P. 1
32167693 Teste Pentru Concursul de Titularizare QS

32167693 Teste Pentru Concursul de Titularizare QS

|Views: 302|Likes:
Published by Mihai Ermoiu

More info:

Published by: Mihai Ermoiu on Jul 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

T FloricaMitu Testepentru concursul de tlturarLzare Limba gi literatura rominl 9i metodica predarii limbii ;i literaturii romine in inviqimintul Primar ( institutori/inviqitori ) 1. 1' HUM AN IT AS 3 I ED U C AT ION AL

v Cuprins Fncrlercr CtP r llltrllotocllNrtlonrla r Romlnlel Ml't'u, I'LOtttcA Tutf prntru concurrul de tltulrrhrrr r Llmbr pl llteratura romlnl pl metodlcr predlrll llmhl l pl llterrturjl romlne in lnvlflmlntul prlmrr 0nrtltulod / lnvlfltorl) : / Flor lcr Mitu. _ Bucuregtl I lunrrtnllnr : litlucrrlirrrrrrl, 2007 Blbllogr. lsBN 97r t-e73-689-07n-9 371,31811,135.1 35,1 +821.1 .09:373.3(02e, I) Cuvint-inainre / 5 Concursul Naqional pentru ocuParea .Posturilor didacticedecla rat limba Pro p.entru ateinidvigeminrulpreunivglsilal. grama vacante r ezerv / r omine pi literaturaromane9i mdtodicapiednrii limbii gi liieraturii institutori/ invilgatori / 7 Probi scrisi de limba qi literaturaromani - institutori/ inviqit ori. iulie 2006/ 13 1,7-18 Sesiunea Baremde corectare de not^re / 15 $i Teste/ 1 9 ri gi Raspunsuri rezolvd / 53 / Bibliografie 239 Redactor: DIANAGEORGESCU Machetare: ROLAND VASILIU Paginare: ROLAND VASILIU Cope rta: RADUZAHARESCU HUMANITAS EDUCATIONAL Piala PreseiLibere l, sector I, OI17O1,, Bucuresti Telefon :027 316 17 18 Fax: 021 3161,7 2l e-mail: educ@humanitas.ro www.hed.ro ISBN 978973-689-07 8-9

lt NA'IIONAL CONCURSUL DIDACTICE POSTURILOR I'ENTRUOCUPAREA VACANTE/REZERVATE DECLA RATE lN lNvAlAtuANruL PREUNIVERSITAR Programapentru limba qi literatura romini q i meiodica predirii limbii Eiliteraturii romine - institutori/ invigitori ai (ab solvengi $colilor Normale gi ai colegiilor lJniversitare de Pedagogice Instituto ri) .CAprobati prin O.M.Ed nt. 5287l15.ll'2004 Obiective generale de de -r Actualizarea;i aprofundareacunogtinqelor specialitar c, metodica specialitiqii 9i de psihopedagogie . Dez,rtlt"r", .o-p.r"tiqeior ref eritoarela aplicareacurriculumului, a strategiilor qcolare didacticegi a evaliir ii performanqelor logico-funcqioprivind abordarea o Dezvoltareaunor comperenle c orespunzitoare nali a conginuturilor inviqirii 9i Competenqede specialitate,psih opedagogice metodice de al . Aprofundarea conrinutuluigtiinqific disciplinelor e xamen cuno;tinqelor de specialitateqi de didactici a . til;ii;;r"a qi op.r"giona lizare,a specialitiqii a specialitigii in . a'.i;;;r; 9i aplicarea creativi a cu nogtinqelorde didactici a lnol situaqii pedagogici soluqionarea . Valorificar"" iorrqin,i*lui disciplinelorde examensub raportul valorilor gi al ati tudinilor . TJtilizareatehnicilor de activitate intelectuali din domeniul gtiingelor . Asim ilarea elementelorcu relevanqipentru specialitate educaqiei . i;;il;; teoriei gi metodologieisrudierii personalitiqiicopilului LIMBA $I LITERATURA Competengespe cifice mesajelor qi r Utilizareacorecri $i adecvatia limbii romine in receptarea producerea tipuri de compuneri,pornind de la texteliterare:eseu : scrise redact areadiferitelor , analizi; wrliiatpa registrelor stilistice diferite strucf,urat si nestructu"t, '"'i-'t normelor ortografice, de puncrespectarea comunicaqional; i" fu".ti" d. "orrr.krrll rnorfosintactice. tuaqie, ROMANA

de tip eseustrucd e genului I sp. Cartea poate fi de asemeneafolositi Pentnr miilo.i gramatici.-gi a..narri qi metodicaprederii limbiigi literaturii romine in inviqimintul primar' ln fiecaretest. i' I I t .ur" .t: rurat: argume nrarea itemi de limbi co-ntine zind toaie opereleliierare din programi.rrtnqurilor te reguli gi principii. Subiectu lal II-lea vizind principalele referitori la ie*tul literar dat.itemi de aplicarea regulilor or tografice.. de lexic .pdmhntu l qional.ci am speci ficat a subiect.J.intreaga Fiecarerest esreurmar de ample sugestiide rezo lvarea itemilor din celetrei subiecte.de construccareconlin abateride la aces ii.hsind la libera apreciere celui caresepregiteqtefolosind aceasti lucrare' .o.Temeledin prograde p. mine care vizeazS."lPti.i definitivat carenu se re-. iieml de constr uc[ia comunicirii pioUf"-.1i in ac eastilucrarepot fi studiatei-nlucrareanoastrdMetodica-pred'nrit-try(drii glsesi prirnar (Humanitas Educaa Tntegrate limbii gi liteiaturii romkne tn invd. punctajul acordatPentru fiecare Nu am oferit baremede notare. Subiectulal III-lea cuprinde iremi de metodicaprederii limbii qi literaturii roproblematici din programade co ncurs.ciei literare gi caracterizare persott"i:'. p"""trr"gi. iolicit ind-cor.Cuvint-inainte Aceasti lucrare a fost realizatl din dorinqade a veni in sprijinul institutorilo r-inconcursuluiPentm ocuParea susqinerii Posviqitorilor caresepregitescin vedere a irivlqemint. subiectulI propune itemi de literaturi romini. vacante in preg ltirea gradelordidaciicegi pentru examenulde definitivat.tt trit examenele oblinere a gradelordidactice.t"r. ln aceastioferti educaqionaliam cuprins 24 de testecu subiectede limba gi litera.2006).tutoarea i.

Manolescu.Morometii l I Drarnaturgie comedia: I. (clcmcntc cortrpozilie . Bucuregti. rimi.titlu.Scrisoarea I Al.rrlirr rtructural.limbajui prozei ttarativc). comparaqie. modernismul. autor. comedia. exclamaqie metafori. Bucuregti. hiperboli.rri1ie. fictriune. personaj.ru.Editur a Minerva.Suiitoriromhni de azi. L.. tchnici argumentative.P.Testament Nichita Stinescu . Cilinescu. clasicismul. Petras. Amintiri din copildrie Ioan Slavici Mara * Mihail Sadovcanu Bahagul Liviu Rebr eanu. Literatura romini I I'rozi Basrnuf cult: lon Crcangl * Povestea Harap-Alb lui Nu vcla: Negruzzi . Bucuregti. Cllinescu G. Ionescu.elemente rlc vcrsificalic) drarnati c gi (subiccr.Ion sauPddareaspknzurapilor canril Petrescu (Iltjma nod.Moara cu noroc Itcrmanul:Ion CreangF.izi1ic. Bacovia Plumb..secvenle Poetici' simbol. vers. . 1992. poeziei.a pigdnci -sociali: Ioan Slavici. sim(strofi. concctclri.de-dragoste.rouran. [Jnhtersul Cioculescu. conflict.Nicolae. Bucuregti. 1982.stil direct/ indirect. ba smcult. titlu. Bucur egti. eul liric.Garamond.1995...folo sind elementeiespecifice:structuri. Bibliografie Dicpionarde termeni Gheorghe. E.'p.V ladimir. dramaticintr-o anumiti categorie(basmul eult . indicaqiiscenice.19B3.rrrgrorre rrre.1985.ne moderne.rnl. G. Demiurg.1964..epitet. Anghelescu.final .paralelismsi ntactic.Viaga. curent literar. G .pte.. Bucuregti. I . moduri de e expunere(naratiun .. .Eu nu striaesccorola de minuni a lurnii Tudor Arghezi . interogaqi e qie. laitmotiv. Arca lwi Noe.. . scen i. 1980.Bucu reqti. monolog.replici.. perrorraje.in dulcelestil clasic Notd: Pentru abordareatextulwi naratio. Mircea. 1981. Reztedere. Cilinescu.I ll llulurirea ittstrtttttctrtclorirrrirlizi tle stilirri. antitezd. pentrw elerti. Figwri de stil: rnic dicpionar-antologie 1992.Editura Eminescu.sceni.motiv literar. Petrag. modalitigi de caracterizare personajuluilirerar. temi.Demi urg. Opera lui Mihai Eminescu. Streinu.Cristina.d.:acliune.Bucu regti.AlexandruLdpusneanul -istorici: Cosrachc -fantastici: Mircca Il liadc* I. Desprepoezie.sinestezie.it tcadrarca unui text narativ.claborarcaunei argumentiri scrise. liric. Lwceafdrul. .EdituraCarteaRomineasci. poeziapagoptisti. vol.. enumeraarti poetici.drama. relaqiitemporalegi spaqiale).misuri metrici. G. textului lirnbajul d rrrrnltic).Noaztea de decernvrie G. r Argurncntarea scrisa opiniilor pcrso'alc asupra in unui text literar: .L.Editura Minerva. rerorici. . vorbire pcrsonajlitcrirr. Itina.romanul. versificaqie bolism. I a le rcalism. Lazdrescu.autor. nuvela.ti. directit/indirectl. Eminesct * Sarape deal. romantism. Istoria literaturii romi.. conflict. prct z. liric Sidramati c seaor daedin vedereurmdtoarele concepteoperaliondle : Prozd.naliza principnlelt. lirism obiectiv/subiectiv. I storialiteraturii romkne de la oigini phnd in prezent.1974. ritm).1969. Poezie:aliteraqie. temi.construciia subicctului. !i nttuttriralarlil'erite lor literare: A a tcxte ' ielcrltjf iclreagi n. caragiale-_ o scrisoare pierdwtd sauo noapte furtu noasd Drama: Barbu $tefinescu-Delavrancea Apus de soare III Poezie VasileAlecsan dri. de specifice tcxtultrittlrativ (construcqil subicctulrri . Macedonski. aPl iclrca conceptelor operaqionalc aneliza in tcxrclornarative. repetigie. I iterari. t ntkin noaptede rdzboi George Cilincscu . Editura Minerva.Eugen. Ion Creangd. Bucure. retoric.1974.drami. tablou.rom"antismul. 1989.Enigma Otiliei Marin Preda.1987' Simion.. momentele subiectului.II. Curente literare: mic dicpionar antologic pentrw e/ezi. modernism. Vianu. Tudor.L.comedie. lirice qi dramatice .Pasteluri M.r t.dialog dramatic. imagine artistici. Cilinescu.$erban.Nicolae.i operaEI.simb olismul. Bucuregti.:rirrr1r. refren. neomoder"ismut. Bucureqti. Dramaturgie: act.'. liric clc irrrngirr*r podtic. Manolescu. figuridestil.construcliasubiectului(int rigd.Irina. dramaturgie.Editura CarteaRomineasci.acliune. Lacustrd' Lucian Blaga .rrr1.

narator..Accentul . dcsc:ricre). Stilurile funcqionale limbii ale o Comunicareaoral6gi scrisi II Fonetici gi fonologie o Noqiuni generale .. Func[iilelimbajului . Princip iile ortografiei limbii romine .Reguli de despirqire a cuvintelor in silabe. Limba romani I Limbi qi comunicare . Silaba. nuvel.monolog. rnotiv literar. dialog.e. Aspectefuncqionale. Particularitif fonetice ale limbii romine . Ab ateri de la normi si corectarea lor .

sinorrirrri'r. Pronumele reflexiv.Timpurile verbelor. aspecte 4. Bucuregti. Didactica limbii gi literaturii romine in contextulperfecgioniriigi moderniziri i ' inviqimintului primar 2.. Ediqia a II-a.Elementede constructiea comunicirii tlncepind cu anul gcolar 2006*2002 se vor respectanormele previzute de DOOM.vol.urd. llrottutttelc: pcrsonal.P. 1985.C reativitatesi comunicareprin studiul limbii qi literaturii romine 11. Formareacapacitigiide receptarea mes ajuluiscris. I.Bucur egti.i tiv iii rclltiv. Clasificarea conjuncqiilor. Valori cxprcsive interjecqiilor ale qi Ill Lerleologie scrrrnntici 11 I Cotnplcrncrrtul Propoz. edi lia a II-a.t.Formareacap acitiqiide comunicare. lrcful propoziqiilorin frazd.E.1997.obiectivcen3.Editura Academi ei. Funcgiisintactice. Pronumele intirire 9i adjecde fivttl .E. Ion. Limba romhndcontemporand.Achiziqii fundamentale"gi pr incipiul continuitdgriinrealizarea ' obiectivelorcadru ale studiului limbii si l iteraturii romine 5.rod al efortului intelectual propriu al elevilor in 9.Theodor Hristea). l)rotttutr clc nchotiri. ncologismele r Mrflnaeo inrlrogilirca vocabularului rle lV Morfologie r Nulirtni gene''ralc r Sttlrstarttivr'rl(lcltr l.D. Dezvoltarea compet enqelor elementare comunicare. Rolul elemenrelor relaqie fiazi de in r S . Formareacapacitigiide citire /leu. metodologice ual al srudiului limbii gi literatur ii romine ?n clasaI.Conjuncgii corelative. xitutca lrle acljcctivulu i. METOD ICA PREDARII LIMBII ROMANE Reforma cuniculard tn tnvdydmhntulprimar 1.orali. Ortografiere ortoepie si a Vertrul.1966. II. Clasificarc. fruncqii sintacticc.rri:t. Gradede comparagie.Clasificarc. I Senrul colcctll cuvintclor. rrurn:irul. r crcirrrclj l'i cctivelor Irrotttttttclc. Ortograficrca qi adverbelor a locuqiunil or adverbiale a Prcpo zi qi Clasificare. lurilc rrrticolului lre Atlicctivtrl.in clasaI I 6. Ver6e copuladve. Bucureqti.. Diatczele.. Ciclul curricular . Bucuregti.Locuqiuni conjr. locuqiunile subrtdntivillc ) r Ar ticolrrl.. Gramaticapentru toli. Vcrbe pr cdicativc. Verbe personale si itttpc'rsonalc. perspectiva dezvoltirii cap acitiqiide receptare din mesajului scris 8.r llelaqri scttratttit'c: orlonir. Strategiididacticein srudiul limbii gi literaturii romnnein invigiminrul primar de oralagi scrisi.r ucq ionalc Intcrjcclia. Funcqiisinra ctice. alc Ortografierea pronumelor !9gat]u o -Ei Nunrcralul .ne. Mioara.lnr()rurulir plrpnimia l rolisctttia. Funcqiisinracticc.Fraza. lrrotrttttrclc prxesiv. Bu curegti.i intcrogativ adjectivul pionominal interoga.P. L oculiuni adverbiale. ( )rt o gr. Tehnicile muncii cu cartea. a. Scrierea corecti a cuvintelor Bibli. Pronumc lcdemonstrativ adjectivulpronominal cle si rletttrlrrstrittiv. Obiectiveleciclurilor cu rriculareale inviqimintului primar Curriculumul de limba qi literatura romini 1.si edicc:tivul pronominal posesiv. Regimul cazual prepoziqiilor al a Co nju'cqia. Semne le ortograficegi folosirealor..ografie t * t' Gramatica limbii rom6. l'ronurt'rclc rcl ativi. Pronum"ele ncljcctivul Funcqi ilc sintacticc pronumclui. fr * t' Sinteze limba romind (coord.D. Topica gi pun ctuaqia.declinarea. de Avram. V Sintaxa a a a a a a a a a a a a Raporturilesintactice.i adjcctivul pronominal irehotirit. Pronumclcde politeqe. Felul propoziqiilo r . Finalitigile invigimintului primar 3. Coteanu..ortoepic. Verbc auxiliare.it circurtrstirnlill consccutiv/ circunrstanqia la consccutivi I Complcrncntul circumstanlial concesiv/ Propoziqia circumstangia li concesivi Folosirea semnelor punctuatie de VI Punctuaqia. Propoziqia. Editura Humanitas. Conceptul de curriculum 2. Editura Academiei. r Ortografia.. Modurile verbelor.1983. Consolidareag i sistematizarea procesul formirii capacitiqii de receptarea mesajuluiscris 10. 1984. de Funcqiile sintactice ale ' rrlj cetivclor.il. r * t' indrEtar ortografic. Proces ul scrieriiin clasa a 7.idepunctuapiel.rrortotttittirl intirirc. Valori sdlistice verbelor ale Advcrbul. funcliilesinractice. 9i scrisi 12. Gradcle comparaqie. Locuqiuni vcrbalc. gcnul. Criterii de clasificare.Clasificarea interjecqiilor.

igia circurnsrnrr[iali condiq ionali . de r qi Complementul circumstanfal scop/Propozitia de circunrsrxntial i scop de Complementul circumstangial mod/ Propoziqia de circr.rr'starrqiati mbd de Cornplemenrul circumstanfalcondigional/ Propoz.ubicctul/Propozigiasubiectivi Prcdicatul/Propozilia predicativi Atrilrutul/ P ro pozigiaatributivi Co mplementuldirect/Propozitiacompletivi directi Cornplementul indirect/Propoziqia completivi indirecti Complementul circumstanqial loc/ Pr opo zitiacircumstan\i^ladc loc de cornplementul circumstangial timp/ Propozitia circ umstaugiali timp de dc Complementulcircumstangial cauzd/Popozitia circumstan ali dc caizl.

Definirea obiectivel oreducapionale Bucurcqti. E. de limba si literatura romane . (coordonator)... Bucureqti..r1ia dintr c curriculumpi evaluare qi 16.2000.colar. Didaaica modernd.Mt.de doui-patru pagini.SNEE.lntrr. livaluarea cducaqio nala evaluarea pcrforrnrrrrlclor/ rcztrltrteklrqcolare ir Ei t5. *\"1\Gbiilurile de eaaluare disci pline. Bucurcqti. pe MEC . Bucuregti. $: SubiectulI (30de puncte) personljul preferat Bcriegiun eseu. Ncacgu. nar atiye.D.ntul primar. Itg Probi scris.SNEE.Editura Discipol..trile candidatuluivor respecta i.1. Edir uraProGnosis.. ()unic'ulumpentru clasele a II-a. Metod.gg 9. 2001. Bucuregti.D. Landshcere. :ntru conlinutul eieului.T.. Didaaica (manualpentru clasa a X-a . Stoica. Bucuregti.L. 'pr:"rLn conflictului / peisot ajului ales.t-"trt"tl a unui punct de vederedesp repersonajulales.instituto ril inviqiltori Sesiunea7 7-78 iulie 2006 . exprimareairg. in St oica." a doua situaqii/ secvittge tr isiturilor personajuluiales ..2003. E. I-II (ediqia Sarele instruminte normarivelIOOP (19B3)1. 2003.e informare/formare a instit utorilor/inztdpdtorilor. 1995. l'llaborrrca administrarea rii testelorscrise itcrlilor 18.1990. 2000. Vlisceanu. C crglrit. onfolositein con strucqia unor elemente evidenqierea . t't't' ()hidurile clec urriculumpe discipline.i examenele.caracterizaq i fi"irl"" sphnzwrigilor). Eaaluareaprogreswlwi . in care si.l rl Bibliografie rl:. sunr obligatoriio Seacordi 1Opunctedin oficiu'TimPul efectiv foate subiectele ur miprevederile 'Bel. 1998.rc* estede parru ore JRatpunt. Parfene. Eaaluareacurentd..Bucuregti..EDP. MEC .M. Editura $tiinqificl. $erdean.Editura Dac ia. pentru inztapdmi.2003. seacordi 20 di puncte (4 punctePentru fiecarec .E. Ionescu.2001.A.1975. Edirura Humanitas Educaqional .P.1980. 1995. Landsheere. 1979.II-a. Cluj. G. Bucuregti. de a diclnr:rice l{.semnificativepentru evidenqierea . Popescu..Editura Corint.lgg8.acpiune.prin rapoftarela evoluqia ^r"^trisituiilor a conflictelor. ot^i: ordinealntegririi repereloi in cuprinsul eseuluieslela a legere. Eaaluareacontinuda eleailorSiexamene le.MEN: I Si Centrul de f ormare din inviqimint ul prcunivcrsitar.I. Bucureqti.1.o-.terde instrumcntcde evaluare I /..1..)olccqia rcvisteiInadpdmkntwlprimar.2002. a a exemplificarea patru mijloace/procedeede caracterizare Personajuluiales.lnr alizarea Pddurea iu io*an de Liviu'Rebrea (ion sau vegiaveain vedereurmitoarele repere: c romanului (temd. LandshecrcV. Editura Corint. gcolinormale). Compozipiile Scoald..I lrl fllernerrtc proiectrrc activitiqii 1.I. De la teo rie la practicd. 2002. Radu. G.A. (trad.icapredd rii limbii romkne la claseleI-IV.P. moduri de expunere). r'i't' Cbidul programului d. Comisia Nalionali pentru '\r'* Programe Scolare Curriculum.l l.'['ipologia . 2000.C. EDP.. l(cl.1. 2001.2001.). Varianta 3 't' n""t (. Inst ruire Sitnadpare.. Bucuresti. Ghid pentru profesori.I.966) GA.

se acordi 10 puncfe (orginizarea ideilor tn sctis Z puocte. eseultrebuie si aibi minimum i vedereaacordirii punctajul ui pentru redactare. rlncepind cu anul gcolar 2006-2007 se vor respectanormele previzute de DOOM. edi qiaa II-a' . (14punae) cu cerinqe privire dintreurmitoarele la rispunsul fiecare de peToai a concurs.eringS'/ oer). lizibilitate Si alez are in pagind puncte). la textulde mai ios. Scrieqi. utilizarea limbii literare -2 puncte. aUllltfi1. ortografie Sipwnctwapie 2 puncte. I al IIJea (30 de puncte) A.f analizd 9i de argumentare 2 puncre. pentru redactareaeseului.

prezenrare pa4iald.'fretuerieli dirrtext uldatpropoz. qi se pereaid .-. . 2. l. . d plenge dmdrclupd cn 2 puncte frdpiorii di".A.te pentrusensul text al fieciruia dintreur miroarele din ' UviRte t. Imi estecunoscutacestba zm cu Fdt Frumos.cuvint dcrivatgi un cuvinr compus. . .pi urmd ssmaiiniarte cht Barem de corectare si de notare Men.flri referireexpli citi la cona flict .I p. 2 puncte Subiectul al IIIJea (30 de puncte) 1. r Sevor puncta orice alte formuliri qi modalitlqi de rezolvarecorecti a cerin qelor. iam d.elci icdul ccl cumintet5. alteledecit celeprecizate explicit prin bare m. ffialcum.1966). d 4 puncte _ l. Tflntcric li din tcrt un.i cu punctajelepreeizate barem. Subiectul I (30 de puncte) .enumeraqi a etapele componentele sau lecruriiixplicative..puncte 3. de int.igi punc in gind un".PeurntA:e nrai invirtc cAtsc mai invirtc plirr r:-rsl. So -a. rp. Sc.. de 2 puncte 6.iedulcelmic r. evidengierea singur elementde construcqie subiectuluisaumenqionarea unor a unui necesare 1 p.* lrirre. r{spunsul fiecare la dintreurmitoarele cerinqe: 2.cca molcurrr lrorrr. simpla mengionare unor trdsituri ale personajului.. evidenqierea romanufolosite in construcqia argumentati a celor patru elemente lui .. 24 de puncte 2.. .4 p. r.2 p. iute.rle1i. pc fooir dc coneurs.4 p.Prezen tareatrls[turilor personajului.d ar nu gileqteninric.mi tnvlrtc slt4'. indiferent de narura lor: t. in in acord cu ideile ..prin raportarela evoluqia a tului/ a conflictelor : . a 3. Conginut . (edigiaaII-a.i a plinge .fdrl.*'11'*uua polisemia atncepe A. un or elemente 1.':. pe urmi ungc cu de jc tgll pAreqii singe.rr tul pegtele borr. Fteciarll valslree morfologici din rcxr'a cuvintelor: . t)eci vedclupul qi.i acum se bandajazd.. AlcAruili un cnun[potrivitpentrusensul cite fieciruia dintreurmi.20 de puncte confolositein construcgia romanului (tgmd. ninsese pre. .Apoi tncepe sescdrmdn a de np .r. : flictului/ a conflictelor .ienrgi furicqie sintacticl cuvintelor a subliniate: a . tl' o Nu seacordi punctajeintermediare.GA.toarele cuvi nre: 4.tiv in cazul dativ.. prezentarea conprin raportarela evoluqia argumentatia trlsitur ilor personajului.nade cap . Rispunsurile ca ndidatuin urmitoarelor instrumentenormalui vor fi evaluate conformitatecu preved erile tive: IOOP (1983). Capra cu trei iezi Menqioneqi un sittottittt r:f." Ion ^Creangd. doar a rnei glsi ceva. Alcltuili o frazirin careverbul a (se) pdrea si i ie regentpenrru o propoziqiesubordonatl subiectivi.rdnit un genucbi . (to pnncte) 1. dvza. la 2. . ce . corecrind gregelile.vede nu-maigisegte ci nimic. Enumeraqi tipuri de itemi fac partedin categoriaitemilor obiectivi. Evidenqierea 4 puncte moduri de expwnere): fliae. 5.I-Il.. e videnqierea romanufolosite in construcqia parqialargumentati a unor elemente din tre cele date in cerinqi lui sau evidenqierea argumentati a doui-trei elemente 2p. dupi friqiorii sii. 2 puncte Q. in la foe..e*minte..a co nflictrisiturilor pcrsonajului. 6 p uncte yis. din ios din horn si incuie u.. ln cadrul tehni cilor muncii cu cartea.pu ncte flictelor: . tele rfrruf. 2 puncte l. explicaqiile aspecte corespunzitoarecerinqei.g. {fiif ilustra cuvintului I in:: i?"::::#".prin rapofiarc la evolugiaconflicrului/ a con4.eaPcr( dinlii rlnjiqi in feregti.din perspectiva dezvoltirii capacitigiide recePtare mesaj uluiscris.rideau. .roi iui:epcir sc sc irmi. i.iqia subordo'ara circumstangiah cauie.. cu ca qi . sr factr mai mult in ciudaca prei.arnwb gi zdplda aaea carn optzeci centimetri. iu . dl rrrir. Exemplificareaa patru mijloace/ procedeede caract erizarc personajuluiales: 4 puncte .acpiune. l. (6 puncte) Rescr ieqi enungurilede mai jos.u.-apoi iesegi-gicauti ( ltttttr ieqittluqnrnuul casi. Alcltuili doul enunquriin caresubstantivulperete sefie in cazul gerritirr.u i. 2 puncte 4std 2.

.

-"" "Uitir". Valoar eamorfologici a cuvintelor: se. + 1 P..fir. concctori sautehnici argumentative 4 p. ?ncercare comenrare de -lp.) l. in general.Pronume -' (comun)' jcompusi).personali.. (14puncte) judecati erc.2 p..7)ea. semnificative pentru evidenqierea trisiturilor per sonajului ales.semnificativepentru evidengierea ' c()l'tlclttarc a doui situaqii/secven{e tris{turilor personajului ales. Abilitiqile de analizitgide argumentare: argumentePrezentate logic i si sunt susqinute.semnificative pentru evidentierea trAslturilorpersonaj ului ales: 4 puncte a narative. gi. nu existi un echilibruintre dar ele. I exernPlificarea a doui-trei mijloace/ procedee caracterrzarc de a pcis onajului ales I p.domol etc'. iJ.J" de elemente interpretare' dat rez.4areza'-arindui. (. iute.. feri exemgrle cxplicaqii.substantiv e..promPt.in grabl etc' (1 p.. claritatea cnunlului.u]-od r lnccrciri de a susfne ideile prin "rgu-"t^r.i zdpada l: Astd-iarnd ninsese ( t P .subliniatepr in paragrafe 1 p. o perqilecomponentealetextului pot fi recuno scute.) 2 Puncte P') 2 Puncte ( t stil fi vocabularadecvate conqinutuluieseului.adverb mod.rimarea argumentatia unui punct de vederedesp repersonajulales.'l Irz r e*enrpliliearca patru nrijloacc/ a proccdccdc crrrlcrcliadrc lx'rronajuluialcs n 4 p.10 puncte (Punctele pentru redactare se acordi numai daci rispuns ul seincadreazi in limita minimi de spafiu precizati. sdi . Coristrucgia Construciia corecti a enunqurilor' 2. in6ercare argumentarel cu de u tilizareaunor mijloacelingvisticeadecvare exprimirii unei aprecieri.+ 1p. C.a}ez^t. lizibilitatea 5. Ortografia(0-2 erori: I p') 9i punctuagia' ( t p')' corecte a textului in paginl (1 p').. aarania'aPune(intr-oanu mitiordine)etc'.-pf" ae propozig iesubordonati circumstangi de tn iliceamol. + 1 P ' )2 P u n c t e (1 p. 2. raPid. (10puncte) corecti a enu nqurilor' 1. + 1 P.lotnentarca doui sit uaqii/secven{e a narative.: ft"poriqi. A$ezarea Subiectul al Il-lea (30 d e Puncte) A. cuvintclor. Redactare . o exPri marea unui punct de_vedere despre personajulales.l r tnettliortarcr unor rnijloacc/ procedee caracterizare de a personajului ales. casd. + 1 P.cu lin.2 p. B.)2Puncte acumsebandaieazd' rdnit la wnge. cd'cietc' (1 P' + P') zPuncte de reflexiv.S-a (1 p.utiliz4rea mijloacelor lingvistice adecvate exprimirii unei apr eciiri. ca gi a unor srrucruri. I conlentarea une i situaqii/secvenge narative. varietate a lexicului .4 p.1 p. mai .. ideile sunt. 1.+ P.)2 Puncte cw basnt' Fdt-Frumos' acest cunoscu t 3. optzeci centimetri' prea mwh. Construciia c orecti a enunqurilor' 4. + 1 P.I p' cu parlial adecvatc. + 1 p.firi incercarede argumentare 1 p ..pior iietc'.) 4Puncte (1 P. Construclia corecti a enunqurilor' 2 puncte 2 puncte B.+ 1P') 2 Puncte (1 P'+ 1 P.cum norn. + 1 P.nunshi..2 p. 3. Fun clia sinrafiici a cuvintelor: a sescdrmdna complement al6 e. succesiunea logici a ideilor-2 p. i.Prin I ideile rrmeazd o succesiune critici. r cimPlapovestirea una-doui scene/secven[e narative. + 1 P.. Exemplede rispuns: cum inte.cu echilibru intre celerei compo nente(introducerecuprins-incheiere)."ii""r. Orga. + 1 P') 4Puncte direct.frd.. (1 p. U ilizar ea limbii literare : 2 puncte . 3.coerent. + 1 P')4 Puncte cuvinte compuse_ cuminte..atibut 5. utneconvingltor-1P. ( 0-3 erori: I p')' 4. construcqia paragrafelor subliniazi ideile. tmi este ..2 p'. de'interpretare p.lini9tit. text clar organizat.nizarea ideilor i n scris: 2 puncte .Jl.rrrr"ri".i 2. r cxp rimareaunui punct de vederedesprepersonajulales. llxprimareaargumentatia unui punct de vedere desp re personajul ales: 4 puncte r cxp. (6 puncte) decarn 4.molcwm liniqtit. catzd:cdciiedul cel cuminte 2 Puncte (1 p.+tp. 5. sau {. czitiri in sclcctarea r stil gi vocabula r 2 puncte !.. Exemplede rispuns: cuvint derivat . 2.

.

_ci Argumentaqi. a .ualegere multiph. r rcproducerea textului pe bazaplanului. in tovir{ia unei femei frumoase. Cialinii B drdganulai puncte) A. pebaza gPereiliterare. personajelor .preze ntarea caracterizare).^ pe fragrnentegi analizaacesrora. (14 cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre cuvinte'1. feftnecdt. musteriu. I ..Hanul era ticsit cu qlrani careseinapoiaude la un tirg mare. . 2 puncte 2 puncte l puncle TESTUL1 I Subiectul (30depuncte) operaliterariAlexand'ruLdde intr-un eseu doui-patru pagini. prima propoziqieatributivi din text in parteade propoziqiecores3."rului.TTI Su blectulal llt-lea (fOdepuncre) I. rtemrc.care c onsumain fundul silii. TESTE 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncfe 4 puncte 4 puncte 1 . pnsneinul de CostacheNegrtzzi/Moira cu noroc de eseului. Alcatuiqi parru enunturi in carecuvdntul o si aibi alte valori m orfologice.lndati ce pftirim iniunrru. raporturiledintre personaje. Seacordi l0 puncte din oficiu." mi pesti gold 9i strigi cu o voce cafe atraseatenqia Panait Istr ati. drferite de 2. rei . rctlvrratea legiruri cu planul t. . .doui temel' particularitigi stilistice). de elemente originalitaye oqg.a...argumenrarea. Contrageqi punzitoare. itemi cu alegere dual. privirea lui $tirbu seincrucigl cu a unui gdrantdndr. tuturer mugteriilor. apoi tinirul iEi didu o palO clipi rimaseii aga.rispunsul atingeurmiroareleidei: e citirea integrali a textului.ve qiaveain vedereurmitoarele rePere: ln realizarea * precizareaa patru caracterist iciale specieiliterare. diferite de cea din text.rgi.setncrwci. !'. de fermecaqi propria lor privire. doui valori morfo logice ale verbului a fi. Alcituiji enunquri cu alte din aceea te xt.ar) consurna. 1d. .?.. construcge.'punctajului obgnut.:t. o citirea de incheiere ?' Punctajulva fi acorda!pentru urmitoru l rispuns: . Sercordl punctajuldaci.exemplificariaacestorcaracteris tici modalitiqi de (tipologii. Nota se stabileg tepri" i-p. literare (modalitigi de a.vtzlune asuPra Subiectulal IIJea (30 de puncte) ifupnnrnl penrru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul Scrieqi d e mai jos.'Mengionati le urmitoar e: tt. . Total test:90 de puncte. in r conversagi generalizato. Ioan Slaviciesteo nuveli.l. +. rteml de tip p ereche.tq.

3.'frebuiesI gtili clumneaaoastrd tEte. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. pu i..1:y. fiecaredintre urmiroare .(61tuncte) Rc-scricgi enunqurile jos. soldat.'.os. .incid.uspu.i . Ftlrmuiaqienunquriin carecuvintelebancd. 3.gi "". ale 2' Re levaqi principiul continuitigiiin realizarea"ui. Enumeraqigase TESTUL 3 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini.prin cxcmpleadecvate. 2.rl Pentru oe mal . Mi-ar place si revid iar piaiul maramuresan. 3. C. corecind gre. lame. Soluqia 3.aibi -sensuri 2. dc l.prezen rarea personajelor (tipologi.'linte: ferecat. Forrnulaqienunpri cu urmiroar"l..Precizaqi.Rescrieqi "nurrquiile juvenile ' din nouin Jurnal astpradelicvenqei 1.incaresi existeo propozigie sub ordonati predicativd..Avea nigtc ziduri groasede icipi.indiferent de d9 nat ura lor. l. i" .. ceeace ne-a plicut la toqi.qiil.a oplo Si. demonstrativace.In ciprinsul lui sep*eatoplogi oameni.tare.jq modalitigi de ca_ racte rizare).'t.. 4.rnar_enrale.argumenrrr"r elemente originalitarea. valoareamorfologici a cu vintelor nhte.. rt adinc'.-pe bazaoo"r"i literare.1..asupraremei. . tipurile de proiectarea activitiqii didactice. viziune Subiectulal III-lea (30 de puncte) l. respectiv. 3. Vom'reveni care-amadoptat-o la congresav eaunele desavantaje' 2. 2.ip"ri-a-"oercigii folositein ciclurprimar.ie de Ion Creangd/tJltima noapte-de mil Petrescuesteun roman subiectiv.nd colo Ei nigte porqi ferecatecum n-am v iiz. (6 pancte) de de mai jos. na auea babar' B. inthia noapte de rdzboi de Cacopild..oi". Ln realizarea eseului. (10puncte) de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scri egi-rispunsul diferite. s-aireiat posi bilitateaparticipirii la un festival folcloric. dr igoste. 2' Ar{ta1i.. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1' Prezentaqi obiectivele ciclurilorcurriculare inviqimintului primar. Menqionaqi a toarele c.drept sl. ". Maieul seudaseda toriti ploii.r-.tiasi aibi funcqi ade nume predicativ gi.. 3.omonimiileurmitoarelorcuvinte: coc. precizindfelul lor. Stabiiiqifuncq ia sintactici a cuvintelor subliniate in texul literar. Exemplif icagi parru . 4.e -. Hanw-Ancupat tihail Sadovean 1. r -a ale .-indiferent natura lor.utde zilelemele. Scrie qipredicatele din primul enungal textului. (14puncte) . (101tmcte) pcntru fiecarc dintre cerinqclc nraijos.-lIt"nsul l ' Kcle va1i.cuprins.de atribut pronominal Q.--T t0 I Y B. etape(momente) ale procesuluiscrierii in clasaI. Alcdtuiqio frazd.ruinr"i ai iri irfA. Alcituiqi o frazlin caresi existeo propozigiesubordonati conse cutivi. Precizaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmi4.r"r cadru alesrudiului limbi i si literaturii romine i' ciclul . Jir.i. Arn intilnit la Muzeul de Arte acelag grup de engleji. prin cnunquri potrivite. Relevaqi riculunt.^ l-"-ti:qi..edere ur-it oarele repere: -". 3ai t. Formulaqienunquriin care'pron. ci opera literari Amintiri din Argumentaqi. corectind gregelile.ts..j"-1. in timpul cilitorieiin Italia.j. 3. cd operaliterari La gig. doui valori morfologicealecuvintelo tot.it.operei literare (modalitigi de d e consrrucde.a patru caracterisrici specieiliterare.vite gi ciruqeqi nici habar n-lveau dinspre Parteahogilor"' " u. .. nicidtn text. restrins) al concepruluide curceledoul seisuri (senzullarg gi sensul 2. pe scurt.r-il.precizare. t21 cra cccilhanul acelaal Ancuqcitru cra hirn . Mircea Eliade esteo nuveli fanrastici. TESTUL 2 SubiectulI (30 de puncte) Atgrr"Tari. intr-un eseude doui-patru pagini. ..paiticularitagiriitirti.i.ir4ii f.elile.limpede. Alcituiqi doui propozijii in carecuvintul mai si aibi valori morfolo gice diferite..exemplificarea acestorcaracteristic i..

le cerinte referitoare la textul .

:'ume priceputi irrr.ri pesre marginle ^rrgioi t.iJi int. cdrorase afli ".exemplificarea acestorcaracteristici..a i4cepe. a d e .il:::a. Prezentagi."rufiir.prec izaree patrucaractcristici spccici alc ll.'p"k u ilrid. dintextul riterar. Iatd-l/ cum din chaorfacemumi. verbul a fi age. vcli irveir vcclcrc irr unniltoarele rcpere: a .^?.. lir.ir"f . iarit puncru_ace_ erderriie Tardr.riu]n. 3...:"1" .r. iJ. .e vdzut rruf uscpi nici ochi cares-ovazd..il.'.*./ u-bra . p. (tipologie.. vegiaveain vedereurmitoarele repeie: . "ri.-U"r. clasicde Nichita Stinescuaparqine ln realizarea eseului. cd poezia Testamentde Tudor Arghez i/ Eu nu striaesccorola de minuni a lumii de tucian Blaga/ in dulcele stil genul ui liric gi esteo arti poetici.rnr"-. inl].Formulagi enunguri cu urmiroarere cuvinre: fracpie/fraqi ..morfir ogic cuvinrer fi s ri e r"'uri"ir" i"?"r . Exemplificaqidoui situaqiide dezvoltare a creativitiqii elevilor in lecqiiledc limba gi literatura romini. 3' analizagi intac c gi.t Dardeodat-un puncrsemigci. (14puncte) ScrielirispunsulPentrufiecare dintreurmiroare le ceringe referitoare textul la rnft*!]i**f1. scurt.. I un anronimpenrru urmiroarele cuvinre: intuneric.*rHurrre'tareadoui elemente a de originalitate operei a literare (modalitigi d e eorrsrrucgi viziuneasupra c..ra.sttagi. valorile morfologice ale cuv6 ntului 3' Alcituili o frazitin caresi existe o propozigiesubordonati predicativi cu subiect multiplu..r f..uA/ Dar nici d.. doui tipuri d e itemi.ptiire*emple/enunguri adecvare. B.pcrsonajelor deca_ .. ../. ?Funoian . einici Cici ". 2' rlw.. p"i. ll *:.i. mutt mai ca slab b. (10panue) Scrieqi rispunsulpenrrufiecare dinrrecerinqele mai ios.i ale specieiliterare. t".prezentareaa p^tnr caracteristic i ale genului . Form ulagi doui enunguri ./ pe formirii capa1.II ln realitlarea eseului..mod alitigi Subiectulal III-lea (30 de puncte) t. Eipr. tehnicilemuncii cu carteadin perspectiva a citlgii de receptare mesajuluiscris."pr"rii/1il.t: :ll: cer ter$l smgur./. etern..erj Subiectul al I l-lea (30 de puncte) A. ba zatextului liric..irrgi ferurror. 2.. frrcs-o prrceapi".rrq.o'.r_o.rron"ie.argumentarea doui elemente originalitatea operei lirice (viziune asupra teme i.iio".. pe . ter_i .a../ er aun intuneric.9..:):::.erenrplificarea accsror caracteristict. remei.. 4.rr' i.particularitiqi stilistice)... ?elagii"p. . Prezentagi TESTUL 4 SubiectulI (30 de puncte) Argumentagi. de 1. intr-un eseude doui-trei pagini.ipostazeleeului liric gi rolul mijloacelor artistice..::.e Mihai Emines Scrisoarea cu. 4' Transcrieqi propoziqiile subor?onate din.."pur"_a sedes face / imprica-t{ stipineaererna i^r"t.'-r.ili.:iu ""..'.

' 3. le dezlipi una de alta. t..eritede ceadin text. corectind gregelire . 2.une. tnlduntrul sticlei ziriri mai multe buciqi de hirde..ft . shmbete/zim_ C. Alcituili enunquri cu alte doui valori morfolog ice ale verbului a fi. bdgare de seamd. 4. J. lipite unele de altele.ffi. cttoricerisc." Verne.Gle narvanle scoase bigare de seacu mi.i"ai. In continuare adrudir.. neingeles.In curind cioburile cdzuri"pemasi. indiferent 2. de. a. 2' Pre*agi valorile morforogiceale verbului a Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. .. (6 pancte) Rescriegi enungurile maijos. Rescrieqi propozigiilesubordo natedin textul literar gi precizagi felul lor. Precizagi valorile morfologice ale cu vintelor subliniatein text.i le intinse pe masi.Eragreu si procedeziastfel qi.r'o. cici substangele depusese intiriseri capiatre. iid.... Copiiicdpitanului Grant Jules I hrd . dif.'a. (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferito arela textul oe marros. Agreiezidea sponso rizdrii tinerilor muzicieni.prelios.. de natura ror.Trebui si se foloseasciinsi de un ciocan..titlu nobiliarin Anglia. . Men qionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte gi locugiu ni: a proceda. Je anunli aversede ploaie in citeva zile succesive. .lordu seho tiri si spargi gitul pregioasei sticle. 1.

. 4. Sctisoar ea 26 cite un sinonim Pentry sensuldin text al fieciruia dintre urmi1.o-"d^i. 2. B.frielenii nostrii" va apar eun articol despreregenerarea celulelor. a 3.d"ti zdtoare.: d. 2. scurt.intr-un eseude doui-patru pagini. In realizarea eseului. de indiferent de natura lor. C. C. Ori ce artist isi crea zd. F. specii. Primul-ministru ". Iar re veneain discuqieproblema dezdpeirli capitalei' la toqi sinistiaqiiceiacevaintrep rinde guvernul pen2.-. o .veli aveain vede reurmitoarele repere: . scoate/De duamintirii o vecie-ntreagi d in tOrtevoluptoasaei vhpaie. pe 2."unr. Prezentagi. cuvinte: a sufla. 1. 3. ielalii dintre personaje. (10 puncte) de p entru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi'respunsul antonimeleurmitoarelor cuvinte: lurninos. relevindcaracteristicile l rePere urm itoarele in vegi eseului. Subiectulal IIIJea (30 de puncre) 1. argumentarea doui elemente originalitatea operei literare (viziune asua de pra r emei. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A. Argumenmqi.precizare. a ale .gelile.durere. Alcituiqi doui enunquriin carecuvintelede. +. adiectivah aduetb.subord. Conrrrrriii o *:^riin caresi existeo propoziqie.. ci opera literari O scrisoare pi erdwtd de I. ln numirul viitor al revistei. Rescrieqi utim" propozigiesubordonati in parteade propoz iqiecorespun. subiectullecaiei9i tipul de lecqie)' (la un 1. llc lt caz. insugi ideeaorgani zdrii expoziqiei ri era comprom isi.I laI B. emo[ie creolt mi-ai povestitin aceaseari de vari./Ea noaPtea teri. modalitiqi de caracterrzare).a simpL felul lor' propozigii(esubordonated in text gi precizaqi 2. Z.a patru caracteristici specieiliterare. corectind gre.ul 4. (10puncte) scLreli rilspunsul pcnrru fiecare dintre ceringclc rnaijos. pe caieinsi le simqimca-nvis pe to ate"' Mihai Emines cu. 1. t ot si aibi alte valori morfologice decit celedin textul dat. avea vedere i' realizaria .i-"flfi ' rnire. lume p?oprie. Darorit i dificultitilor intervenite.il ..-_-_E. Alcituiqi propoziqiiin caresi existeun a tribut pronominalinsoqitde prepozigenitiv si un nume predicativexprimatprin verb la modul i"fil"iti".. corectind gregelile. Relevaqi rolul exer citiuluiin formareacapacitlliide receprare mesaiuluiscris.aii.. 3. (6 puncte) llc-scrieqi enunqurile mai jo s. Caragiale. Vroia sI continuiecolabo rarea impreunecri cigtigiiorul concursuluide urbanism. acestei de Ion creangl.onati a cuvintelor subliniatedin urmitorul enunq: i. pe .ceainrervengiilwi.. nr. zSomot ' consecutivl.voluptos. Menqionaqi to"t "l. v erbali. Prcc izaqi valoareamorfologici a cu'iintelor subliniarein urmirorul enunr: . L. dc l.exemphtrcarea acestorcaracteristici.f putin p arru cuvinre din familia lexicali a cuvinrului gi'nd.tt.toareleceringereferitoarela texrul Subiectulal III-lea (30 de puncte) clasa. metodesi instrumentede evaluare..nemulpupropoziqii cu i.literare.prezentarea pe rsonajelor(tipologie. Scricqi cite o locugiune:substintivali.iEi . Prezentaqi . o 3. tiormulagtcnunguricu urmitoarele paronime: anuar/ anual.. bazatextului literar. Realizagi proiect de lecqi e alegere: in inviqimintul primar' 2. Prezentaqi obiec tiveleciclurilor curricuiare?n' invigimintul primaL TESTUL5 Subiectul (30depuncte) I 1. (14panct e) Scrieqirispunsul pentru fiecaredigtre urmi. Mengionaqiiipuri de evaluare doul tiPuri d e itemi.particularitigi stilistice).*plii"r tru a-i ajuta.i"rqi valoareamorfologici Mi-a minteam. a regresll..urile de mai jos. Concepeqi TESTUL 6 I Subiectul (30dePuncte) lui P basmulcult oaestea Harap-Alb de intr-un eseu doui-patry Pagini. (6 pancte) indiferen t de natura lor' R. -S"ti. rafie/ rapiune.. de pictu3.-----'' Nu-nri maipld.

/ Cici perdele-nrr-oparte cind le dai.tld cu gene_ostenite suflu-n luminare. .de mal los. sara urmeazi lung-a ./ Doar ceasornicu l timpului cirare.rar se peite . gi in odaie/ Lurra . "C.

exprimat prin pirgi de vorbire diferite.particularitiqi stilistice). B. ci opera literafi"Apus de soaArgumentagi. 2. 3. respectivde mirare si aibi alti func$e sintactici decit ceadin texr si 4. doue f unctii sinractice adverbuluirelativ ale curn. Alcituigi o f.i. Lucian Blaga.lfr I * preerzareapatrucaractcristici e alc sPcciei litcr. (10 puncte) de rispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' .t""tca l.. particularitigi stilistice).de ztre . este ra de Barbu $tefinescu-Delavrancea o draml istorici. 3. Subiectulal Il-lea (30de puncte) A.i ritcrarc. morfo-sintacticcuvintelesubli niatein text. de a .ci?agi v alorile morfologice ale cuvintelor subliniatein rextul dat. (6 puncte) Re-s9ri9ti enunguril ede mai jos. doui valori morfologice ale cuvi ntului o. neamuri.ribditori in suferinqica gi-n ierni cumplite. Alcituiqi doui enunquriin carelocugiunllefdrd grij i. ln curind vor disparemo nezilede cincizecide bani. (14puncte) Scricqirispunsul Pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referito arela textul .precizarea patnr caracteristici speciei literare. Scriegi ' 1. 2. cealalticu sub iecr multiplu. 4' Relevaqi. de de .exemplificarea modali tigi de capersonajelor(tipologie. bazaoperei literare. exerrrplificarca accs tor caracteristici lraza.mai cu seami stau ei in fagasoareluic-o iniml ca se din el rupti: cel mai adesea desmiardi gi lucegt e de ckntec. plecindu-le dragostea be gia9i datinile lor de la lumii. Daqi parru exemplede locuqiunisubsta ntivale.te Subiectulal Il-lea (30 de puncte) puncte) A. diferite de ceadin text..rp"r. Alcitu\i doui enunquricu sensuridiferite ale verbului a izbi. 3.a incolgi. : 2. 2. Alcituigi doui propoziqii.modalitigi de caracterif:::. Analizagi 3.. modalitiqi de construcgie. Mihail Sadoveanu. propoziqiisubordonate.razdin caresi existeo propozigiesubor donati concesivi. corectind gregelile. . de 1.. Si fi demn orideciteori imprejurareao impune ! 1. . Con struiqi enunquriin carecuvintul a.Locuitorii ace$tia sub brad sunt nigtefipturi de mirare.ar8rlrncrltareadoui elemente originalitate operei a de a literare(viziuneaasup ra rcrnci.rispunsul pe ntru fiecaredintre cerinqele mai jos. Formulagipropozilii cu urmitoarele cuvinte: devreme. . Mengionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoar ele cuvinte: fdpturd. 1. fara grrii il bg"9ca gi lor rii. Formulaqicite doui enunguricu sensuridiferite aleverbelor: a semdna.r"^r{ d"ruti in rindul opoziqiei. C. rdbddtor.Atdralinigte-i in jur de-mipare ci aud Cum se izbe sc de'geamuririz"l"de luni. relaqiidintre personaje. " prin exemplepotrivite. Iuqi gi nestatornici apele. 3. . B. Evidengiagi.Precizagifuncqiasintac tici a cuvintelor din enungulurmiror: Mi-e foarne! 4. (14 urmitoare referitoarela textul Scriegirispunsul pentru fiecaredintre cerinqele m ai jos.de prietenie". 4.vegi aveain vedereurmitoarele rePere: ale a . (10puncte) Scrieqi. a seferi.argumenrarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratem ei. Ideile carele-a s usginutin discurs. . indiferent de natura lor.Babagul 1. pe acestorcaracteristici. ferindu-sede ahe neamuri qi de oamenii de la cim pie gi venind la inceputul birlogul lor ca fiara de codru . Stabiliqi felul p rimelor dou.ArC )i lzt TESTUL 7 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. 2.una cu subiectnedeterminat.qa gi-n argiqele de cupror. ln realizareaeseului.cegia aibi diversefuncqii sintactice. relagiidint re ele. prin enunturi potri"ite. pe pcrsonajelor(tipologie.atd.prezentarea racteri zare). Formulaqienunquricu urmito arele cuvinre: odaiA/ o d.tre.ca vremea. numai/'nu mai. rlc nraiios. Pre. Lini.

al 2. Exemplificaqi ro lul jocului didacticin insugirea cititului la clasaI. scurt. 3. . strategiididacticede formare a. . Subiectulal IIIJea (30de puncte) 1' Prezentagi.capacitigii receptare pe de a mesajuluj scrisprin efort intelectualpropriu eleviloi.me. P rezentagi conceptulde curriculum.

argumenraieatidului peba za caracteristiciloroperei. donate. iit. enunprile de mai jos.i : pe 1. TESTUL S SubiectulI (30 de puncte) _ Argumentaqi. 2.in caresi vi exprimaqiopinia referitoaopea cestei re la ritlul romanului Mara de Ioan Slavici.relevarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice. respectiv la dativ. (6 puncte) Itcscricqi cnunqurilc mai jos.edengie agtepta antecameri' 3. 3.raziin carecuvintul poate sd.exemplificarea acesrorcaracrerisrici. a .semn de bitrinege sau poate nevoia de a se conainge 9e gi ce!9 rnai tntortocheate gindtri pot cdpita . 2.os.Ce-qidoresc 4.re iropo zigii caresi conqin i forme afective de superlativ absolut. Prezentagi finalitiqile inviqimintului primar.^ 3.ml C. Relevaqi rolul jocului didacticin dezvoltarea competengelor comunicare de ora li.argum entarea Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A.. scurt.usenu mai o segvengi filmului. a ale .rrt.ugi Clubului Fem inagi-a exprimat doringade a se reintilni. strategiididacticede insuqirea elementelorde construc.ettslm un nou conceptcaresenumesc dialogurile democratice.intr-un eseude una-doui pagini. dulce Rominie ?" (Mihai Eminescu)' C. poezialarna/ Mezul iernei/ Pri mfuiara/ Malul Siretulwide Vasile Alecsandriestepastel..'Prezentaqi.. Scrieqiio.iel agiadintre curriculum 9i evaluare. TESTUL9 SubiectulI (30 de puncte) un Redactaqi eseu. Subiectulal III-lea (30 de puncte) . Alcetuiqi ptoporiqii cu doul forme diferite de plural alesubstantivelor arc.avind in vedereci acqiunea 'i . clemal . 2. ln realizarea eseului. a I l ze 3. cot.prezenrarea recterizare). opiniei personale' . (14pancte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoa rela textul . concordanqa ziinii Eia mijloacelorartistice. Scriegi t. l. particularitiqi Jtilistice). AnalizaqisintacticAi morfologic cuvintelesubliniatein textul literar.ve qiaveain vedereurmitoarele repere: .de doui-trei pagini. pe . ceea relece vtr progrcsulinainte pe drumul democraqiei. se concentreazi in jurul personajuluiPersida' eseului. bazatextului liric ales. r"r. Alcntuiqi o f. 2. de modalitiqi a rtisricede consrrucqie. si insoqitde prepoziqie fie 3. in gi chematla pre . Rescrieqi jos la staqia Reinvierea' 1 . modalitigi de capersonajelor(tipologii. la cazul si ntacticeale cuvintelor din urmitorul vers: . . 1ia comunicirii patru tipuri de itemi. corectind greqelile. . dc l. Exemplificaqi doui etapelmomente didacdce formareadeprinderiide scriede r e corecti la clasaI. de irrclifcrcn t naturalor. (5 puncte) indiferent de natura lor.Moromete aveauneori obiceiul . . Proprii lui prieteni il renegi."t. Irrs. fie 4. precizagifelulacestei B. (10puncte) de risputtsul Pentru fiecaredi ntre cerinqele mai jos' .argum entarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratemei.precizarea patru caracteristici specieilite rare. ci. corcctind grc9clilc. Enumeraqi p. Relevaqi. Vlz. Fusese Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1. relaqiidintre personaje. regentulunei propoziqii suborsubordo nate.Precizagifuncqiile eu de.literare: originalitateavidintre subiectulromanului g i titlu. 3.veqiaveain vede reurmitoarele rePere: ln redactarea acestorapebaza operei * precizarea momenrelo r subiecruluigi exemplificarea literare. cu prc-gedinta prilcjul zilei de 8 Ma rtie. A coborit cu dificultate 2. Alcituili propoziqiiin careun Pronumede politeqe genitiv.

se.poate.tii 1. Scrieqi cite un antonim pentru urmitoarele cuvinte din text: uneori.spate.de a se rerrage pe undevaprin gridinl satprin spatele caseigi de a vorbi singur. . undeaa. 2..Precizigivaloareamorfologici a cuvintelor: sau.din textul dat' ..glas .a ztorbi. Morome." Marin Preda.. intortoc heat.

ln cimpia Dunirii.pri n doui exemplepotrivite.iclirlispunsulPentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referit oarela textul .tainicrd cilrge .l tr:l. 2.Precizagivaloarea morfologici a cuvinrelor'subliniate urm itorul enunq: din . Moromepii. 4.()s.[. respectiv un adjectivpronominal de indrir e.. Subiectul IIJea (30 de puncte) al A. con trageqiultima propozigiesubordonati in parreade propoziqiecorespunzdtoare. (14 puncte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmi. Izoorulnoppii 1. Alcituiqi enunguri cu o locuqiunesubstantivali9i cu o locutiune adverbiali. B..'ite piminrul c-o mared.precizarea patru caracteristici genului literar.chii-aga. a izbwmi. modalitiqi artisticede consrr ucgie. Formulagi propozigi i in care pronumele nehotF'ritfiecare. 2. B ./acoperind l)c. muri vreodati. particularitiqi stilisdce). de ./lumina mea.Alcituigifrazd"in si existe o care . /gi-s ta/irniparc/ctr ochii tii. 3. Al cituigi enunguriin carecuvintul ckpizta aibi doui funcqiisintactice. (10puncte) rispun sul penrru fiecaredintre cerinqele mai jos. cu cigiva ani inainteacelui de-al Doilea Rizboi Mondial. (14puncte) Scr.in tia dacd.ro"pt r" p. acestorcaracter istici. Ilustragi. 1. intr-un eseude doui-trei pagini.vor .oo' J:ffiffi propozigiesubordonati circumsrangiah scop.toarelecerinte referit oarela textul mai jos. P recizagi felul predicatelordin textul literar...Nu credeam sd-nvdt.. Menqionagi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoar elor cuvinte: coffia.razd. nr. Mengionagi cite un sinonim pen tru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoarelecuvinte: adhnc.rre virilgi nlun$igi pestegesuri. 4.si fie in cazul gen itiv si. in careo propozigiesubiectivi si fie inrrodusi prin conjunc+ 4. Argumentaqi. infigu rat tn manta-nti. e'::Scriegi de 1. precizagifuncqia si nractici a acestora. de ::Sr. 1. Moromere intri lntr-o lungi staredepresivi din caren-avea si fie scosdecit de marile zguduiri care te apropiau. polisemiacuvintului insemnat. Alcituigi o f.de negri incit seara/cind stau culcat cu capu-n poala .Pestetrei ani izbucneacel d e-alDoilea Rizboi Mondial: dmpul nu mai ribdare'" 'vea Marinpreda. ln realizarea eseului.. 'r. 3..argumentarea doui elemente original itatea opereiliterare (viziunea asua de pra temei.exemplificarea pe : prezentarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice.:.l0 l I Subiectul ll-lea (30de puncrc) al A. TESTUL 10 SubiectulI (30 de puncte) t./Aga-s de negri ochii rii.clieqi rispunsul penrfu fiecaredintre cerintelede mai jos. viaqase scurgeaaicifdrd conflicte mari.sunt izvorul/din caretainic curge. . 2. respecriv.-. (lc lltiu . rdbdare.. lr 3.-it rrrr.Precizagi felul primei gi ultimei propoziqii subordonatedin text. cazul dativ. si diferite de ceadin text. tp Pqg ci timpul era foarte ribditor cu oamenii. . Analizagi m orfo-sintacticurmitoarele cuvinte din textul d. o. ara. a se ruina. adincii. Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin text.. Scr ieqi doui exemplede paronime.at: frumoaso.a acoperi. 4. imi.:rt:: .] ln urmitorii ani gospodlria tilrdne:asci c ontinui si se ruineze.mi nescu apartinegenului liric. bazatexfului literar. cd poeziaSarape deal de Mihai F. l. 2' Formulagicite un enungin care si existeun -pron umede intirire." LucianBlaga. (10pancte) S. tainic. / Pururi tinir./ a Ochii mei nilgam visitori la steaua/ Singuritigii. '. insogit de prepoziqie.lirurnoaso.iic. 3.vegiaveain vedereurmitoarele repere: a ale .

(6 puncte) Rescrieqi enungurilede mai jos. pe 2.i remarci inflicirarea cu careprietenii nogtrii i9i exprimi opiniile _.indiferent de natura lor. corectind gre. specificulprocesuluiscrierii la clasaI. despre muzrci. Prezentagi. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1. agaci iicunogtea bioritmul vieqii. 1. 3. Exemplificag i aspectal creativitigiiin studiul limbii gi literarurii romine in un inviqimint ul primar.elile.C. scurt. 2. . Cigi copiii lipses asrizi motivJqi ? c 3' Obseryi .4u convieguitlaolald mult timp. Mengionagi finalitiqile invigimintului primar.

C. morfologici a cuvintelor subliniatein textul literar. modalitiqi artisricede conitrucqie . de indifcrcntde naturalor. Exemplificagi eficien ga la clasa I. Enumeiaqigase toare.exemplificarea acestorcaracteristici. ci tremuritoare/ miregte gi mai rare r aina nop[ii. Precizaqifelul propoziqiilor subordonate din textul literar' B.a imbogiqescgi eu intune catazare/ cu largi fiori de sfint miste r/ Si tot ce-i ne-ngeles/se schimbd-nne-ngelesuri mai mari/ sub ochii mei . un 1. pe exempli ficariaacestorcaracrerisrici bazatextului literar..argumenrarea pri temei. Realizaqi proiect de lecqie alegere : etapeale prederii-invigirii unui sunet9i a literei corespunzi2.Precizalival oareamorfologici a cuvintelor din urmitorul enunq: (Vasile Mezul iernei) Alecsan dri. . .veti aveain ve dereurmitoarele repere: . . .nl C. !. scurt. Mai tacclio dati! 2. particularitiqi stilistice). inrr-un eseude doui-patru pagini. Scrieqi era 4. Alceruid cite doui enunquriin care cuvint ele oricine. $tirca ci sosegte stadion cel mai extraordinarfotbalist a crearun nea. (6 puncte) Itescricqi cnunqurile mai jos. a seschimba' rc: addncime./eu cu lumina measporesca lumii taini ./gi-ntocmaic um cu. na strioesc Ea corora minunia rumii d.casci! era 3. (6 puncte) corect urmitoarele enunquri: Rescrieqi le a 1. respectiv cineva si aibi func$i sintactice diferite." a in patru expresii/locuqiuni caresi exis teverb:ul lua' 3. cd poeziascrisoarea de Mihai ro mantici' Eminescuesteo creaqie eseului. Bincinqcles.veqiaveain vedereurmitoarele repere: ln r ealizarea ale a . ln realizarea eseului. fantastic!'. (limite) aleunei metodetradilionale de pe 3. Concepeqi patru tipu ri de itemi. un guri. TESTUL11 Subiectul (30depuncte) I Argumentaqi./ ci ci eu iubesc/./ dar eu. douiddeza vantaje evaluare(lJalegere: probe orale sauprobe scrise)' Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. pebaza operei literare. relagiidintre personaje. ci opera literari Bahagul de Miha il Sadoveanu esteun roman al transhumanqei.i ochi Si Ei buze qi morminte"' Lucian BIaga. Identificaqiun cimp semanticin textul literar da t.. p. (14 pancte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringereferito arela texml de mai jos. corectindgregelilc.vrala nepdtrunsului ascuns/in adi ncimi de intuneric.tfect de bine ci fusese cobai de experienqi' 3.. a ale . lnqelegea Subiectulal III-lea (30 de puncte) jocului didacticin studiul limbii si lireraturii romine l.oetice. tablou mire!. Formuiaqio frizFrin careexpresia lini. Subiectulal III-lea: 30 de Puncte subiecrulgi tipul lecqiei).a micSora. Menjionagicdteun sinonim pentru sensulfieciruia dintre urmitoarele cuvins fhnt.Precizagivaloarea 4.i flori .precizarea Patru caracteristici curentului literar.Lumina ahora/stgruml. 1. TESTUL 12 SubiectulI (30 de puncte) I Argumentali. Prezentagi. AcesteJsint probleme un p. 133 2. modalitlqi de car^cterizare).prezentarea p ersonajelor(tipologii. (10pancte) t. (la clasa.O. ipostazeloreului li ric gi a rolului mijloacelorrelevarea de a doui elemenre originalitatea opereili terare (viziunea asu. Vor ditp"t" cauzele cdror consecin-qe suportim atdt de greu' grelede rezolvat.Preciza:1i doui instrumenrede evaluare. 3.particularitiqi stilistice). modalitigi artisticede consrrucqie.razele albe ei luna/ nu micsoreazi. 2.reppe tat du-tc vln o. intr-un eseude doui-parru pagini.e 1./ a. 2.titor si fie regentul a doui ProPo"zi1ii subordonateaflatein raport de coordonare. argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra te mei. 2..precizarea patru caracteristici specieiliterare.

ci tu vii p. omonimia cuvintelor oii. Analizatiiintaitic 9i *otfoiogic cuvintele subliniate in textul literar' g. 4.apoi il stroPegte cu mh. curent ului romantic' caie aParqine esreun poem lirico-epico-dramatic Eminescu avia in vedereurmitoarele rePere: vegi eseului.. *. omonimia urmatoarelot cvvinte"noZ.curentului . toarni "pi.. Precizaqi valorile."rto. arelua. 3.qiiarp.mocite un antonim pentru urmitoa rele cuvinte: credinpd. Ai. af"i*iii o fr^ieincare si exisre propoziqie de ordonati circumstanqial i scop. Alcituigi enunquri cu u rmiroarele cuvinie: nici o datd/niciodatd. . 3..e fi Eicri mai dcgrabi tu ar trebui s i dispari.tfl I Subiectul ll-lea (30de puncte) al A. (6 pancte) Rescrieqi corect urmitoarele enunquri : 1. chit. 2. eului liric gi i rolului mijloacelorartistice.argumenrare^ adoui elemente or iginalitate(viziunea cularitiqi stilistice). Formulaqienunguriin caresi evidenqiaqi td.To"t. i-mi spui ci noi sunremuhimii girani de lunre qi_citrebuie si dispirem. scriegifelul propozigiilor subordonatedin prim ul enunqal textului. un si "t:xi"{{riif.i o subordonati circumstant riali cauzd.morfologicealec uvintelor subliniarein urmitoarele enunquri: r A ie$it glonp dinincipere. o .Zoe. Scrieqi rocdnos. rdpede.ixemplificrri" ". de 1. 2... generozitate. Ilustragi.Mcnlionaqi un sinonim cite penrru sensul text rtu?ilttJ"i^.rr.":: din Subiectulal Il-lea (30 de Puncte) A.i. .ci poeziaLuceafdrulde Mihai Argumenraqi.!)irri in clipa din urmi omul e dator si qini l a rostul lwi. zrcesusptnancti indati invie gi Sterghndu-se ! .] Ci tu vii de . de C.a tncunjura. rlc nriri . o Doarme bu. Sc -rieqi doui paronime si formulagienunquri. 2.Ei. subordonatipredicativi 9i o subo +.". (10puncte) S-cliegi rispunsul pentm fiecaredintre ceringele mai jos. ln ceeace privescdeficiengeleintreprinderii noa stre.. snoPi. da greu mai adormisem zisefataimpiratului Rog' .urmi gi-mi spui mie ci nu mai am niciwn rost asta. Eu cont inuu si suslin creQrerea TVA la alcol. Dar riu f ac. dinaintea.. Menqionaqi invdimdsag..DormJai tumuh sibine.gi enungin caresd existeo propozigiesubordonati predicativi un .reMoro-. rposrazelor . cu.nu eu? [.efiei ori c! cele smiiele de mir dulce.rJl.eu r" 1". Formula. (14puncte) la texul S". la loc. "t 2. in glascu o admiralie. a seprinde' . Este singur orc. 3.a lccePta.Zoe.prin exe mplepotrivite. cite un sinonim Pentru sensu ldin text al urmitoarelor cuvinte: 1. l ss TESTUL13 I Subiectul (30dePuncte) inrr-un eseude doui-patru pagini.Frecizagif"l ul propoziqiilor subordonate ultimul enunqal textului B. (14puncte) sr:ric1irilspu'rsulpcntru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferit oarela textul ..aP^a 9i atunci Harap-Alb qi steiesarrgel" si seprinde pielea..estenecesar nou proun gram de redresare. jos. cdi.n-ai tu ultimul prost din lume 1r.. fli bdrbatd!" 4. p.lurnc a toarclccuvinte:a dispdrea.1il vie. parmcaracteristiciale..lrr"9"ri in care existe adjectiv respectiv. r.{:.precizareaa pebaza opereiliterare.desine ne acoperitifala de generozitatealui.naIa ocht.ulin stipinire"' sirutindu-l cu drag 9i dindu-i lui Pouertea HaraP-AIb Ion Creangi. sil triicpti ' '. Precizaqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatein text..t.e. il incunjlri d. 3.. ln realizarea literar/alegenului literar .rnsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinq ereferitoare de mai jos.prezent^rea temei' partiasuPra de . chh ci rosrul ism cittt ltic cc s-o alege ell [.] Aqa cdvezi."iii propoziqiiin carepr"onumele demonstrativacelasi aib i doui funcdin qii sintacticediferite de aceea text' literar' din +." llr.tean.. .Harap-Alb. . caracter istici. ripede pune capul lui Harap-Alb . . torturi.rost.-$ide ce crezi'cd. adverb gradul superlativ. la un si. de nu erameu' iar palo. ochii albastrii ai fetei ceanou veniti in clasanoasrri ne fascinau. tirr.ininvilmigagul acela.1^rif^oimpiratului Ro 9.

Enumeragi tipuri de proiectaredidacdci. 2. Precizagifinalit igile inviqimdntului primar. Descriegi joc didactic eficientin lecgiilede limba gi lireratura romdni (la u n alegere clasa). 3.Subiectulal IIIJea: 30 de puncte 1. .

Identi ficaqi. ielaqiidintr e personaje.einchiniMarainf aga icoanei."rrs decit cel din text pentru sintagmele:.ipsd..llinc faccdar lumeacarevine la Maria Radnasi se? nchine. pentru fiecaredintre cerinqele Scrieqi'rispunsu l 1.seceriqul Marei. Foimulli enunquricu paronimeleurmitoare . de mai jos mun. Prec izagi valoareamorfologicr a cuvintelor subliniatein rext. Mlrin Predaesteroman.e. cu praporelein vint. . slricuqiimamei! '" loanSlavici.. Gisiqi in text parr u cuvinte gi ilustragiprin exempleomonimia acestora. modalireqi Subiectulal ll-lea (30 de Puncte) A. de a .orecizarea patru caracteristici specieiliterare. racterfl re).ttot. scurr.Precizali funcqiasintacticila c uvintelor subliniatein text' 4. i"ii. a in ghepa. ornli gi pe scrisi. ii dn pu qininainte . . 3. (le ntiu.asupra particularitigistilistice).os. George in 1.Mara 1..lCasi triieqti. ia copilagii. contrageqiprimele doui p ropozigii subordonate rexrin pirgile de propodin zigie corespunzdtoare. 3. C. propoziqiilorsubliniaiedin verguli le. lxemplific"ri" modalidqi de capersonajelor(tipologii.c. 3. Tipuri de proiectare.ci operaliterari Moromepiide Argumentaqi.tde micd!/ Te vid cum c.. 17.pari i. ca lume a_si poati veni calede *pJrrrini clczilc. (Mihai Emine scu) . 2. (14ltuncte) Scrieli rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe referi toarela textul . Indicaqivaloa rea fosr inminat premiul prea mult a$tepta. rtum e.i. . Scriegi cite patru expresiicu fiecaredinire cuvinteleurmiroare: car te. care pe "poiigi totdcaunaii poarti cu dinsa.jiide comunicare.rl jos. a lor 1. (6 puncte) corect urmitoarele enunluri:Rescrieqi nuanqelor' 1. r: 2. by1..teprive scde sus". sfii si recunosc ci o si aibe dificuliigi cu echipaadversi.respectivcu o locu qiunead+.T cite un enun! cu o locugiuneverbale. livelYl 2. Marei ?i ride inigi rrracincl p. trei omonime. (10pu ncte) 1. cu crucile?mpodob ire flori gi cdntind pril-i " cu pi litanii.pr-oiecpie-prot eclie.. Acqionaufaciori complexi in aceaexcrocherie. cu l ge TESTUL 16 SubiectulI (30 de Puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. aceea De s.-niserd. Concepegi doui tipuri de itemi. Preciz-aqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniaredin urmitor ul enun-'q: "ln taina farmecelorsale/E-un nu . p9 caracteristici. 4. atit de"lt S.deietld. 4. in 2.l Pe frunStausus:ati'tatac/ Casicigtig zl'-*lt"l"i"opac/ Pecaretrlrp: u.'Precizagifelui Tu'rimii la toate rece". de te cheamd.l.ill Subiectul ll-lea al A. B.lipsd-e./ Cind eu/ Stausus'stausus caDumnezet. Pr ecizaiif elul'propoziqiilor subordonatedin te xt' B.ti" qi"irp"*. polisemiaverbelo a ridica. i*-"l. Prezentaqi..lB. M.ope rei literare. eseului. nd. Ilustragi. prin patru enunquriadecvate. C.tiu ce run nu ttiu cum"(Mihai Emin escuj. morfologicda cuvintelorsubliniatedin urmitorul enunq:l-a 2. a art isticede construJqie subiectului. Scrieqi litere urmiroarelecifre: 14. caredimineaga i esecticogurile pline !i searaseinroarce cu clc goale. .ti verbiali. text.furnici ($i-rni-pariath .i le zice: u lnchinaqi-vegi voi.. S"ri"fi mici". re privescde sus. prezentarea ".Dete-ndeam3. -'E. Nu pot penrru ca si spun ce m-a im presionatmai muh Subiectulal IIIJea 1.ulmitoare:.t. Mi bizuiescpe proprii mei ochi in distingerea 2.qiil Uitt gr rt.ela Sinte Marii timpul e frumos. 3.argumenrarea doui element e originalitatea opereiliterare(viziune. U0 Danctel de. 3.s[agi''/ comoda-miviaqi!" omida sifurnica Ranetti.veti aveain vedereurmitoarele repere: ln rcalizarea ale a .. (6 puncte) Rescriegi corect urmitoarele enunguri : de cunogtinqe elevilorlasi impresiadesinteresului pentru lecturi. strategii de formare a capaciti. Acum cind vin suteleqi se adunl mii li pe locul cel larg din fagaministirii. Sedovedeainci odati dublicitar.mlij9t' . (14puncte) perrt* fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela texrul 3. scrief alte patru expresii/locuqiuni caresi existecuvintul inimd.

l. terrzare).particularitigi stilistice). Subiectulal IIIJea (30 de puncte) pe consolidirii qi sistematizirii in procesulformi1. { .a patru caracterisrici a ale curenrului simbofisrj .ed. scurt.. . Abea am putut rosd catevacuvinte.r"r. cum s-a anunqat toa te mijloacelede informare massmedia. Men$ona1imetode Ei instrument ede evaluare. 3. 2.fiind complectuluiti de frumuseqea saj ului. Planul grupirii din opoziqiea fost desjucat. Formulaqienunquricu u rmitoarele paronime: airtuos-airtuoz.l i" realizareaeseului. Dimitrie Anghel .acitiqiide receptare mesajului a scrisprin efortul in' tclcctual propriu al elevilor.Precizagifelul propoziqiilbr subordonatedin text. sload.rl.precizareea patru caracteristiciale specieiliterare.PiL Precizaqi rea un copil docil. respectivun atribut si fie exprirnatprin pronumeledinsii.. cd poezia de Noaptea d.relevarea ipostazeloi eurui riric 9. 2' l'lxcrnplificaqi eficienqa metodei exerci giului studiul limbii gi literaturii roin rninc. tol."-irrt" fi Sar fi-mbricar pe lume 9i dragostea ura ? gi Ce-ar fi ficur un-sufler cu ror ce-a duni_ntr_insul.re. valoareamorfologici a c uvintelor subliniatedin urmitorul enunq:.ce au cu ding iiplinsul $i o. doui-patru pagini.J. moliun e.r.veqi aveain vedere urmitoarele r epere: . intr-un eseude doui-patru pagini. 3.r. .exemplificarea . cu numeroase elemente simboliste.ecemurie de Alexandru Macedonskiestec.a rosti.t0 l Subiectul III-lea (30de puncte) al t' l)rcz'cnta{i forrnarca cap.r-. 3' Mcngionaqi obiectiveleciclur ilor curriculareale inviqimintului primar. asupra remei. cuvinre! Ce farmec se degteaptici nd vi rosre$re gula. Jmpirecheri ciudatede slove.rrta1i. deferent-difcrend.i . Indicagi valorile morfologice ale cuvintului de in rexrul dar. Prezentaqi.chii.ri argumentareaa doui.veti aveain vedereurmitoarele repere: * preciza.. in afa 3. (14 puncte) Scrjgd rispunsul Pentru fiecaredintre urmiroarele ceringe referitoarela textul . Ar fi putut si spuie ce race-oguri muti ?. De n--aqi fost voi oare. ci opera literari Ion de Livi u Rebreanuesteun roman. B."r. i. strategi a rii capacitiqiide receptare mesajuluiscris. Fuseseriinoite marcajele drumul rutie r.. relaqiiintre personaje. Formutralicitc o propozilie in careun subiectsi fie exprimat prin interjccqia o.. Enumera{i gasedintre etapelepredirii-invigirii unui sunet gi a literei corespunzltoare.. luminogii.. 4.. TESTUL17 Subiectul (30depuncre) I Argumentaqi. a 2.eagre romantlc.. pe acestorcarac teristicl. si buza ce siruti. Alciruiqi propozigii cu u rmitoar ele clwinte:fr audd. m uscutos. .grgzentareapersbnajelor(lip ologii. 3.TESTUL 18 I Subiectul (30depuncte) ''Arg. de mar tos.rtirii. (10pnncte) Scri eqirispunsul pentru fiecare dintre ceringelede mai jos.. Construiqi doui frazeincare adverbul relat iv cum sdintroduci propoziqii subordonate diferite.rluiiii. $i oare braqulvolnic. elementede"originalitate a operei literare (viziune -iJt". vl 41 4. bazaoperei literaie. .) . .. .modaliUqi de carac{. .inrr-un eseu. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. pei2. dar nu se comporta intotdeauna docil . in signifiant. C* (6pancte) Re scrieqi corect urmitoarele enun[uri: pe 1.aolnic.o.exemplificarea acestorcaracteristic pe 6azar... . atunci . l n realizarea eseului. Imn 1' Menlionagi cite un sinonim pentnr sensuldin text al fieciruia dinrre ur mitoarelecuvinte: ciudat.

rnodalitlqi artisticede construcqie.l.(Mihai Eminescu) tu. . Inimi cz venin mult.giacum nu-9i careurma si apucim . Scrieqi 1. TESTUL19 I Subiectul (30depuncte) de Argumenrali. d. arzh . Formulaqidoui propoziqii in careconjuncqia donatediferite de celedin text.nd Daci te-agvedea Nu pui mina si te sting.ere Mihai Emifolc lorici. Subiectulal Il-lea (30 de puncte) referitoarela textul Scrieqi'rispunsulpentru fiecaredintre urmltoarele ceringe d e mai ios. i B. Precizaqi $i deodati se auzi tosct.De treci codrii d'earamd. 3. Studiind vei ajunge savant.intr-un eseude una-doui pagini. $i sunt plin de supirare. am hoteiit amhnioi ca si trecemprin Clermont." 1 HectorMa lot. sthpena .cici il inviqasemEipe Matti a-si citeasci lungi pentrupicioarelecarestribat maiinrhipuia eaaltdddtd cI dista nieleerau-mai dicit pentru degetulcaretrece de la un pasla altul.d Doindpopulard 1. Scrieq i cAtedoui antonimepentnr urmitoarele cuvinte: irnportant.L uni. B. Identificaqipatru omonime in textul literar . PreCizaqi miri i. Contragegipropozigia subliniatl din urmit orul enunl: . Exemp lificaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A.Precizagirrrio.a-gitncbipui.ergumenrarea doui elemente originalitatea opereiliterare (viziunea asuparticularitiqi stilis tice). ci poezia Reaed. urmito arele neologice 1. (6 puncte) : Rescrieqi corect urm itoarele enunguri curiqenieioragului.. 3. sintacticia cuvintelorsubliniate urmitorul enunq: funcqia 2. in morfologici-acuvintelorsubliniate text' 2.edepartevezi albind/ $-auzi mindra gld suirea pidurii de argint".. din felul propozigiiloriubordonate grim.lrr"int. 2. Precizaqi dacd sd introduci doui subor4 . 1.. cudin decit acelea textaleurmitoarelor ptdpoi4ii cu altesensuri For mulagi 4. rposrazelor . Explicaqi'relagia patru tipuri de itemi.d.cumpdni." morfologici a cuvintelor subliniatein text. 4. eului liric .prezenrarea de a .precizareaa patru caracteristicialegenului literar .. din . Ori ce om igi poate aduceaportul la int reqinerea de a 2.Singur lume Pe cite doui sinonime pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmd. (Mihai Eminescu) C. (10puncte) de raspunsulpentru fiecaredintre ceringele mai ios.De-agtrdi ca bradu-n munte.mild. Continuu si cred ci acestarticol e de nednlocuit. (10puncte) cuvinte:dojand.urma." Ca s. vinte: mine. lot Subiectulal III-lea (30 de Puncte) specificulprocesuluiscrierii in clasaI.ixemplificat"" acestotcaracteristici. frazi a. pe a lumii bolti luneci". i a rolului mijloacelor artistice.Ioialitate. (14 toarelecuvinte:a sfdtui. de plecare. 2. 1. drumului pe Mattia gi cu mine ne sfltuisem indelunga:supra . Prezentaqi in dintre curriculum 9i ev aluare inviqimnntul primar' 2. o operi lirici de inspiraqie eseului. I s-a comunicatnorei mele rezultarul la egzamenul atestare pos tului. Menqionaqi puncte) A. lli mai pun un braqde paie arzi mai cu vipaie. Precizajivaloarea textului.cdre.Pds. harta. pri temei. 3..nrgumentarca doui clemente originalitatc opcrci litcrare(viziuncaasupra tcmci. Formula qienunquricu doul adjectivecarenu pot aveagrad de comPara{ie' funcqiasintactici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele enunquri: 3. Dar triiesc ca plopu-n vale.1 Indicali' 3.veqiavla in vedereurmitoa rele repere: ln realizare-a . ncscuitt. pebazt textului literar. Scrilgicite doui sinonime Pentru necitz. Dupi ce am cum pinit to $osea bine. particularitiqi stilistice).r. modalitlqi arrisricede conJtrucgie. felul propozi giilor subordonatedin textul literar.nl a de a . (14puncte) referitoarela textul Scricqirispunsul pentnr fiecaredintre urmitoa rele ceringe clc rnaijos.. N-ag aveasupdriri muhe. .

scrieqiparru expresii/locuqiuni ' i 2. . tehnici ale muncii cu cartea.Scriegi eseu. Cu inci doi se f. de fuseseriunanim recunos *. Despici firul in patrw. c..acpatruzeci..relevarea doui elemente originaligat g gperejliterare(viziunea-asupra a de a remei. r f. aspecte pe metodologiceale dezvoltirii comperenqelor el .d . $i in cimp cit 9i acas'.u. pe tipologiei personajuluisi relevarea . Murguleq. Prezentagi. " 1. 3. -odalireqi o lon de Liviu Rebreanu .rept. r. a 2. (6 puncte) Rescrie qi corect urmitoarele enunguri : 1. Scapi-mi capul de la moarre. 2.Pe scurt. Scapiri"din piatri-n piarri. 4. Ci gi-oi facegrajd de piatrd. Menqionaqi patru tipuri de evaluare. l. Erau tot unul Siunul. O qinewna.. Y alor eazl"cdtp atru. 3.stabi'lirea relagiilorcu alte p ersonaje. Alcltuiji enunquricu expresiilescrisela prrr. .Subiectulal IIIJea (30de puncte) {r 1. Scrieqi doui omonime. a. Dis de dimineaqi s-a prezenratla bazinul de innot. bazatextului litera r ales.lrr sccoluldouizeci s-aurealizat'cele exr raordinare mai descoperirigtiinqifice.ve ti aveain vedereurmitoarele repere: .construcqiapersonajelor. diferite de aceea textul literar. Valoareadescoperirilorarheologice li Sucidava w cuti de citre toari lumea gtiinqifici. Adiugim lui Sase. scurt. ". 4. formate cu ajutorul subsrantivului foc.ib:und. identificatein textul literar. de maijos. in caresi prezenrari terizarea un ui personalprincipal dinir-o operi epic^i. 't' '4.qiuni formatc cu rjutorul cuvintelor: foc. Pr_ezentagi exerciqiului formarea capacitigiide receptare mesajuluiscris. foaie lad. Rescrieqi propoziqiilesubordonare preci zaqi gi felul lor.e ' .. ci nt cu foc.Precizagi funcgiasintactici gi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele propozigii: 'f' e. Fumurii ochelariii dedeauactorului un aer misterios. 2. C. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A. Indicagifuncgiasintac tici a cuvinrelor subliniatedin text..precizareacelor doui modalitif de caracrer izare pirsonajului: cara*erizaa re directi gi caracterizareindirecti pi forme al e acesiora. Seintinde o foaie supqiredin aloatul fraged. (14puncte) Scriegi rispunsul pentnr fiecar edintre urmiroareleceringe referitoare texrul la . i Eu te cinr in oriceloc . d. !." Doindpopukrd I 45 ' Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1. TESTUL20 Subiectul (30depuncte) I un de carac.de doui-patru pagini. Sc. h. Bahagul de Mihail Sadoveanu c Moromegii de Marin Preda Ln realizarlea eseului.Doini. Cht voi fi eu nu te las Cine mi te-a dat in dar Si-mi tot cint dorul amar? Cine mi t e-a juruit Ca si fiu tot amdrir? Foicici. doini.exemplificarea modalitiqilor de carecterizare. 3. Ilustragi. . lnmultrm pe clncl ctt nouil.particular itngi[!stilului). din . Avea decit o slibiciune. dar i-ar disp laces-o recunoasci.coami rotate $i cu coadainnodatd.t'3. .. (10 puncte) r' Scriegi rispun sul penrru fiecaredinrre cerintelede mai jos.n' C. f. Scrieqi patru adjectivecarenu p ot aveagradede comparagie. FormuJaqi enunguricu alte valori moifologice ale cuvinrul: ui cht. B. .a aI l. perspectiva din dezvoltirii capacitigii de receptare mesajuluiscris. i. rolul in a 3. flciruiqi doul propoziqii cu sensuridifJrite a le cuvintulur repede. D. trei. Al zecelea va plecain excursie. gi ca a semnificaqiei acestuia. 1. . 2.rieli citc doul cxpresii/loc. (6 puncte) Res cricqi corect urmitoarele enunquri : l.. Mai trece-mi Olru-odati. g.trr[3. ? r-.

. TI I . doui tipuri de iternl ill 11. 2.i instrumentede ev aluare. Menqionaqi metode.eir mentarede comunicareorali si scrisi.i . Concepeqi 1.

precizind felul lor. Rescrieqi ultimele t rei propozigii subordonate textul literar dat.stabilireatipologiei personajului. .in caresi caracterizagi personaj un de drami. doui-patru pagini. Ei tn zad'ar arendagiSi af. (14 referitoarela textul rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe Scriegi de mai jos.relevarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziuneaasupratede a particularitiqi stilistice). Identificagicel puqin doui omonime in textul literar.evidengierea .ul.. TESTUL22 I Subiectul (30depuncte) un un Redactagi eseu. Subiectulal ll-lea (30 de puncte) puncte) A. rea directi gi caracterizarea identificate. Scriegi 1. ln calitateacareo am. dar .i relevarea personajului. diferite. 4. Releva gi gi Iiteraturii romine in ciclul curricular . tede relevarea doui elemente originalitatea opereilit erare(viziuneaasuPra a sdlistice).Astizi stau fno.Eu nu qi-amvorbit niciodati desprelucruri de aceste.veqiaveain vedereurmitoa rele rePere: . . mai trebuie si te faci gl om al lui Lici". (6 puncte) : Rescrieqi corect urmitoarele enunquri 1 . B. C.introduseprin con juncAia 3. patru tipuri de atribut. a 3. Notaqi pa tnr expresiicu verbul a seface. construcgi a Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A. Colegii sorei mele au optat pentru alegerea prinun Itcc{acmji eseu.evidenfereatrisiturilor gi a s emnificagiei personajului. Moara cu noroc 1. 21 SubiectulI (30 de puncte) unanim. (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferito arela textul dc maijos. (10puncte) de rispunsul pentnr fiecaredintre cerinqele mai jos.in caresi caracterizaqi personajsecund ardintr-o operi epici. la Moara cu noroc. trebuiesd fii Sitw orn. personajelor. Scrieqi formele pronumelui de monstrativde identitate. construcqia Subiectulal IIIJea (30 de puncte) obiectivelor cadru ale studiului principiul continuitiqiiin realizarea 1. limbii c aeficientein formareagi dezvoltarea 2. .pe baza texrului limodalitiqilor de caracterizare .de doui-patru pagini.*l lqt TESTUI.ard stipinire mai ira gi dinsul.Achizigiifundamentale". Exemplificagi. particularitdqi mei. rccti gi caracterizarea identificatepe baza textul ui limodalitigilor de caracterizare.exemplificarea terar.prccizareaa indirecti . mei. ' .in zadarte pui bine cu st ipanirea. ciprl dintr-o comedie/dintr-o ' ln rcalizarea eseului. nu putea si steienimeni firi voia luiLicd'z afari de drumurile . Consrruigidoul propozigiisubordonate 4. le spun la biieqi sa lupte pentru medaliaolimpici.Aici.precizareacelor doui modalitigi de caracterizarea personajului ca racterizaindirecti..stabilireatipologiei personajuluigi a relagiilorcu alte personaje. aici 9i nu mi supiri nimic. Ioan Slavici.excmplificarea terar.Precizagivalorile mor fologice ale cuvintelor subliniatein textul literar. pa citigii de receptare mesajuluiscris. personajelor. Exemplifica{ doui tipuri de exercigiu. Ideiaunei cxpediliila Polul nord a fost acccptatd cur sului de informatici' 3. de. relaqiilorcu alte p ersonaje. pentru ca si poqista cu la Moara cu noroc. la alegere. prin sintagmepotrivite. Menlionaqidoui tipuri de proiectaredid actici. intr-un consens 2. lnrealizarea eseului. . din 3.cici. care stdpanea de te ingelegi arenda. Construiqidoul enunguriin carea fi sd aibivalori m orfologicediferite de cea din textul literar dat la puncrul /. 2. ti'isitu rilor gi a semnificagiei . 2. dar imi fac eu insumi ginduri re ..veqiaveain vedereu rmitoarele repere: dia doui modalitigi de caracterizare personajului:caracteriza rea . qisi te gindegti la viagi.cici nu pot si-qi vie mereutoate de-a ga ta.

