Sunteți pe pagina 1din 220

Consiliul Superior al Magistraturii

RAPORRAPORT IPRIVIND
nstitutul NaŃACTIVITATEA
ional al Magistraturii
T PRIVIND ACTIVITATEA

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA

INSTITUTULUI NAłIONAL AL MAGISTRATURII


CUPRINS
ÎN PERIOADA 2005 - 2009
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

1. CAPITOLUL I - CADRU INTITUłIONAL. MISIUNE............................................................ 6


1.1 Reglementare instituŃională................................................................................................6
1.2 Rol şi atribuŃii......................................................................................................................6
1.3 Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii.........................................................11
1.4 Raporturile cu alte instituŃii din sistemul judiciar (Ministerul JustiŃiei, Înalta Curte de
CasaŃie şi JustiŃie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, SNG,
instanŃe, parchete).............................................................................................................12
2. CAPITOLUL II – STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ. RESURSE UMANE .................. 16
2.1 Departamentele Institutului NaŃional al Magistraturii. Prezentare generală................16
2.1.1 Structura organizatorică în perioada de referinŃă ................................................. 16
2.1.2 Departamentul de formare profesională iniŃială.................................................... 18
2.1.3 Departamentul de formare profesională continuă ................................................. 19
2.1.4 Departamentul de formare a formatorilor.............................................................. 21
2.1.5 Departamentul de concursuri, examene şi politici publice .................................... 22
2.1.6 Departamentul economico-financiar şi administrativ ............................................ 23
2.2 Conducerea INM...............................................................................................................24
2.2.1 Directorii INM ........................................................................................................ 24
2.2.2 Consiliul ştiinŃific al INM ....................................................................................... 26
2.2.3 Consiliul Pedagogic................................................................................................ 30
2.3 Personalul INM.................................................................................................................31
2.3.1 Categorii de personal ............................................................................................. 31
2.3.2 Statele de funcŃii şi personal ................................................................................... 32
2.3.3 Managementul resurselor umane 2005-2009 ......................................................... 32
3. CAPITOLUL III – DOTĂRI. RESURSE MATERIALE ....................................................... 44
3.1 Sediul INM ........................................................................................................................44
3.2 Centre de formare regională.............................................................................................46
În dotarea Centrului se află următoarele echipamente (majoritatea fiind achiziŃionate în
cadrul Proiectului Phare 2006/018-147.01.04.03-02 „Dotare pentru centrele
regionale şi sediul Institutului NaŃional al Magistraturii”):................................... 50
3.3. Căminul auditorilor de justiŃie .........................................................................................50
3.4. Alte dotări (biblioteca, laboratoare, ş.a.)..........................................................................51
4. CAPITOLUL IV – ASPECTE BUGETARE ........................................................................... 52
4.1. EvoluŃia bugetului INM în perioada 2005-2009..............................................................52
4.2. Fundamentare şi execuŃie bugetară .................................................................................52
4.3. Aplicarea legislaŃiei financiar-contabile (analiza problemelor identificate în
rapoartele CurŃii de Conturi)............................................................................................60
5. CAPITOLUL V – FORMAREA INIłIALĂ............................................................................ 63
5.1. Recrutarea auditorilor de justiŃie (stabilirea numărului de locuri, concursul de
admitere – probe de concurs)............................................................................................63
5.2. Durata cursurilor ..............................................................................................................67
5.3. Programele de formare iniŃială ........................................................................................68
5.3.1. Elaborare şi evaluare ............................................................................................. 68
5.3.2. Curricula – adaptare la necesităŃile de formare .................................................... 69
5.3.3. Stagiul de practică (instanŃe/parchete de stagiu, tutori de practică, relaŃia cu
instanŃele/parchetele de stagiu) .............................................................................. 73
5.4. Examenul de absolvire......................................................................................................74
5.5. Numirea în funcŃie a auditorilor de justiŃie .....................................................................76
5.6. Formatori pentru formare iniŃială ...................................................................................76

2
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

5.7. Alte aspecte........................................................................................................................79


6. CAPITOLUL VI – FORMAREA CONTINUĂ ....................................................................... 81
6.1. Coordonarea activităŃii de formare continuă...................................................................81
6.1.1. Elaborarea programelor de formare (identificarea necesităŃilor de formare,
planificarea activităŃilor)........................................................................................ 81
6.1.2. Organizarea acŃiunilor de formare......................................................................... 82
6.1.3 Procedura de selecŃie a participanŃilor la seminarii. Comunicarea cu magistraŃii,
instanŃele şi parchetele ........................................................................................... 82
6.1.4. Baza de date privind formarea profesională a magistraŃilor ................................. 84
6.1.5. Materiale folosite în formarea continuă. Dezvoltarea metodelor moderne de
formare.................................................................................................................... 84
6.1.6. Formarea magistraŃilor recrutaŃi conform art.33 din Legea nr. 303/2004............ 87
6.2. Coordonarea formării continue descentralizate ..............................................................89
6.2.1. AtribuŃiile INM în organizarea formării la nivel descentralizat ........................... 90
6.2.2. Analiza dezvoltării programului de formare continuă descentralizată în
perioada 2006-2009................................................................................................ 91
6.2.3. Concluzii privind evoluŃia formării continue la nivel descentralizat 2006-2009111
6.3. Alte aspecte......................................................................................................................115
6.3.1. Elemente de progres în formarea continuă în perioada 2005–2009.................... 115
6.3.2. Date statistice privind formarea continuă în perioada 2005 – 2009.................... 116
6.3.3. Date privind aprecierea activităŃii de formare continuă rezultând din
Chestionarul CSM adresat instanŃelor şi parchetelor în luna noiembrie 2008 ... 119
7. CAPITOLUL VII – FORMAREA FORMATORILOR ....................................................... 120
7.1. Recrutarea formatorilor – probleme identificate în rapoartele de audit ......................120
7.1.1 Recrutarea formatorilor – aspecte de evoluŃie ..................................................... 120
7.1.2 Recrutarea formatorilor – probleme identificate în rapoartele de audit ............ 125
7.2. Formarea continuă a formatorilor.................................................................................128
7.2.1. Formarea continuă a formatorilor – aspecte de evoluŃie ................................... 128
7.2.2. Formarea continuă a formatorilor – date statistice consemnate în rapoartele de
bilanŃ 129
8. CAPITOLUL VIII - CONCURSURI/EXAMENE ................................................................ 134
8.1. Probe de concurs/examen...............................................................................................136
8.2. Metodologia de organizare a concursurilor...................................................................145
8.3. Comisii de concurs ..........................................................................................................147
8.4. Colaborare cu compartimentul specializat din cadrul CSM .........................................150
9. CAPITOLUL IX – RELAłII INTERNAłIONALE ALE INM .......................................... 151
9.1. RelaŃiile cu instituŃii europene de formare a magistraŃilor şi alte şcoli de magistratură151
9.2. Participarea magistraŃilor la acŃiuni de formare internaŃionale...................................160
9.2.1. EvidenŃa statistica 2005 – 2009............................................................................ 160
9.2.2. SelecŃia participanŃilor ......................................................................................... 164
9.3. FinanŃarea acŃiunilor cu caracter internaŃional ...........................................................165
9.4. Sinteză din rapoartele internaŃionale referitoare la activitatea INM ...........................165
9.4.1. Raportul periodic privind progresele înregistrate de România pe calea aderării
2003 – prevederi referitoare la activitatea INM.................................................. 165
9.4.2. Raportul periodic asupra progreselor înregistrate de România în vederea
aderării la UE 2004 – prevederi referitoare la activitatea INM .......................... 165
9.4.3. Raportul periodic asupra progreselor înregistrate de România în vederea
aderării la UE 2005 – prevederi referitoare la activitatea INM......................... 166

3
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

9.4.4. Vizita de Peer-Review a d-nei Susanne Schuster, expert UE – 21 iunie 2005 .. 166
9.4.5. Raport Rafaelle Sabato ........................................................................................ 166
9.4.6. Discurs Franco Fratinni, Vicepreşedinte al Comisiei Europene – 29 septembrie
2005 167
9.4.7. Cea de a treia întrunire, în cadrul EJTN, a Biroului de schimb de informaŃii
între persoane şi entităŃi responsabile cu formarea judecătorilor şi procurorilor
– INM, 4 noiembrie 2005..................................................................................... 167
9.4.8. Întâlnirea reprezentanŃilor INM cu membrii DelegaŃiei Parlamentului
European la Comitetul Parlamentar Mixt Uniunea Europeană - România
(CPM) – 29 mai 2006........................................................................................... 167
9.4.9. Discursul d-lui Sim KALLAS, comisar european – Concursul şcolilor de
magistratură din Europa THEMIS – aprilie 2006 ............................................. 168
9.4.10. Vizita Gilles Charbonnier, Secretar general al EJTN – mai 2006 .......... 168
9.4.11. ConferinŃa politici publice – octombrie 2006 – Conferirea Medaliei EJTN
de către dl. Gilles Charbonnier, Secretar General al ReŃelei ............................. 168
9.4.12. În cadrul Programului de asistenŃă pentru Ucraina şi Republica Moldova169
9.4.13. ConferinŃa Şcolilor de magistratură din Europa Centrală şi de Est, 15 –
17 martie 2007, organizată de INM – discurs Fratinni..................................... 169
9.4.14. Scrisoare de felicitare Viena 2007............................................................. 170
9.4.15. Concursul de referate CEDO 2007 – discurs Radu Hurjui ..................... 170
9.5. Necesitatea înfiinŃării unui Departament de RelaŃii InternaŃionale în cadrul INM.......170
10. CAPITOLUL X – PROGRAME CU FINANłARE EXTERNĂ ALE INM DERULATE ÎN
PERIOADA 2005-2009................................................................................................................... 173
10.1. Proiecte finanŃate în cadrul programului Phare NaŃional pentru INM în perioada
2005-2009 ........................................................................................................................173
10.2. Proiecte finanŃate în cadrul programului Băncii Mondiale pentru INM în perioada
2005-2009 ........................................................................................................................179
10.3. Proiecte finanŃate în cadrul programului PHARE derulate de către alte instituŃii în
care INM a colaborat în perioada 2005-2009................................................................185
10.4. Proiecte cu finanŃare internaŃională altele decât Phare şi Banca Mondială derulate în
perioada 2005-2009.........................................................................................................189
11. CAPITOLUL XI – CONCLUZII. PERSPECTIVE ÎN DEZVOLTAREA
INSTITUłIONALĂ ....................................................................................................................... 200
11.1 Propuneri de modificare a legislaŃiei privind activitatea INM........................................200
11.2. Propuneri privind dezvoltarea structurii instituŃionale a INM ......................................202
11.3. NecesităŃi identificate în ceea ce priveşte dotarea INM..................................................207
11.4. Aspecte privind asigurarea resurselor bugetare necesare desfăşurării activităŃii INM207
11.5. DirecŃii de dezvoltare a departamentului de formare profesională iniŃială...................209
11.6. DirecŃii de dezvoltare a departamentului de formare profesională continuă................211
11.7. DirecŃii de dezvoltare a departamentului de formare a formatorilor.............................214
11.8. DirecŃii de dezvoltare a departamentului de concursuri, examene şi politici publice...217

4
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

LISTĂ ABREVIERI

ANP AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor


ANPDC Autoritatea NaŃională pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului
ERA Academia de Drept European de la Trier - Germania
ANFP AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici
CRJ Centrul de Resurse Juridice
CE Comisia Europeană
CEDO ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului
CNCD Consiliul NaŃional pentru Combaterea Discriminării
CSM Consiliul Superior al Magistraturii
CSJ Centrul de Studii Judiciare din Portugalia
CJUE Curtea de JustiŃie a Uniunii Europene
DIICOT DirecŃia de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
DNA DirecŃia NaŃională AnticorupŃie
EUROJUST Unitatea de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene
IRZ FundaŃia Germană pentru Cooperare Judiciară
IGPR Inspectoratul General al PoliŃiei Române
EIPA Institutul European pentru AdministraŃie Publică
INM Institutul NaŃional al Magistraturii
ÎCCJ Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie
JAI JustiŃie şi Afaceri Interne
MAI Ministerului AdministraŃiei şi Internelor
MAE Ministerul Afacerilor Externe
MFP Ministerul FinanŃelor Publice
MJ Ministerul JustiŃiei
MP Ministerul Public
OLAF Misiunea Oficiului European de Luptă Antifraudă
Oficiul TAIEX Oficiul pentru Schimb de InformaŃii privind AsistenŃa Tehnică al CE
OPCP Oficiul de PlăŃi şi Contractare Phare
ORDA Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
OSIM Oficiul de Stat pentru InvenŃii şi Mărci
PÎCCJ Parchetul de pe Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie
PCA Parchetul de pe lângă curtea de apel
PFI Programul de formare iniŃială
PFC Program de formare continuă
PFCD Program de formare continuă descentralizată
EJTN ReŃeaua Europeană de Formare Judiciară
ENM Şcoala NaŃională de Magistratură din FranŃa
SNG Şcoala NaŃională de Grefieri
UE Uniunea Europeană

5
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

1. CAPITOLUL I - CADRU INTITUłIONAL. MISIUNE


1.1 Reglementare instituŃională

InstituŃie publică cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Consiliului Superior al


Magistraturii, Institutul NaŃional al Magistraturii este organizat şi funcŃionează în baza
următoarelor acte normative:
 Legea nr. 304/ 2004 pentru organizarea judiciară, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraŃilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Regulamentul Institutului NaŃional al Magistraturii aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 127/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

În aplicarea celor trei legi, au fost elaborate o serie de acte normative care reglementează
activitatea institutului:
 Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului NaŃional al
Magistraturii aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2007, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari
aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru definitivare
în funcŃie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiaşi instanŃe ori
aceluiaşi parchet, precum şi în funcŃii de execuŃie a personalului auxiliar de specialitate la instanŃe şi
parchete superioare aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.
181/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură,
precum şi procedura de numire în funcŃiile de judecător şi procuror, fără concurs aprobat prin
Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006, cu modificările şi completările
ulterioare
 Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi
procurorilor aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în
funcŃii de conducere a judecătorilor şi procurorilor aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 320/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 Regulamentul privind modul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă a
judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obŃinute aprobat prin Hotărârea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 322/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

1.2 Rol şi atribuŃii

În conformitate cu dispoziŃiile art. 103. alin. 1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară,
„Institutul NaŃional al Magistraturii este instituŃia publică cu personalitate juridică, aflată în
coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, care realizează formarea iniŃială a judecătorilor şi
procurorilor, formarea profesională continuă a magistraŃilor în funcŃie, precum şi formarea
formatorilor, în condiŃiile legii”.
6
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

1.2.1 În ceea ce priveşte Formarea iniŃială din cadrul INM, adoptarea de către CSM a
Strategiei de formare iniŃială pentru perioada 2004-2007 care prevedea, în esenŃă, necesitatea
accentuării caracterului practic al formării şi al studiului dreptului european precum şi a eticii şi
deontologiei profesionale, a dus la stabilirea următoarelor obiective principale pentru formarea
iniŃială:
 realizarea unor programe de formare iniŃială moderne şi flexibile;
 accentuarea pregătirii practice a auditorilor de justiŃie;
 formarea auditorilor de justiŃie astfel încât să facă faŃă provocărilor presupuse de integrarea în
Uniunea Europenă.

Noua Strategie de formare iniŃială (2009 - 2012) a fost aprobată de CSM în cursul anului 2009 prin
Hotărârea Plenului nr. 810/07 mai 2009 şi stabileşte următoarele obiective principale pentru
formarea iniŃială:
 definirea tipului de magistrat pe care INM doreşte să îl formeze;
 optimizarea conŃinutului formării oferite de INM;
 perfecŃionarea metodelor pedagogice folosite;
 consolidarea şi perfecŃionarea corpului de formatori INM;
 asigurarea resurselor materiale şi de personal necesare.

1.2.2 Pentru Formarea continuă realizată de către INM obiectivele prioritare de acŃiune
au fost cele identificate în Strategia de formare continuă pentru 2004-2007 aprobată de CSM, aşa
cum sunt prezentate mai jos:
 realizarea unor programe de formare continuă moderne şi flexibile;
 crearea unui mecanism transparent şi echitabil de acces la acŃiunile de formare continuă;
 organizarea unui număr suficient de acŃiuni de formare astfel încât să acopere, anual, din bugetul
INM, o treime din numărul total al judecătorilor şi procurorilor, urmând ca seminariile astfel
realizate să completeze acŃiunile de formare organizate la nivelul curŃilor de apel;
 formarea magistraŃilor astfel încât să facă faŃă problemelor legate de aplicarea directă a dreptului
comunitar şi a ConvenŃiei Europene a Drepturilor Omului şi de modificarea pe care o suferă dreptul
intern ca urmare a presiunii jurisprudenŃei CurŃii de JustiŃie a Uniunii Europene şi a CurŃii Europene
a Drepturilor Omului;
 asigurarea unei formări intensive sau specializate în anumite domenii;
 dezvoltarea abilităŃilor non-juridice specifice profesiei de magistrat prin crearea unei punŃi de
comunicare eficiente între magistraŃi şi societate; îmbunătăŃirea relaŃiei judecător mass-media şi a
imaginii publice a justiŃiei;
 pregătirea magistraŃilor recrutaŃi prin examen direct pe post, în condiŃiile art. 31 din Legea nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor;
 asistenŃa magistraŃilor în ceea ce priveşte schimbările legislative intervenite;
 unificarea practicii judiciare.

În anul 2007 INM a identificat următoarele obiective ale formării continue cu următoarea ordine de
prioritate:
1. Pregătirea magistraŃilor în vederea asigurării cunoştinŃelor necesare pentru ca sistemul judiciar
românesc să fie compatibil cu sistemele judiciare al statelor europene în momentul aderării
României la Uniunea Europeană: drept comunitar, CEDO, cooperare judiciară internaŃională în
materie civilă şi penală; pregătirea magistraŃilor în ceea ce priveşte noile domenii ale criminalităŃii;
2. Asigurarea unei formări axate pe specializarea judecătorilor şi procurorilor, în concordanŃă cu
nevoile sistemului;

7
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

3. Unificarea practicii judiciare;


4. Creşterea numărului de formatori la nivel central şi la nivel descentralizat, în domenii prioritare
pentru ambele direcŃii de formare, cum ar fi: dreptul comunitar, CEDO, cooperare judiciară în
materie civilă şi penală etc.;
5. Asigurarea pregătirii judecătorilor şi procurorilor admişi în magistratură în condiŃiile art. 33 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor;
6. Dezvoltarea abilităŃilor non-juridice specifice profesiei de magistrat prin crearea unei punŃi de
comunicare eficiente între magistraŃi şi societate.
7. AsistenŃa magistraŃilor în ceea ce priveşte schimbările legislative intervenite;
8. Implicarea judecătorilor şi procurorilor în dezvoltarea politicilor publice în justiŃie;
9. Întărirea cooperării europene şi regionale.

Obiectivele formării continue pentru anul 2008 şi anul 2009. Elemente de noutate:
Analizând contextul actual, caracterizat de necesitatea intensificării măsurilor luate în vederea
integrării, printr-o inflaŃie legislativă cu modificări fundamentale ale unor instituŃii de drept, printr-o
nevoie accentuată de specializare a magistraŃilor şi de unificare a practicii judiciare, INM a
identificat următoarele obiective ale formării continue pentru anul 2008 şi anul 2009, cu următoarea
ordine de prioritate:
1. Pregătirea magistraŃilor în vederea asigurării cunoştinŃelor necesare pentru ca sistemul judiciar
românesc să fie compatibil cu sistemele judiciare ale statelor europene: drept comunitar, CEDO,
cooperare judiciară internaŃională în materie civilă şi penală;
2. Unificarea practicii judiciare;
3. Asigurarea unei formări axate pe specializarea judecătorilor şi procurorilor, în concordanŃă cu
nevoile sistemului;
4. Dezvoltarea abilităŃilor non-juridice specifice profesiei de magistrat prin crearea unei punŃi de
comunicare eficiente între magistraŃi şi societate;
5. Implicarea judecătorilor şi procurorilor în dezvoltarea politicilor publice în justiŃie;
6. Întărirea cooperării europene şi regionale;
7. Asigurarea pregătirii judecătorilor şi procurorilor admişi în magistratură în condiŃiile art. 33 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

Noua Strategie de formare continuă (2009 - 2012) a fost aprobată de CSM în cursul anului 2009
prin Hotărârea Plenului nr. 811/07 mai 2009 şi stabileşte următoarele obiective principale pentru
formarea continuă:
1. Obiective privitoare la asumarea rolului Institutului de formator pe „piaŃa” europeană a
educaŃiei juridice:
 Dezvoltarea unei culturi juridice europene veritabile, bazate pe diversitatea sistemelor juridice ale
statelor membre şi pe unitatea asigurată de dreptul european;
 Înlesnirea aplicării directe a dreptului european, printr-o pregătire profesională corespunzătoare;
 Întărirea cooperării la nivel european a magistraŃilor, prin cunoaşterea şi încrederea reciproce,
obŃinute numai printr-o cunoaştere nemediată, în vederea dezvoltării sentimentului apartenenŃei şi al
contribuŃiei la un spaŃiu judiciar comun;
 Promovarea unui proces de reflecŃie cu privire la dezvoltarea spaŃiului de libertate, securitate şi
justiŃie şi a implicaŃiilor acestuia pentru buna funcŃionare a justiŃiei;
 Promovarea Institutului ca furnizor valoros de formare în domeniul juridic, prin implicarea
acestuia în programele europene şi regionale în domeniu, în vederea creării unui centru regional
central şi est european de formare comună.

8
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

2. Obiective privitoare la formarea magistraŃilor în domeniul aplicării dreptului intern:


 Formarea anuală a unui număr suficient de mare de judecători şi procurori în mod transparent, în
conformitate cu nevoile de pregătire ale magistraŃilor şi ale sistemului, prin acŃiuni de formare
continuă de calitate, temeinic pregătite şi care să aibă rezonanŃă în viaŃa profesională a magistratului;
 Formarea magistraŃilor în vederea asigurării unei practici judiciare uniforme şi predictibile;
 Formarea magistraŃilor în domeniile unde sunt aşteptate schimbări legislative majore, prin
adoptarea Codurilor esenŃiale;
 Asigurarea unei pregătiri uniforme la nivel naŃional, prin creşterea eficienŃei Institutului în
desfăşurarea formării continue descentralizate.
3. Obiective privitoare la ameliorarea abilităŃilor de comunicare ale magistraŃilor:
 Având în vedere informatizarea sistemului justiŃiei, precum şi creşterea numărului şi calităŃii
resurselor juridice disponibile pe internet, este necesară continuarea formării tuturor magistraŃilor în
domeniul tehnologiei informaŃiei; în acelaşi sens dispune şi legea privind statutul magistraŃilor, la
aprecierea activităŃii profesionale a magistraŃilor acordându-se importanŃă „deŃinerii cunoştinŃelor de
operare pe calculator”; Îndeplinirea acestui obiectiv reprezintă o obligaŃie legală a magistraŃilor,
astfel cum rezultă din articolul 35 alin. 2 şi 37 alin. 2 din Legea nr. 303/ 2004;
 Având în vedere deschiderea internaŃională pe care o are azi (inclusiv) domeniul juridic,
cunoaşterea unei limbi străine de către magistraŃi este o necesitate şi se impune dezvoltarea nivelului
de cunoaştere a limbilor străine; în acest sens, în conformitate cu dispoziŃiile legii privind statutul
magistraŃilor, la aprecierea activităŃii profesionale a acestora se acordă importanŃă „cunoaşterii unor
limbi străine” (acest obiectiv este avut în vedere şi de RezoluŃia nr. 2008/C 299/01); Îndeplinirea
acestui obiectiv reprezintă o obligaŃie legală a magistraŃilor, astfel cum rezultă din articolul 35 alin.
2, teza finală şi 37 alin. 2 din Legea nr. 303/ 2004;
 Ameliorarea abilităŃilor de comunicare ale magistraŃilor;
 Profesionalizarea managementului instanŃelor şi parchetelor, prin dezvoltarea abilităŃilor personale
şi comportamentului managerial al magistraŃilor.

1.2.3 În ceea ce priveşte recrutarea şi formarea formatorilor în cadrul INM, Strategia


privind formarea formatorilor pentru perioada 2004-2007 aprobată de CSM în noiembrie 2004
prevedea următoarele obiective prioritare de acŃiune:
 recrutarea formatorilor INM cu respectarea unei proceduri transparente, obiective şi ferite de
ingerinŃele puterii executive;
 creşterea numărului de formatori cu normă întreagă;
 formarea formatorilor atât în ceea ce priveşte dreptul substanŃial şi procedural, cât şi în domeniul
tehnicilor pedagogice;
 dezvoltarea reŃelei de formatori astfel încât să acopere integralitatea domeniilor de formare şi a
curŃilor de apel;
 cooptarea în corpul de formatori INM a unor specialişti cu o altă specializare decât cea juridică;
 punerea în practică a unei proceduri flexibile de selectare a formatorilor INM, în funcŃie de
necesitatea recrutării unor formatori în cadrul formării iniŃiale sau continue, al unor formatori cu
normă întreagă, cu normă parŃială sau a unor moderatori ocazionali.

Noua Strategie de recrutare, formare şi evaluare a formatorilor (2009 - 2012) a fost aprobată de
CSM în cursul anului 2009 prin Hotărârea Plenului nr. 812/07 mai 2009 şi stabileşte următoarele
obiective principale:
 Punerea în practică a unei proceduri transparente, obiective si flexibile de selecŃie/recrutare şi
evaluare a formatorilor;

9
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

 Formarea formatorilor în ceea ce priveşte aspectele substanŃiale de drept, cât şi în ceea ce priveşte
dezvoltarea aptitudinilor didactice;
 Dezvoltarea reŃelei de formatori a INM astfel încât să acopere integralitatea domeniilor de
formare;
 Creşterea numărului de formatori cu normă întreagă, în special din rândul judecătorilor şi
procurorilor în funcŃie.

1.2.4 Începând cu anul 2006, coordonarea formării continue descentralizate a


reprezentat unul din obiectivele importante ale Institutului, în cursul anului 2006 demarând, pentru
prima dată, un program coerent în realizarea acestui obiectiv. Amploarea unui astfel de demers (prin
raportare la numărul de instanŃe, parchete şi magistraŃi implicaŃi) impune însă un ritm mai lent al
reformei, obiectivele pe care INM şi le propune trebuind să Ńină seama de posibilităŃile reale de
îndeplinire ale acestora. Astfel, pentru început, acŃiunile Institutului au vizat realizarea unor
demersuri pentru numirea unor responsabili de practică la nivelul instanŃelor şi parchetelor,
identificarea unor domenii obligatorii de formare (CEDO, drept comunitar, cooperare judiciară în
materie civilă şi penală, IT, limbi străine) şi a unui număr minim de acŃiuni de formare în aceste
domenii, stabilirea unei colaborări între Institut şi instanŃe şi parchete, a unei încrederi reciproce şi a
unui mod de lucru simplu şi eficient.

1.2.5 O mare parte din eforturile INM s-au concentrat în direcŃia concursurilor şi
examenelor derulate, conform legii, de CSM, prin intermediul INM. Astfel, anual sunt organizate
următoarele concursuri şi examene: concursul de admitere la INM şi examenul de capacitate al
judecătorilor şi procurorilor, concursul de admitere în magistratură, concursul pentru numirea în
funcŃii de conducere a judecătorilor şi procurorilor la curŃi de apel, tribunale, tribunale specializate
şi judecătorii, precum şi la parchetele de pe lângă acestea, concursul de promovare în funcŃii de
execuŃie.

1.2.6 RelaŃiile internaŃionale sunt o altă preocupare importantă a INM, în perioada 2005-
2009 Institutul continuând să se implice activ în consolidarea relaŃiilor de colaborare şi parteneriat
cu şcoli de magistratură şi alte instituŃii de profil din străinătate. O parte importantă a acŃiunilor
INM în domeniul relaŃiilor internaŃionale este concretizată în demersurile pentru desfăşurarea unor
stagii şi vizite de studiu sau întâlniri în străinătate pentru auditorii de justiŃie şi magistraŃii români.
În acest context se înscriu activităŃile şi programele derulate de INM în calitate de membru al
diferitelor instituŃii europene care activează în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor, dar şi
parteneriatele încheiate cu Academia de Drept European (ERA), Institutul European pentru
AdministraŃie Publică (EIPA), Şcoala NaŃională de Magistratură din FranŃa (ENM), Consiliul
General al Magistraturii din Spania, Centrul de Studii Judiciare din Portugalia şi FundaŃia Germană
pentru Cooperare Judiciară (IRZ) din Germania. Tot aici trebuie menŃionată participarea
reprezentanŃilor INM la programele de asistenŃă ale Consiliului Europei sau Comisiei Europene
pentru dezvoltarea şcolilor de magistratură europene.

10
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

1.3 Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii

1.3.1 Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuŃii referitoare la


admiterea în magistratură, evaluarea, formarea iniŃială şi continuă, precum şi examenele
judecătorilor şi procurorilor derulate prin intermediul Institutului NaŃional al Magistraturii:
 numeşte şi revocă directorul şi directorii adjuncŃi ai Institutului NaŃional al Magistraturii şi
desemnează judecătorii şi procurorii care vor face parte din Consiliul ştiinŃific al Institutului
NaŃional al Magistraturii
 la propunerea Consiliului ştiinŃific al Institutului NaŃional al Magistraturii, aprobă structura
organizatorică, statele de funcŃii şi statele de personal ale Institutului NaŃional al Magistraturii;
 la propunerea Consiliului ştiinŃific al Institutului NaŃional al Magistraturii, Plenul CSM stabileşte
numărul anual de cursanŃi ai Institutului NaŃional al Magistraturii, aprobă anual data şi locul pentru
organizarea concursului de admitere la Institutul NaŃional al Magistraturii, stabileşte tematica pentru
concursul de admitere la Institutul NaŃional al Magistraturii, emite avize şi adoptă regulamente, în
cazurile şi în condiŃiile prevăzute de lege
 aprobă programul de formare profesională a auditorilor de justiŃie şi coordonează activitatea de
formare iniŃială a auditorilor de justiŃie, organizată de Institutul NaŃional al Magistraturii
 numeşte comisia de admitere şi comisia de elaborare a subiectelor pentru admiterea în Institutul
NaŃional al Magistraturii, în condiŃiile prevăzute de Regulamentul de organizare a examenului de
admitere în Institutul NaŃional al Magistraturii
 organizează şi validează, potrivit legii şi regulamentului, examenul de capacitate al judecătorilor
şi procurorilor
 organizează şi validează, potrivit legii şi regulamentului, concursurile pentru numirea în funcŃii
de conducere a judecătorilor şi procurorilor;
 dispune organizarea concursurilor de promovare a judecătorilor şi procurorilor;
 aprobă programul de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor, la propunerea
Consiliului ştiinŃific al Institutului NaŃional al Magistraturii, precum şi tematica activităŃilor de
formare profesională continuă, organizate de curŃile de apel şi parchetele de pe lângă acestea;
 coordonează activitatea de formare şi perfecŃionare profesională a judecătorilor şi procurorilor,
organizată de Institutul NaŃional al Magistraturii;
 coordonează şi asigură sprijin instanŃelor şi parchetelor în privinŃa activităŃilor de formare şi
perfecŃionare profesională desfăşurate în mod descentralizat.

1.3.2 În contextul evaluării comprehensive a stadiului îndeplinirii angajamentelor


asumate de România în procesul de negociere în domeniul justiŃiei, în perioada 2005-2006, INM a
fost evaluat anual în cadrul misiunilor de peer-review realizate de către experŃii Comisiei Europene
la sediul INM sau CSM. În vederea pregătirii acestor misiuni INM a elaborat bilunar rapoarte către
CSM şi Ministerul JustiŃiei privind evoluŃiile înregistrate în implementarea măsurilor prevăzute în
Planul de acŃiune pe termen scurt (TO DO LIST) agreat cu Comisia Europeană, precum şi a
stadiului îndeplinirii Planului de AcŃiune pentru implementarea Strategiei de Reformă a Sistemului
Judiciar pe perioada 2005-2007.

1.3.3 În perioada ianuarie 2006 – octombrie 2007 INM a transmis informări lunare şi
bilunare Consiliului Superior al Magistraturii pentru întâlnirile Comitetului de Monitorizare al CSM
având ca scop monitorizarea stadiului de îndeplinire a măsurilor cuprinse în Planul de AcŃiune
pentru implementarea Strategiei de Reformă a Sistemului Judiciar pe perioada 2005-2007.

11
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

1.3.4 INM a transmis în perioada 2007-2009 informări bilunare/trimestriale/anuale


Consiliului Superior al Magistraturii privind stadiul îndeplinirii măsurilor din Planul de acŃiune
pentru îndeplinirea condiŃionalităŃilor din cadrul mecanismului de cooperare şi verificare a
progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva
corupŃiei, de competenŃa INM şi a colaborat cu DirecŃia Afaceri Europene, RelaŃii InternaŃionale şi
Programe din cadrul CSM în vederea respectării termenelor de îndeplinire a măsurilor de
competenŃă comună.

1.3.5 În perioada 2005 - 2009 INM a întocmit pentru proiectele Phare implementate în
cadrul instituŃiei rapoartele de monitorizare de sector şi rapoartele de monitorizare de proiect care
au fost transmise DirecŃiei Afaceri Europene, RelaŃii InternaŃionale şi Programe din cadrul CSM.
ReprezentanŃii INM au participat la reuniunile semestriale ale Subcomitetelor Sectoriale de
Monitorizare (SMSC) 2– JustiŃie organizate de Oficiul de PlăŃi şi Contractare Phare din cadrul
Ministerului FinanŃelor Publice în cadrul cărora au fost discutate aspecte privind stadiul
implementării proiectelor aflate în derulare.

1.3.6 De asemenea, în perioada de raportare, colaborarea cu CSM s-a concretizat şi în


activităŃi privind derularea programelor cu Banca Mondială, în furnizarea de date statistice în
domeniile coordonate de INM şi necesare desfăşurării unor activităŃi de competenŃa CSM.

1.3.7 La începutul fiecărui an INM a transmis Consiliului Superior al Magistraturii


Rapoartele privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii pe anul abia încheiat, precum şi
Rapoartele privind starea justiŃiei necesare finalizării Raportului anual de activitate al CSM.

1.4 Raporturile cu alte instituŃii din sistemul judiciar (Ministerul JustiŃiei, Înalta Curte
de CasaŃie şi JustiŃie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, SNG,
instanŃe, parchete)

Institutul NaŃional al Magistraturii colaborează în mod constant cu toate instituŃiile din sistemul
judiciar în cadrul activităŃilor desfăşurate, aşa cum rezultă din prezentarea de mai jos:
1.4.1 Începând cu anul 2005, raporturile INM cu Ministerul JustiŃiei s-au circumscris
realizării obiectivelor şi măsurilor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 232 din 30 martie 2005
privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 şi Planul de
măsuri prioritare pentru integrare europeană Noiembrie 2005 – Decembrie 2006. În perioada
2005-2007 directorul INM a participat la întâlnirile trimestriale ale Comisiei de Monitorizare pentru
implementarea Strategiei de Reformă a Sistemului Judiciar înfiinŃată la nivelul Ministerului
JustiŃiei, comisie din care au făcut parte următoarele instituŃii: Ministerul JustiŃiei (coordonator),
Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de CasaŃie şi JustiŃie, INM, Şcoala NaŃională de Grefieri, Ministerul FinanŃelor Publice,
Uniunea NaŃională a Barourilor din România, Uniunea NaŃională a Executorilor Judecătoreşti,
Uniunea NaŃională a Notarilor Publici din România, AsociaŃia MagistraŃilor din România. Astfel, a
fost înfiinŃat Grupului tehnic de lucru pentru monitorizarea implementării Strategiei de Reformă a
Sistemului Judiciar coordonat de către Ministerul JustiŃiei care avea ca atribuŃii pregătirea lucrărilor
Comisiei de monitorizare, în calitate de secretariat tehnic al acesteia; întocmirea calendarului
activităŃilor prevăzute de planul de acŃiune; centralizarea rapoartelor de monitorizare întocmite de
instituŃiile responsabile; întocmirea raportului lunar privind stadiul implementării măsurilor din
planul de acŃiune; pregătirea raportului trimestrial privind îndeplinirea obiectivelor Strategiei în
conformitate cu termenele prevăzute de Planul de acŃiune pentru întrunirea Comisiei de

12
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

monitorizare. Pentru aceste întâlniri INM a transmis lunar Ministerului JustiŃiei rapoarte privind
stadiul de implementare a măsurilor ce reveneau INM, întrunirile lunare ale Grupului având ca
obiect principal analiza evaluărilor şi recomandărilor formulate în cadrul Rapoartelor
Comprehensive de Monitorizare ale Comisiei Europene 2004, 2005 şi 2006, precum şi stabilirea
obiectivelor prioritare pentru perioada post-aderare.

1.4.2 Colaborarea cu Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie se concretizează în transmiterea


de către INM, anual, a programului de formare continuă în vederea înscrierii judecătorilor de la
ÎCCJ la activităŃile de formare continuă organizate de către institut. Începând cu anul 2010, la
solicitarea ReŃelei Europene de Formare Judiciară (EJTN), INM se va implica în schimburile de
judecători în cadrul EJTN pentru care vor opta magistraŃii instanŃei supreme. Trebuie menŃionat
faptul că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, judecătorii de la Înalta Curte de CasaŃie
şi JustiŃie sunt numiŃi de către Consiliul Superior al Magistraturii în comisiile de elaborare a
subiectelor, de corectare şi de soluŃionare a contestaŃiilor pentru concursul de promovare a
judecătorilor şi procurorilor în funcŃii de execuŃie, precum şi pentru concursul sau examenul pentru
numirea în funcŃii de conducere a judecătorilor şi procurorilor la curŃile de apel, tribunale, tribunale
specializate, judecătorii, precum şi la parchetele de pe lângă acestea, organizate anual de către CSM
prin intermediul INM.

1.4.3 Colaborarea cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie se


concretizează în transmiterea de către INM, anual, a programului de formare continuă în vederea
înscrierii procurorilor de la PÎCCJ la activităŃile de formare continuă organizate de către institut, la
transmiterea informaŃiilor privind catalogul ReŃelei Europene de Formare Judiciară sau a
posibilităŃilor privind participarea procurorilor de la PÎCCJ la diferite stagii sau vizite de studiu în
statele europene. Conform prevederilor legale în vigoare, procurori de la Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie sunt numiŃi de către Consiliul Superior al Magistraturii în
comisiile de elaborare a subiectelor, de corectare şi de soluŃionare a contestaŃiilor pentru concursul
de promovare a judecătorilor şi procurorilor în funcŃii de execuŃie, precum şi pentru concursul sau
examenul pentru numirea în funcŃii de conducere a judecătorilor şi procurorilor la curŃile de apel,
tribunale, tribunale specializate, judecătorii, precum şi la parchetele de pe lângă acestea, organizate
anual de către CSM prin intermediul INM.

1.4.4 În ceea ce priveşte colaborarea INM cu Şcoala NaŃională pentru Grefieri trebuie
amintit faptul că directorul INM face parte din Consiliul de conducere al SNG, organism care
stabileşte direcŃiile de studiu ale Şcolii şi hotărăşte asupra oricăror alte probleme care privesc
organizarea şi funcŃionarea Şcolii, stabilite de lege, regulamente ori de Consiliul Superior al
Magistraturii. De asemenea, INM beneficiază de spaŃiile de formare ale Centrului de PerfecŃionare
al MagistraŃilor şi Grefierilor din Bârlad care se află în administrarea Şcolii NaŃionale de Grefieri, în
acelaşi timp, SNG are posibilitatea de a utiliza spaŃiile deŃinute de către INM atât la sediul din
Bucureşti, cât şi la centrele regionale din Ńară aflate în directa administrare a institutului.

1.4.5 Începând cu anul 2007, INM a transmis rapoarte semestriale şi anuale Ministerului
JustiŃiei şi AgenŃiei NaŃionale împotriva Traficului de Persoane, CSM şi Inspectoratului
General al PoliŃiei Române (la solicitarea acestora) privind stadiul de implementare a măsurilor ce
revin INM din Planul NaŃional de AcŃiune 2006-2007 pentru implementarea Strategiei NaŃionale
Împotriva Traficului de Persoane pentru perioada 2006-2010.

13
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

1.4.6 Începând cu anul 2008 Institutul NaŃional al Magistraturii a transmis Ministerului


JustiŃiei, Ministerului AdministraŃiei şi Internelor şi CSM rapoarte semestriale şi anuale privind
măsurile dispuse de către INM pentru organizarea de cursuri de specializare şi formare profesională
în domeniile prevăzute în ConvenŃia din 19 iunie 1990 de Punere în Aplicare a Acordului de la
Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea graduală a controalelor la frontierele comune ca
urmare a adoptării Strategiei NaŃionale de aderare la SpaŃiul Schengen 2008-2011. La data de 23
iulie 2009 reprezentantul INM a participat la prima şedinŃă trimestrială a Grupului de Lucru a
reprezentanŃilor instituŃiilor cu atribuŃii în aplicarea prevederilor ConvenŃiei din 19 iunie 1990 de
aplicare a acordului de la Schengen.

1.4.7 În perioada 2005 - 2009 INM a fost solicitat de către Ministerul JustiŃiei,
Ministerul AdministraŃiei şi Internelor, CSM şi alte instituŃii ale Guvernului pentru a propune
activităŃi şi măsuri ce privesc formarea profesională a judecătorilor şi procurorilor regăsite în
strategiile şi planurile de acŃiune adoptate de aceste instituŃii la nivel de sector.

1.4.8 În perioada de raportare, colaborarea cu Ministerul JustiŃiei s-a concretizat şi în


activităŃi privind derularea programelor cu Banca Mondială, în furnizarea de date statistice în
domeniile coordonate de INM necesare desfăşurării unor activităŃi de competenŃa Ministerului
JustiŃiei, cum ar fi: raportări privind formarea profesională a judecătorilor şi procurorilor în
domeniul cooperării judiciare internaŃionale în materie civilă, comercială şi penală, în domeniul
unificării practicii judiciare, în domeniul luptei împotriva corupŃiei şi infracŃiunilor economico-
financiare, justiŃiei pentru minori sau luptei împotriva traficului de persoane etc. Tot în contextul
acestei colaborări menŃionăm transmiterea propunerilor instituŃiei noastre solicitate de către minister
care privesc cooperarea bilaterală dintre România şi alte state europene (cum ar fi de exemplu:
FranŃa, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Germania, Italia, Olanda, Republica
Moldova), atât în domeniul formării iniŃiale, cât şi în domeniul formării continue a magistraŃilor.
Mai mult, INM a transmis MJ, în perioada 2005-2009, date statistice necesare redactării poziŃiei
României la diferite întâlniri internaŃionale sau pentru rapoartele periodice solicitate României de
către organismele internaŃionale, cum sunt: OrganizaŃia NaŃiunilor Unite, Consiliul informal al
Uniunii Europene pentru JustiŃie şi Afaceri Interne, AgenŃia Uniunii Europene pentru Drepturi
Fundamentale, etc.

1.4.9 În anul 2006 şi 2007 INM a transmis Ministerului JustiŃiei, Înaltei CurŃi de
CasaŃie şi JustiŃie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie,
Departamentului NaŃional AnticorupŃie, tuturor curŃilor de apel şi parchetelor de pe lângă
curŃile de apel, Rapoartele privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii.

1.4.10 La începutul fiecărui an, după aprobarea de către Plenul CSM, INM aduce la
cunoştinŃa tuturor magistraŃilor programul de formare continuă prin afişare pe site-ul INM şi
anunŃare la toate instanŃele şi parchetele din Ńară. De asemenea, programul de formare continuă este
transmis şi Ministerului JustiŃiei, Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, Departamentului NaŃional AnticorupŃie, AdministraŃia
NaŃională a Penitenciarelor etc.

1.4.11 În domeniul contractării şi implementării programelor Phare, INM colaborează cu


Oficiul de PlăŃi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului FinanŃelor Publice. Este de
menŃionat faptul că autoritatea de contractare a acestor programe este Oficiul, iar INM este
beneficiar, CSM fiind autoritate de implementare pentru aceste programe. În contextul acestor

14
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

raporturi reprezentanŃii INM participă la procedurile de elaborare a termenilor de referinŃă,


specificaŃii tehnice, evaluarea ofertelor depuse de contractori, iar reprezentanŃii OPCP
monitorizează modul în care INM implementează programele.

15
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

2. CAPITOLUL II – STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ. RESURSE UMANE


2.1 Departamentele Institutului NaŃional al Magistraturii. Prezentare generală

2.1.1 Structura organizatorică în perioada de referinŃă

Primul Regulament al Institutului NaŃional al Magistraturii (în continuare, INM) a fost adoptat prin
Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 160/24 septembrie 2004. Potrivit art. 2
alin. (1) al acestui Regulament, structura INM includea: organele de conducere şi următoarele
departamente: departamentul de formare iniŃială; departamentul de formare continuă;
departamentul de formare a formatorilor; departamentul administrativ. În cadrul
departamentului administrativ era reglementată funcŃionarea următoarelor servicii: serviciul
financiar-contabil; serviciul resurse umane; serviciul secretariat, protocol şi administrativ; serviciul
documentare.

Structura departamentelor INM a fost reglementată similar şi în Regulamentul INM aprobat prin
Hotărârea Plenului CSM nr. 320/24 august 2005, care a abrogat Hotărârea Plenului CSM nr. 160/24
septembrie 2004, fiind prevăzută însă pentru prima dată în mod expres, în textul art. 2 alin. (2),
obligaŃia departamentelor INM de a colabora în vederea îndeplinirii atribuŃiilor ce le revin,
personalul din cadrul departamentelor exercitându-şi atribuŃiile stabilite prin fişa postului, întocmită
de conducătorul departamentului şi aprobată de directorul Institutului.

Titulatura departamentelor INM a fost modificată prin Hotărârea Plenului CSM nr. 127/1 martie
2007 care a aprobat noul Regulament INM, după cum urmează:
 Departamentul de formare profesională iniŃială;
 Departamentul de formare profesională continuă;
 Departamentul de formare a formatorilor;
 Departamentul economico-financiar şi administrativ.

Potrivit art. 31 din acelaşi regulament, structura Departamentului economico-financiar şi


administrativ includea: Serviciul financiar-contabil; Serviciul resurse umane; Serviciul Secretariat,
protocol şi administrativ; Serviciul documentare.

Urmare a Hotărârii Consiliului ŞtiinŃific al INM din data de 8 ianuarie 2007 prin care s-a decis
înfiinŃarea Departamentului concursuri, examene şi politici publice, prin Hotărârea Plenului CSM
nr. 367/8 mai 2007 a fost aprobat Statul de funcŃii şi personal al INM aferent anului 2007,
Regulamentul INM fiind modificat în consecinŃă prin Hotărârea Plenului CSM nr. 452/2007.
Prin aceeaşi hotărâre a fost modificată structura Departamentului economico-financiar şi
administrativ, în sensul reorganizării acestuia sub forma a două servicii: Serviciul contabilitate,
achiziŃii publice şi resurse umane şi Serviciul protocol, secretariat şi administrativ.

Conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, astfel cum a fost
modificat de OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 100/2007 şi art. 12 alin. (1) din Regulamentul
INM, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 81/24 ianuarie 2008, Directorul
Institutului NaŃional al Magistraturii şi cei doi adjuncŃi ai acestuia sunt numiŃi pentru un
mandat de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii, de Consiliul Superior al Magistraturii (detalii
privind atribuŃiile conducerii Institutului se regăsesc la punctul 2.2.1.2 – AtribuŃiile Directorilor
INM din prezentul document).

16
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Departamentele de formare profesională iniŃială, formare profesională continuă, formare a


formatorilor şi concursuri, examene şi politici publice sunt conduse, potrivit art. 16 din
Regulamentul INM, de şefi de departament numiŃi de Directorul Institutului, la propunerea
Consiliului ştiinŃific, din rândul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi
procurorilor.

Departamentul economico-financiar şi administrativ este condus, potrivit art. 15 alin. (1) din
Regulamentul INM de un Director executiv, ale cărui atribuŃii sunt stabilite prin decizie de către
directorul Institutului iar Serviciul contabilitate, achiziŃii publice şi resurse umane de un Şef
serviciu.

Prin Hotărârea Consiliului ŞtiinŃific nr. 2/7 februarie 2006 a fost validată procedura de numire a
primilor şefi de departament pentru Departamentele de formare profesională iniŃială, formare
profesională continuă şi formare a formatorilor.

Totodată, prin Hotărârea Consiliului ŞtiinŃific al INM nr. 1 din 8 ianuarie 2007 a fost aprobată
înfiinŃarea în cadrul INM a Departamentului de concursuri, examene şi politici publice, postul de
şef de departament fiind ocupat începând cu data de 14 mai 2007.

De asemenea, postul de Şef serviciu aferent Serviciului contabilitate, achiziŃii publice şi resurse
umane a fost ocupat în luna mai 2008.

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/18 februarie 2010 au fost
aprobate noul stat de funcŃii şi Organigrama INM, potrivit cărora denumirea funcŃiei publice de
conducere aferente Departamentului economico-financiar şi administrativ a fost modificată în
director – specialitate economică.

La data de 31 august 2007 Consiliul ŞtiinŃific al INM a decis demararea procedurilor în vederea
certificării activităŃilor derulate la nivelul departamentelor de formare profesională iniŃială, formare
profesională continuă, formare a formatorilor şi organizare de concursuri, examene şi politici publice
ca fiind conforme standardului de calitate SR EN ISO 9001:2001. Cu acest prilej, şefii de
departament, în colaborare cu Directorul INM, au elaborat documentaŃia SMC (Sistemului de
management al calităŃii) la nivelul INM care a inclus: elaborarea unui Manual al calităŃii la nivelul
INM, a unei hărŃi a proceselor derulate la nivelul INM şi a unor proceduri operaŃionale referitoare la:
elaborarea, monitorizarea şi implementarea strategiilor INM, formarea iniŃială, formarea continuă,
recrutarea şi formarea formatorilor, organizarea de concursuri şi examene, Consiliul ŞtiinŃific,
comunicarea internă şi externă, revista THEMIS, administrarea site-ului INM şi a bazelor de date
utilizate în Institut, resurse umane.
Pentru fiecare dintre procesele care fac obiectul procedurilor operaŃionale menŃionate au fost
descrise: etapele de realizare, responsabilii de proces şi mecanismele de monitorizare şi îmbunătăŃire
continuă.
În vederea asigurării continuităŃii activităŃii la nivelul INM, începând cu anul 2007, prin decizie a
Directorului au fost numiŃi locŃiitori pentru fiecare funcŃie de conducere la nivelul departamentelor
INM. De asemenea, a fost numit un Reprezentant al managementului în domeniul calităŃii (RMC)
responsabil pentru implementarea, menŃinerea şi îmbunătăŃirea continuă a sistemului de management
al calităŃii.
INM a obŃinut certificatul de conformitate cu cerinŃele standardului SR EN ISO 9001:2001 la data de
28 martie 2008.

17
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

În vederea îmbunătăŃirii continue a activităŃii derulate la nivelul INM, în şedinŃa din 19 ianuarie
2010, Consiliului ŞtiinŃific a decis demararea procedurii de tranziŃie la referenŃialul SR EN ISO
9001:2008 – „Sisteme de management al calităŃii. CerinŃe”.
În exercitarea atribuŃiilor legale privind formarea profesională a magistraŃilor, Institutul NaŃional al
Magistraturii a continuat să se implice activ în consolidarea relaŃiilor de colaborare şi parteneriat cu
şcoli de magistratură şi alte instituŃii de profil din străinătate.
În acest context se înscriu activităŃile şi programele derulate de INM în calitate de membru al ReŃelei
Europene de Formare Judiciară (EJTN) şi al ReŃelei de la Lisabona dar şi parteneriatele încheiate cu
Academia de Drept European (ERA), Institutul European pentru AdministraŃie Publică (EIPA),
Şcoala NaŃională de Magistratură din FranŃa (ENM), Consiliul General al Magistraturii din Spania,
Centrul de Studii Judiciare din Portugalia şi FundaŃia Germană pentru Cooperare Judiciară (IRZ) din
Germania. Nu în ultimul rând, se cuvine menŃionată contribuŃia INM în cadrul programelor de
asistenŃă având ca beneficiari şcolile de magistratură din Moldova, Albania, Ucraina, Armenia şi
Kârgâzstan.1

Având în vedere amploarea pe care componenta de relaŃii internaŃionale a dobândit-o în perioada de


referinŃă, raportat la activităŃile curente derulate de INM, se impune înfiinŃarea unui Departament de
relaŃii internaŃionale, având ca principală atribuŃie managementul relaŃiilor externe ale Institutului.
Acest departament ar urma să preia atribuŃiile în domeniu exercitate în prezent, conform
Regulamentului Institutului NaŃional al Magistraturii, de către Departamentul de concursuri,
examene şi politici publice dar şi la nivelul departamentelor de formare iniŃială, formare continuă şi
formare a formatorilor.

De asemenea, pentru creşterea transparenŃei activităŃii desfăşurate de Institut şi asigurarea unui


management unitar al relaŃiei cu mass-media, considerăm oportună înfiinŃarea unui Birou de relaŃii
publice. În prezent, atribuŃiile vizând relaŃia cu mass-media sunt îndeplinite de unul dintre experŃii
INM, desemnat în acest sens prin decizie a Directorului.

2.1.2 Departamentul de formare profesională iniŃială

Formarea iniŃială desemnează activitatea sistematică organizată de INM pentru formarea viitorilor
judecători şi procurori (formarea auditorilor de justiŃie).
Durata formării profesionale a auditorilor de justiŃie este de 2 ani, după absolvirea primului an de
studiu auditorii de justiŃie optând, în ordinea mediilor şi în raport cu numărul posturilor stabilite de
Consiliul Superior al Magistraturii, pentru funcŃia de judecător sau procuror. La sfârşitul anului II de
studiu auditorii de justiŃie susŃin examenul de absolvire a INM în urma căruia sunt repartizaŃi ca
judecători şi procurori stagiari, în ordinea mediilor obŃinute, la instanŃe şi parchete.

Departamentul de formare profesională iniŃială este organizat şi funcŃionează conform dispoziŃiilor


Regulamentului INM (Cap. IV), Regulamentelor şi Deciziilor Consiliului Superior al Magistraturii
care vizează:
 concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului NaŃional al Magistraturii;
 aprobarea Planului de învăŃământ pentru anul I;
 aprobarea Programului de stagiu pentru anul II şi a Caietului de practică;
 aprobarea listei formatorilor pentru formarea iniŃială;
 aprobarea numărului de posturi de auditori de justiŃie scoase la concursul de admitere în INM;

1
Pentru detalii referitoare la componenta de relaŃii internaŃionale a activităŃii INM, a se vedea punctul 9 –RelaŃiile cu
instituŃii europene de formare a magistraŃilor şi alte şcoli de magistratură din prezentul raport.
18
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

 aprobarea numărului de posturi de judecător şi procuror puse la dispoziŃie auditorilor de justiŃie


din anul I de studiu, în vederea exprimării opŃiunii acestora pentru una dintre cele două profesii;
 aprobarea listei posturilor disponibile de judecători şi procurori stagiari la instanŃe şi parchete;
 Strategia formării iniŃiale elaborată la nivelul INM şi aprobată de CSM.
În cadrul departamentului îşi desfăşoară activitatea: directorul adjunct responsabil de formarea
iniŃială, un şef de departament (validarea rezultatelor procedurilor de ocupare a postului de şef
serviciu al Departamentului de formare iniŃială s-a realizat prin Hotărârea Consiliului ŞtiinŃific nr.
2/7 februarie 2006, respectiv Hotărârea Consiliului ŞtiinŃific nr. 13/13 noiembrie 2007), experŃi
asimilaŃi judecătorilor şi procurorilor, personal de instruire (formatori şi tutori de practică),
funcŃionari publici şi personal contractual.

Formatorii INM care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestui departament sunt grupaŃi, pe
discipline, în catedre, conduse de un titular de disciplină, lista formatorilor şi a tutorilor de practică
fiind supusă anual spre aprobare CSM.

Anual, la nivelul departamentului se elaborează Programul de formare profesională iniŃială a


auditorilor de justiŃie care include Planul de învăŃământ pentru anul I de studiu şi Programul de
stagiu pentru anul II. Acestea sunt avizate de Consiliul ŞtiinŃific al INM şi se supun spre aprobare
Plenului CSM.

Activitatea desfăşurată de auditorii de justiŃie este evaluată de personalul de instruire, prin acordarea
de note sau, după caz, calificative, într-o fişă individuală. Criteriile de evaluare se aprobă de
Consiliul ştiinŃific al INM, la propunerea Consiliului pedagogic.

Succesiunea activităŃilor derulate la nivelul departamentului, funcŃiile responsabile pentru fiecare


etapă, formularele utilizate, precum şi mecanismele de monitorizare şi îmbunătăŃire a activităŃii de
formare profesională iniŃială au fost detaliate, începând cu anul 2007, în procedura operaŃională
PO-02 Procesul de formare iniŃială.

2.1.3 Departamentul de formare profesională continuă

Formarea profesională continuă desemnează activitatea sistematică organizată de INM pentru


formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor.

Formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor constituie, potrivit legii, garanŃia


independenŃei şi imparŃialităŃii acestora în exercitarea funcŃiei.

Judecătorii şi procurorii în funcŃie participă cel puŃin o dată la 3 ani la programe de formare
profesională continuă organizate de INM, de instituŃii de învăŃământ superior din Ńară sau din
străinătate ori la alte forme de perfecŃionare profesională.

Responsabilitatea pentru formarea profesională continuă a magistraŃilor revine INM, conducătorilor


instanŃelor sau parchetelor la care aceştia îşi desfăşoară activitatea, precum şi fiecărui judecător sau
procuror, prin pregătire individuală. În acest context, formarea profesională continuă se organizează
atât centralizat, la nivelul INM, cât şi descentralizat, la nivelul curŃilor de apel şi al parchetelor de
pe lângă acestea, precum şi la instanŃele şi parchetele din circumscripŃiile acestora, sub coordonarea
INM, aceasta din urmă concretizată în avizarea tematicii de pregătire, furnizarea materialelor

19
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

documentare, formarea formatorilor şi desemnarea de formatori care susŃin seminariile de formare


continuă la nivel descentralizat.

Formarea profesională continuă are în vedere dinamica procesului legislativ şi constă, în principal, în
cunoaşterea şi aprofundarea legislaŃiei interne, a documentelor europene şi internaŃionale la care
România este parte, a jurisprudenŃei instanŃelor judecătoreşti şi a CurŃii ConstituŃionale, a
jurisprudenŃei CurŃii Europene a Drepturilor Omului şi a CurŃii de JustiŃie a Uniunii Europene, a
dreptului comparat, a normelor deontologice ale profesiei de magistrat, în abordarea
multidisciplinară a instituŃiilor cu caracter de noutate, precum şi în cunoaşterea şi aprofundarea unor
limbi străine şi operarea pe calculator. De asemenea, formarea profesională continuă a magistraŃilor
se realizează Ńinându-se seama de necesitatea specializării magistraŃilor.

Departamentul de formare profesională continuă este organizat şi funcŃionează conform dispoziŃiilor


Regulamentului INM (Cap. V), Regulamentului privind modul de desfăşurare a cursurilor de
formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obŃinute,
precum şi altor regulamente şi decizii ale CSM şi ale INM care vizează:
 Strategia formării continue;
 Strategia de recrutare şi formare a formatorilor şi Statutul formatorului Institutului NaŃional al
Magistraturii – recrutare, evaluare şi revocare;
 aprobarea Programului de formare continuă şi a Programului de formare continuă
descentralizată;
 aprobarea Listei formatorilor pentru formare continuă;
 aprobarea standardului de calitate al formării continue;
 aprobarea conŃinutului mapei seminarului de formare continuă;
 aprobarea conŃinutului Dosarului programului de formare continuă şi a Dosarului programului de
formare continuă descentralizată.

În cadrul departamentului îşi desfăşoară activitatea: directorul adjunct responsabil de formarea


continuă, un şef de departament, experŃi asimilaŃi judecătorilor şi procurorilor, personal de instruire
(formatori), personal contractual.

Anual, la nivelul departamentului se întocmeşte Programul de formare profesională continuă a


judecătorilor şi procurorilor şi Programul de formare profesională continuă descentralizată a
judecătorilor şi procurorilor, care se supun spre avizare Consiliului ŞtiinŃific al INM şi aprobării
Plenului CSM. La elaborarea celor două programe se Ńine seama de: propunerile formatorilor şi
titularilor de disciplină INM cu privire la domeniile de formare şi temele ce urmează a fi dezbătute;
propunerile instanŃelor şi ale parchetelor; propunerile asociaŃiilor profesionale ale magistraŃilor;
propunerile altor specialişti din domeniul dreptului; propunerile formulate de experŃii care îşi
desfăşoară activitatea în cadrul departamentului; necesităŃile sistemului judiciar; tipul de contencios
în cauze împotriva României în faŃa instanŃelor supranaŃionale; obiectivele şi priorităŃile pe termen
mediu; evaluarea rezultatelor formării profesionale din anii anteriori.

Programul de formare profesională continuă împreună cu Calendarul acŃiunilor de formare continuă


se transmit tuturor judecătorilor şi procurorilor, în vederea formulării opŃiunilor de participare iar în
baza criteriilor de selecŃie aprobate în conŃinutul programului de formare se întocmesc listele de
participanŃi pentru seminarii. ExperŃii Departamentului de formare continuă organizează în
domeniile de responsabilitate seminariile de formare continuă conform programului aprobat, cu

20
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

respectarea metodologiei aprobate prin decizie a Directorului INM privind standardul de calitate al
formării continue.

În vederea asigurării implementării Programului de formare profesională continuă la nivel


descentralizat INM organizează întâlniri periodice cu judecătorii şi procurorii responsabili cu
formarea profesională continuă la nivel de curte de apel/parchet de pe lângă curte de apel.

Succesiunea activităŃilor derulate la nivelul departamentului, funcŃiile responsabile pentru fiecare


etapă, formularele utilizate, precum şi mecanismele de monitorizare şi îmbunătăŃire a activităŃii de
formare profesională continuă au fost detaliate, începând cu anul 2007, în procedura operaŃională
PO-03 Procesul de formare continuă.

2.1.4 Departamentul de formare a formatorilor

Personalul de instruire al INM (formatori INM şi tutori de practică) este asigurat, de regulă, din
rândul judecătorilor şi procurorilor în funcŃie, care pot fi detaşaŃi, în condiŃiile legii, cu acordul lor, în
cadrul INM, cu avizul Consiliului ŞtiinŃific al INM şi cadre didactice din învăŃământul juridic superior
acreditat potrivit legii, alŃi specialişti români şi străini, precum şi personal de specialitate juridică, pentru
desfăşurarea procesului de formare profesională a magistraŃilor.

Departamentul de formare a formatorilor este organizat şi funcŃionează conform dispoziŃiilor Titlului


IV din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, Regulamentului INM (Cap. VI), precum şi
altor regulamente şi decizii ale CSM şi ale INM care vizează:
 Strategia de recrutare şi formare a formatorilor;
 Statutul formatorului Institutului NaŃional al Magistraturii – recrutare, evaluare şi revocare;
 aprobarea listei formatorilor INM;
 Programul de formare profesională continuă şi Programul de formare profesională continuă
descentralizată a judecătorilor şi procurorilor;
 conŃinutul Dosarul formatorului;
 conŃinutul Dosarul procedurii de recrutare;
 standardul de calitate a formării continue;
 conŃinutul mapei seminarului de formare continuă.

În cadrul departamentului îşi desfăşoară activitatea: un şef de departament, experŃi asimilaŃi


judecătorilor şi procurorilor, personal de instruire (formatori), personal contractual.

Recrutarea formatorilor se realizează distinct pentru formarea iniŃială, respectiv formarea continuă, cu
respectarea dispoziŃiilor din Statutul formatorului INM, a principiului transparenŃei şi având în vedere
cunoştinŃele şi aptitudinile didactice. Astfel, selecŃia candidaŃilor care şi-au anunŃat intenŃia de a deveni
formatori INM se realizează, potrivit dispoziŃiilor Regulamentului INM, de către o comisie numită
prin hotărâre a Consiliului ŞtiinŃific, conform unei proceduri publice şi transparente, cu aplicarea
unor criterii obiective stabilite prin strategia de recrutare a formatorilor INM, aprobată de CSM.

Formarea formatorilor se realizează anual, în baza unui program aprobat de CSM, parte componentă a
programelor anuale de formare profesională iniŃială şi continuă.
Responsabilitatea privind stabilirea unui cadru unitar pentru asigurarea acŃiunilor de formare de formatori în
ceea ce priveşte metodele pedagogice folosite în cadrul activităŃii de formare revine specialistului INM în
ştiinŃele educaŃiei şi se realizează inclusiv prin acŃiuni de formare în domeniul tehnicilor pedagogice.

21
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Evaluarea formatorilor reprezintă un proces continuu şi se realizează de către: magistraŃii


participanŃi la seminariile de formare profesională continuă, experŃii INM (pentru domeniile de
responsabilitate), auditorii de justiŃie şi specialistul INM în ştiinŃele educaŃiei, în baza unor fişe de
evaluare distincte pentru activitatea de formare iniŃială, respectiv continuă, cu respectarea
principiilor şi criteriilor stabilite în Statutul formatorului INM.

În funcŃie de rezultatele evaluării, Consiliul ŞtiinŃific al INM avizează, după caz, recrutarea,
revocarea sau urmarea unor cursuri de formare de formatori. Propunerile de recrutare şi revocare se
transmit CSM spre aprobare. Listele formatorilor INM pentru formarea iniŃială şi formarea continuă
se supun anual avizării Consiliului ŞtiinŃific al INM şi aprobării CSM.

Succesiunea activităŃilor derulate la nivelul departamentului, funcŃiile responsabile pentru fiecare


etapă, formularele utilizate, precum şi mecanismele de monitorizare şi îmbunătăŃire a activităŃii de
recrutare, formare şi evaluare a formatorilor au fost detaliate, începând cu anul 2007, în procedura
operaŃională PO-04 Procesul de recrutare şi formare a formatorilor.

2.1.5 Departamentul de concursuri, examene şi politici publice

Potrivit dispoziŃiilor art. 301 din Regulamentul INM, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Plenului CSM
nr. 452/2007, atribuŃiile Departamentului de concursuri, examene şi politici publice din cadrul INM au în
vedere două componente principale:
- concursurile şi examenele referitoare la cariera magistraŃilor date în competenŃa INM.
Această componentă se realizează prin: organizarea propriu-zisă a concursurilor/examenelor,
asigurarea managementului bazei de date cu magistraŃi, formatori şi membri ai comisiilor
concursurilor şi examenelor organizate de către INM; formularea de propuneri de modificare a
regulamentelor de concurs sau examen; evaluarea modalităŃii în care se desfăşoară examenele şi
concursurile şi redactarea de rapoarte cu privire la acestea.
- politicile publice aferente sistemului judiciar, sens în care atribuŃiile vizează: elaborarea de
note, rapoarte şi formularea de puncte de vedere referitoare la activitatea Institutului; elaborarea de
propuneri pentru derularea şi îmbunătăŃirea activităŃii desfăşurate de Institut; iniŃierea şi
fundamentarea politicilor publice în domeniul judiciar, cu privire la activitatea principală a
Institutului; asigurarea, la nivelul Institutului, respectării procedurilor privind planificarea,
formularea, implementarea şi evaluarea politicilor referitoare la strategia de reformă a justiŃiei -
statul de drept şi reforma justiŃiei; derularea, din punct de vedere operaŃional, a programelor de
asistenŃă încheiate de Institut cu instituŃii similare din străinătate şi cu organizaŃii internaŃionale şi
asigurarea bunei desfăşurări a activităŃii din cadrul programelor în domeniul politicilor publice şi
strategiilor în sistemul judiciar; proiectarea, contractarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea
activităŃilor de formare a formatorilor.

Organizarea concursurilor şi examenelor se face cu respectarea principiilor transparenŃei, egalităŃii


de şanse şi obiectivităŃii şi în conformitate cu prevederile legilor, regulamentelor şi Metodologiei de
desfăşurare a concursurilor şi examenelor organizate prin intermediul INM.

Departamentul de concursuri, examene şi politici publice este organizat şi funcŃionează conform


dispoziŃiilor Regulamentului INM (Cap. VI1), precum şi altor regulamente şi decizii ale CSM şi ale
INM care vizează:
 concursul de admitere şi examenul de absolvire a INM;

22
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

 organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi numirea în


funcŃiile de judecător şi procuror, fără concurs;
 examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari;
 organizarea şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcŃii de conducere a
judecătorilor şi procurorilor;
 organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor;
 Metodologia de desfăşurare a concursurilor şi examenelor organizate prin intermediul INM;
 aprobarea calendarului estimativ al concursurilor şi examenelor ce urmează a fi organizate în
cursul unui an;
 aprobarea datei, locului, modului de desfăşurare, taxei, tematicii, bibliografiei şi comisiilor de
concurs/examen;
 aprobarea comisiilor de concurs/examen;
 validarea rezultatelor concursului/examenului;
 conŃinutul dosarului de concurs/examen.

În cadrul departamentului îşi desfăşoară activitatea: un şef de departament, experŃi asimilaŃi


judecătorilor şi procurorilor, personal contractual.

Succesiunea activităŃilor aferente organizării de concursuri/examene, funcŃiile responsabile pentru


fiecare etapă, formularele utilizate, precum şi mecanismele de monitorizare şi îmbunătăŃire a
activităŃii de organizare a concursurilor/examenelor au fost detaliate, începând cu anul 2007, în
procedura operaŃională PO-05 Procesul de organizare concursuri şi examene.

2.1.6 Departamentul economico-financiar şi administrativ

Cadrul legal privind organizarea şi funcŃionarea Departamentului economico-financiar şi


administrativ îl constituie dispoziŃiile Capitolului VII din Regulamentul INM, astfel cum a fost
modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 452/2007 iar atribuŃiile departamentului vizează, în
esenŃă, conducerea şi gestionarea din punct de vedere economic şi administrativ a activităŃilor
desfăşurate la nivelul INM.

Astfel, principalele activităŃi derulate la nivelul Serviciului contabilitate, achiziŃii publice şi


resurse umane au în vedere: activitatea financiar-contabilă; operaŃiuni patrimoniale în care este
angajat Institutul, întocmirea şi actualizarea planului de achiziŃii al INM; aprovizionarea cu bunuri şi
contractarea de servicii necesare bunei funcŃionări a Institutului; organizarea concursurilor pentru
ocuparea posturilor vacante la nivelul INM; completarea carnetelor de muncă şi registrul de evidenŃă
a salariaŃilor; întocmirea fişelor de evaluare a salariaŃilor; urmărirea întocmirii şi păstrarea
declaraŃiilor de interese, declaraŃiilor de avere şi a celorlalte declaraŃii prevăzute de lege ale
personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor şi ale funcŃionarilor publici;
actualizarea statului de funcŃii şi a statului de personal.

În ceea ce priveşte atribuŃiile Serviciului protocol, secretariat şi administrativ, acestea vizează:


păstrarea dosarele auditorilor de justiŃie şi întocmirea foilor matricole, cataloagelor şi altor evidenŃe
necesare privind activităŃile de învăŃământ, frecventarea şi absolvirea cursurilor, inclusiv eliberarea
de atestate auditorilor de justiŃie; gestionarea corespondenŃei la nivelul INM; arhivarea
documentelor primite sau elaborate în Institut, păstrarea şi conservarea acestora; comunicarea către
celelalte departamente ale INM a datelor şi documentelor necesare, în vederea îndeplinirii
atribuŃiilor ce le revin; implementarea măsurilor stabilite pentru asigurarea condiŃiilor

23
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

corespunzătoare de lucru în INM, conform normelor de protecŃie a muncii şi celor pentru paza
clădirii şi a bunurilor, precum şi pentru paza contra incendiilor, conform legii.

În documentaŃia SMC (Sistemului de management al calităŃii) elaborată în anul 2007 în cadrul


procesului de certificare INM conform referenŃialului ISO 9001:2001 au fost detaliate proceduri
operaŃionale, de sistem şi specifice derulate la nivelul Departamentului economico-financiar şi
administrativ: controlul documentelor şi înregistrărilor, aprovizionarea şi evaluarea furnizorilor,
resurse umane, protecŃia muncii şi paza contra stingerii incendiilor etc.

2.2 Conducerea INM

Conducerea Institutului este asigurată, potrivit dispoziŃiilor Titlului IV al Legii nr. 304/2004 privind
organizarea judiciară şi art. 3 din Regulamentul INM aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr.
127/2007 de Consiliul ştiinŃific, directorul Institutului, 2 directori adjuncŃi şi Directorul
executiv (prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/18 februarie 2010
denumirea funcŃiei publice de conducere aferente Departamentului economico-financiar şi
administrativ a fost modificată în director – specialitate economică).

2.2.1 Directorii INM

2.2.1.1 Numire şi revocare

Conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, astfel cum a fost
modificat de OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 100/2007 şi art. 12 alin. (1) din Regulamentul
INM, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 81/24 ianuarie 2008, Directorul
Institutului NaŃional al Magistraturii şi cei doi adjuncŃi ai acestuia sunt numiŃi pentru un
mandat de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii, de Consiliul Superior al Magistraturii.
Anterior modificărilor amintite, numirea şi revocarea Directorului INM şi a celor doi directori
adjuncŃi se realiza de către Plenul CSM, la propunerea Consiliului ŞtiinŃific al INM.

Numirea directorului Institutului NaŃional al Magistraturii şi a celor doi adjuncŃi ai acestuia se face
din rândul personalului de instruire de specialitate juridică al Institutului, al judecătorilor şi
procurorilor sau al cadrelor didactice din învăŃământul superior juridic acreditat potrivit legii.

FuncŃiile de director sau de director adjunct vacante se publică pe paginile de internet ale Consiliului
Superior al Magistraturii şi Institutului NaŃional al Magistraturii iar candidaturile se depun la sediul
CSM, în termen de 30 zile de la data afişării anunŃului, însoŃite de un curriculum vitae, un plan
managerial privitor la exercitarea atribuŃiilor specifice funcŃiei, precum şi de orice alte acte
considerate relevante.

CandidaŃii care îndeplinesc condiŃiile prevăzute de lege susŃin un interviu în faŃa Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii, constând în prezentarea planului managerial, ocazie cu care se verifică
aptitudinile manageriale ale candidaŃilor, urmând a fi avute în vedere, în principal, capacitatea de
organizare, capacitatea rapidă de decizie, rezistenŃa la stres, autoperfecŃionarea, capacitatea de
analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung, iniŃiativa şi
capacitatea de adaptare rapidă.

24
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Până la ocuparea posturilor de Director sau director adjunct prin concurs, Plenul Consiliului Superior
al Magistraturii poate dispune delegarea în funcŃiile de conducere, cu acordul persoanelor delegate,
dispoziŃiile referitoare la susŃinerea interviului în faŃa Plenului CSM fiind aplicabile şi în acest caz.

Revocarea Directorului şi a celor doi directori adjuncŃi este dispusă de CSM, în condiŃiile şi pentru
motivele prevăzute de art. 51 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

Directorul executiv este numit şi revocat din funcŃie în condiŃiile legii (prin Hotărârea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/18 februarie 2010 denumirea funcŃiei publice de
conducere aferente Departamentului economico-financiar şi administrativ a fost modificată în
director – specialitate economică).

2.2.1.2 AtribuŃiile Directorilor INM2

Directorul Institutului are, în principal, următoarele atribuŃii:


 asigură conducerea curentă a activităŃii Institutului;
 convoacă Consiliul ştiinŃific al Institutului în şedinŃe ordinare sau extraordinare şi stabileşte
proiectul ordinii de zi;
 reprezintă Institutul în relaŃiile cu autorităŃile şi instituŃiile publice, persoanele fizice şi
persoanele juridice din Ńară şi din străinătate;
 este ordonator terŃiar de credite;
 numeşte şi eliberează din funcŃie, prin decizie, personalul Institutului, în condiŃiile legii;
 ia măsuri pentru executarea hotărârilor Consiliului ştiinŃific al Institutului.
Directorul Institutului exercită orice alte atribuŃii prevăzute de lege sau regulamente ori stabilite de
Consiliul Superior al Magistraturii sau de Consiliul ştiinŃific al Institutului şi poate delega
directorilor adjuncŃi o parte din atribuŃiile sale.
Directorul Institutului este membru de drept în Consiliul ŞtiinŃific, ale cărui lucrări le prezidează.

