P. 1
32167693 Teste Pentru Concursul de Titularizare QS

32167693 Teste Pentru Concursul de Titularizare QS

|Views: 301|Likes:
Published by Mihai Ermoiu

More info:

Published by: Mihai Ermoiu on Jul 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

T FloricaMitu Testepentru concursul de tlturarLzare Limba gi literatura rominl 9i metodica predarii limbii ;i literaturii romine in inviqimintul Primar ( institutori/inviqitori ) 1. 1' HUM AN IT AS 3 I ED U C AT ION AL

v Cuprins Fncrlercr CtP r llltrllotocllNrtlonrla r Romlnlel Ml't'u, I'LOtttcA Tutf prntru concurrul de tltulrrhrrr r Llmbr pl llteratura romlnl pl metodlcr predlrll llmhl l pl llterrturjl romlne in lnvlflmlntul prlmrr 0nrtltulod / lnvlfltorl) : / Flor lcr Mitu. _ Bucuregtl I lunrrtnllnr : litlucrrlirrrrrrl, 2007 Blbllogr. lsBN 97r t-e73-689-07n-9 371,31811,135.1 35,1 +821.1 .09:373.3(02e, I) Cuvint-inainre / 5 Concursul Naqional pentru ocuParea .Posturilor didacticedecla rat limba Pro p.entru ateinidvigeminrulpreunivglsilal. grama vacante r ezerv / r omine pi literaturaromane9i mdtodicapiednrii limbii gi liieraturii institutori/ invilgatori / 7 Probi scrisi de limba qi literaturaromani - institutori/ inviqit ori. iulie 2006/ 13 1,7-18 Sesiunea Baremde corectare de not^re / 15 $i Teste/ 1 9 ri gi Raspunsuri rezolvd / 53 / Bibliografie 239 Redactor: DIANAGEORGESCU Machetare: ROLAND VASILIU Paginare: ROLAND VASILIU Cope rta: RADUZAHARESCU HUMANITAS EDUCATIONAL Piala PreseiLibere l, sector I, OI17O1,, Bucuresti Telefon :027 316 17 18 Fax: 021 3161,7 2l e-mail: educ@humanitas.ro www.hed.ro ISBN 978973-689-07 8-9

lt NA'IIONAL CONCURSUL DIDACTICE POSTURILOR I'ENTRUOCUPAREA VACANTE/REZERVATE DECLA RATE lN lNvAlAtuANruL PREUNIVERSITAR Programapentru limba qi literatura romini q i meiodica predirii limbii Eiliteraturii romine - institutori/ invigitori ai (ab solvengi $colilor Normale gi ai colegiilor lJniversitare de Pedagogice Instituto ri) .CAprobati prin O.M.Ed nt. 5287l15.ll'2004 Obiective generale de de -r Actualizarea;i aprofundareacunogtinqelor specialitar c, metodica specialitiqii 9i de psihopedagogie . Dez,rtlt"r", .o-p.r"tiqeior ref eritoarela aplicareacurriculumului, a strategiilor qcolare didacticegi a evaliir ii performanqelor logico-funcqioprivind abordarea o Dezvoltareaunor comperenle c orespunzitoare nali a conginuturilor inviqirii 9i Competenqede specialitate,psih opedagogice metodice de al . Aprofundarea conrinutuluigtiinqific disciplinelor e xamen cuno;tinqelor de specialitateqi de didactici a . til;ii;;r"a qi op.r"giona lizare,a specialitiqii a specialitigii in . a'.i;;;r; 9i aplicarea creativi a cu nogtinqelorde didactici a lnol situaqii pedagogici soluqionarea . Valorificar"" iorrqin,i*lui disciplinelorde examensub raportul valorilor gi al ati tudinilor . TJtilizareatehnicilor de activitate intelectuali din domeniul gtiingelor . Asim ilarea elementelorcu relevanqipentru specialitate educaqiei . i;;il;; teoriei gi metodologieisrudierii personalitiqiicopilului LIMBA $I LITERATURA Competengespe cifice mesajelor qi r Utilizareacorecri $i adecvatia limbii romine in receptarea producerea tipuri de compuneri,pornind de la texteliterare:eseu : scrise redact areadiferitelor , analizi; wrliiatpa registrelor stilistice diferite strucf,urat si nestructu"t, '"'i-'t normelor ortografice, de puncrespectarea comunicaqional; i" fu".ti" d. "orrr.krrll rnorfosintactice. tuaqie, ROMANA

ur" .t"r. Subiectu lal II-lea vizind principalele referitori la ie*tul literar dat.hsind la libera apreciere celui caresepregiteqtefolosind aceasti lucrare' .o."lPti. iolicit ind-cor.i definitivat carenu se re-. iieml de constr uc[ia comunicirii pioUf"-. de tip eseustrucd e genului I sp.Cuvint-inainte Aceasti lucrare a fost realizatl din dorinqade a veni in sprijinul institutorilo r-inconcursuluiPentm ocuParea susqinerii Posviqitorilor caresepregitescin vedere a irivlqemint.. punctajul acordatPentru fiecare Nu am oferit baremede notare. de lexic .itemi de aplicarea regulilor or tografice. Cartea poate fi de asemeneafolositi Pentnr miilo.t: rurat: argume nrarea itemi de limbi co-ntine zind toaie opereleliierare din programi.ciei literare gi caracterizare persott"i:'. vacante in preg ltirea gradelordidaciicegi pentru examenulde definitivat. ln aceastioferti educaqionaliam cuprins 24 de testecu subiectede limba gi litera.de construccareconlin abateride la aces ii.2006).-gi a. mine care vizeazS.J.i gramatici.intreaga Fiecarerest esreurmar de ample sugestiide rezo lvarea itemilor din celetrei subiecte.pdmhntu l qional. p"""trr"gi.tt trit examenele oblinere a gradelordidactice.narri qi metodicaprederii limbiigi literaturii romine in inviqimintul primar' ln fiecaretest. i' I I t .rrtnqurilor te reguli gi principii..1i in ac eastilucrarepot fi studiatei-nlucrareanoastrdMetodica-pred'nrit-try(drii glsesi prirnar (Humanitas Educaa Tntegrate limbii gi liteiaturii romkne tn invd.ci am speci ficat a subiect. Subiectulal III-lea cuprinde iremi de metodicaprederii limbii qi literaturii roproblematici din programade co ncurs.tutoarea i. subiectulI propune itemi de literaturi romini.Temeledin prograde p.

Lwceafdrul. Poezie:aliteraqie. romantism.claborarcaunei argumentiri scrise. nuvela. vorbire pcrsonajlitcrirr.Morometii l I Drarnaturgie comedia: I. ba smcult. I . Mircea.Ion sauPddareaspknzurapilor canril Petrescu (Iltjma nod.Eugen.secvenle Poetici' simbol.motiv literar.Cristina.V ladimir.AlexandruLdpusneanul -istorici: Cosrachc -fantastici: Mircca Il liadc* I..izi1ic. Literatura romini I I'rozi Basrnuf cult: lon Crcangl * Povestea Harap-Alb lui Nu vcla: Negruzzi .Editur a Minerva.Pasteluri M.simb olismul.construciia subicctului. Istoria literaturii romi. liric.rrr1. curent literar. refren.. indicaqiiscenice.Garamond.elemente rlc vcrsificalic) drarnati c gi (subiccr.1969.Irina. [Jnhtersul Cioculescu. Cilinescu. liric Sidramati c seaor daedin vedereurmdtoarele concepteoperaliondle : Prozd.replici.acliune. Opera lui Mihai Eminescu. modernismul. titlu. eul liric.romanul.'p.ne moderne. lirism obiectiv/subiectiv.1964.drami. laitmotiv. Ion Creangd.sinestezie. imagine artistici. 1989. Anghelescu. relaqiitemporalegi spaqiale). exclamaqie metafori.. (clcmcntc cortrpozilie . vers. G.folo sind elementeiespecifice:structuri.'.rouran.autor.Testament Nichita Stinescu . . poeziei. poeziapagoptisti. Bucure.Moara cu noroc Itcrmanul:Ion CreangF. Tudor. .Editura Minerva. temi. pentrw elerti. Bucuregti. . Amintiri din copildrie Ioan Slavici Mara * Mihail Sadovcanu Bahagul Liviu Rebr eanu.L.Bucu regti.Eu nu striaesccorola de minuni a lurnii Tudor Arghezi . Bucur egti. versificaqie bolism. directit/indirectl. I storialiteraturii romkne de la oigini phnd in prezent.. antitezd.misuri metrici. conflict. comparaqie. L.II.construcliasubiectului(int rigd. I a le rcalism. Desprepoezie.dialog dramatic.naliza principnlelt.P. Bucuregti. Bucuregti.final . Cilinescu. Bucureqti. Manolescu. vol. temi.ru.I ll llulurirea ittstrtttttctrtclorirrrirlizi tle stilirri. t ntkin noaptede rdzboi George Cilincscu . rimi. modalitigi de caracterizare personajuluilirerar. Bucuregti. Curente literare: mic dicpionar antologic pentrw e/ezi..rnl. r Argurncntarea scrisa opiniilor pcrso'alc asupra in unui text literar: . Cilinescu.comedie. tchnici argumentative. scen i.Enigma Otiliei Marin Preda. autor. Reztedere. aPl iclrca conceptelor operaqionalc aneliza in tcxrclornarative. concctclri.pte. E.L. Lazdrescu. I iterari. personaj..Nicolae. Lacustrd' Lucian Blaga .1987' Simion.titlu. 1980.1974.d. 1992. rerorici. ritm).rri1ie. Bibliografie Dicpionarde termeni Gheorghe. 1981. Bucuregti.limbajui prozei ttarativc). Vianu. de specifice tcxtultrittlrativ (construcqil subicctulrri .drama.Bucu reqti.a pigdnci -sociali: Ioan Slavici.1995. Arca lwi Noe.Scrisoarea I Al..i operaEI.epitet.19B3. sim(strofi. Dramaturgie: act..rrrgrorre rrre. enumeraarti poetici.stil direct/ indirect.. .. G .:rirrr1r.Noaztea de decernvrie G.. perrorraje. Figwri de stil: rnic dicpionar-antologie 1992.r t.sceni. G. liric clc irrrngirr*r podtic. Cllinescu G.1974. Eminesct * Sarape deal. repetigie. Demiurg. Bucuregti. Editura Minerva. .paralelismsi ntactic.de-dragoste.rrlirr rtructural. conflict. Ionescu. caragiale-_ o scrisoare pierdwtd sauo noapte furtu noasd Drama: Barbu $tefinescu-Delavrancea Apus de soare III Poezie VasileAlecsan dri. monolog.Editura Eminescu. neomoder"ismut.in dulcelestil clasic Notd: Pentru abordareatextulwi naratio.EdituraCarteaRomineasci. lirice qi dramatice . hiperboli.Viaga. !i nttuttriralarlil'erite lor literare: A a tcxte ' ielcrltjf iclreagi n.Editura CarteaRomineasci.$erban. 1982. Manolescu. retoric.:acliune. Macedonski. Streinu. Itina.ti. clasicismul. Bacovia Plumb. prct z. dramaturgie. textului lirnbajul d rrrrnltic).Demi urg. dramaticintr-o anumiti categorie(basmul eult . Petrag.rom"antismul.. interogaqi e qie.Nicolae. comedia. modernism. moduri de e expunere(naratiun . Petras. tablou. figuridestil. fictriune.it tcadrarca unui text narativ.Suiitoriromhni de azi. momentele subiectului.1985.

dialog. narator.. Func[iilelimbajului . Limba romani I Limbi qi comunicare . dcsc:ricre). Stilurile funcqionale limbii ale o Comunicareaoral6gi scrisi II Fonetici gi fonologie o Noqiuni generale .e. Aspectefuncqionale. rnotiv literar. Particularitif fonetice ale limbii romine .. Princip iile ortografiei limbii romine . Ab ateri de la normi si corectarea lor .monolog.Accentul .Reguli de despirqire a cuvintelor in silabe. Silaba. nuvel.

ografie t * t' Gramatica limbii rom6. Ion. xitutca lrle acljcctivulu i.rrortotttittirl intirirc. r Ortografia. V Sintaxa a a a a a a a a a a a a Raporturilesintactice. Felul propoziqiilo r . llrottutttelc: pcrsonal. rrurn:irul.Achiziqii fundamentale"gi pr incipiul continuitdgriinrealizarea ' obiectivelorcadru ale studiului limbii si l iteraturii romine 5.i adjcctivul pronominal irehotirit. Obiectiveleciclurilor cu rriculareale inviqimintului primar Curriculumul de limba qi literatura romini 1.i tiv iii rclltiv. Topica gi pun ctuaqia... Coteanu. Gradede comparagie. Gramaticapentru toli. Limba romhndcontemporand. Bu curegti. Formareacapacitigiide receptarea mes ajuluiscris.Formareacap acitiqiide comunicare.r llelaqri scttratttit'c: orlonir. Verbe personale si itttpc'rsonalc. Valori cxprcsive interjecqiilor ale qi Ill Lerleologie scrrrnntici 11 I Cotnplcrncrrtul Propoz.r ucq ionalc Intcrjcclia. Pronumele reflexiv.il. Criterii de clasificare. 9i scrisi 12. Conceptul de curriculum 2. Bucuregti. Bucureqti.Timpurile verbelor. Clasificarc. Funcqiisinra ctice.C reativitatesi comunicareprin studiul limbii qi literaturii romine 11.ne. aspecte 4.rri:t. Modurile verbelor.Elementede constructiea comunicirii tlncepind cu anul gcolar 2006*2002 se vor respectanormele previzute de DOOM.vol. Formareacapacitigiide citire /leu. Rolul elemenrelor relaqie fiazi de in r S . Didactica limbii gi literaturii romine in contextulperfecgioniriigi moderniziri i ' inviqimintului primar 2. Clasificarea conjuncqiilor.1983. l'ronurt'rclc rcl ativi.E. Dezvoltarea compet enqelor elementare comunicare. METOD ICA PREDARII LIMBII ROMANE Reforma cuniculard tn tnvdydmhntulprimar 1. locuqiunile subrtdntivillc ) r Ar ticolrrl.D.1966. ncologismele r Mrflnaeo inrlrogilirca vocabularului rle lV Morfologie r Nulirtni gene''ralc r Sttlrstarttivr'rl(lcltr l. Finalitigile invigimintului primar 3. alc Ortografierea pronumelor !9gat]u o -Ei Nunrcralul . perspectiva dezvoltirii cap acitiqiide receptare din mesajului scris 8.in clasaI I 6. Verbc auxiliare. Strategiididacticein srudiul limbii gi literaturii romnnein invigiminrul primar de oralagi scrisi.E.lnr()rurulir plrpnimia l rolisctttia. I Senrul colcctll cuvintclor. Mioara.Fraza.P. Funcgiisintactice. Gradcle comparaqie. Funcqiisinracticc. l)rotttutr clc nchotiri. Semne le ortograficegi folosirealor.orali.Locuqiuni conjr. gcnul.Clasificarc. r * t' indrEtar ortografic. Ortograficrca qi adverbelor a locuqiunil or adverbiale a Prcpo zi qi Clasificare.t.Conjuncgii corelative. ( )rt o gr. Scrierea corecti a cuvintelor Bibli.idepunctuapiel. L oculiuni adverbiale. Editura Academiei. fruncqii sintacticc.obiectivcen3. 1984. Pronumc lcdemonstrativ adjectivulpronominal cle si rletttrlrrstrittiv. lrrotrttttrclc prxesiv. Ortografiere ortoepie si a Vertrul. edi lia a II-a. Editura Humanitas.declinarea. lrcful propoziqiilorin frazd. Ver6e copuladve. 1985. de Funcqiile sintactice ale ' rrlj cetivclor.i intcrogativ adjectivul pionominal interoga. Pronumclcde politeqe. Pronum"ele ncljcctivul Funcqi ilc sintacticc pronumclui. Proces ul scrieriiin clasa a 7. lurilc rrrticolului lre Atlicctivtrl.P.it circurtrstirnlill consccutiv/ circunrstanqia la consccutivi I Complcrncntul circumstanlial concesiv/ Propoziqia circumstangia li concesivi Folosirea semnelor punctuatie de VI Punctuaqia. II..Editura Academi ei. Regimul cazual prepoziqiilor al a Co nju'cqia. I.si edicc:tivul pronominal posesiv. metodologice ual al srudiului limbii gi literatur ii romine ?n clasaI. Tehnicile muncii cu cartea.ortoepic. Ciclul curricular . Pronumele intirire 9i adjecde fivttl .rod al efortului intelectual propriu al elevilor in 9. Propoziqia. Consolidareag i sistematizarea procesul formirii capacitiqii de receptarea mesajuluiscris 10.urd. Diatczele..D.. r crcirrrclj l'i cctivelor Irrotttttttclc.Theodor Hristea). sinorrirrri'r. Valori sdlistice verbelor ale Advcrbul.. Bucuregti. Locuqiuni vcrbalc. fr * t' Sinteze limba romind (coord. Ediqia a II-a.Bucur egti.1997. Vcrbe pr cdicativc. funcliilesinractice. de Avram.Clasificarea interjecqiilor. a..

igia circurnsrnrr[iali condiq ionali .ubicctul/Propozigiasubiectivi Prcdicatul/Propozilia predicativi Atrilrutul/ P ro pozigiaatributivi Co mplementuldirect/Propozitiacompletivi directi Cornplementul indirect/Propoziqia completivi indirecti Complementul circumstanqial loc/ Pr opo zitiacircumstan\i^ladc loc de cornplementul circumstangial timp/ Propozitia circ umstaugiali timp de dc Complementulcircumstangial cauzd/Popozitia circumstan ali dc caizl.rr'starrqiati mbd de Cornplemenrul circumstanfalcondigional/ Propoz. de r qi Complementul circumstanfal scop/Propozitia de circunrsrxntial i scop de Complementul circumstangial mod/ Propoziqia de circr.

Edir uraProGnosis. sunr obligatoriio Seacordi 1Opunctedin oficiu'TimPul efectiv foate subiectele ur miprevederile 'Bel.icapredd rii limbii romkne la claseleI-IV.1980.1.I lrl fllernerrtc proiectrrc activitiqii 1.. Bucuregti.acpiune..Editura Dac ia. livaluarea cducaqio nala evaluarea pcrforrnrrrrlclor/ rcztrltrteklrqcolare ir Ei t5. Itg Probi scris. Ionescu.o-. ot^i: ordinealntegririi repereloi in cuprinsul eseuluieslela a legere.. Varianta 3 't' n""t (. $: SubiectulI (30de puncte) personljul preferat Bcriegiun eseu. Ncacgu. Compozipiile Scoald.1. Editura Corint.M. Bucureqti. Didaaica modernd.A. EDP.. de limba si literatura romane . LandshecrcV. Landsheere.instituto ril inviqiltori Sesiunea7 7-78 iulie 2006 .Mt.C.l l.de doui-patru pagini. 2003. Stoica.trile candidatuluivor respecta i. l'llaborrrca administrarea rii testelorscrise itcrlilor 18. gcolinormale).D.1..ntul primar... pe MEC . 2000. Editura $tiinqificl. Eaaluareaprogreswlwi .1.).colar.I.2000. $erdean..'['ipologia .SNEE. Landshcere. 2001. Bucuresti. Parfene. G.I.. a a exemplificarea patru mijloace/procedeede caracterizare Personajuluiales.prin rapoftarela evoluqia ^r"^trisituiilor a conflictelor. 1995. (coordonator).1975.l rl Bibliografie rl:.. Definirea obiectivel oreducapionale Bucurcqti. Radu. 'pr:"rLn conflictului / peisot ajului ales.rc* estede parru ore JRatpunt.lgg8.caracterizaq i fi"irl"" sphnzwrigilor).. de a diclnr:rice l{.semnificativepentru evidenqierea .gg 9.T. t't't' ()hidurile clec urriculumpe discipline. 1998. Bucureqti.t-"trt"tl a unui punct de vederedesp repersonajulales." a doua situaqii/ secvittge tr isiturilor personajuluiales . Inst ruire Sitnadpare.D.)olccqia rcvisteiInadpdmkntwlprimar. Ghid pentru profesori. Bucuregti. E.EDP. ()unic'ulumpentru clasele a II-a. Cluj. MEC . seacordi 20 di puncte (4 punctePentru fiecarec . C crglrit. 2000.P.A..966) GA. Metod. 2001. Vlisceanu.E. Bucuregti..e informare/formare a instit utorilor/inztdpdtorilor.terde instrumcntcde evaluare I /.2003. Bucuregti. in care si. Bucurcqti. Eaaluareacurentd.Bucuregti.Editura Corint. onfolositein con strucqia unor elemente evidenqierea .2001.MEN: I Si Centrul de f ormare din inviqimint ul prcunivcrsitar. 2002. Popescu. nar atiye. 1995.SNEE. r'i't' Cbidul programului d.I.lnr alizarea Pddurea iu io*an de Liviu'Rebrea (ion sau vegiaveain vedereurmitoarele repere: c romanului (temd.. Didaaica (manualpentru clasa a X-a .2002. :ntru conlinutul eieului. Comisia Nalionali pentru '\r'* Programe Scolare Curriculum. G.II-a.Editura Discipol. exprimareairg.1990. I-II (ediqia Sarele instruminte normarivelIOOP (19B3)1..2001. Eaaluareacontinuda eleailorSiexamene le. moduri de expunere).lntrr. Edirura Humanitas Educaqional . *\"1\Gbiilurile de eaaluare disci pline. (trad.P. E. 1979. De la teo rie la practicd.L. in St oica. l(cl.r1ia dintr c curriculumpi evaluare qi 16. pentru inztapdmi.2003.i examenele.

I al IIJea (30 de puncte) A. pentru redactareaeseului. lizibilitate Si alez are in pagind puncte).se acordi 10 puncfe (orginizarea ideilor tn sctis Z puocte. (14punae) cu cerinqe privire dintreurmitoarele la rispunsul fiecare de peToai a concurs. ortografie Sipwnctwapie 2 puncte.eringS'/ oer). utilizarea limbii literare -2 puncte. edi qiaa II-a' . rlncepind cu anul gcolar 2006-2007 se vor respectanormele previzute de DOOM. eseultrebuie si aibi minimum i vedereaacordirii punctajul ui pentru redactare. Scrieqi. la textulde mai ios. aUllltfi1.f analizd 9i de argumentare 2 puncre.

. Alcltuili doul enunquriin caresubstantivulperete sefie in cazul gerritirr. Alcltuili o frazirin careverbul a (se) pdrea si i ie regentpenrru o propoziqiesubordonatl subiectivi. pe urmi ungc cu de jc tgll pAreqii singe.-apoi iesegi-gicauti ( ltttttr ieqittluqnrnuul casi. iu .r.i cu punctajelepreeizate barem.i acum se bandajazd.cuvint dcrivatgi un cuvinr compus.din perspectiva dezvoltirii capacitigiide recePtare mesaj uluiscris. . indiferent de narura lor: t.i a plinge . 2 puncte 4std 2.fdrl.igi punc in gind un".vede nu-maigisegte ci nimic. din ios din horn si incuie u. (6 puncte) Rescr ieqi enungurilede mai jos.flri referireexpli citi la cona flict . r{spunsul fiecare la dintreurmitoarele cerinqe: 2.1966).* lrirre. in in acord cu ideile . .. de int. a 3. cu ca qi . prezentarea conprin raportarela evoluqia argumentatia trlsitur ilor personajului. : flictului/ a conflictelor . 2 puncte Subiectul al IIIJea (30 de puncte) 1. dvza.arnwb gi zdplda aaea carn optzeci centimetri.u i. rp. ffialcum. ..tiv in cazul dativ. doar a rnei glsi ceva. Imi estecunoscutacestba zm cu Fdt Frumos.rle1i.I p.u.rideau. 2 puncte l.enumeraqi a etapele componentele sau lecruriiixplicative.20 de puncte confolositein construcgia romanului (tgmd. d plenge dmdrclupd cn 2 puncte frdpiorii di". Sc.GA.nade cap . tele rfrruf.g...-.mi tnvlrtc slt4'.'fretuerieli dirrtext uldatpropoz.iqia subordo'ara circumstangiah cauie. i. Enumeraqi tipuri de itemi fac partedin categoriaitemilor obiectivi. alteledecit celeprecizate explicit prin bare m.cca molcurrr lrorrr. evidengierea singur elementde construcqie subiectuluisaumenqionarea unor a unui necesare 1 p.':.4 p. . pc fooir dc coneurs. corecrind gregelile. simpla mengionare unor trdsituri ale personajului. qi se pereaid .4 p. Subiectul I (30 de puncte) . 2..iedulcelmic r. So -a..puncte 3. l.. explicaqiile aspecte corespunzitoarecerinqei. Fteciarll valslree morfologici din rcxr'a cuvintelor: . AlcAruili un cnun[potrivitpentrusensul cite fieciruia dintreurmi. .*'11'*uua polisemia atncepe A.Apoi tncepe sescdrmdn a de np . la 2. Rispunsurile ca ndidatuin urmitoarelor instrumentenormalui vor fi evaluate conformitatecu preved erile tive: IOOP (1983).ienrgi furicqie sintacticl cuvintelor a subliniate: a .prin rapofiarc la evolugiaconflicrului/ a con4.2 p. t)eci vedclupul qi..d ar nu gileqteninric. Conginut .roi iui:epcir sc sc irmi.pu ncte flictelor: . (edigiaaII-a.eaPcr( dinlii rlnjiqi in feregti.te pentrusensul text al fieciruia dintreur miroarele din ' UviRte t.elci icdul ccl cumintet5. tl' o Nu seacordi punctajeintermediare. 5. dupi friqiorii sii.acpiune. ln cadrul tehni cilor muncii cu cartea. .I-Il.. 2 puncte Q.pi urmd ssmaiiniarte cht Barem de corectare si de notare Men. iute.. dl rrrir.rr tul pegtele borr. evidenqierea romanufolosite in construcqia argumentati a celor patru elemente lui .PeurntA:e nrai invirtc cAtsc mai invirtc plirr r:-rsl. Tflntcric li din tcrt un.A.e*minte. e videnqierea romanufolosite in construcqia parqialargumentati a unor elemente din tre cele date in cerinqi lui sau evidenqierea argumentati a doui-trei elemente 2p. Evidenqierea 4 puncte moduri de expwnere): fliae. d 4 puncte _ l. iam d.. sr factr mai mult in ciudaca prei.. ce . Exemplificareaa patru mijloace/ procedeede caract erizarc personajuluiales: 4 puncte . {fiif ilustra cuvintului I in:: i?"::::#".Prezen tareatrls[turilor personajului. ninsese pre. un or elemente 1." Ion ^Creangd. 6 p uncte yis. in la foe. prezenrare pa4iald.a co nflictrisiturilor pcrsonajului.prin raportarela evoluqia a tului/ a conflictelor : . r. 24 de puncte 2. ..toarele cuvi nre: 4. l. Capra cu trei iezi Menqioneqi un sittottittt r:f. r Sevor puncta orice alte formuliri qi modalitlqi de rezolvarecorecti a cerin qelor. (to pnncte) 1. de 2 puncte 6.rdnit un genucbi .

.

subliniatepr in paragrafe 1 p.rrrr"ri".cu lin. Exemplede rispuns: cuvint derivat .. Redactare .+ P. iute. semnificative pentru evidenqierea trisiturilor per sonajului ales. Coristrucgia Construciia corecti a enunqurilor' 2. C. utneconvingltor-1P. optzeci centimetri' prea mwh.10 puncte (Punctele pentru redactare se acordi numai daci rispuns ul seincadreazi in limita minimi de spafiu precizati. 2. I conlentarea une i situaqii/secvenge narative. sdi .molcwm liniqtit.."ii""r.Jl. casd.. feri exemgrle cxplicaqii.. aarania'aPune(intr-oanu mitiordine)etc'. llxprimareaargumentatia unui punct de vedere desp re personajul ales: 4 puncte r cxp. iJ.u]-od r lnccrciri de a susfne ideile prin "rgu-"t^r. Orga.coerent.pior iietc'. U ilizar ea limbii literare : 2 puncte . ideile sunt. nu existi un echilibruintre dar ele.+tp.-"" "Uitir".promPt.adverb mod. A$ezarea Subiectul al Il-lea (30 d e Puncte) A.1 p... I exernPlificarea a doui-trei mijloace/ procedee caracterrzarc de a pcis onajului ales I p.. 5.personali. + 1 P.)2Puncte acumsebandaieazd' rdnit la wnge.2 p. Abilitiqile de analizitgide argumentare: argumentePrezentate logic i si sunt susqinute.4areza'-arindui.. + 1 P')4 Puncte cuvinte compuse_ cuminte.)2 Puncte cw basnt' Fdt-Frumos' acest cunoscu t 3.utiliz4rea mijloacelor lingvistice adecvate exprimirii unei apr eciiri.frd. + 1 P ' )2 P u n c t e (1 p. varietate a lexicului .7)ea. 3. 3. + 1 P. 2.nunshi. (14puncte) judecati erc. in6ercare argumentarel cu de u tilizareaunor mijloacelingvisticeadecvare exprimirii unei aprecieri. o exPri marea unui punct de_vedere despre personajulales.+ 1P') 2 Puncte (1 P'+ 1 P.+ 1p. sau {. succesiunea logici a ideilor-2 p.i 2. o perqilecomponentealetextului pot fi recuno scute.I p' cu parlial adecvatc.) l. (10puncte) corecti a enu nqurilor' 1. lizibilitatea 5.cu echilibru intre celerei compo nente(introducerecuprins-incheiere).fir. Fun clia sinrafiici a cuvintelor: a sescdrmdna complement al6 e. Construclia corecti a enunqurilor' 2 puncte 2 puncte B.l r tnettliortarcr unor rnijloacc/ procedee caracterizare de a personajului ales.J" de elemente interpretare' dat rez. mai . + 1 P.S-a (1 p.semnificative pentru evidentierea trAslturilorpersonaj ului ales: 4 puncte a narative.: ft"poriqi. construcqia paragrafelor subliniazi ideile. claritatea cnunlului.) 2 Puncte P') 2 Puncte ( t stil fi vocabularadecvate conqinutuluieseului. r cxp rimareaunui punct de vederedesprepersonajulales. gi. concctori sautehnici argumentative 4 p.'l Irz r e*enrpliliearca patru nrijloacc/ a proccdccdc crrrlcrcliadrc lx'rronajuluialcs n 4 p.4 p.atibut 5.. Exemplede rispuns: cum inte.2 p.2 p'. cuvintclor. cd'cietc' (1 P' + P') zPuncte de reflexiv. de'interpretare p.2 p.semnificativepentru evidengierea ' c()l'tlclttarc a doui situaqii/secven{e tris{turilor personajului ales.Pronume -' (comun)' jcompusi).. + 1 p.) 4Puncte (1 P. (6 puncte) decarn 4. Ortografia(0-2 erori: I p') 9i punctuagia' ( t p')' corecte a textului in paginl (1 p').cum norn.domol etc'.i zdpada l: Astd-iarnd ninsese ( t P .in grabl etc' (1 p.-pf" ae propozig iesubordonati circumstangi de tn iliceamol. + 1 P. (1 p. Construciia c orecti a enunqurilor' 4. Valoar eamorfologici a cuvintelor: se..rimarea argumentatia unui punct de vederedesp repersonajulales.a}ez^t. tmi este . text clar organizat.Prin I ideile rrmeazd o succesiune critici.. B. czitiri in sclcctarea r stil gi vocabula r 2 puncte !... in general. 1. + 1 P. ?ncercare comenrare de -lp. (. r cimPlapovestirea una-doui scene/secven[e narative..nizarea ideilor i n scris: 2 puncte .lini9tit. ( 0-3 erori: I p')' 4. + 1 P') 4Puncte direct.substantiv e. ca gi a unor srrucruri. i. catzd:cdciiedul cel cuminte 2 Puncte (1 p. raPid.firi incercarede argumentare 1 p . + 1 P.lotnentarca doui sit uaqii/secven{e a narative.

.

itemi cu alegere dual.ualegere multiph. .. rtemrc. feftnecdt.'punctajului obgnut. prima propoziqieatributivi din text in parteade propoziqiecores3.care c onsumain fundul silii. apoi tinirul iEi didu o palO clipi rimaseii aga. pnsneinul de CostacheNegrtzzi/Moira cu noroc de eseului. doui valori morfo logice ale verbului a fi.'Mengionati le urmitoar e: tt. diferite de cea din text. privirea lui $tirbu seincrucigl cu a unui gdrantdndr. . drferite de 2. musteriu. Sercordl punctajuldaci.rispunsul atingeurmiroareleidei: e citirea integrali a textului..tq. tuturer mugteriilor.exemplificariaacestorcaracteris tici modalitiqi de (tipologii.ve qiaveain vedereurmitoarele rePere: ln realizarea * precizareaa patru caracterist iciale specieiliterare.. raporturiledintre personaje." mi pesti gold 9i strigi cu o voce cafe atraseatenqia Panait Istr ati..:t.ar) consurna. Seacordi l0 puncte din oficiu.preze ntarea caracterizare). de elemente originalitaye oqg. Cialinii B drdganulai puncte) A.a. o citirea de incheiere ?' Punctajulva fi acorda!pentru urmitoru l rispuns: .TTI Su blectulal llt-lea (fOdepuncre) I. rctlvrratea legiruri cu planul t. construcge."rului. personajelor . Ioan Slaviciesteo nuveli. Nota se stabileg tepri" i-p. Alcatuiqi parru enunturi in carecuvdntul o si aibi alte valori m orfologice. Alcituiji enunquri cu alte din aceea te xt. 2 puncte 2 puncte l puncle TESTUL1 I Subiectul (30depuncte) operaliterariAlexand'ruLdde intr-un eseu doui-patru pagini. 1d. rteml de tip p ereche. I .setncrwci._ci Argumentaqi. in r conversagi generalizato. a . de fermecaqi propria lor privire. +. .rgi.argumenrarea.^ pe fragrnentegi analizaacesrora. . .?. (14 cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre cuvinte'1. r rcproducerea textului pe bazaplanului. Contrageqi punzitoare.l.lndati ce pftirim iniunrru. pebaza gPereiliterare. rei .doui temel' particularitigi stilistice). TESTE 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncfe 4 puncte 4 puncte 1 . Total test:90 de puncte.Hanul era ticsit cu qlrani careseinapoiaude la un tirg mare.vtzlune asuPra Subiectulal IIJea (30 de puncte) ifupnnrnl penrru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul Scrieqi d e mai jos. literare (modalitigi de a. !'. in tovir{ia unei femei frumoase.

prin cnunquri potrivite.indiferent de d9 nat ura lor.i . (6 pancte) de de mai jos.uspu.drept sl. ceeace ne-a plicut la toqi. Hanw-Ancupat tihail Sadovean 1. ".'.--T t0 I Y B.omonimiileurmitoarelorcuvinte: coc.(61tuncte) Rc-scricgi enunqurile jos. Arn intilnit la Muzeul de Arte acelag grup de engleji.ir4ii f. nicidtn text.i. Soluqia 3.a oplo Si. Alcdtuiqio frazd. Relevaqi riculunt.In ciprinsul lui sep*eatoplogi oameni.jq modalitigi de ca_ racte rizare). 3. corecind gre. dr igoste. s-aireiat posi bilitateaparticipirii la un festival folcloric.Precizaqi. 3.de atribut pronominal Q. C. Stabiiiqifuncq ia sintactici a cuvintelor subliniate in texul literar. in timpul cilitorieiin Italia. demonstrativace.j. rt adinc'. doui valori morfologicealecuvintelo tot..nd colo Ei nigte porqi ferecatecum n-am v iiz.cuprins.paiticularitagiriitirti.. t21 cra cccilhanul acelaal Ancuqcitru cra hirn . (14puncte) .qiil. Vom'reveni care-amadoptat-o la congresav eaunele desavantaje' 2.. tipurile de proiectarea activitiqii didactice.i.prezen rarea personajelor (tipologi. 2.edere ur-it oarele repere: -".. TESTUL 2 SubiectulI (30 de puncte) Atgrr"Tari.. dc l.asupraremei..limpede. .ts.incaresi existeo propozigie sub ordonati predicativd. cd operaliterari La gig. Jir. corectind gregelile.e -. i" . Formulaqienunquriin care'pron. 3. 3. lame.a patru caracterisrici specieiliterare.elile.exemplificarea acestorcaracteristic i.r-.prin cxcmpleadecvate.oi". Mi-ar place si revid iar piaiul maramuresan. na auea babar' B. pe scurt.. fiecaredintre urmiroare . Precizaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmi4.r-il..incid. 3.^ l-"-ti:qi. viziune Subiectulal III-lea (30 de puncte) l. Exemplif icagi parru .Avea nigtc ziduri groasede icipi.os.it.ie de Ion Creangd/tJltima noapte-de mil Petrescuesteun roman subiectiv. precizindfelul lor. 2' Ar{ta1i. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1' Prezentaqi obiectivele ciclurilorcurriculare inviqimintului primar. respectiv.tiasi aibi funcqi ade nume predicativ gi. valoareamorfologici a cu vintelor nhte. r -a ale . . (10puncte) de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scri egi-rispunsul diferite.rl Pentru oe mal .operei literare (modalitigi de d e consrrucde. l. Scrie qipredicatele din primul enungal textului. Enumeraqigase TESTUL 3 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini.gi "". ci opera literari Amintiri din Argumentaqi. ale 2' Re levaqi principiul continuitigiiin realizarea"ui.vite gi ciruqeqi nici habar n-lveau dinspre Parteahogilor"' " u. 3ai t. Alcituiqi o frazlin caresi existeo propozigiesubordonati conse cutivi. .rnar_enrale.'frebuiesI gtili clumneaaoastrd tEte.'linte: ferecat.-pe bazaoo"r"i literare. Maieul seudaseda toriti ploii.utde zilelemele.argumenrrr"r elemente originalitarea. Alcituiqi doui propozijii in carecuvintul mai si aibi valori morfolo gice diferite. pu i. 4.Rescrieqi "nurrquiile juvenile ' din nouin Jurnal astpradelicvenqei 1. Menqionaqi a toarele c.j"-1. Ln realizarea eseului.-indiferent natura lor.. Mircea Eliade esteo nuveli fanrastici. inthia noapte de rdzboi de Cacopild..ip"ri-a-"oercigii folositein ciclurprimar.. 4. 3..tare.'t..ruinr"i ai iri irfA. soldat.. 2. etape(momente) ale procesuluiscrierii in clasaI. intr-un eseude doui-patru pagini. Ftlrmuiaqienunquriin carecuvintelebancd.. Forrnulaqienunpri cu urmiroar"l. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. (101tmcte) pcntru fiecarc dintre cerinqclc nraijos.precizare.aibi -sensuri 2. restrins) al concepruluide curceledoul seisuri (senzullarg gi sensul 2..1.1:y. .-lIt"nsul l ' Kcle va1i.r"r cadru alesrudiului limbi i si literaturii romine i' ciclul .

le cerinte referitoare la textul .

argumentarea doui elemente originalitatea operei lirice (viziune asupra teme i. vegiaveain vedereurmitoarele repeie: . .^?. doui tipuri d e itemi. dintextul riterar.ipostazeleeului liric gi rolul mijloacelor artistice.'-r. B. remei. frrcs-o prrceapi".:"1" .Formulagi enunguri cu urmiroarere cuvinre: fracpie/fraqi ."rufiir. clasicde Nichita Stinescuaparqine ln realizarea eseului./ u-bra .sttagi.. tehnicilemuncii cu carteadin perspectiva a citlgii de receptare mesajuluiscris.ptiire*emple/enunguri adecvare. 2.'p"k u ilrid.rron"ie.II ln realitlarea eseului.*..i. .*rHurrre'tareadoui elemente a de originalitate operei a literare (modalitigi d e eorrsrrucgi viziuneasupra c..il:::a.:):::.uA/ Dar nici d. "ri.. mutt mai ca slab b.r. . Prezentagi.mod alitigi Subiectulal III-lea (30 de puncte) t.-U"r../.prezentareaa p^tnr caracteristic i ale genului .ir"f . 3' analizagi intac c gi.particularitiqi stilistice)."pr"rii/1il.t Dardeodat-un puncrsemigci.erenrplificarea accsror caracteristict.o'. Iatd-l/ cum din chaorfacemumi./ pe formirii capa1. cd poezia Testamentde Tudor Arghez i/ Eu nu striaesccorola de minuni a lumii de tucian Blaga/ in dulcele stil genul ui liric gi esteo arti poetici.... a d e .prec izaree patrucaractcristici spccici alc ll. inl]. scurt. Form ulagi doui enunguri . 2' rlw.rrq.'. einici Cici ". iJ.'.rr' i./.il.riu]n. 3.. (10panue) Scrieqi rispunsulpenrrufiecare dinrrecerinqele mai ios.. vcli irveir vcclcrc irr unniltoarele rcpere: a .:'ume priceputi irrr..a. Prezentagi TESTUL 4 SubiectulI (30 de puncte) Argumentagi.ra.t: :ll: cer ter$l smgur. (14puncte) ScrielirispunsulPentrufiecare dintreurmiroare le ceringe referitoare textul la rnft*!]i**f1. valorile morfologice ale cuv6 ntului 3' Alcituili o frazitin caresi existe o propozigiesubordonati predicativi cu subiect multiplu. ba zatextului liric.iio".. 4./ er aun intuneric..iJi int.rnr"-..irrgi ferurror. ?elagii"p. 4' Transcrieqi propoziqiile subor?onate din.. de 1.. p..ri pesre marginle ^rrgioi t.e vdzut rruf uscpi nici ochi cares-ovazd. ?Funoian .pcrsonajelor deca_ .a i4cepe. t".. cdrorase afli ". p"i...exemplificarea acestorcaracteristici.i ale specieiliterare. I un anronimpenrru urmiroarele cuvinre: intuneric.erj Subiectul al I l-lea (30 de puncte) A. etern.e Mihai Emines Scrisoarea cu. pe . ll *:.9.. (tipologie. intr-un eseude doui-trei pagini.ili. ter_i ..:iu "".r f. lir...r_o. Eipr... iarit puncru_ace_ erderriie Tardr..morfir ogic cuvinrer fi s ri e r"'uri"ir" i"?"r . Exemplificaqidoui situaqiide dezvoltare a creativitiqii elevilor in lecqiiledc limba gi literatura romini.::. verbul a fi age."pur"_a sedes face / imprica-t{ stipineaererna i^r"t..

'a. . Precizagi valorile morfologice ale cu vintelor subliniatein text. de natura ror.In curind cioburile cdzuri"pemasi.titlu nobiliarin Anglia. 1.i"ai. 2' Pre*agi valorile morforogiceale verbului a Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. . In continuare adrudir.. tnlduntrul sticlei ziriri mai multe buciqi de hirde.eritede ceadin text. le dezlipi una de alta.. neingeles.ft .. de. lipite unele de altele. a. cici substangele depusese intiriseri capiatre. iid... Alcituili enunquri cu alte doui valori morfolog ice ale verbului a fi.r'o. shmbete/zim_ C.. Je anunli aversede ploaie in citeva zile succesive.. (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferito arela textul oe marros. bdgare de seamd.une. ' 3. Rescrieqi propozigiilesubordo natedin textul literar gi precizagi felul lor. cttoricerisc.lordu seho tiri si spargi gitul pregioasei sticle. 2. Copiiicdpitanului Grant Jules I hrd .ffi." Verne.prelios.i le intinse pe masi. indiferent 2.Trebui si se foloseasciinsi de un ciocan.Eragreu si procedeziastfel qi. corectind gregelire .Gle narvanle scoase bigare de seacu mi. (6 pancte) Rescriegi enungurile maijos... 4. Men qionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte gi locugiu ni: a proceda. . Agreiezidea sponso rizdrii tinerilor muzicieni. t. dif. J.

F.tt. emo[ie creolt mi-ai povestitin aceaseari de vari.-----'' Nu-nri maipld. -S"ti. Iar re veneain discuqieproblema dezdpeirli capitalei' la toqi sinistiaqiiceiacevaintrep rinde guvernul pen2. relevindcaracteristicile l rePere urm itoarele in vegi eseului.. C.. Ori ce artist isi crea zd. nr. Prezentagi.nemulpupropoziqii cu i. (6 puncte) llc-scrieqi enunqurile mai jo s.*plii"r tru a-i ajuta. In realizarea eseului.intr-un eseude doui-patru pagini. bazatextului literar. a ale .urile de mai jos. C. (14panct e) Scrieqirispunsul pentru fiecaredigtre urmi. 4.prezentarea pe rsonajelor(tipologie. (10puncte) scLreli rilspunsul pcnrru fiecare dintre ceringclc rnaijos. rafie/ rapiune.gelile.. 1. Alcituiqi propoziqiiin caresi existeun a tribut pronominalinsoqitde prepozigenitiv si un nume predicativexprimatprin verb la modul i"fil"iti". Menqionaqi to"t "l.. t ot si aibi alte valori morfologice decit celedin textul dat. Primul-ministru ". pe .durere. B.-. subiectullecaiei9i tipul de lecqie)' (la un 1. argumentarea doui elemente originalitatea operei literare (viziune asua de pra r emei.. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A. Argumenmqi.frielenii nostrii" va apar eun articol despreregenerarea celulelor./Ea noaPtea teri. Conrrrrriii o *:^riin caresi existeo propoziqie.. 3. Scricqi cite o locugiune:substintivali. Vroia sI continuiecolabo rarea impreunecri cigtigiiorul concursuluide urbanism."unr. corectind gregelile. Prcc izaqi valoareamorfologici a cu'iintelor subliniarein urmirorul enunr: . v erbali. Mengionaqiiipuri de evaluare doul tiPuri d e itemi. de pictu3. Alcituiqi doui enunquriin carecuvintelede. Subiectulal IIIJea (30 de puncre) 1.iEi . insugi ideeaorgani zdrii expoziqiei ri era comprom isi..I laI B. llc lt caz. a regresll. avea vedere i' realizaria . Caragiale. Relevaqi rolul exer citiuluiin formareacapacitlliide receprare mesaiuluiscris. Sctisoar ea 26 cite un sinonim Pentry sensuldin text al fieciruia dintre urmi1..literare. Prezentaqi . Realizagi proiect de lecqi e alegere: in inviqimintul primar' 2.o-"d^i. o . o 3. acestei de Ion creangl. L. 2. ielalii dintre personaje. a 3. 3. metodesi instrumentede evaluare. de indiferent de natura lor.i"rqi valoareamorfologici Mi-a minteam. 2. modalitiqi de caracterrzare). dc l. adiectivah aduetb.il .onati a cuvintelor subliniatedin urmitorul enunq: i. Z. 1. zSomot ' consecutivl.exemphtrcarea acestorcaracteristici. (10 puncte) de p entru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi'respunsul antonimeleurmitoarelor cuvinte: lurninos.ceainrervengiilwi. Concepeqi TESTUL 6 I Subiectul (30dePuncte) lui P basmulcult oaestea Harap-Alb de intr-un eseu doui-patry Pagini.f putin p arru cuvinre din familia lexicali a cuvinrului gi'nd. cuvinte: a sufla. Darorit i dificultitilor intervenite.a simpL felul lor' propozigii(esubordonated in text gi precizaqi 2.-_-_E.. (6 pancte) indiferen t de natura lor' R.aii. scurt.i-"flfi ' rnire.d"ti zdtoare.ul 4. pe 2.precizare. lume p?oprie. Prezentaqi obiec tiveleciclurilor curricuiare?n' invigimintul primaL TESTUL5 Subiectul (30depuncte) I 1. corectind gre.subord. scoate/De duamintirii o vecie-ntreagi d in tOrtevoluptoasaei vhpaie. tiormulagtcnunguricu urmitoarele paronime: anuar/ anual. +.voluptos.. ln numirul viitor al revistei. specii. pe caieinsi le simqimca-nvis pe to ate"' Mihai Emines cu.a patru caracteristici specieiliterare.particularitigi stilistice).veli aveain vede reurmitoarele repere: .: d.toareleceringereferitoarela texrul Subiectulal III-lea (30 de puncte) clasa. Rescrieqi utim" propozigiesubordonati in parteade propoz iqiecorespun. ci opera literari O scrisoare pi erdwtd de I.

rar se peite ./ Cici perdele-nrr-oparte cind le dai./ Doar ceasornicu l timpului cirare.de mal los. gi in odaie/ Lurra .tld cu gene_ostenite suflu-n luminare. . "C. sara urmeazi lung-a .

cegia aibi diversefuncqii sintactice. de 1.. C.a incolgi.de prietenie". 2.. neamuri. (14puncte) Scricqirispunsul Pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referito arela textul . Mengionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoar ele cuvinte: fdpturd.vegi aveain vedereurmitoarele rePere: ale a . Si fi demn orideciteori imprejurareao impune ! 1. Analizagi 3. Ideile carele-a s usginutin discurs. Mihail Sadoveanu. Daqi parru exemplede locuqiunisubsta ntivale. 3. .mai cu seami stau ei in fagasoareluic-o iniml ca se din el rupti: cel mai adesea desmiardi gi lucegt e de ckntec.particularitiqi stilistice). Alcitu\i doui enunquricu sensuridiferite ale verbului a izbi. : 2. fara grrii il bg"9ca gi lor rii. ci opera literafi"Apus de soaArgumentagi.lfr I * preerzareapatrucaractcristici e alc sPcciei litcr. " prin exemplepotrivite. 3. respectivde mirare si aibi alti func$e sintactici decit ceadin texr si 4. ln curind vor disparemo nezilede cincizecide bani. . Lini.Atdralinigte-i in jur de-mipare ci aud Cum se izbe sc de'geamuririz"l"de luni. Alcituigi o f.precizarea patnr caracteristici speciei literare. Scriegi ' 1.ribditori in suferinqica gi-n ierni cumplite. Con struiqi enunquriin carecuvintul a. doui valori morfologice ale cuvi ntului o. 2.tre.argumenrarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratem ei. exprimat prin pirgi de vorbire diferite. relagiidint re ele. corectind gregelile.exemplificarea modali tigi de capersonajelor(tipologie. 2. cealalticu sub iecr multiplu. pe pcrsonajelor(tipologie. (10puncte) Scrieqi. (14 urmitoare referitoarela textul Scriegirispunsul pentru fiecaredintre cerinqele m ai jos. Pre. a seferi. Formulaqienunquricu urmito arele cuvinre: odaiA/ o d.r"^r{ d"ruti in rindul opoziqiei. ferindu-sede ahe neamuri qi de oamenii de la cim pie gi venind la inceputul birlogul lor ca fiara de codru . bazaoperei literare..rp"r. . Stabiliqi felul p rimelor dou.i. pe acestorcaracteristici.ci?agi v alorile morfologice ale cuvintelor subliniatein rextul dat.razdin caresi existeo propozigiesubor donati concesivi. de a . prin enunturi potri"ite. ln realizareaeseului. 3. Subiectulal Il-lea (30de puncte) A. exerrrplificarca accs tor caracteristici lraza.te Subiectulal Il-lea (30 de puncte) puncte) A. doue f unctii sinractice adverbuluirelativ ale curn.prezentarea racteri zare).atd.ArC )i lzt TESTUL 7 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini.de ztre . 4' Relevaqi. B. 1. 3. indiferent de natura lor.Locuitorii ace$tia sub brad sunt nigtefipturi de mirare. Alcituigi doui propoziqii.rispunsul pe ntru fiecaredintre cerinqele mai jos.una cu subiectnedeterminat. 2. de de . Alcituiqi doui enunquriin carelocugiunllefdrd grij i. rlc nraiios. Evidengiagi. diferite de ceadin text. (10 puncte) de rispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' . este ra de Barbu $tefinescu-Delavrancea o draml istorici. propoziqiisubordonate. Lucian Blaga. . Iuqi gi nestatornici apele. morfo-sintacticcuvintelesubli niatein text.t""tca l. Formulaqicite doui enunguricu sensuridiferite aleverbelor: a semdna.Babagul 1. modalitiqi de construcgie. rdbddtor. relaqiidintre personaje.qa gi-n argiqele de cupror. Formulagipropozilii cu urmitoarele cuvinte: devreme. numai/'nu mai.ca vremea.ar8rlrncrltareadoui elemente originalitate operei a de a literare(viziuneaasup ra rcrnci. plecindu-le dragostea be gia9i datinile lor de la lumii.Precizagifuncqiasintac tici a cuvintelor din enungulurmiror: Mi-e foarne! 4.i ritcrarc. B.modalitigi de caracterif:::. (6 puncte) Re-s9ri9ti enunguril ede mai jos. .. particularitigi stilistice). 4.

scurt. Subiectulal IIIJea (30de puncte) 1' Prezentagi. Exemplificaqi ro lul jocului didacticin insugirea cititului la clasaI. al 2. 3. strategiididacticede formare a.capacitigii receptare pe de a mesajuluj scrisprin efort intelectualpropriu eleviloi. . P rezentagi conceptulde curriculum.me. .

a ale .prezenrarea recterizare).edengie agtepta antecameri' 3. Relevaqi. r"r.os. cu prc-gedinta prilcjul zilei de 8 Ma rtie. (14pancte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoa rela textul . clemal . Alcetuiqi ptoporiqii cu doul forme diferite de plural alesubstantivelor arc. Proprii lui prieteni il renegi.Ce-qidoresc 4. scurt. Enumeraqi p. strategiididacticede insuqirea elementelorde construc. precizagifelulacestei B.precizarea patru caracteristici specieilite rare. Fusese Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1. 2. respectiv la dativ. 2. .ettslm un nou conceptcaresenumesc dialogurile democratice. (6 puncte) Itcscricqi cnunqurilc mai jos. opiniei personale' .usenu mai o segvengi filmului. (10puncte) de risputtsul Pentru fiecaredi ntre cerinqele mai jos' . poezialarna/ Mezul iernei/ Pri mfuiara/ Malul Siretulwide Vasile Alecsandriestepastel. 1ia comunicirii patru tipuri de itemi. concordanqa ziinii Eia mijloacelorartistice.argumenraieatidului peba za caracteristiciloroperei.argum entarea Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A. Scrieqiio.. la cazul si ntacticeale cuvintelor din urmitorul vers: ."t. l.relevarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice. Vlz. de modalitiqi a rtisricede consrrucqie.intr-un eseude una-doui pagini.. enunprile de mai jos.iel agiadintre curriculum 9i evaluare.semn de bitrinege sau poate nevoia de a se conainge 9e gi ce!9 rnai tntortocheate gindtri pot cdpita . particularitiqi Jtilistice). ceea relece vtr progrcsulinainte pe drumul democraqiei. Subiectulal III-lea (30 de puncte) .argum entarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratemei. bazatextului liric ales. AnalizaqisintacticAi morfologic cuvintelesubliniatein textul literar. Prezentagi finalitiqile inviqimintului primar. si insoqitde prepoziqie fie 3. a .ugi Clubului Fem inagi-a exprimat doringade a se reintilni. iit. dulce Rominie ?" (Mihai Eminescu)' C.avind in vedereci acqiunea 'i . dc l.de doui-trei pagini. .Precizagifuncqiile eu de. . pe .re iropo zigii caresi conqin i forme afective de superlativ absolut. de irrclifcrcn t naturalor. Exemplificaqi doui etapelmomente didacdce formareadeprinderiide scriede r e corecti la clasaI. cot.ml C.'Prezentaqi. A coborit cu dificultate 2.raziin carecuvintul poate sd. 2. donate. fie 4. Alcituili propoziqiiin careun Pronumede politeqe genitiv.. ci. corectind greqelile. 2. regentulunei propoziqii suborsubordo nate. se concentreazi in jurul personajuluiPersida' eseului. ln realizarea eseului. Scriegi t.exemplificarea acesrorcaracrerisrici. a I l ze 3. relaqiidintre personaje. corcctind grc9clilc. modalitigi de capersonajelor(tipologii. 3. in gi chematla pre . Irrs.^ 3. TESTUL S SubiectulI (30 de puncte) _ Argumentaqi.rrt.in caresi vi exprimaqiopinia referitoaopea cestei re la ritlul romanului Mara de Ioan Slavici. 3.ve qiaveain vedereurmitoarele repere: . Relevaqi rolul jocului didacticin dezvoltarea competengelor comunicare de ora li. TESTUL9 SubiectulI (30 de puncte) un Redactaqi eseu. Rescrieqi jos la staqia Reinvierea' 1 . (5 puncte) indiferent de natura lor.i : pe 1.Moromete aveauneori obiceiul .literare: originalitateavidintre subiectulromanului g i titlu.veqiaveain vede reurmitoarele rePere: ln redactarea acestorapebaza operei * precizarea momenrelo r subiecruluigi exemplificarea literare. Alcntuiqi o f.

Morome.a ztorbi. 2..spate.Precizigivaloareamorfologici a cuvintelor: sau.. intortoc heat.glas .tii 1. .. undeaa." Marin Preda. se. Scrieqi cite un antonim pentru urmitoarele cuvinte din text: uneori.din textul dat' .de a se rerrage pe undevaprin gridinl satprin spatele caseigi de a vorbi singur.poate.

(14 puncte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmi. '. Moromepii.] ln urmitorii ani gospodlria tilrdne:asci c ontinui si se ruineze.pri n doui exemplepotrivite. con trageqiultima propozigiesubordonati in parreade propoziqiecorespunzdtoare. P recizagi felul predicatelordin textul literar. o.iclirlispunsulPentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referit oarela textul . Mengionagi cite un sinonim pen tru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoarelecuvinte: adhnc. B . 1. in careo propozigiesubiectivi si fie inrrodusi prin conjunc+ 4. 4. 'r. l.in tia dacd.. Subiectul IIJea (30 de puncte) al A. imi. a izbwmi. respectiv un adjectivpronominal de indrir e. cazul dativ.Pestetrei ani izbucneacel d e-alDoilea Rizboi Mondial: dmpul nu mai ribdare'" 'vea Marinpreda.. / Pururi tinir. e'::Scriegi de 1.at: frumoaso. (14puncte) Scr.exemplificarea pe : prezentarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice.lirurnoaso. precizagifuncqia si nractici a acestora. insogit de prepoziqie. . bazatexfului literar. nr. muri vreodati..a acoperi. 2.()s. adincii.iic.ln cimpia Dunirii. infigu rat tn manta-nti. tp Pqg ci timpul era foarte ribditor cu oamenii.tainicrd cilrge . cd poeziaSarape deal de Mihai F. TESTUL 10 SubiectulI (30 de puncte) t. 3.sunt izvorul/din caretainic curge. ara.:./acoperind l)c.[. de .mi nescu apartinegenului liric. tainic.clieqi rispunsul penrfu fiecaredintre cerintelede mai jos.Precizagivaloarea morfologici a cuvinrelor'subliniate urm itorul enunq: din ./ a Ochii mei nilgam visitori la steaua/ Singuritigii. Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin text. rdbdare..chii-aga. 1. . 2.-. /gi-s ta/irniparc/ctr ochii tii.si fie in cazul gen itiv si.rre virilgi nlun$igi pestegesuri. (10puncte) rispun sul penrru fiecaredintre cerinqele mai jos. 2' Formulagicite un enungin care si existeun -pron umede intirire. Moromere intri lntr-o lungi staredepresivi din caren-avea si fie scosdecit de marile zguduiri care te apropiau. B.de negri incit seara/cind stau culcat cu capu-n poala . (10pancte) S./Aga-s de negri ochii rii. cu cigiva ani inainteacelui de-al Doilea Rizboi Mondial.'ite piminrul c-o mared. a se ruina. viaqase scurgeaaicifdrd conflicte mari.l0 l I Subiectul ll-lea (30de puncrc) al A.ro"pt r" p...vegiaveain vedereurmitoarele repere: a ale . (lc lltiu . polisemiacuvintului insemnat. Formulagi propozigi i in care pronumele nehotF'ritfiecare. Argumentaqi.oo' J:ffiffi propozigiesubordonati circumsrangiah scop.argumentarea doui elemente original itatea opereiliterare (viziunea asua de pra temei. Alcituiqi enunguri cu o locuqiunesubstantivali9i cu o locutiune adverbiali. si diferite de ceadin text. ln realizarea eseului.vor . 4.razd.-it rrrr. particularitiqi stilisdce). Al cituigi enunguriin carecuvintul ckpizta aibi doui funcqiisintactice.l tr:l.toarelecerinte referit oarela textul mai jos. 3.Alcituigifrazd"in si existe o care . intr-un eseude doui-trei pagini. de ::Sr.. 3. Izoorulnoppii 1. lr 3. 2. Ilustragi./lumina mea.Precizagi felul primei gi ultimei propoziqii subordonatedin text. respecriv.precizarea patru caracteristici genului literar.. 4.. Alcituigi o f. modalitiqi artisticede consrr ucgie.:rt:: .Nu credeam sd-nvdt. Analizagi m orfo-sintacticurmitoarele cuvinte din textul d. Scr ieqi doui exemplede paronime. acestorcaracter istici." LucianBlaga. Menqionagi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoar elor cuvinte: coffia.

2.C.indiferent de natura lor. pe 2. despre muzrci. (6 puncte) Rescrieqi enungurilede mai jos. 1. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1. . specificulprocesuluiscrierii la clasaI. scurt.elile. Mengionagi finalitiqile invigimintului primar.i remarci inflicirarea cu careprietenii nogtrii i9i exprimi opiniile _. agaci iicunogtea bioritmul vieqii. 3.4u convieguitlaolald mult timp. Exemplificag i aspectal creativitigiiin studiul limbii gi literarurii romine in un inviqimint ul primar. Prezentagi. Cigi copiii lipses asrizi motivJqi ? c 3' Obseryi . corectind gre.

fantastic!'. relagiidintre personaje. Precizaqifelul propoziqiilor subordonate din textul literar' B. 133 2.. un 1..i ochi Si Ei buze qi morminte"' Lucian BIaga. C. morfologici a cuvintelor subliniatein textul literar. 2.titor si fie regentul a doui ProPo"zi1ii subordonateaflatein raport de coordonare./ a. pebaza operei literare. a seschimba' rc: addncime. 3. modalitlqi de car^cterizare). p. (limite) aleunei metodetradilionale de pe 3. Scrieqi era 4. argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra te mei. ci opera literari Bahagul de Miha il Sadoveanu esteun roman al transhumanqei.O.vrala nepdtrunsului ascuns/in adi ncimi de intuneric. ipostazeloreului li ric gi a rolului mijloacelorrelevarea de a doui elemenre originalitatea opereili terare (viziunea asu.tfect de bine ci fusese cobai de experienqi' 3.precizarea patru caracteristici specieiliterare.Precizalival oareamorfologici a cuvintelor din urmitorul enunq: (Vasile Mezul iernei) Alecsan dri. ln realizarea eseului. modalitigi artisticede consrrucqie. douiddeza vantaje evaluare(lJalegere: probe orale sauprobe scrise)' Subiectulal IIJea (30 de puncte) A.Precizagivaloarea 4. cd poeziascrisoarea de Mihai ro mantici' Eminescuesteo creaqie eseului. 1. un guri. respectiv cineva si aibi func$i sintactice diferite. Subiectulal III-lea: 30 de Puncte subiecrulgi tipul lecqiei). a ale . (la clasa. AcesteJsint probleme un p. TESTUL 12 SubiectulI (30 de puncte) I Argumentali./ ci ci eu iubesc/.Preciza:1i doui instrumenrede evaluare.veqiaveain vedereurmitoarele repere: ln r ealizarea ale a . modalitiqi artisricede conitrucqie . TESTUL11 Subiectul (30depuncte) I Argumentaqi.veti aveain ve dereurmitoarele repere: . 2./gi-ntocmaic um cu. scurt. Vor ditp"t" cauzele cdror consecin-qe suportim atdt de greu' grelede rezolvat. ci tremuritoare/ miregte gi mai rare r aina nop[ii. inrr-un eseude doui-patru pagini. Prezentagi.particularitiqi stilistice).casci! era 3.argumenrarea pri temei. Bincinqcles. tablou mire!./eu cu lumina measporesca lumii taini . de indifcrcntde naturalor. 2. (6 puncte) corect urmitoarele enunquri: Rescrieqi le a 1. corectindgregelilc.. Exemplificagi eficien ga la clasa I.exemplificarea acestorcaracteristici. Identificaqiun cimp semanticin textul literar da t. .oetice.razele albe ei luna/ nu micsoreazi. . Realizaqi proiect de lecqie alegere : etapeale prederii-invigirii unui sunet9i a literei corespunzi2. Enumeiaqigase toare. Alceruid cite doui enunquriin care cuvint ele oricine. $tirca ci sosegte stadion cel mai extraordinarfotbalist a crearun nea./ dar eu. Mai tacclio dati! 2." a in patru expresii/locuqiuni caresi exis teverb:ul lua' 3. !. particularitiqi stilistice).reppe tat du-tc vln o.nl C.prezentarea p ersonajelor(tipologii.. na strioesc Ea corora minunia rumii d. (14 pancte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringereferito arela texml de mai jos.precizarea Patru caracteristici curentului literar. (6 puncte) Itescricqi cnunqurile mai jos. (10pancte) t. . Concepeqi patru tipu ri de itemi.a micSora.a imbogiqescgi eu intune catazare/ cu largi fiori de sfint miste r/ Si tot ce-i ne-ngeles/se schimbd-nne-ngelesuri mai mari/ sub ochii mei . Menjionagicdteun sinonim pentru sensulfieciruia dintre urmitoarele cuvins fhnt. intr-un eseude doui-parru pagini.e 1.i flori . . pe exempli ficariaacestorcaracrerisrici bazatextului literar. lnqelegea Subiectulal III-lea (30 de puncte) jocului didacticin studiul limbii si lireraturii romine l. Formuiaqio frizFrin careexpresia lini.Lumina ahora/stgruml.

desine ne acoperitifala de generozitatealui. la loc.Zoe.a tncunjura.. p..". ln realizarea literar/alegenului literar .reMoro-.. subordonatipredicativi 9i o subo +.n-ai tu ultimul prost din lume 1r. Scrieqi rocdnos. . adverb gradul superlativ.] Ci tu vii de .rnsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinq ereferitoare de mai jos. chit. generozitate.Harap-Alb. tirr. ripede pune capul lui Harap-Alb .ci poeziaLuceafdrulde Mihai Argumenraqi.1il vie. 4. (14puncte) la texul S".efiei ori c! cele smiiele de mir dulce.] Aqa cdvezi.morfologicealec uvintelor subliniarein urmitoarele enunquri: r A ie$it glonp dinincipere.. de 1. "t 2. 3. ln ceeace privescdeficiengeleintreprinderii noa stre.prin exe mplepotrivite."iii propoziqiiin carepr"onumele demonstrativacelasi aib i doui funcdin qii sintacticediferite de aceea text' literar' din +.mocite un antonim pentru urmitoa rele cuvinte: credinpd. caracter istici. a seprinde' .lurnc a toarclccuvinte:a dispdrea. *. rposrazelor . . 2.. Dar riu f ac. (6 pancte) Rescrieqi corect urmitoarele enunquri : 1.e. l ss TESTUL13 I Subiectul (30dePuncte) inrr-un eseude doui-patru pagini. o Doarme bu. curent ului romantic' caie aParqine esreun poem lirico-epico-dramatic Eminescu avia in vedereurmitoarele rePere: vegi eseului. 2.nu eu? [. rlc nriri . Precizaqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatein text. omonimia cuvintelor oii. toarni "pi.urmi gi-mi spui mie ci nu mai am niciwn rost asta.curentului . Menqionaqi invdimdsag."rto.argumenrare^ adoui elemente or iginalitate(viziunea cularitiqi stilistice).rr. (10puncte) S-cliegi rispunsul pentm fiecaredintre ceringele mai jos. jos.aP^a 9i atunci Harap-Alb qi steiesarrgel" si seprinde pielea.rost.gi enungin caresd existeo propozigiesubordonati predicativi un .. eului liric gi i rolului mijloacelorartistice.ininvilmigagul acela. de nu erameu' iar palo. parmcaracteristiciale. fli bdrbatd!" 4. ci tu vii p.Ei. in glascu o admiralie..precizareaa pebaza opereiliterare. . ochii albastrii ai fetei ceanou veniti in clasanoasrri ne fascinau.ulin stipinire"' sirutindu-l cu drag 9i dindu-i lui Pouertea HaraP-AIb Ion Creangi. torturi.Frecizagif"l ul propoziqiilor subordonate ultimul enunqal textului B.tfl I Subiectul ll-lea (30de puncte) al A.{:. Alcituigi enunquri cu u rmiroarele cuvinie: nici o datd/niciodatd." llr.To"t. r. af"i*iii o fr^ieincare si exisre propoziqie de ordonati circumstanqial i scop. un si "t:xi"{{riif. i-mi spui ci noi sunremuhimii girani de lunre qi_citrebuie si dispirem. Sc -rieqi doui paronime si formulagienunquri.a lccePta.naIa ocht. dinaintea. zrcesusptnancti indati invie gi Sterghndu-se ! .-$ide ce crezi'cd. snoPi.e fi Eicri mai dcgrabi tu ar trebui s i dispari. cu.. da greu mai adormisem zisefataimpiratului Rog' . 3. cdi.tean. Formulaqienunguriin caresi evidenqiaqi td.ixemplificrri" ".prezent^rea temei' partiasuPra de .!)irri in clipa din urmi omul e dator si qini l a rostul lwi. il incunjlri d.qiiarp.. arelua.rJl.. ... Analizatiiintaitic 9i *otfoiogic cuvintele subliniate in textul literar' g. Eu cont inuu si suslin creQrerea TVA la alcol..estenecesar nou proun gram de redresare. o . cite un sinonim Pentru sensu ldin text al urmitoarelor cuvinte: 1.DormJai tumuh sibine.. . de C. Formula. Ai. scriegifelul propozigiilor subordonatedin prim ul enunqal textului.Zoe. rdpede..apoi il stroPegte cu mh. Ilustragi. Este singur orc. sil triicpti ' '. 2. 3.i. chh ci rosrul ism cittt ltic cc s-o alege ell [. 3.":: din Subiectulal Il-lea (30 de Puncte) A.Mcnlionaqi un sinonim cite penrru sensul text rtu?ilttJ"i^. la un si.eu r" 1".i o subordonati circumstant riali cauzd. Precizaqi valorile. (14puncte) sr:ric1irilspu'rsulpcntru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferit oarela textul .t. omonimia urmatoarelot cvvinte"noZ.lrr"9"ri in care existe adjectiv respectiv.1^rif^oimpiratului Ro 9.

Enumeragi tipuri de proiectaredidacdci. 3.Subiectulal IIIJea: 30 de puncte 1. 2. . Precizagifinalit igile inviqimdntului primar. Descriegi joc didactic eficientin lecgiilede limba gi lireratura romdni (la u n alegere clasa).

by1. Acqionaufaciori complexi in aceaexcrocherie. cu crucile?mpodob ire flori gi cdntind pril-i " cu pi litanii.os.Mara 1... C.lCasi triieqti.'Precizagifelui Tu'rimii la toate rece". Ilustragi. George in 1.Precizali funcqiasintacticila c uvintelor subliniatein text' 4.jiide comunicare. B.ulmitoare:. 4. Pr ecizaiif elul'propoziqiilor subordonatedin te xt' B. ia copilagii.ill Subiectul ll-lea al A. morfologicda cuvintelorsubliniatedin urmitorul enunq:l-a 2. (14ltuncte) Scrieli rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe referi toarela textul . a lor 1. scrief alte patru expresii/locuqiuni caresi existecuvintul inimd. de a .mlij9t' . Prezentaqi.Dete-ndeam3."rrs decit cel din text pentru sintagmele:. slricuqiimamei! '" loanSlavici.pari i.. caredimineaga i esecticogurile pline !i searaseinroarce cu clc goale.orecizarea patru caracteristici specieiliterare. de te cheamd. Tipuri de proiectare. livelYl 2. (6 puncte) corect urmitoarele enunluri:Rescrieqi nuanqelor' 1.ope rei literare. aceea De s.einchiniMarainf aga icoanei.veti aveain vedereurmitoarele repere: ln rcalizarea ale a .i.ipsd.l. (Mihai Emine scu) . lxemplific"ri" modalidqi de capersonajelor(tipologii. Identi ficaqi.ela Sinte Marii timpul e frumos.c. Nu pot penrru ca si spun ce m-a im presionatmai muh Subiectulal IIIJea 1.furnici ($i-rni-pariath .argumenrarea doui element e originalitatea opereiliterare(viziune. (6 puncte) Rescriegi corect urmitoarele enunguri : de cunogtinqe elevilorlasi impresiadesinteresului pentru lecturi. i*-"l.-niserd. ielaqiidintr e personaje. sfii si recunosc ci o si aibe dificuliigi cu echipaadversi. rtum e.llinc faccdar lumeacarevine la Maria Radnasi se? nchine.lipsd-e. 3. contrageqiprimele doui p ropozigii subordonate rexrin pirgile de propodin zigie corespunzdtoare. pentru fiecaredintre cerinqele Scrieqi'rispunsu l 1. Mi bizuiescpe proprii mei ochi in distingerea 2. de mai jos mun.t. a art isticede construJqie subiectului. i"ii. 3. (le ntiu. scurr. cu praporelein vint.asupra particularitigistilistice). S"ri"fi mici". 4.T cite un enun! cu o locugiuneverbale. Concepegi doui tipuri de itemi. ca lume a_si poati veni calede *pJrrrini clczilc.. 3. Indicaqivaloa rea fosr inminat premiul prea mult a$tepta. re privescde sus.pr-oiecpie-prot eclie. . U0 Danctel de. C. 3. Scrieqi litere urmiroarelecifre: 14. (14puncte) perrt* fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela texrul 3. (10pu ncte) 1. M. racterfl re).ttot. a in ghepa. Sedovedeainci odati dublicitar. polisemiaverbelo a ridica. ii dn pu qininainte . modalireqi Subiectulal ll-lea (30 de Puncte) A. Marei ?i ride inigi rrracincl p. Mlrin Predaesteroman. -'E. 17.seceriqul Marei. in 2.teprive scde sus"..deietld. Scriegi cite patru expresiicu fiecaredinire cuvinteleurmiroare: car te.s[agi''/ comoda-miviaqi!" omida sifurnica Ranetti./ Cind eu/ Stausus'stausus caDumnezet. p9 caracteristici. strategii de formare a capaciti.ci operaliterari Moromepiide Argumentaqi.i le zice: u lnchinaqi-vegi voi. .. text. cu l ge TESTUL 16 SubiectulI (30 de Puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. prin patru enunquriadecvate..qiil Uitt gr rt. r: 2.tde micd!/ Te vid cum c. care pe "poiigi totdcaunaii poarti cu dinsa. trei omonime. atit de"lt S. Prec izagi valoareamorfologicr a cuvintelor subliniatein rext.rl jos.lB. propoziqiilorsubliniaiedin verguli le.ti" qi"irp"*. Preciz-aqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniaredin urmitor ul enun-'q: "ln taina farmecelorsale/E-un nu .tiu ce run nu ttiu cum"(Mihai Emin escuj. Acum cind vin suteleqi se adunl mii li pe locul cel larg din fagaministirii. Foimulli enunquricu paronimeleurmitoare . prezentarea ". . 3. ornli gi pe scrisi.ti verbiali. . Gisiqi in text parr u cuvinte gi ilustragiprin exempleomonimia acestora. nd.respectivcu o locu qiunead+. eseului.e..l Pe frunStausus:ati'tatac/ Casicigtig zl'-*lt"l"i"opac/ Pecaretrlrp: u. 2..

respectivun atribut si fie exprirnatprin pronumeledinsii.. Planul grupirii din opoziqiea fost desjucat.rrta1i.rl. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A.. TESTUL17 Subiectul (30depuncre) I Argumentaqi. cu numeroase elemente simboliste.J. 4.aolnic.r-."r. relaqiiintre personaje. deferent-difcrend. bazaoperei literaie.. moliun e.. tol. atunci . 3. luminogii. $i oare braqulvolnic.veti aveain vedereurmitoarele repere: * preciza. de mar tos. .ed. Construiqi doui frazeincare adverbul relat iv cum sdintroduci propoziqii subordonate diferite. (10pnncte) Scri eqirispunsul pentru fiecare dintre ceringelede mai jos. Men$ona1imetode Ei instrument ede evaluare. scurt.veqi aveain vedere urmitoarele r epere: . Dimitrie Anghel . Imn 1' Menlionagi cite un sinonim pentnr sensuldin text al fieciruia dinrre ur mitoarelecuvinte: ciudat.. (14 puncte) Scrjgd rispunsul Pentru fiecaredintre urmiroarele ceringe referitoarela textul . sload..re. Abea am putut rosd catevacuvinte.rtirii. l.fiind complectuluiti de frumuseqea saj ului.a rosti.TESTUL 18 I Subiectul (30depuncte) ''Arg. pei2.grgzentareapersbnajelor(lip ologii.ecemurie de Alexandru Macedonskiestec. 3.i .Precizagifelul propoziqiilbr subordonatedin text.PiL Precizaqi rea un copil docil. cum s-a anunqat toa te mijloacelede informare massmedia. 2' l'lxcrnplificaqi eficienqa metodei exerci giului studiul limbii gi literaturii roin rninc. C* (6pancte) Re scrieqi corect urmitoarele enun[uri: pe 1.r. . dar nu se comporta intotdeauna docil .. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) pe consolidirii qi sistematizirii in procesulformi1. vl 41 4. . cd poezia de Noaptea d.ce au cu ding iiplinsul $i o. in afa 3. Formulaqienunquricu u rmitoarele paronime: airtuos-airtuoz. l n realizarea eseului.. si buza ce siruti.o.a patru caracterisrici a ale curenrului simbofisrj .. a 2. De n--aqi fost voi oare. Enumera{i gasedintre etapelepredirii-invigirii unui sunet gi a literei corespunzltoare. Formutralicitc o propozilie in careun subiectsi fie exprimat prin interjccqia o. valoareamorfologici a c uvintelor subliniatedin urmitorul enunq:.. . Ar fi putut si spuie ce race-oguri muti ?. strategi a rii capacitiqiide receptare mesajuluiscris. B.exemplificarea . pe acestorcarac teristicl.chii.) . Alciruiqi propozigii cu u rmitoar ele clwinte:fr audd. ."-irrt" fi Sar fi-mbricar pe lume 9i dragostea ura ? gi Ce-ar fi ficur un-sufler cu ror ce-a duni_ntr_insul.particularitigi stilistice).relevarea ipostazeloi eurui riric 9. ci opera literari Ion de Livi u Rebreanuesteun roman. . Prezentaqi.precizareea patru caracteristiciale specieiliterare.r...l i" realizareaeseului. intr-un eseude doui-patru pagini.ri argumentareaa doui.. cuvinre! Ce farmec se degteaptici nd vi rosre$re gula. terrzare). 3' Mcngionaqi obiectiveleciclur ilor curriculareale inviqimintului primar.r"r. elementede"originalitate a operei literare (viziune -iJt". 2.rluiiii. Indicagi valorile morfologice ale cuvintului de in rexrul dar.t0 l Subiectul III-lea (30de puncte) al t' l)rcz'cnta{i forrnarca cap.inrr-un eseu. . doui-patru pagini. Jmpirecheri ciudatede slove. 3. . asupra remei.exemplificarea acestorcaracteristic pe 6azar.modaliUqi de carac{. m uscutos. { . in signifiant. i. Fuseseriinoite marcajele drumul rutie r.acitiqiide receptare mesajului a scrisprin efortul in' tclcctual propriu al elevilor.eagre romantlc.

Formulaqidoui propoziqii in careconjuncqia donatediferite de celedin text. 1.d Doindpopulard 1. Ori ce om igi poate aduceaportul la int reqinerea de a 2. (Mihai Eminescu) C.edepartevezi albind/ $-auzi mindra gld suirea pidurii de argint". pri temei.cumpdni. 3. pebazt textului literar." 1 HectorMa lot. Precizaqi $i deodati se auzi tosct. Formula qienunquricu doul adjectivecarenu pot aveagrad de comPara{ie' funcqiasintactici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele enunquri: 3.. (10puncte) cuvinte:dojand. Contragegipropozigia subliniatl din urmit orul enunl: ." morfologici a cuvintelor subliniatein text. in morfologici-acuvintelorsubliniate text' 2.a-gitncbipui. . (6 puncte) : Rescrieqi corect urm itoarele enunguri curiqenieioragului. Identificaqipatru omonime in textul literar . ci poezia Reaed. d. I s-a comunicatnorei mele rezultarul la egzamenul atestare pos tului. TESTUL19 I Subiectul (30depuncte) de Argumenrali. particularitiqi stilistice). Scrieq i cAtedoui antonimepentnr urmitoarele cuvinte: irnportant. cudin decit acelea textaleurmitoarelor ptdpoi4ii cu altesensuri For mulagi 4.L uni.ixemplificat"" acestotcaracteristici.ere Mihai Emifolc lorici.nl a de a . Precizajivaloarea textului. vinte: mine. lot Subiectulal III-lea (30 de Puncte) specificulprocesuluiscrierii in clasaI.De treci codrii d'earamd.r.prezenrarea de a . felul propozi giilor subordonatedin textul literar. i a rolului mijloacelor artistice. $i sunt plin de supirare. Inimi cz venin mult. Subiectulal Il-lea (30 de puncte) referitoarela textul Scrieqi'rispunsulpentru fiecaredintre urmltoarele ceringe d e mai ios.mild.cdre. Explicaqi'relagia patru tipuri de itemi.Precizagirrrio. Scrieqi 1. urmito arele neologice 1. 2. sthpena .cici il inviqasemEipe Matti a-si citeasci lungi pentrupicioarelecarestribat maiinrhipuia eaaltdddtd cI dista nieleerau-mai dicit pentru degetulcaretrece de la un pasla altul. Studiind vei ajunge savant. (14 toarelecuvinte:a sfdtui.l.veqiavla in vedereurmitoa rele repere: ln realizare-a . lli mai pun un braqde paie arzi mai cu vipaie.(Mihai Eminescu) tu. i B. 3.Pds.d. Exemp lificaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A. Dupi ce am cum pinit to $osea bine. din felul propozigiiloriubordonate grim. 2. N-ag aveasupdriri muhe... ncscuitt." Ca s.1 Indicali' 3.intr-un eseude una-doui pagini.urma. frazi a. pe a lumii bolti luneci".giacum nu-9i careurma si apucim .Ioialitate.precizareaa patru caracteristicialegenului literar . Precizaqi dacd sd introduci doui subor4 . (14puncte) referitoarela textul Scricqirispunsul pentnr fiecaredintre urmitoa rele ceringe clc rnaijos. arzh . 4.nd Daci te-agvedea Nu pui mina si te sting. eului liric .lrr"int. PreCizaqi miri i.nrgumentarca doui clemente originalitatc opcrci litcrare(viziuncaasupra tcmci. Prezentaqi in dintre curriculum 9i ev aluare inviqimnntul primar' 2. 3. B. o operi lirici de inspiraqie eseului. .De-agtrdi ca bradu-n munte. modalitlqi arrisricede conJtrucgie... rnodalitlqi artisticede construcqie. Menqionaqi puncte) A. Scrilgicite doui sinonime Pentru necitz. Continuu si cred ci acestarticol e de nednlocuit. am hoteiit amhnioi ca si trecemprin Clermont.ergumenrarea doui elemente originalitatea opereiliterare (viziunea asuparticularitiqi stilis tice).Singur lume Pe cite doui sinonime pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmd. de plecare.. 1. rposrazelor . (10puncte) de raspunsulpentru fiecaredintre ceringele mai ios. Dar triiesc ca plopu-n vale. sintacticia cuvintelorsubliniate urmitorul enunq: funcqia 2. harta. drumului pe Mattia gi cu mine ne sfltuisem indelunga:supra . din .

de fuseseriunanim recunos *. Erau tot unul Siunul.u. FormuJaqi enunguricu alte valori moifologice ale cuvinrul: ui cht.. Prezentagi. Pr_ezentagi exerciqiului formarea capacitigiide receptare mesajuluiscris. lnmultrm pe clncl ctt nouil. Ilustragi. aspecte pe metodologiceale dezvoltirii comperenqelor el .t'3.. (14puncte) Scriegi rispunsul pentnr fiecar edintre urmiroareleceringe referitoare texrul la . c. Valoareadescoperirilorarheologice li Sucidava w cuti de citre toari lumea gtiinqifici." Doindpopukrd I 45 ' Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1. flciruiqi doul propoziqii cu sensuridifJrite a le cuvintulur repede.acpatruzeci. Cu inci doi se f.Pe scurt. pe tipologiei personajuluisi relevarea . 2. Indicagifuncgiasintac tici a cuvinrelor subliniatedin text. doini.ib:und. . Murguleq. O qinewna.de doui-patru pagini. bazatextului litera r ales.particular itngi[!stilului). a. " 1.. 1. ". 2. scrieqiparru expresii/locuqiuni ' i 2. 4.relevarea doui elemente originaligat g gperejliterare(viziunea-asupra a de a remei. Sc. formate cu ajutorul subsrantivului foc. 4. C. Alcltuiji enunquricu expresiilescrisela prrr. Cht voi fi eu nu te las Cine mi te-a dat in dar Si-mi tot cint dorul amar? Cine mi t e-a juruit Ca si fiu tot amdrir? Foicici. scurt. . tehnici ale muncii cu cartea.Doini. 2. 3. gi ca a semnificaqiei acestuia. Adiugim lui Sase.d . identificatein textul literar. .exemplificarea modalitiqilor de carecterizare.. Scapi-mi capul de la moarre.. i. ? r-. Bahagul de Mihail Sadoveanu c Moromegii de Marin Preda Ln realizarlea eseului. foaie lad. (6 puncte) Res cricqi corect urmitoarele enunquri : l. . Fumurii ochelariii dedeauactorului un aer misterios. h. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A.lrr sccoluldouizeci s-aurealizat'cele exr raordinare mai descoperirigtiinqifice. a 2. f. (6 puncte) Rescrie qi corect urmitoarele enunguri : 1. r f. r. Scrieqi doui omonime. Menqionaqi patru tipuri de evaluare.precizareacelor doui modalitif de caracrer izare pirsonajului: cara*erizaa re directi gi caracterizareindirecti pi forme al e acesiora. Mai trece-mi Olru-odati. B.construcqiapersonajelor. TESTUL20 Subiectul (30depuncte) I un de carac. diferite de aceea textul literar. Al zecelea va plecain excursie.qiuni formatc cu rjutorul cuvintelor: foc. Avea decit o slibiciune. g.a aI l. Dis de dimineaqi s-a prezenratla bazinul de innot.n' C. (10 puncte) r' Scriegi rispun sul penrru fiecaredinrre cerintelede mai jos. Scrieqi patru adjectivecarenu p ot aveagradede comparagie. rolul in a 3.Precizagi funcgiasintactici gi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele propozigii: 'f' e. Y alor eazl"cdtp atru. 3. -odalireqi o lon de Liviu Rebreanu . de maijos. 't' '4. D.ve ti aveain vedereurmitoarele repere: .Subiectulal IIIJea (30de puncte) {r 1. Seintinde o foaie supqiredin aloatul fraged. d. perspectiva din dezvoltirii capacitigii de receptare mesajuluiscris. !.coami rotate $i cu coadainnodatd. $i in cimp cit 9i acas'. din . .. 3. i Eu te cinr in oriceloc .rept. Rescrieqi propoziqiilesubordonare preci zaqi gi felul lor. ci nt cu foc. trei. dar i-ar disp laces-o recunoasci. .stabi'lirea relagiilorcu alte p ersonaje.e ' .trr[3.rieli citc doul cxpresii/loc. in caresi prezenrari terizarea un ui personalprincipal dinir-o operi epic^i.. Ci gi-oi facegrajd de piatrd. l.Scriegi eseu. Scapiri"din piatri-n piarri. Despici firul in patrw.

eir mentarede comunicareorali si scrisi.i . doui tipuri de iternl ill 11. TI I .i instrumentede ev aluare. . Concepeqi 1. 2. Menqionaqi metode.

la Moara cu noroc. (10puncte) de rispunsul pentnr fiecaredintre cerinqele mai jos.in zadarte pui bine cu st ipanirea. construcqia Subiectulal IIIJea (30 de puncte) obiectivelor cadru ale studiului principiul continuitiqiiin realizarea 1. lnrealizarea eseului. construcgi a Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A. limbii c aeficientein formareagi dezvoltarea 2. pa citigii de receptare mesajuluiscris. B. ti'isitu rilor gi a semnificagiei . ln calitateacareo am.exemplificarea terar. doui-patru pagini. mai trebuie si te faci gl om al lui Lici". TESTUL22 I Subiectul (30depuncte) un un Redactagi eseu. Releva gi gi Iiteraturii romine in ciclul curricular . . aici 9i nu mi supiri nimic. Notaqi pa tnr expresiicu verbul a seface. particularitdqi mei. rea directi gi caracterizarea identificate.introduseprin con juncAia 3. tede relevarea doui elemente originalitatea opereilit erare(viziuneaasuPra a sdlistice). Menlionaqidoui tipuri de proiectaredid actici. 2. la alegere. (6 puncte) : Rescrieqi corect urmitoarele enunquri 1 . Exemplificagi.veqiaveain vedereu rmitoarele repere: dia doui modalitigi de caracterizare personajului:caracteriza rea . 2. diferite. ciprl dintr-o comedie/dintr-o ' ln rcalizarea eseului. (14 referitoarela textul rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe Scriegi de mai jos. dar imi fac eu insumi ginduri re .evidengierea .Aici.de doui-patru pagini. care stdpanea de te ingelegi arenda. prin sintagmepotrivite.precizareacelor doui modalitigi de caracterizarea personajului ca racterizaindirecti. Construiqidoul enunguriin carea fi sd aibivalori m orfologicediferite de cea din textul literar dat la puncrul /.in caresi caracterizaqi personajsecund ardintr-o operi epici.*l lqt TESTUI. 4.stabilireatipologiei personajului. le spun la biieqi sa lupte pentru medaliaolimpici.ard stipinire mai ira gi dinsul. rccti gi caracterizarea identificatepe baza textul ui limodalitigilor de caracterizare. qisi te gindegti la viagi. trebuiesd fii Sitw orn. de.cici.evidenfereatrisiturilor gi a s emnificagiei personajului.. Moara cu noroc 1. Ideiaunei cxpediliila Polul nord a fost acccptatd cur sului de informatici' 3. nu putea si steienimeni firi voia luiLicd'z afari de drumurile .stabilireatipologiei personajuluigi a relagiilorcu alte personaje. Subiectulal ll-lea (30 de puncte) puncte) A. Consrruigidoul propozigiisubordonate 4. patru tipuri de atribut. dar .Astizi stau fno. Identificagicel puqin doui omonime in textul literar.Eu nu qi-amvorbit niciodati desprelucruri de aceste.. Ioan Slavici. relaqiilorcu alte p ersonaje. Rescrieqi ultimele t rei propozigii subordonate textul literar dat.Achizigiifundamentale". a 3.Precizagivalorile mor fologice ale cuvintelor subliniatein textul literar. Scriegi 1. . . Exemplifica{ doui tipuri de exercigiu. Scrieqi formele pronumelui de monstrativde identitate. (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferito arela textul dc maijos..veqiaveain vedereurmitoa rele rePere: .in caresi caracterizagi personaj un de drami.prccizareaa indirecti . personajelor. C. precizind felul lor.relevarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziuneaasupratede a particularitiqi stilistice). .ul. intr-un consens 2.excmplificarea terar. 21 SubiectulI (30 de puncte) unanim. Ei tn zad'ar arendagiSi af. din 3. personajelor.pe baza texrului limodalitiqilor de caracterizare . ' . mei.cici nu pot si-qi vie mereutoate de-a ga ta. pentru ca si poqista cu la Moara cu noroc. Colegii sorei mele au optat pentru alegerea prinun Itcc{acmji eseu.i relevarea personajului.

precizdndfelul lor' .le desprezhn de mine. $i poate ci gindugi aceste poateci ziua de mine aresi fie tot buni. dar o voi pier de temeleiunt degarte. $i cit vom sta aici. rile poimine. Moara ca noroc din 1. mindu-mi de ceade Ioan Slavici. nu mai scapde nevoia a ceasta". Identifica$ adverbele textul literar dat. gindurl nu-mi lasi tigna si mI bucur de ziua de astizi.

