunoscuia scala de lV-pnoti-
ductiei hipnotiee. Pe aceasta se bazeaza numeroase1e aplicati ale hip- zabilitate Stanford §i i-a solicitat apoi pe ace~tia sa relateze eu privire
nozei in terapie san in optimi7Mea comportamentului. la efectele spontane, nesugerate ee aPar in timpul hipnozei.
F) Accentuarea comportamentului de jucare a unor roluri. Subiec- Majoritatea subiectilor hipnotizati relateaza ca au simlit: lipsa do-
tul aflat in hipnoza nu efeetueaza numai actiuni simple, sugerate de rintei de a vorbi, de a se mi§ca ~i de a gandi, tendinta de a da curs
terapeut. EI poate intra intr-un rol care presupune desfa§urarea unor celor sugerate de experimentator, schimbari in aparenta sau dimensiu-
aetiuni complexe cerute de acesta. nea Ullor parti ale corpului, senzatie de zbor, de v3.rtej, ei descriind
Subiecti prezinta in hipnoza 0 mai mare capacitate de transpunere starea ca fiind asemanatoare cu somnul.
in mlurile sugerate, comparati v cu starea obi§nuita. Astfel, de pilda, Tart (1970) a interogat un subiect, foarte talentat pentro hipnoza,
unui subiect caruia i se sugereaza ca are alta vinita decat cea reala asupra starii traite de acesta in timpul unei transe profunde. Acesta a
sau di este 0 aWi persoana, va tinde sa interpreze cu muM autenticitate earacterizat starea sa astfel:
mlul sugerat. Exista chiar §i 0 teorie care tinde sa explice fenomenul - absenta senzatiei corpului propriu;
hipnotic prin jucarea unui rol (Sarbin, 1956; Sarbin ~i Anderson, - absenta senzatilor sau evenimentelor venite din afara, con§tien-
1%7). tizeaza doar un feI de fluid sau flux de energie care n inconjoara;

36 37
IIII

- nu are con§tiinta lumii exterioare, cu exceplia voci depersonali-


- Somn ceva mai profund: insensibilitate, catalepsie, automatisme
zate a hipnotizatorului, care ii transmite mesaje agreabile §i amuzante,
motorii. Subiectul nu mai poate interveni in desIa.§urarea mi§carilor
care parca ii vin din marea infinita a oceanului cosmic; automate (daca se imprirna 0 mi§care rotativa a bratului, subiectul nu
- sentimentul ca se afla in afara timpului; mai este capabil s-o controleze).
- pierderea identitatii persona1e. - Stare intermediara: la catalepsie §i automatisme se adauga faptul
Desigur, nu toti subiectii sunt capabili sa atinga 0 astfel de pro- ca subiectul nu mai reaclioneaza la nimic in afara de comenzile date
funzime a transei hipnotice. Interesant esk ca stari similare ell ceie de hipnotizator §i nu-§i mai aminte§te dedit relatiile dintre el §i hip-
descrise de subiectul investigat de Tart au fost descrise de cei care au notizator.
studiat diversele variante ale meditatiei de tip oriental (Govinde, 1%0;
B) Stare somnambulidi profunda
Phillipe, 1963).
- Somn de tip somnambulic obi§nuit: se caracterizeaza prin am-
nezie totala la trezire §i halucinalii in timpul starii hipnotice care dispar
2.3. Profunzimea hipnozei la trezire. Subiectul se afla sub controlul hipnotizatorului.
- Somn de tip somnambu1ic profund: amnezie totala la trezire.
Nu toti oamenii pot fi hipnotizali in aceea§i masura. Unii nu Halucinalii hipnotice §i posibile halucinalii post-hipnotice. Subiectu1
reaclioneaza de fel la induclia hipnotica, altii reaclioneaza moderat, se afla sub controlul total al hipnotizatorului.
iar allii se dovedesc deosebit de receptivi. Susceptibilitatea hipnotica
reprezinta capacitatea individului de a fi hipnotizat. Oamenii difera in Cotarea susceptibilitiltii hip notice dupa Davis ~i Husband (1931)
privinla acestei susceptibilitlili a§a cum difera in ceea ce prive§te in- Profunzimea Punctul ! Manifestiiri obiective
teligenta sau aptitudinile sporti ve. hipnozei acordat i

Speciali§tii au ajuns la conc1uzia ca performanta hipnotica depinde


amt de susceptibilitatea hipnotica a individului, dit §i de atitudinea - Non susceptibil
acestuia fata de hipnoza (0 persoana inalt hipnotizabiUi poate rezista - Stare hipnotica (scor)t
~ .- Relaxare musculara
3 1- Tremurul pleoapelor
la hipnoza daca i§i propune acest lucru).
Pentru masurarea susceptibilitatii hipnotice au fost a1catuite, inca 45 1-- Inchiderea fizicii
Relaxare ochilor
totala
de la sfar§itul secolului trecut, scale de evaluare a gradului de pro fun-
- Transa u§oara 6 - Catalepsia pleoapelor
zime al hipnozei pe care poate sa-l atingi'i un indi\'id. 7 - Catalepsia membrelor
Profunzimea hipnozei, dupa Liebeault (1889) (cf. Hilgard. 10 - Catalepsia rigida
Weitzenhoffer, Lande §i Moore, 1961): II - Anestezie in manu§a (anularea sensibilitatii numai
I
in anumite zone ale mainilor)
A) Somnul superficial iT" ransa m edi e
:-
13 1- Amnezie (uitare) partiala I
- Ameleali'i: toropeala, senzatie de greutate in cap, dificultati de a
deschide ochii. 1 17 - Modificiiri in sfera personalitalii
- Somn u§or: semne1e de mai sus, la care se adauga catatepsie
_______ ~
Ii is
IS 1- - Oistorsioniiri
Reactioneaza la sugestii
perceptive
Anestezie post-hipnoticii post-hipnotice
(iluzii) simple _
(greutate, inertie musculadi), dar cu capacitatea de a-§i modifica 11-

pozilia membrelor.

38
39
-,-------------------r-------
1- Transa profunda ~21-T Capacitate de a deschide ochii- tara a afecta transa ! 5. Blocarea degetelor 1- idem 1- I se sugereaza cii degete1e sunt

£-
(de tip . I 23 1- Sugestii post-hipnotice bizare care sunt accept ate 1 1 Incle§tate unele In altele. Nu
somnambulic) ! I de subiect , ! reu§e§te sa desfacii degelele atunci

26 - Halucinatii vizuale pozitive* post-hipnotice :


,------------J-----------+-------------
,
!

'I
I cand i se cere.
---4
'

27 - Halucinatii auditive post-hipnotice I

28 - Amnezie post-hipnoticii sistematica I , nu reu§e§te sa indoaie bratu1 mai


6. Rigiditatea bratului idem I se sugereaza cii bratul esle rigid;

J
I -

L__

I'-
29 - Halucinatii auditive negative
25 1- H ipero;le"i
Comportament (='""= ","mhili"'tii)
de tip somnambulic ,
17. Apropierea - idem 1- 1 se sugereaza di palmele se
* Halucinatiile pozitive se refera la perceperea unor obiecte, persoane, situatii I
I
I
palmelor pi
, !
apropie;
~_m_u_lt
I
palmele
se coteaza atunei cand
de ciiteva
nu suntgrade.
mai departate de 1:

1
inexistente In realitate, In timp ce halucinatiile negative caracterizeaza situatia , I _ 10 cm la terminare-a probei. i

In care obiectele §i situatii1e prezente nu sunt percepute de catre subiect.


8. Inhibarea ------i---------+-----------------------1
1- Inhibarea Nu poate mi§ca capul i-

La ora actuaH1.,in domeniu1 hipnozei c1inice §i experimentale se eomunidirii I eomuniciirii (i I i

i se sugereaza
utilizeaza eel mai frecvent scalele de hipnotizabilitate Stanford (autori
I

cii nu poate sa
'I

I I

i rni§te eapul In
Weitzenhoffer §i Hilgard, 1957; 1959; 1962) §i Harvard (autori Shor
! semn de NUl) i I
§i Orne, 1962) . . . --------j---:---------r---------:---------:--~----------l
Redam in tabelul de mai .ios itemii (probele) comparativi aj sus- 9. Halucmatle - '- Idem 1- Senme eVldente cu pnVlre la efeet
pozitiva (i se ' (face rni§ciiri ca §i cum ar dori sa
ceptibilitatii hipnotice ale scale lor Standford (fonna A) §i Harvard sugereaza ca aude alLmge musca).
(Hilgard, 1971): bilzilitul unei

iI !term (~robe)
Scala aplica~ 1- - Sc~la-t"ia~~d-r----criteriul-de
Standford 1 I a rezultalelor ~~~~~
dupa -- ---l I
; o.n-;,-l~~~-ps-ia-----Ii
'1 pleoapelor - ;;;,;-- --Li- -Oci,-i-I-r-am-iln
sugereazii sa 11l~~i
Incerce chia-r-c-~d--i-s--e-~
sa-i deschida. I

(Forma A) ~ ~__ ~ scala Harvard __ ~ , 11. Sugestia C -i -~~-~~ereazii 1- Face macar unele rni§ciiri .,
i 1. Oseilatia corpului !- Ciiderea capului !- Capul subiectului se apleacii in 1
glema) atinga glema.
tl-----------------------1
I 1

~ - ----j----------
post-hipnotica I cii atinge observabile ca §i cum ar dori sa
:
I---------~-- , i urma sllgestiilor macar cu 10 cm. ~
-- -------------------~----------------------------

i
~
2. Inchiderea ochilor I-

i
idem 1- Ochii subiectului se Inchid In urma
I

I
---.--.---t----------------------i
adrninistriirii indllcpei
cxperimentatorul
expres acest lucru.
Inainte
sa ceara ca
In mod
I

!
post-hipnotica
L12. Amnezie l i

:- idem m ~
putin) de care i§i arninte§te cii ar fi
Reproduce
fost realizatecelInmult
timpul
3 probe
hipnozei.
(sau mai

Sca1e1e de testare a gradului de hipnotizabi1itate se utilizeaza, de


regula, mai mult in scopuri experimentale. Clinicienii se mu1tumesc
sa testeze receptivitatea la hipnozil a pacientilor lor utilizand probe
"4.ImobiIizarea
3. COborarea,;;,:;bra_tul_uiil=
bratului idd;em -i
- ide~-------[-
I
- Subiectului
:r~:a
bratuJ
i s~ ciauadministrate
nusugestiilor
se poate
ridicii bratul
sugestii cii --
ridica;
mai mult de eJ
2-3nucm.
~I
' i
izo1ate (teste de sugestibilitate) din cadrul acestor scale, probe de tipul
ce10r descrise 1a capitolul consacrat inductiei hipnotice.
1•
______________ .....l~ ~ ~L _

o problema care a preocupat mu1t pe speciali§ti a fost ih ce miisura


susceptibilitatea hipnotica este antrenabilil prin experienle repetate.
40 41
Rezultatele experimentale referitoare la aceasta problema sunt con- C) Hipnoza ~i somnul. Multi autori au sustinut ideea asemanan
tradictorii. Astfe1, Shor, Orne, 0' Conell (1962) §i Gill §i Brennman dintre hipnoza §i somn (chiar termenul de hipnoza provine de la ter-
(1959) au ajuns la concluzia ca susceptibilitatea hipnotica este modi- menul grecesc Hypnos = Somn).
ficabila in mica masura. Aceasta teorie se bazeaza pe faptul ca persoana hipnotizata parea
As, Hilgard §i Weitzenhoffer (1963) au ales un e§antion cu scoruri ca §i adormita (relaxata, inactiva, de ceIe mai multe ori cu ochi 1n-
medii la scala de hipnotizabilitate Standford, fonna A §i au incercat chi§i).
prin diverse metode sa Ie creasca gradul de hipnotizabilitate (disculii Cunoscutul fiziolog rus Pavlov considera ca inhibitia, somnul §i
psihoterapeutice menite sa modifice atitudinea fala de hipnoza a su- hipnoza fac parte din aceea§i categorie de fenomene. Dupa opinia sa,
bieclilor, utilizarea unor diferite tehnici de induclie hipnotica). Rezul- in timpul hipnozei, pe scoaqa cerebraHi aflata in inhibitie se mentin
tatele obtinute de ace§ti autori au fost slabe, ei ajungand la concluzia unele focare de veghe, pe baza carora este posibila legatura dintre
ca susceptibilitatea hipnotica, a§a cum este ea masurata cu ajutorul subiect §i hipnotizator, subiectul fiind capabil sa execute comenzile
scalelor Standford, are 0 stabilitate relativa. date de acesta.
Dar nici datele clinice, nici cele experimentale nu au confirmat
2.4. Teorii explicative ale hipnozei ipoteza conform careia hipnoza ar fi tot una cu somnul. Astfel, s-a
demonstrat ca un individ aflat in stare de hipnoza mai profunda poate
A) Teoria fluidului vital. Cea mai veche incercare de explicare a fi activ in functie de conlinutul sugestiilor care i se administreaza (tine
hipnozei apartine lui Mesmer care sustine ca la baza hipnozei se afla ochii deschi§i, se mi§ca, executa diferite actiuni complexe).
"magnetismul animal", un fel de fluid care curge din corpul hipnoti- Nici din punct fiziologic reactile din timpul hipnozei nu searnana
zatorului in eel al subiectului. Medicina timpului respectiv a infinnat cu cele din timpul somnului. Unde1e cerebrale din timpul hipnozei
aceasta ipoteza, de§i a fost nevoita sa accepte realitatea clinica a fe- sunt specifice starii de veghe relaxata (unde alfa), in timp ce pentru
nomenului hipnotic. somn sunt specifice unde mai lente. Studiile E.E.G. au demonstrat ca
Cercetarile mod erne de laborator, realizate cu ajutorul metodei un individ este cu atilt mai hipnotizabil cu dit are unde alfa mai bine
electronografice, au pus in evidenta existenla unui biodimp ce incon- reprezentate. Pe aceste date se bazeaza cei care considera hipnoza ca
joara organisme1e vii §i pe care speciali§tii 11explidi printr-o concen- find 0 relaxare mai profunda.
trare masiva de microparticule de apa de la nive1ul pielii modificand D) Hipnoza ~i teoria rolului. Aceasta teorie apaqine lui Sarbin (cl.
prin prezenla sa unele caracteristici ale organismului. Nu a putut fi Marcuse, 1959), care considera fenomenul lfipnotic ca interpretarea
insa pusa in evidenta pana in prezent vreo legatura directa dintre exis- unui rol (acela de persoana hipnotizata). Se accentueaza ideea ca in-
tenta acestui biocamp §i producerea fenomenului hipnotic. dividul hipnotizat se comporta a§a cum crede el ell trebuie sa se com-
B) Hipnoza - fenomen psihopatologic - specific isteriei. Cunoscu- porte 0 persoana aflata in hipnoza; in conformitate cu propriile sale
tul psihiatru francez Charcot considera receptivitatea hipnotidi fiind idei despre hipnoza §i cu indicaliile hipnotizatorului, abandonandu-se
caracteristica doar persoanele isterice, Clecica pe un fenomen patolo- pe sine in rol. Aceasta incercare de explicare psihosociala a hipnozei
gic. EI presupune ca atunci cand indivizii i§i recapata echilibrul, ei nu se bazeaza in mare masura pe faptul ca a fost gasita 0 corelatie sem-
mai pot fi hipnotizali. Studiile ulterioare au aratat insa ca subiecti nificativa illtre hipnotizabilitate §i aptitudinile actorice§ti.
normali sunt de cele mai multe ori mai hipnotizabili decat bolnavi Gheorghiu (1977) arata insa ca teoria rolului inlocuic§te 0 metafora
psihici. - cea de "transa hipnotica", cu 0 alta metafora - cea de "rol", tara