Directorii adjuncŃi ai INM au, potrivit Regulamentului INM, următoarele atribuŃii:


 asigură respectarea programelor de studiu şi a normelor de disciplină interioară;
 asigură elaborarea, după caz, a proiectelor programului de învăŃământ, de politici şi strategii de
formare a judecătorilor şi procurorilor;
 coordonează departamentele încredinŃate de directorul Institutului;
 asigură elaborarea proiectului statului de funcŃii şi statului de personal;
 asigură elaborarea proiectului programului de relaŃii externe al Institutului;
 asigură efectuarea lucrărilor necesare pentru relaŃiile cu autorităŃile şi instituŃiile publice, cu
specialiştii români sau străini, precum şi cu reprezentanŃele diplomatice străine din România, în
vederea promovării intereselor Institutului în raporturile cu acestea;
 asigură relaŃiile cu mass-media şi cu publicul;
 efectuează lucrările privind primirea în audienŃă la conducerea Institutului.

Directorii adjuncŃi exercită orice alte atribuŃii prevăzute de lege sau regulamente ori stabilite de
Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul ştiinŃific sau de Directorul Institutului. AtribuŃiile
fiecărui director adjunct se stabilesc, prin decizie, de Directorul INM.

2
Pentru detalii privind numirea directorilor INM, în perioada de referinŃă, a se vedea punctul.
2.3.3.3. din prezentul raport.

25
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Directorul executiv (prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/18
februarie 2010 denumirea funcŃiei publice de conducere aferente Departamentului economico-
financiar şi administrativ a fost modificată în director – specialitate economică) conduce activitatea
Departamentului economico-financiar şi administrativ, atribuŃiile sale fiind, de asemenea, stabilite
prin decizie de către Directorul Institutului.

2.2.2 Consiliul ştiinŃific al INM

2.2.2.1 ComponenŃă şi atribuŃii

Consiliul ştiinŃific reprezintă organul colegial de conducere al Institutului care hotărăşte asupra
problemelor care privesc organizarea şi funcŃionarea INM.
Potrivit dispoziŃiilor art. 4 din Regulamentul INM aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr.
127/2007 şi ale art. 104 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Consiliul este format din 13 membri:
 un judecător al Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie;
 un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie;
 un judecător al CurŃii de Apel Bucureşti;
 un procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti;
 3 profesori universitari de la Facultatea de Drept a UniversităŃii din Bucureşti, Facultatea de
Drept a UniversităŃii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi Facultatea de Drept a UniversităŃii
"Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca;
 3 reprezentanŃi aleşi ai personalului de instruire din cadrul Institutului;
 un reprezentant al auditorilor de justiŃie;
 un reprezentant al asociaŃiilor profesionale, legal constituite, ale judecătorilor şi procurorilor;
 directorul Institutului.

Pentru fiecare categorie de membri ai Consiliului este prevăzută o procedură distinctă de alegere,
după cum urmează:
 reprezentanŃii Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, CurŃii de Apel Bucureşti, Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie şi Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti sunt
numiŃi de Consiliului Superior al Magistraturii dintr-o listă de 3 propuneri, înaintată de către
colegiile de conducere ale instanŃelor şi parchetelor;
 Profesorii universitari de la Facultatea de Drept a UniversităŃii din Bucureşti, Facultatea de Drept
a UniversităŃii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi Facultatea de Drept a UniversităŃii "Babeş-Bolyai"
din Cluj-Napoca vor fi recomandaŃi de decanatele celor 3 facultăŃi, la solicitarea Institutului,
transmisă cu 3 luni înainte de expirarea mandatelor;
 reprezentanŃii personalului de instruire din cadrul Institutului sunt aleşi prin vot secret, în
adunarea generală a acestuia, convocată şi prezidată de directorul Institutului;
 reprezentantul auditorilor de justiŃie este ales prin vot secret, în adunarea generală a auditorilor
de justiŃie, convocată şi prezidată de directorul Institutului. Alegerea se face în cel mult 30 de zile de
la începutul anului de învăŃământ;
 reprezentantul asociaŃiilor profesionale, legal constituite, ale judecătorilor şi procurorilor este
desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii dintre propunerile formulate de aceste asociaŃii;
criteriile de selecŃie a candidaŃilor se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii,
după consultarea tuturor asociaŃiilor profesionale, legal constituite, ale judecătorilor şi procurorilor.

26
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Durata mandatului membrilor consiliului ştiinŃific este de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii, cu


excepŃia mandatului reprezentantului auditorilor de justiŃie, care este ales pe un an.

Începând cu anul 2007, urmare a modificării dispoziŃiilor art. 104 din Legea nr. 304/2004, a fost
instituită incompatibilitatea calităŃii de membru al Consiliului ştiinŃific al Institutului NaŃional al
Magistraturii cu cea de membru al unui partid politic.

AtribuŃiile Consiliului ŞtiinŃific, astfel cum sunt acestea stabilite de art. 7 alin. 2 din Regulamentul
INM, acoperă toate tipurile de activităŃi desfăşurate la nivelul INM.

Astfel, în domeniul formării profesionale iniŃiale a auditorilor de justiŃie, Consiliul propune CSM
planurile de învăŃământ pentru cursurile de formare profesională iniŃială a judecătorilor şi
procurorilor, organizate sau, după caz, coordonate de Institut, numărul anual de cursanŃi ai
Institutului, data şi locul organizării concursului de admitere la Institut, tematica şi bibliografia
pentru concursul de admitere şi programul de formare profesională a auditorilor de justiŃie, aprobă
Regulamentul de ordine interioară al căminului auditorilor de justiŃie şi Regulamentul bibliotecii
Institutului.

În ceea ce priveşte activitatea de formare profesională continuă, Consiliul ştiinŃific propune CSM
programul de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor iar cât priveşte resursele
umane la nivel INM, atribuŃiile acestuia privesc avizarea, numirea şi eliberarea din funcŃie a
personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor; avizarea structurii
organizatorice, statelor de funcŃii şi de personal ale Institutului şi propunerea acestora spre aprobare
CSM.

De asemenea, Consiliul exercită o serie de atribuŃii referitoare la concursurile/examenele privind


cariera magistraŃilor, sens în care propune CSM numirea comisiilor de organizare, de elaborare a
subiectelor, de corectare şi de soluŃionare a contestaŃiilor pentru concursul de admitere şi examenul
de absolvire a Institutului, concursul de admitere în magistratură, examenul de capacitate, concursul
pentru promovarea judecătorilor şi procurorilor în funcŃii de execuŃie şi concursul sau examenul
pentru numirea acestora în funcŃii de conducere, în condiŃiile legii.

Consiliul ştiinŃific exercită atribuŃii importante referitoare la relaŃiile externe ale INM, sens în care
aprobă programul relaŃiilor externe ale Institutului.

De asemenea, Consiliul avizează proiectul de buget al Institutului şi modificarea Regulamentului


INM, formulând propuneri în acest sens CSM.

2.2.2.2 ŞedinŃele Consiliului ştiinŃific

În ceea ce priveşte procedura de desfăşurare a şedinŃelor Consiliului ŞtiinŃific, aceasta a suferit o


serie de modificări în variantele succesive ale Regulamentului INM. Astfel, iniŃial cvorumul cerut
pentru adoptarea de hotărâri a fost de 2/3 din numărul membrilor prezenŃi, în caz de paritate votul
directorului INM fiind decisiv. Începând cu Regulamentul aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr.
320/2005, acest cvorum a fost modificat, pentru adoptarea hotărârilor fiind suficient votul majorităŃii
membrilor prezenŃi, renunŃându-se la dreptul de veto al Directorului INM.

27
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

IniŃial numărul şedinŃelor ordinare a fost stabilit la minim una/trimestrial, pentru cele extraordinare
fiind prevăzută o procedură distinctă de convocare, pentru ca prin Regulamentul adoptat în august
2005 să se prevadă că şedinŃele ordinare sunt lunare, procedura de convocare a acestora fiind
identică cu cea utilizată pentru şedinŃele extraordinare.

Potrivit dispoziŃiilor art. 8 din Regulamentul INM aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr.
127/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul ştiinŃific îşi desfăşoară activitatea în
prezenŃa a două treimi din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul majorităŃii
membrilor prezenŃi.

Consiliul se poate întruni în şedinŃe ordinare sau extraordinare dar cel puŃin lunar în şedinŃă
ordinară. Acesta poate fi convocat de către directorul Institutului, o treime din numărul membrilor
săi, Consiliul pedagogic ori de Consiliul Superior al Magistraturii.
Lucrările se înregistrează şi se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de participanŃii
la şedinŃă iar hotărârile adoptate se semnează de directorul Institutului sau, după caz, de membrul
desemnat care a prezidat şedinŃa.

2.2.2.3 Activitate în perioada de referinŃă

Prin Hotărârea nr. 5/19 octombrie 2004, Consiliul ŞtiinŃific a decis demararea formalităŃilor necesare
în vederea alegerii unui nou Consiliu ŞtiinŃific al INM, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

Prima şedinŃă a Consiliului ştiinŃific al INM în noua sa componenŃă, cu membrii desemnaŃi în


conformitate cu prevederile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară a avut loc în luna
ianuarie a anului 2005.

Începând cu anul 2005, pe lângă consemnarea în procesul-verbal de şedinŃă, lucrările Consiliului


ŞtiinŃific se înregistrează şi audio, casetele fiind inscripŃionate distinct cu data şedinŃei.

De asemenea, începând cu anul 2005, la nivelul INM a fost desemnat un expert care să asigure
efectuarea lucrărilor de secretariat pentru şedinŃele Consiliului: centralizarea propunerilor
privitoare la ordinea de zi, transmiterea ordinii de zi şi a materialelor aferente către membrii
Consiliului, consemnarea dezbaterilor în procesul-verbal de şedinŃă, redactarea proiectului de
hotărâre, arhivarea proceselor-verbale, a înregistrărilor audio ale şedinŃelor, a documentaŃiei aferente
numirii membrilor Consiliului şi actualizarea informaŃiilor privind activitatea Consiliului publicate
pe pagina web a Institutului.

ActivităŃile aferente şedinŃelor Consiliului ŞtiinŃific, formularele utilizate şi mecanismele de


monitorizare şi îmbunătăŃire a activităŃii Consiliului ŞtiinŃific sunt detaliate, începând cu anul 2007,
în procedura operaŃională PO-06 Consiliul ŞtiinŃific.

Un aspect pozitiv demn de remarcat în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată de Consiliul ŞtiinŃific
îl reprezintă faptul că, în vederea asigurării transparenŃei procesului decizional la nivelul Consiliului
ŞtiinŃific, în şedinŃa din data de 14 iulie 2009, membrii acestuia au decis ca, începând cu data de 1
ianuarie 2009, toate hotărârile Consiliului să fie publicate pe site-ul INM.

28
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

SituaŃia statistică a hotărârilor adoptate de Consiliul ŞtiinŃific în perioada 2005-2009 se prezintă


după cum urmează:
 2005: 13 hotărâri;
 2006: 13 hotărâri;
 2007: 15 hotărâri şi 6 procese-verbale;
 2008: 12 hotărâri şi 9 procese-verbale;
 2009: 15 hotărâri şi 9 procese-verbale.

Din situaŃia statistică prezentată rezultă că, pe lângă hotărârile adoptate în cadrul şedinŃelor ordinare
(lunare), începând cu anul 2007, acordul membrilor Consiliului a fost solicitat şi prin poştă
electronică, verbal sau telefonic, rezultatul consultării fiind consemnat în procese-verbale semnate de
Directorul INM şi de Secretarul Consiliului. Astfel, din totalul de 24 de procese-verbale redactate în
perioada de referinŃă, 2 au privit îndreptarea unor erori materiale din conŃinutul hotărârilor
Consiliului ŞtiinŃific, 11 au avut ca obiect componenŃa comisiilor desemnate în cadrul
concursurilor privitoare la cariera magistraŃilor organizate de CSM, prin INM, iar 11 au privit alte
probleme referitoare la formare iniŃială, formare continuă etc.

Utilizarea procedurii de solicitare a acordului membrilor Consiliului ŞtiinŃific prin poştă electronică,
verbal sau telefonic a fost determinată în principal de două cauze:
- urgenŃa aprobării componenŃei comisiilor de concurs;
- neîntrunirea cvorumului de şedinŃă cerut de dispoziŃiile legale, respectiv 2/3 din numărul
membrilor aflaŃi în exercitarea mandatului (art. 8 alin. 1 din Regulamentul INM).

În ceea ce priveşte primul aspect semnalat, acesta este determinat, pe de o parte, de numărul mare de
concursuri organizate anual iar, pe de altă parte, de faptul că adeseori calendarele de organizare a
diferitelor concursuri se suprapun, şi nu în ultimul rând, de resursele umane considerabile angrenate
în comisii (de exemplu, în cazul concursului de promovare în funcŃii de execuŃie a judecătorilor şi
procurorilor, numărul minim de membri şi membri supleanŃi pentru un concurs este, ca urmare a
numărului foarte mare de materii de concurs, de 204 de persoane, dintre care 48 de judecători ÎCCJ
şi 28 de procurori PÎCCJ ).

Cu referire la neîntrunirea cvorumului de şedinŃă, fără a exclude şi alte cauze, trebuie semnat faptul
că membrii Consiliului ŞtiinŃific nu sunt remuneraŃi pentru activitatea prestată în această calitate. În
acest sens, prin Hotărârea Consiliului ŞtiinŃific nr. 1/8 ianuarie 2007 s-a hotărât consultarea CSM cu
privire la posibilitatea remunerării activităŃii desfăşurate de membri acestuia iar în şedinŃele din data
de 29 iunie 2007 şi 6 mai 2008 s-a decis transmiterea către CSM de propuneri de lege ferenda
referitoare la reglementarea drepturilor şi obligaŃiilor membrilor Consiliului ŞtiinŃific, şi în special
remunerarea activităŃii prestate în această calitate. În acelaşi context, printre propunerile de
modificare a Regulamentului Institutului NaŃional al Magistraturii aflate în lucru la momentul
redactării prezentului raport figurează şi prevederea expresă a dreptului membrilor Consiliului, cu
excepŃia conducerii curente şi a reprezentanŃilor personalului de instruire, la plata unei indemnizaŃii
de şedinŃă reprezentând 30% din salariul brut prevăzut de lege pentru judecătorii de la Înalta Curte
de CasaŃie şi JustiŃie, precum şi la decontarea cheltuielilor de transport şi cazare aferente participării
la şedinŃe a acelor membri care nu îşi desfăşoară activitatea în Bucureşti.

Având în vedere, pe de o parte, dispoziŃiile legale care reglementează procedura şedinŃelor


Consiliului ŞtiinŃific şi care nici nu permit dar nici nu interzic în mod expres consultarea membrilor
prin poştă electronică sau telefonic, iar pe de altă parte, faptul că în practică apar din ce în ce mai

29
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

frecvent situaŃii care reclamă urgenŃa consultării membrilor Consiliului, considerăm oportună
formularea unor propuneri de lege ferenda privind prevederea expresă în Regulamentul INM a
posibilităŃii ca, în situaŃii excepŃionale, votul membrilor Consiliului să poată fi solicitat şi prin poştă
electronică, telefonic sau verbal, cu consemnarea rezultatului într-un proces-verbal semnat de
Directorul INM, la care urmează a fi ataşate corespondenŃa electronică sau nota telefonică, după caz.

Totodată, în scopul asigurării unei modalităŃi unitare şi echitabile de alegere a membrilor Consiliului
ŞtiinŃific, printre propunerile de modificare a Regulamentului INM care implică şi modificarea
legilor justiŃiei figurează şi aceea potrivit cu care alegerea profesorilor universitari să se realizeze
similar cu alegerea reprezentanŃilor judecătorilor şi procurorilor, dintr-o listă de 3 propuneri înaintată
CSM.
De asemenea, în vederea înlăturării oricăror suspiciuni şi pentru asigurarea confidenŃialităŃii unor
date legate de concursuri/examene susŃinute, potrivit legii, de auditorii de justiŃie, se propune
neparticiparea reprezentantului auditorilor de justiŃie la dezbaterile privind componenŃa unor comisii
de elaborare a subiectelor, corectare sau contestaŃii la concursurile de admitere la INM, examenul de
absolvire a Institutului, examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari.
O altă propunere de modificare a Regulamentului care implică însă şi modificarea legilor justiŃiei
vizează posibilitatea revocării membrilor Consiliului ŞtiinŃific pentru neîndeplinirea obligaŃiilor
prevăzute de lege sau de regulament.

2.2.3 Consiliul Pedagogic

2.2.3.1 ComponenŃă şi atribuŃii

Consiliul pedagogic este organul consultativ al Consiliului ştiinŃific.


Din Consiliul pedagogic fac parte directorul şi directorii adjuncŃi ai Institutului, şefii de catedră,
titularii de disciplină, precum şi 2 reprezentanŃi ai tutorilor de practică, unul pentru grupele de
judecători şi unul pentru grupele de procurori.

Alegerea celor doi reprezentanŃi ai tutorilor de practică se face anual, în adunările generale ale
acestora, convocate şi prezidate de Directorul Institutului.

Potrivit dispoziŃiilor art. 10 din Regulamentul INM aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr.
127/2007, Consiliul pedagogic analizează şi formulează propuneri privind:
 direcŃiile de studiu ale Institutului;
 programul de învăŃământ şi programele analitice întocmite pentru fiecare disciplină din cadrul
formării profesionale iniŃiale;
 domeniile şi temele cuprinse în programul de formare profesională continuă a judecătorilor şi
procurorilor;
 modul de organizare a activităŃii de formare profesională iniŃială şi activităŃii de formare
profesională continuă, precum şi măsurile necesare îndeplinirii obiectivelor de studiu ale Institutului;
 orice alte aspecte privind activitatea de studiu desfăşurată de Institut.

2.2.3.2 ŞedinŃele Consiliului pedagogic

Consiliul pedagogic se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea directorului
Institutului sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Cvorumul de şedinŃă prevăzut de
Regulamentul INM este de jumătate plus unu din numărul membrilor săi, hotărârile fiind adoptate cu

30
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

majoritatea voturilor membrilor prezenŃi. Lucrările Consiliului sunt prezidate de persoana desemnată
la începutul şedinŃei dintre membrii săi. Acestea se înregistrează şi se consemnează într-un proces-
verbal, semnat de participanŃii la şedinŃă. Hotărârile Consiliului pedagogic se semnează de persoana
care a prezidat şedinŃa.

2.2.3.3 Activitate în perioada de referinŃă

Activitatea Consiliului pedagogic în perioada de referinŃă s-a desfăşurat în principal sub forma
consultărilor directe ale titularilor de disciplină, şefilor de catedre şi tutorilor de practică cu privire
la conŃinutul programelor de formare profesională iniŃială şi continuă. Anual au avut loc întâlniri ale
titularilor de disciplină, în vederea elaborării curriculei aferente Programului de formare profesională
iniŃială. De asemenea, în cursul anilor 2008 şi 2009 au fost organizate întâlniri între titularii
catedrelor de drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal, drepturile
omului şi drept comunitar având ca scop includerea în programele analitice ale disciplinelor
fundamentale a elementelor comune vizând jurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului şi a
celei de la Luxemburg.

Printre problemele întâmpinate în perioada de referinŃă trebuie menŃionată imposibilitatea alegerii


celor 2 reprezentaŃi ai tutorilor de practică în Consiliul pedagogic deşi pe parcursul anului 2008 au
fost organizate, succesiv, la interval de o lună, două proceduri de alegere, sens în care a fost
convocată de fiecare dată Adunarea generală a tutorilor de practică, fără a fi însă înregistrată vreo
candidatură pentru această poziŃie.

În acest context, este de menŃionat faptul că printre propunerile de modificare a Regulamentului


Institutului NaŃional al Magistraturii care implică şi modificarea legilor justiŃiei figurează şi aceea ca
şedinŃele ordinare ale Consiliului Pedagogic să nu se mai desfăşoare lunar, ci semestrial.

2.3 Personalul INM

2.3.1 Categorii de personal

Institutul NaŃional al Magistraturii realizează formarea iniŃială a viitorilor magistraŃi – judecători şi


procurori, formarea profesională continuă a magistraŃilor în funcŃie şi formarea formatorilor, în
condiŃiile legii.

În vederea desfăşurării activităŃii descrise, în cadrul Institutului NaŃional al Magistraturii îşi


desfăşoară activitatea mai multe categorii de personal :
 magistraŃi ;
 formatori, din care:
a) salariaŃi cu caracter permanent;
b) colaboratori ;
 experŃi - personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor;
 funcŃionari publici;
 personal angajat în baza unui contract individual de muncă.

31
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

2.3.2 Statele de funcŃii şi personal

Ştatele de funcŃii şi de personal ale Institutului NaŃional al Magistraturii sunt aprobate anual de către
Consiliul Superior al Magistraturii, în calitatea sa de ordonator principal de credite, prin hotărâri ale
Plenului CSM, în conŃinutul lor reflectându-se situaŃia numărului de posturi aprobate, ocupate,
vacante şi a celor supuse ocupării, în funcŃie de bugetul aprobat.

Pentru exemplificare, anexăm ştatele de funcŃii şi de personal aprobate prin hotărâri ale Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii în perioada 2005-2009 (Anexa 1).

2.3.3 Managementul resurselor umane 2005-2009

2.3.3.1 Ocuparea posturilor – evoluŃie statistică 2005-2009

Conform statelor de funcŃii şi de personal aprobate prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 606, la începutul anului 2005 posturile din cadrul INM erau în număr de 48,
repartizate astfel :
- magistraŃi sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor – 30 de
posturi, din care 3 posturi de conducere – 1 post de director şi 2 posturi de director adjunct cu statut
de magistraŃi;
- funcŃii publice - 8 posturi;
- personal cu contract de muncă – 10 posturi.

Datorită creşterii volumului activităŃii INM s-a solicitat în anul 2005 suplimentarea organigramei
INM cu 22 de posturi din care 13 posturi personal de specialitate juridică şi 9 posturi personal
administrativ. În luna mai 2005 INM a angajat 1 specialist în ştiinŃele comunicării şi pedagogie în
regim de colaborare.

La sfârşitul anului 2005 situaŃia ocupării posturilor se prezenta astfel::


- 3 posturi conducere – ocupate;
- 16 posturi profesor (4 posturi ocupate);
- 11 posturi experŃi - personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor (5
posturi ocupate);
- 8 posturi funcŃionari publici – ocupate;
- 10 posturi personal contractual – ocupate;
- 1 post consilier de integrare, detaşat de la Ministerul Integrării Europene.

Începând cu 1 ianuarie 2006 ştatul de funcŃii al INM s-a suplimentat prin fila de buget pe anul 2006
cu un număr de 19 posturi, faŃă de 22 de posturi cât era prevăzut în hotărârea de guvern şi solicitate
de către INM (numărul total de posturi fiind de 67).

32
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Redăm mai jos situaŃia centralizată a suplimentării ştatului de funcŃii în anul 2006:

Denumirea postului Prevăzut a se Prevăzut a se Suplimentat DiferenŃe


suplimenta la suplimenta la ±
01.10.2005 01.09.2006
ExperŃi - personal de specialitate
juridică asimilat judecătorilor şi 3 3 3 -3
procurorilor
Profesori grad I 1 - 1 -
Profesori asimilaŃi magistraŃilor 12 - 12 -
Personal contractual 6 9 3 12
Total 22 12 19 15

SituaŃia ocupării posturilor la sfârşitul anului 2006 este prezentată mai jos:
- 3 posturi conducere – ocupate
- 22 posturi profesor – formatori cu normă întreagă (7 ocupate) – suplimentat cu 6 posturi
- 17 posturi experŃi - personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor
(ocupate) – suplimentat cu 6 posturi
- 9 posturi funcŃionari publici (1 post vacant) – suplimentat cu 1 post
- 16 posturi personal contractual (5 vacante) – suplimentat cu 6 posturi
- 1 post consilier integrare detaşat de la Ministerul Integrării Europene.
Începând cu noiembrie 2006, INM are 1 specialist în ştiinŃele educaŃiei cu normă întreagă, personal
contractual cu grad de profesor universitar.

În ceea ce priveşte situaŃia formatorilor - colaboratori INM în anul universitar 2006-2007 situaŃia se
prezenta astfel: în cadrul formării iniŃiale se regăseau 134 formatori - colaboratori, 21 tutori -
coordonatori de practică; pentru formarea continuă fiind aprobată o listă de 240 de formatori. Astfel,
de la 1 ianuarie 2006, numărul de formatori aprobaŃi de către CSM era:
- Formare iniŃială: 5 posturi de formatori cu normă întreagă şi 149 formatori plătiŃi cu ora (din care
34 coordonatori de practică), 5 experŃi INM (3 fiind şi formatori în cadrul formării iniŃiale);
- Formare continuă: 1 formator cu normă întreagă, 80 formatori - colaboratori, 8 experŃi INM;
- Formarea formatorilor: 1 profesor şi 3 experŃi INM.

Începând cu ianuarie 2007, 15 posturi noi au fost aprobate (Hotărârea Plenului CSM nr.
750/23.11.2007), iar numărul consilierilor pentru afaceri europene a fost suplimentat de la 1 post la 3
posturi, conform Hotărârea Guvernului nr. 1.811/ 2006. La data de 8 ianuarie 2007, Consiliul
ŞtiinŃific al INM a decis înfiinŃarea unui nou departament în cadrul INM – Departamentul examene,
concursuri şi politici publice.

Mai jos este redată situaŃia posturilor ocupate la data de 1 iunie 2007 ( numărul total de posturi
aprobate fiind 82):
- 3 posturi conducere – ocupate;
- 24 posturi profesor (5 posturi ocupate) – suplimentat cu 2 posturi;
- 17 posturi experŃi - personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor
(ocupate);
- 13 posturi funcŃionari publici (3 posturi vacante) – suplimentat cu 4 posturi;
- 22 posturi personal contractual – suplimentat cu 6 posturi;
- 3 posturi consilier pentru afaceri europene.

33
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

În iunie 2007 INM avea ocupate 5 posturi de formator cu normă întreagă. De asemenea, au fost
transmise CSM adrese cu propuneri de numire a 2 formatori cu normă întreagă la care nu s-a primit
răspuns, după cum urmează:
a) adresa nr. 2107/17.04.2007, privind numirea ca formator cu normă întreagă a d-nei Beatrice
Andreşan;
b) adresa nr. 2727/11.05.2007, privind numirea ca formator cu normă întreagă a d-nei Roxana
Rizoiu.

SituaŃia posturilor ocupate la data de 30 septembrie 2007 (82 de posturi – 55 ocupate) este
prezentată mai jos :
- 3 posturi conducere – ocupate;
- 24 posturi profesor (7 posturi ocupate);
- 17 posturi experŃi - personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor
(ocupate);
- 13 posturi funcŃionari publici (9 posturi ocupate);
- 22 posturi personal contractual (17 posturi ocupate);
- 3 posturi consilier pentru afaceri europene (ocupate).

Prin fila de buget pentru anul 2008, au fost aprobate un număr total de 47 de posturi pentru
magistraŃi, din care, 16 posturi pentru experŃi - personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor
şi procurorilor (14 posturi fiind ocupate, pentru ultimele două posturi vacante a fost organizat un
concurs în luna noiembrie 2007, un expert fiind numit în funcŃie începând cu data de 7 mai 2008, cel
de al doilea expert fiind în procedura de verificare), iar pentru formatori sunt aprobate un număr de
24 de posturi.

La data de 20 mai 2008 din cele 24 de posturi de formatori – personal didactic cu atribuŃii în ceea ce
priveşte formarea iniŃială, formarea continuă şi formarea formatorilor – erau ocupate un număr de 7
posturi. Această situaŃie a fost determinată şi de faptul că procesul de învăŃământ din cadrul INM nu
se putea desfăşura cu un număr de 24 de cadre didactice, fiind identificată o situaŃie de compromis şi
anume, folosirea formatorilor plătiŃi cu ora. Cele 17 posturi vacante sunt fracŃionate astfel încât este
posibil ca din valoarea corespunzătoare acestora să fie plătiŃi formatorii colaboratori ai INM din
cadrul formării iniŃiale şi cei din cadrul practicii judecătoreşti.

La data de 21 mai 2008 a fost solicitată suplimentarea ştatului de personal cu un număr de 4 posturi
de experŃi - personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, salarizaŃi conform
OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 27/2006, privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor
şi altor categorii de personal din sistemul justiŃie, din care unul pentru departamentul de formare
profesională iniŃială, pentru activităŃi legate de planificarea seminarilor şi a cursurilor de la formare
iniŃială, iar 3 posturi de experŃi - personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi
procurorilor pentru centrele regionale de perfecŃionare a magistraŃilor de la Sovata, Bârlad şi
Timişoara (câte unul pentru fiecare centru).

Prin fila de buget pentru anul 2008 au fost finanŃate 3 posturi de experŃi - personal de specialitate
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, măsură restantă din Hotărârea Guvernului nr. 232/2005
privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pentru perioada 2005-2007.

De asemenea, s-au făcut solicitări referitoare la suplimentarea cu un post de referent de specialitate principal
pentru departamentul de formare profesională iniŃială, în susŃinerea acestei solicitări avându-se în vedere că

34
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

începând cu anul 2004 activitatea departamentului de formare iniŃială din cadrul INM a devenit din ce în ce mai
complexă, astfel încât, în acest moment, activitatea acestui departament nu presupune numai activităŃile legate
de planificarea cursurilor şi a seminariilor pentru auditorii de justiŃie din anul I şi II, rezolvarea problemelor
curente atât ale auditorilor de justiŃie, cât şi ale formatorilor INM, ci în acelaşi timp, presupune şi activităŃi anuale
care sunt în strânsă corelaŃie cu formarea iniŃială, şi anume:
- organizarea Concursului anual de referate pe teme de jurisprudenŃă CEDO;
- derularea unor programe de parteneriat în domeniul formării iniŃiale cu instituŃii de pregătire din România sau
cu instituŃii internaŃionale de profil şi asigurarea relaŃiilor de colaborarea cu aceste instituŃii;
- organizarea stagiilor de practică, a vizitelor de studii pentru auditorii de justiŃie la Curtea Europeană a
Drepturilor Omului şi la Curtea de JustiŃie a Uniunii Europene, precum şi la alte instituŃii de profil;
- organizarea unor conferinŃe având ca temă dezvoltarea de strategii instituŃionale în acest domeniu al formării
iniŃiale a viitorilor magistraŃi;
- organizarea anuală a conferinŃei Şcolilor de Magistratură din Europa THEMIS care presupune
identificarea şi selectarea participanŃilor, pregătirea materialelor de concurs, a discursului fiecărei
echipe, a elaborării strategiei de prezentare în vederea pregătirii participării auditorilor de justiŃie la
Concursul THEMIS; identificarea şcolilor de magistratură care doresc să fie reprezentate la
Concursul THEMIS şi menŃinerea contactului permanent cu acestea pentru definitivarea agendei şi a
listei participanŃilor; identificarea membrilor juriului internaŃional, din rândul unor personalităŃi
marcante ale vieŃii judiciare internaŃionale, înalŃi funcŃionari europeni, cu respectarea cerinŃelor
privind imparŃialitatea şi reprezentarea echilibrată a statelor participante;

Solicitări de suplimentare de posturi s-au mai făcut şi pentru două posturi de referent IA pentru compartimentul
de achiziŃii publice al INM.

În conformitate cu articolul 304¹ din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006, privind
atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare: “În vederea
atribuirii contractelor, autoritatea contractantă are obligaŃia de a înfiinŃa un compartiment intern
specializat în domeniul achiziŃiilor publice, până la data de 1 ianuarie 2008”.

În consecinŃă, rezultă că INM nu avea un asemenea compartiment specializat de achiziŃii publice, iar
potrivit legislaŃiei în vigoare, înfiinŃarea unui compartiment presupune existenŃa a cel puŃin două
posturi, motiv pentru care INM a solicitat cele două posturi de referent IA.

Prin ştatul de funcŃii INM avea aprobat pentru anul 2008 un număr total de 13 posturi de funcŃionari
publici, iar pentru perioada 26-27 mai 2008 INM a primit aprobarea AgenŃiei NaŃionale a
FuncŃionarilor Publici pentru scoaterea la concurs a 2 posturi de expert asistent, posturi ce au fost
ocupate.

INM a transmis CSM solicitări privind suplimentarea cu un număr de 15 posturi de personal contractual
pentru Centrul Regional de PerfecŃionare a MagistraŃilor de la Giroc, această solicitare a avut la bază
următoarele considerente:
- funcŃionarea în regim hotelier a centrului presupune asigurarea recepŃiei 24 de ore din 24, de aici necesitatea
existenŃei a 3 posturi pentru recepŃie (din care 1 post de referent IA) şi 1 post necesar asigurării zilelor libere care
rezultă din programul schimburilor;
- în cadrul acestui centru vor fi organizate seminarii de formare continuă a magistraŃilor, cu durata de 2, 3 sau 5
zile, după fiecare seminar impunându-se schimbarea lenjeriei şi a inventarului moale, precum şi predarea lui la
curăŃătorie, activităŃi ce presupun existenŃa unui gestionar şi a unei cameriste;

35
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

- desfăşurarea activităŃii în cadrul centrului presupune cheltuieli cu apa, gazele, salubrizarea, abonamente la
internet şi cablu TV, aceste consumuri trebuie monitorizate, presupunând existenŃa unui salariat care va trebui să
facă o evidenŃă primară în cadrul centrului, de aici necesitatea unui post de referent IA;
- de asemenea, au fost solicitate 3 posturi muncitori calificaŃi I, 2 posturi de fochişti pentru asigurarea
permanenŃei la centrala de furnizare a apei calde şi a căldurii şi un post muncitor de deservire pentru Centrul
Regional de PerfecŃionare a MagistraŃilor din comuna Giroc.

La personal contractual INM avea aprobat la data de 19.05.2008 un număr de 25 de posturi, fiind
ocupate un număr de 23 de poziŃii, rămânând neocupate 2 posturi, dintre care unul de muncitor
calificat I şi unul de şofer. Deoarece INM a avut obligaŃia de a plăti primele de vacanŃă pe perioada
2001-2006, în conformitate cu prevederile articolului 7 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr.
146/2007, pentru aprobarea primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001 – 2006,
potrivit căruia „ordonatorii principali de credite au obligaŃia să asigure de urgenŃă, cu prioritate
prevederile acestui act normativ, din economiile obŃinute la cheltuieli de personal din posturile
vacante”, cele două posturi vacante au fost scoase la concurs în luna octombrie 2008.

Mai jos este prezentată situaŃia ocupării posturilor la sfârşitul anului 2008:

Categoria de personal Număr de posturi aprobate Număr de posturi ocupate


Total 85 62
din care:
A. MagistraŃi 47 27
din care:
Director 1 1
Director adjunct 2 2
Şef departament 4 4
ExperŃi – personal de specialitate
juridică asimilat judecătorilor şi 16 14
procurorilor
Profesori 2 2
Formatori 22 4
B. FuncŃii publice 13 11
din care:
De conducere 2 2
De execuŃie 11 9
C. Personal contractual 25 23

În decursul lunii noiembrie 2008 s-a vacantat postul de consilier superior III – funcŃie publică de
execuŃie din cadrul Departamentului economico-financiar şi administrativ, iar datorită apariŃiei în
luna decembrie a OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.223/2008 privind unele măsuri de reducere
a unor cheltuieli bugetare şi ulterior a OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2009, au fost sistate
toate procedurile de ocupare a posturilor vacante de la momentul respectiv, în această situaŃie fiind şi
un post de expert – personal specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, post pentru
care se susŃinuse examenul de verificare a cunoştinŃelor, iar candidatul era supus verificării, în
vederea ocupării postului.
Astfel, în decursul anului 2009 s-au vacantat următoarele posturi:
- un post de consilier superior I – funcŃie publică;
- 1 post de formator cu normă întreagă prin pensionare;
36
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

- 1 post de expert – personal specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor – prin


pensionare – post ce a fost ocupat în luna februarie a anului 2010, conform prevederilor art. 58, alin.
1 din Legea nr. 303/2004.

Prin procedura descrisă la art. 48, alin. 1, 2 şi 3 din Regulamentul INM aprobat prin Hotărârea
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, a fost ocupat un post de expert – personal specialitate juridică asimilat judecătorilor şi
procurorilor.

Mai jos este prezentată situaŃia ocupării ştatului de funcŃii al INM la data de 29.01.2009:

Categoria de personal Număr de posturi Număr de Număr de


aprobate posturi ocupate posturi vacante
Total 85 79 6
din care:
A. Personal cu statut special 47 45* 2
B. FuncŃii publice generale 13 12 1
C. Personal contractual 25 22 3

*Notă: Dintre cele 45 de posturi de personal cu statut special, un număr de 17 posturi (formatori)
sunt reŃinute, aceste posturi fiind posturi cu fracŃiuni de normă din care se face plata cu ora la
formare iniŃială, în condiŃiile art. 9 din OrdonanŃa Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea
personalului auxiliar din cadrul instanŃelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum
şi din cadrul altor unităŃi din sistemul justiŃiei.

MenŃionăm faptul că la momentul prezentei raportări, în statele de funcŃii şi de personal ale INM
sunt cuprinse un număr de 85 de posturi, din care un număr de 67 sunt finanŃate şi 18 posturi nu au
finanŃare, activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii de realizare a formării profesionale
iniŃiale a viitorilor magistraŃi, formarea profesională continuă a magistraŃilor în funcŃie şi formarea
formatorilor impunând ocuparea efectivă a acestora, implicit a finanŃării tuturor posturilor vacante.

SituaŃia ocupării posturilor la data de 31 martie 2010 este prezentată mai jos:

Nr. Categorii de Număr Număr Număr posturi Număr posturi


crt. personal posturi posturi Număr vacante nefinanŃate
aprobate finanŃate posturi
ocupate
1. Personal 47 32 26 6 (din care 2 posturi 15 (14 posuri
specialitate temporar vacante) formatori şi 1 de
juridică expert asimilat
judecătorilor şi
procurorilor)
2. FuncŃionari 17 15 13 2 (1 post vacant şi 1 2
publici post temporar vacant)
3. Personal 21 20 20 1 1
contractual

Astfel, aşa cum rezultă din situaŃia de mai sus, INM se află în situaŃia de a funcŃiona cu un număr de
personal insuficient, activitatea curentă fiind perturbată, existând situaŃii în care un număr mic de
37
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

persoane este nevoit să susŃină activitatea unui întreg departament, exemplificând în acest sens
situaŃia existentă în cadrul Departamentului concursuri, examene şi politici publice, unde activitatea
departamentului este susŃinută de trei persoane.

De asemenea, activitatea desfăşurată în cadrul INM impune crearea unui Departament de RelaŃii
InternaŃionale, din anul 2007 INM devenind membru cu drepturi depline al ReŃelei Europene de Formare
Judiciară (EJTN), reŃea din care fac parte toate instituŃiile statelor membre al Uniunii Europene
responsabile de formare judecătorilor şi procurorilor, fapt care a condus la o creştere a activităŃii în
domeniul relaŃiilor externe care nu mai poate fi susŃinută de actualii experŃi ai INM. Prin urmare,
activitatea INM a crescut în complexitate şi volum în domeniul relaŃiilor externe, aspect ce a determinat
propunerea privind înfiinŃarea pe viitor a unui nou departament care să se ocupe de gestionarea tuturor
aspectelor legate de activitatea INM în domeniul relaŃiilor internaŃionale, existenŃa cel puŃin a unui specialist care
să gestioneze acest domeniu de activitate al institutului impunându-se cu necesitate,

Ca o consecinŃă a amplificării activităŃii în cadrul centrelor regionale de perfecŃionare a


magistraŃilor, considerăm că se impune mărirea schemei de personal prin includerea în cadrul
fiecărui centru regional de perfecŃionare (Sovata, Bârlad, Giroc, Amara) a unui expert - personal
specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, responsabil cu coordonarea activităŃii de
formare profesională continuă din cadrul fiecărui centru.

În perioada de referinŃă s-au făcut solicitări de suplimentare a posturilor prin proiectele de buget
înaintate anual către CSM şi Ministerul FinanŃelor Publice, solicitări ce nu au fost aprobate.

2.3.3.2 Recrutarea personalului

Recrutarea personalului din cadrul Institutului NaŃional al Magistraturii s-a făcut conform legislaŃiei
specifice fiecărei categorii de personal, după cum urmează:

În anul 2005 recrutarea directorului şi a directorilor adjuncŃi ai Institutului NaŃional al


Magistraturii s-a făcut conform prevederilor art. 12, alin. 1 din Regulamentul Institutului NaŃional al
Magistraturii aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2005,
aceştia fiind recrutaŃi la propunerea Consiliului ŞtiinŃific al INM, din rândul personalului de
specialitate juridică a Institutului NaŃional al Magistraturii, al judecătorilor şi procurorilor sau al
cadrelor didactice din învăŃământul superior juridic, acreditat potrivit legii.

Odată cu modificare Regulamentului Institutului NaŃional al Magistraturii prin Hotărârea Plenului


CSM nr.127/2007, cu completările şi modificările ulterioare, conform art. 12, alin. 1, procedura de
recrutare s-a modificat, în sensul că aceştia pot fi reinvestiŃi.

Recrutarea profesorilor cu statut de magistrat se supune prevederilor art. 108, alin. 2 ale Legii
nr.304/2004 privind organizarea judiciară, aceştia făcând parte din categoria cadrelor didactice din
învăŃământul juridic superior acreditat potrivit legii;

Procedura de recrutare a formatorilor INM a fost stabilită prin strategia de recrutare şi formare a
formatorilor şi prin Statutul formatorului INM (aprobate de CSM la propunerea INM în 2004,
respectiv 2007) şi prevede: publicitatea posturilor vacante, criteriile de selecŃie, luarea în considerare
a calităŃilor profesionale şi a competenŃelor didactice ale candidaŃilor, intervenŃia succesivă a

38
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

catedrelor de specialitate, a Consiliului INM şi a CSM. Mai jos sunt redate criteriile privind
procedura de recrutare:
- vechimea în magistratură sau în profesie şi o bună reputaŃie în domeniul care activează;
- experienŃa didactică;
- experienŃa profesională în domeniul în care doreşte să devină formator;
- lucrări publicate;
- cunoaşterea unei limbi străine de circulaŃie internaŃională;
- cunoştinŃe operare calculator;
- integritatea morală a formatorului, ceea ce implică respectarea regulilor profesiei în care
activează, cât şi a cerinŃelor specifice calităŃii de formator al INM.

Recrutarea experŃilor - personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor în


anul 2005 s-a făcut conform prevederilor art. 38, alin. 1, în sensul că erau recrutate pentru ocuparea
acestor posturi, persoane care îndeplineau condiŃiile prevăzute de art. 13 alin. (2) lit. a) - e) din
Legea nr. 303/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi promovau concursul organizat de
Institut.

Odată cu aprobarea Regulamentului Institutului NaŃional al Magistraturii prin Hotărârea Plenului


CSM nr. 127/2007, cu completările si modificările ulterioare, recrutarea experŃilor - personal de
specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor se supune prevederilor art. 47, alin. 1
al Regulamentului INM, aceştia fiind recrutaŃi din rândul candidaŃilor la concursul de admitere la
INM, care îndeplinesc condiŃiile prevăzute de art. 27, alin. 1 din Regulamentul privind concursul de
admitere şi examenul de absolvire al INM, dar care nu au fost declaraŃi admişi în limita locurilor
scoase la concurs şi pot ocupa posturile vacante de personal asimilat judecătorilor şi procurorilor din
cadrul INM, menŃionate în lista publicată odată cu anunŃul referitor la concursul de admitere la
institut, după promovarea probei eliminatorii constând în verificarea cunoştinŃelor de limbă străină.

Posturile vacante de expert - personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi


procurorilor din cadrul INM care nu se ocupă conform procedurii descrise mai sus, se scot la
concursul organizat de institut.

Recrutarea funcŃionarilor publici se realizează conform prevederilor Legii nr. 188/1999 privind
Statutul funcŃionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, dar şi ale Hotărârii
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcŃionarilor publici, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 1173/2008 .

Recrutarea funcŃionarilor publici se face prin concurs, în limita funcŃiilor publice vacante rezervate
în acest scop prin planul de ocupare a funcŃiilor publice, recrutarea făcându-se dintre persoanele
care îndeplinesc condiŃiile generale prevăzute de lege şi condiŃiile specifice stabilite pentru ocuparea
respectivei funcŃii publice, acestea din urmă fiind aprobate după caz (în funcŃie de competenŃa de
organizare a concursului), fie de AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici – la propunerea INM, fie
de INM, cu avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici – pentru funcŃiile publice de execuŃie.

Concursul de recrutare al funcŃionarilor publici are la bază principiile competiŃiei deschise, a


transparenŃei, a meritelor profesionale şi competenŃei, precum şi al egalităŃii accesului la funcŃiile
publice pentru fiecare cetăŃean care îndeplineşte condiŃiile legale.

39
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

În vederea organizării şi desfăşurării concursului de recrutare a funcŃionarilor publici, INM trebuie


să solicite avizul ANFP cu cel puŃin 45 de zile înainte de data organizării probei scrise a
concursului.

Pentru verificarea şi validarea condiŃiilor legale de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru


ocuparea funcŃiilor vacante, AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici desemnează un responsabil
de procedură – funcŃionar public, reprezentant al acesteia în comisia de concurs.

Recrutarea personalului contractual se face prin concurs pentru persoanele care îndeplinesc
condiŃiile generale şi specifice prevăzute de lege pentru ocuparea posturilor.

2.3.3.3 Ocuparea funcŃiilor de conducere

Ocuparea funcŃiilor de conducere din cadrul Institutului NaŃional al Magistraturii s-a făcut în
perioada de referinŃă cu respectarea dispoziŃiilor legale în vigoare, după cum urmează:

Începând cu anul 2005, posturile de director şi de directori adjuncŃi ai INM, pentru un mandat de 3
ani, s-au ocupat respectându-se prevederile legislaŃiei, cu aprobarea Consiliului Superior al
Magistraturii, la propunerea Consiliului ŞtiinŃific al INM.

Astfel prin Hotărârea Plenului CSM nr. 70/02.03.2005 a fost numit pentru o perioadă de 3 ani în
funcŃia de director al INM, domnul Mihai Tiberiu SELEGEAN – consilier juridic din cadrul
Ministerului JustiŃiei. Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 240/30.11.2004 a fost numită pentru un
mandat de 3 ani ca director adjunct doamna Lavinia LEFTERACHE – judecător la Curtea de Apel
Bucureşti, iar prin Hotărârea Plenului CSM nr. 314/24.08.2005 domnul Nicolae Dragoş DUMITRU
– procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, a fost numit director adjunct
începând cu data de 01 septembrie 2005, pentru o perioadă de 3 ani, la expirarea acestui mandat,
fiind reinvestit cu încă un mandat de 3 ani.

Începând cu anul 2008, în conformitate cu art. 104 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciară, astfel cum a fost modificat de OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr.
100/2007 şi art. 12 alin. 1 din Regulamentul INM, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea
Plenului CSM nr. 81/24 ianuarie 2008, Directorul Institutului NaŃional al Magistraturii şi cei doi
adjuncŃi ai acestuia sunt numiŃi pentru un mandat de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii, de
Consiliul Superior al Magistraturii. Astfel, candidaŃii şi-au depus candidaturile la sediul
Consiliului Superior al Magistraturii în termen de 30 de zile de la data afişării, însoŃite de un CV, un
plan managerial privitor la exercitarea atribuŃiilor specifice funcŃiei şi orice alte acte considerate
relevante.
În vederea numirii în funcŃie, candidaŃii au susŃinut un interviu în faŃa Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii. Interviul a constat în susŃinerea planului managerial şi a avut ca scop verificarea
aptitudinilor manageriale ale candidaŃilor, fiind avute în vedere, în principal, capacitatea de
organizare, capacitatea rapidă de decizie, rezistenŃa la stres, autoperfecŃionarea, capacitatea de
analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung, iniŃiativa şi
capacitatea de adaptare rapidă. Candidatul declarat admis la interviu a fost numit în funcŃia de
conducere prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Astfel, prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 272/20.03.2008, a fost numit
în funcŃia de director al INM, domnul Constantin BRÂNZAN - judecător la Înalta Curte de CasaŃie

40
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

şi JustiŃie, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 01 aprilie 2008, iar prin aceeaşi hotărâre,
doamna Diana Elena UNGUREANU - judecător la Curtea de Apel Piteşti a fost numită în funcŃia de
director adjunct, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 01 aprilie 2008.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune delegarea persoanelor enumerate la art.
12, alin. 1 din Regulamentului INM, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 127/2007 cu
completările şi modificările ulterioare, cu acordul acestora, în funcŃiile de director, respectiv director
adjunct, pe o perioadă determinată, până la ocuparea posturilor prin concurs, aplicându-se în mod
corespunzător condiŃia susŃinerii interviului în faŃa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
Judecătorii şi procurorii numiŃi sau delegaŃi în funcŃiile de conducere de director şi directori adjuncŃi
pot fi detaşaŃi la Institutul NaŃional al Magistraturii, în condiŃiile legii.

Având în vedere că postul de director al departamentului economico - financiar şi administrativ


face parte din categoria funcŃiilor publice de conducere, ocuparea acestui post se face conform
prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare, dar şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor publici cu modificările şi completările
ulterioare.

Astfel, pentru ocuparea postului de director al departamentului economico-financiar şi administrativ,


candidaŃii trebuie să îndeplinească condiŃia vechimii de 5 ani în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcŃiei publice, dar şi aceea de fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în
domeniul administraŃiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcŃiei publice.

Ocuparea postului de director al departamentului economico-financiar şi administrativ se poate face


şi prin promovarea temporară a unui funcŃionar public care îndeplineşte condiŃiile enumerate de
vechime şi studii, această modalitate de ocupare a postului având caracter temporar, putând fi
exercitată pe o perioadă de 6 luni calendaristice şi în mod excepŃional prelungindu-se pe o perioadă
de 3 luni calendaristice dacă se organizează concurs de promovare sau recrutare şi postul nu se
ocupă.

În perioada de referinŃă a anilor 2005-2009, postul de director al departamentului economico-


administrativ a fost ocupat de un funcŃionar public - consilier superior I, acest post având denumirea
de „contabil şef” până la data de 14 iulie 2003 când s-au echivalat funcŃiile cu categoriile, clasele şi
gradele corespunzătoare prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare şi conform Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenŃei în exercitarea demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei.

Postul de Şef serviciu aferent Serviciului contabilitate, achiziŃii publice şi resurse umane a fost
ocupat prin concurs, în luna mai 2008 de către un funcŃionar public – consilier superior, clasa I, grad
superior, treapta de salarizare III în persoana domnişoarei Angela BOUROŞ.

Ocuparea posturilor de şefi de departamente pentru cele patru departamente ale INM, respectiv
departamentul „Formare profesională iniŃială”, „Formare profesională continuă”, „Formarea
formatorilor” şi „Concursuri, examene şi politici publice” se face prin depunerea de către candidaŃi a

41
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

unui dosar, ce cuprinde proiectul cu privire la managementul calităŃii activităŃii departamentului


respectiv, precum şi prin susŃinerea unui interviu.

2.3.3.4 Formarea profesională a personalului

În vederea formării profesionale a personalului din cadrul INM, în perioada de referinŃă s-au
organizat şi urmat cursuri de formare profesională, după cum urmează:

2005
În cadrul programului Phare - AsistenŃă pentru consolidarea independenŃei şi funcŃionării sistemului
judiciar din România (RO02/IB/JH-10) - „Continuarea asistenŃei pentru dezvoltarea Institutului
NaŃional al Magistraturii şi a Centrului de Pregătire a Grefierilor” au fost organizate 4 acŃiuni de
formare pentru experŃii INM.

În prima perioadă a anului 2005 INM a organizat 2 acŃiuni având ca scop dezvoltarea instituŃională a
institutului şi anume:
- Atelierul de lucru cu tema „Strategiile INM”
- Masă rotundă - Examinarea posibilităŃilor de adaptare şi dezvoltare a unui test de tip LSAT
pentru admiterea în magistratură, la care au participat: membri CSM, directorii INM, formatori INM,
procurori, profesori, reprezentanŃi ai Băncii Mondiale, ai programului UMP PAL, Cancelaria
Primului Ministru şi ai ABA CEELI.

De asemenea, experŃii INM au participat la 2 vizite de studiu:


- în luna aprilie 2005 – experŃii INM au fost într-o vizită de studiu la Strasbourg la sediul CEDO şi
Consiliului Europei; de asemenea experŃii au vizitat Institutul Asser de la Haga;
- în luna iunie 2005 – a fost organizată o vizită de studiu la Paris şi Bordeaux, experŃii INM
participând la seminarul organizat Şcoala NaŃională de Magistratură din FranŃa cu tema “Ingenierie
pedagogique et administrative d’un institut de formation judiciaire”.

2006
- În perioada 11 – 12 mai 2006 INM a organizat seminarul la Bucureşti cu tema „ModalităŃi de
evaluare a formatorilor” pentru experŃii INM asimilaŃi magistraŃilor;
- 27 – 28 mai 2006 - Pregătirea personalului de specialitate juridică din cadrul INM;
- 26 februarie – 01 martie 2006 - Curs de perfecŃionare privind noul plan de conturi - a participat o
persoană din rândul funcŃionarilor publici, respectiv directorul executiv ;
- 25 septembrie – 01 octombrie 2006 - Curs de perfecŃionare pentru funcŃionarii publici –
Managementul performanŃelor resurselor umane din administraŃia publică – au participat două
persoane din rândul funcŃionarilor publici ai INM;
- 18 – 24 septembrie 2006 - Curs de perfecŃionare privind AchiziŃiile publice - la care a participat o
persoană din rândul funcŃionarilor publici;
- 28 mai - 16 iunie 2006 - un expert personal specialitate juridică asimilat judecătorilor şi
procurorilor a participat la un curs organizat de Institutul Egeea pentru legislaŃia mărilor şi drept
maritim, Rodos,Grecia (în parteneriat cu Facultatea de Drept din cadrul UniversităŃii Tulane, New
Orleans, SUA), după parcurgerea cursului acesta a obŃinut un certificat de atestare a urmării
cursurilor şi a promovării cu succes a examenelor următoare:
a) Conflicte de legi în Uniunea Europeana;
b)NoŃiuni juridice de comerŃ, electronic;
c) Proceduri internaŃionale comparative în dreptul mării;

42
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

d)Arbitraj maritim;
e) Transport internaŃional de bunuri pe mare.
- În perioada 5-6 iunie 2006 a fost organizat seminarul INM de formare a formatorilor cu tema
„Limba engleza juridică”;
- În perioada 27 martie - 5 mai 2006 experŃii INM au participat la cursul de limbă franceză juridică
cu tema „Argumenter en francais dans la communication ecrite professionnelle” organizat de
Institutul Francez din Bucureşti.

2007
În anul 2007 personalul INM a participat la următoarele activităŃi de perfecŃionare:
- martie 2007 - vizita de studiu la Roma – în cadrul Proiectului IOM privind “Irregular Migration
and Trafficking in Unaccompanied Minors”;
- 21-25 mai 2007 - Curs de perfecŃionare „Egalitatea de şanse în sistemul administraŃiei publice”
- 30 iulie - 03 august 2007 - Curs de perfecŃionare cu tema „Modernizarea managementului
organizaŃiilor publice”
- 06-10 august 2007 - Curs de perfecŃionare cu tema „Contabilitatea financiară şi de gestiune pentru
instituŃii publice”
- 06-12 august 2007 - Curs privind achiziŃiile publice;
- 24-28 septembrie 2007 - directorul executiv al INM a urmat cursul de perfecŃionare
„Contabilitatea financiară şi de gestiune pentru instituŃii publice”;
- 15-16 decembrie 2007 – „Team building - Pregătirea personalului din cadrul INM” - 12
participanŃi din cadrul institutului;
- 19-23 februarie 2007 - seminar INM de formare formatori - Limba engleza juridică.

2008
- 07 – 08 iulie 2008 - Curs de perfecŃionare privind „Comunicarea intra şi inter-instituŃională în
entităŃile Publice”;
- 15 – 21 septembrie 2008 - Curs de perfecŃionare „AchiziŃii publice – derularea procesului”.

2009
- Un expert INM a participat la un curs de arhivistică;
- august 2009 - un expert INM a parcurs un curs de contabilitate;
- iunie - iulie 2009 - Curs de perfecŃionare în domeniul Resurselor Umane;
- În perioada 16 martie - 22 aprilie 2009 a avut loc un modul de formare lingvistică
"Argumentation et terminologie de l'UE", organizat de Institutul Francez din Bucureşti, prin INM.

43
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

3. CAPITOLUL III – DOTĂRI. RESURSE MATERIALE


3.1 Sediul INM

SituaŃia spaŃiului deŃinut de INM în imobilul din bd. Regina Elisabeta nr.53, sector 4, Bucureşti:
1. Conform Ordinului ministrului justiŃiei nr. 2876/C/6.11.2000 au fost date spre folosinŃă INM: 16
camere la etajul 2, 16 camere la etajul 3, 9 camere la etajul 4, amfiteatrul la etajul 1, biblioteca şi 4
camere la mezanin, cameră pentru grup electrogen la parter, bucătăria şi sala de mese la demisol.
2. Conform Ordinului ministrului justiŃiei nr. 716/C/9.04.2001 au fost luate INM: 9 camere la etajul
4 şi 4 camere de la mezanin.
3. Conform Ordinului ministrului justiŃiei nr. 2644/C/11.09.2003 au fost luate INM: 16 camere de
la etajul 3, iar prin Ordinului ministrului justiŃiei nr. 2788/C/29.09.2003 au fost date spre folosinŃă
INM 2 camere la etajul 5.
4. Conform Ordinului ministrului justiŃiei nr. 2781/C/6.10.2004 au fost date spre folosinŃă INM în
plus faŃă de spaŃiile deŃinute: 9 camere la etajul 1, 10 camere la etajul 3 şi 3 camere la etajul 4; 1
cameră la etajul 5 a fost luată INM.
5. Prin adresa nr. 3436/14.10.2004 DirecŃia InvestiŃii şi Administrativ din cadrul Ministerului
JustiŃiei comunică faptul că cele 2 camere de la etajul 6 aflate în folosinŃa INM fără ordinul MJ pot fi
folosite de către acesta până la eliberarea de către MJ a camerei de la etajul 5.
6. În noiembrie 2004 şi martie - aprilie 2005 au fost alocate INM un număr de 4 spaŃii
suplimentare:
 Conform Ordinului ministrului justiŃiei nr. 219/C/16.02.2005: 4 birouri la etajul 3;
 Conform Ordinului ministrului justiŃiei nr. 600/C/20.04.2005: 1 birou la etajul 4.
7. Conform Ordinului ministrului justiŃiei nr. 2964/C/22.11.2007 au fost date spre folosinŃă INM
suprafaŃa totală de 1552,20 mp., compusă din două camere la parter, biblioteca la mezanin, 9 camere
şi un amfiteatru la etajul I, 16 camere la etajul II, 14 camere la etajul III, 1 cameră la etajul IV, 8
camere la etajul VI, 5 camere la etajul VII, camera grup electrogen la parter (curte), bucătăria şi sala
de mese la demisol.

Din cauza numărului de auditori de justiŃie admişi în 2004 (158), a fost nevoie de redistribuirea
spaŃiilor pentru asigurarea a 12 săli de seminar necesare desfăşurării seminariilor pentru fiecare
grupă în acelaşi timp.

SpaŃiul alocat în prezent Institutului NaŃional al Magistraturii este folosit pentru formarea iniŃială –
numărul auditorilor de anul I fiind de 199 în anul 2009:
- 1 amfiteatru;
- 12 săli de seminar (numerotate de la 1-12);
- 3 laboratoare de informatică;
- sală de procese simulate;
- biblioteca.

Concomitent cu formarea iniŃială, în cadrul Institutului NaŃional al Magistraturii, sunt organizate şi


seminarii pentru formarea continuă a magistraŃilor în funcŃie, precum şi concursuri şi examene.

SpaŃiile ocupate de bibliotecă, amfiteatru, săli de seminar, laboratoare de informatică, sala de


procese simulate, birouri pentru experŃi, profesori, formatori şi personalul tehnico-economic sunt:
1. Mezanin: biblioteca.
2. Etaj I:

44
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

- birou pentru profesori (2 profesori);


- amfiteatru;
- 2 săli de seminar (1 şi 2);
- sală de consiliu;
- sală de lectură ;
- arhivă profesori;
- arhivă INM;
- spaŃiu pentru copiatoare şi maşina de legat.
3. Etaj II:
- 4 săli de seminar (3,4,5,10);
- 2 laboratoare de informatică;
- birou director;
- birou director adjunct;
- spaŃiu secretariat (2 persoane);
- birou (consilier pentru afaceri europene şi specialist în ştiinŃele educaŃiei);
- birou pentru experŃi (3 experŃi);
- birou resurse umane şi financiar (2 persoane);
- birou IT (server şi întreg echipamentul pentru tehnica de calcul a INM);
- birou director departament economico-financiar şi administrativ ;
- birou contabilitate (3 persoane).
4. Etaj III:
- 3 săli de seminar (6,7,8);
- sală de consiliu folosită pentru sală de seminar (9);
- laborator de informatică;
- director adjunct;
- 4 birouri pentru experŃi (9 experŃi);
- birou secretariat formare profesionlă iniŃială, secretariat formare profeisonală continuă şi 1 expert
(3 persoane);
- birou pentru achiziŃii publice (3 persoane);
- cancelaria INM.
5. Etaj IV:
- sală de seminar (11);
6. Etaj VI:
- spaŃii alocate departamentului concursuri, examene şi politici publice (5 birouri pentru desfăşurarea
activităŃii comisiilor);
- sală de seminar (12);
- birou pentru formatori (2 persoane);
- birou pentru experŃi (3 persoane);
- SpaŃiu destinat pregătirii mesei pentru seminarii sau alte activităŃi.
7. Etaj VII: SpaŃiu destinat servirii mesei.

45
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

3.2 Centre de formare regională

3.2.1. Centrul Regional de Pregătire al MagistraŃilor şi Grefierilor din Amara

Centrul Regional de Pregătire al MagistraŃilor şi Grefierilor din Amara, judeŃul IalomiŃa, are sediul
în str. Ana Ipătescu nr. 1 bis, tel. 0243.266.052, fax 0243.266.846.
Clădirea Centrului se află în administrarea Ministerului JustiŃiei, prin AdministraŃia NaŃională a
Penitenciarelor (Penitenciarul Slobozia). Centrul este utilizat pentru organizarea de seminarii, mese
rotunde, dezbateri etc. nu numai de INM, ci şi de Ministrul JustiŃiei, AdministraŃia NaŃională a
Penitenciarelor şi Şcoala NaŃională de Grefieri.

Toate dotările Centrului aparŃin în exclusivitate AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor, spaŃiile


centrului fiind prezentate mai jos::
- sală de conferinŃe cu o capacitate de 35 participanŃi;
- 28 de camere pentru cazare, dintre care 5 sunt apartamente cu două camere;
- restaurant şi mini-bar;
- sală de fitness şi sală de jocuri.

Dotările de care INM poate beneficia sunt:


- un flipchart;
- un ecran de proiecŃie.

INM nu are o persoană de contact în cazul organizării unor seminarii în cadrul acestui Centru.
Organizarea unor seminarii cu participanŃi străini este îngreunată datorită lipsei unei staŃii de
traducere simultană. De asemenea, nu există videoproiector, retroproiector sau laptop, toate acestea
fiind aduse de la INM pentru fiecare seminar în parte.

Se impune a fi menŃionat şi faptul că nu există posibilitatea de a multiplica materiale pentru


seminarii, decât în condiŃiile asigurării toner-ului şi a hârtiei, ceea ce îngreunează activitatea. Pe de
altă parte, utilizarea copiatorului ANP de către INM duce la uzarea acestuia, ceea ce face ca accesul
INM la acesta să fie limitat.

3.2.2. Centrul de PerfecŃionare al MagistraŃilor şi Grefierilor din Bârlad

Centrul de PerfecŃionare al MagistraŃilor şi Grefierilor din Bârlad îşi are sediul în str. Republicii nr.
277 din Bârlad, respectiv în Palatul de JustiŃie din Bârlad, etajul 2, tel./fax 0235.410.609.Etajul 2 al
imobilului în care funcŃionează Centrul se află în administrarea Şcolii NaŃionale de Grefieri, conform
Ordinului Ministrului JustiŃiei nr. 2868/C/25 noiembrie 2002. Centrul este utilizat pentru organizarea
de seminarii, mese rotunde, dezbateri etc. atât de către INM, cât şi de către Şcoala NaŃională de
Grefieri.

Centrul dispune de următoarele spaŃii:


- trei săli de conferinŃe, fiecare cu o capacitate de 50 de locuri, dintre care două sunt dotate cu
sisteme de traducere simultană;
- sală conferinŃe cu o capacitate de 30 de locuri;
- sală translatori;
- un laborator informatică cu două săli;
- sală bibliotecă, dotată cu cărŃi de specialitate juridică;

46
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

- sală oficiu (bucătărie cu aragaz, frigider, etc.);


- sală protocol (pentru pauzele de cafea de la seminarii);
- 2 apartamente, fiecare cu baie proprie şi bucătărie.

Sunt dotate cu aparate de aer condiŃionat următoarele spaŃii: cele trei săli de conferinŃe, sălile de
informatică şi cele două apartamente.

Centrul este dotat cu următoarele echipamente:


- 1 staŃie de traducere simultană compusă din: 40 căşti, 2 microfoane cu 2 alimentatoare, staŃie de
amplificare, staŃie mixaj, 2 microfoane de masă, 2 microfoane portabile, 4 căşti pentru traducător;
- 14 Computere;
- 10 imprimante;
- 2 videoproiectoare;
- 1 fax;
- 1 ecran de proiecŃie;
- 4 televizoare color.

Bunurile ce constituie dotările Centrului au fost achiziŃionate din fonduri Phare de către Tribunalul
Vaslui şi transmise în administrarea Şcolii NaŃionale de Grefieri, prin Ordinul Ministrului JustiŃiei
nr. 2868/C/25 noiembrie 2002. Bunurile se află în custodia Şcolii NaŃionale de Grefieri, conform
prevederilor procesului-verbal de predare-primire în custodie încheiat la data de 6 noiembrie 2002
între reprezentanŃii Şcolii NaŃionale de Grefieri şi Institutul NaŃional al Magistraturii. Cheltuielile de
întreŃinere şi gospodărire a spaŃiului se află în sarcina Şcolii NaŃionale de Grefieri şi Tribunalului
Vaslui, conform dispoziŃiilor aceluiaşi ordin.

3.2.3. Centrul de Pregătire a MagistraŃilor, a Grefierilor şi a Celuilalt Personal din Sistemul


JustiŃiei - Sovata

Centrul de Pregătire a MagistraŃilor, a Grefierilor şi a Celuilalt Personal din Sistemul JustiŃiei -


Sovata are sediul în staŃiunea Sovata, JudeŃul Mureş, Vilele nr. 8 şi 67, str. Trandafirilor nr. 73, tel.
0265.571.005; fax 0265.571.006. Centrul funcŃionează în temeiul Ordinului Ministrului JustiŃiei nr.
1604/C/9 iulie 2002, ordin prin care a fost aprobat şi Regulamentul de organizare şi funcŃionare.

Cele două vile care constituie sediul Centrului se află în proprietatea publică a statului şi în
administrarea Ministerului JustiŃiei, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 219/1997 privind
transmiterea unor imobile situate în oraşul Sovata, judeŃul Mureş, în administrarea Ministerului
JustiŃiei. Gestionarea Centrului se realizează prin intermediul AdministraŃiei NaŃionale a
Penitenciarelor, potrivit dispoziŃiilor ordinului ministrului justiŃiei nr. 2865/C din 30 noiembrie 2001.

Obiectul de activitate al Centrului, conform art. 2 alin. (1) din Regulamentul mai sus menŃionat, este:
- asigurarea condiŃiilor optime pentru desfăşurarea activităŃilor de pregătire şi instruire a
magistraŃilor, grefierilor şi a celuilalt personal din sistemul justiŃiei şi din unităŃile subordonate
Ministerului JustiŃiei;
- refacerea capacităŃii de muncă a magistraŃilor, grefierilor şi a celuilalt personal din sistemul
justiŃiei şi din unităŃile subordonate Ministerului JustiŃiei sau aflate sub autoritatea sa, precum şi a
membrilor familiilor acestora.

47
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Centrul dispune de următoarele spaŃii:


- sală de conferinŃe cu o capacitate de 90 de locuri;
- sală de conferinŃe cu o capacitate de 30 de locuri;
- laborator informatică.

În dotarea Centrului se află următoarele echipamente (conform procesului-verbal de predare-primire


în custodie din decembrie 2009, semnat de reprezentanŃii INM şi cei ai Centrului):
- un sistem traducere simultană pentru 2 limbi;
- cameră video;
- 2 table albe medii 180 x 120 cm;
- 1 tablă albă medie 240 x 120 cm;
- 1 server;
- 1 sursă neîntreruptibilă;
- un videoproiector;
- un videorecorder;
- 12 calculatoare;
- un flipchart;
- un ecran de proiecŃie;
- imprimantă laser monocrom A4 reŃea;
- copiator .

Centrul dispune de următoarele spaŃii de cazare:


a) Vila nr. 8 dispune de 24 de camere, astfel:
- 12 camere cu 2 paturi;
- 4 camere cu 1 pat;
- 3 garsoniere cu câte 3 locuri;
- 3 apartamente cu câte 3 locuri;
- 2 apartamente cu câte 5 locuri.
b) Vila nr. 67 dispune de 14 camere, astfel:
- 8 camere cu 2 paturi;
- 2 garsoniere cu câte 3 locuri;
- 2 apartamente cu câte 4 paturi;
- 2 apartamente cu câte 3 locuri.

3.2.4. Centrul de PerfecŃionare al MagistraŃilor şi Grefierilor din Timişoara

Centrul Regional de Pregătire al MagistraŃilor şi Grefierilor din Timişoara are sediul în Palatul de
JustiŃie din Timişoara, etajul 3, tel. 0256.49.87.21, fax 0256.49.80.92. Imobilul în care funcŃionează
Centrul se află în administrarea Ministerului JustiŃiei, prin Curtea de Apel Timişoara. Centrul este
utilizat pentru organizarea de seminarii, mese rotunde, dezbateri etc. de INM şi Şcoala NaŃională de
Grefieri.

Centrul dispune de următoarele spaŃii:


- sală de conferinŃe cu o capacitate de 40 de participanŃi,
- sală de conferinŃe cu o capacitate de 10 locuri;
- sală de conferinŃe cu o capacitate de 15 locuri;
- două laboratoare informatică;
- sală protocol.

48
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

În dotarea Centrului se află următoarele echipamente:


- instalaŃie de traducere simultană, cu 40 de căşti, un microfon mobil şi două microfoane fixe;
- 14 calculatoare;
- 4 imprimante;
- 1 flipchart;
- 2 copiatoare;
- 1 laptop
- 1 tablă interactivă (Smart Board System)
- 2 video proiector;
- 1 videorecorder;
- 1 scanner;
- 1 cameră video;
- ecran de proiecŃie;
- hub D-Link DFE-916DX;
- hub D-Link DES-1218 R;
- sursă neîntreruptibilă;
- 2 televizoare;
- 1 aparat de aer condiŃionat.

3.2.5. Centrul Regional de PerfecŃionare a MagistraŃilor Giroc

Centrul Regional de PerfecŃionare a MagistraŃilor Giroc, situat în comuna Giroc, judeŃul Timiş, la
cca. 1 km de Timişoara, telefon/fax 0256.460.406.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1516/2005 a fost aprobată transmiterea unei părŃi dintr-un imobil
situat în comuna Giroc, judeŃul Timiş (Pavilionul A din cadrul Cazărmii nr. 1.844), proprietate
publică a statului, în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul NaŃional al
Magistraturii.

În perioada 2006-2008, CSM şi INM au întreprins următoarele acŃiuni pentru renovarea spaŃiului
alocat: expertiza imobilului existent, proiectarea şi executarea lucrărilor de reparaŃii capitale,
consolidarea clădirii, compartimentarea spaŃiilor, refacerea instalaŃiilor, inclusiv reŃea de cablare
pentru internet şi TV. Toate aceste lucrări au fost executate sub coordonarea Consiliului Superior al
Magistraturii.

În anul 2009 Institutul NaŃional al Magistraturii a achiziŃionat pentru centru următoarele: mobilier,
echipamente IT, sistem de monitorizare video al incintei (imobil şi curte), echipamente
electrocasnice mari şi mici, inventar moale, prosoape, carpete şi mochetă. De asemenea, au fost
încheiate contractele pentru plata utilităŃilor (apă, gaze, energie electrică, telefon), precum şi
contractele de servicii: internet, curăŃenie, salubritate. Astfel, la data de 19 martie 2010 centrul a fost
inaugurat, începând cu acest an urmând a fi desfăşurate activităŃi de formare continuă pentru
judecătorii şi procurorii în funcŃie.

Centrul dispune de spaŃii de cazare la etajele I-III cu un număr total de 76 locuri, distribuite în: 34
camere cu 2 paturi şi 8 camere cu 1 pat. Centrul dispune de următoarele spaŃii la parter:
- sală de conferinŃe cu un număr de 40-50 locuri;
- laborator de informatică cu un număr de 18 locuri echipată cu computere;

49
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

- sală de lectură cu un număr de 20 locuri de studiu (la nevoie se poate folosi ca sală de conferinŃe);
- sală de mese, cu un număr de 40-50 locuri pe serie.

În dotarea Centrului se află următoarele echipamente (majoritatea fiind achiziŃionate în cadrul


Proiectului Phare 2006/018-147.01.04.03-02 „Dotare pentru centrele regionale şi sediul Institutului
NaŃional al Magistraturii”):
- 18 calculatoare;
- 1 imprimantă;
- 4 flipchart-uri;
- 1 copiator;
- 1 laptop;
- tablă interactivă (Smart Board System);
- 1 videoproiector;
- 7 imprimante multifuncŃionale;
- 1 Logitech Z 5500 digital

Centrul Regional de PerfecŃionare a MagistraŃilor a fost inaugurat oficial la data de 19 martie 2010,
primii ocupanŃi au fost magistraŃii recrutaŃi excepŃionali, 48 judecători şi procurori. Aceştia au fost
împărŃiŃi în 2 grupe (1 grupă de judecători şi 1 grupă de procurori), moment în care s-a constat
necesitatea existenŃei a două săli de conferinŃe (seminar). Din acest motiv, în prezent sala de lectură
a Centrului a fost transformată în a doua sală de conferinŃe. Pentru buna desfăşurare a două seminarii
diferite în acelaşi timp sunt necesari următorii paşi de urmat:
a. obŃinerea unei aprobări prin care să fie adoptată soluŃia cea mai bună pentru modificarea şi
transformarea Sălii de lectură (aceasta are o formă atipică, spaŃiul fiind separat de pereŃi în interior);
b. solicitarea unei expertize tehnice de la proiectantul care a elaborat întreaga documentaŃie de
renovare a Centrului;
c. elaborarea unui proiect în baza căruia să se poată renunŃa la o parte din pereŃi, în funcŃie de
importanŃa lor în structura de rezistenŃă a imobilului.

Mai mult, în condiŃiile elaborării unei Hotărâri de Guvern prin care Institutul NaŃional al
Magistraturii va putea avea dreptul să obŃină venituri proprii, prin includerea Centrului de
PerfecŃionare a MagistraŃilor de la Giroc în regim hotelier cu circuit închis, se propune completarea
mobilierului în fiecare cameră cu un ansamblu compus din: o bancă de bagaje, masă de toaletă şi o
oglindă de perete.

3.3. Căminul auditorilor de justiŃie

Institutul NaŃional al Magistraturii deŃine Căminul pentru auditorii de justiŃie, situat în B-dul
Dimitrie Pompei nr.5, sector 2, Bucureşti, telefon: 021-233.21.10, unde sunt cazaŃi o parte din
auditorii de justiŃie, care nu au domiciliul în Bucureşti.

Acest cămin funcŃionează din anul 2002, este dotat cu săli de lectură, oficii (bucătărie/spălătorie) pe
fiecare nivel, sala de fitness, club.

În anul 2005, au fost executate „Lucrări de cablaj pentru internet şi TV”, în sălile de lectură şi în
camerele de locuit, au fost instalate antene pe clădire, cu antena nu se pot urmări decât un număr
limitat de posturi româneşti. Nu există alte posibilităŃi de conectare la cablu TV în zonă prin reŃelele
de cablu existente deoarece abonamentul este foarte costisitor, necesitând existenŃa câte unui

50
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

abonament pentru fiecare cameră (televizor) în parte, iar în fiecare an, auditorii îşi schimbă camera şi
nu toŃi sunt dispuşi să plătească abonament pentru cablu.

3.4. Alte dotări (biblioteca, laboratoare, ş.a.)

În anul 2007, au fost achiziŃionate prin programul Phare 2004, următoarele echipamente:
- 32 staŃii de lucru, cu care au fost dotate sălile de lectură de la Căminul auditorilor de justiŃie din
Bucureşti;
- 8 staŃii de lucru au fost instalate în biblioteca de la sediul INM;
- 3 plasme, care au fost instalate la sediul INM în sala de consiliu de la et. I şi în două săli de
seminar;
- 1 copiator performant, instalat la sediul INM;
- 1 Smart Board System.