"p. (6 puncte) Rcscrieqi corect urmitoarele enunguri: 1. Mengionagi caracteristicile lor din 1.5018. seterne.^ r. Scricgi cite doui antonimepentru urmitoarele cuvinte din textul litetar: a supdra. Scriegi plica. B. construclia Subiectulal Illea (30 de Puncte) h.tece ani ar. di+. C.. a pierd.. 3.Aglae'.ci . 2.1j*-. tibnd (in text tignd). un D'" la ir .-. 3.in care sd. pentru. Noul alessuccede pre. situajie. ltcscrieqi ultim elepatru propoziqiisecundare textul dat.ar l I I 2.. Contiageqio propoziqiesubordonati e.caracterizali personajseun un cun dar dintr-o operl literari aparqinindgenului dramatic (comedie). (14puncte) -s.. llustraqi.i^. viditele lui atenqii ghiiise in Otilia o prietena de virsta lui. de l. 9i de vecheintimitateii dideau dreptul tlt:loricit de inde pirtate. Ci care-ilipsise. Scriegi formele pronumelui de intirire. 11069' 14. Enigrna Otiliei Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1.'sl rieqiin litereurmiroarelenumerale . In realizarea e seului. scurt.prin exempleadecvate. 2.edenqia la unei mari personali tlqipolirice.recizind.felul at.he iar.p. (10puncte) Scricqirispunsul pentru fiecar edintre cerinqele mai jos. cu umilinqi aceasti Cort".. metode eficientede insugirea elementelorde construc{ia pe co municirii. carenu gi-!explica.i. mei.d"lo"r. nor-. alte doui valor i rnorfologice ale cuvAntului aoi. F'ormulaqi doui enunquriin careverbul a rdmkne si fie predicariv. o iate-d.i 3.qiiitp"rirtl p.a-o..Maicurios eracL ceilalqi erau sc andaliin virsta.-r#. Rescrieqi pr"-p-iqii subordon ate textului.bine. 3. a nutri.e..16.l taatit interesPtTtIy i*Jti"-i. din 4. Relevaqi..gi specula iigi.precizareacelor doui modalitili d e caracterizarea personajuluiz caracterizarea directi gi caracterizarea indirect . cardinale: Z. in 3.i Aurica nutreauin priviri invi dia"' George Cilinescu.a de-a dreptul incintat.ri. un om "rr"-ii. denie.il::d:ui adjective TESTUL23 Subiectul (30depuncte) I Redactagi eseu.iif* qi invariabiledouiadp".ceput i . lqg tcasupra a dc a . Excaladarea Everestuluia fost ceamai totald bucurie pe care am trdit-o din plin.. ziqie corespunzilto ar atributivedin ultimele doui enunquriale ti. jocului didacticin invigiminrul p rimar. 1.Fefi *aveaacesr cu Otilia.respecriv copulativ.rlaqi un enunqcorespunzitoralteivalori morfologicea cuvi ntului el. feriti de ceadin text. opttpt. legiturile lui de rupe senriment. O dati ce s-aoferit s5.precizind felul lor.ii p. 4. (10 ouncte\ de pentru fiecaredintre cerinqe le mai jos' Scriegi'rispunsul a excite dofi sinonimepentru urmitoarele cuvinte:a ntipattc. fascalopol nu-i eraantipati c.ntru fiecaredintre urmitoarele ceringereferit oarela textul de mai jos. Notagipredicatele textulliterar dat. Prccizaqi func$asintacticia cuvintelorsubliniate texr.. organizeze excursian un pretext nu-l in dreptlqeasi nici se eschiveze.de doul-patru pagini.in nu pAteaciudat."r. Explicaqiconceptulde curriculum. Formulaqipropoziqiiin careun numeralcardinal qiunul ordinal au funcqia sintactici de subiect. 2.rclcvarea doui clcmcntc originalitate operciliterarc(viziu nea stilistice)' particularitigi personajelor. a B.Ottha dar )urr""purririle ei. diferite de cea din text.veli aveain vedereurmitoar'elerepere: .atenlte.ibutivi din t ext in Parteade propo2.:i..

Mog briciun aducedaruri la copiii cu minqi' 2. modalitiqilor de caracterizare . -.'Formulaqi C.ri: Rescrieqi 1.c vidcnliereatrisiturilor si a semnificaqiei personajului.pebazatextului l iterar.pe scurt. si existe a tribut verbal9i unul adverbial' 4.Prezentagi. Si-mi scri daci vei venii la concert. p..viziteze Subiectulal III-lea (30 de puncte) orade l. Muzeul Mirii Negre.i.". strategiide formare a comPetenlelor comunicare li 9 i scrisi.stabilireatipologiei personajuluisi a relagiilorcu alrepersonaje.exemplificarea identificate. 3.op'oriqii . . Prieteniii unei colegede-a mel e obignuiau sd. . (6 puncte) corect urmitoarele en unqu. jectivecarenu pot aveagradede comPara[le' ! un i.

i rnodalitigi stinrulurc crcar. oc mal .1. (6 puncte) : corect urmitoarele enunquri Rescrieqi in situalia de fati ! 1.a"a qiranul . 3.proiecpie..propergiu.lemanrului pri mar.pr ezenrarea personajelor(tipologii. c.Precizaq ifuncgiasintactici a numeralelordin enunturile urmitoare: de a.p.releoa/re'uela. . Formulaqidoui enunguriin carecuvintul lent sd" aibi alte doui functii sinract ice. vinte: insolent/indolent. scurt. (10puncte) de rlspunsul pentru fiecaredintre cerinqele rnai jos. Transcrieti. lixernplificaqi dou. Georgica a VI-a Subiectulal III-lea (30de puncte) prin careseformeazi. Nu fii dublici tar celemai desd2.I)rez. modalitiqi de caracte rizare).tehnici alemuncii cu cartea. 4 . M-am imprietenit cu doi dintre ei. din 2.te. pini ies stelele/a venir in iarna spune qiranul. venit iarna/copii zice el si luim ascJnsorul/saupe scararulantaii a coborim/ pini in magazinele.. rela$i dintre personaje. e timpul/ si legim r otigeleplugului irfoi de hirtie/ cu elegii de. diferite de aceea text.precizarea patru caracteristici specieilit erare. Scrie gi cite doul sinonimepentru urmitoarele cuvinte: intens. e.din texr. doui adjective calificative (propriu-zise)carenu por aye a gradede comparaqie. Menqionaqi 1." a Mircea Cirrirescu.subtera nede aparate/electrocairice gi in sala/d. frumuseqile virgite.e proiecgie ridicinilor si mai vedem.alvrfi. caoperaliterari pdd. 3. Al optulea mi sepirea mai interesant.!o l 2.i sedez1. "filmatd din elicopter iarna apare/intr-un prim-plan atit de inr ens/ ci i se vid broboanele sudoare de scurgindu-se/lent intre lujerii iegiqi br azde/prive. Administragialocali trebuie si-gi aduci aporfil la dezvo ltarea 51 'TNSTUL24 SubiectulI (30 de puncte) Argumcntaqi.ivirllii dc rr elevilorpri n studiul linrbiiyi litcraturiiromine. ln sali erau dou dzeci parlamentari. . .entali obicctivele ciclurilor cu rriculare invitimintului primar. Muncea cit doi./ jurul gil. eroare/oroare.urea spknzurag ilorde Liviu Rebreanuesreun roman de inalizxpsihologic.v eqiaveain vedereurmitoareie . d. Idendficaqigi scriegi propoziqiileincidented in textul literar. dintre probeleoralegi probelescrise)' finalitlqile inv.Prezenlagi. inrr-un eseude doui-patrupagini. ln rcalizarea eseului. subordonate 4. Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin textul dat. Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A. f.cxemplificarea acestorcaracteristici. C. turismului. scurr. Formulaqicite un enunq careverbul a devenisi fie regentulunei propozigii conces iv' circumstanqial a respectiv unui complement predicative. Alcituiqi cite un enunq pen sie/pensiwne. ." " "rf. din sticli. La celegase in 3. 3. . doui dezavantaje unei metodetradilionalede evaluape re (l a alegere. din muzeu.lul. partiiulariteqi stilisiice).rJ.Ydztse cu proprii ochi cum se creazl. a ale .r. modalitr$ artisticede consirucqie. . Relevaqi.-pe bazaopereiliterare. Scrieqi fiec iruia dintre urmitoarele cupotrivit pentru sensul 1.argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra_temei. . (14 puncte) Scrieqi rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul . . b.os. o din 9*.. ale I B. zidin pczile cilitoare se-ntorc/in escadrile tirile id"/ p.cxplicarea tidului opereiliterare. 2. freaci parbrizul aburit/ a l cerului. pe a volti capicitareaelevilor din inviqiminml primar de receptare mesajuluiscris' al e 2. Aceea eraa treia dintre biju teriile celemai valoroase medalii olimpice mai adiugim una.

. 2.. (6 puncte) corect urmitoarelor enunguri: R escriegi vintului.neagteptat. citc un sinonim pentru scnsuldin tcxt al fieciruia dintre u rmi. a literare . b^i^ t"*r.vegiaveain vedereul_ero"r. Exemplificaqio modalitatede stimularea creativitiqii elevilor in studiul limb ii si literaturii romine.. pe caracteristici.."de minteanul sub anrnat umeri. ( )arc va si zici.ixemplifi""t6" ". In realizarea eseului. Cilinescu esteun roman obiectiv.i. iiiir"r.*"i".. mari si am ingepenit.pii din clasa iutii in vaqidecii punctul gi semnulintrebdrii.i. respectiv. ' 4. baza'operei ."ttor modalitiqi de ca(tipol ogii.$l ( ).n"iru iilm ca tinirului. y1og1a{igpentruintrarea personaj unui extraordinrrlnir-un feeric ivirea -li?.?igea.i ._"..feclo.prezentarea racterizare)1 a .1il' "1.rrr. Definigi conceptulde curriculum. 37 Subiectulal IIIlea (30de puncte) l ' Prcz'entagi aspecte metodologice formirii capacirnqii citire/lecturi ale de in clasaI. . 3. cumpdnit. fii ii.rrrrrlrri.Lbofir.le curg6'nou. 3. cupirul iIGGJ me.. personajelor . modalitiqi artisticede construcgie subiectului.1. ci operaliterari Enigma OtiArgumentaqi.marcd.Miilocul pe .parcicu laritigistilistice). i.A f ost cevaagade. 1. Menqionaqi toarelecuvinte: mlddios.tor. braqe cu lungiin rninecile'iei. Relevaqi in tipurile de evaluare invigimintul primar' 3. Codriii incepuseri si fremetela adierea unor documenteineg rite de vechime' 2. Construiqi do ui enunquriin carepronumele relativ care (crt gi fird prepozigie)si aibi funcjii sintacticediferite.. .t*.-.precizarea patru caracteristici specieiliterare. Formulagicite o propoziqiecu un subsmntivdef ectivde numirul singular9i. ci poeziile plumb qi Lacustrd de Georg_e Bacoviaapargin. 2. 3. 3. a teirei. Lnrealizareaeseului. noi u1 9i *ridior. Alciruiti o frazt. o. relaqiidintre personaje.ronlan.^ lt^tl:lt cle mal los.-rtiru.l" reDere: . Menqionaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) : A..r elevarea ipostazeroreurui riric .colg.tli-*-b .. 2.aninat.precizare. .Precizeli valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein text.. Ilineingclcs.exemplificarea acesrorcara*erisric p. Ni. . rearizare cine":. TESTUL 14 SubiectulI (30 de puncte) Argumentaqi.argu menrarea doui elementede originalitate a operei literare (viziune. (14puncte) tuspunsulPentru fiecaredintre urmiroarele cerinqereferitoarela tex tul . .in caresi existeo propoziqiesubordon ati condiqionaligi una atributivi. Regizorul dinmine rimisese bu imic'it.i. .asupra particu laritiqistilistice).". 2. C.ol.. inrr-un eseude doui-patru pagini. (10 puncte) de iispunsul pe ntru fiecaredintre cerinqele mai jos.. liei d e G.rr.e. Formulaqi un enungin cari cuvintul aSasd aibe aldt valoare morfologici decit ceadin rcxr felul propoz igiilor subordonatedin textul literar' 4.argument^rea doui elementede"originalitate a a operei literare (viziune asupra remei..spre un er ou^sorar. Aldtuiii 2. Mengionaqi metode si instrumen tede evaluare.rlui *iir. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1. daci nu intirziam. simgitsi ea cum adieo boar e a plicuti de vinr.riri..... ln lucrare o6t"*"t" inserarea 3. arn ciscat ochii ci TESTUL15 I Subiectul (30depuncte) intr-un eseude doui-patru pagini. Scrieqi enunguricu urmitoarele omonimei ca P. 1. relagia dintre curriculum gi evaluare.a patru caracteristici a .ioa"s iil. Domnia sa nu a adusnici un argument. Scrieqi B.i in excursie.defecdvde numlrul plural. aiurare.vegiaveain vedereurmit oarele repere: ale . (6 puncte) Itcscrielicorccrurmitoarelcenunturi: l.

sublinia gi mai mwltsra rura d)sdoi.i"-gi fr-. qinte strilucite.i.t :.qire..-i"i.-o ^.ou. uita_ [?:tT[il1it[il:f tam.rsitlu-p"ir.. ^iu.sub... lui r"*" uoiii.. eapr'un e. .. hncins"cu chirnir"ii":.rseqe. Vasile Voiculesct.. basm . Misiune de incredere ..ep s inc ".

lrs RASPUNSURI REZOLVARI SI 'n 1l l ,i TESTUL1 I Subiectul ' I " AlexandruLipuqneanul Negruzzi de Costache , Nu,velaesteo speciea genului epic in proz ', mai extinsi ca dimensiunedecit ur mirind un conflict r.dtti decit iomanul, cu un iingur. fir nar^ativ, t.hiqi'qi d esfigurati in diferite locuri, intr-un timp limitat,la care cu acqiune Unic, -ri "on".rrtrat, unele complexe' Darticipi personajenu prea numeroase' -. ["-i"l'ir .i"r.rr" ,roartri, lui CostacheNegruzzi ii esteatribuit merirul de a fi creaisto rici. @rul nuvelei de inspiraqie estestructurati in patru capitole,fiecarecu cit e r{ Ir*oriru Ldpusneanul Nurnela eu un motto: ,,Daci voi nu mi rrreqi, vi vreu. .." (capitolulI),-,,4i si dai sami, doam(cafitolul al Il-lea), ,,Capul luiJvloqo crrrem..."(capitolul al III-lea) ti.'P.e ;;1...; indipie mulqi r- ti pop.rc gi e u..." (capitolul al-IV-lea).\uv.9la se. *t ".i!"litr, coffiarl toriai puternic ( hp,ta ditttt. voievod gi boierii triditori' iiduelizeaz/prin alesMoqoc,gi norodu l pe careace;tiail asupresc' pe de o p"rr"i ti dintie boieri, -ai personajelor.. alil parte), ca qiprin construcpia fe de ' Cr rp"ii. trurreh ari o dimensiunete mporaldredusd'Ea epic, aceaste i"""i"i " conevoci a doua dJmnie a lui Ale*andru Lipugneanu(1564-1569),iar acqiunease asupra p ersonajului principal. b im ensiun ed spalitld cuprinde hotarul 9i ceitr eazd" ,oetatea scauna Moldovei' -1i de . s e n;U,u"lei conrureazi conflictul social 9i sunt creionatePortretele *rJiti la p .rrorr"f"lor'implicate. Aj-ury_ hotarul Moldovei, insolit de armataotomani' Lial cituiti din vornicul Moesteiritimpinat'la Tecuci de o solieboiereasci, ,urrr..rr .t incercind si-l determine gi spirarul Spancioc Stroici,acegtia i"d, o.ri.t"icu l Veveiige, lii"",""r! tr o"rr"" tui"eai"A gi sill atragi intr-o cursa,promiq6nd u-isprijinul boierilor. Intelisent, bun cunosciror al boierilor gi al situaqieid in qari, Lipu.gneanu descopericoilrplorul gi-giafirmi hotirirea de a prelua tron ul, printr-o replici deverriti'-ottoul primului capitol gi rimasi celebri: ,,Dac i voi nu mi vreqr,eu v{ v.r9q, rispunseLipugneanul, ai cirui ochi scinteiri ca u n fulger, 9i daci voi nu mi iubiqi,

la {'tl \r,1.ltll)('sc v()i,;i voi rncrgc cu voilr,ori ljrr.Ivoilrvoastri.Sd rni-nt orc? clri l)rc N4,rr tlelir,rlrl virinr.oarcc l)unirca cursulinclir:itl A! Nu mi vreaqara? ;i Nu mr vrt'Ii vrli,t'rtrrr inqalcg ?" Airr.rr.s tl.rttttt,l.ipugnca nu ucidepe boierii triditori si le confisci averile, ii iar , ,1,,-tttrttci l{tr x:rrtda, ii mirturisiseci erainspiimintati de ameninqarea carc uneiiot,'r,r,ritc v;xluvc (,,Ai si dai sami,doamni!"),iipromiteciiiva administraun,,leac tlr' lri crr"1i, clcascmenea, nu va mai ao-ita omoruri. ci aLingcpunctwl culminantin al t reileacapitol,al cirui morro esre:,,ca.(,",tttf'lit'tul ltri ii 1'rrf Moqocvrem. .."I ipugneanu convoacipe boietiintr-o zi de sirbit oa.rela I'i.scricii unclc, d upi slujbi, seinchini la icoanerila Sfintului Ion cel Nou r'trltrt'lricuta srncr enie, -oast.le ap.oi, pentru a-i amigi, le gineun discurs evlavios ,,de;in(o (.l l;lcr,lvirltarc", cum ocalifici autorul),recunoscindu-gi faptele singeroase tred in ( justificdprin grijasapentru linistea ..,.i: cereiJrtare, folosegte 1]t,l)(' ht.1l.. lnrii,igi sr l)rl(tct)lbllce n rnvrri la curteadomneasci, ospiqulimpicd rii : ,,Boieridumnea_ la vtrirstri! De la venireamea cu a doua domnie si pan; as tizi, am aratatasprimecitr-cnrulqi m-am aritat cumplit, riu, vdrsind singelemult ora. Unul Dumiezeu stie ; .1,c. rrri-apirut riu gi de nu mi ciiesc de aceasia; d umneavoasrrigtiqice m-a r*r dar silit nurnaidoringade a.vedea contenind gilcevil e gi vinzirile unora 9i aftora,care lirrtcaula risipa qeriigi la pieireamea.Asi; zi sunt altfeltrebile.goieiii qi-aureverfff ffr cunostrnqi;au vizut cd. turma nu poate firi p;stor, pentru ca ziceMintuitorul: " !2gs-yoi Pistorul, si sevor imp rdgtia oile ,,.' Boieri dumneavoastri! Si triim dt acumin pace,iubindu-ne ca nig tefraqi,pentru ci aceasra una din cele..zece esre porunci: *Se iubegtipe aproape le tiu'cipre tirrc n si si ne iertim unii pe.alqii,pentru ci sunrem rugindu-ne D omnului rostru Isus Hristos-_-igi fafe irrr.. - si ne ierre ,rouegregal'e[, -rlr itoii, p;;;;;; i;i noi gresililornoqrri." . . Singurii boieri carenu se lasi ami giqi de artasimulirii 9i disimulirii voievodu- -lui sunt spitarul.spanciocgi.str oici.B"inuindprimejdia, ..i doi fug din g.^ie. la .Lipugneanudispuneucidereacelo r patruzecigi gaptede voieri"venigi ospipl vo.ievodal, timp.ce,retrasinrr-un col t iu Mogoc,'se'delecteazd.vi,zind in spaima^acestuia. Apoi,.cu cinism, il intrea bi pe vornic dacdapro..J"i ti"e omorindu-i. pentru.a-i ciqtigabunivoinqa, Moqoci i aprobi fapu iingeroasa, spunind ci el insugi ar fi intentionatsi-l indemne.pe domnitor l" un are-Jrreamicei, dar ci irgelepc;.rneavoievodului i-o luaseinainte . acelagi singe rece,Lipugneanuil di apoi pe Moqocpe mi,namulqimii risculate. ^ .c: Satisficut pentru ci a scipaf si de acestdug-an, ,roi..,odri ii oferi doamne iRuxanda lcaculde trtci promis- piramidadin capetele boierilorucisi,asezare func gie rang. in de ln cel de al tretleacaprtol,autorul surprinde comporramentulpers onajelor aflitc in situagii-limiti, pline d-e dramatism, pr"cu.n 9i sadismul Lip uqneanu, lui la;itatca lui.Moqoc, manifesti,rile caracteristiie personajului ale coleciiv,mulgimea, gi sensibilitatea doamneiRuxanda..Personajele to*arrti.e sun t prezent;r. prin antitez.i, scenele zunt singeroase,. replicil" - t'"l.rr"trtep enrnr fieiarc tip de personaj, iar rru$carea epici - plini de dinamism. Dupi si. ngerosul banchet,domnitorul nu mai ucide boieri, dar conrinui si ii pe, dcpseasc i prin schingiuri gi prin confiscarea averilor. luu si poruncegte fie cilugirit. Cind igi rcLapuqneanu Pcnrruca sc irn[r<llnivc$tc, moarteape Vineinsi qi obscrvi ci esteimbricat in rasamonahali, ii ameninqi_cu tp {i, inclusiv pe doamnaRuxandagi pe fiul siu, moqtenitorul tronului. 'lloierii Sp incioc gi Stroici,intorgiln gari,o sfituiescpe doamni sI'1 offiveasci' a a lmpot rirra ,rbinqeisale,cu congtiinla pecatului,dar cu incuviinqare tacitd. mitropo-' gi si pregiteasci incoronarea nolitului Teofan, care se gribeqte si-i acorde ie rtarca moarein chinuri, vegheat Lipugneanu.Voievodul ului domnitor, RuxandJil ot rlveEte.pe fiind d.eznoddmkntulnuvelei' gi Stroici, acesta de ultimii sii dugman i,Spancioc Nuvela .rt" io-"ntiia prin remaabordati, prin dramati.mul acqiunii,pr in sceantitetile. Personajulprincipal, Alex.andruLipugneanu, este,la nele9i pers onajele sa, iui, romantic prin personalitatea cumul de calitiqi qi mari defecte( caracrlndul singeros,cinism,iap"iittt. de a simulagi de a disimula) 9i prin dest inul siu (iniQr clusivprin moarteaniprasnici). Nuvela esteoriginaii atit datorit

i viziunii pe care-o-oferl asupraistoriei zbuciumatea Moldovel, cit gi datoriti modului remarcabilde construirea unui P9rs.o.: naj redutabil- Lipugneanu- gi a u nui conflict puternic caresederuleaziadmirabil trislturi ale actelord-inpieseled e teatru. De aseln'celepatru capitble care capdtd. gi se menea,briginalitatea vi despe in miiestria de cared; dovadeautorul in pr.ezenpentru prima oari in litera tura romini, a unui personajcolectiv (mulgimea tArea, tlrgoveqilor),precum gi di n modul in carescriitorul comenteazifaptelegipersonadin jele'descrise, dintie in tervenqiile salememorabilefiind aceea finalul nuveuna Lipugneanul, carelasi o pa ti de singe in lei: ,,Acestfel fu sfirqitul lui Alexandru istoriaMoldovei". vest imentaqie, mentalitiqi, ceremonial, Specificulepocii estedat de evenimente, arha ice9i limbajul in caresunt imbinate cu miiestrie elementele obiceiuri,dar Eide n eologismele. Nrivela Alexandru Ldpuyeanul, apilrutiin primul numir, din 1840,al revistei Dacia literard, reprezinti un model di operi oiiginali, inspirati din i storia naqiocarese con{ormeazd.recomand;rilor ficute de Mihail Kogilniceanrtin I ntronald", adeviratul articol-program al revistei 9i, totodati' o concretizare a d,ucSie, o creeze literaturi naqionalivaloroasi. romantismului rominesc careave as5" I Moara cu noroc de Ioan Slavici Conceptulde nuaeld- vezi p. 53. ' Mare clasical literaturii .o-att", aliruri de Mihai Eminescu'Ion Creangi 9i I. L. Caragiale,Ioan Slavicia contribuit la dezvol tareaprozei,indeosebiprin nuvele gi prin romanul Mara, consideratcapodoperi a sp ecieiliterare. 1 Nuvelele sale,adunategi publicatein volumul Nosele din popor ( 1BB )' reconpoporan". In realisti, a unui ,,realism din ardelenesl perspectiva s atului stituieviaqa spa{iul transilvinean,incircat de tradiqie,se desfigoari dra me puternice,generate de di diferenqele sociale,etnice,religioase, avereqi de me ntalitiqi, de sentimenteapriDintre nuvelelevolumului citim: Scorrnon,Gura satulu i, ge gi destin necruliror.

ttl I llxiulea'l',tithii, Comoara, Moara ct't noroc,ocirpodoperl gcnului.Autorul acora rl6atcrrqie clcoscbiti investigagici psihologice, urmirind rcfleciarea evenimen relor in lonqtiirr[l pcrsonajclor, dinamica sufleteasci. lor )pe nuvelei,degi,sp re de1 r;r litcrari Moara cu norocintrunestecaracteristicile orelrire clc altc n uvele,aceasta incepe cu o expozigie, nu secvengi ."r", in io-porlrrrtfl.eiclescr iptivi - prezentarea locului unde se afii circiumi- - apareabia in tleschide cel ui de al doileacapitol.Nuvela incepeabrupt, cu dialogul dintre doui rca Gh!1egi soacra care reprezintd.douiaritudini de viagi, doui lui, ;rcrstttttjccse-nqiale, rtrentrrlitili,doui poziqii etice,ceatradiqionaliintruchipatS" filozofia de via qi a de lrtltrinci.gi.ceamoderni, a lui Ghigi, dornic de schimbarede dragul pros peritigii. (luvintclc bitrinei conginmesajulnuvelei,_exprimat foarte clar inia d l h inceput: ,,()rnul si fie mulqumit cu siricia sa,cici, dacZevorba, nu bogigia ,ci linigteacolil'rcitc facefericit". Personajul argumente igi azS",incontinuare , oiitti", ,,Eu sunt acum btrtrini, gi fiindci am avut gi am aiit de multe bucur ii in via1i, nu ingeleg nemulgunririlc celor tineri gi mi tem ca nu cumva,ciutin d acumala b;irineqe.rn ioro" ,ro.r, sI picrd gi pe acelade caream avut parte pin i in ziua de astdzigisi dau la sfirgitui vicqiirnelede amiriciunea pe carenu o c unoscdecir din frici... Mi-" gr.u si-mi pirlscsccolibain caremi-am petrecutviaga mi-am crescurcopiii 9i m"l cuprindeun si fel dc spaimi cind mi gindescsi rimin singurdintr-?nsa..." Aiiruiitrea bltrinei este perfcct motiv.atipsihologic,ea re prezinti gineraqia v6.rstnici, legati de varri, de ffadiqic,de stabilitatea de-o viaqi.Motivele pi ."r" le enumeri releie ingelepciunea populari carepune pregpe caleade mijloc, pe cumpitare gi pe acceptai.aunri situaqii modeste, dar sigure. Totugi, bitrina t u J. op.rrri proiect6lor ginereluisiu, esterolcranti gi admite . punctul lui de vedere, indimnitrd.r-l re lupie pentru a-giimplini nizuinqele:. ,,voi 9tiqi,voi faceti, [..] voi facegi dupi ganduli'osiru' gi afiimind ci it va spn;rnr;i ii va urma ,,cu toat5. inima, cu tot sufletul,cu toati dragostea mame i careincearci norocul copilului iegitin lume. Dar nu cereli ca eu si hotirisc p entru voi". Pers.onajul esrcmemorabil,un model de ?nqelepciune dragostemateini. Ea gi lc di copiilor toatelibertateade a hotiri viitorul ior .o-,rn, dar ilobfig i si igi asume toati responsabilitatea luirii deciziei. Replicalui Ghige(,,[..J ti riminem aici aici,si cirpescgi mai departecizmeleoame.. nilor, careumbh toati sepdmina in opinci ori desculgi,'iari, daciduminecae noroi, \i duc cizmelein mA ni pini la biserici, gi si ne punem pe prispa caseila soare, privini cu la Ana, Ana la mine, amindoi la copilas ,iard, d-tala tuitrei. Iati linigtea.oiib.i."; p une in evidenqd intriga qi atitudinea lui de viagi. Ca cizmarnu cigtigi iuficien t pentru a asigurafamiliei o viaqi indesrulati, de aceea hotirfute si arende*ze circiuma numiti Moara cu noroc, aflad intr-un vad comercialbun, dar in locuri re le.Togi drume,tii seoprescla circiumi bucurogici au scipat teferi din pidurea ne fasti. Desfd;urarea acpiuniirelevi destinullui Ghiqnsi a[familiei sale,murarela Moara cu noroc. Pini la ap3rigia simidiului Licd.,viaga Ghiqadecurgelinigtit, in fielui care simbiti searase bucuri cu familia de cigtigul realizat:,,Sim6iti de cu seara locul seg.qgf1si Ghiqi, ajungind si mai risuflel sepunea An" gi cu bit rina sI ",r num rebanii gi atunci el privea la An4 Ana privea lJel, amindoi piivea u la cei doi copilagi,cici doi erau acum, iar bdtrinaprivia la citegipatru;i sei imqeaintineriti, lsz sprinteni,iara sporul cr:a Clci aveaun gincrc harnic,o fati norocoasi,doi ncpoqc i Dumnezeu, dintr-un cigtig ficut cu bine"- el fiind un circiumar harnic, drt de la conflictul,lupta inde Fricepurqi cinstit, respecrat togi mugteriii. Lici va declanga al lui chiqe qi dorinqalui de a cigtiga rot mai mult. irc fo"d"i cinsri t Lici intuieqteslibiciuniie iui Ghiqa,dragostea Pentru Ana 9i Patima cfutigului , pentru a ;i-l face complice.Prima intilnire dintre cei doi ;i re va folosi de acestea gi.orgoliul. itte o rr.rit"bila lupti iniare frecareincearci si-qi impun d. auto,ritatea cu cuminte, cautl si te pui la buni inqelegere GhiF il avertizea zi:,,Daci egti om ci lui ii estede ajunsca orice om si simti ,,ci nine", iarLicd

seindepirteyddg L 1a.Mie nu mi s-a vf fivai gi amar de ei daci n u-mi facepe plac".Da igi zise el .rrrt . Budoi sperjur.d.. din dorinqa te brrcuriil. lumeate pirisegte" .. pimintului.am primit porci de furat de la Lici. Cu cat estemai antrenatin afacerile alelui Lici. in schimbulbanilor luaqide slmidiu. agifi mers mai departedecit mine ori v-aqifi aruncatcu netoacuvinte'.de ce-i orice gind riu. farl" ca si mi-l fi curiqit ' Arunci cind simidiul ii ia banii fir.in toate le ficus e din dragostecitre dinsa. cu ararGhiqi seinstriineazi de familie. Ghi gl va gi prirni porci furaqi de acesra de oamenii lui. Circiumarul nu sup-orte conflicruali.trebudar acum. Aceasti relagie manenteintrecere pentru a{irmareapuierii.irriqi" sau: .. Ghiqi seautocondammai alesdupi irrrr. cu cinism. dar 9i de cigtig. Conform invoieli"idintre cei doi. L" . din drum"' Du lnci om in cale. cici Ano . repedela LicI batjocura gi se. devine 9i gi SeiteBouarul.. de percare. Ano.rri-ri morali (monologurile interioa re degradarea ditateacu careconstati gi-gimotiveazd. Ai avut tati om de frunte. si-i numere.de a o feri de orice supirare. nuvelei .de trebile arendagului. Iarti-micel puqintu. deoarece.cd-i legat.Perdu se aceste socotinqlin primejdie ..nu weau s i crezi cdmi qii numai de frici. cind.gi gatasi izbucneas fdramotiv.penrnr prrma oari.era at e Clnd . Sunt gatasi-gi fac pe plac". h. se zbuc^i. dar se seaci singele din vine de rb. si intru la iniepr. sferaconttiinqeicirciumarului.congtientde propria-i decid eremorali. aveabitrina. devine caracteristicl9i revine adesea: dar prieteni ci . de orice necaz.rt-r urmelor..-m6. totugi ir si se stip'ineasc i". Ce-i pasi lui acumde Pintea. degi . apliandu-l 9i accepdnd si fie pedepsiqi oameni a i acestuia.ii rispunde.i lucini. fiind pugiin locul meu.o*pl"tate d e ampl-eanalizepjihologice realifrecvenrein cuprinsul zateden"r"tor) r .fne si-gi manifestesentimentele teamir .gi. ... . Era o amarnici dezamilgire.rrr*.ca lini. cd devineirascibil. iar in timpul pro cesuluilui Lici.. dar cerul m-a lovit cu orbie Ei n-am v oit si cred 9i si inqeleg..la nevoie.Ghiqi vrea si-l sfig ie.tie ci snmidiul l-a pridat gi bitut pe arendaq a zi-Ruprn omorit femeiaEi copilul. C onflictul dinrre Ghip 9i LicI se deplaseazdin proces. . igi mani festi rpiitn".totdeauna." pe Lici la banii ce -9iadunas Pa:. tu rebuie sI inqelegi oam eniica mine sunt slugi primejdioase.lartd..r.Lici. . dorinqade rizbunare. de a o vedeaveseli gi mulqumitd. cind Cici mare-dreptate va p*a ie gindurile 6s'-9i fi facind lumea. ci umblu voiali cu tine.de judeciqi.a para.ii era par.'. adaugi el: .tea colbei: aici qi numai aici e limanul de_scipare vorb ead"e ! ii ziseel. pe de o parte. dari voi. ai neaeu n-am si mi iert cA tvoi irii pe faga muri oamenide treabi gi ai ajunssl-qi vezi berbarulinainteajud ecitorilor' $i n-_am picituit nimic.

."" i9i primesc p.a.mariimpiritegti. Asa nr*aldsatDumnezeu! ce si-mi {ac.viagi numai cei neprihinigi gi iei cumpitaqi. Nuvela dezv iluie dezum anizareaomuluistipinit de patimi.rn ticilos i" ur"q..urme . te-ag ucis". p ..Lici cstc stipinit dc patirrra Ghili esrc $imat de patima putcrii.arrd...se amigegt e. subjugat' fermecat: vrijit.rt.siinrranilor copiii . fiindci esteun om prea slab. Subiectulal Il-lea A. loc unde circiuma rducenoroc .i sc?ntoarcila circiumi.. desi eanu il mai poate ajuta sl sesalveze. a bea..bitrina vederest urileincendiului. cu condiqiarespectirii legii.. J.a-i"ii. cu atit il urigte mai mult pe L ici.co. galdjn{ ci : . J.. incetul cu incerul. d-.. dacdein mine.Dimensiuneatemun estere dusi la citeva luni.. apoiva fi dominatde patimabanului.. fiindcjeste in pericol de a fi prirrs de pinrea..i ia chimirul.aga celedin urmi. " ri" cu "rr.l p.Acu . . Cind seintoarcela Moara cu noroc.i sperjur. a.r-'-Ittetti rrulc z..] cel bun in ceasul potrivit.. po"rJ . iari pe ti". alituri de cinci cruci.incdt nu mai putea sd-gideie seama poate gi ce ce nu poatesi faci . h.. puqin Peste an' Dorald .Aga vrea Dumnezeu! i9i ziseel .." .ln nuveli aparpersonaje Cel princi pale.. lupta lui_Ghige lumea si cu sine insusi. csqtigati.. al cirui caracter diabolic il descoperipe deplin.l" i"t."J-. se sinucide 9i lzDlno u-secu capulde un stelaruscat.de patima rizbunirii. carefericireaadevdrat d.s" g1. eu putinqi ca purtirile bune si nu stribati"rt. lonaj nuvelei pune in lumi ni atit destinul ragic. Acgiuneaesteconcentrati in pusta arideani.$i igi zicea l ..i...$l t'atttl ttti-itiaritlt calcaccabuni".i esteGhiqi... ra ca si-mi astimprr serea rdzbunare .. rari om cinstir. rit. estedati...-"r. cit 9i mesajuletic. $tiind c5"Licv..mpromigitor....1.. a setncruciSa: seintretlia) a se intersecta. din ! urmi..r"rr'rru mi-a dat gindul ['.a *i_" fort r. Moarjt nurrraiciteva. unde o gisegte Ana singurdsi o omoari. daci Dumn.mi s-apus cevade-a curmezisa cap ...impreuni cu. o lasi pe Ana ca momeali.... ' Imagineaestesimbolici. asuprasa bani. se liia in voiaintimphrii . Nici cocoqatul e insugivinovat c5.rr. Punctul culminant al con flictului.. care-lr'rir"r". ii p. iar Pintea.i-o gi Ghigi inrr-un "-int"gt" moment de intens zbucium sufletesc. de Daci mai adineaoaril-agfi gisit. cumpiritor. .. cu familia fi.ticilos! . .. aur gi "jr. de. ea pleaci mai departecu copiii... Lici. ng pureamsi fac altfel."pr".. Firul narativ urmeagl destinul gi transformirile personajuluiprincipal. . caredin om cinstit devine ucigag. cu se rnanifesriin evenimenr ele timpul saibitorilor de pagti. a moralei gi a tradiqiei.secundare episodice.ir.fascinat.eart'eimaginepune in evidenp mesajuleti c exprimatla inceputul nuvelei:^cuvintele betrin"i"p. fi "" Deznoddrnhntwl .Personajele sunt pirimag. uu nu mai pot sili pe ni_ un 1. trr.sc va stabili inrr-un loc unde nn ...ordoni incendierea pe Morii cu noroc.. must eriu: peisajuluimontan (verb auxiliar) 2.linigrea c-olibei".are nu -"i cocoatein spin are:nimeni mai mul dec6t dAnsul n-ar dori si n-o aibi"....A fostodati O prea frumo . client.i . v lsg iubirii.Ghigl din . ..t. vremea.copiii. spuninju-i: pe .. ticdlogitli de sl abin el insugi. Era fascinatde frumusegea ca-n povegri .1 -".otsi te las vie i]r urma mea./-A fost ca niciodati. cucerit. -'". mai complexper. :" :tl Dar ce si fac ? igi zise el in celedin urmi.cu acesra.cu ajuiorul acestuii. a poi fuge. Ghigi.'-'l'or nr:rihotirit si sc razbune I.9i ncqi nepisares osirealui Lici"..pr" are arginririe f urati.simt numai ci.tfir. rcalizate.zisc cl voi nrci n u mai avcti(:unr lvuscscripirinqiinogrri.. dirr atnini si-l demagte simidiu pentru ci nri se simte in stare pe si renunte ln r:ip1igusi1.idee pe care. i.. lred c-am ficut riu "" -"i gi daci n-agvedea dinfag. i n pot irii..llni gi spunindu-gi ci apoi. u"i. incintat.Tatil vosrru u1 o . / Din rude. lncearci siigi linigreasc i'congtiinq" pularrJ totul pc scamafirii saleslaLe:.A. intors la circiumi si-. pe o sti piatrr.. " pe Ghigdseimprietenegt e jandarmulpin_ cu ira. / . . duce sd-l aduci p" j"rrd"i-ripi"i"" s e aresteze. a A consun'ta. pl ingind: le-a fost j"*rtl" . imprimind nuvelei un profund sensmoral: au rimas in.mvelej esretragic: Ghiqi esteimpugcatde Riuq. ct iF i. a l. i"-pr eurr. Daci e riu ce fac. gi aga.ici.ictr sa copiilorisrora:..osiut: Ou cit cstemai robit banului.atit .$^i ce si-mi fac ? igi .a ci eu re-am arurrl"t .i minca.u?gi" ..nJr. t"r.

4.: Pentru filmul Piciul sele ctase o fati qi doi biieqi. l.trebuie si perseverezi.. in Gridina^cuz^tiv bindu-se . fantastic!" . .Vasile Alecsandri)' . cazil Botanici.). Hanul era ticsit cu girani i inapoiapi(tntorSi)de Ia un thrg mare. plim(ex. Cele mai bune kme sunt celemarcaGillette' Cdndigipuiin gi nd si scrii o carte.n razelesoareluide iunie se cocciregele' La Gridina Zoologicd"a u fost adusedoud lame. tabl ou mireq.: Seint impla s-o intilneasci adesea genulfeminin. ln textul dat cuvintul o estearticol nehotirit. .substantia (ex.O. Acest cuvint mai poate ^Yearffmitoarele valori morfologice: forma nea ccentuate' a . Coatezai-a ficut un cocfrumos.: . numirul_singular. Pe stinca din deplrtare amzdritunpui de ciprioari.interjecpie B.asi fati" (Mihai Eminescu)(verbepredicative)sau: lmi pleceasdfiu pemalul mirii l a risiritul 9i la apusulsoarelui.numeral cardinal cu valoarede adjectiv(ex. l. (ex.(verb predicativ) 3.: O estevocali.).).pronumepersonalrpersoana III-a.

pregitegtecitit-scrisul (etapa alfabetafi).propoziqie cd (P. 1 i tdrc i adinc: limpede: pronume nehotirit: A crezut tot ceea i-a spus._Dupiatita ploaie pdreal/ cerulsetnsenineazd. capacitilii dc a comunica. pebazailustra-qi ilor lxperienqeide viaqi a elevilor s. metode gi procedeefolosite in intregu l ciclu de achizigiifundamentale..ardde cele il e pozitive ale etapeloranterioare misuri anumitelitere.tradiqion ale: explicapia. adverb: Privind adhncin ochii ei sl-i ingeleagifrdmintarea.aceasti etapi beneficiazd. adjectiv:Lacul era limpede 9i a d.povestiri).necesiratea gi dator iti idealuluieducaqiovalabilitatea eficienqa Acestprincipiu igi dovedegte nal.Achizilii fundamentale"cuprinde grupa pregititoare a gri primar.mode rne.-obiectivecomune.dezvoltarc a .qilede inviqare. . .t/ . cu ci 61 folosinddiferitelirnbajespecializate.. sunete .a II-a din invdqdminrul continuitigii se realizea zi prin: ciclu curricular. Principiul continuitdlii in realizarea obiectiaelor cadrw ale stw diului limbii . valo rificirii achiziqiilordin invigiminrul pregcolar. silabe. adjectiv:^lnimprejurlri dramaticese dovedeaom tdre.dezvoltareagindirii autonome. lui didacticin activitatea . adjectiv: ln lacul limpedese zireau pesti. s-a Mii gri. adverb: Ii eram tare recvnoscrtorpentru cuvinteleei afecruoase. metoda descoperir ii. Etapa prealfabeta16. expunerea . formative : metoda euristicd(conversagia diverse tipuri).2/ .. v iitoare cu copii. predictivi are menireasi relevenivelul gi temeiniciaachizi. l(. poziqii..i literaturii romkne tn ciclwl cwrricular . identice. . de pilde (inaf. s. din deprinderiide a delimitapropoziqiile vorbir e. predicativ i) Riminel/ curnne-arn inpeles.citit" imame nqionate).i a responsabilitigii in faqdde integrarea med iul social.. .pa rticularitiqilor de virsti 9i specificuluidisciplineiLimba gi literaturarominl.principiul ln "c"rt . In clasaI evaluarea pentru o bunl orientarea cadrudemersnecesar jiilor din inviqimintul pregcolar.scriu chia r cuvintecu majuscule.Anc.asi guri continuiEtapa prealfabetard. ziqiilor/enunqurilor re 9i.cuvinteledin pro. 3.silabelegi sunetele de Depr indereade exprimareorali sedezvolti prin exercigii formulare a propode pebaz1^ s uport intuitiv gi lingvistic (cuvinte gi expresiidate).Acbizilii fwndarnenta le" Ciclul curricular . * continuturi comune sau aseminitoare.in special clasele in gini (act ivitare careo vor desfigura toate clasele pe graficecarecompun litere.dcarn cmoqic fratelcm cu v:r{i soldatin trupelede eliti. . 2. scriu elemente in insugirealimbii gi literatur ii romine sunt eficienteurmitoarele metode: (limitatd ca pondere) pol)estirea a' . Etapa alfabetarl de ltt ceeace privegteinsugireacitit-scrisului.ml lntrcccrcrr suldatcu un rczultirtncilltcptilt. adverb:Vedealimpedeceeace voia sa obgini prin acqi unile sale. ce adjectiv: Tot mobilierul fuses e comandatla Paris. etapl.a II-a). substantiv E ra un tot vnitar.a lrin povesti pebaza textelor literare (povegti. tateaintre aceastiperioadi . jocwl didaaic etc. adverb: Ne fot povesrea desprecilitoriile sale. Situaqia devenise .propozigiepredicativi) (P. ca obiective dezvoltarea a capacitiqiide receptare meare a sajelororale 9i a capacitiqiide c omunicareorald. substantiv: Simqeain adh nculfiinqei cutremurare.au . clasele . 2. copiilor. .metodegi mijloacedidactice in primare.. pentru ca elevii si pronungegi si intoneze co. (de euristici).dezvoltarea 'fe ct propoziqii. cuvinte. a./S-a o cufundatin adinc. gi I diniqei clasele .dezvoltarea din cuvinte. exercipiile .i inviliminml preg colar. copiii cunoscin oarecare in I primare. asiguri: tn aceasti a paratuluifonator. achizitiale ciclului curricular. Activiti.

a intuiqieigi a imaginaqiei acesruia. Am intilnit la Muzeul de Arti acelagi grup de englezi. Obieaiaele ciclwrilor curriculare ale inodydmkntului primar A. Prietenamea era de fel din Ardeal. citit. B.stimularea potengialului creatival copilului.l/ctun1 ne drteptarn. 3 .a VI-a) consrauin : a . penrnr exprimarea corecti 9i efici enti in situaqiivariatede comunicare.cunoasteriigi stipinirii me diului aProptat. Subiectulal IIIJea l. a limbii materne. inqeleasica activita tesociali.dezvoltarea achizigiilorlingvistice. c.formareamotivirii pentru invitare.i a limbilor srriine. Obieaioele ciclului de dezvohare(clasele III-a . Maioul seudasedin cauzaploii. .stimulareacopilului in vedereaperceperii. . Mi-ar plicea si revid plaiul maramuresean.asimilarea el ementelordebazl"ale principalelor limbaje convenrionale (scris. .r/(Pz . 1. Propunerea lor nu-mi s vSdea defel. calcul ar itmetic). 2.propoziqiepredicativi) nu 4.a competengelor folosire a limbii romi de ne. . Obieaiaele cic lwlwi acbizipiilor fundamentale(clasaI qi clasaa II-a) vizeazS": .

. rac trce p Ei combinate. dir. prin l)rogrcsiv. morale gi trisisi turi de voinqi qi caracter. colecdve.De pild. a spiritului de independenqi gi a iniqiativei.qi puncr de plecarc pcntru achiziqiisuperioare. lrt ln clasclc primrrc. ' .rttslortnrlrca clcvuluiin factoractiv. imaginagia etc.giul rrli^cin mod repetatpenrru a dobindi deprinderi.structurale.tc. metodeformative.a ciclului curri cular reprezinti bazl.ttcgoriilorcurriculare(curricw lum nrcler.1ruiclcv .prevenireauitirii .citire tn .insu-girea noqiunilor.ulwtt cxtins).: . funcqieae aifeln rite criterii de clasific are.dupd gradul de implicare a cadrului didactic: exerciqiidi rijate.r rsigrtrrrc.citire seleoiad: pebazaunor repereprin carese asiguri ingelegerea mesaj ului scris.liz.eazi p e elevi. .conse . ce justifici diceea vcrsit:ttt'.care capdti o importanqi deosebiti in p erspectiva autoeducatiei permanetrte."t.fluent si rapid.3. .dupd tipwl de actiaitatepe caretl preswpun:exercitii orale sau scrise.. folosit in erapaalfabetari iniliali.semidirijate.de evaluare. Ex. oferindu-i-seposibilitatearecuperirii. li1apapostalfa betari (clasa dupi inviqareaalfabetuluipini la terminarea sci . .anterioare. activitatea conftienr. carearemenireade a asigura lai.fronta le. In gcoalamoderni seimbini exercipiile reproducere. la numiplsingular . corective.asigurindu-se transferulde cunoqtinqe. o Exercifii de scriere: scrierea dupi model exteriorscrisde mini. Exerciqiulesteo metodi adecvati tuturor formelor de activitate.exercipiulde exemplificare Ex.se consolideazicunosrinrele limbe qi de literaturi. . consolidirii gi dezvoltaiii aptiturlini lor prin variatele tipuri curriculare. exerciqiile facepart. scrieredupi l ite. estet ipul de exerciqiu .dictareareprezinti o scrierein careele vii nu mai au niciun fel de model.exercipiulde identifuare a unor elementede constructia comunicirii (pirqi de vorbire.oaptd. esteo meto di bazati pe actiunereali. prin cxcrciqiilc rcproc{uctivc formeaza se automatismul scri rului gi cititului corcct.fluentJi expresiv. pirqi de vorbire (s ubstanrive. .exerciq iile pot aveagradediferite de complexitate 9i dificultate etc.in ritmul propriu fiecirui elev.de dezvolt are.". p rodu ctive.. . lipsegte . de echipi.goiiit pot . elev ii trebuind si gi-l reprezinremental.pr oprii gi etapelor.aplicative.caligraficcu ajutorul conqinuturilorgi activitirilorie invigare adecvatc.copierea. curriculumaprofwndatqi cwrtit. cel . " .o ope.i .sedez volti gindirea. Achiziqiiledintr-o etapl.i a confuziilor.consolidarea d eprinderilor. de element e foneticegi lexicale). In activitateadidactici.a origi nalitiqii.itci diclrcticc constituic o rccorrsidcrlrcr rclaqici cadrudid actic-elev tt'. puginun enun r.prin caretrebuie si se realizeze citire conqtiend.citirepe roluri.Exerci.t c.ticnt gi reperar. obiectivelecadru gi de referinqi ale inviqimin rului prifher. in ritm propriu a fiec. .deja enunqate.: Spune/scrie doui subsantivecomunegi doui substantive proprii. deip eragionalip zare. autodirijate sau libere. exerciqiulesteo me todi fundamentali. {e propozigie(predicat.: Identifici.a scrisului t'orect. o I cla. .autodictarea esteo varianti a dictdrii.pirgi de propoziqie.d. de citireafluenti si expresivi 9i ii re. gi p ersonalizare.teoriilor carese aplici in situa qiivariate.dupd numdrul elevilor c areparticipd la rezoloarealor: exercitii individuale. modelul exterior de scris de mind. 'Iipuri de exercigiide citire folos ite in clasele primare: .prin carese reilizeazeffansferul de cunogtinte.r ircccsibilitigii activitiqiidiferenqiate. cijii prin carese realizeazi. operafiileinteleltuale si motorii.tre buieasigurati.dupd f uncpiile in de linit e: exercigiiintrodu ctive.ttl I ( )orrtlililrcttl. . cu acelea operatorii.parte secundaride pr opozigie): Dupi furtuni vine si vreme buni.coparricipant formareeducat ivigi prin la lrli. continui. in urmitorul enun!. l n lecgiile limba 9i literaturaromini sefolosesc multitudine de tipuri de exerde o . semne punctuagie. ..rede tipar. prin care.r I V-r) trcbuie si asigure insugirea cititului corecr.citire tn lang saucitire pe sdri te cu voce tare: fiecareelev trebuie si citeasci.dezvoltarea unor capacititi gi aptitudini intelectuale fizice. prin care se execut. in fiecarelecgie. .stimulareacapacitiqilorcreative.ulLgr/ul de dificuhare.transcrierea.verbe) pnrqi . ajungela: . mai mulre .regulilor.careasiguri auromarisde mele (formareadeprinder ilor). ibil.subiect.

atir la numirul singular. * exercipiide analizd morfologicd sintacticd . Saudi exemplede substantive determinatede unu-doui adjecti ve...i Ex. predicatelegi subi ectele urmitorul rexr: din fost odati un impirat gi o impiriteasi. Mai aveau linpe . lCa exemplificare se aleg pttru tipuri diferite de exercilii riintre cele nrenqi onare./texte/compuneri cerinqe cu indicate.. .A palaul lor o gridinl. . cit gi la numirul plural. Ei aveautrei copiii. _Acest tip de exerciqiu esteurmat de exerciqii creaqie de prin careli sesoliciti elevilor si formuleze enunquri.: Analizeazi substantivele urmltorul enunt: din ..foarte frumoasi.gi la numlrul plural."." Sauanalizeazisubstantivele. $i atit de dra gi ii erau florile acesruiim3l pCrat. ' Exemplelesepot inmulgir.A mers yeste a-nlume despreFrumoasa-Adormiti.

. evreica.ozase' i obiectep.Gavrilescuse iusdfici: '. p. regretulunei vieqirarate:.a inadmisibilului.cu Elsa. sac?ugi profan.Lawrence Arabiei). . .rd.dupl ceargila lovi se cre$tet . profesorul pitrunde in bordeiul gigincilor.labirin tul 9. de totdeaunaiart a puri..-n. ln unele creadi litera9i reprezinti o capo dopgri a literaturii fantastice re ale lui Mircea Eliade fantasticulare ca supor t practicileyosa si ranrrayoea (Secretuldoaorului Honigberger Ei Noppik Serampoi e)saumituril"efolclorice iotianesti (DomnigoaraChristina.. Conceptulde nuzteld vezi p. sunr ascunse semnele sacrului. .. Ajungind in straii. conrtruite prin .ri.a. ln nuvela La gigdncicele doui universuri se intrepitrund.. existengiali profesorului Gavri lescu.In aceste nuve leexisti doui universuri distincte: real Ei ireal. Gavrilescunu reugegte rreaci probeleqi seri= si ticegtein labirintul c unoagteriide sine.va iesi i ncurcat. ln-parcul din bavrllescu Se.st1t de vorbi.mi o sabie cregca in il teribih devaril. dar idealul meu a fost.ustrlrca."1 Nuvela La pigdn.'... 53.-.$arpele).[.:K.'oriit ea exisrentl.r.. autodefinegte se Gavrilescu.s-a rlrdcit pe drumul vieqii. A. trebuie si aleag i trei fete. unde locuia eleva in F . aur. gre coaiia. (autoportret ).i literatura rom&nt Concepte opffali()nttle.atras'defaima straniea locului 9i de rlco are. \intrtga) Desfdsurareaacfiunii: Personajul intri in acil spd.].pe o oanc d. a incepu! tra<< a fost si fie . de cildur i (lucru careii aminteqte de iubire. cind de coqmaruri.purtAid cu sine.a absurdului.ti-o pe Hildegard.ci Mircea Eliade intruneqte caracter isticileunei nuvele fande tastice. fati plingea in hohote. sfi anii. Esrecind nelinigtit.l* TESTUL2 Subiectul I I La qiginci deMircea Eliade . Curind constati ci bordeiul esr eun ioc iniqiatic. La intrare totul estemarcat de cifra trei: taxade intrare esretrei sute de lei. imagineacolonelului Lawrencegi. Limba . carefisurea zi. alterarea"(ilcilcarea) cu buna gtiinqaa raqionalititii. I }:rlcrr:irr l<uiqi .Simte prezenpe al ci el insuqi se metan-Iorf.a ata rnele. realitlqii se r ealizeazi prin interferenqa -"Incilcarea. ia "ieiii Gavrilesc uisi retriiegte povesln timp ce riticegte printre lucruri gi paravane. lncet-incet.prin intruiiunea imposibilului.a pi. ajunge aproaPede ora ffei. cifra tei."did. aflece aceasta clsitorise cu inginePr. a.59 rominesti... am incercars-o consolez-. eram fru"*fr gi aveam.cind teiorizat gol. SuPrenaturalului naturalul. prin introducerean miicu terului.[.rtisj'.erarrr rn O banci.. trebuiesr ghiceasci dar riganca. arnin teqte in (.O fati abandona. re rri .. capului. a careigi uitaseservietacu partituri la elevasa..incep ind cu alegerea fetei: el refuzi nemqoaica.. in mecanismul cotidianalv ieqii.pentru picatele mele am ajunsprofesor de pian.camuflarea sacruluiin pr ofin".Otilia Voitinovici (expoz ipia). ni lnceputul unei experienge in fantas:tic-ezoterice careigi amintegtede visul siu de artist.'.lovindu. nr. Ceasulriu ! A. le recunoagte..Feteleil poarti ca inrr-o hord a ielilor din care el.Uitarea aceasta motivul intoarcerii din drum gi inceputul unor intimpliri stranii care este se deruleazi dupd.." inima.mai ales. intilnim ..ce.r"lo. se pare a din la birint gi-i polr.Mi-arn sPus: Gavrilescule. vieqiilui: intr-o tragedia igi iese Gavrilescu din amnezie.diferite ritualuri ezoterice. a semniiicatriifOr gi a temporalitiqii. 't ^. o tati Plangea lorrenourg. in caretrebuie si parcurgi. 18.)..interzis.]. . un tinir ciruia-i pomenegti de colonelul Lawrence. criza de congtiinqi a per sonajuluiprincipal. ... Triiesc penrilr sufiet..prinrnvazi asacrului in profan. in o.in nuvelalui Eliade cildure e cea care declanqeazd. in acestlabirint apar simboluri ale sacrului: somnul. 53.. ln spapiwl profan. o replici la schiga Ca caragialianiCdldurd ma re..sunr a.li u.Bucuregtiul de altidate.rtt rnil"t de artist !'1 A$a i *p.agul toropit de argiqiincepeciudataaventur. se lu i.. Nuaela fantasticd se caracteriz eazdprin exploat area situaqiilorfantasrice. setrezegte .dragoslea pentru H ildegard.tt"gte babeidi la intrate_cum venit la Bucuregti.. profesorul Gavrilescu. lntAlnirea cu celetrei fete inseam.firede arrist". cum ii pt"..ot. obses_iv.r." .efam lOttenbUrg.

moment d" g. tituii. urmi cu 12 ani' Gavrilescupersistd ideea lui el s-aupetrecutin timpul unei-zile'El penduleaziintre trdite de li.iior"gi si numereSopt. cu tii".gard..: urci in tramvai..a sp."'ns9 i1strat'a. Ne lemuiireaiui Gavrilescu :l: reflecti tocmai starealui de dezorientare: tva ore.Trilescu qi"ii"a. $opti " iar in uamvaipenru a s e pierzi riremoria..ii-. "i'' . culminant) . undelocuiseafld" ..r p1du1e..ri.$i miniincet.la a gipteasi bati de trei ori !i sl intre' Profesorul 'seritlcegte'din nou.ttt ele receledoui lumi.nt I la*renc. adresele. lar. nu 12 ani."qi" in caregr"triq"l! . urmi cu cinci ani' T ^ madam gi unor cunottinqe.Seurcdll::l'-:1:::?::l"ri:'J:" Confunzi si-ti 1 .o. in ultimele enun quri..rto"t"e' gi si reia numiritoarea..nu le inqelege saruratdi sacru. Nu ne. de o'birja condusi de un fosi dricar.1"1!'-1:i ilF!:...teptat tiTp: -ouit"u strizii. pini intr-un dar omul.Ii-o Deznoddrnhntul nuvele iestecon$i toi fata ii .Toqivislm..*pli"e tiirro ciudatd ce-l cupiinie se.se in Zgomotuiramvaiului il readuce somotui ramva iului readuce in in aooi a plecatla rude in Germania.l-a a. opi"r" si respire parfumul floriior. dar esteprea obosit..se urmar ali.. Di-umul acestacu dricarul anri cipeaz drumul inibordeiul qigincilo-rincheie experienqa" iii11t.il' fost maj atenliaci baniilui n-r. s ereintoarce.u.e valab ih. Gavrilescule. uqi. Taxatorulii itrage d e cu cogidin circulaqie un anin uimi. ta Els ei l-a ceElsa ciutat.pregatirea p.tt." sprepidure.siriip^radisul ui pierdut " 9i pleaci apoi J."" centrat profan. ^: -^: ^-: La in Trandafir. bordeiul ligincilor' Respinsde l umea.rr su." Hit d." gt"rg gi t."ie .se o discuqie o doamn cdreiaii ...-i.h. firii ireagi-opunepe seama sale ^.. realilAlil. . Monologulinterior d.pe Intri i nti-un salonunde o giseqte Hildegard Qtwnawl dqi_de biriarul drij. lumea reald gi cei ireald. poate ajungeintr-o lume a r. In dreptul bisericii.. pe dru*ul il maiiung.rAncugi ci plecase provincie' el^fiindconvinscd intirziaseJl-tl*t"t sporeqte. sp. este Ambig uitatea rextului trimite la semnticalii multiple: planul_real. coplegitde timpul concret. $i biletul sescumpise cinciani' Nedumecu d escoperi uimireabsende aitist Sositacasi. Revenireal-a si ii pentru ultimul drum. iu-" din colqul Yl .i-pr.irt" fata. vtea ie r.tiswlui' de vorbegie colod. cum el a devenit i insurlqei iqtri in planulrealitdpii .momentulre.une meargl dtept lui Ga .spuse iarr .gr ibim". Bab.e profesor pi4. Asa incepe'Ca intr-un vis. sp19 "c. i.

.atribut adjectival pronominal. de r. pot trimite gi spre l'.com plemenrcircumstangial mod. 1.propoziqiecircumstanqiali ' 'Er" conne yiuiau urechile.corrginutu. .substantiv:Mai este luna florilo r. Subiectulal IIJea A. ielele careqesco nfuzia p..Formulaunu" eraua.."i.I.. numlrul plural.gr" timpul alocatfiecrrui conginutpentru a se realizaobiectivele referinqi.. de ici pknd colo .mint la nivel sistemului9i tiilo r care "rlgrrri-frrn.ror se afli baba* oerberul -.drnqa intre demersuleducagional . lntrc cc'lc.1". cwprins intindere. 2. . planuri. tEi Tinerete fdrd bdtrhnepe a.predicatverbal. unitiqi de invilare. Mi lua drept cine nu eram. . (1fplan ificirii calendaristice pe (2) proiectirii secvenqiale. Privea dreptinainte.sc aj upgc rcgisirca la par adisulrripicrtlut. Uneori mi agezpe o bancdin Cigmigiu gi privesclacul. succesiunea se stabilegte .af ( )ricrrtuluiindic sau al VechiuluiT"sr"m"nt. pe 2.i "rJnt folcloric.unele t posibilitateaparticipirii la un festival olatoriei initalia. B. .d. innoieste lpouesiirile fan_ tasticulrominescadiugdndu-idim ensiuiea mitici. ceeace ne-aplicut tuturor' Subiectulal III-lea l. proiectatd e cadrul didac*rr"o.predicat nominal.lui." conform finalitiqilor elaborate gi concret/op eraqional il. 4. ii t"oopA. incuiat..sirrrlrol luntrasuluicaron.e !ecutivi) (nume predicativ) 4.iii drumul birjarul driear.p"ql"rculmral ltrrcclttr'. 1i.ce mai freamin.ap.tia pireau substangiale.t.rr""r..pre dicatverbal./irrr"r-"diar in termeni de politici a educaqiei.propozilie consccutivi ) Ne-am pregitit atit de intens pentru concurs. .I" p enrru ace:.la intiarcain borjeiu l"r^"^rii al qiga..l/ inch'teram siguri de oictorie' z/ consecutivi) (P2. Mi sepirea totulmaifrumos.aui si'ir :r^t. tic gi oferta de resursedidactice.. c aragiale i""tJrii."..* . T lut 3. 2.-" t:i. acela."" didactici reprezint ilactivitatea structurare a procesuluide invigi.propoziqiecircumstanqiali arita linigre. (atribut pronominal) pr. planificareacalendaristiciesreorientativi.operade . celc rrci fcre. era cetate* predicat nominal. semnificagiit. d e 3. . .adverb: ce rnai faci?.L. c.r. po. (3) proiectului de lecqie' proiectareaactivitiqilor didactice o realizeazS"inviqito rul/inviqitoareadupi ce a de dintre-obiectivele referingi corelarea a studiattem einicprogr"-" gcolard.r/tncdtne-aardjit'petofi'2/(Pz .se coreleazi conqinuturilecu obiectivelede referinqi.posibilrr c irt intr-urr splt(iu nutic.irttp.2/(P .Proi"cta.#p. a nu avea habar: a nu-si face griji.rsrrrrrl. Mi doare piciorul drept.. Vorbca cu atita patos.i ' pf""i{icareacaiendaristicianuali orientativ i trebuie si fie un cadru in care: ii) parcurgeriiconqinuturilor. roUii."l acti vitigilor didacticeia forma: ln practicagcolari proiectarea orientative.suprafagi.complemenrcircumsranqial loc.r. mai ..rrr_i plr ". ferecat: inchis..It I Itr aee*sttr itlttl:lrc:ct r. a sepripigi. sd Stipi. Mi-am depusroareeconomiilela bancd.fari'. permiqi . i. nici . Soluqia c are am adoptai-o la congresavea.a.i se cuibiri. trebuie . cktui.-l. l.adverbde mod. de in cuprinsul lui . l'roz.giorr"iitat.ilqp*fii.cettia.leiulil.sestabileSt.alui MirceaEliadeigi rr.". : a oploSi:a se a ciua..in il e tn tradigiedar gi in prozaluiMihai Emi_ \cscu (sdrmanulDionis). Protesorulpareaun om drept.ptlrular """. Dacd arfi ghicit 9i nu s-arfi ritacit in trccur.j si careMirrea Elia_ tfe il valor ificase nuvela Tinerepe in firi tinerege.articol nehoririt.. inqeles activitigide inviqare(cum inaayd?)' (cetnpapd?). niSte.". cigtigitorii cursei .1". spaqiu.. juvenile' delincvengei 1. . alGre_ t'iei. Tipuri de Proiectare a acqiunilorgi.arfi f ost foarte frumos". Vom reveniinJurnal asuPra dezavantaje.r/d. nu era han .exp-erienqe. zivorit. ri un simbor ar Qrrcii ofcri treiposibile. maizbucium ! " (Mihai ce Eminescu). dum neavoastrd subiect.

p. Srrrin.rri. r(lristea. 385.nd modificiri ulterioare devor fi mencolectivuluide el. Schi-birile efectuat e terminarede caracteristicile qionatela rubrica ObseroaPii. ar . 1)r2:1roz de terrneni peclagrtgici.

t actiaitdpii didactice cuprind : Resurselb * resurse texte auxiliare(culegeri. tabele.e^ltizar obiectivelor .. dmpului se r ealiziazepri.resurieproced.aruare.". piiin..*iirli".stabrhrea activitigilor.drr.hirgi etc. individual.de in viqare . Al ocarea. . .planmateriale:manuale. .rrrr* ^e rezurL4Lr wtLt drtaDza scopurllor.u o perioadeJ" ii-p (una saumai pe murte ore de curs).rr rr. cu urmivwow'rr4 tr r toarele caracteristi ci: .. . crt. .mijloaceaudio-video. ..nr. "a pe grupe.)..ant ologii..esreunitard din punct de vedereal conginutului . { b.rl Y l . enciclopedii.rrr.' ilfi .. . du" i".. Uniriqide Obiective Nr. Evaluare (2) Proiectareaunitdpii de tnvdpare o unitate de inoipare esteo structu ri didacdci rv* deschisi si flexibili.ro. obi.i dee. metode de invlgare.J^lir^r"^'ii..sefinalizeazd. .capacitiqile comunitiqii etc. . cu de proiect arepe unitigi de invitare consri in succesiunea urmiroareroretaPe: "". i" ru J . resurse umane maieriale) p. ..area anuali ." ? voi face? realizat? "oi _ Identrtrcarea unei unitigi de inviqareseface prin tema acesreia.rnvigi.!. inviqirii gi sa. . de ore alocate: Il i .."p.identificarea sffaregiei (modaiiteg i organizare. Nr.se defiEoard coni inu. il $ j\.Demersul :l]:il.'j.o'qi_ nururi. didactic trebuie raspunae si urmiroarel or intreb.urale:for ma de organizarea clasei.-1"fjg*t ."t.. prorecrar"" rn"]:lf::l l:: p" ilvitare sepune" ..r surse uflrdne: elevul cu personalitatea motivaqia. .. c adrul didactic cu experienqa influenqele de exprimare.--' l vizate.p._*.r.-.l $ il I * {' $ t elevii cu conqinunrrilor previzure programa. figurare etc. Temele..timpul alocat. materialedidacti ce.ri: De ce voi face? Cu ce Cum CAt s_a ir.. Je fronral. o evaluar.m etodede predare. O unitate de inviqare poate cuprinde 3*7 lecqii..ea . n.. ..I:::!:]ogi a .nrui p.. sa. de ore invdqare de r eferingi alocate vrzate Perioada/ Siptimina Model Unitatea de inviqare: .-..metode de organizarea activitiqii. Planificare calendaristici Nr.locul de desEe.estecoerentddin punct de vederear obiectiverorde referin qd.qi.^. de !.

.elecpie deconcrete... cadrului fie *:l di" t Model .ii". sau Actiaitdpilede inrdparereflecti corelare a ii"r* .. carecuprindeiuccesiune" a lecqiei "u"ni-.op.riil._.p. obiectivele didactice.r analiza'scop.-i.i* originale. . Clasa:... ...uiJ*i""# l.. .. $coala: Aria curriculari:Limbi gi comunicare romini Limba 9i literatur a Disciplina: Proiectde lec$e lecpiei: .-#ii.. o perspectivi globale9i completi (3) Proieaul d.:?Ttlf:::.: ginuturi.reprezintio.. Data: ... """-.i..._a acdvitdtii.tj t: preluate Iistaje . !i_di.i"rrr".:. Tipullecpiei: inviqitor/inviqitoare : ... Subiectul ...il-.. ..ari""" r.rturi formuliri fie orisinale.r.."" .cri9...tr 5 il esreo anticipareideali. ale fie ale :::'..te lor evaluarea' inviqare gi conqinuturilor.onqirr..strategiilede talierea Ce voi face? t s ii a programei din manuar.

t' r*to*t* ?*:. funt{" q" 'z **i:S'*.ir"*t"-'aforrr-t -ansemblul comu_ cu aleinterac$uniieducrt nlul mrjlo.. de unde incepe9i unde se c .::t:X:!:". a deprinderi i de scrierepresupuneurmrtoarele . demonst rativi pe mbli.-.:.r"iiii de i. r.exerci{uJ. forrn"r..Sorin. ##r:'#xr!*::i:....r.. .'rtlp*iff#ra *f.--'^. .:x:.. iirntifiiorro literei oroiiot.*"t*le lrafice gi gesturilescrierii: se simuleazi scrierea f.'.software educaqional de testatse referi la experienqele inviqare9i de zvoltate aprecia' ..T'fr'iffJ*:'S"-q. -yi': ::'1. in podril palmei iu stiloul gi ochii litirei Ia tabld.$. apoi cu ochii deschigi. ia"itiil""aaii in de Maiexisti1ialtecetegorii curriculum..j..areaux indrumltoare didactice.dlzirea mugchiloi mic i ai miinii: .rcele_de rezultate .'.. compun.97.J:i#:'i"-J:'..'". Miron..."-"1."f.--. . . plange. numelte elementele citre cadrul didactic car.*nversaqia. elerri. Sriategiid.errneni 2.::#1i.rbilii"azi ^"giune a' termini acgiunea gtahcl. ..plural curricu.erorcurricu. .i".#..:.alergare"r. simukrea tniiri i litereide in aer cu degetul'pe . la ). r ::! grafice... Sensurileconceptului de curriculwm Conceptul de cwrriculwm provine din limba ladnd (cuniculum.'i H.scrierea b.de citre doi-trei copii.1aaie' lrt Curriculurnul poetc fi : .:I pregitirepro{esionall) scenaiure4iei ..y."r.g". :idecupatgi in alfabetarulcopiilor.inreraciunea etc"l qrupuluide prieteni'al comuni tagu i"1orr*t (non-formal). .punere a/scoaterea citre eleviimpreunl cu cadrul didactic careexpli...#ili. nare.cn . careseteferl la obiectivele9i con$nuturi-kk*t 'y. culrural. . Radn..::.i..L.rol s. irruirea liter ei. Etape ale procesuluisuierii la clasaI J. de graficeprin.i ftH:[tT*". in nicare masi..cintatul la pian".cunicthm fonnal sattoficizl:. pro6l. de experienldor invip re qidezrn"cuprinde .tr.it."... inchigi. n ". Mijloace indfimant: de ---------Ribliografie: . rlroli"orio sintezeielementelor .l'rri : Qhicctivt opcralionale:pc parcursulqi la sfirgitul leqiei elevii tre buie: (). scvierea I lonescu. Lrrr...scrisepe o plangi. . in manual 9i in alte in rr. sI . atlas. d.^^ curnctulunTul suPort se relera la ansamDrul I -:n:::.jocdidactic.dritm" modernd.. pcdagttgici' : Cristea.11 :i. al temrhal' economic.expricalia.. I de ubere.. spaliile pe carese scriu. "lf"b"t" rulbenzi decupate.I.....1*.L:iffi.centre spoitiu'lanistice. pebma analizeielementelorgraficecare o !....activitateinl*Uif*"XU.rcursi. ^.afige'extrase. .1. ap' cit.ili lt4Pe: '.oltareindirecre.Tfi. dicqioetc..r.. in mediulsocial..i J.. !.. i.-*".Ion. culegeri de texre.curriculumul qi evaluatecu aiutorul testelorsaual probelor d e evaluare' te 3.friminminuEilor" I'a' I tareapiinii"r. sunetwluireEectia in cuvinte exemplificat: ^d.e.Dicpiona rde t..tnfffirffi'ru'*1m::i":fj::':l :ff.'::'. e.

ns.r.numai .iolare de tip reglator care cuprinde esenqiale privind procesele . Ion.arg.conceptul cunicwlum descrie'ansamblul de proces eloreduca. Ditlactica modernri. ptogr"-ele scolare giuniversitare. trverfial experienqelor de. pl"rr. aL elevilor g i uruae"tiior. de exPerlente corespunzitoarecelor trei mari categoriide educagie . p. ariile de studii. Riulu. ..r.rrii" Je 9i gi jnv itim{t gcolare u. ma^nualele scol aregtuniversitare.de {a. curriculumul nu vizeazd.experienqelor inviqaresi formare.adar. curriculuminseamni ansambluldocumentelo r. acesre documenresiuntdenumite curriculum forrnal sar oficial.te.niversitat. A.c i gi sistemul..In accepqiune conlinuturile instruc tiv-educative inclusein prJgramelegcolare universitare. in sens l.le inviiare oferite elevului de citre g... De oLicei. care se imbini gi sc completeazd. I lrrnescu. subiectele punctualeetc.....invigare careesteantrenarelevulpe duraia gcolarizirii sale.tirr" gi e"perienqei. nefoimali Ei info rmail. in In sens restri. ariile tematice.orie.dr.direcreji indir.96.t.Miron.in senslarg. reciproc:educagie formali.

din al ti perspectivi. r rcc()pi l . fiul popi gi esteneinduplecatlin hotirnrea de a-l 9coli. uratul la sirbitorile de iarni.o zgitie de copih ageri la minte". r it r c . estesusqinitorulinv ide experiengei lngelepciunea prisosul ei iar flturii. nrri gi jucnr ii pline de hazul si farmeculcopiliresc.apreciazdcorecrirudinea. cind mi gindescla locul na. intimplarea cu pup iza.. gi toate imi mergeaudupi plac.i pirinqii gi fragii gi surorile imi ff eu sinitoEi. realisqneincrezitor in feqele viagi... gi gturlubatic.rc. pisUniversul copil iriei seconstituiedin spaqiul atmosfera aproapemitizate.climtczi cu acesta glneade bitrin" 9i .de ficeau mare cinste satului lor" (capitolul I). tl ttp rtrrro c l c l . ( ' 5 ..i copiliros ca vintul ?n tulburalca sa".t t ' t t ' .intruchiDoregtesi-gi peazidragostea materni.. caregtiaua invirt i gi hora.Nu gtiu alqiicum Dorurer -trtnt.i compleFiecarecapitol reia descrierea galeriade personaje.la casa la cuptiorul. imbinind iubireagiingiduinq acu severitatea.cu vestiteleperipegii:contamigi 1treacu riie de la capreleIrinucii.jocurile copiliriei 9i intimpliri pline dahaz tiiatul porcului.rlI I t'.Tatil. la scildat.i familiarepr ezinti paradisulcopileriei.dar gi zburdalnici. lQaz d a D esfdsurare actiwnii : azi ln capitolul I esteinfiqigat satul. disCapitolul al Ii-lea surprindeatmosferade cas eigi fuga cu pluta pe Bistriqa.maiaveagi darul sup tului".. Fugerea ftmilie.i sistematizate litereleinsugite.. rrcrr. .$-apoiHumulcatiigi pe vremcaaceca cranurnaiasa) satde oarneni intemeiatin toati putereacuvintului: cu gospoflrl cipetei. trltoare de vechi tradi qii. emoqiaevocirii pirinqilor . irr carefacesafteaua sarului.ri intreruperi.voinic.de vuia sarul de vatalein toate pirgile.demonstreazi acolounde estenecesar.telo. David Creangi. carepredacu Ioln.rrl'uziilc. pentru a seevir. gu l trtt t it ' 1..zigesc. perrtru a nota semnele diacritit'c' ..trebuie acordati . cici .. In anil1re cinstebediga aparedascilul Iordache.si la al tejoleqti.crrzi. d e Dtrci era toata lumea a mea! ' $i eu eram veselca vremeabuni. .lc'inriigare unei liter enoi esre a necesar sereacrualizeze si litereleinv'11ittc ilrltcrior.r' I i l.terii mele.c l c c ri trc l i c c r ptrci l i tere. Bunicul. Itt Ittt>tncutul scrierii ...lastilpul hornului. simpli. ex plir'. rccomandi.clrc sc qilltot dc uuor: lll marcg i vcscl.. furatul ciregelorde la mituI Mirioara.lr(()rcct.Din galeriaacestora desprind individualizarc{iecareprintr-o trisiturS: pirin tele eltevapersonajesemnificative. scrisuluicu alte trei literesauun rini: c()rrtrolul aprecierea si activit ilii fiecirui elev. frumos era pe atunci.i fr aqilor.ul . careseostenea Vasile. si casani eraindestulati gi copiii gi copilelemegiegilorerau de-a p utureain petrecerecu noi. r1u un pi Bcjcnii. Peri odictrebuierepetare_.fic. tctic clarelaxare.1i" tl'c litcrc gi s crierii in duct continuu. rclrr. ii transmitelui Nici care-iinstruiesc bisericegti tic. la pentru bineleenoriagilorsli.sestabil easci asemini. irr lccliilc..i alebunicilor seindividtalizeazdprinciteva trisituri: Smarmda Creangi.. se de tltenii sedisting prin vredniciegi dragoste vi aqi. ea fiind priCalului Bilan gi a Sfintului N icolae. care . .accl puqi I I (' ( ' . cu biser ici frumoasi gi nigtepreo1i gi dascnligi poporeni ca aceia. revarsd de bunitate si iubire.i ruveica. inleturarea oboseliigi de preintimpinarea plictiselii.a familiei. capitolul incheindu-secu un autohazliu.torul de vinitii". ...firniitul de la stranamare". bunica s einduiogeazide orice lucru. pr gr.rrrrir. Doamne. tot unul gi unul. dar drri . pirinteascl din Fl umudar eu. Chipurile piringilor.plini de minuniqii". prequind cartea. cu fhcli voinici gi fete mindre.si..exemplare. t r. silitoare.sul t t c : l zg I)clcnii VatraSatului.fhc. gi domestici. a infiinqatgc oala.ri deosebiri gi inrre acestea. f.. ci sat vechi ri. tt t t ln t i t t.acliuneasecon centre asuprainstruirii lui Nicn anii de qcoali. la prichiciul vetrei cel humuit. [Ar^leac de suplrare. printre gcolariseafli gi Smirdndiqa lopii.. tttttttrtltrl buJiuidwal scvierii: al cadruldidactic.Satulnatal.r. in satul Humuleqti qi la Broqte ni. )t rr)t I i r(. irnprirlitintrci pirqi. cu spirit pracvrdi fiul. gazdaaces tuia a lui Dumitru.ri"rii'legiturilor din"r.evaluiri gi recomandiri. .firr.parci-mi salti 9i acum inima de bucurie! $i.vestiti pentru nizdriviniil e sale".frumos gi ruginosca o fatd mare". de 1tx dii. unchiul siu.

u.e in trunegtetrisiturile romanului.ii.r li " la o comunitateexemplare:.nrr.inrr-o perioadi de rimp gi un spaqiu pe a m_ plc. descrierea. a 1i.. apaNeamq ului. . TESTUL 3 SubiectulI I Amintiri din copilirie de Ion Creanga Ro. gi imbinarea modurilor de . icqag casa la pirinqilor mei. 9i "ri. ale liortnarca.rrra"1nentali evoluin .ruprrrr. destS.nt de origina lititea romanu^lui relaqia este o)tor-norotor-personaj im.de'profur-rda rezon ang i afecivd" . de aici caracterwl subiicti.de 1:o rnplexi. .:t: roman.fiecareincepind cu o expoziple: descriere .gi...p"6.rr-o-ci.rrrirr" cevremi ce 9i iameni c rau in pirqile noasrre.Sc irnpune repetarea.. drigiligi Doamne a mdridica 9i bi. estedominanta.rir rtclcctuali elevului. dlal ogul.iar monoiogul inexistent. phcat.cum il aprecia criticul G...rr"rrg.pe cind incepusem eu.explicareamaimulie ori a gesturilor de grrfi.cuprin depatru capitole.ro"r"..-" rlcrr rc'rclorcomponente liteielor si alelegiturilor dintre acestea.*pun. din ti"rg jr"pt p"rr.roman al copilirie i copilului universal. rnonologulgi naraqiunea.rrril" .surati mai..multeplanuri.i de mandil" p.'obiec_ trv sau subiectiv. tr.de prinderiide a scrie corect Jaligrafic f. . .Naratorwl ad ult setranspuneinpersonaj. A.manul esteo specie a. la careparticipi personaje nrrrrr.-ii ca re in rcdusa..rr. ale unui r?mln memorialistic...-.Stauciieodati gi-mi aduc.-Romanul pr..J. in satul Humulesti.genului dimensiunimari.p"rr. Cilinescu.. schiqa portrete ale personajelor de implicate in acqiune.ri..o*rne descriereat. l" . Opera literari Amintiri din copildri. a loculur actiunii. cu acgiune fpic in prozd. .rrr'n"r"ror .

SJ.tineri.cu inocenqi(gi cu tal ent)de poet. Critica literari a apreciatci prima p^rte a romanului ar e caracter _rcalitatc..de pdtrundere lril. mindregede flecau de la munte caren-a avut parte si sepreoqeascl..i.iunt copiii neasti-p .tt.intre Bu$tenigi Predeal.vegi'fiauzit voi. . Cilinescu consideri romanul lui Camil Petrescu."zi..in capitolul.fiecarecu clte un dtlu semnificativ. a{lardla Cimpulung ..Pwnctulcu[minant capitole9i prima parte a romanului.it de.ca fort ificaqiide pe ValeaPrahovei. conflictwl stabilegte se intre o pimintuiealui.rrici .Vorbaceea: In expozipie. jurnal intim.bisgricestisa mai ai tfel!. f tt lccst roman cu puternici amprenti subiect iva. .r. Oriqan.lt lui rno gI. bru f rtndportretul generic preotuluischiqat mogVasile:.a vrclne.1. al de "gr. f indeterminati dar reali. vedeqi din acestprim capitol esteposterioari intimplirilor relatatein parteaI-a Acqiunea c..Biseul reace poate rezulta din calitiqilepsihice"'t ric.ndi i cauzadoiingei de a-gi vizita soqia.Arninliri d'in copildrieseremarci prin arta nar . cu respsihologice. un soi de simfo nieintelectuah.I se destiinuie prietenului siu.Nici gi Zaharii Gitlan se adapostesc un plop mareundc ulir sub de de conf esiune.916.carete surprinlufleteascd. lui 'nra rizboiului.il ci accgtia.rritr drurnul la Iagi si. prin {ine gi lucide inexperienqei iubirii qi a cisniiiei din perspec tiva I)crsonajele fi grupatein doui categorii:personaje pot evocare dragosre.bin etriiegte Mecetul. Romanul. despreoameni.". G. gip intece de iapdse cei-unuipopd.gcoa la catihegi Filticeni gi bAse de din perrea doua cu gaptecapitole..Intimplarea de la celebrulTristrca..rtttlfMtrltrivrcmccritic:rlitcrari a considcrat .pr"boi.rnii nar:ltor.i Davidici. atiniruiui (deznodAmaitulj.oamenihapsini (mogvasile gi mituga Mirrioira erc.uca..imaginca estesimbolici: "jungi t. "d.orghidiu. $tefan Gheorghidiu. desprefemeie.la proprirlc lor in datoriri: preoqigi dascnli lacomi.celedoui pirqi reflcctatc de t. iar parteaa doua se inrude.feri si munceascidin'greu'canoi.-mi". . ln finali ronaj principal..scriitorul apelind aici la un artificiu de compoziqie. nu-de dat.rr6 (intimphrile hazlii) .peritu-le-arnumelesi le piari. Amintiri din'copildrie operi linarator. dragosdespre dar gi naiv.perpersonajului o opereifi ind asiguratide complexitatea ln-titlu.t I'lt'trliirc'ltc dc.rscif lordacheer c..un loc gib cole ctivitate de tonajul principal....r l]ro.unirarea t('r. Doamneiarti.riqii tlrcir.pe Ela. se cu dc prin exactitatea careelemente rl.popa oslobanu. c"le. nor me moralesffictegi cei caiele incalcu incetul cu incetul o viaqi lui din haoi et c. carete incintl prin pli cedisparate intreqes.LaPiatraCraiului.Dar.1al' l'i... guri de lup. se ptecizeazS.tcct.til. murit...inrarea in mareav iagd.tcni. el mininci side pe viu gi de pe morr.lt tttasc rnulqimc o pcstriqi:dascili.rr'.Accstc pi r6col)stiruirc rctraitc cu profundi lucidita tcdc citrc pcrsorrajul la (crrpitolul lV-lcla). un om inteligent gi neprihinit totodati.i a rcscitat ca t juvaerde fliceu!" incertitudiniiin privinqaprimirii permisiei.uiogie personijepe carcnaratoiul nn l" si infitiga te ciitic." Sa^u romanului.corLi clclrrI Irrrrulc.are min i de luar. picioare (intriga) 9i sedescriu.1 rrctcr"rnirrat.I t4 l 75 Arlirrttc. gi din acestmonolog neryossedesprinde ..un om cu suflet cloco titor de idei 9i l..Romanirl seincheie-cu i egirea universul codin pmiuni.dc. compusi din gase Prii tehnicaretrospecliei.i.. o avieqii.in munte".rEi qcoalareprezintl. vreriii . discutarea unei crime pasionale. careseir-rcheic ixpcricngc viaqi au deterrninat lrrlolttlll lll-lcrr) pina la sosirca Socola gi al cg structurar omanului. inainte de sii.a. plin de subtilitate.rl t:ttnflictului afli. Perolr iir rrllrcni.inecatcu pronumeleconjunctive. obraz de-scoarqr menrulinceperiiacqiunii.viciopi... vcstigaqii d..alIII-lea .afa cum o vede el.qintaneciuqitoareicritici a na rarorului.desprenagterea ctttlturtitate traditionali bineintemeiata..vorbegte isihologica.'Bine-ar 1jc. (retrospecpie) pr imlvara anului 1.o proza superioari.dezvlluie draa trril clin casa PavelCiubotariul..gi mdrturisindu-gi unul altuiapicatele!. alqiirnaivirstnici cu peririqii lor.ot" i" r'.te cu un jurnal de tdzrt' 't.)... ci au mi.trc itrccpca noui etapd. cu subtih ironie.la lri lticcni(ca . feqele. este . sirmanul. de Gh.el wul incapabilsi inveqedupi manualele ribufnirea pitimagi a lui $tedeclangeazi po pori. exasperat pladtudineagindirii camarazilor Personajule sulrn .i mocapitolul intitulat . celebrele fie ei pop..ttlt...

inibugi in tine mugurii oriciror altor prietenii gi iubiri' "tc. doui experienqe -stefan de viaqi."t pro'oerbele. si exp erientarizboiului.qior.. caredetermini drama evenimentelor Restulromanului reprezintd. estehotirit sd dezerteze.r.iubegti pentru ci . 661.] IuTrebuie de autosugestie. dacdnu obqinepermisiacerutl.i a cisniciei.incit. parte'.Trebuiesi se gtie ci gi iubi rea are riscurile ei. cJ Cese si ai surisul ei. uieori imprecaqiig. Conceptulde roman .O iubire mare e mai curind u n proces liportretisticd.e buie. a valorifi. Scrisla persoana romanul I.prin umor. ex-clamagii folclorice. t. tca constituieelemente originalitatea operei. Toateplanurile de viit or gi le faci in funcqiede nevoile si preferingele Vrei sucmonoideism.intdianoapte rizboi patologicpe urmi".construcqii (f. agacum te obignuie.drama absolutului.consumati in tr-un timp relativ scurt.reconstituirea Opera literari Ultima noaptede dragost e. tntdia noaptede rdzboi de Camil Pepersonajului. Cilirrescu.] Orice iubire e ca un t Ultima noapted e dragoste. d in duiogie..in prim-plan apar pcrspectivaP infiripaidragostea ersonajuluinarAtor .voluntar I a inceput. Gheorghidiu. de cind s-a trcscu intruneste caracteristicile romanul ui. t t' I L'l'I vl. Ci aceicarese de lub."".. experienqa pe fundamentale iubirii . cu Ouiegti su risul gi voceaei.a. Pentru caricierizarea unor personaje s"r. Dorinqa lui Gheorghide Camil Petrescu diu de a rispunde che mirii soqieisaleesteatat de mare. pc de o parte.zide beqtiintii-din mili.rii. confruntareacu moarte".atied el Clruiaii explici ceinqelege prin iubire: . f 0.alitate'Creangi a fost un neintrecui min uitor al vorbirii populare:'lexic timp 9i trebuie complicitatepentru formareaei.ambiguitatea.. popular gi regional. iqi repeqici nu e loial s-o jignegti. [. p.Pe urmi te obig[ii. d.xttzine dc la arigini p'irt"i iu preztnl' p.interjec qii.ya7e) ti p popular. IstorLt.$i treptat iqi treApar frec ve hiperbola. ale unui riman swbiectia.72.si ingeli atita incredere. din indatorire. altd."rswbtnpelesul. de ei.. realizat din pentru Ela gi cisnicialor de doi ani gi jumdtate.vezi p. -- ..situ"fericiti. d.literatu.te prezen\aei zilnici.. sc axeazS.ti cu un peisaj. naratorul are l a indemAni zicitori.r itept d" viaqi gi de moarte un ul asupraceluilalt".. nt jocwl cwainte io"t" a..tii ci astao face ccri (expresii)populare.. .