42 43

i::i:ll
Toti psihanali§tii incearea sa stabileasca 0 analogie intre fenomenul
ea prin aeeasta sa expliee esenta fenomenului investigat. Nu pot fi
hipnotic §i dragostea de tip erotic, insistandu-se pc fenomenele de tip
explicate mai ales diferenteIe interindividuale in ceea ce prive§te hip-
transferential care apar intre subiect §i hipnotizator.
notizabilitatea si anume de ce unii subiecti se transpun pana la uitare
de sine in rolul de persoana hipnotizata, iar altii nu reu§esc dedit foarte Astfel~ de pilda, Gill §i Brenman (1947) explidi. hipnoza prin in-
termediul regresiei §i transferului.
putin sau deloc acest lucru.
Psihanaliza modema eonsidera hipnoza ca 0 regresie paqiaHI. in
Teoria rolului nu poate explica nici modul in care se poate realiza
slujba egoului (Kris, 1952).
o operatic de chirurgie majora in stare de hipnoza, in absenta unor
Hilgard este de parere ca §i aceasta explicatie a manifestanlor hip-
substante anestezice §i nici modul in care se realizeaza transpunerea
in rol in cadrul fenomenelor de autohipnoza. De asemenea, cu ajutorul notice este insuficienta, neacoperand toata aria de manifestan specifice
acestora.
acestei teorii nu se poate explica nici faptul ell unii subiecti care doresc
din tot sunetul sa fie hipnotizati §i cunosc foarte bine rolul dc persoana Dificil de explicat prin prisma conceptelor psihanalitice ar fi §i
hipnotizaHi, nu raspund totu§i la hipnoza. fenomenele de autohipnoza. Daca in ceea ce prive§te explicatia teo-
ill'
'I
retid psihanaliza pare sa nu fi adus prea multe lucruri noi, imbinarea
E) Hipnoz.a fji teoriile fnvaJarii (Hall, 1933; Weitzenhoffer, 1953). practid dintre hipnoza §i psihanaliza - hipnoanaliza - s-a dovedit
Aceasta teorie epxlica posibilitatea comportamentului hipnotic pe baza metoda utila in terapie.
invatarii (condilionarii unor deprinderi de a intra in transa). Autorii ei
suslin d deprinderile hipnotice seamana cu cele de tipul absorbtiei in G) Teorii eclectice ale hipnoz,ei. Aceste teorii combina, in expli-
lectura sau cu deprinderile de a trai intens aventuri imaginare, insistand carea hipnozei, e1emente apartinand unor teorii diverse. Astfel, Shor
mult asupra importantei imitatiei in cadrul comportarnentului hipnotic. (cf. Gheorghiu, 1977), autorul teonei tridimensionale a hipnozei, COll-
Dupa cum se poate 1esne observa §i aceasta teorie este insuficienm, sidera ca hipnoza ca stare modit1cata de con§tiinta, trebuie illteleasa
ea nllirginandu-se mai curand sa descrie modul in care se structureaza linandu-se searna de trei clemente:
~II\ comportamentu) hipnotic decat S3 explice mecanismeIe profunde ale - tendinta subiectului de a juea rolul de persoana hipnotizata (con-
acestuia. form teoriei rolului);
,,\
- profunzimea transei hipnotice;
F) llipnoza fji psihanaliza. Au existat incercari de a explica ceea
- actualizarea unor aspecte arhaice, regresive, implicate in condui-
ce se intampla cu subiectul aflat in hipnoza §i prin intermediul con-
13 hipnotica.
cepte10r specifice psihanalizei.
Astfel, multi autori considera transa hipnotica un fenomen regresiv, De§i elementele apartinand mai multor orientan se completeaza
de intoarcere a subiectului ]a trairi specifice varstelor copilariei. In reciproe, nid in cadru] teoriei tridimensiona1e nu se poate spune precis
stare de transa hipnotica subiectul paate obtine 0 serie de beneficii cum se explica diferentele individuale in ceea ce privc§te profunzimea
transei atinse de subiect.
secundare, pe care nu Ie-ar obtine in stare de veghe (l§i pennite liber-
tati pe care altfel nu §i le-ar putea penrute). H) Teoria comportamentalCi In problema hipnozei. Aceasta teorie,
Se subliniaza importanta raporturilor de subordonare dintre subiect apartinand lui Barber ~i colaboratorilor sai, pune accentul, in explica-
§i hipnotizator, pe care psihanali§tii Ie aseamana eu cele dintre parinte rea hipnozei, pe comportarnentul subiectului in situatia experimentaUi,
§i copi!. Astfel, conform acestei teorii in cadrul hipnozei paterne, h.ip- insistand asupra rolului factorilor: motivatie, atitudine, expectatie in
notizatorul este identificat cu figura autoritarll a tatalui in timp ce in
producerea unor reaqii concordante cu cele sugerate. EI sustine d
cadrul hipnozei mateme hipnotizatorul preia rolul protector al marnei.
45
44
subiectii traiesc fenomene asemanatoare cu cele de tip hipnotic §i in nozei, durerea dispare din punct de vedere subiecti v, dar corelatele ei
urmatoare1e situatii: fiziologice persista; in acela§i timp subiectul inregistreaza durerea la
- dnd au atitudini, motivatii §i expectatii favorabile fata de situatia nivelul de care este responsabil "observatorul ascuns". (Subiectului
test; aflat in hipnoza i se cere sa introduca mana in apa cu gheata §i sa
- dnd Ii se spune sa-§i imagineze ce1e sugerate de experimentator. spuna daca simte sau nu durerea. Experimentatorul constata cu sur-
Deci, atitudinile pozitive ar fi ce1e care fac subiectul sa raspunda priza ca acesta relateaza verbal ca nu simte durerea, in timp ce, cu
cealaltil. mana, el scrie automat ca 0 simte).
bine la sugestiile hipnotizatorului.
Barber §i Hahn (1962) au demonstrat experimental ca anlgezia su- o explicatie posibila pentru acest fen omen ar fi aceea a disocierii
psihologice intre diversele substructuri ale personalitatii.
gerata prin imagini administrate in stare de veghe a produs 0 cre§tere
a rezistentei la durere (in situatii experimenta1e) asemanatoare cu cea Strans legata de aceastil. ipoteza a disocierii psihice ar putea fi §i
interpretarea care leaga fenomenele hipnotice de diferentele funqio-
produsa prin hipnoza, evidentiindu-se acelea§i reactii la masuratorile
nale existente intre cele doua emisfere cerebrale.
tiziologice concomitente. Experimentatorii sustin, pe baza unor date
In ultimii ani hipnoza a fost definita §i ca 0 comutare la nivelul
de acest tip, faptul ca notiunile de transa §i hipnoza nu mai sunt ne-
emisferelor cerebrale, ea constand in activarea emisferei drepte §i de-
cesare in explicarea hipersugestibilitil.tii §i performantelar a§a-zisului
zactivarea celei stangi. Aceastil. definire pare sa aiba la baza argumente
"comportament hipnotic". Raspunsuri1e la sugestii1e directe §i perfor-
valide, deoarece starea hipnotica este caracterizata prin modificari ale
rnantele asociate in mod traditional cu termenul de hipnoza pot ti in-
perceptiei spatiului §i timpului, a proceselor cognitive (logica §i capa-
c1use in cadrul unui concept mai general pe care autorii 11denumesc
citate de testare a realitatii mai reduse, mai multil. sugestibilitate, crea-
"motivatia pentru indeplinirea sarcinii" (Barber §i Calverley, 1962).
tivitate, toleranta la ambiguitate), prezenta altar forme de prelucrare a
Deci, ceea ce se intelege in mod traditional prin hipnoza nu con-
informatiei (procesare simultana §i paralela in loc de procesare linea-
stituie, conform acestei teorii, decat 0 manifestare mai accentuatil. a
ra), toate aceste fenomene fiind caracteristice functionarii priori tare a
receptivita.tii la sugestii. emisferei cerebrale drepte.
o obiectie la aceasta interpretare ar putea-o reprezenta faptul ca,
Totu§i, deoarece localizarea cerebralil. exactil. a muhar funqii psi-
dad lara utilizarea unei inductii hipnotice se obtin fenomene asema-
hice este inca discutabila, Unestahl (1987) considera ca este inca pre-
natoare cu ce1e hipnotice, nu inseamna obligatoriu ca avem de-a face matur sa definim hipnoza ca 0 comutare la nivel emisferic. Autorul
cu situatii identice, motivarea pentru sarcina produdind un comporta- citat propune in schimb, utilizarea a doua modalitati distincte de
ment complezent care mimeaza pe cel hipnotic, dar nu se identifid functionare a con§tiintei: modul dominant (D) §i modul altemativ (A),
cu cel hipnotic (Gheorghiu, 1977). Deasemenea, este greu de presupus acesta din urma fiind responsabil de fenomene §i manifestil.ri printre
ca 0 operatie de chirurgie majora ar putea fi realizata lara anestezice care se pot include §i cele de tip hipnotic (§i de care pare sa fie mai
doar creind motivatii §i atitudini pozitive pacientului. curand responsabila funqionarea emisferei cerebra1e drepte).
I) Teoria disocierii personalitaJii §i tearia funqionarii diferentiate
a celor doua emisfere cerebrale. In anul 1973 Hilgard se referea pentru
prima oara la conceptul de "observator ascuns", discutand unele fe-
nomene care se petrec in timpul hipnozei. Temlenul a izvorat din
interpretarea unar date experimentale referitoare la controlul durerii
prin hipnoza, experimente in urma carora a rezultat ca, in timpul hip-

46 47
Modurile con~tiintei (dupii UnesUihl, 1987) Capitolul 3
Modul dominant (D) Modlll dominant (A)
LOGICA INSIGHT INDUCTIA HIPNOTICA
Gilndire analitica i Sintezii
T estarea realitiitii ,Automatism
Tacticii, planificare Sugestibilitate
I Strategii Sensibilitate Inductia hipnotidi reprezinta procedeul prin care se realizeaza tran-
Intuitic
Evalllare
sa hipnotica. Aceasta presupune concentrarea asupra unui obiect de
Spirit critic •Evaluarea libera a infomlatiei
II'
Analiza detaliilor ! Feed-back pozitiv dimensiuni mici, de regula stralucitor, asupra unei anumite zone a
! Instrucyuni verbale Apreciere globaJa corpului (de exemplu, punctul dintre sprancene), asociata cu admini-
Controlul voluntar Vizualizare
i
strarea de catre terapeut a unor formule sugestive de calm, relaxare,
Gilndirea evenimentelor trecute ~i Irnagini kinestezice
viitoare somnolenla.
Linearitate temporalii Controllli prin autoprograrnarea Hartland (1971) enumera trei faze ale inducliei hipnotice: A) faza
scopurilor de pregatire; b) inductia hipnotica propriu-zisa; c) faza de adiincire a.
Procese seriale Triiire in prezent
Determinarea verbalii a eOlllcnzilor Procese cognitive parale\e transei (v. § 3.:2.).
Incereiiri Intelegere nonverbalii a) In faza de pregatire a inductiei hipnotice, terapeutul trebuie sa
Eforturi Metafore
Modelare explice subiectului in ce consta hipnoza, ce se a§teapta de la el §i ce
Stare normalii de con~tiinta
Stare altematiya de con~tiinta efecte poate avea aplicarea hipnozei. Se insista mai ales asupra avan-
tajelor pe care Ie are hipnoza in eliminarea unor simptome de care
subiectul vrea sa scape. Este necesar ca terapeutul sa-l asigure pe pa-
Se constata faptul ca aceasta intcrpretare plaseaza fenomene1e hip-
notice aUHuri de celc de crcatie, intuitic sau meditatic. cient ca nu are de ce sa-i fie frica §i ca. va trai experienle agreabile.
Subiectii anxio§i trebuie interogali de catre terapeut asupra fricii lor
§i incurajali. De exemplu, in cazul unui subiect care se teme ca ar
putea fi manipulat de terapeut, este necesar sa i se explice di el nu-§i
va pierde starea de con§tienla §i ca, dad dore§te, va putea ie§i oriciind
din starea de hipnoza. In aceasta faza de pregatire i se cere pacientului
sa fie cat mai pasiv §i sa nu incerce sa-l ajute sau sa se opuna tera-
peutului. Se precizeaza ca este in interesullui sa beneficieze de avan-
tajele hipnozei §i ca dad totu§i nu vrea sa fie hipnotizat, ar fi mult
mai bine sa se adreseze altui specialist. In continuare i se da subiectului
indicalia de a nu-§i analiza slarea, de a nu incerca sa afle ce e cu el.
El trebuie doar sa respecte instruqiunile terapeutului.
b) faza de induclie hipnotidi propriu-zisa cuprinde comportamen-
tele impuse de terapeut subiectului, la care se adauga ceea ce spune
§i face terapeutul. Induqia hipnotidl. presupune distragerea de la sti-
mulii perturbatori extemi, concentrarea asupra unui obiect de dimen-
48 49
siuni mici §i asupra spusclor terapeutului, sugerarea relaxarii §i som- "Dorese sa stai in picioare eu vtirfurile apropiate. Inehide ochii §i
no1entei, stimularea jocului tiber §i a imaginatiei. relaxeaza-te. In cateva momente iti voi cere sa-v imaginezi di vii pe
Dupa Kubie §i Margolin (cit. Hartland, 1971), idnuqia hipnotica spate. Eu voi pune mmnile pc spatele tau §i vei sim1i cum mmnile
ar avea trei componente: 1) sugerarea imobilitalii; :2) tixarea privirii; me1e te trag tot mai mult, vii tot mai mult pe spate. Nu-ti fie tearna.
3) administrarea de stimuli monotoni. Lasa-te dus, eu voi sta in spatele tau ~i te voi prinde ... etc."
Dupa Gil §i Brenman, in astfel de situatii terapeutul: Se considera sugestibil ace! subiect care are tendinta de a eadea
1) contribuie la saracirea stimularilor senzoria1e ale subieetului prin in directia sugerata.
limitarea mi§carilor corporaIe; b) Testul catalepsiei pleoapelor. Subiectului, a§ezat intr-o pozitie
:2) incearca sa aItereze imaginea rezultata ca urmare a eon§tienti- comoda, i se administreaza uffilatoarelc sugestii:
zarii corporale a subiectului; "Doresc sa inchizi ochii §i sa te relaxezi. Nu te teme, nu te voi
3) sugereaza un fel de proces de disociere focalizand atenlia su- hipnotiza inca. Fii atent la vocea mea §i relaxeaza-te. Pc masura ce
te reIaxezi, pleoapeIe tale devin tot mai grele, din ce in ee mai grele,
biectului asupra mi§carilor proprii, astJcI incat uncle rni§cari care, de
gre1c ea de plumb. Curand vei eonstata ca li-e foartc greu sa dcschizi
regula, se produc in mod voluntar devin involuntare;
ochii, deoareee pIeoapele tale sunt grele, foartc grele, grcle ca de
4) sparge tiparul relaliilor adaptative normaIe ale subiectului, creind
plumb. Ili va fi foarte grcu sa deschizi oehii dnd it;i voi spune s-o
un fel de atmosfera magica.
facio Pleoape1e tale sunt foaI1e grele. Foarte gre1e §i strans lipite. Ochii
In induqia hipnotica, terapeutul are la dispozitie doua strategii spe- su~t atat de bine inchi§i, incat nu-i poli deschide. Incearca sa deschizi
ciale: oehii. "
1) 0 strategie de deprivare senzoriala; Daca subiectul are ditieultali in desehiderea oehilor, terapcutul II
2) 0 strategie care dezvoIta un tip de relalie interumana specifica poatc considera un bun subiect pcntru hipnoza.
intre terapeut §i pacient, relatie eu un profund conlinut transfcrehtiaL c) Testul fncle§tarii degetelor. I se cere subieetului sa-§i scoata
inelele §i i se administreaza unnatorul instructaj:
3.]. Testarea gradului de hipnotizabilitate "Doresc sa-ti inc1e§tezi degeteIc (se demonstreaza). Acum uita-te
in ochii mei §i strange bine degetele unele intr-altele. Strange degete1e
Inainte de a trece la faza de inductie hipnotica propriu-zisa, tera- cat poti de tare. Pe masura ce strangi degetelc unele intr-altele vei
peutul testeaza gradul de sugestibilitate prin teste aplicate in stare de eonstata ca degete1e devin tot mai incle§tate, tot mai bine stranse unele
veghe. Menlionam diteva din aceste teste: in altele, ca §i cum ar fi sudate. Degetele sunt tot mai incle§tate, tot
rnai stranse, tot mai incle§tate, incat nu poti sa Ie desfaci. Ti-e impo-
a) testul oscilatiei eorpului;
sibil sa Ie desfaei. Incearca sa··li desfaci degetele, eu dit incerci mai
b) testul catalepsiei pleoapelor;
muIt eu atiit reu§e§ti mai pUlin... Ineearca! Oar nu poti!"
c) testulincle§tarii degetelor;
Cu subiectii care nu pot desface degete1e sau Ie desfac doar partial
d) testul rigiditatii bralului.
se po ate treee la inductia hipnotica.
a) Testul oscilaJiei corpului. Subiectului i se cere sa stea cu spate Ie g) Testul ridigitalii bra{ului. Subiectului a§ezat pe un scaun i se
la experimentator §i sa re1axeze toti mu§chii (este indicat ca subieetul dau uffilatoarele instructiuni:
sa poarte pantofi cu tocuri joase). Instructajul care se administreaza "Intinde bralul dreptinainte, la Ina!tip1ea umarului (se demonstrea-
este urmatorul: za). Strange pumnul, uita-te in ochii mei §i imagineaza-li ca bratul tau
50 51
drept devine rigid, tot mai rigid, ca 0 bara de ote!. Bratul tau devine d) Evitati, pc cat posibiI, utilizarea cuvantului "inceardi" deoareee
rigid, teapan, parca ar fi 0 bara de otel §i §tii ca este imposibil sa acest tennen evoca ideea ca subieetul ar putea sa nu reu§easdi; este
indoi 0 badi de otel a§a cum este bratul tau. Eratul tau este rigid, tot mai bine sa utilizam tenneni ea "exploreaza", "descopera", "invata"
mai rigid. Incearca, dar nu poti!". Ca §i in cazul celorlalte teste de etc.
sugestibilitate, daca subiectul nu poatc indoi bratul, terapeutul 11 poate c) Amintiti-va ca unele momente de taeere plasate din eand in eand
considera potrivit pentm hipnoza. dupa afinnatii seeurizante de tipul "e bine a§a" sunt bine venite.
Inainte de inductia hipnotidl., terapeutul trebuie sa-i spuna subiec- f) 0 regula de baza 0 constituie atitudinea degajata a terapeutului
tului ca inchiderea ochilor nu este obligatorie pentm hipnoza. Mai ales deoarece, in acest caz §i pacientul se va simti in largul sau.
in hipnoza profunda subiectul poate ramane cu ochii deschi§i. Uneori, Exista diferite tehnici de inductie hipnotica, din care vom enumera
subiectul aflat in hipnoza poate deschide spontan ochii fara un motiv ciiteva: tehnica fixarii cu privirea (este foarte obositoare pentru tel'a-
special, dar el se afla totu§i in trans a, iar pentm inchiderea ochilor se peut); tehnica fixarli pe un obiect exterior. Astfel, pot fi folosite obiec-
da 0 simpla comanda: "Inchide ochii!" te stdUucitoare de dimensiuni mici, de exemplu: 0 bila metalica fixata
Se descriu subiectului experientele pe care acesta trebuie sa Ie tra- pc 0 tijil., 0 bila de cristal pe care terapeutul 0 tine in mana, un capac
iasca, apoi sugestiile se dau la timpul prezent, ca §i cum s-ar petrece de stilou. De asemenea, se poate folosi 0 tinta, ca de pilda, 0 bucata
chiar atunci, pe un ton monoton, repetitiv, bland. Cand este evident de carton cenu§iu sau verde estompat, pe care se prinde un nasture
ea subiectul se afla inca in hipnoza, se pot da sugestii intr-o maniera metalic stralueitor, argintiu sau auriu. 0 alHi tehniea are in vedere
mai autoritara. coneentrarea pe degetele terapeutului pnute in pozitie de V, terapeutul
Marlene Hunter (1988) subliniaza faptul ca pentm insu§irea unei coborand degetele §i spunandu-i subieetului ca pleoapele acestuia co-
tehnici de inductie hipnotica este tot atat de important ce spui §i cum boara. Se mai folosc§te §i coneentrarea pe punetul dintre sprancene,
spui. Regulile de care tinem seama sunt urmatoarele: pe un punct aflat pe perete sau pe tavan. La eopii se folose§te free vent
a) Terapeutul trebuie sa se asigure ca cxista 0 C(jficordanta intre concentrarea pc unghia degetului pe care se deseneaza un cap de
cuvinte §i tonul vocii. papu§a.
De pilda, cand dam sugestii de genul: "te rclaxezi tot mai adanc, Tehnicile de inductie constau deci in cocnentrarea pe un obieet de
tot mai adiinc, mai profund ... etc., vocca trcbuie sa reflecte sugestiilc dimensiuni miei (de prcferinta stdHucitor), pe un stimul monoton (pen-
verbale. dul, metronom, pe 0 anumita zona a corpului) asociate cu administra-
rea de catre terapeut a unor fonnule sugestive de calm, relaxare, som-
b) In masura posibilitatilor se recomanda evitarea negapilor. Daca
nolentil·
spunem "nu vei mai simti panica" mai mult ca sigur ca subiectul
nostru va trm respectiva stare. 0 sugestie de tipul "te vei sim1i com- o tehnica de inductie hipnotica cunoscuta este metoda de inductie
hipnotica prin fixarea privirii, preeonizata de Hartland (1971). I se
fombil, in sigurant~L.." are mult mai multe §anse de succes.
cere subieetului sa se a§eze comod pe un scaun sau fotoliu §i i se dau
Adesea, chiar §i cei mai experimentati terapeuti par sa uite ca lim-
urmatoarele instructiuni: "Doresc sa prive§ti un punet din tavan, sa-p
bajul subcon§tientului este format din imagini, logica §i cuvintele re-
fixezi atentia asupra lui. Oriee punet este potrivit. Alege un punet pe
prezentand modul de lucm al nivelului con§tient.
care ti-e eomod sa-l prive§ti. Nu-ti face probleme daca privirea se
c) este mai indicata utilizarea unor sugestii cu caracter permisiv,
abate de la punctul respecti\'. sau daea ai tendinta de a clipi. Daca ti
securizant, ca de pilda: "simte- te cat de relaxat dore§ti", sau "poate
se intampla acest lueru, readu incet privirea la punctul fixat. Fixeaza-I
1i se va parea interesant sa explorezi starlIe tale psihice" etc. cat poti de bine. Stai relax at. Relaxeaza-te §i fii atent doar la voeea
52
53
mea, la ceea ce iti voi spune. Corpul tau se relaxcaza din ce in ce nici mentinerea ochilor Inehi§i nu este 0 conditie obligatorie). Pot fi
mai mult, tot mai mull. Relaxeaza labek picioarelor, g1eznele, gam- evidentiate 0 serie de tdisaturi ale celor hipnotizati cu specificarea ca
bele, coapsele, bratelc, mainile. Intregul tau corp devine tot mai rclaxat manifestari1e aparente dcpind §i de cele sugerate in inductia hipnotidi
§i 0 stare de toropeala pHicutil te cuprinde tot mai mull. Simti 0 greutate §i pc expeetatie subiectilor. Trasaturile celor hipnotizati sunt: imobi-
placuta care iti cuprinde tot eorpul. Corpul devine greu, tot mai greu, litatea posturala in absenta sugestiilor de mi§eare; lipsa dorintei de a
[oarte greu. Bratele devin grele, foarte grcle, tot mai grele. Pieioarele eomunica, subiectii trebuind sa fie intrebati de mai multe ori inainte
devin gre1e, foarte grelc, din ce in cc mai grcle. E§ti tot mai relaxat, de a se decide sa raspunda, folosirea unui limbaj sarae, adcsea §optit;
toropit, de pard ai fi pe punctul de a adormi. 0 senzatie de dldura lentoare psihomotorie §i pasivitate; Ingustarea campului con§tiintei
placuta, adormitoare iti cuprinde Intregul corp. Curand tc ve cufunda hipersugestibili tate.
Intr-o stare de reIaxarc adanca, 0 stare care seamana cu un somn pla-
cut, odihnitor. P1eoapele devin grelc, tot mai grelc, din ce In ce mai
3.2. Adancirea transei
grele, foarte grele. Gandqte-te la toropeala §i sonmo1enta care tc cu-
prind. V ocea mea te adoanne, te rclaxeaza, te face tot mai relax at.
Vocea mea te face sa dorqti sa te re1axczi. Ti-e imposibil sa menlii Hartland (1971), dupa instructajul mentionat anterior, continua cu
ochii desehi§i, ochii se 111ehid,clipc§ti tot mai des pentru ca nu mai urmatorul procedeu de adancire a transei: "V oi inceta sa-ti vorbesc
poti tine oehii deschi§i. Clipc§ti tot mai des §i In curand nu vei mai pehtru un timp, iar tu vei continua sa raruai pro fund relax at. Vei intra
putea tine ochii desehi§i, pentru ca plcoapelc devin grele, foarte grele, treptat Intr-o stare de rclaxare tot mai profunda, tot mai adanca, tot
ca de plumb (ar fi utila eoordonarea acestor sugestii eu mi§carile reale mai adanea. Cand voi incepe sa-ti vorbesc, vei fi mult mai relaxat,
de clipire). Devii tot mai toropit, mai relaxat §i in eurand nu vei mai mult mai profund relaxat decat e§ti acum. Te simli foarte bine, nimic
putea desehide oehii. Pleoape1e devin tot mai gre1c, tot mai gre1e §i nu te mai tulbura. Te vei relaxa tot mai mult, §i mai mult, cu fiecare
mai strans lipite. (Dad subicetul nu Inehide oehii In mod spontan, i expiratie devii tot mai relaxat" (terapeutul va face 0 pauza de 10 se-
se spune pe un ton fenn: "Aeumlnchide ochii §i fii atent In eontinuare cunde; daca intervalul se prelunge§te, subiectul poate trece in sonm
la ceca ee-ti voi spune). Ochii sunt inehi§i acum §i te relaxezi pro fund, natural).
tot mai profund. Vei fi atent numai la vocea mea. Iti vei reveni doar Se observa ca, pc masura ce subiectul raspunde mai bine la primele
atunci eand iti voi spune eu sa-ti revil. Te vci simti foarte lini§tit §i sugestii, e1 devine tot mai receptiv §i transa se adance§te spontan. Se
relaxat. Nimic nu te va tulbura. Te vei re1axa pro fund, foarte profund.
pot administra sugestii pentru cata1epsia pleoapelor (vezi cele mentio-
Pc viitor, ori de cate ori vci pronunta euvintele rclaxare, toropeala, te
nate la testul catalepsiei p1eoape1or). Cand ne indoim ca subiectul este
vci rclaxa rapid. Dad se va Intfunpla eeva ee-ti poate pune viata sau
in transa, nu trebuie sa-l provocam sa deschida ochii, ci sa-i adancim
sanatata in perieol, te vei trezi imediat, spontan §i vei putea faee fata
starea: "P1eoape1e tale sunt gre1e, atat de gre1e Incat daca vei Incerca
situatiel." I se mai poate sugerea subieetului ca se va trezi spontan
sa desehizi ochii nu vei putea. Dar nu vei Incerea sa desehizi ochii,
dupa un anumit timp.
S-a observat d unii subiecti men tin ochii intredeschi§i §i au un nu simti doriota de a deschide oehii, ci dore§ti doar sa te relaxezi cat
mai pro fund " .
tremor al pleoapclor. Aceste fenomene nu trebuie considerate rezis-
tcnte, deoarece frecvent subiectii respectivi se afla in transa. In stare Pentru a veri fica in ce masura inductia hipnotica a avut efect se
de hipnoza, comportamentul subiectilor difera de la un individ la altul. recomanda realizarea testului rigiditatii bratului. Daca subiectul ou-l
Unii par foarte relaxati, ca adormiti, iar allii par rigizi muscular (deci realizeaza, se reeomanda sa fie trezit §i rehipnotizat dupa aIta metoda.