Din fonduri bugetare a fost achiziŃionat un sistem monitorizare video la cămin (monitorizarea
exteriorului clădirii, iar în interior au fost instalate camere video în sălile de lectură şi pe holuri).

În fiecare an, în funcŃie de fondurile bugetare disponibile, au fost achiziŃionate echipamente pentru
Sala de fitness a căminului INM: 2 aparate multifuncŃionale; 3 seturi de gantere, 2 fan steper, 2
biciclete magnetice şi o bancă pentru abdomene.

Mai jos este redată situaŃia cheltuielilor cu dotările în perioada 2005-2009:

Nr. Categorii cheltuieli 2005 2006 2007 2008 2009


Crt.
1. Cheltuieli de capital (mijloace 106.597 192.998 269.992 287.916 154.915
fixe)
2. Bunuri – obiecte de inventar 55.400 32.598 67.116 24.876 396.115
3. Lucrări 6.233 43.910

În perioada 2005-2009, s-au achiziŃionat diverse echipamente IT, electrotehnice, electrocasnice


mari şi mici, în funcŃie de nevoile avute şi de fondurile bugetare alocate, aşa cum rezultă din
următoarele anexe: Anexa 2 - punct 3.4.a – Cheltuieli de capital, Anexa 3 - punct 3.4.b – Dotări
obiecte de inventar şi Anexa 4 - punct 3.4.c – Lucrări.

51
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

4. CAPITOLUL IV – ASPECTE BUGETARE

4.1. EvoluŃia bugetului INM în perioada 2005-2009

În perioada 2005-2009 se pot constata schimbări anuale survenite asupra bugetului determinate de
modificările legislative, planurile de formare profesională ale magistraŃilor aprobate anual, de
numărul auditorilor de justiŃie şcolarizaŃi de către INM în baza planului de şcolarizare aprobat de
către CSM şi nu în ultimul rând, datorită contextului socio-economic şi politic traversat de România
în această perioadă.

În evoluŃia bugetului INM în perioada de referinŃă se prezintă astfel:

Categorii de venituri şi 2005 2006 2007 2008 2009


cheltuieli
Subcapitolul 65.01 9.632.600 13.790.000 19.116.000 21.202.000 20.795.000
Cheltuieli curente 9.522.200 13.492.000 18.846.000 20.912.000 20.625.000
Cheltuieli de personal 2.064.230 4.398.000 7.056.000 8.415.000 8.796.000
Bunuri şi servicii 1.536.970 2.894.000 2.888.000 3.040.000 3.194.000
Alte transferuri 2000 16.000 45.000
Alte cheltuieli 5.921.000 6.200.000 8.900.000 9.440.000 8.590.000
Cheltuieli de capital 110.400 298.000 270.000 290.000 170.000

Modificările bugetului în perioada 2005-2009 sunt reprezentate grafic mai jos:


2005
2006
2007
2008
2009

2005 2006 2007 2008 2009

4.2. Fundamentare şi execuŃie bugetară

Anual, la fundamentarea întocmirii bugetului Institutului NaŃional al Magistraturii au fost luate în


calcul următoarele aspecte:
- valoarea de referinŃă sectorială existentă la finele fiecărui an;
- statul de funcŃii al INM – număr de posturi aprobate anual;
- numărul auditorilor de justiŃie şcolarizaŃi;
- lucrări de întreŃinere şi menŃinere în stare de funcŃionare a spaŃiilor din administrarea INM
respectiv:
a) cheltuielile cu întreŃinerea Căminului Auditorilor de JustiŃie din Bucureşti;
b) cheltuielile cu întreŃinerea şi administrarea sediului central al INM din Bucureşti;
c) cheltuielile cu întreŃinerea Centrului de Regional de PerfecŃionare a MagistraŃilor din Comuna
Giroc - Timiş.
52
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Cheltuielile curente cuprind:


- cheltuieli de personal ( capitol bugetar 10);
- cheltuieli de bunuri şi servicii (capitol bugetar 20);
- transferuri între unităŃi ale administraŃiei publice (capitol bugetar 51);
- alte cheltuieli (capitol bugetar 59).

Cheltuielile de personal sunt cheltuielile cu salariile experŃilor – personal de specialitate juridică


asimilat magistraŃilor, funcŃionarilor publici şi personalului contractual. În cadrul cheltuielilor de
personal o pondere importată o are plata cu ora pentru formarea iniŃială şi formarea continuă. Astfel,
în fundamentarea bugetului anual s-au avut în vedere următoarele cheltuieli:
- numărul de ore lunare pentru formarea iniŃială;
- numărul tutorilor de practică pentru auditorii de justiŃie;
- numărul orelor aferente examenelor desfăşurate de INM;
- retribuŃia medie brută pe oră;
- numărul cursurilor şi seminariilor organizate în cadrul formării profesionle continue;
- modificările legislative care au condus la stabilirea contribuŃiilor datorate la bugetele speciale.

Cheltuielile de bunuri şi servicii sunt cheltuielile necesare asigurării funcŃionării imobilelor predate
spre administrare Institutului NaŃional al Magistraturii, precum şi cheltuielile pentru desfăşurarea în
bune condiŃii a procesului de învăŃământ. Aceste cheltuieli înregistrează modificări în fiecare an ca
urmare atât a dotărilor realizate la mijloace fixe şi obiecte de inventar, a majorării de preŃuri la
bunuri şi servicii, cât şi a reparaŃiilor curente la căminul auditorilor de justiŃie şi sediului INM,
înlocuirea unor piese de schimb la echipamentele din dotare, încheierea de contracte de servicii şi nu
în ultimul rând, datorită cheltuielilor ocazionate de organizarea seminariilor privind formarea
magistraŃilor în funcŃie, obligaŃie statutară a INM.

La titlul alte cheltuieli s-a Ńinut cont de modificarea numărului de auditori de justiŃie survenită în
anii 2005-2009.

O pondere însemnată a resurselor financiare alocate de către INM o reprezintă sumele destinate
pregătirii iniŃiale a auditorilor de justiŃie, cheltuieli ce se regăsesc atât în bursele acordate lunar, cât şi
la plata cu ora a formatorilor implicaŃi în procesul de pregătire a acestora.

De asemenea, INM a acordat o atenŃie specială programului de formare continuă prin care se
urmăreşte creşterea profesionalismului corpului de judecători şi procurori, prin organizarea de
seminarii în toate domeniile de interes pentru dezvoltarea carierei unui magistrat european, având ca
scop final crearea unui sistem de justiŃie eficace şi eficient, capabil să sporească încrederea
cetăŃenilor în actul de justiŃie.

Mai mult, menŃionăm faptul că INM urmăreşte îndeplinirea principalei obligaŃii în conformitate cu
prevederile art. 35 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, „judecătorii
şi procurorii participă, cel puŃin o dată la 3 ani, la programe de formare profesională continuă
organizate de Institutul NaŃional al Magistraturii, de instituŃii de învăŃământ superior din Ńară sau
din străinătate ori la alte forme de perfecŃionare profesională. Formarea profesională continuă a
judecătorilor şi procurorilor se realizează Ńinând seama de necesitatea specializării lor.”

53
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

4.2.1. Fundamentare şi execuŃie bugetară – 2005

În ceea ce priveşte resursele bugetare puse la dispoziŃia INM în 2005, precizăm că, într-o primă
etapă bugetul INM a fost de 9.049.232 lei. Pentru formarea profesională continuă a magistraŃilor în
funcŃie bugetul alocat a fost de patru ori mai mic decât cel solicitat, necesar pentru îndeplinirea
atribuŃiilor stabilite prin legile justiŃiei şi prin Strategia de reformă a sistemului judiciar.

Ulterior, printr-o rectificare bugetară, bugetul INM a fost suplimentat până la suma de 10.782.870
leo, iar printr-o altă rectificare a fost diminuat cu suma de 1.150.270 lei, valoarea finală a bugetului
pe 2005 fiind de 9.632.600 lei.

În raport cu acest buget aprobat, cheltuielile s-au realizat în proporŃie de 98,83% faŃă de deschiderile
bugetare, după cum urmează:
- Titlul I - cheltuielile de personal au fost realizate în proporŃie de 99,85%, fondurile alocate fiind
folosite pentru plata salariaŃilor şi a profesorilor colaboratori la plata cu ora.
- Titlul II – cheltuielile materiale şi serviciile au fost realizate în proporŃie de 96,51%, creditele
deschise fiind folosite pentru asigurarea perfecŃionării magistraŃilor în funcŃie, mai exact pentru
achiziŃionarea materialelor de birotică, materiale de curăŃenie, obiecte de inventar, service-ul pentru
calculatoare şi copiatoare, plata furnizorilor de servicii telefonice, internet, program legislativ, apă,
gaze, energie electrică.
- Titlul VII – transferurile au fost realizate în proporŃie de 99,27%, creditele deschise fiind folosite
pentru plata bursei auditorilor de justiŃie şi pentru plata cheltuielilor legate de derularea seminariilor
organizate în cadrul programelor Phare:
 Twinning RO 02/JH-10 din cadrul Programului Phare 2002/000-586.04.16 – Continuarea
asistenŃei acordate Institutului NaŃional al Magistraturii şi Centrului de pregătire a grefierilor;
 Proiectul Phare 2002/000-586.04.17 - Sprijin pentru îmbunătăŃirea legislaŃiei şi aplicării legii în
materia falimentului;
 Twinning RO/03/IB/IJ/08 din cadrul Programului Phare 2003/005-551.04.15 - „Continuarea
întăririi capacităŃii instituŃionale de luptă împotriva corupŃiei”.
- Titlul X – cheltuielile de capital au fost realizate în proporŃie de 96,91%.
- Cheltuieli de personal - la sfârşitul lunii decembrie a anului 2005 erau ocupate un număr de 33
de posturi, din care 16 posturi de magistraŃi, 8 posturi de funcŃionari publici şi 9 posturi de personal
contractual, iar prin bugetul de stat pe anul 2005 INM a avut finanŃat un număr de 48 de posturi.

În ceea ce priveşte detalierea resurselor bugetare puse la dispoziŃia INM în 2005, datele se regăsesc
în Anexa 5 - punct 4.3.1-2005 la prezentul document

4.2.2. Fundamentare şi execuŃie bugetară – 2006

Bugetul aprobat iniŃial pentru anul 2006 a fost de 12.498.500 lei. Ulterior, prin rectificări bugetare
acesta a fost suplimentat, suma finală pusă la dispoziŃia Institutului NaŃional al Magistraturii a fost
de 13.790.000 lei.

În raport cu acest buget aprobat, cheltuielile s-au realizat în proporŃie de 97,18% faŃă de deschiderile
bugetare, după cum urmează:
- Titlul I - cheltuielile de personal au fost realizate în proporŃie de 99,42%, fondurile alocate fiind
folosite pentru plata salariaŃilor şi a profesorilor colaboratori.

54
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

- Titlul II – cheltuielile materiale şi serviciile au fost realizate în proporŃie de 91,59%, creditele


deschise fiind folosite pentru perfecŃionarea magistraŃilor în funcŃie, la achiziŃionarea materialelor
de birotică şi curăŃenie, a obiectelor de inventar, la plata service-ul pentru calculatoare şi copiatoare,
plata furnizorilor de servicii telefonice, internet, program legislativ, apă, gaze, energie electrică.
- Titlul VII – transferurile au fost realizate în proporŃie de 99,75%, creditele deschise fiind folosite
pentru plata bursei auditorilor de justiŃie.
- Titlul X – cheltuielile de capital au fost realizate în proporŃie de 64,76%, creditele deschise fiind
folosite pentru achiziŃionarea activelor fixe aprobate prin lista de dotări. Procentul de 35,24% nu a
putut fi acoperit, deoarece achiziŃia publică, organizată prin cerere de oferte, pentru achiziŃionarea a
două seturi de căşti pentru staŃie de traducere simultană a fost suspendată prin depunerea unei
contestaŃii de către unul din participanŃi la Consiliul NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor.
- Cheltuieli de personal - la sfârşitul anului 2006 erau ocupate un număr de 49 de posturi, din care
26 posturi de magistraŃi, 7 posturi de funcŃionari publici şi 16 posturi de personal contractual. Prin
bugetul de stat pe anul 2006 au fost finanŃate 67 de posturi, din care 42 de posturi pentru magistraŃi,
9 posturi de funcŃionari publici şi 16 posturi de personal contractual.

În ceea ce priveşte detalierea resurselor bugetare puse la dispoziŃia INM în 2006, datele se regăsesc
în Anexa 6 - punct 4.3.2-2006 la prezentul document.

4.2.3. Fundamentare şi execuŃie bugetară 2007

În anul 2007, resursele bugetare puse iniŃial la dispoziŃia Institutului NaŃional al Magistraturii au fost
în sumă de 19.056.000 lei, iar prin rectificări bugetare bugetul final aprobat a fost de 19.116.000 lei.

În raport cu acest buget aprobat, cheltuielile s-au realizat în proporŃie de 98,73% faŃă de deschiderile
bugetare, după cum urmează:
- Titlul I – cheltuielile de personal au fost realizate în proporŃie de 98,25%, fondurile alocate fiind
folosite pentru plata salariaŃilor şi a profesorilor colaboratori
- Titlul II – cheltuielile materiale şi servicii au fost realizate în proporŃie de 97,41%, creditele
deschise fiind folosite pentru perfecŃionarea magistraŃilor în funcŃie, la achiziŃionarea materialelor de
birotică şi curăŃenie, a obiectelor de inventar, la plata service-ului pentru calculatoare şi copiatoare,
la plata furnizorului de servicii telefonice, apă, gaze, energie electrică, salubritate, internet, asistenŃă
tehnică IT, program salarii, program contabilitate
- Titlul VI – transferuri între unităŃi ale administraŃiei publice – au fost realizate în proporŃie de
60%, creditele deschise fiind folosite pentru decontarea taxei medicale de la angajare (2006)
- Titlul XI – alte cheltuieli – cheltuielile privind bursele au fost realizate în proporŃie de 99,92%,
creditele deschise fiind folosite pentru plata bursei auditorilor de justiŃie
- Cheltuielile de capital au fost realizate în proporŃie de 88,98%, creditele deschise fiind folosite
pentru achiziŃia de mijloace fixe. Procentul rămas nu a fost acoperit datorită obŃinerii unui preŃ mai
mic decât cel estimat iniŃial.

În ceea ce priveşte detalierea resurselor bugetare puse la dispoziŃia INM în 2006, datele se regăsesc
în Anexa 7 - punct 4.3.3- 2007 la prezentul document.

55
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

4.2.4. Fundamentare şi execuŃie bugetară 2008

În ceea ce priveşte resursele bugetare puse la dispoziŃia INM în anul 2008, precizăm că bugetul
iniŃial aprobat a fost de 23.568.000 lei. Ulterior, prin rectificări bugetare, acesta a fost diminuat,
valoarea finală aprobată fiind de 21.202.000 lei.

În raport cu acest buget aprobat, cheltuielile s-au realizat în proporŃie de 98% faŃă de deschiderile
bugetare, după cum urmează:
- Titlul I – cheltuielile de personal au fost realizate în proporŃie de 99,65%, fondurile alocate fiind
folosite pentru plata angajaŃilor din aparatul propriu precum şi a profesorilor colaboratori.
- Titlul II – cheltuielile materiale şi serviciile au fost realizate în proporŃie de 98,99%, creditele
deschise fiind folosite pentru achiziŃionarea materialelor şi serviciilor necesare bunei desfăşurări a
activităŃii precum şi pentru plata cheltuielilor legate de perfecŃionarea continuă a magistraŃilor în
funcŃie.
- Titlul VII – transferuri curente în străinătate – cheltuielile au fost realizate în proporŃie de
90,06%, creditele deschise fiind folosite pentru plata contribuŃiei la organisme internaŃionale
(European Judicial Training Network).
- Titlul IX – alte cheltuieli – cheltuielile privind bursele au fost realizate în procent de 99,78%,
creditele deschise fiind folosite pentru plata burselor auditorilor de justiŃie.
- Cheltuielile de capital au fost realizate în proporŃie de 99.28%, creditele deschise fiind folosite
pentru achiziŃionarea de mijloace fixe.
- Cheltuielile de personal - la data de 31 decembrie 2008 erau ocupate un număr de 62 de posturi, din
care 28 posturi de magistraŃi, 11 posturi de funcŃionari publici şi 23 posturi de personal contractual.
Prin bugetul de stat pe anul 2008 erau aprobate la finanŃare un număr de 85 de posturi, din care 47
posturi de magistraŃi, 13 posturi de funcŃionari publici şi 25 posturi personal contractual.

În ceea ce priveşte detalierea resurselor bugetare puse la dispoziŃia INM în 2008, datele se regăsesc
în Anexa 8 - punct 4.3.3-2008 la prezentul document.

4.2.5. Fundamentare şi execuŃie bugetară 2009

Pentru anul 2009 valoarea bugetului iniŃial aprobat a fost de 23.155.000 lei. După rectificările din
cursul anului, acesta a fost diminuat, valoarea finală a bugetului aprobat pentru anul 2009 fiind de
20.795.000 lei.

În raport cu acest buget aprobat, cheltuielile bugetare realizate se prezintă astfel:


- Titlul I – cheltuielile de personal au fost realizate în proporŃie de 99%, fondurile alocate fiind
folosite pentru plata salariaŃilor şi a profesorilor colaboratori precum şi a unor drepturi cuvenite
potrivit reglementărilor legale in vigoare.
- Titlul II – cheltuielile materiale şi serviciile au fost realizate în proporŃie de 99%, creditele
deschise fiind folosite pentru plata cheltuielilor cu masa şi cazarea ocazionate de perfecŃionarea
continuă a magistraŃilor aflaŃi în funcŃie precum şi pentru plata bunurilor materiale şi serviciilor
necesare desfăşurării activităŃii. O pondere importantă au avut-o cheltuielile cu obiectele de inventar
achiziŃionate pentru Centrul Regional de PerfecŃionare a MagistraŃilor din comuna Giroc judeŃul
Timiş.
- Titlul VI – transferuri între unităŃi ale administraŃiei publice – au fost realizate în proporŃie de
100%, creditele deschise fiind folosite pentru plata contribuŃiei internaŃionale la EJTN.

56
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

- Titlul XI – alte cheltuieli – au fost realizate cheltuielile în proporŃie de 99%, creditele deschise
fiind utilizate pentru plata bursei auditorilor de justiŃie.
- Cheltuielile de capital au fost realizate în proporŃie de 96,65%, creditele deschise fiind utilizate
pentru achiziŃia de mijloace fixe necesare pentru dotarea Centrul de PerfecŃionare a MagistraŃilor din
comuna Giroc judeŃul Timiş.
- Cheltuieli de personal - la data de 31 decembrie 2009 erau ocupate un număr de 56 de posturi, din
care 22 posturi de magistraŃi, 12 posturi de funcŃionari publici şi 22 posturi de personal contractual.
Prin bugetul de stat pe anul 2009 au fost finanŃate un număr de 67 de posturi, din care 32 posturi de
magistraŃi, 13 posturi de funcŃionari publici şi 22 de posturi de personal contractual.

În ceea ce priveşte detalierea resurselor bugetare puse la dispoziŃia INM în 2009, datele se regăsesc
în Anexa 9- punct 4.3.3-2009 la prezentul document.

SituaŃia comparativă a plăŃilor în perioada 2005-2009:

Categorii de venituri şi 2005 2006 2007 2008 2009


cheltuieli
Subcapitolul 65.01 9.485.627 13.280.944 16.257.075 19.851.336 20.462.244
Cheltuieli curente 9.379.030 13.087.946 15.987.083 19.587.065 20.508.680
Cheltuieli de personal 2.048.979 4.370.577 5.366.002 7.839.065 8.726.927
Bunuri şi servicii 1.464.085 2.607.512 2.830.862 3.009.366 3.193.697
Alte transferuri 1.200 14.410 41.466
Alte cheltuieli 5.865.966 6.109.857 7.789.020 8.714.548 8.546.591
Cheltuieli de capital 106.597 192.998 269.992 287.916 154.915

ExecuŃia bugetară a plăŃilor în perioada 2005-2009 se prezintă astfel:


EXECUTIA BUGETARA-PLATI la nivelul anilor 2005-2009

2005
2006
2007
2008
2005 2006 2007 2008 2009 2009

SituaŃia comparativă a cheltuielilor în perioada 2005-2009:

Categorii de venituri şi 2005 2006 2007 2008 2009


cheltuieli
Subcapitolul 65.01 9.024.074 12.861.241 16.378.232 21.702.492 19.985.388
Cheltuieli curente 8.912.523 12.721.914 16.125.130 21.306.768 19.643.754
Cheltuieli de personal 1.964.172 4.160.738 5.556.252 8.215.065 8.934.772
Bunuri şi servicii 1.386.728 2.452.708 2.779.265 3.557.396 2.036.692
Alte transferuri 1.200 14.435 41.441
Alte cheltuieli 5.561.623 6.108.468 7.788.413 9.519.872 8.630.850
Cheltuieli de capital 111.551 139.327 253.131 395.714 341.633
57
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

ExecuŃia bugetară a cheltuielilor în perioada 2005-2009 se prezintă astfel:


ExecuŃia bugetară- cheltuieli - la nivelul anilor 2005-2009

2005
2006
2007
2008
2005 2006 2007 2008 2009 2009

În ceea ce priveşte suma cheltuită pentru formare continuă pentru un magistrat, aceasta a evoluat de
la 24,3709 Euro/magistrat în 2005, la 95,48 Euro/magistrat în 2006 ulterior constatându-se o uşoară
involuŃie prezentată în graficul de mai jos. Sumele au fost obŃinute prin raportarea fondurilor
bugetare alocate formării continue în fiecare an la numărul total de magistraŃi din sistem în anul de
referinŃă.

An Număr posturi magistraŃi în România Suma cheltuită pentru un magistrat


Lei EURO
2005 6.835 88 24,3709
2006 6.396 334,194 95,48
2007 6.410 280 82,35
2008 6.349 298 81
2009 6.349 262 61,8

Această evoluŃie poate fi ilustrată grafic, astfel:


Evolutia cheltuilelilor cu formarea continua/magistrat

2005
2006
2007
2008
2005 2006 2007 2008 2009 2009

Datorită cadrului legal neadecvat cerinŃelor INM în anul 2008 persoana delegat de către Ministerul
FinanŃelor Publice nu a acordat viză de control financiar preventiv pe documentele financiare care
atestau prestarea serviciilor de cazare şi masă necesare desfăşurării în bune condiŃii a activităŃii de
58
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

formare profesională continuă. Formarea profesională continuă, alături de celelalte activităŃi


principale din cadrul INM, reprezintă un obiectiv fundamental pentru un sistem de justiŃie unitar,
motiv pentru care aceste cheltuieli au fost reportate în anul 2009 după modificarea legislaŃiei
respectiv după apariŃia OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 195/2008.

Potrivit OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul
2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, bugetul INM a fost redus cu 1.324.000 lei, din
care la cheltuieli de personal cu suma de 627.000 lei, diferenŃa de 697.000 lei afectând cheltuielile
materiale. Prin această diminuare, institutul a fost pus în situaŃia de a nu mai putea să îşi continue în
condiŃii optime, planul de formare continuă prin organizarea seminariilor de formare continuă la
nivel centralizat.

În încercarea de a nu afecta programul de formare iniŃială conducerea INM a redus la minim


cheltuielile de personal. OrdonanŃa Guvernului nr. 19/2009 privind rectificarea bugetului de stat pe
anul 2009 a determinat o nouă reducere a cheltuielilor de personal în sumă de 309.000 lei, în acest
mod afectându-se drastic bugetul INM, impactul cel mai puternic producându-se asupra obiectivelor
esenŃiale ale INM şi anume, formarea profesională continuă a magistraŃilor în funcŃie.

Mai mult decât atât, în luna mai 2009 bugetul INM a fost afectat negativ şi prin executarea silită a
contului de deschideri bugetare pentru cheltuieli de personal al institutului, de către două persoane ce
aveau drepturi câştigate prin hotărâri judecătoreşti în valoare totala de 210.608, la care se adaugă
obligaŃiile angajatorului şi angajatului în suma de 136.894 lei.

Toate aceste restrângeri au afectat activitatea departamentului de formarea profesională continuă,


INM fiind nevoit să sisteze organizarea seminariilor de formare profesională continuă la nivel
centralizat finanŃate numai din fonduri bugetare.

La sfârşitul anului 2009 INM a înregistrat datorii în sumă de 100.704 lei, reprezentând restanŃe la
plata cu ora pentru luna noiembrie. Pentru achitarea acestor debite, au fost afectate şi creditele
bugetare deschise în anul 2010.

Deoarece programele de formare continuă sunt stabilite în conformitate cu cerinŃele de bază ale
funcŃionării unui sistem judiciar performant, realizarea acestor obiective fiind în strânsă
interdependenŃă cu fondurile alocate, propunem modificarea cadrului legislativ, în sensul în care să
nu se mai intervină asupra bugetului cu rectificări negative care duc la perturbarea gravă a activităŃii
institutului.

Având în vedere lipsa acută de personal specializat în instanŃe şi parchete se impune creşterea
numărului auditorilor de justiŃie, fenomen ce implică de asemenea existenŃa fondurilor pentru
asigurarea activităŃii de formare iniŃială. Pentru o utilizare a fondurilor în spiritul economicităŃii şi
oportunităŃii, ideal ar fi existenŃe unor centre regionale de pregătire continuă, lucru ce ar duce la
eficientizarea întregului proces de pregătire continuă atât din punct de vedere financiar cât şi
operaŃional.

O altă măsură care se impune o reprezintă şi asigurarea spaŃiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea
tuturor activităŃilor din cadrul INM. În momentul de faŃă există un deficit de spaŃii care afectează
toate compartimentele funcŃionale.

59
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

De asemenea, odată cu aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2009, INM se află în
situaŃia în care trebuie să suporte cheltuieli foarte mari pentru întreŃinerea autoturismelor din dotare.
Un exemplu în acest sens este starea autoturismului CIELO care îndeplineşte de peste un an
condiŃiile de casare, o estimare a costurilor necesare reparaŃiei şi întreŃinerii anuale fiind de
aproximativ 25.000 lei, cheltuieli care sunt cu mult peste valoarea de înlocuire stabilită de experŃii
evaluatori care au încheiat asigurarea CASCO pentru anul 2010 a autoturismului de numai 6.190 lei.
În consecinŃă, INM solicită să fie exceptat de la prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.
34/2009 care împiedică instituŃia noastră să achiziŃioneze autoturisme noi dacă acestea îndeplinesc
condiŃiile de casare şi nici nu poate accesa programul rabla, program prin care ar fi suportată o parte
din cheltuiala implicată de această înnoire a parcului auto.

4.3. Aplicarea legislaŃiei financiar-contabile (analiza problemelor identificate în


rapoartele CurŃii de Conturi)

În ceea ce priveşte legislaŃia aplicabilă în domeniul financiar-contabilitate, aceasta a fost modificată


la începutul anului 2006, prin intrarea în vigoare a Ordinului Ministrului FinanŃelor Publice nr.
1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităŃii
instituŃiilor publice, planul de conturi pentru instituŃiile publice şi instrucŃiunile de aplicare a
acestuia. De asemenea, au fost avute în vedere modificările legislaŃiei în ceea ce priveşte nivelul de
stabilire a contribuŃiilor individuale ale angajaŃilor, cât şi obligaŃia institutului la bugetele speciale şi
cel al bugetului de stat.

În perioada 2005-2009 instituŃia noastră a fost supusă controlului efectuat de Curtea de Conturi în
perioada 20.08.2009 - 30.11.2009. Perioada supusă controlului a fost 2007-2008, iar abaterile de la
legalitate şi regularitate constatate nu au determinat producerea de prejudicii. O parte din abaterile
constatate au fost remediate în timpul controlului. AcŃiunea desfăşurată de auditorii publici externi ai
CurŃii de Conturi a avut ca obiectiv „controlul modului de formare şi întrebuinŃare a resurselor
financiare ale statului în perioada 2007-2008 la INM”.

Constatările CurŃii de Conturi au fost sintetizate în raportul final şi au vizat următoarele


aspecte:
1. Ştatele de funcŃii nu au fost întocmite cu respectarea dispoziŃiilor Hotărârii Guvernului nr.
281/1993, cu privire la salarizarea personalului din unităŃile bugetare - abaterea menŃionată a fost
remediată în anul 2009 prin întocmirea corectă a ştatelor aprobate de Plenul CSM prin Hotărârea nr.
1397/09.07.2009.
2. În anul 2008 au fost încălcate prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 149/13.02.2008
prin introducerea obligativităŃii stabilirii şi virării contribuŃiei individuale a personalului salarizat
prin plata cu ora şi a contribuŃiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj – în
timpul controlului s-a stabilit şi virat la bugetul Asigurărilor de Şomaj suma datorată. Mai mult decât
atât, această abatere a determinat înlocuirea programului de salarii întrucât contractul încheiat de
suport service a aplicaŃiei de Resurse Umane şi Salarizare cu SC „Totalsoft” SA nu a fost respectat
de furnizor prin actualizarea legislaŃiei privind modul de calcul şi reŃinerea contribuŃiilor aferente a
drepturilor salariale.
3. Din documentele puse la dispoziŃie, echipa de control a constatat o serie de erori de calcul
privind acordarea drepturilor de natură salarială - erorile de calcul referitoare la acordarea de
drepturi salariale, concedii de odihnă, concedii medicale şi prime de vacanŃă constatate de Curtea de
Conturi se datorează modului defectuos de funcŃionare a programului de salarii ceea ce a determinat
înlocuirea acestuia.

60
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

4. În anul 2008 INM a acordat, în mod necuvenit, prime de vacanŃă magistraŃilor şi experŃilor –
personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor pentru perioada suspendată
2003-2006 – pe parcursul anului 2008 s-au acordat prime de vacanŃă pentru magistraŃi şi personalul
asimilat magistraŃilor aferente perioadei 2003-2006, dar în luna noiembrie 2008, s-a constatat a fi
plătite în mod necuvenit iar la momentul controlului existau deja angajamente de plată şi procedura
de recuperare a acestora era în derulare. Acordarea primelor a fost aprobată în conformitate cu
prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 146/2007 menŃionată în punctul de vedere
exprimat de către un expert pe probleme juridice din cadrul INM.
5. Nu s-au respectat dispoziŃiile Ordinului Ministerului FinanŃelor Publice nr. 1954/2005 pentru
aprobarea ClasificaŃiei indicatorilor privind finanŃele publice, în ceea ce priveşte înregistrarea
drepturilor băneşti acordate de INM, înscrise în statele de plată pe coloana „diverse adaosuri” - din
cauza lipsei de personal, salariile erau calculate de persoane nefamiliarizate cu programul de salarii,
ceea ce a condus ca sumele cuvenite, calculate în mod corect, să fie înregistrate pe diverse adausuri
ca sumă globală dar problema identificată pe parcursul anului 2009 nu s-a mai repetat.
6. Neîntocmirea şi nedepunerea de către titular de avans a decontului justificativ la
compartimentul financiar-contabil în termenul legal - Întârzierea în depunerea decontului justificativ
la compartimentul financiar contabil se datorează intercalării zilelor de sărbătoare legală între luarea
avansului şi decontarea acestuia, iar în ceea ce priveşte depunerea şi completarea rubricilor pentru
decontarea avansului prin trezorerie, această abatere a fost înlăturată.
7. În anul 2008 nu s-au constituit şi reŃinut garanŃii în numerar persoanei care îndeplinea
cumulativ funcŃia de casier şi contabil - nu exista o persoana cu atribuŃii de casier în anii 2008,
persoana care îndeplinea această funcŃie, respectiv Dumitru Ileana, se află în concediu de
maternitate, persoana care îndeplinea funcŃia de casier îndeplinea şi alte atribuŃii ceea ce a dus la
supraîncărcarea sarcinilor de serviciu. La momentul de faŃă abaterea a fost remediată, există o
persoană care îndeplineşte această funcŃie.
8. La inventarierea generală a patrimoniului din anul 2007 nu au existat instrucŃiuni de lucru
pentru comisiile de inventariere - inventarierea s-a realizat întocmai, respectând reglementările
legale în vigoare respectiv Ordinul nr. 1753/2004.
9. Obiectele de inventar care aparŃin de biblioteca instituŃiei nu au fost inventariate – în cursul
zilei de 12.02.2010 s-a primit inventarul de la bibliotecă în format electronic, urmează prelucrarea
acestuia şi înregistrarea în contabilitate până la data de 31.05.2010 a unui număr de peste 10.000 de
titluri, procedură anevoioasă care presupune indisponibilizarea unui expert din cadrul
departamentului.
10. Cu ocazia inventarierii patrimoniului din anul 2008 nu au fost respectate prevederile Ordinului
Ministerului FinanŃelor Publice nr. 1735/2004 în ceea ce priveşte stabilirea valorii actuale de
inventar a bunurilor - până la sfârşitul semestrului I se va urmări actualizarea valorii tuturor
bunurilor de natura mijloacelor fixe urmând a se realiza casarea şi declasarea celor defecte sau
inutilizabile, precum şi casarea bunurilor de natura mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar.
11. Utilizarea nelegală a unui spaŃiu, din sediul INM, de către o firmă privată - în momentul de faŃă
spaŃiul de la demisolul clădirii este liber. Începând cu data de 21.12.2009 societatea SC SEVEN
WISHES SRL a încheiat colaborarea cu INM.
12. Nerecuperarea cheltuielilor cu utilităŃile de la AsociaŃia MagistraŃilor din România (AMR) –
debitul reprezentând cheltuielile cu utilităŃile aparŃinând AMR nu a fost recuperat pe cale amiabilă,
urmează a se întocmi formele legale pentru a se acŃiona în instanŃă asociaŃia.
13. Înregistrarea, în mod eronat, pe contul 461-Debitori, debite ce trebuiau înregistrate în conturile
428 şi 427, conform planului de conturi – până la data de 30.06.2010 se va urmări însuşirea
înregistrărilor contabile privind conturile ce se vor utiliza, conturi prevăzute de către raportul de
control.

61
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

14. Constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor pentru achiziŃiile publice efectuate în perioada
ianuarie–martie 2007 s-a realizat în baza unor decizii emise în 2005 – în ceea ce priveşte
constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor, abaterea este înlăturată la momentul de faŃă.
15. Revizuirea şi completarea procedurilor scrise şi formalizate întocmite conform Standardului nr.
17 „Proceduri” – procedurile scrise şi formalizate sunt întocmite conform prevederilor Ordinului
Ministerului FinanŃelor Publice nr. 946/2005, urmând a se realiza o revizuire a acestora până la data
de 30.06.2010.

62
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

5. CAPITOLUL V – FORMAREA INIłIALĂ


5.1. Recrutarea auditorilor de justiŃie (stabilirea numărului de locuri, concursul de
admitere – probe de concurs)

Eforturile Institutului NaŃional al Magistraturii din ultimii ani s-au concentrat, în ceea ce priveşte
sistemul de selecŃie a magistraŃilor, pe reforma acestuia, astfel încât accentul să cadă pe
capacitatea de a interpreta şi aplica normele de drept şi pe existenŃa unei gândiri logice,
structurate.

Acest obiectiv a fost pus în aplicare începând cu anul 2005, prin elaborarea proiectului Profilului
magistratului (document care sintetizează concepŃia actuală cu privire la trăsăturile de caracter şi
profesionale ale magistraŃilor), dezbătut în cadrul celei de a doua ConferinŃe a Decanilor
FacultăŃilor de Drept organizate de INM în februarie 2006, a cărui formă finală a fost adoptată
de către CSM în 2006, precum şi prin modificările aduse, în consecinŃă, modului de desfăşurare a
concursului de admitere la INM. Reforma a urmărit, pe de o parte, creşterea caracterului practic al
probelor de concurs, cu mutarea accentului de pe testarea capacităŃii de memorare a candidaŃilor, la
verificarea capacităŃii de interpretare şi aplicare a normelor juridice iar pe de altă parte, verificarea
existenŃei acelor abilităŃi necesare exercitării profesiei de magistrat (gândire critică, raŃionament
logic, aptitudini de etică şi deontologie profesională, motivaŃie), spre deosebire de sistemul anterior
de examinare, unde erau verificate exclusiv cunoştinŃele de specialitate ale candidaŃilor.

De asemenea, Institutul a continuat demersurile în vederea creşterii ponderii probelor care


verifică abilităŃi (în paralel cu diminuarea ponderii celor care verifică cunoştinŃe), astfel că, pentru
concursul de admitere la INM din 2005, a fost crescută ponderea probelor practice (speŃe) în media
de admitere de la 50% la 80% şi au fost introduse două probe noi care să verifice abilităŃi (gândire
critică – cu o pondere de 10% din media de admitere), respectiv atitudini (motivaŃie, elemente de
etică şi comunicate verbală şi non-verbală – cu o pondere de 10% din media de admitere) specifice
profesiei. Media generală minimă de admitere la concurs a fost 7 (faŃă de 8, în 2004), iar media
minimă pentru fiecare dintre cele patru materii de la proba scrisă constând în rezolvarea unor speŃe a
fost 5.

Astfel, la concursul din luna septembrie 2005, la probele deja existente au fost adăugate alte două
probe, în cadrul celei de-a doua etape: un test de verificare a raŃionamentului logic constând în
verificarea capacităŃii de analiză şi sinteză, a raŃionamentului logic, prin rezolvarea unui test grilă cu
100 de întrebări şi un interviu constând în chestionarea orală a candidaŃilor în scopul identificării
aptitudinilor, motivaŃiilor şi elementelor de etică specifice profesiei de magistrat. Totodată, proba
scrisă din etapa a doua care anterior consta într-o lucrare de sinteză care punea accent în principal pe
capacitatea de memorare a candidaŃilor a fost înlocuită cu o verificare a capacităŃii de a interpreta
legea şi de a rezolva cazuri practice. Astfel, prima probă din etapa a doua a constat în rezolvarea
unor speŃe de drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal, la această probă
candidaŃii având posibilitatea de a avea asupra lor coduri sau alte legi.

Un alt element de noutate l-a reprezentat faptul că, pentru acest examen, candidaŃilor le-a fost pusă
la dispoziŃie o listă cu legislaŃia relevantă, pentru a se putea orienta în selectarea materialului
deŃinut asupra lor în sala de concurs în timpul probei constând în rezolvarea unor speŃe. Au fost
declaraŃi admişi în etapa a doua candidaŃii care au obŃinut la prima probă – testul grilă eliminatoriu –
minimum 80 de puncte.

63
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

În ceea ce priveşte testul de verificare a raŃionamentului logic, în cursul anului 2005 a avut loc la
sediul INM o întâlnire cu reprezentanŃii LSAC (Law School Admission Council) în vederea
examinării posibilităŃii de adaptare şi dezvoltare a unui test de tip LSAT la admiterea la INM. La
această întâlnire au participat reprezentanŃi ai LSAC, CSM, INM, ai Parchetului General,
reprezentanŃi ai Băncii Mondiale şi ai Guvernului României, precum şi reprezentanŃi ai FacultăŃii de
Drept din cadrul UniversităŃii Bucureşti. A fost pusă în discuŃie posibilitatea adaptării testului la
realităŃile româneşti, astfel încât să poată constitui un criteriu obiectiv de examinare a celor care se
înscriu pentru examenul de admitere la INM.
Această întâlnire a fost prevăzută în cadrul programului PAL II derulat de Banca Mondială, una
dintre acŃiunile acestui program fiind cea referitoare la dezvoltarea unor teste care să ducă la
îmbunătăŃirea sistemului de recrutare a magistraŃilor şi la promovarea acestora.

Scopul proiectului l-a constituit selectarea şi formarea unei echipe de experŃi români capabile să
dezvolte un test de gândire critică în limba română, adaptat specificului societăŃii noastre şi apt
pentru a fi utilizat începând cu examenul de admitere la INM din anul 2010, precum şi de a
elabora un manual reprezentând un ghid care să le permită candidaŃilor să se pregătească
pentru acest tip de test.
În ceea ce priveşte interviul, acesta s-a axat pe identificarea, la fiecare dintre candidaŃi, a acelor
calităŃi sau aptitudini cuprinse în Profilul magistratului. Metodologia probei de interviu a fost
elaborată anterior desfăşurării probei, în urma documentării în domeniu şi a pretestării unor
instrumente în acest scop. În cadrul activităŃii de documentare pentru elaborarea metodologiei s-a
înscris organizarea, în august 2005, în cadrul Programului Twinning 2002 al cărui beneficiar a fost
CSM, a unui seminar în cadrul căruia au fost prezentate o serie de modalităŃi de realizare a
interviului, ca probă de admitere în magistratură, în diferite state europene.

Totodată, în urma colaborării cu unul din partenerii INM – FundaŃia Germană pentru Cooperare
Juridică InternaŃională (IRZ) documentul a fost supus analizei unui specialist german, care a
formulat o serie de sugestii şi observaŃii, avute în vedere la finalizarea documentului.

Elementele nodale ale metodologiei de desfăşurare a interviului au constat în: clarificările


conceptuale, particularităŃile utilizării interviului ca probă de evaluare a candidaŃilor la profesia de
magistrat, adoptarea de către intervievatori şi de către intervievaŃi – cu mici excepŃii – a unui
comportament degajat, real, repartiŃia sarcinilor în cadrul fiecărei subcomisii, obŃinerea unui număr
mare de date despre intervievat cu ajutorul instrumentului „Carte de vizită” elaborat special pentru
aceasta probă şi introdus pentru prima dată în România.

Un alt instrument utilizat pentru a colecta informaŃiile cu caracter evaluativ privind prestaŃia fiecărui
candidat a fost grila de observaŃie. Acest instrument a fost gândit în sistem tripartit, astfel:
a) date generale privind realizarea observaŃiilor (data, ora, numele şi prenumele candidatului şi
numărul legitimaŃiei de concurs);
b) punctarea aspectelor investigate;
c) alte elemente (observaŃii, total puncte obŃinute, semnătura intervievatorului).
Ca urmare a deficienŃelor constatate în desfăşurarea concursului de admitere la INM din 2005 şi a
recomandărilor incluse în raportul elaborat la finalul acestui concurs, Institutul a formulat o serie de
propuneri, majoritatea acestora fiind deja implementate începând cu anul 2006, cum ar fi: numirea
mai multor comisii de interviu, consultarea prealabilă a membrilor comisiilor de interviu şi
desemnarea unor supleanŃi, reintroducerea în componenŃa comisiei de interviu a unui specialist în

64
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

ştiinŃele educaŃiei şi a unui profesor universitar, transmiterea contestaŃiilor înregistrate în teritoriu, pe


fax, direct la INM etc.

În anul 2006 a continuat modalitatea de examinare introdusă în 2005 pentru acest concurs, pe lângă
testarea privind cunoştinŃele juridice candidaŃii susŃinând un test de verificare a raŃionamentului logic
constând în verificarea capacităŃii de analiză şi sinteză şi un interviu constând în chestionarea orală a
candidaŃilor în scopul identificării aptitudinilor, motivaŃiilor şi elementelor de etică specifice
profesiei de magistrat. Spre deosebire de 2005 însă, începând cu anul 2006 s-a renunŃat la proba
constând în soluŃionarea unor speŃe, eliminându-se astfel posibilitatea de a examina modul în care
candidaŃii pot să aplice cunoştinŃele teoretice dobândite şi măsura în care stăpânesc limbajul juridic
de specialitate.

În sensul eforturilor depuse de diferite instituŃii în vederea reformării sistemului de recrutare a


magistraŃilor, în decembrie 2005 a avut loc prima întâlnire a decanilor facultăŃilor de drept din
Ńară, al cărei scop declarat a fost discutarea unor chestiuni legate de recrutarea magistraŃilor şi de
admiterea în magistratură. Aceste eforturi au continuat şi în 2006, în perioada 9-10 februarie 2006,
la sediul INM desfăşurându-se conferinŃa cu tema „Strategia instituŃională şi pregătirea în
domeniul juridic în România”.

În cursul anilor 2007, 2008 şi 2009 a fost continuată modalitatea de examinare aplicată în 2006.
Urmarea modificării din 2007 a Regulamentului de admitere la INM, ponderea punctajelor
obŃinute în cadrul fiecărei probe în media finală a fost modificată însă după cum urmează: proba
eliminatorie tip grilă 75%, proba de verificare a raŃionamentului logic 10%, interviul 15%.
O nouă modificare sub acest aspect a intervenit în privinŃa Regulamentului de admitere aplicabil în
2008 şi 2009, astfel: ponderea testului de raŃionamentului logic a crescut la 15%, în timp ce ponderea
interviului a scăzut la 10%.

Un element de noutate l-a reprezentat, la concursul de admitere din 2009, includerea, alături de
cele 100 de întrebări deja existente şi ale căror răspunsuri au fost punctate, a unui număr de
20 întrebări în conŃinutul testului de verificare a raŃionamentului logic, ale căror răspunsuri
nu au fost punctate, în vederea pretestării acestora în condiŃii reale de concurs, aceasta
constituind cea mai bună metodă pentru verificarea întrebărilor din punct de vedere al dificultăŃii şi
al discriminării, pentru analizarea lor din punct de vedere statistic în scopul asamblării testelor care
vor fi utilizate în cadrul viitoarelor concursuri pe baza cunoaşterii comportamentului întrebărilor, iar
nu pe baza unor simple presupuneri. Trebuie precizat faptul că, neavând posibilitatea, până în
septembrie 2009, de a pretesta subiecte în condiŃii de concurs, INM a organizat până în prezent 3
pretestări cu studenŃi şi absolvenŃi ai facultăŃilor de drept. ExperienŃa primelor pretestări a
demonstrat faptul că eficienŃa acestui tip de pretestare şi relevanŃa analizei statistice a rezultatelor
sunt diminuate de lipsa mizei concursului şi de numărul destul de redus de studenŃi interesaŃi să
participe. Totuşi, în februarie 2009 INM a adresat studenŃilor de anul III şi IV precum şi
absolvenŃilor facultăŃilor de drept din toată Ńara invitaŃia de a se înscrie pentru participarea la această
pretestare. Au răspuns acestei invitaŃii 1.211 studenŃi şi absolvenŃi, dintre care 863 au participat
efectiv la pretestările organizate în următoarele oraşe: Bucureşti, Cluj, Craiova, Iaşi, Sibiu,
Timişoara.

În martie 2010 INM a anunŃat organizarea, în luna aprilie 2010, a unei noi pretestări naŃionale,
organizate în aceleaşi centre ca şi în anul 2009. Au fost înregistrate 1.728 de cereri de participare, la
pretestări participând efectiv un număr de 1.142 studenŃi şi absolvenŃi.

65
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

În luna aprilie 2010 INM a publicat pe site-ul său un „GHID pentru rezolvarea testelor de verificare
a raŃionamentului logic”, ghid destinat pregătirii viitorilor candidaŃi la concurs precum şi
participanŃilor la pretestările organizate de INM. Ghidul este pus la dispoziŃie în mod gratuit şi este
disponibil doar pe site-ul INM, fiind realizat de către o echipă de specialişti INM în cadrul
programului „AsistenŃă tehnică pentru dezvoltarea unor teste de gândire critică”, program aprobat
de CSM şi derulat cu finanŃare din parte Băncii Mondiale, consultanŃa fiind asigurată de Law School
Admission Council (LSAC).

O analiză a rezultatelor concursurilor de admitere organizate în perioada de referinŃă arată că


profilul candidatului admis la Institutul NaŃional al Magistraturii în intervalul 2005 – 2009
este următorul:
 2005 – dintre candidaŃii admişi (119), 75 au fost femei, reprezentând un procent de 63% şi 44
au fost bărbaŃi, reprezentând un procent de 37%.
 2006 – dintre candidaŃii admişi (180), 118 au fost femei, reprezentând un procent de 66% şi
62 au fost bărbaŃi, reprezentând un procent de 34%.
 2007 – dintre candidaŃii admişi (160), 103 au fost femei, reprezentând un procent de 64% şi
57 au fost bărbaŃi, reprezentând un procent de 36%.
 2008 – dintre candidaŃii admişi (200), 122 au fost femei, reprezentând un procent de 61% şi
78 au fost bărbaŃi, reprezentând un procent de 39%.
 2009 – dintre candidaŃii admişi (200), 124 au fost femei, reprezentând un procent de 62% şi
76 au fost bărbaŃi, reprezentând un procent de 38%.

Unul dintre progresele înregistrate în ultimii ani vizează capacitatea instituŃională a INM de a
pregăti auditori de justiŃie, care a crescut în perioada de referinŃă, astfel că numărul locurilor scoase
la concurs a crescut de la 180 (în 2005 şi 2006), la 240 (în 2007), respectiv 160 (în 2008) şi 200 (în
2009), iar numărul mediu de auditori în promoŃiile din perioada 2005-2009 a fost de 172 faŃă de 90
(în perioada 2002-2004).

Probleme:
În contextul aprobării recente de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a calendarului estimativ al
concursurilor şi examenelor care vor fi organizate în cursul anului 2010 de către CSM, prin intermediul
Institutului NaŃional al Magistraturii şi având în vedere inconvenientele survenite la sfârşitul anului 2009 ca
urmare a constatării neîndeplinirii condiŃiilor prevăzute de art. 12 şi art. 14 alin. 2 lit. e din Legea nr. 303/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către unii dintre candidaŃii declaraŃi admişi la concursul
de admitere la INM, sesiunea iunie-septembrie 2009, Institutul a adresat Consiliului Superior al Magistraturii
rugămintea de a aprecia asupra oportunităŃii reanalizării structurii calendarului privind desfăşurarea acestui
concurs în anul 2010, astfel încât:
 programarea atât a examinării medicale a tuturor candidaŃilor admişi, precum şi a testării,
respectiv a reexaminării psihologice a acestora, să fie făcută înaintea datei de 1 octombrie (ca
regulă), dată la care candidaŃii declaraŃi admişi ar trebui să înceapă cursurile de formare iniŃială în
cadrul Institutului;
 lista definitivă a candidaŃilor declaraŃi admişi la Institutul NaŃional al Magistraturii să fie
publicată cel mai târziu cu cinci zile calendaristice înainte de data începerii programului de formare
iniŃială în cadrul INM, astfel cum se aprobă, anual, de către Plenul CSM.

INM apreciază că în acest mod ar putea fi evitate, în viitor, atât inconvenientele generate de
suspendarea/încetarea raporturilor de muncă ale candidaŃilor declaraŃi respinşi după data începerii cursurilor ca

66
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

urmare a constatării neîndeplinirii condiŃiilor prevăzute de art. 12 şi art. 14 alin. 2 lit. e din Legea nr. 303/2004,
precum şi cele legate de întârzierea cu care ar fi supuşi formării candidaŃii care au optat pentru ocuparea locurilor
rămase astfel neocupate (în cursul anului 2009 această întârziere a fost de aproape două luni faŃă de nouă luni de
formare totală aferentă anului I de studiu), întârziere neimputabilă acestora, având consecinŃe nefavorabile
asupra formării complete şi unitare la care, conform Legii 303/2004, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi Regulamentului INM, au dreptul toŃi auditorii de justiŃie.

Un alt inconvenient, sub aspectul recrutării, îl reprezintă disproporŃia existentă, în prezent, între
numărul magistraŃilor admişi anual în sistem cu aplicabilitatea art. 33 din Legea nr. 303/2004 şi
numărul absolvenŃilor INM, în condiŃiile legislative actuale în care principala cale de acces în
magistratură ar trebui să fie cea prin Institutul NaŃional al Magistraturii.

Astfel, în intervalul 2004-2008, numărul magistraŃilor recrutaŃi prin INM (care au urmat
programul de formare iniŃială) a fost de doar aproximativ 50% din totalul recrutărilor în
magistratură realizate, un număr de aproximativ 500 de magistraŃi fiind recrutaŃi prin modalităŃi
excepŃionale de selecŃie (interviu sau examen direct pe post pentru jurişti cu 5 ani vechime).

Pentru a înlătura aceste inconveniente şi pentru a conferi credibilitate sporită rolului concursului de
admitere la INM de modalitate principală de acces în magistratură, apare ca esenŃială întărirea
capacităŃii instituŃionale a Institutului în scopul formării unui număr mai mare de viitori
judecători şi procurori, sub aspectul:
- spaŃiilor alocate atât studiului auditorilor de justiŃie şi cazării acestora în perioada formării în
INM, precum şi personalului Institutului;
- numărului persoanelor angajate de INM cu atribuŃii în organizarea şi desfăşurarea activităŃilor de
formare;
- numărului de formatori implicaŃi în activitatea de formare;
- fondurilor alocate formării iniŃiale etc.

În acest mod, va fi posibilă scoaterea la concurs, anual, a unui număr din ce în ce mai mare de
posturi de auditor de justiŃie şi, în consecinŃă, creşterea progresivă a numărului de magistraŃi
absolvenŃi ai Institutului NaŃional al Magistraturii.

Un pas în soluŃionarea acestor aspecte l-ar putea constitui, în viitor, transformarea Centrului
Regional de PerfecŃionare a MagistraŃilor de la Giroc - Timiş, lansat oficial pe data de 19 martie
2010, într-un veritabil centru regional de formare iniŃială care să beneficieze de toate resursele
umane şi financiare necesare pentru buna funcŃionare şi să asigure, în consecinŃă, pregătirea
profesională a unui număr suplimentar de viitori magistraŃi (provenind, eventual, din zona
geografică respectivă).

5.2. Durata cursurilor

În perioada de referinŃă nu au intervenit modificări legislative în privinŃa obligativităŃii parcurgerii


duratei de 2 ani a formării iniŃiale, reglementate de dispoziŃiile art. 16 alin. 3 din Legea nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în contextul formulării unor propuneri recente de
reducere a duratei şcolarizării în cadrul Institutului NaŃional al Magistraturii, de la 2 ani la
un an, inclusiv de către auditorii de justiŃie, prin intermediul unor Memorii adresate succesiv
atât conducerii INM, cât şi reprezentanŃilor CSM.

67
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Cu privire la acest aspect, Institutul NaŃional al Magistraturii a subliniat în mod constant importanŃa
perioadei de formare profesională iniŃială având o durată de 2 ani, permiŃând o formare complexă şi
completă pentru viitorii judecători şi procurori, conformă standardelor europene în domeniu
implementate în cadrul tuturor şcolilor europene cu experienŃă în formarea magistraŃilor.

5.3. Programele de formare iniŃială

5.3.1. Elaborare şi evaluare

În perioada de referinŃă, Programul de formare iniŃială (PFI) a fost reformat conform


obiectivelor stabilite prin Strategia formării iniŃiale (2004- 2007) – document aprobat de Consiliul
Superior al Magistraturii. Noua Strategie de formare iniŃială (2009 - 2012) a fost aprobată de CSM
în cursul anului 2009, prin Hotărârea Plenului nr. 810/07 mai 2009.

Caracterul practic al programelor de formare profesională iniŃială derulate în INM, conform


acestor documente, a rezultat din:
 creşterea numărului, descentralizarea şi diversificarea stagiilor de practică;
 creşterea ponderii orelor de dezbateri şi reducerea corespunzătoare a orelor de curs;
 creşterea numărului de formatori recrutaŃi din rândul magistraŃilor;
 introducerea unor cerinŃe minime privind numărul de procese simulate, numărul de acte
jurisdicŃionale redactate de auditori (hotărâri judecătoreşti, rechizitorii), caracterul practic al
evaluărilor (speŃe, dosare);
 includerea în programele de studiu a jurisprudenŃei relevante şi a dosarelor folosite în scopuri
educaŃionale;
 introducerea unor discipline eminamente practice, având drept scop dezvoltarea competenŃelor şi
abilităŃilor specifice profesiei;
 redactarea şi punerea la dispoziŃia auditorilor de justiŃie a mai multor studii de jurisprudenŃă,
manuale, reviste şi ghiduri cu caracter practic etc.

Programul de formare iniŃială a fost reformat astfel încât să fie accentuată componenta europeană a
formării prin:
 creşterea numărului de ore alocate studiului CEDO, dreptului comunitar şi limbilor străine;
 organizarea unor vizite de studiu şi stagii la instanŃele supranaŃionale de la Strasbourg şi
Luxemburg precum şi în instanŃe sau parchete din alte state ale Uniunii Europene;
 organizarea mai multor competiŃii pentru auditori de justiŃie, inclusiv a primelor 4 ediŃii ale
Concursului Şcolilor de Magistratură din Europa – THEMIS în colaborare cu Centro de
Estudos Judiciarios din Portugalia;
 derularea unor programe de schimb de experienŃă între INM şi alte şcoli/instituŃii internaŃionale
responsabile cu formarea magistraŃilor;
 elaborarea şi punerea la dispoziŃia auditorilor de justiŃie a mai multor culegeri, studii de
jurisprudenŃă a CEDO şi CJUE , a unui manual de drept comunitar, precum şi a unor programe
de legislaŃie şi jurisprudenŃă naŃională şi internaŃională instalate atât la biblioteca INM, cât şi în
laboratoarele şi căminul Institutului.

Programul de formare iniŃială a fost reformat astfel încât să fie accentuată şi componenta socială a
formării prin:
 includerea în PFI a unor proiecte extracurriculare şi a unor conferinŃe extracurriculare
lunare pe teme de actualitate;

68
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

 înfiinŃarea unui club de dezbateri academice pentru auditorii de justiŃie;


 organizarea unor stagii în afara sistemului judiciar.

5.3.2. Curricula – adaptare la necesităŃile de formare

În perioada de referinŃă, programele de formare iniŃială au fost stabilite anual în mod transparent,
prin consultarea magistraŃilor, a formatorilor INM, a asociaŃiilor profesionale ale magistraŃilor, a
Ministerului JustiŃiei, pe baza evaluării performanŃei anilor anteriori (din perspectiva auditorilor de
justiŃie, a formatorilor INM, inclusiv a titularilor de discipline, a conducerii instanŃelor şi parchetelor
unde au fost repartizaŃi absolvenŃi ai INM, a specialistului INM în ştiinŃele educaŃiei), în urma
analizării statisticii judiciare şi a tipului de contencios împotriva României pe rolul instanŃelor
supranaŃionale europene, în acelaşi scop INM organizând şi întâlniri cu reprezentanŃii facultăŃilor de
drept din Ńară. Etapele de mai sus au fost standardizate în procedura operaŃională PO-02
(procesul de formare iniŃială).

În vederea adaptării programelor de formare iniŃială la necesităŃile sistemului, pornind de la


profilul magistratului aprobat de CSM au fost realizate, cu sprijinul specialistului în ştiinŃele
educaŃiei, o fişă a specializării şi o fişă a disciplinelor studiate în cadrul INM – formulare standard –
pe baza cărora au fost refăcute o parte din programele de studiu, au fost concepute sarcinile de
învăŃare şi cerinŃele verificărilor periodice şi sumative.
În plus, în vederea uniformizării metodelor de predare şi de lucru cu auditorii de justiŃie, precum şi
pentru a răspunde cerinŃelor legate de obligativitatea formatorilor INM de a desfăşura activităŃi de
cercetare în scopul perfecŃionării curriculei şi a tehnicilor pedagogice, Institutul şi-a propus
încurajarea catedrelor de specialitate în sensul elaborării unor note de seminar, a unor manuale şi a
unor ghiduri utile auditorilor de justiŃie.

În cadrul aceluiaşi obiectiv, de creare a unor programe de formare moderne şi flexibile, INM a
elaborat în 2005 revista THEMIS, ca revistă de specialitate juridică în care auditorii de justiŃie,
formatorii Institutului şi magistraŃii au posibilitatea de a publica articole, studii de specialitate sau
alte lucrări cu caracter juridic. Primele 4 numere au apărut în perioada 2005-2006. Etapele editării
revistei şi funcŃiile responsabile au fost descrise în procedura operaŃională PO-08 (procesul de
editare revista THEMIS). Următorul număr al revistei va fi publicat în prima parte a anului
2010.

De asemenea, la dispoziŃia auditorilor de justiŃie au fost puse, în perioada de referinŃă, în format de


hârtie sau electronic (prin afişare pe site sau prin distribuire gratuită de CD-uri), mai multe studii de
jurisprudenŃă, ghiduri sau manuale cu caracter practic: JurisprudenŃa CEDO - ediŃia în format de
hârtie, Accesul la informaŃiile de interes public - realizat în colaborare cu ABA CEELI, Ghid de
bune practici în materie penală, Culegere de jurisprudenŃă în materie disciplinară a CSM (realizată
cu sprijinul auditorilor de justiŃie în cadrul unui proiect extracurricular), Manual de drept comunitar,
Culegeri de jurisprudenŃă a CEDO şi CJUE etc.

În cadrul formării iniŃiale sunt folosite cele 11 manuale elaborate în cadrul programului Phare RO
02 IB/JH 10 Continuarea asistenŃei pentru dezvoltarea Institutului NaŃional al Magistraturii şi a
Centrului de Pregătire a Grefierilor, aceste manuale au fost distribuite în mod gratuit atât viitorilor
formatori, cât şi participanŃilor la seminarii, putând fi accesate pe site-ul INM de către auditorii de
justiŃie (domeniile în care au fost elaborate manualele pot fi regăsite la punctul 10.1.1 din prezentul
document).

69
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Accentuarea formării în domeniul dreptului european a fost asigurată, în perioada de referinŃă, şi prin
achiziŃie de carte juridică. Astfel, au fost dezvoltate de către formatorii INM şi puse la dispoziŃia
auditorilor de justiŃie studii de jurisprudenŃă şi manuale cu caracter practic în domeniile CEDO
(studii de jurisprudenŃă – anual începând cu 2005, sinteză principii jurisprudenŃiale – anual începând
cu 2006, Cauzele împotriva României – anual începând cu 2006)) şi comunitar (Manual de drept
comunitar I şi II – anual începând cu 2006, Traducerea primelor 55 de cauze de principiu ale CJUE –
anual începând cu 2006). În plus, o secŃiune din revista Themis este consacrată prezentării
jurisprudenŃei recente a CurŃilor de la Strasbourg şi Luxemburg.

În intervalul 2005 - 2009 au fost achiziŃionate sau primite ca donaŃie aproximativ 3500 de titluri, o
parte importantă în drept european, şi au fost încheiate abonamente cu 33 de reviste de specialitate
noi printre care şi: Common Market Law Review, Recueil Dalloz sau Revue Universelle des
Droits de l”Homme.

În cadrul Proiectului “Optimizarea managementului şi creşterea transparenŃei sistemului de justiŃie


din România”, derulat în colaborare cu AsociaŃia Alternative Sociale, cu sprijinul Ambasadei Marii
Britanii în România şi având ca sursă de finanŃare Global Opportunities Fund (GOF) au fost
elaborate două manuale: „Elemente de management judiciar” şi „General şi particular în formare
purtătorului de cuvânt magistrat”.

Începând cu ianuarie 2007 a fost creat un Centru de informare cu privire la aplicarea directă a
dreptului comunitar şi s-a decis completarea acestui centru cu o componentă privitoare la
aplicarea directă a CEDO, iar din iunie 2005 a fost organizată arhiva INM conŃinând dosare de
instanŃe şi parchete folosite în scopuri educaŃionale, au fost refăcute programele de studiu prin
includerea jurisprudenŃei relevante şi a dosarelor folosite în scopuri educaŃionale.

Programul de formare iniŃială 2005-2006 a adus, ca noutate, în ceea ce priveşte disciplinele


fundamentale şi cele de specialitate, impunerea unor cerinŃe minime privind: numărul de procese
simulate care trebuie organizate, numărul de hotărâri judecătoreşti, rechizitorii, alte acte
judiciare care trebuie întocmite etc. Au fost incluse distinct în fişele de evaluare continuă ale
auditorilor de justiŃie unele rubrici privind măsurarea îndeplinirii acestor cerinŃe şi evaluarea
formatorilor prin prisma respectării lor.
Aceste cerinŃe au evoluat treptat în programele de formare iniŃială din 2006, 2007, 2008 şi
2009. Catedrele de specialitate au adoptat modele de hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi
penală, precum şi un model de rechizitoriu.

În perioada de referinŃă a fost sporită capacitatea de fotocopiere şi imprimare prin achiziŃionarea


mai multor multifuncŃionale de mare capacitate şi a unei maşini de legat, asigurându-se astfel
posibilitatea multiplicării tuturor dosarelor folosite în scopuri educaŃionale în număr egal cu cel al
formatorilor şi auditorilor de justiŃie.
A fost, de asemenea, angajat un responsabil cu fotocopierea documentelor suport de curs, la început
cu normă parŃială şi apoi cu normă întreagă, începând cu martie 2007, fapt care a înlesnit
considerabil activitatea de multiplicare a documentelor şi a îmbunătăŃit accesul auditorilor la
materialele didactice puse la dispoziŃie de către formatori.

Accesul auditorilor de justiŃie la jurisprudenŃa internă şi internaŃională a fost îmbunătăŃit şi


prin: introducerea în programul de formare iniŃială, la începutul anului I, a unui modul de căutare

70
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

de informaŃie juridică pe internet; dobândirea licenŃei de utilizare pentru mai multe baze de date
juridice cum ar fi : JURICAF - jurisprudenŃa curŃilor supreme din Ńările francofone (2006), Westlaw
(2007, 2008, 2009, 2010), atât pentru sediul INM cât şi pentru Căminul auditorilor de justiŃie;
dotarea mai multor laboratoare de informatică, creşterea lăŃimii de bandă pentru accesul la internet,
conectare la internet a Căminului auditorilor de justiŃie.

Odată cu aprobarea programului de formare iniŃială 2006-2007 a fost introdusă o nouă disciplină
cu caracter practic – Metodologia actului de justiŃie – având mai multe componente: scriere
juridică şi judiciară, măsurarea calităŃii în justiŃie şi management judiciar, competenŃe în materie
civilă – instrumentarea unui dosar, şedinŃa de judecată, competenŃe în materie penală – activitatea de
urmărire penală. Metodologia actului de justiŃie a devenit, începând cu programul de formare iniŃială
2007-2008, materie obligatorie de an.

În anul 2008, odată cu aprobarea programului de formare profesională iniŃială, ca urmare a


observaŃiilor formulate de Comisia Resurse Umane din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii,
în planul de învăŃământ pentru anul I şi în secŃiunea Module a programului de stagiu pentru anul II a
fost inclusă o nouă disciplină obligatorie – Comunicare. Începând cu anul de învăŃământ 2009 –
2010, această disciplină a fost cuprinsă numai în curricula anului I de studiu.
Introducerea acestei discipline a fost justificată de priorităŃile rezultate din Raportul Comisiei
Europene către Parlamentul European şi Consiliu privind progresele înregistrate de România
în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare, dat publicităŃii la data de 23 iulie 2008.

A fost redus, succesiv, numărul de cursuri şi durata acestora şi a crescut corespunzător


numărul de ore dedicate dezbaterilor în cadrul planului de învăŃământ. Pentru anul universitar
2009 – 2010 însă, dată fiind iminenŃa intrării în vigoare a noilor coduri juridice, numărul orelor
de curs dedicate disciplinelor fundamentale a crescut, în beneficiul auditorilor de justiŃie, în
scopul familiarizării acestora cu modificările apărute.

În perioada de referinŃă s-a renunŃat, treptat, la metodologia de examinare care punea accent pe
abilităŃile de memorare – toate examenele în formare iniŃială au dobândit, prin decizie a
Consiliului ŞtiinŃific al INM, caracter practic (speŃe sau dosare), auditorii de justiŃie având
dreptul de a folosi orice materiale de studiu la rezolvarea acestora.

De asemenea, în intervalul 2005 - 2009 a fost asigurată organizarea anuală a unor procese simulate
pentru auditorii de justiŃie, unele dintre acestea în colaborare cu Şcoala NaŃională de Grefieri şi cu
Institutul NaŃional pentru Pregătirea şi PerfecŃionarea AvocaŃilor.

Un progres important înregistrat în perioada de referinŃă îl constituie existenŃa unor parteneriate şi


încheierea unor protocoale de colaborare între INM şi alte instituŃii de profil, care au permis
efectuarea unor schimburi de experienŃă, vizite de studiu şi alte evenimente relevante pentru viitorii
magistraŃi (atât pentru cei români, cât şi pentru tinerii magistraŃi/viitori magistraŃi străini care au
efectuat vizite la sediul INM), cum ar fi: UNHCR – AgenŃia ONU pentru RefugiaŃi, Autoritatea
NaŃională pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului (ANPDC), Misiunea Oficiului European de Luptă
Antifraudă (OLAF), AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor (ANP), Inspectoratul General al
PoliŃiei Române (IGPR), Centrul de Cooperare PoliŃienească InternaŃională (Europol) etc.

Începând cu programul de formare iniŃială 2006-2007 a fost introdusă o materie distinctă,


constând în elaborarea unui referat/eseu la alegerea fiecărui auditor de justiŃie, două din cele patru

71
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

domenii posibile fiind CEDO şi drept comunitar. La această prevedere a programului de formare
iniŃială, precum şi la obligativitatea derulării proiectelor extracurriculare s-a renunŃat la începutul
anului 2008, în scopul decongestionării programei deja foarte încărcate a auditorilor de justiŃie.

Totodată, începând cu anul 2005, Institutul a asigurat organizarea unui Concurs de referate pe
teme de jurisprudenŃă a CEDO adresat auditorilor de justiŃie, autorii premiaŃi pentru cel mai bun
referat, respectiv pentru cea mai bună prezentare beneficiind de stagii de formare de 3 luni la
Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg.

Tot aici amintim şi iniŃiativa Institutului NaŃional al Magistraturii din anul 2006 de organizare a
primei ediŃii a Concursului Şcolilor Europene de Magistratură THEMIS, în colaborare cu
Centrul de Studii Judiciare din Portugalia, adresat viitorilor judecătorilor şi procurori provenind din
Ńări membre ale Consiliului Europei/ReŃelei Europene de Formare Judiciară, precum şi iniŃiativa
Institutului de a organiza, în 2010, la sediul regional de la Giroc, o şcoală de vară internaŃională pe
teme lingvistice, adresată viitorilor judecători şi procurori europeni (detalii privind şcoala de
vară europeană şi modul de organizare a concursului THEMIS se regăsesc la secŃiunea 5.7
Formare iniŃială – Alte aspecte din prezentul raport).

Prin implementarea tuturor acestor măsuri s-a urmărit adaptarea planului de învăŃământ la
necesităŃile actuale ale sistemului, creşterea calităŃii actului de justiŃie, creşterea şi mai mult a
caracterului practic al formării realizate în INM, sporirea eficienŃei formării şi organizarea pe
baze ştiinŃifice a procesului de învăŃământ, astfel încât resursele de care beneficiază INM să fie
utilizate la capacitate maximă.

Probleme:
În ceea ce priveşte consolidarea componentei europene a formării iniŃiale şi a concretizării
eforturilor Institutului în această direcŃie, apreciem ca fiind necesară o suplimentare a fondurilor
bugetare prevăzute pentru activităŃi precum organizarea unor stagii şi vizite de studiu pentru
auditorii de justiŃie la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, la Curtea de JustiŃie
a Uniunii Europene de la Luxemburg, la alte instituŃii ale UE (şi nu numai) cu relevanŃă pentru
profesie, a unor programe bilaterale de schimb de experienŃă derulate între INM şi alte instituŃii
internaŃionale responsabile cu formarea iniŃială a magistraŃilor, a unor competiŃii şi conferinŃe
internaŃionale adresate auditorilor de justiŃie etc.

De asemenea, am aprecia ca deosebit de importantă, în vederea impulsionării auditorilor de justiŃie


de a participa la astfel de evenimente, constituirea unui fond special de premiere pentru aceia
dintre ei care se implică activ şi care obŃin premii sau diverse alte distincŃii la concursuri naŃionale şi
internaŃionale derulate prin intermediul Institutului (de exemplu – concursul THEMIS, concursul pe
teme de jurisprudenŃă a CEDO).

Pentru îmbunătăŃirea organizării şi desfăşurării activităŃilor circumscrise sferei relaŃiilor


internaŃionale (sub aspectul formării iniŃiale), pentru sporirea progresivă a numărului acestor
activităŃi dedicate auditorilor de justiŃie, precum şi pentru o estimare şi administrare
corespunzătoare a fondurilor bugetare necesare derulării acestora, reiterăm propunerea de
înfiinŃare a unui Departament de RelaŃii Externe al INM şi de elaborare a unei Strategii
corespunzătoare de RelaŃii InternaŃionale, urmând modelul tuturor şcolilor/instituŃiilor europene
de formare moderne.

72
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

5.3.3. Stagiul de practică (instanŃe/parchete de stagiu, tutori de practică, relaŃia cu


instanŃele/parchetele de stagiu)

În ceea ce priveşte organizarea stagiului de practică pentru auditorii de justiŃie din anul al II-lea, în
perioada de referinŃă a fost asigurată, în funcŃie de nevoile de formare, creşterea numărului,
descentralizarea şi diversificarea stagiilor de practică, astfel:
 au fost organizate stagii noi la instituŃii cum ar fi: Avocatul Poporului, Uniunea Notarilor din
România, Consiliul ConcurenŃei, Curtea ConstituŃională, Ministerul Afacerilor Externe –
Agentul Guvernamental, Ministerul JustiŃiei – DirecŃia ProbaŃiune şi DirecŃia LegislaŃie,
Inspectoratul General al PoliŃiei, AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor, Uniunea AvocaŃilor
din România, AgenŃia NaŃională pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară etc.
 au fost alternate stagiile cu perioade de formare centralizată – stagiu de început de formare
în anul I, plus introducerea cursurilor de sinteză în anul II între perioadele de stagiu şi testări;
 au fost descentralizate stagiile: 2005-2006 a fost primul an în care stagiile la instanŃe şi
parchete au fost realizate şi în alte localităŃi decât Bucureşti: Iaşi, Timişoara şi Craiova; în
2006-2007 lista oraşelor a fost completată cu: Cluj-Napoca, în 2007-2008, cu: GalaŃi,
ConstanŃa, Braşov, Bacău, Ploieşti şi Alba Iulia; în 2008-2009 cu: Piteşti, iar în 2009-2010
cu: Suceava.
 în mod corespunzător au fost recrutaŃi noi tutori de practică, care au fost formaŃi în mai multe
sesiuni de formare de formatori.

În acest context, Consiliul ŞtiinŃific al INM a decis în 2006 stabilirea unui număr maxim de
auditori/instanŃă sau parchet/tutore (maxim 6 auditori de justiŃie/tutore de practică, maxim 12
auditori de justiŃie/unitate de practică, maxim 2 tutori de practică/unitate de practică) şi, în
consecinŃă, a unor reguli de remunerare a tutorilor de practică pentru activitatea prestată în această
calitate. Aceste reguli au fost completate în cursul anului 2009.

Începând cu programul de formare iniŃială 2006-2007, ca document relevant pentru formarea


iniŃială a fost conceput caietul de practică, pentru perioada stagiilor la instanŃe şi la parchete, a cărui
structură este prestabilită anual prin programul de stagiu şi care se adaugă la evaluarea auditorilor de
justiŃie din anul II.

În mai 2009, prin hotărâre a Consiliului ŞtiinŃific al INM, s-a dispus, în scopul asigurării unei
formări unitare sub aspectul condiŃiilor de practică şi al cazuisticii oferite de centrul de practică, ca
stagiul auditorilor de justiŃie din anul II să se realizeze numai la judecătorii/parchete de pe lângă
judecătorii din localităŃile în care se află sediile curŃilor de apel astfel că, în prezent, există
tutori de practică recrutaŃi pentru 13 din cele 15 localităŃi de reşedinŃă a CurŃilor de Apel din Ńară
(excepŃie sunt Oradea şi Târgu-Mureş), iar în ultima şedinŃă a Consiliului ŞtiinŃific (din data de 16
martie 2010) s-a decis declanşarea procedurii de recrutare a unor tutori şi în aceste două centre,
astfel încât să fie acoperite toate cele 15 CurŃi de Apel din Ńară, sub aspectul stagiilor desfăşurate atât
la judecătorii, cât şi la parchetele de pe lângă acestea.

Pe data de 19 martie 2010 a avut loc deschiderea oficială a Centrului Regional de PerfecŃionare
a MagistraŃilor Giroc - Timiş, fapt care va permite cazarea unui număr mai mare de auditori de
justiŃie în timpul efectuării stagiului de practică corespunzător anului II de studiu asigurându-se,
astfel, acoperirea, de către Institut, a cheltuielilor cu plata chiriei care ar fi fost, în lipsa acestui
centru regional, în sarcina auditorilor de justiŃie.

73
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

De asemenea, în cadrul Departamentului de formare profesională iniŃială a fost elaborat, în cursul anului
2009, documentul intitulat „Statutul tutorelui de practică”, aprobat în şedinŃa Consiliului ŞtiinŃific al INM
din data de 16 februarie 2010 (proiectul de „Statul al tutorelui de practică” se regăseşte în Anexa 12 din
prezentul document). RaŃiunea elaborării acestui document a rezidat în faptul că, până în prezent,
modalitatea concretă de recrutare a tutorilor de practică în cadrul Institutului NaŃional al
Magistraturii, metodele de formare, procedura de evaluare, precum şi condiŃiile de revocare a
acestora nu au fost reglementate expres de actele normative în vigoare, numirea tutorilor de practică
făcându-se, în prezent, în temeiul Statutului formatorului INM – recrutare, evaluare, revocare –
aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr.613/2007.

