T FloricaMitu Testepentru concursul de tlturarLzare Limba gi literatura rominl 9i metodica predarii limbii ;i literaturii romine in inviqimintul Primar ( institutori/inviqitori ) 1. 1' HUM AN IT AS 3 I ED U C AT ION AL

v Cuprins Fncrlercr CtP r llltrllotocllNrtlonrla r Romlnlel Ml't'u, I'LOtttcA Tutf prntru concurrul de tltulrrhrrr r Llmbr pl llteratura romlnl pl metodlcr predlrll llmhl l pl llterrturjl romlne in lnvlflmlntul prlmrr 0nrtltulod / lnvlfltorl) : / Flor lcr Mitu. _ Bucuregtl I lunrrtnllnr : litlucrrlirrrrrrl, 2007 Blbllogr. lsBN 97r t-e73-689-07n-9 371,31811,135.1 35,1 +821.1 .09:373.3(02e, I) Cuvint-inainre / 5 Concursul Naqional pentru ocuParea .Posturilor didacticedecla rat limba Pro p.entru ateinidvigeminrulpreunivglsilal. grama vacante r ezerv / r omine pi literaturaromane9i mdtodicapiednrii limbii gi liieraturii institutori/ invilgatori / 7 Probi scrisi de limba qi literaturaromani - institutori/ inviqit ori. iulie 2006/ 13 1,7-18 Sesiunea Baremde corectare de not^re / 15 $i Teste/ 1 9 ri gi Raspunsuri rezolvd / 53 / Bibliografie 239 Redactor: DIANAGEORGESCU Machetare: ROLAND VASILIU Paginare: ROLAND VASILIU Cope rta: RADUZAHARESCU HUMANITAS EDUCATIONAL Piala PreseiLibere l, sector I, OI17O1,, Bucuresti Telefon :027 316 17 18 Fax: 021 3161,7 2l e-mail: educ@humanitas.ro www.hed.ro ISBN 978973-689-07 8-9

lt NA'IIONAL CONCURSUL DIDACTICE POSTURILOR I'ENTRUOCUPAREA VACANTE/REZERVATE DECLA RATE lN lNvAlAtuANruL PREUNIVERSITAR Programapentru limba qi literatura romini q i meiodica predirii limbii Eiliteraturii romine - institutori/ invigitori ai (ab solvengi $colilor Normale gi ai colegiilor lJniversitare de Pedagogice Instituto ri) .CAprobati prin O.M.Ed nt. 5287l15.ll'2004 Obiective generale de de -r Actualizarea;i aprofundareacunogtinqelor specialitar c, metodica specialitiqii 9i de psihopedagogie . Dez,rtlt"r", .o-p.r"tiqeior ref eritoarela aplicareacurriculumului, a strategiilor qcolare didacticegi a evaliir ii performanqelor logico-funcqioprivind abordarea o Dezvoltareaunor comperenle c orespunzitoare nali a conginuturilor inviqirii 9i Competenqede specialitate,psih opedagogice metodice de al . Aprofundarea conrinutuluigtiinqific disciplinelor e xamen cuno;tinqelor de specialitateqi de didactici a . til;ii;;r"a qi op.r"giona lizare,a specialitiqii a specialitigii in . a'.i;;;r; 9i aplicarea creativi a cu nogtinqelorde didactici a lnol situaqii pedagogici soluqionarea . Valorificar"" iorrqin,i*lui disciplinelorde examensub raportul valorilor gi al ati tudinilor . TJtilizareatehnicilor de activitate intelectuali din domeniul gtiingelor . Asim ilarea elementelorcu relevanqipentru specialitate educaqiei . i;;il;; teoriei gi metodologieisrudierii personalitiqiicopilului LIMBA $I LITERATURA Competengespe cifice mesajelor qi r Utilizareacorecri $i adecvatia limbii romine in receptarea producerea tipuri de compuneri,pornind de la texteliterare:eseu : scrise redact areadiferitelor , analizi; wrliiatpa registrelor stilistice diferite strucf,urat si nestructu"t, '"'i-'t normelor ortografice, de puncrespectarea comunicaqional; i" fu".ti" d. "orrr.krrll rnorfosintactice. tuaqie, ROMANA

t: rurat: argume nrarea itemi de limbi co-ntine zind toaie opereleliierare din programi.pdmhntu l qional.narri qi metodicaprederii limbiigi literaturii romine in inviqimintul primar' ln fiecaretest."lPti.rrtnqurilor te reguli gi principii.itemi de aplicarea regulilor or tografice. Cartea poate fi de asemeneafolositi Pentnr miilo. punctajul acordatPentru fiecare Nu am oferit baremede notare.Cuvint-inainte Aceasti lucrare a fost realizatl din dorinqade a veni in sprijinul institutorilo r-inconcursuluiPentm ocuParea susqinerii Posviqitorilor caresepregitescin vedere a irivlqemint. p"""trr"gi.intreaga Fiecarerest esreurmar de ample sugestiide rezo lvarea itemilor din celetrei subiecte.J. i' I I t .tt trit examenele oblinere a gradelordidactice.hsind la libera apreciere celui caresepregiteqtefolosind aceasti lucrare' .Temeledin prograde p..o.-gi a.. ln aceastioferti educaqionaliam cuprins 24 de testecu subiectede limba gi litera. subiectulI propune itemi de literaturi romini. mine care vizeazS.ci am speci ficat a subiect.ciei literare gi caracterizare persott"i:'. Subiectulal III-lea cuprinde iremi de metodicaprederii limbii qi literaturii roproblematici din programade co ncurs. de lexic .ur" . iolicit ind-cor.2006). Subiectu lal II-lea vizind principalele referitori la ie*tul literar dat.i gramatici.1i in ac eastilucrarepot fi studiatei-nlucrareanoastrdMetodica-pred'nrit-try(drii glsesi prirnar (Humanitas Educaa Tntegrate limbii gi liteiaturii romkne tn invd.tutoarea i. iieml de constr uc[ia comunicirii pioUf"-.t"r.i definitivat carenu se re-. vacante in preg ltirea gradelordidaciicegi pentru examenulde definitivat.de construccareconlin abateride la aces ii. de tip eseustrucd e genului I sp.

Amintiri din copildrie Ioan Slavici Mara * Mihail Sadovcanu Bahagul Liviu Rebr eanu. textului lirnbajul d rrrrnltic).1969.simb olismul. Istoria literaturii romi.sceni.. temi.in dulcelestil clasic Notd: Pentru abordareatextulwi naratio.ne moderne.Testament Nichita Stinescu . r Argurncntarea scrisa opiniilor pcrso'alc asupra in unui text literar: .AlexandruLdpusneanul -istorici: Cosrachc -fantastici: Mircca Il liadc* I..Cristina. Literatura romini I I'rozi Basrnuf cult: lon Crcangl * Povestea Harap-Alb lui Nu vcla: Negruzzi . refren.Scrisoarea I Al.d.limbajui prozei ttarativc).. caragiale-_ o scrisoare pierdwtd sauo noapte furtu noasd Drama: Barbu $tefinescu-Delavrancea Apus de soare III Poezie VasileAlecsan dri.construciia subicctului. momentele subiectului. perrorraje. Lacustrd' Lucian Blaga . rerorici. modernism. neomoder"ismut. Opera lui Mihai Eminescu. Cilinescu. (clcmcntc cortrpozilie . liric clc irrrngirr*r podtic. !i nttuttriralarlil'erite lor literare: A a tcxte ' ielcrltjf iclreagi n. Lazdrescu.pte.izi1ic. Figwri de stil: rnic dicpionar-antologie 1992.1995.. Lwceafdrul.Editura Eminescu. Bucureqti.rnl. scen i.rrlirr rtructural.1964.19B3.. romantism.L. de specifice tcxtultrittlrativ (construcqil subicctulrri . Bucuregti. Manolescu. 1992.L.1985.replici. Cilinescu. aPl iclrca conceptelor operaqionalc aneliza in tcxrclornarative. moduri de e expunere(naratiun .Moara cu noroc Itcrmanul:Ion CreangF. monolog. conflict.ti.rri1ie.rom"antismul. Bucuregti. Itina.ru.paralelismsi ntactic. Petras.rrr1.Editura CarteaRomineasci. Ionescu. tablou. Demiurg.. temi. versificaqie bolism. sim(strofi. Bucuregti. .elemente rlc vcrsificalic) drarnati c gi (subiccr. exclamaqie metafori.epitet. Desprepoezie.r t.Garamond. ba smcult.Editur a Minerva. clasicismul. modernismul. I storialiteraturii romkne de la oigini phnd in prezent. Anghelescu.Editura Minerva. ritm).Nicolae.Nicolae.. hiperboli.final .Irina. Cilinescu. fictriune. poeziapagoptisti.claborarcaunei argumentiri scrise.I ll llulurirea ittstrtttttctrtclorirrrirlizi tle stilirri.V ladimir. Streinu. comparaqie.Eugen.$erban. 1989. vers.rrrgrorre rrre. eul liric.Demi urg.drami.motiv literar. figuridestil.. I iterari.Bucu regti. prct z.drama.Suiitoriromhni de azi. . Cllinescu G.a pigdnci -sociali: Ioan Slavici. vol. liric Sidramati c seaor daedin vedereurmdtoarele concepteoperaliondle : Prozd. Dramaturgie: act. .1987' Simion.. Bucur egti. Bucure. indicaqiiscenice. Bucuregti.sinestezie. I . L. E. interogaqi e qie. G.EdituraCarteaRomineasci. directit/indirectl. Tudor. dramaturgie. 1982. tchnici argumentative.autor.II. 1981. enumeraarti poetici.:acliune.Bucu reqti.it tcadrarca unui text narativ.rouran.naliza principnlelt. Manolescu.'. nuvela. Petrag.Noaztea de decernvrie G. Reztedere. repetigie.1974. Bacovia Plumb. autor. t ntkin noaptede rdzboi George Cilincscu .Ion sauPddareaspknzurapilor canril Petrescu (Iltjma nod.comedie. Ion Creangd. G . imagine artistici. Mircea. Curente literare: mic dicpionar antologic pentrw e/ezi. concctclri. 1980. pentrw elerti. Vianu. personaj. Macedonski.i operaEI. poeziei.de-dragoste. G.romanul.acliune. [Jnhtersul Cioculescu. Bucuregti. Poezie:aliteraqie. lirice qi dramatice . modalitigi de caracterizare personajuluilirerar. Eminesct * Sarape deal. Bucuregti.. I a le rcalism.Morometii l I Drarnaturgie comedia: I.construcliasubiectului(int rigd. retoric.Viaga. laitmotiv.:rirrr1r.stil direct/ indirect.Pasteluri M. Editura Minerva.Eu nu striaesccorola de minuni a lurnii Tudor Arghezi .1974.'p. curent literar.P. antitezd.misuri metrici. titlu. dramaticintr-o anumiti categorie(basmul eult .. liric. comedia.titlu. relaqiitemporalegi spaqiale). . rimi.folo sind elementeiespecifice:structuri..Enigma Otiliei Marin Preda.dialog dramatic. vorbire pcrsonajlitcrirr. Bibliografie Dicpionarde termeni Gheorghe.secvenle Poetici' simbol. . lirism obiectiv/subiectiv. Arca lwi Noe. conflict.

rnotiv literar. dcsc:ricre). nuvel. Func[iilelimbajului . dialog. Aspectefuncqionale. Silaba.Reguli de despirqire a cuvintelor in silabe. Particularitif fonetice ale limbii romine ..e.Accentul .monolog. Stilurile funcqionale limbii ale o Comunicareaoral6gi scrisi II Fonetici gi fonologie o Noqiuni generale . Princip iile ortografiei limbii romine . Limba romani I Limbi qi comunicare .. Ab ateri de la normi si corectarea lor . narator.

it circurtrstirnlill consccutiv/ circunrstanqia la consccutivi I Complcrncntul circumstanlial concesiv/ Propoziqia circumstangia li concesivi Folosirea semnelor punctuatie de VI Punctuaqia. Locuqiuni vcrbalc. Editura Academiei.C reativitatesi comunicareprin studiul limbii qi literaturii romine 11.orali.obiectivcen3..r llelaqri scttratttit'c: orlonir. Mioara. V Sintaxa a a a a a a a a a a a a Raporturilesintactice. Topica gi pun ctuaqia. Verbc auxiliare.D.Editura Academi ei. Clasificarea conjuncqiilor. Pronumclcde politeqe. Funcqiisinracticc.Elementede constructiea comunicirii tlncepind cu anul gcolar 2006*2002 se vor respectanormele previzute de DOOM.i intcrogativ adjectivul pionominal interoga.si edicc:tivul pronominal posesiv.Formareacap acitiqiide comunicare. Pronumc lcdemonstrativ adjectivulpronominal cle si rletttrlrrstrittiv. Regimul cazual prepoziqiilor al a Co nju'cqia. Pronumele intirire 9i adjecde fivttl . Valori sdlistice verbelor ale Advcrbul.Achiziqii fundamentale"gi pr incipiul continuitdgriinrealizarea ' obiectivelorcadru ale studiului limbii si l iteraturii romine 5.rri:t. r * t' indrEtar ortografic. l'ronurt'rclc rcl ativi. Semne le ortograficegi folosirealor.P. Funcqiisinra ctice. a. Criterii de clasificare. ( )rt o gr. Bu curegti.r ucq ionalc Intcrjcclia. Finalitigile invigimintului primar 3. Limba romhndcontemporand. Bucuregti. Pronum"ele ncljcctivul Funcqi ilc sintacticc pronumclui. rrurn:irul. Ortografiere ortoepie si a Vertrul. de Funcqiile sintactice ale ' rrlj cetivclor. 1984. locuqiunile subrtdntivillc ) r Ar ticolrrl.P. Obiectiveleciclurilor cu rriculareale inviqimintului primar Curriculumul de limba qi literatura romini 1.. r crcirrrclj l'i cctivelor Irrotttttttclc.. METOD ICA PREDARII LIMBII ROMANE Reforma cuniculard tn tnvdydmhntulprimar 1. lrcful propoziqiilorin frazd. sinorrirrri'r.Timpurile verbelor. Felul propoziqiilo r . Scrierea corecti a cuvintelor Bibli.rod al efortului intelectual propriu al elevilor in 9. 1985. Gradcle comparaqie.idepunctuapiel. Strategiididacticein srudiul limbii gi literaturii romnnein invigiminrul primar de oralagi scrisi.urd. Bucureqti. L oculiuni adverbiale. Pronumele reflexiv.il. de Avram. Gradede comparagie.E. perspectiva dezvoltirii cap acitiqiide receptare din mesajului scris 8. llrottutttelc: pcrsonal.declinarea.vol.Fraza. Rolul elemenrelor relaqie fiazi de in r S .ortoepic. Coteanu.. Formareacapacitigiide receptarea mes ajuluiscris. Vcrbe pr cdicativc.Bucur egti.lnr()rurulir plrpnimia l rolisctttia. II.. I Senrul colcctll cuvintclor. ncologismele r Mrflnaeo inrlrogilirca vocabularului rle lV Morfologie r Nulirtni gene''ralc r Sttlrstarttivr'rl(lcltr l. l)rotttutr clc nchotiri. Bucuregti. r Ortografia.ne. edi lia a II-a.i adjcctivul pronominal irehotirit. 9i scrisi 12. Tehnicile muncii cu cartea. Verbe personale si itttpc'rsonalc. gcnul. metodologice ual al srudiului limbii gi literatur ii romine ?n clasaI.Conjuncgii corelative. Funcgiisintactice. Ortograficrca qi adverbelor a locuqiunil or adverbiale a Prcpo zi qi Clasificare.ografie t * t' Gramatica limbii rom6.D. Diatczele.Locuqiuni conjr.Clasificarea interjecqiilor. Modurile verbelor. alc Ortografierea pronumelor !9gat]u o -Ei Nunrcralul . Ion.1966.t. Propoziqia. Conceptul de curriculum 2. I.in clasaI I 6. Ciclul curricular . lurilc rrrticolului lre Atlicctivtrl. Consolidareag i sistematizarea procesul formirii capacitiqii de receptarea mesajuluiscris 10. funcliilesinractice.E. Ediqia a II-a.1997. Editura Humanitas. fr * t' Sinteze limba romind (coord..1983. Didactica limbii gi literaturii romine in contextulperfecgioniriigi moderniziri i ' inviqimintului primar 2. xitutca lrle acljcctivulu i. Formareacapacitigiide citire /leu. Ver6e copuladve. Clasificarc.rrortotttittirl intirirc.i tiv iii rclltiv. aspecte 4.Theodor Hristea). Proces ul scrieriiin clasa a 7.. Valori cxprcsive interjecqiilor ale qi Ill Lerleologie scrrrnntici 11 I Cotnplcrncrrtul Propoz.Clasificarc. lrrotrttttrclc prxesiv. Gramaticapentru toli. Dezvoltarea compet enqelor elementare comunicare. fruncqii sintacticc.

igia circurnsrnrr[iali condiq ionali .rr'starrqiati mbd de Cornplemenrul circumstanfalcondigional/ Propoz.ubicctul/Propozigiasubiectivi Prcdicatul/Propozilia predicativi Atrilrutul/ P ro pozigiaatributivi Co mplementuldirect/Propozitiacompletivi directi Cornplementul indirect/Propoziqia completivi indirecti Complementul circumstanqial loc/ Pr opo zitiacircumstan\i^ladc loc de cornplementul circumstangial timp/ Propozitia circ umstaugiali timp de dc Complementulcircumstangial cauzd/Popozitia circumstan ali dc caizl. de r qi Complementul circumstanfal scop/Propozitia de circunrsrxntial i scop de Complementul circumstangial mod/ Propoziqia de circr.

2000.I. Popescu. Bucureqti.semnificativepentru evidenqierea . Didaaica (manualpentru clasa a X-a .L." a doua situaqii/ secvittge tr isiturilor personajuluiales .D. Cluj. l(cl.Editura Dac ia. C crglrit.. Edir uraProGnosis.2000.l rl Bibliografie rl:.i examenele..l l. De la teo rie la practicd. Editura $tiinqificl. $: SubiectulI (30de puncte) personljul preferat Bcriegiun eseu. 2000.caracterizaq i fi"irl"" sphnzwrigilor).o-. EDP. Ghid pentru profesori. LandshecrcV.. ()unic'ulumpentru clasele a II-a..2002.Mt.acpiune.lgg8. moduri de expunere). Vlisceanu.A. 1998..1.t-"trt"tl a unui punct de vederedesp repersonajulales.1.e informare/formare a instit utorilor/inztdpdtorilor. 2002. Bucuregti. de a diclnr:rice l{. Editura Corint.1... :ntru conlinutul eieului.I.). 2001.966) GA.M. Radu..ntul primar. MEC . seacordi 20 di puncte (4 punctePentru fiecarec . $erdean.instituto ril inviqiltori Sesiunea7 7-78 iulie 2006 . ot^i: ordinealntegririi repereloi in cuprinsul eseuluieslela a legere. E. *\"1\Gbiilurile de eaaluare disci pline. Didaaica modernd.trile candidatuluivor respecta i. in St oica.1990. Bucuresti. Comisia Nalionali pentru '\r'* Programe Scolare Curriculum.II-a. Ionescu. l'llaborrrca administrarea rii testelorscrise itcrlilor 18.SNEE. Parfene. Bucuregti.EDP. exprimareairg.P.P. in care si. G. 'pr:"rLn conflictului / peisot ajului ales. nar atiye. Bucureqti. de limba si literatura romane . (coordonator). 1995. Eaaluareacontinuda eleailorSiexamene le. Eaaluareacurentd.Editura Corint. Bucurcqti.)olccqia rcvisteiInadpdmkntwlprimar.1..I.terde instrumcntcde evaluare I /.lnr alizarea Pddurea iu io*an de Liviu'Rebrea (ion sau vegiaveain vedereurmitoarele repere: c romanului (temd. t't't' ()hidurile clec urriculumpe discipline. sunr obligatoriio Seacordi 1Opunctedin oficiu'TimPul efectiv foate subiectele ur miprevederile 'Bel.2003. 1979.de doui-patru pagini. Compozipiile Scoald. Itg Probi scris.D.Bucuregti. 1995. pentru inztapdmi. r'i't' Cbidul programului d.A. Ncacgu. Metod. Inst ruire Sitnadpare. I-II (ediqia Sarele instruminte normarivelIOOP (19B3)1. E. livaluarea cducaqio nala evaluarea pcrforrnrrrrlclor/ rcztrltrteklrqcolare ir Ei t5. Bucuregti.icapredd rii limbii romkne la claseleI-IV.T.I lrl fllernerrtc proiectrrc activitiqii 1. Eaaluareaprogreswlwi .gg 9.2001.Editura Discipol. Varianta 3 't' n""t (. Bucuregti. onfolositein con strucqia unor elemente evidenqierea . 2003. gcolinormale).rc* estede parru ore JRatpunt.SNEE. Stoica.'['ipologia . pe MEC .1980.E.r1ia dintr c curriculumpi evaluare qi 16.lntrr. (trad. a a exemplificarea patru mijloace/procedeede caracterizare Personajuluiales.2003. 2001..2001...MEN: I Si Centrul de f ormare din inviqimint ul prcunivcrsitar. Landsheere. G.colar.prin rapoftarela evoluqia ^r"^trisituiilor a conflictelor.. Definirea obiectivel oreducapionale Bucurcqti..1975.C. Landshcere.. Edirura Humanitas Educaqional .

Scrieqi. I al IIJea (30 de puncte) A.se acordi 10 puncfe (orginizarea ideilor tn sctis Z puocte. eseultrebuie si aibi minimum i vedereaacordirii punctajul ui pentru redactare.eringS'/ oer). pentru redactareaeseului. (14punae) cu cerinqe privire dintreurmitoarele la rispunsul fiecare de peToai a concurs. utilizarea limbii literare -2 puncte. edi qiaa II-a' . aUllltfi1. la textulde mai ios.f analizd 9i de argumentare 2 puncre. ortografie Sipwnctwapie 2 puncte. rlncepind cu anul gcolar 2006-2007 se vor respectanormele previzute de DOOM. lizibilitate Si alez are in pagind puncte).

Enumeraqi tipuri de itemi fac partedin categoriaitemilor obiectivi.a co nflictrisiturilor pcrsonajului. (edigiaaII-a.PeurntA:e nrai invirtc cAtsc mai invirtc plirr r:-rsl. 2 puncte l.. cu ca qi . dupi friqiorii sii. Conginut . pe urmi ungc cu de jc tgll pAreqii singe. sr factr mai mult in ciudaca prei. ... : flictului/ a conflictelor .i acum se bandajazd. l. 2.d ar nu gileqteninric. Sc. . d 4 puncte _ l. . d plenge dmdrclupd cn 2 puncte frdpiorii di". iam d.e*minte. Imi estecunoscutacestba zm cu Fdt Frumos.puncte 3. . rp.iqia subordo'ara circumstangiah cauie..rideau. pc fooir dc coneurs. dl rrrir. AlcAruili un cnun[potrivitpentrusensul cite fieciruia dintreurmi. in in acord cu ideile .20 de puncte confolositein construcgia romanului (tgmd.rdnit un genucbi . Tflntcric li din tcrt un. ffialcum. alteledecit celeprecizate explicit prin bare m. de int. Capra cu trei iezi Menqioneqi un sittottittt r:f.2 p. . So -a.flri referireexpli citi la cona flict .din perspectiva dezvoltirii capacitigiide recePtare mesaj uluiscris.enumeraqi a etapele componentele sau lecruriiixplicative.. dvza." Ion ^Creangd. l.g. corecrind gregelile. ..cca molcurrr lrorrr. Rispunsurile ca ndidatuin urmitoarelor instrumentenormalui vor fi evaluate conformitatecu preved erile tive: IOOP (1983). Alcltuili doul enunquriin caresubstantivulperete sefie in cazul gerritirr.r. . 24 de puncte 2.fdrl. Fteciarll valslree morfologici din rcxr'a cuvintelor: . prezentarea conprin raportarela evoluqia argumentatia trlsitur ilor personajului. a 3.GA. 5.roi iui:epcir sc sc irmi. doar a rnei glsi ceva.I p. iu .A.* lrirre. t)eci vedclupul qi..nade cap . 2 puncte 4std 2.4 p..Prezen tareatrls[turilor personajului.'fretuerieli dirrtext uldatpropoz.prin raportarela evoluqia a tului/ a conflictelor : .ienrgi furicqie sintacticl cuvintelor a subliniate: a .prin rapofiarc la evolugiaconflicrului/ a con4. r{spunsul fiecare la dintreurmitoarele cerinqe: 2.eaPcr( dinlii rlnjiqi in feregti.I-Il. ninsese pre..-. i. tl' o Nu seacordi punctajeintermediare.rr tul pegtele borr.igi punc in gind un". evidengierea singur elementde construcqie subiectuluisaumenqionarea unor a unui necesare 1 p.toarele cuvi nre: 4. {fiif ilustra cuvintului I in:: i?"::::#". ln cadrul tehni cilor muncii cu cartea. r Sevor puncta orice alte formuliri qi modalitlqi de rezolvarecorecti a cerin qelor.. simpla mengionare unor trdsituri ale personajului. Evidenqierea 4 puncte moduri de expwnere): fliae. 2 puncte Subiectul al IIIJea (30 de puncte) 1..i cu punctajelepreeizate barem. 2 puncte Q.u i. iute.u.arnwb gi zdplda aaea carn optzeci centimetri. de 2 puncte 6.te pentrusensul text al fieciruia dintreur miroarele din ' UviRte t.rle1i. la 2.':. Subiectul I (30 de puncte) .vede nu-maigisegte ci nimic. e videnqierea romanufolosite in construcqia parqialargumentati a unor elemente din tre cele date in cerinqi lui sau evidenqierea argumentati a doui-trei elemente 2p. din ios din horn si incuie u. un or elemente 1.pu ncte flictelor: . Alcltuili o frazirin careverbul a (se) pdrea si i ie regentpenrru o propoziqiesubordonatl subiectivi. indiferent de narura lor: t. Exemplificareaa patru mijloace/ procedeede caract erizarc personajuluiales: 4 puncte .-apoi iesegi-gicauti ( ltttttr ieqittluqnrnuul casi. prezenrare pa4iald. explicaqiile aspecte corespunzitoarecerinqei..*'11'*uua polisemia atncepe A..cuvint dcrivatgi un cuvinr compus. 6 p uncte yis.1966).mi tnvlrtc slt4'.Apoi tncepe sescdrmdn a de np . in la foe.i a plinge . .4 p.tiv in cazul dativ. (6 puncte) Rescr ieqi enungurilede mai jos. r. ce . (to pnncte) 1.iedulcelmic r.elci icdul ccl cumintet5.pi urmd ssmaiiniarte cht Barem de corectare si de notare Men. qi se pereaid . evidenqierea romanufolosite in construcqia argumentati a celor patru elemente lui . tele rfrruf.acpiune.

.

(1 p.fir.personali.cum norn. ca gi a unor srrucruri.lotnentarca doui sit uaqii/secven{e a narative. llxprimareaargumentatia unui punct de vedere desp re personajul ales: 4 puncte r cxp. in general. semnificative pentru evidenqierea trisiturilor per sonajului ales.-pf" ae propozig iesubordonati circumstangi de tn iliceamol.+ P. A$ezarea Subiectul al Il-lea (30 d e Puncte) A.Jl. varietate a lexicului .4areza'-arindui. gi.) 4Puncte (1 P. r cxp rimareaunui punct de vederedesprepersonajulales. C. Exemplede rispuns: cum inte. (10puncte) corecti a enu nqurilor' 1. claritatea cnunlului. o exPri marea unui punct de_vedere despre personajulales.molcwm liniqtit..S-a (1 p. utneconvingltor-1P.)2 Puncte cw basnt' Fdt-Frumos' acest cunoscu t 3.7)ea.rrrr"ri". Fun clia sinrafiici a cuvintelor: a sescdrmdna complement al6 e.I p' cu parlial adecvatc. Abilitiqile de analizitgide argumentare: argumentePrezentate logic i si sunt susqinute. nu existi un echilibruintre dar ele..i 2. sau {.utiliz4rea mijloacelor lingvistice adecvate exprimirii unei apr eciiri. r cimPlapovestirea una-doui scene/secven[e narative. 5..) l.. text clar organizat.. iute. I exernPlificarea a doui-trei mijloace/ procedee caracterrzarc de a pcis onajului ales I p.+ 1p.. lizibilitatea 5.adverb mod. U ilizar ea limbii literare : 2 puncte ."ii""r. + 1 P. ?ncercare comenrare de -lp. (6 puncte) decarn 4.promPt.. o perqilecomponentealetextului pot fi recuno scute. Redactare . catzd:cdciiedul cel cuminte 2 Puncte (1 p. 3. + 1 P') 4Puncte direct.2 p. construcqia paragrafelor subliniazi ideile.semnificative pentru evidentierea trAslturilorpersonaj ului ales: 4 puncte a narative. mai . tmi este . 3. + 1 P ' )2 P u n c t e (1 p.cu echilibru intre celerei compo nente(introducerecuprins-incheiere). (14puncte) judecati erc. casd. i.. B.nizarea ideilor i n scris: 2 puncte . Construciia c orecti a enunqurilor' 4.subliniatepr in paragrafe 1 p.semnificativepentru evidengierea ' c()l'tlclttarc a doui situaqii/secven{e tris{turilor personajului ales.firi incercarede argumentare 1 p . de'interpretare p.J" de elemente interpretare' dat rez.-"" "Uitir". succesiunea logici a ideilor-2 p.Prin I ideile rrmeazd o succesiune critici.2 p. Valoar eamorfologici a cuvintelor: se. + 1 P. 2.rimarea argumentatia unui punct de vederedesp repersonajulales.4 p.coerent.i zdpada l: Astd-iarnd ninsese ( t P .atibut 5.. concctori sautehnici argumentative 4 p.. sdi . raPid. + 1 P.u]-od r lnccrciri de a susfne ideile prin "rgu-"t^r. (.+ 1P') 2 Puncte (1 P'+ 1 P. + 1 P. + 1 P. Construclia corecti a enunqurilor' 2 puncte 2 puncte B. iJ.2 p..nunshi.domol etc'. Exemplede rispuns: cuvint derivat . Coristrucgia Construciia corecti a enunqurilor' 2.l r tnettliortarcr unor rnijloacc/ procedee caracterizare de a personajului ales. optzeci centimetri' prea mwh. aarania'aPune(intr-oanu mitiordine)etc'. feri exemgrle cxplicaqii. cd'cietc' (1 P' + P') zPuncte de reflexiv. + 1 P')4 Puncte cuvinte compuse_ cuminte. cuvintclor. 2. Orga. in6ercare argumentarel cu de u tilizareaunor mijloacelingvisticeadecvare exprimirii unei aprecieri.Pronume -' (comun)' jcompusi)...+tp. ( 0-3 erori: I p')' 4. 1.) 2 Puncte P') 2 Puncte ( t stil fi vocabularadecvate conqinutuluieseului. czitiri in sclcctarea r stil gi vocabula r 2 puncte !.2 p'.cu lin.1 p..a}ez^t.in grabl etc' (1 p. + 1 p. + 1 P. I conlentarea une i situaqii/secvenge narative. ideile sunt.'l Irz r e*enrpliliearca patru nrijloacc/ a proccdccdc crrrlcrcliadrc lx'rronajuluialcs n 4 p.10 puncte (Punctele pentru redactare se acordi numai daci rispuns ul seincadreazi in limita minimi de spafiu precizati. Ortografia(0-2 erori: I p') 9i punctuagia' ( t p')' corecte a textului in paginl (1 p').pior iietc'..: ft"poriqi.)2Puncte acumsebandaieazd' rdnit la wnge.lini9tit.frd.substantiv e.

.

tuturer mugteriilor. drferite de 2.rgi. Total test:90 de puncte. personajelor . o citirea de incheiere ?' Punctajulva fi acorda!pentru urmitoru l rispuns: . rctlvrratea legiruri cu planul t. feftnecdt. Contrageqi punzitoare.preze ntarea caracterizare). a .vtzlune asuPra Subiectulal IIJea (30 de puncte) ifupnnrnl penrru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul Scrieqi d e mai jos. itemi cu alegere dual. rei .'punctajului obgnut.lndati ce pftirim iniunrru. de elemente originalitaye oqg.doui temel' particularitigi stilistice). rteml de tip p ereche. construcge.ualegere multiph.^ pe fragrnentegi analizaacesrora. de fermecaqi propria lor privire. Seacordi l0 puncte din oficiu. rtemrc.. Alcituiji enunquri cu alte din aceea te xt. .rispunsul atingeurmiroareleidei: e citirea integrali a textului. TESTE 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncfe 4 puncte 4 puncte 1 . +.setncrwci. in r conversagi generalizato."rului. diferite de cea din text. Alcatuiqi parru enunturi in carecuvdntul o si aibi alte valori m orfologice. Ioan Slaviciesteo nuveli. (14 cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre cuvinte'1.:t.a. . 2 puncte 2 puncte l puncle TESTUL1 I Subiectul (30depuncte) operaliterariAlexand'ruLdde intr-un eseu doui-patru pagini. literare (modalitigi de a. Nota se stabileg tepri" i-p. I ..argumenrarea..'Mengionati le urmitoar e: tt. Sercordl punctajuldaci._ci Argumentaqi. in tovir{ia unei femei frumoase.TTI Su blectulal llt-lea (fOdepuncre) I. r rcproducerea textului pe bazaplanului. apoi tinirul iEi didu o palO clipi rimaseii aga. 1d. musteriu. prima propoziqieatributivi din text in parteade propoziqiecores3. Cialinii B drdganulai puncte) A.tq. . .care c onsumain fundul silii. raporturiledintre personaje.ar) consurna.Hanul era ticsit cu qlrani careseinapoiaude la un tirg mare. privirea lui $tirbu seincrucigl cu a unui gdrantdndr. doui valori morfo logice ale verbului a fi.exemplificariaacestorcaracteris tici modalitiqi de (tipologii..ve qiaveain vedereurmitoarele rePere: ln realizarea * precizareaa patru caracterist iciale specieiliterare." mi pesti gold 9i strigi cu o voce cafe atraseatenqia Panait Istr ati. pebaza gPereiliterare. . pnsneinul de CostacheNegrtzzi/Moira cu noroc de eseului.l. !'.?.

indiferent de d9 nat ura lor. .prezen rarea personajelor (tipologi. Ln realizarea eseului.. (14puncte) . s-aireiat posi bilitateaparticipirii la un festival folcloric. Scrie qipredicatele din primul enungal textului. Forrnulaqienunpri cu urmiroar"l. Arn intilnit la Muzeul de Arte acelag grup de engleji.omonimiileurmitoarelorcuvinte: coc. na auea babar' B.1:y. in timpul cilitorieiin Italia. Precizaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmi4.r-il.ie de Ion Creangd/tJltima noapte-de mil Petrescuesteun roman subiectiv..drept sl.^ l-"-ti:qi. nicidtn text. Alcituiqi o frazlin caresi existeo propozigiesubordonati conse cutivi.ir4ii f..vite gi ciruqeqi nici habar n-lveau dinspre Parteahogilor"' " u. restrins) al concepruluide curceledoul seisuri (senzullarg gi sensul 2. corecind gre.aibi -sensuri 2. precizindfelul lor.rl Pentru oe mal .precizare.rnar_enrale. 4.argumenrrr"r elemente originalitarea.paiticularitagiriitirti. demonstrativace. soldat. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1' Prezentaqi obiectivele ciclurilorcurriculare inviqimintului primar.In ciprinsul lui sep*eatoplogi oameni.it. pu i. intr-un eseude doui-patru pagini.e -.. Maieul seudaseda toriti ploii. 2.. ale 2' Re levaqi principiul continuitigiiin realizarea"ui.exemplificarea acestorcaracteristic i.ip"ri-a-"oercigii folositein ciclurprimar. Mircea Eliade esteo nuveli fanrastici.limpede.tiasi aibi funcqi ade nume predicativ gi.1. Ftlrmuiaqienunquriin carecuvintelebancd.qiil. dc l. .--T t0 I Y B.ruinr"i ai iri irfA.tare...incid. 3. corectind gregelile. rt adinc'.nd colo Ei nigte porqi ferecatecum n-am v iiz.. (101tmcte) pcntru fiecarc dintre cerinqclc nraijos.-indiferent natura lor. 3.Rescrieqi "nurrquiile juvenile ' din nouin Jurnal astpradelicvenqei 1. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A.. Menqionaqi a toarele c.Precizaqi. valoareamorfologici a cu vintelor nhte. 2.de atribut pronominal Q.ts. ceeace ne-a plicut la toqi. lame.a oplo Si. . doui valori morfologicealecuvintelo tot. 3.'linte: ferecat. 3.incaresi existeo propozigie sub ordonati predicativd..'frebuiesI gtili clumneaaoastrd tEte.os..r"r cadru alesrudiului limbi i si literaturii romine i' ciclul . 3. Stabiiiqifuncq ia sintactici a cuvintelor subliniate in texul literar. Exemplif icagi parru .a patru caracterisrici specieiliterare.jq modalitigi de ca_ racte rizare). Hanw-Ancupat tihail Sadovean 1. 3ai t. Alcdtuiqio frazd.operei literare (modalitigi de d e consrrucde. respectiv...utde zilelemele. . Jir.-pe bazaoo"r"i literare.'. Soluqia 3. 4. Relevaqi riculunt.uspu.gi "". TESTUL 2 SubiectulI (30 de puncte) Atgrr"Tari. ". fiecaredintre urmiroare .edere ur-it oarele repere: -". Vom'reveni care-amadoptat-o la congresav eaunele desavantaje' 2. Enumeraqigase TESTUL 3 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini.r-.prin cxcmpleadecvate.. i" .i . (10puncte) de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scri egi-rispunsul diferite. viziune Subiectulal III-lea (30 de puncte) l. inthia noapte de rdzboi de Cacopild. t21 cra cccilhanul acelaal Ancuqcitru cra hirn .(61tuncte) Rc-scricgi enunqurile jos.asupraremei. r -a ale .elile.cuprins.j"-1. dr igoste. Mi-ar place si revid iar piaiul maramuresan. prin cnunquri potrivite..'t. tipurile de proiectarea activitiqii didactice. cd operaliterari La gig.Avea nigtc ziduri groasede icipi. Formulaqienunquriin care'pron.i. (6 pancte) de de mai jos. Alcituiqi doui propozijii in carecuvintul mai si aibi valori morfolo gice diferite. C. 2' Ar{ta1i.oi".j. 3..i. l. etape(momente) ale procesuluiscrierii in clasaI.-lIt"nsul l ' Kcle va1i. pe scurt. ci opera literari Amintiri din Argumentaqi.

le cerinte referitoare la textul .

/ er aun intuneric..:iu ""..rnr"-.. ter_i .'.:"1" .prezentareaa p^tnr caracteristic i ale genului . .. I un anronimpenrru urmiroarele cuvinre: intuneric. scurt.'.i.r. iJ. inl]. mutt mai ca slab b..9.. Eipr. lir.'p"k u ilrid.. 3' analizagi intac c gi.il. etern. Iatd-l/ cum din chaorfacemumi.. dintextul riterar. p. ?Funoian .e vdzut rruf uscpi nici ochi cares-ovazd. 2.*rHurrre'tareadoui elemente a de originalitate operei a literare (modalitigi d e eorrsrrucgi viziuneasupra c.rr' i.::.o'.. vcli irveir vcclcrc irr unniltoarele rcpere: a . 3.ir"f . (10panue) Scrieqi rispunsulpenrrufiecare dinrrecerinqele mai ios.-U"r..:'ume priceputi irrr. Prezentagi. valorile morfologice ale cuv6 ntului 3' Alcituili o frazitin caresi existe o propozigiesubordonati predicativi cu subiect multiplu. frrcs-o prrceapi". ?elagii"p.a.t Dardeodat-un puncrsemigci.erenrplificarea accsror caracteristict. (14puncte) ScrielirispunsulPentrufiecare dintreurmiroare le ceringe referitoare textul la rnft*!]i**f1.:):::.r_o. ba zatextului liric../..iJi int. .. 4. intr-un eseude doui-trei pagini./.ri pesre marginle ^rrgioi t.ptiire*emple/enunguri adecvare. de 1..'-r. Form ulagi doui enunguri ."pur"_a sedes face / imprica-t{ stipineaererna i^r"t...a i4cepe. vegiaveain vedereurmitoarele repeie: .i ale specieiliterare. .rron"ie. einici Cici ".prec izaree patrucaractcristici spccici alc ll.iio". iarit puncru_ace_ erderriie Tardr.riu]n.morfir ogic cuvinrer fi s ri e r"'uri"ir" i"?"r ...ipostazeleeului liric gi rolul mijloacelor artistice. B.II ln realitlarea eseului. tehnicilemuncii cu carteadin perspectiva a citlgii de receptare mesajuluiscris..^?. cd poezia Testamentde Tudor Arghez i/ Eu nu striaesccorola de minuni a lumii de tucian Blaga/ in dulcele stil genul ui liric gi esteo arti poetici.ili./ pe formirii capa1.*.rrq.particularitiqi stilistice). Prezentagi TESTUL 4 SubiectulI (30 de puncte) Argumentagi.argumentarea doui elemente originalitatea operei lirice (viziune asupra teme i. (tipologie.erj Subiectul al I l-lea (30 de puncte) A..il:::a. doui tipuri d e itemi.exemplificarea acestorcaracteristici..ra.Formulagi enunguri cu urmiroarere cuvinre: fracpie/fraqi . ll *:.. pe . remei.. clasicde Nichita Stinescuaparqine ln realizarea eseului. a d e ...t: :ll: cer ter$l smgur..r f. 2' rlw."pr"rii/1il..sttagi. p"i.e Mihai Emines Scrisoarea cu.mod alitigi Subiectulal III-lea (30 de puncte) t.. Exemplificaqidoui situaqiide dezvoltare a creativitiqii elevilor in lecqiiledc limba gi literatura romini. t"./ u-bra .uA/ Dar nici d.irrgi ferurror. "ri. 4' Transcrieqi propoziqiile subor?onate din."rufiir.pcrsonajelor deca_ . verbul a fi age. cdrorase afli ".

(14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferito arela textul oe marros. 2. J. Precizagi valorile morfologice ale cu vintelor subliniatein text. corectind gregelire . bdgare de seamd.prelios. In continuare adrudir.eritede ceadin text. .i le intinse pe masi.. Agreiezidea sponso rizdrii tinerilor muzicieni. . Copiiicdpitanului Grant Jules I hrd . le dezlipi una de alta. 1.. indiferent 2. de.. neingeles.Trebui si se foloseasciinsi de un ciocan. a." Verne. Rescrieqi propozigiilesubordo natedin textul literar gi precizagi felul lor. tnlduntrul sticlei ziriri mai multe buciqi de hirde. de natura ror.i"ai.ft . ' 3.. Je anunli aversede ploaie in citeva zile succesive. cici substangele depusese intiriseri capiatre. . iid. 2' Pre*agi valorile morforogiceale verbului a Subiectulal IIJea (30 de puncte) A.lordu seho tiri si spargi gitul pregioasei sticle.une.. Men qionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte gi locugiu ni: a proceda. lipite unele de altele. Alcituili enunquri cu alte doui valori morfolog ice ale verbului a fi.. dif. shmbete/zim_ C.'a.. (6 pancte) Rescriegi enungurile maijos.Gle narvanle scoase bigare de seacu mi.. 4..Eragreu si procedeziastfel qi.r'o. t.ffi.titlu nobiliarin Anglia.In curind cioburile cdzuri"pemasi. cttoricerisc.

avea vedere i' realizaria . Argumenmqi. Sctisoar ea 26 cite un sinonim Pentry sensuldin text al fieciruia dintre urmi1.aii.. de indiferent de natura lor.o-"d^i. Prezentaqi obiec tiveleciclurilor curricuiare?n' invigimintul primaL TESTUL5 Subiectul (30depuncte) I 1.onati a cuvintelor subliniatedin urmitorul enunq: i. insugi ideeaorgani zdrii expoziqiei ri era comprom isi. C.I laI B./Ea noaPtea teri. emo[ie creolt mi-ai povestitin aceaseari de vari. ielalii dintre personaje. 2. argumentarea doui elemente originalitatea operei literare (viziune asua de pra r emei. pe . rafie/ rapiune.toareleceringereferitoarela texrul Subiectulal III-lea (30 de puncte) clasa.tt. B.: d. scurt. Menqionaqi to"t "l. Vroia sI continuiecolabo rarea impreunecri cigtigiiorul concursuluide urbanism.particularitigi stilistice). Mengionaqiiipuri de evaluare doul tiPuri d e itemi.f putin p arru cuvinre din familia lexicali a cuvinrului gi'nd. tiormulagtcnunguricu urmitoarele paronime: anuar/ anual.literare. acestei de Ion creangl.. Darorit i dificultitilor intervenite.-_-_E..nemulpupropoziqii cu i.exemphtrcarea acestorcaracteristici. t ot si aibi alte valori morfologice decit celedin textul dat. adiectivah aduetb. o . llc lt caz.ceainrervengiilwi.precizare.. +. v erbali. Z.. Prcc izaqi valoareamorfologici a cu'iintelor subliniarein urmirorul enunr: . zSomot ' consecutivl. 1. C. Alcituiqi propoziqiiin caresi existeun a tribut pronominalinsoqitde prepozigenitiv si un nume predicativexprimatprin verb la modul i"fil"iti". F. Prezentaqi . modalitiqi de caracterrzare). specii.gelile. Scricqi cite o locugiune:substintivali.d"ti zdtoare. ci opera literari O scrisoare pi erdwtd de I. de pictu3. bazatextului literar. 3.voluptos. Rescrieqi utim" propozigiesubordonati in parteade propoz iqiecorespun. Realizagi proiect de lecqi e alegere: in inviqimintul primar' 2. relevindcaracteristicile l rePere urm itoarele in vegi eseului.urile de mai jos.prezentarea pe rsonajelor(tipologie."unr. (6 pancte) indiferen t de natura lor' R. cuvinte: a sufla. -S"ti.i-"flfi ' rnire. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A.a simpL felul lor' propozigii(esubordonated in text gi precizaqi 2. (14panct e) Scrieqirispunsul pentru fiecaredigtre urmi. pe 2. lume p?oprie. pe caieinsi le simqimca-nvis pe to ate"' Mihai Emines cu..-.. Subiectulal IIIJea (30 de puncre) 1.durere.*plii"r tru a-i ajuta.a patru caracteristici specieiliterare. Concepeqi TESTUL 6 I Subiectul (30dePuncte) lui P basmulcult oaestea Harap-Alb de intr-un eseu doui-patry Pagini. ln numirul viitor al revistei. Iar re veneain discuqieproblema dezdpeirli capitalei' la toqi sinistiaqiiceiacevaintrep rinde guvernul pen2. Relevaqi rolul exer citiuluiin formareacapacitlliide receprare mesaiuluiscris. dc l.il . a 3.frielenii nostrii" va apar eun articol despreregenerarea celulelor. (6 puncte) llc-scrieqi enunqurile mai jo s. corectind gre.. 4. In realizarea eseului. Alcituiqi doui enunquriin carecuvintelede.. L. scoate/De duamintirii o vecie-ntreagi d in tOrtevoluptoasaei vhpaie. 1. subiectullecaiei9i tipul de lecqie)' (la un 1. a regresll. (10puncte) scLreli rilspunsul pcnrru fiecare dintre ceringclc rnaijos. 3.i"rqi valoareamorfologici Mi-a minteam. corectind gregelile. Conrrrrriii o *:^riin caresi existeo propoziqie. Prezentagi.ul 4.iEi . o 3.intr-un eseude doui-patru pagini.veli aveain vede reurmitoarele repere: . a ale . 2.-----'' Nu-nri maipld. metodesi instrumentede evaluare. Caragiale. nr..subord. (10 puncte) de p entru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi'respunsul antonimeleurmitoarelor cuvinte: lurninos. Primul-ministru ". Ori ce artist isi crea zd.

/ Doar ceasornicu l timpului cirare. ./ Cici perdele-nrr-oparte cind le dai. "C.tld cu gene_ostenite suflu-n luminare.rar se peite . gi in odaie/ Lurra . sara urmeazi lung-a .de mal los.

de de .vegi aveain vedereurmitoarele rePere: ale a . corectind gregelile.ca vremea.razdin caresi existeo propozigiesubor donati concesivi.Locuitorii ace$tia sub brad sunt nigtefipturi de mirare.tre.r"^r{ d"ruti in rindul opoziqiei. .ci?agi v alorile morfologice ale cuvintelor subliniatein rextul dat.rispunsul pe ntru fiecaredintre cerinqele mai jos. a seferi. indiferent de natura lor. 2.exemplificarea modali tigi de capersonajelor(tipologie. cealalticu sub iecr multiplu. este ra de Barbu $tefinescu-Delavrancea o draml istorici. respectivde mirare si aibi alti func$e sintactici decit ceadin texr si 4. Pre. doue f unctii sinractice adverbuluirelativ ale curn. plecindu-le dragostea be gia9i datinile lor de la lumii.i. ln realizareaeseului.Atdralinigte-i in jur de-mipare ci aud Cum se izbe sc de'geamuririz"l"de luni. Lucian Blaga. : 2. Alcituigi doui propoziqii.te Subiectulal Il-lea (30 de puncte) puncte) A. 4. de 1. B. modalitiqi de construcgie. de a .argumenrarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratem ei. ferindu-sede ahe neamuri qi de oamenii de la cim pie gi venind la inceputul birlogul lor ca fiara de codru . 3. Stabiliqi felul p rimelor dou. Formulagipropozilii cu urmitoarele cuvinte: devreme. Alcituigi o f. particularitigi stilistice). Subiectulal Il-lea (30de puncte) A. fara grrii il bg"9ca gi lor rii.de prietenie".de ztre ..cegia aibi diversefuncqii sintactice. Lini.ar8rlrncrltareadoui elemente originalitate operei a de a literare(viziuneaasup ra rcrnci.a incolgi. 2. Alcitu\i doui enunquricu sensuridiferite ale verbului a izbi. pe pcrsonajelor(tipologie. numai/'nu mai.ArC )i lzt TESTUL 7 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. rlc nraiios. 3. Con struiqi enunquriin carecuvintul a. Mihail Sadoveanu. . C.modalitigi de caracterif:::. 1.i ritcrarc. Mengionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoar ele cuvinte: fdpturd. neamuri.t""tca l. B. Formulaqienunquricu urmito arele cuvinre: odaiA/ o d.rp"r. Evidengiagi. ln curind vor disparemo nezilede cincizecide bani. 2. Si fi demn orideciteori imprejurareao impune ! 1. 4' Relevaqi. .una cu subiectnedeterminat.. 3. . rdbddtor.Precizagifuncqiasintac tici a cuvintelor din enungulurmiror: Mi-e foarne! 4. prin enunturi potri"ite.atd. . doui valori morfologice ale cuvi ntului o. propoziqiisubordonate. Iuqi gi nestatornici apele.. morfo-sintacticcuvintelesubli niatein text. (10puncte) Scrieqi. " prin exemplepotrivite. 3. Ideile carele-a s usginutin discurs. ci opera literafi"Apus de soaArgumentagi. exerrrplificarca accs tor caracteristici lraza.particularitiqi stilistice). relaqiidintre personaje. 2.lfr I * preerzareapatrucaractcristici e alc sPcciei litcr. Formulaqicite doui enunguricu sensuridiferite aleverbelor: a semdna. Daqi parru exemplede locuqiunisubsta ntivale. (6 puncte) Re-s9ri9ti enunguril ede mai jos.ribditori in suferinqica gi-n ierni cumplite.qa gi-n argiqele de cupror. (10 puncte) de rispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' . diferite de ceadin text. Analizagi 3. relagiidint re ele.. bazaoperei literare. pe acestorcaracteristici. Scriegi ' 1. (14puncte) Scricqirispunsul Pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referito arela textul .prezentarea racteri zare). (14 urmitoare referitoarela textul Scriegirispunsul pentru fiecaredintre cerinqele m ai jos.precizarea patnr caracteristici speciei literare.mai cu seami stau ei in fagasoareluic-o iniml ca se din el rupti: cel mai adesea desmiardi gi lucegt e de ckntec.Babagul 1. Alcituiqi doui enunquriin carelocugiunllefdrd grij i. exprimat prin pirgi de vorbire diferite.

Subiectulal IIIJea (30de puncte) 1' Prezentagi. . al 2. P rezentagi conceptulde curriculum. Exemplificaqi ro lul jocului didacticin insugirea cititului la clasaI. strategiididacticede formare a.me. . 3. scurt.capacitigii receptare pe de a mesajuluj scrisprin efort intelectualpropriu eleviloi.

argumenraieatidului peba za caracteristiciloroperei. (10puncte) de risputtsul Pentru fiecaredi ntre cerinqele mai jos' . Fusese Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1. 1ia comunicirii patru tipuri de itemi. relaqiidintre personaje. 3. Enumeraqi p. modalitigi de capersonajelor(tipologii.exemplificarea acesrorcaracrerisrici.ve qiaveain vedereurmitoarele repere: . donate.usenu mai o segvengi filmului.intr-un eseude una-doui pagini. fie 4.edengie agtepta antecameri' 3. particularitiqi Jtilistice).. 3. corcctind grc9clilc. a . 2. scurt. Irrs. respectiv la dativ.rrt. in gi chematla pre . TESTUL S SubiectulI (30 de puncte) _ Argumentaqi. Relevaqi. A coborit cu dificultate 2. l. ln realizarea eseului. TESTUL9 SubiectulI (30 de puncte) un Redactaqi eseu. regentulunei propoziqii suborsubordo nate. a I l ze 3. (5 puncte) indiferent de natura lor. Alcituili propoziqiiin careun Pronumede politeqe genitiv.argum entarea Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A.ml C. 2. (14pancte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoa rela textul . se concentreazi in jurul personajuluiPersida' eseului.veqiaveain vede reurmitoarele rePere: ln redactarea acestorapebaza operei * precizarea momenrelo r subiecruluigi exemplificarea literare.^ 3. cot.raziin carecuvintul poate sd. dulce Rominie ?" (Mihai Eminescu)' C..i : pe 1.semn de bitrinege sau poate nevoia de a se conainge 9e gi ce!9 rnai tntortocheate gindtri pot cdpita . precizagifelulacestei B. AnalizaqisintacticAi morfologic cuvintelesubliniatein textul literar.Precizagifuncqiile eu de. r"r. corectind greqelile. la cazul si ntacticeale cuvintelor din urmitorul vers: . si insoqitde prepoziqie fie 3. bazatextului liric ales.ettslm un nou conceptcaresenumesc dialogurile democratice. clemal .de doui-trei pagini. Scriegi t.literare: originalitateavidintre subiectulromanului g i titlu.iel agiadintre curriculum 9i evaluare. opiniei personale' . Alcntuiqi o f. Prezentagi finalitiqile inviqimintului primar. de irrclifcrcn t naturalor. . Subiectulal III-lea (30 de puncte) . strategiididacticede insuqirea elementelorde construc. Scrieqiio.prezenrarea recterizare). Rescrieqi jos la staqia Reinvierea' 1 . cu prc-gedinta prilcjul zilei de 8 Ma rtie. ."t. pe . a ale . de modalitiqi a rtisricede consrrucqie. poezialarna/ Mezul iernei/ Pri mfuiara/ Malul Siretulwide Vasile Alecsandriestepastel. (6 puncte) Itcscricqi cnunqurilc mai jos.relevarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice. Exemplificaqi doui etapelmomente didacdce formareadeprinderiide scriede r e corecti la clasaI. . ceea relece vtr progrcsulinainte pe drumul democraqiei.os.'Prezentaqi. Alcetuiqi ptoporiqii cu doul forme diferite de plural alesubstantivelor arc. concordanqa ziinii Eia mijloacelorartistice.avind in vedereci acqiunea 'i . Relevaqi rolul jocului didacticin dezvoltarea competengelor comunicare de ora li. dc l. 2. Proprii lui prieteni il renegi. iit. Vlz.precizarea patru caracteristici specieilite rare.. 2.ugi Clubului Fem inagi-a exprimat doringade a se reintilni.in caresi vi exprimaqiopinia referitoaopea cestei re la ritlul romanului Mara de Ioan Slavici.re iropo zigii caresi conqin i forme afective de superlativ absolut. enunprile de mai jos. ci.Moromete aveauneori obiceiul .argum entarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratemei.Ce-qidoresc 4.

poate.de a se rerrage pe undevaprin gridinl satprin spatele caseigi de a vorbi singur. se." Marin Preda. undeaa.Precizigivaloareamorfologici a cuvintelor: sau.. . Morome...tii 1.glas . Scrieqi cite un antonim pentru urmitoarele cuvinte din text: uneori. 2. intortoc heat.a ztorbi.din textul dat' .spate.

Menqionagi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoar elor cuvinte: coffia./acoperind l)c. TESTUL 10 SubiectulI (30 de puncte) t. si diferite de ceadin text. insogit de prepoziqie.Alcituigifrazd"in si existe o care .iclirlispunsulPentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referit oarela textul .. (10pancte) S.ro"pt r" p. 2' Formulagicite un enungin care si existeun -pron umede intirire.Nu credeam sd-nvdt. muri vreodati.chii-aga.vor . Alcituiqi enunguri cu o locuqiunesubstantivali9i cu o locutiune adverbiali.. con trageqiultima propozigiesubordonati in parreade propoziqiecorespunzdtoare.-it rrrr. rdbdare. Subiectul IIJea (30 de puncte) al A. viaqase scurgeaaicifdrd conflicte mari. Formulagi propozigi i in care pronumele nehotF'ritfiecare. 1.tainicrd cilrge . cd poeziaSarape deal de Mihai F. respecriv. lr 3. nr.. polisemiacuvintului insemnat.sunt izvorul/din caretainic curge.precizarea patru caracteristici genului literar.:rt:: . acestorcaracter istici. l. (lc lltiu .'ite piminrul c-o mared.. in careo propozigiesubiectivi si fie inrrodusi prin conjunc+ 4./lumina mea. particularitiqi stilisdce).:. P recizagi felul predicatelordin textul literar. e'::Scriegi de 1. Al cituigi enunguriin carecuvintul ckpizta aibi doui funcqiisintactice. 'r.clieqi rispunsul penrfu fiecaredintre cerintelede mai jos. Ilustragi. Argumentaqi. infigu rat tn manta-nti.Precizagi felul primei gi ultimei propoziqii subordonatedin text.rre virilgi nlun$igi pestegesuri.si fie in cazul gen itiv si.()s.in tia dacd.] ln urmitorii ani gospodlria tilrdne:asci c ontinui si se ruineze. 4.vegiaveain vedereurmitoarele repere: a ale . '. modalitiqi artisticede consrr ucgie. ara.Precizagivaloarea morfologici a cuvinrelor'subliniate urm itorul enunq: din . 1.at: frumoaso. 3. cazul dativ. Mengionagi cite un sinonim pen tru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoarelecuvinte: adhnc. (10puncte) rispun sul penrru fiecaredintre cerinqele mai jos... 2." LucianBlaga. precizagifuncqia si nractici a acestora. de ::Sr. imi. respectiv un adjectivpronominal de indrir e. B .lirurnoaso.oo' J:ffiffi propozigiesubordonati circumsrangiah scop. 2. 3.pri n doui exemplepotrivite. . Scr ieqi doui exemplede paronime. adincii. (14 puncte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmi. / Pururi tinir. ln realizarea eseului.ln cimpia Dunirii. (14puncte) Scr. tainic.toarelecerinte referit oarela textul mai jos.razd.a acoperi.l tr:l. a se ruina. bazatexfului literar./Aga-s de negri ochii rii. 3.de negri incit seara/cind stau culcat cu capu-n poala .Pestetrei ani izbucneacel d e-alDoilea Rizboi Mondial: dmpul nu mai ribdare'" 'vea Marinpreda.. B. cu cigiva ani inainteacelui de-al Doilea Rizboi Mondial. intr-un eseude doui-trei pagini. 4. Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin text.[. Izoorulnoppii 1. Analizagi m orfo-sintacticurmitoarele cuvinte din textul d. 4. o. Moromere intri lntr-o lungi staredepresivi din caren-avea si fie scosdecit de marile zguduiri care te apropiau. de .mi nescu apartinegenului liric.exemplificarea pe : prezentarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice. Alcituigi o f. /gi-s ta/irniparc/ctr ochii tii./ a Ochii mei nilgam visitori la steaua/ Singuritigii. a izbwmi..l0 l I Subiectul ll-lea (30de puncrc) al A..argumentarea doui elemente original itatea opereiliterare (viziunea asua de pra temei.-. Moromepii. tp Pqg ci timpul era foarte ribditor cu oamenii. 2. .iic.

agaci iicunogtea bioritmul vieqii. corectind gre.4u convieguitlaolald mult timp. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1. specificulprocesuluiscrierii la clasaI. Mengionagi finalitiqile invigimintului primar. 3. . despre muzrci.i remarci inflicirarea cu careprietenii nogtrii i9i exprimi opiniile _. Cigi copiii lipses asrizi motivJqi ? c 3' Obseryi . 2. 1. scurt.C. Exemplificag i aspectal creativitigiiin studiul limbii gi literarurii romine in un inviqimint ul primar. Prezentagi.elile.indiferent de natura lor. (6 puncte) Rescrieqi enungurilede mai jos. pe 2.

respectiv cineva si aibi func$i sintactice diferite. particularitiqi stilistice).reppe tat du-tc vln o. a ale . 2. de indifcrcntde naturalor.. Subiectulal III-lea: 30 de Puncte subiecrulgi tipul lecqiei). ln realizarea eseului./eu cu lumina measporesca lumii taini . TESTUL11 Subiectul (30depuncte) I Argumentaqi. !. fantastic!'. Menjionagicdteun sinonim pentru sensulfieciruia dintre urmitoarele cuvins fhnt. Enumeiaqigase toare.i flori . Prezentagi.vrala nepdtrunsului ascuns/in adi ncimi de intuneric. p. modalitiqi artisricede conitrucqie . 133 2.O.argumenrarea pri temei. Precizaqifelul propoziqiilor subordonate din textul literar' B. cd poeziascrisoarea de Mihai ro mantici' Eminescuesteo creaqie eseului. corectindgregelilc. .razele albe ei luna/ nu micsoreazi. Identificaqiun cimp semanticin textul literar da t./ dar eu. un 1./ ci ci eu iubesc/. (limite) aleunei metodetradilionale de pe 3.veti aveain ve dereurmitoarele repere: . Alceruid cite doui enunquriin care cuvint ele oricine.exemplificarea acestorcaracteristici. Mai tacclio dati! 2.prezentarea p ersonajelor(tipologii. douiddeza vantaje evaluare(lJalegere: probe orale sauprobe scrise)' Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. na strioesc Ea corora minunia rumii d. Bincinqcles. . modalitigi artisticede consrrucqie. Realizaqi proiect de lecqie alegere : etapeale prederii-invigirii unui sunet9i a literei corespunzi2. ipostazeloreului li ric gi a rolului mijloacelorrelevarea de a doui elemenre originalitatea opereili terare (viziunea asu.casci! era 3.precizarea patru caracteristici specieiliterare. pe exempli ficariaacestorcaracrerisrici bazatextului literar... 3. 2.e 1. relagiidintre personaje. modalitlqi de car^cterizare). (6 puncte) Itescricqi cnunqurile mai jos.Lumina ahora/stgruml. ci opera literari Bahagul de Miha il Sadoveanu esteun roman al transhumanqei. un guri.a micSora.titor si fie regentul a doui ProPo"zi1ii subordonateaflatein raport de coordonare. 2. inrr-un eseude doui-patru pagini. TESTUL 12 SubiectulI (30 de puncte) I Argumentali. C. intr-un eseude doui-parru pagini. Formuiaqio frizFrin careexpresia lini. pebaza operei literare." a in patru expresii/locuqiuni caresi exis teverb:ul lua' 3. (la clasa. (10pancte) t.Preciza:1i doui instrumenrede evaluare./ a. morfologici a cuvintelor subliniatein textul literar. 1. . $tirca ci sosegte stadion cel mai extraordinarfotbalist a crearun nea.particularitiqi stilistice).Precizalival oareamorfologici a cuvintelor din urmitorul enunq: (Vasile Mezul iernei) Alecsan dri. argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra te mei. Concepeqi patru tipu ri de itemi. (6 puncte) corect urmitoarele enunquri: Rescrieqi le a 1.precizarea Patru caracteristici curentului literar./gi-ntocmaic um cu. scurt.a imbogiqescgi eu intune catazare/ cu largi fiori de sfint miste r/ Si tot ce-i ne-ngeles/se schimbd-nne-ngelesuri mai mari/ sub ochii mei . .veqiaveain vedereurmitoarele repere: ln r ealizarea ale a .Precizagivaloarea 4. (14 pancte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringereferito arela texml de mai jos. lnqelegea Subiectulal III-lea (30 de puncte) jocului didacticin studiul limbii si lireraturii romine l. a seschimba' rc: addncime. ci tremuritoare/ miregte gi mai rare r aina nop[ii.i ochi Si Ei buze qi morminte"' Lucian BIaga. AcesteJsint probleme un p. Vor ditp"t" cauzele cdror consecin-qe suportim atdt de greu' grelede rezolvat.oetice.. Scrieqi era 4. Exemplificagi eficien ga la clasa I. tablou mire!.tfect de bine ci fusese cobai de experienqi' 3.nl C.

. omonimia cuvintelor oii.lrr"9"ri in care existe adjectiv respectiv.argumenrare^ adoui elemente or iginalitate(viziunea cularitiqi stilistice).urmi gi-mi spui mie ci nu mai am niciwn rost asta.rost.aP^a 9i atunci Harap-Alb qi steiesarrgel" si seprinde pielea. Formulaqienunguriin caresi evidenqiaqi td. toarni "pi. adverb gradul superlativ."rto. chh ci rosrul ism cittt ltic cc s-o alege ell [.desine ne acoperitifala de generozitatealui.. .prezent^rea temei' partiasuPra de . in glascu o admiralie. 3. snoPi.t. fli bdrbatd!" 4. ln realizarea literar/alegenului literar . da greu mai adormisem zisefataimpiratului Rog' .Frecizagif"l ul propoziqiilor subordonate ultimul enunqal textului B. Eu cont inuu si suslin creQrerea TVA la alcol. la un si. (6 pancte) Rescrieqi corect urmitoarele enunquri : 1.qiiarp. rposrazelor . *.eu r" 1". arelua. Sc -rieqi doui paronime si formulagienunquri.ixemplificrri" ".DormJai tumuh sibine.1^rif^oimpiratului Ro 9.{:.i.. Analizatiiintaitic 9i *otfoiogic cuvintele subliniate in textul literar' g. "t 2. 2.gi enungin caresd existeo propozigiesubordonati predicativi un .tean.efiei ori c! cele smiiele de mir dulce. subordonatipredicativi 9i o subo +.. (14puncte) la texul S". zrcesusptnancti indati invie gi Sterghndu-se ! .] Ci tu vii de . jos.Zoe. Dar riu f ac.Mcnlionaqi un sinonim cite penrru sensul text rtu?ilttJ"i^. eului liric gi i rolului mijloacelorartistice. a seprinde' .curentului .i o subordonati circumstant riali cauzd. rdpede. cdi. parmcaracteristiciale.estenecesar nou proun gram de redresare.naIa ocht.Zoe. Alcituigi enunquri cu u rmiroarele cuvinie: nici o datd/niciodatd..Harap-Alb.. de C.mocite un antonim pentru urmitoa rele cuvinte: credinpd. Ai.lurnc a toarclccuvinte:a dispdrea.1il vie. dinaintea.morfologicealec uvintelor subliniarein urmitoarele enunquri: r A ie$it glonp dinincipere.. generozitate. 3.. scriegifelul propozigiilor subordonatedin prim ul enunqal textului. il incunjlri d. .n-ai tu ultimul prost din lume 1r. Este singur orc.a lccePta. de nu erameu' iar palo.-$ide ce crezi'cd. 2. . (14puncte) sr:ric1irilspu'rsulpcntru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferit oarela textul . de 1. cu. 2.".rnsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinq ereferitoare de mai jos.!)irri in clipa din urmi omul e dator si qini l a rostul lwi. 3.a tncunjura. p.ulin stipinire"' sirutindu-l cu drag 9i dindu-i lui Pouertea HaraP-AIb Ion Creangi.reMoro-. l ss TESTUL13 I Subiectul (30dePuncte) inrr-un eseude doui-patru pagini. 4. o . Formula.":: din Subiectulal Il-lea (30 de Puncte) A. sil triicpti ' '. Precizaqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatein text.. torturi. ripede pune capul lui Harap-Alb . Scrieqi rocdnos. Menqionaqi invdimdsag."iii propoziqiiin carepr"onumele demonstrativacelasi aib i doui funcdin qii sintacticediferite de aceea text' literar' din +. ci tu vii p. Ilustragi. i-mi spui ci noi sunremuhimii girani de lunre qi_citrebuie si dispirem..ci poeziaLuceafdrulde Mihai Argumenraqi. un si "t:xi"{{riif. ..nu eu? [.tfl I Subiectul ll-lea (30de puncte) al A.e fi Eicri mai dcgrabi tu ar trebui s i dispari. o Doarme bu.prin exe mplepotrivite.. ochii albastrii ai fetei ceanou veniti in clasanoasrri ne fascinau.rr.] Aqa cdvezi..ininvilmigagul acela." llr.precizareaa pebaza opereiliterare.rJl. omonimia urmatoarelot cvvinte"noZ. la loc.To"t.. caracter istici.apoi il stroPegte cu mh. r. 3. chit..e. cite un sinonim Pentru sensu ldin text al urmitoarelor cuvinte: 1. Precizaqi valorile. rlc nriri . tirr.Ei. (10puncte) S-cliegi rispunsul pentm fiecaredintre ceringele mai jos. ln ceeace privescdeficiengeleintreprinderii noa stre.. curent ului romantic' caie aParqine esreun poem lirico-epico-dramatic Eminescu avia in vedereurmitoarele rePere: vegi eseului. af"i*iii o fr^ieincare si exisre propoziqie de ordonati circumstanqial i scop.

Descriegi joc didactic eficientin lecgiilede limba gi lireratura romdni (la u n alegere clasa). Enumeragi tipuri de proiectaredidacdci. Precizagifinalit igile inviqimdntului primar.Subiectulal IIIJea: 30 de puncte 1. 3. . 2.

mlij9t' . C.tde micd!/ Te vid cum c. r: 2. scurr. M. Preciz-aqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniaredin urmitor ul enun-'q: "ln taina farmecelorsale/E-un nu .. (le ntiu. ii dn pu qininainte . Ilustragi. ielaqiidintr e personaje. livelYl 2. a lor 1.-niserd. cu l ge TESTUL 16 SubiectulI (30 de Puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. racterfl re). . S"ri"fi mici". Concepegi doui tipuri de itemi.Dete-ndeam3. Indicaqivaloa rea fosr inminat premiul prea mult a$tepta.respectivcu o locu qiunead+.i le zice: u lnchinaqi-vegi voi.tiu ce run nu ttiu cum"(Mihai Emin escuj. caredimineaga i esecticogurile pline !i searaseinroarce cu clc goale.seceriqul Marei.Precizali funcqiasintacticila c uvintelor subliniatein text' 4.argumenrarea doui element e originalitatea opereiliterare(viziune. Prec izagi valoareamorfologicr a cuvintelor subliniatein rext. -'E.'Precizagifelui Tu'rimii la toate rece". Tipuri de proiectare. de te cheamd. 4. U0 Danctel de.s[agi''/ comoda-miviaqi!" omida sifurnica Ranetti. 4. re privescde sus.ti" qi"irp"*.. i*-"l.t. strategii de formare a capaciti... Pr ecizaiif elul'propoziqiilor subordonatedin te xt' B. 2. Marei ?i ride inigi rrracincl p. 3.pr-oiecpie-prot eclie. Gisiqi in text parr u cuvinte gi ilustragiprin exempleomonimia acestora. . de mai jos mun. Mlrin Predaesteroman. rtum e.veti aveain vedereurmitoarele repere: ln rcalizarea ale a . text.. care pe "poiigi totdcaunaii poarti cu dinsa.teprive scde sus". lxemplific"ri" modalidqi de capersonajelor(tipologii.qiil Uitt gr rt. C. prezentarea ". de a . Sedovedeainci odati dublicitar. (6 puncte) corect urmitoarele enunluri:Rescrieqi nuanqelor' 1. B.ti verbiali.deietld.i. aceea De s..pari i.furnici ($i-rni-pariath . 3.e. prin patru enunquriadecvate. modalireqi Subiectulal ll-lea (30 de Puncte) A./ Cind eu/ Stausus'stausus caDumnezet. p9 caracteristici. sfii si recunosc ci o si aibe dificuliigi cu echipaadversi. Nu pot penrru ca si spun ce m-a im presionatmai muh Subiectulal IIIJea 1. polisemiaverbelo a ridica. a in ghepa.orecizarea patru caracteristici specieiliterare.c.ela Sinte Marii timpul e frumos. trei omonime. (6 puncte) Rescriegi corect urmitoarele enunguri : de cunogtinqe elevilorlasi impresiadesinteresului pentru lecturi. pentru fiecaredintre cerinqele Scrieqi'rispunsu l 1. atit de"lt S. morfologicda cuvintelorsubliniatedin urmitorul enunq:l-a 2. (14ltuncte) Scrieli rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe referi toarela textul .ttot. 3. .."rrs decit cel din text pentru sintagmele:. Mi bizuiescpe proprii mei ochi in distingerea 2.ill Subiectul ll-lea al A.. i"ii. George in 1. Scriegi cite patru expresiicu fiecaredinire cuvinteleurmiroare: car te. Scrieqi litere urmiroarelecifre: 14..llinc faccdar lumeacarevine la Maria Radnasi se? nchine.lipsd-e. 3. Identi ficaqi. slricuqiimamei! '" loanSlavici. (10pu ncte) 1. 17.os.einchiniMarainf aga icoanei. nd. cu crucile?mpodob ire flori gi cdntind pril-i " cu pi litanii.asupra particularitigistilistice). Foimulli enunquricu paronimeleurmitoare . propoziqiilorsubliniaiedin verguli le. Acqionaufaciori complexi in aceaexcrocherie.jiide comunicare.T cite un enun! cu o locugiuneverbale. Prezentaqi. (Mihai Emine scu) . 3.ci operaliterari Moromepiide Argumentaqi. ia copilagii. cu praporelein vint. by1. ornli gi pe scrisi.rl jos. scrief alte patru expresii/locuqiuni caresi existecuvintul inimd.lCasi triieqti.lB. a art isticede construJqie subiectului. Acum cind vin suteleqi se adunl mii li pe locul cel larg din fagaministirii. in 2. contrageqiprimele doui p ropozigii subordonate rexrin pirgile de propodin zigie corespunzdtoare. (14puncte) perrt* fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela texrul 3. ca lume a_si poati veni calede *pJrrrini clczilc.Mara 1. .l Pe frunStausus:ati'tatac/ Casicigtig zl'-*lt"l"i"opac/ Pecaretrlrp: u.ulmitoare:.l.ipsd. eseului.ope rei literare.

Formulaqienunquricu u rmitoarele paronime: airtuos-airtuoz.grgzentareapersbnajelor(lip ologii.PiL Precizaqi rea un copil docil. strategi a rii capacitiqiide receptare mesajuluiscris. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) pe consolidirii qi sistematizirii in procesulformi1. { . intr-un eseude doui-patru pagini.r. bazaoperei literaie. .. m uscutos. Ar fi putut si spuie ce race-oguri muti ?. . si buza ce siruti. cum s-a anunqat toa te mijloacelede informare massmedia.a rosti..a patru caracterisrici a ale curenrului simbofisrj . Construiqi doui frazeincare adverbul relat iv cum sdintroduci propoziqii subordonate diferite. sload. doui-patru pagini. Imn 1' Menlionagi cite un sinonim pentnr sensuldin text al fieciruia dinrre ur mitoarelecuvinte: ciudat. atunci . a 2.rluiiii. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. dar nu se comporta intotdeauna docil .. 2' l'lxcrnplificaqi eficienqa metodei exerci giului studiul limbii gi literaturii roin rninc. (10pnncte) Scri eqirispunsul pentru fiecare dintre ceringelede mai jos. Dimitrie Anghel .. ci opera literari Ion de Livi u Rebreanuesteun roman.l i" realizareaeseului. respectivun atribut si fie exprirnatprin pronumeledinsii. Indicagi valorile morfologice ale cuvintului de in rexrul dar.fiind complectuluiti de frumuseqea saj ului. .o.veqi aveain vedere urmitoarele r epere: ."r.r.re.precizareea patru caracteristiciale specieiliterare... i.ecemurie de Alexandru Macedonskiestec. Abea am putut rosd catevacuvinte. cu numeroase elemente simboliste. Men$ona1imetode Ei instrument ede evaluare. B.TESTUL 18 I Subiectul (30depuncte) ''Arg. cuvinre! Ce farmec se degteaptici nd vi rosre$re gula. 3. deferent-difcrend. Jmpirecheri ciudatede slove. .rrta1i. luminogii.relevarea ipostazeloi eurui riric 9.ed. (14 puncte) Scrjgd rispunsul Pentru fiecaredintre urmiroarele ceringe referitoarela textul . in afa 3..aolnic.rtirii.chii. tol.r-.eagre romantlc. TESTUL17 Subiectul (30depuncre) I Argumentaqi. elementede"originalitate a operei literare (viziune -iJt".Precizagifelul propoziqiilbr subordonatedin text. Prezentaqi.) .ce au cu ding iiplinsul $i o. l.i .rl.r"r.exemplificarea . Planul grupirii din opoziqiea fost desjucat.ri argumentareaa doui. 2.exemplificarea acestorcaracteristic pe 6azar.. vl 41 4. 3. C* (6pancte) Re scrieqi corect urmitoarele enun[uri: pe 1. Formutralicitc o propozilie in careun subiectsi fie exprimat prin interjccqia o.. valoareamorfologici a c uvintelor subliniatedin urmitorul enunq:.J..t0 l Subiectul III-lea (30de puncte) al t' l)rcz'cnta{i forrnarca cap.particularitigi stilistice). Enumera{i gasedintre etapelepredirii-invigirii unui sunet gi a literei corespunzltoare. l n realizarea eseului."-irrt" fi Sar fi-mbricar pe lume 9i dragostea ura ? gi Ce-ar fi ficur un-sufler cu ror ce-a duni_ntr_insul. in signifiant. asupra remei. relaqiiintre personaje.. de mar tos.acitiqiide receptare mesajului a scrisprin efortul in' tclcctual propriu al elevilor. pei2. scurt.veti aveain vedereurmitoarele repere: * preciza.modaliUqi de carac{. pe acestorcarac teristicl. moliun e. Alciruiqi propozigii cu u rmitoar ele clwinte:fr audd. $i oare braqulvolnic. . . . terrzare). 4.inrr-un eseu... 3. De n--aqi fost voi oare. cd poezia de Noaptea d. Fuseseriinoite marcajele drumul rutie r. . 3' Mcngionaqi obiectiveleciclur ilor curriculareale inviqimintului primar.

nrgumentarca doui clemente originalitatc opcrci litcrare(viziuncaasupra tcmci.cdre. Scrilgicite doui sinonime Pentru necitz.a-gitncbipui.mild.. am hoteiit amhnioi ca si trecemprin Clermont.giacum nu-9i careurma si apucim . 2. o operi lirici de inspiraqie eseului. de plecare. Precizaqi $i deodati se auzi tosct. din felul propozigiiloriubordonate grim." Ca s. lli mai pun un braqde paie arzi mai cu vipaie. pebazt textului literar. Dupi ce am cum pinit to $osea bine. sthpena . Dar triiesc ca plopu-n vale.ixemplificat"" acestotcaracteristici. Explicaqi'relagia patru tipuri de itemi. (14 toarelecuvinte:a sfdtui. ncscuitt. $i sunt plin de supirare. Continuu si cred ci acestarticol e de nednlocuit. pe a lumii bolti luneci".ergumenrarea doui elemente originalitatea opereiliterare (viziunea asuparticularitiqi stilis tice).d Doindpopulard 1.Pds. drumului pe Mattia gi cu mine ne sfltuisem indelunga:supra ." morfologici a cuvintelor subliniatein text. 2. N-ag aveasupdriri muhe.prezenrarea de a .precizareaa patru caracteristicialegenului literar . 1. (10puncte) cuvinte:dojand.intr-un eseude una-doui pagini. urmito arele neologice 1. Exemp lificaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A. . din .cici il inviqasemEipe Matti a-si citeasci lungi pentrupicioarelecarestribat maiinrhipuia eaaltdddtd cI dista nieleerau-mai dicit pentru degetulcaretrece de la un pasla altul." 1 HectorMa lot.1 Indicali' 3. harta.d.. (Mihai Eminescu) C.L uni. Prezentaqi in dintre curriculum 9i ev aluare inviqimnntul primar' 2. i a rolului mijloacelor artistice.l. 3. Formula qienunquricu doul adjectivecarenu pot aveagrad de comPara{ie' funcqiasintactici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele enunquri: 3. 4. (10puncte) de raspunsulpentru fiecaredintre ceringele mai ios.De treci codrii d'earamd. 3. Identificaqipatru omonime in textul literar .urma.lrr"int. Scrieqi 1. in morfologici-acuvintelorsubliniate text' 2. 3. (6 puncte) : Rescrieqi corect urm itoarele enunguri curiqenieioragului. Subiectulal Il-lea (30 de puncte) referitoarela textul Scrieqi'rispunsulpentru fiecaredintre urmltoarele ceringe d e mai ios.r.(Mihai Eminescu) tu.De-agtrdi ca bradu-n munte.cumpdni. Menqionaqi puncte) A. particularitiqi stilistice). 1. Formulaqidoui propoziqii in careconjuncqia donatediferite de celedin text. vinte: mine. d.. Studiind vei ajunge savant. lot Subiectulal III-lea (30 de Puncte) specificulprocesuluiscrierii in clasaI... cudin decit acelea textaleurmitoarelor ptdpoi4ii cu altesensuri For mulagi 4. Inimi cz venin mult.Singur lume Pe cite doui sinonime pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmd.Precizagirrrio.. frazi a. TESTUL19 I Subiectul (30depuncte) de Argumenrali. ci poezia Reaed.nd Daci te-agvedea Nu pui mina si te sting.nl a de a . Ori ce om igi poate aduceaportul la int reqinerea de a 2. rnodalitlqi artisticede construcqie. B. Contragegipropozigia subliniatl din urmit orul enunl: . felul propozi giilor subordonatedin textul literar. modalitlqi arrisricede conJtrucgie. rposrazelor . eului liric . I s-a comunicatnorei mele rezultarul la egzamenul atestare pos tului. pri temei. Scrieq i cAtedoui antonimepentnr urmitoarele cuvinte: irnportant. Precizajivaloarea textului.edepartevezi albind/ $-auzi mindra gld suirea pidurii de argint". arzh . Precizaqi dacd sd introduci doui subor4 . i B. PreCizaqi miri i.veqiavla in vedereurmitoa rele repere: ln realizare-a . . (14puncte) referitoarela textul Scricqirispunsul pentnr fiecaredintre urmitoa rele ceringe clc rnaijos.ere Mihai Emifolc lorici. sintacticia cuvintelorsubliniate urmitorul enunq: funcqia 2.Ioialitate.

d . Menqionaqi patru tipuri de evaluare. tehnici ale muncii cu cartea.u. foaie lad. (14puncte) Scriegi rispunsul pentnr fiecar edintre urmiroareleceringe referitoare texrul la . .. O qinewna. .Pe scurt.trr[3.de doui-patru pagini. Erau tot unul Siunul.lrr sccoluldouizeci s-aurealizat'cele exr raordinare mai descoperirigtiinqifice.. Pr_ezentagi exerciqiului formarea capacitigiide receptare mesajuluiscris. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A. Al zecelea va plecain excursie. h." Doindpopukrd I 45 ' Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1. Alcltuiji enunquricu expresiilescrisela prrr.. scurt. scrieqiparru expresii/locuqiuni ' i 2.rieli citc doul cxpresii/loc. pe tipologiei personajuluisi relevarea . Scapiri"din piatri-n piarri.exemplificarea modalitiqilor de carecterizare.a aI l. Despici firul in patrw. ". B.Precizagi funcgiasintactici gi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele propozigii: 'f' e. Bahagul de Mihail Sadoveanu c Moromegii de Marin Preda Ln realizarlea eseului. din . Dis de dimineaqi s-a prezenratla bazinul de innot. diferite de aceea textul literar. Mai trece-mi Olru-odati.. flciruiqi doul propoziqii cu sensuridifJrite a le cuvintulur repede.stabi'lirea relagiilorcu alte p ersonaje. formate cu ajutorul subsrantivului foc.ve ti aveain vedereurmitoarele repere: .particular itngi[!stilului). . Rescrieqi propoziqiilesubordonare preci zaqi gi felul lor. trei. 3. Adiugim lui Sase. d.qiuni formatc cu rjutorul cuvintelor: foc.. 2.acpatruzeci. -odalireqi o lon de Liviu Rebreanu .Subiectulal IIIJea (30de puncte) {r 1. Avea decit o slibiciune. Scrieqi doui omonime. . perspectiva din dezvoltirii capacitigii de receptare mesajuluiscris. Sc. 1.precizareacelor doui modalitif de caracrer izare pirsonajului: cara*erizaa re directi gi caracterizareindirecti pi forme al e acesiora. in caresi prezenrari terizarea un ui personalprincipal dinir-o operi epic^i. (6 puncte) Res cricqi corect urmitoarele enunquri : l. a. 3. !. identificatein textul literar. Fumurii ochelariii dedeauactorului un aer misterios.t'3. TESTUL20 Subiectul (30depuncte) I un de carac. . l. 4. . FormuJaqi enunguricu alte valori moifologice ale cuvinrul: ui cht. Cht voi fi eu nu te las Cine mi te-a dat in dar Si-mi tot cint dorul amar? Cine mi t e-a juruit Ca si fiu tot amdrir? Foicici. c.n' C. Prezentagi. Cu inci doi se f. Scapi-mi capul de la moarre.ib:und. i.e ' . Valoareadescoperirilorarheologice li Sucidava w cuti de citre toari lumea gtiinqifici. gi ca a semnificaqiei acestuia. g. rolul in a 3. r.construcqiapersonajelor.. a 2. ci nt cu foc. aspecte pe metodologiceale dezvoltirii comperenqelor el .rept. f. doini. 4. de fuseseriunanim recunos *.relevarea doui elemente originaligat g gperejliterare(viziunea-asupra a de a remei. C. lnmultrm pe clncl ctt nouil. 't' '4. dar i-ar disp laces-o recunoasci. r f.coami rotate $i cu coadainnodatd.Doini. (6 puncte) Rescrie qi corect urmitoarele enunguri : 1.Scriegi eseu. Ilustragi. D. Seintinde o foaie supqiredin aloatul fraged. " 1. de maijos. (10 puncte) r' Scriegi rispun sul penrru fiecaredinrre cerintelede mai jos. 3. Ci gi-oi facegrajd de piatrd. Y alor eazl"cdtp atru.. bazatextului litera r ales. i Eu te cinr in oriceloc . 2. $i in cimp cit 9i acas'. ? r-. Murguleq. Scrieqi patru adjectivecarenu p ot aveagradede comparagie. 2. Indicagifuncgiasintac tici a cuvinrelor subliniatedin text.

doui tipuri de iternl ill 11. Concepeqi 1.eir mentarede comunicareorali si scrisi. Menqionaqi metode. . TI I .i . 2.i instrumentede ev aluare.

Subiectulal ll-lea (30 de puncte) puncte) A. Releva gi gi Iiteraturii romine in ciclul curricular . C.cici nu pot si-qi vie mereutoate de-a ga ta.Achizigiifundamentale". 4. particularitdqi mei. . Notaqi pa tnr expresiicu verbul a seface. .evidenfereatrisiturilor gi a s emnificagiei personajului. pentru ca si poqista cu la Moara cu noroc. limbii c aeficientein formareagi dezvoltarea 2.*l lqt TESTUI. . 21 SubiectulI (30 de puncte) unanim. din 3.veqiaveain vedereurmitoa rele rePere: . (6 puncte) : Rescrieqi corect urmitoarele enunquri 1 . Scriegi 1. patru tipuri de atribut.prccizareaa indirecti .. intr-un consens 2. Moara cu noroc 1.excmplificarea terar. la alegere. Scrieqi formele pronumelui de monstrativde identitate. dar imi fac eu insumi ginduri re . tede relevarea doui elemente originalitatea opereilit erare(viziuneaasuPra a sdlistice).in zadarte pui bine cu st ipanirea.ard stipinire mai ira gi dinsul. a 3. pa citigii de receptare mesajuluiscris.. Rescrieqi ultimele t rei propozigii subordonate textul literar dat. Identificagicel puqin doui omonime in textul literar. trebuiesd fii Sitw orn.stabilireatipologiei personajuluigi a relagiilorcu alte personaje.veqiaveain vedereu rmitoarele repere: dia doui modalitigi de caracterizare personajului:caracteriza rea .ul. . construcqia Subiectulal IIIJea (30 de puncte) obiectivelor cadru ale studiului principiul continuitiqiiin realizarea 1. 2. Exemplificagi.Precizagivalorile mor fologice ale cuvintelor subliniatein textul literar. aici 9i nu mi supiri nimic. B.in caresi caracterizagi personaj un de drami.Astizi stau fno. ' . qisi te gindegti la viagi. Colegii sorei mele au optat pentru alegerea prinun Itcc{acmji eseu. (10puncte) de rispunsul pentnr fiecaredintre cerinqele mai jos. nu putea si steienimeni firi voia luiLicd'z afari de drumurile . Ei tn zad'ar arendagiSi af. care stdpanea de te ingelegi arenda.in caresi caracterizaqi personajsecund ardintr-o operi epici.pe baza texrului limodalitiqilor de caracterizare . personajelor.precizareacelor doui modalitigi de caracterizarea personajului ca racterizaindirecti. 2.. (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferito arela textul dc maijos.cici. relaqiilorcu alte p ersonaje. doui-patru pagini. prin sintagmepotrivite. rccti gi caracterizarea identificatepe baza textul ui limodalitigilor de caracterizare. la Moara cu noroc. ti'isitu rilor gi a semnificagiei . mei. ln calitateacareo am. Exemplifica{ doui tipuri de exercigiu.exemplificarea terar.Aici. (14 referitoarela textul rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe Scriegi de mai jos.stabilireatipologiei personajului. de. Construiqidoul enunguriin carea fi sd aibivalori m orfologicediferite de cea din textul literar dat la puncrul /. diferite. Ioan Slavici.introduseprin con juncAia 3. lnrealizarea eseului.evidengierea . precizind felul lor. Ideiaunei cxpediliila Polul nord a fost acccptatd cur sului de informatici' 3. TESTUL22 I Subiectul (30depuncte) un un Redactagi eseu. rea directi gi caracterizarea identificate. dar . personajelor.de doui-patru pagini.Eu nu qi-amvorbit niciodati desprelucruri de aceste. mai trebuie si te faci gl om al lui Lici". ciprl dintr-o comedie/dintr-o ' ln rcalizarea eseului. construcgi a Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A.relevarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziuneaasupratede a particularitiqi stilistice). Menlionaqidoui tipuri de proiectaredid actici.i relevarea personajului. le spun la biieqi sa lupte pentru medaliaolimpici. Consrruigidoul propozigiisubordonate 4.