54 55
Dadl subiectul este recepti v pot fi folosite sugestii provocative de tipul reveni din relaxare dedit atunci cand Ili voi spune sa revii sau dad
"Incearca sa Indoi bralul, Incearca!". mi se intampla ceva mie, ori te an1eninta ceva. Altfel vei ramane foarte
In cazul subieqilor a diror stare de induclia hipnotica a fost con- relaxat, adanc relaxat ~i vei face tot ceea ce Ili voi spune eu sa facio
firmata prin ridigitatea bralului ~i nedeschiderea ochilor se poate trece Cand ili voi spune sa revii, nu-li vei mai aminti nimic decat de faptul
la adancirea transei dupa unnatorul instructaj realizat tot de Hartland: di te-ai relaxat ~i te-ai odihnit."
"E§ti pro fund relaxat, dar poli intra Intr-o stare de relaxare §i mai Dupa adancirea starii de relaxare hipnotizatorul va incepe sa ad-
adanca dedit cea In care te afli acum. Dore§ti foarte mult sa atingi 0 ministreze sugestiiIe terapeutice specifice pentru care a fost indusa
stare de rclaxare cat mai profunda, pentru ca aceasta este 0 experienla hipnoza. La subieclii prea pasivi, cu tendinla de a intra Intr-o stare
agreabila care Ili face foarte bine. Te vei relaxa dit mai profund §i letargidi, trebuie avut In vedere ca adancirea transei sa nu accentueze
toate sugestiile pe care ti Ie voi da vor fi foarte eficientc. Eu voi
pasivitatea, somnul, ci tendinla subiectului de a coopera cu terapeutul.
numara acum pana la 5 (se poate numara pana la 10, 20 etc.) §i pe
Adullii au 0 teama incon~tienta de hipnoza, §i acest fapt ii Impie-
masura ce numar te vei cufunda Intr-o stare de relaxare tot mai pro-
dica sa adanceasca transa. Terapeutul trebuie sa Ie fumizeze informalii
funda, mai adanca, mai placuta. Cand voi ajunge cu numariHoarea
§i explicalii suplimcntare, sa acorde 0 mare atentie fonnulelor suges-
pana la 5, vei fi profund relaxat, toropit, atat de toropit eli atunci cand
tive pentru a evita interpretarea lor eronata de catre subiect. De ase-
Ili voi spune sa rcvii, nu Ili vei mai reaminti nimic din cele spuse sau
menea, nu se reocmanda sa foloseasdi drept semnal de inducere a
tacute In timpul hipnozei. Acum Incep sa numar: I - reIaxarea devine
hipnozei un gest sau un cuvant cu care subiectul se poate intalni spon-
tot mai profunda din ce In ce mai profunda; 2. - relaxarea devine §i
tan in viata cotidiana. MuIte efecte secundare ale hipnozei se datoreaza
mai profunda §i mai adanca, cu fiecarc cuvant spus de mine, cu fiecare
mai ales sugestiilor administrate gre§it.
expiralie te reIaxezi tot mai mult, din ce In cc mai muIt; 3 - rclaxare
adanca, vocea mea te relaxcaza tot mai mult, tot mai muIt, din ce In
ce mai mult; te cufunzi intr-o stare de relaxare foarte adanca, foarte 3.3. Dehipnotizarea
profunda, auzi doar vocea mea care pardi. vine de undeva de departe;
4 - continua sa te relaxezi tot mai profund pc masura ce numar. Toate In cazul unui mare numar de subiecti este suficient sa comand1'im
sugestiile pe care li Ie dau sau li Ie voi da In viitor vor fi eficiente §i pe un ton placut, dar fem1: "revino! Trezc§te-te!" sau "Cand voi lovi
in avanatajul sanatalii tale. Vei indeplini tot ceea ce Ili spun sa Inde- cu degeteIe, vei fi pc deplin treaz, treze~te-te!"
pline§ti. Nu te teme de hipnoza pentru dI. Ili va face numai bine. E~ti Pentru pacienlii aflati intr-o transii mai profunda este indicat ca
convins ca nu ti se poate intampla nimic rau. Vei raspunde tot mai revenirea sa se faca gradat, ca in instructajul um1ator (Hartland, 1971):
bine la sugestiile mek. Chiar daca Ili vorbesc, e~ti tot mai relaxat, tot "Imediat voi Incepe sa numar de la 5 la 1. Cand voi ajunge eu
mai profund relaxat. Ori dc cate ori Iti voi spune sa auzi, sa vezi, sau numariHoarea la I, vei fi compIet treaz, Iti vei reveni complet; te vei
sa simti ceva, vei trai experienle vii, ca §i cum ar fi realc. Vei auzi, simli bine, Inviorat, odihnit, ea dupa un somn bun. 5 - vei reveni
vei vedea ~i vei simli ca In realitate. Ori de cate ori ili voi spune sa eurand din relazare; 4 - revii incet la normal; 3 - revii tot mai mu1t;
simli sau sa fad ceva, vci indeplini imediat cerinleIe meIe pentru di 2. - cand voi ajunge la I vei reveni complet, te ve simti foarte bine;
sunt in avantajul tau. Eu voi putea sa inlatur sau sa modific orice I - ai revenit complet, e§ti pe deplin freaz, ai mintea clara, limpede,
comanda pe care li-o dau. Continua sa te relaxezi. Cand voi ajunge e§ti compIet treaz, vioi, alert!".
eu numaratoarea la 5 vci fi foartc pro fund, foarte profund rclaxat, Daca subiectul se simte totu§i amelit, nu se line bine pe picioare,
adanc relaxat ~i toropit; 5 - profund relaxat, adanc relaxat. Nu vei are un aer nauc, terapeutul poate lovi palmele una de alta comandand
56 57
pe un ton fenn: "E§ti'pe deplin treaz~" sau poate repeta procesul de biectu]ui i se dau urmatoareIe instructiuni: "Daca nu dore§ti sa te tre-
dehipnotizare. In nici un eaz terapeutul nu trebuie sa lase subiectul sa ze§ti trebuie sa te las a§a cum e§ti!" Apoi, terapeutu] ignora subiectul
piece pana cand nu este sigur ca a revenit complet la starea nonnaUi. §i se ocupa de alte probleme. De cele mai muIte ori, subiectu] trece
Se recomanda ca subiectii care au intrat Intr-o transa mai profunda sa In somn natura] §i se treze§te spontan. Terapeutul trebuie sa-l observe
tie ]asati sa mai a§tepte putin Intr-o camera, Inainte de a pIeca, tera- pe subiect §i sa-] lasc sa piece din cabinet numai atunci cand acesta
peutu] unnand sa mai verifiee 0 data starea acestora. ExisHi cazuri c complet treaz.
foarte rare cand subieqii pot acuza ccfalee, confuzie, amele]i sau stan Williams (Hartland, I 971) este de parere ca tcrapeutu] trebuie sa
de voma ]a revenirea din hipnoza. Acest fenomen aparc mai ales cand foloseasca aceIe metode care, dupa parerea subiectului II pot trezi, sa
pacienlii nu sunt de acord sa Indeplineasd. sugestiile administrate de corectczc sugestiiIc ambigue date In induclia hipnotica, sa induca 0
terapeut (de exemplu, In mod incon§tient ei pot sa nu doreasca sa sc transa sccundara, sa sugcreze experienla care sa duca firesc la termi-
lase de fumat). Acest fenomen cstc interpretat ca 0 rezistenla la psi- narea transei, sa acceptc uncle conditii stabi]ite de subiect pentru a
hoterapie. Dar In practid. pot aparea ~i aIte tipuri de rezistenle: stare a eoopera §i sa fo]oseasca sofismele pentru a evita opozilia subiectu]ui.
hipnotica sa se transfonne Intr-o fuga sau coma isterid., sau Intr-o Folosirea mijloacelor fizice (a paImuirii) nu este indicata decat In cazul
stare catatonici:l. la un pacient psihotic; In aparenla subiectu] se trcze§te stan lor extreme de tip isteric.
dar po ate mcnline In stare de veghc comportamentu] de tip hipnotic; Pc langa tehnica de inductie expusa anterior, Hartland prezinta §i
subiectu] se trezqtc, apoi reintra spontan In transa. Toate aceste rezi- o aItii tehnica de inductie hipnotica rapid:L Subiectul sill In pieioare
stenle ]a revenire se pot datora fic unor erori de tehnica cand, tara In fata terapeutului, iar acesta Ii pune mainile pe umeri §i fixeaza eu
11"11