Totodată, elaborarea unui document privind statutul tutorelui de practică a constituit unul dintre obiectivele
calităŃii, conform standardelor SR EN ISO 9001:2001 implementate în cadrul Institutului, pe care
departamentul de formare profesională iniŃială şi le-a propus la începutul anului 2009.

Pentru 2010, acelaşi departament şi-a propus elaborarea, până la sfârşitul anului, a unui document intitulat
Statutul auditorului de justiŃie, care va urmări reglementarea, în spiritul legislaŃiei în vigoare în prezent, a unor
aspecte neclare cu privire la drepturile şi obligaŃiile auditorilor de justiŃie.

Probleme:
Una dintre problemele constante cu care s-a confruntat Institutul în perioada de referinŃă a constituit-
o succesiunea memoriilor formulate de auditorii de justiŃie în sensul solicitării recrutării unor
noi tutori de practică, astfel încât să se acopere o cât mai extinsă arie geografică, în condiŃiile în
care nu există temei legislativ pentru ca Institutul să poată suporta cheltuielile ocazionate de cazarea
auditorilor în perioada efectuării stagiului de practică din anul II de studiu. În special în ultimii ani,
în cadrul Institutului au fost efectuate recrutări în centre noi de practică, pentru a asigura, în acelaşi
timp, o acoperire geografică mai cuprinzătoare, precum şi o formare de calitate a viitorilor
magistraŃi.

În ceea ce priveşte statutul pe care îl au în prezent tutorii de practică, un aspect nefavorabil îl


constituie lipsa, în actualul cadru legislativ, a unor prevederi care să impună conducătorilor de
instanŃe şi de parchete acceptarea auditorilor de justiŃie la sediul unităŃilor pe care le
coordonează, în scopul desfăşurării stagiului de practică aferent anului II de studiu.

De asemenea, un alt inconvenient survine în situaŃii de delegare temporară a unor tutori de


practică, când acestora nu li se mai permite, de către conducătorii de instanŃe/parchete, accesul la
cazuistica unităŃii de practică respective, astfel că nu mai poate fi asigurată o desfăşurare normală a
stagiului auditorilor de justiŃie repartizaŃi în cadrul acelor unităŃi.

În privinŃa inconvenientelor de natură financiară, Institutul apreciază ca oportună reglementarea


legislativă, în viitor, a aspectelor legate de posibilitatea decontării cheltuielilor ocazionate cu
plata chiriei pentru auditorii de justiŃie care îşi desfăşoară stagiul de practică în alte localităŃi
decât cele de domiciliu şi care nu beneficiază de cazare într-unul din căminele Institutului.

5.4. Examenul de absolvire

După încheierea cursurilor în cadrul Institutului NaŃional al Magistraturii auditorii de justiŃie susŃin
un examen de absolvire, constând în probe teoretice şi practice prin care se verifică însuşirea
cunoştinŃelor necesare exercitării funcŃiei de judecător sau de procuror. În perioada de referinŃă,

74
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

examenele de absolvire ale auditorilor de justiŃie s-au desfăşurat conform Regulamentului


examenului de absolvire, aprobat de Planul Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările şi
completările ulterioare.

Modificările Regulamentului examenului de absolvire au evoluat după cum urmează:

La examenele de absolvire din anii 2005 şi 2006, disciplinele la care auditorii de justiŃie au fost
evaluaŃi pe parcursul anului şi la care au susŃinut examen de absolvire, precum şi modalităŃile de
examinare au fost stabilite de Consiliul ŞtiinŃific al Institutului NaŃional al Magistraturii.

Începând cu 2007, disciplinele de examen, modalitatea de desfăşurare a acestuia, tematica şi


bibliografia, data examenului (stabilită prin programul de stagiu), precum şi calendarul desfăşurării
acestuia s-au propus anual de Consiliul ŞtiinŃific al INM, fiind aprobate prin hotărâre a Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii. Ca element de noutate, în cursul anului 2007 Institutul a
formulat propuneri în sensul introducerii, în mod obligatoriu, a unor elemente de drept
comunitar şi de drepturile omului în tematica pentru examenul de absolvire, propuneri
aprobate pentru examenul susŃinut în anul 2008 (în anul 2009 revenindu-se însă la formula
iniŃială).

Tot începând cu anul 2007 au fost introduse subiecte distincte pentru judecători şi procurori,
fiind aplicabilă metodologia comună de organizare si desfăşurare a concursurilor si examenelor -
comisii distincte de elaborare, corectare si soluŃionare a contestaŃiilor, în a căror componenŃă
intră şi membri supleanŃi, activitatea comisiilor se desfăşoară pe bază de contracte şi cu
semnarea unei declaraŃii privind inexistenŃa cazurilor de incompatibilitate, 3 variante de
subiecte pentru fiecare disciplină de examen, posibilitatea de a se formula contestaŃii la
barem în 24 de ore de la afişarea baremului, cu soluŃionarea în 24 ore de la expirarea termenului de
contestare, corectarea şi soluŃionarea contestaŃiilor de către 2 corectori, distinct.

Modificările aduse de Regulamentul examenului de absolvire pentru anul 2009 s-au referit la
obligativitatea aprobării şi publicării calendarului, tematicii şi bibliografiei, de către CSM, cu cel
puŃin 60 de zile înainte de data examenului de absolvire. În privinŃa comisiilor, s-a decis ca
fiecare comisie pentru judecători/procurori să fie alcătuită din 2 judecători/2 procurori şi un
formator al Institutului NaŃional al Magistraturii, selectat dintre persoanele care au calitatea de
formator la disciplina pentru care se susŃine examenul, sau, după caz, un tutore de practică. S-
au adus, de asemenea, modificări, în ceea ce priveşte posibilitatea candidaŃilor de a contesta baremul
şi soluŃionarea acestor contestaŃii, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare,
precum şi metodologia de examen - arbitraje în cazul unor diferenŃe mai mari de 1 punct între
corectori la corectare sau contestaŃii, respectiv mai mari de 1,5 punct între nota de la corectare
şi cea de la contestaŃii.

De asemenea, ca urmare a problemelor întâmpinate la departajarea candidaŃilor cu medii egale, a fost


modificat Regulamentul în sensul calculării mediei generale cu 3 zecimale, reprezentând media
aritmetică a rezultatelor finale ale celor 2 ani de studiu şi ale examenului de absolvire a Institutului,
având prioritate la repartiŃie candidaŃii care au obŃinut nota finală mai mare la examenul de absolvire.

75
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Probleme:
În ceea ce priveşte examenul de absolvire al auditorilor de justiŃie, unul dintre aspectele cel mai
frecvent semnalate în memoriile formulate în ultimii ani de auditorii de justiŃie este cel referitor
la oportunitatea fie a eliminării examenului de absolvire, având în vedere obligativitatea
susŃinerii şi a examenului de capacitate la sfârşitului perioadei de stagiatură, fie a echivalării
examenului de absolvire a INM cu examenul de capacitate, dată fiind complexitatea şi finalitatea
acestor două examene. ObligaŃia susŃinerii examenului de absolvire fiind prevăzută de art.19 din
Legea nr. 303/2004, eliminarea acestuia ar putea fi posibilă numai în condiŃiile unei modificări
legislative.

Cel mai recent astfel de memoriu formulat de auditorii de justiŃie ai INM a fost dezbătut în şedinŃa
Comisiei Resurse Umane a CSM din 24 martie 2010, propunerile elaborate în cadrul acesteia
urmând a fi supuse discuŃiei Plenului CSM.

Un alt aspect semnalat de memoriile succesive formulate de auditorii de justiŃie s-a referit la
posibilitatea rezervării, de către CSM, a posturilor solicitate de auditori, fie la începutul
cursurilor în cadrul Institutului, fie cel mai târziu la sfârşitul anului, solicitare nesusŃinută de
legislaŃia în vigoare şi de realităŃile sistemului, mai ales în condiŃiile în care, după promovarea
examenului de capacitate, foştii judecători şi procurori stagiari optează în ordinea mediilor pentru un
post, având la dispoziŃie posibilitatea alegerii din întreaga listă a posturilor vacante în sistem la
nivelul judecătoriilor şi al parchetelor de pe lângă acestea la momentul exercitării opŃiunii.

5.5. Numirea în funcŃie a auditorilor de justiŃie

Una dintre modificările legislative apărute în perioada de referinŃă, care a contribuit la soluŃionarea
unuia dintre aspectele problematice în privinŃa statutului absolvenŃilor INM în perioada cuprinsă
între momentul absolvirii şi cel al numirii în funcŃie a reprezentat-o completarea articolului 20 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, prin OrdonanŃa de urgenŃă a
Guvernului nr. 195/2008, cu un al treilea alineat, care prevede că „În perioada dintre data
promovării examenului de absolvire şi data numirii în funcŃia de judecător sau procuror stagiar,
absolvenŃii Institutului NaŃional al Magistraturii care au promovat examenul de absolvire primesc
indemnizaŃia lunară corespunzătoare funcŃiei de auditor de justiŃie. Drepturile salariale se suportă
din bugetul Institutului NaŃional al Magistraturii.”

Pentru a fi preîntâmpinate, în viitor, astfel de inconveniente, precum şi pentru o mai clară


reglementare a drepturilor şi obligaŃiilor auditorilor de justiŃie, Institutul NaŃional al Magistraturii şi-
a propus, ca obiectiv al calităŃii (SR EN ISO 9001:2001), elaborarea unui document intitulat
„Statutul auditorului de justiŃie” până la sfârşitul anului 2010.

5.6. Formatori pentru formare iniŃială

În ceea ce priveşte recrutarea şi formarea formatorilor în cadrul INM în perioada de referinŃă,


strategia corespunzătoare aprobată de CSM în noiembrie 2004 a prevăzut următoarele obiective:
 recrutarea formatorilor INM cu respectarea unei proceduri transparente, obiective şi ferite de
ingerinŃele puterii executive;
 creşterea numărului de formatori cu normă întreagă;
 formarea formatorilor atât în ceea ce priveşte dreptul substanŃial şi procedural, cât şi în domeniul
tehnicilor pedagogice;

76
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

 dezvoltarea reŃelei de formatori astfel încât să acopere integralitatea domeniilor de formare şi a


curŃilor de apel;
 cooptarea în corpul de formatori INM a unor specialişti cu o altă specializare decât cea juridică,
 punerea în practică a unei proceduri flexibile de selectare a formatorilor INM, în funcŃie de
necesitatea recrutării unor formatori în cadrul formării iniŃiale sau continue, a unor formatori cu
normă întreagă, cu normă parŃială sau a unor moderatori ocazionali.

În realizarea acestor obiective, au fost luate o serie de măsuri de implementare.


Un pas important în definitivarea corpului de formatori a fost adoptarea de către CSM a Strategiei
de recrutare şi formare a formatorilor care prevede, în esenŃă, adoptarea unei proceduri publice,
transparente şi obiective de selectare a formatorilor şi formarea acestora.

Recrutarea formatorilor INM în perioada de referinŃă a fost reglementată atât prin Strategia de
recrutare şi formare a formatorilor, cât şi prin Statutul formatorului INM (aprobate de CSM la
propunerea INM în 2004, respectiv 2007), prevăzând: publicitatea posturilor vacante, criteriile de
selecŃie, luarea în considerare a calităŃilor profesionale şi a competenŃelor didactice ale candidaŃilor,
intervenŃia succesivă a catedrelor de specialitate, a Consiliului ŞtiinŃific al INM şi a CSM.

În intervalul 2005 - 2009, lista formatorilor pentru formarea iniŃială a fost stabilită anual conform
Strategiei formării iniŃiale şi Statutului formatorului, de CSM la propunerea INM.

În cursul anului 2005 au fost scoase la concurs a 50 de posturi vacante de formator cu normă
parŃială în cadrul formării iniŃiale. Stabilirea posturilor vacante a fost realizată cu observarea
următoarelor reguli:
- existenŃa a cel puŃin 6 formatori pentru fiecare disciplină obligatorie;
- componenŃa grupelor de auditori de justiŃie din cel mult 15 persoane;
- impunerea unei norme maxime pentru fiecare formator (ca regulă), de 2 grupe de auditori.
Urmare a procesului de selecŃie realizat de Consiliul ŞtiinŃific al INM, au fost cooptaŃi un număr de
30 de formatori şi 5 coordonatori de practică.

Totodată, în cursul anului 2005 au fost ocupate 5 posturi de formatori cu normă întreagă în cadrul
INM, în următoarele domenii: drept civil – drept procesual civil, drept penal – drept procesual penal,
drept comunitar, etică şi deontologie şi limbi străine. Creşterea numărului de formatori cu normă
întreagă a fost menită să asigure o viziune de ansamblu cu privire la formarea magistraŃilor,
uniformizarea metodelor pedagogice, transmiterea unui mesaj comun atât pentru formarea iniŃială
cât şi pentru formarea continuă, individualizarea programelor de formare a auditorilor şi creşterea
prestigiului şcolii.

În septembrie 2006, lista formatorilor pentru formare iniŃială cuprindea un număr de 148 de
formatori, din care 125 au continuat activitatea desfăşurată în anii anteriori, iar 23 au fost selectaŃi
în cursul anului 2006.

În cursul anului 2007 au fost ocupate alte 33 de posturi de formator cu normă parŃială în cadrul
formării iniŃiale, la disciplinele dreptul familiei, drept comunitar, CEDO, metodologia actului de
justiŃie, drept administrativ, dreptul mediului, punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti, drept
penal, drept procesual civil, drept procesual penal, drept constituŃional, etică şi deontologie
profesională, limba engleză, limba franceză.

77
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

La sfârşitul anului 2008, a fost declanşată procedura de recrutare a încă 2 formatori cu normă
parŃială pentru disciplina „Metodologia actului de justiŃie”, precum şi a încă unui formator pentru
disciplina „Dreptul consumatorului”, aceste posturi ocupându-se la începutul anului 2009.

Pe parcursul anilor 2008 - 2009, o atenŃie deosebită a fost acordată consolidării corpului
coordonatorilor de practică, ca urmare a opŃiunilor orientative exprimate de auditorii de justiŃie
privind localitatea de desfăşurare a stagiului de practică corespunzător celui de al doilea an de
studiu în INM şi având în vedere imposibilitatea acoperirii, de către INM, a cheltuielilor ocazionate
de plata chiriei auditorilor aflaŃi în stagiu în alte localităŃi decât cele de domiciliu.

Dat fiind caracterul de noutate al disciplinei Comunicare introdusă în programul de formare


iniŃială pentru anul de învăŃământ 2008 – 2009, atât la sfârşitul anului 2008, cât şi pe parcursul
anului 2009, în cadrul INM au fost efectuate demersurile necesare sporirii personalului de instruire
cu noi formatori pentru această componentă, conform Hotărârii Plenului CSM nr. 613 din 13
septembrie 2007 de aprobare a „Statutului de formator al INM – recrutare, evaluare si revocare”,
în urma acestor două selecŃii organizate fiind recrutaŃi 5 formatori cu normă parŃială pentru
constituirea catedrei.

În prezent, în INM sunt ocupate 6 posturi de formatori cu normă întreagă, în următoarele


domenii: 2 posturi la disciplinele „Drept civil – drept procesual civil”, 1 post la disciplina „Drept
comercial”, 1 post la disciplina „CEDO” şi 2 posturi la disciplina „Drept comunitar”, aflându-se în
curs procedura de recrutare a unui formator cu normă întreagă pentru disciplina „Drept penal – drept
procesual penal”.

Formatorii şi tutorii de practică ai INM, în special cei nou recrutaŃi, au beneficiat de sesiuni de
formare, iar performanŃa acestora a fost constant monitorizată. A fost uniformizată metodologia de
formare, accentuându-se metodele interactive şi a fost creat şi ocupat un post cu normă întreagă de
specialist în ştiinŃele educaŃiei care să vegheze la crearea şi menŃinerea unei „politici” a INM în
materie de metode pedagogice (faŃă de perioada aprilie 2005 – octombrie 2006, când în cadrul
Institutului au fost angajaŃi, succesiv, 3 specialişti în ştiinŃele educaŃiei cu normă parŃială).

Probleme:
Una dintre principalele probleme cu care s-a confruntat Institutul în perioada de referinŃă, în special
sub aspectul constatărilor cuprinse în rapoartele de audit ale diferitelor misiuni de audit derulate, o
reprezintă neocuparea tuturor posturilor de formator cu normă întreagă existente în statul de
funcŃii şi de personal al INM cauzată, în parte, de întârzierea cu care a fost alocat spaŃiu
suplimentar Institutului, precum şi de nefinanŃarea acestor posturi prin stabilirea şi menŃinerea, pe
parcursul ultimilor ani, a unor restricŃii privind recrutarea de personal cu normă întreagă.

În ceea ce priveşte recrutarea şi evaluarea formatorilor, rapoartele misiunilor de audit derulate în


INM în perioada de referinŃă au semnalat, în principal, deficienŃe în elaborarea şi gestionarea
documentaŃiei corespunzătoare, deficienŃe remediate de INM în cadrul termenelor recomandate.

Referitor la plata cu ora a formatorilor, ca urmare a misiunilor succesive de audit desfăşurate la


sediul Institutului au fost constatate unele neconcordanŃe privind încărcătura didactică a unor
formatori cu normă întreagă comparativ cu cea a formatorilor cu normă parŃială, deficienŃe în ceea
ce priveşte elaborarea unor proceduri operaŃionale financiar-contabile clare, lipsa corespondenŃei, în
unele cazuri, între orele fizice efective prestate de formatori şi cele consemnate în orar etc. Cu

78
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

privire la toate aceste aspecte, Institutul a formulat propuneri de remediere a deficienŃelor, conform
calendarelor recomandate.

5.7. Alte aspecte

Una dintre cele mai semnificative realizări ale Institutului NaŃional al Magistraturii în planul
relaŃiilor internaŃionale şi sub aspectul consolidării componentei europene a formării iniŃiale a
reprezentat-o, în perioada de referinŃă, organizarea, în parteneriat cu Centrul de Studii Judiciare
Centro de Estudos Judiciarios (în continuare CSJ) din Portugalia, a CompetiŃiei Şcolilor de
Magistratură THEMIS, dedicată viitorilor judecători şi procurori europeni.

Prima ediŃie a acestui concurs internaŃional, de o importanŃă majoră sub aspectul formării unei
conştiinŃe europene asupra profesiei de magistrat în rândul auditorilor de justiŃie s-a desfăşurat în
anul 2006, la Bucureşti şi a fost organizată la iniŃiativa INM. A doua ediŃie a avut loc la Lisabona, la
sediul CSJ, în cursul anului 2007, cea de a treia fiind găzduită în luna septembrie a anului 2008 la
sediul INM din Bucureşti.

Desfăşurată cu sprijinul ReŃelei de la Lisabona din cadrul Consiliului Europei şi a ReŃelei


Europene de Formare Judiciară (REFJ/EJTN), inclusiv sub aspectul desemnării unor experŃi în
cadrul juriilor concursului de către aceste două organisme, competiŃia a fost cuprinsă în programul
REFJ/EJTN având ca obiectiv formarea profesională a personalului de specialitate juridică din toate
statele membre ale Uniunii Europene, pentru a asigura o cooperare directă şi eficientă între acestea.
Componentele competiŃionale au fost, încă din 2006, următoarele: Cooperare internaŃională în
materie penală, Cooperare internaŃională în materie civilă, Interpretarea şi Aplicarea Articolelor 5
sau 6 ale ConvenŃiei Europene a Drepturilor Omului, Etică şi deontologie judiciară.
În 2009 evenimentul s-a desfăşurat la Lisabona (Portugalia) şi a avut, în mod similar ediŃiilor
anterioare, ca principal obiectiv, asigurarea unui cadru favorabil dezvoltării relaŃiilor profesionale
între participanŃi, viitori magistraŃi, precum şi între aceştia şi formatorii diferitelor instituŃii europene
de profil împărtăşind aceleaşi valori în domenii care presupun aplicarea directă a normelor de drept
internaŃional.

Datorită succesului de care s-a bucurat acest proiect încă de la data lansării sale, în ultimii ani a avut
loc o creştere exponenŃială a numărului instituŃiilor interesate să participe la eveniment. Astfel s-
a ajuns de la 4 Ńări participante în 2006, 11 Ńări în 2007, 15 Ńări în 2008, la 17 Ńări participante în
2009. Toate aceste ediŃii anterioare au fost organizate în parteneriat şi finanŃate de către cele două
instituŃii de formare fondatoare – INM şi CSJ.

Institutul NaŃional al Magistraturii din România a fost reprezentat la toate cele patru ediŃii ale
competiŃiei, echipele româneşti obŃinând premii în fiecare an, reprezentând o dovadă a calităŃii
pregătirii auditorilor de justiŃie din INM.

Pentru anul 2010, dată fiind amploarea pe care a cunoscut-o acest eveniment internaŃional adresat
viitorilor magistraŃi europeni, precum şi eforturile bugetare sporite pe care organizarea acestuia le
implică în acest context, cele două instituŃii fondatoare (INM, CSJ) au decis să îl includă în
catalogul programelor de formare al EJTN inclusiv sub aspectul finanŃării, în scopul adaptării şi
extinderii formatului actual al proiectului.

79
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Date fiind aceste circumstanŃe, în 2010, deşi elementele deja consacrate vor fi menŃinute, CompetiŃia
THEMIS va fi organizată în două etape: două Semi-finale şi o Mare finală, România având onoarea
să găzduiască în luna noiembrie a acestui an această din urmă etapă a competiŃiei.

În cadrul aceleiaşi dimensiuni europene a formării iniŃiale, la solicitarea expresă a ReŃelei Europene
de Formare Judiciară (REFJ/EJTN) de formulare a unor propuneri de activităŃi comune de către
statele membre, Departamentul de Formare Profesională IniŃială al Institutului NaŃional al
Magistraturii a elaborat, la începutul acestui an, un proiect privind organizarea, în perioada iulie-
august 2010, a unei şcoli de vară cu tematică lingvistică adresată tuturor viitorilor judecători şi
procurori europeni.

Astfel, în cursul lunii decembrie 2009, Secretarul General al EJTN a adus la cunoştinŃa membrilor
ReŃelei intenŃia acesteia de a asigura, în perioada imediat următoare, desfăşurarea unor activităŃi
suplimentare faŃă de cele prevăzute deja în catalogul activităŃilor de formare.
Pe lângă Programul de schimb pentru magistraŃii europeni, care a reprezentat baza activităŃii EJTN,
începând cu anul 2008 ReŃeaua a demarat dezvoltarea unor proiecte şi în alte domenii solicitând
pentru acestea suportul Comisiei Europene şi al instituŃiilor membre EJTN.

Dată fiind importanŃa pe care dezvoltarea unor activităŃi comune a avut-o pentru întărirea ReŃelei,
Grupul de Lucru „Programe” a stabilit contactarea tuturor membrilor EJTN pentru a le oferi
posibilitatea de a propune noi proiecte comune de dezvoltare, oferind asigurări de susŃinere a
acestora.

În acest context, cu ocazia reuniunii Comitetului de pilotaj al EJTN care a avut loc la data de 14
decembrie 2009 la Lisabona, INM a prezentat un proiect privind dezvoltarea unei astfel de activităŃi
comune, respectiv organizarea, în perioada iulie – august 2010, a unei şcoli de vară adresate
auditorilor de justiŃie/viitorilor magistraŃi europeni.

80
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

6. CAPITOLUL VI – FORMAREA CONTINUĂ


Formarea magistraŃilor reprezintă o premisă esenŃială pentru ca sistemul judiciar să fie respectat şi
demn de încredere. Încrederea cetăŃenilor în sistemul judiciar va fi consolidată dacă judecătorii şi
procurorii vor avea cunoştinŃe detaliate şi diverse care să se extindă dincolo de domeniul legislativ,
către domenii cu importanŃă socială, precum şi dacă înŃelegerea şi abilităŃile demonstrate în sala de
judecată şi cele personale le vor permite să soluŃioneze cauzele şi să trateze într-un mod
corespunzător toate persoanele implicate.

Formarea profesională este esenŃială pentru îndeplinirea obiectivă, imparŃială şi competentă a


atribuŃiilor judecătorilor şi procurorilor.

6.1. Coordonarea activităŃii de formare continuă

6.1.1. Elaborarea programelor de formare (identificarea necesităŃilor de formare, planificarea


activităŃilor)

Programele anuale de formare continuă sunt, în conformitate cu dispoziŃiile Regulamentului


privind modul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi
procurorilor şi atestare a rezultatelor obŃinute, rezultatul analizei mai multor documente:
 sinteza răspunsurilor trimise de instanŃe şi parchete referitoare la domeniile (temele) pentru
care magistraŃii îşi exprimă dorinŃa să se organizeze acŃiuni de formare în cursul anului următor;
 fişele de evaluare a acŃiunilor de formare pentru anul anterior, de unde au fost selectate
observaŃiile şi sugestiile participanŃilor în ceea ce priveşte activitatea de formare desfăşurată de INM
în anul respectiv;
 analiza programelor de formare continuă desfăşurate în anii anteriori;
 analiza datelor statistice referitoare la tipurile de cauze soluŃionate de instanŃe în cursul
anilor anteriori;
 propunerile formatorilor INM referitoare la programul de formare continuă pentru anul
următor;
 propuneri venite în urma consultării asociaŃiilor profesionale ale magistraŃilor, propunerile
venite din partea forurilor de conducere ale avocaŃilor şi ale notarilor;
 analiza documentelor strategice care conŃin angajamente ale României ulterioare momentului
aderării la Uniunea Europeană;
 analiza cauzelor aflate pe rolul CEDO.

Proiectul programului de formare continuă, cu obiectivele şi domeniile principale de formare


identificate, este supus aprobării Consiliului ştiinŃific al INM. Ulterior, documentul este transmis
Consiliului Superior al Magistraturii, pentru aprobare.

Numărul de seminarii planificate pentru fiecare an Ńine cont de costul mediu al unei zi de formare şi
de fondurile destinate formării continue aprobate pentru anul respectiv.

În anii în care, la momentul aprobării programului de formare continuă nu se cunoştea bugetul anului
următor (în anul 2008 şi în anul 2009) s-a procedat la aprobarea programului de formare pentru anul
următor în două etape: într-o primă etapă, au fost aprobate obiectivele şi domeniile de formare, iar,
în a doua etapă, după adoptarea bugetului, a fost aprobat şi numărul de activităŃi de formare ce urma
a fi realizat în fiecare din domeniile de formare aprobate anterior.
81
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Pe baza acestor date INM întocmeşte Calendarul acŃiunilor de formare pentru anul respectiv, pe
care îl comunică magistraŃilor, prin afişare pe site-ul INM şi prin adrese transmise curŃilor de apel şi
parchetelor de pe lângă curŃile de apel.

6.1.2. Organizarea acŃiunilor de formare

Referitor la metodologia de derulare a unui seminar, INM apreciază că eficienŃa acestora este
dată, în principal, de caracterul interactiv al seminarului, de capacitatea formatorilor de a identifica
teme interesante de discuŃie, de a evidenŃia elementele de noutate din legislaŃie şi doctrină, de a pune
în discuŃie chestiuni de practică cu o rezolvare neunitară. Agenda seminarului este pregătită de către
experŃi şi formatori înaintea seminarului, pe baza propunerilor de teme transmise de instanŃe şi
parchete cu ocazia întocmirii programului de formare continuă.

Agenda astfel conturată este difuzată participanŃilor cu cel puŃin o săptămână înaintea seminarului,
astfel încât acestora li se oferă posibilitatea de a reflecta, de a-şi contura anumite puncte de vedere şi
de a identifica eventuale problemele ridicate în rezolvarea cazurilor practice în acel domeniu. Mai
mult, participanŃii sunt rugaŃi să transmită formatorilor întrebări şi să propună alte teme de discuŃie.
În acest mod, interactivitatea este asigurată chiar din momentul deschiderii seminarului.

Modalitatea concretă de desfăşurare a seminariilor constă în discutarea unei teme prin intermediul
unor speŃe sau al unor procese simulate şi, excepŃional, prin prelegeri sau conferinŃe.

În scopul unei pregătiri uniforme la nivel naŃional, seminariile de formare continuă sunt organizate
pe teritoriul întregii Ńări, la sediul Institutului NaŃional al Magistraturii din Bucureşti, precum şi în
centrele regionale ale INM de la Sovata, Bârlad, Timişoara, Amara sau Eforie.

INM realizează activitatea de analiză şi evaluare a rezultatelor seminariilor, conferinŃelor şi altor


activităŃi desfăşurate în cadrul formării continue, prin redactarea rapoartelor finale după fiecare
seminar precum şi a altor documente destinate îmbunătăŃirii metodologiei de formare. Astfel, se
realizează completarea tematicilor, prin selectarea problemelor ridicate de participanŃi în cadrul
seminariilor şi înscrierea acestora în programul de formare continuă. De asemenea, prin evaluarea
centralizată la INM a seminariilor şi conferinŃelor de formare continuă se urmăreşte şi evitarea
dublării cu formele de pregătire realizate la nivelul curŃilor de apel şi eficientizarea seminariilor,
precum şi compatibilizarea programului de pregătire cu principiile şi contextul strategiei de formare
continuă.

6.1.3 Procedura de selecŃie a participanŃilor la seminarii. Comunicarea cu magistraŃii,


instanŃele şi parchetele

După aprobarea Programului de formare continuă de către Plenul Consiliului Superior al


Magistraturii acesta este plasat pe site-ul INM şi este transmis instanŃelor şi parchetelor, cu
rugămintea de a-l comunica fiecărui judecător şi procuror, alături de invitaŃia INM de a opta pentru 3
acŃiuni de formare continuă la care ar dori să participe.

Fiecare magistrat are posibilitatea să opteze pentru cel mult 3 seminarii de formare continuă în
domeniile în care doreşte să se specializeze sau în acele domenii în care simte nevoia dobândirii unor
cunoştinŃe suplimentare.

82
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

În conformitate cu dispoziŃiile art. 9 din Regulamentul privind modul de desfăşurare a cursurilor de


formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obŃinute
opŃiunile judecătorilor şi procurorilor se transmit, prin intermediul conducerii instanŃelor şi
parchetelor, după analizarea şi aprobarea lor în colegiul de conducere al instanŃei, respectiv
parchetului, iar conducerile instanŃelor şi parchetelor au obligaŃia de a lua măsurile ce se impun
pentru a permite judecătorului sau procurorului să participe la cursurile de formare profesională
continuă, conform planificării aprobate de colegiul de conducere.

Pentru a simplifica procedura înscrierilor magistraŃilor la acŃiunile de formare continuă şi ulterior


procedura de selecŃie la seminarii de către Institutul NaŃional al Magistraturii, opŃiunile magistraŃilor
pentru acŃiunile de formare continuă sunt centralizate şi introduse în aceeaşi bază de date de către
personalul IT din cadrul instanŃelor şi parchetelor.

INM centralizează informaŃiile primite de la curŃile de apel şi parchetele de pe lângă curŃile de apel
şi procedează la întocmirea listelor de participanŃi. Listele definitivate ale seminariilor sunt afişate
pe site-ul INM, astfel încât aceste date să poată fi avute în vedere la programarea şedinŃelor de
judecată şi a celorlalte activităŃi în care sunt implicaŃi magistraŃii respectivi.

În cazurile în care numărul de opŃiuni depăşeşte numărul locurilor disponibile pentru un seminar se
procedează la selectarea participanŃilor pentru acel seminar, urmând a fi avute în vedere
următoarele criterii de selecŃie:
- numărul de seminarii la care a participat anterior magistratul, acordându-se prioritate celor care
nu au beneficiat de cursuri de formare în ultimii 3 ani;
- specializarea magistratului, fiind preferaŃi magistraŃii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul
vizat de seminarul respectiv.

Pentru seminariile de practică neunitară sau cele care vizează domenii de interes pentru toŃi
magistraŃii, indiferent de specializarea fiecăruia, se va încerca o cât mai bună distribuire a locurilor
la nivelul teritoriului şi pentru ca rezultatele (concluziile) seminarului să poată ajunge la toate curŃile
de apel.

Fiecare criteriu are alocat un anumit număr de puncte, ordonarea magistraŃilor în listă realizându-se
în funcŃie de punctajul obŃinut. Pentru orice seminar, sunt preferaŃi magistraŃii care nu au mai
beneficiat de formare în ultimii ani.

SelecŃia are în vedere asigurarea unei reprezentări echitabile a tuturor curŃilor de apel şi a tuturor
parchetelor curŃilor de apel.

MagistraŃii care se regăsesc pe listele de participanŃi afişate pe site-ul INM trebuie să confirme INM
participarea la seminarul pentru care au fost selectaŃi cu cel puŃin o lună înainte de desfăşurarea
evenimentului respectiv.

MagistraŃii care se află pe lista celor care au optat pentru un seminar, dar nu au fost incluşi în lista de
participanŃi (punctajul obŃinut nu le-a permis să se încadreze în numărul de locuri disponibile pentru
o anumită acŃiune de formare) sunt incluşi în mod automat în lista de rezervă, astfel încât, dacă unul
din magistraŃii selectaŃi nu mai doreşte sau nu mai poate să participe la seminar va fi invitat
următorul magistrat de pe lista de rezervă.

83
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Precizăm că numărul de magistraŃi care au optat în ultimii 3 ani şi care nu au fost selectaŃi la
seminariile organizate de INM este de 155 persoane, din care 126 judecători şi 29 procurori, dar
dintre aceştia doar un număr de 56 de persoane nu au fost selectate (aproximativ 0,8% din
numărul total de magistraŃi.), restul fiind selectaŃi şi invitaŃi la acŃiunile de formare, dar, din
diferite motive, neimputabile INM, nu au participat.
Extinzând perioada de referinŃă la 5 ani, am constat că 7 persoane care au optat în fiecare din anii
anteriori nu au participat la seminariile INM, deşi au fost selectate. În concluzie se poate afirma că
în ultimii 5 ani nicio persoană care a optat pentru a participa la seminariile organizate de Institutul
NaŃional al Magistraturii nu a rămas neselectată la vreun seminar.

6.1.4. Baza de date privind formarea profesională a magistraŃilor

Din 2005 INM beneficiază de o bază de date cu toŃi judecătorii şi procurorii, în care sunt
înregistrate acŃiunile de formare continuă la care aceştia participă. Baza de date a fost completată
cu toate informaŃiile deŃinute de INM pentru anii 2003 - 2009, înregistrându-se acŃiunile de formare
la care a participat fiecare magistrat în această perioadă.

În afară de importanŃa faptului că baza de date oferă posibilitatea de a înregistra şi păstra o evidenŃă
a acŃiunilor de formare la care a participat fiecare magistrat, ea are funcŃia de a întocmi, pe baza
opŃiunilor formulate de magistraŃi şi a punctajelor obŃinute de aceştia, listele de participanŃi la
seminariile din anul următor. Punctajul este calculat tot de către baza de date, pe baza participărilor
anterioare ale magistraŃilor la acŃiuni de formare continuă.

În cursul anului 2009 baza de date a INM privind acŃiunile de formare profesională a magistraŃilor a
fost dezvoltată în cadrul Programului Phare RO2006/018 – 147.01.04.01 -01 - „Întărirea capacităŃii
Consiliului Superior al Magistraturii de a-şi îndeplini atribuŃiile”, pentru a prelua automat unele
date privind cariera magistraŃilor gestionate de către CSM, referitoare la instanŃele sau parchetele la
care funcŃionează în prezent magistraŃii, precum şi repartizarea judecătorilor în secŃii sau complete
specializate şi specializarea acestora, date necesare pentru realizarea selecŃiei la seminarii.

Versiunea îmbunătăŃită a bazei de date va reduce posibilitatea ca un magistrat să fie selectat la mai
multe acŃiuni de formare din acelaşi an, magistraŃii selectaŃi deja pentru un seminar fiind în mod
automat plasaŃi la finalul listelor la seminariile pentru care au formulat alte opŃiuni.

6.1.5. Materiale folosite în formarea continuă. Dezvoltarea metodelor moderne de formare

Căutând răspunsul la întrebarea legată de adoptarea unei politici în ceea ce priveşte metodele
pedagogice utilizate, INM a identificat o serie de instrumente de formare, pornind de la metodele
clasice – organizarea de seminarii, ateliere de lucru, conferinŃe, elaborarea de manuale sau de alte
materiale, până la metode neconvenŃionale, cum ar fi învăŃământul la distanŃă (on-line) sau crearea
de forumuri de discuŃii pe internet, distribuirea de CD-uri sau de DVD-uri, crearea de portaluri on-
line în diverse domenii sau orice alte mijloace tehnice moderne care permit diseminarea eficientă a
informaŃiei către magistraŃi.

Formele de pregătire utilizate în realizarea programelor de formare continuă în perioada 2005 –


2009 au fost:
I. Zile de seminar: ActivităŃi de caracter interdisciplinar, cu prezenŃa juriştilor de prestigiu
internaŃional, cu o durată scurtă, de cel mult o zi.
84
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

II. Cursuri: În cadrul cursurilor se abordează studiul materiilor specializate pentru fiecare sector
jurisdicŃional prin intermediul unor cicluri de conferinŃe, de tip prelegere, ideal în special pentru
acŃiunile organizate în domeniul modificărilor legislative.

III. Seminarii: Sistemul de seminarii a continuat să se arate una dintre cele mai eficiente metode de
analiză practică şi dezbatere a chestiunilor juridice. Metodologia de urmat în această activitate constă
în organizarea unor seminarii de câte 2 - 5 zile, în funcŃie de specificul fiecărei activităŃi de formare,
la sediul INM din Bucureşti sau în centrele regionale de pregătire de la Sovata, Bârlad, Timişoara,
Eforie Sud şi Amara.
La fiecare seminar participă între 15 şi 30 de participanŃi, în funcŃie de metodologia de desfăşurare a
seminarului. Astfel, se preferă un număr mai mic de participanŃi în cazul unor seminarii în care
accentul cade pe interactivitate (seminarii tip atelier, în care se urmăreşte provocarea unor discuŃii pe
marginea unor studii de caz, speŃe, dosare – de exemplu, seminariile organizate în domeniul
unificării practicii neunitare) şi un număr mai mare de participanŃi în cazul unor seminarii în care
metoda preponderentă este cea de tip expunere (seminarii tip conferinŃă, cum sunt seminariile
organizate în domeniul modificărilor legislative).

IV. Stagii şi vizite de studiu: sunt dintre cele mai apreciate acŃiuni de formare, oferind posibilitatea
de a cunoaşte alte sisteme de drept, noi abordări ale aspectelor delicate ale actului de justiŃie, noi
soluŃii legislative sau jurisdicŃionale. Stagiile şi vizitele de studiu contribuie în mod eficient la
formarea unei culturi jurisdicŃionale a magistraŃilor, oferindu-le posibilitatea de a compara diferite
sisteme de drept.
Pe de altă parte, în contextul actual caracterizat de eforturi de creare a unei justiŃii uniforme în
spaŃiul european şi prin nevoia acută de colaborare între state, se fac eforturi concentrate în vederea
realizării de schimburi de magistraŃi, tocmai pentru a se crea, atât o cunoaştere a diferitelor sisteme,
cât şi un climat de încredere şi de respect între magistraŃii provenind din diferite state, obiective ce
pot fi realizate doar prin intermediul unor astfel de schimburi.

V. Formarea la DistanŃă: Formarea la distanŃă constituie un instrument complementar de formare,


cu scopul de a putea oferi o formare a cărei costuri sunt mult reduse, în domenii care permit
acumularea de cunoştinŃe noi prin intermediul unor cursuri pe calculator sau pentru desfăşurarea
unor activităŃi care prin durata lor sunt incompatibile cu prezenŃa continuă a destinatarului.
Dezvoltarea unor programe de învăŃământ la distanŃă, utilizându-se resursele internetului, este un alt
mod de formare profesională de natură a uşura atingerea obiectivului anterior menŃionat. În cadrul
acestor programe de învăŃământ pot participa şi experŃi străini, din cadrul Uniunii Europene sau al
Statelor Membre, care să împărtăşească, spre exemplu, experienŃa lor în privinŃa aplicării dreptului
comunitar.

În 2010 INM va beneficia, pentru prima dată, de programe de formare on-line. La sfârşitul anului
2009 INM a finalizat patru programe de formare on-line în domeniile:
 ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului;
 Drept comunitar;
 Unificarea practicii în materia proceselor funciare;
 Unificarea practicii în materia restituirii imobilelor preluate abuziv.

85
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Pentru început, va fi lansat un modul experimental pentru toate cele 4 cursuri, urmând ca din
toamnă, acestea să fie deschise participării magistraŃilor. Faza experimentală urmăreşte
perfecŃionarea cursurilor şi adaptarea lor la nevoile şi aşteptările magistraŃilor.

VI. Alte forme de pregătire continuă: Pentru o corectă înŃelegere a jurisprudenŃei CurŃii Europene a
Drepturilor Omului şi a dreptului comunitar – atât cel general cât şi domenii specializate din cadrul
dreptului comunitar (proprietate intelectuală, concurenŃă, alte aspecte de dreptul comunitar al
afacerilor etc.) – sunt puse la dispoziŃia magistraŃilor, într-o manieră continuă, materiale prin care, pe
de o parte aceştia să se poată familiariza cu problemele anterior menŃionate, iar, pe de altă parte, să
fie ŃinuŃi la curent cu ultimele dezvoltări în aceste domenii.

În domeniul dreptului comunitar, INM a pus la dispoziŃia magistraŃilor, în perioada 2007 - 2008, un
birou de informare virtual în domeniul dreptului comunitar. Accesul la informaŃie s-a realizat prin
intermediul unei adrese de e-mail la care magistraŃii interesaŃi au avut posibilitatea de a transmite
întrebări, iar formatori INM în materia dreptului comunitar au răspuns celor interesaŃi.

O altă iniŃiativă legată de pregătirea magistraŃilor în domeniul dreptului comunitar vizează


elaborarea unui manual cu informaŃii minime legate de domeniul dreptului comunitar, care a fost
distribuit în mod gratuit tuturor magistraŃilor, pe suport CD.

De asemenea, în colaborare cu Agentul Guvernamental au fost realizate două volume de


JurisprudenŃă CEDO (primul volum a apărut în 2002, iar cel de-al doilea, în 2005). Pentru
distribuirea acestor materiale către magistraŃi, INM a încheiat protocoale de colaborare cu toate
curŃile de apel şi parchetele aferente. Distribuirea celui de-al doilea volum a JurisprudenŃei CEDO s-
a finalizat în cursul anului 2006, dar este în continuare distribuit auditorilor de justiŃie şi
magistraŃilor nou admişi în magistratură, prin concurs, în condiŃiile art. 33 din Legea nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

În cadrul formării continue sunt folosite cele 11 manuale elaborate în cadrul programului Phare RO
02 IB/JH 10 Continuarea asistenŃei pentru dezvoltarea Institutului NaŃional al Magistraturii şi a
Centrului de Pregătire a Grefierilor, aceste manuale au fost distribuite în mod gratuit atât viitorilor
formatori, cât şi participanŃilor la seminarii, putând fi accesate pe site-ul INM de toŃi magistraŃii
(domeniile în care au fost elaborate manualele pot fi regăsite la punctul 10.1.1 din prezentul
document).

Revista Themis a contribuit, în perioada 2005 - 2006 la procesul de informare al magistraŃilor cu


privire la JurisprudenŃa CEDO şi CJUE prin publicarea celor mai interesante materiale în domeniul
drepturilor omului şi al dreptului comunitar în secŃiunea de jurisprudenŃă.

Site-ul INM vine în întâmpinarea magistraŃilor printr-o serie de materialele utilizate de INM în
activitatea sa de formare continuă.

86
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

6.1.6. Formarea magistraŃilor recrutaŃi conform art.33 din Legea nr. 303/2004

6.1.6.1. MagistraŃii recrutaŃi în condiŃiile art. 33 din Legea nr. 303/2004

În forma iniŃială a legii, art. 33 prevedea 2 modalităŃi excepŃionale de recrutare a magistraŃilor:


 magistraŃi numiŃi în magistratură în baza unui concurs (categorie care trebuia să îndeplinească
condiŃia unei vechimi de minim 5 ani într-o funcŃie juridică);
 magistraŃi numiŃi în magistratură fără concurs (categorie care trebuia să îndeplinească condiŃia
unei vechimi de 10 ani într-o funcŃie juridică).

Urmare a modificărilor legislative, a doua modalitate de recrutare a fost abrogată, astfel că, în
prezent, singura modalitate de recrutare prevăzută de art. 33 este cea prin concurs, aşa cum este
prevăzută în alin. 1 al acestui articol: Art. 33. - (1) Pot fi numiŃi în magistratură, pe bază de concurs,
dacă îndeplinesc condiŃiile prevăzute la art. 14 alin. (2), foştii judecători şi procurori care şi-au
încetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87
alin. (1), avocaŃii, notarii, asistenŃii judiciari, consilierii juridici, personalul de probaŃiune cu studii
superioare juridice, ofiŃerii de poliŃie judiciară cu studii superioare juridice, grefierii cu studii
superioare juridice, persoanele care au îndeplinit funcŃii de specialitate juridică în aparatul
Parlamentului, AdministraŃiei PrezidenŃiale, Guvernului, CurŃii ConstituŃionale, Avocatului
Poporului, CurŃii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, din Institutul de Cercetări Juridice al
Academiei Române şi Institutul Român pentru Drepturile Omului, cadrele didactice din
învăŃământul juridic superior acreditat, precum şi magistraŃii asistenŃi de la Înalta Curte de CasaŃie
şi JustiŃie, cu o vechime în specialitate de cel puŃin 5 ani.

6.1.6.2. Cursul de formare profesională prevăzut de art. 33 alin. 13

Dacă în forma iniŃială legea prevedea parcurgerea cursului de formare profesională de către
magistraŃii numiŃi în ambele forme enumerate mai sus, în mod firesc, odată cu eliminarea numirii
fără concurs a magistraŃilor, singura categorie obligată să urmeze cursul de formare profesională este
cea prevăzută de art. 33 alin. 1:
„Art. 33 .... alin 13) După numirea în funcŃia de judecător sau procuror, persoanele prevăzute la
alin. (1) sunt obligate să urmeze, pe o perioadă de 6 luni, un curs de formare profesională în cadrul
Institutului NaŃional al Magistraturii, care va cuprinde în mod obligatoriu elemente de drept
comunitar.”

6.1.6.3. Structura cursului de formare profesională prevăzut de art. 33 alin. 13

A. Anterior prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 100/2007, s-a stabilit prin
Hotărârile Plenului CSM de aprobare a Programelor de formare continuă pe anii 2005, 2006 şi 2007
ca structura cursului să fie următoarea:
1. Patru seminarii de 5 zile organizate de către INM la intervale de o lună. În fiecare zi din cele 5,
magistraŃii parcurgeau câte o materie dintre: drept civil şi drept procesual civil, drept penal şi drept
procesual penal, drepturile omului, drept comunitar, etică şi deontologie profesională.
2. Programe de practică în cadrul instanŃelor care alternau cu seminariile de la punctul 1.
3. O săptămână de evaluare a cunoştinŃelor acumulate de către magistraŃi în urma cursului de
formare profesională

87
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

B. Ulterior modificărilor survenite prin intrarea în vigoare a OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.
100/2007 Plenul CSM, prin Hotărârea nr. 651/2008 a hotărât ca structura cursului de formare
profesională să fie următoarea:

1) Patru săptămâni de practică în cadrul instanŃelor/parchetelor, practică ce se efectuează imediat


după numire.
În această perioadă, judecătorii şi procurorii nu vor intra în complete de judecată, respectiv nu li se
vor repartiza dosare pentru efectuarea urmăririi penale.

Stagiul practic se va realiza pe baza unui program de practică, distinct pentru judecători şi procurori
sub coordonarea unor tutori de practică desemnaŃi de colegiile de conducere, care vor organiza şi
coordona activitatea magistraŃilor.

În cadrul programului de practică pentru judecători, prima săptămână va fi alocată cunoaşterii


sistemului administrativ al instanŃei în care magistraŃii urmează să-şi desfăşoare activitatea, iniŃierii
în tehnica pregătirii şedinŃei de judecată şi de soluŃionare a unui dosar şi, în subsidiar, acomodării cu
noul loc de muncă, prin efectuarea stagiului de practică la compartimentele auxiliare şi
administrative din cadrul judecătoriei la care au fost repartizaŃi, după cum urmează: 3 zile la
registratură, arhivă, Biroul de informare şi relaŃii publice, 1 zi la cabinetul preşedintelui şi activitatea
grefierului şef şi 1 zi la compartimentele executări civile şi penale. Stagiul practic va continua în
următoarele trei săptămâni cu realizarea următoarelor activităŃi: studiul dosarelor, participarea la
şedinŃele de judecată, redactarea de hotărâri judecătoreşti, cu asigurarea unei judicioase acoperiri a
tuturor cauzelor care sunt de competenŃa judecătoriilor ca instanŃă de fond, precum şi redactarea
altor acte specifice activităŃii judecătorilor, activităŃi care au ca scop însuşirea de către judecători a
cunoştinŃelor practice necesare pentru activitatea efectivă pe care o vor desfăşura în cadrul
instanŃelor.

Toate lucrările efectuate vor fi consemnate într-un caiet de practică. Tutorii de practică vor verifica
redactarea hotărârilor judecătoreşti şi întocmirea fişei de studiu pentru fiecare dosar.

De asemenea, judecătorii vor studia practica de casare a instanŃei, putând fi desemnaŃi ca judecători
responsabili cu analiza practicii instanŃelor de control judiciar.

Programul de practică pentru procurori va cuprinde o săptămână de stagiu practic la


compartimentele auxiliare şi administrative din cadrul parchetului la care au fost repartizaŃi,
respectiv 1 zi la registratură, 1 zi la grefă, 1 zi la Biroul de informare şi relaŃii publice, 2 zile la
procurorul de serviciu şi 3 săptămâni de stagiu în cadrul parchetului, perioadă în care, sub
coordonarea tutorelui de practică, vor realiza următoarele activităŃi: studiul dosarelor, redactarea de
acte specifice activităŃii procurorului; participarea la cauzele penale sau civile, cu respectarea
Regulamentului de ordine interioară a parchetelor şi a Regulamentului de ordine a instanŃelor
judecătoreşti.

În cadrul celor patru săptămâni de practică, judecătorii vor efectua o zi de practică la parchetul
corespunzător instanŃei la care au fost repartizaŃi, iar procurorii vor efectua o zi de practică la
instanŃa corespunzătoare parchetului la care au fost repartizaŃi.

88
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

2) Patru săptămâni de module teoretice şi practice (seminarii) în cadrul Institutului NaŃional al


Magistraturii
În cadrul acestui modul, judecătorii şi procurorii vor urma cursuri intensive la anumite discipline,
corespunzător cu profesia aleasă, după cum urmează: judecătorii – în domeniile drept civil, drept
procesual civil, drept penal, drept procesual penal, drept comunitar, drepturile omului, etică şi
deontologie profesională; procurorii - în domeniile drept penal, drept procesual penal, drept
comunitar, drepturile omului, criminalistică, etică şi deontologie profesională.
De asemenea, atât pentru judecători, cât şi pentru procurori, cursurile intensive organizate vor
cuprinde şi elemente de metodologie a actului de justiŃie, cu accent pe tehnica de redactare a unei
hotărâri judecătoreşti sau a unui rechizitoriu.

3) Desfăşurarea activităŃii curente în cadrul instanŃelor şi parchetelor şi finalizarea caietelor de


practică până la împlinirea duratei de 6 luni prevăzută de lege.
În această perioadă, judecătorii vor putea face parte din complete de judecată şi procurorii vor putea
primi dosare spre soluŃionare.
Judecătorii şi procurorii, vor continua, în paralel, sub coordonarea tutorelui de practică, activităŃile
practice cuprinse în programul de stagiu şi vor completa caietele de practică, conform modelului ce
va fi comunicat de către Institutul NaŃional al Magistraturii; caietele de practică urmează a fi
transmise la Institutul NaŃional al Magistraturii, după avizarea acestora de către conducătorii
instanŃelor/parchetelor la care funcŃionează judecătorii şi procurorii.

4) Evaluarea judecătorilor şi procurorilor magistraŃilor în urma parcurgerii modulului teoretic


Evaluarea are ca scop asigurarea unui feedback Institutului NaŃional al Magistraturii în ceea ce
priveşte utilitatea seminariilor organizate şi dobândirea cunoştinŃelor acumulate de magistraŃi pe
parcursul acestora, dar şi cointeresarea magistraŃilor pentru participarea activă la cursurile teoretice
şi practice organizate.

6.1.6.4. Numărul de magistraŃi care au parcurs până în prezent cursurile de formare


profesională prevăzute de art. 33 alin.13 din Legea nr. 303/2004

Numărul de magistraŃi care au parcurs acest curs de formare profesională organizat de Institutul
NaŃional al Magistraturii în perioada 1 ianuarie 2005 – 1 martie 2010 este de 974 dintre care 617
judecători şi 357 de procurori, reprezentând aproximativ 15% din numărul total de magistraŃi din
România.

6.2. Coordonarea formării continue descentralizate

O formare continuă de calitate la nivel descentralizat trebuie să depăşească stadiul de deziderat şi să


transgreseze înspre o realitate faptică de a le cărei beneficii incontestabile să profite întreg sistemul
judiciar românesc.

Întrucât formarea profesională a judecătorilor şi procurorilor constituie totodată una dintre cele mai
importante garanŃii ale independenŃei şi imparŃialităŃii acestora, Institutul NaŃional al Magistraturii a
avut, la începutul anului 2006, iniŃiativa demarării sistemului de formare continuă la nivel
descentralizat, ca expresie a celui de-al doilea palier de responsabilitate în acest domeniu, alături de
formarea la nivel centralizat, realizată de Institut şi formarea individuală, responsabilitate aparŃinând
fiecărui magistrat în parte.

89
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Viziunea Institutului a privit, pe de o parte asigurarea unei formări de calitate în domeniile sensibile
caracteristice fiecărui an şi pe de altă parte, construirea unei echipe de lucru, cuprinzând experŃii
INM şi persoanele responsabile cu acest tip de formare din cadrul instanŃelor şi parchetelor
(responsabilii FCD).

În acest context, demersul de stabilire a unui plan de formare continuă la nivel descentralizat a
urmărit asigurarea unui aport suplimentar din punct de vedere al personalului şi al resurselor
bugetare din partea curŃilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din partea
instanŃelor aflate în subordinea acestora.

Persoanele şi instituŃiile implicate în elaborarea documentelor FCD, organizarea şi desfăşurarea


activităŃii de formare continuă descentralizată sunt organizate într-o structură piramidală care să
permită o comunicare rapidă şi eficientă. Astfel INM, în calitate de coordonator FCD, comunică
direct în principal cu responsabilii FCD de la nivelul CA şi PCA. La rândul lor, aceştia coordonează
activitatea responsabililor de la nivelul instanŃelor şi parchetelor din subordine.

Formarea continuă la nivel descentralizat include toate activităŃile de pregătire profesională


(seminarii, consultări, dezbateri, sesiuni, mese rotunde, întâlniri lunare/trimestriale/semestriale)
organizate de instanŃe şi parchete în baza legislaŃiei în vigoare.

6.2.1. AtribuŃiile INM în organizarea formării la nivel descentralizat

În organizarea şi desfăşurarea activităŃilor de formare continuă descentralizată, Institutul NaŃional al


Magistraturii exercită următoarele atribuŃii:
a) elaborează şi supune aprobării Consiliului Superior al Magistraturii Programul de formare
continuă descentralizată;
b) transmite instanŃelor şi parchetelor Programul de formare continuă descentralizată;
c) realizează formarea formatorilor;
d) transmite responsabililor, din oficiu sau la cererea acestora, pentru a fi puse la dispoziŃia
magistraŃilor şi consultate de aceştia, materialele de pregătire relevante utilizate în cadrul
seminariilor sau programelor de pregătire organizate de Institutul NaŃional al Magistraturii la nivel
centralizat;
e) organizează întruniri periodice cu responsabilii pentru prezentarea Programului de formare
continuă descentralizată pentru anul următor şi ori de câte ori este necesar pentru discutarea
problemelor specifice şi identificarea soluŃiilor optime în domeniul pregătirii magistraŃilor.

Formarea continuă la nivel descentralizat se derulează pe parcursul fiecărui an calendaristic în baza a


două tipuri principale de documente:
 Programul de Formare Continuă la nivel Descentralizat (PFCD), elaborat de INM şi aprobat de
CSM;
 planurile proprii anuale de formare continuă descentralizată, elaborate de fiecare curte de apel şi
parchet de pe lângă aceasta pe baza PFCD.

PFCD este aprobat anual de către CSM, la propunerea Consiliului ŞtiinŃific al INM şi
cuprinde: analiza FCD a anului în curs, tematica FCD aferentă anului următor şi, după caz,
propuneri de optimizare a sistemului.

90
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Tematica FCD corespunde obiectivelor formării continue stabilite pentru anul următor şi se
elaborează pe baza propunerilor formatorilor Institutului NaŃional al Magistraturii cu privire la
domeniile de formare şi temele ce urmează a fi dezbătute, propunerilor instanŃelor şi ale parchetelor,
propunerilor asociaŃiilor profesionale ale magistraŃilor, propunerilor altor specialişti din domeniul
dreptului, evaluarea rezultatelor formării profesionale din anii anteriori. De asemenea, în cadrul
formării descentralizate o atenŃie deosebită este acordată propunerilor de domenii obligatorii venite
din partea responsabililor FCD de la nivelul curŃilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea.

Tematica FCD, astfel cum este elaborată de INM, cuprinde două tipuri de domenii: domenii
obligatorii şi domenii orientative.

Domeniile obligatorii sunt comune tuturor curŃilor de apel şi parchetelor, obligativitatea privind
organizarea unui număr minim de seminarii în domeniile respective sau participarea tuturor
magistraŃilor la activităŃi de formare în materie. În cadrul acestor domenii obligativitatea priveşte nu
numai organizarea numărului minim de activităŃi de formare indicat în tematică, ci şi faptul ca aceste
activităŃi de formare să întrunească caracteristicile unui seminar.

Numărul minim de seminarii indicat în tematica FCD aferentă fiecărui an reprezintă expresia
eforturilor susŃinute din ultimii trei ani în vederea creşterii calităŃii formării continue la nivel
descentralizat şi a ponderii acesteia.

Domeniile orientative au, la fel ca domeniile obligatorii, adresabilitate general valabilă pentru toate
instanŃele şi parchetele, dar nu sunt considerate domenii prioritare în anul respectiv; introducerea lor
în planul propriu de formare este lăsată la latitudinea responsabililor FCD în funcŃie de nevoile
concrete de formare existente în circumscripŃie.

Planul propriu de formare continuă la nivel descentralizat al curŃii de apel, respectiv al


parchetului de pe lângă curtea de apel, este un document unitar la nivelul curŃii de apel sau
parchetului de pe lângă aceasta, care cuprinde toate activităŃile de formare (seminarii, consultări,
dezbateri, sesiuni, mese rotunde, întâlniri lunare/trimestriale/semestriale) care sunt programate a
se organiza în cursul anului respectiv în circumscripŃia curŃii de apel sau parchetului de pe lângă
aceasta.

6.2.2. Analiza dezvoltării programului de formare continuă descentralizată în perioada 2006-


2009

6.2.2.1. Programul de Formare Continuă la nivel Descentralizat (PFCD) 2006

Primul program de formare continuă la nivel descentralizat a avut următoarea structură:


 ConsideraŃii generale: importanŃa şi necesitatea formării continue la nivel descentralizat;
obiectivele formării continue pentru anul 2006; metodologia identificării direcŃiilor principale de
formare pentru 2006; metodologia formării continue la nivel descentralizat;
 Aspecte bugetare ale formării continue la nivel descentralizat;
 Obiectivele şi tematica formării continue la nivel descentralizat.

Primul Program de formare continuă la nivel descentralizat a fost comunicat magistraŃilor prin
intermediul a două întâlniri periodice cu reprezentanŃii curŃilor de apel şi parchetelor de pe lângă
curŃile de apel. În cadrul acestor întâlniri au fost prezentate viziunea INM asupra acestui sistem de

91
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

formare, aspectele cu caracter de noutate privind pregătirea profesională introduse prin PFCD 2006,
precum şi metodologiile de elaborare şi punere în aplicare ale acestuia.

Analiza formării continue la nivel descentralizat 2006

Domeniile obligatorii, stabilite astfel pentru anul 2006 au fost:


 Drept comunitar;
 CEDO;
 Practică neunitară;
 InstanŃe specializate;
 Cooperare judiciară internaŃională în materie civilă;
 Cooperare judiciară internaŃională în materie penală;
 IT;
 Limbi străine.
În domeniul dreptului comunitar, obligativitatea organizării a privit un număr minim de 96 de
seminarii; s-a desfăşurat un număr total de 121 de seminarii din care:
 70 de seminarii au fost organizate în cadrul curŃilor de apel;
 51 de seminarii au fost organizate în cadrul parchetelor de pe lângă curŃile de apel.

În domeniul CEDO, obligativitatea organizării a privit un număr minim de 64 de seminarii; s-a


desfăşurat un număr total de 87 de seminarii din care:
 49 de seminarii au fost organizate în cadrul curŃilor de apel;
 38 de seminarii au fost organizate în cadrul parchetelor de pe lângă curŃile de apel.

În domeniul practică neunitară obligativitatea organizării a privit un număr minim de 32 de


seminarii; s-a desfăşurat un număr total de 135 de seminarii din care:
 98 de seminarii au fost organizate în cadrul curŃilor de apel;
 37 de seminarii au fost organizate în cadrul parchetelor de pe lângă curŃile de apel.

În domeniul instanŃe specializate obligativitatea organizării a privit un număr minim de 64 de


seminarii; s-a desfăşurat un număr total de 26 de seminarii din care:
 19 seminarii au fost organizate în cadrul curŃilor de apel;
 7 seminarii au fost organizate în cadrul parchetelor de pe lângă curŃile de apel.

În domeniul cooperare judiciară internaŃională în materie civilă obligativitatea organizării a


privit un număr minim de 32 de seminarii; s-a desfăşurat un număr total de 23 de seminarii din care:
 19 seminarii au fost organizate în cadrul curŃilor de apel;
 4 seminarii au fost organizate în cadrul parchetelor de pe lângă curŃile de apel.

În domeniul cooperare judiciară internaŃională în materie penală obligativitatea organizării a


privit un număr minim de 32 de seminarii; s-a desfăşurat un număr total de 43 de seminarii din care:
 26 de seminarii au fost organizate în cadrul curŃilor de apel;
 seminarii au fost organizate în cadrul parchetelor de pe lângă curŃile de apel.

În domeniul IT obligativitatea organizării a privit formarea tuturor magistraŃilor; s-a desfăşurat un


număr total de 43 de seminarii din care:
 34 de seminarii au fost organizate în cadrul curŃilor de apel;
 9 seminarii au fost organizate în cadrul parchetelor de pe lângă curŃile de apel.

92
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

În domeniul limbi străine obligativitatea organizării a privit formarea tuturor magistraŃilor; s-a
desfăşurat un număr total de 23 de seminarii din care:
 seminarii au fost organizate în cadrul curŃilor de apel;
 13 seminarii au fost organizate în cadrul parchetelor de pe lângă curŃile de apel.

Gradul de realizare a seminariilor obligatorii în 2006:

140 135
121
120
96
100 87 număr
seminarii
80 obligatorii
64 64
60 46 număr
40 32
26
32 32 seminarii
23 realizate
20
0
drept CEDO practică instanŃe cooperare în cooperare în

comunitar neunitară specializate materie materie

civilă penală

Ponderea seminariilor obligatorii si orientative/specifice în totalul seminariilor 2006:

seminarii
37% obligatorii

seminarii
orientative/
63% specifice

Principalele probleme identificate în cursul primului an de implementare a noului sistem de


formare continuă la nivel descentralizat au fost:
 lipsa unei reglementări legale exprese privind modalitatea de suportare a costurilor aferente
activităŃilor de formare continuă la nivel descentralizat organizate de instanŃe şi parchete;
 lipsa unui cadru unitar de reglementare în detaliu a activităŃii de formare continuă la nivel
descentralizat;
 alocarea de resurse bugetare insuficiente derulării în bune condiŃii a sesiunilor de formare
continuă la nivel descentralizat;
 necesitatea creşterii calităŃii sesiunilor de formare continuă la nivel descentralizat astfel încât să
poată completa, nu numai din punct de vedere cantitativ, formarea continuă la nivel centralizat.
93
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

6.2.2.2. Programul de Formare Continuă la nivel Descentralizat (PFCD) 2007

În şedinŃa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii din data de 7 martie 2007 a fost supus
dezbaterii Programul de Formare Continuă la nivel Descentralizat pentru anul 2007, document
adoptat de Consiliul ŞtiinŃific al Institutului NaŃional al Magistraturii (INM) prin Hotărârea nr. 3 din
data de 18 februarie 2007 şi înaintat spre aprobare Plenului CSM prin adresa nr. 1192/22.02.2007.
Astfel, prin Hotărârea Plenului CSM nr. 135/2007 a fost aprobat Programul de Formare Continuă la
nivel Descentralizat pentru anul 2007 care a fost completat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 338 din
data de 3 mai 2007 în ceea ce priveşte acoperirea cheltuielilor legate de plata formatorilor în
domeniul dreptului comunitar şi CEDO, sub rezerva unei suplimentări bugetare viitoare.

PFCD 2007 a fost aprobat având următoarea structură:


 BilanŃul activităŃii de formare continuă la nivel descentralizat - FCD (numărul total de seminarii
pe domenii; procentul de realizare a seminariilor în domeniile obligatorii; numărul de seminarii
organizate în domeniile orientative şi specifice-cu funcŃie de indicator al iniŃiativei responsabililor);
 BilanŃul activităŃii de formare continuă la nivel descentralizat, privind fiecare curte de apel,
respectiv parchet de pe lângă aceasta, în parte;
 Tematica FCD 2007;
 Propuneri privind metodologia de organizare a sesiunilor de formare continuă la nivel
descentralizat;
 Propuneri privind activitatea responsabililor şi relaŃia acestora cu expertul coordonator al INM;
 Propuneri privind completarea aspectelor bugetare aferente programului de formare continuă la
nivel descentralizat;
 Prezentarea Programului Institutului NaŃional al Magistraturii în domeniul dreptului concurenŃei;
 Prezentarea Programului Institutului NaŃional al Magistraturii în domeniul formării evaluatorilor.

Programul de formare continuă la nivel descentralizat aferent anului 2007 a păstrat formatul iniŃial
din 2006, operându-se modificări numai în privinŃa tematicii obligatorii, respectiv specifice, în cazul
metodologiei de organizare a sesiunilor de formare continuă la nivel descentralizat, activităŃii
responsabililor şi relaŃia acestora cu expertul coordonator al INM, precum şi în privinŃa completării
aspectelor bugetare aferente programului de formare continuă la nivel descentralizat, ultimele trei
aspecte fiind cuprinse într-o secŃiune nou-creată a programului - Propuneri de optimizare a
sistemului. De asemenea, a fost introdusă o nouă secŃiune - Analiza formării continue la nivel
descentralizat în anul anterior.

Precizăm că structura PFCD cristalizată în 2007 a fost utilizată şi în anii următori şi reglementată ca
atare.

Analiza formării continue la nivel descentralizat 2007

În cadrul Programului de Formare la nivel Descentralizat aferent anului 2007, tematica a fost
structurată pe trei direcŃii de acŃiune:
- domenii comune obligatorii, identificate ca prioritare pentru anul în curs, obligativitatea
privind introducerea acestora în planul de formare al fiecărei instanŃe sau parchet, cu respectarea
tematicii şi numărului minim de seminarii indicat de Institut;
- domenii orientative, rezultate cu precădere din tematica realizată ca urmare a propunerilor
de formare continuă ale magistraŃilor pentru anul 2007, neexistând obligativitate privind
introducerea acestora în planul de seminarii;

94
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

- domenii specifice, categorie urmărind asigurarea unor nevoi de formare locale în


eventualitatea neregăsirii acestora în cadrul domeniilor orientative.

Domeniile obligatorii, stabilite astfel pentru anul 2007 au fost:


 Drept comunitar: minim 3 seminarii la nivel de curte de apel (CA)/parchet de pe
lângă curtea de apel (PCA);
 CEDO : minim 2 seminarii la nivel de CA/PCA;
 Practică neunitară: minim 3 seminarii la nivel de CA/PCA;
 InstanŃe specializate: minim 3 seminarii la nivel de CA/PCA;;
 Noua Lege de Executare a Pedepselor - astfel încât toŃi magistraŃii specializaŃi în
domeniul dreptului penal să participe la întâlniri;
 IT- astfel încât toŃi magistraŃii să participe la module de pregătire;
 Limbi străine - astfel încât toŃi magistraŃii să participe la module de pregătire.

În domeniul dreptului comunitar, obligativitatea organizării a privit un număr minim de 96 de


seminarii; s-a desfăşurat un număr total de 55 de seminarii din care:
 34 de seminarii au fost organizate în cadrul curŃilor de apel;
 21 de seminarii au fost organizate în cadrul parchetelor de pe lângă curŃile de apel.

În domeniul CEDO, obligativitatea organizării a privit un număr minim de 64 de seminarii; s-a


desfăşurat un număr total de 50 de seminarii din care:
 23 de seminarii au fost organizate în cadrul curŃilor de apel;
 27 de seminarii au fost organizate în cadrul parchetelor de pe lângă curŃile de apel.

În domeniul practică neunitară obligativitatea organizării a privit un număr minim de 96 de


seminarii; s-a desfăşurat un număr total de 151 de seminarii din care:
 116 de seminarii au fost organizate în cadrul curŃilor de apel;
 35 de seminarii au fost organizate în cadrul parchetelor de pe lângă curŃile de apel.

În domeniul IT obligativitatea organizării a privit formarea tuturor magistraŃilor; s-a desfăşurat un


număr total de 13 cursuri/module din care:
 5 au fost organizate în cadrul curŃilor de apel;
 8 au fost organizate în cadrul parchetelor de pe lângă curŃile de apel.

În domeniul limbi străine obligativitatea organizării a privit formarea tuturor magistraŃilor; s-a
desfăşurat un număr total de 8 cursuri/module din care:
 5 au fost organizate în cadrul curŃilor de apel;
 3 au fost organizate în cadrul parchetelor de pe lângă curŃile de apel.

În domeniul noii legi de executare a pedepselor obligativitatea organizării a privit formarea tuturor
magistraŃilor; s-a desfăşurat un număr total de 4 de cursuri/întâlniri din care:
 1 seminar a fost organizat în cadrul curŃilor de apel;
 3 seminarii au fost organizate în cadrul parchetelor de pe lângă curŃile de apel.

În domeniile orientative şi/sau specifice s-a desfăşurat un număr total de 203 seminarii/alte
activităŃi de formare din care:
 109 au fost organizate în cadrul curŃilor de apel;
 94 au fost organizate în cadrul parchetelor de pe lângă curŃile de apel.

95
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Gradul de realizare a seminariilor obligatorii în 2007:

160 151

140
120 număr seminarii
obligatorii
96 96
100
80 64
55
60 50 număr seminarii
realizate
40
20
0
drept CEDO practică

comunitar neunitară

Ponderea seminariilor obligatorii şi orientative sau specifice în totalul seminariilor 2007:

42% seminarii obligatorii

seminarii
58% orientative/ specifice

EvoluŃia formării continue la nivel descentralizat în 2007

Cadrul general al PFCD 2007 a fost definitivat în cadrul a două întâlniri periodice cu responsabilii de
la nivelul CurŃilor de Apel şi de la nivelul Parchetelor de pe lângă acestea. Cele două întâlniri au
avut următoarea structură: prezentarea generală a PFCD 2007, punerea în dezbaterea participanŃilor
a aspectelor cu caracter de noutate faŃă de Programul-cadru din 2006, precum şi a altor aspecte
relevante propuse de responsabili.

Principalele probleme discutate în cadrul întâlnirilor au vizat: suprapunerea parŃială a atribuŃiilor


privind activitatea de formare continuă la nivel descentralizat între INM, CSM şi ÎCCJ, în ceea ce
priveşte domeniul practicii neunitare; oportunitatea continuării organizării învăŃământului
profesional pe secŃii în cadrul instanŃelor; plata referenŃilor care participă activ la desfăşurarea
sesiunilor de formare organizate în sistemul FCD; materialele didactice pentru seminariile organizate
la nivel centralizat să fie transmise şi către curŃile de apel/parchetele curŃilor de apel care nu au
reprezentanŃi participanŃi la seminarul respectiv; forma în care planul propriu de formare la nivel
descentralizat trebuie transmis către INM; solicitarea şi redistribuirea fondurilor bugetare aferente
formării continue la nivel descentralizat de către curŃile de apel/parchetele curŃilor de apel;
modalitatea de organizare a cursurilor în domeniul limbilor străine; remunerarea responsabililor de la

96
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

nivelul curŃilor de apel/parchetelor curŃilor de apel; oportunitatea elaborării unui Regulament de


organizare şi desfăşurare a activităŃii de formare continuă la nivel descentralizat.
Documentul conŃinând concluziile întâlnirilor responsabililor FCD a fost întocmit de expertul
coordonator al INM şi transmis în teritoriu.

Procedura de implementare a FCD 2007, care a debutat prin organizarea întâlnirilor periodice, a fost
realizată de către responsabilii FCD de la nivelul CA şi PCA împreună cu un singur expert
coordonator al INM. În viziunea INM, managementul relaŃiei cu responsabilii de către un singur
expert INM este destinat să asigure o informare unitară, facilitarea construcŃiei echipei de lucru,
optimizarea procesului de comunicare, precum şi fluxul continuu al informaŃiei. AsistenŃa acordată
de expertul coordonator a constat, cu titlu de exemplu, în:
 interpretarea documentelor-cadru FCD şi transmiterea acestora, din oficiu/la cererea
responsabililor de la diferite nivele;
 solicitarea şi/sau primirea fişelor de ore, a agendelor de seminar şi a listelor de participanŃi şi
depunerea acestora la departamentul economico-financiar şi administrativ din cadrul
institutului pentru efectuarea plăŃilor în domeniile în care INM acoperă plata formatorilor în
anul curent;
 analiza şi centralizarea rapoartelor de seminar şi a rapoartelor semestriale, precum şi a
oricăror altor observaŃii, sugestii, sesizări sau propuneri de optimizare a funcŃionalităŃii
sistemului FCD;
 identificarea şi contactarea formatorilor, la solicitarea responsabililor;
 alcătuirea agendei seminarului cu respectarea imperativelor privind durata şi caracterul
interactiv al sesiunii de formare;
 transmiterea materialelor didactice, din oficiu sau la cererea responsabilului/formatorului;
 anunŃuri privind disponibilitatea unor formatori noi sau domenii noi pentru FCD, precum şi
orice alte oportunităŃi în domeniu;
 furnizarea datelor de contact ale formatorilor, din oficiu sau la cererea responsabilului;
 asistenŃă privind solicitarea şi fundamentarea legală a resurselor bugetare necesare
desfăşurării activităŃii FCD, atât în anul în curs cât şi pentru 2008;
 transmiterea modelelor de fişe de ore FCD, fişe de evaluare şi raport de seminar, din oficiu
sau la cererea responsabililor de la diferite nivele;
 transmiterea invitaŃiilor către formatori, decurgând din calitatea INM de coordonator al FCD,
la cererea formatorului/responsabilului;
 transmiterea oricăror altor informaŃii suplimentare, relevante pentru reŃeaua de responsabili
de la nivelul CA şi PCA.

Principalele probleme întâmpinate de responsabili şi constatate ca atare de expertul coordonator au


vizat insuficienŃa resurselor bugetare, ceea ce a condus la planificarea majorităŃii seminariilor în
semestrul al II-lea al anului, sub rezerva unor suplimentări bugetare, imposibilitatea formatorilor de
onorare a invitaŃiilor transmise de responsabili, cu precădere în domeniile unde solicitările sunt
numeroase datorită cerinŃei organizării unui număr minim de seminarii, fundamentarea legală şi
încadrarea pe articole bugetare a cheltuielilor aferente FCD 2007 şi 2008, uşoare deficienŃe în
comunicarea între expertul coordonator şi responsabilii de la nivelul CA/PCA, precum şi între
aceştia din urmă şi responsabilii de la nivelul instanŃelor/ unităŃilor din subordine.

