P. 1
Memorator matematic

Memorator matematic

|Views: 7,955|Likes:
Published by Csernik Attila

More info:

Published by: Csernik Attila on Jun 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2013

pdf

text

original

Sections

 • ALGEBRÃ
 • I. Elemente de logicã matematicã
 • I.1. No iunea de propozi ie
 • I.2. Operatori logici
 • I.3. Expresii în calculul propozi iilor
 • I.4. No iunea de predicat
 • I.5. Cuantificatori
 • I.6. Metoda de demonstra ie prin reducere la absurd
 • I.7. Proprietã i fundamentale ale operatorilor logici
 • II. Mul imi
 • II.1. Egalitatea mul imlor A şi B:
 • II.2. Incluziunea mul imii A în mul imea B:
 • II.3. Reuniunea mul imilor A şi B:
 • II.4. Intersec ia mul imilor A şi B:
 • II.5. Diferen a mul imilor A şi B:
 • II.6. Diferen a simetricã a mul imilor A şi B:
 • II.7. Complementara unei mul imi A în raport cu mul imea E:
 • II.9. Produsul cartezian a douã mul imile A şi B:
 • III. Rela ii binare
 • IV. Func ii
 • IV.1. No iunea de func ie
 • IV.2. Func ii injective, surjective, bijective
 • IV.3. Compunerea func iilor
 • IV.4. Func ia inversã
 • V. Opera ii cu numere reale
 • V.1. Puteri naturale ale numerelor reale
 • V.2. Identitã i fundamentale
 • V.3. Radicali. Proprietã i
 • VI. Ecua ii şi inecua ii de gradul întâi
 • VI.1. Ecua ii de gradul întâi sau ecua ii afine
 • VI.2. Inecua ii de gradul întâi sau ecua ii fine
 • VI.3. Modului unui numãr real
 • VII. Numere complexe
 • VII.1. Forma algebricã a numerelor complexe
 • VII.2. Modulul unui numãr complex
 • VII.2. Forma trigonometricã a numerelor complexe
 • VII.4. Formula lui Moivre
 • VII.5. Extragerea rãdãcinii de ordinul n dintr-un numãr complex
 • VII.6. Ecua ia binomã
 • VIII. Ecua ii şi inecua ii de gradul al II-lea
 • VIII.1. Ecua ii de gradul al doilea
 • VIII.2. Inecua ii fundamentale de gradul al II-lea
 • VIII.3. Rezolvarea sistemelor de ecua ii cu coeficien i reali
 • IX. Ecua ii algebrice de gradul III, IV şi V
 • X. Logaritmi
 • X.1. Ecua ii şi inecua ii logaritmice fundamentale
 • X.2. Ecua ii şi inecua ii exponen iale fundamentale
 • XI. Metoda induc iei matematice
 • XI.1. Axioma de recuren ã a lui Peano
 • XI.2. Metoda induc iei matematice
 • XI.2. Variantã a metodei induc iei matematice
 • XII. Analizã combinatorie
 • XII.1. Permutãri
 • XII.2. Aranjamente
 • XII.3. Combinãri
 • XII.4. Binomul lui Newton
 • XII.5. Suma puterilor asemenea ale primelor n numere naturale
 • XIII. Progresii
 • XIII.1. Progresii aritmetice
 • XIII.2. Progresii geometrice
 • XIV. Polinoame
 • XIV.1. Forma algebricã a unui polinom
 • XIV.2. Divizibilitatea polinoamelor
 • XIV.3. Rãdãcinile polinoamelor
 • XIV.4. Ecua ii algebrice
 • XIV.5. Polinoame cu coeficien i din R, Q, Z
 • XV. Permutãri, matrici, determinan i
 • XV.1. Permutãri
 • XV.2. Matrici
 • XV.3. Determinan i
 • XV.4. Inversa unei matrici
 • XVI. Sisteme lineare
 • XVI.1. Nota ii:
 • XVI.2. Compatibilitatea
 • XVII. Structuri algebrice
 • XVII.1. Monoid
 • XVII.2. Grup
 • XVII.3. Inel
 • XVII.4. Corp
 • GEOMETRIE ŞI TRIGONOMETRIE
 • Nota ii:
 • I. Triunghiul
 • II. Poligoane convexe
 • III. Rela ii metrice în triunghi
 • III.1. Triunghiul dreptunghic
 • III.4. Rela ii exprimate prin func ii trigonometrice
 • IV. Patrulatere
 • IV.1. Paralelogramul
 • IV.3. Rombul
 • IV.4. Pãtratul
 • V. Poligoane înscrise în cerc
 • V.1. Patrulaterul înscris în cerc A
 • V.2. Poligoane regulate înscrise în cercul de razã R
 • VI. Cercul
 • VII. Complemente de geometrie planã
 • VIII. Poliedre
 • VIII.1. Prisma
 • VIII.2. Piramida
 • VIII.3. Trunchiul de piramidã
 • VIII.4. Poliedrul regulat
 • IX. Corpuri rotunde
 • IX.2. Conul circular drept
 • IX.3. Trunchiul de con
 • IX.4. Sfera
 • X. Func ii trigonometrice
 • X.2. Proprietã ile func iilor trigonometrice
 • XI. Formule trigonometrice
 • XI.1. Rela ii între func iile trigonometrice ale unui argument:
 • XI.2. Formule de adunare:
 • XI.3. Formule pentru multiplii de argument:
 • XI.4. Formule pentru jumãtã i de argument:
 • XI.5. Sume, diferen e şi produse:
 • XII. Inversarea func iilor trigonometrice
 • XIII. Solu iile ecua iilor trigonometrice simple
 • XIII.1. Ecua ii fundamentale
 • XIII.2. Tabele de valori:
 • XIV. Elemente de geometrie analiticã
 • XIV.1. Segmente
 • XIV.2. Ecua ia dreptei
 • XIV.3. Cercul
 • XIV.4. Conice raportate la axele de simetrie
 • ANALIZÃ MATEMATICÃ
 • I. Şiruri
 • I.1. Şiruri şi limite
 • I.2. Criterii suficiente de convergen ã sau de existen ã a limitei unui şir
 • I.2. Opera ii cu şiruri convergente
 • I.3. Opera ii cu şiruri care au limitã
 • I.4. Şiruri tip
 • II. Limite de func ii
 • II.1. Defini ii ale limitei
 • II.2. Opera ii cu limite de func ii
 • II.3. Limite tip
 • II.4. Continuitatea func iilor
 • III. Func ii derivabile
 • III.1. Defini ia derivatei într-un punct
 • III.2. Reguli de derivare
 • III.3. Derivatele func iilor elementare
 • III.4. Derivata func iilor compuse
 • III.5. Derivatele de ordin superior ale unor func ii elementare
 • III.6. Proprietã i ale func iilor derivabile
 • IV. Asimptote
 • V.1. Prima metodã de schimbare a variabilei
 • V.2. A doua metodã de schimbare a variabilei
 • V.4. Primitivele func iilor ra ionale
 • VI. Integrale definite
 • IV.1. Defini ia integrabilitã ii (integrale Riemann)

Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic

1
CUPRINS
ALGEBRÃ ................................................................................................................ 5
I. Elemente de logicã matematicã ........................................................................... 5
I.1. Noţiunea de propoziţie ................................................................................. 5
I.2. Operatori logici ............................................................................................ 5
I.3. Expresii în calculul propoziţiilor .................................................................. 7
I.4. Noţiunea de predicat .................................................................................... 7
I.5. Cuantificatori ............................................................................................... 7
I.6. Metoda de demonstraţie prin reducere la absurd........................................... 7
I.7. Proprietãţi fundamentale ale operatorilor logici............................................ 8
II. Mulţimi.............................................................................................................. 8
II.1. Egalitatea mulţimlor A şi B: ........................................................................ 8
II.2. Incluziunea mulţimii A în mulţimea B: ....................................................... 8
II.3. Reuniunea mulţimilor A şi B:...................................................................... 9
II.4. Intersecţia mulţimilor A şi B: ...................................................................... 9
II.5. Diferenţa mulţimilor A şi B:........................................................................ 9
II.6. Diferenţa simetricã a mulţimilor A şi B:...................................................... 9
II.7. Complementara unei mulţimi A în raport cu mulţimea E: ......................... 10
II.8. Formulele lui de Morgan (∀ ∀∀ ∀A, B⊂ ⊂⊂ ⊂E)........................................................ 10
II.9. Produsul cartezian a douã mulţimile A şi B:.............................................. 10
III. Relaţii binare .................................................................................................. 11
IV. Funcţii ............................................................................................................ 12
IV.1. Noţiunea de funcţie ................................................................................. 12
IV.2. Funcţii injective, surjective, bijective ...................................................... 12
IV.3. Compunerea funcţiilor............................................................................. 12
IV.4. Funcţia inversã ........................................................................................ 13
V. Operaţii cu numere reale.................................................................................. 13
V.1. Puteri naturale ale numerelor reale............................................................ 13
V.2. Identitãţi fundamentale ............................................................................. 14
V.3. Radicali. Proprietãţi .................................................................................. 14
VI. Ecuaţii şi inecuaţii de gradul întâi................................................................... 15
VI.1. Ecuaţii de gradul întâi sau ecuaţii afine ................................................... 15
VI.2. Inecuaţii de gradul întâi sau ecuaţii fine................................................... 15
VI.3. Modului unui numãr real ......................................................................... 16
VII. Numere complexe ......................................................................................... 17
VII.1. Forma algebricã a numerelor complexe.................................................. 17
VII.2. Modulul unui numãr complex ................................................................ 18
VII.2. Forma trigonometricã a numerelor complexe ......................................... 18
VII.4. Formula lui Moivre ................................................................................ 18
VII.5. Extragerea rãdãcinii de ordinul n dintr-un numãr complex..................... 18
VII.6. Ecuaţia binomã ...................................................................................... 19
VIII. Ecuaţii şi inecuaţii de gradul al II-lea........................................................... 19
VIII.1. Ecuaţii de gradul al doilea..................................................................... 19
VIII.2. Inecuaţii fundamentale de gradul al II-lea ............................................. 22
VIII.3. Rezolvarea sistemelor de ecuaţii cu coeficienţi reali ............................. 22
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
2
IX. Ecuaţii algebrice de gradul III, IV şi V........................................................... 24
X. Logaritmi......................................................................................................... 24
X.1. Ecuaţii şi inecuaţii logaritmice fundamentale............................................ 25
X.2. Ecuaţii şi inecuaţii exponenţiale fundamentale ......................................... 26
XI. Metoda inducţiei matematice.......................................................................... 26
XI.1. Axioma de recurenţã a lui Peano ............................................................. 26
XI.2. Metoda inducţiei matematice................................................................... 26
XI.2. Variantã a metodei inducţiei matematice ................................................. 26
XII. Analizã combinatorie .................................................................................... 27
XII.1. Permutãri ............................................................................................... 27
XII.2. Aranjamente........................................................................................... 27
XII.3. Combinãri .............................................................................................. 27
XII.4. Binomul lui Newton............................................................................... 27
XII.5. Suma puterilor asemenea ale primelor n numere naturale....................... 28
XIII. Progresii ...................................................................................................... 28
XIII.1. Progresii aritmetice............................................................................... 28
XIII.2. Progresii geometrice ............................................................................. 29
XIV. Polinoame ................................................................................................... 29
XIV.1. Forma algebricã a unui polinom........................................................... 29
XIV.2. Divizibilitatea polinoamelor ................................................................. 30
XIV.3. Rãdãcinile polinoamelor....................................................................... 30
XIV.4. Ecuaţii algebrice ................................................................................... 30
XIV.5. Polinoame cu coeficienţi din R, Q, Z.................................................... 31
XV. Permutãri, matrici, determinanţi ................................................................... 31
XV.1. Permutãri ............................................................................................... 31
XV.2. Matrici ................................................................................................... 32
XV.3. Determinanţi .......................................................................................... 33
XV.4. Inversa unei matrici ............................................................................... 34
XVI. Sisteme lineare ............................................................................................ 34
XVI.1. Notaţii: ................................................................................................. 34
XVI.2. Compatibilitatea ................................................................................... 35
XVI.3. Sisteme omogene.................................................................................. 35
XVII. Structuri algebrice...................................................................................... 35
XVII.1. Monoid................................................................................................ 35
XVII.2. Grup.................................................................................................... 35
XVII.3. Inel ...................................................................................................... 36
XVII.4. Corp .................................................................................................... 37
GEOMETRIE ŞI TRIGONOMETRIE..................................................................... 37
Notaţii: ............................................................................................................. 37
I. Triunghiul ......................................................................................................... 38
II. Poligoane convexe........................................................................................... 38
III. Relaţii metrice în triunghi ............................................................................... 38
III.1. Triunghiul dreptunghic ............................................................................ 38
III.2. Triunghiul dreptunghic ABC (a = b = c).......................................................... 39
III.3. Triunghiul oarecare ABC (AD⊥ ⊥⊥ ⊥BC) ............................................................... 39
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
3
III.4. Relaţii exprimate prin funcţii trigonometrice ........................................... 39
IV. Patrulatere ...................................................................................................... 40
IV.1. Paralelogramul ........................................................................................ 40
IV.2. Dreptunghiul D C......................................................................... 40
IV.3. Rombul ........................................................................................................... 40
IV.4. Pãtratul............................................................................................................ 41
IV.5. Trapezul D C.............................................................. 41
V. Poligoane înscrise în cerc ................................................................................ 41
V.1. Patrulaterul înscris în cerc A.................................................... 41
V.2. Poligoane regulate înscrise în cercul de razã R.......................................... 41
VI. Cercul............................................................................................................. 41
VII. Complemente de geometrie planã ................................................................. 42
VIII. Poliedre ....................................................................................................... 43
VIII.1. Prisma................................................................................................... 43
VIII.2. Piramida ............................................................................................... 44
VIII.3. Trunchiul de piramidã........................................................................... 45
VIII.4. Poliedrul regulat ................................................................................... 46
IX. Corpuri rotunde.............................................................................................. 46
IX.2. Conul circular drept......................................................................................... 47
IX.3. Trunchiul de con ............................................................................................. 47
IX.4. Sfera................................................................................................................ 47
X. Funcţii trigonometrice ..................................................................................... 47
X.2. Proprietãţile funcţiilor trigonometrice............................................................... 48
XI. Formule trigonometrice.................................................................................. 48
XI.1. Relaţii între funcţiile trigonometrice ale unui argument:.......................... 48
XI.2. Formule de adunare: ................................................................................ 49
XI.3. Formule pentru multiplii de argument ..................................................... 49
XI.4. Formule pentru jumãtãţi de argument: ..................................................... 50
XI.5. Sume, diferenţe şi produse: ..................................................................... 50
XII. Inversarea funcţiilor trigonometrice .............................................................. 50
XIII. Soluţiile ecuaţiilor trigonometrice simple .................................................... 51
XIII.1. Ecuaţii fundamentale ............................................................................ 51
XIII.2. Tabele de valori: ................................................................................... 51
XIV. Elemente de geometrie analiticã .................................................................. 52
XIV.1. Segmente.............................................................................................. 52
XIV.2. Ecuaţia dreptei...................................................................................... 52
XIV.3. Cercul ................................................................................................... 53
XIV.4. Conice raportate la axele de simetrie .................................................... 53
ANALIZÃ MATEMATICÃ.................................................................................... 54
I. Şiruri ................................................................................................................. 54
I.1. Şiruri şi limite ............................................................................................ 54
I.2. Criterii suficiente de convergenţã sau de existenţã a limitei unui şir........... 55
I.2. Operaţii cu şiruri convergente .................................................................... 55
I.3. Operaţii cu şiruri care au limitã .................................................................. 55
I.4. Şiruri tip..................................................................................................... 56
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
4
II. Limite de funcţii .............................................................................................. 56
II.1. Definiţii ale limitei.................................................................................... 57
II.2. Operaţii cu limite de funcţii ...................................................................... 57
II.3. Limite tip .................................................................................................. 57
II.4. Continuitatea funcţiilor ............................................................................. 58
III. Funcţii derivabile............................................................................................ 59
III.1. Definiţia derivatei într-un punct............................................................... 59
III.2. Reguli de derivare.................................................................................... 59
III.3. Derivatele funcţiilor elementare............................................................... 59
III.4. Derivata funcţiilor compuse..................................................................... 60
III.5. Derivatele de ordin superior ale unor funcţii elementare.......................... 61
III.6. Proprietãţi ale funcţiilor derivabile .......................................................... 61
IV. Asimptote....................................................................................................... 62
IV.1. Asimptote orizontale ............................................................................... 62
IV.2. Asimptote oblice ..................................................................................... 62
IV.3. Asimptote verticale ................................................................................. 62
V. Primitive.............................................................................................................. 62
Integrarea prin părţi .......................................................................................... 63
V.1. Prima metodã de schimbare a variabilei.................................................... 63
V.2. A doua metodã de schimbare a variabilei.................................................. 63
V.3. Tabel de primitive..................................................................................... 63
V.4. Primitivele funcţiilor raţionale .................................................................. 64
VI. Integrale definite ............................................................................................ 64
IV.1. Definiţia integrabilitãţii (integrale Riemann) ........................................... 64
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
5
ALGEBRÃ

I. Elemente de logicã matematicã

I.1. Noţiunea de propoziţie
Definiţia I.1.1. Se numeşte propoziţie un enunţ despre care se poate spune cã
este adevãrat sau fals, adr nu şi adevãrat şi fals simultan.
Se noteazã cu p,q, P, Q
Ex: 1) π∉Q : acesta este un enunţ care exprimã un adevãr, deci o propoziţie
adevãratã.
2) x + 5 = 3, x∈N este o propoziţie falsã, pentru cã nu existã nici un
numãr natural astfel ca x + 5 = 3
3) x ≤ y, x,y∈N este un enunţ despre care nu se poate spune nimic. Deci
nu este o propoziţie.
Valoarea logicã sau valoarea de adevãr a unei propoziţii. Dacã o propoziţie p
este adevãratã se spune cã are valoarea logicã sau valoarea de adevãr: adevãrul;
aceastã valoare de adevãr se noteazã cu simbolul 1 sau a şi scriem v(p) = 1 sau
(v)p = a. Daca o propoziţie q este falsã, se spune cã are valoarea de adevãr: falsul;
aceastã valoare de adevãr se noteazã cu simbolul 0 sau f şi scriem v(q) = 0 sau
v(q) = f.

I.2. Operatori logici
Negaţia
Definiţia I.1.2. Negaţia unei propoziţii p este propoziţia care este falsã când p
este adevãratã şi este adevãratã când p este falsã. Se noteazã: non p, p, p .
Tabela de adevãr a propoziţiei non p se întocmeşte be baza relaţiei
v(non p) = 1 – v(p).

p non p
1 0
0 1
Conjuncţia
Definiţia I.2.2. Conjuncţia a douã propoziţii p şi q este propoziţia care este
adevãratã dacã şi numai dacã fiecare propoziţie p şi q este adevãratã.
Se noteazã: p ∧ q
Tabela de adevãr a propoziţiei p ∧ q este:
p q p ∧ q
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 0
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
6
Disjuncţia
Definiţia I.2.3. Disjuncţia a douã propoziţii p şi q este propoziţia care este
adevãratã dacã şi numai dacã cel puţin una din propoziţiile p, qeste adevãratã.
Se noteazã: p ∨ q
Tabela de adevãr a propoziţiei p ∨ q este:

p q p ∨ q
1 1 1
1 0 1
0 1 1
0 0 0

Implicaţia
Definiţia I.2.4. Implicaţia propoziţiilor p şi q este propoziţia care este falsã
dacã şi numai dacã p este adevãratã şi q este falsã.
Se noteazã: (non p) sau q, p→q şi se citeşte: “p implicã q” sau “dacã p, atunci
q”. Propoziţia p este ipoteza, iar propoziţia q este concluzia.
Tabela de adevãr a propoziţiei p→q este:

p q non p (non p)∨q
1 1 0 1
1 0 0 0
0 1 1 1
0 0 1 1

Echivalenţa logicã
Definiţia I.2.4. Propoziţiile p şi q sunt echivalente logic, dacã şi numai dacã
p, q sunt adevãrate sau false simultan.
Se noteazã (non p)∨q şi (non q)∨p; (p→q) şi (q→p); p↔q; se citeşte: “p
echivalent cu q” sau “p dacã şi numai dacã q”, “p este condiţie necesarã şi suficientã
pentru q”.

Tabela de adevãr a propoziţiei compuse p↔q este:

p q non p non q p→q q→p (p→q)∧ (q→p)
1 1 0 0 1 1 1
1 0 0 1 0 1 0
0 1 1 0 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1

Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
7
I.3. Expresii în calculul propoziţiilor
Propoziţiile p,q, r, … fiind date, cu ajutorul operatorilor logici , ∨, ∧, →, ↔
putem formula diferite expresii, care se numesc formule ale calculului cu propoziţii
sau expresii logice. Ele se noteazã α sau α(p,q,r,…), β(p,q,r,…).
Înlocuind în α pe p,q,r,… cu diferite propoziţii obţinem o altã propoziţie,
adevãratã sau nu, a cãrei valoare de adevãr se numeşte valoarea expresiei α, obţinutã
pentru propoziţiile p,q,r,… respective.
Definiţia I.3.1. O expresie logicã α care se reduce la o propoziţie adevãratã,
oricare ar fi propoziţiile p,q,r,… se numeşte tautologie.
Definiţia I.3.2. Douã expresii logice α şi β se numesc echivalente dacã şi
numai dacã pentru orice propoziţii p,q,r,… cele douã expresii reprezintã propoziţii
care au aceeaşi valoare de adevãr. În scris se noteazã α ≡β.

I.4. Noţiunea de predicat
Definiţia I.4.1. Se numeşte predicat sau propoziţie cu variabile un enunţ care
depinde de o variabilã sau de mai multe variabile şi are proprietatea cã pentru
orice valori date variabilelor se obţine o propoziţie adevãratã sau o propoziţie falsã.
Predicatele se noteazã p(z,y,z,…), q(x,y,z,…) şi pot fi unare (de o variabilã),
binare (de douã variabile), ternare (de trei variabile), etc., variabilele x,y,z,… luând
valori în mulţimi date.
Definiţia I.4.2. Predicatele p(z,y,z,…), q(x,y,z,…) se numesc echivalente dacã,
oricare ar fi valorile pe care le iau x,y,z,… în unul şi acelaşi domeniu, propoziţiile
corespunzãtoare au aceleaşi valori de adevãr. Scriem p(z,y,z,…)⇔ q(x,y,z,…).

I.5. Cuantificatori
Definiţia I.5.1. Fie p(x), cu x∈M, un predicat. Dacã existã (cel puţin) un
element x’∈M, astfel încât propoziţia p(x’) este adevãratã, atunci scriem ∃xp(x),
(∃x)p(x) sau (∃x∈M)p(x). Simbolul ∃ se numeşte cuantificator existenţial şi se
citeşte “existã”.
Definiţia I.5.2. Fie p(x) cu x∈M, un predicat. Dacã p(x) este o propoziţie
adevãratã pentru orice x∈M, atunci scriem ∀xpx, (∀x)p(x) sau (∀x∈M)p(x).
Simbolul ∀ se numeşte cuantificator universal şi se citeşte “oricare ar fi”.
Proprietatea de comutativitate a cuantificatorilor:
1. (∀x)(∀y)p(x,y) ⇔ (∀y)(∀x)p(x,y);
2. (∃x)( ∃y)p(x,y) ⇔ (∃y)( ∃x)p(x,y);
Reguli de negare:
1. ((∃x)p(x)) ⇔ ((∀x)(p(x));
2. ((∀x)p(x)) ⇔ ((∃x)(p(x));
3. ((∃x)(∃y)p(x,y))⇔((∀x)(∀y)p(x,y));
4. ((∀x)( ∀y)p(x,y))⇔(( ∃x)( ∃y)p(x,y));

I.6. Metoda de demonstraţie prin reducere la absurd
Aceastã metodã se bazeazã pe tautologia (p→q) ≡ (non p→non q), care ne
aratã cã pentru a demonstra cã p→q, este totuna cu a demonstra cã non p→non q.
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
8

I.7. Proprietãţi fundamentale ale operatorilor logici
Oricare ar fi propoziţiile p,q,r,… avem:
1. non(non p) ≡ p;
2. (p∧q) ≡ (q∧p) (comutativitatea conjuncţiei);
3. ((p∧q)∧r) ≡ (p∧(q∧r)) (asociativitatea conjuncţiei);
4. (p∨q) ≡ (q∨p) (comutativitatea disjuncţiei);
5. ((p∨q) ∨r) ≡ (p∨ (q∨r)) (asociativitatea discjuncţiei);
6. ((p→q)∧(q→r))→(p→r) (tranzitivitatea implicaţiei);
7. non(p∧q) ≡ (non p)∨(non q) legile lui de Morgan;
non(p∨q) ≡ (non p)∧(non q)
8. (p∧(q∨r)) ≡ ((p∧q)∧(p∧r)) conjuncţia este distributivã în raport cu disjuncţia şi
(p∨(q∨r)) ≡ ((p∨q)∧(p∨r)) disjuncţia este distributivã în raport cu conjuncţia

II. Mulţimi

Moduri de definire a mulţimilor. Mulţimile se definesc fie prin indicarea
elementelor lor (de pildã {0,1,3} sau {x,y,z}), fie prin specificarea unei proprietãţi
caracteristice a elementelor lor (de exemplu {x∈Rx
2
– 3x + 2 = 0}).
Mulţimile se noteazã cu litere mari: A, B, C,… X, Y, Z, iar elementele lor cu
litere mici: a, b, c,…
Apartenenţa unui element la o mulţime. Dacã un element a aparţine unei
mulţimi A, acesta se noteazã a∈A şi se citeşte “a aparţine lui A”.
Definiţie. Mulţimea vidã este mulţimea care nu are nici un element. Se
noteazã cu ∅.II.1. Egalitatea mulţimlor A şi B:
(A = B) ⇔ (∀x∈A ⇒ x∈B) şi (∀y∈B ⇒ y∈A)
Proprietãţile egalitãţii:
1. ∀ A, A = A (reflexivitatea);
2. (A = B) ⇒ (B = A) (simetria);
3. (A = B ∧ B = C) ⇒ (A = C) (tranzitivitatea);

II.2. Incluziunea mulţimii A în mulţimea B:
(A ⊂ B) ⇔ (∀x∈A ⇒ x ∈B)
Mulţimea A se numeşte o parte sau o submulţime a lui B.
Proprietãţile incluziunii:
1. ∀ A, A ⊂ A (reflexivitatea);
2. (A ⊂ B) ∧ (B ⊂ A) ⇒ (A = B) (antisimetria);
3. (A ⊂ B ∧ B ⊂ C) ⇒ (A ⊂ C) (tranzitivitatea);
4. ∀ A, ∅ ⊂ A
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
9
Relaţia de neincluziune se noteazã A ⊄ B.

II.3. Reuniunea mulţimilor A şi B:
A ∪ B = {xx∈A ∨ x∈B}
Proprietãţile reuniunii:
1. ∀ A, B: A ∪ B = B ∪ A (reflexivitatea);
2. ∀ A, B, C: (A ∪ B) ∪ C) = A ∪ (B ∪ C) (asociativitatea);
3. ∀ A: A ∪ A = A (idempotenţa);
4. ∀ A: A ∪ ∅ = A;
5. ∀ A, B: A ⊂ A ∪ B, B ⊂ A ∪ B.

II.4. Intersecţia mulţimilor A şi B:
A ∩ B = {xx∈A ∧ x∈B}
Proprietãţile intersecţiei:
1. ∀ A, B: A ∩ B = B ∩ A (comutativitatea);
2. ∀ A, B, C: (A ∩ B) ∩ C = A ∩ (B ∩ C) (asociativitatea);
3. ∀ A: A ∩ A = A (idempotenţa);
4. ∀ A: A ∩ ∅ = ∅
5. ∀ A, B: A ∩ B ⊂ A, A ∩ B ⊂ B
6. ∀ A, B, C: (A ∪ B) ∩ C = (A ∩ C) ∪ (B ∩ C) (distributivitatea intersecţiei faţã
de reuniune);
7. ∀ A, B, C: (A ∩ B) ∪ C = (A ∪ C) ∩ (B ∪ C) (distributivitatea reuniunii faţã de
intersecţie);
8. ∀ A, B: A ∩ (A ∪ B) = A, A ∪ (A ∩ B) = A (absorbţia).

Definiţie. Mulţimile A şi B care nu au nici un element comun se numesc
disjuncte. Pentru ele avem A ∩ B = ∅.

II.5. Diferenţa mulţimilor A şi B:
A \ B = {xx∈A ∧ x∉B}
Proprietãţile diferenţei:
1. ∀ A: A \ A = ∅;
2. ∀ A, B, C: (A \ B) ∩ C = (A ∩ C) \ (B ∩ C);
3. ∀ A, B: A \ B = A \ (A ∩ B);
4. ∀ A, B: A = (A ∩ B) ∪ (A \ B);
5. ∀ A, B, C: A \ (B ∪ C) = (A \ B) \ C;
6. ∀ A, B, C: A \ (B ∩ C) = (A \ B) ∪ (A \ C);
7. ∀ A, B, C: (A ∪ B) \ C = (A \ C) ∪ (B \ C);
8. ∀ A, B, C: (A ∩ B) \ C = A ∩ (B \ C) = (A \ C) ∩ B.

II.6. Diferenţa simetricã a mulţimilor A şi B:
A ∆ B = (A \ B) ∪ (B \ A)
Proprietãţile diferenţei simetrice:
1. ∀ A: A ∆ A = ∅;
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
10
2. ∀ A, B: A ∆ B = B ∆ A (comutativitatea);
3. ∀ A: A ∆ ∅ = ∅ ∆ A = A;
4. ∀ A, B, C: (A ∆ B) ∆ C = A ∆ (B ∆ C) (asociativitatea);
5. ∀ A, B, C: A ∩ (B ∆ C) = (A ∩ B) ∆ (A ∩ C);
6. ∀ A, B: A ∆ B = A ∪ B \ (A ∩ B)

II.7. Complementara unei mulţimi A în raport cu mulţimea E:
(A fiind o parte a lui E, adicã A⊂E)
C
E
A = {xx∈E ∧ x∉A}
Proprietãţi: (∀A, B⊂E)
1. C
E
(C
E
A) = A (principiul reciprocitãţii);
2. C
E
A = E \ A;
3. C
E
∅ = E;
4. C
E
E = ∅;
5. A ∪ C
E
A = A (principiul exluderii terţiului);
6. A ∩ C
E
A = ∅ (principiul necontradicţiei);
7. A ⊂ B ⇔ C
E
B ⊂ C
E
A;
8. A \ B = C
E
(A ∩ B).

II.8. Formulele lui de Morgan (∀A, B⊂E)
C
E
(A ∪ B) = C
E
A ∩ C
E
B; C
E
(A ∩ B)= C
E
A ∪ C
E
B.
II.9. Produsul cartezian a douã mulţimile A şi B:
A x B = {(a,b)a∈A ∧ b∈B}
Proprietãţile produsului cartezian (∀ A,B,C,D avem):
1. A x B ≠ B x A, dacã A ≠ B;
2. (A x B) ∪ (A x C) = A x (B ∪ C);
3. (A ∪ B) x C = (A x C) ∪ (B x C);
4. (A ∩ B) x C = (A x C) ∩ (B x C);
5. (A \ B) x C = A x C \ B x C;
6. (A ∩ B) x (C ∩ D) = (A x C) ∩ (B x D)
Definiţia II.9.1. Mulţimile A şi B se numesc echipotente dacã existã o bijecţie
de la A la B.
Definiţia II.9.2. Fie E o mulţime. Aceasta se numeşte finitã dacã E = ∅ sau
dacã existã n∈N, astfel încât E este echipotentã cu mulţimea {1,2,…,n}.
Definiţia II.9.3. O mulţime E se numeşte infinitã dacã ea nu este finitã.
Exemple de mulţimi infinite sunt: N, Z, Q, R.
Definiţia II.9.4. Fie E o mulţime. Aceasta se numeşte numãrabilã dacã este
echipoentã cu N. Exemplu: Mulţimea numerelor raţionale.
Definiţia II.9.5. O mulţime se numeşte cel mult numãrabilã dacã este finitã
sau numãrabilã.
Definiţia II.9.6. Fie E o mulţime. Se numeşte cardinalul acestei mulţimi un
simbo asociat ei, notat E sau card E, astfel încât E = F , dacã şi numai dacã E
este echipotentã cu F; cardinalul mulţimii vide se noteazã cu 0, cardinalul mulţimii
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
11
{1,2,…,n} cu n∈N, senoteazã cu n, iar cardinalul mulţimii N se noteazã cu x
0
(alef
zero).
Teorema II.9.1. Fie A şi B douã mulţimi finite. Atunci:
A ∪ B = A + B -A ∩ B
Teorema II.9.2. Fie A, B şi C trei mulţimi finite. Atunci:
A ∪ B ∪ C= A +B +C - A ∩ B - A ∩ C - B ∩ C + A ∩ B ∩C

III. Relaţii binare

Relaţia binarã pe o mulţime
Definiţia III.1. Fie M o mulţime nevidã. Se numeşte relaţia binarã R pe M o
parte a produsului cartezian MxM. Dacã x∈M este relaţia R cu y∈M, atunci
scriem xRy sau (x,y)∈R. Deci o relaţie binarã se referã la perechile de elemente din
M.
Proprietãţi ale relaţiilor binare pe o mulţime:
1. Relaţia binarã R pe mulţimea M se numeşte reflexivã dacã ∀ a∈M avem pe aRa.
2. Relaţia binarã R pe mulţimea M se numeşte simetricã dacã ∀ a,b∈M avem aRb
implicã bRa.
3. Relaţia binarã R pe mulţimea M se numeşte antisimetricã dacã ∀ a,b∈M, aRb şi
bRa implicã a=b.
4. Relaţia binarã R pe mulţimea M se numeşte tranzitivã dacã ∀ a,b,c ∈M, aRb
implicã bRc implicã aRc.
Definiţia III.2. Se numeşte greficul relaţiei R definitã pe M mulţimea
G = {(x,y) xRy}.
Definiţia III.3. O relaţie binarã R definitã pe o mulţime nevidã M se numeşte
relaţie de echivalenţã dacã ea este reflexicã, tranzitivã şi simetricã.
Exemplu: Fie N mulţimea numerelor naturale şi numãrul 3 fixat. Pe N stabilim
urmãtoarea relaţie R: a şi b din N sunt în relaţie cu R, dacã a şi b împãrţite la 3 dau
acelaşi rest. Scriem a ≡ b (mod 3); de pildã 4 ≡ 1 (mod 3). Aceasta este o relaţie de
echivalenţã.
Definiţia III.4. Fie M o mulţime. R o relaţie de echivalenţã pe M şi a un
element fixat din M. Se numeşte clasã de echivalenţã corespunzãtoare elementului
a mulţimea C
a
= {x ∈ ∈∈ ∈M xRa}. Douã clase de echivalenţã C
a
şi C
b
sau coincid
(când aRb) sau sunt disjuncte.
Definiţia III.5. Fie M o mulţime şi R o relaţie de echivalenţã pe M. Se
numeşte mulţimea cât a lui M în raport cu relaţia R şi se noteazã M/R mulţimea
claselor de echivalenţã.
Definiţia III.6. Fie M o mulţime nevidã. Se numeşte relaţie de ordin pe M o
relaţie binarã care este reflexivã, tranzitivã şi antisimetricã.
Se noteazã: “<” sau “≤”
De exemplu: relaţia cunoscutã de ordine naturalã “≤” pe N, Z, Q şi R este o
relaţie de ordine.
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
12
Definiţia III.7. Fie M o mulţime nevidã şi “≤ ≤≤ ≤” o relaţie de ordin pe M.
Aceastã relaţie de ordin se numeşte relaţie de ordine totalã dacã oricare douã
elemente ale lui M sunt comparabile adicã ∀a,b∈M avem sau a<b sau b<a.
Mulţimea înzestratã cu o relaţie de ordine totalã se numeşte mulţime total
ordonatã.
Definiţia III.8. Fie M o mulţime nevidã. O relaţie de ordine pe M se numeşte
relaţie de bunã ordonare dacã orice parte nevidã a lui M are un cel mai mic
element. Mulţimea M, cu aceastã relaţie de bunã ordonare, se zice bine ordonatã.
O relaţie de bunã ordonare pe M este o relaţie de ordie totalã pe M.