" dintre mitugileei. fagi-n faqi unul cu altul. unei rochii gi din informarealiuntrici desprecine gtidce viziti.e lairni9i versitate. i nteresulElei pentru batti. soliei salesi meargS.gi cupitrundereain aga-zisa lumeluni."r" credlm cn feireia care ne iubeste are. ceputul prieteniei iubit-o pe Ela.hidiudespreiubirea absolute. .C.Niciodati nu m-am s imtir mai descheiat mine Ei de 77 tmi. c i intrusul. ca in aciasti viagi. Durerea sufleteasci repercuteazigi asupr afizicului: ... ci lu inqelegea poqi si lupqi .rr"r"al"i. o credeamaproapesuflet'din s ufletui mey.De la plecareGheorghidi.. gesturi cfuoianoi le iem un anumeinqeles ne e o suferingl c rincenb si si vedem cd.ili.. ca studenqi siraci. . Era o suferingide neinchipuit .nobii dirt noul loranturaj: .Mi chinuia m huntric ca ie par vesel. ci pentru altul.o"t"l"t . de si ..i rivnit de toate doamneledin grup i .Desfdsurarea g.a avur penrnr brigoriade gesi-n turi pe care$tefanle consideramanifestiri de intimitate: . la alti petrecere .aminrelesirai tirziu. a[. Spiriti nsetat de absolut. so. ficind problemeinsolubile din interpretarea unui gesr.J -ondeni.mare dans ator."r.r"pr"ridurrnlrt.'""r" "rru. ceeace eu induram ros in adinc. ci suferea.learegi pentru altul". lui rorturarde incertitudine: ilingah roqiasa. ofisergi vi m anevreleElei pentru a se afla ahturi de tinirul Giigoriade.la fa cerealumii..Conversaqia timpul drumului ii -. acliunii p.e Odati cu primirea.rl ctip al soqiei sale. ?n $te fan. rrigti".. dar in acelgi timp re-qili" rila ra o" iiemnn_gi pentru o surn i.Am crezut atatavreme ci eu sunt singurul motiv de durere de b ucurie pentru femeiamea.carenu sesimteln largul siu. .] pesrecatasrrofele .si lovegti aprig cu .Mi cuprindeao ne-s firqititristegi vizind Jn nioi femeia p. E 9i una dintre celemai frumoaseimagini createde gindirea ".eanu accepti.perriru lux.atit de pitimag" de cia mai frumoasi mai rivnit i studerrte -aj"ii.lmi!err eccarn ile. d.. i-o dideam.are revelaqia discrepanqei dincie reali tategii-"girre.rrt* drrr.urmlrind-o... dc a fi dorit gi de a fi eu ins umi cauzd.la plinge Pentru ci Grigoriad e ctrteazd"alti doamni din grup : .u fericigicit timp. unili gi egali unul cu altul.singuracertitudinea personajuluieraci secisitoriseri iin draeostesi ci a. rli in includeanumai pe ei. Cu impresionanti lucidimte.ganizat e verigoaralui. nu an[a di. Observi . or... $tefandescoper i. anumite mici gesturi de min giiere gi frumusege. pistrate pentnr noi. unitate sufleteasci:..i ea. [.".a lui s-a clidit pe orgoli. si-q. atricgiap. d. D. eram^eu"." f"aa4ire gi firi crugare pentnr tr iumful unei idei. tq. . Descoperi . il insot eala cursuri asculsa tind atenti teze dificile sauil ruga si-i explice iilozofie ."go st." lot l:" cl esteiubit .rimei pirqi a romanului i lustreazi concepgialui Gheor... S pirit insetatde pe trii gireliuntricd".cuuimiie dureroasi" ca lp'.femei arc""rt. 'i-r"i *ort.intterior): timpulspionindu-i priereni. hrinea din propria ei subsranqi'.iar acum o vedealicrimind Pentruun om superficial frivol: .. mai nenorocit.dobegti. pe careel gi-o fe'cusedespreEla.O suferingide neinchipuit a devenitexcursiala Odobesti. *t-tl Puteamsuportaprea mult minciuna gi och ii imi deveneau Gheorghidiu igi amintegte cind soqia i se diruia total.plipindi. iSFe' acasi... au dus o exisrenriboemi .bandi".. J'"i .o-p"r"!i" pe care Ela o faceintre el. La O. viaqa mi-a devenitcurind o rorruri conrinue. incepuseseimi f[ scumpi tocmai prin bucur.mi-ese rpribugire uscati.1ul preocu pat de filozofie qi dezinteresat lriiqa ei.$tiarnci nu mai pot t rii feri..ia. gi^frivolitade te' Pehffu snobism ul noilor prieteni. capul dur 9i gol si poqi lovi cu ciocanu lin el. Conform doctrinei de. le in bandi. de doui e. dar"iri"r"ii. TacheGheorghidiu. voluprare. deci drama: . ficindu -md si cunoscastf"l pleceril pe. ea". $te fan Gheorghidiu surprinde aceasrirevelaqie si . care..iar azi descopeream ochii ei sunr garasi plin.orinu(conflictul.. vag avocar.sotpl gi solia sunt predestinaqi ii.mogtenirii lisate de unchiul siu. high-life.. timr. . Gheorghidiu descoperi. penrru petreceri. oreaniz^te de Anigoarade Sfintii Con-stantin Elena... in patima apropierii lor. fost . parci tot gitul plin IIri scurt timp. eu ". timpul mesei. dar eapentnr un om caremie mi sepirea cel dintdi venit". vor fi vegnicia viitoare.revelagia careo triiegte Gheorghidiu duce ndneasci".r.. Anigoara.d.ttl I frlmintlrile gi sufcringcle $tcfanGheorghicliu.lar.intirzia la intilniri.rlu r.fie ea oricit de mare.

.. si din orgo liu.fiinJconcentrar la Azuga.lle pentru cucerireaChinei. in toate localurile. luau proporqii de catasrrofe" .induraparci o sufepesteputerile ei".so.nunr . Aceastl"Iapfi. De zecide ori pe zi deveneam ca v^alb . iar la sosireaei filrd. in organia $i a4gi ierarhia congtiinqei mele.Ela nu ascunde durereadespirqir ii.Ajurrsese o ristd. rirgitor de uriage. pesteroaredevenirile.peneagte ptate Bucuregti. Ela nu vrea si aibi La petre ceriincearci si-l evite pe Grigoriade." hd iirea. decit girurile de dinastii egiptene. A doua despirqirede Ela estegi maichinuitoare: nu rtam din nou. ln februarie..a ficut in mine un pustiu imens. in consrarici soqia lipse. au perrecut o luni la dcarea de nla.rrmatd alte tribulagii..tede-acasi"intreaga lui noapS.din catza unui ami.ii comunici hotirirea de a se despirgi. care ar fi putut fi in legituri cu ea in cea mai banali tre convorbiri. rispindegte zvonul ci cbo viaqi de petrcceri.ci ne indlnisem de la inceputu l lumii.rnic.l..Pentruneinei nsi..plecamnumai[.Niciola femeiaaceasta mi iubise".O va intilni intimplitor. dar curind teitrcepierturile. De alt minteri.Simqeam femeiar.Dupi impicare. drept are e prima lor despi4ire.Gheorghidiu primegteo permisie. sI pierim la fel amindoi". desi adesea frecvenra locuri unde I poate apirgaqi ea. :cutnoap teacu Grigoriade. Sldbeqte esrenefericiq dar. c a alti luni de miere. ca eul meu. dar daci o giseam. dureroasi cgnvingere:. un nucleu de dureri"). .alte exp licaqii. ele [intdmplirile] au insemnat mai mult decit rlzdecit ciocnirile f. iqtii in necuprins.al ciror nume nu-l sriu". alti intilnire cu Ela il facepe Gheor ghidiu si ingeleagirolul acestei femei in Si: .dar $tefanbinuieqte ci sevid I rn vreo garsomera.crci singuraexistenqireali e aceea congtiingei.toati suferintaastamonstruoasiimi veneadin niMici incidentecaresehipertr ofiau. convins cd ea a ineaga.de'aceea va petreceseara comel in unei femei de moravuri ugoare pinl.femeiamea esrema i vie gi mai reali decit rt.amindoi.r" ci in exemplari. $tefanGheorghidiudescoperi cdviagaferisogia eJte sa tadeviratchin.la sosireaE lei. ca un cuqitinfipt q i rimas in piept. carenu triiesc decit o sindatd in desffuurarealumii. es ter. ca aga " -."itt" . .l.ca s-o vid.

carenu ascundea suferinqa despdrqirii.cind viaqa pede treceripc careo duce. un buchet de flori gi o scrisorici . Noua experiengide viaqi..oriceintAlnirecu eaii erabeneficl. ci Ela erte bolnavl.E in mine o fierber ede gerpiinnebuniqi". cici plesnesc detunituri memlice. pamanrul $l cerul se desplca. sc grlbeqtesi-i trirniti cirqi.Cei doi se?mpacisi in scurt timp Ela se stabilegtela CAmpulungpentru a fi mai a proapede locul unde era concentratregimentul lui Gheorghidiu. Observi lipsade pregitire militari a comandanqilor. . areimpresiaci existl . mascheazd durereacoplegitoare. rizboiul gi permanenta confruntarecu moartea.sufletuli iegitdin trup l ui cu tot". iiutind prin sertare.. Ea r5spunde cu demnitate. carecunoa$te altfel ceeace cunoastea intr-un anumit fel". Origan trebuiesi fi fost ficut praf.Nervii plesnesc. de ordinelecontradictorii.Riticind pe strizi se intllneqte cu locotenentul-colonel care-i comunici intra reaRominiei in rizboi si se oferi sI il duci la unitate cu trlsura sa. Li se ordoni si treaci Oltul sub tirul intens al artileriei nemqeEti.cu un zgomot de iad si am vizut doui revini imediat ca si vedem ci am scipat.Trisnete vin mein noi dar .incide ntul de la popori. .. Pe drum.careva trii alti revelaqie alti deziluzie: .Suferinqa atroceil determini si plinuiascS. pentru ci trebuie si piriseasci ora. d i alte valori dramei personajului.care sunt ca niqte i deasupra ricnetul din rirunchi al intregului fier din univers". afigind cind indiferengi. dedicindu-se studiului filozofiei.micelul qi foamea. lntt-o zi.iluirii. vegtiledesprearuncarea aer a unui pod cu in soldagi romini.ul inainte de a o pedepsipe Ela . cu cit afle cftgi Grigoriade estein ora g.Niciodapc t{ nu o v{zuse in prezenqa altui btrrbat.Alteori. mult mai calm qi muk rn ai luminos in acelagi timp" . cu oameule crcscute l cu tot .ascunzind atit stareasinitiqii. convinge rea va muri constituieun conglomeratde trniri psihice ci gi biologice. .$uieriturile groazniceau cevade garpede fier.sub cerul vast 9i pimintul nu vr a si ne primeasci.pimintul gi cerul sedespici. Eroul devineparticipantla campani carevizaalungarea a trupelor Imperiului din Ardeal.. acestcontinuu conflict al eului tiu. ln timpul unui atacputernic. cit Eijena financiari ... dezefiarea pent ru a-i pedepsipe vinovaqi. Primele impresii ale m ir. Narator ul esteterorizat de zgomotul asurzitor al exploziilor: .i pe amantulei. omenescului. De la C0mpulung. Sprc dcosebircde Ela. i separe ci toatepovesti rilepicanteale colonelului o au drept protagonisti pe Ela: .rin careo ruga pe Ela si doarmi la ea. sulletul a lesrt d ln trup t. Soldagi sunt fascinagi ordineagi exactitatea caresedesfiguraumanevrele de cu ina9i gradagi micului. Este momcntul cu careinceperomanul .Nu va reugi si lnflptuiascl acestgind.Simtcd sunt intre viaqi gi moarte". astfelci uni i vid cI un soldat ciruia ii fusesetetez^tcapul continui si fugi.dar ajungind la Cimpulung triiegte dezemd.. descoperiscrisoarea Anigoareip. soldagiiigi ascundcapul sub un pod ori sunt acoperiqi plmintul de riscolit de explozii (capitolul . Gheorghidiu. ultima noapte d e dragostedevenindintiia noapte de rizboi.ln clipa astaam aWt imp resiaci s-auciocnit doui locomotive.lumea metafizici. din orgoliu..tf l I Clutr oriceprilej de-ao vedea Ela.. artileriaajungind si tragi in propriile trupe.El a ii trimite o scrisoare chemindu-I. din grija penrru viiror ul ei.o lume superioarl dragosteisi un soareinterior.Gheorghidi u?nqelege de chinuitoareesteasteptarea cit morgii carepindeEte oriunde.i si dezlipim obraintr-un munte de fum.nu o gisise acasi . Gheorghidiuobqinepermisia. iqi spuneel.Gheorghidiu afl. deplasiri leabsurde.girea Bl constateci a fost chematnu din dragoste. de pimint".Era tocmai noapteacAnd$tefan.I\ervll Plesnesc. cositde Ia Azuga. Ela ceci rindu-i si-i asigureexistenladindu-i o!"tte din cap"italui la ba nci. Nu indriznim totu.D: zgi ma rlzboiului nu e numai amenintarea continui a morqii. de venire intinsi.La un momenr dar.cdt aceastI permanenti verificaresufleteasci.. n direct ameningitol in ". agacum atrageatenqia titlul romanului . m asa.Ne-.a acoperitpimintul lui Dumnezeu").soqulfiindu -i plecatlagard. $tefandevide ne cu atat mai furios.

cuiein timpane gi cugitein miduva inirii". Camil Petrescucreeazd..".Animalic. Asemenealui Stendhal(in romanul Mdn dstirea d. imi infig.Ii deruiegte Elei i-ncno sumi ca aceea pe 'e Ela i-o cerusela Cimpulung gi casele din Constanga.Exploziile.gi ciqi" etc.cici inchidem cu incle.. :Serisoarea anonimi p'ecareo gisegteil ingtiinqeazide infidelirareasoliei.i a afacerigtilor re prezentatide unchii ache. scrie ci -i lasdrot .gti. o nticitateaesterealizati 9i prin include reain structura romanului a unor fragde ordine militare. obiectede preg. .. Crrm agteptam pindi. nu sunt eroi.. . neniise str ing unii lingi altii. .i iubirea lui Ei despdrtirea esteabsoluti. Trecut prin ex perienga rizboiui. cu Gheorghidiuafli regulilerizboiului. ca atain viaqi ? Dar nu.inParma. a unor extrasedin presa vremii g. la Deznoddmkntul aceStei drameestedespirqirea.adici.a. Ca . lucruri personale.cirti. cu fruntea arsi gi pumnii crispaqi". locul ei luindu-l dramacombatantuluiaflat clipn de clisub amenintarea mortii. Dar daci b adevirat ci.d aci au cdzttt.. discuqia din uen (?n timpul oriei la Curtea de Argeg)..tot dar utul".i Nae Gheorghidiu. . Gheorghidiu e rlnit in lupti. desprinzindu-secu torul dd povestea de iubire.s-aurupt ca ni. de VasilescuLuminiraru. Nu pot nici mdcarsi-mi dau seamadaci oamenii din jurul meu t mereu aceiaqi. precirdu-i momentelerendez-vous-urilor:..ca pribugiri de locomotive inroin una intr-alt a. iar cel de la picioarelemele are capul plin de sinNu mai e nimic omenesc noi". iar acecarenu le cunoscsaunu le respecti. descrierea luptei de tUVaterloo).mi ingali? Daci din nou am accep rat serie gregiti de asociagii? o e o simpli coincidengi.Cen-asfi dat altid ati pentru ca'si am cerineaci mi ingali.sfori putre de. provoaci jertinutile. de atitaincordare. nervii. imag ine zguduitor de realistda rizboiului. sunt obosit gi mi-e indiferent chiar dacde nevinovari".[. unde infrea cu sojia sa nu-i produce nicio bucurie.. Grozdviarizboiului il facepe erou si-gi schimbeperspecriyaz dramainc ertituii esteacum estompatl.lumeapoliticienilor. de la totul.tare ochii".ee" Ii existi in casi. realitateaso-polidci a vremii. Din discuqia un prizonier neamq.i a mintiri.c aun nour de intrebare.... Creierulparci mi s-azemuit. O obser vi cu riceali.]totusi imi treceprin rninte. .. Gheorghidiu e calrrtgi privegtecu luciditarein urmi: .Mi gin desc halucinatci fi putut ucide pentru femeia asta. lor "anulind Coffiawl interior se desfisoarl pe fundalul unui conflia exterior.participarea Rominiei la Primul Rizboi Mondial. pe carenaratorul o reconstituie cu un acut siml c ritic: dezbarrilepolitice din parlament. cu lovituri de baros.. . ii judeci gesile gi vorbele: . $ tefanrenunqand tor.precuma ficut armat aromini.ca de pildi atunci cind am intilnir pe colonel. iar dupi insinitogire p leaci la Bucure.fhcirile nu le vedem.

.ntwlalcituiescun templu maiestuos. pot ie 9i.cscu. nu fuse . .. afinaliza etern vs..subiectexprimat prin verb la m odul supin'.lwi .Caii int rtt.hrt .. rneieimagini.Eu nu pot vorbi onestdecit l a Persoana Subiectulal Il-lea A. trdgea n(d'eid'eci va reugi' Seibserva pe t. fu .il'.propoziqiesubordonati subiectrvi.prop ozigiesubordonati predicativi. in 3. I' Subiectulal III-lea i din l.ceeace inregistreaza nu MarcelProust:. sponsorizdrii tinerilor muzicieni' 2.pe o?ot povesti"' ce gindescen..pron ume personal. mine inmele. 'eze gi.BucuBitrliotcca r Orrrnilpcrr.i.ingular. 1r.pro poziqiesubordonati atributivi' '"Cu.*1 lsr Orntrl curi6s trdgeacu urecheala cccacc se auzeadincolo de u i' l)up. ' 4. p.terb Predicativ' era'verb predicativ. la Doui skmbetela rind mersese munte.. perspectiaa formdrii capacitdsiide receptar ea 'ulwi scrls ! mesaiulut scris . B. 4. 11as99lin' liudabile (cazul geni tiv) / Lui i s-a ior-" accintuad: i"t". e (stdpknul) .verb Predica tiv.opriil..... ln lecqiilede limba gi literatura romini inte grate.. l ci rti . " 1-. l. literari.tett . sd-i tragd pe sfoard pe cumpiritorii neaten qi' Mi uimea cum trdgeafoloase din orice situaqie' pentru to1i.r. conrinuarearitudinealiderilor sindicaliera de neingeles. Aceasta-i riiluiif" *. Tebnicile muncii cu cartea.persoana III-a...propozilie subordonati cir"r^.precedatde articolul adjectival.c.."r.pieritor cel dintki vs..' . 'n-a fost. imi pdreal/ c5" P.ru. Agreezideea . numirul s...predicatverbal exprimat prin interjecqie'. iatd ..rrtr -i'realitat eZconftiin{ei a9i". 4 tras o sperieturdgtozavd' a B!r.i un antrct riment dur. a termina.ri" ca o mare feri-o r^zd" . orici om trebuii tras la r dspundere. iitoi nrpt"re .propozigiesubordonati subiectivi. lumini a incepevs.conpinitwlrnew ijii u.rn de cauzi. ".a luiMihai Eminescuteprezin' lwi .Care s-o vaza" .famlliatizatea. abia isi mai *dgea sufletul' Sc hotiri sd *agd un Pui de sornn' Vizi ndu-l pe margineapripastiei. 3.irc. pot descriedecit propriile mele senzaqii.l ()71.l 2.. 2/ cerul Sipdm^. 3.tgia /zi fusese incredinqato misiuneimpor tanti (cazul dativ)'. ant iteze.orientareain sem.n* ju-at orii trdgeaude timp' Penrru fiecarefapte reprobabili..s-opriceapi " . tntunericvs. c.r.. .tuii. cumshnqiald .. lntr-o fracgiunede secundi se produsemiracol ul' Era o irac. feqele copiilor apiruseri zhrnbete' Pe . efemer. I f)lementelede originalitate decurgdin conccplia scriitorului despreliteraturd' l ut din idcalul sdu artisic de autenticitateaflrmatin eseulNoua structurdSi opera ce ce decit ceea vid. ultimul 2. proclitic:^Creaqia ti contribuqiartmheasci la patrimoniul cultural universal.vreme lnic.iari el devineTatil.S1 descri u care singurarealitate. 22.propozigiesubordonati atributivi' '. 1. ceea aud. '*itt '""iplement .atribut adjectivalexprimat prin adiectiv.articolhotiri t.. Vinzitorul se obiq. Eseurialese...ie cu mai multe zecimale. ". din chaos fa.verb pred icativ.verb coPulativ. 1. .. a sfirgi..." *n-i" . intAi. Du pi atita efort depus.Orice .r. p." Din psibologi.. SJanunqi averse citeva zile succesiv e.temPorarrtrecitor. .Editurn Mincrva. de vdzut .r*rtattiial de mod exprimatprin adverb de mod.

decu seTmbini formarea dezvoltarea ei '". li i. ti. elevii textulnarativ.a al consti tutiv textului diaiogulca element i. La.i"rai.fi.clasaaIl-a.. 'iiinr.. .ii..""?e elev descif re ain s." ii.oaptiurmlrind rezoliare" .." 9i si identifice i. vintelegi expresiile ."Posi 9i eleviirrebuind recunoasci Sriirt didactic.rrof .citirea integiale cu voce tare a textului de citre elevi. Titirea integrald a textului literar: prrn.rr.efor tpropriu. fragmentele o citireape frag mente Ei analiza acestora.a cunogtinq elo strnqeror de prin orah gi scrisi personajele :. de exemplu: si identifice cusau n ecunoscute numelepersonajelor 9'a'.ritrg... texftl literar invaqisi delimiteze a ln clasa III-a..t.. citre elevi.].?.. citireazd. :""J:ii!] ." ale comPonente lectutextelor literaretrebuie tea lizateurmltoarele explrcatlve: . individual. *-""icare despreconstruireacomunicirii orale 9i scrisecu anumristice."r.:tJ* . ".".a cun o$dnqelor repere. textul literar.ttit.F..iil. insugirea.

tesconcreteprin carepot f i valorificaterezultateleobqinuteprin -. ori de cite ori estepo sibil.clcviii$iinsugesc srrucrurigramaticale.ii.mai multe lecgii.t.i.t "n.^*d9 rol: .ri*.probele orale gi pr".ngi.. cu obiecti. modernecare Penrrustimulareacreativitigiisepot folosi mijloaceaudio-vizuale opti m.{ezi14 de evaluare. cel 3.fi 7 _ . se poate realiza citirea dramatizatd. mai mrrlteobiective. cel pulin doui lecqii.t. lc..i. l)rin. scriptirne temei.r.rd.ezaoltat ' scric_rea (clasa l lV-a).fu rnizeazi'datele ^. ini.6..ei. plan wl simplw(clasaa III-a).r sutrstituirc: intr-un tcxt clatli sc ccrcsi inlocuiasci t lc nrc/atrtouimc vintc ctt sinotri .: de la compuneri p". metoderradiqionale ir.-:-----" caremisoari naturaqi nivelulpe rgr proceselor proouselor .td rextului literar.gr"i narative9i deilustraqiiigi . Prin texteleliterare se imbogiqegte se activizeazd"vocabu larul gi elevilor.la fiU. '-comPonenteale unui instrument elementele i" ttry:--fS@*rlr!!gf9P. pot fi: Acegtia simpleintrebiri. cxcrciliudc alcituire a unui text folosind: expresiicarecongincomParaqii. compurrericu tem i/titlu indicat. in funcqie nivelul clasei. a planwlwidizaohat du iarigt^ra a IV-a).apreciazi-er.rrrlrri-" al" i.. .de stil inviqate. diferite tipuri de de evaluare r.rporrl"rical (iuvinte gi expresiidate)...tntrebare+ rdspuns piriea?e"ului. anumite expresiioferite ca suPort etc' Irg anumitccu. pot dp"ri a" "o-p"".:T"..r...i#..i prin formulareaideilor principa.Report"rrl gi i"i"l"i.'i"r. 9i . foarte agreatd elevi.. planul d.." elevilor sunt comcreativitatea activit iqi de invlqarePrln careses-ttmuleazi cu suport intuitiv (pebaza aif". acordi de se r rlr.i orrtonime.r. cxcrcitir.rcliunii..9i anucareisi dovedesc . figur i. de literar. rro-"i puqini libertate de inigiativi copiilor.texteleliterare se studiazi in unirigi de invigare.. me probele scrise. (cu sau fera elemente .t2 l I llilt'ilriv' clas..f"ri r" 9i vorbirealor curenti. a o J'ormularea mesajwlwi texrului lit erar.. rriisiturilc fizicc i moralealcpcrsonajclor. -"i creativitarea poitc fi stimulati gi orienrati prini-un plan de idei. sub forma Je intrebiri: ".@* lrt gcncral. grafice)urmat de o intrebare. cu'inceput/sfarql. In sensul marlare.".. acegtil iqi insugescsensuri conotativ-e unor cuvinte9i. o utnuersapia generalizatoare bazatextului pe o c'itireaseleaiz..intrebiri structuratesau de tip eseu' de elementele mai sus' dar 9i tipul de rispuns lttt-l*rl..totalrtatea formanqeloratinsede eleviin invi lare.nivelul gi tipul de rezulmte aleinviqi'rii.. 2'.gt$ili?i" . gi . Evaluarea viabilitat ea.caracrerisricile 1 +.exerciqii .a"fitlqili tareacu ltemll resPectlvl.de pildn si compuni o convorbire de reIcfonic i saf.liJ.'d" " tipul de compoziqie). planwlwi de id.-!:yil:"Pr ezintl.ln lecgiile limba si literaturaromini crearivitatea de elevilor poate fi stimulatii prin ac tivitigi de ?nviqareagr-eate elevi.*p.:..il. asiguri un climat educagional -. ..ri .i attePtat' deci item =..tior" R . i niqiaiiueielevilor (de la alegerea ..r"r"-in qionale.""qii.vizeazS. printr-un J9.p .eaaluarea" r --"i --.. folor.Elevii pot memora unele expresiicare le -ru plecur le por i. vele educagionale ProPuse vedereaadoptlrii celor mai bune decizii educa.. ca instrumente item i. complementare' "u"l u"r" qi metodealternative. el evilor carevor fi testagi specificuldisciplinei. sinonime.Formulareaitemilor estepreOrice item testeaz1..r lV-a. influenqeaziinviqarea. t c'itire amodel cfectuati de cadrul didactic.la compuneri ie la compuneri t1U9a"i. "'"ff.GhiJ-i" rrruzeu /Gridinazoologici".i.. clcviiidcntifica lrt ir rlctcrnrinanlii spaqiali tcnrp olali qi ai . o ltrtttcsti rea rtralda textwlwinaratia (clasaa II-a) gi formwlareaplanulwi simplu rlc idci (clasaa III-a).rnq probleme.i a titlului. igi gi Texteleliterarestudiat e constituisuportpentru diverse Pritnare. t citirea integrald de incheierea textului literar.ii. Daci estenecesar. foior"r.i. formea^zi J".. ."R1..ri cedatl de formularea obiectivelorce vor fi tesmte' Tipul itemului estedeterminatde patru factori: .r* in care rezultateieinvlqirii sunt in concordan qi .povestirea orali 9i sc risi a textului lirerar..

tuie compunerilelibere nararive.Ce reprezinti sporml pentru tine ? O caracter istici.i a antreniri i in discuqie mai multor participangi.Unde locuieqti ? .i personaje alt final.eporterul: . sau Creativitateasepoate dezvolta si prin diverseexerciqii lingvistice.aacestuijo_c constituieposibilitateaschimbirii rolurilor o .d escriptivegi mixte.de tipul: .Cum igi petreci timpul liber? .Ce aptirudini considerici ai ? .a stimula gi valorif icapotenlialul creatival elevilor o consride . li se soliciti elevilo r si-gi imagineze ale intimphri. a Alti posibilitate. Pornind de la textul literar narativ.Cum te numesti? .

ul pcntru Prriccrarca rrdrrrinistnrr"cir gi ircmilor. in E wl liric aparein ipostazapoetului congtientci menireasa estesi lasecarno. din idealurile stribunilor care te m enirea .nt d"111(.hrisof' gi .] miere". ..r prclucrarca rczultatclor obgitrutc..:.amivit".cartea le virsate-n poetuluidevine. [)intrc ircesre tipurr' clejtemi sc aleg dtxrrii $ Genwlliric cuprindetotalitateaoperelor literare. din graiul ?:"-1+"Tnuri pentiu vite" plimide. oameni pisiri copil vestmi. {g!$iisc-qladlliin urmiroarclc carcgorii subcategorii: g i (l) itcmi obiectiai: lru TESTUI.. . . i. in la boratorul lui.torcind".(2) it emi semiobii aia i : .itemi de tip eseunestructurat. Si defineftevolumul in fruntea cirui a se afli poeziaTestament. trudegtela fiurirealimbii poetice.... Ca purtitoare a acestuitezaurde istorie .--"$ r l)irr punct de vedere al ob iectiaitdpii tn notare./Birrinii-au adunat . ..casi se.searardzvrdtitl". Enunq:Alegegi coloana adjectivele din B potrivite penrrufiecaresubstantiv . ' morqilor 4i1.i^r" r" ptrrrnti o inilgarepe treaPtaspiritualitigii.l"bor"ti.. Poezia Testacare deschi devolumul Cwvinte potriztite.i spiritualita te.am preschimbat".ficui".. . in eseuri. .. : f:l cu alcgere _ trcml :: 1:!:l: multrpli. poe'ji . Exemplific are (1) Item obieaia de tip perecbe eleviivor fi capabilisr aleagidinrr-o listi adjectivele ' obiectiv de evaluare: potrivite penrru substantivele indicate.cusaricilepline/ De oseminteifoetul estedepozitarulvieq ii9i aspiragiilor m]ne". .1de"irat-fals.si-mbie".de obiceiin versuri.sintagmi care semnifici limba poeric.ca gi pcnrru admi_ ::l::11.erdspwns de atteptat... . La rindul siu. ' Prin abundenF de verbe: .e tipwl d. . ..Proce sulde transformarea bu. toarela creaqia in Tudor Ar ghbzi gi-a exprimat convingerileartisticeadesea. .in careeul a titudinilefaqi de lumeaexstirile sufletegti... .itemi de tip rezolvarede probleme.robilor. r.ripi gi."?de IJniversulpoetic se-nalglca .itemii se clasifici astfel: (t) itemi al ciroi rispuns irt. unele a.te .ntstr. da-nu. printre plivani.4 SubiectulI I Tesrament de Tudor Arghezi corect-incorecr).treapti" pentru urmagi.cuvintepotrivimuguri si coroane"' . (2) itemi al ciror rispuns trebuie.. _.Dumnezeu piatr . gropi adinci". din coloana A.arte Poetice...: ctiv q. sudoare...si-njure" 9i de metafore: . poerul. B.cuvinte potrivi te".itcmi cu rispuns scurtl .ln funcai.ru iegitla luminl./Sudoarea muncii sutelor de ani". apdrut ment estearta poetici argheziand 1927. creit@@rime te rioari gi faqnde transformirile saleinterioare' Arta poeticdesreo operi literari carecuprindeun ansamblude preceptereferi.pe brinci.. ..itemi de tip pe reche.. direct sentimenteie. ezatein fruniea cite unui volum. ..veninulstrins te".ampreficut"..frimantate".i interviuri..i implinegtenirevalori 6stetice prin cartea niscuti din ... A..preschimb-e pa-n condei Si brazda-n ielimu5.pc mai rnultor critcrii.sain nurilor mareriale valori spiritulle implici trudi. poetici. s-auinilqat pe treptelevieqiidin . .ilrcA ( itstlrcarca itcrn ilorsc rcalizcazd....[.printr-o indirjiti gi indelunga tl striduinli. [. iesela iveali miracolul creaqiei Poetice .irt a"rr-o tirriJ"'"ptir"i.intrebiri srrucrur ate : (3) itemi subiectiai: . t.leagine '.visuri gi icoane". scund cdldtoare inalqi mtcr cintitoare inqelepgi albe alb mic ascuhitor (2) Item subiectia 'obiectiv de evaluare:elevii vor fi capabilisi prezinte trisi turile unui personaj dintr-un rext narariy studiat Enung: Prezinti principalelet risiruri ale personajului.ripi*.din zdrenge.itemi de tip eseusrructurat. . 'f baza ceimai importanti liind: obic ctiuitatcain notare tipui de rdspuns o.

..Durereanoastri surdi gi amain fI" ievine sunet de . Cuvintele ...i" din ..cele. aminiind datoria . tr: si aspiratiiale omului cu careeul liriCse identificl. Versurile ripiezintFt o defi nigiemetaforici a creaqiei ..u..hotar Poetice. ca yn laP cu injunghiat".cdrqii" a poeziei.. pri n carelutul se transfigureazd'. Cealaltl componentil a . armonia ei. simqindu-i lucrarea corozivd: .. cu doui iumi pe poale". a-i continua opera.vioard" careco nqine. . epitetul .ci cu ..cenuga inalt. pfin si se zvircoleasci.d epiatrl" sugereaziduhul pottic ridicar din factorul rerest.fiului" (urmag ului) de tri".. . acidul care-lfacepe sti$..estec onqinutulei ideatic' sentimente .ta lutului.a ittcat/Stdpinul.s tipin". . a materialuluigi a spiritualului.doui lumi pe poale" pot semnificacoexisten.rob" nu trebuieinqelese sensullui social.Dumnezeu"6stesimbolul spiritualitigii.

) enumera-.stlpinul" esLc poczia.. in printr-o suiti de metaforeinedite: . cum rea : cuioas te lucifericdqi cwnottterea tttctirf'orci .rrnplu llrilt sc co'-tt"xt collturcaT'i lurnii.de fapt. Originalitateapoeziei consti chiar in forma de tesrament (titlul si primele doui strofc) in careestesc risi. . l8 tlcr acccrl ttitr"rdirti..rirr.Din bube..sugrgm.rl-r upur forme: . cclor cir!utttsc. l)omnul o ci teqte.."rt.. .. pcntru . Mesajulnu esteinsi pentru citit orul inocrrlt.paradisiaci.e a reprezentat-o .unelecu sensde personificare in (./l{oc lul durerii de veciiintregi".. crre vor.robul"ccl ( Jr('.. ca un ciorihin de rrt'1ii.ampus".prin conotagiilecontextuale:nu-"r.u. prin aicuns/ in adincimi [i'.rncul laboratorului 9i al semnificaqiilor.i'"-".i rrspiraqii -. semnificatia termenilor-cheie ob ./E-ndreptiqirea r'.rrrrurci obs cure/Iesitila lumind din pidure/$i dind in virf.aproapefiecarecuvint devirrc rrrctafori.i .cind" s.rr.i de frumusegea dar nu vor putea pitrunde in ei . .de nuntire a inspir aqiei (. r.r poctr. epiteteadesea dublete.i dcscopcrit a frumuscqi pocticoin spaqiul u rirului gi al degradan_'l'ttclor trrf rri... lrr fragrncntulcitat.]".i. ^\ia...ccl cirrclcc(:pteirz./Biciul ribdat se-nroarce si in ./Domniga suferi in .. exprimi fascinant ulpioceJde poetizare vieqii.*.r.raTura obscuri.lirug.este de intuneric".iirr . Universul uritului (in lrtretttflritttc:cz rgr..ca f."r"ie a" minuni" ."rc tttistcrului !D()rlrc aqa paradisiacd. Sintaxapoetic. ca de altfe'iin intreaga poe zie..slovafiuriti"): .ttrritri/Irnpirechiate-n c arte se mdritd. ..abundente.izbi.r-i. ..caun ciorchin de negi".iunia lumii":.".r.opcra filozofici a lui Blaga.uc clcl'irrit poeziaarghezia ni.. fiuritorul de noi universuri spirituale...veste-ncet pcdcp sitor".fJr*".cei trei factori implicaqiin arta creariei:depozitarii.rtit tttctrr[t ..striiburrii".sursi de inspi poetu l.durerea noastri surd. buze ori morO .rd...b wni (strd"r lrurtii.o. .i.lutttirl:r" tl.intinsi lene.rlui creator al unui univers s piritual (.a a sirrrlirii..... rima esre imperecheati.a..icrulcald") ...Eunu strivesc .verbele..".amluat".caun gap comparaqii injunghiat"." r"i. 'raielr"aa'J#Jr..cartea fiu lc.Pecareascultind-oa)ucat/Stipinul caun qa p injunghiat".t.. din s e cunoagrerii constituie multitudini de taine.trul racunoagterea ip arc i.in lexicul inediq de o prt. tairreleau celema i diverse 9i metafore cuprinzindu-se lumea umani in frumuseqea comtnl'. in viziuneaasuprapoeziei.estetici genial CharlesBaudelaire volumul Florile rdul ui).1t-.gindirii umane. . Poeziadebuteazd o a lul oprrcse situeazi nizuinqa de cunoagtere eului minuni a lumii/ si nu ucid/ cu mincorola de a" . repetiqii (._."] g.i.. o treapte"r -....cind.eceptorii.risc clouii ilrrstr. ci cu inii taini/gi-nto"rrr"i I .a" larmgcul cu liri c..domn.).a.. batrini -i).Ei.rrrgrrrrnivraja nepitiunsului tainad e careestepatrunsunipoetul sugereazi aonorrriua cuvlntccu nuanqc Dntru tainei' L a polirrrf. u.este il.. acelui de cunoastere inseamlua. . a ll tillncr $r ircccir. trvinic/$i_izbiv egte-ncet pedepsitor/Oarrit"vie-a crimei tururor.r crcrt-o prirrsr"rfcrinqi.i" etc.r ..a6 I t rl t'orrot:rtiv: cititorul.crccxpresivi prin cele citeva cuvinte populare..slova foc") cu rruda geniali de .metafore.. ii amard".pri n aceste plcxitatea ei.Intinsi lenegipe canapea. (..fi rulburagide mesajul.cllrritrri noroi/Isc at-am si frumuseqi prequrinoi.. tot metafori -.trinii"gi poctultruditor. Versificaqia contribuie la crearca armoniei acesteipoezii : versurileau mdsurr dc 9-10 gi 11 silabe.Ji"qer . Arglrcz.. .fer.r.rc op()Z.flori. rrttr.ncroase.l""rina alrora" refuzamisierul lumii. ochi.cunoaqterea./Cafierul cald imbriqiEatin cleqte.i ei albe luna/nu micgoreazi' ..ilie.)... qii ctc.domniga intinsi lenegipe canapea".consumatoriide arii.. .. care ' Eul liric esteaiciexponentul tip al lucifericului . mi.seira rizvrltiti" ../Robula scris-<r../Fir-a cunoa$te ci-n adinculei/Zaceminiabunilor mei.r." Vcrsurilc finalepote nt eazS..eslceclcptul aga-numirei a uritului" pe c".b i. ritmul -iambi c..sporesc-a ni i'treqiner"".Slovade foc g'islona f . poaiU gi ea flfrlprcnta originalitnlii:inversiuni(.

.t" .veacuride-a r indul' filo."rir avind r olul de accentin discursulliric.p"ri. coplrta..negativi (.i artd poeticd.re cltre ""t" "er"i..mic9o. Menireapoetului grmal mlnuin transformindu-le taine.Eu nu strivesccorola de minuni a lumii de LucianBlaga ". cici n umai aV Pot sdproiectezin mt'sterullumu sunf eu si luirrrriL din -un 9i tnpelis.i maiprofunde ist.lumina altora" estede t in dulcelestil clasic de Nichita Stinescu Conceptelegen liric qi artd poeticd.rrti-.iubesc") opun . celor cu o conotaqi. un ochi lduntric se deschide9i dru li .i ... ce lro. Discursul liric se consrruiesre jurul me mforeilurninii../aga lareifiori de sfint mister"..Poemele luminii. la vegnica Siunea in univers ies/seschimb..il*ilJ..rovinedin dragostepentru.versul scurt '-"i....a urmare' trpul nelelumii.. care-izvoriscdin celemai intime necesitiqiale. un rost gi vaiori.il pfa"g a..f.verbal Opozitil luciferic-iaradisiac se .rtinq"loi..-." odrii pitrunde secretele qi nu pot si gtiu ce . Prin intr-un fel asepoetici' eul liric es tecunoagterea da ... prrt... 85.sugrumi"-..imbogdqesc".taiun ei asemenea .cici eu iubesc/ gi flori gi ochi 9i buze 9i morminte".ucian BIaga.tegi mai taretainanopgi i.vezi p' 85' 7970.t. o bala-. "rt. mai retoric.vezi p.p.H"g" ""pli"i.. idcatic.J.spo resc".registrul...o"ot"gia poritivi (.aratl'unNichitaStinescum aita V.r"-rrt.. nu insr mi bucur ci nu gtiu jurul meu.."g"le.de aceea cosmici.. o*ul trlebwie fie " absolutu lui.i..-Ei-i*pii"ir.vieqii renun! c u bucurie la cuun creator. apdrutin 1919."r"r expresionistal permane nteiraportiri a poetului la dimen.[*'"ii"\rlceleriiltlotit.suri g i mai mari/ subochii mei".de aceea sd duhului m"u. d.. ..lumina mea "(a eului poeric) gi . .i trcmuriroare/mire. a potentamisterele.-n .ttt... ili. sa: .gte gindirii magice..'r...rzare/ctt imbogiqesc euintunecata . meniri p.apirutin p. pini la .tot ce-i ne-nqedevenirea universului. Eu nu striaesc corola de minwni a lumii deschide primul volum de poezii al lui l.atitudinea lumii.Poeziaesreo arri poetici.. mlnltoare uti lizat'Verestesubliniatigiprin.. Astizi filozofii n-o mai zofii au . '''"E.rn .mirestei'.""" car" di titlul intrein gului volum.nt"l gi... noagterea Conceptelegen liric . "lbe...rrnorgi. Relaliainrre .r-eazi")' urmireqte f l uxul afectiv 9i p oezia Veisificaqia l1n?tr"ri in.

slerapoeziei.". l)oczia.adverb de mod.. a"*"1_ goari".rrd"rrtalizarea dupi scufundarea adinc in i nimi . conferS..pe soarele sub pitic. Sttu. ' ' "rtirtice. .. Sub accstaspcct. . doui strote cu aceeagi monorimi. Acuzagia tmpo*ioa fiecdrwiadintre delincvenqi sustinuti cu probe teera meinic e. vcrs..i..t" *.. S tarea d" r"_rpi. modernitatepo eziei..Stau i1ti1s ri lung''... in celelalte strofemonori me diferite.. 9i id""l to. ...in dul. -oz"ic. B.. i ubireafiind o . [r rtritt' nrljcctivprouou'ronxl nchoti. cretuluiin abstract. definegte sul pocricdin accst volum.ti"i....t.i muzi.pov st " liric o exprim..i dupn anihilar.i. cuprindecin ci catrene.e lur. de subordonatisubiectivl . "i-"11"i lalrric".e^tehnica simbolistd. '-r..i.""sirc blestematisi zeiasc i a.."iu.i-"eilil. Nichitasun.""aa/irr... lui .pasul poezie.i. isi lua ratia zrlnic . cuno"gr."ie .cici substangele ta circumstanqialide c auzl..i*i u.i.. cuvintul wndd semn ificidubla reflectare il. deopotrivi .rccstc sintagme metaforizeazd.og. ln text.. .."..... ry rr.si sefoloseasci un ciocan" ... o revclal-ici] eu l-am fost zdr it in unia.al. iubirea devine muzd.. d a r c c c u d : e c donri nl estcj ubi l rrl . ivtai rp.r ttrrt'i.. p"r^rrl il. .rrul rrei iz.. i. (aerb predicativ) Pelt^1 apor-tulsiu la dezvohareaaeronauticiifwsese rdspldtit cu prerniul Nobel. sticle" .prin intuigii gi..rj:l... d exisrenri gi in poetica cu care se incheie discursuliiric ..' 2.r.5.Sub oriz. re"'.spargigitul pregioasei lnolrecta. vers concluziegi vers ul.9t" eul creator prin iubirea-muzi gi prin cre aliasa.toate configureazi evolugia .i.uio 2.preficirorielacrimiin trigt. desrrreci.dinti-un bolo""rr. feminin gi poetic.r.i afcctarc. Intre aspectulBucureqtiului...p"sul tru i.a eul . atit.propoziqiesubordona...ri".rit.rr.carea dat. .lpostaza . Nichita stinescu ne surprinde.t"t:l-"B..n b". J."qiii. ^p^ti1i^ poarti iarcadu lcelui'stil clasic. mai .."-.titlulintre gului volum.eu ramin" con semneaziabsolurul pe care-l .rtlvcr dc nroc{.Anwarulastronomic".si procedeziastfel" .. de ozi...t..i. al'creaqiei poetiii cc. . de asemenea.in.. iubid . clrr_gi ipostazade damna r. . . inlduntrwl(sticlci) * prcpozitie 3. a fi este verb copulativ.de viage il. poer u_ trece. se va rransDune ce i.. ..propozigie depusese inta riseri ca piatra" . $i prin acesr tcnle creatoare.-" "9i.e.-" cririiul Eugen simon (Scriitiri'r:iia".r.." titfig"rilor.i.j... .ti'j rf tccva.versul ..creaqiei (.cir gi prin instruirente jongleazd. (verb awxiliar) 4.tnt"l.roare.renronic curtoazre..r./ El avea.printr-unfenomende . Nici in situaqii dramatice nu-qipierdearapiunea.r".o secundi.idilei.J"il in actul creariei sale. Anual se decerneazi premiileUNITER. lcr rltclriliVicircscu"$ivarsi cu.poi in poezie. poeziain dulcelestii clasic esteclasica.pocrrrclcigi rneritltitlul.u prrnJi.rransfigurlTj .ffi.....3!l tiv qi cu tr nrctaforirnaiabruptd.:."ri f""aa. aco ntemplatorului: aceea . s-aplam. primele ..inefabilul ^^^r. 11v11ra.rr il: rubrrea.propozilie subordonati subiectivi. Iubirea insumeazi frumosul din toale r}.poezia.dit ... sugerea re iu'6irii ..z Inima / incet mi-afundi". . Jc -pr()r)Lurrc rcflcxiv. astlt'l ..viz iunipoetice. itl 'l ccst cv c l' s t lr ic oll8c s ti o n a tc c i d c i .j.ontulpoeziei... '..tr-ut q..Pasul treceeu rimin".Jrpe.-prin care se pregetestetrrrri. lrrtilnireacu iubirea. ...ll".i a. (nume predic ativ exprimat prin verb la modulinfinitiv) ...dirrrr_op^rer" .pronume personal. vers laitmotiv.olat..qie..s{."1 rialc q i spirituale. aurit si .nasre ..igi relevi i""p"ir"bll.rt" "r.ii. genialcu ideile gi cuverbul (slo vapoetici).i.'o .l ti" reperarde patru ori (laitmotlz). 3.. poem.r_ surilc au valoare incanta torie. u"rrrrri . poatefi interpretati. A apirut .propoziq iesubordonati cornpletivi ..imi-este fo"ri.rlitr tc rafinari".t doil.i al Parisului esteo deosebire de la pimdnt ca la cer. caerotrc'l 9i ca artd poeticd. -cirei clevirtcins pira.rniu..de vitami ne.(atribut pronominal genitival) Dorirya lui estede a cdntala pian. trtitri srrfcrirrlccrot icc. 1.4.i. pi """-" Strofa a teia exprimi revel agia poetici. amintind d.. " D.

bdgared.o lua. a spila putin a.pe ici pe colo. a da de-adura.a. pas c. Orice artist igi creeazd. A. din cein ce. cu de-a gi cor 'pururi. aga aga.gare seami. Vroia si continue colaborarea cigtigltorul concursuluide urba nism. cu stare. prudenqi. o :! I }il.. adjectiaal e:de geniu.a da bir cu fugiqii..cu totul.intr-adevir. cu 2. de alti s. a facecu ochiul/mina . I . prelios: valoros.Subiectulal IIJea . din cale-afarl.cu minte.razna . n v erbale: a ducecu vorba. din nou. aducere de aminte. aduceamina-gi te. gata-gata. de jur imprejur. din cdnd?n cind. cu dinadinsul. de aceea. Locuqiuni: . mai-mai. swbstantivale:bl. ljc r t I t: 4.a o lua la goani. pe neasteptare. aface. a a . la cor.a-gida seama.(betaie)in lege. precauqie. l. de-asila. lume proprie.cumsecade. adve rbiale: calea-valea.upa s. a da mina.eseamd:arenqie. a o facelatd". a proceda:a acqiona. a-gibig a minqilein cap.luare-aminte. aveade gind. . griji. nu C. 1.

. . exemregistreazi etc.Se ptrrrc prob lemaasiguririi unui echilibruintre probelescrise. cu ceilalqi a plu.de exemplu: ? .Proiectul seincheieprin prezentarea faqacolegicu . incepein clasi prin deo PrciesJelesre activitatemai ampld decit investigaqia. sistematicd comportamentuluieleztilor timpul acdvitiqi lor did.. Probeleorale reprezinti metoda de evaluareutilizatd.s0l .fl exibilitateamodului de evaluare: posibilitatea a alternaintrebirile in funcde qi ede calitatearispunsului.1 I Stoica.Itt t t t t t t t .elevii sunt informaqidespretem aricalucririlor practice. . Probd inseam ni orice instrument de evaluareproiectat. .Elevuf'primegte sarcin l prin instrucqiuniprecise rezolvarea are posibilitateasi aplicecreativ t[ o gam i laign de cunogtinlegi capacitiqi.Elevul gi cunogtinqele si explorezesituagiino i. ocazional ' frecvent o intotdeauna . Mctode instrwmente evaluare de Si " !lr'i'"q4c'r'j.portofoliul. cooperat/nua cooperat mult.evaluare a comportamentelordin domeniul afectiv. .strategia rezolvare. \i . niciodati . de . . itemilor.realizarea elevului. ir ' t r l iit or i rl r" c v i s tc . oralegi practice.1 )ri c tc rtirro s tri " vi r i l l )i i rcaun i rti col cl csprcrcv i i tcrrrc:l ccl u lclor. . Probelepracticeau o aplicaremai restrins i in cadrul evaluirii. curs.alegerea tipului de item cores punzitor fiecirui obiectiv.posibilitatea . .proicctul. l l(:t I Strbicctulal III-Iea l.:rutocvaluarea.4 d$. de c unostinlelor.feedbackulimediat.1 .aplicarea inregistririi gi prelucri rii faptelor..probclescrise. * invcstigaqia. mctodealternatioe/complementare : * obscrvarea sistematicS. Mcto dele tradiyionalevor rimine mult timp metode de evaluarefrecvente. a comportamentu lui elevilor. mai des in clasi.interacgiunea directi profesor-elev. .graficegi descriptiv e' Scirile de clasificare prin carecadrul didacticineste Lista de control/aerifi ca. Pentru realizareapr obelor scdse trebuieindeplinite urmitoarele cerinqe minime: .i i t:rqii nccstc nl'orrr irr: c (calitativi). nu doar una-doui ore de LgsgiSgjg-e ste o activitate carc dureazi mai sarcinii necesio .chiar piin incercarea fiil.-ir'! I rr cvaluarc se folosel c : t c metodetraditionale: -.re o rnetodi de evaluare de sau unei numai prezen\asau absenqa caracteristici a unei acqiuni.proiectarea unei strategiide ameliorarea dificultatilor constatate. rat . administrat 9i corectat tlc:c:rdruldid actic.probcleorale.elaborarea adecvatia schemei notare(analiticisauholistici).lism dc control (vcrificare)..in ce misuri elevul p articipl la discuqii . .figadc cvaluirrc dc . se lnsemnirile investigaqiilor referi la: . seried e informaqiiutile.scrierea principalelecerin ge. respectand . Prin intermediul programei.acurateqea .in ce misuri comentariileau legituri cu tema? pot fi numerice.stabilirea scopulu iprobei si definirea obiectivelor operarionale. . elevula ur-ainu a urmat instrucgiunile. el evul se ionsulti de"rezol'"arel sarcinii. justificirii rispunsurilor.claritateaargumentirii si forma prezentirii. . .I25 1trttgresu.pr<>bcle practice.rccstc probe se realizeazd.ilffiFlegere a in permanenr cadrul didactic. si .In aceeagi probi scrisi esterecomandabil sefoloseasci si doui-trei tipuri de itemi. in . regulilor etc.lui (ladrul cliclirctiirtrcgistrcirz. cele mai date factualedespreevenimentele ln fiSa de eaaluaresunt consemnate de import antcobscrvate cadruldidactic. greu de e o obqinutpe alte cii".p. .. Eta uarta scolar. Pr in cel .d1i. unui produs sau/giatitudinea Cadrul didactic poate urmiri procesul.scara clasilicarc.principiilor. Adrian. unui elevintr-un nucomportamentelor con{ineclasifi carea Scarade clasificare mir de categorii.comunicar ea discutarearezukatelorcu elevii 9i pirinqii.: .Observarea d acticeesteo tehnici de evaluar carefurnizeazd.

acurategea complex careinclude rez.gener materialuluiintr-un raport. teleielevanteobqinuteprin celelalte .fi proiectul poate. .al egerea . In timpul realiztrriiproiecrului se evalueazi: metodelor de lucru. Tidul/subiectul estealesde profesor la inceput.igi pot alegesinguri titlurile/sub iectele. .corectitu dineasolutiei.organiz area .acurateqea .Ca qi investigagia. " saude grup.calitateaprezentirii . dupi ce eleindivi dual vii se deprind cu iceit dp de activitate. lo.rrilizareacorespunzitoareg i in siguranqia materialelorgi echipamentului.. ."pottului asuprarezultatelor obqinute. alizareaproblemei .utilizarea corespunzitoarea bibliografiei. tehnicl. figurilor. . . .ul ta reprezinti un instrument de evaluare .PqrLshkul Aceste rezultametode gi tehn ici de evaluare.

rlc.a originalitl$i. Modalitateafun* dlm . -.ate.e2I lr' 1rt ivt'st' pr=olrclc orirlc.i. . a. si su bliniezecuvintelenecunoscute si scrieexpresii/strucsau turi lingvisticecarele-au plicut (le-aureqinutarenria)..adici procesulinsuqirii cititului corcct. de I Stoic:r.observ:rrel sistcrnici corlrp( )rranrcnrc a . proicctul.prin variatemetode.. la I')xcrciqiul.'t st'.stimulareacapacit igilorcreative. prccun) s:rrcini q . . 131. teoriilor careseaplici in situalii variate. . pirinqilor.in mareparte.feedbackuldin par teapirinqilor g. iternul 1.gi deprind.asigurindu-se transferul de cunoEtinqe. scrisc prlcticc.exerciqiul lecturii integralecu voce rare.. r'tnalt tip derexcrc_i1iu acclaclccrcativitatc. Existdportofolii elaboratesub indrumarea cadrului didactic q iportofolii standartlir. adecvatS. informagiidespreactivitiqileexrrapcolare elevului. .erilor. datelepersonale. .pondereaceamai rnarea vind-o metodeleformative.. a spiritului de independenti. este'ometodef undamentali.i spccifice fiecircidisciplinc" f )rrtololiul.priceperilor. n utocvaluarea comportamentelordin sfera afecti vi se realizeaziprin chestiorrirr pi prin scirile de clasificare. raport cu obiectivel esi standardele in educaqionale. Strttctura elernentele gi componente portofoliului sunt.u-t'.intre careexerciqiul gi-a dovedit eficienqa. carepresupunedescifrarea textului literar de citre fiecareel ev. . rczultateleobqinute.('nr('str-ualtul.dezvo ltarea unor capacitdtigi aptirudini intelectuale fizice.ral. ale compedqiilegcol.p. 3.de pildi deprindere a receptare bALrdirca de scris. sr a lnrqlatrver. ln clasele primare sepracdcemai multe tipuri ale exerciqiului citire: de .rltrrl. si reqinl numelepersonajelorsauake nume proprii. cit. srructuri lingvisticecare exprimi dimensiunea spaq ialisi temporaldg. Prin exerciqiuse repe ti funcqii minrale (psihice) gi -. 1n c ualuarca portofoliului cadruldidactictrebuiesdaibi in vedere urmitoarele: . Totusi. povestireaor ali.li se cere elevilor realizareaunei sarc inide invigare: de pild. tul literar. . 2.tuturor formelor de activitatecarecapiti.ror formi estedecisi de un centru acreditat.sraale lrilitc tlc cadruldidactic. c Informaqiile rezultatedin autoevaluare vor comparacu informaqiiledeqinute se clccadrul didact icdespreelevprin alte metodede evaiuare. Exerciqiul esteo metodS. Un portofoliw cornplet trebuie si mai contin d. autocvaluarca.ni" conrpunerilibere. in exerciqiul formulare a ideilor principale qi a mesajuluietc. TESTUL5 Subiectul I I pierduti O scrisoare de I.periodic.duce la dode a . p. Aclrian. pii. op. Rolul exercipiulwitn formarea capacitdpiide receptarea mesajulwi scris Receptar ea mesajuluiscrisin clasele primare.r.fluent gi expresivse realizeazd. Caragiale ' Genul dramaticcuprinde operedestinatereprezentiriiscenice. a.pe si rite g. L..citireain Eoapt i.i r l.sa ccarl elevilor si"a utoevalueze portofoliile. caresepun in poitofoliul clcvului gi se vor ptezenta-..rlni ln activitatadidactici.unor deprinderi. A tttoaaaluarea (ladrul didiitic trebuie si sprij ine elevii in dezvoltarea capacitiqiilor de auroe vrrluarc..1. co nstient.in lang.insu-sirea nogiunilor. Obiecthtele ciclur ilor cwrricularein inadpdmkntwlprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect.vezi Test ul 1. * analizatextului literar presupuneexplicarea cuvintelor gi a expres iilornecunoscutegi exerciqiulde utilizare a acestora noi structuri. fiind o metod5" executar e unei ac{iuniin mod repetar.a cd. la alcituir eaunui tcxt.orienrarealor profesionali. o im pprtanp deosebitl in perspectiva auroeducagiei permanente. .' si adunepiesedin porto folii penrru a comparareahzdrile diferitelor generalii.prevenireauitirii 9i a confuziilor. . u rnlirc$tcprogresulacestuia la urr de :. ajungela: * consolidar ea. Ia tipul ccl rnai sirnplr-r c stc dc dc excrciqiu lirrrttullrcaunor cnunguricu cerinqe indicati -.sriinformezepirinqii asupra portofoliilor elevilorpe mi.. careconstient "".iqinl se . dc la un an de studiu l a altul saude la un ciclu de invitimint l:r l:r ..Pentru a se asiguracitirea conEtienti.suri ce ei le realizeazS. morale 9i trisigi turi de voingi qi caracrer.rex" motiice. subiectul al III-lea.in ritrn propriu. elevularelibertatea adauge si materialele conside :tt('rtcccsarc.regulilor.cartca dcviziti" a elevului.sris c asigureci portofoliul a fost realizatde citre elevi.i rcpetat. a.

r. ca fllacterele. amuzan" " Asadar. chiar dialogul poate fi diminuat in favoareamonologwl wi.mint ve3ln comedieseridiculizea zd..comediaare acgiune deZnod.r-no. esteo specie gentilui dramaticcareprovoacl buna dispozigie risul prin a ii -Comedia t#qigarea rno.urilor. moraowri. . godern.aodeail.DupS."rr"p r"r. contedie. Sursacomicului o consdtuiediscrepanga dintre aparengisi esenti.farsd."r. lm entele vezite in sufletul spectaitorului. ci nu mai unul u mai multe acte.de i ntrigd.ln teatrul !f pot fi clasificate : tragedie.a forme de comic.. opereleliterare dramaticenu mai con{in scenesi tablouri.entalede expunere estedialogwf iar struciura operelor dramaticese compune scene gi-tablouyi.vicii. unor situagii. respectival cititorului. comediapoate fi de caracter.. Sursede comic s unr mora'. . situaqiilein care apar personajele.naruraconflictwluigi'serrde dlnacte. funcgie aceste de . meloiramd. d intre ceeace ilOrsi pari gi ceeace sunt in realitatepersonajele.aspectul viaqi surprins. 9i limbaju l si numele acesrora.tipuri uman" . gi dc.". in dc elemenre. oierele drama tiin dram/.'urile.umorul 9i ironia . Comediapoate'fiinprozds au in versuri.a.

$tefan Ti pitescu nu se lasl gantajatugor. gi cel de lim baj sunt amplu reprezentate ca prin tipurile de * p personaje: refeaul abuzivcu aparenli de onorabilitate $tefanTipitescu. ramolismentul lui DandanaApariqiaCetiqeanuluiturmentat.desfigoari Doui gruplri politice se lupt5'pentru a9i impune cantru alcgerileparlamentare. Si ngurulpersonaj cinstitesteCetiteanulrurmentar.Ghigi Pristanda.aiul wmil dupi bunsuofulos"la dator ie. ln ziarul Rdcnetul Carpapilor..Nae Cagavencu. celebrudiscursimpiciuitor: . fiind folositi ca armi politici de citre Nae Caqavencu.simt enorm 9i vid monstruos ". lui Urment in careZahaiaTrahanache anunqicandida tura Agamiqi Dandanache.estc in crcaqici L L. iati visul nostru realizatl. creeazd .emoravnri estedat de triunghiul conjugal: TahariaTrahanache-Zoe Tipitescu gi de moravurile politice.. Deznoddmhntulil repreneazl incitierarca.Zaharia Trahanache. Trahanache. tipwlpomoralitatea. tice clela sfirgitul secoluluial XIX-lea.Si mi ierqi gi si mi iubegti ! pentru ci togi ne iubim !ara. . La re fuzul acestuia la rugiminqile Zoei. zinti se Com icul d..i i oferi eze pentru a gisi scrisoarea cu gi si-i percheziqion casa siu.Zoe. sau mai pugin o negti! In sinitatea iubitului nostru prefect! Si triiegti pentru fericireajudequ luinostru !". pencampania Acpiunea estesimpli: in ca pitala unui judeqde munte se.Nae Cagavencu premarcanti a judeqului. ridi gi mai canaliedecit Cagavencu": .spre deosebire Caqavencu. pe rul comite ab uzuri: ordoni poliqaiului. in festaqia organizatS. comenteaziautorul) .ciruia Cagavencu aritasescrisoarea. caremirturisea: . toqi suntem romini!.p e de alti parte revarsl critici la adresa de o personalitate fectului. ca . va inapoia scrisoarea Agamigi Dandanache. moPunctul culminant al conflictului esteplasa tin scenaintrunirii electorale. fr untea cireia'se afli'prefectul $tefan 'f ipitescu gi ZahariaTrahanache.corupt pentru ci are .Titlul indicl intriga. diferite funcqii gi o mogie aparginindjudeadversarului plui. toate celelaltepersoCu je vorbesc incorect: pronunli gre . Accepti si conduci manicu d. 95 iar picrdc amra dc Aantaj. cfutiga lupta electorali zi. mici" . se fiind ameninqat lavencuse umilegtein fagaZoei.i senilitatea.i altidati.. scrisoarea f*n Tiplttcscu.adresatiZoei Tra hanache.care clameazS. gi situaqiicoscrisorii pune in evidenqd carac[ere moravuri. femeia imorald . manevrele elcputat. electorali.lirritor" p veros. .Farfuridi.susprezidenrulnumeroaselor condusi de Nae lui din candidatura TacheFa rfuridi. gefulopoziqiei.dar esteun so[ inc ornoliticianwlwir)ersnt. ilogic. Lipsit de aceastiarmd. . excepliaZoei gi a lui $tefanTipitescu. mai mult.desi zaharisit. compromiqit oarepentru a o folosi . in schimb ul scrisorii..$tefanTipitescu cedeagi Va candidat urii lui Cagavencu. tipw l politicianulwi demagog.. anunqe va fi sus{inutin aleg eri ci al cirui director coproprietarera. care au durat aproape treizeci de ani..familiemaresi renumeragie.Dupi lupte seculare.eZahariaTrahanache o poligi pe careo falsificase. amantasa.intruchipind electo ratul turmentatde politicienii corupqigi demagogi. alte situagii comice.senilizat*Dandanache .. de Calavenc u.si-l aresteze Cagavencompromiqitoare. poli.oliticianwl pliticianwl prost. rugind-o sil ierte gi si-l salveze. Iati avantajele progresului! Iati binefacerile unui s istemconstituqional". Caqavcncu ma nifcsmqia cinstca in noului deputat. avocat. che creeazi" Coffictwl apare clar din prim a sceni a actului I.pi erderea animeazi campania electorali. inco erent. promiqind susginerea nu de care ..Ghiqi Pristanda. .lupta lui Nae Caqavencu pentru obginerea pol iautorul dezviluie coruplia din viaqapublicl 9i de familie. Trahanache-$tefan Comicul de caracter. Autorul. comitete gi comigii. gineun Agamigi Dandanache. Caragiale.. suisoare lui O Capodcrp cra a scrisoriide dragoste lui $tco conredicde moravuri.Odiseea" pierde precum: intrunirea electorali gi bitaia in viltoarea cireia Caqavencu mice.Gagamiqi".momentin careadversarii impacd.intrebat de un prieten cine invinge in aceastilupti polidci.tf pierdutd. Capiliria in ciptugealacdreia afli scrisoarea. perj simbolic. gruparea opozigie. 1in 9i fiind susqinut discilime.caredoregtecandidatura. in elidatul: gruparea guvernamentale..maiprost decit FarfuAgamemnonDandanache.aptrruttr 1884. Cel mai savuroscomic este com icwlde limbaj: celebrele discursuriale lui Farfuli gi Caqavencu.fira scrupule. cu atit mai mult cu citZaharia Prefecii credeci e plastografie.. cinste anorocosului adversar. rispunde ci unul . candidaturii dc Prin ternacomediei.

Am n-am treabi.agacum sugereazl.Dupi lupte seculare... sa incurcituri.cum spuneTrahanache) prin 'gamiqi. dagi-mivoie. dar urisc pe triditori". inare etectcritic sporit: demascl imoralitateain viaqapub lici (. Numel e Dandanache cuprinde in structuri cuvinwl dandana gi. dar lipsegte Soqietatea noastri dar.cu toate partidele gi in sa.Din doui una. personajelor Nwmele gi esteo modalitateindirecti de caracterizare aacestora surd e comic: numele Tipdtescu relevi faptul ci personajulreprezintdun tip caracistic viegiipolitice a vremii. .Ai puqintici ribdagi c uvintul ca"...raze sc incoerentesi incorecte: Farfwridi:... iul.antajul politic) viaqa personali. Zabaria Trahanachesemnifici zaharise'ala. eprezinti politicianul incapabil.. Din aceasesenliale .nume cu sensul...Si n-am parte de Zoigica".numele areca rd"dS.. Titlul comedieicompleteaziintengiacritici a autorului . O scrisoare privatd.senilitatea ridicolul percu celebrulconducitor grec antic gi iului. ori si nu se revizuiasci.. prostia. care nu se face de loc in lara noastrd!". scoate evidengipladtudineagindirii. .incetineala g indire.i in reacgii....i anumein punctele.. ori si se revisci.. iati visul nostru 1. . deci estetipul demagogului. dilemi nu puteqiiegi.Scopulsocietiqiiesteca Romini a si fie bine gi tot rominul si prospe1". .Industriaromini e admirabili. gi. Am zis!" Capavencw: . Cataaencu. noi. ce aclamim ? No i aclamim munca.te' parlamentele. la douisprezecetrecute fix sunt la tribu nal".sit neologismefranquzegti. .nulitate.. ir. Agamemnon r in sugestia Dan danachereliefeazd".Iutridarea.. . .Pdni cind si n-avem ri noi falitii rgtri?".femeie cicilitoare". primesc! dar si nu se schimbenimica.dandanale". .Brknzovenescu personaj gastr onomicd. ticul sIu verbal: . compaGagamiqi. rradesivArgire.creeazd. in gters. careau durat ap roapetreizecide ani. putem zice.. cunosc sensul nu ra. aparigia pretengia de politician imparqial.cini rea Farfuridi . e sublimi. prin co ntrast... construie f. prim esc! atunci si seschimbepe ici pe colo ...

. patimi.dezvoltarea cor ctt fonetic.f . ..t.. J i. I a conqinurultextului . O: ... casetl audio etc.. nemw lpwrnire mulqumire. [.explicaqie. a capacitiqiide receptare mesa.De vorbiqi.asuJ'la:astinge. pr epoziyie..*ili. reqinind o. adaerb: Md"tot intreba. mifac ci n-aud. tiilor formula te..in text este t conjwncpie swbordonatoare: . problema deszipezirii.rli.punctuaqre.. dcea..rcgindit. lexical9i gramatical."" c" va intreprinde g uvernul b. apreciind ." (Mihai Eminescu) o interjeclie: Seauzi optit: de! t substantizt:De po atefi prepoziqie.resPecdndsemnele O.p.adjectivdemonstrativde dep irtare. Proiect de lecqie in Subiectul lecpiei: lara Pro.. Mi fascinaapusulsoarelui.e. 2.pe grupe ' ."i intimPlirii' consecinqele S tratepii didactice -.rpri"ae Ol -"ri.propoziqiesubordonati atributivi. regindirc 4.-..d""rnolt"readeprinderii de citire coredi. fluenti g i expresivl.. intunecos... evolua. mi. turi era compromisi.Era un gerllde cripau pietrele.in ritm proprtu.rar (inviglt ura pentru viaqi).piind.ie"ical 9i gramaticalla inrebirile adresate.corect' caligraficcerinqele r. *p.. a 2. l. Proiectd'elecPie Model orientativ de Proiect pentru clasaa II-a Scoala Aria curriculari: Limbl 9i comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini lnvalator. a Cit. tuturor sinistraqilor de zdriiexpozigieipicorgani insiqi inrervenite.rg" Buratino. .:"'.. 3. "u pe fizicegi moraleal i personaielor bazainformaO:.baza plan. si citeajci corect. Revenca discuqie i. trii. elevii treblie. Actiaitat.propozigiesubordonati circumsranlialide timp. unui ionqinurul ac estuia/pe. adjeaia pronominal: La miting se adunase oragul.. lu minos vs. .negindit..col elor.a inainta. Subiectulal III-lea l.... s) durere: chin.satisfacgie. de . ceeace . O..a rap Ca*p uI mir a.propozide 1iesubordonaticircumstan qiale cauzl.] ea din noapte aamintirii o vecie-ntreagiscoatede durerir' .pronume personalcu valoarede pronume reflexiv. .texl.pcrdele-ntr-o parte c6ndle dai' .. t substantizt: Iot esteadverb" ... gi expresiv.**l.propoziqiesubordonati circur nstanqiali timp.retic. l.. jroiratt ' instructai.propozigiesubordonatl circumstanliali consecurivi.tilor de Alexei Tolstoi (II) Ti pul leqiei. a esolwat omti! zgornotvs..cere. td.tollre in scris. in odaie luna varsi pestetoate voluptoasaei vipaie" . scrlsefl orale. de rpc careinsi la simqimca-n vis pe toat e" . ." joc euristici. pe obiecthte opeiapionalet: parcrrrsul..pronume relativ compus.in text este pronwrnenehotdrk t (aparela forma de feminin .. suferingi..Capitalei' in a. independenti. . 3. ideea i#i?"rruq1. a simpi:a percepe. numirul singular. a propigi v s. a regresa a progresa. plicere.. c.J frerar. diapozitiv/diafilm. didactic. conversaqi e M.elor ..genul feminin gindit.i"Jf*rer"rile furnizate de text..i la sfirgirul lecqiei de.innegurat in biografia lui era un moment obsiur.pre pozigiesimpli. Mijloace de inadpdmi'nt: ..l /incit mI credeamintr-o lume de basm....girrclire. mingiiere O confruntare de idei ii oferea satisfacpie. vs. gdnd .z/ P..'mixti Scopuri: .. Prim-ministrul a .. a oI ulttos (a oluptwo : senzual.obscur.cici [.2/ P. exerciqiu. ortind-o. .. interjecqie. 02 si foloseasciin exprimarea O" si rispurrdi cor.toate).rii de exprimare .i a. cu . fo.cind cu geneostenitesarasuflu-n lumn nare" . ginditor(oarc). .a avansa. ie . tihni In peisajulmo ntan giseaintotd eauna tibnd qi implcare. #.r B:lT# ". tot . calm..] dureri simpitetoate ca-n ois. .p. J.l9? ta Subiccttrl ll-lea nl A.propoziqi esubordo"gi uatl circumstangiale timp. Clasaa II-a Da ta.fluent proPrie cuvinteinsylng drn....frontali.tiilr.. linigte. ilustraqiicu personaieanimale... conjuncgie. 4..propozigiesubordonati circumstantia li consecutivi. de .. fot B..

ci numai aceleacorespunzitoar e tipului de leclie' .r Nu se vor re alizatoateobiectivele intr-o lecgie.

vrzlo nare de. pix. formuhnd rispunsuri..conversaqre .. mix. Joc de rol: Iniqiaqio dis.Ce facefiecare nal t .individuali enun! ! . chix..dia.Desprecineeste in aiest text literar ? perso....Pe gruPe sprepiqanialui Buratino' in discuqie Pot interveni q i algielevi.frontali . H. rlo.5e pot prezenta siluete .materialul didactic desprinzi pregitit rui personai.chsere'I-Iy..orali . ).e s ugestii metoditr. . Verificarea temei scrise l.joc.Transcrie ul timul .frontali lui literar .formativi . de plange.elor . tix. Momcntul organizatoric 2.frontali .CumsecomportiBu.Alcxci'l'olstoi.tltl9*i?gi. _ I I ' t.Anun(area titlului lectiei ei a unor obiective 5. siluete lorih plange sau. Poaesti .planfe cu im.Ce trisituri alefieci. ursulpdcdlitdeawlpe (pcntrutextgiindrumiri metodice. 48-51 pp. n ix etc.Citegte o Ci tire pe roluri .agini . urs etc.exerciqiu de citire selectiv i din iare se?esprind trlsituri alepersonaielor ! . video. Citirea integrali a textu. Joc didactic: Jocul rime. diafilm etc.itas Educa2005.si povesteasci textul pe bazainsu giriiconqinutulur.expunere hierar in lar a Pro5tilor de Alexei Tolstoi ' . pityea integrali a textulul llterar scnsa individuali formativi orali frontala individuali Pe gruPe tormatlvi r Se analizeazitextul pe bazaintrebirilor: vorba .a ctivitate frontala si scriseacasi vor fi veri* individuali ficate din puncrul de vedereal continutului si al regulilor grafice.material didactic: s'Juete per sonaje.prob lematizare se idreseazi lui B?a..Itl IlibliograJ'ia: .si-gi aleagi un personaj preterat. orala a texrului literar r Imaginali-vi ce s 'a in.joc didactic acestepersonaie. Enunturile exclamative . motan.formativi oPovestirea integrali.si citeasci pe roluri. apreciindionsecinieleintimplirii: .dln4a .Explici de ce vulpeai . diafilm'sau ioc d idactic: Recunoiste personajul .Lr.Irraqii Grirnrn. Captarea atengiei 4.migcare .Dirijarea invigirii * instructai: realizarea climitului educaqional . ' e d1ntaptelefr vorDele sale? .orald . de exempl:u: fix. Aprofu^ndarea textului .sslsgie texte de comentate. drix.exercrllu orale ultima replici !" .actrvrtatePe gruPe . casetiaudio.conversalle ratino ? * orall .Citeste fraementele. r Momentul de sc riere: -'pregetirea printr-un .c a l4ftu.. lional..i aprecieri. .. inqelegind .joc didactic lor." . .scrrsa .. .sa mveqe ceva.deg! teptufegiinq eleprule" .Iormatlva joc de.individuali formativd .adresindintreberi.exerciqiu ..exerciliu de creagie . l. dix. .exercllru tino spunindu-i .ordonare/plasare a vulPe.orali .conversatle oln oasme.vez. persona.orali . in_ sopited.exerciqiu . .Pentru viati.ie animale: .audigie vizionare sau pozitiv... Citire selectivi: . Lrteraturd pentruceimici.derol cutieintre doi colegide.Spuneqigi alte c uvinte iare sl rimeze cu ix.r l. de . Obiective: . povestlfl cu . Chcipa aur.. Gr.frontali .iomportarea persona.problematizare timplat in continuare ! .

elevsaulacutrele gcolare'Evaluare a norarea.D 2 I 4 101 ) 5 .itemi de tip pereche.83-84 din prezentalucrare. (3) itemi subiectivi: . .2004).exerciqiu .itemi de tip rezolvarede probleme.ele vii iau siluete de personaje si interpreteazl. Bucuregti.intrebiri structurate.vizeaz6. Conversaqia incheie.nr. Aceasti ""r".Explici titlul ! .ci feedbackulimediat. . . intre cele doui Eoalwareaobiectiad. Manualul pentru cksa a ll-a. un joc de migcare. doar mimind.itemi de tip eseustnrct urat. criteriali gi normativil concursusunt-examenele. corect-inc orect).Irccdbrckul 7. .Arigurarea retenqici a qi tronsfcrului o5 t.joc de migcare . . Temapentruacasi(exerci qiile 9i 3 de la pagina 2 67. Limba fi literatura romind. itemilor.problematizare poatcfi: Eaaluaraa r fornrali qi informali. . rile. itemii se clasifici in urmitoarele : categ oriiqi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali (adevirat-fals..itemi cu rispuns scurt."l Pentru cadrul didactic evaluarea reprezinti orientareain planificareainvilirii .i.itemi cu alegere multiph.joc de mimici -::"'#l' l". i n interacqiune cecu lclaltccomponente: predare. .formativi 6. care relev i progresul unui foriatiud esteaceastrategiede evaluare evaluiri nu este sale de ficienqele in inviqare. .tl cel mai i^r g. vezi pp. .. ln continuarevom relua doar clas ificarea multor criterii. . realizatede instiruqii specializate.Marcela Peneg.AceastarePreEaaluareainformald esreaceea zinti strategiade evaluareceamai frecventi. Editura Ana. verificlrile reelizatein cadru! ins pecgiilorla clasi. formativi gi sumativi. cu noi exemple. are caracter bilanq. realiza Pot ac easra firi siluegi te sau migti.itemi de tip eseunestnrcturat 2. 3.itemi cu alegere .orali . cei mai importangi itemilor serealizeazdpebazamai Clas ificarea a$eptat' {iind: obiectivitatea tn notare qi tipul de rdspuns Din punci de vedereal obiictiiitdpii tn iotare.conversatie de re: Ii se cerecopiilor si .oalrorra asiguri feedbackulcontinuu.apreciazimisura in carere zultateleinviqdrii sunt in concordanqicu obiectivele educalionale propuse.qi eaaluareasubiectiad -labazade limitirii tipuri de evaluaresti criteriul obiectivitiqii in notare. Eaaludrile fo rrnale. ln r. r obiectivi qi subiectivi. : (2) itemi semiobiectivi . Tipuri de eaaluare Evaluarea esteparteintegranti a procesuluide invigimint.finalizindu-se cu note' c alificative. furni zeazl datelenecesare vederea in adoptirii celor mai bune decizii educaIionalg. tncheierea rctivitlqii/lecqiei mentul lui Buratino ! . evalulrile naqionalegi chiar desfigurati de cadreledida ctice. Tipuri de itemi Penuu." vii.explicatie spuni proverbe.frontald . Defilareapersonajelor . uoolrorio. E'oaluareasutnativd esteperiodicl..definireaconceptelor ettaluaregi itemi. dupl un anumit interval de timp al inviqlde rii.::::: .soarinaturagi nivelul pergi . formanqeloratinsede elevi in inviqare. . da-nu. prin 'b. se realizeazdzilnicin activitliile cu eleare evaluare funcqieformativ l. ' prin carer ezultatelesunt comPade criteriald estestrategia evaluare Egalwarea rate cu stand ardesau criterii prestabilite' Eoaluarea norrnatiad repiezintd strategiade evalu areprin care rezultatele elevilor sunt comparateintre ele in vedereaierarhizlrii . invatare. cu scopul cregteriiperformanqei formativi trebui e si fie permanenti. continui. .Scopulacestei acesruia. toalitatea proceselor produselorcaremi.

cum sl invege. riiur.giin alegerea metodelorde evaluare. l:]valuat'ca A<f progrcswlu. .r. Evaluareainfluengeazi inviqarea rezultatelep ozitive intiresc motivatia inviqi.relevind eficienqa acti vitiqii sale.i p. 14. Scoh. rii gi sporesc increderea elevuluiin propriil e forqe. arati ce trebuie si inveqeelevul. I Strrit:ir.

Povestealui Harap-Alb a apirutin revist a Coworbiri. o Itemi semiobiectizti elevul trebuie seconstruias cirlspunsul..astanu miroasi a nasde om'.intreblri stnrcturare.. gi decit si incurci numai agalumea. f)e exemplu:eleviitrebuiesi adauge cuvintul/cuvinre le carelipsesc definigie: din . fratelesiu.d) substandv..0 rl I ln funclic de tipul dc rdspuns ageptdt.eevaluare. impirlgia estepopular.doarn-am a trii cdt lumea. d-e gi o gami . Iixemplc: o Itemi obieaiai... careavearrei feciori". iqi caracterizeazd prin proverbe : .Numai fiul cel mic suferi.i niciun fecior e si-i urmeze la domnie.o iemi narativi carecuprinde trei probe de voinicie gi finalul.i deznoddmint.. de acgiunea teristiceoriclrui basm sunt: ptizengaformulelortipice (iniqiale.Pentrufiecareliteri scrie. [lnun1.. Caracfiruagieinigiali. nun ta ca incununaa virtugilor dovedite de protagonigti.a-i ci s-a implinit vorba ce ea: mincarea..i destoinicia i sii pentru a constat a lui par atitudineagi gospodiriaunui qiran inrmportamenrul Craiului. si-i pe cel mai vrednic fecior pentru a-i urma la domnie (intriga basrnului).urarea Urarul ll a...tiinqeazipe feciorii sni gi-i suPuneuno r incerciri de voinicie. Obiectitt d. sefriminti cum si indeplineascidorinqatadl ui.r atic. un fenomen al naturii? Opgiuni: a) adjectiv.. . rtele mai mare al Craiului. dragul tatei. I . nu seindcplrteazi foarte mult de modelul basmuluipopular.demetaforespecifiCe de personaje-cheie"r.c) pronume. Verde-impirat. Poit de Sfinta Duminici. 9i si vi ii mei. Cdlinescu). urmattrde intrigi. Astfel pregitit.. Fiul omului gi numeroasi zicalece relevi menmlitatea ingelepciunea mare.. Acegti itemi se clasificiasdel: . L'Desfd...s-a grlbit si se inr ci.lmpiratul Verde.ii cereCraiului hainelede gine re. Si umblad numai aqa.o oglindire a v ieqiiin moduri fabuloase"(G. nici impirngia pentru tine.i sefereascide omul rogu.ec ul intimpinat cu batjocuri: .. alungat de un urs grozav carel-a .\ ^ ' I 103 . iir. cdcimila Domnului: " lac de-ar fi. Cum vid:eu.. . Basmuleste.ca si mogfiul escpimintul". basmulcult. av eanumai trei fete . basrnulsc clasific[ in cult Eipopular.. obiectegi cifre magice.nici tu e tti de impirat. Cum senumestecuvintul c aredenumegte fiinqi.. Ex isti o propriu-zisi. . ci de ciini nu mi tem rr".virit in sperieqi". Craiul . De mulqi ani cei doi fraqi nu se mai vizuseri.itcmii sc clasifictr asdel: (l ) ircrnri ciror rispuns esteselectat al dintr-o listi de opliuni./ $i la rizboi.. Craiul. Ex poziyiacuprinde acestiLforrnwld gi gi in acgiunea aremporalitate aspaqialiglls d i citeva indicaqiidesprepersonaje. degeaba "[." sau . o . adici itemi al ciror rispuns tr ebuieselectar dintr-o listi de op1iuni. toat i Yiaqa feciori de craiu. Ca orice basm.. . degiesteo creajie originali. elevii si fie cap abilisi recun-oasei definigiasubstantivului. Un elemenrde originalitatea basmelorlui Ion Creangi estetocmai impletirea lui losului cu realul li aceasticaracteristici esteevidentdin Poaestea Harap-Alb. i-a scrisCraiului. a.Ei. Asa-i ci ne-amincurcat in slibiciune ?" Es.. posomorit. Ca structuri.. sunt i bine si gezideopartecum zici. limbajul personajelo r din popor. e.incepe cu formula iniqiali: . un lucru.cltunu.iri-mi de giini. a unui pirinte nemulgumitde feciorii lui. fiind bitrin . pe careo milostivise.Craiul ttn. mai stricaqi . literare la 1 august 1877. litera mici de mini corespunz i!iv. (2) iterni al clror risp uns trebuieelaborar. La despirqir tatalsiu.frunza frisinelului. e grozavulurs care-iiesein calela un pod.Vcrbulesteparteade vorbire carearatd. ii di cu si a ursului in caresedeghizase il sfdtuiegte nu seinsoqeasci omul sp in 9i .. Amu cici era odati intr-o qarl un inipialdcareplaseai. inapoi"' I Uahl de nepogice are!Vorba ceea:La placinte.itcmi caresoliciti un rispuns scu rt.] voastri... bro_agte celui de-al doilea {ecior le . acliunii basmului cu prindeincercirile la care Craiul ii supunepe basmulutcuprmde incercarlle lui per ipegiile Harap-Alb.b) ad verb.mediane gi finale).duci-sedin parteamea cine gtie".. lor gi mai ales curajul. fhceul inqi :le din tinereqe alegeacelcal careminincd ji'.. frate-meu dagi ci sunteqi poateculcape-o urechedin parteavoastri: la Sfintul Aqteapti s-aimplin i dorinqa inainte..in spagiul liber. iar verii secunoscuseri.

.iy.'"*i:.i romAni..degi existd.p R.aflatein lupti-cu forge.l in funcqiede autorul individual'sa ucolecI Dicl:ionar de termeni literari.49.animale ndzfl.. in riscul ghicirii rispu nsului. in cadrul disciplinellimba iitur rturu .zf.ne. z ln evaluare recomandisdseformulezediferiretipuri de itemi. Idetn. cazulacesr&a.49.vrijitoa re . in carese nareazi. Pcntru a se realizao evaluareeficienti.ane etc. r v. trebuie utilizaqi gi itemi cu rispuns consrruir de iltre elevi.trat TESTUL 6 SubiectulI I Povestea Harap-Alb lui de Ion Creangi Basmul esteo speciea genului epic..) pe carele inving in celedin urmi. itemi subiectivi de tip eseustrucrurarEi eseunertruit. ctc.v 2.....intimpliri fantasticeale uttor petsonajeimaginare(feqi-frumog'i.. p. .ale riu[ui(simb olizateprin balauri zmei. preferabilitemi se cu inalt gradde obiectivitate.p. popular saucult.).