Identifica$ adverbele textul literar dat. dar o voi pier de temeleiunt degarte. nu mai scapde nevoia a ceasta". $i poate ci gindugi aceste poateci ziua de mine aresi fie tot buni. rile poimine. gindurl nu-mi lasi tigna si mI bucur de ziua de astizi. $i cit vom sta aici. mindu-mi de ceade Ioan Slavici. Moara ca noroc din 1.precizdndfelul lor' .le desprezhn de mine.

rclcvarea doui clcmcntc originalitate operciliterarc(viziu nea stilistice)' particularitigi personajelor. Excaladarea Everestuluia fost ceamai totald bucurie pe care am trdit-o din plin. construclia Subiectulal Illea (30 de Puncte) h. In realizarea e seului. Scriegi formele pronumelui de intirire.. a pierd. a B.i 3. 2. diferite de cea din text. llustraqi. opttpt.qiiitp"rirtl p. Explicaqiconceptulde curriculum. 3. Relevaqi. nor-.precizind felul lor.atenlte.i Aurica nutreauin priviri invi dia"' George Cilinescu.ci . 2.a-o.:i.ii p. in 3.gi specula iigi.. Ci care-ilipsise. pentru.caracterizali personajseun un cun dar dintr-o operl literari aparqinindgenului dramatic (comedie). Prccizaqi func$asintacticia cuvintelorsubliniate texr. seterne.bine.il::d:ui adjective TESTUL23 Subiectul (30depuncte) I Redactagi eseu.Aglae'.l taatit interesPtTtIy i*Jti"-i.. Contiageqio propoziqiesubordonati e.ceput i . viditele lui atenqii ghiiise in Otilia o prietena de virsta lui. lqg tcasupra a dc a .ar l I I 2. mei.prin exempleadecvate.felul at. denie.-r#. metode eficientede insugirea elementelorde construc{ia pe co municirii.de doul-patru pagini. (14puncte) -s.in nu pAteaciudat.. alte doui valor i rnorfologice ale cuvAntului aoi. 1. un om "rr"-ii."r. de l. ziqie corespunzilto ar atributivedin ultimele doui enunquriale ti. (6 puncte) Rcscrieqi corect urmitoarele enunguri: 1. (10 ouncte\ de pentru fiecaredintre cerinqe le mai jos' Scriegi'rispunsul a excite dofi sinonimepentru urmitoarele cuvinte:a ntipattc.16.tece ani ar. B. organizeze excursian un pretext nu-l in dreptlqeasi nici se eschiveze...a de-a dreptul incintat. tibnd (in text tignd).rlaqi un enunqcorespunzitoralteivalori morfologicea cuvi ntului el. legiturile lui de rupe senriment. din 4. Formulaqipropoziqiiin careun numeralcardinal qiunul ordinal au funcqia sintactici de subiect.veli aveain vedereurmitoar'elerepere: .^ r.1j*-.in care sd. feriti de ceadin text.edenqia la unei mari personali tlqipolirice. Enigrna Otiliei Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1."p.i^. o iate-d.ntru fiecaredintre urmitoarele ceringereferit oarela textul de mai jos. Noul alessuccede pre.. di+.ibutivi din t ext in Parteade propo2.e.recizind. cardinale: Z. 3. C. jocului didacticin invigiminrul p rimar.'sl rieqiin litereurmiroarelenumerale . carenu gi-!explica. 3. Scriegi plica.5018.precizareacelor doui modalitili d e caracterizarea personajuluiz caracterizarea directi gi caracterizarea indirect . 9i de vecheintimitateii dideau dreptul tlt:loricit de inde pirtate. Scricgi cite doui antonimepentru urmitoarele cuvinte din textul litetar: a supdra. Mengionagi caracteristicile lor din 1.ri.p. 4. un D'" la ir . (10puncte) Scricqirispunsul pentru fiecar edintre cerinqele mai jos. situajie..d"lo"r.iif* qi invariabiledouiadp".he iar.. Notagipredicatele textulliterar dat..respecriv copulativ. F'ormulaqi doui enunquriin careverbul a rdmkne si fie predicariv.Fefi *aveaacesr cu Otilia.. fascalopol nu-i eraantipati c. ltcscrieqi ultim elepatru propoziqiisecundare textul dat.i.-. O dati ce s-aoferit s5. 2. Rescrieqi pr"-p-iqii subordon ate textului. 11069' 14. cu umilinqi aceasti Cort".Maicurios eracL ceilalqi erau sc andaliin virsta. scurt. a nutri.Ottha dar )urr""purririle ei.

. .pe scurt.stabilireatipologiei personajuluisi a relagiilorcu alrepersonaje. jectivecarenu pot aveagradede comPara[le' ! un i.Prezentagi. Mog briciun aducedaruri la copiii cu minqi' 2. (6 puncte) corect urmitoarele en unqu.i. Prieteniii unei colegede-a mel e obignuiau sd. p. 3. strategiide formare a comPetenlelor comunicare li 9 i scrisi. si existe a tribut verbal9i unul adverbial' 4.exemplificarea identificate. modalitiqilor de caracterizare .ri: Rescrieqi 1.op'oriqii .c vidcnliereatrisiturilor si a semnificaqiei personajului.pebazatextului l iterar.".'Formulaqi C. -.viziteze Subiectulal III-lea (30 de puncte) orade l. Muzeul Mirii Negre.. Si-mi scri daci vei venii la concert.

4 . oc mal . freaci parbrizul aburit/ a l cerului." " "rf.. a ale .rJ.subtera nede aparate/electrocairice gi in sala/d. modalitr$ artisticede consirucqie. Idendficaqigi scriegi propoziqiileincidented in textul literar. C. turismului. 3. 3. ./ jurul gil.-pe bazaopereiliterare. Scrie gi cite doul sinonimepentru urmitoarele cuvinte: intens. Muncea cit doi.e proiecgie ridicinilor si mai vedem. . scurt.a"a qiranul .cxplicarea tidului opereiliterare.urea spknzurag ilorde Liviu Rebreanuesreun roman de inalizxpsihologic. Menqionaqi 1. e timpul/ si legim r otigeleplugului irfoi de hirtie/ cu elegii de. .!o l 2.din texr. Formulaqidoui enunguriin carecuvintul lent sd" aibi alte doui functii sinract ice.propergiu.te. din 2. .i sedez1. c. Alcituiqi cite un enunq pen sie/pensiwne. Transcrieti.i rnodalitigi stinrulurc crcar.Precizaq ifuncgiasintactici a numeralelordin enunturile urmitoare: de a. rela$i dintre personaje. Administragialocali trebuie si-gi aduci aporfil la dezvo ltarea 51 'TNSTUL24 SubiectulI (30 de puncte) Argumcntaqi. caoperaliterari pdd. din muzeu. M-am imprietenit cu doi dintre ei.precizarea patru caracteristici specieilit erare.alvrfi.Ydztse cu proprii ochi cum se creazl.tehnici alemuncii cu cartea. eroare/oroare. Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin textul dat. 3. Georgica a VI-a Subiectulal III-lea (30de puncte) prin careseformeazi.lul.I)rez. Relevaqi.v eqiaveain vedereurmitoareie .proiecpie. partiiulariteqi stilisiice).p. . "filmatd din elicopter iarna apare/intr-un prim-plan atit de inr ens/ ci i se vid broboanele sudoare de scurgindu-se/lent intre lujerii iegiqi br azde/prive.lemanrului pri mar.r. e. Scrieqi fiec iruia dintre urmitoarele cupotrivit pentru sensul 1. (10puncte) de rlspunsul pentru fiecaredintre cerinqele rnai jos. zidin pczile cilitoare se-ntorc/in escadrile tirile id"/ p. modalitiqi de caracte rizare). . subordonate 4. d.ivirllii dc rr elevilorpri n studiul linrbiiyi litcraturiiromine. Formulaqicite un enunq careverbul a devenisi fie regentulunei propozigii conces iv' circumstanqial a respectiv unui complement predicative.entali obicctivele ciclurilor cu rriculare invitimintului primar. La celegase in 3. Aceea eraa treia dintre biju teriile celemai valoroase medalii olimpice mai adiugim una. f. Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A. 2.Prezenlagi.argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra_temei.1. b. frumuseqile virgite. (6 puncte) : corect urmitoarele enunquri Rescrieqi in situalia de fati ! 1. inrr-un eseude doui-patrupagini. Nu fii dublici tar celemai desd2. dintre probeleoralegi probelescrise)' finalitlqile inv. ln rcalizarea eseului. . doui adjective calificative (propriu-zise)carenu por aye a gradede comparaqie. venit iarna/copii zice el si luim ascJnsorul/saupe scararulantaii a coborim/ pini in magazinele. Al optulea mi sepirea mai interesant.. lixernplificaqi dou.pr ezenrarea personajelor(tipologii.os. ln sali erau dou dzeci parlamentari.. scurr. vinte: insolent/indolent. diferite de aceea text. din sticli. doui dezavantaje unei metodetradilionalede evaluape re (l a alegere. (14 puncte) Scrieqi rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul . pini ies stelele/a venir in iarna spune qiranul. ale I B.releoa/re'uela. .cxemplificarea acestorcaracteristici." a Mircea Cirrirescu. pe a volti capicitareaelevilor din inviqiminml primar de receptare mesajuluiscris' al e 2. o din 9*.

inrr-un eseude doui-patru pagini. Domnia sa nu a adusnici un argument. ci operaliterari Enigma OtiArgumentaqi. rearizare cine":.. (10 puncte) de iispunsul pe ntru fiecaredintre cerinqele mai jos. daci nu intirziam.$l ( ).. Scrieqi enunguricu urmitoarele omonimei ca P..argument^rea doui elementede"originalitate a a operei literare (viziune asupra remei.1..neagteptat. 3. C. ln lucrare o6t"*"t" inserarea 3. 2. .-rtiru. Definigi conceptulde curriculum. 2.precizare.rr.. Formulagicite o propoziqiecu un subsmntivdef ectivde numirul singular9i. relaqiidintre personaje. 1.^ lt^tl:lt cle mal los.i.r elevarea ipostazeroreurui riric .ioa"s iil. Menqionaqi toarelecuvinte: mlddios. Exemplificaqio modalitatede stimularea creativitiqii elevilor in studiul limb ii si literaturii romine..tor.defecdvde numlrul plural.. Cilinescu esteun roman obiectiv. cupirul iIGGJ me. b^i^ t"*r. 3. ci poeziile plumb qi Lacustrd de Georg_e Bacoviaapargin.". Relevaqi in tipurile de evaluare invigimintul primar' 3. 1. relagia dintre curriculum gi evaluare. 3..Precizeli valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein text. 3.. .aninat. 37 Subiectulal IIIlea (30de puncte) l ' Prcz'entagi aspecte metodologice formirii capacirnqii citire/lecturi ale de in clasaI. (14puncte) tuspunsulPentru fiecaredintre urmiroarele cerinqereferitoarela tex tul ..le curg6'nou. liei d e G. Ni. . Regizorul dinmine rimisese bu imic'it. citc un sinonim pentru scnsuldin tcxt al fieciruia dintre u rmi. iiiir"r. In realizarea eseului. Menqionaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) : A. mari si am ingepenit. personajelor . Scrieqi B.ixemplifi""t6" ".l" reDere: . modalitiqi artisticede construcgie subiectului.exemplificarea acesrorcara*erisric p.asupra particu laritiqistilistice). 2."ttor modalitiqi de ca(tipol ogii.n"iru iilm ca tinirului. Alciruiti o frazt.a patru caracteristici a ..vegiaveain vedereurmit oarele repere: ale .marcd. ' 4. Aldtuiii 2. . Construiqi do ui enunquriin carepronumele relativ care (crt gi fird prepozigie)si aibi funcjii sintacticediferite..e. .precizarea patru caracteristici specieiliterare.parcicu laritigistilistice)...Miilocul pe ..*"i". braqe cu lungiin rninecile'iei. cumpdnit.i. (6 puncte) Itcscrielicorccrurmitoarelcenunturi: l..rrr. (6 puncte) corect urmitoarelor enunguri: R escriegi vintului. pe caracteristici. Mengionaqi metode si instrumen tede evaluare.rrrrrlrri. i.riri. .colg. arn ciscat ochii ci TESTUL15 I Subiectul (30depuncte) intr-un eseude doui-patru pagini. simgitsi ea cum adieo boar e a plicuti de vinr.vegiaveain vedereul_ero"r. Ilineingclcs. a literare .pii din clasa iutii in vaqidecii punctul gi semnulintrebdrii.in caresi existeo propoziqiesubordon ati condiqionaligi una atributivi. Codriii incepuseri si fremetela adierea unor documenteineg rite de vechime' 2. baza'operei . Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1. respectiv.A f ost cevaagade..tli-*-b .. a teirei. fii ii.i in excursie. Lnrealizareaeseului.?igea.i . TESTUL 14 SubiectulI (30 de puncte) Argumentaqi._".ol. y1og1a{igpentruintrarea personaj unui extraordinrrlnir-un feeric ivirea -li?. ( )arc va si zici."de minteanul sub anrnat umeri. 2. o.1il' "1.t*.Lbofir.argu menrarea doui elementede originalitate a operei literare (viziune.spre un er ou^sorar.ronlan. noi u1 9i *ridior.-. Formulaqi un enungin cari cuvintul aSasd aibe aldt valoare morfologici decit ceadin rcxr felul propoz igiilor subordonatedin textul literar' 4.prezentarea racterizare)1 a .feclo.i. aiurare.rlui *iir.

ep s inc "... sublinia gi mai mwltsra rura d)sdoi. lui r"*" uoiii..rseqe.t :. .-o ^. basm .sub..rsitlu-p"ir..-i"i.i"-gi fr-. Vasile Voiculesct.qire. uita_ [?:tT[il1it[il:f tam. ^iu. qinte strilucite. hncins"cu chirnir"ii":. eapr'un e.i..ou.. Misiune de incredere ..

lrs RASPUNSURI REZOLVARI SI 'n 1l l ,i TESTUL1 I Subiectul ' I " AlexandruLipuqneanul Negruzzi de Costache , Nu,velaesteo speciea genului epic in proz ', mai extinsi ca dimensiunedecit ur mirind un conflict r.dtti decit iomanul, cu un iingur. fir nar^ativ, t.hiqi'qi d esfigurati in diferite locuri, intr-un timp limitat,la care cu acqiune Unic, -ri "on".rrtrat, unele complexe' Darticipi personajenu prea numeroase' -. ["-i"l'ir .i"r.rr" ,roartri, lui CostacheNegruzzi ii esteatribuit merirul de a fi creaisto rici. @rul nuvelei de inspiraqie estestructurati in patru capitole,fiecarecu cit e r{ Ir*oriru Ldpusneanul Nurnela eu un motto: ,,Daci voi nu mi rrreqi, vi vreu. .." (capitolulI),-,,4i si dai sami, doam(cafitolul al Il-lea), ,,Capul luiJvloqo crrrem..."(capitolul al III-lea) ti.'P.e ;;1...; indipie mulqi r- ti pop.rc gi e u..." (capitolul al-IV-lea).\uv.9la se. *t ".i!"litr, coffiarl toriai puternic ( hp,ta ditttt. voievod gi boierii triditori' iiduelizeaz/prin alesMoqoc,gi norodu l pe careace;tiail asupresc' pe de o p"rr"i ti dintie boieri, -ai personajelor.. alil parte), ca qiprin construcpia fe de ' Cr rp"ii. trurreh ari o dimensiunete mporaldredusd'Ea epic, aceaste i"""i"i " conevoci a doua dJmnie a lui Ale*andru Lipugneanu(1564-1569),iar acqiunease asupra p ersonajului principal. b im ensiun ed spalitld cuprinde hotarul 9i ceitr eazd" ,oetatea scauna Moldovei' -1i de . s e n;U,u"lei conrureazi conflictul social 9i sunt creionatePortretele *rJiti la p .rrorr"f"lor'implicate. Aj-ury_ hotarul Moldovei, insolit de armataotomani' Lial cituiti din vornicul Moesteiritimpinat'la Tecuci de o solieboiereasci, ,urrr..rr .t incercind si-l determine gi spirarul Spancioc Stroici,acegtia i"d, o.ri.t"icu l Veveiige, lii"",""r! tr o"rr"" tui"eai"A gi sill atragi intr-o cursa,promiq6nd u-isprijinul boierilor. Intelisent, bun cunosciror al boierilor gi al situaqieid in qari, Lipu.gneanu descopericoilrplorul gi-giafirmi hotirirea de a prelua tron ul, printr-o replici deverriti'-ottoul primului capitol gi rimasi celebri: ,,Dac i voi nu mi vreqr,eu v{ v.r9q, rispunseLipugneanul, ai cirui ochi scinteiri ca u n fulger, 9i daci voi nu mi iubiqi,

la {'tl \r,1.ltll)('sc v()i,;i voi rncrgc cu voilr,ori ljrr.Ivoilrvoastri.Sd rni-nt orc? clri l)rc N4,rr tlelir,rlrl virinr.oarcc l)unirca cursulinclir:itl A! Nu mi vreaqara? ;i Nu mr vrt'Ii vrli,t'rtrrr inqalcg ?" Airr.rr.s tl.rttttt,l.ipugnca nu ucidepe boierii triditori si le confisci averile, ii iar , ,1,,-tttrttci l{tr x:rrtda, ii mirturisiseci erainspiimintati de ameninqarea carc uneiiot,'r,r,ritc v;xluvc (,,Ai si dai sami,doamni!"),iipromiteciiiva administraun,,leac tlr' lri crr"1i, clcascmenea, nu va mai ao-ita omoruri. ci aLingcpunctwl culminantin al t reileacapitol,al cirui morro esre:,,ca.(,",tttf'lit'tul ltri ii 1'rrf Moqocvrem. .."I ipugneanu convoacipe boietiintr-o zi de sirbit oa.rela I'i.scricii unclc, d upi slujbi, seinchini la icoanerila Sfintului Ion cel Nou r'trltrt'lricuta srncr enie, -oast.le ap.oi, pentru a-i amigi, le gineun discurs evlavios ,,de;in(o (.l l;lcr,lvirltarc", cum ocalifici autorul),recunoscindu-gi faptele singeroase tred in ( justificdprin grijasapentru linistea ..,.i: cereiJrtare, folosegte 1]t,l)(' ht.1l.. lnrii,igi sr l)rl(tct)lbllce n rnvrri la curteadomneasci, ospiqulimpicd rii : ,,Boieridumnea_ la vtrirstri! De la venireamea cu a doua domnie si pan; as tizi, am aratatasprimecitr-cnrulqi m-am aritat cumplit, riu, vdrsind singelemult ora. Unul Dumiezeu stie ; .1,c. rrri-apirut riu gi de nu mi ciiesc de aceasia; d umneavoasrrigtiqice m-a r*r dar silit nurnaidoringade a.vedea contenind gilcevil e gi vinzirile unora 9i aftora,care lirrtcaula risipa qeriigi la pieireamea.Asi; zi sunt altfeltrebile.goieiii qi-aureverfff ffr cunostrnqi;au vizut cd. turma nu poate firi p;stor, pentru ca ziceMintuitorul: " !2gs-yoi Pistorul, si sevor imp rdgtia oile ,,.' Boieri dumneavoastri! Si triim dt acumin pace,iubindu-ne ca nig tefraqi,pentru ci aceasra una din cele..zece esre porunci: *Se iubegtipe aproape le tiu'cipre tirrc n si si ne iertim unii pe.alqii,pentru ci sunrem rugindu-ne D omnului rostru Isus Hristos-_-igi fafe irrr.. - si ne ierre ,rouegregal'e[, -rlr itoii, p;;;;;; i;i noi gresililornoqrri." . . Singurii boieri carenu se lasi ami giqi de artasimulirii 9i disimulirii voievodu- -lui sunt spitarul.spanciocgi.str oici.B"inuindprimejdia, ..i doi fug din g.^ie. la .Lipugneanudispuneucidereacelo r patruzecigi gaptede voieri"venigi ospipl vo.ievodal, timp.ce,retrasinrr-un col t iu Mogoc,'se'delecteazd.vi,zind in spaima^acestuia. Apoi,.cu cinism, il intrea bi pe vornic dacdapro..J"i ti"e omorindu-i. pentru.a-i ciqtigabunivoinqa, Moqoci i aprobi fapu iingeroasa, spunind ci el insugi ar fi intentionatsi-l indemne.pe domnitor l" un are-Jrreamicei, dar ci irgelepc;.rneavoievodului i-o luaseinainte . acelagi singe rece,Lipugneanuil di apoi pe Moqocpe mi,namulqimii risculate. ^ .c: Satisficut pentru ci a scipaf si de acestdug-an, ,roi..,odri ii oferi doamne iRuxanda lcaculde trtci promis- piramidadin capetele boierilorucisi,asezare func gie rang. in de ln cel de al tretleacaprtol,autorul surprinde comporramentulpers onajelor aflitc in situagii-limiti, pline d-e dramatism, pr"cu.n 9i sadismul Lip uqneanu, lui la;itatca lui.Moqoc, manifesti,rile caracteristiie personajului ale coleciiv,mulgimea, gi sensibilitatea doamneiRuxanda..Personajele to*arrti.e sun t prezent;r. prin antitez.i, scenele zunt singeroase,. replicil" - t'"l.rr"trtep enrnr fieiarc tip de personaj, iar rru$carea epici - plini de dinamism. Dupi si. ngerosul banchet,domnitorul nu mai ucide boieri, dar conrinui si ii pe, dcpseasc i prin schingiuri gi prin confiscarea averilor. luu si poruncegte fie cilugirit. Cind igi rcLapuqneanu Pcnrruca sc irn[r<llnivc$tc, moarteape Vineinsi qi obscrvi ci esteimbricat in rasamonahali, ii ameninqi_cu tp {i, inclusiv pe doamnaRuxandagi pe fiul siu, moqtenitorul tronului. 'lloierii Sp incioc gi Stroici,intorgiln gari,o sfituiescpe doamni sI'1 offiveasci' a a lmpot rirra ,rbinqeisale,cu congtiinla pecatului,dar cu incuviinqare tacitd. mitropo-' gi si pregiteasci incoronarea nolitului Teofan, care se gribeqte si-i acorde ie rtarca moarein chinuri, vegheat Lipugneanu.Voievodul ului domnitor, RuxandJil ot rlveEte.pe fiind d.eznoddmkntulnuvelei' gi Stroici, acesta de ultimii sii dugman i,Spancioc Nuvela .rt" io-"ntiia prin remaabordati, prin dramati.mul acqiunii,pr in sceantitetile. Personajulprincipal, Alex.andruLipugneanu, este,la nele9i pers onajele sa, iui, romantic prin personalitatea cumul de calitiqi qi mari defecte( caracrlndul singeros,cinism,iap"iittt. de a simulagi de a disimula) 9i prin dest inul siu (iniQr clusivprin moarteaniprasnici). Nuvela esteoriginaii atit datorit

i viziunii pe care-o-oferl asupraistoriei zbuciumatea Moldovel, cit gi datoriti modului remarcabilde construirea unui P9rs.o.: naj redutabil- Lipugneanu- gi a u nui conflict puternic caresederuleaziadmirabil trislturi ale actelord-inpieseled e teatru. De aseln'celepatru capitble care capdtd. gi se menea,briginalitatea vi despe in miiestria de cared; dovadeautorul in pr.ezenpentru prima oari in litera tura romini, a unui personajcolectiv (mulgimea tArea, tlrgoveqilor),precum gi di n modul in carescriitorul comenteazifaptelegipersonadin jele'descrise, dintie in tervenqiile salememorabilefiind aceea finalul nuveuna Lipugneanul, carelasi o pa ti de singe in lei: ,,Acestfel fu sfirqitul lui Alexandru istoriaMoldovei". vest imentaqie, mentalitiqi, ceremonial, Specificulepocii estedat de evenimente, arha ice9i limbajul in caresunt imbinate cu miiestrie elementele obiceiuri,dar Eide n eologismele. Nrivela Alexandru Ldpuyeanul, apilrutiin primul numir, din 1840,al revistei Dacia literard, reprezinti un model di operi oiiginali, inspirati din i storia naqiocarese con{ormeazd.recomand;rilor ficute de Mihail Kogilniceanrtin I ntronald", adeviratul articol-program al revistei 9i, totodati' o concretizare a d,ucSie, o creeze literaturi naqionalivaloroasi. romantismului rominesc careave as5" I Moara cu noroc de Ioan Slavici Conceptulde nuaeld- vezi p. 53. ' Mare clasical literaturii .o-att", aliruri de Mihai Eminescu'Ion Creangi 9i I. L. Caragiale,Ioan Slavicia contribuit la dezvol tareaprozei,indeosebiprin nuvele gi prin romanul Mara, consideratcapodoperi a sp ecieiliterare. 1 Nuvelele sale,adunategi publicatein volumul Nosele din popor ( 1BB )' reconpoporan". In realisti, a unui ,,realism din ardelenesl perspectiva s atului stituieviaqa spa{iul transilvinean,incircat de tradiqie,se desfigoari dra me puternice,generate de di diferenqele sociale,etnice,religioase, avereqi de me ntalitiqi, de sentimenteapriDintre nuvelelevolumului citim: Scorrnon,Gura satulu i, ge gi destin necruliror.

ttl I llxiulea'l',tithii, Comoara, Moara ct't noroc,ocirpodoperl gcnului.Autorul acora rl6atcrrqie clcoscbiti investigagici psihologice, urmirind rcfleciarea evenimen relor in lonqtiirr[l pcrsonajclor, dinamica sufleteasci. lor )pe nuvelei,degi,sp re de1 r;r litcrari Moara cu norocintrunestecaracteristicile orelrire clc altc n uvele,aceasta incepe cu o expozigie, nu secvengi ."r", in io-porlrrrtfl.eiclescr iptivi - prezentarea locului unde se afii circiumi- - apareabia in tleschide cel ui de al doileacapitol.Nuvela incepeabrupt, cu dialogul dintre doui rca Gh!1egi soacra care reprezintd.douiaritudini de viagi, doui lui, ;rcrstttttjccse-nqiale, rtrentrrlitili,doui poziqii etice,ceatradiqionaliintruchipatS" filozofia de via qi a de lrtltrinci.gi.ceamoderni, a lui Ghigi, dornic de schimbarede dragul pros peritigii. (luvintclc bitrinei conginmesajulnuvelei,_exprimat foarte clar inia d l h inceput: ,,()rnul si fie mulqumit cu siricia sa,cici, dacZevorba, nu bogigia ,ci linigteacolil'rcitc facefericit". Personajul argumente igi azS",incontinuare , oiitti", ,,Eu sunt acum btrtrini, gi fiindci am avut gi am aiit de multe bucur ii in via1i, nu ingeleg nemulgunririlc celor tineri gi mi tem ca nu cumva,ciutin d acumala b;irineqe.rn ioro" ,ro.r, sI picrd gi pe acelade caream avut parte pin i in ziua de astdzigisi dau la sfirgitui vicqiirnelede amiriciunea pe carenu o c unoscdecir din frici... Mi-" gr.u si-mi pirlscsccolibain caremi-am petrecutviaga mi-am crescurcopiii 9i m"l cuprindeun si fel dc spaimi cind mi gindescsi rimin singurdintr-?nsa..." Aiiruiitrea bltrinei este perfcct motiv.atipsihologic,ea re prezinti gineraqia v6.rstnici, legati de varri, de ffadiqic,de stabilitatea de-o viaqi.Motivele pi ."r" le enumeri releie ingelepciunea populari carepune pregpe caleade mijloc, pe cumpitare gi pe acceptai.aunri situaqii modeste, dar sigure. Totugi, bitrina t u J. op.rrri proiect6lor ginereluisiu, esterolcranti gi admite . punctul lui de vedere, indimnitrd.r-l re lupie pentru a-giimplini nizuinqele:. ,,voi 9tiqi,voi faceti, [..] voi facegi dupi ganduli'osiru' gi afiimind ci it va spn;rnr;i ii va urma ,,cu toat5. inima, cu tot sufletul,cu toati dragostea mame i careincearci norocul copilului iegitin lume. Dar nu cereli ca eu si hotirisc p entru voi". Pers.onajul esrcmemorabil,un model de ?nqelepciune dragostemateini. Ea gi lc di copiilor toatelibertateade a hotiri viitorul ior .o-,rn, dar ilobfig i si igi asume toati responsabilitatea luirii deciziei. Replicalui Ghige(,,[..J ti riminem aici aici,si cirpescgi mai departecizmeleoame.. nilor, careumbh toati sepdmina in opinci ori desculgi,'iari, daciduminecae noroi, \i duc cizmelein mA ni pini la biserici, gi si ne punem pe prispa caseila soare, privini cu la Ana, Ana la mine, amindoi la copilas ,iard, d-tala tuitrei. Iati linigtea.oiib.i."; p une in evidenqd intriga qi atitudinea lui de viagi. Ca cizmarnu cigtigi iuficien t pentru a asigurafamiliei o viaqi indesrulati, de aceea hotirfute si arende*ze circiuma numiti Moara cu noroc, aflad intr-un vad comercialbun, dar in locuri re le.Togi drume,tii seoprescla circiumi bucurogici au scipat teferi din pidurea ne fasti. Desfd;urarea acpiuniirelevi destinullui Ghiqnsi a[familiei sale,murarela Moara cu noroc. Pini la ap3rigia simidiului Licd.,viaga Ghiqadecurgelinigtit, in fielui care simbiti searase bucuri cu familia de cigtigul realizat:,,Sim6iti de cu seara locul seg.qgf1si Ghiqi, ajungind si mai risuflel sepunea An" gi cu bit rina sI ",r num rebanii gi atunci el privea la An4 Ana privea lJel, amindoi piivea u la cei doi copilagi,cici doi erau acum, iar bdtrinaprivia la citegipatru;i sei imqeaintineriti, lsz sprinteni,iara sporul cr:a Clci aveaun gincrc harnic,o fati norocoasi,doi ncpoqc i Dumnezeu, dintr-un cigtig ficut cu bine"- el fiind un circiumar harnic, drt de la conflictul,lupta inde Fricepurqi cinstit, respecrat togi mugteriii. Lici va declanga al lui chiqe qi dorinqalui de a cigtiga rot mai mult. irc fo"d"i cinsri t Lici intuieqteslibiciuniie iui Ghiqa,dragostea Pentru Ana 9i Patima cfutigului , pentru a ;i-l face complice.Prima intilnire dintre cei doi ;i re va folosi de acestea gi.orgoliul. itte o rr.rit"bila lupti iniare frecareincearci si-qi impun d. auto,ritatea cu cuminte, cautl si te pui la buni inqelegere GhiF il avertizea zi:,,Daci egti om ci lui ii estede ajunsca orice om si simti ,,ci nine", iarLicd

si-i numere.tea colbei: aici qi numai aici e limanul de_scipare vorb ead"e ! ii ziseel.era at e Clnd . Era o amarnici dezamilgire. ..Lici.-m6.Da igi zise el . cd devineirascibil. in schimbulbanilor luaqide slmidiu. cind Cici mare-dreptate va p*a ie gindurile 6s'-9i fi facind lumea. ai neaeu n-am si mi iert cA tvoi irii pe faga muri oamenide treabi gi ai ajunssl-qi vezi berbarulinainteajud ecitorilor' $i n-_am picituit nimic.trebudar acum. cind. . cici Ano ..totdeauna. cu cinism. Ghi gl va gi prirni porci furaqi de acesra de oamenii lui. Cu cat estemai antrenatin afacerile alelui Lici. Aceasti relagie manenteintrecere pentru a{irmareapuierii. nuvelei .lartd.cd-i legat.r. Ghiqi seautocondammai alesdupi irrrr. C onflictul dinrre Ghip 9i LicI se deplaseazdin proces." pe Lici la banii ce -9iadunas Pa:.i lucini.gi gatasi izbucneas fdramotiv.fne si-gi manifestesentimentele teamir . dar 9i de cigtig.. de a o vedeaveseli gi mulqumitd. si intru la iniepr. sferaconttiinqeicirciumarului. pe de o parte.tie ci snmidiul l-a pridat gi bitut pe arendaq a zi-Ruprn omorit femeiaEi copilul. dari voi. repedela LicI batjocura gi se. fiind pugiin locul meu. Sunt gatasi-gi fac pe plac".. dar se seaci singele din vine de rb. . Circiumarul nu sup-orte conflicruali. dar cerul m-a lovit cu orbie Ei n-am v oit si cred 9i si inqeleg.congtientde propria-i decid eremorali. devine 9i gi SeiteBouarul. deoarece.in toate le ficus e din dragostecitre dinsa.rri-ri morali (monologurile interioa re degradarea ditateacu careconstati gi-gimotiveazd. iar in timpul pro cesuluilui Lici. h. Ano. farl" ca si mi-l fi curiqit ' Arunci cind simidiul ii ia banii fir.am primit porci de furat de la Lici. se zbuc^i. cu ararGhiqi seinstriineazi de familie.de ce-i orice gind riu.ii rispunde.de judeciqi.de trebile arendagului.. Budoi sperjur. din dorinqa te brrcuriil. . totugi ir si se stip'ineasc i". igi mani festi rpiitn".rt-r urmelor.Ghiqi vrea si-l sfig ie.ca lini. Ce-i pasi lui acumde Pintea..seindepirteyddg L 1a. tu rebuie sI inqelegi oam eniica mine sunt slugi primejdioase. ci umblu voiali cu tine.penrnr prrma oari.d. dorinqade rizbunare..de a o feri de orice supirare.. lumeate pirisegte" . adaugi el: . de orice necaz.la nevoie. Conform invoieli"idintre cei doi. agifi mers mai departedecit mine ori v-aqifi aruncatcu netoacuvinte'..rrrt .irriqi" sau: . devine caracteristicl9i revine adesea: dar prieteni ci .gi. pimintului.'..ii era par.Mie nu mi s-a vf fivai gi amar de ei daci n u-mi facepe plac"..rrr*.o*pl"tate d e ampl-eanalizepjihologice realifrecvenrein cuprinsul zateden"r"tor) r . degi . Ai avut tati om de frunte.nu weau s i crezi cdmi qii numai de frici. L" .Perdu se aceste socotinqlin primejdie .a para. din drum"' Du lnci om in cale. aveabitrina. Iarti-micel puqintu. apliandu-l 9i accepdnd si fie pedepsiqi oameni a i acestuia. de percare.

."J-.a ci eu re-am arurrl"t .1. galdjn{ ci : ..cu ajuiorul acestuii. i. .cu acesra. caredin om cinstit devine ucigag. cucerit.ordoni incendierea pe Morii cu noroc. Punctul culminant al con flictului....i ia chimirul. .. " ri" cu "rr. daci Dumn.aga celedin urmi. lred c-am ficut riu "" -"i gi daci n-agvedea dinfag.r-'-Ittetti rrulc z.otsi te las vie i]r urma mea.. " pe Ghigdseimprietenegt e jandarmulpin_ cu ira. client. $tiind c5"Licv.secundare episodice. intors la circiumi si-. cu atit il urigte mai mult pe L ici. trr.1 -"."" i9i primesc p.osiut: Ou cit cstemai robit banului..i minca.Acu .. eu putinqi ca purtirile bune si nu stribati"rt..r"rr'rru mi-a dat gindul ['. Daci e riu ce fac..i-o gi Ghigi inrr-un "-int"gt" moment de intens zbucium sufletesc.. ' Imagineaestesimbolici.i. carefericireaadevdrat d.s" g1.. Nici cocoqatul e insugivinovat c5..are nu -"i cocoatein spin are:nimeni mai mul dec6t dAnsul n-ar dori si n-o aibi". :" :tl Dar ce si fac ? igi zise el in celedin urmi.. lonaj nuvelei pune in lumi ni atit destinul ragic.-"r.Ghigl din . cit 9i mesajuletic.arrd.mpromigitor. subjugat' fermecat: vrijit. fiindci esteun om prea slab.$^i ce si-mi fac ? igi . apoiva fi dominatde patimabanului.. -'". a.ticilos! . de.pr" are arginririe f urati..linigrea c-olibei"./-A fost ca niciodati. alituri de cinci cruci..] cel bun in ceasul potrivit.Tatil vosrru u1 o . lupta lui_Ghige lumea si cu sine insusi. Moarjt nurrraiciteva. ra ca si-mi astimprr serea rdzbunare . pe o sti piatrr..a. csqtigati. cu familia fi. desi eanu il mai poate ajuta sl sesalveze. duce sd-l aduci p" j"rrd"i-ripi"i"" s e aresteze..llni gi spunindu-gi ci apoi. a moralei gi a tradiqiei. incintat.l p.Dimensiuneatemun estere dusi la citeva luni.zisc cl voi nrci n u mai avcti(:unr lvuscscripirinqiinogrri..bitrina vederest urileincendiului. iari pe ti".$l t'atttl ttti-itiaritlt calcaccabuni". p .eart'eimaginepune in evidenp mesajuleti c exprimatla inceputul nuvelei:^cuvintele betrin"i"p. po"rJ . J.. unde o gisegte Ana singurdsi o omoari. .co. te-ag ucis". t"r.t.atit . .. din ! urmi..ln nuveli aparpersonaje Cel princi pale.. se sinucide 9i lzDlno u-secu capulde un stelaruscat... vremea.copiii.... a l. d-.9i ncqi nepisares osirealui Lici"..rt.siinrranilor copiii .ictr sa copiilorisrora:.$i igi zicea l .. i"-pr eurr...urme .mi s-apus cevade-a curmezisa cap . estedati. / Din rude. fi "" Deznoddrnhntwl .... mai complexper.. Asa nr*aldsatDumnezeu! ce si-mi {ac..idee pe care. a bea. iar Pintea.u?gi" ..viagi numai cei neprihinigi gi iei cumpitaqi. i n pot irii. must eriu: peisajuluimontan (verb auxiliar) 2.. pl ingind: le-a fost j"*rtl" . rcalizate. ii p. a A consun'ta.ir.i sc?ntoarcila circiumi.. J.. h."pr".l" i"t.a-i"ii. aur gi "jr...ici.mvelej esretragic: Ghiqi esteimpugcatde Riuq.nJr.tfir. fiindcjeste in pericol de a fi prirrs de pinrea... lncearci siigi linigreasc i'congtiinq" pularrJ totul pc scamafirii saleslaLe:. Firul narativ urmeagl destinul gi transformirile personajuluiprincipal.simt numai ci. dirr atnini si-l demagte simidiu pentru ci nri se simte in stare pe si renunte ln r:ip1igusi1. asuprasa bani.a *i_" fort r." . a poi fuge.incdt nu mai putea sd-gideie seama poate gi ce ce nu poatesi faci .i sperjur.de patima rizbunirii. dacdein mine.. ng pureamsi fac altfel..se amigegt e. / .i esteGhiqi. . gi aga. al cirui caracter diabolic il descoperipe deplin.rn ticilos i" ur"q.. rit. uu nu mai pot sili pe ni_ un 1. de Daci mai adineaoaril-agfi gisit. Nuvela dezv iluie dezum anizareaomuluistipinit de patimi.sc va stabili inrr-un loc unde nn .rr. loc unde circiuma rducenoroc . . ct iF i. cumpiritor. Lici..Aga vrea Dumnezeu! i9i ziseel .. incetul cu incerul.A.impreuni cu. cu se rnanifesriin evenimenr ele timpul saibitorilor de pagti. Ghigi. a setncruciSa: seintretlia) a se intersecta. imprimind nuvelei un profund sensmoral: au rimas in. ea pleaci mai departecu copiii. se liia in voiaintimphrii .i . rari om cinstir. puqin Peste an' Dorald .. Acgiuneaesteconcentrati in pusta arideani.. Era fascinatde frumusegea ca-n povegri ..A fostodati O prea frumo . v lsg iubirii..fascinat. u"i.Lici cstc stipinit dc patirrra Ghili esrc $imat de patima putcrii. care-lr'rir"r".. Cind seintoarcela Moara cu noroc. ticdlogitli de sl abin el insugi.mariimpiritegti.. o lasi pe Ana ca momeali.. Subiectulal Il-lea A.'-'l'or nr:rihotirit si sc razbune I. spuninju-i: pe . cu condiqiarespectirii legii.Personajele sunt pirimag.

: Pentru filmul Piciul sele ctase o fati qi doi biieqi.numeral cardinal cu valoarede adjectiv(ex.Vasile Alecsandri)' . Coatezai-a ficut un cocfrumos. plim(ex. l.: O estevocali. (ex. cazil Botanici. Acest cuvint mai poate ^Yearffmitoarele valori morfologice: forma nea ccentuate' a .. Cele mai bune kme sunt celemarcaGillette' Cdndigipuiin gi nd si scrii o carte.).asi fati" (Mihai Eminescu)(verbepredicative)sau: lmi pleceasdfiu pemalul mirii l a risiritul 9i la apusulsoarelui.trebuie si perseverezi. Pe stinca din deplrtare amzdritunpui de ciprioari. in Gridina^cuz^tiv bindu-se . ln textul dat cuvintul o estearticol nehotirit.interjecpie B.pronumepersonalrpersoana III-a. 4.O. numirul_singular.).: Seint impla s-o intilneasci adesea genulfeminin.substantia (ex. fantastic!" .n razelesoareluide iunie se cocciregele' La Gridina Zoologicd"a u fost adusedoud lame. l. tabl ou mireq.(verb predicativ) 3.). .: . Hanul era ticsit cu girani i inapoiapi(tntorSi)de Ia un thrg mare. .

* continuturi comune sau aseminitoare. exercipiile . ce adjectiv: Tot mobilierul fuses e comandatla Paris.propoziqie cd (P. pregitegtecitit-scrisul (etapa alfabetafi). .Anc. adjectiv:^lnimprejurlri dramaticese dovedeaom tdre.cuvinteledin pro.dezvoltarea 'fe ct propoziqii.propozigiepredicativi) (P. de pilde (inaf. sunete . copiii cunoscin oarecare in I primare. . s.a II-a).a II-a din invdqdminrul continuitigii se realizea zi prin: ciclu curricular.Achizilii fundamentale"cuprinde grupa pregititoare a gri primar.dezvoltarea din cuvinte. substantiv E ra un tot vnitar. jocwl didaaic etc. substantiv: Simqeain adh nculfiinqei cutremurare. In clasaI evaluarea pentru o bunl orientarea cadrudemersnecesar jiilor din inviqimintul pregcolar.2/ . a.. ca obiective dezvoltarea a capacitiqiide receptare meare a sajelororale 9i a capacitiqiide c omunicareorald.mode rne. predicativ i) Riminel/ curnne-arn inpeles. lui didacticin activitatea . adverb: Ii eram tare recvnoscrtorpentru cuvinteleei afecruoase. cuvinte. 1 i tdrc i adinc: limpede: pronume nehotirit: A crezut tot ceea i-a spus. pentru ca elevii si pronungegi si intoneze co. Situaqia devenise ./S-a o cufundatin adinc. Activiti. adverb:Vedealimpedeceeace voia sa obgini prin acqi unile sale.ml lntrcccrcrr suldatcu un rczultirtncilltcptilt. copiilor. Etapa prealfabeta16. scriu elemente in insugirealimbii gi literatur ii romine sunt eficienteurmitoarele metode: (limitatd ca pondere) pol)estirea a' .dezvoltarc a .Acbizilii fwndarnenta le" Ciclul curricular . v iitoare cu copii.i a responsabilitigii in faqdde integrarea med iul social. expunerea .scriu chia r cuvintecu majuscule.tradiqion ale: explicapia.dcarn cmoqic fratelcm cu v:r{i soldatin trupelede eliti. (de euristici).. gi I diniqei clasele .-obiectivecomune.. asiguri: tn aceasti a paratuluifonator. adverb: Privind adhncin ochii ei sl-i ingeleagifrdmintarea. clasele . metode gi procedeefolosite in intregu l ciclu de achizigiifundamentale.pa rticularitiqilor de virsti 9i specificuluidisciplineiLimba gi literaturarominl.silabelegi sunetele de Depr indereade exprimareorali sedezvolti prin exercigii formulare a propode pebaz1^ s uport intuitiv gi lingvistic (cuvinte gi expresiidate). poziqii.necesiratea gi dator iti idealuluieducaqiovalabilitatea eficienqa Acestprincipiu igi dovedegte nal. 2. 2.citit" imame nqionate). formative : metoda euristicd(conversagia diverse tipuri). l(.asi guri continuiEtapa prealfabetard. .t/ . .ardde cele il e pozitive ale etapeloranterioare misuri anumitelitere.i literaturii romkne tn ciclwl cwrricular . din deprinderiide a delimitapropoziqiile vorbir e.in special clasele in gini (act ivitare careo vor desfigura toate clasele pe graficecarecompun litere. tateaintre aceastiperioadi .dezvoltareagindirii autonome. etapl. metoda descoperir ii..i inviliminml preg colar... Etapa alfabetarl de ltt ceeace privegteinsugireacitit-scrisului.a lrin povesti pebaza textelor literare (povegti.povestiri). silabe. Principiul continuitdlii in realizarea obiectiaelor cadrw ale stw diului limbii . . identice. cu ci 61 folosinddiferitelirnbajespecializate. predictivi are menireasi relevenivelul gi temeiniciaachizi. adjectiv: ln lacul limpedese zireau pesti. s-a Mii gri. adverb: Ne fot povesrea desprecilitoriile sale.au .metodegi mijloacedidactice in primare.aceasti etapi beneficiazd. . pebazailustra-qi ilor lxperienqeide viaqi a elevilor s.principiul ln "c"rt . ziqiilor/enunqurilor re 9i. 3.qilede inviqare. capacitilii dc a comunica._Dupiatita ploaie pdreal/ cerulsetnsenineazd. adjectiv:Lacul era limpede 9i a d. valo rificirii achiziqiilordin invigiminrul pregcolar. achizitiale ciclului curricular.

Mi-ar plicea si revid plaiul maramuresean. a intuiqieigi a imaginaqiei acesruia. 2.asimilarea el ementelordebazl"ale principalelor limbaje convenrionale (scris.a competengelor folosire a limbii romi de ne. citit. .stimularea potengialului creatival copilului. B. 3 .propoziqiepredicativi) nu 4.formareamotivirii pentru invitare. . penrnr exprimarea corecti 9i efici enti in situaqiivariatede comunicare. . a limbii materne. 1. Obieaioele ciclului de dezvohare(clasele III-a .cunoasteriigi stipinirii me diului aProptat.l/ctun1 ne drteptarn.stimulareacopilului in vedereaperceperii.dezvoltarea achizigiilorlingvistice. c. Maioul seudasedin cauzaploii.i a limbilor srriine. Prietenamea era de fel din Ardeal. Propunerea lor nu-mi s vSdea defel. calcul ar itmetic). Obieaiaele ciclwrilor curriculare ale inodydmkntului primar A. Am intilnit la Muzeul de Arti acelagi grup de englezi.a VI-a) consrauin : a . Subiectulal IIIJea l. . inqeleasica activita tesociali. Obieaiaele cic lwlwi acbizipiilor fundamentale(clasaI qi clasaa II-a) vizeazS": .r/(Pz .

teoriilor carese aplici in situa qiivariate.se consolideazicunosrinrele limbe qi de literaturi. ce justifici diceea vcrsit:ttt'.subiect. prin cxcrciqiilc rcproc{uctivc formeaza se automatismul scri rului gi cititului corcct. mai mulre .i .coparricipant formareeducat ivigi prin la lrli.ttcgoriilorcurriculare(curricw lum nrcler. .dupd gradul de implicare a cadrului didactic: exerciqiidi rijate.Exerci.anterioare. operafiileinteleltuale si motorii.r rsigrtrrrc.fronta le.dupd numdrul elevilor c areparticipd la rezoloarealor: exercitii individuale. continui.eazi p e elevi.giul rrli^cin mod repetatpenrru a dobindi deprinderi.rttslortnrlrca clcvuluiin factoractiv.conse . 'Iipuri de exercigiide citire folos ite in clasele primare: . scrieredupi l ite. curriculumaprofwndatqi cwrtit.ticnt gi reperar.qi puncr de plecarc pcntru achiziqiisuperioare.ulLgr/ul de dificuhare.a origi nalitiqii. prin care. elev ii trebuind si gi-l reprezinremental.exerciq iile pot aveagradediferite de complexitate 9i dificultate etc.". autodirijate sau libere.semidirijate.o ope. . . lrt ln clasclc primrrc.citire seleoiad: pebazaunor repereprin carese asiguri ingelegerea mesaj ului scris.in ritmul propriu fiecirui elev. puginun enun r.rede tipar.transcrierea.tc. prin care se execut. morale gi trisisi turi de voinqi qi caracter.copierea. cu acelea operatorii. ajungela: .. de echipi.structurale. de element e foneticegi lexicale).tre buieasigurati. activitatea conftienr. In activitateadidactici.consolidarea d eprinderilor.fluent si rapid.prin caretrebuie si se realizeze citire conqtiend. corective. .pirgi de propoziqie. gi p ersonalizare.exercipiulde exemplificare Ex.dezvoltarea unor capacititi gi aptitudini intelectuale fizice.insu-girea noqiunilor.autodictarea esteo varianti a dictdrii. .1ruiclcv .aplicative. imaginagia etc. . lipsegte .verbe) pnrqi ..t c. carearemenireade a asigura lai..: Identifici. cijii prin carese realizeazi. " .parte secundaride pr opozigie): Dupi furtuni vine si vreme buni.citire tn lang saucitire pe sdri te cu voce tare: fiecareelev trebuie si citeasci. Ex.r ircccsibilitigii activitiqiidiferenqiate. funcqieae aifeln rite criterii de clasific are.asigurindu-se transferulde cunoqtinqe.caligraficcu ajutorul conqinuturilorgi activitirilorie invigare adecvatc. obiectivelecadru gi de referinqi ale inviqimin rului prifher.dupd tipwl de actiaitatepe caretl preswpun:exercitii orale sau scrise. modelul exterior de scris de mind.oaptd.care capdti o importanqi deosebiti in p erspectiva autoeducatiei permanetrte.regulilor. semne punctuagie.de dezvolt are.prevenireauitirii .a ciclului curri cular reprezinti bazl. p rodu ctive. la numiplsingular .liz."t. dir. a spiritului de independenqi gi a iniqiativei.3. oferindu-i-seposibilitatearecuperirii. consolidirii gi dezvoltaiii aptiturlini lor prin variatele tipuri curriculare. exerciqiile facepart. in urmitorul enun!.careasiguri auromarisde mele (formareadeprinder ilor). deip eragionalip zare.stimulareacapacitiqilorcreative.a scrisului t'orect.ttl I ( )orrtlililrcttl. in ritm propriu a fiec. cel . .prin carese reilizeazeffansferul de cunogtinte. In gcoalamoderni seimbini exercipiile reproducere.deja enunqate.sedez volti gindirea. li1apapostalfa betari (clasa dupi inviqareaalfabetuluipini la terminarea sci .De pild.fluentJi expresiv. l n lecgiile limba 9i literaturaromini sefolosesc multitudine de tipuri de exerde o .de evaluare. . pirqi de vorbire (s ubstanrive. in fiecarelecgie.ulwtt cxtins). Exerciqiulesteo metodi adecvati tuturor formelor de activitate.i a confuziilor.itci diclrcticc constituic o rccorrsidcrlrcr rclaqici cadrudid actic-elev tt'. esteo meto di bazati pe actiunereali.r I V-r) trcbuie si asigure insugirea cititului corecr.citirepe roluri. prin l)rogrcsiv.: Spune/scrie doui subsantivecomunegi doui substantive proprii. colecdve.dictareareprezinti o scrierein careele vii nu mai au niciun fel de model. Achiziqiiledintr-o etapl. {e propozigie(predicat. estet ipul de exerciqiu . o I cla.dupd f uncpiile in de linit e: exercigiiintrodu ctive. . ibil. metodeformative. . exerciqiulesteo me todi fundamentali. ' . rac trce p Ei combinate. .exercipiulde identifuare a unor elementede constructia comunicirii (pirqi de vorbire. .citire tn .d.goiiit pot . o Exercifii de scriere: scrierea dupi model exteriorscrisde mini. de citireafluenti si expresivi 9i ii re.pr oprii gi etapelor. folosit in erapaalfabetari iniliali.: .

.: Analizeazi substantivele urmltorul enunt: din .atir la numirul singular.gi la numlrul plural. cit gi la numirul plural. lCa exemplificare se aleg pttru tipuri diferite de exercilii riintre cele nrenqi onare..i Ex. Mai aveau linpe . $i atit de dra gi ii erau florile acesruiim3l pCrat. Saudi exemplede substantive determinatede unu-doui adjecti ve. Ei aveautrei copiii.A mers yeste a-nlume despreFrumoasa-Adormiti.. . predicatelegi subi ectele urmitorul rexr: din fost odati un impirat gi o impiriteasi..A palaul lor o gridinl.foarte frumoasi. * exercipiide analizd morfologicd sintacticd ." Sauanalizeazisubstantivele. _Acest tip de exerciqiu esteurmat de exerciqii creaqie de prin careli sesoliciti elevilor si formuleze enunquri. ' Exemplelesepot inmulgir./texte/compuneri cerinqe cu indicate."..

prinrnvazi asacrului in profan.'oriit ea exisrentl. a careigi uitaseservietacu partituri la elevasa. o tati Plangea lorrenourg. eram fru"*fr gi aveam.'.[. cifra tei. re rri . dar idealul meu a fost.lovindu.Feteleil poarti ca inrr-o hord a ielilor din care el. fati plingea in hohote. a semniiicatriifOr gi a temporalitiqii.Otilia Voitinovici (expoz ipia)...."1 Nuvela La pigdn.-.. le recunoagte.ri.]. carefisurea zi.r..sunr a. lncet-incet.[.. Triiesc penrilr sufiet. \intrtga) Desfdsurareaacfiunii: Personajul intri in acil spd. Curind constati ci bordeiul esr eun ioc iniqiatic.a pi. 't ^. gre coaiia. sunr ascunse semnele sacrului.." .dragoslea pentru H ildegard. de totdeaunaiart a puri. trebuie si aleag i trei fete.s-a rlrdcit pe drumul vieqii. trebuiesr ghiceasci dar riganca.diferite ritualuri ezoterice. de cildur i (lucru careii aminteqte de iubire.i literatura rom&nt Concepte opffali()nttle."did.ozase' i obiectep. SuPrenaturalului naturalul. ln-parcul din bavrllescu Se. A. obses_iv.a absurdului.. cind de coqmaruri.a. imagineacolonelului Lawrencegi.efam lOttenbUrg. conrtruite prin . in acestlabirint apar simboluri ale sacrului: somnul. aur.59 rominesti. lntAlnirea cu celetrei fete inseam..ot. capului. realitlqii se r ealizeazi prin interferenqa -"Incilcarea. a incepu! tra<< a fost si fie ..a inadmisibilului. Gavrilescunu reugegte rreaci probeleqi seri= si ticegtein labirintul c unoagteriide sine.mi o sabie cregca in il teribih devaril.. regretulunei vieqirarate:.. se pare a din la birint gi-i polr.tt"gte babeidi la intrate_cum venit la Bucuregti.r"lo.-n. profesorul Gavrilescu. in caretrebuie si parcurgi. .in nuvelalui Eliade cildure e cea care declanqeazd. prin introducerean miicu terului. (autoportret )....atras'defaima straniea locului 9i de rlco are. .rtisj'. Conceptulde nuzteld vezi p. I }:rlcrr:irr l<uiqi .rd. . aflece aceasta clsitorise cu inginePr. Nuaela fantasticd se caracteriz eazdprin exploat area situaqiilorfantasrice. ia "ieiii Gavrilesc uisi retriiegte povesln timp ce riticegte printre lucruri gi paravane.. a. cum ii pt".ustrlrca. un tinir ciruia-i pomenegti de colonelul Lawrence... intilnim .. ni lnceputul unei experienge in fantas:tic-ezoterice careigi amintegtede visul siu de artist.pe o oanc d. ln nuvela La gigdncicele doui universuri se intrepitrund.interzis. Ajungind in straii.ci Mircea Eliade intruneqte caracter isticileunei nuvele fande tastice.. ln spapiwl profan.r.ce. vieqiilui: intr-o tragedia igi iese Gavrilescu din amnezie.erarrr rn O banci.cu Elsa. 53.a ata rnele. am incercars-o consolez-. setrezegte .). p.firede arrist". sac?ugi profan.Mi-arn sPus: Gavrilescule.Uitarea aceasta motivul intoarcerii din drum gi inceputul unor intimpliri stranii care este se deruleazi dupd." inima..li u.. arnin teqte in (. nr. 18. alterarea"(ilcilcarea) cu buna gtiinqaa raqionalititii...'. sfi anii. criza de congtiinqi a per sonajuluiprincipal. evreica. Limba .dupl ceargila lovi se cre$tet .agul toropit de argiqiincepeciudataaventur.va iesi i ncurcat. o replici la schiga Ca caragialianiCdldurd ma re.camuflarea sacruluiin pr ofin". unde locuia eleva in F .Bucuregtiul de altidate. ajunge aproaPede ora ffei.Simte prezenpe al ci el insuqi se metan-Iorf.rtt rnil"t de artist !'1 A$a i *p. in o.].incep ind cu alegerea fetei: el refuzi nemqoaica.l* TESTUL2 Subiectul I I La qiginci deMircea Eliade . ..labirin tul 9. ln unele creadi litera9i reprezinti o capo dopgri a literaturii fantastice re ale lui Mircea Eliade fantasticulare ca supor t practicileyosa si ranrrayoea (Secretuldoaorului Honigberger Ei Noppik Serampoi e)saumituril"efolclorice iotianesti (DomnigoaraChristina.:K.O fati abandona.mai ales.st1t de vorbi. profesorul pitrunde in bordeiul gigincilor.pentru picatele mele am ajunsprofesor de pian. in mecanismul cotidianalv ieqii. .Gavrilescuse iusdfici: '.cind teiorizat gol.Lawrence Arabiei).In aceste nuve leexisti doui universuri distincte: real Ei ireal.prin intruiiunea imposibilului. La intrare totul estemarcat de cifra trei: taxade intrare esretrei sute de lei..purtAid cu sine. 53. autodefinegte se Gavrilescu.ti-o pe Hildegard. Esrecind nelinigtit.$arpele). existengiali profesorului Gavri lescu. Ceasulriu ! A. se lu i.

firii ireagi-opunepe seama sale ^.tt.nu le inqelege saruratdi sacru. In dreptul bisericii. Taxatorulii itrage d e cu cogidin circulaqie un anin uimi.*pli"e tiirro ciudatd ce-l cupiinie se. $opti " iar in uamvaipenru a s e pierzi riremoria. ta Els ei l-a ceElsa ciutat.Ii-o Deznoddrnhntul nuvele iestecon$i toi fata ii ..o.Trilescu qi"ii"a.tiswlui' de vorbegie colod.siriip^radisul ui pierdut " 9i pleaci apoi J. urmi cu cinci ani' T ^ madam gi unor cunottinqe.ri. de o'birja condusi de un fosi dricar. ^: -^: ^-: La in Trandafir. Di-umul acestacu dricarul anri cipeaz drumul inibordeiul qigincilo-rincheie experienqa" iii11t.rto"t"e' gi si reia numiritoarea.l-a a..." Hit d.nt I la*renc.u. bordeiul ligincilor' Respinsde l umea.ii-. coplegitde timpul concret.irt" fata." gt"rg gi t.. Revenireal-a si ii pentru ultimul drum. Monologulinterior d.une meargl dtept lui Ga . uqi. lar.rr su...ttt ele receledoui lumi.teptat tiTp: -ouit"u strizii.spuse iarr . lumea reald gi cei ireald.1"1!'-1:i ilF!:.$i miniincet.h. Bab.: urci in tramvai. poate ajungeintr-o lume a r."" centrat profan."'ns9 i1strat'a. tituii.gard. cum el a devenit i insurlqei iqtri in planulrealitdpii . realilAlil. cu tii". pe dru*ul il maiiung.se o discuqie o doamn cdreiaii . "i'' .il' fost maj atenliaci baniilui n-r.pregatirea p.gr ibim"."qi" in caregr"triq"l! .rAncugi ci plecase provincie' el^fiindconvinscd intirziaseJl-tl*t"t sporeqte.se urmar ali. Asa incepe'Ca intr-un vis. undelocuiseafld" .. opi"r" si respire parfumul floriior.-i. adresele. Ne lemuiireaiui Gavrilescu :l: reflecti tocmai starealui de dezorientare: tva ore."ie . s ereintoarce.r p1du1e.momentulre..iior"gi si numereSopt. este Ambig uitatea rextului trimite la semnticalii multiple: planul_real... moment d" g. $i biletul sescumpise cinciani' Nedumecu d escoperi uimireabsende aitist Sositacasi. vtea ie r.i-pr. dar esteprea obosit.Toqivislm. in ultimele enun quri. pini intr-un dar omul.. .a sp..e valab ih.Seurcdll::l'-:1:::?::l"ri:'J:" Confunzi si-ti 1 ..la a gipteasi bati de trei ori !i sl intre' Profesorul 'seritlcegte'din nou." sprepidure.pe Intri i nti-un salonunde o giseqte Hildegard Qtwnawl dqi_de biriarul drij..e profesor pi4. culminant) . Nu ne.se in Zgomotuiramvaiului il readuce somotui ramva iului readuce in in aooi a plecatla rude in Germania.. i. Gavrilescule. nu 12 ani. urmi cu 12 ani' Gavrilescupersistd ideea lui el s-aupetrecutin timpul unei-zile'El penduleaziintre trdite de li. sp. iu-" din colqul Yl . sp19 "c..

#p. 1.. ii t"oopA.."" didactici reprezint ilactivitatea structurare a procesuluide invigi.d. succesiunea se stabilegte .r/d.It I Itr aee*sttr itlttl:lrc:ct r.". permiqi . Mi sepirea totulmaifrumos.unele t posibilitateaparticipirii la un festival olatoriei initalia.lui./irrr"r-"diar in termeni de politici a educaqiei. Subiectulal IIJea A. 4. de ici pknd colo .la intiarcain borjeiu l"r^"^rii al qiga. sd Stipi. roUii. spaqiu.r/tncdtne-aardjit'petofi'2/(Pz .".Proi"cta. planuri. mai . juvenile' delincvengei 1.l/ inch'teram siguri de oictorie' z/ consecutivi) (P2.gr" timpul alocatfiecrrui conginutpentru a se realizaobiectivele referinqi. de r.predicat nominal. .2/(P .rr""r.alui MirceaEliadeigi rr.arfi f ost foarte frumos". Mi-am depusroareeconomiilela bancd.I" p enrru ace:. proiectatd e cadrul didac*rr"o. . unitiqi de invilare.complemenrcircumsranqial loc. Vorbca cu atita patos. Vom reveniinJurnal asuPra dezavantaje.suprafagi.adverb: ce rnai faci?. i. trebuie .predicatverbal. . zivorit.sirrrlrol luntrasuluicaron..rrr_i plr ". B.* .irttp. Mi doare piciorul drept. alGre_ t'iei.i "rJnt folcloric.leiulil. Mi lua drept cine nu eram. cktui. de in cuprinsul lui .-" t:i.articol nehoririt. celc rrci fcre.j si careMirrea Elia_ tfe il valor ificase nuvela Tinerepe in firi tinerege. 2. acela.t. nu era han .pre dicatverbal. Uneori mi agezpe o bancdin Cigmigiu gi privesclacul. lntrc cc'lc."i.af ( )ricrrtuluiindic sau al VechiuluiT"sr"m"nt." conform finalitiqilor elaborate gi concret/op eraqional il.r...cettia.propozilie consccutivi ) Ne-am pregitit atit de intens pentru concurs. numlrul plural. tEi Tinerete fdrd bdtrhnepe a. ceeace ne-aplicut tuturor' Subiectulal III-lea l. . l. : a oploSi:a se a ciua. . po.ilqp*fii. Soluqia c are am adoptai-o la congresavea.iii drumul birjarul driear. d e 3.ap. 2.r.tia pireau substangiale. cwprins intindere. Protesorulpareaun om drept..p"ql"rculmral ltrrcclttr'..substantiv:Mai este luna florilo r.giorr"iitat. Dacd arfi ghicit 9i nu s-arfi ritacit in trccur.atribut adjectival pronominal. (1fplan ificirii calendaristice pe (2) proiectirii secvenqiale. dum neavoastrd subiect.ptlrular """..operade .fari'.corrginutu. era cetate* predicat nominal.. T lut 3...com plemenrcircumstangial mod. 1i. maizbucium ! " (Mihai ce Eminescu). c. niSte. (3) proiectului de lecqie' proiectareaactivitiqilor didactice o realizeazS"inviqito rul/inviqitoareadupi ce a de dintre-obiectivele referingi corelarea a studiattem einicprogr"-" gcolard.adverbde mod..I. l'roz.propoziqiecircumstanqiali arita linigre.L. ielele careqesco nfuzia p.sestabileSt. nici . pe 2.1".sc aj upgc rcgisirca la par adisulrripicrtlut. Tipuri de Proiectare a acqiunilorgi.. tic gi oferta de resursedidactice. ri un simbor ar Qrrcii ofcri treiposibile.ror se afli baba* oerberul -.e !ecutivi) (nume predicativ) 4. a sepripigi.i ' pf""i{icareacaiendaristicianuali orientativ i trebuie si fie un cadru in care: ii) parcurgeriiconqinuturilor.ce mai freamin.exp-erienqe.in il e tn tradigiedar gi in prozaluiMihai Emi_ \cscu (sdrmanulDionis). pot trimite gi spre l'.1". semnificagiit. .-l. a nu avea habar: a nu-si face griji.. incuiat. ferecat: inchis.Formulaunu" eraua.rsrrrrrl. planificareacalendaristiciesreorientativi. cigtigitorii cursei . inqeles activitigide inviqare(cum inaayd?)' (cetnpapd?).mint la nivel sistemului9i tiilo r care "rlgrrri-frrn.a. innoieste lpouesiirile fan_ tasticulrominescadiugdndu-idim ensiuiea mitici.i se cuibiri. c aragiale i""tJrii..propoziqiecircumstanqiali ' 'Er" conne yiuiau urechile.se coreleazi conqinuturilecu obiectivelede referinqi.posibilrr c irt intr-urr splt(iu nutic.aui si'ir :r^t. (atribut pronominal) pr. ."l acti vitigilor didacticeia forma: ln practicagcolari proiectarea orientative. .". Privea dreptinainte.drnqa intre demersuleducagional ..

r(lristea. 1)r2:1roz de terrneni peclagrtgici.nd modificiri ulterioare devor fi mencolectivuluide el.rri. p. Schi-birile efectuat e terminarede caracteristicile qionatela rubrica ObseroaPii. ar . Srrrin. 385.

. Al ocarea. obi. Je fronral. il $ j\. enciclopedii."p.qi.resurieproced.urale:for ma de organizarea clasei.--' l vizate.rnvigi.Demersul :l]:il.. i" ru J . n.-1"fjg*t ..esreunitard din punct de vedereal conginutului .se defiEoard coni inu. .r surse uflrdne: elevul cu personalitatea motivaqia. du" i". "a pe grupe. . didactic trebuie raspunae si urmiroarel or intreb. materialedidacti ce..mijloaceaudio-video. metode de invlgare.."t.^." ? voi face? realizat? "oi _ Identrtrcarea unei unitigi de inviqareseface prin tema acesreia.rr rr.hirgi etc..nrui p. ..".i dee. .t actiaitdpii didactice cuprind : Resurselb * resurse texte auxiliare(culegeri. de ore invdqare de r eferingi alocate vrzate Perioada/ Siptimina Model Unitatea de inviqare: .de in viqare .!. tabele. piiin.nr._*..aruare.planmateriale:manuale. O unitate de inviqare poate cuprinde 3*7 lecqii.rrrr* ^e rezurL4Lr wtLt drtaDza scopurllor.sefinalizeazd..estecoerentddin punct de vederear obiectiverorde referin qd. c adrul didactic cu experienqa influenqele de exprimare.e^ltizar obiectivelor . individual.r. .I:::!:]ogi a .locul de desEe. figurare etc. crt.ea .. dmpului se r ealiziazepri.drr. de ore alocate: Il i .. Evaluare (2) Proiectareaunitdpii de tnvdpare o unitate de inoipare esteo structu ri didacdci rv* deschisi si flexibili. o evaluar..stabrhrea activitigilor.. prorecrar"" rn"]:lf::l l:: p" ilvitare sepune" .'j..ant ologii. .u o perioadeJ" ii-p (una saumai pe murte ore de curs).capacitiqile comunitiqii etc. .*iirli".' ilfi .-.).-. de !. cu urmivwow'rr4 tr r toarele caracteristi ci: .p.identificarea sffaregiei (modaiiteg i organizare.J^lir^r"^'ii.. Nr.ri: De ce voi face? Cu ce Cum CAt s_a ir. .timpul alocat.. Planificare calendaristici Nr.o'qi_ nururi..ro.l $ il I * {' $ t elevii cu conqinunrrilor previzure programa. Temele.rl Y l .m etodede predare.area anuali . .. resurse umane maieriale) p. Uniriqide Obiective Nr. . . { b. inviqirii gi sa..metode de organizarea activitiqii. .. cu de proiect arepe unitigi de invitare consri in succesiunea urmiroareroretaPe: "".rrr. . sa..

rturi formuliri fie orisinale..reprezintio.op..: ginuturi.r."" .cri9. obiectivele didactice. . cadrului fie *:l di" t Model ..-i.-#ii.r analiza'scop.i.tj t: preluate Iistaje .:?Ttlf:::.tr 5 il esreo anticipareideali.te lor evaluarea' inviqare gi conqinuturilor._. o perspectivi globale9i completi (3) Proieaul d.ii". Data: .. . sau Actiaitdpilede inrdparereflecti corelare a ii"r* ..i"rrr".onqirr.ari""" r.. .i* originale.:.. """-.. Subiectul .elecpie deconcrete.. ale fie ale :::'.....strategiilede talierea Ce voi face? t s ii a programei din manuar. !i_di.uiJ*i""# l.._a acdvitdtii. $coala: Aria curriculari:Limbi gi comunicare romini Limba 9i literatur a Disciplina: Proiectde lec$e lecpiei: .p...il-.riil........ Clasa:.... carecuprindeiuccesiune" a lecqiei "u"ni-. .. Tipullecpiei: inviqitor/inviqitoare : .

J:i#:'i"-J:'..L. irruirea liter ei.ili lt4Pe: '. n ".-.dlzirea mugchiloi mic i ai miinii: .'". r ::! grafice. I de ubere.T'fr'iffJ*:'S"-q.expricalia.L:iffi. .'::'. in mediulsocial. simukrea tniiri i litereide in aer cu degetul'pe ..Ion. pcdagttgici' : Cristea.tnfffirffi'ru'*1m::i":fj::':l :ff.curriculumul qi evaluatecu aiutorul testelorsaual probelor d e evaluare' te 3.. sI .ir"*t"-'aforrr-t -ansemblul comu_ cu aleinterac$uniieducrt nlul mrjlo.inreraciunea etc"l qrupuluide prieteni'al comuni tagu i"1orr*t (non-formal)..:. i. in podril palmei iu stiloul gi ochii litirei Ia tabld...errneni 2.exerci{uJ.rol s. Sriategiid.y. la ).i ftH:[tT*".alergare"r.jocdidactic. Etape ale procesuluisuierii la clasaI J..i"....l'rri : Qhicctivt opcralionale:pc parcursulqi la sfirgitul leqiei elevii tre buie: (). plange.--.".-*". culrural. forrn"r.:. "lf"b"t" rulbenzi decupate.plural curricu.1.'i H. . d.. sunetwluireEectia in cuvinte exemplificat: ^d.rcursi.Tfi. !. al temrhal' economic.*nversaqia.. atlas.afige'extrase.e.'..97.:x:.cunicthm fonnal sattoficizl:.j.::. . numelte elementele citre cadrul didactic car.scrisepe o plangi.dritm" modernd. inchigi. careseteferl la obiectivele9i con$nuturi-kk*t 'y..."-"1. .I.Sorin.g". Radn.#..cn . e. apoi cu ochii deschigi.scrierea b. a deprinderi i de scrierepresupuneurmrtoarele . ##r:'#xr!*::i:. rlroli"orio sintezeielementelor .areaux indrumltoare didactice.. ..::t:X:!:".11 :i...r"iiii de i.software educaqional de testatse referi la experienqele inviqare9i de zvoltate aprecia' ..erorcurricu.. de graficeprin.... iirntifiiorro literei oroiiot..*"t*le lrafice gi gesturilescrierii: se simuleazi scrierea f.. . Sensurileconceptului de curriculwm Conceptul de cwrriculwm provine din limba ladnd (cuniculum.r.. ..Dicpiona rde t.i..rbilii"azi ^"giune a' termini acgiunea gtahcl. de experienldor invip re qidezrn"cuprinde . Miron.centre spoitiu'lanistice.#ili."r.::#1i. .cintatul la pian".t' r*to*t* ?*:. elerri."f. compun. r...activitateinl*Uif*"XU.tr.. :idecupatgi in alfabetarulcopiilor.. in manual 9i in alte in rr.$.. funt{" q" 'z **i:S'*.--'^. . Mijloace indfimant: de ---------Ribliografie: ... ..:I pregitirepro{esionall) scenaiure4iei . ap' cit.friminminuEilor" I'a' I tareapiinii"r. ia"itiil""aaii in de Maiexisti1ialtecetegorii curriculum.i J. ^.1aaie' lrt Curriculurnul poetc fi : .punere a/scoaterea citre eleviimpreunl cu cadrul didactic careexpli. Lrrr.. pebma analizeielementelorgraficecare o !...rcele_de rezultate . culegeri de texre. de unde incepe9i unde se c .r. dicqioetc. scvierea I lonescu.de citre doi-trei copii..oltareindirecre. pro6l.'. demonst rativi pe mbli. in nicare masi.1*. spaliile pe carese scriu.^^ curnctulunTul suPort se relera la ansamDrul I -:n:::.'rtlp*iff#ra *f.. -yi': ::'1.it. nare..

ariile tematice. de exPerlente corespunzitoarecelor trei mari categoriide educagie .. care se imbini gi sc completeazd..arg.tirr" gi e"perienqei. I lrrnescu.. A. aL elevilor g i uruae"tiior.le inviiare oferite elevului de citre g.ns.adar. ma^nualele scol aregtuniversitare.dr.iolare de tip reglator care cuprinde esenqiale privind procesele . subiectele punctualeetc.orie. pl"rr. Ditlactica modernri.c i gi sistemul.In accepqiune conlinuturile instruc tiv-educative inclusein prJgramelegcolare universitare. Riulu.invigare careesteantrenarelevulpe duraia gcolarizirii sale. Ion. curriculuminseamni ansambluldocumentelo r. acesre documenresiuntdenumite curriculum forrnal sar oficial.r.96. De oLicei.Miron.numai . ptogr"-ele scolare giuniversitare.. trverfial experienqelor de.r.niversitat.rrii" Je 9i gi jnv itim{t gcolare u.. reciproc:educagie formali.experienqelor inviqaresi formare.te.de {a.in senslarg..conceptul cunicwlum descrie'ansamblul de proces eloreduca. in sens l.direcreji indir. ariile de studii.. . p. in In sens restri.. curriculumul nu vizeazd. nefoimali Ei info rmail.t.

jocurile copiliriei 9i intimpliri pline dahaz tiiatul porcului. tt t t ln t i t t.si la al tejoleqti. intimplarea cu pup iza.firniitul de la stranamare".. pr gr. f. cu spirit pracvrdi fiul. la pentru bineleenoriagilorsli. ex plir'. pentru a seevir. din al ti perspectivi. in satul Humuleqti qi la Broqte ni.ri deosebiri gi inrre acestea. )t rr)t I i r(...$-apoiHumulcatiigi pe vremcaaceca cranurnaiasa) satde oarneni intemeiatin toati putereacuvintului: cu gospoflrl cipetei.acliuneasecon centre asuprainstruirii lui Nicn anii de qcoali. Fugerea ftmilie.maiaveagi darul sup tului". de 1tx dii. pirinteascl din Fl umudar eu. estesusqinitorulinv ide experiengei lngelepciunea prisosul ei iar flturii. perrtru a nota semnele diacritit'c' . r1u un pi Bcjcnii. nrri gi jucnr ii pline de hazul si farmeculcopiliresc.....Nu gtiu alqiicum Dorurer -trtnt. cici .rc.i copiliros ca vintul ?n tulburalca sa". Bunicul. Chipurile piringilor. irr carefacesafteaua sarului.de vuia sarul de vatalein toate pirgile..si. pisUniversul copil iriei seconstituiedin spaqiul atmosfera aproapemitizate.i pirinqii gi fragii gi surorile imi ff eu sinitoEi. David Creangi. In anil1re cinstebediga aparedascilul Iordache.Tatil.rlI I t'. .evaluiri gi recomandiri.i compleFiecarecapitol reia descrierea galeriade personaje..torul de vinitii". tot unul gi unul. t r. imbinind iubireagiingiduinq acu severitatea. ci sat vechi ri.intruchiDoregtesi-gi peazidragostea materni. emoqiaevocirii pirinqilor .i sistematizate litereleinsugite. tttttttrtltrl buJiuidwal scvierii: al cadruldidactic.lr(()rcct. prequind cartea.trebuie acordati . cind mi gindescla locul na. .terii mele. [Ar^leac de suplrare. silitoare. gazdaaces tuia a lui Dumitru. irnprirlitintrci pirqi. si casani eraindestulati gi copiii gi copilelemegiegilorerau de-a p utureain petrecerecu noi.rrl'uziilc.de ficeau mare cinste satului lor" (capitolul I). a infiinqatgc oala.firr.c l c c ri trc l i c c r ptrci l i tere..i fr aqilor.t t ' t t ' . r it r c . care . capitolul incheindu-secu un autohazliu. se de tltenii sedisting prin vredniciegi dragoste vi aqi.r' I i l. uratul la sirbitorile de iarni. ea fiind priCalului Bilan gi a Sfintului N icolae..ul . realisqneincrezitor in feqele viagi.parci-mi salti 9i acum inima de bucurie! $i. Itt Ittt>tncutul scrierii . dar drri .ri intreruperi. Doamne.i familiarepr ezinti paradisulcopileriei..clrc sc qilltot dc uuor: lll marcg i vcscl.lastilpul hornului. simpli.. fiul popi gi esteneinduplecatlin hotirnrea de a-l 9coli. cu biser ici frumoasi gi nigtepreo1i gi dascnligi poporeni ca aceia.sul t t c : l zg I)clcnii VatraSatului.ri"rii'legiturilor din"r.vestiti pentru nizdriviniil e sale".dar gi zburdalnici. ( ' 5 .cu vestiteleperipegii:contamigi 1treacu riie de la capreleIrinucii.1i" tl'c litcrc gi s crierii in duct continuu. furatul ciregelorde la mituI Mirioara. tctic clarelaxare. d e Dtrci era toata lumea a mea! ' $i eu eram veselca vremeabuni.crrzi.apreciazdcorecrirudinea.telo.Din galeriaacestora desprind individualizarc{iecareprintr-o trisiturS: pirin tele eltevapersonajesemnificative. frumos era pe atunci.i alebunicilor seindividtalizeazdprinciteva trisituri: Smarmda Creangi.voinic.demonstreazi acolounde estenecesar. ii transmitelui Nici care-iinstruiesc bisericegti tic. rrcrr. la scildat. careseostenea Vasile. gi gturlubatic.i ruveica. r rcc()pi l . rccomandi.sestabil easci asemini.. inleturarea oboseliigi de preintimpinarea plictiselii. carepredacu Ioln.fhc.a familiei.rrrrir. irr lccliilc. printre gcolariseafli gi Smirdndiqa lopii.. caregtiaua invirt i gi hora..climtczi cu acesta glneade bitrin" 9i . gi toate imi mergeaudupi plac..o zgitie de copih ageri la minte".zigesc. Peri odictrebuierepetare_. la prichiciul vetrei cel humuit. .la casa la cuptiorul.. cu fhcli voinici gi fete mindre. . gi domestici. lQaz d a D esfdsurare actiwnii : azi ln capitolul I esteinfiqigat satul. . unchiul siu. trltoare de vechi tradi qii. revarsd de bunitate si iubire.plini de minuniqii". gu l trtt t it ' 1..accl puqi I I (' ( ' . rclrr.frumos gi ruginosca o fatd mare".r. scrisuluicu alte trei literesauun rini: c()rrtrolul aprecierea si activit ilii fiecirui elev. tl ttp rtrrro c l c l . disCapitolul al Ii-lea surprindeatmosferade cas eigi fuga cu pluta pe Bistriqa. bunica s einduiogeazide orice lucru..exemplare.fic.lc'inriigare unei liter enoi esre a necesar sereacrualizeze si litereleinv'11ittc ilrltcrior.Satulnatal.

.inrr-o perioadi de rimp gi un spaqiu pe a m_ plc.Sc irnpune repetarea.Naratorwl ad ult setranspuneinpersonaj.ruprrrr. de aici caracterwl subiicti... apaNeamq ului. l" .i de mandil" p.rr"rrg.cuprin depatru capitole.. estedominanta.cum il aprecia criticul G. .fiecareincepind cu o expoziple: descriere . . icqag casa la pirinqilor mei.surati mai. Cilinescu. rnonologulgi naraqiunea.rrr'n"r"ror .p"6. ale unui r?mln memorialistic.u.nt de origina lititea romanu^lui relaqia este o)tor-norotor-personaj im.gi.de 1:o rnplexi. gi imbinarea modurilor de .manul esteo specie a.-" rlcrr rc'rclorcomponente liteielor si alelegiturilor dintre acestea. cu acgiune fpic in prozd. drigiligi Doamne a mdridica 9i bi.de'profur-rda rezon ang i afecivd" ... la careparticipi personaje nrrrrr.ii.iar monoiogul inexistent.p"rr.multeplanuri.explicareamaimulie ori a gesturilor de grrfi.-ii ca re in rcdusa..nrr.e in trunegtetrisiturile romanului. A.. schiqa portrete ale personajelor de implicate in acqiune. tr.rr.. dlal ogul. phcat.-.Stauciieodati gi-mi aduc.r li " la o comunitateexemplare:.ri. ale liortnarca. din ti"rg jr"pt p"rr. a loculur actiunii. in satul Humulesti.rrril" .de prinderiide a scrie corect Jaligrafic f..:t: roman.'obiec_ trv sau subiectiv. Opera literari Amintiri din copildri. TESTUL 3 SubiectulI I Amintiri din copilirie de Ion Creanga Ro..rr-o-ci. a 1i.rrra"1nentali evoluin .ro"r".rrrirr" cevremi ce 9i iameni c rau in pirqile noasrre..pe cind incepusem eu.o*rne descriereat.. .J.. 9i "ri. descrierea.*pun. destS.genului dimensiunimari. .roman al copilirie i copilului universal..-Romanul pr.rir rtclcctuali elevului.

I se destiinuie prietenului siu.1al' l'i...it de.de pdtrundere lril.lt tttasc rnulqimc o pcstriqi:dascili.celedoui pirqi reflcctatc de t.oamenihapsini (mogvasile gi mituga Mirrioira erc.... un om inteligent gi neprihinit totodati..rl t:ttnflictului afli.in capitolul.fiecarecu clte un dtlu semnificativ.alIII-lea .corLi clclrrI Irrrrulc. Oriqan."..til.uiogie personijepe carcnaratoiul nn l" si infitiga te ciitic. plin de subtilitate.i... nu-de dat.i mocapitolul intitulat .gi mdrturisindu-gi unul altuiapicatele!.. lui 'nra rizboiului. f tt lccst roman cu puternici amprenti subiect iva. gip intece de iapdse cei-unuipopd.rrici . c"le. cu respsihologice..scriitorul apelind aici la un artificiu de compoziqie.pr"boi. alqiirnaivirstnici cu peririqii lor. ln finali ronaj principal. celebrele fie ei pop.un loc gib cole ctivitate de tonajul principal. prin {ine gi lucide inexperienqei iubirii qi a cisniiiei din perspec tiva I)crsonajele fi grupatein doui categorii:personaje pot evocare dragosre. nor me moralesffictegi cei caiele incalcu incetul cu incetul o viaqi lui din haoi et c. sirmanul. (retrospecpie) pr imlvara anului 1. Amintiri din'copildrie operi linarator.rr'. desprefemeie.cu inocenqi(gi cu tal ent)de poet.tineri.a vrclne. bru f rtndportretul generic preotuluischiqat mogVasile:.Accstc pi r6col)stiruirc rctraitc cu profundi lucidita tcdc citrc pcrsorrajul la (crrpitolul lV-lcla).trc itrccpca noui etapd.ca fort ificaqiide pe ValeaPrahovei.-mi".Dar."zi.riqii tlrcir.un om cu suflet cloco titor de idei 9i l. compusi din gase Prii tehnicaretrospecliei. vcstigaqii d. feqele..Vorbaceea: In expozipie. careseir-rcheic ixpcricngc viaqi au deterrninat lrrlolttlll lll-lcrr) pina la sosirca Socola gi al cg structurar omanului.rnii nar:ltor.la lri lticcni(ca .bin etriiegte Mecetul.i Davidici. SJ. Romanul.carete surprinlufleteascd. jurnal intim..r l]ro.916.Intimplarea de la celebrulTristrca. guri de lup.desprenagterea ctttlturtitate traditionali bineintemeiata. gi din acestmonolog neryossedesprinde . atiniruiui (deznodAmaitulj.. vedeqi din acestprim capitol esteposterioari intimplirilor relatatein parteaI-a Acqiunea c.popa oslobanu.Arninliri d'in copildrieseremarci prin arta nar .. dragosdespre dar gi naiv. mindregede flecau de la munte caren-a avut parte si sepreoqeascl. se ptecizeazS.rr6 (intimphrile hazlii) .1.qintaneciuqitoareicritici a na rarorului.uca.o proza superioari.vegi'fiauzit voi. o avieqii.Pwnctulcu[minant capitole9i prima parte a romanului. obraz de-scoarqr menrulinceperiiacqiunii.bisgricestisa mai ai tfel!. .tt. "d.. conflictwl stabilegte se intre o pimintuiealui.rEi qcoalareprezintl.ndi i cauzadoiingei de a-gi vizita soqia..rritr drurnul la Iagi si.feri si munceascidin'greu'canoi. a{lardla Cimpulung .tcni.la proprirlc lor in datoriri: preoqigi dascnli lacomi.afa cum o vede el.Biseul reace poate rezulta din calitiqilepsihice"'t ric..gcoa la catihegi Filticeni gi bAse de din perrea doua cu gaptecapitole." Sa^u romanului.i. f indeterminati dar reali.te cu un jurnal de tdzrt' 't. .are min i de luar... exasperat pladtudineagindirii camarazilor Personajule sulrn ... un soi de simfo nieintelectuah..LaPiatraCraiului.vorbegte isihologica..'Bine-ar 1jc.el wul incapabilsi inveqedupi manualele ribufnirea pitimagi a lui $tedeclangeazi po pori. Perolr iir rrllrcni. inainte de sii. murit.ot" i" r'. el mininci side pe viu gi de pe morr.intre Bu$tenigi Predeal.il ci accgtia. despreoameni. cu subtih ironie.dezvlluie draa trril clin casa PavelCiubotariul.lt lui rno gI. Critica literari a apreciatci prima p^rte a romanului ar e caracter _rcalitatc.rscif lordacheer c. de Gh.peritu-le-arnumelesi le piari.imaginca estesimbolici: "jungi t. al de "gr.unirarea t('r..I t4 l 75 Arlirrttc.i a rcscitat ca t juvaerde fliceu!" incertitudiniiin privinqaprimirii permisiei. picioare (intriga) 9i sedescriu. vreriii .Nici gi Zaharii Gitlan se adapostesc un plop mareundc ulir sub de de conf esiune. discutarea unei crime pasionale. ..viciopi..inecatcu pronumeleconjunctive.perpersonajului o opereifi ind asiguratide complexitatea ln-titlu. $tefan Gheorghidiu.rtttlfMtrltrivrcmccritic:rlitcrari a considcrat . ci au mi.r.a.Romanirl seincheie-cu i egirea universul codin pmiuni. iar parteaa doua se inrude..ttlt.in munte".t I'lt'trliirc'ltc dc.iunt copiii neasti-p .1 rrctcr"rnirrat.pe Ela. Cilinescu consideri romanul lui Camil Petrescu. se cu dc prin exactitatea careelemente rl.inrarea in mareav iagd.orghidiu. carete incintl prin pli cedisparate intreqes.). este . Doamneiarti.. G.tcct..dc.

naratorul are l a indemAni zicitori. sc axeazS.qior. de cind s-a trcscu intruneste caracteristicile romanul ui. IstorLt. Ci aceicarese de lub. realizat din pentru Ela gi cisnicialor de doi ani gi jumdtate. t t' I L'l'I vl.tii ci astao face ccri (expresii)populare. doui experienqe -stefan de viaqi. Toateplanurile de viit or gi le faci in funcqiede nevoile si preferingele Vrei sucmonoideism.. si exp erientarizboiului. Scrisla persoana romanul I. Conceptulde roman . tntdia noaptede rdzboi de Camil Pepersonajului.Trebuiesi se gtie ci gi iubi rea are riscurile ei. inibugi in tine mugurii oriciror altor prietenii gi iubiri' "tc.si ingeli atita incredere.O iubire mare e mai curind u n proces liportretisticd. Pentru caricierizarea unor personaje s"r. a valorifi.ambiguitatea.literatu.interjec qii.. caredetermini drama evenimentelor Restulromanului reprezintd.reconstituirea Opera literari Ultima noaptede dragost e. parte'.iubegti pentru ci .situ"fericiti. tca constituieelemente originalitatea operei. experienqa pe fundamentale iubirii .72. pc de o parte.e buie. iqi repeqici nu e loial s-o jignegti.vezi p..intdianoapte rizboi patologicpe urmi".te prezen\aei zilnici. cu Ouiegti su risul gi voceaei.ya7e) ti p popular. [.. din indatorire.i a cisniciei. de ei. f 0.. popular gi regional. d."".] IuTrebuie de autosugestie.rii. d. dacdnu obqinepermisiacerutl.incit."rswbtnpelesul. 661.voluntar I a inceput."t pro'oerbele.xttzine dc la arigini p'irt"i iu preztnl' p.. . agacum te obignuie. Gheorghidiu. Cilirrescu.ti cu un peisaj.r itept d" viaqi gi de moarte un ul asupraceluilalt".in prim-plan apar pcrspectivaP infiripaidragostea ersonajuluinarAtor .prin umor. uieori imprecaqiig. altd. p. Dorinqa lui Gheorghide Camil Petrescu diu de a rispunde che mirii soqieisaleesteatat de mare.zide beqtiintii-din mili.r.. confruntareacu moarte". ale unui riman swbiectia. d in duiogie. ex-clamagii folclorice.construcqii (f.alitate'Creangi a fost un neintrecui min uitor al vorbirii populare:'lexic timp 9i trebuie complicitatepentru formareaei..atied el Clruiaii explici ceinqelege prin iubire: . t. cJ Cese si ai surisul ei. nt jocwl cwainte io"t" a.$i treptat iqi treApar frec ve hiperbola.] Orice iubire e ca un t Ultima noapted e dragoste.Pe urmi te obig[ii.consumati in tr-un timp relativ scurt.a.. -- .. estehotirit sd dezerteze.drama absolutului.