IV. Funcţii

IV.1. Noţiunea de funcţie
Definiţia IV.1.1. Fie A şi B douã mulţimi. Prin funcţie definitã pe mulţimea
A, cu valori în mulţimea B se înţelege orice lege (procedeu sau convenţie) f, în baza
cãreia oricãrui element a∈A i se asociazã un unic element, notat f(a), din B.
Mulţimea A se numeşte domeniu de definiţie, iar mulţimea B se numeşte
codomeniu de definiţie sau domeniul valorilor funcţiei.
Definiţia IV.1.2. Fie f:A→B o funcţie. Prin graficul acestei funcţii înţelegem
submulţimea G
f
a produsului cartezian A x B formatã din toate perechile (a,f(a)),
a∈A. deci G
f
= {(a, f(a) a∈ ∈∈ ∈A}
Definiţia IV.1.3. Se numeşte funcţie numericã o funcţie f:A→B, pentru care
atât domeniul de definiţie A cât şi domeniul valorilor B sunt submulţimi ale
mulţimilor numerelor reale (deci A, B⊂R).

IV.2. Funcţii injective, surjective, bijective
Definiţia IV.2.1. Fie f:A→B o funcţie. Spunem cã f este o funcţie injectivã,
dacã pentru oricare douã elemente x şi y ale lui A, x≠y, avem f(x) ≠ f(y). Faptul cã f
este injectivã se mai exprimã şi altfel: ∀x,y∈A: f(x) = f(y) ⇒ x = y
De exemplu: f:N→N, definitã prin formula f(x) = x
2
, este injectivã, dar
g:Z→N, g(x) = x
2
nu este o funcţie injectivã deoarece g(-2) = g(2) = 4.
Definiţia IV.2.2. O funcţie f:A→B este o funcţie surjectivã, dacã pentru orice
b∈B existã cel puţin un element a∈A, astfel încât f(a) ≠ b. Deci f:A→B nu este
surjectivã dacã ∃ b∈B avem f(a) ≠ b(∀)a∈A.
De exemplu: f:R→R, f(x) = ax, a ≠ 0 este surjectivã.
Definiţia IV.2.3. O funcţie f:A→B care este simultan injectivã şi surjectivã se
numeşte funcţie bijectivã.
De exemplu: Fie A = {x∈Rx ≥ 0} şi f:R→R, f(x) = x
2
. Funcţia f este bijectivã.

IV.3. Compunerea funcţiilor
Definiţia IV.3.1. Fie funcţiile f:A→B şi f:B→C (domeniul de definiţie al
funcţiei g coincide cu codomeniul funcţiei f). Fie a∈A, atunci f(a)∈B, deci existã
imaginea sa prin g, adicã g(f(a))∈C. Astfel putem defini o funcţie h:A→C unde
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
13
h(a) = g(f(a)) pentru ∀a∈A. Funcţia h astfel definitã se noteazã g◦f (sau gf) şi se
numeşte compunerea funcţiei g cu funcţia f.
Observaţii:
1. Dacã f:A→B şi g:C→D sunt douã funcţii, are sens sã vorbim de compunerea
funcţiei g cu funcţia f numai dacã B = C.
2. Dacã f:A→B şi g:B→A sunt douã funcţii, are sens g◦f:A→A şi f◦g:B→B. în
general f◦g ≠ g◦f.
Teoremã. Fie f:A→B şi g:B→C şi h:C→D trei funcţii. Atunci fiecare din
funcţiile h◦(g◦f), (h◦g)◦f are sens şi existã egalitatea: h◦(g◦f) = (h◦g)◦f.

IV.4. Funcţia inversã
Definiţia IV.4.1. Fie A o mulţime oarecare. Notãm cu 1
A
:A→ →→ →A funcţia
definitã astfel: 1
A
(a) = a pentru ∀ ∀∀ ∀a∈ ∈∈ ∈A. 1
A
se numeşte funcţia identicã a mulţimii A.
Propoziţie. Fie A o mulţime şi 1
A
funcţia sa identicã. Atunci:
1. Pentru orice mulţime B şi pentru orice funcţie f:A→B avem f◦1
A
= f
2. Pentru orice mulţime C şi pentru orice funcţie g:C→A avem 1
A
◦g = g
Definiţia IV.4.2. O funcţie f:A→B se numeşte inversabilã dacã existã o
funcţie g:B→A astfel încât g◦f = 1
A
şi f◦g = 1
B.
Teoremã. O funcţie este inversabilã dacã şi numai dacã este bijectivã.


V. Operaţii cu numere reale

V.1. Puteri naturale ale numerelor reale
1.
(+a)
n
= +a
n
2. (-a)
2n
= +a
2n

3. (-a)
2n+1
= -a
2n+1

4. a
m
⋅a
n
= a
m+n

5. a
m
:a
n
= a
m-n
, a ≠ 0
6. a
m
⋅b
m
=(a⋅b)
m

7. a
m
:b
m
=
m
|
¹
|

\
|
b
a
, b ≠ 0;
8.
m
m
m
a
a
1
a
1

= |
¹
|

\
|
= , a ≠ 0;
9.(a
m
)
n
= a
mn
= (a
n
)
m
;
10. a
0
= 1, a ≠ 0;
11. 0
n
= 0, n ≠ 0, n∈N.
Puterile numerelor reale se extind atât pentru exponenţi raţionali pozitivi sau
negativi, cât şi pentru exponenţi reali, puterile reale fiind definite cu ajutorul şirurilor
de puteri raţionale. Aceste puteri au proprietãţi identice cu exponenţi numere
naturale.

Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
14
V.2. Identitãţi fundamentale
Oricare ar fi x,y,z,t,a,b,c∈R şi n∈N, avem:
1. a
2
– b
2
= (a – b)(a + b); 4ab = (a + b)
2
– (a – b)
2
;
2. (a
2
+ b
2
)(x
2
+ y
2
) = (ax – by)
2
+ (ax + bx)
2
;
3. (a
2
+ b
2
+ c
2
)(x
2
+ y
2
+ z
2
+ t
2
) = (ax – by – cz – bt)
2
+ (bx + ay – dz – ct)
2
+ (cx +
+ dy +az – bt)
2
+ (dx – cy + bz + at)
2
;
4. a
3
– b
3
= (a – b)(a
2
+ ab + b
2
);
5. a
3
+ b
3
= (a + b)(a
2
– ab + b
2
);
6. x
3
+ y
3
+ z
3
– 3xyz = (x + y + z)(x
2
+ y
2
+ z
2
– xy – xz – yz);
7. x
3
+ y
3
+ z
3
= (x + y + z)
3
– 3(x + y)(y + z)(z + x);
8. a
4
– b
4
= (a – b)(a + b)(a
2
+ b
2
);
9. a
4
+ b
4
= (a
2
+ b
2
– ab
10. a
5
– b
5
= (a – b)(a
4
+ a
3
b + a
2
b
2
+ ab
3
+ b
4
);
11. a
5
+ b
5
= (a + b)(a
4
– a
3
b + a
2
b
2
– ab
3
+ b
4
);
12. (1 + a)(1 + a
2
+ a
4
) = 1 + a + a
2
+ a
3
+ a
4
+ a
5
;
13. a
6
+ b
6
= (a
3
– 2ab
2
)
2
+ (b
3
– 2a
2
b)
2
(G. de Recquigny-Adanson);
14. a
n
– b
n
= (a – b)(a
n-1
+ a
n-2
b + … + ab
n-2
+ b
n-1
);
15. a
2n
– b
2n
= (a
2
– b
2
)(a
2n-2
+ a
2n-4
b
2
+ … + a
2
b
2n-4
+ b
2n-2
);
16. a
2n+1
+ b
2n+1
= (a + b)(a
2n
+ a
2n-1
b + … + ab
2n-1
+b
2n
);
17. (1 + a + a
2
+ … + a
n
)(1 + a
n+1
) = 1 + a + a
2
+ … + a
2n+1
.


V.3. Radicali. Proprietãţi
1. 0 ,
1
> = a a a
m m
;
2. 0 ,
1 1
1
> = =

a a
a
a
m
m
m
;
3. ( ) 0 , ≥ = a a a
m
m
;
4. 0 , , ≥ = ⋅ b a ab b a
m m m
;
5. 0 ,
1 1
> =
|
|
¹
|

\
|
a
a a
m
m
;
6. 0 , , , , ≥ = ⋅ ⋅ c b a abc c b a
m m m m
;
7. 0 , 0 , : > ≥ = b a
b
a
b a
m
m m
;
8. 0 , ≥ = ⋅
+ +
a a a a
n m n m n m
;
9. 0 , : > =
+ −
a a a a
n m n m n m
;
10.
n
m nm
a a a 0 , ≥ = ;
11. ( ) 0 , ≥ = = a a a a
m
n
n
m m n
;
12. 0 , > = a a a
n p mn mp
;
13. 0 , , ≥ ⋅ = ⋅ b a b a b a
mn qm pn n q m p
;

Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
15
14. 0 , ≥ = = a a a a
n m mn m n
;
15. 0 , 0 , : : > ≥ = b a b a b a
mn qm pn n q m p
;
16. ∈ = a a a ,
2
R;
17. 0 ,
1 2 1 2
1
1 2
≥ − = − = −
+ + +
a a a a
n n n
;
18. ( ) 0 ,
1 2
1 2
≥ − = −
+
+
a a a
n
n
;
19. 0 , , 2 ≥ + + = + b a ab b a b a ;
20.
2 2
C A C A
B A

±
+
= ± , dacã şi numai dacã A
2
– B = C
2
;
21.Expresia conjugatã a lui b a ± este b a + iar pentru
3 3
b a ± este
3 2 3 3 2
b ab a + +

VI. Ecuaţii şi inecuaţii de gradul întâi

VI.1. Ecuaţii de gradul întâi sau ecuaţii afine
ax + b = 0, a,b,x∈R
Fie S mulţimea de soluţii a acestei ecuaţii. Dacã
1. a ≠ 0, x =
a
b
− (soluţie unicã). S = {
a
b
− }.
2. a = 0 şi b ≠ 0, ecuaţia nu are soluţii: S = ∅;
3. a = 0 şi b = 0, orice numãr real x este soluţie a ecuaţiei afine date; S = R.
Semnul funcţiei afine f:R→R, f(x) = ax + b, a ≠ 0
x
-∞
a
b
− +∞
f(X) semn contrar lui a 0 semnul lui a
Graficul funcţiei de gradul întâi va fi o linie dreaptã.
y

A(0,b)

x
B(
a
b
− ,0)
VI.2. Inecuaţii de gradul întâi sau ecuaţii fine
Cazul 1. ax + b > 0, a,b,x∈R. Fie S mulţimea soluţiilor. Dacã:
1. a > 0, S =(
a
b
− , + ∞);
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
16
2. a < 0, S = (-∞,
a
b
− );
3. a = 0, b > 0, S = R;
4. a = 0, b = 0, S = ∅.
Cazul 2. ax + b = 0, a,b,x∈R. Dacã:
1. a > 0, S = (+∞,
a
b
− ]
2. a < 0, S = [
a
b
− ,+∞)
3. a = 0, b = 0, S = R;
4. a = 0, b > 0, S = ∅.
Inecuaţiile ax + b < 0 şi ax + b ≥ 0 se reduc la cele douã cazuri (prin înmulţirea
inecuaţiei respective cu –1 şi schimbarea sensului inegalitãţilor).

VI.3. Modului unui numãr real
¦
¹
¦
´
¦
>
=
< −
=
0 x daca x,
0 x daca 0,
0 x daca x,
x
Proprietãţi:∀ x,y∈R, avem:
1. 0 = x ⇔ 0 = x ;
2. x x = − ;
3. y x = ⇔ y x = sau y x − = ;
4. a x = ⇔ ∈ = = − a a x a , R;
5. x x x ≤ ≤ − ;
6. y x y x + ≤ + ;
7. y x y x + ≤ −
8. y x y x − ≤ − ;
9. y x y x y x + ≤ + ≤ − ;
10. y x xy ⋅ = ;
11. 0 , ≠ = y
y
x
y
x
.
Ecuaţii şi inecuaţii fundamentale, care conţin modulul:
1. b a x = − , (a,b,x∈R, S = mulţimea soluţiilor)
b S
b < 0

b = 0 a
b >0 {a – b; a + b}
2. b a x > −
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
17
b S
b < 0 R
b = 0 R\{a}
b >0 {-∞,a – b)∪{a + b,∞}
3. b a x < −
b S
b < 0

b = 0

b >0 {a – b; a + b}VII. Numere complexe

Definiţia VII.1. Se numeşte numãr complex orice element z=(a,b) al mulţimii
RxR = {(a,b) a,b∈ ∈∈ ∈R}, înzestrate cu douã operaţii algebrice, adunarea: ∀z=(a,b),
∀z’=(a’,b’)∈RxR, z + z’ = (a + a’, b + b’) şi înmulţirea: ∀z=(a,b),
∀z’=(a’,b’)∈RxR, z z’ = (aa’-bb’, ab’ +a’ b). Mulţimea numerelor complexe se
noteazã cu C şi este corp comutativ.

VII.1. Forma algebricã a numerelor complexe
z = a + ib, cu a = (a,0), b = (b,0) şi i = (0,1), respectiv i
2
= -1.
Egalitatea a douã numere complexe z şi z’:
a + ib = a’ + ib’ ⇔ a = a’ şi b = b’
Adunarea numerelor complexe are proprietãţile:
este asociativã, comutativã, admite ca element neutru pe 0 şi orice numãr complex
a + bi admite un opus –a – ib.
Înmulţirea numerelor complexe are proprietãţile:
este asociativã, comutativã, admite ca element neutru pe 1 şi orice numãr complex
a + bi nenul admite un invers ( )
|
¹
|

\
|
+

+
= +

i
b a
b
b a
a
bi a
2 2 2 2
1
; este distributivã faţã
de adunare z(z’ + z”) = zz’ + zz” ∀z,z’,z”∈C.

Puterile numãrului i: ∀m∈N, i
4m
= 1, i
4m+1
= i, i
4m+2
= -1, i
4m+3
= -i.
Definiţia 2.1.1. Dacã z = a +bi, atunci numãrul a – ib se numeşte conjugatul
lui z şi se noteazã a – ib = z ib a = + .
Au loc urmãtoarele proprietãţi, ∀z,z’,z”∈C.
1. z + z = 2a;
2. z - z = 2bi;
3. ' ' z z z z ± = ± ;
4. ' ' z z zz ⋅ = ;
5. ) )( ( '
2 2
bi a bi a b a zz − + = + = ;
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
18
6.
z z
z z
z
z '
'
= ;
7. ( )
n
n
z z = ;
8.
z
z
z
z ' '
=
|
¹
|

\
|
.

VII.2. Modulul unui numãr complex
∀ z∈C
z z z = sau
2 2
b a z + =
Avem apoi:
1. z z =
2. ' ' z z z z + ≤ + ;
3. ' ' ' z z z z z z + ≤ + ≤ − ;
4. ' ' z z zz = ;
5. 0 ,
'
'
≠ = z
z
z
z
z
.

VII.2. Forma trigonometricã a numerelor complexe
z = r(cos u + isin u)
unde r = z , iar unghiul u∈[0,2π) este soluţia ecuaţiilor trigonometrice rcos u = a şi
rsin u = b.
De exemplu: dacã z = -1 – i, atunci
4
5
, 2
π
= = u z şi z = )
4
5
sin
4
5
(cos 2
π π
i + .

VII.4. Formula lui Moivre
∀u∈R şi ∀n∈N, (cos u + isin u)
n
= cos(nu) + isin(nu)
Consecinţele formulei lui Moivre
cos nu = cos
n
u + C
2
n
cos
n-2
u sin
2
u + C
4
n
cos
n-4
u sin
4
u + …;
sin nu = C
1
n
cos
n-1
u sin u + C
3
n
cos
n-3
u sin
3
u + …;
tg nu =
... 1
...
4 4 2 2
5 5 3 2 1
− + −
− + −
u tg C u tg C
u tg C u tg C tgu C
n n
n n n
.

VII.5. Extragerea rãdãcinii de ordinul n dintr-un numãr complex
z = r(cos u + isin u)
( )
( )
( ) 1 ,..., 2 , 1 , 0 ,
) 1 2 (
sin
) 1 2 (
cos 1
1 ,..., 2 , 1 , 0 ,
2
sin
2
cos 1
1 ,..., 2 , 1 , 0 ,
2
sin
2
cos
1
− =
+
+
+
= −
− = + =
− =

+
+
+
=
n k
n
k
i
n
k
n k
n
k
i
n
k
n k
n
k u
i
n
k u
r z
k
n
k
n
n
k
n
π π
π π
π π

Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
19
Pentru simplificare folosim urmãtoarea notaţie:
( )
k k
n
ε = 1 şi ( )
k k
n
ω = −1
|
|
¹
|

\
|
− +
+
+ +
± = +
2 2
2 2 2 2
a b a
b
b
i
a b a
ib a

VII.6. Ecuaţia binomã
x
n
– A = 0, A∈C, A = ρ(cos ϕ + isin ϕ)
x
k
= A
1/n
ω
k
, k = 1 , 0 − n , A∈R, A < 0;
x
k
= A
1/n
ε
k
, k = 1 , 0 − n , A∈R, A > 0;
x
k
=
|
¹
|

\
|
+
+
+
n
k
i
n
k
p
n
π ϕ π ϕ 2
sin
2
cos , k = 1 , 0 − n , A∈C\R

VIII. Ecuaţii şi inecuaţii de gradul al II-lea

VIII.1. Ecuaţii de gradul al doilea
ax
2
+ bx + c = 0, a,b,c∈R, a ≠ 0
1. Formule de rezolvare: ∆ > 0
a
b
x
2
1
∆ + −
= ,
a
b
x
2
2
∆ − −
= , ∆ = b
2
– 4ac; sau
a
b
x
' '
1
∆ + −
= ,
a
b
x
' '
2
∆ − −
= , b = 2b’, ∆’ = b’
2
– ac.
2. Formule utile în studiul ecuaţiei de gradul al II-lea:
x
1
2
+ x
2
2
= (x
1
+ x
2
)
2
– 2x
1
x
2
= S
2
– 2P
x
1
3
+ x
2
3
= (x
1
+ x
2
)
3
– 3x
1
x
2
(x
1
+ x
2
) = S
3
– 2SP
x
1
4
+ x
2
4
= (x
1
+ x
2
)
4
– 2x
1
2
x
2
2
= S
4
– 4S
2
P + 2P
2


3. Discuţia naturii şi semnul rãdãcinilor în funcţie de semnele lui ∆ = b
2
– 4ac,
P = x
1
x
2
, S = x
1
+ x
2
.


P S Natura şi semnul rãdãcinilor
∆ < 0 - -
Rãdãcini complexe:
a
i b
x
2
2 , 1
∆ − ± −
=
∆ = 0 - -
Rãdãcini reale şi egale
a
b
x x
2
2 1
− = =
P > 0 S > 0 Rãdãcini reale pozitive
∆ > 0 P > 0 S < 0 Rãdãcini reale negative
P < 0 S > 0 Rãdãcini reale şi de semne contrare; cea pozitivã este mai
mare decât valoarea absoluta a celei negativi
P < 0 S < 0 Rãdãcini reale şi de semne contrare; cea negativã este
mai mare în valoare absolutã.

Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
20
4. Semnul funcţiei f:R→R, f(x) = ax
2
+ bx + c, a,b,c∈R
∆ > 0: a ≠ 0, x
1
< x
2
.
x -∞ x
1
x
2
+∞
f(x) semnul lui a 0 semn contrar lui a 0 semnul lui a

∆ = 0
X -∞ x
1
= x
2
+∞
f(x) semnul lui a 0 semnul lui a

∆ < 0
X -∞ +∞
f(x) semnul lui a

5. Graficul funcţiei f:R→R, f(x) = ax
2
+ bx + c, a,b,c∈R este o parabolã. Aceastã
funcţie se poate scrie şi sub forma
a a
b
x a x f
4 2
) (
2
∆ −
+
|
¹
|

\
|
+ = , numitã formã canonicã.

y ∆ > 0
a > 0
A(x
1
,0)
B(x
2
,0)
C(0,c)
C V
|
¹
|

\
|

− −
a a
b
4
,
2O A B x
D

6. Maximul sau minimul funcţiei de gradul al doilea
1. Dacã a > 0, funcţia f(x) = ax
2
+ bx + c are un minim egal cu
a 4
∆ −
, minim ce se
realizeazã pentru x =
a
b
2


2. Dacã a < 0, funcţia f(x) = ax
2
+ bx + c are un maxim egal cu
a 4
∆ −
, maxim ce se
realizeazã pentru x =
a
b
27. Intervale de monotonie pentru funcţia de gradul al doilea
Teoremã. Fie funcţia de gradul al doilea f(x) = ax
2
+ bx + c, a≠0
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
21
1. Dacã a > 0, funcţia f este strict descrescãtoare pe intervalul


−∞
a
b
2
, ( şi strict
crescãtoare pe intervalul

+∞

) ,
2a
b
.
2. Dacã a < 0, funcţia f este strict crescãtoare pe intervalul


−∞
a
b
2
, ( şi strict
descrescãtoare pe intervalul

+∞

) ,
2a
b
.
Observaţie: Intervalele


−∞
a
b
2
, ( şi

+∞

) ,
2a
b
se numesc intervale de
monotonie ale funcţiei f.
Descompunerea trinomului f(x) = aX
2
+ bX + c, a,b,c∈R, a≠0, x
1
şi x
2
fiind
rãdãcinile trinomului.
1. ∆ > 0, f(x) = a(X – x
1
)(X – x
2
);
2. ∆ = 0, f(x) = a(X – x
1
)
2
;
3. ∆ < 0, f(x) este ireductibil pe R, deci f(x) = aX
2
+ bX + c

Construirea unei ecuaţii de gradul al doilea când se cunosc suma şi produsul
rãdãcinilor ei: x
2
– Sx + P = 0, cu S = x
1
+ x
2
şi P = x
1
x
2
.
Teoremã: Ecuaţiile ax
2
+ bx + c = 0 şi a’x
2
+ b’x + c’ = 0, ∀a,b,c,a’,b’,c’∈R,
a,a’≠0, au cel puţin o rãdãcinã comunã dacã şi numai dacã:
a b c 0
0 a b c = 0 sau (ac’ – a’c)
2
– (ab’ – a’b)(bc’ – b’c) = 0
a’ b’ c’ 0
0 a’ b’ c’

Condiţii necesare şi suficiente pentru ca numerele reale date α şi β sã fie în
anumite relaţii cu rãdãcinile x
1
şi x
2
ale ecuaţiei de gradul al doilea f(x)=ax
2
+ bx + c
a,b,c∈R, a≠0, respectiv, pentru ca f(x) sã pãstreze un semn constant ∀x,x∈R.
Nr.crt. Relaţii între x
1
, x
2
, α şi β Condiţii necesare şi suficiente
1 α < x
1
< β < x
2
sau
x
1
< α < x
2

1. f(α )f(β) < 02α < x
1
≤ x
2
< β
1. ∆ = b
2
– 4ac = 0
2. af(α) > 0
3. af(β) > 0
4. α <
a
b
2


5. β >
a
b
23

x
1
< α < β < x
2

1. af(α) < 0
2. af(β) < 0 ceea ce atrage dupã
sine ∆ >0
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
22
4 x
1
< α < x
2
1. af(α) < 0

5

α < x
1
≤ x
2
1. ∆ = 0
2. af(α) > 0
3. α <
a
b
26

x
1
≤ x
2
< α
1. ∆ = 0
2. af(α) > 0
3.
a
b
2

< α

7 f(X) = 0, ∀x, x∈R 1. ∆ ≤ 0
2. a > 0
8 f(X) ≤ 0, ∀x, x∈R 1. ∆ ≤ 0
2. a < 0

Observaţie: Rezolvarea ecuaţiei bipãtrate ax
2n
+ bx
n
+ c = 0, ∀n∈N, n > 2, prin
substituţia x
n
= y, se reduce la rezolvarea unei ecuaţii de gradul al doilea în y, anume
ay
2
+ by + c = 0 şi la rezolvarea a douã ecuaţii binome de forma x
n
= y
1
, x
n
= y
2
.

VIII.2. Inecuaţii fundamentale de gradul al II-lea
1. ax
2
+ bx + c > 0, a,b,c∈R, a≠0, S = mulţimea soluţiilor:

a S
∆ > 0
∆ > 0
∆ = 0
∆ = 0
∆ < 0
∆ < 0
a > 0
a < 0
a > 0
a < 0
a > 0
a < 0
(-∞, x
1
)∪(x
2
, +∞)
(x
1
,x
2
)
R\{x
1
}

R

2. 2. ax
2
+ bx + c ≥ 0, a,b,c∈R, a≠0, S = mulţimea soluţiilor:

a S
∆ > 0
∆ > 0
∆ = 0
∆ = 0
∆ < 0
∆ < 0
a > 0
a < 0
a > 0
a < 0
a > 0
a < 0
(-∞, x
1
]∪[x
2
, +∞)
[x
1
,x
2
]
R
{x
1
}
R


Inecuaţiile ax
2
+ bx + c < 0 şi ax
2
+ bx + c ≤ 0 se reduc la cazurile precedente
(prin înmulţirea cu –1 şi schimbarea sensului acestor inegalitãţi).

VIII.3. Rezolvarea sistemelor de ecuaţii cu coeficienţi reali
1. Sisteme formate dintr-o ecuaţie de gradul al doilea şi una de gradul întâi
Aceste sisteme sunt de forma:
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
23
¹
´
¦
= + + + + +
= + +
0
0
) (
1 1 1
2
1 1
2
1
f y e x d y c xy b x a
c by ax
S
Se rezolvã prin metoda substituţiei. În prima ecuaţie putem presupune cã sau
a≠0 sau b≠0 (dacã a = b = 0 atunci prima ecuaţie dispare). Presupunând cã b≠0,
atunci ecuaţia ax + by + c =0 este echivalentã cu ecuaţia
b
c
x
b
a
b
ax c
y − − =
− −
= .
Dacã substituim în y în cea de a doua ecuaţie a sistemului (S), atunci (S) este
echivalent cu sistemul:
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
= +
|
¹
|

\
|
− − + +
|
¹
|

\
|
− − +
|
¹
|

\
|
− − +
− − =
0
) ' (
1 1 1
2
1 1
2
1
f
b
c
x
b
a
e x d
b
c
x
b
a
c
b
c
x
b
a
x b x a
b
c
x
b
a
y
S
Rezolvând ecuaţia a doua a sistemului (S’) obţinem valorile lui x, apoi,
înlocuind în prima ecuaţie din sistemul (S’) obţinem valorile lui y.
Discuţie. 1. Dacã ecuaţia a doua din sistemul (S’) are douã rãdãcini reale,
atunci sistemul (S) are o soluţie realã.
2. Dacã ecuaţia a doua din sistemul (S’) are douã rãdãcini egale,
sau în cazul când aceasta este o ecuaţie de gradul întâi, atunci sistemul (S) are douã
soluţii reale.
3. Dacã ecuaţia a doua a sistemului (S’) nu are nici o rãdãcinã
realã, atunci sistemul (S) nu are soluţii reale.

2. Sisteme de ecuaţii omogene
Un astfel de sistem este de forma:

¹
´
¦
= + +
= + +
2
2
2 2
2
2
1
2
1 1
2
1
) (
d y c xy b x a
d y c xy b x a
S
Sistemul (S) se numeşte omogen deoarece polinoamele a
1
X
2
+ b
1
XY + c
1
Y
2
şi
a
2
X
2
+ b
2
XY + c
2
Y
2
sunt omogene, în sensul cã toate monoamele care apar în scrierea
lor au acelaşi grad.
Presupunem mai întâi cã d
1
≠0 şi d
2
≠0. Existã în aces caz numerele reale α şi β
diferite de zero astfel încât αd
1
+ βd
2
= 0. Se înmulţeşte prima ecuaţie cu α şi cea de a
doua cu β şi apoi se adunã. Se obţine sistemul echivalent:
¹
´
¦
= + + + + +
= + +
0 ) ( ) ( ) (
) ' (
2
2 1 2 1
2
2 2
1
2
1 1
2
1
y c c xy b b x a a
d y c xy b x a
S
β α β α β α

Notãm coeficientul ecuaţiei a doua din (S’) cu a
3
,b
3
,c
3
. Atunci:
¹
´
¦
= + +
= + +
0
) ' (
2
3 3
2
3
1
2
1 1
2
1
y c xy b x a
d y c xy b x a
S
Deoarece d
1
≠0 sistemul (S’) nu are soluţia x = 0 şi y = 0. Putem presupune cã
x≠0. Împãrţim ecuaţia a doua din (S’) cu x
2
şi obţinem ecuaţia de gradul al doilea în
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
24
x
y
: c
3
2
|
¹
|

\
|
x
y
+ b
3
x
y
+ a
3
= 0 care, rezolvatã, ne dã în general douã valori k
1
şi k
2
pentru
x
y
adicã,
x
y
= k
1
şi
x
y
= k
2
.
Rezolvarea sistemului (S) este echivalentã cu rezolvarea urmãtoarelor douã
sisteme:
¹
´
¦
= + +
=
1
2
1 1
2
1
1
1
) (
d y c xy b x a
x k y
S şi
¹
´
¦
= + +
=
1
2
1 1
2
1
2
2
) (
d y c xy b x a
x k y
S
Când d
1
= 0 şi d
2
= 0, sistemul (S) este de forma (S’) şi rezolvarea se continuã
ca pentru sistemul (S’).
3. Sisteme de ecuaţii simetrice
Definiţia VIII.3.3. O ecuaţie în douã necunoscute se zice simetricã dacã
înlocuind x cu y şi y cu x, ecuaţia nu se schimbã.
Rezolvarea sistemelor de ecuaţii simetrice se face astfel: se introduc
necunoscutele auxiliare s şi p date de relaţiile: x + y = s şi xy = p.
Prin introducerea acestor noi necunoscute s şi p, în foarte multe cazuri sistemul
se reduce la un sistem de ecuaţii format dintr-o ecuaţie de gradul întâi şi o ecuaţie de
gradul al doilea în necunoscutele s şi p.
IX. Ecuaţii algebrice de gradul III, IV şi V

IX.1. Ecuaţia reciprocã de gradul al treilea
ax
3
+ bx
2
± bx ± a = 0, a,b∈R, a≠0
Rezolvarea ei se reduce la aceea a ecuaţiei (x ± 1)[ax
2
+ (b + a) + a] = 0

IX.2. Ecuaţia reciprocã de gradul al patrulea
ax
4
± bx
3
+ cx
2
± bx + a = 0, a,b,c∈R, a≠0
Rezolvarea ei se reduce la aceea a unei ecuaţii de gradul al doilea, prin
substituţia y = x +
x
1
: a(x
2
+
2
x
1
) ± b(x +
x
1
) + c = 0 sau ay
2
+ by + c – 2a= 0.

IX.2. Ecuaţia bipãtratã
ax
4
+ bx
2
+ c = 0, a,b,c∈R, a≠0
Cu x = y
2
, rezultã ecuaţia ay
2
+ by + c = 0, deci
a
ac b b
x
2
4
2
4 , 3 , 2 , 1
− ± −
± =

X. Logaritmi

Definiţia X.1. Fie a∈ ∈∈ ∈R
*
+,
a ≠ ≠≠ ≠ 1 şi b∈ ∈∈ ∈R
*
+
douã numere reale. Se numeşte
logaritm al numãrului real strict pozitiv b exponentul la care trebuie ridicat
numãrul a, numit bazã, pentru a obţine numãrul b.
Logaritmul numãrului b în baza a se noteazã log
a
b
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
25
Evident
b
a
a b
log
= . Pentru a = 10 obţinem logaritmi zecimali, iar pentru a = e
obţinem logaritmi naturali.
Proprietãţi:
1. log
a
b = log
a
c ⇔ b = c, (b,c > 0);
2. log
a
a = 1;
3. log
a
1 = 0
4. log
a
a
c
= c; log
a
b
1
=- log
a
b; log
a
x
2n
= 2n log
a
x , x≠0
5. ) 2 , , 0 ( , log
1
log ≥ ∈ > = m N m b b
m
b
a
m
a
;
6. log
a
b log
b
a = 1;
7. Formula de schimbare a bazei logaritmului:
a
b
b
c
c
a
log
log
log =
8. x>0 şi y>0 ⇒ log
a
xy = log
a
x + log
a
y;
9. x>0 şi y>0 ⇒ log
a
y
x
= log
a
x – log
a
y; colog
a
x = - log
a
y
10. a>1 şi x∈(0,1) ⇒ log
a
x < 0; a>1 şi x>1 ⇒ log
a
x > 0;
11. 0<a<1 şi x∈(0,1) ⇒ log
a
x > 0; 0<a<1 şi x>1⇒ log
a
x < 0;
12. a>1 şi 0<x<y ⇒ log
a
x < log
a
y;
13. x>0, y>0, a>0, b>0, a≠1, b≠1 ⇒
y
x
y
x
b
b
a
a
log
log
log
log
= ;
14. x>0, a>0, a≠1, n∈N ⇒ log
a
x = log
a
x
n;

15. x∈R, a>0, a≠1 ⇒ a
x
= e
xlna
.
Operaţii cu logaritmi zecimali
1. Suma a doi logaritmi: se adunã separat caracteristicile (se adunã algebric, întrucât
existã caracteristici pozitive şi caracteristici negative) şi separat mantisele (care sunt
întotdeauna pozitive în afarã de cazul în care întregul logaritm este negativ); apoi cele
douã rezultate se adunã algebric.
2. Scãderea a doi logaritmi: se adunã descãzutul cu logaritmul scãzãtorului.
3. Înmulţirea unui logaritm cu un numãr întreg: când caracteristica este pozitivã,
înmulţirea se face în mod obişnuit; când caracteristica este negativã se înmulţeşte
separat mantisa şi separat caracteristica şi se adunã algebric rezultatele.
4. Împãrţirea unui logaritm printr-un numãr întreg: în cazul când caracteristica este
pozitivã, împãrţirea se face obişnuit. În cazul în care este negativã se împarte separat
mantisa şi separat caracteristica; dacã nu se împarte exact cu caracteristica prin
numãrul dat, atunci se adaugã caracteristicii atâtea unitãţi negative câte sunt necesare
pentru a avea un numãr divizibil prin împãrţitorul respectiv şi, pentru a nu se
modifica rezultatul, se adaugã şi mantisei tot atâtea unitãţi, dar pozitive.
X.1. Ecuaţii şi inecuaţii logaritmice fundamentale
1. log
a
x = b, a>0, a≠1, b∈R. Soluţia: x = a
b
.
2. log
a
x > b, b∈R. Fie S mulţimea soluţiilor. Avem:

Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
26
a S
a > 1
0 < a < 1
(a
b
, +∞)
(0, a
b
)
3. log
a
x < b, b∈R. Fie S mulţimea soluţiilor. Avem:
a S
a > 1
0 < a < 1
(0, a
b
)
(a
b
, +∞)

X.2. Ecuaţii şi inecuaţii exponenţiale fundamentale
1. a
x
= b, a>0, a≠1, b>0. Soluţia x = log
a
b, b∈R
2. a
x
= b, a>0, a≠1, b≤0, nu are nici o soluţie realã
3. a
x
> b. Fie S mulţimea soluţiilor. Avem:
a b S
a > 1
0 < a < 1
a > 0
a ≠ 1
b > 0
b > 0
b < 0
(log
a
b, +∞)
(-∞, log
a
b)
R
4. a
x
< b. Fie S mulţimea soluţiilor. Avem:
a b S
a > 1
0 < a < 1
a > 0
a ≠ 1
b > 0
b > 0
b < 0
(-∞, log
a
b)
(log
a
b, +∞)


XI. Metoda inducţiei matematice

XI.1. Axioma de recurenţã a lui Peano
Fie A o parte a lui N astfel cã:
1. 0∈A
2. (∀n∈N), n∈A ⇒ n+1∈A. Atunci rezultã A = N.

XI.2. Metoda inducţiei matematice
Fie P(n) o propoziţie care depinde de numãrul natural n. Dacã avem:
1. P(0) adevãratã;
2. ∀n∈N, P(n) adevãratã ⇒ P(n+1) adevãratã, atunci P(n) este adevãratã pentru
orice numãr natural n.
În demonstraţie prin metoda inducţiei matematice (recurenţã) poate apãrea în
loc de 0, un numãr natural n
0
, dacã în propoziţia P(n) pe care vrem sã demonstrãm am
constatat n≠n
0
.

XI.2. Variantã a metodei inducţiei matematice
Fie P(n) o propoziţie care depinde de numãrul natural n≠n
0
. Dacã avem:
1. P(n
0
) adevãratã;
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
27
2. (∀m∈N, n
0
≤m≤k) P(m) adevãratã ⇒ P(k) adevãratã, atunci P(n) este adevãratã
pentru orice numãr natural n≥n
0
.