97
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Propuneri de optimizare a formării continue la nivel descentralizat în 2007

Creşterea calităŃii sesiunilor de formare la nivel descentralizat

 Organizarea seminariilor la nivel descentralizat cu un număr de magistraŃi participanŃi cuprins


între 15 şi 25 magistraŃi, cu observarea capacităŃii şi acusticii sălii în care se vor desfăşura lucrările
seminarului;
 Acordarea unei atenŃii deosebite caracterului interactiv al sesiunii de formare;
 Introducerea criteriului teritorial în ceea ce priveşte seminariile prezentând interes general pentru
magistraŃii din raza respectivei curŃi de apel/parchet de pe lângă şi organizarea aceluiaşi seminar
pentru mai multe grupe de participanŃi;
 Introducerea noŃiunii de seminar FCD - sesiuni de formare care vor include desfăşurarea, în
flux continuu a cel puŃin 5 ore de lucrări, alocate prezentării şi dezbaterii tematicii stabilite conform
planului propriu, Institutul continuând să recomande responsabililor cu activitatea de formare
continuă la nivel descentralizat organizarea sesiunilor de formare după modelul identificat de INM
ca optim (seminarii cu o durată de o zi sau o zi şi jumătate), considerentul principal fiind
introducerea şi menŃinerea participanŃilor în atmosfera generală de seminar şi asimilarea tematicii
lucrărilor;
 Alcătuirea listelor de participanŃi cu respectarea următoarelor criterii: criteriul teritorial; opŃiunea
magistratului pentru seminarul respectiv; includerea cu prioritate pe lista de participanŃi a
magistraŃilor care nu participă în anul respectiv la seminarii cu tematici similare organizate de INM
la nivel centralizat, sau de alte instituŃii sau organisme naŃionale sau internaŃionale;
 Sistemul piramidal de comunicare: desemnarea unei singure persoane la nivel de curte de apel
sau parchet pentru a Ńine legătura cu expertul coordonator al INM, independent de existenŃa unei
organizări interne, pe secŃii, conform altor documente în vigoare;
 Ierarhizarea reŃelei de responsabili în cadrul curŃii de apel sau parchetului de pe lângă curtea de
apel: responsabilul la nivel de curte va avea obligaŃia de a organiza şi coordona echipa de
responsabili de la nivelul tribunalelor din subordine; responsabilul de la nivel de tribunal va
coordona echipa de la nivelul judecătoriilor din subordine, rezultatul fiind simplificarea şi
optimizarea comunicării, asigurarea unui flux continuu de informaŃii;
 Motivarea suplimentară prin remunerare a responsabilului de la nivelul curŃii de apel, respectiv
parchetului de pe lângă aceasta;
 Alcătuirea unui meniu de formare continuă la nivel descentralizat pe site-ul INM, care să
cuprindă: calendarul acŃiunilor de formare continuă la nivel descentralizat, inclusiv, cu titlu
exemplificativ, rapoarte de seminar, acŃiuni deosebite, derulate în parteneriat cu diferite instituŃii
interne sau internaŃionale; materialele reprezentative elaborate şi utilizate în cadrul seminariilor
FCD, cu acordul autorilor şi cu respectarea legislaŃiei relevante în domeniu; accesul responsabililor
şi referenŃilor la materialele suport de curs; bază de studiu suplimentară pentru practica neunitară.

Aspecte bugetare privind Programul de Formare Continuă la nivel Descentralizat

În încercarea de a asigura resurse bugetare minime pentru formarea descentralizată, INM a propus
două paliere diferite de acŃiune şi corespunzător, de finanŃare:
- pentru o parte din domeniile obligatorii (drept comunitar şi CEDO), tematica şi numărul de
ore de formare fiind stabilite de Institut, suportarea costurilor aferente plăŃii formatorilor din bugetul
INM, fiind imperativă asigurarea prezenŃei unui formator INM la aceste sesiuni de formare în
contextul aderării României la Uniunea Europeană;

98
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

- pentru domeniile orientative şi domeniile specifice, precum şi restul domeniilor obligatorii,


iniŃiativa, eventuala elaborare de proiecte şi programe, stabilirea numărului de seminarii, precum şi
organizarea acestora fiind de competenŃa exclusivă a responsabililor, INM susŃine suportarea tuturor
costurilor aferente acestor sesiuni de formare (inclusiv plata formatorilor), din bugetul instanŃei sau
parchetului respectiv, în calitate de instituŃie organizatoare.

În acest context, menŃionăm că marea majoritate a curŃilor, respectiv parchetelor de pe lângă acestea,
au solicitat alocarea de fonduri, în cuprinsul bugetelor aferente anului 2007, în vederea organizării
seminariilor în cadrul articolului bugetar privitor la cheltuielile cu pregătirea profesională.

6.2.2.3. Programul de Formare Continuă la nivel Descentralizat (PFCD) 2008

În şedinŃa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din data de 13 decembrie 2007, a
fost supus dezbaterii Programul de Formare Continuă la nivel Descentralizat (PFCD) pentru anul
2008, document adoptat de Consiliul ŞtiinŃific al Institutului NaŃional al Magistraturii (INM) în
şedinŃa din data de 20 noiembrie 2007 şi înaintat spre aprobare Plenului CSM prin adresa nr.
6729/23.11.2007.

PFCD 2008 a fost aprobat având următoarea structură:


 Introducere în analiza sistemului de formare continuă la nivel descentralizat în anul 2008;
 BilanŃul activităŃii de formare continuă la nivel descentralizat - FCD (numărul total de seminarii
pe domenii obligatorii; numărul de seminarii pe domenii obligatorii pentru fiecare curte de apel,
respectiv parchet de pe lângă aceasta; numărul de seminarii organizate în domeniile orientative şi
specifice-cu funcŃie de indicator al iniŃiativei responsabililor);
 Concluzii;
 Obiectivele formării continue la nivel descentralizat în anul 2008, cu anexa Tematica formării
continue la nivel descentralizat pentru anul 2008;
 a fost aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 896 din data de 13 decembrie 2007, atât în ceea
ce priveşte cele menŃionate mai-sus cât şi în ceea ce priveşte propunerea ulterioară a INM privind
acoperirea, din bugetul INM, a costurilor legate de plata formatorilor INM utilizaŃi pentru acŃiunile
de formare organizate la nivel descentralizat în oricare dintre domeniile obligatorii.

De asemenea, INM a înaintat CSM următoarele propuneri:


1. Completarea Regulamentului privind modul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională
continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obŃinute (Regulament) cu o secŃiune
referitoare la formarea descentralizată;
2. Remunerarea responsabililor FCD, în condiŃii similare cu tutorii de practică din cadrul formării
iniŃiale.

Cu privire la propunerea privind completarea Regulamentului, CSM a considerat necesară


prezentarea punctelor de vedere al DirecŃiei Economice şi administrative şi DirecŃiei LegislaŃie,
Documentare şi Contencios, precum şi discutarea în grupurile de lucru cu competenŃe în materie.

Având în vedere decizia Plenului CSM cu privire la propunerea de completare a Regulamentului,


INM a înaintat în teritoriu PFCD 2008, amânând organizarea întâlnirilor cu responsabilii FCD până
la adoptarea textului secŃiunii privind formarea continuă la nivel descentralizat.

99
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Analiza formării continue la nivel descentralizat în 2008

În cadrul Programului de Formare la nivel Descentralizat aferent anului 2008, tematica a fost
structurată pe trei direcŃii de acŃiune:
- domenii comune obligatorii, identificate ca prioritare pentru anul în curs, obligativitatea
privind introducerea acestora în planul de formare al fiecărei instanŃe sau parchet, cu respectarea
tematicii şi numărului minim de seminarii indicat de Institut;
- domenii orientative, rezultate cu precădere din tematica realizată ca urmare a propunerilor
de formare continuă ale magistraŃilor pentru anul 2008, neexistând obligativitate privind
introducerea acestora în planul de seminarii;
- domenii specifice, categorie urmărind asigurarea unor nevoi de formare locale în
eventualitatea neregăsirii acestora în cadrul domeniilor orientative.

Domeniile obligatorii, stabilite astfel pentru anul 2008 au fost:


 Drept comunitar: minim 2 seminarii la nivel de CA/PCA;
 CEDO : minim 2 seminarii la nivel de CA/PCA;
 Practică neunitară: minim 4 seminarii la nivel de CA/PCA;
 Cooperare judiciară internaŃională: minim 2 seminarii la nivel de CA/PCA;;
 IT- astfel încât toŃi magistraŃii să participe la module de pregătire;
 Limbi străine - astfel încât toŃi magistraŃii să participe la module de pregătire.

Prin Hotărârea Plenului nr. 820/04 septembrie 2008, Consiliul Superior al Magistraturii a decis
completarea Programului de Formare Continuă la nivel Descentralizat prin includerea în planul
propriu şi organizarea, la nivelul fiecărei curŃi de apel şi parchet de pe lângă aceasta a unui seminar
în domeniul Combaterii corupŃiei, cu accent pe unificarea practicii judiciare în materie de
individualizare a pedepselor. Plenul CSM a decis, prin aceeaşi hotărâre, continuarea organizării de
seminarii, în cadrul Programului de Formare Continuă la nivel descentralizat, la nivelul fiecărei curŃi
de apel, în domeniul Restituirii imobilelor naŃionalizate (cel puŃin 1 seminar în perioada septembrie-
decembrie 2008).

În domeniul dreptului comunitar, obligativitatea organizării a privit un număr minim de 64 de


seminarii; s-a desfăşurat un număr total de 77 de seminarii din care:
 44 de seminarii au fost organizate în cadrul curŃilor de apel;
 33 de seminarii au fost organizate în cadrul parchetelor de pe lângă curŃile de apel.

În domeniul CEDO, obligativitatea organizării a privit un număr minim de 64 de seminarii; s-a


desfăşurat un număr total de 113 seminarii din care:
 66 de seminarii au fost organizate în cadrul curŃilor de apel;
 47 de seminarii au fost organizate în cadrul parchetelor de pe lângă curŃile de apel.

În domeniul practică neunitară obligativitatea organizării a privit un număr minim de 128 de


seminarii; s-a desfăşurat un număr total de 147 de seminarii din care:
 105 seminarii au fost organizate în cadrul curŃilor de apel;
 42 de seminarii au fost organizate în cadrul parchetelor de pe lângă curŃile de apel.

În domeniul cooperare judiciară internaŃională obligativitatea organizării a privit un număr minim


de 64 de seminarii; s-a desfăşurat un număr total de 68 de seminarii din care:
 30 de seminarii au fost organizate în cadrul curŃilor de apel;

100
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

 38 de seminarii au fost organizate în cadrul parchetelor de pe lângă curŃile de apel;

În domeniul IT obligativitatea organizării a privit formarea tuturor magistraŃilor; în cadrul


programului comun FCC-FCD au fost programate 15 sesiuni de formare din care s-au desfăşurat 13
seminarii (2 seminarii au fost reprogramate pentru 2009), reunind judecători şi procurori din raza
aceleiaşi curŃi de apel, respectiv parchet de pe lângă aceasta; două seminarii au fost organizate din
fonduri proprii de către CMA, în total desfăşurându-se 15 seminarii.

În domeniul limbi străine obligativitatea organizării a privit formarea tuturor magistraŃilor:


 3 curŃi de apel au organizat module/seminarii în domeniul limbilor străine (engleză
şi/sau franceză);
 3 parchete de pe lângă curŃile de apel au organizat module în domeniul limbilor
străine (engleză şi/sau franceză).

În domeniul combaterea corupŃiei obligativitatea organizării a privit un număr minim de 32 de


seminarii; s-a desfăşurat un număr total de 57 de seminarii din care:
 16 au fost organizate în cadrul curŃilor de apel;
 41 au fost organizate în cadrul parchetelor de pe lângă curŃile de apel.

În domeniul restituirea imobilelor naŃionalizate obligativitatea organizării a privit un număr minim


de 16 de seminarii; s-a desfăşurat un număr total de 19 seminarii organizate în cadrul curŃilor de
apel.

În domeniile orientative şi/sau specifice s-a desfăşurat un număr total de 628 seminarii/alte activităŃi
de formare din care:
∗ 485 au fost organizate în cadrul curŃilor de apel;
∗ 143 au fost organizate în cadrul parchetelor de pe lângă curŃile de apel.

Gradul de realizare a seminariilor obligatorii în 2008:

160 147

140 128

120 113

număr
100 seminarii
77 obligatorii
80 68
64 64 64
57 număr
60 seminarii
realizate
40 32

16 19
20
0
drept CEDO practica cooperare combaterea restituirea
comunitar neunitara internationala coruptiei imobilelor
nationalizate

101
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Ponderea seminariilor obligatorii şi orientative/specifice în totalul seminariilor 2008:

seminarii obligatorii
44%

seminarii orientative/
56% specifice

EvoluŃia formării continue la nivel descentralizat în 2008

Astfel cum a rezultat din sesizările primite de expertul coordonator al INM, precum şi din
corespondenŃa purtată de acesta cu responsabilii FCD, în decursul anului 2008, principalele
probleme întâmpinate au vizat în continuare insuficienŃa resurselor bugetare, imposibilitatea
formatorilor de onorare a invitaŃiilor transmise de responsabili, cu precădere în domeniile unde
solicitările sunt numeroase datorită cerinŃei organizării unui număr minim de seminarii,
fundamentarea legală şi încadrarea pe articole bugetare a cheltuielilor aferente FCD 2008 şi 2009,
uşoare deficienŃe în comunicarea între responsabilii de la nivelul CA/PCA şi responsabilii de la
nivelul instanŃelor/ unităŃilor din subordine.

Aceste aspecte au fost sesizate şi urmare a chestionarelor privind activitatea de formare continuă
(având o secŃiune separată dedicată FCD). Astfel, fiind rugaŃi să indice trei aspecte negative ale
activităŃii de formare continuă descentralizate organizate la nivelul curŃii de apel/parchetului de pe
lângă curtea de apel, magistraŃii au răspuns cu precădere:
• durata prea scurtă a seminariilor în raport cu cantitatea de informaŃii;
• dificultatea cooptării experŃilor şi a formatorilor, în principal din cauza lipsei resurselor
financiare;
• frecvenŃa relativ redusă a seminariilor;
• participarea redusă a formatorilor INM;
• lipsa unor locaŃii adecvate de desfăşurare a seminariilor;
• caracterul preponderent formal;
• participare problematică din cauza volumului de munca şi a deficitului de personal;
• lipsa unor criterii de selecŃie.

Corespunzător celor de mai-sus, printre propunerile magistraŃilor de îmbunătăŃire a activităŃii FCD,


s-au regăsit:
• creşterea duratei seminariilor de formare continuă descentralizată;
• organizarea mai multor seminarii anual;
• posibilitatea alocării unor resurse bugetare corespunzătoare;
• pregătirea unor locaŃii special destinate activităŃii de formare şi dotarea acestora cu mijloacele şi
materialele necesare derulării acestora;
• participarea formatorilor INM;

102
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

• stabilirea zilei de organizare să se facă astfel încât să se poată asigura participarea tuturor
procurorilor;
• caracter preponderent practic;
• degrevarea magistraŃilor de celelalte activităŃi judiciare şi non judiciare din timpul seminariilor.

Cu excepŃia aspectelor negative prezentate şi a faptului că nu se asigură decontarea cheltuielilor de


deplasare, inclusiv cazare şi masă, nu au existat dificultăŃi majore în ceea ce a privit participarea la
activităŃile FCD sau în ceea ce a privit organizarea acestora.

O pondere importantă au avut-o însă şi aspectele pozitive, rezultând un grad relativ mare de
mulŃumire a magistraŃilor în ceea ce priveşte progresele înregistrate de formarea continuă
descentralizată în al treilea an de implementare.

Astfel, fiind rugaŃi să indice trei aspecte pozitive ale FCD, magistraŃii au răspuns:
• stabilirea unei practici unitare la nivelul curŃii de apel/parchetului curŃii de apel;
• abordarea unor probleme concrete, specifice;
• relaŃionarea magistraŃilor din raza aceleiaşi curŃi;
• costuri reduse;
• contact direct între judecătorii de la instanŃe de grad diferit.

De asemenea, s-a constatat un grad mare de mulŃumire cu privire la domeniile obligatorii indicate de
INM în tematica PFCD aferentă fiecărui an (acestea fiind considerate în foarte mare/mare măsură
drept corespunzătoare).

În acest context, precizăm că marea majoritate a domeniilor indicate a fi de interes atât de


responsabilii FCD (la solicitarea INM) cât şi de magistraŃi (la solicitarea CSM) au figurat în tematica
PFCD 2009, fie ca domenii obligatorii (CEDO - inclusiv practica CEDO în materia restituirii
imobilelor naŃionalizate, drept comunitar, cooperare judiciară internaŃională, practică judiciară
neunitară, IT, limbi străine, criminalitate economico-financiară şi combaterea corupŃiei, etică şi
deontologie, instanŃe specializate), fie ca domenii orientative (drept civil, drept procesual civil, drept
penal, drept procesual penal, justiŃia pentru minori, drept administrativ, drept fiscal, dreptul muncii şi
al asigurărilor sociale, drept comercial, criminalistică).

Aspecte bugetare privind activitatea de formare continuă la nivel descentralizat

În vederea bunei organizări şi desfăşurări a activităŃii de formare continuă la nivel descentralizat,


Institutul NaŃional al Magistraturii a solicitat transmiterea, odată cu propunerile responsabililor
privind domeniile obligatorii aferente PFCD 2008 şi a sumelor solicitate de la bugetul de stat în
vederea desfăşurării activităŃii de formare continuă la nivel descentralizat în cursul anului viitor:
I. - 14 curŃi de apel au transmis informaŃii privind cheltuielile FCD 2008, din care 12 curŃi de apel au
solicitat astfel de fonduri;
- 15 parchete de pe lângă curŃile de apel au transmis informaŃii privind cheltuielile FCD 2008, din
care 13 parchete de pe lângă curŃile de apel au solicitat astfel de fonduri.

II. - 10 curŃi de apel au solicitat de la buget şi au transmis cheltuielile nedefalcate pe articole


bugetare/parŃial defalcate şi încadrate la capitolul 20 privind pregătirea profesională; 2 curŃi de apel
au solicitat cheltuieli defalcate pe capitole şi articole bugetare, incluzând şi plata formatorilor;

103
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

- 8 parchete de pe lângă curŃile de apel au solicitat de la buget şi au transmis cheltuielile


nedefalcate pe articole bugetare/parŃial defalcate şi încadrate la capitolul 20 privind pregătirea
profesională; 5 parchete de pe lângă curŃile de apel au solicitat cheltuieli defalcate pe capitole şi
articole bugetare, incluzând şi plata formatorilor.

III. Suma alocată de fiecare curte de apel/parchet de pe lângă curtea de apel pentru fiecare seminar
variază în funcŃie de suma solicitată, tipul fondurilor solicitate şi încadrarea lor bugetară, precum şi
numărul de seminarii estimat de responsabil sau managerul economic.

Propuneri de optimizare a formării continue la nivel descentralizat în 2008

Aspecte bugetare

În calitatea sa de coordonator al formării continue la nivel descentralizat, Institutul doreşte să vină în


sprijinul organizării unor sesiuni de calitate în acest domeniu inclusiv prin asigurarea prezenŃei
formatorilor INM la desfăşurarea acestor lucrări. În acest sens, Institutul propune suportarea, din
bugetul INM a costurilor aferente plăŃii formatorilor pentru seminariile ce vor fi organizate în
domeniile obligatorii ale tematicii PFCD 2009. Pentru seminariile la care plata este suportată din
bugetul propriu INM are şi calitatea de co-organizator.

Aspecte privind creşterea calităŃii sesiunilor de formare continuă la nivel descentralizat în 2009
• continuarea colaborării între INM şi responsabilii FCD de la nivelul curŃilor de apel, respectiv
parchetelor de pe lângă acestea prin programe comune de formare la nivel centralizat şi
descentralizat în domenii prioritare ale formării descentralizate;
• în scopul asigurării unei mai mari participări a formatorilor INM la seminariile FCD din 2009,
consultarea formatorilor INM din domeniile obligatorii şi alcătuirea unei situaŃii conŃinând lista
formatorilor INM care şi-au exprimat disponibilitatea de a participa la seminarii FCD şi zonele
geografice în care fiecare dintre aceştia este dispus să se deplaseze şi transmiterea acestui
document către responsabilii FCD;
• având în vedere că una dintre cele mai importante modalităŃi de coordonare a FCD de către INM
este formarea formatorilor, organizarea unor proceduri de recrutare deschisă şi/sau formare a
formatorilor pentru domeniile şi zonele geografice unde se constată insuficienŃa acestora;
• sesizat fiind cu privire la necesitatea de pregătire profesională continuă a magistraŃilor care îşi
schimbă specializarea, INM consideră oportună organizarea, la propunerea responsabilului FCD de
la nivelul curŃii, respectiv parchetului, a unor seminarii de formare continuă pentru judecătorii sau
procurorii care îşi schimbă specializarea, seminar la care să participe (până la un număr maxim de 30
de participanŃi) şi alŃi magistraŃi specializaŃi din raza teritorială; pentru fiecare domeniu şi numai
acolo unde intervine necesitatea schimbării specializării magistraŃilor, va fi organizat maxim 1
seminar/domeniu sau materie în cursul anului 2009, la nivel de curte de apel/parchet; plata
formatorilor va fi suportată din bugetul INM;
• reiterarea recomandării către responsabilii FCD cu privire la alcătuirea listelor de participanŃi la
seminariile ce vor fi organizate în 2009, de a lua în considerare opŃiunile de participare exprimate de
magistraŃi, precum şi de a selecta cu prioritate magistraŃii care în cursul anului 2009 nu figurează pe
listele de participanŃi alcătuite de INM pentru seminariile organizate la nivel centralizat

104
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Cele mai importante propuneri ale INM au vizat revizuirea cadrului normativ aplicabil formării
continue la nivel descentralizat prin:
• repunerea pe ordinea de zi a grupurilor cu competenŃe în materie şi adoptarea proiectului de
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea activităŃii de formare Continuă la nivel
descentralizat;
• creşterea gradului de responsabilizare şi implicare a responsabililor FCD de la nivel curŃilor
de apel şi parchetelor de pe lângă acestea prin reiterarea propunerii de remunerare a acestora, astfel
cum a fost formulată în cursul anului 2007, cu menŃiunea că în procedura de recrutare a
responsabililor FCD ar trebui implicat şi INM.

6.2.2.4 Programul de Formare Continuă la nivel Descentralizat (PFCD) 2009

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 500/2009 a fost aprobat Programul
de Formare Continuă la nivel Descentralizat (PFCD 2009), având următoarea structură:
 Analiza FCD 2008: BilanŃul activităŃii de formare continuă la nivel descentralizat (numărul total
de seminarii pe domenii; procentul de realizare a seminariilor în domeniile obligatorii; numărul de
seminarii organizate în domeniile orientative şi specifice);
 Analiza FCD 2008: BilanŃul activităŃii de formare continuă la nivel descentralizat, privind fiecare
curte de apel, respectiv parchet de pe lângă aceasta, în parte;
 Analiza FCD 2008: Programul de Politici Publice în domeniul JustiŃiei;
 Concluzii şi propuneri de îmbunătăŃire a sistemului FCD pentru anul următor;
 Obiectivele FCD în 2009 şi anexa Tematica formării continue la nivel descentralizat pentru
2009.

Analiza formării continue la nivel descentralizat în 2009

În cadrul Programului de Formare la nivel Descentralizat aferent anului 2009, tematica a fost
structurată pe trei direcŃii de acŃiune:
- domenii comune obligatorii, identificate ca prioritare pentru anul în curs, obligativitatea
privind introducerea acestora în planul de formare al fiecărei instanŃe sau parchet, cu respectarea
tematicii şi numărului minim de seminarii indicat de Institut.
- domenii orientative, rezultate cu precădere din tematica realizată ca urmare a propunerilor
de formare continuă ale magistraŃilor pentru anul 2009, neexistând obligativitate privind
introducerea acestora în planul de seminarii.
- domenii specifice, categorie urmărind asigurarea unor nevoi de formare locale în
eventualitatea neregăsirii acestora în cadrul domeniilor orientative.

Domeniile obligatorii, stabilite astfel pentru anul 2009 au fost:


 Practică neunitară: minim 4 seminarii la nivel de CA/PCA;
 Combaterea corupŃiei : minim 1 seminar la nivel de CA/PCA;
 Criminalitate economico-financiară: minim 1 seminar la nivel de CA/PCA;
 CEDO - inclusiv practica CEDO în materia restituirii imobilelor naŃionalizate: minim 1
seminar la nivel de CA/PCA;
 Drept comunitar şi Cooperare judiciară internaŃională: minim 1 seminar la nivel de
CA/PCA;
 Formare specializată (InstanŃe: Drept civil, drept procesual civil; Drept penal, drept
procesual penal; Drept administrativ şi financiar-fiscal; Dreptul muncii şi asigurărilor
sociale; JustiŃie pentru minori; Drept comercial; Parchete: Drept penal, drept procesual

105
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

penal, aspecte tehnice, tactice şi metodice privitoare la investigarea infracŃiunilor, protecŃia


drepturilor de proprietate intelectuală, justiŃia pentru minori, criminalitate informatică,
infracŃiuni prevăzute în legi speciale (minim 3 seminarii la nivel de CA/PCA);
 Etică şi deontologie;
 Formarea formatorilor şi a membrilor comisiilor de evaluare;
 IT - astfel încât toŃi magistraŃii să participe la module de pregătire;
 Limbi străine - astfel încât toŃi magistraŃii să participe la module de pregătire.

În domeniul practică neunitară, obligativitatea organizării a privit un număr minim de 128 de


seminarii; s-a desfăşurat un număr total de 867 seminarii/alte activităŃi din care:
 756 seminarii au fost organizate în cadrul curŃilor de apel;
 111 seminarii au fost organizate în cadrul parchetelor de pe lângă curŃile de apel.

În domeniul combaterea corupŃiei, obligativitatea organizării a privit un număr minim de 32 de


seminarii; s-a desfăşurat un număr total de 88 seminarii din care:
 33 seminarii au fost organizate în cadrul curŃilor de apel;
 55 seminarii au fost organizate în cadrul parchetelor de pe lângă curŃile de apel.

În domeniul criminalitate economico-financiară obligativitatea organizării a privit un număr minim


de 32 de seminarii; s-a desfăşurat un număr total 12 seminarii din care:
 2 seminarii au fost organizate în cadrul curŃilor de apel;
 10 seminarii au fost organizate în cadrul parchetelor de pe lângă curŃile de apel.

În domeniul CEDO obligativitatea organizării a privit un număr minim de 32 de seminarii; s-a


desfăşurat un număr total de 51 de seminarii din care:
 30 seminarii au fost organizate în cadrul curŃilor de apel;
 21 seminarii au fost organizate în cadrul parchetelor de pe lângă curŃile de apel.

În domeniul drept comunitar şi cooperare judiciară internaŃională obligativitatea organizării a


privit un număr minim de 32 de seminarii; s-a desfăşurat un număr total de 56 seminarii din care:
 34 seminarii au fost organizate în cadrul curŃilor de apel;
 22 seminarii au fost organizate în cadrul parchetelor de pe lângă curŃile de apel.

În domeniul formare specializată obligativitatea organizării a privit un număr minim de 96 de


seminarii; s-a desfăşurat un număr total de 221 seminarii din care:
 120 seminarii au fost organizate în cadrul curŃilor de apel;
 101 seminarii au fost organizate în cadrul parchetelor de pe lângă curŃile de apel.

În domeniul IT obligativitatea a privit continuarea formării astfel încât toŃi magistraŃii din raza curŃii
de apel sau parchetului de pe lângă curtea de apel să beneficieze de formare. S-au desfăşurat 2
cursuri în acest domeniu, ambele organizate de curŃile de apel.

În domeniul limbi străine obligativitatea a privit continuarea formării astfel încât toŃi magistraŃii din
raza curŃii de apel sau parchetului de pe lângă curtea de apel să beneficieze de formare. S-au
desfăşurat 2 cursuri în acest domeniu, un curs fiind organizat de curŃile de apel şi unul organizat de
parchetele de pe lângă curŃile de apel.

106
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Gradul de realizare a seminariilor obligatorii în 2009:

900 867
800
700 număr
seminarii
600 obligatorii
500
număr
400 seminarii
300 221 realizate
200 128 96
88
100 32 32 12 32 51 32 56
0
practica combaterea criminalitate CEDO drept formarea
neunitara coruptiei ec-financiara comunitar si specializata
cooperare

Ponderea seminariilor obligatorii şi orientative/specifice în totalul seminariilor 2009:

0%
seminarii
obligatorii

seminarii
orientative/
specifice

100%

În domeniile orientative şi/sau specifice s-au desfăşurat 2 seminarii, ambele fiind organizate de
curŃile de apel. În acest sens, se poate observa faptul că, în cursul anului 2009, domeniile obligatorii
(cu subdomenii şi tematică mai generoase decât în anii anteriori) au răspuns în foarte mare măsură
nevoilor de formare ale magistraŃilor, nemaifiind necesară introducerea în planurile de formare
continuă la nivel descentralizat ş ai domeniilor orientative sau specifice.

EvoluŃia formării continue la nivel descentralizat 2009

În vederea bunei organizări şi desfăşurări a activităŃii de formare continuă la nivel descentralizat,


Institutul NaŃional al Magistraturii a solicitat transmiterea, odată cu propunerile responsabililor
privind domeniile obligatorii aferente PFCD 2009 şi a sumelor solicitate de la bugetul de stat în
vederea desfăşurării activităŃii de formare continuă la nivel descentralizat în cursul anului viitor.

Analizând răspunsurile primite, au rezultat următoarele concluzii:


a. marea majoritate a curŃilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea au solicitat de la buget sume
necesare bunei desfăşurări a activităŃii de formare descentralizată;
b. există în continuare o practică neunitară în ceea ce priveşte cuantumul sumelor solicitate,
defalcarea pe articole bugetare, precum şi în ceea ce priveşte solicitarea de sume pentru plata
formatorilor INM în domeniile orientative;

107
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

c. principala problemă întâmpinată la alcătuirea proiectului de buget privind formarea continuă la


nivel descentralizat pentru 2009 a constituit-o faptul că instanŃele şi parchetele nu au avut la
dispoziŃie domeniile obligatorii şi numărul de seminarii obligatorii pentru anul viitor, neputând astfel
estima şi solicita aceste sume de la bugetul de stat; o altă problemă întâmpinată de managerii
economici de la instanŃe şi parchete şi comunicată ca atare INM a fost imposibilitatea încadrării şi
solicitării sumelor aferente plăŃii formatorilor INM care vor fi solicitaŃi să participe la seminariile ce
vor fi organizate în cursul anului 2009 în virtutea tematicii FCD elaborate de Institut.

În cadrul proiectului Phare RO 2006/018-147.01.04.01-01 „Întărirea capacităŃii Consiliului


Superior al Magistraturii de a-şi îndeplini atribuŃiile” o componentă importantă a constituit-o
îmbunătăŃirea capacităŃii instanŃelor şi parchetelor de organizare a formării continue a judecătorilor
şi procurorilor la nivel descentralizat. În cadrul acestei componente au fost programate patru întâlniri
cu responsabilii FCD de la nivelul curŃilor de apel şi respectiv parchetelor de pe lângă acestea, astfel:
- două întâlniri în mai 2009, la Poiana Braşov unde au fost puse în discuŃia participanŃilor
următoarele: aspectele cu caracter de noutate ale PFCD 2009, metodologia de elaborare a proiectului
de buget FCD pentru 2010, stabilirea unui număr minim de seminarii ce urmează a fi organizat în
fiecare an de fiecare curte de apel şi parchet de pe lângă aceasta, proiectul de Regulament privind
organizarea şi desfăşurarea activităŃii de formare continuă la nivel descentralizat;
- două întâlniri în noiembrie 2009, la Bucureşti, unde au fost puse în dezbaterea participanŃilor
următoarele: proiectul de Regulament privind organizarea şi desfăşurarea activităŃii de formare
continuă la nivel descentralizat - completat cu observaŃiile şi sugestiile formulate în cadrul celor
două întâlniri din mai 2009, centralizarea propunerilor de domenii obligatorii pentru PFCD 2010
pentru curŃi de apel, respectiv pentru parchete de pe lângă curŃi de apel, centralizarea fondurilor
bugetare solicitate pentru desfăşurarea activităŃii de formare continuă la nivel descentralizat în 2010,
proiectul tematicii PFCD 2010.

În urma fiecărei serii de întâlniri au rezultat progrese deosebit de importante pentru evoluŃia
ulterioară a sistemului de formare continuă la nivel descentralizat.

Astfel, în cadrul întâlnirilor din mai 2009, a fost stabilit, în contextul dezbaterii metodologiei
întocmirii proiectului de buget pentru activitatea FCD, un număr minim de 10 seminarii (seminar
= sesiune de formare având un număr maxim de 30 participanŃi şi o durată de minim 5 ore de
formare în flux continuu, exceptând pauzele de cafea şi masă) care vor fi organizate în fiecare an de
fiecare curte de apel şi parchet de pe lângă curtea de apel.

ImportanŃa stabilirii numărului minim de seminarii trebuie subliniată nu numai în contextul


asigurării cadrului unitar al FCD cât mai ales în contextul eliminării incertitudinilor privind numărul
de sesiuni FCD prevăzute în tematica obligatorie aferentă fiecărui an. La acest număr cert de
seminarii vor fi adăugate, prin grija responsabilului FCD, şi alte tipuri de pregătire profesională
(consultări, dezbateri, întâlniri, sesiuni sau mese rotunde) în funcŃie de nevoile specifice de formare
din cadrul curŃii de apel sau parchetului de pe lângă curtea de apel, astfel încât planul FCD să
cuprindă totalitatea formelor de pregătire profesională din cursul anului respectiv. Având în vedere
diferenŃele între calendarul PFCD (elaborarea PFCD în lunile septembrie-octombrie ale anului
curent pentru anul viitor) şi calendarul bugetar (întocmirea proiectului de buget în cursul lunilor mai-
iunie ale anului curent pentru anul următor), stabilirea unui număr minim de seminarii prevăzute în
tematica obligatorie a FCD creează premizele solicitării unor resurse suficiente pentru asigurarea
derulării în bune condiŃii a planului FCD al instanŃelor şi parchetelor fără a impieta asupra procedurii
de elaborare a PFCD

108
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Urmare a stabilirii numărului minim de seminarii, Institutul NaŃional al Magistraturii a solicitat


curŃilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea să comunice sumele bugetare aprobate pentru
desfăşurarea activităŃii de formare continuă la nivel descentralizat, astfel încât să poată aprecia cu
privire la posibilitatea reală de derulare a acesteia în bune condiŃiuni.

SituaŃia fondurilor bugetare alocate curŃilor de apel în 2009 rezultată în urma centralizării
răspunsurilor primite a fost următoarea:
- două curŃi de apel au apreciat că le-au fost alocate fonduri suficiente;
- şapte curŃi de apel au apreciat că au primit fonduri insuficiente;
- şase curŃi de apel au comunicat că nu au fonduri pentru formarea continuă la nivel
descentralizat.
7
7
6
6
număr CA cu fonduri
5 suficiente
4 număr CA cu fonduri
insuficiente
3
2
număr CA fără fonduri
2
1
0

SituaŃia fondurilor bugetare alocate parchetelor de pe lângă curŃile de apel în 2009 rezultată în
urma centralizării răspunsurilor primite a fost următoarea:
- un parchet de pe lângă curtea de apel a apreciat că au fost alocate fonduri suficiente;
- un parchet de pe lângă curtea de apel a apreciat că au fost alocate fonduri insuficiente;
- doisprezece parchete de pe lângă curŃile de apel au comunicat că nu au fonduri pentru
formarea continuă la nivel descentralizat..

12 12

10
număr PCA cu fonduri
8 suficiente

6 număr PCA cu fonduri


insuficiente
4 număr PCA fără fonduri
2 1 1

Tot în cadrul întâlnirilor din luna mai 2009 a fost completat proiectul de Regulament privind
organizarea şi desfăşurarea activităŃilor de formare continuă la nivel descentralizat cu observaŃiile
responsabililor FCD şi managerilor economici participanŃi. Proiectul de Regulament astfel completat
a fost înaintat Consiliului Superior al Magistraturii spre dezbatere şi aprobare.

În cadrul celor două întâlniri din luna noiembrie 2009 a fost pusă în discuŃia responsabililor
participanŃi propunerea INM privind structura domeniilor obligatorii ale PFCD 2010, fiind
109
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

primul an în care responsabilii de la nivelul curŃilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea au


putut dezbate tematica FCD în forma în care urma să fie înaintată Consiliului ŞtiinŃific al INM.
Cele două întâlniri din noiembrie pot fi apreciate ca un real succes, întrucât modificările aduse
tematicii propuse iniŃial sunt de natură a garanta faptul că domeniile obligatorii astfel stabilite pentru
2010 vor răspunde în foarte mare măsură nevoilor de formare existente în teritoriu.

În privinŃa îmbunătăŃirii calităŃii formării continue la nivel descentralizat s-au formulat şi adoptat, de
INM şi responsabilii FCD următoarele propuneri:
 creşterea gradului de responsabilizare şi implicare a responsabililor FCD de la nivel curŃilor
de apel şi parchetelor de pe lângă acestea prin reiterarea propunerii de remunerare a
acestora, astfel cum a fost amendată în cadrul întâlnirilor din mai 2009;
 întocmirea unei centralizări a planurilor FCD şi transmiterea acesteia către responsabilii
FCD spre informare; în acest scop responsabilii FCD vor transmite, exclusiv în format
electronic, planurile FCD de la nivelul curŃilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea;
 contactarea, de către INM, a formatorilor din domeniile obligatorii ale PFCD 2010 şi
alcătuirea unei situaŃii cuprinzând disponibilitatea acestora de a participa la seminarii FCD
pe domenii şi zone geografice, situaŃie care va fi înaintată responsabililor FCD spre
informare; în acelaşi context este oportună crearea unei baze de date cu formatorii FCD
(cuprinzând detalii privind specializarea acestora, temele susŃinute şi evaluările primite) la
care să aibă acces şi responsabilii FCD în vederea contactării formatorilor INM specializaŃi
în tematica aleasă pentru seminarul respectiv; de asemenea, a fost subliniată de către
responsabilii FCD necesitatea creşterii gradului de disponibilitate şi implicare al formatorilor
INM în activitatea FCD (profesionalism, informaŃii de actualitate, seminarii interactive şi
materiale de calitate);
 în ipoteza sesizării insuficienŃei formatorilor disponibili şi având în vedere că una dintre
modalităŃile importante prin care INM coordonează FCD este formarea formatorilor, se va
proceda, acolo unde se impune la o recrutare de formatori pentru domeniile şi zonele unde
este necesară completarea listei formatorilor INM; dacă se va impune, Institutul va elabora o
procedură de recrutare a formatorilor FCD conform Statutului formatorului INM şi o va
supune aprobării Plenului CSM;
 redactarea „ghidului responsabilului FCD”, conŃinând detalierea, pe larg a atribuŃiilor
responsabilului FCD de la nivelul curŃilor de apel, tribunalelor şi parchetelor de pe lângă
acestea astfel cum sunt prevăzute în Regulament; redactarea documentului este apreciată ca
necesară atât de INM cât şi de responsabilii FCD, acesta fiind util atât responsabililor în
funcŃie cât mai ales acelora proaspăt numiŃi;
 redactarea unor modele pentru documentele folosite în mod curent în cadrul activităŃii de
formare continuă la nivel descentralizat (plan de formare continuă la nivel descentralizat,
raport de seminar, raport semestrial, agendă de seminar, fişă de evaluare a seminariilor FCD,
propuneri privind domeniile obligatorii) şi punerea acestora la dispoziŃia responsabililor
FCD.

Din analiza rapoartelor de seminar şi a fişelor de evaluare ale sesiunilor de formare continuă la nivel
descentralizat în 2009, pot fi extrase următoarele sugestii şi propuneri ale magistraŃilor participanŃi:
durata mai mare a seminariilor, chiar organizarea unor întâlniri de tip team-building; accentuarea
laturii practice a sesiunilor de formare (prezentarea mai multor situaŃii concrete, studii de caz);
oferirea posibilităŃii de participare tuturor magistraŃilor; la organizarea seminarului să se Ńină cont de
distanŃa faŃă de locaŃia acestuia; organizarea seminariilor cu o durată mai mare ceea ce ar permite
diversificarea problematicii discutate; transmiterea anterioară a materialelor prezentate. Marea

110
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

majoritate a seminariilor organizate în cursul anului 2009 au fost apreciate, fiind considerate de
participanŃi ca utile, interactive şi având relevanŃă pentru activitatea ulterioară a magistraŃilor. În
acelaşi context, remarcăm faptul că cea mai întâlnită sugestie a participanŃilor la seminarii este aceea
ca astfel de sesiuni de formare să fie organizate mai des.

În concluzie, putem aprecia că, în ciuda reducerilor succesive ale bugetului INM şi nealocării
tuturor sumelor necesare plăŃii formatorilor, precum şi a reducerilor succesive ale bugetelor
instanŃelor şi parchetelor, a fost atins obiectivul principal al formării continue la nivel
descentralizat, respectiv creşterea gradului de profesionalism. În acest context, Institutul apreciază
în mod deosebit gradul ridicat de implicare al responsabililor cu formarea continuă la nivel
descentralizat, ceea ce a permis organizarea unui număr mare de activităŃi de formare în condiŃii de
subfinanŃare generalizată.

6.2.3. Concluzii privind evoluŃia formării continue la nivel descentralizat 2006-2009

Aşa cum rezultă din aspectele prezentate mai sus, principalele probleme identificate încă din primul
an de implementare a noului sistem de formare descentralizată au fost:
- lipsa unei reglementări legale exprese privind modalitatea de suportare a costurilor aferente
activităŃilor de formare continuă la nivel descentralizat organizate de instanŃe şi parchete;
- lipsa unui cadru unitar de reglementare în detaliu a activităŃii de formare continuă la nivel
descentralizat;
- alocarea de resurse bugetare insuficiente derulării în condiŃii bune a sesiunilor de formare continuă
la nivel descentralizat;
- necesitatea creşterii calităŃii sesiunilor de formare continuă la nivel descentralizat astfel încât să
poată completa, nu numai din punct de vedere cantitativ, formarea continuă la nivel centralizat.

Pentru unele dintre aspectele prezentate mai sus au fost identificate şi promovate soluŃii, în timp ce
alte aspecte importante necesită în continuare eforturi susŃinute din partea instituŃiilor abilitate să le
promoveze.

În ceea ce priveşte cadrul legal privitor la modalitatea de suportare a costurilor aferente


organizării sesiunilor de formare continuă la nivel descentralizat, acesta a fost introdus prin
OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 195/2008, permiŃând curŃilor de apel şi parchetelor să solicite
fonduri pentru organizarea seminariilor de formare continuă la nivel descentralizat atât pentru
cheltuielile materiale aferente asigurării participării magistraŃilor şi personalului de instruire cât şi
pentru cheltuielile salariale aferente participării personalului de instruire.

Astfel, art. 38 din Legea nr. 304/2004 prevede următoarele:


(11)Cheltuielile aferente organizării activităŃilor prevăzute la alin. 1 (activităŃile de formare
descentralizată), inclusiv cele privind cazarea, masa şi transportul personalului de instruire şi
al participanŃilor, se suportă din bugetul curŃii de apel sau, după caz, al parchetului de pe
lângă curtea de apel.
(12) Plafonul maxim al cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului
justiŃiei, respectiv al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi
JustiŃie.
(13) Cheltuielile cu salarizarea la plata cu ora a personalului de instruire care participă la
activităŃile prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul curŃii de apel sau, după caz, al

111
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

parchetului de pe lângă curtea de apel. DispoziŃiile art. 108 alin. (3) din Legea nr. 304/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
(14) Judecătorii, procurorii, precum şi personalul de instruire care participă la activităŃile prevăzute la
alin. (1) nu beneficiază de diurnă de delegare de la instituŃiile unde îndeplinesc funcŃia de bază.

În ceea ce priveşte reglementarea detaliată a activităŃilor şi atribuŃiilor instituŃiilor implicate în


sistemul de formare continuă la nivel descentralizat, aceasta a fost creată prin adoptarea, de către
Consiliul Superior al Magistraturii a proiectului de Regulament privind organizarea şi desfăşurarea
activităŃilor de formare continuă la nivel descentralizat. După aprobarea sa prin Hotărârea Plenului
CSM nr. 2223/17.12.2009, proiectul s-a constituit într-o secŃiune separată a Regulamentului privind
modul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi
atestare a rezultatelor obŃinute, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 322/2005. Regulamentul este un document de o importanŃă deosebită care reuneşte prevederile
relevante din programele anterioare, oglindind totodată experienŃa INM şi a responsabililor FCD.

Creşterea calităŃii sesiunilor de formare continuă la nivel descentralizat este asigurată prin
implicarea INM în derularea planurilor de formare ale curŃilor de apel şi parchetul şi colaborarea
strânsă dintre INM şi responsabilii FCD de la nivelul curŃilor de apel şi parchetelor de pe lângă
acestea.

În domeniile obligatorii ale tematicii FCD aferente fiecărui an se realizează, cu aprobarea Consiliului
Superior al Magistraturii, programe comune ale Institutului NaŃional al Magistraturii şi ale curŃilor
de apel şi parchetelor de pe lângă acestea.

Spre deosebire de seminariile organizate exclusiv de instanŃe sau parchete, costurile aferente
organizării seminariilor incluse în programele comune se suportă de Institutul NaŃional al
Magistraturii şi de curŃile de apel şi parchetele de pe lângă acestea.

În cadrul programelor comune, calitatea seminariilor de formare descentralizată poate fi asigurată în


primul rând prin prezenŃa formatorilor INM, costurile aferente fiind suportate, sub rezerva aprobării
de către CSM, din bugetul INM.

Numărul de formatori INM participanŃi la seminariile FCD 2007-2009:

40 36 39
32
30
2007 2008

20
2009
10

Formarea continuă la nivel descentralizat cuprinde în prezent toate activităŃile de pregătire


organizate de instanŃe şi parchete conform Programului de Formare Continuă la nivel Descentralizat
(PFCD) aferent anului în curs, a regulamentelor în vigoare, hotărârilor CSM, ordinelor Procurorului

112
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

General etc., activităŃi cuprinse în planul de formare descentralizată a curŃii de apel sau a parchetului
de pe lângă aceasta.

În cei patru ani de implementare, graŃie eforturilor permanente de optimizare, evoluŃia FCD poate fi
exemplificată astfel:
• 2006: 801 seminarii din care: 501 seminarii în domeniile obligatorii (curŃi de apel:
325 seminarii, parchete de pe lângă curŃi de apel: 176 seminarii) şi 300 seminarii în domeniile
orientative şi specifice (curŃi de apel: 165 seminarii, parchete de pe lângă curŃi de apel: 135
seminarii);
• 2007: 484 seminarii din care: 281 seminarii în domeniile obligatorii (curŃi de apel:
184 seminarii, parchete de pe lângă curŃi de apel: 97 seminarii) şi 203 seminarii în domeniile
orientative şi specifice (curŃi de apel: 109 seminarii, parchete de pe lângă curŃi de apel: 94
seminarii);
• 2008: 1130 seminarii din care: 502 seminarii în domeniile obligatorii (curŃi de apel:
292 seminarii, parchete de pe lângă curŃi de apel: 210 seminarii) şi 628 seminarii în domeniile
orientative şi specifice (curŃi de apel: 485 seminarii, parchete de pe lângă curŃi de apel: 143
seminarii);
• 2009: 1301 seminarii din care: 1299 seminarii în domeniile obligatorii (curŃi de apel:
978 seminarii, parchete de pe lângă curŃi de apel: 321 seminarii) şi 2 seminarii în domeniile
orientative şi specifice (curŃi de apel: 2 seminarii).

EvoluŃia numărului de seminarii FCD 2006-2009:

1400 1301
1130
1200
1000 801
800
600 484

400
200
0
2006 2007 2008 2009

Numărul de participări efective ale magistraŃilor la sesiunile de formare descentralizată din 2009
poate fi estimat pe baza numărului de seminarii/alte activităŃi raportate şi a unui număr mediu de 15
participanŃi/activitate la aproximativ 19.515 participări efective (participările efective reprezintă
numărul total al persoanelor prezente la toate cele 1301 activităŃi de formare descentralizată din
2009, acelaşi magistrat putând fi prezent la mai multe sesiuni de pregătire organizate de curtea de
apel sau parchetul de pe lângă curtea de apel la care acesta funcŃionează).

113
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

9%

participări efective formare


centralizată 2009 (1962)

participări efective formare


descentralizată 2009 (19515)
91%

Având în vedere cele prezentate mai sus, putem aprecia că sistemul de formare descentralizată este
unul dinamic, mereu susceptibil de îmbunătăŃire graŃie experienŃelor din fiecare an rezultate din
implementarea programelor şi a măsurilor de optimizare propuse, anual, de INM şi aprobate de
CSM.

În noul cadru unitar creat, înŃelegerea caracterului de complementaritate a formării descentralizate


faŃă de formarea centralizată şi implicit a importanŃei formării descentralizate, va trebui să conducă
şi la creşterea resurselor bugetare alocate curŃilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea astfel
încât acestea să poată derula în bune condiŃii nu numai numărul minim de seminarii stabilite în
domeniile obligatorii ci şi alte activităŃi de formare descentralizată care să acopere nevoile reale de
formare ale magistraŃilor.

Totodată INM consideră că se impune crearea, în cadrul Departamentului de Formare Continuă al


INM, a unui Birou de coordonare a formării profesionale continue la nivel descentralizat,
devenit necesar în contextul modificărilor aduse Legii 303/2004 prin OrdonanŃa de urgenŃă a
Guvernului nr. 195/2008, precum şi în contextul Hotărârii Plenului CSM nr. 2223/17.12.2009 de
completare a Regulamentului privind modul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională
continuă a judecătorilor şi procurorilor şi de atestare a rezultatelor obŃinute cu o secŃiune dedicată
formării continue la nivel descentralizat.

Biroul de coordonare a formării profesionale continue la nivel descentralizat va avea ca


principale atribuŃii:
a) elaborarea Programului de formare continuă descentralizată aferent fiecărui an şi transmiterea spre
aprobare Consiliului ŞtiinŃific al INM şi pentru validare Consiliului Superior al Magistraturii;
b) transmiterea către instanŃele şi parchetele a Programul de formare continuă descentralizată;
c) asigurarea participării INM la programele comune formare centralizată - formare descentralizată
şi a alocării de resurse bugetare şi umane suficiente pentru buna derulare a acestora;
d) întocmirea situaŃiei anuale privind disponibilitatea formatorilor INM de a participa la seminariile
din programele comune, elaborarea propunerilor de recrutare a formatorilor FCD şi actualizarea
listei de formatori a INM cu participările acestora la sesiunile FCD;
e) transmiterea către responsabili, din oficiu sau la cererea acestora, pentru a fi puse la dispoziŃia
magistraŃilor şi consultate de aceştia, materialele de pregătire relevante utilizate în cadrul
seminariilor sau programelor de pregătire organizate de Institutul NaŃional al Magistraturii la nivel
centralizat;
f) asigurarea corespondenŃei cu responsabilii FCD şi managerii economici de la nivelul curŃilor de
apel şi parchetelor de pe lângă acestea şi centralizarea răspunsurilor, propunerilor şi solicitărilor în
domeniu;
114
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

g) redactarea sau avizarea materialelor necesare funcŃionării formării descentralizate (necesar de


resurse bugetare, modele de documente FCD, fişe de ore formatori şi/sau responsabili FCD, situaŃii
privind realizarea seminariilor din domeniile obligatorii, statistici, rapoarte);
h) gestionarea bazei de date privind formarea descentralizată;
i) organizarea întrunirilor periodice cu responsabilii pentru prezentarea Programului de formare
continuă descentralizată pentru anul următor şi ori de câte ori este necesar pentru discutarea
problemelor specifice şi identificarea soluŃiilor optime în domeniul pregătirii magistraŃilor;
j) orice alte atribuŃii necesare bunei funcŃionări a sistemului.

Având în vedere ansamblul prevederilor legale care impun INM calitatea de coordonator al acestui
palier de pregătire, biroul de coordonare a formării profesionale continue la nivel descentralizat va
putea totodată contribui în mod real la creşterea calităŃii sesiunilor organizate în cadrul programelor
anuale, programelor comune de formare şi va facilita dialogul între INM, CSM, Ministerul JustiŃiei
şi Ministerul Public, toate acestea în vederea asigurării cadrului optim pentru derularea programelor
de formare inclusiv din punctul de vedere al resurselor bugetare necesare.

6.3. Alte aspecte

În afara aspectelor prezentate deja, apreciem că se mai impun o serie de precizări privind activitatea
de formare continuă desfăşurată în perioada 2005–2009. Odată cu crearea unui departament
specializat dedicat exclusiv formării continue, eforturile instituŃionale din acest domeniu s-au
concentrat pe dezvoltarea activităŃii specifice, spre modernizarea şi eficientizarea acesteia, astfel
încât în prezent calitatea activităŃii de formare continuă desfăşurată în cadrul INM, amploarea
acesteia şi mijloacele pedagogice utilizate sunt comparabile cu cele existente în cele din mai
prestigioase scoli de magistratură din Europa. Pentru a se ajunge aici, Institutul a parcurs mai multe
etape. Prezentăm în cele ce urmează:
- elementele de progres în formarea continuă în perioada 2005–2009;
- o serie de date statistice referitoare la formarea continuă în perioada de referinŃă;
- o evaluare a activităŃii de formare continuă din perspectiva judecătorilor şi procurorilor.

6.3.1. Elemente de progres în formarea continuă în perioada 2005–2009

 În perioada de referinŃă, programul de formare continuă a fost stabilit în mod transparent,


cu consultarea magistraŃilor, formatorilor INM, a asociaŃiilor profesionale ale magistraŃilor, a CSM,
pe baza evaluării performanŃei anilor anteriori (din perspectiva participanŃilor la sesiunile de formare
organizate, a formatorilor INM), în urma analizării statisticii judiciare şi a tipului de contencios
împotriva României pe rolul instanŃelor supranaŃionale europene.
Programele de formare continuă astfel elaborate au fost făcute publice prin transmitere la instanŃe şi
parchete şi afişare pe site-ul INM în luna decembrie a fiecărui an pentru anul următor, astfel încât
judecătorii şi procurorii să poată opta pentru a participa la una sau mai multe sesiuni de formare.
 Începând cu 2006, în aplicarea rolului său de coordonator al activităŃii de formare profesională,
INM a elaborat, urmând o procedură similară, Programul de formare continuă descentralizată.
 În aceeaşi perioadă, stabilirea participanŃilor la PFC a fost făcută cu luarea în considerare a
opŃiunii magistraŃilor, iar când au fost mai multe opŃiuni exprimate decât locuri oferite, selectarea
participanŃilor a fost făcută pe baza unor criterii obiective, prestabilite, aprobate de CSM (pe baza
specializării magistraŃilor, a participării lor anterioare la formare organizată de INM etc.).
 În acest scop a fost constituită o bază de date privitoare la istoricul participării magistraŃilor la
activităŃile de formare continuă centralizată organizate de INM.

115
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

 Capacitatea instituŃională a INM de formare continuă a crescut în perioada de referinŃă,


astfel încât dacă în 2003 au fost oferite locuri în formare continuă pentru aproximativ 25% din
numărul magistraŃilor (aprox. 1400 de locuri), în PFC 2008 au fost oferite un număr de locuri egal cu
cel al magistraŃilor (6.868 de locuri).
Având în vedere necesitatea pregătirii sistemului judiciar românesc pentru a face faŃă cerinŃelor
integrării europene, a fost accentuată componenta europeană a formării:
a) creşterea numărului de sesiuni de formare în domenii precum: drept comunitar, cooperare
judiciară în materie civilă şi penală, CEDO, limbi străine;
b) organizarea de vizite de studiu, stagii sau schimburi între autorităŃile judiciare europene în cadrul
unor programe EJTN sau bilaterale (în acest context, în perioada 2005-2009, România s-a numărat
între primele 5 Ńări europene în ceea ce priveşte numărul de magistraŃi români care au efectual
stagii într-o instanŃă sau parchet dintr-o altă Ńară din UE, respectiv numărul de magistraŃi europeni
care au fost primiŃi în stagii în România);
c) au fost elaborate şi puse la dispoziŃia magistraŃilor mai multe culegeri şi studii de jurisprudenŃă
CEDO şi CJUE precum şi un manual de drept comunitar;
d) a fost creat, începând cu ianuarie 2007, un Centru de informaŃii privind aplicarea directă a
dreptului comunitar.
 În anul 2009 au fost finalizate 4 programe de formare on-line, în domeniile: CEDO, Drept
comunitar, Unificarea practicii în materia proceselor funciare, Unificarea practicii în materia
restituirii imobilelor preluate abuziv, deschizându-se astfel o perspectivă nouă asupra mijloacelor şi
metodelor de formare continuă a magistraŃilor.

6.3.2. Date statistice privind formarea continuă în perioada 2005 – 2009

În 2005 INM a organizat 121 seminarii pentru un număr de 3.026 magistraŃi – 2.810 judecători şi
216 procurori.

În cursul anului 2006 INM a organizat un număr de 184 de seminarii de formare (formare continuă
şi formare de formatori) pentru un număr de 3.687 magistraŃi.

În 2007, INM a depus un efort fără precedent în ceea ce priveşte activitatea de formare continuă,
realizând un număr de 284 de acŃiuni de formare, la care au participat 3.181 magistraŃi – 2.167
judecători şi 1.014 procurori (în total, 4.454 de participări efective). Din totalul acŃiunilor
realizate, 256 de seminarii au vizat formarea continuă, iar 28 de seminarii, formarea de formatori.
Astfel, în 2007 au fost realizate cu 100 de seminarii mai mult decât în 2006 (o creştere de 54%) şi
cu 163 de seminarii mai mult decât în 2005 (o creştere de 134%).

În 2008, INM a realizat un număr de 257 de seminarii, la care au participat 4.193 de magistraŃi
(din care 2.899 de judecători si 1.232 de procurori). 5.263 de magistraŃi au formulat opŃiuni de a
participa la una din acŃiunile organizate de INM (3.707 de judecători şi 1.495 de procurori).
Numărul judecătorilor care au participat la programul de formare din 2008 reprezintă 78 % din
numărul judecătorilor care au formulat opŃiuni de participare. În ceea ce îi priveşte pe procurori,
raportul între numărul celor care au optat să participe şi numărul de procurori participanŃi este de
80%.

Anul 2009 a adus, din păcate, o scădere semnificativă a numărului de seminarii realizate şi, în
consecinŃă, de magistraŃi formaŃi. Astfel, în 2009 INM a realizat 105 seminarii, cifră care ne
situează sub nivelul rezultatelor anului 2005.

116
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

300

250

200 2005
2006
150
2007
100 2008
121 184 284 257 105 2009
50

0
Număr de seminarii

În ceea ce priveşte numărul magistraŃilor formaŃi, seminariile realizate în 2009 au asigurat


formarea a 1.757 magistraŃi (853 judecători, 890 procurori, 5 personal de specialitate juridică
asimilat magistraŃilor şi 9 magistraŃi asistenŃi) (1.962 participări efective – 1.030 de judecători, 918
procurori, 5 personal de specialitate juridică asimilat magistraŃilor şi 9 magistraŃi asistenŃi).

SituaŃia poate fi ilustrată astfel:

4500
4000
3500
3000 2005
2500 2006
2000 4454 2007
3687 4193
1500 3026 1962 2008
1000 2009
500
0
Număr de participări la acŃiuni de formare

În ceea ce priveşte situaŃia opŃiunilor magistraŃilor formulate la momentul transmiterii listelor cu


seminarii, la începutul anului 2009, 4.950 magistraŃi au formulat opŃiuni de a participa la una din
acŃiunile organizate de INM. Astfel, numărul judecătorilor şi procurorilor care au participat efectiv la
programele de formare din 2009 reprezintă 35 % din numărul magistraŃilor care au formulat opŃiuni
de participare.

Precizăm că numărul seminariilor pe care INM şi le-a propus pentru 2008 era 335, ceea ce ar fi
asigurat formare unui număr de 6.324 magistraŃi, iar în 2009 – 327 de seminarii, număr care ar fi
permis tuturor magistraŃilor din sistem să participe la acŃiuni de formare continuă. Aceste obiective
nu au putut fi realizate întrucât, deşi bugetul INM avea aprobate sumele necesare desfăşurării
formării continue, în cursul anului 2008 Ministerul FinanŃelor Publice nu a aprobat deschiderile
necesare, iar în 2009, datoriile acumulate şi rectificările bugetare succesive au diminuat foarte mult

117
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

bugetul alocat formării continue, INM fiind obligat să suspende aproape toate acŃiunile din fonduri
proprii programate pentru perioada iunie – decembrie 2009.

Date referitoare la formarea continuă realizată de INM în perioada 2006 – 2009

Nr. judecători Nr. procurori Nr. total


An formaŃi Procent formaŃi Procent magistraŃi formaŃi Procent
2005 2810 216 3026 44%
2006 2803 71.10% 753 35,93% 3556 58,95%
2007 3002 52,93% 1452 66,63% 4454 71%
2008 2899 69,97% 1232 55,92% 4131 65,09%
2009 1030 24% 918 41% 1948 30%

În ceea ce priveşte suma cheltuită pentru formare continuă pentru un magistrat, aceasta a
evoluat constant, de la 0,0973 Euro/magistrat în anul 2001, la 24,3709 Euro/magistrat în 2005, la
95,48 Euro/magistrat în 2006 şi la 82 Euro/magistrat în 2007, 81 Euro/magistrat în 2008, 61
Euro/magistrat în 2009 (sumă obŃinută prin raportarea fondurilor bugetare alocate formării continue
în fiecare an la numărul total de magistraŃi din sistem în anul de referinŃă).
Această evoluŃie poate fi ilustrată grafic, astfel:

EvoluŃia cheltuilelilor cu formarea continuă/magistrat

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

118
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

6.3.3. Date privind aprecierea activităŃii de formare continuă rezultând din Chestionarul CSM
adresat instanŃelor şi parchetelor în luna noiembrie 2008

La finalul anului 2008 Consiliul Superior al Magistraturii a transmis în Ńară un chestionar de


evaluare a formării profesionale a judecătorilor şi procurorilor, urmărind să surprindă modul în care
magistraŃii percep activitatea de formare continuă desfăşurată de INM.

Printre aspectele pozitive ale activităŃii INM magistraŃii au enumerat:


 nivelul înalt de experienŃă şi pregătire a formatorilor;
 accentul pus pe abordarea unor aspecte practice şi cunoaşterea practicii judiciare la nivel
naŃional;
 actualitatea şi utilitatea temelor propuse pentru activitatea practică;
 perfecŃionarea continuă şi îmbunătăŃirea performanŃelor profesionale;
 preocuparea pentru unificarea practicii judiciare;
 diversitatea domeniilor cuprinse în programul de formare,
 formarea profesională în domeniul CEDO şi în cel al dreptului comunitar;
 schimbul de experienŃă cu privire la probleme teoretice şi practice controversate;
 prezentarea modificărilor legislative;
 buna organizare a seminariilor;
 dezvoltarea formării axate pe specializarea judecătorilor.

Între aspectele negative ale formării profesionale continue organizate de Institutul NaŃional al
Magistraturii s-au regăsit:
 procedura de selecŃie a participanŃilor;
 durata prea scurtă a seminariilor în raport cu cantitatea de informaŃii;
 organizarea unui număr mic de seminarii în raport cu opŃiunile făcute;
 insuficienŃa locurilor pentru participarea la seminarii;
 necomunicarea prealabilă a tematicii şi a materialelor sau comunicarea cu întârziere pentru a se
asigura interactivitatea seminariilor;
 dificultăŃi în acoperirea unei palete largi de tematici, planificarea seminariilor în centre
îndepărtate de formare care presupune timp pentru deplasare;
 suprapunerea programului seminariilor cu programul de muncă s.a.

AU APRECIAT CĂ: JUDECĂTORI PROCURORI


Nu se impune renunŃarea la vreunul din 83,45% 86%
domeniile de formare cuprinse în programul de
formare continuă al INM
97,36% 99,35%
excelentă –7,89%, excelentă – 7,05%,
Tematica seminariilor este excelentă, foarte bună foarte bună – 59,21%, foarte bună – 63,46%,
sau bună bună - 30,26% bună - 28,84%
97,06% 99,34%
Calitatea formatorilor este excelentă, foarte bună excelentă – 14,17%, excelentă – 10,89%,
sau bună foarte bună – 55,26%, foarte bună – 59,61%,
bună – 27,63% bună - 28,84%
Organizarea seminariilor este excelentă, foarte 98 % 98,5 %
bună sau bună
Procedura de selecŃie a participanŃilor la 63,14 % 69,85%
seminarii este excelentă, foarte bună sau bună
119
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

7. CAPITOLUL VII – FORMAREA FORMATORILOR


7.1. Recrutarea formatorilor – probleme identificate în rapoartele de audit

7.1.1 Recrutarea formatorilor – aspecte de evoluŃie

În perioada de referinŃă, componenta de formare a formatorilor în cadrul INM a fost reformată


conform obiectivelor stabilite prin Strategia recrutării şi formării formatorilor 2004-2007, aprobată
de Consiliul Superior al Magistraturii ce a constituit parte integrantă a Strategiei generale de reformă
a sistemului judiciar 2003-2007. Noua Strategie de recrutare, formare şi evaluare a formatorilor
(2009-2012) a fost aprobată de CSM prin Hotărârea Plenului CSM nr. 812/2009, strategie ce
continuă şi perfecŃionează direcŃiile de dezvoltare instituŃională în materia formării formatorilor.

Conform art. 35 şi 36 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, formarea
profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor constituie garanŃia independenŃei şi
imparŃialităŃii în exercitarea funcŃiei iar responsabilitatea pentru formarea profesională continuă a
judecătorilor şi procurorilor revine – în mod esenŃial - Institutului NaŃional al Magistraturii.

Personalul de instruire al Institutului NaŃional al Magistraturii este asigurat, de regulă, din rândul
judecătorilor şi procurorilor în funcŃie, care pot fi detaşaŃi în condiŃiile legii, cu acordul lor, în cadrul
Institutului, cu avizul Consiliului ştiinŃific al Institutului.

În prezent, formarea magistraŃilor, atât în cadrul componentei de formare iniŃială cât şi în cadrul
componentei de formare continuă, este realizată, potrivit Legii 304/2004 şi în conformitate cu
Strategiile formării formatorilor, formării iniŃiale şi continue 2009-2012, în primul rând prin
intermediul reŃelei de formatori aleşi din rândul magistraŃilor, dar şi de către:
 magistraŃi sau cadre didactice din învăŃământul superior juridic;
 personal de specialitate juridică asimilat magistraŃilor;
 experŃi cu o altă specializare decât cea juridică;
 experŃi străini, în cadrul programelor de asistenŃă internaŃională acordată statului român sau a
altor programe internaŃionale derulate de România.

Lista formatorilor, atât pentru formarea iniŃială, cât şi pentru formarea continuă, este supusă
aprobării Consiliului ŞtiinŃific al INM care va înainta ulterior lista formatorilor - spre aprobare -
Plenului Consiliul Superior al Magistraturii.

Statul de funcŃii şi personal al INM prevede 16 posturi de profesor (formator cu normă întreagă).
Dintre acestea, în anul 2009 doar 7 erau ocupate, în următoarele domenii: drept civil, drept penal,
drept comercial, drept comunitar, drepturile omului. Restul de 9 posturi vacante sunt utilizate pentru
a plăti formatorii cu normă parŃială la plata cu ora.

În prezent, în INM sunt ocupate 6 posturi de formatori cu normă întreagă, în următoarele


domenii: 2 posturi la disciplinele „Drept civil – drept procesual civil”, 1 post la disciplina „Drept
comercial”, 1 post la disciplina „CEDO” şi 2 posturi la disciplina „Drept comunitar”, aflându-se în
curs procedura de recrutare a unui formator cu normă întreagă pentru disciplina „Drept penal – drept
procesual penal”.

120
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Identificarea şi definirea direcŃiilor strategice ce trebuie urmate în ceea ce priveşte recrutarea,


formarea şi evaluarea formatorilor în cadrul INM porneşte de la evaluarea cerinŃelor de bază ale
exercitării profesiei de magistrat în sistemul juridic românesc, astfel cum au fost ele descrise în
documentul „Profilul magistratului în sistemul juridic din România”, cerinŃe care se subsumează
obiectivelor generale ale sistemului şi anume independenŃa justiŃiei şi sporirea eficienŃei actului de
justiŃie.

Având în vedere chiar prevederile legale citate mai sus, o justiŃie independentă este alcătuită din
judecători şi procurori bine pregătiŃi profesional şi, subsecvent acestui principiu, Institutul NaŃional
al Magistraturii are misiunea determinantă a organizării unei pregătiri de un înalt nivel profesional -
teoretic şi practic - atât prin programele sale de formare iniŃială şi continuă, cât şi prin crearea şi
menŃinerea unui corp didactic de elită capabil să conducă la îndeplinirea obiectivelor specifice şi
generale ce Ńin de formarea iniŃială şi continuă, de formarea unor magistraŃi care să corespundă
acestui profil, în vederea sporirii eficienŃei în justiŃie.

Contextul social şi politic în care îşi desfăşoară INM activitatea este extrem de dinamic şi îşi găseşte
reflectare, anual, în politica INM privitoare la programele de formare iniŃială şi continuă şi,
inevitabil, în politica INM cu privire la necesarul de formatori în funcŃie de nevoile sistemului
judiciar în plan intern ca şi faŃă de evoluŃia în plan european a direcŃiilor de formare a magistraŃilor,
cu respectarea – în egală măsură – a caracterului unitar şi a continuităŃii politicilor şi procedurilor de
organizare şi evaluare a proceselor de formare şi a activităŃilor de formare a formatorilor.

Până în anul 2004, inclusiv, recrutarea formatorilor nu urma o procedură publică, transparentă,
obiectivă, formatorii INM fiind numiŃi, anual, prin ordin al ministrului justiŃiei. De asemenea, la
începutul anului 2005 existau doar 3 formatori cu normă întreagă, din cele 13 posturi vacante fiind
plătiŃi cei aproximativ 70 de formatori la plata cu ora, majoritatea formatorilor INM nu urmaseră
cursuri de formare a formatorilor în ceea ce priveşte abilităŃile didactice iar numărul formatorilor
INM cu o altă specializare decât cea juridică era insuficient.

Procedura de recrutare a formatorilor INM după intrarea în vigoare a pachetului de legi privind
sistemul judiciar a fost stabilită prin Strategia recrutării şi formării formatorilor 2004-2007,
aprobată de CSM, în şedinŃa din 4 noiembrie 2004, la propunerea INM. Strategia îşi propunea, la
momentul respectiv, ca obiectiv general pregătirea magistraŃilor la un înalt nivel teoretic şi practic
prin crearea unui corp de formatori capabil să conducă la îndeplinirea obiectivelor ce Ńin de formarea
iniŃială şi continuă prin câteva direcŃii de acŃiune, şi anume:
 punerea în practică a unei proceduri transparente de selecŃie a formatorilor;
 creşterea numărului de formatori cu normă întreagă;
 formarea formatorilor atât în ceea ce priveşte dreptul substanŃial şi procedural, cât şi în domeniul
tehnicilor pedagogice;
 dezvoltarea reŃelei de formatori astfel încât să acopere integralitatea domeniilor de formare şi a
curŃilor de apel;
 cooptarea în corpul de formatori INM a unor specialişti cu înaltă calificare, de o altă specializare
decât cea juridică;
 punerea în practică a unei proceduri flexibile de selectare a formatorilor INM, în funcŃie de
necesitatea recrutării unor formatori în cadrul formării iniŃiale sau continue, al unor formatori cu
normă întreagă, cu normă parŃială sau a unor moderatori ocazionali.

121
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

În acest sens, Strategia 2004-2007 a elaborat o metodologie de selecŃie a formatorilor care să


respecte principiile de mai sus, urmând ca listele candidaŃilor selectaŃi, în ordinea stabilită de
comisiile de evaluare ca urmare a evaluării realizate pe baza criteriilor şi probelor stabilite de
metodologia prevăzută de Strategie, sa fie spuse aprobării Consiliului ŞtiinŃific, care urma să
propună spre numire Consiliului Superior al Magistraturii formatorii cu normă întreagă şi parŃială
din cadrul formării iniŃiale şi reŃeaua de formatori din cadrul formării continue. Conform acestei
Strategii, posturile scoase la concurs au fost anunŃate la instanŃe, parchete şi pe site-ul INM, selecŃia
a fost făcută pe baza criteriilor aprobate de CSM, după examinarea CV-urilor, scrisorilor de intenŃie,
materialelor didactice propuse şi după susŃinerea unor cursuri de probă/interviuri cu catedrele de
specialitate.

Prin elaborarea şi aprobarea – în anul 2007 - a Statutului de formator al Institutului NaŃional al


Magistraturii - recrutare, evaluare şi revocare (Hotărârea Plenului CSM nr. 613/13 septembrie
2007), s-au pus bazele unei proceduri obiective şi transparente de selecŃie a formatorilor INM cu
normă întreagă şi parŃială din cadrul formării iniŃiale şi continue, subordonate următoarelor
principii:
 TransparenŃă/publicitate;
 Obiectivitate;
 IndependenŃă faŃă de criteriul politic/puterea executivă;
 Implicarea formatorilor în procesul de decizie.

Statutul formatorului INM prevede de asemenea, procedura de publicitate a posturilor vacante,


criteriile de selecŃie, luarea în considerare a calităŃilor profesionale şi a competenŃelor didactice ale
candidaŃilor, intervenŃia succesivă a catedrelor de specialitate, a specialistului INM în ştiinŃele
educaŃiei şi, în final, a Consiliului ŞtiinŃific al INM şi a CSM.

Astfel, în perioada de referinŃă 2005-2009, începând cu anul 2005, lista formatorilor atât pentru
formare iniŃială cât şi pentru formare continuă a fost stabilită, anual, conform Strategiei de formare a
formatorilor INM 2004-2007 şi a Statutului formatorului, de CSM, la propunerea INM. În acest
scop, a fost constituită o bază de date cu formatorii INM care este gestionată de Departamentul de
formare a formatorilor şi care măsoară statistic, pe domenii şi din punct de vedere cronologic
evaluarea performanŃei acestora.

În aceeaşi perioadă de referinŃă a crescut în mod constant numărul formatorilor cu normă întreagă
(7 în 2009), sau cu normă parŃială (360 în 2009). De asemenea se observă creşterea numărului de
formatori recrutaŃi din rândul judecătorilor sau al procurorilor, în special pentru disciplinele
fundamentale sau de interes pentru întregul sistem în contextul aderării României la spaŃiul juridic
european ca şi recrutarea unui număr semnificativ de specialişti cu o altă formare decât cea
juridică, cum ar fi în domeniul managementului judiciar, domeniul relaŃiilor cu mass-media,
domeniul aptitudinilor didactice.

În acest sens, menŃionăm crearea şi ocuparea unui post cu normă întreagă de specialist în ştiinŃele
educaŃiei care să vegheze la crearea şi menŃinerea unei „politici” a INM în materie de metode
pedagogice, astfel fiind uniformizată metodologia de formare, accentuându-se metodele interactive.

Formatorii INM, în special cei nou recrutaŃi, au beneficiat de sesiuni de formare în vederea
dezvoltării abilităŃilor didactice dar şi a cunoştinŃelor substanŃiale în domeniile de referinŃă, iar
performanŃa acestora a fost monitorizată şi consemnată în baza de date constituită în acest scop.

122
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Unul dintre obiectivele asumate în mod constant de INM a fost acela al dezvoltării reŃelei de
formatori astfel încât să acopere integralitatea domeniilor de formare ca şi a teritoriului Ńarii. Astfel,
în perioada de referinŃă, s-a avut în vedere suplimentarea listei de formatori INM în domeniile
prioritare, avându-se în vedere deschiderea frontierelor şi integrarea recentă a României în spaŃiul
juridic european ce transformă judecătorul/procurorul român într-un judecător/procuror european, cu
toate consecinŃele ce decurg de aici, aplicarea directă a dreptului comunitar şi a jurisprudenŃei CurŃii
de JustiŃie a Uniunii Europene şi a CurŃii Europene a Drepturilor Omului fiind doar una dintre
acestea. S-au organizat în acest sens programe de formare şi proceduri de selecŃie pentru recrutarea
de noi formatori în domenii cum ar fi CEDO, comunitar, cooperare judiciară în materie civilă şi
penală şi limbi străine, avându-se în vedere cuprinderea tuturor curŃilor de apel şi a parchetelor de pe
lângă acestea.

În acord cu legislaŃia în vigoare, începând din 2006 INM a demarat procesul de dezvoltare şi
implementare a planului de formare continuă la nivel descentralizat, care să beneficieze de un aport
suplimentar din punct de vedere al personalului şi al resurselor bugetare din partea curŃilor de apel şi
parchetelor de pe lângă acestea. Pentru asigurarea caracterului unitar al formării la nivel
descentralizat, ca şi în vederea asigurării unui înalt nivel calitativ al pregătirii profesionale sub
această formă, era nevoie şi încă se impune, creşterea numărului de formatori ai INM în domeniile
prioritare pentru formarea continuă descentralizată.

În cursul anului 2009, INM a elaborat noua Strategie de recrutare, formare şi evaluare a
formatorilor (2009-2012) care a fost aprobată de CSM prin Hotărârea Plenului nr. 812/2009,
strategie ce continuă şi perfecŃionează direcŃiile de dezvoltare instituŃională în materia formării
formatorilor.