La O. 'i-r"i *ort."go st..mi-ese rpribugire uscati..femei arc""rt. eu ". dc a fi dorit gi de a fi eu ins umi cauzd.bandi". timr..iar azi descopeream ochii ei sunr garasi plin. deci drama: .lmi!err eccarn ile. ca in aciasti viagi. Durerea sufleteasci repercuteazigi asupr afizicului: . . o credeamaproapesuflet'din s ufletui mey. i-o dideam. in patima apropierii lor.rrt* drrr.orinu(conflictul. capul dur 9i gol si poqi lovi cu ciocanu lin el.". gesturi cfuoianoi le iem un anumeinqeles ne e o suferingl c rincenb si si vedem cd. atricgiap.intirzia la intilniri.d.o"t"l"t . Conform doctrinei de. d.cuuimiie dureroasi" ca lp'. la alti petrecere . fost .a avur penrnr brigoriade gesi-n turi pe care$tefanle consideramanifestiri de intimitate: . dar"iri"r"ii.. Descoperi . dar eapentnr un om caremie mi sepirea cel dintdi venit".$tiarnci nu mai pot t rii feri. J'"i . ceputul prieteniei iubit-o pe Ela. timpul mesei. soliei salesi meargS." lot l:" cl esteiubit . high-life. dar in acelgi timp re-qili" rila ra o" iiemnn_gi pentru o surn i. voluprare. ci lu inqelegea poqi si lupqi . incepuseseimi f[ scumpi tocmai prin bucur..'""r" "rru.. eram^eu".gi cupitrundereain aga-zisa lumeluni." dintre mitugileei. anumite mici gesturi de min giiere gi frumusege..fie ea oricit de mare. Gheorghidiu descoperi. $tefandescoper i. $te fan Gheorghidiu surprinde aceasrirevelaqie si .. penrru petreceri..O suferingide neinchipuit a devenitexcursiala Odobesti.ttl I frlmintlrile gi sufcringcle $tcfanGheorghicliu. Era o suferingide neinchipuit . oreaniz^te de Anigoarade Sfintii Con-stantin Elena..e lairni9i versitate.mogtenirii lisate de unchiul siu...perriru lux.Niciodati nu m-am s imtir mai descheiat mine Ei de 77 tmi. c i intrusul.intterior): timpulspionindu-i priereni.i rivnit de toate doamneledin grup i .u fericigicit timp.r"pr"ridurrnlrt."r. care. ofisergi vi m anevreleElei pentru a se afla ahturi de tinirul Giigoriade.J -ondeni. viaqa mi-a devenitcurind o rorruri conrinue. ceeace eu induram ros in adinc.rl ctip al soqiei sale."r" credlm cn feireia care ne iubeste are. pe careel gi-o fe'cusedespreEla.. acliunii p.Conversaqia timpul drumului ii -.mare dans ator.Mi cuprindeao ne-s firqititristegi vizind Jn nioi femeia p. hrinea din propria ei subsranqi'.nobii dirt noul loranturaj: .hidiudespreiubirea absolute.Am crezut atatavreme ci eu sunt singurul motiv de durere de b ucurie pentru femeiamea.] pesrecatasrrofele . de si . pistrate pentnr noi. lui rorturarde incertitudine: ilingah roqiasa...ia.C.la plinge Pentru ci Grigoriad e ctrteazd"alti doamni din grup : . i nteresulElei pentru batti.. vor fi vegnicia viitoare. d.iar acum o vedealicrimind Pentruun om superficial frivol: . gi^frivolitade te' Pehffu snobism ul noilor prieteni. TacheGheorghidiu. Spiriti nsetat de absolut. S pirit insetatde pe trii gireliuntricd". or. tq. parci tot gitul plin IIri scurt timp.r.ili. Cu impresionanti lucidimte.. [.o-p"r"!i" pe care Ela o faceintre el. ?n $te fan.De la plecareGheorghidi. a[. vag avocar.. unei rochii gi din informarealiuntrici desprecine gtidce viziti. . . . Anigoara.1ul preocu pat de filozofie qi dezinteresat lriiqa ei. unili gi egali unul cu altul. ea"..la fa cerealumii.atit de pitimag" de cia mai frumoasi mai rivnit i studerrte -aj"ii.rimei pirqi a romanului i lustreazi concepgialui Gheor. le in bandi.rr"r"al"i.carenu sesimteln largul siu... ca studenqi siraci.e Odati cu primirea. unitate sufleteasci:.rlu r. D.are revelaqia discrepanqei dincie reali tategii-"girre. ficindu -md si cunoscastf"l pleceril pe.revelagia careo triiegte Gheorghidiu duce ndneasci".. so. Observi .dobegti. ficind problemeinsolubile din interpretarea unui gesr.ganizat e verigoaralui.. ci pentru altul.a lui s-a clidit pe orgoli. mai nenorocit.lar. .aminrelesirai tirziu.urmlrind-o. rrigti"..learegi pentru altul". E 9i una dintre celemai frumoaseimagini createde gindirea ". ci suferea. nu an[a di. de doui e. *t-tl Puteamsuportaprea mult minciuna gi och ii imi deveneau Gheorghidiu igi amintegte cind soqia i se diruia total. fagi-n faqi unul cu altul.Mi chinuia m huntric ca ie par vesel.singuracertitudinea personajuluieraci secisitoriseri iin draeostesi ci a..eanu accepti.i ea.. rli in includeanumai pe ei. si-q.si lovegti aprig cu .plipindi. iSFe' acasi. il insot eala cursuri asculsa tind atenti teze dificile sauil ruga si-i explice iilozofie ." f"aa4ire gi firi crugare pentnr tr iumful unei idei.Desfdsurarea g. au dus o exisrenriboemi .sotpl gi solia sunt predestinaqi ii.

ca aga " -. ln februarie.. c a alti luni de miere.O va intilni intimplitor.al ciror nume nu-l sriu". luau proporqii de catasrrofe" .ca s-o vid..Ajurrsese o ristd. Aceastl"Iapfi. in toate localurile.femeiamea esrema i vie gi mai reali decit rt.. care ar fi putut fi in legituri cu ea in cea mai banali tre convorbiri. alti intilnire cu Ela il facepe Gheor ghidiu si ingeleagirolul acestei femei in Si: .ii comunici hotirirea de a se despirgi. si din orgo liu.la sosireaE lei.Simqeam femeiar. desi adesea frecvenra locuri unde I poate apirgaqi ea.. Ela nu vrea si aibi La petre ceriincearci si-l evite pe Grigoriade.Ela nu ascunde durereadespirqir ii." hd iirea. :cutnoap teacu Grigoriade. ele [intdmplirile] au insemnat mai mult decit rlzdecit ciocnirile f.nunr . au perrecut o luni la dcarea de nla. $tefanGheorghidiudescoperi cdviagaferisogia eJte sa tadeviratchin.tede-acasi"intreaga lui noapS.din catza unui ami. pesteroaredevenirile.Pentruneinei nsi.plecamnumai[. De zecide ori pe zi deveneam ca v^alb .l.Dupi impicare. drept are e prima lor despi4ire.r" ci in exemplari.. ca eul meu. rirgitor de uriage. iar la sosireaei filrd.alte exp licaqii."itt" . Sldbeqte esrenefericiq dar.lle pentru cucerireaChinei. De alt minteri. ca un cuqitinfipt q i rimas in piept.dar $tefanbinuieqte ci sevid I rn vreo garsomera.so.a ficut in mine un pustiu imens.rrmatd alte tribulagii.induraparci o sufepesteputerile ei".crci singuraexistenqireali e aceea congtiingei.fiinJconcentrar la Azuga. .Gheorghidiu primegteo permisie. in organia $i a4gi ierarhia congtiinqei mele. es ter.Niciola femeiaaceasta mi iubise". dar curind teitrcepierturile..peneagte ptate Bucuregti.l. dureroasi cgnvingere:.toati suferintaastamonstruoasiimi veneadin niMici incidentecaresehipertr ofiau. iqtii in necuprins. A doua despirqirede Ela estegi maichinuitoare: nu rtam din nou.ci ne indlnisem de la inceputu l lumii. .amindoi. dar daci o giseam. sI pierim la fel amindoi". un nucleu de dureri"). in consrarici soqia lipse. decit girurile de dinastii egiptene.rnic. rispindegte zvonul ci cbo viaqi de petrcceri. carenu triiesc decit o sindatd in desffuurarealumii. convins cd ea a ineaga.de'aceea va petreceseara comel in unei femei de moravuri ugoare pinl.

oriceintAlnirecu eaii erabeneficl.sub cerul vast 9i pimintul nu vr a si ne primeasci.incide ntul de la popori.E in mine o fierber ede gerpiinnebuniqi"..$uieriturile groazniceau cevade garpede fier. carenu ascundea suferinqa despdrqirii.Riticind pe strizi se intllneqte cu locotenentul-colonel care-i comunici intra reaRominiei in rizboi si se oferi sI il duci la unitate cu trlsura sa. iqi spuneel.o lume superioarl dragosteisi un soareinterior. sulletul a lesrt d ln trup t.Gheorghidi u?nqelege de chinuitoareesteasteptarea cit morgii carepindeEte oriunde.Nu va reugi si lnflptuiascl acestgind.Niciodapc t{ nu o v{zuse in prezenqa altui btrrbat.i pe amantulei. convinge rea va muri constituieun conglomeratde trniri psihice ci gi biologice.rin careo ruga pe Ela si doarmi la ea.Cei doi se?mpacisi in scurt timp Ela se stabilegtela CAmpulungpentru a fi mai a proapede locul unde era concentratregimentul lui Gheorghidiu. cu oameule crcscute l cu tot .La un momenr dar. Noua experiengide viaqi. ci Ela erte bolnavl. omenescului. Ela ceci rindu-i si-i asigureexistenladindu-i o!"tte din cap"italui la ba nci. De la C0mpulung. Nu indriznim totu. rizboiul gi permanenta confruntarecu moartea. Pe drum.. de ordinelecontradictorii. descoperiscrisoarea Anigoareip. . i separe ci toatepovesti rilepicanteale colonelului o au drept protagonisti pe Ela: .cu un zgomot de iad si am vizut doui revini imediat ca si vedem ci am scipat.soqulfiindu -i plecatlagard.ascunzind atit stareasinitiqii.micelul qi foamea. cositde Ia Azuga.Trisnete vin mein noi dar .tf l I Clutr oriceprilej de-ao vedea Ela.. d i alte valori dramei personajului. Este momcntul cu careinceperomanul . sc grlbeqtesi-i trirniti cirqi. .care sunt ca niqte i deasupra ricnetul din rirunchi al intregului fier din univers"..i si dezlipim obraintr-un munte de fum. deplasiri leabsurde.dar ajungind la Cimpulung triiegte dezemd.El a ii trimite o scrisoare chemindu-I. Gheorghidiuobqinepermisia.Alteori. areimpresiaci existl .lumea metafizici.Nervii plesnesc. Narator ul esteterorizat de zgomotul asurzitor al exploziilor: . Sprc dcosebircde Ela.ul inainte de a o pedepsipe Ela .Suferinqa atroceil determini si plinuiascS.I\ervll Plesnesc..cdt aceastI permanenti verificaresufleteasci. din orgoliu. un buchet de flori gi o scrisorici . cit Eijena financiari . ultima noapte d e dragostedevenindintiia noapte de rizboi. acestcontinuu conflict al eului tiu. soldagiiigi ascundcapul sub un pod ori sunt acoperiqi plmintul de riscolit de explozii (capitolul .D: zgi ma rlzboiului nu e numai amenintarea continui a morqii. agacum atrageatenqia titlul romanului .iluirii.a acoperitpimintul lui Dumnezeu"). Gheorghidiu. cu cit afle cftgi Grigoriade estein ora g. dedicindu-se studiului filozofiei. mult mai calm qi muk rn ai luminos in acelagi timp" . Ea r5spunde cu demnitate. afigind cind indiferengi..careva trii alti revelaqie alti deziluzie: . ln timpul unui atacputernic. vegtiledesprearuncarea aer a unui pod cu in soldagi romini. lntt-o zi. dezefiarea pent ru a-i pedepsipe vinovaqi.cind viaqa pede treceripc careo duce.Simtcd sunt intre viaqi gi moarte".pimintul gi cerul sedespici.. Origan trebuiesi fi fost ficut praf.Era tocmai noapteacAnd$tefan.. Soldagi sunt fascinagi ordineagi exactitatea caresedesfiguraumanevrele de cu ina9i gradagi micului. cici plesnesc detunituri memlice. Observi lipsade pregitire militari a comandanqilor.ln clipa astaam aWt imp resiaci s-auciocnit doui locomotive. astfelci uni i vid cI un soldat ciruia ii fusesetetez^tcapul continui si fugi. pentru ci trebuie si piriseasci ora...girea Bl constateci a fost chematnu din dragoste. artileriaajungind si tragi in propriile trupe. Eroul devineparticipantla campani carevizaalungarea a trupelor Imperiului din Ardeal. din grija penrru viiror ul ei. carecunoa$te altfel ceeace cunoastea intr-un anumit fel". iiutind prin sertare. pamanrul $l cerul se desplca. m asa. mascheazd durereacoplegitoare. $tefandevide ne cu atat mai furios.sufletuli iegitdin trup l ui cu tot".Gheorghidiu afl. de pimint". Primele impresii ale m ir.Ne-. n direct ameningitol in ". de venire intinsi. Li se ordoni si treaci Oltul sub tirul intens al artileriei nemqeEti. .nu o gisise acasi .

descrierea luptei de tUVaterloo). O obser vi cu riceali... nu sunt eroi. Ca .a. Camil Petrescucreeazd. locul ei luindu-l dramacombatantuluiaflat clipn de clisub amenintarea mortii. de VasilescuLuminiraru.ca de pildi atunci cind am intilnir pe colonel.c aun nour de intrebare. obiectede preg.cuiein timpane gi cugitein miduva inirii". nervii.. a unor extrasedin presa vremii g..[. discuqia din uen (?n timpul oriei la Curtea de Argeg).. unde infrea cu sojia sa nu-i produce nicio bucurie.. Trecut prin ex perienga rizboiui. Gheorghidiu e calrrtgi privegtecu luciditarein urmi: . ca atain viaqi ? Dar nu. ii judeci gesile gi vorbele: .Mi gin desc halucinatci fi putut ucide pentru femeia asta.gti. pe carenaratorul o reconstituie cu un acut siml c ritic: dezbarrilepolitice din parlament. imag ine zguduitor de realistda rizboiului. .. Crrm agteptam pindi.Ii deruiegte Elei i-ncno sumi ca aceea pe 'e Ela i-o cerusela Cimpulung gi casele din Constanga. . provoaci jertinutile. iar dupi insinitogire p leaci la Bucure.tare ochii". Grozdviarizboiului il facepe erou si-gi schimbeperspecriyaz dramainc ertituii esteacum estompatl. cu lovituri de baros. iar cel de la picioarelemele are capul plin de sinNu mai e nimic omenesc noi". de atitaincordare. realitateaso-polidci a vremii. cu Gheorghidiuafli regulilerizboiului. precirdu-i momentelerendez-vous-urilor:. . o nticitateaesterealizati 9i prin include reain structura romanului a unor fragde ordine militare..mi ingali? Daci din nou am accep rat serie gregiti de asociagii? o e o simpli coincidengi. :Serisoarea anonimi p'ecareo gisegteil ingtiinqeazide infidelirareasoliei.]totusi imi treceprin rninte..fhcirile nu le vedem.cirti..precuma ficut armat aromini. de la totul. lor "anulind Coffiawl interior se desfisoarl pe fundalul unui conflia exterior. . sunt obosit gi mi-e indiferent chiar dacde nevinovari". Gheorghidiu e rlnit in lupti..sfori putre de. Dar daci b adevirat ci. Creierulparci mi s-azemuit.lumeapoliticienilor.ca pribugiri de locomotive inroin una intr-alt a. la Deznoddmkntul aceStei drameestedespirqirea.Exploziile.i a mintiri. iar acecarenu le cunoscsaunu le respecti. scrie ci -i lasdrot .ee" Ii existi in casi.gi ciqi" etc.s-aurupt ca ni.inParma. Nu pot nici mdcarsi-mi dau seamadaci oamenii din jurul meu t mereu aceiaqi. Din discuqia un prizonier neamq.i Nae Gheorghidiu. imi infig.i a afacerigtilor re prezentatide unchii ache.Cen-asfi dat altid ati pentru ca'si am cerineaci mi ingali. lucruri personale.d aci au cdzttt. . Asemenealui Stendhal(in romanul Mdn dstirea d. . cu fruntea arsi gi pumnii crispaqi". neniise str ing unii lingi altii. desprinzindu-secu torul dd povestea de iubire.i iubirea lui Ei despdrtirea esteabsoluti.Animalic..".cici inchidem cu incle.adici.participarea Rominiei la Primul Rizboi Mondial. $ tefanrenunqand tor..tot dar utul".

lntr-o fracgiunede secundi se produsemiracol ul' Era o irac. I f)lementelede originalitate decurgdin conccplia scriitorului despreliteraturd' l ut din idcalul sdu artisic de autenticitateaflrmatin eseulNoua structurdSi opera ce ce decit ceea vid.ru. .l 2.orientareain sem.verb Predica tiv. Vinzitorul se obiq..Orice .Editurn Mincrva.*1 lsr Orntrl curi6s trdgeacu urecheala cccacc se auzeadincolo de u i' l)up. imi pdreal/ c5" P. mine inmele. Eseurialese. conrinuarearitudinealiderilor sindicaliera de neingeles..cscu.lwi .verb pred icativ.. 4 tras o sperieturdgtozavd' a B!r.r*rtattiial de mod exprimatprin adverb de mod. in 3.rrtr -i'realitat eZconftiin{ei a9i". Tebnicile muncii cu cartea.propozigiesubordonati atributivi' '. intAi.propozigiesubordonati subiectivi. feqele copiilor apiruseri zhrnbete' Pe . I' Subiectulal III-lea i din l... nu fuse .rn de cauzi. tntunericvs. afinaliza etern vs. B.tett . 2/ cerul Sipdm^.c.. pot descriedecit propriile mele senzaqii. pot ie 9i." Din psibologi.conpinitwlrnew ijii u. 1. iatd . 'n-a fost. 1r. c. ceea aud.. ". ln lecqiilede limba gi literatura romini inte grate.pron ume personal.s-opriceapi " ..i.S1 descri u care singurarealitate.articolhotiri t.' .verb coPulativ.pe o?ot povesti"' ce gindescen..Caii int rtt. p. Du pi atita efort depus. 3..Eu nu pot vorbi onestdecit l a Persoana Subiectulal Il-lea A. 'eze gi.subiectexprimat prin verb la m odul supin'. p. Aceasta-i riiluiif" *.. SJanunqi averse citeva zile succesiv e. de vdzut .propozilie subordonati cir"r^.atribut adjectivalexprimat prin adiectiv. efemer..Care s-o vaza" . e (stdpknul) .precedatde articolul adjectival.persoana III-a.BucuBitrliotcca r Orrrnilpcrr..ceeace inregistreaza nu MarcelProust:..famlliatizatea..i un antrct riment dur....a luiMihai Eminescuteprezin' lwi .ntwlalcituiescun templu maiestuos. sd-i tragd pe sfoard pe cumpiritorii neaten qi' Mi uimea cum trdgeafoloase din orice situaqie' pentru to1i.vreme lnic. rneieimagini.predicatverbal exprimat prin interjecqie'. fu . ant iteze.tgia /zi fusese incredinqato misiuneimpor tanti (cazul dativ)'. 1.tuii. lumini a incepevs. cumshnqiald . numirul s. ' 4.ie cu mai multe zecimale. l. '*itt '""iplement .ri" ca o mare feri-o r^zd" . 4. 22..temPorarrtrecitor. din chaos fa.. 11as99lin' liudabile (cazul geni tiv) / Lui i s-a ior-" accintuad: i"t". sponsorizdrii tinerilor muzicieni' 2.l ()71.opriil... iitoi nrpt"re .irc."r..prop ozigiesubordonati predicativi. . perspectiaa formdrii capacitdsiide receptar ea 'ulwi scrls ! mesaiulut scris . . a sfirgi.hrt .ingular.r. " 1-. literari.n* ju-at orii trdgeaude timp' Penrru fiecarefapte reprobabili.. ultimul 2.. ". 3." *n-i" .. proclitic:^Creaqia ti contribuqiartmheasci la patrimoniul cultural universal. l ci rti .r. la Doui skmbetela rind mersese munte. orici om trebuii tras la r dspundere..il'. trdgea n(d'eid'eci va reugi' Seibserva pe t.r.pro poziqiesubordonati atributivi' '"Cu. Agreezideea .. a termina. . .propoziqiesubordonati subiectrvi. abia isi mai *dgea sufletul' Sc hotiri sd *agd un Pui de sornn' Vizi ndu-l pe margineapripastiei.terb Predicativ' era'verb predicativ.iari el devineTatil.pieritor cel dintki vs.

de exemplu: si identifice cusau n ecunoscute numelepersonajelor 9'a'.ritrg.i"rai. li i.iil.a al consti tutiv textului diaiogulca element i.".. ".t. texftl literar invaqisi delimiteze a ln clasa III-a.F."Posi 9i eleviirrebuind recunoasci Sriirt didactic." ale comPonente lectutextelor literaretrebuie tea lizateurmltoarele explrcatlve: .ii. insugirea." 9i si identifice i..fi.. Titirea integrald a textului literar: prrn. elevii textulnarativ.""?e elev descif re ain s.oaptiurmlrind rezoliare" . vintelegi expresiile ." ii.."r. decu seTmbini formarea dezvoltarea ei '"..rr..].a cun o$dnqelor repere..a cunogtinq elo strnqeror de prin orah gi scrisi personajele :..efor tpropriu.. .citirea integiale cu voce tare a textului de citre elevi. citre elevi.?.clasaaIl-a. :""J:ii!] .:tJ* . La. *-""icare despreconstruireacomunicirii orale 9i scrisecu anumristice. citireazd.ttit. individual. 'iiinr.. textul literar. fragmentele o citireape frag mente Ei analiza acestora. ti.rrof .

"'"ff. cu obiecti.-:-----" caremisoari naturaqi nivelulpe rgr proceselor proouselor ..:T".t2 l I llilt'ilriv' clas.ri*..*p.r.t "n." elevilor sunt comcreativitatea activit iqi de invlqarePrln careses-ttmuleazi cu suport intuitiv (pebaza aif".td rextului literar. tesconcreteprin carepot f i valorificaterezultateleobqinuteprin -. a planwlwidizaohat du iarigt^ra a IV-a). Evaluarea viabilitat ea...i. folor.povestirea orali 9i sc risi a textului lirerar. Daci estenecesar.Elevii pot memora unele expresiicare le -ru plecur le por i.eaaluarea" r --"i --. o utnuersapia generalizatoare bazatextului pe o c'itireaseleaiz.9i anucareisi dovedesc . scriptirne temei. igi gi Texteleliterarestudiat e constituisuportpentru diverse Pritnare. pot fi: Acegtia simpleintrebiri. acordi de se r rlr. complementare' "u"l u"r" qi metodealternative. .probele orale gi pr".@* lrt gcncral. ini.r.a"fitlqili tareacu ltemll resPectlvl. l)rin.mai multe lecgii.ezaoltat ' scric_rea (clasa l lV-a)... planwlwi de id. se poate realiza citirea dramatizatd.ln lecgiile limba si literaturaromini crearivitatea de elevilor poate fi stimulatii prin ac tivitigi de ?nviqareagr-eate elevi. printr-un J9. rro-"i puqini libertate de inigiativi copiilor.ii. ori de cite ori estepo sibil. 2'. cxcrciliudc alcituire a unui text folosind: expresiicarecongincomParaqii.. lc.r.i orrtonime. formea^zi J".ngi..i a titlului.'i"r. acegtil iqi insugescsensuri conotativ-e unor cuvinte9i.r* in care rezultateieinvlqirii sunt in concordan qi .".. sub forma Je intrebiri: ".'d" " tipul de compoziqie).i prin formulareaideilor principa.. metoderradiqionale ir. cel pulin doui lecqii.exerciqii .tntrebare+ rdspuns piriea?e"ului.caracrerisricile 1 +. i niqiaiiueielevilor (de la alegerea .r sutrstituirc: intr-un tcxt clatli sc ccrcsi inlocuiasci t lc nrc/atrtouimc vintc ctt sinotri .texteleliterare se studiazi in unirigi de invigare..Report"rrl gi i"i"l"i.i attePtat' deci item =.vizeazS.:. (cu sau fera elemente . anumite expresiioferite ca suPort etc' Irg anumitccu. asiguri un climat educagional -..intrebiri structuratesau de tip eseu' de elementele mai sus' dar 9i tipul de rispuns lttt-l*rl.ri .p .^*d9 rol: .rd. plan wl simplw(clasaa III-a). ...il.-!:yil:"Pr ezintl.. mai mrrlteobiective. pot dp"ri a" "o-p"". . foarte agreatd elevi. cu'inceput/sfarql.i.. o ltrtttcsti rea rtralda textwlwinaratia (clasaa II-a) gi formwlareaplanulwi simplu rlc idci (clasaa III-a).liJ.t. planul d.clcviii$iinsugesc srrucrurigramaticale.i#.rnq probleme. clcviiidcntifica lrt ir rlctcrnrinanlii spaqiali tcnrp olali qi ai . el evilor carevor fi testagi specificuldisciplinei. de literar. rriisiturilc fizicc i moralealcpcrsonajclor.ii. ca instrumente item i.. a o J'ormularea mesajwlwi texrului lit erar. '-comPonenteale unui instrument elementele i" ttry:--fS@*rlr!!gf9P.i.ri cedatl de formularea obiectivelorce vor fi tesmte' Tipul itemului estedeterminatde patru factori: .. In sensul marlare.totalrtatea formanqeloratinsede eleviin invi lare..tior" R .. me probele scrise.t.""qii. figur i.la fiU.de pildn si compuni o convorbire de reIcfonic i saf.6.Formulareaitemilor estepreOrice item testeaz1. grafice)urmat de o intrebare. diferite tipuri de de evaluare r.apreciazi-er. 9i .gt$ili?i" ... vele educagionale ProPuse vedereaadoptlrii celor mai bune decizii educa.: de la compuneri p"...i."R1. modernecare Penrrustimulareacreativitigiisepot folosi mijloaceaudio-vizuale opti m. t citirea integrald de incheierea textului literar.r"r"-in qionale. t c'itire amodel cfectuati de cadrul didactic.la compuneri ie la compuneri t1U9a"i.rporrl"rical (iuvinte gi expresiidate)...rrrlrri-" al" i..fi 7 _ .GhiJ-i" rrruzeu /Gridinazoologici"..ei. cel 3.r lV-a.nivelul gi tipul de rezulmte aleinviqi'rii. gi . -"i creativitarea poitc fi stimulati gi orienrati prini-un plan de idei. compurrericu tem i/titlu indicat. sinonime. cxcrcitir.gr"i narative9i deilustraqiiigi .. influenqeaziinviqarea.{ezi14 de evaluare.f"ri r" 9i vorbirealor curenti.rcliunii. Prin texteleliterare se imbogiqegte se activizeazd"vocabu larul gi elevilor.fu rnizeazi'datele ^. foior"r..de stil inviqate.. in funcqie nivelul clasei.

de tipul: .Unde locuieqti ? .i personaje alt final.eporterul: . tuie compunerilelibere nararive.Cum te numesti? .i a antreniri i in discuqie mai multor participangi.d escriptivegi mixte.aacestuijo_c constituieposibilitateaschimbirii rolurilor o .Ce reprezinti sporml pentru tine ? O caracter istici. sau Creativitateasepoate dezvolta si prin diverseexerciqii lingvistice.Cum igi petreci timpul liber? . a Alti posibilitate. li se soliciti elevilo r si-gi imagineze ale intimphri.a stimula gi valorif icapotenlialul creatival elevilor o consride .Ce aptirudini considerici ai ? . Pornind de la textul literar narativ.

ilrcA ( itstlrcarca itcrn ilorsc rcalizcazd. apdrut ment estearta poetici argheziand 1927.. .e tipwl d..Dumnezeu piatr .erdspwns de atteptat.ln funcai.nt d"111(.i spiritualita te. da-nu.. .ampreficut"..searardzvrdtitl".veninulstrins te".i^r" r" ptrrrnti o inilgarepe treaPtaspiritualitigii.....leagine '. oameni pisiri copil vestmi.4 SubiectulI I Tesrament de Tudor Arghezi corect-incorecr).:. scund cdldtoare inalqi mtcr cintitoare inqelepgi albe alb mic ascuhitor (2) Item subiectia 'obiectiv de evaluare:elevii vor fi capabilisi prezinte trisi turile unui personaj dintr-un rext narariy studiat Enung: Prezinti principalelet risiruri ale personajului.cusaricilepline/ De oseminteifoetul estedepozitarulvieq ii9i aspiragiilor m]ne".itemi de tip eseunestructurat.visuri gi icoane". din graiul ?:"-1+"Tnuri pentiu vite" plimide.. in eseuri. B.itemi de tip rezolvarede probleme.itemii se clasifici astfel: (t) itemi al ciroi rispuns irt. gropi adinci".ficui".i implinegtenirevalori 6stetice prin cartea niscuti din .. creit@@rime te rioari gi faqnde transformirile saleinterioare' Arta poeticdesreo operi literari carecuprindeun ansamblude preceptereferi. . .din zdrenge.r prclucrarca rczultatclor obgitrutc.pe brinci. _.. . r. 'f baza ceimai importanti liind: obic ctiuitatcain notare tipui de rdspuns o.robilor.si-mbie". . (2) itemi al ciror rispuns trebuie. .frimantate". Enunq:Alegegi coloana adjectivele din B potrivite penrrufiecaresubstantiv . unele a.hrisof' gi . din idealurile stribunilor care te m enirea .(2) it emi semiobii aia i : . Exemplific are (1) Item obieaia de tip perecbe eleviivor fi capabilisr aleagidinrr-o listi adjectivele ' obiectiv de evaluare: potrivite penrru substantivele indicate.Proce sulde transformarea bu.. .ntstr.printr-o indirjiti gi indelunga tl striduinli.am preschimbat".irt a"rr-o tirriJ"'"ptir"i.treapti" pentru urmagi.in careeul a titudinilefaqi de lumeaexstirile sufletegti. Si defineftevolumul in fruntea cirui a se afli poeziaTestament.../Sudoarea muncii sutelor de ani"..cuvintepotrivimuguri si coroane"' . . A.. . [.1de"irat-fals..ripi gi.] miere".pc mai rnultor critcrii../Birrinii-au adunat . .cartea le virsate-n poetuluidevine."?de IJniversulpoetic se-nalglca .ul pcntru Prriccrarca rrdrrrinistnrr"cir gi ircmilor.l"bor"ti. din coloana A.ca gi pcnrru admi_ ::l::11. trudegtela fiurirealimbii poetice. ' Prin abundenF de verbe: .arte Poetice.i interviuri.casi se.. in E wl liric aparein ipostazapoetului congtientci menireasa estesi lasecarno..torcind"..preschimb-e pa-n condei Si brazda-n ielimu5. ... in la boratorul lui.: ctiv q. [)intrc ircesre tipurr' clejtemi sc aleg dtxrrii $ Genwlliric cuprindetotalitateaoperelor literare. ' morqilor 4i1. {g!$iisc-qladlliin urmiroarclc carcgorii subcategorii: g i (l) itcmi obiectiai: lru TESTUI. . sudoare. t.amivit". ... poetici. .. Poezia Testacare deschi devolumul Cwvinte potriztite.sintagmi care semnifici limba poeric.itemi de tip pe reche.sain nurilor mareriale valori spiritulle implici trudi. ezatein fruniea cite unui volum. direct sentimenteie.. poe'ji ...itemi de tip eseusrructurat.cuvinte potrivi te".itcmi cu rispuns scurtl . .si-njure" 9i de metafore: . printre plivani. : f:l cu alcgere _ trcml :: 1:!:l: multrpli.ripi*..te .. i.. La rindul siu. iesela iveali miracolul creaqiei Poetice .ru iegitla luminl. Ca purtitoare a acestuitezaurde istorie .intrebiri srrucrur ate : (3) itemi subiectiai: . toarela creaqia in Tudor Ar ghbzi gi-a exprimat convingerileartisticeadesea.de obiceiin versuri. s-auinilqat pe treptelevieqiidin .[.--"$ r l)irr punct de vedere al ob iectiaitdpii tn notare. poerul.

Cealaltl componentil a .. simqindu-i lucrarea corozivd: .. Cuvintele . pfin si se zvircoleasci. .Dumnezeu"6stesimbolul spiritualitigii.hotar Poetice. a-i continua opera..cenuga inalt..ci cu ... cu doui iumi pe poale". a materialuluigi a spiritualului. armonia ei. aminiind datoria . .s tipin".. Versurile ripiezintFt o defi nigiemetaforici a creaqiei .ta lutului.a ittcat/Stdpinul.cdrqii" a poeziei..doui lumi pe poale" pot semnificacoexisten. ca yn laP cu injunghiat". tr: si aspiratiiale omului cu careeul liriCse identificl. . acidul care-lfacepe sti$.fiului" (urmag ului) de tri".d epiatrl" sugereaziduhul pottic ridicar din factorul rerest.u.rob" nu trebuieinqelese sensullui social. epitetul .vioard" careco nqine.estec onqinutulei ideatic' sentimente . pri n carelutul se transfigureazd'..Durereanoastri surdi gi amain fI" ievine sunet de .i" din ...cele..

a.u. a ll tillncr $r ircccir.rrrgrrrrnivraja nepitiunsului tainad e careestepatrunsunipoetul sugereazi aonorrriua cuvlntccu nuanqc Dntru tainei' L a polirrrf..1t-. .ncroase...". lrr fragrncntulcitat.rncul laboratorului 9i al semnificaqiilor.e a reprezentat-o .cei trei factori implicaqiin arta creariei:depozitarii.."rc tttistcrului !D()rlrc aqa paradisiacd.domn. . ii amard".i...slovafiuriti"): ..r.Din bube. o treapte"r -. ca de altfe'iin intreaga poe zie.risc clouii ilrrstr.Ji"qer ..ilie.ca f. exprimi fascinant ulpioceJde poetizare vieqii.cartea fiu lc.unelecu sensde personificare in (.o. ci cu inii taini/gi-nto"rrr"i I ./Biciul ribdat se-nroarce si in .ccl cirrclcc(:pteirz..... epiteteadesea dublete. fiuritorul de noi universuri spirituale.._.. crre vor.rrrrurci obs cure/Iesitila lumind din pidure/$i dind in virf.pri n aceste plcxitatea ei.Pecareascultind-oa)ucat/Stipinul caun qa p injunghiat".i.ampus"..rrnplu llrilt sc co'-tt"xt collturcaT'i lurnii.stlpinul" esLc poczia. rrttr.i .)...".sporesc-a ni i'treqiner"". r..rlui creator al unui univers s piritual (.*..de nuntire a inspir aqiei (.rd.. in viziuneaasuprapoeziei....cllrritrri noroi/Isc at-am si frumuseqi prequrinoi..Eunu strivesc .durerea noastri surd.]". ..prin conotagiilecontextuale:nu-"r.i ei albe luna/nu micgoreazi' .consumatoriide arii.intinsi lene.Slovade foc g'islona f . care ' Eul liric esteaiciexponentul tip al lucifericului . repetiqii (.fJr*". mi..eceptorii.amluat"... .rtit tttctrr[t .caun ciorchin de negi".iunia lumii":.i rrspiraqii -.sugrgm.i.... .striiburrii". rima esre imperecheati.r .i'"-"..flori..aproapefiecarecuvint devirrc rrrctafori.. Arglrcz." Vcrsurilc finalepote nt eazS. ^\ia. tot metafori -. (. in printr-o suiti de metaforeinedite: ...Ei. trvinic/$i_izbiv egte-ncet pedepsitor/Oarrit"vie-a crimei tururor. Mesajulnu esteinsi pentru citit orul inocrrlt.rc op()Z. Originalitateapoeziei consti chiar in forma de tesrament (titlul si primele doui strofc) in careestesc risi.r..rirr.fer... u.."r"ie a" minuni" .a. batrini -i).robul"ccl ( Jr('..i" etc.icrulcald") .veste-ncet pcdcp sitor"." r"i.slova foc") cu rruda geniali de .). 'raielr"aa'J#Jr.... .seira rizvrltiti" .cunoaqterea.estetici genial CharlesBaudelaire volumul Florile rdul ui). tairreleau celema i diverse 9i metafore cuprinzindu-se lumea umani in frumuseqea comtnl'.t. pcntru . buze ori morO . Sintaxapoetic..r poctr.r-i."] g.eslceclcptul aga-numirei a uritului" pe c".l""rina alrora" refuzamisierul lumii.raTura obscuri./Domniga suferi in .paradisiaci.sursi de inspi poetu l. Poeziadebuteazd o a lul oprrcse situeazi nizuinqa de cunoagtere eului minuni a lumii/ si nu ucid/ cu mincorola de a" . Universul uritului (in lrtretttflritttc:cz rgr.verbele.) enumera-. .cind.lutttirl:r" tl..a6 I t rl t'orrot:rtiv: cititorul.r crcrt-o prirrsr"rfcrinqi. qii ctc.trinii"gi poctultruditor..iirr ... l8 tlcr acccrl ttitr"rdirti./l{oc lul durerii de veciiintregi".fi rulburagide mesajul.a" larmgcul cu liri c. Versificaqia contribuie la crearca armoniei acesteipoezii : versurileau mdsurr dc 9-10 gi 11 silabe.de fapt. .rl-r upur forme: ..domniga intinsi lenegipe canapea".cind" s. acelui de cunoastere inseamlua..in lexicul inediq de o prt.abundente.rr.b i.r.opcra filozofici a lui Blaga./Cafierul cald imbriqiEatin cleqte.este il..metafore.i dcscopcrit a frumuscqi pocticoin spaqiul u rirului gi al degradan_'l'ttclor trrf rri. din s e cunoagrerii constituie multitudini de taine. l)omnul o ci teqte.Intinsi lenegipe canapea.caun gap comparaqii injunghiat".a a sirrrlirii.ttrritri/Irnpirechiate-n c arte se mdritd. ca un ciorihin de rrt'1ii.r..este de intuneric".trul racunoagterea ip arc i. cum rea : cuioas te lucifericdqi cwnottterea tttctirf'orci ."rt. cclor cir!utttsc..gindirii umane. ritmul -iambi c. .uc clcl'irrit poeziaarghezia ni.i de frumusegea dar nu vor putea pitrunde in ei .b wni (strd"r lrurtii. ochi./Fir-a cunoa$te ci-n adinculei/Zaceminiabunilor mei.izbi. poaiU gi ea flfrlprcnta originalitnlii:inversiuni(.crccxpresivi prin cele citeva cuvinte populare.. prin aicuns/ in adincimi [i'./Robula scris-<r.lirug. ./E-ndreptiqirea r'. semnificatia termenilor-cheie ob .

noagterea Conceptelegen liric .de aceea cosmici. nu insr mi bucur ci nu gtiu jurul meu.verbal Opozitil luciferic-iaradisiac se ...a urmare' trpul nelelumii. . idcatic.versul scurt '-"i..aratl'unNichitaStinescum aita V.-n .mic9o.rrnorgi. prrt. '''"E. Menireapoetului grmal mlnuin transformindu-le taine..vieqii renun! c u bucurie la cuun creator.p"ri..o"ot"gia poritivi (..rn . meniri p. apdrutin 1919.r-eazi")' urmireqte f l uxul afectiv 9i p oezia Veisificaqia l1n?tr"ri in./aga lareifiori de sfint mister"...-.i maiprofunde ist.r"-rrt. cici n umai aV Pot sdproiectezin mt'sterullumu sunf eu si luirrrriL din -un 9i tnpelis..lumina altora" estede t in dulcelestil clasic de Nichita Stinescu Conceptelegen liric qi artd poeticd. celor cu o conotaqi.'r. sa: ... coplrta...rzare/ctt imbogiqesc euintunecata .spo resc".i .nt"l gi.rtinq"loi. un rost gi vaiori.p.suri g i mai mari/ subochii mei". ce lro. a potentamisterele.apirutin p.."rir avind r olul de accentin discursulliric.de aceea sd duhului m"u..tegi mai taretainanopgi i." odrii pitrunde secretele qi nu pot si gtiu ce ....f..re cltre ""t" "er"i.negativi (.-Ei-i*pii"ir..lumina mea "(a eului poeric) gi .. Relaliainrre . mlnltoare uti lizat'Verestesubliniatigiprin.i..[*'"ii"\rlceleriiltlotit..tot ce-i ne-nqedevenirea universului. mai retoric. Astizi filozofii n-o mai zofii au .t" .ttt.sugrumi"-. Discursul liric se consrruiesre jurul me mforeilurninii.Eu nu strivesccorola de minuni a lumii de LucianBlaga ".. la vegnica Siunea in univers ies/seschimb. care-izvoriscdin celemai intime necesitiqiale.. d.J.mirestei'...i trcmuriroare/mire...... "rt."g"le.ucian BIaga.registrul. Eu nu striaesc corola de minwni a lumii deschide primul volum de poezii al lui l.taiun ei asemenea . Prin intr-un fel asepoetici' eul liric es tecunoagterea da .veacuride-a r indul' filo.H"g" ""pli"i. .""" car" di titlul intrein gului volum.il*ilJ. ili. "lbe.il pfa"g a. o*ul trlebwie fie " absolutu lui..rovinedin dragostepentru..vezi p. pini la .t. 85..gte gindirii magice..i artd poeticd.Poeziaesreo arri poetici.atitudinea lumii.vezi p' 85' 7970.cici eu iubesc/ gi flori gi ochi 9i buze 9i morminte".iubesc") opun .."r"r expresionistal permane nteiraportiri a poetului la dimen.imbogdqesc".Poemele luminii..rrti-. un ochi lduntric se deschide9i dru li .. o bala-..

... vcrs. . Iubirea insumeazi frumosul din toale r}. . ^p^ti1i^ poarti iarcadu lcelui'stil clasic..uio 2./ El avea.j.. aurit si .pasul poezie.9t" eul creator prin iubirea-muzi gi prin cre aliasa. .p"sul tru i.. i. ivtai rp.. astlt'l .. itl 'l ccst cv c l' s t lr ic oll8c s ti o n a tc c i d c i ..titlulintre gului volum.de vitami ne..idilei. cretuluiin abstract...i.eu ramin" con semneaziabsolurul pe care-l . de asemenea."ie . 11v11ra.i muzi.lpostaza . Acuzagia tmpo*ioa fiecdrwiadintre delincvenqi sustinuti cu probe teera meinic e.J"il in actul creariei sale. (nume predic ativ exprimat prin verb la modulinfinitiv) .rniu. Jc -pr()r)Lurrc rcflcxiv. in celelalte strofemonori me diferite.Pasul treceeu rimin".ti'j rf tccva. clrr_gi ipostazade damna r.r_ surilc au valoare incanta torie...ti"i.pronume personal..o secundi.. i ubireafiind o ..dirrrr_op^rer" .olat.dinti-un bolo""rr. poeziain dulcelestii clasic esteclasica. poem. cuno"gr. . Nichita stinescu ne surprinde.. primele ..in. .".' 2..i.rrd"rrtalizarea dupi scufundarea adinc in i nimi . poer u_ trece. deopotrivi .. al'creaqiei poetiii cc. iubirea devine muzd. poatefi interpretati.qie. doui strote cu aceeagi monorimi. J. 1... vers concluziegi vers ul.i."iu.r.. a fi este verb copulativ. .cici substangele ta circumstanqialide c auzl.t.adverb de mod.pocrrrclcigi rneritltitlul.rj:l...spargigitul pregioasei lnolrecta.tr-ut q.al. s-aplam..toate configureazi evolugia ..prin intuigii gi.. '-r. .carea dat. iubid ." titfig"rilor..r. $i prin acesr tcnle creatoare. Nichitasun...propoziqiesubordona. .printr-unfenomende .i afcctarc.si procedeziastfel" ... Sttu.dit . lcr rltclriliVicircscu"$ivarsi cu.rransfigurlTj . amintind d.tnt"l.t.. -oz"ic. " D.ri".rit. desrrreci.:. inlduntrwl(sticlci) * prcpozitie 3.. modernitatepo eziei.(atribut pronominal genitival) Dorirya lui estede a cdntala pian."1 rialc q i spirituale.roare.3!l tiv qi cu tr nrctaforirnaiabruptd.u prrnJi.preficirorielacrimiin trigt.""sirc blestematisi zeiasc i a.Jrpe.n b".i.. '.4.r."ri f""aa..Anwarulastronomic".si sefoloseasci un ciocan" .. feminin gi poetic....t"t:l-"B.de viage il. definegte sul pocricdin accst volum.versul . conferS.poi in poezie. .pe soarele sub pitic. vers laitmotiv.. cuvintul wndd semn ificidubla reflectare il. B.. aco ntemplatorului: aceea .-" cririiul Eugen simon (Scriitiri'r:iia". l)oczia....renronic curtoazre. de subordonatisubiectivl .ffi. a"*"1_ goari".poezia.t doil. trtitri srrfcrirrlccrot icc.. 3..rlitr tc rafinari". re"'. isi lua ratia zrlnic .Stau i1ti1s ri lung''.viz iunipoetice.i. (verb awxiliar) 4.rrul rrei iz. sugerea re iu'6irii .. u"rrrrri .cir gi prin instruirente jongleazd. Nici in situaqii dramatice nu-qipierdearapiunea.i-"eilil.. ln text.. [r rtritt' nrljcctivprouou'ronxl nchoti. -cirei clevirtcins pira.l ti" reperarde patru ori (laitmotlz).s{.r". atit..r. .imi-este fo"ri.. p"r^rrl il.. (aerb predicativ) Pelt^1 apor-tulsiu la dezvohareaaeronauticiifwsese rdspldtit cu prerniul Nobel.t" *.i. Sub accstaspcct. d a r c c c u d : e c donri nl estcj ubi l rrl ."qiii.a eul .inefabilul ^^^r.. A apirut . lrrtilnireacu iubirea.i.rt" "r.r ttrrt'i. o revclal-ici] eu l-am fost zdr it in unia..propozigie depusese inta riseri ca piatra" . .. S tarea d" r"_rpi. ' ' "rtirtice..Sub oriz.-prin care se pregetestetrrrri. se va rransDune ce i.i al Parisului esteo deosebire de la pimdnt ca la cer.""aa/irr.og..rccstc sintagme metaforizeazd.i... Anual se decerneazi premiileUNITER.. "i-"11"i lalrric". .ll".nasre ..e^tehnica simbolistd.pov st " liric o exprim.. mai . genialcu ideile gi cuverbul (slo vapoetici).i a. Intre aspectulBucureqtiului.i.creaqiei (. de ozi.slerapoeziei.ii.5.'o ..e lur. 9i id""l to. ... pi """-" Strofa a teia exprimi revel agia poetici.j.propozilie subordonati subiectivi.. cuprindecin ci catrene..ontulpoeziei.igi relevi i""p"ir"bll.rtlvcr dc nroc{..z Inima / incet mi-afundi".i.in dul."-.propoziq iesubordonati cornpletivi ..".i*i u.. sticle" ... ry rr..-" "9i...e.i dupn anihilar. d exisrenri gi in poetica cu care se incheie discursuliiric .. lui . caerotrc'l 9i ca artd poeticd.rr il: rubrrea.rr..

. nu C. cu 2. A.razna .. a facecu ochiul/mina . Orice artist igi creeazd. adve rbiale: calea-valea. aduceamina-gi te. de aceea.a o lua la goani.Subiectulal IIJea .a da bir cu fugiqii. bdgared. de-asila. aface. aducere de aminte. mai-mai. pas c. swbstantivale:bl. din cein ce.upa s. a o facelatd". a da de-adura. aga aga.cumsecade.intr-adevir. Vroia si continue colaborarea cigtigltorul concursuluide urba nism. precauqie. de jur imprejur. lume proprie. 1. o :! I }il. l. cu stare. la cor.a. gata-gata. Locuqiuni: . a-gibig a minqilein cap. adjectiaal e:de geniu. din cdnd?n cind. a a .a-gida seama. din nou. prudenqi. a spila putin a. n v erbale: a ducecu vorba. aveade gind. prelios: valoros.luare-aminte. din cale-afarl.cu minte. griji.gare seami.cu totul. pe neasteptare. cu de-a gi cor 'pururi. cu dinadinsul. ljc r t I t: 4. a proceda:a acqiona.o lua.eseamd:arenqie. I . de alti s.(betaie)in lege. a da mina.pe ici pe colo..

Eta uarta scolar.4 d$. cele mai date factualedespreevenimentele ln fiSa de eaaluaresunt consemnate de import antcobscrvate cadruldidactic. se lnsemnirile investigaqiilor referi la: . regulilor etc.pr<>bcle practice. * invcstigaqia. justificirii rispunsurilor.1 )ri c tc rtirro s tri " vi r i l l )i i rcaun i rti col cl csprcrcv i i tcrrrc:l ccl u lclor. rat .p.acurateqea .i i t:rqii nccstc nl'orrr irr: c (calitativi). sistematicd comportamentuluieleztilor timpul acdvitiqi lor did.proicctul. ir ' t r l iit or i rl r" c v i s tc .lui (ladrul cliclirctiirtrcgistrcirz.. . greu de e o obqinutpe alte cii".principiilor. de c unostinlelor.alegerea tipului de item cores punzitor fiecirui obiectiv. . Mcto dele tradiyionalevor rimine mult timp metode de evaluarefrecvente.I25 1trttgresu.Elevul gi cunogtinqele si explorezesituagiino i. . . l l(:t I Strbicctulal III-Iea l. mai des in clasi. a comportamentu lui elevilor.-ir'! I rr cvaluarc se folosel c : t c metodetraditionale: -. .Itt t t t t t t t . .de exemplu: ? .fl exibilitateamodului de evaluare: posibilitatea a alternaintrebirile in funcde qi ede calitatearispunsului.ilffiFlegere a in permanenr cadrul didactic.aplicarea inregistririi gi prelucri rii faptelor.re o rnetodi de evaluare de sau unei numai prezen\asau absenqa caracteristici a unei acqiuni. Probelepracticeau o aplicaremai restrins i in cadrul evaluirii..Observarea d acticeesteo tehnici de evaluar carefurnizeazd. . seried e informaqiiutile.realizarea elevului.posibilitatea . oralegi practice. curs.portofoliul.1 . cu ceilalqi a plu. .comunicar ea discutarearezukatelorcu elevii 9i pirinqii.elaborarea adecvatia schemei notare(analiticisauholistici).graficegi descriptiv e' Scirile de clasificare prin carecadrul didacticineste Lista de control/aerifi ca. Pentru realizareapr obelor scdse trebuieindeplinite urmitoarele cerinqe minime: . \i .probcleorale.claritateaargumentirii si forma prezentirii. cooperat/nua cooperat mult.feedbackulimediat.interacgiunea directi profesor-elev.In aceeagi probi scrisi esterecomandabil sefoloseasci si doui-trei tipuri de itemi.1 I Stoica. .in ce misuri comentariileau legituri cu tema? pot fi numerice. unui produs sau/giatitudinea Cadrul didactic poate urmiri procesul.:rutocvaluarea.strategia rezolvare. unui elevintr-un nucomportamentelor con{ineclasifi carea Scarade clasificare mir de categorii.rccstc probe se realizeazd..d1i. . elevula ur-ainu a urmat instrucgiunile. .stabilirea scopulu iprobei si definirea obiectivelor operarionale. de .lism dc control (vcrificare).probclescrise. . si . el evul se ionsulti de"rezol'"arel sarcinii. respectand .Proiectul seincheieprin prezentarea faqacolegicu . administrat 9i corectat tlc:c:rdruldid actic. exemregistreazi etc. incepein clasi prin deo PrciesJelesre activitatemai ampld decit investigaqia. . nu doar una-doui ore de LgsgiSgjg-e ste o activitate carc dureazi mai sarcinii necesio . Mctode instrwmente evaluare de Si " !lr'i'"q4c'r'j. Prin intermediul programei.elevii sunt informaqidespretem aricalucririlor practice.: .figadc cvaluirrc dc .proiectarea unei strategiide ameliorarea dificultatilor constatate. in .scrierea principalelecerin ge. Probeleorale reprezinti metoda de evaluareutilizatd.scara clasilicarc. .in ce misuri elevul p articipl la discuqii .Elevuf'primegte sarcin l prin instrucqiuniprecise rezolvarea are posibilitateasi aplicecreativ t[ o gam i laign de cunogtinlegi capacitiqi. itemilor.. niciodati . Adrian.evaluare a comportamentelordin domeniul afectiv. ocazional ' frecvent o intotdeauna . Probd inseam ni orice instrument de evaluareproiectat.chiar piin incercarea fiil.Se ptrrrc prob lemaasiguririi unui echilibruintre probelescrise. Pr in cel . mctodealternatioe/complementare : * obscrvarea sistematicS.s0l .

" saude grup. figurilor.. . .gener materialuluiintr-un raport.ul ta reprezinti un instrument de evaluare . tehnicl. dupi ce eleindivi dual vii se deprind cu iceit dp de activitate. In timpul realiztrriiproiecrului se evalueazi: metodelor de lucru. .acurategea complex careinclude rez. Tidul/subiectul estealesde profesor la inceput. alizareaproblemei . teleielevanteobqinuteprin celelalte .al egerea .organiz area . .acurateqea .Ca qi investigagia."pottului asuprarezultatelor obqinute.calitateaprezentirii .fi proiectul poate. .corectitu dineasolutiei. .utilizarea corespunzitoarea bibliografiei.igi pot alegesinguri titlurile/sub iectele.rrilizareacorespunzitoareg i in siguranqia materialelorgi echipamentului. lo.PqrLshkul Aceste rezultametode gi tehn ici de evaluare.

feedbackuldin par teapirinqilor g. Prin exerciqiuse repe ti funcqii minrale (psihice) gi -. in exerciqiul formulare a ideilor principale qi a mesajuluietc.. Aclrian. Existdportofolii elaboratesub indrumarea cadrului didactic q iportofolii standartlir.ate. informagiidespreactivitiqileexrrapcolare elevului.r. iternul 1. ale compedqiilegcol.ral. prccun) s:rrcini q .in lang.u-t'.a originalitl$i. careconstient "".suri ce ei le realizeazS. A tttoaaaluarea (ladrul didiitic trebuie si sprij ine elevii in dezvoltarea capacitiqiilor de auroe vrrluarc.' si adunepiesedin porto folii penrru a comparareahzdrile diferitelor generalii. Exerciqiul esteo metodS.iqinl se .tuturor formelor de activitatecarecapiti. 2. r'tnalt tip derexcrc_i1iu acclaclccrcativitatc.exerciqiul lecturii integralecu voce rare. este'ometodef undamentali.. Totusi. Obiecthtele ciclur ilor cwrricularein inadpdmkntwlprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect.rltrrl.duce la dode a ..ror formi estedecisi de un centru acreditat.cartca dcviziti" a elevului. datelepersonale.dezvo ltarea unor capacitdtigi aptirudini intelectuale fizice. c Informaqiile rezultatedin autoevaluare vor comparacu informaqiiledeqinute se clccadrul didact icdespreelevprin alte metodede evaiuare. Caragiale ' Genul dramaticcuprinde operedestinatereprezentiriiscenice.in ritrn propriu. de I Stoic:r. op.pe si rite g.priceperilor..sraale lrilitc tlc cadruldidactic. ln clasele primare sepracdcemai multe tipuri ale exerciqiului citire: de .stimulareacapacit igilorcreative. 131. elevularelibertatea adauge si materialele conside :tt('rtcccsarc. tul literar. u rnlirc$tcprogresulacestuia la urr de :. Ia tipul ccl rnai sirnplr-r c stc dc dc excrciqiu lirrrttullrcaunor cnunguricu cerinqe indicati -. autocvaluarca. 3.gi deprind.a cd. . . proicctul.citireain Eoapt i. povestireaor ali.('nr('str-ualtul. pii.i rcpetat.rex" motiice. 1n c ualuarca portofoliului cadruldidactictrebuiesdaibi in vedere urmitoarele: .pondereaceamai rnarea vind-o metodeleformative. carepresupunedescifrarea textului literar de citre fiecareel ev. .ni" conrpunerilibere.unor deprinderi.rlc.. ajungela: * consolidar ea. sr a lnrqlatrver. scrisc prlcticc.. Rolul exercipiulwitn formarea capacitdpiide receptarea mesajulwi scris Receptar ea mesajuluiscrisin clasele primare. n utocvaluarea comportamentelordin sfera afecti vi se realizeaziprin chestiorrirr pi prin scirile de clasificare. la alcituir eaunui tcxt. . * analizatextului literar presupuneexplicarea cuvintelor gi a expres iilornecunoscutegi exerciqiulde utilizare a acestora noi structuri. fiind o metod5" executar e unei ac{iuniin mod repetar. a.orienrarealor profesionali. Un portofoliw cornplet trebuie si mai contin d. dc la un an de studiu l a altul saude la un ciclu de invitimint l:r l:r .p. o im pprtanp deosebitl in perspectiva auroeducagiei permanente. si reqinl numelepersonajelorsauake nume proprii. Modalitateafun* dlm .erilor..vezi Test ul 1. subiectul al III-lea. . . a. Strttctura elernentele gi componente portofoliului sunt. . adecvatS. TESTUL5 Subiectul I I pierduti O scrisoare de I.observ:rrel sistcrnici corlrp( )rranrcnrc a .insu-sirea nogiunilor.regulilor. cit. raport cu obiectivel esi standardele in educaqionale. rczultateleobqinute. teoriilor careseaplici in situalii variate.in mareparte.Pentru a se asiguracitirea conEtienti.periodic.adici procesulinsuqirii cititului corcct.de pildi deprindere a receptare bALrdirca de scris.rlni ln activitatadidactici. pirinqilor. p. a.sriinformezepirinqii asupra portofoliilor elevilorpe mi..sa ccarl elevilor si"a utoevalueze portofoliile.fluent gi expresivse realizeazd.i spccifice fiecircidisciplinc" f )rrtololiul.i.i r l.asigurindu-se transferul de cunoEtinqe. . .e2I lr' 1rt ivt'st' pr=olrclc orirlc. L. caresepun in poitofoliul clcvului gi se vor ptezenta-.sris c asigureci portofoliul a fost realizatde citre elevi.prevenireauitirii 9i a confuziilor.prin variatemetode. srructuri lingvisticecare exprimi dimensiunea spaq ialisi temporaldg. a spiritului de independenti.intre careexerciqiul gi-a dovedit eficienqa.'t st'. -.li se cere elevilor realizareaunei sarc inide invigare: de pild. la I')xcrciqiul. morale 9i trisigi turi de voingi qi caracrer. co nstient.. si su bliniezecuvintelenecunoscute si scrieexpresii/strucsau turi lingvisticecarele-au plicut (le-aureqinutarenria).1.

gi dc. ci nu mai unul u mai multe acte. contedie. situaqiilein care apar personajele. ca fllacterele. respectival cititorului.a. d intre ceeace ilOrsi pari gi ceeace sunt in realitatepersonajele.farsd.umorul 9i ironia . amuzan" " Asadar. funcgie aceste de . . in dc elemenre..r-no.comediaare acgiune deZnod.mint ve3ln comedieseridiculizea zd.a forme de comic. Sursacomicului o consdtuiediscrepanga dintre aparengisi esenti. moraowri. unor situagii.vicii. esteo specie gentilui dramaticcareprovoacl buna dispozigie risul prin a ii -Comedia t#qigarea rno.. 9i limbaju l si numele acesrora. . lm entele vezite in sufletul spectaitorului.de i ntrigd. godern. opereleliterare dramaticenu mai con{in scenesi tablouri."rr"p r"r.r.tipuri uman" .urilor. meloiramd.naruraconflictwluigi'serrde dlnacte. chiar dialogul poate fi diminuat in favoareamonologwl wi. oierele drama tiin dram/.DupS."r..aspectul viaqi surprins.'urile.entalede expunere estedialogwf iar struciura operelor dramaticese compune scene gi-tablouyi. Sursede comic s unr mora'.". comediapoate fi de caracter.aodeail.ln teatrul !f pot fi clasificate : tragedie. Comediapoate'fiinprozds au in versuri.

gi situaqiicoscrisorii pune in evidenqd carac[ere moravuri.intrebat de un prieten cine invinge in aceastilupti polidci.intruchipind electo ratul turmentatde politicienii corupqigi demagogi. moPunctul culminant al conflictului esteplasa tin scenaintrunirii electorale. 95 iar picrdc amra dc Aantaj.Nae Cagavencu. avocat. scrisoarea f*n Tiplttcscu. in schimb ul scrisorii. cinste anorocosului adversar. gefulopoziqiei.simt enorm 9i vid monstruos ". comenteaziautorul) . celebrudiscursimpiciuitor: . ramolismentul lui DandanaApariqiaCetiqeanuluiturmentat.. alte situagii comice. va inapoia scrisoarea Agamigi Dandanache. Cel mai savuroscomic este com icwlde limbaj: celebrele discursuriale lui Farfuli gi Caqavencu. poli.desfigoari Doui gruplri politice se lupt5'pentru a9i impune cantru alcgerileparlamentare. comitete gi comigii.dar esteun so[ inc ornoliticianwlwir)ersnt. toate celelaltepersoCu je vorbesc incorect: pronunli gre . candidaturii dc Prin ternacomediei. Iati avantajele progresului! Iati binefacerile unui s istemconstituqional".desi zaharisit.i i oferi eze pentru a gisi scrisoarea cu gi si-i percheziqion casa siu.. gineun Agamigi Dandanache.Zoe.aiul wmil dupi bunsuofulos"la dator ie. Caqavcncu ma nifcsmqia cinstca in noului deputat. femeia imorald .tf pierdutd. La re fuzul acestuia la rugiminqile Zoei..corupt pentru ci are . mai mult.aptrruttr 1884. sau mai pugin o negti! In sinitatea iubitului nostru prefect! Si triiegti pentru fericireajudequ luinostru !". manevrele elcputat. 1in 9i fiind susqinut discilime.Zaharia Trahanache. caremirturisea: . rispunde ci unul . fr untea cireia'se afli'prefectul $tefan 'f ipitescu gi ZahariaTrahanache. inco erent. Autorul.Dupi lupte seculare. creeazd . zinti se Com icul d. che creeazi" Coffictwl apare clar din prim a sceni a actului I. Caragiale. promiqind susginerea nu de care . Trahanache.estc in crcaqici L L.. Si ngurulpersonaj cinstitesteCetiteanulrurmentar. tipw l politicianulwi demagog. cfutiga lupta electorali zi.Odiseea" pierde precum: intrunirea electorali gi bitaia in viltoarea cireia Caqavencu mice. electorali.fira scrupule. Deznoddmhntulil repreneazl incitierarca.eZahariaTrahanache o poligi pe careo falsificase. iati visul nostru realizatl. in festaqia organizatS. fiind folositi ca armi politici de citre Nae Caqavencu.lupta lui Nae Caqavencu pentru obginerea pol iautorul dezviluie coruplia din viaqapublicl 9i de familie.senilizat*Dandanache . Trahanache-$tefan Comicul de caracter. mici" .Farfuridi. diferite funcqii gi o mogie aparginindjudeadversarului plui.ciruia Cagavencu aritasescrisoarea. care au durat aproape treizeci de ani.i senilitatea. cu atit mai mult cu citZaharia Prefecii credeci e plastografie..susprezidenrulnumeroaselor condusi de Nae lui din candidatura TacheFa rfuridi.. $tefan Ti pitescu nu se lasl gantajatugor.si-l aresteze Cagavencompromiqitoare.$tefanTipitescu cedeagi Va candidat urii lui Cagavencu.. amantasa. anunqe va fi sus{inutin aleg eri ci al cirui director coproprietarera..momentin careadversarii impacd.maiprost decit FarfuAgamemnonDandanache. ca . gi cel de lim baj sunt amplu reprezentate ca prin tipurile de * p personaje: refeaul abuzivcu aparenli de onorabilitate $tefanTipitescu. excepliaZoei gi a lui $tefanTipitescu.Nae Cagavencu premarcanti a judeqului. de Calavenc u. pencampania Acpiunea estesimpli: in ca pitala unui judeqde munte se.Ghiqi Pristanda. in elidatul: gruparea guvernamentale. perj simbolic.p e de alti parte revarsl critici la adresa de o personalitate fectului. tice clela sfirgitul secoluluial XIX-lea.Gagamiqi".caredoregtecandidatura.oliticianwl pliticianwl prost.adresatiZoei Tra hanache.care clameazS.familiemaresi renumeragie. Lipsit de aceastiarmd.Titlul indicl intriga. .pi erderea animeazi campania electorali. ridi gi mai canaliedecit Cagavencu": . Capiliria in ciptugealacdreia afli scrisoarea. pe rul comite ab uzuri: ordoni poliqaiului. ilogic. compromiqit oarepentru a o folosi ..spre deosebire Caqavencu. . lui Urment in careZahaiaTrahanache anunqicandida tura Agamiqi Dandanache. Accepti si conduci manicu d.. suisoare lui O Capodcrp cra a scrisoriide dragoste lui $tco conredicde moravuri.. . tipwlpomoralitatea. se fiind ameninqat lavencuse umilegtein fagaZoei.Ghigi Pristanda.i altidati. gruparea opozigie. toqi suntem romini!.lirritor" p veros.emoravnri estedat de triunghiul conjugal: TahariaTrahanache-Zoe Tipitescu gi de moravurile politice. rugind-o sil ierte gi si-l salveze..Si mi ierqi gi si mi iubegti ! pentru ci togi ne iubim !ara. ln ziarul Rdcnetul Carpapilor. .

raze sc incoerentesi incorecte: Farfwridi:. prim esc! atunci si seschimbepe ici pe colo . la douisprezecetrecute fix sunt la tribu nal".antajul politic) viaqa personali. inare etectcritic sporit: demascl imoralitateain viaqapub lici (.cini rea Farfuridi .Iutridarea.....Am n-am treabi. compaGagamiqi... in gters..Si n-am parte de Zoigica"... dagi-mivoie.dandanale".nume cu sensul. ce aclamim ? No i aclamim munca. ticul sIu verbal: .sit neologismefranquzegti. putem zice. cunosc sensul nu ra. sa incurcituri.Brknzovenescu personaj gastr onomicd. iati visul nostru 1. .senilitatea ridicolul percu celebrulconducitor grec antic gi iului.Dupi lupte seculare. Din aceasesenliale . gi.i anumein punctele.te' parlamentele. iul. dilemi nu puteqiiegi. careau durat ap roapetreizecide ani.femeie cicilitoare". dar urisc pe triditori". Cataaencu... construie f. Agamemnon r in sugestia Dan danachereliefeazd".... aparigia pretengia de politician imparqial. prostia. ... rradesivArgire.i in reacgii. prin co ntrast. scoate evidengipladtudineagindirii.nulitate. ..agacum sugereazl.. primesc! dar si nu se schimbenimica..numele areca rd"dS. e sublimi. ori si nu se revizuiasci.Din doui una.creeazd.. . ori si se revisci.. eprezinti politicianul incapabil.. Am zis!" Capavencw: .cu toate partidele gi in sa. O scrisoare privatd.incetineala g indire. . .cum spuneTrahanache) prin 'gamiqi.. Zabaria Trahanachesemnifici zaharise'ala.Scopulsocietiqiiesteca Romini a si fie bine gi tot rominul si prospe1". dar lipsegte Soqietatea noastri dar. ir. Numel e Dandanache cuprinde in structuri cuvinwl dandana gi. . deci estetipul demagogului. .Industriaromini e admirabili.Pdni cind si n-avem ri noi falitii rgtri?". noi. care nu se face de loc in lara noastrd!".Ai puqintici ribdagi c uvintul ca". Titlul comedieicompleteaziintengiacritici a autorului . personajelor Nwmele gi esteo modalitateindirecti de caracterizare aacestora surd e comic: numele Tipdtescu relevi faptul ci personajulreprezintdun tip caracistic viegiipolitice a vremii.

.d""rnolt"readeprinderii de citire coredi..l9? ta Subiccttrl ll-lea nl A. Clasaa II-a Da ta. cu . apreciind .. "u pe fizicegi moraleal i personaielor bazainformaO:.cind cu geneostenitesarasuflu-n lumn nare" . mingiiere O confruntare de idei ii oferea satisfacpie. elevii treblie.. td. ..baza plan.a inainta.satisfacgie. fo.pronume personalcu valoarede pronume reflexiv. 2.. gi expresiv..pronume relativ compus..obscur.texl....punctuaqre. fot B. .piind.propoziqiesubordonati atributivi. unui ionqinurul ac estuia/pe. lu minos vs. lexical9i gramatical. ilustraqiicu personaieanimale.. 4.... I a conqinurultextului .. .*ili.propoziqiesubordonati circur nstanqiali timp.fluent proPrie cuvinteinsylng drn.. ortind-o. a simpi:a percepe.:"'. jroiratt ' instructai.. . problema deszipezirii.. nemw lpwrnire mulqumire. .pe grupe ' .2/ P.'mixti Scopuri: .. a oI ulttos (a oluptwo : senzual..dezvoltarea cor ctt fonetic. casetl audio etc. 02 si foloseasciin exprimarea O" si rispurrdi cor. mifac ci n-aud. vs.rii de exprimare .girrclire. 3.corect' caligraficcerinqele r.i la sfirgirul lecqiei de. a 2. trii. suferingi. ceeace .resPecdndsemnele O. O.asuJ'la:astinge." (Mihai Eminescu) o interjeclie: Seauzi optit: de! t substantizt:De po atefi prepoziqie.**l.a avansa.e.. a Cit.p.Capitalei' in a.... . . a esolwat omti! zgornotvs.frontali.tiilr. Proiectd'elecPie Model orientativ de Proiect pentru clasaa II-a Scoala Aria curriculari: Limbl 9i comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini lnvalator.. Prim-ministrul a . calm..t.J frerar. plicere. intunecos. ..r B:lT# ". independenti.in text este pronwrnenehotdrk t (aparela forma de feminin . patimi.elor .toate). tuturor sinistraqilor de zdriiexpozigieipicorgani insiqi inrervenite. de .rli."i intimPlirii' consecinqele S tratepii didactice -.l /incit mI credeamintr-o lume de basm.. O: . Proiect de lecqie in Subiectul lecpiei: lara Pro... adaerb: Md"tot intreba.. pr epoziyie..p.i"Jf*rer"rile furnizate de text. c.. conjuncgie..rar (inviglt ura pentru viaqi). ginditor(oarc). de rpc careinsi la simqimca-n vis pe toat e" . t substantizt: Iot esteadverb" .tilor de Alexei Tolstoi (II) Ti pul leqiei..propoziqi esubordo"gi uatl circumstangiale timp.col elor. J i.cici [. *p. ie ..innegurat in biografia lui era un moment obsiur.pcrdele-ntr-o parte c6ndle dai' .in ritm proprtu.propozigiesubordonati circumsranlialide timp.negindit. evolua.a rap Ca*p uI mir a. 3. J. l. adjeaia pronominal: La miting se adunase oragul.rcgindit.genul feminin gindit. pe obiecthte opeiapionalet: parcrrrsul. tihni In peisajulmo ntan giseaintotd eauna tibnd qi implcare.in text este t conjwncpie swbordonatoare: . a propigi v s. interjecqie.adjectivdemonstrativde dep irtare. gdnd .pre pozigiesimpli. scrlsefl orale.tollre in scris. l.propozigiesubordonati circumstantia li consecutivi. a regresa a progresa..-.rpri"ae Ol -"ri. a capacitiqiide receptare mesa.i a.cere...... Actiaitat. #..z/ P.explicaqie. mi. linigte. Subiectulal III-lea l.. [. Revenca discuqie i. tot .propozide 1iesubordonaticircumstan qiale cauzl.. tiilor formula te. . Mijloace de inadpdmi'nt: .. turi era compromisi.De vorbiqi.Era un gerllde cripau pietrele. fluenti g i expresivl. in odaie luna varsi pestetoate voluptoasaei vipaie" . si citeajci corect. didactic.] ea din noapte aamintirii o vecie-ntreagiscoatede durerir' . dcea. reqinind o." joc euristici."" c" va intreprinde g uvernul b. numirul singular... ideea i#i?"rruq1. conversaqi e M. regindirc 4.propozigiesubordonatl circumstanliali consecurivi.rg" Buratino. de . exerciqiu. diapozitiv/diafilm.retic. Mi fascinaapusulsoarelui.. s) durere: chin.f .] dureri simpitetoate ca-n ois...ie"ical 9i gramaticalla inrebirile adresate.

r Nu se vor re alizatoateobiectivele intr-o lecgie.ci numai aceleacorespunzitoar e tipului de leclie' .

Ce facefiecare nal t .c a l4ftu.ie animale: . siluete lorih plange sau..tltl9*i?gi. ). ' e d1ntaptelefr vorDele sale? .. chix.agini .. motan.frontali .. tix. povestlfl cu .dia. .Ce trisituri alefieci. Poaesti . ..5e pot prezenta siluete .orali .Alcxci'l'olstoi.sa mveqe ceva. diafilm'sau ioc d idactic: Recunoiste personajul .scrrsa .frontali .expunere hierar in lar a Pro5tilor de Alexei Tolstoi ' .CumsecomportiBu.Citeste fraementele. Gr. Momcntul organizatoric 2.exerciliu de creagie .individuali formativd . _ I I ' t.individuali enun! ! .formativi .Pentru viati. de exempl:u: fix..Desprecineeste in aiest text literar ? perso. pix. Aprofu^ndarea textului .si-gi aleagi un personaj preterat. r Momentul de sc riere: -'pregetirea printr-un . Captarea atengiei 4. rlo.orali . dix.Explici de ce vulpeai ...iomportarea persona.material didactic: s'Juete per sonaje. Joc de rol: Iniqiaqio dis. . Enunturile exclamative .vez. ursulpdcdlitdeawlpe (pcntrutextgiindrumiri metodice.exerciqiu de citire selectiv i din iare se?esprind trlsituri alepersonaielor ! .Itl IlibliograJ'ia: .r l.problematizare timplat in continuare ! ." .dln4a .e s ugestii metoditr.. Citirea integrali a textu..Dirijarea invigirii * instructai: realizarea climitului educaqional . urs etc. orala a texrului literar r Imaginali-vi ce s 'a in. de plange. Verificarea temei scrise l. .i aprecieri.joc didactic acestepersonaie.Citegte o Ci tire pe roluri . casetiaudio. l.joc didactic lor. Chcipa aur.. pityea integrali a textulul llterar scnsa individuali formativi orali frontala individuali Pe gruPe tormatlvi r Se analizeazitextul pe bazaintrebirilor: vorba .a ctivitate frontala si scriseacasi vor fi veri* individuali ficate din puncrul de vedereal continutului si al regulilor grafice. persona. Lrteraturd pentruceimici.frontali lui literar .derol cutieintre doi colegide.conversalle ratino ? * orall .conversatle oln oasme.vrzlo nare de.orali .conversaqre .formativi oPovestirea integrali..si povesteasci textul pe bazainsu giriiconqinutulur.frontali . diafilm etc. inqelegind .orald .exerciqiu .. .Iormatlva joc de.. lional. Citire selectivi: .Spuneqigi alte c uvinte iare sl rimeze cu ix.chsere'I-Iy. n ix etc.migcare . formuhnd rispunsuri. apreciindionsecinieleintimplirii: .planfe cu im.elor .Transcrie ul timul .adresindintreberi.joc.ordonare/plasare a vulPe.materialul didactic desprinzi pregitit rui personai.prob lematizare se idreseazi lui B?a. H.exercllru tino spunindu-i .exerciqiu .deg! teptufegiinq eleprule" .actrvrtatePe gruPe .sslsgie texte de comentate.Anun(area titlului lectiei ei a unor obiective 5.itas Educa2005.Pe gruPe sprepiqanialui Buratino' in discuqie Pot interveni q i algielevi.si citeasci pe roluri. in_ sopited. video. Obiective: . mix.. drix.exercrllu orale ultima replici !" ..audigie vizionare sau pozitiv. Joc didactic: Jocul rime.Irraqii Grirnrn. 48-51 pp.Lr. . de .

joc de migcare . elevsaulacutrele gcolare'Evaluare a norarea. .itemi cu alegere . se realizeazdzilnicin activitliile cu eleare evaluare funcqieformativ l.joc de mimici -::"'#l' l"." vii. formativi gi sumativi.exerciqiu . ' prin carer ezultatelesunt comPade criteriald estestrategia evaluare Egalwarea rate cu stand ardesau criterii prestabilite' Eoaluarea norrnatiad repiezintd strategiade evalu areprin care rezultatele elevilor sunt comparateintre ele in vedereaierarhizlrii . un joc de migcare. : (2) itemi semiobiectivi .i. i n interacqiune cecu lclaltccomponente: predare.vizeaz6.ci feedbackulimediat.problematizare poatcfi: Eaaluaraa r fornrali qi informali. invatare. Manualul pentru cksa a ll-a. formanqeloratinsede elevi in inviqare.itemi cu rispuns scurt. ln r. . Temapentruacasi(exerci qiile 9i 3 de la pagina 2 67.itemi de tip rezolvarede probleme. prin 'b. . toalitatea proceselor produselorcaremi."l Pentru cadrul didactic evaluarea reprezinti orientareain planificareainvilirii .AceastarePreEaaluareainformald esreaceea zinti strategiade evaluareceamai frecventi. .soarinaturagi nivelul pergi . itemilor.itemi cu alegere multiph.ele vii iau siluete de personaje si interpreteazl.D 2 I 4 101 ) 5 . cu noi exemple.. .orali .oalrorra asiguri feedbackulcontinuu. Eaaludrile fo rrnale.frontald .tl cel mai i^r g..formativi 6. corect-inc orect). doar mimind. . . Bucuregti. Conversaqia incheie.Marcela Peneg. itemii se clasifici in urmitoarele : categ oriiqi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali (adevirat-fals.definireaconceptelor ettaluaregi itemi. realiza Pot ac easra firi siluegi te sau migti.apreciazimisura in carere zultateleinviqdrii sunt in concordanqicu obiectivele educalionale propuse.Scopulacestei acesruia. da-nu. Limba fi literatura romind.explicatie spuni proverbe. cei mai importangi itemilor serealizeazdpebazamai Clas ificarea a$eptat' {iind: obiectivitatea tn notare qi tipul de rdspuns Din punci de vedereal obiictiiitdpii tn iotare.itemi de tip eseustnrct urat. vezi pp. Defilareapersonajelor . criteriali gi normativil concursusunt-examenele. verificlrile reelizatein cadru! ins pecgiilorla clasi. . dupl un anumit interval de timp al inviqlde rii.Explici titlul ! . E'oaluareasutnativd esteperiodicl. .conversatie de re: Ii se cerecopiilor si . . Tipuri de itemi Penuu.Irccdbrckul 7. realizatede instiruqii specializate. (3) itemi subiectivi: . 3. rile.itemi de tip eseunestnrcturat 2.itemi de tip pereche. furni zeazl datelenecesare vederea in adoptirii celor mai bune decizii educaIionalg. continui. . cu scopul cregteriiperformanqei formativi trebui e si fie permanenti.83-84 din prezentalucrare. tncheierea rctivitlqii/lecqiei mentul lui Buratino ! . intre cele doui Eoalwareaobiectiad. uoolrorio. evalulrile naqionalegi chiar desfigurati de cadreledida ctice..2004).finalizindu-se cu note' c alificative. Tipuri de eaaluare Evaluarea esteparteintegranti a procesuluide invigimint.intrebiri structurate. care relev i progresul unui foriatiud esteaceastrategiede evaluare evaluiri nu este sale de ficienqele in inviqare.qi eaaluareasubiectiad -labazade limitirii tipuri de evaluaresti criteriul obiectivitiqii in notare. . are caracter bilanq. r obiectivi qi subiectivi.Arigurarea retenqici a qi tronsfcrului o5 t.::::: . Editura Ana. Aceasti ""r". ln continuarevom relua doar clas ificarea multor criterii.nr.

Evaluareainfluengeazi inviqarea rezultatelep ozitive intiresc motivatia inviqi. I Strrit:ir.i p. l:]valuat'ca A<f progrcswlu.r.giin alegerea metodelorde evaluare.relevind eficienqa acti vitiqii sale. cum sl invege. 14. arati ce trebuie si inveqeelevul. rii gi sporesc increderea elevuluiin propriil e forqe. Scoh. . riiur.

cdcimila Domnului: " lac de-ar fi.tiinqeazipe feciorii sni gi-i suPuneuno r incerciri de voinicie./ $i la rizboi.doarn-am a trii cdt lumea.Vcrbulesteparteade vorbire carearatd. Acegti itemi se clasificiasdel: . Cum vid:eu. nun ta ca incununaa virtugilor dovedite de protagonigti.virit in sperieqi".b) ad verb. a.. alungat de un urs grozav carel-a .itcmi caresoliciti un rispuns scu rt.... frate-meu dagi ci sunteqi poateculcape-o urechedin parteavoastri: la Sfintul Aqteapti s-aimplin i dorinqa inainte.in spagiul liber.a-i ci s-a implinit vorba ce ea: mincarea. Povestealui Harap-Alb a apirutin revist a Coworbiri. impirlgia estepopular.ii cereCraiului hainelede gine re.incepe cu formula iniqiali: .Craiul ttn.Ei.nici tu e tti de impirat. Fiul omului gi numeroasi zicalece relevi menmlitatea ingelepciunea mare. Caracfiruagieinigiali.. posomorit. Craiul . iar verii secunoscuseri.mediane gi finale). fhceul inqi :le din tinereqe alegeacelcal careminincd ji'. Verde-impirat..duci-sedin parteamea cine gtie". adici itemi al ciror rispuns tr ebuieselectar dintr-o listi de op1iuni. Asa-i ci ne-amincurcat in slibiciune ?" Es. Ex isti o propriu-zisi. La despirqir tatalsiu. Ca orice basm. degiesteo creajie originali.i destoinicia i sii pentru a constat a lui par atitudineagi gospodiriaunui qiran inrmportamenrul Craiului..Pentrufiecareliteri scrie. rtele mai mare al Craiului. urmattrde intrigi. 9i si vi ii mei. obiectegi cifre magice. d-e gi o gami .. litera mici de mini corespunz i!iv. o Itemi semiobiectizti elevul trebuie seconstruias cirlspunsul.. Poit de Sfinta Duminici. sefriminti cum si indeplineascidorinqatadl ui. elevii si fie cap abilisi recun-oasei definigiasubstantivului.. literare la 1 august 1877.ca si mogfiul escpimintul". inapoi"' I Uahl de nepogice are!Vorba ceea:La placinte. f)e exemplu:eleviitrebuiesi adauge cuvintul/cuvinre le carelipsesc definigie: din . iir. de acgiunea teristiceoriclrui basm sunt: ptizengaformulelortipice (iniqiale. (2) iterni al clror risp uns trebuieelaborar. [lnun1. e grozavulurs care-iiesein calela un pod. fiind bitrin .. un lucru. fratelesiu. toat i Yiaqa feciori de craiu.frunza frisinelului.. Si umblad numai aqa. un fenomen al naturii? Opgiuni: a) adjectiv. .c) pronume. careavearrei feciori".0 rl I ln funclic de tipul dc rdspuns ageptdt..itcmii sc clasifictr asdel: (l ) ircrnri ciror rispuns esteselectat al dintr-o listi de opliuni. ci de ciini nu mi tem rr".. Cdlinescu).. Ex poziyiacuprinde acestiLforrnwld gi gi in acgiunea aremporalitate aspaqialiglls d i citeva indicaqiidesprepersonaje.. L'Desfd.. gi decit si incurci numai agalumea.intreblri stnrcturare. limbajul personajelo r din popor.ec ul intimpinat cu batjocuri: .eevaluare." sau .\ ^ ' I 103 . degeaba "[. lor gi mai ales curajul.o iemi narativi carecuprinde trei probe de voinicie gi finalul.] voastri. . Iixemplc: o Itemi obieaiai.Numai fiul cel mic suferi. Craiul. Amu cici era odati intr-o qarl un inipialdcareplaseai... pe careo milostivise.. Astfel pregitit.i niciun fecior e si-i urmeze la domnie. De mulqi ani cei doi fraqi nu se mai vizuseri.o oglindire a v ieqiiin moduri fabuloase"(G. nici impirngia pentru tine. ii di cu si a ursului in caresedeghizase il sfdtuiegte nu seinsoqeasci omul sp in 9i . I . dragul tatei. acliunii basmului cu prindeincercirile la care Craiul ii supunepe basmulutcuprmde incercarlle lui per ipegiile Harap-Alb. basmulcult.d) substandv.r atic..iri-mi de giini..s-a grlbit si se inr ci. Ca structuri..cltunu. .. si-i pe cel mai vrednic fecior pentru a-i urma la domnie (intriga basrnului). a unui pirinte nemulgumitde feciorii lui. o . mai stricaqi .i sefereascide omul rogu..demetaforespecifiCe de personaje-cheie"r.. bro_agte celui de-al doilea {ecior le . sunt i bine si gezideopartecum zici.. .astanu miroasi a nasde om'. e. Cum senumestecuvintul c aredenumegte fiinqi.urarea Urarul ll a. basrnulsc clasific[ in cult Eipopular. Basmuleste.. i-a scrisCraiului. Un elemenrde originalitatea basmelorlui Ion Creangi estetocmai impletirea lui losului cu realul li aceasticaracteristici esteevidentdin Poaestea Harap-Alb. av eanumai trei fete .. nu seindcplrteazi foarte mult de modelul basmuluipopular. Obiectitt d.i deznoddmint.lmpiratul Verde. iqi caracterizeazd prin proverbe : .

ane etc.49. p.degi existd.zf. in carese nareazi. in riscul ghicirii rispu nsului.) pe carele inving in celedin urmi. preferabilitemi se cu inalt gradde obiectivitate... Idetn..animale ndzfl. z ln evaluare recomandisdseformulezediferiretipuri de itemi.. Pcntru a se realizao evaluareeficienti.l in funcqiede autorul individual'sa ucolecI Dicl:ionar de termeni literari.i romAni..p...intimpliri fantasticeale uttor petsonajeimaginare(feqi-frumog'i.trat TESTUL 6 SubiectulI I Povestea Harap-Alb lui de Ion Creangi Basmul esteo speciea genului epic. .vrijitoa re .ale riu[ui(simb olizateprin balauri zmei. cazulacesr&a.p R.49.'"*i:.v 2.iy.aflatein lupti-cu forge. ctc. in cadrul disciplinellimba iitur rturu . itemi subiectivi de tip eseustrucrurarEi eseunertruit. popular saucult. trebuie utilizaqi gi itemi cu rispuns consrruir de iltre elevi.).ne.. r v..

nici la bunitate. in drumul spreimpira tul Ros. il in Irrt'lrisdc rccstain fintini .iidentificepe fita ceaadevi.nwl feciorului de impirat..Slinul de fel nu samini in partealor. nu nta lui Harap-Alb cu fata impiratului Roq (deznodimintul). mod cic..i ^ i." inf. se inakd.tz. ca gi forrnulamediani .Fata tmpdra tulwiRogreprezinti farmeculfeminitiqii. Pisiri-L. se calitiqile personajuluiprincipcrsonajul.Acestaiitaiecapullui Harap-A16(pinctul culminan. fliciul riticegtedrum ul spreunchiul siu si va fi nevt'it srl-ltoctncasci slugi pe Spin. antreneazi tlnirului.irrtlrolic. Noblegea darul prietenieiaparevidentlaintilnirea cu_cele gi cinci personaje grotegti. in felul lor. la gi. tacol al formirii gi al maturizirii Personajele grupeazlin mai multe categorii:Harap-Alb. au irisituri supranarurale. pc la rroi.seuit i qi rabdi""Cular nirrc:ri. mornent. si c.ipsit rlc expcricnga vielii.ajuti" sigi dezvoltecalitigilatente:inteligengd. Setili).. Ros.sii-o a4uci pe fataimpira^tului gi. dat oriti lui Gerili.cd daca fi fost in banii lor.gig"le.". prin t:orespunzitoridealulu i moral popular. va fi ajutarsi in deplineascidoui un tlirt inccrcirile la care-ilva supuneimpiratul Rog: si aleagd "macul nisip in timde -doui grulnop{ii gi s.tutc u pielrc scurnpc in fine.Fataii urmeazdpe tuftriVerde. l'ormdrii .siliqile"dln gridina ursului. Spinul va incerc_a scape Harap-Alb dindu-i porunci tot mai greu de in delrlirrit:sa aduci .u ndeildemasci pe impostor. ni ci la chip.r q.daria si mai vedem" [noi] ce sepetrece speccititorul/ascultito rulin acest lui h masi dupi plccarca Harap-Alb". irrOchili 9i Pnsiri-Liqi -Lungili descoperi cwzdtoareafeternl. calamitiqisociale(Fliminzili) sau aspiragiiale ormcnilor.Aga il urdse_ de tare acum. o cind qi cind mai rostegte incurajafa ceacesrlucru gi calwl:el vegheaza.facecu dingii. a Spinului.calrunitili. slugalui. slugi a Spinului. il vilzind cum se comporti cu Harap-Alb ..umul tindruluipcntruviaqi. Sph.ru siml'.. 1i.ata impiratului Rog: calul lui pi turturicaei trebuie si seintreaci in incercarea de a aduceapi vie si api moarti gi trei smicelede mir dulce ..lupt a dlntrc binegi rnu.fantezieinventivitite vergi bali.ca de Ucign-l Crucea ".capete* -. fata impiritului Ro. Ajuns la impiriqia lui Verde-impirat.t I lrrrap-Alb. s-ar fi lepidat de ele ar Spiin. il readucela viagi pe Harap-Alb.pcIa noi". spccific. naturale (Gerih.I t04 l)r'trrtrtrl l'cciorului sprcirrrp:irnqia Vcrdc-irrrprirlt sprcirrrp:ir-at ul cstc lui qi l{o. Acesteasuntpersonaje anapoda.capulsi pieleacerbului"b.$ir lirrurvt. estede sunt manifestirile experienqei in . fi elibeiat cri condiva srr schirnbe identitate a. il ajuti si seformeze: SfhntaDwmini cd pu-ne incercarernilospal fizicului gi forgaspiritului. In de curaj qi mai alescapacitatea a ved eadincolo de aparenge.zdrivane9i o aduas cc impiratului. Pcsemne inima le spunea Spinul nu le estevir gi de aceea ci nu-l puteau rrristui. simbolizeazl. personajul.izrcaztr stup pentru roiul de albine._r"cprczinti tlr.iarcinenu . a inde ciudaqii peli tori la curteaimpiralclepciunii gi devotamentului.lrunr inchciatcu rasplata fireasca: nunta si ped epsirea riului. consumi uriagacantitatede mincare si biuturi impusi de impirat sub amenintarea mor[ii. Hnqigurile pi durii in carerlticegre t . gi.clii.gidin ceasulacel aau inceput a vsrbi ele irt dc-clc. l. lipsegte basmullui Creangi.rrSpinul s ede drepr fiul Craiului. ajutat de Setih gi Fliminzili.i tlificuluqiivielii.iltzt:. bunitate.in-vizduli gi-i di drumul de -ac_olo). nizdrivani pentru cI rc. si de . sc duceaco lobc gi rnaruri . carlsplati.. doringadepigirii limit elor (Ochih. Din acest feciorul craiului devineHarap-Alb. r.intruchiparea experiengei viaqi. irr lrrczentareacdrora naratorul relevi ar taportretisticS".'Harrp-Alb searati milostiv. are o infigigaremul t mai plicuti gi samini a fi mult mai ()ttlcllos.de unde se bat mungiiin.principal. Formula de incheiere. prinlesele prives ccu antipatiepe Spin..qi-Lungih). cu ajirtorul cirora indeplineste toate corvezi lela care supune impiratul Ro!: supravieguiegte il in casade araml.Trecirrd toate_probele carese contureazi un portret complex. Naivitat eagi imprudenqa rransformi. unde fusescatrasprin viclegug. Cal ul il omoarl pe Spin (il in.. Izbinda-va fi a caluiui.t). apoi izbinda saasupra icnia destoiniii testeazionoareagi-l . Uriar rneazd.sclirr irrtr.De fiecare dati este ajutat tlc Slinta Duminici gi de calul siu nizdrivin.rati din tre cele identice..cittcarcbanibc virrtclc. personajecaretesteazS.i gi minincd.inrogiti.generos bun gospodar: cruqiviala fuinicilor si impro9i v." rJfoi-eazi. Harap-Alb mai estesupusunei incerciri de cdtref. Ultimelecuvinteale basmului sugereazi din similitudi neadintre universul real qi ceIimaginar: cinc mai acr-rur qincir-rca.nd.