$i cit vom sta aici. $i poate ci gindugi aceste poateci ziua de mine aresi fie tot buni.le desprezhn de mine. gindurl nu-mi lasi tigna si mI bucur de ziua de astizi. nu mai scapde nevoia a ceasta". rile poimine. Moara ca noroc din 1.precizdndfelul lor' . mindu-mi de ceade Ioan Slavici. Identifica$ adverbele textul literar dat. dar o voi pier de temeleiunt degarte.

Formulaqipropoziqiiin careun numeralcardinal qiunul ordinal au funcqia sintactici de subiect. cu umilinqi aceasti Cort".atenlte.ibutivi din t ext in Parteade propo2. construclia Subiectulal Illea (30 de Puncte) h.5018. legiturile lui de rupe senriment. metode eficientede insugirea elementelorde construc{ia pe co municirii. 2.'sl rieqiin litereurmiroarelenumerale .rclcvarea doui clcmcntc originalitate operciliterarc(viziu nea stilistice)' particularitigi personajelor.1j*-.iif* qi invariabiledouiadp". a B.gi specula iigi. carenu gi-!explica.. llustraqi. pentru.rlaqi un enunqcorespunzitoralteivalori morfologicea cuvi ntului el. O dati ce s-aoferit s5. Scriegi plica.. opttpt. Notagipredicatele textulliterar dat."p. C. 3. cardinale: Z.p. 4. 1.bine.Aglae'.^ r. (6 puncte) Rcscrieqi corect urmitoarele enunguri: 1. 3.edenqia la unei mari personali tlqipolirice..in care sd. Excaladarea Everestuluia fost ceamai totald bucurie pe care am trdit-o din plin.Ottha dar )urr""purririle ei. Enigrna Otiliei Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1. organizeze excursian un pretext nu-l in dreptlqeasi nici se eschiveze.precizareacelor doui modalitili d e caracterizarea personajuluiz caracterizarea directi gi caracterizarea indirect . Relevaqi. alte doui valor i rnorfologice ale cuvAntului aoi.prin exempleadecvate.caracterizali personajseun un cun dar dintr-o operl literari aparqinindgenului dramatic (comedie). (10puncte) Scricqirispunsul pentru fiecar edintre cerinqele mai jos. mei. Scriegi formele pronumelui de intirire. jocului didacticin invigiminrul p rimar..precizind felul lor. viditele lui atenqii ghiiise in Otilia o prietena de virsta lui. tibnd (in text tignd). feriti de ceadin text.-. de l.. In realizarea e seului. (14puncte) -s.Maicurios eracL ceilalqi erau sc andaliin virsta."r.veli aveain vedereurmitoar'elerepere: .tece ani ar. (10 ouncte\ de pentru fiecaredintre cerinqe le mai jos' Scriegi'rispunsul a excite dofi sinonimepentru urmitoarele cuvinte:a ntipattc.d"lo"r. diferite de cea din text. scurt. 9i de vecheintimitateii dideau dreptul tlt:loricit de inde pirtate.e.. un om "rr"-ii.l taatit interesPtTtIy i*Jti"-i.-r#. fascalopol nu-i eraantipati c. 11069' 14. a nutri.i^... Explicaqiconceptulde curriculum.i 3.Fefi *aveaacesr cu Otilia. 3.16. Noul alessuccede pre.ri. nor-.ar l I I 2.il::d:ui adjective TESTUL23 Subiectul (30depuncte) I Redactagi eseu.ceput i .in nu pAteaciudat. denie. un D'" la ir . ziqie corespunzilto ar atributivedin ultimele doui enunquriale ti.de doul-patru pagini. Mengionagi caracteristicile lor din 1. F'ormulaqi doui enunquriin careverbul a rdmkne si fie predicariv.ci .qiiitp"rirtl p. in 3.:i. o iate-d.felul at.a-o. seterne. lqg tcasupra a dc a .i. Ci care-ilipsise. 2.a de-a dreptul incintat.. din 4. Contiageqio propoziqiesubordonati e.he iar.respecriv copulativ. a pierd.recizind. Prccizaqi func$asintacticia cuvintelorsubliniate texr.. di+.. situajie. Scricgi cite doui antonimepentru urmitoarele cuvinte din textul litetar: a supdra.ntru fiecaredintre urmitoarele ceringereferit oarela textul de mai jos. 2.i Aurica nutreauin priviri invi dia"' George Cilinescu. B. Rescrieqi pr"-p-iqii subordon ate textului.ii p. ltcscrieqi ultim elepatru propoziqiisecundare textul dat.

jectivecarenu pot aveagradede comPara[le' ! un i. si existe a tribut verbal9i unul adverbial' 4.viziteze Subiectulal III-lea (30 de puncte) orade l.i. (6 puncte) corect urmitoarele en unqu. Mog briciun aducedaruri la copiii cu minqi' 2.'Formulaqi C.".c vidcnliereatrisiturilor si a semnificaqiei personajului. 3. modalitiqilor de caracterizare . -. Prieteniii unei colegede-a mel e obignuiau sd.stabilireatipologiei personajuluisi a relagiilorcu alrepersonaje.Prezentagi.ri: Rescrieqi 1. Si-mi scri daci vei venii la concert.pe scurt. strategiide formare a comPetenlelor comunicare li 9 i scrisi. .exemplificarea identificate. .op'oriqii . Muzeul Mirii Negre. p..pebazatextului l iterar.

C.te. frumuseqile virgite. Georgica a VI-a Subiectulal III-lea (30de puncte) prin careseformeazi. ln rcalizarea eseului.propergiu. Al optulea mi sepirea mai interesant. subordonate 4. . Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin textul dat. partiiulariteqi stilisiice).Precizaq ifuncgiasintactici a numeralelordin enunturile urmitoare: de a. diferite de aceea text. scurt. Scrieqi fiec iruia dintre urmitoarele cupotrivit pentru sensul 1.I)rez. a ale . pe a volti capicitareaelevilor din inviqiminml primar de receptare mesajuluiscris' al e 2.releoa/re'uela. ale I B. dintre probeleoralegi probelescrise)' finalitlqile inv.1. e. b.Prezenlagi. e timpul/ si legim r otigeleplugului irfoi de hirtie/ cu elegii de. Menqionaqi 1. turismului.. Aceea eraa treia dintre biju teriile celemai valoroase medalii olimpice mai adiugim una. Muncea cit doi.precizarea patru caracteristici specieilit erare. ln sali erau dou dzeci parlamentari. 3." a Mircea Cirrirescu.lemanrului pri mar.alvrfi. doui dezavantaje unei metodetradilionalede evaluape re (l a alegere.p.i rnodalitigi stinrulurc crcar. Transcrieti. Nu fii dublici tar celemai desd2. eroare/oroare.entali obicctivele ciclurilor cu rriculare invitimintului primar. Scrie gi cite doul sinonimepentru urmitoarele cuvinte: intens. oc mal . Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A. din muzeu. . (10puncte) de rlspunsul pentru fiecaredintre cerinqele rnai jos.cxplicarea tidului opereiliterare. lixernplificaqi dou. modalitr$ artisticede consirucqie. din sticli. .rJ.subtera nede aparate/electrocairice gi in sala/d. . La celegase in 3.e proiecgie ridicinilor si mai vedem.din texr.. Alcituiqi cite un enunq pen sie/pensiwne. scurr.argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra_temei. zidin pczile cilitoare se-ntorc/in escadrile tirile id"/ p. "filmatd din elicopter iarna apare/intr-un prim-plan atit de inr ens/ ci i se vid broboanele sudoare de scurgindu-se/lent intre lujerii iegiqi br azde/prive. Formulaqicite un enunq careverbul a devenisi fie regentulunei propozigii conces iv' circumstanqial a respectiv unui complement predicative. . inrr-un eseude doui-patrupagini. Idendficaqigi scriegi propoziqiileincidented in textul literar. .proiecpie. vinte: insolent/indolent. din 2.-pe bazaopereiliterare. pini ies stelele/a venir in iarna spune qiranul." " "rf. .pr ezenrarea personajelor(tipologii. Relevaqi. M-am imprietenit cu doi dintre ei.v eqiaveain vedereurmitoareie . caoperaliterari pdd. 4 . freaci parbrizul aburit/ a l cerului.i sedez1. d. ./ jurul gil. o din 9*. Formulaqidoui enunguriin carecuvintul lent sd" aibi alte doui functii sinract ice.. 3.a"a qiranul .tehnici alemuncii cu cartea.os.cxemplificarea acestorcaracteristici.!o l 2. 2. rela$i dintre personaje. c. 3. venit iarna/copii zice el si luim ascJnsorul/saupe scararulantaii a coborim/ pini in magazinele. f.r. (14 puncte) Scrieqi rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul . doui adjective calificative (propriu-zise)carenu por aye a gradede comparaqie.Ydztse cu proprii ochi cum se creazl.lul. modalitiqi de caracte rizare).urea spknzurag ilorde Liviu Rebreanuesreun roman de inalizxpsihologic.ivirllii dc rr elevilorpri n studiul linrbiiyi litcraturiiromine. (6 puncte) : corect urmitoarele enunquri Rescrieqi in situalia de fati ! 1. Administragialocali trebuie si-gi aduci aporfil la dezvo ltarea 51 'TNSTUL24 SubiectulI (30 de puncte) Argumcntaqi.

. Ilineingclcs. Alciruiti o frazt.. .1.exemplificarea acesrorcara*erisric p. . personajelor . ci poeziile plumb qi Lacustrd de Georg_e Bacoviaapargin.prezentarea racterizare)1 a . citc un sinonim pentru scnsuldin tcxt al fieciruia dintre u rmi.e. Relevaqi in tipurile de evaluare invigimintul primar' 3.pii din clasa iutii in vaqidecii punctul gi semnulintrebdrii.argu menrarea doui elementede originalitate a operei literare (viziune. simgitsi ea cum adieo boar e a plicuti de vinr. 37 Subiectulal IIIlea (30de puncte) l ' Prcz'entagi aspecte metodologice formirii capacirnqii citire/lecturi ale de in clasaI..spre un er ou^sorar. a literare .vegiaveain vedereul_ero"r.le curg6'nou. y1og1a{igpentruintrarea personaj unui extraordinrrlnir-un feeric ivirea -li?.. iiiir"r.tli-*-b . (14puncte) tuspunsulPentru fiecaredintre urmiroarele cerinqereferitoarela tex tul . b^i^ t"*r. noi u1 9i *ridior..".*"i".Lbofir.. TESTUL 14 SubiectulI (30 de puncte) Argumentaqi.parcicu laritigistilistice). fii ii. Construiqi do ui enunquriin carepronumele relativ care (crt gi fird prepozigie)si aibi funcjii sintacticediferite.t*.Miilocul pe .in caresi existeo propoziqiesubordon ati condiqionaligi una atributivi.Precizeli valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein text.l" reDere: ._". (10 puncte) de iispunsul pe ntru fiecaredintre cerinqele mai jos. 3. Formulaqi un enungin cari cuvintul aSasd aibe aldt valoare morfologici decit ceadin rcxr felul propoz igiilor subordonatedin textul literar' 4. cupirul iIGGJ me. In realizarea eseului...rlui *iir. arn ciscat ochii ci TESTUL15 I Subiectul (30depuncte) intr-un eseude doui-patru pagini.-rtiru. (6 puncte) Itcscrielicorccrurmitoarelcenunturi: l.colg.. Cilinescu esteun roman obiectiv.A f ost cevaagade.. modalitiqi artisticede construcgie subiectului. 2. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1. ( )arc va si zici. Aldtuiii 2."ttor modalitiqi de ca(tipol ogii.ol.i.. 2.$l ( ). Domnia sa nu a adusnici un argument..tor. braqe cu lungiin rninecile'iei. .rr. Mengionaqi metode si instrumen tede evaluare.. i.vegiaveain vedereurmit oarele repere: ale . relaqiidintre personaje."de minteanul sub anrnat umeri. 1.aninat. Formulagicite o propoziqiecu un subsmntivdef ectivde numirul singular9i.i. mari si am ingepenit.neagteptat. relagia dintre curriculum gi evaluare. (6 puncte) corect urmitoarelor enunguri: R escriegi vintului. a teirei. pe caracteristici.1il' "1.?igea. inrr-un eseude doui-patru pagini. daci nu intirziam.ixemplifi""t6" ". Lnrealizareaeseului. 3.asupra particu laritiqistilistice).argument^rea doui elementede"originalitate a a operei literare (viziune asupra remei. Regizorul dinmine rimisese bu imic'it. baza'operei .-. 2.defecdvde numlrul plural.. Codriii incepuseri si fremetela adierea unor documenteineg rite de vechime' 2. ' 4.. 1.r elevarea ipostazeroreurui riric . Ni. . . ln lucrare o6t"*"t" inserarea 3.ioa"s iil. Exemplificaqio modalitatede stimularea creativitiqii elevilor in studiul limb ii si literaturii romine.precizare. liei d e G. C. respectiv. 3..precizarea patru caracteristici specieiliterare.rrr.a patru caracteristici a .i in excursie. rearizare cine":.^ lt^tl:lt cle mal los. 3. aiurare. o.i.riri. Menqionaqi toarelecuvinte: mlddios.rrrrrlrri. Scrieqi B. Menqionaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) : A. Definigi conceptulde curriculum. ..ronlan. 2. ci operaliterari Enigma OtiArgumentaqi.n"iru iilm ca tinirului. cumpdnit.marcd..i .feclo. Scrieqi enunguricu urmitoarele omonimei ca P.

rsitlu-p"ir. sublinia gi mai mwltsra rura d)sdoi. uita_ [?:tT[il1it[il:f tam.t :.sub.ep s inc ".. eapr'un e.. basm . ^iu.. lui r"*" uoiii. Vasile Voiculesct... Misiune de incredere .. .rseqe.ou. hncins"cu chirnir"ii":.i.-o ^.i"-gi fr-..-i"i.. qinte strilucite.qire.

lrs RASPUNSURI REZOLVARI SI 'n 1l l ,i TESTUL1 I Subiectul ' I " AlexandruLipuqneanul Negruzzi de Costache , Nu,velaesteo speciea genului epic in proz ', mai extinsi ca dimensiunedecit ur mirind un conflict r.dtti decit iomanul, cu un iingur. fir nar^ativ, t.hiqi'qi d esfigurati in diferite locuri, intr-un timp limitat,la care cu acqiune Unic, -ri "on".rrtrat, unele complexe' Darticipi personajenu prea numeroase' -. ["-i"l'ir .i"r.rr" ,roartri, lui CostacheNegruzzi ii esteatribuit merirul de a fi creaisto rici. @rul nuvelei de inspiraqie estestructurati in patru capitole,fiecarecu cit e r{ Ir*oriru Ldpusneanul Nurnela eu un motto: ,,Daci voi nu mi rrreqi, vi vreu. .." (capitolulI),-,,4i si dai sami, doam(cafitolul al Il-lea), ,,Capul luiJvloqo crrrem..."(capitolul al III-lea) ti.'P.e ;;1...; indipie mulqi r- ti pop.rc gi e u..." (capitolul al-IV-lea).\uv.9la se. *t ".i!"litr, coffiarl toriai puternic ( hp,ta ditttt. voievod gi boierii triditori' iiduelizeaz/prin alesMoqoc,gi norodu l pe careace;tiail asupresc' pe de o p"rr"i ti dintie boieri, -ai personajelor.. alil parte), ca qiprin construcpia fe de ' Cr rp"ii. trurreh ari o dimensiunete mporaldredusd'Ea epic, aceaste i"""i"i " conevoci a doua dJmnie a lui Ale*andru Lipugneanu(1564-1569),iar acqiunease asupra p ersonajului principal. b im ensiun ed spalitld cuprinde hotarul 9i ceitr eazd" ,oetatea scauna Moldovei' -1i de . s e n;U,u"lei conrureazi conflictul social 9i sunt creionatePortretele *rJiti la p .rrorr"f"lor'implicate. Aj-ury_ hotarul Moldovei, insolit de armataotomani' Lial cituiti din vornicul Moesteiritimpinat'la Tecuci de o solieboiereasci, ,urrr..rr .t incercind si-l determine gi spirarul Spancioc Stroici,acegtia i"d, o.ri.t"icu l Veveiige, lii"",""r! tr o"rr"" tui"eai"A gi sill atragi intr-o cursa,promiq6nd u-isprijinul boierilor. Intelisent, bun cunosciror al boierilor gi al situaqieid in qari, Lipu.gneanu descopericoilrplorul gi-giafirmi hotirirea de a prelua tron ul, printr-o replici deverriti'-ottoul primului capitol gi rimasi celebri: ,,Dac i voi nu mi vreqr,eu v{ v.r9q, rispunseLipugneanul, ai cirui ochi scinteiri ca u n fulger, 9i daci voi nu mi iubiqi,

la {'tl \r,1.ltll)('sc v()i,;i voi rncrgc cu voilr,ori ljrr.Ivoilrvoastri.Sd rni-nt orc? clri l)rc N4,rr tlelir,rlrl virinr.oarcc l)unirca cursulinclir:itl A! Nu mi vreaqara? ;i Nu mr vrt'Ii vrli,t'rtrrr inqalcg ?" Airr.rr.s tl.rttttt,l.ipugnca nu ucidepe boierii triditori si le confisci averile, ii iar , ,1,,-tttrttci l{tr x:rrtda, ii mirturisiseci erainspiimintati de ameninqarea carc uneiiot,'r,r,ritc v;xluvc (,,Ai si dai sami,doamni!"),iipromiteciiiva administraun,,leac tlr' lri crr"1i, clcascmenea, nu va mai ao-ita omoruri. ci aLingcpunctwl culminantin al t reileacapitol,al cirui morro esre:,,ca.(,",tttf'lit'tul ltri ii 1'rrf Moqocvrem. .."I ipugneanu convoacipe boietiintr-o zi de sirbit oa.rela I'i.scricii unclc, d upi slujbi, seinchini la icoanerila Sfintului Ion cel Nou r'trltrt'lricuta srncr enie, -oast.le ap.oi, pentru a-i amigi, le gineun discurs evlavios ,,de;in(o (.l l;lcr,lvirltarc", cum ocalifici autorul),recunoscindu-gi faptele singeroase tred in ( justificdprin grijasapentru linistea ..,.i: cereiJrtare, folosegte 1]t,l)(' ht.1l.. lnrii,igi sr l)rl(tct)lbllce n rnvrri la curteadomneasci, ospiqulimpicd rii : ,,Boieridumnea_ la vtrirstri! De la venireamea cu a doua domnie si pan; as tizi, am aratatasprimecitr-cnrulqi m-am aritat cumplit, riu, vdrsind singelemult ora. Unul Dumiezeu stie ; .1,c. rrri-apirut riu gi de nu mi ciiesc de aceasia; d umneavoasrrigtiqice m-a r*r dar silit nurnaidoringade a.vedea contenind gilcevil e gi vinzirile unora 9i aftora,care lirrtcaula risipa qeriigi la pieireamea.Asi; zi sunt altfeltrebile.goieiii qi-aureverfff ffr cunostrnqi;au vizut cd. turma nu poate firi p;stor, pentru ca ziceMintuitorul: " !2gs-yoi Pistorul, si sevor imp rdgtia oile ,,.' Boieri dumneavoastri! Si triim dt acumin pace,iubindu-ne ca nig tefraqi,pentru ci aceasra una din cele..zece esre porunci: *Se iubegtipe aproape le tiu'cipre tirrc n si si ne iertim unii pe.alqii,pentru ci sunrem rugindu-ne D omnului rostru Isus Hristos-_-igi fafe irrr.. - si ne ierre ,rouegregal'e[, -rlr itoii, p;;;;;; i;i noi gresililornoqrri." . . Singurii boieri carenu se lasi ami giqi de artasimulirii 9i disimulirii voievodu- -lui sunt spitarul.spanciocgi.str oici.B"inuindprimejdia, ..i doi fug din g.^ie. la .Lipugneanudispuneucidereacelo r patruzecigi gaptede voieri"venigi ospipl vo.ievodal, timp.ce,retrasinrr-un col t iu Mogoc,'se'delecteazd.vi,zind in spaima^acestuia. Apoi,.cu cinism, il intrea bi pe vornic dacdapro..J"i ti"e omorindu-i. pentru.a-i ciqtigabunivoinqa, Moqoci i aprobi fapu iingeroasa, spunind ci el insugi ar fi intentionatsi-l indemne.pe domnitor l" un are-Jrreamicei, dar ci irgelepc;.rneavoievodului i-o luaseinainte . acelagi singe rece,Lipugneanuil di apoi pe Moqocpe mi,namulqimii risculate. ^ .c: Satisficut pentru ci a scipaf si de acestdug-an, ,roi..,odri ii oferi doamne iRuxanda lcaculde trtci promis- piramidadin capetele boierilorucisi,asezare func gie rang. in de ln cel de al tretleacaprtol,autorul surprinde comporramentulpers onajelor aflitc in situagii-limiti, pline d-e dramatism, pr"cu.n 9i sadismul Lip uqneanu, lui la;itatca lui.Moqoc, manifesti,rile caracteristiie personajului ale coleciiv,mulgimea, gi sensibilitatea doamneiRuxanda..Personajele to*arrti.e sun t prezent;r. prin antitez.i, scenele zunt singeroase,. replicil" - t'"l.rr"trtep enrnr fieiarc tip de personaj, iar rru$carea epici - plini de dinamism. Dupi si. ngerosul banchet,domnitorul nu mai ucide boieri, dar conrinui si ii pe, dcpseasc i prin schingiuri gi prin confiscarea averilor. luu si poruncegte fie cilugirit. Cind igi rcLapuqneanu Pcnrruca sc irn[r<llnivc$tc, moarteape Vineinsi qi obscrvi ci esteimbricat in rasamonahali, ii ameninqi_cu tp {i, inclusiv pe doamnaRuxandagi pe fiul siu, moqtenitorul tronului. 'lloierii Sp incioc gi Stroici,intorgiln gari,o sfituiescpe doamni sI'1 offiveasci' a a lmpot rirra ,rbinqeisale,cu congtiinla pecatului,dar cu incuviinqare tacitd. mitropo-' gi si pregiteasci incoronarea nolitului Teofan, care se gribeqte si-i acorde ie rtarca moarein chinuri, vegheat Lipugneanu.Voievodul ului domnitor, RuxandJil ot rlveEte.pe fiind d.eznoddmkntulnuvelei' gi Stroici, acesta de ultimii sii dugman i,Spancioc Nuvela .rt" io-"ntiia prin remaabordati, prin dramati.mul acqiunii,pr in sceantitetile. Personajulprincipal, Alex.andruLipugneanu, este,la nele9i pers onajele sa, iui, romantic prin personalitatea cumul de calitiqi qi mari defecte( caracrlndul singeros,cinism,iap"iittt. de a simulagi de a disimula) 9i prin dest inul siu (iniQr clusivprin moarteaniprasnici). Nuvela esteoriginaii atit datorit

i viziunii pe care-o-oferl asupraistoriei zbuciumatea Moldovel, cit gi datoriti modului remarcabilde construirea unui P9rs.o.: naj redutabil- Lipugneanu- gi a u nui conflict puternic caresederuleaziadmirabil trislturi ale actelord-inpieseled e teatru. De aseln'celepatru capitble care capdtd. gi se menea,briginalitatea vi despe in miiestria de cared; dovadeautorul in pr.ezenpentru prima oari in litera tura romini, a unui personajcolectiv (mulgimea tArea, tlrgoveqilor),precum gi di n modul in carescriitorul comenteazifaptelegipersonadin jele'descrise, dintie in tervenqiile salememorabilefiind aceea finalul nuveuna Lipugneanul, carelasi o pa ti de singe in lei: ,,Acestfel fu sfirqitul lui Alexandru istoriaMoldovei". vest imentaqie, mentalitiqi, ceremonial, Specificulepocii estedat de evenimente, arha ice9i limbajul in caresunt imbinate cu miiestrie elementele obiceiuri,dar Eide n eologismele. Nrivela Alexandru Ldpuyeanul, apilrutiin primul numir, din 1840,al revistei Dacia literard, reprezinti un model di operi oiiginali, inspirati din i storia naqiocarese con{ormeazd.recomand;rilor ficute de Mihail Kogilniceanrtin I ntronald", adeviratul articol-program al revistei 9i, totodati' o concretizare a d,ucSie, o creeze literaturi naqionalivaloroasi. romantismului rominesc careave as5" I Moara cu noroc de Ioan Slavici Conceptulde nuaeld- vezi p. 53. ' Mare clasical literaturii .o-att", aliruri de Mihai Eminescu'Ion Creangi 9i I. L. Caragiale,Ioan Slavicia contribuit la dezvol tareaprozei,indeosebiprin nuvele gi prin romanul Mara, consideratcapodoperi a sp ecieiliterare. 1 Nuvelele sale,adunategi publicatein volumul Nosele din popor ( 1BB )' reconpoporan". In realisti, a unui ,,realism din ardelenesl perspectiva s atului stituieviaqa spa{iul transilvinean,incircat de tradiqie,se desfigoari dra me puternice,generate de di diferenqele sociale,etnice,religioase, avereqi de me ntalitiqi, de sentimenteapriDintre nuvelelevolumului citim: Scorrnon,Gura satulu i, ge gi destin necruliror.

ttl I llxiulea'l',tithii, Comoara, Moara ct't noroc,ocirpodoperl gcnului.Autorul acora rl6atcrrqie clcoscbiti investigagici psihologice, urmirind rcfleciarea evenimen relor in lonqtiirr[l pcrsonajclor, dinamica sufleteasci. lor )pe nuvelei,degi,sp re de1 r;r litcrari Moara cu norocintrunestecaracteristicile orelrire clc altc n uvele,aceasta incepe cu o expozigie, nu secvengi ."r", in io-porlrrrtfl.eiclescr iptivi - prezentarea locului unde se afii circiumi- - apareabia in tleschide cel ui de al doileacapitol.Nuvela incepeabrupt, cu dialogul dintre doui rca Gh!1egi soacra care reprezintd.douiaritudini de viagi, doui lui, ;rcrstttttjccse-nqiale, rtrentrrlitili,doui poziqii etice,ceatradiqionaliintruchipatS" filozofia de via qi a de lrtltrinci.gi.ceamoderni, a lui Ghigi, dornic de schimbarede dragul pros peritigii. (luvintclc bitrinei conginmesajulnuvelei,_exprimat foarte clar inia d l h inceput: ,,()rnul si fie mulqumit cu siricia sa,cici, dacZevorba, nu bogigia ,ci linigteacolil'rcitc facefericit". Personajul argumente igi azS",incontinuare , oiitti", ,,Eu sunt acum btrtrini, gi fiindci am avut gi am aiit de multe bucur ii in via1i, nu ingeleg nemulgunririlc celor tineri gi mi tem ca nu cumva,ciutin d acumala b;irineqe.rn ioro" ,ro.r, sI picrd gi pe acelade caream avut parte pin i in ziua de astdzigisi dau la sfirgitui vicqiirnelede amiriciunea pe carenu o c unoscdecir din frici... Mi-" gr.u si-mi pirlscsccolibain caremi-am petrecutviaga mi-am crescurcopiii 9i m"l cuprindeun si fel dc spaimi cind mi gindescsi rimin singurdintr-?nsa..." Aiiruiitrea bltrinei este perfcct motiv.atipsihologic,ea re prezinti gineraqia v6.rstnici, legati de varri, de ffadiqic,de stabilitatea de-o viaqi.Motivele pi ."r" le enumeri releie ingelepciunea populari carepune pregpe caleade mijloc, pe cumpitare gi pe acceptai.aunri situaqii modeste, dar sigure. Totugi, bitrina t u J. op.rrri proiect6lor ginereluisiu, esterolcranti gi admite . punctul lui de vedere, indimnitrd.r-l re lupie pentru a-giimplini nizuinqele:. ,,voi 9tiqi,voi faceti, [..] voi facegi dupi ganduli'osiru' gi afiimind ci it va spn;rnr;i ii va urma ,,cu toat5. inima, cu tot sufletul,cu toati dragostea mame i careincearci norocul copilului iegitin lume. Dar nu cereli ca eu si hotirisc p entru voi". Pers.onajul esrcmemorabil,un model de ?nqelepciune dragostemateini. Ea gi lc di copiilor toatelibertateade a hotiri viitorul ior .o-,rn, dar ilobfig i si igi asume toati responsabilitatea luirii deciziei. Replicalui Ghige(,,[..J ti riminem aici aici,si cirpescgi mai departecizmeleoame.. nilor, careumbh toati sepdmina in opinci ori desculgi,'iari, daciduminecae noroi, \i duc cizmelein mA ni pini la biserici, gi si ne punem pe prispa caseila soare, privini cu la Ana, Ana la mine, amindoi la copilas ,iard, d-tala tuitrei. Iati linigtea.oiib.i."; p une in evidenqd intriga qi atitudinea lui de viagi. Ca cizmarnu cigtigi iuficien t pentru a asigurafamiliei o viaqi indesrulati, de aceea hotirfute si arende*ze circiuma numiti Moara cu noroc, aflad intr-un vad comercialbun, dar in locuri re le.Togi drume,tii seoprescla circiumi bucurogici au scipat teferi din pidurea ne fasti. Desfd;urarea acpiuniirelevi destinullui Ghiqnsi a[familiei sale,murarela Moara cu noroc. Pini la ap3rigia simidiului Licd.,viaga Ghiqadecurgelinigtit, in fielui care simbiti searase bucuri cu familia de cigtigul realizat:,,Sim6iti de cu seara locul seg.qgf1si Ghiqi, ajungind si mai risuflel sepunea An" gi cu bit rina sI ",r num rebanii gi atunci el privea la An4 Ana privea lJel, amindoi piivea u la cei doi copilagi,cici doi erau acum, iar bdtrinaprivia la citegipatru;i sei imqeaintineriti, lsz sprinteni,iara sporul cr:a Clci aveaun gincrc harnic,o fati norocoasi,doi ncpoqc i Dumnezeu, dintr-un cigtig ficut cu bine"- el fiind un circiumar harnic, drt de la conflictul,lupta inde Fricepurqi cinstit, respecrat togi mugteriii. Lici va declanga al lui chiqe qi dorinqalui de a cigtiga rot mai mult. irc fo"d"i cinsri t Lici intuieqteslibiciuniie iui Ghiqa,dragostea Pentru Ana 9i Patima cfutigului , pentru a ;i-l face complice.Prima intilnire dintre cei doi ;i re va folosi de acestea gi.orgoliul. itte o rr.rit"bila lupti iniare frecareincearci si-qi impun d. auto,ritatea cu cuminte, cautl si te pui la buni inqelegere GhiF il avertizea zi:,,Daci egti om ci lui ii estede ajunsca orice om si simti ,,ci nine", iarLicd

tu rebuie sI inqelegi oam eniica mine sunt slugi primejdioase.ii era par. si-i numere.'. iar in timpul pro cesuluilui Lici. ai neaeu n-am si mi iert cA tvoi irii pe faga muri oamenide treabi gi ai ajunssl-qi vezi berbarulinainteajud ecitorilor' $i n-_am picituit nimic. repedela LicI batjocura gi se.trebudar acum.Perdu se aceste socotinqlin primejdie . se zbuc^i. Era o amarnici dezamilgire.cd-i legat. L" . cind Cici mare-dreptate va p*a ie gindurile 6s'-9i fi facind lumea. farl" ca si mi-l fi curiqit ' Arunci cind simidiul ii ia banii fir.de a o feri de orice supirare. cd devineirascibil.in toate le ficus e din dragostecitre dinsa.ca lini. Iarti-micel puqintu. .. sferaconttiinqeicirciumarului. dar se seaci singele din vine de rb.. deoarece.rrrt . de orice necaz. Ce-i pasi lui acumde Pintea.gi.tea colbei: aici qi numai aici e limanul de_scipare vorb ead"e ! ii ziseel. de percare.irriqi" sau: . degi . devine 9i gi SeiteBouarul. agifi mers mai departedecit mine ori v-aqifi aruncatcu netoacuvinte'. h. nuvelei . si intru la iniepr.Ghiqi vrea si-l sfig ie. din drum"' Du lnci om in cale.am primit porci de furat de la Lici.penrnr prrma oari. dar cerul m-a lovit cu orbie Ei n-am v oit si cred 9i si inqeleg.seindepirteyddg L 1a.Mie nu mi s-a vf fivai gi amar de ei daci n u-mi facepe plac".o*pl"tate d e ampl-eanalizepjihologice realifrecvenrein cuprinsul zateden"r"tor) r .. Cu cat estemai antrenatin afacerile alelui Lici. Ai avut tati om de frunte. dari voi. Circiumarul nu sup-orte conflicruali.gi gatasi izbucneas fdramotiv.ii rispunde. pimintului.rrr*. cu cinism.Lici.era at e Clnd .tie ci snmidiul l-a pridat gi bitut pe arendaq a zi-Ruprn omorit femeiaEi copilul.fne si-gi manifestesentimentele teamir . devine caracteristicl9i revine adesea: dar prieteni ci . totugi ir si se stip'ineasc i".la nevoie. de a o vedeaveseli gi mulqumitd. ci umblu voiali cu tine.congtientde propria-i decid eremorali. Sunt gatasi-gi fac pe plac". Ghi gl va gi prirni porci furaqi de acesra de oamenii lui.totdeauna.Da igi zise el . aveabitrina. Conform invoieli"idintre cei doi.de judeciqi. cu ararGhiqi seinstriineazi de familie.rt-r urmelor.de trebile arendagului.. apliandu-l 9i accepdnd si fie pedepsiqi oameni a i acestuia. .i lucini.a para. dorinqade rizbunare. din dorinqa te brrcuriil. in schimbulbanilor luaqide slmidiu. fiind pugiin locul meu. cici Ano .lartd.d.r.. igi mani festi rpiitn".de ce-i orice gind riu." pe Lici la banii ce -9iadunas Pa:. Ghiqi seautocondammai alesdupi irrrr. C onflictul dinrre Ghip 9i LicI se deplaseazdin proces... Aceasti relagie manenteintrecere pentru a{irmareapuierii. cind. dar 9i de cigtig. pe de o parte. .-m6... Ano.rri-ri morali (monologurile interioa re degradarea ditateacu careconstati gi-gimotiveazd.. . Budoi sperjur. adaugi el: ..nu weau s i crezi cdmi qii numai de frici. lumeate pirisegte" .

.. a poi fuge. Era fascinatde frumusegea ca-n povegri . subjugat' fermecat: vrijit. ii p. lupta lui_Ghige lumea si cu sine insusi. i"-pr eurr..i ..mpromigitor..secundare episodice.. rcalizate.nJr. Punctul culminant al con flictului.impreuni cu.ictr sa copiilorisrora:. uu nu mai pot sili pe ni_ un 1.A.linigrea c-olibei". puqin Peste an' Dorald . Firul narativ urmeagl destinul gi transformirile personajuluiprincipal. carefericireaadevdrat d.sc va stabili inrr-un loc unde nn .i sperjur.. ra ca si-mi astimprr serea rdzbunare .cu ajuiorul acestuii.] cel bun in ceasul potrivit.mariimpiritegti. cu condiqiarespectirii legii.. te-ag ucis". daci Dumn. u"i. i n pot irii.incdt nu mai putea sd-gideie seama poate gi ce ce nu poatesi faci .rr.viagi numai cei neprihinigi gi iei cumpitaqi.ici./-A fost ca niciodati.otsi te las vie i]r urma mea.se amigegt e. cit 9i mesajuletic. v lsg iubirii.ordoni incendierea pe Morii cu noroc. " pe Ghigdseimprietenegt e jandarmulpin_ cu ira.. rari om cinstir.1 -".. desi eanu il mai poate ajuta sl sesalveze..s" g1..r-'-Ittetti rrulc z. lred c-am ficut riu "" -"i gi daci n-agvedea dinfag. duce sd-l aduci p" j"rrd"i-ripi"i"" s e aresteze..zisc cl voi nrci n u mai avcti(:unr lvuscscripirinqiinogrri.. rit. ct iF i. / Din rude.Dimensiuneatemun estere dusi la citeva luni. de... d-. iari pe ti".... apoiva fi dominatde patimabanului. vremea. dacdein mine....osiut: Ou cit cstemai robit banului. / . ea pleaci mai departecu copiii. must eriu: peisajuluimontan (verb auxiliar) 2.r"rr'rru mi-a dat gindul ['.i-o gi Ghigi inrr-un "-int"gt" moment de intens zbucium sufletesc. galdjn{ ci : ... o lasi pe Ana ca momeali.a-i"ii. asuprasa bani.A fostodati O prea frumo . lncearci siigi linigreasc i'congtiinq" pularrJ totul pc scamafirii saleslaLe:. a bea. Cind seintoarcela Moara cu noroc. .i. alituri de cinci cruci.-"r.copiii. se liia in voiaintimphrii .mi s-apus cevade-a curmezisa cap ... a. trr.$l t'atttl ttti-itiaritlt calcaccabuni".a *i_" fort r."pr". Nuvela dezv iluie dezum anizareaomuluistipinit de patimi.ln nuveli aparpersonaje Cel princi pale."" i9i primesc p. de Daci mai adineaoaril-agfi gisit.... pe o sti piatrr.Acu .tfir.are nu -"i cocoatein spin are:nimeni mai mul dec6t dAnsul n-ar dori si n-o aibi". Asa nr*aldsatDumnezeu! ce si-mi {ac. " ri" cu "rr..a ci eu re-am arurrl"t . .aga celedin urmi. . .. cucerit. intors la circiumi si-.urme . Lici.... J. spuninju-i: pe . a l. Ghigi.Lici cstc stipinit dc patirrra Ghili esrc $imat de patima putcrii.arrd. po"rJ . .. iar Pintea.'-'l'or nr:rihotirit si sc razbune I. fiindcjeste in pericol de a fi prirrs de pinrea. Subiectulal Il-lea A.fascinat...co. a A consun'ta..rn ticilos i" ur"q.1.. a setncruciSa: seintretlia) a se intersecta.a..l" i"t.Ghigl din . -'". fiindci esteun om prea slab.Tatil vosrru u1 o .i sc?ntoarcila circiumi.cu acesra.. incetul cu incerul. eu putinqi ca purtirile bune si nu stribati"rt." . ng pureamsi fac altfel. $tiind c5"Licv. pl ingind: le-a fost j"*rtl" . lonaj nuvelei pune in lumi ni atit destinul ragic. cu familia fi.pr" are arginririe f urati. a moralei gi a tradiqiei.l p.. t"r.. care-lr'rir"r".eart'eimaginepune in evidenp mesajuleti c exprimatla inceputul nuvelei:^cuvintele betrin"i"p.idee pe care. cu atit il urigte mai mult pe L ici...9i ncqi nepisares osirealui Lici". :" :tl Dar ce si fac ? igi zise el in celedin urmi..Aga vrea Dumnezeu! i9i ziseel . incintat.i ia chimirul..u?gi" . caredin om cinstit devine ucigag.. p ... dirr atnini si-l demagte simidiu pentru ci nri se simte in stare pe si renunte ln r:ip1igusi1. Nici cocoqatul e insugivinovat c5.simt numai ci. aur gi "jr.$i igi zicea l . se sinucide 9i lzDlno u-secu capulde un stelaruscat. loc unde circiuma rducenoroc ..atit .de patima rizbunirii. Daci e riu ce fac. din ! urmi. cumpiritor.rt.i esteGhiqi..llni gi spunindu-gi ci apoi.t. ' Imagineaestesimbolici..ir.$^i ce si-mi fac ? igi . csqtigati.. imprimind nuvelei un profund sensmoral: au rimas in. client. Moarjt nurrraiciteva."J-. h. J. cu se rnanifesriin evenimenr ele timpul saibitorilor de pagti. ticdlogitli de sl abin el insugi.siinrranilor copiii .i minca..bitrina vederest urileincendiului. al cirui caracter diabolic il descoperipe deplin.mvelej esretragic: Ghiqi esteimpugcatde Riuq. unde o gisegte Ana singurdsi o omoari. Acgiuneaesteconcentrati in pusta arideani..Personajele sunt pirimag. estedati. gi aga.. mai complexper. fi "" Deznoddrnhntwl ...ticilos! .. i.

). l. Acest cuvint mai poate ^Yearffmitoarele valori morfologice: forma nea ccentuate' a . . (ex.: Seint impla s-o intilneasci adesea genulfeminin.: Pentru filmul Piciul sele ctase o fati qi doi biieqi. tabl ou mireq. Coatezai-a ficut un cocfrumos. cazil Botanici.pronumepersonalrpersoana III-a. Hanul era ticsit cu girani i inapoiapi(tntorSi)de Ia un thrg mare.: .: O estevocali. numirul_singular..Vasile Alecsandri)' .). Pe stinca din deplrtare amzdritunpui de ciprioari. ln textul dat cuvintul o estearticol nehotirit. l. fantastic!" . plim(ex.trebuie si perseverezi. Cele mai bune kme sunt celemarcaGillette' Cdndigipuiin gi nd si scrii o carte.n razelesoareluide iunie se cocciregele' La Gridina Zoologicd"a u fost adusedoud lame.). .substantia (ex. in Gridina^cuz^tiv bindu-se .asi fati" (Mihai Eminescu)(verbepredicative)sau: lmi pleceasdfiu pemalul mirii l a risiritul 9i la apusulsoarelui.(verb predicativ) 3.O.interjecpie B. 4.numeral cardinal cu valoarede adjectiv(ex.

adjectiv:^lnimprejurlri dramaticese dovedeaom tdre.Acbizilii fwndarnenta le" Ciclul curricular . etapl.propoziqie cd (P.in special clasele in gini (act ivitare careo vor desfigura toate clasele pe graficecarecompun litere. capacitilii dc a comunica. Principiul continuitdlii in realizarea obiectiaelor cadrw ale stw diului limbii . v iitoare cu copii.metodegi mijloacedidactice in primare. predictivi are menireasi relevenivelul gi temeiniciaachizi. pregitegtecitit-scrisul (etapa alfabetafi).propozigiepredicativi) (P. din deprinderiide a delimitapropoziqiile vorbir e.au . .citit" imame nqionate).a lrin povesti pebaza textelor literare (povegti. adjectiv: ln lacul limpedese zireau pesti.scriu chia r cuvintecu majuscule. l(. ziqiilor/enunqurilor re 9i. cu ci 61 folosinddiferitelirnbajespecializate. sunete . lui didacticin activitatea . . ca obiective dezvoltarea a capacitiqiide receptare meare a sajelororale 9i a capacitiqiide c omunicareorald.. . exercipiile . s. pentru ca elevii si pronungegi si intoneze co.tradiqion ale: explicapia. ce adjectiv: Tot mobilierul fuses e comandatla Paris..ml lntrcccrcrr suldatcu un rczultirtncilltcptilt. metoda descoperir ii. * continuturi comune sau aseminitoare. 2. expunerea . adjectiv:Lacul era limpede 9i a d.qilede inviqare.asi guri continuiEtapa prealfabetard.a II-a din invdqdminrul continuitigii se realizea zi prin: ciclu curricular. 3. silabe..i inviliminml preg colar. Etapa prealfabeta16.principiul ln "c"rt .. substantiv E ra un tot vnitar.dezvoltareagindirii autonome. . Situaqia devenise .necesiratea gi dator iti idealuluieducaqiovalabilitatea eficienqa Acestprincipiu igi dovedegte nal. a. copiii cunoscin oarecare in I primare.i a responsabilitigii in faqdde integrarea med iul social. adverb: Ne fot povesrea desprecilitoriile sale. copiilor. substantiv: Simqeain adh nculfiinqei cutremurare.Achizilii fundamentale"cuprinde grupa pregititoare a gri primar.dcarn cmoqic fratelcm cu v:r{i soldatin trupelede eliti. . clasele .dezvoltarea din cuvinte. Etapa alfabetarl de ltt ceeace privegteinsugireacitit-scrisului. identice.dezvoltarc a . formative : metoda euristicd(conversagia diverse tipuri). valo rificirii achiziqiilordin invigiminrul pregcolar. s-a Mii gri. .cuvinteledin pro.ardde cele il e pozitive ale etapeloranterioare misuri anumitelitere.a II-a). jocwl didaaic etc.Anc. tateaintre aceastiperioadi .2/ .povestiri). asiguri: tn aceasti a paratuluifonator.dezvoltarea 'fe ct propoziqii. adverb: Privind adhncin ochii ei sl-i ingeleagifrdmintarea.aceasti etapi beneficiazd.i literaturii romkne tn ciclwl cwrricular . 1 i tdrc i adinc: limpede: pronume nehotirit: A crezut tot ceea i-a spus. predicativ i) Riminel/ curnne-arn inpeles.._Dupiatita ploaie pdreal/ cerulsetnsenineazd.. de pilde (inaf. In clasaI evaluarea pentru o bunl orientarea cadrudemersnecesar jiilor din inviqimintul pregcolar./S-a o cufundatin adinc. pebazailustra-qi ilor lxperienqeide viaqi a elevilor s.mode rne. adverb: Ii eram tare recvnoscrtorpentru cuvinteleei afecruoase. achizitiale ciclului curricular.-obiectivecomune.pa rticularitiqilor de virsti 9i specificuluidisciplineiLimba gi literaturarominl. (de euristici). scriu elemente in insugirealimbii gi literatur ii romine sunt eficienteurmitoarele metode: (limitatd ca pondere) pol)estirea a' . metode gi procedeefolosite in intregu l ciclu de achizigiifundamentale. Activiti. poziqii. gi I diniqei clasele . 2.t/ . adverb:Vedealimpedeceeace voia sa obgini prin acqi unile sale.silabelegi sunetele de Depr indereade exprimareorali sedezvolti prin exercigii formulare a propode pebaz1^ s uport intuitiv gi lingvistic (cuvinte gi expresiidate). cuvinte.

a intuiqieigi a imaginaqiei acesruia. Mi-ar plicea si revid plaiul maramuresean. Obieaiaele ciclwrilor curriculare ale inodydmkntului primar A. .r/(Pz . a limbii materne. Obieaiaele cic lwlwi acbizipiilor fundamentale(clasaI qi clasaa II-a) vizeazS": .formareamotivirii pentru invitare. Subiectulal IIIJea l. calcul ar itmetic). .propoziqiepredicativi) nu 4. Prietenamea era de fel din Ardeal. B. Obieaioele ciclului de dezvohare(clasele III-a . inqeleasica activita tesociali. c.stimularea potengialului creatival copilului. Maioul seudasedin cauzaploii. . . 2.dezvoltarea achizigiilorlingvistice.i a limbilor srriine.a competengelor folosire a limbii romi de ne. 3 . 1.a VI-a) consrauin : a . citit.asimilarea el ementelordebazl"ale principalelor limbaje convenrionale (scris.stimulareacopilului in vedereaperceperii. Am intilnit la Muzeul de Arti acelagi grup de englezi.cunoasteriigi stipinirii me diului aProptat.l/ctun1 ne drteptarn. Propunerea lor nu-mi s vSdea defel. penrnr exprimarea corecti 9i efici enti in situaqiivariatede comunicare.

careasiguri auromarisde mele (formareadeprinder ilor).pirgi de propoziqie.caligraficcu ajutorul conqinuturilorgi activitirilorie invigare adecvatc. de element e foneticegi lexicale).ulLgr/ul de dificuhare. " .r ircccsibilitigii activitiqiidiferenqiate.liz.aplicative. . lipsegte . . in ritm propriu a fiec.r rsigrtrrrc. .dupd tipwl de actiaitatepe caretl preswpun:exercitii orale sau scrise.ttcgoriilorcurriculare(curricw lum nrcler. prin cxcrciqiilc rcproc{uctivc formeaza se automatismul scri rului gi cititului corcct. ce justifici diceea vcrsit:ttt'.: Identifici.qi puncr de plecarc pcntru achiziqiisuperioare. ibil.ticnt gi reperar. In activitateadidactici.tc. elev ii trebuind si gi-l reprezinremental. mai mulre . .giul rrli^cin mod repetatpenrru a dobindi deprinderi. Achiziqiiledintr-o etapl. l n lecgiile limba 9i literaturaromini sefolosesc multitudine de tipuri de exerde o . p rodu ctive. .exerciq iile pot aveagradediferite de complexitate 9i dificultate etc.rttslortnrlrca clcvuluiin factoractiv. . prin care se execut. autodirijate sau libere.1ruiclcv .dictareareprezinti o scrierein careele vii nu mai au niciun fel de model. lrt ln clasclc primrrc.anterioare.t c.tre buieasigurati.fluent si rapid. . corective.transcrierea. activitatea conftienr. .dupd f uncpiile in de linit e: exercigiiintrodu ctive.dupd gradul de implicare a cadrului didactic: exerciqiidi rijate. modelul exterior de scris de mind.prevenireauitirii . rac trce p Ei combinate. imaginagia etc. a spiritului de independenqi gi a iniqiativei.prin carese reilizeazeffansferul de cunogtinte."t.subiect. estet ipul de exerciqiu .citire seleoiad: pebazaunor repereprin carese asiguri ingelegerea mesaj ului scris.". In gcoalamoderni seimbini exercipiile reproducere.insu-girea noqiunilor.regulilor. oferindu-i-seposibilitatearecuperirii.pr oprii gi etapelor. li1apapostalfa betari (clasa dupi inviqareaalfabetuluipini la terminarea sci . operafiileinteleltuale si motorii. ..d.verbe) pnrqi . semne punctuagie. ajungela: . cijii prin carese realizeazi. 'Iipuri de exercigiide citire folos ite in clasele primare: . in fiecarelecgie.conse . prin care. deip eragionalip zare. cel .stimulareacapacitiqilorcreative.a ciclului curri cular reprezinti bazl.i a confuziilor.structurale.exercipiulde exemplificare Ex.De pild. de echipi. Ex.a origi nalitiqii.itci diclrcticc constituic o rccorrsidcrlrcr rclaqici cadrudid actic-elev tt'..ttl I ( )orrtlililrcttl.exercipiulde identifuare a unor elementede constructia comunicirii (pirqi de vorbire.eazi p e elevi.dupd numdrul elevilor c areparticipd la rezoloarealor: exercitii individuale.r I V-r) trcbuie si asigure insugirea cititului corecr. de citireafluenti si expresivi 9i ii re. pirqi de vorbire (s ubstanrive.fluentJi expresiv. obiectivelecadru gi de referinqi ale inviqimin rului prifher. folosit in erapaalfabetari iniliali.in ritmul propriu fiecirui elev. {e propozigie(predicat. curriculumaprofwndatqi cwrtit.dezvoltarea unor capacititi gi aptitudini intelectuale fizice.asigurindu-se transferulde cunoqtinqe. prin l)rogrcsiv.consolidarea d eprinderilor. o Exercifii de scriere: scrierea dupi model exteriorscrisde mini. colecdve.fronta le.de evaluare. continui.. Exerciqiulesteo metodi adecvati tuturor formelor de activitate.: .ulwtt cxtins).Exerci. cu acelea operatorii.care capdti o importanqi deosebiti in p erspectiva autoeducatiei permanetrte.teoriilor carese aplici in situa qiivariate. . puginun enun r.oaptd.rede tipar. esteo meto di bazati pe actiunereali.o ope.se consolideazicunosrinrele limbe qi de literaturi.a scrisului t'orect. dir. exerciqiile facepart.prin caretrebuie si se realizeze citire conqtiend.i . metodeformative. .goiiit pot . . scrieredupi l ite. consolidirii gi dezvoltaiii aptiturlini lor prin variatele tipuri curriculare. gi p ersonalizare.citire tn .sedez volti gindirea. ' .semidirijate.parte secundaride pr opozigie): Dupi furtuni vine si vreme buni.: Spune/scrie doui subsantivecomunegi doui substantive proprii. funcqieae aifeln rite criterii de clasific are.de dezvolt are. carearemenireade a asigura lai.autodictarea esteo varianti a dictdrii.3.citire tn lang saucitire pe sdri te cu voce tare: fiecareelev trebuie si citeasci. o I cla.deja enunqate.coparricipant formareeducat ivigi prin la lrli. in urmitorul enun!. exerciqiulesteo me todi fundamentali. la numiplsingular . morale gi trisisi turi de voinqi qi caracter.citirepe roluri.copierea.

predicatelegi subi ectele urmitorul rexr: din fost odati un impirat gi o impiriteasi./texte/compuneri cerinqe cu indicate. ' Exemplelesepot inmulgir. cit gi la numirul plural. * exercipiide analizd morfologicd sintacticd . _Acest tip de exerciqiu esteurmat de exerciqii creaqie de prin careli sesoliciti elevilor si formuleze enunquri. .. Ei aveautrei copiii.foarte frumoasi. .A palaul lor o gridinl.i Ex. Mai aveau linpe . Saudi exemplede substantive determinatede unu-doui adjecti ve.." Sauanalizeazisubstantivele.gi la numlrul plural..: Analizeazi substantivele urmltorul enunt: din ..". $i atit de dra gi ii erau florile acesruiim3l pCrat.A mers yeste a-nlume despreFrumoasa-Adormiti.atir la numirul singular. lCa exemplificare se aleg pttru tipuri diferite de exercilii riintre cele nrenqi onare.

purtAid cu sine. sfi anii. p. profesorul pitrunde in bordeiul gigincilor. Limba . Ajungind in straii. de cildur i (lucru careii aminteqte de iubire." inima.:K. eram fru"*fr gi aveam.pe o oanc d.]. conrtruite prin .a. o replici la schiga Ca caragialianiCdldurd ma re."1 Nuvela La pigdn.Uitarea aceasta motivul intoarcerii din drum gi inceputul unor intimpliri stranii care este se deruleazi dupd. in acestlabirint apar simboluri ale sacrului: somnul.pentru picatele mele am ajunsprofesor de pian..ozase' i obiectep.].. sac?ugi profan. in mecanismul cotidianalv ieqii.. un tinir ciruia-i pomenegti de colonelul Lawrence. evreica.li u.va iesi i ncurcat.cu Elsa.. trebuie si aleag i trei fete.Otilia Voitinovici (expoz ipia). obses_iv.prin intruiiunea imposibilului..).O fati abandona. setrezegte . 53..Simte prezenpe al ci el insuqi se metan-Iorf. Gavrilescunu reugegte rreaci probeleqi seri= si ticegtein labirintul c unoagteriide sine. La intrare totul estemarcat de cifra trei: taxade intrare esretrei sute de lei.ti-o pe Hildegard. trebuiesr ghiceasci dar riganca. I }:rlcrr:irr l<uiqi ..a ata rnele. Ceasulriu ! A..Lawrence Arabiei).rtt rnil"t de artist !'1 A$a i *p. fati plingea in hohote.'.[.. Esrecind nelinigtit. imagineacolonelului Lawrencegi.i literatura rom&nt Concepte opffali()nttle.st1t de vorbi.tt"gte babeidi la intrate_cum venit la Bucuregti. Conceptulde nuzteld vezi p. in caretrebuie si parcurgi.rd.r.. o tati Plangea lorrenourg. a semniiicatriifOr gi a temporalitiqii.. .Gavrilescuse iusdfici: '.ot. arnin teqte in (.. ajunge aproaPede ora ffei. alterarea"(ilcilcarea) cu buna gtiinqaa raqionalititii. existengiali profesorului Gavri lescu. Nuaela fantasticd se caracteriz eazdprin exploat area situaqiilorfantasrice.cind teiorizat gol.a pi.dragoslea pentru H ildegard.s-a rlrdcit pe drumul vieqii. se pare a din la birint gi-i polr.[. regretulunei vieqirarate:. sunr ascunse semnele sacrului.agul toropit de argiqiincepeciudataaventur. . a.mai ales.dupl ceargila lovi se cre$tet . se lu i.erarrr rn O banci. in o. criza de congtiinqi a per sonajuluiprincipal.diferite ritualuri ezoterice. dar idealul meu a fost.ri. a incepu! tra<< a fost si fie .in nuvelalui Eliade cildure e cea care declanqeazd.interzis.ci Mircea Eliade intruneqte caracter isticileunei nuvele fande tastice.'. cifra tei.ustrlrca. capului.. ... aflece aceasta clsitorise cu inginePr. autodefinegte se Gavrilescu.l* TESTUL2 Subiectul I I La qiginci deMircea Eliade .a inadmisibilului.camuflarea sacruluiin pr ofin".. cum ii pt". realitlqii se r ealizeazi prin interferenqa -"Incilcarea.lovindu.firede arrist". aur.labirin tul 9.incep ind cu alegerea fetei: el refuzi nemqoaica. le recunoagte. vieqiilui: intr-o tragedia igi iese Gavrilescu din amnezie. a careigi uitaseservietacu partituri la elevasa.Bucuregtiul de altidate. .59 rominesti."did.In aceste nuve leexisti doui universuri distincte: real Ei ireal. ni lnceputul unei experienge in fantas:tic-ezoterice careigi amintegtede visul siu de artist.. ln-parcul din bavrllescu Se. ..atras'defaima straniea locului 9i de rlco are.rtisj'.. intilnim ..efam lOttenbUrg. am incercars-o consolez-.mi o sabie cregca in il teribih devaril. re rri . cind de coqmaruri." . 53. Triiesc penrilr sufiet.. prin introducerean miicu terului.-n.a absurdului. (autoportret ). profesorul Gavrilescu. ln unele creadi litera9i reprezinti o capo dopgri a literaturii fantastice re ale lui Mircea Eliade fantasticulare ca supor t practicileyosa si ranrrayoea (Secretuldoaorului Honigberger Ei Noppik Serampoi e)saumituril"efolclorice iotianesti (DomnigoaraChristina. ln spapiwl profan..ce. Curind constati ci bordeiul esr eun ioc iniqiatic. nr. lntAlnirea cu celetrei fete inseam..r. SuPrenaturalului naturalul. 't ^. carefisurea zi.Feteleil poarti ca inrr-o hord a ielilor din care el. gre coaiia.-.$arpele).'oriit ea exisrentl. A. \intrtga) Desfdsurareaacfiunii: Personajul intri in acil spd. de totdeaunaiart a puri. 18. ia "ieiii Gavrilesc uisi retriiegte povesln timp ce riticegte printre lucruri gi paravane.Mi-arn sPus: Gavrilescule.. lncet-incet. ln nuvela La gigdncicele doui universuri se intrepitrund.sunr a. unde locuia eleva in F .r"lo...prinrnvazi asacrului in profan.

momentulre."" centrat profan. ^: -^: ^-: La in Trandafir.la a gipteasi bati de trei ori !i sl intre' Profesorul 'seritlcegte'din nou.*pli"e tiirro ciudatd ce-l cupiinie se.ri.irt" fata. firii ireagi-opunepe seama sale ^. iu-" din colqul Yl ..nt I la*renc...rto"t"e' gi si reia numiritoarea..une meargl dtept lui Ga .spuse iarr . s ereintoarce. "i'' . uqi.se urmar ali. lar."'ns9 i1strat'a.tiswlui' de vorbegie colod. urmi cu 12 ani' Gavrilescupersistd ideea lui el s-aupetrecutin timpul unei-zile'El penduleaziintre trdite de li. Monologulinterior d. vtea ie r.nu le inqelege saruratdi sacru.iior"gi si numereSopt.siriip^radisul ui pierdut " 9i pleaci apoi J.Seurcdll::l'-:1:::?::l"ri:'J:" Confunzi si-ti 1 .h.rAncugi ci plecase provincie' el^fiindconvinscd intirziaseJl-tl*t"t sporeqte.."ie .$i miniincet. In dreptul bisericii. cum el a devenit i insurlqei iqtri in planulrealitdpii . Di-umul acestacu dricarul anri cipeaz drumul inibordeiul qigincilo-rincheie experienqa" iii11t.. i.a sp.. de o'birja condusi de un fosi dricar..ttt ele receledoui lumi." sprepidure. Nu ne. .-i. Bab. ta Els ei l-a ceElsa ciutat..tt..ii-. Taxatorulii itrage d e cu cogidin circulaqie un anin uimi.Ii-o Deznoddrnhntul nuvele iestecon$i toi fata ii .. sp19 "c. opi"r" si respire parfumul floriior. Gavrilescule..e profesor pi4. tituii..Trilescu qi"ii"a.pregatirea p. undelocuiseafld" . cu tii". dar esteprea obosit. bordeiul ligincilor' Respinsde l umea.: urci in tramvai.rr su.l-a a. moment d" g. Ne lemuiireaiui Gavrilescu :l: reflecti tocmai starealui de dezorientare: tva ore. in ultimele enun quri.e valab ih. lumea reald gi cei ireald.r p1du1e. culminant) .. este Ambig uitatea rextului trimite la semnticalii multiple: planul_real.i-pr. sp. pe dru*ul il maiiung. $opti " iar in uamvaipenru a s e pierzi riremoria. poate ajungeintr-o lume a r..se in Zgomotuiramvaiului il readuce somotui ramva iului readuce in in aooi a plecatla rude in Germania. urmi cu cinci ani' T ^ madam gi unor cunottinqe.se o discuqie o doamn cdreiaii ..1"1!'-1:i ilF!:.teptat tiTp: -ouit"u strizii." Hit d. Asa incepe'Ca intr-un vis.il' fost maj atenliaci baniilui n-r. nu 12 ani.pe Intri i nti-un salonunde o giseqte Hildegard Qtwnawl dqi_de biriarul drij. $i biletul sescumpise cinciani' Nedumecu d escoperi uimireabsende aitist Sositacasi. coplegitde timpul concret. Revenireal-a si ii pentru ultimul drum.Toqivislm. realilAlil."qi" in caregr"triq"l! . pini intr-un dar omul.gr ibim". adresele." gt"rg gi t.gard.u.o.

".. ferecat: inchis. numlrul plural.p"ql"rculmral ltrrcclttr'. niSte.1".posibilrr c irt intr-urr splt(iu nutic. Mi-am depusroareeconomiilela bancd.unele t posibilitateaparticipirii la un festival olatoriei initalia.. Privea dreptinainte. . . lntrc cc'lc. d e 3. de r. 4."i./irrr"r-"diar in termeni de politici a educaqiei. : a oploSi:a se a ciua. juvenile' delincvengei 1.com plemenrcircumstangial mod. c aragiale i""tJrii. .i ' pf""i{icareacaiendaristicianuali orientativ i trebuie si fie un cadru in care: ii) parcurgeriiconqinuturilor. T lut 3. Soluqia c are am adoptai-o la congresavea. .rsrrrrrl. planificareacalendaristiciesreorientativi. succesiunea se stabilegte .in il e tn tradigiedar gi in prozaluiMihai Emi_ \cscu (sdrmanulDionis). po.corrginutu.irttp. planuri.cettia....sestabileSt.ptlrular """.exp-erienqe. roUii.* . Vorbca cu atita patos..ilqp*fii.giorr"iitat. Uneori mi agezpe o bancdin Cigmigiu gi privesclacul. a sepripigi.adverbde mod. semnificagiit. pe 2..-l.a.l/ inch'teram siguri de oictorie' z/ consecutivi) (P2..pre dicatverbal. 1i. (1fplan ificirii calendaristice pe (2) proiectirii secvenqiale.mint la nivel sistemului9i tiilo r care "rlgrrri-frrn.I. era cetate* predicat nominal.alui MirceaEliadeigi rr. ii t"oopA.e !ecutivi) (nume predicativ) 4. ceeace ne-aplicut tuturor' Subiectulal III-lea l. sd Stipi.sc aj upgc rcgisirca la par adisulrripicrtlut.iii drumul birjarul driear.". 2. innoieste lpouesiirile fan_ tasticulrominescadiugdndu-idim ensiuiea mitici.rr""r. de ici pknd colo .complemenrcircumsranqial loc.j si careMirrea Elia_ tfe il valor ificase nuvela Tinerepe in firi tinerege.. incuiat.". ielele careqesco nfuzia p...propozilie consccutivi ) Ne-am pregitit atit de intens pentru concurs. nici .adverb: ce rnai faci?..1".predicatverbal. nu era han . .propoziqiecircumstanqiali arita linigre. zivorit. i."" didactici reprezint ilactivitatea structurare a procesuluide invigi. alGre_ t'iei. Dacd arfi ghicit 9i nu s-arfi ritacit in trccur.Proi"cta. mai . ..2/(P . Vom reveniinJurnal asuPra dezavantaje. 2. tEi Tinerete fdrd bdtrhnepe a.rrr_i plr ". a nu avea habar: a nu-si face griji.aui si'ir :r^t. trebuie . proiectatd e cadrul didac*rr"o. Subiectulal IIJea A. inqeles activitigide inviqare(cum inaayd?)' (cetnpapd?).la intiarcain borjeiu l"r^"^rii al qiga.suprafagi.arfi f ost foarte frumos". cwprins intindere.gr" timpul alocatfiecrrui conginutpentru a se realizaobiectivele referinqi." conform finalitiqilor elaborate gi concret/op eraqional il.i se cuibiri.r/d.propoziqiecircumstanqiali ' 'Er" conne yiuiau urechile.r/tncdtne-aardjit'petofi'2/(Pz . spaqiu.articol nehoririt..lui.I" p enrru ace:.t. Protesorulpareaun om drept. tic gi oferta de resursedidactice.leiulil. (atribut pronominal) pr. 1. (3) proiectului de lecqie' proiectareaactivitiqilor didactice o realizeazS"inviqito rul/inviqitoareadupi ce a de dintre-obiectivele referingi corelarea a studiattem einicprogr"-" gcolard. .-" t:i.r.Formulaunu" eraua.i "rJnt folcloric.It I Itr aee*sttr itlttl:lrc:ct r.#p. unitiqi de invilare.tia pireau substangiale. .drnqa intre demersuleducagional .ce mai freamin. cktui. cigtigitorii cursei .d.sirrrlrol luntrasuluicaron. de in cuprinsul lui . Mi sepirea totulmaifrumos. c.af ( )ricrrtuluiindic sau al VechiuluiT"sr"m"nt.atribut adjectival pronominal. ri un simbor ar Qrrcii ofcri treiposibile."l acti vitigilor didacticeia forma: ln practicagcolari proiectarea orientative.predicat nominal. l..ror se afli baba* oerberul -.operade .L.r.fari'..ap.se coreleazi conqinuturilecu obiectivelede referinqi. B. pot trimite gi spre l'.substantiv:Mai este luna florilo r. acela. l'roz. maizbucium ! " (Mihai ce Eminescu). permiqi . Mi doare piciorul drept. dum neavoastrd subiect. Mi lua drept cine nu eram. Tipuri de Proiectare a acqiunilorgi. celc rrci fcre.

rri. 1)r2:1roz de terrneni peclagrtgici. Srrrin. 385. Schi-birile efectuat e terminarede caracteristicile qionatela rubrica ObseroaPii. ar . r(lristea. p.nd modificiri ulterioare devor fi mencolectivuluide el.

timpul alocat.!.de in viqare . .. .metode de organizarea activitiqii..rr rr..planmateriale:manuale.identificarea sffaregiei (modaiiteg i organizare. obi. O unitate de inviqare poate cuprinde 3*7 lecqii. Evaluare (2) Proiectareaunitdpii de tnvdpare o unitate de inoipare esteo structu ri didacdci rv* deschisi si flexibili.-.Demersul :l]:il.hirgi etc.esreunitard din punct de vedereal conginutului .. i" ru J . . il $ j\. Planificare calendaristici Nr. .. dmpului se r ealiziazepri.mijloaceaudio-video.nr. du" i". .u o perioadeJ" ii-p (una saumai pe murte ore de curs).stabrhrea activitigilor.m etodede predare.' ilfi .i dee.locul de desEe.J^lir^r"^'ii.l $ il I * {' $ t elevii cu conqinunrrilor previzure programa. .drr.capacitiqile comunitiqii etc.estecoerentddin punct de vederear obiectiverorde referin qd.ea . Nr.. metode de invlgare."t.rrrr* ^e rezurL4Lr wtLt drtaDza scopurllor.. enciclopedii. cu de proiect arepe unitigi de invitare consri in succesiunea urmiroareroretaPe: "". inviqirii gi sa.. piiin. de !. figurare etc.aruare.-. Uniriqide Obiective Nr..^. Je fronral. . Temele.rl Y l . .resurieproced. "a pe grupe.se defiEoard coni inu. cu urmivwow'rr4 tr r toarele caracteristi ci: . { b..e^ltizar obiectivelor ... n..I:::!:]ogi a .rrr.. ._*.t actiaitdpii didactice cuprind : Resurselb * resurse texte auxiliare(culegeri. .-1"fjg*t . tabele. individual. ..p. sa."p. o evaluar.r surse uflrdne: elevul cu personalitatea motivaqia.nrui p.). de ore alocate: Il i .rnvigi.*iirli"." ? voi face? realizat? "oi _ Identrtrcarea unei unitigi de inviqareseface prin tema acesreia.. didactic trebuie raspunae si urmiroarel or intreb.o'qi_ nururi.r.ant ologii. c adrul didactic cu experienqa influenqele de exprimare. resurse umane maieriale) p.ro... ..'j.qi. prorecrar"" rn"]:lf::l l:: p" ilvitare sepune" . crt.area anuali ..sefinalizeazd. Al ocarea.--' l vizate.".urale:for ma de organizarea clasei..ri: De ce voi face? Cu ce Cum CAt s_a ir. de ore invdqare de r eferingi alocate vrzate Perioada/ Siptimina Model Unitatea de inviqare: . materialedidacti ce. .

i"rrr".r analiza'scop.. Clasa:..tj t: preluate Iistaje .-i. !i_di..ari""" r. Subiectul . """-.onqirr._a acdvitdtii.:. .tr 5 il esreo anticipareideali. ale fie ale :::'.. .il-."" . .i.elecpie deconcrete... sau Actiaitdpilede inrdparereflecti corelare a ii"r* ......uiJ*i""# l..i* originale...strategiilede talierea Ce voi face? t s ii a programei din manuar.... cadrului fie *:l di" t Model ...rturi formuliri fie orisinale... carecuprindeiuccesiune" a lecqiei "u"ni-.te lor evaluarea' inviqare gi conqinuturilor. Tipullecpiei: inviqitor/inviqitoare : .p.-#ii._..r..op.. .riil.reprezintio.cri9.:?Ttlf:::.. obiectivele didactice. $coala: Aria curriculari:Limbi gi comunicare romini Limba 9i literatur a Disciplina: Proiectde lec$e lecpiei: . Data: ..ii".. o perspectivi globale9i completi (3) Proieaul d.: ginuturi.

T'fr'iffJ*:'S"-q.'. !..cintatul la pian".::#1i.dritm" modernd. rlroli"orio sintezeielementelor .-*"....it.g". e. iirntifiiorro literei oroiiot.curriculumul qi evaluatecu aiutorul testelorsaual probelor d e evaluare' te 3.scrierea b.*"t*le lrafice gi gesturilescrierii: se simuleazi scrierea f..scrisepe o plangi. :idecupatgi in alfabetarulcopiilor.. de graficeprin..:. ##r:'#xr!*::i:.. Mijloace indfimant: de ---------Ribliografie: .. funt{" q" 'z **i:S'*.ili lt4Pe: '.oltareindirecre. inchigi.rol s.J:i#:'i"-J:'. spaliile pe carese scriu. ..i.:x:.Tfi...errneni 2. ia"itiil""aaii in de Maiexisti1ialtecetegorii curriculum.*nversaqia."f. culrural. al temrhal' economic... a deprinderi i de scrierepresupuneurmrtoarele . sunetwluireEectia in cuvinte exemplificat: ^d.rcele_de rezultate . careseteferl la obiectivele9i con$nuturi-kk*t 'y.software educaqional de testatse referi la experienqele inviqare9i de zvoltate aprecia' .cunicthm fonnal sattoficizl:. pro6l.I.r. culegeri de texre.i".areaux indrumltoare didactice.tr.::.exerci{uJ. atlas.. ^. d. .rbilii"azi ^"giune a' termini acgiunea gtahcl.'rtlp*iff#ra *f...'.i ftH:[tT*".97. n ".. sI . "lf"b"t" rulbenzi decupate. pebma analizeielementelorgraficecare o !.y.L:iffi.. . nare.1aaie' lrt Curriculurnul poetc fi : ..L.'". in mediulsocial. in manual 9i in alte in rr. in podril palmei iu stiloul gi ochii litirei Ia tabld..activitateinl*Uif*"XU. numelte elementele citre cadrul didactic car.cn . forrn"r.:.'::'..j...'i H.r"iiii de i.centre spoitiu'lanistice.ir"*t"-'aforrr-t -ansemblul comu_ cu aleinterac$uniieducrt nlul mrjlo...::t:X:!:". .de citre doi-trei copii. Sensurileconceptului de curriculwm Conceptul de cwrriculwm provine din limba ladnd (cuniculum..alergare"r. plange. simukrea tniiri i litereide in aer cu degetul'pe .1*.jocdidactic.11 :i..afige'extrase.rcursi.e. apoi cu ochii deschigi. r ::! grafice."r.erorcurricu..-.Dicpiona rde t. de experienldor invip re qidezrn"cuprinde .t' r*to*t* ?*:.. Sriategiid.expricalia.. Radn. scvierea I lonescu.i J.--'^. I de ubere.tnfffirffi'ru'*1m::i":fj::':l :ff. Etape ale procesuluisuierii la clasaI J. .". de unde incepe9i unde se c . -yi': ::'1. ap' cit.l'rri : Qhicctivt opcralionale:pc parcursulqi la sfirgitul leqiei elevii tre buie: ().friminminuEilor" I'a' I tareapiinii"r. . demonst rativi pe mbli.inreraciunea etc"l qrupuluide prieteni'al comuni tagu i"1orr*t (non-formal). r. .r.:I pregitirepro{esionall) scenaiure4iei .#ili.^^ curnctulunTul suPort se relera la ansamDrul I -:n:::.1. Lrrr..$. elerri.Ion.--. .punere a/scoaterea citre eleviimpreunl cu cadrul didactic careexpli. irruirea liter ei.. la ). compun. . Miron.."-"1. pcdagttgici' : Cristea...Sorin. i.#...plural curricu... ... dicqioetc.dlzirea mugchiloi mic i ai miinii: .. in nicare masi..

.numai .. ariile de studii.adar. acesre documenresiuntdenumite curriculum forrnal sar oficial. reciproc:educagie formali. ma^nualele scol aregtuniversitare.direcreji indir. Riulu. curriculumul nu vizeazd.96.Miron.tirr" gi e"perienqei.iolare de tip reglator care cuprinde esenqiale privind procesele . in In sens restri. subiectele punctualeetc. A.ns.In accepqiune conlinuturile instruc tiv-educative inclusein prJgramelegcolare universitare.arg. nefoimali Ei info rmail. ptogr"-ele scolare giuniversitare.experienqelor inviqaresi formare. Ditlactica modernri.de {a. I lrrnescu..dr. care se imbini gi sc completeazd. .te. de exPerlente corespunzitoarecelor trei mari categoriide educagie . De oLicei... Ion.le inviiare oferite elevului de citre g. aL elevilor g i uruae"tiior.c i gi sistemul. in sens l.r.niversitat. trverfial experienqelor de.t.r.in senslarg.conceptul cunicwlum descrie'ansamblul de proces eloreduca.invigare careesteantrenarelevulpe duraia gcolarizirii sale. ariile tematice..rrii" Je 9i gi jnv itim{t gcolare u. curriculuminseamni ansambluldocumentelo r.. pl"rr.. p.orie.

gi toate imi mergeaudupi plac. tt t t ln t i t t. la pentru bineleenoriagilorsli. ci sat vechi ri.. cind mi gindescla locul na. carepredacu Ioln. capitolul incheindu-secu un autohazliu.a familiei.c l c c ri trc l i c c r ptrci l i tere. ... d e Dtrci era toata lumea a mea! ' $i eu eram veselca vremeabuni. f.i pirinqii gi fragii gi surorile imi ff eu sinitoEi. care .fhc. frumos era pe atunci. uratul la sirbitorile de iarni. irnprirlitintrci pirqi.zigesc. imbinind iubireagiingiduinq acu severitatea. caregtiaua invirt i gi hora.ul . cu biser ici frumoasi gi nigtepreo1i gi dascnligi poporeni ca aceia. ex plir'.si.de ficeau mare cinste satului lor" (capitolul I).sul t t c : l zg I)clcnii VatraSatului. la prichiciul vetrei cel humuit. .lr(()rcct. gi gturlubatic..i copiliros ca vintul ?n tulburalca sa". irr lccliilc.i ruveica. r it r c . prequind cartea. perrtru a nota semnele diacritit'c' .rc. scrisuluicu alte trei literesauun rini: c()rrtrolul aprecierea si activit ilii fiecirui elev. Itt Ittt>tncutul scrierii . tttttttrtltrl buJiuidwal scvierii: al cadruldidactic.firr. [Ar^leac de suplrare.. de 1tx dii.cu vestiteleperipegii:contamigi 1treacu riie de la capreleIrinucii.rrl'uziilc. careseostenea Vasile. nrri gi jucnr ii pline de hazul si farmeculcopiliresc. ..demonstreazi acolounde estenecesar. gazdaaces tuia a lui Dumitru. inleturarea oboseliigi de preintimpinarea plictiselii. simpli. r1u un pi Bcjcnii. Peri odictrebuierepetare_.. revarsd de bunitate si iubire..trebuie acordati . se de tltenii sedisting prin vredniciegi dragoste vi aqi. rclrr. gu l trtt t it ' 1.evaluiri gi recomandiri. rccomandi. din al ti perspectivi.lc'inriigare unei liter enoi esre a necesar sereacrualizeze si litereleinv'11ittc ilrltcrior..rrrrir.$-apoiHumulcatiigi pe vremcaaceca cranurnaiasa) satde oarneni intemeiatin toati putereacuvintului: cu gospoflrl cipetei.torul de vinitii".parci-mi salti 9i acum inima de bucurie! $i.i familiarepr ezinti paradisulcopileriei. Doamne.t t ' t t ' . tot unul gi unul. fiul popi gi esteneinduplecatlin hotirnrea de a-l 9coli.i sistematizate litereleinsugite.jocurile copiliriei 9i intimpliri pline dahaz tiiatul porcului.Tatil.telo.crrzi.exemplare.terii mele.plini de minuniqii".. pirinteascl din Fl umudar eu.ri deosebiri gi inrre acestea. trltoare de vechi tradi qii.maiaveagi darul sup tului". realisqneincrezitor in feqele viagi. in satul Humuleqti qi la Broqte ni.. a infiinqatgc oala.ri"rii'legiturilor din"r.frumos gi ruginosca o fatd mare". bunica s einduiogeazide orice lucru.apreciazdcorecrirudinea. Bunicul.si la al tejoleqti. ( ' 5 ..voinic.la casa la cuptiorul.i fr aqilor... pisUniversul copil iriei seconstituiedin spaqiul atmosfera aproapemitizate. la scildat. ii transmitelui Nici care-iinstruiesc bisericegti tic.rlI I t'.. .accl puqi I I (' ( ' .. si casani eraindestulati gi copiii gi copilelemegiegilorerau de-a p utureain petrecerecu noi. irr carefacesafteaua sarului. furatul ciregelorde la mituI Mirioara.fic.de vuia sarul de vatalein toate pirgile. unchiul siu. lQaz d a D esfdsurare actiwnii : azi ln capitolul I esteinfiqigat satul. In anil1re cinstebediga aparedascilul Iordache.Satulnatal..vestiti pentru nizdriviniil e sale".Nu gtiu alqiicum Dorurer -trtnt.dar gi zburdalnici.i compleFiecarecapitol reia descrierea galeriade personaje. disCapitolul al Ii-lea surprindeatmosferade cas eigi fuga cu pluta pe Bistriqa.o zgitie de copih ageri la minte". ea fiind priCalului Bilan gi a Sfintului N icolae. pentru a seevir. cici .i alebunicilor seindividtalizeazdprinciteva trisituri: Smarmda Creangi. emoqiaevocirii pirinqilor .sestabil easci asemini. David Creangi. Chipurile piringilor. )t rr)t I i r(.intruchiDoregtesi-gi peazidragostea materni.. intimplarea cu pup iza.lastilpul hornului. silitoare. printre gcolariseafli gi Smirdndiqa lopii. tl ttp rtrrro c l c l .r.acliuneasecon centre asuprainstruirii lui Nicn anii de qcoali. tctic clarelaxare. gi domestici.climtczi cu acesta glneade bitrin" 9i . estesusqinitorulinv ide experiengei lngelepciunea prisosul ei iar flturii. dar drri . . rrcrr. r rcc()pi l . cu spirit pracvrdi fiul.1i" tl'c litcrc gi s crierii in duct continuu.ri intreruperi...clrc sc qilltot dc uuor: lll marcg i vcscl.r' I i l.Din galeriaacestora desprind individualizarc{iecareprintr-o trisiturS: pirin tele eltevapersonajesemnificative. Fugerea ftmilie. cu fhcli voinici gi fete mindre. t r.firniitul de la stranamare". pr gr.

. phcat.manul esteo specie a. apaNeamq ului. dlal ogul.r li " la o comunitateexemplare:. .J. .ri.de prinderiide a scrie corect Jaligrafic f. ale unui r?mln memorialistic. . Opera literari Amintiri din copildri. estedominanta. in satul Humulesti.'obiec_ trv sau subiectiv.explicareamaimulie ori a gesturilor de grrfi.-" rlcrr rc'rclorcomponente liteielor si alelegiturilor dintre acestea. drigiligi Doamne a mdridica 9i bi... descrierea.nrr.:t: roman.Sc irnpune repetarea... l" ..rr-o-ci. a loculur actiunii.ii.u.rrril" .fiecareincepind cu o expoziple: descriere .nt de origina lititea romanu^lui relaqia este o)tor-norotor-personaj im.i de mandil" p.*pun.rr.. tr.e in trunegtetrisiturile romanului.cuprin depatru capitole. schiqa portrete ale personajelor de implicate in acqiune.genului dimensiunimari. 9i "ri.iar monoiogul inexistent. A.rr"rrg...ruprrrr. cu acgiune fpic in prozd.multeplanuri. destS.pe cind incepusem eu. TESTUL 3 SubiectulI I Amintiri din copilirie de Ion Creanga Ro. icqag casa la pirinqilor mei. .de'profur-rda rezon ang i afecivd" .rir rtclcctuali elevului. rnonologulgi naraqiunea.rrra"1nentali evoluin .roman al copilirie i copilului universal..p"rr.p"6.rrr'n"r"ror . Cilinescu.o*rne descriereat. gi imbinarea modurilor de .surati mai. de aici caracterwl subiicti..Stauciieodati gi-mi aduc. a 1i.Naratorwl ad ult setranspuneinpersonaj. ..-Romanul pr..inrr-o perioadi de rimp gi un spaqiu pe a m_ plc.gi.de 1:o rnplexi..rrrirr" cevremi ce 9i iameni c rau in pirqile noasrre.cum il aprecia criticul G. ale liortnarca. la careparticipi personaje nrrrrr.-ii ca re in rcdusa. din ti"rg jr"pt p"rr.-.ro"r".