sa-§i dea seama, terapeutu] i-a sugerat sa nu se trezeasca, dar pot privire radaeina nasului subiectului. Instructajul este unnatorul: "Uiill-
aparea §i din a]te cauze: existenla unor scntimcnte de ostilitate fata de te In oehii mei §i imagineaza-li ea vei adom1i repede. Imediat vei intra
terapeut, sugestii posthipnotice pe care subiectu] nu vrea sa Ie Inde- intr-un sonm adane, profund, odihnitor. Continua sa te uili In ochii
p]incasca, cxistcnla unor tu]burari In sfera persona]italii (nevoia de a mei §i vei simli 0 greutate care cuprinde tot corpul Corpul devine tot
'li·1
fi dominat, de a se supunc, de a evita un conflict, dc a fugi de rea]itate). mai greu. Picioarele sunt grcle, f~arte grele. BralcIe devin ~i eIe grele,
'I[ili Williams (cit. lIart]and, 1971) afinna ca subiectu] poate dori sa foarte grele. Corpul este greu, tot mai greu, ea de plumb. Pleoapele
II
testezc capacitatea terapeutu]ui de a-I contro]a, sau dl. aceste rezistente devin grele, tot mai grelc. Te cuprinde 0 stare de toropeaIa, de som-
]a revenire pot fi exprcsia unor crori §i ambiguitati de instructaj. nolenla. Te simti obosit, corpul este greu, greu ca de plumb. Simti
De regula, aceste dificuItiili de revenire nu apar din prima §cdinta nevoia sa dom1i. PIeoapeIe sunt atat de grele ca nu poti line oehii
'II
de hipnoza, ci atunci dind subicctu] ana In ce fe] transa poate sa deseh:i~i. Ochii se inchid, se Inehid, nu poli sa-i mai lii deschi§i. Ador-
fo]oseasca scopuri]or ]ui. mi, adonni. Ochii se ineh:id, dormi, dormi, somn profund."
Pot exista diferite metodc de rezo]vare a aces tor rezistenlc ]a re- In utilizarea tehnicilor de induelie tcrapeutul trcbuie sa lina seama
venire. 0 metoda frecvcnt fo]osiill este intcrogarea subiectu]ui afIat In de urmatoarcle recomandari:
!,ll
hipnoza In legatura cu motivu] refuzu]ui sau. Raspunsu] subiectu]ui 1) dad! nu e necesara 0 transa profunda, 0 metoda de induclie
IIIII
",1
poate sugera terapeutu]ui ce sugestii trebuie sa administreze In astfel rapida este adesea suficienta. Daca insa e nevoie de 0 transa mai pro-
de situatii. funda, se reeomanda utilizarea unci metodc mai lungi, eu mai multe
III
"I'
Rosen (cit. Hart]and, 1971) indica metoda scrisului automat, me- detalii; 2) mctodcle rapide fac impresie mult mai putemica asupra
toda privirii In bila de crista] sau cea a visu]ui hipnotic ca solutii spectatorului; 3) uneori se poate e§ua eu 0 metoda, dar se poate reu§i
pentru aceste situalii. 0 aIta metoda este ignorarea pacientu]ui. Su- eu alta. De regula, eu metode mai lungi se reu~e~te mai bine; 4) scopul
58 59
terapeutic scontat se obtine mai u~or prin utilizarea metodelor mai neavoastra, atund faccti un semn cu capul. (Faceti ca subiectul sa
lungi pentru di. accstca pcnnit cxercitarca unui control mai bun asupra diferentieze experientele interne de ce1e exteme). Dadi. va imaginati
pacicntului. ca sunteti in apa unui lac, simtiti rni~carile corpului care aluneca u~or
in apa, simtiti apa racoroasa care va atinge pielea, faceti senmul de
da, prin mi~carea capului. Cautati sa descoperili ce anume simte corpul
3.4. Tehnici uzuale de inductie hipnotica dunmeavoastra in aceasta situatie. (Faceti apel la toate modalitatile
scnzoriale: vizuala, auditiva, kinestezica, taetila, olfactiva, gustativa,
• Tehnica de inductie elementara (Hunter, 1988):
la senzatiile de cald ~i rece). Poate ca in visul dumneavoastra in stare
"A§ezati-va intr-o pozitie cat mai comoda. E bine a§a. Arnintiti-va de veghe sunt lucruri pe care dorili sa Ie atingcti, sa Ie vedeti, sa Ie
ca va puteli oricand mi~ca, va puteli oricand schimba pozitia pentru gustati sau sa Ie mirosili. Puteli simti arome minunate care se asociaza
a va simli cat mai eomod. Asigurati-va de faptul ca aveti spatele §i cu ceea ce vedeli. Descoperiti ~i bucurali-va de culori, observali dadi.
capul sprijinite. (Subieetului trebuie sa i se dea asigurari ca el detine este cald sau racoare, dad mai exista ~i alta prezcnla in visul dum-
controlul asupra situatiei; confortul fizic este important). Acum lasati neavoastra. (Este bine sa se sublinieze ca orice om se lasa purtat de
ochii dunmeavoastra sa gaseasca un obiect (punct) agreabil asupra reverii diurne, §i acesta cstc un lucru placut ~i odihnitor). Observati
earuia unneaza sa se eoncentreze. Continuati sa priviti un anumit timp cu ochii mintii toate detaliile, culorile, sunetele §i bucurati-va de ima-
obieetul respectiv. Treptat-treptat yeti eonstata ca plcoapcle au tendinta ginile pe care le-ali creat. In timp ce va imaginati aceste lucruri fru-
de a deveni tot mai grele, din ce in ce mai grcle, astfel incat ar fi moase, mintea dumneavoastra interioara va va purta spre 0 stare de
foarte pUicut sa inchideti ochii pentru diteva secunde. Deschideti din hipnoza placuta, odihnitoare, 0 stare care va convine §i in care yeti
nou ochii, apoi inchideti-i iar. Yeti constata ca aveti tendinta de a clipi putea realiza ceea ce v-ati propus." (Se subliniaza faptul di, indiferent
u§or. Accsta este un scmnal ca yeti avca acces la 0 zona placuHi. a ce face subiectul, este bine).
mintii dumneavoastra, 0 zona in care timpul i§i pierdc senmificatia §i
in care putcti pcrcepe lucruriIe intr-un mod diferit. (Aceste sugestii • Tehnica inductiei prin metoda imageriei vizuale
sunt mai putin anxiogcne decat cele direete de inchidere a ochilor. (Hunter, 1988)
Dad1 obscrvati cu atentic subiectul yeti constata tendinta acestuia de
"Stati comod pc fotoliu, cu ochii inehi§i §i spatele sprijinit. Ima-
a clipi. Atunci este momentul sa mentionati acest lucru cu voce tare).
ginati-va un nor a1b ~i pufos care coboara din eer ~i vine alat de
Imaginali-va aeum ca va al1ati intr-un loe foarte plaeut, unde toate
aproape de dunmeavoastra, lncat va puteti urca pc el ca pe 0 saltea
luerurile sunt a§a cum ar trcbui sa tic. Introduceti 0 semnificalie per-
moale. (Nu uitati ea unii subiccti nu au capacitatea de imaginare vi-
sonala a imagcrici dirijatc. Va plasati cu ochii mintii in locul respectiv
zuala. Pentru ei, 0 astfel de tchnica este mai curand frustranta decat
§i yeti constata ea va simliti din ce in ce mai bine, mai relax at, mai
agreabila.) Lasandu-va purtat de norul pufos yeti putea trm experienle
lini§tit, mai confortabil, incordarea va disparea tot mai mult, din ce in
ec mai mult. (Con~tientizati ideea reducerii incordarii mai ales la su- pHicute in mintea dunmeavoastra. (Subieetul este invitat sa participe
biectii care nu au experienta In domeniul hipnozei). Imaginati-va toate la experienta psihologiea.) Simlili moliciunea §i atingerea placuta a
detaliiIc reveriei dunmeavoastra interioare: ce vedeti eu ochii mintii, norului care va sustine, va invaluie. Simtiti cum incepeti sa plutiti tot
ce auziti cu urechiIe rnintii, ce senzatii percepeti in corpul dumnea- mai sus, din ce in ce mai sus, In timp ce va simtiti protejat, aparat,
voastra. Dad1 va imaginati ca sunteti lntins pe plaja marii, simtiti soa- in siguranta. (Se adauga elementele kinestezice celor vizuale. Este im-
rele fierbinte, nisipul moale ~i cald, simtiti mi§cariIe eorpului dum- portanta accentuarea sentimentului de siguranla.) Pc masura ce norul

60 61
se rididi ~i plute~te tot mai· sus, pc ccrul alhastru, ohscrvali cum 0 ta culoare, sau doar vi se pare. Culoarea albastra induce starea de
pasare alha aterizeaza langa nor ~i va privc~te cu ochi intrebatori. lini§te §i pace intcrioara, va aduce racoare ~i confort. (Este simbolul
Parca ar vrea sa va spuna: "nu vrci sa te joci cu mine?" Apoi pasarea acceptarii). Treptat, culoarca albastra se prcschimba in purpuriul apu-
i~i intinde aripilc ~i zhoara lin in jurul norului pe care plutili, Uisan- sului de soare. Estc timpul contemplarii, revedcrii intregii voastre vieli
du-se in voia curcntului placut de aeer. Ea estc Iihera, compIet libera. pentru a atinge un nou sens, un nou ni vel de inlelcgere a propriei
(Terapcutul trehuie sa se asigure de faptul ca pacientul nu arc fobia persoane ~i a Universului. (Revederea lucrurilor presupune a vedea
pasarilor). Norul dunmcavoastra parca ar vrea sa urmeze pasarca alba din nou, presupune 0 noua perspectiva). Pasarea alba zhoara liber in-
~i va intrebati oare incotro va va purta ea. Plutili pe norul alb ~i pufos, coace ~i incolo printre culoriIe curcuheului ~i pard va cheama spu-
care aluneca lin ~i lini~tit. Puteli vedea varfuriIe copacilor, ciimpii1e nandu-va: ,,§i dumneavoastra puteli fi 0 parte a intregului Univers."
verzi, lanurile galhcne de grau ~i panglica argintie a unui diu care (Se sugereaza ideea ca subiectul nu e singur.) (Se pastreaza tacere
curge printre campii. Inaintca dumneavoastra se zare~te arcul stralu- pentru un timp).
citor al unui curcubeu. ~i pasarea alba care va calauze~te I-a vazut §i
Acum a sosit timpul sa va reintoarceli acasa, sa cillatorili pc norul
zboara spre el. Pe masura ce va apropiali de curcubeul colorat, va alb §i pufos la locul de unde ali pJecat. Pas area alba va urmeaza in
minunali tot mai mult de frumuselea lui. Fiecare culoare este stralu- calatorie, zburand in jurul norului dumneavoastra §i invitandu-va sa
citoare ~i hrodata cu argintiu. CuloriIe sunt minunate, stralucitoare,
continuali jocul. ~tili insa d a venit timpul ca jocul sa se sfar~easd
cele mai frumoase culori pc care le-ali vazut vreodata. (Exercitiul nu
pentru un timp. Acum norul va va purta in deplina siguranla pana
este recomandabil subieclilor care nu pot vizualiza in culori).
acasa ~i va va a~eza in fotoliul prefcrat. Veli reintra in corpul dum-
Pasarea alha va conduce spre 0 culoare roz delicatiL Va cufundali
neavoastra §tiind ca veli putea urma din nou pasarea alha in alta zi."
in ea §i aveli imprcsia ca atingeli un nou nivcl de con~ticntizare. (Su-
(Se ofera perspeetiva unor noi posibilitali.)
gestia "atingeli un nou nivel de con~tientizare" cste utila pcntru pro-
Aceasta tehnicii de induqie a fost publicata pentru prima data in
ducerea schimharii.) Norul plute~tc mai departe ~i se cufunda in cu-
manualul Asocialiei de Hipnoza Clinicil, editat de Corydon Han1mond
loarea galhen-portocalie. E culoarea care aparc pc cer inainte de ra- in 1988.
saritul soareIui. Culoarea aduce cu ea caldura, sanatate. Va cufundali
in culoarea galbcn-portocalic ~i simlili cum procesul de vindecare in-
• Tehnica fixarii privirii (Hunter, 1988)
cepe sa se desta§oare in interiorul organismului. (Culoarea galbcn-por-
tocalie sugereaza promisiunea unui lucru bun care se va intimpla. "A§ezati-va confortabil in fotoliu eu pricioarele sprijinite de podea.
Soarcle este adesea considerat simbolul vindecilrii. "Procesul de vin- E bine a~a. Aveli vreo intrebare inainte de a incepe? Nu? Bine! (Se
decare va incepe" reprezinta 0 prom.isiune §i 0 parte a noului nivel of era subiectului posibilitatea sa participe.) Acum privili degetul meu
de con§tientizare.) Unnali in continuare pasarea alba care va conduce aratator pc care il voi apropia treptat de fruntea dumneavoastra. (Ex-
spre culoarea verde, simbolul cre~terii ~i reinnoirii. (Se utilizeaza me- perimentatorultine mana dreapta la aproximativ 30 cm de fruntea su-
tafora cre~terii ~i schimbarii.) Este 0 culoare minunata, 0 culoare a biectului, eu degetul aratator u~or flectat. Palma deschisa sau pumnul
tuturor posibilitalilor, culoarea primaverii, a mugurilor care se desfac pot aparea oareeum an1eninlatoare pentru unii subieqi.) Dad veli fixa
inainte de a incepe 0 viala noua. Verde1e este culoarea pe care 0 un timp suficient de lung degetul meu sau orice alt obiect, ochii dum-
a~teptam, in zilele mohorate de iarna, culoare ce ne promite un nou neavoastra vor obosi treptat §i veti avea tendinla de a-i inchide. (Adu-
inceput. (Se accentueaza ideea unor noi promisiuni.) Plutili in conti- celi aratatorul u§or flectat in dreptul punctului dintre spranceneIe su-
nuare spre albastrul ceresc ~i pard pasarii albe ii place mai mult aceas- biectului). Nu este nimic misterios in asta, doar cii atunci cand acest

62 63
lucru se va Intampla, acesta va fi un senmal pentru dunmeavoastra §i bralcle pe coapse, cu palmele In jos. Observa cu atenlie bralele. Stai
pentru mine ca sunteli gata sa intrali pana la un anumit nivel de hip- lini§tit §i relaxat. Vei constata di se ·petrec anurnite lucruri cu bratele
noza, atat cat este confortabil §i potrivit pentru dumneavoastra astazi. §i cu palmele tale. Aceste lucruri se petrec Intotdeauna cand e§ti re-
(Se stabile§te cu subiectul un contract implicit. Continuali sa privili laxat, dar de regula nu Ie dai atenlie. Te rog sa te concentrezi asupra
palmelor tale, asupra tuturor senzapilor ce apar la acest nivel. Vei
degetul meu - e bine a§a - §i observali ca ochii Incep sa se umezeasca
simli poate greutate In palme sau presiune, vei simli materialul din
u§or §i foarte curand veli simli nevoia sa clipiti ... (In aceasta elapa,
care sunt Ia.culi pantalonii (sau fusta) ori vei simli caldura sau rnici
ochii se umezesc §i subiectul are tendinta de a clipi. Daca se Inchid
furnicaturi In degete. lndiferent despre ce fel de senzalii e yorba, do-
ochii, contractul este acceptat).E bine a§a - lasali acum ochii sa se
resc sa Ie observi cu atenlie. Atenpa ta poate sa fluctueze, sa se abata
inchida u§or §i imaginali-va dl va alfati Intr-un loc foarte placut, un de
de la palme, dar readu-o cu calm Inapoi la palme. Continua sa te
totul este a§a cum ar trebui sa fie, un loc pc care l-ati ales anume
concentrezi asupra palmelor intrebandu-te cand va Incepe rni§carea
pentru dumneavoastdi". (Locul ales are 0 semnificalie personala).
din ele (cand terapeutul observa rni§carea unuia din degetele subiec-
U§orul tremor al pleoapelor este probabil cel mai obi§nuit fenomen
tului, cl mentioneaza acest lucru §i afirma ca mi§carea se va intensifica
care apare atunci cand cineva intra In hipnoza. Aceasta se Intampla
probabil. E interesant de vazut care din degetele tale se rni§ca mai
datorita pozitiei In care ochii se odihnesc atunci cand intram In hip- intiii. Poate fi degetul rnijlociu sau araUitorul, sau inelarul etc. Unul
noza. (Confirmarea faptului ca subiectul se ana In transa). Mai tarziu,
dintre degete incepe sa zvaceasca, sa se rni§te. Nu §tii Inca ce deget
atunei cand yeti Invata autohipnoza, veti utiliza tremorul pleoapelor
se va mi§ca mai intm. Continua sa-Ii concentrezi Intreaga atenlie asu-
ea semnal ca sunteti gata sa intrali Intr-o stare foarte pUicuHi§i odih-
pra degetelor. Vei constata 0 rni§care u§oara in degetul aratator al
nitoare. (Sc subliniaza faptul ca "aeeasta este instrumentul dunmea- rnilinii drepte. De indaHi ce a Inceput rni§carea, vei observa ceva in-
voastra". lndifcrent ce se intampla, estc bine ca se intampla.) Acum, teresant. Foarte Incet, degetele se vor Indeparta unele de altele, spaliul
se poate trcce la programul terapeutie propriu-zis. dintre ele va deveni din ce In ce mai mare. Degetele se vor indeparta
Varialii ale tehnicii: tot mai mult unele de altele. Se vor departa uncle de altele tot mai
1. Subiectul fixcaza varful unui crcion pe carc 11 tine in mana. mult. (Aceasta este prima sugestie adevarata la care ne a§teptam sa
2. Se poate cere subiectului sa tixeze eu privirea un punet de pe raspunda subiectul.) Pe masura ce degetele se depirteaza, vei 6bserva
ca ele au tendinta de a se arcui, de a se ridica. Observa cum aratatorul
peretelc opus.
3. Unii terapeuli reeomanda fixarea flacarii unei lumanari sau a rnilinii drepte se arcuie§te, tinde sa se ridice. In acest moment §i ce-
unui bcculct cu lumina slaba. lelalte degete tind sa-l urmeze, sa se arcuiasea, sa se ridiee, sa se
ridiee. Pe masura ee degetele tind sa se ridiee, devii tot mai con§tient
de faptul ca palma ar fi trasa In sus de un balon, tot mai sus, din ce
3.5. Tehnici avansate de inductie in ce mai sus. Palma dreapta e u§oara ca un fulg §i tinde sa se ridiee
tot mai mult. Pe masura ce palma se ridica, tot bralul se ridica tot
• Metoda levitatiei bratului mai mult; din ee in ce mai sus. Pe masura ee prive§ti palma §i bralul
Metoda a fost utilizata prima data de Milton Erickson, dar cea mai care se rididi tot maimult, observi ea devii tot mai relaxat, tot mai
buna descriere a acesteia Ii apaqine lui Wolberg. Subieetul estc a§ezat toropit. Ochii devin tot mai obosip, din ce In ce mai obositi. Pe nllisura
in pozilie cat mai comoda, pe un scaun, §i primc§te urmatoarele in- ce bralele se ridica, devii tot mai relaxat, tot mai toropit, mai sonmo-
strucliuni: "Dorcse sa stai comod pc scaun §i sa tc relaxezi. Pune lent. Pleoapele devin tot mai grele, din ee In ce mai grele, tind sa se