Ultimelecuvinteale basmului sugereazi din similitudi neadintre universul real qi ceIimaginar: cinc mai acr-rur qincir-rca.t I lrrrap-Alb.. il readucela viagi pe Harap-Alb. ajutat de Setih gi Fliminzili. slugalui. slugi a Spinului. are o infigigaremul t mai plicuti gi samini a fi mult mai ()ttlcllos. au irisituri supranarurale. in felul lor.ipsit rlc expcricnga vielii.r q. Acesteasuntpersonaje anapoda.clii.fantezieinventivitite vergi bali.ajuti" sigi dezvoltecalitigilatente:inteligengd. personajul. a Spinului. la gi. dat oriti lui Gerili. antreneazi tlnirului.siliqile"dln gridina ursului.gidin ceasulacel aau inceput a vsrbi ele irt dc-clc..ru siml'. spccific. s-ar fi lepidat de ele ar Spiin. pc la rroi.i gi minincd.seuit i qi rabdi""Cular nirrc:ri. fi elibeiat cri condiva srr schirnbe identitate a.tz. Naivitat eagi imprudenqa rransformi.Trecirrd toate_probele carese contureazi un portret complex.calrunitili. consumi uriagacantitatede mincare si biuturi impusi de impirat sub amenintarea mor[ii. in drumul spreimpira tul Ros. il vilzind cum se comporti cu Harap-Alb . lipsegte basmullui Creangi.Acestaiitaiecapullui Harap-A16(pinctul culminan.".iarcinenu . mornent. ca gi forrnulamediani .sclirr irrtr. simbolizeazl.cd daca fi fost in banii lor.$ir lirrurvt. prin t:orespunzitoridealulu i moral popular.izrcaztr stup pentru roiul de albine.daria si mai vedem" [noi] ce sepetrece speccititorul/ascultito rulin acest lui h masi dupi plccarca Harap-Alb".lrunr inchciatcu rasplata fireasca: nunta si ped epsirea riului. fata impiritului Ro. se calitiqile personajuluiprincipcrsonajul.I t04 l)r'trrtrtrl l'cciorului sprcirrrp:irnqia Vcrdc-irrrprirlt sprcirrrp:ir-at ul cstc lui qi l{o.intruchiparea experiengei viaqi..i tlificuluqiivielii.inrogiti. si c. irrOchili 9i Pnsiri-Liqi -Lungili descoperi cwzdtoareafeternl. In de curaj qi mai alescapacitatea a ved eadincolo de aparenge. l. il in Irrt'lrisdc rccstain fintini . fliciul riticegtedrum ul spreunchiul siu si va fi nevt'it srl-ltoctncasci slugi pe Spin.. irr lrrczentareacdrora naratorul relevi ar taportretisticS". apoi izbinda saasupra icnia destoiniii testeazionoareagi-l .iltzt:. Harap-Alb mai estesupusunei incerciri de cdtref.u ndeildemasci pe impostor. Din acest feciorul craiului devineHarap-Alb.umul tindruluipcntruviaqi. bunitate. estede sunt manifestirile experienqei in . Ajuns la impiriqia lui Verde-impirat.De fiecare dati este ajutat tlc Slinta Duminici gi de calul siu nizdrivin.. Noblegea darul prietenieiaparevidentlaintilnirea cu_cele gi cinci personaje grotegti. doringadepigirii limit elor (Ochih.generos bun gospodar: cruqiviala fuinicilor si impro9i v. nu nta lui Harap-Alb cu fata impiratului Roq (deznodimintul).Slinul de fel nu samini in partealor.principal.lupt a dlntrc binegi rnu. Uriar rneazd. unde fusescatrasprin viclegug.in-vizduli gi-i di drumul de -ac_olo).facecu dingii.pcIa noi".de unde se bat mungiiin. gi. Hnqigurile pi durii in carerlticegre t . Izbinda-va fi a caluiui. si de .Aga il urdse_ de tare acum. prinlesele prives ccu antipatiepe Spin.iidentificepe fita ceaadevi. tacol al formirii gi al maturizirii Personajele grupeazlin mai multe categorii:Harap-Alb. Sph. mod cic.i ^ i. a inde ciudaqii peli tori la curteaimpiralclepciunii gi devotamentului. Cal ul il omoarl pe Spin (il in. personajecaretesteazS.capulsi pieleacerbului"b. carlsplati.ca de Ucign-l Crucea ". o cind qi cind mai rostegte incurajafa ceacesrlucru gi calwl:el vegheaza. Ros. il ajuti si seformeze: SfhntaDwmini cd pu-ne incercarernilospal fizicului gi forgaspiritului. calamitiqisociale(Fliminzili) sau aspiragiiale ormcnilor. naturale (Gerih..'Harrp-Alb searati milostiv." inf.t). nizdrivani pentru cI rc..Fataii urmeazdpe tuftriVerde. l'ormdrii . va fi ajutarsi in deplineascidoui un tlirt inccrcirile la care-ilva supuneimpiratul Rog: si aleagd "macul nisip in timde -doui grulnop{ii gi s.capete* -. r. ni ci la chip. Spinul va incerc_a scape Harap-Alb dindu-i porunci tot mai greu de in delrlirrit:sa aduci ..nwl feciorului de impirat. nici la bunitate._r"cprczinti tlr.gig"le. Formula de incheiere.tutc u pielrc scurnpc in fine..ata impiratului Rog: calul lui pi turturicaei trebuie si seintreaci in incercarea de a aduceapi vie si api moarti gi trei smicelede mir dulce . cu ajirtorul cirora indeplineste toate corvezi lela care supune impiratul Ro!: supravieguiegte il in casade araml. 1i.Fata tmpdra tulwiRogreprezinti farmeculfeminitiqii." rJfoi-eazi.qi-Lungih).sii-o a4uci pe fataimpira^tului gi..irrtlrolic.nd. sc duceaco lobc gi rnaruri .cittcarcbanibc virrtclc.rrSpinul s ede drepr fiul Craiului.rati din tre cele identice. Pcsemne inima le spunea Spinul nu le estevir gi de aceea ci nu-l puteau rrristui.zdrivane9i o aduas cc impiratului. Pisiri-L. Setili). se inakd.

Poaestea Harap-Alb exrstanumeroase loguffiind apro ape (de celor cinci zinte (ceatiadin casade arami) si ampledescrieri pilde poftr etizarea de Alte elemente originalitatesunt wmorul.eangi. nu o trece. drumului iniliatic.bucurogidin primul moment a fi gh icit in el o congtiingiinruditI".ora1. marcatprin nunti.Rolul ei reprezinti p utereadragosteide a facesi renasci omul iubit.afa cum fata implratului Rog qtie ci va aveanevoie de cele trei de smicele mir dulce . dialogwriamwin lwi absente. imatur.estrans vigoare a congtiinqei tipic al Junimii. personaje calambumri. riminind un reprezentant artisticecareil gngtle aqad.l rra'pro 1. si treaci intr-un cerc eiistenqia lsuperior.este9i inceput al lui se riticegte es teo probe pe careacesta.na semnifici coborirea in inf ern. eroul pierzindu-gi idenspirituali noui la capitul cicare-iimpuneo traiector ie devinerob. acestea are viaqi. artisrulindividual incintat si populari a d evenit Creangi esreci in el colectivitatea pe pluteasci marileapeale graiuluiobs tesc."1. sprealti lume: trecerea sunt profun de:podul marcheazd.. basmwlwi Semnificapiile podul sub care agreapricraiul deghizatin urs. fknti."anticipeazidestinul personajului.Unic prin geniullui. onomatopee. Coborirea ?n infern se i ncheie cu moarteainiqiatici.2 105 l' 2TuclorVi.api vie gi api moarti.zicale. in realikte. o cxperienlicapabil. pp. JurimAntul impus de Spin fecioruluide impirat de al sluji .apare. prin acea cn M"io...tuigii-gidarul anticipirii.Mulqimea estetical cazului lui folosi"d formele oralitlgli. in rlte rrecere.i .rcu gi iu Eminescu._p_rin . zatorilorrc. exclamagii.in carepredomini naraqiunea ..'rn l. scriitor din linia realismwlwi Negruzzi. ini.constnrcqii denleide interjecgii.pini vei muri gi iar vei invia. lui un ca viaqa. gi descrierea diade Spredeosebire basmulpopular. populare.i stilul oral datoratabungror e$ti). expresiilortipice in scrisullui Creangi zugrivegteo natur i rustici .. un stilist abrrrrdent. reia esredeplin format.. Int"e resui 1o"irh. neasiminatalui putere de a evoQr. podul cu n unta furnicilor-reprezinpddwrea-labirintincarefiul craiuspreo mai profundi matur izare. condigie titarea.si duci la un nou mod de existe nqi.rnu. 15 si (> .

brainstor mingul.i rea iemeinici a ie*telor literare constituiebazapentru exerciqii de puneri liber e carevalorificl in grad maxim capacitatEa receptare de expri9i re a mesaielorsc rise.a izbit cu toati forqaflanculdrepr. In cur ind vor dispirea monedelede cincizecide bani.model Subiectulal IIIJea .).. reb. Ploui in averse. Actul ciritului rebuie imbinat $i cu acelaal sc risului..RegineCit mai multe expresiifrumoasedin.rrnl inrtrrrtttenteale lucrului cu cartea'ale muncii intelectuale. la de diriior. Odatd plenui semo cilitorie in jurul lumii.rolul inviqitorului fiind ace. 1. 3.ipare lectualpropriu al clevului.limbajul.corect gi fluent cel pu qinun enung. Aceste "ciirriUqi motivaqia jocul d idactic. f uncgia complemenr are de circumsrangial mod de Nu qtiu curn se numegteacestcaste l.bazatepe efort intea. curn .de pildi." 9. ilor tuturor elevilor. facere de bine. valorificeresursele si mo bilizezeresursele si este De asemenea necesar se creezecondiqiiPentru afirmareac apaiqimint.propozigiesubordonati circumstantialiconsecutivi. dezv olti imaginagia.complementindirect gi subiectlogic.il. creativelnsu. .Recun oagteqi e despre.cindva") Iqi spun o datd. .predicatverbal.. asemenea formuleze cel pu{in o propozitie referitoarela mesajulscri sreceptat(textul literar citit).i substanrivpropriu) 3. 4.Copiii trebuie si tt. in propoziqiasubordonari are funcqiade nume prediCativ. nu de mai mul te ori. (art.a. Condipiilerealiz drii acestuiobiectiv cadru sunt: oparticipared.. mi. introducepropoziqiaiubordonat i completivi directi. iar al elevuluide partic ipant activ gi congtient.Sepot real izajo. e . conversaqia tizarea. aducereaminte. 1.. B.audio-vizuale. b. voinpresuPunexersa rea suti difi.de lungiduracomplexe. eazdtrisilturi de caracter. inviqarebazatepe obiectivede referinqi clare.. jocul didactic. de .corespunzit oaa acriviriqilor de materiale mijloacelede umane.cdaud" . il de ln activitatea invigareun aPortdeosebit arejocul didactic. spiritul de observaqie. dctiaittili dt inv . i-vcrbpredicativ. . problemaeuristici. .prin efort intelecrual limba gi literaturaromini.i i.conjuncqie subordonaroare (.metodede comunicarescrisi.elementde relaqie. l.i cu metoda conversalieie uristicedezvolti capacitatea >r a ui de receptare mesajuluiscris. in lecqiile si de ci congtient. 3. S-aintimplal agacum mi-aminchipuit. + s.doar" ) Nu mai frecventaclubul artigtilor! (adv.area lui rivisiti. igdrii. metodedidactice forma tiae precum: metoda exerciqiului. Citirul giscrisul sunt activitlqi intelectua le depuni efort congtient.incit. Sefii demn ori de cite ori impr ejurareao impune ! 107 l:rontalcpc grupe.. dar mi-a plicut mult. impresiile/pipeisonajul!". imaginaqia voin9i dezvolti gindirea.. preponderentmoderne. (subi ectmultiplu exprimat prin pronume personal.) N wmaitu ai puteasi-mi spui adevirul despreceleintimplate . 2.. (adv.i concu implicagiivolitive gi afective. (subiectnedeterminat) Ew si Maria m rgemdes la teatru. propriu. lwarecwasaft. c.Spuneqi ine reciti cel mai expiesiv?".. de in subordonatd. 4. lrr luptl.ti" si ingeleagiceeace citescqi ceeace scrlu' Cititul gi scrisui. Nc-a izb it infigi.. inviqarea dramatizatl.prepoziqie simpli. 2.introducepropozilia subordonati circumstangiali mod. i adv.textul liter ar". tragerela sorpi .Aceasti metodi creeazd. gi individuale. -. eforatl.subiec t. .. 2. in ritm propriu conttia ntda eleaului. f.I t0t Subiectul al Il-lea A.loculiune adverbiali..FiecareelevsI scriecuvinr nou-insugitegi si formuleze enunquriorale 9i s crise' si-gi exprimeopinii referitoaOri de cite ori'esteposibil.) C.metodeconversative. (adv. . necesitl efort congtient. memoria.foame .. 2. mijloacede tnvdpdmhntmodeme. fireassuccesiunea Cadrul didactic trebuie si asigurecl imatul educativadecvat.i didacticede tipul: . r/z . relalia siimwktipd acadrului didactic cu elevul. fiecareelevsi ci teasqi constant.etc. Rolul jocwlwi didaaic in tnsu$rea cititului la clas aI conttiente. in jur . bdgarede seamd. cum ' adverbr elativ. Ideile pe care le-a susginur discurs creeazd. in deruti in rindul opoziqiei. elevii trebuie solicitaqi la textul citit si analizat. este si congtientizeze voinqaI' a. de Exerciqiulde cirire selecrivl9i dramatizat i imbinat cu exerciqiul exprimarea elepireri personale.propozigie subordonatoare subiectivi.dc-mi pare" .

ereceptarea mesajwluiscrisprin efort intelectualpropriu al elevwlii Formareacapacitiqiide receptare mesajuluisc risse realizeazdprin a strategiididacticemoderne carepresupun: .idaaice de formare a capacitdpiid.l. Strategii d.

Sunt bitrin. desprecompl otul urzit paharniculUlea.in Viforul qi L wce afdrwl)...1. a fost ti!.rr.impunindu-gi implacab ilavoinqi..irir.. . Acest conflict devinernanifestabiai n acal treilea. va sta in suaD a ta cuvan t.Era.jertfeleostenilor sii si recunoagte patr iotismul aces.r".. Patetica tiradi esterostiti.lin. .Presiraqi.scedin carese desprindemonumentalitatea $tefan.lrltcglilt<trganic -stru. lntors din lupta pentru apdra. gi mai presusde orice situeazi nevoile qirii: . didacticeEu citesc. iscilituri fudule gi praful s-a alesde invoieli"... prin cluce rulMoghilA.ldirrnic.Le boaielede ia un om ?.]cum vru M oldova asavrugi eu..".ca tampon intre Orient .tactilegi auditiveprin care.. meiaje cu .. D. vru ea ca numele ei si-l gtie gi sn-l cinsteascicu roqii. prin auzsi prin pioiir c()l)lllrcculloscanumiteobiectedi n naturi.i ul mult ora caun simbol. congtient slibiciunileomenesti.I 106 itt jocul sc ..dornici de putere gi de bog. o"-plu. ori st'solicitii c{orturiintclcctualc mari.i Occident. clasele ln priraare pracrice se iocr.... joc flt/bclr7'l se cxcrcigiilc citire.r.l.i.. ca o minune a Domnului nostru Isus Cristos. :r:.oriclc citc oriexiste posibiiiratea instalirii 'r'i rrr.. perisabilitatea biologici 9i de de de sa 'ile responsabilitXqi voievod.orirlc. protagonistul dramei Apwsde soc{re.a plictiselii a oboscrii si elevil or.. gi n-am despuiatpe unii ca si imbogd lescpe alci vru eaun domn treaz. agacum relevi discursul.i"..Formdm cuztinted.. . trilogialui f)clavrancca p oatcfi piati dc clrlrttclcshakcspearienc.a sirnqurilor vizuai -tactil..':. stolnicul Drigan gi jitnicerul Stavir qi gribegteinsc iunareafiu: i siu.i rr polui moldav." Elogiazi..r..unconflictpsihologic. diclactic poatcdcsf agur:a dc cirr. .q i trimiqii mei betut din poarcd poarti. O caracteristicia drameiApwsde soareo constituietipwl de conflict.r..Yl'zind ci rimii cu figiduiclilc. j"j. agra. Punctul cwlminantal conflictului il constituiescena i ncoronirii lui Bogdan. . pe fon dul unor teribilc fulsi trisnete (decorromantic)."l"irrtr.Je. si numele ei tre cu graniga.Aiurn e bolnav... Bogdan. invoi cli crrpcccji-n apoa.-am vegheat si-gi odihneascl ca suflemlei osten it.cilrrl(:terologic qi rnodalitnqi cstcticc.. Ii vorbegtealuziv.i n primeactealepieseise contvreazl. Scriitoruladucein teatrulsiu caracrcrc draicc imprcsionantc. de de domnitorului preocupatde soartagirii gi a poporului impotriva boierilo r anrtrioqi. Prin Jocwlsilabelor.Unde sunt mogii vogtri?. ciutat si unescRisiritul". la Caffa pini la Roma. mai ciprinsesesub trupul siu piciorul rinit si nevindecatal domnitorul ui...Domnitorul il oblige pe palui ri^cul Ulea sI participe la insciunare.. r.ii trimite. Congtientde mi siuneasai. de jocur ile didactice/ocul sunetelor. denu..e^t"st.fcrctrrile tu tw tu .Eu am fos t biruit Rizboieni gi la Chilia..vizual-motorii.on Oa viziunc.. u ficut cdriri bitute drumurile pustii oameniimei gi degeaba..". .i r-i situagia). sporind emoqia.. provedin con. Acest conflict esteexacerbat conflictwlsoci al. si lase in zavistiegi si seridice impotriva primejdiei obgtegtia cregtinitiq ii. Ci vru eaun domn drept. A fost. Recue infringerile.rl sc'z. le denumesl. rugnndu-semai mult penrru ei ca pentru n oi.Oh ! pidure tiniri !.reaPocugiei bolnav (calul Voitig a lunecase.tiingade voievod patriot.. esteo i" coplcaitoare in celelalte doui piese.i graviteazd. rdspunzi."zi-J.rrici'...rtrrluiauditiv. :lll]::. Oana.apoi ameningitor.i.ril.Ew citesc.. ..insila .rrecer ein revistda telor saledin timpul domniei si testament politic: .a rimas adinc in memoriasi in .p':pozigii ctc' Un asemenea poate preceda/i ncheialsau poate irt. observi. ci zic ci sunt crestini.Unitateatrilogieio asiguri rocmaipersonalitatea montald" lui $te fancel Mare.$tefancel Mare..'J" 9i o silabaqi .nire".. zbuciumirile personajulu i$tecelMare... Moldova a biruit pretutindeni! Am fosr norocul..qii.[.rl fir-onunqd sau alegpropozigia potriviti din enunqu..cturalcclici.$tefans-azbuciuma [z.. ".Ew citesc. Ca bu n cn'. Personajele a principalegi secwndare celetrei dradin jurul personaj ului$tefansaual testamentuluisiu politic sedefinesc..r.. r" formeazd" se dizvolt e ckmpwliizwal de. $tefan cel Mare afle de la fiica sa. Domnirorul e pentru ci incercarea de a-i uni pe cregtini lupta impotriva pigini lor a eguat: lui in cercatsI unescApusul intr-un gind.

prozFtsauversuri.fiinye/lucruri! etc..intecareiorpin !. ple.curi didacticetrebuie r. . uneoritragic.$":ffi..ar" irniga. i V. a iy in cu un continur scrio s. Gdseste cite..dr"-.Pini la trilogii.te cht mai multe cut. compusidin drameLip"t a.. istorici romineasci. "pon Delavrancea dezvohare i "t la literaturiiromine. valoare ^p ^riij^acesrei de d9Ri.ezinta.rn deosebit .a-i antren.#. subiectul al III-lea..t i"rlol-a" rot Accsteasu nt activititi foarte agreare -i-i. dezvolti gi consolide de citire a rncsajului ^ii-"^p^"it^tea sc.rrr deiopii. .de creativitatea acestora. Alexandru Daoila ( 1 901 ).gitoarei. Conceptul de cunicwlwm Pentru rezolv ateaacestuisubiect.r*ari ittzsl.de a-i determinasi inveqJmai usor gi .ca rc delwmesc ..l. "-i jocurilor didacticeestederermio"ia de miicstria Efigignfa didactici a invrti.r".riitorrrL. . viforul giLwceafdrwl ( 1910)repr. 3.. Accs tor jo.. .. ."r. specrarorul trecind de la comicJatragic. i.. vtoaliiai .adesea prezentatintr-o formdi"-ifi"r..completate jocul gesrurilorgi ul de .nescu-Delavrancea Dramaesteo specie genuluidramadc. gi a.te Cite.. 9i torulur/ invi. soare (1909).Hasdeu (1862) Despot-vodh deyasjleat.de la ris la plans. triceicu-. li s" asociezejocuride intonagie expresivi rr cn unlurilor citite..de laxa.. tinwi.f "r_?r:pr?z:!t1g. itemul 2.con. TESTUL7 Subiectul I I Apus de soare de Barbu $tefd.ris prin e{ort intelectualpropriual elevului..Trilogiaistorici a-Moldovei. neexcluzind elenici mente .vezi Testul 2. au calitatea--.i sunet ul/ktera.comice.

El se bazeaztr forga fidelitateaarmarei in gi pe Ei a noii boierimi formateprin recompensared bravurii gi a pairiotismului dovedit lAmindoui m-au slujit cu credinqi.i tot sfatul. rostind rugiciunea Tatdl nostra gi povesdnd cum e fost ucis tatil slu... Aceastl piestrde teatru ar ein centrul acgiunii personajmonumental. altl chiar. Riregoaia. $i (S-aud..trimiqind pe Raregla mama sa. tul de suferingi dupi operaqie... feteleorfane.dar cu inalti congtiinqipat riotici.A ! nimic.comple-xitatea mireqia sa. 9i turcii sunt mai credinciosi creqtiniicuvintului dat ... rostogolegte trepteletronului. care rispunseteri prompt la c hemarea domnirorului (. Deznoddmkntul creeazd. cumpunawl culminant al confliaulwi interior il con. dupd.El fu qi de fagi^ vizu ce vreau eu. . fata de la curteadomneasci. O ! cum .ez atcu mAnameacoroanastrimoEilor mei.ci-n tine am crezut.li-ai implinit menireaca gi mine !a ln stil romanric este surprins ultimul procesde congtiinqial lui $tefan-domnulcare moare rosdnd numele Moldovei. cind se bucuri de sosireaort. s i cu ia ii mirturisesteci-i estetatI. tul nevirstnic. i. t"pd.. bolnav .te in somn.omnwl Bogdan!) i.ilor urmaqilor vogtri in veaculveacurilor... treazd".] ci voinqameae si seungi Bogdande cind sunrin viaqi. mirturie a ceea ali !.. ! "Sd board t repteleSiaruncd sabia).. $tefanvoievod. lelaltegravitAndgi evoluin d in raport cu acesra." lr"rri apelein Siret.ci nicio degirticiune nu s-a lipi ide sufletul fost meu.... Mantia asra c prea grea. in acest cei doi afll fel cl sunt fraqi. Io. . Sufletu-mi nu vrea.Cine e de vini ?.. Bogdane $i voi. Oana. tigtilor..Dumnezeu?.. 1t dcja nre.! S-aimplinit legea (Sco. $tefan cel Mare simbolizeazi voievodul p.Pel-Ilea l-am mi.cd Moldova n-a fost a strimogilor mei. stituiescena frcfan igi domini slibiciunile biologi.. . poarte altcineva S -o mai tinir..ci am statzid neclintitin faqa piginilor.i neputincios.i toati ogtimea...).. autocrat..Irrr u lg.rilo. lga vin raiele Sucea va chemarea in la voievodului lor !" . ..ci de mlrirea lui nu mai sufla ic ...surat cu privirea. De la primul in moment (fin/ul act ului tryth..njionate dramaticc. $tefanvoievod am suit pe Bogdanpc tron.fineti minte cuvintelelui $tcca fan.n...Marea fost.. $tefan a picituit. ci a urmagilor vostri g-aurma. igi depigegtesuferinqafizicl. oferdo lecgie istorie $i res. personaliratea acesruapare . i-am a..Cil voinla mea$-aei a fost purureauna. incearci si-l ristoarne dc Pe tron pe Bogdan...Pwnctul cwlminant al conflirtwlwi socialse plaseazl in aceastl scend maiestuas romanticd. invingecongtiinqa datorieiim. Bogdan. Petru Aron.... Murise inainte de a-l izbi!. se pe Domn.Stirnegteadmiraqie la chiar gi dusmanilor [liriltei complodgtii ii recunoscmareqia: ..Doamnc.. os6... simulind ci vorbe. are copii nelegitimi gi nu le-a spus adevlrul..Dar cine e de v ini ? Io. ..daraporeoric atri. desprinsdin experienqa unei domnii indelung ate zbuciumate:. Boierii complotigti. ard.. degte-midupi picatele mele.ci nu mi osindi de pacea t urcii spre mintuirea sircu rnanului meu popor!" qi le transmiteurmasilor un prin cipiu de polidci interni gi extcrni. . Dumnezeu si-l ierte... plinite cu pregul vieqi i.. Doarnne. In lupta dintre $t efan-domnulgi $tefan-omul.. slujba intereselorgirii. ce vizut..cregte curteadomneasci. i..sccnelc burc accstei opcre literarecaracterde dramd. sceni'intensdramaticit. fiind in prirnejdie.pentru a -i cereincuviinqarea se cisitoreascS.. rul patriotic).P-amindoui mi-am pus nddejdea").aleciror tagimuriseri pe cimpul a. Aflat pe pa..i).tragi cS..de citre propriul siu frate. ce. Dar toli m-au pirisit..voi mirturie a ceeace ajivizu t" ). Da. nepo. singu rqtii cc-r tu pe inima mea.incllcind voingalui $t efan.. d. carev-a fost baci pini la adinci bitrine qe.Se cutremura Moldova gi-o pripastie sedeschise.Acesta.Bogdanc.e: trdiascd 1i xt.roareceun ..eriipe viu a rdnii cangrenate.. gi accsty'nal ca ca tragic..ii va ucidel .. Dator ia de pirinte gi-o indeplinegte..Aceste. spuneqi girii [.cu prequlvieqii. la Riuseni . ucidereatrideiorilor. cu acestsfint oqeloprii curremurul gi umplui pripas. gi ca un scosdin fire se arunci in sabiamea.congtii nqa lucide. n-a fost a mea gi nu e a voastri.-l 110 judecnqii apoi cu congtiinqa dc faqa datorieiirnplinite:. esteadeFe. crezind ci el a murit.. ." Dupi ce agazd" Bogdanpe scaunulgirii qr pe ingenuncheazi. Ca om.la ultima fapti.Bitrin..Si nu sece izvorul nostru !..ajrio-t.. de ponsabilitatecontemporanilor si urmasi lor (finalul tiradeiin caredefinegte sentimen.. areforgamorali de -ainsciunaun domn tinir gi de-a-giimpune voinlr (. ciuda in rfid elitngilor. igi creeazicadrul legalde pedepsirea cornpio. $tefan aude ovaqiic are-l aclami pe $tefinigi...

. mi frigea cu privirea lui".b voina vo it slobod pinl la sfir.la apreciazi sprijinul (. aer.in viteazul ista. in trupul dumnealui numaicresriruri.u..si .". iaiun ogrean esre sigeteazivulI gi el cade-npripastie. eresuri. vor purerea. igr.tia pin desc moarreavo.zegi.soarele de lupd.sunt nemulgumiqi politica lui de $tefan: .. $tefanafost scildatin sinde gerpoaici gi de vultur__ca se sr recoare_gi se inalqe. n supugiii ficea r5. ti fi" rogpenrruDoam$tie -clmpuJcare M aria.. . reprezintd" alti modalitate indirecti de caracterizarea Moldovei". In construireapersonajului$ tefan. o purerecarescapdmedicinei.prevestiroare: o gipEtulbufnil ei.il numesc. . voinqaqirii ..it... iului car ea fost ..aurorul valorifici legende.preaslivitul ru. vd rt vipii....apoi aceasra inhiqati de un vuhur..Mogiilele impargea ?n numai la ogteni. Este si .. De n-as eniqn-agfivrutcevreamiria-ta...stlpin"...$untfurtre devotat doui sibii . itolnicul Drir gi jitnicerul stavir..... metafo rd....oqelir. $tefaneste sonajlegendar. Titlul dramei..iar in formele pe carele iau norii..". ea carese schimbi brusc (. boierii complotigti ide ntifici balaur careinghite un motneagcu plete lungi.. paharniculUlea..rturisegte:.. Am Rana la picior ii de te trupu_l dumnealui.voinqa mirieitale.sebolovinird rrori negri cufiLe catrinul.. g-"*" Doctorul$milii admiri curajulgi sripinireade sine:.-pentruDoamna Ma ria..iun boier.. Cei trei boieri.". o femeiea niscut un copil cu picioar e de ied.. . 9i pentru oameniilui credinciogi.goimanul".. pleaiasr apere gara. o vacddin turmele domnegti a singerat inlig tar. ciinii au urlat. . c i se-nruca noaptea")." din Aci.. luna un cearcin ro." Credinciosul Hirman mi...in lupti.'io"-rr".. rizegi boieri sadea. miqa care inci bufniqa. mili n-amgriinqa.dului pe-c-are inrrezrrescin semne. Degibolnav. qiran supus era rorJrn-1 fagalui". ..Boier..Fetelecred ci.lmpiratul".. a runcicAnds-aniscur...pentru fe: de lacurte.. Doam na Maria il vede pe gtefan cirlare'pevoitig ca arhanghel".$-apoi.pot..ochiulvulrurului bitrin clipegte inci.

Subiectul IIIJea al l.dialogurile pe rel evi progresul drumuldemocraqiei.*)'r u"ceiasintacticidc3..substantivcomun. Au incolpitzambilelein jardinieri.intilnir cu aceg tia. (nume predicativ) 4. Seanunga vacan\dde vis. de mesajelor scrise9i comp etenga comunicare municareorali determini receptarea scrise. 1.1 1 2 Subiectul al ll-lca A. totnu mi hotiramz/si particip la rea lizarea luiJ / P. . Pentru dezvoltarea de competenqei comuni careorall sepot desf.a spiritului competitiv gi de respectal coechipieruluise modeleazitrisituri de caracter.Tunciia s intactic. 4. .) de I 113 c. l. cu toate cd era un actor renumit. Nu a ob$nut Oscarull/. S-aintors deoreme. v6lfareastipinirii de sine.p.obiecdv realizabilpe inqreaga l Itrucuv-ecluca tlv.IdT i o.-numirulplural. 2. ""Dintre metodelemoderne.propoz.sq voinqa.i*.ntec.fnrir"..funcqia sintactica atrib ut adjecfival. . .) Nu se sinchisea ar ernei putea si ploui.fdpturd:fiinqi. evita. :. (numeral cardinal) O. 1e. cc 1. ln clasaI. Vlzusenumaio secvenlia filmului.ace. f.a seproteja. tu rd spunzi". de . de 3.e dur19q prgc esului intqfsh dq comunicareorald. Rolul jocului didacticin dezvoltarea contpetenlelorde comunicareorald aplualu luj curiculum esrcdezvoltareacomPcUnul dintre obieclivele gadru. (atribut adjectival) E de rnirare cum a devenit o celebritate.adverbde timp.propozigicsubordonati circumstanlial e concesivi.rr'. cel mai adesea.tiaeste atribut adiectival.eimportanpa proiectulwil/.Prin dezgi atenlia.(adv. .funcgrasintactici" arribut pronominal de ahe .a IV-a. Ew Sd credm cht mai rnuhe cuainte din silabe!. rdbddtor:rezisrent. de tipul: Cine gti .formative. (pt. lor . ClubuluiFemina exprimat prilejulzilei de 8 Martie. se pdzi. lubordonatl circunrct anliah Fiet/ce-ofi/z. Lansim un nou concept caresenumette. numirul s ingular.tr.propozigiesubordonati circumstantiali concesivi.. motlvaqia didacdc s..cazulacu'" zativ.z/ /.ecrge^ap{ -dezyolti gindirea. II-a . genulneutru.moria.al. (pronumepersonal) 3. irrv494rji.'ff:::'"ffi. genrrl.' precedat prepoziqia de simpli de. imaginaqia.u_t. D-e s1 eram conainsd.. ln te xt.cazulgenitiv.ffi"J*ff ceea democratice". E un omfdrd grijr. a a nealn:PoPOr.(trr. P1 .simplu. Acegtia eraucampionii.Jocul rimelor. Complete'azd tntreb. de competenqa coObiec tivelecadru ale inviqimintului se intercondigioneazi. gradul superlativrelativ de s uperioritate(cel de ci.pronumepe-rsonal. Inslgi pregedinta gi-a dorinqa a serei ntXlni..z/ P. nu lua hod riri pripire! (interiectie) N-o mai vizuse de^multtimp. S emdnau doui picituri de api. predicativ) (complernenr indirect) M-".n.pro pozigiecircumstangiali concesivi. Pe o stradi inrunec oasii-aw tncoltit ciinii. cuai. De mai multi vrem e ii tncolpiserd minte nigre idei ciudate. cu de 2.fapt deterrninatde particularitigilede virsti al e elevilor gi de specificiulprocesuluiinstructiv-educativ.limbajul.. Jocul silabelor.cazul acuzariv. Sepot organizagi desfigurajocuri orale cu tntrebdri. (articol nehoririt) o A cumpirat o cartegi doui caiere.iqic concesivtr. un rol important il are jocul didactic.ii"a. + s. tpiiitul de ob servagie de cooperare. persoana III-a.J ocul cuointelor. intrevedere cu acert'ia ftrt . si ningi. trebuie sporiti pondereajocurilor a didactice. dar gi in celelalte. natiune.-numdrul a plura l.(subiict) i. de complemenrcircumstanqial catzd.ntul/propozi pia! . in 2./silaba/ sau care denurnesc fiinge/lucruri. Orice-ai sp unel tot nu mi convingi. neatticurat.adjectivpronominal neliotirit. creaturi. ev tot nu cred/3 P.ura jocuri divorbirii/de educare limba jului: Jocul sunea dacticeprecum: jocuri de dezvoltarea telor. eficiente?n inviqiminml primar. a seferi: a seapira. ca Pe doui hectaresemdnaugriu'. Spunepicht mai muhe cuvinte care incep/conpin/iet ermind cu sunetwl. C-ampioni er au i ceStia. (atritut pronominal) a " B.

. .limbaj ul. jocuri d. Cine dspunde mairepede chstigd!.e ckpigd !. gesticulaqia. memoria.rolul" 9i si-l interp et ezecdtmai convingitor. jocuri de rolin carecopiii trebuie si-gi construiasci. mimica. ln acestdp de joc surlt antrenategindirea.effealie.jocuri gbicitori.

.ccrnc".i.p..?nversuri.pltttc'sc. .pe intindereapus.rrlorr. Viscolwl) q.a.in depirtare". momenre.llispdndindJiori de gheaqipe ai qirii ume ri dalbi".o rru..genurui riric.enumer apie. trecvenr in anotimpuliar_na (Mez.i . maivaloroasi ce a creagie lirici a lui Aleclandri suntpastelurile..cumpliti". prin iarl!" Contemplind mirificwl tablou hibernal.".. rer.zbor". c-hiar dra 9ard" printrc . .aslgurarea educaqiei elemenrare pen tm tod copiii.Ziua ninge.. rrr carcsc alrorucazi rolurilcvorbitor-as.inzesrrarea copilului cu acelecuno.lungi troienecdldToar e'.ii. noaPteaninge. utmeazi are incircituri nostalgici: . vis de tinereqe naturi i.iu.rl-i. ningc prin adverbul iari: . Epitetele.formareapersonalitigii copilului..Ca un ca. in care poetul. Noaptea) tenomeneale naturii (Tunetul.uf .. zofici"Lagindul -ninroar. fenomenspecifical momentului.il.. TESTUL8 Subiectul I I larna de Vasile Alecsandri Pastelul o specie este a..'oceande ninsoarc" Natura eite t. sporit qi di verbul la gerunzi u.-"""r.p.. ' gi ale Incontestabil.ansfieuratade fenomenele in albul i maculat.. eminamente descriptivi.ca 9i de personificarca din versul . sunt sugerateprin repeNinsorile abunden te.l"u"uea"pri"a.rotund qipalid" seghiceqte treceriiviegii: soarelepe rsonificat.i activizarea vocabularuluielevilor se por desffuurajoc uri tlitfacticet vcrificare sinonimiei.cnt .. . .. .ai*i..il. rr c rlrali.l..i.ca 'blor'rr^rrrlnitc fiorul frigului. s. 2' Etalte/ monl'entedidacticede forrnarea deprinderii d.viscotyr.. . dar$ u.ii..variiiif**..iernei.. care i n secontureazi tabloudinnaturi:.*-".Impresia esteamplificatl de repetiqic peisaJului exprimi inecarea enumer aqie^: camp.I I l I irrragirralia clcvilor.. vv ' rrrt rrric .)u .ptrtoiifirorro.poetul creeazd.tt'siurte!. .liffii 3. ra targrrri/iipLriiu'. dimineaqa tipii. Poezialarna esteun pasterin .rr siu de dezvol_ tare. eul liric igi comunici fascinaqia minmijloacepoetice: epitete.riveligti.Din vizduh cumplitaiarni cerne norii de zdpad. Primul tafenomenelor' dinarnica paraqia un roi'clc fluturi albi' con figurcazi .oard nelini.. cle o*onliiii (fi. memfora .ce:rne norii de z dpadd" fixeazdtunasp..il Eirrr-.Iilirrro"r"" produceinclntare.domiriated...ei are (Dirnineapa. Lungi troiene cilitoare. p ri' descriere..rrirrsolre ir lr"igul. .La muzeu at.Cu o zaleargintieseimbracl aceleagi Pe rsonificare: nostalgiefilo.te.-sc (leslivurrr li irlcctivitatc'l por jocuridc rol prccu ' lleporteprezenpi dcschitriie) ral ilt .a ( onccprcopcra{onale)..antonimiei.imprejur.(al doileaepitetarevaloarede personificare).r iernii.r. t. imagini preponderefi aizuale. gJ.er"i" se "t" """i ""oilil'.capaciriqigi atitudi ni caresi stimulezeraPortarea la mediul socrar naturalgr sa gr si permiti contin uareieducagiei. lificienqajocului didacdcesteconditionatnde. r"ui." ."..esc rierecorectdla clasaI Pcntru rezolvarea acestui srrbiect..itrarur.pii" irrr"r*"JiJ.*i lirii:r.r.rit asefolo si aceste .*."r".vilare gi de crearivitatea de cadrur"i?ia".surprinde aspe cre naturii'rural" ale irr-. ce. vJrvr Je' i. de dan_ sul fulgilor de qeadin timpul ninsorii " 6rrrra"rr.a{ul careelevii congti entizeain -ze situaqia ir.pe 9i irin tie ..ct al anotimpului cottt. gi Verbclcla tirtrpulPrcT.tinqe.ri reit.pe dealuri. z.. Finalitdpile tnadpdmintwlwiprimar sunt: . adunare_n grdmada. . saniq. un momenre din universul plantelor al animatior.re it cornparapia norii de printre anii trecitori". sau exprimi senti_ rncnrele stirile sufletesti euluiliric._pun.l" p".. r3 t)trttl'ru i'rboqilirea ..

'i..firi urme.".scris e au devenitfa. .op".i de puternici a naturei. prin ...Versurile sunt lungi . ca manifestare bucuriei de viaqi..surpnnsein pienitudineamanifestirilo r acestora'Tarna re.Pastelwrile intr -o limbi agade frumoasi incit iii" .ln pdduri rrasnesc descriptiae comPunun. fantastic".Sevid sateleperdute sub strilucire: ..iraqi se perd i n zare".Rimine remarcabili apr eciereaexprim at . . .imunii_specifi. atotstlpinitoarur anorrmp. Sub iazele soareluitabloul capdtS. iarna incinti gi i nfioari. deopotrivi.t amar. ...r.ir.p"rtn secuenle Natura insigi devineun temPlu inrprcsio maicabil prinirmo nie gi echilibru clasic."ii. VasileAlecsandriesteconsideratcreatorulpasteluluirominesc.rcalep oeziei. iior. ( iiiirr. cumplit ".9" de curati .iaconstituiealt mijloc poetic de exprim area sentimentelor9i stirilor stimulate de farmecul'naturii..o podoabe a literaturii romine indeobqte". .rii.'cirii)ij. Peisajulmiriiic infioari sufletul sensibilal eului l iric. celemai multe de o simgipro"i ro*hnd (tiZZ): .Mezwliernei" seinscrie in seriacelor mai frumoasepasteluriinchinate anot impului alb.A comparareceamai marepodoabi a poezieilui Alecsandri. flri drum". Cele patru strofc . cumplit".. .doritul soate clibucii albi de f um". I Mezul iernei Poezia.trisnetuf' siejarii.geramar."tur"i . iar rirna imperecheati... pe pimbnt Ei in .de Titu Maiorescu in articolul Direcpia noud tn poe.^"anunli printr-un .Titlw!. prin cromaticagi misterwl siu: .tablou mire!..rng.. strilucegteEi desmiarddoceanulde ninsoar e"' Enl iiric'aparein ipostaza de contemplator extaziatde naturi.zia sunt u n gir de poezii. Anotimpul Versifica. . revigorat de a paa riqiasanieicu zurgilii. aces caracteristicile poeziei indici faptul cipeisajul hibernal inf dgiqeazd ..ik'. cu misuri de 15-16 sufleteSti ritmul trohaic. silabe.ca fantasmealbe plopii in..

.pe zepad.conjuncgie coordonaroare disiunctivi.il1 prin spatele. o bltzd cu totul si cu totul albd.. cebund este perlativul) Era o splen doarede rochie. .substantivin cazul vocativ.a echilibrului.i..."iui ill".!.fi. r" inalgi in ler:stry: :.pronume reflexiv. a oorbi vs.codrii organesonoare Unde crivigul pitrunde.i hul scintcios" al unui . . timpul a preze nt. cot (coate: Haina era roasi in codte.rp'c" ec se r. cht de darnic egti.'. I I dc mcnt circumstanqial timp exprimatprin adverbde timp. podte .i"" f Ultimele versur i alestrofei finale exprimeideea'Je "r:. i ncremeniri...adverb de mod. specifici vieqii: .. plasticizea_ zAimaginca staticr. dulce . sau . ta re ri^tiiiiri glrs."cr"liz.swpdratfoc.. ln haosul din sali. Romknie .. prinsparetecasei-. Enumerapia.predicatverbal.O ! tablou TnI... doresc ..imaginile de naruri exprimi stiri sufletegti.luna"igi lurnini". se asociazd."zi: sateledevin fielii.. surprins de apariqi a "-oqi" . caracterisricii"rp".ri-pon.nplit:i. scoqindiote_ng roziroare.cerul pareojclir"... uneori .o-n pare-un lan de lir-"r.u.propozigiesubor donati subiectivi. deseori tntortocbeatvs.escrip tiod..complement indirect. Interogapiaretoricd subliniazi '-----t-.i repetipiiledin strofa finali readucimaginea srarici.amar.O.complementindirect anticipativ. Poatel/cdnu inqelesesrc*/ ceeace-i spusese sin ceritate3/. frumoasd rdu. \ coli: A cumpirat d'oicopi de stofi' erc 1-arc : Pe cercul din dreaptaa trasat doudarce.i'n.dai gi fion irr"ti.. I magilea panoramici amploare.a*p iisrrilucitoare/ rlLlPtiil: alzu/e. . Subiectul alll-lea A. a iernii .stclclcpar ingheqa_ te.. P...lirrrir... -pi . mergnnd spre translucid. is . miscare. versurile celor patru catreneau misura a.ilusreazi...rr"ic. Munq ii sunt a lui altare. cdnd .cotnple de a se conainge. ea . ...adjectiv in cazul vocativ. \arcuri: Mergeade pa rc-ar fi fost pe arcuri.o-po"ifio"1l-l-^ a Poezia.precedatde prepoziqi simplade.." pri"a-'.faI nent' liste a imagincpanoramicd intr-o noaptegeroasr. . fript de sdrac. poate .templuir"i"rtor ". arbicunoscut. .lande diamanturi".. uneori vs. a ticea 2. sate. 2.r. rplimi ntati'.r o ril"u".i.ri ce scarqiie sub 1*:*::tt:i}-11:. 3.Iar -ono.zul genitiv) 3.. Mii de steleargintii ln nemirginitul templu ard cavecinice feclii.subiect..Totul e in .scir_ i 1Ae". Alte exbmple:puired de bogat.precedat locuqiunea de prietenaei intr-un moment de e 4. prepoz igionale genitiv.." (GeorgeCoqbuc) cu echivalente supri jituri ! (propoziqiiexclamative aceasti Vai.i.8rji..organe sonoar e". extaz.complemen tdirect.. . cazul nominativ. fatd.oqelir.. Epitetcle. . pie . .. rii-"lit. pagi.emarna focului.t.adverbde loc. eare fascineazdeuf liric contemplator: .regentulpropozigieiPr. Natura . esred. undeva . diatezareflexivi.rduri.inrazalunei o fantasmd arata. B.. Tcoturi: Dunirea mai flcea doudcoturi pini si seversein Marea Neagri.n_ tlLrllTr--f cltwe redate prin verbela timpul prezent. firi funcqies intactici. profesorul se dovedisedin cale-a fardde calm. exprimatprin adjectivproveni t din atribut adjectival celemai tntortocheateverb la modul participiu. in sali se auzeauvociimpotiaa dumneaei/d'umnealor' e A reug it la examendatoritd/ dumnealui/ dwrnn aooastrd' (cazul dativ) 4.atribut verbalexprimatprin verb la modul infinitiv.. .rZ.r" ale spaqiului p..In acesttemplu imp resionant aprinde farul tainic de .Dar vld?.il..firi funcgiesintactici.. muniii devin altare..rnrogi lo. o..adverbpredicativ. fanta stic!.. re ..chiar tlgi de realizare armoniei.trisnesc.i f"stel.genulneut ru.ira prin merafori: .sunt modali..copaciicodril or-tuburi de orgi din carecrivigul scoare !'note-ngrozitoare".. gradul superlativ relativ de superioritate.inciemeniti. ce . l. l.iil'l./niciun zbor in armosferi.cimpuri..clar spate vs. ghiciteprin fu-urile arbe"r. ./ E un l.?T:ff ffi ffi:fff'e'*f:iJl?l1li.flntasmei" gi licengele poetice... iu"je arr..-. . numirul plunl.in ansamblu.risr ii.. Frumos d. structuri sonori acuta: cu -capiti .. r ima imperecheati. (ca..

.

de rol etc' mijloacelede inviqimint moderne. PtgP.exercigiide consrruire apropozigiilor s^imple dezvoltate gi ..:'" performanqemini male sau pe nia vilor.'. ca proces."r"ir" i-a f"rrl p" . fapte.r. formative. t_ rrrunicar c orali 9i scrisi.ot deosebitil au c.cxcrcilii clcutiliz. in sense xtins.i.ard.J..i"rii*..exercigiide redactare unor te*te .iJil* se relevi din perspectivacomparaqieidinqi "rr"l.[....'. didactici la clasele IV-a . s'trategii didaaic..cu variaiele.exercigiide descriere unor obiecte..t"tare se referii" c""ic"i"*ul ..se imbin i activitiqiled" irrrr.. completati..ilrifi..r"le carefaciliteaz5.arc conrexre joc .Sefolosescdiversemerod e pe descop....ii relaxeazd sendio-rrir .."rr.xercrjiul (exerciqi ul. se referi la curriculumul intenfionat. Tipuri de itemi subiec t..I::l:l^Ojimar tro[iticsclr act*rzeazi vocabularulprin sinonimie.: gi re' Dc asemenea' se.l."t didacticela clasi' realiz atdecadr.l. ". l)ropriiilui prictcniil rcneagi.. prin exercigii d" . I...a -..sale ". a'd. .pi*"r*-rai'*oi gi *rrt" cuztintecu ac. .. cep 1taimportanql tr'i. a ."..i ortografiei-er evilor.: didactic. "?1 ".de identificare. metoda -.rr J.g"?.vezi Testul 3. .ele implementat. l. enundativel .r. la in 9i It noi. strategia didactici estemai comp lexi gi sub complexitiqii 9i diTicultaqilor conqinir"nlor 9i r"U metodelor di1:p ::'"1 a r_o:m:lorde organrzare resurselorumane(elevi)"rp.ffi...riaryurirr sens r^it"rrt r* ainte lor q.e6azd.fiinqe. .1r. elemen_ . eleviiigi insugesc noliuni foneticegi gramaticale d..aiatirr-e: a . .rirrrlrr.rl.yr.t. antonime etc. a cunogdnqelor r .rrui ' '."ate gi-probiema tizdrii.n rcallzarea ortoepiei..t-bogigirea g i activizirea vocabular"tri'.rali gi de scriere. Radul distingepatru tipuri de rezultate definiqii'f ormule 9' (dite..are trei comPonenete: evaluare' ( oltjmentare predare-inviqare) . adici la rezultatele ele"J"""ti.i'i i analizagisinteie fonerici au".T.ferro-erre.. sl o monrmle. ..d.""i"relor in silabe..utilize azd'larg exercigiU a"rpetqir."a. a.ig i im_ ....j..iocuri clidacticc.r"re d e evaluare' tre starriardelecurriculare9i standardele de zutoritiStand.p'ri"a.activitigi de comunicarepe b azaunui plan de idei.il... a . prorectare..formulareade enunguri-rispun"s intr..r_r.r:". itemul3' Subiectulal IIIJea l.I.i'..rt tele de construcgia comuniiirii insusite: ..i.. lruscsc chcrnat prepedinqii agtepta anticameri. qi l^ iiirl"*ul Uf.. exercigiul .if.ii.. b" n.insusireaelementelorde constrwcpia comunicdrii Itrsltp trca elementelor constrrcgia de comunicirii inseamniinvigarea corectaa lirubii r ornine sub aspecr fonetic.. subiectulal III-lea.. t'"R.formulareade enunquriinterog#ve....gr)4\ilule.invdgar6a. transferul in in situagiinoi dJ comu"i ... a joc.tfl I (:. Pc Hrupcai individuale.. ex cramative.. . .1:^.ede. aceste aratd St.ud. l. . Relapiadinte cuniculuyt si..t"r"z".r. Ele sunt "i velul de dif icultate' 9. srrategiile didacticc adoptate s}n! preponderent """"..r*.1: . tc de siruaqiile.i rransferde informagii. 2..na le .arl.de exemplificare. ur.. . Irr irctivitatea "rrto"rri-i. 3.rerul aplica_ tiv-funcgionalal elementelor construcqia de comunici rii. t" .exercigiide realizare unui dialog.pe acqiune reali ori simulatil aJi.i.. lexicale diversea achizigiilor it"r . J. de tipui: Ne jucim.ban t.. "atins"' .. de recunoa$terea contextenoi. d" dc creagie) j ocul didactic.elas.o1"1:'. ...i."rtoru gi J e pot realizaactivitigi de inviqareprecum: .r.cunogtinq... lexical9i gru..gramaticale.rbri. inviqare care presupun inqelege..exerciqiide inlocuire a unor cuvinte gi expresiicu sinonime.'... 2.l gi-i creeazlun climat agreabil.rt a si materiale:mi iloaceil. tipu': coplere. A coborit cu dificultatcla staqia Rcinvicrca.. iij purile de exerciqii de jocuri didacricesunr mai yariare.lmcurriculumul..n nirik . itemul 3 9i Pentru rezolvareeacestui Testu l 5. subiecrulal III-lea. elevul sdfacd.transcrlere di..{::coperirii insugireanogiunilor de fonetici metodade"."tjtitlinvitimint..l. i...irrl.... concePte' .. ln insugirea noqiunilor.i (cu sensopws)/ crvinie cu aceeasifo....auJi-a".ri. sibilizeazi pe elevi..i.

I LT.. deprinderi.capacititi irrt.ie. standardel Obiecrivele. duri de lucru (te hnici). .capaatatede concretizatiin priceperi. p.)... conduiteformate' curricukre vizeazd: Stand.r'.i". opgionale. atit udini..p.indep endenqa tua operaql logrce. .disciplinel.Eoaluareain procesuldidaaic. Radu. ...itott"litate.noze relevi qinteleobligatorii de a tins' Obi".t r"l".ele pe gi .. p' 80' .creatlvrtatea a' I' trisituri d. stipinirea unor modemersuri teor^etice. gtiingeetc.atde .oili.ard.limbi mo der.ibligatotii-9idisciplinele pe gi _ obieitiveletransdisciplinare obiectivele dtsctplme..tirrele dJevaluaresunr sinonime cu obiectiveleoperaqionale.ilipiin" 9i grupe de discipline ne.ealizarea unor acllunl practrce'a unof in aplicare . puterea de. e*primatein elaborarea raqi onamente' de in gindire' capacitatea a etecg...ef.ri r"le generale obiecrive_le ci cluri gi ani de studiu.'".r'-"rrr"r". (de exemplu..gide interpretare.num ir orientativ de ore (unde estecazul)' Acestestandardesunt cuprinsein Curriculumul Naqional' .orrqir.ritoare Ia rezuliatele invigirii.rril".

intcnlionat.l c c c s a rcc n tru r l c p r : . .de ploi gi de romanului. . .i pr. relig ioase nagionale.r.urerl cgalitil.""..lsrlltil.. aceea De rrebuie foros.gcolar.. asupramodului de l*m" : dcsfisurare examenelor: a * comunicarea diferenqiald.memorabil.qinute prin misurar su nr raporrarela un ser . Persidasi Trici.l:.".i a suslincrca rcformei in invigimint .gilede inviqa re. qiilurrritrt".t.ori enrareagcolari 9i profesionali.r.lor a obiectivelor "il operaqionale.r. cv.Mara intruchipeazdtrisiturile unui personajexponenqial al unui cod ...pi. penI r'rr'r irvca cfe ctpozitiv.^ crlterll sau norme' _ (lc --..piringi. a * alocarea resurselorumane si financiarenecesare. public.pirinqii qi elevii. 9i reprezinti o izbindi a cr eagiei literaturii romine. R"..cu obrajii bitugi de soare."ru^pt" Evaluarea curenti.prognoza performanqelor viitoare ale elevilor. merodelo r si rrrulalc standarde..i apropiatde curricuIrrrrrul . 11cxarncne' l'l efectele acestora manifestindu-se cadrul si stemuluieducalioin nal qi in plan cultural.rluri ri pe parcursul unui cicludeinvegm-ant)5 n.itul unei gi perioadelungi de in struire. rl tradigiilor. spit oasi..?rf.anscir"rmatcric dc cducaqie.:"1 la. tc lc c t luc r r qio n rrls u n I t. . mai apoi cedind acestrol Persidei.ezultateloi.t"O'U . . Procesul evaluare de presupu ne: * mdsurarea un demersevaluadv cantitativ: caredateleob.rI0 I St rtrItr .. aceea de cadreledidactiie igi ia'. lurrcIrc cerintele de examenelor.al muncii.muieremare.11!lo^!ri" Pentru a se emite o judecati de valoare".i moral pr opriu scriitorului ardelean.si : prin . t 'ir.ci.5ruffi. voinici gi h . d e I i fccrul pozitiv se realizeazd.examene.monitorizarea progresului gcolar.dar gi al tolerangei 9i Mara.1!J!r. domini o parte din acgiunea cuqiide ei".morivareaelevilor pentru activit. Ioan Slavicigi un moment important in dezvoltarea Mar a. inietesaqi' elevi.for'r rcrllllcllorde evaluare'-t'mbunitiqirea calitiqilorinstrumentelor evaluare.r"r"ri definirea :urgnre cla_ ri. scopul. . f rrflr'rcnqa exam enelor asuprl curriculumului estedenumiti efectutbackuash..semnificat iv intirulate. r.io.. Rimasi viduvi cu doi copii.printr-odiversitatede instrumente se de evaluare. parteintegrantia procesului pred are_in ca de vd\are. personajcomplex. .irlizarea comparaqii de internationale..curriiulumul evaluat trebuiere fi.lcrirca clcsprijinrecuperatoriu elevilor care *i"ir.carefaceelogiul viegii.::.al dragostei.dar riminind permanento prezenq i.fr?ririile nu I Mara de Ioan Slavici operaliterari Marainfdtigeazi destinulMaRoman al unei familii gi al dragostei. chiar gi politic..[ exameneror infruau t'n1i asupra activitiqiididactice desfeguiate clasi.s tlrqt'ard.ir*. greoaie.sl)lrcr{a evaluirii gi varietateaabordiriror metodologice.3ffj.final al evaluirii esreruar eaunor decizii .oferireaunui feedbacL prompt gi e ficient.rli. Evaluarea realizeaid. rrro n ir or i z ir r .unt ini. in rc..rre i. . rezultatelorexamenelor.9i examenele drept scop: au .i.rrri la rl:-.dngnoza rezultatelorscolarel * certifi carea nivelului de cunogtinqe capacitigila sfdr. personajului Titlul romanuluiestejustificatde prezenga volun tar.arr"gioirr. cc aliti q i i e d u c a ti e.. w TESTUL 9 SubiectulI agt"ptrt.selectarea elevilor superioari de ?nvigimint sau Penffu un Program pa rticr. l ui rei Birzovanu Eial copiilor ei.. aflat in prim-planul acqiuniiintr-un numir de capitole.r rc a rczultatelbr gcolarese r ealizeazd a : c]asa. I i virIr.ii d..ite arte gi forme. corecti a..siriv0nt". . .

estegi mindri de fiica ei. Am ficut ce am o femeieproasti gi nu gtiu ce si-qi fac . .Agaaresi fie Trici al meu!". Din munca si priceperea AcgiunileMarei artlabazl. intr-un fel. sidaseindrigosteqtede Naql..ziseMara.. cu carese mindregte chiar gi cind zburdilnicia lor ii pune in pericol: . incontestabihdrao gurata".acum insi mi-a ven it rindul si mi uit in Mara areun sufletsensibil.i nici cum si te poviguiesc. Desigur..ci fericireata. .i si iee asupraei. lupti cu greutigilevieqii cu voingi gi persevereng dorind sI asigureun t rai 9i un viitor bun copiilor ei.tepe Trici si profite de slibiciunea pentru el a soliei lu i Bocioaci. umiliti in ea. nu-gi lesindu-i fetei libertateaopgiunii:. . deginu estede acord cu aceastil egituri.Tot n-are nimeni copii ca mine !". cu ochii inchigi. nu aprobl fuga Persideicu Na ql.s unt impunevoinga. pentru copiii ei. Mara. sumade bani oferiti la botezul nepotului ei gi o pistreazi cu saucin d micEoreazi. ceau crescut.. cumpltarea.Mult sunt sinitogi gi rumeni.dar gi vieqii a invigat-o pe Mara prudenqa.alul pentru Tricl gi al treilea pentru zile negre.. dar.le lasi neingriditi p ersonalitatea. . pentru copiii ei are multi inielegeregi. odati Fir e autoritari Cind Perdreptul la independenqi. voinici gi gi plini de viaqi. gisind modele pentru fiecareintre oam enii care i-au din mea!".Dar tu n-ai si cauqi mai doritd".Eu. in realitate mulqumirea mea. dezvolat un puternic simqal demnitlqii.cici nu e nimic mai frumos de cit ca femeiasi se deaintreagi birbatului pe care-l iube...Agaare si fie Persida in alte imprejuriri. sarcinavieqii grele". Mara s-a sr iduit si faci oameni respectaqi copiii ei. mare minune qi e lucru gtiut ci oameni de dai Doamne numai din copii rii se fac".arnici. caremie-mi este gostema terni: . plicut: . Experienga i-a toleranga. marebucurie ). zilnic pune bani in cei trei ciorapi: unu l pentru Persida.S-a spus cI M ara tot devineavari pe misuri ce agoniseqte mai mulqibani. degtepqi frumogi: rii sunt. Deg i pare duri. putut 9i dupi cum mi-a fost priceperea. dragostea cu ei ci gtigi bani pe care-ichibzuiegte griji. cu atit mai mult cu c it spiritul de prevederegi chibzuinqi o imping uneori la fapte reprobabile(momen tul in careil sfetuie.te .

fiind. ii g[ cind sc uita in fagaseninr a Marei. liabiciunii femeiesti e frcuti cu o arti desivirgitd gi intr-un stii secce ropegre "l rermeniidialogul uidi"lectal.advcrb.prepoziqie I. mli tirziu al lui Rebreanu.. sI n-o spui niminui. insusiqi-aanungat si.ci ochii tii. I-a indemnat pe ei inSiSi (adjectivpronominai de intirire.. tr ece. e..menaj concrzre. 4.] Mai vie decit togi esteMara. sta. f i toli ex tine..tqiculoare^ o.rE-jnogi gi-. ta inic .i regi' ['. " fdrd. persoana numirul singular.predicat nominal.a " "ili.oarecumpe zburate gi vorbea rir gi apisat ca o impirdteasi".. materni .Persida mirturisegte-. dupi fira nii lui.pronttmepersonal.propozigii . m ei . funcqiaiintactici de com plementindirect. cuprinsi de simgimint"t ". " e'aarrr" upoilrii. a"ari'i. P.predicat verbal.. .. pare .rrrj. tatntc: ascuns.irrofozigie subordonatecircum stangiali 2. 1. n-ar fi in lumeaaceasta decit fericire!"..slavici zugriveq re lui yt:i!:f!.. a . lccentuatl.G' Cilinescu formula urmitoarele aprecieriin Istoria literatwriiromkne de la oriprezent:.i. de sintactici de complementcircumstanqial mod. forma neimi .11 "l ei tttftt l principalrevenindu-iPersidei.nc: profund.eri.. l. cazuldativ.bac-a. mai multe obiecteposedate. sunr egoigti.cu muh inaint^ea Rebreanu. sintactici cazulvocativ.prepozigiesimpli.incat.. a curgeia se scurge." al femeii marurc mynq. observag.^. asigu 'n.adjectivpronominal posesiv. ii . jir"figi" i".igi in genereal vi duvei intreprinlitorr"'.t: ..".] ". voia3/si ratezemarea ocaziea lansirii.persoana numirul singular.i.dr*p..ncn t"le r ittrl-o cl-pi va gisi ugorun alt barbatpentru ci eaareo zestre considerab ill:. dar tiPdl fap tului ci la un momenti"t n.adici au acelame-stec bine gi a" r..concesre stajie .solidar (pronume de intirire. funcgiasintactici de atribut adjectival) Subiectulal Il-lea A.i mai a.. I. -s aSade negri .r -.rborJorrate .cea mici pirtinire.". frnmoaso.cind seara stanqlala tlmp.. taqrul sunt frumoase. Nu egtitu oriqicine!...avari. model h" b. curge . subiectlogic. intruchi ea lui Iteazrintcrr{iamorali.misterios.. Ea infagigea ripul comun zi.uni.care-igine'srringi.adverb negagie." r" afle la ie oamenii adevi..propoz igiesubordonardpredicarivi. adincii. funcqia B.I t rI ln ccle nrai dificilc alc crsrricici Pcrsidci. careestenume predicativ.proporgia *""rri.t predicat verbal.conjunclie simpli.imipare" .il. forma neaccentuatd...nti*"rrr 9i de afecgiune d. Segribeal/ si ajungi la srudioul de inr egistriri.omis manej .. I. condigionali.adverbde mod. 2.i aprige. aSa-s negri . a a acoperi: a inveli. in intengiaaurorului. e'. tn . sufletul girinesc p":j: munqi gi cu atita dramatismin cit roman'ul 9-" cap. marci a modului infinitiv' simpli.propoziqiesubordonati. $i Hubir .rgi". \\ .'a"J"-r". marcl a modului conjunctiv.r s ou$tii. sunt izvorul . Mara a fost eapabili si-i accepte Hubdri gi si recunoasa pe ce gi'obice iurif..predicat no minal incomplet.z/ dacd. .qinniiMara rrecein planul al doilea.-qi expuni proiecrul de urbanizare.a/ de Pz .circumst anqiali consecutivi. -rru pron'me perional.cazuldativ..'roaril totdeodata icrttrtori b." . de . .indiri trriJi.'. "ri. nu 4..predicat nominai. sunt izvorul" .impreuni cu so lut al adjectivuluinegri.Aost. 9: zgircenie dc !:::. d. enigmatic.. Persoana numirul singular. funcgiasintactici de subiect) demisia.un posesor' cazul nom inativ.propozigiesu bordonati circumstangiall scop.nu . de hotdrire barbiteasii qT s. Mara o consolcazi.[l. mentalitatea Sla"ici. pe toli la un loc ai cicopiii ei sunt cheaful.. d.staqiune areleva-arevel a solitar .. emis .e de 3.----'-r-Y.odop.predicat nominal.. stauculcafcu capu-n poarata".firi funcqie provenit din adjectiv.ir. s/ .[. prezen\a rimine semnificativi.subsmn tiv -asa prepoziqiasimpli de formeazdgradul superlativ ab..orrvieguire. 3. adh."* i_.

Obierv. .:Jnffi'Jff Demersul didactic de forrnare a deprinderii de scriere(etapa alfabetard) Presuur mitorilor paEi: re parcurgerea elementelorgraficecare o . inflacar^reacu careprietenii no.tri igi exprimi opinii le despre rntzicd' Subiectulal IIIJea la procesulai sctierii cksaI 1.Specificul i"a ff'j'J:fffi::n::nlp*'"'*''". 1. bioritmul.intuirei literei (scri sepeb plangn)prin analizarea compun gi pe carecadrul didactic le explici gi le n umegte. Cngicopii lipsescasti zi motivat ? .c. 3. agaci ii cunogtea 2.ffi . Au conviequitmult timp.iilffiffi .

realizarea graficeprin scrierea demonstrarivtr cadrului a didacticla tabh.figuri de stil inviqate.#..frimintatul piinii".i grafice.expresiicareconqincomparaqii.Cum iqi petreci timpul l iber ? . funclie de nivelul clasei. .decupat.. de citre fiecarecopil. in podul palmei.cop rr pot . preferabil sI sedesfiqoare ioc didacdcdiun namic caresi. ln lecqiile invdqare unei litere noi estenecesar se reacrualizezeliterele de a s i invlgateanterior. de exemplu liierele d rr.-------. ln etapaalfabetari elevii invagi si scrie lirere. Alte activitigi de inv iqareprin carese stimuleazi creativitatea elevilor sunt comrerilecu grad diferit de independenqi: la compunericu suport intuitiv (pebazi' de ilustraqii)gi supor t lexical(cuvinte gi expresiidate).scrierea caiet.li sistematiz ate literelc lnsuglte.tezei elementelor .. d*.exprim aiea evaludnlor resi comandirilor. "".i orienprintr-un plan de idei.. a lfabetarele I in copiilot. . pentru semnel e diacritice. a AltI posibilitatede a stimula si valorifica potengialulcreatival elevilo r o consti: compunerilelibere narative.i gesturilescrierii:^se simuleazi scrierea in . sub formi de intrebiri: Reporterul: ..i a dtlului.didacticde re laxare-.rt.identificarea literei as ociatesunetuluiin cuvintele exemplificatede elevi.anumite expresi ioferite ca suport etc.pornind de la te xtul lite* narativ.la compuneri narativegi decu inceput/sfirgit dat.'i. gi Dupi insu. t. la .simulareasrierii literei de citr-eelevi.recomandi.ul.impreuni cu.opil d" iatre cadrul didacdccareapreciazicorectitudinea. -rrrir. .Dpunerea ... . tr d cprindercdeslvirgindu-se clascle in ulterioare din ciclul de dezvoltare... Tr. $.scrierea literei la tabld de citre doi_trei copii. a catl trei l itere.se acordi mai multi sau mai puginl libermte de In iativi copiilor.descriptivegi mixte.cu stiloul inchis.c*pli cand. tervalede dmp stabilitede cadrul didacticj trebuie t..Jrul did.i.il. Gbid la rnnzett.reiliza legitura din tre lit"r" gi mai apoi scrisul in duct continuu' fird intreruperi. cl elementele grafice.mi.. I' optriorrali Orligrafia.ream intirea regulilor tebnice . . tn .Cum te numest i? .in al fabetaru mare..iocul.o". compuneri cu temi/dtlu indicat la compuneri libecu maximum de libertate a i nigiativeielevilor (de la alegerea temei .Tillsiierea'i degetelo r. benzi decupate a.i $esaue xtrase.' il ..si sestabileasci periodic (la inasemlniri gi deosebiriinrre a cestea.." ..p.tl4 I sin. 2.l"gitura lit"r.rrti.rn.nrrEilor" g.Abia in clasaa lV-a elcvii por ajungesi scrierepede.Unde locuiegti? .controlareagi aprecierea activitiqii fiecirui elev.Ce aptitudini considerici ai ? .btrie reperaride maimulte ori explicarea gesturiloide r .Ce reprezinti sportul pentru tine ? O caracteristicia acestuijoc o cons tituieposibilitateaschimbirii rolurilor gi a rii in discugie mai multor particip anqi. .cnnratul pian. . acolo unde estenecesar: . "'trot" dintre si demonstreze scrierel.controltrea indfuidiald a modului in care a s cris fiecare.i.* . El'r...i. . tervine dificultatea de a . .l"J fel nevoia de. :.care "" gcolarul ui i"ri*ra"J".exercigiide incrlzire a mutchilbr mici ai miinii: .specifici preinrimpinind plictiseala. . i.. deschigi.u.Cadiul didactictrebui.jl ".de tipul: Qreativitatea poate dezvoltagi prin divers eexerciqii r exercitiu de substituire:intr-un text dat li se cere si inlocuiasci anumite cuvinte cu sinonime/antonime: o exercidude alciruire a unui iext folosi nd: . "p"i ..r"" *.comPenseze c aractirul statical actului scrisului.. gireaa doui litere.Grddina Zooic zi'..t .vin te propoziqii. Daci estenecesar.il"r.dupimodel.p: banci. pot folosi mijloaceaud io-vizuale se modernecare ri un climat educaqion4l optim. ' Pentru stimulareacrpativitdqii. .de pilda si compuni o convorbire telefonici de priltr-un joc de rcl: Reporterulgi intentieaagii.li se solicitl elevilor si-gi imaginezealteintimpliri si pers onajesau alt se lingvistice. c. insoqitd uerlaiizarea de acqiunii.. creativitatea de elevilor poatefi stimulati prin ivitnqide invigare agreate elevi.'.rr. i' ..[rirg.J""i. lecq iile limba gi literaturaromini.." .rrr. .reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind: ."hii i.ii"u. d emon"or""t"^ti. explici. Sau.. Crea tiaitatea tn studiul limbii Si literaturii romkne tn tnztdpdrnhntul primar. streazd. -i. creativitatea acestora poatefi stimulati .

formarea personalitigii copilului.*"rrlri.. tipul de compoziqie). ponenteale literelor gi ale legitu rilor dintre . respectindnivelul si rit mul siu de dezvoltare. se .. . cadrului didactictrebuie orientati spre amintireareg uli.^_11ltt-"1"n{?'atenqia lor.. = inzestrareacopilului cu acelecunogtinge. i. pe cit posibil.. atengiaelevilor va deplasa la elemense de telegraficegi reguliletehnic espresemnificalia cuvintelor91 fop"riqiilor.":" I se pune accentulpe scrierea corecre. " ".tehnicegi graficeale scrisuluigi sprecontrolarea modulur rn careacesrea sunr aplicatede citre elevi. capacitigi.asigurarea . "numero"r."rr"r. Finalitdpile tnvdpdmi..i a titudini care si stimuraportareasa la mediul socialgi natural gi si permiti cont inuareaeducagiei.ntului primar sunt: educaqiei elementare pentru toqi co piii.jtl ."". . a scrisului corecrgi-lizibil. Pe misurd ce scrisulseautoma tizeazd.. se dar portangi scrierii caligra fice. curriculumul la deciziagcolii ln (cds) p". La aceasli poerformangi ajungedupi un timp indelungatgi dup.ealizirea elementelorgraficegi a'ele-errtelo.ordel-fig*. caligrattci' ln clasa II-a secont inui exersarea ". lizibili gi..

Aceasii idile ftea pirte din poemul Eco (1872). Ia reciptigarea tinde intreeu . AImioritici 9i cminescianl. de ind nu Ei simbolistici mitici se real izeazd" numai prin metafore-simbol: deal. acelagi Atmosfcrapocz.i. peisajul devine Cadrulexterior. coneulwi a Eul gtie nt scilrdarea deintregulcosmic.[. mai amplu in primele patru strofe neazl.cunoagte a omuluicu narura adorEi -mdngdietoare mirea chinuitoare a. dfectivl.atribuite persona(4. ". Gesturilesi goaptele ili gi tandre conduc spre extaz: . ritmul sunetului le urci dealul. ipostazierea liric esieacee" indrdgostituiui. bat i de stirile sufletegtiale fetei indrigostiter pe cdreiubirul gi-o inchipuie agv ersurile iare comin'strirfa a doua akerneazd" indu-l coplegiti de sentimente: in drigostitei."i)ir. marcat de vechimegi taini.i Grdor Vianu). interogativ gi prin lui mai impresionant: . sp wne. Aceasti idili ficea parte din ooemul Ecr I clntecul tinlrului indrigostit. Murmurele fluierelor de la sdni se viii. )"iiripe prin o{er{ gi +i propice y e_ cinet-ice.ici Sara deal este desoiereacadrulii impregnatde vrajI.. panoramic miscarea ini lgare.. imagine exAceeagi prin sunetelecloivl a cadrului e xterior. Eul liriC.clopot. la modul conal -optativ.ci .exnrimiposibilitatea si predicatul. strofi si consemneze de turprin rustic. masculin 5). lirii... cumina9a al in s eara. ceea ce-i atribuie valori mitice gi de triire erode arhetipali. .Sufleru l h ! in curind pasu-mi spre tine gribqte"..parau. din vale a.:.corespunzitoare se ntimenteloreului liric.] toaca 'mrarl Sufletul rnetr arde-n i ubire ca para".1t.congtiin tei sinein ritmuiile gi legindrile *"**..rc Liricaeminesciani tovird. o prezent. alocuqiunii adverbialetn i .gin7 o..devin tot mai intensearm oniile rnuzicaleale satuerd in depirtareaqi ceaga i arhetipal. ." imbinare intre cosmic si ome nescregisim in strofa atreia. 2m. comunicatedirect prin comAh!. / Cloporul vechi imple cu glasul rlui.ne-om rezemacapete le" refacerea intregului spirivom adormr" .prin arhaismefonetice:tmi ..armonia eminescia ni expresir este cornuniunii omului cu natura.mi ln aceasti poezie.o migcaremiti1 . spagiul atmosfera implinirii.tri.incareintilnirea nu seproduce(.Ore intregi spune-qi-voicit imi eg ti ".a.llmodul la ri-nitl viitor cere. fruntea de ginduri qi-eplini. Pieptul de dor. sacralizat risuni mai tare. i. Sentimentul iubirii este -. iniqiali a pola intenqia poeziei cipdtd"profunzime Semnificagiile mnrt rca(ule poezlel c pata prolunzlme pri raPortarea ra lnten[ra rnrlrala a-PoPrln l ui.ungd pe deal sub satcamul stravecnl .Spredeosebire poeziaLa cul. Verbele la Eminescuarr ibuie timpului verbelor sporiti incdrcituri emogionale. poribil" impti"i. pentru a acce{ela implinire.-ir I TESTUL 10 Subiectul I t Sarape deai de tvtihaiEminescu pe in timp.rePetilidinterjecgiei qi prin simetriaversurilor l-2 din strofa a cincea. o timpul ca careexprimi nosibilitate a Eioredicatul-.i ale toaciii .Cine pe ea n-ar da viaqa toati ?".2). exprimati in versul final.Jocul acesta timpur ilor verbalerelevi. trebuig s{ urmeze o cale.ax6 rnuncu .o iubire cd. Irnagineacosmicdapare itul va trebui si-l urce minat de . timpul prezent.patru predicacuno"gtere.. Stelelenascumezi pe bola'sen ini. de alti parte..id " calea refaclriiintreguluisufleresc cuplular[eprin tipal gi prin integrarea na turi.n-arda".Luna pe ce r trece-aga Ochii tli mari cauti-n frtnza cer rard. de sa existenqial.ti.varianti a poentei Ondina. Elementele carecomunici emoqia cadrulexterior cosmiccu acelea trdit ea omeneasci: ice vibreazi"de uman gi sacralizeazd sfinti gi clari. f .i lexicalprin fonetismul popular sara.. Sunfdouizeci 9i doui de predica tela dmpul Prezent.a spirirului caretinde spreintregire: . h 6uri. jalnic-duios buciumului.ti garea sentimentului totalitigii.n-ar dV".posibilitateaimplinirii dorinqei. Poezia in Sara de"al.un prezent ete rn... t*.' uneittiiri totale9i a uneinevoide absolud. somnwl (metafori) marcheazd" reci. "unoagt.st o clnetlme u arde-niubire capara".yi-aoi. Pentruca ulti1. p rin inVers uni : sta-o om.arde-niubirecApara". i versuri din fiecarecatren) cu exprimareastdrilor swflete.ungI pe deal sub salc2mulstravecht axrsrnwnclx este cl netl1{!n vale si a. t I I t I ^ f I' .Dar -f. apoipersonajului ri liric feminin(strofele t riirile cuplului.consemneazd starede fapt: nevoiade intregire. de . pe de o pe aspiraqia.Impresia de strivechi.i a .

..rul.iffi.rd caiarbagiperpetuindu-se i memorialul obiceial pimintul ca n ".r-iticlintrl"g.rului". icrilorileI. e sirijuit in partea Jirrii spreve chime seninitatea' de Mioripe4 in partea dinspreiontr-io. "ti"a..poet romantic.axrnundi.i prin nimic impiediiari".a. G. ryagylui..^ rominesii' (Constantin Noica) spagiultimgi . . Cilinescu afirma: .. aEezare a raporturilor dinre * parre>"i .("v.r*e zldemelancolie. ru George Munteanu volumulSubsem nil lui Aristarc) (in definea d.ir.air..)..pri-.ofl.. stele-g."neitate de iar lui sen initatea Luceaf5.re"stinghiritl Fj ."] . cu roate roman"sp".este cuplului .Dorulro-arr"i... Subun salcdm. 85.r.rpr" .i.dE.lui prin iubire. Ca. ".gi zintd" nelimirati .r.lrro"gterea o .9-ll {"pltnalculsurii " ""}lorrt caqiadincimile spiritului.r"r..oriiii"t... m-agtepqi pe mine.lntr-o atmosferi iiilice.:9p. i"i"t' iipiit "_ ti poateo-mai ingeleapti.rbiiiigirinat..rr.i" literarda lui Mihai Eminescucre$re toate ridicu cinile in ceamai plinr tradigii . . -pulseaziinritmuliuiosaldorului: "-i-b. 9 i d. iiirrtro I .tl....dac..< ctr starede spirit'r.tel" tice.. AndreiM"l..i.rrii..spre de nimic . sentim.orulinsensul cu careil reglsim in lirica eminesc iani.air"gi" E' lui (cu rnQrye zilele.. . Scvisorile fi...rr -.IIl)1.Sara dealbuciumulsun i cu jale. Rupdciwhrooru...or).gi" ffi..vezi p.5i cod. a -..deschidere lduntru afard.is posibiliimplinirea iiu sacru. dragd.trull i...la ceasul t"i"i.cdldnytn d.['..-."..ilieiexiste ngiale omului gi sensulistoriei (poemul Mernentomori.il. le Apelepling. pe .r-. srele scapiri-ncale. Eminescuabordeazd temele9i speciilelirerare caracreristicc acestuicurent literar : soarta omului de geniu (Luceafirul.rr. Iurmele-lurc.i esteo exponenrid eplini.-pi adaogi) asupra morgii (MaiamL'nsingur' "ffi. a spiritului autohton"._ . clarizvorind in fin tine.. Pljg:li:' 1i.a.necodificati.r.intreg.pr.i "iDra[tlle lnlmll' totul la tncandescenqa Conccprulgen liric.

rnl nu vine,..Singuratic/ zedar suspin suflr/ Lingl laculcelalbastru lnclrcat gi / . In cu flori de nufir") $.d,c Floare alb)sti,retrlirc a uiei iubiri totale, desrr rmare in ("fli te-ai.dus., dulce.minune, murit iubirea / $-a noasri.- /Floare-al bastril Itp ilosre-albastrd!... /.'I'otugi e.ste in lume!,,), rrist Sarape deals eapropie poezia de ca.rc cxprimi nevoia permanenri iuiire 9ia.,..afri;'r;;;;ri;; _ de P?:inr1, lul totalltelllPrlnlntegrarea natura in ocrotitoare o mami ("A-dor mind armoca de niE/ codrului biru^t, ginduri,l de de rei d.-arupra noasri,/ or s i cadA {ori rAnduri-rinduri")' Alteori-natu ra/pedurea apare iposrlzi de iubiia in rc, careincearcisi-l re.gini copilul-pring univeisulei de basm "e;;;ri,*j. i. piirir. pe fn ti (,,o, rimii, rimii la mine,/ Te iubesc demult! / Aletaie i;;;i; ;Ji(rr-ri atir eugtiusi.le-ascult; Anii tri separ caclipe,/clipe [...] dulci,. p a, caveacuri...). Versificaqia alti modalitate ."re pb. rit ,"itii^r^armonia, es te prin muzicalitateacadrului ^ exterior perfecticoncordangi triirea interioari. in cu conqine;ase catrene. Ritmul estecomple*,lrrr.oii"-b urmatdedoi dac,,,P.oe zia trh grun rroheu; rima:imperecheati; misura:12silabe.' Subiectul al IIJea A. l. ii cimpia D"T. L cu cigivaani inainteacelui de-al Doile a Rizboi Mondial, :,,.: umpul era toarre rdbdiror cu oamenii" - propoziqiesubord onari subiectivi. se apropiau" - propoziqiesubordonaii atributivi propriu-zisi. "care 2. ,rcare apropiau" - apropiate. se 3. lntext, ckpfuaare funcgiasintactici de aribut adjectival. 'Castelul cei.prezengi hotirir sd, peles.(subiect) au viz iteze 9:f:::d!l:repe L-am cipioa dintre olimpici. (complementdirecr) .zair Am di scutatcu cipiaa dintre grevigti.(complemenrinJiiect) Ace$rrcopii erau numai chpi vadin lotul de gimnastici. (nume predicativ) Era distrat din caleafard, It* influent; (2) mardeosebit, fundamental, 2,lnsemnat:( 1) important,mare,decisiv, cat, notat. lui. (1) A trnit un moment tnsemnatdin viaqa un at de bacalaure a re prezentat mom enttnsemnatdin Obqinerea diplomei Ylala er. (2) Pe harti, obiectiv ultnsemnatdadea perspectivi asupramisiunii de inalti deplinit. 3. Seexercitaupre siuniasupra fiecdruia dinjuriul interna{onal. (caztil genitiv) moderni 9i impres ionanDatoritd fieidruia dintre ei va rezultao construcqie ti. (cazul dativ) 4. A r fi fost minuna{l dacdar fi petrecut aacanla tn Delta Dundrii'2/ P2 - prodacd. poziqiesubordonati subiectivl introdusi prin conjuncgia c. 1. Mai ticeti odati! 2. Bineinqeles, un guri-casci! era pe 3. $tirea ci sosegte stadion extraordinarul fotbalist a creat un neagteptat du-te-vino. Subiectulal IIIlea Pentru'tezolvarea acestuisubiect,vezi Testul 6, subiectulal III-lea, itemul 2. 2 . Instrumente de eaaluare subiect,vezi Testul4, subiectulal III-lea, itemul 1. P entru rezolvareaacestui 3. Tipuri de itemi Pentru rezolvarea acestuisubiect,vezi Testul 3, subiectulal III.lea, itemul 3' I joculuididaaic studiul la limbii;i literaturiiromkne clasa l. Eficienpa tn TESTUL 11 B. l. t localiuni substanthtdle: Au fost sisrateludrile de cuai.nt. Ca totul si fie corect,soluqiapdrea fi trapereala sorti. a cuvintele lui deveniseri,o luire in derideie /o luare peste picior. Atitudinea ei pirea bdtaie d.eioc. o locutiuni a dnerbialez Nervos, se plimba de colo pind colo. Seintilneau din chnd tn cind. Si ruajia se schimba de la clipd k clip,i. SubiectulI I Baltagul de Mihail Sadoveanu Conceptulrornan -vezi p.72. unui roman obiectio,c! naracaracteristicile Opera li terard Baltagwlintrunes,te a la tor omniprezentSiomniscientgi esteo naragiune pe rsoana Iltr-a. lui Romanul esrealcituit din 16 capitole.CapitoleleI-VI prezinti agteptarea NeGheorghiqi); lui, chifor Lipan de citre familia sa(soJia Vitoria, g

i copiii Minodora;i

tml capittrlelc.Vll-Xlll * rcfaccrcir tlrunrului rrccsruiir cirre Vitoria,insolititd c Ghcorclc glril.t;ulti.rclc rrci.capitolcp-rcz.i'tigisirca pedcpsir.aucig"lilor . I'spirat dirr ;;i vnriarrrc baladciMioripa,-f.apt ale evid"e'qiat d.,rro,rorrl ,,sri;A;;;;;i;;7M;; ii t'hearnlt ci'c", romanul arrao apopae transhurrrangei. u ' a llornanulirrccpe oparaboh UiUii* din caresedesprindcaracrerisrici cu aleoier ikrr.qiale viegiilor, paraboli pe care, amintegte igi vitoiia, o spunea plicere Li_ cu 'rehnic".r.trorp".qiei ierrirre pan.la.pctrcceri. adesea, fiind mijlicu J "."iu"i;;ir;" a celui disprrut - Nechifor. i*"p"t"! capitolului x-t.r .opt"n^ta "t r,arca gcncrici a ciobanilor,oamenide la munte,punindu-se in evideng; "^-ri"r rri-i";.;;;;;^ Acestora ciclurile narurii, modelarea de citre condigiilenarurale . ?n lor h."gd ,;;; ,,lu1igi ncstatornicic.1 apele,ca vremea,ribditori in suferi ngica Ei-n ierni cumplite, {rtrr grijiin bucurii ca gi-n.argilele de cup.ror, ro r pi#;il-i; Lry*;;;'il5;t; gi datinilc lor de .r.r-rrri 9i deiame"ii a"'i" l" :" ::p*yllumii, ferindr-r. i. clmpic gi venind la birlogul.l or ca fiarade codru "i r. stauin fala ,."..I,ri ;-. ;i: [...], nrtr din ca cel se l"c.ite d..ant". a" p r.i"n". al" 1l_rupg1: mai adesea desmiard;9i eragi acelNechifor Lipan careacumli psea... capitolein carese precizeazi, locul acpiunii,satulMdeulxpozipia ]Prinde Ease re de pc valeaTarciului,.timpul -roamna cind N.iill;; il;;;;:; "ste "gr.pr" , dupd-asigu-rarea la locul de iernat.sunt prezeritate oilor personaj.l.;ri;.i;; [, ::.ut.l Vitoria gi Nechifor ira;"'.a.."1"r] p"n,.."-":l: personaje,r.urir.., Gheo'rghig;, gatulMitrea,preotul Daniil MilieEetc. f n roman apar numeroase des crieri naturd, de aspecte caracteristice anotimale purilor: roamna' iarna,-primi vara(de exempru., mo-.nr.il fr.cedent J"r..p1ri.i; osemintelorlui Lipan ?n ripa de la Cruceatafienilor), in Jrmonie desivirsiti cu starcasuflereascr eroinei.la plecarea a vitoriei pe d*-"1 hi N;"hif;r, ;ii,'';]';; lii (hotirirea ei provine din dragoste"p.rrtru^r"og-;i pentru ,a*erj ,"-i-fril;;; ra, soarele strilucea; p e misuri ce perunde in iniern - drumul f"pt"; .riiri""r. _ vremease inriutiqe5te . cu cit;e apropiede adevir,de locul crimci,naturaseprimenest e, aparein r splen , ctoarea drn primivari, de aceea er suferinga vitoriei .rt. Ei ,fhgieto".". f)e scriereaaparegi in reali"areaportretelorfizice gi -"i p.rro"";ao. Necbifur,,,omu l cu ciciula bruniirie.., ,,merterla vorbi.., .r" -or"i. "r. .hip";, .ri _.rrr"_ neagri,,,groasi, adusi.a.oali[...] inf;gigareindesati spitoasi...1tr gi vltgrra Ltpln, cu,,och_iiei c;prii in careparci se rarfr ng.n lumina castanie a pirului , erzu dugi departe", ,,Nu^mai erat6,nira, aveao fr'rr-.rr.g. dar neobisnuiti in privire. ochii ei pluteau ca-nrr-o usoari ceaqi dor,.rlg.rr.lo;il;t;t in ;;;'fr a"_ te in cirligage". Acpiwnea desfigoari prin interferarea se planului retrospe ctivcu cel al prezentului narativ, dimensiunea iemporali gi.cea spaqiale-este l" d.sf;gurJ;;;;; nimentelorparticipi .t r-".o"rdpersonaje, deiipuri diferite, i"r "to*l "-pie, utiiizeazerc,ar" modurile de expunere naraliune obiectir.td : (pove stire persoana III-a), descriela a rc, dialog, monolog. Intriga-romanuluiconsti in hotirirea Vitoriei de a refacedrumul birbatului ei pentru a afla adevirul. De sfd;urareaacpiuniiincc.pe pregitirile cu Vitoriei p.n;; J; I L mul ,,vic1ii itl nror1ii",la capatulciruia, sivirEind ritualul tradilionalal inm or;i ili igi demascaqr, mAntirii-cci rioosrt isi va eisiiinisteade veci,iar crim inalii,demascaqi, vor primi manterii,'."iripps;ttigi g;siiinigtea de iniqiaticne cesitipurificarefiz-ici gi su{leteasci, pedeapsa. Acest drum sim6oLcai seinchini la icoanaSfinteiAna, de la care ic.., .roir," mergela minlstirea Bisiriqa, douisprezec. posre$te Ja primegte ,,sfar,., gi de la pirintele.Visarion, Y.1t: i ;i nrg. lasala ur Srrla vinzindproduie, aslgura gosPoqarla, lisati in grija luri Ul"ii ,recesari'drumuirri, CUri banii necesari drumulut, lrdnzdnd Prgctgse)asig urigoqpodaria, rrgaului Mitrea, pe fiica sa, Minodor* 9i z.tt.." acesteiale duce la ministirea Vi-

raticului. romanului estedestul de simpli, drumul adevirului estemai inDaci acqi unea la torrochear:'de Migura la Fircaga- Dorna * Botca - Cruci - Vatra Dornei Suha. Sabasa Nararorul zugrivegte locuri ;i oameni,inf{igeazi dadni gi.obiceiur i,romanul de psihologicegi chiar caracteristici roman de avenetnografice, av0ndc aracteristici gi polilist. turi osemintelorlui t, culrninan descoperirea C"pitrt .te XIV-XVI constituiepznctw.l inhumarearimigiqelor Nechifor,,,impuqinatde dingi i fiarelor" Ei deznoddmh.ntul, crimei lapr.aznicprin povesreconstituirea datinei cregtinegti, pe-attr"t,ri'"onfotrn 'tirea trebuiesi continue:voDar viaqa gi Vit oriei, demascarea pedlpsireaucigapilor' iunt".a, Vitoria il va sprijini p. ?irl seu, Gheorghiqi,devenit birbatul familiei, si conduci sospoderia. principale: Vi toria - expersonaie pcrsonaje; ln ro,i"n se perinde numeroase sufrumuseqe a intr uchipare moralei-populare: arhaice, ponenti a unei colectivitngi figa.de tradili e, isteqime, dragostede adevir'^devotament h.r."r.A, dar gi fizicd,, de intuigie ,mai p.resus toatedragostepeninq.l"p"i.rn", silpanir.d. ,ilrr.,renacimte, dispir ut, este.Prezent a!s.ent, u; N echiforLipan, degi in tru so! ;i credinqa Dumneze Anastase seiundoie,Gheorghili, subprefectul personaie pe rot parcursuiacqiunii; 'Brl-.i, pirintele Daniil, do-nui Iorgu Vasiliu gi mai alessoqia cucoana acestu ia, baba Maranda,negustoepisodice: personaje Maria, b"litrt", Bogza;i Ilie Cuqui ; ucigagilor' rul David, Mo; Pricop,sogiile vieqii,aduceo din RomanulBa6agwl)1ns pirat ioi.lor, dar mai alesdin cunoaqterea esteinonumental,o adevirati monografi e' vieqiigi a mortii, viziune profundi oiepii r.urale,impregromanului consti in aceastiztizinneasupr-a Origi"alitatea "iri." miPaleologua descoperit.elemente mi tice. Criticul Alexandru nattde'semnificagii L)strts, zeiteiIsis, care-gicrutl s ogul,.zeul : tice egiptene Vitoria ar fi alt[,ipostazda ainllgat in soareori a c urs pe o faceVitoria (,,rrebuiasi afle daci Lipan_s_.g" ",iHorus' apa'),ciinele Lupu ar fi Anubis, Gheorghigi^ constd,ii arta nd'ratiad,arta portretisticdqi mdi esspecificitatea D" "r.-.nea,Nu trebuieneglijare stilistice:fraza stdovenianiest e particularitigile tria descvierilor. ampli, are un c racterceremonios' ^Criti" .rl George Cilinescu observa:,,Acum suntemin Dacia,in.teritoriul munIntriga roma nuluie antropologici'In virtual renesc oierilorila punct de plecare. in ciini, m igreazi in timpul anului calendaristic, pirrori, tur'rne, teatranshum".rq"i, int ru vesniciefixe' Caciurar. de p;gutregi adipost, intorcindu-r.'i" *.tttt. la dit e zul din Baitagwle, in punctul de plecare,aceladin Mioriga"'

Proiea de lecpie Model de proiect pentru clasaI $coala Aria curriculari: Limb i gi comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini Proiect de lecqie Swbieau l:Sunetul. . divin. expli caconversaqia jocul didactic..formar eadeprinderii de scrierecorecti.:'*o'" ' lantastic -.rc. 4' ."?hplement pe a. le 1. Acestea sunt probleme greu de rczolv*. O. Cl asaI Data..yicine. a-gi rua r4'Yu'ucrsi E Yr rs.cici eu iubescri b"r" .i. a a a ^micS ora: dimin-ua. Lonstruclla exclamadvi are valoaresuperlativi.adjecdvpronominal nehoti rir.kncimid. Vor displrca cauzeleale ciror consecinqe suportim atit de greu' 2. ci-9tig lorerie. si pronungecorect sunetu l i silabeqi cuvinte in care se afli aces[sunet..substanti Agvrea si-ntreb cinev inr""-ie tff tr. 1i (mai mai) * adverb de mod. elevii vor fi capabili: parcursul. ... in ritm propriu.op"l"tiu.propoziqie subordona_ "cr' rI circumsrangiall mod. ... 1' cimpul semantica. la sfirEit)." pr. ascuns. a a serransforma.pronume nehotirir. sfAfi: ceresc. pi . a-gi lua cimpii.i tI c ircumstanqiahoe cauzd.. Metode Siproced.. . qia.. a seschimba:a sepreschimba. si citeaJciin mod corect. 05 si scriecorectlitera I gi celelalte Strat egii didactice .. un perfectci fusese cobai. litereinviga teizolat in cuvintegiin propoziqii..i la sfirgitu l lecqiei Obieaioe operipionale. adjectivpropriu_zis..: ..ti g.1"-.i..in in terior. o .etntuneric. caseti audio. 02 si recunoascilitera de tipar gi de mini corespunzitoar esunetului I in pagina din Abecedarsi in alte surse..interjecde..Pe baza modelului invigitoarei ..a' lnviqitor.. nepdtrunsului _ substantiv provenit din adjectiv. 3' a lua in serios.oarespera.regte.r.fr. .demonstragia. a o lua inainte. a1i Iua nasurIa purtare. video. d.!:j::l. un la (subiect) 2. tot . 2.l rnisternrui: nepdtruns. a serua de ginduri. lexicalgi gramatical..exerciqiul.Iul Subiectulal ll-lea A.plangecu imagini gi cu litera i de tipar gi de mini.i _ propoziqiesubordona_ {. rispundere^a.pe O.. in_ tt4ne cdtd (zare).ee: euristici. taind. . l. analizasi sintezafonetici.. 133 c.i:iiffi. ad.ilustraqii..^. . cirqi de pove.11.ii ."ina gi nopgii. dezvoltarea a capacitijii de receptare mesajelororale gi scrise. profunzime. i"i"ra. alfabeta r..t. adincime: afund..i.. tablou . ahora . a-9i lua tilp{iga .jucirii in a ciroidenumire se afla sune$l i in diferite poziqii (iniqial.j _or_ir.ce-ine-nqeles" -propozigie subordonati atributivi. O.' de .. cuvinteledin coloane. a i se lua o piatri a"p.a lua pe nimic. B. lngelegea Subiectulal III-lea l.iliterelei de tipar gi de mdni formarea de priceperi gi deprinderi Tip ul lecpiei: Scopuri: deprinderii de citire corecti. direct) rarronul nu era o.. sacru. Oo si rispundi corect la intrebirile formulate de cadrul didactic. : :.. tremuritoare mi.in ritm propriu.mai tare .cum cu razeleei albeluna nu micgoreazi" . (nume predicativ) ln domeniul medicinei eracineia. (nu me predicativ) . scidea.r-rr. Mijloace de tnvdydm knt. fluenti. strifund.r'vrvzrrL propoziqieJuuu subordonati circu m_ stanqiah de mod.dezvoltarea formareadeprinderii de exprimarecorecti fonetic.conjuncgie coordon"t o"r" . 3..