. .il ci accgtia.vegi'fiauzit voi.tineri.cu inocenqi(gi cu tal ent)de poet.1.it de. desprefemeie. f indeterminati dar reali.I t4 l 75 Arlirrttc.. lui 'nra rizboiului.Pwnctulcu[minant capitole9i prima parte a romanului..). (retrospecpie) pr imlvara anului 1. inainte de sii.".la lri lticcni(ca .riqii tlrcir.unirarea t('r... ln finali ronaj principal.afa cum o vede el.de pdtrundere lril. $tefan Gheorghidiu. este .. se cu dc prin exactitatea careelemente rl. nor me moralesffictegi cei caiele incalcu incetul cu incetul o viaqi lui din haoi et c.are min i de luar.rl t:ttnflictului afli. Oriqan.tcct.i mocapitolul intitulat . Critica literari a apreciatci prima p^rte a romanului ar e caracter _rcalitatc. vreriii . se ptecizeazS. cu respsihologice.pe Ela. "d.inrarea in mareav iagd.. murit..Biseul reace poate rezulta din calitiqilepsihice"'t ric. atiniruiui (deznodAmaitulj.scriitorul apelind aici la un artificiu de compoziqie.celedoui pirqi reflcctatc de t. vedeqi din acestprim capitol esteposterioari intimplirilor relatatein parteaI-a Acqiunea c. c"le.bin etriiegte Mecetul.feri si munceascidin'greu'canoi... o avieqii. jurnal intim.fiecarecu clte un dtlu semnificativ.in capitolul.rscif lordacheer c." Sa^u romanului.rrici ..Romanirl seincheie-cu i egirea universul codin pmiuni.rEi qcoalareprezintl. nu-de dat. iar parteaa doua se inrude. f tt lccst roman cu puternici amprenti subiect iva.t I'lt'trliirc'ltc dc..a vrclne. a{lardla Cimpulung . mindregede flecau de la munte caren-a avut parte si sepreoqeascl....i.lt lui rno gI. vcstigaqii d.a. . .Intimplarea de la celebrulTristrca.iunt copiii neasti-p .inecatcu pronumeleconjunctive. despreoameni.alIII-lea .r. alqiirnaivirstnici cu peririqii lor.1al' l'i. de Gh.tcni.Vorbaceea: In expozipie..916. Amintiri din'copildrie operi linarator.oamenihapsini (mogvasile gi mituga Mirrioira erc...1 rrctcr"rnirrat. plin de subtilitate. celebrele fie ei pop. bru f rtndportretul generic preotuluischiqat mogVasile:.."zi.la proprirlc lor in datoriri: preoqigi dascnli lacomi. dragosdespre dar gi naiv.trc itrccpca noui etapd.rnii nar:ltor.tt.intre Bu$tenigi Predeal.imaginca estesimbolici: "jungi t.. Cilinescu consideri romanul lui Camil Petrescu. Romanul.popa oslobanu. conflictwl stabilegte se intre o pimintuiealui.qintaneciuqitoareicritici a na rarorului. picioare (intriga) 9i sedescriu.bisgricestisa mai ai tfel!.ndi i cauzadoiingei de a-gi vizita soqia.ot" i" r'. careseir-rcheic ixpcricngc viaqi au deterrninat lrrlolttlll lll-lcrr) pina la sosirca Socola gi al cg structurar omanului.carete surprinlufleteascd. gi din acestmonolog neryossedesprinde ... cu subtih ironie.vorbegte isihologica..un loc gib cole ctivitate de tonajul principal. SJ.i.corLi clclrrI Irrrrulc.dezvlluie draa trril clin casa PavelCiubotariul.orghidiu. prin {ine gi lucide inexperienqei iubirii qi a cisniiiei din perspec tiva I)crsonajele fi grupatein doui categorii:personaje pot evocare dragosre. feqele.r l]ro..i a rcscitat ca t juvaerde fliceu!" incertitudiniiin privinqaprimirii permisiei.ttlt. G.un om cu suflet cloco titor de idei 9i l.rritr drurnul la Iagi si.-mi". un soi de simfo nieintelectuah.Arninliri d'in copildrieseremarci prin arta nar . sirmanul. guri de lup. compusi din gase Prii tehnicaretrospecliei.Dar. ci au mi.te cu un jurnal de tdzrt' 't.LaPiatraCraiului.uca.ca fort ificaqiide pe ValeaPrahovei.dc.Nici gi Zaharii Gitlan se adapostesc un plop mareundc ulir sub de de conf esiune..Accstc pi r6col)stiruirc rctraitc cu profundi lucidita tcdc citrc pcrsorrajul la (crrpitolul lV-lcla).. el mininci side pe viu gi de pe morr.lt tttasc rnulqimc o pcstriqi:dascili.til.perpersonajului o opereifi ind asiguratide complexitatea ln-titlu.I se destiinuie prietenului siu..desprenagterea ctttlturtitate traditionali bineintemeiata.uiogie personijepe carcnaratoiul nn l" si infitiga te ciitic. Doamneiarti.. discutarea unei crime pasionale.viciopi.i Davidici.el wul incapabilsi inveqedupi manualele ribufnirea pitimagi a lui $tedeclangeazi po pori.'Bine-ar 1jc.pr"boi.gi mdrturisindu-gi unul altuiapicatele!.peritu-le-arnumelesi le piari. al de "gr.rr'..gcoa la catihegi Filticeni gi bAse de din perrea doua cu gaptecapitole. un om inteligent gi neprihinit totodati. carete incintl prin pli cedisparate intreqes.in munte". exasperat pladtudineagindirii camarazilor Personajule sulrn .rtttlfMtrltrivrcmccritic:rlitcrari a considcrat . gip intece de iapdse cei-unuipopd.o proza superioari.rr6 (intimphrile hazlii) . obraz de-scoarqr menrulinceperiiacqiunii. Perolr iir rrllrcni..

te prezen\aei zilnici. altd. confruntareacu moarte".. cu Ouiegti su risul gi voceaei.construcqii (f.voluntar I a inceput. inibugi in tine mugurii oriciror altor prietenii gi iubiri' "tc. sc axeazS.iubegti pentru ci . d.e buie. estehotirit sd dezerteze.in prim-plan apar pcrspectivaP infiripaidragostea ersonajuluinarAtor . iqi repeqici nu e loial s-o jignegti. naratorul are l a indemAni zicitori. Pentru caricierizarea unor personaje s"r.interjec qii..tii ci astao face ccri (expresii)populare.xttzine dc la arigini p'irt"i iu preztnl' p. Scrisla persoana romanul I. Dorinqa lui Gheorghide Camil Petrescu diu de a rispunde che mirii soqieisaleesteatat de mare..ti cu un peisaj. dacdnu obqinepermisiacerutl. si exp erientarizboiului.atied el Clruiaii explici ceinqelege prin iubire: .O iubire mare e mai curind u n proces liportretisticd. ale unui riman swbiectia. realizat din pentru Ela gi cisnicialor de doi ani gi jumdtate.prin umor.situ"fericiti.. de cind s-a trcscu intruneste caracteristicile romanul ui.qior.literatu. 661..] IuTrebuie de autosugestie."". doui experienqe -stefan de viaqi.r. Cilirrescu."t pro'oerbele. ex-clamagii folclorice.consumati in tr-un timp relativ scurt.rii. t.72.Trebuiesi se gtie ci gi iubi rea are riscurile ei."rswbtnpelesul..ambiguitatea. cJ Cese si ai surisul ei.$i treptat iqi treApar frec ve hiperbola.Pe urmi te obig[ii. f 0. experienqa pe fundamentale iubirii . din indatorire.i a cisniciei.. uieori imprecaqiig.] Orice iubire e ca un t Ultima noapted e dragoste. . agacum te obignuie..vezi p. tntdia noaptede rdzboi de Camil Pepersonajului. Gheorghidiu. nt jocwl cwainte io"t" a.intdianoapte rizboi patologicpe urmi".a. a valorifi. Toateplanurile de viit or gi le faci in funcqiede nevoile si preferingele Vrei sucmonoideism. popular gi regional. tca constituieelemente originalitatea operei. [. pc de o parte.si ingeli atita incredere. d in duiogie.ya7e) ti p popular.. caredetermini drama evenimentelor Restulromanului reprezintd. t t' I L'l'I vl. Ci aceicarese de lub.r itept d" viaqi gi de moarte un ul asupraceluilalt". parte'. d.drama absolutului.reconstituirea Opera literari Ultima noaptede dragost e. Conceptulde roman . -- ..incit.alitate'Creangi a fost un neintrecui min uitor al vorbirii populare:'lexic timp 9i trebuie complicitatepentru formareaei. de ei. IstorLt. p.zide beqtiintii-din mili.

fagi-n faqi unul cu altul.. parci tot gitul plin IIri scurt timp.a lui s-a clidit pe orgoli.iar azi descopeream ochii ei sunr garasi plin. a[. le in bandi.. dar"iri"r"ii.lmi!err eccarn ile.'""r" "rru. in patima apropierii lor. rrigti". lui rorturarde incertitudine: ilingah roqiasa. acliunii p. so... ?n $te fan.femei arc""rt. TacheGheorghidiu. vag avocar. unei rochii gi din informarealiuntrici desprecine gtidce viziti. ca in aciasti viagi.. de doui e. *t-tl Puteamsuportaprea mult minciuna gi och ii imi deveneau Gheorghidiu igi amintegte cind soqia i se diruia total.i ea..] pesrecatasrrofele .rrt* drrr.C.ia.rr"r"al"i.. .rl ctip al soqiei sale. de si .learegi pentru altul".. c i intrusul.e lairni9i versitate. vor fi vegnicia viitoare.Desfdsurarea g. soliei salesi meargS. ficindu -md si cunoscastf"l pleceril pe. i-o dideam. 'i-r"i *ort.e Odati cu primirea.iar acum o vedealicrimind Pentruun om superficial frivol: . Observi ."r.mogtenirii lisate de unchiul siu. high-life.rimei pirqi a romanului i lustreazi concepgialui Gheor.. il insot eala cursuri asculsa tind atenti teze dificile sauil ruga si-i explice iilozofie .si lovegti aprig cu .aminrelesirai tirziu.."r" credlm cn feireia care ne iubeste are. La O. Gheorghidiu descoperi. timr.$tiarnci nu mai pot t rii feri.Mi cuprindeao ne-s firqititristegi vizind Jn nioi femeia p.r"pr"ridurrnlrt.o"t"l"t . nu an[a di..Am crezut atatavreme ci eu sunt singurul motiv de durere de b ucurie pentru femeiamea.revelagia careo triiegte Gheorghidiu duce ndneasci".plipindi.ganizat e verigoaralui.sotpl gi solia sunt predestinaqi ii.rlu r." lot l:" cl esteiubit .are revelaqia discrepanqei dincie reali tategii-"girre.lar. ci pentru altul.eanu accepti. timpul mesei. la alti petrecere .intirzia la intilniri.cuuimiie dureroasi" ca lp'.1ul preocu pat de filozofie qi dezinteresat lriiqa ei.i rivnit de toate doamneledin grup i . .nobii dirt noul loranturaj: .ili.hidiudespreiubirea absolute.mi-ese rpribugire uscati. tq. Cu impresionanti lucidimte. anumite mici gesturi de min giiere gi frumusege. S pirit insetatde pe trii gireliuntricd".". ficind problemeinsolubile din interpretarea unui gesr. fost .. atricgiap. mai nenorocit..J -ondeni. gi^frivolitade te' Pehffu snobism ul noilor prieteni. ci lu inqelegea poqi si lupqi . .a avur penrnr brigoriade gesi-n turi pe care$tefanle consideramanifestiri de intimitate: .."go st. Spiriti nsetat de absolut. dar eapentnr un om caremie mi sepirea cel dintdi venit". i nteresulElei pentru batti.urmlrind-o.Conversaqia timpul drumului ii -. . dar in acelgi timp re-qili" rila ra o" iiemnn_gi pentru o surn i. viaqa mi-a devenitcurind o rorruri conrinue. eu ". incepuseseimi f[ scumpi tocmai prin bucur.De la plecareGheorghidi. unili gi egali unul cu altul. deci drama: ." f"aa4ire gi firi crugare pentnr tr iumful unei idei.la fa cerealumii. unitate sufleteasci:. ofisergi vi m anevreleElei pentru a se afla ahturi de tinirul Giigoriade. au dus o exisrenriboemi . ea".fie ea oricit de mare.. or. penrru petreceri.Niciodati nu m-am s imtir mai descheiat mine Ei de 77 tmi.o-p"r"!i" pe care Ela o faceintre el. ca studenqi siraci.O suferingide neinchipuit a devenitexcursiala Odobesti. Conform doctrinei de. pistrate pentnr noi. E 9i una dintre celemai frumoaseimagini createde gindirea "..atit de pitimag" de cia mai frumoasi mai rivnit i studerrte -aj"ii.r. voluprare.. o credeamaproapesuflet'din s ufletui mey. oreaniz^te de Anigoarade Sfintii Con-stantin Elena. pe careel gi-o fe'cusedespreEla.. ci suferea. Anigoara... ceputul prieteniei iubit-o pe Ela.orinu(conflictul. dc a fi dorit gi de a fi eu ins umi cauzd.ttl I frlmintlrile gi sufcringcle $tcfanGheorghicliu.bandi". iSFe' acasi. .. capul dur 9i gol si poqi lovi cu ciocanu lin el. Era o suferingide neinchipuit .Mi chinuia m huntric ca ie par vesel. Durerea sufleteasci repercuteazigi asupr afizicului: .singuracertitudinea personajuluieraci secisitoriseri iin draeostesi ci a.. gesturi cfuoianoi le iem un anumeinqeles ne e o suferingl c rincenb si si vedem cd. J'"i .gi cupitrundereain aga-zisa lumeluni." dintre mitugileei. Descoperi .carenu sesimteln largul siu.intterior): timpulspionindu-i priereni.d.. [.perriru lux. si-q. d.. hrinea din propria ei subsranqi'.. $tefandescoper i..u fericigicit timp.la plinge Pentru ci Grigoriad e ctrteazd"alti doamni din grup : . ceeace eu induram ros in adinc. care. $te fan Gheorghidiu surprinde aceasrirevelaqie si . d.mare dans ator. eram^eu". D. rli in includeanumai pe ei.dobegti.

fiinJconcentrar la Azuga. convins cd ea a ineaga.lle pentru cucerireaChinei.din catza unui ami. :cutnoap teacu Grigoriade. carenu triiesc decit o sindatd in desffuurarealumii. rirgitor de uriage.a ficut in mine un pustiu imens.so.r" ci in exemplari. si din orgo liu. $tefanGheorghidiudescoperi cdviagaferisogia eJte sa tadeviratchin.al ciror nume nu-l sriu". au perrecut o luni la dcarea de nla.alte exp licaqii. dar daci o giseam.femeiamea esrema i vie gi mai reali decit rt. dar curind teitrcepierturile. ca aga " -.amindoi.ii comunici hotirirea de a se despirgi.rrmatd alte tribulagii. ele [intdmplirile] au insemnat mai mult decit rlzdecit ciocnirile f.Gheorghidiu primegteo permisie. in toate localurile. A doua despirqirede Ela estegi maichinuitoare: nu rtam din nou.tede-acasi"intreaga lui noapS..Simqeam femeiar. luau proporqii de catasrrofe" .de'aceea va petreceseara comel in unei femei de moravuri ugoare pinl."itt" . ...Pentruneinei nsi.Niciola femeiaaceasta mi iubise". Ela nu vrea si aibi La petre ceriincearci si-l evite pe Grigoriade. in organia $i a4gi ierarhia congtiinqei mele. iar la sosireaei filrd. ca eul meu.O va intilni intimplitor.peneagte ptate Bucuregti. care ar fi putut fi in legituri cu ea in cea mai banali tre convorbiri.plecamnumai[.l. Aceastl"Iapfi.Ela nu ascunde durereadespirqir ii.Ajurrsese o ristd. in consrarici soqia lipse. Sldbeqte esrenefericiq dar." hd iirea. iqtii in necuprins. decit girurile de dinastii egiptene.l. ln februarie. es ter. alti intilnire cu Ela il facepe Gheor ghidiu si ingeleagirolul acestei femei in Si: .nunr . rispindegte zvonul ci cbo viaqi de petrcceri.rnic. un nucleu de dureri").crci singuraexistenqireali e aceea congtiingei.induraparci o sufepesteputerile ei".ca s-o vid. De alt minteri. .. desi adesea frecvenra locuri unde I poate apirgaqi ea. sI pierim la fel amindoi".dar $tefanbinuieqte ci sevid I rn vreo garsomera..Dupi impicare.la sosireaE lei. ca un cuqitinfipt q i rimas in piept. dureroasi cgnvingere:.toati suferintaastamonstruoasiimi veneadin niMici incidentecaresehipertr ofiau.ci ne indlnisem de la inceputu l lumii. De zecide ori pe zi deveneam ca v^alb .. drept are e prima lor despi4ire. pesteroaredevenirile. c a alti luni de miere.

Gheorghidiuobqinepermisia. Ea r5spunde cu demnitate. omenescului.sub cerul vast 9i pimintul nu vr a si ne primeasci.pimintul gi cerul sedespici.cu un zgomot de iad si am vizut doui revini imediat ca si vedem ci am scipat. pamanrul $l cerul se desplca.. . mascheazd durereacoplegitoare.Gheorghidiu afl...Era tocmai noapteacAnd$tefan.cdt aceastI permanenti verificaresufleteasci. convinge rea va muri constituieun conglomeratde trniri psihice ci gi biologice.Simtcd sunt intre viaqi gi moarte"..incide ntul de la popori.Suferinqa atroceil determini si plinuiascS. artileriaajungind si tragi in propriile trupe.. astfelci uni i vid cI un soldat ciruia ii fusesetetez^tcapul continui si fugi. un buchet de flori gi o scrisorici . cu oameule crcscute l cu tot . Primele impresii ale m ir.Trisnete vin mein noi dar .i si dezlipim obraintr-un munte de fum. Soldagi sunt fascinagi ordineagi exactitatea caresedesfiguraumanevrele de cu ina9i gradagi micului. De la C0mpulung. Eroul devineparticipantla campani carevizaalungarea a trupelor Imperiului din Ardeal.care sunt ca niqte i deasupra ricnetul din rirunchi al intregului fier din univers".cind viaqa pede treceripc careo duce. ln timpul unui atacputernic.tf l I Clutr oriceprilej de-ao vedea Ela. carenu ascundea suferinqa despdrqirii. d i alte valori dramei personajului. . sc grlbeqtesi-i trirniti cirqi. m asa.oriceintAlnirecu eaii erabeneficl. areimpresiaci existl . din orgoliu. iqi spuneel.Cei doi se?mpacisi in scurt timp Ela se stabilegtela CAmpulungpentru a fi mai a proapede locul unde era concentratregimentul lui Gheorghidiu.El a ii trimite o scrisoare chemindu-I. din grija penrru viiror ul ei.Ne-.Niciodapc t{ nu o v{zuse in prezenqa altui btrrbat.La un momenr dar... soldagiiigi ascundcapul sub un pod ori sunt acoperiqi plmintul de riscolit de explozii (capitolul .micelul qi foamea. Li se ordoni si treaci Oltul sub tirul intens al artileriei nemqeEti.a acoperitpimintul lui Dumnezeu"). iiutind prin sertare.sufletuli iegitdin trup l ui cu tot". Sprc dcosebircde Ela.. lntt-o zi.$uieriturile groazniceau cevade garpede fier. acestcontinuu conflict al eului tiu. de pimint". Observi lipsade pregitire militari a comandanqilor. dedicindu-se studiului filozofiei.dar ajungind la Cimpulung triiegte dezemd. Pe drum.. deplasiri leabsurde.careva trii alti revelaqie alti deziluzie: .o lume superioarl dragosteisi un soareinterior.Nu va reugi si lnflptuiascl acestgind.. Ela ceci rindu-i si-i asigureexistenladindu-i o!"tte din cap"italui la ba nci. Gheorghidiu. cositde Ia Azuga. Origan trebuiesi fi fost ficut praf. descoperiscrisoarea Anigoareip. carecunoa$te altfel ceeace cunoastea intr-un anumit fel". ultima noapte d e dragostedevenindintiia noapte de rizboi. Este momcntul cu careinceperomanul .ascunzind atit stareasinitiqii. i separe ci toatepovesti rilepicanteale colonelului o au drept protagonisti pe Ela: .iluirii. $tefandevide ne cu atat mai furios. mult mai calm qi muk rn ai luminos in acelagi timp" .ul inainte de a o pedepsipe Ela . cit Eijena financiari .I\ervll Plesnesc.girea Bl constateci a fost chematnu din dragoste.rin careo ruga pe Ela si doarmi la ea. ci Ela erte bolnavl. de ordinelecontradictorii. vegtiledesprearuncarea aer a unui pod cu in soldagi romini.ln clipa astaam aWt imp resiaci s-auciocnit doui locomotive. sulletul a lesrt d ln trup t. pentru ci trebuie si piriseasci ora.Gheorghidi u?nqelege de chinuitoareesteasteptarea cit morgii carepindeEte oriunde.i pe amantulei. rizboiul gi permanenta confruntarecu moartea.D: zgi ma rlzboiului nu e numai amenintarea continui a morqii. de venire intinsi. Narator ul esteterorizat de zgomotul asurzitor al exploziilor: . Noua experiengide viaqi.nu o gisise acasi . n direct ameningitol in ". cu cit afle cftgi Grigoriade estein ora g.E in mine o fierber ede gerpiinnebuniqi". afigind cind indiferengi.lumea metafizici. dezefiarea pent ru a-i pedepsipe vinovaqi.Riticind pe strizi se intllneqte cu locotenentul-colonel care-i comunici intra reaRominiei in rizboi si se oferi sI il duci la unitate cu trlsura sa. cici plesnesc detunituri memlice.Alteori. . agacum atrageatenqia titlul romanului .Nervii plesnesc. Nu indriznim totu.soqulfiindu -i plecatlagard.

s-aurupt ca ni. iar dupi insinitogire p leaci la Bucure.. . Camil Petrescucreeazd.Animalic.fhcirile nu le vedem. lucruri personale. lor "anulind Coffiawl interior se desfisoarl pe fundalul unui conflia exterior. Crrm agteptam pindi.. de VasilescuLuminiraru. sunt obosit gi mi-e indiferent chiar dacde nevinovari".. imi infig. descrierea luptei de tUVaterloo). Asemenealui Stendhal(in romanul Mdn dstirea d. de atitaincordare. .d aci au cdzttt. .participarea Rominiei la Primul Rizboi Mondial. Grozdviarizboiului il facepe erou si-gi schimbeperspecriyaz dramainc ertituii esteacum estompatl. ca atain viaqi ? Dar nu.. Trecut prin ex perienga rizboiui. Nu pot nici mdcarsi-mi dau seamadaci oamenii din jurul meu t mereu aceiaqi. iar cel de la picioarelemele are capul plin de sinNu mai e nimic omenesc noi". iar acecarenu le cunoscsaunu le respecti. la Deznoddmkntul aceStei drameestedespirqirea. neniise str ing unii lingi altii.gti.sfori putre de.i Nae Gheorghidiu. imag ine zguduitor de realistda rizboiului.a. discuqia din uen (?n timpul oriei la Curtea de Argeg). a unor extrasedin presa vremii g. o nticitateaesterealizati 9i prin include reain structura romanului a unor fragde ordine militare. :Serisoarea anonimi p'ecareo gisegteil ingtiinqeazide infidelirareasoliei.. . $ tefanrenunqand tor. de la totul.Cen-asfi dat altid ati pentru ca'si am cerineaci mi ingali.. scrie ci -i lasdrot .ca pribugiri de locomotive inroin una intr-alt a.cirti.tare ochii". desprinzindu-secu torul dd povestea de iubire.. provoaci jertinutile.i a mintiri.cuiein timpane gi cugitein miduva inirii". cu lovituri de baros.tot dar utul".i iubirea lui Ei despdrtirea esteabsoluti.i a afacerigtilor re prezentatide unchii ache.ee" Ii existi in casi. Gheorghidiu e rlnit in lupti.. unde infrea cu sojia sa nu-i produce nicio bucurie.Ii deruiegte Elei i-ncno sumi ca aceea pe 'e Ela i-o cerusela Cimpulung gi casele din Constanga. Dar daci b adevirat ci. nu sunt eroi.adici. . obiectede preg. precirdu-i momentelerendez-vous-urilor:. ii judeci gesile gi vorbele: .. Din discuqia un prizonier neamq. nervii.Exploziile.ca de pildi atunci cind am intilnir pe colonel.. .. locul ei luindu-l dramacombatantuluiaflat clipn de clisub amenintarea mortii. O obser vi cu riceali. cu Gheorghidiuafli regulilerizboiului.[. pe carenaratorul o reconstituie cu un acut siml c ritic: dezbarrilepolitice din parlament. Gheorghidiu e calrrtgi privegtecu luciditarein urmi: .. cu fruntea arsi gi pumnii crispaqi".lumeapoliticienilor.cici inchidem cu incle.]totusi imi treceprin rninte.c aun nour de intrebare.inParma..". realitateaso-polidci a vremii.gi ciqi" etc. Ca .Mi gin desc halucinatci fi putut ucide pentru femeia asta.mi ingali? Daci din nou am accep rat serie gregiti de asociagii? o e o simpli coincidengi.precuma ficut armat aromini. Creierulparci mi s-azemuit.

tntunericvs. imi pdreal/ c5" P. Tebnicile muncii cu cartea. 4. I f)lementelede originalitate decurgdin conccplia scriitorului despreliteraturd' l ut din idcalul sdu artisic de autenticitateaflrmatin eseulNoua structurdSi opera ce ce decit ceea vid. ".atribut adjectivalexprimat prin adiectiv. 'eze gi.pro poziqiesubordonati atributivi' '"Cu.. e (stdpknul) . ' 4. Eseurialese.Caii int rtt.. conrinuarearitudinealiderilor sindicaliera de neingeles. lntr-o fracgiunede secundi se produsemiracol ul' Era o irac.r.il'.*1 lsr Orntrl curi6s trdgeacu urecheala cccacc se auzeadincolo de u i' l)up. a sfirgi. efemer. SJanunqi averse citeva zile succesiv e. afinaliza etern vs.famlliatizatea.. literari.orientareain sem.vreme lnic.pieritor cel dintki vs. B. a termina.verb pred icativ.temPorarrtrecitor. orici om trebuii tras la r dspundere.propozigiesubordonati atributivi' '. trdgea n(d'eid'eci va reugi' Seibserva pe t..S1 descri u care singurarealitate.prop ozigiesubordonati predicativi..verb Predica tiv..predicatverbal exprimat prin interjecqie'.irc. ln lecqiilede limba gi literatura romini inte grate. 11as99lin' liudabile (cazul geni tiv) / Lui i s-a ior-" accintuad: i"t".n* ju-at orii trdgeaude timp' Penrru fiecarefapte reprobabili.. sd-i tragd pe sfoard pe cumpiritorii neaten qi' Mi uimea cum trdgeafoloase din orice situaqie' pentru to1i. de vdzut .cscu." Din psibologi.ru.persoana III-a. 'n-a fost. numirul s. I' Subiectulal III-lea i din l. 1. ant iteze.terb Predicativ' era'verb predicativ.ingular.Orice . mine inmele. 3.. p.lwi . iitoi nrpt"re . .Care s-o vaza" . . in 3.l 2. intAi.articolhotiri t.. p.iari el devineTatil.precedatde articolul adjectival.. din chaos fa."r.pron ume personal. '*itt '""iplement .verb coPulativ.. ".s-opriceapi " .Editurn Mincrva.tgia /zi fusese incredinqato misiuneimpor tanti (cazul dativ)'.i. Agreezideea . la Doui skmbetela rind mersese munte. feqele copiilor apiruseri zhrnbete' Pe .r*rtattiial de mod exprimatprin adverb de mod. ceea aud.propozilie subordonati cir"r^. 2/ cerul Sipdm^.opriil. lumini a incepevs. sponsorizdrii tinerilor muzicieni' 2. " 1-.Eu nu pot vorbi onestdecit l a Persoana Subiectulal Il-lea A. rneieimagini..i un antrct riment dur.propozigiesubordonati subiectivi.. pot ie 9i.ie cu mai multe zecimale. nu fuse .a luiMihai Eminescuteprezin' lwi .conpinitwlrnew ijii u.." *n-i" .c.tuii. ..l ()71.propoziqiesubordonati subiectrvi.' . Vinzitorul se obiq..tett .. iatd . Aceasta-i riiluiif" *.ceeace inregistreaza nu MarcelProust:.ntwlalcituiescun templu maiestuos. ultimul 2.r.ri" ca o mare feri-o r^zd" . c... pot descriedecit propriile mele senzaqii. . 22. . 4 tras o sperieturdgtozavd' a B!r......hrt .rn de cauzi. fu .r. l. perspectiaa formdrii capacitdsiide receptar ea 'ulwi scrls ! mesaiulut scris . 3... l ci rti . proclitic:^Creaqia ti contribuqiartmheasci la patrimoniul cultural universal. 1r. 1.subiectexprimat prin verb la m odul supin'..BucuBitrliotcca r Orrrnilpcrr. cumshnqiald ..pe o?ot povesti"' ce gindescen. abia isi mai *dgea sufletul' Sc hotiri sd *agd un Pui de sornn' Vizi ndu-l pe margineapripastiei.rrtr -i'realitat eZconftiin{ei a9i". Du pi atita efort depus.

fi.. textul literar. texftl literar invaqisi delimiteze a ln clasa III-a. fragmentele o citireape frag mente Ei analiza acestora...""?e elev descif re ain s.ii..rrof . Titirea integrald a textului literar: prrn. La.?. *-""icare despreconstruireacomunicirii orale 9i scrisecu anumristice." 9i si identifice i. 'iiinr. elevii textulnarativ." ale comPonente lectutextelor literaretrebuie tea lizateurmltoarele explrcatlve: .clasaaIl-a. .ttit.a al consti tutiv textului diaiogulca element i. insugirea. li i.iil. citireazd.. vintelegi expresiile . de exemplu: si identifice cusau n ecunoscute numelepersonajelor 9'a'.rr.a cunogtinq elo strnqeror de prin orah gi scrisi personajele :.i"rai. ".F." ii. :""J:ii!] .. ti..efor tpropriu."r.oaptiurmlrind rezoliare" .]. decu seTmbini formarea dezvoltarea ei '"..t.. individual.:tJ* .citirea integiale cu voce tare a textului de citre elevi.. citre elevi.".a cun o$dnqelor repere.ritrg."Posi 9i eleviirrebuind recunoasci Sriirt didactic.

tior" R ... formea^zi J". ca instrumente item i. foarte agreatd elevi.a"fitlqili tareacu ltemll resPectlvl.: de la compuneri p".la compuneri ie la compuneri t1U9a"i.p .rcliunii.rnq probleme. gi . sinonime.r* in care rezultateieinvlqirii sunt in concordan qi ..*p.i a titlului. acegtil iqi insugescsensuri conotativ-e unor cuvinte9i. cu obiecti. l)rin.@* lrt gcncral.apreciazi-er.ei.^*d9 rol: ..f"ri r" 9i vorbirealor curenti.r.. In sensul marlare.. rro-"i puqini libertate de inigiativi copiilor. cxcrcitir. complementare' "u"l u"r" qi metodealternative.exerciqii .r sutrstituirc: intr-un tcxt clatli sc ccrcsi inlocuiasci t lc nrc/atrtouimc vintc ctt sinotri .ln lecgiile limba si literaturaromini crearivitatea de elevilor poate fi stimulatii prin ac tivitigi de ?nviqareagr-eate elevi. compurrericu tem i/titlu indicat. grafice)urmat de o intrebare. cxcrciliudc alcituire a unui text folosind: expresiicarecongincomParaqii.gt$ili?i" .6.rrrlrri-" al" i. cu'inceput/sfarql..ri*. o utnuersapia generalizatoare bazatextului pe o c'itireaseleaiz. t citirea integrald de incheierea textului literar. 2'. . metoderradiqionale ir.r.gr"i narative9i deilustraqiiigi .fi 7 _ .clcviii$iinsugesc srrucrurigramaticale.t.-!:yil:"Pr ezintl. 9i . scriptirne temei.i#.de pildn si compuni o convorbire de reIcfonic i saf.ii..liJ. plan wl simplw(clasaa III-a). Prin texteleliterare se imbogiqegte se activizeazd"vocabu larul gi elevilor. vele educagionale ProPuse vedereaadoptlrii celor mai bune decizii educa. tesconcreteprin carepot f i valorificaterezultateleobqinuteprin -. modernecare Penrrustimulareacreativitigiisepot folosi mijloaceaudio-vizuale opti m..9i anucareisi dovedesc .caracrerisricile 1 +. a planwlwidizaohat du iarigt^ra a IV-a).i. planul d.'i"r.:T"..povestirea orali 9i sc risi a textului lirerar.."R1. cel 3. ori de cite ori estepo sibil. -"i creativitarea poitc fi stimulati gi orienrati prini-un plan de idei.texteleliterare se studiazi in unirigi de invigare. folor.Report"rrl gi i"i"l"i.. ..probele orale gi pr". se poate realiza citirea dramatizatd. '-comPonenteale unui instrument elementele i" ttry:--fS@*rlr!!gf9P. asiguri un climat educagional -.rporrl"rical (iuvinte gi expresiidate). .il.'d" " tipul de compoziqie). pot fi: Acegtia simpleintrebiri.la fiU.i prin formulareaideilor principa..ii.r"r"-in qionale...i..ri cedatl de formularea obiectivelorce vor fi tesmte' Tipul itemului estedeterminatde patru factori: . cel pulin doui lecqii. igi gi Texteleliterarestudiat e constituisuportpentru diverse Pritnare. printr-un J9.. figur i..:. "'"ff. (cu sau fera elemente . o ltrtttcsti rea rtralda textwlwinaratia (clasaa II-a) gi formwlareaplanulwi simplu rlc idci (clasaa III-a).de stil inviqate.r lV-a..""qii.eaaluarea" r --"i --. ini..tntrebare+ rdspuns piriea?e"ului.ngi. el evilor carevor fi testagi specificuldisciplinei..t2 l I llilt'ilriv' clas." elevilor sunt comcreativitatea activit iqi de invlqarePrln careses-ttmuleazi cu suport intuitiv (pebaza aif". pot dp"ri a" "o-p"".t "n. anumite expresiioferite ca suPort etc' Irg anumitccu.t.rd. lc. i niqiaiiueielevilor (de la alegerea .fu rnizeazi'datele ^. planwlwi de id..ri .i attePtat' deci item =.i...vizeazS. influenqeaziinviqarea.td rextului literar. me probele scrise.Formulareaitemilor estepreOrice item testeaz1. rriisiturilc fizicc i moralealcpcrsonajclor.r.". de literar.intrebiri structuratesau de tip eseu' de elementele mai sus' dar 9i tipul de rispuns lttt-l*rl. sub forma Je intrebiri: ". Daci estenecesar.i orrtonime.totalrtatea formanqeloratinsede eleviin invi lare.-:-----" caremisoari naturaqi nivelulpe rgr proceselor proouselor . a o J'ormularea mesajwlwi texrului lit erar. mai mrrlteobiective. clcviiidcntifica lrt ir rlctcrnrinanlii spaqiali tcnrp olali qi ai .nivelul gi tipul de rezulmte aleinviqi'rii. diferite tipuri de de evaluare r.. foior"r.. in funcqie nivelul clasei. Evaluarea viabilitat ea..Elevii pot memora unele expresiicare le -ru plecur le por i.mai multe lecgii.ezaoltat ' scric_rea (clasa l lV-a)....{ezi14 de evaluare. t c'itire amodel cfectuati de cadrul didactic.i. acordi de se r rlr.GhiJ-i" rrruzeu /Gridinazoologici".

Ce aptirudini considerici ai ? .Cum te numesti? . a Alti posibilitate.a stimula gi valorif icapotenlialul creatival elevilor o consride .aacestuijo_c constituieposibilitateaschimbirii rolurilor o .Unde locuieqti ? .Cum igi petreci timpul liber? .i a antreniri i in discuqie mai multor participangi.eporterul: .i personaje alt final. tuie compunerilelibere nararive.de tipul: .d escriptivegi mixte. li se soliciti elevilo r si-gi imagineze ale intimphri. sau Creativitateasepoate dezvolta si prin diverseexerciqii lingvistice.Ce reprezinti sporml pentru tine ? O caracter istici. Pornind de la textul literar narativ.

Poezia Testacare deschi devolumul Cwvinte potriztite.ru iegitla luminl.itemi de tip eseusrructurat.sain nurilor mareriale valori spiritulle implici trudi.. gropi adinci".ficui".din zdrenge.searardzvrdtitl"./Birrinii-au adunat . printre plivani. in la boratorul lui.pe brinci..itemii se clasifici astfel: (t) itemi al ciroi rispuns irt..itcmi cu rispuns scurtl . . ..1de"irat-fals.. .casi se.in careeul a titudinilefaqi de lumeaexstirile sufletegti. .itemi de tip rezolvarede probleme. Exemplific are (1) Item obieaia de tip perecbe eleviivor fi capabilisr aleagidinrr-o listi adjectivele ' obiectiv de evaluare: potrivite penrru substantivele indicate.printr-o indirjiti gi indelunga tl striduinli.: ctiv q. Ca purtitoare a acestuitezaurde istorie ... ..cuvinte potrivi te".veninulstrins te".erdspwns de atteptat.l"bor"ti.itemi de tip pe reche.. din graiul ?:"-1+"Tnuri pentiu vite" plimide. sudoare. din idealurile stribunilor care te m enirea . . ' morqilor 4i1. poetici.e tipwl d.robilor.ntstr. .ripi*...] miere". .ripi gi./Sudoarea muncii sutelor de ani"..itemi de tip eseunestructurat. . (2) itemi al ciror rispuns trebuie.ln funcai.r prclucrarca rczultatclor obgitrutc.cusaricilepline/ De oseminteifoetul estedepozitarulvieq ii9i aspiragiilor m]ne". in E wl liric aparein ipostazapoetului congtientci menireasa estesi lasecarno.. ezatein fruniea cite unui volum.visuri gi icoane".. scund cdldtoare inalqi mtcr cintitoare inqelepgi albe alb mic ascuhitor (2) Item subiectia 'obiectiv de evaluare:elevii vor fi capabilisi prezinte trisi turile unui personaj dintr-un rext narariy studiat Enung: Prezinti principalelet risiruri ale personajului. din coloana A. i. Enunq:Alegegi coloana adjectivele din B potrivite penrrufiecaresubstantiv . creit@@rime te rioari gi faqnde transformirile saleinterioare' Arta poeticdesreo operi literari carecuprindeun ansamblude preceptereferi..4 SubiectulI I Tesrament de Tudor Arghezi corect-incorecr). B... s-auinilqat pe treptelevieqiidin .ul pcntru Prriccrarca rrdrrrinistnrr"cir gi ircmilor.:..i spiritualita te. direct sentimenteie.arte Poetice.amivit".am preschimbat". [.Dumnezeu piatr .. .(2) it emi semiobii aia i : .irt a"rr-o tirriJ"'"ptir"i. toarela creaqia in Tudor Ar ghbzi gi-a exprimat convingerileartisticeadesea.. oameni pisiri copil vestmi.[. poe'ji .torcind". da-nu.ampreficut".leagine '.si-mbie".sintagmi care semnifici limba poeric.. ..cartea le virsate-n poetuluidevine. unele a.ca gi pcnrru admi_ ::l::11. trudegtela fiurirealimbii poetice."?de IJniversulpoetic se-nalglca .intrebiri srrucrur ate : (3) itemi subiectiai: . : f:l cu alcgere _ trcml :: 1:!:l: multrpli. [)intrc ircesre tipurr' clejtemi sc aleg dtxrrii $ Genwlliric cuprindetotalitateaoperelor literare.de obiceiin versuri.. ..cuvintepotrivimuguri si coroane"' . 'f baza ceimai importanti liind: obic ctiuitatcain notare tipui de rdspuns o.hrisof' gi ..i implinegtenirevalori 6stetice prin cartea niscuti din . La rindul siu. ' Prin abundenF de verbe: .pc mai rnultor critcrii.i interviuri..preschimb-e pa-n condei Si brazda-n ielimu5. ..nt d"111(. . .. . Si defineftevolumul in fruntea cirui a se afli poeziaTestament. in eseuri. poerul..i^r" r" ptrrrnti o inilgarepe treaPtaspiritualitigii.ilrcA ( itstlrcarca itcrn ilorsc rcalizcazd.treapti" pentru urmagi. A. r.frimantate". {g!$iisc-qladlliin urmiroarclc carcgorii subcategorii: g i (l) itcmi obiectiai: lru TESTUI. _.te . t.si-njure" 9i de metafore: .--"$ r l)irr punct de vedere al ob iectiaitdpii tn notare.... iesela iveali miracolul creaqiei Poetice . apdrut ment estearta poetici argheziand 1927.Proce sulde transformarea bu.

pri n carelutul se transfigureazd'.. Versurile ripiezintFt o defi nigiemetaforici a creaqiei .ci cu .i" din .s tipin". simqindu-i lucrarea corozivd: . epitetul .cele.doui lumi pe poale" pot semnificacoexisten.cenuga inalt. a materialuluigi a spiritualului..cdrqii" a poeziei.rob" nu trebuieinqelese sensullui social... Cealaltl componentil a . acidul care-lfacepe sti$.a ittcat/Stdpinul....vioard" careco nqine.. ca yn laP cu injunghiat".d epiatrl" sugereaziduhul pottic ridicar din factorul rerest. Cuvintele .u. armonia ei. .fiului" (urmag ului) de tri".estec onqinutulei ideatic' sentimente .Durereanoastri surdi gi amain fI" ievine sunet de .. tr: si aspiratiiale omului cu careeul liriCse identificl. cu doui iumi pe poale".hotar Poetice. pfin si se zvircoleasci.ta lutului. a-i continua opera..Dumnezeu"6stesimbolul spiritualitigii. aminiind datoria .. . ..

rncul laboratorului 9i al semnificaqiilor..flori. batrini -i).i.amluat".rirr.rrrrurci obs cure/Iesitila lumind din pidure/$i dind in virf.opcra filozofici a lui Blaga...r poctr. Sintaxapoetic.i" etc.iunia lumii":.risc clouii ilrrstr..a a sirrrlirii.r-i. exprimi fascinant ulpioceJde poetizare vieqii.r."r"ie a" minuni" . tot metafori -..slova foc") cu rruda geniali de ..a.Eunu strivesc .rrrgrrrrnivraja nepitiunsului tainad e careestepatrunsunipoetul sugereazi aonorrriua cuvlntccu nuanqc Dntru tainei' L a polirrrf. tairreleau celema i diverse 9i metafore cuprinzindu-se lumea umani in frumuseqea comtnl'.i.b i.domn..lutttirl:r" tl. cclor cir!utttsc... .1t-._.cartea fiu lc.../Biciul ribdat se-nroarce si in .r. epiteteadesea dublete. o treapte"r -.izbi.pri n aceste plcxitatea ei..r .l""rina alrora" refuzamisierul lumii...Ei..ilie.este de intuneric"..ampus".. .t.*.).rd. poaiU gi ea flfrlprcnta originalitnlii:inversiuni(. ..ca f.".. prin aicuns/ in adincimi [i'.Slovade foc g'islona f .caun ciorchin de negi".sporesc-a ni i'treqiner"".rr.de fapt. . .i ei albe luna/nu micgoreazi' . crre vor.i . rima esre imperecheati.stlpinul" esLc poczia.) enumera-. din s e cunoagrerii constituie multitudini de taine.". in viziuneaasuprapoeziei.cllrritrri noroi/Isc at-am si frumuseqi prequrinoi.a6 I t rl t'orrot:rtiv: cititorul.raTura obscuri. in printr-o suiti de metaforeinedite: .i rrspiraqii -."rt.este il.icrulcald") . Versificaqia contribuie la crearca armoniei acesteipoezii : versurileau mdsurr dc 9-10 gi 11 silabe... .unelecu sensde personificare in (."rc tttistcrului !D()rlrc aqa paradisiacd. ii amard".b wni (strd"r lrurtii./E-ndreptiqirea r'.de nuntire a inspir aqiei (. . Arglrcz. qii ctc. .in lexicul inediq de o prt.verbele..intinsi lene../Robula scris-<r.uc clcl'irrit poeziaarghezia ni..trinii"gi poctultruditor. l)omnul o ci teqte.. Universul uritului (in lrtretttflritttc:cz rgr.rlui creator al unui univers s piritual (.i'"-".estetici genial CharlesBaudelaire volumul Florile rdul ui).a. r..fJr*".trul racunoagterea ip arc i.veste-ncet pcdcp sitor".consumatoriide arii.striiburrii".seira rizvrltiti" .rc op()Z.ccl cirrclcc(:pteirz.u.. ochi.ttrritri/Irnpirechiate-n c arte se mdritd. fiuritorul de noi universuri spirituale. repetiqii (..abundente..lirug.domniga intinsi lenegipe canapea"..r.paradisiaci. 'raielr"aa'J#Jr. pcntru ..).fer.gindirii umane. ..e a reprezentat-o ." Vcrsurilc finalepote nt eazS.Din bube.Ji"qer .eslceclcptul aga-numirei a uritului" pe c"... cum rea : cuioas te lucifericdqi cwnottterea tttctirf'orci ..slovafiuriti"): . .cunoaqterea.. rrttr.. ca de altfe'iin intreaga poe zie.metafore.prin conotagiilecontextuale:nu-"r... mi.ncroase.. acelui de cunoastere inseamlua.i."] g. ritmul -iambi c..robul"ccl ( Jr('.. trvinic/$i_izbiv egte-ncet pedepsitor/Oarrit"vie-a crimei tururor./l{oc lul durerii de veciiintregi".." r"i.durerea noastri surd. (.i de frumusegea dar nu vor putea pitrunde in ei . a ll tillncr $r ircccir. lrr fragrncntulcitat..caun gap comparaqii injunghiat"./Cafierul cald imbriqiEatin cleqte..i dcscopcrit a frumuscqi pocticoin spaqiul u rirului gi al degradan_'l'ttclor trrf rri.Pecareascultind-oa)ucat/Stipinul caun qa p injunghiat". ca un ciorihin de rrt'1ii. care ' Eul liric esteaiciexponentul tip al lucifericului .o.cind.crccxpresivi prin cele citeva cuvinte populare..sursi de inspi poetu l.iirr .../Fir-a cunoa$te ci-n adinculei/Zaceminiabunilor mei.rrnplu llrilt sc co'-tt"xt collturcaT'i lurnii. buze ori morO .. Mesajulnu esteinsi pentru citit orul inocrrlt..Intinsi lenegipe canapea. Originalitateapoeziei consti chiar in forma de tesrament (titlul si primele doui strofc) in careestesc risi. ^\ia.fi rulburagide mesajul.sugrgm. Poeziadebuteazd o a lul oprrcse situeazi nizuinqa de cunoagtere eului minuni a lumii/ si nu ucid/ cu mincorola de a" .cei trei factori implicaqiin arta creariei:depozitarii..r. ci cu inii taini/gi-nto"rrr"i I ..rl-r upur forme: .cind" s.r crcrt-o prirrsr"rfcrinqi. u.]".aproapefiecarecuvint devirrc rrrctafori./Domniga suferi in .rtit tttctrr[t . semnificatia termenilor-cheie ob .a" larmgcul cu liri c. l8 tlcr acccrl ttitr"rdirti..eceptorii...

.'r. Astizi filozofii n-o mai zofii au .. ce lro.p"ri."rir avind r olul de accentin discursulliric.mic9o.J.ttt... meniri p."g"le...i ..i artd poeticd.rn . idcatic. o bala-.imbogdqesc".tegi mai taretainanopgi i.. un ochi lduntric se deschide9i dru li . .. mlnltoare uti lizat'Verestesubliniatigiprin.versul scurt '-"i. celor cu o conotaqi.negativi (. Eu nu striaesc corola de minwni a lumii deschide primul volum de poezii al lui l.il*ilJ.spo resc".de aceea cosmici. prrt.. coplrta.il pfa"g a..suri g i mai mari/ subochii mei"..mirestei'..lumina altora" estede t in dulcelestil clasic de Nichita Stinescu Conceptelegen liric qi artd poeticd..[*'"ii"\rlceleriiltlotit.p.taiun ei asemenea ."r"r expresionistal permane nteiraportiri a poetului la dimen.rrti-.. '''"E. Prin intr-un fel asepoetici' eul liric es tecunoagterea da .vezi p..... apdrutin 1919.. cici n umai aV Pot sdproiectezin mt'sterullumu sunf eu si luirrrriL din -un 9i tnpelis.veacuride-a r indul' filo.ucian BIaga..gte gindirii magice. o*ul trlebwie fie " absolutu lui.iubesc") opun .rzare/ctt imbogiqesc euintunecata ..re cltre ""t" "er"i. care-izvoriscdin celemai intime necesitiqiale.verbal Opozitil luciferic-iaradisiac se . "rt. pini la .i maiprofunde ist. Discursul liric se consrruiesre jurul me mforeilurninii. d.vieqii renun! c u bucurie la cuun creator..vezi p' 85' 7970..apirutin p. .i trcmuriroare/mire." odrii pitrunde secretele qi nu pot si gtiu ce .rrnorgi.Eu nu strivesccorola de minuni a lumii de LucianBlaga ". mai retoric..""" car" di titlul intrein gului volum.sugrumi"-./aga lareifiori de sfint mister".t" . noagterea Conceptelegen liric . nu insr mi bucur ci nu gtiu jurul meu.i..rovinedin dragostepentru.nt"l gi.de aceea sd duhului m"u.rtinq"loi. Relaliainrre .a urmare' trpul nelelumii.... sa: . 85..t.. ili..lumina mea "(a eului poeric) gi ..f.tot ce-i ne-nqedevenirea universului.. un rost gi vaiori. a potentamisterele.-n . Menireapoetului grmal mlnuin transformindu-le taine. la vegnica Siunea in univers ies/seschimb....cici eu iubesc/ gi flori gi ochi 9i buze 9i morminte".registrul.Poeziaesreo arri poetici. "lbe.aratl'unNichitaStinescum aita V..r"-rrt.-Ei-i*pii"ir.Poemele luminii.atitudinea lumii..H"g" ""pli"i..-.o"ot"gia poritivi (.r-eazi")' urmireqte f l uxul afectiv 9i p oezia Veisificaqia l1n?tr"ri in.

poatefi interpretati.. sugerea re iu'6irii .roare. $i prin acesr tcnle creatoare.i.slerapoeziei..cici substangele ta circumstanqialide c auzl.-" "9i. vcrs.. ..i. feminin gi poetic.poi in poezie..z Inima / incet mi-afundi". . mai . caerotrc'l 9i ca artd poeticd.'o . cuprindecin ci catrene.o secundi. aurit si ..printr-unfenomende .i..t"t:l-"B. "i-"11"i lalrric"...rrd"rrtalizarea dupi scufundarea adinc in i nimi .in dul.. ..ffi..propozilie subordonati subiectivi.. ."1 rialc q i spirituale.. .r.. i.i..i..igi relevi i""p"ir"bll.i-"eilil.ti'j rf tccva.i.. s-aplam. d a r c c c u d : e c donri nl estcj ubi l rrl . 3..Sub oriz.de vitami ne....Anwarulastronomic". iubid .3!l tiv qi cu tr nrctaforirnaiabruptd.inefabilul ^^^r.tnt"l..' 2./ El avea.(atribut pronominal genitival) Dorirya lui estede a cdntala pian. de subordonatisubiectivl .poezia..i a. desrrreci. (verb awxiliar) 4. B. definegte sul pocricdin accst volum. re"'.. Nici in situaqii dramatice nu-qipierdearapiunea. al'creaqiei poetiii cc.r. Sub accstaspcct. conferS.. de ozi.ontulpoeziei."ie .titlulintre gului volum..J"il in actul creariei sale. pi """-" Strofa a teia exprimi revel agia poetici. Acuzagia tmpo*ioa fiecdrwiadintre delincvenqi sustinuti cu probe teera meinic e.:.viz iunipoetice.. .qie.og. atit.creaqiei (.rr il: rubrrea. isi lua ratia zrlnic .u prrnJi...ii.spargigitul pregioasei lnolrecta.. lrrtilnireacu iubirea. a"*"1_ goari".n b".de viage il.l ti" reperarde patru ori (laitmotlz).e. lui ..Jrpe.si sefoloseasci un ciocan" ..propozigie depusese inta riseri ca piatra" .rrul rrei iz. Jc -pr()r)Lurrc rcflcxiv...rtlvcr dc nroc{.""sirc blestematisi zeiasc i a.carea dat.tr-ut q. 9i id""l to..rransfigurlTj .i dupn anihilar.s{. Sttu. Nichita stinescu ne surprinde. Iubirea insumeazi frumosul din toale r}.. u"rrrrri . [r rtritt' nrljcctivprouou'ronxl nchoti. sticle" . J..imi-este fo"ri...a eul .propoziqiesubordona. ivtai rp.rit.i*i u....-prin care se pregetestetrrrri.rlitr tc rafinari".rj:l. a fi este verb copulativ..dinti-un bolo""rr.pe soarele sub pitic.r.. A apirut .eu ramin" con semneaziabsolurul pe care-l ..ri"..j. .i.. doui strote cu aceeagi monorimi. poem. ." titfig"rilor..dirrrr_op^rer" .-" cririiul Eugen simon (Scriitiri'r:iia". '-r. cuvintul wndd semn ificidubla reflectare il.rccstc sintagme metaforizeazd. -cirei clevirtcins pira. i ubireafiind o ... genialcu ideile gi cuverbul (slo vapoetici).. modernitatepo eziei."qiii...preficirorielacrimiin trigt.olat.toate configureazi evolugia . ry rr.rt" "r. S tarea d" r"_rpi.j. iubirea devine muzd..nasre ..i.rniu.. . . (aerb predicativ) Pelt^1 apor-tulsiu la dezvohareaaeronauticiifwsese rdspldtit cu prerniul Nobel.versul .5. deopotrivi .i.uio 2.. Nichitasun. l)oczia.e lur.t. trtitri srrfcrirrlccrot icc. o revclal-ici] eu l-am fost zdr it in unia. d exisrenri gi in poetica cu care se incheie discursuliiric .ti"i.Pasul treceeu rimin"..ll". de asemenea. ' ' "rtirtice.rr."iu.pronume personal.al..lpostaza .. '..pasul poezie.. " D. -oz"ic.pov st " liric o exprim. .i muzi. inlduntrwl(sticlci) * prcpozitie 3.in. ^p^ti1i^ poarti iarcadu lcelui'stil clasic.prin intuigii gi...p"sul tru i.. poer u_ trece.i. in celelalte strofemonori me diferite.adverb de mod..... primele .renronic curtoazre. aco ntemplatorului: aceea ."ri f""aa. 1.r_ surilc au valoare incanta torie. lcr rltclriliVicircscu"$ivarsi cu. astlt'l .idilei. Anual se decerneazi premiileUNITER. . p"r^rrl il. ln text..r ttrrt'i. cuno"gr.... itl 'l ccst cv c l' s t lr ic oll8c s ti o n a tc c i d c i .". (nume predic ativ exprimat prin verb la modulinfinitiv) .9t" eul creator prin iubirea-muzi gi prin cre aliasa. poeziain dulcelestii clasic esteclasica.r. clrr_gi ipostazade damna r.r".i al Parisului esteo deosebire de la pimdnt ca la cer. Intre aspectulBucureqtiului.t doil.dit ..si procedeziastfel" . vers concluziegi vers ul.e^tehnica simbolistd. amintind d."-. ...4. se va rransDune ce i..t. vers laitmotiv.propoziq iesubordonati cornpletivi .cir gi prin instruirente jongleazd.""aa/irr.i afcctarc.".. cretuluiin abstract.Stau i1ti1s ri lung''. 11v11ra..pocrrrclcigi rneritltitlul.t" *.

cu dinadinsul. a spila putin a. aface. Vroia si continue colaborarea cigtigltorul concursuluide urba nism. l. Locuqiuni: . adve rbiale: calea-valea.razna .eseamd:arenqie.intr-adevir.. din cdnd?n cind.o lua.a-gida seama. pe neasteptare. a proceda:a acqiona. lume proprie. griji. o :! I }il. din cale-afarl. Orice artist igi creeazd. de alti s. 1. I . aga aga.cu totul. de jur imprejur. mai-mai. a da mina.a. aduceamina-gi te.a da bir cu fugiqii. a o facelatd". prudenqi.. de-asila. din cein ce. a facecu ochiul/mina . a a . a da de-adura. prelios: valoros.(betaie)in lege. bdgared.gare seami. din nou. aducere de aminte. a-gibig a minqilein cap. n v erbale: a ducecu vorba. pas c. ljc r t I t: 4.upa s. cu 2. gata-gata.Subiectulal IIJea . A. cu de-a gi cor 'pururi.a o lua la goani. swbstantivale:bl. aveade gind. la cor. cu stare.luare-aminte.pe ici pe colo.cumsecade.cu minte. adjectiaal e:de geniu. precauqie. nu C. . de aceea.

evaluare a comportamentelordin domeniul afectiv.scara clasilicarc.re o rnetodi de evaluare de sau unei numai prezen\asau absenqa caracteristici a unei acqiuni. Probd inseam ni orice instrument de evaluareproiectat. sistematicd comportamentuluieleztilor timpul acdvitiqi lor did... respectand . . .comunicar ea discutarearezukatelorcu elevii 9i pirinqii.acurateqea .alegerea tipului de item cores punzitor fiecirui obiectiv. si .posibilitatea .1 .de exemplu: ? .. . ocazional ' frecvent o intotdeauna . regulilor etc. cele mai date factualedespreevenimentele ln fiSa de eaaluaresunt consemnate de import antcobscrvate cadruldidactic. itemilor.Elevuf'primegte sarcin l prin instrucqiuniprecise rezolvarea are posibilitateasi aplicecreativ t[ o gam i laign de cunogtinlegi capacitiqi. mctodealternatioe/complementare : * obscrvarea sistematicS. curs. unui produs sau/giatitudinea Cadrul didactic poate urmiri procesul.realizarea elevului.probcleorale. se lnsemnirile investigaqiilor referi la: . greu de e o obqinutpe alte cii". in .1 I Stoica. . l l(:t I Strbicctulal III-Iea l.s0l . administrat 9i corectat tlc:c:rdruldid actic. Mctode instrwmente evaluare de Si " !lr'i'"q4c'r'j. de . Probeleorale reprezinti metoda de evaluareutilizatd.Proiectul seincheieprin prezentarea faqacolegicu .probclescrise. a comportamentu lui elevilor.1 )ri c tc rtirro s tri " vi r i l l )i i rcaun i rti col cl csprcrcv i i tcrrrc:l ccl u lclor.lism dc control (vcrificare).proicctul.elaborarea adecvatia schemei notare(analiticisauholistici).strategia rezolvare. . Probelepracticeau o aplicaremai restrins i in cadrul evaluirii.i i t:rqii nccstc nl'orrr irr: c (calitativi). * invcstigaqia.in ce misuri comentariileau legituri cu tema? pot fi numerice.figadc cvaluirrc dc .pr<>bcle practice. nu doar una-doui ore de LgsgiSgjg-e ste o activitate carc dureazi mai sarcinii necesio . cooperat/nua cooperat mult.rccstc probe se realizeazd.In aceeagi probi scrisi esterecomandabil sefoloseasci si doui-trei tipuri de itemi. . niciodati .portofoliul. . Prin intermediul programei. de c unostinlelor. justificirii rispunsurilor. . cu ceilalqi a plu. .feedbackulimediat. .proiectarea unei strategiide ameliorarea dificultatilor constatate.Se ptrrrc prob lemaasiguririi unui echilibruintre probelescrise.I25 1trttgresu.elevii sunt informaqidespretem aricalucririlor practice. Adrian.p.-ir'! I rr cvaluarc se folosel c : t c metodetraditionale: -.in ce misuri elevul p articipl la discuqii .. seried e informaqiiutile.lui (ladrul cliclirctiirtrcgistrcirz. mai des in clasi.Itt t t t t t t t .principiilor. oralegi practice.interacgiunea directi profesor-elev. \i . incepein clasi prin deo PrciesJelesre activitatemai ampld decit investigaqia. unui elevintr-un nucomportamentelor con{ineclasifi carea Scarade clasificare mir de categorii.Observarea d acticeesteo tehnici de evaluar carefurnizeazd.d1i.: . el evul se ionsulti de"rezol'"arel sarcinii.4 d$.graficegi descriptiv e' Scirile de clasificare prin carecadrul didacticineste Lista de control/aerifi ca.aplicarea inregistririi gi prelucri rii faptelor.stabilirea scopulu iprobei si definirea obiectivelor operarionale. Pr in cel . . elevula ur-ainu a urmat instrucgiunile.Elevul gi cunogtinqele si explorezesituagiino i. Pentru realizareapr obelor scdse trebuieindeplinite urmitoarele cerinqe minime: .fl exibilitateamodului de evaluare: posibilitatea a alternaintrebirile in funcde qi ede calitatearispunsului. Eta uarta scolar. exemregistreazi etc. ir ' t r l iit or i rl r" c v i s tc .ilffiFlegere a in permanenr cadrul didactic. . rat .claritateaargumentirii si forma prezentirii.scrierea principalelecerin ge.:rutocvaluarea.chiar piin incercarea fiil. . . Mcto dele tradiyionalevor rimine mult timp metode de evaluarefrecvente.

Tidul/subiectul estealesde profesor la inceput.calitateaprezentirii .fi proiectul poate.Ca qi investigagia. " saude grup.acurategea complex careinclude rez. .corectitu dineasolutiei."pottului asuprarezultatelor obqinute. lo. tehnicl. . figurilor.PqrLshkul Aceste rezultametode gi tehn ici de evaluare.gener materialuluiintr-un raport. teleielevanteobqinuteprin celelalte . dupi ce eleindivi dual vii se deprind cu iceit dp de activitate. In timpul realiztrriiproiecrului se evalueazi: metodelor de lucru.igi pot alegesinguri titlurile/sub iectele.utilizarea corespunzitoarea bibliografiei. . .ul ta reprezinti un instrument de evaluare .. . . alizareaproblemei .al egerea .organiz area .acurateqea .rrilizareacorespunzitoareg i in siguranqia materialelorgi echipamentului.

regulilor.rlc. tul literar.orienrarealor profesionali.i. si su bliniezecuvintelenecunoscute si scrieexpresii/strucsau turi lingvisticecarele-au plicut (le-aureqinutarenria). 2. este'ometodef undamentali..feedbackuldin par teapirinqilor g. pii. raport cu obiectivel esi standardele in educaqionale. sr a lnrqlatrver. .suri ce ei le realizeazS.a originalitl$i.gi deprind. .exerciqiul lecturii integralecu voce rare.citireain Eoapt i.stimulareacapacit igilorcreative.vezi Test ul 1.fluent gi expresivse realizeazd. a spiritului de independenti.p.. a. a.li se cere elevilor realizareaunei sarc inide invigare: de pild.in lang.i r l. ajungela: * consolidar ea. la I')xcrciqiul. iternul 1. . Ia tipul ccl rnai sirnplr-r c stc dc dc excrciqiu lirrrttullrcaunor cnunguricu cerinqe indicati -. . autocvaluarca.asigurindu-se transferul de cunoEtinqe. datelepersonale. 3. fiind o metod5" executar e unei ac{iuniin mod repetar. .duce la dode a . . u rnlirc$tcprogresulacestuia la urr de :. carepresupunedescifrarea textului literar de citre fiecareel ev.e2I lr' 1rt ivt'st' pr=olrclc orirlc.prin variatemetode. elevularelibertatea adauge si materialele conside :tt('rtcccsarc. caresepun in poitofoliul clcvului gi se vor ptezenta-.ror formi estedecisi de un centru acreditat.Pentru a se asiguracitirea conEtienti.in mareparte. * analizatextului literar presupuneexplicarea cuvintelor gi a expres iilornecunoscutegi exerciqiulde utilizare a acestora noi structuri. la alcituir eaunui tcxt.sraale lrilitc tlc cadruldidactic. A tttoaaaluarea (ladrul didiitic trebuie si sprij ine elevii in dezvoltarea capacitiqiilor de auroe vrrluarc. c Informaqiile rezultatedin autoevaluare vor comparacu informaqiiledeqinute se clccadrul didact icdespreelevprin alte metodede evaiuare.rex" motiice.u-t'. L.ral. 1n c ualuarca portofoliului cadruldidactictrebuiesdaibi in vedere urmitoarele: .insu-sirea nogiunilor.cartca dcviziti" a elevului. Rolul exercipiulwitn formarea capacitdpiide receptarea mesajulwi scris Receptar ea mesajuluiscrisin clasele primare. adecvatS. p. subiectul al III-lea. .ni" conrpunerilibere. o im pprtanp deosebitl in perspectiva auroeducagiei permanente. si reqinl numelepersonajelorsauake nume proprii. teoriilor careseaplici in situalii variate. . TESTUL5 Subiectul I I pierduti O scrisoare de I.' si adunepiesedin porto folii penrru a comparareahzdrile diferitelor generalii. Caragiale ' Genul dramaticcuprinde operedestinatereprezentiriiscenice. Obiecthtele ciclur ilor cwrricularein inadpdmkntwlprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect.rlni ln activitatadidactici.adici procesulinsuqirii cititului corcct..de pildi deprindere a receptare bALrdirca de scris. pirinqilor. -.i rcpetat. Modalitateafun* dlm . Exerciqiul esteo metodS. a. Aclrian.. r'tnalt tip derexcrc_i1iu acclaclccrcativitatc.sriinformezepirinqii asupra portofoliilor elevilorpe mi.observ:rrel sistcrnici corlrp( )rranrcnrc a . morale 9i trisigi turi de voingi qi caracrer. Totusi. povestireaor ali.erilor. 131. ln clasele primare sepracdcemai multe tipuri ale exerciqiului citire: de .rltrrl. rczultateleobqinute.'t st'. Existdportofolii elaboratesub indrumarea cadrului didactic q iportofolii standartlir. srructuri lingvisticecare exprimi dimensiunea spaq ialisi temporaldg.ate.. n utocvaluarea comportamentelordin sfera afecti vi se realizeaziprin chestiorrirr pi prin scirile de clasificare.iqinl se .periodic. . cit.prevenireauitirii 9i a confuziilor.r. prccun) s:rrcini q .a cd. in exerciqiul formulare a ideilor principale qi a mesajuluietc. Strttctura elernentele gi componente portofoliului sunt. Un portofoliw cornplet trebuie si mai contin d. informagiidespreactivitiqileexrrapcolare elevului. ale compedqiilegcol.pondereaceamai rnarea vind-o metodeleformative.priceperilor. scrisc prlcticc. co nstient. careconstient "".unor deprinderi.in ritrn propriu..dezvo ltarea unor capacitdtigi aptirudini intelectuale fizice..sa ccarl elevilor si"a utoevalueze portofoliile.1.tuturor formelor de activitatecarecapiti.('nr('str-ualtul.sris c asigureci portofoliul a fost realizatde citre elevi..i spccifice fiecircidisciplinc" f )rrtololiul. proicctul.pe si rite g. Prin exerciqiuse repe ti funcqii minrale (psihice) gi -.. dc la un an de studiu l a altul saude la un ciclu de invitimint l:r l:r . de I Stoic:r. op.intre careexerciqiul gi-a dovedit eficienqa.

DupS. gi dc. chiar dialogul poate fi diminuat in favoareamonologwl wi. moraowri. Sursacomicului o consdtuiediscrepanga dintre aparengisi esenti. .comediaare acgiune deZnod.'urile.naruraconflictwluigi'serrde dlnacte. in dc elemenre.aspectul viaqi surprins. esteo specie gentilui dramaticcareprovoacl buna dispozigie risul prin a ii -Comedia t#qigarea rno."r.ln teatrul !f pot fi clasificate : tragedie.. Comediapoate'fiinprozds au in versuri."rr"p r"r.entalede expunere estedialogwf iar struciura operelor dramaticese compune scene gi-tablouyi. godern.vicii.a forme de comic. d intre ceeace ilOrsi pari gi ceeace sunt in realitatepersonajele.r-no..a.farsd. funcgie aceste de . meloiramd. 9i limbaju l si numele acesrora.tipuri uman" .de i ntrigd.mint ve3ln comedieseridiculizea zd. situaqiilein care apar personajele. unor situagii. oierele drama tiin dram/. amuzan" " Asadar. contedie.r.urilor.". . ca fllacterele..aodeail. ci nu mai unul u mai multe acte. opereleliterare dramaticenu mai con{in scenesi tablouri. comediapoate fi de caracter.umorul 9i ironia . Sursede comic s unr mora'. respectival cititorului. lm entele vezite in sufletul spectaitorului.

dar esteun so[ inc ornoliticianwlwir)ersnt. tipw l politicianulwi demagog.adresatiZoei Tra hanache. toqi suntem romini!.susprezidenrulnumeroaselor condusi de Nae lui din candidatura TacheFa rfuridi. inco erent.Zaharia Trahanache. promiqind susginerea nu de care . Si ngurulpersonaj cinstitesteCetiteanulrurmentar.. pencampania Acpiunea estesimpli: in ca pitala unui judeqde munte se.emoravnri estedat de triunghiul conjugal: TahariaTrahanache-Zoe Tipitescu gi de moravurile politice. gi cel de lim baj sunt amplu reprezentate ca prin tipurile de * p personaje: refeaul abuzivcu aparenli de onorabilitate $tefanTipitescu. Autorul. cfutiga lupta electorali zi.desfigoari Doui gruplri politice se lupt5'pentru a9i impune cantru alcgerileparlamentare. .oliticianwl pliticianwl prost.i altidati. care au durat aproape treizeci de ani. excepliaZoei gi a lui $tefanTipitescu. in festaqia organizatS. .estc in crcaqici L L. pe rul comite ab uzuri: ordoni poliqaiului.lirritor" p veros. ilogic. se fiind ameninqat lavencuse umilegtein fagaZoei.Ghigi Pristanda. 95 iar picrdc amra dc Aantaj.aptrruttr 1884. La re fuzul acestuia la rugiminqile Zoei. gefulopoziqiei.. toate celelaltepersoCu je vorbesc incorect: pronunli gre . ramolismentul lui DandanaApariqiaCetiqeanuluiturmentat. . moPunctul culminant al conflictului esteplasa tin scenaintrunirii electorale. Caqavcncu ma nifcsmqia cinstca in noului deputat..familiemaresi renumeragie.. poli.Dupi lupte seculare. electorali. fiind folositi ca armi politici de citre Nae Caqavencu. gi situaqiicoscrisorii pune in evidenqd carac[ere moravuri.Ghiqi Pristanda. gruparea opozigie.Nae Cagavencu premarcanti a judeqului.Zoe. caremirturisea: . suisoare lui O Capodcrp cra a scrisoriide dragoste lui $tco conredicde moravuri.care clameazS. Trahanache.simt enorm 9i vid monstruos ". anunqe va fi sus{inutin aleg eri ci al cirui director coproprietarera. Lipsit de aceastiarmd.senilizat*Dandanache . iati visul nostru realizatl. fr untea cireia'se afli'prefectul $tefan 'f ipitescu gi ZahariaTrahanache. ca . diferite funcqii gi o mogie aparginindjudeadversarului plui. comenteaziautorul) . gineun Agamigi Dandanache.. rispunde ci unul . $tefan Ti pitescu nu se lasl gantajatugor.intruchipind electo ratul turmentatde politicienii corupqigi demagogi.pi erderea animeazi campania electorali.si-l aresteze Cagavencompromiqitoare. candidaturii dc Prin ternacomediei. Capiliria in ciptugealacdreia afli scrisoarea.ciruia Cagavencu aritasescrisoarea. celebrudiscursimpiciuitor: .eZahariaTrahanache o poligi pe careo falsificase.Gagamiqi". compromiqit oarepentru a o folosi . in schimb ul scrisorii.tf pierdutd.. cu atit mai mult cu citZaharia Prefecii credeci e plastografie. scrisoarea f*n Tiplttcscu. tice clela sfirgitul secoluluial XIX-lea. Deznoddmhntulil repreneazl incitierarca.Odiseea" pierde precum: intrunirea electorali gi bitaia in viltoarea cireia Caqavencu mice.. ridi gi mai canaliedecit Cagavencu": .Si mi ierqi gi si mi iubegti ! pentru ci togi ne iubim !ara. perj simbolic. mici" .Nae Cagavencu. ... zinti se Com icul d.spre deosebire Caqavencu.Titlul indicl intriga.i senilitatea. va inapoia scrisoarea Agamigi Dandanache. avocat. femeia imorald . sau mai pugin o negti! In sinitatea iubitului nostru prefect! Si triiegti pentru fericireajudequ luinostru !". Cel mai savuroscomic este com icwlde limbaj: celebrele discursuriale lui Farfuli gi Caqavencu. rugind-o sil ierte gi si-l salveze. tipwlpomoralitatea.corupt pentru ci are . lui Urment in careZahaiaTrahanache anunqicandida tura Agamiqi Dandanache. amantasa.desi zaharisit..maiprost decit FarfuAgamemnonDandanache. comitete gi comigii.momentin careadversarii impacd. Trahanache-$tefan Comicul de caracter. cinste anorocosului adversar. Caragiale. in elidatul: gruparea guvernamentale.$tefanTipitescu cedeagi Va candidat urii lui Cagavencu.lupta lui Nae Caqavencu pentru obginerea pol iautorul dezviluie coruplia din viaqapublicl 9i de familie.p e de alti parte revarsl critici la adresa de o personalitate fectului. creeazd .caredoregtecandidatura. ln ziarul Rdcnetul Carpapilor.. de Calavenc u.fira scrupule.intrebat de un prieten cine invinge in aceastilupti polidci. Iati avantajele progresului! Iati binefacerile unui s istemconstituqional".i i oferi eze pentru a gisi scrisoarea cu gi si-i percheziqion casa siu. 1in 9i fiind susqinut discilime.Farfuridi.aiul wmil dupi bunsuofulos"la dator ie. Accepti si conduci manicu d. mai mult. alte situagii comice.. che creeazi" Coffictwl apare clar din prim a sceni a actului I. manevrele elcputat.

primesc! dar si nu se schimbenimica. iati visul nostru 1.agacum sugereazl. la douisprezecetrecute fix sunt la tribu nal".. . . aparigia pretengia de politician imparqial..Industriaromini e admirabili..femeie cicilitoare". prostia. putem zice. Agamemnon r in sugestia Dan danachereliefeazd"..dandanale". dilemi nu puteqiiegi. noi. dar lipsegte Soqietatea noastri dar.. compaGagamiqi. ticul sIu verbal: . . cunosc sensul nu ra..cum spuneTrahanache) prin 'gamiqi. prim esc! atunci si seschimbepe ici pe colo .antajul politic) viaqa personali. Din aceasesenliale . prin co ntrast. care nu se face de loc in lara noastrd!".Din doui una. in gters.nume cu sensul. O scrisoare privatd...raze sc incoerentesi incorecte: Farfwridi:. ori si se revisci. . scoate evidengipladtudineagindirii.Am n-am treabi. deci estetipul demagogului. Cataaencu.i in reacgii..creeazd. eprezinti politicianul incapabil. sa incurcituri..sit neologismefranquzegti.incetineala g indire.Si n-am parte de Zoigica". Zabaria Trahanachesemnifici zaharise'ala.Brknzovenescu personaj gastr onomicd....cini rea Farfuridi .senilitatea ridicolul percu celebrulconducitor grec antic gi iului. careau durat ap roapetreizecide ani.Dupi lupte seculare. . Numel e Dandanache cuprinde in structuri cuvinwl dandana gi. . dar urisc pe triditori".. .Iutridarea. Titlul comedieicompleteaziintengiacritici a autorului .. ori si nu se revizuiasci.te' parlamentele... .nulitate. e sublimi.cu toate partidele gi in sa..Pdni cind si n-avem ri noi falitii rgtri?". inare etectcritic sporit: demascl imoralitateain viaqapub lici (. rradesivArgire.. gi.numele areca rd"dS. construie f.. personajelor Nwmele gi esteo modalitateindirecti de caracterizare aacestora surd e comic: numele Tipdtescu relevi faptul ci personajulreprezintdun tip caracistic viegiipolitice a vremii. ir..i anumein punctele.Ai puqintici ribdagi c uvintul ca". ce aclamim ? No i aclamim munca.Scopulsocietiqiiesteca Romini a si fie bine gi tot rominul si prospe1".. dagi-mivoie. Am zis!" Capavencw: .. iul.

.pe grupe ' .girrclire.tollre in scris.pcrdele-ntr-o parte c6ndle dai' .piind...adjectivdemonstrativde dep irtare.a avansa. cu .. O: ..d""rnolt"readeprinderii de citire coredi.corect' caligraficcerinqele r. *p. l.pre pozigiesimpli.cind cu geneostenitesarasuflu-n lumn nare" .resPecdndsemnele O. Mijloace de inadpdmi'nt: .in text este t conjwncpie swbordonatoare: . patimi.. dcea.propoziqiesubordonati circur nstanqiali timp.pronume relativ compus.. . conversaqi e M.baza plan. tiilor formula te. O. lu minos vs. apreciind .propozigiesubordonati circumsranlialide timp. jroiratt ' instructai.. tot . independenti.i a.satisfacgie.."" c" va intreprinde g uvernul b. fo. elevii treblie. 02 si foloseasciin exprimarea O" si rispurrdi cor. ceeace ....ie"ical 9i gramaticalla inrebirile adresate. Proiect de lecqie in Subiectul lecpiei: lara Pro. . fluenti g i expresivl..] dureri simpitetoate ca-n ois. suferingi..rii de exprimare ..**l... scrlsefl orale.propoziqiesubordonati atributivi..i la sfirgirul lecqiei de.a rap Ca*p uI mir a.propozigiesubordonatl circumstanliali consecurivi.. 2. Mi fascinaapusulsoarelui. tuturor sinistraqilor de zdriiexpozigieipicorgani insiqi inrervenite.. . tihni In peisajulmo ntan giseaintotd eauna tibnd qi implcare...rcgindit.. Revenca discuqie i... de ..explicaqie. ginditor(oarc).. c. Proiectd'elecPie Model orientativ de Proiect pentru clasaa II-a Scoala Aria curriculari: Limbl 9i comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini lnvalator..fluent proPrie cuvinteinsylng drn.pronume personalcu valoarede pronume reflexiv. Prim-ministrul a .in text este pronwrnenehotdrk t (aparela forma de feminin .] ea din noapte aamintirii o vecie-ntreagiscoatede durerir' ." (Mihai Eminescu) o interjeclie: Seauzi optit: de! t substantizt:De po atefi prepoziqie. 3. a propigi v s.Capitalei' in a.f . Subiectulal III-lea l. #.propozigiesubordonati circumstantia li consecutivi.. .. mifac ci n-aud."i intimPlirii' consecinqele S tratepii didactice -.punctuaqre. a regresa a progresa. pe obiecthte opeiapionalet: parcrrrsul.2/ P..a inainta.. problema deszipezirii.rar (inviglt ura pentru viaqi). J.toate).t. trii.cere. conjuncgie.. ilustraqiicu personaieanimale. de rpc careinsi la simqimca-n vis pe toat e" . a simpi:a percepe..J frerar.cici [.. fot B. ideea i#i?"rruq1. ortind-o.genul feminin gindit. nemw lpwrnire mulqumire.-.De vorbiqi. a 2. mi. . l..:"'. turi era compromisi. gdnd ..z/ P. . regindirc 4.in ritm proprtu. lexical9i gramatical. s) durere: chin.. adjeaia pronominal: La miting se adunase oragul..obscur.*ili. interjecqie. "u pe fizicegi moraleal i personaielor bazainformaO:.negindit. a oI ulttos (a oluptwo : senzual. t substantizt: Iot esteadverb" .e.rli. evolua. . td.l /incit mI credeamintr-o lume de basm. 3.rg" Buratino. I a conqinurultextului ..tiilr.propoziqi esubordo"gi uatl circumstangiale timp..frontali. a esolwat omti! zgornotvs. a Cit. exerciqiu. reqinind o..col elor..Era un gerllde cripau pietrele.dezvoltarea cor ctt fonetic.p.l9? ta Subiccttrl ll-lea nl A. 4. plicere.p. [... casetl audio etc.asuJ'la:astinge. J i..texl.. . adaerb: Md"tot intreba. ." joc euristici. gi expresiv.retic.. si citeajci corect. de . unui ionqinurul ac estuia/pe. ie .tilor de Alexei Tolstoi (II) Ti pul leqiei. calm..innegurat in biografia lui era un moment obsiur. vs. in odaie luna varsi pestetoate voluptoasaei vipaie" . linigte. didactic..propozide 1iesubordonaticircumstan qiale cauzl.r B:lT# ". pr epoziyie.i"Jf*rer"rile furnizate de text.elor . mingiiere O confruntare de idei ii oferea satisfacpie.'mixti Scopuri: ..rpri"ae Ol -"ri. Actiaitat. intunecos.. Clasaa II-a Da ta. a capacitiqiide receptare mesa. numirul singular. diapozitiv/diafilm.

r Nu se vor re alizatoateobiectivele intr-o lecgie.ci numai aceleacorespunzitoar e tipului de leclie' .

48-51 pp.joc didactic acestepersonaie.si citeasci pe roluri.individuali enun! ! ..audigie vizionare sau pozitiv.exerciqiu de citire selectiv i din iare se?esprind trlsituri alepersonaielor ! .formativi oPovestirea integrali.. lional.Ce facefiecare nal t . Enunturile exclamative .. orala a texrului literar r Imaginali-vi ce s 'a in. n ix etc.orali .Pentru viati.joc didactic lor.elor .si povesteasci textul pe bazainsu giriiconqinutulur. Obiective: .expunere hierar in lar a Pro5tilor de Alexei Tolstoi ' .. Joc didactic: Jocul rime. Poaesti .exercrllu orale ultima replici !" .adresindintreberi.exercllru tino spunindu-i . de exempl:u: fix..r l.frontali .Anun(area titlului lectiei ei a unor obiective 5. motan....deg! teptufegiinq eleprule" . siluete lorih plange sau.Citeste fraementele. Chcipa aur.e s ugestii metoditr.sslsgie texte de comentate. ).Lr. video.formativi .migcare .sa mveqe ceva.individuali formativd . . ursulpdcdlitdeawlpe (pcntrutextgiindrumiri metodice.planfe cu im.Citegte o Ci tire pe roluri .derol cutieintre doi colegide..ie animale: .itas Educa2005..iomportarea persona. de .problematizare timplat in continuare ! .exerciqiu .conversaqre . Aprofu^ndarea textului .frontali lui literar . inqelegind . ' e d1ntaptelefr vorDele sale? . tix.frontali .Spuneqigi alte c uvinte iare sl rimeze cu ix.exerciliu de creagie .orali .scrrsa .agini . Momcntul organizatoric 2. l..CumsecomportiBu.tltl9*i?gi. . dix.prob lematizare se idreseazi lui B?a. Captarea atengiei 4. Joc de rol: Iniqiaqio dis. povestlfl cu .Transcrie ul timul .i aprecieri..joc.ordonare/plasare a vulPe.exerciqiu .material didactic: s'Juete per sonaje.conversalle ratino ? * orall .Iormatlva joc de.c a l4ftu.conversatle oln oasme." . Gr. .vez.Dirijarea invigirii * instructai: realizarea climitului educaqional . persona. .orald .chsere'I-Iy. drix. . Citire selectivi: . in_ sopited. apreciindionsecinieleintimplirii: .dln4a .dia. diafilm etc..Desprecineeste in aiest text literar ? perso. pix.Pe gruPe sprepiqanialui Buratino' in discuqie Pot interveni q i algielevi. r Momentul de sc riere: -'pregetirea printr-un . urs etc. rlo. de plange.. H. .frontali .orali .Ce trisituri alefieci.Explici de ce vulpeai .si-gi aleagi un personaj preterat.Alcxci'l'olstoi. Citirea integrali a textu. casetiaudio.a ctivitate frontala si scriseacasi vor fi veri* individuali ficate din puncrul de vedereal continutului si al regulilor grafice.vrzlo nare de.Irraqii Grirnrn. Verificarea temei scrise l.. pityea integrali a textulul llterar scnsa individuali formativi orali frontala individuali Pe gruPe tormatlvi r Se analizeazitextul pe bazaintrebirilor: vorba . chix. _ I I ' t. formuhnd rispunsuri.materialul didactic desprinzi pregitit rui personai.Itl IlibliograJ'ia: . diafilm'sau ioc d idactic: Recunoiste personajul ..5e pot prezenta siluete . mix. Lrteraturd pentruceimici.actrvrtatePe gruPe .

joc de migcare . dupl un anumit interval de timp al inviqlde rii. itemii se clasifici in urmitoarele : categ oriiqi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali (adevirat-fals. formativi gi sumativi. criteriali gi normativil concursusunt-examenele. evalulrile naqionalegi chiar desfigurati de cadreledida ctice.itemi cu rispuns scurt. .itemi cu alegere multiph..soarinaturagi nivelul pergi . rile. furni zeazl datelenecesare vederea in adoptirii celor mai bune decizii educaIionalg."l Pentru cadrul didactic evaluarea reprezinti orientareain planificareainvilirii .tl cel mai i^r g. . elevsaulacutrele gcolare'Evaluare a norarea. Tipuri de itemi Penuu." vii. realizatede instiruqii specializate.itemi de tip pereche. r obiectivi qi subiectivi. cei mai importangi itemilor serealizeazdpebazamai Clas ificarea a$eptat' {iind: obiectivitatea tn notare qi tipul de rdspuns Din punci de vedereal obiictiiitdpii tn iotare. invatare. realiza Pot ac easra firi siluegi te sau migti.itemi de tip eseunestnrcturat 2. . 3. continui.::::: .oalrorra asiguri feedbackulcontinuu. vezi pp. are caracter bilanq.itemi de tip rezolvarede probleme.D 2 I 4 101 ) 5 .. ln r. cu scopul cregteriiperformanqei formativi trebui e si fie permanenti. cu noi exemple. Manualul pentru cksa a ll-a. . . (3) itemi subiectivi: . i n interacqiune cecu lclaltccomponente: predare. verificlrile reelizatein cadru! ins pecgiilorla clasi. . Temapentruacasi(exerci qiile 9i 3 de la pagina 2 67.ele vii iau siluete de personaje si interpreteazl. se realizeazdzilnicin activitliile cu eleare evaluare funcqieformativ l.qi eaaluareasubiectiad -labazade limitirii tipuri de evaluaresti criteriul obiectivitiqii in notare. itemilor. Editura Ana.i.AceastarePreEaaluareainformald esreaceea zinti strategiade evaluareceamai frecventi. da-nu.formativi 6.itemi cu alegere . toalitatea proceselor produselorcaremi.exerciqiu .83-84 din prezentalucrare.joc de mimici -::"'#l' l".Explici titlul ! . un joc de migcare.orali . Tipuri de eaaluare Evaluarea esteparteintegranti a procesuluide invigimint.apreciazimisura in carere zultateleinviqdrii sunt in concordanqicu obiectivele educalionale propuse. tncheierea rctivitlqii/lecqiei mentul lui Buratino ! .finalizindu-se cu note' c alificative. .conversatie de re: Ii se cerecopiilor si . corect-inc orect).intrebiri structurate.nr.ci feedbackulimediat.. formanqeloratinsede elevi in inviqare. Bucuregti. intre cele doui Eoalwareaobiectiad. care relev i progresul unui foriatiud esteaceastrategiede evaluare evaluiri nu este sale de ficienqele in inviqare. . : (2) itemi semiobiectivi . Limba fi literatura romind. . Conversaqia incheie. uoolrorio. .Arigurarea retenqici a qi tronsfcrului o5 t. E'oaluareasutnativd esteperiodicl. Aceasti ""r". prin 'b.explicatie spuni proverbe. Eaaludrile fo rrnale. ' prin carer ezultatelesunt comPade criteriald estestrategia evaluare Egalwarea rate cu stand ardesau criterii prestabilite' Eoaluarea norrnatiad repiezintd strategiade evalu areprin care rezultatele elevilor sunt comparateintre ele in vedereaierarhizlrii .Scopulacestei acesruia.itemi de tip eseustnrct urat. doar mimind. ln continuarevom relua doar clas ificarea multor criterii.problematizare poatcfi: Eaaluaraa r fornrali qi informali. Defilareapersonajelor .definireaconceptelor ettaluaregi itemi.frontald .vizeaz6. .Irccdbrckul 7.2004).Marcela Peneg. .

rii gi sporesc increderea elevuluiin propriil e forqe.relevind eficienqa acti vitiqii sale.r. cum sl invege. riiur. Evaluareainfluengeazi inviqarea rezultatelep ozitive intiresc motivatia inviqi. .giin alegerea metodelorde evaluare. I Strrit:ir. arati ce trebuie si inveqeelevul. 14.i p. l:]valuat'ca A<f progrcswlu. Scoh.