64 65
inehida. Voi numara aeum de la 1 la 10 ~i eu fieeare numar bralul
indicat ca eele doua persoane (pacientul ~i martorul) sa fie apropiate
tau se va ridica mai mult, tu te vei simli tot mai relaxat, tot mai toropit,
sub aspectul varstei, pregatirii, sexului §i sa aiba 0 a§ezare spaliala in
vei simli nevoia sa inehizi oehii ~i sa te la~i in voia relaxarii plaeute,
pozilii simetrice. DatoriHi acestor aspectc §i contagiunii afective exista
odihnitoare. 1 .- braiul se rididi u~or, atras ca de 0 forta, bralul se
posibilitatea ca subiectul sa intre automat in hipnoza.
rididi tot mai mult, sus, tot mai sus. Devii tot mai relaxat, tot mai
toropit, pleoape1e devin grele, foarte grele. Respiraiia devine rara, tot
mai rara, regulata. Inspira ~i expira adanc. 2 - bralul se ridiea tot mai 3.6. Metode de reducere a rezistente10r
mult §i se apropie de fala ta. Te simli tot mai relaxat, tot mai toropit.
3-4 - pe masura ee bralul se apropie de 1'ata ta, intri intr-o de relaxare Hunter (l9~8) sublinia faptul ca rczistenIe1e reprezintil un fenomen
adiinea, tot mai adanca, din ce in ee mai mult, pana cand va atinge perfect normal care se manifesta la aproape orice subiect normal care
fala, iar tu devii tot mai toropit, din ce in ce mai toropit, dar nu trebuie nu a mai practicat hipnoza, dar care poa1e aparea uneori §i la subiectii
sa adorrni inainte ca mana sa atinga obrazul. Cand palma a atins obra- cu experientain domeniu, atunci cand ace~tia sunt confruntati cu ex-
zul vei adorrni, vei adormi. 7 - bralul i§i schimba direqia §i sc rididi perienle psihologice ineditc care pot avca loc in stare de hipnoza.
tot mai mull, tot mai mult, indrcptandu-se spre fala ta. Plcoapele devin Rezis1enlele nu sunt altccva decat exprcsia Door mecanisme de aparare
de natura subcon§ticnta.
grele, 1'oarte grele. Devii lot mai tnropit, tot mai toropit, tot mai som-
1101ent.Pleoapele devin grete, tot mai grele ~i palma se rididi tot mai Primul pas in direqia inIaturarii rczistentelor consta in lamurirea
mult, indreptandu-se spre fata. Te simli obosit ~i toropit, oehii se in- unui subiect lipsit de cxpcricnla ca aceste f(~nomene sunt noonale §i
chid, se inehid. 8 - cand palma va atinge fala, vei adomli, vei adonni adesea dezirabile. Este, de asemenea, indicat sa se administreze su-
profund. Devii tot mai relaxat, tot mai relaxat, tot mai relaxat. Pleoa- biectu1ui sugeslii pozitive de tipu1: "Imi dau searna ca e§ti motivat, §i
pele sunt grele, grele ca plumbul ~i bratul se ridica tot mai mult, tot acesta cste eel mai important 1ucru pentru ca hipnoza sa-ti reu§easca."
mai sus, tot mai sus. 9 - cand bralul atinge fala vei adonni adane. Exista subiecti care vor spune terapeutului pc un ton agresiv: "Nu
(Dadl palma subiectului atinge fata.) 10 - domli, donni, dormi adanc. mil voi re1axa niciodata!" In astfel de cazuri se comandll. rapid: "Te
Te simli relaxat ~i loropit, te giinde~ti numai la somn ~i relaxare. Re- rag sa nu te reIaxezi!" Incearca daar sa ascu1ti vocea mea §i sa te la§i
laxare profunda, profunda, ea un sonm adane." purtat de ea. Faci parte din acea categoric de persoane care oblin
Se observa ca este mult mai bine dad tehniea levitaliei bralului maximum de profit atunci cand asculta cu atentie ~i se concentreaza
se combina cu tehnica numararii pentru ca levitalia este 0 metoda asupra a ceea ce spun ..
dificila la care subiectii reactioneaza mai putin ~i reprezinta 0 moda-- Trebuie subliniat faptul ell subcon§tientul inlerepreteaza invers afir-
litate de abordare la care pot recurge doar terapeutij experimentali. maliile cu caracter negativ. Astfe1, afirmatia: "va rag sa Nu ..." va fi
interpretata sub forma "va rog Sa ..."
• Tehnica de inductie indirectli a hipnozci (Milton Erickson) Pentru subiectii care au tendinla de a ramane cu ochii deschi§i este
bine sa se spun3.: ,,0, dumneavoastra facqi parte dintre acei subiecti
Aceasta tehnica de inductie indirecta se poate ap1ica fara acordul care pretera sa ramana cu ochii deschi§i atunci cand intra in hipnoza."
pacientu1ui. Se discuta cu 0 persoana care estc dispusa sa coopereze, Ca urmare a unci afirmalie de accst tip, subiectul va inchide imediat
apoi i se cere subiectului sa asiste la 0 §edinla de hipnoza a persoanei ochii.
inle1ese cu terapeutul. Se dau sugestii pentru persoana inleleasa cu Terapeutul trebuie sa piarda un amlmit timp pentru a ana care sunt
terapeutul, dar aceste sugestii se adreseaza de fapl subiectului. Este
preferinte1e subiectului, spre a conduce coreet procesul imaginatiei di-
66
67
rijate. Este indicat ca acesta sa cunoasca ce anume nu Ii place subiec- Capitolu14
tului, eventualele sale fobii. Evident ca un subiect care se teme de apa
va rezista sugestiilor de a inota in plan imaginar. In acela§i timp este
HIPNOTERAPIA
important sa fie cunoscute experientele anterioare legate de hipnoza,
mai ales cele care se refera la hipnoza de estrada. Acestuia trebuie sa
i se dea asigurliri ca hipnoza clinica se deosebe§te foarte mult de cea
Hinoterapia poate sa imbrace trei forme: a) terapie centrata pe sim-
de estrada, §i ca terapeutul i§i cunoa§te bine meseria.
ptom (are ca obiectiv eliminarea simptomului; b) psihoterapie analitid'i
Se spune in mod repetat de mai multe ori faptul ca, indiferent ce
- hipnoanaliza (combinatie a hipnozei cu psihanaliza); c) sisteme de
anume se intampl3., este bine ceea ce se intfunpla. In acela§i timp e
de dorit sa se precizeze faptul ca majoritatea subiectilor intra la inceput psihoterapie in care hipnoza se combina cu foarte multe thnici de psi-
intr-o stare de transa u§oara §i ca ace§tia vor invata sa intre intr-o hoterapie scurili de orientare comportamentala §i experiental3.. In plus,
hipnoza mai profunda abia atunci ciind se vor farniliariza cu tehnica. hipnoza poate fi aplicata §i in sustinerea oricarui pacient cu afectiuni
In cazul in care subiectul dumneavoastra se dovede§te excesiv de organice, fiind utiIa in reducerea anxietatii. Se considera exagerata
re7istent este indicata aplicarea unei tehnici disociative dupa modelul: ideea di inlaturarea simptomului determina 0 subtitutie de simp tom,
"Te rog ill sa intre in hipnoza doar subcon§tientul tau §i mentine dar trebuie avut in vedere ca cu cat nevoia pacientului de a avea sim-
con§tientul treaz." ptomul este mai mare (este yorba de un mecanism de aparare al egou-
Reamintiti-va faptul ca cea mai buna tehnica de intrare in hipnoza lui), cu atat mai rezistent va fi pacientulla psihoterapie. Deci, pacientul
este aceea prin care 'invaJam subiectul sa intre in aceasta stare §i nu-i trebuie invatat sa fadi. fata simptomului sau §i sa nu recidiveze sub
ordonam s-o faca impotriva vointe sale. Aceasta afimlatie se bazeaza actiunea unui nou stres.
pe tendinta fireasdi a oamenilor de a se opune oricarei presiuni §i de Hartland (1971) este de parere ca la inceputul oricarei psihoterapii,
a proceda invers dedit Ii se cere. Din acest motiv este bine sa se terapeutul trebuie sa obtina informatii de la pacient conform unei sche-
utilizeze 0 voce blanda §i calda, chiar daca ea ascunde 0 comanda me de anamneza. Aceasta schema cuprinde urmatoarele categQrii de
deghizata sub fonna unei invitatii. Este bine sa se utilizeze expresii informatii:
de tipul: "lasa sa se intample" , "va fi interesant sa observi ca..." a. Istoricul bolii - se urmaresc informatiile legate de debutul, durata
Asemenea afirmatii asigura subicctul di decizia de a-§i explora bolii, detalii referitoare la tratamentul urmat.
propriile stari psoibile sau de a intra intr-o stare de hipnoza mai pro- b. Istoria familiala - descrierea plirintilor, a fratilor, a modelului
funda ii apartine lui insu§i. Trebuie lasarn impresia ca experimentatorul
de rdatii farniliale actuale §i trecute, a atitudinilor din familie.
nu are dedit sarcina de a ghida, nu de a presa sau de a impune ceva.
c. Copilaria - sunt interesante informatiile referitoare la boJile co-
Sub nici 0 forma experimentatorul nu trebuie sa blameze subiectul
pilariei, 0 atentie speciala fiind acordata episoadelor de enurezis sau
prin vorbe sau gesturi pentru di nu obtine 0 experienta satisillcatoare
somnambulism. Se cer informatii despre situatia §colara referitoare la
in domeniul hipnozeL
integrarea in di verse §coli urmate, reactiile fata de ceilalti copii, fatli
Pentru succesul terapiei trebuie repetat permanent: "e bine ceea ce
de succes §i e§ec etc.
se intampla §i este exact lucrul potrivit care trebuie sa vi se intample
acum." d. Istoria ocupationala - cuprinde informatiile referitoare la reali-
zlirile §colare, locurile de munca, motivele schimblirii locului de mun-
di, reactiile fata de mediu, colegi etc.
69
68
e. Probleme psihosexuale - este vorba de infonnaliile date In le- Ceea ce se va inti pari in subcon§tientul tau va avea 0 mare influenta
giHura cu cuno~tintele dobandite in copilarie despre problemele sexua- asupra modului in care gande~ti, simli ~i aclionezi. Aceste idei pe care
Ie, in legatura eu deprinderile rele (de exemplu, masturbatie), dad ti Ie sugerez ~i care se vor i'ntipari l'n SUbcOll§tientultau var continua
aeeste deprinderi persista la varsta adulta, dad au survenit probIeme sa influenleze gandurile, sentimente1e ~i modul tau de a actiona ~i
emotionale actuale ~i treeulc, care au fast relatiile eu partenerul, dad atunci ciind nu qti eu mine, cand e§ti acasa, la servieiu sau in alta
au existat dificult1lti maritale, plus informaliile legate de statutul fi- parte. Aceste ganduri vor actiona tot aHit de puternic ea ~i aici. E~ti
naneiar.
profund relaxat §i tot ceea ce iti spun se va i'nillmpla spre bine1e tau,
f. Antecedente patologice -- se cer infonnalii referitoare la boli, in avantajul tau. In cursul acestei relaxari te vei simti tot mai putemic,
operatii, accidente, tratamente de urma, menstra, sarcini ~i avorturi. tot mai eficient, tot mai stapan pe tine. Te vei simti tot mai vioi, tot
g. Antecedente hercdocolatera.le - cstc vorba de eventua1elc psiho- mai alert, mai energic, mai putin obosit, tot mai putin descurajat, tot
ze, nevroze, epilepsii la rude apropiate. mai putin depresiv. Cu fiecare zi ce trece vei deveni tot mai interesat
h. Starea psillld actuala - infom1atii rcfcritoare la simptomul do- de ceea ce se i'ntfunpla in jur, astfe1 incat mintea ta va fi distrasa de
minant la care se adauga infonnalii legate de prezenla sau absenta la propria persoana §i de la problemele care te framanta. Te vei gandi
depresiei, anxietatii, fobiilor, insomniei, tulburanlor mnezice ~i prose- tot mai putin la tine insuti, la dificultatile tale, vei fi tot mai putin
xice, a ideilor suicidare, a tcmerii de boli psihice. preocupat de propriile trairi, vei deveni tot mai putin ingrijorat, tot
i. Informatii refcritoarc la cuno~tinte1e pacientului despre hipnoza mai putin agitat, tot mai putin anxios, tot mai putin deprimat, vei fi
~i la expectatiile lui legate de aceasta. capabil sa gande~ti clar, sa te concentrezi tot mai bine. Iti vei concentra
Dupa realizarea schemei de anamneza, lucrul cu pacientul este mult tot mai mult atentia asupra a ceea ce faci, iar memoria ta se va im-
mai u~or, simptomul fiind inlaturat mult mai u~or daca i se dau su- bunatali. Vei deveni capabil sa vezi lucruri1e din perspectiva lor reala
biectului ~i sugestii de intarire a eului, de reducere a anxietatii ~i de Lara a Ie pernute sa ia proportii. De la 0 zi la alta vei deveni tot mai
cre~tere a increderii in sine. relaxat, te vei enerva tot mai putin. Cu fjecare zi ce trece vei deveni
In general, oamenii au doua reactii psihice la boala. 0 prima ca- §i vei ramane tot mai relaxat, tot mai putin i'ncordat amt fizic, cat ~i
tegorie este reprezentata de reactiile direete: anxietate, teama, tensiune, psihic. Devii §i ramai tot mai re1axat, tot mai putin incordat amt fizic,
agitatie, di~pozitie depresiva. In cea de-a doua categorie intra reactii1e- cat ~i psihic. Tot mai increzator in tine, in posibilitatile tale de a duce
consecinte ale unor tulburari din sfera personalitatii: lipsa de incredere la bun srar~it ceea ce ai de Iacut. Vei avea tot mai multa incredere In
In sine, dependenta, dezadaptare, instabilitatc psihica. Avand in vedere forte Ie proprii, lara anxietate, fara incordare, lara teama de a gre§i. Zi
aceste fapte se impune ca un principiu important al terapiei combinarea dupa zi te vei simti tot mai independent, tot mai stapan pe tine, vei
sugestiilor de intanre a eului cu sugestiilc terapeutice propriu-zise cen- putea sa stai pe propriile picioare, vej fi indepedent, increzator in
trate pe simptom. De~i profunzimea transei nu conteaza, totu~i se ob- forte1e proprii, vei putea face fata cu bine oricarei dificultati. Zi dupa
serva ca cu cat este mai adanca, cu atat cre~te eficienta tratamentului. zi te vei simti tot mai bine, tot mai increzator in forlele proprii, cu
Prezentam spre exemplificare modelul de sugestii utilizate pentru un sentiment de bunastare ~i siguranta personala. Cu fiecare ~edintii
intarirea eului elaborat de Hartland in 1971: de relaxare te vei simti tot mai fericit, tot maiincrezator, tot mai
"E~ti amt de destins, de relaxat, atat de profund relaxat, incat min- multumit, tot mai optimist. Vei fi tot mai capabil sa te bazezi pe tine
tea ta devine tot mai receptiva la ceea ee Iti voi spune. Tot ceea ce insuti, sa-ti sustii parerile, judedtile, opiniile, sa stai pe propriile tale
ili voi spune va patrunde adanc in subcon~tientul tau, se va intipan picioare. Vei simti tot mai putin nevoie sa te bazezi pc alii oameni,
aeolo ~i va Hisa 0 urma adanca pe care nimeni nu 0 va putea §terge. sa depinzi de altcineva."
70 71
Dupa incheierea acestui instructaj conlinaod sugestii de intarire a a milinii. Imediat ce vei simli aceasta senzatie de caldura ridica bratul
eului se poate trece la administrarea sugestiilor pentru inlaturarea drept. Bine, acum lasa bratul jos §i continua (daca pacientul a ridicat
simptomului. bralul). eu cat se amplifica aceasta senzape de ealdura 0 data cu fie-
Sugestiile specifice adresate simptomului sunt elaborate dupa par- care atingere simti cum capul tau devine tot mai des tins, mai relaxat.
curgerea unor fraze: 1) terapeutul trebuie sa mareasca motivalia su- Te simti tot mai bine. Pe masura ce dildura se amplifica, durerea
biectului pentru tratament inainte de inceperea tratamentului. E1 trebuie seade mult, tot mai mult, paoa dispare total. Iti vei simp capul u§or,
sa discute cu subiectul simptomul in detaliu §i sa accentueze ideea ca tot mai u§or §i eliberat de durere. De indata ce vei simli 0 u§oara
simptomul este neconvenabil, perturbator, iar existenla subiectului ar caldura in zona capului, durerea va dispare. Voi numara de la 7 la 1.
fi mult mai placuta tara el; 2) in cea de-a doua faza i se explica Te vei simti tot mai relaxat, te vei trezi cu capul limpede, tara cel
mai mic semn de durere sau de disconfort.
subiectului cum 11poate ajuta hipnoza sa scape de acel simptom, te-
rapeutul trebuind sa fie dit mai convingator in afirmaliile sale. Exista unele afectiuni, mai ales cele dermatologice, unde este in-
dicat sa se sugereze senzatia de rece, mai ales daca iritarea, pruritul
deranjeaza foarte mult.
4.1. Producerea analgeziei prin hipnoza Marlene Hunter (1988) sintetizeaza principalele tchnici de comba-
tere a durerii, astfel:
Analgezia se produce in mod diferit de la un subiect la altul In • Una din tehnici1e de combatere a durerii consta in utilizarea re-
functie de profunzimea hipnozei §i de pragul individual al durerii. Este
laxarii pentru ca musculatura incordata creeaza 0 senzape de discon-
foarte important ca terapeutul sa ofere subiectului §i 0 motivape logica
fort fizic. Orice durere, indiferent de originea ei, implica §i 0 anumita
pentru disparitia durerii. Amt in stare de veghe, cat §i in hipnoza, incordare musculata. (Eliberarea de durere este mai indicata decat
terapeutul trebuie sa-i dea subiectului urmatoarea explicatie: "De cele controlul durerii pentru ca acesta din urma presupune existenta durerii
mai multe ori, durerea este produsa §i agravata de supraincordare. pe care subiectul 0 controleaza. Prin relaxarea musculara se elimina
Deci, cu di.t te relaxezi mai mult, cu atat devii mai destins, mai putin acea componenta a durerii care se datoreaza incordarii §i este fncura-
tensionat, cu atat te simti mai bine. Cu cat devine mai profunda rela- jator sa §tim ca totdeauna putem face ceva pentm a obline 0 anumit.a
xarea, cu atat durerea devine tot mai suportabila, descre§te tot mai u§urare. A fi capahil sa i'ntrcprinzi ceva cstc mai hinc dedit a Ii nea
mult. Te simp tot mai relaxat, din ce In ce mai relaxat. Cu cat te simti jutorat.)
mai profund relaxat, cu atat durerea scade, scade tot mai mult paoa • 0 alta tehnicl1 sau grup de tchllid de cumhutero tl durtrll \1
caod dispare complet. refera la utilizarea mclodci disol'lf'rii. care con"ta tn dhHlUl~Il'Til
o alta tehnica pentru combaterea durerilor 0 constituie tehnica sub- (deta§area) subiectului de durere. Subieqii ell ill1Llglnu\lehop-utll ill I
stitutiei de simptom: se sugereaza pacientului 0 alta senzape care se gasit multe solutii pentru a se deta§a: ne putCI11ilOagillu ell lultlll till
substituie celei dureroase: amorteala, raceala, caldura. 0 alta varianta rerea §i 0 a§ezilm undeva intr-un raft sau ell lasaI1l partett corp\! hll
a tehnicii substitupei este mutarea durerii dintr-o zona in alta a cor- care ne doare sa stea In pat sau in fotoliu, in timp cc rcslul pcrsoanei
pului sau tehnica amaoarii durerii. noastre i§i vede de treaba; alti oameni l§i imagineaza ca a§azl1 un
Spre exemplificare prezentllm un model de inlaturare sugestiva a material izolator intre corp §i durere; eea mai eficient.a tehnica 0 con-
durerii prin sugerarea senzatiei de caldura In zona afectata: "Caod ip stituie observarea durerii de undeva din afara, de la 0 anumita distantil.
voi atinge fruntea vei simti 0 senzatie de caldura care cuprinde fruntea, In aceasta situatie durerea face mai putin parte din noi, ea patrunzaod
fata, gatul. Senzatia de cladura se amplifica 0 data cu fiecare atingere mai putin in con§tiinta.