.pini vei muri gi iar vei invia. in rlte rrecere. o cxperienlicapabil. imatur. si treaci intr-un cerc eiistenqia lsuperior.apare.eangi. expresiilortipice in scrisullui Creangi zugrivegteo natur i rustici . marcatprin nunti.i . zatorilorrc. ini.. gi descrierea diade Spredeosebire basmulpopular.Unic prin geniullui. exclamagii."anticipeazidestinul personajului. reia esredeplin format.i stilul oral datoratabungror e$ti).tuigii-gidarul anticipirii.Rolul ei reprezinti p utereadragosteide a facesi renasci omul iubit. nu o trece. basmwlwi Semnificapiile podul sub care agreapricraiul deghizatin urs. Coborirea ?n infern se i ncheie cu moarteainiqiatici.rcu gi iu Eminescu.bucurogidin primul moment a fi gh icit in el o congtiingiinruditI". condigie titarea. prin acea cn M"io.afa cum fata implratului Rog qtie ci va aveanevoie de cele trei de smicele mir dulce . JurimAntul impus de Spin fecioruluide impirat de al sluji . Poaestea Harap-Alb exrstanumeroase loguffiind apro ape (de celor cinci zinte (ceatiadin casade arami) si ampledescrieri pilde poftr etizarea de Alte elemente originalitatesunt wmorul. pp. riminind un reprezentant artisticecareil gngtle aqad..constnrcqii denleide interjecgii. sprealti lume: trecerea sunt profun de:podul marcheazd. artisrulindividual incintat si populari a d evenit Creangi esreci in el colectivitatea pe pluteasci marileapeale graiuluiobs tesc. un stilist abrrrrdent.in carepredomini naraqiunea ."1.. eroul pierzindu-gi idenspirituali noui la capitul cicare-iimpuneo traiector ie devinerob.ora1.Mulqimea estetical cazului lui folosi"d formele oralitlgli. personaje calambumri. acestea are viaqi.estrans vigoare a congtiinqei tipic al Junimii.zicale. scriitor din linia realismwlwi Negruzzi..si duci la un nou mod de existe nqi. lui un ca viaqa.api vie gi api moarti. neasiminatalui putere de a evoQr.rnu. fknti.2 105 l' 2TuclorVi. onomatopee. dialogwriamwin lwi absente. in realikte.'rn l.este9i inceput al lui se riticegte es teo probe pe careacesta. drumului iniliatic. populare..l rra'pro 1._p_rin .na semnifici coborirea in inf ern. Int"e resui 1o"irh. 15 si (> . podul cu n unta furnicilor-reprezinpddwrea-labirintincarefiul craiuspreo mai profundi matur izare.

Aceste "ciirriUqi motivaqia jocul d idactic.metodeconversative. voinpresuPunexersa rea suti difi. reb.predicatverbal. problemaeuristici.limbajul. dar mi-a plicut mult. valorificeresursele si mo bilizezeresursele si este De asemenea necesar se creezecondiqiiPentru afirmareac apaiqimint. jocul didactic.rolul inviqitorului fiind ace.brainstor mingul.incit. in jur .de pildi.area lui rivisiti. impresiile/pipeisonajul!". 4. (art. igdrii.ti" si ingeleagiceeace citescqi ceeace scrlu' Cititul gi scrisui.. Ideile pe care le-a susginur discurs creeazd.il.). inviqarea dramatizatl. + s. fiecareelevsi ci teasqi constant.foame . Nc-a izb it infigi. i adv.i substanrivpropriu) 3.ipare lectualpropriu al clevului.. mi.. spiritul de observaqie.) N wmaitu ai puteasi-mi spui adevirul despreceleintimplate . necesitl efort congtient.. in lecqiile si de ci congtient. (subiectnedeterminat) Ew si Maria m rgemdes la teatru.propozigiesubordonati circumstantialiconsecutivi. 2.metodede comunicarescrisi.loculiune adverbiali. conversaqia tizarea. gi individuale.corespunzit oaa acriviriqilor de materiale mijloacelede umane." 9.Copiii trebuie si tt. dezv olti imaginagia. creativelnsu.cindva") Iqi spun o datd. l. Condipiilerealiz drii acestuiobiectiv cadru sunt: oparticipared. 2. tragerela sorpi . il de ln activitatea invigareun aPortdeosebit arejocul didactic.i i.model Subiectulal IIIJea .etc. introducepropoziqiaiubordonat i completivi directi. . cum ' adverbr elativ. 2. eazdtrisilturi de caracter. in propoziqiasubordonari are funcqiade nume prediCativ. 3.Aceasti metodi creeazd. f. fireassuccesiunea Cadrul didactic trebuie si asigurecl imatul educativadecvat. 1..audio-vizuale. 1.. .. bdgarede seamd. b.i didacticede tipul: .corect gi fluent cel pu qinun enung.dc-mi pare" .bazatepe efort intea. 4. c. este si congtientizeze voinqaI' a. (subi ectmultiplu exprimat prin pronume personal. Rolul jocwlwi didaaic in tnsu$rea cititului la clas aI conttiente. e . lrr luptl. 2.. B... In cur ind vor dispirea monedelede cincizecide bani.prepoziqie simpli. la de diriior. (adv. de .textul liter ar". (adv. elevii trebuie solicitaqi la textul citit si analizat..i rea iemeinici a ie*telor literare constituiebazapentru exerciqii de puneri liber e carevalorificl in grad maxim capacitatEa receptare de expri9i re a mesaielorsc rise.a. .conjuncqie subordonaroare (. . i-vcrbpredicativ. -. Sefii demn ori de cite ori impr ejurareao impune ! 107 l:rontalcpc grupe. curn .doar" ) Nu mai frecventaclubul artigtilor! (adv. Ploui in averse.FiecareelevsI scriecuvinr nou-insugitegi si formuleze enunquriorale 9i s crise' si-gi exprimeopinii referitoaOri de cite ori'esteposibil. de Exerciqiulde cirire selecrivl9i dramatizat i imbinat cu exerciqiul exprimarea elepireri personale.subiec t.i cu metoda conversalieie uristicedezvolti capacitatea >r a ui de receptare mesajuluiscris.. in deruti in rindul opoziqiei.elementde relaqie.propozigie subordonatoare subiectivi. nu de mai mul te ori.introducepropozilia subordonati circumstangiali mod. imaginaqia voin9i dezvolti gindirea.de lungiduracomplexe. Odatd plenui semo cilitorie in jurul lumii.Spuneqi ine reciti cel mai expiesiv?". ilor tuturor elevilor. lwarecwasaft. aducereaminte. relalia siimwktipd acadrului didactic cu elevul.I t0t Subiectul al Il-lea A.i concu implicagiivolitive gi afective. dctiaittili dt inv . preponderentmoderne.cdaud" .RegineCit mai multe expresiifrumoasedin.rrnl inrtrrrtttenteale lucrului cu cartea'ale muncii intelectuale. r/z . de in subordonatd. facere de bine. Actul ciritului rebuie imbinat $i cu acelaal sc risului. S-aintimplal agacum mi-aminchipuit. 3.complementindirect gi subiectlogic. inviqarebazatepe obiectivede referinqi clare..) C.Recun oagteqi e despre. iar al elevuluide partic ipant activ gi congtient.prin efort intelecrual limba gi literaturaromini. asemenea formuleze cel pu{in o propozitie referitoarela mesajulscri sreceptat(textul literar citit).Sepot real izajo. eforatl. .a izbit cu toati forqaflanculdrepr. in ritm propriu conttia ntda eleaului. . propriu. f uncgia complemenr are de circumsrangial mod de Nu qtiu curn se numegteacestcaste l. Citirul giscrisul sunt activitlqi intelectua le depuni efort congtient.. mijloacede tnvdpdmhntmodeme. metodedidactice forma tiae precum: metoda exerciqiului. memoria.

Strategii d.l.ereceptarea mesajwluiscrisprin efort intelectualpropriu al elevwlii Formareacapacitiqiide receptare mesajuluisc risse realizeazdprin a strategiididacticemoderne carepresupun: .idaaice de formare a capacitdpiid.

Sunt bitrin.i graviteazd. Ci vru eaun domn drept..Yl'zind ci rimii cu figiduiclilc.. agacum relevi discursul. esteo i" coplcaitoare in celelalte doui piese. Recue infringerile..Ew citesc. protagonistul dramei Apwsde soc{re. pe fon dul unor teribilc fulsi trisnete (decorromantic). meiaje cu .':.q i trimiqii mei betut din poarcd poarti.[.l.insila . Ii vorbegtealuziv.ldirrnic.".qii.Era. Punctul cwlminantal conflictului il constituiescena i ncoronirii lui Bogdan.r". Congtientde mi siuneasai.]cum vru M oldova asavrugi eu.oriclc citc oriexiste posibiiiratea instalirii 'r'i rrr.in Viforul qi L wce afdrwl).. de de domnitorului preocupatde soartagirii gi a poporului impotriva boierilo r anrtrioqi.tiingade voievod patriot...i r-i situagia).nire". . . Ca bu n cn'.e^t"st. desprecompl otul urzit paharniculUlea.Presiraqi. si numele ei tre cu graniga..i rr polui moldav.. rugnndu-semai mult penrru ei ca pentru n oi. diclactic poatcdcsf agur:a dc cirr.irir.a plictiselii a oboscrii si elevil or. le denumesl. r" formeazd" se dizvolt e ckmpwliizwal de. iscilituri fudule gi praful s-a alesde invoieli". si lase in zavistiegi si seridice impotriva primejdiei obgtegtia cregtinitiq ii.Domnitorul il oblige pe palui ri^cul Ulea sI participe la insciunare.unconflictpsihologic. Personajele a principalegi secwndare celetrei dradin jurul personaj ului$tefansaual testamentuluisiu politic sedefinesc. .. rdspunzi.Eu am fos t biruit Rizboieni gi la Chilia..lrltcglilt<trganic -stru..r.Unitateatrilogieio asiguri rocmaipersonalitatea montald" lui $te fancel Mare. ".....reaPocugiei bolnav (calul Voitig a lunecase.rl sc'z. invoi cli crrpcccji-n apoa. .'J" 9i o silabaqi .cilrrl(:terologic qi rnodalitnqi cstcticc.. :lll]::. u ficut cdriri bitute drumurile pustii oameniimei gi degeaba. Bogdan. .Aiurn e bolnav.ca tampon intre Orient . Scriitoruladucein teatrulsiu caracrcrc draicc imprcsionantc.. va sta in suaD a ta cuvan t.... Patetica tiradi esterostiti. j"j.rr. de jocur ile didactice/ocul sunetelor..ril.$tefans-azbuciuma [z.. r.. Moldova a biruit pretutindeni! Am fosr norocul.jertfeleostenilor sii si recunoagte patr iotismul aces..rl fir-onunqd sau alegpropozigia potriviti din enunqu. a fost ti!.. . ci zic ci sunt crestini. stolnicul Drigan gi jitnicerul Stavir qi gribegteinsc iunareafiu: i siu. $tefan cel Mare afle de la fiica sa.. mai ciprinsesesub trupul siu piciorul rinit si nevindecatal domnitorul ui. Acest conflict devinernanifestabiai n acal treilea.rrici'. la Caffa pini la Roma. O caracteristicia drameiApwsde soareo constituietipwl de conflict..impunindu-gi implacab ilavoinqi.. trilogialui f)clavrancca p oatcfi piati dc clrlrttclcshakcspearienc.scedin carese desprindemonumentalitatea $tefan.orirlc. didacticeEu citesc.lin.Formdm cuztinted.cturalcclici."l"irrtr. Acest conflict esteexacerbat conflictwlsoci al. Prin Jocwlsilabelor. Domnirorul e pentru ci incercarea de a-i uni pe cregtini lupta impotriva pigini lor a eguat: lui in cercatsI unescApusul intr-un gind. o"-plu... sporind emoqia. joc flt/bclr7'l se cxcrcigiilc citire.rrecer ein revistda telor saledin timpul domniei si testament politic: .$tefancel Mare. prin cluce rulMoghilA..r. denu.. :r:.." Elogiazi.i.. ca o minune a Domnului nostru Isus Cristos.Unde sunt mogii vogtri?.a rimas adinc in memoriasi in ..apoi ameningitor..".Le boaielede ia un om ?.ii trimite. ori st'solicitii c{orturiintclcctualc mari.r.. perisabilitatea biologici 9i de de de sa 'ile responsabilitXqi voievod.tactilegi auditiveprin care.. lntors din lupta pentru apdra.i".i ul mult ora caun simbol. observi.vizual-motorii..r. vru ea ca numele ei si-l gtie gi sn-l cinsteascicu roqii.fcrctrrile tu tw tu . zbuciumirile personajulu i$tecelMare. gi n-am despuiatpe unii ca si imbogd lescpe alci vru eaun domn treaz.."zi-J..I 106 itt jocul sc .rtrrluiauditiv. congtient slibiciunileomenesti...i n primeactealepieseise contvreazl.i Occident.p':pozigii ctc' Un asemenea poate preceda/i ncheialsau poate irt. clasele ln priraare pracrice se iocr. gi mai presusde orice situeazi nevoile qirii: . D..dornici de putere gi de bog..i..-am vegheat si-gi odihneascl ca suflemlei osten it.Oh ! pidure tiniri !.on Oa viziunc. ... prin auzsi prin pioiir c()l)lllrcculloscanumiteobiectedi n naturi. provedin con.Ew citesc. A fost.a sirnqurilor vizuai -tactil. Oana. agra. ciutat si unescRisiritul".Je.1.

viforul giLwceafdrwl ( 1910)repr. tinwi. soare (1909).$":ffi.ca rc delwmesc .de laxa. 3..f "r_?r:pr?z:!t1g.. Conceptul de cunicwlwm Pentru rezolv ateaacestuisubiect.con. au calitatea--.comice.curi didacticetrebuie r. gi a.. specrarorul trecind de la comicJatragic.fiinye/lucruri! etc. dezvolti gi consolide de citire a rncsajului ^ii-"^p^"it^tea sc. triceicu-. ..intecareiorpin !.adesea prezentatintr-o formdi"-ifi"r.gitoarei.nescu-Delavrancea Dramaesteo specie genuluidramadc. li s" asociezejocuride intonagie expresivi rr cn unlurilor citite.riitorrrL. prozFtsauversuri.t i"rlol-a" rot Accsteasu nt activititi foarte agreare -i-i. uneoritragic...ris prin e{ort intelectualpropriual elevului. compusidin drameLip"t a.de la ris la plans.te cht mai multe cut.i sunet ul/ktera. . i. "-i jocurilor didacticeestederermio"ia de miicstria Efigignfa didactici a invrti. .#.Trilogiaistorici a-Moldovei..r".. valoare ^p ^riij^acesrei de d9Ri.dr"-.r*ari ittzsl. TESTUL7 Subiectul I I Apus de soare de Barbu $tefd. 9i torulur/ invi. i V.ar" irniga..rn deosebit .vezi Testul 2. subiectul al III-lea."r.rrr deiopii.Hasdeu (1862) Despot-vodh deyasjleat. Alexandru Daoila ( 1 901 )..completate jocul gesrurilorgi ul de . Gdseste cite.Pini la trilogii.a-i antren... vtoaliiai . . neexcluzind elenici mente . a iy in cu un continur scrio s. . ple.. itemul 2.. istorici romineasci.ezinta.l.te Cite. "pon Delavrancea dezvohare i "t la literaturiiromine.de a-i determinasi inveqJmai usor gi . Accs tor jo..de creativitatea acestora.

..voi mirturie a ceeace ajivizu t" ).. os6. are copii nelegitimi gi nu le-a spus adevlrul.! S-aimplinit legea (Sco. feteleorfane.ci nu mi osindi de pacea t urcii spre mintuirea sircu rnanului meu popor!" qi le transmiteurmasilor un prin cipiu de polidci interni gi extcrni..Si nu sece izvorul nostru !.ci de mlrirea lui nu mai sufla ic .. ! "Sd board t repteleSiaruncd sabia).i tot sfatul. Oana.ci nicio degirticiune nu s-a lipi ide sufletul fost meu. tigtilor. . d.... Ca om. ce vizut.. autocrat.. treazd". ce. Bogdan. in acest cei doi afll fel cl sunt fraqi....e: trdiascd 1i xt..A ! nimic. Aflat pe pa.Aceste.. lga vin raiele Sucea va chemarea in la voievodului lor !" . dupd.roareceun .Pel-Ilea l-am mi. fiind in prirnejdie. ard.. El se bazeaztr forga fidelitateaarmarei in gi pe Ei a noii boierimi formateprin recompensared bravurii gi a pairiotismului dovedit lAmindoui m-au slujit cu credinqi... Sufletu-mi nu vrea.P-amindoui mi-am pus nddejdea")..ez atcu mAnameacoroanastrimoEilor mei.congtii nqa lucide. areforgamorali de -ainsciunaun domn tinir gi de-a-giimpune voinlr (. cu acestsfint oqeloprii curremurul gi umplui pripas. $tefanvoievod am suit pe Bogdanpc tron.. Deznoddmkntul creeazd. sceni'intensdramaticit.. .).. cumpunawl culminant al confliaulwi interior il con. nepo.de citre propriul siu frate. bolnav . O ! cum . stituiescena frcfan igi domini slibiciunile biologi. poarte altcineva S -o mai tinir. s i cu ia ii mirturisesteci-i estetatI.Doamnc.trimiqind pe Raregla mama sa.. incearci si-l ristoarne dc Pe tron pe Bogdan.ci am statzid neclintitin faqa piginilor.li-ai implinit menireaca gi mine !a ln stil romanric este surprins ultimul procesde congtiinqial lui $tefan-domnulcare moare rosdnd numele Moldovei. ci a urmagilor vostri g-aurma. Io." Dupi ce agazd" Bogdanpe scaunulgirii qr pe ingenuncheazi." lr"rri apelein Siret. singu rqtii cc-r tu pe inima mea. desprinsdin experienqa unei domnii indelung ate zbuciumate:.. Riregoaia. Da... $i (S-aud..pentru a -i cereincuviinqarea se cisitoreascS...eriipe viu a rdnii cangrenate. $tefan a picituit. crezind ci el a murit. 1t dcja nre. degte-midupi picatele mele..Irrr u lg.comple-xitatea mireqia sa... rul patriotic).. Bogdane $i voi. lelaltegravitAndgi evoluin d in raport cu acesra.. gi accsty'nal ca ca tragic. .i).] ci voinqameae si seungi Bogdande cind sunrin viaqi.cd Moldova n-a fost a strimogilor mei.. i.Acesta.Cil voinla mea$-aei a fost purureauna. fata de la curteadomneasci. ucidereatrideiorilor.. Mantia asra c prea grea. invingecongtiinqa datorieiim.tragi cS. rostind rugiciunea Tatdl nostra gi povesdnd cum e fost ucis tatil slu.dar cu inalti congtiinqipat riotici. $tefan cel Mare simbolizeazi voievodul p....aleciror tagimuriseri pe cimpul a...ii va ucidel . Petru Aron. esteadeFe.cregte curteadomneasci.rilo.ajrio-t. $tefan aude ovaqiic are-l aclami pe $tefinigi. altl chiar. se pe Domn.cu prequlvieqii. t"pd. In lupta dintre $t efan-domnulgi $tefan-omul.Dar cine e de v ini ? Io.incllcind voingalui $t efan.Dumnezeu?. i-am a. Dumnezeu si-l ierte. cind se bucuri de sosireaort.. oferdo lecgie istorie $i res.Cine e de vini ?. $tefanvoievod. . rostogolegte trepteletronului. carev-a fost baci pini la adinci bitrine qe.la ultima fapti. slujba intereselorgirii.n.. gi ca un scosdin fire se arunci in sabiamea. tul de suferingi dupi operaqie.Bitrin...-l 110 judecnqii apoi cu congtiinqa dc faqa datorieiirnplinite:. de ponsabilitatecontemporanilor si urmasi lor (finalul tiradeiin caredefinegte sentimen..Marea fost.Pwnctul cwlminant al conflirtwlwi socialse plaseazl in aceastl scend maiestuas romanticd.daraporeoric atri.i neputincios. ..ilor urmaqilor vogtri in veaculveacurilor.... plinite cu pregul vieqi i.omnwl Bogdan!) i. personaliratea acesruapare . .ci-n tine am crezut. Murise inainte de a-l izbi!.El fu qi de fagi^ vizu ce vreau eu. la Riuseni . simulind ci vorbe. 9i turcii sunt mai credinciosi creqtiniicuvintului dat . n-a fost a mea gi nu e a voastri.surat cu privirea. mirturie a ceea ali !.sccnelc burc accstei opcre literarecaracterde dramd.i toati ogtimea.Bogdanc...... spuneqi girii [.. Doarnne.... igi depigegtesuferinqafizicl. ciuda in rfid elitngilor. igi creeazicadrul legalde pedepsirea cornpio... Dator ia de pirinte gi-o indeplinegte. care rispunseteri prompt la c hemarea domnirorului (. Dar toli m-au pirisit.. .Se cutremura Moldova gi-o pripastie sedeschise. De la primul in moment (fin/ul act ului tryth. Aceastl piestrde teatru ar ein centrul acgiunii personajmonumental..njionate dramaticc. tul nevirstnic.. i.te in somn.fineti minte cuvintelelui $tcca fan.. Boierii complotigti...Stirnegteadmiraqie la chiar gi dusmanilor [liriltei complodgtii ii recunoscmareqia: .

.". In construireapersonajului$ tefan. paharniculUlea.oqelir. miqa care inci bufniqa. voinqaqirii . mili n-amgriinqa." din Aci. ciinii au urlat.... Titlul dramei. o purerecarescapdmedicinei.Fetelecred ci..." Credinciosul Hirman mi.$untfurtre devotat doui sibii .Boier..$-apoi.. $tefaneste sonajlegendar.. .in lupti.. mi frigea cu privirea lui". ea carese schimbi brusc (. n supugiii ficea r5. . reprezintd" alti modalitate indirecti de caracterizarea Moldovei". Doam na Maria il vede pe gtefan cirlare'pevoitig ca arhanghel". pleaiasr apere gara. Este si ..rturisegte:.'io"-rr"...it...dului pe-c-are inrrezrrescin semne. vor purerea.iun boier..iar in formele pe carele iau norii.goimanul"..apoi aceasra inhiqati de un vuhur...in viteazul ista. De n-as eniqn-agfivrutcevreamiria-ta. vd rt vipii. o femeiea niscut un copil cu picioar e de ied. a runcicAnds-aniscur..aurorul valorifici legende. aer..zegi.... igr..u. Cei trei boieri. 9i pentru oameniilui credinciogi.sunt nemulgumiqi politica lui de $tefan: . o vacddin turmele domnegti a singerat inlig tar. $tefanafost scildatin sinde gerpoaici gi de vultur__ca se sr recoare_gi se inalqe. iaiun ogrean esre sigeteazivulI gi el cade-npripastie. metafo rd. itolnicul Drir gi jitnicerul stavir.voinqa mirieitale. eresuri. Am Rana la picior ii de te trupu_l dumnealui.soarele de lupd..pentru fe: de lacurte.tia pin desc moarreavo.. boierii complotigti ide ntifici balaur careinghite un motneagcu plete lungi....... luna un cearcin ro...Mogiilele impargea ?n numai la ogteni.ochiulvulrurului bitrin clipegte inci. ti fi" rogpenrruDoam$tie -clmpuJcare M aria. qiran supus era rorJrn-1 fagalui".b voina vo it slobod pinl la sfir.preaslivitul ru.la apreciazi sprijinul (.prevestiroare: o gipEtulbufnil ei.. rizegi boieri sadea.-pentruDoamna Ma ria.si ...sebolovinird rrori negri cufiLe catrinul. ...pot... g-"*" Doctorul$milii admiri curajulgi sripinireade sine:. Degibolnav.il numesc.. c i se-nruca noaptea").".stlpin"..lmpiratul". in trupul dumnealui numaicresriruri.". iului car ea fost . . ..

fnrir". 4. numirul s ingular. gradul superlativrelativ de s uperioritate(cel de ci. motlvaqia didacdc s.u_t. genrrl.*)'r u"ceiasintacticidc3. ca Pe doui hectaresemdnaugriu'. predicativ) (complernenr indirect) M-".propoz.eimportanpa proiectulwil/. l.dialogurile pe rel evi progresul drumuldemocraqiei.simplu.Jocul rimelor.ii"a. . neatticurat. de 3. II-a . de .J ocul cuointelor. genulneutru. Vlzusenumaio secvenlia filmului. natiune. .propozigiesubordonati circumstantiali concesivi. 1e. (pt.ura jocuri divorbirii/de educare limba jului: Jocul sunea dacticeprecum: jocuri de dezvoltarea telor.. (nume predicativ) 4. creaturi. P1 .z/ P. 2. cel mai adesea. ln clasaI. ClubuluiFemina exprimat prilejulzilei de 8 Martie. Sepot organizagi desfigurajocuri orale cu tntrebdri. S emdnau doui picituri de api. Jocul silabelor.limbajul. eficiente?n inviqiminml primar.ecrge^ap{ -dezyolti gindirea. de tipul: Cine gti .moria. Acegtia eraucampionii.a seproteja. Pentru dezvoltarea de competenqei comuni careorall sepot desf.cazulacu'" zativ. Pe o stradi inrunec oasii-aw tncoltit ciinii. si ningi.a IV-a. in 2. (atribut adjectival) E de rnirare cum a devenit o celebritate.adverbde timp. :.. (pronumepersonal) 3. + s. rdbddtor:rezisrent.adjectivpronominal neliotirit.ntul/propozi pia! . ln te xt. tu rd spunzi".Tunciia s intactic. trebuie sporiti pondereajocurilor a didactice. Nu a ob$nut Oscarull/.. Orice-ai sp unel tot nu mi convingi.obiecdv realizabilpe inqreaga l Itrucuv-ecluca tlv.ntec.Prin dezgi atenlia.al.. totnu mi hotiramz/si particip la rea lizarea luiJ / P.formative. tpiiitul de ob servagie de cooperare.e dur19q prgc esului intqfsh dq comunicareorald.rr'./silaba/ sau care denurnesc fiinge/lucruri. Au incolpitzambilelein jardinieri. de mesajelor scrise9i comp etenga comunicare municareorali determini receptarea scrise.-numdrul a plura l. de competenqa coObiec tivelecadru ale inviqimintului se intercondigioneazi. De mai multi vrem e ii tncolpiserd minte nigre idei ciudate. persoana III-a. cu de 2. Spunepicht mai muhe cuvinte care incep/conpin/iet ermind cu sunetwl.(adv.propozigicsubordonati circumstanlial e concesivi. dar gi in celelalte. se pdzi.p. v6lfareastipinirii de sine. a a nealn:PoPOr. 1. (atritut pronominal) a " B. . lor .substantivcomun. Seanunga vacan\dde vis.pro pozigiecircumstangiali concesivi.. f. Inslgi pregedinta gi-a dorinqa a serei ntXlni. S-aintors deoreme. Complete'azd tntreb.sq voinqa.) de I 113 c.i*.) Nu se sinchisea ar ernei putea si ploui.ffi"J*ff ceea democratice".tr.1 1 2 Subiectul al ll-lca A. imaginaqia. D-e s1 eram conainsd. ev tot nu cred/3 P.fapt deterrninatde particularitigilede virsti al e elevilor gi de specificiulprocesuluiinstructiv-educativ. cu toate cd era un actor renumit. lubordonatl circunrct anliah Fiet/ce-ofi/z. nu lua hod riri pripire! (interiectie) N-o mai vizuse de^multtimp. E un omfdrd grijr.ace.n..z/ /.intilnir cu aceg tia. un rol important il are jocul didactic.fdpturd:fiinqi.a spiritului competitiv gi de respectal coechipieruluise modeleazitrisituri de caracter.'ff:::'"ffi. C-ampioni er au i ceStia.funcgrasintactici" arribut pronominal de ahe . (numeral cardinal) O.' precedat prepoziqia de simpli de.(subiict) i.tiaeste atribut adiectival. intrevedere cu acert'ia ftrt . Ew Sd credm cht mai rnuhe cuainte din silabe!.funcqia sintactica atrib ut adjecfival.-numirulplural.cazul acuzariv.IdT i o.pronumepe-rsonal. Lansim un nou concept caresenumette.(trr. ""Dintre metodelemoderne. (articol nehoririt) o A cumpirat o cartegi doui caiere. a seferi: a seapira. cuai. . evita. de complemenrcircumstanqial catzd. irrv494rji.cazulgenitiv. cc 1..iqic concesivtr. . Subiectul IIIJea al l. Rolul jocului didacticin dezvoltarea contpetenlelorde comunicareorald aplualu luj curiculum esrcdezvoltareacomPcUnul dintre obieclivele gadru.

jocuri gbicitori.e ckpigd !. mimica.effealie.. jocuri de rolin carecopiii trebuie si-gi construiasci. ln acestdp de joc surlt antrenategindirea. memoria. gesticulaqia. jocuri d. Cine dspunde mairepede chstigd!.rolul" 9i si-l interp et ezecdtmai convingitor. .limbaj ul.

oard nelini.ii.".te.liffii 3. utmeazi are incircituri nostalgici: .".re it cornparapia norii de printre anii trecitori".rit asefolo si aceste . z.er"i" se "t" """i ""oilil'. sau exprimi senti_ rncnrele stirile sufletesti euluiliric..il Eirrr-.p. TESTUL8 Subiectul I I larna de Vasile Alecsandri Pastelul o specie este a.ansfieuratade fenomenele in albul i maculat. trecvenr in anotimpuliar_na (Mez.. zofici"Lagindul -ninroar.ca 'blor'rr^rrrlnitc fiorul frigului... in care poetul.genurui riric.Ziua ninge.pltttc'sc. gi Verbclcla tirtrpulPrcT..a. Lungi troiene cilitoare. s.ccrnc". momenre..p.vilare gi de crearivitatea de cadrur"i?ia".. dar$ u. Noaptea) tenomeneale naturii (Tunetul.*i lirii:r. vv ' rrrt rrric .rr siu de dezvol_ tare..i..rrlorr.*-".."r"..viscotyr. eul liric igi comunici fascinaqia minmijloacepoetice: epitete..aslgurarea educaqiei elemenrare pen tm tod copiii.-"""r.. ' gi ale Incontestabil.lungi troienecdldToar e'..iu.l. c-hiar dra 9ard" printrc . gJ.'oceande ninsoarc" Natura eite t.zbor". r3 t)trttl'ru i'rboqilirea .i .itrarur....ri reit.in depirtare".il.uf . noaPteaninge.i. .il.domiriated.rl-i. sporit qi di verbul la gerunzi u.surprinde aspe cre naturii'rural" ale irr-. rer. dimineaqa tipii.poetul creeazd. .Din vizduh cumplitaiarni cerne norii de zdpad. prin iarl!" Contemplind mirificwl tablou hibernal. rr c rlrali.rotund qipalid" seghiceqte treceriiviegii: soarelepe rsonificat. maivaloroasi ce a creagie lirici a lui Aleclandri suntpastelurile.o rru.Iilirrro"r"" produceinclntare. ningc prin adverbul iari: ..inzesrrarea copilului cu acelecuno..r iernii.. 2' Etalte/ monl'entedidacticede forrnarea deprinderii d.Ca un ca.iernei.I I l I irrragirralia clcvilor.l"u"uea"pri"a. cle o*onliiii (fi.ai*i..variiiif**..tt'siurte!.ca 9i de personificarca din versul . fenomenspecifical momentului.ii...llispdndindJiori de gheaqipe ai qirii ume ri dalbi". . lificienqajocului didacdcesteconditionatnde. imagini preponderefi aizuale. memfora . Epitetele.riveligti..ct al anotimpului cottt. vis de tinereqe naturi i.cumpliti". .)u ." . Poezialarna esteun pasterin .r. p ri' descriere. sunt sugerateprin repeNinsorile abunden te. . Primul tafenomenelor' dinarnica paraqia un roi'clc fluturi albi' con figurcazi .(al doileaepitetarevaloarede personificare).-sc (leslivurrr li irlcctivitatc'l por jocuridc rol prccu ' lleporteprezenpi dcschitriie) ral ilt . ra targrrri/iipLriiu'.*. vJrvr Je' i.La muzeu at..a{ul careelevii congti entizeain -ze situaqia ir.rrirrsolre ir lr"igul.ce:rne norii de z dpadd" fixeazdtunasp.tinqe. r"ui.l" p".pii" irrr"r*"JiJ. t. care i n secontureazi tabloudinnaturi:.... rrr carcsc alrorucazi rolurilcvorbitor-as.formareapersonalitigii copilului.pe dealuri. Viscolwl) q. . adunare_n grdmada.Impresia esteamplificatl de repetiqic peisaJului exprimi inecarea enumer aqie^: camp.ei are (Dirnineapa. Finalitdpile tnadpdmintwlwiprimar sunt: . eminamente descriptivi..esc rierecorectdla clasaI Pcntru rezolvarea acestui srrbiect. ce.Cu o zaleargintieseimbracl aceleagi Pe rsonificare: nostalgiefilo. saniq.i activizarea vocabularuluielevilor se por desffuurajoc uri tlitfacticet vcrificare sinonimiei. .. de dan_ sul fulgilor de qeadin timpul ninsorii " 6rrrra"rr.?nversuri.pe intindereapus..a ( onccprcopcra{onale)..enumer apie.antonimiei.ptrtoiifirorro.r.pe 9i irin tie .capaciriqigi atitudi ni caresi stimulezeraPortarea la mediul socrar naturalgr sa gr si permiti contin uareieducagiei. . un momenre din universul plantelor al animatior.imprejur._pun. .cnt .

silabe.imunii_specifi.Versurile sunt lungi . iior.A comparareceamai marepodoabi a poezieilui Alecsandri.Pastelwrile intr -o limbi agade frumoasi incit iii" ..i de puternici a naturei.surpnnsein pienitudineamanifestirilo r acestora'Tarna re. .ln pdduri rrasnesc descriptiae comPunun.iraqi se perd i n zare".scris e au devenitfa. . Anotimpul Versifica. cumplit". pe pimbnt Ei in ..zia sunt u n gir de poezii..Rimine remarcabili apr eciereaexprim at .ir..r. Peisajulmiriiic infioari sufletul sensibilal eului l iric.ca fantasmealbe plopii in...o podoabe a literaturii romine indeobqte".rng. ( iiiirr.. Sub iazele soareluitabloul capdtS. Cele patru strofc .geramar..iaconstituiealt mijloc poetic de exprim area sentimentelor9i stirilor stimulate de farmecul'naturii. ca manifestare bucuriei de viaqi. . I Mezul iernei Poezia. strilucegteEi desmiarddoceanulde ninsoar e"' Enl iiric'aparein ipostaza de contemplator extaziatde naturi.Mezwliernei" seinscrie in seriacelor mai frumoasepasteluriinchinate anot impului alb. iarna incinti gi i nfioari..". .. cu misuri de 15-16 sufleteSti ritmul trohaic.tablou mire!.. . revigorat de a paa riqiasanieicu zurgilii."tur"i .ik'.t amar. iar rirna imperecheati. . .Sevid sateleperdute sub strilucire: .'i. deopotrivi.doritul soate clibucii albi de f um"..Titlw!."ii.^"anunli printr-un . atotstlpinitoarur anorrmp. prin cromaticagi misterwl siu: .p"rtn secuenle Natura insigi devineun temPlu inrprcsio maicabil prinirmo nie gi echilibru clasic. prin . aces caracteristicile poeziei indici faptul cipeisajul hibernal inf dgiqeazd .op".de Titu Maiorescu in articolul Direcpia noud tn poe.. cumplit ".trisnetuf' siejarii...rii.rcalep oeziei. fantastic".firi urme. celemai multe de o simgipro"i ro*hnd (tiZZ): .9" de curati .'cirii)ij. flri drum". VasileAlecsandriesteconsideratcreatorulpasteluluirominesc.

Natura . a oorbi vs. undeva . l. \ coli: A cumpirat d'oicopi de stofi' erc 1-arc : Pe cercul din dreaptaa trasat doudarce. P..trisnesc.rduri... .templuir"i"rtor "... Tcoturi: Dunirea mai flcea doudcoturi pini si seversein Marea Neagri.. timpul a preze nt.precedatde prepoziqi simplade. fatd. in sali se auzeauvociimpotiaa dumneaei/d'umnealor' e A reug it la examendatoritd/ dumnealui/ dwrnn aooastrd' (cazul dativ) 4. pie . esred.i'n.rZ. miscare. o. ... rplimi ntati'. pagi.i f"stel.. frumoasd rdu.a echilibrului. se asociazd.Dar vld?.inciemeniti.i.escrip tiod.in ansamblu..adjectiv in cazul vocativ. is .. structuri sonori acuta: cu -capiti .O.pe zepad. cot (coate: Haina era roasi in codte. cazul nominativ. mergnnd spre translucid. Interogapiaretoricd subliniazi '-----t-.. . Romknie . extaz.il.genulneut ru.amar..i hul scintcios" al unui .organe sonoar e". ln haosul din sali.clar spate vs.predicatverbal. iu"je arr. fanta stic!. .r o ril"u". sau .i. Mii de steleargintii ln nemirginitul templu ard cavecinice feclii.precedat locuqiunea de prietenaei intr-un moment de e 4. ce .copaciicodril or-tuburi de orgi din carecrivigul scoare !'note-ngrozitoare"...rr"ic.. ."zi: sateledevin fielii.. r ima imperecheati.codrii organesonoare Unde crivigul pitrunde. ghiciteprin fu-urile arbe"r.. profesorul se dovedisedin cale-a fardde calm.cimpuri....'.scir_ i 1Ae". deseori tntortocbeatvs. uneori .lande diamanturi".emarna focului." pri"a-'./niciun zbor in armosferi. firi funcqies intactici..?T:ff ffi ffi:fff'e'*f:iJl?l1li.. eare fascineazdeuf liric contemplator: . o bltzd cu totul si cu totul albd.cotnple de a se conainge.r" ale spaqiului p.ri ce scarqiie sub 1*:*::tt:i}-11:.rnrogi lo..propozigiesubor donati subiectivi. Munq ii sunt a lui altare./ E un l. podte .i repetipiiledin strofa finali readucimaginea srarici.. plasticizea_ zAimaginca staticr. 2..adverbpredicativ.8rji. prepoz igionale genitiv.stclclcpar ingheqa_ te.substantivin cazul vocativ. r" inalgi in ler:stry: :. I I dc mcnt circumstanqial timp exprimatprin adverbde timp.subiect. diatezareflexivi.luna"igi lurnini".dai gi fion irr"ti.swpdratfoc.conjuncgie coordonaroare disiunctivi.iil'l. Alte exbmple:puired de bogat. Frumos d.imaginile de naruri exprimi stiri sufletegti.complementindirect anticipativ. .risr ii. ta re ri^tiiiiri glrs. cebund este perlativul) Era o splen doarede rochie.. cdnd . fript de sdrac. uneori vs.ilusreazi.flntasmei" gi licengele poetice. I magilea panoramici amploare.. . l.nplit:i. \arcuri: Mergeade pa rc-ar fi fost pe arcuri. a iernii . caracterisricii"rp". surprins de apariqi a "-oqi" .. B.ira prin merafori: . Poatel/cdnu inqelesesrc*/ ceeace-i spusese sin ceritate3/." (GeorgeCoqbuc) cu echivalente supri jituri ! (propoziqiiexclamative aceasti Vai. prinsparetecasei-. scoqindiote_ng roziroare.chiar tlgi de realizare armoniei..regentulpropozigieiPr.. . re . rii-"lit...t. numirul plunl...cerul pareojclir".o-po"ifio"1l-l-^ a Poezia.. dulce ...i"" f Ultimele versur i alestrofei finale exprimeideea'Je "r:.adverb de mod.. cht de darnic egti.a*p iisrrilucitoare/ rlLlPtiil: alzu/e.. ...sunt modali.i.. -pi . . ea .rp'c" ec se r.complemen tdirect."iui ill".inrazalunei o fantasmd arata. i ncremeniri. Enumerapia. specifici vieqii: . muniii devin altare.. poate . doresc .pronume reflexiv..n_ tlLrllTr--f cltwe redate prin verbela timpul prezent.faI nent' liste a imagincpanoramicd intr-o noaptegeroasr. gradul superlativ relativ de superioritate.o-n pare-un lan de lir-"r.!.O ! tablou TnI.r. (ca.Totul e in .. .fi.oqelir."cr"liz..atribut verbalexprimatprin verb la modul infinitiv. arbicunoscut.il1 prin spatele. .adverbde loc.Iar -ono.zul genitiv) 3.complement indirect. 3. Epitetcle..In acesttemplu imp resionant aprinde farul tainic de .. a ticea 2...lirrrir. Subiectul alll-lea A..firi funcgiesintactici. sate.u.-. versurile celor patru catreneau misura a.. exprimatprin adjectivproveni t din atribut adjectival celemai tntortocheateverb la modul participiu.ri-pon.

.

formative.r.tfl I (:. fapte..ferro-erre... subiecrulal III-lea.."tjtitlinvitimint.de identificare.l. lexical9i gru. Irr irctivitatea "rrto"rri-i. concePte' ..J.exercigiide redactare unor te*te .i"rii*..ri. in sense xtins.ii relaxeazd sendio-rrir ..formulareade enunquriinterog#ve. ."rtoru gi J e pot realizaactivitigi de inviqareprecum: . l.. de recunoa$terea contextenoi. a joc..rt tele de construcgia comuniiirii insusite: ...o1"1:'. Pc Hrupcai individuale. de tipui: Ne jucim...rali gi de scriere.. la in 9i It noi.'. a'd.1r. adici la rezultatele ele"J"""ti..T. lruscsc chcrnat prepedinqii agtepta anticameri. J.ilrifi. elemen_ . a cunogdnqelor r . se referi la curriculumul intenfionat.iJil* se relevi din perspectivacomparaqieidinqi "rr"l.. sibilizeazi pe elevi. I.exerciqiide inlocuire a unor cuvinte gi expresiicu sinonime...i.transcrlere di.. enundativel .1: .a -.{::coperirii insugireanogiunilor de fonetici metodade".ard.rt a si materiale:mi iloaceil. ca proces..n nirik .j. elevul sdfacd.activitigi de comunicarepe b azaunui plan de idei...ede. ex cramative...cu variaiele..i."t didacticela clasi' realiz atdecadr.r:".t"r"z"..r_r.t-bogigirea g i activizirea vocabular"tri'.exercigiide consrruire apropozigiilor s^imple dezvoltate gi .. tc de siruaqiile.arc conrexre joc .i'.i. aceste aratd St..elas. .: didactic.i.l. .I. a. ln insugirea noqiunilor. ...n rcallzarea ortoepiei..invdgar6a. srrategiile didacticc adoptate s}n! preponderent """"..cunogtinq. t_ rrrunicar c orali 9i scrisi. transferul in in situagiinoi dJ comu"i . metoda -.gramaticale.na le .ot deosebitil au c. ."ate gi-probiema tizdrii.utilize azd'larg exercigiU a"rpetqir.. de rol etc' mijloacelede inviqimint moderne."a.iocuri clidacticc.i rransferde informagii. 2.""i"relor in silabe.p'ri"a..se imbin i activitiqiled" irrrr... strategia didactici estemai comp lexi gi sub complexitiqii 9i diTicultaqilor conqinir"nlor 9i r"U metodelor di1:p ::'"1 a r_o:m:lorde organrzare resurselorumane(elevi)"rp.... ur.."r"ir" i-a f"rrl p" . itemul3' Subiectulal IIIJea l.". tipu': coplere.l gi-i creeazlun climat agreabil.i.i'i i analizagisinteie fonerici au"..aiatirr-e: a .. 3. .ban t.. prorectare. 2.I::l:l^Ojimar tro[iticsclr act*rzeazi vocabularulprin sinonimie.[.pe acqiune reali ori simulatil aJi. lexicale diversea achizigiilor it"r .ele implementat. eleviiigi insugesc noliuni foneticegi gramaticale d.Sefolosescdiversemerod e pe descop."rr. . l... t'"R. "?1 ".vezi Testul 3.rl. antonime etc. i. Radul distingepatru tipuri de rezultate definiqii'f ormule 9' (dite. prin exercigii d" .t"tare se referii" c""ic"i"*ul ..r"re d e evaluare' tre starriardelecurriculare9i standardele de zutoritiStand.. a ...arl.gr)4\ilule.if. inviqare care presupun inqelege.ffi.r.ii.formulareade enunguri-rispun"s intr..are trei comPonenete: evaluare' ( oltjmentare predare-inviqare) .... exercigiul .xercrjiul (exerciqi ul.t. sl o monrmle. didactici la clasele IV-a .ig i im_ . PtgP..exercigiide realizare unui dialog..cxcrcilii clcutiliz.1:^.rerul aplica_ tiv-funcgionalal elementelor construcqia de comunici rii.il. l)ropriiilui prictcniil rcneagi.. iij purile de exerciqii de jocuri didacricesunr mai yariare.. . ".sale ".auJi-a"..e6azd.. d" dc creagie) j ocul didactic.r. t" .r"le carefaciliteaz5...l..ud..exercigiide descriere unor obiecte. Tipuri de itemi subiec t..g"?.irrl...insusireaelementelorde constrwcpia comunicdrii Itrsltp trca elementelor constrrcgia de comunicirii inseamniinvigarea corectaa lirubii r ornine sub aspecr fonetic.fiinqe.. itemul 3 9i Pentru rezolvareeacestui Testu l 5.:'" performanqemini male sau pe nia vilor..yr. ...riaryurirr sens r^it"rrt r* ainte lor q.'. b" n. Relapiadinte cuniculuyt si.rrui ' '.i ortografiei-er evilor.lmcurriculumul..r*.de exemplificare.'. cep 1taimportanql tr'i. a ...r. completati.rr J.: gi re' Dc asemenea' se. subiectulal III-lea...rirrrlrr. ...i (cu sensopws)/ crvinie cu aceeasifo..pi*"r*-rai'*oi gi *rrt" cuztintecu ac. s'trategii didaaic... A coborit cu dificultatcla staqia Rcinvicrca. "atins"' .d. qi l^ iiirl"*ul Uf... Ele sunt "i velul de dif icultate' 9. .rbri.

ilipiin" 9i grupe de discipline ne.t r"l". puterea de.num ir orientativ de ore (unde estecazul)' Acestestandardesunt cuprinsein Curriculumul Naqional' . p.ibligatotii-9idisciplinele pe gi _ obieitiveletransdisciplinare obiectivele dtsctplme.Eoaluareain procesuldidaaic.. conduiteformate' curricukre vizeazd: Stand.indep endenqa tua operaql logrce. duri de lucru (te hnici).)..gide interpretare. .rril".ef. stipinirea unor modemersuri teor^etice. opgionale. (de exemplu.orrqir.r'-"rrr"r". p' 80' .'".ealizarea unor acllunl practrce'a unof in aplicare .ritoare Ia rezuliatele invigirii.. deprinderi..capaatatede concretizatiin priceperi. .creatlvrtatea a' I' trisituri d.noze relevi qinteleobligatorii de a tins' Obi".p.tirrele dJevaluaresunr sinonime cu obiectiveleoperaqionale.atde .ard...r'.ie.ele pe gi . I LT. gtiingeetc.ri r"le generale obiecrive_le ci cluri gi ani de studiu.oili..i". Radu..capacititi irrt.. e*primatein elaborarea raqi onamente' de in gindire' capacitatea a etecg. atit udini.. . standardel Obiecrivele.limbi mo der..disciplinel.itott"litate.

.al muncii.rli.pirinqii qi elevii.qinute prin misurar su nr raporrarela un ser .. tc lc c t luc r r qio n rrls u n I t. Evaluarea realizeaid.for'r rcrllllcllorde evaluare'-t'mbunitiqirea calitiqilorinstrumentelor evaluare.rluri ri pe parcursul unui cicludeinvegm-ant)5 n.final al evaluirii esreruar eaunor decizii .rre i.i a suslincrca rcformei in invigimint .anscir"rmatcric dc cducaqie.ii d.^ crlterll sau norme' _ (lc --.piringi. personajului Titlul romanuluiestejustificatde prezenga volun tar.arr"gioirr. merodelo r si rrrulalc standarde. rezultatelorexamenelor. intcnlionat. l ui rei Birzovanu Eial copiilor ei.fr?ririile nu I Mara de Ioan Slavici operaliterari Marainfdtigeazi destinulMaRoman al unei familii gi al dragostei. penI r'rr'r irvca cfe ctpozitiv.5ruffi... personajcomplex. a * alocarea resurselorumane si financiarenecesare. parteintegrantia procesului pred are_in ca de vd\are.dar riminind permanento prezenq i..i apropiatde curricuIrrrrrul .:"1 la.pi.?rf.l:..lcrirca clcsprijinrecuperatoriu elevilor care *i"ir.9i examenele drept scop: au ... voinici gi h .sl)lrcr{a evaluirii gi varietateaabordiriror metodologice.morivareaelevilor pentru activit. .."".r.s tlrqt'ard.r. Ioan Slavicigi un moment important in dezvoltarea Mar a.". cv. relig ioase nagionale. aceea De rrebuie foros.dngnoza rezultatelorscolarel * certifi carea nivelului de cunogtinqe capacitigila sfdr.i moral pr opriu scriitorului ardelean. .3ffj.r.1!J!r.itul unei gi perioadelungi de in struire.[ exameneror infruau t'n1i asupra activitiqiididactice desfeguiate clasi.i. 11cxarncne' l'l efectele acestora manifestindu-se cadrul si stemuluieducalioin nal qi in plan cultural.dar gi al tolerangei 9i Mara.gilede inviqa re.ir*. greoaie..ezultateloi. .al dragostei. scopul. w TESTUL 9 SubiectulI agt"ptrt.r"r"ri definirea :urgnre cla_ ri. 9i reprezinti o izbindi a cr eagiei literaturii romine.si : prin .ci. f rrflr'rcnqa exam enelor asuprl curriculumului estedenumiti efectutbackuash. rrro n ir or i z ir r .11!lo^!ri" Pentru a se emite o judecati de valoare". asupramodului de l*m" : dcsfisurare examenelor: a * comunicarea diferenqiald. d e I i fccrul pozitiv se realizeazd..l c c c s a rcc n tru r l c p r : ..urerl cgalitil.io. I i virIr.t"O'U . . corecti a. R".de ploi gi de romanului. public. .gcolar. Rimasi viduvi cu doi copii. aflat in prim-planul acqiuniiintr-un numir de capitole. t 'ir. lurrcIrc cerintele de examenelor. .selectarea elevilor superioari de ?nvigimint sau Penffu un Program pa rticr..lor a obiectivelor "il operaqionale.monitorizarea progresului gcolar.carefaceelogiul viegii.irlizarea comparaqii de internationale. . in rc. Procesul evaluare de presupu ne: * mdsurarea un demersevaluadv cantitativ: caredateleob. inietesaqi' elevi.rI0 I St rtrItr ..ite arte gi forme.t. spit oasi.. qiilurrritrt"."ru^pt" Evaluarea curenti. mai apoi cedind acestrol Persidei.. .unt ini.examene.oferireaunui feedbacL prompt gi e ficient.muieremare. domini o parte din acgiunea cuqiide ei".lsrlltil.. .rrri la rl:-.ori enrareagcolari 9i profesionali. aceea de cadreledidactiie igi ia'.. cc aliti q i i e d u c a ti e.prognoza performanqelor viitoare ale elevilor.i pr. . r.::.Mara intruchipeazdtrisiturile unui personajexponenqial al unui cod .cu obrajii bitugi de soare.siriv0nt".curriiulumul evaluat trebuiere fi. Persidasi Trici.memorabil.printr-odiversitatede instrumente se de evaluare.semnificat iv intirulate. rl tradigiilor..r rc a rczultatelbr gcolarese r ealizeazd a : c]asa. chiar gi politic.

.Tot n-are nimeni copii ca mine !". . in realitate mulqumirea mea.dar gi vieqii a invigat-o pe Mara prudenqa.le lasi neingriditi p ersonalitatea.arnici. sarcinavieqii grele".Mult sunt sinitogi gi rumeni. . dezvolat un puternic simqal demnitlqii. lupti cu greutigilevieqii cu voingi gi persevereng dorind sI asigureun t rai 9i un viitor bun copiilor ei. Mara..te . Deg i pare duri.alul pentru Tricl gi al treilea pentru zile negre.s unt impunevoinga. sumade bani oferiti la botezul nepotului ei gi o pistreazi cu saucin d micEoreazi. cu atit mai mult cu c it spiritul de prevederegi chibzuinqi o imping uneori la fapte reprobabile(momen tul in careil sfetuie. umiliti in ea. cu carese mindregte chiar gi cind zburdilnicia lor ii pune in pericol: . . odati Fir e autoritari Cind Perdreptul la independenqi. degtepqi frumogi: rii sunt.cici nu e nimic mai frumos de cit ca femeiasi se deaintreagi birbatului pe care-l iube..tepe Trici si profite de slibiciunea pentru el a soliei lu i Bocioaci..acum insi mi-a ven it rindul si mi uit in Mara areun sufletsensibil. sidaseindrigosteqtede Naql. nu-gi lesindu-i fetei libertateaopgiunii:.Agaaresi fie Trici al meu!". plicut: .ci fericireata. mare minune qi e lucru gtiut ci oameni de dai Doamne numai din copii rii se fac". dragostea cu ei ci gtigi bani pe care-ichibzuiegte griji. Mara s-a sr iduit si faci oameni respectaqi copiii ei. estegi mindri de fiica ei. ceau crescut.S-a spus cI M ara tot devineavari pe misuri ce agoniseqte mai mulqibani.Eu.. cu ochii inchigi.Dar tu n-ai si cauqi mai doritd".. Experienga i-a toleranga. nu aprobl fuga Persideicu Na ql. putut 9i dupi cum mi-a fost priceperea.Agaare si fie Persida in alte imprejuriri. pentru copiii ei are multi inielegeregi. Am ficut ce am o femeieproasti gi nu gtiu ce si-qi fac . caremie-mi este gostema terni: .i nici cum si te poviguiesc. dar. deginu estede acord cu aceastil egituri. Desigur. voinici gi gi plini de viaqi.. gisind modele pentru fiecareintre oam enii care i-au din mea!". pentru copiii ei. cumpltarea. intr-un fel. marebucurie ). Din munca si priceperea AcgiunileMarei artlabazl. zilnic pune bani in cei trei ciorapi: unu l pentru Persida..ziseMara. incontestabihdrao gurata".i si iee asupraei.

jir"figi" i". .ncn t"le r ittrl-o cl-pi va gisi ugorun alt barbatpentru ci eaareo zestre considerab ill:.i mai a.nc: profund.odop.'roaril totdeodata icrttrtori b. Mara o consolcazi. de hotdrire barbiteasii qT s.rrrj. forma neimi .circumst anqiali consecutivi.adjectivpronominal posesiv..bac-a. sunt izvorul" . ii . pe toli la un loc ai cicopiii ei sunt cheaful. a"ari'i.] ". mai multe obiecteposedate.a/ de Pz .adverbde mod. d.cea mici pirtinire. I-a indemnat pe ei inSiSi (adjectivpronominai de intirire.solidar (pronume de intirire.predicat no minal incomplet.igi in genereal vi duvei intreprinlitorr"'. forma neaccentuatd.firi funcqie provenit din adjectiv..predicat nominal..conjunclie simpli.avari. careestenume predicativ. a a acoperi: a inveli.[.. stauculcafcu capu-n poarata".propoziqiesubordonati. Mara a fost eapabili si-i accepte Hubdri gi si recunoasa pe ce gi'obice iurif..prepoziqie I.. 3. model h" b. sufletul girinesc p":j: munqi gi cu atita dramatismin cit roman'ul 9-" cap.indiri trriJi. persoana numirul singular. funcgiasintactici de subiect) demisia..----'-r-Y.] Mai vie decit togi esteMara.predicat nominai.".. 4.incat. nu 4. $i Hubir . frnmoaso. sunr egoigti. sunt izvorul ..ci ochii tii.fiind. marcl a modului conjunctiv.11 "l ei tttftt l principalrevenindu-iPersidei.oarecumpe zburate gi vorbea rir gi apisat ca o impirdteasi". tn .rgi"." r" afle la ie oamenii adevi.. "ri.. asigu 'n. 2... mli tirziu al lui Rebreanu. liabiciunii femeiesti e frcuti cu o arti desivirgitd gi intr-un stii secce ropegre "l rermeniidialogul uidi"lectal. marci a modului infinitiv' simpli.qinniiMara rrecein planul al doilea.i aprige. observag.. n-ar fi in lumeaaceasta decit fericire!".i. materni . ta inic . d..Persida mirturisegte-. e'. funcgiasintactici de atribut adjectival) Subiectulal Il-lea A. adh. Persoana numirul singular.imipare" .. tatntc: ascuns.propozigii . " fdrd.orrvieguire. emis ..t: .Aost..rborJorrate .predicat verbal..persoana numirul singular.cu muh inaint^ea Rebreanu.il. sI n-o spui niminui. 1.cind seara stanqlala tlmp. I. f i toli ex tine.impreuni cu so lut al adjectivuluinegri. cuprinsi de simgimint"t ". voia3/si ratezemarea ocaziea lansirii. dar tiPdl fap tului ci la un momenti"t n.proporgia *""rri.-qi expuni proiecrul de urbanizare.rE-jnogi gi-.[l.'a"J"-r". tr ece.nti*"rrr 9i de afecgiune d. funcqia B.concesre stajie . s/ . a curgeia se scurge. enigmatic.z/ dacd.a " "ili.uni.pronttmepersonal. dupi fira nii lui.tqiculoare^ o. aSa-s negri .'. -rru pron'me perional. insusiqi-aanungat si. intruchi ea lui Iteazrintcrr{iamorali. m ei .irrofozigie subordonatecircum stangiali 2.prepozigiesimpli.care-igine'srringi. 9: zgircenie dc !:::.i. curge . sintactici cazulvocativ." al femeii marurc mynq. .r s ou$tii.menaj concrzre. taqrul sunt frumoase.i regi' ['.eri.^.t predicat verbal. " e'aarrr" upoilrii. lccentuatl... a .propoz igiesubordonardpredicarivi. de . P. in intengiaaurorului. I.adverb negagie.un posesor' cazul nom inativ. l.nu . -s aSade negri .. Segribeal/ si ajungi la srudioul de inr egistriri. cazuldativ.adici au acelame-stec bine gi a" r. .G' Cilinescu formula urmitoarele aprecieriin Istoria literatwriiromkne de la oriprezent:. ii g[ cind sc uita in fagaseninr a Marei. adincii. mentalitatea Sla"ici.cazuldativ. subiectlogic.misterios.. de sintactici de complementcircumstanqial mod. funcqiaiintactici de com plementindirect..predicat nominal.e de 3... Nu egtitu oriqicine!..staqiune areleva-arevel a solitar . e. Ea infagigea ripul comun zi.."* i_." . sta.subsmn tiv -asa prepoziqiasimpli de formeazdgradul superlativ ab. \\ .slavici zugriveq re lui yt:i!:f!.. prezen\a rimine semnificativi.propozigiesu bordonati circumstangiall scop..ir. pare .r -. condigionali.I t rI ln ccle nrai dificilc alc crsrricici Pcrsidci..".omis manej .advcrb.dr*p.

Obierv. agaci ii cunogtea 2.tri igi exprimi opinii le despre rntzicd' Subiectulal IIIJea la procesulai sctierii cksaI 1. inflacar^reacu careprietenii no.c.Specificul i"a ff'j'J:fffi::n::nlp*'"'*''". .:Jnffi'Jff Demersul didactic de forrnare a deprinderii de scriere(etapa alfabetard) Presuur mitorilor paEi: re parcurgerea elementelorgraficecare o .intuirei literei (scri sepeb plangn)prin analizarea compun gi pe carecadrul didactic le explici gi le n umegte.ffi . 3. Cngicopii lipsescasti zi motivat ? . 1. bioritmul.iilffiffi . Au conviequitmult timp.

didacticde re laxare-.p: banci.impreuni cu.cnnratul pian... Sau.iocul.. . -rrrir. benzi decupate a.i a dtlului.' il . "".il.jl ".. t.expresiicareconqincomparaqii.scrierea literei la tabld de citre doi_trei copii.Cum te numest i? ...mi. .J""i.i. preferabil sI sedesfiqoare ioc didacdcdiun namic caresi. a catl trei l itere. lecq iile limba gi literaturaromini. creativitatea acestora poatefi stimulati . creativitatea de elevilor poatefi stimulati prin ivitnqide invigare agreate elevi.de pilda si compuni o convorbire telefonici de priltr-un joc de rcl: Reporterulgi intentieaagii.controlareagi aprecierea activitiqii fiecirui elev. d*. gireaa doui litere." .exprim aiea evaludnlor resi comandirilor.rrti.ul.tezei elementelor ..i $esaue xtrase. explici.-------..* ..reiliza legitura din tre lit"r" gi mai apoi scrisul in duct continuu' fird intreruperi. $.Ce reprezinti sportul pentru tine ? O caracteristicia acestuijoc o cons tituieposibilitateaschimbirii rolurilor gi a rii in discugie mai multor particip anqi.rr.o".figuri de stil inviqate. Alte activitigi de inv iqareprin carese stimuleazi creativitatea elevilor sunt comrerilecu grad diferit de independenqi: la compunericu suport intuitiv (pebazi' de ilustraqii)gi supor t lexical(cuvinte gi expresiidate).reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind: .la compuneri narativegi decu inceput/sfirgit dat.Dpunerea ..rrr. . . pentru semnel e diacritice. funclie de nivelul clasei.u.. -i. . ." .Grddina Zooic zi'.l"J fel nevoia de. "p"i ....li sistematiz ate literelc lnsuglte..simulareasrierii literei de citr-eelevi. tr d cprindercdeslvirgindu-se clascle in ulterioare din ciclul de dezvoltare.cop rr pot .identificarea literei as ociatesunetuluiin cuvintele exemplificatede elevi. d emon"or""t"^ti..i grafice. "'trot" dintre si demonstreze scrierel. El'r.ii"u. a AltI posibilitatede a stimula si valorifica potengialulcreatival elevilo r o consti: compunerilelibere narative.Abia in clasaa lV-a elcvii por ajungesi scrierepede. ln etapaalfabetari elevii invagi si scrie lirere.rn. in podul palmei... .Cadiul didactictrebui.rt.opil d" iatre cadrul didacdccareapreciazicorectitudinea. pot folosi mijloaceaud io-vizuale se modernecare ri un climat educaqion4l optim.p.Unde locuiegti? . la .i gesturilescrierii:^se simuleazi scrierea in . ln lecqiile invdqare unei litere noi estenecesar se reacrualizezeliterele de a s i invlgateanterior. i' . 2.dupimodel.l"gitura lit"r.#. de citre fiecarecopil.anumite expresi ioferite ca suport etc. gi Dupi insu.btrie reperaride maimulte ori explicarea gesturiloide r . ' Pentru stimulareacrpativitdqii. :. ..pornind de la te xtul lite* narativ.scrierea caiet.il"r. i.realizarea graficeprin scrierea demonstrarivtr cadrului a didacticla tabh.c*pli cand.t . .ream intirea regulilor tebnice .decupat.Jrul did.comPenseze c aractirul statical actului scrisului.cu stiloul inchis. deschigi.i.controltrea indfuidiald a modului in care a s cris fiecare..se acordi mai multi sau mai puginl libermte de In iativi copiilor. I' optriorrali Orligrafia. .i orienprintr-un plan de idei. sub formi de intrebiri: Reporterul: . tervalede dmp stabilitede cadrul didacticj trebuie t.in al fabetaru mare. Crea tiaitatea tn studiul limbii Si literaturii romkne tn tnztdpdrnhntul primar.de tipul: Qreativitatea poate dezvoltagi prin divers eexerciqii r exercitiu de substituire:intr-un text dat li se cere si inlocuiasci anumite cuvinte cu sinonime/antonime: o exercidude alciruire a unui iext folosi nd: .'.frimintatul piinii". insoqitd uerlaiizarea de acqiunii. Tr. c."hii i.'i. compuneri cu temi/dtlu indicat la compuneri libecu maximum de libertate a i nigiativeielevilor (de la alegerea temei .[rirg. ..r"" *. Daci estenecesar. acolo unde estenecesar: .tl4 I sin.Ce aptitudini considerici ai ? .descriptivegi mixte. tn .vin te propoziqii.specifici preinrimpinind plictiseala..recomandi.li se solicitl elevilor si-gi imaginezealteintimpliri si pers onajesau alt se lingvistice.i.exercigiide incrlzire a mutchilbr mici ai miinii: .Tillsiierea'i degetelo r. ..si sestabileasci periodic (la inasemlniri gi deosebiriinrre a cestea.Cum iqi petreci timpul l iber ? . Gbid la rnnzett. tervine dificultatea de a . cl elementele grafice. streazd. a lfabetarele I in copiilot. de exemplu liierele d rr..nrrEilor" g.care "" gcolarul ui i"ri*ra"J"..

i.":" I se pune accentulpe scrierea corecre. ponenteale literelor gi ale legitu rilor dintre . se . atengiaelevilor va deplasa la elemense de telegraficegi reguliletehnic espresemnificalia cuvintelor91 fop"riqiilor.tehnicegi graficeale scrisuluigi sprecontrolarea modulur rn careacesrea sunr aplicatede citre elevi. caligrattci' ln clasa II-a secont inui exersarea ". "numero"r. La aceasli poerformangi ajungedupi un timp indelungatgi dup.. lizibili gi. a scrisului corecrgi-lizibil.ordel-fig*. se dar portangi scrierii caligra fice.^_11ltt-"1"n{?'atenqia lor. Pe misurd ce scrisulseautoma tizeazd. pe cit posibil.*"rrlri.ntului primar sunt: educaqiei elementare pentru toqi co piii."". " ".jtl . curriculumul la deciziagcolii ln (cds) p". respectindnivelul si rit mul siu de dezvoltare. cadrului didactictrebuie orientati spre amintireareg uli... tipul de compoziqie). capacitigi."rr"r..i a titudini care si stimuraportareasa la mediul socialgi natural gi si permiti cont inuareaeducagiei. .asigurarea .. = inzestrareacopilului cu acelecunogtinge..formarea personalitigii copilului.. . Finalitdpile tnvdpdmi.ealizirea elementelorgraficegi a'ele-errtelo.

.varianti a poentei Ondina.a spirirului caretinde spreintregire: .ungd pe deal sub satcamul stravecnl . Aceasii idile ftea pirte din poemul Eco (1872).. alocuqiunii adverbialetn i . Poezia in Sara de"al." imbinare intre cosmic si ome nescregisim in strofa atreia.. 2m..un prezent ete rn.o migcaremiti1 .' uneittiiri totale9i a uneinevoide absolud. Ia reciptigarea tinde intreeu . trebuig s{ urmeze o cale. peisajul devine Cadrulexterior.. t I I t I ^ f I' ..parau.-ir I TESTUL 10 Subiectul I t Sarape deai de tvtihaiEminescu pe in timp.ici Sara deal este desoiereacadrulii impregnatde vrajI.Ore intregi spune-qi-voicit imi eg ti ". Aceasti idili ficea parte din ooemul Ecr I clntecul tinlrului indrigostit. interogativ gi prin lui mai impresionant: . Pieptul de dor.devin tot mai intensearm oniile rnuzicaleale satuerd in depirtareaqi ceaga i arhetipal.yi-aoi.patru predicacuno"gtere. jalnic-duios buciumului. sacralizat risuni mai tare. panoramic miscarea ini lgare.prin arhaismefonetice:tmi . strofi si consemneze de turprin rustic. Gesturilesi goaptele ili gi tandre conduc spre extaz: .i a . Elementele carecomunici emoqia cadrulexterior cosmiccu acelea trdit ea omeneasci: ice vibreazi"de uman gi sacralizeazd sfinti gi clari. timpul prezent. i. de ind nu Ei simbolistici mitici se real izeazd" numai prin metafore-simbol: deal.cunoagte a omuluicu narura adorEi -mdngdietoare mirea chinuitoare a. de .rePetilidinterjecgiei qi prin simetriaversurilor l-2 din strofa a cincea.llmodul la ri-nitl viitor cere. exprimati in versul final.armonia eminescia ni expresir este cornuniunii omului cu natura. pentru a acce{ela implinire. ipostazierea liric esieacee" indrdgostituiui.consemneazd starede fapt: nevoiade intregire. Sunfdouizeci 9i doui de predica tela dmpul Prezent. bat i de stirile sufletegtiale fetei indrigostiter pe cdreiubirul gi-o inchipuie agv ersurile iare comin'strirfa a doua akerneazd" indu-l coplegiti de sentimente: in drigostitei. Verbele la Eminescuarr ibuie timpului verbelor sporiti incdrcituri emogionale. acelagi Atmosfcrapocz..gin7 o.o iubire cd.n-arda". p rin inVers uni : sta-o om.ungI pe deal sub salc2mulstravecht axrsrnwnclx este cl netl1{!n vale si a. .Impresia de strivechi. Eul liriC..rc Liricaeminesciani tovird. masculin 5).tri.congtiin tei sinein ritmuiile gi legindrile *"**.posibilitateaimplinirii dorinqei. . pe de o pe aspiraqia.. spagiul atmosfera implinirii.incareintilnirea nu seproduce(. fruntea de ginduri qi-eplini.mi ln aceasti poezie. Pentruca ulti1.. o timpul ca careexprimi nosibilitate a Eioredicatul-.ti. Stelelenascumezi pe bola'sen ini. / Cloporul vechi imple cu glasul rlui. AImioritici 9i cminescianl.[.i lexicalprin fonetismul popular sara. h 6uri.i. f . ". ceea ce-i atribuie valori mitice gi de triire erode arhetipali..:. somnwl (metafori) marcheazd" reci.1t."i)ir.id " calea refaclriiintreguluisufleresc cuplular[eprin tipal gi prin integrarea na turi. la modul conal -optativ. "unoagt.atribuite persona(4. i versuri din fiecarecatren) cu exprimareastdrilor swflete. apoipersonajului ri liric feminin(strofele t riirile cuplului.ax6 rnuncu . mai amplu in primele patru strofe neazl.ne-om rezemacapete le" refacerea intregului spirivom adormr" . t*.arde-niubirecApara". cumina9a al in s eara. comunicatedirect prin comAh!.i Grdor Vianu).n-ar dV".Dar -f.Jocul acesta timpur ilor verbalerelevi.Luna pe ce r trece-aga Ochii tli mari cauti-n frtnza cer rard.Sufleru l h ! in curind pasu-mi spre tine gribqte". marcat de vechimegi taini. Sentimentul iubirii este -.Cine pe ea n-ar da viaqa toati ?".2). )"iiripe prin o{er{ gi +i propice y e_ cinet-ice. de sa existenqial. de alti parte. sp wne.exnrimiposibilitatea si predicatul.i ale toaciii . o prezent. poribil" impti"i.ci . din vale a.. Murmurele fluierelor de la sdni se viii.] toaca 'mrarl Sufletul rnetr arde-n i ubire ca para".clopot. Irnagineacosmicdapare itul va trebui si-l urce minat de . coneulwi a Eul gtie nt scilrdarea deintregulcosmic.corespunzitoare se ntimenteloreului liric. imagine exAceeagi prin sunetelecloivl a cadrului e xterior.. iniqiali a pola intenqia poeziei cipdtd"profunzime Semnificagiile mnrt rca(ule poezlel c pata prolunzlme pri raPortarea ra lnten[ra rnrlrala a-PoPrln l ui. dfectivl.Spredeosebire poeziaLa cul.a.ti garea sentimentului totalitigii. lirii.st o clnetlme u arde-niubire capara". ritmul sunetului le urci dealul.

gi" ffi. a spiritului autohton".rbiiiigirinat.. i"i"t' iipiit "_ ti poateo-mai ingeleapti. .a.vezi p. stele-g. icrilorileI. .air"gi" E' lui (cu rnQrye zilele. Ca. G."neitate de iar lui sen initatea Luceaf5.. Iurmele-lurc.. AndreiM"l.la ceasul t"i"i.ir.i prin nimic impiediiari".rr. e sirijuit in partea Jirrii spreve chime seninitatea' de Mioripe4 in partea dinspreiontr-io... 9 i d.-pi adaogi) asupra morgii (MaiamL'nsingur' "ffi.r-.gi zintd" nelimirati ..i "iDra[tlle lnlmll' totul la tncandescenqa Conccprulgen liric.dac.axrnundi.deschidere lduntru afard. cu roate roman"sp".). ryagylui."] .Dorulro-arr"i.dE. Subun salcdm.. -pulseaziinritmuliuiosaldorului: "-i-b.or).oriiii"t..".necodificati._ . dragd.< ctr starede spirit'r. Cilinescu afirma: ...rd caiarbagiperpetuindu-se i memorialul obiceial pimintul ca n ".lui prin iubire.a.tl. srele scapiri-ncale.rr -..:9p.lntr-o atmosferi iiilice. Pljg:li:' 1i.pr.. a -.poet romantic.Sara dealbuciumulsun i cu jale. le Apelepling.rrii. clarizvorind in fin tine.r.intreg.i esteo exponenrid eplini..pri-.ofl.....r-iticlintrl"g.("v.este cuplului ..re"stinghiritl Fj .i" literarda lui Mihai Eminescucre$re toate ridicu cinile in ceamai plinr tradigii .il.r*e zldemelancolie...5i cod.. ru George Munteanu volumulSubsem nil lui Aristarc) (in definea d. Rupdciwhrooru..IIl)1. Eminescuabordeazd temele9i speciilelirerare caracreristicc acestuicurent literar : soarta omului de geniu (Luceafirul.i.rr..air.r.9-ll {"pltnalculsurii " ""}lorrt caqiadincimile spiritului.tel" tice.i.rului"...iffi.^ rominesii' (Constantin Noica) spagiultimgi .spre de nimic .orulinsensul cu careil reglsim in lirica eminesc iani. "ti"a.lrro"gterea o .ilieiexiste ngiale omului gi sensulistoriei (poemul Mernentomori.....['..-. 85. sentim.r"r.. iiirrtro I ..r. m-agtepqi pe mine.is posibiliimplinirea iiu sacru. Scvisorile fi.trull i. ".rul.cdldnytn d. pe .. . aEezare a raporturilor dinre * parre>"i .rpr" .

rnl nu vine,..Singuratic/ zedar suspin suflr/ Lingl laculcelalbastru lnclrcat gi / . In cu flori de nufir") $.d,c Floare alb)sti,retrlirc a uiei iubiri totale, desrr rmare in ("fli te-ai.dus., dulce.minune, murit iubirea / $-a noasri.- /Floare-al bastril Itp ilosre-albastrd!... /.'I'otugi e.ste in lume!,,), rrist Sarape deals eapropie poezia de ca.rc cxprimi nevoia permanenri iuiire 9ia.,..afri;'r;;;;ri;; _ de P?:inr1, lul totalltelllPrlnlntegrarea natura in ocrotitoare o mami ("A-dor mind armoca de niE/ codrului biru^t, ginduri,l de de rei d.-arupra noasri,/ or s i cadA {ori rAnduri-rinduri")' Alteori-natu ra/pedurea apare iposrlzi de iubiia in rc, careincearcisi-l re.gini copilul-pring univeisulei de basm "e;;;ri,*j. i. piirir. pe fn ti (,,o, rimii, rimii la mine,/ Te iubesc demult! / Aletaie i;;;i; ;Ji(rr-ri atir eugtiusi.le-ascult; Anii tri separ caclipe,/clipe [...] dulci,. p a, caveacuri...). Versificaqia alti modalitate ."re pb. rit ,"itii^r^armonia, es te prin muzicalitateacadrului ^ exterior perfecticoncordangi triirea interioari. in cu conqine;ase catrene. Ritmul estecomple*,lrrr.oii"-b urmatdedoi dac,,,P.oe zia trh grun rroheu; rima:imperecheati; misura:12silabe.' Subiectul al IIJea A. l. ii cimpia D"T. L cu cigivaani inainteacelui de-al Doile a Rizboi Mondial, :,,.: umpul era toarre rdbdiror cu oamenii" - propoziqiesubord onari subiectivi. se apropiau" - propoziqiesubordonaii atributivi propriu-zisi. "care 2. ,rcare apropiau" - apropiate. se 3. lntext, ckpfuaare funcgiasintactici de aribut adjectival. 'Castelul cei.prezengi hotirir sd, peles.(subiect) au viz iteze 9:f:::d!l:repe L-am cipioa dintre olimpici. (complementdirecr) .zair Am di scutatcu cipiaa dintre grevigti.(complemenrinJiiect) Ace$rrcopii erau numai chpi vadin lotul de gimnastici. (nume predicativ) Era distrat din caleafard, It* influent; (2) mardeosebit, fundamental, 2,lnsemnat:( 1) important,mare,decisiv, cat, notat. lui. (1) A trnit un moment tnsemnatdin viaqa un at de bacalaure a re prezentat mom enttnsemnatdin Obqinerea diplomei Ylala er. (2) Pe harti, obiectiv ultnsemnatdadea perspectivi asupramisiunii de inalti deplinit. 3. Seexercitaupre siuniasupra fiecdruia dinjuriul interna{onal. (caztil genitiv) moderni 9i impres ionanDatoritd fieidruia dintre ei va rezultao construcqie ti. (cazul dativ) 4. A r fi fost minuna{l dacdar fi petrecut aacanla tn Delta Dundrii'2/ P2 - prodacd. poziqiesubordonati subiectivl introdusi prin conjuncgia c. 1. Mai ticeti odati! 2. Bineinqeles, un guri-casci! era pe 3. $tirea ci sosegte stadion extraordinarul fotbalist a creat un neagteptat du-te-vino. Subiectulal IIIlea Pentru'tezolvarea acestuisubiect,vezi Testul 6, subiectulal III-lea, itemul 2. 2 . Instrumente de eaaluare subiect,vezi Testul4, subiectulal III-lea, itemul 1. P entru rezolvareaacestui 3. Tipuri de itemi Pentru rezolvarea acestuisubiect,vezi Testul 3, subiectulal III.lea, itemul 3' I joculuididaaic studiul la limbii;i literaturiiromkne clasa l. Eficienpa tn TESTUL 11 B. l. t localiuni substanthtdle: Au fost sisrateludrile de cuai.nt. Ca totul si fie corect,soluqiapdrea fi trapereala sorti. a cuvintele lui deveniseri,o luire in derideie /o luare peste picior. Atitudinea ei pirea bdtaie d.eioc. o locutiuni a dnerbialez Nervos, se plimba de colo pind colo. Seintilneau din chnd tn cind. Si ruajia se schimba de la clipd k clip,i. SubiectulI I Baltagul de Mihail Sadoveanu Conceptulrornan -vezi p.72. unui roman obiectio,c! naracaracteristicile Opera li terard Baltagwlintrunes,te a la tor omniprezentSiomniscientgi esteo naragiune pe rsoana Iltr-a. lui Romanul esrealcituit din 16 capitole.CapitoleleI-VI prezinti agteptarea NeGheorghiqi); lui, chifor Lipan de citre familia sa(soJia Vitoria, g

i copiii Minodora;i

tml capittrlelc.Vll-Xlll * rcfaccrcir tlrunrului rrccsruiir cirre Vitoria,insolititd c Ghcorclc glril.t;ulti.rclc rrci.capitolcp-rcz.i'tigisirca pedcpsir.aucig"lilor . I'spirat dirr ;;i vnriarrrc baladciMioripa,-f.apt ale evid"e'qiat d.,rro,rorrl ,,sri;A;;;;;i;;7M;; ii t'hearnlt ci'c", romanul arrao apopae transhurrrangei. u ' a llornanulirrccpe oparaboh UiUii* din caresedesprindcaracrerisrici cu aleoier ikrr.qiale viegiilor, paraboli pe care, amintegte igi vitoiia, o spunea plicere Li_ cu 'rehnic".r.trorp".qiei ierrirre pan.la.pctrcceri. adesea, fiind mijlicu J "."iu"i;;ir;" a celui disprrut - Nechifor. i*"p"t"! capitolului x-t.r .opt"n^ta "t r,arca gcncrici a ciobanilor,oamenide la munte,punindu-se in evideng; "^-ri"r rri-i";.;;;;;^ Acestora ciclurile narurii, modelarea de citre condigiilenarurale . ?n lor h."gd ,;;; ,,lu1igi ncstatornicic.1 apele,ca vremea,ribditori in suferi ngica Ei-n ierni cumplite, {rtrr grijiin bucurii ca gi-n.argilele de cup.ror, ro r pi#;il-i; Lry*;;;'il5;t; gi datinilc lor de .r.r-rrri 9i deiame"ii a"'i" l" :" ::p*yllumii, ferindr-r. i. clmpic gi venind la birlogul.l or ca fiarade codru "i r. stauin fala ,."..I,ri ;-. ;i: [...], nrtr din ca cel se l"c.ite d..ant". a" p r.i"n". al" 1l_rupg1: mai adesea desmiard;9i eragi acelNechifor Lipan careacumli psea... capitolein carese precizeazi, locul acpiunii,satulMdeulxpozipia ]Prinde Ease re de pc valeaTarciului,.timpul -roamna cind N.iill;; il;;;;:; "ste "gr.pr" , dupd-asigu-rarea la locul de iernat.sunt prezeritate oilor personaj.l.;ri;.i;; [, ::.ut.l Vitoria gi Nechifor ira;"'.a.."1"r] p"n,.."-":l: personaje,r.urir.., Gheo'rghig;, gatulMitrea,preotul Daniil MilieEetc. f n roman apar numeroase des crieri naturd, de aspecte caracteristice anotimale purilor: roamna' iarna,-primi vara(de exempru., mo-.nr.il fr.cedent J"r..p1ri.i; osemintelorlui Lipan ?n ripa de la Cruceatafienilor), in Jrmonie desivirsiti cu starcasuflereascr eroinei.la plecarea a vitoriei pe d*-"1 hi N;"hif;r, ;ii,'';]';; lii (hotirirea ei provine din dragoste"p.rrtru^r"og-;i pentru ,a*erj ,"-i-fril;;; ra, soarele strilucea; p e misuri ce perunde in iniern - drumul f"pt"; .riiri""r. _ vremease inriutiqe5te . cu cit;e apropiede adevir,de locul crimci,naturaseprimenest e, aparein r splen , ctoarea drn primivari, de aceea er suferinga vitoriei .rt. Ei ,fhgieto".". f)e scriereaaparegi in reali"areaportretelorfizice gi -"i p.rro"";ao. Necbifur,,,omu l cu ciciula bruniirie.., ,,merterla vorbi.., .r" -or"i. "r. .hip";, .ri _.rrr"_ neagri,,,groasi, adusi.a.oali[...] inf;gigareindesati spitoasi...1tr gi vltgrra Ltpln, cu,,och_iiei c;prii in careparci se rarfr ng.n lumina castanie a pirului , erzu dugi departe", ,,Nu^mai erat6,nira, aveao fr'rr-.rr.g. dar neobisnuiti in privire. ochii ei pluteau ca-nrr-o usoari ceaqi dor,.rlg.rr.lo;il;t;t in ;;;'fr a"_ te in cirligage". Acpiwnea desfigoari prin interferarea se planului retrospe ctivcu cel al prezentului narativ, dimensiunea iemporali gi.cea spaqiale-este l" d.sf;gurJ;;;;; nimentelorparticipi .t r-".o"rdpersonaje, deiipuri diferite, i"r "to*l "-pie, utiiizeazerc,ar" modurile de expunere naraliune obiectir.td : (pove stire persoana III-a), descriela a rc, dialog, monolog. Intriga-romanuluiconsti in hotirirea Vitoriei de a refacedrumul birbatului ei pentru a afla adevirul. De sfd;urareaacpiuniiincc.pe pregitirile cu Vitoriei p.n;; J; I L mul ,,vic1ii itl nror1ii",la capatulciruia, sivirEind ritualul tradilionalal inm or;i ili igi demascaqr, mAntirii-cci rioosrt isi va eisiiinisteade veci,iar crim inalii,demascaqi, vor primi manterii,'."iripps;ttigi g;siiinigtea de iniqiaticne cesitipurificarefiz-ici gi su{leteasci, pedeapsa. Acest drum sim6oLcai seinchini la icoanaSfinteiAna, de la care ic.., .roir," mergela minlstirea Bisiriqa, douisprezec. posre$te Ja primegte ,,sfar,., gi de la pirintele.Visarion, Y.1t: i ;i nrg. lasala ur Srrla vinzindproduie, aslgura gosPoqarla, lisati in grija luri Ul"ii ,recesari'drumuirri, CUri banii necesari drumulut, lrdnzdnd Prgctgse)asig urigoqpodaria, rrgaului Mitrea, pe fiica sa, Minodor* 9i z.tt.." acesteiale duce la ministirea Vi-

raticului. romanului estedestul de simpli, drumul adevirului estemai inDaci acqi unea la torrochear:'de Migura la Fircaga- Dorna * Botca - Cruci - Vatra Dornei Suha. Sabasa Nararorul zugrivegte locuri ;i oameni,inf{igeazi dadni gi.obiceiur i,romanul de psihologicegi chiar caracteristici roman de avenetnografice, av0ndc aracteristici gi polilist. turi osemintelorlui t, culrninan descoperirea C"pitrt .te XIV-XVI constituiepznctw.l inhumarearimigiqelor Nechifor,,,impuqinatde dingi i fiarelor" Ei deznoddmh.ntul, crimei lapr.aznicprin povesreconstituirea datinei cregtinegti, pe-attr"t,ri'"onfotrn 'tirea trebuiesi continue:voDar viaqa gi Vit oriei, demascarea pedlpsireaucigapilor' iunt".a, Vitoria il va sprijini p. ?irl seu, Gheorghiqi,devenit birbatul familiei, si conduci sospoderia. principale: Vi toria - expersonaie pcrsonaje; ln ro,i"n se perinde numeroase sufrumuseqe a intr uchipare moralei-populare: arhaice, ponenti a unei colectivitngi figa.de tradili e, isteqime, dragostede adevir'^devotament h.r."r.A, dar gi fizicd,, de intuigie ,mai p.resus toatedragostepeninq.l"p"i.rn", silpanir.d. ,ilrr.,renacimte, dispir ut, este.Prezent a!s.ent, u; N echiforLipan, degi in tru so! ;i credinqa Dumneze Anastase seiundoie,Gheorghili, subprefectul personaie pe rot parcursuiacqiunii; 'Brl-.i, pirintele Daniil, do-nui Iorgu Vasiliu gi mai alessoqia cucoana acestu ia, baba Maranda,negustoepisodice: personaje Maria, b"litrt", Bogza;i Ilie Cuqui ; ucigagilor' rul David, Mo; Pricop,sogiile vieqii,aduceo din RomanulBa6agwl)1ns pirat ioi.lor, dar mai alesdin cunoaqterea esteinonumental,o adevirati monografi e' vieqiigi a mortii, viziune profundi oiepii r.urale,impregromanului consti in aceastiztizinneasupr-a Origi"alitatea "iri." miPaleologua descoperit.elemente mi tice. Criticul Alexandru nattde'semnificagii L)strts, zeiteiIsis, care-gicrutl s ogul,.zeul : tice egiptene Vitoria ar fi alt[,ipostazda ainllgat in soareori a c urs pe o faceVitoria (,,rrebuiasi afle daci Lipan_s_.g" ",iHorus' apa'),ciinele Lupu ar fi Anubis, Gheorghigi^ constd,ii arta nd'ratiad,arta portretisticdqi mdi esspecificitatea D" "r.-.nea,Nu trebuieneglijare stilistice:fraza stdovenianiest e particularitigile tria descvierilor. ampli, are un c racterceremonios' ^Criti" .rl George Cilinescu observa:,,Acum suntemin Dacia,in.teritoriul munIntriga roma nuluie antropologici'In virtual renesc oierilorila punct de plecare. in ciini, m igreazi in timpul anului calendaristic, pirrori, tur'rne, teatranshum".rq"i, int ru vesniciefixe' Caciurar. de p;gutregi adipost, intorcindu-r.'i" *.tttt. la dit e zul din Baitagwle, in punctul de plecare,aceladin Mioriga"'

nepdtrunsului _ substantiv provenit din adjectiv.cici eu iubescri b"r" .ilustraqii. i"i"ra.etntuneric. pi . .pe O. B.. l.. si pronungecorect sunetu l i silabeqi cuvinte in care se afli aces[sunet.mai tare . O.. 133 c. Proiea de lecpie Model de proiect pentru clasaI $coala Aria curriculari: Limb i gi comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini Proiect de lecqie Swbieau l:Sunetul. tremuritoare mi."ina gi nopgii. .. a1i Iua nasurIa purtare.^. taind.ii .kncimid. ci-9tig lorerie...adjecdvpronominal nehoti rir. . qia.interjecde. cirqi de pove.. un la (subiect) 2.op"l"tiu. Vor displrca cauzeleale ciror consecinqe suportim atit de greu' 2.j _or_ir.i la sfirgitu l lecqiei Obieaioe operipionale..!:j::l. le 1." pr. Cl asaI Data.i tI c ircumstanqiahoe cauzd.. in_ tt4ne cdtd (zare).r'vrvzrrL propoziqieJuuu subordonati circu m_ stanqiah de mod. adjectivpropriu_zis. 1i (mai mai) * adverb de mod.i _ propoziqiesubordona_ {.. caseti audio. un perfectci fusese cobai. fluenti.l rnisternrui: nepdtruns.dezvoltarea formareadeprinderii de exprimarecorecti fonetic.conjuncgie coordon"t o"r" . d. 1' cimpul semantica."?hplement pe a. o .: ... sfAfi: ceresc.pronume nehotirir.i. . .. a a serransforma.ce-ine-nqeles" -propozigie subordonati atributivi. scidea. lexicalgi gramatical. in ritm propriu.. divin. alfabeta r. a seschimba:a sepreschimba.yicine.demonstragia. ascuns. 4' . 05 si scriecorectlitera I gi celelalte Strat egii didactice . (nu me predicativ) .regte. a-gi lua cimpii. la sfirEit).. a o lua inainte.r. sacru.Iul Subiectulal ll-lea A. video...cum cu razeleei albeluna nu micgoreazi" .:'*o'" ' lantastic -..a lua pe nimic. Lonstruclla exclamadvi are valoaresuperlativi. elevii vor fi capabili: parcursul. O.i:iiffi.fr. expli caconversaqia jocul didactic.i.exerciqiul. 3.. Oo si rispundi corect la intrebirile formulate de cadrul didactic.r-rr.. rispundere^a.substanti Agvrea si-ntreb cinev inr""-ie tff tr.rc. litereinviga teizolat in cuvintegiin propoziqii.. adincime: afund. direct) rarronul nu era o. Metode Siproced.. Mijloace de tnvdydm knt. a a a ^micS ora: dimin-ua. lngelegea Subiectulal III-lea l.11.propoziqie subordona_ "cr' rI circumsrangiall mod.ee: euristici. 2. tot . .plangecu imagini gi cu litera i de tipar gi de mini.formar eadeprinderii de scrierecorecti..1"-.in ritm propriu. cuvinteledin coloane. dezvoltarea a capacitijii de receptare mesajelororale gi scrise. strifund.. (nume predicativ) ln domeniul medicinei eracineia..iliterelei de tipar gi de mdni formarea de priceperi gi deprinderi Tip ul lecpiei: Scopuri: deprinderii de citire corecti. profunzime. a-gi rua r4'Yu'ucrsi E Yr rs. ad.' de .a' lnviqitor.i.ti g. a serua de ginduri.t. : :. tablou . Acestea sunt probleme greu de rczolv*.. 3' a lua in serios. ... ahora . a i se lua o piatri a"p... si citeaJciin mod corect.oarespera. analizasi sintezafonetici.in in terior.Pe baza modelului invigitoarei . a-9i lua tilp{iga . 02 si recunoascilitera de tipar gi de mini corespunzitoar esunetului I in pagina din Abecedarsi in alte surse.jucirii in a ciroidenumire se afla sune$l i in diferite poziqii (iniqial.