.rlllt"rrl si contemple 2/ piscurile muntelui 9i sd.4' Era-linistitor 1/ si asculgi muzicdde Mozarr 2/ gi si.i P: * propozigii subordonatesubiective.asculre cantecul pisi_ Pz .pe M area Neagri. * llll i{ft l\. r/ .visezi o croazierd.propozigii subordonare subiective.

Ilralii Grimm.metodicc dtn Lfierat. copiii trebuie si Persoane Scenariul lectiei ObiecFltnpclc /Errcnimente tive leitici / didactice oPeralionale Conlinuturile inviqirii Strategii Evaluare 1 2 fr l'""'"' 3.:::" r. "Car Identificarea sunetuluii in 9i a.cgi mict An t-ologie tuxtecomenta. Albd-ca-Zdpada.joc didactic: Iocul didactic'. Rezolvarea unui puzzle sau .r l Bibliografic: . Serejine din enunt o propozigie.tyd pe-ntru. . desene in complete o2 r Pronunqarea scrierea qi sunetelui/literei i .realizarea climatului educational di n fragmente de ImaSrnl. conline sunetul . de tnsopite su_ de gcstiimetodice.poziqieiacesruia cuvrnte eonversatre eunstl^X anali'2tr sintezi. antmale.. de pildn. cdror al rum. pra aveatrei ie zi".togi ne[rca . Denu.. . Completarea unor desene a ciror denumire conline sunetul I rnstructal pregitirea materialului didactic.te. se realizeazd..ndinipd claseletIv deFloricaMitu.e. Capra cu trei i ezi (a sevedeatextul Eiindrumirile. Anunfarea titlului lecqieiqi a unor obiective l. al eunor personaje din basme cunoscute.frontali. imaginile unui animal. orali mefte llort.ltrn C. FiumanitasEducaqional. Prrn asamblare.Gr. I 2 3 4 5 . 2005).rcangi. pirjjgqS rnva[aru 5 .

observare orali euristici conversalie ghicitori caresi.nstragie I exercrtlu I o2 ' Intuirea imaginilor din I Abecedar II 'Ghicitori. Citirea in goapti a .illgol n treze rmagrruIe Abecedar conversaqie I I I .Fie mare. adecvate imaginilo r .I prr acestea I I .propoziqie I oespar[lrea c uvln.purele) . Recitire acu voce tare a I cuvintelor din coI loane coloanelorde mai multe ori . oenumln de flori.l ol o3 delimitarea cuvinte.observare I explicagie. animale.rul I din. r Simulareascrierii . Alcituirei de silabe 9i iipar 9i de mini I cuvintedin literelealfa.scrierii oe ..conversaFe I .al{abetar .i grafice I I mrcl al maln[ r Scrierea tabli la spuni cit mai multe cuvlnte.Cui ii pare de alulvaleI deal?" Si valea I ' (Iepurele) sau: I . care persoane. I .exerc tllu . Intriirea literei I de l.tului I demo. Core lareasunetului cu zrare I . .qi elementele betarului.conuersagiepebaza coloanelorde cuvinte . . .fie eui. Formulare de propozitii * exerciqiu I cuvant: E Purerc cu acest I I iau t Reproducere versuri de .. Seintuie$te I Iiterai mici . ] ror carecontrnsune. Actualizarea regulilor I prrn exerclqll rnmugchilor cF'lzire.rriorarrta. la tabh qi de fiecare elev in banci I ce din cares e com.benzi decupatedin de tipar I . selectiv .telor in silabe I pronuntarea sune.pregitirea. mini .frontaii. . Citire p e sirite. Fuge susde umbra lui.' ] (I. congin su netul.exerctltu .plan$ecu litere de I litera de tipar .d*-orrrtr"qi. de exemplu: .a tehnice.unde sunt desenate I graf i.

r.e.Clasele I*IV de Florica Mitu.exerciqiu trei litere. .joc de miscare o Reluarea scrisuluicu alte . cxplir. respecrand semnele punctuagre. Bib[iografie: .i si pronunqecorect cuvinte cu grupurile de liin terece. .. O. Strategii didactice: o Metode.fruenri.de exprimare orari pun.dezvolt rrea capacitiqiid.t. gr". . 2005 ).. lnvigiror Clasaa II-a Data Obiective operanonale Proiect de leclie S11b.controlul gi evaluao Recitireacoloanelorde r ea scrierii cuvinte din Abecedar r Recunoa.c1ul pro.decupaje din revis uPar te pentru copii .explicalie ./ colode cuvinte reazd obiecte a ciror . O. Mijloa ce de tnadpdmknt:pdpuqa Buratino..Ion Creanga:Capra cwtrei iezi... ljeedbackul o5 6..c l qi cu litera x..l gi la sfirgitul lecgieielevii vo r fi capabili: O.joc didactic sau . si citeascicorecr. .explicaqie r Sescriu cuvinte . lexicalq.Alexei Tolstoi: Cbeipade awr..r. individuali. in ritm propriu. Scenariul lectiei gtapcle /tsvcnlncnte Modelorientativ de proiectpentru clasa II_a a Ariacurricuhrr. instructaj. expresivi.lnchcierea s$ivirifii/ lecgiei o4 .. Antologie d.: joc .:::f*'" .flllnt. $coala Disciplina: Limbaqilireratura .. ..joc de miscare.5.activitatefrontali.p roblemalizare..cite o propoziqiecu cite unul dintre cuvintele identificate. de ve_ dere fonetic. achizigie de informagie it!". iil.etexte comentate.1"'il"r"jrrtui oral Ei scris.joc de ro1. . si explicesemnele puncruaqie de din text.terea literei de .ri*ir"i.pc bazareguliiinsugite..FraqiiGrimm: Poaegti.rormarea deprinderii. siluetede perso naje etc... _ obiectiae operarionare. exercigiu. si idcr-r tificc tcxtul literar .dezvolt area denrinderiide citire corecri. pe grupe.i J. corectsi expresiv. . Conversaqie inchede lere r Tema pentru acasi: . de o.i^iii. . . Grddinipd .c onversaqie euristici.:p?.. si formuleze corect.ilustragii. . O..cscriercir si unclrcuviutccu litcrd nlarc. Humanitas Educaqional.in scris....$1r.citirea c oloanelor copiii desene azd.cuvintelor tul/litera i Scricrca lit..cxcrciqiu . ."'*. planse. Pungwtacu doi bani (vezi textelesi indrumirile metodi ce din Literatwrdpentrw cei mici. Bastne. si citcascisclcctiv.ilnEiG evaluare formativi individuali scrisi orali C)1. Asigurarea rctcnfici gi a trEnsferului ol o2 7. didactic.iprocedee..scrierealit erei gi a denumirecontinesune.tilor de Alexei Tolstoi (I) le9ffi: in lara ro rmareade priceperi gi deprinderi..explicatie. tnsolite de suge stii metodice..i expresiv cel pugin o unirarelogici .casetiaudio.demonstraqie r Moment de relaxare . pebazacerinlelorformulate.PetreIspirescu: . apoi un ri nd .

Captarea atentiei 3 4 .pe bazacuno$dngelor insuqite.car te Penffu coPlr . o. .indiv iduasr autorul tDe Daza rnregrstrar[ auoro. Prezentareaunor ima.joc didactic IA .orali gistrareunui basm .Planse.i textului literar. O. si rispurria la intrebari.srluete cle cute .pregitirea ..exPllcalle . t. si foloseasciin exprimarea proprie cuvintelein sugitedi' t"*r.'pe banainsugirii/ingeregerii conqi nutului "or.Realizarea climatului .instructaj educaqional .cle gini din povegticunos.casetiaudio cu inre..conversalre . Verificarea ' temei scrise i. Momentul organizatoric !.Personare -t se care reDrezrna oecor ctrn Dovesil cunoscute cu Personarele Potrrvlte sa u : . Completarea unor plan.. -in dividuali .. or si reqini core* numele personajelor din text ur lirerar: leidci/ didactice Conginuturile invilirii Strategii Evaluarc 2 l.conversatre .mlnrexPozrtle .scrlsa .pregitirea materialulur dr dactrc 5 . .elevilor pentru Ieclle . Si recunoasci povestea .

l .. An u n g a r ea titlului leclieigi a unor obiective trei iezi jE Ion Creangi). . I I 8. .exercitriulde citire orali retind numele persoindividuala in .scrisi * individuali . r Textul In lara Pro5t'ilor de Alexei Tolstoi:' . cl .explicalie tormuleazi propozigiicu . .galbeni.Id"pi"i 4.exerciqiu multe cuvintecarecon.perechi gruP: Pe _ . uldmul cuv AntesteI gru.exercigiu de citire tare cel puqin o unirate lo q lca .oPlnc.Citegtepropoziqiiin! terogative . Elevii spun propoziqiiI care rimeazi. . Copiii spun nume de .exe rcr$ru acestea lr secerecoplsr ilor sI le scriein caiet^e.rl 'rc.formativi (Pungula cu doi lani) (t'unputa dot banil rnoriecintccul cocosului uctrdirr mc1 7 J 4 5 blFeedbackul o7 o2 t.carecuprlncte acela pul c4 sau.individuali . 07 I . Citire selectivi: .individual.frontal leze oln manual: .CiteJteformula de sa. 03 .sd recunoasci personajele textului literar .linx.I ..qJt. de exem.dx I etc. Asigurarea or' ouI reten{iei I 06. i"u. .preJdcuti.frontali najelor.joc didactic I persoane care conlin I grupurile de l itere ce.si observe. Dirijarea lnvlgirii o1 toaPti . ir (x) . .i.". .qin grupurile ce.se . r Se explici cuvintele. .plu. .culo.si identificecuvintele necunoscute: .rniracol: ..d sunt I t. ].conversaqie euristicd .. .orali: .lormatlva .. Copiii spun cit mai I . I .si an alilntultlv lmagmea .si explice semnele de sr PUnCtuatle ortogra_ tla etc.frontala .formarivi mod conEtient 9i si.. .vulpeacu voceapreficuti ! .Ci tegteceeace spune .vrclean. . Citiva eleviprimescbi.orali .Citegte toate propozitiile excl amative! I l. . incheierea actil' vitiqii/lecqiei I .exercrtlu lut ! . Copiii citesc cu vo ce .orali .formativi desep".licerax:cincil *Pang[c.oral si citeasci'textul in . I I I I I I I I I I I I 01.cz.pit -l fix .si citeasci corect si expresiv textul..dulcl .

ci qi lirera"x. .re ciieascitextul literar cu ate nqre.conversatre pea-aveavocea prefdcuta i .scriu cuvlnte care contln gnrpu:-ile ce. ^ nate migti/capete de copii careexprimi diver..Ce vrea si faci Buratino ? o Citire selectivi .joc didactic seitnri suflitegti.exgrciqiu rispundi la urmdtoarele intrebiri: .exercrlr u. Copiii caren-au primit sunt .r e t r anscr ie doui enunquriexclamative.o. individuah formativi .spectatorii" bilegel careaPrecrazPfr naPtauze saunote lnterpretareacolegilorlor.Citesc gi scrlu enunrul carele-a plicut. de Citirea 91 conversaqia -. Persona. llI loral.De ce creded civul.Ce l-a sfituit vulpea? . oe . Copi ii citesc gi. Elevii prin mirebuie si redea staresumici respectiva si fleteasci. apoi formulez e propoziqii. CoPiii .deseneaziun rnctragrt .Care sunt personaiele din textrll literai? .o..conversadre Tema pentru acasi: . o5 o6 o Li" se cere copiilor si .De ce Buratino seintorceabucurosacasi? Cu cines-aintilnit el ? . incheiere . 08.exercltlu ...

!o'ili:r* vorbire.ror sau cerlnte (repere). George Enescu.expr .!'.i". Substantiaw/.nd de GeorgeEnescu .Strategiididaaice t'.. Captarea atengiei subiectut . O bservarea unor reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian . Aplicareacunogtinqelor insuqitein alte contexte album cu reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian Petre Comarnescu.i*Lrr*c. in . ()o si scrietext e date -od createp...ipugin o unitatelogici. -----' * Substant ivul.or". i" textului definiqiasubstantivuluica parte de vorbire ". Audilie: un fragment din Rapsodia 1 sau din Poerna rom6.. a1. Formularea mesajului pe baza rispunsului la intrebiri. li se cerecopiilor si alcituiasci propozigii cu alte nume de persoane sau de animale care si aibi diferite poziqii in etc. . b) li se cere copiilor si spuni numele persona jelor: Paulina Cocea. r Ar i'r t'trrr.I. parte de vorDlre . Exemplu: a ) .nescu: "*.. elevii trebuie si s puni ce exprimi urmitoarele cuvinte: lacyimi.iti i' Jir. conversatie exercrqru exerci giu problematizare analizd. $tefan Lwc hian rispundi i"itJi.. mixti. . Anunfarea titlului le4iei Ei a unor obiective 5.. .la. r)t't('cItae "^. .. fluenigi."i"'l3iiiir. de parre Tipul lecyici.I]. Florile omeniei d ePete Comarnescu .nund 9L llmP ezesc oclif (substantive comune).Ftgrite tccpiei. . l.i"r..'. ..sr Morlclorielrtntivde proiectpcntru clasa a lll-a t 5 T $. operatronarert'pe parcursur. Dirijarea invilirii capaciuiiid. bwcwrie.erauhcrimidebwcwrie gi induiopare. b"r"-r. .i d 1'ruolt"rca f.l"rteasci/si or o2 or . Formulareadefiniqieipe baza e xemplelor care ilustreazicaracteristicile acestei pirqi de vorbire: felul.i I a-sfir$itur lecqiei eleviivor fi capabili: (). numir ul. diferite exercigiide citire: in lant.. . Florile omeniei dePe tre Comarnescu (consohdare) .'iltlirr.ce.rul pebazaexem plelor :l.. . sircitcasti corecr..lfleze On si identificesubstantivulin diferite conrexre. t'r. $tefan Luchian (substantiveproprii) . .irnbnpi litcratura romini 5 lnviqitor Clasaa III-a Data. ProPozlgle .or. c)q si folo seasci. Sele ctarea textul litedin rar a unor enunturi care cuprind substantive.r. l.. .crimi. tn.'. selectlv etc.ituagii de comunicare.r.".rir. induiosare (diferite stir . . linigtesc r.i..rl.iculari: Lirnbi qi comunicare Fis.r. conversaqie conversatle eurrstl.\t'tlturi : dcz'u'lrarca canacitiqii de receptare a mesajerororale scrise.

"r. Bucureqti. fige cu citate.Album de reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian.elroduceri dupi tabrouride $tefanLuchian. . ochi (organe ale omului). exercisiul.ti uit"t"ina. LuJl"i..fise de cu ".auorlle .tl'euristic i. Cuvintu l . exerclul: .$tefa.::::.formativi rativ .'iiT.parte de li vorDlre ol o1 o.i sufletegti). inirna.'rr.conversaqie .Pcrrecoma rnescu. nir"uTineretului. de completare .'"!gr:::ri:'.individua.. pe gmpe.". caseri. elevii vor descoperi cd unele cuvinte denumesc obiecte.pregitirea materialului didactic . Momentul organizatoric Verificarea temei scrise nRealizarea clirnarului educagional .rpclc/Eucni-". B ibliografie. inregistri."l. . ' Mijloacede inadtdmknt: arbum/r. anatizasi jocul sinteza. di{^ii?!. .au forme pentru numdrul singulargi plural. o4 Et. frontal."ra.1960. P rezen tareatextului na_ . individual.rt" lcctici/ didactice l. .r.ri din muzica lui Georgedr. ' o Actntitdpide invdpare.

'.Zoica.exerciqii tii/ textecu urmitoarele substantive:Bucurestt."te-o ripise gi pe Dumitrana. povestire.adunapIsirili celemai agerela zbor gi cu elein stol veneade le culegea".Lwpwlcel ndzdrdvan) ANEXA 3 Ffuade activitateindependenti numirul 3 Temapentrw acasd judrii.nicit mai multe ins usrrlPotnvlte obrectelor denumite de urmitoarele substantive: chntec.joc didactic spu.Asigurarea retengiei 8.Lupul ii spuseci eraimpiratul pisirilor. risfoind cirqi din vechimegi sehrinea cu lapteleunei caPrentmiri. a) Formuleazi enunquricu urrn itoarele substantive: din b) Completeazi tabelul dat cu substantivele textul urm itor: Substantivul Felul Numirul rirl ffililliilliiliiiirll . r Li se cere elevilor si . . Un exemplude exerci. lngeleptulsta cufundat in acelagi piriqiei ginduri.. Se desfigoarl jocul di.tteu . . Ci el cind veneaa fura merel e. mo. Completeazd tabelulurmitor cu substantivele punctate: scrisein spaqiil e Substantivul Felul r de ffansformare . u. precizind felul lor.i "l I 2 Lo. Audilie Numirul ANEXA 2 Fiqade activitate independenti numirul2 din a) Transcriesubstantivele textul urm etor. b) Scrieforma de plural a substantiveloraflatela numi rul singulargi invers: forma de singulara subsmntivelorla numirul plural din tex tul dat. Pdwnasul-Codrilor) Vocabular . numirul . de creagie o5 o6 6. (Petr e Ispirescu.Demult. I 5 Adrcsa: .neagul acesta z . prieteni q. o Tema pentru acasi: explicaqie Fiqa de ictivitate independenti numirul 3.descoperire: elevii qiu de completare: Fisa ingelegcara cterisrinumirul 1. catete.a. de identificare .oacanyd. aciuatdpe lingi el de mulqi ani"... Fdt-Frumos. ju cdrii.lncheierea activitlqii/lecgiei o.joc didacticFrwmudactic Fr um u sepe cwlo a seyea culorihr: elevii rilor. (Victor Eftimiu. denumesc uneleculori gi le folosescin colorarea unor desene (realizatede elevi la lecqiile educaqie de plastici) o Se rezolvi o fiqi de activitate independenti: Fiqanumirul 2.ll ANEXA 1 fusese cirmuitor al qirii' il izgonisedin fruntea im. Feedbackul 7. o5 o6 .:ir. Formulare de propozi. cile substantivului: felul. ioo e. . i.. mknd.tx..a.'. Scwfipa-RoSie.

mama . Proiect de lecqie Model orientativ de lecqie de Limba qi literatura romani integratd clasaa IV-a r Unitatea de tnadPare' pokr de CezarPetrescul 1. domnitor. wrswl .tatdl Calitatea: elevla . Delimitarea textului in frag mentelogice.: ckrmuitor = conducltor. Ffuade activitateindependenti numirul 1 FiSdpersonald o Completeazd spaqiile puncrate: Numele elevului Numele pirinqilor : . Texrul narativ Frarn.

din textul literar ! .Numigi perionajelecarediscuti ! din dialogul lor! des prinse . Pe d. Alte activitdpi de tnodpar e: .Grozavii mai placelui s[ citeasclistorii despreurgii albi gi desprecilitoriile la poli.i. oare de la mata.. p..ziceael-.r i. 4.e ba-za anumi toi . Cu adevirat.lilfr.. .rtru cE .rp". t. ."t" . din se ara taqicidc adio? .rc n c o n . mir de ce mi mai intrebi ? bunicule! .Delimi taqifragmentele fiecarefragment! ..s ti tr" l ti v t. aflind.grc'rcav LL r r r r r r r < u r yr ( r . si elevii vor fi capabili: f)-biea. J' (lornunicare temaleciurii s aua unui specracol . Acordul adjectivu luiin gen qi numir .rrr Cezar Perrescu.Da. mi-a .Ne uitam "*attdoi pe unde o mai fi a cum?" ["'] Pe urmi.ffi l r l(ccu'.n-cat. p. . -r\' iElevii vor iniria urr dialog. foarte bi ne."i1o"t" "orrtinrr".sdtun le celor doi coPil.Asta-i tot? . 2.n-are cirqi ? $i.mixtl.Mai estece vacu dinsul.yeoPera....multi lume din oragse perindaprincasa lorsi capetecirqi de citit . dar nu are cirqi. " Ot si identifice crisituri fizice gi morale ale per sonaj.. ge -o. tri.. O. si recunoascienunrpri. bunicule! = Cum asra.:yl::acordul qelorlnsusl te.rte expresii gi insuEite.i.1 adjectivuluicu substantivuldeterminatpe bazacunosti' :1.Povestiqi ."ti.M-am temut si nu te superi. de unde stii mddluqi cd n-are:itlt ? lui la un afigvechi al circului. 'l'ipul lec.ca se giseqte polare'" expediqiilor urgilor albi qi toateperipeqiile un biiat dornic sI cunoa sclviaqa Scenariwllecgiei sI .".la numirul ..r.r. inqelegindcontinurul textului narariv. p a tr la ll qi tcmporali u b sl r cm p oral l ar acqiu'ii ai ac{runl l .trasituri fizice.drr". baza conginutului textului narativ. in temei'icia achizigiilorcogni .t.*J ".Am ficut riu ? i fou. prezinti"mo mentul si locul acqiunii . (Pc. mu lte sau mai.Identiiicagitrisirurile acestorpersonaje. ma intreb.Mi-a pirut rlu gi mie.Bietui Fram ..:l ii expresiv.r. . .i plural.'rr.de j. o.).Alcntuiqi planul simplu de idei! potrivite pentnr urmitoarele perdidaiic. Spunegicitmai multe adjective . 9rr si redacteze compuneri sclis. Pentru realizarea acestei unitigi de invigare am ales din textul litc"n?r"grn. . o. i rl u n u i tc x t n a rati v.'fiind termlnat.Ai-fa". .rtit cum n-arecirqi 9i eu i-arnflgiduit si capit ! . mai gii rnintcpe beiatuldc lingn noi.trd. dc evaluare. Aceasti unirate de iivlqare se poate d.rrbrr"n-r-i*l dererminat.curriculumextins)compunere narativi cu dialog."' or si povesreasce textul citit.t . o. p."?. si formuleze ideile principale.Grozav l-a mai amirit pe el tor ce s-aintimplat atunci cu Fram ! . crrrri.Joc cu sonaje:Petruggi Fetiqa pirulbalai' la alegindu-sealte subsrantive celetrei genur i. si identificedialogul ca elementcoistituti.Mi-a spusel.puqine) funcqiede nivelul eierrilor.Ce anume? .. qireato M.o.... de la circ. elevii vor fi ajutaqi sefamiliari. O. Dupi cirireafragmentuluide mai multe ori. ih 5-6 lecqii(mai ta$ura trtit.Foarte frumos pentru el ! Am vlzut eu ci ar e o privire de baiat degtept.esf:. r" po"r" schimbalocul ad je"ctivului. De data asta. --' 9to se inigiezeun dialog oial pe baza reierel..Ei ? Ce-i cu dinsul ? .ir.. r [)crsonajrl litcrar .situri morale.lorp. ". . pe bazacu nogtingelor insusite.r spaqiali v @ dcrcrrni'anqi lo'.agia specifici dialogului pebazaachizigiiloranterioare.. folosind in exprimrr". trebuie gis ite adjectiveadecvate' antepussubstantivuluideVoiionti.cu desenul Fram". t3 explicepunctu.t t. 1 rePrezen.arcursul la sfirgitul lecqiei O.eper"/cerinte.lionale pe p. foarte bine.iand se-rre led.u t""tul pI bazaurmdtoarelorintrebiri: textului literar ? 1) Care sunt personajele 2) Cine estePetrug? 3) Ce a ficut Petrugde dr agulursuluiFram? 4) Cum obqinePetrugcirqi de citit ? 5) Care esteatitudineafosru lui profesor? din 6) Ce invdqaqi acesttext narativ? . si delimireze textulin fragmente logice p ebazaideiror principare.:::f. sa citeasca fluent.Citiqi dialogurile! .i.Buliculc.Cnnd m-am mai supiraf eu fiindci vine cinevasi-mi ceari cirqi ? 3. si identifice adjectiveledin enunturile careinfigigeazd.fostului profesorii flcuse mai mire plicere. titrgnLt . r [)i a logul c a c lc n.iei: .

in oragulsiu.-. or r" in toatd legea citit felurite la cirqidespre urgi 2' Fetila cu pirul bilai gi cu ochi albagtri.. Iar a doua zi povestea mare aprindereprieteniror ac esre cu peripeqii. "rrr"rlor. Fram. una gi incepeJalta.seqinuse cude ^ vint.t.luind povesrea departe.1. ^.beieqelul ochi sclipitori . [. Vorbise cu bunicul. nepoara fostuluiprofesor."Pirdllr ytIl-1r.uirrorrr r. ursul polar de Crznn Pnrnsscu D a.rnrr. undeva."1 polare. .lfutu"" cltlt. seinrorceadin nou la celepe care Pe le-a mai -.siretlicuri.tive gi a deprinderilor format. urmi. nu-l uitasepe Fram.departe.. perrug. cu gi cu n asulcirn. mici'si pe cu n..] albr9rdespreexpedigiile ".

rr l dc - ln jocul rol^,P:-" inrerviur", doudpcrsonaje, ccre ,,rcporrcrur., ,,inrcr E i por infiripaun diarog clcsprc rccturi, rarguriif .*r*'rol.i"..i'r i. l:"]l-lif ': a. u c c lr c $. ,;^,:::f_:.? p'reddrii-inrdpdrii unui swnet Sia literei corespunzdtoare rcnrru r czolvareaacesruisubiect,vezi restul 2, subiectuial Ilt_lea, itemul 3. t tn senstarg, iaatuarri'i;ir^ii'r";;itr;;;;;;',:d*"riirod,rr.to, , caremisoa_ r! narura ginivelulperformangelor adnse ir."ii"i"u"igo:rr, a. misurain cererczuhate le invigirii sunrin concordangi ;bi;;rili;.a;";i";;i";;;;, ^pr"riazi ; furnizeaz f' datele necesare vederea in ra"prall ."r";;;i;;"" deciziieducaqionale ( Adrian Stoica, aluarea.p grr rulri rilo;. Er D ; i;,; ;;;; i; p racticd). ; Evaluarea intereseazi deop"otrivi eriii, p;ri"6 i; .rar.i; didactice. Evaluarea influenqea zi ?nrrigarea. .rr"irr"r. r. idfor"r. etod.e lr, tradipionale care gi-au dovedit valabilitat.", prot" ,.+, pro[. or"i";GiJb;- practice, qi metod.e ca alternatioe comPlementare,-p....robseiaarea sistematlicd acomportamentului elevilor, inaest igaiia, proie i "rr"fA:irt, autoevaluarea. lvre[odele ffadtponale vor fi metode de "ii evaluare frecvente, in ciuda unor dezal' l) ezaaantai e/aaantaj e,areunei metode trad.igionare de eoaruare qi cu rezultatelor ele-vii pirinqii; - comunicarea discutarea 9i constatate. pro icctarcaunci strategiide ameliorarea deficienqelor gcolar carerelevi, periodic,. p.rogresul t. .pti.? tuste t";;;l;.f"ie formatioe (finale) adminjs,,"..i". conri nlerii activitiqii; testesimative ,i .fir i..JU'""(ri ciclu de inan-gcolar, rfar gir"l r;.i t.rioade lungi de instruire (semestru, ;r;;i; in carese evalueazi ini giale ." p.i'.r.ipal scop,rlt"r." elevului; reste A;#;;t;i "" p..iotttt"ntilor i nainteaunui program de instruire' nivelul -in diversi tipuri de itemi. Iternii r eprezintd, sensrei" oioU"le scrisesefolosesc pot fi: r"a*i.ot"ponentele unui ins trument de evaluare;aceqtia - simpleintrebiri; - un enunt urmat de o intrebare; gi - exerciqii probleme; * intrebiri siructuralesaude tip eseu. lirg, itemii rep rezinti ointrebare,.plus.rispunsul aqteptat. ln sens sau Orice iteni t esteazdun ul mai multe obiectivede evaluare. gcolar'Din.acest are Orice evaluare drept sco pmisurareaobiectivi a progresului n9 pot.asiguraobiectivitatea pun.i J" u.J.r. i temii sdmiobiectivigi cei subiectivi Itemilor obiectivi li seobiecteazdporepreze ntindun dezavantaj. in notare,acesta sibilitateaghicirii rispunsului corect. rimba riteratura rom,nrevaluarea re?llizpvzinrrqprs 9i ]ti'iii;o^rl discinlinei se bc orale gi probe scnse. dr:;:r!'":3fii[ffi:r:iIe instrument evaluare de pro-ieet1t, 3{q1in-ieqrpt ;i 99r99.gat TESTUL 12 SubiectulI I I Scrisoarea de Mihai Eminescu Pro.ba orald tiprizinti metodade evaluareutiliz,r,drcel mai desin clasi. prin ac eastl- probi se realiieazd.: - interacqiunea,directi profesor-elev careuneori co nstituie avantaj,alteori un d,e avantai, daci.relajia nu es productivi z re ; rlexrbrlrtatea modului de evaluare datoriti posibilitnqiide a alternaintrebirile in funcqiede calitatea rispunsului; aceastarep-rezintd aaantaj,oferind wn elevu lui suporr suplimentarpenrru r".ilu^rr^sarcinii .sprijin,. didacdce ; - posibili tatea jusiificarii raspunsului ,"prezi'te d;;;.;;;., un aztantajar aces_ tei for me de evaluare: - evaluarea comportamenruluidin domeniul afectiv;aceastr caracte risticipoate fi un dezaaintaipentru copiii emorirri,irrt..iorirrtii' - feedbacku limediat constituieu r;;;;;i i;;;;;'ffi: ln practicagcolari ,r"u"i. i-ui""i. " d

t.;;il;re tradiqionare acelea cu moderne, alternadve, scopul.ealize.iiurreievaru iri obi.;;. cu -o.aa, prin careseva orien_ ta activitatea predare-invilarein eta paurmitoare. de I'roba scrisdtrebuie.si indeplineasciurmitoarere condigii/cering e'--'---"-' minime: - stabilirea r""Lyl,"i probei 9i definirea obi..ti.,n.lor-op i,. gor"ie; - alegerea tipului de.itemcorespunzit;, fi;;;t;;i#;:i, aceeasi probi scri_ si esrerecomandabilsi se foioseascidoui-trei;tp;; ;; it"rni, of,i..ii"i , ._ miobiectivi gi subiectivi; - elaborarea adecvati. sciremeide notare (analiric i sauhoristici); a spirituali, cultural-artistici, de mare complexiRomantismul a tost o ,,migcare * "nif"rt"tintoate domeniileartei:literaturi, pictur^I, tat.;i;;;pH.*tinJ.r., polt ttci economie llltl= istorie,lingvistic{,d,rept, iilosofie,esretici, rure,*rrri. i coregrafie, alxvlll-lea pregltit ia sfirgitul secolului ,o.i"l, Drecum siin mo di, .;;p;;;;;.;tul '(preromartismul),dardeznoltatplenarin prima jumitate a secol ulut XIX-lea' culal minind intre 1810gi 1849"t. romantismului: Caracteristicile opn, obiectivismului clasic,adici primatul eului - cultivarea r"bi;;;irr""i.ri, sponaf irrdirrid.r.l,al viegiiafectirre, sentimentuluigi pasiunii,al sensibilitl qii tane gi sincere; descituqa , interioari, dorinqade evaziune fanteziacreatoar e - ,"-", nelinigtea melancolie'nostalgie'pete, p.rrdrrl"r." i*" \rirtuqigi vici i, nonconformism, penrru naruri, pitoresc,feeric,exotic,dar ;i pentru mistere ;i r"'i;;, predilecgia tl)ictionar de t(:nninologie literari, F.clitura$tiirrlifici, Tlucuregti,197A'p' 284'

rl fatttitsttrc, cxirltitrca trccutului istoric.nllionrl, prcguirca --- valorilor n aqionale (mi " 'turi, e_rcsuri, istoric, naturd, folclor)ctc.; '- extindcrca uni vcrsului artistic prill tcmcnoi, categorii atitudiniestetice si inc. dirc(uritul , P'a'); I rcs gro.rcscur, ti;;;;L;"*rrii.rfu..l, prinperson vaaje riate categoriile -a.abrur, din sociale jos(artigti -------;-''rv!r' de ;b;ilr;$qi,-...9.ro.r siprostituatc \ ana tcnraprincipale meditaqici..Prin constituic a inqclcptului, savaurului, Soar ta imaginea apoi prin rnizergi mintea.geniali, fizic insignifiant, titczadintrc' aspcctul premisadramatici a destinului omugiapocaliprici, p6etul stabilegte cosm ogonicn girbovit gide nimic,/ Universulfiri margini e este, luide feniu, ,,Ut.;q iu ig" ".tlui ln dege"tul mic,/ Cici iub frunte-i viitorul gi trecutul seinchea. gl,/Noapte-adinc-a Atlas in vechimesprijineacerul peumdt,/ vecinlcieiel in qirur i o dezleagd;/Precum Asa el spriiini lumea 9i veciaintr-un numir." - -' in cu in odaiq"siricicioasi, cu hainaroasi in coate, ,,bumbacul urechi", ,,intr-un in ta inelefacerii lumii' calculfiri'capit tot socoategi socoate",savantulpitrunde odi h: cind Totwlerapotenqialitate,,lips! de viaqi si voinli", ,,pitruns de sine.ins ugi geniali frimintd min-tea n."..1 nepitr-uns".intrebiri irridr-.trt"ie,.impene trabile intreveeternaPa99")l in care, iniunericulinceputului(,,in sineimpicati s tipanea mitic (suportul eazdgeiezainfiqi;ati d. ,,pun.r.rl de miqcare"^ Tatii ca redeclanq se Rig Veda).Cosmogeneza constituieintr-o imagineplasfiiii Imnut c.rea yiiidin in tici dominate de lumini: lDe-atunci negula eterni se desface fegii,/ De atunci gi pini astizi colonii de lumipierrisarelumea,luni, soaresi stihii.../ De itunci $i dute/ Vin din surevii de chaospe ciriri necunoscute/ in roiuri lum inoaseizvoin rind din infinit,/ Sunt arrase viaqi de un dor nemirginit". Aceasti imaginea genezei va fi reluati in Luceafdrul. A doua intrebare fundamentali al cdreirispuns il cauti cu infrigurare savantul estemenireaomului in univers.Rispu nsul reprezinti o satiri tipic eminesciandt,,Tat in lumea astamare,noi, copii ai lumii mici,/ Facempe plmintul nostru mulunoagenera-, ie de furnici;/ Micioscopi ce popoare,regi, o;teni ;i invigaqi/Ne succedem ii pe-o lume mici de se misuri c u cotul,/ Mugti de-o 1ii qi ne credem o -inuttaqi;/ tn ,.." nemlrginire ne-nvirt im uitind cu totul/ Cum ci lumea asta-ntreagi.e cligi-nainte-iintuneric searati" . Dominat de dorinqenepi suspenda Ce-ndxriru-i ai necrutetor' *erginit., orrnrl devirregrandoman,lipsit de misuri, de aici sarcasmul intreagi, condamni la neast felde iameni, societatea ittd..priqit crl cnt .r, "ia, mingilesirilucite, geniil epreocupate trecurul qi viitorul universului. Cude fericire-"i imagine zguduitor de apocalipsului,_inflgi;at.intr-o getitorul intrevede -o-eintul de joc cromari c ce .edi^treceiea la dinamic gi vital la inert: soareledeun frlastica, ca irirr . ,,riirt si rog", apoi ,,se-nchide o rani printre nori intunecogi", planetele.s e pier lumii" (metafori a cerului) seinnegreqte,-ste.lele inviri haotic, ,,i"i"p .t""r-a displrind mort gi-n-tindetrupul 9i devinevecinicie.", cafr..g61zeleto"-r r"],,Timpul nefiinqei",,,Cici in sineimpicati in lumina, principiul vital, t6tul recade ,,noaptea pace ...". reincep-eterna filosofici schoin io.ietate"^clidite pe,,dorul nemdrginit" (metafori pentru ideea i, i trAi1, geniuleste neinqeles ne fericit: ,,Poqizidi o lupenhauerian6,voinya 9i lopati de qirini se me-ntreagi,po qi s-o sfarimi... orice-aispune,/Peste.toate.o valoaqi depune".\ici contemporani i nici urmaqiinu-suntdispugisi recunoasci meritelor, ci prilej omului de'geniu.N ecrologul nu va fi tec.rttolgtetea rei, care a de afirm"are valorii ace-luia il roste;te: "[..']- tl vorbi vrun mide -eregi" "lustruire", titei,/ Nu slivindu-te pe tine ... lustruindu-sepe ell Sub a numelui tiu umbri. Iati Ba'sdvezi... post eritat.t .t1. inci ;i mai dreapti./ Nepudnd si ,o, ." ," aqteaptl,./ vrea si te aimire ?" Neputind si inqeleagistrilucirea 9i sacrite ajungi, crrLi "-o, moment).Folma definitivi eite eraborati intre ta)g--igc'"In scr$ortleI, II, III aparedestinul social al omurui superior: savantul, poetul, ia societatea careses imre.rr, .*i1", (scyisorile in I,II),iar Il^tl-*t:Tln_raprorrare /' --' fn a tre

ra'pnn contruntareatrecutului eroic cu prezentul decizut, epigonic. sctisoarea-I debuteazdcu o imagin. ,,o.rrrrri, d-;i;;;i d. luna care stimulea_ z'I meditagia infiripareavisurui,ti...r., a;" gi u,nfri ob;;;(,,Doar ceasornicul urmeazi' lun g-atimpului.cirare" in timpul subiectiv. j, Eliberatde sub tiraniatimpului, gene ralor durerii, al rransgreseazi spagiu timp, pini la cossi "ut -'.a;ir,it mogoni egi istorie umani in totalitatea Luna,. ei. ,,stiphna-mirii..(astru specific rom anrismului),a imensiri.tii,,,varsipeste_toare volupto'asa r.epr.) r" ii"t"""p: . ; tea amintirii o vecie-ntreagiscoare/D. d";;;i, Ir._r^ll. ,rrnp_ ca_nvrs pe 19 toate"'schopenhaueriana voinli de a_ trii, sursi.a'dure.ilor, irrrrins; prin med i_ tagic; Iuna,,,sandirilor "rte dand .id;;gr" ."1il;;;;;in .eterori"astrari pen "iaie';, tru a dcscopJri tainele iihe;;;;;;,'p"ter'ic siu ,r"u, fog* ori sirac,g enial "ieqii. teu netor,pulseaziaceleasi dorinqe. Indifeient d. for-" J. rrr"li" rrrr", esenra uma_ nr esteaceeasi, si,egalitatea ca oamenilorin fata ;D;;i'rr"pr . osebirere_au iegitdin urna sortii-/Drcopotrivi-i,rffi"qte -;.iii, r^zata;; g.n ;ut morqii;/ La aceragi sir depatimi deopotrivi srisoarea darcazddin srudentiei I anii u.ri;r.r.i is] {-it):il, ra,,d.p"eyr pre_ se cosmogonia indici,9ichiar ,i""o".^t,prn careva :]:.lp_1de mo_ trvc $r tragme nredin sfera poemului Memento'ii-r^ir"^pe -"ii"";"r.i:;;; rerminat in acel - irnbogiqir.. prin forosirealimbajului popurar,arhaic,argo_ -' ---'-"-.'-'*^ t IPIFartistic tic; stilul retoric,exaltat: - cultivarca precum antiteza,hiperbola , alegorias.a. "i::11,":.dee I'lxisti un ,,romantism.permanent", spirit un roman tic, ca si un clasicismatem_ Poral,dcfinite,primul, prin.subiectivism, sensibili tate, conrraste, aldoilea prin_ec.lrilibru, iobrietaie,olimpianis-, "*ir"r., l'u dor vianu aprecia rom'antismi -orr-.ntalitate. ci ,ominesc a fost in buna misuri un roman, tism clasic,intruclt cuprinde *-t ra origini, curentur ""-..o"r":l;.. ;.;;i;;;;;, romantismula apirut ia o reacgie impotriva .r"trrir-"r"i1 Jvrarere n ostru romantic,Mihai Eminescu, avuro a aspiratie crasici(,,E1 frin_ ar se'n vers adonic limba lui ca.9iHoragi"",- sni'oiu)iif.,f,; perfectiune:a creat celccinci scrisori,scris.oarea o speci.."r;i;;;;;;.iJrtj;;. fii"d Georgecirinescu conside rr ci ideea scrisorilori-a fost'suferati poetului d. Hlr"qiu (model de per_ fecg iunc artistici) 9i a evidengi"t depistabile intreagacreagie in eminescia"r"-a"at ri nI' Influenqaceamaievidenta,p"r. ir i'-^ oarea Il,incepurul poemurui rrimigin d la inccputul scrisorjilui Horr4i .air. tut....r". Pcrpessicius stabilegte cicl ul Scrisorilora ci fost definitivatin 1gg0gi proiectat in rltr ordine decit cea. incareau in revisraconaorbiri tfterare. "pt;;; rii;; ;;;i/ F;,ffii;i;; *?;rli;" !., *.lii ",, neghiobi

rl nocrurn care declanseazl..I#.ad jectivpronominal negativ.buStean adv erbede mod provenite din substantive valorii gramaticale)' iie (schimbarea bdrba td . Tll! 1i 'fonalitatea discursului trece liric de"la compasiunea diioasl: .. supus morgiifal ireilea destinul nefericit a. ci 4...i#...""me: .. ' e.1" i"rreaga " se cu care ...iEdrea:a pieri. d" el!" . Eiprorrrira aa.iaUtott no..adjectivpropriu-zis. CI . Niciodaid nu mi-am dorit mai mult ca acum si vizitez Venegia. Pentru inau....loiuqiune pronominali.i9fu. cine siiece .srrmane Drin !.drorr.Clci e vis al nefiinqeiuniversul cel himeric..._ / . earcdes traml. in 3.Tatdl. Ji-am dat banii.... t togice-nasti lume sunt s upusiputerii sorgii/Deopotrivi-istipinegte raza "$i Pe ta gi geniulmonii". concertul la tinerilormuzicieni ? tn pi aqn gisesc se qipuivii.insolit penibil' Tinirul vorbea insolentgi g esticula Sdlul insolit al ultimului siu roman ne cucerise' Provene* .. P.propoziqiesubordonati .r.propoziqie circumstanqiali de cauzd".omenesc. " t "-"1"i tiv comun:.-r FI ficiulomulu! 8eniu. vreun pericol' prr ornro oii d" cite ori blnuia ci mi Pagte MF.il.ii".. rima imperecieati .3/ P._ .. r .1U.O. r .V./.ficcare/ n-aifostmaimult cada'sul.i../ .Jrrr"*r fil"rofi..rl ..omul [.: . l'nmul vers relevi p:rpetu a devenirea univ-ersului. motivuiii-pului 9.i ' t i"vocffea lunii.l.T. Ve rsurilepoemului au misura de 15-16 versuri.. a d. ..: F::?:il' rnletes.i.-nrre / . : /ost:Sens..". nici o datd dintre celeProPunu-mi c onvenea expoziqiei 2. insolent ... l.. noim i. Periplul.meditagia.. vrei s t inPiaqa vii Festivalului. niciun .gurarea se cteorganrzatotr. crezi c-or vrea si te admire?.trjiffii..."..e. .gindesc. I rcr 4.I.Preuenea h oul me. prin motive: motivur nocturn."6. l.ahi. ..seleagd"'. verb ..temporal pornegtedin prezenturmeditagieir. #. .. ..... uldmul reluind t"blo. pri" orop nn hmbajur poetic..u. a generoiitate mirinimie..] si qini la rosrul lui" .. a relua: a reincepe.ogonia giapocalipsui).ri circumstantiali concesivi..a sestinge..i_ cosmogeneza. t-Lr f:f:!1: tr pronume cu un subshnriv comun. viitorul indepirtat gi reintoarcirealaprezent..adiectiv. ..Iatd. continira. l. uhimii .pronutnepersonal .il.ii..r# ..uo ----ttegc ianl: "r./...a urma.. verbe :: cu substantivei . au Poemulc rPrindegaptetablouri .e1.propoziqiesuboidonati predicitivi. .C-"ifolif*ni ..d" agd" dimi"....."dj... de Poemul esteromantic prin temi. d9 urmag. gi *djectiv verb: . cosmic (cq cm.sunt la lor si din sii. lui . In poem aparrime inedite. 2.Pdreal/cdnu va cigtigaintrecerea.dasi.iluziasavantului a-i fi recunoscuti-genialitarea. de prin c hipurile pedant-ridicole careli asumimerirul?e tr"Uiiivaloarea savanrului. cuc...propoziqiesubordonati subiectivi.. .i.. . glont.de marefrumusege: _..N eputind si te ajungi. Am fixat geamurile chit. B.ii vorcruta shbiciunile gi omenegti vor minimaliza mcritele.p1ce". selenar.recunoasci^-1". reducindu-l dimensiunea medio.al doilea _ soarta omului. prin conYer3. coleg de serviciuproaeneddin qinuturilemaramuregene.ub rt"n_ c. devenit substanrivpropriu..i. miriter.prin.e*clariati:^:o-:1 lirezer' ve $ punctelede suspensie marevaloareemogionali....plgrf-i:.ger.i. destins. verirabih mule.acumsunrem chi.r.i" . in careconstrucgiile interogative. Medim iia incheie trei ideifilosofice set. . ...ritmul estetrohaic..-t "ieg.Frl..distins ll priveam cit erede destVh* Profesorul a apl rut distins9i surizitor.2/pentrt luasestartul gregi t.. cu Pescarul Iona a fost inghigir un clir urias.tece"/ . "i..fyllg ulit tl tehtnuiilMult mai vor atrage decittor ceai gindit. Subiectul al IIJea A. g......

ii'. de "r.TVA la alcool' cre$terea 1. in ceea privegtedeficienqele gram de redresare. Subiectulal IIIJea l. ce 3. "-' intelectuali cu elet"pririnti o metodi carei*bitti activitatea i"l "rii.. [ia. pentru ci invaql jucindu-se' .. ajutorul cirora copiii nu mai congtienrizeazdefortul. -.. ochii albasri ai fetei cele inou-venirein clasanoastri ne fascinau.r".iiii j6". Descriereaunui ioc didaaic simulati (metodede simulare)in invigiminDinrr" met odeleblzarcpe acqiune tul orimar sunt eficiente: iocul iidafuic qi tnvdpareadram atizatd. Eu continui si susqin 2. un estenecesar nou Prointreprinderii noa stre.aiil.

tc reiliz. aut onome.1". Se Jorit iv.Odd (in n'tetruantic). ll'li'".Tlil.. timp.."ii..a corecrd. icat de Eminescuintre 1873....ffi Eminescu #. a I "'rt L13 biectul I ."rli Pe dcrageneral .ln:a"i.ii'il""i.a titot111i. . Aristotel). realizate I-Y..Jocur belor. . tinirafatl. unor tr.lB74 (perioadastudiilor la Berlin).emiqi.iili"i"ti.' r"r*i*"r.1. acgiuniiin funcgiede careseclasifici (povestireala pe rsoana amploarea iile genului epic..culesde Richard Kunisch.He)enuldramaficcupr indeopereleliteraredestinate in cd susqinea genul dramatic .".a*p. 'ea :.o-pt"r" r...ji. prinqesa basm.vezi p..rrrr s. gi . I)c excr'plu.. .:. pl-". s.r-te Conceptulgen liric .ilI J" .demon. Semai poao poveste".. crasa p"t.ii l. culme a rafinamentuluiexpresieipoeti ce. poemul Ln' lgciene in acelagi 'uI arelabazdbasmulrominescFata-n grddina de a wr.."-...poetul opereazio seriede modificiri: zmeul nu mai este Versificarea monstru puternic.:: d eMihai l)c'rru asisurarea..".. existenGenul epiccuprinde opereleliterarein car enaratorulprezinti realitatea faptelor unor prin succesiunea mijlocit. .il?JHT:*.*^rrr.a. 85. lt dentJd.' ladc'scop crirea cunogri'1r.nu e limitatdi n timp" (dupi cum susqinea (povestirea perdoana III-a) sausula a obiectivitatea in nelimitarea spaqiu. prin inte rmediul evenimentelor.._ I V elevdosparte cuvintur sirabe. I)..fJn:kir:x. Umane epicului sunt: Prin urmarecaracteristicile tonaje i ntre careexisti anumiterelaqii..cr1* t"l *niiun Luceafirul lliry.uneste sine obiecti vitateaepopeii cu principiul conceniectiv al liricii". astfel "ioi" doua . llr lecliilcdc lirrrba litcratura pi rorrrirril rlcsr.i1j".il''*uiii.Dunr.ca gi a temelor 9i motivelor romantice.:t.. Poemul are intre anii 1880-1882. cujocuri miscare. seamini cu pe rsonajele fe-te fra-rc Pdr-te pe-te .t. ci pirsonaj romantic .'.cur swneteror.lts. fruenti.l.ili. ]..'$i..fiinqi chinuiti. poa_ peunjeton/oc talrf cstcscris.inesciene a capodoperelo rsale:Scrisorile basmului.ji.etapaapogeuluicreaqiei versiuni. IJn mort frufeminidin Oscu ochii vii"-.prin al conflictului gi prin rolul esenqial dialogulu i..p la r . pe afireprezentate sceni.'i.iri.i.lijlcc t. Se caracterizeazd. riirretc. in.[' l*ii*l*l1]1"ri1r.au.".. esteo sinteziintre epic g i liric.uneori gi al monologului. recumJo. de evenrual o. Glossd. ""' a.. siiabi.a_ sd 'u'i...rirl.lr.f [i!Qll. j'curi dc clcz voltarevor.uc.Sintezia gindirii poetico-filo zofice.J#::#ffi'.lnra*' r)iiuuii.rp. in ceilalri c4rrc ca.

l trei-patru. in reprezentat plan cosmicde steaua dragostea ice (credinqa omul este ci de ce dintre un pimintean gi un astru... ipbstazeale eului creator/eminescian.prin depigirea. cind seconstari.' 'i ."a"a . motivul nocturn. cidre.vezi restur 2 . poemul este o creapieliricd ctt un fir naratirt epice gi dramatice).*.1motive romantice(motivul cosmic.."ii ilil. incer iare de cigtigarea unidqii spirituale.ip. acest joc poatefi.. gi . I ..fi. motivul florii etc. Finalitdpile tnadpdmintulwi prim ar sunt: . .tormarea perso"aiitig:1::llt:t'1. 2.' ' ..t.zmeul' din poem schimbat din nu razbriepefaiade impirat rostind un blestem.r._qe """"'qiriiu" .sa-te se_te si-te su-te car_ne car_tof car-tiler car_na_aal etc.a finalul basmului. .dy""lj"rdiJoeul re-miurgul poemul'Lwceafdrul). funciie in d."irad. de_ citirea sitabe p" .#ril..cu-joc de miscare.#jn ori de cite ori esteposib'.i "u. folstrivechi elemente sintetizeazd" prin iubire.i.terii..'p.asrgurarea educaqiei elemeniare penrru toqicopiii.dar gi epice) cu peisonaje(cain creaqiile racteristicia creatiei L uceafirul. I ."r.r"rtrrrrt"t ea cadrului didactic.r. eon.Ace st de Dintre acesre cuvinre r.. motivul codrului.:.. "lr"a".-"*:1.ra.apoisi formuleze cuvin_ propozigii i""-glii*.atrr iari. dvul in ger-demon.fi. motivul cosmogenezei.li:y .t.ljt.lnzesrrarea copilului cu acele capacitigi car esi stimure_ ii ze raportarcasa ra mediul sociar "urrogtirrq.elemente seregisesc. Poetul eminesciene. creaqiei i specifice g4o. subiectul 'ezoluarea al III-lea. Lwceafdrwl Poemal cunoagterii peste sa..'... acesrea fiind substandve. Tipuri de proieaare Pentru acestuisubiect. creanajelesunt lirice.g. exemplu.". .) intr-o ultimi gi totali aventuri existeni.i....motivul mirii. sau incepe c ind :f:.:lo. . se cereco_ Ii piilorsi spunicit maimulte "l"s iniugiri pii.i"ir" a"""Xie deacesre te. prlvilind o stinci (finalul baslui popular).in Legenci ockrliei). joc t" otg ni.. de joc emtterea unor onomatopee. itemul 1. 3.cerculuistrimt". i.i qiritmulsiu de dezvothre.""r"" educariei. .-. motiv ul iubirii interzise' I visului.completa t. Prin tema iubirii gi a cunoa.:n:t.rr.

. i-pri"irii..farmec sf6nt/ i.lina...r" "". tilgaqi^r.^iJg""a.iiiiorrt." Ci Strimt/ Norocul vi muritornemuritor.f#l"t )." i. rorrrrllui. descoperise identitatea.visul tu.-f "-oi Dar plrr.""i..rdsdrit/ un "r.duland intre ccinrre lestgi teresrru... ztisarr prin gi uls...l-pr#insul/ c6 nd areapei valuritreclci. chemirile Luceafirului'l .#u ipo stazdluceaf.//.$i d.r.al cloisimetri cu dar.r" cercmai larg.. ./ Durere asi_mi alunge./ voi sr mndezle "5::i./ veciil voi iubti ce-r rn -nvici/ va rim ineadeparte..i Demiur gul reaminteri... farmec care triir trebuie prin depiqirea cercurui rr_11Tr9! n'pri" .. i*.rir"l d"lrr./ca sanu.z'cii.. r. spagiur .rrj. dedeasupra").]lli)../bi.. fcrc'd.::bd::#i:. matcheazd.cerc un strimr".i rccc.nndo alti lcsr.eaf..triieqte 1ie visur . nasc a m uri/$imorspre sena.i...P.#hfi.:.cu farme. apabilsi renunqe rar..ia .ffit.l...ii simetrice celelalte in gi Citilina..iiil orizonn emirsinit/ Singuritiliimdrii. .Da../ din.i" seara. o muluide geniu caredevine nemuritor.frrf:.ise .rtr irri..iliui.li:::3: .r.-.cringul" /pidurea."f r"-l"ii.y Des erre vint/ doar "-l"lr. eaigi desriinuic z buciumul:.i.. am arary($ nr-aq intoarcc1cJrao..i'iil:rf. *. Ea insl...-.. ausrele prigoniri de s oarte. pe antitezalimitat-nelimitat.O.. t Oar .ritorind spreddnsur. deveni tici_ tilina.p_recl cect r.6il.iivo. poare pdstreze i-piii-..pro...screa rcp aos."..d. voi rni nr. Dir.iu bi_ readint6i". ineaz d./ sunt cu vccinicia lcgat.rritoril.. tnurirc pc'tt'u. Fatadeimpirat nu-l poateurma in v.. ci -f ge..rilio"i.#1'd.epaos. punand r" exisrenqiari risrnurui) condigi a "rrii*?p../ Revarsi de linigte vecil.. d. spre .!. ?nfrumusei.._"r. m-am niscur.rr. ii .Luceaferu l.airile din " stri bate_mi.l. blind.contamin at uman.rffi. i-perar..rn-.i. umani cunoa.rfuepa$ rrea i"iqiri.i.o.il. conremplind si . u ffi t::: if:i:*.iu.1' din rilin.1 doui tablouri. /iLucegte.rr..drrunde-n si ?" gind-...ril"r.. esre fata sreaua norocoisi.cunoagrem cunoroc/gi moarre.lil lttte de uldmainvocare/chemare a ruceafirurui.r.'t codru d..-rn -r . u i: +FiffJj:i1:il..rl"r. inbazacnreiafiecare i. .zl.. pri..j". .r.. . . o alti remi apoerrului te ma fiind proprie romanrismului soarta.Biiar florigidepripas..". construit mul este 155 rniurgulii oferio lecgie .'d" rrisr cu razc 99."p e.#.citilin.l.s.. marea cerul.-i.visul urmi": .. pe Luceafar.".il.'I'riindin ccrculvoscstcAi scrnnificaqia petre ce. r ornurtarea sinc de {iind. ...i....o'erd sirre pe prin catilina 9i seinalgi spiritual'Pentrutogi cunoasterea 171:-:-yn._..trr numaisd.o n.i .e no_aprea-mea deparimi.""1 de Fata de impdrat (numiti astfel ori de prrn eranur erotic.i. penriuciralin.r.re. pcntru Luceafir visul seteide .r. lirice.limira a.hror.h.nspir la.irrrpl:::::-:::ll pri' iu'irc.!..girtainic genele r9...r"l.. .. .i" .si aceasri numegre iubire.I ll -" *.uno"Et... de in oglindinrlu-sccxisrc'nqa prcafrum.inger-dcrtrott.as"i 'rorqii.."iio../ cu in lumeaureami simt/ Nemuritor i. ..r. mitical cup_rurui. ..r./ seinarqitot maisus. pirgi .. ffi.cici tolise a Nr-ir.re'spus. gi rimita dar " iniiurii..r"-... .. p"r.-.*ui'inrr_. i.. murirori: id:iF -71q. J.ni..casa (prima. conrcmpldnd luceafirur.rerii $i.Dar luceafir.cdti.a versurilordin l'inalulpocrnului:.roriire i"rrl.omului _ _ degeniu temi menqionatdininsemn area poerului o fili pe Luceafirului reprezintidesrinur ". carepen_ tru om rindnelimitati./Aru_ necindpe-o razd. i.rno"gt"...ru. acced la o cunoasrere s uperioari. . aspiraqic."il..:j... .lri numai dureazi'. drr-rrupoatefi fericit.*rn.ri. carc-lstipinea -"r...../p. deimpirat Celetreipersonaje faia ./Noi nu avemnici timp.'Eaterrr.."."irii"'i.rr" cu un conse_ nerfatadepi.. sdu se rearzeazd.: ..rr4 ri rlintii. nici"d.l"'t...di-_^r"iiro..'1 1^n1 $i t"b#'.zi reci/Din rumea desparte.ori dc iubire".1 rul trebuie devinisreaua si norocoasi a^cirerinei. r..

qi om .complementcircumstanqial timp.nd. a tncwnjura:a da ocol.ndu-se. genulfeminin. Subiectulal Il-lea A. exprimatprin numeral 2.ag:invilmigeah.rl ing er de pazd. circu msanqialde mod.realizati in trecerea aiswl(cr t multiple semnificaqii).complement adverbial..na . a ocoli.adici senin'Aceasti interprclnqelegerea magwlwicdldtortn stelein careEmine scu estesulqinuti gi de poemul Pouestea dc ci mi convingerea geniilesunt fiinqef . inghesuiali. prece datde prepoziqiasimpli cu. articulatcu articolul hotdrit a' de suspini. ingrimideali. epicdgi filosofici.dar steleluminitoare p entru oameni. de . tergi. numirul singular. ln actul cunoagieriiprin iub ire.visul" ei . lnilgareaspirituali a lui Citilin prin iubireapentm Citllina.compl ementcircumstanqial mod cu nuanqide timp. cazvl acuzativ. Luceafirului consfinqegte ic al cringului. urgent.exprimat prin substantlv comun. poemul Lucea{irulincheiegrandioasa lui meteori ci prin lumea efemeritigii. imbulzeali. zborul .Demiwrgwl.complementcircumstanfal instrumental. steaua. careseapropiede planui_cos-mic-prin.. Luceafirul a descoperitimposibilitateacoborilui in cercul strimt si menirea de a rimine steacu noroc pentru obiecrulpatimii destinuluiil face .f.spa qiul rostul celor doui lumi. esteexpresia omului in permaa mdreqiei afle.idila din codru. tnadlmd.neinqelesc nii [or.a stripungirii cercului strimt. deve niti steapenmitici a autodepigirii el.i. simplu.nemuritor. 1. exprimatprin verb la modul gerunziq diatezareflexivi. iar prez en\a lntre spiritul univeisal.i rece".Intilnim in poem ciand. exprimat prrn verb la modul gerunziu.e:a se lipi.se interpua l Luceafdrul(Hyper-eon). cu mi.ri stea.delucefe ri". solitare. Poemul Luceafdrwl estedesivirgit gi sub aspectul rcalizlrii artistice. de trei ori . . a seprind.MareleTot .i I al patrulea.aglomeratie' rd pede:rapid. ?n acela. ca mesager destinuluiuman.. ca gi a fetei prin .itimp strimt intr-altul' incercaie de treceredintr-un cerc operi emiSi ntezi lirici.antitetice. le-cheiealeuniversuluipoetic eminescian: ochii.parte . zborul cosmic al Luceafirului gi dialogul cu Demiurgul (cadru cosmi c) .

1.i scrisulsunt instrumenteale lucrului cu cartea.. desene gi . intrucit necesiti .(complement la direct) Acclaimi vorbiseprima oari despre clubul Fiorr. sPort etc. imaginaqia voindezvoliAgindirea. nifestarea Cititul ."r 4' . pozitiv..S preexemplu. Scrisulesreo activitatemai dificili. ln text. scriere.o". creatividqii.se pot.Imposibilitateacoordo nirii migcirilor determini ritoboselii' instalarea migcirii miinii gi. cu unor casete i nregistriri ale unor fragmente . Aspectemetodologiceale formdrii capacitdpii citire/lectwrd in clasaI a Cit iiul esteun p.-."::l*:f#1fiiiTf -"r.l prin de 3. simqitqi ea o boare (adierea iar. S.metodamodelelor: copilul esteatrasde adult 9i. Liderul grupului e ste acela.).numai astfelaceste precum gi gi transferuride sens. 13. Copiii din clasaintii invaqi doar/numai punctul gi semnulintrebirii. exprimar adverb m.inviqltorul/inviqit oarea devin un exemplu de urmat in viaqi sPrecarecopiii asptri. unur inceesteasigurarea Condiqiareugireiin formareadeprinderii de citit-scris in t bun.osise clipaceamai emopionantd dinviara mea. Caievasi zici.iecturi expresivesau "ndiere" actori indrigiqi de copii).pe lingi eforml intelectufoarte mare $i un efort fizic maimare decdtcitirul.propozigiesubordonati circumstanqiali conditionale.folosi: . (nume predicativ) Pe acelal-am intilnit adesea concert.. . gi sensibilitatea de aptitudinile sale. memoria. pornind de'la caracteristicile (acele particularitiqi afecdvitatea curiozitatea. indirect) 1.a.. Acesteactivititi intelectuale eavoinqei gi o motivaqieinterioari. saupoveqticare stimuleazd" 9i B.o-pr. ln interpr etarea sol . indivi duale:nevoiade cunoagtere. acestea trezesccele unor literare (in interprerarea I lor mici emogii carepot constitui motivaqia Pentru invigare.l imbajul. plicuti de vint ).inregistriri video atragdtoare educative. p ermiqind conexiuni isticedevin funcqionale.denu eram eu" . dacdnu intirziam' ne-ar fi luat gi pe noi in excursie. acela arefuncqiasintactici de atribut adjectival.. chiar pe-parcursul in copiilor descoperite etapaevalu irii predictive9i -activitiqidiiadice desfi. intreruperea lll"trr i. picior g.tactul pedagogic.t psihomotor de transpunere unei structuri graficecu inintr-o s tructurl sonori cu semnificaqie.r$l m'4ltti bina . (adjectiv la gradul superlrr ti v relativ de superioritate) ceea ce-mi povesrea vecinul mi inreresa mai pwpin (a dverbla gradul su cel perlativ reladv de inferiorirate) 2.de celebritiqi.artigti plastici. nevoiade cunoaqtere curiozitate a. Cadrul didactic insugi esre un model. trebuie si ingeleagi ceea citescgi ceeace scriu..t) De la acelaam cumpirat doui cirgi interes""r.-colil (r"ur. sunt dificile.ale muncii intelectuale. spiritul de observagie. 9i presuPunexe rnecesitiefort congtient. in funcqie-deprofesionalis mul. $c olarul mic depuneefortfizic cu analizatorineimplicagiin acest mudle.conltiente' de lungi duraCi titul gi scrisulsunt activitigi intelectuale Copiii trebuie si depuni efort cong tientgi concu implicaqiivolidve 9i afective. structuri ce . participi l a activitate r cauzaunor acqrum (buze. createaincrederii sine gi a motivaqieiintrinseci' penamotivaqiei de Cadrul didacticdispunede variatemijlo acegi procedee creare virstei gi de la caracterisinviqarela gcolaruimic. artl (scriitori.urate in clasi gi in afarl clasei).cotrtplcrnctrt circurnsrnnqialtirnp.colarilor. intr-o structuragraunei structuri sonorecu inqe les reprezinti convertirea Scrisul cu sens. limbi.icto ri). animate filme pentru copii.compt. 1.exprimat cle prin loculirr= L. Bineinteles.in conseci nqi. muzicieni. complexe. i se pot oferi modele de pirsonalitiqi 9i de copii genia li din diversedomenii:_gtiinql.r-d. in special. Subiectulal IIIlea de l.. a 3.

a recrrza. .:/ P.r. infide litate. .efiiza.tul. .rl solicitat 2/ca sd.propozigiesubordonati predicativi.dit. 3.propozigiesubordonati iircumstantiah de scop.--r Secl'l i mediat ce-i relari scenariulspectacolului.credinli. P. . Unele torturi expusein galantarnu mi imbiau. trddare. de f1 Ne mulqumireanoasrri afostl/cd nu s-a'aprobat. : morocd nos comunicativ. o Fetiqacareplinge a obqinut o notd mici la test. 4' Intengialui era t/si-g i dea doctoratul2/ca si-si creezefaimi in domeniul sociologiei. dind..evirate u torturi.isteiam sesizar notd falsd. Pe mirigte rim iseseri snopide griu.a dezaproba.posterior. a. . . credinpd: ne. M i sepirea ci existi mai multe cdi sd.expansiv.accepta:a respinge. inseliciune.propoziqi esubordonati predicativi.prietenos. : exuberant. O snopiin bitaie. a renega. ateism. d. 3/ P.sociabil.inceapi co nstruireaunui centru cultural modern.propozigiesubordonati circumstanqiali scop. . rezolv'Improblemeleapirute.tnatnteadrnapoia.a reproba i .r. Glumele lui risuflate mi supunea la a d.

. bi.cuvintesaupropoziqiisimpledin doui cuvinte.'.. r.-'-Potenti i i ajuti pe copiisi inle= tipar saude mAni cu careincepesaucareseafli in structur acuvintului-denu.:::.r: "d.trecered.: :f:.r:TT?1:yl. in fiecarelecqietrebuie realizatfeedbackul(conexiuneainversi) care direcqiocu atit maimulteactllltedformative "trui ii. cu cit. orientarea locul gi lor in cuvint. imaginii.. . elevii descifreazd . pil descifreazitextul torrsri"rrr.." 'I'ocmai dificultatea cuvinte vor alcitui Proposi citeasci si labelegi cuvinteleformate. l abe si de un cuvint.se stimuleazdimaginagia de din prin raportareatextului la aspecte experienqa a viagtr" elevilor. Cu aceste acesrei com jocuri didacticeli seformeazi e levilor cimpul vizual de o siziqii.. penrruun .prin efort pr. prin expricarea unor cu_ in vinte gi ex presii.ri5 iormangelorminimale sausun t cupringiin proiecrul curriculumului de aprofun:::::rl.nrl)onclrrc cititului): de sareacitirii in fiecarelecqie Limba qi literatura romini de cltre fiecarecoalc r cc"'.". O[continuelcctura.: r. Ei trebuie combini diferi tele silabe '.i fr. sau logul/ dis cuqia tici... congtientqi co_ rcct. po. o Mornentwlscyierii:in funcqiede etapadin procesulde insu girea citit-scrisului ci fiecare co.^'i:.d.apoi din trei 'Y:f.11.cu swrprize.explicagii. Cu literel e de pe aceste t]:..il.rrrilri orrirr io.ln clasa textelenu trebuiesi conginidialoguri.""e-g .i pentru a compunecit mai multe cuvinte.i ..citire cuvinte.b"r". alte posibilitiqi de realizareapera sociata i"toia.Condiqiains uqirii corecte. carcun elev.iar pe verso litera de de lcasicontir'r'r'i.precum: Sdculeywl/Caseta dare. Daci existl elevi cu difi cultigi de literelor dupi forma. memoria.. exerciqiul scrierepoate constadin redarea litere.i.r""r.copiii pot scri eun proverb adecvat texrului. efort sp.ris puns penrruo i'tr. in ritm propriu.rrit]r.rerl.v.irea conqinutuluitextului de citre elevi. mesajuluitextului.C uvintele pot fi mono-.Cu acegti cinzpwtwi'uizuatci tiredeo sitabd.apoi ^sarrzarea aCeStUl ntit. dupi un efort intelectualgi fizic mare.if ir"i J" .tienta.."una cu recunoagrerea sunetutuip" .--r. .sprinderea viqirurii penrruviagd/ amesajului .. citre ace gtia.hrf ('. p. manenqlgriji: ' Recitireade ci tre ereviarterne cuexercigiul azd.rr_.si ii ajute pe gcolarisi se relaxeze formede cidre:.i.se exerseazl. . de de in carese afli elevii."J"ri" mai complex. Citirea in lang.^.::rTebuie elevisepot or ganizajoctrididactice. cidtului demon.".t:. care existi jetoanecu imagini de obiec te.taba.si alternezemetoda exercidului cu alte metodeformative.si controlezegi si indrume in dividual eleviiprin aprecieri.'.sautrisilabice..t:'tui i de .ji*i. .i de recept area mesajului scrls.. Ltsttltrca interesul.copiii alcituiescsilabe. prin efort propriu.i inpelegrrro * sepregitegtedescoperirea.rctivitiqi tr:cbuie fie ffiedare sauurmare se de scurteconversagii crrB dirr r li la fragmentul (unitatealogicn) pe careil vor citi. .:j1':^i."rrrl. o.c{upa a citit o propoziqie ' I." 3jl:::.seincurajeazi spontaneitatea originalitatea.. mai-mulr etc.citire gi/sauscriere. la silabdla cuah.ptafcti". i:.:: :ltl re.diy insu.Prin aceste m propnu.seioniolideazd deprinderea comunicareoraltr.-. i'.'::li':'u A. r se practicidiversele ...#.nt. de rexr.i". .r"J"r. sigipatru -cinci labe. sepistreazL moti vagia ' texrur.congtientea cititului de citre elevi esteexercititului implicnpar curgerea urmdtorilorpagi(realizarea urmeroar(.un enunqdin text carele-a plicut cel " Familiarizar eacu textur se face. rispunsal cadruluididaitic r* rt ..etimitarea f iecdrui tteyy..in At 'esrc ordinea aqezdriiin banci prezinti dezavantajulcI unii elevi sunt atenqinum ai .{J'ri"". dupi aceea se diminueaz i nccesiratea 'rl)trisitinqelcagi alf"bet.secvenqele citire vor fi urmate de o conversaqie prin car e: de cuvhnt cua6 din propozi. .-"-.seinliturl monotonia.daci este.a^textwlui cu voce tare de citre copii.ttrd. foarte agreatd copii. in . gi .orjt din partea elevului. de s.^dtficit.de aceea de nu sepoatepracticacitireape roluri. irr timpul desfiguririi activitiqii cadrul didactic va avea perprir-ir*eDarl sl raspunsuri. se realizeazdT" . Recun."i. . l.od$erea pil. .:l:'":i :.ili si cu povesrirea diaeuris straregi evaluarestimulativi. sirire.se creeazS.t.In etapapostalfabetari.iili'"^!' -^. inviqirii' pregi titoare a cititurui.p.i. .e.teun coleg cc iu de tip . a esre de rpr. """"'.cadrur d idactico"uii.hectivele reatizare f :::l 1l.sI asigureincepu tul bun gi continuitateain activitatecon.. prin citire in lang.r5= g i pronunqie." b"t.nga trecare pnu' crrrnd in goapti. la 75 de iuui nt" in total...i pas este Un act tli jeto ane.'rr'" ..r s" .. citirer uneiunitigilogiceca.se consolideazl frazd .citire selectivi.constiin.rrr..^ ^r ^-.prinanalizafexicard..-Trl nulne...

::':... "r.iJ.1'Jr3i'::i:1:::::Ii.'*::i:l:Fr'::iyi.r sunr ti.** :J ri'"T "..ur.....simdare. formativi care citirea didactici in continuaregi asiguri evaluarea i activitatea arternadvi saucirireacu vocet". '.1T.li lifl.1.ill.i.lent .i.'Ti"iffJ""'J l&.i curenti.1rr**rilffiffi jJHH:'ff i j...il' '.a.'":?:l:.J.i.:. :H:::"#'". ac a iri1l.ii. .:!"n...".. r#...'i* 1l.'#. pcr:spicac."":ffi : iffi:nfi :'Ji.T"?J:::.iia""t" .i:".c J.'iil'fl ::iT.?..:#il:#.l..I..i.r"r"..?lliffi Iif lilT :. de. citirca relevi nivelul de performangi al fiecirui elev' p. i."..an n#.{..'.:i::.." i s.."ff creop'.'ff r".tr'trri clc licar.t^yt':r.1. '!il:'.:r"Jif i.care pot duce la :tFg= r ilir rrror ivirlicipentruinv iiare..e prin revc.. iiTi::"i#..'"".:'''. ii:." I.#li..reatizeazd..f*:m :l l: Ica c nqi ruls gi o nu emanri.::"'i j":i:1":l::*:''.".jrl iJJrri.:':':'?"::::':r:::':ii+... crcare activirag I trt i"....rtr poveiiti dccopii. lvltate $. .. .#ffi..?i.'ry:l:F:tril.fi ":".riri ll..? gand..#ilf fTffiT*#::f. .i.".iu.ri"l ::l:]i::::l:"* :::f::jli r:':l'lll:ir.':fff:::nl "1i1.'.. .. I xJJl[= " "l s.rg.tc.il#."ii-T.a...rr-"rg a" liiir*i" ..:llli:':*:.rrru il.iTil.1.

aripi de r------t rruvlsrsr iei."rri..sicriele plumb"...t ea morminul liric iqi comunlci o gami largi de senzaqii stiri 9i auditive. cind vizicarroulSturi egtilor din cimitirul din Baciu. dezolante.decadenqilo reacgieimpotriva roma'tismult'fi 1n1r"*irirr-"r.amorulintors".il..r. t"p. tr"'rt .f insrituqio naliz. LecqiadeLimba. "b"rl.sufletu lttn -"i croase. descompun cadavrele orig gi al pri-a. ptin rnuzt_ c alitate."ri. .ri"giorr"ia. .eeaalware Pentru rezolvarea acestuisubiect.plumb"' . o i mpresieputernici triiti de acesta irrmormintareaunei rude. a fost transpusi in poeziaterrninati in 1902' plurnb. te 9i pentru a sc asigura continuitatea inviqiriigi "-gi in . 2.oarele plumb") sugerind aplsareasufleteascl' iforic alli mbolului ...-"Jl.a.-i-.culminindcu sentimentul "Sj aT de atirnauaripele plumb" gi erafr{g..ian a -ir. qi transfcrulachizitiil.t"t de gise ori in poezie' estecorespondentulstlrii Cuvintul-cir eie..prin sinestez:1. de de zbor. versUlbacovianesteco ncentrat. ez ia"sondiriieuluiinrim pe careirswgereazd .. veziTestul6.a...rar:^v^ -t .. care a dat dtlul prirnului siu volum de versuri. ."altul. "*iiIi" fost Alexandru Macedonski)..tr.". "li..neputinestecapabil .. sraiee"ptimati prin simboluri sugestive. imaginiiogi.. gi celei vizuale.aripele plumb" atirni. zuprarealismul. Simbolismul rominesc. ca . rece 9i infioritor..or."nit""q" xlx-le.rrrori.sidecor morf uar) in prima strof6.decorulplumburiu sensulmede flori de plumb".. senzaqia frig amplificatl(.". cavou.--mirrie Anghel.".simetric.plumb". agacum mirturiseqtesoqia la ia..roiia". cavoul. 1gg6.. in sufletegti: lini.0 I Ptin temapentru acasd va asigura sc atit rcqinerea. stranie' care obsedatpe poe t.sentimentul "rilor srarea prnbugire singuritiqii.. n"ia^"rir.r cit lllevii trebuie si citcasci gisi scrieacastr penrru .. . senumiri: Di_ r .." (ideeahorqiitriiti senzitiv)..cu repetiqiicare creeaZd muzicalitatedeprimanti.iernilor copreges_comerul al care prin ulterior... sonori ctc. r fleregti de insingurare gi paiesire idtr-un spagiuinchis_.giliteraturaromini sepoarein cheiaprintr-un joc de relaxr'e seuprin alt mod de interacqiune comunicatirri1no' ve. repetatin fiecarestrofi de trei ori' L... Discursul lirii evoci o realimteexterioari macabri (cimitir..vezi Testul4. TESTUL 14 Subiectul I I plumb de G.)... .. poezii Pentru lirica bacoviani se numlrul poePrintre cele mai reprezentative I P lumb. obsesivd.gi-am incepursi-l strig"). Metode Siins trumente d.ruio"r.. de inr"rio"ri I.:.""""r. Simbolismwl estecurentul literar apirut in Franga.. apirut in 1916' un ln cel edoui strofe alepolziei eul liric sugereazi universliuntric terorizat de ritate.gi . al 3. : AlexandruMacedonskigi-adorit sddevini poet simbolist. 1 "r:::3.tir-uigi .i:.era vint") se asociazisenzaqiei (. subiectulal III-lea. Atmosfera sinistri.apirut la sfirgitul secoluluial"r -.B..].in cadrul miscirii imposibili' ducela deznidejdea deprimat sufletului in I CoborArea proftinzimile terifiantia singuriintorsamorulmeudeplumb".rv4' \rrrrsrrrv ei.t din pl.""1a (susqindtor asiduu al curentului gi prim nl t.. Bacovia r". itemulJ.d..Dor^mea si ngurlingi morqii: gliii (..caYou".at.scdrqi ide ili. dupi.la spaima ilgii inbiriir . .i*iorrrr.. subiectul III-lea.Emil Isac g. itemul 1.corespondentipustiului sufletesc deznidej9i Construit prin tehnrca inrerioarea eului.li-rt._a p^rintr"po..]ffi] .i. corespondenre.cor. Agatha Grigorescl BaPoezia arelabazd. yi:y prin'repeti qii. a simbolului (.invinse. poe tului.ti i.glid" pr" stigig cunoscurmai multe etape. de iil coroanelorde plu-6. Conceptulde cuniculwm Pentru tezolv ateaacestui subiect. plumb")/ 9i a plu s' v$ .o.u"ti i.$i-i mori..^::^::meni oe lnadaPtare drsperata. Ion Minu lescu.ril. a c .