72 73
• 0 categoric importanHi de tehnici de combatere a durerii sunt simte bine, In timpul unci inspiratii, §i 0 trimitc In zona dureroasa In
tehnicile substitutivc: timpul unci expiratii.
a) Se pot substitui durerii aIle tipuri de senzatii cum ar fi: caldura, Copii utilizeaza adesea tehniea cutiei cu butoane. Astfel, ei I§i pot
arnoI1eaIa, presiune etc. imagina ca au in cap 0 cutie cu butoane de scoatere din functiune,
b) Se poate comuta durerea dintr-o parte in alta a corpului. Astfel, prin manevrarea carora pot deconeeta diverse paI1i ale eorpului In care
ne putem imagina ca mutam durerea diu iutcriorul organismului uu- nu mai simt durerea.
deva la suprafata, unde putem masa zona respectiva. Daca aveti 0 • Hipnoza §i controlul respiratiei (Hunter, 1988)
durere de cap care va impiedica sa terrninati 0 lucrare, va puteti ima- Pentm a cre§te eficienla hipnozei, putem folosi 0 tehnica respira-
gina ca mutati durerea respeetiva in alta zona a eorpului pana cand tone in fomtc multe feluri. Astfel, se poate utiliza respiratia pentru a
terminati lucrarea. transfera senzatiile de confort dintr-o zona a corpului care se simte
c) Se poate substitui perioada In carc subiectul simte durcrca. Multi mai bine intr-o alta zona care are nevoie sa se calmezc. Se proccdeaza
in fclul urrnator:
oameni aplica spontan aceasta tehniciL Unii sportivi care se acciden-
teaza In timpul unci competitii, adesea nici nu-§i dau seama ca s-au Se acumuleaza senzatia de con fort (imaginata ea 0 energie) pe in-
accidentat pana dlnd nu se tcrmina competitia. 0 mama e capabila sa spiratie prin imaginarea unui proees de absorbtie §i apoi se trimite
ignore propria durcre pana cand copilul se ana in sigurantiL energia respectiva In zona unde este nevoie de ea pc expiratie.
o astfel de tehnica poate ti utilizata In mod deli be rat. Astfel, dad Respirati in ritm personal, inspirand senzatia de contort §i trimitand
ne spunem: "Nu am timp acum pentru durcrea asta de cap" s-ar putea aceasta senzalie In acea parte a corpului care are nevoie de ea pe
sa constatam cu surprindere ca durerea de cap chiar a disparut. expiratie.
• Eficiente s-au dovedit §i tehnicilc care constau in modificarea Tot pe expiratie, imaginati-va di alungati senzatiile de disconfort
imaginii durerii. §i tensiune.
Durerea poate avea 0 imagine; e posibil ca, in imaginatia subiec- Tehnica este foarte simpla ~i se poate aplica atit in stare de hip-
tului, aceasta sa aiM marime, forma, culoare, densitate, temperatura noza, cat §i In stare de veghe.
etc. (Se face apel la imaginatia subicctului.) In primul rand, subiectul
trebuie sa con§tientizezc imaginea respectiva a durerii, cu toate deta- 4.2. Hipnotcrapia fji nafjtcrca fara durcri
liile §i apoi s-o faca mai suportabiUL Astfel, ro§ul aprins sc poate
transfoffi1a In rozpalid, caldura in senzatie de rece, iar furia Intr-un I-lunter (1988) recomanda pacientci un11atorul instructaj:
sentiment de seninatate. Cand se moditica imaginea durerii, Insa§i du- "De multe saptamini va pregatiti pentru na§terea copilului dum-
rerea se schimba. neavoastra. Aeum a sosit momentul ea el sa vina pe lume. Probabil,
Cea mai simpJa tehnica este aceea potrivit carcia se modifidi, pe procesul de dilatare a inceput, iar contraetiile devin mai frecvente §i
rand, cate 0 caracteristica a imaginii durerii (tehnica N.L.P.): Trans- dureaza mai mult. Este 0 perioada cand trebuic sa va bucurati §i din
forrnati Intai culoarea, apoi tcmperatura, apoi starea afcetiva care aceasta bucurie yeti extrage energia necesara pentru procesul na§terii.
insote§te durerea. A avea un copil este 0 experienla minunata. Pentru a-I aduce pe
• Respiratia controlata este 0 tehnica extrem de simpla care consta lume e nevoie de un mare con sum de energie.
In aceea ca subiectul, in stare de relaxare musculara, i§i imagineaza Va amintiti din cursul §edinlelor lrecute de hipnoza di procesul
ca acumuleaza 0 senzatie de confort, dintr-o parte a corpului care se na§terii are loe in trei faze.

74 75
In prima faza se produce clilatarea zonei cervicale. deschisa cand s-a ajuns la 10 cm. Acum uterul va actiona pentru a
Cand intelegeti modul in care se produc contrac1iile, yeti fi capabila impinge rutul sa iasa la lumina. Acum aveti nevoie de 0 energie su-
sa va adaptati mai bine organismul acestui proces. plimentara, energie ce izvora§te din bucuria dunmeavoastra de a da
Amintiti-va faptul ca organismul dunmeavoastra §tie exact ce are na§tere unci fiinte omene§ti. Corpul dunmeavoastra i§i indepline§te
de rucut in cursul acestui proces fascinant de aducere pe lume a unci misiunea din ce in ce mai bine atunci cand sunteti deta§ata §i va situati
fiinte; sta in puterea dumneavoastra ca acest proces sa se desru§oare undeva in afara corpului.
mai eficient daca va yeti deta§a de fiecare data dind se produce 0 Concentrati-va aten1ia §i plasati-va in afara corpului la fiecare con-
contractie, astfel indit organismul sa-§i faca singur treaba. (Combate- tractie pana cand v-a1i dilatat complet. Medicul sau asistenta medicala
rea durerii prin mecanisme disociative.) va va spune cand v-ati dilatat la maximum. Va aflati acum in stadiul
Inceputul fiecarei contractii trebuie sa devina pentru dumneavoastra al doilea. Acum, fiecare contractie are drept scop sa impinga copilul
senmalul de dec1an§area procesului de deta§are. Corpul §i subcon§tien- pe canal pana cand va fi expulzat. Acum yeti avea 0 alta misiune.
tul dumneavoastra va recunoa§te acest semnal inainte de con§tientiza- Acum, de fiecare data cand simtiti ca incepe 0 contractie, intrati in
rea lui. propriul corp §i participati la procesul de impingere. Recurge1i la toata
Pentru a fixa acest mecanism, voi pune mana pc abdomenul dum- forta §i energia de care dispuneti pentru a ajuta contractia, bucurati-va
neavoastra pentru a simboliza producerea contractiei. Cand simtiti ca ca sunteti 0 parte a acestei forte care impinge rutul la lumina. lntrati
fac acest lucru deta§ati-va, imaginati-va ca merge1i tot mai departe. in corp §i fiti 0 parte a fortei de impingere.
Atunci cand mana mea se ridica, reveniti in corpul dumneavoastrli. Apoi, dupa incheierea fiecarei contractii, relaxati-va. Acumulati
Puteti sa intrati in hipnoza 0 data cu fiecare contractie §i sa reveniti forti! §i energie in timp ce va pregatiti pentru 0 noua contractie. Ave1i
din hipnoza in perioada dintre contractii sau puteti decide sa ramaneti toata foqa §i energia necesara. In perioada dintre contractii odihniti-va
permanent in stare de hipnoza §i s-o adanciti 0 data cu fiecare con- §i refaceti-va fortele §i atunci cand se declan§eaza semnalul (incepe
tractie. contractia), reintrati in corp §i adaugati forta §i energie noii contractii.
Utilizati inceputul fiecarei contractii ca semnal pentru a intra in Acum copilul a coborat tot mai mult §i estc gata sa se nasca. Ascul-
hipnoza sau pentru a adanci hipnoza §i pentru a va distanta de ceea tali cu atentie ce va spune medicul sau sora medicala, dar ascultaIi in
ce se petrece, lasand corpul sa-§i faca datoria. Este ca §i cum v-ati acela§i timp glasul con§tientului §i subcon§tientului dumneavoastra.
privi din afara, fiind foarte interesata de ceea ce se petrece in corpul Toate aceste informatii va vor fi utile in finalizarea travaliului.
dumneavoastra: zona cervicala se deschide tot mai mult, contractiile lata, iese acum capul copilului. Nu mai impingeti acum; lasati capul
devenind tot mai putemice. copilului sa iasa incet la lumina. Faceli acum apel la tehnica respira-
Uterul are 0 musculatura foarte putemica §i corpul dumneavoastra torie. lnspirati lent §i calm spre sfar§itul contractiei.
are nevoie de aceasta forta. Uterullucreaza din greu in procesul na§te- Poate priviIi intr-o oglinda §i daca lucrurile stau a§a puteti vedea
rii. Usati aceasta energie sa va ajute sa avansati in procesul na§terii capul copilului. Asistenta medicala §terge fata copilului. Acum reali-
§i reac1ionati din ce in ce mai eficient. zati 0 noua contraclie in care depuneti toata energia, pentru ca umerii
La toate femeile care se afla la prima na§tere, zona cervicala se §i trupul copilului sa iasa la lumina. lata, copilul d~nmevoastra s-a
deschide cu un centimetru pe ora. Desigur, fiecare organism reactio- nascut. Luati in brate copilul, atingeti-l, priviti-l, simtiti-l, auzi1i-l. Re-
neaza altfel, fiecare rut este diferit §i fiecare travaliu este destinat sa curgeti la toate simturile pentru a face cuno§tintii cu capilul dunmea-
fie potrivit unor imprejurari specifice, dar, in general, la primipare voastra- care a sosit pe lume. ~i copilul va face cuno§tinta cu dum-
zona cervicala se deschide cu un centimetru pc ora. Ea va fi complet neavoastra pentru ca §i el poate sim1i, auzi, atinge, mirosi §i poate

76 77
chiar distinge lumini §i umbre. Copilul simte rikoarea camerei, lumi- Ii provoadi 0 senzatie de confOrl, extinzand scnzatia de am0rteala
nile, sunetele, dar mai mult decat orice vocea dumneavoastra, atingerea (anestezie) de la brat ]a cea]alta parte a corpului.
dunmea voastra.
In cateva minute, medicul sau asistenta va va cere sa Impingeti 4.3. Hipnoza in tulburarile psihosomatice
din nou, sa realizati 0 noua contraqie, pentru ca a sosit timpul celei
de-a treia faze. Acum va ie§i placenta. Suntcti atat de bucuroasa de Tulburan]e psihosomatice tin In acela§i timp §i de psihic §i de corp.
copi]u] durrmea voastra Indit abia va mai dati seama de ceca ce se Psihosomatic nu inseamna "Inchipuit", "imaginar" sau nevrotic.
Inillmp]a, dar Impingeti u§or §i simtiti cum placenta iese fara cfort din
corp. I. Sugestii pentru acest tip de parienli (Hunter, 1988)
Medicul sutureaza (coase) partile rupte ale vaginului durrmea-
Pacientu]ui aflat deja in hipnoza i se dau urmatoarele instructiuni:
voastra. ~titi ca totu] se va vindeca foarte repede pentm d sunteti
"Peste eateva momcnte voi atinge eu degetul fruntea ta. Cind vei
sanatoasa. IJteru] se va contracta §i va reveni la dimensiunile sale
norma]e. simti atingerea respectiva, voi cere subcon§tientu]ui tau sa se Intoarca
In timp, ]a perioada de dinaintea aparitiei simptomuJui §i chiar Inainte
Sanii dumneavoastra sunt capabili sa produca ]apte chiar in primele
momente dupa' na§tere. Lasati copilul sa suga ]a san, pentru ca ali- ca factorii care au produs simptomuJ sa fi actional. Aceasta perioada
mentatia naturaIa este foarte utila §i ii ofera copi]u]ui mecanisme de poate fi mai ludepartata decat i~i inchipuie mintca ta con§tienta.
aparare Impotri va unor posi bile Imbo Inaviri. Totu I s-a petrecut exact Lasa mintea ta eon§ticnta sa proeedeze cum Jore§te. S-ar putea ca
a§a cum a trehuit sa se petre ad atiit pentru dunmeavoastdi, cat §i ea sa vrea sa ramana prezenta aici, sau sa se intoarca partial sprc
pentru mica fiinta care tocmai a venit pe lume. treeut observand de la distanla ceca cc se petrece ori sa Insoteasca
Alte procedee pentru combaterea durerii In stare de hipnoza: mentalul tau incon§tient pe parcursul intregii sale ci1latorii.
• Imagerie specificcl. Subiectul poate sa-§i imagineze ca vasek de ~i pentru ca menta]lI] eon§tient ~i mcntalul subcon§ticnt se pot situa
sange revin la dimensiuni1c lor normalc (mai mici dad sunt di]atate In pelioade diferite de timp vei putea trai sentimente despre care nu
sau mai mad dad sunt contract ale produciind un spasm). §tii de unde provin. Daea aeest Iuem se Intampla, chine sa §tii di de
Revenirea la dimensiuni]e normale a vaselor de sange reduce 0 i§i au originea In zonele in care te-a purtat subeon~tientul.
migrena sau un spasm muscular. Bucura-te ca retraie§ti perioada aeeea buna eand totulln organismul
• Sugestii post-hipnotice. Un cuvant sau 0 fraza "cheie" pot fi tau funqiona cum trebuie, cand te aflai intr-o stare de armonie inte-
condition ate (fixate) In stare de hipnoza, fiind apoi uti]izate ca serrmal rioara. Totu] in interiorul fiintei tale este atat de annonios, Incat aproa-
pentru a obtine relaxarea atunci cand subiectu] e ocupat sau nu exista pe di Iti vine greu sa erezi ca e adevarat. 0 stare de amlonie perfecta
conditii optime pentru inducerea hipnozei. Este important ca pacientul dOllUle§te intre tine §i lumea Ineonjuriltoare. Totu] functioneazii bine,
sa fie ace]a care alege cuvantu] respectiv, cuvant care nu trebuie impus efieient, armonios. Traie~ti 0 stare de pace, de fericire ~i annonie In
de terapeut. interior §i In exterior. (Se lasa subieetu]ui un timp pentru trairea swilor
• Anestezia In manu~a. Prin intennediu] hipnozei se poate obtine pozitive.)
anestezie Intr-o anumita zona a corpului, de regula In mana §i/sau brat, Acurn lasa mentalul subcon§tient sa se intoarca In prezcnt (se pre-
ca §i cum subiectului i s-ar fi injectat un anestezic. Se poate apoi cizeaza data) §i revino In timp aducand de aeoln sHirilc al'cctive con-
sugera d bratul anestezist se p]aseaza Intr-o a]ta zona a corpu]ui careia fortabile pe care le-ai trait.

78 79
Ori de cate ori mentalul tau subcon§tient intalne§te vreunul din
cu orchestra. (Prin analogie, totul este in ordine cu subiectul.) Orches-
factorii care au contribuit la produce rea simptomelor, con§tientulim-
tra e in continuare puternica §i vitala, a§a cum a fost intotdeauna.
preuna cu trupul tau vor face tot ce este necesar pentru a se ocupa Ei bine, §i organismul uman reprezinta 0 orchestra. Acesta este
de respectivul factor. ~tii d atunci cand se acumuleaza mai mulli compus din mai multe seqiuni cum ar ti: aparatul digestiv, respirator,
factori de stress, se creaza 0 mare problema care ne depa§e§te posi- reproductiv, cardiovascular, osos, muscular etc., care contribuie la rea-
bilitalile; iata de ce este mult mai u§or sa ne ocupam de cate un singur lizarea simfoniei reprezentate de funclionarea organismului. ~i la ni-
factor. in fe1ul acesta, tiecare factor va fi identificat pe rand, se va velul fiecarui sistem aclioneaza diferite instrumente; astfe1, in cadrul
lucra asupra lui astfel incat sa se asigure impacarea cu propria per- sistemului digestiv lucreaza gura, stomacul, intestinul subtire, intesti-
soana, dupa modelul celei cxistente anterior. nul gros, precum §i organe auxiliare, cum ar fi, de pilda, ficatul.
Nu putem §ti dinainte cat va dura caIatoria realizata de subcon§tien- Toate aceste "instrumente" aldtuiesc 0 sectiune, la fel ca §i in-
tul tau. Se poatc intimpla ca ea sa se produca repede, pentru ca au strumentele ce intra in componenla unei orchestre.
fost relativ pUlin factori generatori de stres, astfel incat ne vine u§or Astfel, de§i trebuie sa ne indreptam atentia asupra unei seqiuni
sa ne ocupam de ei sau, dimpotriva, calatoria poate dura mult mai sau a unui instrument, simfonia - adid organismulin ansamblu - este
mult, pentru ca simptomele au fost produse de mai mulli factori sau in continuare capabil sa produd 0 muzica buna.
pentru d ace§tia sunt mai complec§i. Spuneli-va in gand: "Corpul meu este ca 0 simfonie ..." §i cautati
Vom cere unei par? a subcon§tientului tau sa se ocupe de aceasta sa percepeli ritmul minunat al corpului care pulseaza u§or, cautfu1d sa
calatorie, de factorii generatori de stress pe care i-a inmlnit in cale §i restabiliti annonia din interiorul fiinlei dumneavoastra".
pe care trebuie sa-i identitice §i sa-§i rezolve.
Peste cateva momente, cand vei ie§i din hipnoza, toate celelalte 4.4. Hipnoza in tratamentul insomniilor
nivele ale psihicului tau (con§tiente §i subcon§tiente) vor reveni la
timpul prezent §i la starea normala. Pentru subieqii cu insomnii Hunter (1988) recomanda urmatoarea
strategie:
2. Metafora simfoniei (Hunter, 1988) "Va voi invata cum sa utilizati hipnoza pentru a va imbunatati
calitatea somnului.
Adesea ne place sa ne gandim la corpul nostru ca la 0 orchestra
simfonica. 0 orchestra simfonicli canta frumos, dar ea este alcatuita Oamenii utilizeaza hipnoza in multe feluri pentru a adormi. Unii
din mai ml1lte seqiuni §i fiecare secliune cuprinde mai multe instru- subiecti sunt amt de relaxati in hipnoza, lndit au tendinta spontana de
mente. Uneori, un instrument se dezacordeaza: de pilda, unei viori i a adormi. Altii utilizeaza hipnoza pentru a intra lntr-un loc foarte
lini§tit, unde se simt bine §i In siguranta §i a§teapta ca somnul sa vina
se poate rupe 0 coarda sau un insturment de suflat trebuie sa fie de la sine.
curalat. Trebuie Ia.cut ceva pentru ca instrumentul respectiv sa poata
canta la fel de frumos ca inainte. Va prezentam una dintre cele mai eficiente tehnici pentru comba-
terea insomniei: "Imaginati-va ca priviti 0 tabla neagra, 0 creta §i un
Alteori, cand se repeta 0 noua compozilie, 0 intreaga secliune a
burete. Imaginali-va ca scrieti cifra I in mijlocul tablei. Priviti-o cateva
orchestrei poate avea dificultali in privinla ritmului sau a annonizarii.
minute eu ochii mintii. ~tergeti apoi cifra 1 §i undeva, intr-un colt al
Dar, in ciuda faptului ell un instrument trebuie sa fie acordat sau ca
tablei (ma lntreb ce coIl veli alege?), scrieli cuvantul somn pe care 11
o secliune a orchestrei are de lucrat asupra ritmului, totul este in regula
privili un moment §i apoi 11 §tergeli. Scrieli apoi In mijlocul tablei
80
81
cifra :2 §i bucurati-va de actiunea de a scrie. Privip cifra :2, apoi §ter- voastra. Puteti apoi sa adomliti lini§tit, amintindu-va cat de placuta a
geti-o §i scrieti in coltul tab lei cuvantul "somn" pe care, de asemenea, fost ultima jumatate de ora dinaititea somnului.
11 privip §i apoi 11 §tergeti. o alta tehnica de utilizare a hipnozei in cazul insomniilor consili
Scrieti apoi in mijlocul tab lei cifra 3. Ma intreb cum 0 yeti scrie? in a va intoarce in timp in copilarie, cand somnul era pIacut, natural,
a fi ea oare compusa din doua semicercuri sau va contine §i tinghiuri? ca de la sine.
Ma intreb daca semicercul de sus va fi mai mare sau mai mic decat
Dupa cum vedeti, §titi multe lucruri despre somn. Corpul dumnea-
cel de jos. voastra §tie sa se odihneasca; el poseda acest program de somn coreel
Priviti cifra pe care ati scris-o, §tergeti-o §i scrieti cuvantul SOMN inca dinainte de na§tere. Permiteti corpului §i subcon§tientului sa re-
in coltul tablei, acordand 0 atentie speciala fiecarei litere. Apoi scriep
gaseasca aceste informatii. Con§tientul dumneavoastra, mintea dum-
in mijlocul tab1ei cifra 4. II faceti pe 4 din linii desthise sau desenap
neavoastra lucid a poate face ceea ce dore§te in timp ce subcon§tientul
in partea de sus un triunghi inchis. Exisili multe feluri de a scrie cifra 4.
§i corpul dumneavoastra reinnoiesc vechile cuno§tinte despre somn.
Continuati procesul de scriere a unei cifre pe care apoi 0 §tergeti
Poate ca sunteti interesati de sentimentele placute §i familiare induse
§i scriep cuvantul somn in coltul tablei.
de accesul la vechi1e informatii referitoare la somnul natural. Lasap
Yeti avea surpriza sa va treziti dimineata dupa un somn bun. Este
interesant sa va amintiti cate cifre ati reu§it sa scrieti. De regula, foarte aceste sentimente sa pluteasca libere §i lini§tite. E bine a§a. Cunoa§teti
putine persoane reu§esc sa scrie in gand mai mult de 10 cifre. acum mai multe metode de a adonni. Totu§i, pot exista unele motive
o alili tehnica consili in a va imagina numarul de cuvinte cordate care raman ascunse con§tientului dumnea voastra, pentru care sub-
cu somnul, la care va puteti gandi. Aflandu-va in stare de hipnoza con§tientul poate considera ca trebuie sa ramaneti treaz sau sa aveti
incercati sa jucati acest joc. Amintiti-va cuvintele legate de cuvantul un somn foarte superficial. E posibil ca subcon§tientul durnneavoastra
somn care va vin in minte, cum ar fi: a adonni, somnoros, adomlit, sa considere ca mentinerea acestui model de somn deficitar va este
visator, pat, perna etc. inca necesara. Spuneti subcon§tientului §i corpului dumneavoastra ca
Pentru unii subiecti este potriviili tehnica de a aduna coloane lungi a sosit momentul ca acest vechi model de somn sa .fie dat de-o parte
de cifre sau jocuri de cuvinte, in timp ce altii prefera sa-§i imagineze pentru ca acum aveti nevoie de un nou model de somn confortabil,
ca se plimba intr-un loc plkut, toate caile care duc spre acelloc fiind potrivit pentru prezent §i pentru viitor.
core1ate cu somnul; astfel 0 carare poate duce spre un hamac, alta Poate cu timpul subcon§tientul va considera ca trebuie sa va aduca
spre un co§ in care doarme un pisoi, alta sprc donnitorul in care dor- la cuno§tinta §i motive1e pentru care a fost necesar acele vechi model
meati cand erati mic. Cereti propriului subcon§tient sa va ajute sa de somn superficial. Acum insa, bucurati-va de noul model de somn
gasiti cea mai buna tehnica pentru a va ameli ora somnul, tehnica ce odihnitor. Ganditi-va cu placere la somnul relaxant care va va odihni
vi se potrivc§te cel mai bine. tot mai bine in fiecare noapte."
~i acum, cateva cuvinte despre persoanele care obi§nuiesc sa se
trezeasca in toiul noptii. Cel mai bun lucru in astfel de cazuri este sa
va sculati §i sa va indeletniciti cu ceva care va face placere: tricotap, 4.5. Antrenamentul mental pentru vindecarea incununata
scrieti versuri, dezlegati cuvinte incruci§ate. Luati-va in acela§i timp de'succes (Hunter, 1988)
angajamentul ca vep afecta activiilitii preferate 0 jumatate de ora inain-
te de a adormi. Astfel, atunci cand va yeti scula §i va yeti reaminti In ultimele saptamani ati invatat foarte multe despre modul cum
cu placere ca v-ap acordat un anumit timp special pentru dumnea- lucreaza corpul §i mintea dumneavoastra.