XII. Analizã combinatorie

XII.1. Permutãri
Definiţia XII.1.1. O mulţime împreunã cu o ordine bine determinatã de
dispunere a elementelor sale este o mulţime ordonatã şi se notazã (a
1
,a
2
,…,a
n
).
Definiţia XII.1.2. Se numesc permutãri ale unei mulţimi A cu n elemente
toate mulţimile ordonate care se pot forma cu cele n elemente ale lui n. Numãrul
permutãrilora n elemente, n∈ ∈∈ ∈N*, este P
n
=1⋅ ⋅⋅ ⋅2⋅ ⋅⋅ ⋅3⋅ ⋅⋅ ⋅…⋅ ⋅⋅ ⋅n = n!; 0! = 1 (prin definiţie).
Factoriale (proprietãţi): n! = (n – 1)!n; n! =
1 n
1)! (n
+
+


XII.2. Aranjamente
Definiţia XII.2.1. Se numesc aranjamente a n elemente luate câte m (m≤ ≤≤ ≤n)
ale unei mulţimi A cu n elemente, toate submulţimile ordonate cu câte m elemente
care se pot forma din cele n elemente ale mulţimii A. Se noteazã A
m
n
.
Numãrul aranjamentelor a n elemente luate câte m este:
A
m
n
= n(n – 1)…(n – m + 1) =
m)! (n
n!

, n≥m.
Proprietãţi: A
n
n
= P
n
; A
n
n
=
0!
n!
sau A
n
n
= n!; 1 ;
0 1
= =

n
n
n
n
n
A A A .

XII.3. Combinãri
Definiţia XII.3.1. Se numesc combinãri a n elemente luate câte m (m≤ ≤≤ ≤n) ale
unei mulţimi A cu n elemente toate submulţimile cu câte m elemente, care se pot
forma din cele n elemente ale mulţimii A. Se noteazã
m
n
C .
Proprietãţi:
1. 1 ;
0
0
0 1
= = = = C C C n C
n
n
n n
;
2.
1
1 1
;

− −

+ = =
m
n
m
n
m
n
m n
n
n
n
C C C C C ;
3. Numãrul submulţimilor unei mulţimi cu n elemente este 2
n
;
4.
1
1
1 1
1
1
1
1
1
...


− −
+
+ + + + + =
m
m
m
m
m
m
m
n
m
n
m
n
C C C C C C ;
5.
) ... (
2 1
1 1
2
1
1
...
! !... !
!

+ + − −
=
m
p p n
p
p n
p
n
n
C C C
p p p
n
unde p
1
+ … p
m-1
< n

XII.4. Binomul lui Newton
(x + a)
n
=
n n
n
k k n k
n
n
n
n
n
a C a x C a x C x C + + + + +
− −
... ...
1 1 0

(x – a)
n
=
n n
n
n k k n k
n
k n
n
n
n
a C a x C a x C x C ) 1 ( ... ) 1 ( ...
1 1 0
− + + − + + −
− −
unde n∈N
Proprietãţi:
1. Termenul de rank k+1 este T
k+1
= (-1)
k k
n
C x
n-k
a
k
;
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
28
2.
k
n
k
n
k
n
k
n
C
k
k n
C C
k
k n
C
1
;
1
1
1
1
+

=
+

=
+
+
+
;
3. T
k+2
=
x
a
k
k n

+

1
T
k+1
sau T
k+2
=
x
a
k
k n

+


1
T
k+1
;
4. Numãrul termenilor dezvoltãrii (x ± a)
n
este n+1;
5. Coeficienţii termenilor egal depãrtaţi de extremi sunt egali.
Relaţii importante:
2 2 1 2 0
2
1 5 3 1 1 4 2 0
1 0 1 0
) ( ... ) ( ) (
; 2 ... ; 2 ...
; 0 ) 1 ( ... ; 2 ...
n
n n n
n
n
n
n n n
n
n n n
n
n
n
n n
n n
n n n
C C C C
C C C C C C
C C C C C C
+ + + =
= + + + = + + +
= − + + − = + + +
− −

Dezvoltãri particulare uzuale:
1. (a ± b)
2
= a
2
± 2ab + b
2
;
2. (a + b + c)
2
= a
2
+ b
2
+ c
2
+ 2(ab + bc + ac);
3. (a + b)
3
= a
3
+ 3a
2
b + 3ab
2
+ b
3
;
4. (a – b)
3
= a
3
– 3a
2
b + 3ab
2
– b
3
;
5. (a + b + c)
3
= a
3
+ b
3
+ c
3
+ 3(a
2
b + a
2
c + b
2
a + b
2
c + c
2
a + c
2
b) + 6abc;
6. (a + b)
4
= a
4
+ 4a
3
b

+ 6a
2
b
2
+ 4ab
3
+ b
4
.

XII.5. Suma puterilor asemenea ale primelor n numere naturale
Dacã S
p
= 1
p
+ 2
p
+ …+ n
p
, p∈N, atunci avem:
12
) 1 2 2 ( ) 1 (
;
30
) 1 9 6 )( 1 (
2
1 (
;
6
) 1 2 )( 1 (
;
2
) 1 (
2 2 2
5
2 3
4
2
3 2 1
− + +
=
− + + +
=

+
=
+ +
=
+
=
n n n n
S
n n n n n
S
n n
S
n n n
S
n n
S

O relaţie care permite calculul lui S
p
, când se cunosc S
p-1
, S
p-2
,…, S
1
este
formula lui Pascal: (n+a)
p+1
= 1+ n S C S C S C
p
p p P p p
+ + + +
+ − + + 1 1 1
2
1
1
1
...


XIII. Progresii

XIII.1. Progresii aritmetice
Definiţia XIII.1.1. Se numeşte progresie aritmeticã un şir de numere
a
1
,a
2
,a
3
,…,a
n
,… în care fiecare termen, începând cu a
2
, se obţine din cel precedent
prin adãugarea unui numãr constant numit raţia progresiei. Se noteazã
÷a
1
,a
2
,a
3
,…a
n
,…
Dacã a
1
este primul termen, a
n
cel de-al n-lea termen (termenul general), r raţia,
n numãrul termenilor şi S
n
suma celor n termeni, atunci avem:
a
n
= a
n-1
+ r, n≥2 (prin definiţie)
a
n
= a
1
+ (n – 1)r, n≥2 (prin definiţie)
S
n
= a
1
+ a
2
+ …+ a
n
, S
n
=
2
)n a (a
n 1
+

Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
29
n
2
1)r (n 2a
S
1
n
− +
=
Termenii echidistanţi de extremi. Într-o progresie aritmeticã suma termenilor
echidistanţi de extremi este egalã cu suma termenilor extremi: a
k
+ a
n-k+1
= a
1
+ a
n
.
Observaţie. Dacã numãrul termenilor este impar (n = 2m + 1), atunci existã un
termen în mijloc, a
m+1
, astfel încât 2a
m+1
= a
1
+ a
2m+1
.
Condiţia necesarã şi suficientã pentru ca trei termeni a,b,c, luate în aceastã
ordine, sã formeze o progresie aritmeticã, este sã avem 2b = a + c.

XIII.2. Progresii geometrice
Definiţia XIII.2.1. Se numeşte progresie geometricã un şir de numere
a
1
,a
2
,a
3
,…,a
n
,… în care fiecare termen, începând cu a
2
, se obţine din cel precedent
prin înmulţirea acestuia cu un acelaşi numãr q (q≠ ≠≠ ≠0) numit raţie. Se noteazã
÷÷a
1
,a
2
,a
3
,…a
n
,…
Dacã a
1
este primul termen, a
n
cel de-al n-lea termen (termenul general), q
raţia, n numãrul termenilor şi S
n
suma celor n termeni, atunci avem:
a
n
= qa
n-1
, n≥2 (prin definiţie)
a
n
= a
1
q
n-1
, n≥2 (a
n
în funcţie de a
1
, q şi n)
S
n
= a
1
+ a
2
+ …+ a
n
, S
n
=
1 q
1 q
a
n
1S
n
= 1 q ,
q 1
q a a
n 1
Termeni echidistanţi de extremi. Într-o progresie geometricã, produsul a doi
termeni echidistanţi de extremi este egal cu produsul termenilor extremi:
a
p
a
n-p+1
= a
1
a
n
.
Observaţie. Dacã numãrul termenilor este impar (n = 2m + 1) atunci existã un
termen la mijloc, a
m+1
, astfel încât
1 2 1
2
1 + +
=
m m
a a a .
Condiţia necesarã şi suficientã ca trei numere a,b,c, luate în aceastã ordine, sã
formeze o progresie geometricã este sã avem b
2
= ac.

XIV. Polinoame

XIV.1. Forma algebricã a unui polinom
f∈C[x] este f = a
0
X
n
+ a
1
X
n-1
+ a
2
X
n-2
+ … + a
n
, unde n este gradul, a
0
– coeficientul
dominant, a
n
– termenul liber.
Funcţia polinomialã asociatã lui f∈C[x] este f
~
:C→C f
~
(α) = f(α) ∀α∈C;
f(α) fiind valoarea polinomului f în α.
Teorema împãrţirii cu rest: ∀f,g∈C[x], g≠0 existã polinoamele unice q,r∈C[x]
astfel încât f = gq + r, grad r < grad g.
Împãrţirea unui polinom cu X-a: Restul împãrţirii polinomului f∈C[x], f≠0 la
X-a este f(a).
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
30
Schema lui Horner: ne ajutã sã aflãm câtul q = b
0
X
n-1
+ b
1
X
n-2
+ … + b
n-1
al
împãrţirii polinomului f = a
0
X
n
+ a
1
X
n-1
+ a
2
X
n-2
+ … + a
n
la binomul X-a; precum şi
restul acestei împãrţiri r = f(a);
a
0
a
1
… a
n-1
a
n
a b
0
= a
0
b
1
= ab
0
+a
1
… b
n-1
= ab
n-2
+a
n-1
r=f(a)=ab
n-1
+a
n

XIV.2. Divizibilitatea polinoamelor
Definiţia XIV.2.1. Fie f,g∈ ∈∈ ∈C[x], spunem cã g divide pe f şi notãm g f dacã
∃ ∃∃ ∃q∈ ∈∈ ∈C[x] astfel încât f=gq.
Proprietãţi:
1. a f, ∀a∈C*, ∀f∈C[x];
2. g f şi f≠0 ⇔ r = 0;
3. g f şi f≠0 ⇒ grad f ≥ grad g;
4. a∈C* ⇒ af f;
5. f f (refelexivitate);
6. f g şi g h ⇒ f h (tranzitivitate);
7. f g şi g f ⇒ ∃ a∈C* cu f = ag (f,g sunt asociate în divizibilitate).
Definiţia XIV.2.2. Un polinom d se numeşte cel mai mare divizor comun
(c.m.m.d.c.) al polinoamelor f şi g dacã: 1) d f şi d g.
2) d’ f şi d’ g ⇒ d’ d şi notãm d=(f,g)
Definiţia XIV.2.3. Dacã d=1 atunci f şi g se numesc prime între ele.
Definiţia XIV.2.4. Un polinom m se numeşte cel mai mic multiplu comun
(c.m.m.m.c.) al polinoamelor f şi g dacã: 1) f m şi g m.
2) f m’ şi g m’ ⇒ m m’
Teoremã. Dacã d=(f,g) atunci m =
d
g f ⋅

XIV.3. Rãdãcinile polinoamelor
Definiţia XIV.3.1. Numãrul α αα α∈ ∈∈ ∈C se numeşte rãdãcinã a polinomului f dacã
şi numai dacã f
~
(α αα α) = 0.
Teorema lui Bezout: Numãrul α∈C este rãdãcinã a polinomului f≠0⇔(X-a) f.
Definiţia XIV.3.2. Numãrul α αα α se numeşte rãdãcinã multiplã de ordinul p a
polinomului f≠0 dacã şi numai dacã (X-a) f iar (X-a)
p+1
nu-l divide pe f.
Teoremã: Dacã f∈C[x] este un polinom de gradul n şi x
1
,x
2
,x
3
,…,x
n
sunt
rãdãcinile lui cu ordinele de multiplicitate m
1
,m
2
,m
3
,…,m
n
atunci
n
m
n
m m
x X x X x X a f ) ...( ) ( ) (
2 1
2 1 0
− − − = unde a
0
este coeficientul dominant al lui f, iar
m
1
+ m
2
+ … + m
n
= grad f.
XIV.4. Ecuaţii algebrice
Definiţia XIV.4.1. O ecuaţie de forma f(x) = 0 unde f≠ ≠≠ ≠0 este un polinom, se
numeşte ecuaţie algebricã.
Teorema lui Abel-Ruffini: Ecuaţiile algebrice de grad mai mare decât patru nu
se pot rezolva prin radicali.
Teorema lui D’Alambert-Gauss: Orice ecuaţie algebricã de grad mai mare sau
egal cu unu, are cel puţin o rãdãcinã (complexã).
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
31
Formulele lui Viete: Dacã numerele x
1
,x
2
,…,x
n
sunt rãdãcinile polinomului
f∈C[x], f = a
0
X
n
+ a
1
X
n-1
+ …+ a
n
, a
0
≠0 atunci:
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
´
¦
− =
− = + + +
− = + + +
= + + + + +
− = + + +
+ − + − + −
− −

0
2 1
0
2 1 1 1 2 1 2 1
0
3
1 2 4 2 1 3 2 1
0
2
1 3 2 1 2 1
0
1
2 1
) 1 ( ...
..... .......... .......... .......... .......... ..........
) 1 ( ... ... ... ...
.... .......... .......... .......... .......... ..........
...
... ...
...
a
a
x x x
a
a
x x x x x x x x x x
a
a
x x x x x x x x x
a
a
x x x x x x x x
a
a
x x x
n n
n
k k
m k m k m k k k
n n n
n n n
n


XIV.5. Polinoame cu coeficienţi din R, Q, Z
Teoremã: Dacã f∈R[x] admite pe α = a + ib, b≠0 ca rãdãcinã atunci el admite
ca rãdãcinã şi peα = a – ib, iar α şiα au acelaşi ordin, de mutiplicitate.
Teoremã: Dacã un polinom f∈Q[x] admite pe α = a + b d (a,b∈Q, b≠0,
d∈R\Q) ca rãdãcinã, atunci el admite şi peα = a – b d , iar α şiα au acelaşi ordin,
de mutiplicitate.
Teoremã: Dacã un polinom f∈Z[x], grad f≥1, admite o rãdãcinã α =
2
p
∈Q,
(p,q) = 1 atunci p a
n
şi q a
0
.
În particular dacã f∈Z[x] are rãdãcina α=p∈Z atunci p a
n
.XV. Permutãri, matrici, determinanţi


XV.1. Permutãri
Definiţie XV.1.1. Fie A={1,2,…n}, ϕ ϕϕ ϕ se numeşte permutare de gradul n
daacã ϕ ϕϕ ϕ:A→ →→ →A şi ϕ ϕϕ ϕ bijectivã.
ϕ =
|
|
¹
|

\
|
(n) ... (2) (1)
n ... 2 1
σ ϕ ϕ

S
n
– mulţimea permutãrilor de grad n; card S
n
= n!
1
A
= e, permutarea identicã e =
|
|
¹
|

\
|
n ... 2 1
n ... 2 1

Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
32
Compunerea permutãrilor
Fie σ,τ∈S
n
atunci σoτ =
|
|
¹
|

\
|
(n)) ( ... (2)) ( (1)) (
n ... 2 1
τ σ τ ϕ τ ϕ
∈S
n

Transpoziţii
Definiţia XV.1.2. Fie i,j∈ ∈∈ ∈A, i≠ ≠≠ ≠j, τ ττ τ
ij
∈ ∈∈ ∈S
n
, τ ττ τ
ij
se numeşte transpoziţie dacã:
¦
¹
¦
´
¦

=
=
=
j i, k daca k,
j k daca i,
i k daca j,
) (k
ij
τ
|
|
¹
|

\
|
=
n ... i ... k ... j ... 2 1
n ... j ... k ... i ... 2 1
) (k
ij
τ
Observaţii: 1. (τ
ij
)
-1
= τ
ij
;
2. Numãrul transpoziţiilor de grad n este
2
n
C
Signatura (semnul) unei permutãri
Definiţia XV.1.3. Fie (i,j)∈ ∈∈ ∈AxA, i<j, (i,j) se numeşte inversiune a lui ϕ ϕϕ ϕ dacã
ϕ ϕϕ ϕ(j)<ϕ ϕϕ ϕ(i), m(ϕ ϕϕ ϕ) numãrul inversiunilor lui ϕ ϕϕ ϕ:
2
) 1 (
) ( 0
2

= ≤ ≤
n n
C m
n
ϕ ;
ε(ϕ) = (-1)
m(ϕ)
se numeşte signatura lui ϕ.
Observaţii: 1. Permutarea ϕ se numeşte parã dacã ε(ϕ) = 1, respectiv imparã dacã
ε(ϕ) = - 1;
2. Orice transpoziţie este imparã;
3.

≤ < ≤ −

=
n j i j i
j i
1
) ( ) (
) (
ϕ ϕ
ϕ ε ;
4. ε(ϕ oσ) = ε(ϕ)ε(σ).

XV.2. Matrici
Definiţia XV.2.1. Fie M = {1,2,…m} şi N = {1,2,…n}. O aplicaţie A:MxN→C
A(i,j)=a
ij
se numeşte matrice de tipul (m,n): cu m linii şi n coloane:
|
|
|
|
|
¹
|

\
|
=
mn m m
n
n
a a a
a a a
a a a
A
...
... ... ... ...
...
...
2 1
2 22 21
1 12 11
şi notãm M
m,n
(C) mulţimea matricelor de tipul (m,n) cu
elemente numere complexe.
Definiţia XV.2.2. Dacã m=n atunci matricea se numeşte pãtraticã de ordinul
n, iar mulţimea lor se noteazã M
n
(C).
Definiţia XV.2.3. Douã matrici A,B∈ ∈∈ ∈M
m,n
(C) sunt egale dacã şi numai dacã
a
ij
= b
ij
∀ ∀∀ ∀(i,j)∈ ∈∈ ∈MxN.
Operaţii cu matrici:
1. Adunarea
Fie A,B∈M
m,n
(C) atunci C = A + B∈M
m,n
(C) unde c
ij
=a
ij
+ b
ij
∀ (i,j)∈MxN
este suma lor.
Proprietãţi ∀A,B,C∈M
m,n
(C):
1. A+B = B+A (comutativitate);
2. (A+B)+C = A+(B+C) (asociativitate);
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
33
3. A+0 = 0+A = A (elementul neutru este matricea nula 0);
4. A+(-A) = (-A)+A = 0 (opusul lui A este –A).
2. Înmulţirea cu scalari
Fie A∈M
m,n
(C) şi λ∈C atunci B=λA∈M
m,n
(C) unde b
ij

ij
∀(i,j)∈MxN este
produsul matricei A cu scalarul λ.
Proprietãţi ∀A,B∈M
m,n
(C) şi λµ∈C.
1. 1⋅A = A;
2. λ⋅A = A⋅λ;
3. λ(A+B) = λA + λB;
4. (λ+µ)A = λA + µA;
5. λ(µA) = (λµ)A = µ (λA).

3. Transpusa unei matrici
Fie A∈M
m,n
(C) atunci
t
A∈M
m,n
(C) unde
t
a
ij
= a
ji
, ∀(i,j)∈MxN
4. Înmulţirea matricelor
Fie A∈M
m,n
(C) şi B∈M
n,p
(C) atunci C=A⋅B∈M
m,p
(C) unde

=
=
n
k
kj ik ij
b a c
1
,
∀(i,j)∈MxN este produsul lor
Proprietãţi:
1. (A⋅B) ⋅C = A⋅(B⋅C) (asociativitate);
2. A⋅I
n
= I
n
⋅A (element neutru-matricea unitate)
|
|
|
|
|
¹
|

\
|
=
1 ... 0 0
... ... ... ...
0 ... 1 0
0 ... 0 1
n
I
3. (A+B)⋅C = A⋅C + B⋅C;
4. A⋅(B+C) = A⋅B + A⋅C.

XV.3. Determinanţi
Fie M
n
(C) – mulţimea matricilor pãtrate de ordin n cu elemente din C:
|
|
|
|
|
¹
|

\
|
=
mn m m
n
n
a a a
a a a
a a a
A
...
... ... ... ...
...
...
2 1
2 22 21
1 12 11
, A∈M
n
(C)
Definiţia XV.3.1. Se numeşte determinantul matricii A, numãrul
det A =


n
S
n n
a a a
σ
σ σ σ
σ ε
) ( ) 2 ( 2 ) 1 ( 1
... ) (
det A =
nm n n
n
n
a a a
a a a
a a a
...
... ... ... ...
...
...
2 1
2 22 21
1 12 11

Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
34
det A = a
i1
A
i1
+ a
i2
A
i2
+ … + a
in
A
in
unde A
ij
este complementul algebric al
elementului a
ij
din matricea A:
A
ij
= (-1)
i+j
a ... a a ... a a
... ... ... ... ... ... ...
a ... a a ... a a
a ... a a ... a a
... ... ... ... ... .... ...
a ... a a ... a a
a ... a a ... a a
nm 1 nj 1 - nj n2 n1
1n i 1 1j i 1 - 1j i 12 i 11 i
1n - i 1 1j - i 1 - 1j - i 12 - i 11 i
2n 1 2j 1 - 2j 22 21
1n 1 1j 1 - 1j 12 11
+
+ + + + + +
+ −
+
+

Dacã C = AB, atunci det C = det A det B (A,B,C∈M
n
(C))
Determinantul de ordinul 2:
21 12 22 11
22 21
12 11
a a a a
a a
a a
− =
Determinantul de ordinul 3:
33 12 21 23 32 11 13 22 31 31 23 12 13 32 21 33 22 11
33 32 31
23 22 21
13 12 11
a a a a a a a a a a a a a a a a a a
a a a
a a a
a a a
− − − + + =

XV.4. Inversa unei matrici
Fie A∈M
n
(C), dacã det A≠0 existã A
-1
∈M
n
(C) astfel încât AA
-1
= I
n
, I
n
∈M
n
(C),
I
n
– matricea unitate:
|
|
|
|
|
¹
|

\
|
=

nn n n
n
n
A A A
A A A
A A A
A
A
...
... ... ... ...
...
...
det
1
2 1
2 22 12
1 21 11
1XVI. Sisteme lineare

XVI.1. Notaţii:

a
ij
– coeficienţi, x
I
– necunoscute, b
i
– termeni liberi;
(S)
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
= + + +
= + + +
= + + +
n n mn m m
n n
n n
b x a x a x a
b x a x a x a
b x a x a x a
...
......... .......... .......... ..........
...
...
2 2 1 1
2 2 2 22 1 21
1 1 2 12 1 11
, m – ecuaţii, n – necunoscute;

Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
35
|
|
|
|
|
¹
|

\
|
=
mn m m
n
n
a a a
a a a
a a a
A
...
... ... ... ...
...
...
2 1
2 22 21
1 12 11
,
|
|
|
|
|
¹
|

\
|
=
n mn m m
n
n
b
b
b
a a a
a a a
a a a
A
...
...
... ... ... ...
...
...
2
1
2 1
2 22 21
1 12 11
,
r – rangul matricii A = rangul sistemului

XVI.2. Compatibilitatea
Sistemul (S) este compatibil determinat dacã:
1. r = m = n (sistem de tip Cramer) şi det A = ∆ ≠ 0, atunci x
I
=


i
, unde
|
|
|
|
|
¹
|

\
|
= ∆
nn
n
n
n n n
i
a
a
a
b a a
b a a
b a a
...
...
...
...
...
...
... ... ... ...
...
...
2
1
2 1
2 22 21
1 12 11

2. r = n < m şi rang A= r.
Sistemul (S) este incompatibil dacã r ≤ min (m,n) şi rang A = r + 1.

XVI.3. Sisteme omogene (b
i
= 0)
1. Sunt compatibile determinate (x
1
= x
2
= … = x
n
= 0) dacã r = n;
2. Sunt compatibile nedeterminate dacã r < n.

XVII. Structuri algebrice

XVII.1. Monoid
Fie (M,*), MxM→M, (x,y)→x*y, M-nevidã.
Axiomele monoidului:
M1. (x*y)*z = x*(y*z) ∀x,y,z∈M (asociativitatea);
M2. ∃ e∈M astfel încât x*e = e*x = x ∀x∈M (e element neutru);
dacã M3. x*y = y*x, ∀x,y∈M monidul este comutativ.
Ex: 1. (N,+), (N,⋅) sunt monoizi comutativi;
2. (F(E),o) monoid necomutativ (F(E) este mulţimea funcţiilor f:E→E, E –
nevidã, o – compunerea funcţiilor).

XVII.2. Grup
Fie (G,*), GxG→G, (x,y)→x*y, G-nevidã.
Axiomele grupului:
G1. (x*y)*z = x*(y*z) ∀x,y,z∈G(asociativitatea);
G2. ∃ e∈G astfel încât x*e = e*x = x ∀x∈G (e element neutru);
G3. ∀ x∈G ∃ x’∈G astfel încât x’*x = x*x’ = e (x’ simetricul lui x);
dacã G4. x*y = y*x, ∀x,y∈G grupul este comutativ (sau abelian).
Ex: 1. (Z,+), (Q,+), (R,+), (C,+) – grupuri comutative;
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
36
2. (R
n
,⊕) – grupul resturilor modulo n, comutativ;
3. (M
n
(Z),+) – grupul matricilor pãtrate de ordin n cu elemente din Z;
4. (K, o) – grupul lui Klein (al simetriilor faţã de sistemul de coordonate),
comutativ;
5. (σ
n
, o) – grupul simetric de grad n (al permutãrilor de n elemente) nu este
comutativ;
Definiţia XVII.2.1. Fie (G,*) grup, H⊂G, H este subgrup dacã ∀ x,y∈H ⇒
x*y∈H şi ∀ x∈H ⇒ x’∈H (x’ este simetricul lui x în raport cu operaţia *);
Fie grupurile (G
1
,⊥), (G
2
,∆):
Definiţia XVII.2.2. f:G
1
→G
2
se numeşte morfism de grupuri dacã
f(x⊥y)=f(x)∆f(y), ∀x,y∈G
1
.
Definiţia XVII.2.3. f:G
1
→G
2
se numeşte izomorfism de grupuri dacã f este
bijectivã şi f(x⊥y)=f(x)∆f(y), ∀x,y∈G
1
.
Definiţia XVII.2.4. f:G
1
→G
2
se numeşte automorfism (endomorfism) al
grupului G
1
, dacã f este un izomorfism (morfism).

XVII.3. Inel
Fie (A,+,•), AxA→A, (x,y)→x+y şi AxA→A, (x,y)→x•y, A nevidã;
Definiţia XVII.3.1. (A,+,•) este inel dacã:
G. (A,+) este grup abelian;
M. (A,•) este monoid şi
D. • este distributivã faţã de +:
x•(y+z) = x•y + y•z
(y+z)•x = y•x + y•z, ∀x,y,z∈A
dacã C. x•y = y•x ∀x,y∈A, inelul este comutativ.
Exemple de inele:
1. (Z,+,⋅) – inelul numerelor întregi;
2. (Z[i],+, ⋅) – inelul întregilor lui Gauss, Z[i] = {z = a + bia,b∈Z}
3. (R
n
,⊕,⊗) – inelul resturilor modulo n;
4. (M
n
(A),+,⋅) – inelul matricelor pãtratice (cu elemente din inelul A);
5. (Z
n
,+,⋅) – inelul claselor de resturi modulo n.
Fie inelele (A,⊥,*) şi (A’,∆,o):
Definiţia XVII.3.1. f:A→A’ se numeşte izomorfism de inele dacã f este
bijectivã şi f(x⊥y) = f(x)∆f(y), f(x*y) = f(x)of(y), ∀x,y∈A.
Definiţia XVII.3.2. (A,+,•) este inel fãrã divizori ai lui zero dacã x≠0, y≠0
implicã x•y≠0.
Definiţia XVII.3.3. Un inel comutativ cu cel puţin douã elemente şi fãrã
divizori ai lui zero se numeşte domeniu integritate.
Definiţia XVII.3.4. Dacã (A,+,⋅ ⋅⋅ ⋅) este inel, atunci (A[X],+ ,⋅ ⋅⋅ ⋅) este inelul
comutativ al polinoamelor cu coeficienţi în A.
f∈A[X], f = a
0
+ a
1
X + a
2
X
2
+ … + a
n
X
n
este forma algebricã a unui polinom
de nedeterminatã X cu coeficienţi în A:
- dacã a
n
≠0, grad f = n (a
n
– coeficient dominant);
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
37
- dacã a
0
= a
1
= … = a
n
, f = 0 (polinom nul), grad 0 = -∞.
Proprietãţi: 1. grad (f+g) ≤ max{grad f, grad g};
2. grad f⋅g ≤ grad f + grad g.
Teoremã. Dacã A este domeniu de integritate atunci A[X] este domeniu de
integritate şi grad f⋅g = grad f + grad g, ∀f,g∈A[X].

XVII.4. Corp
Fie (K,+,•), KxK→K, (x,y)→x+y şi KxK→k, (x,y)→x•y, K – nevidã.
Definiţia XVII.4.1. (K,+,• •• •) este corp dacã (K,+,• •• •) este inel, 0≠1 şi ∀x∈K, x≠0
⇒ ∃ x
-1
∈K, astfel încât x•x
-1
= x
-1
•x = 1.
Dacã x•y = y•x ∀x,y∈K, corpul este comutativ.
Exemple de corpuri:
1. (Q,+,⋅) – corpul numerelor raţionale;
2. (R,+, ⋅) – corpul numerelor reale;
3. (C,+, ⋅) – corpul numerelor complexe;
4. (Q( d ),+,⋅) – corpul numerelor pãtratice (d∈Z, d – liber de pãtrate);
5. (Z
p
,+, ⋅) – corpul claselor de resturi modulo p (p∈N*, p >1, p – numãr prim).
Definiţia XVII.4.2. Fie corpurile (K,⊥ ⊥⊥ ⊥,*) şi (K’,∆ ∆∆ ∆,o), f:K→ →→ →K’ este izomorfism
de corpuri dacã f este bijectivã, f(x⊥y) = f(x) ∆ f(y), f(x*y) = f(x) o f(y) ∀ ∀∀ ∀x,y∈ ∈∈ ∈R.
Teorema împãrţirii cu rest în mulţimea K[X], K corp comutativ şi g∈K[X],
g≠0: ∀f∈K[X], existã polinoamele q,r∈K[X], unic determinate astfel încât f = q⋅g+r,
grad r < grad g.


GEOMETRIE ŞI TRIGONOMETRIE

Notaţii:
- lugimea laturilor triunghiului ABC, AB = c, BC = a, CA = b;
- lungimile segmentelor importante în triunghi:
AD = h
a
(AD⊥BC, h
a
lugimea înãlţimii din A, D∈BC);
AD = m
a
(BD=BC, m
a
lugimea medianei din A, D∈(BC));
AD = b
a
(∠BAD =∠CAD, b
a
lugimea bisectoarei din A, D∈(BC));
-
2
c b a + +
= p (p – semiperimetrul triunghiului ABC);
- A
ABC
– aria triunghiului ABC, notatã şi S;
- R – raza cercului circumscris unui poligon;
- r – raza cercului înscris într-un poligon;
- l
n
– latura poligonului regulat cu n laturi;
- a
n
– apotema poligonului regulat cu n laturi;
- P – perimetrul poligonului;
- A
lat
– aria lateralã (prismã, piramidã, trunchi de piramidã);
- A
tot
– aria totalã, notatã şi A;
- V – volumul.
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
38
I. Triunghiul

Inegalitãţi gemetrice:
1. m(∠MBA) > m(∠A), m(∠MBA) > m(∠C), ∠MBA este unghi exterior;
2. a+b > c, b+c > a, a+c > b
3. a > b-c , b > c-a , c > a-b A
4. m
a
<
2
c b +

5. p < m
a
+ m
b
+ m
c
< P

Teorema bisectoarei (∠BAD ≡ ∠DAC) B C
c b
b a
DC
c b
c a
BD
AC
AB
DC
BD
+

=
+

= = ; ;
Observaţii:
1. Centrul cercului circumscris unui triunghi este punctul de intersecţie al
mediatoarelor;
2. Centrul cercului înscris într-un triunghi este punctul de intersecţie al bisectoarelor;
3. Centrul de greutate al triunghiului este punctul de intersecţie al medianelor.
4. Ortocentrul triunghiului este punctul de intersecţie al înãlţimilor.
II. Poligoane convexe

Suma S
n
a mãsurilor unghiurilor unui poligon convex cu n laturi:
S
n
= (n – 2)⋅180°
Poligonul regulat este inscriptibil într-un cerc şi poate fi circumscris unui alt
cerc.
III. Relaţii metrice în triunghi

III.1. Triunghiul dreptunghic
ABC (m(∠A) = 90°, AD⊥BC)
1. Teorema lui Pitagora: a
2
= b
2
+ c
2
;
2. Teorema catetei: b
2
= a⋅CD, c
2
= a⋅BD;
3. Teorema înãlţimii:
2
a
h =BD⋅DC;
4. c h b h
c b
h
c b a
= =

= , ,
2
;
5.
2 2 2 2 2 2
4
3
,
4
3
,
2
c a m b a m
a
m
c b a
− = − = = ;
6.
c a
a
b b
c a
a
c b
c b
c b
b
c b a
+
⋅ =
+
⋅ =
+

=
2
;
2
; 2 ;
7.
2
c b
A
ABC

= ;
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
39
8.
2
a
R = ;
9.
c b a
c b
r
+ +

= ;
10. Relaţii exprimate prin funcţii trigonometrice:
b = a⋅sin B, b = a⋅cos C, b = c⋅tg B, b = c⋅ctg C.
III.2. Triunghiul dreptunghic ABC (a = b = c)
1.
2
3 a
b m h
a a a
= = =
2.
4
3
2
a
A
ABC
= ;
3.
3
3 a
R =
4.
6
3 a
r =
III.3. Triunghiul oarecare ABC (AD⊥BC)
1. Teorema lui Pitagora generalizatã:
a) b
2
= a
2
+ c
2
– 2a⋅BD, dacã m(∠B)<90° ;
b) b
2
= a
2
+ c
2
+ 2a⋅BD, dacã m(∠B)>90° ;
2. Relaţiile lui Steward O∈(BC):
b
2
⋅BO + c
2
⋅CO – a
2
⋅AO = a⋅BO⋅CO;
3.
4
) ( 2
2 2 2
2
a c b
m
a
− +
= ;
4. ) )( )( (
2
c p b p a p p
a
h
a
− − − = ;
5. bc a p p
c b
b
a
) (
2

+
= ;
6. S
h a
A
a
ABC
=

=
2
;
7. ) )( )( ( c p b p a p p S − − − = ;
8.
S
abc
R
4
= ;
9.
p
S
r = .

III.4. Relaţii exprimate prin funcţii trigonometrice
1. Teorema sinusurilor: R
C
c
B
b
A
a
2
sin sin sin
= = = ;
2. Teorema cosinusului:
bc
a c b
A A bc c b a
2
cos ; cos 2
2 2 2
2 2 2
− +
= − + = ;
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
40
3. Teorema tangentelor:
b a
b a C
tg
B A
tg
+

=

2 2
;
4. C B A R S
A
tg a p p S
A
C B a
S
C ab
S sin sin sin 2 ,
2
) ( ,
sin 2
sin sin
,
2
sin
2
2
= − = = = ;
5.
2
cos
2
cos
2
cos 4
C B A
R p = ;
6. C B R h
a
sin sin 2 = ;
7. ) sin sin cos 4 (sin
2 2 2
C B A A R m
a
+ = ;
8.
2
cos
2 A
c b
bc
b
a
+
= ;
9.
bc
a p p A ) (
2
cos

= ;
10.
bc
c p b p A ) )( (
2
sin
− −
= ;
11.
) (
) )( (
2 a p p
c p b p A
tg

− −
= .