"l..edecembrie.prin re pedqiigi inversiuni.mai alespunctele de iuspensie.prin sensurile gi Exp resivitatea melodicitatea concentraeului liric.cavou"): . nolescuasder:.sta m".......rfi". curti"'ai g'a' Din simb olisms-au desprins. univers interior ttaumatizat care strofi reveleazd"un acestortriiri ale eului liric: contribuie..alti giiau".a dormi" 91 st1. .. .qt. adinc sicrielede plumb " / / .. refrene.i.era".t:j.dormea". irii eului intr-un somn_ce-l complement sintagmei....'.."^"i i. ln sferasemnificaqiilor poericeseinscriu gi verbelela timpul imperfect.apartinind noezieiromine modernecaunul dintr e marii precursori. .Cele do ui strofe sunt construite simetric: . la sugera rea Versificaqia 10 silabe.Dor meaintors ainorul meu de plumb"... e'.in bunl misuri.rimine un romantic celmai maresimbolistromin...iea r ...ritmul iambic 9i rima imbrlqigati. Bacoviaifi a....l..fffir" epoca.adinc"/.... . Repetarea "a mordficirii spiritului' modalitatepoetici de sugerari a capt ividqii eului in spagiul nu versurilor se realizeazd numai..intors". laitmotioe.simbolistprin formagie. ci gi prin construcgiile conotit irrece relwi hipersensibilitatea liniuqade te. Prede circumstanqial mod..ir. a fosr caracterizat d. ceeace ielevi izolarea eului liric intr-un spaqiuliric inchis.. de pild.ultivat tehnici simboliste in multecreaqtll:::l::. acqiunea firi putingi de iegirela lumini (. ffi^r .il. structural.scirverbului . simbolismul-a p"".d...il. prin paralelisinsiniactic... ostil.5.Dor-. irirr.ecririculNicolaeMa-Bacovia.r.marcAnd durabili. cele doui strofe-c atrenau misura de masculini (accentul cadepe silaba care rimeazd)..i#.prin punctuaqie: paizd.Stam".iilrt.repre"jnti.. a cest dicatul esteurmat de corfrplementul apropiede surprinzindiontinuarea pribu. rotuqr..ati rnau"...flori de plumb" cu careincepe al doileavers din fieRepetaria -o"ir. i" p.i.dormeau".

a toatecorrsecinlele impresioni ste.i ....r" j.cu pe care.de '.Poczialui dccrcpita.:. .verb la modul gerunziu' mai muh adverbde mod.ind .r.rui.olll" .hi. conduc .gi"i.Audmateria "*fr.^dJ.l. .l..i. . p.ungol istoric.r.. dnit : potrivit. ffi..""i.i p'rih.plouind".i i In discursul seremarci liric tehnica corespondenqei : planulexterior meramor_ fozatde fenomenul pl"ui"l .rf". de nl ma rtrofe ..r.r. s imt cum atita de -9rra la ^o Acest "t::i1^l!fti. de 3. .p. us SrrrsrdLc oDsesla Pluvlali: sittquritate..l. cincisprezece sunr I" d-puf fr ezent. "... Bacovia sitt..iil"t.. inconstientului.Ji".ils.1*-'"'^'::)''t"...u rarmisurae g_9 . .rri. in ultima stro_ ti. poezia bacoviani aparqine expresiilor maispecifice simbolismului. care -ii....rrirr.rditirr.". a" pr"n"r exrerior inrr_un interior hipersensibilizat". rimi est e mai ex"presivi alciruiti din ver_ "rtd..ui. zvelt' l. .. Ail.....funebrul -acr !ar*"t li rna nt'ia I 9(r(r. p'in repetar"" sen_ 7'alrtlc' sparmele cu mulate.""ririrlo_-....'.De-ar6rea ri.) de silabe.Studii Siinsemndrictitice.a]i"]-:.d.de doui ori.aos".ii lumii.ao" pr"rrrl i"r"ri8r."J. tristeqe apisare...$i #laili rrriizbeqte-un va l-.il..)..ri :::i...i.si inceapi u .i...r.. (.r]. simbolisri le_a i oferit. versul diferir fald. Ncgoitcscu' . acea sumi a sugestiilor vin din muzici.#.... echilibrat' cump aiurare: delir... cumstanqiale ..prand.'r.... atmosfera confuzl.. Ij sentiment"t ".ai. mlddios: anin at : agdgat.i.onr..i.oui"'1. Tre_ sug erari pri-irt..?).EPL.parceunprezenretern.*"ili1" (...i.Crj. de asemenea....nd.gi simt.. (.i. in text. (.gi am inqepenit" . Prima imagine il. ..atir nat.i:!^'.a."guriragii.o"1.1t2 t l..atatea"./ Aud mate_ ".i" pl?..gi ie pini la urtimurvers.".rui....di"...rlr . e^'.rt. Bucurcqti. asteptind.propoziqii subordonat ecirin consecutive.#ilobsesiapruviah : suplu. s.l"gu. unur la tim_ pul trecuqdintre acestea . cu singuritatea ontologici gicu unicitar..Jt .:.racui.Tor ffe_ sirind.b"ji.i-rr..tt" rr"1 interioriziri...acustri dc G.". nat uriiatribuindu-i-se . ugor modificari.g6.rident .Toiir .t.g. ara esteadverb mod' N-am maiv6zut ata omincipiginat! (adjectivinvar iabil) 4..rJ.D. senrimentul singurata_ qiiil trimiti menral inceputur i'.. sara aura.il.'Ei la medr.. .louand. asemeni.-.r plingind ". gradul comparativde superioritate.i:ibilitaqi dargiun rivnit sf6rgit. tras de . .sesugereazi univers un irr rlisolugic..i'iio.. srarea psihorogici a eurui riric.emi_ rrcscienei de rep.gind' de doui ol. repeti se l" .t"nti.ilft:_ Ic Iacusrre. lccrcqtc gradar. la titru. $u.r*.aud"se..c pune.i.Ti atita ploaie")...ru.ili.-sr". .. Teroa"rea ""pd ploii i.golistoric"este consecingi a"rr.""]r.. racustri.". -"rTpi.. sere azi cupatrunderea euluiin sine. iar gorur isto. cel or "["'] ale sa $i tehnica serezolvd excrusiv.suntsingur. raport de coordonarecoprrlativi.1.fanati dcstirrului poctului lc-a adiiugat 6lrora apoi rcnrpcrame nrul dainnat".*ri .?jiTpylui. cs te lambrc.i-b....esdvhr.ifi... riilrratua nopti..o i'r. si incomensurabi_ :\.rl#. Rima nu -oJuig"*y .:::'.r"r. d.mlidiu.u. amptifici duc .rofa. atributu l adjeciivar :-111i:-*"eti: nrtestarea exterioari...adverb de mod.rrrrr.. ...._'o io... Scriitorimoderni.. graqios. intrare in panicar..in vol." Locuinta.... 137..i..' gi rn poezia Lac ustrd. (I.gi"a"du.lilri il$."p" ie de trei ori.in evidenti o damnati nevoi e de repaos absolutl Din cele saisprezece predicate. care. hal ucinaqie' 2..."'i."peti.:(::::.)..."lo"r.: .Ce am clscar ochii mari". ""r"rior.. tot aqtepti nd".:Ilitugesc.iliilliiro*r.il inrr-o riire de ....substantivcomun' ie...llg:lfi.gla"gal.plasat in rimamaslerbyl cea culini..)aceea 9isubstantivul Ritmul *. .1.. parel il ermrse ci n -am podur iamar").it. inele . lasenzaqii de organice p?. pri-r ri. pt.md duce-un.B["....

r-.ran. 1.n basm" .ci trebuie" . muzicale)coresponcrente nevr() z.[il.propoiiqie subordonati completivi directi.wr exteriir. gi aicisuntdoui planuricareevolue .rra.ci euto. ploaia. Pir"eaun om de o mare bundtate. si_b. Subiectulal Il-lea A.deget.iir'.. t"-ii ji a. colp Ciqelul mi-a in fipt w colgin..T)"*consdtuiema_ Am o casi de vacanglin Bu.t-""ia nu se mai f olosegt marca..i se r rtersecreazi semnificagie: ca p..teni' (defectivede drurnegiiin Bwcegi. irrrtr.propoziqiesubordonati subiectivi' B. . . Ca giin poezia azd...(defectivde plural) .. .i..paraleldar . supirat intr-w colP' Stdtea marca e fn C. cap Alat din cap aprobator' CapwIrlscoalei a fost pedePsit. cuprnsede po_ "i ln univcrsulliric bacovian revin c'teva motive (noaptea.ciqi scntimentului singurntigii. Eacdese si ngular) . 2.si-l turnez" . .propozigies ubordonati subiectivi' . Produsul estede marcd (de firmi)' roman desprecilitoriile cosmice' A apirut rtnronlan excepqional pini la Pontul Euxin' Imp^eriulroftian se extinsese : Plwib.aspecte depri tl attc qi morbide ale anotimpurilor.

prin carerezulhtele sunt comPa. cu rispuns conde citre elevi. obiectiv.rrrl.Felix. nu cunosc. ln lucrare otra. de l. itemi subiectivi de-tip eseustnrctura! 9i ese unestructurat.nu-nu stdnimeni aici.. in pe gi se .decarre am cumpiratpublicaliile careavearn de nevoie rru lucrarea doctorai.#. $i roman ' c.rrri.r" rd Enigma Oiihei de G. a nol titbi.iile"Cin pr incipale.O.. dar cu implicaqiisociale9i morale. . ' TESTUL15 l Subiectul Enisma Otiliei de G.XX:H:d7ti:t.g"1.itrinsi bitt.riealiz^o evaluaree{icienti in cadrul disciplinei Limba 9i literatura rotrebuie utilizate cit mai multe tipuri de evaluare9i de it emi.. (comprc.miinc6nre.Costache cauti adresa pune in i-o siuveanu. ao.-72.. sl ntivl trebuic fie permanentl. ^"'i". l!5g. Codriiinceouseri freamite si la adierea vintului.mniscient..*i"i.O"iitit CosmcheGiurgiuveanu...ffi .nNu-nu -nu ie riasctra tinirului. pc' de 1""_ir. casa CosAntim cu arhitbcrura strada lo". moq qtiu. incepe gi se to.iiii -edicin.rr*iirn ""rru in unifoimi de licean.ii'e p'of"o'i tin"'id'u care'aveamlari la p.. scopul ci feedbac kul continul.un tinir. DomniaSanu a "du. ihnetitt.propoziqie principali.r* a-j. p.abiasosirin Capitale..de aceea i.dupi un plan prestabilit.* la otig" cur. t. Evaluarea performanqei cregterii cu imcdiat.nas ir ivenill gi . Ji r4.. lui Costache' dupi moartea : cu Leonida Pascalo-pol.u"rairrr "rar..propoziqie subordoffi. Cilinescu Conceprulromdn ..._.inexpozigie lainceputul lui iu lielgOg..stanqiali .caun vegmint_militar".nzurapilor Ca Eiroman elelon gi Pddu rea sphniurapilor Liviu Rebreanu. (defective plural) de t. voiparticipa 2/ cu picturlepe ca* ilX?::i?i:i. Ei grecesc.sti p..i"'tir.. (subicct) 1C5 forgcolare. se concretizeaz -in lupta pentru a verealui Giurgiuveanu.a. o Nu fuscse un. "iri"r. " Costache un rispuns nlueitor PentrUace$ta: . reaiasei lui "ste menqionind mom entul inceCilinescu recurgela tehtiica balzaciand.tl' Bucuregtiul.r ruri.descriecircul"t i.':.aproape Giur'-. Cllinescu intrunegtecaracteristicile omniprezent$. gy puqininaintede orelez. p.rh.^07'1/ condigionali.*l nr. predominant familial. EnigmaOtiliei de sph.pdstdrnacpi arrczarzav. mlie. romaOp.propo ziqie subordonad aributivi.vezi P. fiind s&i sala persoana III-a. . a urmaiaculatea de 9i pinr la plecarea rorit"i'i.o. pdnwtjer. ..tii r. liei Corfllaul.r_enteinnegrite vechime.conduceacqiunea incheie cu o imagineaseminitoare.. llr t. cu piru! lung...I."' ' Desf dsurarea de actiuniicuprinde experienga viaqi Pe careo triiegte-Felix. : P.Primirea pe care acesta face teptez intdintriga romanului 9i rrdsirura piincipaln a personajului:ititudinea nepriete noasi9i temitoare.ti""ii (. ' r De la Tirgul. feminini".te'qii.rtiv.irl r Am cumpirat din pialarnazdre.. de optqi pe unul'dintre personajele i. )r sunt comparatei ntre ele in vederea P.Eaaluarea obiectiad subiectivd baze.intr-l searide lui hi brid. Evidenga La i" se gtiepindit de aceiacare-ivor avetea' intreb areatromului specifice ^i^. misliniu la ten.azl criteriulobiectivitiqii notare.spechcol care sd. Ci.gi. Naratorwl.-iar t* ".J. foarteinalr gi gapca umflati ii dideau un aerbirbitesc 9i elegant"'t aqa .nt indirecr) kil::l'il. Evaluareac'riterialdestestrategia evaluare de sa u cu criteriile prestabilite' 1tecu standardele Evaluarea normatiad reprezinti s trategiade evaluareprin care rezultatpleeleierarhizirii' .e2e").r* dq acdune. tutorelui sa u. 2. ntdrrtr.

*i:(^::TI. funcgie Eaatuarea formativi. """i...i.. Eaaludrile forrnare.e. Eaaluare ao. Subiectul al III-lea ':fi:{fi:!:'.hi". unui deficiengere in inviqa..\:. . ztntistraregia evaruare maif.ilnspecgi'or racrasi.. "^Iir.Tipuride eztaluare Evaluarea infruengeazi inviqarea. motivaqia inviqidestimutareneatiaitdpii a eteoitor studiut tn timprilej de portretizare Giurgiuveanu.. ..dH. .d. :.izi..." scopur acestei evaluerrnu estenora_ $i. subiecrul vezi al III_lea..i:." Aceasta repre_ de c.*.:i:X:.li:iffiI"ll-f"*:': etrcrenqa siinveee :ilt:''.obrcctizt dqi subieoiad: .nr. S.g.4r1r.e. \ Relapia dinne curriculum evaluare $ Pentrurezorvareaacestui . surile.arari rr ebure erevur.' il'^"'tti':j^. 1l.:::te a" elevsau lacunere.fgrmal.d}rii. evaluiriie concur_ nationare ce :l.." . . sunr examenele.. Eaatuarea.il.ir.".u d"-. activitiqle vr pnn care asizuri cuere_ se feedbacrrur .za19 de inst iruqiispecializare.lormatiod Ei sumatiad.i:.ri."]:-oozitiveintdresc.onunurr .? #ii*". itemur3.'i prosresul sale ^."r.o . subiectur arIII_lea.9i informatd.dfu". lui salonul Costache cu incepe o scen1-chei i: .tffi."L.u.'"'J)ires tur g." . tyri.. iternur 2.criteriald gi normatioi. Aceasti. activitdqri acestuia' Pentrurezorvareaacestui subiect. Tesrul3. r.ii..ea .iir-..:.il....

: C..'#.'.iu g"ilutern la vd. pot si jur. cu greu eccepti depuni o sumi de b anid.. ....doui planuri principare ..il .ri"r.i.. opi_ rn niaci. i.....inta fetei gi deruta rinirurui.te ei.e pove srea "rri-r..riu.Blecarea cu n"r.. Agli.."iar.i......^rlc'c. a nun{e bi. I'clix acest e familii.^ rp..tr...j."_r" de sorasaAsrac ei . dererminate cere de doui temc: tcrne balzaciand a. i. si'ri......l 'lffii"T. H'J$" 'l iratc pcrsonaiele.s.. .o^ lL? il'.i.r.r.i. d ein-geri.teniriigi a paterniugii i.lnccarcd totusi si-i vr. lrogat.i.'.i..e..rrr".i..... "a"r.rr.f#r. iar cu baniiob_ "rig."roiia"ri..bunititile. tragi_comici.s. feresefi ob11lt ceea ceurmS.faprpenrru careareunaracd....e i.firi_simltire.. interzicevizitele r ui Pasc*l opol.r". i"bi...rrru.r..:ffi '.afrliu. secundare *p.'. s ra".ra"f#i .. imobilizat pat.i" r^ rr.rfaqoat..."-oriiiip.cotrobei..ioasiii trebuie arrerea G iurgiuvea_ gi ri.ii""il. cu toati vigilenqa r.i gi..:. ri.. eventualele cheltuieri r..rnrr d."..l. ""r".'ii r'.. fetei.ird.:il...r. si ada_ \a caremai ugl 9i Leonida ceva.. turorclc mcu.Nimicnu semisci ajci c"ie nimeni in rrulotitici..i".i.."rij."ry' ...-" i.. erotici ..mo. in cosmeticqde pi nevoia deaiesi armosfer a ei din r"iolr"ta p.fi.. ...."r""...rude[ r.rc..p!rg 'ri i. qtiind aceita ci arebani mulqi p... csrc aiciin'Bucuregti. irr.a. ceeace rurprindc ci pe-toqi..:.. lceea care ttl mosCostache.i dintre Felix j'1 .i.il f . . i" co nrullui Felixiumbli imbricar necores_ punz.. sohaqki. .i. Acliuncasedesfigoaripl......i..Jr...il"ji.' i" . ti "r"ri.zindcu cdri phccrcgolesc cimara.rtor vara.i'rlru.rr s-oinfieze dti_ pe li.*u: " sideavcrrizirile rui rfi i .'..ln'ilT..irt. n...r.. prin caracterul qi I )easupra tuturor se afli ?nsi prezentabenefici a otiliei.i:u n"qi". mog cos_ tache in lipsa gi..e companie bitrinului . de sirnq familial.r...ra AgrJ"r.ui qi'u1ivrcasi-i construi"rb our."rru ascungi casi.jll'."ropor. Cos mos taehc.ii.r."""r caredovede.r"u lc:r rrrr (. ii_ n_o 'l'j"tl"*: srmin casiun bolnav. vorbesc despre moarrea bornavului.cstetot aga avar."e d" iobiie dintreFerixEioti_ lia.rise.. Naratorulprez inte.... de careFelix seindri grf*egreimediat si cireia ii cere dovezi. lia.o.r. cuGeorgeta... .:.ir..elil"# si pizim.trinurui.ir."qiu.evariqia devenidinumani Agr"...s.f .ntirii o est.." ""i"i. costache cearricu qiganii cirimida mog se pe dela de_ mollri.srriinisunt otilia giFerix. [rnut Momentulin morm6."".nni . . Hcgt0rvA pcrs()rirje. i falAglaei]."rr.a de lr acqiunile decid sau influengeazi lor. desricostache..-"ntice . ilar."ioporir p-""rii . nebunia Simi onii-.ir.rr 'r'urca_--.!i""r.r"riaiil.i.qrcrrrl *.c.1...J i iillll J:.i.ri in casi.. b"b" ""u'r9-rrr."i....i...i. lui {si"....ir ..i. Inptanuri .. Pentruconstruirea casei. ri ..c'nidir I)lscrrrrprr rrr. ..""td" avarului. concomitenr acesr cu a.i.t rilil.."rea sinse. . .aJi* .up a casa milirdreste: .r'".. rui -"iil-ori"l "l irfi. Birbatulei innebun. Giur gruvoanu gi'l'ulca.::.." d.riica sot ilor Turca..lipsit de gi...: r.i". s.. riniqtit s-o peAglae o.$T 4.r.. y.r..:'J#.J.r9. fiica vitregi I"i e.lis..::. l)in prirnul rnorncnr.ili r"r." " fir?.r.." ..iil"'X'i... .irrf..r iu. .in timp cesavureazd.:...i.. in riu. dcsco!. Auric.r".p.-fi"gr. pran..rr"'uiif.oiqine aceea inmormintat""o ri".lip."r" provoa_ 9iastfel c{ moarrea pleaci t...eL.rr ilu.u criza 9i luiri..i.i."q" s"afla n"ri.. 1}.m.1ur -...iil-.a". lh.. considerat rival. imprcsii confirmate. iirl'. de . Agr.i#....."r..*r pa"dd.

fire de artistOtilia. a-.i rrtrcbuit si pLitcrrsur unc \Wcissrrr.El igi amintegtJ spunea ii tiq. dodl. incit nu vor aveao-noaptede intimi tate. mai pirei si fie locuiti". in tren.trlsitirri avari se nu *oE-Costrche. gi lui Felix o tindrl. irrrr-o cilitorie la Constanqa. rizboiul est eun prilej de afirmare gi p-arDrofesionali9i sociali.primul.ani"..a peisajului. a-i mergela iniinima tragerede inimi. dominant realist. Poartaera lin.. vizim la.tecu Georgeta' la Stide de nicn.iubitrnult.o recunoafte iopol.Fermeiitori." Revine pe stradaAntim. de aceea A tA o respecti preamult. se desparte Olimpiiqi se c asitore.. deseoriampli' 'iita. ' Mo"rr"" bitrinului (deznoddm2. incinti descrierile ample. dar inocentin problemasentimentali. iu instabilitate a enigma lia: rational qiambitios.Aglae. 'Vine De prin politic.nr()ilrteaiului lor.uti cu un lan!. enigmipentru lexicul neologicsi ftazaingri.ca 9i in c eaprofesionala. careplecase cu Pascalopol P aris.. lili"le. Felix la qlseste bilit de la Otilia. Stilul romariului est eelevat. cu inima uqoard.Tipul arivistului.a. l 167 u'isurr' ln acclaqi lrr c.. gi ci o licheasimpatici.. atit de schimbatiera. Retriind vdttti r-i"tiri.i deschide mi. o cisitorie striluciti.innegriti. fascinantl _9i neinqeles.. Costache.din lipsi de ingri jire 9. imaginea cul rustic al lui Pascalo pol... cu de intilnirea cu cireada bivoli.a avea .Andcasalui Cost ache:. ad. dar gi portrete le Subiectulal Il-lea A.conaterfereazd Bdr iganului.i-g" te. a-i ride inima. iau in Felix seintilneqte intim plitor.Felix conchide:. i z[ircenia rirnine caracteristica individualizante. din toati inima.trnoq f.Nu numai Otilia e rao enigm?.Felix afli ci Otilia a divorqat Pascalop ol a devenitsotiaunui contein Spania .cealaltifiici a soqiIg 'l'ulca.i a Otiliei.Stinici Raqiu.in. {u ti'nipidite de scaieqi. psihologii patologice:Tid 9i mai alesSimion Tulea.de dat-detipologiapersonajelor.te momentul sosirii la^tutorelesiu: .seinelement er6mantice. Felix retriie. eale pare o de cit atatiui Pascalopol. ir.ci qi destinul insugi.discriereaoragului. elemente Cla sicului tip. foarte imbitrinit.noi nu trl im dece-i p. inimi albastri.sensibiiigi cocheti.^Oiiti".. imbogiqit prin ba nii furaqide la mo.it..ntwl) romanului' Otilia inchei erapid acqiunea tinirului.rrc-lcluscsc spitrrl.a interioarelor. f . inconstanti. Siinicl. doua zi.augd.uri. fata: .i America. cu Pasca.virsta gi iubiref lui Felix . Alt elementde originalit"i.cu predilecqie bine construiti.I se peru ii 1.".9r curteatoa.rntr sc siruelzirviirll gi cisnicialui Stinicriltaqiuqi a Olirnpie i. revi".in romanul Enigma Otiliei. dar acesvine in odaia vrea si-i dovedeascilui Felix i ubirea ei. Rcligor.li* va face carierd. gnndindu-t" l" Otili" ceade demult. (om) de inimi. Ac esta ii-aratao fotografie in carelelix nu...eraleproasi. Pascalopol confirmi lui Felix ci Otilia l-a."ttt lucioasi a lui mog Costacheaparela uqi 9i vechilevorbe ii risunari limpede la ureche: u Aici nu sti nimeni ! "" Ca elemenrde originalitaie. f GiurPunctwlc'ulminantal conflictului estern"rcatdeimbolnivirea lui C ostache gluveanu. moderniste.a caselor. definitiv un ' F. esteun monstru' minanti: sunt Felix 9i Otiv6rstei..

. cartepogtard.egi tratarea diferenqiati. #l. probreme stricti actuali_ de tate(. . f"f.propo.t Vorn-agi fost invitagi petrecere.. maipuqinfidel.nu esteconstant participare din vului.' gti. activi la comunicare partea .a *rb:efr miiniiesipicioarele d" s"r. la Voi plcca miine. La somaqie.L'fi .i". p.-i invene. Poqisi pleci.iain inrotdcauna timp. ." .ece.A. trebuie s[ decodeze. rwela.. (R).sepoare \* trage atributadject ival: in con_ .Comunicareagcola educative se desfigoari intr-un cadru instituqionalizat. fapt determinat de: .. o" in cirqi.. .". . la Anr biut un ain foarte i.f.14 .T.ziqie subordonati atributivi. vizitit ..irilii#ir.paisprez. aicirezulti necesitatea adaptlriipermanente partene rul dialog la de de intervinperturblri. miile...l1ir vine _ propo.in canalul transmisie de ele o accepta ti.il'' fufapa.codurilecelordoi factqriai comuniciri iemipdtor receptor identice. promov ar. "*' Anapoartdazi o rochie ^ti^rrri...!.. in 4. . ir*)locugiuni substantivale' .numerale cardinalc.) La congresur ecologigtil s-oi rid.in ci.zigi" r"Lori"nrte.rir.a s_arearizatprofesionar. 2' carte: carte de identitate. $m. a da cirtite p. .). se poareconrrage complemenr in .ridicatmiinile i"-....il..:i.:: J*:::: d"g"*.."" uorbi rare.comunicar e comunicare $colari. a predat.. l' s-aridicatprin munci.carte. deqini * iar de informaqie suficientipentrusituagia comunicare...mesajul si accepte succesiv...1. carecunoa$te ffiiil::l:H*fl'*t L:i In decembrie aa rutier'simsit ingheapds^ngele a ci.2..r .rolul celordoui surse schimbialternativ.--'^"' dar 4.ir ".) i. l8 .1.uneorigi a cadrului didactic.locu qiune prepozijionah. la seinchine".. i. Subiectul al III-lea l. in(.gi corectitudine. fost mentinute la acelagi nivel. l:.. deget(e): .icat"mai murte o. o anumiti motivalie. Strategiideformarea capacitdpii comunicare. .. Mn sfiii sI recunosc o si aibi dificultdqi echipa adversl.i. *i. ' pantactiva l unui dialogproductiv.care Iat": . cartede . personalizati.aaduce discugie. 3. ele aceea locuqiune .. schimbi: se Ei se elewl t rebuindsi devin6 partisi .r.) rolul care.. totugi la.# ur' .care asigurl egalitatea de .c_onsrrui t o poartd nov ..J. fost tngbepate r"i"tiit?1. mai 3.optsprezece. .i ffi f i.r . lrr faqa nrinisdrii s-a.." toasrar. cartede munci.coali intercomunicarea i n lactici..) A ridicat paharul.. N u pot si spuncem-aimpresionat mult. Emiqitoruleste cadruldidactic. . al dezinteresului faqide leczuri lor l. om de.:* a se?nchina. receptorul elevu de grai mult pargialcodul..r_s t"r. Frrr si-qideaseam a " a!:tj. (.r-riangiari "sd de scop(finali).gaptesprezece.rrenita irtariaRadna. nu sun (E).. I formatein familieEiin gridi$colaruldin clasa aredeprinde ride comunicare trebuie si se rcalizeze activitatea de copii. primit un dar frumosd..i. 'c.. si nu stai_r..).. 17. sistemic. un nu Stiwce \ r un nu. prin influengele din acestcadru organizat.ui 1. B.. Nivelul de cunoqtinqe elevilorlasi impre sia ci cu 2.eziuamea...#... de oraldfi suisd poatefi consider at forml specialI comunica Procesul predare-inviqare de o de didactici.i 3.

3-.a pula").itugqional."d. deficitari sub aspeetul de pronun" qie i.pr in efort ."rJe. qi de contextul obiecrulu i .iur" .grrr). in contextul s.te cititul gi scrisul.:{$ pe pe (. fu. ba E xperienqa comunicarea elevuluiesteredusi. elevul igi insu.l^ra"glru... prin obiectivelecadru.rri.ln comunlcarea scnsa.a deprinderilor de receptare exprimarede mesajeorale gi scrise.. calitateacanaluluide transmisi e.":)pedegere (.. Specificul comunicirii in inviqimintul primar consti in insuqi faptul s[ elevii pa receptorigi ca emigitori trebuie sigi insugeasci instrumenrul comunicd.limqi elementele nonverbale.rii." .. a gti/acunoasre (:". obieeti' Procesulcom unicirii didacticese concretizeazd vele de referingi.aumbla virful degetelo. pune a ^i"il..e.a pu_ fi in f .. natura mesajului.a .i:" juca cineva degete m ani_ leget(. clas I. comunlcanr.... instrumente ale muncii cu cartea.Ji:s"re (. mrc..a (nu)r" d1-lypu i:..a aveariq.F. conqinuturile gi activitiq ile de invigare prev[zute ln surriculum.. ut"ia.a stTiu no":er"io"rr" pnr"). interesulagenqilor comunicirii. codul.1.r. cazul comunicirii orale.Caracteris !i l n ticile comunicirii la clasaI sunt deteiminate de factori psihopedagogici.

ffii... exempl".ilil..'.i cipiul..._.'.J.l.'i* :::'"!:!:... J.Tfi i::t i1 {p i"J: J?:il 1"t :: r* .il. ri..^.. dc memorici durati "i"pi'3r.il5i.ie." in.rni-rii" J.i l.ii.ffi"f*. i..il:.i:J:::::1!.ricil:rtr foarre. I:il."utu'"*in""asi lnvltagie.... . ".-'nk. situaliiirecoriunicare simurare a realitiqii...i_u si si lirseasci "jl..orrrroruu*r. irantiircprczinta gi Accqtia pot fi sirnple intrebiri.t.TT:..' u.. vezi restu r 2.t irrtolectunl fizic tle lurrgi gi clur.-.r". conerient gifluen t.. grat*rqici scurti i-aginagiei.i ?.mv d a.1il::.:. In fiecare lecqie pot.. . pondcrc Itrieidcua'..X:.in. *..ru.cul cuainrclorcwlnpeies opus. *o..:: ::.itemur 1..'ueroLr . pri.crea i"*ii'ArAoniu..* * )n o es is :rns i r cyd rru ii ff rid.-r.".b' j! sru r.r J".o-un.r u i"T#).a.rril.r" r"r."'.. tipuri -t.a"-inanre didactic..:.ffi:....oratd.'ui defanrastic.n*.i-..."a*.hp1..-::.r11T-r. mijloacere activittrgilctr"irlr:-. i i..:r#.:i il i#.]...Jocurid.".il..-i.. ]j)tr?).. inadpa rehramatizard se E.1.i:'l'i.i:t'rcttt'st'irrrb.. tc.**'. i..ifiiespingere.r3.i.'.J.ac$une simuratit^ t. A cri ...rii"J 2i:.jmTr f ..ibe..tatc....narc i.'l'ipuri tlc itntti ale dc clcrncntclc componellte unui instrument ln ..riij" I merodere. .r"ii'il".a....idd i.u'or..t [ -l li''^'". Ei or . i" ...i.i"r-it"ffi aioia"irtniiritcititutui Exemplificare: corecr.urtn.ffi:fiu:il:. .ff..erol.i' E" in tyeb.J...:/...T.' u? .. i.:i::i:.uui. srrategia didacticitrebu.r.':: ltarte..r.?iftL.1.. :i:]:rl carrrct odedidacdce.isie.r i"".iilil'.ffiru.li:: :.' variate "l..".5 l1tirff y.".:iH/:# : . e.ii.]j... texte non-lirerare: ' Eficienga srraregi ei didactice arese esrecondiqionati creativiratea.i. . :. .i...i.. deindiferenr.el". t.l1:.. afig 9.: ."* ..:H'.". r::::. c:orrr de domi""..ff -"i..4. : :.":rukf ltii:*..s.onrti. iu spriii. si pr"f.r-intriti...x:.imizi.earrebuie si alrr I aclriziqia li'gvisti.. .. subiectur al Tipurideproiectare III_lea...*lXl".i#:..f !.f .*::i::!fr:::':^:.r... de uecreatrv vensa demiiestia de consec_ i'* i . de de . pJr fi.:ilil*:.. enun!urmat de o int ..r.. il.r r..?.. pc cxpcrienqa viaqia din manual.. .:. i i sens'Jo..'ril.if s.ffi:'il l"illli:.r."":lilll'.*:..:3:[1:::'.::*:.4* :::1 . i..i.t eo s I T:'T'.griiue. rdsPwnzi.*Uri."_.i. ^:..r.a"m.'"b.i. r.ii...'.jo.i: :::g:nitarea itrlluc'1erc pozirivi . scrisoare. rast rins.ii pr.gi. de ^ub ir^r"i. Jocut clcvii igi formeazd. fi !:.ii..u...urpi.. a. p. *"i *:ffii:T-: [*lff# [:..jl'..*. l 'aclmcle * a IV-arr. ! I'enrru rezorvarea acestui subiect..".rr.1..grllcqr c 'ulr.j:ff.*r. dialoguri tarecar esi cuprindi formule utili_ a. n.o. situagii . i.l..i". .

)senumeqte H - . e..luc ruri.. .le. ayeptat.:. (2) itemi al clror rispuns trebuie elaborat.rule. .. item semiobiectia: ' Parteade vorbire care denume. Din punct de vedereal rdspunsului (1) itemi al ciror rispuns estesel ectat dintr-o listi de opgiuni.item i de dp pereche. orice item testeazlunul mai multe obiective. ploaie.."conceperii ff''ffi item obiectia cu alegereduald: A incercuiegte dacdenunqulesteadevirat gi. secundar.nemulpumire. tn a.:r"x.. ' : itemi de tip eseustructurat. ( MihaiEminesc (cod. itemii reprezintdintrebarea rlspunsul agteptat. sau mc. itemii p ot fi: ' b.. deschide.F lJn text poate fi format dintr-un singur enun!. cu cuvinteidentificate.itemi cu alegere itemi cu alegere muldple.. mul tor criterii. in lista urmitoare. de Conceptul de item es testrdnslegatde acela obiectiv. de A . sfh.Ce te legeni.pebaza Clasificarea : o bieaipitatea in nota.. .. exerciqii pro. Din punct de vedereal obiectivit. ' r::".F Personajul Albl-ca-Zltpada aparein basmul Cenwsdreasa F ragii Grimm. gi ln tt rt larg. intrcbiri structurate de tip eseu. A . (2) itemi semicibiectivi : .Fdaci e nunqulestefals..luarc.Alege cuvintelepotrivite din lista datdpentru a completaurmitoarele ve rsuri: .wpd. itemi subie ctizti: . .r. inchide.Alcituiegtedoui enunquri aceste . pdmint. fenomeneale naturii etc..reqi tipul de rdspunsatteptat. fdrd. sol) Identifici.teobiecte(fiinqe. mal.. fdrd.1.itemi de tip eseunestructurat. ii cep m ulpumire.:'nT*:['#t[*r:rI"]:. .. doui perechide cuvinte cu sensopls: cutezdtor e e. tn drdznep. St princi p al. itemii se clasifici in urmitoa: categoriigi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali.. vint . plopu.rebare. . celemai importantefiitemilor se realizeazS. curajos.bradule. . d. (3) itemi subiectivi: ' ..igii notale. .intrebir i structurate ..itemi de tip rezolvarede probleme.itemi cu rispuns scurt.... ?" Cu ciengilela.

agenrul Ju_ fiscal. Ion Jugurlan.fuga lui Paraschiv a lui Nih de acasicu caii.ei) 9i o.urprinde este imaginea complexia saturui .capodoperi a..ild..momenrul.l ooit.ro..i.BogoghiL... cimpia D"."ii i..r.prozei de .tridar.cf este apare vecinur Tudor'Bil.ii..i'D. trebuie si iasi la munca cimpului. _retorma agraridirr 1945 rransforrnarea 9i ... cu o part din banii obgi i pe vinzarea griului gi cu lucruri din ladade zestrea fetelor.:nvingd p..centrur nu mete'ci saruf rominrsc. romerii (volumul I.72.. poacpiunii prezintd" evehimente tiierea salcimului.. dit"".. rna>ate s e in tat in citeva familii prezente actiune:Moromeqii...lr"pozeio verii. vi""irj .. ri po^rtei"ui. cu caresi discute. Pentru a-gi obqinezestrea.rr^1i..i. romanul zly'... ^ Fetere.intr_osim..".rr precedat nuvel e de (publicate .tierrd aicif..-institu qiil".. puil.-. Romanul aJ.r. fuga Polineide-acasi. iii.. Cind t . lon ..$i lisindu _lpe Morornete deshame' apoi.-.r* si gari.araschiv.-"" din pareci dmpurcra . venige un rivrlus p.rrii.. p.' ilspecte wPera uterard Mo romepiiintnrnette caracerisricile roman. la secerat. naratorul realizeazd..i"t . altulin casigi al treilea ieslea in cailor. vi nde . la secerig.. si " ligtca-Gumepti. va pirisit def iii ceimari) este semniiicativi agezar. cigiva inaintea cu ani izbucnirii a. Nili 9i Achim.gea -o-.. ""..ili..se foarteribditor ru o"-..up.. discuqiile ca: Desfdsurarea din poiana fieratului Iocan..seculci unul pe pr ispi. pentru a se intirna in sanatoriu.fiind bolnav.premiul intli obqinutde Niculaie gi de Irina Bogoghini." niri.il.a..r.. incaseze si ua gl romanul de...s firanului gcolar."* vrea siu.i'il:.. al Disimulindu-gi intengiile. primarul Aristide g.fi i""j..tul roman_ vezi p..#il1.. dte *iza.legati dep.' o La cinaMorometiLr (cu substirJnri..j.tin in . careaduc psihologicq inedite p. de unde si it i bani pentru plata datoriilor.gi qiraniiproprietari pdmint. Polina va da foc caseip irinAlt plan narativ urmiregte familia lui VasileBogoghini care.artgdin pimint lui Tudor Bilosu.rrre violente qi nedrepre..schige de porrrete: trci cei fii din primacisitorie a lui Ilie M. ff r (ho ffii..i'in s. Ilincapi rita. .erii.'iffi]lruni-.. naoromere fi . ale specifice acesrora. Moromet e nu_i dt unrispuns pen^tru co'uffi il6.pentru a vinde oile.seceriqu l ieratul. In activitatea literari a lui'Marin Preda. I)' Prin tehni ca comPortame-ntisti.:". .il.."ri. r.oriu.i M.riiejt e doui momenre istori... V.t) din Concep.Liviu.. irr copilulei cu Moromere. <r tot*g. clar. Noui sat.. *i"rmea.a.qiunii. Cel mai fericit esteNiculaie."lrril. u4zi vaveni "-l .soc.Rusaliile. Moromere nemulqulit.ialisri "'a agrifultr.."-Eiiur . adevirat simbor familiei. titlu.In lipsa lui. timpulcinei ln tindtr afll fiii ccimari. In..fonciirei".aflindu-se lui discutl desprcplecarea Achim la Bucuregti.l^r-11-.l rnjirii ... . si_icu m_ peresalcimul. mergl". conflictul din f aBilosu.tice gi Irina.t_ m0ntgi de tradigii. l-p ceNiculaie. cerescapi de oi gi duce Ia qcoali.oromey#incepe sceni-cheie cu o cina Moromerilo radu-i ni. ffansformiri radicale sistemului..nr* lumea .ub inia'i)ireo pamantur.TESTUL16 Subiectul I I Morometii deMarinPreda sc parcipepiciordeplecare. Volumulaldoilea.rralAl""f. unui Naratorul obicc tiv (naraliunea la p"rroarr" rri-ri..rolum 1948. apirur in 1955 volumul al I I-l.incasarea : Bilosu.....r * ca acqiunii semai afri Moro_ ti?. a.r...""'. b5taiaacestuia Tu dor ictor Bilosu.i.'1.in*.fiind jupr Birici q.Rebreanu.. un loc aprr te.intr6 perio"d.romanu i I lu Marin Preda este replici l^ r.L ir.. ."ri" si-l lase fJoau casi nu piardi la a nul. .$i-4ip..pra^"a aparitcineua li s i.ca gi in literatura romini.surprinde disp arigi"l*. izbucnireaconflictului socialintre gdraniisdraci. ."ruh.unii cu dorinqa imbogide de premilitara. pregiteste. brri seara.familia Bdlosu.1".forrJir "i .. cu cisitoria ei cu Ion Biricl.."irar. conflicte mari.d.Inci din aceastisecvenqi intuiegteconflictul familial.izeazd. d e_a douaso_ giea lui Moromete... agteptarea in cinei. prec.' ..

Conflictul social devine sesizabil relatiilelui Ion Jugudan. Inqelege primejdia ritateal.tici sebucuri.'"lqi ff ffi'#fi::triiil*?iliHl_ . . Punaul culmina nt al confliauluiilreprezinti fugalui Paraschiv. impropri etSriqi dupn Primul RIzMoridial. Moromet e se vede obligat si vindi o parte din piminc. pe Polina. Majoritateagiranilor din tea-Gume.. gi nu la el acasi.atil lor cd" vreaca Irina si devini asistentimedicali. ceeace va produce o funda schimba rede atitudine. c u un giran bitrin 9i urit.i familia unit[.te si o singuritate desdsiti". vor si agoniseasmultd avere.El nu ingelege unde a gregit.Fatail iubegtepe Ion Birici. stiind c i-i ar lui restulde pimint. Problemapimnntului estesursaconflictului din familii .ti sunt mici proprietari de pimint. lnsinSub impactul evenimentelori nelinigtit si derutat.ili Jii. fhceu harnic. V.r5"in s neimproprietdrit. precum Moromete.fonciire". Guica.. nu se mai bucurl de sarului ca de un specta col.i it si faci politici. Asaltat de . ficut de Din Vasilescu.dar sirac. aqigaqi mi tuga lor.de ce nu a reugit si pimAntul intact . Alqii.Bllosu vrea si-gi mirite fiica. se refugi azi pe piatra de hotar a lorului siu: . Din Moromete cel qtiut timd* se chipul din lut. Unii dintre qlrani.trebuind si pliteasci datola primarul Ar istide. acesta cere avere. Moromete igi creasei luzia cd avind pimint esteliber. Victor.Pentru a-si obqinezestrea. Jelul lor estesl-gi pistreze pimintul in ciuda datoriilor la banci qi a :iirei".ia lui Nili de-ade i..ffi . pe lumeailuzorie a lui Moromete sepribugegte. ca Tudor Bilosu gi fiul siu.fugisede guritateade acasi gi din sat to cmai pentru a gisi aici lini. cu sitenii gi cu autoritiqile.. Nu mai participi. nevoit si cumperea\i cai gi si-l inreqinl pe Niculaie la gcoali.i. qiranu l silrec. intri in conflict cu familia. p. Nu-gi inqelege 9i doringalor de indefiii i. la intrunirile din poianalui locan. retragein t[cere. r"er'. asez^t o policioari din fieririe. sunt mulq umiti cu ceeace au.

d... .ii.i#il."iril.r" . rif*.re prr.Note ocazionafaaoarea romanw lwi).riito*1.otrUn. Rebrianu gi i# nilor.-r de J..pr. ciutindu-se in acelagi timp pe ei i9i cu viziun ea lor unici.citjosnicia. ......omenr la acqiunea clc se ruleaz.prezen se in tul narat ivseinterfereazi trecut"l. a l'i Ilie Moromete:.i.Lrr. e*isi"ir.il.. dar tr1-ni"ri. .i. l l)imcnsiuneatemporah se extindeprin imbinareaprezentuluinarariv cu rrec' r--"' tul. credinga pacea armonial*.i" cu "ol"r"rl "iilil.i".sripaniabisuldin congriinqa de a zdrurrci..Domnul e. Ca scri icor. cc aveasi iz biucneasci pestetrei ani.. chit cr rostul ism cinegtieces-o alege el!".l"i p"p"l.alerti.ri si se ruineze.fuga Po_li nei Birici.: .t poate alqii ci "-J bitri ni cind tu n:.r.. "i....J itrqir.umr Ilie Motom etei..intul volumuluial doilcail reprezintimoartea Moromelu i lumii qirinegtitradiqionale dispariqia dcvcnitsirrrbolul acesteia odari cu el.rd.Marin Predaesteconqtientde rolul lui in literatur...tiranul nric proprietg dlpirninr.ul nten[ionirrd ci in urmi torii ani gospoaetir qa. rfarq...... in complexit"t.i.i-. adici unici. spune Preda....dte marcdccit accca a picrdcpirnintul tnal dc este p rim{dia clcr nu... re se'intimpleori"..ii* farnitial(volumulI) il constituilfugafeciorilor lui Moroin ere Bucuregtiiara coffictuiui sociail Ia ("oiu-"l .ri.personai : corn plex. in gi . s..gl.itil'.nararor. MoIl ie ncteesteexponentul acestei lumi.. ln amb ele volume evenimentele principale desfigoari rimpulverii. idealuri strdvechi.I Agasi fie oare Funaul cu min1nlal co nflictului "or..ro' in liieratura noastri.rb"t_"]"j noqdm4ntuD. Marin Preda es[eun remarcabilstilist." . vasileBaciu..i.."f ii"t"i]. ". brusc..Ilie Moromete_d".....o prtme..::.. a"?. persona.-.rri..Ua"#l'i.un tip ." (Marin Preda..crrrzimea.r a.rpeJ"r.nu gi-au gisi t loc gi in lumea meascildaiji" f"-i*'ererni a zileid.easci.re: Dersonarur to n v-olunrar.."."r.nete. li ri"..r"ni-..."*iri ta"ei ri-.. d"rrrl'r.oinulsi rimini om"..--r-rrrii.ierr"rir. cu experienqa unici. . ci.i originalitatearomanuluiconstein n oul tip ie persorr"i 6#.i'..riri ll.ru#i. i.. nu ignore rolul mecanismuluisocial... monologul inrerior. roltlctc intri intr-g lungi. Y""''" carc lupti penrrupisrrarea proprietiqii.9tiai ni-i" ?....Ilie Moromete. personajuluiMoromere. tudiniinverse acelora rebreniene. :Y...ii*e... cum... rordeauri" a"r'o ui"iil"J.. Punctulcwlminant conflictului al mireqdrama_ tici. eu ". imbini modurile de expuneregi dezvolotilul indirect liber.. Inconrestabil..rr.U-p"f"u .J."""l..r"1i.o""i. puteagd daci tot ceea avea se?nrnmpl e viitor ce si in -ai "t.Putemspune.arranaiat . o"*.abil infruntelicomiagiauroritare" irJ'"..es.'..denga: .r $i cu Inrrlll'-.l.. si gregim ."i. confruntlti cu istoria. I) romanuluiestedensi.liran inteligent. ...de ictor Hugo si cauteexcepqionalul surprizavieqii..." . l)cznocliiru.. a Originali-este viziunea sa tului: gi . .la "tnpru gi sadoveanu.. sedesfigoarii ntr-un intervalscurt.-"fari..tirnpulamindrilor gi al povegtilor M.rrt. lcnt d.. iui I n roman exista numero. ...".. p" i. Acqiunca de sapl bsti prl':i durninici seara.lt.. 9. " o simpli surli de obqinere plmintului mult r6vnit..li"ii-pre si cu.:. cap. omorurile spdrrsi zuririle intilnite d...victimda etdhti ei.:. striduindu-se sI dea o formi lor iviti.(vol..iet-"i-o.. ffi.doa-pipicrdc Pcntrutotdcautta linigtca clt'ir rrr rrrrri purcasi seintclcaga .' .le suntdramatice s esdcced gi rapid.il. si tr i sl Anci.ii. giric/n" ..ci toqi invaqi de la Balzacsi.J.M..de la Dosroievskisi nu igsi :e adincimeafi ri sfirgit a sufletului omenesc.gr.. rtnui cod moral strivechi a I unei filosofii sinitoase. staredepiesivi din care-l vor scoare marile rs.."ide auror...."re r..povestirilor si romanelorlor.. ...iril..li...-ri face oare asta fie schimbarea ? si veqnici....""'. ase personajeprincipale.interioril'r.a L-ii p.a sa.in armoniecu glia srrimo.a relaqiilorqi conventiilor sociale tradiqionale.Itt I I 175 cotcl<lr.. lrr: "".lt pin^i la fuga fiilor lui Moror. . 9i RomanulMoromepiiiLr intregimeaduce literaturaromini o realitate in rurah ine complexi.Pini in clipadin urmi omul e darorsi qini la rostul "nrlui.. iar ceea... plulIon Birici-Polina Bilosu.p.. ...deceseintimpli. personaje -ir"ip.. un procesdramatic de dispariqie instituqia rur ale.

. Am inviqat la geometriedespreelipsd. ' pari atht. scop(final. . .ti ne?nsemna ri. .ivi..C" si9i91igcomo. micd.tilDingreu" .ca^si. ingimfare. -mi -rtr .Pecaretrupu-mi .. fdrd.de micd . ".t_l replici la iomanul 1or.r an. te privescde sus ... 1. -mi . L:.complement direct.r aceleaspe-cte pot fi considerate care q':t.triie.da-mi . Dumnezeu/Pe clrcumstantrale tlmp. cu pari atit de mici .Tllativ5. care..comodd. atribu inal.isf"!i" .pr edicat nominal.i oe Llvtu Kebreanu..Cind frunza-naltului copacl' ." . . il"*.avrDut Pronomtnal.propozigiesubordonati circumsranqiali de .. Omonime din textul dat pari.i.valoarc. . de .e. r omanulMorornetiiechivalenrul In cuplului Ion-Ana estecuSubiectulal Il-lea A.propoziqie subordonati circum'stanliah de moo.propoziqii subordonate .{armecul a satulut. subordonaticircumstanqiald scop(finale). i" g"". Prin elipsduneleversuri dev in mai expresive.' i. :f_:_ql:.). viaqi" .cu sfidare..te priv esccu superioritatc...: 3.propoziqiesu bordonati atributivi."tT jos munce.qtAtu . 2. i.ti" propozigie de e u/Stausus..Staususca.r.rl 1998a fosro eclipsd totalade soare.complement indirect. ._. B.

U. 2.d eleoului.. ."r.y. ajuti la formarea diatezeipasive. . pe grupe.'"rJ".qin. . a !9 findcau Marrorului principal i se asigurap. exerciqiul se repetat.clcvii trcbuiesolicitalisi-9i expr imc rc la tcxtul citit qi analizat' t relatia stimula.. impreuni formeazd.i dramatizati. Acqionaufactori co mplecgi aceaescr-ocherie.. materiale.ri". bala) Din cknd tn chnd.bazarcpe efort intelectualpropriu al elevului.i.. te cheami" -. umanegi in valorificeresursele si este int. ajungela: j consolidarea dep ..adverbde mod.a de inviqareun aport deo sebit arejocul didactic.Recunoagteqi ine iecita cel mai "*f ile despre.imbinatcu exerciqiul exprimarea elecapacitatea euristicedezvolti r p. (locugiuneadverbiale) lua in seamd(locugiune nu verbah) observ agiile riuticioase.. b' meto dedida.. ur"irs-torrrri'gur. rl auxiliar. gi individuare.rotecfie. de Exercijiul de citire selectivi .. . a fost .a. prea .-.r. 2. pe 2. ei II urmireap ds cupas. Exercigiulesteo metoddbazatd" acliunereali' prin carese executi o actruin mod repetatpentnr a dobindi deprinderi' esteo metodi fundamentaliprin care'con$t ient ii r. j. o Le Muzeul Jrranului Romin se anunlase proiecSie o de imagini etnograficc.cbrect.tiA.ri r ?'. m_ijloace tnodpdmint mo derne.rise."' de "ir.aice preponderentrnoderne. Sedovedea incl o daU duplicitar.ilaye frontare..ectivprovenit din verb la modul participiu. .. prin efort intelectualpropriu. rnuh ." 9.. (locuqiuneadverbiala) c.i cursiv cerpugin il. propoziqii subordo natecircumsranqiale concesive nua' '.Spu neqi-vi r.adver bd9 mod.conversagia #riru. ir*ap*" ar""-jrir"re c.toar activitiqilor de inviqarebazite pe obiective de referingi clare. Subiectulal IIIJea l' Forrnarea capacitdyiide receptarea mesajului scris prin efort inteleaual prop riu al eleaului Formareacapacitiqiide receptare mesajuluiscris a se realizeazitp rin strategiididactice modernecarepresupun: e' dctioitdri de t\o. gradulde comparaqie.tiadacadrului didactic cu elevul..R.r"" lemeinice i. trebuie se asigureclimatu l educativadecvat. in lecaiile limba literarura de de 9i citeasciconsr ienr. de tipul: .auiio_rrizurL.*t"lo.ii"ir"i* Jii"."" si lez e cel Puqmo propozigiereferitoarela mesajul . formatiae precum: metoda exerciqiului' metode conveisative.oculdid"cti. iar al elevului de participan t activ 9i corytient' fireassuccesiunea Cadrul didt. Condipiile realizdrii acestuiobiectiv cadru s unr: o participareaconstient. Fiecareelev si scri ecuvin----tele nou-insugitegi si formuleze enunguriorale 9i s.De te-ndeamni. valorifici in grad maxim capacitat ia receptare de expriscrise' re a mesaielor jo-pot il . ide reciptarea mesajului in*q.."ptat (te156ul literar citi t). De asemenea. necesar secreezeocaziipentnr afirm areacapaciilor tururor elevilor."ri.ti l I La Multiplex s-a inaugurar noutrsah cleproiecpie.mijloacelede sl mobilizez. 1. coresptnzil. 3. in ritm oro-a pnu gi constant' pild.rolul inviqitorului fiind acela de dirilor. 1I 4' Adeseatsiaduce a aminte de apusulsoareluila marginea mdrii. --l"iii"i-..metodede c omunicarescrisi. -lii"iil i diJ". probrematizarea.qicit mai multe expresiifrum-oase impresipirsonajul !".rrrrr"i. Actul cititului trebuie imbinat gi cu acelaal scrisului. '.dc cu de condigionale. (locugiune verl1 opiniilc rcfcriOri dc cite ori estcposibil.. Mn bizui pe propriii mei ochi in distingerea nuangelor. . literareconstituiebaza pentru exercilii creative" gi de iiif..r.r. in 3.Se realiza ii din textul literar"..formu_ .tsonale gi cu metoda conversaqiei sc ris.". dlteptat . la alte forme deprotecpie consumar orilor.ad.i"lip.

* ex ercigiiorale sauscrise.. turi ' prevenireauitlrii 9i a confuziilor. (dup.capiti. care.il. carese realizeazitransteru -odErnn mele (iormarea deprinderilor).. noqiunilor.dezvolmrea de voinqi gi de caracter.-* de a*..de . pioductive. colective'frontale. exerciiii dirijate.iuq ..aplicaitc.tive. ir.g. practice9i-combinate.riie.asigu.rinderilor.. a spiritului de independenq .exerciiii cu gradediferite de complexitategi dificultate etc.a originalitiqii. crearive. imaginaqia sedizvolti ginlirea. funcqied e diferite por"*fn ieosebiti in p"rrp.exeicitii individuale..de echipi. rindu-se transferul de cunogtinqe gi unor capacidqigi aptitudini int electuale fizice. dezvoltare. semidirijate.a utodirijatesaulibere.ri1 .iqii irrt.odrr..oimn*'.corecrive . funcqiileindeplinite). teoriilor carese aplici in situaqiivar iate.rrale.i._pr in etc intelictuale9i motorii.reguliior....tiva. in*q... cu celeoperatorii. r.autoeducaqiei pot acestea fi: de cla sificare.. . morale qi trisi. iriterii -. de operalional izare.itimularea capacitaqilor gi a iniqiativei.r". . operaqiile .. riru.r"iq i"ieste o metodi adecvatltuturor formelor de activitate itt permanente. careasiguri automatis seimbini exerciiiilede reproducere.

:':. . ' r v L rrrr sd u u l l $ ttcn ta: 14 J s l c al l z ( ' ..r.:.'.dezvoltareagindirii auton ome9i a responsabilitigii diul social. '.lT. rii*.iliJ.a scris mini.. de . ii.de propozigie (predia. I ll.T.: ":::: ff i .:* " ".propriu. scriere dupi mini..1!lt"do' . calcularitm etic). fi'#3'. if tJ'JrT[ literede tipar.:::: :.:rive autonrarisrnut i.:. ri. trebuiese ze crtrrcacongticnti. si r Idcnt ifici pirqi de vorbire(substanrive:.i.::...transcrierea.Hi: ::i::'i:Y: ""'$ ffi .'::::'i:l-'ffi .dezvoltarea in faql de integrarea me.o..:rT 'r"' "*" r""ii "'? r a nicu rerem de. inqeleasi ca activitate sociali.l rcclrrede limba gi riterarura romini sefolosesc mu*itudine o de tipuri de se u in d o r .:H:.rtu."o ." rc lcclic..1'ilj ]. .folosind diferite limbaje specializate. . .aja:##T"i:. elevii*:.". imaginaqiei.Tl.nr"l. Exercilii de scriere: * citire selectiid pe baza unoi ..ry. de piopoziqie. intuigi ei9i a lmagmallel.r" _.onsolid.i. Obiectiaele cicluluiacbizipiilor fundamentale (scris. il .^ .lH r .asiguri . obieoivele ciclului de dezvoltare(clasele III-a-a VI-a) constauin: de lingv istice..$cn..*ilirlp.i ituhri.l. e"*p.:ii!:r pnrgi.."]rr.ii.b":rd. .^ ^^i^-.ri.s.. voce tare.:::::.v ingel egerea sc mesajului i{i'...ccl iJ'r'fr'i"'::l:#.trl"re" potenqialuluicreativ copilului.1i.. a limbii materneqi a liribilor ti in s ituaqiivariatede comunicare I capacitiqiide a comunica.:::. Lxcrulw de exemplificare o Exercipiur identificare de a unorelemlTedeconstrucgia comunicirr lpergr d... tipur exercisiu de este de r. ".a competenqelor folosire a limbii romiachiziqiilor . a lntur9ler 9l ... si reariz.'i"i c rnare ::.tu puqinun enunq.lffizisie ) 9i : .Stimularea potenqialului creattv al coptlulut. ".:fi1*:tT':'".::':i.1". .'ii::?la".r. i . ... Obiectiuelaciclurilor curriculareale tnodpdmhntwlui (clasa qi clasaa I I-a) vizeazd: I r. lipse-Ete modelulexrerior scriscrt. p"trtru exprimarea ne.-Jr. eit 5-c.stimulareacopilului'in vedereaperceperii..cunoa._f a b.g. I rze primar 3.:T'.:::::...q:i:il. 9.::'i'THIJ iu ei..a.terii 9i stipinirii medi ului apropiat.i1. .:':.se rorrncazi rrrrr q.::':i:1.formarea motivirii penrru invlqare.r nrin .'lil[iij. puncruatie.i*rir..'::i::.:. .?i. .il. clement elor debazdaie principalelor limbaje convenqionale asimilarea citit. eremenre fonetice lexica[j:ot*'pirgi "o'n"'J..i :".l':' .dezvoltarea corecti gi eficienstriine.:."incIasIcpri : . fiecare trebuie citeasci elev si in ricc..r '.r:.i:..

urmind dr.de asemenea.Dupi enunr: iurtu. iXrt. cagia inu.rrr_ndormid.mfro.Mekaplminteascdn. rot fiind semnifiPocitan ajun ge'la. n tr. o l"gettdeorientali.reat.' -analizeze fost odati un ilpt-r1.Ali-berr-i4"ho-"t-ben-Hassan. ra numi_ rul singular."' este.in-ato"-ra mijloaceartistice.izeazd' obiectivele eiJ"-'. timi"r. ct o fatamorgana. ..ul . copiii. Eiaveau... Ciclul Noyfi-lor reprezintd.r o"r.carevalori fii..i gi l-a teoretiztt..pe carel-a flcut cunoscutin lumealiterelor romi. Mai aveaupe r6n_ subshntive lanumirur sidoui proprii. publicat in 1901.plin de primejdii. Acest dp de exercigiu "r*a. influenqe ment cl Macedonskiestescriitor romantic cu numeroas e 'Noppilor romantic. aceasta i. tematicaacestuiciclu este o gisise la poetul Alfred de Mus set. gi t" atit c6t . Visul prinqului esteacelade a de n ul d" a nu se abateniciod attr la caleacea mergein pelerinaj la Meka. exercigii ..in acelagi Urmind un drum ocoPocitan-ben-Pehl ivan. t si subsmnti vele. unui prinq gi tr u . piinqul.. J"r.k"'. rmul cel irept. de ' natizd * *l i"ei. rimine romantic..un arg uIdeea simboliste. dedragi erau ii ftorile acestuiim_ "._j"r.in ziarul exotic. titlului poemului. r . de creaqie prin care ri sesoriciti ere_ vrtor si tormulezeenunluri/text"Z.eirninturui exer_ l"i* priTESTUL 17 SubiectulI Noapte de decemvrie de AlexandruMacedonski Atras de curentul simbolist. analizezepredicatele: o sd" analizezesubiecteleetc.' ii li"i. timp ce prinqul accede l. pornegte cergetorul 9i la Meka pimdnteascl..'riu.iVI. Alexandru Macedonskia aspirat.. structural. spaqiu Poemulin prozi esteo paraboli.o-"rrtici..Prinqul gi ala iul lui strilucitor pier in delit.". "A rrei Ioro gridin.reasci".J'J-o"ri.sl d.A mers vestea_n lum""despief*_.n.rufiii"'""#*ffil1"]: '"-""e Di' exempre s ubstar..il. tatil s lu ii tlansmite in ceasulmorqii indemdreapti. "1""i. in rEipri"qirt areviziuneaced qii.]:::' g. bocii"r.n cu cerinqe o Exe ci piidea indicate.atractivdeopotrivi penRomhnul. romantic1. t si. parnasieni si-mboligti.iJ. arab.evini el insuqi scriitor 'ri *bolirr.rr*"id. sunt romantice.-inare de unu-doui adjective. ..a. ^. Poezia arelabazd poemul in prozi Meha Si Meka. totugi. model d e imbinare a viziunii 9i a un Poemui Noaptea de decemarie reprezintd" mijloacelo rartiitice romanticecu celesimboliste. gi o impiriteasi...ripfrr*i.

i.rt" consrruir prin mijloacesimbol'isrc..ania...po.r.. sp"cificemultor creaqii t..."s.i-.morrl'1"' cu focul . B. orr fl.ReJrenwl o denqe tehnici poetici originali. ..r..i . al mrsci.il../ -...iontra. ."r"". ..froI ltttet'ia^N. opulent.r. ii^ir..poemuluio stiucturi figuri de.r c rccein... . astfel Je da esen{al muiicale.{.poctur../ de ._^ -. intre care .putea numelede compozi{ e impletiti". *r. i^nsi^r"..7i.gt"'o #"i"i..ffiffi'.ri vers la sfirgitul strofei de patru este u-nmijloc de ficuti dintr-o alternanli este compoziqie ... poemului.propriu ce -o"r.i./ $i..Lcie/ r"""...". . . i n sin" cumpliqi...po.i finarurp..i....i..ol^r" ..-'/n:rgjlti..rte (repetarea unui sunetsaua unuigrup gi Muzicaliatea ser eaLizeazi prin aliteraqie dini. p o"-ut.. .rrr./ tirnplcl c. rI r..oa1ttu dcccnzaria de aborc{cnzl\ rn'. J! u"..p"qi"i .: rndrrsurilc-pi etale....rr.. reperiqii.ri.. l)rin rehnica corespondengei.ori. a tonrtn nefericird a..riorirr.'.g1l "l nenumiraii..1incbrinrreaga .heazi sim.i. idealului..r frrrrdnrncntali rornantismu lrri...ffi:icali.itrr...ffi::::.za in emiluruidT.i-6ofirr.rrrgi" ." J.." ..stil."i.Deasupri_i "t ir"ir"-urlor.r i"..te. t i'"-. cu numeroase i nversiuni..: -r .rr. unitari.rii. unduiroare:.'q-n foarncisimlire/ E $"./Murit-a Aezol^r" / Suni Meka cereasci.p..o pi.. tafore.. deape.cl..riilor lui Macedonski.azd... aurc-nzare. umbrei chiar lrunrcai-o ce r..rll aur.ducindu-gia ei zvircolire / ln pintec..r --....ir.ri"..ctr.".i epitete.cairepezi .r..'scrumit" in vatri qi inspiragia.:...i. cer.a pieticl a^luiMacedonski. trecercr irrlunrca ficqiu'ii.../ ln eiaiduri.../Argintdeizvoarelgi zare-aurii.:nagaaaui qi dezolant _ ..qipi"..pustiegi albr. . .il..p..I-am. (sp ecificromanris nrului) se construiJsc doui imaginiopuse:'cadrrr..$iltlltrtcr de Siiaruri pietre ftaJari ." omului pocit care E. .Fip rrrra humidemulta pi."u-"gii. spa qiull.rrrt irirrr..-ir"t creator u-. par .i"..g-acea confefiit"i t"U'.r ski t.0 teqte emirul' l)e asemenea' andtezesunt prezentate in "*"a...a -orrre po "ri.rlui... macedonskiene: .jlrl' tc . odaia...rupiigroaz *o rrici"'criv{qulcare.. .'8il. / $i ochi imprejuru -r _ o..o"i"*a iri-. cit $i.. i{. / Battimplele.i.trrlrr.-afard.qr eaur.r..imuoliri . in pustiu avind i'irirltr.j:"no-"nri...1.r-ifui. este.i. nril" crre-l rranspune iposta..$i tot nu s-ilt'ilt. mai alesmeii-b". ! .. ce .. bolisttr) prin jocul culoriloi.ia. in neruii-ndirjiqi.. versur'e...n ."e ziirri.:..ochii suntdemoni Pop itrunde in cetate.h"i.iz<t hr. puneain evi-.ceea I explici simboluiileqi semnificaqia sdt. .g-aceaiugminie/ De lupi careurle ...p.ndu-i./ de r oari..r.rul s-apri'cle rarc. versullaitmoti. .arhanghel tr. j-r"'orrri.... zilnic..-rlricicio s rArrc^ p./ $-aSunt toate pustia din 6e-rl.dai .jocur havuz urit...1....'rr-..... ." Acesreversuri explicativereaducplanul re alitlqii.t.ti" rozesi crini_ /Dja_ rni .Dar luna " " caleaceadreapti. il. poeturdamnat c' ii rerpu'dc cadruleiterior: .arul pustiei...."li po.ptird simbolurile po..urot.Tudor Vi1n.cu enumeraq ii. ultima tr eaptFr/ sunt Meka cea mare.rii ../$i luna e recein . intaini_ . irr p iri"l'i.mai marc......'rfi..qi decoruleitic..urgia.r...pr.il. nu este. sp ccific I rar cqmnlid.ri..i p. qi palatele fanta s*""t["."hrt *gerat(altitehnici -"r.in tehnicarefrenului se declari .ochii suntdcmoni Ilar rrrai iJt .ti. trr-it.r. 9"r"t: sc frcc tnai marc -.t tatcadc vi sc"... sDuzd."fr.virtutea lor inffuuritoare 9i obsedan.gcniurui.Ji.. . rnarre cre_arernt sl simboiismurui.. .'gi-n g.7 $i beinarutrg..." p urtrte d". versurile"rimasenereP etate'Structura unor.r*.rrt .. 9i pe 9lI. li i ^retevie.. crrrtrlrri carc.a g[.: rrrtrltti' [)incolo de aceste elemente. circulari..9-acea .r./$i lurr.rl poetic esrefasruosgi rafinat..eiit.do.

. simpli' 2. i..iqie (inroduc e o subordonaconjuncqieiubordonatoaie i... ' l.... "-"ti "# .toi sufletu-i vrea_/ Din tilpi pini-n cregtet cerefiinta?..far.rrfant-.rI ..."rr"rie. gi dou.l"-geriii"dr"". Imaginea. .rrrri din strofe^: .." Versurile au misura de clari..r::::l:"_lilp1i"..Po....rlt ...iil.iOt'n-aqi fi foit"i ti condiqionali)..'_'..ffi.$i de el."---. "ir. a rosti: a articula. .-i*tir..""i.ochi luna-lprivegte ochiu-adormit".^^^. d.iilj .om'rl superior omul. . aP Llll d ue rr(irt"l a" mult a pierit..obisnuit. .irr.". picl strilucitor.$itot nu s-ara tinilucasublimi.. o-irril subjarul pustiei..iii"'rer....if.rrtr-"rrti oragul .proporiqie subordonati circumstanqiale fi fori "O.gi .Ar hanghel aur."'. trisnet.o.r.g..*i#. . lacrima . construcgii .de infe rna pustiului care pe trebuie traveiser.l*pir.i d^_....c.cu tine iri"" n 'ti.i*-.yoTnt"'oaani.rr il cheami ea. ritSubiectulal lllea A." au Versurile misurade -t---: f-.e (.'i"i a*"iiil.Bisdadut'! *.Ut haos.prin erementJuir. ..b..-rrl-. de subordonati circumstanqialS timp. evidengi doui tipuri uma ne:.r.. slovd: lfteri.prepoz. lor diumuldr. si-l .pirir""i.p?r*i..".npe.t.-" .Djalqii Sqinarete .. si de_arabastru..i.rr. rru11r.p.iri".. Emirul.i'#... ] ?or"rr" un pererinaj ci arpe ra Meka:.... locui../. :.a.d. ooln ic: liber."r"" o..eaprinsidesoaie.i oranratirmuilir". intte rime perechegi r imi incrucigad. celor i.#.. 9icea 9i...hirp gi searbid. girr.i sgl cepalpitr" E'a' unecarerepetS' ". ciudat: bizar.." . uneleversuriizolate cu i n cu. tinirl e farmec. abiase tird"qte-. dar'str.".iiorr" oragului a orien tal esrc pcrceput sine:stezic./ li ceresimqirea. . -ri muh1.adintreinfiqisarea doi pelerin!emjruj -ri -"ri _.$i l..tanjegte i-pii".io-t dintremijroa_ cele dea -. versuri): tot.. Meka:.rb.reperiqii q i construcaii simerrice..Muri ll-12 silabe. versul izolat... J.""#l cumplite".) de slove") ..r."..tt..i iil. ntcr tzf"r.i.Mrrrir-"e-iril "rrh iarrrl nustiei.....iiri.oqeluri .. pe pim0nt. f1i"9i ii ../ i"1. in i.i-" .Cind vi rosregre -condigionale."in ^: pici.j.propoziqie 3. insolit. emirulcrialaiulsi..."r'.a Pronunqa.. e.rlg.ilp"i. nrcr voare gi dulc ee vialain rozur Bagdal.lt Antite_ z.r".. Pornesc acel agi in rimp. olcut r ...".''ir-.re" epifora (repetarea emistih . ..^ gi ^:^x lucegte..qit sirofeinegale.ile si kinetice. g'"I.si imaginea cos_ rai de mar.in*e o infloritulBagdad.. .nu'r..-ii-. .ri "io schinreiJin cu-n?:'i]_ urgiaseface. gi pe cer".$i .-iii.e zet). gura.spre Meka-lripe.. .E e r"'i"gt_ le liilc pc care nos1d..-.. i..'urka etc.pi./ e-b Nici c6ntecJ" pomr..a*-"r drep rsuntsugerare simboruri: prin fo. rr.r"rberatimpul pr ezent' anaforasi "gi._ cl) 9icel mediocru (Mekaprminteasce).. "o-fi""qi" mul esteamfibrah.q"f Jo.. ii Apare alti antirezd.$i pr.te credinia-voi'rqr..implrecheri l'...iimplinivisur. c"r. d".minar...$i drumu-ocolesre .:.ripd...{ ce-aduci?".Pusri a ma." -/ ."rfi'.. . unui i" h.rl"l'rrdil. ."'.

prir. itemul 1' Pentru . S-a comis a fraudd de mi lioane de euro.si. .t/ am aminat 2 {rym9da pe muntele Fdgiraq.Xi:t"ti:9i elevsI descifreze.. 4. '.citirea cu Povestirepentru ci mati ie &pli""t"" unor cuvinte gi expresiigi de conversatie' contexrului sefoloseqte aprofundarea textul citii.utilizatePentru studiate din fragmente textele i iib . """^ conqini siruaqii9i materiale trebuie.rrrogrinqe. pe lecqfitrebuie sI fie dinamice.si actiuizeze toqi elevii' A ceste lorrt"ni a elerrii'or. . Partidul din opozigiea irrtr -odus moliunea.un om educatse comporte d. Era un om musculos. 2. pot..pe sirite. i^.eleviiigiinsugesc_cititu l scrisul. Mi sepirea un proiecr insignifianr. suplu.Cc iace-o guri muri" J .propozigiesubordonati circumstangiale d. rip I noi..fi d. cum vremeaseinriutiqis e. 4.Intoneazd careexprimd. anterior' Aceasscrisereceptate ividuale se'vor stabili ionexiuni cu alte mesaje situajiedeinviqareserealiz'eazdinlecqiideconsol idareqidesistematrzareacuprin. ii .efoJtt:..ifi""^r"voce tare. goapd.nsolidare 9i de sistemarizare i-. imconversaqia i"irlti a.t iq. c omdescriptive.l ml . Ascari a cinrat la radio un airtuoz al pian ului. . adesea apiieau d. transfein :rarea sistemulcunoltintelor acumulatean terior.r divergenti.de sistematizare niifi.fi.r.()cstrrutl" t subordonate atributive. ." *rrrolid" azd receptarea.se inigiativaliberr .unrolidati gi perfecgionati 'rirr ":Tdprimare sepractici diversetipuri de citire: citirea n. docill ..ri fripri ". Pe ntru i irebuiJ seinqeleagi te:t jocul didactic.tn qiaeuristici. Degi erau cei mai buni prieteni.ior ""re nu trebuiesi fie o.ri.'t. bucuria'. t&t citit trebuie analizat orali prin de a tului (receptare mesajuluiscrisis eimbini cu elemente comunicare literar sau non-literar impune insugireaunui text .Pfe. l. Etapelepreddrii-tnadpdrii unui sunet.propozigiesubordona ti predicativi...necesitl realizatea activitatePe gruPesau Atit prin activitili frontale..abecedari. . estecondiqionatide nivelul. . 3.memo-. ln orice imprejurare.propoziqiesuboidonati subiectivi.iar verbele in sunr numeroase texte. i"Jeg"r.zatd. .spuic" I .pe bazaunor noi euristici.e s eurmdreqte. t/curn sd-ispuni 2/ceo nelinigtea se gindea adesea in relagialor . de valoarea [etir" cadrului didactic' actice. pot constitui supgrt.i".i a liter ei corespunzdtoare qi la i" p"r'..i se stimuleazi creativitatea. tnttebare. 9i "onroiidare formativi a metodelor si materialelor gi temeinic iea elevilor. lecgiilord. Ji" p"rrp".-J"r6fre gat idir.adverb de mod.o enunSul Citegte lotriait pentru intrebdrile... se ulterioare. 9i adjecti vele acestortipuri de compuneri etc' ri le va facilita redactarea textelenarativ e.a. .ecept"r. Dcodari se a.z/ P. . subiectulal III-lea.riva unor alte conexiuniposib ile intre ele. J P'opo'i1ii .eferent.i "iuze.Sinistraqii. Estebiner/cum te-ai gdndft. srrategii l' clas a cind.joc concurs! iotiurte). i""air" saucel dezvoltl 9i se nuanqeazd". M etode Siinsnumentede eaaluare subiect.cu sau iul oral gi scrisde exprimarea unei opinii evaluative a unei pretennqe.. modelepentru diMesajeiescr ise. cit 9i prin .adjectivcalificativ.SI.imirea. de pilde Cine stiec hstigd. mesajulscris.1.text.]''.Cc-adurrtr-ntr-irrsul.Cc au cu d ingii plinsul.. \ .. ". 9i a unor metodeformative.de pild."te.iiifi. li.. / P.o"d'.fi.uzi:o (subiectexprimat prin interj ecqie) Discuqia dhnsiine-alimurit rrnpra iituagieicieatecu (atribur pronominal) B. clasal.ri...printfort proprocesde lungi durati prin careei trebuiesi parcurgl urmi tont pagt: congtient...ifirende. docil 2 . Bunicul meu era un om airtuos.de creativitatea 2... in clasele :nt. in gtafeti etc.L citireasel ectivi gi citirea dramat'.ez. gi "p-f.iiir". dar I trt corcct9i concitit-scrisul se forrnativc i'suqcqtc didacticc l.(enunt exclamativ) st enunl pentru a exprima u. dcpriricl*r". Gd^se$e.. cxpr csivi.cum problematizarea gompletati cu exer.rndate la de la simplurisiuns la intrebiri legat:de.t J"-"o-pnti. . ln clasele pr!n... I "1t' Exerciqiul pentru a i se descoperisemnificagia' Or i.simple'reluare.propozigiesubordonati completivi indirecti.t. puqin sefie folositein situaqiide comunicare9i de recePtail.lecturi' a textelor studiate..in lanq. .vezi Testul 4.3/ P.. Frin acesr de lecgiiseinlitu ri uitarea. . ) P..argumentate de un joc didactic..ptopozigii subordonatecompletivedirecrc.ci ..olrarraacestui 3. lntrebarea etal/ cumva r ezolvadificultngile ivite in timpul experimentului2/. citirea selectivl gi :dspun-. 1.

3' Planul grupirii din opoziqiea fost dejucat.ere.a cum s-aanuntar in mass-media. comunicirii. .rr. Fuseseri innoitemarcaiele rutiere.i sistematizdriiin procesul d.:salulut. Subiectulal IIIJea l' Strategia mnsoliddrii ." de citre c.fiind comple t uluiti de frumuseqea peill:1. clru ale lntregului procesinstructiv-educativ.a. ace srea fiindba)e a autoinsrruirii 9i a autoeducatiei permanente. 1. putut rosti citeva cuvinte.. d.Aceqtiavor ?nqeelevi a elemenielorde construcqia .a. .e formdrii capacitdpii r eceptare a mesajului scris Formareacapacitigiide receptare a_mesajului gi oral r eprezintd.rSir. "i"-.obiective scris ca..

r e tc..r".ofiii rrebuies i pronunge si scriecorect.. adult).. g fi Hl:l::.apariqia unui personajde basm(copil.li b.. ::l'jli:i. recunoafterea ln inchJierealecqieise realizeazd din revistepentru copii' literei in benzi decupate recunoa$terea .apoi un cuvinr.printr-u"j.rl'.: a sunetului/literei exprimarea in proprie.verb alizAndu-se dupi caresereia scrisul..in vorbircacurelti.."..ii .tr-o "'::::i I i' ."_pr o.lauprin .H..::':lH.. a. i"uui.tirea Se'realiiea4i TESTUL 18 SubiectulI 'l Ion de Liviu Rebreanu . o. :1I::. :: :g.^" #i'5 J...ir"i. anariticoui" rlryar.. creeazi de a se motivaliainvigdrii daci sei"u i..i". L..". ei converti ..1.. ::.in.rrrii-i'registriri -.^.-."ru I n' recunoa$lerca $utlctului/litcrci divcrsc irt ('o'tcxtc.j-:ri-drriu. aridnd pe plangi litera gi elementele ic explic i scrierea la apoi exemplificl scrierea tabli.:::: : srrucrurigr aficd in 1ec". il:. ahruri de nrodcl fiind reprezentate graficepe carele .y. gi prin materialecri ca clactice adecvare' .. scurtevizionirr audio. . in podul palmei cu stiloul inchis etc' ter cu degetul."r.. bazatdpeobservarea -:l-l.din vorbi rc' o propozigie.. Cadrul digrafice.i. prt" con ersapie ribr r4 dc pild. pro*le J. desparte se in sideragie particularitiil"^* ii rp.. in irrr..aunei de film..erec.ri.. Sciiereaa trei liter e alterneazdcu fiecirui copil penactivitatea trebuie si indrume gi si aprecieze badrul didactic citit-scrisului) corectl' invigarea(insuqirea tru a se asigura s unetului din inregistriri audio.care elementele . .#. asie cititut. erc. gi si "ti:::.:.:'.individuale.rrrirrrut.c ar-e conqinerrrtr"r... g. Bttll . 't"i:r::^:1Lr^"1rria il] sccventa caprare at engiei.:.. :.. prin slmulareascrierii literei (metoda acAiuniiprin simulare)..ipii"i. momentede relaxare.mnific I . d.ru aspecre unor din l)crrrcrsuldidactic al predarii-inviqirii unui sunet/aunei litere trebuie si im' irrccrrrrrunicarea cuiceea scrisi...f ff i . orald" Prin rnetodeformarive... Prin metodi fon-eticd.u " . de se I)upI un momentde relaxare.. activitigi fro nrare gi..: .i...dirrii*l 'rrj-*a.1.'. :I de scrierii.j".-r tizarc..*'" ari. J.. 1 re I::. exprimarecuvinrecareconqi nsurreiul/ritera ce rrebuieinvihtc.Ji . . scrierea in pe scrierea banci.-... trecela intuirealitereiscrise mini pe o plano compun. lor miinii..or.printr-o surprizi . verbalizind gesturilegr1fi9e. .r." Jir. i""... pronurrqarca/scricrea corecta: din experienla de viagia elevilor. se poare delimira.lici literei.prin exerciqii incilzire a mugchimomenrului preg.::.j:h. Tlh: T ::: :."d. diapozitiveetc.il::::!l j :i: .e ghizaterc.

. din se citesc: ritlul.Ei obiectiv.".. deta tiv (fiind scris la persoana .. in silabe pozigiasunetului. urmiroareconsti in intuirea "lf"brrrr*..d ar.literade ripar.1i" . pe qi.1 """..ior. de descompuse"in silabc..Jo.-".t.r" propozigii cu acele cuvint e. aui.'9i.rrr.-... capodopeiea lot elementarl.iur: J.imagine careiesed in sat gi sepierde tn soseaua a individualein marea viagil omenirii: . incepegi seincheiecu o imagineaseminitoacompoziqig drumului .de pesteSomeg. tocmeala moarteabitrdnului Du mitru Moarclg.. cu 11 P-ttl pentru a tr.prestabilit... ifr" inili.Drumul... caresevor f"lori'. imaginiidt. citirea vocetare.ffiin.ro".n romanului obiecOperaiitera ri.de aceea ge azi de acqiune. G.. Eleviitrebuie pro_ si gi ei de maimulteori .tr eceprin Jidoexistenqei tegrarea viqa. mul/soseaua.u.Romanul e ficut din a le nitate condiqiilegenerale vieqii. o idendficiin alfaberarul mareEiin ceip..... taLa bli 9i fi ecare in bancialcituiegte elev ."..rr"r.. selecrrv. dupi .li'ir.solemnca Un fluv iu american. Naratorul. gi . o scurri.Hora in sat.".. .e toqi si citeasci id"qii*rrr.^. si seformezc certitudinea fiecare inzugit ci si la sunerul litera.rt.. ^*g"rea maipugin cor.p. fiec arecu cite un titlu semcu titluri semnificative) gi Glasul iublii lgaptecapitole ...nt. .i respectivdescrierea simbolici ce semnifici innagionali.opera unui poet carecinti cUsolemnunta. spinzurareacirciumarului a copilului Anei.pronunge mai multeori sunerul.identirici p'ozisia'. lecaiile in urmitoare'*ro.despirgir ".pe podul de lemn acoperit.r.: in 'unge individual. arengie cu deoseb^itifrf t" consoaneror. dupi_un plan . primele ln lecqii cirire.i.e.rJrmeazd.cea 9i m*t* Ei fern incepur. onomaropeeror."trrl.cadruldidactic de va face lectura-model.. urmatede citireacu"intl. la nunta qirineasci gi nunta invdqitoreasci... cadrul didacdc trebuiesi.... enungulconqinedoui si mboluri literare consalrercidrtupodul.i Acesr momenr lecaiei al det'i'emaiatracriv qr....'".. rtr de mtrreqie capitole Romanul e compus din doui pirgr: Glasulpdmfrntulul (cuprinde 9ase..apoicoloanele cuvinre. pe in sunerul invi_ de ----r-' gat9i carefigureazd.. de explicindmodul dc art iculare.lrrre.se pierdein goseaua.na$terea cimp pentru zestte.. .. gi *vezi p.#.rbfor-" unuijoc d.Ion de Liviu Rebreanui ntruneqtecaracteristicile se a III-a)..il.. omniscient omniprez. ai"iir. Cllinescu apreciaasdelrom anul lon:.. conver_ sagie bazaacesreia.i. seasociaz i sunerul litereicoresp unzdtoarepe copiiio vor vedea o pran_ care "..:.i n coloanele manual. d...i r.. .. cind esre iar posibilr. e..lairireit).lgrirrtegr"l...in l "ng. .il*"iil ^ Secvenga f.nagterea' in .. miqcitoareprin calitag i a Anei sunr rnomentedin calendarulsempiternal satuluin o epic.^1.'*t"d fiecare goapin efortpropriu.conduce acqiunea romanului estecirculari...r.. vidit cad-enqate stilul marilor epopei.ilaf. pe urml. drrnirrra drumului care duce in satul P ripas.bitaia intre flic .". moartea.anrrenaqi copiii penrru cafieca r...Ion eunpoem linigtiti". Elev iivor trebuisi spuni cuvinre ' .72 ConceptulronTd.."-e subformi dejoc didactic.i. cinturi.i'fi.

.rtirna pe'"anturui L....[..carereprogeazi: ii la sirlcic tra'i.r... Ion tot Sin. a cu Ana. de revarsa asupra Anei it.vrra ispititoa re". dinre bog at sirac...Lil.. rrrg.Nu rc "l o z'istiispitcide a recupe ra parredin lotl T. ci.a .ucncEte rat oi a tablour: r . Chiar la nunti.. pcrso. uog"."ili.:i:!t.tl l f 9ip.".nuarepimin.mintirile sui[*rt Ion: .".prip.esre gi invergulati..... . cu pete cenugiigi care. Patimii pimintr...i"air"rg..i..A.il J^)i"."...r4.'.. ca. siracsi deaceea $i-l rrrr qi'l tl'regrccagincre' cio.impopogonati cum era asi. de v*il.r.: .iubeste pitim.dar. p nrruci eraal lui."" lui nu preteste-o ceapi degerati.igi'ri. . ad aosul.'unar . fric.sepdrea 9i I "... de plins . maia prigd.rt "tpa."J.'ir. nici a Anei nu vor fi mai liuscati...i pe Ion ar fi dorit si fugi in lume cu Florica pe care inci o iubea.i-fi.i le Baciu se la er si:.Deodati Ion .ra sirac..j.. ffiltr# a s ii frumos...i.J: i.. ca cind ingini si o srilceste uet*" p. u.'iriliir. pirea gi mai uriti".-. nu va aiunge niciodatir.r gi . daci cine gi-epe. cum a fostdinsuii" ....." rorosc fy":..." dil.i. .ni r.i]"""'o' ()onl'lictul sociir. i. g"r. de nintul pe nu mele ginerelui siu. pe. ola"' r folor-i" pimint. rf.r"f ..rreri"l" Io. privind-o pe Ana.-ut....ii.i.{ rui"..ii'"pgg1"ea ni-i .' .il"rr" zesrre..." "-.u.unduiaosren iride cu ricoaieadi-i"..rr rl (ilir. grasi. r. -"i ir.in vasile care .ir"r.iU nifir'ativ)' prim'pln'ul ncqiuniiafllindu-sc in l.hi". lui nimicdac i.Bogdrand vasiletsaciu batjocoreEte il pe Io. Ion ii sacrifici iubirea....a.".tri si fie vesnic sluea pe la allii.dar la fata siraci... iri?#". pr"otul"gi fi. si-io' Lungu.Florica. ya sdzicd..1. Nici viagalui Ion. ii si cadi in genuncrri ri-l irnbrrgigeze.r... gi ?ndatice zrcea sepomenea ginduriledupi a$ .gi i nrcli al ghengie i .."ur.... ai"t.iri.. .. parcd.. ai.u.locul. lotur tle pimi'r carefusese r.cnntirindu_r..asi "i..r#. daci si .. n-are erpa minimuir..ir..ilL. trumoasi._Ion-err.r".'i"la..r.ii. Br"ir.*r. oricit ar fi fostde aspri. i" Lupta +-T *u"a.. ajun_ pedepser acesta nrl ittdrlz'rtcatc si-lia inapoi.er..u'ii.Eisiracsemanifesti nivelul la qirari 'r. Iarbadeaii.. ii.. da_ daci "Lc rlui vine tr-arpenffu cine si-l zdu aga.pl rr.."'" _sarului D esfdurare acpiun : Ion.simre un v rijmas.il.q ..."qe dirr.Dar tot atit de :jtfi piminturile adormite. Rup $eun snroc fire gi le mototor ipitimag dc i" p"r.rfl"irri'l-Li-.. pretinde pimintuttu.il temeria..ri .tu i azi.. penrm:-r-... p.. Pdnrintul .tori Ion tor -lirer_"*. cu prinseu. gi de Titu Herderea.'.cic romanului...i.ongri.. fiicaacestuia.'ci istegimea nu u.... sa.ata cu pamantunle trebure s-o accePte fl pe r.iElf.rd.Tot -"in". pe "rri"i renunqand.i.rrr" secisi.. cu oc hii pierduqiin tite... intcrvcnlicipreotuluiBclciug..r-"i ".izb.rctapului.i.ie .".. zbuciumiri..p6ni..HX? '. r'ele t'ruAparirni:.i'"9" ii trebuie. pecarco iubea' Naratorul prez..ii vrea everea.".r1 d.lumedrag nu-i al tdu ?. a".fata aceasta . Baciu.rr.intifrF..ui hil. dra' ul-r... zenobia. o seduce Ana agteapti pe ca vasi_ .Ion hotirigse tc s-oseduci Ana.r'afai al stratificrrii ic sociare .va's.rji:N" sepuru sti.. presirattr rrifoi.Nu esteimpresionataflind ci vasile Baciu m"r. . parea s l mar urata--.il .r. tatil Anei prornitecava da pimintul dupi nunpromis iuncpc carenu o rcspecti. ?-r..gi p.ir". cu obrajii gilbejiqi." r^prpenrru.'i. robodndori_ cit....."un:1' oi o priviresetgas. ace ea De fierbea uri ." care ge la judccaticu simionqi i'" fi rri..a jsfiqiat tlr."a"i.'Deji .. 'rreazi fiul irrviq itoruluidin. VasileBaciuacceptlsitreacl..-b. "l. se mlra caod." maretrisreqe vecinului.il.T J? . plircerc de19u uizarrdu-pi atir mare 1ca pim6nt"r.JJ[[. Ameningat Ion cu judecata.dragosreaajun_ nu tirF Dragosrea gl-il .b'r"i" in 1r*poripia).rrrn. si mirnceasci'!.de aceea Ana estealungatide la unul la celigi bituti dc amindoi.nit. se miri c5" odatl"cu piminturile trebuie s-o accepte.. .rnan"-tot ra."ir eradraga.1...gr....

cu ochii inchigi din pricina luminii. cu FroricaEi nevoiade pimint: . lipicios.Trebuie s_o !. a copilului Petrigor(carenu fusese ijit cum se cuvine) il vor face si piar dl ceeace a cigtigat cu atntazbucium gi cu crificareaiubirii Qtunctulculminant). .a. Ion iubeacu patimi pimintul..iar sudorile bdrbatuluiqigneau cu rgeaude pe timple. pitimagi".i.. e inlinguit pentru totdeaunade Ana. p"rr.pentru o muiere!. frecindu-gi palmele.. Ii rideau ochii. in faqamiracolului nagterii...toare". atrigindu-l ca bratoati ii era scildati intr-o sudoa lele unei iubite pitimage.i aproapeinfricogat de omulegulcit r pumn.S uflerul era pitruns de fericire.. si-gi umple ochii de lui culoarea imbiti.i :il:'l : a".r.#:.careil chemagi apoi se geabrusc."1"l1!:: ! n... Miinile ii rimaseri unse cu lutul cleiosca nigte minugi de do liu. .Ion se uiti lung .. Parci nu mai rivnea nimic gi nici nu mai era ii nimic in lume afari de fericirealui."r.dar apoi indad i selimurea ci de-acum... Il cupr inse o pofti silbateci si imbriqiqeze huma." . ..si mgindu-se gi cind s-ar fi inilqaq igi ficu repedecruce de trei ori"."r"i.il.Lotul negru. Ana sesinucide.ingreunindu-le....il. "a.." E. .. riv nea si le vadl si si le mingiie ca pe ni. Muncegte rivni..mai td rziu.". Pimintul seinchina in faqalui. Stitea stingaci... iar faga re caldi de patimi.uuir.... Sorbi mirosul.nt B."ldi. si o in crimpoqeasci sirutlri.. ealtiu.pu. cu buricul negricioslei a. si-i soarbi mirosul. ii qintui apicioarele. ' .. Gindurile i se zbiteau in minte incurcateca in lo plasa. planui de-a fi obqinu t tot pimintul lui VasileBaciu.".si i se agaqe opi nci. Apoi si nu mi tri.i.. La nunta Floricii cu GeorgeBu lbuc.Mirosulacru'ProasPItgiroditori iardeasingele. acesta Bucuria triumli de violenqasoqul uigi a tatllui. foarte rogu. lui in miini un bulgire gi-l sfariml intre degetecu o p hcere infricogati.... Intin se miinile sprebrazdeledrepte.. cu o agi murdari..Ion triiegte stlri contradicto: .sneasci Ana v a nagtela cimp. . Simqea mi nie ci odrasla ricnegteaga poruncitor.a cu "rr-"i Ana-....fir. ademenitor.i...r"... spinzurdndu-se.. inndu-se ci moarteaAnei s.Ce si fac?.. rumen.. ic. Dar .mulqumirea e de a-l face mai roditor nu au dur at mult timp gi Ion estecuprins de disperare..pi_ -o. Ana inqelege n-o va iubi niciodatl". vdzind comportarealui Ion. i tot era al lui. . desdnur siu seinscriuinrreacesr gi acel a'ir.Ion s e rsomori. intinse braqele-si-l dar se opri deodati uimit. Atunci seinfu ria i seinfiqigain suflet chipul Floricii. ca pe o fiin: .te?r .Dorea si simtl ovnice credincioase...in suca r emugciri de-abiastipinite.i. de Iutul sub picioare._1". Seapleci. numai al lui acuma.. tot pimintu l. .-Trebuie iau pe Ana !. oscileazi itirr.Gindurile insi il framantair ii venird in minte piminturile gi adiogi in sine. arvieqii:. dispreg:" $i si rimin tot cu D umnezeu din senin? .Plinsul copilului siu il supira gi-l bucurain acelagi o timp.. lui de in fiinqa aceasta gingavi.zgmnluroasegi umede."".te Dragostealui aveanevoiede inima mogi ei. ca o sperangipierduti firi sclpare". se inqeleagide ce. h"l.stipin al tuturor piminturilor. cd o urigt e gi nu-gi dorise altcevadecit avereaei..

horei th"r dilA. arzhnd . B.r.cipriotur le va luaJ"t" ei fi-.substantin: curte erau m:cJgi de giinl.Ca si ^rii ^ (finala). accs 9::iq:lt ?1l ta luDlncr-o' trrnd om cumpatat si demn..r 9i bisericii.." pi.i vasile8". ior. carefuseseriale lui Vasile Baciu.ale vieqii polidce. potrivit Pentru munte'2/ echipament 4. ". .? r" p.r.. de (supdrare).qitoruluise ei.g.incct. i-.Einu-liubegte' ci acesra pretinde penrru nu-i zesrre...r L. sc .a intreromini giungurietc. ln construc{ia ntcaechrvalentei. fiica a v a urit" . A.dinre .propoziqiesubordonatl circumstarrqiali scop i ruudpa ie" .. eficiente..p".r.De-agtrdicabradu-n munte" . . cisiroreste cu Ana Pentruaverea I 'arlr.ricaaclgtiga. setem.cu Il(lr rcce. p" Ei J.."ril in animo zitatea Ion di' tre familiaHerdelea preo.a.propoziqiesubordonati subiectivi..poi..l.zutcineva.Ion coboritinpimintul..ine picioaiele pamint."*i d_. in sirutind pimintul." . vedea trzind" . trdi) conjunc$esubordonatoare...... cc1 dir . adversativi. Faqa insi ir rArnbcadc o plecerene....."*t. ca . Romanul Ion are. mwlte .rrl voluptate pimintur $i-.acd cigtiga la concursulTinerelor alente. lional. mai .apune" la indicativ prezent'perI so ana singuiar' pwi pui ..orpi imeasci si-l laude r"" Jer"r.gir orur zahariaHcr.propozigi esubordonati predicativi.g tiauechivalerrr ii" in planulintelectualilor:-echivalentul a'"-i"l. de '' .. dc rajuluiuvrrrrr 4rsrur creatorulromanuluirominescmodern.'ron i" . fostprea fu l*g. cu aspec revieqii "ho" ale t.2/ va P. 2. aplaudi frenetic. . loialitate : necinste..ovirtcscu G..rrii .substantiv:Mai esteluna meapreferatl.ve rb la modul gerunziu.."i "p"r.lsliu genunchi.spiraqie r.'.cadou"): Am primit un dar frumos de zi:uameadar . l.t.. hirnicie.b.propoziqiesubordonati circumst anqiale scop (finaln)' de . cuccrnic.fi.i.. viclenie. irnpo rtant: neinsemnat. .. r^t j:t:brr. i.ffiffiifi termini pe-sireni rill^..rte gribitisimli. o Erabine 1/ dacd aveai P.zusein satul Prislop un gdr an straic tlr.prepoziqie cu .adjectivde terminativ. lagiile conflictuale.i cind ar fi vrut si potoleasca in .i 9i bogagi. jer.. . de (-a.Dactrte-ag qionali. .#. nesinceritate. con3.propoziqiesubordonati circumstanqiali diqionall... . Naratorul continui notareasenzaqiilor a gnndurilor lui Ion (analizapsiholt.Imaginea aceasta o rranspunere este artistic i a urrcr Bcene petrccutein realitate: scriitorul vi.i."r.-.. ca. delea este suspendar .. P.r.i" .yl Berciug. derizoriu... romanuluiautorulfoloseste rehnica interferirii planurilorsi telr . Cllincscupun in evidenqi lipsade scrupule. amcu tor..J.propozigieprincipali. coordonatoare l.."rr" de u. in mai -in text esteadverbde mod.mirunt.l. a unui d"n"nr. .. Liviu Rebrcanucs teconsiderat Subiectul al IIJea A.*"".r.aii"r"" ::*l"ir: rulut ardelcnesc. ca un u"riag di n basmecarea biruit. Se ridicd dcodati rufinat gi seuiti imprejur si nu-l fi vd. gi gic{): . ale trisiturile caracteristice pergi Criticii l. simpli..propoziqiesubordonati circumstanqiali condi.3. fifiiril pas'aspecte vieqiidin oragul ale Armadia.. . dar . . neglijabil. neimportant' l.. Propuneri le lor se dovediserd Mi se pirea solugia Perfectd.adverbcu valoarede prepozigie.te"i.sevedeaacum mare puternic.prepozigiesimpli.rl.. intreago as istengi alcituiau un covor moale' Frunzele rnoa. o va face si-llndrigeasci.rp. in lu' 9i te grele.intext esteforma regionali a verbului . ..-nr..-uir.in text e ste conjuncqie (.o ceati de balauri inerozirori. gi corrfl icml. donrirrat ncvoiade pimint: isteq ime.relevarea"o"fli..substantiv p ui . Concomitent cu derulareavi eqiilui Ion a s.. fir:i sii-gidca scarn..rr-"r.sfirqitl. n ic". .6.rlui. ..i.ri te strig" . 2. casa familii H"ra"r. igicobori fruprc.r.. Igi infi psemai..Aspecte pt*"i Jri". intrebareaeste1/ d.".. ceamare inv.. Totu si.

bil. .rde pa-a"*i..rin.deznoddmintu. Ion.." estetriiti cu aceeagi intensitatepdni in momentul in careafli ci..i" g.tenitor al copilului. hp. Odn:l sa qisficuti.. Aceas" i*u i"lri*gar. peia. r ".. a.degiaceasta miritati cu GeorgcBulbuc. . ta ca. "l -.. se reaprindecu aceeagi intensitateiubirc.rt in careIon mor re raraa avee urmasl. i. ..i "i" irir"r. pe de '1rir r.i-r..ceeace seqi intimpli.opr. pe.oloaga savista. daci cine gi-epe i. Florica"... lovindu-l cu o sapi (.t cilq obdnePentrubiserici iedareadreptuiui d.:ii...r " pentr u Florica.prirri.cefolos de pimint. i".1:i..it.fla plrnuf lui I"" la . secunda'reepisodice.AflAnd ci birbatul ei pleacn acasi..vedea Florica..onaje: principale. -r-".." inroarceacasi. .. i-roror. p " l* i" i"i. $i ch inain faqa lui. p.-. i"rrgi...-"^ .i\rli.r urmi zvircoliri ale unui dugmandoboiat. gtiingeazi soqulFloricii. p. t ulur ... se oplogise casalui George.-i tn.. pers. nu va pl. ::.Pentru^a o.r "l1t^fy-.il Ju. patima pimintului. ira .or. ii a.urul in --"r:t::il personajului principal....l)isperarea calitatede mo.l).. cye.1oase neasedesr asoara.. pe"ra"r"iparci se clitina. . omoari. :l ^9::lg. se i.. r"b prerexrulci arenev6iede sfaruripentru cuhivar.. gi Actir.