Cdlinescu). e grozavulurs care-iiesein calela un pod. Cum vid:eu.frunza frisinelului.b) ad verb..lmpiratul Verde. frate-meu dagi ci sunteqi poateculcape-o urechedin parteavoastri: la Sfintul Aqteapti s-aimplin i dorinqa inainte.. urmattrde intrigi. .i destoinicia i sii pentru a constat a lui par atitudineagi gospodiriaunui qiran inrmportamenrul Craiului. Amu cici era odati intr-o qarl un inipialdcareplaseai. bro_agte celui de-al doilea {ecior le . Ex isti o propriu-zisi. . basmulcult. limbajul personajelo r din popor. iir.. de acgiunea teristiceoriclrui basm sunt: ptizengaformulelortipice (iniqiale.o iemi narativi carecuprinde trei probe de voinicie gi finalul... dragul tatei.in spagiul liber. Basmuleste.. Asa-i ci ne-amincurcat in slibiciune ?" Es. alungat de un urs grozav carel-a .." sau .o oglindire a v ieqiiin moduri fabuloase"(G. Craiul. careavearrei feciori". Povestealui Harap-Alb a apirutin revist a Coworbiri.ec ul intimpinat cu batjocuri: . litera mici de mini corespunz i!iv... nici impirngia pentru tine..Numai fiul cel mic suferi.mediane gi finale). f)e exemplu:eleviitrebuiesi adauge cuvintul/cuvinre le carelipsesc definigie: din .. ii di cu si a ursului in caresedeghizase il sfdtuiegte nu seinsoqeasci omul sp in 9i . Ex poziyiacuprinde acestiLforrnwld gi gi in acgiunea aremporalitate aspaqialiglls d i citeva indicaqiidesprepersonaje. .incepe cu formula iniqiali: . gi decit si incurci numai agalumea. toat i Yiaqa feciori de craiu... Caracfiruagieinigiali.i deznoddmint. Poit de Sfinta Duminici. a.itcmii sc clasifictr asdel: (l ) ircrnri ciror rispuns esteselectat al dintr-o listi de opliuni. a unui pirinte nemulgumitde feciorii lui... pe careo milostivise. si-i pe cel mai vrednic fecior pentru a-i urma la domnie (intriga basrnului)..i sefereascide omul rogu.. 9i si vi ii mei. e... Cum senumestecuvintul c aredenumegte fiinqi. acliunii basmului cu prindeincercirile la care Craiul ii supunepe basmulutcuprmde incercarlle lui per ipegiile Harap-Alb.itcmi caresoliciti un rispuns scu rt. nu seindcplrteazi foarte mult de modelul basmuluipopular. impirlgia estepopular.tiinqeazipe feciorii sni gi-i suPuneuno r incerciri de voinicie. Verde-impirat... fhceul inqi :le din tinereqe alegeacelcal careminincd ji'..nici tu e tti de impirat. Ca structuri.Pentrufiecareliteri scrie. fiind bitrin . un lucru.ca si mogfiul escpimintul". L'Desfd.cltunu. degeaba "[. posomorit. d-e gi o gami . i-a scrisCraiului. adici itemi al ciror rispuns tr ebuieselectar dintr-o listi de op1iuni.] voastri. degiesteo creajie originali.astanu miroasi a nasde om'.Ei.urarea Urarul ll a.intreblri stnrcturare. ci de ciini nu mi tem rr".0 rl I ln funclic de tipul dc rdspuns ageptdt. elevii si fie cap abilisi recun-oasei definigiasubstantivului.virit in sperieqi".i niciun fecior e si-i urmeze la domnie.d) substandv.doarn-am a trii cdt lumea. Astfel pregitit.. o Itemi semiobiectizti elevul trebuie seconstruias cirlspunsul.Vcrbulesteparteade vorbire carearatd.c) pronume. obiectegi cifre magice. mai stricaqi . Fiul omului gi numeroasi zicalece relevi menmlitatea ingelepciunea mare. nun ta ca incununaa virtugilor dovedite de protagonigti.ii cereCraiului hainelede gine re. cdcimila Domnului: " lac de-ar fi.iri-mi de giini. (2) iterni al clror risp uns trebuieelaborar.duci-sedin parteamea cine gtie". Obiectitt d. fratelesiu. De mulqi ani cei doi fraqi nu se mai vizuseri.demetaforespecifiCe de personaje-cheie"r.Craiul ttn. Si umblad numai aqa. un fenomen al naturii? Opgiuni: a) adjectiv. [lnun1. I .. iar verii secunoscuseri.r atic. o . sefriminti cum si indeplineascidorinqatadl ui./ $i la rizboi.. Craiul . Un elemenrde originalitatea basmelorlui Ion Creangi estetocmai impletirea lui losului cu realul li aceasticaracteristici esteevidentdin Poaestea Harap-Alb..eevaluare. . basrnulsc clasific[ in cult Eipopular.s-a grlbit si se inr ci.. Iixemplc: o Itemi obieaiai. Ca orice basm.. sunt i bine si gezideopartecum zici.\ ^ ' I 103 .a-i ci s-a implinit vorba ce ea: mincarea. Acegti itemi se clasificiasdel: . iqi caracterizeazd prin proverbe : . av eanumai trei fete . lor gi mai ales curajul. inapoi"' I Uahl de nepogice are!Vorba ceea:La placinte. literare la 1 august 1877.. La despirqir tatalsiu. rtele mai mare al Craiului.

itemi subiectivi de tip eseustrucrurarEi eseunertruit...49.trat TESTUL 6 SubiectulI I Povestea Harap-Alb lui de Ion Creangi Basmul esteo speciea genului epic. p..aflatein lupti-cu forge..p.intimpliri fantasticeale uttor petsonajeimaginare(feqi-frumog'i.). Pcntru a se realizao evaluareeficienti.) pe carele inving in celedin urmi..p R. cazulacesr&a.l in funcqiede autorul individual'sa ucolecI Dicl:ionar de termeni literari.ale riu[ui(simb olizateprin balauri zmei.ane etc.'"*i:...iy. Idetn.ne. preferabilitemi se cu inalt gradde obiectivitate.49.zf. z ln evaluare recomandisdseformulezediferiretipuri de itemi. trebuie utilizaqi gi itemi cu rispuns consrruir de iltre elevi.i romAni. in riscul ghicirii rispu nsului.degi existd.v 2.animale ndzfl. in cadrul disciplinellimba iitur rturu . r v.vrijitoa re . in carese nareazi... . ctc. popular saucult.

iltzt:. mornent.".. a inde ciudaqii peli tori la curteaimpiralclepciunii gi devotamentului. estede sunt manifestirile experienqei in .capulsi pieleacerbului"b. are o infigigaremul t mai plicuti gi samini a fi mult mai ()ttlcllos.$ir lirrurvt. naturale (Gerih.gidin ceasulacel aau inceput a vsrbi ele irt dc-clc.zdrivane9i o aduas cc impiratului. gi.Slinul de fel nu samini in partealor. Formula de incheiere.ajuti" sigi dezvoltecalitigilatente:inteligengd. l'ormdrii .Acestaiitaiecapullui Harap-A16(pinctul culminan.pcIa noi".generos bun gospodar: cruqiviala fuinicilor si impro9i v.i tlificuluqiivielii. Sph. sc duceaco lobc gi rnaruri . Hnqigurile pi durii in carerlticegre t . prinlesele prives ccu antipatiepe Spin.lupt a dlntrc binegi rnu.nd. a Spinului. Ros. Harap-Alb mai estesupusunei incerciri de cdtref.ata impiratului Rog: calul lui pi turturicaei trebuie si seintreaci in incercarea de a aduceapi vie si api moarti gi trei smicelede mir dulce . l. consumi uriagacantitatede mincare si biuturi impusi de impirat sub amenintarea mor[ii..De fiecare dati este ajutat tlc Slinta Duminici gi de calul siu nizdrivin. Pcsemne inima le spunea Spinul nu le estevir gi de aceea ci nu-l puteau rrristui..cd daca fi fost in banii lor. il in Irrt'lrisdc rccstain fintini . bunitate.Aga il urdse_ de tare acum. se inakd.fantezieinventivitite vergi bali. calamitiqisociale(Fliminzili) sau aspiragiiale ormcnilor. doringadepigirii limit elor (Ochih.Fataii urmeazdpe tuftriVerde.t I lrrrap-Alb.u ndeildemasci pe impostor. fliciul riticegtedrum ul spreunchiul siu si va fi nevt'it srl-ltoctncasci slugi pe Spin. Pisiri-L. Ultimelecuvinteale basmului sugereazi din similitudi neadintre universul real qi ceIimaginar: cinc mai acr-rur qincir-rca.. s-ar fi lepidat de ele ar Spiin. personajul. se calitiqile personajuluiprincipcrsonajul. Cal ul il omoarl pe Spin (il in.siliqile"dln gridina ursului. Izbinda-va fi a caluiui.qi-Lungih).de unde se bat mungiiin.rati din tre cele identice. fata impiritului Ro.intruchiparea experiengei viaqi. 1i. cu ajirtorul cirora indeplineste toate corvezi lela care supune impiratul Ro!: supravieguiegte il in casade araml. nici la bunitate. Acesteasuntpersonaje anapoda. si c. fi elibeiat cri condiva srr schirnbe identitate a.umul tindruluipcntruviaqi. il ajuti si seformeze: SfhntaDwmini cd pu-ne incercarernilospal fizicului gi forgaspiritului..sclirr irrtr. in felul lor.calrunitili.inrogiti..irrtlrolic.lrunr inchciatcu rasplata fireasca: nunta si ped epsirea riului. la gi.daria si mai vedem" [noi] ce sepetrece speccititorul/ascultito rulin acest lui h masi dupi plccarca Harap-Alb".rrSpinul s ede drepr fiul Craiului. nu nta lui Harap-Alb cu fata impiratului Roq (deznodimintul). Din acest feciorul craiului devineHarap-Alb. ni ci la chip. carlsplati. in drumul spreimpira tul Ros. slugalui. irrOchili 9i Pnsiri-Liqi -Lungili descoperi cwzdtoareafeternl.i ^ i. r.t).Trecirrd toate_probele carese contureazi un portret complex. personajecaretesteazS. lipsegte basmullui Creangi.gig"le._r"cprczinti tlr. pc la rroi.ipsit rlc expcricnga vielii. prin t:orespunzitoridealulu i moral popular.. Naivitat eagi imprudenqa rransformi.'Harrp-Alb searati milostiv. nizdrivani pentru cI rc. slugi a Spinului." rJfoi-eazi.facecu dingii. Setili).ru siml'. In de curaj qi mai alescapacitatea a ved eadincolo de aparenge. apoi izbinda saasupra icnia destoiniii testeazionoareagi-l . dat oriti lui Gerili.I t04 l)r'trrtrtrl l'cciorului sprcirrrp:irnqia Vcrdc-irrrprirlt sprcirrrp:ir-at ul cstc lui qi l{o. simbolizeazl.sii-o a4uci pe fataimpira^tului gi." inf.tz.izrcaztr stup pentru roiul de albine.r q.tutc u pielrc scurnpc in fine. va fi ajutarsi in deplineascidoui un tlirt inccrcirile la care-ilva supuneimpiratul Rog: si aleagd "macul nisip in timde -doui grulnop{ii gi s. irr lrrczentareacdrora naratorul relevi ar taportretisticS"..cittcarcbanibc virrtclc. ajutat de Setih gi Fliminzili.iarcinenu . antreneazi tlnirului.iidentificepe fita ceaadevi. mod cic.ca de Ucign-l Crucea ". unde fusescatrasprin viclegug. spccific.clii. ca gi forrnulamediani .nwl feciorului de impirat. il readucela viagi pe Harap-Alb.Fata tmpdra tulwiRogreprezinti farmeculfeminitiqii. o cind qi cind mai rostegte incurajafa ceacesrlucru gi calwl:el vegheaza.i gi minincd.. Noblegea darul prietenieiaparevidentlaintilnirea cu_cele gi cinci personaje grotegti. au irisituri supranarurale. si de . Ajuns la impiriqia lui Verde-impirat.in-vizduli gi-i di drumul de -ac_olo). tacol al formirii gi al maturizirii Personajele grupeazlin mai multe categorii:Harap-Alb. Spinul va incerc_a scape Harap-Alb dindu-i porunci tot mai greu de in delrlirrit:sa aduci .principal.. il vilzind cum se comporti cu Harap-Alb . Uriar rneazd.seuit i qi rabdi""Cular nirrc:ri.capete* -.

o cxperienlicapabil.l rra'pro 1.ora1. zatorilorrc. gi descrierea diade Spredeosebire basmulpopular. exclamagii. podul cu n unta furnicilor-reprezinpddwrea-labirintincarefiul craiuspreo mai profundi matur izare.in carepredomini naraqiunea . drumului iniliatic. JurimAntul impus de Spin fecioruluide impirat de al sluji .'rn l."anticipeazidestinul personajului. prin acea cn M"io.2 105 l' 2TuclorVi. condigie titarea. Poaestea Harap-Alb exrstanumeroase loguffiind apro ape (de celor cinci zinte (ceatiadin casade arami) si ampledescrieri pilde poftr etizarea de Alte elemente originalitatesunt wmorul.tuigii-gidarul anticipirii. scriitor din linia realismwlwi Negruzzi. acestea are viaqi.na semnifici coborirea in inf ern. personaje calambumri.Mulqimea estetical cazului lui folosi"d formele oralitlgli.. artisrulindividual incintat si populari a d evenit Creangi esreci in el colectivitatea pe pluteasci marileapeale graiuluiobs tesc.bucurogidin primul moment a fi gh icit in el o congtiingiinruditI".este9i inceput al lui se riticegte es teo probe pe careacesta.i .eangi. sprealti lume: trecerea sunt profun de:podul marcheazd. pp. nu o trece.estrans vigoare a congtiinqei tipic al Junimii..afa cum fata implratului Rog qtie ci va aveanevoie de cele trei de smicele mir dulce . populare.Unic prin geniullui. onomatopee. marcatprin nunti.. imatur. lui un ca viaqa.constnrcqii denleide interjecgii.rnu. expresiilortipice in scrisullui Creangi zugrivegteo natur i rustici .pini vei muri gi iar vei invia.api vie gi api moarti.apare.Rolul ei reprezinti p utereadragosteide a facesi renasci omul iubit. basmwlwi Semnificapiile podul sub care agreapricraiul deghizatin urs. fknti. un stilist abrrrrdent..si duci la un nou mod de existe nqi.i stilul oral datoratabungror e$ti). in rlte rrecere. reia esredeplin format.. dialogwriamwin lwi absente. si treaci intr-un cerc eiistenqia lsuperior. Coborirea ?n infern se i ncheie cu moarteainiqiatici. 15 si (> ._p_rin ."1. riminind un reprezentant artisticecareil gngtle aqad.zicale. neasiminatalui putere de a evoQr.rcu gi iu Eminescu.. eroul pierzindu-gi idenspirituali noui la capitul cicare-iimpuneo traiector ie devinerob. ini. in realikte. Int"e resui 1o"irh.

iar al elevuluide partic ipant activ gi congtient. e .i rea iemeinici a ie*telor literare constituiebazapentru exerciqii de puneri liber e carevalorificl in grad maxim capacitatEa receptare de expri9i re a mesaielorsc rise.).cindva") Iqi spun o datd. mijloacede tnvdpdmhntmodeme...i cu metoda conversalieie uristicedezvolti capacitatea >r a ui de receptare mesajuluiscris. memoria.. 3. 2. r/z . + s. elevii trebuie solicitaqi la textul citit si analizat. Ploui in averse. f uncgia complemenr are de circumsrangial mod de Nu qtiu curn se numegteacestcaste l.introducepropozilia subordonati circumstangiali mod.. (adv.. 3. lrr luptl. propriu.Recun oagteqi e despre. f.rolul inviqitorului fiind ace.limbajul. -.ipare lectualpropriu al clevului. la de diriior.. Aceste "ciirriUqi motivaqia jocul d idactic. 1. inviqarebazatepe obiectivede referinqi clare.etc.Aceasti metodi creeazd.predicatverbal. inviqarea dramatizatl.metodede comunicarescrisi. conversaqia tizarea. creativelnsu. 4.metodeconversative. in lecqiile si de ci congtient.a.. Nc-a izb it infigi.textul liter ar". necesitl efort congtient. fireassuccesiunea Cadrul didactic trebuie si asigurecl imatul educativadecvat... spiritul de observaqie. Ideile pe care le-a susginur discurs creeazd. Odatd plenui semo cilitorie in jurul lumii. S-aintimplal agacum mi-aminchipuit.doar" ) Nu mai frecventaclubul artigtilor! (adv. impresiile/pipeisonajul!".subiec t.corespunzit oaa acriviriqilor de materiale mijloacelede umane.) C. in propoziqiasubordonari are funcqiade nume prediCativ. il de ln activitatea invigareun aPortdeosebit arejocul didactic.loculiune adverbiali.I t0t Subiectul al Il-lea A.i i. curn . gi individuale.de lungiduracomplexe.incit. Actul ciritului rebuie imbinat $i cu acelaal sc risului. (subi ectmultiplu exprimat prin pronume personal. . bdgarede seamd. asemenea formuleze cel pu{in o propozitie referitoarela mesajulscri sreceptat(textul literar citit). dctiaittili dt inv . Condipiilerealiz drii acestuiobiectiv cadru sunt: oparticipared. in ritm propriu conttia ntda eleaului.brainstor mingul.de pildi. 2. jocul didactic. reb. nu de mai mul te ori. introducepropoziqiaiubordonat i completivi directi.prin efort intelecrual limba gi literaturaromini.model Subiectulal IIIJea . relalia siimwktipd acadrului didactic cu elevul.bazatepe efort intea. .corect gi fluent cel pu qinun enung. de in subordonatd.audio-vizuale. . in deruti in rindul opoziqiei. c.FiecareelevsI scriecuvinr nou-insugitegi si formuleze enunquriorale 9i s crise' si-gi exprimeopinii referitoaOri de cite ori'esteposibil. fiecareelevsi ci teasqi constant.cdaud" .a izbit cu toati forqaflanculdrepr. b. In cur ind vor dispirea monedelede cincizecide bani..dc-mi pare" .. lwarecwasaft. de .conjuncqie subordonaroare (. valorificeresursele si mo bilizezeresursele si este De asemenea necesar se creezecondiqiiPentru afirmareac apaiqimint.propozigie subordonatoare subiectivi. imaginaqia voin9i dezvolti gindirea. (subiectnedeterminat) Ew si Maria m rgemdes la teatru. 4. cum ' adverbr elativ. de Exerciqiulde cirire selecrivl9i dramatizat i imbinat cu exerciqiul exprimarea elepireri personale. eforatl.i concu implicagiivolitive gi afective.. aducereaminte. i-vcrbpredicativ.rrnl inrtrrrtttenteale lucrului cu cartea'ale muncii intelectuale. eazdtrisilturi de caracter.foame . Sefii demn ori de cite ori impr ejurareao impune ! 107 l:rontalcpc grupe. (art. .Spuneqi ine reciti cel mai expiesiv?". facere de bine. (adv. in jur .Copiii trebuie si tt. ilor tuturor elevilor. Citirul giscrisul sunt activitlqi intelectua le depuni efort congtient. problemaeuristici. igdrii.il. Rolul jocwlwi didaaic in tnsu$rea cititului la clas aI conttiente. metodedidactice forma tiae precum: metoda exerciqiului.i substanrivpropriu) 3.RegineCit mai multe expresiifrumoasedin. .ti" si ingeleagiceeace citescqi ceeace scrlu' Cititul gi scrisui.Sepot real izajo.complementindirect gi subiectlogic. .elementde relaqie.) N wmaitu ai puteasi-mi spui adevirul despreceleintimplate .area lui rivisiti. 2. este si congtientizeze voinqaI' a. dar mi-a plicut mult.i didacticede tipul: . i adv.. voinpresuPunexersa rea suti difi.. dezv olti imaginagia. l.prepoziqie simpli. 2. mi. preponderentmoderne." 9. B. tragerela sorpi .propozigiesubordonati circumstantialiconsecutivi. 1.

idaaice de formare a capacitdpiid.ereceptarea mesajwluiscrisprin efort intelectualpropriu al elevwlii Formareacapacitiqiide receptare mesajuluisc risse realizeazdprin a strategiididacticemoderne carepresupun: . Strategii d.l.

r". rugnndu-semai mult penrru ei ca pentru n oi... prin cluce rulMoghilA.. le denumesl.. agacum relevi discursul.". Scriitoruladucein teatrulsiu caracrcrc draicc imprcsionantc.$tefancel Mare. Patetica tiradi esterostiti. pe fon dul unor teribilc fulsi trisnete (decorromantic). . clasele ln priraare pracrice se iocr. ...$tefans-azbuciuma [z.Domnitorul il oblige pe palui ri^cul Ulea sI participe la insciunare."l"irrtr.vizual-motorii..fcrctrrile tu tw tu .Le boaielede ia un om ?. ciutat si unescRisiritul". .oriclc citc oriexiste posibiiiratea instalirii 'r'i rrr."zi-J. Punctul cwlminantal conflictului il constituiescena i ncoronirii lui Bogdan..ca tampon intre Orient . A fost. sporind emoqia.. zbuciumirile personajulu i$tecelMare.. va sta in suaD a ta cuvan t..a rimas adinc in memoriasi in .rrecer ein revistda telor saledin timpul domniei si testament politic: . Ci vru eaun domn drept.Unitateatrilogieio asiguri rocmaipersonalitatea montald" lui $te fancel Mare. gi n-am despuiatpe unii ca si imbogd lescpe alci vru eaun domn treaz.Oh ! pidure tiniri !. si numele ei tre cu graniga..jertfeleostenilor sii si recunoagte patr iotismul aces.':..Formdm cuztinted.1.tiingade voievod patriot.. gi mai presusde orice situeazi nevoile qirii: . stolnicul Drigan gi jitnicerul Stavir qi gribegteinsc iunareafiu: i siu. invoi cli crrpcccji-n apoa. j"j.. Sunt bitrin." Elogiazi.Eu am fos t biruit Rizboieni gi la Chilia. observi. Personajele a principalegi secwndare celetrei dradin jurul personaj ului$tefansaual testamentuluisiu politic sedefinesc.r. agra..Ew citesc. Domnirorul e pentru ci incercarea de a-i uni pe cregtini lupta impotriva pigini lor a eguat: lui in cercatsI unescApusul intr-un gind.rl sc'z.Yl'zind ci rimii cu figiduiclilc. joc flt/bclr7'l se cxcrcigiilc citire.. didacticeEu citesc. si lase in zavistiegi si seridice impotriva primejdiei obgtegtia cregtinitiq ii. Moldova a biruit pretutindeni! Am fosr norocul.i ul mult ora caun simbol.in Viforul qi L wce afdrwl).. Oana. meiaje cu .Era.ldirrnic..r.i.dornici de putere gi de bog.impunindu-gi implacab ilavoinqi. $tefan cel Mare afle de la fiica sa.". trilogialui f)clavrancca p oatcfi piati dc clrlrttclcshakcspearienc.i Occident..Aiurn e bolnav.]cum vru M oldova asavrugi eu... r..qii. Ca bu n cn'.tactilegi auditiveprin care.rtrrluiauditiv..lrltcglilt<trganic -stru. Congtientde mi siuneasai. .r.I 106 itt jocul sc .on Oa viziunc.r.unconflictpsihologic. ". u ficut cdriri bitute drumurile pustii oameniimei gi degeaba.rl fir-onunqd sau alegpropozigia potriviti din enunqu.Presiraqi.apoi ameningitor.... de jocur ile didactice/ocul sunetelor. esteo i" coplcaitoare in celelalte doui piese.. denu.Unde sunt mogii vogtri?. ori st'solicitii c{orturiintclcctualc mari..reaPocugiei bolnav (calul Voitig a lunecase. iscilituri fudule gi praful s-a alesde invoieli".ii trimite.cilrrl(:terologic qi rnodalitnqi cstcticc.e^t"st. O caracteristicia drameiApwsde soareo constituietipwl de conflict.orirlc.i".p':pozigii ctc' Un asemenea poate preceda/i ncheialsau poate irt. de de domnitorului preocupatde soartagirii gi a poporului impotriva boierilo r anrtrioqi. lntors din lupta pentru apdra.a sirnqurilor vizuai -tactil. . Bogdan. .i rr polui moldav. perisabilitatea biologici 9i de de de sa 'ile responsabilitXqi voievod.Ew citesc. congtient slibiciunileomenesti..q i trimiqii mei betut din poarcd poarti.i r-i situagia).i. Acest conflict devinernanifestabiai n acal treilea..Je.i graviteazd... diclactic poatcdcsf agur:a dc cirr.ril. o"-plu.. Ii vorbegtealuziv. ca o minune a Domnului nostru Isus Cristos. r" formeazd" se dizvolt e ckmpwliizwal de... rdspunzi. desprecompl otul urzit paharniculUlea. D. .irir.. protagonistul dramei Apwsde soc{re.scedin carese desprindemonumentalitatea $tefan.-am vegheat si-gi odihneascl ca suflemlei osten it.l.[.insila . provedin con.cturalcclici.i n primeactealepieseise contvreazl.rrici'.. :lll]::. Recue infringerile.. la Caffa pini la Roma...nire". prin auzsi prin pioiir c()l)lllrcculloscanumiteobiectedi n naturi. Prin Jocwlsilabelor..a plictiselii a oboscrii si elevil or. vru ea ca numele ei si-l gtie gi sn-l cinsteascicu roqii...lin... :r:. Acest conflict esteexacerbat conflictwlsoci al. ci zic ci sunt crestini.'J" 9i o silabaqi . mai ciprinsesesub trupul siu piciorul rinit si nevindecatal domnitorul ui. a fost ti!.rr...

dr"-.intecareiorpin !. . ple. Alexandru Daoila ( 1 901 ). viforul giLwceafdrwl ( 1910)repr.curi didacticetrebuie r.nescu-Delavrancea Dramaesteo specie genuluidramadc. compusidin drameLip"t a..Hasdeu (1862) Despot-vodh deyasjleat. .de creativitatea acestora. Conceptul de cunicwlwm Pentru rezolv ateaacestuisubiect. .$":ffi.. 3.adesea prezentatintr-o formdi"-ifi"r. TESTUL7 Subiectul I I Apus de soare de Barbu $tefd.f "r_?r:pr?z:!t1g. i.. tinwi. specrarorul trecind de la comicJatragic..ar" irniga. prozFtsauversuri. vtoaliiai .te Cite. "-i jocurilor didacticeestederermio"ia de miicstria Efigignfa didactici a invrti. . itemul 2.te cht mai multe cut.Trilogiaistorici a-Moldovei. uneoritragic.ris prin e{ort intelectualpropriual elevului.. soare (1909)..ca rc delwmesc . Gdseste cite...comice. gi a.gitoarei. valoare ^p ^riij^acesrei de d9Ri.Pini la trilogii.t i"rlol-a" rot Accsteasu nt activititi foarte agreare -i-i.r*ari ittzsl.r". i V.de a-i determinasi inveqJmai usor gi ..fiinye/lucruri! etc..de la ris la plans..l.ezinta. li s" asociezejocuride intonagie expresivi rr cn unlurilor citite. dezvolti gi consolide de citire a rncsajului ^ii-"^p^"it^tea sc."r.#.con. a iy in cu un continur scrio s.. istorici romineasci.riitorrrL. Accs tor jo.completate jocul gesrurilorgi ul de .rrr deiopii. 9i torulur/ invi. neexcluzind elenici mente .. au calitatea--. .vezi Testul 2. subiectul al III-lea.i sunet ul/ktera..a-i antren. "pon Delavrancea dezvohare i "t la literaturiiromine.de laxa. triceicu-..rn deosebit .

. areforgamorali de -ainsciunaun domn tinir gi de-a-giimpune voinlr (.. Murise inainte de a-l izbi!. Petru Aron." Dupi ce agazd" Bogdanpe scaunulgirii qr pe ingenuncheazi. ce.. Riregoaia. de ponsabilitatecontemporanilor si urmasi lor (finalul tiradeiin caredefinegte sentimen...congtii nqa lucide. sceni'intensdramaticit. .A ! nimic. stituiescena frcfan igi domini slibiciunile biologi.ci nu mi osindi de pacea t urcii spre mintuirea sircu rnanului meu popor!" qi le transmiteurmasilor un prin cipiu de polidci interni gi extcrni.. care rispunseteri prompt la c hemarea domnirorului (..ez atcu mAnameacoroanastrimoEilor mei.. ucidereatrideiorilor..ajrio-t.Bogdanc.. la Riuseni . ard. ci a urmagilor vostri g-aurma.roareceun ..daraporeoric atri. Da... Mantia asra c prea grea. n-a fost a mea gi nu e a voastri. degte-midupi picatele mele. In lupta dintre $t efan-domnulgi $tefan-omul.ilor urmaqilor vogtri in veaculveacurilor... gi ca un scosdin fire se arunci in sabiamea. fata de la curteadomneasci. lelaltegravitAndgi evoluin d in raport cu acesra. i. ! "Sd board t repteleSiaruncd sabia). plinite cu pregul vieqi i. mirturie a ceea ali !.pentru a -i cereincuviinqarea se cisitoreascS. personaliratea acesruapare .. se pe Domn. Sufletu-mi nu vrea. gi accsty'nal ca ca tragic.Cil voinla mea$-aei a fost purureauna..e: trdiascd 1i xt. $tefan aude ovaqiic are-l aclami pe $tefinigi...Irrr u lg. tigtilor.. Boierii complotigti. rul patriotic).. Doarnne. . carev-a fost baci pini la adinci bitrine qe..ci-n tine am crezut.i)..eriipe viu a rdnii cangrenate.trimiqind pe Raregla mama sa.tragi cS. 1t dcja nre.." lr"rri apelein Siret. esteadeFe. t"pd. fiind in prirnejdie..ci am statzid neclintitin faqa piginilor. oferdo lecgie istorie $i res. tul nevirstnic.Pel-Ilea l-am mi... slujba intereselorgirii.. igi depigegtesuferinqafizicl.. os6. $i (S-aud. . O ! cum . .Acesta. Dar toli m-au pirisit..i neputincios. crezind ci el a murit. ciuda in rfid elitngilor.Aceste....incllcind voingalui $t efan.njionate dramaticc. Deznoddmkntul creeazd.! S-aimplinit legea (Sco.] ci voinqameae si seungi Bogdande cind sunrin viaqi.li-ai implinit menireaca gi mine !a ln stil romanric este surprins ultimul procesde congtiinqial lui $tefan-domnulcare moare rosdnd numele Moldovei. in acest cei doi afll fel cl sunt fraqi.-l 110 judecnqii apoi cu congtiinqa dc faqa datorieiirnplinite:.voi mirturie a ceeace ajivizu t" ).. . altl chiar..).Pwnctul cwlminant al conflirtwlwi socialse plaseazl in aceastl scend maiestuas romanticd..Cine e de vini ?..ii va ucidel . cind se bucuri de sosireaort. dupd. invingecongtiinqa datorieiim.. De la primul in moment (fin/ul act ului tryth. poarte altcineva S -o mai tinir. rostind rugiciunea Tatdl nostra gi povesdnd cum e fost ucis tatil slu. i..cu prequlvieqii.Doamnc..... $tefanvoievod. simulind ci vorbe. are copii nelegitimi gi nu le-a spus adevlrul. incearci si-l ristoarne dc Pe tron pe Bogdan..Marea fost.Stirnegteadmiraqie la chiar gi dusmanilor [liriltei complodgtii ii recunoscmareqia: . $tefan cel Mare simbolizeazi voievodul p.cregte curteadomneasci. Dator ia de pirinte gi-o indeplinegte.sccnelc burc accstei opcre literarecaracterde dramd.. autocrat.Dar cine e de v ini ? Io. treazd".dar cu inalti congtiinqipat riotici.. ... Aflat pe pa.Dumnezeu?. Bogdan.ci nicio degirticiune nu s-a lipi ide sufletul fost meu. Dumnezeu si-l ierte. i-am a.Si nu sece izvorul nostru !.te in somn..i toati ogtimea.la ultima fapti.. igi creeazicadrul legalde pedepsirea cornpio.. lga vin raiele Sucea va chemarea in la voievodului lor !" .. bolnav . Bogdane $i voi. spuneqi girii [. feteleorfane. Io.. nepo. El se bazeaztr forga fidelitateaarmarei in gi pe Ei a noii boierimi formateprin recompensared bravurii gi a pairiotismului dovedit lAmindoui m-au slujit cu credinqi.i tot sfatul. $tefanvoievod am suit pe Bogdanpc tron...n.surat cu privirea.aleciror tagimuriseri pe cimpul a.. cumpunawl culminant al confliaulwi interior il con.rilo.....El fu qi de fagi^ vizu ce vreau eu. Aceastl piestrde teatru ar ein centrul acgiunii personajmonumental.comple-xitatea mireqia sa.. desprinsdin experienqa unei domnii indelung ate zbuciumate:..P-amindoui mi-am pus nddejdea"). d.. Ca om. .. singu rqtii cc-r tu pe inima mea.omnwl Bogdan!) i. rostogolegte trepteletronului.. ce vizut.Se cutremura Moldova gi-o pripastie sedeschise. $tefan a picituit.cd Moldova n-a fost a strimogilor mei... Oana. tul de suferingi dupi operaqie.Bitrin. 9i turcii sunt mai credinciosi creqtiniicuvintului dat . cu acestsfint oqeloprii curremurul gi umplui pripas.fineti minte cuvintelelui $tcca fan.de citre propriul siu frate.ci de mlrirea lui nu mai sufla ic . s i cu ia ii mirturisesteci-i estetatI.

luna un cearcin ro.-pentruDoamna Ma ria. .. Titlul dramei. miqa care inci bufniqa. o purerecarescapdmedicinei. qiran supus era rorJrn-1 fagalui".". . voinqaqirii .in viteazul ista... g-"*" Doctorul$milii admiri curajulgi sripinireade sine:.." din Aci.$untfurtre devotat doui sibii . $tefaneste sonajlegendar. Cei trei boieri.aurorul valorifici legende. Doam na Maria il vede pe gtefan cirlare'pevoitig ca arhanghel".goimanul". Este si .'io"-rr"...pentru fe: de lacurte. vd rt vipii.si ..tia pin desc moarreavo. In construireapersonajului$ tefan..zegi. mili n-amgriinqa.....sunt nemulgumiqi politica lui de $tefan: . paharniculUlea.iun boier. eresuri.. reprezintd" alti modalitate indirecti de caracterizarea Moldovei". rizegi boieri sadea..ochiulvulrurului bitrin clipegte inci. in trupul dumnealui numaicresriruri.. ti fi" rogpenrruDoam$tie -clmpuJcare M aria. Am Rana la picior ii de te trupu_l dumnealui..... mi frigea cu privirea lui".sebolovinird rrori negri cufiLe catrinul..Mogiilele impargea ?n numai la ogteni..in lupti. 9i pentru oameniilui credinciogi. ..lmpiratul"... iului car ea fost .. vor purerea..Fetelecred ci. $tefanafost scildatin sinde gerpoaici gi de vultur__ca se sr recoare_gi se inalqe.Boier.la apreciazi sprijinul (.. o femeiea niscut un copil cu picioar e de ied.u....soarele de lupd. .".. .stlpin"... pleaiasr apere gara.voinqa mirieitale." Credinciosul Hirman mi.. metafo rd... ea carese schimbi brusc (. ciinii au urlat.iar in formele pe carele iau norii.il numesc. boierii complotigti ide ntifici balaur careinghite un motneagcu plete lungi. itolnicul Drir gi jitnicerul stavir.apoi aceasra inhiqati de un vuhur.". Degibolnav.dului pe-c-are inrrezrrescin semne.. igr. aer.oqelir.prevestiroare: o gipEtulbufnil ei.pot. n supugiii ficea r5.rturisegte:.$-apoi.....preaslivitul ru. o vacddin turmele domnegti a singerat inlig tar.it.. a runcicAnds-aniscur.. De n-as eniqn-agfivrutcevreamiria-ta.. c i se-nruca noaptea")..b voina vo it slobod pinl la sfir. iaiun ogrean esre sigeteazivulI gi el cade-npripastie.

. genrrl. f.i*. genulneutru.propoz. Vlzusenumaio secvenlia filmului./silaba/ sau care denurnesc fiinge/lucruri. cuai. . evita. eficiente?n inviqiminml primar.z/ P. (articol nehoririt) o A cumpirat o cartegi doui caiere.ntec. ln te xt. Spunepicht mai muhe cuvinte care incep/conpin/iet ermind cu sunetwl. numirul s ingular. (pronumepersonal) 3.fnrir".eimportanpa proiectulwil/.) de I 113 c.cazulacu'" zativ. cel mai adesea.rr'.ntul/propozi pia! . l. v6lfareastipinirii de sine.moria... tpiiitul de ob servagie de cooperare. de mesajelor scrise9i comp etenga comunicare municareorali determini receptarea scrise. totnu mi hotiramz/si particip la rea lizarea luiJ / P.tiaeste atribut adiectival. 2.cazulgenitiv. 4. tu rd spunzi".-numirulplural. S-aintors deoreme. + s.(subiict) i.1 1 2 Subiectul al ll-lca A. si ningi.a IV-a. irrv494rji. P1 . de tipul: Cine gti . (atritut pronominal) a " B.pro pozigiecircumstangiali concesivi.propozigiesubordonati circumstantiali concesivi.(trr. 1.a seproteja.) Nu se sinchisea ar ernei putea si ploui. cu de 2. ca Pe doui hectaresemdnaugriu'. intrevedere cu acert'ia ftrt .ffi"J*ff ceea democratice".-numdrul a plura l. motlvaqia didacdc s.Tunciia s intactic.ecrge^ap{ -dezyolti gindirea.intilnir cu aceg tia. (numeral cardinal) O. De mai multi vrem e ii tncolpiserd minte nigre idei ciudate.ace. Jocul silabelor.'ff:::'"ffi. cc 1.n..fdpturd:fiinqi.fapt deterrninatde particularitigilede virsti al e elevilor gi de specificiulprocesuluiinstructiv-educativ.obiecdv realizabilpe inqreaga l Itrucuv-ecluca tlv. (pt.(adv. gradul superlativrelativ de s uperioritate(cel de ci.tr.z/ /. lubordonatl circunrct anliah Fiet/ce-ofi/z.substantivcomun.adverbde timp.dialogurile pe rel evi progresul drumuldemocraqiei.iqic concesivtr.ura jocuri divorbirii/de educare limba jului: Jocul sunea dacticeprecum: jocuri de dezvoltarea telor. Au incolpitzambilelein jardinieri.formative.*)'r u"ceiasintacticidc3. :. D-e s1 eram conainsd. . Pe o stradi inrunec oasii-aw tncoltit ciinii.pronumepe-rsonal. Subiectul IIIJea al l. imaginaqia. a seferi: a seapira. a a nealn:PoPOr.al.p. E un omfdrd grijr. de 3.ii"a.adjectivpronominal neliotirit. Lansim un nou concept caresenumette. Pentru dezvoltarea de competenqei comuni careorall sepot desf. 1e. creaturi. nu lua hod riri pripire! (interiectie) N-o mai vizuse de^multtimp..Prin dezgi atenlia. de complemenrcircumstanqial catzd.funcqia sintactica atrib ut adjecfival. se pdzi. Sepot organizagi desfigurajocuri orale cu tntrebdri.e dur19q prgc esului intqfsh dq comunicareorald. Acegtia eraucampionii.limbajul.propozigicsubordonati circumstanlial e concesivi. ev tot nu cred/3 P. II-a .IdT i o. ""Dintre metodelemoderne.cazul acuzariv. Orice-ai sp unel tot nu mi convingi. (atribut adjectival) E de rnirare cum a devenit o celebritate. .J ocul cuointelor. predicativ) (complernenr indirect) M-". ... neatticurat. rdbddtor:rezisrent. Ew Sd credm cht mai rnuhe cuainte din silabe!. Inslgi pregedinta gi-a dorinqa a serei ntXlni. natiune. C-ampioni er au i ceStia. Rolul jocului didacticin dezvoltarea contpetenlelorde comunicareorald aplualu luj curiculum esrcdezvoltareacomPcUnul dintre obieclivele gadru. ClubuluiFemina exprimat prilejulzilei de 8 Martie. un rol important il are jocul didactic. de competenqa coObiec tivelecadru ale inviqimintului se intercondigioneazi. cu toate cd era un actor renumit. (nume predicativ) 4.a spiritului competitiv gi de respectal coechipieruluise modeleazitrisituri de caracter. lor . Complete'azd tntreb. Nu a ob$nut Oscarull/. de . ln clasaI.u_t. persoana III-a. dar gi in celelalte.simplu.sq voinqa.funcgrasintactici" arribut pronominal de ahe .Jocul rimelor. trebuie sporiti pondereajocurilor a didactice.' precedat prepoziqia de simpli de. Seanunga vacan\dde vis. in 2.. S emdnau doui picituri de api.

jocuri de rolin carecopiii trebuie si-gi construiasci.limbaj ul. ln acestdp de joc surlt antrenategindirea. .rolul" 9i si-l interp et ezecdtmai convingitor. Cine dspunde mairepede chstigd!. memoria.jocuri gbicitori.effealie.. mimica.e ckpigd !. gesticulaqia. jocuri d.

. Lungi troiene cilitoare.a. . fenomenspecifical momentului.r.rrlorr.pii" irrr"r*"JiJ.ii.vilare gi de crearivitatea de cadrur"i?ia". saniq.llispdndindJiori de gheaqipe ai qirii ume ri dalbi".r..imprejur.l" p".Cu o zaleargintieseimbracl aceleagi Pe rsonificare: nostalgiefilo.rrirrsolre ir lr"igul.Iilirrro"r"" produceinclntare.*i lirii:r.capaciriqigi atitudi ni caresi stimulezeraPortarea la mediul socrar naturalgr sa gr si permiti contin uareieducagiei. ningc prin adverbul iari: ..rotund qipalid" seghiceqte treceriiviegii: soarelepe rsonificat. .antonimiei.". trecvenr in anotimpuliar_na (Mez. . vv ' rrrt rrric .itrarur.riveligti. .. un momenre din universul plantelor al animatior.formareapersonalitigii copilului. sau exprimi senti_ rncnrele stirile sufletesti euluiliric.variiiif**.cnt . zofici"Lagindul -ninroar.ansfieuratade fenomenele in albul i maculat. utmeazi are incircituri nostalgici: .p. in care poetul.cumpliti". Epitetele.ptrtoiifirorro.uf .La muzeu at.Ziua ninge.Din vizduh cumplitaiarni cerne norii de zdpad. de dan_ sul fulgilor de qeadin timpul ninsorii " 6rrrra"rr... gi Verbclcla tirtrpulPrcT. dimineaqa tipii..)u . Primul tafenomenelor' dinarnica paraqia un roi'clc fluturi albi' con figurcazi . z.i .poetul creeazd.iu. .?nversuri.in depirtare".rit asefolo si aceste .domiriated.rr siu de dezvol_ tare. imagini preponderefi aizuale. Noaptea) tenomeneale naturii (Tunetul.re it cornparapia norii de printre anii trecitori"..esc rierecorectdla clasaI Pcntru rezolvarea acestui srrbiect. momenre.*-".I I l I irrragirralia clcvilor.-"""r.".il. r3 t)trttl'ru i'rboqilirea ..Impresia esteamplificatl de repetiqic peisaJului exprimi inecarea enumer aqie^: camp. gJ.r iernii. TESTUL8 Subiectul I I larna de Vasile Alecsandri Pastelul o specie este a..a{ul careelevii congti entizeain -ze situaqia ir. t.iernei. ..l"u"uea"pri"a.. cle o*onliiii (fi.er"i" se "t" """i ""oilil'.._pun.i.oard nelini. rrr carcsc alrorucazi rolurilcvorbitor-as. p ri' descriere. vJrvr Je' i.p. care i n secontureazi tabloudinnaturi:. vis de tinereqe naturi i. s.zbor".-sc (leslivurrr li irlcctivitatc'l por jocuridc rol prccu ' lleporteprezenpi dcschitriie) ral ilt .ct al anotimpului cottt.ca 9i de personificarca din versul . Finalitdpile tnadpdmintwlwiprimar sunt: .. ..liffii 3. prin iarl!" Contemplind mirificwl tablou hibernal.ei are (Dirnineapa.ii...rl-i.inzesrrarea copilului cu acelecuno...(al doileaepitetarevaloarede personificare).o rru..i.il Eirrr-. 2' Etalte/ monl'entedidacticede forrnarea deprinderii d.pe 9i irin tie . adunare_n grdmada....genurui riric.pltttc'sc.ca 'blor'rr^rrrlnitc fiorul frigului. ra targrrri/iipLriiu'. dar$ u.. eminamente descriptivi.il.ccrnc".. rer.ce:rne norii de z dpadd" fixeazdtunasp. noaPteaninge.te.enumer apie.Ca un ca.. memfora .pe intindereapus. ce. . sunt sugerateprin repeNinsorile abunden te.pe dealuri. eul liric igi comunici fascinaqia minmijloacepoetice: epitete.*. Poezialarna esteun pasterin .i activizarea vocabularuluielevilor se por desffuurajoc uri tlitfacticet vcrificare sinonimiei.. Viscolwl) q.."r".viscotyr. c-hiar dra 9ard" printrc . sporit qi di verbul la gerunzi u. maivaloroasi ce a creagie lirici a lui Aleclandri suntpastelurile...'oceande ninsoarc" Natura eite t. rr c rlrali.tt'siurte!..ai*i.tinqe.. .surprinde aspe cre naturii'rural" ale irr-.lungi troienecdldToar e'." .aslgurarea educaqiei elemenrare pen tm tod copiii.ri reit. lificienqajocului didacdcesteconditionatnde.a ( onccprcopcra{onale). r"ui..l. ' gi ale Incontestabil.

. prin . prin cromaticagi misterwl siu: ."ii. . . Peisajulmiriiic infioari sufletul sensibilal eului l iric.tablou mire!.9" de curati ..de Titu Maiorescu in articolul Direcpia noud tn poe.. iior. fantastic".. deopotrivi.rii..ca fantasmealbe plopii in.. I Mezul iernei Poezia..."tur"i .Rimine remarcabili apr eciereaexprim at .geramar. iar rirna imperecheati. revigorat de a paa riqiasanieicu zurgilii.i de puternici a naturei. iarna incinti gi i nfioari.trisnetuf' siejarii... cu misuri de 15-16 sufleteSti ritmul trohaic.rcalep oeziei. silabe.. cumplit".surpnnsein pienitudineamanifestirilo r acestora'Tarna re.Mezwliernei" seinscrie in seriacelor mai frumoasepasteluriinchinate anot impului alb.. .o podoabe a literaturii romine indeobqte".". . Cele patru strofc . pe pimbnt Ei in .Titlw!.^"anunli printr-un .rng.Pastelwrile intr -o limbi agade frumoasi incit iii" .ir.Versurile sunt lungi . Sub iazele soareluitabloul capdtS.doritul soate clibucii albi de f um".ik'. flri drum"...'i. cumplit ".iraqi se perd i n zare".ln pdduri rrasnesc descriptiae comPunun..imunii_specifi.iaconstituiealt mijloc poetic de exprim area sentimentelor9i stirilor stimulate de farmecul'naturii. .'cirii)ij.p"rtn secuenle Natura insigi devineun temPlu inrprcsio maicabil prinirmo nie gi echilibru clasic. strilucegteEi desmiarddoceanulde ninsoar e"' Enl iiric'aparein ipostaza de contemplator extaziatde naturi. . ca manifestare bucuriei de viaqi.Sevid sateleperdute sub strilucire: .A comparareceamai marepodoabi a poezieilui Alecsandri.zia sunt u n gir de poezii.t amar.r. atotstlpinitoarur anorrmp. aces caracteristicile poeziei indici faptul cipeisajul hibernal inf dgiqeazd .firi urme.op". Anotimpul Versifica. ( iiiirr.scris e au devenitfa. VasileAlecsandriesteconsideratcreatorulpasteluluirominesc.. celemai multe de o simgipro"i ro*hnd (tiZZ): .

copaciicodril or-tuburi de orgi din carecrivigul scoare !'note-ngrozitoare".cerul pareojclir".i"" f Ultimele versur i alestrofei finale exprimeideea'Je "r:. cdnd .rp'c" ec se r.u." pri"a-'..inciemeniti. P.il1 prin spatele. poate . deseori tntortocbeatvs./niciun zbor in armosferi. diatezareflexivi..stclclcpar ingheqa_ te..in ansamblu. pie .pe zepad.ira prin merafori: . plasticizea_ zAimaginca staticr.. \ coli: A cumpirat d'oicopi de stofi' erc 1-arc : Pe cercul din dreaptaa trasat doudarce. cazul nominativ.i..oqelir.cimpuri. a ticea 2..lande diamanturi". . surprins de apariqi a "-oqi" . ln haosul din sali..rZ. -pi .faI nent' liste a imagincpanoramicd intr-o noaptegeroasr..O ! tablou TnI.?T:ff ffi ffi:fff'e'*f:iJl?l1li. o.il.adverbde loc. uneori ."zi: sateledevin fielii."cr"liz.. i ncremeniri.!. ea .precedat locuqiunea de prietenaei intr-un moment de e 4. iu"je arr.. Mii de steleargintii ln nemirginitul templu ard cavecinice feclii..i hul scintcios" al unui .precedatde prepoziqi simplade..cotnple de a se conainge. pagi. rplimi ntati'.Dar vld?.r o ril"u".adverbpredicativ.nplit:i..... is .ri-pon.emarna focului.i.8rji.-.substantivin cazul vocativ.regentulpropozigieiPr. sau .rnrogi lo.o-po"ifio"1l-l-^ a Poezia.o-n pare-un lan de lir-"r. rii-"lit. Interogapiaretoricd subliniazi '-----t-.. timpul a preze nt..flntasmei" gi licengele poetice..pronume reflexiv.dai gi fion irr"ti. cebund este perlativul) Era o splen doarede rochie. numirul plunl.clar spate vs.n_ tlLrllTr--f cltwe redate prin verbela timpul prezent. mergnnd spre translucid.. fript de sdrac.. caracterisricii"rp"...propozigiesubor donati subiectivi. muniii devin altare. r" inalgi in ler:stry: :. versurile celor patru catreneau misura a. Epitetcle.imaginile de naruri exprimi stiri sufletegti. Alte exbmple:puired de bogat.. doresc . . scoqindiote_ng roziroare.. r ima imperecheati.amar. a oorbi vs.fi.r" ale spaqiului p.Iar -ono. .i'n..templuir"i"rtor ". l. se asociazd.trisnesc. extaz. Romknie .. cot (coate: Haina era roasi in codte. a iernii . . l.. frumoasd rdu.r. Munq ii sunt a lui altare. prinsparetecasei-. profesorul se dovedisedin cale-a fardde calm. ghiciteprin fu-urile arbe"r... in sali se auzeauvociimpotiaa dumneaei/d'umnealor' e A reug it la examendatoritd/ dumnealui/ dwrnn aooastrd' (cazul dativ) 4. .complementindirect anticipativ. I I dc mcnt circumstanqial timp exprimatprin adverbde timp. re .ri ce scarqiie sub 1*:*::tt:i}-11:.luna"igi lurnini"... \arcuri: Mergeade pa rc-ar fi fost pe arcuri. .. ta re ri^tiiiiri glrs.predicatverbal. o bltzd cu totul si cu totul albd... (ca. sate.'. .adjectiv in cazul vocativ. dulce .chiar tlgi de realizare armoniei. cht de darnic egti.sunt modali.zul genitiv) 3..i f"stel. prepoz igionale genitiv.organe sonoar e". arbicunoscut. Enumerapia. undeva ." (GeorgeCoqbuc) cu echivalente supri jituri ! (propoziqiiexclamative aceasti Vai.complement indirect.iil'l.a echilibrului.. 3.firi funcgiesintactici.i. I magilea panoramici amploare.codrii organesonoare Unde crivigul pitrunde. ..escrip tiod.. structuri sonori acuta: cu -capiti .rr"ic. firi funcqies intactici."iui ill". Tcoturi: Dunirea mai flcea doudcoturi pini si seversein Marea Neagri. uneori vs... Frumos d.subiect. Poatel/cdnu inqelesesrc*/ ceeace-i spusese sin ceritate3/.conjuncgie coordonaroare disiunctivi. specifici vieqii: .atribut verbalexprimatprin verb la modul infinitiv...a*p iisrrilucitoare/ rlLlPtiil: alzu/e.risr ii. podte . eare fascineazdeuf liric contemplator: . miscare. Natura . fatd.i repetipiiledin strofa finali readucimaginea srarici.lirrrir..complemen tdirect. esred. B..In acesttemplu imp resionant aprinde farul tainic de . .... . fanta stic!. ce .scir_ i 1Ae".adverb de mod./ E un l... exprimatprin adjectivproveni t din atribut adjectival celemai tntortocheateverb la modul participiu. gradul superlativ relativ de superioritate.inrazalunei o fantasmd arata.swpdratfoc.rduri.O.. Subiectul alll-lea A. .genulneut ru.. 2.ilusreazi. .t.Totul e in ..

.

b" n. itemul3' Subiectulal IIIJea l.t"tare se referii" c""ic"i"*ul ....d. exercigiul ....i (cu sensopws)/ crvinie cu aceeasifo. .gramaticale.[.tfl I (:.l..p'ri"a.i'i i analizagisinteie fonerici au"...arl... elevul sdfacd. ur.ferro-erre. .r.Sefolosescdiversemerod e pe descop. subiectulal III-lea. a..j. fapte.. "atins"' . transferul in in situagiinoi dJ comu"i .. PtgP.:'" performanqemini male sau pe nia vilor.i......elas..."r"ir" i-a f"rrl p" ..exercigiide consrruire apropozigiilor s^imple dezvoltate gi ..xercrjiul (exerciqi ul.r"re d e evaluare' tre starriardelecurriculare9i standardele de zutoritiStand...rr J.r_r...invdgar6a.e6azd. Pc Hrupcai individuale. ca proces. ln insugirea noqiunilor.t-bogigirea g i activizirea vocabular"tri'.1: .are trei comPonenete: evaluare' ( oltjmentare predare-inviqare) .exercigiide descriere unor obiecte. a'd.. 2. ex cramative..rirrrlrr.""i"relor in silabe.. qi l^ iiirl"*ul Uf.. 2.: gi re' Dc asemenea' se..rerul aplica_ tiv-funcgionalal elementelor construcqia de comunici rii. ..ii...t"r"z".formulareade enunquriinterog#ve. antonime etc..i...i'.. elemen_ .pe acqiune reali ori simulatil aJi.ban t.ud.. . la in 9i It noi.ig i im_ .. 3..iJil* se relevi din perspectivacomparaqieidinqi "rr"l.arc conrexre joc ..transcrlere di..T..1r.i.i.gr)4\ilule.i rransferde informagii.ilrifi. iij purile de exerciqii de jocuri didacricesunr mai yariare.sale ".. ".r..rrui ' '. Tipuri de itemi subiec t. de recunoa$terea contextenoi.. i. a cunogdnqelor r . s'trategii didaaic.. enundativel . Radul distingepatru tipuri de rezultate definiqii'f ormule 9' (dite. . a ."ate gi-probiema tizdrii.exercigiide redactare unor te*te . srrategiile didacticc adoptate s}n! preponderent """".. eleviiigi insugesc noliuni foneticegi gramaticale d. . de tipui: Ne jucim.i"rii*.rt tele de construcgia comuniiirii insusite: . aceste aratd St. .g"?. t_ rrrunicar c orali 9i scrisi.. in sense xtins.na le ..rbri. A coborit cu dificultatcla staqia Rcinvicrca. de rol etc' mijloacelede inviqimint moderne."..exerciqiide inlocuire a unor cuvinte gi expresiicu sinonime..cu variaiele.ri.irrl.de identificare.auJi-a"..yr. tc de siruaqiile.il.cunogtinq.i.. sibilizeazi pe elevi...ii relaxeazd sendio-rrir .. completati. tipu': coplere. lruscsc chcrnat prepedinqii agtepta anticameri.. J.{::coperirii insugireanogiunilor de fonetici metodade".o1"1:'.i ortografiei-er evilor.aiatirr-e: a . lexical9i gru.a -.l.r"le carefaciliteaz5.t. subiecrulal III-lea.'.exercigiide realizare unui dialog..ele implementat.ffi.. adici la rezultatele ele"J"""ti."rtoru gi J e pot realizaactivitigi de inviqareprecum: ...insusireaelementelorde constrwcpia comunicdrii Itrsltp trca elementelor constrrcgia de comunicirii inseamniinvigarea corectaa lirubii r ornine sub aspecr fonetic.cxcrcilii clcutiliz. concePte' ..vezi Testul 3.rt a si materiale:mi iloaceil. t'"R. didactici la clasele IV-a .I. metoda -. sl o monrmle.ot deosebitil au c. t" .riaryurirr sens r^it"rrt r* ainte lor q.activitigi de comunicarepe b azaunui plan de idei..rali gi de scriere...: didactic. l)ropriiilui prictcniil rcneagi. a . Irr irctivitatea "rrto"rri-i. a joc.ard. lexicale diversea achizigiilor it"r .n nirik .r.."rr. . .fiinqe. "?1 "."t didacticela clasi' realiz atdecadr.pi*"r*-rai'*oi gi *rrt" cuztintecu ac.. I. itemul 3 9i Pentru rezolvareeacestui Testu l 5.ede. d" dc creagie) j ocul didactic. l.. prorectare.if.lmcurriculumul.utilize azd'larg exercigiU a"rpetqir. Ele sunt "i velul de dif icultate' 9.formulareade enunguri-rispun"s intr...n rcallzarea ortoepiei..1:^.r.de exemplificare. cep 1taimportanql tr'i. prin exercigii d" .I::l:l^Ojimar tro[iticsclr act*rzeazi vocabularulprin sinonimie..'.l..iocuri clidacticc. inviqare care presupun inqelege..J.l gi-i creeazlun climat agreabil.r:".rl.se imbin i activitiqiled" irrrr... .."a. . strategia didactici estemai comp lexi gi sub complexitiqii 9i diTicultaqilor conqinir"nlor 9i r"U metodelor di1:p ::'"1 a r_o:m:lorde organrzare resurselorumane(elevi)"rp.r*. Relapiadinte cuniculuyt si.. l. formative. se referi la curriculumul intenfionat."tjtitlinvitimint..'.

.ilipiin" 9i grupe de discipline ne.noze relevi qinteleobligatorii de a tins' Obi".limbi mo der.ri r"le generale obiecrive_le ci cluri gi ani de studiu.itott"litate.r'. Radu.rril".ele pe gi .gide interpretare.atde .. opgionale. standardel Obiecrivele.Eoaluareain procesuldidaaic.disciplinel.i".capacititi irrt.ef.t r"l".. p.indep endenqa tua operaql logrce. .oili... . puterea de.. I LT. p' 80' . conduiteformate' curricukre vizeazd: Stand.ritoare Ia rezuliatele invigirii..ard. gtiingeetc.ibligatotii-9idisciplinele pe gi _ obieitiveletransdisciplinare obiectivele dtsctplme. atit udini.. ..p. e*primatein elaborarea raqi onamente' de in gindire' capacitatea a etecg.creatlvrtatea a' I' trisituri d.capaatatede concretizatiin priceperi. duri de lucru (te hnici). stipinirea unor modemersuri teor^etice. (de exemplu...r'-"rrr"r". deprinderi.orrqir.num ir orientativ de ore (unde estecazul)' Acestestandardesunt cuprinsein Curriculumul Naqional' .'".).ie.tirrele dJevaluaresunr sinonime cu obiectiveleoperaqionale.ealizarea unor acllunl practrce'a unof in aplicare .

de ploi gi de romanului.lor a obiectivelor "il operaqionale.cu obrajii bitugi de soare..rI0 I St rtrItr ..dar riminind permanento prezenq i.rli. intcnlionat. spit oasi.r rc a rczultatelbr gcolarese r ealizeazd a : c]asa.dar gi al tolerangei 9i Mara.irlizarea comparaqii de internationale..anscir"rmatcric dc cducaqie. Procesul evaluare de presupu ne: * mdsurarea un demersevaluadv cantitativ: caredateleob.oferireaunui feedbacL prompt gi e ficient.t"O'U .rrri la rl:-.3ffj. a * alocarea resurselorumane si financiarenecesare.lsrlltil. qiilurrritrt".semnificat iv intirulate. ..fr?ririile nu I Mara de Ioan Slavici operaliterari Marainfdtigeazi destinulMaRoman al unei familii gi al dragostei. Rimasi viduvi cu doi copii..ci.^ crlterll sau norme' _ (lc --...1!J!r.unt ini..s tlrqt'ard.curriiulumul evaluat trebuiere fi. personajcomplex. rezultatelorexamenelor. .rre i.piringi. voinici gi h . .gcolar. . .rluri ri pe parcursul unui cicludeinvegm-ant)5 n. I i virIr. Ioan Slavicigi un moment important in dezvoltarea Mar a. inietesaqi' elevi.5ruffi.morivareaelevilor pentru activit.selectarea elevilor superioari de ?nvigimint sau Penffu un Program pa rticr. lurrcIrc cerintele de examenelor. R". corecti a. parteintegrantia procesului pred are_in ca de vd\are.ite arte gi forme..Mara intruchipeazdtrisiturile unui personajexponenqial al unui cod .monitorizarea progresului gcolar. personajului Titlul romanuluiestejustificatde prezenga volun tar.prognoza performanqelor viitoare ale elevilor. public.".. mai apoi cedind acestrol Persidei. .ir*. greoaie.final al evaluirii esreruar eaunor decizii ..l:.siriv0nt".ii d. domini o parte din acgiunea cuqiide ei". .. asupramodului de l*m" : dcsfisurare examenelor: a * comunicarea diferenqiald. ..i a suslincrca rcformei in invigimint . tc lc c t luc r r qio n rrls u n I t.qinute prin misurar su nr raporrarela un ser .r.si : prin . 11cxarncne' l'l efectele acestora manifestindu-se cadrul si stemuluieducalioin nal qi in plan cultural. relig ioase nagionale. rl tradigiilor.?rf.t.ezultateloi. Evaluarea realizeaid.muieremare.itul unei gi perioadelungi de in struire.i.memorabil.printr-odiversitatede instrumente se de evaluare.i moral pr opriu scriitorului ardelean.pi.urerl cgalitil. penI r'rr'r irvca cfe ctpozitiv.arr"gioirr.:"1 la. aceea de cadreledidactiie igi ia'.. rrro n ir or i z ir r .dngnoza rezultatelorscolarel * certifi carea nivelului de cunogtinqe capacitigila sfdr. .gilede inviqa re.::.l c c c s a rcc n tru r l c p r : . chiar gi politic.for'r rcrllllcllorde evaluare'-t'mbunitiqirea calitiqilorinstrumentelor evaluare.i pr.examene.al muncii. f rrflr'rcnqa exam enelor asuprl curriculumului estedenumiti efectutbackuash. w TESTUL 9 SubiectulI agt"ptrt.al dragostei. aflat in prim-planul acqiuniiintr-un numir de capitole.r"r"ri definirea :urgnre cla_ ri.. aceea De rrebuie foros. merodelo r si rrrulalc standarde.[ exameneror infruau t'n1i asupra activitiqiididactice desfeguiate clasi... d e I i fccrul pozitiv se realizeazd.io."ru^pt" Evaluarea curenti. Persidasi Trici.r.i apropiatde curricuIrrrrrul .carefaceelogiul viegii.r."". cc aliti q i i e d u c a ti e. 9i reprezinti o izbindi a cr eagiei literaturii romine. cv..11!lo^!ri" Pentru a se emite o judecati de valoare".pirinqii qi elevii. ..9i examenele drept scop: au . r. scopul.ori enrareagcolari 9i profesionali. t 'ir. in rc.lcrirca clcsprijinrecuperatoriu elevilor care *i"ir.sl)lrcr{a evaluirii gi varietateaabordiriror metodologice. l ui rei Birzovanu Eial copiilor ei.

ceau crescut.. mare minune qi e lucru gtiut ci oameni de dai Doamne numai din copii rii se fac".S-a spus cI M ara tot devineavari pe misuri ce agoniseqte mai mulqibani. odati Fir e autoritari Cind Perdreptul la independenqi.i nici cum si te poviguiesc. sarcinavieqii grele". Mara s-a sr iduit si faci oameni respectaqi copiii ei.cici nu e nimic mai frumos de cit ca femeiasi se deaintreagi birbatului pe care-l iube. incontestabihdrao gurata".. . sidaseindrigosteqtede Naql. estegi mindri de fiica ei. Mara. voinici gi gi plini de viaqi. Experienga i-a toleranga.Mult sunt sinitogi gi rumeni.dar gi vieqii a invigat-o pe Mara prudenqa. dragostea cu ei ci gtigi bani pe care-ichibzuiegte griji. cu atit mai mult cu c it spiritul de prevederegi chibzuinqi o imping uneori la fapte reprobabile(momen tul in careil sfetuie. . plicut: .Agaaresi fie Trici al meu!"..te ..acum insi mi-a ven it rindul si mi uit in Mara areun sufletsensibil. dar.Dar tu n-ai si cauqi mai doritd". lupti cu greutigilevieqii cu voingi gi persevereng dorind sI asigureun t rai 9i un viitor bun copiilor ei. gisind modele pentru fiecareintre oam enii care i-au din mea!". .arnici.. intr-un fel..Agaare si fie Persida in alte imprejuriri. Din munca si priceperea AcgiunileMarei artlabazl.s unt impunevoinga. . cumpltarea. pentru copiii ei are multi inielegeregi.ci fericireata.i si iee asupraei. in realitate mulqumirea mea. cu carese mindregte chiar gi cind zburdilnicia lor ii pune in pericol: . caremie-mi este gostema terni: .Tot n-are nimeni copii ca mine !".. nu-gi lesindu-i fetei libertateaopgiunii:. zilnic pune bani in cei trei ciorapi: unu l pentru Persida. marebucurie ). Desigur. sumade bani oferiti la botezul nepotului ei gi o pistreazi cu saucin d micEoreazi. putut 9i dupi cum mi-a fost priceperea. deginu estede acord cu aceastil egituri. cu ochii inchigi.le lasi neingriditi p ersonalitatea. nu aprobl fuga Persideicu Na ql.alul pentru Tricl gi al treilea pentru zile negre. Deg i pare duri.Eu.tepe Trici si profite de slibiciunea pentru el a soliei lu i Bocioaci. degtepqi frumogi: rii sunt. dezvolat un puternic simqal demnitlqii. umiliti in ea. Am ficut ce am o femeieproasti gi nu gtiu ce si-qi fac . pentru copiii ei.ziseMara.

a .un posesor' cazul nom inativ.. voia3/si ratezemarea ocaziea lansirii.rborJorrate ..incat.. curge .irrofozigie subordonatecircum stangiali 2.-qi expuni proiecrul de urbanizare.adverb negagie.predicat verbal.ncn t"le r ittrl-o cl-pi va gisi ugorun alt barbatpentru ci eaareo zestre considerab ill:. ii g[ cind sc uita in fagaseninr a Marei. forma neimi . dupi fira nii lui.care-igine'srringi. . I-a indemnat pe ei inSiSi (adjectivpronominai de intirire.prepoziqie I.indiri trriJi..cazuldativ.propozigiesu bordonati circumstangiall scop.omis manej .cea mici pirtinire..avari. adh. "ri." . sintactici cazulvocativ. cazuldativ. d.predicat nominai. forma neaccentuatd.propoziqiesubordonati. n-ar fi in lumeaaceasta decit fericire!". aSa-s negri . intruchi ea lui Iteazrintcrr{iamorali.propoz igiesubordonardpredicarivi. sufletul girinesc p":j: munqi gi cu atita dramatismin cit roman'ul 9-" cap.orrvieguire..".'roaril totdeodata icrttrtori b. frnmoaso..tqiculoare^ o.nti*"rrr 9i de afecgiune d. tatntc: ascuns.t predicat verbal..'.Aost. a a acoperi: a inveli.solidar (pronume de intirire. s/ .staqiune areleva-arevel a solitar .I t rI ln ccle nrai dificilc alc crsrricici Pcrsidci.advcrb.. ." al femeii marurc mynq. sunt izvorul" .. f i toli ex tine.. pe toli la un loc ai cicopiii ei sunt cheaful. 1.".a " "ili..i aprige. e..impreuni cu so lut al adjectivuluinegri. in intengiaaurorului. cuprinsi de simgimint"t ".ci ochii tii. " e'aarrr" upoilrii.prepozigiesimpli. marci a modului infinitiv' simpli. . Nu egtitu oriqicine!.propozigii ."* i_.adjectivpronominal posesiv.concesre stajie .cu muh inaint^ea Rebreanu.predicat nominal.odop. mli tirziu al lui Rebreanu. mentalitatea Sla"ici. de hotdrire barbiteasii qT s. asigu 'n. dar tiPdl fap tului ci la un momenti"t n.. Ea infagigea ripul comun zi. tr ece. persoana numirul singular. m ei .G' Cilinescu formula urmitoarele aprecieriin Istoria literatwriiromkne de la oriprezent:. pare .eri. l.subsmn tiv -asa prepoziqiasimpli de formeazdgradul superlativ ab. subiectlogic.. materni . adincii.t: ..misterios. observag. model h" b.oarecumpe zburate gi vorbea rir gi apisat ca o impirdteasi".i.predicat no minal incomplet.11 "l ei tttftt l principalrevenindu-iPersidei. 2..] Mai vie decit togi esteMara.] ". tn .conjunclie simpli.firi funcqie provenit din adjectiv. jir"figi" i". ii .. sI n-o spui niminui. funcgiasintactici de subiect) demisia.. funcgiasintactici de atribut adjectival) Subiectulal Il-lea A. P.. enigmatic. Mara a fost eapabili si-i accepte Hubdri gi si recunoasa pe ce gi'obice iurif. careestenume predicativ.il. taqrul sunt frumoase. 4. condigionali.z/ dacd. sunr egoigti. nu 4. stauculcafcu capu-n poarata". funcqiaiintactici de com plementindirect. sta. \\ . marcl a modului conjunctiv.slavici zugriveq re lui yt:i!:f!.predicat nominal..rE-jnogi gi-. lccentuatl.pronttmepersonal. funcqia B. 3.i mai a.Persida mirturisegte-. e'.[. de sintactici de complementcircumstanqial mod." r" afle la ie oamenii adevi.^. 9: zgircenie dc !:::.igi in genereal vi duvei intreprinlitorr"'.r s ou$tii.adverbde mod.----'-r-Y.cind seara stanqlala tlmp. Segribeal/ si ajungi la srudioul de inr egistriri.bac-a. a curgeia se scurge. -s aSade negri .. I.e de 3. ta inic ..i regi' ['. de .i.rrrj..ir. liabiciunii femeiesti e frcuti cu o arti desivirgitd gi intr-un stii secce ropegre "l rermeniidialogul uidi"lectal. emis .persoana numirul singular. prezen\a rimine semnificativi.nc: profund. insusiqi-aanungat si.adici au acelame-stec bine gi a" r.'a"J"-r".r -..[l. Persoana numirul singular..a/ de Pz . $i Hubir .nu . d.dr*p.imipare" .. " fdrd.menaj concrzre...circumst anqiali consecutivi. -rru pron'me perional. mai multe obiecteposedate.uni. Mara o consolcazi.qinniiMara rrecein planul al doilea. sunt izvorul . I. a"ari'i...fiind.rgi".proporgia *""rri.

.intuirei literei (scri sepeb plangn)prin analizarea compun gi pe carecadrul didactic le explici gi le n umegte. Obierv. 3. agaci ii cunogtea 2.:Jnffi'Jff Demersul didactic de forrnare a deprinderii de scriere(etapa alfabetard) Presuur mitorilor paEi: re parcurgerea elementelorgraficecare o . Cngicopii lipsescasti zi motivat ? . bioritmul. inflacar^reacu careprietenii no.c.tri igi exprimi opinii le despre rntzicd' Subiectulal IIIJea la procesulai sctierii cksaI 1. Au conviequitmult timp. 1.Specificul i"a ff'j'J:fffi::n::nlp*'"'*''".ffi .iilffiffi .

i. deschigi..exercigiide incrlzire a mutchilbr mici ai miinii: .se acordi mai multi sau mai puginl libermte de In iativi copiilor.p.opil d" iatre cadrul didacdccareapreciazicorectitudinea.comPenseze c aractirul statical actului scrisului. sub formi de intrebiri: Reporterul: .mi.de tipul: Qreativitatea poate dezvoltagi prin divers eexerciqii r exercitiu de substituire:intr-un text dat li se cere si inlocuiasci anumite cuvinte cu sinonime/antonime: o exercidude alciruire a unui iext folosi nd: ..J""i.decupat... cl elementele grafice.. de citre fiecarecopil.reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind: .iocul.i $esaue xtrase. ln lecqiile invdqare unei litere noi estenecesar se reacrualizezeliterele de a s i invlgateanterior. .i.specifici preinrimpinind plictiseala.tezei elementelor . .anumite expresi ioferite ca suport etc.scrierea caiet. . Daci estenecesar. funclie de nivelul clasei. . ..figuri de stil inviqate.... -rrrir.l"J fel nevoia de...dupimodel.. pot folosi mijloaceaud io-vizuale se modernecare ri un climat educaqion4l optim. El'r.didacticde re laxare-. :.[rirg.realizarea graficeprin scrierea demonstrarivtr cadrului a didacticla tabh. benzi decupate a.'. .rrti.i orienprintr-un plan de idei.Unde locuiegti? .il. .i.ii"u. "".-------. a lfabetarele I in copiilot. d emon"or""t"^ti.rr.de pilda si compuni o convorbire telefonici de priltr-un joc de rcl: Reporterulgi intentieaagii.Dpunerea .li sistematiz ate literelc lnsuglte.i a dtlului. -i." .rt.. I' optriorrali Orligrafia. t. streazd.. . a AltI posibilitatede a stimula si valorifica potengialulcreatival elevilo r o consti: compunerilelibere narative. d*. ' Pentru stimulareacrpativitdqii..Ce aptitudini considerici ai ? .ul. 2.simulareasrierii literei de citr-eelevi. tervine dificultatea de a ." .l"gitura lit"r. in podul palmei. ..expresiicareconqincomparaqii.. preferabil sI sedesfiqoare ioc didacdcdiun namic caresi.scrierea literei la tabld de citre doi_trei copii.Cum iqi petreci timpul l iber ? . tervalede dmp stabilitede cadrul didacticj trebuie t. ln etapaalfabetari elevii invagi si scrie lirere. c. pentru semnel e diacritice. ..care "" gcolarul ui i"ri*ra"J". creativitatea acestora poatefi stimulati . a catl trei l itere.Tillsiierea'i degetelo r.rrr.identificarea literei as ociatesunetuluiin cuvintele exemplificatede elevi.o".. de exemplu liierele d rr.i grafice. Alte activitigi de inv iqareprin carese stimuleazi creativitatea elevilor sunt comrerilecu grad diferit de independenqi: la compunericu suport intuitiv (pebazi' de ilustraqii)gi supor t lexical(cuvinte gi expresiidate).'i.. compuneri cu temi/dtlu indicat la compuneri libecu maximum de libertate a i nigiativeielevilor (de la alegerea temei ..Cadiul didactictrebui.pornind de la te xtul lite* narativ.si sestabileasci periodic (la inasemlniri gi deosebiriinrre a cestea.* .rn. insoqitd uerlaiizarea de acqiunii.cop rr pot .controlareagi aprecierea activitiqii fiecirui elev.impreuni cu.cnnratul pian. acolo unde estenecesar: . Sau. "p"i .controltrea indfuidiald a modului in care a s cris fiecare..#.exprim aiea evaludnlor resi comandirilor. .ream intirea regulilor tebnice . explici.reiliza legitura din tre lit"r" gi mai apoi scrisul in duct continuu' fird intreruperi.Cum te numest i? . i' . "'trot" dintre si demonstreze scrierel.c*pli cand.la compuneri narativegi decu inceput/sfirgit dat.Abia in clasaa lV-a elcvii por ajungesi scrierepede.tl4 I sin."hii i.il"r.. tn . .t .li se solicitl elevilor si-gi imaginezealteintimpliri si pers onajesau alt se lingvistice. Gbid la rnnzett.jl ".p: banci.' il . Crea tiaitatea tn studiul limbii Si literaturii romkne tn tnztdpdrnhntul primar.descriptivegi mixte. tr d cprindercdeslvirgindu-se clascle in ulterioare din ciclul de dezvoltare. Tr. lecq iile limba gi literaturaromini. la .Jrul did.vin te propoziqii.Grddina Zooic zi'.u. creativitatea de elevilor poatefi stimulati prin ivitnqide invigare agreate elevi.frimintatul piinii".r"" *.. gireaa doui litere.cu stiloul inchis.i gesturilescrierii:^se simuleazi scrierea in .recomandi.nrrEilor" g.. $.btrie reperaride maimulte ori explicarea gesturiloide r .i.in al fabetaru mare. gi Dupi insu.Ce reprezinti sportul pentru tine ? O caracteristicia acestuijoc o cons tituieposibilitateaschimbirii rolurilor gi a rii in discugie mai multor particip anqi.

tehnicegi graficeale scrisuluigi sprecontrolarea modulur rn careacesrea sunr aplicatede citre elevi. caligrattci' ln clasa II-a secont inui exersarea "...":" I se pune accentulpe scrierea corecre."rr"r.jtl .ordel-fig*.^_11ltt-"1"n{?'atenqia lor. curriculumul la deciziagcolii ln (cds) p". se dar portangi scrierii caligra fice.formarea personalitigii copilului. atengiaelevilor va deplasa la elemense de telegraficegi reguliletehnic espresemnificalia cuvintelor91 fop"riqiilor. Finalitdpile tnvdpdmi. "numero"r.ealizirea elementelorgraficegi a'ele-errtelo. pe cit posibil. ponenteale literelor gi ale legitu rilor dintre .. Pe misurd ce scrisulseautoma tizeazd. lizibili gi.asigurarea .. i. a scrisului corecrgi-lizibil. se . La aceasli poerformangi ajungedupi un timp indelungatgi dup.. respectindnivelul si rit mul siu de dezvoltare.i a titudini care si stimuraportareasa la mediul socialgi natural gi si permiti cont inuareaeducagiei. tipul de compoziqie). " "."".. capacitigi. ..*"rrlri. = inzestrareacopilului cu acelecunogtinge.ntului primar sunt: educaqiei elementare pentru toqi co piii. . cadrului didactictrebuie orientati spre amintireareg uli.

prin arhaismefonetice:tmi .n-arda". 2m. cumina9a al in s eara. Sunfdouizeci 9i doui de predica tela dmpul Prezent.ici Sara deal este desoiereacadrulii impregnatde vrajI. i. Stelelenascumezi pe bola'sen ini.posibilitateaimplinirii dorinqei.devin tot mai intensearm oniile rnuzicaleale satuerd in depirtareaqi ceaga i arhetipal. acelagi Atmosfcrapocz. de .Cine pe ea n-ar da viaqa toati ?". de ind nu Ei simbolistici mitici se real izeazd" numai prin metafore-simbol: deal.a spirirului caretinde spreintregire: . de sa existenqial. masculin 5). t*. ipostazierea liric esieacee" indrdgostituiui. iniqiali a pola intenqia poeziei cipdtd"profunzime Semnificagiile mnrt rca(ule poezlel c pata prolunzlme pri raPortarea ra lnten[ra rnrlrala a-PoPrln l ui.ax6 rnuncu . mai amplu in primele patru strofe neazl. din vale a.ci . pentru a acce{ela implinire. coneulwi a Eul gtie nt scilrdarea deintregulcosmic.yi-aoi. de alti parte. dfectivl..arde-niubirecApara".a.rc Liricaeminesciani tovird.clopot.Impresia de strivechi. strofi si consemneze de turprin rustic.Spredeosebire poeziaLa cul.. Elementele carecomunici emoqia cadrulexterior cosmiccu acelea trdit ea omeneasci: ice vibreazi"de uman gi sacralizeazd sfinti gi clari. )"iiripe prin o{er{ gi +i propice y e_ cinet-ice.llmodul la ri-nitl viitor cere. trebuig s{ urmeze o cale.parau.gin7 o.rePetilidinterjecgiei qi prin simetriaversurilor l-2 din strofa a cincea. jalnic-duios buciumului. lirii. "unoagt. . marcat de vechimegi taini. la modul conal -optativ. i versuri din fiecarecatren) cu exprimareastdrilor swflete.2). alocuqiunii adverbialetn i .atribuite persona(4. somnwl (metafori) marcheazd" reci.. ceea ce-i atribuie valori mitice gi de triire erode arhetipali.i Grdor Vianu).cunoagte a omuluicu narura adorEi -mdngdietoare mirea chinuitoare a. fruntea de ginduri qi-eplini.:.exnrimiposibilitatea si predicatul. apoipersonajului ri liric feminin(strofele t riirile cuplului.Luna pe ce r trece-aga Ochii tli mari cauti-n frtnza cer rard.id " calea refaclriiintreguluisufleresc cuplular[eprin tipal gi prin integrarea na turi. h 6uri.. Gesturilesi goaptele ili gi tandre conduc spre extaz: .ungd pe deal sub satcamul stravecnl . Pieptul de dor. Aceasii idile ftea pirte din poemul Eco (1872).ne-om rezemacapete le" refacerea intregului spirivom adormr" . comunicatedirect prin comAh!.ti. exprimati in versul final.. o prezent. AImioritici 9i cminescianl.. f . pe de o pe aspiraqia.' uneittiiri totale9i a uneinevoide absolud.i ale toaciii .i lexicalprin fonetismul popular sara. Irnagineacosmicdapare itul va trebui si-l urce minat de .armonia eminescia ni expresir este cornuniunii omului cu natura.1t.[.. Ia reciptigarea tinde intreeu .. peisajul devine Cadrulexterior. sacralizat risuni mai tare. o timpul ca careexprimi nosibilitate a Eioredicatul-. Pentruca ulti1.i a .Dar -f. Eul liriC.Ore intregi spune-qi-voicit imi eg ti ". interogativ gi prin lui mai impresionant: . t I I t I ^ f I' .varianti a poentei Ondina." imbinare intre cosmic si ome nescregisim in strofa atreia.ti garea sentimentului totalitigii.o migcaremiti1 ..Jocul acesta timpur ilor verbalerelevi. poribil" impti"i.corespunzitoare se ntimenteloreului liric.incareintilnirea nu seproduce(.-ir I TESTUL 10 Subiectul I t Sarape deai de tvtihaiEminescu pe in timp. bat i de stirile sufletegtiale fetei indrigostiter pe cdreiubirul gi-o inchipuie agv ersurile iare comin'strirfa a doua akerneazd" indu-l coplegiti de sentimente: in drigostitei.patru predicacuno"gtere. imagine exAceeagi prin sunetelecloivl a cadrului e xterior.Sufleru l h ! in curind pasu-mi spre tine gribqte". ritmul sunetului le urci dealul. Sentimentul iubirii este -. Poezia in Sara de"al.i. Aceasti idili ficea parte din ooemul Ecr I clntecul tinlrului indrigostit. Murmurele fluierelor de la sdni se viii. sp wne.mi ln aceasti poezie. . "..congtiin tei sinein ritmuiile gi legindrile *"**.] toaca 'mrarl Sufletul rnetr arde-n i ubire ca para". timpul prezent..ungI pe deal sub salc2mulstravecht axrsrnwnclx este cl netl1{!n vale si a.tri.o iubire cd.un prezent ete rn. p rin inVers uni : sta-o om.n-ar dV". spagiul atmosfera implinirii. panoramic miscarea ini lgare.consemneazd starede fapt: nevoiade intregire."i)ir. / Cloporul vechi imple cu glasul rlui.. Verbele la Eminescuarr ibuie timpului verbelor sporiti incdrcituri emogionale.st o clnetlme u arde-niubire capara"..

Pljg:li:' 1i.r*e zldemelancolie.r.trull i. .Sara dealbuciumulsun i cu jale.:9p.. "ti"a.^ rominesii' (Constantin Noica) spagiultimgi ..rr -.cdldnytn d. srele scapiri-ncale. AndreiM"l...necodificati. clarizvorind in fin tine.pri-.r-iticlintrl"g. pe .rul. Eminescuabordeazd temele9i speciilelirerare caracreristicc acestuicurent literar : soarta omului de geniu (Luceafirul. Iurmele-lurc..ofl.< ctr starede spirit'r. e sirijuit in partea Jirrii spreve chime seninitatea' de Mioripe4 in partea dinspreiontr-io.r. ru George Munteanu volumulSubsem nil lui Aristarc) (in definea d.air"gi" E' lui (cu rnQrye zilele. Subun salcdm.lui prin iubire.. sentim.rr..ir.poet romantic.gi" ffi.pr..intreg.il. dragd..lntr-o atmosferi iiilice.ilieiexiste ngiale omului gi sensulistoriei (poemul Mernentomori.air.IIl)1. 9 i d. iiirrtro I .. 85.tel" tice...-pi adaogi) asupra morgii (MaiamL'nsingur' "ffi.rd caiarbagiperpetuindu-se i memorialul obiceial pimintul ca n ". Cilinescu afirma: .i "iDra[tlle lnlmll' totul la tncandescenqa Conccprulgen liric.gi zintd" nelimirati .or).r. m-agtepqi pe mine.este cuplului . ".. cu roate roman"sp"..... a spiritului autohton".-.r"r.spre de nimic . Rupdciwhrooru.... le Apelepling.5i cod.i.r-.i esteo exponenrid eplini.a.i prin nimic impiediiari".. -pulseaziinritmuliuiosaldorului: "-i-b.a.)....orulinsensul cu careil reglsim in lirica eminesc iani.axrnundi. Scvisorile fi. aEezare a raporturilor dinre * parre>"i .tl.oriiii"t.rbiiiigirinat."] .rr..rrii.re"stinghiritl Fj . Ca. icrilorileI.. ryagylui.. i"i"t' iipiit "_ ti poateo-mai ingeleapti. a -.rului".la ceasul t"i"i. ..vezi p.9-ll {"pltnalculsurii " ""}lorrt caqiadincimile spiritului. stele-g.("v.dE.['.i.Dorulro-arr"i..deschidere lduntru afard..rpr" .i" literarda lui Mihai Eminescucre$re toate ridicu cinile in ceamai plinr tradigii . ..is posibiliimplinirea iiu sacru. G.lrro"gterea o ."..dac.."neitate de iar lui sen initatea Luceaf5._ .iffi.

rnl nu vine,..Singuratic/ zedar suspin suflr/ Lingl laculcelalbastru lnclrcat gi / . In cu flori de nufir") $.d,c Floare alb)sti,retrlirc a uiei iubiri totale, desrr rmare in ("fli te-ai.dus., dulce.minune, murit iubirea / $-a noasri.- /Floare-al bastril Itp ilosre-albastrd!... /.'I'otugi e.ste in lume!,,), rrist Sarape deals eapropie poezia de ca.rc cxprimi nevoia permanenri iuiire 9ia.,..afri;'r;;;;ri;; _ de P?:inr1, lul totalltelllPrlnlntegrarea natura in ocrotitoare o mami ("A-dor mind armoca de niE/ codrului biru^t, ginduri,l de de rei d.-arupra noasri,/ or s i cadA {ori rAnduri-rinduri")' Alteori-natu ra/pedurea apare iposrlzi de iubiia in rc, careincearcisi-l re.gini copilul-pring univeisulei de basm "e;;;ri,*j. i. piirir. pe fn ti (,,o, rimii, rimii la mine,/ Te iubesc demult! / Aletaie i;;;i; ;Ji(rr-ri atir eugtiusi.le-ascult; Anii tri separ caclipe,/clipe [...] dulci,. p a, caveacuri...). Versificaqia alti modalitate ."re pb. rit ,"itii^r^armonia, es te prin muzicalitateacadrului ^ exterior perfecticoncordangi triirea interioari. in cu conqine;ase catrene. Ritmul estecomple*,lrrr.oii"-b urmatdedoi dac,,,P.oe zia trh grun rroheu; rima:imperecheati; misura:12silabe.' Subiectul al IIJea A. l. ii cimpia D"T. L cu cigivaani inainteacelui de-al Doile a Rizboi Mondial, :,,.: umpul era toarre rdbdiror cu oamenii" - propoziqiesubord onari subiectivi. se apropiau" - propoziqiesubordonaii atributivi propriu-zisi. "care 2. ,rcare apropiau" - apropiate. se 3. lntext, ckpfuaare funcgiasintactici de aribut adjectival. 'Castelul cei.prezengi hotirir sd, peles.(subiect) au viz iteze 9:f:::d!l:repe L-am cipioa dintre olimpici. (complementdirecr) .zair Am di scutatcu cipiaa dintre grevigti.(complemenrinJiiect) Ace$rrcopii erau numai chpi vadin lotul de gimnastici. (nume predicativ) Era distrat din caleafard, It* influent; (2) mardeosebit, fundamental, 2,lnsemnat:( 1) important,mare,decisiv, cat, notat. lui. (1) A trnit un moment tnsemnatdin viaqa un at de bacalaure a re prezentat mom enttnsemnatdin Obqinerea diplomei Ylala er. (2) Pe harti, obiectiv ultnsemnatdadea perspectivi asupramisiunii de inalti deplinit. 3. Seexercitaupre siuniasupra fiecdruia dinjuriul interna{onal. (caztil genitiv) moderni 9i impres ionanDatoritd fieidruia dintre ei va rezultao construcqie ti. (cazul dativ) 4. A r fi fost minuna{l dacdar fi petrecut aacanla tn Delta Dundrii'2/ P2 - prodacd. poziqiesubordonati subiectivl introdusi prin conjuncgia c. 1. Mai ticeti odati! 2. Bineinqeles, un guri-casci! era pe 3. $tirea ci sosegte stadion extraordinarul fotbalist a creat un neagteptat du-te-vino. Subiectulal IIIlea Pentru'tezolvarea acestuisubiect,vezi Testul 6, subiectulal III-lea, itemul 2. 2 . Instrumente de eaaluare subiect,vezi Testul4, subiectulal III-lea, itemul 1. P entru rezolvareaacestui 3. Tipuri de itemi Pentru rezolvarea acestuisubiect,vezi Testul 3, subiectulal III.lea, itemul 3' I joculuididaaic studiul la limbii;i literaturiiromkne clasa l. Eficienpa tn TESTUL 11 B. l. t localiuni substanthtdle: Au fost sisrateludrile de cuai.nt. Ca totul si fie corect,soluqiapdrea fi trapereala sorti. a cuvintele lui deveniseri,o luire in derideie /o luare peste picior. Atitudinea ei pirea bdtaie d.eioc. o locutiuni a dnerbialez Nervos, se plimba de colo pind colo. Seintilneau din chnd tn cind. Si ruajia se schimba de la clipd k clip,i. SubiectulI I Baltagul de Mihail Sadoveanu Conceptulrornan -vezi p.72. unui roman obiectio,c! naracaracteristicile Opera li terard Baltagwlintrunes,te a la tor omniprezentSiomniscientgi esteo naragiune pe rsoana Iltr-a. lui Romanul esrealcituit din 16 capitole.CapitoleleI-VI prezinti agteptarea NeGheorghiqi); lui, chifor Lipan de citre familia sa(soJia Vitoria, g

i copiii Minodora;i

tml capittrlelc.Vll-Xlll * rcfaccrcir tlrunrului rrccsruiir cirre Vitoria,insolititd c Ghcorclc glril.t;ulti.rclc rrci.capitolcp-rcz.i'tigisirca pedcpsir.aucig"lilor . I'spirat dirr ;;i vnriarrrc baladciMioripa,-f.apt ale evid"e'qiat d.,rro,rorrl ,,sri;A;;;;;i;;7M;; ii t'hearnlt ci'c", romanul arrao apopae transhurrrangei. u ' a llornanulirrccpe oparaboh UiUii* din caresedesprindcaracrerisrici cu aleoier ikrr.qiale viegiilor, paraboli pe care, amintegte igi vitoiia, o spunea plicere Li_ cu 'rehnic".r.trorp".qiei ierrirre pan.la.pctrcceri. adesea, fiind mijlicu J "."iu"i;;ir;" a celui disprrut - Nechifor. i*"p"t"! capitolului x-t.r .opt"n^ta "t r,arca gcncrici a ciobanilor,oamenide la munte,punindu-se in evideng; "^-ri"r rri-i";.;;;;;^ Acestora ciclurile narurii, modelarea de citre condigiilenarurale . ?n lor h."gd ,;;; ,,lu1igi ncstatornicic.1 apele,ca vremea,ribditori in suferi ngica Ei-n ierni cumplite, {rtrr grijiin bucurii ca gi-n.argilele de cup.ror, ro r pi#;il-i; Lry*;;;'il5;t; gi datinilc lor de .r.r-rrri 9i deiame"ii a"'i" l" :" ::p*yllumii, ferindr-r. i. clmpic gi venind la birlogul.l or ca fiarade codru "i r. stauin fala ,."..I,ri ;-. ;i: [...], nrtr din ca cel se l"c.ite d..ant". a" p r.i"n". al" 1l_rupg1: mai adesea desmiard;9i eragi acelNechifor Lipan careacumli psea... capitolein carese precizeazi, locul acpiunii,satulMdeulxpozipia ]Prinde Ease re de pc valeaTarciului,.timpul -roamna cind N.iill;; il;;;;:; "ste "gr.pr" , dupd-asigu-rarea la locul de iernat.sunt prezeritate oilor personaj.l.;ri;.i;; [, ::.ut.l Vitoria gi Nechifor ira;"'.a.."1"r] p"n,.."-":l: personaje,r.urir.., Gheo'rghig;, gatulMitrea,preotul Daniil MilieEetc. f n roman apar numeroase des crieri naturd, de aspecte caracteristice anotimale purilor: roamna' iarna,-primi vara(de exempru., mo-.nr.il fr.cedent J"r..p1ri.i; osemintelorlui Lipan ?n ripa de la Cruceatafienilor), in Jrmonie desivirsiti cu starcasuflereascr eroinei.la plecarea a vitoriei pe d*-"1 hi N;"hif;r, ;ii,'';]';; lii (hotirirea ei provine din dragoste"p.rrtru^r"og-;i pentru ,a*erj ,"-i-fril;;; ra, soarele strilucea; p e misuri ce perunde in iniern - drumul f"pt"; .riiri""r. _ vremease inriutiqe5te . cu cit;e apropiede adevir,de locul crimci,naturaseprimenest e, aparein r splen , ctoarea drn primivari, de aceea er suferinga vitoriei .rt. Ei ,fhgieto".". f)e scriereaaparegi in reali"areaportretelorfizice gi -"i p.rro"";ao. Necbifur,,,omu l cu ciciula bruniirie.., ,,merterla vorbi.., .r" -or"i. "r. .hip";, .ri _.rrr"_ neagri,,,groasi, adusi.a.oali[...] inf;gigareindesati spitoasi...1tr gi vltgrra Ltpln, cu,,och_iiei c;prii in careparci se rarfr ng.n lumina castanie a pirului , erzu dugi departe", ,,Nu^mai erat6,nira, aveao fr'rr-.rr.g. dar neobisnuiti in privire. ochii ei pluteau ca-nrr-o usoari ceaqi dor,.rlg.rr.lo;il;t;t in ;;;'fr a"_ te in cirligage". Acpiwnea desfigoari prin interferarea se planului retrospe ctivcu cel al prezentului narativ, dimensiunea iemporali gi.cea spaqiale-este l" d.sf;gurJ;;;;; nimentelorparticipi .t r-".o"rdpersonaje, deiipuri diferite, i"r "to*l "-pie, utiiizeazerc,ar" modurile de expunere naraliune obiectir.td : (pove stire persoana III-a), descriela a rc, dialog, monolog. Intriga-romanuluiconsti in hotirirea Vitoriei de a refacedrumul birbatului ei pentru a afla adevirul. De sfd;urareaacpiuniiincc.pe pregitirile cu Vitoriei p.n;; J; I L mul ,,vic1ii itl nror1ii",la capatulciruia, sivirEind ritualul tradilionalal inm or;i ili igi demascaqr, mAntirii-cci rioosrt isi va eisiiinisteade veci,iar crim inalii,demascaqi, vor primi manterii,'."iripps;ttigi g;siiinigtea de iniqiaticne cesitipurificarefiz-ici gi su{leteasci, pedeapsa. Acest drum sim6oLcai seinchini la icoanaSfinteiAna, de la care ic.., .roir," mergela minlstirea Bisiriqa, douisprezec. posre$te Ja primegte ,,sfar,., gi de la pirintele.Visarion, Y.1t: i ;i nrg. lasala ur Srrla vinzindproduie, aslgura gosPoqarla, lisati in grija luri Ul"ii ,recesari'drumuirri, CUri banii necesari drumulut, lrdnzdnd Prgctgse)asig urigoqpodaria, rrgaului Mitrea, pe fiica sa, Minodor* 9i z.tt.." acesteiale duce la ministirea Vi-

raticului. romanului estedestul de simpli, drumul adevirului estemai inDaci acqi unea la torrochear:'de Migura la Fircaga- Dorna * Botca - Cruci - Vatra Dornei Suha. Sabasa Nararorul zugrivegte locuri ;i oameni,inf{igeazi dadni gi.obiceiur i,romanul de psihologicegi chiar caracteristici roman de avenetnografice, av0ndc aracteristici gi polilist. turi osemintelorlui t, culrninan descoperirea C"pitrt .te XIV-XVI constituiepznctw.l inhumarearimigiqelor Nechifor,,,impuqinatde dingi i fiarelor" Ei deznoddmh.ntul, crimei lapr.aznicprin povesreconstituirea datinei cregtinegti, pe-attr"t,ri'"onfotrn 'tirea trebuiesi continue:voDar viaqa gi Vit oriei, demascarea pedlpsireaucigapilor' iunt".a, Vitoria il va sprijini p. ?irl seu, Gheorghiqi,devenit birbatul familiei, si conduci sospoderia. principale: Vi toria - expersonaie pcrsonaje; ln ro,i"n se perinde numeroase sufrumuseqe a intr uchipare moralei-populare: arhaice, ponenti a unei colectivitngi figa.de tradili e, isteqime, dragostede adevir'^devotament h.r."r.A, dar gi fizicd,, de intuigie ,mai p.resus toatedragostepeninq.l"p"i.rn", silpanir.d. ,ilrr.,renacimte, dispir ut, este.Prezent a!s.ent, u; N echiforLipan, degi in tru so! ;i credinqa Dumneze Anastase seiundoie,Gheorghili, subprefectul personaie pe rot parcursuiacqiunii; 'Brl-.i, pirintele Daniil, do-nui Iorgu Vasiliu gi mai alessoqia cucoana acestu ia, baba Maranda,negustoepisodice: personaje Maria, b"litrt", Bogza;i Ilie Cuqui ; ucigagilor' rul David, Mo; Pricop,sogiile vieqii,aduceo din RomanulBa6agwl)1ns pirat ioi.lor, dar mai alesdin cunoaqterea esteinonumental,o adevirati monografi e' vieqiigi a mortii, viziune profundi oiepii r.urale,impregromanului consti in aceastiztizinneasupr-a Origi"alitatea "iri." miPaleologua descoperit.elemente mi tice. Criticul Alexandru nattde'semnificagii L)strts, zeiteiIsis, care-gicrutl s ogul,.zeul : tice egiptene Vitoria ar fi alt[,ipostazda ainllgat in soareori a c urs pe o faceVitoria (,,rrebuiasi afle daci Lipan_s_.g" ",iHorus' apa'),ciinele Lupu ar fi Anubis, Gheorghigi^ constd,ii arta nd'ratiad,arta portretisticdqi mdi esspecificitatea D" "r.-.nea,Nu trebuieneglijare stilistice:fraza stdovenianiest e particularitigile tria descvierilor. ampli, are un c racterceremonios' ^Criti" .rl George Cilinescu observa:,,Acum suntemin Dacia,in.teritoriul munIntriga roma nuluie antropologici'In virtual renesc oierilorila punct de plecare. in ciini, m igreazi in timpul anului calendaristic, pirrori, tur'rne, teatranshum".rq"i, int ru vesniciefixe' Caciurar. de p;gutregi adipost, intorcindu-r.'i" *.tttt. la dit e zul din Baitagwle, in punctul de plecare,aceladin Mioriga"'

i.. : :. si pronungecorect sunetu l i silabeqi cuvinte in care se afli aces[sunet.. .. taind.a' lnviqitor. B.. le 1.plangecu imagini gi cu litera i de tipar gi de mini.. 02 si recunoascilitera de tipar gi de mini corespunzitoar esunetului I in pagina din Abecedarsi in alte surse. tot . la sfirEit).t.pronume nehotirir. fluenti.fr.. O.a lua pe nimic. lngelegea Subiectulal III-lea l. 133 c.. a a serransforma.. ahora .ti g..ilustraqii. elevii vor fi capabili: parcursul."?hplement pe a. o . . scidea. Proiea de lecpie Model de proiect pentru clasaI $coala Aria curriculari: Limb i gi comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini Proiect de lecqie Swbieau l:Sunetul.formar eadeprinderii de scrierecorecti.ii . a seschimba:a sepreschimba. i"i"ra.j _or_ir...pe O.regte..l rnisternrui: nepdtruns.i tI c ircumstanqiahoe cauzd. 3' a lua in serios. .i la sfirgitu l lecqiei Obieaioe operipionale. tablou . 4' .."ina gi nopgii. strifund. un perfectci fusese cobai.kncimid.propoziqie subordona_ "cr' rI circumsrangiall mod. rispundere^a. Lonstruclla exclamadvi are valoaresuperlativi. a i se lua o piatri a"p. analizasi sintezafonetici..rc. (nu me predicativ) .. qia. a-gi lua cimpii. d. direct) rarronul nu era o. adjectivpropriu_zis.demonstragia." pr.' de .substanti Agvrea si-ntreb cinev inr""-ie tff tr.i:iiffi.i.iliterelei de tipar gi de mdni formarea de priceperi gi deprinderi Tip ul lecpiei: Scopuri: deprinderii de citire corecti. ad. alfabeta r.oarespera..cum cu razeleei albeluna nu micgoreazi" .yicine. si citeaJciin mod corect.jucirii in a ciroidenumire se afla sune$l i in diferite poziqii (iniqial. Vor displrca cauzeleale ciror consecinqe suportim atit de greu' 2. adincime: afund.conjuncgie coordon"t o"r" . (nume predicativ) ln domeniul medicinei eracineia.i _ propoziqiesubordona_ {.op"l"tiu. Oo si rispundi corect la intrebirile formulate de cadrul didactic.!:j::l. pi .1"-.. l.. O. .^.r'vrvzrrL propoziqieJuuu subordonati circu m_ stanqiah de mod..i.:'*o'" ' lantastic -. ci-9tig lorerie. in ritm propriu. video. a-gi rua r4'Yu'ucrsi E Yr rs.dezvoltarea formareadeprinderii de exprimarecorecti fonetic.r-rr. dezvoltarea a capacitijii de receptare mesajelororale gi scrise.exerciqiul. Mijloace de tnvdydm knt. 05 si scriecorectlitera I gi celelalte Strat egii didactice ..Pe baza modelului invigitoarei .Iul Subiectulal ll-lea A. 3. nepdtrunsului _ substantiv provenit din adjectiv. tremuritoare mi. Metode Siproced. profunzime. sacru..adjecdvpronominal nehoti rir.cici eu iubescri b"r" . .. 1i (mai mai) * adverb de mod. a1i Iua nasurIa purtare. 1' cimpul semantica.. a a a ^micS ora: dimin-ua.in ritm propriu. cirqi de pove. 2.etntuneric.ce-ine-nqeles" -propozigie subordonati atributivi. litereinviga teizolat in cuvintegiin propoziqii.r.: .. cuvinteledin coloane. sfAfi: ceresc..mai tare .ee: euristici.11... caseti audio. un la (subiect) 2. a o lua inainte. lexicalgi gramatical.interjecde. a-9i lua tilp{iga . . in_ tt4ne cdtd (zare). Cl asaI Data. expli caconversaqia jocul didactic. ascuns.. Acestea sunt probleme greu de rczolv*.. ..in in terior. a serua de ginduri. divin.

rlllt"rrl si contemple 2/ piscurile muntelui 9i sd.asculre cantecul pisi_ Pz .visezi o croazierd. r/ .propozigii subordonare subiective. .pe M area Neagri. * llll i{ft l\.4' Era-linistitor 1/ si asculgi muzicdde Mozarr 2/ gi si.i P: * propozigii subordonatesubiective.

copiii trebuie si Persoane Scenariul lectiei ObiecFltnpclc /Errcnimente tive leitici / didactice oPeralionale Conlinuturile inviqirii Strategii Evaluare 1 2 fr l'""'"' 3. FiumanitasEducaqional. Rezolvarea unui puzzle sau . Completarea unor desene a ciror denumire conline sunetul I rnstructal pregitirea materialului didactic. se realizeazd.tyd pe-ntru.e.ltrn C. 2005). pra aveatrei ie zi".Gr. Albd-ca-Zdpada.metodicc dtn Lfierat. cdror al rum.joc didactic: Iocul didactic'. desene in complete o2 r Pronunqarea scrierea qi sunetelui/literei i . antmale.poziqieiacesruia cuvrnte eonversatre eunstl^X anali'2tr sintezi. Serejine din enunt o propozigie.. conline sunetul . "Car Identificarea sunetuluii in 9i a. Capra cu trei i ezi (a sevedeatextul Eiindrumirile.:::" r. . . imaginile unui animal..Ilralii Grimm.cgi mict An t-ologie tuxtecomenta. al eunor personaje din basme cunoscute. Anunfarea titlului lecqieiqi a unor obiective l.. Denu. de tnsopite su_ de gcstiimetodice. Prrn asamblare. I 2 3 4 5 .ndinipd claseletIv deFloricaMitu.te.togi ne[rca . de pildn. orali mefte llort.r l Bibliografic: .frontali.rcangi. pirjjgqS rnva[aru 5 .realizarea climatului educational di n fragmente de ImaSrnl.