IV. Patrulatere

IV.1. Paralelogramul
ABCD (AB CD, BC AD, DE⊥AB) D C
AC∩BD = {O}
OA = OC, OB = OD O
A
ABCD
= AB⋅DE
A
ABCD
= AB⋅AD⋅sin A. A E B

IV.2. Dreptunghiul D C
ABCD (AB CD, BC AD, ∠A = 90°)
AC = BD O
A
ABCD
= AB⋅AD A B

IV.3. Rombul
ABCD (AB CD, BC AD, AB = BC)
AC = d
1
, BD = d
2

AB = a A C
AC⊥BD
A
ABCD
=
2
d d
2 1


B

Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
41
IV.4. Pãtratul
ABCD (AB CD, BC AD, AB = AC D C
∠A = 90°, AB = a, AC = d)
AC = BD
AC⊥BD O
d = a 2
A
ABCD
= a
2
. A B

IV.5. Trapezul D C
ABCD (AB CD, AB = B, DC = b
MN – linie mijlocie) M
MN =
2
b B +
M N
A B
A
ABCD
= h
h b B
⋅ =
⋅ +
MN
2
) (


V. Poligoane înscrise în cerc

V.1. Patrulaterul înscris în cerc A
∠BAD + ∠BCD = 180°; D
∠BAC ≡ ∠BDC; M
Teorema lui Ptolomeu α
AB⋅DC + AD⋅BC = AC⋅BD C
A
ABCD
= ½ AC⋅BD⋅sin α B

V.2. Poligoane regulate înscrise în cercul de razã R
1. Triunghiul echilateral:
4
3 3
,
2
, 3
2
3 3
R
S
R
a R l = = = ;
2. Pãtratul:
2
4 4
2 ,
2
2
, 2 R S
R
a R l = = = ;
3. Hexagonul regulat:
2
3 3
,
2
3
,
2
6 6
R
S
R
a R l = = = ;
4. Poligonul regulat cu n laturi:
n n n
a p
n
R
n
S
n
R a
n
R l ⋅ = = = =
π π π 2
sin
2
, cos , sin 2
2

unde
2
n
l n
p

= .
VI. Cercul

Lungimi şi arii: l
cerc
= 2πR, A
cerc
= πR
2
;
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
42
l
arcAB
=
180
α πR
; α - mãsura în grade; A
A
sectorAB
=
180
2
α πR
α O
µ(∠AOB) =
180
π α ⋅
(µ - mãsura în radiani) B
Unghi cu vârful în interiorul cercului: B
m(∠AOB) = ) B m(A

A
m(∠AMB) =
2
) D m(C ) B m(A

+

M

D C
Unghi cu vârful pe cerc
OM⊥MT M
m(∠AMB) =
2
) B m(A

T
m(∠AMT) =
2
) M m(A

A
B

Unghi cu vârful în exteriorul cercului M
OT⊥MT C
m(∠AMB) =
2
) D m(C ) B m(A


D
T
m(∠AMB) =
2
) T m(D ) T m(B


A
B
Puterea unui punct faţã de un cerc B
M
OT⊥MT N
ρ(M) = MA⋅MB = OM
2
– r
2
= MT
2
T
ρ(N) = NA⋅NB = r
2
– ON
2

A

VII. Complemente de geometrie planã

Triunghiul ortic este triunghiul determinat de picioarele înãlţimilor unui
triunghi; dintre toate triunghiurile cu vârfurile respectiv pe laturile unui triunghi
(sau pe prelungiri), triunghiul ortic are cel mai mic perimetru.
Ceviana este dreapta determinatã de vârful unui triunghi şi un punct al
laturii opuse.
Teorema lui Ceva: Cevienele AM, BN, CP ale triunghiului ABC sunt
concurente dacã şi numai dacã 1 = ⋅ ⋅
PB
PA
NA
NC
MC
MB
.
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
43
Teorema lui Menelaus: Pe dreptele BC, CA, AB, determinate de laturile
triunghiului ABC, se considerã punctele M, N respectiv P situate douã dintre ele pe
laturile triunghiului şi unul pe prelungirea unei laturi, sau toate trei pe prelungiri
de laturi. Punctele M, N, P sunt colineare dacã şi numai dacã: 1 = ⋅ ⋅
PB
PA
NA
NC
MC
MB
.
Dreapta lui Euler: Într-un triunghi oarecare, punctele H, O şi G
(ortocentrul, centrul cercului circumscris şi centrul de greutate) sunt colineare.
Dreapta lui Simson: Proiecţiile unui punct de pe cercul circumscris unui
triunghi, pe dreptele suport ale laturilor acestuia, sunt colineare.
Cercul exînscris: unui triunghi este tangent la o laturã a triunghiului şi la
prelungirile celorlalte douã laturi; centrul cercului exînscris este intersecţia
bisectoarei unui unghi interior cu bisectoarele celorlalte douã unghiuri exterioare.
Cercul lui Euler (cercul celor nouã puncte): picioarele înãlţimilor unui
triunghi, mijloacele laturilor şi mijloacele segmentelor determinate de ortocentru şi
vârfurile triunghiului sunt conciclice.

VIII. Poliedre

VIII.1. Prisma
1. Paralelipipedul dreptunghic
A
lat
= 2(a + b)c;
c

A
tot
= 2(ab + ac + bc);
d

V = abc
b

d
2
= a
2
+ b
2
+ c
2

a

2. Cubul
(de laturã a = b = c)
A = 6a
2 c

V = a
3 d

a = a 3
a b

3. Paralelipipedul D’ C’
B’O⊥(ABC) A’ B’
B’O = h
V = A
ABCD
⋅h D O C
A B
4. Prisma
C’

(dreaptã sau oblicã, de înãlţime h)
A’

B’

V = A
bazei
⋅h
hC
Prisma triunghiularã regulatã
A B

C’

(AB = a)
O’

A
lat
= 3a⋅h
A’ B’

Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
44
A
tot
= 3a⋅h +
2
3 a
2

V =
4
3 a
2
⋅h
C O

A B
VIII.2. Piramida
1. Tetraedrul regulat
(toate muchiile sunt congruente, A
AO⊥(BCD), AM⊥DC)
;
2
3
,
3
6 a
AM
a
h = =
B C
2. Tetraedul dreptunghic
(OA⊥OB⊥OC⊥OA,
OA = OB = OC = a, CM⊥AB) C
2 ;
2
6
,
2
2
a AB
a
CM
a
OM = = =
2
3
2
a
A
ABC
=
2
3
2
3
2 2
a a
A
tot
+ =
V =
6
3
a


3. Piramida triunghiularã regulatã
(AB = AC = BC = A, VA = VB = VC
VM ⊥ BC, VM – apotemã)
3 4
3
2
3
4
3
2
3
12
2
2
2
2
h a
V
VM a a
A
VM a
A
a
h VM
tot
lat
⋅ =

+ =

=
+ =

12
2
; 3
3
2 2
ˆ
sin ,
3
6
ˆ
sin
3
2
a
V a A
O M A O B A
= =
= =
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
45

Piramida patrulaterã regulatã (ABCD–pãtrat
de laturã a, VA = VB = VC = VD, VM⊥BC)
3
2
2
4
2
2
2
2
h a
V
VM a a A
VM a A
a
h VM
tot
lat

=
⋅ + =
⋅ =
+ =


4. Piramida hexagonalã regulatã
(ABCDEF – hexagon regulat VM ⊥ BC,
VA = VB = VC = VD = VE = VF = a)
2
3
3
2
3 3
3
4
3
2
2
2
2
h a
V
VM a
a
A
VM a A
a
h VM
tot
lat
=
⋅ + =
⋅ =
+ =


M

A B
5. Piramida regulatã
(piciorul înãlţimii coincide cu centrul circumscris bazei):
3
;
2
h A
V A A A
apotema P
A
bazei
lat bazei tot
bazei
lat

= + =

=


6. Piramida (de înãlţime h):
3
;
h A
V A A A
bazei
lat bazei tot

= + =

VIII.3. Trunchiul de piramidã
(B – aria bazei mari, b – aria bazei mici, h – înãlţimea)
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
46
1. Trunchiul de piramidã oarecare:
b B b B
h
V ⋅ + + = (
3


2. Trunchiul de piramidã regulat
P – perimetrul bazei mari,
p – perimetrul bazei mici,
a
p
– apotema
) (
3
2
) (
2
) (
b B b B
h
V
a p P
b B A
a p P
A
p
tot
p
lat
⋅ + + =
+
+ + =
+
=


VIII.4. Poliedrul regulat
Relaţia lui Euler: v-m+f = 2
(v – numal vârfurilor, m – numãrul muchiilor, f – numãrul feţelor)
Tipurile de poliedre regulate:
- tetraedrul regulat: f = 4, v = 4, m = 6;
- cubul (hexaedru regulat): f = 6, v = 8, m = 12;
- octaedrul regulat: f = 8, v = 6, m = 12;
- dodecaedrul regulat: f = 12, v = 20, m = 30;
- icosaedrul regulat: f = 20, v = 12, m = 30;
IX. Corpuri rotunde

Notaţii: R – razã, G – generatoare, h – înãlţime
IX.1. Cilindrul circular drept
h R V
G R R A
RG A
G h
tot
lat
2
) ( 2
2
π
π
π
=
+ =
=
=


Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
47
IX.2. Conul circular drept
3
) (
2
2 2 2
h R
V
G R R A
RG A
R h G
tot
lat
π
π
π
=
+ =
=
+ =


IX.3. Trunchiul de con
(r – raza bazei mici)
) (
3
) ( ) (
) (
) (
2 2
2 2
2 2 2
Rr r R
h
V
r R r R G A
r R G A
r R h G
tot
lat
+ + =
+ + + =
+ =
− + =
π
π π
π


IX.4. Sfera
2
1 sferice
3
2
2
2
3
4
4
Rh A
Rh A
R
V
R A
zonei
calotei
π
π
π
π
=
=
=
=


X. Funcţii trigonometrice

X.1. Definiţii în triunghiul dreptunghic
a
b
B = sin ,
a
c
B = cos ,
c
b
tgB = C
b
c
ctgB = , C B cos sin = , ctgC tgB =
b a

A
c
B
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
48
X.2. Proprietãţile funcţiilor trigonometrice
1. sin:R→[-1,1]

sin(-x) = -sin x, sin(x + 2kπ) = sin x, (k∈Z)
2. cos:R→[-1,1


cos(-x) = cos x, cos (x + 2kπ) = cos x, (k∈Z)
3. tg:R\{(2k+1)
2
π
}→R 4. ctg:R\{kπ}→R

tg(-x) = -tg x ctg(-x) = -ctg x
tg(x+kπ) = tg x, (k∈Z) ctg(x + kπ) = ctg x, (k∈Z)

XI. Formule trigonometrice

XI.1. Relaţii între funcţiile trigonometrice ale unui argument:
1. 1 cos sin
2 2
= + α α ;
α α α α
2 2
sin 1 cos ; cos 1 sin − ± = − ± =
2.
α
α
α
cos
sin
= tg
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
49
α
α
α
α
α
2 2
1
1
cos ;
1
sin
tg tg
tg
+ ±
=
+ ±
=
3. α α
π
cos
2
sin =
|
¹
|

\
|
− ; α α
π
ctg tg =
|
¹
|

\
|

2

4. α α π sin ) sin( = −
α α π cos ) cos( − = − ; α α π tg tg − = − ) (
5. α α
π
cos
2
sin =
|
¹
|

\
|
+
α α
π
sin
2
cos − =
|
¹
|

\
|
+ , α α
π
ctg tg − =
|
¹
|

\
|
+
2

6. α α π sin ) sin( − = +
α α π cos ) cos( − = + ; α α π tg tg = + ) (
7. α α π sin ) 2 sin( − = −
α α π cos ) 2 sin( = − ; α α π tg tg − = − ) 2 (
XI.2. Formule de adunare:
β α
β α
β α
β α β α β α
α β β α β α
tg tg
tg tg
tg

±
= ±
⋅ ⋅ = ±
⋅ ± ⋅ = ±


1
) (
sin sin cos cos ) cos(
cos sin cos sin ) sin(


XI.3. Formule pentru multiplii de argument:
... sin cos sin cos sin cos cos
... sin cos sin cos cos sin
1
1
2 cos ;
1
2
2 sin
cos 3 cos 4 3 cos
sin 4 sin 3 3 sin
2 2
1
2
2
1
2
2
1 cos 2 sin 2 1 sin cos 2 cos
cos sin 2 2 sin
5 5 5 3 3 3 1 1
4 4 4 2 2 2
2
2
2
3
3
2
2
2 2 2 2
− ⋅ + ⋅ − ⋅ =
− ⋅ + ⋅ − =
+

=
+
=
− =
− =

=

=

=

=
− = − = − =
⋅ =
− − −
− −
α α α α α α α
α α α α α α
α
α
α
α
α
α
α α α
α α α
α α
α
α
α
α α α
α
α
α α α α α
α α α
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
C C C n
C C n
tg
tg
tg
tg
tg ctg
ctg
ctg
ctg
tg ctg tg
tg
tg


Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
50
XI.4. Formule pentru jumãtãţi de argument:
α
α
α
α
α
α α
α α α α
cos 1
cos 1
sin
cos 1
cos 1
sin
2
2
cos 1
2
cos ;
2
cos 1
2
sin
+

± =

=
+
=
+
± =

± =
tg


XI.5. Sume, diferenţe şi produse:
2
cos
2
sin 2 sin sin
β α β α
β α
− +
= +
2
cos
2
sin 2 sin sin
β α β α
β α
+ −
= −
2
cos
2
cos 2 cos cos
β α β α
β α
− +
= +
2
sin
2
sin 2 cos cos
α β β α
β α
− +
= −
β α
β α
β α
β α
β α
β α
cos cos
) sin(
;
cos cos
) sin(


= −

+
= + tg tg tg tg
|
¹
|

\
|
− =
|
¹
|

\
|
+ = + α
π
α
π
α α
4
cos 2
4
sin 2 cos sin
|
¹
|

\
|
− − =
|
¹
|

\
|
+ − = − α
π
α
π
α α
4
cos 2
4
sin 2 cos sin
β α
β α
β α
β α β α β α
β α β α β α
β α β α β α
ctg ctg
tg tg
tg tg
+
+
= ⋅
− + + = ⋅
− + + = ⋅
+ − − = ⋅
)] sin( ) [sin(
2
1
cos sin
)] cos( ) [cos(
2
1
cos cos
)] cos( ) [cos(
2
1
sin sinXII. Inversarea funcţiilor trigonometrice

XII.1. arcsin:[-1.1]→[-
2
π
,
2
π
], arcsen y = x sin x = y
arcsin (-x) = - arcsin x
XII.2. arcos:[-1,1]→[0,π], arcos (-x) = π - arcos x

Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
51
XII.3. arctg:R
|
¹
|

\
|
− →
2
,
2
π π
, arctg (-x) = -arctg x

XII.4. arctg:R→(0,π), arctg (-x) = π - arctg xXIII. Soluţiile ecuaţiilor trigonometrice simple

XIII.1. Ecuaţii fundamentale
} { , . 4
{ , . 3
} 2 arccos { ] 1 , 1 [ , cos . 2
} arcsin ) 1 {( ] 1 , 1 [ , sin . 1
Z k k accctga x R a a ctgx
Z k k arctga x R a a tgx
Z k k a x a a x
Z k k a x a a x
k
∈ + ∈ ⇒ ∈ =
∈ + ∈ ⇒ ∈ =
∈ + ± ∈ ⇒ − ∈ =
∈ + − ∈ ⇒ − ∈ =
π
π
π
π


XIII.2. Tabele de valori:
x
funcţia
0
6
π

4
π

3
π

2
π

π
2sin x 0
2
1

2
2

2
3

1 0 -1 0
cos x 1
2
3

2
2

2
3

0 -1 0 1

tg x 0
3
3

1
3
/ 0 / 0
ctg x /
3
1
3
3

0 / 0 /

x
funcţia
-1
2
3

2
2

2
1

0
2
1

2
2

2
3

1
arcsin x
2
π


3
π

4
π

6
π

0
6
π

4
π

3
π

2
π

arcos x π
6


4


3


2
π

3
π

4
π

6
π

0

x
functia
3 −
-1
3
3

0
3
3

1
3
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
52
arctg x
3
π

4
π

6
π

0
6
π

4
π

3
π

arcctg x
6


4


3


2
π

3
π

4
π

6
π


XIV. Elemente de geometrie analiticã

XIV.1. Segmente
1. Distanţa dintre douã puncte A(x
1
,y
1
), B(x
2
,y
2
): AB =
2
1 2
2
1 2
) ( ) ( y y x x − + −
2. Panta dreptei AB:
1 2
1 2
x x
y y
m
AB


=
3. Coordonatele (x,y) ale mijlocului segmentului AB:
2
,
2
2 1 2 1
y y
y
x x
x
+
=
+
=
4. Coordonatele punctului M care împarte segmentul (AB) în raportul k:
2
,
1
2 1 2 1
ky y
y
k
kx x
x
+
=
+
+
=
XIV.2. Ecuaţia dreptei
1. Drepte paralele cu axele de coordonate:
(d):x = a (d Oy), (d):y = a (d Ox)
2. Dreapta determinatã de punctul M
o
(x
o
,y
o
) şi vectorul nul a t r r d v u a
o
+ = : ) ( : ) , ( ,
t∈R,
o
r -vectorul de poziţie a lui M
o
; r-vectorul de poziţie a unui punct M al dreptei d.

¹
´
¦
+ =
+ =
vt y y
ut x x
d
o
o
: ) ( , t∈R, ecuaţiile parametrice;
3. Ecuaţia explicitã: y =mx + n (m∈R*, n∈R, m – panta, n – ordonata la origine);
4. Ecuaţia prin tãieturi: *); , ( , 0 1 R b a
b
y
a
x
∈ = − +
5. Ecuaţia dreptei de pantã m, prin punctul M
o
(x
o
,y
o
): y – y
o
= m(x – x
o
), (m≠0);
6. Ecuaţia dreptei determinatã de punctele A(x
1
,y
2
), B(x
2
,y
2
):
) , ( , ), (
2 1 2 1
1 2
1
1 2
1
1
1 2
1 2
1
y y x x
x x
x x
y y
y y
x x
x x
y y
y y ≠ ≠


=

= − sau
0
1
1
1
2 2
1 1
=
y x
y x
y x

7. Ecuaţia generalã: ax + by + c = 0;
8. Aria triunghiului ABC (A(x
1
,y
1
), B(x
2
,y
2
), C(x
3
,y
3
)): A
ABC
= ∆
2
1
, unde
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
53
1
1
1
2 2
1 1
y x
y x
y x
= ∆ , dacã ∆ = 0 atunci A, B, C sunt colineare
9. Poziţia relativã a dreptelor (d
1
) şi (d
2
):
0 : ) (
1 1 1 1
= + + c y b x a d şi 0 : ) (
2 2 2 2
= + + c y b x a d
d
1
= d
2
, dacã
2
1
2
1
2
1
c
c
b
b
a
a
= =
d
1
d
2
, dacã
2
1
2
1
2
1
c
c
b
b
a
a
≠ = ;
d
1
≠ d
2
şi d
1
∩ d
2
≠ ∅, dacã
2
1
2
1
b
b
a
a

10. Distanţa de la punctul M
o
(x
o
,y
o
) la dreapta (h): ax + by + c = 0
2 2
0 0
) , (
b a
c by ax
h M d
+
+ +
=
11. Unghiul α determinat de dreptele:
1 1 1
: ) ( n x m y d + = şi
2 2 2
: ) ( n x m y d + =
) 1 ( ,
1
2 1
2 1
1 2
− ≠
+

= m m
m m
m m
tgα
d
1
⊥ d
2
, dacã m
1
m
2
= -1

XIV.3. Cercul
Cercul C de centru M(a,b) şi razã r:
1. Ecuaţia cercului (x – a)
2
+ (y – b)
2
= r
2
; dacã M(a,b) = 0(0,0): x
2
+ y
2
= r
2
;
2. Ecuaţia generalã: x
2
+ y
2
+ mx + ny + p = 0, unde
2
m
a − = , b =
2
n
− şi
r
2
=
4
1
(m
2
+ n
2
) – p.

XIV.4. Conice raportate la axele de simetrie
1. Elipsa E: F(c,0), F’(-c,0), A(a,0), A’(-a,0), B(0,b), B’(0,-b), MF + MF’ = 2a, M∈E
Ecuaţia elipsei:
2 2 2
2
2
2
2
, 0 1 a c b
b
y
a
x
= + = − +
B
M
A’ F’ F A
O

B’
Ecuaţia tangentei în punctul M(x
o
,y
o
), M∈ ∈∈ ∈E:
0 1
2 2
= − +
b
yy
a
xx
o o

Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
54
2. Hiperbola H: F(c,0), F’(-c,0), A(a,0), A’(-a,0), MF – MF’= 2a, M∈H.
Ecuaţiea hiperbolei:
2 2 2
2
2
2
2
, 0 1 a b c
b
y
a
x
= − = − −

Ecuaţia tangentei în M
o
(x
o
,y
o
), M
o
∈ ∈∈ ∈H.
0 1
2
0
2
0
= − −
b
yy
a
xx

3. Parabola P: F(
2
p
,0), h:x = -
2
p
(h – dreapta directoare): d(M,h) = MF, M∈P.
Ecuaţia parabolei P: y
2
= 2px


Ecuaţia tangentei în M
o
(x
o
,y
o
), M
o
∈ ∈∈ ∈P: yy
o
= p(x + x
o
)ANALIZÃ MATEMATICÃ

I. Şiruri

I.1. Şiruri şi limite
Definiţia I.1.1. Se numeşte şir de numere reale o funcţie f:N→ →→ →R, f(n) = a
n
.
Definiţia I.1.2. Şirul (a
n
)
n≥ ≥≥ ≥0
se numeşte crescãtor (respectiv descrescãtor)
dacã a
n
≤ ≤≤ ≤ a
n+1
, ∀ ∀∀ ∀n∈ ∈∈ ∈N (respectiv a
n
≥ ≥≥ ≥ a
n+1
, ∀ ∀∀ ∀n∈ ∈∈ ∈N). Şirurile crescãtoare şi şirurile
descrescãtoare se numesc şiruri monotone.
Definiţia I.1.3. Şirul (a
n
)
n≥ ≥≥ ≥0
este mãrginit dacã şi numai dacã ∃ ∃∃ ∃M>0 astfel
încât a
n
≤ ≤≤ ≤ M, ∀ ∀∀ ∀n∈ ∈∈ ∈N.
Notaţie: (a
n
)
n≥0
, a
n
∈R, R =R ∪ {-∞, +∞}.
Definiţia I.1.4. Şirul (a
n
)
n≥ ≥≥ ≥0
, a
n
∈ ∈∈ ∈R are limita a şi scriem a a
n
n
=
∞ →
lim
, a∈R
dacã în orice vecinãtate a punctului a se aflã toţi termenii şirului începând de la un
anumit rang.
Definiţia I.1.5. Şirul este convergent, a a
n
n
=
∞ →
lim
, a∈R, dacã ∀ε>0, ∃N
ε
∈N
astfel încât ∀ n> N
ε
, a
n
- a<ε.
Definiţia I.1.6. a a
n
n
=
∞ →
lim
dacã ∃ε>0, ∃N
ε
∈N astfel încât a
n
> ε, ∀ n > N
ε
.
Definiţia I.1.7. −∞ =
∞ →
n
n
a
lim
dacã ∀ε>0, ∃N
ε
∈N astfel încât a
n
< -ε, ∀ n > N
ε
.
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
55
Dacã ±∞ =
∞ →
n
n
a
lim
, atunci şirul este divergent.

I.2. Criterii suficiente de convergenţã sau de existenţã a limitei unui
şir
1. dacã 0
lim
=
∞ →
n
n
b , b
n
≥ 0 şi a
n
- a≤ b
n
atunci a a
n
n
=
∞ →
lim
;
2. dacã ∞ =
∞ →
n
n
b
lim
şi a
n
≥ b
n
atunci +∞ =
∞ →
n
n
a
lim
;
3. dacã −∞ =
∞ →
n
n
b
lim
şi a
n
≤ b
n
atunci −∞ =
∞ →
n
n
a
lim
;
4. orice şir monoton şi mãrginit este convergent (criteriul lui Weierstrass);
5. dacã b
n
≤ a
n
≤ c
n
şi a c b
n
n
n
n
= =
∞ → ∞ →
lim lim
atunci a a
n
n
=
∞ →
lim
;
6. criteriul lui Stolz:
- dacã (b
n
)
n≥0
crescãtor: ∞ =
∞ →
n
n
b
lim
şi existã
n n
n n
n b b
a a


+
+
∞ →
1
1
lim
, atunci
n n
n n
n
n
n
n b b
a a
b
a


=
+
+
∞ → ∞ →
1
1
lim lim
;
- dacã (a
n
)
n≥0
, a
n
> 0 şi existã
n
n
n a
a
1
lim
+
∞ →
atunci
n
n
n
a
lim
∞ →
=
n
n
n a
a
1
lim
+
∞ →
(Cesaro);
- - dacã (b
n
)
n≥0
crescãtor: 0
lim lim
= =
∞ → ∞ →
n
n
n
n
b a şi existã
n n
n n
n b b
a a


+
+
∞ →
1
1
lim
, atunci
n n
n n
n
n
n
n b b
a a
b
a


=
+
+
∞ → ∞ →
1
1
lim lim
;

I.2. Operaţii cu şiruri convergente
a a
n
n
=
∞ →
lim
, b b
n
n
=
∞ →
lim
, a,b∈R
) 0 daca ( ,
lim
. 3
; ,
lim
. 2
; ) (
lim
, ) (
lim
. 1
≠ =
∈ =
− = − + = +
∞ →
∞ →
∞ → ∞ →
b
b
a
b
a
R a a
b a b a b a b a
n
n
n
n
n
n n
n
n n
n
α α α

I.3. Operaţii cu şiruri care au limitã
a a
n
n
=
∞ →
lim
, b b
n
n
=
∞ →
lim
, a,b∈R
1. dacã ∞ =
∞ →
n
n
a
lim
şi b b
n
n
=
∞ →
lim
, b∈R atunci 0
1
lim
, ) (
lim
= +∞ = +
∞ → ∞ →
n
n
n n
n a
b a ,
¹
´
¦
< ∞ −
> ∞ +
= ⋅
∞ → 0 daca ,
0 daca ,
lim
b
b
b a
n n
n

2. +∞ = =
∞ → ∞ →
n
n
n
n
b a
lim lim
atunci +∞ = +
∞ →
) (
lim
n n
n
b a , +∞ = ⋅
∞ →
) (
lim
n n
n
b a ;
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
56
3. dacã −∞ =
∞ →
n
n
a
lim
şi b b
n
n
=
∞ →
lim
, b∈R, atunci −∞ = +
∞ →
) (
lim
n n
n
b a
¹
´
¦
< ∞ +
> ∞ −
= ⋅
∞ → 0 daca ,
0 daca ,
lim
b
b
b a
n n
n
;
4. −∞ = =
∞ → ∞ →
n
n
n
n
b a
lim lim
atunci −∞ = +
∞ →
) (
lim
n n
n
b a , +∞ = ⋅
∞ →
) (
lim
n n
n
b a ;
5. dacã ∞ =
∞ →
n
n
a
lim
şi −∞ =
∞ →
n
n
b
lim
atunci −∞ = ⋅
∞ →
) (
lim
n n
n
b a ;
6. dacã 0
lim
=
∞ →
n
n
a atunci ∞ =
∞ →
n
n a
1
lim
dacã a
n
> 0 şi −∞ =
∞ →
n
n a
1
lim
dacã a
n
< 0.
I.4. Şiruri tip
.
!
1
...
! 2
1
! 1
1
1
lim
. 9
;
1
1
lim
. 8
; 1 , 1 ... 2 1
lim
. 7
; 0 , 1
lim
. 6
; )
1
...
3
1
2
1
1 (
lim
. 5
; 1 daca ,
1
1
) ... 1 (
lim
. 4
daca ,
0 si daca ,
0 si daca ,
daca , 0
...
...
lim
. 3
0 daca ,
0 daca ,
lim
) ... (
lim
. 2
1 daca exista, nu
1 daca ,
1 daca , 1
1 1 daca , 0
lim
. 1
2
0
0
1
1
1 0
1
1
1 0
0
0
0 1
1
1 0
e
n
e
n
p n
a a
n
q
q
q q q
p k
b
a
p a p k
p a p k
p k
n n b n b n b
a n a n a n a
a
a
n a a n a n a n a
q
q
q
q
q
n
n
n
n
n p p p
n
n
n
n
n
n
o o
o o
p p
p p
k k
k k
n
k
n
k k
k k
n
n
n
=
|
¹
|

\
|
+ + + +
=
|
¹
|

\
|
+
≥ ∀ = + + +
> ∀ =
+∞ = + + + +
<

= + + + +
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦
=
< > ∞ −
> > ∞ +
<
=
+ + + +
+ + + +
¹
´
¦
< ∞ −
> ∞ +
= = + + + +
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
− ≤
> ∞ +
=
< < −
=
∞ →
∞ →
∞ →
∞ →
∞ →
∞ →
∞ →
∞ →


∞ →
∞ →


II. Limite de funcţii

Notaţii: f:D→R, D⊂R, α - punct de acumulare a lui D;

Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
57
II.1. Definiţii ale limitei
Definiţia II.1.1. R , ) (
lim
∈ =

l l x f
x α
, dacã pentru orice vecinãtate V a lui l
existã o vecinãtate U a lui α astfel încât ∀ x∈D∩U, x≠α, sã rezulte f(x)∈V.
Definiţia II.1.2. R , ) (
lim
∈ =

l l x f
x α
, dacã pentru orice şir (x
n
)
n≥ ≥≥ ≥0
, x
n
∈D\{α},
având α =
∞ →
n
n
x
lim
rezultã l x f
n
=
∞ →
) (
lim
(criteriul cu şiruri);
Definiţia II.1.3. R , ) (
lim
∈ =

l l x f
x α
, dacã ∀ε>0, ∃δ
ε
>0 astfel încât ∀x∈D\{α}
şi x - α< δ
ε
rezultã f(x) - l< ε;
Definiţia II.1.4. l x f
x
=

) (
lim
α
, dacã l
s
= l
d
= l, unde ) (
lim
x f l
x
x
s
α
α
<

= şi
) (
lim
x f l
x
x
d
α
α
>

= .

II.2. Operaţii cu limite de funcţii
f:D→R, g:D→R, α - punct de acumulare a lui D,
1
) (
lim
l x f
x
=
→α
,
2
) (
lim
l x g
x
=
→α
, l
1
,l
2
∈R;
.
) (
) (
lim
, 0 daca . 4
; ) (
lim
. 3
; ) ( ) (
lim
. 2
; )) ( ) ( (
lim
. 1
2
1
2
1
2 1
2 1
l
l
x g
x f
l
l a x af
l l x g x f
l l x g x f
x
x
x
x
= ≠
⋅ =
⋅ = ⋅
+ = +
α
α
α
α


II.3. Limite tip
n
n n
n
n n
x
a a a a x a x a + + + = + + +
− −

... ) ... (
lim
. 1
1
1 0
1
1 0
α α
α
;
lim
) ... (
lim
0
1
1 0
n
x
n
n n
x
x a a x a x a
±∞ →

±∞ →
= + + +
m
m m
n
n n
m
m m
n
n n
x b b b
a a a
b x b x b
a x a x a
+ + +
+ + +
=
+ + +
+ + +
→ ...
...
...
...
lim
. 2
1
1 0
1
1 0
1
1 0
1
1 0
α α
α α
α

;
lim
...
...
lim
0
0
1
1 0
1
1 0
m
n
x
m
m m
n
n n
x x b
x a
b x b x b
a x a x a
±∞ →


±∞ →
=
+ + +
+ + +

2 , , ,
lim
. 3 ≥ ∈ ∈ =
+

n N n R x
n n
x
α α
α

∞ =
∞ →
n
x
x
lim
, −∞ =
+
−∞ →
1 2
lim
n
x
x ;
4. } 1 { \ , ,
lim
*
+

∈ ∈ = R a R a a
x
x
α
α
α

∞ =
∞ →
x
x
a
lim
, 0
lim
=
−∞ →
x
x
a , dacã a > 1;
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
58
0
lim
=
∞ →
x
x
a , ∞ =
−∞ →
x
x
a
lim
, dacã 0 < a < 1;
4. } 1 { \ finita, 0 , log log
lim
*
+

∈ > = R x
a a
x
α α α
α

−∞ =
>

x
a
x
x
log
lim
0
0
şi +∞ =
∞ →
x
a
x
log
lim
dacã a > 1;
+∞ =
>

x
a
x
x
log
lim
0
0
şi −∞ =
∞ →
x
a
x
log
lim
dacã 0 < a < 1;
6. α
α
sin sin
lim
=

x
x
, α
α
cos cos
lim
=

x
x

Z tg tgx
x
π
π
α α
α
+ ∉ =
→ 2
,
lim
, Z ctg ctgx
x
π α α
α
∉ =

,
lim

∞ =
<

tgx
x
x
lim
2
2
π
π
, −∞ =
>

tgx
x
x
lim
2
2
π
π

7. ∞ =
>

ctgx
x
x
lim
0
0
, −∞ =
<

ctgx
x
x
lim
0
0

] 1 , 1 [ , arcsin arcsin
lim
− ∈ =

α α
α
x
x
, ] 1 , 1 [ , arccos arccos
lim
− ∈ =

α α
α
x
x

R arctg arctgx
x
∈ =

α α
α
,
lim
, R arcctg arcctgx
x
∈ =

α α
α
,
lim

2
lim
π
− =
−∞ →
arctgx
x
,
2
lim
π
=
∞ →
arctgx
x

π =
−∞ →
arcctgx
x
lim
, 0
lim
=
∞ →
arcctgx
x
;
8. 1
sin
lim
0
=
→ x
x
x
, 1
lim
0
=
→ x
tgx
x
, 1
arcsin
lim
0
=
→ x
x
x
, 1
lim
0
=
→ x
arctgx
x
;
9. ; 1 , , 0
lim
> ∈ ∀ =
∞ →
a Z n
a
x
x
n
x

10. ; ) 1 (
lim
,
1
1
lim
1
0
e x e
x
x
x
x
x
= + =
|
¹
|

\
|
+
→ ±∞ →

11. ; 1
) 1 ln(
lim
0
=
+
→ x
x
x

12. 0 , ln
1
lim
0
> =


a a
x
a
x
x
,
13. R r r
x
x
r
x
∈ ∀ =
− +

,
1 ) 1 (
lim
0
.

II.4. Continuitatea funcţiilor
Definiţia II.4.1. Fie f:D→R, x
o
∈D, x
o
– punct de acumulare a lui D, f este
continuã în x
o
, dacã ) ( ) (
lim
0
0
x f x f
x x
=

, x
o
se numeşte punct de continuitate.
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
59
Definiţia II.4.2. Fie α∈D, α este punct de discontinuitate de prima speţã dacã
existã şi sunt finite limitele laterale în α, dar funcţia nu este continuã în α.
Definiţia II.4.3. Fie α∈D, α este punct de discontinuitate de speţa a doua
dacã nu este de prima speţã.
Teoremã. Dacã f:I→R, I – interval şi f continuã pe I, atunci J = f(I) este
interval ( o funcţie continuã pe un interval are proprietatea lui Darboux pe acel
interval).

III. Funcţii derivabile

III.1. Definiţia derivatei într-un punct
f:E→R, x
o
∈E, x
o
– punct de acumulare a lui E:
f’(x
0
) =
h
x f h x f
x x
x f x f
E h x
h x x
) ( ) (
lim
) ( ) (
lim
0 0
0
0
0
0
0
− +
=


∈ +
→ →

f
s
’(x
0
) =
0
0
) ( ) (
lim
0
0
x x
x f x f
x x
x x −

<

, f
d
’(x
0
) =
0
0
) ( ) (
lim
0
0
x x
x f x f
x x
x x −

>


f’(x
0
) = f
s
’(x
0
) = f
d
’(x
0
)
Interpretarea geometricã:
- dacã f’(x
0
)∈R, y - f(x
0
) = f’(x
0
)(x – x
0
) este ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în
punctul A(x
0
,f(x
0
));
- dacã f este continuã în x
0
, f
d
’(x
0
) = +∞, f
s
’(x
0
) = -∞, sau invers, x
0
este punct de
întoarcere al graficului;
- dacã f este continuã în x
0
şi existã derivatele laterale în x
0
, cel puţin una fiind
finitã, dar f nu este derivabilã în x
0
, x
0
este punct unghiular al graficului.

III.2. Reguli de derivare
f,g:E→R, f,g derivabile în x∈E:
1. (f + g)’(x) = f’(x) + g’(x);
2. (cf)’(x) = cf’(x), c∈R;
3. (f⋅g)’(x) = f’(x)⋅g(x) + f(x)⋅g’(x)
4. dacã g(x)≠0,
) (
) ( ' ) ( ) ( ) ( '
) (
2
'
x g
x g x f x g x f
x
g
f −
=
|
|
¹
|

\
|
;
5. dacã f:I→J, g:J→R, f derivabilã în x
0
∈I şi g derivabilã în y
0
= f(x
0
), atunci
(gof)’(x
0
) = g’(y
0
)f’(x
0
);
6. dacã f:I→J continuã, bijectivã şi derivabilã în x
0
cu f’(x
0
)≠0, atunci f
-1
:J→I este
derivabilã în y
0
, y
0
= f(x
0
) şi f
-1
(y
0
) =
) ( '
1
0
x f
.