Astfel, prezenta strategie continuă şi perfecŃionează direcŃiile de dezvoltare instituŃională în materia


formării formatorilor adoptate şi implementate conform Strategiei recrutării şi formării formatorilor
2004-2007 ce a constituit parte integrantă a Strategiei generale de reformă a sistemului judiciar
2003-2007. Obiectivele majore ale reformei justiŃiei în România identificate pentru perioada de
referinŃă sunt în actualitate şi pentru perioada următoare având în vedere monitorizarea constantă a
Comisiei Europene.

Contextul social şi politic în care îşi desfăşoară INM activitatea este extrem de dinamic şi îşi găseşte
reflectare, anual, în politica INM privitoare la programele de formare iniŃială şi continuă şi,
inevitabil în politica INM cu privire la necesarul de formatori care este stabilit în funcŃie de nevoile
sistemului judiciar în plan intern dar şi în acord cu evoluŃia în plan european a direcŃiilor de formare
a magistraŃilor, cu respectarea – în egală măsură – a caracterului unitar şi a continuităŃii politicilor şi
procedurilor de organizare şi evaluare a proceselor de formare şi a activităŃilor de formare a
formatorilor. În acest sens, procesul de formare a magistraŃilor trebuie să Ńină seama de câteva noi
aspecte reflectate simetric în planul recrutării şi formării de formatori:
 creşterea semnificativă şi într-o perioadă scurtă de timp a numărului de magistraŃi, conform
necesităŃilor interne dar şi a angajamentelor luate faŃă de Uniunea Europeană, ceea ce presupune o
preocuparea pentru creşterea corespunzătoare a numărului de formatori;
 necesitatea specializării magistraŃilor solicită formarea rapidă şi temeinică a magistraŃilor în
domenii specifice pentru care trebuie recrutaŃi şi pregătiŃi formatori;
 reducerea, conform prevederilor legii privind statutul judecătorilor şi procurorilor, a perioadei în
care magistraŃii trebuie să participe la programe de formare profesională continuă organizate de
INM, de la 5 ani la 3 ani antrenează o creştere semnificativă a numărului acŃiunilor de formare pe

123
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

care INM trebuie să le pună la dispoziŃia magistraŃilor, implicând, de asemenea, o creştere a


numărului de formatori;
 permanenta modificare a legislaŃiei în unele domenii cum ar fi dreptul fiscal, dreptul comercial,
dreptul administrativ, dreptul muncii etc. ca şi modificările fundamentale în domeniul penal,
procesual penal sau civil (prin iminenŃa adoptării noilor coduri) şi evoluŃia rapidă a legislaŃiei
presupune o competenŃă şi o disponibilitate sporite din partea corpului de formatori;
 apariŃia sau creşterea în amploare a unor fenomene sociale, mai ales în domeniul infracŃionalităŃii
economice (corupŃie, spălarea banilor, criminalitate economică, criminalitate informatică etc.), care
necesită cunoştinŃe complexe, nu numai de drept penal ci şi de economie, drept fiscal, informatică,
pledează pentru atragerea în corpul de formatori a unor specialişti cu o altă formare decât cea
juridică;
 deschiderea europeană a sistemului judiciar a determinat creşterea importanŃei studierii limbilor
străine, în special a limbajului juridic, abilitate care va putea fi folosită, dincolo de dezvoltarea
profesională, în cooperarea juridică internaŃională şi în stagiile la instanŃe şi parchete străine;
 uniformizarea soluŃiilor din practica instanŃelor presupune, printre alte măsuri, şi uniformizarea
formării oferite magistraŃilor. Pentru aceasta este necesară consolidarea continuă a reŃelei de
formatori pentru fiecare domeniu de formare, cu reprezentare, în măsura în care este posibil, la
nivelul tuturor din cele 15 curŃi de apel şi parchete din Ńară.

Strategia de recrutare, formare şi evaluare a formatorilor 2009-2012 îşi propune pregătirea


judecătorilor şi procurorilor la un înalt nivel teoretic şi practic prin crearea unui corp didactic de elită
capabil să conducă la îndeplinirea obiectivelor strategice ale formării iniŃiale şi continue, pentru
perioada de referinŃă, prin intermediul următoarelor obiective specifice:
1. Punerea în practică a unei proceduri flexibile de selecŃie/recrutare şi evaluare a formatorilor
INM, în funcŃie de necesitatea recrutării unor formatori în cadrul formării iniŃiale sau continue, al
unor formatori cu normă întreagă, cu normă parŃială sau a unor moderatori ocazionali
2. Formarea formatorilor în ceea ce priveşte aspectele substanŃiale de drept cât şi în ceea ce priveşte
dezvoltarea aptitudinilor didactice
3. Dezvoltarea reŃelei astfel încât să acopere integralitatea domeniilor de formare
4. Creşterea numărului de formatori cu normă întreagă, în special din rândul judecătorilor şi
procurorilor în funcŃie
5. Cooptarea în corpul de formatori INM a unor specialişti cu o altă specializare decât cea juridică.

În prezent, lista formatorilor (aprobată prin Hotărârea Plenului CSM nr. 1703/2009) cuprinde 360
formatori ce acoperă toate domeniile de formare şi aria teritorială a tuturor curŃilor de apel.
Formatorii INM nu sunt repartizaŃi în mod uniform pe curŃi de apel şi parchete de pe lângă acestea,
unele curŃi de apel şi parchete fiind mai bine reprezentate decât altele, iar numărul de formatori
judecători fiind mai mare decât cel al procurorilor.

Un aspect deosebit de important în realizarea procesului de formare a formatorilor, lato sensu, îl


reprezintă adoptarea procedurilor operaŃionale SR EN ISO 9001:2001 – PO-02 Procesul de
formare iniŃială; PO-03 Procesul de formare continuă; PO-04 Procesul de formare a
formatorilor ce detaliază prevederile referitoare la modalitatea concretă de recrutare, evaluare şi
revocare a personalului de instruire din INM (inclusiv a tutorilor de practică).

124
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

7.1.2 Recrutarea formatorilor – probleme identificate în rapoartele de audit

1. Ocuparea tuturor posturilor vacante de formatori cu normă întreagă în cadrul INM


Mărirea numărului de formatori cu normă întreagă este un deziderat constant al INM menit să
asigure o viziune de ansamblu cu privire la formarea magistraŃilor, uniformizarea metodelor
pedagogice, transmiterea unui mesaj comun atât pentru formarea iniŃială cât şi pentru formarea
continuă, individualizarea programelor de formare a auditorilor şi creşterea prestigiului Institutului.

În primul rând, se impune precizarea că selecŃia formatorilor cu normă întreagă presupune recrutarea
unui specialist în drept în cadrul INM pe termen mediu şi lung, presupunând deci o selecŃie
riguroasă.

În al doilea rând, din punct de vedere financiar, această soluŃie presupune o creştere semnificativă a
costurilor de formare. Astfel, deşi ocuparea tuturor posturilor de formator cu normă întreagă va
conduce la reducerea numărului de formatori cu normă parŃială (la plata cu ora), totuşi diferenŃa între
numărul de formatori necesar şi cel prevăzut în statele de funcŃii pentru formatorii cu normă întreagă
va trebui asigurată prin colaborare cu formatori la plata cu ora, sumele echivalente posturilor
neacoperite fiind mai mari faŃă de sumele aferente plăŃii cu ora.

În al treilea rând, ocuparea posturilor vacante de formator cu normă întreagă presupune identificarea,
în cel mai scurt timp posibil, a spaŃiilor de birouri în care îşi vor desfăşura aceştia activitatea;
problema este cu atât mai stringentă cu cât nici în acest moment spaŃiile alocate INM nu sunt
suficiente desfăşurării activităŃii, iar în ultimul an numărul auditorilor de justiŃie admişi la INM a
crescut la 199.

În al patrulea rând, Departamentele de formare iniŃială si formare formatori şi-au propus, anual, ca
obiectiv al calităŃii conform standardelor SR EN ISO 9001 : 2001, recrutarea unui număr
sporit de formatori cu normă întreagă pentru formarea iniŃială şi continuă obiectiv nerealizat până
în prezent inclusiv datorită restricŃiilor impuse pe parcursul anului trecut şi care se menŃin şi în acest
an cu privire la recrutarea de personal.

În concluzie, pentru motivele expuse mai sus, credem că în circumstanŃele actuale, inclusiv cele care
Ńin de capacitatea instituŃională a Institutului, această recomandare va fi dificil de implementat în
perioada imediat următoare.

2. Actualizarea, de două ori pe an, a listei formatorilor, conform prevederilor din Statutul de
formator INM.
Precizăm că situaŃia observată în rapoartele de audit cu privire la listele de formatori pentru 2008 şi 2009
actualizate o singură dată pe an şi nu de două ori, aşa cum prevede Statutul, se datorează aprobării cu întârzieri
de 4 respectiv 7 luni de către Plenul CSM a listelor aprobate de Consiliul ŞtiinŃific, în ianuarie 2008 şi respectiv
martie 2009.

În vederea remedierii acestor întârzieri şi pentru asigurarea utilităŃii şi eficienŃei acestui instrument – lista
formatorilor – ca şi pentru asigurarea respectării prevederilor din Statut, considerăm că ar fi necesară
modificarea prevederilor din Statut în sensul actualizării listei formatorilor ori de câte ori este nevoie, prin
completarea acesteia cu formatorii nou recrutaŃi, urmând ca atât Consiliul ŞtiinŃific al INM, cât şi Plenul CSM să
se pronunŃe asupra unei liste limitate de formatori recrutaŃi sau, după caz, revocaŃi.

125
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

3. Reactualizarea procedurii operaŃionale a modului de recrutare a formatorilor


Având în vedere intenŃia noastră de a reformula şi de a actualiza procedurile prevăzute în Statutul de formator
INM în conformitate cu recomandările făcute de experŃii europeni în cadrul proiectelor Phare de asistenŃă
tehnică pentru INM şi CSM din 2009 şi cu documentul comprehensiv redactat de experŃii Băncii Mondiale (în
colaborare cu formatorii INM, specialistul INM în ştiinŃele educaŃiei şi coordonatorul departamentului de
formare formatori) privind Standardele profesionale pentru formatorii INM, considerăm oportune
recomandările făcute de echipa de audit în ceea ce priveşte reactualizarea procedurii operaŃionale în vederea
asigurării obiectivelor cuprinse în Strategia 2009-2012, în special asigurarea principiului
transparenŃei în derularea procedurii de selecŃie a formatorilor INM. În mod subsecvent actualizării
prevederilor din Statutul de formator INM, departamentul de formare formatori – în strânsă colaborare cu
Responsabilul pentru Managementul CalităŃii – va actualiza şi procedura operaŃională corespunzătoare.

4. Adoptarea unor măsuri în cadrul Consiliului ŞtiinŃific al INM cu privire la formatorii care au
obŃinut evaluări nesatisfăcătoare
Conform procedurii specifice SR EN ISO implementate de INM - PSP-10 SatisfacŃia clienŃilor -
anual, toate evaluările formatorilor, inclusiv cele ale formatorilor care obŃin calificative
necorespunzătoare, sunt supuse atenŃiei membrilor Consiliului ŞtiinŃific, care decid cu privire la
măsurile care trebuie adoptate în privinŃa acestora – discuŃii cu specialistul INM în ştiinŃele
educaŃiei, asistenŃă repetată la cursuri şi seminarii oferită de acesta, obligativitatea participării la
seminarii de formare având ca obiect tehnicile pedagogice organizate în beneficiul formatorilor cu
evaluări nefavorabile de către specialistul în ştiinŃele educaŃiei etc.
În ceea ce priveşte rezultatele evaluărilor aferente anului de învăŃământ 2008 – 2009, acestea au fost
supuse discuŃiei Consiliului ŞtiinŃific la sfârşitul anului 2009 şi s-a decis realizarea unei evaluări
suplimentare a formatorilor cu probleme de către specialistul în ştiinŃele educaŃiei, pentru a se urmări
evoluŃia acestora.

5. Elaborarea de politici, strategii şi metodologii privind performanŃele în educaŃie din punctul de


vedere al calităŃii procesului de formare şi evaluare a formatorilor.
Strategia privind recrutarea, formarea şi evaluarea formatorilor 2009-2012 a fost aprobată prin Hotărârea
Plenului CSM nr. 812/7 mai 2009 şi, alături de Strategia formării iniŃiale 2009-2012 (Hotărârea Plenului CSM
nr. 810/2009) şi Strategia formării continue 2009-2012 (Hotărârea Plenului CSM nr. 811/2009) conturează
direcŃiile actuale de dezvoltare instituŃională în materia formării iniŃiale, continue şi formare a
formatorilor.

Suplimentar, la sfârşitul anului 2009 au fost elaborate în cadrul a două proiecte Phare pentru INM respectiv
pentru CSM câteva documente ce sintetizează recomandări ale experŃilor europeni relevante în domeniul
dezvoltării instituŃionale, cu precădere în ceea ce priveşte politicile de formare continuă şi de formare a
formatorilor.

De asemenea, în cadrul unui proiect gestionat de INM din fonduri ale Băncii Mondiale s-a elaborat, la sfârşitul
lui 2009, un document comprehensiv redactat de experŃii Băncii Mondiale în colaborare cu formatorii INM,
specialistul INM în ştiinŃele educaŃiei şi coordonatorul departamentului de formare formatori privind
Standardele profesionale pentru formatorii INM.

Alături de recomandările formulate în rapoartele de audit, documentele strategice menŃionate mai sus vor
constitui materialul de lucru pentru actualizarea şi redefinirea prevederilor Statutului de formator INM adoptat
prin Hotărârea Plenului CSM nr. 613/2007.

126
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Având în vedere direcŃiile de acŃiune şi de dezvoltare a formării în plan european, INM îşi propune de asemenea,
elaborarea unor strategii, politici şi metodologii în ceea ce priveşte modalitatea de formare în mediu virtual,
eLearning, care să asigure eficientizarea procesului de învăŃare, prin punerea la dispoziŃia
magistraŃilor a unor module de studiu şi evaluare la distanŃă. În prezent, INM îşi propune să lanseze
un număr de 4 cursuri de formare continuă la distanŃă, în domeniile drept comunitar, drepturile
omului, unificarea practicii în materia fondului funciar şi unificarea practicii în materia restituirii de
imobile.

6. Elaborarea unui Cod de etică profesională a formatorilor din cadrul INM


Standardele de conduită profesională aplicabile formatorilor INM, majoritatea magistraŃi în funcŃie,
sunt cuprinse în Codul deontologic al magistraŃilor. Institutul NaŃional al Magistraturii fiind o
şcoală de formare profesională a viitorilor judecători şi procurori, referiri la normele de etică
profesională sunt inserate şi în Statutul formatorului INM, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM
nr. 613/2007, în care se precizează distinct, în concordanŃa cu normele prevăzute în Codul
deontologic al magistraŃilor, necesitatea îndeplinirii condiŃiei integrităŃii morale a candidaŃilor la
funcŃia de formator al Institutului.

În procesul actualizării prevederilor Statutului de formator INM se va avea în vedere dezvoltarea unei secŃiuni
speciale privind etica profesională şi integritatea formatorilor INM avându-se în vedere şi recomandările
experŃilor europeni privind Standardele profesionale pentru formatorii INM.

7. Modificarea Statutului formatorului în sensul introducerii obligativităŃii urmării unor cursuri de


specialitate pedagogică/didactică atât pentru formatorii în funcŃie, cât şi pentru formatorii care vor
fi recrutaŃi în viitor
În cadrul INM, toŃi formatorii beneficiază, ulterior parcurgerii procedurii de recrutare şi după
aprobarea acesteia de către Plenul CSM, de sesiuni de formare în materie de tehnici pedagogice
organizate şi susŃinute de specialistul INM în ştiinŃele educaŃiei, indiferent dacă aceştia au urmat
anterior astfel de cursuri de specialitate. Participarea la aceste module de formare iniŃială este
obligatorie, iar evoluŃia formatorilor proaspăt recrutaŃi este urmărită îndeaproape de specialistul în
ştiinŃele educaŃiei care le asigură, totodată, posibilitatea de a dezbate, atât în cadrul catedrelor de
specialitate cât şi individual, aspecte legate de metodele optime de predare, tehnicile pedagogice
folosite şi evaluare. De aceste întâlniri periodice beneficiază toŃi formatorii INM, în vederea
perfecŃionării continue a acestora în domeniul tehnicilor didactice.

În completare, facem următoarele precizări:


 Unul dintre criteriile generale de recrutare/selecŃie a formatorilor INM, stabilite prin Legea nr. 304/2004
privind organizarea judiciară este „experienŃa didactică”, criteriu ce este avut în vedere cu prioritate în procesul
de selecŃie, alături de celelalte criterii enumerate de lege;
 Având în vedere nevoile de formare a formatorilor nou recrutaŃi sau a celor cu experienŃă, dar pentru care s-
a constatat că mai este nevoie de sesiuni de formare în domeniul aptitudinilor didactice, INM organizează
periodic seminarii de formare a formatorilor pentru dezvoltarea abilităŃilor şi tehnicilor didactice;
 Întrucât INM nu face parte din sistemul educaŃiei naŃionale ci din sistemul judiciar şi astfel nu se supune
principiilor şi reglementărilor din legile educaŃiei, apreciem că absolvirea unor studii postuniversitare de
pedagogie sau didactice poate fi o recomandare de luat în considerare pentru formatorii INM, însă nu o
obligaŃie.

127
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

7.2. Formarea continuă a formatorilor

7.2.1. Formarea continuă a formatorilor – aspecte de evoluŃie

Conform Legii nr. 304/2004, personalul de instruire al Institutului NaŃional al Magistraturii este
asigurat, de regulă, din rândul judecătorilor şi procurorilor în funcŃie, care pot fi detaşaŃi în condiŃiile
legii, cu acordul lor, în cadrul Institutului, cu avizul Consiliului ştiinŃific al Institutului, însă INM
poate folosi, în condiŃiile legii, şi cadre didactice din învăŃământul juridic superior acreditat potrivit
legii, alŃi specialişti români şi străini.

Contextul actual în care îşi desfăşoară activitatea membrii sistemului judiciar, apariŃia sau creşterea
în amploare a unor fenomene sociale, mai ales în domeniul infracŃionalităŃii economice (corupŃie,
spălarea banilor, criminalitate economică, criminalitate informatică etc.), necesită cunoştinŃe
complexe, nu numai de drept penal ci şi de economie, drept fiscal, informatică, limbi străine ş.a., şi
pledează pentru formarea continuă a formatorilor în ceea ce priveşte noile evoluŃii ale domeniilor de
referinŃă, ca şi atragerea în corpul de formatori a unor specialişti cu o altă formare decât cea juridică.

De asemenea, strategiile de reformă a sistemului judiciar pun un accent deosebit pe dezvoltarea


abilităŃilor non-juridice specifice profesiei de magistrat, prin crearea unei punŃi de comunicare
eficiente între magistraŃi şi societate, ceea ce implică atât continuarea formării în domenii ca
managementul judiciar sau etică şi deontologie profesională sau aptitudini didactice, cu formatori
din rândul magistraŃilor sau cu specialişti în management, comunicare sau retorică, cât şi dezvoltarea
abilităŃilor de comunicare a judecătorilor şi procurorilor.

Mai mult, începând cu anul 2007, Consiliul Superior al Magistraturii, împreună cu Institutul
NaŃional al Magistraturii, au decis crearea unui grup de formatori specializaŃi în formarea membrilor
comisiilor de evaluare a activităŃii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, în acord cu
prevederile Regulamentului şi ale Ghidului corespunzător privind evaluarea activităŃii profesionale a
judecătorilor şi procurorilor. Aceşti formatori au misiunea permanentă de a dezvolta şi testa
diferitele metode de evaluare în urma analizării indicatorilor şi sub-indicatorilor prevăzuŃi în aceste
documente, în scopul asigurării unei pregătiri riguroase a membrilor comisiilor responsabile cu
evaluarea activităŃii profesionale a judecătorilor şi procurorilor de la nivelul întregii Ńări. ReŃeaua de
formatori creată pentru acest domeniu reprezintă un instrument necesar şi complementar aplicării
unui sistem îmbunătăŃit al evaluării performanŃei, precum şi pentru aplicarea unor indicatori de
performanŃă noi/îmbunătăŃiŃi, la nivelul întregii Ńări.

Formarea magistraŃilor nu se limitează la iniŃierea în tehnica soluŃionării litigiilor ci presupune


dezvoltarea abilităŃilor non-juridice specifice profesiei de magistrat prin crearea unei punŃi de
comunicare eficiente între magistraŃi şi societate. Este necesară, aşadar, o formare pluralistă care să
garanteze şi să întărească existenŃa unui spirit deschis al magistraŃilor, atât prin organizarea
periodică, pentru formatorii în funcŃie, a sesiunilor de formare în ceea ce priveşte dezvoltarea
aptitudinilor didactice, ca şi prin recrutarea şi formarea unui corp de formatori în domenii non-
juridice, relevante în contextul social european (continuarea formării în domeniul managementului
judiciar, comunicare, aptitudini didactice, etică şi deontologie profesională, formarea evaluatorilor
etc.).

Unul dintre obiectivele urmărite de INM în dezvoltarea componentei de formare a formatorilor îl


reprezintă formarea formatorilor în ceea ce priveşte aspectele substanŃiale de drept cât şi în ceea ce

128
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

priveşte dezvoltarea aptitudinilor didactice. Atingerea obiectivelor ce Ńin de conŃinutul formării


oferite de INM depinde, printre altele, de tipul acŃiunii de formare ales, precum şi de metodele
pedagogice folosite.

INM îşi propune, prin punerea în practică a prevederilor din documentele strategice, să contribuie la
modernizarea procesului de învăŃare, stimulată de o bază materială modernă, prin:
- scanarea materialelor didactice în scopul creării unor dosare virtuale şi utilizării lor în sistem
informatic;
- organizarea de seminarii demonstrative în scopul însuşirii de către formatori a tehnicilor de
predare moderne (smart-board-ul, videoproiector, laptop, flipchart);
- utilizarea tehnicii informatice în scopul creării şi utilizării în procesul de predare – învăŃare a
unor documente de sinteză pentru fiecare materie de tip PowerPoint.

Conform prevederilor Statutului de formator INM 2007, formatorii INM au obligaŃia, dar şi dreptul,
de a participa la diversele sesiuni de formare a formatorilor organizate de INM, atât pentru
formatorii nou recrutaŃi, cât şi pentru formatorii care au primit evaluări nesatisfăcătoare. Cursurile de
formare constau atât în perfecŃionarea aspectelor substanŃiale în domeniul de specializare, cât şi în
ceea ce priveşte dezvoltarea aptitudinilor didactice.

În vederea asigurării unei formări de calitate, ca şi a unei evaluări continue competente din punct de
vedere didactic, INM a decis, în anul 2005, cooptarea în corpul formatorilor INM a unor specialişti
în ştiinŃele educaŃiei, astfel că în perioada aprilie 2005 – octombrie 2006 INM a recrutat 3 specialişti
în ştiinŃele educaŃiei cu normă parŃială. Din octombrie 2006 INM a inclus în organigramă şi a ocupat
un post de specialist în ştiinŃele educaŃiei cu normă întreagă. Acesta este responsabil cu evaluarea
anuală a formatorilor INM în ceea ce priveşte tehnicile didactice utilizate în cadrul sesiunilor de
formare şi, de asemenea, joacă un rol important ca membru în comisiile de recrutare a noilor
formatori.

7.2.2. Formarea continuă a formatorilor – date statistice consemnate în rapoartele de bilanŃ

Anul 2005

Formarea formatorilor, atât în ceea ce priveşte conŃinutul juridic, cât şi în ceea ce priveşte
calităŃile didactice

La începutul anului 2005 INM deŃinea 18 posturi de profesor, din care erau ocupate doar 3, restul
fiind folosite pentru plata celorlalŃi formatori ai INM. În cursul anului 2005, numărul posturilor de
profesor a crescut la 24 - 7 dintre ele fiind ocupate, în condiŃiile în care în cursul anului unul dintre
profesori s-a pensionat.

În data de 1 aprilie 2005 Consiliului ştiinŃific al INM a aprobat ocuparea, în regim de colaborare, a
unui post de specialist în ştiinŃele educaŃiei, cu rol în coordonarea activităŃii formatorilor de la
formarea iniŃială şi continuă, iar în luna noiembrie 2005 au fost scoase la concurs alte două posturi
de specialişti în ştiinŃele educaŃiei în cadrul INM. Recrutarea de specialişti în ştiinŃele educaŃiei în
cadrul INM a avut în vedere necesitatea de formare a formatorilor, uniformizarea metodelor
didactice, modernizarea programelor analitice, având ca scop final creşterea calitativă a procesului
de formare desfăşurat de INM.

129
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Creşterea numărului de formatori cu normă întreagă

În noiembrie 2005 Consiliul ştiinŃific al INM a decis selectarea unui formator cu normă întreagă,
pentru o perioadă de 6 luni, pentru profilul drept penal – drept procesual penal, iar în data de 12
decembrie 2005 au fost cooptaŃi în corpul de formatori ai INM alŃi 4 formatori cu normă întreagă, în
domeniile drept civil-drept procesual civil, etică şi deontologie, drept comunitar şi limbi străine.

Mărirea numărului de formatori cu normă întreagă este menită să asigure o viziune de ansamblu cu
privire la formarea magistraŃilor, uniformizarea metodelor pedagogice, transmiterea unui mesaj
comun atât pentru formarea iniŃială cât şi pentru formarea continuă, individualizarea programelor de
formare a auditorilor şi creşterea prestigiului Institutului.

În anul 2005 au fost organizate 8 seminarii pentru formarea formatorilor:


- Aptitudini didactice – metode pedagogice - 5 seminarii
- Pregătirea magistraŃilor care doresc să devină formatori în domeniul IT - 2 seminarii
- Pregătirea magistraŃilor care doresc să devină formatori în domeniul falimentului (1 seminar)

Anul 2006

Formarea formatorilor, atât în ceea ce priveşte conŃinutul juridic, cât şi în ceea ce priveşte
calităŃile didactice
În noiembrie 2006 Consiliului ştiinŃific al INM a aprobat ocuparea, în regim de colaborare, a unui
post de specialist în ştiinŃele educaŃiei, care va coordona activitatea formatorilor de la formarea
iniŃială şi continuă.

Creşterea numărului de formatori cu normă întreagă

În data de 22 august 2006 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a respins propunerea


Consiliului ştiinŃific al INM referitoare la numirea unui formator cu normă întreagă la disciplina
drept civil, iar un alt formator cu normă întreagă pentru disciplina etică şi deontologie a fost revocat
din funcŃie.

Pentru disciplina drept civil un post de formator cu normă întreagă a fost ocupat începând cu luna
februarie 2006 şi un altul începând cu data de 15 noiembrie 2006.

Seminarii de formare a formatorilor (27 seminarii la care au participat 228 judecători şi 115
procurori)
- JustiŃia pentru minori – 1 seminar,
- Formare a formatorilor în domeniul informatic – 4 seminarii,
- Aptitudini pedagogice – metode pedagogice - 4 seminarii,
- TAIEX în domeniul dreptului comunitar – 6 seminarii,
- EIPA- Cooperare judiciară în materie penală – 5 seminarii,
- Spălare de bani – 2 seminarii,
- Drept penal – Criminalitate informatică – 2 seminarii,
- Limbi străine – 2 seminarii, la care au participat 17 magistraŃi,
- Formare formatori de la formare iniŃială - 1 seminar.

130
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Anul 2007

Aspecte instituŃionale

Având în vedere necesitatea reglementării statutului de formator al INM în ceea ce priveşte


recrutarea, evaluarea şi revocarea acestora, Plenul CSM a aprobat, prin Hotărârea nr. 613 din 13
septembrie 2007, proiectul “Statutului de formator al INM – Recrutare, evaluare şi revocare”
astfel cum a fost aprobat de Consiliul ştiinŃific al INM în şedinŃa din 31 august 2007, cu observaŃiile
formulate din cadrul Grupului de lucru nr.3.

Seminarii de formare a formatorilor – situaŃie statistică:

INM a realizat în 2007 32 seminarii de formare a formatorilor de la formare iniŃială şi formare


continuă, fie în cadrul unor programe noi, fie în cadrul unor programe care au demarat în 2006 şi au
continuat în 2007, după cum urmează:
- Drept comunitar – 1 seminar organizat în cadrul proiectului Phare 2004/ 016-772.01.04-08 –
„Sprijin ulterior acordat INM”;
- Cooperare judiciară în materie civilă şi comercială - seminarii organizate în cadrul proiectului
Phare 2005/IB/JH/03 de ÎnfrăŃire instituŃională dintre MJ şi Austria – 5 seminarii;
- Cooperare judiciară în materie penală - seminarii organizate în cadrul proiectului Phare
2005/IB/JH/03 de ÎnfrăŃire instituŃională dintre MJ şi Austria – 5 seminarii;
- Etică şi deontologie – 4 seminarii (din care 3 seminarii organizate în cadrul proiectului Phare
2004 /016-772.01.04-08 –„Sprijin ulterior acordat INM” şi un seminar organizat în colaborare cu
FundaŃia Alternative Sociale);
- Aptitudini didactice – seminarii organizate în cadrul proiectului Phare 2004 /016-772.01.04-08 –
„Sprijin ulterior acordat INM” – 5 seminarii;
- Redactarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă – conferinŃă organizată cu sprijinul
fundaŃiei Konrad Adenauer – 1 seminar,
- Criminalitate informatică – 1 seminar;
- Limba engleză juridică - Proiectul “Language4Law”, desfăşurat în colaborare cu CEELI
Institute Praga – 2 seminarii;
- IT – 1 seminar;
- Formarea reŃelei de formatori care va asigura pregătirea membrilor comisiilor responsabile cu
evaluarea activităŃii profesionale a judecătorilor şi procurorilor – 3 seminarii,
- Metodologia actului de justiŃie – Motivarea hotărârilor judecătoreşti (în materie civilă şi penală)
– 1 seminar;
- Dezvoltarea unor programe comune în materia drepturilor omului pentru şcolile de magistratură
din Europa est centrală – seminar organizat cu sprijinul Consiliului Europei, în cadrul
programului HELP – 1 seminar;
- Formarea noilor formatori INM şi a tutorilor de practică - 2 seminarii.

131
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Anul 2008

Seminarii de formare a formatorilor – situaŃie statistică:

Programele de formare de formatori, realizate în 2008 prin intermediul a 27 seminarii, sunt:


- JustiŃia pentru minori - 2 seminarii;
- Drept comunitar – 1 seminar;
- Etică şi deontologie - 12 seminarii (seminarii de formare continuă, dar care au avut şi o
componentă de formare de formatori, fiind susŃinute de magistraŃi care au urmat cursurile de
formare de formatori în domeniul eticii – cea de-a treia etapă a programului de formare);
- Metodologia actului de justiŃie - 1 seminar;
- Limba engleză juridică – 4 seminarii;
- IT – 1 seminar;
- Aptitudini didactice – 5 seminarii;
- Formarea reŃelei de formatori care va asigura pregătirea membrilor comisiilor responsabile cu
evaluarea activităŃii profesionale a judecătorilor şi procurorilor – 1 seminar.

Anul 2009

Aspecte instituŃionale

Aşa cum a fost menŃionat în cadrul acestui capitol, în cursul anului 2009, INM a elaborat noua
Strategie de recrutare, formare şi evaluare a formatorilor (2009 - 2012) care a fost aprobată de
CSM prin Hotărârea Plenului nr. 812 din 7 mai 2009, strategie ce continuă şi perfecŃionează
direcŃiile de dezvoltare instituŃională in materia formării formatorilor.

Având în vedere eliberarea prin pensionare a postului de formator cu normă întreagă la formare
continuă în domeniul drept penal si drept procesual penal, în data de 28 decembrie 2009, Institutul
NaŃional al Magistraturii a scos la concurs – prin detaşare – un post de formator cu normă întreagă
din rândul judecătorilor si procurorilor în domeniul dreptului penal şi dreptului procesual penal.

Seminarii de formare a formatorilor:

În ceea ce priveşte seminariile de formare a formatorilor, în perioada 1 ianuarie 2009 – 31


decembrie 2009, au fost organizate 14 seminarii la care au participat 217 formatori şi viitori
formatori, după cum urmează:
- Aptitudini didactice - 5 seminarii din care 2 seminarii din fonduri bugetare şi 3 seminarii au fost
organizate în cadrul proiectului Băncii Mondiale - „Crearea de standarde pentru formatori”-
cofinanŃare fonduri bugetare;
- Drept comunitar – 3 seminarii, unul de formare de formatori şi 2 de formare continuă, cu o
componentă de formare a formatorilor realizate în cadrul proiectului Phare 2006/018-147.01.04
„Continuarea asistenŃei acordate INM”;
- Management judiciar - 4 seminarii, două de formare de formatori şi 2 de formare continuă, cu o
componentă de formare a formatorilor realizate în cadrul proiectului Phare 2006/018-147.01.04
„Continuarea asistenŃei acordate INM”;
- Criminalitate economico-financiară - în cadrul proiectelor Phare derulate în cadrul altor instituŃii
din sistemul judiciar au fost organizate seminarii de formare a propriilor formatori în acest domeniu.
Astfel, au fost organizate 4 seminarii, 2 în cadrul Proiectului Phare RO 2007-IB/JH/01/TL -

132
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

„Întărirea capacităŃii instituŃionale a Ministerului Public” şi 2 în cadrul Proiectul Phare 2007-


IB/JH/03/TL privind „Întărirea capacităŃii operaŃionale a instituŃiilor de aplicare a legii din România
în lupta împotriva criminalităŃii economice şi financiare”, derulat de către Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie.
- Criminalitate organizată şi terorism - în cadrul Proiectului Phare „Continuarea consolidării
capacităŃii instituŃionale a Ministerului Public în special în domeniul luptei împotriva criminalităŃii
organizate şi a terorismului” 2006/018-147.01.04.08.02 al cărui beneficiar a fost DIICOT, proiect
implementat de către European Consultants Organisation în consorŃiu cu B&S Europe, au fost
programate a fi organizate 2 seminarii de formare a formatorilor în acest domeniu.

133
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

8. CAPITOLUL VIII - CONCURSURI/EXAMENE


Principalele activităŃi ale INM, astfel cum sunt acestea definite de Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciară, cu modificările şi completările ulterioare, sunt formarea iniŃială, formarea
continuă şi formarea formatorilor. Organizarea concursurilor şi examenelor a devenit, ca urmare a
atribuŃiilor INM stabilite prin Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu
modificările şi completările ulterioare, o activitate extrem de importantă prin prisma numărului de
concursuri şi examene organizate, a resurselor financiare, umane şi de timp investite, a dinamicii
modificărilor normative şi instituŃionale intervenite, precum şi a impactului asupra imaginii INM.

Conform dispoziŃiilor Legii nr. 303/2004, Consiliul Superior al Magistraturii organizează prin
intermediul INM următoarele concursuri şi examene privind selecŃia şi cariera magistraŃilor:
 concursul de admitere la INM – art. 13;
 concursul de admitere în magistratură pentru persoanele licenŃiate în drept care au cel puŃin 5 ani
vechime in specialitate in funcŃiile expres prevăzute de lege – art. 33 alin. 2;
 examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari – art. 26 alin. 1;
 concursul de promovare a judecătorilor şi procurorilor în funcŃii de execuŃie – art. 43 alin. 2;
 concursul/examenul pentru numirea în funcŃii de conducere a judecătorilor şi procurorilor – art.
48 alin.1 şi art. 49 alin. 1;
 În afara acestora, INM organizează anual examenul de absolvire a INM.

În conformitate cu legislaŃia în vigoare şi în aplicarea calendarului concursurilor şi examenelor


aprobat anual de CSM, INM a organizat, în perioada 2005-2009, 43 de concursuri şi examene,
dintre care:
- 5 concursuri de admitere la INM;
- 6 examene de absolvire INM;
- 10 concursuri de admitere în magistratură;
- 5 examene de capacitate pentru judecătorii şi procurorii stagiari;
- 6 concursuri de promovare a judecătorilor şi procurorilor în funcŃii de execuŃie;
- 11 concursuri/examene pentru numirea în funcŃii de conducere a judecătorilor şi procurorilor.

Având în vedere faptul că:


- organizarea fiecărui astfel de concurs sau examen se derulează, începând de la activitatea de
revizuire a tematicii şi bibliografiei în vederea supunerii aprobării Consiliului ŞtiinŃific al INM,
formularea propunerilor privind componenŃa comisiilor şi până la publicarea rezultatelor finale, pe
parcursul a cel puŃin 3 luni;
- INM organizează anual, în medie, 8 concursuri şi examene, în cele mai multe cazuri ocupându-se
de organizarea şi desfăşurarea în paralel a câte 2 sau 3 concursuri/examene,
au devenit necesare reconsiderarea obiectivelor şi priorităŃilor INM şi includerea printre acestea a
activităŃii de concursuri şi examene.

Astfel, prin Hotărârea nr. 1/2007, Consiliul ŞtiinŃific al INM a aprobat înfiinŃarea unui nou
departament în cadrul INM – Departamentul de concursuri, examene şi de politici publice,
Regulamentul INM fiind modificat în consecinŃă prin Hotărârea Plenului CSM nr. 452/2007.

În septembrie 2007 a fost începută procedura de certificare SR EN ISO 9001:2001 a sistemului de


management al calităŃii inclusiv pentru organizarea de concursuri şi examene. Obiectivele pe care
INM şi le-a propus în cadrul procedurii de management al calităŃii sunt:

134
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

 Organizarea de concursuri şi examene cu respectarea principiului transparenŃei – prin


raportare la cantitatea şi calitatea informaŃiilor privitoare la organizarea şi desfăşurarea diferitelor
probe de concurs sau examen de care au beneficiat participanŃii la concursuri şi examene;
 Organizarea de concursuri şi examene cu respectarea principiului obiectivităŃii – prin raportare
la garanŃiile de obiectivitate conŃinute în regulamentele de organizare ale diferitelor concursuri şi
examene;
 Organizarea de concursuri şi examene cu caracter relevant – prin raportare la elementele din
profilul magistratului şi proporŃia în care acestea sunt verificate de diferitele probe de concurs
sau examen;
 Organizarea de concursuri şi examene cu caracter eficient – prin raportare la numărul de posturi
ocupate din cele scoase la concurs.

Măsuri de Implementare

În vederea atingerii acestor obiective, mai multe măsuri de implementare au fost adoptate în
perioada 2005-2009:
 elaborarea, în decembrie 2005, şi transmiterea către CSM, spre aprobare, a unei Metodologii
comune pentru toate concursurile şi examenele organizate de CSM prin INM; mai multe dintre
cerinŃele metodologiei vizau îmbunătăŃirea transparenŃei şi obiectivităŃii concursurilor şi examenelor
respective (o descriere a celor mai importante aspecte poate fi regăsită la punctul 8.2 – Metodologia
de organizare a concursurilor şi examenelor);
 modificarea succesivă a tuturor regulamentelor de concurs sau examen în conformitate cu
Metodologia aprobată de CSM;
 profesionalizarea scrierii subiectelor de concurs şi a baremelor de notare şi evaluare prin:
a) includerea în Metodologie şi în toate regulamentele de concurs/examen a unor cerinŃe privind
calitatea subiectelor, care vizează: respectarea tematicii şi a bibliografiei aprobate, cuprinderea
echilibrată a materiei, gradul de complexitate, timpul alocat; evitarea repetării subiectelor de la
concursuri/examene anterioare, indicarea, pentru fiecare subiect, a punctajului şi a timpului
recomandat, evitarea subiectelor ce conŃin probleme controversate, punctarea în principal a
motivării soluŃiei alese de candidat etc.;
b) adoptarea (mai 2007) a unui ghid de scriere a speŃelor şi a baremelor adresat atât comisiilor de
elaborare a subiectelor cât şi participanŃilor la diferitele concursuri şi examene;
c) selectarea (începând cu 2006) a unor echipe de specialişti în dezvoltarea de subiecte de concurs
pe tipuri de probe şi discipline de examen în vederea încheierii cu aceştia a unor contracte de
colaborare pentru dezvoltarea în mod continuu de subiecte de concurs/examen:
– INM a recrutat, în 2 etape (2005 şi 2007), şi a încheiat contracte de colaborare cu 10 specialişti
români în dezvoltarea de subiecte de gândire critică pentru concursul de admitere la INM; aceştia au
beneficiat de formare din partea experŃilor Law School Admission Council (LSAC), în cadrul
Proiectului „AsistenŃă tehnică pentru elaborarea testelor de gândire critică”, derulat cu finanŃare din
partea Băncii Mondiale (o descriere a proiectului poate fi regăsită la punctul 10.2.3 – Proiectul
privind furnizarea de „AsistenŃă tehnică în vederea elaborării testelor de gândire critică – fazele I,
II şi III”);
– în luna martie 2008 INM a realizat o selecŃie de specialişti în elaborarea de subiecte de concurs
pentru alte 16 domenii, suspendând însă continuarea proiectului ca urmare a respingerii de către
CSM a propunerilor de modificare a Regulamentelor concursurilor şi examenelor în sensul
permiterii pretestării în condiŃii de concurs a subiectelor dezvoltate de specialiştii recrutaŃi;

135
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

d) scrierea continuă, verificarea, editarea şi pretestarea subiectelor de concurs dezvoltate de


specialiştii în dezvoltarea subiectelor de gândire critică, analiza statistică şi alimentarea continuă a
bazei de date cu subiecte de concurs (începând cu 2007);
 elaborarea şi transmiterea către CSM a mai multor propuneri de modificare a regulamentelor
concursurilor de admitere la INM, admitere în magistratură în condiŃiile art. 33 alin. 1 din Legea nr.
303/2004, de promovare în funcŃii de execuŃie şi pentru numirea în funcŃii de conducere, în vederea
creşterii caracterului relevant al acestora:
a) propuneri privind creşterea ponderii probelor care verifică abilităŃi şi reducerea
corespunzătoare a ponderii probelor care verifică doar cunoştinŃe de drept, atât la admitere la INM
cât şi la admitere în magistratură pentru jurişti cu 5 ani vechime, precum şi la concursul/examenul de
ocupare a funcŃiilor de conducere;
b) propuneri privind introducerea unor noi probe la admitere la INM care să verifice gândirea
critică a candidaŃilor (testul de raŃionament logic, aprilie 2005), a atitudinilor specifice profesiei
(interviu, aprilie 2005), abilităŃile lingvistice ale candidaŃilor (formulate succesiv în 2006, 2007,
2008), cultura lor generală (formulate în 2008);
 crearea unei baze de date cu persoane care au vocaŃia de a face parte din comisiile de
concurs/examen şi stocarea informaŃiilor privitoare la participarea acestora la
concursurile/examenele organizate;
 iniŃiativa creării unei aplicaŃii informatice care să permită stocarea în condiŃii de securitate a
subiectelor de concurs/examen dezvoltate de specialiştii recrutaŃi.

8.1. Probe de concurs/examen

A. Concursul de admitere în magistratură în condiŃiile art. 33 din Legea nr. 303/2004

Principala modalitate de admitere în magistratură este admiterea la INM si absolvirea cursurilor


INM de formare iniŃială. Legea nr. 303/2004 reglementează însă şi o modalitate excepŃională de
intrare în profesie, destinată persoanelor licenŃiate în drept care au cel puŃin 5 ani vechime în
specialitate în funcŃiile prevăzute de art. 33 alin. 1 şi care îndeplinesc condiŃiile prevăzute de art. 14
alin. 2 din lege.
Conform dispoziŃiilor art. 33 alin. 2 din lege, concursul se organizează anual sau ori de câte ori este
necesar, pentru ocuparea posturilor vacante de la judecătorii şi parchetele de pe lângă acestea. În
perioada 2005-2009 au fost organizate 10 concursuri de admitere în magistratură în condiŃiile art. 33
din lege. Începând din 2006, concursurile se organizează în condiŃiile Regulamentului privind
organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de
numire în funcŃiile de judecător şi procuror, fără concurs, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr.
152/2006, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârile Plenului CSM nr. 80/2007 şi nr.
123/2008.

Examinarea candidaŃilor se face prin susŃinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinŃelor
teoretice şi practice la următoarele materii:
a) drept civil;
b) drept procesual civil;
c) drept penal;
d) drept procesual penal;
e) organizare judiciară şi jurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului.

136
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Un candidat este declarat admis dacă obŃine media generală de minim 7. CandidaŃii admişi la proba
scrisă sunt verificaŃi sub aspectul bunei reputaŃii de către inspectori din cadrul CSM, cu
respectarea dispoziŃiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecŃia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaŃie a acestor date, cu modificările şi completările
ulterioare, şi sunt programaŃi pentru a se prezenta la vizita medicală şi la testarea psihologică.
CandidaŃii inapŃi pentru exercitarea funcŃiei, din punct de vedere medical sau psihologic, precum şi
cei care nu se bucură de o bună reputaŃie sunt declaraŃi respinşi.

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului a suferit o serie de modificări ce au


vizat, în principal:
 materiile de concurs – acestea sunt cele enumerate mai sus începând din 2006, până la această
dată cea de a cincea materie de concurs figurând sub denumirea „organizare judiciară, elemente
de drept comparat şi jurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului”;
 modalitatea de examinare - în perioada 2005-2007 proba scrisă verifica cunoştinŃele
candidaŃilor prin subiecte teoretice şi speŃe. Ca urmare a modificării din 2008 a Regulamentului,
proba scrisă constă în susŃinerea unui test-grilă pentru verificarea cunoştinŃelor teoretice şi
practice, cu următoarea structură:
a) câte 10 întrebări teoretice din materiile drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept
procesual penal, respectiv câte 5 întrebări teoretice din materiile organizare judiciară şi
jurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului - fiecare răspuns corect valorează 0,1 pct.;
b) 10 întrebări practice din materiile drept civil şi drept procesual civil şi 10 întrebări practice din
materiile drept penal şi drept procesual penal fiecare răspuns corect valorează 0,25 pct.
 modalitatea de evaluare şi notare – consecinŃă a modificării modalităŃii de examinare, din 2008
corectarea lucrărilor grilă se face prin procesare electronică;
 posibilitatea candidaŃilor de a consulta legislaŃia pe parcursul probei de concurs – până la
modificarea din 2008 a Regulamentului, candidaŃilor le era permisă consultarea, în timpul
concursului, a materialelor „a căror posibilitate de utilizare este menŃionată explicit în tematică şi
bibliografie”. Această posibilitate a fost eliminată cu ocazia modificării modalităŃii de
examinare;
 soluŃionarea contestaŃiilor la barem – în concordanŃă cu dispoziŃiile Metodologiei, candidaŃii
au posibilitatea de a formula contestaŃii la barem în termen de 24 de ore de la afişarea baremului,
acestea soluŃionându-se în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de contestare. În 2008
au fost aprobate următoarele propuneri de modificare a Regulamentului:
a) au fost reglementate expres efectele admiterii contestaŃiilor la barem şi modul în care se
aplică baremul definitiv. Astfel, în cazul anulării unei întrebări, punctajul corespunzător
acesteia se acordă tuturor candidaŃilor iar în cazul în care se apreciază că răspunsul corect la o
întrebare este altul decât cel stabilit în baremul iniŃial, punctajul se acordă pentru oricare din
cele două variante de răspuns;
b) soluŃia de admitere sau respingere a contestaŃiilor la barem se motivează în termen de 3
zile de la expirarea termenului stabilit pentru soluŃionarea acestora;
c) admiterea contestaŃiilor la barem are efecte şi faŃă de membrii comisiei de elaborare a
subiectelor; în urma analizării cauzelor care au determinat această situaŃie CSM poate lua faŃă
de membrii respectivi fie măsura reducerii drepturilor băneşti corespunzătoare activităŃii
prestate în cadrul comisiei, fie pe cea a imposibilităŃii de a mai face parte din comisii similare,
pentru o perioadă de 3 ani.

Actuala modalitate de examinare încearcă să răspundă, prin structura probei (întrebările teoretice şi
cele practice reprezentând fiecare 50% din nota finală), cerinŃelor de exigenŃă în recrutarea

137
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

magistraŃilor prin această modalitate excepŃională. Ca şi în cazul admiterii la INM, se menŃine însă
întrebarea dacă este suficientă verificarea cunoştinŃelor de drept doar printr-o probă de tip grilă, fără
posibilitatea de a testa capacitatea candidaŃilor de argumentare, de interpretare şi de aplicare a
dispoziŃiilor legale. De asemenea, ar fi utilă examinarea utilităŃii introducerii, după modelul admiterii
la INM, a unei probe care să verifice gândirea critică a candidaŃilor.

SituaŃie comparativă admitere la INM – admitere în magistratură în condiŃiile art. 33 alin. 1 din
Legea nr. 303/2004:

Admitere la INM Admitere în magistratură în condiŃiile art.33 alin. 1


din Legea nr. 303/2004
Nr. locuri Nr. Nr. locuri scoase la Nr. candidaŃi admişi
scoase la candidaŃi concurs
concurs admişi
614 (370 16 (14
judecători +244 judecători
procurori) +2 procurori)
298 (258 74 (68
2005 180 119 judecători +40 judecători 219
1132
procurori) +6 procurori)
220 (70
70 judecători
judecători
59 procurori
+150 procurori)
108 procurori 21 procurori
188 28
2006 180 180 80 (30 judecători 7 (3 judecători
+50 procurori) +4 procurori)
240 100 (50
2 (1 judecător
2007 (100 judecători 174 judecători 2
100 +1 procuror)
+140 procurori) +50 procurori)
30-judecatori;50
procurori
47 judecători
160 suplimentate
81 procurori
2008 (60 judecători 160 cu:17-judecatori 217 186
+100 procurori) si 31 procurori
35-judecatori 23 judecători
54-procurori 35 procurori
130 (70
73 judecători
judecători
200 60 procurori
+60 procurori)
2009 (100 judecători 200 250 216
120 (70
+100 procurori) 55 judecători
judecători
28 procurori
+50 procurori)
833 651

Din datele de mai sus se poate observa faptul că atât numărul de locuri scoase la concurs, cât şi
numărul de posturi ocupate prin admiterea în condiŃiile art. 33 alin. 1 sunt superioare celor scoase la
concurs şi ocupate prin admiterea la INM, în special în perioada 2005, 2008-2009. Pentru perioada
138
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

2005-2007 trebuie luat în considerare şi faptul că au avut loc numiri fără concurs în funcŃiile de
judecător şi procuror. Raportat la perioada 2005-2009, admiterea directă a reprezentat aproximativ
44% din totalul recrutărilor realizate de INM prin CSM. Printre factorii ce au determinat menŃinerea
unui număr ridicat de posturi oferite spre ocupare prin această modalitate s-au numărat posibilitatea
INM de a forma un număr limitat de posturi de auditori de justiŃie precum şi numărul ridicat de
pensionări din ultimii ani. INM a făcut eforturi constante pentru sporirea capacităŃii sale
instituŃionale de a pregăti auditori de justiŃie, numărul locurilor scoase la concurs menŃinându-se, în
general, într-un ritm de creştere (detalii privind evoluŃia numărului auditorilor de justiŃie sunt
prezentate la punctul 5.1 – Recrutarea auditorilor de justiŃie din prezentul document).

B. Examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari

Judecătorii şi procurorii stagiari au obligaŃia de a se prezenta la examenul de capacitate la încheierea


perioadei de stagiu de 1 an. Examenul verifică cunoştinŃele teoretice şi practice prin probe scrise şi
orale şi se organizează anual, în condiŃiile Regulamentului privind examenul de capacitate al
judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 581/2006,
cu modificările aduse prin Hotărârea Plenului CSM nr. 652/2007.

Probele scrise constau în lucrări cu subiecte distincte, pentru judecători şi procurori, inclusiv
soluŃionarea unor speŃe şi redactarea de lucrări cu caracter practic, în funcŃie de specificul activităŃii
candidaŃilor, şi se susŃin la următoarele materii: a) drept civil, b) drept procesual civil, c) drept penal,
d) drept procesual penal.

Probele orale se susŃin la următoarele materii: fundamentele constituŃionale ale statului, instituŃiile
de bază (din dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal şi dreptul procesual penal),
organizarea judiciară şi Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor.

Personalul de specialitate juridică asimilat magistraŃilor optează, prin cererea de înscriere la


examenul de capacitate, pentru susŃinerea probelor scrise şi orale, fie împreună cu judecătorii, fie
împreună cu procurorii, lucrările cu caracter practic pe care le vor susŃine urmând să fie
particularizate în funcŃie de instituŃiile de la care provin.

Un candidat este admis dacă obŃine media generală minim 7 şi minim 5 la fiecare din materiile de
concurs. Dacă nu promovează examenul de capacitate judecătorul sau procurorul stagiar are
obligaŃia de a se prezenta la următoarea sesiune. AbsenŃa nejustificată sau nepromovarea de 2 ori a
examenului duce la pierderea calităŃii de judecător stagiar sau procuror stagiar.

Examenul de capacitate este în prezent singurul examen organizat de CSM, prin INM, care mai
păstrează probe scrise clasice, de alt tip decât grilă. Auditorii de justiŃie, judecătorii stagiari şi
procurorii stagiari au formulat propuneri în sensul modificării modalităŃii de examinare, prin trecerea
la probe scrise tip grilă. Având în vedere importanŃa examenului precum şi faptul că este singurul
care verifică (cu excepŃia examenului de absolvire a INM), abilităŃile candidaŃilor de argumentare în
scris şi de redactare a unor lucrări cu caracter practic, aceste propuneri sunt dificil de susŃinut.
Totuşi, numărul de probe şi de materii de examen, modalitatea de evaluare şi notare precum şi durata
desfăşurării fac ca acest examen să fie unul dintre cele mai solicitante, atât din punctul de vedere al
candidaŃilor, cât şi din punct de vedere organizatoric.

139
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

C. Concursul de promovare a judecătorilor şi procurorilor în funcŃii de execuŃie

Promovarea judecătorilor şi procurorilor în funcŃii de execuŃie, efectivă sau pe loc, la tribunale,


tribunale specializate, curŃi de apel, parchetele de pe lângă aceste instanŃe, precum şi la Parchetul de
pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie se face numai prin concurs, organizat la nivel naŃional, în
limita posturilor vacante existente, respectiv a numărului de locuri aprobat anual de Consiliul
Superior al Magistraturii pentru promovarea pe loc. Promovarea se face în gradul imediat superior
celui pe care îl deŃine judecătorul ori procurorul, până la nivelul curŃii de apel, pentru judecători,
respectiv până la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, pentru procurori.

Concursul este deschis judecătorilor şi procurorilor care îndeplinesc următoarele condiŃii :


 au avut calificativul “foarte bine” la ultima evaluare;
 nu au fost sancŃionaŃi disciplinar în ultimii 3 ani;
 îndeplinesc condiŃiile de vechime prevăzute de lege:
a) 5 ani vechime în funcŃia de judecător sau procuror, pentru promovarea la tribunal, tribunal
specializat, procuror la parchetul de pe lângă tribunal sau tribunal specializat;
b) 6 ani vechime în funcŃia de judecător sau procuror, pentru promovarea la curtea de apel sau la
parchetul de pe lângă curtea de apel;
c) 8 ani vechime în funcŃia de judecător sau procuror, pentru promovarea la Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie.

În perioada 2005-2009 CSM a organizat, prin INM, 6 concursuri de promovare a judecătorilor şi


procurorilor în funcŃii de execuŃie.

În urma modificării Legii nr. 303/2004 prin Legea nr. 247/2005, CSM a aprobat, prin Hotărârea
Plenului nr. 323/2005, un nou Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
promovare a judecătorilor şi procurorilor în funcŃii de execuŃie. Primul concurs de promovare
organizat de CSM, prin INM, în condiŃiile noului Regulament s-a desfăşurat în luna noiembrie 2005.

Urmare a contestării rezultatelor concursului de promovare, datorită diferenŃelor mari între notarea
iniŃială şi notele obŃinute la contestaŃii, prin Hotărârea Plenului CSM nr. 574/2005 s-a aprobat
constituirea unor noi comisii de examinare şi, corelativ, a unei noi comisii de soluŃionare a
contestaŃiilor în vederea recorectării lucrărilor. Ca urmare a problemelor constatate cu ocazia
organizării acestui concurs INM a elaborat, în decembrie 2005, o Metodologie comună pentru toate
concursurile şi examenele organizate de CSM prin INM.

Începând din 2006 concursurile au fost organizate în condiŃiile Regulamentului privind organizarea
şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea
Plenului CSM nr. 621/2006, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârile Plenului CSM nr.
659/2008, nr. 2150/2009 şi nr. 129/2010.

În prezent, concursul constă în 2 teste grilă pentru verificarea cunoştinŃelor teoretice şi practice la
următoarele materii:
a) în funcŃie de specializarea candidatului, una din următoarele materii: drept civil, drept penal,
drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei şi
drept internaŃional privat;
b) jurisprudenŃa Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie şi jurisprudenŃa CurŃii ConstituŃionale;
c) jurisprudenŃa CEDO şi jurisprudenŃa CJUE;

140
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

d) în funcŃie de specializarea candidatului, drept procesual civil sau penal.

Structura testului de verificare a cunoştinŃelor teoretice (50 întrebări) este următoarea:


- 20 întrebări din materia aleasă în funcŃie de specializarea candidatului;
- 20 întrebări de drept procesual civil/penal;
- 5 întrebări din jurisprudenŃa CEDO şi 5 întrebări din jurisprudenŃa CJUE,
fiecare răspuns corect fiind punctat cu 0.2p.

Structura testului de verificare a cunoştinŃelor practice (20 întrebări) este următoarea:


- 10 întrebări din materia aleasă în funcŃie de specializarea candidatului;
- 8 întrebări de drept procesual civil/penal;
- o întrebare din jurisprudenŃa CEDO şi o întrebare din jurisprudenŃa CJUE,
fiecare răspuns corect fiind punctat cu 0.5p.

Nota obŃinută la concurs este suma notelor obŃinute la proba teoretică şi proba practică, în raport cu
următoarea pondere: 75% proba practică şi 25% proba teoretică. Un candidat este declarat admis
dacă obŃine o notă finală de minim 7 şi minim 5 la fiecare din cele 2 probe.

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului a suferit, în perioada 2005-2009,


modificări ce au vizat, în principal:
 modalitatea de examinare – ca urmare a modificării din 2006 a Regulamentului, examinarea
candidaŃilor se face prin probe scrise de tip grilă; în 2005 probele constau în subiecte clasice,
teoretice şi practice (soluŃionare de speŃe);
 cerinŃele referitoare la elaborarea subiectelor – având în vedere numeroasele contestaŃii la
barem înregistrate la fiecare concurs de promovare, prin modificarea care va fi aplicată începând cu
concursul organizat în anul 2010 a Regulamentului (aprobată prin Hotărârea Plenului CSM nr.
2150/2009) se introduce regula ca subiectele să nu conŃină probleme controversate în doctrină sau
practică;
 modalitatea de evaluare şi notare – corectarea lucrărilor se face prin procesare electronică, ca urmare
a modificării modalităŃii de examinare (din 2006);
 structura probelor şi ponderea lor în nota finală – în perioada 2006-2009, testul grilă de
verificare a cunoştinŃelor teoretice a constat în 100 de întrebări (cu următoarea structură: 50 de
întrebări din materia aleasă în funcŃie de specializare, 30 de întrebări din dreptul procesual
civil/procesual penal, 5 întrebări din jurisprudenŃa ÎCCJ şi 5 întrebări din jurisprudenŃa CurŃii
ConstituŃionale, 5 întrebări din jurisprudenŃa CEDO şi 5 întrebări din jurisprudenŃa CJUE). Testul de
verificare a cunoştinŃelor practice a constat în 10 întrebări, la materiile susmenŃionate. Ponderea
fiecărui test în nota finală era de 50%.

În vederea punerii unui mai mare accent pe proba practică a concursului, INM a formulat, în 2009, o
serie de propuneri de modificare a Regulamentului de concurs, cu următoarele variante alternative:
a) modificarea structurii şi ponderii probelor - creşterea ponderii probei practice la 75% din media
finală şi mărirea numărului de subiecte. Proba teoretică va avea o pondere de 25% din media finală.
b) renunŃarea la grilă pentru proba practică în favoarea soluŃionării de speŃe, cu punctarea
motivărilor. Trebuie menŃionat faptul că această modificare presupune constituirea unui tip
suplimentar de comisii – comisiile de corectare, care ar presupune un minim de alte 100 de persoane
numite în comisii.

141
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Prin modificarea intrată în vigoare în anul 2010 a Regulamentului s-a optat pentru prima variantă,
ponderea probei practice în nota finală ajungând la 75%. A fost modificată totodată structura celor
două teste grilă, numărul întrebărilor teoretice fiind redus la jumătate, în timp ce numărul întrebărilor
practice a fost dublat.
 soluŃionarea contestaŃiilor la barem - în concordanŃă cu dispoziŃiile Metodologiei, candidaŃii
au posibilitatea de a formula contestaŃii la barem în termen de 24 de ore de la afişarea baremului,
acestea soluŃionându-se în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de contestare. În 2009
INM a înaintat CSM următoarele propuneri:
a) mărirea termenului de formulare a contestaŃiilor la barem şi a momentului de la care începe să
curgă - 48 de ore de la publicarea pe site-ul CSM şi al INM a baremului de evaluare şi notare;
b) mărirea termenului de soluŃionare a contestaŃiilor la barem – 48 de ore de la expirarea termenului
de contestare;
c) reglementarea obligaŃiei comisiilor care soluŃionează contestaŃiile la barem de a motiva soluŃiile în
termen de 3 zile de la expirarea termenului de soluŃionare a contestaŃiilor la barem;
d) reglementarea expresă a efectelor admiterii contestaŃiilor la barem - trei situaŃii:
- varianta indicată în baremul iniŃial nu este varianta corectă – punctajul se va acorda doar celor
care au ales varianta stabilită prin baremul definitiv, în urma admiterii contestaŃiilor la barem;
- varianta indicată în baremul iniŃial nu este singura variantă corectă – punctajul se va acorda
tuturor candidaŃilor care au ales oricare dintre variantele corecte stabilite prin baremul
definitiv;
- niciuna dintre variantele de răspuns nu este corectă – întrebarea se va anula iar punctajul se va
acorda tuturor candidaŃilor. (O altă posibilitate ar fi anularea întrebării şi redistribuirea
punctajului aferent între celelalte subiecte);
Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 2150/2009 au fost aprobate aceste propuneri. De asemenea, s-a
stabilit că Plenul CSM poate să dispună sancŃionarea, cu reducerea drepturilor băneşti cuvenite
pentru activitatea prestată, membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor sau de soluŃionare a
contestaŃiilor, care sunt răspunzători pentru anularea unor subiecte, din rea-credinŃă sau gravă
neglijenŃă. O noutate o constituie dispoziŃia conform căreia comisiile de soluŃionare a contestaŃiilor
examinează contestaŃiile sub coordonarea preşedintelui comisiilor şi cu consultarea comisiilor de
elaborare a subiectelor.
 modalitatea de publicare a rezultatelor – INM propunea CSM, în 2008, să aprecieze asupra
oportunităŃii publicării rezultatelor probelor de concurs/examen cu cod (fiecărui candidat atribuindu-se câte un
cod de identificare, prin tragere la sorŃi). Propunerea a fost aprobată prin Hotărârea Plenului CSM nr. 2150/2009,
afişarea rezultatelor probelor de concurs, cu excepŃia clasamentului final, urmând a se realiza prin
folosirea unor coduri atribuite candidaŃilor.

D. Concursul/examenul pentru numirea în funcŃii de conducere a judecătorilor şi procurorilor

Numirea în funcŃiile de preşedinte şi vicepreşedinte la judecătorie, tribunal, tribunal specializat şi


curte de apel şi funcŃiile corespunzătoare la parchetele de pe lângă acestea este posibilă, în
conformitate cu dispoziŃiile Legii nr. 303/2004, doar pe bază de concurs/examen deschis
judecătorilor sau procurorilor care îndeplinesc următoarele condiŃii:
- au avut calificativul “foarte bine” la ultima evaluare;
- nu au fost sancŃionaŃi disciplinar în ultimii 3 ani;
- îndeplinesc condiŃiile de vechime prevăzute de lege şi au gradul profesional corespunzător instanŃei
sau parchetului pentru ale căror funcŃii de conducere candidează.
În perioada 2005-2009 CSM a organizat, prin INM, 11 concursuri/examene pentru numirea în funcŃii
de conducere a judecătorilor şi procurorilor. Începând din 2006 concursurile/examenele au fost

142
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

organizate în condiŃiile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului


pentru numirea în funcŃii de conducere a judecătorilor şi procurorilor aprobat prin Hotărârea
Plenului CSM nr. 320/2006, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Plenului CSM nr.
817/2008.

Concursul/examenul constă în susŃinerea următoarelor probe:


a) testare psihologică, evaluarea capacităŃii candidatului de a lua decizii şi de a-şi asuma
răspunderea, precum şi verificarea rezistenŃei la stres;
b) prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuŃiilor specifice funcŃiei pentru care
candidează;
c) testare scrisă privind managementul, comunicarea şi resursele umane.

Notele obŃinute la susŃinerea proiectului şi la testarea scrisă reprezintă fiecare 50% din nota finală.
Candidatul este declarat admis dacă obŃine o notă finală de minim 7 şi minim 5 la fiecare din cele
două probe susmenŃionate.

În aprilie 2009 INM a înaintat CSM o serie de propuneri de modificare a Regulamentului de


organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcŃii de conducere a
judecătorilor şi procurorilor.

Aceste propuneri au rezultat în urma întâlnirilor grupului de lucru constituit în acest scop, în cadrul
cărora au fost discutate următoarele probleme:
1. Probele concursului – conŃinut; ce verifică şi în ce măsură sunt relevante?
1.1. testarea psihologică ar trebui să aibă o mai mare relevanŃă astfel încât profilului psihologic să i
se dea o eficienŃă mai mare în cadrul probei constând în susŃinerea proiectului; pentru realizarea
acestui obiectiv este necesară perfecŃionarea şi adaptarea unui set de teste relevante de către
psihologii numiŃi în comisiile de concurs;
1.2. susŃinerea proiectului:
- în aprecierea criteriilor enumerate în regulament comisia de examinare are nevoie de mai multe
elemente. Comisia de organizare ar trebui să pună la dispoziŃia comisiei trasee profesionale complete
şi relevante, dosarele candidaŃilor, profiluri psihologice detaliate, prezentarea problemelor existente
la nivelul instanŃei/parchetului la care se candidează (o fişă a instanŃei). S-a pus în discuŃie
oportunitatea şi utilitatea consultării fişelor de evaluare ale candidaŃilor;
- din experienŃa concursurilor precedente a reieşit faptul că multe proiecte au avut dimensiuni
foarte mari, cu părŃi teoretice foarte ample şi cu un conŃinut practic extrem de redus; ar trebui ca
proiectele să se concentreze pe disfuncŃionalităŃile instanŃei/parchetului şi pe propunerile concrete de
remediere a acestora;
- proba trebuie să reflecte aptitudinile şi să aibă două componente: prezentarea proiectului şi
verificarea de către comisie a aptitudinilor manageriale prin alte elemente, astfel cum se regăsesc în
propunerile mai jos formulate;
- timpul de examinare ar trebui adaptat în funcŃie de complexitatea funcŃiei pentru care se
candidează, prevăzând o durată minimă şi una maximă de examinare.
1.3. testarea scrisă pentru verificarea cunoştinŃelor privind managementul, comunicarea şi resursele
umane:
- s-a constatat faptul că a intervenit o schimbare a modalităŃii de redactare a subiectelor pentru a se
evita orice fel de contestaŃii la barem; această tendinŃă conduce la verificarea exclusivă a memoriei
candidaŃilor;

143
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

- s-a propus ca INM să dezvolte un manual unic de management judiciar, manual care să elimine
problema surselor bibliografice contradictorii sau neadaptate specificului concursului;
- reducerea tematicii şi bibliografiei precum şi structura subiectelor (care prevede o singură
variantă corectă de răspuns din trei) au condus la scăderea nivelului calitativ al acestei probe şi au
făcut posibilă obŃinerea cu uşurinŃă a unor note foarte mari;
- renunŃarea la elaborarea a trei variante de subiecte - redactarea unei singure variante,
randomizate pe patru grile, cu modificarea corespunzătoare a dispoziŃiilor regulamentului privitoare
la procedura de corectare, care se va realiza prin procesare electronică;
- redistribuirea întrebărilor între cele trei tipuri (management general, particularităŃi ale
managementului la instanŃe/parchete şi comunicare);
- reglementarea efectelor admiterii contestaŃiilor la barem;
- oportunitatea creşterii notei minime de la 5,00 la 6,00 sau 7,00.
2. Ponderea probelor în nota finală – reducerea ponderii testării scrise în media finală, în favoarea
notei obŃinute la susŃinerea proiectului;
3. Oportunitatea unei verificări prealabile a candidatului sub aspectul modului în care este
perceput în colectiv şi, în cazul procurorilor, al autorităŃii profesionale; s-a ridicat problema
modalităŃii în care se poate face această verificare, de către cine şi în ce mod i se poate da eficienŃă.
S-a propus să fie consultată adunarea generală a judecătorilor/procurorilor de la instanŃa/parchetul la
care se candidează, acestei consultări urmând să i se dea eficienŃă în aprecierea criteriilor prevăzute
de art. 15 alin. 2, respectiv art. 33 alin. 2 din Regulament.
4. Oportunitatea inversării ordinii probelor de concurs şi transformării probei scrise în probă
eliminatorie – această măsură ar ridica dificultăŃi în secretizarea rezultatelor obŃinute de cei care au
promovat până la finalizarea susŃinerii proiectului;
5. Motivele interesului scăzut al magistraŃilor faŃă de acest concurs – perioada mare de desfăşurare
a concursului, care presupune patru deplasări la Bucureşti, salariul puŃin motivant, durata mandatului
etc.;
6. Oportunitatea menŃinerii acestui concurs.

În urma dezbaterilor au fost formulate şi transmise CSM următoarele propuneri:


A. cu privire la probe:
1. modificarea ponderii probelor – proba constând în susŃinerea proiectului - 70% iar testarea scrisă
30% din nota finală → modificarea în acest sens a art. 26 alin.1 şi art. 44 alin. 1 din Regulament;
2. modificarea art. 15 alin. 1 şi a art. 33 alin. 1 din Regulament în sensul: „Prezentarea proiectului
constă în susŃinerea orală a proiectului în faŃa comisiei de examinare şi în verificarea
aptitudinilor şi comportamentului managerial ale candidaŃilor printr-o analiză de caz.”; trebuie
prevăzută expres posibilitatea comisiei de a adresa întrebări candidatului cu ocazia susŃinerii
orale a proiectului; s-a exprimat părerea ca pentru verificarea aptitudinilor manageriale si de
comunicare să fie prevăzută ca alternativă analiza de caz sau modul de gestionare a unei situaŃii
de criză (altminteri, dacă analiza de caz este prevăzută în situaŃia tuturor candidaŃilor, se va ridica
o problemă legată de modul de concepŃie şi selecŃia "speŃei" imaginate);
3. introducerea unui alin. 21 la art. 15 şi art. 33 din Regulament, potrivit căruia „În aprecierea
criteriilor prevăzute de alin. 2 comisia are în vedere elemente ce rezultă din profilul psihologic al
candidaŃilor, avizul adunării generale a judecătorilor/procurorilor de la instanŃa/parchetul la care
candidează, fişa de evaluare, traseele profesionale”;
4. modificarea art. 26 alin.5 şi art. 44 alin. 5, prevăzând ca nota minimă la testarea scrisă pentru
ocuparea funcŃiei să fie 7,00.

144
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

B. cu privire la tematică şi bibliografie:


1. indicarea numărului limită de pagini pentru proiect şi anexe; precizarea faptului că prezentarea
proiectului şi discuŃiile vor dura minim 30 de minute, maxim 60 de minute;
2. proiectul se va rezuma la disfuncŃionalităŃile constate la nivelul instanŃei sau parchetului şi
soluŃiile propuse pentru înlăturarea acestor disfuncŃionalităŃi;
3. INM să dezvolte un manual unic de management judiciar, manual care să elimine problema
surselor bibliografice contradictorii sau neadaptate specificului concursului;

C. cu privire la organizare/aspecte tehnice:


1. modificarea art. 13 pct.3, art. 18, art. 21, art. 36 şi art. 39 din Regulament, conform cărora
comisia de examinare va elabora trei variante de subiecte. Comisia va elabora o singură variantă de
subiecte care va fi randomizată şi administrată pe patru grile;
2. completarea art. 21 şi art. 39 din Regulament, prin introducerea unui alin. 7 care să reglementeze
efectele admiterii contestaŃiilor la barem - există trei ipoteze:
a) varianta indicată în baremul iniŃial nu este varianta corectă – punctajul se va acorda doar celor
care au ales varianta stabilită prin baremul definitiv, în urma admiterii contestaŃiilor la barem;
b) varianta indicată în baremul iniŃial nu este singura variantă corectă – punctajul se va acorda
tuturor candidaŃilor care au ales oricare dintre variantele corecte stabilite prin baremul definitiv;
c) niciuna dintre variantele de răspuns nu este corectă – întrebarea se va anula iar punctajul se va
acorda tuturor candidaŃilor;
3. modificarea art. 24 şi 42 din Regulament - corectarea lucrărilor se va face prin procesare
electronică;
4. redistribuirea celor 50 de întrebări de la testarea scrisă între cele trei tipuri (15 întrebări de
management general, 20 de întrebări din particularităŃile managementului la instanŃe/parchete şi 15
întrebări de comunicare).

INM a transmis CSM şi în 2008 o serie de propuneri de modificare a Regulamentului, propuneri care
au fost comunicate şi instanŃelor şi parchetelor şi puse în dezbatere publică prin publicare pe site-ul
INM. Se menŃin ca actuale propunerile de reglementare a unei proceduri de verificare a autenticităŃii
proiectelor depuse de candidaŃi şi a unei proceduri de publicare a acestor proiecte precum şi aprecierea
oportunităŃii publicării rezultatelor probelor de concurs/examen cu cod (fiecărui candidat atribuindu-se câte un
cod de identificare, prin tragere la sorŃi), cu excepŃia clasamentului final.

8.2. Metodologia de organizare a concursurilor

Având în vedere modificările legislative din 2004, atribuŃiile INM în organizarea concursurilor şi
examenelor privind selecŃia şi cariera magistraŃilor şi problemele constatate în urma organizării a
concursurilor şi examenelor din anul 2005, INM a luat iniŃiativa elaborării (în decembrie 2005) şi
transmiterii către CSM, spre aprobare, a unei Metodologii comune pentru toate concursurile şi
examenele organizate de CSM prin INM; mare parte dintre cerinŃele metodologiei vizează
îmbunătăŃirea transparenŃei şi reprezintă garanŃii ale obiectivităŃii concursurilor şi examenelor, cele
mai importante fiind:
 numirea de comisii distincte de organizare şi de examinare (de regulă, de elaborare a subiectelor,
de corectare, de soluŃionare a contestaŃiilor şi de examinare, în cadrul probelor orale) cu interdicŃia
ca aceeaşi persoană (cu excepŃia preşedintelui comisiilor de examinare) să poată face parte din mai
mult de o comisie;
 numirea de membri supleanŃi în cadrul fiecărei comisii;

145
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

 numirea de preşedinŃi ai comisiilor de concurs/examen, cu atribuŃii de coordonare a activităŃii


celorlalŃi membri;
 reglementarea cazurilor de incompatibilitate pentru participarea în comisiile concurs/examen;
 elaborarea subiectelor de examen, cu respectarea următoarelor reguli:
a) să fie în concordanŃă cu tematica şi bibliografia aprobate şi publicate de CSM şi INM;
b) să evidenŃieze operaŃiile gândirii - analiză, sinteză, generalizare - în trăsături ale procesului
de gândire - flexibilitate, dimensiunea critică etc.;
c) să fie astfel formulate încât tratarea lor să angajeze cât mai multe posibilităŃi de analiză, de
sinteză şi de generalizare din partea candidaŃilor;
d) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă un grad de complexitate
corespunzător conŃinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;
e) să se evite repetarea subiectelor de la examenele anterioare;
f) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de
examen;
g) să anunŃe/să indice pentru fiecare subiect atât punctajul prevăzut în barem, cât şi timpul
recomandat pentru rezolvare;
h) să se evite, pe cât posibil, subiectele ce conŃin probleme controversate în doctrină şi în
practică sau, în cazul unor astfel de situaŃii, să se puncteze toate soluŃiile a căror corectitudine
din punct de vedere legal poate fi argumentată logic şi coerent;
i) în notarea lucrărilor să se pună accentul pe motivarea soluŃiei alese de candidat; în barem pot
să fie punctate modalităŃi alternative de motivare a soluŃiei alese de candidat;
j) să se asigure unitatea de evaluare la nivel naŃional;
 secretizarea subiectelor de concurs/examen şi a baremelor de evaluare şi notare;
 randomizarea sau tragerea la sorŃi a subiectelor de concurs/examen;
 existenŃa unei proceduri de contestare a baremului de evaluare şi notare;
 procesarea electronică a răspunsurilor (în cazul probelor tip grilă), respectiv, pentru subiecte tip
eseu sau speŃă, procedura de corectare cu colŃ închis - corectare de către 2 corectori, arbitraj pentru
diferenŃe mai mari de 1 punct – resecretizarea şi renumerotarea lucrărilor pentru soluŃionarea
contestaŃiilor, procedura de soluŃionare a contestaŃiilor, prin recorectare de către 2 corectori, arbitraje
pentru diferenŃe mai mari de 1 punct, respectiv, 1.5 puncte, distribuire aleatorie a lucrărilor între
corectori etc.;
 caracter anonim al probelor de concurs/examen în procent de minim 50% (probele orale să aibă o
pondere de maxim 50% din nota finală).