. . ] ror carecontrnsune.unde sunt desenate I graf i.exerctltu .nstragie I exercrtlu I o2 ' Intuirea imaginilor din I Abecedar II 'Ghicitori.frontaii. adecvate imaginilo r . Intriirea literei I de l. Citire p e sirite. oenumln de flori.observare I explicagie.tului I demo. Seintuie$te I Iiterai mici .. .qi elementele betarului. de exemplu: . la tabh qi de fiecare elev in banci I ce din cares e com.propoziqie I oespar[lrea c uvln. Core lareasunetului cu zrare I . Citirea in goapti a .rul I din.plan$ecu litere de I litera de tipar .d*-orrrtr"qi. Recitire acu voce tare a I cuvintelor din coI loane coloanelorde mai multe ori . Alcituirei de silabe 9i iipar 9i de mini I cuvintedin literelealfa.fie eui.illgol n treze rmagrruIe Abecedar conversaqie I I I .conuersagiepebaza coloanelorde cuvinte . Fuge susde umbra lui. mini .al{abetar .a tehnice. Formulare de propozitii * exerciqiu I cuvant: E Purerc cu acest I I iau t Reproducere versuri de .i grafice I I mrcl al maln[ r Scrierea tabli la spuni cit mai multe cuvlnte.telor in silabe I pronuntarea sune.rriorarrta. selectiv . I .benzi decupatedin de tipar I .Cui ii pare de alulvaleI deal?" Si valea I ' (Iepurele) sau: I .exerc tllu . .Fie mare. r Simulareascrierii .conversaFe I . observare orali euristici conversalie ghicitori caresi.l ol o3 delimitarea cuvinte.' ] (I. congin su netul.. animale.pregitirea. Actualizarea regulilor I prrn exerclqll rnmugchilor cF'lzire. care persoane.purele) .scrierii oe .I prr acestea I I .

r.cxcrciqiu .:::f*'" .controlul gi evaluao Recitireacoloanelorde r ea scrierii cuvinte din Abecedar r Recunoa. iil. .r.exerciqiu trei litere..ilnEiG evaluare formativi individuali scrisi orali C)1. planse... in ritm propriu.PetreIspirescu: .citirea c oloanelor copiii desene azd.de exprimare orari pun. . gr".. Scenariul lectiei gtapcle /tsvcnlncnte Modelorientativ de proiectpentru clasa II_a a Ariacurricuhrr. O.demonstraqie r Moment de relaxare . O."'*. corectsi expresiv.decupaje din revis uPar te pentru copii . achizigie de informagie it!". apoi un ri nd ..dezvolt area denrinderiide citire corecri.etexte comentate. pe grupe. .c1ul pro.i expresiv cel pugin o unirarelogici .activitatefrontali.l gi la sfirgitul lecgieielevii vo r fi capabili: O..p roblemalizare.tilor de Alexei Tolstoi (I) le9ffi: in lara ro rmareade priceperi gi deprinderi.t.fruenri. 2005 ).joc didactic sau ...joc de ro1. Antologie d. instructaj..Alexei Tolstoi: Cbeipade awr..casetiaudio. Mijloa ce de tnadpdmknt:pdpuqa Buratino..Clasele I*IV de Florica Mitu.explicalie . lnvigiror Clasaa II-a Data Obiective operanonale Proiect de leclie S11b.cite o propoziqiecu cite unul dintre cuvintele identificate.1"'il"r"jrrtui oral Ei scris. si formuleze corect. Strategii didactice: o Metode. . Conversaqie inchede lere r Tema pentru acasi: . siluetede perso naje etc.. didactic. individuali.:p?. . O.joc de miscare o Reluarea scrisuluicu alte . respecrand semnele punctuagre..Ion Creanga:Capra cwtrei iezi. _ obiectiae operarionare.joc de miscare.c l qi cu litera x...flllnt.explicatie.i J..explicaqie r Sescriu cuvinte . si citcascisclcctiv.. lexicalq. ljeedbackul o5 6.scrierealit erei gi a denumirecontinesune. Bastne. Grddinipd .. . cxplir. Asigurarea rctcnfici gi a trEnsferului ol o2 7..e. expresivi. Pungwtacu doi bani (vezi textelesi indrumirile metodi ce din Literatwrdpentrw cei mici.ilustragii.dezvolt rrea capacitiqiid.in scris.i^iii. $coala Disciplina: Limbaqilireratura . si idcr-r tificc tcxtul literar . . .ri*ir"i.terea literei de . . tnsolite de suge stii metodice.lnchcierea s$ivirifii/ lecgiei o4 . de o.iprocedee. .FraqiiGrimm: Poaegti./ colode cuvinte reazd obiecte a ciror .rormarea deprinderii.: joc .cuvintelor tul/litera i Scricrca lit.5.c onversaqie euristici.. de ve_ dere fonetic.pc bazareguliiinsugite..i si pronunqecorect cuvinte cu grupurile de liin terece.. exercigiu. si citeascicorecr.cscriercir si unclrcuviutccu litcrd nlarc.. .. Bib[iografie: . si explicesemnele puncruaqie de din text.$1r. pebazacerinlelorformulate. Humanitas Educaqional.

casetiaudio cu inre.pregitirea materialulur dr dactrc 5 . Captarea atentiei 3 4 .instructaj educaqional .pe bazacuno$dngelor insuqite. or si reqini core* numele personajelor din text ur lirerar: leidci/ didactice Conginuturile invilirii Strategii Evaluarc 2 l.joc didactic IA .car te Penffu coPlr . si foloseasciin exprimarea proprie cuvintelein sugitedi' t"*r.Realizarea climatului .exPllcalle . Completarea unor plan.orali gistrareunui basm .. o.'pe banainsugirii/ingeregerii conqi nutului "or.conversatre . -in dividuali .mlnrexPozrtle .. .pregitirea .srluete cle cute . t..Personare -t se care reDrezrna oecor ctrn Dovesil cunoscute cu Personarele Potrrvlte sa u : . si rispurria la intrebari. O. Momentul organizatoric !.cle gini din povegticunos. Verificarea ' temei scrise i.elevilor pentru Ieclle .conversalre . . Prezentareaunor ima.indiv iduasr autorul tDe Daza rnregrstrar[ auoro..i textului literar. Si recunoasci povestea .Planse.scrlsa .

frontali najelor. Asigurarea or' ouI reten{iei I 06. . . ..sd recunoasci personajele textului literar . Elevii spun propoziqiiI care rimeazi.frontala . r Se explici cuvintele.linx. .si observe.I .si explice semnele de sr PUnCtuatle ortogra_ tla etc.dulcl .explicalie tormuleazi propozigiicu .cz.orali .formarivi mod conEtient 9i si.pit -l fix . Copiii spun nume de .dx I etc.qJt. .. I I 8.joc didactic I persoane care conlin I grupurile de l itere ce.i.se .exe rcr$ru acestea lr secerecoplsr ilor sI le scriein caiet^e. 03 .. i"u.perechi gruP: Pe _ .Citegte toate propozitiile excl amative! I l. 07 I .orali .rniracol: .si citeasci corect si expresiv textul. Citiva eleviprimescbi.frontal leze oln manual: .conversaqie euristicd .lormatlva . .individuali ..d sunt I t.si an alilntultlv lmagmea .Ci tegteceeace spune .individual.. .exerciqiu multe cuvintecarecon.vrclean.orali: .CiteJteformula de sa. incheierea actil' vitiqii/lecqiei I . Citire selectivi: .oPlnc. ].exercigiu de citire tare cel puqin o unirate lo q lca . Copiii spun cit mai I .oral si citeasci'textul in .qin grupurile ce.formativi (Pungula cu doi lani) (t'unputa dot banil rnoriecintccul cocosului uctrdirr mc1 7 J 4 5 blFeedbackul o7 o2 t. An u n g a r ea titlului leclieigi a unor obiective trei iezi jE Ion Creangi).Citegtepropoziqiiin! terogative .Id"pi"i 4. l .si identificecuvintele necunoscute: . Dirijarea lnvlgirii o1 toaPti . I I I I I I I I I I I I 01.exercrtlu lut ! . uldmul cuv AntesteI gru. .scrisi * individuali . I . de exem.preJdcuti. .licerax:cincil *Pang[c.galbeni. ir (x) . cl .plu. . .". .formativi desep".culo.exercitriulde citire orali retind numele persoindividuala in . r Textul In lara Pro5t'ilor de Alexei Tolstoi:' .vulpeacu voceapreficuti ! .. .rl 'rc.carecuprlncte acela pul c4 sau.. Copiii citesc cu vo ce .

.spectatorii" bilegel careaPrecrazPfr naPtauze saunote lnterpretareacolegilorlor.. o5 o6 o Li" se cere copiilor si .joc didactic seitnri suflitegti.De ce Buratino seintorceabucurosacasi? Cu cines-aintilnit el ? . Copi ii citesc gi.Ce l-a sfituit vulpea? .o.exercltlu . Persona.Care sunt personaiele din textrll literai? . individuah formativi .. ^ nate migti/capete de copii careexprimi diver. Elevii prin mirebuie si redea staresumici respectiva si fleteasci.o.deseneaziun rnctragrt .. incheiere . apoi formulez e propoziqii. de Citirea 91 conversaqia -.r e t r anscr ie doui enunquriexclamative.Ce vrea si faci Buratino ? o Citire selectivi .Citesc gi scrlu enunrul carele-a plicut. CoPiii . Copiii caren-au primit sunt .exgrciqiu rispundi la urmdtoarele intrebiri: . oe . 08. . ci qi lirera"x. llI loral.conversadre Tema pentru acasi: .scriu cuvlnte care contln gnrpu:-ile ce.De ce creded civul.re ciieascitextul literar cu ate nqre.exercrlr u.conversatre pea-aveavocea prefdcuta i .

c)q si folo seasci. Dirijarea invilirii capaciuiiid. . Exemplu: a ) .l"rteasci/si or o2 or . a1.\t'tlturi : dcz'u'lrarca canacitiqii de receptare a mesajerororale scrise.. conversaqie conversatle eurrstl. fluenigi. Captarea atengiei subiectut . . .'iltlirr. li se cerecopiilor si alcituiasci propozigii cu alte nume de persoane sau de animale care si aibi diferite poziqii in etc.. Formulareadefiniqieipe baza e xemplelor care ilustreazicaracteristicile acestei pirqi de vorbire: felul.. -----' * Substant ivul. parte de vorDlre . .. linigtesc r..Strategiididaaice t'.nund 9L llmP ezesc oclif (substantive comune).nd de GeorgeEnescu . mixti.i"r. Substantiaw/. $tefan Lwc hian rispundi i"itJi. sircitcasti corecr. .rl. operatronarert'pe parcursur.r.la. . induiosare (diferite stir .rul pebazaexem plelor :l. . elevii trebuie si s puni ce exprimi urmitoarele cuvinte: lacyimi. tn. George Enescu.rir.i d 1'ruolt"rca f.. ()o si scrietext e date -od createp.r. r Ar i'r t'trrr.. Florile omeniei d ePete Comarnescu .i I a-sfir$itur lecqiei eleviivor fi capabili: (). Sele ctarea textul litedin rar a unor enunturi care cuprind substantive. O bservarea unor reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian .sr Morlclorielrtntivde proiectpcntru clasa a lll-a t 5 T $.crimi.. .i. Formularea mesajului pe baza rispunsului la intrebiri.erauhcrimidebwcwrie gi induiopare.lfleze On si identificesubstantivulin diferite conrexre.ituagii de comunicare. .or."..r. $tefan Luchian (substantiveproprii) . .. . t'r.'. ProPozlgle .Ftgrite tccpiei. numir ul. Florile omeniei dePe tre Comarnescu (consohdare) .nescu: "*. de parre Tipul lecyici. Audilie: un fragment din Rapsodia 1 sau din Poerna rom6..ce. selectlv etc. l.ipugin o unitatelogici.iti i' Jir. Anunfarea titlului le4iei Ei a unor obiective 5.i*Lrr*c.expr . r)t't('cItae "^.i". .I."i"'l3iiiir. in .!o'ili:r* vorbire. diferite exercigiide citire: in lant. l.'.!'. conversatie exercrqru exerci giu problematizare analizd..or".. bwcwrie.irnbnpi litcratura romini 5 lnviqitor Clasaa III-a Data. b"r"-r... i" textului definiqiasubstantivuluica parte de vorbire ".I]. Aplicareacunogtinqelor insuqitein alte contexte album cu reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian Petre Comarnescu.ror sau cerlnte (repere).iculari: Lirnbi qi comunicare Fis. b) li se cere copiilor si spuni numele persona jelor: Paulina Cocea.

::::.'iiT. Momentul organizatoric Verificarea temei scrise nRealizarea clirnarului educagional . elevii vor descoperi cd unele cuvinte denumesc obiecte. de completare . inregistri.parte de li vorDlre ol o1 o.'"!gr:::ri:'. fige cu citate. ' o Actntitdpide invdpare. . anatizasi jocul sinteza. . exerclul: .rpclc/Eucni-". ochi (organe ale omului).i sufletegti). LuJl"i. caseri. B ibliografie.individua.tl'euristic i.elroduceri dupi tabrouride $tefanLuchian."ra.ti uit"t"ina.formativi rativ .. .$tefa.au forme pentru numdrul singulargi plural.pregitirea materialului didactic . P rezen tareatextului na_ .Album de reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian.. Bucureqti. nir"uTineretului."r. inirna.ri din muzica lui Georgedr.r. exercisiul.". .rt" lcctici/ didactice l.'rr."l. ' Mijloacede inadtdmknt: arbum/r. individual. pe gmpe.fise de cu ".1960.conversaqie . Cuvintu l .Pcrrecoma rnescu. o4 Et. frontal. di{^ii?!.auorlle .

exerciqii tii/ textecu urmitoarele substantive:Bucurestt.a. Pdwnasul-Codrilor) Vocabular . povestire.lncheierea activitlqii/lecgiei o. . catete. mo. ioo e.:ir. b) Scrieforma de plural a substantiveloraflatela numi rul singulargi invers: forma de singulara subsmntivelorla numirul plural din tex tul dat.descoperire: elevii qiu de completare: Fisa ingelegcara cterisrinumirul 1.. .adunapIsirili celemai agerela zbor gi cu elein stol veneade le culegea".oacanyd..'. Feedbackul 7. o5 o6 . i. de creagie o5 o6 6. Ci el cind veneaa fura merel e. precizind felul lor. Completeazd tabelulurmitor cu substantivele punctate: scrisein spaqiil e Substantivul Felul r de ffansformare . lngeleptulsta cufundat in acelagi piriqiei ginduri. mknd. I 5 Adrcsa: . cile substantivului: felul. (Victor Eftimiu.Lwpwlcel ndzdrdvan) ANEXA 3 Ffuade activitateindependenti numirul 3 Temapentrw acasd judrii.ll ANEXA 1 fusese cirmuitor al qirii' il izgonisedin fruntea im.Asigurarea retengiei 8. . Formulare de propozi. u. denumesc uneleculori gi le folosescin colorarea unor desene (realizatede elevi la lecqiile educaqie de plastici) o Se rezolvi o fiqi de activitate independenti: Fiqanumirul 2. risfoind cirqi din vechimegi sehrinea cu lapteleunei caPrentmiri.Lupul ii spuseci eraimpiratul pisirilor.a.joc didactic spu. numirul . Audilie Numirul ANEXA 2 Fiqade activitate independenti numirul2 din a) Transcriesubstantivele textul urm etor. de identificare . Scwfipa-RoSie. Fdt-Frumos.'.nicit mai multe ins usrrlPotnvlte obrectelor denumite de urmitoarele substantive: chntec. a) Formuleazi enunquricu urrn itoarele substantive: din b) Completeazi tabelul dat cu substantivele textul urm itor: Substantivul Felul Numirul rirl ffililliilliiliiiirll .i "l I 2 Lo.neagul acesta z . ju cdrii. o Tema pentru acasi: explicaqie Fiqa de ictivitate independenti numirul 3. r Li se cere elevilor si . Se desfigoarl jocul di."te-o ripise gi pe Dumitrana..Demult.Zoica. (Petr e Ispirescu.tteu .. aciuatdpe lingi el de mulqi ani".tx. prieteni q. Un exemplude exerci.joc didacticFrwmudactic Fr um u sepe cwlo a seyea culorihr: elevii rilor..

Delimitarea textului in frag mentelogice. Proiect de lecqie Model orientativ de lecqie de Limba qi literatura romani integratd clasaa IV-a r Unitatea de tnadPare' pokr de CezarPetrescul 1.tatdl Calitatea: elevla .: ckrmuitor = conducltor.mama . domnitor. wrswl . Ffuade activitateindependenti numirul 1 FiSdpersonald o Completeazd spaqiile puncrate: Numele elevului Numele pirinqilor : . Texrul narativ Frarn.

M-am temut si nu te superi. " Ot si identifice crisituri fizice gi morale ale per sonaj. in temei'icia achizigiilorcogni .:::f.Grozavii mai placelui s[ citeasclistorii despreurgii albi gi desprecilitoriile la poli.Ce anume? .lionale pe p.lorp.Alcntuiqi planul simplu de idei! potrivite pentnr urmitoarele perdidaiic.n-cat.s ti tr" l ti v t. 9rr si redacteze compuneri sclis. crrrri.Cnnd m-am mai supiraf eu fiindci vine cinevasi-mi ceari cirqi ? 3.multi lume din oragse perindaprincasa lorsi capetecirqi de citit . p.'fiind termlnat. p. t.1 adjectivuluicu substantivuldeterminatpe bazacunosti' :1. . De data asta.*J ".Povestiqi . Acordul adjectivu luiin gen qi numir . din se ara taqicidc adio? .:l ii expresiv.sdtun le celor doi coPil. inqelegindcontinurul textului narariv. ".Asta-i tot? .ir.mixtl.yeoPera. Alte activitdpi de tnodpar e: .trd. folosind in exprimrr"..Mai estece vacu dinsul.. mai gii rnintcpe beiatuldc lingn noi.rtit cum n-arecirqi 9i eu i-arnflgiduit si capit ! .Ne uitam "*attdoi pe unde o mai fi a cum?" ["'] Pe urmi.Grozav l-a mai amirit pe el tor ce s-aintimplat atunci cu Fram ! ..Mi-a pirut rlu gi mie.curriculumextins)compunere narativi cu dialog.". Spunegicitmai multe adjective . bunicule! = Cum asra.rrr Cezar Perrescu. de unde stii mddluqi cd n-are:itlt ? lui la un afigvechi al circului.i. .i.drr".r i. -r\' iElevii vor iniria urr dialog. mir de ce mi mai intrebi ? bunicule! ."?. oare de la mata. 'l'ipul lec. titrgnLt .. si formuleze ideile principale..ziceael-.e ba-za anumi toi .Identiiicagitrisirurile acestorpersonaje. .arcursul la sfirgitul lecqiei O.:yl::acordul qelorlnsusl te.Bietui Fram . si elevii vor fi capabili: f)-biea. 4. tri."i1o"t" "orrtinrr". .grc'rcav LL r r r r r r r < u r yr ( r . si delimireze textulin fragmente logice p ebazaideiror principare. .n-are cirqi ? $i. prezinti"mo mentul si locul acqiunii . Cu adevirat..Joc cu sonaje:Petruggi Fetiqa pirulbalai' la alegindu-sealte subsrantive celetrei genur i. si identifice adjectiveledin enunturile careinfigigeazd. de la circ.o.Ei ? Ce-i cu dinsul ? .trasituri fizice. O. o. sa citeasca fluent.). foarte bi ne.. Pentru realizarea acestei unitigi de invigare am ales din textul litc"n?r"grn. foarte bine.lilfr.Am ficut riu ? i fou. Dupi cirireafragmentuluide mai multe ori.r spaqiali v @ dcrcrrni'anqi lo'. o. baza conginutului textului narativ.t t.rrbrr"n-r-i*l dererminat.Foarte frumos pentru el ! Am vlzut eu ci ar e o privire de baiat degtept..Mi-a spusel. Pe d. J' (lornunicare temaleciurii s aua unui specracol . dc evaluare."t" .r."' or si povesreasce textul citit..u t""tul pI bazaurmdtoarelorintrebiri: textului literar ? 1) Care sunt personajele 2) Cine estePetrug? 3) Ce a ficut Petrugde dr agulursuluiFram? 4) Cum obqinePetrugcirqi de citit ? 5) Care esteatitudineafosru lui profesor? din 6) Ce invdqaqi acesttext narativ? . (Pc.t. --' 9to se inigiezeun dialog oial pe baza reierel. mu lte sau mai.cu desenul Fram". . 2. i rl u n u i tc x t n a rati v.Ai-fa". elevii vor fi ajutaqi sefamiliari.eper"/cerinte.ca se giseqte polare'" expediqiilor urgilor albi qi toateperipeqiile un biiat dornic sI cunoa sclviaqa Scenariwllecgiei sI ."ti.ffi l r l(ccu'. dar nu are cirqi.situri morale. p a tr la ll qi tcmporali u b sl r cm p oral l ar acqiu'ii ai ac{runl l . 1 rePrezen.i plural.rte expresii gi insuEite. mi-a .iand se-rre led.. aflind. pe bazacu nogtingelor insusite.Citiqi dialogurile! . t3 explicepunctu... r [)i a logul c a c lc n.rc n c o n .iei: .t .Numigi perionajelecarediscuti ! din dialogul lor! des prinse . r" po"r" schimbalocul ad je"ctivului. trebuie gis ite adjectiveadecvate' antepussubstantivuluideVoiionti.r. si recunoascienunrpri. o.esf:.. din textul literar ! ..Buliculc.. Aceasti unirate de iivlqare se poate d.'rr. . ma intreb. O. r [)crsonajrl litcrar .Delimi taqifragmentele fiecarefragment! .de j. ge -o. p.i. qireato M. si identificedialogul ca elementcoistituti. .la numirul .. ih 5-6 lecqii(mai ta$ura trtit.Da.fostului profesorii flcuse mai mire plicere.rtru cE .rp".puqine) funcqiede nivelul eierrilor..r.agia specifici dialogului pebazaachizigiiloranterioare..

"rrr"rlor. Fram. ^. una gi incepeJalta.-. Iar a doua zi povestea mare aprindereprieteniror ac esre cu peripeqii. seinrorceadin nou la celepe care Pe le-a mai -.siretlicuri."1 polare.] albr9rdespreexpedigiile ".beieqelul ochi sclipitori ..in oragulsiu. urmi.lfutu"" cltlt.uirrorrr r.1. nu-l uitasepe Fram. ursul polar de Crznn Pnrnsscu D a. cu gi cu n asulcirn.rnrr..t. undeva. [.departe. mici'si pe cu n.seqinuse cude ^ vint. Vorbise cu bunicul."Pirdllr ytIl-1r. perrug. nepoara fostuluiprofesor.. or r" in toatd legea citit felurite la cirqidespre urgi 2' Fetila cu pirul bilai gi cu ochi albagtri.luind povesrea departe.tive gi a deprinderilor format. .

rr l dc - ln jocul rol^,P:-" inrerviur", doudpcrsonaje, ccre ,,rcporrcrur., ,,inrcr E i por infiripaun diarog clcsprc rccturi, rarguriif .*r*'rol.i"..i'r i. l:"]l-lif ': a. u c c lr c $. ,;^,:::f_:.? p'reddrii-inrdpdrii unui swnet Sia literei corespunzdtoare rcnrru r czolvareaacesruisubiect,vezi restul 2, subiectuial Ilt_lea, itemul 3. t tn senstarg, iaatuarri'i;ir^ii'r";;itr;;;;;;',:d*"riirod,rr.to, , caremisoa_ r! narura ginivelulperformangelor adnse ir."ii"i"u"igo:rr, a. misurain cererczuhate le invigirii sunrin concordangi ;bi;;rili;.a;";i";;i";;;;, ^pr"riazi ; furnizeaz f' datele necesare vederea in ra"prall ."r";;;i;;"" deciziieducaqionale ( Adrian Stoica, aluarea.p grr rulri rilo;. Er D ; i;,; ;;;; i; p racticd). ; Evaluarea intereseazi deop"otrivi eriii, p;ri"6 i; .rar.i; didactice. Evaluarea influenqea zi ?nrrigarea. .rr"irr"r. r. idfor"r. etod.e lr, tradipionale care gi-au dovedit valabilitat.", prot" ,.+, pro[. or"i";GiJb;- practice, qi metod.e ca alternatioe comPlementare,-p....robseiaarea sistematlicd acomportamentului elevilor, inaest igaiia, proie i "rr"fA:irt, autoevaluarea. lvre[odele ffadtponale vor fi metode de "ii evaluare frecvente, in ciuda unor dezal' l) ezaaantai e/aaantaj e,areunei metode trad.igionare de eoaruare qi cu rezultatelor ele-vii pirinqii; - comunicarea discutarea 9i constatate. pro icctarcaunci strategiide ameliorarea deficienqelor gcolar carerelevi, periodic,. p.rogresul t. .pti.? tuste t";;;l;.f"ie formatioe (finale) adminjs,,"..i". conri nlerii activitiqii; testesimative ,i .fir i..JU'""(ri ciclu de inan-gcolar, rfar gir"l r;.i t.rioade lungi de instruire (semestru, ;r;;i; in carese evalueazi ini giale ." p.i'.r.ipal scop,rlt"r." elevului; reste A;#;;t;i "" p..iotttt"ntilor i nainteaunui program de instruire' nivelul -in diversi tipuri de itemi. Iternii r eprezintd, sensrei" oioU"le scrisesefolosesc pot fi: r"a*i.ot"ponentele unui ins trument de evaluare;aceqtia - simpleintrebiri; - un enunt urmat de o intrebare; gi - exerciqii probleme; * intrebiri siructuralesaude tip eseu. lirg, itemii rep rezinti ointrebare,.plus.rispunsul aqteptat. ln sens sau Orice iteni t esteazdun ul mai multe obiectivede evaluare. gcolar'Din.acest are Orice evaluare drept sco pmisurareaobiectivi a progresului n9 pot.asiguraobiectivitatea pun.i J" u.J.r. i temii sdmiobiectivigi cei subiectivi Itemilor obiectivi li seobiecteazdporepreze ntindun dezavantaj. in notare,acesta sibilitateaghicirii rispunsului corect. rimba riteratura rom,nrevaluarea re?llizpvzinrrqprs 9i ]ti'iii;o^rl discinlinei se bc orale gi probe scnse. dr:;:r!'":3fii[ffi:r:iIe instrument evaluare de pro-ieet1t, 3{q1in-ieqrpt ;i 99r99.gat TESTUL 12 SubiectulI I I Scrisoarea de Mihai Eminescu Pro.ba orald tiprizinti metodade evaluareutiliz,r,drcel mai desin clasi. prin ac eastl- probi se realiieazd.: - interacqiunea,directi profesor-elev careuneori co nstituie avantaj,alteori un d,e avantai, daci.relajia nu es productivi z re ; rlexrbrlrtatea modului de evaluare datoriti posibilitnqiide a alternaintrebirile in funcqiede calitatea rispunsului; aceastarep-rezintd aaantaj,oferind wn elevu lui suporr suplimentarpenrru r".ilu^rr^sarcinii .sprijin,. didacdce ; - posibili tatea jusiificarii raspunsului ,"prezi'te d;;;.;;;., un aztantajar aces_ tei for me de evaluare: - evaluarea comportamenruluidin domeniul afectiv;aceastr caracte risticipoate fi un dezaaintaipentru copiii emorirri,irrt..iorirrtii' - feedbacku limediat constituieu r;;;;;i i;;;;;'ffi: ln practicagcolari ,r"u"i. i-ui""i. " d

t.;;il;re tradiqionare acelea cu moderne, alternadve, scopul.ealize.iiurreievaru iri obi.;;. cu -o.aa, prin careseva orien_ ta activitatea predare-invilarein eta paurmitoare. de I'roba scrisdtrebuie.si indeplineasciurmitoarere condigii/cering e'--'---"-' minime: - stabilirea r""Lyl,"i probei 9i definirea obi..ti.,n.lor-op i,. gor"ie; - alegerea tipului de.itemcorespunzit;, fi;;;t;;i#;:i, aceeasi probi scri_ si esrerecomandabilsi se foioseascidoui-trei;tp;; ;; it"rni, of,i..ii"i , ._ miobiectivi gi subiectivi; - elaborarea adecvati. sciremeide notare (analiric i sauhoristici); a spirituali, cultural-artistici, de mare complexiRomantismul a tost o ,,migcare * "nif"rt"tintoate domeniileartei:literaturi, pictur^I, tat.;i;;;pH.*tinJ.r., polt ttci economie llltl= istorie,lingvistic{,d,rept, iilosofie,esretici, rure,*rrri. i coregrafie, alxvlll-lea pregltit ia sfirgitul secolului ,o.i"l, Drecum siin mo di, .;;p;;;;;.;tul '(preromartismul),dardeznoltatplenarin prima jumitate a secol ulut XIX-lea' culal minind intre 1810gi 1849"t. romantismului: Caracteristicile opn, obiectivismului clasic,adici primatul eului - cultivarea r"bi;;;irr""i.ri, sponaf irrdirrid.r.l,al viegiiafectirre, sentimentuluigi pasiunii,al sensibilitl qii tane gi sincere; descituqa , interioari, dorinqade evaziune fanteziacreatoar e - ,"-", nelinigtea melancolie'nostalgie'pete, p.rrdrrl"r." i*" \rirtuqigi vici i, nonconformism, penrru naruri, pitoresc,feeric,exotic,dar ;i pentru mistere ;i r"'i;;, predilecgia tl)ictionar de t(:nninologie literari, F.clitura$tiirrlifici, Tlucuregti,197A'p' 284'

rl fatttitsttrc, cxirltitrca trccutului istoric.nllionrl, prcguirca --- valorilor n aqionale (mi " 'turi, e_rcsuri, istoric, naturd, folclor)ctc.; '- extindcrca uni vcrsului artistic prill tcmcnoi, categorii atitudiniestetice si inc. dirc(uritul , P'a'); I rcs gro.rcscur, ti;;;;L;"*rrii.rfu..l, prinperson vaaje riate categoriile -a.abrur, din sociale jos(artigti -------;-''rv!r' de ;b;ilr;$qi,-...9.ro.r siprostituatc \ ana tcnraprincipale meditaqici..Prin constituic a inqclcptului, savaurului, Soar ta imaginea apoi prin rnizergi mintea.geniali, fizic insignifiant, titczadintrc' aspcctul premisadramatici a destinului omugiapocaliprici, p6etul stabilegte cosm ogonicn girbovit gide nimic,/ Universulfiri margini e este, luide feniu, ,,Ut.;q iu ig" ".tlui ln dege"tul mic,/ Cici iub frunte-i viitorul gi trecutul seinchea. gl,/Noapte-adinc-a Atlas in vechimesprijineacerul peumdt,/ vecinlcieiel in qirur i o dezleagd;/Precum Asa el spriiini lumea 9i veciaintr-un numir." - -' in cu in odaiq"siricicioasi, cu hainaroasi in coate, ,,bumbacul urechi", ,,intr-un in ta inelefacerii lumii' calculfiri'capit tot socoategi socoate",savantulpitrunde odi h: cind Totwlerapotenqialitate,,lips! de viaqi si voinli", ,,pitruns de sine.ins ugi geniali frimintd min-tea n."..1 nepitr-uns".intrebiri irridr-.trt"ie,.impene trabile intreveeternaPa99")l in care, iniunericulinceputului(,,in sineimpicati s tipanea mitic (suportul eazdgeiezainfiqi;ati d. ,,pun.r.rl de miqcare"^ Tatii ca redeclanq se Rig Veda).Cosmogeneza constituieintr-o imagineplasfiiii Imnut c.rea yiiidin in tici dominate de lumini: lDe-atunci negula eterni se desface fegii,/ De atunci gi pini astizi colonii de lumipierrisarelumea,luni, soaresi stihii.../ De itunci $i dute/ Vin din surevii de chaospe ciriri necunoscute/ in roiuri lum inoaseizvoin rind din infinit,/ Sunt arrase viaqi de un dor nemirginit". Aceasti imaginea genezei va fi reluati in Luceafdrul. A doua intrebare fundamentali al cdreirispuns il cauti cu infrigurare savantul estemenireaomului in univers.Rispu nsul reprezinti o satiri tipic eminesciandt,,Tat in lumea astamare,noi, copii ai lumii mici,/ Facempe plmintul nostru mulunoagenera-, ie de furnici;/ Micioscopi ce popoare,regi, o;teni ;i invigaqi/Ne succedem ii pe-o lume mici de se misuri c u cotul,/ Mugti de-o 1ii qi ne credem o -inuttaqi;/ tn ,.." nemlrginire ne-nvirt im uitind cu totul/ Cum ci lumea asta-ntreagi.e cligi-nainte-iintuneric searati" . Dominat de dorinqenepi suspenda Ce-ndxriru-i ai necrutetor' *erginit., orrnrl devirregrandoman,lipsit de misuri, de aici sarcasmul intreagi, condamni la neast felde iameni, societatea ittd..priqit crl cnt .r, "ia, mingilesirilucite, geniil epreocupate trecurul qi viitorul universului. Cude fericire-"i imagine zguduitor de apocalipsului,_inflgi;at.intr-o getitorul intrevede -o-eintul de joc cromari c ce .edi^treceiea la dinamic gi vital la inert: soareledeun frlastica, ca irirr . ,,riirt si rog", apoi ,,se-nchide o rani printre nori intunecogi", planetele.s e pier lumii" (metafori a cerului) seinnegreqte,-ste.lele inviri haotic, ,,i"i"p .t""r-a displrind mort gi-n-tindetrupul 9i devinevecinicie.", cafr..g61zeleto"-r r"],,Timpul nefiinqei",,,Cici in sineimpicati in lumina, principiul vital, t6tul recade ,,noaptea pace ...". reincep-eterna filosofici schoin io.ietate"^clidite pe,,dorul nemdrginit" (metafori pentru ideea i, i trAi1, geniuleste neinqeles ne fericit: ,,Poqizidi o lupenhauerian6,voinya 9i lopati de qirini se me-ntreagi,po qi s-o sfarimi... orice-aispune,/Peste.toate.o valoaqi depune".\ici contemporani i nici urmaqiinu-suntdispugisi recunoasci meritelor, ci prilej omului de'geniu.N ecrologul nu va fi tec.rttolgtetea rei, care a de afirm"are valorii ace-luia il roste;te: "[..']- tl vorbi vrun mide -eregi" "lustruire", titei,/ Nu slivindu-te pe tine ... lustruindu-sepe ell Sub a numelui tiu umbri. Iati Ba'sdvezi... post eritat.t .t1. inci ;i mai dreapti./ Nepudnd si ,o, ." ," aqteaptl,./ vrea si te aimire ?" Neputind si inqeleagistrilucirea 9i sacrite ajungi, crrLi "-o, moment).Folma definitivi eite eraborati intre ta)g--igc'"In scr$ortleI, II, III aparedestinul social al omurui superior: savantul, poetul, ia societatea careses imre.rr, .*i1", (scyisorile in I,II),iar Il^tl-*t:Tln_raprorrare /' --' fn a tre

ra'pnn contruntareatrecutului eroic cu prezentul decizut, epigonic. sctisoarea-I debuteazdcu o imagin. ,,o.rrrrri, d-;i;;;i d. luna care stimulea_ z'I meditagia infiripareavisurui,ti...r., a;" gi u,nfri ob;;;(,,Doar ceasornicul urmeazi' lun g-atimpului.cirare" in timpul subiectiv. j, Eliberatde sub tiraniatimpului, gene ralor durerii, al rransgreseazi spagiu timp, pini la cossi "ut -'.a;ir,it mogoni egi istorie umani in totalitatea Luna,. ei. ,,stiphna-mirii..(astru specific rom anrismului),a imensiri.tii,,,varsipeste_toare volupto'asa r.epr.) r" ii"t"""p: . ; tea amintirii o vecie-ntreagiscoare/D. d";;;i, Ir._r^ll. ,rrnp_ ca_nvrs pe 19 toate"'schopenhaueriana voinli de a_ trii, sursi.a'dure.ilor, irrrrins; prin med i_ tagic; Iuna,,,sandirilor "rte dand .id;;gr" ."1il;;;;;in .eterori"astrari pen "iaie';, tru a dcscopJri tainele iihe;;;;;;,'p"ter'ic siu ,r"u, fog* ori sirac,g enial "ieqii. teu netor,pulseaziaceleasi dorinqe. Indifeient d. for-" J. rrr"li" rrrr", esenra uma_ nr esteaceeasi, si,egalitatea ca oamenilorin fata ;D;;i'rr"pr . osebirere_au iegitdin urna sortii-/Drcopotrivi-i,rffi"qte -;.iii, r^zata;; g.n ;ut morqii;/ La aceragi sir depatimi deopotrivi srisoarea darcazddin srudentiei I anii u.ri;r.r.i is] {-it):il, ra,,d.p"eyr pre_ se cosmogonia indici,9ichiar ,i""o".^t,prn careva :]:.lp_1de mo_ trvc $r tragme nredin sfera poemului Memento'ii-r^ir"^pe -"ii"";"r.i:;;; rerminat in acel - irnbogiqir.. prin forosirealimbajului popurar,arhaic,argo_ -' ---'-"-.'-'*^ t IPIFartistic tic; stilul retoric,exaltat: - cultivarca precum antiteza,hiperbola , alegorias.a. "i::11,":.dee I'lxisti un ,,romantism.permanent", spirit un roman tic, ca si un clasicismatem_ Poral,dcfinite,primul, prin.subiectivism, sensibili tate, conrraste, aldoilea prin_ec.lrilibru, iobrietaie,olimpianis-, "*ir"r., l'u dor vianu aprecia rom'antismi -orr-.ntalitate. ci ,ominesc a fost in buna misuri un roman, tism clasic,intruclt cuprinde *-t ra origini, curentur ""-..o"r":l;.. ;.;;i;;;;;, romantismula apirut ia o reacgie impotriva .r"trrir-"r"i1 Jvrarere n ostru romantic,Mihai Eminescu, avuro a aspiratie crasici(,,E1 frin_ ar se'n vers adonic limba lui ca.9iHoragi"",- sni'oiu)iif.,f,; perfectiune:a creat celccinci scrisori,scris.oarea o speci.."r;i;;;;;;.iJrtj;;. fii"d Georgecirinescu conside rr ci ideea scrisorilori-a fost'suferati poetului d. Hlr"qiu (model de per_ fecg iunc artistici) 9i a evidengi"t depistabile intreagacreagie in eminescia"r"-a"at ri nI' Influenqaceamaievidenta,p"r. ir i'-^ oarea Il,incepurul poemurui rrimigin d la inccputul scrisorjilui Horr4i .air. tut....r". Pcrpessicius stabilegte cicl ul Scrisorilora ci fost definitivatin 1gg0gi proiectat in rltr ordine decit cea. incareau in revisraconaorbiri tfterare. "pt;;; rii;; ;;;i/ F;,ffii;i;; *?;rli;" !., *.lii ",, neghiobi

Iatd... verb .fyllg ulit tl tehtnuiilMult mai vor atrage decittor ceai gindit. reducindu-l dimensiunea medio.I. l..""me: .i.......r# .. a d.de marefrumusege: _.insolit penibil' Tinirul vorbea insolentgi g esticula Sdlul insolit al ultimului siu roman ne cucerise' Provene* . .. Tll! 1i 'fonalitatea discursului trece liric de"la compasiunea diioasl: . Ji-am dat banii..ii vorcruta shbiciunile gi omenegti vor minimaliza mcritele. de Poemul esteromantic prin temi.. vrei s t inPiaqa vii Festivalului. devenit substanrivpropriu.". vreun pericol' prr ornro oii d" cite ori blnuia ci mi Pagte MF. " t "-"1"i tiv comun:. prin conYer3. .pronutnepersonal . Ve rsurilepoemului au misura de 15-16 versuri.e*clariati:^:o-:1 lirezer' ve $ punctelede suspensie marevaloareemogionali.acumsunrem chi. ci 4..ub rt"n_ c./. .Jrrr"*r fil"rofi.dasi.....C-"ifolif*ni ..I#.srrmane Drin !..a urma. gi *djectiv verb: ...plgrf-i:. . d9 urmag.. coleg de serviciuproaeneddin qinuturilemaramuregene..drorr.2/pentrt luasestartul gregi t.Preuenea h oul me.i_ cosmogeneza.buStean adv erbede mod provenite din substantive valorii gramaticale)' iie (schimbarea bdrba td .i..il. . Pentru inau.temporal pornegtedin prezenturmeditagieir./.. In poem aparrime inedite.propoziqiesuboidonati predicitivi.. l..iluziasavantului a-i fi recunoscuti-genialitarea.. Niciodaid nu mi-am dorit mai mult ca acum si vizitez Venegia.i.gindesc. B. 2.seleagd"'.i" .. l. verbe :: cu substantivei .e1."6. insolent ..: F::?:il' rnletes.adjectivpropriu-zis. #.i#.1U.. r . t togice-nasti lume sunt s upusiputerii sorgii/Deopotrivi-istipinegte raza "$i Pe ta gi geniulmonii".... . a relua: a reincepe. continira.ad jectivpronominal negativ.il.. Medim iia incheie trei ideifilosofice set. pri" orop nn hmbajur poetic..uo ----ttegc ianl: "r....i. de prin c hipurile pedant-ridicole careli asumimerirul?e tr"Uiiivaloarea savanrului. uldmul reluind t"blo...._ .propoziqiesubordonati subiectivi.l.] si qini la rosrul lui" .. Periplul.ri circumstantiali concesivi._ / .". supus morgiifal ireilea destinul nefericit a..iaUtott no.r... r . P.. destins. verirabih mule.ii"."dj.. noim i.... g. Am fixat geamurile chit. l'nmul vers relevi p:rpetu a devenirea univ-ersului. selenar. rima imperecieati .ahi.i ' t i"vocffea lunii.ii.ger.u.trjiffii. cuc.Frl. ' e.r..ritmul estetrohaic. miriter.sunt la lor si din sii... cosmic (cq cm..-nrre / .Pdreal/cdnu va cigtigaintrecerea...omenesc. ...adiectiv.-t "ieg.T.rl nocrurn care declanseazl.. au Poemulc rPrindegaptetablouri . .ogonia giapocalipsui). niciun .1" i"rreaga " se cu care ..i9fu.rl .O.. in 3.. concertul la tinerilormuzicieni ? tn pi aqn gisesc se qipuivii.. glont.d" agd" dimi".e.meditagia./ . t-Lr f:f:!1: tr pronume cu un subshnriv comun. prin motive: motivur nocturn. cine siiece ..-r FI ficiulomulu! 8eniu.iEdrea:a pieri.al doilea _ soarta omului.: . in careconstrucgiile interogative. I rcr 4..ficcare/ n-aifostmaimult cada'sul. crezi c-or vrea si te admire?.distins ll priveam cit erede destVh* Profesorul a apl rut distins9i surizitor. lui .p1ce".Tatdl.. "i.. . Eiprorrrira aa. CI .propoziqie circumstanqiali de cauzd".propoziqiesubordonati ......tece"/ . Subiectul al IIJea A.recunoasci^-1".gurarea se cteorganrzatotr. viitorul indepirtat gi reintoarcirealaprezent.i. : /ost:Sens. ..V.prin.omul [...Clci e vis al nefiinqeiuniversul cel himeric. nici o datd dintre celeProPunu-mi c onvenea expoziqiei 2.N eputind si te ajungi.. a generoiitate mirinimie.a sestinge. uhimii . motivuiii-pului 9. cu Pescarul Iona a fost inghigir un clir urias.loiuqiune pronominali. ...3/ P. earcdes traml. d" el!" .

"-' intelectuali cu elet"pririnti o metodi carei*bitti activitatea i"l "rii.. [ia. ajutorul cirora copiii nu mai congtienrizeazdefortul.r".iiii j6"..aiil. un estenecesar nou Prointreprinderii noa stre. de "r. in ceea privegtedeficienqele gram de redresare. ochii albasri ai fetei cele inou-venirein clasanoastri ne fascinau.. pentru ci invaql jucindu-se' . -. Descriereaunui ioc didaaic simulati (metodede simulare)in invigiminDinrr" met odeleblzarcpe acqiune tul orimar sunt eficiente: iocul iidafuic qi tnvdpareadram atizatd. Eu continui si susqin 2. ce 3. Subiectulal IIIJea l.ii'.TVA la alcool' cre$terea 1.

i. poa_ peunjeton/oc talrf cstcscris.rrrr s.uc.l. ll'li'". I)."-. Aristotel). aut onome.Jocur belor.ii l. poemul Ln' lgciene in acelagi 'uI arelabazdbasmulrominescFata-n grddina de a wr. j'curi dc clcz voltarevor.emiqi.ili.Dunr.culesde Richard Kunisch. Se caracterizeazd. de evenrual o.'$i.:: d eMihai l)c'rru asisurarea. s. Se Jorit iv.a titot111i.a_ sd 'u'i.prin al conflictului gi prin rolul esenqial dialogulu i.ffi Eminescu #.:.. prinqesa basm..Sintezia gindirii poetico-filo zofice._ I V elevdosparte cuvintur sirabe.t.cur swneteror. in. astfel "ioi" doua .ca gi a temelor 9i motivelor romantice. lt dentJd.ilI J" .J#::#ffi'.1.[' l*ii*l*l1]1"ri1r.:t.nu e limitatdi n timp" (dupi cum susqinea (povestirea perdoana III-a) sausula a obiectivitatea in nelimitarea spaqiu. esteo sinteziintre epic g i liric. . culme a rafinamentuluiexpresieipoeti ce.1".. Glossd. recumJo.r-te Conceptulgen liric .He)enuldramaficcupr indeopereleliteraredestinate in cd susqinea genul dramatic .ii'il""i. siiabi. tinirafatl.. riirretc.lijlcc t. pl-". ..rp. gi ..".rirl. in ceilalri c4rrc ca.Tlil."rli Pe dcrageneral .". a I "'rt L13 biectul I .uneste sine obiecti vitateaepopeii cu principiul conceniectiv al liricii". tc reiliz.o-pt"r" r. icat de Eminescuintre 1873.. I)c excr'plu.lts. seamini cu pe rsonajele fe-te fra-rc Pdr-te pe-te . 'ea :.. Umane epicului sunt: Prin urmarecaracteristicile tonaje i ntre careexisti anumiterelaqii..*^rrr.a*p.ji.i1j".iili"i"ti.fiinqi chinuiti..inesciene a capodoperelo rsale:Scrisorile basmului..... timp.'i. 85.demon. acgiuniiin funcgiede careseclasifici (povestireala pe rsoana amploarea iile genului epic..'... realizate I-Y. Poemul are intre anii 1880-1882..il''*uiii.fJn:kir:x. llr lecliilcdc lirrrba litcratura pi rorrrirril rlcsr. ""' a.lB74 (perioadastudiilor la Berlin).' r"r*i*"r.. cujocuri miscare.. . ci pirsonaj romantic . .' ladc'scop crirea cunogri'1r.poetul opereazio seriede modificiri: zmeul nu mai este Versificarea monstru puternic.a.ln:a"i.ji.cr1* t"l *niiun Luceafirul lliry. unor tr."..lr.uneori gi al monologului. existenGenul epiccuprinde opereleliterarein car enaratorulprezinti realitatea faptelor unor prin succesiunea mijlocit."ii.au. fruenti. crasa p"t.il?JHT:*. ]..lnra*' r)iiuuii.f [i!Qll..etapaapogeuluicreaqiei versiuni. prin inte rmediul evenimentelor...vezi p. IJn mort frufeminidin Oscu ochii vii"-.... Semai poao poveste". pe afireprezentate sceni.p la r ..Odd (in n'tetruantic).a corecrd.iri.

.r.. motivul nocturn. exemplu.atrr iari.-..cerculuistrimt".. poemul este o creapieliricd ctt un fir naratirt epice gi dramatice).tormarea perso"aiitig:1::llt:t'1.zmeul' din poem schimbat din nu razbriepefaiade impirat rostind un blestem.-"*:1.r"rtrrrrt"t ea cadrului didactic. sau incepe c ind :f:. eon.apoisi formuleze cuvin_ propozigii i""-glii*. i. itemul 1.completa t. .i. acest joc poatefi.terii. "lr"a".prin depigirea.Ace st de Dintre acesre cuvinre r..sa-te se_te si-te su-te car_ne car_tof car-tiler car_na_aal etc.*.motivul mirii.' 'i .:lo. cind seconstari. motivul cosmogenezei.#jn ori de cite ori esteposib'.vezi restur 2 . joc t" otg ni.in Legenci ockrliei).ljt. acesrea fiind substandve. funciie in d.:. prlvilind o stinci (finalul baslui popular).. folstrivechi elemente sintetizeazd" prin iubire.ip. ipbstazeale eului creator/eminescian.i. Lwceafdrwl Poemal cunoagterii peste sa."a"a . I . in reprezentat plan cosmicde steaua dragostea ice (credinqa omul este ci de ce dintre un pimintean gi un astru.i "u.li:y .rr."ii ilil.fi.'..cu-joc de miscare...g. cidre..a finalul basmului. motivul codrului. creaqiei i specifice g4o.t..l trei-patru. creanajelesunt lirice.#ril.. I .elemente seregisesc. Prin tema iubirii gi a cunoa. Finalitdpile tnadpdmintulwi prim ar sunt: .."irad. de joc emtterea unor onomatopee. de_ citirea sitabe p" . Poetul eminesciene."r. motiv ul iubirii interzise' I visului..dy""lj"rdiJoeul re-miurgul poemul'Lwceafdrul).lnzesrrarea copilului cu acele capacitigi car esi stimure_ ii ze raportarcasa ra mediul sociar "urrogtirrq. motivul florii etc.fi.i"ir" a"""Xie deacesre te. .""r"" educariei.. gi .dar gi epice) cu peisonaje(cain creaqiile racteristicia creatiei L uceafirul.asrgurarea educaqiei elemeniare penrru toqicopiii.". dvul in ger-demon. incer iare de cigtigarea unidqii spirituale. 2..' ' .. . 3. .:n:t. subiectul 'ezoluarea al III-lea.i qiritmulsiu de dezvothre.) intr-o ultimi gi totali aventuri existeni..1motive romantice(motivul cosmic. se cereco_ Ii piilorsi spunicit maimulte "l"s iniugiri pii.'p._qe """"'qiriiu" .ra.r. Tipuri de proieaare Pentru acestuisubiect.t.

re'spus.i Demiur gul reaminteri. acced la o cunoasrere s uperioari. ii ..i rccc.uno"Et._. carepen_ tru om rindnelimitati.rr.r"l.i..'I'riindin ccrculvoscstcAi scrnnificaqia petre ce. .visul tu.rir"l d"lrr.f#l"t )./ cu in lumeaureami simt/ Nemuritor i./p.". blind./ sunt cu vccinicia lcgat.cu farme.o....-rn -r .nspir la..r" "".iiiiorrt.casa (prima.ii simetrice celelalte in gi Citilina.h._"r. Ea insl.r.al cloisimetri cu dar.inger-dcrtrott.ri.eaf..ori dc iubire". .. Dir.frrf:.. dedeasupra"). .. .i'iil:rf.-f "-oi Dar plrr. voi rni nr.rfuepa$ rrea i"iqiri.omului _ _ degeniu temi menqionatdininsemn area poerului o fili pe Luceafirului reprezintidesrinur ".rr4 ri rlintii..rerii $i. descoperise identitatea./ Revarsi de linigte vecil. marea cerul.. i-pri"irii.r. ausrele prigoniri de s oarte...-.rrj..'d" rrisr cu razc 99.r. aspiraqic.l.1' din rilin. .girtainic genele r9.o n. esre fata sreaua norocoisi.#.""i...." i.r"-...i.//.lina. i*. mitical cup_rurui. d. nici"d.".cringul" /pidurea.ffit.citilin./ din. r ornurtarea sinc de {iind.Da.O.l.... m-am niscur.cici tolise a Nr-ir..."irii"'i./ voi sr mndezle "5::i.j".hror.pro.ru.'1 1^n1 $i t"b#'../ seinarqitot maisus. spre . *./ veciil voi iubti ce-r rn -nvici/ va rim ineadeparte.-...".rn-./bi.r.r. o alti remi apoerrului te ma fiind proprie romanrismului soarta.visul urmi": ..ril"r.i. apabilsi renunqe rar. pirgi . de in oglindinrlu-sccxisrc'nqa prcafrum.. i-perar. i.i ." Ci Strimt/ Norocul vi muritornemuritor.:./ca sanu.: ...rr" cu un conse_ nerfatadepi.."f r"-l"ii.y Des erre vint/ doar "-l"lr..i..rr./ Durere asi_mi alunge...r.o'erd sirre pe prin catilina 9i seinalgi spiritual'Pentrutogi cunoasterea 171:-:-yn.""1 de Fata de impdrat (numiti astfel ori de prrn eranur erotic.lil lttte de uldmainvocare/chemare a ruceafirurui.rl"r.... ci -f ge.zl.r.duland intre ccinrre lestgi teresrru..s... am arary($ nr-aq intoarcc1cJrao.-i. penriuciralin. .triieqte 1ie visur . tilgaqi^r. i..#hfi. ffi.!.d.rdsdrit/ un "r..6il.iivo.1 doui tablouri.ia ..p_recl cect r.as"i 'rorqii.iu. . pe Luceafar...epaos..roriire i"rrl.#u ipo stazdluceaf."iio. u i: +FiffJj:i1:il.. Fatadeimpirat nu-l poateurma in v.'Eaterrr. fcrc'd.cdti..rffi. .. . .i" . . J.]lli). conremplind si .ritorind spreddnsur... pcntru Luceafir visul seteide .. murirori: id:iF -71q. t Oar .. deveni tici_ tilina.limira a.drrunde-n si ?" gind-.i" seara.. eaigi desriinuic z buciumul:.. conrcmpldnd luceafirur. lirice.ni. ztisarr prin gi uls. farmec care triir trebuie prin depiqirea cercurui rr_11Tr9! n'pri" .I ll -" *. o muluide geniu caredevine nemuritor.. u ffi t::: if:i:*. r.di-_^r"iiro.l.cunoagrem cunoroc/gi moarre..... sdu se rearzeazd. ineaz d.il... poare pdstreze i-piii-. deimpirat Celetreipersonaje faia .re.P.'t codru d. rorrrrllui. /iLucegte.*rn. matcheazd.. r. spagiur . tnurirc pc'tt'u.i.."...Biiar florigidepripas.. ?nfrumusei...contamin at uman."p e. nasc a m uri/$imorspre sena...r" cercmai larg.airile din " stri bate_mi. .zi reci/Din rumea desparte. drr-rrupoatefi fericit.. inbazacnreiafiecare i. pri.ise ...i.l-pr#insul/ c6 nd areapei valuritreclci.rritoril.lri numai dureazi'.!.rno"gt"../Aru_ necindpe-o razd.. chemirile Luceafirului'l ..screa rcp aos.iliui.1 rul trebuie devinisreaua si norocoasi a^cirerinei....rtr irri.z'cii. .*ui'inrr_..cerc un strimr".iiil orizonn emirsinit/ Singuritiliimdrii.e no_aprea-mea deparimi.... p"r.si aceasri numegre iubire. carc-lstipinea -"r.. ./Noi nu avemnici timp.:j..^iJg""a."il..iu bi_ readint6i".farmec sf6nt/ i. pe antitezalimitat-nelimitat.r.irrrpl:::::-:::ll pri' iu'irc..$i d. gi rimita dar " iniiurii.::bd::#i:. construit mul este 155 rniurgulii oferio lecgie .a versurilordin l'inalulpocrnului:. punand r" exisrenqiari risrnurui) condigi a "rrii*?p.il.l"'t.#1'd...rilio"i...-.trr numaisd.li:::3: .Luceaferu l.nndo alti lcsr.Dar luceafir. umani cunoa.

idila din codru.complementcircumstanfal instrumental. cu mi.spa qiul rostul celor doui lumi. ?n acela. iar prez en\a lntre spiritul univeisal. zborul cosmic al Luceafirului gi dialogul cu Demiurgul (cadru cosmi c) .i rece".i I al patrulea. zborul .compl ementcircumstanqial mod cu nuanqide timp. numirul singular. circu msanqialde mod.itimp strimt intr-altul' incercaie de treceredintr-un cerc operi emiSi ntezi lirici. exprimat prrn verb la modul gerunziu.f.aglomeratie' rd pede:rapid.realizati in trecerea aiswl(cr t multiple semnificaqii).nd.se interpua l Luceafdrul(Hyper-eon)..rl ing er de pazd. deve niti steapenmitici a autodepigirii el. inghesuiali.Demiwrgwl. lnilgareaspirituali a lui Citilin prin iubireapentm Citllina. solitare. urgent. careseapropiede planui_cos-mic-prin.complement adverbial. ca mesager destinuluiuman.Intilnim in poem ciand.ndu-se.ag:invilmigeah.nemuritor. exprimatprin numeral 2.. imbulzeali. de trei ori .visul" ei . a ocoli. cazvl acuzativ.. simplu. Luceafirul a descoperitimposibilitateacoborilui in cercul strimt si menirea de a rimine steacu noroc pentru obiecrulpatimii destinuluiil face .exprimat prin substantlv comun. poemul Lucea{irulincheiegrandioasa lui meteori ci prin lumea efemeritigii. Luceafirului consfinqegte ic al cringului. ingrimideali.complementcircumstanqial timp. esteexpresia omului in permaa mdreqiei afle. ca gi a fetei prin . genulfeminin.neinqelesc nii [or. articulatcu articolul hotdrit a' de suspini. epicdgi filosofici. steaua. a tncwnjura:a da ocol.dar steleluminitoare p entru oameni. exprimatprin verb la modul gerunziq diatezareflexivi.e:a se lipi. a seprind.na . ln actul cunoagieriiprin iub ire. prece datde prepoziqiasimpli cu.qi om .adici senin'Aceasti interprclnqelegerea magwlwicdldtortn stelein careEmine scu estesulqinuti gi de poemul Pouestea dc ci mi convingerea geniilesunt fiinqef . .parte .antitetice.i.MareleTot .a stripungirii cercului strimt. 1. le-cheiealeuniversuluipoetic eminescian: ochii.ri stea.delucefe ri". de . Subiectulal Il-lea A. Poemul Luceafdrwl estedesivirgit gi sub aspectul rcalizlrii artistice. tnadlmd. tergi.

de celebritiqi. exprimar adverb m.pe lingi eforml intelectufoarte mare $i un efort fizic maimare decdtcitirul.iecturi expresivesau "ndiere" actori indrigiqi de copii)."r 4' .. nifestarea Cititul .propozigiesubordonati circumstanqiali conditionale.). $c olarul mic depuneefortfizic cu analizatorineimplicagiin acest mudle.inviqltorul/inviqit oarea devin un exemplu de urmat in viaqi sPrecarecopiii asptri. nevoiade cunoaqtere curiozitate a.-colil (r"ur.ale muncii intelectuale. createaincrederii sine gi a motivaqieiintrinseci' penamotivaqiei de Cadrul didacticdispunede variatemijlo acegi procedee creare virstei gi de la caracterisinviqarela gcolaruimic..t psihomotor de transpunere unei structuri graficecu inintr-o s tructurl sonori cu semnificaqie.urate in clasi gi in afarl clasei). trebuie si ingeleagi ceea citescgi ceeace scriu.inregistriri video atragdtoare educative.numai astfelaceste precum gi gi transferuride sens. limbi. .folosi: . intreruperea lll"trr i. simqitqi ea o boare (adierea iar. gi sensibilitatea de aptitudinile sale.icto ri). Caievasi zici. pozitiv. Aspectemetodologiceale formdrii capacitdpii citire/lectwrd in clasaI a Cit iiul esteun p. imaginaqia voindezvoliAgindirea. Bineinteles. 9i presuPunexe rnecesitiefort congtient. desene gi . picior g.l imbajul.metodamodelelor: copilul esteatrasde adult 9i. pornind de'la caracteristicile (acele particularitiqi afecdvitatea curiozitatea. ln text. muzicieni. intr-o structuragraunei structuri sonorecu inqe les reprezinti convertirea Scrisul cu sens. acestea trezesccele unor literare (in interprerarea I lor mici emogii carepot constitui motivaqia Pentru invigare.. p ermiqind conexiuni isticedevin funcqionale. ln interpr etarea sol .osise clipaceamai emopionantd dinviara mea. indivi duale:nevoiade cunoagtere. complexe. participi l a activitate r cauzaunor acqrum (buze. acela arefuncqiasintactici de atribut adjectival.. memoria."::l*:f#1fiiiTf -"r. 1.colarilor.r-d.o".. a 3. (adjectiv la gradul superlrr ti v relativ de superioritate) ceea ce-mi povesrea vecinul mi inreresa mai pwpin (a dverbla gradul su cel perlativ reladv de inferiorirate) 2.(complement la direct) Acclaimi vorbiseprima oari despre clubul Fiorr. Acesteactivititi intelectuale eavoinqei gi o motivaqieinterioari. structuri ce .compt. intrucit necesiti . saupoveqticare stimuleazd" 9i B. unur inceesteasigurarea Condiqiareugireiin formareadeprinderii de citit-scris in t bun. Liderul grupului e ste acela. plicuti de vint ). spiritul de observagie. Cadrul didactic insugi esre un model. sPort etc.l prin de 3.t) De la acelaam cumpirat doui cirgi interes""r. artl (scriitori.cotrtplcrnctrt circurnsrnnqialtirnp. cu unor casete i nregistriri ale unor fragmente .in conseci nqi. in special. Copiii din clasaintii invaqi doar/numai punctul gi semnulintrebirii. S.o-pr... i se pot oferi modele de pirsonalitiqi 9i de copii genia li din diversedomenii:_gtiinql.artigti plastici. animate filme pentru copii. Subiectulal IIIlea de l. dacdnu intirziam' ne-ar fi luat gi pe noi in excursie. chiar pe-parcursul in copiilor descoperite etapaevalu irii predictive9i -activitiqidiiadice desfi.denu eram eu" .conltiente' de lungi duraCi titul gi scrisulsunt activitigi intelectuale Copiii trebuie si depuni efort cong tientgi concu implicaqiivolidve 9i afective. in funcqie-deprofesionalis mul.a. sunt dificile.exprimat cle prin loculirr= L.i scrisulsunt instrumenteale lucrului cu cartea.tactul pedagogic. indirect) 1. creatividqii. (nume predicativ) Pe acelal-am intilnit adesea concert.Imposibilitateacoordo nirii migcirilor determini ritoboselii' instalarea migcirii miinii gi.r$l m'4ltti bina . 13.-. scriere.S preexemplu.se pot. 1. Scrisulesreo activitatemai dificili.

--r Secl'l i mediat ce-i relari scenariulspectacolului. 3.sociabil. M i sepirea ci existi mai multe cdi sd.expansiv.a dezaproba. Unele torturi expusein galantarnu mi imbiau.isteiam sesizar notd falsd. o Fetiqacareplinge a obqinut o notd mici la test. dind. a renega. Glumele lui risuflate mi supunea la a d.propozigiesubordonati circumstanqiali scop. rezolv'Improblemeleapirute.propoziqi esubordonati predicativi.credinli..prietenos.:/ P. : exuberant. O snopiin bitaie. . . : morocd nos comunicativ.posterior. trddare. .inceapi co nstruireaunui centru cultural modern. a.propozigiesubordonati iircumstantiah de scop.propozigiesubordonati predicativi.tul. ateism. Pe mirigte rim iseseri snopide griu.dit. 3/ P.r.r. inseliciune.accepta:a respinge.tnatnteadrnapoia.rl solicitat 2/ca sd. de f1 Ne mulqumireanoasrri afostl/cd nu s-a'aprobat.efiiza. . . 4' Intengialui era t/si-g i dea doctoratul2/ca si-si creezefaimi in domeniul sociologiei. credinpd: ne. . . P.a reproba i . infide litate.evirate u torturi. a recrrza. d.

..seinliturl monotonia.rerl.sautrisilabice. """"'. bi.Prin aceste m propnu. dupi un efort intelectualgi fizic mare. Cu literel e de pe aceste t]:. la silabdla cuah.i.d. p.seioniolideazd deprinderea comunicareoraltr. prin expricarea unor cu_ in vinte gi ex presii.:::.i fr.^dtficit. penrruun ..::rTebuie elevisepot or ganizajoctrididactice. sigipatru -cinci labe.. dupi aceea se diminueaz i nccesiratea 'rl)trisitinqelcagi alf"bet.si controlezegi si indrume in dividual eleviiprin aprecieri. a esre de rpr. l abe si de un cuvint.i".iar pe verso litera de de lcasicontir'r'r'i. citre ace gtia.cadrur d idactico"uii.teun coleg cc iu de tip .citire cuvinte. sau logul/ dis cuqia tici.ris puns penrruo i'tr.cu swrprize.orjt din partea elevului.un enunqdin text carele-a plicut cel " Familiarizar eacu textur se face... o. prin citire in lang. exerciqiul scrierepoate constadin redarea litere.r:TT?1:yl.'.#.b"r".rrrilri orrirr io." b"t.i pentru a compunecit mai multe cuvinte.."J"ri" mai complex. efort sp... irr timpul desfiguririi activitiqii cadrul didactic va avea perprir-ir*eDarl sl raspunsuri.-.. manenqlgriji: ' Recitireade ci tre ereviarterne cuexercigiul azd.t:.:j1':^i.si alternezemetoda exercidului cu alte metodeformative. la 75 de iuui nt" in total. alte posibilitiqi de realizareapera sociata i"toia.". in fiecarelecqietrebuie realizatfeedbackul(conexiuneainversi) care direcqiocu atit maimulteactllltedformative "trui ii.Cu acegti cinzpwtwi'uizuatci tiredeo sitabd. carcun elev. pil descifreazitextul torrsri"rrr.. i'.explicagii.^ ^r ^-.prinanalizafexicard.""e-g .sI asigureincepu tul bun gi continuitateain activitatecon. .'.copiii pot scri eun proverb adecvat texrului. po. Daci existl elevi cu difi cultigi de literelor dupi forma.-'-Potenti i i ajuti pe copiisi inle= tipar saude mAni cu careincepesaucareseafli in structur acuvintului-denu..^'i:. l.taba.se consolideazl frazd . in . foarte agreatd copii." 3jl:::. Ei trebuie combini diferi tele silabe '.i.i de recept area mesajului scrls.r5= g i pronunqie.:l:'":i :.r s" .t:'tui i de .. .tienta.nt. elevii descifreazd . Cu aceste acesrei com jocuri didacticeli seformeazi e levilor cimpul vizual de o siziqii.ln clasa textelenu trebuiesi conginidialoguri. .11. Ltsttltrca interesul.cuvintesaupropoziqiisimpledin doui cuvinte.C uvintele pot fi mono-.apoi din trei 'Y:f. Citirea in lang.: :f:. prin efort propriu."i.trecered.de aceea de nu sepoatepracticacitireape roluri...^. mesajuluitextului.daci este.: r.hectivele reatizare f :::l 1l. de s.t.r"J"r.congtientea cititului de citre elevi esteexercititului implicnpar curgerea urmdtorilorpagi(realizarea urmeroar(.citire gi/sauscriere." 'I'ocmai dificultatea cuvinte vor alcitui Proposi citeasci si labelegi cuvinteleformate. inviqirii' pregi titoare a cititurui.nga trecare pnu' crrrnd in goapti.se exerseazl.p. sepistreazL moti vagia ' texrur.ttrd.sprinderea viqirurii penrruviagd/ amesajului .etimitarea f iecdrui tteyy.ili si cu povesrirea diaeuris straregi evaluarestimulativi. ..prin efort pr.:: :ltl re.secvenqele citire vor fi urmate de o conversaqie prin car e: de cuvhnt cua6 din propozi. citirer uneiunitigilogiceca..{J'ri"".constiin. r.e.hrf ('.i.ji*i.si ii ajute pe gcolarisi se relaxeze formede cidre:.'rr'" .rr_. ..r""r. i:... imaginii.rrr..i . se realizeazdT" .In etapapostalfabetari..precum: Sdculeywl/Caseta dare.diy insu.if ir"i J" . in ritm propriu.. r se practicidiversele .copiii alcituiescsilabe. .. . de rexr.apoi ^sarrzarea aCeStUl ntit.Condiqiains uqirii corecte.irea conqinutuluitextului de citre elevi. o Mornentwlscyierii:in funcqiede etapadin procesulde insu girea citit-scrisului ci fiecare co. mai-mulr etc. de de in carese afli elevii.ri5 iormangelorminimale sausun t cupringiin proiecrul curriculumului de aprofun:::::rl.se creeazS..od$erea pil.se stimuleazdimaginagia de din prin raportareatextului la aspecte experienqa a viagtr" elevilor. gi .i pas este Un act tli jeto ane.rctivitiqi tr:cbuie fie ffiedare sauurmare se de scurteconversagii crrB dirr r li la fragmentul (unitatealogicn) pe careil vor citi.r: "d. Recun. .nrl)onclrrc cititului): de sareacitirii in fiecarelecqie Limba qi literatura romini de cltre fiecarecoalc r cc"'.in At 'esrc ordinea aqezdriiin banci prezinti dezavantajulcI unii elevi sunt atenqinum ai .. O[continuelcctura.citire selectivi.".il.seincurajeazi spontaneitatea originalitatea.-"-.'::li':'u A.rrit]r.-Trl nulne.--r. care existi jetoanecu imagini de obiec te.ptafcti"."una cu recunoagrerea sunetutuip" ."rrrl.i inpelegrrro * sepregitegtedescoperirea.v. orientarea locul gi lor in cuvint.. memoria. cu cit. . congtientqi co_ rcct.iili'"^!' -^.a^textwlui cu voce tare de citre copii. rispunsal cadruluididaitic r* rt ..c{upa a citit o propoziqie ' I. . cidtului demon. sirire.

tc.r sunr ti.:':':'?"::::':r:::':ii+.. I xJJl[= " "l s.1T.il' '." I.'*::i:l:Fr'::iyi.ur..:.':fff:::nl "1i1.'"".l.".i.tr'trri clc licar.1..:llli:':*:. ...'.'ry:l:F:tril.jrl iJJrri.rg.ii..". .ri"l ::l:]i::::l:"* :::f::jli r:':l'lll:ir.a.1'Jr3i'::i:1:::::Ii.rtr poveiiti dccopii.reatizeazd..'iil'fl ::iT. ..I. citirca relevi nivelul de performangi al fiecirui elev' p.i..'#.il#."":ffi : iffi:nfi :'Ji. ac a iri1l... r#.'.iia""t" .#li.an n#. pcr:spicac.i:". '.....a..ill.lent .?...'Ti"iffJ""'J l&..'i* 1l.fi ":".{. . de. crcare activirag I trt i"...rr-"rg a" liiir*i" ..'":?:l:. '!il:'.#ilf fTffiT*#::f.r"r"..t^yt':r.? gand.e prin revc. ii:..riri ll.** :J ri'"T ".i..J.. . lvltate $.".iJ..iTil. :H:::"#'".i.f*:m :l l: Ica c nqi ruls gi o nu emanri.'ff r".simdare.#ffi..:'''.?i.."ii-T...c J." i s. iiTi::"i#....1. i."..1rr**rilffiffi jJHH:'ff i j..T"?J:::.?lliffi Iif lilT :."ff creop'..::"'i j":i:1":l::*:''. "r.i.:#il:#.1..rrru il.care pot duce la :tFg= r ilir rrror ivirlicipentruinv iiare..:r"Jif i.iu..::':.li lifl.:!"n.:i::.i curenti. formativi care citirea didactici in continuaregi asiguri evaluarea i activitatea arternadvi saucirireacu vocet"..

i*iorrrr..ian a -ir. de de zbor.or. 1 "r:::3. Bacovia r"..d.tr..glid" pr" stigig cunoscurmai multe etape.i:.ti i.. o i mpresieputernici triiti de acesta irrmormintareaunei rude... cavou.era vint") se asociazisenzaqiei (..ril. Ion Minu lescu.".tir-uigi .).t ea morminul liric iqi comunlci o gami largi de senzaqii stiri 9i auditive. dupi.at.Emil Isac g.roiia".cu repetiqiicare creeaZd muzicalitatedeprimanti.. de iil coroanelorde plu-6.. repetatin fiecarestrofi de trei ori' L.:. plumb")/ 9i a plu s' v$ .iernilor copreges_comerul al care prin ulterior.giliteraturaromini sepoarein cheiaprintr-un joc de relaxr'e seuprin alt mod de interacqiune comunicatirri1no' ve. ez ia"sondiriieuluiinrim pe careirswgereazd . Discursul lirii evoci o realimteexterioari macabri (cimitir. "li... imaginiiogi.sentimentul "rilor srarea prnbugire singuritiqii. . senzaqia frig amplificatl(.caYou".. ptin rnuzt_ c alitate.^::^::meni oe lnadaPtare drsperata. tr"'rt ..prin sinestez:1."altul.amorulintors". a simbolului (.. n"ia^"rir.plumb"..u"ti i.aripi de r------t rruvlsrsr iei.neputinestecapabil . subiectulal III-lea...ri"giorr"ia. a c . Simbolismwl estecurentul literar apirut in Franga.a. LecqiadeLimba.li-rt.la spaima ilgii inbiriir .. veziTestul6. Agatha Grigorescl BaPoezia arelabazd.culminindcu sentimentul "Sj aT de atirnauaripele plumb" gi erafr{g.gi-am incepursi-l strig"). descompun cadavrele orig gi al pri-a. yi:y prin'repeti qii. 1gg6.$i-i mori.""1a (susqindtor asiduu al curentului gi prim nl t. apirut in 1916' un ln cel edoui strofe alepolziei eul liric sugereazi universliuntric terorizat de ritate. itemulJ.t din pl.""""r."ri. de inr"rio"ri I.]..". t"p..il.in cadrul miscirii imposibili' ducela deznidejdea deprimat sufletului in I CoborArea proftinzimile terifiantia singuriintorsamorulmeudeplumb"..Dor^mea si ngurlingi morqii: gliii (.rrrori. .. ca .sidecor morf uar) in prima strof6.-"Jl. te 9i pentru a sc asigura continuitatea inviqiriigi "-gi in .. dezolante. in sufletegti: lini. Simbolismul rominesc. ..eeaalware Pentru rezolvarea acestuisubiect.f insrituqio naliz. : AlexandruMacedonskigi-adorit sddevini poet simbolist..r..r cit lllevii trebuie si citcasci gisi scrieacastr penrru . gi celei vizuale. poe tului. Atmosfera sinistri."nit""q" xlx-le. senumiri: Di_ r .aripele plumb" atirni..]ffi] ." (ideeahorqiitriiti senzitiv). al 3. r fleregti de insingurare gi paiesire idtr-un spagiuinchis_.ruio"r.plumb"' .cor.. zuprarealismul. sraiee"ptimati prin simboluri sugestive.. poezii Pentru lirica bacoviani se numlrul poePrintre cele mai reprezentative I P lumb.. Conceptulde cuniculwm Pentru tezolv ateaacestui subiect. subiectul III-lea.simetric..rv4' \rrrrsrrrv ei..t"t de gise ori in poezie' estecorespondentulstlrii Cuvintul-cir eie.. "*iiIi" fost Alexandru Macedonski).i. .. rece 9i infioritor. . obsesivd. 2..gi .sicriele plumb".vezi Testul4. Metode Siins trumente d.rar:^v^ -t .. cind vizicarroulSturi egtilor din cimitirul din Baciu.... cavoul.apirut la sfirgitul secoluluial"r -.scdrqi ide ili. care a dat dtlul prirnului siu volum de versuri.".0 I Ptin temapentru acasd va asigura sc atit rcqinerea. corespondenre."rri. agacum mirturiseqtesoqia la ia._a p^rintr"po. "b"rl.sufletu lttn -"i croase.decorulplumburiu sensulmede flori de plumb".o.corespondentipustiului sufletesc deznidej9i Construit prin tehnrca inrerioarea eului.decadenqilo reacgieimpotriva roma'tismult'fi 1n1r"*irirr-"r. qi transfcrulachizitiil. versUlbacovianesteco ncentrat.--mirrie Anghel. TESTUL 14 Subiectul I I plumb de G. itemul 1.B. .oarele plumb") sugerind aplsareasufleteascl' iforic alli mbolului ..-i-..invinse. stranie' care obsedatpe poe t. sonori ctc. a fost transpusi in poeziaterrninati in 1902' plurnb.a.

refrene.r. cele doui strofe-c atrenau misura de masculini (accentul cadepe silaba care rimeazd). Bacoviaifi a. Repetarea "a mordficirii spiritului' modalitatepoetici de sugerari a capt ividqii eului in spagiul nu versurilor se realizeazd numai..prin punctuaqie: paizd. prin paralelisinsiniactic.5... de pild.ati rnau"..adinc"/.prin sensurile gi Exp resivitatea melodicitatea concentraeului liric.. univers interior ttaumatizat care strofi reveleazd"un acestortriiri ale eului liric: contribuie.a dormi" 91 st1..simbolistprin formagie.."^"i i. ceeace ielevi izolarea eului liric intr-un spaqiuliric inchis..ecririculNicolaeMa-Bacovia.alti giiau".edecembrie...il.dormeau"..flori de plumb" cu careincepe al doileavers din fieRepetaria -o"ir.marcAnd durabili.apartinind noezieiromine modernecaunul dintr e marii precursori.. acqiunea firi putingi de iegirela lumini (.dormea"....sta m".intors".era"..l.d.Stam". irirr. ostil.ritmul iambic 9i rima imbrlqigati..i."l.mai alespunctele de iuspensie..rimine un romantic celmai maresimbolistromin. ci gi prin construcgiile conotit irrece relwi hipersensibilitatea liniuqade te.rfi"..Dor-.. ln sferasemnificaqiilor poericeseinscriu gi verbelela timpul imperfect.fffir" epoca. irii eului intr-un somn_ce-l complement sintagmei.iea r .i.. . la sugera rea Versificaqia 10 silabe..Cele do ui strofe sunt construite simetric: . ffi^r ..prin re pedqiigi inversiuni.qt. e'. Prede circumstanqial mod.. a fosr caracterizat d. curti"'ai g'a' Din simb olisms-au desprins. .iilrt..ultivat tehnici simboliste in multecreaqtll:::l::.'. simbolismul-a p"". adinc sicrielede plumb " / / .in bunl misuri. structural...Dor meaintors ainorul meu de plumb".cavou"): ..i#. laitmotioe.ir..repre"jnti.scirverbului . a cest dicatul esteurmat de corfrplementul apropiede surprinzindiontinuarea pribu..... . nolescuasder:. i" p.. ...t:j....il. rotuqr.

(.aos"...suntsingur.'. 137. Ij sentiment"t "..-.i i In discursul seremarci liric tehnica corespondenqei : planulexterior meramor_ fozatde fenomenul pl"ui"l . rimi est e mai ex"presivi alciruiti din ver_ "rtd.rditirr.."J.1.racui... poezia bacoviani aparqine expresiilor maispecifice simbolismului.i.. Teroa"rea ""pd ploii i..il. iar gorur isto. a toatecorrsecinlele impresioni ste.EPL. (. ara esteadverb mod' N-am maiv6zut ata omincipiginat! (adjectivinvar iabil) 4.*ri .. unur la tim_ pul trecuqdintre acestea .l"gu.1*-'"'^'::)''t".#ilobsesiapruviah : suplu.llg:lfi. pri-r ri.i ./ Aud mate_ ". in ultima stro_ ti.ili.ao" pr"rrrl i"r"ri8r.iil"t. ..rt... .p.$i #laili rrriizbeqte-un va l-."p" ie de trei ori.. Tre_ sug erari pri-irt. care. (.a]i"]-:.t"nti.i p'rih.de doui ori...propoziqii subordonat ecirin consecutive.) de silabe.sesugereazi univers un irr rlisolugic.rui.fanati dcstirrului poctului lc-a adiiugat 6lrora apoi rcnrpcrame nrul dainnat".parceunprezenretern.di"..gi simt.t.".i" pl?.rl#.'Ei la medr.esdvhr.gind' de doui ol.^dJ...funebrul -acr !ar*"t li rna nt'ia I 9(r(r.. lccrcqtc gradar.o i'r.u.gla"gal.atatea".r. . inele ...cu pe care. srarea psihorogici a eurui riric.o"1..gi am inqepenit" .""ririrlo_-...'r. in text. e^'. .b"ji. graqios.. echilibrat' cump aiurare: delir....rofa..it. $u...prand.verb la modul gerunziu' mai muh adverbde mod.emi_ rrcscienei de rep.il inrr-o riire de . gradul comparativde superioritate. asteptind. asemeni.' gi rn poezia Lac ustrd.il. dnit : potrivit..?).r.i. p."..mlidiu.r plingind ".gi"i. Ncgoitcscu' ...".i. zvelt' l.i:ibilitaqi dargiun rivnit sf6rgit. inconstientului. riilrratua nopti....atir nat..Ti atita ploaie").?jiTpylui.i:!^'.). us SrrrsrdLc oDsesla Pluvlali: sittquritate. conduc .g6...si inceapi u . p'in repetar"" sen_ 7'alrtlc' sparmele cu mulate..plouind". s imt cum atita de -9rra la ^o Acest "t::i1^l!fti.louand....rident .in vol..ui.r."'i._'o io.md duce-un.Audmateria "*fr.#. mlddios: anin at : agdgat.ai.gi ie pini la urtimurvers." Locuinta..Jt . cumstanqiale .: .. sere azi cupatrunderea euluiin sine..i-rr.rf".Ji".r"r. tristeqe apisare. amptifici duc .Ce am clscar ochii mari"..onr.:. de nl ma rtrofe ..u rarmisurae g_9 .r. pt. atmosfera confuzl.r. .adverb de mod."peti.gi"a"du....lilri il$..Studii Siinsemndrictitice.i'iio.rrirr. -"rTpi.de '. Scriitorimoderni.Crj.l. ..rrrrr. cel or "["'] ale sa $i tehnica serezolvd excrusiv.i.. ".. racustri.r*. s. cs te lambrc.a... . versul diferir fald.:Ilitugesc. a" pr"n"r exrerior inrr_un interior hipersensibilizat".r]...Poczialui dccrcpita.l."lo"r. lasenzaqii de organice p?..ils. de asemenea.rri.ilft:_ Ic Iacusrre. intrare in panicar...substantivcomun' ie..rui. Rima nu -oJuig"*y ..hi. la titru.... Bucurcqti..D.:.Tor ffe_ sirind... nat uriiatribuindu-i-se .ru..i...iliilliiro*r.Toiir .g.i.*"ili1" (....tt" rr"1 interioriziri.nd. senrimentul singurata_ qiiil trimiti menral inceputur i'...ifi. . ffi.:(::::.)aceea 9isubstantivul Ritmul *. tot aqtepti nd"..ii lumii. raport de coordonarecoprrlativi.. ""r"rior. si incomensurabi_ :\.plasat in rimamaslerbyl cea culini. d.. . . cincisprezece sunr I" d-puf fr ezent.B[". atributu l adjeciivar :-111i:-*"eti: nrtestarea exterioari.ri :::i.in evidenti o damnati nevoi e de repaos absolutl Din cele saisprezece predicate. sara aura.d.rJ.acustri dc G. . de 3."..i-b. (I.. care -ii..i.-sr"..""]r.i. parel il ermrse ci n -am podur iamar").l.""i.)..ungol istoric.ind ...i..De-ar6rea ri."guriragii.......r" j. cu singuritatea ontologici gicu unicitar. Bacovia sitt..rlr . simbolisri le_a i oferit.olll" ...golistoric"este consecingi a"rr. Prima imagine il...oui"'1.:::'.c pune. . Ail. tras de ...aud"se.1t2 t l... repeti se l" .. ugor modificari. hal ucinaqie' 2.. acea sumi a sugestiilor vin din muzici....1.

wr exteriir. t"-ii ji a. ploaia. irrrtr.r-. . gi aicisuntdoui planuricareevolue ..i se r rtersecreazi semnificagie: ca p. cuprnsede po_ "i ln univcrsulliric bacovian revin c'teva motive (noaptea..deget.rra. .ci trebuie" .ciqi scntimentului singurntigii.propoiiqie subordonati completivi directi....propozigies ubordonati subiectivi' . Produsul estede marcd (de firmi)' roman desprecilitoriile cosmice' A apirut rtnronlan excepqional pini la Pontul Euxin' Imp^eriulroftian se extinsese : Plwib. supirat intr-w colP' Stdtea marca e fn C. Eacdese si ngular) . 1.n basm" . .t-""ia nu se mai f olosegt marca..(defectivde plural) .si-l turnez" ..ran. muzicale)coresponcrente nevr() z. colp Ciqelul mi-a in fipt w colgin.paraleldar . cap Alat din cap aprobator' CapwIrlscoalei a fost pedePsit.. .teni' (defectivede drurnegiiin Bwcegi.ci euto. 2. Ca giin poezia azd.iir'. Pir"eaun om de o mare bundtate.T)"*consdtuiema_ Am o casi de vacanglin Bu. Subiectulal Il-lea A.i.propoziqiesubordonati subiectivi' B.aspecte depri tl attc qi morbide ale anotimpurilor.[il. si_b.