III.3. Derivatele funcţiilor elementare
Funcţia (condiţii) Derivata (condiţii)
C 0
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
60
x
n
, n∈N* nx
n-1
x
r
, r∈R, x>0 rx
n-1
0 , ≥ x x
0 ,
2
1
> x
x

log
a
x, a≠1, a>0, x>0
x a
1
ln
1

ln x, x>0
x
1

a
x
, a≠1, a>0, x>0 a
x
ln a
e
x
e
x
sin x cos x
cos x -sin x
tg x, x Z k k ∈ + ≠ ,
2
) 1 2 (
π

x
2
cos
1

ctg x, x Z k k ∈ ≠ , π
x
2
sin
1

arcsin x, x∈[0,1]
) 1 , 0 ( ,
1
1
2


x
x

arcos x, x∈[0,1]
) 1 , 0 ( ,
1
1
2


− x
x

arctg x
2
1
1
x +

arcctg x
2
1
1
x +


III.4. Derivata funcţiilor compuse
Funcţia (condiţii) Derivata (condiţii)
u
n
, n∈N* nu
n-1
⋅u’
u
r
, r∈R, u>0 ux
n-1
⋅u’

0 , ≥ u u
0 ,
2
'
> u
u
u

log
a
u, a≠1, a>0, u>0
u
u
a
'
ln
1

ln u, u>0
'
1
u
u

a
u
, a≠1, a>0 a
u
ln a⋅u’
e
u
e
u
⋅u’
sin u cos u⋅u’
cos u - sin u⋅u’
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
61
tg u, cos u≠ 0
'
cos
1
2
u
u

ctg u, sin u≠ 0
'
sin
1
2
u
u
⋅ −
arcsin u, u∈[-1,1]
) 1 , 1 ( , '
1
1
2
− ∈ ⋅

u u
u

arccos u, u∈[-1,1]
) 1 , 1 ( , '
1
1
2
− ∈ ⋅

− u u
u

arctg u
'
1
1
2
u
u

+

arcctg u
'
1
1
2
u
u

+

u
v
, u>0 u
v
⋅v’⋅ ln u + v⋅u
v-1
⋅u’

III.5. Derivatele de ordin superior ale unor funcţii elementare
Funcţia (condiţii) Derivata de ordinul n(f
(n)
)
x
m
, m∈N, m≥n m(m-1)…(m-n+1)x
m-n

N m
x
m
∈ ,
1
(-1)
n
m(m-1)…(m+n-1)
n m
x
+
1

e
x
e
x
a
x
(ln a)
n
⋅a
x

ln x
(-1)
n-1
(n-1)!
n
x
1

Funcţia (condiţii) Derivata de ordinul n(f
(n)
)
sin x
|
¹
|

\
|
+
2
sin
π n
x
cos x
|
¹
|

\
|
+
2
cos
π n
x

Formula lui Leibniz:
f f g f C
g f C g f C g f C g f C g f g f
n
k
k k n k
n
n n
n
n n
n
n
n
n
n
n n
= ∑ ⋅ =
= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ = ⋅
=

− − − −
) 0 (
0
) ( ) (
) ( ) 1 ( 1 ) 2 ( 2 ) 1 ( 1 ) ( ) (
,
' ... ' ' ' ) (


III.6. Proprietãţi ale funcţiilor derivabile
Teorema lui Fermat:
Fie f:I→R derivabilã pe I. În orice punct extrem local din interiorul lui I, f’ este
nulã.
Teorema lui Rolle:
Dacã funcţia continuã f:[a,b]→R este derivabilã pe (a,b) şi f(a) = f(b) atunci
existã c∈(a,b) astfel încât f’(c) = 0.
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
62
Teorema lui Lagrange:
Dacã funcţia continuã f:[a,b]→R este derivabilã pe (a,b), atunci existã c∈(a,b)
astfel încât ) ( '
) ( ) (
c f
a b
a f b f
=


.
Teoremã. Dacã funcţia f este continuã şi derivabilã pe I (I – interval deschis),
atunci:
1. între douã rãdãcini consecutive ale funcţiei existã cel puţin o rãdãcinã a derivatei;
2. între douã rãdãcini consecutive ale derivatei existã cel mult o rãdãcinã a funcţiei.
Teorema lui Cauchy:
Dacã f,g:[a,b]→R continue pe [a,b], derivabile pe (a,b) şi g’(x)≠0, ∀x∈(a,b)
atunci ∃c∈(a,b) astfel încât
) ( '
) ( '
) ( ) (
) ( ) (
c g
c f
a g b g
a f b f
=
IV. Asimptote

IV.1. Asimptote orizontale (f:D→R)
Definiţia IV.1.1. Dacã
1
) (
lim
l x f
x
=
+∞ →
sau
2
) (
lim
l x f
x
=
−∞ →
, l
1
,l
2
∈R, dreptele y=l
1

şi y=l
2
sunt asimptote orizontale a lui f spre +∞ ∞∞ ∞, respectiv -∞ ∞∞ ∞

IV.2. Asimptote oblice (f:D→R)
Definiţia IV.2.1. Dacã 0
) (
lim
≠ =
∞ →
m
x
x f
x
şi R n m n mx x f
x
∈ = −
+∞ →
, , ] ) ( [
lim

dreapta y = mx + n este asimptotã oblicã a lui f spre +∞ ∞∞ ∞.
Definiţia IV.2.2. Dacã 0 '
) (
lim
≠ =
∞ →
m
x
x f
x
şi R n m n x m x f
x
∈ = −
+∞ →
' , ' , ' ] ' ) ( [
lim

dreapta y = m’x + n’ este asimptotã oblicã a lui f spre -∞ ∞∞ ∞.

IV.3. Asimptote verticale (f:D→R)
Definiţia IV.3.1. Dacã ±∞ =
<

) (
lim
x f
x
x
α
α
, α - punct de acumulare a lui D,
dreapta x=α este asimptotã verticalã la stânga a lui f.
Definiţia IV.3.2. Dacã ±∞ =
>

) (
lim
x f
x
x
α
α
, α - punct de acumulare a lui D,
dreapta x=α este asimptotã verticalã la dreapta a lui f.
V. Primitive
(integrale nedefinite)

Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
63
Definiţia V.1. Fie funcţia f:J→R, J – interval, F:J→R este primitiva lui f,
dacã F este derivabilã pe J şi F’(x) = f(x), ∀x∈J.
Se noteazã:

+ = c x F dx x f ) ( ) (
Proprietãţi ale primitivelor:
1. [ ]
∫ ∫
+ =

+ dx x f dx x f dx x f x f ) ( ) ( ) ( ) (
2 1 2 1
;
2.
∫ ∫
= dx x f a dx x af ) ( ) ( ;
Integrarea prin părţi
∫ ∫
− = dx x g x f x g x f dx x g x f ) ( ) ( ' ) ( ) ( ) ( ' ) ( .

V.1. Prima metodã de schimbare a variabilei
Dacã ϕ :I→J, f:J→R,ϕ derivabilã pe I, f admite primitive (F), atunci

+ = ⋅ c t F dt t t f ) ( ) ( ' )) ( ( ϕ ϕ ϕ

V.2. A doua metodã de schimbare a variabilei
Dacã ϕ :I→J, f:J→R,ϕ bijectivã, derivabilã, cu derivata nenulã pe I,
' ) ( ϕ ϕ ⋅ = f h admite primitive (H) atunci

+ =

c x H dx x f ) ( ) (
1
ϕ .V.3. Tabel de primitive: (I – interval, I⊂R)
1. N n R x c
n
x
dx x
n
n
∈ ∈ +
+
=

+
, ,
1
1
;
2.

− ∈ +∞ ∈ +
+
=
+
} 1 { \ ), , 0 ( ,
1
1
R x c
x
dx x α
α
α
α
;
3. 1 , 0 , ,
ln
≠ > ∈ + =

a a R x c
a
a
dx a
x
x
;
4. R I I x c x
x
dx
⊂ ∈ +

= , , ln ;
5. } , { \ , , ln
2
1 1
2 2
a a R I I x c
a x
a x
a
dx
a x
− ⊂ ∈ +
+

=


;
6. 0 , ,
1 1
2 2
≠ ∈ + =

+
a R x c
a
x
arctg
a
dx
a x
;
7. R x c x xdx ∈ + − =

, cos sin ;
8. R x c x xdx ∈ + =

, sin cos ;
9.
)
`
¹
¹
´
¦
∈ + ⊂ ∈ + =

Z k k R I I x c tgx dx
x 2
) 1 2 ( \ , ,
cos
1
2
π
;
10. { } Z k k R I I x c ctgx dx
x
∈ ⊂ ∈ + − =

π \ , ,
sin
1
2
;
11.

)
`
¹
¹
´
¦
∈ + ⊂ ∈ + − = Z k k R I I x c x tgxdx
2
) 1 2 ( \ , , cos ln
π
;
12. { }

∈ ⊂ ∈ + = Z k k R I I x c x ctgxdx π \ , , sin ln ;
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
64
13. ( ) R x c a x x dx
a x
∈ + + + =

+
, ln
1
2 2
2 2
;
14. 0 ), , ( sau ) , ( , ln
1
2 2
2 2
> − −∞ ∈ +∞ ∈ + − + =


a a x a x c a x x dx
a x
;
15. 0 ), , ( , arcsin
1
2 2
> − ∈ + =


a a a x c
a
x
dx
x a


V.4. Primitivele funcţiilor raţionale
1. 0 , 1 , , ) (
) 1 (
1
) (
1
≠ − ≠ ∈ + +
+
=

+
+
a n N n c b ax
a n
dx b ax
n n
;
2.

≠ + + =
+
0 , ) ln(
1
a c b ax
a b ax
dx
;

3.

≠ ≠ ∈ +
+ −
− =
+

0 , 1 , ,
) ( ) 1 (
1
) (
1
a n N n c
b ax a n b ax
dx
n n
;
4. b a c
a x
b x
b a b x a x
dx
≠ +
+
+

=

+ +
, ln
1
) )( (
;
5.
∫ ∫
≠ − = ∆ +


|
¹
|

\
|
+
=
+ +
0 , 4 b unde ,
4 2
1
2
2
2
2
a ac c
a a
b
x
dx
a c bx ax
dx
.
Substituţiile lui Euler:
1. 0 daca ,
2
> ± = + + a a x t c bx ax ;
2. 0 daca ,
2
> ± = + + c c tx c bx ax ;
3.
1
2
1
2
si 0 4 daca ), ( x ac b x x t c bx ax > − − = + + este o rãdãcinã a ecuaţiei
ax
2
+ bx + c = 0.

VI. Integrale definite

IV.1. Definiţia integrabilitãţii (integrale Riemann)
Notaţii: f:[a,b]→R, ∆ = (a = x
0
, x
1
, x
2
, …, x
n
= n) diviziune, x
i-1
≤ ξ
i
≤ x
i
, ξ
i
– puncte
intermediare, σ

(f, ξ) – suma Riemann: ∑ − =
=
− ∆
n
i
i i i
x x f f
1
1
) )( ( ) , ( ξ ξ σ
Definiţia VI.1.1. f se numeşte integrabilã dacã existã numãrul real I
f
cu
proprietatea: ∀ε > 0, ∃η
ε
>0 astfel încâtr pentru orice divizune ∆ a lui [a,b] cu
ε
η < ∆ şi orice puncte intermediare ξ
i
are loc ε ξ σ < −
∆ f
I f ) , ( unde
) (
max
1
1

≤ ≤
− = ∆
i i
n i
x x
Se noteazã:

=
b
a
f
dx x f I ) (
Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
65
Proprietãţi ale integralei definite:
1.
∫ ∫ ∫
+ = +
b
a
b
a
b
a
dx x g dx x f dx x g x f ) ( ) ( )) ( ) ( ( β α β α ;
2.
∫ ∫ ∫
+ =
b
a
c
a
b
c
dx x f dx x f dx x f ) ( ) ( ) ( ;
3.

− =

a
b
b
a
dx x f dx x f ) ( ) ( ;
4. 0 ) ( =

a
a
dx x f .
Formula lui Leibniz-Newton:
) ( ) ( ) ( a F b F dx x f
b
a
− =

(F – primitivã a lui f)
Teorema de medie:
Dacã f continuã pe [a,b], atunci ∃ξ∈[a,b] astfel încât: ) ( ) ( ) ( ξ f a b dx x f
b
a
− =


Formula de integrare prin pãrţi:


− =

b
a
b
a
b
a
dx x g x f x g x f dx x g x f ) ( ) ( ' ) ( ) ( ) ( ' ) (
Formula de schimbare de variabilã:
Dacã ϕ :[a,b]→J, f:J→R, f continuã pe J, ϕ derivabilã cu derivata continuã pe
[a,b], atunci

=


) (
) (
) ( ) ( ' )) ( (
b
a
b
a
dx x f dt t t f
ϕ
ϕ
ϕ ϕ
Proprietãţi de paritate:
Dacã f:[-a,a]→R continuã atunci:
¦
¹
¦
´
¦

=


a
a
a
f dx x f
f
dx x f
0
para daca , ) ( 2
impara daca , 0
) (

VI.2. Aplicaţii ale integralei definite
1. Aria subgraficului Γ
f
, f:[a,b]→R
+
, f continuã:

aria

= Γ
b
a
f
dx x f ) (
Aria subgraficului Γ
f,g
, f,g:[a,b]→R şi f(x) ≤ g(x) ∀ x∈[a,b]

aria

− = Γ
b
a
g f
dx x g x f )] ( ) ( [
,


2. Volumul corpurilor de rotaţie, f:[a,b]→R
+
, f continuã:


=
b
a
f
dx x f C vol ) ( ) (
2
π

Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic
66
3. Lungimea graficului f:[a,b]→R
+
, f derivabilã cu derivata continuã:

+ =
b
a
dx x f f l
2
)) ( ' ( 1 ) (
4. Aria suprafeţelor de rotaţie:

+ =
b
a
f
dx x f x f A
2
)) ( ' ( 1 ) ( 2π

Zaharia Virgil-Mihail

Mic memorator matematic

IX. Ecua ii algebrice de gradul III, IV şi V ........................................................... 24 X. Logaritmi......................................................................................................... 24 X.1. Ecua ii şi inecua ii logaritmice fundamentale............................................ 25 X.2. Ecua ii şi inecua ii exponen iale fundamentale ......................................... 26 XI. Metoda induc iei matematice.......................................................................... 26 XI.1. Axioma de recuren ã a lui Peano ............................................................. 26 XI.2. Metoda induc iei matematice................................................................... 26 XI.2. Variantã a metodei induc iei matematice ................................................. 26 XII. Analizã combinatorie .................................................................................... 27 XII.1. Permutãri ............................................................................................... 27 XII.2. Aranjamente........................................................................................... 27 XII.3. Combinãri .............................................................................................. 27 XII.4. Binomul lui Newton............................................................................... 27 XII.5. Suma puterilor asemenea ale primelor n numere naturale....................... 28 XIII. Progresii ...................................................................................................... 28 XIII.1. Progresii aritmetice ............................................................................... 28 XIII.2. Progresii geometrice ............................................................................. 29 XIV. Polinoame ................................................................................................... 29 XIV.1. Forma algebricã a unui polinom ........................................................... 29 XIV.2. Divizibilitatea polinoamelor ................................................................. 30 XIV.3. Rãdãcinile polinoamelor....................................................................... 30 XIV.4. Ecua ii algebrice ................................................................................... 30 XIV.5. Polinoame cu coeficien i din R, Q, Z .................................................... 31 XV. Permutãri, matrici, determinan i ................................................................... 31 XV.1. Permutãri ............................................................................................... 31 XV.2. Matrici ................................................................................................... 32 XV.3. Determinan i .......................................................................................... 33 XV.4. Inversa unei matrici ............................................................................... 34 XVI. Sisteme lineare ............................................................................................ 34 XVI.1. Nota ii: ................................................................................................. 34 XVI.2. Compatibilitatea ................................................................................... 35 XVI.3. Sisteme omogene.................................................................................. 35 XVII. Structuri algebrice ...................................................................................... 35 XVII.1. Monoid................................................................................................ 35 XVII.2. Grup .................................................................................................... 35 XVII.3. Inel...................................................................................................... 36 XVII.4. Corp .................................................................................................... 37 GEOMETRIE ŞI TRIGONOMETRIE ..................................................................... 37 Nota ii: ............................................................................................................. 37 I. Triunghiul ......................................................................................................... 38 II. Poligoane convexe ........................................................................................... 38 III. Rela ii metrice în triunghi............................................................................... 38 III.1. Triunghiul dreptunghic ............................................................................ 38 III.2. Triunghiul dreptunghic ABC (a = b = c).......................................................... 39 III.3. Triunghiul oarecare ABC (AD⊥ BC) ............................................................... 39 ⊥ 2

Zaharia Virgil-Mihail

Mic memorator matematic

III.4. Rela ii exprimate prin func ii trigonometrice ........................................... 39 IV. Patrulatere ...................................................................................................... 40 IV.1. Paralelogramul ........................................................................................ 40 IV.2. Dreptunghiul D C......................................................................... 40 IV.3. Rombul ........................................................................................................... 40 IV.4. Pãtratul............................................................................................................ 41 IV.5. Trapezul D C.............................................................. 41 V. Poligoane înscrise în cerc ................................................................................ 41 V.1. Patrulaterul înscris în cerc A .................................................... 41 V.2. Poligoane regulate înscrise în cercul de razã R.......................................... 41 VI. Cercul............................................................................................................. 41 VII. Complemente de geometrie planã ................................................................. 42 VIII. Poliedre ....................................................................................................... 43 VIII.1. Prisma................................................................................................... 43 VIII.2. Piramida ............................................................................................... 44 VIII.3. Trunchiul de piramidã........................................................................... 45 VIII.4. Poliedrul regulat ................................................................................... 46 IX. Corpuri rotunde .............................................................................................. 46 IX.2. Conul circular drept......................................................................................... 47 IX.3. Trunchiul de con ............................................................................................. 47 IX.4. Sfera................................................................................................................ 47 X. Func ii trigonometrice ..................................................................................... 47 X.2. Proprietã ile func iilor trigonometrice............................................................... 48 XI. Formule trigonometrice .................................................................................. 48 XI.1. Rela ii între func iile trigonometrice ale unui argument:.......................... 48 XI.2. Formule de adunare:................................................................................ 49 XI.3. Formule pentru multiplii de argument ..................................................... 49 XI.4. Formule pentru jumãtã i de argument:..................................................... 50 XI.5. Sume, diferen e şi produse: ..................................................................... 50 XII. Inversarea func iilor trigonometrice .............................................................. 50 XIII. Solu iile ecua iilor trigonometrice simple .................................................... 51 XIII.1. Ecua ii fundamentale ............................................................................ 51 XIII.2. Tabele de valori: ................................................................................... 51 XIV. Elemente de geometrie analiticã .................................................................. 52 XIV.1. Segmente .............................................................................................. 52 XIV.2. Ecua ia dreptei...................................................................................... 52 XIV.3. Cercul................................................................................................... 53 XIV.4. Conice raportate la axele de simetrie .................................................... 53 ANALIZÃ MATEMATICÃ .................................................................................... 54 I. Şiruri................................................................................................................. 54 I.1. Şiruri şi limite ............................................................................................ 54 I.2. Criterii suficiente de convergen ã sau de existen ã a limitei unui şir........... 55 I.2. Opera ii cu şiruri convergente .................................................................... 55 I.3. Opera ii cu şiruri care au limitã .................................................................. 55 I.4. Şiruri tip ..................................................................................................... 56 3

......... 57 II............................................. 56 II........... 59 III................................ 59 III..........1............................. Defini ia derivatei într-un punct............................................... Reguli de derivare......................................................... 62 IV........................ Prima metodã de schimbare a variabilei............ Continuitatea func iilor ......................... Integrale definite ............................ 64 VI......... Func ii derivabile.......................................... 60 III......... 63 V........................... 62 V.........................................5.......3................ 57 II...... 62 IV... Asimptote verticale ............................................................................. 63 V........................................................................... Limite de func ii ..................... 63 V.........3......... 64 IV................................................ Defini ii ale limitei.......... Asimptote oblice ...........................................2...................................................... Opera ii cu limite de func ii .......................................... Defini ia integrabilitã ii (integrale Riemann) .....2.................................................. 59 III........................................... Tabel de primitive.....................1....... Derivatele func iilor elementare....2....... 61 IV................ Limite tip ............................................................1............................................................................ Derivatele de ordin superior ale unor func ii elementare....... 58 III....4...... Asimptote orizontale ..............4................................................ 63 V..6.......................1.. 61 III............................................. 64 4 .................................3............................................................... Asimptote... 62 IV............ Derivata func iilor compuse............2..Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic II....................................................................... 62 Integrarea prin păr i ............................. A doua metodã de schimbare a variabilei............. Proprietã i ale func iilor derivabile .................................3................. 59 III....................................................................... Primitivele func iilor ra ionale .................... Primitive...............................................4............................................1............ 57 II.........................................................

I. x. Nega ia unei propozi ii p este propozi ia care este falsã când p este adevãratã şi este adevãratã când p este falsã. Se numeşte propozi ie un enun despre care se poate spune cã este adevãrat sau fals. adr nu şi adevãrat şi fals simultan.1. P. Deci nu este o propozi ie.1. pentru cã nu existã nici un numãr natural astfel ca x + 5 = 3 3) x ≤ y. p non p 1 0 0 1 Conjunc ia Defini ia I. Valoarea logicã sau valoarea de adevãr a unei propozi ii. se spune cã are valoarea de adevãr: falsul.2. aceastã valoare de adevãr se noteazã cu simbolul 1 sau a şi scriem v(p) = 1 sau (v)p = a.2. Se noteazã: non p. x∈N este o propozi ie falsã. Elemente de logicã matematicã I.y∈N este un enun despre care nu se poate spune nimic. Se noteazã cu p. deci o propozi ie adevãratã. Operatori logici Nega ia Defini ia I.1. Se noteazã: p ∧ q Tabela de adevãr a propozi iei p ∧ q este: p q p∧q 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .  p.2.q. No iunea de propozi ie Defini ia I. Tabela de adevãr a propozi iei non p se întocmeşte be baza rela iei v(non p) = 1 – v(p). Dacã o propozi ie p este adevãratã se spune cã are valoarea logicã sau valoarea de adevãr: adevãrul. Q Ex: 1) π∉Q : acesta este un enun care exprimã un adevãr. p . Conjunc ia a douã propozi ii p şi q este propozi ia care este adevãratã dacã şi numai dacã fiecare propozi ie p şi q este adevãratã. aceastã valoare de adevãr se noteazã cu simbolul 0 sau f şi scriem v(q) = 0 sau v(q) = f. 2) x + 5 = 3.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic ALGEBRÃ I. Daca o propozi ie q este falsã.1.2.

p→q şi se citeşte: “p implicã q” sau “dacã p.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic Disjunc ia Defini ia I.4. “p este condi ie necesarã şi suficientã pentru q”.3.2. Se noteazã: (non p) sau q. q sunt adevãrate sau false simultan. qeste adevãratã. atunci q”. Tabela de adevãr a propozi iei p→q este: p 1 1 0 0 q 1 0 1 0 non p (non p)∨q 0 1 0 0 1 1 1 1 Echivalen a logicã Defini ia I.2. Disjunc ia a douã propozi ii p şi q este propozi ia care este adevãratã dacã şi numai dacã cel pu in una din propozi iile p.4. Implica ia propozi iilor p şi q este propozi ia care este falsã dacã şi numai dacã p este adevãratã şi q este falsã. Se noteazã: p ∨ q Tabela de adevãr a propozi iei p ∨ q este: p 1 1 0 0 q 1 0 1 0 p∨q 1 1 1 0 Implica ia Defini ia I. iar propozi ia q este concluzia.2. se citeşte: “p echivalent cu q” sau “p dacã şi numai dacã q”. Propozi iile p şi q sunt echivalente logic. (p→q) şi (q→p). dacã şi numai dacã p. p↔q. Se noteazã (non p)∨q şi (non q)∨p. Tabela de adevãr a propozi iei compuse p↔q este: p 1 1 0 0 q 1 0 1 0 non p non q 0 0 0 1 1 0 1 1 p→q q→p (p→q)∧ (q→p) 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 6 . Propozi ia p este ipoteza.

y) ⇔ (∃y)( ∃x)p(x. În scris se noteazã α ≡β.… luând valori în mul imi date. Predicatele se noteazã p(z.…)⇔ q(x. ob inutã pentru propozi iile p. 3.z. r. ((∀x)( ∀y)p(x.y). Ele se noteazã α sau α(p.y.q.… cu diferite propozi ii ob inem o altã propozi ie. Cuantificatori Defini ia I. q(x.…). atunci scriem ∃xp(x).z. Dacã p(x) este o propozi ie adevãratã pentru orice x∈M. Defini ia I.r. (∀x)(∀y)p(x. O expresie logicã α care se reduce la o propozi ie adevãratã.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic I. ((∃x)p(x)) ⇔ ((∀x)(p(x)).r.y) ⇔ (∀y)(∀x)p(x. I. Expresii în calculul propozi iilor Propozi iile p.y). Simbolul ∀ se numeşte cuantificator universal şi se citeşte “oricare ar fi”.4.q.z.2.q. cu x∈M. Defini ia I. Defini ia I.z.3.… cele douã expresii reprezintã propozi ii care au aceeaşi valoare de adevãr.r.6. oricare ar fi propozi iile p.4. ((∃x)(∃y)p(x.y. Fie p(x).5. atunci scriem ∀xpx.y)).q. 2.y.2. Douã expresii logice α şi β se numesc echivalente dacã şi numai dacã pentru orice propozi ii p. Înlocuind în α pe p. ↔ putem formula diferite expresii. variabilele x. cu ajutorul operatorilor logici . oricare ar fi valorile pe care le iau x.z. care ne aratã cã pentru a demonstra cã p→q.y.q.y.5. Defini ia I. care se numesc formule ale calculului cu propozi ii sau expresii logice.z.5.… în unul şi acelaşi domeniu.1. ∨. (∀x)p(x) sau (∀x∈M)p(x). I.…).q. 2.r. propozi iile corespunzãtoare au aceleaşi valori de adevãr.z. q(x.y.q. 7 .4. Predicatele p(z. etc.…) se numesc echivalente dacã.r. … fiind date.…). I. 4. (∃x)p(x) sau (∃x∈M)p(x). Dacã existã (cel pu in) un element x’∈M..r.2.… se numeşte tautologie.3.z.1. este totuna cu a demonstra cã non p→non q. Scriem p(z. binare (de douã variabile). ((∀x)p(x)) ⇔ ((∃x)(p(x)). Fie p(x) cu x∈M. un predicat.…) şi pot fi unare (de o variabilã).3. β(p. a cãrei valoare de adevãr se numeşte valoarea expresiei α. un predicat.y.1. Se numeşte predicat sau propozi ie cu variabile un enun care depinde de o variabilã sau de mai multe variabile şi are proprietatea cã pentru orice valori date variabilelor se ob ine o propozi ie adevãratã sau o propozi ie falsã.y))⇔(( ∃x)( ∃y)p(x. Simbolul ∃ se numeşte cuantificator existen ial şi se citeşte “existã”. Reguli de negare: 1.… respective.y)).y. (∃x)( ∃y)p(x. Metoda de demonstra ie prin reducere la absurd Aceastã metodã se bazeazã pe tautologia (p→q) ≡ (non p→non q).…). astfel încât propozi ia p(x’) este adevãratã. ternare (de trei variabile). →. No iunea de predicat Defini ia I.y))⇔((∀x)(∀y)p(x.…). adevãratã sau nu. ∧. Proprietatea de comutativitate a cuantificatorilor: 1.

fie prin specificarea unei proprietã i caracteristice a elementelor lor (de exemplu {x∈Rx2 – 3x + 2 = 0}).z}).2. Incluziunea mul imii A în mul imea B: (A ⊂ B) ⇔ (∀x∈A ⇒ x ∈B) Mul imea A se numeşte o parte sau o submul ime a lui B. C.r.q. Proprietã ile incluziunii: ∀ A. (p∨q) ≡ (q∨p) (comutativitatea disjunc iei). A = A (reflexivitatea). Z. 7.y. non(p∨q) ≡ (non p)∧(non q) (p∧(q∨r)) ≡ ((p∧q)∧(p∧r)) conjunc ia este distributivã în raport cu disjunc ia şi (p∨(q∨r)) ≡ ((p∨q)∧(p∨r)) disjunc ia este distributivã în raport cu conjunc ia II.… avem: non(non p) ≡ p. Mul imile se noteazã cu litere mari: A.7.… Apartenen a unui element la o mul ime. 6. 2. 4. 4. 2. ((p∧q)∧r) ≡ (p∧(q∧r)) (asociativitatea conjunc iei). b. II. (A = B ∧ B = C) ⇒ (A = C) (tranzitivitatea). (p∧q) ≡ (q∧p) (comutativitatea conjunc iei). 2.3} sau {x. 3. ((p∨q) ∨r) ≡ (p∨ (q∨r)) (asociativitatea discjunc iei). Proprietã i fundamentale ale operatorilor logici 1.1. (A ⊂ B) ∧ (B ⊂ A) ⇒ (A = B) (antisimetria). 3. Oricare ar fi propozi iile p. Mul imile se definesc fie prin indicarea elementelor lor (de pildã {0. Defini ie. Y. (A = B) ⇒ (B = A) (simetria). ∀ A. B.1. ((p→q)∧(q→r))→(p→r) (tranzitivitatea implica iei). (A ⊂ B ∧ B ⊂ C) ⇒ (A ⊂ C) (tranzitivitatea).Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic I. . iar elementele lor cu litere mici: a. c. Mul imi Moduri de definire a mul imilor.… X. ∀ A. 8. ∅ ⊂ A 8 1. 5. A ⊂ A (reflexivitatea). acesta se noteazã a∈A şi se citeşte “a apar ine lui A”. Dacã un element a apar ine unei mul imi A. II. 3. Mul imea vidã este mul imea care nu are nici un element. non(p∧q) ≡ (non p)∨(non q) legile lui de Morgan. Egalitatea mul imlor A şi B: (A = B) ⇔ (∀x∈A ⇒ x∈B) şi (∀y∈B ⇒ y∈A) Proprietã ile egalitã ii: 1. Se noteazã cu ∅.

A ∩ B ⊂ B ∀ A. ∀ A. A \ B = {xx∈A ∧ x∉B} Proprietã ile diferen ei: ∀ A: A \ A = ∅. B: A ∩ B = B ∩ A (comutativitatea). ∀ A. B. 2. 8. B. ∀ A. 6. ∀ A. 9 . C: (A ∪ B) ∪ C) = A ∪ (B ∪ C) (asociativitatea). B: A \ B = A \ (A ∩ B). ∀ A. ∀ A: A ∪ A = A (idempoten a). 4. ∀ A. 5. II. C: (A ∪ B) ∩ C = (A ∩ C) ∪ (B ∩ C) (distributivitatea intersec iei fa ã de reuniune). ∀ A: A ∪ ∅ = A. 8.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic Rela ia de neincluziune se noteazã A ⊄ B. II. B: A ∪ B = B ∪ A (reflexivitatea). B: A ∩ B ⊂ A. B. B. ∀ A. ∀ A.6. 2. 3. C: A \ (B ∩ C) = (A \ B) ∪ (A \ C). C: (A ∩ B) ∩ C = A ∩ (B ∩ C) (asociativitatea). 2. A ∪ B = {xx∈A ∨ x∈B} Proprietã ile reuniunii: ∀ A. Diferen a mul imilor A şi B: 1. 5. ∀ A: A ∩ A = A (idempoten a). C: (A ∩ B) ∪ C = (A ∪ C) ∩ (B ∪ C) (distributivitatea reuniunii fa ã de intersec ie). B. B. Mul imile A şi B care nu au nici un element comun se numesc disjuncte. 5.5. ∀ A: A ∆ A = ∅. ∀ A. C: A \ (B ∪ C) = (A \ B) \ C. A ∩ B = {xx∈A ∧ x∈B} Proprietã ile intersec iei: ∀ A. Pentru ele avem A ∩ B = ∅. B. 4. A ∪ (A ∩ B) = A (absorb ia). B. B: A ⊂ A ∪ B. 7. ∀ A: A ∩ ∅ = ∅ ∀ A. B: A = (A ∩ B) ∪ (A \ B). C: (A ∪ B) \ C = (A \ C) ∪ (B \ C). 3. II. Intersec ia mul imilor A şi B: 1. Diferen a simetricã a mul imilor A şi B: A ∆ B = (A \ B) ∪ (B \ A) Proprietã ile diferen ei simetrice: 1. 4. 7. C: (A \ B) ∩ C = (A ∩ C) \ (B ∩ C). Reuniunea mul imilor A şi B: 1. ∀ A. ∀ A. B.3. Defini ie. B: A ∩ (A ∪ B) = A. 3. B ⊂ A ∪ B.4. ∀ A. C: (A ∩ B) \ C = A ∩ (B \ C) = (A \ C) ∩ B. 6. II.

Produsul cartezian a douã mul imile A şi B: A x B = {(a. 8. 4. ∀ A. 3. Defini ia II. A ⊂ B ⇔ CEB ⊂ CEA. CE∅ = E. R.9. B⊂E) 1.5.2. CEE = ∅. Formulele lui de Morgan (∀A. Q. 4.9.B. Z. ∀ A: A ∆ ∅ = ∅ ∆ A = A.9. 5. Fie E o mul ime.D avem): 1.n}. A \ B = CE(A ∩ B). Exemple de mul imi infinite sunt: N. 2.2. 2. ∀ A. (A \ B) x C = A x C \ B x C.9. cardinalul mul imii vide se noteazã cu 0.6. Aceasta se numeşte numãrabilã dacã este echipoentã cu N.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic 2.9.9.…. Exemplu: Mul imea numerelor ra ionale. (A ∪ B) x C = (A x C) ∪ (B x C).C. B: A ∆ B = B ∆ A (comutativitatea). A ∩ CEA = ∅ (principiul necontradic iei). notat E sau card E. CE(CEA) = A (principiul reciprocitã ii). 5. B. 6.7. II. A ∪ CEA = A (principiul exluderii ter iului). 6.9. astfel încât E = F . 4.b)a∈A ∧ b∈B} Proprietã ile produsului cartezian (∀ A. ∀ A. 5. CE(A ∩ B)= CEA ∪ CEB. O mul ime E se numeşte infinitã dacã ea nu este finitã. Mul imile A şi B se numesc echipotente dacã existã o bijec ie de la A la B. (A ∩ B) x C = (A x C) ∩ (B x C). II. 6.3. ∀ A. B. Defini ia II. Se numeşte cardinalul acestei mul imi un simbo asociat ei. (A x B) ∪ (A x C) = A x (B ∪ C). dacã şi numai dacã E este echipotentã cu F. astfel încât E este echipotentã cu mul imea {1. B⊂E) CE(A ∪ B) = CEA ∩ CEB. C: (A ∆ B) ∆ C = A ∆ (B ∆ C) (asociativitatea). (A ∩ B) x (C ∩ D) = (A x C) ∩ (B x D) Defini ia II. Defini ia II.1. Fie E o mul ime.8. 7. O mul ime se numeşte cel mult numãrabilã dacã este finitã sau numãrabilã. CEA = E \ A. Fie E o mul ime. B: A ∆ B = A ∪ B \ (A ∩ B) II. Complementara unei mul imi A în raport cu mul imea E: (A fiind o parte a lui E. A x B ≠ B x A. 3. Defini ia II. dacã A ≠ B. Defini ia II. Aceasta se numeşte finitã dacã E = ∅ sau dacã existã n∈N. 3. adicã A⊂E) CEA = {xx∈E ∧ x∉A} Proprietã i: (∀A. C: A ∩ (B ∆ C) = (A ∩ B) ∆ (A ∩ C).4. cardinalul mul imii 10 .

11 . Defini ia III. Defini ia III. 2.1. Fie A şi B douã mul imi finite.b. de pildã 4 ≡ 1 (mod 3). Atunci: A ∪ B ∪ C= A +B +C . O rela ie binarã R definitã pe o mul ime nevidã M se numeşte rela ie de echivalen ã dacã ea este reflexicã. Aceasta este o rela ie de echivalen ã.9. senoteazã cu n. dacã a şi b împãr ite la 3 dau acelaşi rest. Z. Se numeşte rela ie de ordin pe M o rela ie binarã care este reflexivã. Rela ia binarã R pe mul imea M se numeşte simetricã dacã ∀ a.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic {1. 3.B ∩ C + A ∩ B ∩C III. Defini ia III. Fie M o mul ime nevidã. Douã clase de echivalen ã Ca şi Cb sau coincid (când aRb) sau sunt disjuncte.1.b∈M avem aRb implicã bRa. Scriem a ≡ b (mod 3). Pe N stabilim urmãtoarea rela ie R: a şi b din N sunt în rela ie cu R. Se numeşte clasã de echivalen ã corespunzãtoare elementului a mul imea Ca = {x ∈M xRa}. Se numeşte greficul rela iei R definitã pe M mul imea G = {(x.2. Deci o rela ie binarã se referã la perechile de elemente din M. Proprietã i ale rela iilor binare pe o mul ime: 1. Atunci: A ∪ B = A + B -A ∩ B  Teorema II.2. Rela ii binare Rela ia binarã pe o mul ime Defini ia III.y)xRy}. tranzitivã şi antisimetricã. Q şi R este o rela ie de ordine.4. 4.b∈M. Teorema II. Se noteazã: “<” sau “≤” De exemplu: rela ia cunoscutã de ordine naturalã “≤” pe N. Dacã x∈M este rela ia R cu y∈M.2. Fie M o mul ime nevidã.9. Rela ia binarã R pe mul imea M se numeşte antisimetricã dacã ∀ a. Exemplu: Fie N mul imea numerelor naturale şi numãrul 3 fixat. aRb şi bRa implicã a=b.6. Se numeşte rela ia binarã R pe M o parte a produsului cartezian MxM. Rela ia binarã R pe mul imea M se numeşte reflexivã dacã ∀ a∈M avem pe aRa. Fie M o mul ime şi R o rela ie de echivalen ã pe M.A ∩ B .n} cu n∈N. Rela ia binarã R pe mul imea M se numeşte tranzitivã dacã ∀ a. Fie A.y)∈R. aRb implicã bRc implicã aRc. atunci scriem xRy sau (x.A ∩ C . iar cardinalul mul imii N se noteazã cu x0 (alef zero).5. Se numeşte mul imea cât a lui M în raport cu rela ia R şi se noteazã M/R mul imea claselor de echivalen ã. Defini ia III.3.c ∈M. tranzitivã şi simetricã. B şi C trei mul imi finite.….  Defini ia III. Fie M o mul ime. R o rela ie de echivalen ã pe M şi a un element fixat din M.