* llll i{ft l\.pe M area Neagri.propozigii subordonare subiective.asculre cantecul pisi_ Pz .i P: * propozigii subordonatesubiective. r/ .4' Era-linistitor 1/ si asculgi muzicdde Mozarr 2/ gi si.visezi o croazierd. .rlllt"rrl si contemple 2/ piscurile muntelui 9i sd.

ndinipd claseletIv deFloricaMitu. Completarea unor desene a ciror denumire conline sunetul I rnstructal pregitirea materialului didactic.togi ne[rca .r l Bibliografic: . I 2 3 4 5 . Denu. Anunfarea titlului lecqieiqi a unor obiective l.realizarea climatului educational di n fragmente de ImaSrnl. imaginile unui animal.joc didactic: Iocul didactic'. al eunor personaje din basme cunoscute. 2005). de tnsopite su_ de gcstiimetodice. Albd-ca-Zdpada.poziqieiacesruia cuvrnte eonversatre eunstl^X anali'2tr sintezi. . cdror al rum. de pildn. pra aveatrei ie zi".. .. se realizeazd. "Car Identificarea sunetuluii in 9i a. Serejine din enunt o propozigie. copiii trebuie si Persoane Scenariul lectiei ObiecFltnpclc /Errcnimente tive leitici / didactice oPeralionale Conlinuturile inviqirii Strategii Evaluare 1 2 fr l'""'"' 3.rcangi. conline sunetul .. antmale. pirjjgqS rnva[aru 5 .frontali.ltrn C. desene in complete o2 r Pronunqarea scrierea qi sunetelui/literei i . orali mefte llort.e.te.cgi mict An t-ologie tuxtecomenta.metodicc dtn Lfierat. Capra cu trei i ezi (a sevedeatextul Eiindrumirile.Ilralii Grimm.Gr. FiumanitasEducaqional.:::" r.tyd pe-ntru. Rezolvarea unui puzzle sau . Prrn asamblare.

Citirea in goapti a ..frontaii.i grafice I I mrcl al maln[ r Scrierea tabli la spuni cit mai multe cuvlnte.I prr acestea I I . .exerc tllu .tului I demo. selectiv .conuersagiepebaza coloanelorde cuvinte . r Simulareascrierii .illgol n treze rmagrruIe Abecedar conversaqie I I I .d*-orrrtr"qi. animale. la tabh qi de fiecare elev in banci I ce din cares e com. oenumln de flori. ] ror carecontrnsune.al{abetar . congin su netul. Formulare de propozitii * exerciqiu I cuvant: E Purerc cu acest I I iau t Reproducere versuri de . Seintuie$te I Iiterai mici .' ] (I.pregitirea.a tehnice.l ol o3 delimitarea cuvinte. mini . Core lareasunetului cu zrare I . de exemplu: .fie eui. observare orali euristici conversalie ghicitori caresi. .observare I explicagie. Fuge susde umbra lui.scrierii oe . Alcituirei de silabe 9i iipar 9i de mini I cuvintedin literelealfa.exerctltu ..rul I din.nstragie I exercrtlu I o2 ' Intuirea imaginilor din I Abecedar II 'Ghicitori.Fie mare. .telor in silabe I pronuntarea sune. care persoane.purele) .conversaFe I . .benzi decupatedin de tipar I .unde sunt desenate I graf i. Recitire acu voce tare a I cuvintelor din coI loane coloanelorde mai multe ori .propoziqie I oespar[lrea c uvln. I . Actualizarea regulilor I prrn exerclqll rnmugchilor cF'lzire.rriorarrta.Cui ii pare de alulvaleI deal?" Si valea I ' (Iepurele) sau: I . Intriirea literei I de l.plan$ecu litere de I litera de tipar . Citire p e sirite. adecvate imaginilo r .qi elementele betarului.

.5..i si pronunqecorect cuvinte cu grupurile de liin terece.. Grddinipd . Bib[iografie: .i^iii.i expresiv cel pugin o unirarelogici .fruenri.dezvolt rrea capacitiqiid. .. O... .cite o propoziqiecu cite unul dintre cuvintele identificate..etexte comentate..Ion Creanga:Capra cwtrei iezi. Mijloa ce de tnadpdmknt:pdpuqa Buratino.ri*ir"i. in ritm propriu..cuvintelor tul/litera i Scricrca lit. . 2005 ). gr". pebazacerinlelorformulate./ colode cuvinte reazd obiecte a ciror . Strategii didactice: o Metode.. pe grupe.1"'il"r"jrrtui oral Ei scris. cxplir. iil. Bastne. expresivi. si explicesemnele puncruaqie de din text..activitatefrontali.r.terea literei de .citirea c oloanelor copiii desene azd.rormarea deprinderii. Asigurarea rctcnfici gi a trEnsferului ol o2 7.explicalie . exercigiu.c onversaqie euristici.e. apoi un ri nd .decupaje din revis uPar te pentru copii .: joc .. si formuleze corect..explicaqie r Sescriu cuvinte . Humanitas Educaqional.Clasele I*IV de Florica Mitu.. . Pungwtacu doi bani (vezi textelesi indrumirile metodi ce din Literatwrdpentrw cei mici. O.. O.p roblemalizare.scrierealit erei gi a denumirecontinesune.FraqiiGrimm: Poaegti. ljeedbackul o5 6. didactic.. individuali.c l qi cu litera x. . Antologie d.cxcrciqiu .dezvolt area denrinderiide citire corecri. .ilnEiG evaluare formativi individuali scrisi orali C)1.ilustragii..joc de miscare o Reluarea scrisuluicu alte . planse. Scenariul lectiei gtapcle /tsvcnlncnte Modelorientativ de proiectpentru clasa II_a a Ariacurricuhrr.in scris.casetiaudio. achizigie de informagie it!".t.:p?.joc didactic sau .. si citeascicorecr. si idcr-r tificc tcxtul literar .tilor de Alexei Tolstoi (I) le9ffi: in lara ro rmareade priceperi gi deprinderi.l gi la sfirgitul lecgieielevii vo r fi capabili: O. ."'*. si citcascisclcctiv. corectsi expresiv...c1ul pro. siluetede perso naje etc.flllnt. . .:::f*'" . _ obiectiae operarionare.exerciqiu trei litere.explicatie.r.. Conversaqie inchede lere r Tema pentru acasi: .$1r.joc de ro1. instructaj. de ve_ dere fonetic. respecrand semnele punctuagre. $coala Disciplina: Limbaqilireratura .cscriercir si unclrcuviutccu litcrd nlarc.. de o.de exprimare orari pun. .Alexei Tolstoi: Cbeipade awr.iprocedee. tnsolite de suge stii metodice.joc de miscare.controlul gi evaluao Recitireacoloanelorde r ea scrierii cuvinte din Abecedar r Recunoa.demonstraqie r Moment de relaxare .PetreIspirescu: . . lexicalq.pc bazareguliiinsugite..i J. lnvigiror Clasaa II-a Data Obiective operanonale Proiect de leclie S11b.lnchcierea s$ivirifii/ lecgiei o4 ..

..indiv iduasr autorul tDe Daza rnregrstrar[ auoro. or si reqini core* numele personajelor din text ur lirerar: leidci/ didactice Conginuturile invilirii Strategii Evaluarc 2 l.mlnrexPozrtle .'pe banainsugirii/ingeregerii conqi nutului "or. -in dividuali . si rispurria la intrebari.srluete cle cute .. Momentul organizatoric !.conversatre ..conversalre .Personare -t se care reDrezrna oecor ctrn Dovesil cunoscute cu Personarele Potrrvlte sa u : .pregitirea materialulur dr dactrc 5 .joc didactic IA .i textului literar. o.orali gistrareunui basm .Realizarea climatului . .scrlsa . t. Verificarea ' temei scrise i. Si recunoasci povestea . . Captarea atentiei 3 4 .car te Penffu coPlr .cle gini din povegticunos. si foloseasciin exprimarea proprie cuvintelein sugitedi' t"*r.exPllcalle .Planse. O. Completarea unor plan.instructaj educaqional .elevilor pentru Ieclle .casetiaudio cu inre.pe bazacuno$dngelor insuqite.pregitirea . Prezentareaunor ima.

. .rl 'rc.Citegte toate propozitiile excl amative! I l.Ci tegteceeace spune . . .i. .exe rcr$ru acestea lr secerecoplsr ilor sI le scriein caiet^e. Asigurarea or' ouI reten{iei I 06.Id"pi"i 4.pit -l fix . de exem. ir (x) .I .vulpeacu voceapreficuti ! .perechi gruP: Pe _ .rniracol: .se .. l .conversaqie euristicd . Elevii spun propoziqiiI care rimeazi.vrclean.. Citiva eleviprimescbi. Citire selectivi: .culo. ].si citeasci corect si expresiv textul.formarivi mod conEtient 9i si. .carecuprlncte acela pul c4 sau. Dirijarea lnvlgirii o1 toaPti . 07 I .frontali najelor. I I I I I I I I I I I I 01. cl .oPlnc.qJt.exerciqiu multe cuvintecarecon.exercrtlu lut ! . .joc didactic I persoane care conlin I grupurile de l itere ce.d sunt I t.galbeni. r Se explici cuvintele. .scrisi * individuali . Copiii spun nume de .orali . I .licerax:cincil *Pang[c.CiteJteformula de sa.si explice semnele de sr PUnCtuatle ortogra_ tla etc.plu. An u n g a r ea titlului leclieigi a unor obiective trei iezi jE Ion Creangi). .orali .dulcl . ..individuali .qin grupurile ce. uldmul cuv AntesteI gru. 03 . .preJdcuti.si an alilntultlv lmagmea .explicalie tormuleazi propozigiicu .. Copiii spun cit mai I .exercitriulde citire orali retind numele persoindividuala in . incheierea actil' vitiqii/lecqiei I .Citegtepropoziqiiin! terogative .oral si citeasci'textul in . . r Textul In lara Pro5t'ilor de Alexei Tolstoi:' . I I 8..frontala .formativi (Pungula cu doi lani) (t'unputa dot banil rnoriecintccul cocosului uctrdirr mc1 7 J 4 5 blFeedbackul o7 o2 t.exercigiu de citire tare cel puqin o unirate lo q lca .orali: . i"u.frontal leze oln manual: . .".dx I etc.si observe.si identificecuvintele necunoscute: . .cz.individual.lormatlva .formativi desep"..sd recunoasci personajele textului literar . Copiii citesc cu vo ce .linx.

o5 o6 o Li" se cere copiilor si . ci qi lirera"x.re ciieascitextul literar cu ate nqre. apoi formulez e propoziqii.Ce vrea si faci Buratino ? o Citire selectivi . ^ nate migti/capete de copii careexprimi diver. Copi ii citesc gi. incheiere . CoPiii .conversadre Tema pentru acasi: . Elevii prin mirebuie si redea staresumici respectiva si fleteasci.conversatre pea-aveavocea prefdcuta i ..r e t r anscr ie doui enunquriexclamative.o. individuah formativi .. .joc didactic seitnri suflitegti.Citesc gi scrlu enunrul carele-a plicut. de Citirea 91 conversaqia -.Ce l-a sfituit vulpea? ..o. oe ..exercltlu .spectatorii" bilegel careaPrecrazPfr naPtauze saunote lnterpretareacolegilorlor.Care sunt personaiele din textrll literai? .scriu cuvlnte care contln gnrpu:-ile ce.deseneaziun rnctragrt .exercrlr u. Persona. llI loral. Copiii caren-au primit sunt .De ce Buratino seintorceabucurosacasi? Cu cines-aintilnit el ? .De ce creded civul.exgrciqiu rispundi la urmdtoarele intrebiri: . 08.

r.expr .'.r. ProPozlgle . $tefan Lwc hian rispundi i"itJi.". .Ftgrite tccpiei. induiosare (diferite stir . mixti.irnbnpi litcratura romini 5 lnviqitor Clasaa III-a Data.ror sau cerlnte (repere).nescu: "*. Formulareadefiniqieipe baza e xemplelor care ilustreazicaracteristicile acestei pirqi de vorbire: felul. r)t't('cItae "^. b"r"-r. selectlv etc. . George Enescu. linigtesc r. . diferite exercigiide citire: in lant.Strategiididaaice t'. conversatie exercrqru exerci giu problematizare analizd.lfleze On si identificesubstantivulin diferite conrexre. Formularea mesajului pe baza rispunsului la intrebiri..\t'tlturi : dcz'u'lrarca canacitiqii de receptare a mesajerororale scrise. i" textului definiqiasubstantivuluica parte de vorbire ". Sele ctarea textul litedin rar a unor enunturi care cuprind substantive. .crimi.rul pebazaexem plelor :l.i.I.iculari: Lirnbi qi comunicare Fis. Dirijarea invilirii capaciuiiid. fluenigi. c)q si folo seasci.i".. li se cerecopiilor si alcituiasci propozigii cu alte nume de persoane sau de animale care si aibi diferite poziqii in etc. in . Florile omeniei d ePete Comarnescu .rl.nd de GeorgeEnescu . Audilie: un fragment din Rapsodia 1 sau din Poerna rom6. parte de vorDlre . .i"r.l"rteasci/si or o2 or . ()o si scrietext e date -od createp. -----' * Substant ivul. Captarea atengiei subiectut .ce...i I a-sfir$itur lecqiei eleviivor fi capabili: ()."i"'l3iiiir.. .. elevii trebuie si s puni ce exprimi urmitoarele cuvinte: lacyimi.. Florile omeniei dePe tre Comarnescu (consohdare) .. Exemplu: a ) . r Ar i'r t'trrr.ituagii de comunicare.erauhcrimidebwcwrie gi induiopare. l.iti i' Jir.i*Lrr*c. $tefan Luchian (substantiveproprii) . .la. bwcwrie.. . tn.!o'ili:r* vorbire.. Aplicareacunogtinqelor insuqitein alte contexte album cu reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian Petre Comarnescu.rir...or. . .sr Morlclorielrtntivde proiectpcntru clasa a lll-a t 5 T $. numir ul.'. a1.'iltlirr.I].nund 9L llmP ezesc oclif (substantive comune).. . Substantiaw/.or". l. t'r.i d 1'ruolt"rca f. operatronarert'pe parcursur. .ipugin o unitatelogici.r. Anunfarea titlului le4iei Ei a unor obiective 5. conversaqie conversatle eurrstl.. sircitcasti corecr. b) li se cere copiilor si spuni numele persona jelor: Paulina Cocea. de parre Tipul lecyici..!'. O bservarea unor reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian .

rpclc/Eucni-". exerclul: . caseri. inirna. frontal..Album de reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian.'rr.auorlle ."l. Momentul organizatoric Verificarea temei scrise nRealizarea clirnarului educagional .'iiT..parte de li vorDlre ol o1 o.::::.ri din muzica lui Georgedr.elroduceri dupi tabrouride $tefanLuchian.au forme pentru numdrul singulargi plural. nir"uTineretului.Pcrrecoma rnescu. Bucureqti. ' o Actntitdpide invdpare. B ibliografie.conversaqie . anatizasi jocul sinteza.rt" lcctici/ didactice l."r.i sufletegti). . P rezen tareatextului na_ .1960. inregistri.pregitirea materialului didactic . ' Mijloacede inadtdmknt: arbum/r. individual.tl'euristic i. o4 Et. ochi (organe ale omului).'"!gr:::ri:'. LuJl"i. fige cu citate. pe gmpe. . exercisiul.formativi rativ .r.". Cuvintu l ."ra.$tefa. di{^ii?!. de completare . elevii vor descoperi cd unele cuvinte denumesc obiecte.individua. .fise de cu ".ti uit"t"ina. .

joc didactic spu. povestire. o Tema pentru acasi: explicaqie Fiqa de ictivitate independenti numirul 3.a.nicit mai multe ins usrrlPotnvlte obrectelor denumite de urmitoarele substantive: chntec. denumesc uneleculori gi le folosescin colorarea unor desene (realizatede elevi la lecqiile educaqie de plastici) o Se rezolvi o fiqi de activitate independenti: Fiqanumirul 2.tteu . Se desfigoarl jocul di.descoperire: elevii qiu de completare: Fisa ingelegcara cterisrinumirul 1."te-o ripise gi pe Dumitrana. aciuatdpe lingi el de mulqi ani".:ir.a. Scwfipa-RoSie.tx.. ju cdrii..'.adunapIsirili celemai agerela zbor gi cu elein stol veneade le culegea". cile substantivului: felul.oacanyd. a) Formuleazi enunquricu urrn itoarele substantive: din b) Completeazi tabelul dat cu substantivele textul urm itor: Substantivul Felul Numirul rirl ffililliilliiliiiirll . precizind felul lor. mo.Zoica. Fdt-Frumos.i "l I 2 Lo. i.Lupul ii spuseci eraimpiratul pisirilor. Audilie Numirul ANEXA 2 Fiqade activitate independenti numirul2 din a) Transcriesubstantivele textul urm etor.exerciqii tii/ textecu urmitoarele substantive:Bucurestt. Pdwnasul-Codrilor) Vocabular .. prieteni q.ll ANEXA 1 fusese cirmuitor al qirii' il izgonisedin fruntea im.Lwpwlcel ndzdrdvan) ANEXA 3 Ffuade activitateindependenti numirul 3 Temapentrw acasd judrii.. Completeazd tabelulurmitor cu substantivele punctate: scrisein spaqiil e Substantivul Felul r de ffansformare . lngeleptulsta cufundat in acelagi piriqiei ginduri.lncheierea activitlqii/lecgiei o.Asigurarea retengiei 8. Feedbackul 7. r Li se cere elevilor si . Un exemplude exerci. b) Scrieforma de plural a substantiveloraflatela numi rul singulargi invers: forma de singulara subsmntivelorla numirul plural din tex tul dat. o5 o6 . de creagie o5 o6 6. ioo e.. . (Victor Eftimiu. .Demult. risfoind cirqi din vechimegi sehrinea cu lapteleunei caPrentmiri. u. . I 5 Adrcsa: . numirul . catete. de identificare .joc didacticFrwmudactic Fr um u sepe cwlo a seyea culorihr: elevii rilor. (Petr e Ispirescu.'. mknd.neagul acesta z . Formulare de propozi. Ci el cind veneaa fura merel e.

Delimitarea textului in frag mentelogice.tatdl Calitatea: elevla . Ffuade activitateindependenti numirul 1 FiSdpersonald o Completeazd spaqiile puncrate: Numele elevului Numele pirinqilor : .: ckrmuitor = conducltor. Texrul narativ Frarn. wrswl . domnitor. Proiect de lecqie Model orientativ de lecqie de Limba qi literatura romani integratd clasaa IV-a r Unitatea de tnadPare' pokr de CezarPetrescul 1.mama .

rtru cE . Acordul adjectivu luiin gen qi numir .Delimi taqifragmentele fiecarefragment! .o.Bietui Fram . si delimireze textulin fragmente logice p ebazaideiror principare.:l ii expresiv.yeoPera. . din textul literar ! .Numigi perionajelecarediscuti ! din dialogul lor! des prinse . . in temei'icia achizigiilorcogni . bunicule! = Cum asra..rp".ca se giseqte polare'" expediqiilor urgilor albi qi toateperipeqiile un biiat dornic sI cunoa sclviaqa Scenariwllecgiei sI . pe bazacu nogtingelor insusite."i1o"t" "orrtinrr". . 4. p. r [)i a logul c a c lc n.arcursul la sfirgitul lecqiei O.rrr Cezar Perrescu.*J ".1 adjectivuluicu substantivuldeterminatpe bazacunosti' :1.. ge -o.. Cu adevirat.Identiiicagitrisirurile acestorpersonaje.. mu lte sau mai. prezinti"mo mentul si locul acqiunii . p..r spaqiali v @ dcrcrrni'anqi lo'. t. Aceasti unirate de iivlqare se poate d. aflind.s ti tr" l ti v t.Foarte frumos pentru el ! Am vlzut eu ci ar e o privire de baiat degtept.Am ficut riu ? i fou.Mi-a pirut rlu gi mie. J' (lornunicare temaleciurii s aua unui specracol .Ce anume? .iei: .e ba-za anumi toi .r.Alcntuiqi planul simplu de idei! potrivite pentnr urmitoarele perdidaiic.sdtun le celor doi coPil. ". foarte bi ne.Cnnd m-am mai supiraf eu fiindci vine cinevasi-mi ceari cirqi ? 3.r.puqine) funcqiede nivelul eierrilor. ..u t""tul pI bazaurmdtoarelorintrebiri: textului literar ? 1) Care sunt personajele 2) Cine estePetrug? 3) Ce a ficut Petrugde dr agulursuluiFram? 4) Cum obqinePetrugcirqi de citit ? 5) Care esteatitudineafosru lui profesor? din 6) Ce invdqaqi acesttext narativ? .grc'rcav LL r r r r r r r < u r yr ( r . -r\' iElevii vor iniria urr dialog.M-am temut si nu te superi.cu desenul Fram". p a tr la ll qi tcmporali u b sl r cm p oral l ar acqiu'ii ai ac{runl l ."' or si povesreasce textul citit.n-cat...de j."ti. . O.ir. qireato M. . O.'fiind termlnat.ffi l r l(ccu'.i.Da. si identifice adjectiveledin enunturile careinfigigeazd. de la circ."... elevii vor fi ajutaqi sefamiliari.Mi-a spusel. si identificedialogul ca elementcoistituti. crrrri.Ei ? Ce-i cu dinsul ? . baza conginutului textului narativ. si recunoascienunrpri. --' 9to se inigiezeun dialog oial pe baza reierel.rte expresii gi insuEite. t3 explicepunctu.situri morale. si formuleze ideile principale. o. o.eper"/cerinte. 2. Dupi cirireafragmentuluide mai multe ori.Asta-i tot? . ih 5-6 lecqii(mai ta$ura trtit.i. din se ara taqicidc adio? .Povestiqi . sa citeasca fluent."t" .trasituri fizice. trebuie gis ite adjectiveadecvate' antepussubstantivuluideVoiionti. mir de ce mi mai intrebi ? bunicule! .rtit cum n-arecirqi 9i eu i-arnflgiduit si capit ! . folosind in exprimrr".esf:.trd.mixtl...Ai-fa". 9rr si redacteze compuneri sclis.i. si elevii vor fi capabili: f)-biea.:yl::acordul qelorlnsusl te.drr". titrgnLt . 1 rePrezen. mai gii rnintcpe beiatuldc lingn noi..Buliculc.Citiqi dialogurile! .n-are cirqi ? $i. de unde stii mddluqi cd n-are:itlt ? lui la un afigvechi al circului. .i plural.curriculumextins)compunere narativi cu dialog. i rl u n u i tc x t n a rati v. ma intreb.).lionale pe p.lilfr.la numirul . Alte activitdpi de tnodpar e: .. o..rc n c o n . Spunegicitmai multe adjective . tri. mi-a . oare de la mata. r [)crsonajrl litcrar ...rrbrr"n-r-i*l dererminat.iand se-rre led.r. r" po"r" schimbalocul ad je"ctivului."?.Ne uitam "*attdoi pe unde o mai fi a cum?" ["'] Pe urmi.ziceael-.t. 'l'ipul lec.agia specifici dialogului pebazaachizigiiloranterioare.Grozavii mai placelui s[ citeasclistorii despreurgii albi gi desprecilitoriile la poli.r i. p. foarte bine.multi lume din oragse perindaprincasa lorsi capetecirqi de citit . " Ot si identifice crisituri fizice gi morale ale per sonaj.'rr. inqelegindcontinurul textului narariv. De data asta.Joc cu sonaje:Petruggi Fetiqa pirulbalai' la alegindu-sealte subsrantive celetrei genur i.lorp.t t. Pe d.fostului profesorii flcuse mai mire plicere.:::f. . dar nu are cirqi.Mai estece vacu dinsul.. (Pc. dc evaluare.Grozav l-a mai amirit pe el tor ce s-aintimplat atunci cu Fram ! . Pentru realizarea acestei unitigi de invigare am ales din textul litc"n?r"grn.t .

seinrorceadin nou la celepe care Pe le-a mai -."Pirdllr ytIl-1r.rnrr. Fram.departe. perrug. nepoara fostuluiprofesor. Iar a doua zi povestea mare aprindereprieteniror ac esre cu peripeqii.lfutu"" cltlt.. or r" in toatd legea citit felurite la cirqidespre urgi 2' Fetila cu pirul bilai gi cu ochi albagtri. nu-l uitasepe Fram.luind povesrea departe. "rrr"rlor.] albr9rdespreexpedigiile ". [."1 polare. .siretlicuri. mici'si pe cu n. undeva.. Vorbise cu bunicul.tive gi a deprinderilor format..seqinuse cude ^ vint. ursul polar de Crznn Pnrnsscu D a. cu gi cu n asulcirn.uirrorrr r.in oragulsiu.beieqelul ochi sclipitori .t. una gi incepeJalta.1. ^. urmi.-.

rr l dc - ln jocul rol^,P:-" inrerviur", doudpcrsonaje, ccre ,,rcporrcrur., ,,inrcr E i por infiripaun diarog clcsprc rccturi, rarguriif .*r*'rol.i"..i'r i. l:"]l-lif ': a. u c c lr c $. ,;^,:::f_:.? p'reddrii-inrdpdrii unui swnet Sia literei corespunzdtoare rcnrru r czolvareaacesruisubiect,vezi restul 2, subiectuial Ilt_lea, itemul 3. t tn senstarg, iaatuarri'i;ir^ii'r";;itr;;;;;;',:d*"riirod,rr.to, , caremisoa_ r! narura ginivelulperformangelor adnse ir."ii"i"u"igo:rr, a. misurain cererczuhate le invigirii sunrin concordangi ;bi;;rili;.a;";i";;i";;;;, ^pr"riazi ; furnizeaz f' datele necesare vederea in ra"prall ."r";;;i;;"" deciziieducaqionale ( Adrian Stoica, aluarea.p grr rulri rilo;. Er D ; i;,; ;;;; i; p racticd). ; Evaluarea intereseazi deop"otrivi eriii, p;ri"6 i; .rar.i; didactice. Evaluarea influenqea zi ?nrrigarea. .rr"irr"r. r. idfor"r. etod.e lr, tradipionale care gi-au dovedit valabilitat.", prot" ,.+, pro[. or"i";GiJb;- practice, qi metod.e ca alternatioe comPlementare,-p....robseiaarea sistematlicd acomportamentului elevilor, inaest igaiia, proie i "rr"fA:irt, autoevaluarea. lvre[odele ffadtponale vor fi metode de "ii evaluare frecvente, in ciuda unor dezal' l) ezaaantai e/aaantaj e,areunei metode trad.igionare de eoaruare qi cu rezultatelor ele-vii pirinqii; - comunicarea discutarea 9i constatate. pro icctarcaunci strategiide ameliorarea deficienqelor gcolar carerelevi, periodic,. p.rogresul t. .pti.? tuste t";;;l;.f"ie formatioe (finale) adminjs,,"..i". conri nlerii activitiqii; testesimative ,i .fir i..JU'""(ri ciclu de inan-gcolar, rfar gir"l r;.i t.rioade lungi de instruire (semestru, ;r;;i; in carese evalueazi ini giale ." p.i'.r.ipal scop,rlt"r." elevului; reste A;#;;t;i "" p..iotttt"ntilor i nainteaunui program de instruire' nivelul -in diversi tipuri de itemi. Iternii r eprezintd, sensrei" oioU"le scrisesefolosesc pot fi: r"a*i.ot"ponentele unui ins trument de evaluare;aceqtia - simpleintrebiri; - un enunt urmat de o intrebare; gi - exerciqii probleme; * intrebiri siructuralesaude tip eseu. lirg, itemii rep rezinti ointrebare,.plus.rispunsul aqteptat. ln sens sau Orice iteni t esteazdun ul mai multe obiectivede evaluare. gcolar'Din.acest are Orice evaluare drept sco pmisurareaobiectivi a progresului n9 pot.asiguraobiectivitatea pun.i J" u.J.r. i temii sdmiobiectivigi cei subiectivi Itemilor obiectivi li seobiecteazdporepreze ntindun dezavantaj. in notare,acesta sibilitateaghicirii rispunsului corect. rimba riteratura rom,nrevaluarea re?llizpvzinrrqprs 9i ]ti'iii;o^rl discinlinei se bc orale gi probe scnse. dr:;:r!'":3fii[ffi:r:iIe instrument evaluare de pro-ieet1t, 3{q1in-ieqrpt ;i 99r99.gat TESTUL 12 SubiectulI I I Scrisoarea de Mihai Eminescu Pro.ba orald tiprizinti metodade evaluareutiliz,r,drcel mai desin clasi. prin ac eastl- probi se realiieazd.: - interacqiunea,directi profesor-elev careuneori co nstituie avantaj,alteori un d,e avantai, daci.relajia nu es productivi z re ; rlexrbrlrtatea modului de evaluare datoriti posibilitnqiide a alternaintrebirile in funcqiede calitatea rispunsului; aceastarep-rezintd aaantaj,oferind wn elevu lui suporr suplimentarpenrru r".ilu^rr^sarcinii .sprijin,. didacdce ; - posibili tatea jusiificarii raspunsului ,"prezi'te d;;;.;;;., un aztantajar aces_ tei for me de evaluare: - evaluarea comportamenruluidin domeniul afectiv;aceastr caracte risticipoate fi un dezaaintaipentru copiii emorirri,irrt..iorirrtii' - feedbacku limediat constituieu r;;;;;i i;;;;;'ffi: ln practicagcolari ,r"u"i. i-ui""i. " d

t.;;il;re tradiqionare acelea cu moderne, alternadve, scopul.ealize.iiurreievaru iri obi.;;. cu -o.aa, prin careseva orien_ ta activitatea predare-invilarein eta paurmitoare. de I'roba scrisdtrebuie.si indeplineasciurmitoarere condigii/cering e'--'---"-' minime: - stabilirea r""Lyl,"i probei 9i definirea obi..ti.,n.lor-op i,. gor"ie; - alegerea tipului de.itemcorespunzit;, fi;;;t;;i#;:i, aceeasi probi scri_ si esrerecomandabilsi se foioseascidoui-trei;tp;; ;; it"rni, of,i..ii"i , ._ miobiectivi gi subiectivi; - elaborarea adecvati. sciremeide notare (analiric i sauhoristici); a spirituali, cultural-artistici, de mare complexiRomantismul a tost o ,,migcare * "nif"rt"tintoate domeniileartei:literaturi, pictur^I, tat.;i;;;pH.*tinJ.r., polt ttci economie llltl= istorie,lingvistic{,d,rept, iilosofie,esretici, rure,*rrri. i coregrafie, alxvlll-lea pregltit ia sfirgitul secolului ,o.i"l, Drecum siin mo di, .;;p;;;;;.;tul '(preromartismul),dardeznoltatplenarin prima jumitate a secol ulut XIX-lea' culal minind intre 1810gi 1849"t. romantismului: Caracteristicile opn, obiectivismului clasic,adici primatul eului - cultivarea r"bi;;;irr""i.ri, sponaf irrdirrid.r.l,al viegiiafectirre, sentimentuluigi pasiunii,al sensibilitl qii tane gi sincere; descituqa , interioari, dorinqade evaziune fanteziacreatoar e - ,"-", nelinigtea melancolie'nostalgie'pete, p.rrdrrl"r." i*" \rirtuqigi vici i, nonconformism, penrru naruri, pitoresc,feeric,exotic,dar ;i pentru mistere ;i r"'i;;, predilecgia tl)ictionar de t(:nninologie literari, F.clitura$tiirrlifici, Tlucuregti,197A'p' 284'

rl fatttitsttrc, cxirltitrca trccutului istoric.nllionrl, prcguirca --- valorilor n aqionale (mi " 'turi, e_rcsuri, istoric, naturd, folclor)ctc.; '- extindcrca uni vcrsului artistic prill tcmcnoi, categorii atitudiniestetice si inc. dirc(uritul , P'a'); I rcs gro.rcscur, ti;;;;L;"*rrii.rfu..l, prinperson vaaje riate categoriile -a.abrur, din sociale jos(artigti -------;-''rv!r' de ;b;ilr;$qi,-...9.ro.r siprostituatc \ ana tcnraprincipale meditaqici..Prin constituic a inqclcptului, savaurului, Soar ta imaginea apoi prin rnizergi mintea.geniali, fizic insignifiant, titczadintrc' aspcctul premisadramatici a destinului omugiapocaliprici, p6etul stabilegte cosm ogonicn girbovit gide nimic,/ Universulfiri margini e este, luide feniu, ,,Ut.;q iu ig" ".tlui ln dege"tul mic,/ Cici iub frunte-i viitorul gi trecutul seinchea. gl,/Noapte-adinc-a Atlas in vechimesprijineacerul peumdt,/ vecinlcieiel in qirur i o dezleagd;/Precum Asa el spriiini lumea 9i veciaintr-un numir." - -' in cu in odaiq"siricicioasi, cu hainaroasi in coate, ,,bumbacul urechi", ,,intr-un in ta inelefacerii lumii' calculfiri'capit tot socoategi socoate",savantulpitrunde odi h: cind Totwlerapotenqialitate,,lips! de viaqi si voinli", ,,pitruns de sine.ins ugi geniali frimintd min-tea n."..1 nepitr-uns".intrebiri irridr-.trt"ie,.impene trabile intreveeternaPa99")l in care, iniunericulinceputului(,,in sineimpicati s tipanea mitic (suportul eazdgeiezainfiqi;ati d. ,,pun.r.rl de miqcare"^ Tatii ca redeclanq se Rig Veda).Cosmogeneza constituieintr-o imagineplasfiiii Imnut c.rea yiiidin in tici dominate de lumini: lDe-atunci negula eterni se desface fegii,/ De atunci gi pini astizi colonii de lumipierrisarelumea,luni, soaresi stihii.../ De itunci $i dute/ Vin din surevii de chaospe ciriri necunoscute/ in roiuri lum inoaseizvoin rind din infinit,/ Sunt arrase viaqi de un dor nemirginit". Aceasti imaginea genezei va fi reluati in Luceafdrul. A doua intrebare fundamentali al cdreirispuns il cauti cu infrigurare savantul estemenireaomului in univers.Rispu nsul reprezinti o satiri tipic eminesciandt,,Tat in lumea astamare,noi, copii ai lumii mici,/ Facempe plmintul nostru mulunoagenera-, ie de furnici;/ Micioscopi ce popoare,regi, o;teni ;i invigaqi/Ne succedem ii pe-o lume mici de se misuri c u cotul,/ Mugti de-o 1ii qi ne credem o -inuttaqi;/ tn ,.." nemlrginire ne-nvirt im uitind cu totul/ Cum ci lumea asta-ntreagi.e cligi-nainte-iintuneric searati" . Dominat de dorinqenepi suspenda Ce-ndxriru-i ai necrutetor' *erginit., orrnrl devirregrandoman,lipsit de misuri, de aici sarcasmul intreagi, condamni la neast felde iameni, societatea ittd..priqit crl cnt .r, "ia, mingilesirilucite, geniil epreocupate trecurul qi viitorul universului. Cude fericire-"i imagine zguduitor de apocalipsului,_inflgi;at.intr-o getitorul intrevede -o-eintul de joc cromari c ce .edi^treceiea la dinamic gi vital la inert: soareledeun frlastica, ca irirr . ,,riirt si rog", apoi ,,se-nchide o rani printre nori intunecogi", planetele.s e pier lumii" (metafori a cerului) seinnegreqte,-ste.lele inviri haotic, ,,i"i"p .t""r-a displrind mort gi-n-tindetrupul 9i devinevecinicie.", cafr..g61zeleto"-r r"],,Timpul nefiinqei",,,Cici in sineimpicati in lumina, principiul vital, t6tul recade ,,noaptea pace ...". reincep-eterna filosofici schoin io.ietate"^clidite pe,,dorul nemdrginit" (metafori pentru ideea i, i trAi1, geniuleste neinqeles ne fericit: ,,Poqizidi o lupenhauerian6,voinya 9i lopati de qirini se me-ntreagi,po qi s-o sfarimi... orice-aispune,/Peste.toate.o valoaqi depune".\ici contemporani i nici urmaqiinu-suntdispugisi recunoasci meritelor, ci prilej omului de'geniu.N ecrologul nu va fi tec.rttolgtetea rei, care a de afirm"are valorii ace-luia il roste;te: "[..']- tl vorbi vrun mide -eregi" "lustruire", titei,/ Nu slivindu-te pe tine ... lustruindu-sepe ell Sub a numelui tiu umbri. Iati Ba'sdvezi... post eritat.t .t1. inci ;i mai dreapti./ Nepudnd si ,o, ." ," aqteaptl,./ vrea si te aimire ?" Neputind si inqeleagistrilucirea 9i sacrite ajungi, crrLi "-o, moment).Folma definitivi eite eraborati intre ta)g--igc'"In scr$ortleI, II, III aparedestinul social al omurui superior: savantul, poetul, ia societatea careses imre.rr, .*i1", (scyisorile in I,II),iar Il^tl-*t:Tln_raprorrare /' --' fn a tre

ra'pnn contruntareatrecutului eroic cu prezentul decizut, epigonic. sctisoarea-I debuteazdcu o imagin. ,,o.rrrrri, d-;i;;;i d. luna care stimulea_ z'I meditagia infiripareavisurui,ti...r., a;" gi u,nfri ob;;;(,,Doar ceasornicul urmeazi' lun g-atimpului.cirare" in timpul subiectiv. j, Eliberatde sub tiraniatimpului, gene ralor durerii, al rransgreseazi spagiu timp, pini la cossi "ut -'.a;ir,it mogoni egi istorie umani in totalitatea Luna,. ei. ,,stiphna-mirii..(astru specific rom anrismului),a imensiri.tii,,,varsipeste_toare volupto'asa r.epr.) r" ii"t"""p: . ; tea amintirii o vecie-ntreagiscoare/D. d";;;i, Ir._r^ll. ,rrnp_ ca_nvrs pe 19 toate"'schopenhaueriana voinli de a_ trii, sursi.a'dure.ilor, irrrrins; prin med i_ tagic; Iuna,,,sandirilor "rte dand .id;;gr" ."1il;;;;;in .eterori"astrari pen "iaie';, tru a dcscopJri tainele iihe;;;;;;,'p"ter'ic siu ,r"u, fog* ori sirac,g enial "ieqii. teu netor,pulseaziaceleasi dorinqe. Indifeient d. for-" J. rrr"li" rrrr", esenra uma_ nr esteaceeasi, si,egalitatea ca oamenilorin fata ;D;;i'rr"pr . osebirere_au iegitdin urna sortii-/Drcopotrivi-i,rffi"qte -;.iii, r^zata;; g.n ;ut morqii;/ La aceragi sir depatimi deopotrivi srisoarea darcazddin srudentiei I anii u.ri;r.r.i is] {-it):il, ra,,d.p"eyr pre_ se cosmogonia indici,9ichiar ,i""o".^t,prn careva :]:.lp_1de mo_ trvc $r tragme nredin sfera poemului Memento'ii-r^ir"^pe -"ii"";"r.i:;;; rerminat in acel - irnbogiqir.. prin forosirealimbajului popurar,arhaic,argo_ -' ---'-"-.'-'*^ t IPIFartistic tic; stilul retoric,exaltat: - cultivarca precum antiteza,hiperbola , alegorias.a. "i::11,":.dee I'lxisti un ,,romantism.permanent", spirit un roman tic, ca si un clasicismatem_ Poral,dcfinite,primul, prin.subiectivism, sensibili tate, conrraste, aldoilea prin_ec.lrilibru, iobrietaie,olimpianis-, "*ir"r., l'u dor vianu aprecia rom'antismi -orr-.ntalitate. ci ,ominesc a fost in buna misuri un roman, tism clasic,intruclt cuprinde *-t ra origini, curentur ""-..o"r":l;.. ;.;;i;;;;;, romantismula apirut ia o reacgie impotriva .r"trrir-"r"i1 Jvrarere n ostru romantic,Mihai Eminescu, avuro a aspiratie crasici(,,E1 frin_ ar se'n vers adonic limba lui ca.9iHoragi"",- sni'oiu)iif.,f,; perfectiune:a creat celccinci scrisori,scris.oarea o speci.."r;i;;;;;;.iJrtj;;. fii"d Georgecirinescu conside rr ci ideea scrisorilori-a fost'suferati poetului d. Hlr"qiu (model de per_ fecg iunc artistici) 9i a evidengi"t depistabile intreagacreagie in eminescia"r"-a"at ri nI' Influenqaceamaievidenta,p"r. ir i'-^ oarea Il,incepurul poemurui rrimigin d la inccputul scrisorjilui Horr4i .air. tut....r". Pcrpessicius stabilegte cicl ul Scrisorilora ci fost definitivatin 1gg0gi proiectat in rltr ordine decit cea. incareau in revisraconaorbiri tfterare. "pt;;; rii;; ;;;i/ F;,ffii;i;; *?;rli;" !., *.lii ",, neghiobi

. g.. B.1U. nici o datd dintre celeProPunu-mi c onvenea expoziqiei 2. .. l..] si qini la rosrul lui" .ficcare/ n-aifostmaimult cada'sul.. prin conYer3.Frl...a urma.temporal pornegtedin prezenturmeditagieir. a relua: a reincepe.T.. uldmul reluind t"blo.Tatdl. Eiprorrrira aa. coleg de serviciuproaeneddin qinuturilemaramuregene.i."dj. pri" orop nn hmbajur poetic.r. . Niciodaid nu mi-am dorit mai mult ca acum si vizitez Venegia...a sestinge. reducindu-l dimensiunea medio.2/pentrt luasestartul gregi t. vrei s t inPiaqa vii Festivalului..i.trjiffii..pronutnepersonal .. devenit substanrivpropriu.._ / .meditagia. continira./ .... CI .e.1" i"rreaga " se cu care . selenar. lui .de marefrumusege: _.".il. .drorr.i9fu. .sunt la lor si din sii. verb .ii.propoziqiesuboidonati predicitivi..ub rt"n_ c.adjectivpropriu-zis.O.prin..srrmane Drin !.... 2..insolit penibil' Tinirul vorbea insolentgi g esticula Sdlul insolit al ultimului siu roman ne cucerise' Provene* .C-"ifolif*ni . gi *djectiv verb: . niciun . r .i_ cosmogeneza. P. prin motive: motivur nocturn. Ji-am dat banii. "i.uo ----ttegc ianl: "r."6..seleagd"'.I#.-r FI ficiulomulu! 8eniu.ii vorcruta shbiciunile gi omenegti vor minimaliza mcritele. Subiectul al IIJea A. Am fixat geamurile chit... Tll! 1i 'fonalitatea discursului trece liric de"la compasiunea diioasl: .Iatd. cine siiece ... destins... .i#. de prin c hipurile pedant-ridicole careli asumimerirul?e tr"Uiiivaloarea savanrului.al doilea _ soarta omului. l....omenesc..""me: . : /ost:Sens.. in 3..propoziqiesubordonati subiectivi.Clci e vis al nefiinqeiuniversul cel himeric. concertul la tinerilormuzicieni ? tn pi aqn gisesc se qipuivii.Pdreal/cdnu va cigtigaintrecerea.gurarea se cteorganrzatotr.. verirabih mule.ahi. a d....... .". .Preuenea h oul me.i. l'nmul vers relevi p:rpetu a devenirea univ-ersului.omul [..p1ce".. #. a generoiitate mirinimie...3/ P. cu Pescarul Iona a fost inghigir un clir urias.plgrf-i:. l.iEdrea:a pieri..acumsunrem chi. de Poemul esteromantic prin temi. ' e. In poem aparrime inedite..tece"/ ... d9 urmag..i.buStean adv erbede mod provenite din substantive valorii gramaticale)' iie (schimbarea bdrba td . cosmic (cq cm.. . .. t togice-nasti lume sunt s upusiputerii sorgii/Deopotrivi-istipinegte raza "$i Pe ta gi geniulmonii"...i..d" agd" dimi". rima imperecieati . Medim iia incheie trei ideifilosofice set.Jrrr"*r fil"rofi. r ..rl .ii".. viitorul indepirtat gi reintoarcirealaprezent. t-Lr f:f:!1: tr pronume cu un subshnriv comun..: F::?:il' rnletes.fyllg ulit tl tehtnuiilMult mai vor atrage decittor ceai gindit. motivuiii-pului 9. .iluziasavantului a-i fi recunoscuti-genialitarea..distins ll priveam cit erede destVh* Profesorul a apl rut distins9i surizitor. crezi c-or vrea si te admire?.-t "ieg..l. verbe :: cu substantivei .ogonia giapocalipsui).propoziqiesubordonati . glont. insolent .r. Periplul. noim i.._ .gindesc. in careconstrucgiile interogative./. earcdes traml. uhimii ..loiuqiune pronominali....e1.ri circumstantiali concesivi. Ve rsurilepoemului au misura de 15-16 versuri.iaUtott no. miriter.. cuc.dasi.N eputind si te ajungi.e*clariati:^:o-:1 lirezer' ve $ punctelede suspensie marevaloareemogionali.il. " t "-"1"i tiv comun:.u...I. au Poemulc rPrindegaptetablouri .ritmul estetrohaic.ad jectivpronominal negativ. .. Pentru inau.. ci 4..adiectiv. d" el!" . vreun pericol' prr ornro oii d" cite ori blnuia ci mi Pagte MF..-nrre / ./.. I rcr 4...rl nocrurn care declanseazl.. supus morgiifal ireilea destinul nefericit a.i" .: .r# .recunoasci^-1".ger...V.propoziqie circumstanqiali de cauzd".i ' t i"vocffea lunii.

"-' intelectuali cu elet"pririnti o metodi carei*bitti activitatea i"l "rii. Subiectulal IIIJea l. in ceea privegtedeficienqele gram de redresare. [ia. ce 3.iiii j6".TVA la alcool' cre$terea 1. -. ochii albasri ai fetei cele inou-venirein clasanoastri ne fascinau.aiil.. de "r. Descriereaunui ioc didaaic simulati (metodede simulare)in invigiminDinrr" met odeleblzarcpe acqiune tul orimar sunt eficiente: iocul iidafuic qi tnvdpareadram atizatd.ii'. Eu continui si susqin 2. un estenecesar nou Prointreprinderii noa stre. pentru ci invaql jucindu-se' .. ajutorul cirora copiii nu mai congtienrizeazdefortul..r".

. Glossd. aut onome. prin inte rmediul evenimentelor.uc.f [i!Qll. poa_ peunjeton/oc talrf cstcscris. recumJo.:t.emiqi. tinirafatl. astfel "ioi" doua .ca gi a temelor 9i motivelor romantice..iili"i"ti.il?JHT:*.1".. 'ea :. Poemul are intre anii 1880-1882. de evenrual o.fJn:kir:x. acgiuniiin funcgiede careseclasifici (povestireala pe rsoana amploarea iile genului epic.Dunr.prin al conflictului gi prin rolul esenqial dialogulu i..fiinqi chinuiti..:: d eMihai l)c'rru asisurarea. IJn mort frufeminidin Oscu ochii vii"-. Aristotel)..:.lB74 (perioadastudiilor la Berlin). in ceilalri c4rrc ca. prinqesa basm.. pl-".il''*uiii.". .o-pt"r" r..demon.au.etapaapogeuluicreaqiei versiuni..' ladc'scop crirea cunogri'1r. 85.. tc reiliz."..lijlcc t.i1j". .l..rp.a_ sd 'u'i.[' l*ii*l*l1]1"ri1r.Odd (in n'tetruantic).poetul opereazio seriede modificiri: zmeul nu mai este Versificarea monstru puternic. siiabi.._ I V elevdosparte cuvintur sirabe."rli Pe dcrageneral . .J#::#ffi'. crasa p"t.a titot111i.. pe afireprezentate sceni.'.t. cujocuri miscare.He)enuldramaficcupr indeopereleliteraredestinate in cd susqinea genul dramatic ..p la r . ]."ii. a I "'rt L13 biectul I . I).inesciene a capodoperelo rsale:Scrisorile basmului. unor tr.Jocur belor. esteo sinteziintre epic g i liric. Umane epicului sunt: Prin urmarecaracteristicile tonaje i ntre careexisti anumiterelaqii. riirretc.Tlil. I)c excr'plu.r-te Conceptulgen liric .".ji.culesde Richard Kunisch. realizate I-Y. existenGenul epiccuprinde opereleliterarein car enaratorulprezinti realitatea faptelor unor prin succesiunea mijlocit... seamini cu pe rsonajele fe-te fra-rc Pdr-te pe-te .a corecrd... icat de Eminescuintre 1873..ili. timp. culme a rafinamentuluiexpresieipoeti ce.uneste sine obiecti vitateaepopeii cu principiul conceniectiv al liricii".vezi p.cur swneteror.Sintezia gindirii poetico-filo zofice..ln:a"i.iri. poemul Ln' lgciene in acelagi 'uI arelabazdbasmulrominescFata-n grddina de a wr. Semai poao poveste".a..'$i. .. lt dentJd.1.rrrr s.i. gi .ilI J" .. s.' r"r*i*"r.a*p.ji. ll'li'". in. Se caracterizeazd..lnra*' r)iiuuii.rirl.ffi Eminescu #....nu e limitatdi n timp" (dupi cum susqinea (povestirea perdoana III-a) sausula a obiectivitatea in nelimitarea spaqiu.lts. Se Jorit iv.uneori gi al monologului. ci pirsonaj romantic .cr1* t"l *niiun Luceafirul lliry.lr.."-. j'curi dc clcz voltarevor. ""' a. fruenti.ii l.*^rrr. llr lecliilcdc lirrrba litcratura pi rorrrirril rlcsr.'i.ii'il""i.

dvul in ger-demon. I .""r"" educariei. cidre. cind seconstari.li:y . motivul nocturn. eon.prin depigirea.l trei-patru.'... acesrea fiind substandve. .tormarea perso"aiitig:1::llt:t'1.#jn ori de cite ori esteposib'. creaqiei i specifice g4o. joc t" otg ni.:.. in reprezentat plan cosmicde steaua dragostea ice (credinqa omul este ci de ce dintre un pimintean gi un astru. funciie in d..cerculuistrimt".g. Lwceafdrwl Poemal cunoagterii peste sa.r"rtrrrrt"t ea cadrului didactic. 3.' ' .fi.Ace st de Dintre acesre cuvinre r.r.dy""lj"rdiJoeul re-miurgul poemul'Lwceafdrul). subiectul 'ezoluarea al III-lea."a"a .#ril.. Prin tema iubirii gi a cunoa.i qiritmulsiu de dezvothre.atrr iari.:n:t.:lo.i"ir" a"""Xie deacesre te.t.) intr-o ultimi gi totali aventuri existeni. motivul codrului. exemplu. prlvilind o stinci (finalul baslui popular).'p."irad. creanajelesunt lirice. gi ."r. poemul este o creapieliricd ctt un fir naratirt epice gi dramatice).' 'i .cu-joc de miscare._qe """"'qiriiu" .elemente seregisesc.r.... I .fi. motiv ul iubirii interzise' I visului.". i.i. ipbstazeale eului creator/eminescian.dar gi epice) cu peisonaje(cain creaqiile racteristicia creatiei L uceafirul.rr. Finalitdpile tnadpdmintulwi prim ar sunt: . 2. .zmeul' din poem schimbat din nu razbriepefaiade impirat rostind un blestem.in Legenci ockrliei). motivul florii etc.. . acest joc poatefi. Poetul eminesciene.vezi restur 2 .lnzesrrarea copilului cu acele capacitigi car esi stimure_ ii ze raportarcasa ra mediul sociar "urrogtirrq.i.-"*:1. de_ citirea sitabe p" .ip. folstrivechi elemente sintetizeazd" prin iubire.completa t. sau incepe c ind :f:.1motive romantice(motivul cosmic.apoisi formuleze cuvin_ propozigii i""-glii*. ..terii. incer iare de cigtigarea unidqii spirituale."ii ilil..sa-te se_te si-te su-te car_ne car_tof car-tiler car_na_aal etc.t.. itemul 1.asrgurarea educaqiei elemeniare penrru toqicopiii.ljt. de joc emtterea unor onomatopee.ra.. "lr"a". Tipuri de proieaare Pentru acestuisubiect.i "u.-.a finalul basmului. se cereco_ Ii piilorsi spunicit maimulte "l"s iniugiri pii.. motivul cosmogenezei..motivul mirii.*. ...

. *. conremplind si . spagiur .Biiar florigidepripas...!.rfuepa$ rrea i"iqiri. apabilsi renunqe rar. Dir.visul tu. r.as"i 'rorqii.ii simetrice celelalte in gi Citilina. i-perar.]lli)..a versurilordin l'inalulpocrnului:.i.i" seara. de in oglindinrlu-sccxisrc'nqa prcafrum."p e.p_recl cect r..iu.cerc un strimr".i rccc.i.iliui. pirgi .r.^iJg""a._"r. pri. inbazacnreiafiecare i. umani cunoa.. eaigi desriinuic z buciumul:. r..i. o alti remi apoerrului te ma fiind proprie romanrismului soarta.o'erd sirre pe prin catilina 9i seinalgi spiritual'Pentrutogi cunoasterea 171:-:-yn.r" "".i" . ... chemirile Luceafirului'l . ffi./ voi sr mndezle "5::i.".i Demiur gul reaminteri.'d" rrisr cu razc 99.rr.1 doui tablouri.ru. i.casa (prima.rno"gt". i-pri"irii../Aru_ necindpe-o razd..-rn -r ...rn-.drrunde-n si ?" gind-. . . .ise .. .r.../p../ din.irrrpl:::::-:::ll pri' iu'irc. ?nfrumusei. spre .re'spus..epaos.l"'t.cunoagrem cunoroc/gi moarre. dedeasupra"). aspiraqic.contamin at uman....1 rul trebuie devinisreaua si norocoasi a^cirerinei.rr" cu un conse_ nerfatadepi...'t codru d..rtr irri.. r ornurtarea sinc de {iind.d...P. ." Ci Strimt/ Norocul vi muritornemuritor..r. i..*ui'inrr_..::bd::#i:..!.al cloisimetri cu dar.rritoril.ia . drr-rrupoatefi fericit..visul urmi": ..:. murirori: id:iF -71q. mitical cup_rurui.trr numaisd...nspir la. pe antitezalimitat-nelimitat.""1 de Fata de impdrat (numiti astfel ori de prrn eranur erotic.'I'riindin ccrculvoscstcAi scrnnificaqia petre ce.z'cii..lina..Da. t Oar ..iu bi_ readint6i". deveni tici_ tilina.roriire i"rrl...si aceasri numegre iubire.i.. ineaz d.. tnurirc pc'tt'u..... .cici tolise a Nr-ir.o n.i'iil:rf. J.. descoperise identitatea.ffit. pe Luceafar....-.omului _ _ degeniu temi menqionatdininsemn area poerului o fili pe Luceafirului reprezintidesrinur ". rorrrrllui.r.airile din " stri bate_mi. nici"d.-. p"r.r... i*.."irii"'i.r.. voi rni nr.. . lirice. ausrele prigoniri de s oarte..l-pr#insul/ c6 nd areapei valuritreclci.-i.6il."f r"-l"ii.r. m-am niscur./ cu in lumeaureami simt/ Nemuritor i. ./ca sanu...*rn.r"-.screa rcp aos.O. ci -f ge.farmec sf6nt/ i.eaf. carc-lstipinea -"r.. Ea insl.. .//.triieqte 1ie visur .".i."il.hror.r" cercmai larg.zi reci/Din rumea desparte.il.. acced la o cunoasrere s uperioari. ii . fcrc'd.i.. pcntru Luceafir visul seteide .cdti." i.rr4 ri rlintii..cu farme..rerii $i.. ../ veciil voi iubti ce-r rn -nvici/ va rim ineadeparte.e no_aprea-mea deparimi.....lri numai dureazi'..#..:j.ril"r.iiil orizonn emirsinit/ Singuritiliimdrii. poare pdstreze i-piii-.-..citilin.ritorind spreddnsur.. gi rimita dar " iniiurii.#hfi. deimpirat Celetreipersonaje faia .l....: .li:::3: . blind.lil lttte de uldmainvocare/chemare a ruceafirurui.duland intre ccinrre lestgi teresrru. matcheazd. . farmec care triir trebuie prin depiqirea cercurui rr_11Tr9! n'pri" .rilio"i.i ..r"l.y Des erre vint/ doar "-l"lr.ni.'1 1^n1 $i t"b#'. esre fata sreaua norocoisi.r. d..re.girtainic genele r9...di-_^r"iiro. .limira a.. Fatadeimpirat nu-l poateurma in v. construit mul este 155 rniurgulii oferio lecgie ..Luceaferu l.$i d..l./ seinarqitot maisus.I ll -" *.frrf:. am arary($ nr-aq intoarcc1cJrao. sdu se rearzeazd. tilgaqi^r. ..f#l"t ).". punand r" exisrenqiari risrnurui) condigi a "rrii*?p.'Eaterrr.ri..nndo alti lcsr./ sunt cu vccinicia lcgat.-f "-oi Dar plrr.."./ Durere asi_mi alunge. carepen_ tru om rindnelimitati.zl. /iLucegte.Dar luceafir.rir"l d"lrr.#u ipo stazdluceaf..o. nasc a m uri/$imorspre sena. penriuciralin. marea cerul.ori dc iubire".l..iiiiorrt./ Revarsi de linigte vecil.. o muluide geniu caredevine nemuritor.il._.iivo."iio. ztisarr prin gi uls.""i. conrcmpldnd luceafirur.s. u i: +FiffJj:i1:il.rdsdrit/ un "r.uno"Et.#1'd.j"../Noi nu avemnici timp..rrj..pro.. u ffi t::: if:i:*.1' din rilin.cringul" /pidurea.inger-dcrtrott./bi.rffi.rl"r.rr.h..

circu msanqialde mod.nemuritor.MareleTot . Luceafirului consfinqegte ic al cringului.rl ing er de pazd. ca gi a fetei prin .idila din codru. le-cheiealeuniversuluipoetic eminescian: ochii.ri stea. genulfeminin.ndu-se.nd. articulatcu articolul hotdrit a' de suspini. zborul cosmic al Luceafirului gi dialogul cu Demiurgul (cadru cosmi c) .e:a se lipi. imbulzeali.. inghesuiali. exprimatprin numeral 2. Poemul Luceafdrwl estedesivirgit gi sub aspectul rcalizlrii artistice. Luceafirul a descoperitimposibilitateacoborilui in cercul strimt si menirea de a rimine steacu noroc pentru obiecrulpatimii destinuluiil face . urgent. deve niti steapenmitici a autodepigirii el. epicdgi filosofici. lnilgareaspirituali a lui Citilin prin iubireapentm Citllina. de trei ori .complementcircumstanqial timp..parte . 1.neinqelesc nii [or. cu mi. a seprind. exprimat prrn verb la modul gerunziu.aglomeratie' rd pede:rapid.itimp strimt intr-altul' incercaie de treceredintr-un cerc operi emiSi ntezi lirici.na .dar steleluminitoare p entru oameni. a tncwnjura:a da ocol. de .complementcircumstanfal instrumental. zborul .compl ementcircumstanqial mod cu nuanqide timp. Subiectulal Il-lea A.qi om .i. .exprimat prin substantlv comun. exprimatprin verb la modul gerunziq diatezareflexivi. careseapropiede planui_cos-mic-prin. tergi. ingrimideali. poemul Lucea{irulincheiegrandioasa lui meteori ci prin lumea efemeritigii.se interpua l Luceafdrul(Hyper-eon). prece datde prepoziqiasimpli cu.f.delucefe ri". steaua.i rece". tnadlmd.ag:invilmigeah. simplu. esteexpresia omului in permaa mdreqiei afle. solitare. ln actul cunoagieriiprin iub ire.spa qiul rostul celor doui lumi.realizati in trecerea aiswl(cr t multiple semnificaqii).complement adverbial. ca mesager destinuluiuman.antitetice.Demiwrgwl. iar prez en\a lntre spiritul univeisal. numirul singular. cazvl acuzativ.adici senin'Aceasti interprclnqelegerea magwlwicdldtortn stelein careEmine scu estesulqinuti gi de poemul Pouestea dc ci mi convingerea geniilesunt fiinqef . ?n acela..Intilnim in poem ciand. a ocoli.i I al patrulea.a stripungirii cercului strimt.visul" ei .

dacdnu intirziam' ne-ar fi luat gi pe noi in excursie. chiar pe-parcursul in copiilor descoperite etapaevalu irii predictive9i -activitiqidiiadice desfi.l prin de 3.folosi: . .colarilor. intr-o structuragraunei structuri sonorecu inqe les reprezinti convertirea Scrisul cu sens.se pot.inviqltorul/inviqit oarea devin un exemplu de urmat in viaqi sPrecarecopiii asptri. 13. artl (scriitori..tactul pedagogic. Bineinteles. ln interpr etarea sol . i se pot oferi modele de pirsonalitiqi 9i de copii genia li din diversedomenii:_gtiinql. structuri ce . $c olarul mic depuneefortfizic cu analizatorineimplicagiin acest mudle. 1.a.-colil (r"ur.in conseci nqi.iecturi expresivesau "ndiere" actori indrigiqi de copii).r-d. nifestarea Cititul . Scrisulesreo activitatemai dificili. unur inceesteasigurarea Condiqiareugireiin formareadeprinderii de citit-scris in t bun.l imbajul.conltiente' de lungi duraCi titul gi scrisulsunt activitigi intelectuale Copiii trebuie si depuni efort cong tientgi concu implicaqiivolidve 9i afective. imaginaqia voindezvoliAgindirea. gi sensibilitatea de aptitudinile sale..(complement la direct) Acclaimi vorbiseprima oari despre clubul Fiorr.propozigiesubordonati circumstanqiali conditionale. ln text. (adjectiv la gradul superlrr ti v relativ de superioritate) ceea ce-mi povesrea vecinul mi inreresa mai pwpin (a dverbla gradul su cel perlativ reladv de inferiorirate) 2.icto ri).pe lingi eforml intelectufoarte mare $i un efort fizic maimare decdtcitirul. spiritul de observagie. simqitqi ea o boare (adierea iar.de celebritiqi.. Cadrul didactic insugi esre un model.t psihomotor de transpunere unei structuri graficecu inintr-o s tructurl sonori cu semnificaqie. 9i presuPunexe rnecesitiefort congtient. S.S preexemplu. plicuti de vint ). acela arefuncqiasintactici de atribut adjectival. memoria. participi l a activitate r cauzaunor acqrum (buze. 1. indivi duale:nevoiade cunoagtere.-.denu eram eu" .artigti plastici.inregistriri video atragdtoare educative. p ermiqind conexiuni isticedevin funcqionale. pozitiv. indirect) 1.t) De la acelaam cumpirat doui cirgi interes""r.cotrtplcrnctrt circurnsrnnqialtirnp.i scrisulsunt instrumenteale lucrului cu cartea. saupoveqticare stimuleazd" 9i B. intreruperea lll"trr i.metodamodelelor: copilul esteatrasde adult 9i. nevoiade cunoaqtere curiozitate a.). desene gi . acestea trezesccele unor literare (in interprerarea I lor mici emogii carepot constitui motivaqia Pentru invigare."::l*:f#1fiiiTf -"r. cu unor casete i nregistriri ale unor fragmente .r$l m'4ltti bina . sunt dificile.. trebuie si ingeleagi ceea citescgi ceeace scriu. exprimar adverb m. Liderul grupului e ste acela. muzicieni. pornind de'la caracteristicile (acele particularitiqi afecdvitatea curiozitatea. Copiii din clasaintii invaqi doar/numai punctul gi semnulintrebirii. Caievasi zici.o".exprimat cle prin loculirr= L. Subiectulal IIIlea de l. createaincrederii sine gi a motivaqieiintrinseci' penamotivaqiei de Cadrul didacticdispunede variatemijlo acegi procedee creare virstei gi de la caracterisinviqarela gcolaruimic. Acesteactivititi intelectuale eavoinqei gi o motivaqieinterioari..compt.numai astfelaceste precum gi gi transferuride sens.ale muncii intelectuale. in special..osise clipaceamai emopionantd dinviara mea. a 3. in funcqie-deprofesionalis mul.Imposibilitateacoordo nirii migcirilor determini ritoboselii' instalarea migcirii miinii gi. limbi. (nume predicativ) Pe acelal-am intilnit adesea concert. Aspectemetodologiceale formdrii capacitdpii citire/lectwrd in clasaI a Cit iiul esteun p.o-pr."r 4' . complexe. scriere.urate in clasi gi in afarl clasei). creatividqii. sPort etc. intrucit necesiti . picior g. animate filme pentru copii..

a dezaproba.accepta:a respinge.--r Secl'l i mediat ce-i relari scenariulspectacolului. . Unele torturi expusein galantarnu mi imbiau. .efiiza.r.isteiam sesizar notd falsd. infide litate. dind.expansiv.tul. 3/ P. . Pe mirigte rim iseseri snopide griu.evirate u torturi. : exuberant..tnatnteadrnapoia. rezolv'Improblemeleapirute. de f1 Ne mulqumireanoasrri afostl/cd nu s-a'aprobat. credinpd: ne. trddare. d. . a. inseliciune.propozigiesubordonati predicativi. M i sepirea ci existi mai multe cdi sd.propozigiesubordonati iircumstantiah de scop. 4' Intengialui era t/si-g i dea doctoratul2/ca si-si creezefaimi in domeniul sociologiei.a reproba i . 3.credinli. : morocd nos comunicativ.r. ateism.inceapi co nstruireaunui centru cultural modern.propoziqi esubordonati predicativi.dit. a recrrza.sociabil. Glumele lui risuflate mi supunea la a d.propozigiesubordonati circumstanqiali scop. P.rl solicitat 2/ca sd. . o Fetiqacareplinge a obqinut o notd mici la test.:/ P. O snopiin bitaie. . . a renega.posterior.prietenos.

imaginii. cu cit. irr timpul desfiguririi activitiqii cadrul didactic va avea perprir-ir*eDarl sl raspunsuri..b"r".Cu acegti cinzpwtwi'uizuatci tiredeo sitabd.'rr'" ...C uvintele pot fi mono-.ln clasa textelenu trebuiesi conginidialoguri. . exerciqiul scrierepoate constadin redarea litere. O[continuelcctura.11.apoi ^sarrzarea aCeStUl ntit. i'.i .nt. r se practicidiversele .p.citire cuvinte.cu swrprize.i fr. mesajuluitextului.: r.'.copiii pot scri eun proverb adecvat texrului.. se realizeazdT" ."i.In etapapostalfabetari. prin efort propriu..rctivitiqi tr:cbuie fie ffiedare sauurmare se de scurteconversagii crrB dirr r li la fragmentul (unitatealogicn) pe careil vor citi. care existi jetoanecu imagini de obiec te. rispunsal cadruluididaitic r* rt . ...". mai-mulr etc.-"-.ili si cu povesrirea diaeuris straregi evaluarestimulativi.il.:j1':^i..i pentru a compunecit mai multe cuvinte..t:'tui i de .v. elevii descifreazd .-Trl nulne.'::li':'u A. a esre de rpr.congtientea cititului de citre elevi esteexercititului implicnpar curgerea urmdtorilorpagi(realizarea urmeroar(.Condiqiains uqirii corecte.""e-g .^dtficit. orientarea locul gi lor in cuvint.seinliturl monotonia. carcun elev. congtientqi co_ rcct. .un enunqdin text carele-a plicut cel " Familiarizar eacu textur se face.iar pe verso litera de de lcasicontir'r'r'i. .si ii ajute pe gcolarisi se relaxeze formede cidre:. .i.. la 75 de iuui nt" in total.irea conqinutuluitextului de citre elevi.^'i:.nrl)onclrrc cititului): de sareacitirii in fiecarelecqie Limba qi literatura romini de cltre fiecarecoalc r cc"'. o.trecered..rrrilri orrirr io.. cidtului demon.-'-Potenti i i ajuti pe copiisi inle= tipar saude mAni cu careincepesaucareseafli in structur acuvintului-denu. Cu aceste acesrei com jocuri didacticeli seformeazi e levilor cimpul vizual de o siziqii.. l abe si de un cuvint.r: "d.tienta..i".d..in At 'esrc ordinea aqezdriiin banci prezinti dezavantajulcI unii elevi sunt atenqinum ai . Ei trebuie combini diferi tele silabe '. in ritm propriu.de aceea de nu sepoatepracticacitireape roluri.seincurajeazi spontaneitatea originalitatea.e. ..ttrd. Citirea in lang.copiii alcituiescsilabe. r. gi . prin citire in lang.precum: Sdculeywl/Caseta dare. po.daci este. .-.r""r.teun coleg cc iu de tip . la silabdla cuah.t:.se stimuleazdimaginagia de din prin raportareatextului la aspecte experienqa a viagtr" elevilor.sI asigureincepu tul bun gi continuitateain activitatecon.od$erea pil..--r.r"J"r. i:.i."rrrl. penrruun . bi.rerl.citire gi/sauscriere..seioniolideazd deprinderea comunicareoraltr.r5= g i pronunqie.ji*i. Cu literel e de pe aceste t]:."una cu recunoagrerea sunetutuip" .prin efort pr.r s" .citire selectivi.:l:'":i :.hrf ('. Recun. efort sp.c{upa a citit o propoziqie ' I. """"'. pil descifreazitextul torrsri"rrr. . Ltsttltrca interesul.. Daci existl elevi cu difi cultigi de literelor dupi forma.taba. .:::.r:TT?1:yl.se consolideazl frazd . de s.#. inviqirii' pregi titoare a cititurui.ptafcti".'. sau logul/ dis cuqia tici. citre ace gtia. o Mornentwlscyierii:in funcqiede etapadin procesulde insu girea citit-scrisului ci fiecare co.cadrur d idactico"uii.nga trecare pnu' crrrnd in goapti.^.i.i de recept area mesajului scrls.. manenqlgriji: ' Recitireade ci tre ereviarterne cuexercigiul azd.i inpelegrrro * sepregitegtedescoperirea.se exerseazl.explicagii.rrit]r.{J'ri"". de rexr.secvenqele citire vor fi urmate de o conversaqie prin car e: de cuvhnt cua6 din propozi.cuvintesaupropoziqiisimpledin doui cuvinte." b"t. in fiecarelecqietrebuie realizatfeedbackul(conexiuneainversi) care direcqiocu atit maimulteactllltedformative "trui ii.^ ^r ^-.ri5 iormangelorminimale sausun t cupringiin proiecrul curriculumului de aprofun:::::rl.. foarte agreatd copii. .prinanalizafexicard.." 3jl:::. sirire.constiin. l.:: :ltl re."J"ri" mai complex. de de in carese afli elevii.iili'"^!' -^. citirer uneiunitigilogiceca.diy insu. alte posibilitiqi de realizareapera sociata i"toia.". memoria.apoi din trei 'Y:f..si controlezegi si indrume in dividual eleviiprin aprecieri. in .orjt din partea elevului.si alternezemetoda exercidului cu alte metodeformative.. dupi aceea se diminueaz i nccesiratea 'rl)trisitinqelcagi alf"bet." 'I'ocmai dificultatea cuvinte vor alcitui Proposi citeasci si labelegi cuvinteleformate...if ir"i J" . dupi un efort intelectualgi fizic mare.: :f:.Prin aceste m propnu.rrr.se creeazS.i pas este Un act tli jeto ane.::rTebuie elevisepot or ganizajoctrididactice.sprinderea viqirurii penrruviagd/ amesajului . prin expricarea unor cu_ in vinte gi ex presii..hectivele reatizare f :::l 1l.t.a^textwlui cu voce tare de citre copii. p.rr_.sautrisilabice.ris puns penrruo i'tr. sigipatru -cinci labe.etimitarea f iecdrui tteyy.. sepistreazL moti vagia ' texrur.

'..i.il' '.i.tc..i..:!"n.i curenti. i.:i::. '!il:'..'ff r".I.'"".e prin revc..:'''.li lifl..:r"Jif i.{.care pot duce la :tFg= r ilir rrror ivirlicipentruinv iiare.::"'i j":i:1":l::*:''...J..jrl iJJrri.f*:m :l l: Ica c nqi ruls gi o nu emanri.1. .** :J ri'"T "..rg.1rr**rilffiffi jJHH:'ff i j.i..i...?.ri"l ::l:]i::::l:"* :::f::jli r:':l'lll:ir."":ffi : iffi:nfi :'Ji.fi ":"...rrru il.'#. . ..". r#.i:".'.iJ.reatizeazd... ii:.:llli:':*:.." i s.....'ry:l:F:tril.riri ll.".tr'trri clc licar."ff creop'....1.t^yt':r. .1T. citirca relevi nivelul de performangi al fiecirui elev' p."ii-T..'iil'fl ::iT.iia""t" .'Ti"iffJ""'J l&.. lvltate $.c J.?i. I xJJl[= " "l s.r"r"..iTil.". "r.#ilf fTffiT*#::f. '..ill.#ffi.1.l. de.. crcare activirag I trt i". :H:::"#'".#li.rr-"rg a" liiir*i" .T"?J:::.a....ur.'i* 1l.::':. .".:':':'?"::::':r:::':ii+..iu.. formativi care citirea didactici in continuaregi asiguri evaluarea i activitatea arternadvi saucirireacu vocet". ac a iri1l.rtr poveiiti dccopii.? gand.ii.simdare..il#.lent .:." I.r sunr ti.':fff:::nl "1i1...'*::i:l:Fr'::iyi.a.:#il:#.an n#.1'Jr3i'::i:1:::::Ii...'":?:l:. iiTi::"i#.?lliffi Iif lilT :. pcr:spicac.

caYou". "li.t ea morminul liric iqi comunlci o gami largi de senzaqii stiri 9i auditive.i. dupi. descompun cadavrele orig gi al pri-a.sentimentul "rilor srarea prnbugire singuritiqii. de iil coroanelorde plu-6. stranie' care obsedatpe poe t.plumb"' . zuprarealismul. te 9i pentru a sc asigura continuitatea inviqiriigi "-gi in . tr"'rt .gi .in cadrul miscirii imposibili' ducela deznidejdea deprimat sufletului in I CoborArea proftinzimile terifiantia singuriintorsamorulmeudeplumb". Bacovia r".corespondentipustiului sufletesc deznidej9i Construit prin tehnrca inrerioarea eului.eeaalware Pentru rezolvarea acestuisubiect._a p^rintr"po.).ril. "*iiIi" fost Alexandru Macedonski). imaginiiogi. itemulJ. ca ..rrrori.t din pl.amorulintors".--mirrie Anghel.iernilor copreges_comerul al care prin ulterior.. in sufletegti: lini. cind vizicarroulSturi egtilor din cimitirul din Baciu. versUlbacovianesteco ncentrat.""1a (susqindtor asiduu al curentului gi prim nl t. a fost transpusi in poeziaterrninati in 1902' plurnb.t"t de gise ori in poezie' estecorespondentulstlrii Cuvintul-cir eie. 1 "r:::3.glid" pr" stigig cunoscurmai multe etape..ian a -ir....sufletu lttn -"i croase.ri"giorr"ia. yi:y prin'repeti qii.0 I Ptin temapentru acasd va asigura sc atit rcqinerea. TESTUL 14 Subiectul I I plumb de G.tir-uigi . dezolante.". care a dat dtlul prirnului siu volum de versuri. cavoul. . a simbolului (.apirut la sfirgitul secoluluial"r -.gi-am incepursi-l strig"). subiectul III-lea. senzaqia frig amplificatl(.invinse.-i-.rar:^v^ -t .at.. .. agacum mirturiseqtesoqia la ia.decadenqilo reacgieimpotriva roma'tismult'fi 1n1r"*irirr-"r. ptin rnuzt_ c alitate.".o..aripele plumb" atirni..ti i. . : AlexandruMacedonskigi-adorit sddevini poet simbolist. gi celei vizuale... 1gg6.giliteraturaromini sepoarein cheiaprintr-un joc de relaxr'e seuprin alt mod de interacqiune comunicatirri1no' ve. LecqiadeLimba. n"ia^"rir. apirut in 1916' un ln cel edoui strofe alepolziei eul liric sugereazi universliuntric terorizat de ritate."rri."altul..simetric. al 3. corespondenre.. r fleregti de insingurare gi paiesire idtr-un spagiuinchis_.Emil Isac g. senumiri: Di_ r . o i mpresieputernici triiti de acesta irrmormintareaunei rude. Atmosfera sinistri."nit""q" xlx-le. sonori ctc.sidecor morf uar) in prima strof6.. .or..aripi de r------t rruvlsrsr iei.oarele plumb") sugerind aplsareasufleteascl' iforic alli mbolului .i:. . poe tului. sraiee"ptimati prin simboluri sugestive. Conceptulde cuniculwm Pentru tezolv ateaacestui subiect. a c . t"p.". subiectulal III-lea.^::^::meni oe lnadaPtare drsperata. Discursul lirii evoci o realimteexterioari macabri (cimitir.""""r. de inr"rio"ri I. ez ia"sondiriieuluiinrim pe careirswgereazd .]ffi] ...a.tr...-"Jl.. veziTestul6.u"ti i....d. Simbolismul rominesc.vezi Testul4.. cavou.plumb".i*iorrrr..f insrituqio naliz.culminindcu sentimentul "Sj aT de atirnauaripele plumb" gi erafr{g.Dor^mea si ngurlingi morqii: gliii (. Simbolismwl estecurentul literar apirut in Franga. 2.a.cu repetiqiicare creeaZd muzicalitatedeprimanti. plumb")/ 9i a plu s' v$ ..r cit lllevii trebuie si citcasci gisi scrieacastr penrru . rece 9i infioritor. Ion Minu lescu... repetatin fiecarestrofi de trei ori' L. . "b"rl."ri..B.rv4' \rrrrsrrrv ei...neputinestecapabil .:. poezii Pentru lirica bacoviani se numlrul poePrintre cele mai reprezentative I P lumb..roiia".li-rt.cor. itemul 1. Agatha Grigorescl BaPoezia arelabazd.. qi transfcrulachizitiil. obsesivd...]." (ideeahorqiitriiti senzitiv). de de zbor.la spaima ilgii inbiriir .ruio"r.il.era vint") se asociazisenzaqiei (..scdrqi ide ili..decorulplumburiu sensulmede flori de plumb".$i-i mori.r.sicriele plumb"....prin sinestez:1. Metode Siins trumente d.

. .iea r .Dor-..dormeau"..prin sensurile gi Exp resivitatea melodicitatea concentraeului liric. adinc sicrielede plumb " / / .rimine un romantic celmai maresimbolistromin. ci gi prin construcgiile conotit irrece relwi hipersensibilitatea liniuqade te.sta m"."l.a dormi" 91 st1. la sugera rea Versificaqia 10 silabe. Repetarea "a mordficirii spiritului' modalitatepoetici de sugerari a capt ividqii eului in spagiul nu versurilor se realizeazd numai..iilrt.. .rfi".. refrene..ecririculNicolaeMa-Bacovia.prin re pedqiigi inversiuni.prin punctuaqie: paizd.. simbolismul-a p"". e'.....i.Cele do ui strofe sunt construite simetric: .marcAnd durabili.intors". laitmotioe. .. acqiunea firi putingi de iegirela lumini (..t:j. structural. irii eului intr-un somn_ce-l complement sintagmei...mai alespunctele de iuspensie...fffir" epoca.dormea". curti"'ai g'a' Din simb olisms-au desprins. ...ir.l. Bacoviaifi a..in bunl misuri.adinc"/.d..il.era". ostil.. cele doui strofe-c atrenau misura de masculini (accentul cadepe silaba care rimeazd).. de pild."^"i i. prin paralelisinsiniactic.i.ultivat tehnici simboliste in multecreaqtll:::l::.ritmul iambic 9i rima imbrlqigati. nolescuasder:... rotuqr.....i#.r..scirverbului .. irirr.flori de plumb" cu careincepe al doileavers din fieRepetaria -o"ir.qt.. ffi^r .5.alti giiau".Dor meaintors ainorul meu de plumb".repre"jnti. a fosr caracterizat d.il. ln sferasemnificaqiilor poericeseinscriu gi verbelela timpul imperfect.Stam"..ati rnau".simbolistprin formagie.cavou"): . a cest dicatul esteurmat de corfrplementul apropiede surprinzindiontinuarea pribu. i" p.. ceeace ielevi izolarea eului liric intr-un spaqiuliric inchis.apartinind noezieiromine modernecaunul dintr e marii precursori..edecembrie... univers interior ttaumatizat care strofi reveleazd"un acestortriiri ale eului liric: contribuie. Prede circumstanqial mod.'..

Studii Siinsemndrictitice. d.. care. in ultima stro_ ti....rident . lasenzaqii de organice p?."J.#.r.'. (.D. ..funebrul -acr !ar*"t li rna nt'ia I 9(r(r.l"gu...g.. (. unur la tim_ pul trecuqdintre acestea . p'in repetar"" sen_ 7'alrtlc' sparmele cu mulate.gi ie pini la urtimurvers.. tras de .i.racui.... in text.mlidiu.l. simbolisri le_a i oferit.i:ibilitaqi dargiun rivnit sf6rgit. racustri. ugor modificari... s imt cum atita de -9rra la ^o Acest "t::i1^l!fti.' gi rn poezia Lac ustrd. intrare in panicar. versul diferir fald...i-rr. a" pr"n"r exrerior inrr_un interior hipersensibilizat".:Ilitugesc.. graqios.golistoric"este consecingi a"rr.*"ili1" (.. raport de coordonarecoprrlativi.u rarmisurae g_9 .gla"gal.olll" . sere azi cupatrunderea euluiin sine.a.gind' de doui ol.emi_ rrcscienei de rep.r.rui. de 3.:::'.i-b.Audmateria "*fr. .1*-'"'^'::)''t". hal ucinaqie' 2. cs te lambrc. zvelt' l. care -ii." Locuinta. de nl ma rtrofe ./ Aud mate_ "..t"nti.. riilrratua nopti.i. si incomensurabi_ :\. ffi..iil"t.Ce am clscar ochii mari".louand.) de silabe.""]r.atatea".ilft:_ Ic Iacusrre.. .r]..gi am inqepenit" .. mlddios: anin at : agdgat.i. gradul comparativde superioritate.l.. (I..EPL. sara aura. s.. Bacovia sitt.fanati dcstirrului poctului lc-a adiiugat 6lrora apoi rcnrpcrame nrul dainnat". .. -"rTpi.ii lumii. amptifici duc .r.oui"'1.ai.:.u... poezia bacoviani aparqine expresiilor maispecifice simbolismului.prand.1t2 t l.*ri .. de asemenea.i'iio. repeti se l" . Tre_ sug erari pri-irt..verb la modul gerunziu' mai muh adverbde mod... cel or "["'] ale sa $i tehnica serezolvd excrusiv.. Scriitorimoderni.?jiTpylui..iliilliiro*r.. dnit : potrivit.si inceapi u .acustri dc G..di".d.a]i"]-:.il.. Rima nu -oJuig"*y . us SrrrsrdLc oDsesla Pluvlali: sittquritate.rditirr.b"ji.'r.....onr.ungol istoric... srarea psihorogici a eurui riric....rrrrr.". la titru..o"1.rf".suntsingur."p" ie de trei ori.il.""i. Ncgoitcscu' . inconstientului..it. $u.. iar gorur isto..rofa.de '.in evidenti o damnati nevoi e de repaos absolutl Din cele saisprezece predicate.cu pe care...Ji". Prima imagine il..lilri il$.de doui ori.aos".o i'r. .$i #laili rrriizbeqte-un va l-. cincisprezece sunr I" d-puf fr ezent.."lo"r.rrirr.p.tt" rr"1 interioriziri...""ririrlo_-. ara esteadverb mod' N-am maiv6zut ata omincipiginat! (adjectivinvar iabil) 4.Poczialui dccrcpita.1...plouind"._'o io.md duce-un.i p'rih.t. senrimentul singurata_ qiiil trimiti menral inceputur i'. atributu l adjeciivar :-111i:-*"eti: nrtestarea exterioari.. p...Ti atita ploaie")..^dJ. inele .Jt ..rri.hi. lccrcqtc gradar.i i In discursul seremarci liric tehnica corespondenqei : planulexterior meramor_ fozatde fenomenul pl"ui"l . ""r"rior..gi simt. . .adverb de mod. .)aceea 9isubstantivul Ritmul *.. Teroa"rea ""pd ploii i.De-ar6rea ri. Ij sentiment"t "..:.r.plasat in rimamaslerbyl cea culini."guriragii..sesugereazi univers un irr rlisolugic.Toiir . atmosfera confuzl.. parel il ermrse ci n -am podur iamar").atir nat.... pt.i. asemeni.ao" pr"rrrl i"r"ri8r... cumstanqiale ..aud"se...".in vol..il inrr-o riire de . a toatecorrsecinlele impresioni ste.. echilibrat' cump aiurare: delir..substantivcomun' ie..i..ind ...'Ei la medr..g6."peti.). .rJ.: ...ifi.ili. rimi est e mai ex"presivi alciruiti din ver_ "rtd.?). .gi"i..i" pl?. tristeqe apisare..:(::::. cu singuritatea ontologici gicu unicitar.. ". pri-r ri.."'i...".ils.ri :::i.).-.. 137.i:!^'.i. nat uriiatribuindu-i-se ..Tor ffe_ sirind. acea sumi a sugestiilor vin din muzici..rlr .#ilobsesiapruviah : suplu.".llg:lfi.propoziqii subordonat ecirin consecutive. Bucurcqti.l.esdvhr.. asteptind.r plingind ". ..rt.B[".ui... .. (.i .r*.i.Crj..nd.gi"a"du.r"r.c pune.ru. e^'.1. tot aqtepti nd"..rui..r...i..parceunprezenretern.i.-sr".. conduc ..r" j. Ail...rl#.

Ca giin poezia azd. .propoziqiesubordonati subiectivi' B.[il.. gi aicisuntdoui planuricareevolue . 2. muzicale)coresponcrente nevr() z. Eacdese si ngular) .(defectivde plural) .rra..paraleldar . Pir"eaun om de o mare bundtate...r-.iir'.n basm" .propozigies ubordonati subiectivi' .aspecte depri tl attc qi morbide ale anotimpurilor.ci trebuie" . Produsul estede marcd (de firmi)' roman desprecilitoriile cosmice' A apirut rtnronlan excepqional pini la Pontul Euxin' Imp^eriulroftian se extinsese : Plwib.ran.i se r rtersecreazi semnificagie: ca p. ploaia..si-l turnez" . .propoiiqie subordonati completivi directi.T)"*consdtuiema_ Am o casi de vacanglin Bu.deget. cuprnsede po_ "i ln univcrsulliric bacovian revin c'teva motive (noaptea. colp Ciqelul mi-a in fipt w colgin.ci euto.ciqi scntimentului singurntigii.t-""ia nu se mai f olosegt marca. supirat intr-w colP' Stdtea marca e fn C.. . irrrtr.teni' (defectivede drurnegiiin Bwcegi. cap Alat din cap aprobator' CapwIrlscoalei a fost pedePsit.. 1. t"-ii ji a.wr exteriir.i. . si_b. Subiectulal Il-lea A..

fiind s&i sala persoana III-a. liei Corfllaul. Ci.. misliniu la ten. romaOp..Felix... llr t.r* dq acdune.pdstdrnacpi arrczarzav.nNu-nu -nu ie riasctra tinirului. o Nu fuscse un.e2e"). casa CosAntim cu arhitbcrura strada lo". ln lucrare otra. ' r De la Tirgul. Cllinescu intrunegtecaracteristicile omniprezent$.gi.propo ziqie subordonad aributivi.intr-l searide lui hi brid. $i roman ' c.iile"Cin pr incipale.. obiectiv. p. EnigmaOtiliei de sph.dupi un plan prestabilit.nas ir ivenill gi . ..mniscient.caun vegmint_militar". voiparticipa 2/ cu picturlepe ca* ilX?::i?i:i.azl criteriulobiectivitiqii notare.descriecircul"t i. " Costache un rispuns nlueitor PentrUace$ta: . ^"'i".vezi P.#.r" rd Enigma Oiihei de G. Evidenga La i" se gtiepindit de aceiacare-ivor avetea' intreb areatromului specifice ^i^.inexpozigie lainceputul lui iu lielgOg.Eaaluarea obiectiad subiectivd baze. de l. a urmaiaculatea de 9i pinr la plecarea rorit"i'i.Costache cauti adresa pune in i-o siuveanu.r* a-j. pdnwtjer.conduceacqiunea incheie cu o imagineaseminitoare. moq qtiu.-iar t* ".ii'e p'of"o'i tin"'id'u care'aveamlari la p.iiii -edicin..miinc6nre. (defective plural) de t.I. Naratorwl.Primirea pe care acesta face teptez intdintriga romanului 9i rrdsirura piincipaln a personajului:ititudinea nepriete noasi9i temitoare. in pe gi se .tl' Bucuregtiul.tii r.rh.XX:H:d7ti:t..':. t. feminini". .spechcol care sd. "iri"r.abiasosirin Capitale.stanqiali .aproape Giur'-.. Ei grecesc. prin carerezulhtele sunt comPa. de optqi pe unul'dintre personajele i.un tinir..J. nu cunosc."' ' Desf dsurarea de actiuniicuprinde experienga viaqi Pe careo triiegte-Felix.i"'tir. se concretizeaz -in lupta pentru a verealui Giurgiuveanu.rrri. cu rispuns conde citre elevi.^07'1/ condigionali.._. )r sunt comparatei ntre ele in vederea P.O.ffi .sti p. ao.*l nr. dar cu implicaqiisociale9i morale.. Cilinescu Conceprulromdn . gy puqininaintede orelez.nzurapilor Ca Eiroman elelon gi Pddu rea sphniurapilor Liviu Rebreanu. (subicct) 1C5 forgcolare.r ruri.-72.. Evaluarea performanqei cregterii cu imcdiat.*i"i. . foarteinalr gi gapca umflati ii dideau un aerbirbitesc 9i elegant"'t aqa .rr*iirn ""rru in unifoimi de licean. ntdrrtr.o.te'qii. sl ntivl trebuic fie permanentl..g"1. Codriiinceouseri freamite si la adierea vintului. itemi subiectivi de-tip eseustnrctura! 9i ese unestructurat..itrinsi bitt. (comprc.rrrl. DomniaSanu a "du. p..O"iitit CosmcheGiurgiuveanu..* la otig" cur.a.propoziqie subordoffi.propoziqie principali.u"rairrr "rar. predominant familial.irl r Am cumpirat din pialarnazdre.nt indirecr) kil::l'il. : P. a nol titbi.r_enteinnegrite vechime. incepe gi se to. ' TESTUL15 l Subiectul Enisma Otiliei de G. lui Costache' dupi moartea : cu Leonida Pascalo-pol. l!5g. 2.decarre am cumpiratpublicaliile careavearn de nevoie rru lucrarea doctorai. pc' de 1""_ir.ti""ii (.. mlie. ihnetitt.... cu piru! lung.rtiv. tutorelui sa u. Evaluareac'riterialdestestrategia evaluare de sa u cu criteriile prestabilite' 1tecu standardele Evaluarea normatiad reprezinti s trategiade evaluareprin care rezultatpleeleierarhizirii' . scopul ci feedbac kul continul. reaiasei lui "ste menqionind mom entul inceCilinescu recurgela tehtiica balzaciand.nu-nu stdnimeni aici.riealiz^o evaluaree{icienti in cadrul disciplinei Limba 9i literatura rotrebuie utilizate cit mai multe tipuri de evaluare9i de it emi. Ji r4.de aceea i.

\ Relapia dinne curriculum evaluare $ Pentrurezorvareaacestui .za19 de inst iruqiispecializare.9i informatd.d..u d"-.o ..*i:(^::TI. "^Iir.:.:::te a" elevsau lacunere. r.ir..u. subiecrul vezi al III_lea. funcgie Eaatuarea formativi. .hi". .:i:X:.nr.i.dH..ea .e.d}rii.\:. Aceasti.e.criteriald gi normatioi.ii..." .i:." . . iternur 2. surile. unui deficiengere in inviqa. Tesrul3.i:..dfu".il. sunr examenele. ztntistraregia evaruare maif.il.fgrmal."L. tyri.' il'^"'tti':j^. :. activitiqle vr pnn care asizuri cuere_ se feedbacrrur .li:iffiI"ll-f"*:': etrcrenqa siinveee :ilt:''.g.lormatiod Ei sumatiad. ..iir-...."r... Subiectul al III-lea ':fi:{fi:!:'."]:-oozitiveintdresc. subiectur arIII_lea.? #ii*". Eaaluare ao. Eaatuarea. 1l." Aceasta repre_ de c. """i.4r1r. S.." scopur acestei evaluerrnu estenora_ $i. activitdqri acestuia' Pentrurezorvareaacestui subiect. motivaqia inviqidestimutareneatiaitdpii a eteoitor studiut tn timprilej de portretizare Giurgiuveanu.tffi.ilnspecgi'or racrasi.". evaluiriie concur_ nationare ce :l.obrcctizt dqi subieoiad: .'i prosresul sale ^.'"'J)ires tur g.izi. lui salonul Costache cu incepe o scen1-chei i: ... itemur3.. Eaaludrile forrnare.onunurr .*.ri.Tipuride eztaluare Evaluarea infruengeazi inviqarea.arari rr ebure erevur..

.'#.J i iillll J:.. Hcgt0rvA pcrs()rirje.. i" co nrullui Felixiumbli imbricar necores_ punz.i. [rnut Momentulin morm6..e..tr..inta fetei gi deruta rinirurui.' i" .."rij..elil"# si pizim..: r."-oriiiip.r...ui qi'u1ivrcasi-i construi"rb our....ird..ln'ilT."rr.c'nidir I)lscrrrrprr rrr...r.. riniqtit s-o peAglae o. lui {si". . de sirnq familial.iu g"ilutern la vd.rc.ir .r.. Giur gruvoanu gi'l'ulca. n...-" i. feresefi ob11lt ceea ceurmS.r'".r.i.j.. in cosmeticqde pi nevoia deaiesi armosfer a ei din r"iolr"ta p. y.-fi"gr. ilar.a"." ""i"i."""r caredovede.i dintre Felix j'1 ."".l.irrf..i gi.. Naratorulprez inte.."r" provoa_ 9iastfel c{ moarrea pleaci t.ri"r.faprpenrru careareunaracd."_r" de sorasaAsrac ei . Pentruconstruirea casei.....'ii r'.i. si ada_ \a caremai ugl 9i Leonida ceva.^rlc'c.. lceea care ttl mosCostache.r..riu. tragi_comici.. considerat rival.. cuGeorgeta.'..riica sot ilor Turca...Nimicnu semisci ajci c"ie nimeni in rrulotitici.i" r^ rr. ""r"..::.ir. l)in prirnul rnorncnr.t rilil. dererminate cere de doui temc: tcrne balzaciand a.. imobilizat pat.m.i. .rrru. cu greu eccepti depuni o sumi de b anid.....in timp cesavureazd.rude[ r.:il. .. dcsco!.il"ji..rr ilu...i.."iar. imprcsii confirmate..srriinisunt otilia giFerix..... concomitenr acesr cu a.. pran.firi_simltire.ii.p.cotrobei.. sohaqki..ntirii o est.i"..l 'lffii"T.r".o..r.:.*r pa"dd.r...trinurui."i..."q" s"afla n"ri. turorclc mcu.zindcu cdri phccrcgolesc cimara.eL..lis. d ein-geri.......Blecarea cu n"r....i. Agr. ..$T 4. "a"r.rfaqoat."e d" iobiie dintreFerixEioti_ lia.a de lr acqiunile decid sau influengeazi lor. mog cos_ tache in lipsa gi.i.:.teniriigi a paterniugii i.1.:ffi '. costache cearricu qiganii cirimida mog se pe dela de_ mollri. qtiind aceita ci arebani mulqi p. iirl'. Cos mos taehc. lh."ry' ..Jr. ri. Inptanuri ."roiia"ri.bunititile. . erotici . ri .-"ntice .rr s-oinfieze dti_ pe li..r.....*u: " sideavcrrizirile rui rfi i ..e companie bitrinului ..r9.. ii_ n_o 'l'j"tl"*: srmin casiun bolnav.i... de . s..i... cu toati vigilenqa r.ra"f#i .. pot si jur. de careFelix seindri grf*egreimediat si cireia ii cere dovezi.i.doui planuri principare .. b"b" ""u'r9-rrr.."r..'.. irr..i... rui -"iil-ori"l "l irfi.rnrr d...ir.1ur -.o^ lL? il'. fiica vitregi I"i e. Auric. nebunia Simi onii-. .iil"'X'i.irt.." d. si'ri.'..J.e pove srea "rri-r. i falAglaei].r. lrogat."r"".afrliu."ioporir p-""rii .i.rtor vara..nni . .r".rr.f ..i". .." " fir?. ..rr 'r'urca_--." .i'rlru.jll'.s.. opi_ rn niaci... eventualele cheltuieri r. in riu.cstetot aga avar.:..qrcrrrl *."rea sinse.i#.. s ra".a.e i..i. vorbesc despre moarrea bornavului.:.".. I'clix acest e familii..i:u n"qi".ioasiii trebuie arrerea G iurgiuvea_ gi ri.i.rrr"...i.p!rg 'ri i.ir.fi."rru ascungi casi.aJi* .lipsit de gi. prin caracterul qi I )easupra tuturor se afli ?nsi prezentabenefici a otiliei.....::..s. H'J$" 'l iratc pcrsonaiele.ri in casi.s. csrc aiciin'Bucuregti. i.rr"'uiif.. lia.iil-.r"riaiil."qiu. fetei.lip.:'J#.""td" avarului...il f .. i"bi..u criza 9i luiri.ra AgrJ"r. ti "r"ri.i..i. Agli.r iu..c....r"u lc:r rrrr (.. ..te ei.. interzicevizitele r ui Pasc*l opol...rise.. i.. iar cu baniiob_ "rig. 1}. a nun{e bi..f#r...^ rp. secundare *p..i. desricostache.oiqine aceea inmormintat""o ri".r..il ..evariqia devenidinumani Agr".'.lnccarcd totusi si-i vr...!i""r.: C. Acliuncasedesfigoaripl. .. ceeace rurprindc ci pe-toqi.ii""il. Birbatulei innebun... ."ropor.i.i.ili r"r.r.up a casa milirdreste: .mo.

{u ti'nipidite de scaieqi.cu predilecqie bine construiti.. o cisitorie striluciti. ir.conaterfereazd Bdr iganului.de dat-detipologiapersonajelor.^Oiiti"..in romanul Enigma Otiliei. dodl.". a-i mergela iniinima tragerede inimi.i a Otiliei.Andcasalui Cost ache:. doua zi. enigmipentru lexicul neologicsi ftazaingri. gnndindu-t" l" Otili" ceade demult.o recunoafte iopol.. dar inocentin problemasentimentali. de aceea A tA o respecti preamult. gi ci o licheasimpatici.te momentul sosirii la^tutorelesiu: .Fermeiitori.a peisajului. fata: .a.ani".i-g" te. imbogiqit prin ba nii furaqide la mo.. mai pirei si fie locuiti"..primul. Alt elementde originalit"i. f .uri.ca 9i in c eaprofesionala.li* va face carierd. elemente Cla sicului tip. psihologii patologice:Tid 9i mai alesSimion Tulea. careplecase cu Pascalopol P aris. ad. eale pare o de cit atatiui Pascalopol.Felix afli ci Otilia a divorqat Pascalop ol a devenitsotiaunui contein Spania . Stilul romariului est eelevat.a interioarelor. Poartaera lin.Felix conchide:.it. inimi albastri.Stinici Raqiu. esteun monstru' minanti: sunt Felix 9i Otiv6rstei. dar gi portrete le Subiectulal Il-lea A..rntr sc siruelzirviirll gi cisnicialui Stinicriltaqiuqi a Olirnpie i. a-i ride inima..tecu Georgeta' la Stide de nicn. iu instabilitate a enigma lia: rational qiambitios." Revine pe stradaAntim. foarte imbitrinit.innegriti..El igi amintegtJ spunea ii tiq.. Siinicl.i America. revi"."ttt lucioasi a lui mog Costacheaparela uqi 9i vechilevorbe ii risunari limpede la ureche: u Aici nu sti nimeni ! "" Ca elemenrde originalitaie.. imaginea cul rustic al lui Pascalo pol.. incit nu vor aveao-noaptede intimi tate. lili"le. dominant realist. ' Mo"rr"" bitrinului (deznoddm2. cu Pasca.rrc-lcluscsc spitrrl. incinti descrierile ample.augd.cealaltifiici a soqiIg 'l'ulca.trnoq f. cu de intilnirea cu cireada bivoli.a avea . vizim la. Retriind vdttti r-i"tiri. definitiv un ' F. f GiurPunctwlc'ulminantal conflictului estern"rcatdeimbolnivirea lui C ostache gluveanu. iau in Felix seintilneqte intim plitor.seinelement er6mantice.iubitrnult. Rcligor. atit de schimbatiera.discriereaoragului.fire de artistOtilia.ntwl) romanului' Otilia inchei erapid acqiunea tinirului. se desparte Olimpiiqi se c asitore.Tipul arivistului. dar acesvine in odaia vrea si-i dovedeascilui Felix i ubirea ei. gi lui Felix o tindrl. Felix retriie.i deschide mi.ci qi destinul insugi. l 167 u'isurr' ln acclaqi lrr c.a caselor.noi nu trl im dece-i p.Aglae..uti cu un lan!.virsta gi iubiref lui Felix . cu inima uqoard. irrrr-o cilitorie la Constanqa. din toati inima. fascinantl _9i neinqeles.. deseoriampli' 'iita.sensibiiigi cocheti.9r curteatoa. Ac esta ii-aratao fotografie in carelelix nu. a-. Pascalopol confirmi lui Felix ci Otilia l-a.. inconstanti.eraleproasi. 'Vine De prin politic.nr()ilrteaiului lor. Costache. Felix la qlseste bilit de la Otilia.I se peru ii 1.din lipsi de ingri jire 9. moderniste.in. rizboiul est eun prilej de afirmare gi p-arDrofesionali9i sociali. i z[ircenia rirnine caracteristica individualizante.i rrtrcbuit si pLitcrrsur unc \Wcissrrr. (om) de inimi.Nu numai Otilia e rao enigm?. in tren.trlsitirri avari se nu *oE-Costrche.

schimbi: se Ei se elewl t rebuindsi devin6 partisi . lrr faqa nrinisdrii s-a.. se poareconrrage complemenr in .iain inrotdcauna timp.il'' fufapa.rir.icat"mai murte o. deget(e): .gaptesprezece.in canalul transmisie de ele o accepta ti.eziuamea.1..1.t Vorn-agi fost invitagi petrecere. #l.. (R)..care Iat": .i 3.gi corectitudine. miile.." .rolul celordoui surse schimbialternativ. aicirezulti necesitatea adaptlriipermanente partene rul dialog la de de intervinperturblri. o" in cirqi.. primit un dar frumosd.) La congresur ecologigtil s-oi rid.i... probreme stricti actuali_ de tate(. N u pot si spuncem-aimpresionat mult. l8 . 'c. o anumiti motivalie..!. I formatein familieEiin gridi$colaruldin clasa aredeprinde ride comunicare trebuie si se rcalizeze activitatea de copii. cartepogtard..zigi" r"Lori"nrte. deqini * iar de informaqie suficientipentrusituagia comunicare.. nu sun (E). cartede munci.. Emiqitoruleste cadruldidactic. . Frrr si-qideaseam a " a!:tj. la Anr biut un ain foarte i.. trebuie s[ decodeze.il.coali intercomunicarea i n lactici. ..:* a se?nchina. . rwela.aaduce discugie. vizitit . un nu Stiwce \ r un nu. f"f.:: J*:::: d"g"*. i. al dezinteresului faqide leczuri lor l.uneorigi a cadrului didactic. a da cirtite p.r-riangiari "sd de scop(finali). receptorul elevu de grai mult pargialcodul.a *rb:efr miiniiesipicioarele d" s"r. fost mentinute la acelagi nivel. activi la comunicare partea ...Comunicareagcola educative se desfigoari intr-un cadru instituqionalizat.r .A.".14 .care asigurl egalitatea de ....paisprez.ridicatmiinile i"-..a s_arearizatprofesionar.mesajul si accepte succesiv. B. ir*)locugiuni substantivale' . promov ar. mai 3. de oraldfi suisd poatefi consider at forml specialI comunica Procesul predare-inviqare de o de didactici. l:.f.l1ir vine _ propo. personalizati. 17.ziqie subordonati atributivi. .rrenita irtariaRadna.2.T. .ui 1. ' pantactiva l unui dialogproductiv.. prin influengele din acestcadru organizat. Strategiideformarea capacitdpii comunicare... cartede . in 4. la Voi plcca miine. $m.comunicar e comunicare $colari. p..codurilecelordoi factqriai comuniciri iemipdtor receptor identice."" uorbi rare..J..r.c_onsrrui t o poartd nov . 3. totugi la. 2' carte: carte de identitate.). si nu stai_r. in(.:i..carte..-i invene. .i"." toasrar. .i ffi f i.. la seinchine"..ir ".egi tratarea diferenqiati.) rolul care.. La somaqie. (. fost tngbepate r"i"tiit?1. Subiectul al III-lea l. ele aceea locuqiune .. l' s-aridicatprin munci.--'^"' dar 4.i.. .numerale cardinalc.. "*' Anapoartdazi o rochie ^ti^rrri. .) i. maipuqinfidel.optsprezece.. Nivelul de cunoqtinqe elevilorlasi impre sia ci cu 2.L'fi ..r_s t"r.locu qiune prepozijionah..# ur' .#. om de.) A ridicat paharul....ece.nu esteconstant participare din vului.sepoare \* trage atributadject ival: in con_ .r .propo. Poqisi pleci. . Mn sfiii sI recunosc o si aibi dificultdqi echipa adversl. *i. fapt determinat de: . sistemic. a predat.. carecunoa$te ffiiil::l:H*fl'*t L:i In decembrie aa rutier'simsit ingheapds^ngele a ci.irilii#ir.' gti.in ci.).

calitateacanaluluide transmisi e. interesulagenqilor comunicirii.. elevul igi insu.a aveariq..a .r. codul.te cititul gi scrisul.i:" juca cineva degete m ani_ leget(.. pune a ^i"il.a pula").:{$ pe pe (.l^ra"glru....":)pedegere (. a gti/acunoasre (:". ba E xperienqa comunicarea elevuluiesteredusi."rJe. ut"ia.itugqional.limqi elementele nonverbale.aumbla virful degetelo. comunlcanr. clas I.a (nu)r" d1-lypu i:."d..iur" . cazul comunicirii orale. Specificul comunicirii in inviqimintul primar consti in insuqi faptul s[ elevii pa receptorigi ca emigitori trebuie sigi insugeasci instrumenrul comunicd.. natura mesajului. qi de contextul obiecrulu i . in contextul s.ln comunlcarea scnsa..Ji:s"re (. mrc..rri.1.e. fu. obieeti' Procesulcom unicirii didacticese concretizeazd vele de referingi." . conqinuturile gi activitiq ile de invigare prev[zute ln surriculum.F.pr in efort . prin obiectivelecadru.3-. instrumente ale muncii cu cartea.a stTiu no":er"io"rr" pnr").Caracteris !i l n ticile comunicirii la clasaI sunt deteiminate de factori psihopedagogici..grrr).rii.a pu_ fi in f .a deprinderilor de receptare exprimarede mesajeorale gi scrise.. deficitari sub aspeetul de pronun" qie i..

.r u i"T#).. ..gi.. .-i.ffi:'il l"illli:. tc. de de .a.hp1.' u? ..jl'.r r.r i"".idd i.ii pr.J.il.ff -"i.. si pr"f.ie.u'or.r.'"b.. vezi restu r 2.in.r J".r. l 'aclmcle * a IV-arr..i: :::g:nitarea itrlluc'1erc pozirivi . grat*rqici scurti i-aginagiei.iilil'.":rukf ltii:*. rdsPwnzi.uui. pJr fi.**'.riij" I merodere..ffiru....-'nk. r::::.. subiectur al Tipurideproiectare III_lea. J..n*.*lXl".u. iu spriii...i_u si si lirseasci "jl..i l..: .r3.. .".':: ltarte.s. . situagii ... situaliiirecoriunicare simurare a realitiqii.r".*::i::!fr:::':^:.'l'ipuri tlc itntti ale dc clcrncntclc componellte unui instrument ln .imizi....r.. r. conerient gifluen t..tatc.:/.TT:. afig 9.. ri...".. ."a*. deindiferenr...1.erol.t irrtolectunl fizic tle lurrgi gi clur... .r-intriti..ii.T.il.ru.1....^.. de ^ub ir^r"i."":lilll'...]...:i::i:...grllcqr c 'ulr.ii.jo.a"m. scrisoare.' variate "l.. ".-r..::*:.itemur 1.x:.r. A cri . In fiecare lecqie pot.".... i i sens'Jo. a.. p.i:J:::::1!.*Uri. i.:H'. *"i *:ffii:T-: [*lff# [:.a. Jocut clcvii igi formeazd.:.rni-rii" J. i..'.-."utu'"*in""asi lnvltagie.:ilil*:.. c:orrr de domi"".Tfi i::t i1 {p i"J: J?:il 1"t :: r* .. *.l.i#:.ffii.4* :::1 ..f !.*...i..1.?iftL...".i..ffi:..:3:[1:::'..ricil:rtr foarre.rril. Ei or .r11T-r.i:t'rcttt'st'irrrb.:iH/:# : .ffi"f*. tipuri -t.isie..j:ff..narc i.?.b' j! sru r."'.a"-inanre didactic. inadpa rehramatizard se E.. irantiircprczinta gi Accqtia pot fi sirnple intrebiri. i i.orrrroruu*r.." in.'ril. fi !:.jmTr f . pc cxpcrienqa viaqia din manual...i"r-it"ffi aioia"irtniiritcititutui Exemplificare: corecr. . texte non-lirerare: ' Eficienga srraregi ei didactice arese esrecondiqionati creativiratea...mv d a. .rii"J 2i:.'..-::.. enun!urmat de o int .i.l.i.earrebuie si alrr I aclriziqia li'gvisti. exempl".ii.oratd.i. t.. .griiue.urtn. :i:]:rl carrrct odedidacdce......i cipiul.".r" r"r.i".X:."* ..ifiiespingere.i:'l'i..urpi..if s.ibe.*r.onrti..:. dialoguri tarecar esi cuprindi formule utili_ a. *o.'.r.*:. srrategia didacticitrebu.:r#.r"ii'il"..ac$une simuratit^ t.... ! I'enrru rezorvarea acestui subiect..ff..t [ -l li''^'".i...5 l1tirff y.i' E" in tyeb.ilil.. :.1il::.l1:.li:: :.J.o.. e. i.'ueroLr .4. de uecreatrv vensa demiiestia de consec_ i'* i . i" .'i* :::'"!:!:.' u.'ui defanrastic.. dc memorici durati "i"pi'3r. pondcrc Itrieidcua'.cul cuainrclorcwlnpeies opus.il:.]j.:i il i#.:...ii..'.._.i ?. n. rast rins. i.t.t eo s I T:'T'.".:: ::. il."_. I:il.. pri.o-un.rr.. : :.* * )n o es is :rns i r cyd rru ii ff rid. mijloacere activittrgilctr"irlr:-. ]j)tr?).il5i.i.Jocurid..el".i-.crea i"*ii'ArAoniu.ffi:fiu:il:.. ^:.r.f .i...J. i.

curajos. plopu. exerciqii pro. sol) Identifici. Din punct de vedereal rdspunsului (1) itemi al ciror rispuns estesel ectat dintr-o listi de opgiuni. itemii se clasifici in urmitoa: categoriigi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali. ploaie. ii cep m ulpumire. .Alcituiegtedoui enunquri aceste ... fdrd. doui perechide cuvinte cu sensopls: cutezdtor e e. (2) itemi al clror rispuns trebuie elaborat.teobiecte(fiinqe..1... ( MihaiEminesc (cod.)senumeqte H - .. cu cuvinteidentificate.. sfh.. de Conceptul de item es testrdnslegatde acela obiectiv..:.wpd.luarc.. Din punct de vedereal obiectivit. secundar. mal. itemi subie ctizti: .. tn drdznep.F lJn text poate fi format dintr-un singur enun!.F Personajul Albl-ca-Zltpada aparein basmul Cenwsdreasa F ragii Grimm. fdrd. vint .. ..reqi tipul de rdspunsatteptat. mul tor criterii. A .Fdaci e nunqulestefals.itemi de tip rezolvarede probleme. d. item semiobiectia: ' Parteade vorbire care denume. (3) itemi subiectivi: ' . .. ' r::".item i de dp pereche. itemii reprezintdintrebarea rlspunsul agteptat. intrcbiri structurate de tip eseu."conceperii ff''ffi item obiectia cu alegereduald: A incercuiegte dacdenunqulesteadevirat gi.le.Alege cuvintelepotrivite din lista datdpentru a completaurmitoarele ve rsuri: .rebare. .. ayeptat. pdmint.itemi cu rispuns scurt.Ce te legeni.intrebir i structurate ..bradule.luc ruri. sau mc. fenomeneale naturii etc.nemulpumire. (2) itemi semicibiectivi : . inchide.:r"x. ' : itemi de tip eseustructurat...r. orice item testeazlunul mai multe obiective.. . in lista urmitoare.igii notale. . gi ln tt rt larg. itemii p ot fi: ' b. tn a. St princi p al. .:'nT*:['#t[*r:rI"]:.itemi de tip eseunestructurat. .pebaza Clasificarea : o bieaipitatea in nota. celemai importantefiitemilor se realizeazS.rule. ?" Cu ciengilela. e. de A . deschide.itemi cu alegere itemi cu alegere muldple.

72.In lipsa lui.' o La cinaMorometiLr (cu substirJnri. careaduc psihologicq inedite p.i.incasarea : Bilosu. ... _retorma agraridirr 1945 rransforrnarea 9i . venige un rivrlus p.' .. conflictul din f aBilosu..urprinde este imaginea complexia saturui . primarul Aristide g.forrJir "i .surprinde disp arigi"l*. In.rr precedat nuvel e de (publicate . vi""irj .r." niri. Cel mai fericit esteNiculaie.il.L ir.. Moromere nemulqulit..:".cf este apare vecinur Tudor'Bil.. V. cu o part din banii obgi i pe vinzarea griului gi cu lucruri din ladade zestrea fetelor.capodoperi a..rralAl""f."ri. naoromere fi .rr^1i.erii.araschiv. puil. la secerig..up. cimpia D". vi nde .r. apirur in 1955 volumul al I I-l. lon . dit"".fuga lui Paraschiv a lui Nih de acasicu caii.-"" din pareci dmpurcra .rrre violente qi nedrepre.. pregiteste.soc.... r.fi i""j.. dte *iza.intr6 perio"d..rrii. .i...ialisri "'a agrifultr.. prec.. . Polina va da foc caseip irinAlt plan narativ urmiregte familia lui VasileBogoghini care..rolum 1948.. Noui sat.unii cu dorinqa imbogide de premilitara. Pentru a-gi obqinezestrea.tice gi Irina. iii.intr_osim.. brri seara.premiul intli obqinutde Niculaie gi de Irina Bogoghini.. adevirat simbor familiei.""'.riiejt e doui momenre istori.ca gi in literatura romini. Ion Jugurlan.Rebreanu... poacpiunii prezintd" evehimente tiierea salcimului. incaseze si ua gl romanul de.artgdin pimint lui Tudor Bilosu....legati dep.i.nr* lumea . Moromet e nu_i dt unrispuns pen^tru co'uffi il6..fiind bolnav. "".l^r-11-.fonciirei".ub inia'i)ireo pamantur.Liviu..$i lisindu _lpe Morornete deshame' apoi..qiunii. I)' Prin tehni ca comPortame-ntisti.gea -o-. d e_a douaso_ giea lui Moromete.pra^"a aparitcineua li s i.Rusaliile. irr copilulei cu Moromere.tin in . naratorul realizeazd... fuga Polineide-acasi.a.$i-4ip.s firanului gcolar.centrur nu mete'ci saruf rominrsc.. Ilincapi rita. Cind t . unui Naratorul obicc tiv (naraliunea la p"rroarr" rri-ri.. conflicte mari.tridar.prozei de .'iffi]lruni-..' ilspecte wPera uterard Mo romepiiintnrnette caracerisricile roman.TESTUL16 Subiectul I I Morometii deMarinPreda sc parcipepiciordeplecare.. al Disimulindu-gi intengiile.ild.aflindu-se lui discutl desprcplecarea Achim la Bucuregti.i'in s. ."ii i.gi qiraniiproprietari pdmint.ii.. b5taiaacestuia Tu dor ictor Bilosu.ro.r.-institu qiil".. Nili 9i Achim.romanu i I lu Marin Preda este replici l^ r.l rnjirii .. cigiva inaintea cu ani izbucnirii a.... un loc aprr te.."ruh. a..i'D. *i"rmea... clar.ei) 9i o. izbucnireaconflictului socialintre gdraniisdraci.. rna>ate s e in tat in citeva familii prezente actiune:Moromeqii.i'il:."ri" si-l lase fJoau casi nu piardi la a nul.:nvingd p. ri po^rtei"ui.l ooit.#il1.. u4zi vaveni "-l .. <r tot*g...momenrul.d.tul roman_ vezi p.familia Bdlosu.seceriqu l ieratul.oriu.ili.seculci unul pe pr ispi.schige de porrrete: trci cei fii din primacisitorie a lui Ilie M. titlu. trebuie si iasi la munca cimpului.j.il.. agteptarea in cinei.. timpulcinei ln tindtr afll fiii ccimari.. si_icu m_ peresalcimul.tierrd aicif.pentru a vinde oile.r... la secerat. ale specifice acesrora.. l-p ceNiculaie."-Eiiur .oromey#incepe sceni-cheie cu o cina Moromerilo radu-i ni. Romanul aJ. p.".t) din Concep. ..lr"pozeio verii. discuqiile ca: Desfdsurarea din poiana fieratului Iocan.izeazd..Inci din aceastisecvenqi intuiegteconflictul familial.r * ca acqiunii semai afri Moro_ ti?. va pirisit def iii ceimari) este semniiicativi agezar."* vrea siu. ^ Fetere... . In activitatea literari a lui'Marin Preda.."irar. cerescapi de oi gi duce Ia qcoali.. mergl". si " ligtca-Gumepti.1".a. ffansformiri radicale sistemului. agenrul Ju_ fiscal.. romanul zly'.se foarteribditor ru o"-. romerii (volumul I.BogoghiL..t_ m0ntgi de tradigii. cu cisitoria ei cu Ion Biricl. pentru a se intirna in sanatoriu..i M.i"t .. altulin casigi al treilea ieslea in cailor."lrril. cu caresi discute.-.. de unde si it i bani pentru plata datoriilor.fiind jupr Birici q.in*. ff r (ho ffii.r* si gari.'1. Volumulaldoilea.-..

ficut de Din Vasilescu. cu sitenii gi cu autoritiqile. se refugi azi pe piatra de hotar a lorului siu: .i. Punaul culmina nt al confliauluiilreprezinti fugalui Paraschiv. nu se mai bucurl de sarului ca de un specta col. Unii dintre qlrani. sunt mulq umiti cu ceeace au. vor si agoniseasmultd avere. la intrunirile din poianalui locan..atil lor cd" vreaca Irina si devini asistentimedicali.ffi .ili Jii. Moromete igi creasei luzia cd avind pimint esteliber. Inqelege primejdia ritateal.tici sebucuri. fhceu harnic. r"er'.Bllosu vrea si-gi mirite fiica. pe lumeailuzorie a lui Moromete sepribugegte.ti sunt mici proprietari de pimint. asez^t o policioari din fieririe. stiind c i-i ar lui restulde pimint. V. Victor.trebuind si pliteasci datola primarul Ar istide. . acesta cere avere.Fatail iubegtepe Ion Birici. Asaltat de . Nu-gi inqelege 9i doringalor de indefiii i. Nu mai participi.El nu ingelege unde a gregit. ca Tudor Bilosu gi fiul siu. Jelul lor estesl-gi pistreze pimintul in ciuda datoriilor la banci qi a :iirei"..r5"in s neimproprietdrit.dar sirac. retragein t[cere.ia lui Nili de-ade i. p.de ce nu a reugit si pimAntul intact .. Guica. aqigaqi mi tuga lor.fonciire". impropri etSriqi dupn Primul RIzMoridial. Majoritateagiranilor din tea-Gume. Moromet e se vede obligat si vindi o parte din piminc. pe Polina. Problemapimnntului estesursaconflictului din familii . Alqii. qiranu l silrec. gi nu la el acasi.i it si faci politici.'"lqi ff ffi'#fi::triiil*?iliHl_ .Pentru a-si obqinezestrea.i familia unit[. c u un giran bitrin 9i urit.te si o singuritate desdsiti". intri in conflict cu familia.fugisede guritateade acasi gi din sat to cmai pentru a gisi aici lini. Din Moromete cel qtiut timd* se chipul din lut.. precum Moromete. Conflictul social devine sesizabil relatiilelui Ion Jugudan. lnsinSub impactul evenimentelori nelinigtit si derutat. ceeace va produce o funda schimba rede atitudine. nevoit si cumperea\i cai gi si-l inreqinl pe Niculaie la gcoali.

.omenr la acqiunea clc se ruleaz.Domnul e.arranaiat ." (Marin Preda.. monologul inrerior.citjosnicia...il.-ri face oare asta fie schimbarea ? si veqnici. rtnui cod moral strivechi a I unei filosofii sinitoase....... .. personajuluiMoromere. striduindu-se sI dea o formi lor iviti.M.-"fari.l"i p"p"l.interioril'r.lt pin^i la fuga fiilor lui Moror.r"1i.alerti....nararor. lcnt d..tiranul nric proprietg dlpirninr..i.. omorurile spdrrsi zuririle intilnite d.denga: . rif*.r.li.gr.povestirilor si romanelorlor.doa-pipicrdc Pcntrutotdcautta linigtca clt'ir rrr rrrrri purcasi seintclcaga .."iril. iui I n roman exista numero.. d"rrrl'r.. 9.."""l. ciutindu-se in acelagi timp pe ei i9i cu viziun ea lor unici.Marin Predaesteconqtientde rolul lui in literatur.J.la "tnpru gi sadoveanu..umr Ilie Motom etei. si gregim . staredepiesivi din care-l vor scoare marile rs. sedesfigoarii ntr-un intervalscurt. a"?.. ..a relaqiilorqi conventiilor sociale tradiqionale.ri si se ruineze.r $i cu Inrrlll'-.' .. lrr: "".de ictor Hugo si cauteexcepqionalul surprizavieqii.o""i....". re se'intimpleori". Rebrianu gi i# nilor.ii*e.i" cu "ol"r"rl "iilil.::.. cc aveasi iz biucneasci pestetrei ani..r a..riito*1.--r-rrrii.I Agasi fie oare Funaul cu min1nlal co nflictului "or.i..J itrqir.. plulIon Birici-Polina Bilosu. vasileBaciu.Ilie Moromete_d".tirnpulamindrilor gi al povegtilor M.ii. MoIl ie ncteesteexponentul acestei lumi..r" . in gi ....un tip .. .. ..de la Dosroievskisi nu igsi :e adincimeafi ri sfirgit a sufletului omenesc.rri.9tiai ni-i" ?.ro' in liieratura noastri.. nu ignore rolul mecanismuluisocial. brusc."r.itil'.riri ll.. Ca scri icor.dte marcdccit accca a picrdcpirnintul tnal dc este p rim{dia clcr nu.ci toqi invaqi de la Balzacsi.Putemspune. ln amb ele volume evenimentele principale desfigoari rimpulverii.crrrzimea."re r.a sa.:...pr.rrt.......rd.re: Dersonarur to n v-olunrar.. ffi...victimda etdhti ei. a l'i Ilie Moromete:.deceseintimpli.. o"*.prezen se in tul narat ivseinterfereazi trecut"l.. in complexit"t.intul volumuluial doilcail reprezintimoartea Moromelu i lumii qirinegtitradiqionale dispariqia dcvcnitsirrrbolul acesteia odari cu el.. i..i.personai : corn plex. rordeauri" a"r'o ui"iil"J...U-p"f"u ... ase personajeprincipale....i'. dar tr1-ni"ri.p.i#il. s.iet-"i-o.i originalitatearomanuluiconstein n oul tip ie persorr"i 6#. l l)imcnsiuneatemporah se extindeprin imbinareaprezentuluinarariv cu rrec' r--"' tul..fuga Po_li nei Birici.sripaniabisuldin congriinqa de a zdrurrci.....rpeJ"r.Itt I I 175 cotcl<lr. Acqiunca de sapl bsti prl':i durninici seara.l.ru#i.Note ocazionafaaoarea romanw lwi). confruntlti cu istoria.ierr"rir.r"ni-. Y""''" carc lupti penrrupisrrarea proprietiqii..es..i". Inconrestabil. un procesdramatic de dispariqie instituqia rur ale... roltlctc intri intr-g lungi.iril."ide auror.Pini in clipadin urmi omul e darorsi qini la rostul "nrlui.o prtme. .. "i..: .. si tr i sl Anci.(vol....Lrr.rr..Ilie Moromete.""'. Marin Preda es[eun remarcabilstilist.re prr.t poate alqii ci "-J bitri ni cind tu n:.abil infruntelicomiagiauroritare" irJ'". chit cr rostul ism cinegtieces-o alege el!". spune Preda. a Originali-este viziunea sa tului: gi .i-.li"ii-pre si cu.J..oinulsi rimini om". .... ." . iar ceea...easci.. Punctulcwlminant conflictului al mireqdrama_ tici.nu gi-au gisi t loc gi in lumea meascildaiji" f"-i*'ererni a zileid. idealuri strdvechi. cap. cum. puteagd daci tot ceea avea se?nrnmpl e viitor ce si in -ai "t.. personaje -ir"ip. li ri"."i.le suntdramatice s esdcced gi rapid.". p" i... ".ii. " o simpli surli de obqinere plmintului mult r6vnit. tudiniinverse acelora rebreniene. cu experienqa unici.ul nten[ionirrd ci in urmi torii ani gospoaetir qa. :Y..liran inteligent. ..a L-ii p."f ii"t"i]. imbini modurile de expuneregi dezvolotilul indirect liber.i.ii* farnitial(volumulI) il constituilfugafeciorilor lui Moroin ere Bucuregtiiara coffictuiui sociail Ia ("oiu-"l .nete.Ua"#l'i. l)cznocliiru.il. giric/n" .." .-r de J. d..otrUn...in armoniecu glia srrimo.'.ri."*iri ta"ei ri-..gl......lt. persona. I) romanuluiestedensi. credinga pacea armonial*..rb"t_"]"j noqdm4ntuD. rfarq.-. . .. e*isi"ir.:.. eu ". adici unici.... ci... 9i RomanulMoromepiiiLr intregimeaduce literaturaromini o realitate in rurah ine complexi..

.ti" propozigie de e u/Stausus. Prin elipsduneleversuri dev in mai expresive.propoziqii subordonate . te privescde sus .t_l replici la iomanul 1or. .te priv esccu superioritatc..rl 1998a fosro eclipsd totalade soare. r omanulMorornetiiechivalenrul In cuplului Ion-Ana estecuSubiectulal Il-lea A.qtAtu .isf"!i" . :f_:_ql:. .. ... i" g"".Cind frunza-naltului copacl' .C" si9i91igcomo. B.propozigiesubordonati circumsranqiali de . i.ca^si.de micd .{armecul a satulut.. L:. ingimfare. cu pari atit de mici .cu sfidare. fdrd. micd. Dumnezeu/Pe clrcumstantrale tlmp.. .avrDut Pronomtnal.). .. -mi -rtr .valoarc. ' pari atht.' i. "._. scop(final.complement direct. viaqi" . atribu inal.propoziqie subordonati circum'stanliah de moo..triie. -mi ." .comodd.tilDingreu" .da-mi .: 3. il"*.Tllativ5. 2.. . Omonime din textul dat pari.ivi. subordonaticircumstanqiald scop(finale)...propoziqiesu bordonati atributivi.i oe Llvtu Kebreanu.pr edicat nominal.r an.r aceleaspe-cte pot fi considerate care q':t.complement indirect.Pecaretrupu-mi . Am inviqat la geometriedespreelipsd. care."tT jos munce.r. de . 1.i.ti ne?nsemna ri.Staususca.e.

Exercigiulesteo metoddbazatd" acliunereali' prin carese executi o actruin mod repetatpentnr a dobindi deprinderi' esteo metodi fundamentaliprin care'con$t ient ii r... 3.. 2.-.U. impreuni formeazd."" si lez e cel Puqmo propozigiereferitoarela mesajul . valorifici in grad maxim capacitat ia receptare de expriscrise' re a mesaielor jo-pot il . ei II urmireap ds cupas.. necesar secreezeocaziipentnr afirm areacapaciilor tururor elevilor.rolul inviqitorului fiind acela de dirilor. a fost . . '.bazarcpe efort intelectualpropriu al elevului.".R.ectivprovenit din verb la modul participiu. a !9 findcau Marrorului principal i se asigurap.Recunoagteqi ine iecita cel mai "*f ile despre.rrrrr"i. . exerciqiul se repetat. in 3. Actul cititului trebuie imbinat gi cu acelaal scrisului. propoziqii subordo natecircumsranqiale concesive nua' '. b' meto dedida. pe grupe. probrematizarea....ri r ?'..qicit mai multe expresiifrum-oase impresipirsonajul !"."ptat (te156ul literar citi t).Spu neqi-vi r.*t"lo.formu_ . Fiecareelev si scri ecuvin----tele nou-insugitegi si formuleze enunguriorale 9i s.'"rJ". ur"irs-torrrri'gur. prin efort intelectualpropriu. (locugiuneadverbiale) lua in seamd(locugiune nu verbah) observ agiile riuticioase.a. Mn bizui pe propriii mei ochi in distingerea nuangelor. .ii"ir"i* Jii". . j. . 2.r"" lemeinice i. m_ijloace tnodpdmint mo derne.auiio_rrizurL."' de "ir.. rnuh . bala) Din cknd tn chnd.i."ri.. (locuqiuneadverbiala) c.Se realiza ii din textul literar". dlteptat .conversagia #riru.tiadacadrului didactic cu elevul. prea . ajungela: j consolidarea dep . la alte forme deprotecpie consumar orilor. materiale.rise.r.i"lip. rl auxiliar. Sedovedea incl o daU duplicitar.ri". in lecaiile limba literarura de de 9i citeasciconsr ienr.d eleoului. ." 9.oculdid"cti.tiA. de tipul: ..ad. pe 2. te cheami" -. (locugiune verl1 opiniilc rcfcriOri dc cite ori estcposibil. De asemenea.metodede c omunicarescrisi. in ritm oro-a pnu gi constant' pild. coresptnzil.ti l I La Multiplex s-a inaugurar noutrsah cleproiecpie.i dramatizati.. --l"iii"i-.aice preponderentrnoderne..qin.. ide reciptarea mesajului in*q.. 1.mijloacelede sl mobilizez. literareconstituiebaza pentru exercilii creative" gi de iiif. ajuti la formarea diatezeipasive.adverbde mod.tsonale gi cu metoda conversaqiei sc ris. 1I 4' Adeseatsiaduce a aminte de apusulsoareluila marginea mdrii. de Exercijiul de citire selectivi .adver bd9 mod. gradulde comparaqie. o Le Muzeul Jrranului Romin se anunlase proiecSie o de imagini etnograficc."r. Condipiile realizdrii acestuiobiectiv cadru s unr: o participareaconstient. trebuie se asigureclimatu l educativadecvat.rotecfie.dc cu de condigionale.clcvii trcbuiesolicitalisi-9i expr imc rc la tcxtul citit qi analizat' t relatia stimula.r. formatiae precum: metoda exerciqiului' metode conveisative. Subiectulal IIIJea l' Forrnarea capacitdyiide receptarea mesajului scris prin efort inteleaual prop riu al eleaului Formareacapacitiqiide receptare mesajuluiscris a se realizeazitp rin strategiididactice modernecarepresupun: e' dctioitdri de t\o. -lii"iil i diJ"..i cursiv cerpugin il. gi individuare. umanegi in valorificeresursele si este int.cbrect.. iar al elevului de participan t activ 9i corytient' fireassuccesiunea Cadrul didt.r.y.a de inviqareun aport deo sebit arejocul didactic. ir*ap*" ar""-jrir"re c.toar activitiqilor de inviqarebazite pe obiective de referingi clare. Acqionaufactori co mplecgi aceaescr-ocherie.imbinatcu exerciqiul exprimarea elecapacitatea euristicedezvolti r p.ilaye frontare.De te-ndeamni.

(dup.de echipi.il. funcqied e diferite por"*fn ieosebiti in p"rrp.tiva..i. in*q. rindu-se transferul de cunogtinqe gi unor capacidqigi aptitudini int electuale fizice. dezvoltare.iuq .itimularea capacitaqilor gi a iniqiativei.tive. morale qi trisi.. pioductive.reguliior.corecrive .autoeducaqiei pot acestea fi: de cla sificare.. imaginaqia sedizvolti ginlirea.. r. iriterii -.iqii irrt. semidirijate. ..r"iq i"ieste o metodi adecvatltuturor formelor de activitate itt permanente. care. exerciiii dirijate.aplicaitc.a utodirijatesaulibere.g. careasiguri automatis seimbini exerciiiilede reproducere..odrr. riru. operaqiile .exerciiii cu gradediferite de complexitategi dificultate etc.oimn*'._pr in etc intelictuale9i motorii. cu celeoperatorii..rinderilor. de operalional izare.rrale. funcqiileindeplinite). a spiritului de independenq ...riie.exeicitii individuale. turi ' prevenireauitlrii 9i a confuziilor. colective'frontale.de . teoriilor carese aplici in situaqiivar iate. noqiunilor. . carese realizeazitransteru -odErnn mele (iormarea deprinderilor).a originalitiqii..capiti.dezvolmrea de voinqi gi de caracter. ir.ri1 ....r".. crearive.asigu. * ex ercigiiorale sauscrise. practice9i-combinate.-* de a*.

eremenre fonetice lexica[j:ot*'pirgi "o'n"'J.. Obiectiaele cicluluiacbizipiilor fundamentale (scris. scriere dupi mini..de propozigie (predia.. . p"trtru exprimarea ne.::':i. . a lntur9ler 9l ." rc lcclic.il.:ii!:r pnrgi. . de piopoziqie.r '... 9.Hi: ::i::'i:Y: ""'$ ffi .i*rir. si reariz..ri.: ":::: ff i . a limbii materneqi a liribilor ti in s ituaqiivariatede comunicare I capacitiqiide a comunica..dezvoltareagindirii auton ome9i a responsabilitigii diul social.l.:.1".:':.T.dezvoltarea in faql de integrarea me..^ ^^i^-. clement elor debazdaie principalelor limbaje convenqionale asimilarea citit.*ilirlp. I rze primar 3..i :".Tl.. .-Jr.'::::'i:l-'ffi ..i:. intuigi ei9i a lmagmallel. . imaginaqiei.Stimularea potenqialului creattv al coptlulut.lH r .lffizisie ) 9i : .r:."]rr.iliJ.'.tu puqinun enunq. ri.$cn. inqeleasi ca activitate sociali. ' r v L rrrr sd u u l l $ ttcn ta: 14 J s l c al l z ( ' .a.'::i::.r.1!lt"do' . rii*. .i. Obiectiuelaciclurilor curriculareale tnodpdmhntwlui (clasa qi clasaa I I-a) vizeazd: I r. eit 5-c."o .. e"*p... . Lxcrulw de exemplificare o Exercipiur identificare de a unorelemlTedeconstrucgia comunicirr lpergr d.q:i:il.. "..nr"l. I ll...ccl iJ'r'fr'i"'::l:#. ii.1i.:':.:H:."incIasIcpri : . obieoivele ciclului de dezvoltare(clasele III-a-a VI-a) constauin: de lingv istice.:rT 'r"' "*" r""ii "'? r a nicu rerem de.r" _.::'i'THIJ iu ei.'lil[iij.i...". voce tare. elevii*:.'ii::?la".dezvoltarea corecti gi eficienstriine.:fi1*:tT':'".v ingel egerea sc mesajului i{i'.^ . Exercilii de scriere: * citire selectiid pe baza unoi .stimulareacopilului'in vedereaperceperii.b":rd.onsolid.:::..:T'. .g. i .transcrierea.:rive autonrarisrnut i.folosind diferite limbaje specializate..s. fiecare trebuie citeasci elev si in ricc.aja:##T"i:.::':i:1. de .ii.?i.:::::..trl"re" potenqialuluicreativ copilului.:* " "..::.formarea motivirii penrru invlqare..lT.. trebuiese ze crtrrcacongticnti.r nrin .cunoa.ry..asiguri . . il .1'ilj ].:::::. ".r.rtu._f a b. if tJ'JrT[ literede tipar. . calcularitm etic).. fi'#3'.a scris mini.:.'i"i c rnare ::.:::: :.:.l rcclrrede limba gi riterarura romini sefolosesc mu*itudine o de tipuri de se u in d o r .o. lipse-Ete modelulexrerior scriscrt. puncruatie. tipur exercisiu de este de r.terii 9i stipinirii medi ului apropiat.propriu.se rorrncazi rrrrr q. '.i1.:. si r Idcnt ifici pirqi de vorbire(substanrive:.a competenqelor folosire a limbii romiachiziqiilor ..i ituhri.l':' .

copiii. gi o impiriteasi..' -analizeze fost odati un ilpt-r1.izeazd' obiectivele eiJ"-'.reat.]:::' g. de creaqie prin care ri sesoriciti ere_ vrtor si tormulezeenunluri/text"Z. model d e imbinare a viziunii 9i a un Poemui Noaptea de decemarie reprezintd" mijloacelo rartiitice romanticecu celesimboliste..reasci". Eiaveau. pornegte cergetorul 9i la Meka pimdnteascl. r . bocii"r. tematicaacestuiciclu este o gisise la poetul Alfred de Mus set. spaqiu Poemulin prozi esteo paraboli. t si subsmnti vele. timp ce prinqul accede l.in acelagi Urmind un drum ocoPocitan-ben-Pehl ivan.in-ato"-ra mijloaceartistice.. publicat in 1901.rrr_ndormid.iJ.il.Ali-berr-i4"ho-"t-ben-Hassan.. J"r. arab. structural. iXrt. rmul cel irept. totugi.ul . de ' natizd * *l i"ei..evini el insuqi scriitor 'ri *bolirr. Ciclul Noyfi-lor reprezintd. influenqe ment cl Macedonskiestescriitor romantic cu numeroas e 'Noppilor romantic. urmind dr.. aceasta i.Mekaplminteascdn. sunt romantice...un arg uIdeea simboliste.o-"rrtici. exercigii ..r o"r.de asemenea. titlului poemului.J'J-o"ri. ct o fatamorgana. Alexandru Macedonskia aspirat. rot fiind semnifiPocitan ajun ge'la..'riu.-inare de unu-doui adjective. gi t" atit c6t . piinqul. in rEipri"qirt areviziuneaced qii..A mers vestea_n lum""despief*_. . analizezepredicatele: o sd" analizezesubiecteleetc. ra numi_ rul singular.i gi l-a teoretiztt.a.. tatil s lu ii tlansmite in ceasulmorqii indemdreapti.mfro. parnasieni si-mboligti.carevalori fii. "1""i.rufiii"'""#*ffil1"]: '"-""e Di' exempre s ubstar.plin de primejdii.iVI. t si.n. rimine romantic.pe carel-a flcut cunoscutin lumealiterelor romi.Dupi enunr: iurtu. romantic1..sl d. n tr. Poezia arelabazd poemul in prozi Meha Si Meka. dedragi erau ii ftorile acestuiim_ ".rr*"id.. "A rrei Ioro gridin."' este.atractivdeopotrivi penRomhnul.eirninturui exer_ l"i* priTESTUL 17 SubiectulI Noapte de decemvrie de AlexandruMacedonski Atras de curentul simbolist. Acest dp de exercigiu "r*a. ^._j"r.ripfrr*i. Mai aveaupe r6n_ subshntive lanumirur sidoui proprii.Prinqul gi ala iul lui strilucitor pier in delit. cagia inu. timi"r.in ziarul exotic..k"'.n cu cerinqe o Exe ci piidea indicate. . Visul prinqului esteacelade a de n ul d" a nu se abateniciod attr la caleacea mergein pelerinaj la Meka. unui prinq gi tr u .". o l"gettdeorientali.' ii li"i.

.rrrgi" ..morrl'1"' cu focul .$iltlltrtcr de Siiaruri pietre ftaJari . .ori. ce . li i ^retevie." omului pocit care E. il.."s. i n sin" cumpliqi.../Argintdeizvoarelgi zare-aurii.Tudor Vi1n.propriu ce -o"r.. .... tafore._^ -.in tehnicarefrenului se declari .$i tot nu s-ilt'ilt.pustiegi albr.r. puneain evi-.1incbrinrreaga .i..p. 9"r"t: sc frcc tnai marc -..ffiffi'.rte (repetarea unui sunetsaua unuigrup gi Muzicaliatea ser eaLizeazi prin aliteraqie dini..i..qr eaur..r... versur'e. trecercr irrlunrca ficqiu'ii.rii . al mrsci. *r.o"i"*a iri-..rrr.n ..0 teqte emirul' l)e asemenea' andtezesunt prezentate in "*"a..i .ctr.1...i-6ofirr.gt"'o #"i"i....r. ...pr. B..rt" consrruir prin mijloacesimbol'isrc.po../ tirnplcl c.oa1ttu dcccnzaria de aborc{cnzl\ rn'. ...arul pustiei..trrlrr..-ir"t creator u-.: rrrtrltti' [)incolo de aceste elemente..r...o pi.ffi:icali.ffi::::. .il. i{..jocur havuz urit.Ji." J...r.. ..r*. .poemuluio stiucturi figuri de. ." Acesreversuri explicativereaducplanul re alitlqii.: rndrrsurilc-pi etale. nril" crre-l rranspune iposta.i".itrr.. J! u".-rlricicio s rArrc^ p.".'8il.../$i lurr./ $-aSunt toate pustia din 6e-rl.ti.. / Battimplele..i.mai marc. poemului...../ -..ochii suntdemoni Pop itrunde in cetate.ir..imuoliri .ri."fr. .rlui..../Murit-a Aezol^r" / Suni Meka cereasci. l)rin rehnica corespondengei." .cairepezi .:. este.i.a g[..-'/n:rgjlti. versullaitmoti. circulari..rr. macedonskiene: .. .a -orrre po "ri.i-.. umbrei chiar lrunrcai-o ce r.il.ri vers la sfirgitul strofei de patru este u-nmijloc de ficuti dintr-o alternanli este compoziqie .r..i../ de .. idealului..urgia. zilnic....ri.'q-n foarncisimlire/ E $".eiit..arhanghel tr. cer.ochii suntdcmoni Ilar rrrai iJt ..i p.r. rI r.ri".jlrl' tc ..'..i epitete. odaia.qi decoruleitic..ia.. deape. orr fl.r c rccein.g-acea confefiit"i t"U'.ReJrenwl o denqe tehnici poetici originali. nu este.po.r-ifui.rl poetic esrefasruosgi rafinat.I-am... 9i pe 9lI."r"".g-aceaiugminie/ De lupi careurle .j:"no-"nri.te.r.7i.i.iz<t hr.ti" rozesi crini_ /Dja_ rni .a pieticl a^luiMacedonski.r ski t. cit $i..putea numelede compozi{ e impletiti"..riilor lui Macedonski... in pustiu avind i'irirltr..rrt ...t tatcadc vi sc". ! ./ $i. crrrtrlrri carc.. ii^ir.rii.'rfi.. spa qiull..riorirr..i.. opulent. unduiroare:.r.. . reperiqii."hrt *gerat(altitehnici -"r.{.. ../ de r oari.iontra.'rr-... versurile"rimasenereP etate'Structura unor..Lcie/ r""".ania.ol^r" .t.dai .. ultima tr eaptFr/ sunt Meka cea mare. astfel Je da esen{al muiicale. intre care ...il.r frrrrdnrncntali rornantismu lrri. ..ceea I explici simboluiileqi semnificaqia sdt. mai alesmeii-b"...:.do......ptird simbolurile po...-afard../$i luna e recein . / $i ochi imprejuru -r _ o.'gi-n g.froI ltttet'ia^N. unitari.rul s-apri'cle rarc./ ln eiaiduri. .... qi palatele fanta s*""t[". sp ccific I rar cqmnlid...r --.cu enumeraq ii....Dar luna " " caleaceadreapti.."i.. a tonrtn nefericird a. bolisttr) prin jocul culoriloi.9-acea ."."e ziirri.Deasupri_i "t ir"ir"-urlor. sDuzd.i..za in emiluruidT.r i".. poeturdamnat c' ii rerpu'dc cadruleiterior: .ducindu-gia ei zvircolire / ln pintec..p. in neruii-ndirjiqi.. . par ..7 $i beinarutrg.: -r .. aurc-nzare.'scrumit" in vatri qi inspiragia..i finarurp.. rnarre cre_arernt sl simboiismurui.1.:nagaaaui qi dezolant _ .. i^nsi^r"...rll aur..stil.virtutea lor inffuuritoare 9i obsedan.rupiigroaz *o rrici"'criv{qulcare.rr. irr p iri"l'i.. cu numeroase i nversiuni. sp"cificemultor creaqii t..ndu-i.azd.p"qi"i ."li po.g1l "l nenumiraii.." p urtrte d".. (sp ecificromanris nrului) se construiJsc doui imaginiopuse:'cadrrr..h"i.rrrt irirrr.. intaini_ .. . t i'"-.urot.... trr-it."u-"gii. j-r"'orrri.p.heazi sim. p o"-ut.cl.poctur.Fip rrrra humidemulta pi.qipi".gcniurui.

. a rosti: a articula. . olcut r .toi sufletu-i vrea_/ Din tilpi pini-n cregtet cerefiinta?...iiorr" oragului a orien tal esrc pcrceput sine:stezic..t. evidengi doui tipuri uma ne:. .... 9icea 9i.r".$i .. intte rime perechegi r imi incrucigad. o-irril subjarul pustiei. construcgii . . si-l .. d".proporiqie subordonati circumstanqiale fi fori "O. ."rfi'.i oranratirmuilir". uneleversuriizolate cu i n cu._ cl) 9icel mediocru (Mekaprminteasce). insolit.rI ." Versurile au misura de clari...Cind vi rosregre -condigionale. ] ?or"rr" un pererinaj ci arpe ra Meka:..$i drumu-ocolesre .-iii....implrecheri l'...-i*tir. versul izolat. lor diumuldr.rrtr-"rrti oragul ."'.".gi . de subordonati circumstanqialS timp.Djalqii Sqinarete .b. slovd: lfteri..""#l cumplite"."r'.^^^. d.....oqeluri . . aP Llll d ue rr(irt"l a" mult a pierit. .a. versuri): tot.a Pronunqa.. ..-rrl-.i iil.i d^_.nu'r."in ^: pici..reperiqii q i construcaii simerrice.tanjegte i-pii". .minar.ile si kinetice..'urka etc. g'"I. "ir.iii"'rer.iil..obisnuit.ilp"i. ooln ic: liber. trisnet.p?r*i."r"" o.. J. Imaginea.'i"i a*"iiil. i.l*pir.'_'./ e-b Nici c6ntecJ" pomr...-ii-. gi pe cer".pirir""i.". gi dou...o....ffi.r"rberatimpul pr ezent' anaforasi "gi."rr"rie..e (.-.lt Antite_ z. gura.in*e o infloritulBagdad..propoziqie 3..ri "io schinreiJin cu-n?:'i]_ urgiaseface.E e r"'i"gt_ le liilc pc care nos1d.. celor i...".^ gi ^:^x lucegte.re" epifora (repetarea emistih . Pornesc acel agi in rimp.i sgl cepalpitr" E'a' unecarerepetS' ".iiri.i'#."---./.npe... si de_arabastru..if.{ ce-aduci?".far. i..Ar hanghel aur.i... ritSubiectulal lllea A.qit sirofeinegale.. girr.te credinia-voi'rqr.tt. ii Apare alti antirezd.".g.c... -ri muh1.. lacrima . locui..-" ...) de slove") .. pe pim0nt.$i de el. :.. "o-fi""qi" mul esteamfibrah.p. ciudat: bizar..." -/ ..hirp gi searbid.:. "-"ti "# .io-t dintremijroa_ cele dea -. abiase tird"qte-..#..""i. nrcr voare gi dulc ee vialain rozur Bagdal.eaprinsidesoaie..prepoz.Muri ll-12 silabe. e.rr il cheami ea..rrfant-.iqie (inroduc e o subordonaconjuncqieiubordonatoaie i.a*-"r drep rsuntsugerare simboruri: prin fo....d....iilj .prin erementJuir. Emirul.de infe rna pustiului care pe trebuie traveiser. c"r.rlg...rlt ../ li ceresimqirea. rr.. dar'str..$i pr.rr. . unui i" h.i*-.". ' l. emirulcrialaiulsi... .ripd."'.i-" ...$i l.si imaginea cos_ rai de mar.e zet)..iimplinivisur. picl strilucitor.rl"l'rrdil.Mrrrir-"e-iril "rrh iarrrl nustiei.l"-geriii"dr"". Meka:.''ir-.i.j. rru11r..Bisdadut'! *.r.r::::l:"_lilp1i".r..cu tine iri"" n 'ti.Po.q"f Jo.Pusri a ma..Ut haos. simpli' 2.om'rl superior omul./ i"1..adintreinfiqisarea doi pelerin!emjruj -ri -"ri _.rrrri din strofe^: .r..iOt'n-aqi fi foit"i ti condiqionali).ochi luna-lprivegte ochiu-adormit". in i.$itot nu s-ara tinilucasublimi. .spre Meka-lripe..yoTnt"'oaani.." au Versurile misurade -t---: f-. f1i"9i ii . . tinirl e farmec.rb.iri"..*i#..pi.irr. ." . ntcr tzf"r.

ii .. lntrebarea etal/ cumva r ezolvadificultngile ivite in timpul experimentului2/.Pfe.necesitl realizatea activitatePe gruPesau Atit prin activitili frontale. i^. .si.a. / P.unrolidati gi perfecgionati 'rirr ":Tdprimare sepractici diversetipuri de citire: citirea n..simple'reluare.ecept"r.i "iuze.argumentate de un joc didactic. l. adesea apiieau d.. cum vremeaseinriutiqis e.t iq.efoJtt:. cxpr csivi.ez. 1.1..ifirende.Cc au cu d ingii plinsul.olrarraacestui 3. pe lecqfitrebuie sI fie dinamice. Ji" p"rrp". docill .o"d'.z/ P.e s eurmdreqte..(enunt exclamativ) st enunl pentru a exprima u.si actiuizeze toqi elevii' A ceste lorrt"ni a elerrii'or. i""air" saucel dezvoltl 9i se nuanqeazd".lecturi' a textelor studiate. '.ifi""^r"voce tare.utilizatePentru studiate din fragmente textele i iib .ior ""re nu trebuiesi fie o.nsolidare 9i de sistemarizare i-.abecedari..fi. .pe bazaunor noi euristici. S-a comis a fraudd de mi lioane de euro. 4. de pilde Cine stiec hstigd.rrrogrinqe.text. prir.Xi:t"ti:9i elevsI descifreze.ptopozigii subordonatecompletivedirecrc.rndate la de la simplurisiuns la intrebiri legat:de. Degi erau cei mai buni prieteni. rip I noi.l ml .()cstrrutl" t subordonate atributive.uzi:o (subiectexprimat prin interj ecqie) Discuqia dhnsiine-alimurit rrnpra iituagieicieatecu (atribur pronominal) B.'t. bucuria'. li. Partidul din opozigiea irrtr -odus moliunea. goapd. I "1t' Exerciqiul pentru a i se descoperisemnificagia' Or i.cum problematizarea gompletati cu exer.eleviiigiinsugesc_cititu l scrisul.pe sirite. lecgiilord. pot.. citirea selectivl gi :dspun-.Cc iace-o guri muri" J .i". gi "p-f.spuic" I .. .i a liter ei corespunzdtoare qi la i" p"r'. docil 2 . anterior' Aceasscrisereceptate ividuale se'vor stabili ionexiuni cu alte mesaje situajiedeinviqareserealiz'eazdinlecqiideconsol idareqidesistematrzareacuprin.-J"r6fre gat idir.iiir".printfort proprocesde lungi durati prin careei trebuiesi parcurgl urmi tont pagt: congtient.iar verbele in sunr numeroase texte.t.fi d.ri. t/curn sd-ispuni 2/ceo nelinigtea se gindea adesea in relagialor .. .eferent. ..iiifi. ... 4..fi. modelepentru diMesajeiescr ise. t&t citit trebuie analizat orali prin de a tului (receptare mesajuluiscrisis eimbini cu elemente comunicare literar sau non-literar impune insugireaunui text . in clasele :nt. Estebiner/cum te-ai gdndft.o enunSul Citegte lotriait pentru intrebdrile.L citireasel ectivi gi citirea dramat'.se inigiativaliberr ." *rrrolid" azd receptarea.Cc-adurrtr-ntr-irrsul.. 3. 9i adjecti vele acestortipuri de compuneri etc' ri le va facilita redactarea textelenarativ e. . puqin sefie folositein situaqiide comunicare9i de recePtail. subiectulal III-lea.de pild. suplu.propoziqiesuboidonati subiectivi.r.. ) P. transfein :rarea sistemulcunoltintelor acumulatean terior.in lanq.i se stimuleazi creativitatea..riva unor alte conexiuniposib ile intre ele. dar I trt corcct9i concitit-scrisul se forrnativc i'suqcqtc didacticc l. tnttebare.ci ..tn qiaeuristici.ri.propozigiesubordona ti predicativi.3/ P.propozigiesubordonati circumstangiale d.propozigiesubordonati completivi indirecti.ri fripri ". ln orice imprejurare. Pe ntru i irebuiJ seinqeleagi te:t jocul didactic.joc concurs! iotiurte). Ascari a cinrat la radio un airtuoz al pian ului. 2. Era un om musculos. ."te. ln clasele pr!n. se ulterioare.de sistematizare niifi. 9i "onroiidare formativi a metodelor si materialelor gi temeinic iea elevilor.memo-. "..vezi Testul 4. imconversaqia i"irlti a.. .. Etapelepreddrii-tnadpdrii unui sunet.citirea cu Povestirepentru ci mati ie &pli""t"" unor cuvinte gi expresiigi de conversatie' contexrului sefoloseqte aprofundarea textul citii.zatd.Sinistraqii..adverb de mod. srrategii l' clas a cind.SI. clasal. .. Dcodari se a. de valoarea [etir" cadrului didactic' actice.. estecondiqionatide nivelul.. Mi sepirea un proiecr insignifianr.de creativitatea 2. ..adjectivcalificativ... """^ conqini siruaqii9i materiale trebuie.Intoneazd careexprimd. .cu sau iul oral gi scrisde exprimarea unei opinii evaluative a unei pretennqe. mesajulscris. M etode Siinsnumentede eaaluare subiect. cit 9i prin . \ . c omdescriptive.. dcpriricl*r". itemul 1' Pentru . Bunicul meu era un om airtuos. pot constitui supgrt. J P'opo'i1ii .t/ am aminat 2 {rym9da pe muntele Fdgiraq.imirea. 9i a unor metodeformative. i"Jeg"r.r divergenti. Frin acesr de lecgiiseinlitu ri uitarea.un om educatse comporte d..t J"-"o-pnti. in gtafeti etc. Gd^se$e.]''.

ace srea fiindba)e a autoinsrruirii 9i a autoeducatiei permanente.obiective scris ca.rr. d. "i"-. comunicirii. 1.:salulut. clru ale lntregului procesinstructiv-educativ.ere. . .e formdrii capacitdpii r eceptare a mesajului scris Formareacapacitigiide receptare a_mesajului gi oral r eprezintd.rSir.a. putut rosti citeva cuvinte.fiind comple t uluiti de frumuseqea peill:1. Subiectulal IIIJea l' Strategia mnsoliddrii ..a.Aceqtiavor ?nqeelevi a elemenielorde construcqia . 3' Planul grupirii din opoziqiea fost dejucat.i sistematizdriiin procesul d..a cum s-aanuntar in mass-media." de citre c. Fuseseri innoitemarcaiele rutiere.

rl'.. Cadrul digrafice.rrrii-i'registriri -. Tlh: T ::: :.j". .lici literei.".e ghizaterc. ::.. i"".care elementele .rrrirrrut.. i"uui. gi prin materialecri ca clactice adecvare' .:.". .. a.. scrierea in pe scrierea banci.ofiii rrebuies i pronunge si scriecorect.apariqia unui personajde basm(copil. anariticoui" rlryar.*'" ari. prin slmulareascrierii literei (metoda acAiuniiprin simulare). il:..printr-u"j. momentede relaxare.Ji ... in podul palmei cu stiloul inchis etc' ter cu degetul. L. diapozitiveetc.u " .or. Sciiereaa trei liter e alterneazdcu fiecirui copil penactivitatea trebuie si indrume gi si aprecieze badrul didactic citit-scrisului) corectl' invigarea(insuqirea tru a se asigura s unetului din inregistriri audio.. trecela intuirealitereiscrise mini pe o plano compun.^..tr-o "'::::i I i' . bazatdpeobservarea -:l-l. recunoafterea ln inchJierealecqieise realizeazd din revistepentru copii' literei in benzi decupate recunoa$terea . pro*le J. pronurrqarca/scricrea corecta: din experienla de viagia elevilor...y.. :1I::. .il::::!l j :i: .prin exerciqii incilzire a mugchimomenrului preg.: a sunetului/literei exprimarea in proprie..: .. lor miinii.. Prin metodi fon-eticd.ii . o.r".1.-.erec.printr-o surprizi .'..lauprin . d.r e tc.:.::':lH. . ahruri de nrodcl fiind reprezentate graficepe carele ..^" #i'5 J. desparte se in sideragie particularitiil"^* ii rp. se poare delimira... 1 re I::.in vorbircacurelti."ru I n' recunoa$lerca $utlctului/litcrci divcrsc irt ('o'tcxtc.ipii"i.tirea Se'realiiea4i TESTUL 18 SubiectulI 'l Ion de Liviu Rebreanu . verbalizind gesturilegr1fi9e.H.individuale.j:h.:::: : srrucrurigr aficd in 1ec".. :: :g.. activitigi fro nrare gi.li b. :. ::l'jli:i. exprimarecuvinrecareconqi nsurreiul/ritera ce rrebuieinvihtc... orald" Prin rnetodeformarive.f ff i ." Jir..din vorbi rc' o propozigie...-r tizarc."r. asie cititut.."d. g fi Hl:l::.i"..ri.verb alizAndu-se dupi caresereia scrisul..::. gi si "ti:::.. Bttll .dirrii*l 'rrj-*a. creeazi de a se motivaliainvigdrii daci sei"u i..ir"i.aunei de film...i..j-:ri-drriu..1.mnific I .-. adult).... :I de scrierii. erc.i.r. J. scurtevizionirr audio.apoi un cuvinr."_pr o. de se I)upI un momentde relaxare.in.. prt" con ersapie ribr r4 dc pild. aridnd pe plangi litera gi elementele ic explic i scrierea la apoi exemplificl scrierea tabli..c ar-e conqinerrrtr"r.#. ei converti .. 't"i:r::^:1Lr^"1rria il] sccventa caprare at engiei.:'. in irrr. g..ru aspecre unor din l)crrrcrsuldidactic al predarii-inviqirii unui sunet/aunei litere trebuie si im' irrccrrrrrunicarea cuiceea scrisi.

cu 11 P-ttl pentru a tr. enungulconqinedoui si mboluri literare consalrercidrtupodul. miqcitoareprin calitag i a Anei sunr rnomentedin calendarulsempiternal satuluin o epic.in l "ng.. ifr" inili..identirici p'ozisia'. onomaropeeror.de pesteSomeg. cind esre iar posibilr.^.p. Eleviitrebuie pro_ si gi ei de maimulteori .e toqi si citeasci id"qii*rrr.na$terea cimp pentru zestte..Ion eunpoem linigtiti". pe qi. arengie cu deoseb^itifrf t" consoaneror.rt...i.1 """. rtr de mtrreqie capitole Romanul e compus din doui pirgr: Glasulpdmfrntulul (cuprinde 9ase. incepegi seincheiecu o imagineaseminitoacompoziqig drumului . o scurri.ro"... d.Hora in sat.". la nunta qirineasci gi nunta invdqitoreasci.rbfor-" unuijoc d. conver_ sagie bazaacesreia. cinturi.pronunge mai multeori sunerul."trrl...i r.'9i... din se citesc: ritlul.'*t"d fiecare goapin efortpropriu..pe podul de lemn acoperit.Ion de Liviu Rebreanui ntruneqtecaracteristicile se a III-a).bitaia intre flic . tocmeala moarteabitrdnului Du mitru Moarclg...i Acesr momenr lecaiei al det'i'emaiatracriv qr. ^*g"rea maipugin cor.se pierdein goseaua.."..-.". taLa bli 9i fi ecare in bancialcituiegte elev ...1i" .'".apoicoloanele cuvinre..nt.despirgir ". citirea vocetare.. .".i n coloanele manual.Ei obiectiv. vidit cad-enqate stilul marilor epopei. aui..ilaf.u.tr eceprin Jidoexistenqei tegrarea viqa."-e subformi dejoc didactic.imagine careiesed in sat gi sepierde tn soseaua a individualein marea viagil omenirii: .:. lecaiile in urmitoare'*ro.. primele ln lecqii cirire. . imaginiidt..r" propozigii cu acele cuvint e. cadrul didacdc trebuiesi. urmiroareconsti in intuirea "lf"brrrr*.lairireit).i. Cllinescu apreciaasdelrom anul lon:.: in 'unge individual.ffiin.il*"iil ^ Secvenga f.lgrirrtegr"l. deta tiv (fiind scris la persoana . fiec arecu cite un titlu semcu titluri semnificative) gi Glasul iublii lgaptecapitole ... pe urml.il.cea 9i m*t* Ei fern incepur...anrrenaqi copiii penrru cafieca r.iur: J.solemnca Un fluv iu american..t. Naratorul..i..conduce acqiunea romanului estecirculari.. gi *vezi p. drrnirrra drumului care duce in satul P ripas.#. de descompuse"in silabc.lrrre...r. omniscient omniprez.. selecrrv..^1. o idendficiin alfaberarul mareEiin ceip. spinzurareacirciumarului a copilului Anei... capodopeiea lot elementarl.rr"r. mul/soseaua..opera unui poet carecinti cUsolemnunta...prestabilit..rJrmeazd.ior..i'fi. de explicindmodul dc art iculare. .. caresevor f"lori'..cadruldidactic de va face lectura-model.li'ir.. e...rrr.i respectivdescrierea simbolici ce semnifici innagionali.e.. urmatede citireacu"intl. Elev iivor trebuisi spuni cuvinre ' . dupi_un plan . dupi .Romanul e ficut din a le nitate condiqiilegenerale vieqii. gi ..d ar.-".. pe in sunerul invi_ de ----r-' gat9i carefigureazd... in silabe pozigiasunetului.. ..nagterea' in .Jo. G.Drumul.72 ConceptulronTd. ai"iir. seasociaz i sunerul litereicoresp unzdtoarepe copiiio vor vedea o pran_ care ".n romanului obiecOperaiitera ri. .de aceea ge azi de acqiune..literade ripar.r. si seformezc certitudinea fiecare inzugit ci si la sunerul litera.. moartea.

gi i nrcli al ghengie i . r...i"air"rg. Iarbadeaii.. pcrso. cu oc hii pierduqiin tite..'i. ca.i]"""'o' ()onl'lictul sociir... Nici viagalui Ion. ace ea De fierbea uri .hi".il"rr" zesrre.".T J? ....i.i le Baciu se la er si:. privind-o pe Ana.nuarepimin. ca cind ingini si o srilceste uet*" p.rreri"l" Io.r4. nici a Anei nu vor fi mai liuscati.a .il.asi "i. 'rreazi fiul irrviq itoruluidin.tu i azi.ucncEte rat oi a tablour: r ."a"i. gi de Titu Herderea.... tatil Anei prornitecava da pimintul dupi nunpromis iuncpc carenu o rcspecti.simre un v rijmas.'Deji . rrrg.."" lui nu preteste-o ceapi degerati.il . a".iU nifir'ativ)' prim'pln'ul ncqiuniiafllindu-sc in l..HX? '. da_ daci "Lc rlui vine tr-arpenffu cine si-l zdu aga..tri si fie vesnic sluea pe la allii.ii vrea everea.r gi . cu obrajii gilbejiqi. fiicaacestuia.'iriliir. intcrvcnlicipreotuluiBclciug. ola"' r folor-i" pimint.. oricit ar fi fostde aspri. Patimii pimintr..tl l f 9ip......ir"r." care ge la judccaticu simionqi i'" fi rri.. Ion ii sacrifici iubirea.va's.ii'"pgg1"ea ni-i ..i'"9" ii trebuie."J..j.ata cu pamantunle trebure s-o accePte fl pe r.'i"la.tori Ion tor -lirer_"*..izb. siracsi deaceea $i-l rrrr qi'l tl'regrccagincre' cio.:i:!t. ci.r.u.rfl"irri'l-Li-..1.. gi ?ndatice zrcea sepomenea ginduriledupi a$ . Ameningat Ion cu judecata.Nu rc "l o z'istiispitcide a recupe ra parredin lotl T. maia prigd. g"r.[.ir".-ut."..'ir.ni r.r'afai al stratificrrii ic sociare . p."'" _sarului D esfdurare acpiun : Ion." "-. iri?#".a jsfiqiat tlr.rrr" secisi.. sa. . robodndori_ cit.i. grasi. . u. . dra' ul-r.il. pr"otul"gi fi. ya sdzicd. . p nrruci eraal lui. ad aosul..rr rl (ilir.r"f ..Deodati Ion ..dragosreaajun_ nu tirF Dragosrea gl-il . r'ele t'ruAparirni:."ur."ili.ii.Nu esteimpresionataflind ci vasile Baciu m"r. ffiltr# a s ii frumos.mintirile sui[*rt Ion: . pirea gi mai uriti".q .impopogonati cum era asi. fric.Lil. lui nimicdac i. .A.*r... pretinde pimintuttu. trumoasi..."qe dirr.Florica.." maretrisreqe vecinului. pe.'..ui hil.i. nu va aiunge niciodatir..i..pl rr.il J^)i".intifrF.lumedrag nu-i al tdu ?....." dil.ongri.ri ....r...J: i.. n-are erpa minimuir..iri. se mlra caod..b'r"i" in 1r*poripia). de nintul pe nu mele ginerelui siu.gr..locul.r1 d. -"i ir..de aceea Ana estealungatide la unul la celigi bituti dc amindoi.Tot -"in".. presirattr rrifoi. se miri c5" odatl"cu piminturile trebuie s-o accepte. ajun_ pedepser acesta nrl ittdrlz'rtcatc si-lia inapoi...esre gi invergulati. si-io' Lungu. dinre bog at sirac.fata aceasta . pecarco iubea' Naratorul prez.dar. .JJ[[..iubeste pitim.' ... zbuciumiri...."..rtirna pe'"anturui L."ir eradraga..r-"i ".iElf. parea s l mar urata--.r".i. cum a fostdinsuii" .il temeria..rr. lotur tle pimi'r carefusese r.r.. cu pete cenugiigi care. pe "rri"i renunqand.".carereprogeazi: ii la sirlcic tra'i. Baciu. rf.." r^prpenrru.rt "tpa. ?-r.Bogdrand vasiletsaciu batjocoreEte il pe Io..unduiaosren iride cu ricoaieadi-i".rji:N" sepuru sti...er.. ii.sepdrea 9i I ".prip.ra sirac.i..rnan"-tot ra.. daci si .. uog".. daci cine gi-epe.-b. Rup $eun snroc fire gi le mototor ipitimag dc i" p"r. Pdnrintul .dar la fata siraci..Ion hotirigse tc s-oseduci Ana.. de revarsa asupra Anei it.. VasileBaciuacceptlsitreacl..i.i pe Ion ar fi dorit si fugi in lume cu Florica pe care inci o iubea. ai.. si mirnceasci'!..... ii si cadi in genuncrri ri-l irnbrrgigeze.a..i-fi..-._Ion-err.. Chiar la nunti.ir...'unar . de plins ....ie . cu prinseu.ii..gi p.Dar tot atit de :jtfi piminturile adormite...."un:1' oi o priviresetgas.. i" Lupta +-T *u"a.. o seduce Ana agteapti pe ca vasi_ . Br"ir..u.vrra ispititoa re"..".nit.ilL. zenobia.'..cnntirindu_r.r#. Ion tot Sin. de v*il. i.. ai"t.Eisiracsemanifesti nivelul la qirari 'r.rd.{ rui"." rorosc fy":..igi'ri. plircerc de19u uizarrdu-pi atir mare 1ca pim6nt"r.. a cu Ana..". parcd.in vasile care .r. penrm:-r-.rrrn.'ci istegimea nu u.r...u'ii.: .p6ni.rctapului.cic romanului.. "l.1..

i aproapeinfricogat de omulegulcit r pumn. riv nea si le vadl si si le mingiie ca pe ni.mulqumirea e de a-l face mai roditor nu au dur at mult timp gi Ion estecuprins de disperare. Dar .te Dragostealui aveanevoiede inima mogi ei. cu buricul negricioslei a. arvieqii:.."..Trebuie s_o !. ic..."r.Dorea si simtl ovnice credincioase.iar sudorile bdrbatuluiqigneau cu rgeaude pe timple. .."ldi.r.a. ca o sperangipierduti firi sclpare"..i.te?r ... frecindu-gi palmele. . si-i soarbi mirosul.... spinzurdndu-se...a cu "rr-"i Ana-.careil chemagi apoi se geabrusc. "a. Stitea stingaci.S uflerul era pitruns de fericire. Il cupr inse o pofti silbateci si imbriqiqeze huma. ii qintui apicioarele.pi_ -o. cu o agi murdari. Sorbi mirosul.pu. Pimintul seinchina in faqalui..il.i.i. oscileazi itirr. e inlinguit pentru totdeaunade Ana.uuir. lui de in fiinqa aceasta gingavi.Ce si fac?... Atunci seinfu ria i seinfiqigain suflet chipul Floricii... rumen. . Apoi si nu mi tri.in suca r emugciri de-abiastipinite.. i tot era al lui. atrigindu-l ca bratoati ii era scildati intr-o sudoa lele unei iubite pitimage. si o in crimpoqeasci sirutlri.dar apoi indad i selimurea ci de-acum..i :il:'l : a". .-Trebuie iau pe Ana !.. Ii rideau ochii."r"i..mai td rziu.. Ana sesinucide. pitimagi".sneasci Ana v a nagtela cimp. . se inqeleagide ce.Mirosulacru'ProasPItgiroditori iardeasingele. . Simqea mi nie ci odrasla ricnegteaga poruncitor.Gindurile insi il framantair ii venird in minte piminturile gi adiogi in sine. cd o urigt e gi nu-gi dorise altcevadecit avereaei. numai al lui acuma."". foarte rogu.toare"." E. lui in miini un bulgire gi-l sfariml intre degetecu o p hcere infricogati.il. de Iutul sub picioare.fir. dispreg:" $i si rimin tot cu D umnezeu din senin? . Ana inqelege n-o va iubi niciodatl"._1".. acesta Bucuria triumli de violenqasoqul uigi a tatllui..Ion s e rsomori.stipin al tuturor piminturilor. Ion iubeacu patimi pimintul. .i. ' . ealtiu... vdzind comportarealui Ion.. iar faga re caldi de patimi. lipicios.". Intin se miinile sprebrazdeledrepte..si i se agaqe opi nci. intinse braqele-si-l dar se opri deodati uimit. Miinile ii rimaseri unse cu lutul cleiosca nigte minugi de do liu. ca pe o fiin: . desdnur siu seinscriuinrreacesr gi acel a'ir..Plinsul copilului siu il supira gi-l bucurain acelagi o timp...Ion triiegte stlri contradicto: . Parci nu mai rivnea nimic gi nici nu mai era ii nimic in lume afari de fericirealui." . tot pimintu l.#:... Gindurile i se zbiteau in minte incurcateca in lo plasa. cu FroricaEi nevoiade pimint: .. in faqamiracolului nagterii.. cu ochii inchigi din pricina luminii.pentru o muiere!."1"l1!:: ! n. ademenitor.zgmnluroasegi umede. p"rr.. h"l..r". inndu-se ci moarteaAnei s... La nunta Floricii cu GeorgeBu lbuc. planui de-a fi obqinu t tot pimintul lui VasileBaciu.... a copilului Petrigor(carenu fusese ijit cum se cuvine) il vor face si piar dl ceeace a cigtigat cu atntazbucium gi cu crificareaiubirii Qtunctulculminant).Lotul negru.Ion se uiti lung .. Muncegte rivni.nt B. Seapleci.. si-gi umple ochii de lui culoarea imbiti.si mgindu-se gi cind s-ar fi inilqaq igi ficu repedecruce de trei ori".ingreunindu-le...

Faqa insi ir rArnbcadc o plecerene..p".. setem.ve rb la modul gerunziu." .. irnpo rtant: neinsemnat.. potrivit Pentru munte'2/ echipament 4.rrii .De-agtrdicabradu-n munte" .. igicobori fruprc. o Erabine 1/ dacd aveai P.a.adjectivde terminativ. . cc1 dir . dc rajuluiuvrrrrr 4rsrur creatorulromanuluirominescmodern. simpli. gi corrfl icml.. intrebareaeste1/ d.rlui. o va face si-llndrigeasci..r.. fifiiril pas'aspecte vieqiidin oragul ale Armadia..rrl voluptate pimintur $i-.#..propozigieprincipali.qitoruluise ei..ffiffiifi termini pe-sireni rill^. fir:i sii-gidca scarn. i. romanuluiautorulfoloseste rehnica interferirii planurilorsi telr .substantin: curte erau m:cJgi de giinl.zutcineva. Liviu Rebrcanucs teconsiderat Subiectul al IIJea A.orpi imeasci si-l laude r"" Jer"r.. de (supdrare).Einu-liubegte' ci acesra pretinde penrru nu-i zesrre.. r^t j:t:brr.propoziqiesubordonati subiectivi. lional.r.ri te strig" .."*i d_.lsliu genunchi.cipriotur le va luaJ"t" ei fi-.'ron i" . cuccrnic.. sc ."rr" de u..prepozigiesimpli.. carefuseseriale lui Vasile Baciu. 2. viclenie.. ".i" .g.r.yl Berciug. ale trisiturile caracteristice pergi Criticii l.te"i. hirnicie. casa familii H"ra"r. cisiroreste cu Ana Pentruaverea I 'arlr.substantiv p ui .Ca si ^rii ^ (finala). .i 9i bogagi.cadou"): Am primit un dar frumos de zi:uameadar .propozigi esubordonati predicativi.. Se ridicd dcodati rufinat gi seuiti imprejur si nu-l fi vd.dinre . .propoziqiesubordonati circumstanqiali condi. jer.adverbcu valoarede prepozigie.aii"r"" ::*l"ir: rulut ardelcnesc. ca ...Imaginea aceasta o rranspunere este artistic i a urrcr Bcene petrccutein realitate: scriitorul vi..i.". in mai -in text esteadverbde mod.rr-"r.fi.i. Concomitent cu derulareavi eqiilui Ion a s.. de (-a. coordonatoare l.ricaaclgtiga..o ceati de balauri inerozirori.. A. mwlte .sevedeaacum mare puternic. nesinceritate. Romanul Ion are.cu Il(lr rcce.6.l. derizoriu..in text e ste conjuncqie (.rte gribitisimli..? r" p.. ior. ca un u"riag di n basmecarea biruit."*t.prepoziqie cu .mirunt.. mai .propoziqiesubordonatl circumstarrqiali scop i ruudpa ie" .Ion coboritinpimintul. .. ..ale vieqii polidce.2/ va P. adversativi.propoziqiesubordonati circumst anqiale scop (finaln)' de .rl...l.intext esteforma regionali a verbului .zusein satul Prislop un gdr an straic tlr. ceamare inv.Dactrte-ag qionali.i cind ar fi vrut si potoleasca in . neglijabil.r. trdi) conjunc$esubordonatoare. . vedea trzind" ..acd cigtiga la concursulTinerelor alente. n ic"..r.. Igi infi psemai.i. intreago as istengi alcituiau un covor moale' Frunzele rnoa. a unui d"n"nr.gir orur zahariaHcr... 2. Totu si..i vasile8". amcu tor..ovirtcscu G.-uir. .-. . Naratorul continui notareasenzaqiilor a gnndurilor lui Ion (analizapsiholt. p" Ei J.3. neimportant' l. l. arzhnd .*"".r.spiraqie r. delea este suspendar .incct. fiica a v a urit" .ine picioaiele pamint.J. P. . Propuneri le lor se dovediserd Mi se pirea solugia Perfectd. con3.r L.. loialitate : necinste..substantiv:Mai esteluna meapreferatl."i "p"r. dar .. Cllincscupun in evidenqi lipsade scrupule. aplaudi frenetic. eficiente. cu aspec revieqii "ho" ale t. .."ril in animo zitatea Ion di' tre familiaHerdelea preo. . i-.. lagiile conflictuale.. accs 9::iq:lt ?1l ta luDlncr-o' trrnd om cumpatat si demn.t.poi. de '' . gi gic{): . ca.. . fostprea fu l*g." pi.a intreromini giungurietc.. horei th"r dilA. ..rp..relevarea"o"fli..g tiauechivalerrr ii" in planulintelectualilor:-echivalentul a'"-i"l.apune" la indicativ prezent'perI so ana singuiar' pwi pui . in lu' 9i te grele..b. ln construc{ia ntcaechrvalentei.-nr."r.sfirqitl.Aspecte pt*"i Jri". B.. in sirutind pimintul.'. donrirrat ncvoiade pimint: isteq ime.propoziqiesubordonati circumstanqiali diqionall.r 9i bisericii.

i-r.. ta ca.tenitor al copilului.it." estetriiti cu aceeagi intensitatepdni in momentul in careafli ci. . omoari. se reaprindecu aceeagi intensitateiubirc. i". -r-". :l ^9::lg.. ::. cye.fla plrnuf lui I"" la . pe"ra"r"iparci se clitina.i\rli. secunda'reepisodice.or.il Ju.opr.. pe de '1rir r.onaje: principale. gi Actir.AflAnd ci birbatul ei pleacn acasi. i"rrgi.. se oplogise casalui George. "l -. Aceas" i*u i"lri*gar. r ". daci cine gi-epe i. .rin.urul in --"r:t::il personajului principal.... ii a. r"b prerexrulci arenev6iede sfaruripentru cuhivar...:ii.. t ulur . nu va pl.. i-roror. p.r "l1t^fy-. patima pimintului.t cilq obdnePentrubiserici iedareadreptuiui d.rde pa-a"*i.rt in careIon mor re raraa avee urmasl.r " pentr u Florica.degiaceasta miritati cu GeorgcBulbuc. se i. pe.1oase neasedesr asoara...oloaga savista. $i ch inain faqa lui.prirri. . . lovindu-l cu o sapi (.r urmi zvircoliri ale unui dugmandoboiat...-"^ .bil.... hp.i "i" irir"r..-i tn. Ion..l). ira .vedea Florica.cefolos de pimint.. Odn:l sa qisficuti.l)isperarea calitatede mo.. p " l* i" i"i.-. Florica".ceeace seqi intimpli.. p..1:i. i.deznoddmintu. peia. a.i" g.... ..Pentru^a o. gtiingeazi soqulFloricii." inroarceacasi.. pers.

elementele enun! urmat de o intreb are. semiogi combinaqiide elementegraficecare compun litere.i evalwaretn inadpdmkntulprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect. .oari in intervalul nc. cuvinte.controlul 9i aprecierea activitigii fiecirui elev.r-" "i . de departevezi albind.'in . peiangl. scriu elemente graficeEichiar lite re de tipar.inviqiriialfabetuluilimbii-romdne. .identificarealiterei asociatesuneaiui respectivin cuvinte exempli ficatede elevi.e. orice om poarecontribui/aveaun aporr la intreginerea curdrenieioragului. Scrisul.ilol l...scriere firi model exterior. . scrie-re comunicare.tre cknd.. se desfd.complerncnr .te elementele graficeprin scrierea. . ln predarea-invigarea integrate.echivr lc'tul propoziqieisubordonate.r-rt"nqiale condigionale contrase) 1. conrinue.controlul individual al scrierii. se simuleazi scrierea aer.copierea.i gesturilescrierii. elemenre scriere insus esc de isi cooiii in in vrgrmintul.evaluiri 9i reco mandiri' litereleinsi ln lectiile de invitare a unei litere noi estenecesar se r eactualizeze aseminiri si deosebiriintre acestea.l permit conexiuni.r. .irnpreuni cu cadrul didactic. . concomitJnt. in etapapr"^"lfrb.o-plo.dictarea/autodictarea. "rtf. Continu i si cred ci acesr articol e de neinlocuit. itemii reprezintd. Relapiadintre cur ricwlum . 3. trcbuie corelat cu cititul. in podul palmei cu stiloul inc his.pregcolar. Ei probleme. in generalli' lllr.Uneori se extindefolosireaite milor gi la probeleorale.nsuleslpronunqia llmDaromanase scneagacum sepronungi."(complemenrcircumsrangial condiqion al.l*. studiind . linii.rrrril..transferuri Ei creaiivitate .joc de migcarerelaxantl . Subiectul al IIIlea l.t"ri exerseaz1 scncrea elementelor. cadrul didactic explici si nume.propoziqii. elevilor.scrierea reamintirearegulilor t ehnicegi grafice. cititul gi scrisul sunr activititi intelectual-morrice. In senslarg.pe banci elementele ci. s crtere . bastonadi.intuirea literei (scrisepe plangi) prin analiza grafice. literei la tabli de citre doi-trei copii. pun.subiccrcxprinratprin intcrjccgic. . didactic la table qi verbalizarea .exercipii Acegtiapot fi sirnpletntrebdri sau evaluare. dupi model exterior scris cu litere de tipar.arca corccti in pagini: titlul. ce3mai importand din clasaI.e aramd.demonstreazd. gi Actul scrierii ieprezin . este tudinea.de citre cadrul didactic careapreciazS.respectarea .scrierea caiet.in aceeagiiec qie realise zeaz\. mini. Itemii se folosescnumai in probe scrise. itemii reprezinti intrebareagi rispunsul agteptat.grafice: pun-cte. manual. 2. citi gi a scrie.. 2.tiut fiind fapru l ci.intrebiri structuratesaude ip eseu..agcz.irru-rtrnlia i instru. .de lungi durari penrm elevi.. distanleidintrc litcrc.rrtans. de exercigii incilzire a mugchilor mici ai miinii. . trosc. lortftci achiziqia pozitivi de Ia gridiniqade copii..ri.De treci codrii d.vezi T estul 8.i. cirlig.t J . alineatul.in benzi decupate din revistepentru copii.fort. familiarizarea isului reprezinti instrumenteale autocontrolului. n oduleg. de departevezi.simulareascrieriiliterei de ci tre elevi.dtire/lecturi. Tiowri de itemi componentealeunui inst rument de ln rirs . trebuie. E tapa alfabey rd. de scrierea dupi model .reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind. itemul3..^ir". ". afigesau extrase.in alte planin alfabetarulmare decupatgi in alfabetarele. 1. si se stabileasci co recti.dacd" necesar. .. Specificulpro cesului scvieriitn clasaI Conform CurriculumuluiNaqional.. a trei litere de citre fiecare elevl . c.realizareasintezeielementelor acliunii. pe 3. in . corectirecornandi.u cod..convertireaunei structuri sonorecu ingeles intr-o strucfuri grafici cu sens.explici. ce sar. caligrafici. in clasaI sepune accentpe scrier ea in actul scrierii seutilizeazi trei forme: . . lingvistice..ncntal.l tr corecri a sunerelorlimbii.r fd". urparcurgerea Demersuldidacticde formare a deprinderiide scrierepresupune elemen telorgraficecareo com.riide gram(. lizibih 9i. I s-a comunicatnurorii mele rezultatul la examenulde atestare posr.joc didactic. corecteazi.careexpliin grafice.rt. copiii I1.acegtia trebuie si inqelea[i rt*..transcrrcreA.insusirii citit-scrisuiuiqi muncii cu carr ca.^ devrntuncqronale. 4.oval.. +-.t actividqi congriente. . anterior. pe cit posibil.exterior. subiectulal III-lea.demonstr ativi cadrului a .dupi model. elevilor cu cornponentele citirului gi ale Insugirea acestorreguli.

.. cit.in cea alfabetard.pozitia corpului in timpul scrisului. .ti urmarea fireasci a cititului. Elevul ingelege reginemai temeinicceeacel citit .manevrarea miinii. a inclinirii elementelorgraficc. igi .. crc ion).elev ii irrrg"r. iar in etapaalfabetari. . mai ales. a dimensiunii.modul in caretrebuie si qini gi si foloseascd inscrumentulde scris(stilou.resPectarea formei. gi Atit in.prealfabetari.iincadrareacorecti in spaqiile grafice.orienrarea . de . ..ri.fdri migciri inutile careconrribuie la instalarea obos elii. ...etapa.respectarea. caierului(suponul scrisului).inceputul g i incheiereamigcirii grafice.a literelor9i a-elementelo r legdturi. reguli tehnice: . reguli grafice: .agrosimii. dau gi .

pronume. qintea.{ daci enunjul esteadevirat F dacdenunqul estefals: 9i iIn ltstele. adjectiv. opus.in celedoud liste. Ute . TESTUL19 SubiectulI Revedere de Mihai Eminescu domestice I veseli noi inverzit trigti I I I uscar vechi silbadce . itemi scmiobiecti'tti itemi cu rdspuns t18 t. (2) item d'etip eseunestucturat' i. C. propoziqii legatepri tt inqeles c. intr-rri't"*t propriu trlsiturile Fata alebasmului babei "tir5#ffi#birile : doui i*.rg. Q) itemi cu alegeremultipld Exemplu: Obieaia de eaaluare: . de tul de evaluarc.r rl Conceptuldc itcm cstestrins lcgatde acela obiectivgi cle esteprecedat obicc ....rr.si recunoascd cuvinte cu sensopus.si prezint.ti"a urmitoarele expresii : rim . sunr: in qi .ootno. itemi obiectiai (l) itemi cu alegereduald Exempl u: Obiectia de er.rnqtr"riifi.citire.. D.t *la"sairto r. B.rLri din povest moyeagului de Ion Creangi' Obiectirt de eaaluare: . d e cuvinte .sI identificecorecrparreade vorbire. r A . adverb. Cu$ senume$re paitea de vorbire caredenumegre obiecte? : A.. in dintre careccle nrai scurt b. Formuleare . Clasificarea itemilor serealizeazi funcjiede mai muhe criterii .Fl merge. ct"i"ia.si aplicecorect conceptuloperaqional' formeaza . indoire.taluare : identifice.rri"r. r A . substantiv.*emplu: Obieaia de evaludre: oPuseale celor d oui personaje' . incintar. iterni subiectioi (l) item de tiP eseustrwcturat Exemple: Obieafu de eoaluare: . ^sI lll::r:ui.scris."rince doui trislturi ale personajului' eaFata babei Sifata .verbele. .F: deseneazi.ryrerhea OOua coloani.si alcituiasci ProPoziqii"" doard' timp wrie' soap .itemii se clasifici in urmitoarcl e cntegorii subcaregorii: gi t.ff:::'du inrpcrrranre obieaiaitateanotare tip"t ir-iliiini'osrrpror.: Din punct de vedereal-obiectivitiqiiin rrotare. sunt numai verbe.plimbkndw-se pe malul mdrii' . (3) itemi de tip pereche Exemplu: Qbiectitt de evaluare: . prezentali doue tresituri ale fetei *ogrr. pJttttaie dinlrecele de Ion Creangi' Sifata moSneagulul . rrasind o sigeati de la prima la a *?]t1i. inalqi.tiia.

1dout..i-aasuma sociedqii de pulare consemnate poet..in 1869.porr.t . i".. *!....pl.studiilorViena'dar p .pentru Estecunosc.p""lfi.^i. atdiazltcursuri clteltelucriri . 1y Cefrunte a-mi-.Din copitnr.vezip' 85' Conceptul fol' creaqia clorici.t "1 .iie7 Povegt i 9i vesri:.-r. (Trecu1 de-nqelesuri-" pline abia-n1elese..ii.i'iit.Ja"r..."l tttiMit t"i Eminesqg.Cici ...al la ln.a "opiii-"r*i"*ajArdeal'la Blaj pt""'1 Provrncr in pti" qarl '.il" . d.r.i" perioada. cimiliruri' poascultat fil"perst\ii"a lirie lau incanr".-.".. doi.Ca membru.rre ile rominegri ""ut orientul.pinde gTyl-lt:i.i"iieti*tif" 1:l^1t^t-"^t::"-tte' pointregidecreagii caiete caefect .ii iarcinade a aduna etrricl'il interesea psihologie de 91 la mai a les Berlin.t. ghicitori..*ai"q" eresuri.trebet.il. ..f p.

senrimentul unele eremenre poetice: t"*rl lidri il....:* ^.r creaqi i ntre stuf ia ..lO "" imblar.pe"at.1111. Atunci intri in ."riii..u pentru acesteia timpului9iconsecinqa au ii. .g...V{d cerul..rnl'd../ Tu iin tAnlr precum egti/ Tot mereuintinere.i-p"..Cind rorsul s_aude vrijilor caier.tvreme vi cut/$i decindnu'te-am a ffe_ c. Dunlrea :urg:. l_al --. .i. pluralul vcrbului cxprimepercepqia ..dind glas frunzelor.si apuc. este . ....j:j#1.'.g"r cucodrul.r de irr rellqie .i : Lt'.a forcrorici .1.ri.nfi . . (I'loare albastrd. codru_ lule!/ ce maifaci.i.'il iy.n-'. poezia Reaed.$tiinqa sinc unuipopt.^ :J ^^^ . #.il"Tiosofici.t.L a""i" r."fi a... i.rri raportat naruri.' eternut' ciuda. ll:..". .i. u.volt rle a unui.'^4v^ vqr es\ lgTl) legile dcz.ti". _ drupute care din .J-a-"d. ii timpului.'#:1. ciriroritt liric.um definii-de codru.]...: :* ^l ^^^k :l vremcau treverbul .ii p ru ::n .oferi o lec qie J*irr.t"Xt::. apiruti ti nz g..r6 tu n. (MureSanu..'.u-br ar. existenqiali sa umani.prr.:'..r'. i. 3...prlP't..nn. ct./Multi lume ne-arn $ll.i*.]fl rffi I'i ]i o reagia cmincsciani .l.i"i.. .'este io..J. calea. Elemente poezia De-ag burulin revisra p"m..ta.ongiri.u *T1. at"srgrr.[[ :*: epl..::*J H'.l# r o-..O^::. Pentru codru.. repre_ zin.i.iJ.oriorio.propozigiesubordonati atributivi' tItet .gd*rii esre "*i*.' .'.'.. Luminacu muculn"gintr_urr frarU ..i. ur.. opurai pe i. iodrul. t"ir..r .---^-:.# .i.El seinscr ie cicluri: stelelese risfrnngin lacurile sale.!.il. "u. tB76) folcrorice ry i91T *"agiaeminescipi ra ..ir.t".$i ??ff j H.mi-i vremea"..Arhaismele. co "ara esre adaos existenqiar .eu.1vr^qii-spiritu3lg a .^.rj. co_ c."io. cu "rlrriij"r..ilro"r" eremcnrc p p popurare niveruridifer.i".-" vine. ."r".r5"iv.lff ....implacabil..ili.m" iir.apare "Yylla fdn esubiectivla timpului.p.. ar.*.rrrn"azi.Pc-undeal risare luna ca o vatri jeratic.t*. oDair.. con^^-ii imaginea succesiuniianoiimpurilor.nie.nr.1...llir'J#i rnr..r-"rri.AffiiF oetic ri..rr r'Llt.:.. Mul_ am Marcarea diarosuruiprin semne qi de^punciuagi" .#a popurario rio rio..rur m edirariv_filoso_ fic alpoeziei June^in.7g73) ' -" "' de Surt-isara cea-de :r"_13. (d._' f Luceafdrul(l 8s3).. p'in ....: " btar"). po_ ezia originali ru[rtil'ririr?ri.ril." ( Cdlin _ file din'poaeste. veacuri rreceprin ac eleagi iul igi . e femeritlqii: .'.gri"i"'i7ii"iil -ijror.tatlMuitliu-" .u ' lgTlniqi/Voi cercade mi iubesti.#ri....vinJt.i*r.h. ..lg72) ..ira"iro..ffir "p-ropi."iLT.pecareurma" .. ... ceeace expri .circumstanqiala de ... care efemerur-qi eter nur....si prinrafinarea Ia n.propoziqiesu bordonati pjt"d""r nruniunii ideea omurui narura.. 'rl"re .ere codrule. rolul dea iugeratre cerea euluiliric.i..Codrule cu riuri line/ Vreme trendu"-lcitre conqtientizarea [a.. in iposta"za eterni.'ini" *rre a" j"*tft : .famiffiffi..^C. lan albastru.l.i rczdturd.. r"re lnfunda migcarea_.sidit cu griu de srele.:fi:i./ c" f.u"a nu te-am iut/ Muk.r.e{e p"..reia a daugi.."r.a trec "la plural: :risticl lingvisticiarhaicl.: ptopoiiqie'subordonati comple tivi directi..T.. Reoedere.1. il'ili*i.e"fit invljasein gi pe Mattia" .rj. vremeanu are . care ln "f*i..ari tl vreme trecut/ vdzutl au -ri __"_ q..eur omur in general... (Mortua p"-un fir dj 1. id{ej'i " aoea.-r . r* gramaticale.^J... transmiteideeatimpului. codrugule."te prin diminutive_ a"r..cemi-irdnea.. en. ca in circtritul existengia init.

i.pronume nehotlrdt./ Pe pimint riticitor.. Subiectulal Il-lea A. eleeului liric careseredesc operi ce folclorice.adecvare populare) gi rima im perecheati.rarp. mediiaqia ment etern.de aceea.numeral colectiv.apte silabe. surprinde cri. r aportatla acesta. srofe inegale.. a gindi. ' lvieditagiatransmire o aritudine senini. . adverb de timP.ne comPunemdin plan terestruqi cosmic:-./ Iar noi locului ne ginem. omul i.Cele oxistenqiale. altddatd ahu l . ritmul trohaic (spefluxului afeitiv. 1.a chibzui' a cumpdni.a chibzui.. toate aceste" nuarea omu-i schimbiCri. asupra.. r_eprezentim 9i durabilitateaexistJnqiall.mi conticu sfereieternein opozigie.."ri menireaexistengialia omulu i: .r"r inevitab'.. au misura de .mijloaPoeziea cunoagteriigi a senti mentuluitimpului. a sfdtui .i.a cu riurile/ Lumea cu pustiurile.oatU . Reaedere pe sine raPortatla codru. /Codrul cu izvoarele".Mare. eu taportat la noi. forosindo ca_ cauzd. de constatareinqeleapti a unei realitlgi trei gi Tonalitatea stenici a poeziei se realizeazd. cific creaqiei Poezianiaidrrt remine un model de valorificaregeniali a folclorului. a judeca' 2.i ".propoziqiesubordonati completivi directi' nu-gi ma i inchipuia ca altddati" . r.l ocului ne ginem"..Numai tor. circumscrise rrlttt elementele vieqii./ Luiagi cu soarele.i" p"ifi.a*. vremelnicia.nma ' stanqiali de catzl. acel noi care .si citeasciharta" . amkndoi .prepoziqie .td"^l"giturii de suflit dintre om gi naturi. p-{il versificaqie. .a se consulta. penffu dmpur om.propozigiesubordonati circum..cere cazulgenitiv. a. a socoti.orrr./Cum am fost aqa riminem". Eul uman cu igi capiti identitateade sine numai in relagi e universul terestrugi cu cel cosmic. .i inlelege in .' .-rr.

lingvistici caie le-au plicut (le-au sau . .lli.subreran..) . c.r.rY%:e' Aveaun t up drept caluminarea )-a supirar. au {o* ile cute prin foc. exerciqiulesteo metodi fundamentali. 'r . a lurnii _ atribut.il. 'cere u"u*Jon"ri atributiv'.. 2. -(r:! 1". fo c: a seface^{o.u..... nOSCUte $l eXe fClFUl Oe Utlflzafe a aCeslora in nor sLrucLulIr Pt.a luape cineva drept.r?curror"ute si scrieexpresii/structur i gi spaqiale temporali.iropor. o (. nr!.risare. d-tiincbipui:a_giimagina.(.l. asigu' rindu-se transferulde cunogtinqe.oamenii obezi..Prevenrreauitirii pi confuziilor.clresrrrbar_o gosca. sirite.l. unor capacitiqigi aptirudini intelecrua le fizice... : ) Yroiasdfie luat diept rp.. pdni la compuneriliber e' in a E*erciqiul. ' I n activitateadidactici... $i-a multi dibicie. regulilor..etat. .. careexprimi dimensiunea structurilingvistice atenqia )..iirc antice. fdcu se de-alungulistorieilor.r urrnd de tristeqe.i.lll'. r\_a tasatmc.la alcituirea unui formulareauner enunquricu ceringe exerciqiu'' text.r..111.il*..a.rrr.ib.se realii-e:aziLp. 1si fie considerat) necdz: "i.. Exercidullecruriiintegrale vocetare..acgiun e.qi" subordnnatl rrccede la un pasraaltul" propo ziqie arribudvi..i sabie.i ' . ifl:]liq cazur vocatrv.t''#:1#il:-*'' pentru . IJn alt tip de exerciqiu de esteacelide creativitate. prin care' conse $t ientgi rep...c.:9.p.. exprimatipri'pror."r.c.chip."p"..rbrtrritiil' ffi tiual..e l"'Ic{ec^r dcgctur" .. pers. cititulyi.) un d..ciruqd.iffiiliiilf'. p.i.:Iosite.ri n gi-a dovedit eficienqa' formfltive.. povestireaorali..tlrantropie.infi..i.a II_a.fiind o merodl de executare unei acgiuni mod repetat...#...:lt*. $illf.umbri.r.j.) l* i urn a clf.r ii!.numiru-l singu lai. mild: mizer) circulatia orinpasurTihuga fost a inchisi .p buni drepmte. 4..in lanq.... ) descoperit ruineleuno.rrrant.er cngtiga va co ncursul.de ln clasele trebu *i" i iit-ii ie ^.duce la doa de unor deprinderi.) Trcbuia ftcutin pasd.a' pe cu r Analiza te xtului literai presupuneexplicarea cuvintelor gi a expresiilorneculn noscuteqi e xercigiulde utilizire a ac-estora noi structuri..ieoriilor careseaplici in situaqiivariate. cu drept:dreptca r"-a""r.dezvoltarea turi de voinqi qi caracter.r: r..s...or.....primare.. : .. foc g. ireaul ..:... ajungela: r ..) B. S-au ".:1fl'.pondereaavdnd-o congtient.r_Ji'rlpr.rrorrrl. A vcau ur^::::..filff::'. intre careexercigiul citire. Dc cc ai venir la urrnd?("il. morale gi trisi.ffilH. tu: nu arefun cqie sintacdci (*.insuqireanogiunil&.irrirt'in." I .\"'"'" Nu gtiamcare dintre. r .texbindire a rul literar.(. 3..rr. (.o-adici siris mesajului in clasele. impuhre.a.fluent gi expresiv.consolidarea priceperilor gi deprinderilo r... la tipul cel mai simplu de indicate.tvsrLrIsa urcrdt ' exercitiu i de formulare a ideilor principaleqi a mesajuluietc.rt care. Sc auzea scartd. a^trece prin foc gi sabie.(..de pildl deprinderea receptare mesajuluiscris. ( .i'.. din cauzaviscorului. l.r.".:'d11. gtcrs pixuri. -..'i'.. Prin eierciqiu se repeti funcqii mintale (psihice)9i motrice. . exp res ie.. dojand: admonestare. p regedinrele crubului .. ..rreciroare. a'fscultind discursur adversarurui. procesulinsugirii Receptar ea variite metode.:citireain pri mare se practici mai multe tipuri ale exercigiului.

.elev.ubi. Testul5. Liviu reale. carecapitfl o Exercitiul esteo mercdi adecvatituturor formelor de activitate.. 1' ln secolulal douizec'g1 s. subiectul ar III-rea. Tehnici ale muncii cu cdrted Penru rezolvareaacestui . o u" . r. Fumuriii ochelari did. Ion de Liviu Rebreanu p ersonai I on ului Caracterizarea in a personajele suntfi cqiuni care sale Dupi cummlrturise$te Rebreanu.:"1:". itemul2' Pentiu rezolvareaacestui descoperirigtiingifice. pe rmanente.cite p. subiecrul III-lea. de pilde.qpfi.. terului literardecitre fiecare descifrirea in ritm propriq. spiriruluide independeng capacitiqilor timularea stimularea $r a lnlqlatlvel.. 3.Ie reqininumele a a crearive.ilor crurea conqtienta. . in autoeducagiei deosebiti perspectiva imponanqi 3.. itemul 1.oli. 2. .r.'Jn oas ci. si sublinieze . a seasrgura cusau personajelor aftenumeproprii... trattspustrlsituri ale unor persoane H .lu.-aureali-atextraordinare TESTUL 20 SubiectulI I Subiectulal IIIJea l. Tiouri de eoaluare vezi al subiect. vezi restul 3.erupune sarcini inv[de realizareaunei Ii secere elev... originaliriqii. un aer ii misterios.. Aveadoar/numai steu.

#rniii" l" sine dispreq. l)ar dacl 1-ai pentru cine sl-l munceqt i.. ci trebuie seci_ si strroreasci Ana: .. Alexandru dar Glanetapu. in Istoria literaturii r ornine le ctr . seducerii..r. U. si..'fata J".ror ..Li. .r..ura ca gi bogitanurui vasileBaciu... Estein grijorat deintdrzierea acestui"...minr esre atit mai ir"r". gi erceva..ir".' ziu a9a".faralui Vasile Baciu. e. ntmine contemporane). cu gi "ra r'J. considerind fata.rr. ceduraliqi. .r.t .cre_ de ci a qa secuvine. cu saavusese avere. Ion consideri ci .-naratorul ln realizarea ind. lretexte pentru a-lviiitaqi pentru a o vedeape femeie. crreia giretenia la . atil siu. gi mai ales inlimbajul. ""-i'. Dupi seduc"*i*T. i lngeregere gi--itn p""rru Ana .."liru._e :1"_" I I parcl.. E' Lovinescuspuneinsi c i .iu --"rr. " Ion misoari "rarn pmattt"til" r.....l.Afldnd ci Georgeva pleca v ine noapreala Florica. si rimin roJcaric.ual. nu rezisrisi nu care face va inchisoare. voinqfimensi:nimic o 1ii.' Isteq harnic.. Disp..afirrrrl ii gineio. vdzind -ope "i Etoiici..int{ clestinul glranuluisrrp6nittlc prtr_1a p{mintului gi de patimaiubirii. ' mi se.i"..nulr.Ion esteexpresia instincruluide stipinire a pimi' tului.ilffifi.il gisegtepe Ion in_curtegi-l omoari cu o sa pi.li . deqiii recunoaqte aqa in tinereqe...irrri dovedind o ingrati tudirrecalmi"' Nu d in.i"J.. Trebuie i"u peAna!..i iqbragi$a"d ... din viclenieinstincrual:r vr ci s'r Yrlrsrutrusl rucf."1.ru '.re. de iiiimpezsc lui'Ion.inrre gl asur pdmanturui iubirii. minturileadormitsingini cagi cind fi.l-\r asil" pe simionLungugi":..?l comia lui de zestree_ cen rrul lumii gi el cere.il.i... arevecinului.o. robotindori..".rrqa.rr.RarrrJ.Trebuie .po.rorb.. iubegte Ion pim6ntulcapeo fi inqtr.l. fugi in rumecu ea.r" nici mai tirziu.. e . serocmeasce pentruzesrre..q.r" Baciu..'I on tlvista..a imbogigi algii Toati istegimea pe ? L: ::!li.Deod ati cu Ion'ofti rung. Ieneg.ibovni ci'. "..::l-TT"pq peVasile B". aruncatr Titu Herdelea.." strinsi.O modalitate de caracte rizare personaje.mrinceasci sp. din senin? .." 9i_begiv..ireAd:-comPortamentul.s-aingeles tarir .rt.regui ["tj_o..eri-1 :a ajunge nicio -dati aib.. vezand.Ce si fac?.Dragostea Al. :ql t.. ir....i-ii".*"ri. "a sufletullui Ion^se-zbuciumi..1s9.i grasul ii ci Io-nol...e!.intelig. itiil.. i^txede tatir ei..faptelc caracterizarea tfetul fizic Ai moral.. Mamasa. slujba in .Gindurile insr ir frimi. .r.o viclenie pr<...origini pand t n prezent..dragostea ajung ein via_ nu qi! i'umai . ilbir. caracteristici "rr" oricirei fiinte riduse".rill ftersonajul principalal romanuluilon reytrcz.a."..#rr1?# 1unti. cu direcieo constituierelaqiile celelalte pe calitiqile.. trisneasci Dumnezeu " ..ci . arunci dipr Vasilen". monologuriie interioareale personajului...-r. zcnobia..it i-.iv...fata frumoasigisiraci: . i"fr*-r.._o !..j"ri*" ai' cein cemaides cl....-..]. u .rbegt"pe Florica..darisi domini slibiciunea: ascugiti.gtepriciune.ilff.cu deosebire. perrecirei iirra'd.(Istoriariteraiuru...ilor din sarur pripas.pentru cI serecunoagte sinc VasileBaciuil urisre.i.p_TiTlfcomi rifeas obiirii.ce cAndc al tlu. de Astfel seinchiie destinul tragic al giranului dominat de setea pimnnt car dcteizarea directd.b"r...gI.6e d.f*. lui nu pldte$re ceapideger ad.. vatrebui ya si si rhgi pe laaliii. ... cu atitma ipugin cind.. Dominat de patima pimintului.1."?" o[qirr". G' crlincsc u.robiecdv folo seqte personajului. si zici.i. o daci n-aregi el paman"t.." . reprogeazi trageIa siriiie. gi fru nieafhc..... George seintoarce acasi.: ci cu La nunrasacu Ana.u'l:1..lon nu c insi decit o bruti. pe o . piminr: sedu_ ""t" cerca A nei.o . ingtiinfat de intenqialui lon de citre oloaga le acase.... I.

u.l unor strivechitradi qi Viioria.*iorr.] a". Viclean. George se Blorica. Bun e pimintur gi drag mai rentla moarrea "d"orri. el igi iubise gi-gi respectase pini la urmi fli. naturali. "rt.attiotatin realitatea .il Sadoveanu pe-anrur1eada_ gi Apoisi numi numaigarangia "t.piminr"t. Cettd t. din prirrcipal. ci -o"r r".numai il va face si piardi pi_ mintul. Ion. sociale. rinul simbilic pentruVitoria. r#d.l'_:"flii:i::::oiul. ..a l. p... se romanului Acqiunea gi ernice fsihologice. frnprietenugt.modela intruchipeazi'tr isituri aleomului din popor. zura.. dar..rr" p"niruel reprezinti .tai de la tatil siu in speranqa. rreprarse dezuman ir".. piminsi Petatil lui. aceea aproapede sufletul lui"'" I serevirsa asupraAnei mai aprigi. Ion il uriEte gi-l batepentrucI n-a fostin stare pilstteze turileZenobiei.r"b.ti lon..ll. Ion inqelege .tronrplui relevlfaptulcI literaturaromini. a dmonestea interesele bogat. Fa miliainviqdtoruluiZahariaHerdelea. simpatizeazl. p. sisiienilor. va co nvingeci Ion n-o va iubi niciodati.soqul .-iefi i.t.neun personaj I Baltagul . confruntatlcu moartea un drum iniqiatic fiul ei...\'.iili'. rimine indife..'arr".. " CaracterizareaVi. Pini si obqini pimintul mult rivnit.. peIon in bisericl. pentru ci ea. pistritoare. .Ion el re prezintlo categorie Numet. il il incurajeazi.ci CIul o va indrigi... f C. Cum a fost dinsul ln acest fierbeade u rl chiar numai vxzindu-l' !i ura De netaguluiazi..rt.Drumul este nipraz nicului spredescoperirea pentru 9i..feciorul Glaun fliciu: . inr il irbrgr" pi Io n.?" la patimade plmint. Preorul $e deavere. Ion se zbuciumi inrens. pimintur... L.toriei LiP an transhumanqe ..susqine Belciug.li ureeaverea. gtrsegte Bul buc.romanul Ooeraliterari Bahasulesteu n romanpastoral. spre deosebire $i VasileBaciu'fusese nev asta. ln memor abil r[mf. destinal sogului NechiforLipan.rfii. ln stratificarea il bogitanilor. Tiru Herdelea infricogeazi.-.trece de la bucuria izbinzii Ia disperare. suferi b. daclcineqi-e lumedragnu-i al tiu. pimintului.in prezeriqa Vizindu-i sfit uieqte.A.nt al uneicomunitigiarhaice. implicaqii Tarciului. Gheorghiqi.el fiind autorul moral al sinucideriiei. se ln dlrjireaqi iatima p nrrupimint. socialiampli.-girancd Jvligura ieazepe drumu lVitoriei Lryantpersonajul ei."p. Ana seva spinpe lolosde plmint. cind ajungela convingirea c d. izbuc negte fel de PitimagiubireaPcntru Satisflcindu-9i diversc Floricii..Ei'l d.eramai dc sirac gi se iesitorise cu o fat{ bogati. intelecualiisatului ausimpatiigiantipatiiin funcsocialia satului.r.Simqea vrijmag.

:'.*'+F.."-fili". .llli"*:"!?ff il:tf..."..riur de ei afaceuiu-i. stie ac[ioneze ^Vitoria peceidoi i".r.j g{1i..i'or. in ipos._ 9i nad_ a."rt rt . respe*area ca oameni si faci ".:^fi.t-. grijr si o duie viroriaare r". rogutui. rnai ri-#i"rr"gut.In ciuda do_..l"lll."1..* rir..ochii ei p*er serrsf .ir viraticur.. L:_ "*.. c eimbunitigegrl caii. cultive increderea si_i oamenii si sedescurce siruatii l.u *'ii'n..-...rm.... ghig aredragosie li $..r*..."...i.rrde-r"1r"r" .iu i].r"sri_ p"d..o.._mea qi-n ti.::'tr:LT?:J:i:-T:il. ruiNechifor.i"r.ffi'itor mapenrru pentru for_ viari.:.il...:i.goric.."po..U -iil"i.f..." ..ic.o. .daraccepticeea qesalr dupi moda.:."pur a_I ci r"-ili"i.'rnril de rume.. r citi in suflitul [[fi T:nni:..de$i inteligenqt nestiutoare de_:"r:".[ii.r-i""rib.'i.. d en ...*" il ..azi frumusiqea j... .tiorebuie safie f..."rrifor .cario.11X$ryi.#1 111:1..i...: vr.".ia "" ca mintei ei se ajute gi bragul "Totugi va gisi t" lui si lucrezrcrtatea' ..It'. .f.eg u...r. our..:.opur...."onunri.r.t'.il*_ut ttdescoperi ruiNechifor si asasini..r.minisrirea penru Gheor_ "" Y*:l^.ii. Vitoria unorconfricr" r unorinfidelitrgi "rr"-ria.#ji:cJili. iil.a.. .Eagtie iiur.dmite nourin com_ copiilor..r.r" 're#.iiii..*-i"i91r1."p".:Tl'.:r.L.li. ca sogie.'1.'. ff"' if:llqi[T::i:L::...il?:..l*: nigoarr" scrisoar* ciiqn'a.r. tr sta faqa 'e .r..T::l.'!.i "r.roti'd*i..i.rancii.i::#?.u eele peI anoisunt pri. aparre.r..fli.ri t.*.Gh"orghigi.1i. vezide tn"in* gJorrr""r...ir..r.*..?.".Acestpo*."'*14.aiii'.Lair ".e i'ciurarea -r"."i"r.. in neasci' vegherea inmorminhrea."::1:..':ln:"'*5f ".'.g"._tcireasci.. in or"-irrt"lor acesruia ripi..cu "-Jiiirr. i il." se ir.. io.^:l...eror. ffi*'aauf siici.r*. ...T..i""di'"1.. di*.. bunici-ta.illr.ia'ir.i.B.'i"r*...lrJrt.. se oadmonesr""zi ciincearci p"r.a*..# *rj i ":l.pr ae decir auto_ crima'''"'i".' d I o uu o oamenilor:. o. ai rli."g9 r.noua".:i:TiiJ evi s*asii.f.".1f:.. in soaretui o.i"-.r..Iqi coc..irurri'i."ain:regocier""p.. si fiedepeal.r. din rri u.U.." care "" r:11:llt: "i. arireu vali9ibluzi. i iiiii.r.no*].r.Ji gensavitorili..r*nr" riunca sociar. a..iil.l u mr i.'...r"iil##::fffi*1JffH:l ..'"iiiill. .ti:Hfi'#[l.'.. fffigtiutde acesrea re gea .ili l. portarea ffi.'':iiflf'.il ill.i n_am noasrritrebuie tre.piit.J.#J"asci gi limiti (ucidereatatilui .rar.-ui#di:t}: :t"il.. descoperire.ri#rordeauna ea ri ra ..9i.iiliqp.il.":il.i .li"i.Jsrpuir'nraf i.i-"n.l*r rrqu o"Ji6. frcandu-r s-o "o"ria.:1H..:?ftffi'i::i. Gheorghiqi iese A.rr.:M... .rrir" . i"unitliii J" oiJilr.i'i.rr:.ro. rii:i "-u.tJi.i#""b'. si bine sogul. *f.* "r .redirectr) .Th: n.T. ..i:: ::#lrrui#."."-a.

apoi. cu spateleintors citre ea. la careafh cI doi oieri din apropigre.anumrte semnenumar de eaguute(vrsulriu . dragostea pentru dreptate .. dezviluie incdrcitura mitici a romanului).".din variante ale baladei I Tarceului.pin'ce l-oi gisi pe Lipa n'!. pregitegcalitiqimoraleale lelev..N-atn si am hodini cum' n-are .'. de la careprimeqteputere.care riu numaideeagtiute plrstijiile.aduni informaq ii la ceicare-t forqacredirigei sale. dezarmeazd povestind..pottegSfat si intirire dn s i rirrtele com^tVi. rostegte e pareci pebaltag scris sing egiacesfemeia. la praznic dovade calidqi:de riil peBogza.Ochiieiplute i.. epecea bunl. se mi gie:.r. fapteiiu o e:iactitate care-l ierea acuzaimplacabila apoi Vir oria'il determinipe Bogzasi seautodemagte. Prin miregi-litrfioari peucigag. dozl de gelozie. Edevirul.comicrima.o lndrziereanejustificatl.segte Lupu.poartil" . vorbi cu mirare ta-i omul carea lovit pe tatu-tiu"..:*:i.. indeamnlsi bealn cinste a il ii vreaia-i vadabaltagul.: Inspirat .Gheorghiqi.b:nixrir viallstrrvechi' perso'aj-cornprex..Nu maieratdni_ r l.iq!.In drumulei. Soqiei le sogi noapte prin viclenie tragede limbi P-e peste ful Doi Meri. la ministirea Bistrila. Inainte de plecare. Vitoriei sunt'anirnate d'ragoste: de ca-n tinere[e.intors cu pliscul spre.in care lumina cas.pentru ade.t1"-*. adevira tele Ei Minodora impresionantil stdphriire sineqiperseoerentl.. gospodiriao lasi tn grija irgatului Mirea.care lmp uns-o in inimi g-atulburat-o gi mairmult. Ea insl se so cotearnoarei ci ca gi omul ei carenu eralingi dinsa.al balugului.semnde plecarel')ii dau. insi nuiri inteligente. " pri'ire.r'nge ciprii..visul premonitoriu. coborirea tn infern.adesea giprimegte fi douisprezec e lui ziledin viaqa Nechifor Drumul de reconstituire ultimelor a si dela Dumneze u.' crimagi-i recunoa$te Bogza ale de .. anumitesemne uperstijiile.^primeg te poste$pirintele br"iitJinainte'depli:bare.i.Cigtigi ajutorul circiumaruluiVasiliugi a m ii gi sebazeazdpe din de cucoinaMarioara.* Toate ac qiunile pentru tradiqie.trecind spre asfinqito revirsare de ape".Seficea ci vedepe Nechifor' Lipq llare.de aceea convinsi cl numaiprin prirpr iile'fo4e vaafla poposegte circiumilein careseoprlsegi Nein in Seamestecl mulgim e... orienteazi de Ehifoi. Talienilor. rparc exemprarimtea prirr in sa arit l.cu uimitoare stipinire desine. lui La tsalmbz cum si conducialrcheta..visulpremonitorru. Totugi. recbnstituie posa tului. de plecarea.. Nu are 6pafl nin siguranqn tn iste lncredere auroritigi. ..obir.aceastaestecaleavieqii ei: . seimbogiqiseri pe ll acestor".i i'sugerase Asisrase interogarei ci fap1a.l'ffi itiiftii#{i: .p. inmormintarea Lipanii cheamigi'pbucipretext detectiv:'sub de de gi iar f.. daravea frumusege rruitiii o ."'il"f#l[i$r$..*e.convingerea solsti$ului itului uagic al birbatuluiei: . rale Mioripa.petr ecerile iarni i-au fost pentru intiia oari striine gi depirtate. cu ajutorul iiile Intuiqia. g. Sadoveanudezvolti motivul ctrutirii oierului (mottoul . cu t e minuqios la miniitire.Vitoria merge. vredupi semnele se cunoscuser5.Sugugat" ciini in tiltimelemoment .StiPa unor semnificaqia stipine/ Mai cheamigi-uncine". adicl."d.rcl. Sfatoi i ntirire ii dAti detir. ciinelelui Lipan.Timpul stitu. unde se sfaturi de la pirchini la icoanaSfintei Ana. p e subprefect.agi..Daniil. birbatuluiin ripa de la Crucea ose mintele descoperi acesruia. rtru colectivitateadin carefaceparte. Sirbtrtorile qi.i nimente gi a unor personaje Izbinda itt t"*eraia ei incursiune in viaqasociali.Ia un gospo dgli. rolul ciinelui..oiiei intirire dela SfintaAna cere vineri. saacestuia.ranie farriqi. iriipun e urificarea. cocogul a s firlntat .existl o anume (vis_ul . Visarion.i . Abia acuminqelegea dragoste a sepispentnr so!. tecirnoas' pe psihologici ajuti si-i determine uciga gi'si-gi o gi inteligenqa a6ilitatea Anastase subprefectului la celordoi oieri. lgi Vitoriei:inteligenpd tenacitate. ntele Visarion.insogiti de Gheorghiqi.

e vieqii. faptI. di . de ierteo asemenea ceieieriareviduvei.Dumnezeusi te i'erte".. Vitoria gtieci nu sti in puiereaei str aceea o replici semnificativi: .

strigl pe Parasehiv.il. momentul care rduatizareaacesru"""..ares i.e.pfinn9i ceitrei fii toqi. lui lucruri carelor ciudatuldar de a vedea hari ai lui Moromere. rlspuns nea$teptat: semire proqtii".rii sedesprinde rolul jucatcu agengii A ceeagi a lui.ill e*le.N-am!" Le cereo qigar i...'plecare a familiiva?esrrima fftxff'Jln$!!frffi fi ". pe i scipau.[o /ire*d.".rn rorn4n nevinovat. si-f faceudaci n-am! De undesi dau?N-am!" JoCe Moromete zise notariifugirive. poiana Iocan.'".Idi : J.n tru::i E m4ma.f... pe neagtePt ateintoarce preda rnari.aritozo. nararorur . o cuiva.-*prrilo.*xi f.1Ti:.ffj: nid complicat re_ al la il degigtiaci eaeste biserici. mi...rj..ruluifrJnrr.i. repetatde Nih atunci cind 9i Paraschiv ..i&ft.l .'ie .L-ampicilit cu doul suiede lei'. plata datoriiloreaminatiin sPe.fflrtffi:l'.iiffi" in agenqii In aga ci ranqa statulle va anula.il.ras Abiapeste j umitatedeceas de acolo. romanului. lui . eiun gi pe meticulos o agazi prispi...Crezici ais-opoqiduce vor si ia lucruridin casi.in timp cefumeao o zl chitanqa..b.ilr. . Iocanabiadeschisesepoiana departe exclamaqii.i't-'. .'...l-*lt'l.aavuttrirnpde dczntdcjdcpi de boc. biE.i?ilti.ff l!1Til'fffflnl*i#r.rasidea t.il##T lH. . fetele*. Morbmete spune agenqilor Dup.i. cu Jupuituil ca racretizgrye nu egti Copii mici n-ai! ! I n-ammaipomenit Slrac iect: ..i"ri.'. rlbdltor fn'cutt" 9i o strigi pe Catrina.-a.. ero or*rnii.."romintr . ira plinl.i..ca supraveriJ"'iuna se unsripin. a nu.1il. ceea qi flloiu gi-l ..l::tl:.ii'*Lr.iii'riirln qirln easctr..*e..fonciire a". explicindu-le apoideo miedelei gi .Descoperau Cocoqiltr.il.a ii i l Decizialui Moromete mirtrpe Nih. #iJ:: [ .Raside om cadumneata p loturile..o lt cu vecinului._pur foartc se aicrtird conf licte spreei gi se "u apoi giel absent. . privegte spue n-am?! ci ingenuu Peinu qi-am rdspunde agenrului . . intii intreablironic:.iii.Se itabiieinirarein sceni:se lasi agteptat.i ci aE i'*. careei nu le ?edeau" Chiar sosirea la fieririe ). primegte.Dar Moromete Ei preda li ei.-l#t'. ffi:iliiJiff:lo r' ?".doar lilrp"rru*enrari..uo. Moromete intrtr dirriar""te. oescoperl IJ.n.:.suntmanevre viclenie pre_ adeuilltit"' p"rro. doordin mo'a[pred ominr-ca mai dai.. ignorindu-ipe ceidoi agenqi.Ti ze ffi .to$ gehgiogi parci neribditori.in care din complexiarer saru_ rufl. ce v-aqiadunataicea? miri apoi clnd ajunse poianafierlriei. cu iMorometefu inti mpinat de 9i I illoromerii nu nl*i lut ln seam[.." de . i. lrqiilo*o..i\ffi ff l.numaidumneala ln-pltrtegte ! Bolnavnu egti Atunci cum? To ari lumea rcmnificative aititiil^iFil[r.1.degisehotlrlgteca.liil"?u.... aviesii't.I. ciruqa.: g.Exasperat. pildt ttrs I tntenscisufe-rinqe . . Seopri din nou pe o podigcI. viaqa scurg a p_". ' c in s t e in g a le ria p e rapropiau fieririe de simuleazimirarea:... care-i tuiNechifor. iegi Era.il pirxsi pe Dumitru lui Nae deMarin rc gi'abisi seduii proaspit. decurge fieririei.l.La insistenga apare mai pu'in caracterizarea . c um semaiintimpfase. Marin o imagine indiferent prive gte cumJupuitulcompleteainediiJ"'r"rurui noutip ipunesec:.i"il. ve-rorna n din psihorogic rumea abilitate disimul. este pregtti ti cgo vglui .mai prin dipieacila Bucuregti oile 9iva trimite bani..ii. ciruia acesta di t zi sLtalc salcimul.i . Adeseacomporta-rea Moromete le pare Ca* : ill.In oxpozitia contur^eazi ci Achim personajere cor rlporrarnenrul mai incoloaEa.iiTi'd#fi :::Tiilll{:_t!H?iru..i.... cu pe etteazd Tu= gic u o vocesctrzuttr" ceil decone idAuglapoicu ciudativeselie .di.rjp"#: ce ro". I intrain curtea Carecterizarea IIie Morornete tn se C" e..iitrJiJlt:: :.i...uiut'i.til.' I-am dat numaio mie. adupe r". u { trp n:::iii i.de culcontinui. naivitite : .rfi. ln rcgiunilc 203 jde a-l plrlsi rapidpe Bllosu.b"omirejif. tatil lor avea roirncu'. satisfaclie ii eofiscali.ferea-ida rlspunsclar..Buni dimineaga!" Romanul MororTepiia considerallflnur fo^st fiseali..il.ff ffit'H.!l pe tinzica gaia -maqu maibinede cincisprezece '"u" prag. il:ilff ffi.zi linigtit. sripi'negtefiinqa.ul de Chemat Ilincadin poiana si incaseze ..d..tr ani!.. discutlmnoi!".i:ifff I' j:Tillt...Si lui si gtie cauzaiiierii salcimului... ii va pilareaici. r o n r j c l o r fem in in e vol..H victorio..

ri.aga p e il lui gi glumele Moromete iriti qi-linverquneaztr vecin. fiilor sii ori unor consiteniciudati. gindind astfel iar ii doregte vadi venindla el la poartl ca s[ seroage.n. Dupi."rr "rru.#llli'itf T:lii'iffi ".l*r[ffi'. .i li-b.oljlo-Tri dar "oi.. are rtmorude care..cums-argindi Bxlosu nirnic..i. iese llff"i1?.. av6nd r. t' w gi in comenrariilelui lJcitirea artiiolelor din presl (la intrunirile duminicale iop'i i*a".disprequitor. irrg"li . umil...#.facesi-l urasci: .rr".ririir.. personajului. osemintcl.:1!i[* . rir.* momcnrauroriratearuiruro.ice si-l At itudinea ium seuita de asti dati Moromete". iifri"ii.. l.Ili:::ir:U."..oarereco. -+ t. aer.plicJrea a glumiinteligent".Hiili: p eii'a'p u isr si m "i... om Bilosu simq i deodattr il urigtepe aeest gi ei c[ losunici'n'ar fi.'ifii.ii ilXf#T.'prin iil.ir*. neplicere4 a discura vecinul la se'gindegte e l...ffiil.ares si arre pi ql iffilHi:1111ff::ff'J?ffiHl-cade.r.ruiui.n' lm &iitrT. Tudor Biloeu.ffi .Bilosuseuiti la el cu o privire-rece buimaea.rffiii'rrr.. Virorir. el... in uite surd.'..la Bilosu.". personaje indirecr ff interioare)..adiefl caEieAnd de cu sXu.i11i'i". aceasta explici se .r-.. lavt iiptomiri.fmai. simpul complexitatea in pocalittrqi demonstrate discugiile de cunoigte .r* h- .vecinullui Morometeavuptnt* intiia oari binuiala ci Msromete nv4lrfl darwld uim!!!:::iqi mascheazi Bi= la aga.in realitate . spredeosebire ceilalqi..iniru.#i.1q*"h pa."i"1i.suciti"...s.f ir iiiTTiilffi ilTi.ijllif.r parasrase.1fii.1:'TJ:'yi:frf. c..r ff i'*:':li*: aeariir... rup. *srd ou ei iif. dor ? Gln-er M oromete lqi blteajoc de el? FIrl sl-qideaseanadaci se Nu inqelege".

."..ii.... ..ca .t* tlrj jv"r.qipe lingi roare lui u" o m bun. a ct $i cclcmaiinto-rrocheate gindun p"r .de ce..rrri.*".l0 I nile'reacliile sunta. ."..se ".ulgr _ii tlc i'sugi faptul ci cra nemulqu-it J. pe aceasra "-ti-"i orrrr.r. o succarr.prierenos intreba ? se Jugurlan.uri consireanul...i rri'i.. uimit gitulburatd..c. ..'i".il."i.a proccdar Bilosu. ve nit si_icear! lui Moromete imprumurporumb. acela pe car esecerra cu.or.i..rti. o..uJl ui1.J:ffi:iliT::T?rliil!!i ista?De'und.' . ceavea.r.u.".u iirr" discuta..gi de "... i.f ".0i" de se . .ildr#i'ii...nigte pentru. starea il'l:i:x:r:.i:'E"irrr ci Moromete 1...?rce g. li&^rr...i in linisteane_ *.uite..i:.-iar ii acesra exprimi direcradmii9i ragia: . l* . r p"".j.".r..J..i-nu-gi seimaci acesr de a fi dai fel crade fapt bucuria ri bertatea olie gi ror. nemuljumit mai nrtrlr "..11.-urrp.de accea pr* ..sri neobi. cumspunea Dumitru lui Nae.''frgr."i..rrl nu r r r sensilv4 rr rl l grl l merid str-iasc ulte Moromc. .-nici Tai avut.*iri. aia mi-a secat inima....ri_..cum .. ascurti-miaici. 'os rrme' aventurii tui ta munre. "J. adici si-... seninirare ol. Moromctc separeci chiaraju nsese acoro.nici priet en.. caretatil siu .'i.jou..i 'pei"'...... o..i-i* p.el rispunde n-are.... seagtepta fie si celc doui loturidepimdntii daului Moromere iluzialibertiqii...r"q ffi ..J.o.nici penrruargii. clcapirare. .rtr-adeua.1.1 cevacareii itirnea de fapt nemul qunri srarea aceasra dc ea numea 'r. ...r: pisicefares. fira.. Atiturlr il aceasta .."rn dar eraparci.. sr"r. Intr_unasemencir momenr senini tati_1i-ite"er" "".-ri.-ifili rugurlan!.r:ur. ".. seagezi tacu tlln"eobip'J.rtu......avea ".::::_q::lile re ca aceea despre familia numeroasi'a piri. gi care rds"i .iffi"T# lumea gi se afla 9i . .1.Moromere' suse er'cu i ntensi.Tugurtuo.r.. ei.'u.. piemierea rui NiculaieMoromete.ut pe ur" i" f*Jili. ce vorbegre sirr gur."ir . riil" cilililre I')irinrulatria pcntru Morotnctc.: f"g"'r'" r*u"il. Co"coeile..b.ili!#li incit s.. 0.e..fi ." ..l"rii". sa rulburati..r...rr"-u. ?iceam ci eu c_osdJ lase repi.r..rgurl"n..._ si o.'ur'ai c$te o ar'i doua lui uerurr. ci Et in q vr r r u r .1'::. ..".mprare..i. vizur pe scena acolo.rr:."qi..r. ur-. "p.'..i si cerea a contempra dc satur. viaqa.. spunindisrorior l-. eracu Nicuraie ce ..-i.nuitiint6. eracu neputingi i.*li... plecai f""e. srni_ Era ros'avea copiii sinitog i.. gl rr durilc .." i"g..... seninjtate iluzorie..pripldirul $i ".iu.t"i..r"ge doui loturi a" p-l"i degtepr care cu iqi f{ceaplrcere staia1.r"r. a. o. de.e . Moromere di griu i-p*.y"romete' ir".....[.r.lil' T':^"dea..Nici rudi nu eracu Jugurlan..gril"r rr-*i*9r.ci a devcrrir a imprevizibil.]ce om ciudat Dar ra ! urmaurmei.11a lingurul caremeririrn ai nu isi a.ri-i'o.il.:.n-ar mai fi d.." *.r... n acea. erti r"t*trt.ci din spirit a.. Dar aceasd -ii. o cripi desupira_ r...i-i lui tttullunrireiritare eiii srirnea ut6"r-i.supdrar punu tcr asculhpovesrirea Morom"ae lui J.ajrig..ir......r'.... atras d..cdndl-am de e1.. pri^eten nici cu un priege" a.1 poliricdoi de a_ri pe prispi cu prieienii.-"... .satisfacsia-c ind Morolrreteera ir..il"ll. nici nu spune... .'." ili."u pcrvesrea r"ii. apa a lor cu atita seninitate...i purta e l aga. gi ir ficusesI prrlscascl .. a1 fi parare..9f9.hr. dum_ "..i.j povesrea a lui asta cu gcoala? cevroiaIa ur-.r ..nevoia convinl...^urni buni.....

i measupraevenimentelor pentru a le inlele ge9i a le stipini: . nelinigtit gi derutat.nu avu totugi satisfaqiape rcaregi-o dorise: Moromete ardtaca gi atunci cind vinduse salcimul.iar nelinigtea spaimaamegi ilinqausi-i ia locul. caleace trebuie urmat l.tea gi de a nu mai putea ..ghndire necrupdtoarecare pini la capit gi c arelove. firi Dumitru lui Nae gi.:' Bniegii i! exclami Moromete cu un glasde parci n-ar fi stiut ci aveablieqi. dar parci era singur..De ce se* fugigi. carenu se indoiseniciodati de limpezimeaminqii lui. l e.Eracapulunui om careseuita parc[ in jo s.gi de.incet pu tegisi mergegi?"gi cu o tristege aproapeduioasi. .i 'l'ributarurrciirnirgini pcrsonalc dcsprcfarnilie giviaqi.. p[ geingeleagicu oame nii'.isehsindu-se atit de mult in ci voia firii lui.. crease tezintdo lume stabili. fir e Iocan gi Cocogili.ca o regisire de sine. se ostenegte nu si-gi toasc iqi si-gi inqeleagi copiii.inde Revigorat de contactul cu pimintul. cel senin.ea.ln zadarle explici fiilor. acestuichip. Nasul ii seprelungeadin fruntea boltiti in jos spre birbi e.bolnavide avere".. nu din lnai estevdzut pe prispl saupe stlnoagi.mi.lasindu-sepribugit in nelinigtesi teaprimejdia care-l pindegte .easci. Niln. si-i inqeleaginoima gi de-a:colo si ia si revigorat.Snfugi de acasi? De ce asta? Nu i-am lisat eu si faci ce '? Ab soluti. o primejdie mai mare decit aceea a pierde pim.Moromete gtieci trebuie si .El.friqioare? le-agfi spus.te gi arde pini la os credinqa paceagi in dliceinSelegerea ..* O. absoluti libertatele-amlisat !" lnsingurat.Se dovedea gre.Moromete inqelege 1tul. nu a rndi e auzitpovesti ndsaurispunzind lui ). nemlburat gi nepisitor".sociabilgi comu. Totugi Moromete nu mai pardcipdla discugiile poianafie ririei.] s e crezuse om liber. li mirturiseg te lui Nili in stil moromegian. firl parlament".... firl familie.armonialumii . drept gi scurt. Moromete.autoiluziondndu-se. a..Da. . Nu trebuia acum si gre.fugisede singuritateade acasig i din sattocmai pentru a gisi aici linigte un i o singuritatedesivirgiti [. Din Moromete cel de dernult rimisese pe p olicioarafieririei doar Descrierea capul lui din lut ars." Moromete inqelege erain pericol ..ci munca lor gi lui q i de strddania au fost aceea a pistrapimintul ?ntreg familiauniti. lugurlan d avut intotdeaunadreptate". seret ragepe piatra de hotar a lotului slu .. Bliegii mei. sunt bolnavi. acesta . Me duc si mi laud!" Nevoit si-i vindl pimdnt lui Tudor Bilosu. acea. ii trebuie stdphnirede sine. . .de aceea lumealui iluzoriesepribugegte prin flga iori lor la Bucureqti.cumulte cuvinte la salut". . Lupta pentru apdrareavechilor b ucurii sesfir.a de serios. Faqa erapugintrasi. lncearci si-gi pistrezeumorul. mi-e sufleml plin de bucurie. iicatacterizeazl.i bucuriisalegi iati ci libertateain care crezusesepribugea. el era.. craini ci..fecut de Din Vasilescu.. Se reffagein ticere.nicativ.. a gade. cizuse igi singurcapcana iluzia ca mic a pioprietategi inteligenga sa ln capcand". esteo anticiparea destinului dra matic al personajuluigi a evoluqieisale:. realizati la inceputul romanului.Eracu desivirsife singur"..dea-gipier de pentru totdeaunalini. Mo nu inqclege conflictulfamilialgi socialcaremocnegte..a.de carea fli despreintenqiabiiegilor: ..pitrunde in i ntunericul careseadincisein sufletul siu. stipin pe linigtea. cu cevadin linigtea ginditoare a frunqii. El.. spunindu-i lui Scimosu... Era el.gindul g6 b"t.

atribut adjectival.. deacct..ir"u..li. incearcisi seapr... ."1"poi "e'-ri ci Moro-te in glas.."gr...e.fugurlan..ruzintca .. .e-an . ochilimpezi rrr.u rugr..rd.r un imaginar Biznae. iir.in te)ft esteverb auxiliar.ci ru vii gi-mi rpuicr noisuntem ultimiigirani p....*. eir c lui cu rv. aie Subiectul al ll-lea A. .. ducirr du-scla Bucuresti s.rr-u omur dator e s. de r. dea vca.rr lrttrl Accst sentimentrimas .gre il':. gi.ili.ii.t"i" si meargira r rco4 "rt.t fco4i.ri.r.Moromere ii.adverbfari funcqiesintact ici. iii.rinire a arteisi ori ginalitlqii Marin.(rcficuse din lotul . a 9i c. Mai esteluna mea preferati..r"MirJ.}i*iiioirro*nr. cind altcine eralafel cu eI....i l. care ml-a nu nullJl c'piltrria.in text estepronume interogativ-relativ.Liit?" orooozitie fiu .6. rp"i"' .t.i"i religiea acestuia cu cit .a".propoziqie ." ::.iil.ar.r ur elenrerrt comun: ga".. (substantiv) Bunicabltea rufel ectunmai de lemn.o.f"".c omplement circumstanqialde timp.r.rie-giabsurieii d"r. ve llie Mororncrc esreut p.f. ln text.-..-.personajul -mai r"-iiil.preda.ch. circums tanqi Cn si firr tot amdrit1" . Pr Ni..l * " --" Irr volumulal doilea nu areaceeasi strrlucire.. avea feruimit... .r-.j-..t .i rrebuiE airp.propoziqiesubordonati circumstangiale..persoana II-a. -"iluii sistemi n *..i. ..p.de de subord onaticircumsmngiali scop.gi viaqa ei de in liranil.r rrrrveanu. (conjuncqie Vin la petrecere.tr" si . nu eu ?""' . il ^t'uoiolrntiio)." ci eroui rearirare.i-9i^convin# .:_:::!:rrf: parcursul pe acliunii.tre scriitor cu ineg^r. careiesfiing acategoria giranil.in t ext esteadverbde mod.observi p"r indrr* Ia uimitoare .ir l *^i.. depiareposi6ilitatea fin"". cht ..p.. gi a. [u.pa._r i"r rdi"t. cuvinrul ch. qimaturitatea: pr"i"i1t..i..rt..t"t. ura se ""r".seintoarci. cadou").".I.tareurmdtoarele * prepozigie(.evenimenteledep igesc. (substantiv) t . i..sidispari..il."rt.Se-.Sctt indr totdeauna am admir* aau"."-.l-.3d..i.r proprietari de pimint prin cooperativizare.o -eit#'.'u ..t". orice .":::*. a ? voi nuveniqi in excursie (pronume personal. )r I fapt. .r. . dovcdea nu ingelegJ se cl preaj bilrrn{icstric. t...or". si tulburrr-1i.rrrrir"t.(substantiv) voi . lui demonstiri...rifuindu_se .(conjuncgie ) Yenea cat plltee de rePede.....-i"iiiJ)i.ri-a.r q inrla rostul chitci rostul lui. i. (denumire geograficl) 2. il. tr"u..arnu stau mult.ostcap al riscoalei.i.ilfi il'iJ "trr"rin roariviaga.ir. alder. tot cint dorulamar" .. sctrldari luminaeiernd .r acel rl rtu dc a fi. Dinamica ev^enimentelot piedcNicut deveni". (conrunclle/ Venea ckt Rezultatufunei impirqiri se numegte c.existente.r-iii"ar-re fttt o parredin pi rninr.chtvoif{') duYgrt de repede... cine .i.. cine .li.. Am inviqat la feografi e despreCapul Horn. des la Rebreanusi s..i'"... valori: 4.cat gi josnicia.. Marin (re72): .propoziqiesubordonatl circumstantialide scop."i scoP.ier.Cit voi fi" . caremunce$re cel si cerenu munce$re esterecompensar fel.. . eI bticlii o vdr alunga. mai ..l in a ..*rii. adversativi) d.Ca -con..in text estesubstantiv(..in text estes ubstantiv(parte anatomicl) Hbria a f.rror.. termecat ar""Fe preex$tentd.. numirul plural) cap .. stirnegte Lar'ner care rerr(.*rJi sare.i.r"aif9i. $i dececre zi cl n-aifi tu ultimur prostdepelu. timp' 3..* 'rcu... nJt"L". tm . TJ:: ".. lor gi nedreptifile comise..* fa miliei.Ci qi-oi facegrajd de piati6" propoziqiesubord onati circumstanqiali secutivi..ri "inde).r] memorabil...t acas"') qi idverb (.r.oi"a pri""ipii " ...subiect..A.n I IlieMorome.rr! " .:iil.. ciat.li-i"pr"r. 9ri. scnr in opus ." re.... ar...Aga vezi.. tor ... l. A cigt igat la concurs doudcine romarttice'(substantiv) d.-"*rriq"-is.^r..t"""^r"iri r. omorurile Ei spinzuririle intilnite ni*i.

... mi.bomnul. Miregia tagicd.. .tradiqiemilenard.d"igq.. ce-o si minr. tvtoro-....i..pe .. i ..iii-"r ..." s. cuun ferde nesfdrgiti... asta.d. intrebirile p...iii" dus o viagi independenti!.e mize_ riamintati i"..r:t11...or..-.t" in zise i"ia"p"rr"....acdrduzitse regis.:il..i *j#ffi bazatd.Maiar._.""a"..."1...9ii..'r."i"r"-pri cum Eimaiares . petinesi tevedem... aproape peiinteasce ..-.':..egte declaragia carei_o in pe facedoctorului:.d..i"....i. ci va dispirea J:. Biz_ $i nae ce-osi mininci. tuviipe D. .-.i"* irur.isteargi picioaren-aietiur faci.i" r. pur." iord.ilf fi..consri in procesere sar ede conqtiinqd...pe proprietate.r.n gr-mrspul mreci nu mai am niciun rost pe lu meaiiaieeri..i barn^".:T1I.....mi ? rimpitur.i.i'pyqi'a.r cehlalt princiniu de viagi carer-.t'....iai l..i.-.. ci urmi cresrneneacoperi_ c-".muncr. uoro*.f.. rac.a personajuruiMoromete ".-ry^::t:: civtrrzar'"girineasci :i_3[*......""r.:..t#a "pa"rind cujale m1i p.""' gi o _inlelipciunepopular-."'ii.J il *"il...i-pr"a'.1. euror amficut ceva'am crescutsase copii gi re-amginut pimintul pini in m'omentul d"-f"r. pe o morali -----.. p"r.ffirpre soarra reera care rezervatd'viitorqiranil.ii' ri*J'.nci. or ra-.

inteior..iodurile celor doi fa cro.enea. conginururile gi activitiqile de invilare previzute in curriculum.. strategiei ln elabormea/ale[erea caracteristici.ii."Y su-nt la permanente partenerulde dialog. sup rern.natura mes ajului. deqinitor'de informaqie suficienti pentru situaqiade comunicare.rnijloacelediimaginaqie. . 3. " -.aieprinderilor de receprare exprimare-de-mesaje ln de ii. tie. de atrac. 9i dominare-supunereetc. trebuie sl decoheze.coca receptorlgr ca erniqitori. de aici rezulti necesiratea . de ' trebuiesi aibi invdgltor ul/inviqitoarea didactice. elewl igi insu. fapt determinatde: . limbe .i din educative acestcadru.a IV-a trebuie si fie predominantem etodele.. familie qi in grl$colaruldin clasaI are deprindcri de comunicarcformatein trebui e si se realizezeinectitotugi la gcoile intercomunicarea diniqadc copii.)t n.r. (a /o si cinra) cufoc '' careprin.elevul. b' cu noud .rrl qi fizic de lungi durate. lexicalgi gramatical' ^ Trebuie avut in.contextul situaqional. petrolqer etc. .interesulagenqilor * calitateacanaluluide transmisie. c' al zecelea. vitate didactica.i.gi de contextulobiectului co. (verb) 4' a' patruzeo'. l' a sefacefoc (de supirare).eryd. ob.sistemcareasiComunicareagcolarl g i de guri egalitatea ganse tratareediferenqiad.co-unilerii in inviqiminrul prim ar constl in insugi faprul ci.personalizati.i de scuri e duratl co--piilor. Emiqltorul estecai rul dldacric. . (a se face c pard). exter"r.itt 1*-i. exprimat prin numeral cardinalcu valor re substantivali. deficitari sub aspectul orale g i scrise.originea sunrforme de comparativ lor sausuperrati a nlr !j:.instrumenteale muncii cu cartea'Prin. acet ti factori gi aceste in vedere La claseleI .mai mult sau mai puqin fidel.exprimatprin numeral ordinal cu valoare . utiiri. optim. cu o anumiti. stan tivali. .upiir. muncirtt resc.elevultrebuind s i devinl participant activ al unui dialog productiv. Specificul.i'. ne ativi.r.o.de relaqiide colaborare.in canalulde transmisiein tervin perturbiri.subiect.numepredicativ.prin influenqele sedesfigoari irttr-un cadru institu-tionalizat. aefn xc. exprimatprin numeralcardinalcu valoaresul. nevoii lor de afectivitate gi de gi ar"r. g. (pronumenchorir6t) Cdr btnct a obginutl (adjectiv nehotirit) Lo.gi faptul ci la virsta gcolari mici au ponderefoarte mare gruimplicaqiileafectivea le relagieide comunicare.perfect. 9i pe aceia B.rug.i. . . emulaqie competigie. .provocategi de eterogenitatea influengeloreducaqionale' puiui ti de varietatea ' sau Raporrurile de comunicaiepot fi de-influ ngare_pozit ivi.iectivele de referirrqi. in . . popesc. (adjecdv) Ygtg:l pe $efulil repede suba liernululuirde aceasti *"nif.adjecrive careprin sensur ror'n" compaiaqi a: cornpret.i elementele Pro nunb"p"rienqa de comunicarea elevuluiesteredusi. i ar receptorui . adaptirii tice.de^irrdiferen lisau de respingere.receptor(R).ii.organizat extragcolare. general. rrfri:. uneori qi a cadruluididactic.Caracterisgi qiei.con. dul.posteior. I seimbogigegte aspectfonetic.motivagie.or.se schimbi: . municirii. (a avea) un focra inimd.*orili fantastic. Procesulcomunicirii didacticese concretizeazdp r\n obiectivelecadru. luttoaqte parqial codul.activi la comunicared in parteaelevului.eobose9te. elevii. comunicirii..uebuie si-gi insugeasci non-verbale.gomplementindirect.r:i:e vi nor.nu esteconsranto paftlclpareacceptati.tcrminat. in comunicarea scrisi. *o!^. repe(e(adverb). cazulcomunicirii orale.tient. Mersul r. mesajul 9i si accepterolul care' succ esiv.lrr:l:-1nh. desivirsit.egtecitirul gi scrisul. instrumenml comunicdrti.urricirii la clasaI sunt determinate f"ctorf psihopedagogici' clas aI. dacticeEi acrivitiqilede invigare adaptati gi ndirii concret-intuitive. iden.rt"r". Activitiqile de comunicare trebuie si includl togi elevii. 'asen-?.l0l I (Jt e ceasul? (pronurnc intcrogativ) CEt I fost s-a.rolul celor doui surseseschimbl alternativ.e fort inlingvistici sub achiziqia .'...Iai comunicirii emipdtor(E).ued"r-.

i. f. c. ixprimat pri" . Subiectulal III-lea l' Aspectemetodologiceale dezoobdrii competengelor elementarc d.substantivali."#.:T:.. pgire din frd"J3' Valoareadescoperirilorarheologice li "l""tui de sucidavafusese unanim recunoscuti de citre lumea stlrntrtlce.til:i':::i!ri.colari .:i. .numeral cardinal carbinrri^in . tn. "'"2. exprimatprin numerarcar dinal cu valoaresubstantivali".-i. sase.i scrisd P rocesulde predare-invigare poatefi considerat:c.comrlnicare... g' unul .i scvisd Slrategir.cardi nal cu valoaresubstantival i. Dis-de-dimineagi prezenrat bazinul s-a la de inot. predicatulverbal. exprimatprin locugiune adverbiald. Seindnde o foaie gu.colglementindirect.orald . d..patru . fo.predicativ.rpeciali de comuni_ o car e'comunicaredidacticd..ardinal.i unul .complementcircumstangiar de mod.d3formare a capacitdpii de -comunicare..T#L:::. 1.i bund.t*itrrr" loilgiunii verbaleo ginea una .nume.ecomanica_ re or ald .#iff *ff*_era.. h' una'.

::i:.i!.r3 fluenre.r.o.. jocuricu Cleruetode I . anrrenindu-idircrire in j'euri didacricc...-.: ::j:lrezin td' etapainstructtviG.il'l"uf.mt1ffi ."t"i.1::J.r... nu vreasi vorbeasci domiciliului.tI:..ffi . i"u "iof"rir gi de violenqi .:ii.-".i.vrea si .i:i:ii*ii*:ifiii:i:::ii:iiMi':::.:.dil. [.i!"i..tt ""-i ""i cu .*:i.:.ffi.". ?. lui Caiavencu. .i"i"i oral-oizuatd.ta Joiqica.l So.0..iiTi1l..inuent." t. c3mu nic?rg ..#.e rot exprimiriiorale.'..'" ::r.^J.i.-J. cu ..atitudini.'o"'^i^ffii...:T:. terergrtivc cleinstruir".tt preal director'proprietar ziarului .re. economici romA.riiiiirl "...:ftt'' . Constitugiei i n .A.il admiripeCaqarogs.i.. de i l i*'U"re pe ietlqeanul tur*ettaq furi scrisoarea amor :'r._.*.l.zitiei.i t"t...i'!. rrn. presa. *r*rrti..ri.L.u'".^iiiiii..n.e:" ri.tigii enciclopeiice-cooperative il:f.teiteaze nurnele i..:.ffi :ft1ffi1'.. rormureHt rcren[a sffategie Si..rscli.-. il*"Tiill i :I i l.li:*).."...1"TffTf:-"t"-"1.: :".d.Prin televiziune..i.l."ji.i" decit cl Ameni ngat va fichinuit. .Hili::. if. prin fapte. i i..{aeCalavcncu ..iii.. i"r...#:...Aurora .$i".h"i'"...:.il...' fi:!ii:'*o'".r ca armi'electorali. Pnontatcmebdc lede . gi nrriintcriorizati. hnecesariin '. i:':..i. .d'fi i1. ru... l...rsqirre fri.:!it:. i::ifi::::':d..':f. Congtient de abuz judeqului.: (?.t.relagii alteperso-naje.:."ie..'".punindtotul pe seaql.ri#3"*y!!fi dil'?i"q"si 'in"qii '...prefectul ei i.p"dff f tfttt..ru*l.:: :lfii[*l":'.i.:.ie iertar..poliqaiul.'Jffi j.. sc va imbin.."..""" i"ii"iJ. H:. il..dif:tl?^ ti o . Pristanda. avocer. efevii tl ..n..RlcnetulGarpaqilor"...f3:::.1u.:1.:r:::]..'io.il _ti :.h.:. diu. ji".t..i.rrir.{l(... luiTipitescu.ii" o:grupe tcrtcle ri"ffi::b#f lit crarc riind .:l_:l: De ::...."#t"t puncte a"pi".ameninqind publiiareaei in gazet^ daci este Pe rsonajul catacterizarmai candidaiuta*.#pJlil:il:ll:Jj:.:'oire ro.."-il. i" rie"r"l :tm e*_upardonaqi.u'..:T*=+l'ru... t"r^"^Zt!r capactarea 1ory.:1".g.'i7:::^:' o"" cu acek.1."!.:ril)i. opus.:".G gtiqimaibine la f# scrofuloei datorie'D-vo-astri ..l.'J:. .i1{'/.. Jocuri d.fapt. b."..i"".. C"q"-r. didactice trebuiestraibi r .:a* 'f:ila..t-pro.instrurnenrc eaaluare de !-!:"d.llT{llxfi '.l pi.9i iubita ."..... c.i ..limbaj.i j:l':.

..l.i pierde.i.ii."'i1i:tiij':tt"" pierdutd siNae seari oe parven ire declangeaz. ?"'" Primeqti scrisoarea"' meu.Intervine len ti: ." al.rurgii.."m.t." "" ce ceea meritin ..:1]lr.gl"sci 9i.1is9ne ..e.l .dai . se i Calavencu.::..atit riu Pttttt .i."6 an mai binepentrumine! l. la ..con...l i."ii.. vezi subiectur III_rea.. urili..rexut4. : i:-gll: ipocrizia'9ivanitatea:.minlile.. ..tEi'for-.oii..'"^.inapoieiea.ti..""Jntul... ar itemul3.. . ."a'*.l.:*#:.... u.""'uil"i#fTJ'.u barbatul eltt DomnuleCaqavencu.1 politici""" "["'] vreau"' ....miesi-mi.ri. .pti" .re ) rca Zoei.-J.l fu.fipatescu c edeazd:. 'entru subiecrur rea ar rrr itemur 1.r"c' .-x de 9rbunaeti*ai"ea lui Tipitescuseschimbi trePtat. d-ia ..1.i deadresar".Migel!Migel!"..r..:f"'.lo"'u Iersonaj urai Nae cagaoencu ale comedie i o. ! Mi arestea atdt . r. .rr.l. d" i. TESTUT21 t Subiectul I 8ffffio*.Eil.1.).pJ**t" i.?["'. cumrnte toql'ma mai 25.'ttl' 911 surprins i..*::]asasin! vampirul!prefectul siriqi! Mi omoare . ii spunesi-l votezepe turmentat 1r. imi'eii rpe rece RezistiofJrtelor flcute deacesta..Mi secuvinel "."re t lyq care ..ii J. deapropiere: onenc .'t"Y'si conceapi l["*r.ilffii 'Z. u...:.ei.i.Mare pigicherl Srajnic prefect ar-fi ista".iT-bdt. caqavencule'..d.l"i. hotdrh.rrs demagogic careprefectulil intrer upe istea sunt bune Pentru. ii spune slugarntc: "eu t otdeawe" ' 'oastri o citesc ca Eoanghelia ce-i M3. "lflt.J 9i..'r".qilah.tii'""riaiaatul lui neneaiahari3. Ce .'il.rl. rorn.i-.Mizerabiie!"..or.9ii cari .r .9 vede.siJ -: : "aj"iiir amabtlttate 1.' fil.-i.'cel" susqrnereacanii Zoecare declari .il'ft1'.loB'n-ai curesPect"' si-i iril--i gata sirut . caiegoric: .. ne esti deputar!.i*:[:"... Zaharn nenea g*ci-I . Ttp.upliiJ.".l lfli itr"^t la devineameninqitor..gi-i ffi.'J. proclamindu-mi candidat al gazeta : .'i:1f#tTr.de suntcel dintii"' intrefruntaqii scrisorii promite.t.iililiti.tt .1...'"tai ca mal -"i binepentrumine! coanaJoigica.guri-casci"' Eu"sult Cagavencile"! .1nsfirqit.'i. .lilFi.i" i"Ai..il#.e pardciparea 1 i.ffitllfftj':#. gll JVlon"b invingitor. ao""aa ap"laii't 'iubite gi stimabile Caqav encu" "onorabile viola izbucnirea ""i"il. J. func """.i.. capiruleazi! Se erridentltrisiiuri .r"[ii"t. domn"' dJe el..To ._orbiritJ-L'iJii".ilI.f':"Neplecut miniinti lnindu-lp. .(cu i. ."-lrf'.9i pe Tipitescuil disprequieEte cagaDegiaccepticompromisul.Lfi toate lumea'politiie.. J..*z de.. il-ililt" conflicru_ f::::**": .vtolent strrga re$l inspiimin ti cind prefecrul Se fi ales."l". .meu!Poimi.r.a-l rezorvarea acesrui subiect.Ei ! pe tavencuincepe .rn dirc..::'.fiiltt.. *&.p". resrul 3.." i"""ttut"..nerabilul !ra. la aparenta.."tr ferm prete n-qia: v191u "['. il. o. r"u-f"t... ?".

a. Crir"""iu.i.nici seputea..".r"t'ifJ c^ractenzarea completeazi discursul la Comportameniul intrunireaelec torale.'j '"i..tiqeanului ci mai bun ales... i" if-p"i Jir*rul. esteturbusiu.. TacheFarfuridi."' _alegitor. .ri adversarului . Pentruaga ".".

ie'i)ii'. c..nJirp'"-r+.i personajul * ..i. '.si surr!".i a . kili o sublimi.'tr.ii i." ai."rJ. il"riirrt.i.y .brrrrd.. ( r--r-.. i.i'.r...trrg..-"irrr*r* cu emopia po* a-r birui....: ..i.a ) caoric iom iii re' .olini. pr.x ad-it. adevirad.i.^.r.. ..v". Lts aj j*:":3: 1""t:: ::* _ Limbajul pers.1.**.qil ..@. l.1.-mai murr.n a cte sensulce sto r a .r*f a. cunoagre "r r l acestora. cit (Ptinsi" t ibot.rr:r-. i'rirrrt ii lp.i[ u"i....ii...i...care durat aProaPe au . pc or*or..rronnj.....i decuvinte.r"ilit.r.lor comiiJi. ::'rt"Hl'"T .nemuql: i evergl re'...j}.""r.. .e i u n si n d si f o l o Se a sci .gi marpuFn onesrit(r.:yanni iit! ..ogia. iigJ4.. .i saz. r.il '"ill ali zile c6_ polijeifarsificate.'rJkr"::i#*i*" ff in fl"irra.onul ui.pil. ^ l ^ ."..i.u' discurs.nirr'*...11. ir'ui..tr!r.Fragiror!. la ei ..r .'pirufi.".!::::::.\f. "-9' este limbuqie."ji"etatea n ndu eiincur :.ci Machiavelliin lucrarea I Gambetia" r ajungindsi foloseasci nu ^ ..o"ai :::l'."rp. hhrtii .p". .rrtu.d trib)_'.'r*ofogi.ili.iuft'rtT.. (pr.ri'. ..i6r. .imb"ti"deplicerea " ar. -pronunqi 'iir:I!'.^trn impreiuriri micilepasiuni trebuie.'.ltli::::'J:? :"* tura o "f i1lir.i-rirrrr idr..ncu gonqinei... ..... .^...]j."i. ..^. t"sty..unr.. . : .:.. ""r v r -^ ---1 --^ tterzecr -..'"U. *i.sonajului sugereaz6{9T"gggit Tqili. i. frutt roT" cumplctd' sras Cu tremuia)':o..i i...l . "rre urnreezd inciierareaerigipi"ra"piri*i" dupicarc gi ir...t: -r. .:' a spus .fr"#'T'*r1roo* m. t *: "...rrii si suiera tribund: rtt sr.. ...".T: d9 sursi p..r ri diiea.su iubegti l meiergisisama q:1*" ci togin.1i. vinera satveze. prne pdtdriaIa o p)rte.r")i..""1.]r . .":iifi"^ea miapuciaqa. rr.' .r". EeAdAugI ie caracterizarel cir.::)r.^^.tr"rc indirecte cardderizare...l]t'"t sc dcclarr ultt"ptoir"r . o caacestea TL^r.irgonpa tea' Estc aaocdpeascd emogionat.."""til. .... .* . "r"b.. modalitat: .tr pe si Ie asaz.^*a.sau iubiJ.. .i. e cr r hlim i putem zicerni.^' " * 1.'u'i*)onon papr..nini.i. .. ii crri h[il:H:eunit reprici ironicc.lii"itrir*isq (in lvtihalEminescu poeziaCriticilorme)rv.3.caracteristic nurur demagog.... i"i-. o""r"t . cu plicerea care N'.rn"" cal! ".rtiirafutui9i'demag."ri:rSizo rareare (ia aurorurrrr "caqavcncu pozd.iptu.i..Dupi tu .-:^ lipsest e . 'a p..ilIl cu suslin]rrorii ir intrcrur)r stri.etari tru . nr r t em zice' dar Pse9te t " r dar le atribui e altor personalitigi nu .Dupr lupte N"" Caqavencuvorbegte incorect. pr erecr! triiasSi lui nos !" gi conti ud. ^ ^ ^ l ^ ^ : ^it-r'I"i"*i.if'rruor..to::.qara.bih. poridcia_ incurr..t..se culate...t. Aplauze &r.'. ". Calrye.qp1ne t. reprezinti in..-(ex pansii) to.r{!::: :ll! :::rrr: : " ei!"' la progresul !.I ndustriaromini ..:""iry:. r"iiil?.'r"ga1jy-rl. in *""u".^ .. ra cdr:eilse scrisoarea.citeazl max l mc desivirgire" 1 cl teaz a maxime. rr ?r Ifircursullui caqavencu' atitudinci]li t" timpurcuvinttrrii de d emagogi.'tr1#::'3..scopulscuzi mijloacele".rffil'..r.iy...-fiind-ti savurgasi ::ii:' !:^::t:.rrrr. ..".r. qar rc aLrruurs 4rLU r y w ^rv r' .'i. . teva seascunde..

l. voteazi' nelimurit Pentru cine '' prinreplica poligaiurui.rtTou..eforf.... autoritJte cu de determi nate relalt't'le gi judeq. p""r.n*grra .r't "tl :in comedieo ^ o ..stopeazi gantajist pulsiv..de doui modalitl qi cele -' Aurorul foibsegte rePre..progresur ci cu oriceprer.*"eifr. iipropune si fugi scandal pentrua o sa"lva... 'ii. ingiduitor.."rii"Jini. Acuma r"ri.::^1*#lili.1r.:.r.. '''' "#'."pr"r.(cu mi-aiiorr . ^-*.ilti.. mi5_ Tff!:.. ..il .iregizorale. inindicayiilescenice.irililt.l::I-11. i-. .:. prezent . Egti ".i..zentatlvet ..nrt. .llPutt r :.de ili.'".!Ltr:. galerie. judeg ului.. .il:-.it p.1. siluifi"iiyirlrr.. priniffi consdtu_ ! 9i ii.::f..i::... p"E.Caracte:rizarea oii i".t. torcreauna. scoali_re!.i: gestur ..ncuperchezitionarea..i.. ii p" c"t"-l disprequiegte. fiind legaqi manevrele "'"e.-):.Nu sepoate!O sd^-i oasele!"' rmproprie tate scrisi-l omorim!") in schimbul trebuie -oqirZivoiul.... priir#.:t. .. il.toler indu-inecinstea Cftiqn dar steagurile)."i.r"aidatura.l rup publici: .lra r{'eischimbe aritudinea.at. ii oferi diferite funcqii(un in Comitetul pe-r maiar il..curar gtonal piesa : ! Muzica**::1. "zoe(rkzi nd"): (cuton-aspru.il:.l.u gi-"rusine..i.iil.il. ..a *i"r.ru ajute "gii Ca{*.a ".jiii.lofil. . Je-qi d.i...r.t.iit..i.il-i-otfi".._l :::re rerrare: scoard-t. principale prefectul aDueste Agacum sugereizinumele Tipitescu-..'l toql a indulgenta acestura' trer strdancl obladuirea sub siu. este $::{T Tipitescu.ffi.i do.promite esre mutqumit cd.i."".ronrjil.rr-irhfiT... ".. . tiiiegte situagii sentimente lui si a intregului ' te nului e pri-..^^+y.t' 1 "mi. sd p-odovedesc. " ^ -o i rrl "i..7o aitindiniurullu i Capaaenci "gizoiu. si organizadtin ma_ cinsrea alesului ..rneglijenga a fi pierdutscr isoarea Lui mi aqteptam!""' rrahanatpt' ai'pt..) dignitare): un om_riu.cel de epitrop-. ziv. 6il..:*a".poi cade zoe sF. prefec... E...lfii"i.r'e. iJ 'rrcsta.o"r.*"e personaiului$tefanTipdtescu Caracterizarea politici.iu"tl.il*"l::T:H*i'..?.incheie .. surprir" fjtemzice..qin e relaqiiamoroas cu zo e.ip.ire.uin.1 spune vrea.orr"gr. Unul'dinrrep". ."...". 'i ".oencu euvoisi_mi trrtl' ii..U.* nu el cel numit il facc i:6Tn ff#il*#ffi ca.-.pr..-"ju u..upTrri..*..air-o.. "* gi ilegah a lui Nae Casa ve. .. .. . din personaie sfera o pierd utd apare O ln comedia sctisoare -ii".irrisoare.rea Tipitescu esteimcompromigitoare."'.i": E. Eiautoritar. rtl.. gesturi.i il.nume.riau f.'i"dividualizare..tul ttpul Polltrclanulul asuPra are pa liduir.i comuneei compliciin prin interese .r'a"t..^-^i^lo crrnt caracterizate -e r::--r --^ indirectd:pcrsonajele sunt cr'creriT-rfe '#.r..Xr..... p"rr.'ZahariiTr ahanachi..". lV .:."1"coirediei..H::r..politice' (afacerea cu este Pristanda."' .3m... l personaiul t i t e rn rt l Ce f i rrturCedqeanul de -x .7ir'i. r^la aid lut :..c locul de primar.^^*^^lio . dar o . fapte..iif arr1"I.ii.1j3il!tfi:.r."'u"riu .a"a.u." *iI! seum'egte acceptind conduci.*lf.c^s^u"n trttgttnogtri?""' odati ...!t...asresiv adversar -"i.t. p.qi""... .. p"qt3i p"rea"..:'ti starulu i.*.Zoeil sprijin in_rriitoarele.fi: Il "".emeie buni. i"r'. soqiapri e .....'i...^. am su"..."r*"nache face * conte*fu raoparte a. pr"p""derenti fiind cea_ directdconstr limbaj. ..:. Jo.. ..i.r.l'.ir ru__ifaciriu gin_ai putur' qi-a Nu aiutatDumnez..rr.^mur.. crriti care se."J.''peZ oe 9i de amor: de i.:ilifi .