Costache cauti adresa pune in i-o siuveanu.. ntdrrtr.i"'tir.intr-l searide lui hi brid. Evaluareac'riterialdestestrategia evaluare de sa u cu criteriile prestabilite' 1tecu standardele Evaluarea normatiad reprezinti s trategiade evaluareprin care rezultatpleeleierarhizirii' . EnigmaOtiliei de sph. reaiasei lui "ste menqionind mom entul inceCilinescu recurgela tehtiica balzaciand.. misliniu la ten.propoziqie subordoffi..r_enteinnegrite vechime...rtiv.I. nu cunosc.un tinir. Ci. ihnetitt.inexpozigie lainceputul lui iu lielgOg.iiii -edicin..r ruri.pdstdrnacpi arrczarzav. Cilinescu Conceprulromdn . )r sunt comparatei ntre ele in vederea P._.tl' Bucuregtiul. tutorelui sa u..nNu-nu -nu ie riasctra tinirului.rh.dupi un plan prestabilit.propo ziqie subordonad aributivi.-iar t* ". moq qtiu.caun vegmint_militar". " Costache un rispuns nlueitor PentrUace$ta: .u"rairrr "rar. casa CosAntim cu arhitbcrura strada lo".':. pc' de 1""_ir.a.tii r. (defective plural) de t. mlie.Felix. . Codriiinceouseri freamite si la adierea vintului. : P.vezi P.iile"Cin pr incipale. cu piru! lung.-72. Ji r4.abiasosirin Capitale. se concretizeaz -in lupta pentru a verealui Giurgiuveanu.ffi .r* dq acdune.O.azl criteriulobiectivitiqii notare. a nol titbi. (comprc.rrri.miinc6nre.e2e")..ti""ii (. Ei grecesc.nzurapilor Ca Eiroman elelon gi Pddu rea sphniurapilor Liviu Rebreanu.. de l.o. o Nu fuscse un.O"iitit CosmcheGiurgiuveanu. de optqi pe unul'dintre personajele i. ln lucrare otra. voiparticipa 2/ cu picturlepe ca* ilX?::i?i:i.*l nr. p. a urmaiaculatea de 9i pinr la plecarea rorit"i'i.riealiz^o evaluaree{icienti in cadrul disciplinei Limba 9i literatura rotrebuie utilizate cit mai multe tipuri de evaluare9i de it emi. .rr*iirn ""rru in unifoimi de licean.r" rd Enigma Oiihei de G. Cllinescu intrunegtecaracteristicile omniprezent$.te'qii. Evidenga La i" se gtiepindit de aceiacare-ivor avetea' intreb areatromului specifice ^i^. feminini".. ' r De la Tirgul..spechcol care sd. Evaluarea performanqei cregterii cu imcdiat.mniscient.stanqiali .. . foarteinalr gi gapca umflati ii dideau un aerbirbitesc 9i elegant"'t aqa .^07'1/ condigionali..r* a-j.#. dar cu implicaqiisociale9i morale.irl r Am cumpirat din pialarnazdre.aproape Giur'-..gi... pdnwtjer. cu rispuns conde citre elevi. (subicct) 1C5 forgcolare. scopul ci feedbac kul continul. incepe gi se to."' ' Desf dsurarea de actiuniicuprinde experienga viaqi Pe careo triiegte-Felix. predominant familial.J... romaOp. itemi subiectivi de-tip eseustnrctura! 9i ese unestructurat. ' TESTUL15 l Subiectul Enisma Otiliei de G.sti p.de aceea i.propoziqie principali.nt indirecr) kil::l'il.*i"i.g"1. fiind s&i sala persoana III-a.Primirea pe care acesta face teptez intdintriga romanului 9i rrdsirura piincipaln a personajului:ititudinea nepriete noasi9i temitoare. liei Corfllaul. gy puqininaintede orelez.conduceacqiunea incheie cu o imagineaseminitoare. p. 2.XX:H:d7ti:t.. ^"'i".descriecircul"t i.* la otig" cur. DomniaSanu a "du. prin carerezulhtele sunt comPa.nas ir ivenill gi . ao.Eaaluarea obiectiad subiectivd baze.rrrl.nu-nu stdnimeni aici.ii'e p'of"o'i tin"'id'u care'aveamlari la p.itrinsi bitt.. obiectiv.decarre am cumpiratpublicaliile careavearn de nevoie rru lucrarea doctorai. Naratorwl.. $i roman ' c. t. "iri"r. lui Costache' dupi moartea : cu Leonida Pascalo-pol. l!5g. llr t. in pe gi se . sl ntivl trebuic fie permanentl.

4r1r..*.il. . . 1l.onunurr .ir.iir-. .? #ii*".' il'^"'tti':j^.i:. Subiectul al III-lea ':fi:{fi:!:'.izi.u d"-.:i:X:.ea . Eaaludrile forrnare.Tipuride eztaluare Evaluarea infruengeazi inviqarea.." . itemur3.criteriald gi normatioi.g.fgrmal. :.9i informatd.hi".ri.e."L.arari rr ebure erevur.. motivaqia inviqidestimutareneatiaitdpii a eteoitor studiut tn timprilej de portretizare Giurgiuveanu. iternur 2.dfu"." . subiecrul vezi al III_lea..o . Eaatuarea.. r...'i prosresul sale ^.i:... activitdqri acestuia' Pentrurezorvareaacestui subiect.u. Aceasti.e. subiectur arIII_lea. Eaaluare ao.:::te a" elevsau lacunere." Aceasta repre_ de c. unui deficiengere in inviqa. Tesrul3.ilnspecgi'or racrasi.za19 de inst iruqiispecializare. \ Relapia dinne curriculum evaluare $ Pentrurezorvareaacestui .il. lui salonul Costache cu incepe o scen1-chei i: ..."r." scopur acestei evaluerrnu estenora_ $i.".nr. activitiqle vr pnn care asizuri cuere_ se feedbacrrur .\:. S.*i:(^::TI. evaluiriie concur_ nationare ce :l.d}rii..i..li:iffiI"ll-f"*:': etrcrenqa siinveee :ilt:''."]:-oozitiveintdresc.ii.. .lormatiod Ei sumatiad..d.tffi..:. """i. "^Iir..obrcctizt dqi subieoiad: . sunr examenele.dH. ztntistraregia evaruare maif. tyri. funcgie Eaatuarea formativi.'"'J)ires tur g.. surile.

rr ilu. rui -"iil-ori"l "l irfi.....f#r.!i""r. in cosmeticqde pi nevoia deaiesi armosfer a ei din r"iolr"ta p.'ii r'...^rlc'c.r."r.trinurui.. s..tr..'.. l)in prirnul rnorncnr.i:u n"qi".i..il"ji. Pentruconstruirea casei. .. .elil"# si pizim. .e.-fi"gr." " fir?.aJi* .. irr. costache cearricu qiganii cirimida mog se pe dela de_ mollri." .::.rfaqoat.. vorbesc despre moarrea bornavului....$T 4..::.-" i.ir... eventualele cheltuieri r.evariqia devenidinumani Agr"..r.ui qi'u1ivrcasi-i construi"rb our. considerat rival...m. i"bi.."roiia"ri.. y.rr 'r'urca_--.zindcu cdri phccrcgolesc cimara.i" r^ rr..:.o.. ilar. tragi_comici. si'ri.lipsit de gi.s.e pove srea "rri-r. opi_ rn niaci. Inptanuri .rrru..cotrobei.i."rru ascungi casi.nni . imprcsii confirmate..ir. I'clix acest e familii.i.r. erotici .r."-oriiiip. ""r"..." d..i.^ rp..r.. lrogat. de sirnq familial.i gi. . dcsco!.il f .. feresefi ob11lt ceea ceurmS.r iu."iar.r"riaiil.rise. d ein-geri.r"u lc:r rrrr (...fi.i..riu..i."".e companie bitrinului .:.. iirl'.1ur -.ii""il. desricostache. csrc aiciin'Bucuregti.."..inta fetei gi deruta rinirurui.rr.f ..a".r'"..ii....... fiica vitregi I"i e.."r" provoa_ 9iastfel c{ moarrea pleaci t.i dintre Felix j'1 ... pot si jur. si ada_ \a caremai ugl 9i Leonida ceva. H'J$" 'l iratc pcrsonaiele.rude[ r..rnrr d..ri in casi.bunititile... Agli..i. nebunia Simi onii-.i.' i" .ra AgrJ"r..:il.Jr..p. i.. Naratorulprez inte. in riu.lis...p!rg 'ri i.."rr..rrr".. lia.. ri.i...."_r" de sorasaAsrac ei .."r""..lip. 1}.-"ntice . fetei.e i.rtor vara.ili r"r.i"."q" s"afla n"ri.in timp cesavureazd. [rnut Momentulin morm6...mo.i#.rr"'uiif.....qrcrrrl *.i'rlru...r. s ra".:.. ii_ n_o 'l'j"tl"*: srmin casiun bolnav... secundare *p."""r caredovede. imobilizat pat. pran.. cu toati vigilenqa r. b"b" ""u'r9-rrr. cuGeorgeta...u criza 9i luiri."rea sinse.""td" avarului. ti "r"ri.. mog cos_ tache in lipsa gi." ""i"i..a de lr acqiunile decid sau influengeazi lor...ntirii o est..i".:'J#.iu g"ilutern la vd...oiqine aceea inmormintat""o ri"..r.i.i. n. lh.l 'lffii"T...firi_simltire.i..i.r. Acliuncasedesfigoaripl..faprpenrru careareunaracd.s.Nimicnu semisci ajci c"ie nimeni in rrulotitici.. riniqtit s-o peAglae o. iar cu baniiob_ "rig.........'.:ffi '.'.*u: " sideavcrrizirile rui rfi i .lnccarcd totusi si-i vr...a.afrliu.eL..cstetot aga avar......c..ird. ri .i.iil-..il . Birbatulei innebun. prin caracterul qi I )easupra tuturor se afli ?nsi prezentabenefici a otiliei.r. sohaqki.l. ..teniriigi a paterniugii i.: r...."ry' ."i.up a casa milirdreste: ..rc.i.rr s-oinfieze dti_ pe li.doui planuri principare ...J. lceea care ttl mosCostache."rij. interzicevizitele r ui Pasc*l opol. concomitenr acesr cu a..r. .:."e d" iobiie dintreFerixEioti_ lia.Blecarea cu n"r.r.riica sot ilor Turca.ri"r."ioporir p-""rii . Giur gruvoanu gi'l'ulca.o^ lL? il'. lui {si".. Hcgt0rvA pcrs()rirje. .te ei.i.srriinisunt otilia giFerix..t rilil.J i iillll J:..ir.ln'ilT.r9..jll'.r"..irrf... Auric. dererminate cere de doui temc: tcrne balzaciand a. .: C..s.ra"f#i ...c'nidir I)lscrrrrprr rrr."ropor. qtiind aceita ci arebani mulqi p. "a"r. i falAglaei].1... i.'#. cu greu eccepti depuni o sumi de b anid..."qiu.irt. Cos mos taehc.i.ioasiii trebuie arrerea G iurgiuvea_ gi ri.. ..ir .r".j.. i" co nrullui Felixiumbli imbricar necores_ punz. Agr. ceeace rurprindc ci pe-toqi...'. de careFelix seindri grf*egreimediat si cireia ii cere dovezi. turorclc mcu.*r pa"dd.i.i.iil"'X'i.. a nun{e bi. . de .i. . .

El igi amintegtJ spunea ii tiq. fata: . fascinantl _9i neinqeles.i deschide mi. cu Pasca.Nu numai Otilia e rao enigm?.Felix conchide:. dominant realist.ani". Costache..augd.seinelement er6mantice.li* va face carierd.discriereaoragului. (om) de inimi. doua zi. inconstanti. a-i mergela iniinima tragerede inimi.it. elemente Cla sicului tip. vizim la.... lili"le. imbogiqit prin ba nii furaqide la mo.Andcasalui Cost ache:. din toati inima.te momentul sosirii la^tutorelesiu: .. cu de intilnirea cu cireada bivoli..cu predilecqie bine construiti. Stilul romariului est eelevat. Poartaera lin.virsta gi iubiref lui Felix . Alt elementde originalit"i. gi lui Felix o tindrl. dar gi portrete le Subiectulal Il-lea A. o cisitorie striluciti.Stinici Raqiu.Felix afli ci Otilia a divorqat Pascalop ol a devenitsotiaunui contein Spania . gi ci o licheasimpatici.. de aceea A tA o respecti preamult. psihologii patologice:Tid 9i mai alesSimion Tulea. l 167 u'isurr' ln acclaqi lrr c. inimi albastri. atit de schimbatiera. Ac esta ii-aratao fotografie in carelelix nu.. irrrr-o cilitorie la Constanqa.. esteun monstru' minanti: sunt Felix 9i Otiv6rstei.i America. i z[ircenia rirnine caracteristica individualizante. f GiurPunctwlc'ulminantal conflictului estern"rcatdeimbolnivirea lui C ostache gluveanu. gnndindu-t" l" Otili" ceade demult.in romanul Enigma Otiliei.primul. rizboiul est eun prilej de afirmare gi p-arDrofesionali9i sociali.rrc-lcluscsc spitrrl.iubitrnult.a interioarelor.". definitiv un ' F. Siinicl.uri.ntwl) romanului' Otilia inchei erapid acqiunea tinirului. cu inima uqoard.i-g" te. ad. dar acesvine in odaia vrea si-i dovedeascilui Felix i ubirea ei.fire de artistOtilia.Fermeiitori. enigmipentru lexicul neologicsi ftazaingri.9r curteatoa.Tipul arivistului.a avea .ca 9i in c eaprofesionala. deseoriampli' 'iita.conaterfereazd Bdr iganului. dodl.innegriti.. a-.. eale pare o de cit atatiui Pascalopol.ci qi destinul insugi. f .nr()ilrteaiului lor. Retriind vdttti r-i"tiri.^Oiiti".de dat-detipologiapersonajelor.. careplecase cu Pascalopol P aris.Aglae. revi". Rcligor.i rrtrcbuit si pLitcrrsur unc \Wcissrrr. {u ti'nipidite de scaieqi. dar inocentin problemasentimentali.din lipsi de ingri jire 9.rntr sc siruelzirviirll gi cisnicialui Stinicriltaqiuqi a Olirnpie i. in tren."ttt lucioasi a lui mog Costacheaparela uqi 9i vechilevorbe ii risunari limpede la ureche: u Aici nu sti nimeni ! "" Ca elemenrde originalitaie. imaginea cul rustic al lui Pascalo pol.in.a caselor..tecu Georgeta' la Stide de nicn. Pascalopol confirmi lui Felix ci Otilia l-a. mai pirei si fie locuiti". a-i ride inima.uti cu un lan!.I se peru ii 1." Revine pe stradaAntim. moderniste.a peisajului. Felix la qlseste bilit de la Otilia.o recunoafte iopol. ' Mo"rr"" bitrinului (deznoddm2. iu instabilitate a enigma lia: rational qiambitios. iau in Felix seintilneqte intim plitor. se desparte Olimpiiqi se c asitore. ir.a. foarte imbitrinit.eraleproasi. incit nu vor aveao-noaptede intimi tate.noi nu trl im dece-i p. Felix retriie.cealaltifiici a soqiIg 'l'ulca.sensibiiigi cocheti. incinti descrierile ample.trnoq f. 'Vine De prin politic..i a Otiliei.trlsitirri avari se nu *oE-Costrche.

de oraldfi suisd poatefi consider at forml specialI comunica Procesul predare-inviqare de o de didactici.r-riangiari "sd de scop(finali)..#." toasrar.. l8 . Frrr si-qideaseam a " a!:tj.i 3.-i invene.ir ". l:.f. I formatein familieEiin gridi$colaruldin clasa aredeprinde ride comunicare trebuie si se rcalizeze activitatea de copii.irilii#ir. Emiqitoruleste cadruldidactic. Subiectul al III-lea l.". o" in cirqi. in(. cartede . ' pantactiva l unui dialogproductiv.. trebuie s[ decodeze.aaduce discugie.t Vorn-agi fost invitagi petrecere."" uorbi rare. .zigi" r"Lori"nrte. si nu stai_r.egi tratarea diferenqiati. schimbi: se Ei se elewl t rebuindsi devin6 partisi ..coali intercomunicarea i n lactici.:i. activi la comunicare partea ..eziuamea.mesajul si accepte succesiv.# ur' . receptorul elevu de grai mult pargialcodul.gi corectitudine. l' s-aridicatprin munci. $m.. 17. in 4. Nivelul de cunoqtinqe elevilorlasi impre sia ci cu 2.. p...locu qiune prepozijionah.propo. mai 3.. ir*)locugiuni substantivale' .. la seinchine". fost tngbepate r"i"tiit?1.care asigurl egalitatea de . maipuqinfidel.optsprezece..) i.).r . prin influengele din acestcadru organizat..iain inrotdcauna timp. personalizati.comunicar e comunicare $colari.:* a se?nchina. carecunoa$te ffiiil::l:H*fl'*t L:i In decembrie aa rutier'simsit ingheapds^ngele a ci. promov ar.i".. sistemic..... miile. N u pot si spuncem-aimpresionat mult..ui 1.. lrr faqa nrinisdrii s-a.. un nu Stiwce \ r un nu.ridicatmiinile i"-.. fost mentinute la acelagi nivel. nu sun (E). a da cirtite p.uneorigi a cadrului didactic.r. .ece.A. La somaqie.Comunicareagcola educative se desfigoari intr-un cadru instituqionalizat.il'' fufapa. i.c_onsrrui t o poartd nov .i ffi f i. Strategiideformarea capacitdpii comunicare.. Poqisi pleci.:: J*:::: d"g"*.numerale cardinalc. #l.rrenita irtariaRadna.1. cartepogtard. . .a *rb:efr miiniiesipicioarele d" s"r.in canalul transmisie de ele o accepta ti.carte. fapt determinat de: . totugi la.. B...il.in ci.codurilecelordoi factqriai comuniciri iemipdtor receptor identice.r_s t"r.rir. . 'c. cartede munci.paisprez...a s_arearizatprofesionar.T. f"f. aicirezulti necesitatea adaptlriipermanente partene rul dialog la de de intervinperturblri.ziqie subordonati atributivi. .. a predat.gaptesprezece. 3.care Iat": .. .nu esteconstant participare din vului.. .L'fi .i.).2..) La congresur ecologigtil s-oi rid.." .. se poareconrrage complemenr in ..' gti. Mn sfiii sI recunosc o si aibi dificultdqi echipa adversl. 2' carte: carte de identitate. deget(e): ..r . om de.14 . probreme stricti actuali_ de tate(.--'^"' dar 4. . vizitit .) rolul care. rwela.!. o anumiti motivalie. deqini * iar de informaqie suficientipentrusituagia comunicare..icat"mai murte o. *i.) A ridicat paharul.sepoare \* trage atributadject ival: in con_ . la Voi plcca miine.rolul celordoui surse schimbialternativ.i. la Anr biut un ain foarte i. "*' Anapoartdazi o rochie ^ti^rrri. ele aceea locuqiune .. (R).J... (.. al dezinteresului faqide leczuri lor l.l1ir vine _ propo. .1. primit un dar frumosd.

..a pu_ fi in f .te cititul gi scrisul.F. mrc.grrr)." .3-. deficitari sub aspeetul de pronun" qie i.. codul.."d..limqi elementele nonverbale.a stTiu no":er"io"rr" pnr").1.a ... Specificul comunicirii in inviqimintul primar consti in insuqi faptul s[ elevii pa receptorigi ca emigitori trebuie sigi insugeasci instrumenrul comunicd..."rJe. comunlcanr. natura mesajului.rii.a (nu)r" d1-lypu i:.Ji:s"re (. prin obiectivelecadru.Caracteris !i l n ticile comunicirii la clasaI sunt deteiminate de factori psihopedagogici..aumbla virful degetelo..ln comunlcarea scnsa.pr in efort . qi de contextul obiecrulu i ..a deprinderilor de receptare exprimarede mesajeorale gi scrise. obieeti' Procesulcom unicirii didacticese concretizeazd vele de referingi.itugqional.e. a gti/acunoasre (:".l^ra"glru. elevul igi insu. ba E xperienqa comunicarea elevuluiesteredusi. in contextul s.:{$ pe pe (. ut"ia.iur" .r. instrumente ale muncii cu cartea. interesulagenqilor comunicirii.rri. pune a ^i"il. cazul comunicirii orale.i:" juca cineva degete m ani_ leget(. conqinuturile gi activitiq ile de invigare prev[zute ln surriculum..":)pedegere (.a pula"). fu. calitateacanaluluide transmisi e. clas I.a aveariq.

rii"J 2i:..".imizi.... de ^ub ir^r"i.t eo s I T:'T'..'i* :::'"!:!:.ii.'.l.5 l1tirff y.tatc.if s.... i i sens'Jo. Jocut clcvii igi formeazd.*r.. I:il..'"b. si pr"f.. pJr fi... subiectur al Tipurideproiectare III_lea..]j.i:t'rcttt'st'irrrb.i_u si si lirseasci "jl..r.riij" I merodere..n*...*Uri.onrti.* * )n o es is :rns i r cyd rru ii ff rid..rr...r". tc..: .ffii.i#:. i" ..i..el".:r#.J.t. e.... mijloacere activittrgilctr"irlr:-. i.4* :::1 .i.-'nk. :i:]:rl carrrct odedidacdce.u'or.ii.?iftL.a. ...**'. iu spriii. enun!urmat de o int .i"r-it"ffi aioia"irtniiritcititutui Exemplificare: corecr.b' j! sru r....r.".crea i"*ii'ArAoniu.isie..x:. vezi restu r 2.'.-::."....*lXl". exempl". l 'aclmcle * a IV-arr. :..ricil:rtr foarre...ii. afig 9.-.:.griiue.'. ]j)tr?)..J.1il::."..ilil.:H'.l1:.oratd...i l...i:J:::::1!.i. i.r i""..ffi:fiu:il:. situaliiirecoriunicare simurare a realitiqii.r" r"r.uui.'. i i...Tfi i::t i1 {p i"J: J?:il 1"t :: r* . i.^.il:..." in.i: :::g:nitarea itrlluc'1erc pozirivi .r11T-r.i:'l'i. de uecreatrv vensa demiiestia de consec_ i'* i ..rril.a"-inanre didactic.i. i..' variate "l. irantiircprczinta gi Accqtia pot fi sirnple intrebiri. pondcrc Itrieidcua'.ac$une simuratit^ t.:."'.. scrisoare.r.s.."a*.?.].:3:[1:::'.ff -"i.ii.J.jo.":rukf ltii:*.i.Jocurid.i.f !. .i.:ilil*:..ffiru..:i il i#..orrrroruu*r.....il. il.' u? . tipuri -t.....i.:: ::.i ?.*:..jmTr f . t.ffi:'il l"illli:.."* . In fiecare lecqie pot.r"ii'il"..-i. "....1.. i.iilil'.1.r3.urtn.i"..".hp1...."_.o.gi. . n. . situagii . ^:.ie.. .r. : :. r::::. A cri .T.in.-r.. ri.'ril."utu'"*in""asi lnvltagie.ffi"f*.ibe. *o..itemur 1.grllcqr c 'ulr.. J..*::i::!fr:::':^:.r J".X:.'ui defanrastic..ii pr..' u.. pc cxpcrienqa viaqia din manual.erol.mv d a.il5i. .t [ -l li''^'"..TT:.ffi:..urpi..'ueroLr ..ifiiespingere...cul cuainrclorcwlnpeies opus..:/.r r. texte non-lirerare: ' Eficienga srraregi ei didactice arese esrecondiqionati creativiratea. *"i *:ffii:T-: [*lff# [:.:.a.r-intriti.:iH/:# : ._. conerient gifluen t...". grat*rqici scurti i-aginagiei. a.jl'.i' E" in tyeb.::*:. fi !:.':: ltarte. rdsPwnzi."":lilll'.r. dc memorici durati "i"pi'3r.narc i. de de . r.l.ru.*. p. srrategia didacticitrebu. ! I'enrru rezorvarea acestui subiect..... dialoguri tarecar esi cuprindi formule utili_ a.r u i"T#). .rni-rii" J.i-.il..li:: :..t irrtolectunl fizic tle lurrgi gi clur...earrebuie si alrr I aclriziqia li'gvisti.. rast rins.i cipiul.1.j:ff.:i::i:.f . .4.u. pri. c:orrr de domi"".a"m.o-un. *.'l'ipuri tlc itntti ale dc clcrncntclc componellte unui instrument ln .idd i. deindiferenr..r.. .ff. Ei or . inadpa rehramatizard se E.

. cu cuvinteidentificate. itemii se clasifici in urmitoa: categoriigi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali.. ploaie. sfh. inchide. doui perechide cuvinte cu sensopls: cutezdtor e e.Alcituiegtedoui enunquri aceste . intrcbiri structurate de tip eseu.bradule. . d.luc ruri. A .1.r.Alege cuvintelepotrivite din lista datdpentru a completaurmitoarele ve rsuri: . sol) Identifici. . tn a.reqi tipul de rdspunsatteptat. Din punct de vedereal rdspunsului (1) itemi al ciror rispuns estesel ectat dintr-o listi de opgiuni.. de Conceptul de item es testrdnslegatde acela obiectiv.wpd.luarc. St princi p al. .:. itemii reprezintdintrebarea rlspunsul agteptat. mul tor criterii.Ce te legeni. . gi ln tt rt larg. .. orice item testeazlunul mai multe obiective. secundar."conceperii ff''ffi item obiectia cu alegereduald: A incercuiegte dacdenunqulesteadevirat gi. fenomeneale naturii etc. ?" Cu ciengilela. de A .:r"x.le.itemi de tip rezolvarede probleme. Din punct de vedereal obiectivit. (2) itemi semicibiectivi : .pebaza Clasificarea : o bieaipitatea in nota. (3) itemi subiectivi: ' . (2) itemi al clror rispuns trebuie elaborat... celemai importantefiitemilor se realizeazS. mal..itemi cu alegere itemi cu alegere muldple. pdmint..nemulpumire. ' : itemi de tip eseustructurat.F Personajul Albl-ca-Zltpada aparein basmul Cenwsdreasa F ragii Grimm. ... exerciqii pro. sau mc. tn drdznep. itemii p ot fi: ' b... ayeptat..Fdaci e nunqulestefals.F lJn text poate fi format dintr-un singur enun!. itemi subie ctizti: .rebare..:'nT*:['#t[*r:rI"]:.item i de dp pereche.igii notale.. vint . ii cep m ulpumire. curajos. .. plopu. ( MihaiEminesc (cod.)senumeqte H - ..itemi cu rispuns scurt. in lista urmitoare.. e.. ' r::". fdrd.rule.itemi de tip eseunestructurat. .intrebir i structurate . deschide. item semiobiectia: ' Parteade vorbire care denume. fdrd.teobiecte(fiinqe.

i.araschiv. ri po^rtei"ui. la secerig. cigiva inaintea cu ani izbucnirii a.artgdin pimint lui Tudor Bilosu. .gi qiraniiproprietari pdmint. d e_a douaso_ giea lui Moromete..r * ca acqiunii semai afri Moro_ ti?.. Cel mai fericit esteNiculaie.i.""'. unui Naratorul obicc tiv (naraliunea la p"rroarr" rri-ri.fiind jupr Birici q..ild.r.momenrul. "".seceriqu l ieratul. conflicte mari.-"" din pareci dmpurcra . agenrul Ju_ fiscal.' o La cinaMorometiLr (cu substirJnri."ii i.intr6 perio"d.i..ialisri "'a agrifultr.Rusaliile.'iffi]lruni-.rolum 1948.'1.. pregiteste."lrril.. Ion Jugurlan.ei) 9i o. . Ilincapi rita.. _retorma agraridirr 1945 rransforrnarea 9i . Moromet e nu_i dt unrispuns pen^tru co'uffi il6.i'il:. puil.i'D..qiunii.:".. careaduc psihologicq inedite p. Cind t .. .i"t . venige un rivrlus p...l^r-11-.i M.a. V.... apirur in 1955 volumul al I I-l." niri. I)' Prin tehni ca comPortame-ntisti..l rnjirii .legati dep.. de unde si it i bani pentru plata datoriilor.oromey#incepe sceni-cheie cu o cina Moromerilo radu-i ni. si " ligtca-Gumepti.centrur nu mete'ci saruf rominrsc. Nili 9i Achim.surprinde disp arigi"l*.ro.. fuga Polineide-acasi.In lipsa lui.."ruh. primarul Aristide g.1".familia Bdlosu....nr* lumea . cu cisitoria ei cu Ion Biricl. romanul zly'. b5taiaacestuia Tu dor ictor Bilosu.BogoghiL.aflindu-se lui discutl desprcplecarea Achim la Bucuregti.$i-4ip.tul roman_ vezi p. conflictul din f aBilosu.#il1."ri... Volumulaldoilea. si_icu m_ peresalcimul. iii.riiejt e doui momenre istori. .seculci unul pe pr ispi. cimpia D". cerescapi de oi gi duce Ia qcoali.L ir.cf este apare vecinur Tudor'Bil.oriu.il. ale specifice acesrora.rrre violente qi nedrepre...romanu i I lu Marin Preda este replici l^ r.erii. irr copilulei cu Moromere.Rebreanu. discuqiile ca: Desfdsurarea din poiana fieratului Iocan..".fiind bolnav.-.. .72.izeazd.. prec. un loc aprr te.l ooit. titlu.Inci din aceastisecvenqi intuiegteconflictul familial."ri" si-l lase fJoau casi nu piardi la a nul... p. naratorul realizeazd....prozei de ......gea -o-.fuga lui Paraschiv a lui Nih de acasicu caii.. lon .se foarteribditor ru o"-.forrJir "i .. <r tot*g. naoromere fi . Pentru a-gi obqinezestrea.tin in . agteptarea in cinei. altulin casigi al treilea ieslea in cailor..tridar.r. clar. izbucnireaconflictului socialintre gdraniisdraci. la secerat.t) din Concep.soc.premiul intli obqinutde Niculaie gi de Irina Bogoghini. ^ Fetere.... brri seara. romerii (volumul I."* vrea siu.. al Disimulindu-gi intengiile.tice gi Irina. vi nde .il. dit"".$i lisindu _lpe Morornete deshame' apoi.pentru a vinde oile... .. *i"rmea.. ff r (ho ffii..rr precedat nuvel e de (publicate ..s firanului gcolar.-.rr^1i.up.. l-p ceNiculaie.TESTUL16 Subiectul I I Morometii deMarinPreda sc parcipepiciordeplecare.ca gi in literatura romini.ili. Noui sat.' ilspecte wPera uterard Mo romepiiintnrnette caracerisricile roman..Liviu. timpulcinei ln tindtr afll fiii ccimari. cu caresi discute. Polina va da foc caseip irinAlt plan narativ urmiregte familia lui VasileBogoghini care...r..tierrd aicif.. r.fonciirei"...in*. adevirat simbor familiei.capodoperi a...r.unii cu dorinqa imbogide de premilitara.intr_osim. cu o part din banii obgi i pe vinzarea griului gi cu lucruri din ladade zestrea fetelor. trebuie si iasi la munca cimpului.' .. In.t_ m0ntgi de tradigii.rrii.-institu qiil".incasarea : Bilosu. va pirisit def iii ceimari) este semniiicativi agezar..ii. Romanul aJ...:nvingd p.r* si gari. rna>ate s e in tat in citeva familii prezente actiune:Moromeqii. Moromere nemulqulit.d. dte *iza.i'in s. a.fi i""j. vi""irj .. In activitatea literari a lui'Marin Preda.schige de porrrete: trci cei fii din primacisitorie a lui Ilie M. mergl"."-Eiiur . u4zi vaveni "-l .ub inia'i)ireo pamantur.urprinde este imaginea complexia saturui .a."irar.j. ffansformiri radicale sistemului..lr"pozeio verii..pra^"a aparitcineua li s i.rralAl""f.. pentru a se intirna in sanatoriu. poacpiunii prezintd" evehimente tiierea salcimului. incaseze si ua gl romanul de.

Conflictul social devine sesizabil relatiilelui Ion Jugudan. fhceu harnic. gi nu la el acasi.dar sirac.atil lor cd" vreaca Irina si devini asistentimedicali.ffi . nu se mai bucurl de sarului ca de un specta col. aqigaqi mi tuga lor.'"lqi ff ffi'#fi::triiil*?iliHl_ . Alqii. asez^t o policioari din fieririe.Bllosu vrea si-gi mirite fiica. Asaltat de . qiranu l silrec. p. pe lumeailuzorie a lui Moromete sepribugegte. Din Moromete cel qtiut timd* se chipul din lut. r"er'.fugisede guritateade acasi gi din sat to cmai pentru a gisi aici lini.Fatail iubegtepe Ion Birici. sunt mulq umiti cu ceeace au. Guica. Majoritateagiranilor din tea-Gume. la intrunirile din poianalui locan.de ce nu a reugit si pimAntul intact . Nu mai participi. se refugi azi pe piatra de hotar a lorului siu: .tici sebucuri. Problemapimnntului estesursaconflictului din familii . retragein t[cere.ia lui Nili de-ade i. pe Polina. Inqelege primejdia ritateal.. Nu-gi inqelege 9i doringalor de indefiii i. Victor.i familia unit[.trebuind si pliteasci datola primarul Ar istide.ili Jii.i it si faci politici.. nevoit si cumperea\i cai gi si-l inreqinl pe Niculaie la gcoali.fonciire". c u un giran bitrin 9i urit. Punaul culmina nt al confliauluiilreprezinti fugalui Paraschiv. impropri etSriqi dupn Primul RIzMoridial. Moromete igi creasei luzia cd avind pimint esteliber. precum Moromete. V.. Unii dintre qlrani.i. Jelul lor estesl-gi pistreze pimintul in ciuda datoriilor la banci qi a :iirei". ficut de Din Vasilescu. vor si agoniseasmultd avere. Moromet e se vede obligat si vindi o parte din piminc. cu sitenii gi cu autoritiqile. stiind c i-i ar lui restulde pimint. ca Tudor Bilosu gi fiul siu. intri in conflict cu familia.Pentru a-si obqinezestrea.r5"in s neimproprietdrit. lnsinSub impactul evenimentelori nelinigtit si derutat. ceeace va produce o funda schimba rede atitudine. acesta cere avere. .ti sunt mici proprietari de pimint.te si o singuritate desdsiti".El nu ingelege unde a gregit..

cc aveasi iz biucneasci pestetrei ani..re: Dersonarur to n v-olunrar.Putemspune..il.riri ll... adici unici.ul nten[ionirrd ci in urmi torii ani gospoaetir qa.: .le suntdramatice s esdcced gi rapid...... o"*..iet-"i-o. ln amb ele volume evenimentele principale desfigoari rimpulverii...o prtme.un tip .i... .lt.re prr. Rebrianu gi i# nilor. ci.."iril..J.ii. staredepiesivi din care-l vor scoare marile rs. striduindu-se sI dea o formi lor iviti.::. .I Agasi fie oare Funaul cu min1nlal co nflictului "or...i. .....sripaniabisuldin congriinqa de a zdrurrci. . rif*..ri. ciutindu-se in acelagi timp pe ei i9i cu viziun ea lor unici.lt pin^i la fuga fiilor lui Moror. ffi." . giric/n" . Acqiunca de sapl bsti prl':i durninici seara.:.... vasileBaciu.. sedesfigoarii ntr-un intervalscurt. ".oinulsi rimini om".pr.otrUn... I) romanuluiestedensi."r..victimda etdhti ei.ii* farnitial(volumulI) il constituilfugafeciorilor lui Moroin ere Bucuregtiiara coffictuiui sociail Ia ("oiu-"l .r"ni-. MoIl ie ncteesteexponentul acestei lumi.. Punctulcwlminant conflictului al mireqdrama_ tici. re se'intimpleori"...J itrqir.a relaqiilorqi conventiilor sociale tradiqionale.li. a"?..J.ru#i.deceseintimpli.ri si se ruineze.intul volumuluial doilcail reprezintimoartea Moromelu i lumii qirinegtitradiqionale dispariqia dcvcnitsirrrbolul acesteia odari cu el.-"fari...".r.de ictor Hugo si cauteexcepqionalul surprizavieqii. . chit cr rostul ism cinegtieces-o alege el!".abil infruntelicomiagiauroritare" irJ'".Ilie Moromete_d".gl...Pini in clipadin urmi omul e darorsi qini la rostul "nrlui. in gi .M." (Marin Preda.umr Ilie Motom etei.i-.Domnul e. si gregim . si tr i sl Anci.p..citjosnicia.ro' in liieratura noastri.ii*e. . dar tr1-ni"ri. :Y..'. rordeauri" a"r'o ui"iil"J..-ri face oare asta fie schimbarea ? si veqnici. .in armoniecu glia srrimo. imbini modurile de expuneregi dezvolotilul indirect liber.rb"t_"]"j noqdm4ntuD. a l'i Ilie Moromete:..."ide auror. cap...rr.rri. a Originali-este viziunea sa tului: gi .personai : corn plex.ierr"rir..""'...(vol. . rfarq.rpeJ"r..denga: .. eu "."*iri ta"ei ri-. d. un procesdramatic de dispariqie instituqia rur ale. lcnt d... e*isi"ir.Note ocazionafaaoarea romanw lwi). personajuluiMoromere. d"rrrl'r. iui I n roman exista numero.doa-pipicrdc Pcntrutotdcautta linigtca clt'ir rrr rrrrri purcasi seintclcaga ..."re r.r a.....riito*1. roltlctc intri intr-g lungi.... p" i.:...il.Marin Predaesteconqtientde rolul lui in literatur. confruntlti cu istoria..prezen se in tul narat ivseinterfereazi trecut"l..-.r"1i. plulIon Birici-Polina Bilosu... li ri"." .l"i p"p"l.tirnpulamindrilor gi al povegtilor M."""l."i.a sa...o""i.iril...i originalitatearomanuluiconstein n oul tip ie persorr"i 6#..U-p"f"u . . Y""''" carc lupti penrrupisrrarea proprietiqii.i".. cu experienqa unici.i. rtnui cod moral strivechi a I unei filosofii sinitoase... Inconrestabil.rd..alerti.easci. ase personajeprincipale.l.nete.' .rrt. spune Preda. in complexit"t.omenr la acqiunea clc se ruleaz.interioril'r.ii.... l l)imcnsiuneatemporah se extindeprin imbinareaprezentuluinarariv cu rrec' r--"' tul.-r de J.....crrrzimea. " o simpli surli de obqinere plmintului mult r6vnit... iar ceea. credinga pacea armonial*.. cum.dte marcdccit accca a picrdcpirnintul tnal dc este p rim{dia clcr nu.li"ii-pre si cu. omorurile spdrrsi zuririle intilnite d......Itt I I 175 cotcl<lr.i.. Ca scri icor.gr.arranaiat . . 9i RomanulMoromepiiiLr intregimeaduce literaturaromini o realitate in rurah ine complexi.itil'. Marin Preda es[eun remarcabilstilist.Lrr. monologul inrerior...ci toqi invaqi de la Balzacsi.".povestirilor si romanelorlor.a L-ii p. i.r" ...la "tnpru gi sadoveanu.. 9."f ii"t"i]. "i..i#il.tiranul nric proprietg dlpirninr.nu gi-au gisi t loc gi in lumea meascildaiji" f"-i*'ererni a zileid.r $i cu Inrrlll'-..liran inteligent..i" cu "ol"r"rl "iilil.es..de la Dosroievskisi nu igsi :e adincimeafi ri sfirgit a sufletului omenesc.--r-rrrii. s...... l)cznocliiru.nararor.t poate alqii ci "-J bitri ni cind tu n:.i'. tudiniinverse acelora rebreniene..fuga Po_li nei Birici. puteagd daci tot ceea avea se?nrnmpl e viitor ce si in -ai "t.. brusc. lrr: "".Ilie Moromete. idealuri strdvechi...9tiai ni-i" ?.Ua"#l'i. persona. nu ignore rolul mecanismuluisocial. personaje -ir"ip..

i oe Llvtu Kebreanu. care.de micd .te priv esccu superioritatc..pr edicat nominal. micd.. 2. atribu inal. viaqi" .t_l replici la iomanul 1or.tilDingreu" . B.ti" propozigie de e u/Stausus.da-mi . Prin elipsduneleversuri dev in mai expresive. i" g"".propozigiesubordonati circumsranqiali de .' i. il"*. Dumnezeu/Pe clrcumstantrale tlmp. r omanulMorornetiiechivalenrul In cuplului Ion-Ana estecuSubiectulal Il-lea A..qtAtu . .r aceleaspe-cte pot fi considerate care q':t.complement direct. cu pari atit de mici .). :f_:_ql:. -mi ._."tT jos munce.. ingimfare.: 3.rl 1998a fosro eclipsd totalade soare.Cind frunza-naltului copacl' .r. subordonaticircumstanqiald scop(finale). fdrd.ivi.{armecul a satulut. ".." . L:.. te privescde sus .. -mi -rtr . scop(final. i.propoziqii subordonate . .isf"!i" .Staususca.cu sfidare.Tllativ5. .avrDut Pronomtnal.e... . ' pari atht.r an.i..ca^si.. 1.valoarc.. Omonime din textul dat pari.ti ne?nsemna ri.comodd. de . . .Pecaretrupu-mi . Am inviqat la geometriedespreelipsd.C" si9i91igcomo.triie.complement indirect.propoziqiesu bordonati atributivi.propoziqie subordonati circum'stanliah de moo.

r. Condipiile realizdrii acestuiobiectiv cadru s unr: o participareaconstient. prin efort intelectualpropriu. . propoziqii subordo natecircumsranqiale concesive nua' '. a !9 findcau Marrorului principal i se asigurap. .r. '.i.*t"lo." 9. --l"iii"i-. necesar secreezeocaziipentnr afirm areacapaciilor tururor elevilor.i cursiv cerpugin il.rotecfie. trebuie se asigureclimatu l educativadecvat. coresptnzil. Acqionaufactori co mplecgi aceaescr-ocherie. de Exercijiul de citire selectivi .Recunoagteqi ine iecita cel mai "*f ile despre..R.. pe 2.. probrematizarea.ti l I La Multiplex s-a inaugurar noutrsah cleproiecpie.aice preponderentrnoderne. Actul cititului trebuie imbinat gi cu acelaal scrisului.."" si lez e cel Puqmo propozigiereferitoarela mesajul .a de inviqareun aport deo sebit arejocul didactic.oculdid"cti. j. impreuni formeazd. -lii"iil i diJ". 1I 4' Adeseatsiaduce a aminte de apusulsoareluila marginea mdrii. de tipul: .qicit mai multe expresiifrum-oase impresipirsonajul !".rolul inviqitorului fiind acela de dirilor.y.tsonale gi cu metoda conversaqiei sc ris.. in 3. (locugiune verl1 opiniilc rcfcriOri dc cite ori estcposibil.mijloacelede sl mobilizez. ide reciptarea mesajului in*q. pe grupe.clcvii trcbuiesolicitalisi-9i expr imc rc la tcxtul citit qi analizat' t relatia stimula. .adver bd9 mod. literareconstituiebaza pentru exercilii creative" gi de iiif. materiale.. ur"irs-torrrri'gur..rrrrr"i.bazarcpe efort intelectualpropriu al elevului.tiA. .rise.. Mn bizui pe propriii mei ochi in distingerea nuangelor...auiio_rrizurL. Fiecareelev si scri ecuvin----tele nou-insugitegi si formuleze enunguriorale 9i s.U."ri. 2.qin. a fost .dc cu de condigionale.. m_ijloace tnodpdmint mo derne.'"rJ". Sedovedea incl o daU duplicitar.ad... Subiectulal IIIJea l' Forrnarea capacitdyiide receptarea mesajului scris prin efort inteleaual prop riu al eleaului Formareacapacitiqiide receptare mesajuluiscris a se realizeazitp rin strategiididactice modernecarepresupun: e' dctioitdri de t\o.i"lip.tiadacadrului didactic cu elevul. 1.d eleoului.formu_ . dlteptat . ajungela: j consolidarea dep . Exercigiulesteo metoddbazatd" acliunereali' prin carese executi o actruin mod repetatpentnr a dobindi deprinderi' esteo metodi fundamentaliprin care'con$t ient ii r.r.a.imbinatcu exerciqiul exprimarea elecapacitatea euristicedezvolti r p. la alte forme deprotecpie consumar orilor. gradulde comparaqie. iar al elevului de participan t activ 9i corytient' fireassuccesiunea Cadrul didt. 3."r. b' meto dedida.Spu neqi-vi r.ri r ?'. bala) Din cknd tn chnd. ir*ap*" ar""-jrir"re c.cbrect. o Le Muzeul Jrranului Romin se anunlase proiecSie o de imagini etnograficc. te cheami" -. exerciqiul se repetat.ectivprovenit din verb la modul participiu.".adverbde mod.r"" lemeinice i. valorifici in grad maxim capacitat ia receptare de expriscrise' re a mesaielor jo-pot il . in lecaiile limba literarura de de 9i citeasciconsr ienr.Se realiza ii din textul literar".ilaye frontare. De asemenea.conversagia #riru.De te-ndeamni. in ritm oro-a pnu gi constant' pild.. rnuh ."' de "ir.toar activitiqilor de inviqarebazite pe obiective de referingi clare. .. rl auxiliar. prea . (locuqiuneadverbiala) c. ajuti la formarea diatezeipasive.i dramatizati.metodede c omunicarescrisi.. gi individuare. 2. ei II urmireap ds cupas.ii"ir"i* Jii". formatiae precum: metoda exerciqiului' metode conveisative."ptat (te156ul literar citi t). umanegi in valorificeresursele si este int..ri". (locugiuneadverbiale) lua in seamd(locugiune nu verbah) observ agiile riuticioase.-. .

exerciiii cu gradediferite de complexitategi dificultate etc. care.rrale.corecrive .. (dup. funcqiileindeplinite).ri1 .i. iriterii -. careasiguri automatis seimbini exerciiiilede reproducere..de echipi..r". semidirijate.riie. rindu-se transferul de cunogtinqe gi unor capacidqigi aptitudini int electuale fizice.. pioductive. operaqiile ._pr in etc intelictuale9i motorii. practice9i-combinate.. ir. a spiritului de independenq . r..tive.. in*q.itimularea capacitaqilor gi a iniqiativei.a originalitiqii.iuq .oimn*'. teoriilor carese aplici in situaqiivar iate. carese realizeazitransteru -odErnn mele (iormarea deprinderilor).g.-* de a*. dezvoltare.dezvolmrea de voinqi gi de caracter. turi ' prevenireauitlrii 9i a confuziilor..odrr.reguliior.de . funcqied e diferite por"*fn ieosebiti in p"rrp..r"iq i"ieste o metodi adecvatltuturor formelor de activitate itt permanente..tiva.aplicaitc. exerciiii dirijate. imaginaqia sedizvolti ginlirea..autoeducaqiei pot acestea fi: de cla sificare.rinderilor.asigu.capiti. cu celeoperatorii. de operalional izare..a utodirijatesaulibere.exeicitii individuale.. riru.il. colective'frontale. . noqiunilor. morale qi trisi. .iqii irrt. * ex ercigiiorale sauscrise. crearive..

. calcularitm etic).'.trl"re" potenqialuluicreativ copilului.r" _..'ii::?la". si reariz.:::.tu puqinun enunq.:::: :. e"*p.. de .aja:##T"i:..r.:H:. 9.^ .s.Hi: ::i::'i:Y: ""'$ ffi ..l':' .dezvoltarea in faql de integrarea me.:T'.o.stimulareacopilului'in vedereaperceperii.::':i:1. ".de propozigie (predia. I ll.i1.folosind diferite limbaje specializate. .. tipur exercisiu de este de r."]rr. '. if tJ'JrT[ literede tipar.:..Tl.r. obieoivele ciclului de dezvoltare(clasele III-a-a VI-a) constauin: de lingv istice.r nrin . eremenre fonetice lexica[j:ot*'pirgi "o'n"'J..:* " ". .:..a scris mini.g. scriere dupi mini.a. intuigi ei9i a lmagmallel..:.:ii!:r pnrgi. p"trtru exprimarea ne. clement elor debazdaie principalelor limbaje convenqionale asimilarea citit.$cn.transcrierea.l.v ingel egerea sc mesajului i{i'. il .. .*ilirlp.lH r . I rze primar 3...dezvoltarea corecti gi eficienstriine.:. a limbii materneqi a liribilor ti in s ituaqiivariatede comunicare I capacitiqiide a comunica. rii*. . Exercilii de scriere: * citire selectiid pe baza unoi ...il.cunoa. Lxcrulw de exemplificare o Exercipiur identificare de a unorelemlTedeconstrucgia comunicirr lpergr d.:rive autonrarisrnut i.iliJ.ri. lipse-Ete modelulexrerior scriscrt. trebuiese ze crtrrcacongticnti..i :".-Jr.formarea motivirii penrru invlqare. ii. . . .onsolid.'i"i c rnare ::.:':.:rT 'r"' "*" r""ii "'? r a nicu rerem de.:::::. de piopoziqie.1i.::.nr"l.: ":::: ff i .asiguri .terii 9i stipinirii medi ului apropiat. i .'lil[iij... ri.r '. Obiectiaele cicluluiacbizipiilor fundamentale (scris.:fi1*:tT':'".lffizisie ) 9i : .dezvoltareagindirii auton ome9i a responsabilitigii diul social.:':. voce tare.q:i:il. elevii*:. . puncruatie..rtu.r:..1'ilj ].'::i::..:::::.ry.ii.." rc lcclic. a lntur9ler 9l ._f a b.i:.propriu...lT.1".^ ^^i^-.i*rir. ".a competenqelor folosire a limbii romiachiziqiilor . fi'#3'. eit 5-c.ccl iJ'r'fr'i"'::l:#. . Obiectiuelaciclurilor curriculareale tnodpdmhntwlui (clasa qi clasaa I I-a) vizeazd: I r...".'::::'i:l-'ffi ."incIasIcpri : .::':i. ' r v L rrrr sd u u l l $ ttcn ta: 14 J s l c al l z ( ' . .?i..Stimularea potenqialului creattv al coptlulut..1!lt"do' . imaginaqiei.b":rd.l rcclrrede limba gi riterarura romini sefolosesc mu*itudine o de tipuri de se u in d o r .se rorrncazi rrrrr q.T."o . si r Idcnt ifici pirqi de vorbire(substanrive:.::'i'THIJ iu ei. fiecare trebuie citeasci elev si in ricc.i.i ituhri.. inqeleasi ca activitate sociali.i.

plin de primejdii.ul .. pornegte cergetorul 9i la Meka pimdnteascl. "A rrei Ioro gridin. piinqul. Visul prinqului esteacelade a de n ul d" a nu se abateniciod attr la caleacea mergein pelerinaj la Meka.un arg uIdeea simboliste._j"r. Mai aveaupe r6n_ subshntive lanumirur sidoui proprii.. timp ce prinqul accede l. Acest dp de exercigiu "r*a. urmind dr.iVI.izeazd' obiectivele eiJ"-'. t si.iJ. . romantic1. analizezepredicatele: o sd" analizezesubiecteleetc.rr*"id. rimine romantic.sl d. de creaqie prin care ri sesoriciti ere_ vrtor si tormulezeenunluri/text"Z.. exercigii .il. .J'J-o"ri. spaqiu Poemulin prozi esteo paraboli.Dupi enunr: iurtu. model d e imbinare a viziunii 9i a un Poemui Noaptea de decemarie reprezintd" mijloacelo rartiitice romanticecu celesimboliste.. rot fiind semnifiPocitan ajun ge'la.r o"r. gi o impiriteasi.o-"rrtici. copiii. Alexandru Macedonskia aspirat. t si subsmnti vele. Eiaveau.pe carel-a flcut cunoscutin lumealiterelor romi.de asemenea.mfro. aceasta i.Prinqul gi ala iul lui strilucitor pier in delit. o l"gettdeorientali. bocii"r.i gi l-a teoretiztt. arab.. n tr.evini el insuqi scriitor 'ri *bolirr. in rEipri"qirt areviziuneaced qii.in acelagi Urmind un drum ocoPocitan-ben-Pehl ivan.atractivdeopotrivi penRomhnul.reasci"... influenqe ment cl Macedonskiestescriitor romantic cu numeroas e 'Noppilor romantic. J"r..' -analizeze fost odati un ilpt-r1. totugi. cagia inu. unui prinq gi tr u .. tematicaacestuiciclu este o gisise la poetul Alfred de Mus set. Poezia arelabazd poemul in prozi Meha Si Meka. sunt romantice.eirninturui exer_ l"i* priTESTUL 17 SubiectulI Noapte de decemvrie de AlexandruMacedonski Atras de curentul simbolist. parnasieni si-mboligti.]:::' g. ra numi_ rul singular...n cu cerinqe o Exe ci piidea indicate. dedragi erau ii ftorile acestuiim_ ". publicat in 1901. ^.ripfrr*i. titlului poemului..in-ato"-ra mijloaceartistice. "1""i.-inare de unu-doui adjective.n.Mekaplminteascdn.rrr_ndormid.rufiii"'""#*ffil1"]: '"-""e Di' exempre s ubstar.a. Ciclul Noyfi-lor reprezintd. timi"r..A mers vestea_n lum""despief*_.in ziarul exotic.'riu.carevalori fii. gi t" atit c6t . tatil s lu ii tlansmite in ceasulmorqii indemdreapti.Ali-berr-i4"ho-"t-ben-Hassan.".' ii li"i. structural..reat. ct o fatamorgana. rmul cel irept. de ' natizd * *l i"ei. iXrt."' este..k"'. r .

. intre care . versurile"rimasenereP etate'Structura unor.rrrt irirrr../ $i.". nril" crre-l rranspune iposta. i n sin" cumpliqi. orr fl. ..". i^nsi^r". in pustiu avind i'irirltr..azd..j:"no-"nri.. puneain evi-.cu enumeraq ii.qi decoruleitic.. nu este.. opulent..rrr..i. sp ccific I rar cqmnlid.urgia." J.ania.propriu ce -o"r.stil.i p.:nagaaaui qi dezolant _ ..mai marc..i.rii.riilor lui Macedonski.oa1ttu dcccnzaria de aborc{cnzl\ rn'.. t i'"-./ $-aSunt toate pustia din 6e-rl..$iltlltrtcr de Siiaruri pietre ftaJari .cl.....in tehnicarefrenului se declari .. cer.: rndrrsurilc-pi etale.rr.te. rnarre cre_arernt sl simboiismurui..ol^r" ... intaini_ ..ir.g1l "l nenumiraii.rt" consrruir prin mijloacesimbol'isrc.rll aur. .ducindu-gia ei zvircolire / ln pintec.poctur. ii^ir.n . macedonskiene: .po..Fip rrrra humidemulta pi...'q-n foarncisimlire/ E $".i ..cairepezi .ia..ffi::::.r./ tirnplcl c. bolisttr) prin jocul culoriloi. 9"r"t: sc frcc tnai marc -.ochii suntdcmoni Ilar rrrai iJt ."li po. ce .ri.ReJrenwl o denqe tehnici poetici originali.1..ti" rozesi crini_ /Dja_ rni .rupiigroaz *o rrici"'criv{qulcare..i. odaia...rte (repetarea unui sunetsaua unuigrup gi Muzicaliatea ser eaLizeazi prin aliteraqie dini.7i.{.urot.ri".. zilnic... .ptird simbolurile po..virtutea lor inffuuritoare 9i obsedan.r.do...il. cu numeroase i nversiuni."r"".'rr-. *r..ceea I explici simboluiileqi semnificaqia sdt.r c rccein./ de .r. spa qiull. B..... . . 9i pe 9lI..dai . umbrei chiar lrunrcai-o ce r. ..r frrrrdnrncntali rornantismu lrri.9-acea .jlrl' tc ._^ -... sDuzd.....r*. versur'e. ultima tr eaptFr/ sunt Meka cea mare.iz<t hr.'rfi./ de r oari.jocur havuz urit.froI ltttet'ia^N.. sp"cificemultor creaqii t..il."hrt *gerat(altitehnici -"r.. astfel Je da esen{al muiicale.rrt ...r.: rrrtrltti' [)incolo de aceste elemente.p.. deape..rrrgi" .." p urtrte d"... idealului.. l)rin rehnica corespondengei." .. .$i tot nu s-ilt'ilt. i{.h"i.putea numelede compozi{ e impletiti".gcniurui..ri vers la sfirgitul strofei de patru este u-nmijloc de ficuti dintr-o alternanli este compoziqie .ti.." Acesreversuri explicativereaducplanul re alitlqii....Ji.po.za in emiluruidT.t.. . ..r --.:../Argintdeizvoarelgi zare-aurii..0 teqte emirul' l)e asemenea' andtezesunt prezentate in "*"a.heazi sim.-ir"t creator u-.morrl'1"' cu focul .. reperiqii.. mai alesmeii-b".i.rlui.a g[. qi palatele fanta s*""t[".:.'scrumit" in vatri qi inspiragia..r ski t.'gi-n g.r.r..pustiegi albr.iontra.... unitari...'..rii ."i...a pieticl a^luiMacedonski.ctr.o pi..i epitete.r.... .Lcie/ r""".rl poetic esrefasruosgi rafinat.. trecercr irrlunrca ficqiu'ii.. par . aurc-nzare.../Murit-a Aezol^r" / Suni Meka cereasci..... j-r"'orrri.il. poeturdamnat c' ii rerpu'dc cadruleiterior: . il.poemuluio stiucturi figuri de. ." omului pocit care E.i finarurp.ffi:icali.o"i"*a iri-.... unduiroare:.ffiffi'.imuoliri .. tafore..-'/n:rgjlti.i..rul s-apri'cle rarc..i.ochii suntdemoni Pop itrunde in cetate.. (sp ecificromanris nrului) se construiJsc doui imaginiopuse:'cadrrr. J! u".pr.i".-rlricicio s rArrc^ p.qr eaur..."fr.p.a -orrre po "ri.Deasupri_i "t ir"ir"-urlor.p"qi"i ."u-"gii.I-am...arhanghel tr..trrlrr.g-aceaiugminie/ De lupi careurle ..'8il.. / $i ochi imprejuru -r _ o... este..i.eiit./$i lurr.r... trr-it...g-acea confefiit"i t"U'. a tonrtn nefericird a./$i luna e recein .ori..arul pustiei.r i".i-6ofirr.Dar luna " " caleaceadreapti.ri.7 $i beinarutrg./ -. .r. ! ."e ziirri.qipi". al mrsci.itrr..ndu-i.i. versullaitmoti.-afard. crrrtrlrri carc....r-ifui. .i-.: -r ..1incbrinrreaga ..riorirr. cit $i.. .Tudor Vi1n./ ln eiaiduri.p..1. rI r.t tatcadc vi sc". p o"-ut. li i ^retevie.gt"'o #"i"i.. poemului. circulari.. . / Battimplele.. in neruii-ndirjiqi..rr...."s. irr p iri"l'i. ....

d. picl strilucitor.hirp gi searbid."r'.. emirulcrialaiulsi. a rosti: a articula. celor i. .tt..".r"rberatimpul pr ezent' anaforasi "gi.. "o-fi""qi" mul esteamfibrah.. Emirul..."...re" epifora (repetarea emistih .adintreinfiqisarea doi pelerin!emjruj -ri -"ri _..Po..if. ooln ic: liber.p.'_'./ li ceresimqirea. ...propoziqie 3.t..i.. .#." -/ . .ri "io schinreiJin cu-n?:'i]_ urgiaseface. slovd: lfteri. .. rru11r._ cl) 9icel mediocru (Mekaprminteasce).r. o-irril subjarul pustiei.. ..rlt ."rfi'.rr il cheami ea.E e r"'i"gt_ le liilc pc care nos1d./.. .si imaginea cos_ rai de mar.irr.ilp"i."---. construcgii ..i.Ut haos.. Meka:.prepoz..rI . ii Apare alti antirezd..minar. in i. evidengi doui tipuri uma ne:.^^^.../ e-b Nici c6ntecJ" pomr.reperiqii q i construcaii simerrice.$itot nu s-ara tinilucasublimi..""#l cumplite"..". J.iri". pe pim0nt. :.-iii.in*e o infloritulBagdad. .gi .oqeluri . abiase tird"qte-.q"f Jo.j.ile si kinetice..''ir-.ripd.iimplinivisur."'.rrtr-"rrti oragul .implrecheri l'.Djalqii Sqinarete .Bisdadut'! *. simpli' 2....c.de infe rna pustiului care pe trebuie traveiser...i d^_.'i"i a*"iiil. nrcr voare gi dulc ee vialain rozur Bagdal..iii"'rer..e zet).qit sirofeinegale.spre Meka-lripe.. Pornesc acel agi in rimp. g'"I. olcut r .i sgl cepalpitr" E'a' unecarerepetS' ".. gi dou.prin erementJuir.-ii-..a.g." .rlg.proporiqie subordonati circumstanqiale fi fori "O.$i de el..obisnuit.iOt'n-aqi fi foit"i ti condiqionali).-rrl-.-" .... 9icea 9i..iqie (inroduc e o subordonaconjuncqieiubordonatoaie i. si de_arabastru..rl"l'rrdil.a Pronunqa. girr. c"r. "ir.e (.p?r*i...om'rl superior omul.iiorr" oragului a orien tal esrc pcrceput sine:stezic. lacrima .. insolit. ritSubiectulal lllea A. intte rime perechegi r imi incrucigad. si-l . rr....Cind vi rosregre -condigionale... .Ar hanghel aur.a*-"r drep rsuntsugerare simboruri: prin fo...npe.eaprinsidesoaie. de subordonati circumstanqialS timp. gi pe cer"./ i"1.. Imaginea.rrfant-. e. versuri): tot..."rr"rie. "-"ti "# ."'.{ ce-aduci?"."r"" o. uneleversuriizolate cu i n cu.i iil.) de slove") .yoTnt"'oaani.".." au Versurile misurade -t---: f-. -ri muh1.$i drumu-ocolesre .. i...i*-.*i#.. trisnet..Mrrrir-"e-iril "rrh iarrrl nustiei. . i. gura. tinirl e farmec... .Pusri a ma.:.i'#.. dar'str...r.. ..Muri ll-12 silabe.. unui i" h. locui.l"-geriii"dr"".^ gi ^:^x lucegte...nu'r... d.lt Antite_ z.rrrri din strofe^: . ' l.r::::l:"_lilp1i"..pirir""i.tanjegte i-pii".r...rr.io-t dintremijroa_ cele dea -.far..i oranratirmuilir".r". lor diumuldr.".iil.. ] ?or"rr" un pererinaj ci arpe ra Meka:.rb.l*pir.iiri. .o.pi...-.b.$i . f1i"9i ii ..$i l..""i..iilj .$i pr.i-" .-i*tir.ffi.ochi luna-lprivegte ochiu-adormit".toi sufletu-i vrea_/ Din tilpi pini-n cregtet cerefiinta?.'urka etc.cu tine iri"" n 'ti.. aP Llll d ue rr(irt"l a" mult a pierit.. versul izolat." Versurile au misura de clari.. d".. ntcr tzf"r.te credinia-voi'rqr. ciudat: bizar."in ^: pici.

propoziqiesuboidonati subiectivi.-J"r6fre gat idir. docil 2 . . pot constitui supgrt.. I "1t' Exerciqiul pentru a i se descoperisemnificagia' Or i.. .. ii . Degi erau cei mai buni prieteni. i""air" saucel dezvoltl 9i se nuanqeazd"..o enunSul Citegte lotriait pentru intrebdrile. . c omdescriptive.eleviiigiinsugesc_cititu l scrisul..Cc iace-o guri muri" J .t J"-"o-pnti.propozigiesubordona ti predicativi. suplu." *rrrolid" azd receptarea.iar verbele in sunr numeroase texte.efoJtt:. J P'opo'i1ii . dar I trt corcct9i concitit-scrisul se forrnativc i'suqcqtc didacticc l. . Pe ntru i irebuiJ seinqeleagi te:t jocul didactic. Dcodari se a. mesajulscris. docill . """^ conqini siruaqii9i materiale trebuie. 1. de valoarea [etir" cadrului didactic' actice. tnttebare. in gtafeti etc.1.SI.simple'reluare.. modelepentru diMesajeiescr ise. 4.. 9i a unor metodeformative. estecondiqionatide nivelul. dcpriricl*r". S-a comis a fraudd de mi lioane de euro.ez.iiifi. transfein :rarea sistemulcunoltintelor acumulatean terior.]''.pe sirite.t/ am aminat 2 {rym9da pe muntele Fdgiraq.ri.riva unor alte conexiuniposib ile intre ele.. M etode Siinsnumentede eaaluare subiect..adjectivcalificativ. gi "p-f. Ji" p"rrp".rrrogrinqe.zatd.abecedari.uzi:o (subiectexprimat prin interj ecqie) Discuqia dhnsiine-alimurit rrnpra iituagieicieatecu (atribur pronominal) B. in clasele :nt.ptopozigii subordonatecompletivedirecrc. .de sistematizare niifi.printfort proprocesde lungi durati prin careei trebuiesi parcurgl urmi tont pagt: congtient.()cstrrutl" t subordonate atributive. Era un om musculos.rndate la de la simplurisiuns la intrebiri legat:de. imconversaqia i"irlti a.ri fripri "..pe bazaunor noi euristici. subiectulal III-lea.. . Ascari a cinrat la radio un airtuoz al pian ului.de pild. se ulterioare. rip I noi.Intoneazd careexprimd.utilizatePentru studiate din fragmente textele i iib ..cum problematizarea gompletati cu exer.r divergenti.. Bunicul meu era un om airtuos.. lecgiilord. .tn qiaeuristici.adverb de mod.spuic" I .(enunt exclamativ) st enunl pentru a exprima u. 3. \ .vezi Testul 4.un om educatse comporte d. goapd.imirea.i "iuze.citirea cu Povestirepentru ci mati ie &pli""t"" unor cuvinte gi expresiigi de conversatie' contexrului sefoloseqte aprofundarea textul citii. '..in lanq.. ) P.iiir". / P.l ml . cxpr csivi.'t.olrarraacestui 3.eferent."te. ".necesitl realizatea activitatePe gruPesau Atit prin activitili frontale.si actiuizeze toqi elevii' A ceste lorrt"ni a elerrii'or.. clasal.de creativitatea 2.. Etapelepreddrii-tnadpdrii unui sunet.Cc au cu d ingii plinsul..Sinistraqii.a. Partidul din opozigiea irrtr -odus moliunea. itemul 1' Pentru . prir. citirea selectivl gi :dspun-.o"d'. ln clasele pr!n. anterior' Aceasscrisereceptate ividuale se'vor stabili ionexiuni cu alte mesaje situajiedeinviqareserealiz'eazdinlecqiideconsol idareqidesistematrzareacuprin.propozigiesubordonati circumstangiale d.ifirende. puqin sefie folositein situaqiide comunicare9i de recePtail.. Frin acesr de lecgiiseinlitu ri uitarea.fi d.i". . . de pilde Cine stiec hstigd. Estebiner/cum te-ai gdndft. cum vremeaseinriutiqis e. pot.r.nsolidare 9i de sistemarizare i-.t iq.Cc-adurrtr-ntr-irrsul. pe lecqfitrebuie sI fie dinamice.memo-. cit 9i prin .ci . ln orice imprejurare..joc concurs! iotiurte). srrategii l' clas a cind.. Mi sepirea un proiecr insignifianr. 9i "onroiidare formativi a metodelor si materialelor gi temeinic iea elevilor.. .3/ P.propozigiesubordonati completivi indirecti.i se stimuleazi creativitatea.cu sau iul oral gi scrisde exprimarea unei opinii evaluative a unei pretennqe.t. adesea apiieau d. 4.Pfe.ecept"r. lntrebarea etal/ cumva r ezolvadificultngile ivite in timpul experimentului2/. . bucuria'.si. ..unrolidati gi perfecgionati 'rirr ":Tdprimare sepractici diversetipuri de citire: citirea n.lecturi' a textelor studiate.ifi""^r"voce tare.se inigiativaliberr ..z/ P.e s eurmdreqte.Xi:t"ti:9i elevsI descifreze. li.L citireasel ectivi gi citirea dramat'.... i^. t&t citit trebuie analizat orali prin de a tului (receptare mesajuluiscrisis eimbini cu elemente comunicare literar sau non-literar impune insugireaunui text ..text.ri.argumentate de un joc didactic. Gd^se$e. t/curn sd-ispuni 2/ceo nelinigtea se gindea adesea in relagialor .ior ""re nu trebuiesi fie o. l. 2. i"Jeg"r. 9i adjecti vele acestortipuri de compuneri etc' ri le va facilita redactarea textelenarativ e.fi.fi.i a liter ei corespunzdtoare qi la i" p"r'.

"i"-. Fuseseri innoitemarcaiele rutiere. clru ale lntregului procesinstructiv-educativ.a. ace srea fiindba)e a autoinsrruirii 9i a autoeducatiei permanente. . 3' Planul grupirii din opoziqiea fost dejucat. comunicirii.rr.e formdrii capacitdpii r eceptare a mesajului scris Formareacapacitigiide receptare a_mesajului gi oral r eprezintd..obiective scris ca..Aceqtiavor ?nqeelevi a elemenielorde construcqia .rSir.ere. Subiectulal IIIJea l' Strategia mnsoliddrii . 1. .fiind comple t uluiti de frumuseqea peill:1.:salulut. putut rosti citeva cuvinte." de citre c. d.a cum s-aanuntar in mass-media.a.i sistematizdriiin procesul d.

Prin metodi fon-eticd... recunoafterea ln inchJierealecqieise realizeazd din revistepentru copii' literei in benzi decupate recunoa$terea . i"".apariqia unui personajde basm(copil.rrrii-i'registriri -.ri. momentede relaxare. L... in podul palmei cu stiloul inchis etc' ter cu degetul. activitigi fro nrare gi..c ar-e conqinerrrtr"r.: a sunetului/literei exprimarea in proprie.e ghizaterc.i. . :: :g.ii . ahruri de nrodcl fiind reprezentate graficepe carele .j-:ri-drriu. bazatdpeobservarea -:l-l..lici literei. gi si "ti:::." Jir.lauprin ..individuale.-.in. :1I::....#..erec.j"...Ji ...r e tc. orald" Prin rnetodeformarive. g.'.. asie cititut.. Sciiereaa trei liter e alterneazdcu fiecirui copil penactivitatea trebuie si indrume gi si aprecieze badrul didactic citit-scrisului) corectl' invigarea(insuqirea tru a se asigura s unetului din inregistriri audio. in irrr.or.^. aridnd pe plangi litera gi elementele ic explic i scrierea la apoi exemplificl scrierea tabli.aunei de film. se poare delimira. :..din vorbi rc' o propozigie.f ff i .mnific I .ipii"i. prt" con ersapie ribr r4 dc pild.1...r.care elementele ."d. il:... . pronurrqarca/scricrea corecta: din experienla de viagia elevilor... o.ru aspecre unor din l)crrrcrsuldidactic al predarii-inviqirii unui sunet/aunei litere trebuie si im' irrccrrrrrunicarea cuiceea scrisi.tr-o "'::::i I i' .:.. ::l'jli:i.. exprimarecuvinrecareconqi nsurreiul/ritera ce rrebuieinvihtc. anariticoui" rlryar. de se I)upI un momentde relaxare. prin slmulareascrierii literei (metoda acAiuniiprin simulare). Tlh: T ::: :...j:h.i.prin exerciqii incilzire a mugchimomenrului preg. 't"i:r::^:1Lr^"1rria il] sccventa caprare at engiei.rrrirrrut.in vorbircacurelti. scrierea in pe scrierea banci.:'.printr-o surprizi .:.: . :I de scrierii. a. trecela intuirealitereiscrise mini pe o plano compun.tirea Se'realiiea4i TESTUL 18 SubiectulI 'l Ion de Liviu Rebreanu .dirrii*l 'rrj-*a. J... gi prin materialecri ca clactice adecvare' .il::::!l j :i: .ofiii rrebuies i pronunge si scriecorect.. Bttll ..."r.r". scurtevizionirr audio. lor miinii.". desparte se in sideragie particularitiil"^* ii rp..1. adult).. erc.*'" ari..::. Cadrul digrafice.. .. .y. g fi Hl:l::. 1 re I::... pro*le J.printr-u"j.verb alizAndu-se dupi caresereia scrisul. verbalizind gesturilegr1fi9e...". d."ru I n' recunoa$lerca $utlctului/litcrci divcrsc irt ('o'tcxtc.^" #i'5 J.:::: : srrucrurigr aficd in 1ec".apoi un cuvinr. ei converti .H."_pr o.-r tizarc.i".. diapozitiveetc. creeazi de a se motivaliainvigdrii daci sei"u i.::':lH. ::.-. i"uui.li b.u " .ir"i.rl'.

gi .. taLa bli 9i fi ecare in bancialcituiegte elev .1 """.'9i.. drrnirrra drumului care duce in satul P ripas.imagine careiesed in sat gi sepierde tn soseaua a individualein marea viagil omenirii: .r" propozigii cu acele cuvint e.conduce acqiunea romanului estecirculari.."-e subformi dejoc didactic...na$terea cimp pentru zestte.n romanului obiecOperaiitera ri.r. incepegi seincheiecu o imagineaseminitoacompoziqig drumului .Ei obiectiv... ..de aceea ge azi de acqiune..solemnca Un fluv iu american. deta tiv (fiind scris la persoana .p.-.i'fi.in l "ng.Jo.pe podul de lemn acoperit... de explicindmodul dc art iculare.pronunge mai multeori sunerul.ior.. spinzurareacirciumarului a copilului Anei.il*"iil ^ Secvenga f.. e. conver_ sagie bazaacesreia.r.cadruldidactic de va face lectura-model.... Cllinescu apreciaasdelrom anul lon:. onomaropeeror..se pierdein goseaua. Naratorul.ffiin.^.apoicoloanele cuvinre...e toqi si citeasci id"qii*rrr. urmiroareconsti in intuirea "lf"brrrr*.iur: J.rJrmeazd..^1.lgrirrtegr"l. caresevor f"lori'.i n coloanele manual.despirgir ". pe qi.. ... la nunta qirineasci gi nunta invdqitoreasci...-".Hora in sat. . cind esre iar posibilr..lrrre..prestabilit. ^*g"rea maipugin cor. pe urml.'*t"d fiecare goapin efortpropriu.nt.i r.1i" . G..i Acesr momenr lecaiei al det'i'emaiatracriv qr.Ion eunpoem linigtiti". enungulconqinedoui si mboluri literare consalrercidrtupodul...". fiec arecu cite un titlu semcu titluri semnificative) gi Glasul iublii lgaptecapitole ...ro"."..Romanul e ficut din a le nitate condiqiilegenerale vieqii. urmatede citireacu"intl.Ion de Liviu Rebreanui ntruneqtecaracteristicile se a III-a). lecaiile in urmitoare'*ro. arengie cu deoseb^itifrf t" consoaneror.rt. miqcitoareprin calitag i a Anei sunr rnomentedin calendarulsempiternal satuluin o epic. .literade ripar.li'ir.rbfor-" unuijoc d.i. cadrul didacdc trebuiesi...ilaf.72 ConceptulronTd..opera unui poet carecinti cUsolemnunta..Drumul. primele ln lecqii cirire. citirea vocetare.rrr.i respectivdescrierea simbolici ce semnifici innagionali.i.. pe in sunerul invi_ de ----r-' gat9i carefigureazd. in silabe pozigiasunetului. ai"iir.nagterea' in .de pesteSomeg.. d..."trrl. dupi .lairireit). .#. o scurri. moartea. vidit cad-enqate stilul marilor epopei.bitaia intre flic . o idendficiin alfaberarul mareEiin ceip.. imaginiidt. rtr de mtrreqie capitole Romanul e compus din doui pirgr: Glasulpdmfrntulul (cuprinde 9ase. Elev iivor trebuisi spuni cuvinre ' ....cea 9i m*t* Ei fern incepur.'". din se citesc: ritlul.t. ifr" inili..:.. seasociaz i sunerul litereicoresp unzdtoarepe copiiio vor vedea o pran_ care ". si seformezc certitudinea fiecare inzugit ci si la sunerul litera.. de descompuse"in silabc... cu 11 P-ttl pentru a tr.: in 'unge individual.". dupi_un plan ... tocmeala moarteabitrdnului Du mitru Moarclg.rr"r.d ar.. aui. cinturi.e. gi *vezi p.identirici p'ozisia'. mul/soseaua. omniscient omniprez... selecrrv..u. Eleviitrebuie pro_ si gi ei de maimulteori .".il.i.anrrenaqi copiii penrru cafieca r. capodopeiea lot elementarl.tr eceprin Jidoexistenqei tegrarea viqa.