Fie a∈A. atunci f(a)∈B.y∈A: f(x) = f(y) ⇒ x = y De exemplu: f:N→N. deci Gf = {(a. Fie M o mul ime nevidã şi “≤” o rela ie de ordin pe M.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic Defini ia III. x≠y. Astfel putem defini o func ie h:A→C unde 12 . No iunea de func ie Defini ia IV. dacã pentru orice b∈B existã cel pu in un element a∈A. din B. f(x) = x2.2. pentru care atât domeniul de defini ie A cât şi domeniul valorilor B sunt submul imi ale mul imilor numerelor reale (deci A.1.2.1. Mul imea M. B⊂R). O func ie f:A→B este o func ie surjectivã. Se numeşte func ie numericã o func ie f:A→B. cu valori în mul imea B se în elege orice lege (procedeu sau conven ie) f. astfel încât f(a) ≠ b. Prin graficul acestei func ii în elegem submul imea Gf a produsului cartezian A x B formatã din toate perechile (a.1. f(x) = ax. Func ii injective.1.3. Fie A şi B douã mul imi.1.3. IV. Mul imea A se numeşte domeniu de defini ie. dar g:Z→N.2. De exemplu: f:R→R. Prin func ie definitã pe mul imea A. a ≠ 0 este surjectivã.2. dacã pentru oricare douã elemente x şi y ale lui A. adicã g(f(a))∈C. definitã prin formula f(x) = x2. este injectivã. Fie f:A→B o func ie. IV. bijective Defini ia IV.2. cu aceastã rela ie de bunã ordonare.1.b∈M avem sau a<b sau b<a. Aceastã rela ie de ordin se numeşte rela ie de ordine totalã dacã oricare douã elemente ale lui M sunt comparabile adicã ∀a.3. Faptul cã f este injectivã se mai exprimã şi altfel: ∀x. Fie f:A→B o func ie. De exemplu: Fie A = {x∈Rx ≥ 0} şi f:R→R. Defini ia IV. Spunem cã f este o func ie injectivã.3. Deci f:A→B nu este surjectivã dacã ∃ b∈B avem f(a) ≠ b(∀)a∈A. Func ia f este bijectivã. Func ii IV. în baza cãreia oricãrui element a∈A i se asociazã un unic element.f(a)). avem f(x) ≠ f(y).8. Fie M o mul ime nevidã. Defini ia IV. a∈A.7. Defini ia III. O rela ie de bunã ordonare pe M este o rela ie de ordie totalã pe M. Compunerea func iilor Defini ia IV. Mul imea înzestratã cu o rela ie de ordine totalã se numeşte mul ime total ordonatã. O rela ie de ordine pe M se numeşte rela ie de bunã ordonare dacã orice parte nevidã a lui M are un cel mai mic element. Defini ia IV. g(x) = x2 nu este o func ie injectivã deoarece g(-2) = g(2) = 4. deci existã imaginea sa prin g.2. notat f(a). f(a) a∈A} ∈ Defini ia IV.1. IV. Fie func iile f:A→B şi f:B→C (domeniul de defini ie al func iei g coincide cu codomeniul func iei f). iar mul imea B se numeşte codomeniu de defini ie sau domeniul valorilor func iei. O func ie f:A→B care este simultan injectivã şi surjectivã se numeşte func ie bijectivã. se zice bine ordonatã. surjective.

Teoremã. a 13 . 2. Fie A o mul ime şi 1A func ia sa identicã. a ≠ 0 am⋅bm=(a⋅b)m m a m m a :b =   . Dacã f:A→B şi g:C→D sunt douã func ii. Pentru orice mul ime C şi pentru orice func ie g:C→A avem 1A◦g = g Defini ia IV. n∈N. 1A se numeşte func ia identicã a mul imii A.2. Aceste puteri au proprietã i identice cu exponen i numere naturale. Atunci fiecare din func iile h◦(g◦f). 8. Observa ii: 1. Teoremã.1. are sens g◦f:A→A şi f◦g:B→B. puterile reale fiind definite cu ajutorul şirurilor de puteri ra ionale. Func ia h astfel definitã se noteazã g◦f (sau gf) şi se numeşte compunerea func iei g cu func ia f. ∈ Propozi ie.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic h(a) = g(f(a)) pentru ∀a∈A. 4. a0 = 1. Dacã f:A→B şi g:B→A sunt douã func ii. 2. (h◦g)◦f are sens şi existã egalitatea: h◦(g◦f) = (h◦g)◦f. 7.4. 0n = 0. O func ie este inversabilã dacã şi numai dacã este bijectivã. a ≠ 0. 1 =   = a −m .(am)n = amn = (an)m. 11. 5. Puteri naturale ale numerelor reale 1. (+a)n = +an (-a)2n = +a2n (-a)2n+1 = -a2n+1 am⋅an = am+n am:an = am-n. Opera ii cu numere reale V. Notãm cu 1A:A→A func ia → definitã astfel: 1A(a) = a pentru ∀a∈A. Fie A o mul ime oarecare. O func ie f:A→B se numeşte inversabilã dacã existã o func ie g:B→A astfel încât g◦f = 1A şi f◦g = 1B. 10. b m 1 am 9.1. Pentru orice mul ime B şi pentru orice func ie f:A→B avem f◦1A= f 2. V. are sens sã vorbim de compunerea func iei g cu func ia f numai dacã B = C.4. Puterile numerelor reale se extind atât pentru exponen i ra ionali pozitivi sau negativi. a ≠ 0. b ≠ 0. n ≠ 0.4. Fie f:A→B şi g:B→C şi h:C→D trei func ii. 6. Atunci: 1. cât şi pentru exponen i reali. 3. în general f◦g ≠ g◦f. Func ia inversã Defini ia IV. IV.

a > 0. a3 – b3 = (a – b)(a2 + ab + b2). 2. a > 0 . Identitã i fundamentale Oricare ar fi x. 16.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic V. a ≥ 0 . a5 + b5 = (a + b)(a4 – a3b + a2b2 – ab3 + b4).a. 14.  1 1 5. 7. a4 – b4 = (a – b)(a + b)(a2 + b2). x3 + y3 + z3 – 3xyz = (x + y + z)(x2 + y2 + z2 – xy – xz – yz).2. m a p ⋅ n b q = mn a pn ⋅ b qm . (1 + a + a2 + … + an)(1 + an+1) = 1 + a + a2 + … + a2n+1. 6. 14 . Proprietã i 1 1. 8. x3 + y3 + z3 = (x + y + z)3 – 3(x + y)(y + z)(z + x). (a2 + b2)(x2 + y2) = (ax – by)2 + (ax + bx)2.c∈R şi n∈N. a3 + b3 = (a + b)(a2 – ab + b2). Radicali. 17. 2 V. m a :mb = m a . 9. b ≥ 0 . m a ⋅ m b ⋅ m c = m abc .  m  = . b > 0 . a2n+1 + b2n+1 = (a + b)(a2n + a2n-1b + … + ab2n-1 +b2n).3. 3.b. avem: 1. 13. 2. m a n = (m a ) = a m . a > 0 . 12. ≥ 0 . a a 1 m ( a) m m m = a. 4ab = (a + b)2 – (a – b)2. b.y. a4 + b4 = (a2 + b2 – ab 10. − 1 1 = m = a m . an – bn = (a – b)(an-1 + an-2b + … + abn-2 + bn-1). c. a ≥ 0. a5 – b5 = (a – b)(a4 + a3b + a2b2 + ab3 + b4).a > 0. 4. a : n a = m + n a m −n . 8. a. 9. 3. 4. a6 + b6 = (a3 – 2ab2)2 + (b3 – 2a2b)2 (G. 11. a ≥ 0 .  a a   6. 11. a2n – b2n = (a2 – b2)(a2n-2 + a2n-4b2 + … + a2b2n-4 + b2n-2). a. a ≥ 0 . b ≥ 0 . n a nm = a m . 5. (1 + a)(1 + a2 + a4) = 1 + a + a2 + a3 + a4 + a5. n 12. 13. m a = a m . 7.z. a ≥ 0 . a. a > 0 . n 10. a – b2 = (a – b)(a + b). (a2 + b2 + c2)(x2 + y2 + z2 + t2) = (ax – by – cz – bt)2 + (bx + ay – dz – ct)2 + (cx + + dy +az – bt)2 + (dx – cy + bz + at)2. b m m a ⋅ n a = m+n a m+n .t. m a ⋅ m b = m ab . 15. de Recquigny-Adanson). mn a mp = n a p .

a ≠ 0 x b -∞ − a f(X) semn contrar lui a 0 semnul lui a Graficul func iei de gradul întâi va fi o linie dreaptã. 15. a = 0 şi b = 0. a ≥ 0 .b) +∞ x B( − b . a ≠ 0. Ecua ii şi inecua ii de gradul întâi VI. + ∞). S =( − . a a 2. a. S = R. = − a. (2n +1 − a ) − a = −a 2 n +1 = − 2n +1 a . a 15 .1. 17.b. Inecua ii de gradul întâi sau ecua ii fine Cazul 1. f(x) = ax + b. a > 0. 16.b.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic 14. a. a. 20. ax + b > 0. Semnul func iei afine f:R→R. Fie S mul imea solu iilor. A ± B = 21. a ≥ 0 . 2 n +1 1 2 n +1 18.Expresia 3 a 2 + 3 ab + 3 b 2 3 a ±3 b este VI. A−C . orice numãr real x este solu ie a ecua iei afine date. a = 0 şi b ≠ 0. 3. y A(0. S = { − }. x = − (solu ie unicã). dacã şi numai dacã A2 – B = C2. a 2 = a .2. Dacã: b 1. a ≥ 0. b > 0 . a + b = a + b + 2 ab . a ≥ 0 . b ≥ 0 . ecua ia nu are solu ii: S = ∅.x∈R Fie S mul imea de solu ii a acestei ecua ii. m n a = mn a = n m a . 2 conjugatã a lui a ± b este a + b iar pentru A+C ± 2 19. Dacã b b 1. a ∈ R.x∈R. m a p : n b q = mn a pn : b qm .0) a VI. Ecua ii de gradul întâi sau ecua ii afine ax + b = 0.

x − a > b 16 .Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic b ). x − y ≤ x + y 8. x − y ≤ x − y .x∈R. S = (-∞. a = 0. S = [ − . S = ∅. S = ∅. y y Ecua ii şi inecua ii fundamentale. S = (+∞. 2. − x ≤ x ≤ x . b > 0. 5. = . b > 0. care con in modulul: 1. a = 0. xy = x ⋅ y . 10. S = R. x = a ⇔ − a = x = a. 4. x = 0 ⇔ x = 0 . Inecua iile ax + b < 0 şi ax + b ≥ 0 se reduc la cele douã cazuri (prin înmul irea inecua iei respective cu –1 şi schimbarea sensului inegalitã ilor). 2. a = 0. 6. Dacã: b 1. a > 0. a 3. x − a = b . x = y ⇔ x = y sau x = − y . avem: 1. b = 0. y ≠ 0 . ax + b = 0. a < 0. 4. 3. a ∈ R.3. b = 0. a < 0.b. daca x = 0 x. x − y ≤ x + y ≤ x + y . S = mul imea solu iilor) b S b<0 ∅ b=0 a b >0 {a – b. − x = x . Modului unui numãr real − x. a = 0. daca x > 0  Proprietã i:∀ x.x∈R. 4. 9. S = R. x x 11. a + b} 2. − ] a b 2. a. Cazul 2. (a. − VI. 7.b. daca x < 0  x = 0.+∞) a 3. x + y ≤ x + y .y∈R.

∞} S ∅ ∅ {a – b. comutativã.1. Au loc urmãtoarele proprietã i. z + z = 2a.z”∈C. Mul imea numerelor complexe se noteazã cu C şi este corp comutativ.0) şi i = (0.z”∈C. atunci numãrul a – ib se numeşte conjugatul lui z şi se noteazã a – ib = a + ib = z .z = 2bi. înzestrate cu douã opera ii algebrice. zz ' = z ⋅ z ' .b’)∈RxR.z’. z .0).b’)∈RxR.b). ∀z. i4m+3 = -i. respectiv i2 = -1. 17 VII.a – b)∪{a + b. z + z’ = (a + a’. b + b’) şi înmul irea: ∀z=(a.1. adunarea: ∀z=(a. a + b} VII. 3. i4m+1 = i. z ± z ' = z ± z ' . ab’ +a’ b). ∀z’=(a’.1. Se numeşte numãr complex orice element z=(a. i4m+2 = -1. Dacã z = a +bi.b)a.b). z z’ = (aa’-bb’.z’. z = a + ib. admite ca element neutru pe 1 şi orice numãr complex a b −1   a + bi nenul admite un invers  (a + bi ) = 2 − 2 i . 1. zz ' = a 2 + b 2 = (a + bi )(a − bi) . i4m = 1. Forma algebricã a numerelor complexe .Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic b b<0 b=0 b >0 3. comutativã.b∈R}. Defini ia 2. 5. b = (b. Înmul irea numerelor complexe are proprietã ile: este asociativã. Egalitatea a douã numere complexe z şi z’: a + ib = a’ + ib’ ⇔ a = a’ şi b = b’ Adunarea numerelor complexe are proprietã ile: este asociativã. 2.b) al mul imii RxR = {(a.1. Numere complexe Defini ia VII. Puterile numãrului i: ∀m∈N. este distributivã fa ã 2 2  a +b a +b   de adunare z(z’ + z”) = zz’ + zz” ∀z. admite ca element neutru pe 0 şi orice numãr complex a + bi admite un opus –a – ib. 4.  ∈ ∀z’=(a’.1). x − a < b b b<0 b=0 b >0 S R R\{a} {-∞. cu a = (a.

1.1. u = şi z = 2 (cos + i sin ) .. z ≠ 0.. 5π 5π 5π De exemplu: dacã z = -1 – i.2.. z z VII. z − z ' ≤ z + z ' ≤ z + z ' . n − 1 n n    2 kπ 2kπ 1 k = cos + i sin .2.2. 5.... Modulul unui numãr complex ∀ z∈C z = z z sau z = a 2 + b 2 Avem apoi: 1. 1 C n tgu − C n2 tg 3u + C n5tg 5u − ..   = .. ()  z'  z' 8. k = 0. tg nu = . 3.2π) este solu ia ecua iilor trigonometrice rcos u = a şi rsin u = b. zz ' = z z ' .4.. sin nu = C1ncosn-1u sin u + C3ncosn-3u sin3u + …. z' z z n 7. 1 − C n2 tg 2 u + C n4 tg 4u − . z n = z . Formula lui Moivre VII. 4. k = 0. z + z ' ≤ z + z ' .Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic z z' z = .2.1. n − 1 n n (2k + 1)π (2 k + 1)π − 1 k = cos + i sin . z ' z' = . z = z 2...5..2. atunci z = 2 . 4 4 4 ∀u∈R şi ∀n∈N... z z VII. 6. k = 0. Forma trigonometricã a numerelor complexe z = r(cos u + isin u) unde r = z . (cos u + isin u)n = cos(nu) + isin(nu) Consecin ele formulei lui Moivre cos nu = cosn u + C2ncosn-2u sin2u + C4ncosn-4u sin4u + ….. iar unghiul u∈[0. n − 1 n n 1 n ) 18 .. Extragerea rãdãcinii de ordinul n dintr-un numãr complex ( ) n ( ) n ( n z = r(cos u + isin u) u + 2 kπ   u + 2kπ + i sin z k = r cos . VII.

2 = 2a b Rãdãcini reale şi egale x1 = x 2 = − 2a Rãdãcini reale pozitive Rãdãcini reale negative Rãdãcini reale şi de semne contrare. ∆ = b2 – 4ac. P = x1x2. A∈R. sau 2a 2a − b'+ ∆' − b'− ∆ ' x1 = .1. A∈C. Ecua ia binomã VIII. xk = A1/nεk. Discu ia naturii şi semnul rãdãcinilor în func ie de semnele lui ∆ = b2 – 4ac. ϕ + 2 kπ ϕ + 2kπ   + i sin xk = n p  cos  . Ecua ii şi inecua ii de gradul al II-lea ax2 + bx + c = 0.c∈R.b.6. Ecua ii de gradul al doilea ∆>0 . A = ρ(cos ϕ + isin ϕ) xk = A1/nωk.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic Pentru simplificare folosim urmãtoarea nota ie: n 1 k = ε k şi n − 1 k = ω k ( ) ( )  a + ib = ±   a2 + b2 + a b +i 2 b a2 + b2 − a    2  xn – A = 0. a a 2. A < 0. Formule de rezolvare: ∆ > 0 −b+ ∆ −b− ∆ x1 = . A∈C\R n n   VII. n − 1 . Formule utile în studiul ecua iei de gradul al II-lea: x12 + x22 = (x1 + x2)2 – 2x1x2 = S2 – 2P x13 + x23 = (x1 + x2)3 – 3x1x2(x1 + x2) = S3 – 2SP x14 + x24 = (x1 + x2)4 – 2x12x22= S4 – 4S2P + 2P2 3. cea pozitivã este mai mare decât valoarea absoluta a celei negativi Rãdãcini reale şi de semne contrare. A > 0. b = 2b’. k = 0. a. ∆’ = b’2 – ac. n − 1 . k = 0. a ≠ 0 1. x2 = . n − 1 . ∆ ∆<0 ∆=0 P P>0 P>0 P<0 P<0 S S>0 S<0 S>0 S<0 Natura şi semnul rãdãcinilor −b±i −∆ Rãdãcini complexe: x1. x2 = . S = x1 + x2. 19 VIII. A∈R. cea negativã este mai mare în valoare absolutã. k = 0.

a.b. Intervale de monotonie pentru func ia de gradul al doilea Teoremã.−   2a 4 a  B D 6. a≠0 20 .c∈R ∆ > 0: a ≠ 0. func ia f(x) = ax2 + bx + c are un maxim egal cu realizeazã pentru x = −b 2a 7.b. Graficul func iei f:R→R.0) C(0. func ie se poate scrie şi sub forma f ( x ) = a x +  + 2a  4a  y ∆>0 a>0 A(x1. f(x) = ax2 + bx + c. Fie func ia de gradul al doilea f(x) = ax2 + bx + c.c∈R este o parabolã. Semnul func iei f:R→R.c) ∆  b V  − . maxim ce se 4a 2. f(x) = ax2 + bx + c. Maximul sau minimul func iei de gradul al doilea 1. Dacã a < 0. x1 < x2. a. Aceastã 2 b  −∆  . x -∞ x1 x2 f(x) semnul lui a 0 semn contrar lui a 0 ∆=0 X f(x) ∆<0 X f(x) -∞ semnul lui a -∞ semnul lui a x1 = x2 0 +∞ semnul lui a +∞ semnul lui a +∞ 5.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic 4.0) B(x2. func ia f(x) = ax2 + bx + c are un minim egal cu realizeazã pentru x = x C O A −∆ . minim ce se 4a −b 2a −∆ . numitã formã canonicã. Dacã a > 0.

b.+∞) se numesc intervale de 2a    2a monotonie ale func iei f. respectiv. f(α )f(β) < 0 x1 < α < x2 <β 1. ∆ = b2 – 4ac = 0 2. deci f(x) = aX2 + bX + c Construirea unei ecua ii de gradul al doilea când se cunosc suma şi produsul rãdãcinilor ei: x2 – Sx + P = 0. 2.c’∈R. − b şi strict 2a   − b crescãtoare pe intervalul  . f(x) este ireductibil pe R. şi  . x1 şi x2 fiind rãdãcinile trinomului. a≠0. func ia f este strict crescãtoare pe intervalul (−∞. Dacã a > 0. cu S = x1 + x2 şi P = x1x2.crt. a. x2. Descompunerea trinomului f(x) = aX2 + bX + c. pentru ca f(x) sã pãstreze un semn constant ∀x. f(x) = a(X – x1)(X – x2). a.x∈R. Nr. 1. a≠0.+∞) . af(α) > 0 3.c∈R. β > 2a 1. ∆ = 0. af(β) < 0 ceea ce atrage dupã sine ∆ >0 21 .c∈R.a’. ∆ < 0. func ia f este strict descrescãtoare pe intervalul (−∞. Teoremã: Ecua iile ax2 + bx + c = 0 şi a’x2 + b’x + c’ = 0. af(α) < 0 3 x1 < α < β < x2 2. f(x) = a(X – x1)2.c.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic 1. Dacã a < 0. − b şi strict 2a   − b descrescãtoare pe intervalul  . au cel pu in o rãdãcinã comunã dacã şi numai dacã: a b c 0 0 a b c = 0 sau (ac’ – a’c)2 – (ab’ – a’b)(bc’ – b’c) = 0 a’ b’ c’ 0 0 a’ b’ c’ Condi ii necesare şi suficiente pentru ca numerele reale date α şi β sã fie în anumite rela ii cu rãdãcinile x1 şi x2 ale ecua iei de gradul al doilea f(x)=ax2 + bx + c a. α < 2a −b 5. af(β) > 0 2 α < x1 ≤ x2 < β −b 4. ∆ > 0. ∀a.a’≠0.b.  2a 2. α şi β 1 α < x1 < β < x2 sau 1. 3. Condi ii necesare şi suficiente Rela ii între x1.b’.b.  2a − b − b Observa ie: Intervalele (−∞.+∞) .

c∈R.2.b.b. ∆ = 0 2. ax2 + bx + c ≥ 0. α < 2a 1. S = mul imea solu iilor: a S ∆ ∆>0 a>0 (-∞. <α 2a 1. 2. x∈R f(X) ≤ 0. S = mul imea solu iilor: a S ∆ ∆>0 a>0 (-∞. se reduce la rezolvarea unei ecua ii de gradul al doilea în y.x2] ∆>0 a<0 R ∆=0 a>0 {x1} ∆=0 a<0 R ∆<0 a>0 ∅ ∆<0 a<0 Inecua iile ax2 + bx + c < 0 şi ax2 + bx + c ≤ 0 se reduc la cazurile precedente (prin înmul irea cu –1 şi schimbarea sensului acestor inegalitã i). Sisteme formate dintr-o ecua ie de gradul al doilea şi una de gradul întâi Aceste sisteme sunt de forma: 22 . a. 2. ∀n∈N.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic 4 5 x1 < α < x2 α < x1 ≤ x2 6 x1 ≤ x2 < α 1. +∞) [x1. Inecua ii fundamentale de gradul al II-lea 1. x∈R Observa ie: Rezolvarea ecua iei bipãtrate ax2n + bxn + c = 0. n > 2. VIII. VIII. 1. ∀x. a≠0.x2) ∆>0 a<0 R\{x1} ∆=0 a>0 ∅ ∆=0 a<0 a>0 R ∆<0 a<0 ∅ ∆<0 2. 2. af(α) > 0 −b 3. af(α) > 0 −b 3. x1)∪(x2. ∆≤0 a>0 ∆≤0 a<0 7 8 f(X) = 0. af(α) < 0 1. anume ay2 + by + c = 0 şi la rezolvarea a douã ecua ii binome de forma xn = y1. xn = y2.c∈R. a. a≠0. ∆ = 0 2. ax2 + bx + c > 0. Rezolvarea sistemelor de ecua ii cu coeficien i reali 1. prin substitu ia xn = y. x1]∪[x2. ∀x.3. +∞) (x1.

2. atunci (S) este echivalent cu sistemul: a c  y=− x−  b b  (S ' ) 2 c c  a  a  2  a x + b x − x −  + c  − x −  + d x + e  − a x − c  + f = 0  1 1 1 1 1 1  b b b  b  b  b  Rezolvând ecua ia a doua a sistemului (S’) ob inem valorile lui x. − c − ax a c atunci ecua ia ax + by + c =0 este echivalentã cu ecua ia y = =− x− . atunci sistemul (S) nu are solu ii reale. Împãr im ecua ia a doua din (S’) cu x2 şi ob inem ecua ia de gradul al doilea în 23 . înlocuind în prima ecua ie din sistemul (S’) ob inem valorile lui y. Presupunem mai întâi cã d1≠0 şi d2≠0. atunci sistemul (S) are douã solu ii reale. sau în cazul când aceasta este o ecua ie de gradul întâi. Existã în aces caz numerele reale α şi β diferite de zero astfel încât αd1 + βd2 = 0. Dacã ecua ia a doua din sistemul (S’) are douã rãdãcini reale.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic ax + by + c = 0 (S ) 2 2 a1 x + b1 xy + c1 y + d1 x + e1 y + f 1 = 0 Se rezolvã prin metoda substitu iei.c3. Dacã ecua ia a doua a sistemului (S’) nu are nici o rãdãcinã realã. apoi. Dacã ecua ia a doua din sistemul (S’) are douã rãdãcini egale. Se ob ine sistemul echivalent: a1 x 2 + b1 xy + c1 y 2 = d1 (S ' ) 2 2 (αa 2 + βa 2 ) x + (αb1 + βb2 ) xy + (αc1 + βc2 ) y = 0 Notãm coeficientul ecua iei a doua din (S’) cu a3. Se înmul eşte prima ecua ie cu α şi cea de a doua cu β şi apoi se adunã. Putem presupune cã x≠0. 1. Presupunând cã b≠0. în sensul cã toate monoamele care apar în scrierea lor au acelaşi grad. În prima ecua ie putem presupune cã sau a≠0 sau b≠0 (dacã a = b = 0 atunci prima ecua ie dispare). atunci sistemul (S) are o solu ie realã. 2.b3. b b b Dacã substituim în y în cea de a doua ecua ie a sistemului (S). 3. Atunci: a1 x 2 + b1 xy + c1 y 2 = d 1 (S ' ) 2 2 a3 x + b3 xy + c3 y = 0 Deoarece d1≠0 sistemul (S’) nu are solu ia x = 0 şi y = 0. Sisteme de ecua ii omogene Un astfel de sistem este de forma: a1 x 2 + b1 xy + c1 y 2 = d1 (S ) 2 2 a 2 x + b2 xy + c2 y = d 2 Sistemul (S) se numeşte omogen deoarece polinoamele a1X2 + b1XY + c1Y2 şi a2X2 + b2XY + c2Y2 sunt omogene. Discu ie.

Zaharia Virgil-Mihail
2

Mic memorator matematic

y y  y : c3   + b3 + a3 = 0 care, rezolvatã, ne dã în general douã valori k1 şi k2 pentru x x x y y y adicã, = k1 şi = k2. x x x Rezolvarea sistemului (S) este echivalentã cu rezolvarea urmãtoarelor douã sisteme:  y = k1 x  y = k2 x ( S1 )  2 şi (S 2 ) 2 2 2 a1 x + b1 xy + c1 y = d1 a1 x + b1 xy + c1 y = d 1 Când d1 = 0 şi d2 = 0, sistemul (S) este de forma (S’) şi rezolvarea se continuã ca pentru sistemul (S’). 3. Sisteme de ecua ii simetrice Defini ia VIII.3.3. O ecua ie în douã necunoscute se zice simetricã dacã înlocuind x cu y şi y cu x, ecua ia nu se schimbã. Rezolvarea sistemelor de ecua ii simetrice se face astfel: se introduc necunoscutele auxiliare s şi p date de rela iile: x + y = s şi xy = p. Prin introducerea acestor noi necunoscute s şi p, în foarte multe cazuri sistemul se reduce la un sistem de ecua ii format dintr-o ecua ie de gradul întâi şi o ecua ie de gradul al doilea în necunoscutele s şi p.

IX. Ecua ii algebrice de gradul III, IV şi V
IX.1. Ecua ia reciprocã de gradul al treilea
ax3 + bx2 ± bx ± a = 0, a,b∈R, a≠0 Rezolvarea ei se reduce la aceea a ecua iei (x ± 1)[ax2 + (b + a) + a] = 0

IX.2. Ecua ia reciprocã de gradul al patrulea

ax4 ± bx3 + cx2 ± bx + a = 0, a,b,c∈R, a≠0 Rezolvarea ei se reduce la aceea a unei ecua ii de gradul al doilea, prin 1 1 1 substitu ia y = x + : a(x2 + 2 ) ± b(x + ) + c = 0 sau ay2 + by + c – 2a= 0. x x x ax4 + bx2 + c = 0, a,b,c∈R, a≠0
2 2

IX.2. Ecua ia bipãtratã

Cu x = y , rezultã ecua ia ay + by + c = 0, deci x1, 2 ,3, 4

− b ± b 2 − 4ac =± 2a

X. Logaritmi
Defini ia X.1. Fie a∈R*+, a ≠ 1 şi b∈R*+ douã numere reale. Se numeşte ∈ ∈ logaritm al numãrului real strict pozitiv b exponentul la care trebuie ridicat numãrul a, numit bazã, pentru a ob ine numãrul b. Logaritmul numãrului b în baza a se noteazã logab 24

Zaharia Virgil-Mihail
a

Mic memorator matematic

Evident b = a log b . Pentru a = 10 ob inem logaritmi zecimali, iar pentru a = e ob inem logaritmi naturali. Proprietã i: 1. logab = logac ⇔ b = c, (b,c > 0); 2. logaa = 1; 3. loga1 = 0 1 4. logaac = c; loga =- logab; logax2n = 2n logax , x≠0 b 1 5. log a m b = log a b, (b > 0, m ∈ N , m ≥ 2) ; m 6. logab logba = 1; log c b 7. Formula de schimbare a bazei logaritmului: log a b = log c a 8. x>0 şi y>0 ⇒ logaxy = logax + logay; x 9. x>0 şi y>0 ⇒ loga = logax – logay; cologax = - logay y 10. a>1 şi x∈(0,1) ⇒ logax < 0; a>1 şi x>1 ⇒ logax > 0; 11. 0<a<1 şi x∈(0,1) ⇒ logax > 0; 0<a<1 şi x>1⇒ logax < 0; 12. a>1 şi 0<x<y ⇒ logax < logay; log a x log b x 13. x>0, y>0, a>0, b>0, a≠1, b≠1 ⇒ = ; log a y log b y 14. x>0, a>0, a≠1, n∈N ⇒ logax = logaxn; 15. x∈R, a>0, a≠1 ⇒ ax = exlna. Opera ii cu logaritmi zecimali 1. Suma a doi logaritmi: se adunã separat caracteristicile (se adunã algebric, întrucât existã caracteristici pozitive şi caracteristici negative) şi separat mantisele (care sunt întotdeauna pozitive în afarã de cazul în care întregul logaritm este negativ); apoi cele douã rezultate se adunã algebric. 2. Scãderea a doi logaritmi: se adunã descãzutul cu logaritmul scãzãtorului. 3. Înmul irea unui logaritm cu un numãr întreg: când caracteristica este pozitivã, înmul irea se face în mod obişnuit; când caracteristica este negativã se înmul eşte separat mantisa şi separat caracteristica şi se adunã algebric rezultatele. 4. Împãr irea unui logaritm printr-un numãr întreg: în cazul când caracteristica este pozitivã, împãr irea se face obişnuit. În cazul în care este negativã se împarte separat mantisa şi separat caracteristica; dacã nu se împarte exact cu caracteristica prin numãrul dat, atunci se adaugã caracteristicii atâtea unitã i negative câte sunt necesare pentru a avea un numãr divizibil prin împãr itorul respectiv şi, pentru a nu se modifica rezultatul, se adaugã şi mantisei tot atâtea unitã i, dar pozitive. 1. logax = b, a>0, a≠1, b∈R. Solu ia: x = ab. 2. logax > b, b∈R. Fie S mul imea solu iilor. Avem: 25

X.1. Ecua ii şi inecua ii logaritmice fundamentale

Zaharia Virgil-Mihail

Mic memorator matematic

a S b a>1 (a , +∞) 0<a<1 (0, ab) 3. logax < b, b∈R. Fie S mul imea solu iilor. Avem: a S a>1 (0, ab) 0<a<1 (ab, +∞) 1. ax = b, a>0, a≠1, b>0. Solu ia x = logab, b∈R 2. ax = b, a>0, a≠1, b≤0, nu are nici o solu ie realã 3. ax > b. Fie S mul imea solu iilor. Avem: a b S a>1 b>0 (logab, +∞) 0<a<1 b>0 (-∞, logab) a>0 b<0 R a≠1 x 4. a < b. Fie S mul imea solu iilor. Avem: a b S a>1 b>0 (-∞, logab) 0<a<1 b>0 (logab, +∞) b<0 a>0 ∅ a≠1

X.2. Ecua ii şi inecua ii exponen iale fundamentale

XI. Metoda induc iei matematice
XI.1. Axioma de recuren ã a lui Peano
Fie A o parte a lui N astfel cã: 1. 0∈A 2. (∀n∈N), n∈A ⇒ n+1∈A. Atunci rezultã A = N.

XI.2. Metoda induc iei matematice
Fie P(n) o propozi ie care depinde de numãrul natural n. Dacã avem: 1. P(0) adevãratã; 2. ∀n∈N, P(n) adevãratã ⇒ P(n+1) adevãratã, atunci P(n) este adevãratã pentru orice numãr natural n. În demonstra ie prin metoda induc iei matematice (recuren ã) poate apãrea în loc de 0, un numãr natural n0, dacã în propozi ia P(n) pe care vrem sã demonstrãm am constatat n≠n0.

XI.2. Variantã a metodei induc iei matematice
Fie P(n) o propozi ie care depinde de numãrul natural n≠n0. Dacã avem: 1. P(n0) adevãratã; 26

. care se pot forma din cele n elemente ale mul imii A.1. Proprietã i: 1 1.. atunci P(n) este adevãratã pentru orice numãr natural n≥n0. Numãrul permutãrilora n elemente.. 0! = 1 (prin defini ie).. C n = n. Defini ia XII. n≥m. + C nk x n −k a k + . Se numesc permutãri ale unei mul imi A cu n elemente toate mul imile ordonate care se pot forma cu cele n elemente ale lui n. C nm = Cnm−−1 + C nm−−1 + . An0 = 1 . C nm = C nm−1 + C nm−−1 . n∈N*. C nn = C nn −m . ∈ (n + 1)! Factoriale (proprietã i): n! = (n – 1)!n.1. n! = n +1 XII.an).. 1 3. Se numesc aranjamente a n elemente luate câte m (m≤n) ale unei mul imi A cu n elemente.2. + C nn a n 1 (x – a)n = C n0 x n − C n x n −1 a + .a2. Proprietã i: Ann = Pn. Ann = 0! XII. Se numesc combinãri a n elemente luate câte m (m≤n) ale unei mul imi A cu n elemente toate submul imile cu câte m elemente. Se noteazã Cnm . C nn = C n0 = C00 = 1 . este Pn=1⋅2⋅3⋅…⋅n = n!.. Analizã combinatorie XII.. 1 1 n! 5.1. + (−1) n C nn a n unde n∈N Proprietã i: 1.….1. Ann−1 = Ann ..1. toate submul imile ordonate cu câte m elemente care se pot forma din cele n elemente ale mul imii A. + (−1) k C nk x n− k a k + .. pn ! 1 2 1 1 m −1 1 (x + a)n = C n0 x n + C n x n−1 a + .2. Binomul lui Newton 27 . XII. n0≤m≤k) P(m) adevãratã ⇒ P(k) adevãratã.. O mul ime împreunã cu o ordine bine determinatã de dispunere a elementelor sale este o mul ime ordonatã şi se notazã (a1. Se noteazã Amn..2. 2. (n − m)! n! sau Ann= n!.. Termenul de rank k+1 este Tk+1 = (-1)k C nk xn-kak. Permutãri Defini ia XII.3. (∀m∈N.1..4..+ p ) unde p1 + … pm-1 < n p1! p2 !. = C np C np− p . + C m+−11 + C m −1 + C m−−11 .3. Combinãri Defini ia XII. m m m 4. Aranjamente Defini ia XII.. XII..Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic 2. Numãrul submul imilor unei mul imi cu n elemente este 2n. Numãrul aranjamentelor a n elemente luate câte m este: n! Amn = n(n – 1)…(n – m + 1) = .C n−( p +.