82 83
Ali descoperit mai ales ce mult poate fi influenlata funclionarea Vizitati locul §i timpul acela din viitor de mai multe ori in urma-
organismului atunci dind exista 0 comunicare §i un schimb de infor- toarc1e zile §i saprnmfu1i atunci caud practicati autohipnoza acasi!. De
malii intre subcon§tient §i organism. fiecare data cand realizali acest lucru va reafinnali §i va rdntanli foqa
Va este clar, de asemenea, cat de important este sa transmitep care va face sa va simtiti bine. Atunci cand veti reveni in aceasta
camera, vep ie§i din hipnoza in maniera dumneavoastra caracteristidL
organismului mesajul referitor la refacerea sanlHalii.
Hunter (1988) propune §i 0 alta tehnica de utilizare a imaginapei
Yom transmite astazi impreuna diteva mesaje pozitive mtr-o ma-
dirijate in scop de vindecare. lata instructajul administrat subiectilor:
niera foarte simpla §i practica:
"Toate fiinlele vii, plante sau animale au in comun, printre altele,
A§ezati-va intr-o pozi1ie comoda §i intrali in hipnoza pana la acel
§i faptul ca poseda in interiorul lor 0 incredibila capacitate de auto-
nivel care este potrivit pentm dumnevoastra astazi.
vindecare. Daca va amintili de un animal ranit sau de 0 planta lovita,
In §edinlele anterioare am afectat un anumit timp trecerii in revista
veti fi convin§i de adevarul spuselor mele. Animalul i§i linge ranile
a evenimentelor trecute care v-au adus in stare a actuala pentm a In-
§i se vindeca singur, iar plantei ii cresc noi crengule §i frunze.
cheia cu acest trecut §i a-I da la 0 parte. Am consumat un anumit
~i dumneavoastra posedali aceasta uimitoare capacitate, aveli
timp §i pentru prezent: cum puteti aqiona §tiind ce trebuie sa faceti aceasta energie vindecatoare in interior.
pentru a stimula mecanismele de refacere §i a reca§tiga sentimentul
Intrali in hipnoza §i coborlili adanc in interiorul fiinlei dumnea-
vitaliilitii §i starea de bine interior. voastra, unde se ana sursa acelei energii vindecatoare. Con§tientizali
lata ca astazi a sosit momentul sa ne ocupam de viitor, sa ne pro- sursa energiei care vindeca §i care i§i are originea chiar in interiorul
iectam in viitor, in acea perioada caud 0 sa va sim1iti mult mai bine propriei fiinte. lmaginali-va ca adunali acea energie ~i 0 dirijali spre
§i 0 sa va bucurali de Iucrurile bune care va a§teapta. acea parte a corpului care va pune probleme. lntuilia este cea care
Atund caud veli simti atingerea degetului meu pe frunte deplasap- trebuie sa va spuna unde este bine sa trimiteti energia respectiva.
va in viitor, in perioada in care va veli sim1i bine, caud simptomele Fiecare om are noliunea sau imaginea sa personala in legatura cu
dumneavoastra vor disparea. V-ali atins scopul redl§tigand sentimentul energia vindecatoare. Pentru mine, de pi Ida, ea seamana cu 0 lumina,
de bine al corpului §i minlii. cu un fel de raza de soare pe care 0 pot dirija in orice parte a corpului
Bucurali-va sa traili senzalia de energie §i de vitalitate. Lasap doresc. Este 0 lumina galben-aurie care inconjoara §i scalda zona boI-
con§tientul sa devina 0 parte a minlii, trupului §i sufletului, vedep-va naV3 sau lovita.
§i auzili-va pc dumneavoastra in§iva. Simlili cum va bucurap de viala Descoperip propria imagine sau notiune cu privire la energia in-
rcalizaud toate acele lucruri care va fac pHicere. terna vindecatoare. Localizati-o In profunzimea fiinlei dumneavoastra
Gauditi-va la hobby-ul dumneavoastdi., imaginali-va ca va plimbap ~i dirijali-o acolo unde corpul are nevoie de ea. Acum cautati sa simpv
pe fa1eza, pe 0 carare care trece printr-o padure sau ell dansali, di va cum procesul de vindecare lncepe sa se produca in interiorul corpului.
aflap la 0 petrecere. Gandip-va ell v-ali intors la serviciu §i faceli 0 SimPli eu adevarat cum procesul de vindecare lucreaza in interiorul
treaba buna pentru ca acum puteti sa va concentrali foarte bine, in- corpului. Dirijati energia vindecatoare in acele zone ale corpului care
trucat vechile simptome nu va mai deranjeaza. au nevoie de ea. Oneori veti fi suprin§i de faptul ca ali ales in mod
Traili senzapa minunata de bine. Petreceli mai mult timp proiec- intuitiv 0 parte a corpului la care nid nu v-ali gaudit pana acum. ~tiind
t<indu-va in viitor §i traind starea de bine fizic §i psihic. De fiecare insa ca subcon§tientul poseda mai multe informalii decat mentalul
data caud va anali acolo trimiteti mesaje puternice, pozitive sub- dumneavoastra con§tient, acordali-i increderea de a trimite energia in
con§tientului §i, prin intermediul acestuia, corpului dumneavoastra. acea parte a corpului pe care 0 alegeti pe baze intuitive.

84 85
Acum lasali imaginatia dumneavoastra creatoare sa creeze 0 ima- trece la diutarea cauzelor psihogene ale enurezisului. In acest context
gine asupra modului in care se prezinm partea bolnava sau ranita a intra in actiune 0 multitudine de factori.
corpului dumneavoastra. Creati imaginea ~i modalitatea sau modali- Enurezisul la copil poate aparea surprinzator dupa 0 perioada in
care copilul nu I-a avut ~i se poate datora unor deprinderi igienice
mtile senzoriale care va convin: vizuaIa, kinestezica, auditiva etc.
gre~ite formate in perioada in care copilul a fost bolnav. Aparitia altui
lmaginea trebuie sa fie plastica, a~a cum ar fi aparut ea intr-un
copilin familie poate favoriza enurezisul ca expresie a unei mari an-
atlas de anatomie. Desigur, la unele persoane, componenta vizuala va
xietati, copilul tacand eforturi sa atraga atentia ~i asupra lui tara a fi
fi completata cu cea kinestezica §i/sau auditiva.
con~tient de acest mecanis. De asemenea, enurezisul poate aparea ~i
Creati 0 imagine cat maiovie, cat mai detaliam. Plasati apoi ima-
ca 0 reaqie de aparare impotriva unui parinte hipergrijuliu. In aceste
ginea undeva intr-o zona laterala a campului con§tiintei. Apoi incepe!i
situatii, copilul trebuie mai curand compatimit decat blamat, iar pro-
sa creati 0 aIm imagine - imaginea vindecarii, a convalescentei, a
gnosticul psihoterapiei urmeaza sa fie calculat in funqie de factorii
refacerii. Aceasta imagine va reprezenta modulin care se va prezenta
din mediul care intretin simptomul. In primul rand, terapeutul trebuie
corpul dumneavoastra atunci cand va yeti simti din nou bine. sa ia legiitura cu parintii care sunt statuiti sa manifeste indiferenta fata
Creati imaginea propriei vindecari in culori cat mai vii, cu cat mai de situatia cream. Mama este statuim sa nu-i dea copilului lichide
multe detalii. Pentru unii subiecti, imaginea va fi realism, pentru altii seara, sa-l culce devreme ~i sa-l puna sa urineze inainte de culcare.
ea poate capata un caracter simbolic. Copilul mai trebuie trezit 0 data pentru a urina inainte ca mama sa se
Plasati noua imagine creata peste cea veche. Sarcina dumnea- culce. In relatia cu copilul, terapeutul trebuie sa-i ca~tige increderea
voastra consm in inlocuirea noii imagini cu cea veche. Unii subieqi ~i cooperarea, pentru ca de cele mai multe ori copilul urineaza in pat
i§i pot imagina ca suprapun pur §i simplu noua imagine peste cea atunci cand se teme ca 0 va face. Dupa inducerea hipnotica, terapeutul
veche de parca ar fi un alt diapozitiv care il inlocuie§te pe cel proiectat ii da copilului urmatorul instructaj: "Din cauza somnului pro fund in
anterior. Alte persoane i§i pot imagina, de pi Ida, ca deseneaza 0 noua care te afli, vei deveni tot mai putemic de la 0 zi la alta. Vei deveni
imagine care 0 inlocuie§te pe cea veche. tot mai lini~tit, tot mai putin nervos, te vei supara tot mai rar §i mai
Cand practicati autohipnoza acasa, lucrali permanent pentru a intari putin. De la 0 zi al alta vei simti ca ai tot mai mare incredere, stapanire
imaginea ce retlecm situatia in care vindecarea s-a produs deja. Cu de sine, ca nu ai griji, incordare. Cand iti ating burtica (este foarte
cat yeti lucra mai mult, cu amt mesajul pe care 11yeti transmite sub- importanm adecvarea mesajului la nivelul de intelegere al copilului)
con§tientului va fi mai putemic. Acest mesaj va suna astfel: Eu pot vei simti ca vine acolo tot mai mulm caldura, burta ta devine calda,
sa ma fac bine. Ma aflu deja pe calea vindecarii." tot mai calda, foarte calda. Cand simti cald in burtidi rididi mana.
Lasa mana in jos (daca copilul a ridicat mana). Pe masura ce continui
sa-!i ating burta, ciildura se impra§tie in toam burta ta ~i la vezicii,
4.6. Hipnoza in enurezis acolo unde sta urina. Pe masura ce vine caldura acolo, vezica devine
tot mai puternica §i poate tine urina toata noaptea. Cand te treze§ti
a. Enurezisul la copil
dimineata, patul este uscat. Cu fiecare tratament pe care !i-I fac, vezica
Inaintea incepet?i unei psihoterapii pentru lnlaturarea enurezisului, ta devine tot mai putemica, poate tine urina. Nu vei bea nimic inainte
terapeutul trebuie sa se asigure mai intai daca enurezisul are 0 cauza de culcare §i vei tine minte sa mergi la toalem. Nu te vei mai teme
organica §i/sau psihogena. Deci, abia dupa 0 examinare somatica §i ca urinezi in pat pentru ca nu vei mai simti nevoie sa faci noaptea.
urologica amanuntita ce inlatura 0 eventuala cauza organica, se poate Vei dormi foarte bine, dar nu foarte adanc, astfel incat chiar daca iti