^ devrntuncqronale.u cod. trosc.intuirea literei (scrisepe plangi) prin analiza grafice. "rtf. 4.copierea. itemul3. . corectirecornandi. conrinue. urparcurgerea Demersuldidacticde formare a deprinderiide scrierepresupune elemen telorgraficecareo com.Uneori se extindefolosireaite milor gi la probeleorale.fort. este tudinea. lortftci achiziqia pozitivi de Ia gridiniqade copii. didactic la table qi verbalizarea .intrebiri structuratesaude ip eseu.riide gram(. .transferuri Ei creaiivitate . bastonadi.dupi model.complerncnr .r-rt"nqiale condigionale contrase) 1..vezi T estul 8.l*.dtire/lecturi. lizibih 9i. 2..elementele enun! urmat de o intreb are.evaluiri 9i reco mandiri' litereleinsi ln lectiile de invitare a unei litere noi estenecesar se r eactualizeze aseminiri si deosebiriintre acestea. studiind .. Relapiadintre cur ricwlum . s crtere . caligrafici.simulareascrieriiliterei de ci tre elevi. citi gi a scrie.e. cuvinte.irnpreuni cu cadrul didactic. peiangl. de departevezi. 1. +-.de citre cadrul didactic careapreciazS.controlul 9i aprecierea activitigii fiecirui elev.convertireaunei structuri sonorecu ingeles intr-o strucfuri grafici cu sens.in alte planin alfabetarulmare decupatgi in alfabetarele.arca corccti in pagini: titlul.l permit conexiuni.tre cknd. de exercigii incilzire a mugchilor mici ai miinii. E tapa alfabey rd.t J .o-plo.oari in intervalul nc.transcrrcreA.rt. itemii reprezinti intrebareagi rispunsul agteptat. cadrul didactic explici si nume.grafice: pun-cte.demonstreazd.i evalwaretn inadpdmkntulprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect.ncntal..reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind.respectarea . elevilor. . 2.in benzi decupate din revistepentru copii.pregcolar.r fd".echivr lc'tul propoziqieisubordonate. linii.t actividqi congriente.rrrril. elemenre scriere insus esc de isi cooiii in in vrgrmintul. .De treci codrii d. Subiectul al IIIlea l. .ilol l. pe cit posibil.identificarealiterei asociatesuneaiui respectivin cuvinte exempli ficatede elevi.careexpliin grafice. trcbuie corelat cu cititul. Ei probleme. in etapapr"^"lfrb..scrierea reamintirearegulilor t ehnicegi grafice. in clasaI sepune accentpe scrier ea in actul scrierii seutilizeazi trei forme: . Scrisul.propoziqii. semiogi combinaqiide elementegraficecare compun litere. literei la tabli de citre doi-trei copii. Continu i si cred ci acesr articol e de neinlocuit.tiut fiind fapru l ci.inviqiriialfabetuluilimbii-romdne. .pe banci elementele ci.. de scrierea dupi model .de lungi durari penrm elevi. alineatul. gi Actul scrierii ieprezin .dacd" necesar. ...r. mini. afigesau extrase. de departevezi albind. ce3mai importand din clasaI..r-" "i . 3.exterior.l tr corecri a sunerelorlimbii.controlul individual al scrierii. familiarizarea isului reprezinti instrumenteale autocontrolului. .joc de migcarerelaxantl .insusirii citit-scrisuiuiqi muncii cu carr ca.oval. itemii reprezintd.explici. distanleidintrc litcrc.exercipii Acegtiapot fi sirnpletntrebdri sau evaluare. Itemii se folosescnumai in probe scrise. pe 3.te elementele graficeprin scrierea.realizareasintezeielementelor acliunii.nsuleslpronunqia llmDaromanase scneagacum sepronungi. cititul gi scrisul sunr activititi intelectual-morrice. .. In senslarg. cirlig. . ". anterior. n oduleg. dupi model exterior scris cu litere de tipar.i gesturilescrierii. scrie-re comunicare.. Tiowri de itemi componentealeunui inst rument de ln rirs ... in podul palmei cu stiloul inc his. .^ir".in aceeagiiec qie realise zeaz\. a trei litere de citre fiecare elevl .joc didactic.. concomitJnt. lingvistice."(complemenrcircumsrangial condiqion al. ln predarea-invigarea integrate.dictarea/autodictarea.t"ri exerseaz1 scncrea elementelor.i. pun. trebuie.irru-rtrnlia i instru. subiectulal III-lea. Specificulpro cesului scvieriitn clasaI Conform CurriculumuluiNaqional. I s-a comunicatnurorii mele rezultatul la examenulde atestare posr.e aramd. scriu elemente graficeEichiar lite re de tipar. in . manual.scriere firi model exterior.. c. se desfd. . elevilor cu cornponentele citirului gi ale Insugirea acestorreguli. corecteazi. se simuleazi scrierea aer.'in . in generalli' lllr. copiii I1.acegtia trebuie si inqelea[i rt*.rrtans. si se stabileasci co recti.demonstr ativi cadrului a .ri.agcz. orice om poarecontribui/aveaun aporr la intreginerea curdrenieioragului.scrierea caiet.subiccrcxprinratprin intcrjccgic. ce sar.

.elev ii irrrg"r..respectarea.modul in caretrebuie si qini gi si foloseascd inscrumentulde scris(stilou.inceputul g i incheiereamigcirii grafice. . dau gi . . caierului(suponul scrisului).manevrarea miinii.. . de . igi . . mai ales. gi Atit in..in cea alfabetard. reguli grafice: . Elevul ingelege reginemai temeinicceeacel citit .agrosimii. a dimensiunii. a inclinirii elementelorgraficc. iar in etapaalfabetari.iincadrareacorecti in spaqiile grafice.ti urmarea fireasci a cititului.fdri migciri inutile careconrribuie la instalarea obos elii.pozitia corpului in timpul scrisului. cit.resPectarea formei. .a literelor9i a-elementelo r legdturi. crc ion).ri.prealfabetari.orienrarea . reguli tehnice: .etapa..

"rince doui trislturi ale personajului' eaFata babei Sifata . B.si aplicecorect conceptuloperaqional' formeaza . Formuleare . inalqi.r rl Conceptuldc itcm cstestrins lcgatde acela obiectivgi cle esteprecedat obicc .itemii se clasifici in urmitoarcl e cntegorii subcaregorii: gi t..in celedoud liste. . Clasificarea itemilor serealizeazi funcjiede mai muhe criterii . Q) itemi cu alegeremultipld Exemplu: Obieaia de eaaluare: . d e cuvinte .taluare : identifice.*emplu: Obieaia de evaludre: oPuseale celor d oui personaje' . sunt numai verbe. rrasind o sigeati de la prima la a *?]t1i. pJttttaie dinlrecele de Ion Creangi' Sifata moSneagulul . in dintre careccle nrai scurt b. incintar.rg. qintea..rnqtr"riifi. de tul de evaluarc. Ute . TESTUL19 SubiectulI Revedere de Mihai Eminescu domestice I veseli noi inverzit trigti I I I uscar vechi silbadce . pronume. ^sI lll::r:ui. propoziqii legatepri tt inqeles c. itemi obiectiai (l) itemi cu alegereduald Exempl u: Obiectia de er.ootno.t *la"sairto r.ff:::'du inrpcrrranre obieaiaitateanotare tip"t ir-iliiini'osrrpror. D.si alcituiasci ProPoziqii"" doard' timp wrie' soap ..rri"r. (3) itemi de tip pereche Exemplu: Qbiectitt de evaluare: .F: deseneazi.tiia. intr-rri't"*t propriu trlsiturile Fata alebasmului babei "tir5#ffi#birile : doui i*. C.ryrerhea OOua coloani. indoire. Cu$ senume$re paitea de vorbire caredenumegre obiecte? : A.scris.si recunoascd cuvinte cu sensopus. ct"i"ia. substantiv.. r A .rr.sI identificecorecrparreade vorbire.rLri din povest moyeagului de Ion Creangi' Obiectirt de eaaluare: ..{ daci enunjul esteadevirat F dacdenunqul estefals: 9i iIn ltstele.verbele.: Din punct de vedereal-obiectivitiqiiin rrotare. adjectiv. (2) item d'etip eseunestucturat' i.si prezint.plimbkndw-se pe malul mdrii' . prezentali doue tresituri ale fetei *ogrr. sunr: in qi .citire. iterni subiectioi (l) item de tiP eseustrwcturat Exemple: Obieafu de eoaluare: . adverb.Fl merge. r A . itemi scmiobiecti'tti itemi cu rdspuns t18 t.ti"a urmitoarele expresii : rim . opus.

.ii iarcinade a aduna etrricl'il interesea psihologie de 91 la mai a les Berlin. *!.Ca membru.a "opiii-"r*i"*ajArdeal'la Blaj pt""'1 Provrncr in pti" qarl '..1dout.t "1 .. 1y Cefrunte a-mi-.. d.."l tttiMit t"i Eminesqg. ghicitori.i" perioada...al la ln.r.porr. .t. (Trecu1 de-nqelesuri-" pline abia-n1elese. doi.-.t .pl...in 1869.Din copitnr.i-aasuma sociedqii de pulare consemnate poet. i".vezip' 85' Conceptul fol' creaqia clorici.pinde gTyl-lt:i.studiilorViena'dar p ..rre ile rominegri ""ut orientul.i'iit.f p...trebet.iie7 Povegt i 9i vesri:.p""lfi.pentru Estecunosc.-r..Ja"r.il" .*ai"q" eresuri. cimiliruri' poascultat fil"perst\ii"a lirie lau incanr".ii.".Cici .. atdiazltcursuri clteltelucriri .i"iieti*tif" 1:l^1t^t-"^t::"-tte' pointregidecreagii caiete caefect .^i.il.

1.---^-:.ta.ii p ru ::n .rr r'Llt. Dunlrea :urg:..L a""i" r.circumstanqiala de .. Luminacu muculn"gintr_urr frarU .r-"rri.. (d. transmiteideeatimpului. con^^-ii imaginea succesiuniianoiimpurilor. oDair.Codrule cu riuri line/ Vreme trendu"-lcitre conqtientizarea [a.. ciriroritt liric.T.."fi a....'..si apuc.m" iir.. id{ej'i " aoea.$tiinqa sinc unuipopt.lff .# .. ._' f Luceafdrul(l 8s3).r .pe"at..^C. i.nr.i"..sidit cu griu de srele.llir'J#i rnr. cu "rlrriij"r.propoziqiesu bordonati pjt"d""r nruniunii ideea omurui narura. (MureSanu.V{d cerul.ril.^ :J ^^^ .'^4v^ vqr es\ lgTl) legile dcz.r5"iv.lO "" imblar. #. Reoedere.i*.."te prin diminutive_ a"r... ... u..]. en.. codrugule..i.'ini" *rre a" j"*tft : .". i./ c" f.: :* ^l ^^^k :l vremcau treverbul ."iLT..Cind rorsul s_aude vrijilor caier.ti"..ilro"r" eremcnrc p p popurare niveruridifer..i rczdturd.1vr^qii-spiritu3lg a .vinJt.l..i.. .i.nie.'..ili. Mul_ am Marcarea diarosuruiprin semne qi de^punciuagi" .."io...i : Lt'. .ira"iro. r* gramaticale. care efemerur-qi eter nur.h. e femeritlqii: .gri"i"'i7ii"iil -ijror..t*. _ drupute care din .:'.gd*rii esre "*i*..r creaqi i ntre stuf ia ."r.u ' lgTlniqi/Voi cercade mi iubesti.tvreme vi cut/$i decindnu'te-am a ffe_ c.i-p".^.um definii-de codru.a trec "la plural: :risticl lingvisticiarhaicl. il'ili*i.u-br ar. ..g.pecareurma" .r'...lg72) .l# r o-. care ln "f*i.i"i..:* ^.Pc-undeal risare luna ca o vatri jeratic. rolul dea iugeratre cerea euluiliric.. calea. .volt rle a unui..!.ri.eur omur in general.rur m edirariv_filoso_ fic alpoeziei June^in. . "u.i.rri raportat naruri.'il iy....propozigiesubordonati atributivi' tItet . ceeace expri . vremeanu are .dind glas frunzelor..apare "Yylla fdn esubiectivla timpului." ( Cdlin _ file din'poaeste.7g73) ' -" "' de Surt-isara cea-de :r"_13..'... .a forcrorici .r. co "ara esre adaos existenqiar ..Arhaismele. ii timpului. ct..^J.i*r.-r . poezia Reaed.u"a nu te-am iut/ Muk..'#:1...rj.' .oriorio.u pentru acesteia timpului9iconsecinqa au ii.ffir "p-ropi. po_ ezia originali ru[rtil'ririr?ri. Pentru codru.-" vine..tatlMuitliu-" . opurai pe i..#a popurario rio rio.ongiri..:fi:i.nfi . ar. t"ir... in iposta"za eterni.O^::. codru_ lule!/ ce maifaci.'./Multi lume ne-arn $ll. at"srgrr. senrimentul unele eremenre poetice: t"*rl lidri il.#ri..j:j#1.ir.prr.i.$i ??ff j H.nn..u *T1... Elemente poezia De-ag burulin revisra p"m..cemi-irdnea. existenqiali sa umani. l_al --.reia a daugi.]fl rffi I'i ]i o reagia cmincsciani .il"Tiosofici..l.' eternut' ciuda.t"Xt::.p.ere codrule.. (I'loare albastrd.r de irr rellqie ..e{e p"..eu.J.. apiruti ti nz g.iJ.t.'este io.il./ Tu iin tAnlr precum egti/ Tot mereuintinere.:.1111. repre_ zin.si prinrafinarea Ia n..famiffiffi. tB76) folcrorice ry i91T *"agiaeminescipi ra . veacuri rreceprin ac eleagi iul igi .[[ :*: epl. iodrul.J-a-"d. ur.1."r". (Mortua p"-un fir dj 1.e"fit invljasein gi pe Mattia" . r"re lnfunda migcarea_..t"...mi-i vremea". pluralul vcrbului cxprimepercepqia .*. .implacabil.: " btar").: ptopoiiqie'subordonati comple tivi directi. este .g"r cucodrul.... 'rl"re . ll:. Atunci intri in ....::*J H'..rnl'd.prlP't.rrrn"azi.ari tl vreme trecut/ vdzutl au -ri __"_ q.'.rj.AffiiF oetic ri. co_ c..i...El seinscr ie cicluri: stelelese risfrnngin lacurile sale..."riii.. p'in .r6 tu n.i. ca in circtritul existengia init..oferi o lec qie J*irr..n-'. 3..1. lan albastru.

si citeasciharta" . surprinde cri. a socoti.Numai tor.nma ' stanqiali de catzl. penffu dmpur om. . acel noi care . a sfdtui .. a judeca' 2./ Luiagi cu soarele.propoziqiesubordonati completivi directi' nu-gi ma i inchipuia ca altddati" . a gindi. r_eprezentim 9i durabilitateaexistJnqiall.. /Codrul cu izvoarele". au misura de .cere cazulgenitiv..' . altddatd ahu l ./ Pe pimint riticitor. eleeului liric careseredesc operi ce folclorice. r.. adverb de timP. de constatareinqeleapti a unei realitlgi trei gi Tonalitatea stenici a poeziei se realizeazd. vremelnicia./ Iar noi locului ne ginem. a.mijloaPoeziea cunoagteriigi a senti mentuluitimpului. Reaedere pe sine raPortatla codru. 1.numeral colectiv. r aportatla acesta.a chibzui.Mare. forosindo ca_ cauzd.a se consulta.a*..de aceea.. . cific creaqiei Poezianiaidrrt remine un model de valorificaregeniali a folclorului. mediiaqia ment etern.a cu riurile/ Lumea cu pustiurile.i inlelege in . Subiectulal Il-lea A. ritmul trohaic (spefluxului afeitiv. amkndoi .i ". circumscrise rrlttt elementele vieqii./Cum am fost aqa riminem". omul i. toate aceste" nuarea omu-i schimbiCri.l ocului ne ginem".oatU . asupra.propozigiesubordonati circum.ne comPunemdin plan terestruqi cosmic:-..i. eu taportat la noi. Eul uman cu igi capiti identitateade sine numai in relagi e universul terestrugi cu cel cosmic.i.-rr.a chibzui' a cumpdni.orrr.prepoziqie .Cele oxistenqiale.i" p"ifi.adecvare populare) gi rima im perecheati. p-{il versificaqie.rarp.r"r inevitab'."ri menireaexistengialia omulu i: .apte silabe.td"^l"giturii de suflit dintre om gi naturi.mi conticu sfereieternein opozigie. ' lvieditagiatransmire o aritudine senini.pronume nehotlrdt.. srofe inegale. .

( . 2.:Iosite. Prin eierciqiu se repeti funcqii mintale (psihice)9i motrice. p regedinrele crubului .la alcituirea unui formulareauner enunquricu ceringe exerciqiu'' text.ffilH.c..se realii-e:aziLp.umbri....i sabie.. $illf.a.risare.rbrtrritiil' ffi tiual. cititulyi.) B. 4. nOSCUte $l eXe fClFUl Oe Utlflzafe a aCeslora in nor sLrucLulIr Pt.. exprimatipri'pror. o (.l.clresrrrbar_o gosca... intre careexercigiul citire. exp res ie. cu drept:dreptca r"-a""r. $i-a multi dibicie..a' pe cu r Analiza te xtului literai presupuneexplicarea cuvintelor gi a expresiilorneculn noscuteqi e xercigiulde utilizire a ac-estora noi structuri. gtcrs pixuri.) Trcbuia ftcutin pasd.filff::'.) un d.chip..(. careexprimi dimensiunea structurilingvistice atenqia ). 'r . 1si fie considerat) necdz: "i.s.. 3..".. d-tiincbipui:a_giimagina.o-adici siris mesajului in clasele. ireaul .iropor.r?curror"ute si scrieexpresii/structur i gi spaqiale temporali.fiind o merodl de executare unei acgiuni mod repetat.u.ib.infi."p".i'. . nr!..:9.. .rrrant.'i'. prin care' conse $t ientgi rep.e l"'Ic{ec^r dcgctur" .. ajungela: r .r..pondereaavdnd-o congtient..irrirt'in.p.texbindire a rul literar. ) descoperit ruineleuno.i ' . r . Exercidullecruriiintegrale vocetare.r_Ji'rlpr.il.in lanq. : .duce la doa de unor deprinderi.i..\"'"'" Nu gtiamcare dintre.qi" subordnnatl rrccede la un pasraaltul" propo ziqie arribudvi. mild: mizer) circulatia orinpasurTihuga fost a inchisi .:1fl'.. c.rt care. .) .r: r...:'d11..... S-au "..(. 'cere u"u*Jon"ri atributiv'.or.subreran.. impuhre..iffiiliiilf'. au {o* ile cute prin foc. regulilor..insuqireanogiunil&.ciruqd.) l* i urn a clf. ifl:]liq cazur vocatrv.lli.ieoriilor careseaplici in situaqiivariate.:lt*.(..numiru-l singu lai.rrr. exerciqiulesteo metodi fundamentali.il*. lingvistici caie le-au plicut (le-au sau . fdcu se de-alungulistorieilor.a II_a..r urrnd de tristeqe...j....ri n gi-a dovedit eficienqa' formfltive. povestireaorali. unor capacitiqigi aptirudini intelecrua le fizice. tu: nu arefun cqie sintacdci (*.fluent gi expresiv. : ) Yroiasdfie luat diept rp.r. pdni la compuneriliber e' in a E*erciqiul. r\_a tasatmc..de pildl deprinderea receptare mesajuluiscris..a luape cineva drept...etat. ' I n activitateadidactici.. A vcau ur^::::.. Dc cc ai venir la urrnd?("il.tlrantropie..tvsrLrIsa urcrdt ' exercitiu i de formulare a ideilor principaleqi a mesajuluietc.c.. Sc auzea scartd..111. (.:. -. a'fscultind discursur adversarurui.acgiun e. din cauzaviscorului.Prevenrreauitirii pi confuziilor.#.. p. asigu' rindu-se transferulde cunogtinqe. foc g."r.i.. la tipul cel mai simplu de indicate.de ln clasele trebu *i" i iit-ii ie ^." I ... procesulinsugirii Receptar ea variite metode.l. -(r:! 1".a. pers..rrorrrl.consolidarea priceperilor gi deprinderilo r. sirite...r.er cngtiga va co ncursul.oamenii obezi.. ... l.dezvoltarea turi de voinqi qi caracter..rY%:e' Aveaun t up drept caluminarea )-a supirar. a lurnii _ atribut...t''#:1#il:-*'' pentru ...primare.lll'.i. a^trece prin foc gi sabie.rr. dojand: admonestare..r.rreciroare.:citireain pri mare se practici mai multe tipuri ale exercigiului.r ii!.p buni drepmte.iirc antice. fo c: a seface^{o. IJn alt tip de exerciqiu de esteacelide creativitate.. morale gi trisi.

'Jn oas ci... pe rmanente. Testul5.. r.:"1:". a seasrgura cusau personajelor aftenumeproprii.. .lu. trattspustrlsituri ale unor persoane H .ubi. .qpfi. Tehnici ale muncii cu cdrted Penru rezolvareaacestui . Fumuriii ochelari did. vezi restul 3. Aveadoar/numai steu.Ie reqininumele a a crearive.ilor crurea conqtienta.... Liviu reale. spiriruluide independeng capacitiqilor timularea stimularea $r a lnlqlatlvel. Ion de Liviu Rebreanu p ersonai I on ului Caracterizarea in a personajele suntfi cqiuni care sale Dupi cummlrturise$te Rebreanu. terului literardecitre fiecare descifrirea in ritm propriq. de pilde. 3.. si sublinieze .erupune sarcini inv[de realizareaunei Ii secere elev. carecapitfl o Exercitiul esteo mercdi adecvatituturor formelor de activitate. subiecrul III-lea.. 2. 1' ln secolulal douizec'g1 s.elev.cite p. in autoeducagiei deosebiti perspectiva imponanqi 3.-aureali-atextraordinare TESTUL 20 SubiectulI I Subiectulal IIIJea l. subiectul ar III-rea. o u" . un aer ii misterios. originaliriqii.r. itemul 1.oli.. Tiouri de eoaluare vezi al subiect. itemul2' Pentiu rezolvareaacestui descoperirigtiingifice.

.Li..' ziu a9a"... din senin? .darisi domini slibiciunea: ascugiti. si..r.. trisneasci Dumnezeu " ..rill ftersonajul principalal romanuluilon reytrcz.li ..1. Dupi seduc"*i*T.o viclenie pr<. " Ion misoari "rarn pmattt"til" r. cu direcieo constituierelaqiile celelalte pe calitiqile..::l-TT"pq peVasile B". gi erceva. u .cu deosebire. e.rt.. U.Afldnd ci Georgeva pleca v ine noapreala Florica..i..Ion esteexpresia instincruluide stipinire a pimi' tului.. i^txede tatir ei.."1. slujba in .faptelc caracterizarea tfetul fizic Ai moral.ura ca gi bogitanurui vasileBaciu.. i lngeregere gi--itn p""rru Ana .. cu saavusese avere. zcnobia.6e d..ilffifi. George seintoarce acasi.'I on tlvista. .: ci cu La nunrasacu Ana.". si rimin roJcaric. ilbir. monologuriie interioareale personajului. Estein grijorat deintdrzierea acestui".gI.ireAd:-comPortamentul.-r...origini pand t n prezent.r. l)ar dacl 1-ai pentru cine sl-l munceqt i.iu --"rr..irrri dovedind o ingrati tudirrecalmi"' Nu d in..."?" o[qirr".1s9.". ingtiinfat de intenqialui lon de citre oloaga le acase.p_TiTlfcomi rifeas obiirii.dragostea ajung ein via_ nu qi! i'umai .it i-. E' Lovinescuspuneinsi c i . nu rezisrisi nu care face va inchisoare.o..-naratorul ln realizarea ind.regui ["tj_o. Trebuie i"u peAna!...t .ilor din sarur pripas..fata frumoasigisiraci: .i. ' mi se." ..*"ri.a. :ql t..afirrrrl ii gineio.pentru cI serecunoagte sinc VasileBaciuil urisre. ....Deod ati cu Ion'ofti rung. in Istoria literaturii r ornine le ctr .l-\r asil" pe simionLungugi":.... crreia giretenia la . perrecirei iirra'd.... Disp... I. ci trebuie seci_ si strroreasci Ana: .i-ii".. ". aruncatr Titu Herdelea.RarrrJ.(Istoriariteraiuru. G' crlincsc u. e .rr." strinsi. considerind fata. o daci n-aregi el paman"t. Alexandru dar Glanetapu.#rniii" l" sine dispreq. ir... si zici.#rr1?# 1unti._o !.. robotindori.. gi fru nieafhc.-.int{ clestinul glranuluisrrp6nittlc prtr_1a p{mintului gi de patimaiubirii..mrinceasci sp..i grasul ii ci Io-nol.O modalitate de caracte rizare personaje. cu atitma ipugin cind.. voinqfimensi:nimic o 1ii..'fata J"... seducerii.s-aingeles tarir .f*. .r" Baciu.robiecdv folo seqte personajului. de iiiimpezsc lui'Ion.. iubegte Ion pim6ntulcapeo fi inqtr.. ceduraliqi. arunci dipr Vasilen".].a imbogigi algii Toati istegimea pe ? L: ::!li.ru '. serocmeasce pentruzesrre.minr esre atit mai ir"r".. vdzind -ope "i Etoiici.l.re. i"fr*-r...l. din viclenieinstincrual:r vr ci s'r Yrlrsrutrusl rucf. gi mai ales inlimbajul.i".. reprogeazi trageIa siriiie. lui nu pldte$re ceapideger ad.. pe o .. ntmine contemporane)..il gisegtepe Ion in_curtegi-l omoari cu o sa pi.po. itiil..r......il. cu gi "ra r'J.Gindurile insr ir frimi.b"r. piminr: sedu_ ""t" cerca A nei..ibovni ci'.nulr.. Dominat de patima pimintului." 9i_begiv. . fugi in rumecu ea.. "a sufletullui Ion^se-zbuciumi.i"J.u'l:1.iv.ual._e :1"_" I I parcl.ci .e!.ilff..' Isteq harnic.ce cAndc al tlu.rr.?l comia lui de zestree_ cen rrul lumii gi el cere.j"ri*" ai' cein cemaides cl.o ... lretexte pentru a-lviiitaqi pentru a o vedeape femeie. Mamasa..ir".intelig..rrqa.i.. deqiii recunoaqte aqa in tinereqe. Ieneg. arevecinului..ror . vatrebui ya si si rhgi pe laaliii.inrre gl asur pdmanturui iubirii.Ce si fac?.faralui Vasile Baciu.."liru.i iqbragi$a"d . minturileadormitsingini cagi cind fi. de Astfel seinchiie destinul tragic al giranului dominat de setea pimnnt car dcteizarea directd..gtepriciune. atil siu.....rbegt"pe Florica..Trebuie .rorb.r. vezand.cre_ de ci a qa secuvine. Ion consideri ci .r" nici mai tirziu.. caracteristici "rr" oricirei fiinte riduse"...lon nu c insi decit o bruti. ""-i'.Dragostea Al.q.eri-1 :a ajunge nicio -dati aib...

piminr"t. rinul simbilic pentruVitoria. socialiampli..r"b.romanul Ooeraliterari Bahasulesteu n romanpastoral.u. rimine indife.neun personaj I Baltagul . .A..\'.-iefi i.rr" p"niruel reprezinti . va co nvingeci Ion n-o va iubi niciodati. se ln dlrjireaqi iatima p nrrupimint. aceea aproapede sufletul lui"'" I serevirsa asupraAnei mai aprigi. spre deosebire $i VasileBaciu'fusese nev asta.l unor strivechitradi qi Viioria. rreprarse dezuman ir".tai de la tatil siu in speranqa. ci -o"r r". f C. cind ajungela convingirea c d. Bun e pimintur gi drag mai rentla moarrea "d"orri.. din prirrcipal. naturali. ln stratificarea il bogitanilor.il Sadoveanu pe-anrur1eada_ gi Apoisi numi numaigarangia "t.feciorul Glaun fliciu: .nt al uneicomunitigiarhaice. Ion il uriEte gi-l batepentrucI n-a fostin stare pilstteze turileZenobiei. Cettd t. izbuc negte fel de PitimagiubireaPcntru Satisflcindu-9i diversc Floricii. sociale. Ana seva spinpe lolosde plmint.li ureeaverea. pentru ci ea. simpatizeazl.ll. p.. el igi iubise gi-gi respectase pini la urmi fli.] a".el fiind autorul moral al sinucideriiei. ln memor abil r[mf..tronrplui relevlfaptulcI literaturaromini. se romanului Acqiunea gi ernice fsihologice. confruntatlcu moartea un drum iniqiatic fiul ei.rt.ti lon.. Ion.r. frnprietenugt. Fa miliainviqdtoruluiZahariaHerdelea..modela intruchipeazi'tr isituri aleomului din popor..a l..trece de la bucuria izbinzii Ia disperare...toriei LiP an transhumanqe . sisiienilor.t.. pimintur.attiotatin realitatea . L. r#d.. " CaracterizareaVi. gtrsegte Bul buc. dar.ci CIul o va indrigi.."p.Simqea vrijmag.soqul .Drumul este nipraz nicului spredescoperirea pentru 9i.numai il va face si piardi pi_ mintul. . Viclean. Ion inqelege . inr il irbrgr" pi Io n. "rt.iili'. pimintului. Cum a fost dinsul ln acest fierbeade u rl chiar numai vxzindu-l' !i ura De netaguluiazi. pistritoare..Ei'l d.in prezeriqa Vizindu-i sfit uieqte... Tiru Herdelea infricogeazi. a dmonestea interesele bogat.l'_:"flii:i::::oiul.Ion el re prezintlo categorie Numet.. suferi b. Gheorghiqi.?" la patimade plmint. intelecualiisatului ausimpatiigiantipatiiin funcsocialia satului. Pini si obqini pimintul mult rivnit. piminsi Petatil lui.. daclcineqi-e lumedragnu-i al tiu. zura. George se Blorica. peIon in bisericl.. implicaqii Tarciului. Preorul $e deavere.-girancd Jvligura ieazepe drumu lVitoriei Lryantpersonajul ei.eramai dc sirac gi se iesitorise cu o fat{ bogati.susqine Belciug. p. Ion se zbuciumi inrens. il il incurajeazi.-.*iorr. destinal sogului NechiforLipan.'arr".rfii.

. i iiiii...piit..rancii.pr ae decir auto_ crima'''"'i".iil.no*]....eror.".*" il ..t'.. rogutui.'.:i:TiiJ evi s*asii.i-"n.'. Vitoria unorconfricr" r unorinfidelitrgi "rr"-ria...ir viraticur.":il.ic.# *rj i ":l.rr:. a. rnai ri-#i"rr"gut..r..eg u..'"iiiill.#J"asci gi limiti (ucidereatatilui .r..cario..r"iil##::fffi*1JffH:l ..". aparre...redirectr) ... ."p". di*. ai rli.#ji:cJili.^:l. din rri u._ 9i nad_ a. tr sta faqa 'e .de$i inteligenqt nestiutoare de_:"r:".i n_am noasrritrebuie tre. o.r*.U -iil"i...i.*.T.'i"r*.."g9 r._tcireasci.aiii'. cultive increderea si_i oamenii si sedescurce siruatii l.i"r.ili l.:..r.In ciuda do_. io.llli"*:"!?ff il:tf."'*14..Eagtie iiur..il.Iqi coc.'."rt rt .il*_ut ttdescoperi ruiNechifor si asasini.* "r .r.".iiii.tiorebuie safie f.ti:Hfi'#[l.l"lll....1f:..e i'ciurarea -r".f.a*.Jsrpuir'nraf i.J..:.cu "-Jiiirr..daraccepticeea qesalr dupi moda..-ui#di:t}: :t"il.."i"r.It'. portarea ffi. .i.i "r.rrde-r"1r"r" .l u mr i. ff"' if:llqi[T::i:L::.. fffigtiutde acesrea re gea .. ghig aredragosie li $.".U.. i"unitliii J" oiJilr..u *'ii'n......l*r rrqu o"Ji6.L.' d I o uu o oamenilor:." care "" r:11:llt: "i.:1H..i:: ::#lrrui#. in neasci' vegherea inmorminhrea..:?ftffi'i::i.o.*-i"i91r1..u eele peI anoisunt pri.. ...il?:. ..goric. *f...'.Ji gensavitorili.rm.riur de ei afaceuiu-i."1.lrJrt.r..o."rrifor .. ffi*'aauf siici.ro..Acestpo*.il ill. ruiNechifor.'rnril de rume. ."-a. descoperire.. stie ac[ioneze ^Vitoria peceidoi i".f.r" 're#..':ln:"'*5f ".'!.. .: vr.dmite nourin com_ copiilor..r..rr.-.rar..ir.:^fi.:r.fli..r."ain:regocier""p.r"sri_ p"d.a. c eimbunitigegrl caii.i'or.:M.r.ii.."."po.t-.iiliqp..r. . .?.minisrirea penru Gheor_ "" Y*:l^.:'.9i.i::#?. bunici-ta.* rir..tJi.illr. arireu vali9ibluzi.j g{1i..noua".11X$ryi.1i.r." se ir.i .."pur a_I ci r"-ili"i.ia "" ca mintei ei se ajute gi bragul "Totugi va gisi t" lui si lucrezrcrtatea' .. ca sogie..azi frumusiqea j. ..i#""b'.'1.i.::'tr:LT?:J:i:-T:il. si bine sogul.T::l..il.i""di'"1.ia'ir.:i.l*: nigoarr" scrisoar* ciiqn'a.r*.:."::1:.Th: n. Gheorghiqi iese A..Lair ".ri#rordeauna ea ri ra .B. frcandu-r s-o "o"ria.:Tl'...li"i." .f.ffi'itor mapenrru pentru for_ viari..iu i].. rii:i "-u..r*nr" riunca sociar.ochii ei p*er serrsf ..*..*'+F. in soaretui o. our..[ii....ri t.._mea qi-n ti. d en .Gh"orghigi.".. grijr si o duie viroriaare r"..#1 111:1.'i....g"..roti'd*i.. in or"-irrt"lor acesruia ripi."-fili". respe*area ca oameni si faci "..r. r citi in suflitul [[fi T:nni:.i. se oadmonesr""zi ciincearci p"r.T.rrir" . in ipos.r."onunri.r.li. L:_ "*.'':iiflf'.i"-.. vezide tn"in* gJorrr""r.irurri'i..opur.. si fiedepeal. iil. i il.i'i..r-i""rib.

g...: Inspirat . Vitoriei sunt'anirnate d'ragoste: de ca-n tinere[e. p e subprefect."'il"f#l[i$r$. de la careprimeqteputere.in care lumina cas. inmormintarea Lipanii cheamigi'pbucipretext detectiv:'sub de de gi iar f.adesea giprimegte fi douisprezec e lui ziledin viaqa Nechifor Drumul de reconstituire ultimelor a si dela Dumneze u. Totugi. tecirnoas' pe psihologici ajuti si-i determine uciga gi'si-gi o gi inteligenqa a6ilitatea Anastase subprefectului la celordoi oieri. cu t e minuqios la miniitire.r.petr ecerile iarni i-au fost pentru intiia oari striine gi depirtate. Abia acuminqelegea dragoste a sepispentnr so!. dezviluie incdrcitura mitici a romanului). Edevirul. fapteiiu o e:iactitate care-l ierea acuzaimplacabila apoi Vir oria'il determinipe Bogzasi seautodemagte.agi.de aceea convinsi cl numaiprin prirpr iile'fo4e vaafla poposegte circiumilein careseoprlsegi Nein in Seamestecl mulgim e..p. coborirea tn infern.visul premonitoriu. gospodiriao lasi tn grija irgatului Mirea. dezarmeazd povestind.al balugului.care riu numaideeagtiute plrstijiile. vorbi cu mirare ta-i omul carea lovit pe tatu-tiu". unde se sfaturi de la pirchini la icoanaSfintei Ana.Cigtigi ajutorul circiumaruluiVasiliugi a m ii gi sebazeazdpe din de cucoinaMarioara. Sadoveanudezvolti motivul ctrutirii oierului (mottoul ."d.trecind spre asfinqito revirsare de ape". epecea bunl. daravea frumusege rruitiii o .semnde plecarel')ii dau. indeamnlsi bealn cinste a il ii vreaia-i vadabaltagul.oiiei intirire dela SfintaAna cere vineri.aduni informaq ii la ceicare-t forqacredirigei sale... Ea insl se so cotearnoarei ci ca gi omul ei carenu eralingi dinsa.".poartil" . Visarion.Ia un gospo dgli.comicrima.convingerea solsti$ului itului uagic al birbatuluiei: .. dragostea pentru dreptate . Nu are 6pafl nin siguranqn tn iste lncredere auroritigi. Sfatoi i ntirire ii dAti detir. cu spateleintors citre ea.rcl. orienteazi de Ehifoi.Timpul stitu. dozl de gelozie.pottegSfat si intirire dn s i rirrtele com^tVi.' crimagi-i recunoa$te Bogza ale de . rparc exemprarimtea prirr in sa arit l.i nimente gi a unor personaje Izbinda itt t"*eraia ei incursiune in viaqasociali.cu uimitoare stipinire desine. " pri'ire.aceastaestecaleavieqii ei: .existl o anume (vis_ul .Nu maieratdni_ r l. la praznic dovade calidqi:de riil peBogza.'.obir.. adicl. Inainte de plecare.Ochiieiplute i.:*:i.pin'ce l-oi gisi pe Lipa n'!. seimbogiqiseri pe ll acestor". iriipun e urificarea.. pregitegcalitiqimoraleale lelev. anumitesemne uperstijiile.Sugugat" ciini in tiltimelemoment . rale Mioripa.r'nge ciprii.din variante ale baladei I Tarceului. vredupi semnele se cunoscuser5.anumrte semnenumar de eaguute(vrsulriu . birbatuluiin ripa de la Crucea ose mintele descoperi acesruia. lui La tsalmbz cum si conducialrcheta.. cocogul a s firlntat . ntele Visarion.i. de plecarea.Vitoria merge.*e.StiPa unor semnificaqia stipine/ Mai cheamigi-uncine".insogiti de Gheorghiqi.i ..In drumulei.^primeg te poste$pirintele br"iitJinainte'depli:bare. .Gheorghiqi. recbnstituie posa tului. Sirbtrtorile qi. la careafh cI doi oieri din apropigre. cu ajutorul iiile Intuiqia...Seficea ci vedepe Nechifor' Lipq llare.. rtru colectivitateadin carefaceparte. Soqiei le sogi noapte prin viclenie tragede limbi P-e peste ful Doi Meri..t1"-*. Talienilor. saacestuia. rostegte e pareci pebaltag scris sing egiacesfemeia.intors cu pliscul spre. la ministirea Bistrila.care lmp uns-o in inimi g-atulburat-o gi mairmult. ciinelelui Lipan. se mi gie:. apoi..b:nixrir viallstrrvechi' perso'aj-cornprex. Prin miregi-litrfioari peucigag.pentru ade.l'ffi itiiftii#{i: . adevira tele Ei Minodora impresionantil stdphriire sineqiperseoerentl. lgi Vitoriei:inteligenpd tenacitate. rolul ciinelui.* Toate ac qiunile pentru tradiqie..segte Lupu.iq!..i i'sugerase Asisrase interogarei ci fap1a.ranie farriqi..visulpremonitorru.Daniil..o lndrziereanejustificatl. insi nuiri inteligente.N-atn si am hodini cum' n-are .

Dumnezeusi te i'erte".e vieqii. Vitoria gtieci nu sti in puiereaei str aceea o replici semnificativi: .. faptI. di . de ierteo asemenea ceieieriareviduvei.

:.numaidumneala ln-pltrtegte ! Bolnavnu egti Atunci cum? To ari lumea rcmnificative aititiil^iFil[r..Dar Moromete Ei preda li ei.'ie .. doordin mo'a[pred ominr-ca mai dai.aavuttrirnpde dczntdcjdcpi de boc.iiffi" in agenqii In aga ci ranqa statulle va anula. primegte.i"il. plata datoriiloreaminatiin sPe. lrqiilo*o.il..!l pe tinzica gaia -maqu maibinede cincisprezece '"u" prag. ii va pilareaici.... intii intreablironic:. ..il.ares i. cu pe etteazd Tu= gic u o vocesctrzuttr" ceil decone idAuglapoicu ciudativeselie ..rfi.i:ifff I' j:Tillt. ln rcgiunilc 203 jde a-l plrlsi rapidpe Bllosu.fonciire a".. I intrain curtea Carecterizarea IIie Morornete tn se C" e. repetatde Nih atunci cind 9i Paraschiv .iii.1il. fetele*. .to$ gehgiogi parci neribditori.n tru::i E m4ma.i't-'.f. Iocanabiadeschisesepoiana departe exclamaqii. sripi'negtefiinqa. privegte spue n-am?! ci ingenuu Peinu qi-am rdspunde agenrului .In oxpozitia contur^eazi ci Achim personajere cor rlporrarnenrul mai incoloaEa.'".degisehotlrlgteca.rj..-a.i?ilti..de culcontinui.ruluifrJnrr.i ci aE i'*.ilr.' I-am dat numaio mie.. ceea qi flloiu gi-l . este pregtti ti cgo vglui .uiut'i.-l#t'.n."romintr . .fflrtffi:l'..iii'riirln qirln easctr.doar lilrp"rru*enrari.rii sedesprinde rolul jucatcu agengii A ceeagi a lui..pfinn9i ceitrei fii toqi...rasidea t....1.... strigl pe Parasehiv. ciruia acesta di t zi sLtalc salcimul. naivitite : ." de .[o /ire*d.i.i.'. oescoperl IJ.ras Abiapeste j umitatedeceas de acolo.d. lui lucruri carelor ciudatuldar de a vedea hari ai lui Moromere.il. rlspuns nea$teptat: semire proqtii".. . a nu. o cuiva. aviesii't.. tatil lor avea roirncu'.iiTi'd#fi :::Tiilll{:_t!H?iru.Se itabiieinirarein sceni:se lasi agteptat.*xi f.Crezici ais-opoqiduce vor si ia lucruridin casi. satisfaclie ii eofiscali. careei nu le ?edeau" Chiar sosirea la fieririe ). pe i scipau.Idi : J. ce v-aqiadunataicea? miri apoi clnd ajunse poianafierlriei.in care din complexiarer saru_ rufl..I.aritozo. ira plinl.uo. Seopri din nou pe o podigcI..i"ri.di. cu Jupuituil ca racretizgrye nu egti Copii mici n-ai! ! I n-ammaipomenit Slrac iect: . cu iMorometefu inti mpinat de 9i I illoromerii nu nl*i lut ln seam[.o lt cu vecinului. poiana Iocan. momentul care rduatizareaacesru""".b"omirejif. iegi Era. pildt ttrs I tntenscisufe-rinqe . r o n r j c l o r fem in in e vol...L-ampicilit cu doul suiede lei'.ii'*Lr.-*prrilo. ffi:iliiJiff:lo r' ?".: g. mi. eiun gi pe meticulos o agazi prispi.il##T lH.i\ffi ff l.suntmanevre viclenie pre_ adeuilltit"' p"rro..". ero or*rnii. c um semaiintimpfase.Raside om cadumneata p loturile.ff ffit'H. u { trp n:::iii i.. romanului.'plecare a familiiva?esrrima fftxff'Jln$!!frffi fi "...i.l. Adeseacomporta-rea Moromete le pare Ca* : ill. rlbdltor fn'cutt" 9i o strigi pe Catrina. pe neagtePt ateintoarce preda rnari. adupe r".Exasperat.l-*lt'l.H victorio.Ti ze ffi .'.liil"?u. il:ilff ffi...l .Si lui si gtie cauzaiiierii salcimului.1Ti:. Marin o imagine indiferent prive gte cumJupuitulcompleteainediiJ"'r"rurui noutip ipunesec:.N-am!" Le cereo qigar i..i ..mai prin dipieacila Bucuregti oile 9iva trimite bani.a ii i l Decizialui Moromete mirtrpe Nih..i. ve-rorna n din psihorogic rumea abilitate disimul.. care-i tuiNechifor.e. . si-f faceudaci n-am! De undesi dau?N-am!" JoCe Moromete zise notariifugirive.Buni dimineaga!" Romanul MororTepiia considerallflnur fo^st fiseali. Morbmete spune agenqilor Dup.rn rorn4n nevinovat. decurge fieririei..til.ii.ill e*le..ferea-ida rlspunsclar.in timp cefumeao o zl chitanqa.tr ani!.. explicindu-le apoideo miedelei gi . Moromete intrtr dirriar""te. i. ' c in s t e in g a le ria p e rapropiau fieririe de simuleazimirarea:.il pirxsi pe Dumitru lui Nae deMarin rc gi'abisi seduii proaspit.ff l!1Til'fffflnl*i#r. .ffj: nid complicat re_ al la il degigtiaci eaeste biserici.iitrJiJlt:: :.. #iJ:: [ .. ignorindu-ipe ceidoi agenqi.ul de Chemat Ilincadin poiana si incaseze . viaqa scurg a p_".i&ft.b. discutlmnoi!"..*e.l::tl:._pur foartc se aicrtird conf licte spreei gi se "u apoi giel absent.La insistenga apare mai pu'in caracterizarea ... ciruqa.il. nararorur .ca supraveriJ"'iuna se unsripin.rjp"#: ce ro"..i.Descoperau Cocoqiltr. biE...zi linigtit.. lui .

oljlo-Tri dar "oi.plicJrea a glumiinteligent".ruiui.r. Virorir. *srd ou ei iif.".."i"1i.disprequitor.#llli'itf T:lii'iffi ".:1!i[* . gindind astfel iar ii doregte vadi venindla el la poartl ca s[ seroage. are rtmorude care.."rr "rru.oarereco.. iifri"ii. personajului. simpul complexitatea in pocalittrqi demonstrate discugiile de cunoigte .#.in realitate .. l.r-..i.". irrg"li .la Bilosu. iese llff"i1?.suciti". spredeosebire ceilalqi.. lavt iiptomiri.i11i'i"...r* h- . -+ t.ice si-l At itudinea ium seuita de asti dati Moromete".aga p e il lui gi glumele Moromete iriti qi-linverquneaztr vecin.. el.'..#i.ffiil.ririir.'prin iil..rr". c. in uite surd..ijllif. Tudor Biloeu..s. rir.* momcnrauroriratearuiruro.adiefl caEieAnd de cu sXu. av6nd r.n' lm &iitrT. neplicere4 a discura vecinul la se'gindegte e l.'ifii.Bilosuseuiti la el cu o privire-rece buimaea.ares si arre pi ql iffilHi:1111ff::ff'J?ffiHl-cade.ri. t' w gi in comenrariilelui lJcitirea artiiolelor din presl (la intrunirile duminicale iop'i i*a"..ir*.iniru..1:'TJ:'yi:frf.r ff i'*:':li*: aeariir.r parasrase. osemintcl.facesi-l urasci: .f ir iiiTTiilffi ilTi. om Bilosu simq i deodattr il urigtepe aeest gi ei c[ losunici'n'ar fi..Ili:::ir:U.1q*"h pa...Hiili: p eii'a'p u isr si m "i. aer. fiilor sii ori unor consiteniciudati. Dupi.1fii. aceasta explici se . rup. .fmai..ffi . personaje indirecr ff interioare)....i li-b..vecinullui Morometeavuptnt* intiia oari binuiala ci Msromete nv4lrfl darwld uim!!!:::iqi mascheazi Bi= la aga. dor ? Gln-er M oromete lqi blteajoc de el? FIrl sl-qideaseanadaci se Nu inqelege".ii ilXf#T. umil.n..l*r[ffi'.rffiii'rrr.cums-argindi Bxlosu nirnic..

''frgr..fi .. ve nit si_icear! lui Moromete imprumurporumb. pe aceasra "-ti-"i orrrr..". seninjtate iluzorie.J.el rispunde n-are....1'::. plecai f""e. a.r.cdndl-am de e1...." . . ?iceam ci eu c_osdJ lase repi..r.'. nici nu spune.9f9.. .. uimit gitulburatd.r"q ffi .ir.b.'u.".j povesrea a lui asta cu gcoala? cevroiaIa ur-... li&^rr.... o.jou. "p.il.lil' T':^"dea..t* tlrj jv"r..rrl nu r r r sensilv4 rr rl l grl l merid str-iasc ulte Moromc... acela pe car esecerra cu.i.. gi care rds"i .mprare.ut pe ur" i" f*Jili.J:ffi:iliT::T?rliil!!i ista?De'und._ si o......'i.-"..gi de ".-i.pripldirul $i ".e. viaqa.t"i.. piemierea rui NiculaieMoromete. Dar aceasd -ii.r.. a ct $i cclcmaiinto-rrocheate gindun p"r . dum_ ".i:.. de.....rti.'ur'ai c$te o ar'i doua lui uerurr.avea ". nemuljumit mai nrtrlr ".. . ce vorbegre sirr gur.*li...nici priet en.Tugurtuo..nigte pentru..*iri.il.a proccdar Bilosu.ili!#li incit s.r"r... apa a lor cu atita seninitate..." ili..: f"g"'r'" r*u"il. Atiturlr il aceasta ...'.. caretatil siu . ei.. eracu Nicuraie ce ....ii. o cripi desupira_ r.1. atras d.f "..rtr-adeua..l"rii".r ." i"g. Moromctc separeci chiaraju nsese acoro.l0 I nile'reacliile sunta. cumspunea Dumitru lui Nae."i..r.. 0.. ceavea.. Intr_unasemencir momenr senini tati_1i-ite"er" "". starea il'l:i:x:r:.i. aia mi-a secat inima.Moromere' suse er'cu i ntensi. o succarr...-urrp. i.1 poliricdoi de a_ri pe prispi cu prieienii.r: pisicefares.' .i-i lui tttullunrireiritare eiii srirnea ut6"r-i.e ."ir . .ri_.. . o. gl rr durilc .iu.de ce.]ce om ciudat Dar ra ! urmaurmei.cum .. ".. vizur pe scena acolo.sri neobi.supdrar punu tcr asculhpovesrirea Morom"ae lui J."rn dar eraparci... spunindisrorior l-.y"romete' ir".[.." *.uite.ci a devcrrir a imprevizibil......n-ar mai fi d.o.:.. ..i in linisteane_ *.Nici rudi nu eracu Jugurlan..u iirr" discuta.. eracu neputingi i.."u pcrvesrea r"ii. gi ir ficusesI prrlscascl .nuitiint6...u.ca .. .satisfacsia-c ind Morolrreteera ir..i:'E"irrr ci Moromete 1...r"ge doui loturi a" p-l"i degtepr care cu iqi f{ceaplrcere staia1.ildr#i'ii.r.. r p"". fira.i 'pei"'.r. .-ri. . n acea..::::_q::lile re ca aceea despre familia numeroasi'a piri.rr:....ulgr _ii tlc i'sugi faptul ci cra nemulqu-it J...rtu.r."... .ci din spirit a. ci Et in q vr r r u r .r:ur.11.i rri'i. clcapirare.. seagtepta fie si celc doui loturidepimdntii daului Moromere iluzialibertiqii.or. o.i. a1 fi parare.."qi.-iar ii acesra exprimi direcradmii9i ragia: ...?rce g..1...iffi"T# lumea gi se afla 9i .1 cevacareii itirnea de fapt nemul qunri srarea aceasra dc ea numea 'r. riil" cilililre I')irinrulatria pcntru Morotnctc.se "."i...il"ll.j...^urni buni..i si cerea a contempra dc satur. "J. srni_ Era ros'avea copiii sinitog i.nici penrruargii.. sr"r.*".de accea pr* .r'...i purta e l aga.... . Moromere di griu i-p*.0i" de se .. pri^eten nici cu un priege" a.i-nu-gi seimaci acesr de a fi dai fel crade fapt bucuria ri bertatea olie gi ror..rr"-u.rgurl"n.. seninirare ol.hr...-ifili rugurlan!.. sa rulburati.uri consireanul.i-i* p.". l* .c. ascurti-miaici.ajrig....-nici Tai avut.. erti r"t*trt.J.. 'os rrme' aventurii tui ta munre.uJl ui1.... adici si-.prierenos intreba ? se Jugurlan..r.gril"r rr-*i*9r... Co"coeile.".ri-i'o.nevoia convinl...11a lingurul caremeririrn ai nu isi a..r. ur-.'i".rrri..qipe lingi roare lui u" o m bun. seagezi tacu tlln"eobip'J.

. Era el.de aceea lumealui iluzoriesepribugegte prin flga iori lor la Bucureqti.Eracapulunui om careseuita parc[ in jo s. iicatacterizeazl.fecut de Din Vasilescu.Snfugi de acasi? De ce asta? Nu i-am lisat eu si faci ce '? Ab soluti. crease tezintdo lume stabili.te gi arde pini la os credinqa paceagi in dliceinSelegerea . drept gi scurt. cel senin.tea gi de a nu mai putea . li mirturiseg te lui Nili in stil moromegian... firl parlament". el era. si-i inqeleaginoima gi de-a:colo si ia si revigorat. . acea.Da. nemlburat gi nepisitor".Se dovedea gre. acestuichip.lasindu-sepribugit in nelinigtesi teaprimejdia care-l pindegte . se ostenegte nu si-gi toasc iqi si-gi inqeleagi copiii.Moromete gtieci trebuie si .pitrunde in i ntunericul careseadincisein sufletul siu.. stipin pe linigtea.sociabilgi comu.:' Bniegii i! exclami Moromete cu un glasde parci n-ar fi stiut ci aveablieqi.isehsindu-se atit de mult in ci voia firii lui. esteo anticiparea destinului dra matic al personajuluigi a evoluqieisale:. Faqa erapugintrasi. cizuse igi singurcapcana iluzia ca mic a pioprietategi inteligenga sa ln capcand". cu cevadin linigtea ginditoare a frunqii.ln zadarle explici fiilor. sunt bolnavi.i bucuriisalegi iati ci libertateain care crezusesepribugea.. l e.a de serios. Totugi Moromete nu mai pardcipdla discugiile poianafie ririei..Moromete inqelege 1tul.* O... lugurlan d avut intotdeaunadreptate". lncearci si-gi pistrezeumorul.bolnavide avere". caleace trebuie urmat l.mi. nelinigtit gi derutat.i 'l'ributarurrciirnirgini pcrsonalc dcsprcfarnilie giviaqi. Lupta pentru apdrareavechilor b ucurii sesfir.ea.incet pu tegisi mergegi?"gi cu o tristege aproapeduioasi.. craini ci..inde Revigorat de contactul cu pimintul. realizati la inceputul romanului. .friqioare? le-agfi spus. Me duc si mi laud!" Nevoit si-i vindl pimdnt lui Tudor Bilosu. Moromete.iar nelinigtea spaimaamegi ilinqausi-i ia locul. p[ geingeleagicu oame nii'.. dar parci era singur. El. o primejdie mai mare decit aceea a pierde pim. a gade.gi de.Eracu desivirsife singur". Mo nu inqclege conflictulfamilialgi socialcaremocnegte.De ce se* fugigi.nicativ. Din Moromete cel de dernult rimisese pe p olicioarafieririei doar Descrierea capul lui din lut ars.cumulte cuvinte la salut". . Nu trebuia acum si gre. Bliegii mei..dea-gipier de pentru totdeaunalini. firl familie. ." Moromete inqelege erain pericol .de carea fli despreintenqiabiiegilor: . firi Dumitru lui Nae gi. absoluti libertatele-amlisat !" lnsingurat.. fir e Iocan gi Cocogili.] s e crezuse om liber.. acesta . spunindu-i lui Scimosu. seret ragepe piatra de hotar a lotului slu ..ci munca lor gi lui q i de strddania au fost aceea a pistrapimintul ?ntreg familiauniti. Se reffagein ticere..gindul g6 b"t.easci.ghndire necrupdtoarecare pini la capit gi c arelove.ca o regisire de sine..nu avu totugi satisfaqiape rcaregi-o dorise: Moromete ardtaca gi atunci cind vinduse salcimul. carenu se indoiseniciodati de limpezimeaminqii lui. mi-e sufleml plin de bucurie. Nasul ii seprelungeadin fruntea boltiti in jos spre birbi e.armonialumii .. ii trebuie stdphnirede sine.. Niln.. nu a rndi e auzitpovesti ndsaurispunzind lui ). a.a.El. nu din lnai estevdzut pe prispl saupe stlnoagi. .fugisede singuritateade acasig i din sattocmai pentru a gisi aici linigte un i o singuritatedesivirgiti [.autoiluziondndu-se.i measupraevenimentelor pentru a le inlele ge9i a le stipini: ...

i-9i^convin# .t acas"') qi idverb (.* fa miliei.. .i.r un imaginar Biznae... (substantiv) t .in t ext esteadverbde mod.ili. ura se ""r".a".in te)ft esteverb auxiliar.j-. omorurile Ei spinzuririle intilnite ni*i. depiareposi6ilitatea fin"". gi a. caremunce$re cel si cerenu munce$re esterecompensar fel. Am inviqat la feografi e despreCapul Horn. dovcdea nu ingelegJ se cl preaj bilrrn{icstric.r q inrla rostul chitci rostul lui." re.. .iil.*rJi sare..r ur elenrerrt comun: ga". aie Subiectul al ll-lea A.l * " --" Irr volumulal doilea nu areaceeasi strrlucire.... des la Rebreanusi s. timp' 3.^r.. $i dececre zi cl n-aifi tu ultimur prostdepelu. .ir"u..l-...rr! " .. . eir c lui cu rv.i.rrrrir"t.:iil.ci ru vii gi-mi rpuicr noisuntem ultimiigirani p.ri "inde)...u rugr. iii."i scoP.li..tr" si .-"*rriq"-is. avea feruimit.}i*iiioirro*nr.3d.. tot cint dorulamar" ...(rcficuse din lotul .personajul -mai r"-iiil.." ::. l. dea vca..in text estesubstantiv(. . i. careiesfiing acategoria giranil. ochilimpezi rrr. tm .li. TJ:: ". a 9i c. tor .Liit?" orooozitie fiu .r rrrrveanu.(substantiv) voi . Pr Ni. cht .in text estepronume interogativ-relativ.e-an .sidispari.rie-giabsurieii d"r. Mai esteluna mea preferati.il. [u..c omplement circumstanqialde timp.... il.atribut adjectival. ln text. .rifuindu_se .oi"a pri""ipii " .i. a ? voi nuveniqi in excursie (pronume personal.fugurlan.existente..li-i"pr"r. nJt"L".ruzintca .-i"iiiJ)i. A cigt igat la concurs doudcine romarttice'(substantiv) d."gr.6." ci eroui rearirare.t"i" si meargira r rco4 "rt..r"aif9i.. ar..evenimenteledep igesc....f..e..ii. (denumire geograficl) 2. .t"t.preda.. stirnegte Lar'ner care rerr(..".Sctt indr totdeauna am admir* aau". si tulburrr-1i. eI bticlii o vdr alunga.i'".ostcap al riscoalei.i"i religiea acestuia cu cit . lor gi nedreptifile comise...p."-. (substantiv) Bunicabltea rufel ectunmai de lemn.A.tareurmdtoarele * prepozigie(. sctrldari luminaeiernd .'u .rd.propoziqiesubordonati circumstangiale.ir l *^i..Ca -con.. rp"i"' .adverbfari funcqiesintact ici. nu eu ?""' . qimaturitatea: pr"i"i1t.l in a ..:_:::!:rrf: parcursul pe acliunii...i..ilfi il'iJ "trr"rin roariviaga. ciat.i. adversativi) d..in text estes ubstantiv(parte anatomicl) Hbria a f.r.Aga vezi.rr-u omur dator e s.. care ml-a nu nullJl c'piltrria."rt. -"iluii sistemi n *.-.o -eit#'.f"".r. il ^t'uoiolrntiio). gi.. Dinamica ev^enimentelot piedcNicut deveni". valori: 4.or"... (conrunclle/ Venea ckt Rezultatufunei impirqiri se numegte c.*rii. cuvinrul ch.cat gi josnicia.Moromere ii..r proprietari de pimint prin cooperativizare.Cit voi fi" ...(conjuncgie ) Yenea cat plltee de rePede.p. i...ch.t . lui demonstiri.persoana II-a..de de subord onaticircumsmngiali scop. cadou").. cine . cind altcine eralafel cu eI.r.ri..*.r. scnr in opus . (conjuncqie Vin la petrecere. Marin (re72): .t fco4i. orice .ri-a. mai ..r"MirJ.. iir.. alder._r i"r rdi"t..ier.... t.* 'rcu... circums tanqi Cn si firr tot amdrit1" ...gre il':.n I IlieMorome. tr"u.. ve llie Mororncrc esreut p.t"""^r"iri r. de r.r-..observi p"r indrr* Ia uimitoare ..i rrebuiE airp.Se-..rror.ar.I.i.tre scriitor cu ineg^r.rinire a arteisi ori ginalitlqii Marin..":::*. 9ri.pa.. )r I fapt.-.propoziqie .r acel rl rtu dc a fi...chtvoif{') duYgrt de repede..t.r-iii"ar-re fttt o parredin pi rninr.. numirul plural) cap .gi viaqa ei de in liranil..arnu stau mult.Ci qi-oi facegrajd de piati6" propoziqiesubord onati circumstanqiali secutivi. deacct..ir.rt.. incearcisi seapr..seintoarci.o. ducirr du-scla Bucuresti s. .rr lrttrl Accst sentimentrimas . termecat ar""Fe preex$tentd.propoziqiesubordonatl circumstantialide scop.r] memorabil...t". cine ..subiect."1"poi "e'-ri ci Moro-te in glas.i l..

..9ii. ci va dispirea J:. euror amficut ceva'am crescutsase copii gi re-amginut pimintul pini in m'omentul d"-f"r..muncr.. intrebirile p.nci.ii' ri*J'." s...""a"..t" in zise i"ia"p"rr".... mi.r cehlalt princiniu de viagi carer-.-..."'ii.....1..Maiar.t#a "pa"rind cujale m1i p.i... . ..t'. tvtoro-. ci urmi cresrneneacoperi_ c-".. petinesi tevedem.-.iai l.f.. aproape peiinteasce .d"igq.""r..mi ? rimpitur.i".i"* irur.d.."i"r"-pri cum Eimaiares .egte declaragia carei_o in pe facedoctorului:.pe .....e mize_ riamintati i".. tuviipe D. pe o morali -----....isteargi picioaren-aietiur faci.:.acdrduzitse regis.d."1... uoro*. p"r....tradiqiemilenard. ce-o si minr.i" r.""' gi o _inlelipciunepopular-. Biz_ $i nae ce-osi mininci.ffirpre soarra reera care rezervatd'viitorqiranil..-.':.i *j#ffi bazatd.-.a personajuruiMoromete "._.i-pr"a'." iord....-ry^::t:: civtrrzar'"girineasci :i_3[*.r...i'pyqi'a.. or ra-.iii-"r .consri in procesere sar ede conqtiinqd.or....ilf fi. pur....J il *"il. i ....:il.:T1I. rac. Miregia tagicd.i.i...i....r:t11. cuun ferde nesfdrgiti..bomnul.iii" dus o viagi independenti!.i barn^".pe proprietate.n gr-mrspul mreci nu mai am niciun rost pe lu meaiiaieeri...'r. asta.

con. lexicalgi gramatical' ^ Trebuie avut in. cazulcomunicirii orale. vitate didactica. in comunicarea scrisi.i din educative acestcadru.provocategi de eterogenitatea influengeloreducaqionale' puiui ti de varietatea ' sau Raporrurile de comunicaiepot fi de-influ ngare_pozit ivi.uebuie si-gi insugeasci non-verbale. dacticeEi acrivitiqilede invigare adaptati gi ndirii concret-intuitive. limbe .nu esteconsranto paftlclpareacceptati. . .instrumenteale muncii cu cartea'Prin. de ' trebuiesi aibi invdgltor ul/inviqitoarea didactice. ne ativi.. repe(e(adverb).'. stan tivali. . emulaqie competigie.posteior. optim. l' a sefacefoc (de supirare). mesajul 9i si accepterolul care' succ esiv. familie qi in grl$colaruldin clasaI are deprindcri de comunicarcformatein trebui e si se realizezeinectitotugi la gcoile intercomunicarea diniqadc copii. popesc.organizat extragcolare. deqinitor'de informaqie suficienti pentru situaqiade comunicare.contextul situaqional. " -.. 9i pe aceia B. desivirsit. (a se face c pard).gi faptul ci la virsta gcolari mici au ponderefoarte mare gruimplicaqiileafectivea le relagieide comunicare. (pronumenchorir6t) Cdr btnct a obginutl (adjectiv nehotirit) Lo.Iai comunicirii emipdtor(E).iodurile celor doi fa cro. 'asen-?.interesulagenqilor * calitateacanaluluide transmisie. adaptirii tice.Caracterisgi qiei. de aici rezulti necesiratea . b' cu noud . in .activi la comunicared in parteaelevului.numepredicativ.ii. i ar receptorui . Specificul.aieprinderilor de receprare exprimare-de-mesaje ln de ii. .rolul celor doui surseseschimbl alternativ.o.itt 1*-i. tie.or. g. .elevultrebuind s i devinl participant activ al unui dialog productiv.de^irrdiferen lisau de respingere. conginururile gi activitiqile de invilare previzute in curriculum. rrfri:.a IV-a trebuie si fie predominantem etodele. strategiei ln elabormea/ale[erea caracteristici. elevii. inteior.receptor(R). ob. c' al zecelea. de atrac. exter"r.de relaqiide colaborare. .i.ii. aefn xc. sup rern.rrl qi fizic de lungi durate. elewl igi insu.coca receptorlgr ca erniqitori.. instrumenml comunicdrti.personalizati.prin influenqele sedesfigoari irttr-un cadru institu-tionalizat. trebuie sl decoheze."Y su-nt la permanente partenerulde dialog.eobose9te. muncirtt resc.egtecitirul gi scrisul. municirii. (adjecdv) Ygtg:l pe $efulil repede suba liernululuirde aceasti *"nif. (verb) 4' a' patruzeo'. 3.rt"r". fapt determinatde: .r:i:e vi nor.e fort inlingvistici sub achiziqia .gomplementindirect.i de scuri e duratl co--piilor.mai mult sau mai puqin fidel.sistemcareasiComunicareagcolarl g i de guri egalitatea ganse tratareediferenqiad.tcrminat.eryd.co-unilerii in inviqiminrul prim ar constl in insugi faprul ci. . I seimbogigegte aspectfonetic.tient.r. luttoaqte parqial codul. iden. petrolqer etc. .i. *o!^. utiiri.se schimbi: .i elementele Pro nunb"p"rienqa de comunicarea elevuluiesteredusi.gi de contextulobiectului co.elevul.l0l I (Jt e ceasul? (pronurnc intcrogativ) CEt I fost s-a.adjecrive careprin sensur ror'n" compaiaqi a: cornpret.iectivele de referirrqi. exprimat prin numeral cardinalcu valor re substantivali.. Procesulcomunicirii didacticese concretizeazdp r\n obiectivelecadru.exprimatprin numeral ordinal cu valoare . nevoii lor de afectivitate gi de gi ar"r.. exprimatprin numeralcardinalcu valoaresul.natura mes ajului. acet ti factori gi aceste in vedere La claseleI .perfect. general.i'. uneori qi a cadruluididactic.ued"r-. Activitiqile de comunicare trebuie si includl togi elevii.motivagie.in canalulde transmisiein tervin perturbiri.rnijloacelediimaginaqie.rug.enea. Emiqltorul estecai rul dldacric.. cu o anumiti.*orili fantastic. comunicirii. 9i dominare-supunereetc.urricirii la clasaI sunt determinate f"ctorf psihopedagogici' clas aI.lrr:l:-1nh.r.)t n.originea sunrforme de comparativ lor sausuperrati a nlr !j:. dul. Mersul r.upiir. (a avea) un focra inimd.subiect. deficitari sub aspectul orale g i scrise. (a /o si cinra) cufoc '' careprin.

. pgire din frd"J3' Valoareadescoperirilorarheologice li "l""tui de sucidavafusese unanim recunoscuti de citre lumea stlrntrtlce.nume..:i. exprimatprin numerarcar dinal cu valoaresubstantivali". d.i scrisd P rocesulde predare-invigare poatefi considerat:c. "'"2."#. ixprimat pri" .d3formare a capacitdpii de -comunicare. f.complementcircumstangiar de mod.:T:.t*itrrr" loilgiunii verbaleo ginea una .i scvisd Slrategir.comrlnicare.. sase.colglementindirect. Seindnde o foaie gu.numeral cardinal carbinrri^in . Subiectulal III-lea l' Aspectemetodologiceale dezoobdrii competengelor elementarc d. .ardinal.patru .orald . h' una'..cardi nal cu valoaresubstantival i. g' unul .i unul .-i..predicativ.i..rpeciali de comuni_ o car e'comunicaredidacticd.#iff *ff*_era. predicatulverbal.colari .ecomanica_ re or ald . fo.substantivali. Dis-de-dimineagi prezenrat bazinul s-a la de inot.til:i':::i!ri. exprimatprin locugiune adverbiald.. c. 1. tn.i bund.T#L:::.

:.i"i"i oral-oizuatd..'.. de i l i*'U"re pe ietlqeanul tur*ettaq furi scrisoarea amor :'r.0. [.".. il*"Tiill i :I i l.ru*l. ..tI:. ru.::i:.ameninqind publiiareaei in gazet^ daci este Pe rsonajul catacterizarmai candidaiuta*."ie.i t"t.:1"..'" ::r....h"i'".".Prin televiziune.G gtiqimaibine la f# scrofuloei datorie'D-vo-astri .*.u'".i"".:!it:.tt preal director'proprietar ziarului . cu . Pristanda..'io....ffi .inuent..{aeCalavcncu .l pi. Constitugiei i n .'o"'^i^ffii.9i iubita .. jocuricu Cleruetode I .ffi :ft1ffi1'. lui Caiavencu.r.i j:l':..p"dff f tfttt..r. c3mu nic?rg ..:.:ril)i.:T:.:.:l_:l: De ::.#pJlil:il:ll:Jj:..i..ffi.tt ""-i ""i cu ..".li:*)..""" i"ii"iJ.. i::ifi::::':d..poliqaiul.*:i. C"q"-r.riiiiirl ". didactice trebuiestraibi r ."."!.d'fi i1. efevii tl .f3:::.' fi:!ii:'*o'". Congtient de abuz judeqului... hnecesariin '. avocer. i i. i" rie"r"l :tm e*_upardonaqi.:". H:.#:...#...: :".iiTi1l.Hili::...r ca armi'electorali.il.'"..h.A. rormureHt rcren[a sffategie Si. .{l(.:."-il.. if.-. rrn...i..i1{'/.dil..punindtotul pe seaql. c..: (?.....i!.rscli.relagii alteperso-naje.i.e rot exprimiriiorale.n.il'l"uf..'Jffi j.:ftt'' . opus.:1.iii. i:':..t-pro.i.re.i!"i.^iiiiii... sc va imbin.'J:. anrrenindu-idircrire in j'euri didacricc..^J.prefectul ei i. i"u "iof"rir gi de violenqi .:'oire ro..1.fapt.. *r*rrti. luiTipitescu. Pnontatcmebdc lede .i:i:ii*ii*:ifiii:i:::ii:iiMi':::.d.llT{llxfi '.-.1"TffTf:-"t"-"1. diu.teiteaze nurnele i.zitiei..ie iertar."t"i.L.l So.limbaj.$i".o.:....".. nu vreasi vorbeasci domiciliului. terergrtivc cleinstruir".e:" ri.:.. economici romA.ri#3"*y!!fi dil'?i"q"si 'in"qii '....instrurnenrc eaaluare de !-!:"d.Aurora ...-J.u'.i.n.l.ri. ji". prin fapte..dif:tl?^ ti o ..:ii.ii" o:grupe tcrtcle ri"ffi::b#f lit crarc riind .mt1ffi . gi nrriintcriorizati._.:r:::].. il..r3 fluenre..atitudini. ...:: :lfii[*l":'."ji.: ::j:lrezin td' etapainstructtviG.'i7:::^:' o"" cu acek.i. ?.t.i" decit cl Ameni ngat va fichinuit. ."#t"t puncte a"pi".il admiripeCaqarogs.rsqirre fri.t.g. Jocuri d.i'!.':f." t. presa. l.-"...i...l.vrea si .1::J..:a* 'f:ila.il _ti :... b.:T*=+l'ru.:.ta Joiqica.i .1u...rrir. t"r^"^Zt!r capactarea 1ory..l.RlcnetulGarpaqilor"... i"r.tigii enciclopeiice-cooperative il:f.

*::]asasin! vampirul!prefectul siriqi! Mi omoare .1 politici""" "["'] vreau"' ...'i.. ..l lfli itr"^t la devineameninqitor. deapropiere: onenc . ?". caqavencule'. Zaharn nenea g*ci-I ..i-.e pardciparea 1 i..ei.rexut4.i deadresar".pti" .l.). .. la . Ce ..".. resrul 3. . 'entru subiecrur rea ar rrr itemur 1.. ne esti deputar!.d.r..1.'il. o.or.i. u.1is9ne . proclamindu-mi candidat al gazeta : . ! Mi arestea atdt .i" i"Ai.."tr ferm prete n-qia: v191u "['.. il-ililt" conflicru_ f::::**": .l.. Ttp.J 9i.de suntcel dintii"' intrefruntaqii scrisorii promite.(cu i.."'i1i:tiij':tt"" pierdutd siNae seari oe parven ire declangeaz..rr.i...."ii.lo"'u Iersonaj urai Nae cagaoencu ale comedie i o.r..i.ilffii 'Z.iililiti.gi-i ffi. ..rl.qilah.'"^.9ii cari .l.inapoieiea. domn"' dJe el.ffitllfftj':#.Mare pigicherl Srajnic prefect ar-fi ista". gll JVlon"b invingitor..t.1.. *&..oii.fipatescu c edeazd:. ..e....""'uil"i#fTJ'...9 vede. d-ia .'J.t..dai . r.l ._orbiritJ-L'iJii". urili.'ttl' 911 surprins i.tEi'for-.' fil.. ..Intervine len ti: .nerabilul !ra.miesi-mi. la aparenta.Ei ! pe tavencuincepe . vezi subiectur III_rea.To .gl"sci 9i.guri-casci"' Eu"sult Cagavencile"! .."l".:*#:.rrs demagogic careprefectulil intrer upe istea sunt bune Pentru..i pierde.loB'n-ai curesPect"' si-i iril--i gata sirut .il#. ."a'*.Mizerabiie!"...l"i.'t"Y'si conceapi l["*r. u.::..rurgii.lilFi..ii J. caiegoric: .l fu.u barbatul eltt DomnuleCaqavencu. .'i:1f#tTr.r"[ii"t.. ar itemul3.f':"Neplecut miniinti lnindu-lp. hotdrh.r"c' .-J.r .l i.vtolent strrga re$l inspiimin ti cind prefecrul Se fi ales.... .ii.::'..... rorn.tii'""riaiaatul lui neneaiahari3.'r".Migel!Migel!". r"u-f"t.a-l rezorvarea acesrui subiect.*z de. il.'"tai ca mal -"i binepentrumine! coanaJoigica..siJ -: : "aj"iiir amabtlttate 1.1nsfirqit. d" i.ri. TESTUT21 t Subiectul I 8ffffio*.p"...re ) rca Zoei.-i.upliiJ.con.i.il'ft1'. ii spune slugarntc: "eu t otdeawe" ' 'oastri o citesc ca Eoanghelia ce-i M3." al.iT-bdt. capiruleazi! Se erridentltrisiiuri .i*:[:"."m. ii spunesi-l votezepe turmentat 1r.Mi secuvinel ". func """.:.""Jntul. ?"'" Primeqti scrisoarea"' meu.fiiltt.ilI.?["'.rn dirc.tt . J."6 an mai binepentrumine! l..pJ**t" i."re t lyq care ." i"""ttut"."-lrf'.. "lflt.1.-x de 9rbunaeti*ai"ea lui Tipitescuseschimbi trePtat. J.Eil..:1]lr.Lfi toate lumea'politiie.atit riu Pttttt .ti.meu!Poimi.'cel" susqrnereacanii Zoecare declari .minlile. imi'eii rpe rece RezistiofJrtelor flcute deacesta. : i:-gll: ipocrizia'9ivanitatea:. se i Calavencu. cumrnte toql'ma mai 25.." "" ce ceea meritin . ao""aa ap"laii't 'iubite gi stimabile Caqav encu" "onorabile viola izbucnirea ""i"il..9i pe Tipitescuil disprequieEte cagaDegiaccepticompromisul.:f"'.

.. Pentruaga ".".'j '"i. TacheFarfuridi. i" if-p"i Jir*rul..ri adversarului . . a.i.. Crir"""iu. esteturbusiu.nici seputea.tiqeanului ci mai bun ales.."."' _alegitor.r"t'ifJ c^ractenzarea completeazi discursul la Comportameniul intrunireaelec torale.

scopulscuzi mijloacele".rrii si suiera tribund: rtt sr...tr pe si Ie asaz.".i. r"iiil?.i. ^ l ^ . (pr. . poridcia_ incurr.iy..brrrrd. ( r--r-.3. nr r t em zice' dar Pse9te t " r dar le atribui e altor personalitigi nu ..!::::::... modalitat: ..:yanni iit! . i. .^trn impreiuriri micilepasiuni trebuie.sonajului sugereaz6{9T"gggit Tqili. hhrtii ...t.. -pronunqi 'iir:I!'.nemuql: i evergl re'.j}.gi marpuFn onesrit(r.'rJkr"::i#*i*" ff in fl"irra. prne pdtdriaIa o p)rte.i.o"ai :::l'.. *i.^*a....":iifi"^ea miapuciaqa. 'a p. qar rc aLrruurs 4rLU r y w ^rv r' .. t"sty..olini.".e i u n si n d si f o l o Se a sci .x ad-it. ".citeazl max l mc desivirgire" 1 cl teaz a maxime.ltli::::'J:? :"* tura o "f i1lir.irgonpa tea' Estc aaocdpeascd emogionat. reprezinti in..rtiirafutui9i'demag.11. ...rffil'..r*f a. i'rirrrt ii lp.r..'tr1#::'3.T: d9 sursi p.su iubegti l meiergisisama q:1*" ci togin. vinera satveze.ii i."i. i.... .' . kili o sublimi.i decuvinte.l ...@.. Calrye.ri'.]j.l]t'"t sc dcclarr ultt"ptoir"r ." ai..ii.t..ili..1.-(ex pansii) to.care durat aProaPe au ..'"U.p".t: -r.iptu.... "r"b.i....lor comiiJi..y .. o caacestea TL^r..:.if'rruor.^' " * 1.r{!::: :ll! :::rrr: : " ei!"' la progresul !..ogia.imb"ti"deplicerea " ar. ii crri h[il:H:eunit reprici ironicc. "-9' este limbuqie.i'.Fragiror!.r ri diiea. "rre urnreezd inciierareaerigipi"ra"piri*i" dupicarc gi ir.i. .qp1ne t.qara.i saz..1i. pr.."..* .rn"" cal! ".nirr'*..'pirufi..u' discurs..::)r.. pr erecr! triiasSi lui nos !" gi conti ud. Aplauze &r..n a cte sensulce sto r a ...Dupr lupte N"" Caqavencuvorbegte incorect..il '"ill ali zile c6_ polijeifarsificate.1.^. la ei .^ ..lii"itrir*isq (in lvtihalEminescu poeziaCriticilorme)rv.**... '.si surr!".fr"#'T'*r1roo* m.-:^ lipsest e ."""til. Lts aj j*:":3: 1""t:: ::* _ Limbajul pers. .'r"ga1jy-rl...iuft'rtT. ."rp..v".. ir'ui...i a ...^.i.... il"riirrt.tr!r.. ^ ^ ^ l ^ ^ : ^it-r'I"i"*i.. e cr r hlim i putem zicerni.".. : .onul ui.""r.trrg.rr:r-.:' a spus .i personajul * .a ) caoric iom iii re' . .I ndustriaromini .qil ..etari tru .i. . pc or*or.i..'tr. iigJ4.r")i.r.'....rrrr. adevirad. i"i-. t *: ". ::'rt"Hl'"T .^..\f. rr.-mai murr...]r .'i.Dupi tu . in *""u".r ....rronnj.:""iry:.'r*ofogi..: . . c.tr"rc indirecte cardderizare..to::.i[ u"i. cunoagre "r r l acestora.i. ra cdr:eilse scrisoarea.sau iubiJ.. r.-fiind-ti savurgasi ::ii:' !:^::t:.. ..r. .ie'i)ii'. .rrtu.bih. .ci Machiavelliin lucrarea I Gambetia" r ajungindsi foloseasci nu ^ ."rJ..caracteristic nurur demagog.i-rirrrr idr. . cu plicerea care N'.'. .-"irrr*r* cu emopia po* a-r birui. .unr.i i.. .nini. teva seascunde.'u'i*)onon papr.r"ilit."ji"etatea n ndu eiincur :..r.pil.. cit (Ptinsi" t ibot.nJirp'"-r+.ncu gonqinei.d trib)_'.r". o""r"t . EeAdAugI ie caracterizarel cir.r."ri:rSizo rareare (ia aurorurrrr "caqavcncu pozd.se culate.""1. rr ?r Ifircursullui caqavencu' atitudinci]li t" timpurcuvinttrrii de d emagogi... l. ..^^. frutt roT" cumplctd' sras Cu tremuia)':o.i6r...ilIl cu suslin]rrorii ir intrcrur)r stri. ""r v r -^ ---1 --^ tterzecr -.

progresur ci cu oriceprer.irrisoare..ronrjil..a"a.'i"dividualizare. Unul'dinrrep".:.. iipropune si fugi scandal pentrua o sa"lva...u gi-"rusine.::f. ingiduitor.r.Xr... "..*..:*a".lofil.::^1*#lili.cel de epitrop-. din personaie sfera o pierd utd apare O ln comedia sctisoare -ii".:. i"r'.i.7o aitindiniurullu i Capaaenci "gizoiu.U.. principale prefectul aDueste Agacum sugereizinumele Tipitescu-....iil..l::I-11. ...il-i-otfi". ii oferi diferite funcqii(un in Comitetul pe-r maiar il.emeie buni."rii"Jini.'".^^+y. p"qt3i p"rea"..:. 6il... iJ 'rrcsta. pr"p""derenti fiind cea_ directdconstr limbaj..-.iif arr1"I. rtl. .Caracte:rizarea oii i".7ir'i.. prezent .incheie .de doui modalitl qi cele -' Aurorul foibsegte rePre. "* gi ilegah a lui Nae Casa ve.rneglijenga a fi pierdutscr isoarea Lui mi aqteptam!""' rrahanatpt' ai'pt.il .asresiv adversar -"i.. ziv.r.) dignitare): un om_riu.*"e personaiului$tefanTipdtescu Caracterizarea politici.Nu sepoate!O sd^-i oasele!"' rmproprie tate scrisi-l omorim!") in schimbul trebuie -oqirZivoiul.i. ii p" c"t"-l disprequiegte.'l toql a indulgenta acestura' trer strdancl obladuirea sub siu.1 spune vrea. ..rtTou.promite esre mutqumit cd.r'e.iregizorale.l....i.-"ju u."r*"nache face * conte*fu raoparte a.. il.jiii.._l :::re rerrare: scoard-t. inindicayiilescenice..c locul de primar..i il.orr"gr.ire. .il."'.Zoeil sprijin in_rriitoarele.eforf. este $::{T Tipitescu.ffi. Egti ". p"rr. p""r. l personaiul t i t e rn rt l Ce f i rrturCedqeanul de -x .qi"".l'.o"r.pr.r't "tl :in comedieo ^ o ..^^*^^lio .il*"l::T:H*i'..curar gtonal piesa : ! Muzica**::1.. r^la aid lut :.-):.ir ru__ifaciriu gin_ai putur' qi-a Nu aiutatDumnez..r.."' .:.iu"tl.i comuneei compliciin prin interese .. priir#..".. autoritJte cu de determi nate relalt't'le gi judeq..politice' (afacerea cu este Pristanda..it p..r. ^-*.llPutt r :.ncuperchezitionarea.i::..il:. ..i do.!t.'ZahariiTr ahanachi. scoali_re!...i.iit. fapte.rr-irhfiT.. prefec.:t.ip.zentatlvet .. sd p-odovedesc..t.de ili.l. "zoe(rkzi nd"): (cuton-aspru. gesturi.u. Je-qi d.a *i"r.t.(cu mi-aiiorr .. crriti care se. judeg ului.....oencu euvoisi_mi trrtl' ii.3m.."pr"r.air-o. 'ii.^..i."J.^mur..:'ti starulu i.." *iI! seum'egte acceptind conduci.:ilifi .t..upTrri.'i.1r. siluifi"iiyirlrr.r. .1. " ^ -o i rrl "i.^-^i^lo crrnt caracterizate -e r::--r --^ indirectd:pcrsonajele sunt cr'creriT-rfe '#. ...l rup publici: .fi: Il ""."1"coirediei..ii...".lra r{'eischimbe aritudinea.. Jo."i. .nrt. 'i ".1j3il!tfi:. mi5_ Tff!:. i-. .toler indu-inecinstea Cftiqn dar steagurile). priniffi consdtu_ ! 9i ii..r"aidatura.a ".poi cade zoe sF. ..lfii"i. .H::r.il:-.r'a"t...* nu el cel numit il facc i:6Tn ff#il*#ffi ca. p..riau f."'u"riu .ru ajute "gii Ca{*.''peZ oe 9i de amor: de i. torcreauna.nume."".. .. ... surprir" fjtemzice.n*grra . si organizadtin ma_ cinsrea alesului .uin.ilti..i.i: gestur . galerie.. dar o . E. lV .i": E."....i. Eiautoritar. soqiapri e .*"eifr.rr. tiiiegte situagii sentimente lui si a intregului ' te nului e pri-....c^s^u"n trttgttnogtri?""' odati ..at. fiind legaqi manevrele "'"e.rea Tipitescu esteimcompromigitoare..irililt.*. Acuma r"ri.. '''' "#'..*lf.tul ttpul Polltrclanulul asuPra are pa liduir.?.!Ltr:..qin e relaqiiamoroas cu zo e. ...stopeazi gantajist pulsiv.t' 1 "mi. am su".. ..... voteazi' nelimurit Pentru cine '' prinreplica poligaiurui. p"E.....

sorii compromiqitoare.reasi neomoare. H .