. 5. Numãrul termenilor dezvoltãrii (x ± a)n este n+1. = 2 n−1 ..1. r ra ia. se ob ine din cel precedent prin adãugarea unui numãr constant numit ra ia progresiei.a3. S2 = .5. (a + b)4 = a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4. Se noteazã ÷a1. (a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2(ab + bc + ac). (a + b + c)3 = a3 + b3 + c3 + 3(a2b + a2c + b2a + b2c + c2a + c2b) + 6abc.. Rela ii importante: 0 1 1 C n + C n + . 4.. + Cnn = 2 n .…an. S5 = 30 12 O rela ie care permite calculul lui Sp.. Cnk +1 = 1 C n0 + C n2 + C n4 + . C n .1.…. Sp-2.. începând cu a2. Sn = 1 2 28 . (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3. 5. 1 C 2nn = (C n0 ) 2 + (C n ) 2 + . Progresii XIII. + C pp+1 S1 + n p XIII. Suma puterilor asemenea ale primelor n numere naturale Dacã Sp = 1p + 2p + …+ np.a2.. atunci avem: 2 n(n + 1) n(n + 1)(2n + 1)  n( n + 1 S1 = .. 2. (a – b)3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3. Coeficien ii termenilor egal depãrta i de extremi sunt egali. C n0 − C n + .… Dacã a1 este primul termen. p∈N. Cn +1 = k +1 k +1 n−k a n−k a 3.. 2. n≥2 (prin defini ie) (a + a n )n Sn = a1 + a2 + …+ an.an.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic n − k k k +1 n − k k Cn .… în care fiecare termen. 3. + (−1) n C nn = 0.. când se cunosc Sp-1. n≥2 (prin defini ie) an = a1 + (n – 1)r. = 2 n −1 . (a ± b)2 = a2 ± 2ab + b2. an cel de-al n-lea termen (termenul general). Cn + C n3 + C n5 + .. Se numeşte progresie aritmeticã un şir de numere a1.1. Tk+2 = ⋅ Tk+1 sau Tk+2 = − ⋅ Tk+1. XII. + (C nn ) 2 Dezvoltãri particulare uzuale: 1.a2.…. Progresii aritmetice Defini ia XIII.a3.. S3 =  2 6  2   n(n + 1)(6n 3 + 9n 2 + n − 1) n 2 (n + 1) 2 (2n 2 + 2n − 1) S4 = . n numãrul termenilor şi Sn suma celor n termeni. S1 este 2 formula lui Pascal: (n+a)p+1 = 1+ C 1 +1 S p + C P +1 S p −1 + . atunci avem: an = an-1 + r. k +1 x k +1 x 4. 6.

am+1. luate în aceastã ordine. astfel încât a m +1 = a1 a2 m+1 . ~ ~ Func ia polinomialã asociatã lui f∈C[x] este f :C→C f (α) = f(α) ∀α∈C. n≥2 (prin defini ie) an = a1qn-1. Polinoame f∈C[x] este f = a0Xn + a1Xn-1 + a2Xn-2 + … + an. Se numeşte progresie geometricã un şir de numere a1. g≠0 existã polinoamele unice q.b. Se noteazã ÷÷a1.2.a2. f≠0 la X-a este f(a).… Dacã a1 este primul termen. Sn = a 1 q −1 a − a nq Sn = 1 . Teorema împãr irii cu rest: ∀f.…. atunci avem: an = qan-1. Într-o progresie geometricã. atunci existã un termen în mijloc. Progresii geometrice Defini ia XIII. n numãrul termenilor şi Sn suma celor n termeni. Forma algebricã a unui polinom 29 .…an. am+1.1. astfel încât 2am+1 = a1 + a2m+1.an. Împãr irea unui polinom cu X-a: Restul împãr irii polinomului f∈C[x]. grad r < grad g.… în care fiecare termen.1. an – termenul liber. se ob ine din cel precedent prin înmul irea acestuia cu un acelaşi numãr q (q≠ 0) numit ra ie. luate în aceastã ordine. începând cu a2. Dacã numãrul termenilor este impar (n = 2m + 1).q ≠1 1− q Termeni echidistan i de extremi. Condi ia necesarã şi suficientã ca trei numere a. Observa ie. n≥2 (an în func ie de a1.a2.a3. f(α) fiind valoarea polinomului f în α. q ra ia. XIV. Observa ie. Dacã numãrul termenilor este impar (n = 2m + 1) atunci existã un 2 termen la mijloc.b. q şi n) qn −1 Sn = a1 + a2 + …+ an. XIV. unde n este gradul.g∈C[x]. este sã avem 2b = a + c.r∈C[x] astfel încât f = gq + r. Într-o progresie aritmeticã suma termenilor echidistan i de extremi este egalã cu suma termenilor extremi: ak + an-k+1 = a1 + an.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic 2a 1 + (n − 1)r n 2 Termenii echidistan i de extremi. sã formeze o progresie geometricã este sã avem b2 = ac. Condi ia necesarã şi suficientã pentru ca trei termeni a.c. a0 – coeficientul dominant. produsul a doi termeni echidistan i de extremi este egal cu produsul termenilor extremi: apan-p+1 = a1an.c.2. an cel de-al n-lea termen (termenul general). sã formeze o progresie aritmeticã. Sn = XIII.a3.

4. Un polinom d se numeşte cel mai mare divizor comun (c. Fie f. ∈ Proprietã i: 1.) al polinoamelor f şi g dacã: 1) f m şi g m. 6. ∀f∈C[x].m.….m. g f şi f≠0 ⇒ grad f ≥ grad g.2.…. 2) d’ f şi d’ g ⇒ d’ d şi notãm d=(f. a f.( X − xn ) unde a0 este coeficientul dominant al lui f. 2) f m’ şi g m’ ⇒ m m’ f ⋅g Teoremã. se numeşte ecua ie algebricã.g) Defini ia XIV.3.g sunt asociate în divizibilitate). Defini ia XIV. Divizibilitatea polinoamelor Defini ia XIV. Teorema lui Bezout: Numãrul α∈C este rãdãcinã a polinomului f≠0⇔(X-a) f. a∈C* ⇒ af f. Dacã d=(f.2. a0 a1 … an-1 an a b0 = a0 b1 = ab0+a1 … bn-1 = abn-2+an-1 r=f(a)=abn-1+an XIV.m. Rãdãcinile polinoamelor Defini ia XIV..2. Defini ia XIV. Teorema lui Abel-Ruffini: Ecua iile algebrice de grad mai mare decât patru nu se pot rezolva prin radicali.2. Ecua ii algebrice Defini ia XIV. 7. Defini ia XIV.4.2.3.xn sunt rãdãcinile lui cu ordinele de multiplicitate m1. ∀a∈C*. are cel pu in o rãdãcinã (complexã). O ecua ie de forma f(x) = 0 unde f≠ 0 este un polinom.m2.) al polinoamelor f şi g dacã: 1) d f şi d g.m. Numãrul α se numeşte rãdãcinã multiplã de ordinul p a polinomului f≠0 dacã şi numai dacã (X-a) f iar (X-a)p+1 nu-l divide pe f.c. Teorema lui D’Alambert-Gauss: Orice ecua ie algebricã de grad mai mare sau egal cu unu.x3. f f (refelexivitate). 2. 4.. f g şi g h ⇒ f h (tranzitivitate).2. Dacã d=1 atunci f şi g se numesc prime între ele.1.g) atunci m = d XIV. spunem cã g divide pe f şi notãm gf dacã ∈  ∃q∈C[x] astfel încât f=gq. g f şi f≠0 ⇔ r = 0.2. 30 . iar m1 + m2 + … + mn = grad f.1.m.x2. precum şi restul acestei împãr iri r = f(a).4. Teoremã: Dacã f∈C[x] este un polinom de gradul n şi x1. 5.mn atunci m m m f = a0 ( X − x1 ) ( X − x2 ) .d.g∈C[x]. Numãrul α∈C se numeşte rãdãcinã a polinomului f dacã ~ şi numai dacã f (α) = 0. 1 2 n XIV. Un polinom m se numeşte cel mai mic multiplu comun (c.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic Schema lui Horner: ne ajutã sã aflãm câtul q = b0Xn-1 + b1Xn-2 + … + bn-1 al împãr irii polinomului f = a0Xn + a1Xn-1 + a2Xn-2 + … + an la binomul X-a. 3. f g şi g f ⇒ ∃ a∈C* cu f = ag (f.1.3.3.c.m3.

......... n  1A = e. 2 ....5... iar α şiα au acelaşi ordin... p Teoremã: Dacã un polinom f∈Z[x].......... σ (n)     Sn – mul imea permutãrilor de grad n.......…... de mutiplicitate...x m = (−1) k k a0  . ϕ se numeşte permutare de gradul n daacã ϕ:A→A şi ϕ bijectivã.. + x n− 2 x n −1 x n = − a0   . de mutiplicitate....  a  x1 x 2 .b∈Q....... Q. f = a0Xn + a1Xn-1 + …+ an.. iar α şiα au acelaşi ordin.. matrici..... card Sn = n! 1 2 ..... Permutãri.2.1.. Z Teoremã: Dacã f∈R[x] admite pe α = a + ib.. + x n−1 x n = a 0   a3  x1 x 2 x3 + x1 x 2 x 4 + . Fie A={1.1.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic Formulele lui Viete: Dacã numerele x1....x n = (−1) a0    XIV... determinan i XV. n  1 ϕ=  ϕ (1) ϕ (2) ...1........... În particular dacã f∈Z[x] are rãdãcina α=p∈Z atunci p an.. XV...x k + x1 x 2 .. Teoremã: Dacã un polinom f∈Q[x] admite pe α = a + b d (a... d∈R\Q) ca rãdãcinã.x k −1 x k +1 + . + x m −k +1 x m − k + 2 .. Polinoame cu coeficien i din R..........xn sunt rãdãcinile polinomului f∈C[x]... b≠0....   n an  x1 x 2 .. a0≠0 atunci: a1   x1 + x 2 + .…n}... + x1 x n + x 2 x3 + .. permutarea identicã e =  1 2 . admite o rãdãcinã α = ∈Q...... n     31 ....... grad f≥1..... b≠0 ca rãdãcinã atunci el admite ca rãdãcinã şi peα = a – ib.... atunci el admite şi pe α = a – b d ..q) = 1 atunci p an şi q a0... + x n = − a 0   a2  x1 x 2 + .x2........... Permutãri Defini ie XV.... 2 (p.

(A+B)+C = A+(B+C) (asociativitate). Defini ia XV.. 2. (τij)-1 = τij. a 2 n   şi notãm Mm.j)∈AxA. m(ϕ) numãrul inversiunilor lui ϕ: 0 ≤ m(ϕ ) ≤ C n2 = ϕ ϕ 2 ε(ϕ) = (-1)m(ϕ) se numeşte signatura lui ϕ. 3.. 32 .j∈A.... amn   m1  elemente numere complexe. τij∈Sn. ∈ Opera ii cu matrici: 1. Fie (i.2.. a1n    a21 a 22 . Fie M = {1.. 2..2.B. ..j)∈MxN este suma lor..…n}. A+B = B+A (comutativitate).2.B∈Mm. j ..3.n(C) unde cij=aij + bij ∀ (i.. ϕ(j)<ϕ(i).Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic Compunerea permutãrilor 2 .. Observa ii: 1..τ∈Sn atunci σoτ =  ϕ (τ (1)) ϕ (τ (2)) ..n(C) mul imea matricelor de tipul (m. k .…m} şi N = {1. daca k = i 1 2 . n     k.j)∈MxN... i . σ (τ (n))  ∈Sn    Transpozi ii Defini ia XV. i≠j.2.n): cu m linii şi n coloane:  a11 a12 . ε (ϕ ) = ∏ i− j 1≤ i < j ≤ n 4.. daca k ≠ i. Dacã m=n atunci matricea se numeşte pãtraticã de ordinul n. n   τ ij (k ) = i. ... O aplica ie A:MxN→C A(i.1. τij se numeşte transpozi ie dacã: ∈ ≠  j. Adunarea Fie A. Defini ia XV. j ..2.1.. . daca k = j τ ij (k ) =  1 2 .n(C) sunt egale dacã şi numai dacã ∈ aij = bij ∀(i.n) cu A= .2. (i.1... XV.2. i<j.. Proprietã i ∀A.1. ε(ϕ oσ) = ε(ϕ)ε(σ). n   1 Fie σ.j) se numeşte inversiune a lui ϕ dacã ∈ n(n − 1) . j  Observa ii: 1. ϕ (i) − ϕ ( j ) . Matrici Defini ia XV.. iar mul imea lor se noteazã Mn(C). Permutarea ϕ se numeşte parã dacã ε(ϕ) = 1.2..    a am 2 . Fie i. Douã matrici A..C∈Mm.. Orice transpozi ie este imparã. 2.n(C): 1.3. k .B∈Mm...j)=aij se numeşte matrice de tipul (m. Numãrul transpozi iilor de grad n este C n2 Signatura (semnul) unei permutãri Defini ia XV.. respectiv imparã dacã ε(ϕ) = .n(C) atunci C = A + B∈Mm.. i ..

a1n    a21 a 22 ..n(C) şi λ∈C atunci B=λA∈Mm. . a 2 n   . 1⋅A = A...    a am 2 . k =1 n 1  0 2. 2...B∈Mm.. 4. 0   1 . 0  . .. .. A⋅(B+C) = A⋅B + A⋅C.. A+(-A) = (-A)+A = 0 (opusul lui A este –A). λ(A+B) = λA + λB.n(C) şi B∈Mn.. Proprietã i ∀A. A∈Mn(C) A= . Se numeşte determinantul matricii A..a nσ ( n ) σ ∈S n det A = a11 a 21 ..Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic 3.j)∈MxN 4. (A⋅B) ⋅C = A⋅(B⋅C) (asociativitate).. 4.. amn   m1  Defini ia XV..n(C) unde taij = aji. numãrul det A = ∑ ε (σ )a1σ (1) a2σ ( 2 ) ... (A+B)⋅C = A⋅C + B⋅C.j)∈MxN este produsul lor Proprietã i: 1. λ(µA) = (λµ)A = µ (λA).. Înmul irea cu scalari Fie A∈Mm. a1n .. .. . cij = ∑ aik bkj . Transpusa unei matrici Fie A∈Mm. 2... .. a n 2 . λ⋅A = A⋅λ..1.3.. 5.j)∈MxN este produsul matricei A cu scalarul λ.. 1..  0  3. ∀(i..  0 ...n(C) unde bij=λij ∀(i.... 1   XV. 3. A+0 = 0+A = A (elementul neutru este matricea nula 0).p(C) atunci C=A⋅B∈Mm. a nm 33 . (λ+µ)A = λA + µA. A⋅In = In⋅A (element neutru-matricea unitate) I n =  .. . 3... 4. a 2 n .... Determinan i Fie Mn(C) – mul imea matricilor pãtrate de ordin n cu elemente din C:  a11 a12 . a n1 a12 a 22 . Înmul irea matricelor Fie A∈Mm. 0 .3......n(C) şi λµ∈C.n(C) atunci tA∈Mm.p(C) unde ∀(i.

.. Sisteme lineare XVI.... . + a x = b  22 2 2n n 2 (S)  21 1 ..... + a1n x n = b1 a x + a x + ..... Inversa unei matrici XVI. Nota ii: aij – coeficien i.C∈Mn(C)) Determinantul de ordinul 2: a12 = a11 a22 − a12 a21 a 22 Determinantul de ordinul 3: a12 a13 a 22 a32 a 23 = a11 a 22 a33 + a 21 a32 a13 + a12 a 23 a31 − a31 a 22 a13 − a11a32 a 23 − a 21 a12 a33 a33 Fie A∈Mn(C).4.. m – ecua ii.. + a mn xn = bn  34 ........1.. bi – termeni liberi... a 1n a 21 . . a i -1j-1 a i +11 a i +12 . a nj+1 . xI – necunoscute....... a11 x1 + a12 x2 + . In – matricea unitate:  A11 A21 ... . a i +1j-1 a i +1j+1 . ........ ... Ann   1n  XV. An1    1  A12 A22 ..    A A2 n ...... ...... a 2n ....... a i +1n . a 2j-1 .... a nj-1 a11 a 21 a11 a 21 a31 Dacã C = AB. n – necunoscute. . a i -1j+1 ...... a nm Aij = (-1)i+j a i −11 a i-12 .....B. dacã det A≠0 existã A-1∈Mn(C) astfel încât AA-1 = In... ........ ... . a 1j-1 a 1j+1 .........  am1 x1 + a m 2 x 2 + . ..Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic det A = ai1Ai1 + ai2Ai2 + … + ainAin unde Aij este complementul algebric al elementului aij din matricea A: a 11 a 12 ... a 2j+1 .. .. . An 2  A −1 = det A  .... a 22 ... a n1 a n2 ...... a i-1n ... atunci det C = det A det B (A. In∈Mn(C).

.. (F(E). M-nevidã.y.. (x*y)*z = x*(y*z) ∀x. Monoid Fie (M. bn .   a nn   2. Axiomele grupului: G1. amn   m1 a m 2 r – rangul matricii A = rangul sistemului . . a 2 n b2  . ∃ e∈G astfel încât x*e = e*x = x ∀x∈G (e element neutru).. b1 . atunci xI = ∆i ... .n) şi rang A = r + 1. Sisteme omogene (bi = 0) 1.. MxM→M. ... (x. (R.. Axiomele monoidului: M1. 2. ∀x. XVII.. G-nevidã....z∈G(asociativitatea).+). Ex: 1.*). (x*y)*z = x*(y*z) ∀x. (Z.. b2 .. a 2 n  a . a1n   a11 a12    a 22  a21 a 22 . ∀ x∈G ∃ x’∈G astfel încât x’*x = x*x’ = e (x’ simetricul lui x). ∀x. Sistemul (S) este incompatibil dacã r ≤ min (m. a1n   a2 n  . an 2 .3.+).....  a  n1 a12 a 22 .. . ∃ e∈M astfel încât x*e = e*x = x ∀x∈M (e element neutru).y∈M monidul este comutativ....1. a1n b1   . dacã M3..y)→x*y. XVII.*).y)→x*y. . . M2. .   .2. dacã G4....o) monoid necomutativ (F(E) este mul imea func iilor f:E→E.. Structuri algebrice XVII.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic  a11 a12 .... Sunt compatibile nedeterminate dacã r < n.. Ex: 1. unde ∆  a11  a ∆ i =  21 .... . (N..+)..2. G3. x*y = y*x. (x. Grup Fie (G.. . 2.+) – grupuri comutative... r = m = n (sistem de tip Cramer) şi det A = ∆ ≠ 0. 35 .. (Q.. x*y = y*x.y. Sunt compatibile determinate (x1 = x2 = … = xn = 0) dacã r = n.y∈G grupul este comutativ (sau abelian). G2.. .. r = n < m şi rang A = r.... .z∈M (asociativitatea). E – nevidã.     a  a  m1 am 2 . a mn bn   XVI. XVI.. A =  21 A= .. Compatibilitatea Sistemul (S) este compatibil determinat dacã: 1. o – compunerea func iilor)..⋅) sunt monoizi comutativi. (N.+).. .... (C. GxG→G.

4.⊥).⋅) – inelul numerelor întregi.⊕) – grupul resturilor modulo n. (Z[i].•) este monoid şi D.dacã an≠0. comutativ.3. (Mn(Z).+) – grupul matricilor pãtrate de ordin n cu elemente din Z. 5. comutativ.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic 2.3. 2. (Rn.+.z∈A dacã C.+. (x. inelul este comutativ.2.y∈G1. (G2. atunci (A[X].⋅) – inelul claselor de resturi modulo n.2. Defini ia XVII. (Mn(A). Defini ia XVII.*) grup. Defini ia XVII.⊗) – inelul resturilor modulo n. AxA→A. Defini ia XVII.1. y≠0 implicã x•y≠0. f∈A[X]. Fie inelele (A.2.2.1.3. ∀x.+. ∀x. (Zn.∆): Defini ia XVII.+.⋅) este inelul ⋅ ⋅ comutativ al polinoamelor cu coeficien i în A. 3. dacã f este un izomorfism (morfism).•) este inel fãrã divizori ai lui zero dacã x≠0. (Rn.3.⊕.•) este inel dacã: G. Exemple de inele: 1. 5. (σn. 36 . f:A→A’ se numeşte izomorfism de inele dacã f este bijectivã şi f(x⊥y) = f(x)∆f(y). f:G1→G2 se numeşte morfism de grupuri dacã f(x⊥y)=f(x)∆f(y). f(x*y) = f(x)of(y).•).2. M.*) şi (A’. Defini ia XVII. Un inel comutativ cu cel pu in douã elemente şi fãrã divizori ai lui zero se numeşte domeniu integritate. 4.y)→x+y şi AxA→A. XVII. (A. (x.+. Z[i] = {z = a + bia. A nevidã.3. Dacã (A.⋅) – inelul matricelor pãtratice (cu elemente din inelul A).y.3. (A. H⊂G.+.⊥. Inel Fie (A.3.y∈A. H este subgrup dacã ∀ x.y)→x•y.+ .b∈Z} 3.y∈H ⇒ x*y∈H şi ∀ x∈H ⇒ x’∈H (x’ este simetricul lui x în raport cu opera ia *). x•y = y•x ∀x.+. o) – grupul simetric de grad n (al permutãrilor de n elemente) nu este comutativ.⋅) este inel.2. • este distributivã fa ã de +: x•(y+z) = x•y + y•z (y+z)•x = y•x + y•z. (K.1. f = a0 + a1X + a2X2 + … + anXn este forma algebricã a unui polinom de nedeterminatã X cu coeficien i în A: .4. (A.y∈A. Defini ia XVII.3.∆. f:G1→G2 se numeşte automorfism (endomorfism) al grupului G1. (Z. grad f = n (an – coeficient dominant). Fie grupurile (G1. ⋅) – inelul întregilor lui Gauss.4.+. ∀x. Fie (G. Defini ia XVII.o): Defini ia XVII.+) este grup abelian. o) – grupul lui Klein (al simetriilor fa ã de sistemul de coordonate). f:G1→G2 se numeşte izomorfism de grupuri dacã f este bijectivã şi f(x⊥y)=f(x)∆f(y). (A. ∀x.y∈G1.

. f:K→K’ este izomorfism → de corpuri dacã f este bijectivã.AABC – aria triunghiului ABC. . Defini ia XVII.⋅) – corpul numerelor ra ionale.4. grad r < grad g.y)→x+y şi KxK→k. p – numãr prim).r – raza cercului înscris într-un poligon.⊥ . ∀f. 2. piramidã. x≠0 -1 ⇒ ∃ x ∈K. GEOMETRIE ŞI TRIGONOMETRIE Nota ii: .y)→x•y. D∈(BC)). AD = ba (∠BAD =∠CAD. KxK→K. . ∈ Teorema împãr irii cu rest în mul imea K[X]. f = 0 (polinom nul). grad f⋅g ≤ grad f + grad g.⋅) – corpul numerelor pãtratice (d∈Z. .•) este inel. astfel încât x•x-1 = x-1 •x = 1. K corp comutativ şi g∈K[X]. (x. D∈BC). Teoremã.+.*) şi (K’. . notatã şi A. 37 . . grad (f+g) ≤ max{grad f.R – raza cercului circumscris unui poligon.+. g≠0: ∀f∈K[X]. corpul este comutativ. 5. ⋅) – corpul claselor de resturi modulo p (p∈N*.Atot – aria totalã. K – nevidã. 0≠1 şi ∀x∈K.g∈A[X].+.o).+. D∈(BC)).+. Dacã x•y = y•x ∀x. . Exemple de corpuri: 1. XVII.•) este corp dacã (K.P – perimetrul poligonului. existã polinoamele q.+.dacã a0 = a1 = … = an.4. unic determinate astfel încât f = q⋅g+r. AD = ma (BD=BC. Dacã A este domeniu de integritate atunci A[X] este domeniu de integritate şi grad f⋅g = grad f + grad g. f(x*y) = f(x) o f(y) ∀x.r∈K[X]. BC = a. (Zp. (x. AB = c. 4. Fie corpurile (K.an – apotema poligonului regulat cu n laturi.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic . 3. a+b+c = p (p – semiperimetrul triunghiului ABC).+. ⋅) – corpul numerelor reale.Alat – aria lateralã (prismã.4.•).ln – latura poligonului regulat cu n laturi. f(x⊥ y) = f(x) ∆ f(y). ha lugimea înãl imii din A. ba lugimea bisectoarei din A. .1. grad g}. Proprietã i: 1. d – liber de pãtrate).lugimea laturilor triunghiului ABC. (R. notatã şi S. ma lugimea medianei din A.lungimile segmentelor importante în triunghi: AD = ha (AD⊥BC. 2 .y∈R. (Q( d ). grad 0 = -∞.∆. (K. Defini ia XVII. (Q.2. (C. p >1. trunchi de piramidã).V – volumul. 2. CA = b. ⋅) – corpul numerelor complexe. Corp Fie (K. .y∈K.+.

3. 4.1.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic I. Centrul cercului circumscris unui triunghi este punctul de intersec ie al mediatoarelor.bc = b ⋅ . hc = c . 2. II. 3. p < ma + mb + mc < P Teorema bisectoarei (∠BAD ≡ ∠DAC) B C BD AB a⋅c a ⋅b = . DC = DC AC b+c b+c Observa ii: 1. ma < 2 5. 2. III. 5. c2 = a⋅BD. Centrul de greutate al triunghiului este punctul de intersec ie al medianelor. Rela ii metrice în triunghi III. Ortocentrul triunghiului este punctul de intersec ie al înãl imilor. b+c a+c a+c b⋅c AABC = . mb = a 2 − b 2 . AD⊥BC) Teorema lui Pitagora: a2 = b2 + c2. b > c-a . bb = c ⋅ . hb = b. 2 38 . 4. 7. a+c > b 3. 2. Centrul cercului înscris într-un triunghi este punctul de intersec ie al bisectoarelor. Triunghiul Inegalitã i gemetrice: 1. Triunghiul dreptunghic 1. 2 Teorema înãl imii: h a =BD⋅DC. Teorema catetei: b2 = a⋅CD. mc = a 2 − c 2 . ∠MBA este unghi exterior. Poligoane convexe Suma Sn a mãsurilor unghiurilor unui poligon convex cu n laturi: Sn = (n – 2)⋅180° Poligonul regulat este inscriptibil într-un cerc şi poate fi circumscris unui alt cerc. b+c > a. m(∠MBA) > m(∠C). m(∠MBA) > m(∠A). b⋅c ha = . BD = . a > b-c . c > a-b  A b+c 4. 2 4 4 b⋅c 2a 2a ba = 2 . 2 a 2 3 3 2 ma = . a+b > c. 6. ABC (m(∠A) = 90°.

b = c⋅ctg C. p 8. R = III. Rela ii exprimate prin func ii trigonometrice 1. a+b+c 10. Triunghiul dreptunghic ABC (a = b = c) a 3 1. dacã m(∠B)<90° . 2 7. b = c⋅tg B. Teorema sinusurilor: a b c = = = 2R . r = . abc 8. b) b2 = a2 + c2 + 2a⋅BD. b = a⋅cos C. S = p ( p − a )( p − b)( p − c) .3.4. 4S S 9. Rela iile lui Steward O∈(BC): b2⋅BO + c2⋅CO – a2⋅AO = a⋅BO⋅CO. cos A = . Teorema lui Pitagora generalizatã: a) b2 = a2 + c2 – 2a⋅BD.2. 4 2 4. 4 a 3 3. ha = ma = ba = 2 2 a 3 2. AABC = . ma = . dacã m(∠B)>90° . r = 6 III. III. ha = p ( p − a )( p − b)( p − c) . sin A sin B sin C 2 2 2 b2 + c2 − a2 2. ba = p ( p − a )bc . Rela ii exprimate prin func ii trigonometrice: b = a⋅sin B. 2(b 2 + c 2 ) − a 2 2 3. b+c a ⋅ ha 6. 2bc 39 . 2 b⋅c 9. AABC = =S. 2. r = . Triunghiul oarecare ABC (AD⊥BC) 1. a 2 5.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic a . R = . Teorema cosinusului: a = b + c − 2bc cos A. R = 3 a 3 4.

2 2 2 6. 2bc A 8. Teorema tangentelor: tg 2 7.2. BD = d2 AB = a AC⊥BD d ⋅d AABCD = 1 2 2 A C B 40 . sin = 2 bc A ( p − b)( p − c) 11.3. 10. 2 p( p − a) IV. 3. ∠A = 90°) AC = BD AABCD = AB⋅AD IV. p = 4 R cos cos cos . 2 bc A ( p − b)( p − c) . 2 2 sin A 2 A B C 5. Rombul ABCD (AB CD. ba = cos .1. S = p ( p − a )tg . ha = 2 R sin B sin C . OB = OD AABCD = AB⋅DE AABCD = AB⋅AD⋅sin A. b+c 2 A p( p − a) 9. ma = R 2 (sin 2 A + 4 cos A sin B sin C ) . AB = BC) AC = d1.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic A−B C a−b . tg = . A D O E D O A B B C C IV.S = . Dreptunghiul ABCD (AB CD. BC AD. Patrulatere IV. DE⊥AB) AC∩BD = {O} OA = OC. BC AD. Paralelogramul ABCD (AB CD. S = . BC AD. tg = 2 2 a+b ab sin C a 2 sin B sin C A 4. cos = . S = 2 R 2 sin A sin B sin C .

Poligoane regulate înscrise în cercul de razã R R 3 3R 2 1. Pãtratul: l4 = R 2 . Cercul Lungimi şi arii: lcerc = 2πR. D C O A D C B IV. 2 4 R 2 2. Hexagonul regulat: l6 = R.4. AB = B. AC = d) AC = BD AC⊥BD d=a 2 AABCD = a2. AB = AC ∠A = 90°. S = . Acerc = πR2.2. a6 = .5. an = R cos . Teorema lui Ptolomeu AB⋅DC + AD⋅BC = AC⋅BD AABCD = ½ AC⋅BD⋅sin α ∠BAD A D M α C B V. 2 2 π π n 2π 4.1. Pãtratul ABCD (AB CD. Poligonul regulat cu n laturi: ln = 2 R sin . DC = b MN – linie mijlocie) M B+b MN = 2 AABCD = M A N B ( B + b) ⋅ h = MN ⋅ h 2 V. a4 = . Patrulaterul înscris în cerc + ∠BCD = 180°. Poligoane înscrise în cerc V. 2 R 3 3 3R 2 3. Trapezul ABCD (AB CD.S = . S = 2R 2 . BC AD. 2 VI. S = R 2 sin = p ⋅ an n n 2 n n ⋅ ln unde p = . ∠BAC ≡ ∠BDC. AB = a.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic IV. 41 . a3 = . Triunghiul echilateral: l3 = R 3 .

CP ale triunghiului ABC sunt MB NC PA concurente dacã şi numai dacã ⋅ ⋅ = 1. A α B B A M 180 α ⋅π (µ . Teorema lui Ceva: Cevienele AM. Ceviana este dreapta determinatã de vârful unui triunghi şi un punct al laturii opuse.mãsura în radiani) µ(∠AOB) = 180 Unghi cu vârful în interiorul cercului: m(∠AOB) = m(AB) m(∠AMB) = AsectorAB = πR 2α O m(AB) + m(C D) 2 M T A B D C Unghi cu vârful pe cerc OM⊥MT m(AB) m(∠AMB) = 2 m(AM) m(∠AMT) = 2 Unghi cu vârful în exteriorul cercului OT⊥MT m(AB) − m(C D) m(∠AMB) = 2 m(BT) − m(DT) m(∠AMB) = 2 Puterea unui punct fa ã de un cerc OT⊥MT ρ(M) = MA⋅MB = OM2 – r2 = MT2 ρ(N) = NA⋅NB = r2 – ON2 M C D A B N M T B T A VII. α . BN.mãsura în grade. triunghiul ortic are cel mai mic perimetru. MC NA PB 42 .Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic larcAB= πRα 180 . dintre toate triunghiurile cu vârfurile respectiv pe laturile unui triunghi (sau pe prelungiri). Complemente de geometrie planã Triunghiul ortic este triunghiul determinat de picioarele înãl imilor unui triunghi.

sau toate trei pe prelungiri MB NC PA de laturi. Prisma (dreaptã sau oblicã. AB. determinate de laturile triunghiului ABC. P sunt colineare dacã şi numai dacã: ⋅ ⋅ = 1. Atot = 2(ab + ac + bc). Paralelipipedul dreptunghic Alat = 2(a + b)c. punctele H. Prisma 1. Cubul (de laturã a = b = c) A = 6a2 V = a3 a=a 3 3. Punctele M. CA. mijloacele laturilor şi mijloacele segmentelor determinate de ortocentru şi vârfurile triunghiului sunt conciclice. Poliedre VIII.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic Teorema lui Menelaus: Pe dreptele BC. V = abc d2 = a2 + b2 + c2 2. Cercul exînscris: unui triunghi este tangent la o laturã a triunghiului şi la prelungirile celorlalte douã laturi. de înãl ime h) V = Abazei⋅h Prisma triunghiularã regulatã (AB = a) Alat = 3a⋅h A d a c b c d a b D’ A’ D A C’ A’ h C B C’ O’ B’ C’ B’ O B C A’ B’ 43 . N respectiv P situate douã dintre ele pe laturile triunghiului şi unul pe prelungirea unei laturi. Cercul lui Euler (cercul celor nouã puncte): picioarele înãl imilor unui triunghi. pe dreptele suport ale laturilor acestuia. centrul cercului circumscris şi centrul de greutate) sunt colineare. MC NA PB Dreapta lui Euler: Într-un triunghi oarecare. VIII. se considerã punctele M. O şi G (ortocentrul. Dreapta lui Simson: Proiec iile unui punct de pe cercul circumscris unui triunghi. sunt colineare. N. centrul cercului exînscris este intersec ia bisectoarei unui unghi interior cu bisectoarele celorlalte douã unghiuri exterioare.1. Paralelipipedul B’O⊥(ABC) B’O = h V = AABCD⋅h 4.

OA = OB = OC = a. Tetraedrul regulat (toate muchiile sunt congruente. 3 2 6 2 2 ˆ ˆ sin ABO = . AO⊥(BCD). AB = a 2 2 2 a2 3 AABC = 2 2 3a a2 3 + Atot = 2 2 3 a V= 6 3. sin AMO = 3 3 a3 2 2 A = a 3. VM – apotemã) A B C C a2 VM = h + 12 3a ⋅ VM Alat = 2 a 2 3 3a ⋅ VM + Atot = 4 2 a2 3 h V= ⋅ 4 3 2 44 . VA = VB = VC VM ⊥ BC. CM⊥AB) a 2 a 6 .V = 12 2. AM = . Tetraedul dreptunghic (OA⊥OB⊥OC⊥OA. Piramida 1. AM⊥DC) a 6 a 3 h= .2. CM = OM = . Piramida triunghiularã regulatã (AB = AC = BC = A.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic a2 3 Atot = 3a⋅h + 2 2 a 3 ⋅h V= 4 C A O B VIII.

b – aria bazei mici. VM⊥BC) a2 VM = h + 4 Alat = 2a ⋅ VM 2 Atot = a 2 + 2a ⋅ VM V= a2 ⋅ h 3 4.V = bazei 3 6. Piramida hexagonalã regulatã (ABCDEF – hexagon regulat VM ⊥ BC. VA = VB = VC = VD.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic Piramida patrulaterã regulatã (ABCD–pãtrat de laturã a. Trunchiul de piramidã (B – aria bazei mari. VA = VB = VC = VD = VE = VF = a) 3a 2 VM = h + 4 Alat = 3a ⋅ VM 2 3a 2 3 Atot = + 3a ⋅ VM 2 a 2 3h V= 2 M A 5. Piramida regulatã (piciorul înãl imii coincide cu centrul circumscris bazei): P ⋅ apotema Alat = bazei 2 A ⋅h Atot = Abazei + Alat .V = bazei 3 B VIII. h – înãl imea) 45 . Piramida (de înãl ime h): A ⋅h Atot = Abazei + Alat .3.

Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic 1.dodecaedrul regulat: f = 12. v = 20. m – numãrul muchiilor.icosaedrul regulat: f = 20. v = 4.4. ap – apotema ( P + p)a p Alat = 2 ( P + p)a p Atot = B + b + 2 h V = (B + b + B ⋅ b ) 3 VIII. p – perimetrul bazei mici. m = 30. m = 12.1. . Trunchiul de piramidã oarecare: h V = (B + b + B ⋅ b 3 2. . m = 30. Cilindrul circular drept h=G Alat = 2πRG Atot = 2πR( R + G ) V = πR 2 h 46 . v = 8. v = 6. IX. Trunchiul de piramidã regulat P – perimetrul bazei mari. m = 12. G – generatoare. v = 12. h – înãl ime IX. Corpuri rotunde Nota ii: R – razã.cubul (hexaedru regulat): f = 6. f – numãrul fe elor) Tipurile de poliedre regulate: .octaedrul regulat: f = 8. Poliedrul regulat Rela ia lui Euler: v-m+f = 2 (v – numal vârfurilor. . .tetraedrul regulat: f = 4. m = 6.