DispoziŃiile Metodologiei au fost preluate în cadrul regulamentelor de organizare şi desfăşurare a


fiecărui concurs sau examen. Pe baza constatării neregularităŃilor şi dificultăŃilor întâmpinate în
organizarea concursurilor/examenelor, INM a formulat propuneri de modificare a regulamentelor, în
funcŃie de specificul fiecăruia.

În prezent se constată însă evoluŃii diferite ale modificărilor aduse unora dintre regulamente. Astfel,
efectele admiterii contestaŃiilor la barem sunt reglementate diferit în cazul concursului de admitere la
magistratură faŃă de concursul de promovare în funcŃii de execuŃie (în ipoteza în care se apreciază că
răspunsul corect este altul decât cel indicat în baremul iniŃial).

De asemenea, tot în ceea ce priveşte procedura depunerii şi soluŃionării contestaŃiilor la barem, există
diferenŃe în ceea ce priveşte:
- momentul afişării baremului la centrul de concurs;
- termenul de depunere a contestaŃiilor la barem;

146
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

- termenul de soluŃionare a contestaŃiilor la barem;


- existenŃa obligaŃiei comisiilor de soluŃionare a contestaŃiilor/de corectare (în funcŃie de modalitatea
de examinare) de a motiva soluŃiile date contestaŃiilor la barem.

8.3. Comisii de concurs

Conform dispoziŃiilor Legii nr. 303/2004 şi ale regulamentelor de concurs/examen, comisiile de


organizare se numesc de CSM, la propunerea DirecŃiei resurse umane şi organizare şi a INM, în timp
ce comisiile de elaborare a subiectelor, de corectare, de soluŃionare a contestaŃiilor şi de examinare
sunt numite de CSM, la propunerea INM.

Conform art. 7 alin. 2 lit. g din Regulamentul INM, Consiliul ŞtiinŃific al INM propune CSM
numirea comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare şi de soluŃionare a contestaŃiilor pentru
concursul de admitere şi examenul de absolvire a INM, concursul de admitere în magistratură,
examenul de capacitate, concursul pentru promovarea judecătorilor şi procurorilor în funcŃii de
execuŃie şi concursul sau examenul pentru numirea acestora în funcŃii de conducere, în condiŃiile
legii.

În conformitate cu prevederile Metodologiei, dispoziŃiile Regulamentelor de concurs/examen conŃin


dispoziŃii unitare cu privire la următoarele aspecte:
 numirea unor comisii distincte de organizare şi de examinare, cu structură şi atribuŃii
reglementate expres;
 reglementarea cazurilor de incompatibilitate pentru participarea în comisii: nu vor fi numite în
comisii persoanele care au soŃul sau soŃia, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv în
rândul candidaŃilor. ToŃi membrii comisiilor completează declaraŃii pe propria răspundere în
acest sens. Dacă incompatibilitatea se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul
în cauză are obligaŃia să comunice de îndată această situaŃie preşedintelui comisiei, în vederea
înlocuirii sale;
 numirea de preşedinŃi de comisii şi reglementarea expresă a atribuŃiilor acestora;
 numirea de membri supleanŃi în fiecare comisie de concurs/examen;
 desemnarea membrilor comisiilor se face pe baza consimŃământului scris, exprimat anterior;
 membrii comisiilor sunt numiŃi, de regulă, dintre persoanele care au fost înscrise în baza de date
a Institutului NaŃional al Magistraturii şi au urmat cursurile acestuia privind metodele şi tehnicile
de evaluare;
 activitatea membrilor comisiilor se desfăşoară în baza unor contracte de colaborare, prin care se
stabilesc modalităŃile de plată şi atribuŃiile ce le revin, încheiate între aceştia şi un reprezentant al
CSM.

Aspecte particulare:

A. Concursul de admitere în magistratură în condiŃiile art. 33 din Legea nr. 303/2004


 Numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor se face cu cel puŃin 10 zile înaintea datei
de desfăşurare a probei scrise. Numirea membrilor comisiei de contestaŃii pentru proba scrisă are loc
odată cu numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor.
 În comisii se numesc şi membri supleanŃi care vor înlocui de drept, în ordinea stabilită de
Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri
ai comisiei care, din motive întemeiate, nu îşi pot exercita atribuŃiile. Înlocuirea se dispune de
preşedintele comisiei din care face parte membrul înlocuit.

147
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

 Comisia de contestaŃii examinează contestaŃiile la barem, adoptă baremul definitiv, reevaluează


lucrările ale căror note iniŃiale au fost contestate şi stabileşte notele finale, conform baremelor de
evaluare şi notare.

B. Examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari


 Comisiile de elaborare a subiectelor, de corectare şi de soluŃionare a contestaŃiilor (pentru
probele scrise) şi de examinare (pentru probele orale) se numesc distinct pentru judecători, respectiv
procurori. Comisiile au un preşedinte comun, distinct pentru judecători, respectiv procurori.
 Conform art. 27 din Legea nr. 303/2004 şi art. 20 alin. 2, 3 din Regulament, comisiile pentru
judecători sunt alcătuite din judecători de la ÎCCJ, judecători de la curŃile de apel şi formatori INM.
Comisiile pentru procurori sunt alcătuite din procurori de la PÎCCJ, procurori de la parchetele de pe
lângă curŃile de apel şi formatori INM.
 Comisiile de examinare la probele orale au cel puŃin 3 membri.
 Numirea membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor pentru probele scrise şi orale se face cu
cel puŃin 5 zile înaintea datei de desfăşurare a acestor probe. Comisiile de corectare şi de soluŃionare
a contestaŃiilor se constituie odată cu numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor.

Având în vedere prevederile legale şi regulamentare care impun participarea în comisiile de examen
a judecătorilor ÎCCJ şi procurorilor PÎCCJ, INM întâmpină dificultăŃi în formularea propunerilor
privind componenŃa comisiilor. Numărul minim de membri şi membri supleanŃi pentru un asemenea
examen este de 144 de persoane, dintre care 24 de judecători ÎCCJ şi 24 de procurori PÎCCJ.

Din punct de vedere organizatoric, INM întâmpină dificultăŃi de asigurare a spaŃiului necesar
desfăşurării în bune condiŃii a probelor orale ale examenului. În condiŃiile suprapunerii cu activităŃile
de formare iniŃială şi de formare continuă ale INM, asigurarea spaŃiilor pentru 12 comisii de
examinare constituie o problemă.

C. Concursul de promovare a judecătorilor şi procurorilor în funcŃii de execuŃie


 Comisiile de elaborare a subiectelor şi comisia de soluŃionare a contestaŃiilor sunt numite distinct
pentru judecători, respectiv procurori şi sunt conduse de câte un preşedinte, distinct pentru judecători
şi procurori, membru al comisiei de elaborare a subiectelor, respectiv al comisiei de soluŃionare a
contestaŃiilor.
 Conform art. 43 din Legea nr. 303/2004 şi art. 11 alin. 2, 3 din Regulament, comisiile pentru
judecători sunt alcătuite din judecători de la ÎCCJ, judecători de la curŃile de apel şi formatori INM
iar comisiile pentru procurori sunt alcătuite din procurori de la PÎCCJ, procurori de la parchetele de
pe lângă curŃile de apel şi formatori INM.
 Pentru jurisprudenŃa CEDO, respectiv pentru jurisprudenŃa CJUE, se numeşte câte o comisie de
elaborare a subiectelor şi, respectiv, de soluŃionare a contestaŃiilor, comune pentru judecători şi
procurori, din care fac parte judecători de la ÎCCJ sau de la curŃile de apel, procurori de la PÎCCJ sau
de la parchetele de pe lângă curŃile de apel şi formatori INM.
 Numărul membrilor comisiilor se stabileşte de CSM pentru fiecare concurs, în funcŃie de
numărul candidaŃilor şi de materiile pentru care aceştia au optat.
 În componenŃa comisiilor sunt numiŃi şi membri supleanŃi care îi vor înlocui, de drept, în ordinea
stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs, pe
acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu îşi pot exercita atribuŃiile. Înlocuirea se
efectuează de preşedintele comun al comisiilor de elaborare a subiectelor sau de soluŃionare a
contestaŃiilor, pentru judecători sau procurori, după caz.

148
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

 Numirea membrilor comisiilor are loc cu cel puŃin 5 zile înaintea datei de desfăşurare a
concursului.

Având în vedere prevederile legale şi regulamentare care impun participarea în comisiile de concurs
a judecătorilor ÎCCJ, respectiv a procurorilor PÎCCJ, INM întâmpină dificultăŃi foarte mari în
formularea propunerilor privind componenŃa comisiilor. Numărul minim de membri şi membri
supleanŃi pentru un concurs este, ca urmare a numărului foarte mare de materii de concurs, de 204 de
persoane, dintre care 48 de judecători ÎCCJ şi 28 de procurori PÎCCJ. Ar fi oportună includerea în
viitorul proiect de modificare a Legii nr. 303/2004 a posibilităŃii de a avea în componenŃa
comisiilor de concurs fie un judecător ÎCCJ, fie un judecător de curte de apel, si corelativ, fie un
procuror PÎCCJ, fie un procuror activând la PCA (actualul Regulament privind organizarea şi
desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor prevede în art. 11 alin. 4 o
astfel de componenŃă pentru comisiile comune pentru JurisprudenŃa CEDO şi JurisprudenŃa CJUE);
oportunitatea modificării operează şi in sensul eliminării dreptului internaŃional privat ca materie de
concurs
Din punct de vedere organizatoric, INM întâmpină dificultăŃi majore de asigurare a spaŃiului necesar
desfăşurării în bune condiŃii a activităŃilor de elaborare a subiectelor şi soluŃionare a contestaŃiilor. În
condiŃiile suprapunerii cu activităŃile de formare iniŃială şi de formare continuă ale INM, precum şi
cu alte concursuri şi examene organizate în aceeaşi perioadă, asigurarea spaŃiilor şi a mijloacelor
tehnice necesare (laptop-uri, imprimante) pentru activitatea simultană a 17 comisii de concurs, în
condiŃii de securitate, nu este posibilă fără blocarea activităŃilor curente ale INM.

De asemenea, dificultăŃi există şi în ceea ce priveşte actualizarea tematicii şi bibliografiei (pentru


toate concursurile/examenele), în prezent acest lucru realizându-se prin consultarea titularilor de
catedră din cadrul formării iniŃiale. În lipsa unui temei legal care să permită remunerarea acestei
activităŃi, nu există posibilitatea încheierii unor contracte de colaborare care să prevadă
obligativitatea revizuirii tematicii şi bibliografiei de concurs. Astfel de probleme au existat în cadrul
concursurilor de promovare în funcŃii de execuŃie din 2008 şi 2009, când s-a impus eliminarea din
tematica şi bibliografia de concurs a hotărârilor care nu erau accesibile candidaŃilor.
O modalitate de a rezolva această problemă ar fi posibilitatea ca această activitate să fie trecută în
fişele privind activitatea lunară din cadrul formării iniŃiale.

D. Concursul/examenul pentru numirea în funcŃii de conducere a judecătorilor şi procurorilor


 Comisia de examinare a judecătorilor este formată din 2 judecători de la ÎCCJ, 2 judecători de la
curŃile de apel şi 3 specialişti în management şi organizare instituŃională. Comisia de examinare a
procurorilor este formată din 2 procurori de la PÎCCJ, 2 procurori de la parchetele de pe lângă curŃile
de apel şi 3 specialişti în management şi organizare instituŃională. La constituirea comisiilor vor fi
avuŃi în vedere, în principal, judecătorii şi procurorii care au urmat cursuri de management, au fost
înscrişi în baza de date a INM şi au urmat cursurile acestuia privind metodele şi tehnicile de
evaluare.
 În comisia de examinare vor fi desemnaŃi şi membri supleanŃi care vor înlocui de drept, în baza
hotărârii preşedintelui comisiei de examinare, până la finalizarea probei de concurs, în ordinea
stabilită de CSM, membrii comisiei care nu îşi pot exercita atribuŃiile.
 Numirea membrilor comisiei de examinare are loc cu cel puŃin 5 zile înaintea datei de
desfăşurare a primei probe a concursului sau examenului.
 Din comisia de examinare nu pot face parte membrii CSM şi persoanele din conducerea CSM şi
INM. Există incompatibilitate şi în situaŃia în care candidaŃii provin de la instanŃele la care
funcŃionează membrii comisiei.

149
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

 Comisia de examinare cumulează atât atribuŃiile unei comisii de elaborare de subiecte (pentru
testarea scrisă) şi de examinare (pentru proba constând în susŃinerea proiectului) cât şi atribuŃiile
unei comisii de soluŃionare a contestaŃiilor. Se ajunge astfel la o situaŃie în care se cere persoanelor
care au elaborat subiectele să-şi cenzureze propria decizie, prin soluŃionarea contestaŃiilor la barem.
 Fiecare lucrare este corectată de 2 membri ai comisiei de examinare, dintre care un judecător,
respectiv un procuror şi un specialist în management şi organizare instituŃională. ContestaŃiile se
soluŃionează de către alŃi 2 membri ai comisiei de examinare, dintre care un judecător, respectiv un
procuror şi un specialist în management şi organizare instituŃională.

INM a întâmpinat următoarele dificultăŃi în formularea propunerilor privind componenŃa comisiilor:


- în vederea evitării situaŃiilor de incompatibilitate, INM nu poate propune ca membri magistraŃi care
provin de la curŃile de apel sau parchetele de pe lângă curŃile de apel care au funcŃii de conducere
scoase la concurs; în cadrul ultimelor concursuri/examene au existat situaŃii în care nu puteau fi
făcute propuneri decât din cadrul unei singure curŃi de apel/ parchet de pe lângă curtea de apel;
- este necesară extinderea bazei de date cu specialişti în management care să facă parte din comisii;
INM a evitat să propună ca membri pe formatorii INM din seminariile de management judiciar
destinate conducătorilor de instanŃe şi parchete, pentru a se evita eventuale suspiciuni de apreciere
subiectivă a candidaŃilor care ar fi luat parte la asemenea seminarii. În martie 2010 INM a transmis
tuturor facultăŃilor de management şi comunicare invitaŃia de a transmitere către INM a unei liste de
specialişti în management şi organizare instituŃională, comunicare şi managementul resurselor
umane care doresc să facă parte din comisiile de concurs/examen, în vederea efectuării unei selecŃii.

INM a creat o bază de date cu persoane care au vocaŃia de a face parte din comisiile de
concurs/examen şi poate permite stocarea informaŃiilor care atestă participarea acestora la
concursurile/examenele organizate.

8.4. Colaborare cu compartimentul specializat din cadrul CSM

Având în vedere dispoziŃiile regulamentelor de organizare şi desfăşurare a concursurilor şi


examenelor, INM are atribuŃii în formularea propunerilor de tematică şi bibliografie, calendar,
comisie de organizare şi comisii de elaborare a subiectelor, de corectare, de soluŃionare a
contestaŃiilor şi de examinare. În îndeplinirea acestor atribuŃii, INM răspunde solicitărilor DirecŃie
Resurse Umane şi Organizare din cadrul CSM de transmitere a acestor propuneri, cu respectarea
termenelor legale. Unele dificultăŃi în respectarea termenelor de răspuns stabilite de CSM sunt
rezultatul faptului că toate propunerile INM se supun aprobării Consiliului ŞtiinŃific al INM, în
cadrul şedinŃelor lunare ale acestui organ. Calendarul extrem de încărcat al activităŃilor legate de
organizarea concursurilor şi examenelor nu permite întotdeauna aprobarea propunerilor în cadrul
şedinŃelor, INM fiind obligat, în vederea respectării termenelor legale şi a calendarului şedinŃelor
Plenului CSM, să solicite aprobarea unor documente de către membrii Consiliului ŞtiinŃific al INM
prin e-mail, telefonic sau personal.
Compartimentele specializate ale CSM şi INM au stabilit o bună relaŃie de colaborare în
desfăşurarea activităŃilor specifice în activitatea de organizare şi desfăşurare a concursurilor şi
examenelor.

150
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

9. CAPITOLUL IX – RELAłII INTERNAłIONALE ALE INM


INM a avut o preocupare constantă în dezvoltarea componentei de relaŃii internaŃionale a activităŃii
sale, devenind membru al celor mai importante organisme internaŃionale implicate în formarea
magistraŃilor (cum sunt EJTN – ReŃeaua Europeană de Formare Judiciară sau ReŃeaua de la Lisabona
– ReŃeaua Şcolilor Europene de Magistratură), implicându-se într-o serie de programe internaŃionale
dedicate formării profesionale a magistraŃilor, dezvoltând parteneriate cu alte şcoli de magistratură
din Europa.

9.1. RelaŃiile cu instituŃii europene de formare a magistraŃilor şi alte şcoli de


magistratură

9.1.1. EJTN (European Judicial Training Network - ReŃeaua Europeană de Formare Judiciară

EJTN (ReŃeaua Europeană de Formare Judiciară) a fost creată în 6 decembrie 2002, la Copenhaga,
scopul acesteia fiind de a promova programe de formare cu o autentică dimensiune europeană pentru
sistemele judiciare ale statelor membre.

EJTN urmăreşte să evalueze nevoile de formare, să intermedieze şi să promoveze schimbul de


experienŃă în materie de formare judiciară, să conceapă metode şi programe comune de formare,
folosindu-se şi de tehnologiile moderne de învăŃare.

Participarea la activităŃile de conducere ale EJTN

În 2005 INM a devenit membru observator şi, începând cu 2007, membru cu drepturi depline al
EJTN. Cu ocazia Adunării Generale a EJTN de la Trier din 11 – 13 iunie 2007 INM a fost ales
membru în Comitetul de Pilotaj (organul de conducere al ReŃelei) şi în Grupul de lucru „RelaŃii
externe”. Cu ocazia Adunării Generale a EJTN din 23 – 25 iunie 2008 de la Ljubljana INM a fost
ales membru al Grupului de lucru „Programul de schimb” şi al Grupului de lucru „Tehnologii”.

Calitatea de membru cu drepturi depline permite participarea magistraŃilor români la acŃiuni de


formare deschise la nivelul întregii Europe, aducând o contribuŃie semnificativă la procesul de
integrare a sistemului judiciar român în contextul general european.

Principalele activităŃi dezvoltate de EJTN sunt Programul de schimb între autorităŃile judiciare şi
Catalogul EJTN. În viitorul apropiat, EJTN se va implica şi în dezvoltarea unor programe de
formare mai complexe, în domeniul cooperării judiciare internaŃionale în materie civilă şi penală.

I. Programul de schimb între autorităŃile judiciare

Unul din programele de succes coordonate de EJTN este Programul de schimb al autorităŃilor
judiciare, un program de schimb de magistraŃi între statele Europei, la care participă: Germania,

151
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Austria, Belgia, Danemarca, Cehia, Spania, Finlanda, FranŃa, Italia, Letonia, Olanda, Portugalia,
România, Slovacia, Suedia, Anglia si ScoŃia.

Programul a demarat în 2005 sub coordonarea ENM (Ecole Nationale de la Magistrature, FranŃa), iar
din 2006 a fost coordonat de EJTN şi finanŃat de Comisia Europeană.

Stagiile desfăşurate în cadrul acestui program au o durata de 14 zile (2 săptămâni), obiectivul lor
fiind cunoaşterea modului de funcŃionare al instanŃelor şi parchetelor din statul de primire.

INM organizează stagiile magistraŃilor străini în România astfel: o săptămână într-o instanŃa sau într-
un parchet din Bucureşti sau în alt oraş din Ńară, respectiv o săptămână în Bucureşti, unde sunt
programate vizite la instituŃii implicate în activitatea sistemului judiciar: Consiliul Superior al
Magistraturii, Ministerul JustiŃiei, Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie şi Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de CasaŃie şi JustiŃie, Curtea de Apel Bucureşti, Tribunalul Bucureşti, Oficiul NaŃional de
Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Departamentul NaŃional AnticorupŃie, Curtea
ConstituŃională, Penitenciarul Rahova s.a.

În ciuda faptului că programul a luat în fiecare an amploare, INM a rămas printre cei mai activi
membri EJTN implicaŃi în acest program, schimburile derulate plasând România pe locul 3 în 2005,
pe locul 5 în 2006, pe locul 4 în 2007.

II. Catalogul EJTN

O altă direcŃie importantă de activitate a EJTN este Catalogul EJTN, document care reuneşte şi
sintetizează toate acŃiunile de formare organizate de membrii EJTN deschise participării
internaŃionale. Anual sunt cuprinse în acest catalog, în medie, 200 – 300 de acŃiuni de formare.

MagistraŃii români au posibilitatea de a se înscrie la oricare din aceste acŃiuni. Totodată, INM
include anual un număr de activităŃi proprii în cadrul Catalogului EJTN, acestea bucurându-se în
fiecare an de tot mai mult succes. Anual, INM facilitează participarea la astfel de acŃiuni a numeroşi
magistraŃi.

III. Programe EJTN

INM este partener în cele 3 programe pe care EJTN doreşte sa le pună în practică în cursul
următorilor 3 ani:
 European Forum on Civil Judicial Training (Forumul European pentru formare în materie
civilă);
 European Judicial Cooperation in Criminal Matters in Practice (Practica în materia cooperării
judiciare internaŃionale în domeniul penal);
 Language training on the vocabulary of judicial cooperation in criminal matters (Cursuri de
limbi străine cu accent pe limbajul juridic din domeniul cooperării judiciare în materie penală).

Programele presupun mai multe întâlniri şi seminarii de formare continuă destinate judecătorilor şi
procurorilor europeni, organizate pe rând, de către partenerii programului.

152
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

9.1.2. ReŃeaua de la Lisabona

ReŃeaua de la Lisabona a fost creată în anul 1995, la iniŃiativa statelor membre ale Consiliului
Europei şi cuprinde instituŃiile naŃionale de formare a magistraŃilor din fiecare stat membru.

Misiunea ReŃelei de la Lisabona constă în îndeplinirea obiectivelor Consiliului Europei, în special


cel privind independenŃa şi eficientizarea sistemelor judiciare, factor cheie ce garantează aplicarea
drepturilor omului în statele membre şi respectarea statului de drept. Principalul obiectiv al ReŃelei
este acordarea de asistenŃă în dezvoltarea formării magistraŃilor, în special prin intermediul
consolidării schimburilor de experienŃă între instituŃiile de formare judiciară. În acest sens, ReŃeaua
de la Lisabona se reuneşte o dată pe an în reuniuni plenare pentru a reflecta asupra punctelor comune
de interes, pentru a realiza schimburi de informaŃii privind formarea magistraŃilor in statele membre,
pentru a face propuneri către Consiliul Europei. ReŃeaua de la Lisabona are un Birou permanent
responsabil cu dezvoltarea strategiilor ReŃelei şi asigură continuitatea recomandărilor şi a
programelor de pregătire a magistraŃilor la nivelul statelor membre. Biroul Permanent are 5 membri
aleşi – pentru 2 ani - din rândul statelor membre ale ReŃelei şi se reuneşte de două ori pe an.

Participarea la activităŃile de conducere ale ReŃelei


Din anul 2002 INM este membru al ReŃelei de la Lisabona, iar din 2004 a fost în mod constant
membru al Biroului permanent al ReŃelei.

În anul 2003 INM a găzduit Adunarea Generală a ReŃelei de la Lisabona.

În 20 martie 2009, cu ocazia întâlnirii Biroului permanent la Bucureşti, dl. judecător dr. Constantin
BRÂNZAN, directorul INM, a fost desemnat preşedinte al Biroului permanent.

9.1.3. ERA (European Academy Law)

ERA (Academia de Drept European) a fost înfiinŃată în martie 1992, la Trier. Obiectul ei de
activitate vizează formarea magistraŃilor, avocaŃilor şi, în general a tuturor practicienilor dreptului.
ERA urmăreşte să creeze pentru aceştia un cadrul favorabil pentru discuŃii, şi dezbateri, pentru a
permite profesioniştilor dreptului să aibă acces la informaŃii de ultimă oră.

Cursurile oferite de ERA acoperă diverse domenii de specializare, acordând însă o atenŃie specială
dreptului comunitar.

153
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

INM a încheiat în data de 4 august 2008 un acord cadru de colaborare cu ERA. Obiectul
acordului de colaborare vizează implicarea ERA în formarea iniŃială realizată în cadrul INM prin
susŃinerea unor module de formare, participarea judecătorilor şi procurorilor români la acŃiunile de
formare organizate de ERA şi organizarea unor acŃiuni comune de formare pentru judecătorii şi
procurorii români sau pentru alŃi judecători şi procurori din Europa.

Programe comune INM - ERA


În temeiul acordului cadru de colaborare încheiat de INM şi ERA s-a stabilit ca cele două instituŃii
vor coopera în programe finanŃate de Comisia Europeană, în scopul de a oferi acŃiuni de formare
judecătorilor şi procurorilor din diferite state ale Uniunii Europene.

Catalogul ERA
În temeiul acordului cadru de colaborare încheiat de INM şi ERA s-a convenit ca cele două instituŃii
vor stabili anual un număr de locuri la acŃiunile de formare organizate de ERA, pentru judecătorii şi
procurorii români (seminarii incluse în Catalogul ERA).

9.1.4. EIPA (European Institute for Public Administration)

EIPA (European Institute for Public Administration) este una dintre cele mai importante instituŃii de
formare la nivel european pentru sectorul public. Având peste 25 de ani de experienŃă, EIPA
furnizează cursuri de formare pentru funcŃionarii publici europeni. Abordarea formării îmbină
dobândirea de abilităŃi practice cu dobândirea unor cunoştinŃe de specialitate.

EIPA are sediul principal la Maastricht şi alte 4 sedii secundare la Luxembourg, Barcelona, Varşovia
şi Bruxelles.

Domeniile în care EIPA oferă formare sunt: procesul decizional european, politici europene, drept
comunitar, administraŃie publică locală, managementul finanŃelor publice.

EIPA oferă anual un număr de seminarii deschise participării magistraŃilor şi funcŃionarilor europeni.
În mod tradiŃional, INM intermediază participarea magistraŃilor români la seminariile organizate de
EIPA.

154
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

9.1.5. CEDO (Curtea Europeană a Drepturilor Omului), CJUE (Curtea de JustiŃie a Uniunii
Europene) şi EUROJUST
Cour de justice de l'Union
européenne

Unul dintre obiectivele strategice ale INM este accentuarea componentei europene a formării, astfel
încât s-a încercat punerea la dispoziŃia auditorilor de justiŃie şi a magistraŃilor un număr cât mai mare
de participări în programe de formare la nivel european.

Acest obiectiv s-a concretizat şi prin încheierea unor parteneriate cu instanŃele supranaŃionale
europene de la Strasbourg şi Luxemburg care au permis organizarea anuală a unor stagii de formare
de câte 3 luni şi a unor vizite de studiu pentru auditorii de justiŃie şi absolvenŃii INM.

Totodată, prin includerea unor stagii de lungă durată în cadrul Programului de schimb EJTN,
magistraŃii români au beneficiat şi de oportunitatea de a urma stagii de 3 luni – 1 an la CEDO, CJUE
sau EUROJUST (organism al UE, înfiinŃat în 2002, menit să promoveze şi să amelioreze
coordonarea investigaŃiilor şi urmăririlor penale desfăşurate de autorităŃile judiciare competente din
statele membre UE, atunci când acestea se confruntă cu forme grave de criminalitate organizată şi
transfrontalieră. În cazul investigaŃiilor şi urmăririlor penale implicând două sau mai multe state
membre, scopul Eurojust este de a promova şi ameliora coordonarea dintre autorităŃile naŃionale,
Ńinând cont de orice cerere formulată de o autoritate competentă a unui stat membru şi de orice
informaŃie furnizată de un organ competent. Un alt obiectiv al Eurojust este de a ameliora cooperarea
dintre autorităŃile competente, în special prin facilitarea punerii în aplicare a asistenŃei judiciare
internaŃionale şi executarea mandatelor europene de arestare).

9.1.6. CompetiŃia Şcolilor de Magistratură THEMIS

În 2006, INM a avut iniŃiativa organizării unei competiŃii la nivel european pentru viitorii judecători
şi procurori, după modelul Concursului internaŃional „Rene Cassin” pentru studenŃii facultăŃilor de
drept. Obiectivele urmărite de acest eveniment Ńin de sensibilizarea auditorilor de justiŃie din state
membre ale ReŃelei de la Lisabona şi EJTN la valorile comune europene, standardizarea programelor
de studiu în domenii de interes comun la nivel european, cunoaşterea reciprocă a sistemelor judiciare
europene şi promovarea încrederii reciproce între acestea într-un spaŃiu de libertate şi siguranŃă

CompetiŃia Şcolilor de Magistratură THEMIS are mai multe secŃiuni, corespunzător unor
domenii precum: cooperarea judiciară internaŃională în materie civilă şi penală, etica şi deontologia,
CEDO. Câştigătorii fiecărei secŃiuni sunt stabiliŃi de un juriu internaŃional format din specialişti în
domeniile respective. Astfel, INM, în colaborare cu Centrul de studii judiciare din Portugalia, a
organizat primele patru ediŃii ale Concursului Themis la Bucureşti în 2006 şi 2008 şi la Lisabona în
2007 şi 2009 la care au participat echipe din mai multe state europene. Organizarea celor patru ediŃii
a fost sprijinită de EJTN, Consiliul Europei prin ReŃeaua de la Lisabona şi Oficiul TAIEX al
Comisiei Europene.

155
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

În fiecare an delegaŃiile României au fost declarate câştigătoare în una sau mai multe dintre
secŃiunile concursului, bucurându-se de aprecierea juriului şi a celorlalte state participante.

Detalii privind modul de organizare a concursului se regăsesc la secŃiunea 5.7 Formare iniŃială –
Alte aspecte, din prezentul raport.

9.1.7. FranŃa. Programul de schimb desfăşurat de către INM în parteneriat cu ENM (Şcoala de
Magistratură din FranŃa)

La data de 25 septembrie 2007 INM şi Şcoala NaŃională de Magistratură din FranŃa au semnat la
Bordeaux ConvenŃia privind Programului de schimb de elevi magistraŃi. Aderând la această
convenŃie, Şcolile semnatare s-au angajat reciproc să primească în Ńara lor un grup de auditori
însoŃiŃi de formatori, şi să organizeze lucrările comune realizate în cadrul următoarelor două
programe de întrajutorare civilă şi penală:
 Întrajutorare penală internaŃională
 ExperienŃe judiciare comparate şi cooperare civilă în spaŃiul judiciar european.

Alături de INM, alŃi parteneri ai ENM în acest program sunt Spania, Portugalia, Germania şi
Bulgaria.

Programul cuprinde două componente: o săptămână în care se desfăşoară vizita auditorilor de justiŃie
francezi în România, respectiv în celelalte state partenere ale programului şi o săptămână
(„Săptămâna Europeană”) în care auditorii români, alături de cei spanioli, portughezi, germani şi
bulgari sunt primiŃi în FranŃa, la ENM.

Participarea magistraŃilor români la acŃiunile de formare ENM


Cu sprijinul Ambasadei FranŃei la Bucureşti, INM a intermediat în ultimii ani participarea unor
magistraŃi români la seminarii şi stagii organizate de ENM. Ambasada FranŃei a acoperit costurile de
transport, cazare şi masă

9.1.8. Spania

La data de 20 martie 2009 INM a încheiat o convenŃie de colaborare cu Consiliul General al


Magistraturii al Regatului Spaniei. ConvenŃia are ca scop stabilirea şi definirea cadrului general în
care cele două părŃi vor putea coopera, în special în acŃiunile care sunt de interes comun în sfera lor
de competenŃă şi programele lor de activităŃi. ConvenŃia concretizează relaŃiile de colaborare
preexistente intre cele două instituŃii.

INM şi Consiliul General al Magistraturii al Regatului Spaniei încheie anual o serie de parteneriate
de colaborare în vederea realizării de programe de formare continuă dedicate magistraŃilor.
156
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Programele sunt supuse aprobării Comisiei Europene. În situaŃia în care programele sunt aprobate,
magistraŃii români vor participa la seminariile organizate in cadrul programului, costurile fiind
acoperite de Comisia Europeană.

9.1.9. Italia

INM şi Consiliul Superior al Magistraturii din Italia încheie anual o serie de parteneriate de
colaborare în vederea realizării de programe de formare continuă dedicate magistraŃilor. Programele
sunt supuse aprobării Comisiei Europene. În situaŃia în care programele sunt aprobate, magistraŃii
români vor participa la seminariile organizate în cadrul programului, costurile fiind acoperite de
Comisia Europeană.

9.1.10. Portugalia

INM a derulat, în colaborare cu Centrul de studii judiciare din Portugalia cele 4 ediŃii ale
Concursului şcolilor de magistratură THEMIS.

9.1.11. Germania

Începând cu anul 2005, în cadrul colaborării cu IRZ (FundaŃia Germană pentru Cooperare
Judiciară InternaŃională) INM a beneficiat de o serie de vizite de studiu şi stagii în Germania. În
organizarea acestor vizite INM a beneficiat de sprijinul Ambasadei Germaniei la Bucureşti, care a
realizat testarea candidaŃilor pentru stabilirea competenŃelor lingvistice ale acestora (pentru stagiile
desfăşurate în limba germană).

9.1.12. Statele Unite ale Americii

Începând cu anul 2000 Ambasada SUA a sprijinit INM în realizarea mai multor acŃiuni de formare
continuă, în special în domeniul limbilor străine (engleză juridică) şi în cel al relaŃiei cu mass-media.

157
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

9.1.13. Macedonia

În luna 20 martie 2009 INM a încheiat o convenŃie de colaborare cu Academia pentru Formarea
Judecătorilor şi Procurorilor din Macedonia. ConvenŃia are ca scop stabilirea şi definirea cadrului
general în care cele două părŃi vor putea coopera, în special în acŃiunile care sunt de interes comun în
sfera lor de competenŃă şi programele lor de activităŃi.

ConvenŃia concretizează relaŃiile de colaborare preexistente între cele două instituŃii. Astfel, în
noiembrie 2008 Institutul NaŃional al Magistraturii a primit într-un stagiu de practică un grup de 10
auditori de justiŃie macedoneni, în vederea realizării unui schimb de experienŃă cu şcoala românească
de magistratură.

9.1.14. Albania

În data de 23 iunie 2006 a avut loc la sediul INM o vizită a unei delegaŃii din Albania. Vizita s-a
înscris într-un cadru mai larg, în contextul unei vizite pe care membrii Înaltului Consiliu pentru
JustiŃie din Albania au efectuat-o la Consiliul Superior al Magistraturii din România. În cadrul
vizitei, făcute la invitaŃia Consiliului Superior al Magistraturii, au fost stabilite întâlniri cu
reprezentanŃi ai CSM, ÎCCJ, INM, SNG, PÎCCJ, cu scopul dezvoltării unor relaŃii bilaterale
consolidate în contextul actual al extinderii relaŃiilor globale şi al sporirii exigenŃelor legate de
funcŃionarea sistemelor judiciare naŃionale. În discuŃiile avute cu reprezentanŃii INM au fost
prezentate progresele INM în ceea ce priveşte dezvoltarea sa instituŃională, aspecte legate de
formarea profesională a viitorilor magistraŃi şi a magistraŃilor în funcŃie, precum şi modul de
recrutare şi selecŃie a magistraŃilor români.

INM, având ca partener Consiliul Europei, a asigurat desfăşurarea, în perioada 2 – 5 martie 2009, a
unei vizite de lucru din partea unei delegaŃii a Şcolii de magistraŃi din Albania, având ca obiectiv
realizarea unui schimb de experienŃă cu şcoala românească de magistratură. DelegaŃia a fost formată
din 14 reprezentanŃi ai Şcolii de magistraŃi albaneze, acoperind, din punct de vedere al structurii
instituŃionale, toate departamentele funcŃionale ale şcolii, astfel: director, director executiv, specialist
în relaŃii internaŃionale, formatori cu normă întreagă, reprezentanŃi ai departamentului economic -
administrativ, specialist în tehnologia informaŃiei, informatician, bibliotecar, secretar.

9.1.15. Moldova şi Ucraina

În cursul anului 2006 INM a derulat programul de asistenŃă pentru Ucraina şi Republica
Moldova, program comun al Uniunii Europene şi al Consiliului Europei. În cadrul acestui program
INM a fost solicitat să ofere expertiză privind modul de organizare a şcolilor de magistratură. Astfel,
158
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

în cadrul acestui parteneriat INM a primit la Bucureşti, în februarie 2010, vizita unei delegaŃii din
Ucraina. RelaŃiile între INM şi cele două şcoli de magistratură vor fi dezvoltate în viitor.

9.1.16. Kârgâzstan

În perioada 29 martie – 2 aprilie 2010, Institutul a primit la sediul său din Bucureşti vizita
directorului Centrului de Formare a MagistraŃilor din Kârgâzstan - recent înfiinŃat, în scopul unui
schimb de experienŃă. Cu acest prilej, au fost susŃinute prezentări cu privire la modul în care este
organizat şi funcŃionează Institutul NaŃional al Magistraturii.

9.1.17. ReŃeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară

În luna mai a anului 2009, INM a fost reprezentat la seminarul euro-arab privind formarea
magistraŃilor, organizat în Iordania (Aman), în cadrul căruia s-au pus bazele unei viitoare ReŃele
Euro-Arabe de Formare Judiciară (EANJT/REAFJ) şi a elaborării unui Statut al acesteia, acŃiuni
sprijinite de Institutul NaŃional al Magistraturii.

9.1.18. ConferinŃe internaŃionale organizate de INM

În 2006, în cadrul preşedinŃiei României a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, INM a


organizat împreună cu Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni (CJCE) o sesiune de
lucru privitoare la soluŃiile existente la nivel european în ceea ce priveşte recrutarea magistraŃilor.

În 2007, INM a organizat prima ediŃie a ConferinŃei Şcolilor de Magistratură din Europa
Centrală şi de Est, al cărei obiectiv a fost acela de a stabili o strategie comună de formare pentru
instituŃiile responsabile cu formarea magistraŃilor din regiune, de a identifica domeniile de formare
comune şi de a dezvolta pentru acestea programe comune de studiu şi standarde educaŃionale.

În aplicarea deciziilor adoptate la Bucureşti cu ocazia ConferinŃei, INM a dezvoltat două programe
menite să conducă la dezvoltarea unor programe regionale de studiu în domeniul ConvenŃiei
Europene a Drepturilor Omului (în colaborare cu Programul HELP al Consiliului Europei) şi,
respectiv, a dreptului comunitar (în colaborare cu Oficiul TAIEX al Comisiei Europene) precum şi
la formarea formatorilor din regiune în aplicarea practică a acestor două programe de studiu. O
primă conferinŃă regională, vizând dezvoltarea programei regionale de studiu în domeniul CEDO a
fost organizată la Bucureşti în noiembrie 2007.

În 2009 INM a găzduit Adunarea Generală a ReŃelei de la Lisabona, iar în 20 martie 2009,
întâlnirea Biroului permanent al ReŃelei. Cu această ocazie dl. judecător dr. Constantin BRANZAN,
directorul INM, a fost desemnat preşedinte al Biroului permanent.

Numeroase activităŃi ale EJTN au fost găzduite de INM în perioada 2006-2009. Astfel, în cursul
anului 2006 România a găzduit, la sediul INM, ConferinŃa EJTN în ceea ce priveşte formarea în
domeniul limbilor străine - Linguistic training of judges and prosecutors, în iulie 2008 INM a
organizat împreună cu EJTN un seminar cu tema : “La jurisprudence européenne et internationale:
la Cour de Justice CE et la Cour européenne des droits de l’Homme dans les programmes de
formation initiale et continue” , iar în perioada 20–21 ianuarie 2009 INM a găzduit întâlnirea
Grupului de lucru „Programe” din cadrul EJTN.

159
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

RelaŃiile internaŃionale ocupă tot mai mult loc în economia activităŃilor derulate de INM.
Apreciem că numărul acestor contacte şi complexitatea activităŃilor desfăşurate ar impune creare
unui departament nou în cadrul INM, specializat în acest domeniu.

9.2. Participarea magistraŃilor la acŃiuni de formare internaŃionale

9.2.1. EvidenŃa statistica 2005 – 2009

9.2.1.1. Programul de schimb între autorităŃile judiciare

După cum am precizat anterior, unul din programele de succes coordonate de EJTN este Programul
de schimb al autorităŃilor. Stagiile desfăşurate în cadrul acestui program au o durată de 14 zile (2
săptămâni), obiectivul lor fiind cunoaşterea modului de funcŃionare al instanŃelor din statul de
primire.

În ciuda faptului că programul a luat în fiecare an amploare, INM a rămas printre cei mai activi
membri EJTN implicaŃi în acest program, schimburile derulate plasând România pe locul 3 în 2005,
pe locul 5 în 2006, pe locul 4 în 2007.
Astfel, în 2005 INM a primit vizita a 2 magistraŃi străini şi a intermediat plecarea în stagiu a 4
magistraŃi români (6 schimburi), în 2006 INM a primit vizita a 17 magistraŃi străini şi a intermediat
plecarea în stagii a 18 magistraŃi români (35 de schimburi), în 2007 INM a primit vizita a 29 de
magistraŃi străini şi a intermediat plecarea în stagii a 42 de magistraŃi români (71 de schimburi), iar
în 2008 INM a primit vizita a 37 de magistraŃi străini şi a intermediat plecarea în stagii a 25 de
magistraŃi români (62 de schimburi).

Ca urmare a unor dificultăŃi financiare ale EJTN, în anul 2009 numărul schimburilor a scăzut - INM
a primit vizita a 9 magistraŃi străini şi a intermediat plecarea în stagii a 15 magistraŃi români (24 de
schimburi), urmând ca situaŃia să se redreseze cu ocazia programelor de schimb care se vor derula
în 2010. În continuarea programului de schimb început în 2009, în 2010 au mai venit în România alŃi
12 magistraŃi, iar 10 magistraŃi romani au plecat în stagii în străinătate. Programul s-a încheiat la data
de 31 martie 2010, urmând ca un nou program sa fie lansat şi pus în aplicare de către partenerii
EJTN.

În 2007 INM a beneficiat şi de trei stagii de lungă durată – două la CJUE şi unul la EUROJUST, iar
în 2009, de două stagii de lungă durată – unul la CJUE şi unul la EUROJUST.

Precizăm că de fiecare dată în rapoartele de stagiu redactate de magistraŃii străini aceştia au apreciat
în mod deosebit primirea de care s-au bucurat în România. De asemenea, magistraŃii români
participanŃi au relevat importanŃa şi eficienŃa participării într-un astfel de stagiu.

9.2.1.2. Catalogul EJTN

O altă direcŃie importantă de activitate a EJTN este Catalogul EJTN, document care reuneşte şi
sintetizează toate acŃiunile de formare organizate de membrii EJTN deschise participării
internaŃionale.

Anual sunt cuprinse în acest catalog, în medie, 200 – 300 de acŃiuni de formare. MagistraŃii romani
au posibilitatea de a se înscrie la oricare din aceste acŃiuni. Totodată, INM include anual un număr

160
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

de activităŃi proprii în cadrul Catalogului EJTN, acestea bucurându-se în fiecare an de tot mai mult
succes.

INM a facilitat participarea la astfel de acŃiuni a numeroşi magistraŃi, după cum urmează:
- în anul 2006: 10 magistraŃi;
- în anul 2007: 50 magistraŃi;
- în anul 2008: 79 magistraŃi;

9.2.1.3. Catalogul ERA

În temeiul acordului cadru de colaborare încheiat de INM şi ERA în anul 2008 s-a convenit ca cele
două instituŃii vor stabili anual un număr de locuri la acŃiunile de formare organizate de ERA, pentru
judecătorii şi procurorii români (seminarii incluse în Catalogul ERA).

În perioada 2006 – 2009 magistraŃii romani au participat la seminarii incluse în Catalogul ERA, după
cum urmează:
- în anul 2006: 13 magistraŃi;
- în anul 2008: 2 magistraŃi;
- în anul 2009: 6 magistraŃi.

9.2.1.4. Program în colaborare cu FundaŃia Germană pentru Cooperare Judiciară InternaŃională

Începând cu anul 2005, în cadrul colaborării cu FundaŃia Germană pentru Cooperare Judiciară
InternaŃională (IRZ) INM a beneficiat de o serie de vizite de studiu şi stagii în Germania.
- în anul 2006: 4 magistraŃi;
- în anul 2007: 4 magistraŃi;
- în anul 2008: 3 magistraŃi;
- în anul 2009: 4 magistraŃi.

9.2.1.5. Participarea magistraŃilor români la acŃiunile de formare finanŃate de Şcoala de


Magistratură din FranŃa (ENM)

Cu sprijinul Ambasadei FranŃei la Bucureşti, INM a intermediat în ultimii ani participarea unor
magistraŃi români la seminarii şi stagii organizate de ENM. Ambasada FranŃei a acoperit costurile de
transport, cazare şi masă pentru aceste acŃiuni:
- în anul 2008: 6 magistraŃi au participat la seminariile organizate de ENM, iar alŃi 3 magistraŃi, la
stagii organizate de ENM;
- în anul 2009: 15 magistraŃi au participat la seminariile organizate de ENM.

9.2.1.6. Stagii şi vizite de studiu ale auditorilor de justiŃie

Conştientizând nevoia de deschidere şi de colaborare la nivel internaŃional, INM a acordat o atenŃie


deosebită în perioada de referinŃă dezvoltării de relaŃii şi programe de colaborare cu alte şcoli de
magistratură, cu organisme internaŃionale care se ocupă de formarea magistraŃilor, cu instituŃii
internaŃionale care susŃin şi finanŃează procesul de formare. Acest lucru a fost posibil prin
organizarea, la sediul INM, a unor întâlniri sau evenimente internaŃionale, prin participarea
conducerii sau reprezentanŃilor INM la diferite evenimente internaŃionale, prin stagii, vizite de studiu
şi burse acordate auditorilor de justiŃie şi magistraŃilor.

161
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Componenta europeană a formării iniŃiale a reprezentat o preocupare constantă a Institutului


NaŃional al Magistraturii, reflectându-se atât în Planul de învăŃământ şi în programele de studiu, cât
în alte activităŃi în care sunt implicaŃi auditorii de justiŃie şi formatorii Institutului NaŃional al
Magistraturii care au contribuit la consolidarea poziŃiei de lider a şcolii noastre de magistratură
printre şcolile de magistratură din Europa de Est.

O recunoaştere implicită a valorii INM şi corpului său de formatori a constituit-o selectarea de către
Consiliul Europei, din rândul acestora, a unor experŃi în cadrul programelor având ca obiectiv
dezvoltarea capacităŃii instituŃionale a unor şcoli de magistratură din Europa estică.

ActivităŃile realizate în perioada 2005 – 2009 în domeniul stagiilor şi vizitelor de studiu externe au
fost următoarele:

A. Programul de schimb desfăşurat de către INM în parteneriat cu ENM (Şcoala de Magistratură


din FranŃa)

Programul de cooperare între INM şi ENM s-a desfăşurat, anual începând cu anul 2005 şi până în
prezent, în consens cu cele trei principii identificate ca esenŃiale pentru formarea iniŃială a
magistraŃilor: formare practică, formare socială, formare europeană. Având două componente –
cooperare internaŃională în materie penală şi cooperare internaŃională în materie civilă – proiectul
cuprinde două etape: în prima etapă, o echipă de auditori de justiŃie francezi, însoŃiŃi de formatori ai
ENM, efectuează o vizită de o săptămână la sediul INM, în scopul unui schimb de experienŃă între
cele două şcoli, iar în cea de a doua etapă o altă echipă de auditori de justiŃie români împreună cu
formatori din cadrul INM se deplasează la Bordeaux, la sediul ENM.

Primele două ediŃii ale proiectului, derulate în 2005 şi 2006, au fost organizate în cadrul unor
programe AGIS, asigurându-se participarea, în total, a 6 auditori de justiŃie şi 2 formatori români.
Ulterior, în 2007, 2008 şi 2009 programul s-au desfăşurat în temeiul unei convenŃii bilaterale
semnate între ENM şi INM, permiŃând, astfel, participarea anuală a unui număr dublu de auditori de
justiŃie şi formatori români – în total 18 auditori de justiŃie şi 6 formatori.

B. Stagiile desfăşurate anual în cadrul Programului de Schimb între AutorităŃi Judiciare al


ReŃelei Europene de Formare Judiciară (EJTN)

Ca urmare a progreselor înregistrate pe parcursul ultimilor ani şi a implicării în activităŃile ReŃelei


Europene de Formare Judiciară, Institutul NaŃional al Magistraturii a obŃinut în unanimitate,
în urma reuniunii de la Trier desfăşurată în perioada 11-13 iunie 2007, statutul de membru cu
drepturi depline al EJTN (organizaŃie internaŃională care cuprinde instituŃiile responsabile cu
pregătirea în domeniul judiciar din Uniunea Europeană). De asemenea, INM a fost ales, pentru un
mandat de 3 ani, ca membru al Comitetului de Pilotaj, organul de decizie al EJTN între două
Adunări Generale. În plus, INM a fost desemnat, recent, membru al Grupurilor de lucru „RelaŃii
externe”, „Programe” şi „Tehnologii” ale ReŃelei.
Colaborarea Institutului NaŃional al Magistraturii cu EJTN s-a concretizat în perioada de referinŃă pe
cele două direcŃii:
 programul de schimb de magistraŃi între statele Europei, intitulat Programme d’echanges
d’autorites judiciaires (Program de schimb al autorităŃilor judiciare).
 acŃiunile de formare dedicate judecătorilor din statele Europei incluse în catalogul EJTN.

162
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

În cadrul Programului de schimb între autorităŃi judiciare, auditorilor de justiŃie ai INM li s-a oferit
posibilitatea de a-şi depune candidaturile în vederea efectuării unor stagii în străinătate prin
intermediul ReŃelei, numărul total al auditorilor de justiŃie care au fost selectaŃi şi au participat
la astfel de stagii, începând cu anul 2007, fiind de 14.

C. Stagii şi vizite de studiu la Curtea de JustiŃie a Uniunii Europene de la Luxemburg; Vizite de


studiu la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg; Stagii şi vizite de studiu
organizate în cadrul programelor PHARE 2005 şi 2006 – Continuarea asistenŃei acordate INM.

Pregătirea auditorilor de justiŃie în domeniul dreptului comunitar şi în cel al drepturilor omului s-a
realizat, şi pe parcursul perioadei de referinŃă, inclusiv printr-o serie de stagii de practică şi vizite de
studiu organizate la CJUE şi la CEDO, în cadrul unei colaborări între INM şi cele două instanŃe.

GraŃie acestui program de colaborare, în cursul perioadei 2005 - 2009, 7 absolvenŃi ai INM,
majoritatea participanŃi la concursurile de referate pe teme de jurisprudenŃă a CEDO organizate
anual în beneficiul auditorilor de justiŃiei, au avut prilejul de a efectua stagii de câte 3 luni la
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, alŃi 8 absolvenŃi, participanŃi la concursul THEMIS, au
efectuat stagii de practică de câte 3 luni la Curtea de JustiŃie a Uniunii Europene, iar 16 auditori
de justiŃie au beneficiat, pe parcursul aceleiaşi perioade, de vizite de studiu la cele două instituŃii,
astfel: 10 auditori de justiŃie la CJUE şi 6 auditori de justiŃie la CEDO.

În cursul anilor 2008 şi 2009, auditorilor de justiŃie le-a fost oferită posibilitatea participării la vizite
de studiu şi stagii de pregătire finanŃate în cadrul programelor PHARE 2005 şi 2006 – Continuarea
asistenŃei acordate INM, astfel: în cursul anului 2008 – 5 auditori de justiŃie au avut posibilitatea
efectuării unor vizite de studiu la ENM (Ecole Nationale de la Magistrature, Bordeaux, FranŃa)
şi la instituŃiile judiciare franceze relevante (Paris) - Curtea de CasaŃie, Curtea de Apel Paris,
Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul JustiŃiei – iar alŃi 5 auditori de justiŃie au efectuat
vizite de lucru în cadrul unor instituŃii de profil din Spania; în cursul anului 2009, 6 auditori de
justiŃie au participat la vizite organizate în cadrul unor instituŃii de profil din Olanda (atât la şcoala
de magistratură, cât şi la alte instituŃii naŃionale sau internaŃionale de profil), iar alŃi 6 au
participat la vizite organizate la Consiliul Europei (Strasbourg), CEDO, Biroul Schengen
(Strasbourg), instituŃia Ombudsman-ului (Strasbourg), CJUE (Luxembourg), Parlamentul UE.

D. Alte vizite de studiu, stagii şi evenimente cu participare internaŃională dedicate formării


iniŃiale:

În cursul anului 2005 a avut loc un stagiu a 3 auditori de justiŃie la ENM şi la mai multe instanŃe
franceze. Stagiul s-a desfăşurat în cadrul Programului Echanges d’Autorites Judiciaires, la care
România este parte. De asemenea, în aceeaşi perioadă, 4 auditori de justiŃie români, împreună cu
un formator, au avut ocazia de a efectua o vizită de studiu în Germania, în cadrul unui programul
derulat de INM în colaborare cu IRZ.

În anul 2006, INM a primit, la sediul său din Bucureşti, o vizită a unei delegaŃii din Albania, precum
şi o vizită a unei delegaŃii din CroaŃia.

În martie 2006 directorul INM şi doi auditori de justiŃie au participat la un seminar la Budapesta,
pentru lansarea modulului de învăŃare a limbii engleze juridice ENGLISH LAW, proiect

163
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

desfăşurat de CEELI Praga şi INM, Ambasada SUA la Budapesta. Acest proiect s-a aflat la baza a
două dintre proiectele extracurriculare ale auditorilor de justiŃie.

În cursul anului 2007, Institutul NaŃional al Magistraturii a avut onoarea de a organiza în Bucureşti
ConferinŃa Şcolilor de magistratură din Europa Centrală şi de Est. ConferinŃa a avut în vedere
crearea unui forum de discuŃie a modalităŃilor de pregătire a judecătorilor şi procurorilor în domenii
de interes comun pentru spaŃiul juridic european, precum dreptul comunitar, drepturile omului, etică
şi deontologie profesională, relaŃia justiŃie - mass-media şi a prilejuit dezbateri ale unor aspecte
precum dezvoltarea de programe de studiu de drept comunitar, drepturile omului, etică şi
deontologie profesională. În acelaşi an, Institutul a organizat, având ca partener Consiliul Europei –
Programul HELP – un seminar de pregătire având ca temă dezvoltarea programelor de studiu
de drepturile omului. ConferinŃa s-a adresat instituŃiilor de formare judiciară din Europa Centrală şi
de Est, cercul participanŃilor la conferinŃă incluzând reprezentanŃi ai acestor instituŃii de profil
responsabili cu formarea judecătorilor şi procurorilor.

În 2008, Institutul NaŃional al Magistraturii a primit vizita unui grup de 9 auditori de justiŃie ai
Academiei pentru Formare a Judecătorilor şi Procurorilor din Macedonia, în vederea realizării
unui schimb de experienŃă cu şcoala românească de magistratură. În acelaşi an, între INM şi
Consiliul Europei a fost stabilit un parteneriat care a asigurat efectuarea, de către o delegaŃie a
Şcolii de magistraŃi din Albania, a unei vizite de lucru la sediul INM, în cursul anului 2009.

În perioada 2008 - 2009, Academia de JustiŃie Justizakademie Nordrhein-Westfalen (Germania),


a adresat Institutului NaŃional al Magistraturii invitaŃia de a desemna auditori de justiŃie, precum şi
judecători şi procurori stagiari interesaŃi să participe la desfăşurarea unor seminarii având ca
tematică Dreptul comunitar. Seminariile au constituit, pentru tinerii magistraŃi, cadrul ideal de a
întâlni colegi europeni, provenind din state membre ale ReŃelei Europene de Formare Judiciară,
precum şi de a-şi îmbunătăŃi cunoştinŃele de drept comunitar. Astfel, în cadrul proiectului au fost
selectaŃi să participe 2 auditori de justiŃie.

În iulie 2009 s-a desfăşurat, la Strasbourg, cea de a 40-a sesiune de formare în cadrul Institutului
InternaŃional pentru Drepturile Omului (IIDO/IIDH) - „Detention et Droit International des Droits
de l’Homme”. Prin amabilitatea reprezentanŃilor IIDH, pentru doi dintre magistraŃii stagiari
doritori să participe a fost posibilă acoperirea taxelor de înscriere, prin alocarea unei burse.

9.2.2. SelecŃia participanŃilor

Toate acŃiunile cu caracter internaŃional desfăşurate prin intermediul INM sunt aduse la cunoştinŃa
magistraŃilor prin plasarea lor pe site-ul INM, la secŃiunea Burse. Stagii.

MagistraŃii interesaŃi să participe la un anumit eveniment sunt invitaŃi să transmită INM un CV şi un


certificat de competenta lingvistică, dovedind astfel cunoaşterea limbii de desfăşurare a stagiului.
SelecŃia este realizată, de regulă, conform următoarelor criterii:
 competenŃa lingvistică; este esenŃial ca magistratul să cunoască limba de desfăşurare a
seminarului/stagiului, inclusiv limbajul juridic specific, pentru a putea înŃelege şi comunica cu
uşurinŃă cu colegii săi.
 relevanŃa seminarului/stagiului din punctul de vedere al activităŃii magistratului, al
profilului secŃiei în care acesta îşi desfăşoară activitatea (ca de pildă penal, civil, contencios
administrativ etc.)

164
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

 relevanŃa pentru INM a stagiului respectiv. Se urmăreşte ca persoanele care participă la


seminarii/stagii să poată transmite mai departe, altor magistraŃi, cunoştinŃele dobândite, pentru ca
eficienŃa stagiilor să fie maximă (de exemplu, calitatea de formator la nivel centralizat sau
descentralizat).
 neparticiparea, în anii anteriori, la alte seminarii, burse sau stagii în străinătate, prin
intermediul INM.

9.3. FinanŃarea acŃiunilor cu caracter internaŃional

Seminariile şi stagiile organizate de alte instituŃii de formare străine pot fi integral sau parŃial
finanŃate de organizatori sau de partenerii INM care sprijină astfel de activităŃi (IRZ, Ambasada
FranŃei la Bucureşti).

În cazul în care acŃiunile respective nu beneficiază de finanŃare externă, INM se adresează


Consiliului Superior al Magistraturii, solicitând acoperirea costurilor legate de transport, cazare şi
masă pentru magistraŃii participanŃi.

În 2008 şi 2009 INM a beneficiat de o cotă-parte din bugetul CSM dedicat plecărilor externe, având
posibilitatea de a utiliza sumele respective în conformitate cu priorităŃile pe care şi le-a stabilit.

9.4. Sinteză din rapoartele internaŃionale referitoare la activitatea INM

9.4.1. Raportul periodic privind progresele înregistrate de România pe calea aderării 2003 –
prevederi referitoare la activitatea INM

“Institutul NaŃional al Magistraturii şi Centrul de formare pentru grefieri sunt cele două
instituŃii însărcinate să asigure formarea profesională în sistemul judiciar. În perioada supusă
raportării au avut loc un număr de evoluŃii pozitive. Formarea debutanŃilor a fost dezvoltată,
programele au fost îmbunătăŃite şi au fost introduse noi materii de studiu, cum ar fi etica şi
justiŃia pentru minori. INM a creat o reŃea de formatori regionali şi a înfiinŃat trei centre
regionale care sunt acum pe deplin funcŃionale.”

9.4.2. Raportul periodic asupra progreselor înregistrate de România în vederea aderării la UE


2004 – prevederi referitoare la activitatea INM

„În perioada de raportare s-au desfăşurat la scară mare examene de recrutare pe baze
competitive. Cei ce au fost recrutaŃi nu sunt obligaŃi să urmeze pregătirea judiciară specifică de
doi ani oferită de Institutul NaŃional al Magistraturii, ceea ce poate conduce la subminarea
rolului institutului ca garant al standardelor profesionale al celor ce intră în sistem. În plus faŃă
de schimbările formale ale legislaŃiei şi ale structurilor organizaŃionale, trebuie creat un mediu
în care judecătorii cu experienŃă să capete o cultură a muncii corespunzătoare noilor
responsabilităŃi ce le revin pentru apărarea independenŃei justiŃiei în practică, pentru garantarea
aplicării eficiente a legii şi pentru asigurarea de standarde profesionale ridicate în cadrul
sistemului.”

165
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

9.4.3. Raportul periodic asupra progreselor înregistrate de România în vederea aderării la


UE 2005 – prevederi referitoare la activitatea INM

„În data de 25 octombrie 2005 a fost făcut public Raportul de Ńară pentru 2005, document în care
sunt evidenŃiate progresele Institutului NaŃional al Magistraturii în eforturile sale de a
moderniza şi restructura activitatea sa. În martie 2005 Consiliul Superior al Magistraturii a
aprobat numirea noii conduceri a INM pentru o perioadă de 3 ani. La sfârşitul anului 2004 a fost
stabilită o nouă componenŃă a Consiliului ŞtiinŃific al INM şi a fost recrutat un număr mare
tutori de practică şi formatori. Programul de formare iniŃială, metodele de predare şi distribuire
a materialelor către auditorii de justiŃie au fost considerabil îmbunătăŃite, în special în domeniile
drepturilor omului, dreptului comunitar şi cooperării judiciare, relevante din perspectiva
aderării României la Uniunea Europeană. SpaŃiile în care INM îşi desfăşoară activitatea au fost
extinse, bugetul alocat în 2005 Institutului NaŃional al Magistraturii înregistrând o creştere faŃă
de 2004.”

9.4.4. Vizita de Peer-Review a d-nei Susanne Schuster, expert UE – 21 iunie 2005

În data de 21 iunie 2005 a avut loc, la sediul INM, vizita judecătorului Susanne Schuster, expert UE.
Obiectivul vizitei a fost analizarea modului în care INM îşi îndeplineşte obligaŃiile ce îi revin în
vederea punerii în aplicare a Planului de acŃiune pentru implementarea Strategiei de reformă a
sistemului judiciar pe perioada 2005–2007, identificarea dificultăŃilor întâmpinate în implementare,
modalităŃile de soluŃionare a acestora, precum şi priorităŃile şi măsurile ce urmează a fi aduse la
îndeplinire în 2005 şi 2006, evaluările rezultate în urma analizei fiind unele pozitive. În raportul d-
nei Schuster s-a precizat că „Expertul şi-a format o impresie extrem de favorabilă cu privire la
capacitatea INM de a oferi cursuri de formare de calitate pentru magistraŃi. Întregul demers pare
foarte bine organizat şi realizat în concordanŃă cu nevoile de formare ale magistraŃilor în funcŃie.
(...) Programul de formare iniŃială de 2 ani al Institutului NaŃional al Magistraturii oferă un model
de argumentare şi raŃionare juridică şi reprezintă un demers şi o abordare moderne a ceea ce
înseamnă să fi judecător.”

9.4.5. Raport Rafaelle Sabato

Cu ocazia celei de-a doua întâlniri a Biroului ReŃelei de la Lisabona care a avut loc în perioada 8 –
9 septembrie 2005, la Ankara au fost prezentate şi discutate concluziile raportului cu privire la
activitatea şcolilor de magistratură din Europa, redactat de către dl. Raffaele Sabato, raportor al
ReŃelei, judecător la Curtea de Apel din Napoli, preşedinte al Consiliului Consultativ al Judecătorilor
Europeni. Raportul a fost adoptat la Strasbourg în luna octombrie 2005 în cadrul celei de-a 10
Întâlniri Plenare a ReŃelei de la Lisabona, fiind elaborat pe baza sintetizării răspunsurilor la trei
chestionare completate de şcolile europene de magistratură, referitoare la organizarea acestora,
procesul de formare iniŃială, formare continuă şi cel de recrutare şi de formare a formatorilor. În
cadrul acestui raport, dl. Sabato aprecia „INM ca una din cele mai moderne şi europene şcoli de
magistratură”. Se preciza în acest raport că „Analiza răspunsurilor la chestionar este o sarcină
complicată, din cauza […] b) distanŃei dintre modelul teoretic recomandat de instrumentele
Consiliului Europei şi modelele practice, aşa cum reiese din răspunsurile la chestionar[…]. Singura
excepŃie o reprezintă România, al cărei model legal (creat în anul 2004) este foarte apropiat de
standard […], România a rezolvat problema independenŃei bugetare prin inserarea bugetului
instituŃiei de pregătire în bugetul Consiliului Superior al Magistraturii”. „Cele mai avansate soluŃii
sunt cele ale Norvegiei (în care în fiecare an la 10 judecători li se poate acorda un concediu până la

166
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

6 luni pentru creşterea pregătirii lor profesionale) şi României (unde magistraŃii au dreptul la până
la 10 zile pe an de concediu plătit pentru participarea la sesiuni de cursuri de pregătire”

9.4.6. Discurs Franco Fratinni, Vicepreşedinte al Comisiei Europene – 29 septembrie 2005

În data de 29 septembrie 2005 a avut loc la sediul INM vizita d-lui Franco Frattini, vice-
preşedinte şi membru al Comisiei Europene. Transformările instituŃionale ale INM din ultimii doi
ani au fost surprinse şi sintetizate în discursul d-lui Frattini, vice-preşedinte şi membru al
Comisiei Europene, care aprecia că: „aici, la Institutul NaŃional al Magistraturii, am fost, pe
parcursul ultimilor ani, martorii unor realizări importante: sub conducerea unei noi echipe
manageriale, Institutul NaŃional al Magistraturii a ameliorat considerabil condiŃiile de muncă, a
continuat să modernizeze programele de pregătire profesională, s-a adaptat rapid la noul context
juridic şi a reuşit să menŃină standarde profesionale înalte, continuând să îmbunătăŃească
accesul tuturor magistraŃilor la programele de formare continuă. Constat cu bucurie că sprijinul
financiar acordat de UE prin programul Phare a putut să contribuie la această poveste de
succes”.

9.4.7. Cea de a treia întrunire, în cadrul EJTN, a Biroului de schimb de informaŃii între
persoane şi entităŃi responsabile cu formarea judecătorilor şi procurorilor – INM, 4
noiembrie 2005

În cadrul Programului de cooperare în vederea consolidării statului de drept, Consiliul Europei a


organizat, la Bucureşti, în perioada 3- 4 noiembrie 2005, în parteneriat cu Institutul NaŃional al
Magistraturii, cea de a treia întâlnire a Biroului pentru schimb de informaŃii între persoane şi alte
entităŃi responsabile cu formarea judecătorilor şi procurorilor al ReŃelei Europene de Formare
Judiciară.
ParticipanŃii la întrevedere şi-au exprimat recunoştinŃa faŃă de INM atât pentru preluarea
iniŃiativei de a invita Biroul să îşi desfăşoare lucrările celei de a treia întâlniri în Bucureşti, cât şi
pentru organizarea excelentă a evenimentului şi ospitalitatea cu care au fost primiŃi.

9.4.8. Întâlnirea reprezentanŃilor INM cu membrii DelegaŃiei Parlamentului European la


Comitetul Parlamentar Mixt Uniunea Europeană - România (CPM) – 29 mai 2006

În data de 29 mai 2006 a avut loc la sediul INM întâlnirea reprezentanŃilor INM cu membrii
DelegaŃiei Parlamentului European la Comitetul Parlamentar Mixt Uniunea Europeană -
România (CPM), aflaŃi la cea de a 20-a reuniune organizată în perioada 29-30 mai 2006 la
Bucureşti. DelegaŃia a fost condusă de domnul Guido PODESTÁ, parlamentar european din
partea Italiei.
Din această delegaŃie au făcut parte membri ai Parlamentului European din Comitetele PiaŃa
internă şi protecŃia consumatorilor, LibertăŃi civile, justiŃie şi afaceri interne, Locuri de muncă şi
afaceri sociale, Dezvoltare regională, Transport şi turism, PetiŃii, Dezvoltare, Mediu, sănătate
publică şi securitatea alimentară şi reprezentanŃi ai Secretariatului Parlamentului European.
Membrii delegaŃiei au formulat întrebări privind comparaŃia între modul de recrutare a
procurorilor şi modul de recrutare a judecătorilor, precum şi intersecŃia legală a celor două
profesii potrivit legislaŃiei româneşti, întrebări privind organizarea sistemului judiciar din
România şi a gradelor de jurisdicŃie, poziŃia autorităŃilor române privind gradul de încărcare cu
dosare a magistraŃilor români şi situaŃia posturilor vacante din magistratură şi a modalităŃile şi
posibilităŃile de ocupare a acestora. De asemenea au formulat întrebări referitoare la preocuparea

167
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

INM privind pregătirea magistraŃilor în domeniul drepturilor omului, în mod special drepturile
copilului, dar şi discriminarea pe criterii de gen, infracŃiunile de trafic.
Conducerea INM a răspuns la întrebările membrilor delegaŃiei, informând asupra preocupărilor şi
diverselor acŃiuni întreprinse de INM în domeniile care i-au interesat pe parlamentarii europeni.

9.4.9. Discursul d-lui Sim KALLAS, comisar european – Concursul şcolilor de magistratură
din Europa THEMIS – aprilie 2006

Cu ocazia organizării de către INM şi la iniŃiativa acestuia a Concursului Şcolilor de magistratură


din Europa THEMIS, în perioada 3–7 aprilie 2006, au fost adresate audienŃei, de către domnul
Sim Kallas, comisar european, în cadrul ceremoniei de premiere, următoarele cuvinte:
“SunteŃi cu toŃii viitori judecători şi procurori şi proveniŃi din atât statele membre ale Uniunii
Europene, cât şi din state în curs de aderare, cum este România. PrezenŃa dumneavoastră aici, ca
un tot unitar, demonstrează că împărtăşiŃi cu toŃii aceeaşi cultură profesională aflată într-o
continuă şi crescândă tendinŃă de unificare, acest lucru semnificând consolidarea valorilor
comune fundamentale ale sistemelor noastre juridice şi o viziune europeană a justiŃiei.
Această competiŃie a fost găzduită de către Institutul NaŃional al Magistraturii, instituŃie care a
devenit, în ultimii ani, un centru al excelenŃei formării tinerilor magistraŃi. Implicare Institutului
îmi dă speranŃa că instituŃiile juridice româneşti vor fi din plin pregătite pentru aderare şi,
ulterior, pentru o integrare rapidă şi plină de semnificaŃii. Colaborarea pe care aŃi dezvoltat-o în
ultima săptămâna, atât în plan profesional, cât şi sub aspect personal, constituie o garanŃie în
plus a faptului că procesul integrării poate fi unul de succes.
Vă felicit pe toŃi pentru participarea la această competiŃie. Sunt încrezător că aspectele
importante pe care le-aŃi dezbătut în cursul acestei săptămâni, cum ar fi dreptul comunitar,
cooperarea judiciară şi etica şi deontologia profesională au îmbogăŃit experienŃa dumneavoastră
profesională şi v-au adus cu un pas mai aproape de a deveni magistraŃi europeni independenŃi,
imparŃiali şi competenŃi”.

9.4.10. Vizita Gilles Charbonnier, Secretar general al EJTN – mai 2006

Cu prilejul vizitei, domnul Gilles Charbonnier a subliniat importanŃa, reformele înregistrate şi


rolul Institutului NaŃional al Magistraturii, acela de formare a viitorilor judecătorilor şi procurori,
precum şi a judecătorilor şi procurorilor în funcŃie.

9.4.11. ConferinŃa politici publice – octombrie 2006 – Conferirea Medaliei EJTN de către dl.
Gilles Charbonnier, Secretar General al ReŃelei

În perioada 2-3 octombrie 2006, Institutul NaŃional al Magistraturii a organizat conferinŃa cu


tema „Politici publice în domeniul justiŃiei în România”. Cu această ocazie, au fost abordate
probleme specifice dezvoltării de politici publice: cerinŃele reformei justiŃiei din România, modul
în care ele pot fi împlinite, precum şi alte subiecte relevante.
Având în vedere etapa în care România se afla, la momentul organizării conferinŃei – procesul de
aderare la Uniunea Europeană – s-au impus atât evaluarea consecinŃelor aderării, cât şi luarea în
considerare a necesităŃii de a menŃine ritmul reformei sistemului judiciar.
Domnul Secretar General a subliniat, cu acest prilej, evoluŃia Institutului NaŃional al Magistraturii
pe parcursul ultimilor ani şi maniera în care noua conducere a ştiut să creeze, pentru magistraŃi, o
formare modernă, mult îmbunătăŃită, aliniată standardelor europene şi să investească în
activităŃile ReŃelei Europene de Formare Judiciară.

168
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

În lumina tuturor acestor aprecieri pozitive la adresa activităŃilor INM care s-au înscris pe linia
reformării sistemului judiciar, în general, şi a reformării acŃiunii de formare, în particular,
Institutului i-a fost conferită Medalia EJTN, ca o “marcă a recunoştinŃei pentru munca intensă
realizată sub impulsul conducerii INM de către o echipă motivată şi deschisă extinderii
europene(….), o marcă a încrederii într-un viitor european, astfel încât cooperarea existentă
între EJTN şi INM să-şi continue expansiunea, servind intereselor magistraturii şi sporind
încrederea cetăŃenilor în actul de justiŃie.”

9.4.12. În cadrul Programului de asistenŃă pentru Ucraina şi Republica Moldova

Institutului NaŃional al Magistraturii i s-a solicitat oferirea de expertiză privind modul de


organizare a şcolilor de magistratură participarea la acest proiect fiind apreciată de către
finanŃatorii europeni ai acestor programe.

9.4.13. ConferinŃa Şcolilor de magistratură din Europa Centrală şi de Est, 15 – 17 martie


2007, organizată de INM – discurs Fratinni

ConferinŃa a avut în vedere crearea unui forum de discuŃie a modalităŃilor de pregătire a


judecătorilor şi procurorilor în domenii de interes comun pentru spaŃiul juridic european, precum
dreptul comunitar, drepturile omului, etică şi deontologie profesională, relaŃia justiŃie-presă.
La conferinŃă au participat domnul Franco FRATINNI, Vicepreşedinte al Comisiei Europene,
domnul Gilles CHARBONNIER, Secretar General al ReŃelei Europene de Formare Judiciară
(EJTN), doamna Hermine Masmeyer, reprezentantă a Consiliului Europei, domnul Dan Chiujdea,
Vicepreşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, experŃi TAIEX din Spania, FranŃa,
Austria, reprezentanŃi – directori şi formatori – ai Şcolilor de magistratură din Europa Centrală şi
de Est - Albania, Bulgaria, CroaŃia, Kosovo, Macedonia, Polonia, Republica Moldova, România,
Serbia, Ucraina –, magistraŃi români şi reprezentanŃi ai unor organisme specializate - partenere
ale Institutului NaŃional al Magistraturii – implicate în reforma sistemului judiciar din România,
reprezentanŃi ai Consiliului Superior al Magistraturii.
În cadrul ConferinŃei au fost discutate aspecte precum: dezvoltarea de programe analitice de drept
comunitar, drepturile omului, etică şi deontologie profesională, participanŃii subliniind importanŃa
unei cooperări regionale cel puŃin în aceste domenii; managementul calităŃii în justiŃie;
organizarea formării iniŃiale; standarde de calitate în formarea judecătorilor şi procurorilor;
direcŃii strategice comune în formarea judecătorilor şi procurorilor; aspecte critice privind
evaluarea.
Recunoscând importanŃa formării iniŃiale pentru judecători şi procurori, statele participante la
ConferinŃă au identificat drept domenii de formare managementul Şcolilor de magistratură,
accentuând necesitatea unui corp de formatori bine pregătiŃi şi a unei strategii instituŃionale de
natură să asigure calitatea justiŃiei ca serviciu oferit cetăŃenilor.
Cu acest prilej, domnul Franco Fratinni a felicitat Institutul pentru iniŃiativa de a organiza un
astfel de eveniment, cu scopul de a aduce laolaltă reprezentanŃii Şcolilor de magistratură din
zona balcanică şi de a trasa liniile unei viitoare strategii instituŃionale comune, precum şi pentru
eforturile susŃinute ale Institutului, din ultimii ani, de a atinge standardele de performanŃă
corespunzătoare statutului de stat membru al Uniunii Europene, eforturi materializate, de cele
mai multe ori, prin obŃinerea unor rezultate excepŃionale.