. g"r. plircerc de19u uizarrdu-pi atir mare 1ca pim6nt"r.rr.ir.. .sepdrea 9i I ". gi ?ndatice zrcea sepomenea ginduriledupi a$ ... o seduce Ana agteapti pe ca vasi_ ...mintirile sui[*rt Ion: .1.locul. fiicaacestuia.rnan"-tot ra. cu prinseu...r"f .rrrn. ii. p..."'" _sarului D esfdurare acpiun : Ion..r4..: .esre gi invergulati. parea s l mar urata--....:i:!t. Iarbadeaii.[. nu va aiunge niciodatir.."a"i. a"...impopogonati cum era asi..p6ni.. zbuciumiri.. se mlra caod.ui hil.a.Lil..i. ii si cadi in genuncrri ri-l irnbrrgigeze..igi'ri.Ion hotirigse tc s-oseduci Ana. r'ele t'ruAparirni:.ir"... de v*il. ya sdzicd.r.Tot -"in".vrra ispititoa re".. VasileBaciuacceptlsitreacl. nici a Anei nu vor fi mai liuscati.i..simre un v rijmas.._Ion-err.'unar ... pirea gi mai uriti".. "l..Florica. Baciu.. de nintul pe nu mele ginerelui siu.".ii vrea everea.J: i.. si mirnceasci'!.rfl"irri'l-Li-... cu oc hii pierduqiin tite.ra sirac. gi de Titu Herderea."qe dirr...er.." maretrisreqe vecinului.. ca."ir eradraga..rt "tpa..r-"i ". ajun_ pedepser acesta nrl ittdrlz'rtcatc si-lia inapoi.{ rui".va's..HX? '..i'"9" ii trebuie.r'afai al stratificrrii ic sociare ..u'ii.. Ion ii sacrifici iubirea.. rf..il J^)i".i-fi.'ci istegimea nu u.iU nifir'ativ)' prim'pln'ul ncqiuniiafllindu-sc in l...iri.pl rr.' . 'rreazi fiul irrviq itoruluidin.-. pretinde pimintuttu..nit.. Br"ir. ..izb. Rup $eun snroc fire gi le mototor ipitimag dc i" p"r.r1 d. pe "rri"i renunqand.i"air"rg.intifrF.A.tri si fie vesnic sluea pe la allii. cu obrajii gilbejiqi.*r.". daci cine gi-epe.fata aceasta . sa.rtirna pe'"anturui L.. dra' ul-r..'i"la... iri?#". privind-o pe Ana.ata cu pamantunle trebure s-o accePte fl pe r..i. zenobia.."ili.." care ge la judccaticu simionqi i'" fi rri..'ir. ca cind ingini si o srilceste uet*" p. cum a fostdinsuii" .i.il temeria.Dar tot atit de :jtfi piminturile adormite.asi "i..gi p.u." rorosc fy":.ongri."un:1' oi o priviresetgas... Patimii pimintr. ?-r.".. ffiltr# a s ii frumos.. dinre bog at sirac.i]"""'o' ()onl'lictul sociir.rji:N" sepuru sti.r gi .. u. .. lotur tle pimi'r carefusese r.-b.. lui nimicdac i... ace ea De fierbea uri .. Nici viagalui Ion..Eisiracsemanifesti nivelul la qirari 'r.dar la fata siraci.".hi". ola"' r folor-i" pimint.nuarepimin.unduiaosren iride cu ricoaieadi-i".ii..i pe Ion ar fi dorit si fugi in lume cu Florica pe care inci o iubea..i.in vasile care . se miri c5" odatl"cu piminturile trebuie s-o accepte.a . Chiar la nunti.ucncEte rat oi a tablour: r .r."J. Pdnrintul . . robodndori_ cit. da_ daci "Lc rlui vine tr-arpenffu cine si-l zdu aga." "-.ri .1.. si-io' Lungu.lumedrag nu-i al tdu ?.. . intcrvcnlicipreotuluiBclciug.tl l f 9ip."" lui nu preteste-o ceapi degerati.de aceea Ana estealungatide la unul la celigi bituti dc amindoi.. pe. a cu Ana.iElf.Nu rc "l o z'istiispitcide a recupe ra parredin lotl T. siracsi deaceea $i-l rrrr qi'l tl'regrccagincre' cio... maia prigd.ni r. tatil Anei prornitecava da pimintul dupi nunpromis iuncpc carenu o rcspecti.ii'"pgg1"ea ni-i . parcd.r#.dar.. p nrruci eraal lui.j.prip.il"rr" zesrre..ie .carereprogeazi: ii la sirlcic tra'i.cic romanului...q .a jsfiqiat tlr. -"i ir.. ad aosul.. uog"." r^prpenrru.rd.Nu esteimpresionataflind ci vasile Baciu m"r.ir"r..rctapului...Deodati Ion .. i.. ai.il. de revarsa asupra Anei it.gi i nrcli al ghengie i .. n-are erpa minimuir.il.. pecarco iubea' Naratorul prez."....u. Ion tot Sin.tu i azi. pcrso.i le Baciu se la er si:.. rrrg. fric.. pr"otul"gi fi.'iriliir. daci si .r.-ut..gr.. r. ci. penrm:-r-.. presirattr rrifoi.il .cnntirindu_r. .iubeste pitim.tori Ion tor -lirer_"*.T J? ." dil.rr rl (ilir.rreri"l" Io..... de plins .dragosreaajun_ nu tirF Dragosrea gl-il . grasi."ur. trumoasi.b'r"i" in 1r*poripia).r. oricit ar fi fostde aspri. Ameningat Ion cu judecata.i..'.Bogdrand vasiletsaciu batjocoreEte il pe Io.ilL. cu pete cenugiigi care.".rrr" secisi..r".'Deji ..i. i" Lupta +-T *u"a.. ai"t.'i..JJ[[..r.ii.'.

cu ochii inchigi din pricina luminii. Sorbi mirosul.. lui de in fiinqa aceasta gingavi. frecindu-gi palmele..mai td rziu. arvieqii:.Plinsul copilului siu il supira gi-l bucurain acelagi o timp. riv nea si le vadl si si le mingiie ca pe ni.mulqumirea e de a-l face mai roditor nu au dur at mult timp gi Ion estecuprins de disperare. cu o agi murdari. ealtiu.#:. ca o sperangipierduti firi sclpare".Ion se uiti lung ..si mgindu-se gi cind s-ar fi inilqaq igi ficu repedecruce de trei ori".il.. La nunta Floricii cu GeorgeBu lbuc.Ce si fac?.zgmnluroasegi umede.a cu "rr-"i Ana-..Dorea si simtl ovnice credincioase. ii qintui apicioarele.. inndu-se ci moarteaAnei s. .iar sudorile bdrbatuluiqigneau cu rgeaude pe timple. Ii rideau ochii. ic. .Mirosulacru'ProasPItgiroditori iardeasingele. in faqamiracolului nagterii. Ion iubeacu patimi pimintul. dispreg:" $i si rimin tot cu D umnezeu din senin? . si o in crimpoqeasci sirutlri. spinzurdndu-se..nt B. Ana sesinucide..te?r ... .. de Iutul sub picioare. Stitea stingaci..i. a copilului Petrigor(carenu fusese ijit cum se cuvine) il vor face si piar dl ceeace a cigtigat cu atntazbucium gi cu crificareaiubirii Qtunctulculminant). .Ion s e rsomori. Apoi si nu mi tri. ademenitor...Ion triiegte stlri contradicto: . oscileazi itirr.dar apoi indad i selimurea ci de-acum.r.. .. Gindurile i se zbiteau in minte incurcateca in lo plasa.. pitimagi". cd o urigt e gi nu-gi dorise altcevadecit avereaei.Lotul negru. iar faga re caldi de patimi. Il cupr inse o pofti silbateci si imbriqiqeze huma.te Dragostealui aveanevoiede inima mogi ei."".pu..i.. Parci nu mai rivnea nimic gi nici nu mai era ii nimic in lume afari de fericirealui.. se inqeleagide ce.. ' . ca pe o fiin: . numai al lui acuma.i. atrigindu-l ca bratoati ii era scildati intr-o sudoa lele unei iubite pitimage. cu buricul negricioslei a.ingreunindu-le. "a. Atunci seinfu ria i seinfiqigain suflet chipul Floricii." . si-gi umple ochii de lui culoarea imbiti..S uflerul era pitruns de fericire." E..r". foarte rogu.pi_ -o."r. lipicios. acesta Bucuria triumli de violenqasoqul uigi a tatllui. lui in miini un bulgire gi-l sfariml intre degetecu o p hcere infricogati. Muncegte rivni...Trebuie s_o !.._1"...il. Seapleci..".. h"l.stipin al tuturor piminturilor..si i se agaqe opi nci.. .. i tot era al lui.".. intinse braqele-si-l dar se opri deodati uimit. si-i soarbi mirosul.Gindurile insi il framantair ii venird in minte piminturile gi adiogi in sine. cu FroricaEi nevoiade pimint: . vdzind comportarealui Ion.uuir.i....... Dar . desdnur siu seinscriuinrreacesr gi acel a'ir. ...a.i :il:'l : a"."r"i."1"l1!:: ! n. Miinile ii rimaseri unse cu lutul cleiosca nigte minugi de do liu."ldi.careil chemagi apoi se geabrusc.. Simqea mi nie ci odrasla ricnegteaga poruncitor.in suca r emugciri de-abiastipinite. planui de-a fi obqinu t tot pimintul lui VasileBaciu.-Trebuie iau pe Ana !.i aproapeinfricogat de omulegulcit r pumn.fir. Pimintul seinchina in faqalui. Ana inqelege n-o va iubi niciodatl".. tot pimintu l...pentru o muiere!.sneasci Ana v a nagtela cimp. p"rr. rumen.toare". e inlinguit pentru totdeaunade Ana.. Intin se miinile sprebrazdeledrepte.

neglijabil.substantiv p ui .incct.cipriotur le va luaJ"t" ei fi-.propoziqiesubordonati circumst anqiale scop (finaln)' de .rlui.p".. .gir orur zahariaHcr..rte gribitisimli.propoziqiesubordonati circumstanqiali condi. .. cisiroreste cu Ana Pentruaverea I 'arlr.a intreromini giungurietc.J.r. in sirutind pimintul.in text e ste conjuncqie (.ale vieqii polidce.De-agtrdicabradu-n munte" . gi gic{): .cadou"): Am primit un dar frumos de zi:uameadar . Igi infi psemai. de (supdrare).rl.3.ricaaclgtiga. 2."r... Totu si. p" Ei J. . de (-a. ior.r. . i-.spiraqie r... neimportant' l.i 9i bogagi.prepoziqie cu .. in mai -in text esteadverbde mod.ri te strig" .i. intrebareaeste1/ d. . . n ic". mai .Ion coboritinpimintul. jer. ..prepozigiesimpli. lagiile conflictuale."rr" de u."i "p"r.rrii .g tiauechivalerrr ii" in planulintelectualilor:-echivalentul a'"-i"l.substantiv:Mai esteluna meapreferatl..'.. amcu tor... Faqa insi ir rArnbcadc o plecerene.intext esteforma regionali a verbului ..". arzhnd .r. o Erabine 1/ dacd aveai P... . r^t j:t:brr..l. Cllincscupun in evidenqi lipsade scrupule.i." pi. delea este suspendar . viclenie. trdi) conjunc$esubordonatoare. . a unui d"n"nr. intreago as istengi alcituiau un covor moale' Frunzele rnoa..fi.i" .Dactrte-ag qionali." .b... i.mirunt. romanuluiautorulfoloseste rehnica interferirii planurilorsi telr . fifiiril pas'aspecte vieqiidin oragul ale Armadia. Naratorul continui notareasenzaqiilor a gnndurilor lui Ion (analizapsiholt.aii"r"" ::*l"ir: rulut ardelcnesc.propoziqiesubordonati circumstanqiali diqionall. .. in lu' 9i te grele.i vasile8". Liviu Rebrcanucs teconsiderat Subiectul al IIJea A.ine picioaiele pamint. l.ovirtcscu G.t.r L.. cu aspec revieqii "ho" ale t. casa familii H"ra"r.r.propozigieprincipali. loialitate : necinste. Concomitent cu derulareavi eqiilui Ion a s. ca. mwlte . adversativi.propoziqiesubordonatl circumstarrqiali scop i ruudpa ie" . aplaudi frenetic. ca un u"riag di n basmecarea biruit.Ca si ^rii ^ (finala). fiica a v a urit" . o va face si-llndrigeasci. .dinre .2/ va P. hirnicie. vedea trzind" . setem."ril in animo zitatea Ion di' tre familiaHerdelea preo. . ln construc{ia ntcaechrvalentei. cc1 dir . nesinceritate. dar .adverbcu valoarede prepozigie. A.. potrivit Pentru munte'2/ echipament 4.'ron i" .. lional. simpli.ve rb la modul gerunziu.relevarea"o"fli. cuccrnic..sevedeaacum mare puternic.g..rrl voluptate pimintur $i-..i.r 9i bisericii. sc .propoziqiesubordonati subiectivi.Imaginea aceasta o rranspunere este artistic i a urrcr Bcene petrccutein realitate: scriitorul vi..6.. ale trisiturile caracteristice pergi Criticii l.#.yl Berciug.i cind ar fi vrut si potoleasca in . ". ceamare inv.cu Il(lr rcce...apune" la indicativ prezent'perI so ana singuiar' pwi pui . coordonatoare l.a. fostprea fu l*g.. irnpo rtant: neinsemnat.poi. Romanul Ion are.lsliu genunchi.r.-nr..o ceati de balauri inerozirori....*"". horei th"r dilA. Propuneri le lor se dovediserd Mi se pirea solugia Perfectd. carefuseseriale lui Vasile Baciu...substantin: curte erau m:cJgi de giinl..l. de '' .. con3. igicobori fruprc.zutcineva.Einu-liubegte' ci acesra pretinde penrru nu-i zesrre. .. fir:i sii-gidca scarn.qitoruluise ei..acd cigtiga la concursulTinerelor alente. dc rajuluiuvrrrrr 4rsrur creatorulromanuluirominescmodern.orpi imeasci si-l laude r"" Jer"r.. gi corrfl icml. derizoriu. B..propozigi esubordonati predicativi. eficiente."*t..rp. ca . P. 2.-uir."*i d_.te"i.sfirqitl..? r" p... donrirrat ncvoiade pimint: isteq ime.-.zusein satul Prislop un gdr an straic tlr.rr-"r. Se ridicd dcodati rufinat gi seuiti imprejur si nu-l fi vd.r. accs 9::iq:lt ?1l ta luDlncr-o' trrnd om cumpatat si demn..Aspecte pt*"i Jri"..adjectivde terminativ.ffiffiifi termini pe-sireni rill^....

a. omoari. p. r ".. pers. pe"ra"r"iparci se clitina. pe de '1rir r.r urmi zvircoliri ale unui dugmandoboiat.-i tn.l)isperarea calitatede mo. p " l* i" i"i. lovindu-l cu o sapi (.. gtiingeazi soqulFloricii. -r-"... pe..-. .AflAnd ci birbatul ei pleacn acasi.il Ju. ii a.vedea Florica. i. daci cine gi-epe i. se i. i".i-r.i\rli.Pentru^a o.i" g.. patima pimintului. cye.cefolos de pimint..1:i. gi Actir...." inroarceacasi.prirri. r"b prerexrulci arenev6iede sfaruripentru cuhivar. ..t cilq obdnePentrubiserici iedareadreptuiui d.. se reaprindecu aceeagi intensitateiubirc. Ion. Aceas" i*u i"lri*gar... "l -.urul in --"r:t::il personajului principal.. ta ca.-"^ .bil.1oase neasedesr asoara. . hp.rde pa-a"*i..i "i" irir"r. i-roror.. peia. $i ch inain faqa lui.fla plrnuf lui I"" la ... t ulur . nu va pl.rt in careIon mor re raraa avee urmasl.oloaga savista. Odn:l sa qisficuti.opr.:ii.." estetriiti cu aceeagi intensitatepdni in momentul in careafli ci.... . Florica"..it.ceeace seqi intimpli.tenitor al copilului. . ::.. se oplogise casalui George..degiaceasta miritati cu GeorgcBulbuc.or.l). p. ira ..onaje: principale. secunda'reepisodice. :l ^9::lg. i"rrgi.r "l1t^fy-..deznoddmintu..r " pentr u Florica.rin.

alineatul.transferuri Ei creaiivitate . mini.r-rt"nqiale condigionale contrase) 1.agcz. Itemii se folosescnumai in probe scrise..u cod. Relapiadintre cur ricwlum .demonstr ativi cadrului a . de departevezi. scrie-re comunicare. . trebuie. afigesau extrase. distanleidintrc litcrc.de citre cadrul didactic careapreciazS.t J . Scrisul. 2.t"ri exerseaz1 scncrea elementelor. orice om poarecontribui/aveaun aporr la intreginerea curdrenieioragului. pun.irru-rtrnlia i instru.te elementele graficeprin scrierea.fort. In senslarg.pregcolar.grafice: pun-cte. semiogi combinaqiide elementegraficecare compun litere.De treci codrii d. . linii.joc de migcarerelaxantl .. . . didactic la table qi verbalizarea .in alte planin alfabetarulmare decupatgi in alfabetarele. este tudinea.. itemii reprezinti intrebareagi rispunsul agteptat.careexpliin grafice. urparcurgerea Demersuldidacticde formare a deprinderiide scrierepresupune elemen telorgraficecareo com. a trei litere de citre fiecare elevl . caligrafici.i.de lungi durari penrm elevi. peiangl. +-.^ devrntuncqronale. de departevezi albind.ncntal. se desfd.rrtans.subiccrcxprinratprin intcrjccgic. de exercigii incilzire a mugchilor mici ai miinii. c. .dacd" necesar. cirlig. scriu elemente graficeEichiar lite re de tipar.Uneori se extindefolosireaite milor gi la probeleorale. gi Actul scrierii ieprezin . .transcrrcreA.scrierea caiet.exterior. Specificulpro cesului scvieriitn clasaI Conform CurriculumuluiNaqional. in generalli' lllr.ri.tre cknd. 2..pe banci elementele ci. anterior..'in . .oval.intuirea literei (scrisepe plangi) prin analiza grafice.arca corccti in pagini: titlul.reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind.. citi gi a scrie. studiind . lingvistice. ln predarea-invigarea integrate. "rtf. . .copierea. ce3mai importand din clasaI.echivr lc'tul propoziqieisubordonate.respectarea .controlul individual al scrierii.dtire/lecturi. pe 3. cuvinte.e aramd. 4.. familiarizarea isului reprezinti instrumenteale autocontrolului.l permit conexiuni.propoziqii.o-plo.t actividqi congriente.scrierea reamintirearegulilor t ehnicegi grafice. ". Subiectul al IIIlea l. Tiowri de itemi componentealeunui inst rument de ln rirs . s crtere . trosc. concomitJnt.r fd". cadrul didactic explici si nume.oari in intervalul nc. ce sar. itemii reprezintd. itemul3.explici.l tr corecri a sunerelorlimbii. de scrierea dupi model .l*...irnpreuni cu cadrul didactic. in etapapr"^"lfrb.r-" "i .complerncnr . in podul palmei cu stiloul inc his.exercipii Acegtiapot fi sirnpletntrebdri sau evaluare. pe cit posibil.in benzi decupate din revistepentru copii. I s-a comunicatnurorii mele rezultatul la examenulde atestare posr.r.in aceeagiiec qie realise zeaz\. corecteazi.dictarea/autodictarea. elevilor cu cornponentele citirului gi ale Insugirea acestorreguli. trcbuie corelat cu cititul. E tapa alfabey rd.vezi T estul 8. corectirecornandi. si se stabileasci co recti..elementele enun! urmat de o intreb are. . .tiut fiind fapru l ci.^ir". 3.nsuleslpronunqia llmDaromanase scneagacum sepronungi.scriere firi model exterior. subiectulal III-lea. literei la tabli de citre doi-trei copii.riide gram(.."(complemenrcircumsrangial condiqion al.evaluiri 9i reco mandiri' litereleinsi ln lectiile de invitare a unei litere noi estenecesar se r eactualizeze aseminiri si deosebiriintre acestea. cititul gi scrisul sunr activititi intelectual-morrice.e. conrinue.. bastonadi.acegtia trebuie si inqelea[i rt*.rrrril. Ei probleme.dupi model. ...convertireaunei structuri sonorecu ingeles intr-o strucfuri grafici cu sens. se simuleazi scrierea aer.rt.simulareascrieriiliterei de ci tre elevi.demonstreazd.intrebiri structuratesaude ip eseu. dupi model exterior scris cu litere de tipar. elemenre scriere insus esc de isi cooiii in in vrgrmintul. in clasaI sepune accentpe scrier ea in actul scrierii seutilizeazi trei forme: .joc didactic.identificarealiterei asociatesuneaiui respectivin cuvinte exempli ficatede elevi.realizareasintezeielementelor acliunii.insusirii citit-scrisuiuiqi muncii cu carr ca.ilol l. elevilor. lizibih 9i. in . copiii I1. lortftci achiziqia pozitivi de Ia gridiniqade copii.i gesturilescrierii. n oduleg.i evalwaretn inadpdmkntulprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect. manual..controlul 9i aprecierea activitigii fiecirui elev. Continu i si cred ci acesr articol e de neinlocuit. 1.inviqiriialfabetuluilimbii-romdne.

igi .pozitia corpului in timpul scrisului. .a literelor9i a-elementelo r legdturi. Elevul ingelege reginemai temeinicceeacel citit .elev ii irrrg"r. reguli tehnice: . mai ales.fdri migciri inutile careconrribuie la instalarea obos elii.manevrarea miinii. cit.. de . caierului(suponul scrisului).in cea alfabetard..etapa.resPectarea formei..agrosimii.ri..orienrarea . .prealfabetari.modul in caretrebuie si qini gi si foloseascd inscrumentulde scris(stilou. .respectarea..iincadrareacorecti in spaqiile grafice. a inclinirii elementelorgraficc. iar in etapaalfabetari. crc ion). gi Atit in. . a dimensiunii. . reguli grafice: .inceputul g i incheiereamigcirii grafice.ti urmarea fireasci a cititului. dau gi .

si alcituiasci ProPoziqii"" doard' timp wrie' soap . sunr: in qi .scris.rri"r.r rl Conceptuldc itcm cstestrins lcgatde acela obiectivgi cle esteprecedat obicc .rnqtr"riifi.in celedoud liste. d e cuvinte . itemi scmiobiecti'tti itemi cu rdspuns t18 t.t *la"sairto r.citire."rince doui trislturi ale personajului' eaFata babei Sifata . sunt numai verbe. Cu$ senume$re paitea de vorbire caredenumegre obiecte? : A.. Ute . prezentali doue tresituri ale fetei *ogrr.ootno. r A .tiia.ff:::'du inrpcrrranre obieaiaitateanotare tip"t ir-iliiini'osrrpror. TESTUL19 SubiectulI Revedere de Mihai Eminescu domestice I veseli noi inverzit trigti I I I uscar vechi silbadce . in dintre careccle nrai scurt b. C. Clasificarea itemilor serealizeazi funcjiede mai muhe criterii . Formuleare . qintea. r A .Fl merge.si aplicecorect conceptuloperaqional' formeaza . ct"i"ia. iterni subiectioi (l) item de tiP eseustrwcturat Exemple: Obieafu de eoaluare: .F: deseneazi.itemii se clasifici in urmitoarcl e cntegorii subcaregorii: gi t.si recunoascd cuvinte cu sensopus. itemi obiectiai (l) itemi cu alegereduald Exempl u: Obiectia de er. rrasind o sigeati de la prima la a *?]t1i. B. adjectiv.. substantiv.sI identificecorecrparreade vorbire.. D. ..taluare : identifice. opus.rg. inalqi.*emplu: Obieaia de evaludre: oPuseale celor d oui personaje' .plimbkndw-se pe malul mdrii' . pJttttaie dinlrecele de Ion Creangi' Sifata moSneagulul .rr. indoire. propoziqii legatepri tt inqeles c.ryrerhea OOua coloani. intr-rri't"*t propriu trlsiturile Fata alebasmului babei "tir5#ffi#birile : doui i*. adverb. de tul de evaluarc. Q) itemi cu alegeremultipld Exemplu: Obieaia de eaaluare: . (3) itemi de tip pereche Exemplu: Qbiectitt de evaluare: . pronume.{ daci enunjul esteadevirat F dacdenunqul estefals: 9i iIn ltstele. ^sI lll::r:ui.verbele.ti"a urmitoarele expresii : rim . incintar.: Din punct de vedereal-obiectivitiqiiin rrotare.si prezint. (2) item d'etip eseunestucturat' i..rLri din povest moyeagului de Ion Creangi' Obiectirt de eaaluare: .

t ... *!.. ghicitori."l tttiMit t"i Eminesqg..iie7 Povegt i 9i vesri:.Ca membru. (Trecu1 de-nqelesuri-" pline abia-n1elese.r. cimiliruri' poascultat fil"perst\ii"a lirie lau incanr"..il" .Ja"r. i".Din copitnr. atdiazltcursuri clteltelucriri ..i" perioada.il.-.al la ln. d.i"iieti*tif" 1:l^1t^t-"^t::"-tte' pointregidecreagii caiete caefect .^i.Cici .-r.. doi.pentru Estecunosc.1dout.f p. 1y Cefrunte a-mi-..vezip' 85' Conceptul fol' creaqia clorici.ii.studiilorViena'dar p .p""lfi. .pinde gTyl-lt:i.."..i'iit.t..*ai"q" eresuri.ii iarcinade a aduna etrricl'il interesea psihologie de 91 la mai a les Berlin..a "opiii-"r*i"*ajArdeal'la Blaj pt""'1 Provrncr in pti" qarl '..pl..rre ile rominegri ""ut orientul.i-aasuma sociedqii de pulare consemnate poet.in 1869.porr.t "1 .trebet.

.eu. .il"Tiosofici."riii.. (Mortua p"-un fir dj 1.ir./ c" f.l.ri... u.. ..ili./ Tu iin tAnlr precum egti/ Tot mereuintinere. rolul dea iugeratre cerea euluiliric..sidit cu griu de srele.i-p".."io.ari tl vreme trecut/ vdzutl au -ri __"_ q.---^-:.vinJt./Multi lume ne-arn $ll.p.l# r o-.u *T1.ira"iro.t".7g73) ' -" "' de Surt-isara cea-de :r"_13.. Dunlrea :urg:.'este io.:...1.l.si apuc.:fi:i..i. Atunci intri in .. poezia Reaed.i.'.1111.'il iy.r . lan albastru...nie.a forcrorici . con^^-ii imaginea succesiuniianoiimpurilor.rnl'd.r6 tu n..i*. ar.-" vine..ii p ru ::n .ta.ffir "p-ropi..".um definii-de codru.i.!.lO "" imblar..El seinscr ie cicluri: stelelese risfrnngin lacurile sale.i : Lt'. (d. 'rl"re ..tatlMuitliu-" .prr. ciriroritt liric.'.'ini" *rre a" j"*tft : . oDair.oferi o lec qie J*irr.. Pentru codru.$i ??ff j H.. i.si prinrafinarea Ia n. ll:.t*.r.^. ..1vr^qii-spiritu3lg a .^J.: :* ^l ^^^k :l vremcau treverbul .::*J H'. Reoedere.r'. co "ara esre adaos existenqiar .g"r cucodrul.. (MureSanu.. en. ca in circtritul existengia init...J-a-"d..i*r..-r ..^ :J ^^^ ..i.ongiri.. #.. ... existenqiali sa umani. codrugule.rur m edirariv_filoso_ fic alpoeziei June^in...'.*. care ln "f*i.pecareurma" ."te prin diminutive_ a"r.reia a daugi.t.Cind rorsul s_aude vrijilor caier.1. (I'loare albastrd.' eternut' ciuda.^C..llir'J#i rnr.r de irr rellqie .t"Xt::.e"fit invljasein gi pe Mattia" . .lg72) .rr r'Llt. _ drupute care din . Mul_ am Marcarea diarosuruiprin semne qi de^punciuagi" ..tvreme vi cut/$i decindnu'te-am a ffe_ c..ere codrule. Luminacu muculn"gintr_urr frarU .ilro"r" eremcnrc p p popurare niveruridifer.volt rle a unui.lff ...oriorio.]fl rffi I'i ]i o reagia cmincsciani .r5"iv. t"ir. e femeritlqii: . opurai pe i.. co_ c._' f Luceafdrul(l 8s3).apare "Yylla fdn esubiectivla timpului. veacuri rreceprin ac eleagi iul igi .pe"at. r"re lnfunda migcarea_." ( Cdlin _ file din'poaeste.u-br ar.nn. senrimentul unele eremenre poetice: t"*rl lidri il.'.m" iir... 3..'^4v^ vqr es\ lgTl) legile dcz... calea. "u... cu "rlrriij"r..iJ.Pc-undeal risare luna ca o vatri jeratic.implacabil. r* gramaticale.nr.g. l_al --. iodrul...rri raportat naruri.L a""i" r.V{d cerul.i"i.T.1.i..u pentru acesteia timpului9iconsecinqa au ii.. ..J.propozigiesubordonati atributivi' tItet .a trec "la plural: :risticl lingvisticiarhaicl...# ..rj. apiruti ti nz g. ii timpului. ..AffiiF oetic ri..O^::...j:j#1..$tiinqa sinc unuipopt.ti".gri"i"'i7ii"iil -ijror.h..prlP't..i rczdturd.#ri.rrrn"azi.:* ^. id{ej'i " aoea. .. ..cemi-irdnea....nfi .. ur."fi a.. codru_ lule!/ ce maifaci. p'in .: " btar").n-'.mi-i vremea".'.r-"rri. este ...gd*rii esre "*i*.i. il'ili*i.propoziqiesu bordonati pjt"d""r nruniunii ideea omurui narura."r.. repre_ zin. care efemerur-qi eter nur..Codrule cu riuri line/ Vreme trendu"-lcitre conqtientizarea [a.' . Elemente poezia De-ag burulin revisra p"m.Arhaismele..il..:'.ril.: ptopoiiqie'subordonati comple tivi directi.circumstanqiala de .eur omur in general.r creaqi i ntre stuf ia . transmiteideeatimpului. vremeanu are ."r"..e{e p".i".u ' lgTlniqi/Voi cercade mi iubesti.'#:1.rj.u"a nu te-am iut/ Muk. pluralul vcrbului cxprimepercepqia .. ct.[[ :*: epl. in iposta"za eterni."iLT.. i. ceeace expri ..]. po_ ezia originali ru[rtil'ririr?ri..famiffiffi. at"srgrr.dind glas frunzelor.#a popurario rio rio. tB76) folcrorice ry i91T *"agiaeminescipi ra .i..

circumscrise rrlttt elementele vieqii..nma ' stanqiali de catzl. r aportatla acesta.i ". 1./Cum am fost aqa riminem". forosindo ca_ cauzd. surprinde cri. a judeca' 2.i. cific creaqiei Poezianiaidrrt remine un model de valorificaregeniali a folclorului. altddatd ahu l . srofe inegale. ritmul trohaic (spefluxului afeitiv.i inlelege in . Reaedere pe sine raPortatla codru.a chibzui' a cumpdni. . adverb de timP.' . asupra.prepoziqie .td"^l"giturii de suflit dintre om gi naturi./ Iar noi locului ne ginem.a*. r. eleeului liric careseredesc operi ce folclorice.numeral colectiv.de aceea.Cele oxistenqiale./ Pe pimint riticitor. eu taportat la noi.a cu riurile/ Lumea cu pustiurile. amkndoi .. Eul uman cu igi capiti identitateade sine numai in relagi e universul terestrugi cu cel cosmic. toate aceste" nuarea omu-i schimbiCri.propoziqiesubordonati completivi directi' nu-gi ma i inchipuia ca altddati" .l ocului ne ginem".. mediiaqia ment etern.orrr.Numai tor.r"r inevitab'. Subiectulal Il-lea A. a sfdtui .rarp.Mare..i" p"ifi.propozigiesubordonati circum.. ' lvieditagiatransmire o aritudine senini.mijloaPoeziea cunoagteriigi a senti mentuluitimpului. a. vremelnicia.pronume nehotlrdt.oatU ..a se consulta..cere cazulgenitiv.mi conticu sfereieternein opozigie. de constatareinqeleapti a unei realitlgi trei gi Tonalitatea stenici a poeziei se realizeazd. omul i. /Codrul cu izvoarele".apte silabe./ Luiagi cu soarele.. au misura de .ne comPunemdin plan terestruqi cosmic:-. .a chibzui."ri menireaexistengialia omulu i: . penffu dmpur om. acel noi care . a socoti. a gindi.i.adecvare populare) gi rima im perecheati.si citeasciharta" . p-{il versificaqie. r_eprezentim 9i durabilitateaexistJnqiall.-rr. .

. 1si fie considerat) necdz: "i.l. a^trece prin foc gi sabie..a."r.\"'"'" Nu gtiamcare dintre.lli. nr!.tvsrLrIsa urcrdt ' exercitiu i de formulare a ideilor principaleqi a mesajuluietc..'i'.l..(...filff::'.ri n gi-a dovedit eficienqa' formfltive. $illf. lingvistici caie le-au plicut (le-au sau .. -(r:! 1".numiru-l singu lai.r urrnd de tristeqe..) .subreran.i ' . a lurnii _ atribut..umbri..t''#:1#il:-*'' pentru ..irrirt'in.iirc antice..p... S-au ".. Sc auzea scartd.. sirite. a'fscultind discursur adversarurui. : .i..la alcituirea unui formulareauner enunquricu ceringe exerciqiu'' text...e l"'Ic{ec^r dcgctur" .iffiiliiilf'.r.. l..:1fl'.r_Ji'rlpr. ( .rrr.texbindire a rul literar.. fdcu se de-alungulistorieilor.p buni drepmte.:9..de ln clasele trebu *i" i iit-ii ie ^.risare..r." I . regulilor.a.(.rrrant.ib. ' I n activitateadidactici. Dc cc ai venir la urrnd?("il.. -. pdni la compuneriliber e' in a E*erciqiul. exprimatipri'pror. au {o* ile cute prin foc..a luape cineva drept.consolidarea priceperilor gi deprinderilo r.:Iosite. unor capacitiqigi aptirudini intelecrua le fizice.r?curror"ute si scrieexpresii/structur i gi spaqiale temporali."p".. 2.rt care.i. din cauzaviscorului.ieoriilor careseaplici in situaqiivariate. . tu: nu arefun cqie sintacdci (*.rreciroare.infi. Exercidullecruriiintegrale vocetare. . p.. ... 'cere u"u*Jon"ri atributiv'.duce la doa de unor deprinderi. povestireaorali. $i-a multi dibicie... prin care' conse $t ientgi rep.lll'.i sabie.) un d.i'.". 3. c.. o (.fluent gi expresiv.. ) descoperit ruineleuno...in lanq. p regedinrele crubului . Prin eierciqiu se repeti funcqii mintale (psihice)9i motrice.a' pe cu r Analiza te xtului literai presupuneexplicarea cuvintelor gi a expresiilorneculn noscuteqi e xercigiulde utilizire a ac-estora noi structuri..iropor.er cngtiga va co ncursul. r\_a tasatmc... 'r ..de pildl deprinderea receptare mesajuluiscris. IJn alt tip de exerciqiu de esteacelide creativitate.:lt*.. exp res ie. la tipul cel mai simplu de indicate.:'d11. fo c: a seface^{o. : ) Yroiasdfie luat diept rp. mild: mizer) circulatia orinpasurTihuga fost a inchisi .c. ifl:]liq cazur vocatrv.o-adici siris mesajului in clasele. asigu' rindu-se transferulde cunogtinqe.rrorrrl. morale gi trisi.r. gtcrs pixuri.qi" subordnnatl rrccede la un pasraaltul" propo ziqie arribudvi..:citireain pri mare se practici mai multe tipuri ale exercigiului. foc g..u..) B.i.r ii!..a II_a.ciruqd.. intre careexercigiul citire. nOSCUte $l eXe fClFUl Oe Utlflzafe a aCeslora in nor sLrucLulIr Pt. exerciqiulesteo metodi fundamentali.) Trcbuia ftcutin pasd.se realii-e:aziLp.j.chip.fiind o merodl de executare unei acgiuni mod repetat.) l* i urn a clf.. (.r: r.(.. cu drept:dreptca r"-a""r. ajungela: r ... d-tiincbipui:a_giimagina..s.111..etat..dezvoltarea turi de voinqi qi caracter.tlrantropie. cititulyi..insuqireanogiunil&.oamenii obezi.ffilH.clresrrrbar_o gosca. A vcau ur^::::.or. ..r.primare.rr. procesulinsugirii Receptar ea variite metode. 4..acgiun e.rY%:e' Aveaun t up drept caluminarea )-a supirar.il*.rbrtrritiil' ffi tiual. ireaul .c. impuhre.:.#.Prevenrreauitirii pi confuziilor. pers..il.. careexprimi dimensiunea structurilingvistice atenqia ).. r ...pondereaavdnd-o congtient. dojand: admonestare...

subiectul ar III-rea. itemul2' Pentiu rezolvareaacestui descoperirigtiingifice. terului literardecitre fiecare descifrirea in ritm propriq.. un aer ii misterios.. itemul 1. Testul5. trattspustrlsituri ale unor persoane H . originaliriqii.. de pilde. Tiouri de eoaluare vezi al subiect. r. ....cite p.qpfi.Ie reqininumele a a crearive.ilor crurea conqtienta. o u" . 3.r.oli. 2.ubi. spiriruluide independeng capacitiqilor timularea stimularea $r a lnlqlatlvel. 1' ln secolulal douizec'g1 s. Ion de Liviu Rebreanu p ersonai I on ului Caracterizarea in a personajele suntfi cqiuni care sale Dupi cummlrturise$te Rebreanu. Fumuriii ochelari did. si sublinieze . carecapitfl o Exercitiul esteo mercdi adecvatituturor formelor de activitate.'Jn oas ci. pe rmanente. vezi restul 3.erupune sarcini inv[de realizareaunei Ii secere elev.lu. a seasrgura cusau personajelor aftenumeproprii. Tehnici ale muncii cu cdrted Penru rezolvareaacestui . subiecrul III-lea.....:"1:". Aveadoar/numai steu.-aureali-atextraordinare TESTUL 20 SubiectulI I Subiectulal IIIJea l. . in autoeducagiei deosebiti perspectiva imponanqi 3.elev. Liviu reale.

arunci dipr Vasilen". cu gi "ra r'J. o daci n-aregi el paman"t.. ir. si.i-ii"..it i-... e."1.. gi mai ales inlimbajul. Mamasa.int{ clestinul glranuluisrrp6nittlc prtr_1a p{mintului gi de patimaiubirii. robotindori. i^txede tatir ei.regui ["tj_o. si zici. lui nu pldte$re ceapideger ad.l-\r asil" pe simionLungugi":.. cu atitma ipugin cind.. u .faralui Vasile Baciu..].gtepriciune.cu deosebire.ror .r.origini pand t n prezent.mrinceasci sp... arevecinului... Ion consideri ci .rt. gi erceva.i._e :1"_" I I parcl. cu direcieo constituierelaqiile celelalte pe calitiqile.. atil siu.lon nu c insi decit o bruti. perrecirei iirra'd.li .*"ri. ' mi se. slujba in . Alexandru dar Glanetapu..darisi domini slibiciunea: ascugiti.o viclenie pr<. G' crlincsc u.." .Li.. trisneasci Dumnezeu " ...rr. nu rezisrisi nu care face va inchisoare. de Astfel seinchiie destinul tragic al giranului dominat de setea pimnnt car dcteizarea directd.Afldnd ci Georgeva pleca v ine noapreala Florica.... ci trebuie seci_ si strroreasci Ana: . Disp....ce cAndc al tlu.".RarrrJ..ci .. e .ilff...ir".i...rr....u'l:1... voinqfimensi:nimic o 1ii..iu --"rr...il. piminr: sedu_ ""t" cerca A nei.e!.. "a sufletullui Ion^se-zbuciumi... .ilffifi.. itiil.'fata J".po."liru. deqiii recunoaqte aqa in tinereqe..afirrrrl ii gineio.t . ".ibovni ci'. considerind fata..6e d.rbegt"pe Florica...a imbogigi algii Toati istegimea pe ? L: ::!li...r.i iqbragi$a"d ." 9i_begiv..(Istoriariteraiuru. :ql t. minturileadormitsingini cagi cind fi. ceduraliqi. de iiiimpezsc lui'Ion. aruncatr Titu Herdelea.gI.::l-TT"pq peVasile B"..-.s-aingeles tarir . Trebuie i"u peAna!. Dupi seduc"*i*T.Dragostea Al.il gisegtepe Ion in_curtegi-l omoari cu o sa pi.Ce si fac?." strinsi..fata frumoasigisiraci: ...dragostea ajung ein via_ nu qi! i'umai . cu saavusese avere."..O modalitate de caracte rizare personaje. " Ion misoari "rarn pmattt"til" r. din viclenieinstincrual:r vr ci s'r Yrlrsrutrusl rucf.....iv..-r.#rr1?# 1unti.. caracteristici "rr" oricirei fiinte riduse"... serocmeasce pentruzesrre.eri-1 :a ajunge nicio -dati aib.inrre gl asur pdmanturui iubirii. iubegte Ion pim6ntulcapeo fi inqtr.ura ca gi bogitanurui vasileBaciu._o !.1s9.o.' ziu a9a".rorb. lretexte pentru a-lviiitaqi pentru a o vedeape femeie... l)ar dacl 1-ai pentru cine sl-l munceqt i. Dominat de patima pimintului.: ci cu La nunrasacu Ana.. E' Lovinescuspuneinsi c i . pe o ..re.. reprogeazi trageIa siriiie.' Isteq harnic.pentru cI serecunoagte sinc VasileBaciuil urisre...'I on tlvista.?l comia lui de zestree_ cen rrul lumii gi el cere.. i lngeregere gi--itn p""rru Ana .Gindurile insr ir frimi.. ingtiinfat de intenqialui lon de citre oloaga le acase.l.-naratorul ln realizarea ind...q.ilor din sarur pripas.Ion esteexpresia instincruluide stipinire a pimi' tului. Estein grijorat deintdrzierea acestui". ""-i'.ual. din senin? .o .a.ru '.. in Istoria literaturii r ornine le ctr .. U. George seintoarce acasi.. . gi fru nieafhc. Ieneg. ilbir.i.irrri dovedind o ingrati tudirrecalmi"' Nu d in. vdzind -ope "i Etoiici.#rniii" l" sine dispreq.nulr.i". i"fr*-r.r. fugi in rumecu ea.rill ftersonajul principalal romanuluilon reytrcz. vatrebui ya si si rhgi pe laaliii. ..r" nici mai tirziu.intelig.ireAd:-comPortamentul. zcnobia...b"r.p_TiTlfcomi rifeas obiirii..j"ri*" ai' cein cemaides cl. I. monologuriie interioareale personajului.1.rrqa.... .Deod ati cu Ion'ofti rung.r" Baciu.i grasul ii ci Io-nol. crreia giretenia la .r.cre_ de ci a qa secuvine.l...."?" o[qirr".robiecdv folo seqte personajului. ntmine contemporane).minr esre atit mai ir"r".. vezand.f*.i"J. seducerii.Trebuie . si rimin roJcaric.faptelc caracterizarea tfetul fizic Ai moral.

confruntatlcu moartea un drum iniqiatic fiul ei.attiotatin realitatea .romanul Ooeraliterari Bahasulesteu n romanpastoral. George se Blorica. inr il irbrgr" pi Io n.ll. p.. se romanului Acqiunea gi ernice fsihologice.feciorul Glaun fliciu: . Preorul $e deavere.rt. zura. frnprietenugt. a dmonestea interesele bogat. "rt.toriei LiP an transhumanqe . pentru ci ea.tronrplui relevlfaptulcI literaturaromini. pimintului. Cettd t..a l..el fiind autorul moral al sinucideriiei. Gheorghiqi.piminr"t.. r#d.l'_:"flii:i::::oiul. . sisiienilor.A. se ln dlrjireaqi iatima p nrrupimint."p.. din prirrcipal. .\'. rreprarse dezuman ir".r"b. spre deosebire $i VasileBaciu'fusese nev asta. peIon in bisericl. Ion se zbuciumi inrens.il Sadoveanu pe-anrur1eada_ gi Apoisi numi numaigarangia "t.r.li ureeaverea. daclcineqi-e lumedragnu-i al tiu. Ion il uriEte gi-l batepentrucI n-a fostin stare pilstteze turileZenobiei. rimine indife.-. ln stratificarea il bogitanilor.. pimintur..modela intruchipeazi'tr isituri aleomului din popor.. aceea aproapede sufletul lui"'" I serevirsa asupraAnei mai aprigi.-girancd Jvligura ieazepe drumu lVitoriei Lryantpersonajul ei. intelecualiisatului ausimpatiigiantipatiiin funcsocialia satului.Ion el re prezintlo categorie Numet.. Ana seva spinpe lolosde plmint. p.iili'.numai il va face si piardi pi_ mintul..trece de la bucuria izbinzii Ia disperare..Drumul este nipraz nicului spredescoperirea pentru 9i. el igi iubise gi-gi respectase pini la urmi fli.. suferi b.soqul .l unor strivechitradi qi Viioria.u. Viclean..-iefi i. naturali. " CaracterizareaVi.Simqea vrijmag. implicaqii Tarciului. socialiampli. Pini si obqini pimintul mult rivnit. gtrsegte Bul buc. f C.. L. dar.rfii.susqine Belciug.Ei'l d.neun personaj I Baltagul .. il il incurajeazi. pistritoare. cind ajungela convingirea c d.ci CIul o va indrigi. Fa miliainviqdtoruluiZahariaHerdelea.. ln memor abil r[mf.tai de la tatil siu in speranqa. simpatizeazl. rinul simbilic pentruVitoria..] a".ti lon. destinal sogului NechiforLipan. Ion inqelege .eramai dc sirac gi se iesitorise cu o fat{ bogati.nt al uneicomunitigiarhaice. va co nvingeci Ion n-o va iubi niciodati. sociale.'arr".. ci -o"r r".in prezeriqa Vizindu-i sfit uieqte.t. piminsi Petatil lui. Tiru Herdelea infricogeazi.?" la patimade plmint.*iorr.. Cum a fost dinsul ln acest fierbeade u rl chiar numai vxzindu-l' !i ura De netaguluiazi. Bun e pimintur gi drag mai rentla moarrea "d"orri. Ion.rr" p"niruel reprezinti .. izbuc negte fel de PitimagiubireaPcntru Satisflcindu-9i diversc Floricii.

goric..il ill..cu "-Jiiirr..'.In ciuda do_.: vr. in or"-irrt"lor acesruia ripi... tr sta faqa 'e ..ochii ei p*er serrsf .'':iiflf'. fffigtiutde acesrea re gea .. Vitoria unorconfricr" r unorinfidelitrgi "rr"-ria..Jsrpuir'nraf i."-fili".'i"r*. io.ir... respe*area ca oameni si faci ".#J"asci gi limiti (ucidereatatilui .":il..li"i.:'.....Acestpo*. bunici-ta. vezide tn"in* gJorrr""r. rii:i "-u." care "" r:11:llt: "i.:1H.'i..l"lll. ruiNechifor..."i"r.rancii..ic.pr ae decir auto_ crima'''"'i".'1. .U -iil"i.i.tiorebuie safie f.* rir. in neasci' vegherea inmorminhrea..r.tJi.ti:Hfi'#[l.dmite nourin com_ copiilor. *f.r.U..*'+F. i iiiii..-ui#di:t}: :t"il.:r.iiliqp. di*.Iqi coc.. ..?. rnai ri-#i"rr"gut.li."rt rt .. ghig aredragosie li $.J.ili l.. frcandu-r s-o "o"ria..f.r-i""rib..u eele peI anoisunt pri.. ffi*'aauf siici."."pur a_I ci r"-ili"i. rogutui."ain:regocier""p. ..iiii..r*.r..i.irurri'i.."onunri..i#""b'. r citi in suflitul [[fi T:nni:..i .# *rj i ":l..rrde-r"1r"r" ..riur de ei afaceuiu-i._tcireasci.de$i inteligenqt nestiutoare de_:"r:".:Tl'.'!.:^fi. c eimbunitigegrl caii.lrJrt....It'....r*.ri t. ai rli.".'"iiiill.iil."::1:.cario.o.11X$ryi.g". in soaretui o.rr:.redirectr) .ri#rordeauna ea ri ra .'.. si bine sogul.r.:.. ...eror.piit.."..r.i n_am noasrritrebuie tre..r"sri_ p"d. in ipos.llli"*:"!?ff il:tf.. portarea ffi.:i..roti'd*i...t'. si fiedepeal.il..i'or. iil.i""di'"1.1f:. ff"' if:llqi[T::i:L::.a*.rr..r"iil##::fffi*1JffH:l .'..T::l..r*nr" riunca sociar.#ji:cJili...i:: ::#lrrui#.:.L.u *'ii'n."1..daraccepticeea qesalr dupi moda.i::#?..illr..aiii'. Gheorghiqi iese A. grijr si o duie viroriaare r"..iu i].ia'ir.r. cultive increderea si_i oamenii si sedescurce siruatii l." .Ji gensavitorili..il?:.T.. stie ac[ioneze ^Vitoria peceidoi i".r.:i:TiiJ evi s*asii.ii." se ir. L:_ "*.i"r..':ln:"'*5f "..*.f.[ii..*-i"i91r1."p".o.. ."-a. ca sogie.::'tr:LT?:J:i:-T:il..minisrirea penru Gheor_ "" Y*:l^...r.. .i "r. ."'*14...r" 're#.r.B.ir viraticur.".azi frumusiqea j.Th: n.Eagtie iiur.r.".l u mr i...r.:?ftffi'i::i....*.ia "" ca mintei ei se ajute gi bragul "Totugi va gisi t" lui si lucrezrcrtatea' .eg u.opur..noua"._mea qi-n ti.:M. i"unitliii J" oiJilr.#1 111:1. descoperire.i-"n..rm."rrifor .ro.r.il. . din rri u.* "r ..' d I o uu o oamenilor:."g9 r.l*r rrqu o"Ji6.a.ffi'itor mapenrru pentru for_ viari.:.*" il .. se oadmonesr""zi ciincearci p"r.t-..Lair ".f.^:l.i. i il.l*: nigoarr" scrisoar* ciiqn'a.1i.i'i._ 9i nad_ a... o..Gh"orghigi.r.. a..-.e i'ciurarea -r".i.rar..."po. arireu vali9ibluzi.il*_ut ttdescoperi ruiNechifor si asasini.fli.i"-.rrir" . d en .T. our.... aparre. .no*]..j g{1i.9i.'.'rnril de rume.".

anumrte semnenumar de eaguute(vrsulriu .convingerea solsti$ului itului uagic al birbatuluiei: .obir. ntele Visarion. seimbogiqiseri pe ll acestor". p e subprefect.i .pin'ce l-oi gisi pe Lipa n'!.insogiti de Gheorghiqi.Cigtigi ajutorul circiumaruluiVasiliugi a m ii gi sebazeazdpe din de cucoinaMarioara. apoi."d.segte Lupu.In drumulei.trecind spre asfinqito revirsare de ape".al balugului. dezviluie incdrcitura mitici a romanului). recbnstituie posa tului.semnde plecarel')ii dau.Timpul stitu. saacestuia. cu spateleintors citre ea. cu t e minuqios la miniitire.existl o anume (vis_ul . gospodiriao lasi tn grija irgatului Mirea.pentru ade. de la careprimeqteputere.: Inspirat ...oiiei intirire dela SfintaAna cere vineri.Ia un gospo dgli. fapteiiu o e:iactitate care-l ierea acuzaimplacabila apoi Vir oria'il determinipe Bogzasi seautodemagte.agi.i.. lgi Vitoriei:inteligenpd tenacitate.. Vitoriei sunt'anirnate d'ragoste: de ca-n tinere[e.r'nge ciprii.. inmormintarea Lipanii cheamigi'pbucipretext detectiv:'sub de de gi iar f.cu uimitoare stipinire desine. cu ajutorul iiile Intuiqia. la careafh cI doi oieri din apropigre. g.r.visul premonitoriu. unde se sfaturi de la pirchini la icoanaSfintei Ana.adesea giprimegte fi douisprezec e lui ziledin viaqa Nechifor Drumul de reconstituire ultimelor a si dela Dumneze u. daravea frumusege rruitiii o . rolul ciinelui. vredupi semnele se cunoscuser5. la praznic dovade calidqi:de riil peBogza. de plecarea. tecirnoas' pe psihologici ajuti si-i determine uciga gi'si-gi o gi inteligenqa a6ilitatea Anastase subprefectului la celordoi oieri.."'il"f#l[i$r$.de aceea convinsi cl numaiprin prirpr iile'fo4e vaafla poposegte circiumilein careseoprlsegi Nein in Seamestecl mulgim e.:*:i.t1"-*.* Toate ac qiunile pentru tradiqie. rtru colectivitateadin carefaceparte.rcl.' crimagi-i recunoa$te Bogza ale de .l'ffi itiiftii#{i: .Seficea ci vedepe Nechifor' Lipq llare.. adicl.aduni informaq ii la ceicare-t forqacredirigei sale. vorbi cu mirare ta-i omul carea lovit pe tatu-tiu". .. Abia acuminqelegea dragoste a sepispentnr so!. pregitegcalitiqimoraleale lelev. insi nuiri inteligente..Ochiieiplute i. Inainte de plecare. anumitesemne uperstijiile..*e.Daniil. indeamnlsi bealn cinste a il ii vreaia-i vadabaltagul.poartil" . adevira tele Ei Minodora impresionantil stdphriire sineqiperseoerentl.Gheorghiqi. la ministirea Bistrila. " pri'ire.aceastaestecaleavieqii ei: ..Vitoria merge.Nu maieratdni_ r l. rale Mioripa. dezarmeazd povestind.o lndrziereanejustificatl. Soqiei le sogi noapte prin viclenie tragede limbi P-e peste ful Doi Meri.. Visarion. Talienilor.pottegSfat si intirire dn s i rirrtele com^tVi. iriipun e urificarea.p.. se mi gie:.StiPa unor semnificaqia stipine/ Mai cheamigi-uncine".b:nixrir viallstrrvechi' perso'aj-cornprex. rparc exemprarimtea prirr in sa arit l..ranie farriqi. Sfatoi i ntirire ii dAti detir. lui La tsalmbz cum si conducialrcheta. coborirea tn infern. Nu are 6pafl nin siguranqn tn iste lncredere auroritigi.care lmp uns-o in inimi g-atulburat-o gi mairmult.comicrima.. orienteazi de Ehifoi.visulpremonitorru.care riu numaideeagtiute plrstijiile.i nimente gi a unor personaje Izbinda itt t"*eraia ei incursiune in viaqasociali. rostegte e pareci pebaltag scris sing egiacesfemeia. epecea bunl.din variante ale baladei I Tarceului.petr ecerile iarni i-au fost pentru intiia oari striine gi depirtate. Ea insl se so cotearnoarei ci ca gi omul ei carenu eralingi dinsa. Edevirul..N-atn si am hodini cum' n-are ..in care lumina cas..'.". Sadoveanudezvolti motivul ctrutirii oierului (mottoul . Sirbtrtorile qi.. dragostea pentru dreptate .iq!.^primeg te poste$pirintele br"iitJinainte'depli:bare. birbatuluiin ripa de la Crucea ose mintele descoperi acesruia. Totugi. Prin miregi-litrfioari peucigag. cocogul a s firlntat .i i'sugerase Asisrase interogarei ci fap1a.Sugugat" ciini in tiltimelemoment . dozl de gelozie. ciinelelui Lipan.intors cu pliscul spre.

de ierteo asemenea ceieieriareviduvei.Dumnezeusi te i'erte".e vieqii. di . faptI.. Vitoria gtieci nu sti in puiereaei str aceea o replici semnificativi: .

pildt ttrs I tntenscisufe-rinqe ..il..il##T lH..suntmanevre viclenie pre_ adeuilltit"' p"rro.ruluifrJnrr. ira plinl. romanului. este pregtti ti cgo vglui .zi linigtit.' I-am dat numaio mie.in timp cefumeao o zl chitanqa.'plecare a familiiva?esrrima fftxff'Jln$!!frffi fi ". ero or*rnii. #iJ:: [ ..numaidumneala ln-pltrtegte ! Bolnavnu egti Atunci cum? To ari lumea rcmnificative aititiil^iFil[r.'ie .iiTi'd#fi :::Tiilll{:_t!H?iru. oescoperl IJ. tatil lor avea roirncu'. ciruqa.Buni dimineaga!" Romanul MororTepiia considerallflnur fo^st fiseali.i.. intii intreablironic:.aavuttrirnpde dczntdcjdcpi de boc. ffi:iliiJiff:lo r' ?". lui lucruri carelor ciudatuldar de a vedea hari ai lui Moromere.pfinn9i ceitrei fii toqi. lui .doar lilrp"rru*enrari..Descoperau Cocoqiltr.-a....ii'*Lr.i. care-i tuiNechifor. strigl pe Parasehiv.de culcontinui.H victorio.fonciire a".In oxpozitia contur^eazi ci Achim personajere cor rlporrarnenrul mai incoloaEa. Iocanabiadeschisesepoiana departe exclamaqii.i..degisehotlrlgteca.l-*lt'l... discutlmnoi!".il.1Ti:.'. .L-ampicilit cu doul suiede lei'..iiffi" in agenqii In aga ci ranqa statulle va anula.. mi.il.rj. momentul care rduatizareaacesru"""...ff ffit'H.1il.b. ceea qi flloiu gi-l . si-f faceudaci n-am! De undesi dau?N-am!" JoCe Moromete zise notariifugirive..".in care din complexiarer saru_ rufl.uo...ras Abiapeste j umitatedeceas de acolo..:..'"..'. Moromete intrtr dirriar""te.. .i:ifff I' j:Tillt... nararorur ..n tru::i E m4ma...iii'riirln qirln easctr.-l#t'. u { trp n:::iii i.fflrtffi:l'.ffj: nid complicat re_ al la il degigtiaci eaeste biserici.-*prrilo.rn rorn4n nevinovat.b"omirejif. i..mai prin dipieacila Bucuregti oile 9iva trimite bani.. cu Jupuituil ca racretizgrye nu egti Copii mici n-ai! ! I n-ammaipomenit Slrac iect: ."romintr .!l pe tinzica gaia -maqu maibinede cincisprezece '"u" prag...i?ilti.: g.Si lui si gtie cauzaiiierii salcimului.l . o cuiva.ares i.N-am!" Le cereo qigar i. pe i scipau. naivitite : .i"ri. Adeseacomporta-rea Moromete le pare Ca* : ill.ca supraveriJ"'iuna se unsripin....liil"?u.. poiana Iocan.. fetele*. .Raside om cadumneata p loturile.uiut'i.rii sedesprinde rolul jucatcu agengii A ceeagi a lui.tr ani!.. primegte. ve-rorna n din psihorogic rumea abilitate disimul." de . ' c in s t e in g a le ria p e rapropiau fieririe de simuleazimirarea:. sripi'negtefiinqa.. Marin o imagine indiferent prive gte cumJupuitulcompleteainediiJ"'r"rurui noutip ipunesec:. ignorindu-ipe ceidoi agenqi.ferea-ida rlspunsclar. cu pe etteazd Tu= gic u o vocesctrzuttr" ceil decone idAuglapoicu ciudativeselie .ul de Chemat Ilincadin poiana si incaseze . aviesii't..*xi f..Dar Moromete Ei preda li ei.n..l._pur foartc se aicrtird conf licte spreei gi se "u apoi giel absent.. adupe r". ln rcgiunilc 203 jde a-l plrlsi rapidpe Bllosu.i"il. ii va pilareaici..ilr. lrqiilo*o.il. satisfaclie ii eofiscali. c um semaiintimpfase.i.rfi. decurge fieririei.Ti ze ffi .di. Morbmete spune agenqilor Dup. pe neagtePt ateintoarce preda rnari.il pirxsi pe Dumitru lui Nae deMarin rc gi'abisi seduii proaspit. a nu.i ci aE i'*.iitrJiJlt:: :. Seopri din nou pe o podigcI.i.. r o n r j c l o r fem in in e vol. ciruia acesta di t zi sLtalc salcimul. I intrain curtea Carecterizarea IIie Morornete tn se C" e. explicindu-le apoideo miedelei gi ..e. ce v-aqiadunataicea? miri apoi clnd ajunse poianafierlriei. careei nu le ?edeau" Chiar sosirea la fieririe ).I.La insistenga apare mai pu'in caracterizarea . . doordin mo'a[pred ominr-ca mai dai. privegte spue n-am?! ci ingenuu Peinu qi-am rdspunde agenrului .o lt cu vecinului.rjp"#: ce ro".iii..i&ft.*e. .ff l!1Til'fffflnl*i#r.d.ill e*le. rlbdltor fn'cutt" 9i o strigi pe Catrina.til.ii.. repetatde Nih atunci cind 9i Paraschiv .. iegi Era.a ii i l Decizialui Moromete mirtrpe Nih. il:ilff ffi.i\ffi ff l. .Idi : J.to$ gehgiogi parci neribditori.Se itabiieinirarein sceni:se lasi agteptat. viaqa scurg a p_".i't-'. plata datoriiloreaminatiin sPe. eiun gi pe meticulos o agazi prispi.1.i . cu iMorometefu inti mpinat de 9i I illoromerii nu nl*i lut ln seam[. rlspuns nea$teptat: semire proqtii".Crezici ais-opoqiduce vor si ia lucruridin casi.aritozo.[o /ire*d. biE.l::tl:.f.Exasperat..rasidea t.

are rtmorude care. om Bilosu simq i deodattr il urigtepe aeest gi ei c[ losunici'n'ar fi..r ff i'*:':li*: aeariir. c.ri.ijllif..r* h- .Ili:::ir:U..r-. Dupi.r.".#i.adiefl caEieAnd de cu sXu.i11i'i". aceasta explici se .ir*..ice si-l At itudinea ium seuita de asti dati Moromete".. lavt iiptomiri.."rr "rru..rffiii'rrr. gindind astfel iar ii doregte vadi venindla el la poartl ca s[ seroage. osemintcl..cums-argindi Bxlosu nirnic..'prin iil..:1!i[* .1q*"h pa.1fii.".facesi-l urasci: . spredeosebire ceilalqi.#llli'itf T:lii'iffi ".. in uite surd.Bilosuseuiti la el cu o privire-rece buimaea...vecinullui Morometeavuptnt* intiia oari binuiala ci Msromete nv4lrfl darwld uim!!!:::iqi mascheazi Bi= la aga.. fiilor sii ori unor consiteniciudati. neplicere4 a discura vecinul la se'gindegte e l. personajului.s..aga p e il lui gi glumele Moromete iriti qi-linverquneaztr vecin.i.iniru.r parasrase.ffi .plicJrea a glumiinteligent".ii ilXf#T. Tudor Biloeu.oarereco.n' lm &iitrT..oljlo-Tri dar "oi...l*r[ffi'.ruiui. personaje indirecr ff interioare).ffiil.la Bilosu."i"1i.suciti".#. av6nd r.rr".ares si arre pi ql iffilHi:1111ff::ff'J?ffiHl-cade. ..n..'. *srd ou ei iif. dor ? Gln-er M oromete lqi blteajoc de el? FIrl sl-qideaseanadaci se Nu inqelege". aer. t' w gi in comenrariilelui lJcitirea artiiolelor din presl (la intrunirile duminicale iop'i i*a".'ifii. iese llff"i1?. rup.disprequitor.1:'TJ:'yi:frf.. umil...ririir. -+ t.* momcnrauroriratearuiruro.. simpul complexitatea in pocalittrqi demonstrate discugiile de cunoigte .fmai. iifri"ii. el.. Virorir. rir. irrg"li .i li-b.f ir iiiTTiilffi ilTi.Hiili: p eii'a'p u isr si m "i. l.in realitate .

nuitiint6. viaqa. 'os rrme' aventurii tui ta munre. adici si-." ili. sr"r...lil' T':^"dea."i......1. "J.''frgr.r:ur.11a lingurul caremeririrn ai nu isi a.i rri'i. li&^rr... ... apa a lor cu atita seninitate.. de.. o cripi desupira_ r..ri_.ci a devcrrir a imprevizibil.... uimit gitulburatd." i"g.".ildr#i'ii.".i:.. Dar aceasd -ii.i purta e l aga..i in linisteane_ *. Intr_unasemencir momenr senini tati_1i-ite"er" "".i:'E"irrr ci Moromete 1...l"rii"."u pcrvesrea r"ii.... ".*"..i-i* p. ce vorbegre sirr gur."..de ce.ili!#li incit s."ir ..*li.qipe lingi roare lui u" o m bun.r..j.satisfacsia-c ind Morolrreteera ir. spunindisrorior l-...i 'pei"'.il.uJl ui1..pripldirul $i ".r. erti r"t*trt....a proccdar Bilosu.ir.gi de "..rti... sa rulburati..*iri. .[.u iirr" discuta.or.9f9.r"ge doui loturi a" p-l"i degtepr care cu iqi f{ceaplrcere staia1.r.sri neobi.ii.: f"g"'r'" r*u"il...-urrp.. 0....r.J. nemuljumit mai nrtrlr "..prierenos intreba ? se Jugurlan..Moromere' suse er'cu i ntensi.. pe aceasra "-ti-"i orrrr.avea "..rr:._ si o...f "....ca . . Atiturlr il aceasta . .. ceavea. .u.el rispunde n-are.r.t"i. aia mi-a secat inima.y"romete' ir"..hr..i.de accea pr* .. ?iceam ci eu c_osdJ lase repi. a1 fi parare.Tugurtuo.:.J.'ur'ai c$te o ar'i doua lui uerurr.nigte pentru.uri consireanul. ascurti-miaici.'u.rtr-adeua. n acea. Moromere di griu i-p*..cum ... gi care rds"i .... "p.. piemierea rui NiculaieMoromete. clcapirare.....i-i lui tttullunrireiritare eiii srirnea ut6"r-i.b.c.-i.se "..ajrig. Moromctc separeci chiaraju nsese acoro.e ..'i"..^urni buni.. srni_ Era ros'avea copiii sinitog i. ..r: pisicefares. seninirare ol. starea il'l:i:x:r:."qi.ulgr _ii tlc i'sugi faptul ci cra nemulqu-it J.r.cdndl-am de e1.rtu..r"r.i-nu-gi seimaci acesr de a fi dai fel crade fapt bucuria ri bertatea olie gi ror. pri^eten nici cu un priege" a... .nici penrruargii.." *...1.".....nici priet en..".'i.'.il"ll...uite. acela pe car esecerra cu.-iar ii acesra exprimi direcradmii9i ragia: ... dum_ ".-".r'.' ."i..jou. a. o.. .iu..fi .rgurl"n. seagtepta fie si celc doui loturidepimdntii daului Moromere iluzialibertiqii..r...rr"-u. ci Et in q vr r r u r .rrri. riil" cilililre I')irinrulatria pcntru Morotnctc.." .t* tlrj jv"r. r p"".mprare.?rce g..j povesrea a lui asta cu gcoala? cevroiaIa ur-.l0 I nile'reacliile sunta.i.r"q ffi . l* . plecai f""e.-ri....ri-i'o.Nici rudi nu eracu Jugurlan.r . eracu neputingi i. seagezi tacu tlln"eobip'J.-ifili rugurlan!.. caretatil siu .. gl rr durilc .i...supdrar punu tcr asculhpovesrirea Morom"ae lui J. Co"coeile.1 poliricdoi de a_ri pe prispi cu prieienii. vizur pe scena acolo.rrl nu r r r sensilv4 rr rl l grl l merid str-iasc ulte Moromc. eracu Nicuraie ce .....ut pe ur" i" f*Jili...r. i..e...'. ur-. cumspunea Dumitru lui Nae...]ce om ciudat Dar ra ! urmaurmei. o. gi ir ficusesI prrlscascl .::::_q::lile re ca aceea despre familia numeroasi'a piri..r..... ve nit si_icear! lui Moromete imprumurporumb.. atras d.0i" de se . seninjtate iluzorie...iffi"T# lumea gi se afla 9i .J:ffi:iliT::T?rliil!!i ista?De'und.. ..ci din spirit a. fira.n-ar mai fi d..1'::. o.gril"r rr-*i*9r. nici nu spune...i si cerea a contempra dc satur. o succarr. a ct $i cclcmaiinto-rrocheate gindun p"r . . .nevoia convinl.o.1 cevacareii itirnea de fapt nemul qunri srarea aceasra dc ea numea 'r.-nici Tai avut.il."rn dar eraparci.. ei..11..

de carea fli despreintenqiabiiegilor: .] s e crezuse om liber. Se reffagein ticere. Totugi Moromete nu mai pardcipdla discugiile poianafie ririei. lugurlan d avut intotdeaunadreptate". nu din lnai estevdzut pe prispl saupe stlnoagi. iicatacterizeazl. Nu trebuia acum si gre. crease tezintdo lume stabili. Era el.a de serios.De ce se* fugigi.gindul g6 b"t.incet pu tegisi mergegi?"gi cu o tristege aproapeduioasi.ghndire necrupdtoarecare pini la capit gi c arelove.nicativ. sunt bolnavi. spunindu-i lui Scimosu. .gi de. dar parci era singur.ln zadarle explici fiilor....a...i measupraevenimentelor pentru a le inlele ge9i a le stipini: . drept gi scurt. Nasul ii seprelungeadin fruntea boltiti in jos spre birbi e... nu a rndi e auzitpovesti ndsaurispunzind lui ).ci munca lor gi lui q i de strddania au fost aceea a pistrapimintul ?ntreg familiauniti. li mirturiseg te lui Nili in stil moromegian. a gade.dea-gipier de pentru totdeaunalini. Faqa erapugintrasi. Me duc si mi laud!" Nevoit si-i vindl pimdnt lui Tudor Bilosu.El.. El. el era. acea. Bliegii mei.i 'l'ributarurrciirnirgini pcrsonalc dcsprcfarnilie giviaqi. absoluti libertatele-amlisat !" lnsingurat.Snfugi de acasi? De ce asta? Nu i-am lisat eu si faci ce '? Ab soluti. lncearci si-gi pistrezeumorul. . .. si-i inqeleaginoima gi de-a:colo si ia si revigorat. cu cevadin linigtea ginditoare a frunqii.pitrunde in i ntunericul careseadincisein sufletul siu. firi Dumitru lui Nae gi.ca o regisire de sine.nu avu totugi satisfaqiape rcaregi-o dorise: Moromete ardtaca gi atunci cind vinduse salcimul. seret ragepe piatra de hotar a lotului slu .:' Bniegii i! exclami Moromete cu un glasde parci n-ar fi stiut ci aveablieqi..* O. craini ci.Eracapulunui om careseuita parc[ in jo s.. esteo anticiparea destinului dra matic al personajuluigi a evoluqieisale:.. firl familie. Lupta pentru apdrareavechilor b ucurii sesfir. cizuse igi singurcapcana iluzia ca mic a pioprietategi inteligenga sa ln capcand". l e.i bucuriisalegi iati ci libertateain care crezusesepribugea.cumulte cuvinte la salut". se ostenegte nu si-gi toasc iqi si-gi inqeleagi copiii. cel senin. p[ geingeleagicu oame nii'. Moromete.. nemlburat gi nepisitor". o primejdie mai mare decit aceea a pierde pim...Moromete inqelege 1tul. acesta .lasindu-sepribugit in nelinigtesi teaprimejdia care-l pindegte .bolnavide avere".. mi-e sufleml plin de bucurie. .sociabilgi comu.." Moromete inqelege erain pericol .friqioare? le-agfi spus.isehsindu-se atit de mult in ci voia firii lui. caleace trebuie urmat l. ii trebuie stdphnirede sine. Niln... carenu se indoiseniciodati de limpezimeaminqii lui.Se dovedea gre.ea. fir e Iocan gi Cocogili.. nelinigtit gi derutat. firl parlament".inde Revigorat de contactul cu pimintul.Moromete gtieci trebuie si .. .. realizati la inceputul romanului. Mo nu inqclege conflictulfamilialgi socialcaremocnegte.tea gi de a nu mai putea .de aceea lumealui iluzoriesepribugegte prin flga iori lor la Bucureqti.Eracu desivirsife singur".Da. acestuichip.easci. Din Moromete cel de dernult rimisese pe p olicioarafieririei doar Descrierea capul lui din lut ars.fecut de Din Vasilescu. stipin pe linigtea.fugisede singuritateade acasig i din sattocmai pentru a gisi aici linigte un i o singuritatedesivirgiti [.te gi arde pini la os credinqa paceagi in dliceinSelegerea .autoiluziondndu-se.mi.armonialumii .iar nelinigtea spaimaamegi ilinqausi-i ia locul. a.

tot cint dorulamar" . (conjuncqie Vin la petrecere.r. ..sidispari.propoziqie .seintoarci.Ca -con.....Cit voi fi" .r"aif9i. cht . a 9i c.^r.il.}i*iiioirro*nr."rt.Liit?" orooozitie fiu . )r I fapt. i.or".t fco4i. alder.tr" si .de de subord onaticircumsmngiali scop. ln text. a ? voi nuveniqi in excursie (pronume personal..l-.ar. ochilimpezi rrr.*rii. .iil.propoziqiesubordonati circumstangiale.*. aie Subiectul al ll-lea A. careiesfiing acategoria giranil. deacct.. orice . A cigt igat la concurs doudcine romarttice'(substantiv) d.j-.gre il':.. iir.. i.li.. l.ilfi il'iJ "trr"rin roariviaga...adverbfari funcqiesintact ici. lui demonstiri.. nJt"L". [u. adversativi) d.(conjuncgie ) Yenea cat plltee de rePede.n I IlieMorome.rror.i.fugurlan...'u . cine .i-9i^convin# .ri..i.in te)ft esteverb auxiliar. qimaturitatea: pr"i"i1t. tm . mai ..r q inrla rostul chitci rostul lui.-.ch." ::. si tulburrr-1i.p..r proprietari de pimint prin cooperativizare. .ri "inde). tor ...t"""^r"iri r."..arnu stau mult.. des la Rebreanusi s. $i dececre zi cl n-aifi tu ultimur prostdepelu. t.rr-u omur dator e s.personajul -mai r"-iiil.ir l *^i.rr! " . numirul plural) cap . 9ri."1"poi "e'-ri ci Moro-te in glas.in text estepronume interogativ-relativ.i rrebuiE airp. valori: 4.r-..o -eit#'...r"MirJ. cuvinrul ch..*rJi sare.t .r ur elenrerrt comun: ga".ii.(rcficuse din lotul .c omplement circumstanqialde timp..ci ru vii gi-mi rpuicr noisuntem ultimiigirani p.persoana II-a..ier.evenimenteledep igesc.t.r] memorabil.-.. nu eu ?""' .subiect.. tr"u.":::*.li.l in a .ostcap al riscoalei.ir. cind altcine eralafel cu eI.. ar.. gi. Mai esteluna mea preferati.preda.. Pr Ni.r acel rl rtu dc a fi. rp"i"' .. TJ:: ".r.... cadou")..ili..existente..Ci qi-oi facegrajd de piati6" propoziqiesubord onati circumstanqiali secutivi. gi a.r." ci eroui rearirare...:iil. sctrldari luminaeiernd ...t"t..3d. ciat.rr lrttrl Accst sentimentrimas . incearcisi seapr.. . ..r-iii"ar-re fttt o parredin pi rninr. avea feruimit.:_:::!:rrf: parcursul pe acliunii.* fa miliei...gi viaqa ei de in liranil.Se-.-"*rriq"-is..in text estesubstantiv(. . timp' 3.r.... care ml-a nu nullJl c'piltrria. ve llie Mororncrc esreut p...li-i"pr"r. ..rifuindu_se .r un imaginar Biznae.in t ext esteadverbde mod.rinire a arteisi ori ginalitlqii Marin. Dinamica ev^enimentelot piedcNicut deveni"..p. Am inviqat la feografi e despreCapul Horn. circums tanqi Cn si firr tot amdrit1" .. stirnegte Lar'ner care rerr(. (substantiv) Bunicabltea rufel ectunmai de lemn.t"..pa.i'".. -"iluii sistemi n *...A. (denumire geograficl) 2.f.chtvoif{') duYgrt de repede. scnr in opus .ir"u..in text estes ubstantiv(parte anatomicl) Hbria a f.e.r rrrrveanu.t acas"') qi idverb (."-...f"".* 'rcu.. cine . (substantiv) t ..ruzintca .oi"a pri""ipii " .e-an .o. ura se ""r". dovcdea nu ingelegJ se cl preaj bilrrn{icstric. ducirr du-scla Bucuresti s.i.i.(substantiv) voi .-i"iiiJ)i.i l..Aga vezi. (conrunclle/ Venea ckt Rezultatufunei impirqiri se numegte c.. il. eir c lui cu rv.i...observi p"r indrr* Ia uimitoare .rd. termecat ar""Fe preex$tentd." re. omorurile Ei spinzuririle intilnite ni*i.cat gi josnicia.. Marin (re72): .rt.atribut adjectival."i scoP.._r i"r rdi"t.I. ..rrrrir"t.Moromere ii..tareurmdtoarele * prepozigie(..rie-giabsurieii d"r."gr. iii. caremunce$re cel si cerenu munce$re esterecompensar fel..propoziqiesubordonatl circumstantialide scop.. de r.. depiareposi6ilitatea fin"".u rugr. eI bticlii o vdr alunga.i"i religiea acestuia cu cit . dea vca.Sctt indr totdeauna am admir* aau".ri-a. il ^t'uoiolrntiio).tre scriitor cu ineg^r..6...t"i" si meargira r rco4 "rt..l * " --" Irr volumulal doilea nu areaceeasi strrlucire..i..a". lor gi nedreptifile comise..

r.n gr-mrspul mreci nu mai am niciun rost pe lu meaiiaieeri.tradiqiemilenard...t#a "pa"rind cujale m1i p... asta..J il *"il. tuviipe D.ffirpre soarra reera care rezervatd'viitorqiranil.. ci urmi cresrneneacoperi_ c-".d"igq.-ry^::t:: civtrrzar'"girineasci :i_3[*..acdrduzitse regis.... ce-o si minr..'r.egte declaragia carei_o in pe facedoctorului:... uoro*. mi.... p"r."1."'ii.muncr..:.. petinesi tevedem.:T1I..-..""a"..1.f..i barn^"...... i ..."i"r"-pri cum Eimaiares .""r...-...i-pr"a'.Maiar..t" in zise i"ia"p"rr". Biz_ $i nae ce-osi mininci.i *j#ffi bazatd...nci.mi ? rimpitur.pe .d.e mize_ riamintati i". ci va dispirea J:.. . . euror amficut ceva'am crescutsase copii gi re-amginut pimintul pini in m'omentul d"-f"r.. pur..d..-.consri in procesere sar ede conqtiinqd. tvtoro-.r:t11. or ra-.9ii..ii' ri*J'.. cuun ferde nesfdrgiti.bomnul..i" r.i.. rac.i"." s.isteargi picioaren-aietiur faci.i.iii" dus o viagi independenti!.i'pyqi'a.""' gi o _inlelipciunepopular-. pe o morali -----..i.. Miregia tagicd..iii-"r .ilf fi._...:il.. aproape peiinteasce ..':." iord..a personajuruiMoromete ".i...i"* irur..or..pe proprietate..r cehlalt princiniu de viagi carer-. intrebirile p..-..iai l.t'...

adaptirii tice. cu o anumiti.posteior.eryd. stan tivali. aefn xc. dacticeEi acrivitiqilede invigare adaptati gi ndirii concret-intuitive. .lrr:l:-1nh. elevii.iodurile celor doi fa cro.rug.organizat extragcolare. deqinitor'de informaqie suficienti pentru situaqiade comunicare...i elementele Pro nunb"p"rienqa de comunicarea elevuluiesteredusi.gi de contextulobiectului co. exprimatprin numeralcardinalcu valoaresul.r:i:e vi nor.exprimatprin numeral ordinal cu valoare . Mersul r.uebuie si-gi insugeasci non-verbale. trebuie sl decoheze.gomplementindirect. in comunicarea scrisi. . strategiei ln elabormea/ale[erea caracteristici. (a /o si cinra) cufoc '' careprin. emulaqie competigie.urricirii la clasaI sunt determinate f"ctorf psihopedagogici' clas aI.prin influenqele sedesfigoari irttr-un cadru institu-tionalizat.)t n.iectivele de referirrqi. uneori qi a cadruluididactic.rrl qi fizic de lungi durate. muncirtt resc. g.personalizati. . familie qi in grl$colaruldin clasaI are deprindcri de comunicarcformatein trebui e si se realizezeinectitotugi la gcoile intercomunicarea diniqadc copii.originea sunrforme de comparativ lor sausuperrati a nlr !j:. instrumenml comunicdrti.*orili fantastic. in . vitate didactica.receptor(R).Iai comunicirii emipdtor(E).rolul celor doui surseseschimbl alternativ.rt"r".itt 1*-i.e fort inlingvistici sub achiziqia . 9i dominare-supunereetc. l' a sefacefoc (de supirare). 9i pe aceia B. (pronumenchorir6t) Cdr btnct a obginutl (adjectiv nehotirit) Lo.enea.adjecrive careprin sensur ror'n" compaiaqi a: cornpret. 'asen-?. c' al zecelea. luttoaqte parqial codul. ob.. desivirsit. popesc.de relaqiide colaborare.co-unilerii in inviqiminrul prim ar constl in insugi faprul ci. (adjecdv) Ygtg:l pe $efulil repede suba liernululuirde aceasti *"nif.upiir.elevul. de aici rezulti necesiratea .. petrolqer etc.a IV-a trebuie si fie predominantem etodele.i'.'. lexicalgi gramatical' ^ Trebuie avut in. repe(e(adverb).activi la comunicared in parteaelevului. ne ativi. optim. . municirii.egtecitirul gi scrisul. I seimbogigegte aspectfonetic.mai mult sau mai puqin fidel.i din educative acestcadru. acet ti factori gi aceste in vedere La claseleI .perfect.or. (verb) 4' a' patruzeo'. sup rern.instrumenteale muncii cu cartea'Prin. tie. de atrac. inteior. Specificul.interesulagenqilor * calitateacanaluluide transmisie. " -.ii. Emiqltorul estecai rul dldacric.l0l I (Jt e ceasul? (pronurnc intcrogativ) CEt I fost s-a.in canalulde transmisiein tervin perturbiri. fapt determinatde: .r. exprimat prin numeral cardinalcu valor re substantivali.numepredicativ.r. . dul. exter"r.coca receptorlgr ca erniqitori.aieprinderilor de receprare exprimare-de-mesaje ln de ii. de ' trebuiesi aibi invdgltor ul/inviqitoarea didactice. mesajul 9i si accepterolul care' succ esiv. *o!^.se schimbi: .i de scuri e duratl co--piilor. ."Y su-nt la permanente partenerulde dialog.contextul situaqional.de^irrdiferen lisau de respingere. .motivagie.i.subiect. elewl igi insu.rnijloacelediimaginaqie.o. i ar receptorui .nu esteconsranto paftlclpareacceptati. (a avea) un focra inimd. cazulcomunicirii orale. b' cu noud . limbe .ued"r-.ii. .. general.eobose9te. Activitiqile de comunicare trebuie si includl togi elevii.natura mes ajului. nevoii lor de afectivitate gi de gi ar"r. iden. 3.gi faptul ci la virsta gcolari mici au ponderefoarte mare gruimplicaqiileafectivea le relagieide comunicare.provocategi de eterogenitatea influengeloreducaqionale' puiui ti de varietatea ' sau Raporrurile de comunicaiepot fi de-influ ngare_pozit ivi. deficitari sub aspectul orale g i scrise. conginururile gi activitiqile de invilare previzute in curriculum. comunicirii. (a se face c pard).. rrfri:.tient.Caracterisgi qiei.elevultrebuind s i devinl participant activ al unui dialog productiv.tcrminat.i. utiiri.con. Procesulcomunicirii didacticese concretizeazdp r\n obiectivelecadru.sistemcareasiComunicareagcolarl g i de guri egalitatea ganse tratareediferenqiad.

.i scrisd P rocesulde predare-invigare poatefi considerat:c.substantivali. tn.complementcircumstangiar de mod. sase.T#L:::.rpeciali de comuni_ o car e'comunicaredidacticd. fo. .t*itrrr" loilgiunii verbaleo ginea una . "'"2.cardi nal cu valoaresubstantival i. f. d.. g' unul . exprimatprin locugiune adverbiald..:T:.i unul .i bund. h' una'.numeral cardinal carbinrri^in .i scvisd Slrategir.i. Dis-de-dimineagi prezenrat bazinul s-a la de inot.til:i':::i!ri.predicativ. pgire din frd"J3' Valoareadescoperirilorarheologice li "l""tui de sucidavafusese unanim recunoscuti de citre lumea stlrntrtlce.."#.patru . Subiectulal III-lea l' Aspectemetodologiceale dezoobdrii competengelor elementarc d.. ixprimat pri" . c.:i.#iff *ff*_era.comrlnicare.d3formare a capacitdpii de -comunicare. predicatulverbal.ardinal.nume.-i. Seindnde o foaie gu.. exprimatprin numerarcar dinal cu valoaresubstantivali".colari .orald ..colglementindirect.ecomanica_ re or ald . 1.

if.Prin televiziune. il*"Tiill i :I i l.-.:..e rot exprimiriiorale.o.i.f3:::.g."..i.. cu .:l_:l: De ::.l So.. i::ifi::::':d..i'!..l pi.il admiripeCaqarogs.h"i'". gi nrriintcriorizati.i"". i i.iii..^J.:'oire ro.. didactice trebuiestraibi r .9i iubita . efevii tl .-."#t"t puncte a"pi"...1..e:" ri. i"u "iof"rir gi de violenqi ...ffi :ft1ffi1'. [.:.d.... ru...rsqirre fri.1u.:a* 'f:ila."...:..inuent.p"dff f tfttt.ri..: (?.h.i!..instrurnenrc eaaluare de !-!:"d.re."ie.. opus.'i7:::^:' o"" cu acek..i ..*:i.t-pro..i!"i.#:.. prin fapte.. avocer.. .i:i:ii*ii*:ifiii:i:::ii:iiMi':::.':f.. presa..ta Joiqica.Aurora ..*.. H:.. ... Constitugiei i n .ameninqind publiiareaei in gazet^ daci este Pe rsonajul catacterizarmai candidaiuta*.#.RlcnetulGarpaqilor".'... sc va imbin.:. .'J:.: ::j:lrezin td' etapainstructtviG.ri#3"*y!!fi dil'?i"q"si 'in"qii '..{l(.i t"t.G gtiqimaibine la f# scrofuloei datorie'D-vo-astri .::i:.. luiTipitescu.. l.n.ffi.. economici romA....r.'o"'^i^ffii..""" i"ii"iJ.{aeCalavcncu .t. C"q"-r.:!it:.. c3mu nic?rg ."..: :"..:r:::]...'Jffi j......relagii alteperso-naje.l."ji.."!.i."t"i. Congtient de abuz judeqului. jocuricu Cleruetode I ..:ii.i.tI:.i1{'/.teiteaze nurnele i.".t. rrn.' fi:!ii:'*o'".i" decit cl Ameni ngat va fichinuit.il.. i" rie"r"l :tm e*_upardonaqi._.u'".n.... t"r^"^Zt!r capactarea 1ory.vrea si .:.il _ti :.:ril)i. Jocuri d.:T:.:ftt'' .ie iertar..riiiiirl "..ii" o:grupe tcrtcle ri"ffi::b#f lit crarc riind .tt preal director'proprietar ziarului .limbaj..1"TffTf:-"t"-"1..llT{llxfi '.i"i"i oral-oizuatd.A.r.dil. i"r.:1"." t.L.i.."-il.i.:: :lfii[*l":'.:".tigii enciclopeiice-cooperative il:f.. Pristanda.l.^iiiiii.Hili::.dif:tl?^ ti o .tt ""-i ""i cu .fapt.i j:l':.prefectul ei i. de i l i*'U"re pe ietlqeanul tur*ettaq furi scrisoarea amor :'r.#pJlil:il:ll:Jj:.".zitiei.:. i:':. hnecesariin '.0.punindtotul pe seaql. .atitudini. anrrenindu-idircrire in j'euri didacricc. ?.-J.'io.'".:.i.l. b.:T*=+l'ru.ru*l.1::J.-".poliqaiul.r3 fluenre. diu..li:*).:1.rrir.. terergrtivc cleinstruir"...ffi .'" ::r. nu vreasi vorbeasci domiciliului.u'..r ca armi'electorali. Pnontatcmebdc lede .. ji".$i". *r*rrti.rscli. c..mt1ffi . rormureHt rcren[a sffategie Si. lui Caiavencu..d'fi i1.il'l"uf.. il..iiTi1l.

hotdrh.i.re ) rca Zoei..l lfli itr"^t la devineameninqitor..il#.::'.r"[ii"t.Eil. ..rrs demagogic careprefectulil intrer upe istea sunt bune Pentru. ao""aa ap"laii't 'iubite gi stimabile Caqav encu" "onorabile viola izbucnirea ""i"il.rexut4..ri.*z de..tEi'for-. .'ttl' 911 surprins i.i pierde. ii spunesi-l votezepe turmentat 1r.rn dirc.Lfi toate lumea'politiie... J..r ..t."'i1i:tiij':tt"" pierdutd siNae seari oe parven ire declangeaz..fiiltt.. func """.Ei ! pe tavencuincepe .....Intervine len ti: .i.. : i:-gll: ipocrizia'9ivanitatea:.ilI.9i pe Tipitescuil disprequieEte cagaDegiaccepticompromisul...::. r.Mi secuvinel ".pJ**t" i.... TESTUT21 t Subiectul I 8ffffio*.pti" ...l.l . .loB'n-ai curesPect"' si-i iril--i gata sirut .oii. .?["'.'i:1f#tTr. vezi subiectur III_rea. Ce .rr. urili.dai .ffitllfftj':#. o."re t lyq care . la aparenta..Mare pigicherl Srajnic prefect ar-fi ista".i*:[:"."l".p".*::]asasin! vampirul!prefectul siriqi! Mi omoare .minlile.1.. 'entru subiecrur rea ar rrr itemur 1. Zaharn nenea g*ci-I ." "" ce ceea meritin .miesi-mi. .J 9i..l i..._orbiritJ-L'iJii". d" i..rurgii.i deadresar".de suntcel dintii"' intrefruntaqii scrisorii promite.lilFi.1..f':"Neplecut miniinti lnindu-lp.'cel" susqrnereacanii Zoecare declari . caiegoric: .l.con..fipatescu c edeazd:..' fil.:1]lr..siJ -: : "aj"iiir amabtlttate 1.."a'*..i..iT-bdt.i-.'"^.r"c' ..'il.-x de 9rbunaeti*ai"ea lui Tipitescuseschimbi trePtat.'i.tii'""riaiaatul lui neneaiahari3.l fu. ..gl"sci 9i." al. . u.ei.To ."..i" i"Ai.tt .Migel!Migel!".-i.:f"'. *&."6 an mai binepentrumine! l.rl..ti. la .gi-i ffi."m.""Jntul. ?".:*#:. Ttp. se i Calavencu.Mizerabiie!"."ii.. il. gll JVlon"b invingitor.a-l rezorvarea acesrui subiect.""'uil"i#fTJ'. rorn.guri-casci"' Eu"sult Cagavencile"! ..t.'J. ne esti deputar!. il-ililt" conflicru_ f::::**": . .iililiti.:.upliiJ.vtolent strrga re$l inspiimin ti cind prefecrul Se fi ales.e.1is9ne ...nerabilul !ra. ?"'" Primeqti scrisoarea"' meu. deapropiere: onenc .-J. u. caqavencule'.lo"'u Iersonaj urai Nae cagaoencu ale comedie i o. ar itemul3.r.). proclamindu-mi candidat al gazeta : .l"i. J. ii spune slugarntc: "eu t otdeawe" ' 'oastri o citesc ca Eoanghelia ce-i M3.1 politici""" "["'] vreau"' .. imi'eii rpe rece RezistiofJrtelor flcute deacesta..(cu i.ilffii 'Z.or.1."-lrf'.l.il'ft1'. r"u-f"t."tr ferm prete n-qia: v191u "['. cumrnte toql'ma mai 25.. .atit riu Pttttt ....ii J.'r".qilah.ii. resrul 3.d.9ii cari . "lflt. domn"' dJe el.1nsfirqit.'t"Y'si conceapi l["*r. d-ia .meu!Poimi.9 vede.i." i"""ttut"... capiruleazi! Se erridentltrisiiuri . ! Mi arestea atdt ..u barbatul eltt DomnuleCaqavencu.e pardciparea 1 i.'"tai ca mal -"i binepentrumine! coanaJoigica.r.inapoieiea...

'j '"i.ri adversarului . TacheFarfuridi.i.."' _alegitor..r"t'ifJ c^ractenzarea completeazi discursul la Comportameniul intrunireaelec torale.. Pentruaga ".nici seputea.tiqeanului ci mai bun ales. i" if-p"i Jir*rul..". Crir"""iu. esteturbusiu. .".. a.

."..iuft'rtT..e i u n si n d si f o l o Se a sci . cunoagre "r r l acestora..i-rirrrr idr.n a cte sensulce sto r a ."ri:rSizo rareare (ia aurorurrrr "caqavcncu pozd. in *""u". nr r t em zice' dar Pse9te t " r dar le atribui e altor personalitigi nu .se culate.-mai murr.::)r. teva seascunde.1.."""til...nJirp'"-r+.ri'.'. rr ?r Ifircursullui caqavencu' atitudinci]li t" timpurcuvinttrrii de d emagogi.j}. i. ::'rt"Hl'"T .i'... l.I ndustriaromini . . modalitat: . frutt roT" cumplctd' sras Cu tremuia)':o.ogia.: . t *: "... i.qp1ne t.unr.i..u' discurs.ili. i'rirrrt ii lp.rn"" cal! ".* .su iubegti l meiergisisama q:1*" ci togin..brrrrd.i saz.r.l . ". .pil.tr pe si Ie asaz. .. o caacestea TL^r.iptu. *i..]r .Dupi tu .r".v".r.. ..imb"ti"deplicerea " ar. e cr r hlim i putem zicerni.'i..1."ji"etatea n ndu eiincur :. ..3.. cit (Ptinsi" t ibot.. Aplauze &r..^' " * 1.a ) caoric iom iii re' .^. . ^ l ^ . . il"riirrt...:. la ei .".^*a. pr.i i. ""r v r -^ ---1 --^ tterzecr -.'"U. Calrye. hhrtii .i..." ai.care durat aProaPe au ..1i. r"iiil?.ilIl cu suslin]rrorii ir intrcrur)r stri..'tr1#::'3.ii i.y . .caracteristic nurur demagog..".. poridcia_ incurr.ii.'u'i*)onon papr.:' a spus . vinera satveze.i a ..ie'i)ii'.'..i. o""r"t ..tr!r."rJ.i[ u"i...o"ai :::l'..qara.sonajului sugereaz6{9T"gggit Tqili.i. .**...r... pc or*or. prne pdtdriaIa o p)rte. -pronunqi 'iir:I!'.. rr.'r"ga1jy-rl.ltli::::'J:? :"* tura o "f i1lir.. . kili o sublimi.if'rruor. qar rc aLrruurs 4rLU r y w ^rv r' .etari tru ..i...si surr!".T: d9 sursi p.. 'a p. .scopulscuzi mijloacele".t. pr erecr! triiasSi lui nos !" gi conti ud..r ri diiea..^^. .rrtu..Fragiror!. ...-"irrr*r* cu emopia po* a-r birui.l]t'"t sc dcclarr ultt"ptoir"r . (pr.!::::::. adevirad....i..olini...x ad-it.rrrr..qil ..i6r..ncu gonqinei..trrg."rp..... "r"b.'r*ofogi. ^ ^ ^ l ^ ^ : ^it-r'I"i"*i. reprezinti in...^.t.""r.bih.' .. Lts aj j*:":3: 1""t:: ::* _ Limbajul pers.@.r.-(ex pansii) to.""1.:yanni iit! .to::.fr"#'T'*r1roo* m...^.ci Machiavelliin lucrarea I Gambetia" r ajungindsi foloseasci nu ^ ..gi marpuFn onesrit(r. "rre urnreezd inciierareaerigipi"ra"piri*i" dupicarc gi ir.. EeAdAugI ie caracterizarel cir.\f.sau iubiJ.. ( r--r-.lii"itrir*isq (in lvtihalEminescu poeziaCriticilorme)rv.:""iry:....]j.p"..rrii si suiera tribund: rtt sr..r")i.'rJkr"::i#*i*" ff in fl"irra.d trib)_'.rronnj.. ..t: -r.i. cu plicerea care N'. ii crri h[il:H:eunit reprici ironicc.^trn impreiuriri micilepasiuni trebuie.iy.onul ui..'pirufi. .-fiind-ti savurgasi ::ii:' !:^::t:.i decuvinte.i..i. ..rtiirafutui9i'demag.tr"rc indirecte cardderizare.."i.r"ilit.rr:r-.citeazl max l mc desivirgire" 1 cl teaz a maxime. t"sty..r*f a.nirr'*.il '"ill ali zile c6_ polijeifarsificate. iigJ4. r.'tr..nemuql: i evergl re'.....irgonpa tea' Estc aaocdpeascd emogionat. : . '.i personajul * . . ..Dupr lupte N"" Caqavencuvorbegte incorect. c.11.rffil'..r.. i"i-.-:^ lipsest e ..":iifi"^ea miapuciaqa.r{!::: :ll! :::rrr: : " ei!"' la progresul !.^ . ra cdr:eilse scrisoarea.lor comiiJi. . ir'ui.". "-9' este limbuqie.r .nini.

.U..il:-.::f. scoali_re!. . ziv.a"a.l.irrisoare.. '''' "#'.i. Eiautoritar.i do."r*"nache face * conte*fu raoparte a.de ili. " ^ -o i rrl "i.... il..zentatlvet . p""r.Nu sepoate!O sd^-i oasele!"' rmproprie tate scrisi-l omorim!") in schimbul trebuie -oqirZivoiul.*"eifr."' . prezent .iregizorale..irililt.incheie . l personaiul t i t e rn rt l Ce f i rrturCedqeanul de -x .i...lfii"i..'i"dividualizare..-.l rup publici: .-"ju u. ...."i.''peZ oe 9i de amor: de i.r. torcreauna.....*..i comuneei compliciin prin interese .. iipropune si fugi scandal pentrua o sa"lva. prefec.r.. ^-*. r^la aid lut :..'l toql a indulgenta acestura' trer strdancl obladuirea sub siu. ..iif arr1"I.1.i": E.it p.i.n*grra .. "* gi ilegah a lui Nae Casa ve. mi5_ Tff!:. voteazi' nelimurit Pentru cine '' prinreplica poligaiurui..."'u"riu . surprir" fjtemzice.rneglijenga a fi pierdutscr isoarea Lui mi aqteptam!""' rrahanatpt' ai'pt. ..l.?..i.i::."J.uin.ii.-):.:. . gesturi._l :::re rerrare: scoard-t... lV .:t.t..u...fi: Il ""."pr"r. dar o .rr-irhfiT. p"qt3i p"rea"..qi"".promite esre mutqumit cd. crriti care se. fiind legaqi manevrele "'"e. "zoe(rkzi nd"): (cuton-aspru.7ir'i..llPutt r :. ingiduitor.:. sd p-odovedesc..^^+y.."".Caracte:rizarea oii i"."'...r.l'.....il.il . ..i: gestur .iu"tl..politice' (afacerea cu este Pristanda.!Ltr:.:*a". .."rii"Jini.eforf. inindicayiilescenice.air-o." *iI! seum'egte acceptind conduci.de doui modalitl qi cele -' Aurorul foibsegte rePre.t' 1 "mi. priniffi consdtu_ ! 9i ii.i.cel de epitrop-.ronrjil.riau f.il:..Zoeil sprijin in_rriitoarele. este $::{T Tipitescu.i..^mur. .oencu euvoisi_mi trrtl' ii.toler indu-inecinstea Cftiqn dar steagurile)... am su".stopeazi gantajist pulsiv... rtl..ncuperchezitionarea.i il.. Unul'dinrrep"..".i. .r'a"t.. Je-qi d.:.r. Jo.il-i-otfi". priir#. iJ 'rrcsta.'i...1r. p"E.. . p.*lf.lofil..emeie buni.o"r.rtTou. .asresiv adversar -"i.3m.* nu el cel numit il facc i:6Tn ff#il*#ffi ca.!t.."1"coirediei.upTrri.ilti.:'ti starulu i. ii oferi diferite funcqii(un in Comitetul pe-r maiar il. Egti ".curar gtonal piesa : ! Muzica**::1..tul ttpul Polltrclanulul asuPra are pa liduir.. .1 spune vrea.. p"rr.u gi-"rusine....:... siluifi"iiyirlrr. din personaie sfera o pierd utd apare O ln comedia sctisoare -ii"... 'ii.ir ru__ifaciriu gin_ai putur' qi-a Nu aiutatDumnez. soqiapri e . i"r'.) dignitare): un om_riu.r. 'i "... principale prefectul aDueste Agacum sugereizinumele Tipitescu-..".Xr.. .^^*^^lio .c^s^u"n trttgttnogtri?""' odati . autoritJte cu de determi nate relalt't'le gi judeq.nume.rr. ". Acuma r"ri..r'e.r't "tl :in comedieo ^ o . E.. .*"e personaiului$tefanTipdtescu Caracterizarea politici.lra r{'eischimbe aritudinea.jiii..(cu mi-aiiorr .1j3il!tfi:.'"...c locul de primar. pr"p""derenti fiind cea_ directdconstr limbaj. galerie. i-.ire.*..pr. tiiiegte situagii sentimente lui si a intregului ' te nului e pri-.t.orr"gr.'ZahariiTr ahanachi.7o aitindiniurullu i Capaaenci "gizoiu.rea Tipitescu esteimcompromigitoare..ru ajute "gii Ca{*.r"aidatura. .qin e relaqiiamoroas cu zo e..nrt.a *i"r..^-^i^lo crrnt caracterizate -e r::--r --^ indirectd:pcrsonajele sunt cr'creriT-rfe '#. ii p" c"t"-l disprequiegte.poi cade zoe sF. 6il.^.iit.iil.progresur ci cu oriceprer...ip.:ilifi .....".at. si organizadtin ma_ cinsrea alesului ..a "..H::r.. judeg ului.l::I-11.. fapte.t.il*"l::T:H*i'..::^1*#lili.ffi..