Conul circular drept G2 = h2 + R 2 Alat = πRG Atot = πR( R + G ) V= πR 2 h 3 IX. tgB = a a c c ctgB = .Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic IX. cos B = .1.2. sin B = cos C .4. Sfera A = 4πR 2 V= 4πR 3 3 Acalotei sferice = 2πRh1 Azonei = 2πRh2 X. Defini ii în triunghiul dreptunghic sin B = b c b . tgB = ctgC b C b a c A B 47 . Func ii trigonometrice X.3. Trunchiul de con (r – raza bazei mici) G 2 = h 2 + (R − r ) 2 Alat = πG ( R + r ) Atot = πG ( R + r ) + π ( R 2 + r 2 ) V= πh 3 ( R 2 + r 2 + Rr ) IX.

(k∈Z) ctg(-x) = -ctg x ctg(x + kπ) = ctg x. tg:R\{(2k+1) π 2 }→R 4.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic X. cos:R→[-1. sin α = ± 1 − cos 2 α .1 cos(-x) = cos x.1. sin:R→[-1. (k∈Z) XI. cosα = ± 1 − sin 2 α sin α 2.2. (k∈Z) 2. sin(x + 2kπ) = sin x. Rela ii între func iile trigonometrice ale unui argument: 1. Formule trigonometrice XI. cos (x + 2kπ) = cos x. Proprietã ile func iilor trigonometrice 1.1] sin(-x) = -sin x. (k∈Z) 3. sin 2 α + cos 2 α = 1 . ctg:R\{kπ}→R tg(-x) = -tg x tg(x+kπ) = tg x. tgα = cosα 48 .

. sin(π − α ) = sin α cos(π − α ) = − cosα . sin  − α  = cosα . tg (2π − α ) = −tgα XI. cos 2α = 1 + tg 2α 1 + tg 2α 2 4 sin nα = cos n α − C n cos n −2 α ⋅ sin 2 α + Cn cos n−4 α ⋅ sin 4 α − .2.. sin  + α  = cosα 2  π  π  cos + α  = − sin α . sin(π + α ) = − sin α cos(π + α ) = − cosα . Formule de adunare: sin(α ± β ) = sin α ⋅ cos β ± sin β ⋅ cosα cos(α ± β ) = cosα ⋅ cos β sin α ⋅ sin β tgα ± tgβ 1 tgα ⋅ tgβ tg (α ± β ) = XI. sin( 2π − α ) = − sin α sin( 2π − α ) = cosα .3. tg  + α  = −ctgα 2  2  6. Formule pentru multiplii de argument: sin 2α = 2 sin α ⋅ cosα cos 2α = cos 2 α − sin 2 α = 1 − 2 sin 2 α = 2 cos 2 α − 1 2tgα 2 tg 2α = = 2 1 − tg α ctgα − tgα ctg 2α − 1 ctgα − tgα ctg 2α = = 2ctgα 2 sin 3α = 3 sin α − 4 sin 3 α cos 3α = 4 cos 3 α − 3 cosα 2tgα 1 − tg 2α sin 2α = .. tg  − α  = ctgα 2  2  4. cosα = 1 ± 1 + tg 2α π  π  3.. tg (π − α ) = −tgα π  5. 49 . tg (π + α ) = tgα 7.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic sin α = tgα ± 1 + tg 2α . 1 3 5 cos nα = Cn cos n−1 α ⋅ sin α − Cn cos n−3 α ⋅ sin 3 α + C n cos n−5 α ⋅ sin 5 α − .

arcsin:[-1.1. arcsin (-x) = . arcos (-x) = π . arcos:[-1. tgα − tgβ = cosα ⋅ cos β cosα ⋅ cos β π  π  sin α + cosα = 2 sin  + α  = 2 cos − α  4  4  π  π  sin α − cosα = − 2 sin  + α  = − 2 cos − α  4  4  1 sin α ⋅ sin β = [cos(α − β ) − cos(α + β )] 2 1 cosα ⋅ cos β = [cos(α + β ) + cos(α − β )] 2 1 sin α ⋅ cos β = [sin(α + β ) + sin(α − β )] 2 tgα + tgβ tgα ⋅ tgβ = ctgα + ctgβ sin α + sin β = 2 sin α+β cos α−β XII.π].1]→[0.1]→[- π π 2 .arcsin x XII.arcos x 2 ]. Inversarea func iilor trigonometrice XII. arcsen y = x sin x = y 50 . Formule pentru jumãtã i de argument: sin tg α 2 =± 1 − cosα 1 + cosα α . diferen e şi produse: 2 2 α −β α+β sin α − sin β = 2 sin cos 2 2 α+β α−β cosα + cos β = 2 cos cos 2 2 α+β β −α cosα − cos β = 2 sin sin 2 2 sin(α + β ) sin(α − β ) tgα + tgβ = .2.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic XI.4. Sume. cos = ± 2 2 2 α 2 = sin α 1 − cosα 1 − cosα = =± 1 + cosα sin α 1 + cosα XI.5.

1] ⇒ x ∈{(−1) k arcsin a + kπ k ∈ Z } 2. Solu iile ecua iilor trigonometrice simple XIII. arctg (-x) = π . arctg:R→(0.π).cos x = a. a ∈[−1.3.1] ⇒ x ∈{± arccos a + 2kπ k ∈ Z } 3.ctgx = a.  .Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic  π π XII.2.sin x = a. Ecua ii fundamentale 1. arctg:R →  − . a ∈ R ⇒ x ∈{accctga + kπ k ∈ Z } XIII. Tabele de valori: x func ia sin x cos x 0 0 1 π 6 1 2 3 2 3 3 3 π 4 2 2 2 2 1 1 π 3 3 2 3 2 3 3 3 − − 1 2 0 0 π 2 1 0 π 0 -1 3π 2 -1 0 2π 0 1 tg x ctg x 0 / / 0 0 / / 0 0 / x func ia arcsin x -1 − − − π 2 π 3 2 3 − − π 2 2 4 1 2 π 6 π 6 π π 2 2 4 π π 3 2 3 1 π 2 0 arcos x π 5π 6 -1 3π 4 − 2π 3 3 3 51 π 2 0 π 3 3 3 4 1 6 3 x functia − 3 .4.arctg x XIII.tgx = a. arctg (-x) = -arctg x  2 2 XII.1. a ∈ [−1. a ∈ R ⇒ x ∈{arctga + kπ k ∈ Z 4.

Ecua ia dreptei determinatã de punctele A(x1. 8. Ecua ia prin tãieturi: + − 1 = 0. n∈R. (m≠0).Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic arctg x arcctg x − π 3 − π 4 − π 6 0 π 6 π 4 π 3 5π 6 3π 4 2π 3 π 2 π 3 π 4 π 6 XIV. r-vectorul de pozi ie a unui punct M al dreptei d. a b 5.yo): y – yo = m(x – xo). Ecua ia dreptei 1. = . Coordonatele (x.1. t∈R. y1 ≠ y 2 ) sau x2 − x1 y 2 − y1 x 2 − x1 x y 1 x1 y1 1 = 0 x2 y 2 1 7. (a. v) : (d ) : r = ro + t a . (d):y = a (d Ox) 2.y2). t∈R.y) ale mijlocului segmentului AB: x = XIV.y= 1 1+ k 2 3. Segmente 1. m – panta. Ecua ia explicitã: y =mx + n (m∈R*. ecua iile parametrice.y1).y2): AB = y − y1 2. b ∈ R*). Aria triunghiului ABC (A(x1. Panta dreptei AB: m AB = 2 x2 − x1 ( x2 − x1 ) 2 + ( y 2 − y1 ) 2 x1 + x2 y + y2 . B(x2.  x = xo + ut (d ) :  . 6. Ecua ia generalã: ax + by + c = 0. Ecua ia dreptei de pantã m. unde 2 52 . Dreapta determinatã de punctul Mo(xo.y2). Elemente de geometrie analiticã XIV.y= 1 2 2 4.y2): y − y1 y − y1 x − x1 y − y1 = 2 ( x − x1 ).yo) şi vectorul nul a (u .y1). Coordonatele punctului M care împarte segmentul (AB) în raportul k: x + kx2 y + ky 2 x= 1 . x y 4. B(x2. B(x2. prin punctul Mo(xo.  y = yo + vt 3. n – ordonata la origine). C(x3. Distan a dintre douã puncte A(x1. ( x1 ≠ x2 .2.y3)): AABC = 1 ∆ . Drepte paralele cu axele de coordonate: (d):x = a (d Oy). ro -vectorul de pozi ie a lui Mo.

Ecua ia cercului (x – a)2 + (y – b)2 = r2. Cercul Cercul C de centru M(a.4.yo). B. Pozi ia relativã a dreptelor (d1) şi (d2): (d1 ) : a1 x + b1 y + c1 = 0 şi (d 2 ) : a 2 x + b2 y + c2 = 0 a b c d1 = d2.3.b) = 0(0. A’(-a.0).Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic x ∆ = x1 y 1 y1 1 . dacã ∆ = 0 atunci A. a2 b2 c2 a b d1 ≠ d2 şi d1 ∩ d2 ≠ ∅. b = − şi 2 2 1 r2 = (m2 + n2) – p.b) şi razã r: 1.0). A(a. dacã M(a.0): x2 + y2 = r2. dacã m1m2 = -1 XIV. m n 2. dacã 1 = 1 = 1 a2 b2 c2 a b c d1 d2. h) = 0 a2 + b2 11. Ecua ia generalã: x2 + y2 + mx + ny + p = 0. F’(-c. 4 XIV.0). C sunt colineare x2 y 2 1 9.b). M∈E x2 y2 Ecua ia elipsei: 2 + 2 − 1 = 0. M∈E: ∈ xxo yyo + 2 −1= 0 a2 b 53 . Elipsa E: F(c. (m1m2 ≠ −1) 1 + m1m2 d1 ⊥ d2. unde a = − . Conice raportate la axele de simetrie 1. B’(0.-b).0). MF + MF’ = 2a.yo) la dreapta (h): ax + by + c = 0 ax + by0 + c d ( M . Distan a de la punctul Mo(xo. B(0. b 2 + c 2 = a 2 a b B M A’ F’ F A O B’ Ecua ia tangentei în punctul M(xo. dacã 1 = 1 ≠ 1 . Unghiul α determinat de dreptele: (d1 ) : y = m1 x + n1 şi (d 2 ) : y = m2 x + n2 m − m1 tgα = 2 . dacã 1 ≠ 1 a2 b2 10.

an∈R are limita a şi scriem lim a n = a . ∀n∈N (respectiv an ≥ an+1.0).1. lim an = −∞ n →∞ dacã ∀ε>0.0). f(n) = an. ∃Nε∈N n →∞ astfel încât ∀ n> Nε. ∀n∈N).5. Defini ia I.h) = MF. xx0 yy0 − 2 −1 = 0 a2 b p p 3. Mo∈H. Şirul (an)n≥0 este mãrginit dacã şi numai dacã ∃M>0 astfel încât an≤ M. Şiruri I. ∃Nε∈N astfel încât an < -ε. an . Hiperbola H: F(c. 54 .1. ∀ n > Nε.0). MF – MF’= 2a.(h – dreapta directoare): d(M. ∀ n > Nε. x2 y2 Ecua iea hiperbolei: 2 − 2 − 1 = 0. Defini ia I.a<ε. ∈ Nota ie: (an)n≥0. 2 2 2 Ecua ia parabolei P: y = 2px Ecua ia tangentei în Mo(xo. c 2 − b 2 = a 2 a b Ecua ia tangentei în Mo(xo. Parabola P: F( . Defini ia I. h:x = .1.1.1. ∃Nε∈N astfel încât an > ε. +∞}.1. a∈R n →∞ dacã în orice vecinãtate a punctului a se aflã to i termenii şirului începând de la un anumit rang. R =R ∪ {-∞. lim a n = a dacã ∃ε>0.7. Şirurile crescãtoare şi şirurile ∈ ∈ descrescãtoare se numesc şiruri monotone.yo). ∀n∈N.2. an∈R.1. F’(-c. A(a.0).Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic 2.4. A’(-a. → Defini ia I. n →∞ Defini ia I. Şirul (an)n≥0 se numeşte crescãtor (respectiv descrescãtor) dacã an ≤ an+1.3. Şirul este convergent. Şiruri şi limite Defini ia I. Se numeşte şir de numere reale o func ie f:N→R. lim a n = a . Şirul (an)n≥0. Mo∈P: yyo = p(x + xo) ANALIZÃ MATEMATICÃ I.0). a∈R.yo). M∈P. Defini ia I. dacã ∀ε>0. M∈H.1.6.1.

b∈ R n→ ∞ n→ ∞ n→ ∞ n →∞ I. n→∞ a n n→∞ n→∞ a n a − an . n →∞ a n + ∞. orice şir monoton şi mãrginit este convergent (criteriul lui Weierstrass). n→ ∞ n →∞ n→ ∞ n→ ∞ 55 . n→ ∞ n→ ∞ 4. n→ ∞ I. lim bn = b . lim (a n ⋅ bn ) = +∞ .2. lim (a n + bn ) = a + b. lim n →∞ bn +1 − bn n→∞ bn . b∈R atunci lim (an + bn ) = +∞. daca b < 0 2. Opera ii cu şiruri convergente n→∞ n →∞ lim an = a . lim bn = b . criteriul lui Stolz: . 2.2. (daca b ≠ 0) n→∞ bn b lim an = a . dacã lim bn = ∞ şi an ≥ bn atunci lim a n = +∞ . lim an a = . atunci şirul este divergent. dacã lim bn = −∞ şi an ≤ bn atunci lim a n = −∞ . daca b > 0 lim an ⋅ bn =  n→∞ − ∞. a. atunci n→∞ bn +1 − bn an a − an = lim n+1 . bn≥ 0 şi an .α ∈ R.3. a.dacã (bn)n≥0 crescãtor: lim an = lim bn = 0 şi existã lim n+1 . n→ ∞ 3. atunci n→∞ bn +1 − bn n→∞ n →∞ an a − an = lim n+1 .a≤ bn atunci lim an = a .dacã (an)n≥0. 5. n→∞ bn n →∞ bn +1 − bn lim an +1 a atunci lim n a n = lim n +1 (Cesaro). lim αa n = αa.b∈R n→ ∞ n →∞ 1. lim (a n − bn ) = a − b. dacã bn ≤ an ≤ cn şi lim bn = lim cn = a atunci lim an = a . Opera ii cu şiruri care au limitã n →∞ 1. n→ ∞ n →∞ n →∞ 6. dacã lim bn = 0 . lim 1 = 0.. an > 0 şi existã lim I. Criterii suficiente de convergen ã sau de existen ã a limitei unui şir 1. n →∞ 3. n→ ∞ n →∞ n →∞ 2.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic Dacã lim a n = ±∞ . lim a n = lim bn = +∞ atunci lim (a n + bn ) = +∞ .dacã (bn)n≥0 crescãtor: lim bn = ∞ şi existã lim n →∞ a n+1 − a n . dacã lim a n = ∞ şi lim bn = b .

Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic 3.. ∀p ≥ 1. + n p = 1. ∀a > 0. daca q < 1.. daca k < p + ∞. Limite de func ii Nota ii: f:D→R.. n →∞ 2 3 n 6. lim a n = lim bn = −∞ atunci lim (a n + bn ) = −∞ . atunci lim (a n + bn ) = −∞ n→ ∞ n→ ∞ n→ ∞ − ∞.. n→ ∞ a n n→∞ a n I. n →∞ 1− q 1 1 1 5. n→ ∞ n →∞ n→ ∞ n→ ∞ 5. daca a0 > 0 2. Şiruri tip 0.4. lim (1 + q + q 2 + . lim (a 0 n k + a1n k −1 + . + a k −1n + a k   3. n →∞ 7. daca q > 1 nu exista. lim n 1 p + 2 p + . daca a0 < 0 0... n →∞  8. daca k = p  b0  1 4. D⊂R. lim = − ∞. daca q = 1  n 1. dacã lim a n = ∞ şi lim bn = −∞ atunci lim (a n ⋅ bn ) = −∞ .. n →∞  1! 2! n!  II. daca b < 0  4. dacã lim a n = −∞ şi lim bn = b . lim n a = 1. + q n ) = .. daca q ≤ −1  + ∞. + a k −1n + a k ) = lim a0 n k =  n →∞ n →∞ − ∞. lim q =  n →∞ + ∞. lim 1 + n →∞  1  = e. daca k > p si a p > 0 o o k k −1 a 0 n + a1n + .punct de acumulare a lui D. lim 1 + + + . dacã lim an = 0 atunci lim n→∞ 1 1 = ∞ dacã an > 0 şi lim = −∞ dacã an < 0. b∈R. lim (1 + + + . + b p −1n + n p  a  0 .. α . daca b > 0 . lim an ⋅ bn =  n→∞ + ∞. + ) = +∞. lim (a n ⋅ bn ) = +∞ ... n n n 1  1 1 9. 56 . daca k > p si ao po < 0 p p −1 n→∞ b0 n + b1n + .. +  = e. n→ ∞ n→ ∞ n→ ∞ 6.. daca − 1 < q < 1 1..

g ( x) l 2 II. + a n = m m −1 x →α b0 x + b1 x + .1.1. + a n ) = lim a0 x . lim x→α x x →α n 2 n +1 x→−∞ x = −∞ . Defini ia II.3. lim f ( x ) = l . x →±∞ a0 n b0 m 2.4. + a n x →α x→±∞ n n −1 n lim (a0 x + a1 x + . α . l ∈ R ... lim f ( x ) ⋅ g ( x) = l1 ⋅ l 2 . dacã a > 1...α ∈ R. Defini ii ale limitei Defini ia II. dacã ls = ld = l.l< ε. n ≥ 2 x →∞ lim x = ∞ ..1. dacã ∀ε>0. lim f ( x) = l . x →α 4. + bm n n −1 α + a1α n−1 + .α< δε rezultã f(x) . lim (a0 x n + a1 x n−1 + . x→α x >α II. lim f ( x ) = l . unde l s = lim f ( x ) şi x→α x →α x <α ld = lim f ( x) . Defini ia II.. lim af ( x) = a ⋅ l1 .l2∈R. l ∈ R .... lim m m −1 x→±∞ b0 x + b1 x + . ∃δε >0 astfel încât ∀x∈D\{α} x→α şi x .Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic II. lim a0 x + a1 x + . lim f ( x ) = l .. x→−∞ x →∞ 57 . sã rezulte f(x)∈V. l ∈ R . * 4. + a n ) = a0α n + a1α n −1 + . n →∞ n→ ∞ x→α Defini ia II. x →α 3. lim g ( x) = l 2 . Opera ii cu limite de func ii f:D→R.2. n ∈ N ..1.daca l 2 ≠ 0.. dacã pentru orice şir (xn)n≥0. lim f ( x ) = l1 . x →α 2. Limite tip 1. lim a x = aα . l1.. lim ( f ( x) + g ( x )) = l1 + l 2 .punct de acumulare a lui D.α ∈ R+ . lim x →α f ( x ) l1 = . dacã pentru orice vecinãtate V a lui l x→α existã o vecinãtate U a lui α astfel încât ∀ x∈D∩U. x→α x→α 1.. + a n a0 x n = lim . x≠α. xn∈D\{α}. + bm x→±∞ b0 x m 3. + an α + b1α m−1 + . având lim xn = α rezultã lim f ( x) = l (criteriul cu şiruri). g:D→R.1. + bm a0 x n + a1 x n−1 + . lim n x = n α .1. a ∈ R+ \ {1} x lim a = ∞ .3.2.... lim a = 0 ..

α ∈ [−1. Fie f:D→R. lim tgx = −∞ π π 2 x→ x> π x→α π π 2 2 x →0 x>0 2 x →0 x <0 7. ∀r ∈ R . lim =1.α ∈ [−1. lim log a x = log a α . lim ctgx = ctgα . x→±∞  x x →0 ln(1 + x ) 11.α ∈ R x→α x→α x→α x→α lim arctgx = − . lim = 1 . x→−∞ x →∞ π π 8. lim x = 0. x→ x0 58 . lim arctgx = x→−∞ 2 x →∞ 2 lim arcctgx = π .α ∈ R . x →∞ 6. f este continuã în xo. lim arcctgx = arcctgα . lim arccos x = arccosα . Continuitatea func iilor Defini ia II. a > 0 . x →0 x>0 x →0 x>0 x →∞ lim log a x = +∞ şi lim log a x = −∞ dacã 0 < a < 1. x→−∞ Mic memorator matematic x →∞ * 4. dacã 0 < a < 1. lim = 1. lim arcctgx = 0 . lim cos x = cosα x→α lim tgx = tgα . dacã lim f ( x) = f ( x0 ) .Zaharia Virgil-Mihail x x lim a = 0 . lim = r .4. lim = ln a. lim tgx arctgx sin x arcsin x = 1 . α ∈ R+ \ {1} x→α lim log a x = −∞ şi lim log a x = +∞ dacã a > 1.α > 0 finita. lim 1 +  = e. lim = 1 . lim ctgx = ∞ .1. lim ctgx = −∞ lim arcsin x = arcsin α .α ∉ πZ 2 x→α lim tgx = ∞ . xo – punct de acumulare a lui D. x →0 x x →0 x x →0 x x →0 x xn 9. xo∈D. lim (1 + x) x = e.α ∉ x→α x→ x< + πZ . x →0 x II. lim a = ∞ . ∀n ∈ Z . x →0 x ax −1 12. x →∞ a 1 x  1 10. x →0 x (1 + x) r − 1 13. lim sin x = sin α . a > 1.1] .1] lim arctgx = arctgα .4. xo se numeşte punct de continuitate.

III. III. fd’(x0) = +∞.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic Defini ia II.f(x0) = f’(x0)(x – x0) este ecua ia tangentei la graficul func iei f în punctul A(x0. Defini ia II. atunci f-1:J→I este 1 derivabilã în y0. α este punct de discontinuitate de prima spe ã dacã existã şi sunt finite limitele laterale în α. (cf)’(x) = cf’(x).2. 3.4. 6.dacã f este continuã în x0. f derivabilã în x0∈I şi g derivabilã în y0 = f(x0). Reguli de derivare f. . dacã f:I→J continuã. f.1. dar func ia nu este continuã în α. dar f nu este derivabilã în x0. Func ii derivabile III. c∈R. sau invers.dacã f’(x0)∈R. dacã g(x)≠0. cel pu in una fiind finitã. atunci (gof)’(x0) = g’(y0)f’(x0). Fie α∈D.3. fd’(x0) = lim x − x0 x − x0 x→ x x > x0 0 f’(x0) = fs’(x0) = fd’(x0) Interpretarea geometricã: . (f⋅g)’(x) = f’(x)⋅g(x) + f(x)⋅g’(x) f f ' ( x) g ( x) − f ( x) g ' ( x ) 4.g derivabile în x∈E: 1.g:E→R. dacã f:I→J. α este punct de discontinuitate de spe a a doua dacã nu este de prima spe ã. Teoremã. (f + g)’(x) = f’(x) + g’(x).4. I – interval şi f continuã pe I. y0 = f(x0) şi f-1(y0) = .3. x0 este punct unghiular al graficului.   ( x) = . Dacã f:I→R. Fie α∈D. g g 2 ( x)   5. bijectivã şi derivabilã în x0 cu f’(x0)≠0. xo – punct de acumulare a lui E: f ( x ) − f ( x0 ) f ( x 0 + h ) − f ( x0 ) f’(x0) = lim = lim x→ x x − x0 h→0 h 0 x0 + h∈E fs’(x0) = lim x→ x0 x< x0 f ( x ) − f ( x0 ) f ( x ) − f ( x0 ) . f ' ( x0 ) ' III. atunci J = f(I) este interval ( o func ie continuã pe un interval are proprietatea lui Darboux pe acel interval). xo∈E. Derivatele func iilor elementare Func ia (condi ii) C Derivata (condi ii) 0 59 . . 2. y . fs’(x0) = -∞.dacã f este continuã în x0 şi existã derivatele laterale în x0. g:J→R.2.f(x0)). x0 este punct de întoarcere al graficului. Defini ia derivatei într-un punct f:E→R.

k ∈ Z arcsin x. a>0.1) 2 1− x 1 − . x ≠ kπ . u>0 au.u ≥ 0 logau.x > 0 2 x 1 1 ⋅ ln a x 1 x ax ln a ex cos x -sin x 1 cos 2 x 1 − sin 2 x 1 . n∈N* ur.1] arcos x.4. a≠1. k ∈ Z 2 ctg x. x>0 ex sin x cos x tg x. x>0 ax. a≠1. x ≠ (2k + 1) . u>0 ln u.1] arctg x arcctg x π nxn-1 rxn-1 1 . x∈[0. x>0 x. n∈N* xr. x∈[0. a>0. a>0. u>0 u .1) 2 1− x 1 1 + x2 1 − 1 + x2 Derivata (condi ii) nun-1⋅u’ uxn-1⋅u’ u' . r∈R. a≠1. r∈R. a>0 eu sin u cos u 60 . x ≥ 0 logax. x ∈ (0.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic xn.sin u⋅u’ III. a≠1.u > 0 2 u 1 u' ⋅ ln a u 1 ⋅ u' u au ln a⋅u’ eu⋅u’ cos u⋅u’ . x>0 ln x. Derivata func iilor compuse Func ia (condi ii) un. x ∈ (0.

1) 2 1− u 1 − ⋅ u ' .b) şi f(a) = f(b) atunci existã c∈(a..C n −1 f '⋅g ( n−1) + C n f ⋅ g ( n ) = k = ∑ C n f ( n −k ) ⋅ g ( k ) .1] arccos u. Proprietã i ale func iilor derivabile Teorema lui Fermat: Fie f:I→R derivabilã pe I.1) 2 1− u 1 ⋅ u' 1 + u2 1 − ⋅ u' 1 + u2 uv⋅v’⋅ ln u + v⋅uv-1⋅u’ Derivata de ordinul n(f(n)) m(m-1)…(m-n+1)xm-n 1 (-1)nm(m-1)…(m+n-1) m+n x ex (ln a)n⋅ax 1 (-1)n-1(n-1)! n x Derivata de ordinul n(f(n)) nπ   sin  x +  2   nπ   cos x +  2   III.b]→R este derivabilã pe (a. u ∈ (−1. 61 . Derivatele de ordin superior ale unor func ii elementare Formula lui Leibniz: 1 2 n n ( f ⋅ g ) ( n ) = f ( n ) ⋅ g + C n f ( n−1) ⋅ g '+C n f ( n−2 ) ⋅ g ' '+. u∈[-1.6.. m∈N. u>0 Func ia (condi ii) xm. u ∈ (−1.b) astfel încât f’(c) = 0.m∈ N xm ex ax ln x Func ia (condi ii) sin x cos x 1 ⋅ u' cos 2 u 1 − ⋅ u' sin 2 u 1 ⋅ u ' . Teorema lui Rolle: Dacã func ia continuã f:[a. sin u≠ 0 arcsin u.1] arctg u arcctg u uv .5. În orice punct extrem local din interiorul lui I. f’ este nulã. m≥n 1 . u∈[-1.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic tg u. cos u≠ 0 ctg u. f ( 0 ) = f k =0 n III.

Teorema lui Cauchy: Dacã f.l2∈R.punct de acumulare a lui D.1.2.b).1. între douã rãdãcini consecutive ale derivatei existã cel mult o rãdãcinã a func iei. 2. m' . dreptele y=l1 x→+∞ x→−∞ şi y=l2 sunt asimptote orizontale a lui f spre +∞. n ∈ R x→∞ x x→+∞ dreapta y = mx + n este asimptotã oblicã a lui f spre +∞. Dacã lim f ( x ) = l1 sau lim f ( x ) = l 2 . respectiv -∞ ∞ ∞ IV. Dacã lim f ( x) = ±∞ .3.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic Teorema lui Lagrange: Dacã func ia continuã f:[a. ∞ Defini ia IV.b) şi g’(x)≠0. Dacã func ia f este continuã şi derivabilã pe I (I – interval deschis). x→α x >α dreapta x=α este asimptotã verticalã la dreapta a lui f. x→α x<α dreapta x=α este asimptotã verticalã la stânga a lui f. m. atunci existã c∈(a. l1. Asimptote verticale (f:D→R) Defini ia IV.1.punct de acumulare a lui D.1.b]. derivabile pe (a.b]→R este derivabilã pe (a. între douã rãdãcini consecutive ale func iei existã cel pu in o rãdãcinã a derivatei.b) f (b) − f (a ) f ' (c) atunci ∃c∈(a. Asimptote orizontale (f:D→R) Defini ia IV.2.2. Asimptote IV.b]→R continue pe [a.b) astfel încât = g (b) − g (a ) g ' (c) IV. atunci: 1.3. Dacã lim = m' ≠ 0 şi lim [ f ( x) − m' x] = n' . b−a Teoremã. α . Dacã lim IV.2. V. ∀x∈(a. Primitive (integrale nedefinite) 62 . n'∈ R x→∞ x x→+∞ dreapta y = m’x + n’ este asimptotã oblicã a lui f spre -∞. α . ∞ f ( x) Defini ia IV.g:[a.b) f (b) − f (a ) astfel încât = f ' (c ) . Asimptote oblice (f:D→R) f ( x) = m ≠ 0 şi lim [ f ( x) − mx] = n.3. Defini ia IV. Dacã lim f ( x) = ±∞ .2.1.

a ≠ 0 . ∀x∈J. a} .α ∈ R \ {−1} . a > 0. 2 2 cos x   1 10. 2. x ∈ (0. A doua metodã de schimbare a variabilei Dacã ϕ :I→J. ∫ = ln x + c. x ∈ R.ϕ derivabilã pe I. f admite primitive (F). ∫ a dx = ln a dx 4. x 1 1 x−a 5. V. x ∈ I . a ≠ 1 . I ⊂ R \ {kπ k ∈ Z }. I ⊂ R \ {kπ k ∈ Z }. 3.+∞). ∫ 2 dx = ln + c. ∫ 2 dx = −ctgx + c. x ∈ R. n ∈ N .3. Tabel de primitive: (I – interval. ∫ af ( x )dx = a ∫ f ( x)dx .Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic Defini ia V. f:J→R. I⊂R) x n+1 + c. α +1 ax x + c. ∫ cos xdx = sin x + c. dacã F este derivabilã pe J şi F’(x) = f(x). h = ( f ϕ ) ⋅ ϕ ' admite primitive (H) atunci ∫ f ( x)dx = H ϕ −1 ( x) + c . ∫ x dx = + c. 1. ∫ tgxdx = − ln cos x + c. x ∈ R . ∫ ctgxdx = ln sin x + c. n 63 . ∫ dx = tgx + c. x ∈ I . ∫ x dx = n +1 xα +1 α 2. I ⊂ R . 2 a a x +a 7. cu derivata nenulã pe I. V. 2a x + a x − a2 1 1 x 6. I ⊂ R \ {− a. ∫ 2 dx = arctg + c.2. J – interval. F:J→R este primitiva lui f. x ∈ I . derivabilã. ∫ sin xdx = − cos x + c. x ∈ I . x ∈ I . atunci ∫ f (ϕ (t )) ⋅ ϕ ' (t )dt = F ϕ (t ) + c V. x ∈ R . x ∈ I . sin x π   11. 1 π   9. f:J→R. x ∈ R . Fie func ia f:J→R. Prima metodã de schimbare a variabilei Dacã ϕ :I→J. 2   12. 8. ∫ [ f1 ( x) + f 2 ( x)]dx = ∫ f1 ( x)dx + ∫ f 2 ( x )dx . I ⊂ R \ (2k + 1) k ∈ Z  . Se noteazã: ∫ f ( x)dx = F ( x ) + c Proprietã i ale primitivelor: 1. I ⊂ R \ (2k + 1) k ∈ Z  .ϕ bijectivã. Integrarea prin păr i ∫ f ( x) g ' ( x )dx = f ( x) g ( x) − ∫ f ' ( x) g ( x)dx .1.1.

(ax + b) n (n − 1)a (ax + b) n−1 dx 1 x+b 4. daca c > 0 . ∫ 15. n ≠ −1. 5. (n + 1)a dx 1 = ln( ax + b) + c.Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic 13. ∫ 2 = ∫ 2 ax + bx + c a  2 b  ∆ x +  − 2a  4a  Substitu iile lui Euler: 3. 2. ax + b a dx 1 =− + c. n ∈ N . Primitivele func iilor ra ionale 1. a ≠ 0 . ∫ 14. ax 2 + bx + c = t ± x a . x1.1. daca b 2 − 4ac > 0 si x1 este o rãdãcinã a ecua iei ax2 + bx + c = 0. ∃ηε >0 astfel încâtr pentru orice divizune ∆ a lui [a. ax 2 + bx + c = tx ± c . ξi – puncte intermediare. daca a > 0 . a ). ∫ 1 x +a 1 x −a 1 2 2 2 dx = ln x + x 2 + a 2 + c. VI.+∞) sau x ∈ (−∞. x ∈ (a. Defini ia integrabilitã ii (integrale Riemann) Nota ii: f:[a. ξ) – suma Riemann: σ ∆ ( f . dx = ln x + x 2 − a 2 + c.4.ξ ) − I f < ε unde ∆ = max ( xi − xi −1 ) 1≤i ≤ n Se noteazã: I f = ∫ f ( x)dx a b 64 .1. ∫ 1 (ax + b) n +1 + c. n ≠ 1. σ∆(f. a ≠ 0 . xi-1 ≤ ξi ≤ xi .1.ξ ) = ∑ f (ξ i )( xi − xi −1 ) i =1 n Defini ia VI. ∫ (ax + b) n dx = 2. a ≠ 0 . ( x + a )( x + b) a − b x + a dx dx 1 + c. x2. Integrale definite IV. x ∈ (− a. f se numeşte integrabilã dacã existã numãrul real If cu proprietatea: ∀ε > 0. ax 2 + bx + c = t ( x − x1 ). 3. a ≠ 0 .b] cu ∆ < ηε şi orice puncte intermediare ξi are loc σ ∆ ( f . dx = arcsin x + c. a > 0 a ( ) 2 a2 − x2 V. ∫ 1. ∆ = (a = x0. unde ∆ = b 2 − 4ac. ∫ = ln + c. n ∈ N .b]→R. a ≠ b . xn = n) diviziune. x ∈ R . ….− a ). a > 0 .

Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic Proprietã i ale integralei definite: 1.b]→J. Aria subgraficului Γf. ϕ derivabilã cu derivata continuã pe [a. f:J→R.g. Volumul corpurilor de rota ie. daca f impara  Dacã f:[-a.a]→R continuã atunci: ∫ f ( x)dx =  a ∫ −a 20 f ( x )dx.b] astfel încât: ∫ f ( x)dx = (b − a ) f (ξ ) a Formula de integrare prin pãr i: b b ∫ f ( x) g ' ( x )dx = f ( x) g ( x) a − ∫ f ' ( x) g ( x)dx a b a Formula de schimbare de variabilã: Dacã ϕ :[a.b]→R+.2. atunci ∫ f (ϕ (t )) ⋅ ϕ ' (t )dt = ∫ f ( x)dx a b ϕ (b ) ϕ (a) Proprietã i de paritate: 0. ∫ (αf ( x ) + βg ( x ))dx = α ∫ f ( x)dx + β ∫ g ( x)dx . f. ∫ f ( x)dx = − ∫ f ( x)dx . 4. 3.g:[a. ∫ f ( x)dx = ∫ f ( x )dx + ∫ f ( x)dx . f continuã pe J. f continuã: vol (C f ) = π ∫ f 2 ( x )dx a b 65 . f continuã: aria Γ f = ∫ f ( x )dx a b Aria subgraficului Γf. g = ∫ [ f ( x) − g ( x)]dx a b 2. f:[a. daca f para  a VI.b]. ∫ f ( x)dx = 0 .b]→R+. Aplica ii ale integralei definite 1. atunci ∃ξ∈[a.b]. f:[a.b]→R şi f(x) ≤ g(x) ∀ x∈[a.b] aria Γ f . 2. a a a b a b a a c a b a c b a b b b Formula lui Leibniz-Newton: b ∫ f ( x)dx = F (b ) − F (a ) (F – primitivã a lui f) b a Teorema de medie: Dacã f continuã pe [a.

Aria suprafe elor de rota ie: A f = 2π ∫ f ( x ) 1 + ( f ' ( x)) 2 dx a b 66 .Zaharia Virgil-Mihail Mic memorator matematic 3. Lungimea graficului f:[a. f derivabilã cu derivata continuã: l ( f ) = ∫ 1 + ( f ' ( x)) 2 dx a b 4.b]→R+.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->