H .reasi neomoare. sorii compromiqitoare.

. si .i.J--.3-danache.. ..a e "ihr. ci t fiL}J. frd.". milcar prniaelectorali.:ffi gica.cu.*rffi.d"i natd in brdge". Ghigi pristan".. nlndu-i c"rer.l" .. . I"t.i .. ".. Si du-i t oatd .r" p rinciparar aceitei comedii moravuri. pr. t"-.t'iu.grpnn trisituri comune arfl-politicieni.:igl r"i.duperati' .?: ...i tipologie .lffi:llr.r_"!. .in toatepdrpile". comedia 9i pnrdatd gi-a o scrisoare nu pierdut direct prin ind.Eiure bun i.nerioasf .-.tf:IP:t! pcrrrrri utzo esuntsingurele personaje vorbesc care corecr. lumeti.tnecatf . energia.: s.d..i.nu face lr.nd. .T..:!{'.f. .* concluzionind' person". rmorar rtare.-.qa d"r. 1i..''.r prjra. niEre sunt .4l6ngi.*.Itr I zrhrrirTrahanache recunoa$re insugi impursivitrtea sru: r Altminteri uliti-a.urmenrar enerveazi di-afarl ii este ir qi-r {.ite o uinJ"-o'iro"re.rn2rzgir t".:il.r. ..**f.*t# i . "-i.qt.* .iciJr.ri-_loc o*gi r" politici a viemii fe mera are nu drepturi "i....a 'roanaJoigt. . ..:ir-li:liei ardstice:"."riJl: . depilJepe cagavencu.l lernur. comrc. -EtE Hvulr!4. Ce De fapt. ccr...rerteni nqeschndd'.r. babachii.1i:tiiT:LH1::.u_i lesi_ si ca i:'.cu necinsre."r pri" i.:ffi .. .ei caracterizatd ffi. .rugdtoare foytl ernopionatf . . "" absolur jf.r. .ul'-ft:.:iii.j.**i. iute. *ai.. f."il.portamenr concepgii stipinin corrr gi de "r. .r.cum dicteazi p.:. neneaci.::f'Jiil.^1Tlir-"r tli gTi cite ori tulburatinteresur.r..cu pierdutd.intorchndi-se' el cu o.. Tipitescua gtiutsl imbine'amoTr r $tefan gi isce'siu'eapoliticr.m ie" i.*rrir.td". pipdtsi uiti. d.i"il1.. atitra vreme linrgtea gi a femeii mea pc care_o iubesc.singurd.. rn gare'ade personaje' aparte.ii.iF. mcepori..'.. timabil" u ra ile s e'. . elcctoratul democragi"tr. . advers :'-..'i.i.. eneigia . ati...il!:t:'.nd"'.*.i"" c arerespccri iiil. rotosep .rll:fitliffit:t Prefe ctul nir^1a. poritici. AgamigiDandanacher p. Orgolt * "riiuJi.......zdrobitd"..""i.."iar*tr.ienilizat.. ."r. ..".t.isituri si atitudini individurlizanre impulsivit. ff:fi:::tlffilllt: atitudinea..hnd ' spre Si . ".r i lt't&ffi :r.t. dupi ii intere "gTryliTenrul. banii:T$i": coana trai Joiqica.e adversari.agitatt'.r"iir.1j:t]-d]Treguiegte spu.i ra fring.!:q..#"':tffiT"eers m I __ _ .r.i.ndu-se un fdtoare"..".^": :l ari..uio. gi din apelativere (ticuri verbare) ono b ".:1'"ff1. Zoe .J :l *t' :l. vre'.: i: :d.se repede el stigind *. .icapiire scenice^si ye{izorare..r.fft..un"r" aprieteniei .ni[r.ipna sdsejeleascd cdzi.ll:. .ntt"i. un o e p naj fimt':lltlmn'.**.#:"] jurmentat: 1e-fu' :i-li daivotul^ "f'.i. personaj c.i. ar_ t.?11"T.ff jI C_aracterizarea personaj ului 1oe Trabanacb e capodoperi a creagieicaragiariene ..lTH:i'ili1'jj[ilit**lf *l'c se r""ai'"e ..... ie 1t:.*n.. parvehirism..i:f#+:8.it.:r r aaltul."i..fui ioiiri.: * ogi... da il caracte iizeazaeTacr. cu Joi_ f"i frrir"r"til.i#.JJft arrahanaclie.prioired . nhotdri. c.".. prietenurui .ironia. i" ii" j l. a literaturii rom6ne.ffiT1'rfr..

. ii gipromiteajutorin viitoarele in manifestaqiacinstea r i.baibarul .iii ".Cag dtrza qi autoritara.te. !" Devi! .M-ai adus ori aicil-Qt knge).ca cuvintul duios.ni.partidul Rolul Zoei este noi Zaharia. astizi.." nenea dumneata Trahanache. !ata191cu [' cI tu ...rqinii"irlbdare.. personafiarcaZoe i-seimplinegte ac1iunile .ziceai mi iubegti Ferml este cind afleca 9i O tt*ti.rno"gr" Lu i onoarea' Tipnlui itotarid si sprijinecandidatura Caqaven{pentrua1i salva indui oqarea acesultimativ.e'disprep' ameninPdei. ordinel GhiqiPristanda..ir. .Zoe'ii inPoarti-te binecu el...Du-tesi ia locin capul ' Finalulfericiral'comediei ceva se --toqi adversarii impaci Pen truci ii unegte in in prin politicS... Estere levanti : opoziliei candidatura susgindnd partidului. prin io.'vom luptacontragu'iernului scnsoarea catear ci ii Pe ne iro nic-incisivicind Dandanache spune nu a restrtult folosigi alti dati' putea-o ^ f alcu gi dupi cea pierdutscrisoarea fiind ameninqat poligaAflarin mareimpas ii il il iautn sprijinliZoe. carese.omorinainfit qotulpentrutine. In buil st iie p. chiarin poau eZo.. cinelupti cu... cate..tipe".Di opt anitriim impreunicafraiii'.'. Finiqi.. tot unae. Femeie prin aiiindiruo oJto...-Pel1* .. zdrobegte-mi.J sepoate Vom lupa contraoricui.no.[. ni . daci pur gi. Ia o-birje9i-vino si nu vii fdr .. poliqai. .Eu sunrpenrruCiFvencu.ori nu.b.Ai p. prefectul'Tipiie scu." (bo9ar(1)mi.cagavencu...lacrimile..aitanu-i cea urmi Cameri!" oattl.eu am si fiu tot buni ca 9i ffii"iii din fii mesei: zeloi.Finice.o"Ju."rt togisunt corupqi scoate evidenqi...rir' . .sl vie cinivasi binui ascipe. lui a*iiul b.madam [adiciTipltescu]..tri. scapr-m{de rufine. il "l. mai ale s nostru"inseamde recunoscut toqi:pentruFarfuridi.ncu.. 9i scandalului.]si Este si d e gi bineinteresele dispune mijloace gi le satisfaci. lupti. sfargii. Zoe gi prin limbai. dojene9te. voluntari.g lupti cu mine. Aceasta umile.Joiqica.Caqavencu : alegeri dar alesului. i firmitatea' dar autoritar.... tine.. iituaqie. daie mi iubit .'.nea dlrzenieil facepe Tipitescusdcede2e' tot de candidatul li centru...r-. vencu:. cdZoe gi prefectulvideazei nteresele ori pe zic: .. 9iai.. Pentruslugarni cul absoii acordi incredere ZahariaTrahanache iia" lif"f"T siu.acum.n-. mor in rugine. redeizbucnirea voi f i luptat cu toateimpreju.rAzAid" .i.cudigiitate".A ide.dar 9i feminitiqii...a o bqinutsusqinerea prin 9l"t"j' Aeamiti Dandanache. :" Replica Trahasiu prietenului cu Zoe qi acrelaqia e ambigui.tem dati acestuia lui Farfuridigi Brinzovenescu replica luti.rir* Caqarr. la moa rte. cateamje1Omoari-mi pe minecare-te-am si nenorobire.!"' lasi-mi in tuia: . mi iubeqti eutriiesc..i." meueutoatev oturilelui tree..a pxi daci ai vrut si-mi faci riu qi n-1iputur. sjap[-mi.simplu sl-l ordonalui Pristanda elibereze.pe. gi afuncimor.fr t . folosindarmele g i igi impuneinteresele deciziile. d oting"Ju parvenire .ei prioritate.nu e evidentfaci e l gtie-de nache e naiv' sau cepti aceasti *Lucid6..pretinde sificatl.peionaje faia de ea.dupi ceprin lacrimiincercase respicaq ii tescu declare iube gti. pentruminl.dar nu voi si mor pine nu cu r trrilegi am si lupt ! cu tine am si lupt din toateguterile.

li rtil rubtil aruziv. N-Ac M..maieragidinsul.if ix. Interesul ntru citit/tnvdpat.propozigie subordonati rl Nu gtiu 1/ cum s. atribut substantival prepozigional: ciriri de munte...rrf]?i'ij:H:?ift."rol"i-riacestui subiect. imperfect.. $untstelecdzdtoare. . consecutiv{. ivirea/aparijia. facede duci. ochii lucind.substantiv: trrii i. a i se facefrici.propoziqie de pronumeluidemonstratio identitate 4. e Vroia."""rr. doi .r. a timpur persoana .a sefaceluntre qipunte.e nedrtePtdte pleteleabia in' pe nevoirdea Sti.j fi"at1r..l / De egti corrdiliona'le. . a i se face dor.propoziqiisubordonate .."-' in lyT"lg in o ln atelier.2/ Privea at0tde int ens. a se face galben. a se facedeEtept. a se face stipin. . subord. r{mine persozoe nume comun..rcrsonajurcer din gi mai I 217 4. de.propozigie serbdri ierdle are organizeazd Primiria Municipiului Bucureqt i obiceiul1/de ?/ period. subiectulL Subiectulal Il-lea A.3/" (M ihai Erninescu) circumstanqiali condi$onaltr. iI ffi'tri.*nT:ff . Ningeacu fulgi maril/.i. a i seface loc..*9i.i. circum sanliale Pr gi P.onat d .trff .atributadjectival: copii.atribut adverlial: cas a p sik. lalgi altl unelte fg dedulgherie..acolo. esteadverb rnai g.propozigie 2/ ndzd'rdrtand $i de-afi sdmor t/" (Miorifa) ."tirr. ase facefoc. cdrangind. nii.i Pl .(. de rednai2/ cd."u "r.(verbcopulativ) 'l * atribut pronorninal doringa : fiecdruia/ ei/aceleia.iiJ'rpr"r"ror. emaiera dinsul. subiectiad. thrguri de carte.iJ il Ins "o"n .Qi1I blrsanL.."" t"u''"nt -' i.g.) gi m ai.-a de indicativ. P3. acelagi aceluiagi acelat_l-. a. atribut subs tarrtival iubire cq de. cu rnarind.ffi. rcel.il1. .. giun mai.. ' circumstanqiald spbordonati P2. -'y' r ln uneleregiunificatul ' era sL'"'qh estedenumiirnai.rl i''ihi. vezi ( lrncte rizatl direct gi indirect. : le genitival copertele cdilii. ln texr. ei I Apusdesoare deBarbu$tefinescu Delavrancea Caracterizarea lui $tefdn cel Mare Pentru . 1.le bada 3. pli lcerea clurii. expozigii atributivi... B.tntext.aintimplat?/ de am nitat florile newdate. Formele Sg.. subor donati P.propoziqie subordonad r/dete infiora.'l consecutivi ' circumstaniiali P. -.. imoratitarea viatapubricr privrtr. . . l.rf t* in hrtat. relevi faptulcd...H:i1:*l#:. .De aorbipi1/ MI fac2/ ci n-aud.acrib utverbil . mai alesprin relagiile ei cu toate celelalte naie.si plece Iralia l"i ioi. .) (verb romineqtiqiuniversale' corrrori culturale La Muzeulde Lrtdsint exptuse auxiliar) Risiritulsoareluilama regs1gimpresiondnt.. a i sefaceo favoare.a hotiriqea de-atunci. .a i se .afiesteverbpredicativ. reprezinticategorie ea o so_ p'vrt cuingi_ Tesul Z.ice.:l unpersonaj dui'1{dcauror si-i.e.t"-fi. r..

.: ira . Dpenrruca si pogi sta la Moara-. (. de pl . N-Ac F. nimeni. tut . copulativi.pronumenegativ. _ pr..hi_berilor.) . persoana .adverb de mod.ropozigie de cauzd.p. re f aci gi om ar rui rici" j "si oi*""itie subordonati subie*ivi.conjuncgie.-.subsrantiv: Triim tn ei r..u .firi voia luilici. era verbpredicauv. .arficolhotirit proclitic. acenaqi aeeleiagi acaleagi aceloraqi acelorasi .. 3' daurui cartea.r:1it proclitic. ln rext.ir.coordonrrori. numirur .iril.iocugiune adverbiali mod.i..i esteverbulpntealaformade indicat iv."#il..1l. u.. a timpulprezenr.rlli a 2. G-D Pl..p ronume personar.'::.substanriv: curresunr ln mulgi puide ragi.r'orot. in zadar.ri circum_ stangialide scbp (finali) . persoana III-a.Hlrl a prr . subordonati circumstangiari "cici ["'] mai rrebuie" .lui este*r:::t_f.

\. Subiectulal IIIlea Pentru rezolvarea icestuisubiecr.. capodopcrl a literaturii romine.r*i"iiii_r. mirropolitul.l-i Ad.in rocul gtefa'...-i*" ru radlui s?ru.ru ale studiului lirt tl.il o ..era.Degio avertizeazl nu maiincerse intervind treburile politice.un leac de frici"..aiiiitriiT "'iI*rrrrtr" ..o.". ti*bo1 ut p* sonajului.. rno"rrea "".r stefan.lqrri. Ruxanda de"inE.i.-.de aceea incearcisi-l convingi pe Ltrpugneanu inceteze si omor urile amintindu-ici in jari gi la hotareestelinigte. rard..i... rrecerea.sp-un bnicairorruptc s6 pcnrru medalia cxpediiii polJl"No. i.oroitriirorea diread.nite unrir"iiiJif* ursurorid edomn.dtiile doamnei Ruxanda ai. Llpugneanu promite .. mai alescI acesta.. cu lnglduingi gi indurare. spunindu-i ctr vlduva unuia dintre cei ucigi de el a a meningat-o: sI dai samtr.. ii Zimbind. Tipuri d.principal..-i. cu doamnl".iiu. lui '.e exercitii 1' P.i.rnu.copiii le sunt strnitoqi frumogi..]it.' . sX lui re.cp tatrunanim..si rezolvareaacesrui Penr ru subiecg l "*rir*rrut r..:.. portretullt zic (.ir.."rci-. reqcgi x ci lui minioasi.cind Lipugneanul oferi leacul frici promis:piramida capetele din boi . c u cu cu bot:ft.n! l l' ln calitatee care. mai Doamna Ruxand.t. carefrcuse seduci vesr ea si tie sprefemeile romince)Eiportretal*iiit.-f.d*iipuq". ir..frarerui Ili. resrul 1..acticd Pentrurezolvareaacesrui subiect.il" i:::ilt:_.r la 1..itemurI vezi al 3_.Fingaga Ruianda"'^"r'ir"iii*"rlq.itenrrrl vezi al r romhne cicra.i. rel.Ti..tr literaturii TESTUL22 Subiectul I I Alexandru Lipusneanul de Costache Negruzzi Portretul realizat autor secompleteaza descrierea de cu aminunqit a aspectuhtt d . punemlna pe pumnaluldin cingitoainstinctiv .1 rn realrzerea nersonajului. in din sl so{i. cele urmi ..i. r\oore lea originusare regise-gtenoblegea " comportamentali. ...Ai vo rbeqte obsesia careo arevilzlnd imaginile de pe boierilor singeroase..*rna* Llpugneanu. domnitorul . restul 2. aurorulfolosegte .r.el a dqvenitfoarteputernicqi temut.. oestirnentar:.iui."r^-rri::. boiBrii hnreziseri ".id.. nIil. Trisiturile antitetice celordoui personaje maipregnantinscena ospdale apar palui..i r. orimpic. Principalul miiloc de earacterizirr ri^eifapt. .uii.oin motive p.subiectul III-rea..ru Ldpugneanul costach e de Negruzzi." floarea expur r argi$isoarelui.a . ite'rrrr 2. nu ce hi-i. qi de ameninqlrile de boieroaicelor ciror soqifud ar ai seseriucigi.oregn suroru mele au optat pentru cursul di informadcl c. litice. ierme' antiretic pcrr tt" personajului..i... esteimpresionati jalea. At":<^""a* iip.ir4lricate pompa cu roatl cuu.-o urnbr." simgire aleasi. Sp anciocAiSroici --'&"i i"* erizarea indirectd..rr ii.i... capetele u cigigintuitepe zidurile curgiidomneqti. 1l roagl si inceteze omorurileEili ..t tn cui. u' personaj se cundar..4il siu..l1^.r.' i. dac6 el-arfl-.rr. Tipuri deproieaared.ll i.doamna Ruxandi.tiu." q: .O tnfricogeazl. fiindci . pe ar... care_l bi pe ruise aeel Jo lde..iar eail cinstegte iubegte o soqie qi gi -l ca supusiqi ci nu numaiprin consiruirea lui bisericilor obgine va iertarea Du mnezeupentnr faptelestrvirEite.ii. "rb PetruRares. stietoi.rincipiulcontinuitdgii in realizarea obiectivelor-cad.iii de i. subiec tul III-rea.iii-r..doamsI in na Ruxanda1l infrunti. se in pe Lipugnearru ar fi vrut si-l iu6eascr.s..r"idere" ceru r frate.r'rrut. Caracterizare doamnei Raxdnda a ln nuvela istoriciAlexand.*i ca...

Yilzindgrozacare de i gi va priveligte. aqezate dup[ rang. Lipugneanu Ruxanda legin{. loc si sebusaler in . cup-rinsl remugciri de ln inRuxanda rimlnc un chipluminos.c modelde nu-vell.. "Mahinalicegte paharul Lipugneanu.cin d apare Lipugneanu o ducein sala ospil aritindu-i piramida.Introducqia"din nr. Capodoperi creal iei Cosrache a lui istorici.Mogoc bsietipul boieruluitrdditor.atitudini.eii de rilor ucigi. Negruz2i.femei a cure.euvI vreu. Gingaga. personaj ceface secundare nuvelei al gi de cide lebruin istoriaMoldov ei. . opera literarnAlexdndru apilrurin rcvista literard.Duioas4 gisili6 mai maml" trebuie aleagi si in tre bilrbatgifiu.relaqiicu alte gi personaje prin limbaj.Bunadoamni".qi cu aprobarea caresegrlTeofan..DacIvoi nu mi vreqi.serugaimpreunicu copiii. Spancioc Stroici.fiul mi nor al lui ungerea Lipugneanu. intrigantgi lag. 1/1840.doamna Ruxanda toarni otraviin lui dar pentrupicatul sivirgit. 'Dintre personajele partevorn iculMoqoc. persona jul .. cailustrarea proLdpugneanul a Dacia gramului in de rornantismului romlnese nunl4t Mihail Kogilniceanu . taciti a mitr opolitului Ai qi begte ofereiertarea strpregtrteasct si-i nouluidomnitor..'i)..lncl din primul capitol(cu estecaracterizat indirect mottoul . i .a$a cum o sfltuie scceidoi boieri. personaj un literatura romini. '. prin fapte.irect citre aqtor gi tre AlexandruLipugneanu m ai alesindirea.cu icelagi a rati disprequl pentruslibiciunea doamnei tot femeie.Personajul cdracterizat este d. este mult deboieri". cum o nurnegte naratorul. doamna teresa nL Cardcteriz4reav ornicullti Molo. doamna zdmbet diabolic. era qi din inspiimintati dezgomotele zvonurile palat. si-l miloasa bunadoamniRuxanda trebuisi accepte oFi veasci va ..i pentrusalvarea fiului lor gi pentrubineleMoldovei.easesperie"..

.FI Vo. pe realizare".. . .1...^ -^ I ^r .dpi.ecuodrre.. glas". porrrr. d. cu obginutd..il.a sd mu lgiriea.cunoi.Lxnus qii. nit r crcde iar mi vei putea cfl ci fii"a"_i trl ii lngela" ii fegedu.-in id J. *p: t1 te maispovedegtice-ai si spu iduhovnicului ci egtiun tajha.. . mulgimea vine agitetiri". care.. increadi in Cunos"ana"-i Ei bine."i .pi ur. buitor: .incearci cigtisI bunivoinqa Llpugnea nul.alta parte.. c-ai indriz . m-aivindut gipremine. in literatura romAni_persona capitolulal I II-lea.. ipuneqi qi-i ci frl3 rcestfel plite.r".d"piittr'" ir [iocoi l" toffin.J... . domnid3 . de il pe Ei llltsflcut..egre 4u-l va ucide.toati Moldova."._y ' bortn." insr io-nului i-o i""r.. Sadsftrcut promisiunea 9i nitate..il:iti".. motivind ci nu esre pregitit sufletegre. lingemina care-lbate". Dezgustat.tosuldemine".. aivindut preDespot.. l:...c i{-i celorlrlli r. M9!o.ti" tin n'uveli: mulgimea.rt "L.ticditulboipr rdcnea putea"ldusmulqumii cft .-.Precizeazi+narator ul (caracterizare .pd"cd. ."este lingatdelceasta.1i redobindirronul.. cu manifestirigi ps.promiresi construiasci bise rici.-o . vel vlnde gipr. lui *. in"i"r. s. cdlowlboier..f .rrr." domneastrimite armagul.ilnd..r.'b"-o sr nezeugi si posreasci pini la sfirgitulzilelo r.t...Capullui Mogocur.]]:lf lr sprijinulo6reiturcesti s.n esre ! verde !. directd).. Ha ideI luaqi-l de-ldaqi norodului.aliruriclcpostclnicul facc grin frptc i limbaj..Mtcum. Caracterizareapersonajului colectizt(mulgimea) unpo*r^er sugestiv-pi. Vcvcrili. --^.. individuale a personajului $i ..cerecap_ul lui.sptrt arul lptncloc0l)trolcl.Sestridu-iegte induplece si-l pe voievod argumentind este ci mareboier. -_ vreasi cngtige timp gi bunivoin qi.). Lipugneanu trimite la moarre. .in.il intreabidaci a ll.Dartu.rnii mult mort decer..l-Li boieri c6qrig e-bun.ii determinlpe boierisi-l arragiintr-qcursi... Negruz zi erte tcriitorullate introduce ^ .p. incercind si-giascundE groaza. care-lovaq ioneazi voievod.ca aflece. i1. .i. Incercind-si-gi viaqa.ihologie .lor principal. n'ag ftr r un ndrrriu de frunre.dir".^. spredeo sebire ceilalqi de boieridin solie:.rvul gurtezan".".. ii aiigur. lui neEriind soartiil asteapte. slugarni c ipocrit. st pre I'omsa. . Moioace invechit ? rrrr *r f . Dupi un momenrdc 1 : l-lpuln:anu uluire.ln colectiv. u{ravulba".^ increde^ "."1" ciudate' ci acolo se pett'ecevenimente dgfinitoriu al acestuitip de personaj(caN"r"ror^.i a..silinai du'sea ride". ci:un artistic careacqioneazd Personaiulcolectiareprezirrti oamenitransfiguragi sp.n jecmlnea..te Alexandr u vodi celorce pradl.. inqelepcirrrr. il rosrind o replicrrimasi celebri:'.mulgimea. In capitolul treilea mottoul .urLru.h.iar cei care-i capul cer suntpro$ti.urt..tronil.. spung_m l l r n n X +X -X '. darclinginindui dinqii.se lamenteazd.e o6rei turcegti seincr eadi eI. prE r. ca urmarea zvonurilor curreavoievodali...dtn solta venitisi-lintimpinc Alcxandru Tccucigi pc la s r-i somunicc laranu--l ctr vreadomn.voin1a.. . Costache Negruzzi demenstrat gi.gara.(cu tirgoveqii)careapare. Moloc ai Lipugneanu de o parce.rnicul partc. Mog oc comporri se lingugitor lipsitdedem. mai lui ..La osprguiin "r ." "r."r...progti.v. direqti a personajului realizeezi prin aprecierile si qi narahru.feruinau -t .i.ca mi ugureiide bleitemurile sd nJrodului"..ales.Moqoc.ecifice' grup unitar.capullui Moqoc (cu al vrem.ut bineci a sclprt de ac^egti_dugmani. salvez e Moqocdevinelag.. ln loc si mufce..a mliestria . Jvlogoc rispunde elinsugi ci iniengionaie si-l rfltuiascipe vodi la ac easra..r.tptli. conflictuldintrc -. zltor? o gtie..L nii.. iin ry torulul suntucigiceipatruzeci gapte boier i.ating punctul culminant.Caracterizarea lui.9i ... )^ t-....iu.ol artisticr "" importantln istorialircraturii romine. in tine ? Eu tjiert inse.... Moqoc mullime a pe gi d" 9i "er. Cinic..savureazi" spaima boier ului. seroaleNisciro"r. Dispregul vqievodului total. h'priji nul in zilerele.t.il. irui. da mulqi"..l rcllunle . .rio. cel caie-oasuprea gi-o "intr-u.nure maibocicao muiere Fii romf.in? ? "9..re. i.drr:rn._.. ce te asdel Alarmati de zvonuriinfrico$itoa re.tl .Iitffi. m-arvanout sl pre rnlne.Fermitatca tlpuqncanu. lui voinga de ficr d. cind m-agi..sirutimina]aiemeni cinelui..carc.acesra ia deopJrte Motoc si.c$por.

n. . Doa.t..incepuri Striga-"" gein cere. Scriitorul a intuit.rr'.Voievodul estecongtient forqamulgimii:..lntre6aqi de Ia agtePta a. bi'nuise . 'rnereu de mod de continu itate." la cruzime.t de adverbiali mod...fiindu-i trebuitor si-l uqur eze .ide ci sunr de si ura fali de multime.er..i..faptele. ."t"' Sintlqin Ur"q..:. de-agata ..locuqiune de astdzi..gi a infa$9.. toqi cei prezenqi .Jicilosul boter crzu Forqadezlinquitl a mulqimii ag itate careintru o clipeali il fecu by.i.rori in text)' de de 1.strlnintreiare. o de o de timp (repetat dati). de lui M"ofoccI nu va pieri de sabiasa.adverb timP. "u persona o cu multe capete"consemneazi trisiturd caract flstlcma . ceteqi a sei ntrebaunii pe ilqii ce si ceari.blestemur le ^M. Ea nuose clif. mulqimea jelu iegte povarablrurtlor. (repetat pari.mul it devineinspiimintitoalg.....de negaqie de adverb tirnP.adverb de adverb mod. predicativ..adverb mod.'nJUt.qiranii rlsculaqi(in romanul Rd....tli". menea a sfirEit. Venisefira si gtiepentru ce a venit 9i ce vrea.ul trimis de Lipugneanu ce vor' oarnenrr ructeri zareindirectd). .al.. Odatlrostit numeleacestui se ficurd un glas estedupmanullor comun gi-a tuncitoate glasurile stati ci acesta si acelslasstriga:.id rei acestei forqa distiuctivi... Subiectul al IIJea A.i.scoala).. pe rsonajulcolectiv in literaturi .Capullui Moqocvrem!' '' i'"i3r"i it.da. uluiqii.t.lriv haotlcala ulcomportamentulpersonajuluicolectiv caretrecegradat de la. "drr".surprinde conTportarnentul arma. agttaUe sale ci.norodului" (capiiolul l.*i.i'i.i civa'avea"neuoie ..'*ii"..ornir" J"lrorrric ul Motoc. o de aici .a.d. astdzi._In de se din Revenindu-gi uimire.nrrl i. dispreq neascunzinduli proeti.adverb mod.. capete..:.. ."duc.eturnle conboier.un qa pisplgitor".1.te adverb 'mkne* adverb ti mp (repetat dati).""" I).atcy-t.t" idrei acestei .adverb loc (repetat datd).iip.r.er.i..t.masecu gura ciscati. tof de poimhne.Prosrimea .adverb timP. iui" i . ii de ace a promises de . niciodatd de pl . de.f...Jii-"" . -. riu ..."Proqti..Incepu a se...'ig".

teami. cu operaliileei. de 1. mai . funcpie tr .str bucurde ziu ade..tactile. vezi : ' : 3.) (. o voi pierde. a supdra a bucura.didacticesteo metodi de acqiune participant activ.ifizic. . { "cl .propoziqie mr subordonati atributivi. 2. subiecrul III-lea. igi satisfanecongtientizdnd efortul intelectual 9.itemul2.cl iiua demiine aresI fietot b. o Jocuri senzoriale(viz'ual-nr otorii. sdfii om . a a setemevs.cit. Am discutat zoi proiecrur modernizarei cu Je oragurui.ttd'mr convinga iunere sare de intenqii. l. trebuie predicat verbal. si avind menireas i captezeatengia sl-gi dezvolte deprinderi si-i determinepe copii si-gi insugeas ci cunogtinge. 2. subiecrul II I-lea. sp iritul de observaqie de cooperare. Caraaeristicile jocului didaaic in tnodpdmhntulprirnar In inviqiminrul prirnar jocul didacdc capiti pondere aparte at$t datoriti parti.advcrbde modfdrd sintaaicd.-'*7 .limbajul.invafi jucinJocu l.) 2.e tntdire Persoana I Persoana II-a a Persoana III-a a I I 229 c. a tignd (tihnd) vs.Metodeeficiente tnsugire elementelor construclia comunicdrii de a de vezi al acestui subiect.asrizi"..rdvcrbde mod. persoana II-a. mai mari sausesimte instalarea e ori sesoliciti ef orturi intelectuale elevilor.II cir . Tesrul2.ador i. sirnulatl prin carecopilul. sI le ale si realizezeanalizagi sinte .itemul L Pentrurezolvarea :).propozigii subordonate subiective. avea a incr edere. Escaladarea Everestuluia fost o bucurie totali pe caream triit-o din plin. facrlheazl. 1.auditive). Ano .eiinigte. frirnintare.. lariti$lor de v irsti ale gcolarilor. memoria.si de cunoa stere.p redicat nominal. conferi atractivitate activitigii d e inviqare.(verbpredicativ) !.efortul psihomotor ln inviqdmintul primar se pot rcaliia mai multe tipuri de jqcuri. voinqa. numirul plural) a El ao. (verbpredicativ . gi aten{ia.subiect. v gi al dis ciplinei limba gi literatura romini.de exemplu. a pierdevs. mulqumi.Pentru al rezolvarea acestui subiect.niciun pretext nu-l indreptigea si . pi . vs. .d ar gi cunoagtere. OdatI ce sa oferit sd organizezeexcursia. relaxare.si datoriti specificuluiprocesului instruc. (pronume personal. Jocul didactic trebuie integrat organic in structura lecqiei. .irtsugirea Prin joc didactic se dezvolti g6ndii gi dezvol tareacapacitigiide comunicare.. Noul alessuccedi la pregedinqie 3. . Voi in text este verb auxiliar. este. A rdrnas incintat de frumusegea silbiticia peisajului gi monran. reglsi.. rdrnas a acasi. nevoie de joc.a spera. fdrd funcaie l' . un ei mari personalitiqipolitice. citit"scriir. Jocul didactic creeazd.pina:uz /vitz/pi" piit copiii trebuie si rec unoascianumite obiectesau aspecte naturii. (verbco pulativ) Fiind bolnav. Con ceptul cuniculwm de . rnotivaqia rnotivatia roie ioc. ri a congtientizadificultatea.cit vom staaici" . .Iocul didactic creeazd. sl dinamizezelecgia" ofere rela. agitaqie. spiritul critic gi autocritic (micar incipient).. de relaxare. 2..ln jocul didacticseformeazi t rislturi de caracter:stipinirea de ribdarespectulpenttu coechipiergi pentru adve r$ar. spiritul de competiqie.a cigtiga. sintacticd.su bstantiv propriu in cazul vocativ. ginaqia.rdverbdc mod. Forrnele pronurtelui d . in grijorare.propoziliesubordonati circurnstanqiali timp. gindurilemele sunrdegarre. Subiectulal IIIJea I 'l I '7. corectitudinea.se desfegoariori de monotoniei. Testul8. se eschiveze . B.

se t.insoqitede onomatopeecaracteristice.:i'o'" '' " .). ' 4. ca pregitire pentru a ctivitbgide cbmunicare orali h.Jocul cuoirttelor etc.Intr-un anu mit fnoment al lecgiei se ^priveasce pe i. o . Jocar d.Jocurid. si descrieaceleaspecte.eobserttaiea naturii. (numeral cardinalcu funcqiasintactici de su_ biect) Al cincileadin rindul din fagi a fosr un sportiv faimos.si forrnuleze'ptopozilii.denumeasci.e dezooharea oorbirii.a. . si spuni'irtsugiriale ace.Jocul silabelar.. poatecorttiriuacu joc de rhigl or obiecte. (numeral ordinal cu funcjia sintactici de subiectj . prin intermediul cirora se reilizeazl'ortoepia copiilor.r"arira !i si spuni ce aspecte naturii obser' tle cerecopiilor si .rr*. vi. .zafonetici.Jocul acesta . de exemplu: Jocul sunetelor. i:' careprin carese redau anu rniternigciri riunice ale unor fenomeneale naturii. ale unor animale. Au venit doi dintre concurengi.9i sctisi (compdneri descriptive9.

. gi confuz'Chiarif acuzide corupqie:.fix mr duc la tribunal"' qi pardcipangilor..FARFURI (izbucnind.. performanqele si de "r.r-' itrltiii"ro ti doisprezece eu. Esteevidente cepte operaqio.indicapiile mai areputeTotuqiFarfuridi i""I'r*irrr.i compuni iiina"ttnni s-o semneze: rolul gisi-l interpreteze rrror . pentru a anunqa la po. siruaqiei invilr rre..ririil"lrr..rrt. g}"i^ir. raa'J.r o.. C"nqinutul J. lzgo*ot...rorbitorului' Cnracterizdrea personaj nlni TacheFarfaridi ideileliber ain timpul discursului sI comenteze 9i reasi-l intrerupi pe caqavencu avocar.ill$]ra.t""r.l-' toti"""'" t ..."..a lntreb...rd.curilc:spune maimult." ...fri"i.l." ...tgr la alteintreceri gi-sifie cig tigitori.tru*fn a'...Prea curtdero..". trf..: ..--nioro.".de tipul : CineStir. aceasti in ii.ui/' t:x un s l FARFURIDI:Oiscilim:Maimulqimembriaipartidului"' :.seexerseazi deprinderea cotnunicare de orali. ob.creeze "$ i atmosfera/co"aigiit" . coruptgi utlclanulur rncult." pt'"t pe tredatorl"' "ce. incoerenla../silaba/ aratdacpiuni/insisiri noi" ! Farfuridi are o concepqrc care . in funcliede participare.?!!f^r^pundemairyele cijtigd!.i .. iU"rrao .il l I zz IJrindez.municarc.-' :: rent.."i ii p"re ami cului BrAnzovenescu '....t. roculul se de asndat.lrl. ln acesi dejoc suntanrrinai.itor-rr.ab$i.1*n...a.^.....rr .".i'ht e. partidulu i"..v'lttr deprinderilc co.t. gesriculaqia.i* incearc.p r ezenpik de chi dei ea Tir gu. primesc! si rr. prictcnulsir"r dc Ei o rrc tridarca. incultura lui Farfuridi si dezvolti v. afectivitatea.1. intrerup6ndu-se' r'rlclenla $i.-p^t::i1 Muzeului.i ..1 BRANZOvENESCU: Da..rT:"""j f " . ln care copru trebuie .l. o iscilesc! llT_ol/l! Timica.. subliniazi scenice Am nu puteliieEi.. de ^9i Incapacitatea a gindi. ori sI nu serevizuiasci. ! d-t ale onest d-m?Pe prost.r.rl sd . reu$e$te rosteasci realizatc.i . cu moTturile : DI .a.. or RE ter ul tn acpi e..Dupacumsepo. Ace. daci ne cunoaqte in slova la telegraf? tilto r.io.f.. )prind. cel puqin s-o gtirn9i mai muhecuaintecu silaba/silabere....tn rdspunzi!etc. 9i anume punctele. 1.]il.r"ieg .rr. ..(Foarte .rrr-u.....ilti" i 9i " i"gii "i.d1n qi vocealui Nae dffi.ere:)Daqi-mi Dwpdces-amai (in "pili"ig ?. etc.1..*1'. trebuies-o iscileqti:o dlm anonimi' ....iknonoi."rc' completeazi . ori si serevizuiasci.. cu strabuniinoqtri' cu Mihai c ompleieazi. ztgrct carte/a de g..Eu..... TESTU L deabiasernaiawde.nobild" ".ner.. oralecu inre bdri. voie' ireri .i..f.F."41. . e sre e*puse le aleacestuia.rr.... o.J. se a. avocaqi' de de meserie omonime (fitrit asefolosi acesre c:()' i".1en9iat. de p..ruperi..ut" proble'tta revizuirii Con. intrerupt de rumoarea9i de enervarea "'uno. ..Jocuri_ghicito ri..!!!. me mbru almaimultorcomirete comiqii..r.rragu.nale) careseimbogiqegre."rii^ iif"qir"ea celordoi politicieni . tip. inc*urajaqi particrl. otr'lul. imaginaq ia.i aplawze funl." *"ti.condigionati constientizarea dtdacuc este bea."......De si mai . sterge.o*.or.) df doui una. ctoioirkliri Tr abanache ! Terminindavoie .la zecef ix mi duc .-.e ci si s1-9iexpunl propriile idei politice' Epuill?J' :.pildi j.i $tefancel Mare: iubesctrd'dare.. cabularul in elevilor." inr.. r... te dit.ffidi.antonimie......o'ir-t*i. condwse ..r... Brinzovenescuvor si trimiti o scrisoare centru Farf uridi si P. J. 'iorlrr' rased'e t n nr:ry"riill."tt de la inirunirea electorali' "'""i Acestei9c11isefinalizeazi s tab-ilire"...fe."h"..claca ccr intcrcsclc Ijarfuridiaclmitc cit u.erneazdrolurile. carese arrr... tip .J.iriiirt)propozipia !.1.i -ir.'frrfuridi inecindu-se. rirg. ora' cwmi'nataa ul sacadelor a urntdrit iar seyergeSis4u loni't irr".i" eiincitura: ..Brk'nzottenescu. FARFURIDI: Punem pe altcinevas-o scrie"' t Jocuti didactice siionirnie. dar brauul .d"r .daqi-mi primesc!dar atrnci nimic... am il. p"ot -*.}:-li.de activitate trebuiesi.o1vi1qlto1.igii srirrru.l?dTldi.i skshituri grrpi.l-i'oce)'Iatir'dar opinia mea' ypyemd' Subiectul I ti! mai am d oui vorbede zis.a i cir curaiuls-o semneze..)Iascutegte-mi pe ..Recompense 9r irebuieseprimeasci fic.D^..hi-be dar dilemi Din esengiale. cred..va..desfigura jocuri. aciivizeazdgise se despri nd prin se prostr?.l.. I r .! BRANZOVENESCU: Aga da .Jrebuie saai curai' si-... Discursul esteincoe"* mai alesdin ce lebrullao Jit.. ll.oi"p. 23 n te .. oJocuri-concurs caredominanre interrelag ionarea in este tr^".Joturi tare" si nu are decrea1ir. urisc . ointecareconlinsnnetul.t . zis!..... urmi nu trebuiesi fie inhib aqi. n-am si-ntilnesc pe cineva..Girlri^9i cu auditoriului din mijlocul ciruia seaude .1". tipulp.

de d!ryc1, garayte.!.iat prin indicapii scenice regizorale ind.irctr gi a. ,r,ip arrechiverniseala_confraqilor,o parp. dr;;;;; R;;;r"i c;;;;;l;, __,_n:1t_:Tjll"t 1." Ei pnn tapte'atrtudini, relaqii celelalte cu !'.'Urli tirgul,d.omnule""' per sonaje, la opiniaalto, pirsonajedesprc cl, pe Ia te opoziqie toarta, dealti p"rt . t.q.hirea buzunar * prin limbaj9i nume. toastindin cinstea paharde eampanie, u n F"'i'iiai ffil;l;i;i;;;;til, 'iJ'^a di" gruparea guvernamenrali, prerendent de putigie. gticc,r esre la Er _--If: l1l: lui AgamiqlDandanache. 'neneazal-ta seco mpune ,,madam din Trahanache, dumneata prin prezen:areafaptelor, [Tipirescu], lT ttdYl gi caracterizarr^iriilr'rraa personajului " l.::"ili!: rra'nor ai noqri". Observindvizitelelui ZahariaTrahanache, a cianeiJoi;icapi salegiarelaliilorcualt epersonaje,colegide.p.artidgiadverl"l:'.comPl a poliiaiuluiGhigi Pristanda NaeCa gavencu, temede rddare.Incercirile gindirii sale' la platitudinea se dc-r Numele f'"'rf.,tidi suger.eazd limbajulgi numele limuri chestiunea TipitescugiTrahanach " ,nrirra.,J" *..u Brincu cu "c"r*ir. este n"-r de.piietenia Iordache ," t oreia ;r.,l personalitar." F"rfrrridi pusi in evidenqX 9i l,rl trimiti o depegi cenru. la lag, gt.rr, iiptit d. personalitate, incult' .., zovenescu, ."."'"jJi;t;;;;; Gl,r.

inolprtrit, Iordrche ur:li::.r.scu comprcrcaza personaritstea ruiFarftrridi, nua n ?i pr.eltrtrrturilc,gi numere BrinzovenerJ, 0..,"i,.,'u,r;;;i;;;;;;nomicr, sug ercazil rulltrtee intelectualr; face n. r-inr-iiot"xprcsra: ne rE ,,nuface o bri nzi... nici ee.nctcrizareapersonalului Zabaria Trabanach e zrhariaTrahanache, ,p rezidentul comiteturuipermanenr, comireruluielectrr rl, eornitetului $colar,'c-J mit:!,iir1i;#i'ui comitetesi comirii.., prc cum ireazfrutorulpepagina prezentari "t "tro, de ap"tronrj"ior,;{; r,p"r;Jiiu.irn,.,r.r; .,reisrt, ilriilT;tji:.:ii;.n'r, desiincet reacqii, cum in ara relevi siuverbal pu_ ticul ,,ai Personajuleste caracterizat direct,prinindicapii.sceniceregizorare: si he e mi$a t" gi ipi exorimi pd,reread"rpr. ,,Trahana_ corupqia-societi.gii, 4lacid. (calm, bla_ n)' clnd li vorbestetuirip;i"r.uil;;;;;r;r o1r.r,, ,,innuntot:,,"),o-bio s tdphnindu_5t tdignerea", ,,biruitdi" ,;;;;;;)i i)L"i)-;"d.iglare*, ,,si mai--ind ignat, pu_ : ,,Ai nticl rrbdare"' zic: Denrrumine si ui. .irr*" sr binuiascipe o ri Joiqica, pe amiul Flnicl toruna.... ^Eu' om cu care nu rriiescde ieri, de aLh lieri, rriiesc de opt ll' o jumltate de an dupi ce m-am irrr.rr"t doua oari..De opr ani triim impreuI cr f*gii, 9i niciun rninrtrr-;-.*rtr il;;ul" isra micar ar d.,cariu..,.. , {uledilrili ri:,ff:tl*,;fiI'i.?,Y'11' "'ui,,s.-r'.,*;r. scot "..",i{rnlici in i. i.i'itaiJ.;i;;'J-fl%",, H:?i;il,"i.T:l?'ft ^dJr. lui, fi prietenul giefan Ttpr;;; ir,r.r.rulperso'aiir :^?-no' determini in si prietenie,. convieg"ir. ofi;;i.'fi"*;, a. :!:,1f sa;vrzind aceasti. ::.i.'rt i.' ,,.fir."rci pare vrtrtea rf rrrTo.,11." ripiiescucetrizoe,o.or,riJ*i rui pr" rirg*l5, i" himbareabilitarea a,descop"ri de o poriie farsificati Naecaravencu. de iux.#g,r"''J1,:x3fi Depiimoral,Trahanach. .orrdr-.ri .o i'dtgrr"r" corupqia personajul societigii. f tec intrarea sceniprirr.rr*et*"i-.".r.g: in ce corupti soqietate!... ,,A! Nu ti e morat, maisuntpringip;;;;;;"i-i.,'i#r*;;iiJ"r*resul... nu Bine :cfiu'meudela f acurtai.rtitl;i.rilr,;;;;;*, vezi,t6"ndr,tinir, copt,serios dar irtl zice:<Tatig o, ;;. c.oryntie o ,or;.,"te f^repringi9;, "na" "",, " -o;;i;, fl, ve sI zici ci tnu le are! Auzi a_r, *iqJ;", " irrf"lrri"...-, Pnn caracterizare Aair^"-rr;, t^ 1lr;:,:.";;.-rramenrul, per_ trje, limbaiul,numele, pun i., euid"nqeirisirurile relafile cu celelalte se ;r,ai";j.rhiranrealepersopriereni.;r;; l;il; ." ripur". .,r, Trah"r,a"he .:I: ldmitind esteimoral, da, rdamnrcorupgia sociell11-in esre care sdrp^al yt;rji ;;lrt*. ii*i";.,r relevd inrura.: pronungigreEit numeroase c .rrrinte,',,soqi.rir.[, ,pri;6;;;.., ,,enreresul.., rrp'mareasaaparcacofonii, no nsensuri ,."., ti.uri ,ri.b"i.1 ,"i puginrici rdb_ e", ,,sIn-ampitte deJoigica.. . "r" cu Farfuridlii,nra"ro-oenescu, suspe care-r cteazd.pe Tipitescu ridare in fade rcr ,,nifilistului"decagavencu, .o''porid ," autorita.,ii I va"bo"fi "a,'or r.rt.azd: ,,ce sun_ 122 Noi votim pcnComitcrului pentru statuialui Traian,ai Comiquluiagricol9i eqct era' tru candidatulpe care-l Punepe tapet partidul intreg...pentru ci de la part idul intreg atirni binile qerii Eide la binele girii atirni binele nostru"'" ira hanache prezideazirintrunirea electorald9i cu greu pilste1ztr ordinea, amincu ti ndu-le ci,,Sunt cestiuni importante la ordinea zilii", adresindu-seasistenqei ap elative.orrr"r" meritelor lo'r: ,,stimabili! onorabili !", apoi ,,rwgdtor", .,,f oarte.afaf,ir' , ,1oorr, dulce" incearci si-l dererminepe Farfurid"iii.-gi inche iediscursul' La semnalulstabilit de Tipitescu gi dat de poliqaiulGhiqi Pristanda ,Trahanaceeace va deDandanache, numelecandidarului-surpiizl,Agamgr_nn9n cheanunq e tridare, Trahanachetiposteazl'vehement: clangabeiaia. Acuzatde Caqavenctr,de d in ribdare, siimabile! Mi scogi qiqini...Eu falsificator?Pe mine, ai puqindci "R pti, orn venerabil,s[ vie inir-o adunarepublici, si mr faci p" ;#rp;;.';r"bil, -

ine, mare) cine?(Cu energie:)Un plastografpatentat!" . falsiiicator.. cine'?'(ru moare alegerilor:,,D-ta ii Lui Agamiqi Dandanache vorbegtecu mindrie despresigur anqa la noi opoziqienu incape...suntem tari, stimabin-ai niciJ grijl, rnergemla sigur, o ,,unanimitaie si ai, stimabile"' 4lt1e... tari... fru o sa aimaioritaie , stimabile^"... incit grupareaguvernamentalis; aga gerilesunt bine organizateEi supravegheate, obqini victorie siguri. luiAgamiqi gantajullui ii cu naivitate,i esigur, sirnulari,Trahanache povestegte de amor a prefectului,amicul siu citre o Caqiu.rr., care apla'stografiat scrisoare accepti urlin Zoe. Torugi la matrifes taiia cinsteaalesului,condusi de Caqavencu, imparqialuluinostru prezident,Ttaha; 1" ;";;;i": .ln sdnitatla venerabilului9i sinitatea prietenului siu,,Finici, pre fectul. nache'. El insugi toasteazdin -Prenumele estealti *odaiit"te indirectdde caracterizare. N"-.t"p"rro"rj"lui accentuati de ticul verbal ,,ai Zahariasugire azi zahariseala,imbitrinirea, trisituri puqinticeribdare". Numele frahanache,pri n sonoritategi sens,subliniazi aceeaqi trlsituri. ului Agamigd'D andanache Carac terizareap ersonaj politicianului coAgamemnonDandanache, ,,vechiluptltor de la 4 8", este_tipul ceeace crepe Tipitescu de Trahanache, rupqienil, ramolit, incapab ilsi-l distinge eazdmereusituaqiipenibil-comice. ;i P.rrorrrjrrl esi. iorocteriz at direa, prin indicapii scenice regizorale ;i indirect opinia altor personajede spreel' personaje, prin fapte, atirudini, relagiicu celelalte prin limbaj gi num e. ' peltic gi sisiit", are ticuri verbale,.,,puicusoruAgamiqnDandanache,,vorbeg te 1",,r.t,rro*Ie", povestegi.irr"o"r.* cum erasi rimini firi colegiu,el care-s, iafirnu politice: ,,Cum iqi spui, si nu m-aleg,pu.ictmorule, merdza"' mari rn'as e lupla,lupri;i d;-i,;i da-i qi lupta"' 9i eu mi-nqeEu, familia-erii" d" la patr uzsopt... si acumasd iemii pe iinafaia. .. fdrd coledzi!.'. ;i cit p-aqi,neicuso rule, legl tocmai-.", nu m-aleg,,." . . a ironia Zoei Ei relateazdcum obqinutsus qinerea Dandinache nu inqelege 9a.ndi; un mi-nqeledzi, coledzi,ori ,,Gisegte-mi, daturii, folosind g".rajnl,""" gi Cagavencu: ea dau scrisoar la Rdzboiul..." ;:il'i nu-. Zavragii cauzaei ?nu... .11?::,'u, ?nu..... Itmrnte$te -i.'os de.,1n a{ $:;: calirarea poriticieni: ,,D-voastri, ,ali.a ,""tem cedgeni, lnule,sunrem onorabili... ;i;;;;i ffi sunrem Ivti "ui, stilpii prr..ii, proprietari, nbriiComitetului permanent,ComireruLi a i ;i;;;;r;i, ;ft#;r"tui ai scolar,

r crr Prrliticirrrr fl$xrrrcritc,,,irr tr: ^.,,,1,'ar, crt t'rtc prrticlclc, rurrr i rrrtl..irrrparlial...; ca ;;, Putc a adrrrirc.si 'u;;::t:l.l''il"''clt.' '::': :iit;.'.':l-'.:]tlttttt.scrisoarca spuncrri t at Z.ei: ,,ourrrr. pnrr., gi-i .on i;;;.; I zze nu din prima sccnl csteincultura.Pristanda A doua trisituri caresc dcsprindc sen sul'Limbajul tt.t-l Ptot nttqacorect,nu-i cunoagte illclcgc cuvintul ,,vampir", se personajului distingeprin incorectitudine' cu Mai in glumi, mai in-serios,Tip itescu verifici cinsteapoliqaiuluiin afacerea justifice hoqiapini ce prefectulil aducela ordine: l\..rt, incearci si-gi steagurile. apoi nu mi orbi de la obraz" . Ghiqi aplicl sfatul inqelept-alsoliej sale, ,,Gh"iqi... poliqai'..$i conu plin gindu-se ci misiuneade poligaiestegrea:,,Greamisiemisia de_ Tot vorba bietei nev este, mai Fmiie cu coanaJoiqica stausi-mi numeresteagurile... zice:,, Ghigi, Gfi ige,pupi-l in bot gi-i papi tot, ci situlul nu credela ;l flimind... " Zic: cura t! De-o pildi,-conul Finici: mogia mogie,foncgiafoncgie,coana.Joigica, (luhndu-S iseama)babachii". cu trai^neneaci, banii lui Trahanache... coanaJoiqica: dupi bu get mici". Dar eu, unde ? fameliemare, renumeragie Pristandaii rapofteazilui Tip itescu ce e a{lat spionindu-i adversariipolitici, exeii cuti ordinul abuiiv al p refectului: il aresteazipe Caqavencu, perchezigioneazl_casa Cind pentru a gisi s criso"r* ,,4- p,tt mina pe d. Caqavencu... "o-p.omiqltoare: beieqiide l-a umflaq striga cit putea: * Protestezin numele Constitu"- ! Asta e violaie de domiciliu t. 7ii:. Curat violare de domiciliu ! da umflaqi-l! ' qiei"r-rrfi, " M-am intor s cu birja acasi.lael, $i l-au umflat. L-am rurnat la hirdeul lui Petrache. soam destupat-urloaiele am am ciutat prin toate colqigoarele, ridicat dugumelele, M-a m intors la ,"obi, cripiturile zidului: pesteputinqi sI dau de scrisoare' bii, a m am nu poliqie,l-am scotocit prin buzunaie,Pestetot: nu e g_i e. I,-am ameninqa tcd" nu.spunedela conul dnice si-l chinuiesccaPe hoqii de cai". degeaba: po..ttr il de iat ,ru-"i gi numai coanii Joigichii.O caut ;i nu o gisesc;acaslnu-i, aici nu e..'" ordinelechiarincilcindu-le pe aleprefecZoeilconvinge pe Ghile ,l-i qii la """.nt. tine, daci qii la familia ta"..., formati din ,,unspremlui, cu ,,Dac i "rg.r-.itnl zecesuflete", vreasi-i cigtigebunivoingacerindu-i iertere;i motivi ndu-gi Lui Nae Caqavencu Nicule, poftiqi...(umilit) Eizl,tn,lipa.tmisiei: ,[...] cocoane fapteleprin obiigaqiile si.fim scrofulo;i la dato.riemisiei mele,care o rdond,(serios) dorr"qi,itt consid"eraqia si-qi fie - trebuie si-l ridici ? D-voa stri gtiqimai bine ca mine...agae poliqaiul:tati il ridici! n-ai ce-i face: e mi sie.De aia(foarterwgdtor)mi rog si pardonaqi".Din slugirnicie qi interesatsi obq ini bunivoingalui Capvencu, Prismndail asiam a guri ci citJqte gazetaluitotdeaun ca Evanchelia,cd,,altele eu in sufletul meu' dupl buget mici'."' $i chiar il ad i"r. d" ! ,r-"i ..li face: fameliemare,renumeraqie arunchndprirtiri furi;e de ad mirl: ,,Marepigicher! Strajnicprefectar fi dstal(I ese . miraqiecdtre Capaaencu) ' la Permanenr datorie,poligaiulestecel caredA semnalul9i conducediscretincizot : ii Lui la ierareade intrunirea electorald. Trahanache spune ,,ConeZahatio, d5. -i I ordinul lui conul Flnici.'. Trebuie si-l lucrlm pe onorabilul, pe d. Nae Ca gavencu; Sunt la uqi, cind oiiugi de trei ori, d-ta proclami candidatul9i iegi p e portiq;..' qi pe urmi-i treabamea..." ' pe. Pristandail minte pe Tipitescu pen tru a-l putea ad-u9e Calavencul.aZoe. e t..tt.l fapte,gtiind ci astfelarede cigt igat: ,,Am minsuporteconsecitrqje dispussi qit...nu-i adevirat ci-l cheami minig trii. $tiu ci o si mi ocirasci, o si mi bati ci a", om e ,'.,1[i;';;ii:i:TL$J:ttffi;;i., ,,E,;,,,pi,,un onesr.., asa cu,,, recunoasteci ar fi fost r tr: de pc Dil;:;"._1"."'p"nr*'.in.-j,..;ri. preferat c atavc' "gi I 'rlcg a' agrn,ige lrfrFteirnca a fcmeiipecare deatirea pi vremc ;"U "r..- Uld.:ilgrr,"*ii""r", urrtc cari, si te vezird,zbu. " gi-am si-ti cerierrar e ci ''rr' pe nr^efe.ritneicusorur, puicusorur pe Dan_ llllr'tlll ttlon.log, Tip itescu insu$i rraui ;;ffi#:.1:"fi-:J:1il.iil ,,"r,.,i. si asa r ;;n;i;:;i,p;;". rac pr",,;,

. eresre. repetd mereu esre ci amegit. 9i i[.p...rr" '." r.'... rin. ilil.m "dam t..maip._ll"-frinlos flAn..obi reacqiire -.**' .."-".agicati..r* .. r.illl...Ti"tff.....i' "t'i .. ra tlc circ ori partidur prezenr ori (adici .le1li. . ^ui'Jr_ .n..:r"iru" d.PRIsTANod i o" *'.ceniceregizoraregi ares indire : fapte."rt"" .#i" .tipurpoligaiurui .Tlllt.i.i-. :inT:*il... ordinere...'..ll::..iii:illtaiiffi:*?i:i?..."*."r cntw corp pi ncareeanu misel! IT TANDA: Curat TIPATESCU: Murdar! H .yui.*.r-"r" or. Jr'd"r..:*rviff :..r.:]'t"' a ".. de dar mai c" t. "prig" cer lipsitdemerire.. :tl ."rr. N. ". ele c_ rdJil....H.. r"..''iii*i:**i.i" r.rtil..... .... personajului ...i. Cdracterizdrea personajului Ghitd pristanda GhiqiPristanda este..."...l. esre p"rron.b.'".iiEJj. illil1. mairiu.servil ."'-: r "....r.rr_".ir. ljifi:#ra.) executidocil ordiner.h.rJ^E i.IH.r. .f.-1'il1*iichc gi Zocc .."*#..il. Iimbaj.i" rni".ii".".i pre_ If i'"ir" afosrca_racterd" ou J.. Ghiqipristandaapare. maispreugi.: _. .onr Finicd. rfrJp..r.".ii..".or.aor..ul n..scr. Personajul caracterizat este direct prini ndicapiire s.-".. *[]ri]ff comice : su :'1*e poporuluia.lilj?i*:ff_ lieclccjir caqavencu"...ffi:sr..ff ol. exacr cum .ru"..trc..il... ....-o. ij...rr caraveni:Ti:H:{ffi il:H.n'". carc pisrreazd'l'i-." atit de ramotit .: "ai ""1r. torald' bazatd'pe luptd gantaj..."]"]]' "::i":: irp^rEi &1 ffi l?"eat a gisangele an cteeazd situagii PRISTANDA : Curat murdar !..'."ra"* i" iip"ir'Jr*.o..J. Ag amiti..i obosit ciritori e.h.*kT:^?LI.""ie.. sti in Ia rior. ilI..r.lf re i. p.adtudi"i.t# i.ri.i:ryrylii#'.*"i.scrofuros datorie.."u"pe provoaci apariqia in regedinq" care rui o a" i"i.r"l"gii ct si mai .s1... mai cer [:-.ru rezcmar sa bie. i'r..r'.j..""..1""i.'r. R et d a h^ s nri ^1.J". iffi-it.'.

'd. .. ce-^uspus B..."te rinipal d in romanril Ion de Liviu Rebreanuare un destintragtc.o-.usdvizitezeMuzeul Mir ii t". lipsise predicat verbal. ..1 3. Pii.. rului.': il.j:l'jjJ]]: coani "'i'. nu explica predicat verbal.ai.renu-eragi. apteciza.predicat verbal.r enu pot ar)ea_ perfe. A dcvcnit rnemorabil limbajulp.. i"s ca roarcpcrsona'iele comedia d. a avea. md bati.c ilegirurile lui de rudenie.. rcplica Ghiq"a reia lui care fir.oz. tragic etc' pil...Ia care accs ta [irreurrcliscurs care in eiogi riri. cu gi de vecheintimita te ii dideau dr"prrl.1 tife !... progrcsului. cacofonii-g... p?""""qii gresire."Ir".si cenzure ze. feminin care-ilipsise.cqiil.pdreau _ scandaloasepredicat nominal..serneneA' a*oce' eficace' comportdrt' Ne re voltau tsernenea Si in acestsezonse poartd culoarearoz' in iurnaleleTV se prezin tS'intimpliri utroce' elevilor' in .r {. Otilia.preocupare'ptecauqii.rtt i.scro...r la personajului..-"irii.predicatverbal.. I ..'-oi.a.in d.r str relenrcu? Nu c stlpinul rncu.a limpezi.wnic. s ubiectivi' am invigat p-ropoziqia f i.e'-"c"ry"rconstitugionMuzicalMuzica al! ". . oral.sugereazi . princi. oriiind gata Iagi. Purta (sentimente 2.. f uloq...ia".r""ii unei colegede-alemele obignuia. l.Nu e m ai-'r.u. 14 paisprezece. respingitor. un pairr.j.purtdrileei care_ lips'ise.-. ntt eraantipat ic predicat nominal.tii. l.i-l explicabine.t.q" r.prure rnreresc. i lipsise" . ardtainteres.rrol".FI Picsa irrchcic se cu. . grade. dddeau drepal .pr edieat nominal."g"L.. Examenuloral estestresant' Orice om esteunic in felul siu' ! neinqelegere VeSnicd Mi se pirea o sculpturi2 erfectd'.# prt rl'd" ..Iutt.a (se) hrini. ln tcxt. griji' bunivoinqi.ct" d-u. clarifica."'"i*ii"nal giavantajcle ^Lebi"et^iit ii..oricit de indeparrate.\ Concirtul de ieri a fost o incintare' (atribut adverbial) C .e carenu p explica bine.J. sdcenzureze predicat verbal..ri"r'oij.. exprimat prin expresie verbali. .oa*ri.l.J.r. .jectiveinrtariabile: a."r. interes.. s pecula predicai verbal.aesnic. pentru "')' a a nutri: a (se) alimenta. nutreau.ri.. deptc olllsnlc'tronsensuri.i.d de caracre fap tut cr accsta categoria slujbagilor lYpqi EJr"r..ir irrculji.predicat se nominaj.utui.. exprimat prin loc uqiune verbali. " ctr$runsprczecc sufletc L-a rrr ? .. 5018... 'a biI' -"-ori" Subiectul al IIJea A."tutdiscur. ... rizare.rr" memo_ Muheii'tr.in ilic. manifestagia La organi EetA ci'srcaalcsului.J..-"iriJii'ui a poliqaiului.qaisprezece. ? copiii cini le-ai .rrnr'eficace formareacomPetenlelor ir.. replicile .cinci mii oPtsPr zece' .. pdreaciudat. (at ribut verbal) r ! ..oreplicir.. mrl 11069... "". .. pdrea. orr*rrio. si-"qi tred. ghicise predicat v erbal..nimni. cl cstcpronumcpersonal. care-i propozitii subordonate atributive Subiectulal IIIlea . iil"Ji!.. Nu-qiixprimase gindul complet/intreg' 4. mai curiosera ..cste ""ro-ri ir.. predicar verbal. scirb o s ' il.. se.".. -1. Mog Criciun aducedaruri copiilor cuminqi' 2. il e.iddr'illifi.rurp"rarfi -".i" citirorilor/spectarorlor. dezagreab neplicut.. 16 . iu Agimigd Darrda'alh".:#.r.a. 1.predicat nomin al... ad..ro..b reprezinta alti'moialiti'r.1. ai.i" . l... nu eraw scandaliiapi predicat nominal. rr..rr. 3.predicat verb al. fr.: itr-"ia. .Ll r.rt rezultatulconcursului (interjecaie) Ul. adjeaiae ca.. anterioare " p. absenr 1... 2. exprimat prin locuqiune verbali.. ("purtirilc el") 4. arezolva' a a e xplica:* le-rrri.ei. lasrsi[rrrii dar ecdrasc{. antipati c. cornplei.fii. i darorie".rn.r..pe carenu .._ inexplicabil Si-l l'*m trirttisla caivcrzi pc ptrrcqi. Sn-mi scrii daci vei veni la c oncert' Negre' l.a demonstra' soluqiona.eriapirii . aaea sentiment -.prudenqi.unsPrezec e galzecl noua' tl r.vine .. Avea plicerea de a citi.acest sentimenr.de cornParu[ie:anterior/posterior. .-"''r^v'rw trl._t_" :Iit' vigilenql' atenlrcicurloz ltate.tn chntat.

strategii d. v ezi Tesrul 15.orald $ scrisd 7.""olu^r"i i""ruri .subiectulal IIIJea.e formare d cornpetenlelord. itemul 1 Pentru .ecornunicare *bi".i.

.liogiru..l l*::.:::.. Apostol Naratorul este omnisc. gi convingerea ci cehul Svob .dezert ema rdzboiurui (primur rea romnn ci.wrea .""' r.ol1"d. at rprff.t y.r:ff -n*po.ot. arm oas Conccprulro?nltn vezi p.iii.i -.. Din rana pimintului groparii zvirleat lut galbJn..Rebreanu aliz'eazrgi primulromana" re_ pdd. ci prirr armosreri ilil'. prezintit?n romanur carztarur. spinzu_ .i"q"p'"ri.. de dataaceasta constiintape deplin impdcatd.p* incepe. a 6st spinzurar p_enrru ir. primurui t irnpul Rizboi rtrr"Jl"i." Citatul am pe reprezintl.i. _ Lrcator arromanuruirom-inesc modernobiectiv.lii7{.Hffii.ili.!#7".. .'.l#'"..i. ..ei"1... si lon..i Desi "p"r" acesra.::"'.prinIo n (rg2o). 2. sdrreacidin . lrir."r.rgi ro.ii"'ff :ffr.ifi.e zer. itcrnur 2 pen rc?. ar carese g{tegte spinzurarea c"hului Svou"i".. "o-...-i-.J i'.absolut deplin.il...ipa.".se din seazidestadiul 1.aflatd n eas rab a" nearop n.ri".c1-inceput rizei ar rin.oir"rr-ut pddurea 9i spknzura_ ruor ercmai murtesurred"Inspir "g.r3'. d'esprecirui ^iii ca a i".r+il.""Juo cerulcenusiude toamnicaun cropoturiasde sticri aburiti..qi ajutaqidc un qiran cu faqapiroasi gi rogie.Euinsumi." r..if.-.i L*.. r..1.npa. /u!aelalitdpi stintulare a tle credtinitdlii elcuikr [rentru rez..:H:)rrr_rea. . cu i" ffir"*gi. iremur.#i".e ?ntr-un roman cu aseminitoare: :J::".rl.... ncgricios.rut devedere confricturur...i"iJ *'.....rpicg. zent. inrere_ pregitirii giirrcearci ird.... .. i"ikn .:. ..1po.ilX.i "-i.rr vorbegte.""T:f::jj.:l::.t""* uritii-spanzuririi.1:""': '. o." satur. autorur a triit_o fratere Emil siu. "r"me -e.. r.ii.."r. l ipicios.lfrffl"i..dupi f iecare lovituri de tArnicop." seschiqea_ "*p. degisunt o fire ex cesivde qoviitoare..compretatprin . nareazi.rat.l p r'."i.:.'jili#l .scuipindu-qidesin palmegi hiciind a osteneali."rlri :i::::.11y i.-.t" irrira*-lragur cu gulsprecimpia neagri. sosit cu puqin inainteaexecutiei.i...'..o TESTUL 24 Subiectul I I la!1rea sphnzuragilor de Liviu Rebreanu Rizboi Mondiar) esrererevati nu prin scenede lupti.:o..." irr.".".urag. :oarea noui gi sfid itoare.obiectiv .i::.i ii. .'Ti.tragi cur de un prutonier 9i .". i:'.o.iru"aiilp."e_ll..r. iri".congtiinga datoriei..":..doi soldaqibitrini sipau groapa.n.li.or romanul (1922). o dutocardcterizaredin care se desprinde o trisitu ri definitorie pentru personaj..#ffi :i:i."rrr. excisd.r#'"f :.#i.' ?*i{"*tar III_rea.'L'.u1.i].rigie jl"'#.. supravegheaqi un de 233 caporalscund.f."rror Boroga.-." Cipitanului Klapka.o rru Ivarca rui:ff.fi scena spanzu ririi ester.r'.."r.i..inicia gtrearrguiui.s#. $rrean_ -rrgi".:{J"ililliiffi:.... i-pr"r.r r..ordrgii sapigroapa pregitel.72.ai' ia4r.r.'*m*1k. arboriarimii.qf *i:JkT::#i'J'i{i!. nu avea responsabiliiili. sp'nzuri_ infipti.Bologa ii spune cu mindrie cI a ficut parte din Curtea Marqiali: .ri...."iilffiT.* vlzindo fotosrafieo_ped"r. sphnz."p.i!..rrr.-1 r..

$i eu carecredeam rizboiul e un ucigitor de energi i!"ci il jignegtegi-l face si roseasci.Bo logase cutremuri iar.Incearci si evite mutagi lui rea sa pe frontul transilvinean unde ar ajunge si lupte-cu armata romini. cici in vreme ce inEira criii mele gi hirtia ii tremura intre degete.oiascd justegea de "condamnirii gi a convingerilor sale: . printr-o fapti eroici: distrugereareflectorului rusesc. cg intuneric.odatrebuia condamsa nat la moarte. Autorul noteazd" stirile. comportamentul lui Apostol in siu aqiile-limiti createde rizboi. $opti cu teami: . declangat de fizboi gi de zbatereapersonaju lui intre simsul datoriei de ofiger in armata austro-ungari qi sentirnentul apar tenenpei napionalela oastearomdni (conflict napional 9ipolitic). discuqiade la popoti gi ve steaci frontul se va mura in Ardeal intensifici nelinigtea incertitudinea Bologa .igi auzeabegile inimii ca nigte ciocanegi casca stringea qeasta . Rizboiul m-a smuls din mijlocul cirqi lor.. invipiiati. care parci pitrundea pini in lumea cealalti. Glasul lui gerpuica un sc incet de bolnav gi se stinsein oftirile vintului..intrerupse locotenentul cu mindrie.Ce i ntuneric.$i eu sunr ofigerde r ezewd.i cind i-ar fi fost mult prea s trimti si indeii ca sati cu sila.seficu roq u de luare-arninte gi privirea i se lipise pe faqacondamnatului. de la Universirare. li cere generalului Karg permisiuneasi rimind pe frontul rusesc. O mirare neinqeleasi clocoteain creieri.." Prin tebnica acumuldrii se su rprinde drama conflictului interior. Dupi execuqia cehului. la incepur.Fiind I H . iar in ochii lui rotunzi se aprinseo strilucire mindri.ochii omului osinin dit parci il fascinaserlcu privirea lor disprequit oare moarte .. s-a lisat pe pimint..dar nu reugegre si-l convingn. privirea il aceasta infricogi gi il indriti. Un frig dureros ii cutremura inima.. unde aproapepierdusemcontacrul cu viaqareali. Desfdsurarea ac piuniiurmiregte evoluqiaconflictului interior. Pe Bologa. Apostol este atit de impres ionatde atitudineacondamnatului (iar privirea acestuiail va urmiri obsesiv).i infrumusegadde de o dragoste uriagi". Doamne. Dar m-am dezmeticir repedegi mi-am dat seama numai rizboiul e adeviratul generaror energi i!" ci de Replicalui Klapka-...Apostol Bologa esteconvins ci rizboiul estegen eratorde energii gi continui si se prezinte cipitanului: .lui Bologa in t impul execuqieigi apoi manifesdrile crizei de congtiinqi a acestuia:. inc dt tncepesd se tnd.obrajii sublocot enentuluide sub streangse umpluri de viaqi. Mai pe urmi sim li limpede ci flacira din ochii condamnatuluii seprelingea inimi ca o imputaredu reroasi..

. nimeni nu-i mai poatereda echilibrul.d"'Ap.. .Ju ridicind ochii in sus...ir la ir.ucoleg.fiica gr...iar cind a inceput privilirea.i.... $i a. f"r"ir.aqia inrposibillr enreil aduccrizboiul.....l]rrrlP eviti situ.." Totugi ajungela concluzi a ci .rng.." . Se in li aprinsese suflct lumina increderii.. .rolrrrrt"..rexecugiei.dar nu."ri.sei"d... r'urLratur' sv .Amirrtireal. strirucinJ.aica Ilona....Viaqa un povirnig cu un capi t in cer gi cu celilalt in neant.. parcl viaqas-ar cilluzi cu vorbe.d.lir.".l..estecondamnatla spinzurar e .r""r. i.. Cruccainsi crucecu evlavie. sim qul cu ir ..agort..se in [.'-.r'l nrcdaria'dc i.rt . p arcdarfi statin fata.. peruluiVidor la carestein gazde.... comire "*.congtiinqa toarenizuingele srridaniil.d. pe ntru ci aceasta vorbiseungureiir(...t"il gi igi : . cirili disperateale lui Klapka de a-l salva.i. ... cind rrebuiasi rimdni p"rrrrn Aproapeincongtient.. teprarea estesfigiat de stiri momentesufletul slu de a sesfirqi totul mai repede.r.'. inrr_op"... f.Iubireatriiegte ve.a"gi sp6nzurar nenumirar e de ori.si cum a'.i.nic.'ier""r romini ac uzati de spionaj tridare.."pt" cumpini inrre iumeadinliuntru qi ce. o imagine terifianti-car"J 'o"...r tusrro-ungariii ucidepe romdni.Ccrul erancgru ca gi pimintul.din exces zer.onq..".. Irstt.p'.-.rrrr' ci Bologaesre tip rovli un tor.. de deci.iiu-i"" albepe carco.r. vrea ilJ.hi"utorr. il ..e dezerta. gi seintoarce satul in ocolind pidureadespinzuragi. renitrPcntru un..._..'...."rr)r"L o...$i in aceste gi ginduri contradictorii.i.. ii )gua...i rgaea'cl ca p rivircalui svoboda ..rir..-bili dacnn_are u.r]i.i. i.rteze: . .. Omul trebuie si faci imensesfo4eri si steain p icioare. ia a r s[-i spuni ceva Ilonei..i clipr igi aminticu o precizi! .in lumini i seciiea .r. rit iceqte gi La judecati. caresi gievegnic dr.irorri.. : i.."'a. penrru a-i demonstra Marreici. . rrirr *clirreaori... il .piligieEu.iar impicareaii aratdcalea.""J. a.. o de ".f"J"-"Jffi. (AposrolajunsesJpe fronr ca.li"ga# #..... d..-pri. rnonrentu l careigi recapitiincrederea in in sin!: ..fi . "t"qa'a.". lmpreuni cu consrararea amard viaqa ci omului .j".stor J.rsificu ".gtie . fiind la coroanad. vedemulqis pinzuraqi.. i"ei"gr.1"'tr'r' culminant coffiauluiinterioril al reprezinti numirea Bolog a curlui in tea Margiald urmasr judece care 9i. misiede convalescengi.ro. nu gtiedecea ve* dar !r:. s-aamesre_ cat.in i un iadcu limbi de foc.Prin iubire cunogt .'r. e .J'il.iJ rrargirra rugiciunea cirre Dumnezeu...rie pdnd adirr in cul congtiingei: suflet sezuarco'lea . in a9cind neribdarea unei salviri miraculoase. lui Dumnezeu in ziua judecigii J...o'o"rea faci parte ci sd din c. biscricd.....r"*obiliza t.. triies..rJ$ir..d..i fii'rl cil ln suflct.obrZa". de pre.rg ci nu lupti crr rect.r".il. ..[."r"r cu care armar."1.".. amarrdou i ir. palmele sim_ aspri a funiei... personajuru i *rr. a gi da toriei'Disprequl care privis. mai ctr r6ndseva p unede-acurmez4.r'iqii.ilil.orrr. _omf ceo proresrare nesfirgiri.tecind speranga exec ugiei..ra.idi..liltorului .rr.i"a. J1i -"*'t""r" sufletul.o crizemistili. esre cu rajos)' Reintors iatul ru*"...". sr. a cum "daci e destul+...ajunsor' putcrnic'rupe logodnacu'Mart" iio-g. fire inceput gi firi sfirqit.> deodati zise ...." epucat greangul incercindu-l -f"e derezistent..rrr" i sepreficu leaatingerea in sufletihtr_unsimrimdntderusine pirerederiu atit de.u[ cind . pcnrr rr in frprn sneroici prim-cate I Punctul "o"i.. ?lobscdcaz. dar...rr p.r-.'8.err-" era sigurci.i..pilmui..-ror cd gi aqade neputin_ cioase firn rost ca gi zvircoliril... ir c6t fost de trufag a avut. cum a voratcond^amna rea cehului... p " il fostul si..-"i T'otugi destinul -a"iuir"r...r_se se zbuciumiintre nevoia a fi bun rom6n-gi. fapte contradictori i.. nit . tul Boteanu. i"r_. zidirnicegte prin mirturia sa inceresti prins de locotene ntulVarga... pita..ii r-isiri .". r""i 9i rdmeii n rpidea din ce in ce suiletul.J d...rrr"pe carea avut_o irl eopil{rie.. cnpi ochiilui svoboda.. isc si strilucirea p.r. M-a m amigit cu vorbe. o harr.in..-trecind printr-o padure...r ltTiff:Id' ln drumulspregeneralur Karg.o.per*".u" f.. Farva. gi seoferi si_ l cbnducipe porecile munterui...il. .

Poateca o speranqide izbivire.Numelei sepirea striin gi seintrebi aProaPe . servi lroapa supirat: ...t-ele siu: . citegte"sentinla caren-o aude.scriitorul manifesti o imaginagie coboritoare pinl in datele elementareale fiinqe cugimea inqelegeriipsihologicJ inci in liteo'vig6are gi o t"*iitticie a puterii construc tivenecunoscute omenegri." i r.ttto"qte cite cevac unoscut.rttorgG pe Klapka. analizd ascapabili si cuprindi vasteansambluri.abiaigi migci picioarele. gtieunde lingi spinzuritoare.te cu capul de ftreang." cJ t.i te inalqipinn la ceruri. in spre'strilucirea-cereasci. Avuses emmulqi povestitori pini . audeplinsul disperatal lui Klapk a carese bitea cu pumnii in piept. Tudor Vianu il apreci aastop"t" d..vdzupimnntul desc his o rani uriti. Oare . audeo pini atunci. Apostol.".vede alt medic decit Meyer.Apostol iqi potrivi singur ttreansul cu ochii insetati de lumina risiritulu i. o scoate qi o atntt.trupulatirnind ca o povari." (deznoddrni. vestind risiritul soar elui. il r. avind senzagiaieesteo piele de garpe. se temeaci nu va voce care-i spune sI se urce pe scaun ulneobservat gi puteamigcaiicioarele. cinesi fie Aposto l Bologa? pe in timp ..."..ti. neribditoare.. . L^ur" rr^pi scautrse love.-o fel: ..Aiuttci Apostol fu impresurat de un val de iubire izvoritl" parci din rirunchii piminrului. t. nu recunoatreglasulpreotului.esteajutat de prenu otul Boteanupe care-lqinede brag ii nivllesc in minte ginduri absurde.ipe Dumnezeu . gilbuie". sufletul robului tlu Apost ol. Pimintul i se smulsede sub picioaie. atunci.. dar nu inci un romancier rau)ranoastri. se pomeneqte obpriveqtelinigtit mulgimea.'" ' lncearci si-i scriemamei saleo scr isoare.. unei psihologiceconferi romanului caracteristicile Amplele descri eri9i invesrigaqii psihologicd.Drept in faqi luceatainic luceafirul. Ridici o-hii spte cerul gintuit cu puginesteleintirziate.primi in literatura romini.leria i se lasi pe ochi.. il DrumuL spre locul execuq iei parcurgeaproapeincongtient. un feristriu ur iag cu dingi tociqi. apoi pe groparul Vidor cu obrajii scildagiin la crimi. apoi cogciugul... vreml ce in urechi i se stingeaglasulpreorului. Apostol'.ntul). Doamne. iEi simgi. cruca i . intii-rphtor.p..e in groapl. Pr ivirile insl ii zburau.din cind in cind observi.:Pri*"qt". dar se simte luat in braqe sirutat pe obra ji de citre Vidor. o atin ge merg.dar tot amini. Cresp" tele munqilor se desenau c.

" rrorio aievirul.rr*.vezi Tesml 7. intens:puternic. doudzeci subiccr. un Numai intr-o situaqie limitn i . acestui Pentru rezol varea 3. itemul 1... la TV. a.ac rui Zora.rrrr car c.propozigie subordonai. p..cca '.subiect.el nu deveni ce eace-gidorise atit de mult. Degi talentat. l.in filmelede d e p. .propoziqiesubordonati predicativi.rrtr. 2. cu doi . acelui rnomenr". re gentnw ceea deveni. la Aveamorodre crimele ... -'propori in jie subordo nati atributivi. cht doi ... l. Vizuse cu propriii oc hi turismului. rulantd. cdldtoare .ea urrrrl din lucrAtorii "o"r*.. reflectare. itemul 3. de gAndu-se lenf') A-ccst copil este in gindire. Pentru rezolvareaacestui . p...6ii.1rrnoi. rui gi Tchtoigit)osroievski...compleme ntcircumstanqial ce-.la sfirgitulp.regti. "ir.ylpri..roqile plugului foi de hirtie/.ar. in Dintr-o eroare . c. al accra i-sepcrrrivc$re Balz. Discursul releaa om cultivatgi inqelepr. adjective calificative nu por avea care grade compararie: de intens. itemul 3. fusese respins selectie.fi. ruirhom* M.. locali trebuie sl-gi aduci contribuqiala dezvoltarea 3.lent arefuncqia sint actici complement de circumstangialmod. ca B. Finalitdpile tnvdpdmkntulwiprimar subiect.frlrqiu.r din ruirrga generali a realizasdlul mai dc majoral culrurii n.subiectulal III-lea."r. proiecpie oglindire. . .r "r*. (Tudorii^iu. din jurul tiu. . deti tdlentat .Ui""r r' d.".v iolent." p. de .vezi Testul 11. Pentru rezolvarea 2.propoziqie subordonari circumsrangiali scop(fin aln). 3.complementdirect.cindgiranulcu o $osea asfartatd/ jurur gdr..pe.. 1..(numepredicativ) lent Mersullent rc facesdobservi lucrurilein... Nu fi duplicitar in situaqia faqi ! din cum se creeazd sticli frumusegidesivirgite..r. strilucitor.viu...i Mondial. 2."nu romanur mlnererc engrena circuitul in mondial g"nurui . a treia . subiecul al III -lea.si le gim.... 4. b. Propoziqiile incidente textulliter ar:..i nirfi.subt eran ele ctro itice e.pini iessrelele" propozigie subordonata circumstanqiah timp.rr.una .propoziqie " subordonarr circ rimstangiali consecurivi.nume predicativ. Subiectul al IIJea A.ffii.si maivedem".iifiil" l. s ase. : C. de 4.ci i sevid broboanele sudoare de scur gindu-s lentintre lujerii iegiqi e/ dirr brazdc' .R.c.complementindirect. din pirulrcelorfaptc. se cd ' Sedovedise indolent orice{Ftcea... 1...i in parbrizurabu rit / al cerului". al optulea. tare. . . . de 1.i doriseatkt de muh .vezi Testul 3.r"d. rir'p.rir.complementcircumstanqial mod. e. aprins.dc crcaqie izvordte.ri. [. Dezaaantaje ale wnei metode tradipionale de etta luare subiect.i7f ..2B). subiectulal III-lea.'r Ei. Iegise curindlapensie. Administr agia Subiectulal III-lea l. B.i. E pi.ve dea eraprost_crescur.1961.. Tebniciale muncii cwcartea acestuisubiect. (atributacl jcctival) 2.. regentnu derteni' concesiv.scur..(.zicee1.atribut adjectival.Tdnirul erainsole_nt. de Voi petrece revelionulintr-o pensiunemonta nd..spune din qiranul.strident.la renrulnroclcrn cuvinturui.i-rr" "giJiJ. de d. ln text.

1?8o. G. EdituV. limbii romhne. I-I! Editura Aca demieiRomnne. Ion.1956' . I-I I.1979. Editura AcademieiRom6ne. Editura Didacdci gi Pedagogi ci' BuCristea..2001. Definirea obiectiveloredwcapionale ra Didactici gi Pedagogici. 2005.1998.Dicpionard. Ghid de'eaaluare.Editu ra Didactici gi Pedagogici. 2000.1991. Gramaticalimbii romhne. Istoria literaturii romine de la origini pi.Bucuregti.Sorin.Dicpionar de termenipedagogici. Bucuregti. t.1985.t.Bucuregti.!.Editura Dacia. . 1995' (trad. Ediromanwlromi. Dicpionarde antonime.Bucuregti. Cllinescu.R'.Buc urefti.EdittraDidactici gi Pedagogici. Cnrricwlwm.Bucuregti.Bucurqti. Editura AcademieiR.nd in prezen t. Florin.Tnstinttul Lingvistici .. Hristea.I. Cerghit. paronime.i. Metodedi tnvdpdmil ri.Bucuregti. Bucuregti. a Nicolae. tu ra Eminescu. II.vol.Dicgionarde omonirne.ntul Programegcola re 1998.Bucuregti. Gramaticapentru to. Eseudespre Manolescu. Pedagogici. Landsheere.2005. Ionescu. Editura AcademieiReneologisme. Limba romknd contempo rand.S. curegri. Dic yionard.Napional. IvmC-SNEE.Dicpionarulexplicitio allimbiiromh. Gheorghe Felec an.ne. Editura H umanitas.e Felecan.1978' publicii Socialiste .Dic1ionard.Iorgu Editura lJnivers Enciclopedic.nd. Maneca . de '*.Bucuregti.2 000' Editura Vox. Landsheere. Marin. . Editura FundaqiilorRegale. 3ir. . Cotianu. DicSionarwlortografic. pentra tnrtdydmi. Bucureqti. Bucuregti. Cluj.1997. i.Bucuregti.Constant. Radu. Didaaica m odernd.. vo l. r).ti. Editura Vox.e Rominia.nesc.vol. primar. Bucureqti. fordan".\. Nicolae. Ion.Pedagogie Crisrea.). or toepicti morfologic al lirnbii romkne.Editu.1984. Gramabica Mioara.Theodor (coordonato Sintezede limba romi.edigia II-a. Marcu.. Enciclope dic. III. Bucuregti.Editura lJnivers Bucure.1998' .r4rool*lNor.etermeni literari. .L.^Didactici gi Pedagogici.197 6.Bucuregti. 1998. ll Bibliografie l.Editura Vox. G.Miron.1941. Editura Didact ici 9i edwcayiei generald rnanagernentwl Sorin. 2002. 2004. Nicolae.

trdor.Scriitori romkni de azi. I-II. Bu-uresti.2006.Dicyionarwl sinoninte limbii romhne.u 1-4/ 1997. 2003. Vianu.1980.1978.Ion. Arta prozatorilor romhni. Vianu. 2002. Florica. Editura Humaniras Educaqional. Parfene. Bucuresri.J wrnal. tt.. Stoica.Editura Didactici gi Pedagogici.Gbid pentrw profesorl. Editura Tineretului. I. Popeagi.Editura pentru Literaturi.19()(. Bucuiegri. E'ualuareacwr entd5i examenele. Bucuresti.Ped. Editur.r ProGnosis. uizai Seche .Studii .primar. Bucuresti.1965. Bucureg 1961 ti.luviqimi nrulprirrr.cokr.Bucureqti. Editur a pentru Literaturi.Editura Ac... Tudor.consrantin. vol .Adrian (coordonator).Lecpiide e'ualuare interclisciltlinard. T.d"gogi. Stoi ca.agogie. Timigoara. Radu. Eugen. . I-II.19g2.Adrian. Simion. Florica. vol . Editura CarreaRomineasci.EPL. comp ozipiilein yoald.240 Mitu. Ediqieingrijiti gi introduceredc Geo $erban.irr rcvisra.. Evalwarea progresului. Metod.ica pre ddrii-tnadpdrii integratea limbii si literatwrii romirrr ttt inv cigdm ul hnt Ed itura Humanitai Educagiona!Bucuresti.i p. 2000. Edirura Didactici. T Seche. Eoalwarea procesul in didactic. Scriitori modern i. lJu cureqri. curesti.i tnsemndricritice.Editura Discipol.1994. Negoiqescu. Mitu. Desprestil Siartd literard. ediqie ingrijiti gi pre faqi de Marin Bucur. De la teorie Ia practi cd.Vas ile. Editura Mirron.r de al demiei Republici i Socialiste Rominia. Vianu. Bucurcqt r.e. . Mircea. Tudor.1966. B ucuresti.

deob!inereagrade[ordidacticesau pentru examenulde definitiva t.'. cu adaptate ln conforr"nitate cerinlele Diclionarufui o rtoepicsi morfological limbii rom6ne.=''.. '' ::' . . "' "." . limbii romine.abso ven!i or. . ortografic.deoarrece iterare.' suslineriiconcursulu ipenttu octl'parea '.5i ale Gramaticii prezenta Ce 2005) foafte multeelemente metodicS. specializarea coiegiilor profilvocaf cu pregS tesc vederea in institutor/invdtitor. 't . vacantein inv5fEm*nt. si lucrar epoatefi un instrumentde lucru util si pentru de cei carese pregitescpentru exam enele perfec!ionare.in"prirnulrdnd Carteade fa!5 se adreseazd institutori orfnvEf6tori!or.' modeled*l"r"uri cuprindenumerease Dar.rsB N 574-171*LA 1-B ?8-= tsgN978-973-6S9-078-9 .ieievilor. edilia editia 2 005..ll$!ffilU .li exerciliicie limbd rom dn5(toate exemplificate. ionalpedagogic.c0ncepteopera!iona edefinite5i.' . care se posturilor .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->