86 87
apare 0 nevoie noaptea, burta ta se va simli amt de Incordatil, mdit 4.7. Hipnoza in astmul bron~ic
vei avea destul timp sa te duci la baie. Cand vei reveni In pat vei adormi
imediat."
Prognosticul acestei afeqiuni §i eficienla terapiei depind de etio-
In continuarea acestui instructaj este utila includerea unor sugestii logia psihogena a crizei. Cu cat crizele sunt mai favorizate de factorii
post-hipnotice: "In timpul zilei, cand vrei sa urinezi, te relii, sa te psihici, cu atat prognosticul va fi mai bun, de§i astmul are In etiologia
stapane§ti dit mai mult §i sa mergi la baie doar atunci cand nu mai
lui §i factori organici: bron§ite, alergii, tulburari vasculare.
polio Cu cat faci mai mult asta, vei vedea ca poli sa Iii apa cat mai
In cursul psihoterapiei astmului bron§ic prezintil 0 mare importanla
mult In tine. Pe masura ce se vor Intimpla cele spuse de mine, vei
scaderea anxietalii produse de senzalia de sufocare.
deveni tot mai lini§tit, mai mullumit, tot mai pulin suparat. Acum voi
numara de la 7 la 1 §i cand voi ajunge la I, vei deschide ochii §i vei a. Astmul bron~ic la copil
fi pe deplin treaz. Te vei simli foarte bine, ca dupa un somn lung."
Copilul astmatic are anumite caracteristici de care terapeutul tre-
b. Enurezisul la adulJi buie sa lina seama. In general, acest copil este faarte receptiv la hip-
Acest simptom este mult mai dificil de tratat. EI se asociaza frec- noza, foarte inteligent, anxios, dependent, lipsit de incredere In sine,
vent cu 0 mare imaturitate emolionala §i determina stari depresive §i adesea fiind unic la parinli. Frecvent, accesul de astm apare consecutiv
complexe de inferioritate. na§terii fratelui §i exprima senti mente incon§tiente de insecuritate §i
Wolberg (1969) considera ca acest simptom este menlinut de con- agresivitate refulata. In plus, atitudinea anxioasa §i hipergrijulie a pa-
flicte incon§tiente, de natura agresiva sau sexuala. De asemenea, el rinlilor exagereaza sentimentul de insecuritate al copilului, ceea ce
considera ca simptomul poate fi interpretat ca un cchivalent al ma- determina crqterea anxieHilii §i tensiunii care provoadi §i prelunge§te
sturbarii. Dupa parerea autorului, agresivitatea poate fi orientata spre atacul de astm. La polul opus, relaliile conflictuale din familie au frec-
parinli sau spre lume in general §i reprezinta un strigat incon§tient de vent acelea§i efecte. Se observa ca aceste atacuri au 0 intensitate mult
ajutor din partea unei personalitilli pasive §i imaturc. In cazuriIe In mai mica daca copilul este spitalizat pentru ca adesea doar anxietatea
care pre domina conflicte1e de natura incon§tienta, modalitatea cea mai anticipatorie provoaca criza. Adesea crizele pot aparea §i ca 0 scuza
bun a de abordare este hipnoanaliza, La cei cu personalitilli dependente pentru un e§ec §colar, in ajunul unui examen sau al unei teze.
§i pasive, un rol foarte important il au sugestii1e de Intanre a cului.
In cazul copiilor, tratamentul astmului bron§ic prin hipnoterapie
In plus, aceste simptome sunt frecvent 0 piedica In calea disatoriei
este mai eficient dupa v3.rsta de 6-7 ani. Dupa inducerea hipnozei,
sau a carierei. Deci, pacientul va dori cu atat mai mult sa scape de terapeutul administreaza urmatorul instructaj: "Datorita acestei rela-
simptom. Pe langa sugestiile de intilrire a eului se dau sugestii speci-
xari profunde, saptamana viitoare te vei simli din ce In ce mai bine,
fice de tipul: "Cu fiecare §edinla de relaxare vei Inceta sa te porti ca
tot mai bine in fiecare zi. De la 0 zi la alta, pieptul va deveni tot mai
un copil si vei fi capabil sa faci fala dificultiililor ca un adult." Tot
ca 0 modalitate de fuga, de aparare poate fi interpretatil §i starea de putemic, sufocarile tot mai rare, tot mai rare. Respiralia va deveni tot
somn prea profund a acestor pacienli. mai u§oara, tot mai placutil. Vei deveni mai lini§tit, mai calm, mai
pulin nervos, mai pulin speriat, mai pulin necajit. Cu fiecare zi ce
trece vei avea tot mai multil incredere In tine, te vei simli tot mai
aparat, tot mai capabil sa stai pe propriile picioare, sa te descurci
singur la §coala §i acasa tara teama, griji, nesiguranla."
88
89
Dupa ce afla cauzele crizei, terapeutul trece la administrarea unor 4.8. Hipnoterapia in tratamentul alcoolismului
sugestii adecvate (Hartland, 1979):
"De la 0 zi la alta, pieptul tau va deveni §i mai puternic, respiralia Consumul de alcool este 0 deprindere larg raspandita, dar pulini
tot mai u§oara, tot mai rclaxata. Mu§chii pieptului vor ramane relaxali consumatori devin alcoolici. Alcoolismul nu trebuie vazut ca 0 boaIa,
astfel Indit aerul va putca patrunde cu u§urinla In plamanii w. Va ci ca un simptom al unci personalitali dezorganizate care nu poate
dispare treptat Incrodarea din zona pieptului astfel Incat respiralia va face fala situaliei §i alege alcoolul ca 0 modalitate de pseudoadaptare
deveni tot mai u§oara, din ce In ce mai u§oara. Daca vei simli cumva la stress. Alcoolul determina pe moment reducerea tensiunilor, cre§te-
o cat de mica senzalie de sufocare sau vei avea respiralia mai scum, rea Increderii In foqele proprii §i creeaza 0 stare psihica pozitiva, ade-
nu te vei speria sau Ingrijora ca va veni criza, pentru ca eu te voi sea euforica. Toate acestea au drept consecinla scaderea anxietalii,
ajuta s-o opre§ti. Chiar dad apare 0 u§oara senzalie de sufocare te reducerea reacliilor fobice, a fricilor obsesive, astfel fucat alcoolul
vej a§eza pe un scaun §i vei lasa mu§chii bralelor §i picioarelor cat ajunge sa fie folosit pentru e1iminarea suferinlei psihice. In aceasta
mai moi posibil. Vei Inchide ochii §i Ili vei imagina ca e§ti cu mine situalie, persoaneIe cu probleme emolionale devin dependente de al-
In cabinet §i ma asculli. Vei apasa u§or cu palme1e partea de jos a cool. Dar aceste efecte favorabile descrise sunt tranzitorii §i adesea
pieptului §i vei simli ca mu§chii pieptului se relaxeaza §i pennit aerului urmate de 0 accentuare a depresiei. Consecinla imediata este faptul
sa treaca liber, astfel Incat, In cateva minute respiralia va deveni tot ca pacientul tinde sa creasca progresiv doza de alcool. Unii oameni
mai u§oara, §i mai u§oara. folosesc alcoolul pentru reducerea inhibiliei: timizii I§i depa§esc fricile
§i au contacte interpersonaIe mai u§oare, pc alIi oameni alcoolul Ii
b) Astmul bronfjic la adulJi ajuta sa-§i depa§easca sentimentele de ostilitate, de§i marirea dozei are
Se instaleaza dupa 0 perioada de stress sau de Incordare. La femei, drept consecinla cre§terea agresivitalii. Exista §i oameni care recurg
crizele de astm bron§ic apar In perioada premenstruaIa §i pot fi ex- ]a alcool pentru a depa§i sentimenteIc de inferioritate, izolare, inutilitate.
presia unei frici incon§tiente de sarcina. AIteori, e1e pot aparea chiar Observaliile clinice au aratat ca alcoolicul este un tip hipersensibil,
la cic1u, iar psihanaliza Ie considera uneori expresia dezamagirii pro- dependent, singuratic, cu 0 rezistenla scazuta la frustraIii §i 0 imagine
vocate de constatarea ca nu sunt Insarcinate. Deci, este foarte impor- de sine joasa. Sentimentele de autocompatimire §i ceIe incon§tiente de
tanta interogarea pacientei pentru determinarea cauzei dec1an~atoare. ostilitate sunt adesea prezente la alcoolic. In copilarie, a1coolicul a fost
In plus, datorita faptului ca majoritatea astmaticilor apaqin categoriei In majoritatea cazurilor hiperprotejat de parinli §i ca urmare, nu §i-a
tipului dependent de personalitate, e necesar ca psihoterapia sa cuprin- format capacitatea de a face fala responsabilitalilor. Ulterior, condiliile
da sugestii de Intarire a eului §i de accentuare a independenlei. Tot In sociaIe nefavorabile, prob1emele de familie, grijile financiare §i pro-
ideea accentuarii independenlei este foarte utiIa familiarizarea pacien- fesionale II pot face sa caute consolarea In alta parte §i adesea e1
tului cu tehnici de autohipnoza; astfel, concOInitent cu eliminarea sim- ajunge sa se refugieze In alcool. Daca subiectul continua sa bea §i nu
ptomului nedorit se accentueaza Increderea In sine prin simplul fapt gase§te modalitatea de a face fala situaliei, treptat acesta ajunge la
ca pacienlii pot preveni singuri criza. degradare psihica §i sociaHL Inilial, individul are un autocontrol al
dozelor §i al frecvenlei consumului de alcool, dar cu timpul el nu-§i
mai poate controla tendinla de a bea.
A1coolicul se adreseaza terapiei pentru a Invala sa bea moderat.
Dar consumul de alcool trebuie eliminat complet §i pentru totdeauna
(pentru un alcoolic, un pahar e prea muIt §i 30 de pahare prea pUIin).
90 91
Se observa ca tratamentul da rezultate daca pacientul dore~te acest Terapia trebuie sa inceapa de la cauzele de baza care 11determina
lucru ~i nu daca este adus de familie, prieteni sau politie. Cel mai bun pe pacient sa bea (de exemplu, depresivii beau pentru a scapa de tris-
moment pentru inceperea tratamentului 11constituie revenirea din sta- tete, altii pentru a se detensiona, a reduce anxielatea, pentru evitarea
rea de ebrietate, cand pacientul are sentimente de culpabilitate ~i este dificultatilor familiale sau socio-profesionale). Daca terapeutulll ajutil
motivat pentru schimbare. pe pacient sa se descurce in situatiile stresante ~i fara alcool, atunci
Exista 0 serie de obiective principaIe ale terapiei impotriva alcoo- cre~te mult ~ansa de succes a tratamentului. Una din metodele terapiei
lismului, dintre care enumeram: mai intm stabilirea unei re1atii sim- este realizarea de reflexe conditionate astfel incat subiectul sa aiM
patetice ~i de intelegere pentru pacient; incurajarea autostimei pacien- senzatie de greata dupa consumul de alcoo!. Aceasta conditionare se
tului; stimularea pacientului pentru a dezvolta interese exterioare (mai face prin administrare de disulfiram in asociere cu tranchilizante (dia-
ales legate de activitati in aer liber); sprijinirea pacientului astfel incat zepam sau meprobamat) ~i dupa 0 cura de vitamine apartinand com-
el sa poata face fata frustratiei - in aceasta categorie intra cultivarea plexului B: 81 - 4 13blete pe zi ~i B6 - 2 tablete pe zi.
gandirii pozitive ~i a atitudinii optimiste fata de existenta; incurajarea Cu pacientii care intra in hipnoza conditionarea se poate face prin
pacientului pentru stabilirea unor contacte sociale; adoptarea unei te- sugestii post-hipnotice. Majoritatea alcoolicilor sunt subieqii hipnoti-
rapii centrate pe simptom - terapeutul trebuie sa-l ajute pe pacient sa zabili. Hipnotizabilitatea lor este restransa de doua situatii: cea in care
abandoneze Mutura. pacientul fiind in stare de ebrietate nu are cum sa reaqioneze la hip-
Un element important al terapiei este atitudinea terapeutului fata noza ~i situatia in care s-a produs deja dezintegrarea personalitatii,
de pacient ~i fata de deprinderea gre~itlL Sub nici un motiv terapeutul cand degradarea psihica ingrcuneaza considerabil aplicarea hipnozei.
In cele1alte situatii, chiar cand se obtine 0 transa u~oara, pacientii pot
nu trebuie sa condamne deprinderea gre~ita a pacientului, dimpotriva
sa fie ajutati cu sugestii de autostima, autoincredere combinate cu psi-
e necesar sa manifeste 0 atitudine calda, de inteIegere ~i toleranta
hoterapii de suport, metode de reeducare, discutii cu pacientul.
simpatetica. Chiar daca pacientul continua sa bea ~i dupa inceperea
Wolberg (1969) vorbe~te de doua modele de tehnici de conditio-
tratamentului, terapeutul nu trebuie sa-~i exprime dezamagirea, ci sa-l
nare care se pot utiliza daca se atinge un nivel suficient de profunzime
incurajeze in tralament, sa-i arate ca ii intelege problemeIe ~i motivele a transei.
§i ca are incredere in capacitatea lui de a gasi 0 alta modalitate de a
a) Dupa inductia hipnotica, terapeutul administreaza pacientului ur-
face fata situatiei.
matorul instruc13j: "Indata ce vei 'feveni din s13rea de relaxare vei
In acela~i limp, pacientului trebuie sa i se modifice gandul ca este
simti 0 dorintil irezistibla sa bei ceva. Dorinta ta va fi atat de puternica,
un caz disperat, eviden1iindu-se trasaturile pozitive care au fost mas-
incat iti va ocupa compIet mintea§i te va face incapabil sa te gande§ti
cate de conduita de alcoolic.
la altceva. De§i iti vei da seama de faptul ca a1coolul este ca 0 otrava
Din punct de vedere al abordarilor terapeutice posibile se observa pentru tine, dorinla va deveni tot mai puternidi, tot mai irezistibiIa.
ca abordarea psihanalitica nu da rezultate semnificative in principal Deodata vei observa langa tine 0 punga cu· bomboane. Pe masura ce
pentru ca egoul aces tor pacienti este mult prea imatur. Hipnoterapia sugi bomboane, dorinta de a bea ceva va disparea complet. Vei deveni
alcoolismului i~i propune urmatorul obiectiv; indrumarea pacientului treptat tot mai calm §i mai relaxat (precedeul reu~i?§te mai ales dadl
sa se adapteze mai bine la mediu. La acestea se adauga modificarea terapeutul da sugestii de anmezie post-hipnotica totala). Vei dori sa
atitudinii pacientului care crede ca nu va face fata existentei tara alcool te la§i de Mutura. Dorinta §i hotararea 13 vor deveni atat de puternice,
~i implcmentarea ideii ca dorinta de a bea va disparea daca el va invata atat de puternice, atat de intense, indit vor invinge dorinta 13de a bea.
sa faca fata situatiei. Vei capa13 0 puternica repulsie fata de alcool sub orice forma. Cu
92 93
fiecare zi ce trece, dorinta ta de a bea va sci1dca, va dl'Vl'ni 101 Illui neaza cutanat. De asemenea, psoriazisul, eczemele sunt influentate de
slaba, tot mai slaba pana cand va disparea comple\. Vci dcvtni tot factori emotionali. Pornind de la celalalt pol se observa ca boli1e de
mai con~tint de faptul ca alcoolul este 0 otrava pentm tine. Ilad v<.:i pie1e produc reactii emotionale, ~i astfel se ajunge la un cerc vicios
simti dorinta de a bea, 0 bomboana ti-o va potoli imediat ~i tu Ie vei care prelunge§te durata bolii.
simti tot mai lini§tit, tot mai lini~tit, mai cahn." Hipnoterapia se aplica in asociere cu tratamentul specific §i da
b) 0 a doua tehnica de conditionare are in vedere obtinerca unci rezultate cand aproape toate celelalte metode au e~uat. Un prim obiec-
senzatii de dezgust ~i greata ca urmare a consumului de alcool. "In tiv al hipnoterapiei este reprezentat de terapia de suporl. Terapeutul
momentul in care consumi alcool vei simti 0 jena puternica in stomal', va da sugestii de intarire a eului pacientului (directe in timpul hipnozei
ti se va face tot mai rau, din ce in ce mai rau. Iti va fi atat de rau ca §i post-hipnotice); la acestea se adauga substitutia de simptom §i une-
nu vei mai fi capabil sa inghiti bautura pe care 0 vei VOrrlltaimediat... " ori, cand este cazul, hipnoanaliza.
Aceste conditionari au nevoie de un numar mare de intariri, initial Sugestii1e directe date de terapeut au ca obiectiv reducerea sim-
chiar zilnice. Dupa ce aceste conditionari au inceput sa functioneze, ptomului (pmrit, arsuri, insomnii), ajutarea pacientului sa tina un anu-
numaml intaririlor se poate reduce la una pe saptilmanapana cand rrllt regim alimentar. Aceste sugestii sunt folosite frecvent in scop anal-
deprinderea proasta estc tinuta sub control cateva luni, apoi se poate gezic. In practica nu i se sugereaza direct pacientului ca nu va mai
trece la §edinte lunare. Este foarte important ca terapeutul sa nu ac- simti durerea, pruritul, ci i se tranSrrllt astfel de mesaje sugestive: "In-
centueze exagerat in fata pacientului lui, defectul sau ci, dimpotriva, diferent ce senzatie ai, vei constata ca ea te supara tot mai putin";
e necesar sa -1 ghideze spre un comportament mai matur ~i mai res- "Chiar daca vei mai simti un u§or prurit, tendinta de a te scarpina va
ponsabil. disparea treptat ~i complel."
Gindes (cil. Hartland, 1971) atrage atentia ca simptomul se poate Cu cat profunzimea transei este mai mare, cu atat eficacitatea te-
reduce chiar §i atunci cand cauzele care I-au deterrrllnat raruan ascunse. rapiei va cre§te. Oar uneori e necesara ~i 0 abordare globaIa §i de
profunzime §i nu doar 0 concentrare pc simptom. De aceea se face
In consecinta, chiar simplul fapt ca pacientul devine capabil sa-§i reia
apella hipnoanaliza. Pe langa aces tea, terapeutul trebuie sa tina seama
lucrul §i sa se reintegreze in familie §i societate justifidi tratamentul.
§i de beneficiul secundar al simptomului §i sa nu-Ilipseasca pc pacient
de mecanismul lui de aparare. Astfel, el nu-i va sugera ca simptomul
4.9. Hipnoterapia In dermatologie dispare, ci ca se reduce treptat (e bine sa ramana un simptom rezidual
de rrllca importanta). Se pot da diferite sugestii pentm atenuarea pru-
S-a observat ca multe afectiuni dermatologice pot fi tratate cu suc- ritului §i pentm reducerea tendintei subiectului de a se scarpina. Astfel,
ces cu ajutorul hipnozei, iar tratamentul este mai u§or §i mai rapid in Scott vorbe§te de metoda anularii pruritului pe 0 portiune lirrlltata,
faza acuta, cand boala nu s-a cronicizat inca. Din pacate, majoritatea apoi pe 0 portiune mai larga de pie1e, apoi de pe toata mana etc.; 0
pacientilor care apeleaza la hipnoterapie au deja 0 afectiune dermato- aha metoda consta in sugestionarea pacientului ca distruge rrllci obiec-
logica cronica. Rezultatele favorabile ale hipnoterapiei in afectiunile te §i ca in felul acesta obtine aceea§i satisfactie ca atunci cand se
dermatologice s-ar explica prin relatia dintre piele §i sistemul nervos, scarpina.
datorita originii embrionare ectoderrrllce comune. In plus, pielea reali- Pentru exemplificare va oferim un model de sugestii terapeutice
zeaza contactul atat cu interiorul organismului, cat ~i cu mediul extern. (Hartland, 1971): "Ca rezultat al acestui tratament vei deveni tot mai
Orice om se poate inro~i, albi sau poate avea prurit cand este irital. puternic §i mai eficient. Circulatia sangelui la ni velul pielii se va im-
Se observa ca multi pacienti cu tendinte agresive §i masochiste reactio- bunatati, se va imbunatati tot mai mult, mai ales activitatea capilarelor

94 95
din zona care iriga pielea de pe mana ta (localizarea pruritului). Inima ridica degetul aratator drept daca el nu este de acord, vei ridica degetul
aratator stang."
ta va bate tot mai putemic §i va pompa tot mai mult sange care ajunge
la nivelul capilarelor ce hranesc pielea. De aceea, pielea devine tot Cand terapeutul considera ca sunt implicati factori incon§tienti mai
profunzi in etiologia bolii, ace§tia trebuie analizali mai atent. Dar, de
mai sanatoasa, nonnaIa, astfel 1ncat eruplia se va reduce treptat pana
cele mai multe ori, in numeroase afectiuni dennatologice, conflictele
cand va disparea compIet, Iasand pielea curata, perfect sanatoasa sub
sunt superficiale §i lin de conditiile din imediata apropiere a pacien-
toate aspectele. Pe masura ce se 1mbunatalqte circulalia §i nervii devin
tului. Adeseori, prin simpla plasare a mainii terapeutului pe fruntea
tot mai putemici, mai tari, astfel 1ncat ei devin tot mai pulin sensibili.
pacientului 1n timp ce acesta se afla in transa medie §i sugestionarea
Deci, pruritul se reduce treptat, se reduce treptat, pana cand va disparea
lui ca va fi capabil sa se intoardl in timp §i sa descopere ce s-a 1n-
complet. Pruritul §i iritalia devin tot mai rnici, devin tot mai rnici,
tamplat acasa sau la serviciu dnd s-a dec1an§at boala, se oblin multe
astfel1ncat nu vei mai simli nevoia sa te scarpini. Daca vreodata vei infonnalii utile referitoare la etiologia bolii.
mai avea tendinta sa te scarpini 11ivei da seama ce faci §i vei fi capabil Wolberg (1969) descrie §i tehnica vizualizarii prin metoda teatrului
sa exercili un autocontrol suficient pentru a opri scilrpinatul. Vei simti interior.
mai putina iritalie §i disconfort, iar iritalia va disparea mult mai rapid. In afectiunile dermatologice severe §i cronice, terapia necesita 0
Chiar dad vei avea tendinta sa te scarpini 1n sOlun, 1n momentul, in transa profunda §i multa dibdare, pentru ca aceste conflicte profunde
care degetele vor atinge pielea te vei trezi imediat §i-ti vei da seama sunt gr