169
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

9.4.14. Scrisoare de felicitare Viena 2007

La data de 24 aprilie 2007, Institutul NaŃional al Magistraturii a avut onoarea de a primi, din
partea Ministerului de JustiŃie din Austria, o scrisoare de felicitare pentru activităŃile recent
desfăşurate în cadrul Institutului – ConferinŃa Şcolilor de Magistratură din Europa Centrală şi de
Est, 15 – 17 martie 2007 – şi pentru buna colaborare în cadrul ReŃelei Europene de Formare
Judiciară. „Sunt profund impresionată de calitatea excepŃională a activităŃilor întreprinse în
cadrul Institutului şi de înaltul nivel etic pe care îl au la bază aceste activităŃi”, a afirmat doamna
Maria Berger, reprezentantul Ministerului de la Viena, manifestându-şi interesul de a continua
colaborarea cu INM şi în viitor.

9.4.15. Concursul de referate CEDO 2007 – discurs Radu Hurjui

La data de 9 mai 2007, a avut loc la Institutul NaŃional al Magistraturii cea de a treia ediŃie a
concursului de referate pe teme de jurisprudenŃă a CurŃii Europene a Drepturilor Omului, în
vederea impulsionării şi stimulării pregătirii profesionale a auditorilor de justiŃie în domeniul
ConvenŃiei Europene a Drepturilor Omului şi a jurisprudenŃei CurŃii Europene a Drepturilor
Omului. Cele mai bune referate au fost susŃinute public pe data de 9 Mai 2007, în faŃa unui juriu
independent, format din personalităŃi ale vieŃii juridice ataşate de problematica drepturilor omului:
 dna. Crina Kaufman, Curtea Europeană a Drepturilor Omului
 dl. Radu ChiriŃă, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
 dl. Valentin Constantin, Universitatea de Vest din Timişoara
Prima ediŃie a concursului de referate CEDO a avut loc în luna mai 2005, iar succesul acesteia a
determinat Institutul să permanentizeze acest concurs.
Organizarea acestui concurs se înscrie în preocupările Institutului NaŃional al Magistraturii de
accentuare a componentei europene a pregătirii viitorilor judecători şi procurori în domeniul
drepturilor omului, având în vedere pe de o parte, obligaŃia constituŃională de interpretare şi
aplicare a legii române în concordanŃă cu tratatele internaŃionale privind drepturile omului, printre
care se înscrie şi ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului, inclusiv jurisprudenŃa CurŃii de la
Strasbourg pe baza acesteia şi pe de altă parte calitatea acestora de viitori judecători şi procurori
europeni. La deschiderea competiŃiei, doamna Irina Moroianu ZLĂTESCU, director al Institutului
Român pentru Drepturile Omului, a adresat participanŃilor mesajul Consiliului Superior al
Magistraturii prilejuit de acest eveniment, iar domnul Radu HURJUI, reprezentant al DelegaŃiei
Comisiei Europene şi Coordonator al Programului Afaceri Interne, a Ministerului JustiŃiei a
transmis un mesaj ocazionat de acest eveniment.

9.5. Necesitatea înfiinŃării unui Departament de RelaŃii InternaŃionale în cadrul INM

Aşa cum reiese din prezentarea relaŃiilor internaŃionale din perioada 2005-2009, Institutul NaŃional
al Magistraturii a continuat să se implice activ în consolidarea relaŃiilor de colaborare şi parteneriat
cu şcoli de magistratură şi alte instituŃii de profil din străinătate.

Având în vedere amploarea pe care componenta de relaŃii internaŃionale a dobândit-o în perioada de


referinŃă, raportat la activităŃile curente derulate de INM, considerăm că se impune înfiinŃarea unui
Departament de relaŃii internaŃionale, având ca principală atribuŃie managementul relaŃiilor
externe ale Institutului. Acest departament ar urma să preia atribuŃiile în domeniu exercitate în
prezent, conform Regulamentului Institutului NaŃional al Magistraturii, de către Departamentul de

170
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

concursuri, examene şi politici publice dar şi la nivelul departamentelor de formare iniŃială, formare
continuă şi formare a formatorilor.

Departamentul de relaŃii internaŃionale va avea următoarele atribuŃii:


- asigurarea activităŃilor ce Ńin de diseminarea şi publicitatea programelor europene de formare
profesională în rândul magistraŃilor, prin plasarea anunŃului pe site şi transmiterea de adrese la
instanŃele şi parchetele din Ńară;
- centralizarea înscrierilor primite şi selectarea participanŃilor la programele internaŃionale;
- participarea experŃilor la întâlnirile organizate de diferitele organizaŃii internaŃionale cu care INM
are relaŃii de colaborare;
- organizarea stagiilor pentru magistraŃii străini care vin în România în cadrul programelor de schimb
organizate;
- menŃinerea contactului cu coordonatorii de stagiu din cadrul instanŃelor sau parchetelor care se vor
ocupa de magistraŃii străini în cadrul vizitelor în instanŃe sau parchete;
- asigurarea corespondenŃei cu magistraŃii străini în vederea definitivării amănuntelor legate de
participarea la stagiile şi vizitele de studiu pentru fiecare dintre magistraŃii participanŃi;
- asigurarea corespondenŃei cu fiecare dintre instituŃiile implicate în programele de colaborare;
- asistenta pe parcursul stagiilor magistraŃilor străini în România, rezolvarea dificultăŃilor
administrative ivite, rezolvarea solicitărilor suplimentare ale magistraŃilor străini (organizarea unor
întâlniri, vizite, altele decât cele prevăzute iniŃial in program);
- corespondenta cu magistraŃii romani participanŃi la programul de schimb şi rezolvarea unor
eventuale dificultăŃi de comunicare între aceştia şi instituŃiile organizatoare sau între aceştia şi
coordonatorii stagiilor din Ńările de primire;
- păstrarea legăturii cu toate instituŃiile şi şcolile de magistratură pentru orice alte detalii legate de
implementarea programelor de colaborare;
- asigurarea rolului de organizator pentru activităŃile din România cuprinse în programele de
colaborare cu diferitele instituŃii europene şi internaŃionale, activităŃi care presupun de la
transmiterea invitaŃiilor către participanŃi, până la asigurarea tuturor celorlalte detalii administrative
legate de cazare, masă, traducere, multiplicare materiale, suport tehnic s.a;
- ca membru în organele de conducere şi de lucru ale EJTN, INM asigură în mod constant
corespondenŃa cu ceilalŃi membri ai comitetului de pilotaj şi ai grupurilor de lucru, întocmesc
materiale ca răspuns la diversele probleme ridicate de activitatea EJTN;
- ca membru al Biroului permanent al ReŃelei de la Lisabona, INM asigură în mod constant
corespondenŃa cu ceilalŃi membri ai acestui organism, formulează propuneri şi elaborează programe,
proiecte de acŃiuni comune, asigură relaŃia cu alte instituŃii internaŃionale implicate în formarea
magistraŃilor, răspunde şi formulează puncte de vedere la mesajele celorlalŃi membri;
- identificarea şi selectarea participanŃilor, pregătirea materialelor de concurs, a discursului fiecărei
echipe, a elaborării strategiei de prezentare în vederea pregătirii participării auditorilor de justiŃie la
Concursul THEMIS;
- activităŃi ce presupun identificarea şcolilor de magistratură care doresc să fie reprezentate la
Concursul THEMIS şi menŃinerea contactului permanent cu acestea pentru definitivarea agendei şi a
listei participanŃilor;
- activităŃi ce presupun identificarea membrilor juriului internaŃional pentru Concursul THEMIS, din
rândul unor personalităŃi marcante ale vieŃii judiciare internaŃionale, înalŃi funcŃionari europeni, cu
respectarea cerinŃelor privind imparŃialitatea şi reprezentarea echilibrată a statelor participante;
- identificarea unor potenŃiali sponsori europeni pentru asigurarea diferitelor evenimente cu
participare internaŃională (EJTN, ReŃeaua de la Lisabona, Consiliul Europei, s.a.);

171
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

- publicarea unor lucrări de specialitate sau compendii ca urmare a organizării diferitelor evenimente
internaŃionale în România;
- dezvoltarea unor relaŃii bilaterale cu şcolile de magistratură Europa, care presupun păstrarea
contactului cu conducerea acestei instituŃii, conceperea de programe noi comune, realizarea de vizite
bilaterale de studiu deschise participării auditorilor de justiŃie, dar şi magistraŃilor în funcŃie;
- oferirea de asistenŃă şcolilor de magistratură interesate în redactarea programelor de formare
iniŃială şi continuă, la îmbunătăŃirea metodelor de predare, precum şi pentru eficientizarea
managementului instituŃional;

În Anexa 10 - punct 9.5 sunt prezentate implicaŃiile instituŃionale determinate de relaŃiile


internaŃionale ale INM.

172
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

10. CAPITOLUL X – PROGRAME CU FINANłARE EXTERNĂ ALE INM


DERULATE ÎN PERIOADA 2005-2009
10.1. Proiecte finanŃate în cadrul programului Phare NaŃional pentru INM în perioada
2005-2009

10.1.1. Programul PHARE Twinning RO 02/IB/JH- 10, între România şi Olanda, privind
“Continuarea asistenŃei acordate Institutului NaŃional al Magistraturii şi Centrului de
pregătire a grefierilor”
Stadiul implementării proiectului: FINALIZAT
Obiectul proiectului: Proiectul a fost coordonat de Netherlands Helsinki Committee din Olanda.
Proiectul a avut ca obiective dezvoltarea instituŃională a INM, formarea continuă a magistraŃilor şi
formarea formatorilor, dezvoltarea planurilor de învăŃământ, întărirea legăturilor instituŃionale cu
instituŃii similare din Ńările UE.
Rezultate obŃinute:
 Au fost formaŃi 114 formatori în următoarele domenii: ConvenŃia Europeană a Drepturilor
Omului – aspecte de drept civil şi penal, dreptul proprietăŃii intelectuale, dreptul muncii, cooperare
judiciară în materie penală, dreptul concurenŃei, rolul magistratului într-o societate democratică,
dreptul consumatorului, comunicarea în instanŃă, cooperare internaŃională în lupta împotriva
criminalităŃii organizate. Au fost organizate, de asemenea, seminarii destinate pregătirii viitorilor
formatori în vederea dezvoltării aptitudinilor didactice moderne necesare în cadrul procesului de
diseminare a cunoştinŃelor către alŃi magistraŃi.
 Procesul de formare a viitorilor formatori a presupus parcurgerea a trei etape:
a. În prima etapă, au fost organizate seminarii destinate pregătirii magistraŃilor care şi-au
exprimat dorinŃa de a deveni formatori în cadrul INM în domeniile amintite mai sus. La aceste
seminarii participanŃii au beneficiat de aportul unor specialişti români şi străini, inclusiv în ceea ce
priveşte cele mai potrivite metode didactice pentru expunerea temelor respective.
b. Cea de-a doua etapă a constat în susŃinerea de către magistraŃii pregătiŃi în prima etapă a câte
unei teme în cadrul unui seminar special organizat în acest scop. La seminar au participat în calitate
de evaluatori a tehnicilor didactice utilizate şi, totodată, pentru a oferi asistenŃă viitorilor formatori
în îmbunătăŃirea acestor tehnici, experŃii români şi străini care au participat la seminarile de formarea
formatorilor din cadrul primei etape.
c. După desfăşurarea acestor seminarii, cea de-a treia etapă a constat în organizarea de seminarii
susŃinute de către viitorii formatori care au parcurs primele două etape, obligatorii în procedura de
selecŃie. În această etapă viitorii formatori nu au mai fost asistaŃi de experŃii care i-au format.
 MagistraŃii formaŃi în cadrul acestui program au fost evaluaŃi de către participanŃii la seminariile
din cea de-a doua şi cea de-a treia etapă, precum şi de experŃii străini şi români care i-au format. În
baza acestor evaluări, cei care au beneficiat de formare au fost evaluaŃi de o comisie, cei care au
obŃinut evaluări bune urmând a fi propuşi CSM pentru includerea în reŃeaua de formatori.
 Programul a inclus şi sesiuni de pregătire a magistraŃilor în domenii precum managementul
judiciar, managementul instanŃei pentru preşedinŃi de instanŃă, analiza, motivarea şi redactarea
hotărârilor judecătoreşti, programe de formare - managementul programului, raportul dintre sistemul
judiciar şi societatea civilă - social context education. Astfel, au fost organizate 51 seminarii de
formare continuă pentru un număr de 700 de magistraŃi români.
 De asemenea, în cadrul proiectului au fost elaborate şi 11 manuale în următoarele domenii:
ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului – aspecte de drept civil şi ConvenŃia Europeană a
Drepturilor Omului – aspecte de drept penal, dreptul proprietăŃii intelectuale, dreptul muncii,
cooperare judiciară internaŃională în materie penală, dreptul concurenŃei, rolul magistratului într-o
173
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

societate democratică, protecŃia consumatorului, comunicarea în instanŃă, managementul instanŃei şi


pregătirea, moderarea şi învăŃarea metodelor de predare. Aceste manuale pot fi consultate şi pe site-
ul INM şi au fost distribuite în mod gratuit atât viitorilor formatori, cât şi participanŃilor la seminarii.
 Au fost organizate 2 vizite de studiu pentru 20 formatori INM şi 3 experŃi INM, după cum
urmează: 1 vizită de studiu pentru 16 formatori şi 2 experŃi INM în Olanda şi FranŃa (vizita s-a axat
în principal pe activitatea de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului); o vizită de studiu pentru 4
formatori şi un expert INM în FranŃa la Şcoală NaŃională de Magistratură, atât la Paris, cât şi la
Bordeaux.
Valoarea proiectului: Suma totală a proiectului a fost de 831.403,54 Euro (din care contribuŃie
Phare 659.485,54 Euro şi cofinanŃare din partea României 171.918 Euro)
Sursa de finanŃare: Proiectul a fost implementat în perioada 12 ianuarie 2004 – 31 august 2005 în
cadrul Programului RO-Phare 2002/000-586.04.16 - Fişa sectorială pentru justiŃie „AsistenŃă pentru
creşterea independenŃei, profesionalismului şi capacităŃii manageriale în cadrul sistemului judiciar
din România”, autoritatea de management fiind Oficiul de PlăŃi şi Contractare Phare din cadrul
Ministerului FinanŃelor Publice.

10.1.2. Proiectul Phare RO 2004/016-772.01.04-08 „Continuarea asistenŃei pentru INM”


Stadiul implementării proiectului: FINALIZAT
Obiectul proiectului: Proiectul a fost implementat în colaborare cu B&S EUROPE în consorŃiu cu
PROGECO Italia şi a prevăzut organizarea de activităŃi privind întărirea reŃelei existente de
formatori INM, specializarea judecătorilor pentru secŃii/complete specializate, pregătirea
procurorilor în domeniul dreptului comunitar, elaborarea de ghiduri practice în domenii specifice de
drept pentru formatorii INM şi magistraŃi, dotarea bibliotecii INM cu literatură juridică.
Rezultate obŃinute:
 Au fost organizate seminarii pentru pregătirea formatorilor în următoarele domenii: drepturile
omului (drept civil şi penal), dreptul concurenŃei, proprietate intelectuală, dreptul muncii, protecŃia
consumatorului, cooperare judiciară în materie penală, noi domenii ale criminalităŃii, etică; precum
şi seminarii de pregătire a viitorilor formatori în domeniul aptitudinilor didactice;
 În cadrul proiectului au fost pregătiŃi judecătorii care funcŃionează în cadrul
secŃiilor/completelor specializate în domeniul dreptului comercial, administrativ-fiscal, dreptul
muncii, proprietate intelectuală;
 O altă componentă importantă a proiectului a fost reprezentată de pregătirea specializată a
procurorilor în următoarele domenii: drept comunitar (impactul principiilor dreptului comunitar în
dreptul civil şi penal – efectul direct, politicile comunitare în domeniul civil şi penal - programul
Haga, strategia europeană antiterorism, principiile recunoaşterii hotărârilor în domeniul civil şi al
criminalităŃii organizate, dreptul la apărare înafara graniŃelor, principiul non bis in idem/ ne bis in
idem, mandatul european de arestare, abuzul de poziŃie dominantă, protecŃia consumatorului) şi
metode speciale de investigare (operaŃiunile sub acoperire, de infiltrare şi control al livrărilor),
protecŃia martorilor şi a persoanelor care cooperează cu justiŃia, investigaŃii economico-financiare
complexe, aspectele penale în procesele de privatizare şi în organizarea licitaŃiilor;
 Un număr total de 70 seminarii au fost organizate, numărul total de magistraŃi formaŃi în cadrul
acestui proiect fiind de 1075.
Valoarea proiectului: Contractul a fost încheiat pentru suma totală de 1,094,695.33 Euro
Sursa de finanŃare: Proiectul a fost implementat în perioada 30 noiembrie 2006 – 31 mai 2008 în
cadrul Programului RO-Phare 2004/016-772.01.04 - Fişa sectorială pentru justiŃie „AsistenŃă pentru
creşterea independenŃei, profesionalismului şi capacităŃii manageriale în cadrul sistemului judiciar
din România”, autoritatea de management fiind Oficiul de PlăŃi şi Contractare Phare din cadrul
Ministerului FinanŃelor Publice.

174
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

10.1.3. Proiectul Phare RO 2004/016-772.01.04.04 „ÎmbunătăŃirea accesului auditorilor de


justiŃie şi a magistraŃilor la informaŃie”
Stadiul implementării proiectului: FINALIZAT
Obiectul proiectului: Contractul a fost încheiat cu firma PRAGMA COMPUTERS – România.
Proiectul a beneficiat de asistenŃă financiară pentru dotarea căminului INM din Bucureşti, precum şi
a laboratoarelor şi sălilor de curs din sediul său de la Bucureşti, cu echipamente pentru tehnologia
informaŃiei şi echipamente pentru îmbunătăŃirea procesului de predare şi diseminare a materialelor
de informare în domeniu şi a suporturilor de curs.
Rezultate:
 În cadrul proiectului a fost achiziŃionat echipament pentru tehnologia informaŃiei, după cum
urmează:
a. 40 computere (8 computere pentru căminul INM 32 de computere pentru sălile de laborator ale
INM);
b. 3 imprimante laser alb-negru;
c. 10 cartuşe Genuine Black Print;
 Echipament de predare şi diseminare a informaŃiei pentru sediul INM, după cum urmează:
a. 1 minitipografie (printing house);
b. 3 table interactive (Smarts board system);
c. 1 video proiector;
d. 3 ecrane plasmă.
Valoarea proiectului: Contractul a fost încheiat pentru suma totală de 144.454,8 Euro (din care
108.341,16 Euro contribuŃie Phare şi 36.113,72 Euro cofinanŃarea Guvernului României).
Sursa de finanŃare: Proiectul a fost implementat în perioada 30 noiembrie 2006 – 11 aprilie 2007 în
cadrul Programului RO-Phare 2004/016-772.01.04 - Fişa sectorială pentru justiŃie „AsistenŃă pentru
creşterea independenŃei, profesionalismului şi capacităŃii manageriale în cadrul sistemului judiciar
din România”, autoritatea de management fiind Oficiul de PlăŃi şi Contractare Phare din cadrul
Ministerului FinanŃelor Publice.

10.1.4. Proiectul Phare RO 2005/017-553.01.04-02 – „Continuarea asistenŃei oferite INM”


Stadiul implementării proiectului: FINALIZAT
Obiectul proiectului: Contractul a fost încheiat cu firma franceză Agence de Cooperation Juridique
Internationale (ACOJURIS) şi a vizat crearea unui sistem judiciar profesionist prin dezvoltarea
Institutului NaŃional al Magistraturii, îmbunătăŃirea capacităŃii sale instituŃionale şi a politicii de
formare profesională.
Rezultate obŃinute: ActivităŃile prevăzute în proiect au urmărit atingerea următoarelor rezultate:
 ÎmbunătăŃirea cunoştinŃelor magistraŃilor ca urmare a organizării de seminarii cu diverse tematici,
care au acoperit legislaŃia în domeniul bancar, financiar, economic, dreptul muncii, dreptul familiei,
dreptul concurenŃei, managementul judiciar, dreptul administrativ, prevenirea discriminării, a
traficului de persoane si de droguri, securitatea socială, relaŃia dintre justiŃie si mass-media,
informatică, terminologie juridică engleză şi franceză.
 Organizarea a 38 de seminarii şi pregătirea a 680 de judecători şi procurori. IntervenŃia comună
a unui expert român şi a doi experŃi din alte Ńări membre UE s-a dovedit a fi foarte importantă pentru
a putea oferi participanŃilor o viziune concretă asupra tematicii prezentate. Proiectul a implicat în
total 17 experŃi romani si 29 experŃi din alte Ńări membre UE.
 Consolidarea reŃelei de formatori ai INM prin organizarea de seminarii teoretice şi practice (în
special în domeniul justiŃiei pentru minori). Au avut loc 4 astfel de seminarii şi au fost pregătiŃi 66
de magistraŃi în acest scop.

175
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

 Elaborarea pentru formatorii INM si pentru magistraŃi a unor documentaŃii cu privire la bune
practici, jurisprudenŃă si legislaŃia UE.
 Organizarea de vizite de studiu pentru a oferi formatorilor şi auditorilor de la INM un schimb de
experienŃă cu instituŃii şi şcoli de magistratură din Europa. Au fost organizate în acest scop două
vizite de studiu în FranŃa şi Spania, de câte două săptămâni fiecare pentru grupuri de 10 persoane.
 SusŃinerea financiară a organizării la Bucureşti a CompetiŃiei Şcolilor de Magistratură THEMIS la
care au participat auditori ai diferitelor şcoli de magistratură din Europa. La acest concurs care a fost
organizat în luna septembrie 2008 au fost implicate 17 echipe din 15 Ńări europene, oferind astfel
şansa unui important schimb de experienŃă pentru viitorii magistraŃi europeni (detalii privind modul
de organizare a concursului THEMIS se regăsesc la secŃiunea 5.7 Formare iniŃială – Alte aspecte
din prezentul raport).
 Dotarea bibliotecii INM cu 140 de noi titluri juridice.
Valoarea proiectului: Valoarea proiectului a fost de 1.062.100 euro (fonduri Phare)
Sursa de finanŃare: Programul sectorial pentru justiŃie Phare RO 2005/017-553.01.04 - Contractul a
fost semnat la data de 30 noiembrie 2007, iar implementarea proiectului a avut loc în perioada 15
ianuarie - 30 noiembrie 2008, autoritatea de management fiind Oficiul de PlăŃi şi Contractare Phare
din cadrul Ministerului FinanŃelor Publice.

10.1.5. Proiectul Phare 2006/018-147.01.04.03 „Continuarea asistenŃei acordată INM”


Stadiul implementării proiectului: FINALIZAT
Obiectul proiectului: Proiectul a fost implementat de către ConsorŃiului Hulla&Co Human
Dynamics KG din Austria, obiectivul proiectului a privit întărirea dezvoltării instituŃionale a INM în
vederea asigurării unei pregătiri care să răspundă nevoilor de formare a magistraŃilor români. În
cadrul programului au fost prevăzute a fi atinse următoarele rezultate:
1. îmbunătăŃirea politicii de formare continuă a magistraŃilor şi formatorilor INM;
2. judecătorii şi procurorii români au fost formaŃi în domeniul dreptului comunitar şi a drepturilor
omului;
3. reŃea de formatori a INM a fost întărită şi dezvoltată;
4. pentru biblioteca INM a fost organizată achiziŃia de noi titluri juridice.
Rezultate obŃinute:
Au fost organizate 39 conferinŃe şi seminarii, 4 vizite de studiu la care au participat 555 magistraŃi
români, în cadrul proiectului fiind organizate următoarele activităŃi:
 Activitatea 1 - ÎmbunătăŃirea politicii de formare continuă a magistraŃilor şi formatorilor INM
În cadrul acestei componente au fost organizate 5 conferinŃe si workshopuri pentru 116 de magistraŃi
români şi din statele membre.
 Activitatea 2 - MagistraŃi (judecători şi procurori) formaŃi în domeniul dreptului comunitar şi a
drepturilor omului
În cadrul acestei componente au fost organizate 28 seminarii de formare continuă pentru 393 de
magistraŃi: 283 judecători, 98 procurori, 11 experŃi CSM, 1 expert INM; 4 vizite de studiu la
instituŃii europene similare la care au participat 23 magistraŃi şi auditori de justiŃie.
Componenta 1
- În cadrul acestei componente au fost organizate conferinŃe, workshop-uri şi sesiuni de formare a
judecătorilor şi procurorilor în funcŃie, atât în Bucureşti, cât şi în cele 4 centre de pregătire regionale,
accentul fiind pus pe teme de interes din următoarele domenii în care a fost constatată până în
prezent nevoia de pregătire a judecătorilor şi procurorilor: drept comunitar (ajutorul de stat, al treilea
pilon şi cooperarea judiciară), criminalitate economico-financiară (evaziune fiscală, spălare de bani,
infracŃiuni împotriva intereselor financiare al ComunităŃilor Europene), anticorupŃie, legislaŃie anti-

176
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

trust, dreptul concurenŃei, proprietate intelectuală, procedurile privind apelul în cazul solicitanŃilor de
azil şi CEDO.
- Începând cu anul 2009 a VI-a ediŃie a Şcolii de Vară pentru magistraŃii europeni a avut ca temă
„Etica şi deontologia profesională”. Organizată la Sovata în perioada 29 iunie – 3 iulie 2009 cu
sprijinul Proiectului Phare 2006/018-147.01.04 „Continuarea asistenŃei acordate INM” acŃiunea a
fost inclusă în catalogul EJTN. La activităŃi au participat 23 magistraŃi români (16 judecători – din
care 1 judecător detaşat CSM şi 7 procurori), 10 magistraŃi din Spania, 2 magistraŃi din Italia, 2
magistraŃi din Austria. La lucrări au participat ca invitaŃi speciali 1 judecător de la Curtea de Apel
Târgu Mureş şi 5 procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, Parchetul
de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighişoara.
Componenta 2
- Pregătirea magistraŃilor în cadrul instanŃelor statelor membre şi schimburile de experienŃă directe
dintre judecătorii şi procurorii români şi colegii lor din statele membre ale UE reprezintă un obiectiv
pe termen lung, care se consideră a fi o metodă utilă de perfecŃionare a resurselor umane din sistemul
judiciar. În acest context, în cadrul proiectului, au fost organizate 4 vizite de studiu pentru magistraŃi
români şi auditori de justiŃie, după cum urmează:
a. în Olanda a fost organizată o vizită de studiu la Şcoala de magistratură pentru 6 auditori de
justiŃie;
b. în Italia a fost organizată o vizită de studiu pentru 4 magistraŃi români;
c. la vizita de studiu organizată la instituŃiile europene de la Strasbourg si Luxembourg (Curtea
Europeană a Drepturilor Omului, Curtea de JustiŃie a Uniunii Europene) au participat 6 auditori de
justiŃie din cadrul INM;
d. 7 magistraŃi şi auditori de justiŃie au participat în Portugalia la Lisabona la cea de a patra ediŃie a
CompetiŃiei Şcolilor de Magistratură THEMIS (18–25 octombrie 2009), dedicată viitorilor
judecători şi procurori europeni, care a numărat printre câştigători şi echipa INM (detalii privind
modul de organizare a concursului THEMIS se regăsesc la secŃiunea 5.7 Formare iniŃială – Alte
aspecte din prezentul raport).
 Activitatea 3 - ReŃeaua de formatori a INM întărită şi dezvoltată
- În vederea dezvoltării reŃelei de formatori a INM, activităŃile de formare a formatorilor au vizat
pregătirea viitorilor formatori INM şi consolidarea corpului de formatori din reŃeaua de formatori
deja existentă. În cadrul acestei componente a proiectului au fost organizate 3 seminarii de formare a
formatorilor şi 3 seminarii de formare continuă (etapa a doua, de evaluare a viitorilor formatori) la
care au participat 23 magistraŃi viitori formatori (9 formatori în drept comunitar şi 14 formatori în
management judiciar).
- Astfel, INM împreună cu echipa proiectului au elaborat 2 programe în cadrul acestei componente:
a. Programul de formare a formatorilor în domeniul Managementului Judiciar;
b. Programul de formare a formatorilor în domeniul Dreptului Comunitar.
 Programele de formare a formatorilor au vizat abordarea aspectelor juridice din perspectiva
formatorului - pregătirea în domeniul de referinŃă - precum şi asimilarea unor cunoştinŃe şi tehnici
didactice interactive.
- Programele s-au derulat în 2 etape, într-o primă etapă fiind organizate seminariile destinate
pregătirii magistraŃilor care şi-au exprimat dorinŃa de a deveni formatori în cadrul INM şi au parcurs
procedura de selecŃie prevăzută de Statutul de Formator INM. Seminariile au fost susŃinute atât de
specialişti români, cât şi străini şi au constat atât din pregătire în domeniul de referinŃă, cât şi din
prezentări ale metodelor didactice moderne ce trebuie utilizate ulterior în procesul de diseminare a
cunoştinŃelor către alŃi magistraŃi, metode adaptate specificului participanŃilor la astfel de seminarii.
- Cea de-a doua etapă de formare a formatorilor a constat în organizarea de seminarii de formare
continuă, în cadrul cărora viitorii formatori selectaŃi şi formaŃi în prima etapă au susŃinut o temă în

177
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

faŃa magistraŃilor în funcŃie. La seminarii au participat, în calitate de evaluatori şi, totodată, pentru a
oferi asistenŃă formatorilor în îmbunătăŃirea acestor tehnici, experŃii români şi străini care au
participat la seminariile de formare a formatorilor.
 Activitatea 4 - AchiziŃia de carte pentru biblioteca INM
- După consultarea şi aprobarea de către INM a listei de titluri, Consultantul a achiziŃionat pentru
biblioteca INM 70 de noi titluri juridice şi 10 abonamente la reviste de drept pe o perioadă de 1 an.
Valoarea proiectului: 986.500 EUR
Sursa de finanŃare: Proiectul a fost implementat pe o durată de 12 luni, în perioada 30.11.2008-
30.11.2009 în cadrul Programului sectorial pentru justiŃie PHARE 2006/018-.147.01.04, autoritatea
de management fiind Oficiul de PlăŃi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului FinanŃelor Publice.

10.1.6. Proiectul Phare 2006/018-.147.01.04.03-02 „Dotare pentru centrele regionale şi sediul


Institutului NaŃional al Magistraturii”
Stadiul implementării proiectului: FINALIZAT
Obiectul proiectului: Contractul a fost semnat cu firma S.C. POWER NET CONSULTING S.R.L.
şi a avut în vedere achiziŃionarea de echipament IT, precum şi achiziŃionarea de echipamente pentru
îmbunătăŃirea procesului de predare şi diseminare a materialelor de informare în domeniu şi a
suporturilor de curs pentru Institutul NaŃional al Magistraturii, pentru sediul din Bucureşti şi cele 4
centre regionale de perfecŃionare a magistraŃilor (Amara, Bârlad, Sovata, Timişoara).
Rezultate obŃinute: Au fost achiziŃionate următoarele echipamente: 22 computere cu software şi
licenŃe, 5 laptop-uri, 5 imprimante alb-negru, 5 video-proiectoare, 3 scannere, 5 table interactive
(smart boards system) şi 6 copiatoare.
Valoarea proiectului: Valoarea contractului a fost de 65.010,70 euro
Sursa de finanŃare: Proiectul a fost finalizat în luna aprilie 2008 fiind finanŃat în cadrul
Programului PHARE 2006/018-.147.01.04 Fişa sectorială de program pentru justiŃie: Sub-proiectul
3.02, autoritatea de management fiind Oficiul de PlăŃi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului
FinanŃelor Publice.

10.1.7. Proiectul Phare Twinning Light RO-2007-IB-JH-26-TWL „Dezvoltarea componentei


de formare continuă a judecătorilor şi procurorilor prin formare la distanŃă (e-
learning)”
Stadiul implementării proiectului: ÎN CURS DE FINALIZARE
Obiectivul proiectului: Întărirea capacităŃii instituŃionale a Institutului NaŃional al Magistraturii prin
dezvoltarea unor metode de formare noi şi eficiente de pregătire a magistraŃilor. În susŃinerea
demersului INM de creare a unui sistem de învăŃământ la distanŃă complet funcŃional, Institutul a
contractat un proiect Phare Twinning Light cu Consiliul General pentru Sistemul Judiciar din Spania
şi Şcoala Judiciară din Spania. Obiectivele acestui proiect au în vedere obŃinerea unei echipe de
formatori INM bine pregătite în metodologia dezvoltării şi livrării cursurilor de formare e-learning şi
crearea unui număr de 3 module de formare la distanŃă în următoarele domenii: anticorupŃie, lupta
împotriva criminalităŃii economice şi financiare şi confiscarea bunurilor.
Rezultate:
1. formatorii INM formaŃi în domeniul pregătirii materialelor de curs şi a tehnicilor de predare
necesare componentei de e-learning
2. crearea de module de formare e-learning în următoarele domenii: anticorupŃie, lupta împotriva
criminalităŃii economico-financiare şi confiscarea de bunuri.
ActivităŃi:

178
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

 Componenta 1 – Presupune organizarea a 4 seminarii de formare a formatorilor în metodologia


dezvoltării cursurilor de formare e-learning, a tehnicilor de predare necesare cursurilor de formare la
distanŃă.
 Componenta 2 – Elaborarea a 3 cursuri în varianta e-learning (în format SCORM) în următoarele
domenii: lupta împotriva corupŃiei, criminalitate economico-financiară şi confiscare de bunuri.
Valoarea proiectului: Valoarea contractului este de 180.000 Euro (150.000 Euro finanŃare Phare şi
30.000 Euro cofinanŃare fonduri bugetare).
Sursa de finanŃare: Fonduri Phare prin Anvelopa Nealocată pentru anul 2009 şi fonduri bugetare
pentru partea reprezentând cofinanŃarea, autoritatea de management fiind Oficiul de PlăŃi şi
Contractare Phare din cadrul Ministerului FinanŃelor Publice.

10.2. Proiecte finanŃate în cadrul programului Băncii Mondiale pentru INM în perioada
2005-2009

10.2.1. Proiectul „Dezvoltarea unui sistem de instruire a magistraŃilor şi grefierilor”


Stadiul implementării proiectului: FINALIZAT
Obiectul proiectului: ConsorŃiul format din firmele SIVECO România SA şi BULL România SRL
a executat şi finalizat o serie de activităŃi având ca beneficiari Institutul NaŃional al Magistraturii
(INM) şi Şcoala NaŃională de Grefieri (SNG). Scopul principal al proiectului a fost acela al definirii
şi implementării unui sistem modern de formare, care să permită instruirea eficientă a mai multor
persoane, precum şi o monitorizare atentă a evoluŃiei în timp a metodelor de pregătire, sistem care ar
putea completa atât formarea iniŃială, cât şi pe cea continuă.
A fost avută în vedere selectarea si adaptarea unui sistem de tip e-learning – ca metodă educaŃională,
la distanŃă, care utilizează din plin mijloacele tehnologiei informaŃiei şi ale comunicării. Utilizatorii
sistemului e-learning sunt formatorii INM şi SNG, cursanŃii INM şi SNG, precum şi informaticieni
(personal de specialitate), în calitate de administratori ai platformei de tip e-learning şi
administratorii de instruire.
Rezultate obŃinute: Consultantul a derulat următoarele activităŃi:
- elaborarea specificaŃiilor tehnice hardware şi software;
- analiza şi comparaŃia a 3 sisteme open-source;
- customizare a sistemului ales de către fiecare Beneficiar, la finalul căreia au fost predate
Beneficiarilor CD-urile/DVD-urile cu aplicaŃia funcŃională, customizată şi localizată;
- elaborare a documentaŃiei şi a manualelor de utilizare, de instalare şi configurare, ghiduri dedicate
şi documentaŃie asupra activităŃilor de dezvoltare întreprinse;
- definitivarea şi instalarea versiunii finale a software-ului sistemului on-line de învăŃământ la
distanŃă, precum şi procedura tehnică a încărcării în sistem a cursurilor predate consultantului de
către INM şi ŞNG. Aceste activităŃi au fost finalizate prin semnarea de către cele două instituŃii a
unor rapoarte privind instalarea, testarea şi încărcarea cursurilor;
- instruirea formatorilor şi specialiştilor IT – activităŃi finalizate prin semnarea de către INM şi
ŞNG a unor rapoarte privind pregătirea în acest domeniu. Instruirea beneficiarilor s-a desfăşurat în
două serii, în perioada 23-27 iunie 2008 (9 persoane participante) şi 30 iunie–4 iulie 2008 (au
participat, de asemenea, 9 persoane).

Potrivit Raportului final, aplicaŃia software a fost considerată prietenoasă (user friendly), uşor de
folosit, facilitând şi misiunea formatorilor. Conform recomandărilor formulate în raportul final,
este foarte importantă demararea procesului de instruire la distanŃă – curs pilot, pentru unul din cele
trei cursuri încărcate pe platformă, urmând ca experienŃa obŃinută în urma derulării acestui curs pilot
să fundamenteze viitorul proces de instruire la distanŃă. Au fost recomandate, de asemenea,

179
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

realizarea unei metodologii, în cadrul INM şi SNG, pentru instruirea la distanŃă; angajarea unor
administratori IT în acest scop, precum şi încărcarea pe platformă a cât mai multor cursuri utilizate
în programele de pregătire ale celor două instituŃii.

În acest sens, INM a pregătit în cursul anului 2009 un număr de 5 cursuri ce au fost încărcate în
platforma destinată învăŃământului la distanŃă, cu asistenŃa tehnică a proiectului Phare 2006 pentru
CSM şi a Şcolii Judiciare din Spania care este un pionier în această modalitate de diseminare a
cunoştinŃelor juridice. Cursurile au în vedere teme actuale şi prioritare ale sistemului şi anume: drept
comunitar, CEDO, practică unitară privind restituirea imobilelor şi fondul funciar, legislaŃia şi
practica privind combaterea corupŃiei, lupta împotriva criminalităŃii organizate şi legislaŃia ANI în
materia confiscării de bunuri. Aceste cursuri au fost adăugate programului de formare continuă
pentru 2010.
Valoarea proiectului: Valoarea contractului a fost de 65.010,70 euro
Sursa de finanŃare: Programul Băncii Mondiale privind Reforma Sistemului Judiciar - BIRD 4811
– RO în cadrul componentei privind „Dezvoltarea capacităŃii instituŃionale a instituŃiilor sistemului
judiciar, respectiv CSM, INM, SNG, MJ”.

10.2.2. „AsistenŃă tehnică pentru dezvoltarea şi consolidarea aptitudinilor profesionale şi


pentru dezvoltarea tehnicilor didactice ale reŃelei de formatori ai INM”
Stadiul implementării proiectului: FINALIZAT
Obiectul proiectului: Sprijinirea INM prin consolidarea reŃelei formatorilor, prin derularea unui
program de tehnici didactice. Obiectivele specifice fiind elaborarea standardului de aptitudini
didactice ale formatorului INM şi a materialelor de curs şi organizarea a 4 seminarii pentru
formatorii INM.
Rezultate obŃinute:
 Elaborarea standardului de aptitudini didactice ale formatorului INM şi a materialelor de curs –
un ghid pentru formatori - în colaborare cu specialistul în ştiinŃele educaŃiei, având în vedere 3
componente:
a. dezvoltarea programei de studiu;
b. utilizarea mijloacelor de predare moderne;
c. îmbunătăŃirea metodelor de evaluare.
 Au fost organizate 4 seminarii pentru formatorii INM de la formare iniŃială şi de la formare
continuă care nu au beneficiat de formare în domeniul aptitudinilor didactice (2 grupuri a câte 10-12
persoane).
 A fost elaborat raportul cuprinzând analiza tehnicilor didactice ale formatorilor INM la începutul
proiectului, know-how ul transmis participanŃilor în cadrul seminariilor, temele prezentate, evaluarea
cunoştinŃelor şi abilităŃilor acumulate de grupul de formatori şi formularea de recomandări.
Sursa de finanŃare: Programul Băncii Mondiale privind Reforma Sistemului Judiciar în anul 2009
finanŃat prin împrumutul BIRD 4811 – RO prin componenta privind „Dezvoltarea capacităŃii
instituŃionale a instituŃiilor sistemului judiciar, respectiv CSM, INM, SNG, MJ” .

10.2.3. Proiectul privind furnizarea de „AsistenŃă tehnică în vederea elaborării testelor de


gândire critică – fazele I, II şi III”
Stadiul implementării proiectului: FINALIZAT
Obiectivul proiectului: Introducerea unui test de logică la concursul de admitere în magistratură a
reprezentat un obiectiv prioritar în cadrul procesului de realizare şi implementare a unui sistem de
selecŃie riguros, bazat pe merite, a magistraŃilor. În acest sens, s-a urmărit crearea unui test propriu

180
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

de gândire critică, după modelul celor utilizate în SUA (apreciate a oferi cele mai bune practici în
materie, pe plan internaŃional), la admiterea în învăŃământul superior juridic (LSAT3).
Rezultate obŃinute: În urma negocierilor purtate cu Banca Mondială, realizarea acestei măsuri a fost
concepută prin parcurgerea a două faze, cu finanŃări distincte.
1. Astfel, faza I a proiectului a avut ca scop principal constituirea şi pregătirea unei echipe de
specialişti români, astfel încât să fie posibilă realizarea unui test de raŃionament logic în limba
română, adaptat specificului şi realităŃilor româneşti, care să fie utilizat pentru concursul de admitere
intrare în magistratură; această etapă s-a finalizat în data de 15 februarie 2007, beneficiind de
finanŃarea Băncii Mondiale - programul PAL – PPIBL (Dutch Grant TF 054659).

2. ActivităŃile cuprinse în cea de-a II-a fază a proiectului au fost finanŃate de Programul Băncii
Mondiale privind reforma sistemului judiciar (împrumutul IBRD 4811 – RO), consultantul selectat
fiind Comisia de Admitere la Facultatea de Drept (CAFD)4. Rapoartele elaborate în cadrul celei de-a
doua etape au inclus treceri în revistă ale rezultatelor de la concursul de admitere bazat pe teste de
gândire critică din septembrie 2007, ale rezultatelor la întrebările de test elaborate de INM, pre-
testate în decembrie 2007, precum şi evaluări ale întrebărilor de test elaborate de experŃii români şi
înaintate CAFD pentru a fi revizuite, în cursul anilor 2007 şi 2008.

Rapoartele au oferit o analiză comprehensivă, calitativă, cantitativă şi statistică a materialelor


elaborate de experŃii români şi pre-testate în cursul anului 2008. Au fost prezentate, de asemenea,
evaluări ale întrebărilor cuprinse în test5, elaborate de experŃii români, traduse în engleză şi înaintate
experŃilor CAFD, pentru revizuire.

ExerciŃiile de re-examinare desfăşurate în ultima parte a anului 2008 şi la începutul lui 2009 au pus
în evidenŃă faptul că echipa de elaborare a testelor de la INM a dobândit experienŃă semnificativă în
elaborarea testelor. DiscuŃiile asupra conŃinutului au demonstrat că echipa INM de elaborare a
testelor a reuşit să reducă numărul de întrebări pre-testate care pot fi mult prea dificile pentru
candidatul cu un nivel mediu. Succesul a fost evident în special la nivelul întrebărilor de raŃionament
analitic şi de înŃelegere a unui text. Echipa de elaborare a testelor de la INM beneficiază acum de
experienŃă relevantă în sensul revizuirii statisticilor privind întrebările de test, astfel încât să măsoare
nivelul adecvat de dificultate pentru cei care vor susŃine testul.
O analiză statistică a întrebărilor pre-testate în aprilie 2008 arată că, în general, întrebările de la test
s-au comportat foarte bine, încadrându-se, însă, în gama de dificultate de la medie la mare. În acest
sens, au fost urmate recomandările personalului CAFD către echipa de elaborare a testelor de la
INM, în sensul redactării de întrebări cu un grad adecvat de dificultate. S-a apreciat că, în general,
un program de testare autosuficient trebuie să poată produce şi utiliza întrebări la toate nivelurile de
dificultate.

Principalele recomandări ale Consultantului au urmărit şi alte aspecte semnificative, anume: „Testul
INM de Gândire Critică” să reprezinte o cerinŃă pentru toŃi candidaŃii la INM, mai curând decât să
fie o condiŃie pusă doar celor care sunt admişi după prima probă teoretică (testul grilă din materia
dreptului civil, a drepului procesual civil, a dreptului penal şi a dreptului procesual penal). LSAC

3
Law School Admission Test
4
Law School Admission Council (LSAC) – organism ce reuneşte reprezentanŃii a peste 200 de facultăŃi de
drept din SUA, Canada şi Australia, în scopul coordonării, facilitării şi consolidării procesului de admitere
la facultăŃile de drept, inclusiv aspectele privind administrarea LSAT
5
Fără a se face public conŃinutul întrebărilor individuale de test, în scopul menŃinerii confidenŃialităŃii
testelor
181
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

recomandă, de asemenea, elaborarea unui ghid detaliat pentru pregătirea candidaŃilor, anterior
susŃinerii probei testului de raŃionament, şi care ar asigura rezultate optime la Testul INM de
Gândire Critică. Se recomandă ca personalul INM să demareze o cooperare cu facultăŃile de drept
din România pentru a stabili dacă se poate introduce un modul intitulat „gândirea critică” în
programa universitară, fie în cadrul cursurilor existente, fie prin adăugarea unei astfel de materii la
programa universitară. Membrii echipei de elaborare a testului INM care deŃin în prezent funcŃii
universitare ar trebui să reprezinte o resursă valoroasă pentru facilitarea acestei discuŃii, astfel cum
subliniază experŃii CAFD.

Raportul final al consultantului, în această a doua etapă, a recomandat reluarea demersurilor


necesare pentru a face posibilă pretestarea subiectelor în condiŃii de concurs - considerată cea mai
bună modalitate de a le verifica din punct de vedere al performanŃei, prin analiza statistică a
rezultatelor, precum şi un mijloc necesar constituirii unei baze de date cu subiecte de concurs de
calitate.

Astfel, ca urmare a modificării Regulamentului concursului de admitere la INM, în 2009, testul de


verificare a raŃionamentului logic din cadrul concursului de admitere la INM a constat în 120 de
întrebări, dintre care 100 punctate şi 20 pre-testate. Această modificare permite INM să pre-testeze
întrebări în condiŃii de concurs - metodă optimă de verificare a întrebărilor din punct de vedere al
dificultăŃii şi al discriminării, de analiză din punct de vedere statistic, în scopul asamblării testelor
din cadrul viitoarelor concursuri, pe baza cunoaşterii comportamentului întrebărilor, şi nu pe baza
unor simple presupuneri.

3. Etapa a III-a - Având in vedere modificarea operată în regulamentul concursului de admitere din
2009, ca şi recomandările echipei LSAC, INM a făcut demersurile pentru continuarea acordării de
consultanŃă atât prin furnizarea de subiecte cât şi pentru selectarea subiectelor elaborate de experŃii
români. Din acest motiv INM a supus aprobării Consiliului ŞtiinŃific, în şedinŃa din 16.12.2008,
propunerea de a solicita Băncii Mondiale prelungirea proiectului cu o nouă etapă.

Trebuie menŃionat faptul că, neavând, până în septembrie 2009, posibilitatea de a pre-testa subiectele
elaborate de echipa de specialişti români în condiŃii de concurs, INM a organizat până în prezent 3
pretestări cu studenŃi şi absolvenŃi ai facultăŃilor de drept. ExperienŃa primelor pretestări a
demonstrat faptul că eficienŃa acestui tip de pretestare şi relevanŃa analizei statistice a rezultatelor
sunt diminuate de lipsa mizei concursului şi de numărul destul de redus de studenŃi interesaŃi să
participe. Totuşi, în februarie 2009 INM a adresat studenŃilor de anul III şi IV precum şi
absolvenŃilor facultăŃilor de drept din toată Ńara invitaŃia de a se înscrie pentru participarea la această
pretestare. Au răspuns acestei invitaŃii 1211 studenŃi şi absolvenŃi, dintre care 863 au participat
efectiv la pretestările organizate în următoarele oraşe: Bucureşti, Cluj, Craiova, Iaşi, Sibiu,
Timişoara. În martie 2010 INM a anunŃat organizarea, în luna aprilie 2010, a unei noi pretestări
naŃionale, organizate în aceleaşi centre ca şi în anul 2009. Au fost înregistrate 1.728 de cereri de
participare, la pretestări participând efectiv un număr de 1.142 studenŃi şi absolvenŃi.
În etapa a III-a a LSAT – proiect sprijinit de asemenea de Programul Băncii Mondiale privind
reforma sistemului judiciar6 - principiile şi metodologia metodei LSAT sunt folosite pentru a
continua dezvoltarea acestor modalităŃi de testare a competenŃelor, abilităŃilor de analiză şi
generalizare, a gândirii logice şi rezistenŃei la stres a candidaŃilor.

6
Caietul de sarcini destinat celei de-a treia etape a LSAT a fost elaborat şi aprobat de Plenul CSM, în iunie
2009, urmând a fi demarate procedurile specifice de achiziŃie a serviciilor de asistenŃă tehnică necesare
182
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Dând curs recomandării Consultantului din prima fază a proiectului, INM a recrutat, în cea de a doua
fază, noi membri în echipa sa de specialişti. INM a informat LSAC că a selectat, alături de cei trei
membri iniŃiali, şapte noi experŃi pentru elaborarea de întrebări: doi experŃi pentru „Gândire
Analitică”, trei experŃi pentru „Gândire Logică” şi doi experŃi pentru „ÎnŃelegerea textului scris”
(urmare a Hotărârii Consiliului ŞtiinŃific al INM nr. 2/6.02.2007).

Consultantul va furniza condiŃiile necesare pentru desfăşurarea activităŃilor proiectului şi va acoperi


costurile implicate de acestea, precum transportul, cazarea şi masa, cheltuielile de formare, onorariile
experŃilor şi costurile de traducere.

Pe parcursul fazei a III-a din proiect Consultantul a desfăşurat următoarele activităŃi:


a) Organizarea unui seminar de pregătire a experŃilor români.
b) Oferirea de consultanŃă în cadrul unui seminar de patru zile organizat înaintea concursului de
admitere la INM din august 2009.
c) Elaborarea unui manual pentru pregătirea viitorilor candidaŃi la admiterea la INM.

Pe toată perioada de implementare a proiectului Consultantul a acordat consultanŃă în mai multe


domenii prioritare, precum: realizarea şi dezvoltarea bazei de date cu întrebări; metodologia de
dezvoltare a testului, metodologia de pretestare a întrebărilor, probleme de securitate a testului,
revizuirea întrebărilor elaborate de experŃii INM, asamblarea testului, analiza statistică a întrebărilor
testate şi pre-testate, dezvoltarea unui manual (ghid).

Etapa negocierilor pentru contractarea consultantului unic a fost încheiată în vara lui 2009, iar în
luna decembrie 2009 Plenul CSM a aprobat Primul raport redactat de Consultant, cuprinzând, între
altele: evaluarea întrebărilor testului de Gândire Critică ale INM (traduse în limba engleză) şi pre-
testate în luna aprilie 2009, în cadrul exerciŃiului de pretestare desfăşurat de INM; evaluarea
întrebărilor de test elaborate recent de echipa INM şi traduse în limba engleză; evaluarea activităŃii
participanŃilor la cele 2 seminare de pregătire, organizate de LSAC (unul prin teleconferinŃă şi unul
la Bucureşti), în baza calităŃii întrebărilor test produse, aşa cum s-a stabilit în urma revizuirii
conŃinutului întrebărilor şi a rezultatelor statistice ale întrebărilor, în cadrul pretestării. În luna
februarie 2010, Plenul CSM a aprobat cel de-al doilea raport (din data de 4 ianuarie 2010) depus de
Consultant. În cursul acestei etape, Consiliul de Admitere la Facultatea de Drept (LSAC) a furnizat
serviciile descrise în contractul încheiat între LSAC şi MJLC, astfel:
a. Evaluarea întrebărilor Testului de Gândire Critică ale INM, administrate în septembrie 2009;
b. Evaluarea întrebărilor de test elaborate de echipa INM şi incluse în Testul de Gândire Critică al
INM din septembrie 2009 ca întrebări cu punctaj (dar nu şi pre-testate);
c. Evaluarea întrebărilor de test elaborate de echipa INM şi incluse în Testul de Gândire Critică al
INM din septembrie 2009, ca întrebări fără punctaj, pre-testate.

Cel de-al doilea raport însumează rapoartele statistice şi cantitative care rezumă comportamentul
testului la nivel global, şi al întrebărilor elaborate de echipa INM.

Sursa de finanŃare: Programul Băncii Mondiale privind reforma sistemului judiciar (împrumutul
IBRD 4811 – RO)

183
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

10.2.4. Programul PAL – PPIBL finanŃat de Banca Mondială în perioada 2004 – 2006
În această perioadă INM a beneficiat, direct sau indirect, de consultanŃă în domenii importante ale
activităŃii sale prin proiectele Băncii Mondiale care s-au derulat în cadrul CSM. Putem menŃiona, în
acest sens, proiectul intitulat „Dezvoltarea unui sistem cuprinzător de statistică judiciară şi a unui
sistem obiectiv de monitorizare a performanŃei judiciare” (având ca autor pe expertul danez
J.Wittrup şi experŃi naŃionali – jud. A. Rădulescu, consilier S.M.Teodoroiu şi judecător Daniela
Ungur). Obiectivul principal al proiectului a fost stabilirea unei baze obiective, complexe, de
evaluare a performanŃei individuale a judecătorilor şi procurorilor, precum şi a instanŃelor şi
parchetelor, în ansamblul lor. S-a urmărit completarea şi detalierea prevederilor legale şi a practicilor
de evaluare deja existente, prin formularea de indicatori (în special indicatori de calitate) şi
standarde, pe cât posibil mai coerente şi comprehensive – pentru a servi drept suport obiectiv al
evaluării individuale şi generale (la nivel de instanŃă sau parchet). Raportul final (aprilie 2006) a fost
utilizat de INM, fiind inclus în bibliografia destinată pregătirii magistraŃilor pentru concursurile de
promovare în funcŃii de conducere.

10.2.5. Proiectul PAL – PPIBL (Dutch Grant) intitulat „Crearea unei reŃele de formatori în
scopul de a asigura pregătirea membrilor comisiilor responsabile cu evaluarea activităŃii
profesionale a judecătorilor şi procurorilor”
Obiectivul general al proiectului, derulat în 2006-2007, a fost acela de a sprijini CSM şi INM să
dezvolte o reŃea de formatori (selectare şi pregătire) în scopul de a asigura pregătirea membrilor
comisiilor responsabile cu evaluarea activităŃii profesionale a judecătorilor şi procurorilor. ReŃeaua
de formatori reprezintă un instrument necesar şi complementar aplicării unui sistem îmbunătăŃit al
evaluării performanŃei, precum şi pentru aplicarea unor indicatori de performanŃă noi/îmbunătăŃiŃi, la
nivelul întregii Ńări. Acest obiectiv a fost îndeplinit prin stabilirea mai multor atribuŃii importante,
precum:
1. viitoare posibilă îmbunătăŃire a Profilului magistratului, adoptat de CSM;
2. analiza disponibilităŃii magistraŃilor de a realiza evaluări participative;
3. evaluarea necesităŃilor de pregătire, în cadrul sistemului judiciar, din perspectiva procesului de
evaluare participativă;
4. selectarea potenŃialilor formatori;
5. crearea şi aplicarea unui program de pregătire pentru formatorii selectaŃi.

Urmare a implementării acestui proiect, au fost obŃinute o serie de rezultate notabile, astfel:
 s-au realizat seminarii de pregătire în materie cu 80 de magistraŃi (50 de judecători şi 30 de
procurori), selectaŃi pentru a fi viitori formatori în materie;
 15 magistraŃi pregătiŃi în cadrul programelor de formare, câte unul din fiecare curte de apel, au
alcătuit reŃeaua naŃională de formatori pentru procesul de evaluare a activităŃii profesionale a
magistraŃilor.

În acest sens, Plenul CSM a adoptat o Hotărâre în vederea stabilirii criteriilor şi metodologiei pentru
evaluarea activităŃii profesionale a magistraŃilor (Hotărârea Plenului CSM nr.676/2007), care a
inclus principalele recomandări formulate de consultant privind conŃinutul Ghidului de evaluare,
indicatorii de evaluare (precum calitatea muncii, integritatea etc.), obligaŃia participării fiecărui
evaluator în cadrul programelor specializate de pregătire, organizate de INM etc.

184
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

10.3. Proiecte finanŃate în cadrul programului PHARE derulate de către alte instituŃii în
care INM a colaborat în perioada 2005-2009

10.3.1. Proiectul Phare 2002/000-586.04.17 „Sprijin pentru îmbunătăŃirea legislaŃiei şi


aplicării legii în materia falimentului”
Proiectul a fost coordonat de către Ministerul JustiŃiei, în cadrul lui au fost organizate 11 seminarii în
materia falimentului în perioada martie – aprilie 2006 pentru un număr de 238 judecători.

10.3.2. Programul PHARE RO 2003/005-551.04.15 - „Continuarea întăririi capacităŃii


instituŃionale de luptă împotriva corupŃiei”
Componenta de înfrăŃire instituŃională (Twinning RO 03/IB/JH/08) a avut ca obiect întărirea
capacităŃii instituŃionale a DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie, în principal prin îmbunătăŃirea
metodologiei de investigare a dosarelor de mare corupŃie, continuarea pregătirii personalului
operativ, eficientizarea colaborării cu celelalte instituŃii ale statului având atribuŃii în domeniul luptei
împotriva corupŃiei şi ameliorarea accesului la informaŃii. DirecŃia NaŃională AnticorupŃie a
beneficiat, începând cu data de 26 august 2005, de asistenŃa Parchetului Special AnticorupŃie din
Spania şi a altor experŃi magistraŃi din statele membre ale Uniunii Europene, în vederea îmbunătăŃirii
metodologiei sale de investigare a dosarelor de mare corupŃie şi a eficientizării colaborării cu
celelalte instituŃii ale statului, având atribuŃii în domeniul luptei împotriva corupŃiei.
- În anul 2005 Institutul NaŃional al Magistraturii a fost implicat în cadrul componentei de formare
continuă, prin organizarea, împreună cu experŃii spanioli, a 4 seminarii de formare în domeniul
luptei împotriva corupŃiei pentru 99 magistraŃi români (85 judecători şi 14 procurori).
- În anul 2006 au fost organizate 4 seminarii care au vizat pregătirea a 50 de judecători şi a
membrilor DNA (procurori de urmărire penală şi de şedinŃă, ofiŃeri, experŃi din cadrul DNA) în
domeniul luptei împotriva corupŃiei. De asemenea, au fost organizate 16 seminarii de pregătire
profesională în domeniul luptei împotriva corupŃiei, susŃinute de experŃi spanioli şi francezi, la care
au participat 176 persoane (70 procurori, 74 ofiŃeri de poliŃie judiciară şi 32 specialişti DNA).
- În anul 2007 au fost organizate 2 seminarii în domeniul luptei împotriva corupŃiei pentru pregătirea
a 37 judecători şi 6 seminarii pentru procurori de urmărire penală şi de şedinŃă, ofiŃeri, experŃi din
cadrul DNA.

10.3.3. Proiectul Phare 2004/016-772.01.05 (componenta Twinning 2004/IB/JH/02) „Întărirea


luptei împotriva corupŃiei în România”
Proiectul a avut ca parteneri Ministerul JustiŃiei din România şi Institutul HAUS (AdministraŃia
Institutului Finlandez de management Public) din Finlanda, iar beneficiarii secundari fiind DirecŃia
NaŃională AnticorupŃie şi Institutul NaŃional al Magistraturii. În cadrul proiectului au fost organizate
următoarele activităŃi de formare în domeniul luptei împotriva corupŃiei cu implicarea INM:
- 2 seminarii au fost organizate în luna septembrie 2007 pentru 43 participanŃi (8 judecători 11
procurori, 14 specialişti DNA şi 10 ofiŃeri de poliŃie din DNA);
- 8 seminarii au fost organizate în perioada ianuarie – iunie 2008 pentru 165 participanŃi (32
judecători, 81 procurori, 27 specialişti DNA şi 24 ofiŃeri de poliŃie din DNA şi 1 magistrat-asistent)

10.3.4. Programul PHARE RO 03/IB/JH/09 - „AsistenŃă pentru sistemul justiŃie pentru minori”
În anul 2005, în cadrul programului PHARE RO 03/IB/JH/09 - „AsistenŃă pentru sistemul justiŃie
pentru minori”, coordonat de către Ministerul JustiŃiei, a fost prevăzută crearea a 5 echipe
pluridisciplinare, în cinci centre pilot (Bucureşti, Iaşi, Braşov, Cluj, Timişoara), formate din 1
judecător, 1 procuror, 1 grefier, 1 consilier de reintegrare, 1 poliŃist, un reprezentant al DirecŃiei de

185
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului şi 1 funcŃionar public din cadrul penitenciarelor, care au
vocaŃie de formatori.
a. În cadrul componentei de formare a formatorilor a fost organizat 1 seminar de formare pentru 2
judecători şi un procuror, precum şi 2 reuniuni de formare a formatorilor destinată membrilor
celulelor din cele cinci centre pilot, adică 35 de persoane, din care 10 au fost magistraŃi (5 judecători
şi 5 procurori).
b. Tot în anul 2005, în cadrul componentei de formare profesională a acestui proiect destinată
specialiştilor implicaŃi în acest domeniu, au fost organizate 3 seminarii de formare la care au
participat 104 de magistraŃi (52 judecători şi 52 procurori). În anul 2006 au fost organizate 12
seminarii la care au participat 183 judecători, 17 procurori şi 44 experŃi din cadrul Serviciilor de
protecŃie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor (SPVRSI) de pe lângă tribunale.

10.3.5. Programul Phare 2003 ‘’Campania de EducaŃie privind Drepturile Copilului’’


În cadrul Programului Phare 2003 ‘’Campania de EducaŃie privind Drepturile Copilului’’,
implementat de Autoritatea NaŃională pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului cu ajutorul unui
consorŃiu condus de LDK Consultants, au fost organizate în anul 2007 un număr total de 47 de
seminarii în domeniul „Drepturilor copilului” pentru 301 magistraŃi (202 judecători şi 99 procurori),
INM a realizat selecŃia participanŃilor.
La baza acestui program a stat Protocolul de Colaborare încheiat între INM şi ANPDC. AcŃiunile
desfăşurate în comun de cei doi parteneri sunt următoarele:
- Formarea judecătorilor şi a procurorilor cu privire la rolul acestora în protecŃia şi promovarea
drepturilor copilului în România. Scopul componentei de formare a proiectului a fost acela de a
creşte capacitatea şi gradul de înŃelegere al categoriilor profesionale care au contact cu regularitate
cu copiii privind rolul lor în protecŃia şi promovarea drepturilor copilului în concordanŃă cu Legea
nr. 272/2004. Grupurile profesionale avute în vedere au fost: profesori, asistenŃi sociali, preoŃi,
judecători şi procurori, poliŃişti, personal medical.
- Identificarea şi implementarea mecanismelor necesare pentru asigurarea susŃinerii pe viitor a
activităŃilor de formare continuă pentru judecători şi procurori, precum şi pentru dezvoltarea
modulului privind drepturile copiilor în formarea iniŃială a acestora.
- ObligaŃiile pe care şi le-a asumat INM cu ocazia derulării acestui program au fost:
a) validarea materialelor de formare;
b) selecŃia judecătorilor şi procurorilor în vederea participării la activităŃile de formare;
c) selectarea formatorilor locali din rândul judecătorilor şi procurorilor;
d) informarea, cu sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii, a judecătorilor şi a procurorilor cu
privire la activităŃile desfăşurate în cadrul acestui program;
e) asigurarea faptului că persoanele selectate vor fi implicate în continuare în desfăşurarea de
activităŃi de diseminare a cunoştinŃelor în domeniul protecŃiei drepturilor copilului;
f) publicarea pe propria pagina web a materialelor de formare, dar numai după publicarea acestora
pe pagina AutorităŃii NaŃionale pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului – Manualul “Rolul şi
responsabilităŃile judecătorilor şi procurorilor în protecŃia şi promovarea drepturilor copilului” este
publicat în prezent pe site-ul INM.

10.3.6. Proiectul Phare RO 2004/016-772.03.12 privind combaterea crimei organizate


În cadrul Proiectului Phare RO 2004/016-772.03.12 privind combaterea crimei organizate, au fost
organizate în colaborare cu AgenŃia Antidrog 4 seminarii cu tema „Combaterea traficului de
droguri, precursori şi laboratoare clandestine, tehnici operative, reducerea furnizării de droguri”,
în decursul lunii octombrie 2006. În cadrul acestor seminarii a fost asigurată formarea continuă a

186
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

unui număr de aproximativ 100 de judecători, procurori şi ofiŃeri de poliŃie, toate seminariile derulate
în cadrul acestui program având un caracter interinstituŃional.

10.3.7. Proiectul Phare Twinning 2004/IB/JH/09 „Lupta împotriva criminalităŃii organizate –


O abordare inter-instituŃională”
În cadrul Proiectului Phare Twinning 2004/IB/JH/09 „Lupta împotriva criminalităŃii organizate – O
abordare inter-instituŃională”, autoritatea de implemetare a fost Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
CasaŃie şi JustiŃie, beneficiari fiind DirecŃia de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism (DIICOT), Ministerul AdministraŃiei şi Internelor - Inspectoratul General al
PoliŃiei Române, Ministerul JustiŃiei, parteneri europeni fiind Secretariatul de Stat pentru Securitate
şi Garda Civilă din Spania şi Ministerul de Interne din FranŃa. În cadrul proiectului INM a fost
solicitat să realizeze selecŃia judecătorilor pentru 15 seminarii organizate în cadrul componentei de
formare continuă a proiectului, la aceste seminarii au participat în cursul anului 2007 un număr de
219 magistraŃi (80 judecători şi 139 procurori), după cum urmează:
- 4 seminarii cu tema “Combaterea spălării banilor” au fost organizate pentru 60 magistraŃi (24
judecători şi 36 procurori);
- 2 seminarii cu tema „Combaterea criminalităŃii informatice” pentru 33 magistraŃi (18 judecători
şi 15 procurori)
- 2 seminarii cu tema „Combaterea traficului internaŃional cu automobile furate” pentru 38
magistraŃi (16 judecători şi 22 procurori)
- 4 seminarii cu tema „Combaterea terorismului şi legăturile cu crima organizată” pentru 62
magistraŃi (16 judecători şi 46 procurori)
- 2 seminarii cu tema „Probleme privind asistenŃa judiciară internaŃională” pentru 26 magistraŃi
(6 judecători şi 20 procurori).

10.3.8. Proiectul Phare de ÎnfrăŃire instituŃională 2005/IB/JH/03 „Consolidarea cadrului


instituŃional şi legislativ în domeniul cooperării judiciare internaŃionale”
a. Componenta de formare continuă - În cadrul proiectului Phare de ÎnfrăŃire instituŃională
2005/IB/JH/03 „Consolidarea cadrului instituŃional şi legislativ în domeniul cooperării judiciare
internaŃionale” dintre MJ şi Ministerul Federal de JustiŃie din Austria şi Centrul Austriac pentru
Promovarea CompetenŃelor Juridice în Estul Europei şi Asia Centrală, derulat în perioada noiembrie
- decembrie 2007, au fost organizate 8 seminarii în domeniul “Cooperării judiciare în materie
civilă”, seminarii la care au participat 130 judecători, 11 procurori, 13 experŃi MJ, 1 expert CSM şi 2
experŃi AdministraŃia PrezidenŃială. În cadrul aceluiaşi proiect, în perioada octombrie – noiembrie
2007, au fost organizate 10 seminarii în domeniul „Cooperării judiciare în materie penală”,
seminarii la care au participat 55 judecători, 109 procurori, 10 experŃi MJ şi 1 expert de la
AdministraŃia PrezidenŃială. În luna februarie 2008 în cadrul proiectului au fost organizate 2
seminarii pentru 37 judecători în domeniul „Cooperării judiciare în materie civilă”.
b. Componenta de formare a formatorilor - Proiectul a avut şi o componentă de „formare a
formatorilor” în domeniul cooperării judiciare, fiind organizate în colaborare cu INM 10 activităŃi
de formare a membrilor reŃelelor de cooperare judiciară, cu o componentă specifică de formare a
formatorilor, astfel:
- Cooperare judiciară în materie civilă şi comercială - 5 seminarii au fost organizate în anul 2007
pentru un număr total de 91 participanŃi (82 judecători, 7 experŃi MJ şi 1 expert CSM).
- Cooperare judiciară în materie penală - 5 seminarii au fost organizate în anul 2007 pentru un
număr total de 88 participanŃi (30 judecători, 45 procurori, 6 experŃi MJ şi 6 experŃi CSM, 1 expert
AdministraŃia PrezidenŃială).

187
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

10.3.9. Proiectul PHARE Twinning 2005/017/553.03.05 – „Întărirea capacităŃii instituŃionale a


României de protejare a drepturilor de proprietate industrială şi intelectuală”
Proiectul PHARE Twinning 2005/017/553.03.05 – „Întărirea capacităŃii instituŃionale a României de
protejare a drepturilor de proprietate industrială şi intelectuală”, având ca obiectiv consolidarea
capacităŃii de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială, sub coordonarea
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie. Beneficiarii proiectului au fost Parchetul
de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, Inspectoratul General al PoliŃiei Române, Inspectoratul
General al PoliŃiei de Frontieră, Autoritatea NaŃională a Vămilor, Oficiul Român pentru Drepturi,
partenerul European fiind Oficiul Danez de InvenŃii şi Mărci. Perioada de implementare: aprilie
2007 – septembrie 2008. INM a fost solicitat să selecteze participanŃii pentru 3 seminarii în
domeniul dreptului proprietăŃii intelectuale derulate în anul 2008, după cum urmează:
- 25-27 februarie 2008, Bucureşti – 23 participanŃi (17 judecători, 3 procurori şi 3 experŃi MJ)
- 10-12 martie 2008, Bârlad – 18 participanŃi (11 judecători, 4 procurori şi 3 experŃi MJ)
- 26-28 martie 2008, Timişoara - 21 participanŃi (14 judecători, 4 procurori şi 3 experŃi MJ).

10.3.10. Proiectul Phare 2007-IB/JH/03/TL privind „Întărirea capacităŃii operaŃionale a


instituŃiilor de aplicare a legii din România în lupta împotriva criminalităŃii economice
şi financiare”
În cadrul Proiectului Phare 2007-IB/JH/03/TL privind „Întărirea capacităŃii operaŃionale a
instituŃiilor de aplicare a legii din România în lupta împotriva criminalităŃii economice şi financiare”,
derulat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, au fost organizate în
perioada ianuarie-iunie 2009 4 seminarii de formare continuă cu tema „Criminalitate economico-
financiară”, fiecare cu o durată de 5 zile, la seminarii participând 50 magistraŃi români (20
judecători, 30 procurori) şi 20 experŃi din cadrul PÎCCJ.

10.3.11. Proiectului Phare „Continuarea consolidării capacităŃii instituŃionale a Ministerului


Public în special în domeniul luptei împotriva criminalităŃii organizate şi a
terorismului” 2006/018-147.01.04.08.02
În cadrul Proiectului Phare „Continuarea consolidării capacităŃii instituŃionale a Ministerului Public
în special în domeniul luptei împotriva criminalităŃii organizate şi a terorismului” 2006/018-
147.01.04.08.02 al cărui beneficiar a fost DIICOT, proiect implementat de către European
Consultants Organisation în consorŃiu cu B&S Europe, au fost organizate 8 seminarii de formare
continuă de câte 5 zile în domeniul „Criminalitate organizată şi terorism”, la care au participat 169
procurori şi 11 specialişti DIICOT).

10.3.12. Proiectul Phare Twinning Light RO 2007-IB/JH/01/TL - „Întărirea capacităŃii


instituŃionale a Ministerului Public”
În cadrul Proiectul Phare Twinning Light RO 2007-IB/JH/01/TL - „Întărirea capacităŃii instituŃionale
a Ministerului Public, implementat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie şi
FundaŃia Germană pentru Cooperare Judiciară InternaŃională (IRZ) au fost organizate următoarele
seminarii:
I. În domeniul cooperării judiciare internaŃionale au fost organizate 5 seminarii pentru 102
magistraŃi (12 judecători şi 90 procurori), cu temele:
Mandatul european de arestare:
- 19-22 ianuarie 2009, Bucureşti - 21 magistraŃi (3 judecători şi 18 procurori)
- 19-22 ianuarie 2009, Bucureşti - 18 magistraŃi (2 judecători şi 16 procurori)
- 16-19 februarie, Poiana Braşov – 19 procurori;
- 23-26 februarie, Timişoara – 24 magistraŃi (5 judecători şi 19 procurori)

188
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

AsistenŃă judiciară mutuală


- 9-12 martie Bucureşti - 20 magistraŃi (2 judecători şi 18 procurori)
II. În domeniul „JustiŃiei pentru minori” au fost organizate, la Bucureşti în perioada decembrie -
martie 2009, 3 seminarii la care au participat 59 magistraŃi (6 judecători şi 53 procurori), după cum
rezultă din situaŃia prezentată mai jos (INM a realizat selecŃia judecătorilor)::
- DelincvenŃa juvenilă şi violenŃa în familie - 2-5 martie 2009, Timişoara – 25 magistraŃi (6
judecători şi 19 procurori)
- DelincvenŃa juvenilă - 2-5 februarie 2009, Poiana Braşov – 21 procurori
- ViolenŃa în familie - 2-5 februarie 2009, Poiana Braşov – 13 procurori
De asemenea, în anul 2009 au fost organizate şi 2 seminarii destinate formării formatorilor având ca
temă „DelincvenŃa juvenilă şi violenŃa în familie”, la seminarii au participat 40 magistraŃi (4
judecători şi 36 procurori), după cum rezultă din situaŃia prezentată mai jos:
- 23-24 martie 2009, Bucureşti – 20 magistraŃi (2 judecători şi 18 procurori)
- 30-31 martie 2009, Bucureşti - 20 magistraŃi (2 judecători şi 18 procurori)
III. În cadrul proiectului au fost organizate în luna martie 2009 un număr de 2 seminarii de formare a
formatorilor cu tema „Criminalitate economico-financiară” pentru 41 magistraŃi (2 judecători şi 39
procurori), aşa cum sunt prezentate mai jos:
- 23-24 martie 2009, Bucureşti – 21 procurori
- 30-31 martie 2009, Bucureşti – 20 magistraŃi (2 judecători şi 18 procurori)

10.3.13. Proiectele Phare implementate de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie
şi JustiŃie şi DIICOT
MenŃionăm faptul că INM a fost informat în cursul anului 2009 de către PÎCCJ şi DIICOT privind
organizarea a 4 seminarii de formare a formatorilor continuă în cadrul proiectelor Phare
implementate de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie şi DIICOT, la care au
participat 93 procurori, după cum urmează:
1. În cadrul Proiectului Phare 2007-IB/JH/03/TL privind „Întărirea capacităŃii operaŃionale a
instituŃiilor de aplicare a legii din România în lupta împotriva criminalităŃii economice şi
financiare”, derulat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, au fost
organizate în perioada ianuarie-iunie 2009 2 seminarii pentru formarea formatorilor pentru 58
procurori.
2. În cadrul Proiectului Phare „Continuarea consolidării capacităŃii instituŃionale a Ministerului
Public în special în domeniul luptei împotriva criminalităŃii organizate şi a terorismului” 2006/018-
147.01.04.08.02 al cărui beneficiar a fost DIICOT, proiect implementat de către European
Consultants Organisation în consorŃiu cu B&S Europe, au fost organizate 2 seminarii de formare a
formatorilor în domeniul „Criminalitate organizată şi terorism”, pentru 35 procurori.

10.4. Proiecte cu finanŃare internaŃională altele decât Phare şi Banca Mondială derulate
în perioada 2005-2009

10.4.1. Programul de cooperare între Institutul NaŃional al Magistraturii şi IRZ - Deutsche


Stiftung fur Internationale Rechtliche Zusammenarbeit – FundaŃia Germană de
Cooperare Juridică InternaŃională
Programul a avut ca obiectiv susŃinerea formării continue în cadrul Institutului, în special în
domeniul drepturilor omului şi dreptului comercial, programul fiind derulat în perioada 2004 – 2007
astfel:
- În anul 2004 au fost organizate 4 seminarii având ca temă aspectele civile şi penale cuprinse
ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului, beneficiind de finanŃarea FundaŃiei Germane pentru

189
INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
Raport privind activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii
în perioada 2005-2009

Cooperare Judiciară InternaŃională (IRZ), seminarii la care au participat 80 de magistraŃi români. De


asemenea, IRZ a colaborat cu INM în vederea realizării unui proiect ambiŃios - organizarea Şcolii de
Vară pentru MagistraŃii Europeni, iniŃiativă care a reunit timp de o săptămână peste 40 de magistraŃi
din 15 Ńări ale Europei. Temele abordate au privit: magistratul în spaŃiul juridic european: etică şi
deontologie profesională; spălarea banilor; mijlo