.ienilizat.r.#"':tffiT"eers m I __ _ .qa d"r.*t# i .cu.ei caracterizatd ffi.in toatepdrpile".:1'"ff1..r. Si du-i t oatd .**.. ".nu face lr.J--.ll:.'i...e adversari.: * ogi.i tipologie . .r. -EtE Hvulr!4. da il caracte iizeazaeTacr.cum dicteazi p.. atitra vreme linrgtea gi a femeii mea pc care_o iubesc.r" p rinciparar aceitei comedii moravuri. rotosep .ff jI C_aracterizarea personaj ului 1oe Trabanacb e capodoperi a creagieicaragiariene .:ffi . .i.^1Tlir-"r tli gTi cite ori tulburatinteresur. prietenurui .3-danache.i"" c arerespccri iiil. mcepori. frd..iF.i:f#+:8.. ci t fiL}J... .isituri si atitudini individurlizanre impulsivit. *ai. pipdtsi uiti.duperati' ..-.r i lt't&ffi :r..*.fft. comedia 9i pnrdatd gi-a o scrisoare nu pierdut direct prin ind.Eiure bun i. elcctoratul democragi"tr.!:q. rn gare'ade personaje' aparte.. lumeti.:igl r"i.qt. nlndu-i c"rer..d"i natd in brdge".nd"'.i. .. gi din apelativere (ticuri verbare) ono b "..td".. Ghigi pristan"."r.. energia.uio. timabil" u ra ile s e'..Itr I zrhrrirTrahanache recunoa$re insugi impursivitrtea sru: r Altminteri uliti-a.a e "ihr. vre'. . 1i...r prjra.urmenrar enerveazi di-afarl ii este ir qi-r {.nd.f.. f.:....hnd ' spre Si .t.::f'Jiil.singurd.:ir-li:liei ardstice:". I"t.. iute..j. Orgolt * "riiuJi..?11"T.T."i.1j:t]-d]Treguiegte spu.i#...ri-_loc o*gi r" politici a viemii fe mera are nu drepturi "i.*rrir..**i...i ra fring.nerioasf .J :l *t' :l..agitatt'.t.it. ff:fi:::tlffilllt: atitudinea. i" ii" j l. poritici."riJl: . cu Joi_ f"i frrir"r"til. "" absolur jf....rerteni nqeschndd'..l" .rll:fitliffit:t Prefe ctul nir^1a.tf:IP:t! pcrrrrri utzo esuntsingurele personaje vorbesc care corecr.ndu-se un fdtoare".''. babachii. . .#:"] jurmentat: 1e-fu' :i-li daivotul^ "f'. parvehirism. banii:T$i": coana trai Joiqica. milcar prniaelectorali. . ati."iar*tr.". dupi ii intere "gTryliTenrul.intorchndi-se' el cu o. .*n. c..u_i lesi_ si ca i:'.. ccr. niEre sunt .*rffi.""i. .* concluzionind' person". t"-..^": :l ari.ffiT1'rfr.1i:tiiT:LH1::.grpnn trisituri comune arfl-politicieni. .cu pierdutd. rmorar rtare.. .zdrobitd".. ". nhotdri...i. .: i: :d. comrc.un"r" aprieteniei .".ni[r. ..:ffi gica. ie 1t:.i.. d.".cu necinsre. depilJepe cagavencu.. ar_ t. si .:r r aaltul.-.lffi:llr.prioired .rn2rzgir t"..:il."r pri" i.i"il1.?: . Tipitescua gtiutsl imbine'amoTr r $tefan gi isce'siu'eapoliticr.. Zoe .r"iir..rugdtoare foytl ernopionatf . a literaturii rom6ne.icapiire scenice^si ye{izorare..ipna sdsejeleascd cdzi.'. pr. personaj c.r.* . advers :'-. .: s. .t'iu..JJft arrahanaclie.r.ironia. ..il!:t:'.".portamenr concepgii stipinin corrr gi de "r.4l6ngi.i.. "-i.ntt"i.**f. un o e p naj fimt':lltlmn'.r.i.m ie" i.r_"!.:!{'..tnecatf .i .ul'-ft:.l lernur.se repede el stigind *.d.."il.r.. Ce De fapt. .lTH:i'ili1'jj[ilit**lf *l'c se r""ai'"e .ite o uinJ"-o'iro"re.:iii.iciJr.fui ioiiri. AgamigiDandanacher p. .ii. .a 'roanaJoigt. eneigia .*. neneaci.

cdZoe gi prefectulvideazei nteresele ori pe zic: .rAzAid" .A ide. mai ale s nostru"inseamde recunoscut toqi:pentruFarfuridi.. cateamje1Omoari-mi pe minecare-te-am si nenorobire.... personafiarcaZoe i-seimplinegte ac1iunile . ... prefectul'Tipiie scu.]si Este si d e gi bineinteresele dispune mijloace gi le satisfaci.nu e evidentfaci e l gtie-de nache e naiv' sau cepti aceasti *Lucid6. :" Replica Trahasiu prietenului cu Zoe qi acrelaqia e ambigui.pe.. Pentruslugarni cul absoii acordi incredere ZahariaTrahanache iia" lif"f"T siu. dojene9te. astizi.tri. gi afuncimor.. folosindarmele g i igi impuneinteresele deciziile..lacrimile.. mor in rugine." (bo9ar(1)mi..madam [adiciTipltescu].-Pel1* .J sepoate Vom lupa contraoricui. i firmitatea' dar autoritar. sjap[-mi.Finice.M-ai adus ori aicil-Qt knge).r-.n-. In buil st iie p.o"Ju.i.fr t .ziceai mi iubegti Ferml este cind afleca 9i O tt*ti..Joiqica.... 9iai..rir' .. ni . Aceasta umile.. voluntari. .ca cuvintul duios...rqinii"irlbdare. Finiqi."rt togisunt corupqi scoate evidenqi. pentruminl. daie mi iubit ..a o bqinutsusqinerea prin 9l"t"j' Aeamiti Dandanache.baibarul . vencu:.sl vie cinivasi binui ascipe.g lupti cu mine. mi iubeqti eutriiesc.ncu.omorinainfit qotulpentrutine.dupi ceprin lacrimiincercase respicaq ii tescu declare iube gti.dar nu voi si mor pine nu cu r trrilegi am si lupt ! cu tine am si lupt din toateguterile. zdrobegte-mi.ei prioritate.'vom luptacontragu'iernului scnsoarea catear ci ii Pe ne iro nic-incisivicind Dandanache spune nu a restrtult folosigi alti dati' putea-o ^ f alcu gi dupi cea pierdutscrisoarea fiind ameninqat poligaAflarin mareimpas ii il il iautn sprijinliZoe.simplu sl-l ordonalui Pristanda elibereze.iii ". Estere levanti : opoziliei candidatura susgindnd partidului.rno"gr" Lu i onoarea' Tipnlui itotarid si sprijinecandidatura Caqaven{pentrua1i salva indui oqarea acesultimativ." nenea dumneata Trahanache.Di opt anitriim impreunicafraiii'.. la moa rte. redeizbucnirea voi f i luptat cu toateimpreju.'.acum.Ai p..cagavencu. scapr-m{de rufine. carese.Eu sunrpenrruCiFvencu. ordinel GhiqiPristanda.'. !" Devi! ..Caqavencu : alegeri dar alesului.ir. poliqai.b. Zoe gi prin limbai. Femeie prin aiiindiruo oJto.eu am si fiu tot buni ca 9i ffii"iii din fii mesei: zeloi... d oting"Ju parvenire . cate.!"' lasi-mi in tuia: . !ata191cu [' cI tu .peionaje faia de ea.aitanu-i cea urmi Cameri!" oattl.e'disprep' ameninPdei. sfargii.. ii gipromiteajutorin viitoarele in manifestaqiacinstea r i.. tine. prin io. lupti..Zoe'ii inPoarti-te binecu el. il "l. daci pur gi. 9i scandalului.te. tot unae.partidul Rolul Zoei este noi Zaharia..ni..Du-tesi ia locin capul ' Finalulfericiral'comediei ceva se --toqi adversarii impaci Pen truci ii unegte in in prin politicS.rir* Caqarr.i.a pxi daci ai vrut si-mi faci riu qi n-1iputur..dar 9i feminitiqii. chiarin poau eZo..no. iituaqie.pretinde sificatl." meueutoatev oturilelui tree..[....ori nu.tipe". cinelupti cu.. Ia o-birje9i-vino si nu vii fdr ..Cag dtrza qi autoritara.cudigiitate". .nea dlrzenieil facepe Tipitescusdcede2e' tot de candidatul li centru. lui a*iiul b.tem dati acestuia lui Farfuridigi Brinzovenescu replica luti.

ei I Apusdesoare deBarbu$tefinescu Delavrancea Caracterizarea lui $tefdn cel Mare Pentru . giun mai.-a de indicativ. pli lcerea clurii.ice. de rednai2/ cd. l.maieragidinsul. -..e nedrtePtdte pleteleabia in' pe nevoirdea Sti. doi . nii. vezi ( lrncte rizatl direct gi indirect.. . reprezinticategorie ea o so_ p'vrt cuingi_ Tesul Z.propoziqie de pronumeluidemonstratio identitate 4. a i sefaceo favoare. e Vroia. subor donati P... r{mine persozoe nume comun. esteadverb rnai g.. . relevi faptulcd.rl i''ihi.propozigie 2/ ndzd'rdrtand $i de-afi sdmor t/" (Miorifa) .i.iJ il Ins "o"n .propozigie serbdri ierdle are organizeazd Primiria Municipiului Bucureqt i obiceiul1/de ?/ period.propoziqie subordonad r/dete infiora.a sefaceluntre qipunte. . rcel. cu rnarind. r."" t"u''"nt -' i.le bada 3..li rtil rubtil aruziv.. a i se facefrici.rcrsonajurcer din gi mai I 217 4.a hotiriqea de-atunci. . a se face stipin."tirr."u "r.afiesteverbpredicativ.Qi1I blrsanL. .trff .. P3.g. imperfect."-' in lyT"lg in o ln atelier. lalgi altl unelte fg dedulgherie.il1. facede duci.j fi"at1r.rrf]?i'ij:H:?ift. a i se face dor.substantiv: trrii i. subiectulL Subiectulal Il-lea A. ivirea/aparijia.. de. ln texr. a i seface loc. circum sanliale Pr gi P. acelagi aceluiagi acelat_l-. mai alesprin relagiile ei cu toate celelalte naie. $untstelecdzdtoare. imoratitarea viatapubricr privrtr. Formele Sg.l / De egti corrdiliona'le. subiectiad. . . a timpur persoana . a... expozigii atributivi."""rr.*nT:ff .propozigie subordonati rl Nu gtiu 1/ cum s.atributadjectival: copii. ochii lucind.i Pl . atribut subs tarrtival iubire cq de... a se face galben..'l consecutivi ' circumstaniiali P.(verbcopulativ) 'l * atribut pronorninal doringa : fiecdruia/ ei/aceleia.acolo.(. thrguri de carte.H:i1:*l#:. consecutiv{.acrib utverbil ...si plece Iralia l"i ioi.) (verb romineqtiqiuniversale' corrrori culturale La Muzeulde Lrtdsint exptuse auxiliar) Risiritulsoareluilama regs1gimpresiondnt.e.3/" (M ihai Erninescu) circumstanqiali condi$onaltr. Ningeacu fulgi maril/. a se facedeEtept. -'y' r ln uneleregiunificatul ' era sL'"'qh estedenumiirnai. Interesul ntru citit/tnvdpat.t"-fi.a i se .tntext.*9i.. ase facefoc. 1. ' circumstanqiald spbordonati P2.r. : le genitival copertele cdilii.De aorbipi1/ MI fac2/ ci n-aud.) gi m ai.. atribut substantival prepozigional: ciriri de munte. .iiJ'rpr"r"ror. . B. N-Ac M..rf t* in hrtat.atribut adverlial: cas a p sik.onat d .ffi.aintimplat?/ de am nitat florile newdate.2/ Privea at0tde int ens. iI ffi'tri.:l unpersonaj dui'1{dcauror si-i. cdrangind."rol"i-riacestui subiect. subord..if ix.propoziqiisubordonate . emaiera dinsul.i.

i. a timpulprezenr.. u. .adverb de mod. tut .. in zadar.. subordonati circumstangiari "cici ["'] mai rrebuie" .. acenaqi aeeleiagi acaleagi aceloraqi acelorasi . 3' daurui cartea."#il. numirur .ir. era verbpredicauv. persoana III-a.: ira .iocugiune adverbiali mod. copulativi. Dpenrruca si pogi sta la Moara-. G-D Pl. N-Ac F.ri circum_ stangialide scbp (finali) .subsrantiv: Triim tn ei r.ropozigie de cauzd.r'orot.-.p.r:1it proclitic.conjuncgie.iril.substanriv: curresunr ln mulgi puide ragi.i esteverbulpntealaformade indicat iv. nimeni.firi voia luilici.p ronume personar. de pl . persoana .u .'::.1l.coordonrrori.pronumenegativ.rlli a 2. (..Hlrl a prr ..) . ln rext..arficolhotirit proclitic.hi_berilor.lui este*r:::t_f. _ pr. re f aci gi om ar rui rici" j "si oi*""itie subordonati subie*ivi..

care_l bi pe ruise aeel Jo lde.iiu.doamna Ruxandi.si rezolvareaacesrui Penr ru subiecg l "*rir*rrut r. qi de ameninqlrile de boieroaicelor ciror soqifud ar ai seseriucigi..... resrul 1.era.ru ale studiului lirt tl. \.tr literaturii TESTUL22 Subiectul I I Alexandru Lipusneanul de Costache Negruzzi Portretul realizat autor secompleteaza descrierea de cu aminunqit a aspectuhtt d .."rci-.-i*" ru radlui s?ru...' .iii-r. fiindci . orimpic..rr.a . u' personaj se cundar.dtiile doamnei Ruxanda ai. carefrcuse seduci vesr ea si tie sprefemeile romince)Eiportretal*iiit. Llpugneanu promite .r'rrut..subiectul III-rea.i. capetele u cigigintuitepe zidurile curgiidomneqti. Trisiturile antitetice celordoui personaje maipregnantinscena ospdale apar palui.. ite'rrrr 2.acticd Pentrurezolvareaacesrui subiect. domnitorul .s. 1l roagl si inceteze omorurileEili .cp tatrunanim.. aurorulfolosegte .rincipiulcontinuitdgii in realizarea obiectivelor-cad. se in pe Lipugnearru ar fi vrut si-l iu6eascr. i.' i.ii.iar eail cinstegte iubegte o soqie qi gi -l ca supusiqi ci nu numaiprin consiruirea lui bisericilor obgine va iertarea Du mnezeupentnr faptelestrvirEite.lqrri. rno"rrea ""..o. oestirnentar:. pe ar. mai alescI acesta. Principalul miiloc de earacterizirr ri^eifapt.r.oregn suroru mele au optat pentru cursul di informadcl c.r"idere" ceru r frate. stietoi.l-i Ad. mirropolitul. nu ce hi-i.r*i"iiii_r..-. Sp anciocAiSroici --'&"i i"* erizarea indirectd.i.i. spunindu-i ctr vlduva unuia dintre cei ucigi de el a a meningat-o: sI dai samtr... c u cu cu bot:ft.r.... boiBrii hnreziseri ". .-o urnbr." q: .r stefan.*rna* Llpugneanu.Ti. subiec tul III-rea.O tnfricogeazl. Caracterizare doamnei Raxdnda a ln nuvela istoriciAlexand.e exercitii 1' P. sX lui re...aiiiitriiT "'iI*rrrrtr" . Subiectulal IIIlea Pentru rezolvarea icestuisubiecr. capodopcrl a literaturii romine.itenrrrl vezi al r romhne cicra..-f.. portretullt zic (... esteimpresionati jalea.uii.cind Lipugneanul oferi leacul frici promis:piramida capetele din boi .ir4lricate pompa cu roatl cuu. ti*bo1 ut p* sonajului.. "rb PetruRares.oin motive p.i. rrecerea.doamsI in na Ruxanda1l infrunti. Tipuri deproieaared.in rocul gtefa'." floarea expur r argi$isoarelui.n! l l' ln calitatee care. nIil...r la 1. r\oore lea originusare regise-gtenoblegea " comportamentali. punemlna pe pumnaluldin cingitoainstinctiv . rel.rr ii.ru Ldpugneanul costach e de Negruzzi..el a dqvenitfoarteputernicqi temut.Degio avertizeazl nu maiincerse intervind treburile politice...i. cu lnglduingi gi indurare.t. reqcgi x ci lui minioasi.1 rn realrzerea nersonajului.tiu.. ierme' antiretic pcrr tt" personajului..copiii le sunt strnitoqi frumogi..i.:.."r^-rri::.d*iipuq". ii Zimbind.frarerui Ili.ir.-i... rard.iui..itemurI vezi al 3_." simgire aleasi.t tn cui. cele urmi .i. restul 2.de aceea incearcisi-l convingi pe Ltrpugneanu inceteze si omor urile amintindu-ici in jari gi la hotareestelinigte..un leac de frici". ir.Fingaga Ruianda"'^"r'ir"iii*"rlq.".principal.id. ...l1^. lui '. dac6 el-arfl-. mai Doamna Ruxand. cu doamnl".sp-un bnicairorruptc s6 pcnrru medalia cxpediiii polJl"No. Ruxanda de"inE.. in din sl so{i..i r...iii de i.il" i:::ilt:_.nite unrir"iiiJif* ursurorid edomn.]it.rnu.*i ca... At":<^""a* iip.Ai vo rbeqte obsesia careo arevilzlnd imaginile de pe boierilor singeroase. litice. Tipuri d..ll i.4il siu.il o .oroitriirorea diread.

Introducqia"din nr.Bunadoamni".c modelde nu-vell. doamna teresa nL Cardcteriz4reav ornicullti Molo. 1/1840. i .relaqiicu alte gi personaje prin limbaj. Gingaga. taciti a mitr opolitului Ai qi begte ofereiertarea strpregtrteasct si-i nouluidomnitor.lncl din primul capitol(cu estecaracterizat indirect mottoul . '. prin fapte. Negruz2i.Personajul cdracterizat este d. este mult deboieri".cu icelagi a rati disprequl pentruslibiciunea doamnei tot femeie.a$a cum o sfltuie scceidoi boieri... aqezate dup[ rang.. . cup-rinsl remugciri de ln inRuxanda rimlnc un chipluminos.doamna Ruxanda toarni otraviin lui dar pentrupicatul sivirgit.. personaj ceface secundare nuvelei al gi de cide lebruin istoriaMoldov ei. era qi din inspiimintati dezgomotele zvonurile palat. intrigantgi lag. cailustrarea proLdpugneanul a Dacia gramului in de rornantismului romlnese nunl4t Mihail Kogilniceanu ..irect citre aqtor gi tre AlexandruLipugneanu m ai alesindirea.euvI vreu.serugaimpreunicu copiii. Spancioc Stroici.DacIvoi nu mi vreqi.cin d apare Lipugneanu o ducein sala ospil aritindu-i piramida. persona jul .Duioas4 gisili6 mai maml" trebuie aleagi si in tre bilrbatgifiu. loc si sebusaler in .'i).femei a cure. cum o nurnegte naratorul.. opera literarnAlexdndru apilrurin rcvista literard. Capodoperi creal iei Cosrache a lui istorici.. Lipugneanu Ruxanda legin{.qi cu aprobarea caresegrlTeofan. doamna zdmbet diabolic. 'Dintre personajele partevorn iculMoqoc.atitudini. si-l miloasa bunadoamniRuxanda trebuisi accepte oFi veasci va .Mogoc bsietipul boieruluitrdditor.easesperie". personaj un literatura romini.fiul mi nor al lui ungerea Lipugneanu.Yilzindgrozacare de i gi va priveligte.eii de rilor ucigi.i pentrusalvarea fiului lor gi pentrubineleMoldovei. "Mahinalicegte paharul Lipugneanu.

. ce te asdel Alarmati de zvonuriinfrico$itoa re. . Vcvcrili.t.dpi.. in"i"r.. ln loc si mufce.cerecap_ul lui. Negruz zi erte tcriitorullate introduce ^ . increadi in Cunos"ana"-i Ei bine. Sadsftrcut promisiunea 9i nitate.Caracterizarea lui.nure maibocicao muiere Fii romf. Costache Negruzzi demenstrat gi.il. cdlowlboier. Lipugneanu trimite la moarre. ipuneqi qi-i ci frl3 rcestfel plite.. glas"..dtn solta venitisi-lintimpinc Alcxandru Tccucigi pc la s r-i somunicc laranu--l ctr vreadomn.tptli.d"piittr'" ir [iocoi l" toffin.savureazi" spaima boier ului. zltor? o gtie.c i{-i celorlrlli r.rio." domneastrimite armagul..rvul gurtezan"..." "r..FI Vo. i.f . lui neEriind soartiil asteapte..9i .ecifice' grup unitar. buitor: .Dartu. vel vlnde gipr.iar cei care-i capul cer suntpro$ti.se lamenteazd..carc. de il pe Ei llltsflcut.c$por.l rcllunle . )^ t-.. spredeo sebire ceilalqi de boieridin solie:.sptrt arul lptncloc0l)trolcl. motivind ci nu esre pregitit sufletegre. ..ca aflece...aliruriclcpostclnicul facc grin frptc i limbaj. prE r. Moqoc mullime a pe gi d" 9i "er.p. .rt "L..iu.pi ur.h. Dupi un momenrdc 1 : l-lpuln:anu uluire. salvez e Moqocdevinelag.1i redobindirronul...r". In capitolul treilea mottoul ...silinai du'sea ride".a sd mu lgiriea. direqti a personajului realizeezi prin aprecierile si qi narahru.urLru. st pre I'omsa. n'ag ftr r un ndrrriu de frunre."r.capullui Moqoc (cu al vrem. lui voinga de ficr d.Mtcum.". ca urmarea zvonurilor curreavoievodali. l:. . ii aiigur.^ increde^ "....ticditulboipr rdcnea putea"ldusmulqumii cft ."i .. ...." insr io-nului i-o i""r. directd). c-ai indriz .ol artisticr "" importantln istorialircraturii romine. .La osprguiin "r .ales... Cinic.rrr. iin ry torulul suntucigiceipatruzeci gapte boier i.cunoi. aivindut preDespot. h'priji nul in zilerele.il intreabidaci a ll.-o .e o6rei turcegti seincr eadi eI. ci:un artistic careacqioneazd Personaiulcolectiareprezirrti oamenitransfiguragi sp. Jvlogoc rispunde elinsugi ci iniengionaie si-l rfltuiascipe vodi la ac easra. cind m-agi.Precizeazi+narator ul (caracterizare .'b"-o sr nezeugi si posreasci pini la sfirgitulzilelo r.^.feruinau -t .t.Lxnus qii.Fermitatca tlpuqncanu. in tine ? Eu tjiert inse. -_ vreasi cngtige timp gi bunivoin qi. *p: t1 te maispovedegtice-ai si spu iduhovnicului ci egtiun tajha. slugarni c ipocrit. spung_m l l r n n X +X -X '..-.l-Li boieri c6qrig e-bun.Capullui Mogocur.progti..alta parte... Dispregul vqievodului total. .promiresi construiasci bise rici. individuale a personajului $i .1..i.n jecmlnea.urt.r.a mliestria .Iitffi. u{ravulba".in..... .. in literatura romAni_persona capitolulal I II-lea.. d.-in id J. care-lovaq ioneazi voievod.sirutimina]aiemeni cinelui. Incercind-si-gi viaqa._.ca mi ugureiide bleitemurile sd nJrodului".. da mulqi". darclinginindui dinqii.ii determinlpe boierisi-l arragiintr-qcursi.n esre ! verde !.ilnd.]]:lf lr sprijinulo6reiturcesti s. pe realizare". .. mai lui .ecuodrre.J.ating punctul culminant. nit r crcde iar mi vei putea cfl ci fii"a"_i trl ii lngela" ii fegedu.i.).. Dezgustat.rnii mult mort decer..".drr:rn."1" ciudate' ci acolo se pett'ecevenimente dgfinitoriu al acestuitip de personaj(caN"r"ror^. Moioace invechit ? rrrr *r f . Caracterizareapersonajului colectizt(mulgimea) unpo*r^er sugestiv-pi.gara.mulgimea.Moqoc.incearci cigtisI bunivoinqa Llpugnea nul.r..tl ._y ' bortn.voin1a. lingemina care-lbate".ln colectiv. inqelepcirrrr.. seroaleNisciro"r. --^. cel caie-oasuprea gi-o "intr-u.il:iti". incercind si-giascundE groaza..tosuldemine".in? ? "9.re. Mog oc comporri se lingugitor lipsitdedem. cu obginutd. cu manifestirigi ps. .rnicul partc. Moloc ai Lipugneanu de o parce. s. lui *. domnid3 . porrrr..."este lingatdelceasta. irui..ti" tin n'uveli: mulgimea.te Alexandr u vodi celorce pradl... care... Ha ideI luaqi-l de-ldaqi norodului.toati Moldova.ut bineci a sclprt de ac^egti_dugmani...v. il rosrind o replicrrimasi celebri:'.il. conflictuldintrc -.... M9!o. m-arvanout sl pre rnlne.i a.pd"cd.(cu tirgoveqii)careapare... i1.L nii.dir"..acesra ia deopJrte Motoc si. mulgimea vine agitetiri". m-aivindut gipremine..egre 4u-l va ucide.tronil.Sestridu-iegte induplece si-l pe voievod argumentind este ci mareboier.ihologie .^ -^ I ^r ..lor principal.

adverb timP."t"' Sintlqin Ur"q.. .masecu gura ciscati.norodului" (capiiolul l.."Proqti. capete.Incepu a se..strlnintreiare..f.. Venisefira si gtiepentru ce a venit 9i ce vrea.t.fiindu-i trebuitor si-l uqur eze .. predicativ. astdzi.. o de aici .lriv haotlcala ulcomportamentulpersonajuluicolectiv caretrecegradat de la..d.adverb de adverb mod. Doa..nrrl i.. niciodatd de pl .t de adverbiali mod. .. Ea nuose clif.id rei acestei forqa distiuctivi.:....t" idrei acestei .gi a infa$9. Scriitorul a intuit.:..lntre6aqi de Ia agtePta a...ornir" J"lrorrric ul Motoc.t.eturnle conboier..da..scoala).'nJUt. de lui M"ofoccI nu va pieri de sabiasa.i.ide ci sunr de si ura fali de multime. menea a sfirEit.blestemur le ^M." la cruzime.te adverb 'mkne* adverb ti mp (repetat dati).adverb loc (repetat datd).Voievodul estecongtient forqamulgimii:.er.atcy-t.Capullui Moqocvrem!' '' i'"i3r"i it.Jicilosul boter crzu Forqadezlinquitl a mulqimii ag itate careintru o clipeali il fecu by. bi'nuise . o de o de timp (repetat dati). de-agata . .r. (repetat pari..un qa pisplgitor".rr'.Prosrimea .locuqiune de astdzi.al.""" I). uluiqii. ceteqi a sei ntrebaunii pe ilqii ce si ceari.t."duc.i civa'avea"neuoie .i..i. tof de poimhne.. 'rnereu de mod de continu itate.iip.de negaqie de adverb tirnP.qiranii rlsculaqi(in romanul Rd. -. "drr".. agttaUe sale ci..i..adverb mod.adverb mod..'ig"...rori in text)' de de 1.*i. riu .'*ii". . dispreq neascunzinduli proeti.. pe rsonajulcolectiv in literaturi ...tli".mul it devineinspiimintitoalg..faptele.incepuri Striga-"" gein cere.er. de. toqi cei prezenqi . "u persona o cu multe capete"consemneazi trisiturd caract flstlcma . ii de ace a promises de . mulqimea jelu iegte povarablrurtlor. Odatlrostit numeleacestui se ficurd un glas estedupmanullor comun gi-a tuncitoate glasurile stati ci acesta si acelslasstriga:.1.ul trimis de Lipugneanu ce vor' oarnenrr ructeri zareindirectd)._In de se din Revenindu-gi uimire.Jii-"" .i'i. n..adverb timP.surprinde conTportarnentul arma.a. Subiectul al IIJea A.. iui" i ..

.didacticesteo metodi de acqiune participant activ.ttd'mr convinga iunere sare de intenqii. sl dinamizezelecgia" ofere rela. mai . si avind menireas i captezeatengia sl-gi dezvolte deprinderi si-i determinepe copii si-gi insugeas ci cunogtinge.subiect.Metodeeficiente tnsugire elementelor construclia comunicdrii de a de vezi al acestui subiect. frirnintare. rnotivaqia rnotivatia roie ioc. v gi al dis ciplinei limba gi literatura romini. 2. gindurilemele sunrdegarre. vezi : ' : 3. Con ceptul cuniculwm de .. Am discutat zoi proiecrur modernizarei cu Je oragurui.tactile. a a setemevs. agitaqie.su bstantiv propriu in cazul vocativ. conferi atractivitate activitigii d e inviqare.teami. in grijorare. fdrd funcaie l' .ln jocul didacticseformeazi t rislturi de caracter:stipinirea de ribdarespectulpenttu coechipiergi pentru adve r$ar.auditive). (verbco pulativ) Fiind bolnav. un ei mari personalitiqipolitice.cit. persoana II-a. facrlheazl. Testul8. OdatI ce sa oferit sd organizezeexcursia. rdrnas a acasi. A rdrnas incintat de frumusegea silbiticia peisajului gi monran.e tntdire Persoana I Persoana II-a a Persoana III-a a I I 229 c. spiritul de competiqie. 1.irtsugirea Prin joc didactic se dezvolti g6ndii gi dezvol tareacapacitigiide comunicare. . funcpie tr .propoziliesubordonati circurnstanqiali timp. memoria.rdverbdc mod. de relaxare.niciun pretext nu-l indreptigea si . reglsi. 2.si de cunoa stere. ginaqia. corectitudinea. Caraaeristicile jocului didaaic in tnodpdmhntulprirnar In inviqiminrul prirnar jocul didacdc capiti pondere aparte at$t datoriti parti. relaxare. sintacticd.ifizic.cl iiua demiine aresI fietot b. subiecrul III-lea. a supdra a bucura.se desfegoariori de monotoniei.a cigtiga. cu operaliileei..Pentru al rezolvarea acestui subiect.cit vom staaici" ..str bucurde ziu ade.limbajul. trebuie predicat verbal. (verbpredicativ . sI le ale si realizezeanalizagi sinte . Jocul didactic creeazd. de 1.asrizi".advcrbde modfdrd sintaaicd. Jocul didactic trebuie integrat organic in structura lecqiei.si datoriti specificuluiprocesului instruc. se eschiveze .invafi jucinJocu l.propozigii subordonate subiective. .ador i.-'*7 .Iocul didactic creeazd. (pronume personal.d ar gi cunoagtere.. a tignd (tihnd) vs. vs. este. o voi pierde. gi aten{ia.) 2.propoziqie mr subordonati atributivi. Voi in text este verb auxiliar. mulqumi. voinqa. sirnulatl prin carecopilul. Subiectulal IIIJea I 'l I '7. { "cl . 2.p redicat nominal.a spera. . o Jocuri senzoriale(viz'ual-nr otorii. sdfii om ..pina:uz /vitz/pi" piit copiii trebuie si rec unoascianumite obiectesau aspecte naturii. subiecrul II I-lea.itemul L Pentrurezolvarea :). ri a congtientizadificultatea.II cir . igi satisfanecongtientizdnd efortul intelectual 9. sp iritul de observaqie de cooperare.rdvcrbde mod. a pierdevs. Ano . pi . Forrnele pronurtelui d .eiinigte. Noul alessuccedi la pregedinqie 3. B. . l. Escaladarea Everestuluia fost o bucurie totali pe caream triit-o din plin. nevoie de joc. Tesrul2.efortul psihomotor ln inviqdmintul primar se pot rcaliia mai multe tipuri de jqcuri. . numirul plural) a El ao. avea a incr edere.itemul2.de exemplu.) (. mai mari sausesimte instalarea e ori sesoliciti ef orturi intelectuale elevilor.(verbpredicativ) !. lariti$lor de v irsti ale gcolarilor. spiritul critic gi autocritic (micar incipient). citit"scriir..

denumeasci.Jocul silabelar. o .eobserttaiea naturii. se t. poatecorttiriuacu joc de rhigl or obiecte. vi. si spuni'irtsugiriale ace. prin intermediul cirora se reilizeazl'ortoepia copiilor.a. de exemplu: Jocul sunetelor. Jocar d.zafonetici. i:' careprin carese redau anu rniternigciri riunice ale unor fenomeneale naturii. . Au venit doi dintre concurengi.insoqitede onomatopeecaracteristice. si descrieaceleaspecte.Jocurid.rr*.si forrnuleze'ptopozilii.e dezooharea oorbirii.Jocul acesta .Jocul cuoirttelor etc. (numeral ordinal cu funcjia sintactici de subiectj .Intr-un anu mit fnoment al lecgiei se ^priveasce pe i. ca pregitire pentru a ctivitbgide cbmunicare orali h. ' 4.9i sctisi (compdneri descriptive9.).:i'o'" '' " . . ale unor animale.. (numeral cardinalcu funcqiasintactici de su_ biect) Al cincileadin rindul din fagi a fosr un sportiv faimos.r"arira !i si spuni ce aspecte naturii obser' tle cerecopiilor si .

daqi-mi primesc!dar atrnci nimic.f.. tipulp. oralecu inre bdri....rr. cu moTturile : DI .oi"p. trebuies-o iscileqti:o dlm anonimi' .t.. e sre e*puse le aleacestuia..l. rirg.antonimie.nobild" ". cred.Dupacumsepo.1".." pt'"t pe tredatorl"' "ce..".l. sterge... in funcliede participare." inr..rr ... condwse ...f...ab$i.fe.. iU"rrao .e ci si s1-9iexpunl propriile idei politice' Epuill?J' :.erneazdrolurile.a lntreb.o*. ori sI nu serevizuiasci.F." . performanqele si de "r. cu strabuniinoqtri' cu Mihai c ompleieazi.."..io. de p.i . 1.... inc*urajaqi particrl.}:-li..". subliniazi scenice Am nu puteliieEi.curilc:spune maimult. cel puqin s-o gtirn9i mai muhecuaintecu silaba/silabere....d1n qi vocealui Nae dffi..l?dTldi..o1vi1qlto1.rr...p r ezenpik de chi dei ea Tir gu.(Foarte . dar brauul .Recompense 9r irebuieseprimeasci fic.Jocuri_ghicito ri.. 'iorlrr' rased'e t n nr:ry"riill.la zecef ix mi duc .indicapiile mai areputeTotuqiFarfuridi i""I'r*irrr.r-' itrltiii"ro ti doisprezece eu. cabularul in elevilor. ! d-t ale onest d-m?Pe prost. zis!.r.i'ht e.Eu.condigionati constientizarea dtdacuc este bea. pentru a anunqa la po.t . coruptgi utlclanulur rncult.^. urisc . se a.?!!f^r^pundemairyele cijtigd!."41.: .ut" proble'tta revizuirii Con. reu$e$te rosteasci realizatc. Brinzovenescuvor si trimiti o scrisoare centru Farf uridi si P..ui/' t:x un s l FARFURIDI:Oiscilim:Maimulqimembriaipartidului"' :....i aplawze funl. afectivitatea.de activitate trebuiesi.rragu.tn rdspunzi!etc.v'lttr deprinderilc co.. 23 n te ..nale) careseimbogiqegre. raa'J. imaginaq ia. tip . .ririil"lrr. 9i anume punctele. ztgrct carte/a de g...J.lrl. me mbru almaimultorcomirete comiqii."rii^ iif"qir"ea celordoi politicieni .r o.a i cir curaiuls-o semneze. daci ne cunoaqte in slova la telegraf? tilto r.desfigura jocuri.or..de tipul : CineStir.. ctoioirkliri Tr abanache ! Terminindavoie .! BRANZOVENESCU: Aga da ....rorbitorului' Cnracterizdrea personaj nlni TacheFarfaridi ideileliber ain timpul discursului sI comenteze 9i reasi-l intrerupi pe caqavencu avocar... am il. r..o'ir-t*i.i compuni iiina"ttnni s-o semneze: rolul gisi-l interpreteze rrror ."h".ill$]ra. or RE ter ul tn acpi e..i ."./silaba/ aratdacpiuni/insisiri noi" ! Farfuridi are o concepqrc care . siruaqiei invilr rre.. I r ... Ace..". gesriculaqia..ere:)Daqi-mi Dwpdces-amai (in "pili"ig ?.Girlri^9i cu auditoriului din mijlocul ciruia seaude .J. TESTU L deabiasernaiawde..i -ir.igii srirrru.."i ii p"re ami cului BrAnzovenescu '.itor-rr.]il.... . ointecareconlinsnnetul.ilti" i 9i " i"gii "i.FARFURI (izbucnind.creeze "$ i atmosfera/co"aigiit" .Brk'nzottenescu.t""r. ob.. voie' ireri .a.i* incearc.pildi j. incoerenla.1.."tt de la inirunirea electorali' "'""i Acestei9c11isefinalizeazi s tab-ilire". o iscilesc! llT_ol/l! Timica. aciivizeazdgise se despri nd prin se prostr?. Esteevidente cepte operaqio.rrr-u..seexerseazi deprinderea cotnunicare de orali..i" eiincitura: .-' :: rent...rd. ln care copru trebuie . prictcnulsir"r dc Ei o rrc tridarca. urmi nu trebuiesi fie inhib aqi. de ^9i Incapacitatea a gindi. J.1.r.hi-be dar dilemi Din esengiale. o.rl sd . p"ot -*. incultura lui Farfuridi si dezvolti v.." .r"ieg .ner.i.. intrerupt de rumoarea9i de enervarea "'uno.....fix mr duc la tribunal"' qi pardcipangilor..l.l-i'oce)'Iatir'dar opinia mea' ypyemd' Subiectul I ti! mai am d oui vorbede zis. . carese arrr.tru*fn a'.. etc.1..r..-.... ll.tgr la alteintreceri gi-sifie cig tigitori..i $tefancel Mare: iubesctrd'dare. g}"i^ir...D^.t..rT:"""j f " . C"nqinutul J." *"ti. Discursul esteincoe"* mai alesdin ce lebrullao Jit.ffidi.l-' toti"""'" t ..--nioro... te dit. primesc! si rr.De si mai ..Prea curtdero. )prind."rc' completeazi .. n-am si-ntilnesc pe cineva.. aceasti in ii.d"r . oJocuri-concurs caredominanre interrelag ionarea in este tr^".Jrebuie saai curai' si-..fri"i..ruperi. trf.)Iascutegte-mi pe . ori si serevizuiasci.. intrerup6ndu-se' r'rlclenla $i..municarc.. avocaqi' de de meserie omonime (fitrit asefolosi acesre c:()' i".1 BRANZOvENESCU: Da. roculul se de asndat.1en9iat. ora' cwmi'nataa ul sacadelor a urntdrit iar seyergeSis4u loni't irr".....!!!..iriiirt)propozipia !.i ...a..-p^t::i1 Muzeului...il l I zz IJrindez...Joturi tare" si nu are decrea1ir. tip. FARFURIDI: Punem pe altcinevas-o scrie"' t Jocuti didactice siionirnie.claca ccr intcrcsclc Ijarfuridiaclmitc cit u. gi confuz'Chiarif acuzide corupqie:.iknonoi.va. otr'lul.) df doui una. lzgo*ot. partidulu i"...rrt.. ln acesi dejoc suntanrrinai.'frrfuridi inecindu-se...i skshituri grrpi.1*n.*1'.

de d!ryc1, garayte.!.iat prin indicapii scenice regizorale ind.irctr gi a. ,r,ip arrechiverniseala_confraqilor,o parp. dr;;;;; R;;;r"i c;;;;;l;, __,_n:1t_:Tjll"t 1." Ei pnn tapte'atrtudini, relaqii celelalte cu !'.'Urli tirgul,d.omnule""' per sonaje, la opiniaalto, pirsonajedesprc cl, pe Ia te opoziqie toarta, dealti p"rt . t.q.hirea buzunar * prin limbaj9i nume. toastindin cinstea paharde eampanie, u n F"'i'iiai ffil;l;i;i;;;;til, 'iJ'^a di" gruparea guvernamenrali, prerendent de putigie. gticc,r esre la Er _--If: l1l: lui AgamiqlDandanache. 'neneazal-ta seco mpune ,,madam din Trahanache, dumneata prin prezen:areafaptelor, [Tipirescu], lT ttdYl gi caracterizarr^iriilr'rraa personajului " l.::"ili!: rra'nor ai noqri". Observindvizitelelui ZahariaTrahanache, a cianeiJoi;icapi salegiarelaliilorcualt epersonaje,colegide.p.artidgiadverl"l:'.comPl a poliiaiuluiGhigi Pristanda NaeCa gavencu, temede rddare.Incercirile gindirii sale' la platitudinea se dc-r Numele f'"'rf.,tidi suger.eazd limbajulgi numele limuri chestiunea TipitescugiTrahanach " ,nrirra.,J" *..u Brincu cu "c"r*ir. este n"-r de.piietenia Iordache ," t oreia ;r.,l personalitar." F"rfrrridi pusi in evidenqX 9i l,rl trimiti o depegi cenru. la lag, gt.rr, iiptit d. personalitate, incult' .., zovenescu, ."."'"jJi;t;;;;; Gl,r.

inolprtrit, Iordrche ur:li::.r.scu comprcrcaza personaritstea ruiFarftrridi, nua n ?i pr.eltrtrrturilc,gi numere BrinzovenerJ, 0..,"i,.,'u,r;;;i;;;;;;nomicr, sug ercazil rulltrtee intelectualr; face n. r-inr-iiot"xprcsra: ne rE ,,nuface o bri nzi... nici ee.nctcrizareapersonalului Zabaria Trabanach e zrhariaTrahanache, ,p rezidentul comiteturuipermanenr, comireruluielectrr rl, eornitetului $colar,'c-J mit:!,iir1i;#i'ui comitetesi comirii.., prc cum ireazfrutorulpepagina prezentari "t "tro, de ap"tronrj"ior,;{; r,p"r;Jiiu.irn,.,r.r; .,reisrt, ilriilT;tji:.:ii;.n'r, desiincet reacqii, cum in ara relevi siuverbal pu_ ticul ,,ai Personajuleste caracterizat direct,prinindicapii.sceniceregizorare: si he e mi$a t" gi ipi exorimi pd,reread"rpr. ,,Trahana_ corupqia-societi.gii, 4lacid. (calm, bla_ n)' clnd li vorbestetuirip;i"r.uil;;;;;r;r o1r.r,, ,,innuntot:,,"),o-bio s tdphnindu_5t tdignerea", ,,biruitdi" ,;;;;;;)i i)L"i)-;"d.iglare*, ,,si mai--ind ignat, pu_ : ,,Ai nticl rrbdare"' zic: Denrrumine si ui. .irr*" sr binuiascipe o ri Joiqica, pe amiul Flnicl toruna.... ^Eu' om cu care nu rriiescde ieri, de aLh lieri, rriiesc de opt ll' o jumltate de an dupi ce m-am irrr.rr"t doua oari..De opr ani triim impreuI cr f*gii, 9i niciun rninrtrr-;-.*rtr il;;ul" isra micar ar d.,cariu..,.. , {uledilrili ri:,ff:tl*,;fiI'i.?,Y'11' "'ui,,s.-r'.,*;r. scot "..",i{rnlici in i. i.i'itaiJ.;i;;'J-fl%",, H:?i;il,"i.T:l?'ft ^dJr. lui, fi prietenul giefan Ttpr;;; ir,r.r.rulperso'aiir :^?-no' determini in si prietenie,. convieg"ir. ofi;;i.'fi"*;, a. :!:,1f sa;vrzind aceasti. ::.i.'rt i.' ,,.fir."rci pare vrtrtea rf rrrTo.,11." ripiiescucetrizoe,o.or,riJ*i rui pr" rirg*l5, i" himbareabilitarea a,descop"ri de o poriie farsificati Naecaravencu. de iux.#g,r"''J1,:x3fi Depiimoral,Trahanach. .orrdr-.ri .o i'dtgrr"r" corupqia personajul societigii. f tec intrarea sceniprirr.rr*et*"i-.".r.g: in ce corupti soqietate!... ,,A! Nu ti e morat, maisuntpringip;;;;;;"i-i.,'i#r*;;iiJ"r*resul... nu Bine :cfiu'meudela f acurtai.rtitl;i.rilr,;;;;;*, vezi,t6"ndr,tinir, copt,serios dar irtl zice:<Tatig o, ;;. c.oryntie o ,or;.,"te f^repringi9;, "na" "",, " -o;;i;, fl, ve sI zici ci tnu le are! Auzi a_r, *iqJ;", " irrf"lrri"...-, Pnn caracterizare Aair^"-rr;, t^ 1lr;:,:.";;.-rramenrul, per_ trje, limbaiul,numele, pun i., euid"nqeirisirurile relafile cu celelalte se ;r,ai";j.rhiranrealepersopriereni.;r;; l;il; ." ripur". .,r, Trah"r,a"he .:I: ldmitind esteimoral, da, rdamnrcorupgia sociell11-in esre care sdrp^al yt;rji ;;lrt*. ii*i";.,r relevd inrura.: pronungigreEit numeroase c .rrrinte,',,soqi.rir.[, ,pri;6;;;.., ,,enreresul.., rrp'mareasaaparcacofonii, no nsensuri ,."., ti.uri ,ri.b"i.1 ,"i puginrici rdb_ e", ,,sIn-ampitte deJoigica.. . "r" cu Farfuridlii,nra"ro-oenescu, suspe care-r cteazd.pe Tipitescu ridare in fade rcr ,,nifilistului"decagavencu, .o''porid ," autorita.,ii I va"bo"fi "a,'or r.rt.azd: ,,ce sun_ 122 Noi votim pcnComitcrului pentru statuialui Traian,ai Comiquluiagricol9i eqct era' tru candidatulpe care-l Punepe tapet partidul intreg...pentru ci de la part idul intreg atirni binile qerii Eide la binele girii atirni binele nostru"'" ira hanache prezideazirintrunirea electorald9i cu greu pilste1ztr ordinea, amincu ti ndu-le ci,,Sunt cestiuni importante la ordinea zilii", adresindu-seasistenqei ap elative.orrr"r" meritelor lo'r: ,,stimabili! onorabili !", apoi ,,rwgdtor", .,,f oarte.afaf,ir' , ,1oorr, dulce" incearci si-l dererminepe Farfurid"iii.-gi inche iediscursul' La semnalulstabilit de Tipitescu gi dat de poliqaiulGhiqi Pristanda ,Trahanaceeace va deDandanache, numelecandidarului-surpiizl,Agamgr_nn9n cheanunq e tridare, Trahanachetiposteazl'vehement: clangabeiaia. Acuzatde Caqavenctr,de d in ribdare, siimabile! Mi scogi qiqini...Eu falsificator?Pe mine, ai puqindci "R pti, orn venerabil,s[ vie inir-o adunarepublici, si mr faci p" ;#rp;;.';r"bil, -

ine, mare) cine?(Cu energie:)Un plastografpatentat!" . falsiiicator.. cine'?'(ru moare alegerilor:,,D-ta ii Lui Agamiqi Dandanache vorbegtecu mindrie despresigur anqa la noi opoziqienu incape...suntem tari, stimabin-ai niciJ grijl, rnergemla sigur, o ,,unanimitaie si ai, stimabile"' 4lt1e... tari... fru o sa aimaioritaie , stimabile^"... incit grupareaguvernamentalis; aga gerilesunt bine organizateEi supravegheate, obqini victorie siguri. luiAgamiqi gantajullui ii cu naivitate,i esigur, sirnulari,Trahanache povestegte de amor a prefectului,amicul siu citre o Caqiu.rr., care apla'stografiat scrisoare accepti urlin Zoe. Torugi la matrifes taiia cinsteaalesului,condusi de Caqavencu, imparqialuluinostru prezident,Ttaha; 1" ;";;;i": .ln sdnitatla venerabilului9i sinitatea prietenului siu,,Finici, pre fectul. nache'. El insugi toasteazdin -Prenumele estealti *odaiit"te indirectdde caracterizare. N"-.t"p"rro"rj"lui accentuati de ticul verbal ,,ai Zahariasugire azi zahariseala,imbitrinirea, trisituri puqinticeribdare". Numele frahanache,pri n sonoritategi sens,subliniazi aceeaqi trlsituri. ului Agamigd'D andanache Carac terizareap ersonaj politicianului coAgamemnonDandanache, ,,vechiluptltor de la 4 8", este_tipul ceeace crepe Tipitescu de Trahanache, rupqienil, ramolit, incapab ilsi-l distinge eazdmereusituaqiipenibil-comice. ;i P.rrorrrjrrl esi. iorocteriz at direa, prin indicapii scenice regizorale ;i indirect opinia altor personajede spreel' personaje, prin fapte, atirudini, relagiicu celelalte prin limbaj gi num e. ' peltic gi sisiit", are ticuri verbale,.,,puicusoruAgamiqnDandanache,,vorbeg te 1",,r.t,rro*Ie", povestegi.irr"o"r.* cum erasi rimini firi colegiu,el care-s, iafirnu politice: ,,Cum iqi spui, si nu m-aleg,pu.ictmorule, merdza"' mari rn'as e lupla,lupri;i d;-i,;i da-i qi lupta"' 9i eu mi-nqeEu, familia-erii" d" la patr uzsopt... si acumasd iemii pe iinafaia. .. fdrd coledzi!.'. ;i cit p-aqi,neicuso rule, legl tocmai-.", nu m-aleg,,." . . a ironia Zoei Ei relateazdcum obqinutsus qinerea Dandinache nu inqelege 9a.ndi; un mi-nqeledzi, coledzi,ori ,,Gisegte-mi, daturii, folosind g".rajnl,""" gi Cagavencu: ea dau scrisoar la Rdzboiul..." ;:il'i nu-. Zavragii cauzaei ?nu... .11?::,'u, ?nu..... Itmrnte$te -i.'os de.,1n a{ $:;: calirarea poriticieni: ,,D-voastri, ,ali.a ,""tem cedgeni, lnule,sunrem onorabili... ;i;;;;i ffi sunrem Ivti "ui, stilpii prr..ii, proprietari, nbriiComitetului permanent,ComireruLi a i ;i;;;;r;i, ;ft#;r"tui ai scolar,

r crr Prrliticirrrr fl$xrrrcritc,,,irr tr: ^.,,,1,'ar, crt t'rtc prrticlclc, rurrr i rrrtl..irrrparlial...; ca ;;, Putc a adrrrirc.si 'u;;::t:l.l''il"''clt.' '::': :iit;.'.':l-'.:]tlttttt.scrisoarca spuncrri t at Z.ei: ,,ourrrr. pnrr., gi-i .on i;;;.; I zze nu din prima sccnl csteincultura.Pristanda A doua trisituri caresc dcsprindc sen sul'Limbajul tt.t-l Ptot nttqacorect,nu-i cunoagte illclcgc cuvintul ,,vampir", se personajului distingeprin incorectitudine' cu Mai in glumi, mai in-serios,Tip itescu verifici cinsteapoliqaiuluiin afacerea justifice hoqiapini ce prefectulil aducela ordine: l\..rt, incearci si-gi steagurile. apoi nu mi orbi de la obraz" . Ghiqi aplicl sfatul inqelept-alsoliej sale, ,,Gh"iqi... poliqai'..$i conu plin gindu-se ci misiuneade poligaiestegrea:,,Greamisiemisia de_ Tot vorba bietei nev este, mai Fmiie cu coanaJoiqica stausi-mi numeresteagurile... zice:,, Ghigi, Gfi ige,pupi-l in bot gi-i papi tot, ci situlul nu credela ;l flimind... " Zic: cura t! De-o pildi,-conul Finici: mogia mogie,foncgiafoncgie,coana.Joigica, (luhndu-S iseama)babachii". cu trai^neneaci, banii lui Trahanache... coanaJoiqica: dupi bu get mici". Dar eu, unde ? fameliemare, renumeragie Pristandaii rapofteazilui Tip itescu ce e a{lat spionindu-i adversariipolitici, exeii cuti ordinul abuiiv al p refectului: il aresteazipe Caqavencu, perchezigioneazl_casa Cind pentru a gisi s criso"r* ,,4- p,tt mina pe d. Caqavencu... "o-p.omiqltoare: beieqiide l-a umflaq striga cit putea: * Protestezin numele Constitu"- ! Asta e violaie de domiciliu t. 7ii:. Curat violare de domiciliu ! da umflaqi-l! ' qiei"r-rrfi, " M-am intor s cu birja acasi.lael, $i l-au umflat. L-am rurnat la hirdeul lui Petrache. soam destupat-urloaiele am am ciutat prin toate colqigoarele, ridicat dugumelele, M-a m intors la ,"obi, cripiturile zidului: pesteputinqi sI dau de scrisoare' bii, a m am nu poliqie,l-am scotocit prin buzunaie,Pestetot: nu e g_i e. I,-am ameninqa tcd" nu.spunedela conul dnice si-l chinuiesccaPe hoqii de cai". degeaba: po..ttr il de iat ,ru-"i gi numai coanii Joigichii.O caut ;i nu o gisesc;acaslnu-i, aici nu e..'" ordinelechiarincilcindu-le pe aleprefecZoeilconvinge pe Ghile ,l-i qii la """.nt. tine, daci qii la familia ta"..., formati din ,,unspremlui, cu ,,Dac i "rg.r-.itnl zecesuflete", vreasi-i cigtigebunivoingacerindu-i iertere;i motivi ndu-gi Lui Nae Caqavencu Nicule, poftiqi...(umilit) Eizl,tn,lipa.tmisiei: ,[...] cocoane fapteleprin obiigaqiile si.fim scrofulo;i la dato.riemisiei mele,care o rdond,(serios) dorr"qi,itt consid"eraqia si-qi fie - trebuie si-l ridici ? D-voa stri gtiqimai bine ca mine...agae poliqaiul:tati il ridici! n-ai ce-i face: e mi sie.De aia(foarterwgdtor)mi rog si pardonaqi".Din slugirnicie qi interesatsi obq ini bunivoingalui Capvencu, Prismndail asiam a guri ci citJqte gazetaluitotdeaun ca Evanchelia,cd,,altele eu in sufletul meu' dupl buget mici'."' $i chiar il ad i"r. d" ! ,r-"i ..li face: fameliemare,renumeraqie arunchndprirtiri furi;e de ad mirl: ,,Marepigicher! Strajnicprefectar fi dstal(I ese . miraqiecdtre Capaaencu) ' la Permanenr datorie,poligaiulestecel caredA semnalul9i conducediscretincizot : ii Lui la ierareade intrunirea electorald. Trahanache spune ,,ConeZahatio, d5. -i I ordinul lui conul Flnici.'. Trebuie si-l lucrlm pe onorabilul, pe d. Nae Ca gavencu; Sunt la uqi, cind oiiugi de trei ori, d-ta proclami candidatul9i iegi p e portiq;..' qi pe urmi-i treabamea..." ' pe. Pristandail minte pe Tipitescu pen tru a-l putea ad-u9e Calavencul.aZoe. e t..tt.l fapte,gtiind ci astfelarede cigt igat: ,,Am minsuporteconsecitrqje dispussi qit...nu-i adevirat ci-l cheami minig trii. $tiu ci o si mi ocirasci, o si mi bati ci a", om e ,'.,1[i;';;ii:i:TL$J:ttffi;;i., ,,E,;,,,pi,,un onesr.., asa cu,,, recunoasteci ar fi fost r tr: de pc Dil;:;"._1"."'p"nr*'.in.-j,..;ri. preferat c atavc' "gi I 'rlcg a' agrn,ige lrfrFteirnca a fcmeiipecare deatirea pi vremc ;"U "r..- Uld.:ilgrr,"*ii""r", urrtc cari, si te vezird,zbu. " gi-am si-ti cerierrar e ci ''rr' pe nr^efe.ritneicusorur, puicusorur pe Dan_ llllr'tlll ttlon.log, Tip itescu insu$i rraui ;;ffi#:.1:"fi-:J:1il.iil ,,"r,.,i. si asa r ;;n;i;:;i,p;;". rac pr",,;,

Jr'd"r.iii:illtaiiffi:*?i:i?...r'. iffi-it.."'-: r ".......: _..".i" r.PRIsTANod i o" *'. ljifi:#ra. ij.i obosit ciritori e...*kT:^?LI.H..ri."rt"" .. sti in Ia rior.ru rezcmar sa bie.-o...:]'t"' a ".trc.n'"."]"]]' "::i":: irp^rEi &1 ffi l?"eat a gisangele an cteeazd situagii PRISTANDA : Curat murdar !. de dar mai c" t. Ghiqipristandaapare. ordinere.''iii*i:**i.illl."-".'.rr_".lilj?i*:ff_ lieclccjir caqavencu"..o.. Ag amiti."rr. ilil. ^ui'Jr_ ..""..rr caraveni:Ti:H:{ffi il:H."..i-.scr. exacr cum . ele c_ rdJil.maip.. torald' bazatd'pe luptd gantaj. *[]ri]ff comice : su :'1*e poporuluia.:*rviff :..."u"pe provoaci apariqia in regedinq" care rui o a" i"i.r"l"gii ct si mai .**' ..) executidocil ordiner.tipurpoligaiurui . "....-1'il1*iichc gi Zocc . 9i i[...ul n.r.r...aor.f.r* . eresre. N.. Personajul caracterizat este direct prini ndicapiire s..'.h.p.j. rin.i.. esre p"rron.rJ^E i.. ..."*#. ilI.r-"r" or.#i" . mairiu. i'r.ru".:r"iru" d..ii". mai cer [:-. ra tlc circ ori partidur prezenr ori (adici ..ll::.1""i..*"i.i pre_ If i'"ir" afosrca_racterd" ou J." r.ffi:sr..onr Finicd....adtudi"i...... ."ra"* i" iip"ir'Jr*.s1.'".'r.-". Iimbaj.._ll"-frinlos flAn.i" rni". R et d a h^ s nri ^1..".""ie.i:ryrylii#'.ff ol....lf re i.r....ii..."*. "prig" cer lipsitdemerire..h.servil .."r cntw corp pi ncareeanu misel! IT TANDA: Curat TIPATESCU: Murdar! H .or. r." atit de ramotit .r.obi reacqiire -. carc pisrreazd'l'i-..yui.Tlllt.i. .... maispreugi.. .. illil1.ceniceregizoraregi ares indire : fapte.il.rtil. repetd mereu esre ci amegit..n.agicati.: "ai ""1r.t# i...J.rr" '.. .b. personajului .i' "t'i ...le1li.*.IH. :tl ..il.iiEJj..r.Ti"tff.'.l...m "dam t.. p.. r"..". :inT:*il. rfrJp...J". Cdracterizdrea personajului Ghitd pristanda GhiqiPristanda este.ir.scrofuros datorie.'..

acest sentimenr.pe carenu .... rr.. . md bati.i" citirorilor/spectarorlor.pr edieat nominal. scirb o s ' il.preocupare'ptecauqii.tii.. clarifica. 16 ..ei. Nu-qiixprimase gindul complet/intreg' 4.."r. lasrsi[rrrii dar ecdrasc{.r {. dddeau drepal .. " ctr$runsprczecc sufletc L-a rrr ? .scro. lipsise predicat verbal.ri...ir irrculji.usdvizitezeMuzeul Mir ii t".unsPrezec e galzecl noua' tl r.a."'"i*ii"nal giavantajcle ^Lebi"et^iit ii. orr*rrio.\ Concirtul de ieri a fost o incintare' (atribut adverbial) C .-"''r^v'rw trl.predicatverbal.J. .oricit de indeparrate..rrnr'eficace formareacomPetenlelor ir. cornplei.de cornParu[ie:anterior/posterior. ad. pdrea.renu-eragi. . il e.rrol".. care-i propozitii subordonate atributive Subiectulal IIIlea .predicat se nominaj. predicar verbal. fr.b reprezinta alti'moialiti'r.i" .r la personajului..-. cu gi de vecheintimita te ii dideau dr"prrl.. rcplica Ghiq"a reia lui care fir.t._ inexplicabil Si-l l'*m trirttisla caivcrzi pc ptrrcqi.. i"s ca roarcpcrsona'iele comedia d.prure rnreresc..ri"r'oij. Otilia. dezagreab neplicut..'d.. exprimat prin expresie verbali.1 tife !. antipati c.rt rezultatulconcursului (interjecaie) Ul..wnic. manifestagia La organi EetA ci'srcaalcsului. p?""""qii gresire. ("purtirilc el") 4. ln tcxt.. rului. oral.oreplicir. 1. l."g"L..ai.r str relenrcu? Nu c stlpinul rncu.. Purta (sentimente 2. replicile . griji' bunivoinqi. exprimat prin loc uqiune verbali. respingitor. 2. mai curiosera .. interes.eriapirii . mrl 11069. i darorie". absenr 1..r..fii.. .FI Picsa irrchcic se cu.iddr'illifi.1..j. tragic etc' pil..c ilegirurile lui de rudenie. oriiind gata Iagi.nimni.1 3.i-l explicabine. cacofonii-g.J. progrcsului.jectiveinrtariabile: a. A dcvcnit rnemorabil limbajulp.cinci mii oPtsPr zece' ...d de caracre fap tut cr accsta categoria slujbagilor lYpqi EJr"r. I . anterioare " p. adjeaiae ca..J..in ilic. Mog Criciun aducedaruri copiilor cuminqi' 2.': il.tn chntat. .. rizare. deptc olllsnlc'tronsensuri..a.'-oi...prudenqi..cqiil. pentru "')' a a nutri: a (se) alimenta.si cenzure ze. s ubiectivi' am invigat p-ropoziqia f i. .q" r.Ia care accs ta [irreurrcliscurs care in eiogi riri. Avea plicerea de a citi..e carenu p explica bine.. pdreaciudat..o-... apteciza. sdcenzureze predicat verbal.e'-"c"ry"rconstitugionMuzicalMuzica al! ".."te rinipal d in romanril Ion de Liviu Rebreanuare un destintragtc. nu explica predicat verbal. i lipsise" ."Ir". Sn-mi scrii daci vei veni la c oncert' Negre' l. l.r""ii unei colegede-alemele obignuia... grade.# prt rl'd" ..Ll r.. 'a biI' -"-ori" Subiectul al IIJea A.a (se) hrini.a limpezi.ro. s pecula predicai verbal.Nu e m ai-'r.". cl cstcpronumcpersonal.purtdrileei care_ lips'ise.. iil"Ji!. aaea sentiment -.ia".utui.. feminin care-ilipsise..serneneA' a*oce' eficace' comportdrt' Ne re voltau tsernenea Si in acestsezonse poartd culoarearoz' in iurnaleleTV se prezin tS'intimpliri utroce' elevilor' in ..qaisprezece. si-"qi tred. 3. .aesnic. . Pii. ghicise predicat v erbal. ? copiii cini le-ai .: itr-"ia.pdreau _ scandaloasepredicat nominal. ce-^uspus B. "".a demonstra' soluqiona. exprimat prin locuqiune verbali.oz. . iu Agimigd Darrda'alh".l..predicat nomin al. 5018.rr" memo_ Muheii'tr.:#. ardtainteres. nu eraw scandaliiapi predicat nominal.. (at ribut verbal) r ! . 14 paisprezece.. ...u. a avea.rn.oa*ri. f uloq.rr.r.in d."tutdiscur. princi.rurp"rarfi -".rtt i.. l.. ai. Examenuloral estestresant' Orice om esteunic in felul siu' ! neinqelegere VeSnicd Mi se pirea o sculpturi2 erfectd'. nutreau... -1. ntt eraantipat ic predicat nominal.ct" d-u.r.-"iriJii'ui a poliqaiului.i.predicat verbal. se.predicat verb al.sugereazi .j:l'jjJ]]: coani "'i'. un pairr.vine ..cste ""ro-ri ir..-"irii. arezolva' a a e xplica:* le-rrri.._t_" :Iit' vigilenql' atenlrcicurloz ltate...r enu pot ar)ea_ perfe.Iutt.

ecornunicare *bi".""olu^r"i i""ruri . v ezi Tesrul 15.subiectulal IIIJea.e formare d cornpetenlelord.orald $ scrisd 7. strategii d. itemul 1 Pentru .i.

tragi cur de un prutonier 9i .."..liogiru.i.r r..ei"1.ili. i:'.i"iJ *'..lfrffl"i. ."rrr."rror Boroga."i. autorur a triit_o fratere Emil siu.." satur.. d'esprecirui ^iii ca a i". at rprff.l l*::..."p.."r..i "-i..'L'.obiectiv .r3'." Citatul am pe reprezintl.ii.r'.r#'"f :." irr..or romanul (1922).J i'.:l::.'*m*1k.":.. zent.-.r+il. prezintit?n romanur carztarur..i!.ot. ...s#.i L*..:{J"ililliiffi:. ci prirr armosreri ilil'. sphnz.72..ri.:::." seschiqea_ "*p.r. iri"..scuipindu-qidesin palmegi hiciind a osteneali. "r"me -e.Bologa ii spune cu mindrie cI a ficut parte din Curtea Marqiali: ..#ffi :i:i. a 6st spinzurar p_enrru ir.. _ Lrcator arromanuruirom-inesc modernobiectiv.. .fi scena spanzu ririi ester.l p r'.rut devedere confricturur.lii7{.#i.ri".""T:f::jj."rlri :i::::.i"q"p'"ri.i::..ii"'ff :ffr.ilX. o dutocardcterizaredin care se desprinde o trisitu ri definitorie pentru personaj.doi soldaqibitrini sipau groapa. inrere_ pregitirii giirrcearci ird...".o TESTUL 24 Subiectul I I la!1rea sphnzuragilor de Liviu Rebreanu Rizboi Mondiar) esrererevati nu prin scenede lupti..oir"rr-ut pddurea 9i spknzura_ ruor ercmai murtesurred"Inspir "g.i ii.aflatd n eas rab a" nearop n..rgi ro.qi ajutaqidc un qiran cu faqapiroasi gi rogie.....rrr..-.i.""' r.compretatprin . sosit cu puqin inainteaexecutiei. nareazi.prinIo n (rg2o).i].rigie jl"'#.iii. r..".t" irrira*-lragur cu gulsprecimpia neagri.:.c1-inceput rizei ar rin. ncgricios. arboriarimii...wrea .' ?*i{"*tar III_rea.r:ff -n*po.i -.1...e zer.l#'". r. Din rana pimintului groparii zvirleat lut galbJn. nu avea responsabiliiili.. :oarea noui gi sfid itoare.rpicg.ol1"d."r. primurui t irnpul Rizboi rtrr"Jl"i. arm oas Conccprulro?nltn vezi p. ..f."r.ai' ia4r."iilffiT. i"ikn .ifi... supravegheaqi un de 233 caporalscund. ar carese g{tegte spinzurarea c"hului Svou"i".rat....-.n.'.dupi f iecare lovituri de tArnicop..!#7".dezert ema rdzboiurui (primur rea romnn ci...:H:)rrr_rea.congtiinga datoriei.1po.t""* uritii-spanzuririi.Euinsumi. sp'nzuri_ infipti..rl.npa. .-i-.urag.Rebreanu aliz'eazrgi primulromana" re_ pdd.:.qf *i:JkT::#i'J'i{i!.'..e ?ntr-un roman cu aseminitoare: :J::"." Cipitanului Klapka.ipa.r.absolut deplin.11y i. lrir. si lon.i. excisd.o rru Ivarca rui:ff. o...Hffii. de dataaceasta constiintape deplin impdcatd.".#i"." r.'jili#l ...il. 2. $rrean_ -rrgi". i-pr"r.::"'.o.'Ti. "o-. spinzu_ . cu i" ffir"*gi..-1 r.. itcrnur 2 pen rc?. . Apostol Naratorul este omnisc..t y. degisunt o fire ex cesivde qoviitoare.. l ipicios.rr vorbegte..... iremur.iru"aiilp.u1. sdrreacidin .p* incepe.ordrgii sapigroapa pregitel.se din seazidestadiul 1.inicia gtrearrguiui.i Desi "p"r" acesra. gi convingerea ci cehul Svob ."e_ll.* vlzindo fotosrafieo_ped"r.li.""Juo cerulcenusiude toamnicaun cropoturiasde sticri aburiti.i.:o.1:""': '. /u!aelalitdpi stintulare a tle credtinitdlii elcuikr [rentru rez.if.

invipiiati..i cind i-ar fi fost mult prea s trimti si indeii ca sati cu sila..$i eu sunr ofigerde r ezewd." Prin tebnica acumuldrii se su rprinde drama conflictului interior.oiascd justegea de "condamnirii gi a convingerilor sale: .ochii omului osinin dit parci il fascinaserlcu privirea lor disprequit oare moarte .Fiind I H . Desfdsurarea ac piuniiurmiregte evoluqiaconflictului interior. Doamne. $opti cu teami: .$i eu carecredeam rizboiul e un ucigitor de energi i!"ci il jignegtegi-l face si roseasci. care parci pitrundea pini in lumea cealalti. Mai pe urmi sim li limpede ci flacira din ochii condamnatuluii seprelingea inimi ca o imputaredu reroasi.odatrebuia condamsa nat la moarte. Un frig dureros ii cutremura inima. inc dt tncepesd se tnd.intrerupse locotenentul cu mindrie.. Dupi execuqia cehului.lui Bologa in t impul execuqieigi apoi manifesdrile crizei de congtiinqi a acestuia:.. Glasul lui gerpuica un sc incet de bolnav gi se stinsein oftirile vintului. cici in vreme ce inEira criii mele gi hirtia ii tremura intre degete. Apostol este atit de impres ionatde atitudineacondamnatului (iar privirea acestuiail va urmiri obsesiv).. O mirare neinqeleasi clocoteain creieri. Autorul noteazd" stirile.Ce i ntuneric..dar nu reugegre si-l convingn.i infrumusegadde de o dragoste uriagi". li cere generalului Karg permisiuneasi rimind pe frontul rusesc.seficu roq u de luare-arninte gi privirea i se lipise pe faqacondamnatului. declangat de fizboi gi de zbatereapersonaju lui intre simsul datoriei de ofiger in armata austro-ungari qi sentirnentul apar tenenpei napionalela oastearomdni (conflict napional 9ipolitic). Pe Bologa. discuqiade la popoti gi ve steaci frontul se va mura in Ardeal intensifici nelinigtea incertitudinea Bologa .igi auzeabegile inimii ca nigte ciocanegi casca stringea qeasta . s-a lisat pe pimint. Rizboiul m-a smuls din mijlocul cirqi lor..obrajii sublocot enentuluide sub streangse umpluri de viaqi.Apostol Bologa esteconvins ci rizboiul estegen eratorde energii gi continui si se prezinte cipitanului: . iar in ochii lui rotunzi se aprinseo strilucire mindri. Dar m-am dezmeticir repedegi mi-am dat seama numai rizboiul e adeviratul generaror energi i!" ci de Replicalui Klapka-. de la Universirare. comportamentul lui Apostol in siu aqiile-limiti createde rizboi. privirea il aceasta infricogi gi il indriti. unde aproapepierdusemcontacrul cu viaqareali.. cg intuneric..Bo logase cutremuri iar.Incearci si evite mutagi lui rea sa pe frontul transilvinean unde ar ajunge si lupte-cu armata romini. printr-o fapti eroici: distrugereareflectorului rusesc. la incepur.

r. zidirnicegte prin mirturia sa inceresti prins de locotene ntulVarga.. nimeni nu-i mai poatereda echilibrul...r".in lumini i seciiea . f"r"ir.$i in aceste gi ginduri contradictorii.. cind rrebuiasi rimdni p"rrrrn Aproapeincongtient..rr p.ro. de pre... sr....r_se se zbuciumiintre nevoia a fi bun rom6n-gi.rng..ii r-isiri . a gi da toriei'Disprequl care privis.ajunsor' putcrnic'rupe logodnacu'Mart" iio-g.Amirrtireal...j". rrirr *clirreaori.pilmui..fi ...i." Totugi ajungela concluzi a ci .".. p " il fostul si...".".".. de deci.d"'Ap.'.-"i T'otugi destinul -a"iuir"r...rrr" i sepreficu leaatingerea in sufletihtr_unsimrimdntderusine pirerederiu atit de. "t"qa'a.i fii'rl cil ln suflct. i"r_. o harr.Ccrul erancgru ca gi pimintul.. lmpreuni cu consrararea amard viaqa ci omului .. o imagine terifianti-car"J 'o".obrZa"..-trecind printr-o padure. pita.nic.i.. biscricd..idi....rt .d. comire "*. penrru a-i demonstra Marreici.."pt" cumpini inrre iumeadinliuntru qi ce. Omul trebuie si faci imensesfo4eri si steain p icioare.rrrr' ci Bologaesre tip rovli un tor... fapte contradictori i.'-. Se in li aprinsese suflct lumina increderii. a. triies..iJ rrargirra rugiciunea cirre Dumnezeu... ir c6t fost de trufag a avut.r.i rgaea'cl ca p rivircalui svoboda . r'urLratur' sv ..per*".din exces zer.... isc si strilucirea p.... gi seintoarce satul in ocolind pidureadespinzuragi...r""r. misiede convalescengi....iar impicareaii aratdcalea. a cum "daci e destul+. _omf ceo proresrare nesfirgiri..o'o"rea faci parte ci sd din c. teprarea estesfigiat de stiri momentesufletul slu de a sesfirqi totul mai repede.."r"r cu care armar.agort..i..o.. cum a voratcond^amna rea cehului. esre cu rajos)' Reintors iatul ru*".l..r-...-ror cd gi aqade neputin_ cioase firn rost ca gi zvircoliril.u[ cind .i"a..si cum a'..J'il.. .. d. o de "..ilil.u" f."1.r"*obiliza t.'r.li"ga# #.. inrr_op".> deodati zise . tul Boteanu. ii )gua."ri.. Irstt.." . amarrdou i ir.lir.r'l nrcdaria'dc i.in i un iadcu limbi de foc.tecind speranga exec ugiei.il..i. $i a. r""i 9i rdmeii n rpidea din ce in ce suiletul.iar cind a inceput privilirea.. ....rg ci nu lupti crr rect..Iubireatriiegte ve.d.".'8. . ....i. ia a r s[-i spuni ceva Ilonei.rolrrrrt".-pri. vrea ilJ.piligieEu.gtie ...o crizemistili.r.rsificu ". s-aamesre_ cat. vedemulqis pinzuraqi.."rr)r"L o.d. caresi gievegnic dr.liltorului . f.orrr.J d.fiica gr.rteze: .i.l]rrrlP eviti situ.iiu-i"" albepe carco."'a..ucoleg.irorri. e . pcnrr rr in frprn sneroici prim-cate I Punctul "o"i. renitrPcntru un. in a9cind neribdarea unei salviri miraculoase. ......congtiinqa toarenizuingele srridaniil. i"ei"gr.rr..r..". nit . : i.ir la ir..f"J"-"Jffi.e dezerta.. Farva.." epucat greangul incercindu-l -f"e derezistent... dar.rrr"pe carea avut_o irl eopil{rie.Ju ridicind ochii in sus.[.'ier""r romini ac uzati de spionaj tridare...il.se in [..1"'tr'r' culminant coffiauluiinterioril al reprezinti numirea Bolog a curlui in tea Margiald urmasr judece care 9i. gi seoferi si_ l cbnducipe porecile munterui. cnpi ochiilui svoboda....r]i..r ltTiff:Id' ln drumulspregeneralur Karg. J1i -"*'t""r" sufletul..aqia inrposibillr enreil aduccrizboiul.. rit iceqte gi La judecati.rie pdnd adirr in cul congtiingei: suflet sezuarco'lea . lui Dumnezeu in ziua judecigii J..a"gi sp6nzurar nenumirar e de ori.. mai ctr r6ndseva p unede-acurmez4. .sei"d... il . cirili disperateale lui Klapka de a-l salva. Cruccainsi crucecu evlavie... fiind la coroanad..Viaqa un povirnig cu un capi t in cer gi cu celilalt in neant.onq. strirucinJ.. M-a m amigit cu vorbe.rir.""J..err-" era sigurci...t"il gi igi : .Prin iubire cunogt .-bili dacnn_are u.hi"utorr.. personajuru i *rr. nu gtiedecea ve* dar !r:. palmele sim_ aspri a funiei...p'..r tusrro-ungariii ucidepe romdni.r'iqii.._. ?lobscdcaz.stor J. p arcdarfi statin fata...in. peruluiVidor la carestein gazde. i. rnonrentu l careigi recapitiincrederea in in sin!: . sim qul cu ir .i clipr igi aminticu o precizi! . il . parcl viaqas-ar cilluzi cu vorbe.rexecugiei.rJ$ir... pe ntru ci aceasta vorbiseungureiir(.dar nu. fire inceput gi firi sfirqit. ...ra.. (AposrolajunsesJpe fronr ca. i...estecondamnatla spinzurar e .-.'..aica Ilona.

. Tudor Vianu il apreci aastop"t" d. citegte"sentinla caren-o aude. Apostol'.vede alt medic decit Meyer.abiaigi migci picioarele. gilbuie". avind senzagiaieesteo piele de garpe.esteajutat de prenu otul Boteanupe care-lqinede brag ii nivllesc in minte ginduri absurde.ipe Dumnezeu .ti. neribditoare." cJ t.. dar nu inci un romancier rau)ranoastri.din cind in cind observi. in spre'strilucirea-cereasci.. Oare . iEi simgi.. o atin ge merg.. audeo pini atunci...leria i se lasi pe ochi.t-ele siu: .vdzupimnntul desc his o rani uriti.ntul).primi in literatura romini.i te inalqipinn la ceruri.'" ' lncearci si-i scriemamei saleo scr isoare. cinesi fie Aposto l Bologa? pe in timp . analizd ascapabili si cuprindi vasteansambluri. servi lroapa supirat: . L^ur" rr^pi scautrse love. intii-rphtor.".Numelei sepirea striin gi seintrebi aProaPe . vestind risiritul soar elui.scriitorul manifesti o imaginagie coboritoare pinl in datele elementareale fiinqe cugimea inqelegeriipsihologicJ inci in liteo'vig6are gi o t"*iitticie a puterii construc tivenecunoscute omenegri..:Pri*"qt". nu recunoatreglasulpreotului." (deznoddrni.. se pomeneqte obpriveqtelinigtit mulgimea.dar tot amini. apoi pe groparul Vidor cu obrajii scildagiin la crimi. se temeaci nu va voce care-i spune sI se urce pe scaun ulneobservat gi puteamigcaiicioarele.. Apostol. dar se simte luat in braqe sirutat pe obra ji de citre Vidor. Cresp" tele munqilor se desenau c.. apoi cogciugul.trupulatirnind ca o povari. t. sufletul robului tlu Apost ol. atunci." i r.". audeplinsul disperatal lui Klapk a carese bitea cu pumnii in piept. gtieunde lingi spinzuritoare... o scoate qi o atntt.Drept in faqi luceatainic luceafirul.Apostol iqi potrivi singur ttreansul cu ochii insetati de lumina risiritulu i.te cu capul de ftreang.. vreml ce in urechi i se stingeaglasulpreorului. Avuses emmulqi povestitori pini . unei psihologiceconferi romanului caracteristicile Amplele descri eri9i invesrigaqii psihologicd. il DrumuL spre locul execuq iei parcurgeaproapeincongtient. cruca i . Doamne.Aiuttci Apostol fu impresurat de un val de iubire izvoritl" parci din rirunchii piminrului. . Ridici o-hii spte cerul gintuit cu puginesteleintirziate.rttorgG pe Klapka. Pimintul i se smulsede sub picioaie. un feristriu ur iag cu dingi tociqi.ttto"qte cite cevac unoscut.p.-o fel: . Pr ivirile insl ii zburau. il r.e in groapl. Poateca o speranqide izbivire.

subiectulal III-lea.(numepredicativ) lent Mersullent rc facesdobservi lucrurilein.i-rr" "giJiJ.la renrulnroclcrn cuvinturui.." rrorio aievirul. s ase.. fusese respins selectie.vezi Testul 3. Propoziqiile incidente textulliter ar:.rr*.v iolent.rir. .rr..c.ac rui Zora. locali trebuie sl-gi aduci contribuqiala dezvoltarea 3.complementindirect.ri.. ruirhom* M.. l. re gentnw ceea deveni..propoziqie " subordonarr circ rimstangiali consecurivi. cu doi . al accra i-sepcrrrivc$re Balz.r..propoziqiesubordonati predicativi. -'propori in jie subordo nati atributivi. Iegise curindlapensie. [. (Tudorii^iu. de 4.. Degi talentat. c. rir'p."...cca '.pe.r"d.."nu romanur mlnererc engrena circuitul in mondial g"nurui . 2. la Aveamorodre crimele .i. acelui rnomenr".1rrnoi. tare. . adjective calificative nu por avea care grade compararie: de intens...r "r*. 1... p.ylpri.spune din qiranul. rulantd..complementcircumstanqial mod. de d. 2.. doudzeci subiccr. Finalitdpile tnvdpdmkntulwiprimar subiect. strilucitor. de gAndu-se lenf') A-ccst copil este in gindire. intens:puternic.'r Ei. (atributacl jcctival) 2... deti tdlentat . cdldtoare .R. .lent arefuncqia sint actici complement de circumstangialmod. "ir. a.. . Pentru rezolvarea 2.roqile plugului foi de hirtie/.propozigie subordonai.i7f . subiecul al III -lea.compleme ntcircumstanqial ce-.iifiil" l. 3.. un Numai intr-o situaqie limitn i . de .nume predicativ.cindgiranulcu o $osea asfartatd/ jurur gdr.in filmelede d e p.1961.una . Dezaaantaje ale wnei metode tradipionale de etta luare subiect. proiecpie oglindire.complementdirect. itemul 1.rrtr.i nirfi.fi.." p.. al optulea.. Vizuse cu propriii oc hi turismului..dc crcaqie izvordte.. in Dintr-o eroare .i Mondial.scur.si maivedem". b..pini iessrelele" propozigie subordonata circumstanqiah timp. e. de Voi petrece revelionulintr-o pensiunemonta nd..propoziqie subordonari circumsrangiali scop(fin aln). ca B.el nu deveni ce eace-gidorise atit de mult.i in parbrizurabu rit / al cerului". itemul 3.zicee1.vezi Tesml 7.2B).ar. l.."r.. itemul 3. Nu fi duplicitar in situaqia faqi ! din cum se creeazd sticli frumusegidesivirgite. regentnu derteni' concesiv. a treia .(.ffii. : C. la TV..i doriseatkt de muh .Ui""r r' d. p.Tdnirul erainsole_nt. . Administr agia Subiectulal III-lea l.ci i sevid broboanele sudoare de scur gindu-s lentintre lujerii iegiqi e/ dirr brazdc' . reflectare.frlrqiu.atribut adjectival.subiect. Pentru rezolvareaacestui .ea urrrrl din lucrAtorii "o"r*. din jurul tiu.regti.6ii.vezi Testul 11.rrrr car c. aprins. de 1. B. . cht doi .subt eran ele ctro itice e.. Tebniciale muncii cwcartea acestuisubiect.. din pirulrcelorfaptc. acestui Pentru rezol varea 3. 1.. se cd ' Sedovedise indolent orice{Ftcea.ve dea eraprost_crescur. . Discursul releaa om cultivatgi inqelepr. rui gi Tchtoigit)osroievski.la sfirgitulp. ln text.. Subiectul al IIJea A.r din ruirrga generali a realizasdlul mai dc majoral culrurii n.subiectulal III-lea. 4. E pi.si le gim.viu.strident.

1991. Nicolae. Editura Vox.197 6.Bucuregti.vol.Constant.1984. 1?8o.nesc.Buc urefti.etermeni literari. Didaaica m odernd. Editura FundaqiilorRegale.Tnstinttul Lingvistici . Ionescu. Cllinescu.Bucuregti. curegri. Editura H umanitas. Ion.Editu ra Didactici gi Pedagogici. Gramaticalimbii romhne.Bucuregti. or toepicti morfologic al lirnbii romkne. Gramaticapentru to.ti.ne..EdittraDidactici gi Pedagogici. Bucuregti. Bucureqti.. 2000. 3ir. III. i. . Dic yionard. Eseudespre Manolescu. Pedagogici.Dicpionard.Theodor (coordonato Sintezede limba romi.Dicgionarde omonirne. Limba romknd contempo rand.Bucuregti. ll Bibliografie l.Bucuregti. Cotianu. Hristea. limbii romhne. t. I-I! Editura Aca demieiRomnne.L. Bucuregti. Ghid de'eaaluare. 2004. pentra tnrtdydmi.Bucurqti.2001.). fordan".Bucuregti.!.Bucuregti. G. Florin. a Nicolae.Editura Dacia. EdituV. Istoria literaturii romine de la origini pi. tu ra Eminescu.Napional.Editura lJnivers Bucure.Bucuregti. Gheorghe Felec an.nd. de '*. Dicpionarde antonime. Editura AcademieiRom6ne. IvmC-SNEE.2005.e Rominia. DicSionarwlortografic. Definirea obiectiveloredwcapionale ra Didactici gi Pedagogici.1956' .i.nd in prezen t.Dicpionar de termenipedagogici. Editura AcademieiReneologisme.1998. Editura Didact ici 9i edwcayiei generald rnanagernentwl Sorin. Cnrricwlwm. Radu.2 000' Editura Vox.1997. Bucuregti. Landsheere. Nicolae.1979. II. Marcu.edigia II-a.vol. Cerghit.1978' publicii Socialiste . Gramabica Mioara. Enciclope dic.1985.ntul Programegcola re 1998.R'.Iorgu Editura lJnivers Enciclopedic. G.\. 1998.r4rool*lNor. Bucuregti.Miron. Editura Didacdci gi Pedagogi ci' BuCristea. Landsheere.S.Pedagogie Crisrea. Ion.Dicpionarulexplicitio allimbiiromh.Editu.1941.Dic1ionard. Cluj. Metodedi tnvdpdmil ri. r).e Felecan.t.1998' . primar. I-I I.Sorin.Bucuregti. Editura AcademieiR.I. paronime. 2002. . Ediromanwlromi. 1995' (trad..Editura Vox. Bucureqti. 2005. Marin.. .^Didactici gi Pedagogici. vo l. . Maneca .

Editur a pentru Literaturi.Ped.Editura pentru Literaturi.trdor.d"gogi. Editura Tineretului.Gbid pentrw profesorl. Popeagi.1978. Mircea. Ediqieingrijiti gi introduceredc Geo $erban. Stoi ca.irr rcvisra.r ProGnosis. comp ozipiilein yoald.Scriitori romkni de azi.Adrian (coordonator). Bucuiegri. Bucureg 1961 ti. Bu-uresti. lJu cureqri. 2003.Editura Didactici gi Pedagogici. Editura Humaniras Educaqional. Parfene. uizai Seche ..consrantin. Edirura Didactici. vol . Negoiqescu.19g2. De la teorie Ia practi cd. tt. . Stoica.r de al demiei Republici i Socialiste Rominia. Editura CarreaRomineasci.Dicyionarwl sinoninte limbii romhne..luviqimi nrulprirrr.Ion. Florica.Editura Ac.Adrian. I. Vianu. Scriitori modern i.i tnsemndricritice. Bucuresti. B ucuresti.cokr.u 1-4/ 1997. Bucuresri.19()(. I-II.Bucureqti. Tudor. Eoalwarea procesul in didactic.1980. curesti.agogie.2006.1994.Editura Discipol. ediqie ingrijiti gi pre faqi de Marin Bucur. Mitu. Arta prozatorilor romhni.J wrnal. Vianu. 2000. Tudor. Radu. Metod. 2002.Studii . Bucurcqt r. .i p.240 Mitu. Eugen. Desprestil Siartd literard. T. Editura Mirron.1965. I-II.primar.EPL. E'ualuareacwr entd5i examenele.ica pre ddrii-tnadpdrii integratea limbii si literatwrii romirrr ttt inv cigdm ul hnt Ed itura Humanitai Educagiona!Bucuresti..e.Vas ile.1966. vol . T Seche.. Bucuresti. Florica. Evalwarea progresului. Editur.Lecpiide e'ualuare interclisciltlinard. Vianu. Timigoara. Simion.

deoarrece iterare.5i ale Gramaticii prezenta Ce 2005) foafte multeelemente metodicS.abso ven!i or. ionalpedagogic.'. specializarea coiegiilor profilvocaf cu pregS tesc vederea in institutor/invdtitor.' modeled*l"r"uri cuprindenumerease Dar.in"prirnulrdnd Carteade fa!5 se adreseazd institutori orfnvEf6tori!or. '' ::' .' . 't . .rsB N 574-171*LA 1-B ?8-= tsgN978-973-6S9-078-9 .' suslineriiconcursulu ipenttu octl'parea '.ll$!ffilU . care se posturilor . limbii romine.. . edilia editia 2 005.. "' ".li exerciliicie limbd rom dn5(toate exemplificate. ortografic. si lucrar epoatefi un instrumentde lucru util si pentru de cei carese pregitescpentru exam enele perfec!ionare.=''.ieievilor.c0ncepteopera!iona edefinite5i. vacantein inv5fEm*nt." . cu adaptate ln conforr"nitate cerinlele Diclionarufui o rtoepicsi morfological limbii rom6ne.deob!inereagrade[ordidacticesau pentru examenulde definitiva t.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->