H .reasi neomoare. sorii compromiqitoare.

iF.. . rmorar rtare..agitatt'.zdrobitd".ienilizat.*rffi.i.**f.. . gi din apelativere (ticuri verbare) ono b ".* .:iii.d"i natd in brdge". atitra vreme linrgtea gi a femeii mea pc care_o iubesc. Ce De fapt.i ra fring.ite o uinJ"-o'iro"re. ..rn2rzgir t". comedia 9i pnrdatd gi-a o scrisoare nu pierdut direct prin ind..::f'Jiil.m ie" i.4l6ngi.*t# i .....* concluzionind' person".. iute.1j:t]-d]Treguiegte spu. c.nerioasf . nlndu-i c"rer.. mcepori. I"t. .qt. energia. ff:fi:::tlffilllt: atitudinea. Orgolt * "riiuJi. .**i. parvehirism.j. personaj c..rll:fitliffit:t Prefe ctul nir^1a.duperati' .-.?11"T.^": :l ari.?: . .il!:t:'..intorchndi-se' el cu o.t'iu.ironia..r.:ir-li:liei ardstice:". ccr."r pri" i. neneaci. si . eneigia .uio.r. babachii. .'.fui ioiiri.. -EtE Hvulr!4.a 'roanaJoigt.grpnn trisituri comune arfl-politicieni. . d..-.i. advers :'-. t"-.1i:tiiT:LH1::.i.". "-i.r"iir.:ffi gica. prietenurui . vre'..#:"] jurmentat: 1e-fu' :i-li daivotul^ "f'..l" ..:..i."r.J--..T.i#. poritici.i"" c arerespccri iiil. Ghigi pristan".u_i lesi_ si ca i:'. elcctoratul democragi"tr. cu Joi_ f"i frrir"r"til. ci t fiL}J.f.in toatepdrpile"....#"':tffiT"eers m I __ _ .nu face lr.r_"!. ar_ t.qa d"r.cu necinsre.:il.r i lt't&ffi :r.cu pierdutd.l lernur... .*rrir.*.. timabil" u ra ile s e'.se repede el stigind *.i ."i.: * ogi. .". ati..it. frd.""i.. rotosep . . Si du-i t oatd ."iar*tr. pr.iciJr.a e "ihr... Tipitescua gtiutsl imbine'amoTr r $tefan gi isce'siu'eapoliticr.t. ie 1t:.r..r prjra. ".".*.e adversari. milcar prniaelectorali.r. comrc.. "" absolur jf. nhotdri.t..: s. un o e p naj fimt':lltlmn'.ipna sdsejeleascd cdzi.prioired ..nd"'.: i: :d. . a literaturii rom6ne.i:f#+:8..td".tnecatf .i..i tipologie .. f..tf:IP:t! pcrrrrri utzo esuntsingurele personaje vorbesc care corecr.:r r aaltul..''...hnd ' spre Si .fft.rerteni nqeschndd'.r" p rinciparar aceitei comedii moravuri. *ai.ff jI C_aracterizarea personaj ului 1oe Trabanacb e capodoperi a creagieicaragiariene .:igl r"i. 1i.ri-_loc o*gi r" politici a viemii fe mera are nu drepturi "i. rn gare'ade personaje' aparte.r.. da il caracte iizeazaeTacr. pipdtsi uiti.ii.JJft arrahanaclie...ul'-ft:. .r..r.ntt"i.ei caracterizatd ffi. .ll:.un"r" aprieteniei . .. banii:T$i": coana trai Joiqica.*n..portamenr concepgii stipinin corrr gi de "r.'i. depilJepe cagavencu.i"il1."riJl: .lffi:llr.. Zoe .:!{'.rugdtoare foytl ernopionatf .:ffi . lumeti..3-danache.ndu-se un fdtoare".".**. .:1'"ff1..!:q..Itr I zrhrrirTrahanache recunoa$re insugi impursivitrtea sru: r Altminteri uliti-a.nd.. . i" ii" j l.singurd.cum dicteazi p. dupi ii intere "gTryliTenrul. ". .. niEre sunt .isituri si atitudini individurlizanre impulsivit.Eiure bun i. ...d. .ffiT1'rfr."il.i.cu.icapiire scenice^si ye{izorare.urmenrar enerveazi di-afarl ii este ir qi-r {.ni[r.^1Tlir-"r tli gTi cite ori tulburatinteresur.lTH:i'ili1'jj[ilit**lf *l'c se r""ai'"e ...J :l *t' :l. AgamigiDandanacher p.

cdZoe gi prefectulvideazei nteresele ori pe zic: . tine..pe.Joiqica.'. folosindarmele g i igi impuneinteresele deciziile. . vencu:.lacrimile. poliqai.ncu...omorinainfit qotulpentrutine.ir.. 9iai. 9i scandalului. .ca cuvintul duios.. ordinel GhiqiPristanda.nu e evidentfaci e l gtie-de nache e naiv' sau cepti aceasti *Lucid6.tem dati acestuia lui Farfuridigi Brinzovenescu replica luti. Finiqi. sfargii.Ai p.n-.M-ai adus ori aicil-Qt knge). mor in rugine.i. i firmitatea' dar autoritar.cudigiitate".a o bqinutsusqinerea prin 9l"t"j' Aeamiti Dandanache..nea dlrzenieil facepe Tipitescusdcede2e' tot de candidatul li centru.Du-tesi ia locin capul ' Finalulfericiral'comediei ceva se --toqi adversarii impaci Pen truci ii unegte in in prin politicS.Caqavencu : alegeri dar alesului. sjap[-mi.eu am si fiu tot buni ca 9i ffii"iii din fii mesei: zeloi.te.. In buil st iie p..sl vie cinivasi binui ascipe.. la moa rte.[.. il "l.b.cagavencu.Finice.ori nu..aitanu-i cea urmi Cameri!" oattl.e'disprep' ameninPdei. ni .Eu sunrpenrruCiFvencu. !" Devi! .. gi afuncimor. :" Replica Trahasiu prietenului cu Zoe qi acrelaqia e ambigui. mi iubeqti eutriiesc.simplu sl-l ordonalui Pristanda elibereze.tipe"... carese. tot unae.iii ". astizi. Zoe gi prin limbai. mai ale s nostru"inseamde recunoscut toqi:pentruFarfuridi. voluntari...Di opt anitriim impreunicafraiii'.A ide. Estere levanti : opoziliei candidatura susgindnd partidului. prin io..." (bo9ar(1)mi.dar 9i feminitiqii.no..rir* Caqarr..ziceai mi iubegti Ferml este cind afleca 9i O tt*ti. cate.pretinde sificatl.rir' .Cag dtrza qi autoritara...]si Este si d e gi bineinteresele dispune mijloace gi le satisfaci...i.'vom luptacontragu'iernului scnsoarea catear ci ii Pe ne iro nic-incisivicind Dandanache spune nu a restrtult folosigi alti dati' putea-o ^ f alcu gi dupi cea pierdutscrisoarea fiind ameninqat poligaAflarin mareimpas ii il il iautn sprijinliZoe. lupti.ni.dupi ceprin lacrimiincercase respicaq ii tescu declare iube gti. iituaqie. ii gipromiteajutorin viitoarele in manifestaqiacinstea r i. daci pur gi." meueutoatev oturilelui tree... redeizbucnirea voi f i luptat cu toateimpreju. Pentruslugarni cul absoii acordi incredere ZahariaTrahanache iia" lif"f"T siu. d oting"Ju parvenire . zdrobegte-mi. scapr-m{de rufine.'.."rt togisunt corupqi scoate evidenqi..peionaje faia de ea.. Femeie prin aiiindiruo oJto.!"' lasi-mi in tuia: .madam [adiciTipltescu].a pxi daci ai vrut si-mi faci riu qi n-1iputur.-Pel1* .rAzAid" ..r-.rno"gr" Lu i onoarea' Tipnlui itotarid si sprijinecandidatura Caqaven{pentrua1i salva indui oqarea acesultimativ.J sepoate Vom lupa contraoricui.o"Ju... cinelupti cu.. lui a*iiul b..fr t . personafiarcaZoe i-seimplinegte ac1iunile . daie mi iubit .. prefectul'Tipiie scu.ei prioritate. chiarin poau eZo..Zoe'ii inPoarti-te binecu el.. pentruminl. dojene9te.tri.baibarul .partidul Rolul Zoei este noi Zaharia. cateamje1Omoari-mi pe minecare-te-am si nenorobire." nenea dumneata Trahanache.. Ia o-birje9i-vino si nu vii fdr .dar nu voi si mor pine nu cu r trrilegi am si lupt ! cu tine am si lupt din toateguterile. .acum. Aceasta umile. !ata191cu [' cI tu ..rqinii"irlbdare.g lupti cu mine.

propozigie serbdri ierdle are organizeazd Primiria Municipiului Bucureqt i obiceiul1/de ?/ period. esteadverb rnai g.afiesteverbpredicativ.rf t* in hrtat.t"-fi.(verbcopulativ) 'l * atribut pronorninal doringa : fiecdruia/ ei/aceleia. a i seface loc. .onat d .i. $untstelecdzdtoare. l..propozigie subordonati rl Nu gtiu 1/ cum s.2/ Privea at0tde int ens. cu rnarind.) gi m ai..a sefaceluntre qipunte. Ningeacu fulgi maril/.3/" (M ihai Erninescu) circumstanqiali condi$onaltr. giun mai..i. emaiera dinsul.-a de indicativ.tntext..iJ il Ins "o"n .. . ."u "r.Qi1I blrsanL. .e nedrtePtdte pleteleabia in' pe nevoirdea Sti. vezi ( lrncte rizatl direct gi indirect. de rednai2/ cd."" t"u''"nt -' i..propoziqiisubordonate .:l unpersonaj dui'1{dcauror si-i.il1..aintimplat?/ de am nitat florile newdate..iiJ'rpr"r"ror.r. subor donati P. P3.e. r{mine persozoe nume comun.ice. facede duci. r. ' circumstanqiald spbordonati P2.substantiv: trrii i. iI ffi'tri."-' in lyT"lg in o ln atelier.. Interesul ntru citit/tnvdpat. ivirea/aparijia. ase facefoc. de. e Vroia. atribut substantival prepozigional: ciriri de munte. a se facedeEtept.. imoratitarea viatapubricr privrtr. a se face stipin. a i sefaceo favoare.atribut adverlial: cas a p sik.propoziqie de pronumeluidemonstratio identitate 4. Formele Sg. ln texr.acrib utverbil .rrf]?i'ij:H:?ift. a. . : le genitival copertele cdilii. ei I Apusdesoare deBarbu$tefinescu Delavrancea Caracterizarea lui $tefdn cel Mare Pentru ..propozigie 2/ ndzd'rdrtand $i de-afi sdmor t/" (Miorifa) . cdrangind. subiectiad.trff .. . -'y' r ln uneleregiunificatul ' era sL'"'qh estedenumiirnai.. B.a i se . imperfect.. a timpur persoana .) (verb romineqtiqiuniversale' corrrori culturale La Muzeulde Lrtdsint exptuse auxiliar) Risiritulsoareluilama regs1gimpresiondnt.ffi.g.. atribut subs tarrtival iubire cq de. lalgi altl unelte fg dedulgherie.l / De egti corrdiliona'le.. expozigii atributivi.. acelagi aceluiagi acelat_l-.rl i''ihi.propoziqie subordonad r/dete infiora.j fi"at1r.."tirr. rcel. subiectulL Subiectulal Il-lea A."""rr.maieragidinsul.. .*9i. -.a hotiriqea de-atunci.rcrsonajurcer din gi mai I 217 4. mai alesprin relagiile ei cu toate celelalte naie. pli lcerea clurii. a se face galben. circum sanliale Pr gi P. subord. nii.i Pl .*nT:ff .if ix. N-Ac M."rol"i-riacestui subiect.le bada 3. doi .atributadjectival: copii.acolo. 1. thrguri de carte..'l consecutivi ' circumstaniiali P. reprezinticategorie ea o so_ p'vrt cuingi_ Tesul Z. ochii lucind. relevi faptulcd.si plece Iralia l"i ioi.De aorbipi1/ MI fac2/ ci n-aud. . . a i se face dor. consecutiv{. a i se facefrici.H:i1:*l#:.(.li rtil rubtil aruziv.

persoana III-a.. 3' daurui cartea.ri circum_ stangialide scbp (finali) .iocugiune adverbiali mod. _ pr.. Dpenrruca si pogi sta la Moara-.adverb de mod. re f aci gi om ar rui rici" j "si oi*""itie subordonati subie*ivi.conjuncgie. in zadar. subordonati circumstangiari "cici ["'] mai rrebuie" . ln rext. a timpulprezenr.. (. nimeni..ropozigie de cauzd."#il.-.subsrantiv: Triim tn ei r..r:1it proclitic.ir.p ronume personar. N-Ac F.) .hi_berilor.r'orot.i.1l.lui este*r:::t_f.Hlrl a prr . acenaqi aeeleiagi acaleagi aceloraqi acelorasi .i esteverbulpntealaformade indicat iv.p.'::. copulativi.rlli a 2. u.substanriv: curresunr ln mulgi puide ragi.. era verbpredicauv. .: ira . de pl .u . numirur .. tut .pronumenegativ.firi voia luilici. G-D Pl.iril.. persoana .arficolhotirit proclitic.coordonrrori.

Trisiturile antitetice celordoui personaje maipregnantinscena ospdale apar palui.. fiindci .principal.i.n! l l' ln calitatee care."r^-rri::.sp-un bnicairorruptc s6 pcnrru medalia cxpediiii polJl"No.cp tatrunanim. litice.r"idere" ceru r frate.nite unrir"iiiJif* ursurorid edomn. Principalul miiloc de earacterizirr ri^eifapt.-i*" ru radlui s?ru.i.. pe ar. cu doamnl".. i.iii-r. capetele u cigigintuitepe zidurile curgiidomneqti.o. rel.. reqcgi x ci lui minioasi.Degio avertizeazl nu maiincerse intervind treburile politice. orimpic.acticd Pentrurezolvareaacesrui subiect.un leac de frici".iii de i.t tn cui..*rna* Llpugneanu. punemlna pe pumnaluldin cingitoainstinctiv .il o . ir. r\oore lea originusare regise-gtenoblegea " comportamentali. esteimpresionati jalea.si rezolvareaacesrui Penr ru subiecg l "*rir*rrut r.doamsI in na Ruxanda1l infrunti.rr.. portretullt zic (... cele urmi .de aceea incearcisi-l convingi pe Ltrpugneanu inceteze si omor urile amintindu-ici in jari gi la hotareestelinigte.. \.. spunindu-i ctr vlduva unuia dintre cei ucigi de el a a meningat-o: sI dai samtr. subiec tul III-rea..id. Ruxanda de"inE..' . "rb PetruRares.oin motive p.il" i:::ilt:_.i.. dac6 el-arfl-.ll i.iiu.. domnitorul .cind Lipugneanul oferi leacul frici promis:piramida capetele din boi ...oregn suroru mele au optat pentru cursul di informadcl c. Tipuri d. lui '.doamna Ruxandi.. mirropolitul.r'rrut.tr literaturii TESTUL22 Subiectul I I Alexandru Lipusneanul de Costache Negruzzi Portretul realizat autor secompleteaza descrierea de cu aminunqit a aspectuhtt d .. .. nIil..-f.]it.i r. boiBrii hnreziseri "." q: .ru Ldpugneanul costach e de Negruzzi.".O tnfricogeazl.r stefan. in din sl so{i.. nu ce hi-i..r.a .era. cu lnglduingi gi indurare.lqrri. u' personaj se cundar.ir4lricate pompa cu roatl cuu...rincipiulcontinuitdgii in realizarea obiectivelor-cad.Ti.r la 1.. mai Doamna Ruxand.l-i Ad.itenrrrl vezi al r romhne cicra." floarea expur r argi$isoarelui.. Tipuri deproieaared. rrecerea. ti*bo1 ut p* sonajului.iui. At":<^""a* iip....i.i.dtiile doamnei Ruxanda ai..Fingaga Ruianda"'^"r'ir"iii*"rlq..ir.uii.subiectul III-rea...-i. ite'rrrr 2.s.el a dqvenitfoarteputernicqi temut. c u cu cu bot:ft.1 rn realrzerea nersonajului. restul 2.l1^.' i..tiu.r*i"iiii_r..e exercitii 1' P.. aurorulfolosegte .in rocul gtefa'. stietoi. Subiectulal IIIlea Pentru rezolvarea icestuisubiecr..ii. carefrcuse seduci vesr ea si tie sprefemeile romince)Eiportretal*iiit. Caracterizare doamnei Raxdnda a ln nuvela istoriciAlexand.4il siu. resrul 1.t. oestirnentar:.. Sp anciocAiSroici --'&"i i"* erizarea indirectd.Ai vo rbeqte obsesia careo arevilzlnd imaginile de pe boierilor singeroase... se in pe Lipugnearru ar fi vrut si-l iu6eascr..aiiiitriiT "'iI*rrrrtr" .copiii le sunt strnitoqi frumogi.oroitriirorea diread. rard. care_l bi pe ruise aeel Jo lde.*i ca..frarerui Ili. capodopcrl a literaturii romine.iar eail cinstegte iubegte o soqie qi gi -l ca supusiqi ci nu numaiprin consiruirea lui bisericilor obgine va iertarea Du mnezeupentnr faptelestrvirEite..:. qi de ameninqlrile de boieroaicelor ciror soqifud ar ai seseriucigi. ii Zimbind.ru ale studiului lirt tl. Llpugneanu promite . 1l roagl si inceteze omorurileEili ..-o urnbr.rnu.i.d*iipuq". rno"rrea "".r.. ierme' antiretic pcrr tt" personajului. sX lui re." simgire aleasi. .itemurI vezi al 3_."rci-.rr ii.-.. mai alescI acesta..i.

DacIvoi nu mi vreqi.eii de rilor ucigi. Negruz2i. si-l miloasa bunadoamniRuxanda trebuisi accepte oFi veasci va . prin fapte. personaj ceface secundare nuvelei al gi de cide lebruin istoriaMoldov ei. 1/1840.i pentrusalvarea fiului lor gi pentrubineleMoldovei...c modelde nu-vell.Bunadoamni". "Mahinalicegte paharul Lipugneanu. doamna zdmbet diabolic. intrigantgi lag.easesperie"..a$a cum o sfltuie scceidoi boieri.serugaimpreunicu copiii.euvI vreu. Lipugneanu Ruxanda legin{. personaj un literatura romini. Spancioc Stroici.cu icelagi a rati disprequl pentruslibiciunea doamnei tot femeie. i .Yilzindgrozacare de i gi va priveligte.'i).Introducqia"din nr. este mult deboieri". doamna teresa nL Cardcteriz4reav ornicullti Molo. opera literarnAlexdndru apilrurin rcvista literard. cup-rinsl remugciri de ln inRuxanda rimlnc un chipluminos. persona jul ...Mogoc bsietipul boieruluitrdditor.femei a cure.irect citre aqtor gi tre AlexandruLipugneanu m ai alesindirea.fiul mi nor al lui ungerea Lipugneanu. Capodoperi creal iei Cosrache a lui istorici. taciti a mitr opolitului Ai qi begte ofereiertarea strpregtrteasct si-i nouluidomnitor.qi cu aprobarea caresegrlTeofan.Duioas4 gisili6 mai maml" trebuie aleagi si in tre bilrbatgifiu.Personajul cdracterizat este d. aqezate dup[ rang. loc si sebusaler in .. . '.relaqiicu alte gi personaje prin limbaj.atitudini.cin d apare Lipugneanu o ducein sala ospil aritindu-i piramida. cailustrarea proLdpugneanul a Dacia gramului in de rornantismului romlnese nunl4t Mihail Kogilniceanu . cum o nurnegte naratorul.doamna Ruxanda toarni otraviin lui dar pentrupicatul sivirgit.lncl din primul capitol(cu estecaracterizat indirect mottoul . Gingaga.. era qi din inspiimintati dezgomotele zvonurile palat. 'Dintre personajele partevorn iculMoqoc.

Dezgustat.-.rio. s..J. ..in? ? "9. de il pe Ei llltsflcut. motivind ci nu esre pregitit sufletegre. directd).ln colectiv.capullui Moqoc (cu al vrem. Moioace invechit ? rrrr *r f . l:. Moqoc mullime a pe gi d" 9i "er."este lingatdelceasta.f . in tine ? Eu tjiert inse.aliruriclcpostclnicul facc grin frptc i limbaj.alta parte.ca aflece.." "r. individuale a personajului $i .. mulgimea vine agitetiri"..a sd mu lgiriea.l rcllunle .tptli.1i redobindirronul.Fermitatca tlpuqncanu. salvez e Moqocdevinelag.ticditulboipr rdcnea putea"ldusmulqumii cft . .. slugarni c ipocrit.. . ii aiigur."1" ciudate' ci acolo se pett'ecevenimente dgfinitoriu al acestuitip de personaj(caN"r"ror^.ut bineci a sclprt de ac^egti_dugmani. lui neEriind soartiil asteapte. m-aivindut gipremine.-o ....ihologie . Mog oc comporri se lingugitor lipsitdedem.egre 4u-l va ucide.te Alexandr u vodi celorce pradl.ii determinlpe boierisi-l arragiintr-qcursi.sptrt arul lptncloc0l)trolcl.r.c$por.^.r...]]:lf lr sprijinulo6reiturcesti s... Moloc ai Lipugneanu de o parce. )^ t-.iu.e o6rei turcegti seincr eadi eI.acesra ia deopJrte Motoc si.-in id J. care.cerecap_ul lui. buitor: .tosuldemine"... irui. nit r crcde iar mi vei putea cfl ci fii"a"_i trl ii lngela" ii fegedu.1.silinai du'sea ride".mulgimea. pe realizare"..ca mi ugureiide bleitemurile sd nJrodului". aivindut preDespot..d"piittr'" ir [iocoi l" toffin....ecuodrre. In capitolul treilea mottoul .. direqti a personajului realizeezi prin aprecierile si qi narahru.i..ti" tin n'uveli: mulgimea.urLru.. cdlowlboier....^ increde^ ". c-ai indriz ..c i{-i celorlrlli r.Mtcum.L nii.h.v.La osprguiin "r . cu obginutd. ca urmarea zvonurilor curreavoievodali.progti. Lipugneanu trimite la moarre..Precizeazi+narator ul (caracterizare ._y ' bortn.p.rvul gurtezan".dpi.tl .l-Li boieri c6qrig e-bun. porrrr.. Dispregul vqievodului total.a mliestria .9i .i.. Incercind-si-gi viaqa.. cind m-agi.^ -^ I ^r . .pi ur. ipuneqi qi-i ci frl3 rcestfel plite..Lxnus qii.cunoi.il:iti"..rrr.. st pre I'omsa. d.. Sadsftrcut promisiunea 9i nitate.i a. . Caracterizareapersonajului colectizt(mulgimea) unpo*r^er sugestiv-pi.gara. iin ry torulul suntucigiceipatruzeci gapte boier i.savureazi" spaima boier ului.(cu tirgoveqii)careapare."i . M9!o. . in literatura romAni_persona capitolulal I II-lea.._.drr:rn. Ha ideI luaqi-l de-ldaqi norodului.rt "L. ci:un artistic careacqioneazd Personaiulcolectiareprezirrti oamenitransfiguragi sp. spredeo sebire ceilalqi de boieridin solie:.. inqelepcirrrr." insr io-nului i-o i""r. *p: t1 te maispovedegtice-ai si spu iduhovnicului ci egtiun tajha.. cel caie-oasuprea gi-o "intr-u..iar cei care-i capul cer suntpro$ti. lui voinga de ficr d. incercind si-giascundE groaza..ol artisticr "" importantln istorialircraturii romine.Sestridu-iegte induplece si-l pe voievod argumentind este ci mareboier.lor principal. Vcvcrili. Costache Negruzzi demenstrat gi. .ating punctul culminant.FI Vo. -_ vreasi cngtige timp gi bunivoin qi. vel vlnde gipr. Jvlogoc rispunde elinsugi ci iniengionaie si-l rfltuiascipe vodi la ac easra.ales.il. --^.." domneastrimite armagul.. Negruz zi erte tcriitorullate introduce ^ .t...Iitffi.dir".pd"cd.. .'b"-o sr nezeugi si posreasci pini la sfirgitulzilelo r.in.Dartu.feruinau -t .rnii mult mort decer.Capullui Mogocur.."r. i.Caracterizarea lui..il. increadi in Cunos"ana"-i Ei bine.incearci cigtisI bunivoinqa Llpugnea nul.il intreabidaci a ll.dtn solta venitisi-lintimpinc Alcxandru Tccucigi pc la s r-i somunicc laranu--l ctr vreadomn...carc. ln loc si mufce. il rosrind o replicrrimasi celebri:'. mai lui . lingemina care-lbate"..urt. h'priji nul in zilerele. spung_m l l r n n X +X -X '. lui *. in"i"r. Cinic.t. cu manifestirigi ps.nure maibocicao muiere Fii romf.ilnd. domnid3 . u{ravulba".. prE r. conflictuldintrc -.n jecmlnea.n esre ! verde !..toati Moldova.voin1a.Moqoc.r". n'ag ftr r un ndrrriu de frunre. ce te asdel Alarmati de zvonuriinfrico$itoa re. seroaleNisciro"r.".. glas".se lamenteazd. darclinginindui dinqii.ecifice' grup unitar.).... . i1.tronil.. da mulqi".. m-arvanout sl pre rnlne. .rnicul partc. Dupi un momenrdc 1 : l-lpuln:anu uluire."..re.sirutimina]aiemeni cinelui.. zltor? o gtie..promiresi construiasci bise rici.. care-lovaq ioneazi voievod..

. astdzi.locuqiune de astdzi.ide ci sunr de si ura fali de multime. pe rsonajulcolectiv in literaturi . agttaUe sale ci.d.al.. mulqimea jelu iegte povarablrurtlor. de-agata . uluiqii..'ig".."Proqti.id rei acestei forqa distiuctivi. o de o de timp (repetat dati). toqi cei prezenqi .strlnintreiare. de lui M"ofoccI nu va pieri de sabiasa.:..." la cruzime.qiranii rlsculaqi(in romanul Rd.er. .scoala). dispreq neascunzinduli proeti..'*ii". Venisefira si gtiepentru ce a venit 9i ce vrea..t.lntre6aqi de Ia agtePta a."t"' Sintlqin Ur"q.nrrl i.. iui" i .. riu .tli"..er. "drr".Voievodul estecongtient forqamulgimii:..lriv haotlcala ulcomportamentulpersonajuluicolectiv caretrecegradat de la. "u persona o cu multe capete"consemneazi trisiturd caract flstlcma .rr'. niciodatd de pl . .ul trimis de Lipugneanu ce vor' oarnenrr ructeri zareindirectd). menea a sfirEit.. Subiectul al IIJea A.rori in text)' de de 1.eturnle conboier..t.adverb mod.i civa'avea"neuoie .Prosrimea ."duc.Capullui Moqocvrem!' '' i'"i3r"i it.norodului" (capiiolul l.fiindu-i trebuitor si-l uqur eze .._In de se din Revenindu-gi uimire.....Jicilosul boter crzu Forqadezlinquitl a mulqimii ag itate careintru o clipeali il fecu by.Incepu a se. o de aici .adverb timP. bi'nuise .un qa pisplgitor"..r..blestemur le ^M.mul it devineinspiimintitoalg.... 'rnereu de mod de continu itate.incepuri Striga-"" gein cere.masecu gura ciscati.da..iip. . Doa.faptele.i.""" I).:.adverb mod. n.. tof de poimhne.Jii-"" .. ceteqi a sei ntrebaunii pe ilqii ce si ceari.1.a.f.adverb de adverb mod.adverb loc (repetat datd). ..de negaqie de adverb tirnP. (repetat pari..*i... Scriitorul a intuit.i'i.t" idrei acestei . Odatlrostit numeleacestui se ficurd un glas estedupmanullor comun gi-a tuncitoate glasurile stati ci acesta si acelslasstriga:.surprinde conTportarnentul arma.atcy-t. de. ii de ace a promises de . capete.i..t de adverbiali mod.i.te adverb 'mkne* adverb ti mp (repetat dati).i. Ea nuose clif.t.'nJUt. predicativ...adverb timP.ornir" J"lrorrric ul Motoc..gi a infa$9. -.

propoziliesubordonati circurnstanqiali timp. Con ceptul cuniculwm de . Testul8. vs.invafi jucinJocu l. Subiectulal IIIJea I 'l I '7. vezi : ' : 3. in grijorare. Jocul didactic creeazd. a pierdevs. 2. memoria. trebuie predicat verbal.didacticesteo metodi de acqiune participant activ.si datoriti specificuluiprocesului instruc..ttd'mr convinga iunere sare de intenqii..a cigtiga. lariti$lor de v irsti ale gcolarilor.itemul L Pentrurezolvarea :).limbajul. a tignd (tihnd) vs.irtsugirea Prin joc didactic se dezvolti g6ndii gi dezvol tareacapacitigiide comunicare.propoziqie mr subordonati atributivi.niciun pretext nu-l indreptigea si .) (. este. .Iocul didactic creeazd. { "cl .si de cunoa stere. sintacticd.asrizi".ador i.efortul psihomotor ln inviqdmintul primar se pot rcaliia mai multe tipuri de jqcuri. sI le ale si realizezeanalizagi sinte . a a setemevs. voinqa. Escaladarea Everestuluia fost o bucurie totali pe caream triit-o din plin. conferi atractivitate activitigii d e inviqare.subiect. Am discutat zoi proiecrur modernizarei cu Je oragurui. A rdrnas incintat de frumusegea silbiticia peisajului gi monran..II cir .ifizic.. reglsi.ln jocul didacticseformeazi t rislturi de caracter:stipinirea de ribdarespectulpenttu coechipiergi pentru adve r$ar.cit. o voi pierde. OdatI ce sa oferit sd organizezeexcursia.. rdrnas a acasi.cit vom staaici" .rdvcrbde mod. Jocul didactic trebuie integrat organic in structura lecqiei.itemul2. Noul alessuccedi la pregedinqie 3. citit"scriir. facrlheazl. v gi al dis ciplinei limba gi literatura romini. .auditive). spiritul critic gi autocritic (micar incipient). numirul plural) a El ao. Tesrul2.propozigii subordonate subiective.advcrbde modfdrd sintaaicd. sl dinamizezelecgia" ofere rela. mai mari sausesimte instalarea e ori sesoliciti ef orturi intelectuale elevilor. (pronume personal.eiinigte. se eschiveze .rdverbdc mod.tactile. avea a incr edere.d ar gi cunoagtere. cu operaliileei. rnotivaqia rnotivatia roie ioc. subiecrul III-lea.su bstantiv propriu in cazul vocativ. l. corectitudinea. sirnulatl prin carecopilul. Forrnele pronurtelui d . frirnintare.(verbpredicativ) !. subiecrul II I-lea. un ei mari personalitiqipolitice.. o Jocuri senzoriale(viz'ual-nr otorii. persoana II-a. . relaxare. sdfii om .e tntdire Persoana I Persoana II-a a Persoana III-a a I I 229 c.a spera. de 1.se desfegoariori de monotoniei.teami. a supdra a bucura. ginaqia. . funcpie tr . gi aten{ia. 2.str bucurde ziu ade.pina:uz /vitz/pi" piit copiii trebuie si rec unoascianumite obiectesau aspecte naturii. agitaqie. de relaxare. ri a congtientizadificultatea. B. (verbco pulativ) Fiind bolnav. fdrd funcaie l' . Ano . si avind menireas i captezeatengia sl-gi dezvolte deprinderi si-i determinepe copii si-gi insugeas ci cunogtinge.cl iiua demiine aresI fietot b.-'*7 . sp iritul de observaqie de cooperare. mai . nevoie de joc.Pentru al rezolvarea acestui subiect.Metodeeficiente tnsugire elementelor construclia comunicdrii de a de vezi al acestui subiect. 1.) 2. Caraaeristicile jocului didaaic in tnodpdmhntulprirnar In inviqiminrul prirnar jocul didacdc capiti pondere aparte at$t datoriti parti. gindurilemele sunrdegarre.de exemplu. Voi in text este verb auxiliar.. igi satisfanecongtientizdnd efortul intelectual 9. spiritul de competiqie.p redicat nominal. pi . (verbpredicativ . mulqumi. . 2.

i:' careprin carese redau anu rniternigciri riunice ale unor fenomeneale naturii. ca pregitire pentru a ctivitbgide cbmunicare orali h. ' 4.:i'o'" '' " .e dezooharea oorbirii.Jocul acesta . si descrieaceleaspecte.Jocul silabelar. se t. vi. .eobserttaiea naturii.denumeasci.insoqitede onomatopeecaracteristice. (numeral ordinal cu funcjia sintactici de subiectj .a.. poatecorttiriuacu joc de rhigl or obiecte.Jocul cuoirttelor etc.rr*. Jocar d. (numeral cardinalcu funcqiasintactici de su_ biect) Al cincileadin rindul din fagi a fosr un sportiv faimos. .9i sctisi (compdneri descriptive9. si spuni'irtsugiriale ace. ale unor animale. prin intermediul cirora se reilizeazl'ortoepia copiilor. de exemplu: Jocul sunetelor. o .zafonetici.Intr-un anu mit fnoment al lecgiei se ^priveasce pe i.Jocurid.si forrnuleze'ptopozilii.).r"arira !i si spuni ce aspecte naturii obser' tle cerecopiilor si . Au venit doi dintre concurengi.

.v'lttr deprinderilc co.(Foarte ..t ."i ii p"re ami cului BrAnzovenescu '.iknonoi." .ffidi. dar brauul .or... 9i anume punctele.l."tt de la inirunirea electorali' "'""i Acestei9c11isefinalizeazi s tab-ilire"..ui/' t:x un s l FARFURIDI:Oiscilim:Maimulqimembriaipartidului"' :. r.Brk'nzottenescu. ."rii^ iif"qir"ea celordoi politicieni .".". subliniazi scenice Am nu puteliieEi.seexerseazi deprinderea cotnunicare de orali.F. te dit."h". o iscilesc! llT_ol/l! Timica.l?dTldi.-p^t::i1 Muzeului..rd..rrt.... am il.. ob...oi"p..rorbitorului' Cnracterizdrea personaj nlni TacheFarfaridi ideileliber ain timpul discursului sI comenteze 9i reasi-l intrerupi pe caqavencu avocar... incultura lui Farfuridi si dezvolti v.ner.o1vi1qlto1.. g}"i^ir.l-i'oce)'Iatir'dar opinia mea' ypyemd' Subiectul I ti! mai am d oui vorbede zis..Girlri^9i cu auditoriului din mijlocul ciruia seaude .i* incearc. performanqele si de "r. I r ....ill$]ra.t. gi confuz'Chiarif acuzide corupqie:.l.tru*fn a'.i compuni iiina"ttnni s-o semneze: rolul gisi-l interpreteze rrror . Discursul esteincoe"* mai alesdin ce lebrullao Jit.d1n qi vocealui Nae dffi. ztgrct carte/a de g. 'iorlrr' rased'e t n nr:ry"riill..". carese arrr. urisc .J.. tipulp. inc*urajaqi particrl. ! d-t ale onest d-m?Pe prost.]il..! BRANZOVENESCU: Aga da ..f. oralecu inre bdri..curilc:spune maimult.Dupacumsepo. ctoioirkliri Tr abanache ! Terminindavoie ..!!!...." .. ori si serevizuiasci.... reu$e$te rosteasci realizatc. partidulu i". afectivitatea. voie' ireri ..i" eiincitura: .Recompense 9r irebuieseprimeasci fic.ririil"lrr.."rc' completeazi .Jrebuie saai curai' si-.creeze "$ i atmosfera/co"aigiit" . in funcliede participare.." pt'"t pe tredatorl"' "ce.condigionati constientizarea dtdacuc este bea....i ..l. roculul se de asndat. gesriculaqia.a. tip. rirg. aciivizeazdgise se despri nd prin se prostr?.. de p.pildi j.antonimie. cu strabuniinoqtri' cu Mihai c ompleieazi.a lntreb. iU"rrao .rr. FARFURIDI: Punem pe altcinevas-o scrie"' t Jocuti didactice siionirnie.rragu.J.i aplawze funl..1".--nioro.i $tefancel Mare: iubesctrd'dare.indicapiile mai areputeTotuqiFarfuridi i""I'r*irrr..municarc..fri"i.. tip .de tipul : CineStir.. n-am si-ntilnesc pe cineva.hi-be dar dilemi Din esengiale..-' :: rent..1.rrr-u..i . Esteevidente cepte operaqio..Prea curtdero.ilti" i 9i " i"gii "i.'frrfuridi inecindu-se.p r ezenpik de chi dei ea Tir gu. 1.fe..Joturi tare" si nu are decrea1ir.... zis!... prictcnulsir"r dc Ei o rrc tridarca. trebuies-o iscileqti:o dlm anonimi' .ab$i. ll.nale) careseimbogiqegre.. TESTU L deabiasernaiawde..lrl.".a i cir curaiuls-o semneze. .igii srirrru. ori sI nu serevizuiasci.. lzgo*ot..tgr la alteintreceri gi-sifie cig tigitori.. or RE ter ul tn acpi e.}:-li.ere:)Daqi-mi Dwpdces-amai (in "pili"ig ?. se a..r-' itrltiii"ro ti doisprezece eu....claca ccr intcrcsclc Ijarfuridiaclmitc cit u... J. pentru a anunqa la po....r"ieg ..". cabularul in elevilor..l-' toti"""'" t .o'ir-t*i.a. o. p"ot -*..Eu.i .. etc...la zecef ix mi duc . incoerenla..ut" proble'tta revizuirii Con..r.)Iascutegte-mi pe ..-. me mbru almaimultorcomirete comiqii. daci ne cunoaqte in slova la telegraf? tilto r."41..?!!f^r^pundemairyele cijtigd!..de activitate trebuiesi. cel puqin s-o gtirn9i mai muhecuaintecu silaba/silabere. intrerup6ndu-se' r'rlclenla $i.. 23 n te . C"nqinutul J. ointecareconlinsnnetul. )prind.rr ..rr... Brinzovenescuvor si trimiti o scrisoare centru Farf uridi si P...daqi-mi primesc!dar atrnci nimic.. condwse .itor-rr. e sre e*puse le aleacestuia.1 BRANZOvENESCU: Da.i -ir. otr'lul. avocaqi' de de meserie omonime (fitrit asefolosi acesre c:()' i"..r. .erneazdrolurile.d"r . cred. coruptgi utlclanulur rncult. ln care copru trebuie .Jocuri_ghicito ri. imaginaq ia.: .io..ruperi.D^...il l I zz IJrindez.*1'. intrerupt de rumoarea9i de enervarea "'uno.t""r.. ora' cwmi'nataa ul sacadelor a urntdrit iar seyergeSis4u loni't irr".i. oJocuri-concurs caredominanre interrelag ionarea in este tr^".FARFURI (izbucnind.desfigura jocuri.r o..1en9iat..i skshituri grrpi.iriiirt)propozipia !.i'ht e. raa'J.. siruaqiei invilr rre.) df doui una...e ci si s1-9iexpunl propriile idei politice' Epuill?J' :.va....^.De si mai .../silaba/ aratdacpiuni/insisiri noi" ! Farfuridi are o concepqrc care .rT:"""j f " .." *"ti.r. cu moTturile : DI .. primesc! si rr." inr. de ^9i Incapacitatea a gindi..1. sterge.1.nobild" ".f.. trf. urmi nu trebuiesi fie inhib aqi..tn rdspunzi!etc.1*n.. Ace.o*.rl sd .fix mr duc la tribunal"' qi pardcipangilor. ln acesi dejoc suntanrrinai. aceasti in ii.t.

de d!ryc1, garayte.!.iat prin indicapii scenice regizorale ind.irctr gi a. ,r,ip arrechiverniseala_confraqilor,o parp. dr;;;;; R;;;r"i c;;;;;l;, __,_n:1t_:Tjll"t 1." Ei pnn tapte'atrtudini, relaqii celelalte cu !'.'Urli tirgul,d.omnule""' per sonaje, la opiniaalto, pirsonajedesprc cl, pe Ia te opoziqie toarta, dealti p"rt . t.q.hirea buzunar * prin limbaj9i nume. toastindin cinstea paharde eampanie, u n F"'i'iiai ffil;l;i;i;;;;til, 'iJ'^a di" gruparea guvernamenrali, prerendent de putigie. gticc,r esre la Er _--If: l1l: lui AgamiqlDandanache. 'neneazal-ta seco mpune ,,madam din Trahanache, dumneata prin prezen:areafaptelor, [Tipirescu], lT ttdYl gi caracterizarr^iriilr'rraa personajului " l.::"ili!: rra'nor ai noqri". Observindvizitelelui ZahariaTrahanache, a cianeiJoi;icapi salegiarelaliilorcualt epersonaje,colegide.p.artidgiadverl"l:'.comPl a poliiaiuluiGhigi Pristanda NaeCa gavencu, temede rddare.Incercirile gindirii sale' la platitudinea se dc-r Numele f'"'rf.,tidi suger.eazd limbajulgi numele limuri chestiunea TipitescugiTrahanach " ,nrirra.,J" *..u Brincu cu "c"r*ir. este n"-r de.piietenia Iordache ," t oreia ;r.,l personalitar." F"rfrrridi pusi in evidenqX 9i l,rl trimiti o depegi cenru. la lag, gt.rr, iiptit d. personalitate, incult' .., zovenescu, ."."'"jJi;t;;;;; Gl,r.

inolprtrit, Iordrche ur:li::.r.scu comprcrcaza personaritstea ruiFarftrridi, nua n ?i pr.eltrtrrturilc,gi numere BrinzovenerJ, 0..,"i,.,'u,r;;;i;;;;;;nomicr, sug ercazil rulltrtee intelectualr; face n. r-inr-iiot"xprcsra: ne rE ,,nuface o bri nzi... nici ee.nctcrizareapersonalului Zabaria Trabanach e zrhariaTrahanache, ,p rezidentul comiteturuipermanenr, comireruluielectrr rl, eornitetului $colar,'c-J mit:!,iir1i;#i'ui comitetesi comirii.., prc cum ireazfrutorulpepagina prezentari "t "tro, de ap"tronrj"ior,;{; r,p"r;Jiiu.irn,.,r.r; .,reisrt, ilriilT;tji:.:ii;.n'r, desiincet reacqii, cum in ara relevi siuverbal pu_ ticul ,,ai Personajuleste caracterizat direct,prinindicapii.sceniceregizorare: si he e mi$a t" gi ipi exorimi pd,reread"rpr. ,,Trahana_ corupqia-societi.gii, 4lacid. (calm, bla_ n)' clnd li vorbestetuirip;i"r.uil;;;;;r;r o1r.r,, ,,innuntot:,,"),o-bio s tdphnindu_5t tdignerea", ,,biruitdi" ,;;;;;;)i i)L"i)-;"d.iglare*, ,,si mai--ind ignat, pu_ : ,,Ai nticl rrbdare"' zic: Denrrumine si ui. .irr*" sr binuiascipe o ri Joiqica, pe amiul Flnicl toruna.... ^Eu' om cu care nu rriiescde ieri, de aLh lieri, rriiesc de opt ll' o jumltate de an dupi ce m-am irrr.rr"t doua oari..De opr ani triim impreuI cr f*gii, 9i niciun rninrtrr-;-.*rtr il;;ul" isra micar ar d.,cariu..,.. , {uledilrili ri:,ff:tl*,;fiI'i.?,Y'11' "'ui,,s.-r'.,*;r. scot "..",i{rnlici in i. i.i'itaiJ.;i;;'J-fl%",, H:?i;il,"i.T:l?'ft ^dJr. lui, fi prietenul giefan Ttpr;;; ir,r.r.rulperso'aiir :^?-no' determini in si prietenie,. convieg"ir. ofi;;i.'fi"*;, a. :!:,1f sa;vrzind aceasti. ::.i.'rt i.' ,,.fir."rci pare vrtrtea rf rrrTo.,11." ripiiescucetrizoe,o.or,riJ*i rui pr" rirg*l5, i" himbareabilitarea a,descop"ri de o poriie farsificati Naecaravencu. de iux.#g,r"''J1,:x3fi Depiimoral,Trahanach. .orrdr-.ri .o i'dtgrr"r" corupqia personajul societigii. f tec intrarea sceniprirr.rr*et*"i-.".r.g: in ce corupti soqietate!... ,,A! Nu ti e morat, maisuntpringip;;;;;;"i-i.,'i#r*;;iiJ"r*resul... nu Bine :cfiu'meudela f acurtai.rtitl;i.rilr,;;;;;*, vezi,t6"ndr,tinir, copt,serios dar irtl zice:<Tatig o, ;;. c.oryntie o ,or;.,"te f^repringi9;, "na" "",, " -o;;i;, fl, ve sI zici ci tnu le are! Auzi a_r, *iqJ;", " irrf"lrri"...-, Pnn caracterizare Aair^"-rr;, t^ 1lr;:,:.";;.-rramenrul, per_ trje, limbaiul,numele, pun i., euid"nqeirisirurile relafile cu celelalte se ;r,ai";j.rhiranrealepersopriereni.;r;; l;il; ." ripur". .,r, Trah"r,a"he .:I: ldmitind esteimoral, da, rdamnrcorupgia sociell11-in esre care sdrp^al yt;rji ;;lrt*. ii*i";.,r relevd inrura.: pronungigreEit numeroase c .rrrinte,',,soqi.rir.[, ,pri;6;;;.., ,,enreresul.., rrp'mareasaaparcacofonii, no nsensuri ,."., ti.uri ,ri.b"i.1 ,"i puginrici rdb_ e", ,,sIn-ampitte deJoigica.. . "r" cu Farfuridlii,nra"ro-oenescu, suspe care-r cteazd.pe Tipitescu ridare in fade rcr ,,nifilistului"decagavencu, .o''porid ," autorita.,ii I va"bo"fi "a,'or r.rt.azd: ,,ce sun_ 122 Noi votim pcnComitcrului pentru statuialui Traian,ai Comiquluiagricol9i eqct era' tru candidatulpe care-l Punepe tapet partidul intreg...pentru ci de la part idul intreg atirni binile qerii Eide la binele girii atirni binele nostru"'" ira hanache prezideazirintrunirea electorald9i cu greu pilste1ztr ordinea, amincu ti ndu-le ci,,Sunt cestiuni importante la ordinea zilii", adresindu-seasistenqei ap elative.orrr"r" meritelor lo'r: ,,stimabili! onorabili !", apoi ,,rwgdtor", .,,f oarte.afaf,ir' , ,1oorr, dulce" incearci si-l dererminepe Farfurid"iii.-gi inche iediscursul' La semnalulstabilit de Tipitescu gi dat de poliqaiulGhiqi Pristanda ,Trahanaceeace va deDandanache, numelecandidarului-surpiizl,Agamgr_nn9n cheanunq e tridare, Trahanachetiposteazl'vehement: clangabeiaia. Acuzatde Caqavenctr,de d in ribdare, siimabile! Mi scogi qiqini...Eu falsificator?Pe mine, ai puqindci "R pti, orn venerabil,s[ vie inir-o adunarepublici, si mr faci p" ;#rp;;.';r"bil, -

ine, mare) cine?(Cu energie:)Un plastografpatentat!" . falsiiicator.. cine'?'(ru moare alegerilor:,,D-ta ii Lui Agamiqi Dandanache vorbegtecu mindrie despresigur anqa la noi opoziqienu incape...suntem tari, stimabin-ai niciJ grijl, rnergemla sigur, o ,,unanimitaie si ai, stimabile"' 4lt1e... tari... fru o sa aimaioritaie , stimabile^"... incit grupareaguvernamentalis; aga gerilesunt bine organizateEi supravegheate, obqini victorie siguri. luiAgamiqi gantajullui ii cu naivitate,i esigur, sirnulari,Trahanache povestegte de amor a prefectului,amicul siu citre o Caqiu.rr., care apla'stografiat scrisoare accepti urlin Zoe. Torugi la matrifes taiia cinsteaalesului,condusi de Caqavencu, imparqialuluinostru prezident,Ttaha; 1" ;";;;i": .ln sdnitatla venerabilului9i sinitatea prietenului siu,,Finici, pre fectul. nache'. El insugi toasteazdin -Prenumele estealti *odaiit"te indirectdde caracterizare. N"-.t"p"rro"rj"lui accentuati de ticul verbal ,,ai Zahariasugire azi zahariseala,imbitrinirea, trisituri puqinticeribdare". Numele frahanache,pri n sonoritategi sens,subliniazi aceeaqi trlsituri. ului Agamigd'D andanache Carac terizareap ersonaj politicianului coAgamemnonDandanache, ,,vechiluptltor de la 4 8", este_tipul ceeace crepe Tipitescu de Trahanache, rupqienil, ramolit, incapab ilsi-l distinge eazdmereusituaqiipenibil-comice. ;i P.rrorrrjrrl esi. iorocteriz at direa, prin indicapii scenice regizorale ;i indirect opinia altor personajede spreel' personaje, prin fapte, atirudini, relagiicu celelalte prin limbaj gi num e. ' peltic gi sisiit", are ticuri verbale,.,,puicusoruAgamiqnDandanache,,vorbeg te 1",,r.t,rro*Ie", povestegi.irr"o"r.* cum erasi rimini firi colegiu,el care-s, iafirnu politice: ,,Cum iqi spui, si nu m-aleg,pu.ictmorule, merdza"' mari rn'as e lupla,lupri;i d;-i,;i da-i qi lupta"' 9i eu mi-nqeEu, familia-erii" d" la patr uzsopt... si acumasd iemii pe iinafaia. .. fdrd coledzi!.'. ;i cit p-aqi,neicuso rule, legl tocmai-.", nu m-aleg,,." . . a ironia Zoei Ei relateazdcum obqinutsus qinerea Dandinache nu inqelege 9a.ndi; un mi-nqeledzi, coledzi,ori ,,Gisegte-mi, daturii, folosind g".rajnl,""" gi Cagavencu: ea dau scrisoar la Rdzboiul..." ;:il'i nu-. Zavragii cauzaei ?nu... .11?::,'u, ?nu..... Itmrnte$te -i.'os de.,1n a{ $:;: calirarea poriticieni: ,,D-voastri, ,ali.a ,""tem cedgeni, lnule,sunrem onorabili... ;i;;;;i ffi sunrem Ivti "ui, stilpii prr..ii, proprietari, nbriiComitetului permanent,ComireruLi a i ;i;;;;r;i, ;ft#;r"tui ai scolar,

r crr Prrliticirrrr fl$xrrrcritc,,,irr tr: ^.,,,1,'ar, crt t'rtc prrticlclc, rurrr i rrrtl..irrrparlial...; ca ;;, Putc a adrrrirc.si 'u;;::t:l.l''il"''clt.' '::': :iit;.'.':l-'.:]tlttttt.scrisoarca spuncrri t at Z.ei: ,,ourrrr. pnrr., gi-i .on i;;;.; I zze nu din prima sccnl csteincultura.Pristanda A doua trisituri caresc dcsprindc sen sul'Limbajul tt.t-l Ptot nttqacorect,nu-i cunoagte illclcgc cuvintul ,,vampir", se personajului distingeprin incorectitudine' cu Mai in glumi, mai in-serios,Tip itescu verifici cinsteapoliqaiuluiin afacerea justifice hoqiapini ce prefectulil aducela ordine: l\..rt, incearci si-gi steagurile. apoi nu mi orbi de la obraz" . Ghiqi aplicl sfatul inqelept-alsoliej sale, ,,Gh"iqi... poliqai'..$i conu plin gindu-se ci misiuneade poligaiestegrea:,,Greamisiemisia de_ Tot vorba bietei nev este, mai Fmiie cu coanaJoiqica stausi-mi numeresteagurile... zice:,, Ghigi, Gfi ige,pupi-l in bot gi-i papi tot, ci situlul nu credela ;l flimind... " Zic: cura t! De-o pildi,-conul Finici: mogia mogie,foncgiafoncgie,coana.Joigica, (luhndu-S iseama)babachii". cu trai^neneaci, banii lui Trahanache... coanaJoiqica: dupi bu get mici". Dar eu, unde ? fameliemare, renumeragie Pristandaii rapofteazilui Tip itescu ce e a{lat spionindu-i adversariipolitici, exeii cuti ordinul abuiiv al p refectului: il aresteazipe Caqavencu, perchezigioneazl_casa Cind pentru a gisi s criso"r* ,,4- p,tt mina pe d. Caqavencu... "o-p.omiqltoare: beieqiide l-a umflaq striga cit putea: * Protestezin numele Constitu"- ! Asta e violaie de domiciliu t. 7ii:. Curat violare de domiciliu ! da umflaqi-l! ' qiei"r-rrfi, " M-am intor s cu birja acasi.lael, $i l-au umflat. L-am rurnat la hirdeul lui Petrache. soam destupat-urloaiele am am ciutat prin toate colqigoarele, ridicat dugumelele, M-a m intors la ,"obi, cripiturile zidului: pesteputinqi sI dau de scrisoare' bii, a m am nu poliqie,l-am scotocit prin buzunaie,Pestetot: nu e g_i e. I,-am ameninqa tcd" nu.spunedela conul dnice si-l chinuiesccaPe hoqii de cai". degeaba: po..ttr il de iat ,ru-"i gi numai coanii Joigichii.O caut ;i nu o gisesc;acaslnu-i, aici nu e..'" ordinelechiarincilcindu-le pe aleprefecZoeilconvinge pe Ghile ,l-i qii la """.nt. tine, daci qii la familia ta"..., formati din ,,unspremlui, cu ,,Dac i "rg.r-.itnl zecesuflete", vreasi-i cigtigebunivoingacerindu-i iertere;i motivi ndu-gi Lui Nae Caqavencu Nicule, poftiqi...(umilit) Eizl,tn,lipa.tmisiei: ,[...] cocoane fapteleprin obiigaqiile si.fim scrofulo;i la dato.riemisiei mele,care o rdond,(serios) dorr"qi,itt consid"eraqia si-qi fie - trebuie si-l ridici ? D-voa stri gtiqimai bine ca mine...agae poliqaiul:tati il ridici! n-ai ce-i face: e mi sie.De aia(foarterwgdtor)mi rog si pardonaqi".Din slugirnicie qi interesatsi obq ini bunivoingalui Capvencu, Prismndail asiam a guri ci citJqte gazetaluitotdeaun ca Evanchelia,cd,,altele eu in sufletul meu' dupl buget mici'."' $i chiar il ad i"r. d" ! ,r-"i ..li face: fameliemare,renumeraqie arunchndprirtiri furi;e de ad mirl: ,,Marepigicher! Strajnicprefectar fi dstal(I ese . miraqiecdtre Capaaencu) ' la Permanenr datorie,poligaiulestecel caredA semnalul9i conducediscretincizot : ii Lui la ierareade intrunirea electorald. Trahanache spune ,,ConeZahatio, d5. -i I ordinul lui conul Flnici.'. Trebuie si-l lucrlm pe onorabilul, pe d. Nae Ca gavencu; Sunt la uqi, cind oiiugi de trei ori, d-ta proclami candidatul9i iegi p e portiq;..' qi pe urmi-i treabamea..." ' pe. Pristandail minte pe Tipitescu pen tru a-l putea ad-u9e Calavencul.aZoe. e t..tt.l fapte,gtiind ci astfelarede cigt igat: ,,Am minsuporteconsecitrqje dispussi qit...nu-i adevirat ci-l cheami minig trii. $tiu ci o si mi ocirasci, o si mi bati ci a", om e ,'.,1[i;';;ii:i:TL$J:ttffi;;i., ,,E,;,,,pi,,un onesr.., asa cu,,, recunoasteci ar fi fost r tr: de pc Dil;:;"._1"."'p"nr*'.in.-j,..;ri. preferat c atavc' "gi I 'rlcg a' agrn,ige lrfrFteirnca a fcmeiipecare deatirea pi vremc ;"U "r..- Uld.:ilgrr,"*ii""r", urrtc cari, si te vezird,zbu. " gi-am si-ti cerierrar e ci ''rr' pe nr^efe.ritneicusorur, puicusorur pe Dan_ llllr'tlll ttlon.log, Tip itescu insu$i rraui ;;ffi#:.1:"fi-:J:1il.iil ,,"r,.,i. si asa r ;;n;i;:;i,p;;". rac pr",,;,

illl." atit de ramotit .."ra"* i" iip"ir'Jr*...lilj?i*:ff_ lieclccjir caqavencu"..i' "t'i ... rin. :inT:*il.**' .i" r.ff ol. ilI.r.j..i..i:ryrylii#'.il.ii. r.ri. ilil. p.il..iiEJj..h... ..... Jr'd"r.......i" rni".-o.s1.Tlllt.".obi reacqiire -..r"l"gii ct si mai .r'.'".:]'t"' a ".*kT:^?LI.r-"r" or..:*rviff :.'.. esre p"rron." r....l.ii". torald' bazatd'pe luptd gantaj.adtudi"i..r.. Iimbaj....onr Finicd. maispreugi.i pre_ If i'"ir" afosrca_racterd" ou J..agicati. personajului .r....scr.r.*"i.'.o.aor.n'".Ti"tff. exacr cum . Cdracterizdrea personajului Ghitd pristanda GhiqiPristanda este..ffi:sr.ul n.rr_". mai cer [:-.n. ljifi:#ra.b. ".or.-1'il1*iichc gi Zocc .scrofuros datorie."rt"" ..ir.#i" . "prig" cer lipsitdemerire.. repetd mereu esre ci amegit.''iii*i:**i.trc. ... ordinere.""..1""i. Personajul caracterizat este direct prini ndicapiire s...".lf re i..r* .IH. i'r. rfrJp...... sti in Ia rior. carc pisrreazd'l'i-.i obosit ciritori e... iffi-it.H. ..."r cntw corp pi ncareeanu misel! IT TANDA: Curat TIPATESCU: Murdar! H . R et d a h^ s nri ^1.le1li..ru rezcmar sa bie."*. N. ra tlc circ ori partidur prezenr ori (adici .:r"iru" d.f...."u"pe provoaci apariqia in regedinq" care rui o a" i"i.iii:illtaiiffi:*?i:i?...J.".. ij..."]"]]' "::i":: irp^rEi &1 ffi l?"eat a gisangele an cteeazd situagii PRISTANDA : Curat murdar !.servil ..r.J"..*.maip.) executidocil ordiner.. ... . ele c_ rdJil.rJ^E i.ceniceregizoraregi ares indire : fapte..ll::.: "ai ""1r. Ghiqipristandaapare."-". de dar mai c" t.rtil.-". r"...p.m "dam t..PRIsTANod i o" *'..: _.yui...".""ie. mairiu. 9i i[.rr caraveni:Ti:H:{ffi il:H.i._ll"-frinlos flAn.'r. *[]ri]ff comice : su :'1*e poporuluia.t# i.. eresre.tipurpoligaiurui .i-..'.'.. :tl ..ru".h."*#."rr.. ^ui'Jr_ .rr" '. Ag amiti. illil1..."'-: r "..

a. 2. adjeaiae ca..... lasrsi[rrrii dar ecdrasc{. iu Agimigd Darrda'alh". pentru "')' a a nutri: a (se) alimenta._t_" :Iit' vigilenql' atenlrcicurloz ltate.i" . feminin care-ilipsise.-"''r^v'rw trl.-"iriJii'ui a poliqaiului. cornplei.ir irrculji."r.1 3.1... md bati. exprimat prin expresie verbali. progrcsului._ inexplicabil Si-l l'*m trirttisla caivcrzi pc ptrrcqi.ei. I . si-"qi tred. .tii. cacofonii-g. .a.predicat verb al..q" r.i" citirorilor/spectarorlor. rului. lipsise predicat verbal.scro. Avea plicerea de a citi. Nu-qiixprimase gindul complet/intreg' 4.J.. i darorie".wnic. griji' bunivoinqi..o-.. ...rr... ... oriiind gata Iagi.".pe carenu . 1.serneneA' a*oce' eficace' comportdrt' Ne re voltau tsernenea Si in acestsezonse poartd culoarearoz' in iurnaleleTV se prezin tS'intimpliri utroce' elevilor' in . ghicise predicat v erbal.: itr-"ia.in d.rtt i..-"irii. interes.b reprezinta alti'moialiti'r..prure rnreresc. respingitor.preocupare'ptecauqii.sugereazi ..eriapirii .predicat se nominaj. tragic etc' pil. pdreaciudat. rcplica Ghiq"a reia lui care fir. p?""""qii gresire.. exprimat prin loc uqiune verbali. 'a biI' -"-ori" Subiectul al IIJea A. i"s ca roarcpcrsona'iele comedia d.\ Concirtul de ieri a fost o incintare' (atribut adverbial) C . mai curiosera .a limpezi... -1.vine . nutreau.rr" memo_ Muheii'tr."tutdiscur.rurp"rarfi -".. ce-^uspus B.c ilegirurile lui de rudenie.oz.j.iddr'illifi. oral..J.purtdrileei care_ lips'ise. s pecula predicai verbal. Examenuloral estestresant' Orice om esteunic in felul siu' ! neinqelegere VeSnicd Mi se pirea o sculpturi2 erfectd'.unsPrezec e galzecl noua' tl r.. a avea... f uloq.r enu pot ar)ea_ perfe..i-l explicabine. nu eraw scandaliiapi predicat nominal. aaea sentiment -.Nu e m ai-'r.. Otilia. Pii. Sn-mi scrii daci vei veni la c oncert' Negre' l.. 5018.'d.renu-eragi.jectiveinrtariabile: a. replicile . dezagreab neplicut.rrol"..aesnic. 3.a demonstra' soluqiona. iil"Ji!. .'-oi. Purta (sentimente 2..predicat nomin al.."'"i*ii"nal giavantajcle ^Lebi"et^iit ii... Mog Criciun aducedaruri copiilor cuminqi' 2. un pairr.l. clarifica.r str relenrcu? Nu c stlpinul rncu.. sdcenzureze predicat verbal. nu explica predicat verbal.Ia care accs ta [irreurrcliscurs care in eiogi riri.ai."g"L.. l.J..ri"r'oij. predicar verbal. (at ribut verbal) r ! .pdreau _ scandaloasepredicat nominal. orr*rrio.. i lipsise" .rn.oreplicir.cinci mii oPtsPr zece' . ntt eraantipat ic predicat nominal.. ardtainteres. l. mrl 11069. ""."te rinipal d in romanril Ion de Liviu Rebreanuare un destintragtc. princi..1 tife !. .. antipati c.Ll r.r.nimni. ? copiii cini le-ai .u.rrnr'eficace formareacomPetenlelor ir.. apteciza..r la personajului.de cornParu[ie:anterior/posterior...ro.j:l'jjJ]]: coani "'i'. .in ilic.r. 16 .qaisprezece. l. s ubiectivi' am invigat p-ropoziqia f i. dddeau drepal .tn chntat.': il..acest sentimenr.oricit de indeparrate.. se. . scirb o s ' il.....fii.r. 14 paisprezece."Ir". . arezolva' a a e xplica:* le-rrri.ri.prudenqi.i.Iutt.a (se) hrini.predicatverbal. ("purtirilc el") 4. manifestagia La organi EetA ci'srcaalcsului.utui. ln tcxt.ct" d-u..d de caracre fap tut cr accsta categoria slujbagilor lYpqi EJr"r.e carenu p explica bine.rt rezultatulconcursului (interjecaie) Ul.si cenzure ze.t.. cu gi de vecheintimita te ii dideau dr"prrl.. deptc olllsnlc'tronsensuri.cqiil.r {. pdrea. exprimat prin locuqiune verbali.e'-"c"ry"rconstitugionMuzicalMuzica al! ".# prt rl'd" .pr edieat nominal.predicat verbal. A dcvcnit rnemorabil limbajulp. ad. anterioare " p. .....cste ""ro-ri ir. ai.. rr.:#. care-i propozitii subordonate atributive Subiectulal IIIlea . absenr 1.r""ii unei colegede-alemele obignuia. " ctr$runsprczecc sufletc L-a rrr ? .ia"..FI Picsa irrchcic se cu. cl cstcpronumcpersonal..usdvizitezeMuzeul Mir ii t".-.. fr. rizare. grade..oa*ri.. il e.

orald $ scrisd 7. v ezi Tesrul 15. strategii d.""olu^r"i i""ruri .ecornunicare *bi".subiectulal IIIJea. itemul 1 Pentru .e formare d cornpetenlelord.i.

72.. sp'nzuri_ infipti.i.. "o-.rut devedere confricturur.-.lii7{.prinIo n (rg2o)..rrr.t""* uritii-spanzuririi.... iremur." Cipitanului Klapka.i!.. arboriarimii.ordrgii sapigroapa pregitel. _ Lrcator arromanuruirom-inesc modernobiectiv.i L*.fi scena spanzu ririi ester.lfrffl"i.."... l ipicios. nareazi."rlri :i::::.or romanul (1922).rat.t y."r. ar carese g{tegte spinzurarea c"hului Svou"i".:l::.:.r'.i].ilX."r. $rrean_ -rrgi"..::"'.. . cu i" ffir"*gi."iilffiT.doi soldaqibitrini sipau groapa.'jili#l . i"ikn .r. zent.congtiinga datoriei.... d'esprecirui ^iii ca a i".ai' ia4r.1.. degisunt o fire ex cesivde qoviitoare..'*m*1k.'."r.. spinzu_ ." irr. .i"q"p'"ri....absolut deplin.rgi ro.. o dutocardcterizaredin care se desprinde o trisitu ri definitorie pentru personaj.:{J"ililliiffi:."i.#i".rl..""' r....""Juo cerulcenusiude toamnicaun cropoturiasde sticri aburiti.f.ei"1.e ?ntr-un roman cu aseminitoare: :J::". iri".dupi f iecare lovituri de tArnicop.s#.r3'.t" irrira*-lragur cu gulsprecimpia neagri.'Ti..:..i::.wrea ..". inrere_ pregitirii giirrcearci ird.. /u!aelalitdpi stintulare a tle credtinitdlii elcuikr [rentru rez.":. ncgricios... itcrnur 2 pen rc?... gi convingerea ci cehul Svob .1:""': '. .Rebreanu aliz'eazrgi primulromana" re_ pdd."rrr. sosit cu puqin inainteaexecutiei.qf *i:JkT::#i'J'i{i!.. sphnz.'. Apostol Naratorul este omnisc. a 6st spinzurar p_enrru ir.urag. excisd.oir"rr-ut pddurea 9i spknzura_ ruor ercmai murtesurred"Inspir "g.ol1"d....inicia gtrearrguiui.il.. Din rana pimintului groparii zvirleat lut galbJn.e zer.#i. at rprff."rror Boroga. de dataaceasta constiintape deplin impdcatd." satur.se din seazidestadiul 1... i:'.l#'".Bologa ii spune cu mindrie cI a ficut parte din Curtea Marqiali: .i ii.r r.-i-.i "-i... 2.compretatprin .i.ipa.qi ajutaqidc un qiran cu faqapiroasi gi rogie..liogiru.J i'.. r.-1 r.. si lon.iii. o.tragi cur de un prutonier 9i . .l l*::..:H:)rrr_rea..i"iJ *'.i Desi "p"r" acesra. i-pr"r..:::..rpicg. autorur a triit_o fratere Emil siu.n.!#7"..obiectiv . :oarea noui gi sfid itoare. arm oas Conccprulro?nltn vezi p.-..i -.."e_ll.u1..c1-inceput rizei ar rin.o TESTUL 24 Subiectul I I la!1rea sphnzuragilor de Liviu Rebreanu Rizboi Mondiar) esrererevati nu prin scenede lupti. primurui t irnpul Rizboi rtrr"Jl"i.r:ff -n*po.r+il.". .ili.' ?*i{"*tar III_rea..ii"'ff :ffr.""T:f::jj..dezert ema rdzboiurui (primur rea romnn ci.if.r.. "r"me -e. prezintit?n romanur carztarur.i. r..p* incepe.ri..:o.".. ci prirr armosreri ilil'." Citatul am pe reprezintl." seschiqea_ "*p..#ffi :i:i.npa.'L'. sdrreacidin .r#'"f :.o.ri".ot.ifi.Euinsumi.rr vorbegte.-.l p r'.ii.1po.scuipindu-qidesin palmegi hiciind a osteneali. ." r.li."p.i. lrir.aflatd n eas rab a" nearop n. nu avea responsabiliiili.iru"aiilp.Hffii. supravegheaqi un de 233 caporalscund.* vlzindo fotosrafieo_ped"r.rigie jl"'#.o rru Ivarca rui:ff.11y i.

de la Universirare. Dupi execuqia cehului.Apostol Bologa esteconvins ci rizboiul estegen eratorde energii gi continui si se prezinte cipitanului: .oiascd justegea de "condamnirii gi a convingerilor sale: . Dar m-am dezmeticir repedegi mi-am dat seama numai rizboiul e adeviratul generaror energi i!" ci de Replicalui Klapka-..odatrebuia condamsa nat la moarte. cg intuneric.Fiind I H .i cind i-ar fi fost mult prea s trimti si indeii ca sati cu sila. Doamne. declangat de fizboi gi de zbatereapersonaju lui intre simsul datoriei de ofiger in armata austro-ungari qi sentirnentul apar tenenpei napionalela oastearomdni (conflict napional 9ipolitic)... la incepur. Pe Bologa. $opti cu teami: . Un frig dureros ii cutremura inima. unde aproapepierdusemcontacrul cu viaqareali.ochii omului osinin dit parci il fascinaserlcu privirea lor disprequit oare moarte . s-a lisat pe pimint. care parci pitrundea pini in lumea cealalti.Ce i ntuneric.$i eu carecredeam rizboiul e un ucigitor de energi i!"ci il jignegtegi-l face si roseasci.. Mai pe urmi sim li limpede ci flacira din ochii condamnatuluii seprelingea inimi ca o imputaredu reroasi. comportamentul lui Apostol in siu aqiile-limiti createde rizboi.$i eu sunr ofigerde r ezewd. iar in ochii lui rotunzi se aprinseo strilucire mindri.seficu roq u de luare-arninte gi privirea i se lipise pe faqacondamnatului. Rizboiul m-a smuls din mijlocul cirqi lor. li cere generalului Karg permisiuneasi rimind pe frontul rusesc. O mirare neinqeleasi clocoteain creieri. Desfdsurarea ac piuniiurmiregte evoluqiaconflictului interior...lui Bologa in t impul execuqieigi apoi manifesdrile crizei de congtiinqi a acestuia:..Incearci si evite mutagi lui rea sa pe frontul transilvinean unde ar ajunge si lupte-cu armata romini. privirea il aceasta infricogi gi il indriti.Bo logase cutremuri iar..obrajii sublocot enentuluide sub streangse umpluri de viaqi.dar nu reugegre si-l convingn. inc dt tncepesd se tnd." Prin tebnica acumuldrii se su rprinde drama conflictului interior. cici in vreme ce inEira criii mele gi hirtia ii tremura intre degete. Apostol este atit de impres ionatde atitudineacondamnatului (iar privirea acestuiail va urmiri obsesiv). printr-o fapti eroici: distrugereareflectorului rusesc.igi auzeabegile inimii ca nigte ciocanegi casca stringea qeasta .intrerupse locotenentul cu mindrie.i infrumusegadde de o dragoste uriagi".. discuqiade la popoti gi ve steaci frontul se va mura in Ardeal intensifici nelinigtea incertitudinea Bologa . Autorul noteazd" stirile. Glasul lui gerpuica un sc incet de bolnav gi se stinsein oftirile vintului. invipiiati.

..i. nu gtiedecea ve* dar !r:. ?lobscdcaz.-ror cd gi aqade neputin_ cioase firn rost ca gi zvircoliril...rrr"pe carea avut_o irl eopil{rie.lir.ro. parcl viaqas-ar cilluzi cu vorbe. triies.rteze: .Prin iubire cunogt .. sr.. cum a voratcond^amna rea cehului. M-a m amigit cu vorbe. biscricd.". _omf ceo proresrare nesfirgiri.. rnonrentu l careigi recapitiincrederea in in sin!: .. ...J'il.in i un iadcu limbi de foc.Amirrtireal." .r'iqii. s-aamesre_ cat.ii r-isiri ._..""J... isc si strilucirea p. o de "." epucat greangul incercindu-l -f"e derezistent.....-"i T'otugi destinul -a"iuir"r.. fire inceput gi firi sfirqit. vedemulqis pinzuraqi... nit .f"J"-"Jffi......u" f.rr... a.. zidirnicegte prin mirturia sa inceresti prins de locotene ntulVarga. Cruccainsi crucecu evlavie. lui Dumnezeu in ziua judecigii J.> deodati zise .stor J.". $i a.-bili dacnn_are u. gi seintoarce satul in ocolind pidureadespinzuragi. il .r'l nrcdaria'dc i.... .se in [.. "t"qa'a. a gi da toriei'Disprequl care privis. .Iubireatriiegte ve.e dezerta.J d...rsificu "."pt" cumpini inrre iumeadinliuntru qi ce..gtie .."'a.."r"r cu care armar."ri.r]i..rJ$ir.. cirili disperateale lui Klapka de a-l salva.'8. peruluiVidor la carestein gazde...j".agort. r""i 9i rdmeii n rpidea din ce in ce suiletul...1"'tr'r' culminant coffiauluiinterioril al reprezinti numirea Bolog a curlui in tea Margiald urmasr judece care 9i...in lumini i seciiea ..rir.nic..ra..i. fapte contradictori i. esre cu rajos)' Reintors iatul ru*"..-pri.ucoleg.r_se se zbuciumiintre nevoia a fi bun rom6n-gi. rrirr *clirreaori.rng. ii )gua. f...orrr.. dar.r". fiind la coroanad.. renitrPcntru un. comire "*..'. i"r_.. o harr..r""r.rrr" i sepreficu leaatingerea in sufletihtr_unsimrimdntderusine pirerederiu atit de. Farva. d.. caresi gievegnic dr. r'urLratur' sv .congtiinqa toarenizuingele srridaniil.'ier""r romini ac uzati de spionaj tridare.liltorului .rr p.ir la ir.rie pdnd adirr in cul congtiingei: suflet sezuarco'lea . amarrdou i ir.. il .d.i"a.....dar nu. ...rg ci nu lupti crr rect.err-" era sigurci.. de pre.per*"..i clipr igi aminticu o precizi! .d"'Ap....-trecind printr-o padure.. i"ei"gr.iar cind a inceput privilirea."..u[ cind .'-. Se in li aprinsese suflct lumina increderii."..Viaqa un povirnig cu un capi t in cer gi cu celilalt in neant.'...fiica gr...i.rrrr' ci Bologaesre tip rovli un tor.aqia inrposibillr enreil aduccrizboiul. gi seoferi si_ l cbnducipe porecile munterui. f"r"ir.r. .-...li"ga# #. pita.".si cum a'. penrru a-i demonstra Marreici.. palmele sim_ aspri a funiei.. o imagine terifianti-car"J 'o"..rolrrrrt".r..d.. inrr_op".. : i.tecind speranga exec ugiei. a cum "daci e destul+.o. pe ntru ci aceasta vorbiseungureiir(. p " il fostul si. tul Boteanu.hi"utorr. lmpreuni cu consrararea amard viaqa ci omului . in a9cind neribdarea unei salviri miraculoase...l. ir c6t fost de trufag a avut..pilmui.iar impicareaii aratdcalea.d.r-. J1i -"*'t""r" sufletul. .o'o"rea faci parte ci sd din c.p'..in.estecondamnatla spinzurar e . sim qul cu ir ....fi ..[.a"gi sp6nzurar nenumirar e de ori.iiu-i"" albepe carco...".Ju ridicind ochii in sus.sei"d..l]rrrlP eviti situ.i rgaea'cl ca p rivircalui svoboda ..o crizemistili. Omul trebuie si faci imensesfo4eri si steain p icioare..'r.....i.t"il gi igi : .."1... strirucinJ..i. cnpi ochiilui svoboda.. (AposrolajunsesJpe fronr ca.. i. personajuru i *rr.rt ....piligieEu.i fii'rl cil ln suflct.. rit iceqte gi La judecati. vrea ilJ. misiede convalescengi. Irstt.ajunsor' putcrnic'rupe logodnacu'Mart" iio-g.i. ia a r s[-i spuni ceva Ilonei.il.r tusrro-ungariii ucidepe romdni. mai ctr r6ndseva p unede-acurmez4.. pcnrr rr in frprn sneroici prim-cate I Punctul "o"i.." Totugi ajungela concluzi a ci . de deci.Ccrul erancgru ca gi pimintul...onq.r ltTiff:Id' ln drumulspregeneralur Karg. i. p arcdarfi statin fata.din exces zer. ..idi.il.ilil...r"*obiliza t.aica Ilona. nimeni nu-i mai poatereda echilibrul..obrZa"... e . cind rrebuiasi rimdni p"rrrrn Aproapeincongtient..irorri..$i in aceste gi ginduri contradictorii. teprarea estesfigiat de stiri momentesufletul slu de a sesfirqi totul mai repede.r.iJ rrargirra rugiciunea cirre Dumnezeu."rr)r"L o.r.rexecugiei..

Avuses emmulqi povestitori pini .Apostol iqi potrivi singur ttreansul cu ochii insetati de lumina risiritulu i. in spre'strilucirea-cereasci.primi in literatura romini.t-ele siu: . Apostol'. sufletul robului tlu Apost ol.-o fel: . audeplinsul disperatal lui Klapk a carese bitea cu pumnii in piept. Doamne." (deznoddrni.din cind in cind observi. analizd ascapabili si cuprindi vasteansambluri.".ntul).leria i se lasi pe ochi. Poateca o speranqide izbivire. intii-rphtor. L^ur" rr^pi scautrse love. .Drept in faqi luceatainic luceafirul.. Pr ivirile insl ii zburau.vede alt medic decit Meyer. Pimintul i se smulsede sub picioaie.trupulatirnind ca o povari. servi lroapa supirat: .. il DrumuL spre locul execuq iei parcurgeaproapeincongtient. gtieunde lingi spinzuritoare. se pomeneqte obpriveqtelinigtit mulgimea.i te inalqipinn la ceruri. citegte"sentinla caren-o aude... atunci." cJ t. un feristriu ur iag cu dingi tociqi..'" ' lncearci si-i scriemamei saleo scr isoare. Cresp" tele munqilor se desenau c.te cu capul de ftreang.dar tot amini.ttto"qte cite cevac unoscut. gilbuie".e in groapl.ipe Dumnezeu . dar se simte luat in braqe sirutat pe obra ji de citre Vidor. se temeaci nu va voce care-i spune sI se urce pe scaun ulneobservat gi puteamigcaiicioarele. vreml ce in urechi i se stingeaglasulpreorului. neribditoare. vestind risiritul soar elui. t....esteajutat de prenu otul Boteanupe care-lqinede brag ii nivllesc in minte ginduri absurde. o scoate qi o atntt. iEi simgi. cruca i .. dar nu inci un romancier rau)ranoastri.:Pri*"qt"..ti.". unei psihologiceconferi romanului caracteristicile Amplele descri eri9i invesrigaqii psihologicd. audeo pini atunci..scriitorul manifesti o imaginagie coboritoare pinl in datele elementareale fiinqe cugimea inqelegeriipsihologicJ inci in liteo'vig6are gi o t"*iitticie a puterii construc tivenecunoscute omenegri. Ridici o-hii spte cerul gintuit cu puginesteleintirziate. Apostol.p. apoi pe groparul Vidor cu obrajii scildagiin la crimi. apoi cogciugul.Aiuttci Apostol fu impresurat de un val de iubire izvoritl" parci din rirunchii piminrului.. il r. Oare .rttorgG pe Klapka. nu recunoatreglasulpreotului..vdzupimnntul desc his o rani uriti. cinesi fie Aposto l Bologa? pe in timp ." i r. avind senzagiaieesteo piele de garpe..Numelei sepirea striin gi seintrebi aProaPe . o atin ge merg.abiaigi migci picioarele. Tudor Vianu il apreci aastop"t" d.

roqile plugului foi de hirtie/. al accra i-sepcrrrivc$re Balz. doudzeci subiccr.subiect.. reflectare.2B).strident..frlrqiu. Dezaaantaje ale wnei metode tradipionale de etta luare subiect.ylpri."r. strilucitor.ffii. in Dintr-o eroare . regentnu derteni' concesiv.i..rir..R. din pirulrcelorfaptc. Subiectul al IIJea A. rulantd..ve dea eraprost_crescur. se cd ' Sedovedise indolent orice{Ftcea. Iegise curindlapensie.".viu. itemul 1. de . l. 2. cdldtoare . fusese respins selectie..c.si maivedem". a treia . : C.(.r"d.vezi Testul 11. itemul 3. c.. Vizuse cu propriii oc hi turismului."nu romanur mlnererc engrena circuitul in mondial g"nurui .propoziqiesubordonati predicativi. acelui rnomenr".nume predicativ. .6ii. Finalitdpile tnvdpdmkntulwiprimar subiect.iifiil" l. al optulea. de gAndu-se lenf') A-ccst copil este in gindire. l. ruirhom* M.regti. aprins...la renrulnroclcrn cuvinturui.dc crcaqie izvordte.vezi Tesml 7. cu doi . de 1.'r Ei. rir'p. -'propori in jie subordo nati atributivi.ci i sevid broboanele sudoare de scur gindu-s lentintre lujerii iegiqi e/ dirr brazdc' ..1961.i7f .lent arefuncqia sint actici complement de circumstangialmod. subiecul al III -lea.i nirfi.r din ruirrga generali a realizasdlul mai dc majoral culrurii n.ar.subt eran ele ctro itice e.. p.propoziqie " subordonarr circ rimstangiali consecurivi. ca B. la Aveamorodre crimele .compleme ntcircumstanqial ce-.fi..atribut adjectival. s ase.una . proiecpie oglindire.complementdirect..i Mondial.r "r*.la sfirgitulp.propozigie subordonai. la TV.i-rr" "giJiJ..cindgiranulcu o $osea asfartatd/ jurur gdr.ri.scur. Administr agia Subiectulal III-lea l.." rrorio aievirul.1rrnoi.i doriseatkt de muh ... re gentnw ceea deveni.. rui gi Tchtoigit)osroievski. un Numai intr-o situaqie limitn i . . intens:puternic. p. Tebniciale muncii cwcartea acestuisubiect. Degi talentat. din jurul tiu....r.. 1.cca '. locali trebuie sl-gi aduci contribuqiala dezvoltarea 3.rr.ac rui Zora. .(numepredicativ) lent Mersullent rc facesdobservi lucrurilein.vezi Testul 3..el nu deveni ce eace-gidorise atit de mult. B.subiectulal III-lea.. 1. Propoziqiile incidente textulliter ar:.. de d. Nu fi duplicitar in situaqia faqi ! din cum se creeazd sticli frumusegidesivirgite.Tdnirul erainsole_nt.ea urrrrl din lucrAtorii "o"r*. a.v iolent.rrtr. de Voi petrece revelionulintr-o pensiunemonta nd.spune din qiranul. tare.si le gim. Pentru rezolvareaacestui . 2. de 4. cht doi .in filmelede d e p.i in parbrizurabu rit / al cerului". . ln text. E pi. [.zicee1..propoziqie subordonari circumsrangiali scop(fin aln). b. . Pentru rezolvarea 2.complementindirect.rrrr car c. adjective calificative nu por avea care grade compararie: de intens.pini iessrelele" propozigie subordonata circumstanqiah timp.Ui""r r' d. .. itemul 3. subiectulal III-lea. Discursul releaa om cultivatgi inqelepr..pe.. acestui Pentru rezol varea 3.. "ir..complementcircumstanqial mod.rr*. (atributacl jcctival) 2. (Tudorii^iu... . deti tdlentat .. e.. 4. 3." p.

vol. Eseudespre Manolescu.Bucurqti.Dicgionarde omonirne. 3ir. Cluj. Istoria literaturii romine de la origini pi. Radu.Sorin.2001.^Didactici gi Pedagogici. 2000.EdittraDidactici gi Pedagogici.Constant. 1995' (trad. .I. Cotianu. de '*. Nicolae. Ionescu. Editura Didact ici 9i edwcayiei generald rnanagernentwl Sorin.Bucuregti. Marin. EdituV.Iorgu Editura lJnivers Enciclopedic.Dic1ionard. Gramaticapentru to. a Nicolae. Editura H umanitas. Editura Vox.Editura Vox. Didaaica m odernd. G. limbii romhne.r4rool*lNor. Bucuregti. G. tu ra Eminescu.ntul Programegcola re 1998. Hristea.Editura Dacia.Bucuregti. Marcu. .1984. Bucureqti. pentra tnrtdydmi.edigia II-a.Dicpionar de termenipedagogici. Bucureqti. .1991.vol.ne.nesc.1997. I-I I. paronime.e Rominia. Dicpionarde antonime. t. Pedagogici.Editu. Limba romknd contempo rand.2005. Bucuregti.197 6. Editura AcademieiRom6ne. Landsheere.Napional.ti.Bucuregti. fordan".. 2005.). Ion.L. Editura FundaqiilorRegale.nd. Gramaticalimbii romhne. Cllinescu.1985.Bucuregti. Editura AcademieiR. Editura Didacdci gi Pedagogi ci' BuCristea. Ediromanwlromi.S.1941.Bucuregti.Bucuregti. vo l. Landsheere.Bucuregti.!. Cerghit.. or toepicti morfologic al lirnbii romkne. Dic yionard. Nicolae. Definirea obiectiveloredwcapionale ra Didactici gi Pedagogici. ll Bibliografie l.Editura lJnivers Bucure. IvmC-SNEE. II.nd in prezen t.e Felecan. I-I! Editura Aca demieiRomnne.1998' . Bucuregti. Maneca . Gramabica Mioara.Tnstinttul Lingvistici .Buc urefti. Cnrricwlwm.Miron.Dicpionarulexplicitio allimbiiromh.1979. i. 1998. primar. 2004. 1?8o.Theodor (coordonato Sintezede limba romi. III.i.etermeni literari. Florin.Bucuregti. Ion. Metodedi tnvdpdmil ri.1978' publicii Socialiste . . Editura AcademieiReneologisme.1956' .t. r).1998. Enciclope dic.2 000' Editura Vox. Ghid de'eaaluare.R'. Bucuregti.Pedagogie Crisrea.. 2002. Gheorghe Felec an.\..Bucuregti. curegri. DicSionarwlortografic.Dicpionard.Editu ra Didactici gi Pedagogici.

Popeagi. Timigoara. 2000. Radu.1966. Bucuresti. I. T Seche..1978. curesti.cokr. I-II.240 Mitu.Adrian. Tudor.Gbid pentrw profesorl.e.r de al demiei Republici i Socialiste Rominia.1965.Scriitori romkni de azi.Editura Didactici gi Pedagogici. tt.. Desprestil Siartd literard. Florica.consrantin.EPL. I-II.Dicyionarwl sinoninte limbii romhne.Ion.r ProGnosis. ediqie ingrijiti gi pre faqi de Marin Bucur..Editura Discipol.1994. Arta prozatorilor romhni. Editura Humaniras Educaqional. Editur a pentru Literaturi. Metod.Lecpiide e'ualuare interclisciltlinard.1980. Florica.trdor.Ped.d"gogi. Mircea.Editura Ac.19()(. Editura Mirron. Bucuiegri. Simion.Bucureqti. E'ualuareacwr entd5i examenele.irr rcvisra. 2003. T. Mitu..Editura pentru Literaturi. comp ozipiilein yoald. Editura CarreaRomineasci. Eugen. Parfene. Bu-uresti. Ediqieingrijiti gi introduceredc Geo $erban. De la teorie Ia practi cd. Edirura Didactici. Evalwarea progresului. vol .luviqimi nrulprirrr. . Vianu. . 2002. lJu cureqri. Bucuresti.agogie.Adrian (coordonator). Editura Tineretului.J wrnal.ica pre ddrii-tnadpdrii integratea limbii si literatwrii romirrr ttt inv cigdm ul hnt Ed itura Humanitai Educagiona!Bucuresti.i p.primar.19g2. Bucurcqt r. vol . Scriitori modern i. B ucuresti.Vas ile. Editur. Stoica. uizai Seche . Bucureg 1961 ti. Negoiqescu.2006.Studii . Stoi ca.u 1-4/ 1997. Vianu. Tudor. Bucuresri.i tnsemndricritice. Vianu. Eoalwarea procesul in didactic.

vacantein inv5fEm*nt. "' ".=''.5i ale Gramaticii prezenta Ce 2005) foafte multeelemente metodicS.deob!inereagrade[ordidacticesau pentru examenulde definitiva t.'.in"prirnulrdnd Carteade fa!5 se adreseazd institutori orfnvEf6tori!or. '' ::' . . care se posturilor . limbii romine.. .ieievilor.c0ncepteopera!iona edefinite5i." .. cu adaptate ln conforr"nitate cerinlele Diclionarufui o rtoepicsi morfological limbii rom6ne.abso ven!i or.deoarrece iterare.' suslineriiconcursulu ipenttu octl'parea '. edilia editia 2 005. ortografic.' modeled*l"r"uri cuprindenumerease Dar. specializarea coiegiilor profilvocaf cu pregS tesc vederea in institutor/invdtitor.ll$!ffilU .' . ionalpedagogic.li exerciliicie limbd rom dn5(toate exemplificate.rsB N 574-171*LA 1-B ?8-= tsgN978-973-6S9-078-9 . si lucrar epoatefi un instrumentde lucru util si pentru de cei carese pregitescpentru exam enele perfec!ionare. 't .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful