T FloricaMitu Testepentru concursul de tlturarLzare Limba gi literatura rominl 9i metodica predarii limbii ;i literaturii romine in inviqimintul Primar ( institutori/inviqitori ) 1. 1' HUM AN IT AS 3 I ED U C AT ION AL

v Cuprins Fncrlercr CtP r llltrllotocllNrtlonrla r Romlnlel Ml't'u, I'LOtttcA Tutf prntru concurrul de tltulrrhrrr r Llmbr pl llteratura romlnl pl metodlcr predlrll llmhl l pl llterrturjl romlne in lnvlflmlntul prlmrr 0nrtltulod / lnvlfltorl) : / Flor lcr Mitu. _ Bucuregtl I lunrrtnllnr : litlucrrlirrrrrrl, 2007 Blbllogr. lsBN 97r t-e73-689-07n-9 371,31811,135.1 35,1 +821.1 .09:373.3(02e, I) Cuvint-inainre / 5 Concursul Naqional pentru ocuParea .Posturilor didacticedecla rat limba Pro p.entru ateinidvigeminrulpreunivglsilal. grama vacante r ezerv / r omine pi literaturaromane9i mdtodicapiednrii limbii gi liieraturii institutori/ invilgatori / 7 Probi scrisi de limba qi literaturaromani - institutori/ inviqit ori. iulie 2006/ 13 1,7-18 Sesiunea Baremde corectare de not^re / 15 $i Teste/ 1 9 ri gi Raspunsuri rezolvd / 53 / Bibliografie 239 Redactor: DIANAGEORGESCU Machetare: ROLAND VASILIU Paginare: ROLAND VASILIU Cope rta: RADUZAHARESCU HUMANITAS EDUCATIONAL Piala PreseiLibere l, sector I, OI17O1,, Bucuresti Telefon :027 316 17 18 Fax: 021 3161,7 2l e-mail: educ@humanitas.ro www.hed.ro ISBN 978973-689-07 8-9

lt NA'IIONAL CONCURSUL DIDACTICE POSTURILOR I'ENTRUOCUPAREA VACANTE/REZERVATE DECLA RATE lN lNvAlAtuANruL PREUNIVERSITAR Programapentru limba qi literatura romini q i meiodica predirii limbii Eiliteraturii romine - institutori/ invigitori ai (ab solvengi $colilor Normale gi ai colegiilor lJniversitare de Pedagogice Instituto ri) .CAprobati prin O.M.Ed nt. 5287l15.ll'2004 Obiective generale de de -r Actualizarea;i aprofundareacunogtinqelor specialitar c, metodica specialitiqii 9i de psihopedagogie . Dez,rtlt"r", .o-p.r"tiqeior ref eritoarela aplicareacurriculumului, a strategiilor qcolare didacticegi a evaliir ii performanqelor logico-funcqioprivind abordarea o Dezvoltareaunor comperenle c orespunzitoare nali a conginuturilor inviqirii 9i Competenqede specialitate,psih opedagogice metodice de al . Aprofundarea conrinutuluigtiinqific disciplinelor e xamen cuno;tinqelor de specialitateqi de didactici a . til;ii;;r"a qi op.r"giona lizare,a specialitiqii a specialitigii in . a'.i;;;r; 9i aplicarea creativi a cu nogtinqelorde didactici a lnol situaqii pedagogici soluqionarea . Valorificar"" iorrqin,i*lui disciplinelorde examensub raportul valorilor gi al ati tudinilor . TJtilizareatehnicilor de activitate intelectuali din domeniul gtiingelor . Asim ilarea elementelorcu relevanqipentru specialitate educaqiei . i;;il;; teoriei gi metodologieisrudierii personalitiqiicopilului LIMBA $I LITERATURA Competengespe cifice mesajelor qi r Utilizareacorecri $i adecvatia limbii romine in receptarea producerea tipuri de compuneri,pornind de la texteliterare:eseu : scrise redact areadiferitelor , analizi; wrliiatpa registrelor stilistice diferite strucf,urat si nestructu"t, '"'i-'t normelor ortografice, de puncrespectarea comunicaqional; i" fu".ti" d. "orrr.krrll rnorfosintactice. tuaqie, ROMANA

.t: rurat: argume nrarea itemi de limbi co-ntine zind toaie opereleliierare din programi.J.pdmhntu l qional.t"r. subiectulI propune itemi de literaturi romini. vacante in preg ltirea gradelordidaciicegi pentru examenulde definitivat.ci am speci ficat a subiect. punctajul acordatPentru fiecare Nu am oferit baremede notare.itemi de aplicarea regulilor or tografice.1i in ac eastilucrarepot fi studiatei-nlucrareanoastrdMetodica-pred'nrit-try(drii glsesi prirnar (Humanitas Educaa Tntegrate limbii gi liteiaturii romkne tn invd. Subiectu lal II-lea vizind principalele referitori la ie*tul literar dat.2006).tutoarea i. de lexic .de construccareconlin abateride la aces ii. i' I I t .rrtnqurilor te reguli gi principii.ur" .o. Subiectulal III-lea cuprinde iremi de metodicaprederii limbii qi literaturii roproblematici din programade co ncurs. iieml de constr uc[ia comunicirii pioUf"-.. mine care vizeazS.tt trit examenele oblinere a gradelordidactice.i definitivat carenu se re-.i gramatici. ln aceastioferti educaqionaliam cuprins 24 de testecu subiectede limba gi litera."lPti.Cuvint-inainte Aceasti lucrare a fost realizatl din dorinqade a veni in sprijinul institutorilo r-inconcursuluiPentm ocuParea susqinerii Posviqitorilor caresepregitescin vedere a irivlqemint.narri qi metodicaprederii limbiigi literaturii romine in inviqimintul primar' ln fiecaretest.Temeledin prograde p. Cartea poate fi de asemeneafolositi Pentnr miilo.intreaga Fiecarerest esreurmar de ample sugestiide rezo lvarea itemilor din celetrei subiecte. iolicit ind-cor. p"""trr"gi.-gi a.ciei literare gi caracterizare persott"i:'.hsind la libera apreciere celui caresepregiteqtefolosind aceasti lucrare' . de tip eseustrucd e genului I sp.

it tcadrarca unui text narativ. perrorraje. vorbire pcrsonajlitcrirr.19B3.L.Ion sauPddareaspknzurapilor canril Petrescu (Iltjma nod. tchnici argumentative. interogaqi e qie. Literatura romini I I'rozi Basrnuf cult: lon Crcangl * Povestea Harap-Alb lui Nu vcla: Negruzzi . Cilinescu. temi.'. Bucuregti.Editur a Minerva. exclamaqie metafori.I ll llulurirea ittstrtttttctrtclorirrrirlizi tle stilirri. nuvela.Eugen. dramaturgie. Figwri de stil: rnic dicpionar-antologie 1992. monolog. liric clc irrrngirr*r podtic.pte. curent literar. hiperboli. retoric. Bibliografie Dicpionarde termeni Gheorghe. liric. moduri de e expunere(naratiun .. G.titlu. autor. G.II. Desprepoezie. Bucuregti..Suiitoriromhni de azi..ru. modernism. titlu. fictriune. !i nttuttriralarlil'erite lor literare: A a tcxte ' ielcrltjf iclreagi n.drami. Lwceafdrul. Bucuregti.Eu nu striaesccorola de minuni a lurnii Tudor Arghezi . I a le rcalism.'p. 1992. antitezd. Ionescu.stil direct/ indirect. textului lirnbajul d rrrrnltic).Garamond. modernismul.autor.construciia subicctului.Nicolae. vers.Bucu reqti. Tudor. pentrw elerti.secvenle Poetici' simbol. Lazdrescu. poeziapagoptisti. neomoder"ismut.Irina. Bucuregti.sceni.rouran. dramaticintr-o anumiti categorie(basmul eult . Vianu.dialog dramatic.elemente rlc vcrsificalic) drarnati c gi (subiccr. . Amintiri din copildrie Ioan Slavici Mara * Mihail Sadovcanu Bahagul Liviu Rebr eanu.rri1ie.Testament Nichita Stinescu .rnl. enumeraarti poetici. Opera lui Mihai Eminescu.sinestezie.rom"antismul. comedia.P. figuridestil.. Petrag. Curente literare: mic dicpionar antologic pentrw e/ezi.naliza principnlelt..r t.V ladimir.folo sind elementeiespecifice:structuri.Pasteluri M.1985. repetigie. temi.simb olismul.. .1974.Nicolae. scen i. (clcmcntc cortrpozilie . aPl iclrca conceptelor operaqionalc aneliza in tcxrclornarative.drama..epitet. personaj. liric Sidramati c seaor daedin vedereurmdtoarele concepteoperaliondle : Prozd. Bucuregti. Bacovia Plumb.:acliune.i operaEI. ritm).replici.Moara cu noroc Itcrmanul:Ion CreangF.rrrgrorre rrre.EdituraCarteaRomineasci. Reztedere.final .Enigma Otiliei Marin Preda..a pigdnci -sociali: Ioan Slavici. L. momentele subiectului.paralelismsi ntactic. lirice qi dramatice . Arca lwi Noe. eul liric. Streinu.rrlirr rtructural. refren. directit/indirectl. de specifice tcxtultrittlrativ (construcqil subicctulrri . sim(strofi. vol. Lacustrd' Lucian Blaga .misuri metrici. [Jnhtersul Cioculescu. tablou.de-dragoste. versificaqie bolism.1995.1987' Simion.1964. E. I storialiteraturii romkne de la oigini phnd in prezent.claborarcaunei argumentiri scrise. Macedonski.Editura Minerva. romantism. Dramaturgie: act. poeziei..Scrisoarea I Al. Poezie:aliteraqie. laitmotiv.limbajui prozei ttarativc).Cristina.construcliasubiectului(int rigd.in dulcelestil clasic Notd: Pentru abordareatextulwi naratio. conflict.1974. t ntkin noaptede rdzboi George Cilincscu . Eminesct * Sarape deal.Noaztea de decernvrie G. 1980. ba smcult. G .Editura CarteaRomineasci.Morometii l I Drarnaturgie comedia: I. modalitigi de caracterizare personajuluilirerar.d. Manolescu.Viaga.L.Demi urg. r Argurncntarea scrisa opiniilor pcrso'alc asupra in unui text literar: . 1989. indicaqiiscenice. concctclri. Cilinescu. Itina.acliune. lirism obiectiv/subiectiv. .$erban. comparaqie. Cllinescu G. conflict. relaqiitemporalegi spaqiale). rerorici. Bucure. caragiale-_ o scrisoare pierdwtd sauo noapte furtu noasd Drama: Barbu $tefinescu-Delavrancea Apus de soare III Poezie VasileAlecsan dri. I . . Demiurg. Ion Creangd. Bucureqti.ti.izi1ic.1969. rimi. Bucur egti. I iterari.Bucu regti.AlexandruLdpusneanul -istorici: Cosrachc -fantastici: Mircca Il liadc* I. 1981. Petras.Editura Eminescu.ne moderne. .motiv literar.rrr1. Manolescu. Istoria literaturii romi.. Bucuregti. clasicismul. imagine artistici.. Cilinescu. Mircea. Anghelescu.comedie. 1982.:rirrr1r. Editura Minerva. prct z..romanul.

monolog. nuvel.. Silaba. Func[iilelimbajului . Stilurile funcqionale limbii ale o Comunicareaoral6gi scrisi II Fonetici gi fonologie o Noqiuni generale . Particularitif fonetice ale limbii romine . rnotiv literar. Ab ateri de la normi si corectarea lor .Accentul . narator. dialog.. Princip iile ortografiei limbii romine .Reguli de despirqire a cuvintelor in silabe. Limba romani I Limbi qi comunicare .e. dcsc:ricre). Aspectefuncqionale.

Ciclul curricular .i tiv iii rclltiv. Diatczele. alc Ortografierea pronumelor !9gat]u o -Ei Nunrcralul . Conceptul de curriculum 2.Fraza. gcnul.i adjcctivul pronominal irehotirit. Formareacapacitigiide citire /leu. Criterii de clasificare. Clasificarc.Locuqiuni conjr. Clasificarea conjuncqiilor..P. Coteanu. Didactica limbii gi literaturii romine in contextulperfecgioniriigi moderniziri i ' inviqimintului primar 2. perspectiva dezvoltirii cap acitiqiide receptare din mesajului scris 8.idepunctuapiel. Editura Humanitas. Editura Academiei. Pronumclcde politeqe. metodologice ual al srudiului limbii gi literatur ii romine ?n clasaI.rri:t. Gradcle comparaqie. aspecte 4.D.obiectivcen3. Vcrbe pr cdicativc. Mioara. I.i intcrogativ adjectivul pionominal interoga. Locuqiuni vcrbalc. Ortografiere ortoepie si a Vertrul. rrurn:irul.rrortotttittirl intirirc.it circurtrstirnlill consccutiv/ circunrstanqia la consccutivi I Complcrncntul circumstanlial concesiv/ Propoziqia circumstangia li concesivi Folosirea semnelor punctuatie de VI Punctuaqia.lnr()rurulir plrpnimia l rolisctttia.P.rod al efortului intelectual propriu al elevilor in 9. Formareacapacitigiide receptarea mes ajuluiscris. Dezvoltarea compet enqelor elementare comunicare. Felul propoziqiilo r . Consolidareag i sistematizarea procesul formirii capacitiqii de receptarea mesajuluiscris 10. lrrotrttttrclc prxesiv.Conjuncgii corelative. Limba romhndcontemporand..Formareacap acitiqiide comunicare.Timpurile verbelor.ortoepic. r crcirrrclj l'i cctivelor Irrotttttttclc. de Avram.Achiziqii fundamentale"gi pr incipiul continuitdgriinrealizarea ' obiectivelorcadru ale studiului limbii si l iteraturii romine 5. Funcqiisinracticc.E. Tehnicile muncii cu cartea.1983.si edicc:tivul pronominal posesiv. Pronumele reflexiv. 1984. sinorrirrri'r. xitutca lrle acljcctivulu i. Bucureqti.. fruncqii sintacticc. Regimul cazual prepoziqiilor al a Co nju'cqia. r * t' indrEtar ortografic.Clasificarea interjecqiilor. edi lia a II-a. Funcqiisinra ctice. Ortograficrca qi adverbelor a locuqiunil or adverbiale a Prcpo zi qi Clasificare.Elementede constructiea comunicirii tlncepind cu anul gcolar 2006*2002 se vor respectanormele previzute de DOOM. Proces ul scrieriiin clasa a 7.Bucur egti.in clasaI I 6. V Sintaxa a a a a a a a a a a a a Raporturilesintactice. Bucuregti. Topica gi pun ctuaqia.vol.. Ediqia a II-a. fr * t' Sinteze limba romind (coord.r llelaqri scttratttit'c: orlonir. Valori cxprcsive interjecqiilor ale qi Ill Lerleologie scrrrnntici 11 I Cotnplcrncrrtul Propoz.. Pronum"ele ncljcctivul Funcqi ilc sintacticc pronumclui. Bucuregti. Semne le ortograficegi folosirealor. Scrierea corecti a cuvintelor Bibli. Ver6e copuladve. Funcgiisintactice. 9i scrisi 12. Obiectiveleciclurilor cu rriculareale inviqimintului primar Curriculumul de limba qi literatura romini 1. Ion. l)rotttutr clc nchotiri. lrcful propoziqiilorin frazd. L oculiuni adverbiale.E. a.. Valori sdlistice verbelor ale Advcrbul.urd.Clasificarc. locuqiunile subrtdntivillc ) r Ar ticolrrl. llrottutttelc: pcrsonal.C reativitatesi comunicareprin studiul limbii qi literaturii romine 11. II. ( )rt o gr.r ucq ionalc Intcrjcclia.Editura Academi ei.il. de Funcqiile sintactice ale ' rrlj cetivclor. 1985. lurilc rrrticolului lre Atlicctivtrl. Verbe personale si itttpc'rsonalc. Pronumele intirire 9i adjecde fivttl . Pronumc lcdemonstrativ adjectivulpronominal cle si rletttrlrrstrittiv. Finalitigile invigimintului primar 3. METOD ICA PREDARII LIMBII ROMANE Reforma cuniculard tn tnvdydmhntulprimar 1.. Propoziqia. Gramaticapentru toli. ncologismele r Mrflnaeo inrlrogilirca vocabularului rle lV Morfologie r Nulirtni gene''ralc r Sttlrstarttivr'rl(lcltr l.ne.declinarea. Gradede comparagie. funcliilesinractice. I Senrul colcctll cuvintclor.D. Modurile verbelor.orali. Verbc auxiliare. Rolul elemenrelor relaqie fiazi de in r S .Theodor Hristea).1966. Strategiididacticein srudiul limbii gi literaturii romnnein invigiminrul primar de oralagi scrisi.t. l'ronurt'rclc rcl ativi. Bu curegti.ografie t * t' Gramatica limbii rom6.1997. r Ortografia.

rr'starrqiati mbd de Cornplemenrul circumstanfalcondigional/ Propoz.igia circurnsrnrr[iali condiq ionali . de r qi Complementul circumstanfal scop/Propozitia de circunrsrxntial i scop de Complementul circumstangial mod/ Propoziqia de circr.ubicctul/Propozigiasubiectivi Prcdicatul/Propozilia predicativi Atrilrutul/ P ro pozigiaatributivi Co mplementuldirect/Propozitiacompletivi directi Cornplementul indirect/Propoziqia completivi indirecti Complementul circumstanqial loc/ Pr opo zitiacircumstan\i^ladc loc de cornplementul circumstangial timp/ Propozitia circ umstaugiali timp de dc Complementulcircumstangial cauzd/Popozitia circumstan ali dc caizl.

.2003. Ionescu.2003.Editura Corint. Varianta 3 't' n""t (.i examenele. ()unic'ulumpentru clasele a II-a. :ntru conlinutul eieului. Bucureqti. Editura $tiinqificl. Landshcere. Parfene..r1ia dintr c curriculumpi evaluare qi 16. Ghid pentru profesori.I lrl fllernerrtc proiectrrc activitiqii 1. in St oica. de limba si literatura romane .. Bucureqti. Bucurcqti.ntul primar. 2003. MEC . 2001.. Itg Probi scris. Landsheere. nar atiye.II-a.I.o-...prin rapoftarela evoluqia ^r"^trisituiilor a conflictelor. 1979. Edir uraProGnosis. $erdean.2001. Bucuregti. EDP.e informare/formare a instit utorilor/inztdpdtorilor. moduri de expunere).MEN: I Si Centrul de f ormare din inviqimint ul prcunivcrsitar.I. (coordonator). Compozipiile Scoald.lntrr.terde instrumcntcde evaluare I /.'['ipologia ..gg 9.SNEE.1.). Eaaluareacontinuda eleailorSiexamene le. 2001. Bucuregti.colar. Didaaica modernd. Comisia Nalionali pentru '\r'* Programe Scolare Curriculum.L.D..1.instituto ril inviqiltori Sesiunea7 7-78 iulie 2006 . pentru inztapdmi. Cluj.caracterizaq i fi"irl"" sphnzwrigilor).I. 1998. gcolinormale).M. ot^i: ordinealntegririi repereloi in cuprinsul eseuluieslela a legere..rc* estede parru ore JRatpunt.. Popescu.1990.Mt. 2002.lgg8. Edirura Humanitas Educaqional . Ncacgu.lnr alizarea Pddurea iu io*an de Liviu'Rebrea (ion sau vegiaveain vedereurmitoarele repere: c romanului (temd. G. sunr obligatoriio Seacordi 1Opunctedin oficiu'TimPul efectiv foate subiectele ur miprevederile 'Bel. $: SubiectulI (30de puncte) personljul preferat Bcriegiun eseu.E.l l. r'i't' Cbidul programului d.)olccqia rcvisteiInadpdmkntwlprimar. in care si. Inst ruire Sitnadpare.2002. Bucuregti. I-II (ediqia Sarele instruminte normarivelIOOP (19B3)1.icapredd rii limbii romkne la claseleI-IV. de a diclnr:rice l{. livaluarea cducaqio nala evaluarea pcrforrnrrrrlclor/ rcztrltrteklrqcolare ir Ei t5. Eaaluareaprogreswlwi . LandshecrcV. 2000..A.2001.EDP. Radu.T. onfolositein con strucqia unor elemente evidenqierea . *\"1\Gbiilurile de eaaluare disci pline. Definirea obiectivel oreducapionale Bucurcqti." a doua situaqii/ secvittge tr isiturilor personajuluiales .acpiune. Vlisceanu.Bucuregti. a a exemplificarea patru mijloace/procedeede caracterizare Personajuluiales. E.1.. Bucuresti.P.2000. t't't' ()hidurile clec urriculumpe discipline.C. 'pr:"rLn conflictului / peisot ajului ales. Editura Corint. E. exprimareairg.trile candidatuluivor respecta i..A.semnificativepentru evidenqierea . Bucuregti. 2000.de doui-patru pagini. Didaaica (manualpentru clasa a X-a . l'llaborrrca administrarea rii testelorscrise itcrlilor 18.1975.1. pe MEC . C crglrit. Metod.t-"trt"tl a unui punct de vederedesp repersonajulales. Stoica.. G. seacordi 20 di puncte (4 punctePentru fiecarec .1980. 1995.SNEE.Editura Discipol.l rl Bibliografie rl:.P..D. De la teo rie la practicd. (trad.966) GA. l(cl.Editura Dac ia. 1995. Eaaluareacurentd.

I al IIJea (30 de puncte) A. edi qiaa II-a' .f analizd 9i de argumentare 2 puncre. Scrieqi.eringS'/ oer).se acordi 10 puncfe (orginizarea ideilor tn sctis Z puocte. utilizarea limbii literare -2 puncte. pentru redactareaeseului. aUllltfi1. eseultrebuie si aibi minimum i vedereaacordirii punctajul ui pentru redactare. lizibilitate Si alez are in pagind puncte). la textulde mai ios. rlncepind cu anul gcolar 2006-2007 se vor respectanormele previzute de DOOM. (14punae) cu cerinqe privire dintreurmitoarele la rispunsul fiecare de peToai a concurs. ortografie Sipwnctwapie 2 puncte.

un or elemente 1.prin raportarela evoluqia a tului/ a conflictelor : . : flictului/ a conflictelor . Enumeraqi tipuri de itemi fac partedin categoriaitemilor obiectivi.i cu punctajelepreeizate barem. iu .d ar nu gileqteninric. 2 puncte Subiectul al IIIJea (30 de puncte) 1. {fiif ilustra cuvintului I in:: i?"::::#".e*minte.i acum se bandajazd. 2 puncte Q. AlcAruili un cnun[potrivitpentrusensul cite fieciruia dintreurmi. de 2 puncte 6. . cu ca qi ..':. din ios din horn si incuie u. . ninsese pre. a 3..rdnit un genucbi . sr factr mai mult in ciudaca prei. la 2.-. d 4 puncte _ l..arnwb gi zdplda aaea carn optzeci centimetri.rle1i.roi iui:epcir sc sc irmi.tiv in cazul dativ. prezenrare pa4iald. in la foe. (6 puncte) Rescr ieqi enungurilede mai jos. de int. qi se pereaid . tele rfrruf.igi punc in gind un".acpiune.. Imi estecunoscutacestba zm cu Fdt Frumos. . doar a rnei glsi ceva.rideau. Exemplificareaa patru mijloace/ procedeede caract erizarc personajuluiales: 4 puncte .*'11'*uua polisemia atncepe A. iam d. rp.u. 5. Subiectul I (30 de puncte) .g.20 de puncte confolositein construcgia romanului (tgmd. . ce . pc fooir dc coneurs.." Ion ^Creangd.'fretuerieli dirrtext uldatpropoz.mi tnvlrtc slt4'.eaPcr( dinlii rlnjiqi in feregti. i. (edigiaaII-a.toarele cuvi nre: 4. .nade cap .I p.pi urmd ssmaiiniarte cht Barem de corectare si de notare Men. 6 p uncte yis.pu ncte flictelor: . dvza.Apoi tncepe sescdrmdn a de np .fdrl. l.i a plinge . So -a.vede nu-maigisegte ci nimic. 2 puncte 4std 2. .PeurntA:e nrai invirtc cAtsc mai invirtc plirr r:-rsl. Evidenqierea 4 puncte moduri de expwnere): fliae. r Sevor puncta orice alte formuliri qi modalitlqi de rezolvarecorecti a cerin qelor. 2 puncte l. alteledecit celeprecizate explicit prin bare m. Rispunsurile ca ndidatuin urmitoarelor instrumentenormalui vor fi evaluate conformitatecu preved erile tive: IOOP (1983). prezentarea conprin raportarela evoluqia argumentatia trlsitur ilor personajului.. Sc.u i.iedulcelmic r. explicaqiile aspecte corespunzitoarecerinqei. ffialcum. Capra cu trei iezi Menqioneqi un sittottittt r:f. .. indiferent de narura lor: t. evidenqierea romanufolosite in construcqia argumentati a celor patru elemente lui .cuvint dcrivatgi un cuvinr compus. e videnqierea romanufolosite in construcqia parqialargumentati a unor elemente din tre cele date in cerinqi lui sau evidenqierea argumentati a doui-trei elemente 2p. 2. pe urmi ungc cu de jc tgll pAreqii singe. Fteciarll valslree morfologici din rcxr'a cuvintelor: .2 p..elci icdul ccl cumintet5.I-Il. l. Conginut . t)eci vedclupul qi.Prezen tareatrls[turilor personajului..A. r.4 p. corecrind gregelile. iute. in in acord cu ideile . Tflntcric li din tcrt un.prin rapofiarc la evolugiaconflicrului/ a con4.enumeraqi a etapele componentele sau lecruriiixplicative. d plenge dmdrclupd cn 2 puncte frdpiorii di". dl rrrir.r. 24 de puncte 2. Alcltuili o frazirin careverbul a (se) pdrea si i ie regentpenrru o propoziqiesubordonatl subiectivi.a co nflictrisiturilor pcrsonajului..din perspectiva dezvoltirii capacitigiide recePtare mesaj uluiscris. r{spunsul fiecare la dintreurmitoarele cerinqe: 2. simpla mengionare unor trdsituri ale personajului.4 p. dupi friqiorii sii. .ienrgi furicqie sintacticl cuvintelor a subliniate: a .* lrirre.te pentrusensul text al fieciruia dintreur miroarele din ' UviRte t.flri referireexpli citi la cona flict .puncte 3.cca molcurrr lrorrr. (to pnncte) 1..iqia subordo'ara circumstangiah cauie. ln cadrul tehni cilor muncii cu cartea. Alcltuili doul enunquriin caresubstantivulperete sefie in cazul gerritirr..-apoi iesegi-gicauti ( ltttttr ieqittluqnrnuul casi.GA.1966).. tl' o Nu seacordi punctajeintermediare. evidengierea singur elementde construcqie subiectuluisaumenqionarea unor a unui necesare 1 p.rr tul pegtele borr.

.

Redactare . (10puncte) corecti a enu nqurilor' 1.4areza'-arindui. + 1 P. Coristrucgia Construciia corecti a enunqurilor' 2. ideile sunt.subliniatepr in paragrafe 1 p.+tp. varietate a lexicului .'l Irz r e*enrpliliearca patru nrijloacc/ a proccdccdc crrrlcrcliadrc lx'rronajuluialcs n 4 p.semnificativepentru evidengierea ' c()l'tlclttarc a doui situaqii/secven{e tris{turilor personajului ales.a}ez^t. claritatea cnunlului.-"" "Uitir".J" de elemente interpretare' dat rez. iJ.)2Puncte acumsebandaieazd' rdnit la wnge.-pf" ae propozig iesubordonati circumstangi de tn iliceamol.pior iietc'.cu echilibru intre celerei compo nente(introducerecuprins-incheiere). ( 0-3 erori: I p')' 4... i. (6 puncte) decarn 4.substantiv e. in6ercare argumentarel cu de u tilizareaunor mijloacelingvisticeadecvare exprimirii unei aprecieri. C. ?ncercare comenrare de -lp. catzd:cdciiedul cel cuminte 2 Puncte (1 p. cuvintclor. iute. semnificative pentru evidenqierea trisiturilor per sonajului ales...+ P. A$ezarea Subiectul al Il-lea (30 d e Puncte) A. utneconvingltor-1P.molcwm liniqtit. 1. + 1 p.Pronume -' (comun)' jcompusi). + 1 P')4 Puncte cuvinte compuse_ cuminte..2 p. Exemplede rispuns: cum inte. tmi este . mai . (. gi. construcqia paragrafelor subliniazi ideile. Abilitiqile de analizitgide argumentare: argumentePrezentate logic i si sunt susqinute. I conlentarea une i situaqii/secvenge narative. Orga. r cxp rimareaunui punct de vederedesprepersonajulales..utiliz4rea mijloacelor lingvistice adecvate exprimirii unei apr eciiri.cu lin. casd. de'interpretare p. + 1 P ' )2 P u n c t e (1 p.10 puncte (Punctele pentru redactare se acordi numai daci rispuns ul seincadreazi in limita minimi de spafiu precizati.lotnentarca doui sit uaqii/secven{e a narative. o exPri marea unui punct de_vedere despre personajulales. ca gi a unor srrucruri.nunshi. + 1 P. succesiunea logici a ideilor-2 p. in general. nu existi un echilibruintre dar ele.rimarea argumentatia unui punct de vederedesp repersonajulales.+ 1p. 5.coerent.. + 1 P.1 p.. (14puncte) judecati erc.atibut 5. r cimPlapovestirea una-doui scene/secven[e narative."ii""r.. 3..i 2.firi incercarede argumentare 1 p .promPt.nizarea ideilor i n scris: 2 puncte . Ortografia(0-2 erori: I p') 9i punctuagia' ( t p')' corecte a textului in paginl (1 p'). Fun clia sinrafiici a cuvintelor: a sescdrmdna complement al6 e.. Exemplede rispuns: cuvint derivat .frd. + 1 P.rrrr"ri".)2 Puncte cw basnt' Fdt-Frumos' acest cunoscu t 3.) 2 Puncte P') 2 Puncte ( t stil fi vocabularadecvate conqinutuluieseului. Construciia c orecti a enunqurilor' 4. sdi . feri exemgrle cxplicaqii.i zdpada l: Astd-iarnd ninsese ( t P .S-a (1 p.2 p'. + 1 P') 4Puncte direct.personali.Jl. o perqilecomponentealetextului pot fi recuno scute. 2.. Valoar eamorfologici a cuvintelor: se.cum norn. llxprimareaargumentatia unui punct de vedere desp re personajul ales: 4 puncte r cxp. sau {.2 p. + 1 P.4 p. Construclia corecti a enunqurilor' 2 puncte 2 puncte B.: ft"poriqi.I p' cu parlial adecvatc. cd'cietc' (1 P' + P') zPuncte de reflexiv. aarania'aPune(intr-oanu mitiordine)etc'. 2.2 p.domol etc'.l r tnettliortarcr unor rnijloacc/ procedee caracterizare de a personajului ales. concctori sautehnici argumentative 4 p.) l.. optzeci centimetri' prea mwh.u]-od r lnccrciri de a susfne ideile prin "rgu-"t^r. raPid.adverb mod. czitiri in sclcctarea r stil gi vocabula r 2 puncte !.. + 1 P.7)ea. B. text clar organizat. (1 p. 3..fir. U ilizar ea limbii literare : 2 puncte .semnificative pentru evidentierea trAslturilorpersonaj ului ales: 4 puncte a narative. lizibilitatea 5.+ 1P') 2 Puncte (1 P'+ 1 P.Prin I ideile rrmeazd o succesiune critici.) 4Puncte (1 P. I exernPlificarea a doui-trei mijloace/ procedee caracterrzarc de a pcis onajului ales I p.in grabl etc' (1 p.lini9tit.

.

prima propoziqieatributivi din text in parteade propoziqiecores3.^ pe fragrnentegi analizaacesrora. a . feftnecdt.. musteriu. .rispunsul atingeurmiroareleidei: e citirea integrali a textului. apoi tinirul iEi didu o palO clipi rimaseii aga. I . . rtemrc.ar) consurna.exemplificariaacestorcaracteris tici modalitiqi de (tipologii.doui temel' particularitigi stilistice). pnsneinul de CostacheNegrtzzi/Moira cu noroc de eseului. construcge. itemi cu alegere dual. personajelor . privirea lui $tirbu seincrucigl cu a unui gdrantdndr.rgi. Ioan Slaviciesteo nuveli. .argumenrarea.a. tuturer mugteriilor. Nota se stabileg tepri" i-p. Seacordi l0 puncte din oficiu.. 1d.. r rcproducerea textului pe bazaplanului. drferite de 2.care c onsumain fundul silii. Contrageqi punzitoare.ve qiaveain vedereurmitoarele rePere: ln realizarea * precizareaa patru caracterist iciale specieiliterare.?. Total test:90 de puncte. . de elemente originalitaye oqg. raporturiledintre personaje. (14 cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre cuvinte'1. diferite de cea din text.l.TTI Su blectulal llt-lea (fOdepuncre) I. . Alcituiji enunquri cu alte din aceea te xt._ci Argumentaqi. Cialinii B drdganulai puncte) A. Sercordl punctajuldaci.tq.lndati ce pftirim iniunrru.Hanul era ticsit cu qlrani careseinapoiaude la un tirg mare. !'. Alcatuiqi parru enunturi in carecuvdntul o si aibi alte valori m orfologice.'Mengionati le urmitoar e: tt. 2 puncte 2 puncte l puncle TESTUL1 I Subiectul (30depuncte) operaliterariAlexand'ruLdde intr-un eseu doui-patru pagini. TESTE 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncfe 4 puncte 4 puncte 1 . rctlvrratea legiruri cu planul t. de fermecaqi propria lor privire.'punctajului obgnut. o citirea de incheiere ?' Punctajulva fi acorda!pentru urmitoru l rispuns: .setncrwci."rului.preze ntarea caracterizare).vtzlune asuPra Subiectulal IIJea (30 de puncte) ifupnnrnl penrru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul Scrieqi d e mai jos.:t.ualegere multiph.. rei . doui valori morfo logice ale verbului a fi. +. literare (modalitigi de a. pebaza gPereiliterare. in tovir{ia unei femei frumoase. rteml de tip p ereche. in r conversagi generalizato." mi pesti gold 9i strigi cu o voce cafe atraseatenqia Panait Istr ati.

Ln realizarea eseului.. cd operaliterari La gig. Scrie qipredicatele din primul enungal textului. 3ai t.edere ur-it oarele repere: -".-pe bazaoo"r"i literare.elile.paiticularitagiriitirti. Mircea Eliade esteo nuveli fanrastici. tipurile de proiectarea activitiqii didactice.ip"ri-a-"oercigii folositein ciclurprimar.'t.j. demonstrativace.i.1.incid. 4.(61tuncte) Rc-scricgi enunqurile jos. nicidtn text.a oplo Si.omonimiileurmitoarelorcuvinte: coc. TESTUL 2 SubiectulI (30 de puncte) Atgrr"Tari.incaresi existeo propozigie sub ordonati predicativd. respectiv.'linte: ferecat. fiecaredintre urmiroare .uspu. pe scurt.qiil. ci opera literari Amintiri din Argumentaqi.rnar_enrale. .de atribut pronominal Q. . 3.oi". C.Rescrieqi "nurrquiile juvenile ' din nouin Jurnal astpradelicvenqei 1.--T t0 I Y B.prezen rarea personajelor (tipologi.ie de Ion Creangd/tJltima noapte-de mil Petrescuesteun roman subiectiv. 2..r-. (6 pancte) de de mai jos. t21 cra cccilhanul acelaal Ancuqcitru cra hirn .'frebuiesI gtili clumneaaoastrd tEte.r-il.limpede. s-aireiat posi bilitateaparticipirii la un festival folcloric. l. rt adinc'. Ftlrmuiaqienunquriin carecuvintelebancd.Avea nigtc ziduri groasede icipi.drept sl. Enumeraqigase TESTUL 3 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. Menqionaqi a toarele c. i" . ....utde zilelemele. corecind gre.ir4ii f. 4.indiferent de d9 nat ura lor.ruinr"i ai iri irfA. Formulaqienunquriin care'pron.-lIt"nsul l ' Kcle va1i.asupraremei. (14puncte) . Jir. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. inthia noapte de rdzboi de Cacopild. 2' Ar{ta1i. . (10puncte) de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scri egi-rispunsul diferite. pu i. Stabiiiqifuncq ia sintactici a cuvintelor subliniate in texul literar. Maieul seudaseda toriti ploii..^ l-"-ti:qi. soldat. Vom'reveni care-amadoptat-o la congresav eaunele desavantaje' 2. 3. Mi-ar place si revid iar piaiul maramuresan. 3.j"-1. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1' Prezentaqi obiectivele ciclurilorcurriculare inviqimintului primar.. (101tmcte) pcntru fiecarc dintre cerinqclc nraijos. 3.cuprins... intr-un eseude doui-patru pagini.. corectind gregelile. dc l.i .-indiferent natura lor.gi "". 3..vite gi ciruqeqi nici habar n-lveau dinspre Parteahogilor"' " u..tare. ". prin cnunquri potrivite.nd colo Ei nigte porqi ferecatecum n-am v iiz. restrins) al concepruluide curceledoul seisuri (senzullarg gi sensul 2..it. 3. Exemplif icagi parru . Precizaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmi4.a patru caracterisrici specieiliterare. viziune Subiectulal III-lea (30 de puncte) l.tiasi aibi funcqi ade nume predicativ gi.os..i.In ciprinsul lui sep*eatoplogi oameni.Precizaqi.rl Pentru oe mal .. lame. 2. precizindfelul lor.argumenrrr"r elemente originalitarea.exemplificarea acestorcaracteristic i. Alcituiqi o frazlin caresi existeo propozigiesubordonati conse cutivi.operei literare (modalitigi de d e consrrucde. Soluqia 3.e -.precizare. Alcdtuiqio frazd. etape(momente) ale procesuluiscrierii in clasaI. valoareamorfologici a cu vintelor nhte.prin cxcmpleadecvate.r"r cadru alesrudiului limbi i si literaturii romine i' ciclul . Arn intilnit la Muzeul de Arte acelag grup de engleji. Hanw-Ancupat tihail Sadovean 1. ale 2' Re levaqi principiul continuitigiiin realizarea"ui. doui valori morfologicealecuvintelo tot.ts. Forrnulaqienunpri cu urmiroar"l. Relevaqi riculunt. Alcituiqi doui propozijii in carecuvintul mai si aibi valori morfolo gice diferite. na auea babar' B. in timpul cilitorieiin Italia. dr igoste.aibi -sensuri 2.1:y..jq modalitigi de ca_ racte rizare).'. ceeace ne-a plicut la toqi. r -a ale .

le cerinte referitoare la textul .

?elagii"p."pr"rii/1il.o'.:):::.. I un anronimpenrru urmiroarele cuvinre: intuneric./ u-bra .. vcli irveir vcclcrc irr unniltoarele rcpere: a . einici Cici ".'./.t: :ll: cer ter$l smgur. cdrorase afli ". Prezentagi TESTUL 4 SubiectulI (30 de puncte) Argumentagi.erj Subiectul al I l-lea (30 de puncte) A. ba zatextului liric. a d e . remei.ptiire*emple/enunguri adecvare..exemplificarea acestorcaracteristici.prezentareaa p^tnr caracteristic i ale genului ./ er aun intuneric. 2' rlw.mod alitigi Subiectulal III-lea (30 de puncte) t.. scurt.prec izaree patrucaractcristici spccici alc ll.argumentarea doui elemente originalitatea operei lirice (viziune asupra teme i.rron"ie. p. t"..i.morfir ogic cuvinrer fi s ri e r"'uri"ir" i"?"r .r f. doui tipuri d e itemi. Prezentagi.Formulagi enunguri cu urmiroarere cuvinre: fracpie/fraqi ..r.e vdzut rruf uscpi nici ochi cares-ovazd..sttagi..:iu "".t Dardeodat-un puncrsemigci."rufiir. inl].ili...ir"f ..r_o. pe .ra.rr' i... Form ulagi doui enunguri .pcrsonajelor deca_ ..::.rnr"-. iJ..erenrplificarea accsror caracteristict.irrgi ferurror..'p"k u ilrid.'-r./..:"1" . ter_i . Exemplificaqidoui situaqiide dezvoltare a creativitiqii elevilor in lecqiiledc limba gi literatura romini. B. dintextul riterar..iJi int.^?.*.il.. de 1. (14puncte) ScrielirispunsulPentrufiecare dintreurmiroare le ceringe referitoare textul la rnft*!]i**f1. mutt mai ca slab b. (10panue) Scrieqi rispunsulpenrrufiecare dinrrecerinqele mai ios.e Mihai Emines Scrisoarea cu. clasicde Nichita Stinescuaparqine ln realizarea eseului.ipostazeleeului liric gi rolul mijloacelor artistice. frrcs-o prrceapi".a. verbul a fi age. Eipr.i ale specieiliterare. .particularitiqi stilistice).II ln realitlarea eseului.riu]n.9. ll *:.il:::a. 3.a i4cepe. . cd poezia Testamentde Tudor Arghez i/ Eu nu striaesccorola de minuni a lumii de tucian Blaga/ in dulcele stil genul ui liric gi esteo arti poetici. ?Funoian . 4' Transcrieqi propoziqiile subor?onate din. tehnicilemuncii cu carteadin perspectiva a citlgii de receptare mesajuluiscris. Iatd-l/ cum din chaorfacemumi. .ri pesre marginle ^rrgioi t. 3' analizagi intac c gi. valorile morfologice ale cuv6 ntului 3' Alcituili o frazitin caresi existe o propozigiesubordonati predicativi cu subiect multiplu... 4..-U"r. 2. vegiaveain vedereurmitoarele repeie: . lir..../ pe formirii capa1.:'ume priceputi irrr.. (tipologie. p"i. iarit puncru_ace_ erderriie Tardr.*rHurrre'tareadoui elemente a de originalitate operei a literare (modalitigi d e eorrsrrucgi viziuneasupra c.rrq.uA/ Dar nici d."pur"_a sedes face / imprica-t{ stipineaererna i^r"t. intr-un eseude doui-trei pagini. "ri.iio".'... etern.

une.. lipite unele de altele. (6 pancte) Rescriegi enungurile maijos. neingeles. Copiiicdpitanului Grant Jules I hrd . de.i le intinse pe masi.prelios. corectind gregelire . J.lordu seho tiri si spargi gitul pregioasei sticle.ft .In curind cioburile cdzuri"pemasi. shmbete/zim_ C. bdgare de seamd. indiferent 2. 2' Pre*agi valorile morforogiceale verbului a Subiectulal IIJea (30 de puncte) A.. cici substangele depusese intiriseri capiatre. a. cttoricerisc. ' 3.Eragreu si procedeziastfel qi. t. Precizagi valorile morfologice ale cu vintelor subliniatein text. In continuare adrudir.'a. Je anunli aversede ploaie in citeva zile succesive. de natura ror. . Rescrieqi propozigiilesubordo natedin textul literar gi precizagi felul lor. dif.. (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferito arela textul oe marros. ...i"ai.. tnlduntrul sticlei ziriri mai multe buciqi de hirde. . 1.r'o.. iid.. 4.titlu nobiliarin Anglia." Verne.Gle narvanle scoase bigare de seacu mi. le dezlipi una de alta. Agreiezidea sponso rizdrii tinerilor muzicieni.eritede ceadin text.ffi. Alcituili enunquri cu alte doui valori morfolog ice ale verbului a fi. Men qionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte gi locugiu ni: a proceda. 2.Trebui si se foloseasciinsi de un ciocan..

pe caieinsi le simqimca-nvis pe to ate"' Mihai Emines cu. a regresll. t ot si aibi alte valori morfologice decit celedin textul dat. Rescrieqi utim" propozigiesubordonati in parteade propoz iqiecorespun. B. o . Iar re veneain discuqieproblema dezdpeirli capitalei' la toqi sinistiaqiiceiacevaintrep rinde guvernul pen2.voluptos. nr.il . 2. Darorit i dificultitilor intervenite. dc l.. (6 pancte) indiferen t de natura lor' R. Mengionaqiiipuri de evaluare doul tiPuri d e itemi. Caragiale. 3. Vroia sI continuiecolabo rarea impreunecri cigtigiiorul concursuluide urbanism.f putin p arru cuvinre din familia lexicali a cuvinrului gi'nd. pe 2. Relevaqi rolul exer citiuluiin formareacapacitlliide receprare mesaiuluiscris.urile de mai jos.-. de indiferent de natura lor.: d. Alcituiqi doui enunquriin carecuvintelede.. Primul-ministru ". scoate/De duamintirii o vecie-ntreagi d in tOrtevoluptoasaei vhpaie. 4. +.precizare. de pictu3. tiormulagtcnunguricu urmitoarele paronime: anuar/ anual. 3. avea vedere i' realizaria .i-"flfi ' rnire.toareleceringereferitoarela texrul Subiectulal III-lea (30 de puncte) clasa.frielenii nostrii" va apar eun articol despreregenerarea celulelor. cuvinte: a sufla. llc lt caz.a simpL felul lor' propozigii(esubordonated in text gi precizaqi 2.aii. Alcituiqi propoziqiiin caresi existeun a tribut pronominalinsoqitde prepozigenitiv si un nume predicativexprimatprin verb la modul i"fil"iti".. F.tt. In realizarea eseului. ci opera literari O scrisoare pi erdwtd de I.ul 4. -S"ti. Subiectulal IIIJea (30 de puncre) 1. v erbali.durere. Menqionaqi to"t "l. adiectivah aduetb../Ea noaPtea teri.onati a cuvintelor subliniatedin urmitorul enunq: i. corectind gre. Realizagi proiect de lecqi e alegere: in inviqimintul primar' 2. ielalii dintre personaje.I laI B.veli aveain vede reurmitoarele repere: . C. modalitiqi de caracterrzare). (10 puncte) de p entru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi'respunsul antonimeleurmitoarelor cuvinte: lurninos.-----'' Nu-nri maipld. argumentarea doui elemente originalitatea operei literare (viziune asua de pra r emei.literare. a ale . Sctisoar ea 26 cite un sinonim Pentry sensuldin text al fieciruia dintre urmi1... lume p?oprie. Prcc izaqi valoareamorfologici a cu'iintelor subliniarein urmirorul enunr: .a patru caracteristici specieiliterare. Conrrrrriii o *:^riin caresi existeo propoziqie. metodesi instrumentede evaluare. Argumenmqi.. Ori ce artist isi crea zd. ln numirul viitor al revistei.iEi . scurt. Prezentaqi .particularitigi stilistice).subord. 1.*plii"r tru a-i ajuta. rafie/ rapiune.nemulpupropoziqii cu i."unr. Prezentaqi obiec tiveleciclurilor curricuiare?n' invigimintul primaL TESTUL5 Subiectul (30depuncte) I 1.d"ti zdtoare. L..-_-_E. C. Prezentagi. 1. subiectullecaiei9i tipul de lecqie)' (la un 1. acestei de Ion creangl.i"rqi valoareamorfologici Mi-a minteam.prezentarea pe rsonajelor(tipologie.ceainrervengiilwi.exemphtrcarea acestorcaracteristici. corectind gregelile. o 3.o-"d^i. (14panct e) Scrieqirispunsul pentru fiecaredigtre urmi. Scricqi cite o locugiune:substintivali. (6 puncte) llc-scrieqi enunqurile mai jo s. (10puncte) scLreli rilspunsul pcnrru fiecare dintre ceringclc rnaijos.. a 3. specii. Z. insugi ideeaorgani zdrii expoziqiei ri era comprom isi.gelile.. pe . zSomot ' consecutivl. emo[ie creolt mi-ai povestitin aceaseari de vari.intr-un eseude doui-patru pagini. 2. Concepeqi TESTUL 6 I Subiectul (30dePuncte) lui P basmulcult oaestea Harap-Alb de intr-un eseu doui-patry Pagini. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A. bazatextului literar. relevindcaracteristicile l rePere urm itoarele in vegi eseului.

/ Doar ceasornicu l timpului cirare. ./ Cici perdele-nrr-oparte cind le dai.rar se peite .tld cu gene_ostenite suflu-n luminare. sara urmeazi lung-a . "C. gi in odaie/ Lurra .de mal los.

pe acestorcaracteristici.exemplificarea modali tigi de capersonajelor(tipologie. 4' Relevaqi. Lini. Stabiliqi felul p rimelor dou. numai/'nu mai. 3.i ritcrarc. Ideile carele-a s usginutin discurs. Alcituigi doui propoziqii. Formulaqienunquricu urmito arele cuvinre: odaiA/ o d. (10 puncte) de rispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' .tre. Formulagipropozilii cu urmitoarele cuvinte: devreme. doui valori morfologice ale cuvi ntului o. particularitigi stilistice). diferite de ceadin text.mai cu seami stau ei in fagasoareluic-o iniml ca se din el rupti: cel mai adesea desmiardi gi lucegt e de ckntec.Locuitorii ace$tia sub brad sunt nigtefipturi de mirare.a incolgi. doue f unctii sinractice adverbuluirelativ ale curn. . Daqi parru exemplede locuqiunisubsta ntivale. Lucian Blaga.particularitiqi stilistice).argumenrarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratem ei. 2. neamuri. ln curind vor disparemo nezilede cincizecide bani. prin enunturi potri"ite. pe pcrsonajelor(tipologie. bazaoperei literare. modalitiqi de construcgie. relagiidint re ele. C.una cu subiectnedeterminat.Precizagifuncqiasintac tici a cuvintelor din enungulurmiror: Mi-e foarne! 4. B.cegia aibi diversefuncqii sintactice. 2.razdin caresi existeo propozigiesubor donati concesivi. (14puncte) Scricqirispunsul Pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referito arela textul . propoziqiisubordonate. este ra de Barbu $tefinescu-Delavrancea o draml istorici. .de prietenie". corectind gregelile. (10puncte) Scrieqi..Atdralinigte-i in jur de-mipare ci aud Cum se izbe sc de'geamuririz"l"de luni. de a .ribditori in suferinqica gi-n ierni cumplite. rdbddtor. " prin exemplepotrivite. ln realizareaeseului. Mihail Sadoveanu.de ztre .t""tca l. respectivde mirare si aibi alti func$e sintactici decit ceadin texr si 4. morfo-sintacticcuvintelesubli niatein text.i.ArC )i lzt TESTUL 7 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. (6 puncte) Re-s9ri9ti enunguril ede mai jos.ca vremea.te Subiectulal Il-lea (30 de puncte) puncte) A. 2. Subiectulal Il-lea (30de puncte) A.precizarea patnr caracteristici speciei literare. exprimat prin pirgi de vorbire diferite. Mengionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoar ele cuvinte: fdpturd. 4. 3. Evidengiagi. ci opera literafi"Apus de soaArgumentagi. plecindu-le dragostea be gia9i datinile lor de la lumii.rp"r.ci?agi v alorile morfologice ale cuvintelor subliniatein rextul dat. Alcituigi o f.vegi aveain vedereurmitoarele rePere: ale a . cealalticu sub iecr multiplu. Formulaqicite doui enunguricu sensuridiferite aleverbelor: a semdna. 3. Alcituiqi doui enunquriin carelocugiunllefdrd grij i. de de . : 2...lfr I * preerzareapatrucaractcristici e alc sPcciei litcr. ferindu-sede ahe neamuri qi de oamenii de la cim pie gi venind la inceputul birlogul lor ca fiara de codru . fara grrii il bg"9ca gi lor rii. Pre. Iuqi gi nestatornici apele. . 2.rispunsul pe ntru fiecaredintre cerinqele mai jos. B. . Si fi demn orideciteori imprejurareao impune ! 1. (14 urmitoare referitoarela textul Scriegirispunsul pentru fiecaredintre cerinqele m ai jos. 1. Scriegi ' 1. a seferi. exerrrplificarca accs tor caracteristici lraza. indiferent de natura lor. Analizagi 3. 3.modalitigi de caracterif:::. .qa gi-n argiqele de cupror.Babagul 1.atd.. relaqiidintre personaje. de 1.ar8rlrncrltareadoui elemente originalitate operei a de a literare(viziuneaasup ra rcrnci. Con struiqi enunquriin carecuvintul a.r"^r{ d"ruti in rindul opoziqiei. rlc nraiios.prezentarea racteri zare). Alcitu\i doui enunquricu sensuridiferite ale verbului a izbi.

. al 2. . Exemplificaqi ro lul jocului didacticin insugirea cititului la clasaI. 3. P rezentagi conceptulde curriculum. strategiididacticede formare a. Subiectulal IIIJea (30de puncte) 1' Prezentagi.me.capacitigii receptare pe de a mesajuluj scrisprin efort intelectualpropriu eleviloi. scurt.

TESTUL9 SubiectulI (30 de puncte) un Redactaqi eseu.veqiaveain vede reurmitoarele rePere: ln redactarea acestorapebaza operei * precizarea momenrelo r subiecruluigi exemplificarea literare. 2. (14pancte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoa rela textul .argumenraieatidului peba za caracteristiciloroperei. enunprile de mai jos. . donate. fie 4. ln realizarea eseului.iel agiadintre curriculum 9i evaluare. bazatextului liric ales. particularitiqi Jtilistice).de doui-trei pagini.'Prezentaqi.os. r"r. Alcetuiqi ptoporiqii cu doul forme diferite de plural alesubstantivelor arc.avind in vedereci acqiunea 'i . precizagifelulacestei B. 2. (10puncte) de risputtsul Pentru fiecaredi ntre cerinqele mai jos' . (5 puncte) indiferent de natura lor. opiniei personale' .Moromete aveauneori obiceiul . 2. poezialarna/ Mezul iernei/ Pri mfuiara/ Malul Siretulwide Vasile Alecsandriestepastel. Enumeraqi p. cu prc-gedinta prilcjul zilei de 8 Ma rtie.semn de bitrinege sau poate nevoia de a se conainge 9e gi ce!9 rnai tntortocheate gindtri pot cdpita . concordanqa ziinii Eia mijloacelorartistice. relaqiidintre personaje. iit. modalitigi de capersonajelor(tipologii. de modalitiqi a rtisricede consrrucqie. respectiv la dativ. Subiectulal III-lea (30 de puncte) . regentulunei propoziqii suborsubordo nate. corectind greqelile. Scrieqiio. Exemplificaqi doui etapelmomente didacdce formareadeprinderiide scriede r e corecti la clasaI. Rescrieqi jos la staqia Reinvierea' 1 . Relevaqi rolul jocului didacticin dezvoltarea competengelor comunicare de ora li. . Fusese Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1.rrt.edengie agtepta antecameri' 3."t. Proprii lui prieteni il renegi. la cazul si ntacticeale cuvintelor din urmitorul vers: .prezenrarea recterizare). A coborit cu dificultate 2.. Alcntuiqi o f. Vlz. 3.argum entarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratemei. pe . dulce Rominie ?" (Mihai Eminescu)' C. Scriegi t. se concentreazi in jurul personajuluiPersida' eseului. ci.precizarea patru caracteristici specieilite rare. clemal . a I l ze 3. scurt.ml C. cot. AnalizaqisintacticAi morfologic cuvintelesubliniatein textul literar. ceea relece vtr progrcsulinainte pe drumul democraqiei.ettslm un nou conceptcaresenumesc dialogurile democratice. corcctind grc9clilc.relevarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice.ugi Clubului Fem inagi-a exprimat doringade a se reintilni. l. a ale .^ 3. Irrs.ve qiaveain vedereurmitoarele repere: . dc l. (6 puncte) Itcscricqi cnunqurilc mai jos. 1ia comunicirii patru tipuri de itemi. 2.exemplificarea acesrorcaracrerisrici. strategiididacticede insuqirea elementelorde construc.intr-un eseude una-doui pagini.i : pe 1. TESTUL S SubiectulI (30 de puncte) _ Argumentaqi. de irrclifcrcn t naturalor.literare: originalitateavidintre subiectulromanului g i titlu.raziin carecuvintul poate sd. Prezentagi finalitiqile inviqimintului primar. . Relevaqi. Alcituili propoziqiiin careun Pronumede politeqe genitiv.re iropo zigii caresi conqin i forme afective de superlativ absolut. 3.. si insoqitde prepoziqie fie 3.in caresi vi exprimaqiopinia referitoaopea cestei re la ritlul romanului Mara de Ioan Slavici.Ce-qidoresc 4. in gi chematla pre .argum entarea Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A.. a .Precizagifuncqiile eu de.usenu mai o segvengi filmului.

glas .." Marin Preda. .din textul dat' .poate. se.de a se rerrage pe undevaprin gridinl satprin spatele caseigi de a vorbi singur.. undeaa.a ztorbi..Precizigivaloareamorfologici a cuvintelor: sau. Scrieqi cite un antonim pentru urmitoarele cuvinte din text: uneori.spate. intortoc heat.tii 1. Morome. 2.

4. insogit de prepoziqie. 2. . cu cigiva ani inainteacelui de-al Doilea Rizboi Mondial. TESTUL 10 SubiectulI (30 de puncte) t.iic.[..Alcituigifrazd"in si existe o care .clieqi rispunsul penrfu fiecaredintre cerintelede mai jos. infigu rat tn manta-nti.vegiaveain vedereurmitoarele repere: a ale .. a se ruina.. 4.'ite piminrul c-o mared. modalitiqi artisticede consrr ucgie. si diferite de ceadin text. rdbdare.tainicrd cilrge .rre virilgi nlun$igi pestegesuri.Nu credeam sd-nvdt.argumentarea doui elemente original itatea opereiliterare (viziunea asua de pra temei.de negri incit seara/cind stau culcat cu capu-n poala . Moromere intri lntr-o lungi staredepresivi din caren-avea si fie scosdecit de marile zguduiri care te apropiau. ara. l. Subiectul IIJea (30 de puncte) al A. a izbwmi. (14 puncte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmi.:rt:: . 'r./acoperind l)c. 1.a acoperi.oo' J:ffiffi propozigiesubordonati circumsrangiah scop. polisemiacuvintului insemnat. Argumentaqi./lumina mea./Aga-s de negri ochii rii. de ::Sr. B. cd poeziaSarape deal de Mihai F.ln cimpia Dunirii. '.exemplificarea pe : prezentarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice. 2' Formulagicite un enungin care si existeun -pron umede intirire. Ilustragi. 4.Precizagi felul primei gi ultimei propoziqii subordonatedin text.lirurnoaso..sunt izvorul/din caretainic curge. bazatexfului literar./ a Ochii mei nilgam visitori la steaua/ Singuritigii. Izoorulnoppii 1. B .in tia dacd. Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin text.at: frumoaso. precizagifuncqia si nractici a acestora..l0 l I Subiectul ll-lea (30de puncrc) al A. (14puncte) Scr. imi.. tainic.Precizagivaloarea morfologici a cuvinrelor'subliniate urm itorul enunq: din .()s. de . 3. 3.. cazul dativ.pri n doui exemplepotrivite. 2. o.vor .] ln urmitorii ani gospodlria tilrdne:asci c ontinui si se ruineze. respectiv un adjectivpronominal de indrir e. respecriv.chii-aga.ro"pt r" p. ln realizarea eseului. e'::Scriegi de 1. lr 3. Alcituigi o f. Scr ieqi doui exemplede paronime.si fie in cazul gen itiv si. nr. muri vreodati. / Pururi tinir. /gi-s ta/irniparc/ctr ochii tii.. Alcituiqi enunguri cu o locuqiunesubstantivali9i cu o locutiune adverbiali.:.razd. Moromepii. particularitiqi stilisdce).-.iclirlispunsulPentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referit oarela textul . Mengionagi cite un sinonim pen tru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoarelecuvinte: adhnc. Menqionagi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoar elor cuvinte: coffia. (10pancte) S.l tr:l. intr-un eseude doui-trei pagini. .-it rrrr.precizarea patru caracteristici genului literar. 2." LucianBlaga.. viaqase scurgeaaicifdrd conflicte mari. (10puncte) rispun sul penrru fiecaredintre cerinqele mai jos. 1. (lc lltiu . Formulagi propozigi i in care pronumele nehotF'ritfiecare. tp Pqg ci timpul era foarte ribditor cu oamenii. acestorcaracter istici. con trageqiultima propozigiesubordonati in parreade propoziqiecorespunzdtoare. Al cituigi enunguriin carecuvintul ckpizta aibi doui funcqiisintactice. 3.mi nescu apartinegenului liric. in careo propozigiesubiectivi si fie inrrodusi prin conjunc+ 4. adincii.toarelecerinte referit oarela textul mai jos. P recizagi felul predicatelordin textul literar.Pestetrei ani izbucneacel d e-alDoilea Rizboi Mondial: dmpul nu mai ribdare'" 'vea Marinpreda. Analizagi m orfo-sintacticurmitoarele cuvinte din textul d.

Prezentagi. 3. agaci iicunogtea bioritmul vieqii. (6 puncte) Rescrieqi enungurilede mai jos.i remarci inflicirarea cu careprietenii nogtrii i9i exprimi opiniile _. scurt. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1.indiferent de natura lor. Exemplificag i aspectal creativitigiiin studiul limbii gi literarurii romine in un inviqimint ul primar. corectind gre. specificulprocesuluiscrierii la clasaI.C.elile. despre muzrci. . 1. Mengionagi finalitiqile invigimintului primar. 2. pe 2. Cigi copiii lipses asrizi motivJqi ? c 3' Obseryi .4u convieguitlaolald mult timp.

.a imbogiqescgi eu intune catazare/ cu largi fiori de sfint miste r/ Si tot ce-i ne-ngeles/se schimbd-nne-ngelesuri mai mari/ sub ochii mei . particularitiqi stilistice).i ochi Si Ei buze qi morminte"' Lucian BIaga. fantastic!'. inrr-un eseude doui-patru pagini.Precizalival oareamorfologici a cuvintelor din urmitorul enunq: (Vasile Mezul iernei) Alecsan dri. Realizaqi proiect de lecqie alegere : etapeale prederii-invigirii unui sunet9i a literei corespunzi2.veqiaveain vedereurmitoarele repere: ln r ealizarea ale a . respectiv cineva si aibi func$i sintactice diferite. relagiidintre personaje. 3. 2. Menjionagicdteun sinonim pentru sensulfieciruia dintre urmitoarele cuvins fhnt.tfect de bine ci fusese cobai de experienqi' 3. ci opera literari Bahagul de Miha il Sadoveanu esteun roman al transhumanqei. Subiectulal III-lea: 30 de Puncte subiecrulgi tipul lecqiei). Alceruid cite doui enunquriin care cuvint ele oricine. modalitiqi artisricede conitrucqie . 2. Enumeiaqigase toare. intr-un eseude doui-parru pagini. modalitigi artisticede consrrucqie. (6 puncte) corect urmitoarele enunquri: Rescrieqi le a 1. Bincinqcles. 133 2. TESTUL11 Subiectul (30depuncte) I Argumentaqi.Preciza:1i doui instrumenrede evaluare. C. scurt. . argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra te mei.Lumina ahora/stgruml. (6 puncte) Itescricqi cnunqurile mai jos..titor si fie regentul a doui ProPo"zi1ii subordonateaflatein raport de coordonare. $tirca ci sosegte stadion cel mai extraordinarfotbalist a crearun nea. un guri.oetice.precizarea Patru caracteristici curentului literar.O. de indifcrcntde naturalor.veti aveain ve dereurmitoarele repere: .a micSora. ipostazeloreului li ric gi a rolului mijloacelorrelevarea de a doui elemenre originalitatea opereili terare (viziunea asu. ln realizarea eseului./eu cu lumina measporesca lumii taini ./ dar eu./ ci ci eu iubesc/. Prezentagi.razele albe ei luna/ nu micsoreazi. (10pancte) t. pebaza operei literare./ a. a ale ./gi-ntocmaic um cu.. modalitlqi de car^cterizare).Precizagivaloarea 4. a seschimba' rc: addncime. cd poeziascrisoarea de Mihai ro mantici' Eminescuesteo creaqie eseului. Mai tacclio dati! 2.. !. Vor ditp"t" cauzele cdror consecin-qe suportim atdt de greu' grelede rezolvat. (limite) aleunei metodetradilionale de pe 3.reppe tat du-tc vln o.particularitiqi stilistice). Scrieqi era 4.exemplificarea acestorcaracteristici. .argumenrarea pri temei. Identificaqiun cimp semanticin textul literar da t. ci tremuritoare/ miregte gi mai rare r aina nop[ii. douiddeza vantaje evaluare(lJalegere: probe orale sauprobe scrise)' Subiectulal IIJea (30 de puncte) A.vrala nepdtrunsului ascuns/in adi ncimi de intuneric. morfologici a cuvintelor subliniatein textul literar. tablou mire!.nl C. .prezentarea p ersonajelor(tipologii. na strioesc Ea corora minunia rumii d." a in patru expresii/locuqiuni caresi exis teverb:ul lua' 3. pe exempli ficariaacestorcaracrerisrici bazatextului literar. lnqelegea Subiectulal III-lea (30 de puncte) jocului didacticin studiul limbii si lireraturii romine l. Precizaqifelul propoziqiilor subordonate din textul literar' B.i flori ..precizarea patru caracteristici specieiliterare. AcesteJsint probleme un p. 2. corectindgregelilc. 1. Concepeqi patru tipu ri de itemi. TESTUL 12 SubiectulI (30 de puncte) I Argumentali. (14 pancte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringereferito arela texml de mai jos. Formuiaqio frizFrin careexpresia lini. un 1. (la clasa. p.casci! era 3.e 1. Exemplificagi eficien ga la clasa I.

de 1.] Ci tu vii de . sil triicpti ' '. rdpede. Precizaqi valorile. Analizatiiintaitic 9i *otfoiogic cuvintele subliniate in textul literar' g. 2. snoPi.Harap-Alb. rlc nriri . Sc -rieqi doui paronime si formulagienunquri.Ei. 3. dinaintea.aP^a 9i atunci Harap-Alb qi steiesarrgel" si seprinde pielea. Alcituigi enunquri cu u rmiroarele cuvinie: nici o datd/niciodatd. ripede pune capul lui Harap-Alb . chit. a seprinde' . Eu cont inuu si suslin creQrerea TVA la alcol.ci poeziaLuceafdrulde Mihai Argumenraqi. *.ininvilmigagul acela. jos..nu eu? [.!)irri in clipa din urmi omul e dator si qini l a rostul lwi. Formula.prin exe mplepotrivite. torturi. 2.-$ide ce crezi'cd. subordonatipredicativi 9i o subo +. Ai. il incunjlri d. cdi. parmcaracteristiciale.argumenrare^ adoui elemente or iginalitate(viziunea cularitiqi stilistice)..i.. da greu mai adormisem zisefataimpiratului Rog' . (14puncte) sr:ric1irilspu'rsulpcntru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferit oarela textul .Frecizagif"l ul propoziqiilor subordonate ultimul enunqal textului B.morfologicealec uvintelor subliniarein urmitoarele enunquri: r A ie$it glonp dinincipere. fli bdrbatd!" 4.e. un si "t:xi"{{riif. tirr.Zoe. de C. i-mi spui ci noi sunremuhimii girani de lunre qi_citrebuie si dispirem." llr. 3.. (10puncte) S-cliegi rispunsul pentm fiecaredintre ceringele mai jos. Precizaqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatein text. in glascu o admiralie. adverb gradul superlativ. 3.prezent^rea temei' partiasuPra de ..1il vie. Ilustragi.i o subordonati circumstant riali cauzd.estenecesar nou proun gram de redresare.. r.apoi il stroPegte cu mh.precizareaa pebaza opereiliterare.tfl I Subiectul ll-lea (30de puncte) al A.e fi Eicri mai dcgrabi tu ar trebui s i dispari.eu r" 1". Formulaqienunguriin caresi evidenqiaqi td.urmi gi-mi spui mie ci nu mai am niciwn rost asta.. de nu erameu' iar palo. p.. l ss TESTUL13 I Subiectul (30dePuncte) inrr-un eseude doui-patru pagini. Dar riu f ac. o .rost. arelua. .. ln ceeace privescdeficiengeleintreprinderii noa stre.":: din Subiectulal Il-lea (30 de Puncte) A. chh ci rosrul ism cittt ltic cc s-o alege ell [. rposrazelor . Este singur orc. . . curent ului romantic' caie aParqine esreun poem lirico-epico-dramatic Eminescu avia in vedereurmitoarele rePere: vegi eseului."iii propoziqiiin carepr"onumele demonstrativacelasi aib i doui funcdin qii sintacticediferite de aceea text' literar' din +. la loc. "t 2. omonimia cuvintelor oii. ochii albastrii ai fetei ceanou veniti in clasanoasrri ne fascinau. omonimia urmatoarelot cvvinte"noZ.rr.reMoro-. .a tncunjura.. 4.qiiarp.{:.ulin stipinire"' sirutindu-l cu drag 9i dindu-i lui Pouertea HaraP-AIb Ion Creangi.Mcnlionaqi un sinonim cite penrru sensul text rtu?ilttJ"i^.DormJai tumuh sibine.tean.mocite un antonim pentru urmitoa rele cuvinte: credinpd.1^rif^oimpiratului Ro 9. cite un sinonim Pentru sensu ldin text al urmitoarelor cuvinte: 1. af"i*iii o fr^ieincare si exisre propoziqie de ordonati circumstanqial i scop. (6 pancte) Rescrieqi corect urmitoarele enunquri : 1.curentului .n-ai tu ultimul prost din lume 1r.. (14puncte) la texul S".efiei ori c! cele smiiele de mir dulce.t. 2.lrr"9"ri in care existe adjectiv respectiv.naIa ocht.rJl. toarni "pi.. Menqionaqi invdimdsag.lurnc a toarclccuvinte:a dispdrea. eului liric gi i rolului mijloacelorartistice. 3. caracter istici.". .ixemplificrri" ".desine ne acoperitifala de generozitatealui. la un si. scriegifelul propozigiilor subordonatedin prim ul enunqal textului.To"t.rnsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinq ereferitoare de mai jos.Zoe. cu.. generozitate.a lccePta."rto..gi enungin caresd existeo propozigiesubordonati predicativi un . ci tu vii p. zrcesusptnancti indati invie gi Sterghndu-se ! . ln realizarea literar/alegenului literar . Scrieqi rocdnos.] Aqa cdvezi. o Doarme bu..

Precizagifinalit igile inviqimdntului primar.Subiectulal IIIJea: 30 de puncte 1. Descriegi joc didactic eficientin lecgiilede limba gi lireratura romdni (la u n alegere clasa). Enumeragi tipuri de proiectaredidacdci. . 3. 2.

4. -'E.l Pe frunStausus:ati'tatac/ Casicigtig zl'-*lt"l"i"opac/ Pecaretrlrp: u. i"ii. ielaqiidintr e personaje. Acum cind vin suteleqi se adunl mii li pe locul cel larg din fagaministirii. de mai jos mun. Acqionaufaciori complexi in aceaexcrocherie..asupra particularitigistilistice).mlij9t' . prin patru enunquriadecvate. sfii si recunosc ci o si aibe dificuliigi cu echipaadversi.ela Sinte Marii timpul e frumos.'Precizagifelui Tu'rimii la toate rece".. .-niserd. de te cheamd. . ia copilagii.pr-oiecpie-prot eclie.os. (14puncte) perrt* fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela texrul 3..respectivcu o locu qiunead+. Mi bizuiescpe proprii mei ochi in distingerea 2. modalireqi Subiectulal ll-lea (30 de Puncte) A. trei omonime. Sedovedeainci odati dublicitar. Nu pot penrru ca si spun ce m-a im presionatmai muh Subiectulal IIIJea 1. cu crucile?mpodob ire flori gi cdntind pril-i " cu pi litanii. Mlrin Predaesteroman. Scrieqi litere urmiroarelecifre: 14. contrageqiprimele doui p ropozigii subordonate rexrin pirgile de propodin zigie corespunzdtoare. caredimineaga i esecticogurile pline !i searaseinroarce cu clc goale.veti aveain vedereurmitoarele repere: ln rcalizarea ale a . 3.e. 3. ca lume a_si poati veni calede *pJrrrini clczilc. cu l ge TESTUL 16 SubiectulI (30 de Puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. (6 puncte) Rescriegi corect urmitoarele enunguri : de cunogtinqe elevilorlasi impresiadesinteresului pentru lecturi.deietld.ti verbiali. Preciz-aqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniaredin urmitor ul enun-'q: "ln taina farmecelorsale/E-un nu .ulmitoare:.jiide comunicare. Prezentaqi.llinc faccdar lumeacarevine la Maria Radnasi se? nchine. (10pu ncte) 1.ttot. . 3. Indicaqivaloa rea fosr inminat premiul prea mult a$tepta.Mara 1. C. care pe "poiigi totdcaunaii poarti cu dinsa. slricuqiimamei! '" loanSlavici. de a .teprive scde sus". strategii de formare a capaciti. Tipuri de proiectare. propoziqiilorsubliniaiedin verguli le. scurr. .ti" qi"irp"*. atit de"lt S. re privescde sus.qiil Uitt gr rt.ipsd. Concepegi doui tipuri de itemi. C. morfologicda cuvintelorsubliniatedin urmitorul enunq:l-a 2. S"ri"fi mici". (6 puncte) corect urmitoarele enunluri:Rescrieqi nuanqelor' 1. 17.c. scrief alte patru expresii/locuqiuni caresi existecuvintul inimd.ci operaliterari Moromepiide Argumentaqi. a lor 1. 3. Prec izagi valoareamorfologicr a cuvintelor subliniatein rext.. r: 2.lipsd-e.. prezentarea ". i*-"l. livelYl 2. (14ltuncte) Scrieli rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe referi toarela textul .T cite un enun! cu o locugiuneverbale. U0 Danctel de. Scriegi cite patru expresiicu fiecaredinire cuvinteleurmiroare: car te. eseului. text.Precizali funcqiasintacticila c uvintelor subliniatein text' 4. rtum e. Marei ?i ride inigi rrracincl p.tde micd!/ Te vid cum c. Foimulli enunquricu paronimeleurmitoare .s[agi''/ comoda-miviaqi!" omida sifurnica Ranetti..lCasi triieqti. cu praporelein vint. a in ghepa.l.i. racterfl re).. M.Dete-ndeam3. aceea De s. 2. (le ntiu.einchiniMarainf aga icoanei.. B. (Mihai Emine scu) . pentru fiecaredintre cerinqele Scrieqi'rispunsu l 1. Ilustragi. nd.lB. ii dn pu qininainte . lxemplific"ri" modalidqi de capersonajelor(tipologii.pari i..t. Gisiqi in text parr u cuvinte gi ilustragiprin exempleomonimia acestora. 3. 4.ill Subiectul ll-lea al A. ornli gi pe scrisi.seceriqul Marei. a art isticede construJqie subiectului. polisemiaverbelo a ridica.orecizarea patru caracteristici specieiliterare. George in 1. p9 caracteristici."rrs decit cel din text pentru sintagmele:.i le zice: u lnchinaqi-vegi voi.furnici ($i-rni-pariath . in 2.tiu ce run nu ttiu cum"(Mihai Emin escuj.argumenrarea doui element e originalitatea opereiliterare(viziune. by1. Pr ecizaiif elul'propoziqiilor subordonatedin te xt' B. Identi ficaqi./ Cind eu/ Stausus'stausus caDumnezet.ope rei literare.rl jos.

PiL Precizaqi rea un copil docil. Men$ona1imetode Ei instrument ede evaluare.l i" realizareaeseului.chii. Jmpirecheri ciudatede slove.modaliUqi de carac{. in signifiant.ed. Planul grupirii din opoziqiea fost desjucat. elementede"originalitate a operei literare (viziune -iJt".rrta1i. Indicagi valorile morfologice ale cuvintului de in rexrul dar. cd poezia de Noaptea d.grgzentareapersbnajelor(lip ologii. tol.rl.r"r.. 4. 3. 2' l'lxcrnplificaqi eficienqa metodei exerci giului studiul limbii gi literaturii roin rninc..acitiqiide receptare mesajului a scrisprin efortul in' tclcctual propriu al elevilor..particularitigi stilistice).. si buza ce siruti. . C* (6pancte) Re scrieqi corect urmitoarele enun[uri: pe 1. doui-patru pagini. valoareamorfologici a c uvintelor subliniatedin urmitorul enunq:.fiind complectuluiti de frumuseqea saj ului.re. . moliun e. Formutralicitc o propozilie in careun subiectsi fie exprimat prin interjccqia o.a rosti. l n realizarea eseului. intr-un eseude doui-patru pagini.. dar nu se comporta intotdeauna docil . 3. { .rluiiii.r.a patru caracterisrici a ale curenrului simbofisrj . l.aolnic. Imn 1' Menlionagi cite un sinonim pentnr sensuldin text al fieciruia dinrre ur mitoarelecuvinte: ciudat. . 3."-irrt" fi Sar fi-mbricar pe lume 9i dragostea ura ? gi Ce-ar fi ficur un-sufler cu ror ce-a duni_ntr_insul.i .J.ecemurie de Alexandru Macedonskiestec. De n--aqi fost voi oare.inrr-un eseu. bazaoperei literaie.eagre romantlc. 3' Mcngionaqi obiectiveleciclur ilor curriculareale inviqimintului primar. cum s-a anunqat toa te mijloacelede informare massmedia.veqi aveain vedere urmitoarele r epere: . . in afa 3.. deferent-difcrend. vl 41 4. ci opera literari Ion de Livi u Rebreanuesteun roman.) . i. scurt. cu numeroase elemente simboliste. m uscutos."r. .Precizagifelul propoziqiilbr subordonatedin text.exemplificarea acestorcaracteristic pe 6azar.exemplificarea .veti aveain vedereurmitoarele repere: * preciza. Prezentaqi. pe acestorcarac teristicl. Construiqi doui frazeincare adverbul relat iv cum sdintroduci propoziqii subordonate diferite. .. cuvinre! Ce farmec se degteaptici nd vi rosre$re gula. $i oare braqulvolnic. de mar tos.. 2. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A.relevarea ipostazeloi eurui riric 9. Alciruiqi propozigii cu u rmitoar ele clwinte:fr audd. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) pe consolidirii qi sistematizirii in procesulformi1. respectivun atribut si fie exprirnatprin pronumeledinsii.ce au cu ding iiplinsul $i o..r. a 2. .. relaqiiintre personaje. atunci .. pei2. . Ar fi putut si spuie ce race-oguri muti ?. Enumera{i gasedintre etapelepredirii-invigirii unui sunet gi a literei corespunzltoare. luminogii. sload. (14 puncte) Scrjgd rispunsul Pentru fiecaredintre urmiroarele ceringe referitoarela textul .. B.ri argumentareaa doui. asupra remei.t0 l Subiectul III-lea (30de puncte) al t' l)rcz'cnta{i forrnarca cap. Abea am putut rosd catevacuvinte.precizareea patru caracteristiciale specieiliterare. strategi a rii capacitiqiide receptare mesajuluiscris. Dimitrie Anghel . Formulaqienunquricu u rmitoarele paronime: airtuos-airtuoz. Fuseseriinoite marcajele drumul rutie r. TESTUL17 Subiectul (30depuncre) I Argumentaqi.TESTUL 18 I Subiectul (30depuncte) ''Arg.r-. (10pnncte) Scri eqirispunsul pentru fiecare dintre ceringelede mai jos.o..rtirii. terrzare).

intr-un eseude una-doui pagini. TESTUL19 I Subiectul (30depuncte) de Argumenrali. B. ncscuitt..cici il inviqasemEipe Matti a-si citeasci lungi pentrupicioarelecarestribat maiinrhipuia eaaltdddtd cI dista nieleerau-mai dicit pentru degetulcaretrece de la un pasla altul.cumpdni. Studiind vei ajunge savant. 2. Prezentaqi in dintre curriculum 9i ev aluare inviqimnntul primar' 2. 1. lot Subiectulal III-lea (30 de Puncte) specificulprocesuluiscrierii in clasaI. Contragegipropozigia subliniatl din urmit orul enunl: . Identificaqipatru omonime in textul literar . din . N-ag aveasupdriri muhe.1 Indicali' 3.. PreCizaqi miri i. drumului pe Mattia gi cu mine ne sfltuisem indelunga:supra .De treci codrii d'earamd. frazi a. Scrilgicite doui sinonime Pentru necitz. 2. sthpena .cdre.d.prezenrarea de a . 4. eului liric .L uni. Scrieq i cAtedoui antonimepentnr urmitoarele cuvinte: irnportant.l. Precizaqi dacd sd introduci doui subor4 .urma.De-agtrdi ca bradu-n munte. pebazt textului literar." morfologici a cuvintelor subliniatein text. Inimi cz venin mult.a-gitncbipui. (10puncte) de raspunsulpentru fiecaredintre ceringele mai ios. felul propozi giilor subordonatedin textul literar.giacum nu-9i careurma si apucim . cudin decit acelea textaleurmitoarelor ptdpoi4ii cu altesensuri For mulagi 4. din felul propozigiiloriubordonate grim.d Doindpopulard 1. am hoteiit amhnioi ca si trecemprin Clermont. Formulaqidoui propoziqii in careconjuncqia donatediferite de celedin text. 3. (14puncte) referitoarela textul Scricqirispunsul pentnr fiecaredintre urmitoa rele ceringe clc rnaijos. Explicaqi'relagia patru tipuri de itemi. harta. Precizaqi $i deodati se auzi tosct. Exemp lificaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A." Ca s.mild..edepartevezi albind/ $-auzi mindra gld suirea pidurii de argint". urmito arele neologice 1.lrr"int." 1 HectorMa lot. Menqionaqi puncte) A. Ori ce om igi poate aduceaportul la int reqinerea de a 2. particularitiqi stilistice). . (Mihai Eminescu) C. 3.precizareaa patru caracteristicialegenului literar .ixemplificat"" acestotcaracteristici. (6 puncte) : Rescrieqi corect urm itoarele enunguri curiqenieioragului. lli mai pun un braqde paie arzi mai cu vipaie. rposrazelor .Pds. in morfologici-acuvintelorsubliniate text' 2. (14 toarelecuvinte:a sfdtui.(Mihai Eminescu) tu. d. . pri temei.Precizagirrrio. modalitlqi arrisricede conJtrucgie. Formula qienunquricu doul adjectivecarenu pot aveagrad de comPara{ie' funcqiasintactici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele enunquri: 3.Ioialitate. de plecare.nrgumentarca doui clemente originalitatc opcrci litcrare(viziuncaasupra tcmci.nd Daci te-agvedea Nu pui mina si te sting.. 1. 3. o operi lirici de inspiraqie eseului. arzh .veqiavla in vedereurmitoa rele repere: ln realizare-a . Continuu si cred ci acestarticol e de nednlocuit. Scrieqi 1. Dar triiesc ca plopu-n vale. rnodalitlqi artisticede construcqie.nl a de a . vinte: mine. Precizajivaloarea textului.Singur lume Pe cite doui sinonime pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmd. Dupi ce am cum pinit to $osea bine.ere Mihai Emifolc lorici. sintacticia cuvintelorsubliniate urmitorul enunq: funcqia 2. pe a lumii bolti luneci". i a rolului mijloacelor artistice.ergumenrarea doui elemente originalitatea opereiliterare (viziunea asuparticularitiqi stilis tice).r.. i B. Subiectulal Il-lea (30 de puncte) referitoarela textul Scrieqi'rispunsulpentru fiecaredintre urmltoarele ceringe d e mai ios. I s-a comunicatnorei mele rezultarul la egzamenul atestare pos tului.. (10puncte) cuvinte:dojand. $i sunt plin de supirare. ci poezia Reaed.

de doui-patru pagini. Ci gi-oi facegrajd de piatrd.ib:und.particular itngi[!stilului). scurt. Cu inci doi se f.. Alcltuiji enunquricu expresiilescrisela prrr. $i in cimp cit 9i acas'. 't' '4. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A.acpatruzeci.d . Despici firul in patrw. Valoareadescoperirilorarheologice li Sucidava w cuti de citre toari lumea gtiinqifici. gi ca a semnificaqiei acestuia.trr[3. Menqionaqi patru tipuri de evaluare. pe tipologiei personajuluisi relevarea . Ilustragi. Scrieqi patru adjectivecarenu p ot aveagradede comparagie. -odalireqi o lon de Liviu Rebreanu . . Scapiri"din piatri-n piarri. bazatextului litera r ales. tehnici ale muncii cu cartea. O qinewna. Y alor eazl"cdtp atru. i Eu te cinr in oriceloc . (6 puncte) Res cricqi corect urmitoarele enunquri : l. Adiugim lui Sase. a 2. !. Scapi-mi capul de la moarre.Precizagi funcgiasintactici gi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele propozigii: 'f' e.n' C. .coami rotate $i cu coadainnodatd. B. Murguleq. r f.rieli citc doul cxpresii/loc.. Cht voi fi eu nu te las Cine mi te-a dat in dar Si-mi tot cint dorul amar? Cine mi t e-a juruit Ca si fiu tot amdrir? Foicici. c.lrr sccoluldouizeci s-aurealizat'cele exr raordinare mai descoperirigtiinqifice. Scrieqi doui omonime. ci nt cu foc.Pe scurt.precizareacelor doui modalitif de caracrer izare pirsonajului: cara*erizaa re directi gi caracterizareindirecti pi forme al e acesiora. flciruiqi doul propoziqii cu sensuridifJrite a le cuvintulur repede. foaie lad. scrieqiparru expresii/locuqiuni ' i 2. . Sc. TESTUL20 Subiectul (30depuncte) I un de carac.Doini. D. Rescrieqi propoziqiilesubordonare preci zaqi gi felul lor. Dis de dimineaqi s-a prezenratla bazinul de innot. i. g. FormuJaqi enunguricu alte valori moifologice ale cuvinrul: ui cht. Avea decit o slibiciune. 1. 4. f... l. Al zecelea va plecain excursie. formate cu ajutorul subsrantivului foc.Scriegi eseu.u.relevarea doui elemente originaligat g gperejliterare(viziunea-asupra a de a remei. a. aspecte pe metodologiceale dezvoltirii comperenqelor el . 3. rolul in a 3.e ' . trei.Subiectulal IIIJea (30de puncte) {r 1. C. (6 puncte) Rescrie qi corect urmitoarele enunguri : 1.a aI l. . Bahagul de Mihail Sadoveanu c Moromegii de Marin Preda Ln realizarlea eseului...exemplificarea modalitiqilor de carecterizare. de fuseseriunanim recunos *. " 1." Doindpopukrd I 45 ' Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1. Mai trece-mi Olru-odati.ve ti aveain vedereurmitoarele repere: . de maijos.stabi'lirea relagiilorcu alte p ersonaje. doini. d. . (10 puncte) r' Scriegi rispun sul penrru fiecaredinrre cerintelede mai jos. identificatein textul literar. h. 2. ? r-. . 2.qiuni formatc cu rjutorul cuvintelor: foc. 2. Indicagifuncgiasintac tici a cuvinrelor subliniatedin text. lnmultrm pe clncl ctt nouil.construcqiapersonajelor. Seintinde o foaie supqiredin aloatul fraged. din .. 3. ".t'3. Pr_ezentagi exerciqiului formarea capacitigiide receptare mesajuluiscris. (14puncte) Scriegi rispunsul pentnr fiecar edintre urmiroareleceringe referitoare texrul la . Fumurii ochelariii dedeauactorului un aer misterios. dar i-ar disp laces-o recunoasci. 4. 3. r. diferite de aceea textul literar. in caresi prezenrari terizarea un ui personalprincipal dinir-o operi epic^i.rept. Erau tot unul Siunul. Prezentagi. perspectiva din dezvoltirii capacitigii de receptare mesajuluiscris.

Menqionaqi metode. doui tipuri de iternl ill 11. Concepeqi 1. 2. .i instrumentede ev aluare.i .eir mentarede comunicareorali si scrisi. TI I .

de. . trebuiesd fii Sitw orn.ul.veqiaveain vedereurmitoa rele rePere: . ' . (10puncte) de rispunsul pentnr fiecaredintre cerinqele mai jos.introduseprin con juncAia 3.cici. . diferite.i relevarea personajului. Colegii sorei mele au optat pentru alegerea prinun Itcc{acmji eseu. precizind felul lor. . 2.. 4. 21 SubiectulI (30 de puncte) unanim. rccti gi caracterizarea identificatepe baza textul ui limodalitigilor de caracterizare. aici 9i nu mi supiri nimic. tede relevarea doui elemente originalitatea opereilit erare(viziuneaasuPra a sdlistice). Ioan Slavici.evidenfereatrisiturilor gi a s emnificagiei personajului. Scrieqi formele pronumelui de monstrativde identitate. lnrealizarea eseului. intr-un consens 2. Subiectulal ll-lea (30 de puncte) puncte) A. ciprl dintr-o comedie/dintr-o ' ln rcalizarea eseului. Ideiaunei cxpediliila Polul nord a fost acccptatd cur sului de informatici' 3.exemplificarea terar. construcqia Subiectulal IIIJea (30 de puncte) obiectivelor cadru ale studiului principiul continuitiqiiin realizarea 1.veqiaveain vedereu rmitoarele repere: dia doui modalitigi de caracterizare personajului:caracteriza rea .Precizagivalorile mor fologice ale cuvintelor subliniatein textul literar. Rescrieqi ultimele t rei propozigii subordonate textul literar dat. relaqiilorcu alte p ersonaje. Notaqi pa tnr expresiicu verbul a seface. Consrruigidoul propozigiisubordonate 4. (6 puncte) : Rescrieqi corect urmitoarele enunquri 1 . limbii c aeficientein formareagi dezvoltarea 2. Identificagicel puqin doui omonime in textul literar. Ei tn zad'ar arendagiSi af. care stdpanea de te ingelegi arenda.stabilireatipologiei personajuluigi a relagiilorcu alte personaje.de doui-patru pagini.relevarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziuneaasupratede a particularitiqi stilistice). Exemplificagi.Astizi stau fno. la alegere. Scriegi 1.stabilireatipologiei personajului.Aici.excmplificarea terar. din 3. mai trebuie si te faci gl om al lui Lici".Achizigiifundamentale".. patru tipuri de atribut. mei. la Moara cu noroc. personajelor. dar imi fac eu insumi ginduri re .*l lqt TESTUI.Eu nu qi-amvorbit niciodati desprelucruri de aceste.precizareacelor doui modalitigi de caracterizarea personajului ca racterizaindirecti. TESTUL22 I Subiectul (30depuncte) un un Redactagi eseu.in caresi caracterizagi personaj un de drami. ln calitateacareo am.pe baza texrului limodalitiqilor de caracterizare . construcgi a Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A. pa citigii de receptare mesajuluiscris.in caresi caracterizaqi personajsecund ardintr-o operi epici. Construiqidoul enunguriin carea fi sd aibivalori m orfologicediferite de cea din textul literar dat la puncrul /.. Moara cu noroc 1. qisi te gindegti la viagi. .cici nu pot si-qi vie mereutoate de-a ga ta.evidengierea . le spun la biieqi sa lupte pentru medaliaolimpici. 2. Menlionaqidoui tipuri de proiectaredid actici.ard stipinire mai ira gi dinsul. pentru ca si poqista cu la Moara cu noroc. doui-patru pagini. rea directi gi caracterizarea identificate. personajelor.in zadarte pui bine cu st ipanirea. a 3. nu putea si steienimeni firi voia luiLicd'z afari de drumurile .prccizareaa indirecti . (14 referitoarela textul rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe Scriegi de mai jos. prin sintagmepotrivite. B. particularitdqi mei. dar . Releva gi gi Iiteraturii romine in ciclul curricular . C. ti'isitu rilor gi a semnificagiei . (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferito arela textul dc maijos. Exemplifica{ doui tipuri de exercigiu.

rile poimine.le desprezhn de mine.precizdndfelul lor' . $i cit vom sta aici. mindu-mi de ceade Ioan Slavici. gindurl nu-mi lasi tigna si mI bucur de ziua de astizi. dar o voi pier de temeleiunt degarte. Moara ca noroc din 1. nu mai scapde nevoia a ceasta". $i poate ci gindugi aceste poateci ziua de mine aresi fie tot buni. Identifica$ adverbele textul literar dat.

. metode eficientede insugirea elementelorde construc{ia pe co municirii.ceput i .1j*-. a B.ri. organizeze excursian un pretext nu-l in dreptlqeasi nici se eschiveze. In realizarea e seului.:i.. Noul alessuccede pre. 3.ii p.gi specula iigi. de l. 4.. o iate-d..il::d:ui adjective TESTUL23 Subiectul (30depuncte) I Redactagi eseu. Formulaqipropoziqiiin careun numeralcardinal qiunul ordinal au funcqia sintactici de subiect. pentru.rclcvarea doui clcmcntc originalitate operciliterarc(viziu nea stilistice)' particularitigi personajelor.he iar.atenlte..recizind.caracterizali personajseun un cun dar dintr-o operl literari aparqinindgenului dramatic (comedie). Enigrna Otiliei Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1.5018.edenqia la unei mari personali tlqipolirice.16.a-o.bine. a pierd. (14puncte) -s.Ottha dar )urr""purririle ei. scurt... Excaladarea Everestuluia fost ceamai totald bucurie pe care am trdit-o din plin.-.rlaqi un enunqcorespunzitoralteivalori morfologicea cuvi ntului el.tece ani ar.ibutivi din t ext in Parteade propo2. cu umilinqi aceasti Cort". 2. ziqie corespunzilto ar atributivedin ultimele doui enunquriale ti. lqg tcasupra a dc a . 2. situajie. di+. 1.a de-a dreptul incintat. legiturile lui de rupe senriment.Aglae'. Contiageqio propoziqiesubordonati e.e. Scriegi plica. jocului didacticin invigiminrul p rimar.in care sd.i^.. un D'" la ir . cardinale: Z.iif* qi invariabiledouiadp". carenu gi-!explica.precizareacelor doui modalitili d e caracterizarea personajuluiz caracterizarea directi gi caracterizarea indirect . O dati ce s-aoferit s5. un om "rr"-ii.^ r.i."p.l taatit interesPtTtIy i*Jti"-i. (10 ouncte\ de pentru fiecaredintre cerinqe le mai jos' Scriegi'rispunsul a excite dofi sinonimepentru urmitoarele cuvinte:a ntipattc.ntru fiecaredintre urmitoarele ceringereferit oarela textul de mai jos.precizind felul lor.prin exempleadecvate. Notagipredicatele textulliterar dat. din 4. feriti de ceadin text. seterne.respecriv copulativ. F'ormulaqi doui enunquriin careverbul a rdmkne si fie predicariv. Scriegi formele pronumelui de intirire. Ci care-ilipsise.veli aveain vedereurmitoar'elerepere: . Scricgi cite doui antonimepentru urmitoarele cuvinte din textul litetar: a supdra. Explicaqiconceptulde curriculum."r.'sl rieqiin litereurmiroarelenumerale . 3. tibnd (in text tignd).de doul-patru pagini..d"lo"r. 11069' 14. diferite de cea din text. (6 puncte) Rcscrieqi corect urmitoarele enunguri: 1. 9i de vecheintimitateii dideau dreptul tlt:loricit de inde pirtate. fascalopol nu-i eraantipati c.Fefi *aveaacesr cu Otilia.. C. 3. nor-. (10puncte) Scricqirispunsul pentru fiecar edintre cerinqele mai jos. ltcscrieqi ultim elepatru propoziqiisecundare textul dat.felul at. Mengionagi caracteristicile lor din 1.p. mei. 2. Rescrieqi pr"-p-iqii subordon ate textului.i 3. viditele lui atenqii ghiiise in Otilia o prietena de virsta lui. in 3. llustraqi. Relevaqi.ar l I I 2.in nu pAteaciudat.qiiitp"rirtl p.-r#.Maicurios eracL ceilalqi erau sc andaliin virsta. a nutri. opttpt.i Aurica nutreauin priviri invi dia"' George Cilinescu. B.. denie. alte doui valor i rnorfologice ale cuvAntului aoi.ci . construclia Subiectulal Illea (30 de Puncte) h. Prccizaqi func$asintacticia cuvintelorsubliniate texr.

strategiide formare a comPetenlelor comunicare li 9 i scrisi.ri: Rescrieqi 1. Prieteniii unei colegede-a mel e obignuiau sd. modalitiqilor de caracterizare . .i. .pebazatextului l iterar. 3. -. (6 puncte) corect urmitoarele en unqu. p.Prezentagi.op'oriqii .'Formulaqi C. jectivecarenu pot aveagradede comPara[le' ! un i..c vidcnliereatrisiturilor si a semnificaqiei personajului. Si-mi scri daci vei venii la concert.exemplificarea identificate. si existe a tribut verbal9i unul adverbial' 4.viziteze Subiectulal III-lea (30 de puncte) orade l.stabilireatipologiei personajuluisi a relagiilorcu alrepersonaje. Muzeul Mirii Negre. Mog briciun aducedaruri la copiii cu minqi' 2.pe scurt.".

vinte: insolent/indolent.lul.e proiecgie ridicinilor si mai vedem. 2. Muncea cit doi.. partiiulariteqi stilisiice). din muzeu.propergiu. 3. Transcrieti. Menqionaqi 1. dintre probeleoralegi probelescrise)' finalitlqile inv. doui adjective calificative (propriu-zise)carenu por aye a gradede comparaqie. venit iarna/copii zice el si luim ascJnsorul/saupe scararulantaii a coborim/ pini in magazinele. C.i rnodalitigi stinrulurc crcar. pini ies stelele/a venir in iarna spune qiranul. Scrieqi fiec iruia dintre urmitoarele cupotrivit pentru sensul 1.precizarea patru caracteristici specieilit erare. .v eqiaveain vedereurmitoareie .lemanrului pri mar.r.p. scurt.releoa/re'uela.cxemplificarea acestorcaracteristici. lixernplificaqi dou. modalitr$ artisticede consirucqie. ln sali erau dou dzeci parlamentari. diferite de aceea text.!o l 2.rJ. subordonate 4. Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A. doui dezavantaje unei metodetradilionalede evaluape re (l a alegere. oc mal .proiecpie. La celegase in 3.te. Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin textul dat. Aceea eraa treia dintre biju teriile celemai valoroase medalii olimpice mai adiugim una.din texr. caoperaliterari pdd. frumuseqile virgite. 3.ivirllii dc rr elevilorpri n studiul linrbiiyi litcraturiiromine.alvrfi. "filmatd din elicopter iarna apare/intr-un prim-plan atit de inr ens/ ci i se vid broboanele sudoare de scurgindu-se/lent intre lujerii iegiqi br azde/prive. . freaci parbrizul aburit/ a l cerului. rela$i dintre personaje.Precizaq ifuncgiasintactici a numeralelordin enunturile urmitoare: de a. M-am imprietenit cu doi dintre ei. a ale .-pe bazaopereiliterare. 4 . f.I)rez. Relevaqi. (6 puncte) : corect urmitoarele enunquri Rescrieqi in situalia de fati ! 1. Formulaqidoui enunguriin carecuvintul lent sd" aibi alte doui functii sinract ice. Formulaqicite un enunq careverbul a devenisi fie regentulunei propozigii conces iv' circumstanqial a respectiv unui complement predicative.a"a qiranul .os. c. Georgica a VI-a Subiectulal III-lea (30de puncte) prin careseformeazi.Ydztse cu proprii ochi cum se creazl. (14 puncte) Scrieqi rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul . Alcituiqi cite un enunq pen sie/pensiwne. pe a volti capicitareaelevilor din inviqiminml primar de receptare mesajuluiscris' al e 2. .1. b. o din 9*. Al optulea mi sepirea mai interesant. Administragialocali trebuie si-gi aduci aporfil la dezvo ltarea 51 'TNSTUL24 SubiectulI (30 de puncte) Argumcntaqi./ jurul gil. Nu fii dublici tar celemai desd2. . zidin pczile cilitoare se-ntorc/in escadrile tirile id"/ p. e timpul/ si legim r otigeleplugului irfoi de hirtie/ cu elegii de.urea spknzurag ilorde Liviu Rebreanuesreun roman de inalizxpsihologic. . (10puncte) de rlspunsul pentru fiecaredintre cerinqele rnai jos.entali obicctivele ciclurilor cu rriculare invitimintului primar. Scrie gi cite doul sinonimepentru urmitoarele cuvinte: intens. ln rcalizarea eseului. eroare/oroare.subtera nede aparate/electrocairice gi in sala/d." a Mircea Cirrirescu.i sedez1. din sticli. . ale I B. turismului. scurr.cxplicarea tidului opereiliterare. 3. inrr-un eseude doui-patrupagini.argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra_temei. . Idendficaqigi scriegi propoziqiileincidented in textul literar.pr ezenrarea personajelor(tipologii. e." " "rf. . din 2. d.tehnici alemuncii cu cartea. modalitiqi de caracte rizare)..Prezenlagi..

rlui *iir.prezentarea racterizare)1 a . 2.pii din clasa iutii in vaqidecii punctul gi semnulintrebdrii.Precizeli valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein text. ci operaliterari Enigma OtiArgumentaqi. Codriii incepuseri si fremetela adierea unor documenteineg rite de vechime' 2. Scrieqi enunguricu urmitoarele omonimei ca P. ( )arc va si zici. citc un sinonim pentru scnsuldin tcxt al fieciruia dintre u rmi.i in excursie. relagia dintre curriculum gi evaluare. Definigi conceptulde curriculum. modalitiqi artisticede construcgie subiectului. .1..asupra particu laritiqistilistice). Formulaqi un enungin cari cuvintul aSasd aibe aldt valoare morfologici decit ceadin rcxr felul propoz igiilor subordonatedin textul literar' 4..ixemplifi""t6" ". cumpdnit. respectiv. (10 puncte) de iispunsul pe ntru fiecaredintre cerinqele mai jos.. inrr-un eseude doui-patru pagini. baza'operei . Ilineingclcs. In realizarea eseului. (6 puncte) Itcscrielicorccrurmitoarelcenunturi: l. b^i^ t"*r. braqe cu lungiin rninecile'iei.....i.. Domnia sa nu a adusnici un argument.feclo. 2.rrrrrlrri. pe caracteristici.e. Formulagicite o propoziqiecu un subsmntivdef ectivde numirul singular9i. liei d e G.i. .argu menrarea doui elementede originalitate a operei literare (viziune. personajelor .spre un er ou^sorar. simgitsi ea cum adieo boar e a plicuti de vinr. cupirul iIGGJ me."de minteanul sub anrnat umeri. a teirei.precizarea patru caracteristici specieiliterare. ln lucrare o6t"*"t" inserarea 3. 2. Cilinescu esteun roman obiectiv. 3..i. (14puncte) tuspunsulPentru fiecaredintre urmiroarele cerinqereferitoarela tex tul . .rrr. Menqionaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) : A.1il' "1.vegiaveain vedereul_ero"r. y1og1a{igpentruintrarea personaj unui extraordinrrlnir-un feeric ivirea -li?.parcicu laritigistilistice). Scrieqi B. 37 Subiectulal IIIlea (30de puncte) l ' Prcz'entagi aspecte metodologice formirii capacirnqii citire/lecturi ale de in clasaI. rearizare cine":. Exemplificaqio modalitatede stimularea creativitiqii elevilor in studiul limb ii si literaturii romine. ' 4.a patru caracteristici a . Mengionaqi metode si instrumen tede evaluare. TESTUL 14 SubiectulI (30 de puncte) Argumentaqi.rr. 3.Miilocul pe .r elevarea ipostazeroreurui riric .ol. Construiqi do ui enunquriin carepronumele relativ care (crt gi fird prepozigie)si aibi funcjii sintacticediferite.*"i".n"iru iilm ca tinirului. daci nu intirziam.colg.ronlan.in caresi existeo propoziqiesubordon ati condiqionaligi una atributivi.riri. o.t*.. a literare .-rtiru.precizare.defecdvde numlrul plural.argument^rea doui elementede"originalitate a a operei literare (viziune asupra remei. aiurare.tli-*-b . fii ii.?igea. Alciruiti o frazt. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1. .A f ost cevaagade.". iiiir"r.neagteptat.-.. C..vegiaveain vedereurmit oarele repere: ale ..i .exemplificarea acesrorcara*erisric p. Lnrealizareaeseului.aninat.$l ( ). 3.tor."ttor modalitiqi de ca(tipol ogii.Lbofir. 3.^ lt^tl:lt cle mal los. mari si am ingepenit. 1. arn ciscat ochii ci TESTUL15 I Subiectul (30depuncte) intr-un eseude doui-patru pagini. relaqiidintre personaje.ioa"s iil. Ni. (6 puncte) corect urmitoarelor enunguri: R escriegi vintului. Regizorul dinmine rimisese bu imic'it. Relevaqi in tipurile de evaluare invigimintul primar' 3. ci poeziile plumb qi Lacustrd de Georg_e Bacoviaapargin. .. 1. .. 2. noi u1 9i *ridior.. Aldtuiii 2.le curg6'nou.l" reDere: . i.marcd.._". Menqionaqi toarelecuvinte: mlddios..

. uita_ [?:tT[il1it[il:f tam.. qinte strilucite. Misiune de incredere . eapr'un e..i..ep s inc ".. Vasile Voiculesct. sublinia gi mai mwltsra rura d)sdoi.-o ^.-i"i. basm .i"-gi fr-..qire..t :.ou.rsitlu-p"ir. ^iu.sub.rseqe. lui r"*" uoiii.. hncins"cu chirnir"ii":. .

lrs RASPUNSURI REZOLVARI SI 'n 1l l ,i TESTUL1 I Subiectul ' I " AlexandruLipuqneanul Negruzzi de Costache , Nu,velaesteo speciea genului epic in proz ', mai extinsi ca dimensiunedecit ur mirind un conflict r.dtti decit iomanul, cu un iingur. fir nar^ativ, t.hiqi'qi d esfigurati in diferite locuri, intr-un timp limitat,la care cu acqiune Unic, -ri "on".rrtrat, unele complexe' Darticipi personajenu prea numeroase' -. ["-i"l'ir .i"r.rr" ,roartri, lui CostacheNegruzzi ii esteatribuit merirul de a fi creaisto rici. @rul nuvelei de inspiraqie estestructurati in patru capitole,fiecarecu cit e r{ Ir*oriru Ldpusneanul Nurnela eu un motto: ,,Daci voi nu mi rrreqi, vi vreu. .." (capitolulI),-,,4i si dai sami, doam(cafitolul al Il-lea), ,,Capul luiJvloqo crrrem..."(capitolul al III-lea) ti.'P.e ;;1...; indipie mulqi r- ti pop.rc gi e u..." (capitolul al-IV-lea).\uv.9la se. *t ".i!"litr, coffiarl toriai puternic ( hp,ta ditttt. voievod gi boierii triditori' iiduelizeaz/prin alesMoqoc,gi norodu l pe careace;tiail asupresc' pe de o p"rr"i ti dintie boieri, -ai personajelor.. alil parte), ca qiprin construcpia fe de ' Cr rp"ii. trurreh ari o dimensiunete mporaldredusd'Ea epic, aceaste i"""i"i " conevoci a doua dJmnie a lui Ale*andru Lipugneanu(1564-1569),iar acqiunease asupra p ersonajului principal. b im ensiun ed spalitld cuprinde hotarul 9i ceitr eazd" ,oetatea scauna Moldovei' -1i de . s e n;U,u"lei conrureazi conflictul social 9i sunt creionatePortretele *rJiti la p .rrorr"f"lor'implicate. Aj-ury_ hotarul Moldovei, insolit de armataotomani' Lial cituiti din vornicul Moesteiritimpinat'la Tecuci de o solieboiereasci, ,urrr..rr .t incercind si-l determine gi spirarul Spancioc Stroici,acegtia i"d, o.ri.t"icu l Veveiige, lii"",""r! tr o"rr"" tui"eai"A gi sill atragi intr-o cursa,promiq6nd u-isprijinul boierilor. Intelisent, bun cunosciror al boierilor gi al situaqieid in qari, Lipu.gneanu descopericoilrplorul gi-giafirmi hotirirea de a prelua tron ul, printr-o replici deverriti'-ottoul primului capitol gi rimasi celebri: ,,Dac i voi nu mi vreqr,eu v{ v.r9q, rispunseLipugneanul, ai cirui ochi scinteiri ca u n fulger, 9i daci voi nu mi iubiqi,

la {'tl \r,1.ltll)('sc v()i,;i voi rncrgc cu voilr,ori ljrr.Ivoilrvoastri.Sd rni-nt orc? clri l)rc N4,rr tlelir,rlrl virinr.oarcc l)unirca cursulinclir:itl A! Nu mi vreaqara? ;i Nu mr vrt'Ii vrli,t'rtrrr inqalcg ?" Airr.rr.s tl.rttttt,l.ipugnca nu ucidepe boierii triditori si le confisci averile, ii iar , ,1,,-tttrttci l{tr x:rrtda, ii mirturisiseci erainspiimintati de ameninqarea carc uneiiot,'r,r,ritc v;xluvc (,,Ai si dai sami,doamni!"),iipromiteciiiva administraun,,leac tlr' lri crr"1i, clcascmenea, nu va mai ao-ita omoruri. ci aLingcpunctwl culminantin al t reileacapitol,al cirui morro esre:,,ca.(,",tttf'lit'tul ltri ii 1'rrf Moqocvrem. .."I ipugneanu convoacipe boietiintr-o zi de sirbit oa.rela I'i.scricii unclc, d upi slujbi, seinchini la icoanerila Sfintului Ion cel Nou r'trltrt'lricuta srncr enie, -oast.le ap.oi, pentru a-i amigi, le gineun discurs evlavios ,,de;in(o (.l l;lcr,lvirltarc", cum ocalifici autorul),recunoscindu-gi faptele singeroase tred in ( justificdprin grijasapentru linistea ..,.i: cereiJrtare, folosegte 1]t,l)(' ht.1l.. lnrii,igi sr l)rl(tct)lbllce n rnvrri la curteadomneasci, ospiqulimpicd rii : ,,Boieridumnea_ la vtrirstri! De la venireamea cu a doua domnie si pan; as tizi, am aratatasprimecitr-cnrulqi m-am aritat cumplit, riu, vdrsind singelemult ora. Unul Dumiezeu stie ; .1,c. rrri-apirut riu gi de nu mi ciiesc de aceasia; d umneavoasrrigtiqice m-a r*r dar silit nurnaidoringade a.vedea contenind gilcevil e gi vinzirile unora 9i aftora,care lirrtcaula risipa qeriigi la pieireamea.Asi; zi sunt altfeltrebile.goieiii qi-aureverfff ffr cunostrnqi;au vizut cd. turma nu poate firi p;stor, pentru ca ziceMintuitorul: " !2gs-yoi Pistorul, si sevor imp rdgtia oile ,,.' Boieri dumneavoastri! Si triim dt acumin pace,iubindu-ne ca nig tefraqi,pentru ci aceasra una din cele..zece esre porunci: *Se iubegtipe aproape le tiu'cipre tirrc n si si ne iertim unii pe.alqii,pentru ci sunrem rugindu-ne D omnului rostru Isus Hristos-_-igi fafe irrr.. - si ne ierre ,rouegregal'e[, -rlr itoii, p;;;;;; i;i noi gresililornoqrri." . . Singurii boieri carenu se lasi ami giqi de artasimulirii 9i disimulirii voievodu- -lui sunt spitarul.spanciocgi.str oici.B"inuindprimejdia, ..i doi fug din g.^ie. la .Lipugneanudispuneucidereacelo r patruzecigi gaptede voieri"venigi ospipl vo.ievodal, timp.ce,retrasinrr-un col t iu Mogoc,'se'delecteazd.vi,zind in spaima^acestuia. Apoi,.cu cinism, il intrea bi pe vornic dacdapro..J"i ti"e omorindu-i. pentru.a-i ciqtigabunivoinqa, Moqoci i aprobi fapu iingeroasa, spunind ci el insugi ar fi intentionatsi-l indemne.pe domnitor l" un are-Jrreamicei, dar ci irgelepc;.rneavoievodului i-o luaseinainte . acelagi singe rece,Lipugneanuil di apoi pe Moqocpe mi,namulqimii risculate. ^ .c: Satisficut pentru ci a scipaf si de acestdug-an, ,roi..,odri ii oferi doamne iRuxanda lcaculde trtci promis- piramidadin capetele boierilorucisi,asezare func gie rang. in de ln cel de al tretleacaprtol,autorul surprinde comporramentulpers onajelor aflitc in situagii-limiti, pline d-e dramatism, pr"cu.n 9i sadismul Lip uqneanu, lui la;itatca lui.Moqoc, manifesti,rile caracteristiie personajului ale coleciiv,mulgimea, gi sensibilitatea doamneiRuxanda..Personajele to*arrti.e sun t prezent;r. prin antitez.i, scenele zunt singeroase,. replicil" - t'"l.rr"trtep enrnr fieiarc tip de personaj, iar rru$carea epici - plini de dinamism. Dupi si. ngerosul banchet,domnitorul nu mai ucide boieri, dar conrinui si ii pe, dcpseasc i prin schingiuri gi prin confiscarea averilor. luu si poruncegte fie cilugirit. Cind igi rcLapuqneanu Pcnrruca sc irn[r<llnivc$tc, moarteape Vineinsi qi obscrvi ci esteimbricat in rasamonahali, ii ameninqi_cu tp {i, inclusiv pe doamnaRuxandagi pe fiul siu, moqtenitorul tronului. 'lloierii Sp incioc gi Stroici,intorgiln gari,o sfituiescpe doamni sI'1 offiveasci' a a lmpot rirra ,rbinqeisale,cu congtiinla pecatului,dar cu incuviinqare tacitd. mitropo-' gi si pregiteasci incoronarea nolitului Teofan, care se gribeqte si-i acorde ie rtarca moarein chinuri, vegheat Lipugneanu.Voievodul ului domnitor, RuxandJil ot rlveEte.pe fiind d.eznoddmkntulnuvelei' gi Stroici, acesta de ultimii sii dugman i,Spancioc Nuvela .rt" io-"ntiia prin remaabordati, prin dramati.mul acqiunii,pr in sceantitetile. Personajulprincipal, Alex.andruLipugneanu, este,la nele9i pers onajele sa, iui, romantic prin personalitatea cumul de calitiqi qi mari defecte( caracrlndul singeros,cinism,iap"iittt. de a simulagi de a disimula) 9i prin dest inul siu (iniQr clusivprin moarteaniprasnici). Nuvela esteoriginaii atit datorit

i viziunii pe care-o-oferl asupraistoriei zbuciumatea Moldovel, cit gi datoriti modului remarcabilde construirea unui P9rs.o.: naj redutabil- Lipugneanu- gi a u nui conflict puternic caresederuleaziadmirabil trislturi ale actelord-inpieseled e teatru. De aseln'celepatru capitble care capdtd. gi se menea,briginalitatea vi despe in miiestria de cared; dovadeautorul in pr.ezenpentru prima oari in litera tura romini, a unui personajcolectiv (mulgimea tArea, tlrgoveqilor),precum gi di n modul in carescriitorul comenteazifaptelegipersonadin jele'descrise, dintie in tervenqiile salememorabilefiind aceea finalul nuveuna Lipugneanul, carelasi o pa ti de singe in lei: ,,Acestfel fu sfirqitul lui Alexandru istoriaMoldovei". vest imentaqie, mentalitiqi, ceremonial, Specificulepocii estedat de evenimente, arha ice9i limbajul in caresunt imbinate cu miiestrie elementele obiceiuri,dar Eide n eologismele. Nrivela Alexandru Ldpuyeanul, apilrutiin primul numir, din 1840,al revistei Dacia literard, reprezinti un model di operi oiiginali, inspirati din i storia naqiocarese con{ormeazd.recomand;rilor ficute de Mihail Kogilniceanrtin I ntronald", adeviratul articol-program al revistei 9i, totodati' o concretizare a d,ucSie, o creeze literaturi naqionalivaloroasi. romantismului rominesc careave as5" I Moara cu noroc de Ioan Slavici Conceptulde nuaeld- vezi p. 53. ' Mare clasical literaturii .o-att", aliruri de Mihai Eminescu'Ion Creangi 9i I. L. Caragiale,Ioan Slavicia contribuit la dezvol tareaprozei,indeosebiprin nuvele gi prin romanul Mara, consideratcapodoperi a sp ecieiliterare. 1 Nuvelele sale,adunategi publicatein volumul Nosele din popor ( 1BB )' reconpoporan". In realisti, a unui ,,realism din ardelenesl perspectiva s atului stituieviaqa spa{iul transilvinean,incircat de tradiqie,se desfigoari dra me puternice,generate de di diferenqele sociale,etnice,religioase, avereqi de me ntalitiqi, de sentimenteapriDintre nuvelelevolumului citim: Scorrnon,Gura satulu i, ge gi destin necruliror.

ttl I llxiulea'l',tithii, Comoara, Moara ct't noroc,ocirpodoperl gcnului.Autorul acora rl6atcrrqie clcoscbiti investigagici psihologice, urmirind rcfleciarea evenimen relor in lonqtiirr[l pcrsonajclor, dinamica sufleteasci. lor )pe nuvelei,degi,sp re de1 r;r litcrari Moara cu norocintrunestecaracteristicile orelrire clc altc n uvele,aceasta incepe cu o expozigie, nu secvengi ."r", in io-porlrrrtfl.eiclescr iptivi - prezentarea locului unde se afii circiumi- - apareabia in tleschide cel ui de al doileacapitol.Nuvela incepeabrupt, cu dialogul dintre doui rca Gh!1egi soacra care reprezintd.douiaritudini de viagi, doui lui, ;rcrstttttjccse-nqiale, rtrentrrlitili,doui poziqii etice,ceatradiqionaliintruchipatS" filozofia de via qi a de lrtltrinci.gi.ceamoderni, a lui Ghigi, dornic de schimbarede dragul pros peritigii. (luvintclc bitrinei conginmesajulnuvelei,_exprimat foarte clar inia d l h inceput: ,,()rnul si fie mulqumit cu siricia sa,cici, dacZevorba, nu bogigia ,ci linigteacolil'rcitc facefericit". Personajul argumente igi azS",incontinuare , oiitti", ,,Eu sunt acum btrtrini, gi fiindci am avut gi am aiit de multe bucur ii in via1i, nu ingeleg nemulgunririlc celor tineri gi mi tem ca nu cumva,ciutin d acumala b;irineqe.rn ioro" ,ro.r, sI picrd gi pe acelade caream avut parte pin i in ziua de astdzigisi dau la sfirgitui vicqiirnelede amiriciunea pe carenu o c unoscdecir din frici... Mi-" gr.u si-mi pirlscsccolibain caremi-am petrecutviaga mi-am crescurcopiii 9i m"l cuprindeun si fel dc spaimi cind mi gindescsi rimin singurdintr-?nsa..." Aiiruiitrea bltrinei este perfcct motiv.atipsihologic,ea re prezinti gineraqia v6.rstnici, legati de varri, de ffadiqic,de stabilitatea de-o viaqi.Motivele pi ."r" le enumeri releie ingelepciunea populari carepune pregpe caleade mijloc, pe cumpitare gi pe acceptai.aunri situaqii modeste, dar sigure. Totugi, bitrina t u J. op.rrri proiect6lor ginereluisiu, esterolcranti gi admite . punctul lui de vedere, indimnitrd.r-l re lupie pentru a-giimplini nizuinqele:. ,,voi 9tiqi,voi faceti, [..] voi facegi dupi ganduli'osiru' gi afiimind ci it va spn;rnr;i ii va urma ,,cu toat5. inima, cu tot sufletul,cu toati dragostea mame i careincearci norocul copilului iegitin lume. Dar nu cereli ca eu si hotirisc p entru voi". Pers.onajul esrcmemorabil,un model de ?nqelepciune dragostemateini. Ea gi lc di copiilor toatelibertateade a hotiri viitorul ior .o-,rn, dar ilobfig i si igi asume toati responsabilitatea luirii deciziei. Replicalui Ghige(,,[..J ti riminem aici aici,si cirpescgi mai departecizmeleoame.. nilor, careumbh toati sepdmina in opinci ori desculgi,'iari, daciduminecae noroi, \i duc cizmelein mA ni pini la biserici, gi si ne punem pe prispa caseila soare, privini cu la Ana, Ana la mine, amindoi la copilas ,iard, d-tala tuitrei. Iati linigtea.oiib.i."; p une in evidenqd intriga qi atitudinea lui de viagi. Ca cizmarnu cigtigi iuficien t pentru a asigurafamiliei o viaqi indesrulati, de aceea hotirfute si arende*ze circiuma numiti Moara cu noroc, aflad intr-un vad comercialbun, dar in locuri re le.Togi drume,tii seoprescla circiumi bucurogici au scipat teferi din pidurea ne fasti. Desfd;urarea acpiuniirelevi destinullui Ghiqnsi a[familiei sale,murarela Moara cu noroc. Pini la ap3rigia simidiului Licd.,viaga Ghiqadecurgelinigtit, in fielui care simbiti searase bucuri cu familia de cigtigul realizat:,,Sim6iti de cu seara locul seg.qgf1si Ghiqi, ajungind si mai risuflel sepunea An" gi cu bit rina sI ",r num rebanii gi atunci el privea la An4 Ana privea lJel, amindoi piivea u la cei doi copilagi,cici doi erau acum, iar bdtrinaprivia la citegipatru;i sei imqeaintineriti, lsz sprinteni,iara sporul cr:a Clci aveaun gincrc harnic,o fati norocoasi,doi ncpoqc i Dumnezeu, dintr-un cigtig ficut cu bine"- el fiind un circiumar harnic, drt de la conflictul,lupta inde Fricepurqi cinstit, respecrat togi mugteriii. Lici va declanga al lui chiqe qi dorinqalui de a cigtiga rot mai mult. irc fo"d"i cinsri t Lici intuieqteslibiciuniie iui Ghiqa,dragostea Pentru Ana 9i Patima cfutigului , pentru a ;i-l face complice.Prima intilnire dintre cei doi ;i re va folosi de acestea gi.orgoliul. itte o rr.rit"bila lupti iniare frecareincearci si-qi impun d. auto,ritatea cu cuminte, cautl si te pui la buni inqelegere GhiF il avertizea zi:,,Daci egti om ci lui ii estede ajunsca orice om si simti ,,ci nine", iarLicd

gi gatasi izbucneas fdramotiv.rrrt . . Iarti-micel puqintu. . .tie ci snmidiul l-a pridat gi bitut pe arendaq a zi-Ruprn omorit femeiaEi copilul. in schimbulbanilor luaqide slmidiu. C onflictul dinrre Ghip 9i LicI se deplaseazdin proces. Sunt gatasi-gi fac pe plac". adaugi el: .in toate le ficus e din dragostecitre dinsa. dorinqade rizbunare. iar in timpul pro cesuluilui Lici. Era o amarnici dezamilgire.lartd.era at e Clnd ..de judeciqi. cu ararGhiqi seinstriineazi de familie. agifi mers mai departedecit mine ori v-aqifi aruncatcu netoacuvinte'.Da igi zise el . devine caracteristicl9i revine adesea: dar prieteni ci . cind Cici mare-dreptate va p*a ie gindurile 6s'-9i fi facind lumea. Aceasti relagie manenteintrecere pentru a{irmareapuierii. .. farl" ca si mi-l fi curiqit ' Arunci cind simidiul ii ia banii fir.d. dar 9i de cigtig.. igi mani festi rpiitn". deoarece. dar se seaci singele din vine de rb.cd-i legat.de a o feri de orice supirare.a para. sferaconttiinqeicirciumarului. Circiumarul nu sup-orte conflicruali. ai neaeu n-am si mi iert cA tvoi irii pe faga muri oamenide treabi gi ai ajunssl-qi vezi berbarulinainteajud ecitorilor' $i n-_am picituit nimic.nu weau s i crezi cdmi qii numai de frici.. L" . degi .-m6. cind.o*pl"tate d e ampl-eanalizepjihologice realifrecvenrein cuprinsul zateden"r"tor) r .ii rispunde. de orice necaz. tu rebuie sI inqelegi oam eniica mine sunt slugi primejdioase.i lucini.gi. cu cinism.penrnr prrma oari. h.Lici..ii era par.de ce-i orice gind riu. fiind pugiin locul meu. nuvelei . apliandu-l 9i accepdnd si fie pedepsiqi oameni a i acestuia.. totugi ir si se stip'ineasc i". dar cerul m-a lovit cu orbie Ei n-am v oit si cred 9i si inqeleg.rri-ri morali (monologurile interioa re degradarea ditateacu careconstati gi-gimotiveazd.seindepirteyddg L 1a.totdeauna.r. Ghiqi seautocondammai alesdupi irrrr.irriqi" sau: . de a o vedeaveseli gi mulqumitd. si-i numere. Ano.. Budoi sperjur." pe Lici la banii ce -9iadunas Pa:. cd devineirascibil. cici Ano . din drum"' Du lnci om in cale. repedela LicI batjocura gi se.Perdu se aceste socotinqlin primejdie .'. si intru la iniepr.la nevoie. dari voi. Conform invoieli"idintre cei doi.am primit porci de furat de la Lici.trebudar acum. se zbuc^i. ci umblu voiali cu tine. devine 9i gi SeiteBouarul.rrr*. de percare. Cu cat estemai antrenatin afacerile alelui Lici.Ghiqi vrea si-l sfig ie. din dorinqa te brrcuriil. pe de o parte.fne si-gi manifestesentimentele teamir . Ai avut tati om de frunte.rt-r urmelor.congtientde propria-i decid eremorali. pimintului.... Ghi gl va gi prirni porci furaqi de acesra de oamenii lui. lumeate pirisegte" .Mie nu mi s-a vf fivai gi amar de ei daci n u-mi facepe plac".tea colbei: aici qi numai aici e limanul de_scipare vorb ead"e ! ii ziseel.de trebile arendagului. aveabitrina. Ce-i pasi lui acumde Pintea..ca lini.

1... fiindcjeste in pericol de a fi prirrs de pinrea..$^i ce si-mi fac ? igi . apoiva fi dominatde patimabanului.."" i9i primesc p.sc va stabili inrr-un loc unde nn .. a poi fuge.. csqtigati. v lsg iubirii...secundare episodice.i.A..-"r. Subiectulal Il-lea A. :" :tl Dar ce si fac ? igi zise el in celedin urmi. i.cu ajuiorul acestuii." . trr. dacdein mine..atit . puqin Peste an' Dorald .se amigegt e. / . ng pureamsi fac altfel.copiii. cu familia fi.l" i"t.u?gi" .a. i"-pr eurr.ir.aga celedin urmi. J... cit 9i mesajuletic.A fostodati O prea frumo .. de. lred c-am ficut riu "" -"i gi daci n-agvedea dinfag.$l t'atttl ttti-itiaritlt calcaccabuni". J..ici.a ci eu re-am arurrl"t .. rcalizate. se liia in voiaintimphrii . daci Dumn. fiindci esteun om prea slab. . incetul cu incerul.osiut: Ou cit cstemai robit banului. incintat. gi aga. p . caredin om cinstit devine ucigag. ct iF i. Moarjt nurrraiciteva. pe o sti piatrr.are nu -"i cocoatein spin are:nimeni mai mul dec6t dAnsul n-ar dori si n-o aibi".. .. Nuvela dezv iluie dezum anizareaomuluistipinit de patimi.zisc cl voi nrci n u mai avcti(:unr lvuscscripirinqiinogrri...viagi numai cei neprihinigi gi iei cumpitaqi.....otsi te las vie i]r urma mea. $tiind c5"Licv. spuninju-i: pe . Cind seintoarcela Moara cu noroc. dirr atnini si-l demagte simidiu pentru ci nri se simte in stare pe si renunte ln r:ip1igusi1. o lasi pe Ana ca momeali.rr. must eriu: peisajuluimontan (verb auxiliar) 2.idee pe care. lupta lui_Ghige lumea si cu sine insusi. " pe Ghigdseimprietenegt e jandarmulpin_ cu ira.mariimpiritegti...co.1 -". care-lr'rir"r". ra ca si-mi astimprr serea rdzbunare .i esteGhiqi.i ia chimirul.] cel bun in ceasul potrivit..i .pr" are arginririe f urati. pl ingind: le-a fost j"*rtl" ..Dimensiuneatemun estere dusi la citeva luni. " ri" cu "rr. fi "" Deznoddrnhntwl ."pr".Aga vrea Dumnezeu! i9i ziseel . galdjn{ ci : . duce sd-l aduci p" j"rrd"i-ripi"i"" s e aresteze. .9i ncqi nepisares osirealui Lici".Tatil vosrru u1 o .fascinat.mvelej esretragic: Ghiqi esteimpugcatde Riuq.siinrranilor copiii ..$i igi zicea l .. ' Imagineaestesimbolici.tfir. d-... loc unde circiuma rducenoroc .. h. vremea. unde o gisegte Ana singurdsi o omoari. Firul narativ urmeagl destinul gi transformirile personajuluiprincipal. iar Pintea."J-. alituri de cinci cruci..mi s-apus cevade-a curmezisa cap . . eu putinqi ca purtirile bune si nu stribati"rt. lonaj nuvelei pune in lumi ni atit destinul ragic./-A fost ca niciodati..Lici cstc stipinit dc patirrra Ghili esrc $imat de patima putcrii. Era fascinatde frumusegea ca-n povegri .llni gi spunindu-gi ci apoi.r"rr'rru mi-a dat gindul ['.. lncearci siigi linigreasc i'congtiinq" pularrJ totul pc scamafirii saleslaLe:. ea pleaci mai departecu copiii.impreuni cu... te-ag ucis". uu nu mai pot sili pe ni_ un 1...ordoni incendierea pe Morii cu noroc. Acgiuneaesteconcentrati in pusta arideani. intors la circiumi si-.bitrina vederest urileincendiului. client. rit. Punctul culminant al con flictului.cu acesra. cu se rnanifesriin evenimenr ele timpul saibitorilor de pagti. cu condiqiarespectirii legii. iari pe ti". subjugat' fermecat: vrijit. a bea. cucerit. .ictr sa copiilorisrora:.nJr..i-o gi Ghigi inrr-un "-int"gt" moment de intens zbucium sufletesc.simt numai ci. Asa nr*aldsatDumnezeu! ce si-mi {ac. imprimind nuvelei un profund sensmoral: au rimas in....urme . se sinucide 9i lzDlno u-secu capulde un stelaruscat.Acu ..rn ticilos i" ur"q.s" g1. carefericireaadevdrat d. estedati.ln nuveli aparpersonaje Cel princi pale... i n pot irii... cu atit il urigte mai mult pe L ici. a moralei gi a tradiqiei. -'". asuprasa bani.arrd. Nici cocoqatul e insugivinovat c5.de patima rizbunirii.'-'l'or nr:rihotirit si sc razbune I.Personajele sunt pirimag.i sc?ntoarcila circiumi.rt. a setncruciSa: seintretlia) a se intersecta.a *i_" fort r. po"rJ .. din ! urmi. desi eanu il mai poate ajuta sl sesalveze. a A consun'ta.Ghigl din . de Daci mai adineaoaril-agfi gisit.. rari om cinstir..r-'-Ittetti rrulc z..t. Lici.i sperjur. cumpiritor...a-i"ii. aur gi "jr.ticilos! . al cirui caracter diabolic il descoperipe deplin. . ii p. a.linigrea c-olibei".incdt nu mai putea sd-gideie seama poate gi ce ce nu poatesi faci ..eart'eimaginepune in evidenp mesajuleti c exprimatla inceputul nuvelei:^cuvintele betrin"i"p. t"r.. a l. ticdlogitli de sl abin el insugi.. Ghigi. / Din rude.. u"i.l p. mai complexper. Daci e riu ce fac..i minca.mpromigitor.

plim(ex.O.. tabl ou mireq.: Pentru filmul Piciul sele ctase o fati qi doi biieqi. . . cazil Botanici.n razelesoareluide iunie se cocciregele' La Gridina Zoologicd"a u fost adusedoud lame.Vasile Alecsandri)' .trebuie si perseverezi. l.numeral cardinal cu valoarede adjectiv(ex. fantastic!" . l.pronumepersonalrpersoana III-a. Cele mai bune kme sunt celemarcaGillette' Cdndigipuiin gi nd si scrii o carte.: . in Gridina^cuz^tiv bindu-se . Hanul era ticsit cu girani i inapoiapi(tntorSi)de Ia un thrg mare.substantia (ex.). ln textul dat cuvintul o estearticol nehotirit.: O estevocali.(verb predicativ) 3.interjecpie B. Coatezai-a ficut un cocfrumos.).asi fati" (Mihai Eminescu)(verbepredicative)sau: lmi pleceasdfiu pemalul mirii l a risiritul 9i la apusulsoarelui.: Seint impla s-o intilneasci adesea genulfeminin. Acest cuvint mai poate ^Yearffmitoarele valori morfologice: forma nea ccentuate' a .). 4. (ex. Pe stinca din deplrtare amzdritunpui de ciprioari. numirul_singular.

aceasti etapi beneficiazd... clasele .Anc. identice.. formative : metoda euristicd(conversagia diverse tipuri). tateaintre aceastiperioadi . cuvinte. s-a Mii gri. adverb: Privind adhncin ochii ei sl-i ingeleagifrdmintarea. scriu elemente in insugirealimbii gi literatur ii romine sunt eficienteurmitoarele metode: (limitatd ca pondere) pol)estirea a' . capacitilii dc a comunica. poziqii. Situaqia devenise .Acbizilii fwndarnenta le" Ciclul curricular .-obiectivecomune. Etapa prealfabeta16. sunete . adverb:Vedealimpedeceeace voia sa obgini prin acqi unile sale. adverb: Ii eram tare recvnoscrtorpentru cuvinteleei afecruoase. asiguri: tn aceasti a paratuluifonator. metoda descoperir ii. silabe.scriu chia r cuvintecu majuscule. . ziqiilor/enunqurilor re 9i..a II-a din invdqdminrul continuitigii se realizea zi prin: ciclu curricular. ca obiective dezvoltarea a capacitiqiide receptare meare a sajelororale 9i a capacitiqiide c omunicareorald. valo rificirii achiziqiilordin invigiminrul pregcolar.i inviliminml preg colar. . adjectiv: ln lacul limpedese zireau pesti./S-a o cufundatin adinc.citit" imame nqionate). a.a lrin povesti pebaza textelor literare (povegti. achizitiale ciclului curricular. adjectiv:Lacul era limpede 9i a d.dezvoltarea 'fe ct propoziqii.dezvoltareagindirii autonome.a II-a).i literaturii romkne tn ciclwl cwrricular .dcarn cmoqic fratelcm cu v:r{i soldatin trupelede eliti. metode gi procedeefolosite in intregu l ciclu de achizigiifundamentale.dezvoltarea din cuvinte. v iitoare cu copii.Achizilii fundamentale"cuprinde grupa pregititoare a gri primar.principiul ln "c"rt . exercipiile .asi guri continuiEtapa prealfabetard. pregitegtecitit-scrisul (etapa alfabetafi). s. substantiv E ra un tot vnitar. 1 i tdrc i adinc: limpede: pronume nehotirit: A crezut tot ceea i-a spus._Dupiatita ploaie pdreal/ cerulsetnsenineazd.mode rne.ardde cele il e pozitive ale etapeloranterioare misuri anumitelitere.propoziqie cd (P. etapl.povestiri). . gi I diniqei clasele . lui didacticin activitatea . din deprinderiide a delimitapropoziqiile vorbir e. adjectiv:^lnimprejurlri dramaticese dovedeaom tdre. cu ci 61 folosinddiferitelirnbajespecializate. 3.in special clasele in gini (act ivitare careo vor desfigura toate clasele pe graficecarecompun litere.pa rticularitiqilor de virsti 9i specificuluidisciplineiLimba gi literaturarominl. l(.dezvoltarc a . Principiul continuitdlii in realizarea obiectiaelor cadrw ale stw diului limbii . . Etapa alfabetarl de ltt ceeace privegteinsugireacitit-scrisului. pebazailustra-qi ilor lxperienqeide viaqi a elevilor s.cuvinteledin pro. . substantiv: Simqeain adh nculfiinqei cutremurare. jocwl didaaic etc. Activiti. * continuturi comune sau aseminitoare. In clasaI evaluarea pentru o bunl orientarea cadrudemersnecesar jiilor din inviqimintul pregcolar.i a responsabilitigii in faqdde integrarea med iul social. expunerea . pentru ca elevii si pronungegi si intoneze co. de pilde (inaf. adverb: Ne fot povesrea desprecilitoriile sale.propozigiepredicativi) (P.tradiqion ale: explicapia.qilede inviqare. predictivi are menireasi relevenivelul gi temeiniciaachizi.. copiilor.2/ .metodegi mijloacedidactice in primare. predicativ i) Riminel/ curnne-arn inpeles. . copiii cunoscin oarecare in I primare.necesiratea gi dator iti idealuluieducaqiovalabilitatea eficienqa Acestprincipiu igi dovedegte nal. 2..silabelegi sunetele de Depr indereade exprimareorali sedezvolti prin exercigii formulare a propode pebaz1^ s uport intuitiv gi lingvistic (cuvinte gi expresiidate).au .t/ . ce adjectiv: Tot mobilierul fuses e comandatla Paris.ml lntrcccrcrr suldatcu un rczultirtncilltcptilt. 2. (de euristici).

stimularea potengialului creatival copilului.l/ctun1 ne drteptarn. . .i a limbilor srriine. . c.cunoasteriigi stipinirii me diului aProptat. Propunerea lor nu-mi s vSdea defel.formareamotivirii pentru invitare.a VI-a) consrauin : a . a limbii materne. 2.asimilarea el ementelordebazl"ale principalelor limbaje convenrionale (scris. penrnr exprimarea corecti 9i efici enti in situaqiivariatede comunicare. Obieaioele ciclului de dezvohare(clasele III-a . Subiectulal IIIJea l. Am intilnit la Muzeul de Arti acelagi grup de englezi. inqeleasica activita tesociali. Mi-ar plicea si revid plaiul maramuresean.propoziqiepredicativi) nu 4. 3 .dezvoltarea achizigiilorlingvistice.r/(Pz . citit.a competengelor folosire a limbii romi de ne. Maioul seudasedin cauzaploii. a intuiqieigi a imaginaqiei acesruia. Prietenamea era de fel din Ardeal. B. calcul ar itmetic).stimulareacopilului in vedereaperceperii. Obieaiaele ciclwrilor curriculare ale inodydmkntului primar A. . Obieaiaele cic lwlwi acbizipiilor fundamentale(clasaI qi clasaa II-a) vizeazS": . 1.

oaptd.liz.ulLgr/ul de dificuhare. deip eragionalip zare.de dezvolt are.anterioare. autodirijate sau libere. continui.stimulareacapacitiqilorcreative.care capdti o importanqi deosebiti in p erspectiva autoeducatiei permanetrte. obiectivelecadru gi de referinqi ale inviqimin rului prifher. activitatea conftienr. colecdve. imaginagia etc. ' . rac trce p Ei combinate.aplicative. . .de evaluare.rttslortnrlrca clcvuluiin factoractiv.citire tn . in urmitorul enun!. metodeformative.asigurindu-se transferulde cunoqtinqe. dir. semne punctuagie.ttcgoriilorcurriculare(curricw lum nrcler. . .autodictarea esteo varianti a dictdrii.itci diclrcticc constituic o rccorrsidcrlrcr rclaqici cadrudid actic-elev tt'. curriculumaprofwndatqi cwrtit. cijii prin carese realizeazi. .caligraficcu ajutorul conqinuturilorgi activitirilorie invigare adecvatc. mai mulre .Exerci. .se consolideazicunosrinrele limbe qi de literaturi.fronta le. ce justifici diceea vcrsit:ttt'.: .i .i a confuziilor.regulilor..copierea. exerciqiile facepart.coparricipant formareeducat ivigi prin la lrli. l n lecgiile limba 9i literaturaromini sefolosesc multitudine de tipuri de exerde o .d. prin care se execut.dupd numdrul elevilor c areparticipd la rezoloarealor: exercitii individuale.structurale. o Exercifii de scriere: scrierea dupi model exteriorscrisde mini.3.dupd gradul de implicare a cadrului didactic: exerciqiidi rijate. cel .". de element e foneticegi lexicale). corective. operafiileinteleltuale si motorii.careasiguri auromarisde mele (formareadeprinder ilor). 'Iipuri de exercigiide citire folos ite in clasele primare: .verbe) pnrqi .ulwtt cxtins).fluentJi expresiv. " .ttl I ( )orrtlililrcttl. carearemenireade a asigura lai.qi puncr de plecarc pcntru achiziqiisuperioare. In gcoalamoderni seimbini exercipiile reproducere.dezvoltarea unor capacititi gi aptitudini intelectuale fizice. In activitateadidactici.t c. gi p ersonalizare. exerciqiulesteo me todi fundamentali.citire seleoiad: pebazaunor repereprin carese asiguri ingelegerea mesaj ului scris.: Spune/scrie doui subsantivecomunegi doui substantive proprii. prin l)rogrcsiv. o I cla. oferindu-i-seposibilitatearecuperirii.tc.citirepe roluri.dictareareprezinti o scrierein careele vii nu mai au niciun fel de model.teoriilor carese aplici in situa qiivariate.fluent si rapid.insu-girea noqiunilor. . ajungela: .rede tipar.consolidarea d eprinderilor.conse . esteo meto di bazati pe actiunereali.o ope.exercipiulde identifuare a unor elementede constructia comunicirii (pirqi de vorbire.: Identifici. consolidirii gi dezvoltaiii aptiturlini lor prin variatele tipuri curriculare. Ex. elev ii trebuind si gi-l reprezinremental.eazi p e elevi. in ritm propriu a fiec. . ibil.pirgi de propoziqie. folosit in erapaalfabetari iniliali. prin care.a scrisului t'orect.De pild. .prin caretrebuie si se realizeze citire conqtiend. puginun enun r.giul rrli^cin mod repetatpenrru a dobindi deprinderi.deja enunqate. modelul exterior de scris de mind. funcqieae aifeln rite criterii de clasific are..goiiit pot .r I V-r) trcbuie si asigure insugirea cititului corecr.r ircccsibilitigii activitiqiidiferenqiate.parte secundaride pr opozigie): Dupi furtuni vine si vreme buni.r rsigrtrrrc.prin carese reilizeazeffansferul de cunogtinte. . estet ipul de exerciqiu . a spiritului de independenqi gi a iniqiativei. pirqi de vorbire (s ubstanrive.in ritmul propriu fiecirui elev.citire tn lang saucitire pe sdri te cu voce tare: fiecareelev trebuie si citeasci. in fiecarelecgie.a ciclului curri cular reprezinti bazl.exerciq iile pot aveagradediferite de complexitate 9i dificultate etc.. Achiziqiiledintr-o etapl. de echipi.exercipiulde exemplificare Ex."t. {e propozigie(predicat.ticnt gi reperar. morale gi trisisi turi de voinqi qi caracter.prevenireauitirii . la numiplsingular . li1apapostalfa betari (clasa dupi inviqareaalfabetuluipini la terminarea sci . de citireafluenti si expresivi 9i ii re.1ruiclcv . . .dupd f uncpiile in de linit e: exercigiiintrodu ctive.pr oprii gi etapelor. lrt ln clasclc primrrc.dupd tipwl de actiaitatepe caretl preswpun:exercitii orale sau scrise. Exerciqiulesteo metodi adecvati tuturor formelor de activitate.a origi nalitiqii.tre buieasigurati.subiect. p rodu ctive. prin cxcrciqiilc rcproc{uctivc formeaza se automatismul scri rului gi cititului corcct.sedez volti gindirea. lipsegte .transcrierea.semidirijate. cu acelea operatorii. scrieredupi l ite.

* exercipiide analizd morfologicd sintacticd .". ' Exemplelesepot inmulgir.i Ex. Mai aveau linpe . Saudi exemplede substantive determinatede unu-doui adjecti ve.. Ei aveautrei copiii. _Acest tip de exerciqiu esteurmat de exerciqii creaqie de prin careli sesoliciti elevilor si formuleze enunquri. lCa exemplificare se aleg pttru tipuri diferite de exercilii riintre cele nrenqi onare." Sauanalizeazisubstantivele. $i atit de dra gi ii erau florile acesruiim3l pCrat.gi la numlrul plural.: Analizeazi substantivele urmltorul enunt: din .atir la numirul singular. cit gi la numirul plural. ./texte/compuneri cerinqe cu indicate. .A palaul lor o gridinl.A mers yeste a-nlume despreFrumoasa-Adormiti. predicatelegi subi ectele urmitorul rexr: din fost odati un impirat gi o impiriteasi....foarte frumoasi.

).dragoslea pentru H ildegard. am incercars-o consolez-.Mi-arn sPus: Gavrilescule. sfi anii. a semniiicatriifOr gi a temporalitiqii.. dar idealul meu a fost..In aceste nuve leexisti doui universuri distincte: real Ei ireal.l* TESTUL2 Subiectul I I La qiginci deMircea Eliade .sunr a. SuPrenaturalului naturalul. aur.. eram fru"*fr gi aveam.a pi.ozase' i obiectep.mai ales.ti-o pe Hildegard.-.$arpele).].atras'defaima straniea locului 9i de rlco are.va iesi i ncurcat.incep ind cu alegerea fetei: el refuzi nemqoaica.mi o sabie cregca in il teribih devaril. trebuiesr ghiceasci dar riganca. setrezegte . a incepu! tra<< a fost si fie . Curind constati ci bordeiul esr eun ioc iniqiatic.Bucuregtiul de altidate. obses_iv.:K.camuflarea sacruluiin pr ofin"..pe o oanc d.cu Elsa.."did. in acestlabirint apar simboluri ale sacrului: somnul.a ata rnele. Ceasulriu ! A.Lawrence Arabiei). prin introducerean miicu terului.rtisj'. un tinir ciruia-i pomenegti de colonelul Lawrence.. p.pentru picatele mele am ajunsprofesor de pian.Simte prezenpe al ci el insuqi se metan-Iorf.. profesorul pitrunde in bordeiul gigincilor.a. .s-a rlrdcit pe drumul vieqii.'oriit ea exisrentl.Uitarea aceasta motivul intoarcerii din drum gi inceputul unor intimpliri stranii care este se deruleazi dupd. . ln nuvela La gigdncicele doui universuri se intrepitrund. realitlqii se r ealizeazi prin interferenqa -"Incilcarea. alterarea"(ilcilcarea) cu buna gtiinqaa raqionalititii. a. trebuie si aleag i trei fete. 18...O fati abandona. . Conceptulde nuzteld vezi p. (autoportret ).. 53.. cifra tei. cind de coqmaruri.li u."1 Nuvela La pigdn.prin intruiiunea imposibilului.Otilia Voitinovici (expoz ipia). gre coaiia.. fati plingea in hohote. a careigi uitaseservietacu partituri la elevasa.. Nuaela fantasticd se caracteriz eazdprin exploat area situaqiilorfantasrice. I }:rlcrr:irr l<uiqi .agul toropit de argiqiincepeciudataaventur. Triiesc penrilr sufiet. capului.labirin tul 9. autodefinegte se Gavrilescu.ustrlrca.cind teiorizat gol..diferite ritualuri ezoterice.a absurdului. ajunge aproaPede ora ffei.r"lo.rtt rnil"t de artist !'1 A$a i *p.Gavrilescuse iusdfici: '.ri.. carefisurea zi.efam lOttenbUrg.ci Mircea Eliade intruneqte caracter isticileunei nuvele fande tastice. o tati Plangea lorrenourg..].erarrr rn O banci. sunr ascunse semnele sacrului. 53.59 rominesti. Esrecind nelinigtit. o replici la schiga Ca caragialianiCdldurd ma re.firede arrist". criza de congtiinqi a per sonajuluiprincipal.r..prinrnvazi asacrului in profan. re rri ... unde locuia eleva in F . in mecanismul cotidianalv ieqii..rd." ..-n.dupl ceargila lovi se cre$tet ..interzis. le recunoagte. 't ^. intilnim . ln-parcul din bavrllescu Se. profesorul Gavrilescu. sac?ugi profan.r.. ln unele creadi litera9i reprezinti o capo dopgri a literaturii fantastice re ale lui Mircea Eliade fantasticulare ca supor t practicileyosa si ranrrayoea (Secretuldoaorului Honigberger Ei Noppik Serampoi e)saumituril"efolclorice iotianesti (DomnigoaraChristina. cum ii pt". ln spapiwl profan. arnin teqte in (.purtAid cu sine. existengiali profesorului Gavri lescu. nr. ni lnceputul unei experienge in fantas:tic-ezoterice careigi amintegtede visul siu de artist. La intrare totul estemarcat de cifra trei: taxade intrare esretrei sute de lei. . conrtruite prin . Limba ..'. \intrtga) Desfdsurareaacfiunii: Personajul intri in acil spd.Feteleil poarti ca inrr-o hord a ielilor din care el. in o.a inadmisibilului. lntAlnirea cu celetrei fete inseam. imagineacolonelului Lawrencegi. aflece aceasta clsitorise cu inginePr.lovindu." inima. de cildur i (lucru careii aminteqte de iubire.. .ot.'.i literatura rom&nt Concepte opffali()nttle.st1t de vorbi. in caretrebuie si parcurgi. se lu i. lncet-incet.ce.[.tt"gte babeidi la intrate_cum venit la Bucuregti. Ajungind in straii. se pare a din la birint gi-i polr.[. de totdeaunaiart a puri. A.. Gavrilescunu reugegte rreaci probeleqi seri= si ticegtein labirintul c unoagteriide sine.in nuvelalui Eliade cildure e cea care declanqeazd. evreica. ia "ieiii Gavrilesc uisi retriiegte povesln timp ce riticegte printre lucruri gi paravane. vieqiilui: intr-o tragedia igi iese Gavrilescu din amnezie. regretulunei vieqirarate:.

i.gr ibim".ttt ele receledoui lumi." gt"rg gi t.o. Ne lemuiireaiui Gavrilescu :l: reflecti tocmai starealui de dezorientare: tva ore.e valab ih.Seurcdll::l'-:1:::?::l"ri:'J:" Confunzi si-ti 1 ..e profesor pi4.se o discuqie o doamn cdreiaii .nt I la*renc.nu le inqelege saruratdi sacru. "i'' .1"1!'-1:i ilF!:. Di-umul acestacu dricarul anri cipeaz drumul inibordeiul qigincilo-rincheie experienqa" iii11t.momentulre.tt. Monologulinterior d. Bab. realilAlil. In dreptul bisericii.pe Intri i nti-un salonunde o giseqte Hildegard Qtwnawl dqi_de biriarul drij.$i miniincet. opi"r" si respire parfumul floriior. urmi cu 12 ani' Gavrilescupersistd ideea lui el s-aupetrecutin timpul unei-zile'El penduleaziintre trdite de li.gard." Hit d.spuse iarr . nu 12 ani. sp.: urci in tramvai. $i biletul sescumpise cinciani' Nedumecu d escoperi uimireabsende aitist Sositacasi. cu tii". Taxatorulii itrage d e cu cogidin circulaqie un anin uimi. lar. iu-" din colqul Yl .r p1du1e. Gavrilescule. Revenireal-a si ii pentru ultimul drum. vtea ie r.une meargl dtept lui Ga ."'ns9 i1strat'a.. bordeiul ligincilor' Respinsde l umea. uqi. culminant) .la a gipteasi bati de trei ori !i sl intre' Profesorul 'seritlcegte'din nou. firii ireagi-opunepe seama sale ^.. pini intr-un dar omul.*pli"e tiirro ciudatd ce-l cupiinie se.rAncugi ci plecase provincie' el^fiindconvinscd intirziaseJl-tl*t"t sporeqte.se urmar ali.a sp.pregatirea p..iior"gi si numereSopt. ta Els ei l-a ceElsa ciutat.l-a a. de o'birja condusi de un fosi dricar.siriip^radisul ui pierdut " 9i pleaci apoi J.Ii-o Deznoddrnhntul nuvele iestecon$i toi fata ii .. in ultimele enun quri. poate ajungeintr-o lume a r. este Ambig uitatea rextului trimite la semnticalii multiple: planul_real.Trilescu qi"ii"a."" centrat profan.. moment d" g.. ^: -^: ^-: La in Trandafir. coplegitde timpul concret.tiswlui' de vorbegie colod... Asa incepe'Ca intr-un vis. .h.ri. s ereintoarce. sp19 "c. lumea reald gi cei ireald. undelocuiseafld" .rr su." sprepidure. dar esteprea obosit... $opti " iar in uamvaipenru a s e pierzi riremoria.teptat tiTp: -ouit"u strizii. pe dru*ul il maiiung.. urmi cu cinci ani' T ^ madam gi unor cunottinqe.."qi" in caregr"triq"l! .-i. tituii.se in Zgomotuiramvaiului il readuce somotui ramva iului readuce in in aooi a plecatla rude in Germania.il' fost maj atenliaci baniilui n-r...rto"t"e' gi si reia numiritoarea.ii-. cum el a devenit i insurlqei iqtri in planulrealitdpii .Toqivislm.i-pr.irt" fata..u."ie . adresele. Nu ne.

ap.2/(P .ptlrular """.i ' pf""i{icareacaiendaristicianuali orientativ i trebuie si fie un cadru in care: ii) parcurgeriiconqinuturilor. de r.Proi"cta. unitiqi de invilare. Protesorulpareaun om drept.. era cetate* predicat nominal. Tipuri de Proiectare a acqiunilorgi.. Vom reveniinJurnal asuPra dezavantaje. Mi doare piciorul drept.atribut adjectival pronominal.e !ecutivi) (nume predicativ) 4."l acti vitigilor didacticeia forma: ln practicagcolari proiectarea orientative. ielele careqesco nfuzia p. i. proiectatd e cadrul didac*rr"o.fari'. niSte.aui si'ir :r^t..sirrrlrol luntrasuluicaron.#p.r. (3) proiectului de lecqie' proiectareaactivitiqilor didactice o realizeazS"inviqito rul/inviqitoareadupi ce a de dintre-obiectivele referingi corelarea a studiattem einicprogr"-" gcolard.mint la nivel sistemului9i tiilo r care "rlgrrri-frrn.adverb: ce rnai faci?. a sepripigi. juvenile' delincvengei 1. spaqiu. maizbucium ! " (Mihai ce Eminescu). l'roz. 2. T lut 3.sestabileSt.-l. Dacd arfi ghicit 9i nu s-arfi ritacit in trccur. Mi-am depusroareeconomiilela bancd. roUii.rsrrrrrl..p"ql"rculmral ltrrcclttr'.se coreleazi conqinuturilecu obiectivelede referinqi. cigtigitorii cursei .-" t:i.. planificareacalendaristiciesreorientativi.* .leiulil. de in cuprinsul lui .propoziqiecircumstanqiali arita linigre.predicat nominal. planuri.rrr_i plr ".adverbde mod." conform finalitiqilor elaborate gi concret/op eraqional il.iii drumul birjarul driear.a.arfi f ost foarte frumos". cktui.Formulaunu" eraua.unele t posibilitateaparticipirii la un festival olatoriei initalia.operade . Mi sepirea totulmaifrumos.l/ inch'teram siguri de oictorie' z/ consecutivi) (P2.r/d. tEi Tinerete fdrd bdtrhnepe a. sd Stipi.af ( )ricrrtuluiindic sau al VechiuluiT"sr"m"nt. Privea dreptinainte. c aragiale i""tJrii.. cwprins intindere.propoziqiecircumstanqiali ' 'Er" conne yiuiau urechile.1".ce mai freamin. ceeace ne-aplicut tuturor' Subiectulal III-lea l. permiqi .gr" timpul alocatfiecrrui conginutpentru a se realizaobiectivele referinqi.articol nehoririt.posibilrr c irt intr-urr splt(iu nutic.substantiv:Mai este luna florilo r.r/tncdtne-aardjit'petofi'2/(Pz .sc aj upgc rcgisirca la par adisulrripicrtlut. tic gi oferta de resursedidactice. Mi lua drept cine nu eram. (atribut pronominal) pr. succesiunea se stabilegte .. pe 2. incuiat.". ri un simbor ar Qrrcii ofcri treiposibile. ferecat: inchis. 4. Uneori mi agezpe o bancdin Cigmigiu gi privesclacul. 1.irttp.i se cuibiri...cettia. . ..complemenrcircumsranqial loc. (1fplan ificirii calendaristice pe (2) proiectirii secvenqiale. pot trimite gi spre l'.corrginutu. lntrc cc'lc. alGre_ t'iei... po."" didactici reprezint ilactivitatea structurare a procesuluide invigi. nu era han .alui MirceaEliadeigi rr.pre dicatverbal.exp-erienqe.I. 1i. dum neavoastrd subiect.".t.. . : a oploSi:a se a ciua. mai . trebuie ."i./irrr"r-"diar in termeni de politici a educaqiei.ror se afli baba* oerberul -.tia pireau substangiale.". c.predicatverbal. nici . celc rrci fcre. . acela. ii t"oopA. Vorbca cu atita patos.drnqa intre demersuleducagional .propozilie consccutivi ) Ne-am pregitit atit de intens pentru concurs. Subiectulal IIJea A. d e 3. l..j si careMirrea Elia_ tfe il valor ificase nuvela Tinerepe in firi tinerege. semnificagiit..rr""r.It I Itr aee*sttr itlttl:lrc:ct r.la intiarcain borjeiu l"r^"^rii al qiga.ilqp*fii.. de ici pknd colo . numlrul plural.1". . .giorr"iitat.com plemenrcircumstangial mod.i "rJnt folcloric.suprafagi.lui. a nu avea habar: a nu-si face griji. zivorit. inqeles activitigide inviqare(cum inaayd?)' (cetnpapd?). 2. .r.I" p enrru ace:. innoieste lpouesiirile fan_ tasticulrominescadiugdndu-idim ensiuiea mitici. .d.L.in il e tn tradigiedar gi in prozaluiMihai Emi_ \cscu (sdrmanulDionis). B. Soluqia c are am adoptai-o la congresavea.

p.nd modificiri ulterioare devor fi mencolectivuluide el.rri. r(lristea. 1)r2:1roz de terrneni peclagrtgici. 385. Srrrin. ar . Schi-birile efectuat e terminarede caracteristicile qionatela rubrica ObseroaPii.

..p. o evaluar. .locul de desEe. dmpului se r ealiziazepri. obi. Temele.l $ il I * {' $ t elevii cu conqinunrrilor previzure programa..rnvigi. "a pe grupe."p. n.hirgi etc. tabele. prorecrar"" rn"]:lf::l l:: p" ilvitare sepune" ..).rrrr* ^e rezurL4Lr wtLt drtaDza scopurllor.e^ltizar obiectivelor .. individual. .r. il $ j\.--' l vizate.'j.se defiEoard coni inu. Planificare calendaristici Nr. enciclopedii. c adrul didactic cu experienqa influenqele de exprimare.I:::!:]ogi a .rrr.nr.de in viqare .m etodede predare.estecoerentddin punct de vederear obiectiverorde referin qd. materialedidacti ce. .. de ore invdqare de r eferingi alocate vrzate Perioada/ Siptimina Model Unitatea de inviqare: .o'qi_ nururi. du" i". .-..." ? voi face? realizat? "oi _ Identrtrcarea unei unitigi de inviqareseface prin tema acesreia.ea ... figurare etc. Al ocarea.^. .*iirli".. .aruare.timpul alocat. .stabrhrea activitigilor.". Uniriqide Obiective Nr. cu de proiect arepe unitigi de invitare consri in succesiunea urmiroareroretaPe: "".i dee. de !... Evaluare (2) Proiectareaunitdpii de tnvdpare o unitate de inoipare esteo structu ri didacdci rv* deschisi si flexibili.ant ologii.ri: De ce voi face? Cu ce Cum CAt s_a ir. cu urmivwow'rr4 tr r toarele caracteristi ci: ."t.. .. sa. Nr..nrui p.rr rr.-..planmateriale:manuale..sefinalizeazd.metode de organizarea activitiqii.qi. de ore alocate: Il i .esreunitard din punct de vedereal conginutului ._*.urale:for ma de organizarea clasei.' ilfi .t actiaitdpii didactice cuprind : Resurselb * resurse texte auxiliare(culegeri. metode de invlgare. . .Demersul :l]:il..drr. . resurse umane maieriale) p. crt.u o perioadeJ" ii-p (una saumai pe murte ore de curs).!.ro. O unitate de inviqare poate cuprinde 3*7 lecqii.. .resurieproced.J^lir^r"^'ii.rl Y l . piiin. Je fronral.mijloaceaudio-video.-1"fjg*t . i" ru J .capacitiqile comunitiqii etc.area anuali . inviqirii gi sa. { b. didactic trebuie raspunae si urmiroarel or intreb. ..identificarea sffaregiei (modaiiteg i organizare.r surse uflrdne: elevul cu personalitatea motivaqia.

tj t: preluate Iistaje ..r.. $coala: Aria curriculari:Limbi gi comunicare romini Limba 9i literatur a Disciplina: Proiectde lec$e lecpiei: .. Clasa:... sau Actiaitdpilede inrdparereflecti corelare a ii"r* . o perspectivi globale9i completi (3) Proieaul d.ari""" r. .strategiilede talierea Ce voi face? t s ii a programei din manuar.. Data: ...cri9..p._. ...-i. Subiectul .:?Ttlf:::. .tr 5 il esreo anticipareideali.i* originale."" . cadrului fie *:l di" t Model .-#ii..te lor evaluarea' inviqare gi conqinuturilor..r analiza'scop.: ginuturi..ii"._a acdvitdtii..rturi formuliri fie orisinale.uiJ*i""# l.....i.. carecuprindeiuccesiune" a lecqiei "u"ni-... """-. !i_di.onqirr.. obiectivele didactice. Tipullecpiei: inviqitor/inviqitoare : .reprezintio.. ... ale fie ale :::'.i"rrr".:.elecpie deconcrete.riil..il-.op.

.::. de graficeprin.l'rri : Qhicctivt opcralionale:pc parcursulqi la sfirgitul leqiei elevii tre buie: (). apoi cu ochii deschigi. pcdagttgici' : Cristea.activitateinl*Uif*"XU. ##r:'#xr!*::i:. in podril palmei iu stiloul gi ochii litirei Ia tabld.i.... ia"itiil""aaii in de Maiexisti1ialtecetegorii curriculum. . "lf"b"t" rulbenzi decupate. Radn..L:iffi..--'^.--.expricalia.. r ::! grafice.. demonst rativi pe mbli..alergare"r. ^.#.'". inchigi..cintatul la pian".."-"1.it.i ftH:[tT*".plural curricu..11 :i.. forrn"r..r.:..rcele_de rezultate .g".Ion. irruirea liter ei. careseteferl la obiectivele9i con$nuturi-kk*t 'y.inreraciunea etc"l qrupuluide prieteni'al comuni tagu i"1orr*t (non-formal).afige'extrase. de unde incepe9i unde se c ..L. in nicare masi.J:i#:'i"-J:'. pebma analizeielementelorgraficecare o !.1*... plange.software educaqional de testatse referi la experienqele inviqare9i de zvoltate aprecia' . simukrea tniiri i litereide in aer cu degetul'pe .dritm" modernd.'rtlp*iff#ra *f. funt{" q" 'z **i:S'*.t' r*to*t* ?*:. rlroli"orio sintezeielementelor . .". . I de ubere. in mediulsocial...areaux indrumltoare didactice.. d. pro6l..-. a deprinderi i de scrierepresupuneurmrtoarele . Miron..rol s. !. r. culrural.rbilii"azi ^"giune a' termini acgiunea gtahcl.curriculumul qi evaluatecu aiutorul testelorsaual probelor d e evaluare' te 3.errneni 2.friminminuEilor" I'a' I tareapiinii"r.e. .exerci{uJ.:..97. scvierea I lonescu. i.erorcurricu.scrierea b.#ili.ili lt4Pe: '.tnfffirffi'ru'*1m::i":fj::':l :ff. Etape ale procesuluisuierii la clasaI J...de citre doi-trei copii.i J.Dicpiona rde t.j.::t:X:!:". e. -yi': ::'1. atlas.. compun. .'i H. in manual 9i in alte in rr. .y.ir"*t"-'aforrr-t -ansemblul comu_ cu aleinterac$uniieducrt nlul mrjlo..rcursi.."r. ap' cit.::#1i.1aaie' lrt Curriculurnul poetc fi : .tr.T'fr'iffJ*:'S"-q. n ". dicqioetc.*nversaqia..*"t*le lrafice gi gesturilescrierii: se simuleazi scrierea f.$.. Sensurileconceptului de curriculwm Conceptul de cwrriculwm provine din limba ladnd (cuniculum.. iirntifiiorro literei oroiiot. spaliile pe carese scriu.centre spoitiu'lanistice..:x:. al temrhal' economic.'::'. Mijloace indfimant: de ---------Ribliografie: .r.-*". Lrrr.scrisepe o plangi.I. elerri. culegeri de texre.dlzirea mugchiloi mic i ai miinii: .Tfi.r"iiii de i...."f. . numelte elementele citre cadrul didactic car. . sunetwluireEectia in cuvinte exemplificat: ^d..1. :idecupatgi in alfabetarulcopiilor.i"... ..cunicthm fonnal sattoficizl:.punere a/scoaterea citre eleviimpreunl cu cadrul didactic careexpli. la ).^^ curnctulunTul suPort se relera la ansamDrul I -:n:::.Sorin.cn .oltareindirecre. Sriategiid.'. .jocdidactic... de experienldor invip re qidezrn"cuprinde . sI . nare...:I pregitirepro{esionall) scenaiure4iei .'.

.rrii" Je 9i gi jnv itim{t gcolare u..arg.96.. trverfial experienqelor de. curriculumul nu vizeazd.. care se imbini gi sc completeazd.t. ariile de studii.te. in sens l. in In sens restri. pl"rr. ptogr"-ele scolare giuniversitare. de exPerlente corespunzitoarecelor trei mari categoriide educagie .Miron.. reciproc:educagie formali. .tirr" gi e"perienqei.le inviiare oferite elevului de citre g.iolare de tip reglator care cuprinde esenqiale privind procesele .adar. curriculuminseamni ansambluldocumentelo r. A.conceptul cunicwlum descrie'ansamblul de proces eloreduca. p.. ariile tematice.niversitat..r.ns.dr. De oLicei.c i gi sistemul. aL elevilor g i uruae"tiior. Ditlactica modernri. acesre documenresiuntdenumite curriculum forrnal sar oficial.. subiectele punctualeetc.numai .in senslarg. Riulu.orie. ma^nualele scol aregtuniversitare.r. Ion.experienqelor inviqaresi formare.invigare careesteantrenarelevulpe duraia gcolarizirii sale.In accepqiune conlinuturile instruc tiv-educative inclusein prJgramelegcolare universitare.direcreji indir. I lrrnescu. nefoimali Ei info rmail.de {a.

. se de tltenii sedisting prin vredniciegi dragoste vi aqi.clrc sc qilltot dc uuor: lll marcg i vcscl. cu biser ici frumoasi gi nigtepreo1i gi dascnligi poporeni ca aceia.i familiarepr ezinti paradisulcopileriei. tctic clarelaxare. irr lccliilc. careseostenea Vasile. r1u un pi Bcjcnii. . tttttttrtltrl buJiuidwal scvierii: al cadruldidactic. fiul popi gi esteneinduplecatlin hotirnrea de a-l 9coli.t t ' t t ' ..rrrrir. r rcc()pi l . ex plir'.intruchiDoregtesi-gi peazidragostea materni. lQaz d a D esfdsurare actiwnii : azi ln capitolul I esteinfiqigat satul. cu spirit pracvrdi fiul. perrtru a nota semnele diacritit'c' . irnprirlitintrci pirqi.telo. irr carefacesafteaua sarului. gazdaaces tuia a lui Dumitru. unchiul siu.de vuia sarul de vatalein toate pirgile.lc'inriigare unei liter enoi esre a necesar sereacrualizeze si litereleinv'11ittc ilrltcrior. pirinteascl din Fl umudar eu. tot unul gi unul..i ruveica. t r. care . rclrr.Tatil.ul .parci-mi salti 9i acum inima de bucurie! $i. a infiinqatgc oala.zigesc.ri deosebiri gi inrre acestea. la scildat.dar gi zburdalnici.firniitul de la stranamare".. gu l trtt t it ' 1.. Fugerea ftmilie..demonstreazi acolounde estenecesar. cu fhcli voinici gi fete mindre. gi domestici.maiaveagi darul sup tului".fic.lastilpul hornului. rrcrr.. silitoare. caregtiaua invirt i gi hora. scrisuluicu alte trei literesauun rini: c()rrtrolul aprecierea si activit ilii fiecirui elev. Chipurile piringilor.crrzi.rrl'uziilc.i sistematizate litereleinsugite. rccomandi.. cind mi gindescla locul na. disCapitolul al Ii-lea surprindeatmosferade cas eigi fuga cu pluta pe Bistriqa... pentru a seevir. [Ar^leac de suplrare.rc.. nrri gi jucnr ii pline de hazul si farmeculcopiliresc.i fr aqilor. Itt Ittt>tncutul scrierii .si.torul de vinitii". ci sat vechi ri.r.. gi gturlubatic.$-apoiHumulcatiigi pe vremcaaceca cranurnaiasa) satde oarneni intemeiatin toati putereacuvintului: cu gospoflrl cipetei. inleturarea oboseliigi de preintimpinarea plictiselii. d e Dtrci era toata lumea a mea! ' $i eu eram veselca vremeabuni. in satul Humuleqti qi la Broqte ni..climtczi cu acesta glneade bitrin" 9i ..Din galeriaacestora desprind individualizarc{iecareprintr-o trisiturS: pirin tele eltevapersonajesemnificative.jocurile copiliriei 9i intimpliri pline dahaz tiiatul porcului.i copiliros ca vintul ?n tulburalca sa". simpli. realisqneincrezitor in feqele viagi.accl puqi I I (' ( ' .cu vestiteleperipegii:contamigi 1treacu riie de la capreleIrinucii.si la al tejoleqti. carepredacu Ioln. imbinind iubireagiingiduinq acu severitatea.a familiei.terii mele. )t rr)t I i r(. Doamne. prequind cartea. .trebuie acordati . trltoare de vechi tradi qii. pisUniversul copil iriei seconstituiedin spaqiul atmosfera aproapemitizate. David Creangi. si casani eraindestulati gi copiii gi copilelemegiegilorerau de-a p utureain petrecerecu noi..lr(()rcct. revarsd de bunitate si iubire. printre gcolariseafli gi Smirdndiqa lopii. f.Satulnatal.1i" tl'c litcrc gi s crierii in duct continuu. estesusqinitorulinv ide experiengei lngelepciunea prisosul ei iar flturii.. de 1tx dii. ( ' 5 . cici .. furatul ciregelorde la mituI Mirioara. In anil1re cinstebediga aparedascilul Iordache. r it r c .ri intreruperi. uratul la sirbitorile de iarni.plini de minuniqii".i pirinqii gi fragii gi surorile imi ff eu sinitoEi.voinic. tl ttp rtrrro c l c l .r' I i l. gi toate imi mergeaudupi plac. ea fiind priCalului Bilan gi a Sfintului N icolae.Nu gtiu alqiicum Dorurer -trtnt. la pentru bineleenoriagilorsli.firr.sestabil easci asemini.de ficeau mare cinste satului lor" (capitolul I).acliuneasecon centre asuprainstruirii lui Nicn anii de qcoali.i compleFiecarecapitol reia descrierea galeriade personaje. Bunicul.ri"rii'legiturilor din"r.o zgitie de copih ageri la minte".. dar drri . tt t t ln t i t t. . capitolul incheindu-secu un autohazliu.sul t t c : l zg I)clcnii VatraSatului.la casa la cuptiorul..vestiti pentru nizdriviniil e sale". pr gr. emoqiaevocirii pirinqilor .frumos gi ruginosca o fatd mare". .c l c c ri trc l i c c r ptrci l i tere.fhc.rlI I t'. intimplarea cu pup iza.i alebunicilor seindividtalizeazdprinciteva trisituri: Smarmda Creangi. ii transmitelui Nici care-iinstruiesc bisericegti tic.apreciazdcorecrirudinea. Peri odictrebuierepetare_.exemplare. la prichiciul vetrei cel humuit. .. frumos era pe atunci.evaluiri gi recomandiri. din al ti perspectivi. bunica s einduiogeazide orice lucru.

. din ti"rg jr"pt p"rr.pe cind incepusem eu.rrrirr" cevremi ce 9i iameni c rau in pirqile noasrre..r li " la o comunitateexemplare:. destS.rir rtclcctuali elevului.de'profur-rda rezon ang i afecivd" . la careparticipi personaje nrrrrr..multeplanuri.Stauciieodati gi-mi aduc.e in trunegtetrisiturile romanului.. l" .inrr-o perioadi de rimp gi un spaqiu pe a m_ plc..ro"r".rrra"1nentali evoluin .-" rlcrr rc'rclorcomponente liteielor si alelegiturilor dintre acestea. a loculur actiunii.rrr'n"r"ror . TESTUL 3 SubiectulI I Amintiri din copilirie de Ion Creanga Ro.manul esteo specie a... gi imbinarea modurilor de . rnonologulgi naraqiunea. descrierea. Cilinescu.p"6.fiecareincepind cu o expoziple: descriere .cum il aprecia criticul G.. .Naratorwl ad ult setranspuneinpersonaj. estedominanta.J.cuprin depatru capitole.rr-o-ci.de prinderiide a scrie corect Jaligrafic f.ii. ale liortnarca. Opera literari Amintiri din copildri.explicareamaimulie ori a gesturilor de grrfi. .nrr.-Romanul pr.rr.ri.o*rne descriereat. A.. . 9i "ri.roman al copilirie i copilului universal.p"rr.'obiec_ trv sau subiectiv.de 1:o rnplexi.. .Sc irnpune repetarea.rrril" .iar monoiogul inexistent.-ii ca re in rcdusa..surati mai.. dlal ogul. phcat. schiqa portrete ale personajelor de implicate in acqiune.genului dimensiunimari.u.ruprrrr. ale unui r?mln memorialistic. apaNeamq ului. in satul Humulesti.. icqag casa la pirinqilor mei.-.rr"rrg..nt de origina lititea romanu^lui relaqia este o)tor-norotor-personaj im.:t: roman. a 1i.i de mandil" p. cu acgiune fpic in prozd. de aici caracterwl subiicti.*pun. tr. . drigiligi Doamne a mdridica 9i bi.gi.

un om cu suflet cloco titor de idei 9i l...el wul incapabilsi inveqedupi manualele ribufnirea pitimagi a lui $tedeclangeazi po pori. $tefan Gheorghidiu.orghidiu.uca.Vorbaceea: In expozipie. cu subtih ironie.de pdtrundere lril.bin etriiegte Mecetul. plin de subtilitate... Doamneiarti...intre Bu$tenigi Predeal. Oriqan. al de "gr. gip intece de iapdse cei-unuipopd.. jurnal intim. el mininci side pe viu gi de pe morr.gcoa la catihegi Filticeni gi bAse de din perrea doua cu gaptecapitole. vcstigaqii d. Perolr iir rrllrcni. celebrele fie ei pop.feri si munceascidin'greu'canoi. murit. nu-de dat.I t4 l 75 Arlirrttc. ci au mi. compusi din gase Prii tehnicaretrospecliei.Arninliri d'in copildrieseremarci prin arta nar . iar parteaa doua se inrude.1 rrctcr"rnirrat.1al' l'i. sirmanul.t I'lt'trliirc'ltc dc.pr"boi.in capitolul." Sa^u romanului.inecatcu pronumeleconjunctive.I se destiinuie prietenului siu. vedeqi din acestprim capitol esteposterioari intimplirilor relatatein parteaI-a Acqiunea c.inrarea in mareav iagd.. cu respsihologice. (retrospecpie) pr imlvara anului 1.).rscif lordacheer c..vorbegte isihologica. vreriii .pe Ela.r l]ro. SJ...fiecarecu clte un dtlu semnificativ. gi din acestmonolog neryossedesprinde .i Davidici.til. .perpersonajului o opereifi ind asiguratide complexitatea ln-titlu. Cilinescu consideri romanul lui Camil Petrescu. .dc..Pwnctulcu[minant capitole9i prima parte a romanului. feqele..916.tineri.rrici . despreoameni. Amintiri din'copildrie operi linarator. bru f rtndportretul generic preotuluischiqat mogVasile:.tcct..'Bine-ar 1jc.ot" i" r'.r..-mi". se cu dc prin exactitatea careelemente rl.rr'.viciopi. obraz de-scoarqr menrulinceperiiacqiunii.iunt copiii neasti-p .tcni..celedoui pirqi reflcctatc de t. f indeterminati dar reali.ca fort ificaqiide pe ValeaPrahovei.ttlt.a. f tt lccst roman cu puternici amprenti subiect iva.Accstc pi r6col)stiruirc rctraitc cu profundi lucidita tcdc citrc pcrsorrajul la (crrpitolul lV-lcla).alIII-lea .i.tt.imaginca estesimbolici: "jungi t. lui 'nra rizboiului.oamenihapsini (mogvasile gi mituga Mirrioira erc. Romanul.i...il ci accgtia. discutarea unei crime pasionale.. .peritu-le-arnumelesi le piari. un soi de simfo nieintelectuah. carete incintl prin pli cedisparate intreqes.. nor me moralesffictegi cei caiele incalcu incetul cu incetul o viaqi lui din haoi et c.desprenagterea ctttlturtitate traditionali bineintemeiata.a vrclne. un om inteligent gi neprihinit totodati.Intimplarea de la celebrulTristrca. G.dezvlluie draa trril clin casa PavelCiubotariul..riqii tlrcir..corLi clclrrI Irrrrulc. "d. exasperat pladtudineagindirii camarazilor Personajule sulrn .it de.uiogie personijepe carcnaratoiul nn l" si infitiga te ciitic..popa oslobanu..un loc gib cole ctivitate de tonajul principal...rnii nar:ltor. prin {ine gi lucide inexperienqei iubirii qi a cisniiiei din perspec tiva I)crsonajele fi grupatein doui categorii:personaje pot evocare dragosre.scriitorul apelind aici la un artificiu de compoziqie.in munte".o proza superioari. de Gh. este .qintaneciuqitoareicritici a na rarorului. guri de lup.lt lui rno gI..unirarea t('r.i mocapitolul intitulat .rritr drurnul la Iagi si. alqiirnaivirstnici cu peririqii lor. a{lardla Cimpulung . atiniruiui (deznodAmaitulj.afa cum o vede el.trc itrccpca noui etapd. conflictwl stabilegte se intre o pimintuiealui.la lri lticcni(ca .. Critica literari a apreciatci prima p^rte a romanului ar e caracter _rcalitatc.Biseul reace poate rezulta din calitiqilepsihice"'t ric. picioare (intriga) 9i sedescriu..rr6 (intimphrile hazlii) .te cu un jurnal de tdzrt' 't. ln finali ronaj principal.".Dar.rtttlfMtrltrivrcmccritic:rlitcrari a considcrat .LaPiatraCraiului.bisgricestisa mai ai tfel!.i a rcscitat ca t juvaerde fliceu!" incertitudiniiin privinqaprimirii permisiei.1. inainte de sii.cu inocenqi(gi cu tal ent)de poet.vegi'fiauzit voi.rEi qcoalareprezintl.Nici gi Zaharii Gitlan se adapostesc un plop mareundc ulir sub de de conf esiune. se ptecizeazS. dragosdespre dar gi naiv."zi.Romanirl seincheie-cu i egirea universul codin pmiuni.. o avieqii.ndi i cauzadoiingei de a-gi vizita soqia. c"le.rl t:ttnflictului afli.are min i de luar. desprefemeie. careseir-rcheic ixpcricngc viaqi au deterrninat lrrlolttlll lll-lcrr) pina la sosirca Socola gi al cg structurar omanului. mindregede flecau de la munte caren-a avut parte si sepreoqeascl.la proprirlc lor in datoriri: preoqigi dascnli lacomi.carete surprinlufleteascd.gi mdrturisindu-gi unul altuiapicatele!.lt tttasc rnulqimc o pcstriqi:dascili.

a valorifi. de ei.zide beqtiintii-din mili.O iubire mare e mai curind u n proces liportretisticd. d.te prezen\aei zilnici. altd. ex-clamagii folclorice.reconstituirea Opera literari Ultima noaptede dragost e.. parte'. t t' I L'l'I vl. uieori imprecaqiig. IstorLt."". iqi repeqici nu e loial s-o jignegti. estehotirit sd dezerteze."rswbtnpelesul. experienqa pe fundamentale iubirii .incit.vezi p..consumati in tr-un timp relativ scurt.iubegti pentru ci .alitate'Creangi a fost un neintrecui min uitor al vorbirii populare:'lexic timp 9i trebuie complicitatepentru formareaei. sc axeazS.construcqii (f. cu Ouiegti su risul gi voceaei.r.voluntar I a inceput.Pe urmi te obig[ii.prin umor...si ingeli atita incredere. doui experienqe -stefan de viaqi. -- .ti cu un peisaj. Dorinqa lui Gheorghide Camil Petrescu diu de a rispunde che mirii soqieisaleesteatat de mare.. caredetermini drama evenimentelor Restulromanului reprezintd. t.intdianoapte rizboi patologicpe urmi".r itept d" viaqi gi de moarte un ul asupraceluilalt". popular gi regional.tii ci astao face ccri (expresii)populare. nt jocwl cwainte io"t" a. ale unui riman swbiectia. Toateplanurile de viit or gi le faci in funcqiede nevoile si preferingele Vrei sucmonoideism.. de cind s-a trcscu intruneste caracteristicile romanul ui. agacum te obignuie.interjec qii. d in duiogie.] Orice iubire e ca un t Ultima noapted e dragoste. d.drama absolutului. tntdia noaptede rdzboi de Camil Pepersonajului... din indatorire. dacdnu obqinepermisiacerutl.ya7e) ti p popular. si exp erientarizboiului. .a. naratorul are l a indemAni zicitori.] IuTrebuie de autosugestie.literatu. p.situ"fericiti. 661. Gheorghidiu. realizat din pentru Ela gi cisnicialor de doi ani gi jumdtate. cJ Cese si ai surisul ei.ambiguitatea.$i treptat iqi treApar frec ve hiperbola.e buie.atied el Clruiaii explici ceinqelege prin iubire: . Scrisla persoana romanul I.. [. Conceptulde roman .rii. f 0. Pentru caricierizarea unor personaje s"r.in prim-plan apar pcrspectivaP infiripaidragostea ersonajuluinarAtor . pc de o parte.i a cisniciei."t pro'oerbele.Trebuiesi se gtie ci gi iubi rea are riscurile ei. tca constituieelemente originalitatea operei.qior. Cilirrescu. Ci aceicarese de lub..72.xttzine dc la arigini p'irt"i iu preztnl' p. confruntareacu moarte". inibugi in tine mugurii oriciror altor prietenii gi iubiri' "tc.

voluprare.ganizat e verigoaralui. vor fi vegnicia viitoare.plipindi. . eram^eu". gi^frivolitade te' Pehffu snobism ul noilor prieteni.rrt* drrr. ofisergi vi m anevreleElei pentru a se afla ahturi de tinirul Giigoriade. timpul mesei.Desfdsurarea g.mogtenirii lisate de unchiul siu. Durerea sufleteasci repercuteazigi asupr afizicului: . ceputul prieteniei iubit-o pe Ela. de si .. c i intrusul.." dintre mitugileei. or. acliunii p." lot l:" cl esteiubit . ca in aciasti viagi...Niciodati nu m-am s imtir mai descheiat mine Ei de 77 tmi.Conversaqia timpul drumului ii -. rli in includeanumai pe ei. le in bandi.are revelaqia discrepanqei dincie reali tategii-"girre.sotpl gi solia sunt predestinaqi ii.".o"t"l"t . deci drama: .... Cu impresionanti lucidimte. anumite mici gesturi de min giiere gi frumusege. ficind problemeinsolubile din interpretarea unui gesr. Descoperi . D.a avur penrnr brigoriade gesi-n turi pe care$tefanle consideramanifestiri de intimitate: . dar eapentnr un om caremie mi sepirea cel dintdi venit"..i ea. *t-tl Puteamsuportaprea mult minciuna gi och ii imi deveneau Gheorghidiu igi amintegte cind soqia i se diruia total. ficindu -md si cunoscastf"l pleceril pe.. de doui e. $tefandescoper i.ili. Gheorghidiu descoperi.d."r" credlm cn feireia care ne iubeste are.singuracertitudinea personajuluieraci secisitoriseri iin draeostesi ci a. mai nenorocit.la plinge Pentru ci Grigoriad e ctrteazd"alti doamni din grup : . $te fan Gheorghidiu surprinde aceasrirevelaqie si .femei arc""rt. si-q. ..Mi cuprindeao ne-s firqititristegi vizind Jn nioi femeia p. tq.ia.iar azi descopeream ochii ei sunr garasi plin. pe careel gi-o fe'cusedespreEla. vag avocar. i-o dideam.'""r" "rru. J'"i . o credeamaproapesuflet'din s ufletui mey. d. ea". ca studenqi siraci.nobii dirt noul loranturaj: . ci lu inqelegea poqi si lupqi .mare dans ator."go st..gi cupitrundereain aga-zisa lumeluni.lmi!err eccarn ile.lar.rr"r"al"i.hidiudespreiubirea absolute.rimei pirqi a romanului i lustreazi concepgialui Gheor.ttl I frlmintlrile gi sufcringcle $tcfanGheorghicliu.$tiarnci nu mai pot t rii feri.r"pr"ridurrnlrt. high-life. oreaniz^te de Anigoarade Sfintii Con-stantin Elena. ci suferea..C. Spiriti nsetat de absolut..fie ea oricit de mare. . la alti petrecere .u fericigicit timp." f"aa4ire gi firi crugare pentnr tr iumful unei idei.o-p"r"!i" pe care Ela o faceintre el. care. fagi-n faqi unul cu altul. TacheGheorghidiu..la fa cerealumii.rl ctip al soqiei sale.perriru lux.Mi chinuia m huntric ca ie par vesel.atit de pitimag" de cia mai frumoasi mai rivnit i studerrte -aj"ii.De la plecareGheorghidi. ?n $te fan. . fost . hrinea din propria ei subsranqi'. so. Observi .revelagia careo triiegte Gheorghidiu duce ndneasci".si lovegti aprig cu .carenu sesimteln largul siu. 'i-r"i *ort. capul dur 9i gol si poqi lovi cu ciocanu lin el. in patima apropierii lor. atricgiap. i nteresulElei pentru batti.1ul preocu pat de filozofie qi dezinteresat lriiqa ei.aminrelesirai tirziu.bandi". Conform doctrinei de.eanu accepti. au dus o exisrenriboemi . parci tot gitul plin IIri scurt timp. soliei salesi meargS.cuuimiie dureroasi" ca lp'. unei rochii gi din informarealiuntrici desprecine gtidce viziti. Era o suferingide neinchipuit . Anigoara. . dar"iri"r"ii. E 9i una dintre celemai frumoaseimagini createde gindirea ".mi-ese rpribugire uscati.J -ondeni.. nu an[a di.O suferingide neinchipuit a devenitexcursiala Odobesti.. unitate sufleteasci:.. dar in acelgi timp re-qili" rila ra o" iiemnn_gi pentru o surn i.intirzia la intilniri.r..a lui s-a clidit pe orgoli. [.intterior): timpulspionindu-i priereni. penrru petreceri.e lairni9i versitate. iSFe' acasi.orinu(conflictul.."r.learegi pentru altul".rlu r.. a[. rrigti". il insot eala cursuri asculsa tind atenti teze dificile sauil ruga si-i explice iilozofie . S pirit insetatde pe trii gireliuntricd". timr.. pistrate pentnr noi..urmlrind-o. incepuseseimi f[ scumpi tocmai prin bucur. unili gi egali unul cu altul. eu ". lui rorturarde incertitudine: ilingah roqiasa..Am crezut atatavreme ci eu sunt singurul motiv de durere de b ucurie pentru femeiamea. viaqa mi-a devenitcurind o rorruri conrinue.. d. ci pentru altul.dobegti. gesturi cfuoianoi le iem un anumeinqeles ne e o suferingl c rincenb si si vedem cd..] pesrecatasrrofele .i rivnit de toate doamneledin grup i . ceeace eu induram ros in adinc. La O. dc a fi dorit gi de a fi eu ins umi cauzd.e Odati cu primirea.iar acum o vedealicrimind Pentruun om superficial frivol: ..

l.Simqeam femeiar. ln februarie. dar daci o giseam.induraparci o sufepesteputerile ei".l. si din orgo liu. iar la sosireaei filrd.rnic.ca s-o vid. drept are e prima lor despi4ire..de'aceea va petreceseara comel in unei femei de moravuri ugoare pinl.Ela nu ascunde durereadespirqir ii.ci ne indlnisem de la inceputu l lumii.Pentruneinei nsi.alte exp licaqii. un nucleu de dureri")." hd iirea. iqtii in necuprins. c a alti luni de miere. Ela nu vrea si aibi La petre ceriincearci si-l evite pe Grigoriade. decit girurile de dinastii egiptene. ca un cuqitinfipt q i rimas in piept.rrmatd alte tribulagii.Gheorghidiu primegteo permisie. dar curind teitrcepierturile.a ficut in mine un pustiu imens. Aceastl"Iapfi. A doua despirqirede Ela estegi maichinuitoare: nu rtam din nou. luau proporqii de catasrrofe" . convins cd ea a ineaga.Niciola femeiaaceasta mi iubise". ca eul meu.amindoi.la sosireaE lei.al ciror nume nu-l sriu". De alt minteri. desi adesea frecvenra locuri unde I poate apirgaqi ea.din catza unui ami.tede-acasi"intreaga lui noapS.peneagte ptate Bucuregti. carenu triiesc decit o sindatd in desffuurarealumii."itt" .nunr .plecamnumai[..Ajurrsese o ristd. in consrarici soqia lipse.. ele [intdmplirile] au insemnat mai mult decit rlzdecit ciocnirile f. pesteroaredevenirile. :cutnoap teacu Grigoriade. rispindegte zvonul ci cbo viaqi de petrcceri. in toate localurile.fiinJconcentrar la Azuga.. ca aga " -.. alti intilnire cu Ela il facepe Gheor ghidiu si ingeleagirolul acestei femei in Si: ..ii comunici hotirirea de a se despirgi.O va intilni intimplitor. rirgitor de uriage.lle pentru cucerireaChinei. care ar fi putut fi in legituri cu ea in cea mai banali tre convorbiri. Sldbeqte esrenefericiq dar.femeiamea esrema i vie gi mai reali decit rt.so. sI pierim la fel amindoi". es ter. au perrecut o luni la dcarea de nla. dureroasi cgnvingere:. .toati suferintaastamonstruoasiimi veneadin niMici incidentecaresehipertr ofiau.Dupi impicare.dar $tefanbinuieqte ci sevid I rn vreo garsomera.r" ci in exemplari. in organia $i a4gi ierarhia congtiinqei mele. . De zecide ori pe zi deveneam ca v^alb .crci singuraexistenqireali e aceea congtiingei. $tefanGheorghidiudescoperi cdviagaferisogia eJte sa tadeviratchin.

mascheazd durereacoplegitoare. n direct ameningitol in ".care sunt ca niqte i deasupra ricnetul din rirunchi al intregului fier din univers".oriceintAlnirecu eaii erabeneficl. iiutind prin sertare.Gheorghidiu afl. i separe ci toatepovesti rilepicanteale colonelului o au drept protagonisti pe Ela: . Sprc dcosebircde Ela. artileriaajungind si tragi in propriile trupe.dar ajungind la Cimpulung triiegte dezemd. iqi spuneel..La un momenr dar. carenu ascundea suferinqa despdrqirii.Riticind pe strizi se intllneqte cu locotenentul-colonel care-i comunici intra reaRominiei in rizboi si se oferi sI il duci la unitate cu trlsura sa.$uieriturile groazniceau cevade garpede fier. sc grlbeqtesi-i trirniti cirqi. Este momcntul cu careinceperomanul . Narator ul esteterorizat de zgomotul asurzitor al exploziilor: . Soldagi sunt fascinagi ordineagi exactitatea caresedesfiguraumanevrele de cu ina9i gradagi micului.cind viaqa pede treceripc careo duce.Simtcd sunt intre viaqi gi moarte".sufletuli iegitdin trup l ui cu tot".soqulfiindu -i plecatlagard.rin careo ruga pe Ela si doarmi la ea.ascunzind atit stareasinitiqii. lntt-o zi... Primele impresii ale m ir. din grija penrru viiror ul ei.o lume superioarl dragosteisi un soareinterior.Suferinqa atroceil determini si plinuiascS. Noua experiengide viaqi.Trisnete vin mein noi dar .sub cerul vast 9i pimintul nu vr a si ne primeasci. .I\ervll Plesnesc.El a ii trimite o scrisoare chemindu-I.ul inainte de a o pedepsipe Ela . . vegtiledesprearuncarea aer a unui pod cu in soldagi romini.girea Bl constateci a fost chematnu din dragoste.cu un zgomot de iad si am vizut doui revini imediat ca si vedem ci am scipat. rizboiul gi permanenta confruntarecu moartea.. . cu cit afle cftgi Grigoriade estein ora g. pamanrul $l cerul se desplca.. convinge rea va muri constituieun conglomeratde trniri psihice ci gi biologice. omenescului. $tefandevide ne cu atat mai furios. cici plesnesc detunituri memlice. Pe drum. Ela ceci rindu-i si-i asigureexistenladindu-i o!"tte din cap"italui la ba nci.E in mine o fierber ede gerpiinnebuniqi". m asa.iluirii. carecunoa$te altfel ceeace cunoastea intr-un anumit fel". ci Ela erte bolnavl..Era tocmai noapteacAnd$tefan. d i alte valori dramei personajului. sulletul a lesrt d ln trup t.i si dezlipim obraintr-un munte de fum. cositde Ia Azuga. de ordinelecontradictorii..ln clipa astaam aWt imp resiaci s-auciocnit doui locomotive. astfelci uni i vid cI un soldat ciruia ii fusesetetez^tcapul continui si fugi.D: zgi ma rlzboiului nu e numai amenintarea continui a morqii. ultima noapte d e dragostedevenindintiia noapte de rizboi. deplasiri leabsurde.Ne-.Nervii plesnesc. Nu indriznim totu. un buchet de flori gi o scrisorici . de pimint".i pe amantulei. acestcontinuu conflict al eului tiu.tf l I Clutr oriceprilej de-ao vedea Ela. Origan trebuiesi fi fost ficut praf.Gheorghidi u?nqelege de chinuitoareesteasteptarea cit morgii carepindeEte oriunde. pentru ci trebuie si piriseasci ora.micelul qi foamea. afigind cind indiferengi. din orgoliu.. Observi lipsade pregitire militari a comandanqilor.lumea metafizici. descoperiscrisoarea Anigoareip.a acoperitpimintul lui Dumnezeu"). mult mai calm qi muk rn ai luminos in acelagi timp" . cu oameule crcscute l cu tot . Eroul devineparticipantla campani carevizaalungarea a trupelor Imperiului din Ardeal.nu o gisise acasi . De la C0mpulung. Li se ordoni si treaci Oltul sub tirul intens al artileriei nemqeEti.incide ntul de la popori.Niciodapc t{ nu o v{zuse in prezenqa altui btrrbat. ln timpul unui atacputernic.. soldagiiigi ascundcapul sub un pod ori sunt acoperiqi plmintul de riscolit de explozii (capitolul . dedicindu-se studiului filozofiei. de venire intinsi. dezefiarea pent ru a-i pedepsipe vinovaqi. Gheorghidiu. cit Eijena financiari . areimpresiaci existl .pimintul gi cerul sedespici.careva trii alti revelaqie alti deziluzie: .Cei doi se?mpacisi in scurt timp Ela se stabilegtela CAmpulungpentru a fi mai a proapede locul unde era concentratregimentul lui Gheorghidiu..Alteori.Nu va reugi si lnflptuiascl acestgind. Ea r5spunde cu demnitate.cdt aceastI permanenti verificaresufleteasci. agacum atrageatenqia titlul romanului . Gheorghidiuobqinepermisia.

."..cuiein timpane gi cugitein miduva inirii".Mi gin desc halucinatci fi putut ucide pentru femeia asta..tot dar utul". lor "anulind Coffiawl interior se desfisoarl pe fundalul unui conflia exterior. Trecut prin ex perienga rizboiui. Dar daci b adevirat ci.inParma. nervii. $ tefanrenunqand tor.i a afacerigtilor re prezentatide unchii ache. iar cel de la picioarelemele are capul plin de sinNu mai e nimic omenesc noi".mi ingali? Daci din nou am accep rat serie gregiti de asociagii? o e o simpli coincidengi.fhcirile nu le vedem. locul ei luindu-l dramacombatantuluiaflat clipn de clisub amenintarea mortii.ca pribugiri de locomotive inroin una intr-alt a. pe carenaratorul o reconstituie cu un acut siml c ritic: dezbarrilepolitice din parlament. provoaci jertinutile.. o nticitateaesterealizati 9i prin include reain structura romanului a unor fragde ordine militare. Camil Petrescucreeazd.ee" Ii existi in casi. .. precirdu-i momentelerendez-vous-urilor:.s-aurupt ca ni.. Nu pot nici mdcarsi-mi dau seamadaci oamenii din jurul meu t mereu aceiaqi. cu fruntea arsi gi pumnii crispaqi".i Nae Gheorghidiu. Grozdviarizboiului il facepe erou si-gi schimbeperspecriyaz dramainc ertituii esteacum estompatl. discuqia din uen (?n timpul oriei la Curtea de Argeg). imag ine zguduitor de realistda rizboiului.i iubirea lui Ei despdrtirea esteabsoluti. scrie ci -i lasdrot . desprinzindu-secu torul dd povestea de iubire.d aci au cdzttt. imi infig. unde infrea cu sojia sa nu-i produce nicio bucurie. de la totul. sunt obosit gi mi-e indiferent chiar dacde nevinovari".. de atitaincordare. . Crrm agteptam pindi. iar dupi insinitogire p leaci la Bucure.lumeapoliticienilor.i a mintiri.adici. la Deznoddmkntul aceStei drameestedespirqirea.participarea Rominiei la Primul Rizboi Mondial.tare ochii". realitateaso-polidci a vremii. Gheorghidiu e calrrtgi privegtecu luciditarein urmi: . Ca .cirti.a.gti. a unor extrasedin presa vremii g. obiectede preg. :Serisoarea anonimi p'ecareo gisegteil ingtiinqeazide infidelirareasoliei.ca de pildi atunci cind am intilnir pe colonel. . de VasilescuLuminiraru. ii judeci gesile gi vorbele: .. cu Gheorghidiuafli regulilerizboiului.gi ciqi" etc.. cu lovituri de baros... nu sunt eroi. neniise str ing unii lingi altii. ca atain viaqi ? Dar nu..c aun nour de intrebare. Creierulparci mi s-azemuit. Din discuqia un prizonier neamq.Exploziile.[. iar acecarenu le cunoscsaunu le respecti. .Cen-asfi dat altid ati pentru ca'si am cerineaci mi ingali. descrierea luptei de tUVaterloo).]totusi imi treceprin rninte. lucruri personale. O obser vi cu riceali. Gheorghidiu e rlnit in lupti. Asemenealui Stendhal(in romanul Mdn dstirea d.cici inchidem cu incle.precuma ficut armat aromini.sfori putre de..Animalic. .Ii deruiegte Elei i-ncno sumi ca aceea pe 'e Ela i-o cerusela Cimpulung gi casele din Constanga..

l 2. . tntunericvs. Du pi atita efort depus.famlliatizatea. iatd .BucuBitrliotcca r Orrrnilpcrr. .prop ozigiesubordonati predicativi." *n-i" .s-opriceapi " .propozigiesubordonati subiectivi.. literari.r. Eseurialese. a sfirgi..irc.' .predicatverbal exprimat prin interjecqie'.pieritor cel dintki vs. in 3. 4 tras o sperieturdgtozavd' a B!r.atribut adjectivalexprimat prin adiectiv.temPorarrtrecitor.tuii.tett . 3. " 1-. p.n* ju-at orii trdgeaude timp' Penrru fiecarefapte reprobabili. 4. trdgea n(d'eid'eci va reugi' Seibserva pe t. 1.ri" ca o mare feri-o r^zd" . Aceasta-i riiluiif" *. I' Subiectulal III-lea i din l...persoana III-a. ultimul 2..propozigiesubordonati atributivi' '..... la Doui skmbetela rind mersese munte..i.lwi .. p. 2/ cerul Sipdm^." Din psibologi.i un antrct riment dur. efemer.Caii int rtt. . SJanunqi averse citeva zile succesiv e.verb Predica tiv.r. l ci rti . abia isi mai *dgea sufletul' Sc hotiri sd *agd un Pui de sornn' Vizi ndu-l pe margineapripastiei. intAi. sd-i tragd pe sfoard pe cumpiritorii neaten qi' Mi uimea cum trdgeafoloase din orice situaqie' pentru to1i.Care s-o vaza" .il'.. I f)lementelede originalitate decurgdin conccplia scriitorului despreliteraturd' l ut din idcalul sdu artisic de autenticitateaflrmatin eseulNoua structurdSi opera ce ce decit ceea vid. de vdzut ...tgia /zi fusese incredinqato misiuneimpor tanti (cazul dativ)'. c.. pot descriedecit propriile mele senzaqii. 11as99lin' liudabile (cazul geni tiv) / Lui i s-a ior-" accintuad: i"t".ntwlalcituiescun templu maiestuos. ant iteze. afinaliza etern vs. B.S1 descri u care singurarealitate.. sponsorizdrii tinerilor muzicieni' 2. 'eze gi. pot ie 9i. rneieimagini.. Agreezideea .vreme lnic.conpinitwlrnew ijii u. ln lecqiilede limba gi literatura romini inte grate.. lntr-o fracgiunede secundi se produsemiracol ul' Era o irac.subiectexprimat prin verb la m odul supin'. orici om trebuii tras la r dspundere.pe o?ot povesti"' ce gindescen.articolhotiri t.rrtr -i'realitat eZconftiin{ei a9i".pron ume personal.r*rtattiial de mod exprimatprin adverb de mod. numirul s. conrinuarearitudinealiderilor sindicaliera de neingeles.r. nu fuse . 1r.... a termina.ceeace inregistreaza nu MarcelProust:.precedatde articolul adjectival. 1. .. ". feqele copiilor apiruseri zhrnbete' Pe . fu .propozilie subordonati cir"r^."r. 22.hrt .rn de cauzi.ingular..Orice . din chaos fa. proclitic:^Creaqia ti contribuqiartmheasci la patrimoniul cultural universal. '*itt '""iplement . e (stdpknul) . ceea aud. 'n-a fost. Vinzitorul se obiq. lumini a incepevs. perspectiaa formdrii capacitdsiide receptar ea 'ulwi scrls ! mesaiulut scris .terb Predicativ' era'verb predicativ.orientareain sem.propoziqiesubordonati subiectrvi.iari el devineTatil.opriil.ru. 3. cumshnqiald .verb coPulativ.c.cscu. l. mine inmele.. Tebnicile muncii cu cartea.ie cu mai multe zecimale.a luiMihai Eminescuteprezin' lwi . iitoi nrpt"re .*1 lsr Orntrl curi6s trdgeacu urecheala cccacc se auzeadincolo de u i' l)up. imi pdreal/ c5" P.Editurn Mincrva. ' 4..verb pred icativ. "... .Eu nu pot vorbi onestdecit l a Persoana Subiectulal Il-lea A.pro poziqiesubordonati atributivi' '"Cu.l ()71..

".?.ritrg.. decu seTmbini formarea dezvoltarea ei '". .. 'iiinr..ii..i"rai. de exemplu: si identifice cusau n ecunoscute numelepersonajelor 9'a'.fi.a cun o$dnqelor repere.clasaaIl-a."r.a cunogtinq elo strnqeror de prin orah gi scrisi personajele :. vintelegi expresiile .rrof . citireazd. ".efor tpropriu..a al consti tutiv textului diaiogulca element i."Posi 9i eleviirrebuind recunoasci Sriirt didactic. Titirea integrald a textului literar: prrn.t.citirea integiale cu voce tare a textului de citre elevi. insugirea.. citre elevi.." ale comPonente lectutextelor literaretrebuie tea lizateurmltoarele explrcatlve: .]. elevii textulnarativ.rr. texftl literar invaqisi delimiteze a ln clasa III-a.iil. :""J:ii!] ..ttit..oaptiurmlrind rezoliare" . individual.F.. li i. La." 9i si identifice i. *-""icare despreconstruireacomunicirii orale 9i scrisecu anumristice.:tJ* .""?e elev descif re ain s." ii. fragmentele o citireape frag mente Ei analiza acestora. textul literar. ti.

. rriisiturilc fizicc i moralealcpcrsonajclor. acegtil iqi insugescsensuri conotativ-e unor cuvinte9i. influenqeaziinviqarea.. Daci estenecesar.'d" " tipul de compoziqie).. el evilor carevor fi testagi specificuldisciplinei. sub forma Je intrebiri: ". Evaluarea viabilitat ea. foarte agreatd elevi. o ltrtttcsti rea rtralda textwlwinaratia (clasaa II-a) gi formwlareaplanulwi simplu rlc idci (clasaa III-a).apreciazi-er. t citirea integrald de incheierea textului literar.ri cedatl de formularea obiectivelorce vor fi tesmte' Tipul itemului estedeterminatde patru factori: . ..t "n.gt$ili?i" .t. planul d.. anumite expresiioferite ca suPort etc' Irg anumitccu.Report"rrl gi i"i"l"i.ii."R1.t2 l I llilt'ilriv' clas....{ezi14 de evaluare. cxcrciliudc alcituire a unui text folosind: expresiicarecongincomParaqii. acordi de se r rlr. In sensul marlare.. igi gi Texteleliterarestudiat e constituisuportpentru diverse Pritnare.Elevii pot memora unele expresiicare le -ru plecur le por i. cu obiecti..la fiU.ezaoltat ' scric_rea (clasa l lV-a). o utnuersapia generalizatoare bazatextului pe o c'itireaseleaiz..r.intrebiri structuratesau de tip eseu' de elementele mai sus' dar 9i tipul de rispuns lttt-l*rl.i prin formulareaideilor principa. clcviiidcntifica lrt ir rlctcrnrinanlii spaqiali tcnrp olali qi ai .i.fu rnizeazi'datele ^.povestirea orali 9i sc risi a textului lirerar.rnq probleme..eaaluarea" r --"i --.la compuneri ie la compuneri t1U9a"i.i#.a"fitlqili tareacu ltemll resPectlvl. ori de cite ori estepo sibil. pot dp"ri a" "o-p"". t c'itire amodel cfectuati de cadrul didactic. i niqiaiiueielevilor (de la alegerea . sinonime. grafice)urmat de o intrebare..-:-----" caremisoari naturaqi nivelulpe rgr proceselor proouselor . compurrericu tem i/titlu indicat.tntrebare+ rdspuns piriea?e"ului.t.clcviii$iinsugesc srrucrurigramaticale.i. printr-un J9. ca instrumente item i. cxcrcitir.r.td rextului literar.i attePtat' deci item =.ngi.'i"r. metoderradiqionale ir.de stil inviqate..fi 7 _ . '-comPonenteale unui instrument elementele i" ttry:--fS@*rlr!!gf9P.nivelul gi tipul de rezulmte aleinviqi'rii. a planwlwidizaohat du iarigt^ra a IV-a).ri*.texteleliterare se studiazi in unirigi de invigare.rd.rcliunii.ri .. formea^zi J".i.f"ri r" 9i vorbirealor curenti. plan wl simplw(clasaa III-a)..Formulareaitemilor estepreOrice item testeaz1. lc..""qii.mai multe lecgii.i a titlului. .i orrtonime. "'"ff.gr"i narative9i deilustraqiiigi . de literar. figur i.liJ.*p. tesconcreteprin carepot f i valorificaterezultateleobqinuteprin -. gi .r sutrstituirc: intr-un tcxt clatli sc ccrcsi inlocuiasci t lc nrc/atrtouimc vintc ctt sinotri .il. 2'. ini. asiguri un climat educagional -..rrrlrri-" al" i.de pildn si compuni o convorbire de reIcfonic i saf. pot fi: Acegtia simpleintrebiri. l)rin.: de la compuneri p".totalrtatea formanqeloratinsede eleviin invi lare.^*d9 rol: . modernecare Penrrustimulareacreativitigiisepot folosi mijloaceaudio-vizuale opti m.probele orale gi pr". (cu sau fera elemente . mai mrrlteobiective.rporrl"rical (iuvinte gi expresiidate).r* in care rezultateieinvlqirii sunt in concordan qi .r lV-a." elevilor sunt comcreativitatea activit iqi de invlqarePrln careses-ttmuleazi cu suport intuitiv (pebaza aif".GhiJ-i" rrruzeu /Gridinazoologici". a o J'ormularea mesajwlwi texrului lit erar.i.ln lecgiile limba si literaturaromini crearivitatea de elevilor poate fi stimulatii prin ac tivitigi de ?nviqareagr-eate elevi. cel pulin doui lecqii.:T".ii... . scriptirne temei.p .. cu'inceput/sfarql.. Prin texteleliterare se imbogiqegte se activizeazd"vocabu larul gi elevilor.tior" R . cel 3. complementare' "u"l u"r" qi metodealternative.. -"i creativitarea poitc fi stimulati gi orienrati prini-un plan de idei. rro-"i puqini libertate de inigiativi copiilor.:.vizeazS...r"r"-in qionale..ei.9i anucareisi dovedesc . me probele scrise.. se poate realiza citirea dramatizatd..-!:yil:"Pr ezintl. vele educagionale ProPuse vedereaadoptlrii celor mai bune decizii educa. in funcqie nivelul clasei.6..r.caracrerisricile 1 +. planwlwi de id.". folor. 9i .exerciqii . diferite tipuri de de evaluare r...@* lrt gcncral. foior"r.

eporterul: .Ce aptirudini considerici ai ? .aacestuijo_c constituieposibilitateaschimbirii rolurilor o . sau Creativitateasepoate dezvolta si prin diverseexerciqii lingvistice.Cum te numesti? .de tipul: .Ce reprezinti sporml pentru tine ? O caracter istici.Unde locuieqti ? . li se soliciti elevilo r si-gi imagineze ale intimphri. a Alti posibilitate.Cum igi petreci timpul liber? . tuie compunerilelibere nararive.a stimula gi valorif icapotenlialul creatival elevilor o consride .d escriptivegi mixte. Pornind de la textul literar narativ.i a antreniri i in discuqie mai multor participangi.i personaje alt final.

da-nu.preschimb-e pa-n condei Si brazda-n ielimu5.erdspwns de atteptat. La rindul siu. .amivit".sintagmi care semnifici limba poeric. din idealurile stribunilor care te m enirea . direct sentimenteie.ru iegitla luminl. . _..arte Poetice.. ./Birrinii-au adunat . in la boratorul lui.: ctiv q.cuvintepotrivimuguri si coroane"' ..si-mbie". poetici.leagine '.visuri gi icoane".ripi gi. A.[. i.itemi de tip eseunestructurat. [)intrc ircesre tipurr' clejtemi sc aleg dtxrrii $ Genwlliric cuprindetotalitateaoperelor literare./Sudoarea muncii sutelor de ani".. .i spiritualita te. . poe'ji . Si defineftevolumul in fruntea cirui a se afli poeziaTestament. : f:l cu alcgere _ trcml :: 1:!:l: multrpli.Dumnezeu piatr ..r prclucrarca rczultatclor obgitrutc. in E wl liric aparein ipostazapoetului congtientci menireasa estesi lasecarno. .ln funcai. ... ..din zdrenge.(2) it emi semiobii aia i : ..de obiceiin versuri.ca gi pcnrru admi_ ::l::11. 'f baza ceimai importanti liind: obic ctiuitatcain notare tipui de rdspuns o.hrisof' gi ."?de IJniversulpoetic se-nalglca .torcind".nt d"111(..i interviuri. (2) itemi al ciror rispuns trebuie. s-auinilqat pe treptelevieqiidin ..irt a"rr-o tirriJ"'"ptir"i.casi se.searardzvrdtitl".. creit@@rime te rioari gi faqnde transformirile saleinterioare' Arta poeticdesreo operi literari carecuprindeun ansamblude preceptereferi.printr-o indirjiti gi indelunga tl striduinli..robilor..itemi de tip eseusrructurat..cuvinte potrivi te".treapti" pentru urmagi. din coloana A.in careeul a titudinilefaqi de lumeaexstirile sufletegti.ampreficut". Ca purtitoare a acestuitezaurde istorie ..itemi de tip pe reche. gropi adinci".i^r" r" ptrrrnti o inilgarepe treaPtaspiritualitigii.. ..itcmi cu rispuns scurtl .itemii se clasifici astfel: (t) itemi al ciroi rispuns irt. . printre plivani.frimantate". ezatein fruniea cite unui volum. r.ilrcA ( itstlrcarca itcrn ilorsc rcalizcazd. din graiul ?:"-1+"Tnuri pentiu vite" plimide.Proce sulde transformarea bu..4 SubiectulI I Tesrament de Tudor Arghezi corect-incorecr). ' morqilor 4i1...intrebiri srrucrur ate : (3) itemi subiectiai: .. .. sudoare...si-njure" 9i de metafore: .] miere". toarela creaqia in Tudor Ar ghbzi gi-a exprimat convingerileartisticeadesea. . . iesela iveali miracolul creaqiei Poetice . Poezia Testacare deschi devolumul Cwvinte potriztite. oameni pisiri copil vestmi. t. poerul.ntstr. unele a. ..sain nurilor mareriale valori spiritulle implici trudi.. scund cdldtoare inalqi mtcr cintitoare inqelepgi albe alb mic ascuhitor (2) Item subiectia 'obiectiv de evaluare:elevii vor fi capabilisi prezinte trisi turile unui personaj dintr-un rext narariy studiat Enung: Prezinti principalelet risiruri ale personajului. .:. trudegtela fiurirealimbii poetice...ripi*. {g!$iisc-qladlliin urmiroarclc carcgorii subcategorii: g i (l) itcmi obiectiai: lru TESTUI. in eseuri.itemi de tip rezolvarede probleme.te . .ul pcntru Prriccrarca rrdrrrinistnrr"cir gi ircmilor.e tipwl d.pc mai rnultor critcrii. apdrut ment estearta poetici argheziand 1927.i implinegtenirevalori 6stetice prin cartea niscuti din .am preschimbat".cartea le virsate-n poetuluidevine.l"bor"ti.cusaricilepline/ De oseminteifoetul estedepozitarulvieq ii9i aspiragiilor m]ne".. Exemplific are (1) Item obieaia de tip perecbe eleviivor fi capabilisr aleagidinrr-o listi adjectivele ' obiectiv de evaluare: potrivite penrru substantivele indicate.1de"irat-fals..ficui".pe brinci..veninulstrins te". ' Prin abundenF de verbe: . Enunq:Alegegi coloana adjectivele din B potrivite penrrufiecaresubstantiv .--"$ r l)irr punct de vedere al ob iectiaitdpii tn notare. B. [.

. simqindu-i lucrarea corozivd: . Versurile ripiezintFt o defi nigiemetaforici a creaqiei . acidul care-lfacepe sti$.u.Dumnezeu"6stesimbolul spiritualitigii.cdrqii" a poeziei. Cealaltl componentil a .s tipin".. armonia ei. a-i continua opera. cu doui iumi pe poale".d epiatrl" sugereaziduhul pottic ridicar din factorul rerest. .. ca yn laP cu injunghiat"..estec onqinutulei ideatic' sentimente .hotar Poetice...fiului" (urmag ului) de tri". a materialuluigi a spiritualului.rob" nu trebuieinqelese sensullui social. tr: si aspiratiiale omului cu careeul liriCse identificl..i" din .ta lutului..cenuga inalt... Cuvintele .ci cu .a ittcat/Stdpinul... pfin si se zvircoleasci. . .vioard" careco nqine. epitetul .doui lumi pe poale" pot semnificacoexisten. aminiind datoria .cele.Durereanoastri surdi gi amain fI" ievine sunet de . pri n carelutul se transfigureazd'.

.i'"-".este de intuneric".Pecareascultind-oa)ucat/Stipinul caun qa p injunghiat".Ji"qer ..robul"ccl ( Jr('.rrrrurci obs cure/Iesitila lumind din pidure/$i dind in virf._..a..lirug.in lexicul inediq de o prt. poaiU gi ea flfrlprcnta originalitnlii:inversiuni(.consumatoriide arii..aproapefiecarecuvint devirrc rrrctafori.de nuntire a inspir aqiei (.eceptorii.amluat".r poctr.flori.r. buze ori morO . din s e cunoagrerii constituie multitudini de taine. tot metafori -. qii ctc.i.de fapt. Sintaxapoetic.a.Slovade foc g'islona f .cllrritrri noroi/Isc at-am si frumuseqi prequrinoi.ccl cirrclcc(:pteirz.. mi.Intinsi lenegipe canapea.a a sirrrlirii.Ei...abundente. tairreleau celema i diverse 9i metafore cuprinzindu-se lumea umani in frumuseqea comtnl'. .fJr*".). repetiqii (.slova foc") cu rruda geniali de ...lutttirl:r" tl. . Arglrcz. cclor cir!utttsc..b wni (strd"r lrurtii..r.i .cei trei factori implicaqiin arta creariei:depozitarii.rd." Vcrsurilc finalepote nt eazS../Robula scris-<r.l""rina alrora" refuzamisierul lumii.slovafiuriti"): . .izbi.verbele./l{oc lul durerii de veciiintregi".i.rrnplu llrilt sc co'-tt"xt collturcaT'i lurnii.icrulcald") .) enumera-.uc clcl'irrit poeziaarghezia ni..cind..cunoaqterea..rr.opcra filozofici a lui Blaga..u. l8 tlcr acccrl ttitr"rdirti.pri n aceste plcxitatea ei. Originalitateapoeziei consti chiar in forma de tesrament (titlul si primele doui strofc) in careestesc risi. fiuritorul de noi universuri spirituale.trul racunoagterea ip arc i. batrini -i)./Biciul ribdat se-nroarce si in .. acelui de cunoastere inseamlua..rirr.sporesc-a ni i'treqiner"".intinsi lene.. .. ritmul -iambi c.. ^\ia.ilie.. .rc op()Z.cind" s.r..risc clouii ilrrstr.striiburrii".durerea noastri surd. semnificatia termenilor-cheie ob .domn.. (.. in printr-o suiti de metaforeinedite: .paradisiaci. rima esre imperecheati.r-i./Domniga suferi in ./Fir-a cunoa$te ci-n adinculei/Zaceminiabunilor mei. ochi... exprimi fascinant ulpioceJde poetizare vieqii.stlpinul" esLc poczia.caun ciorchin de negi".. Poeziadebuteazd o a lul oprrcse situeazi nizuinqa de cunoagtere eului minuni a lumii/ si nu ucid/ cu mincorola de a" .eslceclcptul aga-numirei a uritului" pe c". epiteteadesea dublete..r .]"...raTura obscuri. 'raielr"aa'J#Jr.unelecu sensde personificare in (.sursi de inspi poetu l.r..ca f. l)omnul o ci teqte.rncul laboratorului 9i al semnificaqiilor... .i ei albe luna/nu micgoreazi' . ca un ciorihin de rrt'1ii..ampus". ci cu inii taini/gi-nto"rrr"i I .e a reprezentat-o . ."..i" etc. rrttr.domniga intinsi lenegipe canapea".rlui creator al unui univers s piritual (.ttrritri/Irnpirechiate-n c arte se mdritd. ii amard"...i. trvinic/$i_izbiv egte-ncet pedepsitor/Oarrit"vie-a crimei tururor.t. r.Din bube.sugrgm.ncroase.trinii"gi poctultruditor.iirr ."rt.caun gap comparaqii injunghiat". Universul uritului (in lrtretttflritttc:cz rgr.crccxpresivi prin cele citeva cuvinte populare.rtit tttctrr[t .i rrspiraqii -. . a ll tillncr $r ircccir.1t-. ."." r"i. prin aicuns/ in adincimi [i'..i de frumusegea dar nu vor putea pitrunde in ei ."] g...a6 I t rl t'orrot:rtiv: cititorul. o treapte"r -. u.estetici genial CharlesBaudelaire volumul Florile rdul ui).metafore.iunia lumii":.fer..rl-r upur forme: .gindirii umane./Cafierul cald imbriqiEatin cleqte.seira rizvrltiti" . cum rea : cuioas te lucifericdqi cwnottterea tttctirf'orci .i dcscopcrit a frumuscqi pocticoin spaqiul u rirului gi al degradan_'l'ttclor trrf rri."r"ie a" minuni" . lrr fragrncntulcitat. Versificaqia contribuie la crearca armoniei acesteipoezii : versurileau mdsurr dc 9-10 gi 11 silabe.rrrgrrrrnivraja nepitiunsului tainad e careestepatrunsunipoetul sugereazi aonorrriua cuvlntccu nuanqc Dntru tainei' L a polirrrf. crre vor.o.. ca de altfe'iin intreaga poe zie./E-ndreptiqirea r'......a" larmgcul cu liri c..b i. .r crcrt-o prirrsr"rfcrinqi.*..prin conotagiilecontextuale:nu-"r. Mesajulnu esteinsi pentru citit orul inocrrlt.este il. in viziuneaasuprapoeziei.cartea fiu lc. care ' Eul liric esteaiciexponentul tip al lucifericului ..veste-ncet pcdcp sitor"."rc tttistcrului !D()rlrc aqa paradisiacd..Eunu strivesc ..fi rulburagide mesajul.).. pcntru .

../aga lareifiori de sfint mister".""" car" di titlul intrein gului volum. un rost gi vaiori.re cltre ""t" "er"i..vieqii renun! c u bucurie la cuun creator."g"le.aratl'unNichitaStinescum aita V. sa: .tot ce-i ne-nqedevenirea universului..i trcmuriroare/mire." odrii pitrunde secretele qi nu pot si gtiu ce .a urmare' trpul nelelumii.. '''"E.sugrumi"-. care-izvoriscdin celemai intime necesitiqiale. a potentamisterele...i.spo resc".negativi (.rrti-...Poeziaesreo arri poetici.versul scurt '-"i....Poemele luminii.cici eu iubesc/ gi flori gi ochi 9i buze 9i morminte".f.t" .. pini la ...rn ... ce lro.-n .verbal Opozitil luciferic-iaradisiac se .atitudinea lumii.p"ri.. o bala-.mic9o..veacuride-a r indul' filo.iubesc") opun . coplrta.taiun ei asemenea .il pfa"g a.r"-rrt. Astizi filozofii n-o mai zofii au . ...i artd poeticd.il*ilJ.[*'"ii"\rlceleriiltlotit.. "lbe. Menireapoetului grmal mlnuin transformindu-le taine.tegi mai taretainanopgi i."rir avind r olul de accentin discursulliric. noagterea Conceptelegen liric .i ..registrul.vezi p' 85' 7970.lumina mea "(a eului poeric) gi . Discursul liric se consrruiesre jurul me mforeilurninii. Relaliainrre .. o*ul trlebwie fie " absolutu lui.vezi p.J.rrnorgi.rzare/ctt imbogiqesc euintunecata .Eu nu strivesccorola de minuni a lumii de LucianBlaga "..lumina altora" estede t in dulcelestil clasic de Nichita Stinescu Conceptelegen liric qi artd poeticd..de aceea cosmici.rtinq"loi.'r..-.r-eazi")' urmireqte f l uxul afectiv 9i p oezia Veisificaqia l1n?tr"ri in. mai retoric. 85..gte gindirii magice."r"r expresionistal permane nteiraportiri a poetului la dimen.i maiprofunde ist..imbogdqesc". ili.suri g i mai mari/ subochii mei".. apdrutin 1919. celor cu o conotaqi.o"ot"gia poritivi (.ucian BIaga.. prrt.H"g" ""pli"i. Prin intr-un fel asepoetici' eul liric es tecunoagterea da . cici n umai aV Pot sdproiectezin mt'sterullumu sunf eu si luirrrriL din -un 9i tnpelis. ..ttt.rovinedin dragostepentru. un ochi lduntric se deschide9i dru li .de aceea sd duhului m"u.-Ei-i*pii"ir...apirutin p. "rt...mirestei'. d. la vegnica Siunea in univers ies/seschimb. idcatic..t. mlnltoare uti lizat'Verestesubliniatigiprin. nu insr mi bucur ci nu gtiu jurul meu. Eu nu striaesc corola de minwni a lumii deschide primul volum de poezii al lui l.. meniri p.p..nt"l gi..

.r_ surilc au valoare incanta torie. 3. poatefi interpretati.rransfigurlTj ."1 rialc q i spirituale."qiii. Nichita stinescu ne surprinde..uio 2..toate configureazi evolugia .rrd"rrtalizarea dupi scufundarea adinc in i nimi ..ii.. ... de subordonatisubiectivl ..pe soarele sub pitic. vcrs.j.adverb de mod..J"il in actul creariei sale..prin intuigii gi. 1.. Iubirea insumeazi frumosul din toale r}.. atit.i..Stau i1ti1s ri lung''.e../ El avea.. amintind d. [r rtritt' nrljcctivprouou'ronxl nchoti." titfig"rilor. poem.ontulpoeziei. d a r c c c u d : e c donri nl estcj ubi l rrl . iubid ."ie ..' 2.. aco ntemplatorului: aceea . ln text. pi """-" Strofa a teia exprimi revel agia poetici."..rj:l.i. al'creaqiei poetiii cc. Sub accstaspcct..ffi..propozilie subordonati subiectivi.. re"'...titlulintre gului volum. a fi este verb copulativ."-. '.si procedeziastfel" . cretuluiin abstract. Intre aspectulBucureqtiului.spargigitul pregioasei lnolrecta. lcr rltclriliVicircscu"$ivarsi cu.eu ramin" con semneaziabsolurul pe care-l . caerotrc'l 9i ca artd poeticd.. $i prin acesr tcnle creatoare.t.u prrnJi. . (nume predic ativ exprimat prin verb la modulinfinitiv) . ' ' "rtirtice..de viage il.z Inima / incet mi-afundi".t doil.""aa/irr.in.. de ozi.3!l tiv qi cu tr nrctaforirnaiabruptd.cir gi prin instruirente jongleazd.tnt"l.creaqiei (.. Sttu.-prin care se pregetestetrrrri. deopotrivi .i.i.versul . definegte sul pocricdin accst volum.al...carea dat. poer u_ trece.ti"i.. cuno"gr.i*i u.ri".p"sul tru i. vers concluziegi vers ul. vers laitmotiv.imi-este fo"ri.. cuprindecin ci catrene.i. '-r.rt" "r."..n b". . i ubireafiind o .. s-aplam.9t" eul creator prin iubirea-muzi gi prin cre aliasa..rlitr tc rafinari". 9i id""l to..printr-unfenomende . trtitri srrfcrirrlccrot icc..:... a"*"1_ goari".....renronic curtoazre.roare...de vitami ne.t" *.l ti" reperarde patru ori (laitmotlz).propoziqiesubordona. . de asemenea.ti'j rf tccva. 11v11ra..preficirorielacrimiin trigt. Jc -pr()r)Lurrc rcflcxiv. sticle" . .5.Anwarulastronomic". (verb awxiliar) 4.r.lpostaza .propozigie depusese inta riseri ca piatra" ... lui .cici substangele ta circumstanqialide c auzl. J.e lur.in dul...o secundi..i. in celelalte strofemonori me diferite...dit .-" "9i.rit.. itl 'l ccst cv c l' s t lr ic oll8c s ti o n a tc c i d c i .. genialcu ideile gi cuverbul (slo vapoetici).. Nici in situaqii dramatice nu-qipierdearapiunea.t"t:l-"B. se va rransDune ce i.'o . p"r^rrl il. conferS."iu.tr-ut q.i. inlduntrwl(sticlci) * prcpozitie 3. modernitatepo eziei.og.pocrrrclcigi rneritltitlul.s{.idilei.a eul ..i dupn anihilar. (aerb predicativ) Pelt^1 apor-tulsiu la dezvohareaaeronauticiifwsese rdspldtit cu prerniul Nobel.i a. i.i.4.i al Parisului esteo deosebire de la pimdnt ca la cer. "i-"11"i lalrric". . ..poi in poezie. aurit si . S tarea d" r"_rpi.rrul rrei iz.i muzi. desrrreci.i-"eilil.Sub oriz. .igi relevi i""p"ir"bll.poezia.pasul poezie...Pasul treceeu rimin". feminin gi poetic..Jrpe. mai . primele .. ivtai rp..si sefoloseasci un ciocan" . d exisrenri gi in poetica cu care se incheie discursuliiric .inefabilul ^^^r.. Nichitasun."ri f""aa.olat.dinti-un bolo""rr. l)oczia. A apirut . . ry rr..nasre . ..pronume personal.r.rtlvcr dc nroc{.. isi lua ratia zrlnic .. clrr_gi ipostazade damna r. astlt'l .qie..rr il: rubrrea.rr.i afcctarc.. ^p^ti1i^ poarti iarcadu lcelui'stil clasic...""sirc blestematisi zeiasc i a. o revclal-ici] eu l-am fost zdr it in unia. doui strote cu aceeagi monorimi.r ttrrt'i.ll".....propoziq iesubordonati cornpletivi .r". -cirei clevirtcins pira. -oz"ic.t.i..-" cririiul Eugen simon (Scriitiri'r:iia".slerapoeziei. poeziain dulcelestii clasic esteclasica..pov st " liric o exprim. lrrtilnireacu iubirea. . " D. cuvintul wndd semn ificidubla reflectare il.i.e^tehnica simbolistd.rniu.viz iunipoetice.(atribut pronominal genitival) Dorirya lui estede a cdntala pian. Acuzagia tmpo*ioa fiecdrwiadintre delincvenqi sustinuti cu probe teera meinic e. Anual se decerneazi premiileUNITER... B.r.r...rccstc sintagme metaforizeazd.dirrrr_op^rer" . . iubirea devine muzd.j. u"rrrrri . sugerea re iu'6irii .

lume proprie. a proceda:a acqiona. aga aga. din cdnd?n cind. a spila putin a.pe ici pe colo. ljc r t I t: 4. . mai-mai. swbstantivale:bl. a o facelatd".luare-aminte.cu totul. Locuqiuni: . de-asila. Orice artist igi creeazd. la cor. aveade gind.o lua. gata-gata.a da bir cu fugiqii. aducere de aminte.Subiectulal IIJea .upa s. a-gibig a minqilein cap.cumsecade. cu 2. prelios: valoros. a da de-adura. l. prudenqi. griji.(betaie)in lege. de aceea.a o lua la goani. de jur imprejur.gare seami.a-gida seama. aface. cu dinadinsul.a.cu minte. o :! I }il. a da mina. A. bdgared. n v erbale: a ducecu vorba.eseamd:arenqie.intr-adevir.razna . a a . I . pas c. cu stare. din nou. din cein ce. de alti s. a facecu ochiul/mina . precauqie.. nu C. pe neasteptare. Vroia si continue colaborarea cigtigltorul concursuluide urba nism. adve rbiale: calea-valea. adjectiaal e:de geniu. aduceamina-gi te. din cale-afarl. 1.. cu de-a gi cor 'pururi.

elaborarea adecvatia schemei notare(analiticisauholistici).interacgiunea directi profesor-elev. sistematicd comportamentuluieleztilor timpul acdvitiqi lor did. mctodealternatioe/complementare : * obscrvarea sistematicS. Pr in cel . itemilor.stabilirea scopulu iprobei si definirea obiectivelor operarionale.scrierea principalelecerin ge. curs.Elevul gi cunogtinqele si explorezesituagiino i.. Pentru realizareapr obelor scdse trebuieindeplinite urmitoarele cerinqe minime: .posibilitatea . cooperat/nua cooperat mult. .elevii sunt informaqidespretem aricalucririlor practice.4 d$. Mctode instrwmente evaluare de Si " !lr'i'"q4c'r'j. . Probeleorale reprezinti metoda de evaluareutilizatd. . .s0l .feedbackulimediat. .strategia rezolvare.evaluare a comportamentelordin domeniul afectiv.Se ptrrrc prob lemaasiguririi unui echilibruintre probelescrise.in ce misuri comentariileau legituri cu tema? pot fi numerice.probclescrise.alegerea tipului de item cores punzitor fiecirui obiectiv. cu ceilalqi a plu. de ..1 . elevula ur-ainu a urmat instrucgiunile. unui produs sau/giatitudinea Cadrul didactic poate urmiri procesul. rat . nu doar una-doui ore de LgsgiSgjg-e ste o activitate carc dureazi mai sarcinii necesio . seried e informaqiiutile.i i t:rqii nccstc nl'orrr irr: c (calitativi). .acurateqea . l l(:t I Strbicctulal III-Iea l.Itt t t t t t t t . in . Mcto dele tradiyionalevor rimine mult timp metode de evaluarefrecvente.realizarea elevului.probcleorale.lui (ladrul cliclirctiirtrcgistrcirz. unui elevintr-un nucomportamentelor con{ineclasifi carea Scarade clasificare mir de categorii.Proiectul seincheieprin prezentarea faqacolegicu .pr<>bcle practice. niciodati . ocazional ' frecvent o intotdeauna . . se lnsemnirile investigaqiilor referi la: .claritateaargumentirii si forma prezentirii.fl exibilitateamodului de evaluare: posibilitatea a alternaintrebirile in funcde qi ede calitatearispunsului. el evul se ionsulti de"rezol'"arel sarcinii.rccstc probe se realizeazd. Probelepracticeau o aplicaremai restrins i in cadrul evaluirii.chiar piin incercarea fiil. exemregistreazi etc.lism dc control (vcrificare). Adrian.In aceeagi probi scrisi esterecomandabil sefoloseasci si doui-trei tipuri de itemi. Eta uarta scolar. a comportamentu lui elevilor.I25 1trttgresu.1 I Stoica. de c unostinlelor.figadc cvaluirrc dc .1 )ri c tc rtirro s tri " vi r i l l )i i rcaun i rti col cl csprcrcv i i tcrrrc:l ccl u lclor. .ilffiFlegere a in permanenr cadrul didactic. incepein clasi prin deo PrciesJelesre activitatemai ampld decit investigaqia. greu de e o obqinutpe alte cii". .proicctul.comunicar ea discutarearezukatelorcu elevii 9i pirinqii.scara clasilicarc. .re o rnetodi de evaluare de sau unei numai prezen\asau absenqa caracteristici a unei acqiuni. oralegi practice. mai des in clasi. respectand .graficegi descriptiv e' Scirile de clasificare prin carecadrul didacticineste Lista de control/aerifi ca. * invcstigaqia.principiilor.de exemplu: ? .-ir'! I rr cvaluarc se folosel c : t c metodetraditionale: -. ..aplicarea inregistririi gi prelucri rii faptelor. Prin intermediul programei. Probd inseam ni orice instrument de evaluareproiectat. justificirii rispunsurilor. . ir ' t r l iit or i rl r" c v i s tc .. si .Observarea d acticeesteo tehnici de evaluar carefurnizeazd.:rutocvaluarea. .proiectarea unei strategiide ameliorarea dificultatilor constatate. regulilor etc. cele mai date factualedespreevenimentele ln fiSa de eaaluaresunt consemnate de import antcobscrvate cadruldidactic.in ce misuri elevul p articipl la discuqii .d1i.Elevuf'primegte sarcin l prin instrucqiuniprecise rezolvarea are posibilitateasi aplicecreativ t[ o gam i laign de cunogtinlegi capacitiqi. \i . .p. administrat 9i corectat tlc:c:rdruldid actic.portofoliul.: .

Tidul/subiectul estealesde profesor la inceput. figurilor.acurateqea . lo."pottului asuprarezultatelor obqinute.Ca qi investigagia.utilizarea corespunzitoarea bibliografiei. tehnicl.gener materialuluiintr-un raport.calitateaprezentirii . . .rrilizareacorespunzitoareg i in siguranqia materialelorgi echipamentului.corectitu dineasolutiei. dupi ce eleindivi dual vii se deprind cu iceit dp de activitate.fi proiectul poate.. In timpul realiztrriiproiecrului se evalueazi: metodelor de lucru.organiz area .acurategea complex careinclude rez.PqrLshkul Aceste rezultametode gi tehn ici de evaluare. .al egerea . alizareaproblemei . teleielevanteobqinuteprin celelalte . . .igi pot alegesinguri titlurile/sub iectele. " saude grup. .ul ta reprezinti un instrument de evaluare .

si su bliniezecuvintelenecunoscute si scrieexpresii/strucsau turi lingvisticecarele-au plicut (le-aureqinutarenria).. a. u rnlirc$tcprogresulacestuia la urr de :. ..i r l.duce la dode a . ale compedqiilegcol.in mareparte. subiectul al III-lea.Pentru a se asiguracitirea conEtienti.exerciqiul lecturii integralecu voce rare. -. elevularelibertatea adauge si materialele conside :tt('rtcccsarc..i rcpetat. o im pprtanp deosebitl in perspectiva auroeducagiei permanente.a originalitl$i. a.pondereaceamai rnarea vind-o metodeleformative. ajungela: * consolidar ea. op. Totusi. Obiecthtele ciclur ilor cwrricularein inadpdmkntwlprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect.insu-sirea nogiunilor.e2I lr' 1rt ivt'st' pr=olrclc orirlc. povestireaor ali.in ritrn propriu.in lang.gi deprind. sr a lnrqlatrver.rlni ln activitatadidactici. teoriilor careseaplici in situalii variate. iternul 1.unor deprinderi. careconstient "".ral. . si reqinl numelepersonajelorsauake nume proprii. informagiidespreactivitiqileexrrapcolare elevului. . a spiritului de independenti. carepresupunedescifrarea textului literar de citre fiecareel ev..cartca dcviziti" a elevului.i.periodic.li se cere elevilor realizareaunei sarc inide invigare: de pild. tul literar. Prin exerciqiuse repe ti funcqii minrale (psihice) gi -. Caragiale ' Genul dramaticcuprinde operedestinatereprezentiriiscenice. proicctul. Aclrian. ln clasele primare sepracdcemai multe tipuri ale exerciqiului citire: de . rczultateleobqinute.iqinl se .' si adunepiesedin porto folii penrru a comparareahzdrile diferitelor generalii. in exerciqiul formulare a ideilor principale qi a mesajuluietc. r'tnalt tip derexcrc_i1iu acclaclccrcativitatc.rex" motiice. .('nr('str-ualtul.prin variatemetode. co nstient.tuturor formelor de activitatecarecapiti. a. cit. p. 131.p.ni" conrpunerilibere. . Modalitateafun* dlm . la alcituir eaunui tcxt. srructuri lingvisticecare exprimi dimensiunea spaq ialisi temporaldg. este'ometodef undamentali.r.priceperilor.a cd.regulilor.stimulareacapacit igilorcreative. L. 2. fiind o metod5" executar e unei ac{iuniin mod repetar. Existdportofolii elaboratesub indrumarea cadrului didactic q iportofolii standartlir. de I Stoic:r.i spccifice fiecircidisciplinc" f )rrtololiul. Un portofoliw cornplet trebuie si mai contin d.sraale lrilitc tlc cadruldidactic... adecvatS. pirinqilor.intre careexerciqiul gi-a dovedit eficienqa..suri ce ei le realizeazS. * analizatextului literar presupuneexplicarea cuvintelor gi a expres iilornecunoscutegi exerciqiulde utilizare a acestora noi structuri. TESTUL5 Subiectul I I pierduti O scrisoare de I.de pildi deprindere a receptare bALrdirca de scris.u-t'. scrisc prlcticc.erilor. la I')xcrciqiul. 1n c ualuarca portofoliului cadruldidactictrebuiesdaibi in vedere urmitoarele: .vezi Test ul 1.1. c Informaqiile rezultatedin autoevaluare vor comparacu informaqiiledeqinute se clccadrul didact icdespreelevprin alte metodede evaiuare. Strttctura elernentele gi componente portofoliului sunt. prccun) s:rrcini q .sris c asigureci portofoliul a fost realizatde citre elevi. pii. autocvaluarca. A tttoaaaluarea (ladrul didiitic trebuie si sprij ine elevii in dezvoltarea capacitiqiilor de auroe vrrluarc. dc la un an de studiu l a altul saude la un ciclu de invitimint l:r l:r . n utocvaluarea comportamentelordin sfera afecti vi se realizeaziprin chestiorrirr pi prin scirile de clasificare. .sa ccarl elevilor si"a utoevalueze portofoliile..rlc.observ:rrel sistcrnici corlrp( )rranrcnrc a .fluent gi expresivse realizeazd.asigurindu-se transferul de cunoEtinqe.prevenireauitirii 9i a confuziilor.rltrrl. Exerciqiul esteo metodS. morale 9i trisigi turi de voingi qi caracrer.ate. caresepun in poitofoliul clcvului gi se vor ptezenta-. raport cu obiectivel esi standardele in educaqionale. .sriinformezepirinqii asupra portofoliilor elevilorpe mi.'t st'. .ror formi estedecisi de un centru acreditat. 3.feedbackuldin par teapirinqilor g. Ia tipul ccl rnai sirnplr-r c stc dc dc excrciqiu lirrrttullrcaunor cnunguricu cerinqe indicati -.orienrarealor profesionali.pe si rite g.. datelepersonale. .dezvo ltarea unor capacitdtigi aptirudini intelectuale fizice.citireain Eoapt i. Rolul exercipiulwitn formarea capacitdpiide receptarea mesajulwi scris Receptar ea mesajuluiscrisin clasele primare.adici procesulinsuqirii cititului corcct.

. funcgie aceste de .. in dc elemenre. amuzan" " Asadar.DupS.comediaare acgiune deZnod. lm entele vezite in sufletul spectaitorului. ca fllacterele.vicii. Comediapoate'fiinprozds au in versuri.entalede expunere estedialogwf iar struciura operelor dramaticese compune scene gi-tablouyi.a forme de comic. unor situagii.".'urile.umorul 9i ironia . chiar dialogul poate fi diminuat in favoareamonologwl wi.aspectul viaqi surprins..aodeail.r-no.a."rr"p r"r. meloiramd.mint ve3ln comedieseridiculizea zd. oierele drama tiin dram/.. opereleliterare dramaticenu mai con{in scenesi tablouri. comediapoate fi de caracter. d intre ceeace ilOrsi pari gi ceeace sunt in realitatepersonajele. respectival cititorului.r. Sursacomicului o consdtuiediscrepanga dintre aparengisi esenti. godern. 9i limbaju l si numele acesrora. contedie.farsd.de i ntrigd. esteo specie gentilui dramaticcareprovoacl buna dispozigie risul prin a ii -Comedia t#qigarea rno. ci nu mai unul u mai multe acte. gi dc.tipuri uman" . Sursede comic s unr mora'.ln teatrul !f pot fi clasificate : tragedie."r. situaqiilein care apar personajele. . moraowri.urilor.naruraconflictwluigi'serrde dlnacte.

electorali.caredoregtecandidatura.desfigoari Doui gruplri politice se lupt5'pentru a9i impune cantru alcgerileparlamentare. alte situagii comice. Trahanache-$tefan Comicul de caracter. 1in 9i fiind susqinut discilime.. cfutiga lupta electorali zi. tice clela sfirgitul secoluluial XIX-lea... perj simbolic. Cel mai savuroscomic este com icwlde limbaj: celebrele discursuriale lui Farfuli gi Caqavencu.Nae Cagavencu premarcanti a judeqului. Trahanache.aiul wmil dupi bunsuofulos"la dator ie. gefulopoziqiei. avocat. comitete gi comigii. Iati avantajele progresului! Iati binefacerile unui s istemconstituqional". gruparea opozigie.desi zaharisit. cu atit mai mult cu citZaharia Prefecii credeci e plastografie. in elidatul: gruparea guvernamentale. ridi gi mai canaliedecit Cagavencu": . Capiliria in ciptugealacdreia afli scrisoarea. pencampania Acpiunea estesimpli: in ca pitala unui judeqde munte se.dar esteun so[ inc ornoliticianwlwir)ersnt.intrebat de un prieten cine invinge in aceastilupti polidci.i i oferi eze pentru a gisi scrisoarea cu gi si-i percheziqion casa siu. caremirturisea: . tipw l politicianulwi demagog. moPunctul culminant al conflictului esteplasa tin scenaintrunirii electorale.Zaharia Trahanache. comenteaziautorul) . zinti se Com icul d.Odiseea" pierde precum: intrunirea electorali gi bitaia in viltoarea cireia Caqavencu mice..i senilitatea.Farfuridi. scrisoarea f*n Tiplttcscu. celebrudiscursimpiciuitor: . diferite funcqii gi o mogie aparginindjudeadversarului plui.Dupi lupte seculare. gineun Agamigi Dandanache. ca .tf pierdutd. . che creeazi" Coffictwl apare clar din prim a sceni a actului I. ramolismentul lui DandanaApariqiaCetiqeanuluiturmentat. promiqind susginerea nu de care .p e de alti parte revarsl critici la adresa de o personalitate fectului. candidaturii dc Prin ternacomediei. anunqe va fi sus{inutin aleg eri ci al cirui director coproprietarera. gi cel de lim baj sunt amplu reprezentate ca prin tipurile de * p personaje: refeaul abuzivcu aparenli de onorabilitate $tefanTipitescu. pe rul comite ab uzuri: ordoni poliqaiului.intruchipind electo ratul turmentatde politicienii corupqigi demagogi. tipwlpomoralitatea.eZahariaTrahanache o poligi pe careo falsificase.susprezidenrulnumeroaselor condusi de Nae lui din candidatura TacheFa rfuridi. fr untea cireia'se afli'prefectul $tefan 'f ipitescu gi ZahariaTrahanache. Si ngurulpersonaj cinstitesteCetiteanulrurmentar. 95 iar picrdc amra dc Aantaj.Titlul indicl intriga.aptrruttr 1884. in festaqia organizatS. in schimb ul scrisorii. cinste anorocosului adversar. sau mai pugin o negti! In sinitatea iubitului nostru prefect! Si triiegti pentru fericireajudequ luinostru !". rispunde ci unul .$tefanTipitescu cedeagi Va candidat urii lui Cagavencu.emoravnri estedat de triunghiul conjugal: TahariaTrahanache-Zoe Tipitescu gi de moravurile politice. Accepti si conduci manicu d. ilogic. lui Urment in careZahaiaTrahanache anunqicandida tura Agamiqi Dandanache.. iati visul nostru realizatl.. . va inapoia scrisoarea Agamigi Dandanache.. mici" . Caqavcncu ma nifcsmqia cinstca in noului deputat.ciruia Cagavencu aritasescrisoarea..oliticianwl pliticianwl prost. rugind-o sil ierte gi si-l salveze.i altidati. femeia imorald .Gagamiqi".Si mi ierqi gi si mi iubegti ! pentru ci togi ne iubim !ara. .adresatiZoei Tra hanache. amantasa. poli.simt enorm 9i vid monstruos ". toate celelaltepersoCu je vorbesc incorect: pronunli gre .spre deosebire Caqavencu. mai mult. creeazd ..lupta lui Nae Caqavencu pentru obginerea pol iautorul dezviluie coruplia din viaqapublicl 9i de familie. toqi suntem romini!. de Calavenc u. Autorul.care clameazS.Ghigi Pristanda.estc in crcaqici L L.corupt pentru ci are .momentin careadversarii impacd.. compromiqit oarepentru a o folosi . fiind folositi ca armi politici de citre Nae Caqavencu.senilizat*Dandanache .Zoe. Lipsit de aceastiarmd. se fiind ameninqat lavencuse umilegtein fagaZoei.familiemaresi renumeragie. care au durat aproape treizeci de ani.Nae Cagavencu.lirritor" p veros.fira scrupule.maiprost decit FarfuAgamemnonDandanache. manevrele elcputat. Deznoddmhntulil repreneazl incitierarca..si-l aresteze Cagavencompromiqitoare. inco erent. La re fuzul acestuia la rugiminqile Zoei. gi situaqiicoscrisorii pune in evidenqd carac[ere moravuri. suisoare lui O Capodcrp cra a scrisoriide dragoste lui $tco conredicde moravuri. ln ziarul Rdcnetul Carpapilor.. . excepliaZoei gi a lui $tefanTipitescu. Caragiale.pi erderea animeazi campania electorali. $tefan Ti pitescu nu se lasl gantajatugor.Ghiqi Pristanda.

Scopulsocietiqiiesteca Romini a si fie bine gi tot rominul si prospe1"..Ai puqintici ribdagi c uvintul ca". Am zis!" Capavencw: . prin co ntrast. primesc! dar si nu se schimbenimica.nulitate...senilitatea ridicolul percu celebrulconducitor grec antic gi iului.antajul politic) viaqa personali. Titlul comedieicompleteaziintengiacritici a autorului . e sublimi. inare etectcritic sporit: demascl imoralitateain viaqapub lici (.Pdni cind si n-avem ri noi falitii rgtri?". dar urisc pe triditori"... gi.. . in gters. noi.sit neologismefranquzegti.. deci estetipul demagogului.cini rea Farfuridi . dagi-mivoie. iati visul nostru 1.creeazd. . Numel e Dandanache cuprinde in structuri cuvinwl dandana gi.raze sc incoerentesi incorecte: Farfwridi:.Si n-am parte de Zoigica". ce aclamim ? No i aclamim munca.cu toate partidele gi in sa. cunosc sensul nu ra... O scrisoare privatd. care nu se face de loc in lara noastrd!". . Din aceasesenliale . ori si nu se revizuiasci. personajelor Nwmele gi esteo modalitateindirecti de caracterizare aacestora surd e comic: numele Tipdtescu relevi faptul ci personajulreprezintdun tip caracistic viegiipolitice a vremii. prostia. .. dilemi nu puteqiiegi.femeie cicilitoare".numele areca rd"dS..Brknzovenescu personaj gastr onomicd. scoate evidengipladtudineagindirii.dandanale". careau durat ap roapetreizecide ani.te' parlamentele.. .agacum sugereazl.. eprezinti politicianul incapabil. aparigia pretengia de politician imparqial...Iutridarea.. construie f.incetineala g indire. compaGagamiqi.nume cu sensul. ir. rradesivArgire. ori si se revisci.cum spuneTrahanache) prin 'gamiqi. la douisprezecetrecute fix sunt la tribu nal". putem zice.Industriaromini e admirabili.i in reacgii.. Agamemnon r in sugestia Dan danachereliefeazd". prim esc! atunci si seschimbepe ici pe colo .Din doui una.Dupi lupte seculare.. Cataaencu. . sa incurcituri.Am n-am treabi... dar lipsegte Soqietatea noastri dar...i anumein punctele. ticul sIu verbal: . Zabaria Trahanachesemnifici zaharise'ala. . iul.. .

a simpi:a percepe. O: ...e. Prim-ministrul a . fo. l..toate). conjuncgie. intunecos. Clasaa II-a Da ta..pre pozigiesimpli.retic. plicere. problema deszipezirii..propoziqi esubordo"gi uatl circumstangiale timp. conversaqi e M. jroiratt ' instructai.explicaqie.in ritm proprtu...in text este t conjwncpie swbordonatoare: ..."i intimPlirii' consecinqele S tratepii didactice -.*ili.Era un gerllde cripau pietrele.a rap Ca*p uI mir a. tiilor formula te..col elor.pcrdele-ntr-o parte c6ndle dai' .baza plan. ceeace .. reqinind o.propoziqiesubordonati circur nstanqiali timp. didactic.. vs.propozide 1iesubordonaticircumstan qiale cauzl. c.De vorbiqi.d""rnolt"readeprinderii de citire coredi. ortind-o.. mifac ci n-aud. .a avansa.l9? ta Subiccttrl ll-lea nl A. J i. gi expresiv..rli. a Cit.pe grupe ' . dcea... suferingi...z/ P.adjectivdemonstrativde dep irtare.J frerar..corect' caligraficcerinqele r.. pe obiecthte opeiapionalet: parcrrrsul..cici [..."" c" va intreprinde g uvernul b.elor .tollre in scris. Actiaitat.fluent proPrie cuvinteinsylng drn. . fot B.obscur... patimi.asuJ'la:astinge. .. linigte.satisfacgie. 2. regindirc 4. mingiiere O confruntare de idei ii oferea satisfacpie. gdnd ." joc euristici.dezvoltarea cor ctt fonetic. 02 si foloseasciin exprimarea O" si rispurrdi cor. adaerb: Md"tot intreba.. lu minos vs. Proiect de lecqie in Subiectul lecpiei: lara Pro. exerciqiu. a regresa a progresa.rar (inviglt ura pentru viaqi).punctuaqre.resPecdndsemnele O. in odaie luna varsi pestetoate voluptoasaei vipaie" . t substantizt: Iot esteadverb" .i la sfirgirul lecqiei de." (Mihai Eminescu) o interjeclie: Seauzi optit: de! t substantizt:De po atefi prepoziqie.i a.2/ P. a oI ulttos (a oluptwo : senzual..pronume relativ compus. . .. a propigi v s. casetl audio etc.genul feminin gindit. .. a capacitiqiide receptare mesa.tiilr.i"Jf*rer"rile furnizate de text.-. de .rii de exprimare .t. tot . pr epoziyie. interjecqie. si citeajci corect. adjeaia pronominal: La miting se adunase oragul.Capitalei' in a.] dureri simpitetoate ca-n ois. 4.frontali. ie . turi era compromisi..'mixti Scopuri: . tihni In peisajulmo ntan giseaintotd eauna tibnd qi implcare... [.. s) durere: chin..pronume personalcu valoarede pronume reflexiv..**l.. de . .rg" Buratino.. 3. a esolwat omti! zgornotvs. l..piind. ilustraqiicu personaieanimale.ie"ical 9i gramaticalla inrebirile adresate. td.rcgindit. J. "u pe fizicegi moraleal i personaielor bazainformaO:. cu .innegurat in biografia lui era un moment obsiur. diapozitiv/diafilm. trii. elevii treblie.. fluenti g i expresivl.in text este pronwrnenehotdrk t (aparela forma de feminin . Mijloace de inadpdmi'nt: .propozigiesubordonati circumstantia li consecutivi. I a conqinurultextului . . scrlsefl orale.p.. tuturor sinistraqilor de zdriiexpozigieipicorgani insiqi inrervenite. Proiectd'elecPie Model orientativ de Proiect pentru clasaa II-a Scoala Aria curriculari: Limbl 9i comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini lnvalator.. Mi fascinaapusulsoarelui. ginditor(oarc). apreciind . a 2.p..propozigiesubordonatl circumstanliali consecurivi. calm.f .. nemw lpwrnire mulqumire.cere. 3.propoziqiesubordonati atributivi. Revenca discuqie i.propozigiesubordonati circumsranlialide timp. #.rpri"ae Ol -"ri.girrclire.texl. unui ionqinurul ac estuia/pe. evolua. . O...r B:lT# ".:"'.l /incit mI credeamintr-o lume de basm..tilor de Alexei Tolstoi (II) Ti pul leqiei.. lexical9i gramatical..a inainta.. *p. independenti.] ea din noapte aamintirii o vecie-ntreagiscoatede durerir' . numirul singular. mi. Subiectulal III-lea l. ideea i#i?"rruq1.cind cu geneostenitesarasuflu-n lumn nare" .negindit.. de rpc careinsi la simqimca-n vis pe toat e" ..

ci numai aceleacorespunzitoar e tipului de leclie' .r Nu se vor re alizatoateobiectivele intr-o lecgie.

.elor .Anun(area titlului lectiei ei a unor obiective 5. _ I I ' t. Joc didactic: Jocul rime.tltl9*i?gi.Transcrie ul timul .adresindintreberi. ursulpdcdlitdeawlpe (pcntrutextgiindrumiri metodice. formuhnd rispunsuri.c a l4ftu. Lrteraturd pentruceimici..material didactic: s'Juete per sonaje.joc didactic lor. Joc de rol: Iniqiaqio dis. r Momentul de sc riere: -'pregetirea printr-un .itas Educa2005..exercrllu orale ultima replici !" .actrvrtatePe gruPe .deg! teptufegiinq eleprule" .orali .derol cutieintre doi colegide. . Chcipa aur. ' e d1ntaptelefr vorDele sale? .orald .migcare .si citeasci pe roluri.i aprecieri.exerciqiu . . .agini . . Obiective: .individuali formativd .si-gi aleagi un personaj preterat. in_ sopited.Lr." .formativi oPovestirea integrali.planfe cu im.r l.individuali enun! ! . 48-51 pp. Citirea integrali a textu.Ce trisituri alefieci. de . Aprofu^ndarea textului .Explici de ce vulpeai .conversaqre . ). pix..Citegte o Ci tire pe roluri .exercllru tino spunindu-i ..Ce facefiecare nal t .si povesteasci textul pe bazainsu giriiconqinutulur.exerciqiu de citire selectiv i din iare se?esprind trlsituri alepersonaielor ! .dia. Momcntul organizatoric 2.exerciqiu .prob lematizare se idreseazi lui B?a. chix.expunere hierar in lar a Pro5tilor de Alexei Tolstoi ' . Verificarea temei scrise l. persona.audigie vizionare sau pozitiv.Alcxci'l'olstoi...sa mveqe ceva.Irraqii Grirnrn.frontali lui literar .frontali . motan..scrrsa . lional.Pentru viati.frontali .. Citire selectivi: .materialul didactic desprinzi pregitit rui personai. l.conversatle oln oasme.exerciliu de creagie .Dirijarea invigirii * instructai: realizarea climitului educaqional .vez. .sslsgie texte de comentate. urs etc. drix.. mix. de plange. H.Desprecineeste in aiest text literar ? perso.Citeste fraementele.. dix. casetiaudio. Poaesti ..orali .e s ugestii metoditr. Gr. tix.Spuneqigi alte c uvinte iare sl rimeze cu ix.Iormatlva joc de. rlo.iomportarea persona.chsere'I-Iy..a ctivitate frontala si scriseacasi vor fi veri* individuali ficate din puncrul de vedereal continutului si al regulilor grafice.dln4a ....frontali . Enunturile exclamative .joc.Pe gruPe sprepiqanialui Buratino' in discuqie Pot interveni q i algielevi.orali . diafilm'sau ioc d idactic: Recunoiste personajul . n ix etc.problematizare timplat in continuare ! .conversalle ratino ? * orall .vrzlo nare de. pityea integrali a textulul llterar scnsa individuali formativi orali frontala individuali Pe gruPe tormatlvi r Se analizeazitextul pe bazaintrebirilor: vorba . siluete lorih plange sau. video. de exempl:u: fix.ordonare/plasare a vulPe.. orala a texrului literar r Imaginali-vi ce s 'a in. inqelegind . povestlfl cu .joc didactic acestepersonaie. apreciindionsecinieleintimplirii: . Captarea atengiei 4.5e pot prezenta siluete .CumsecomportiBu.ie animale: .formativi .Itl IlibliograJ'ia: . diafilm etc.

D 2 I 4 101 ) 5 .::::: . .itemi cu alegere . cu scopul cregteriiperformanqei formativi trebui e si fie permanenti.Marcela Peneg.soarinaturagi nivelul pergi . .problematizare poatcfi: Eaaluaraa r fornrali qi informali. prin 'b.ele vii iau siluete de personaje si interpreteazl. . se realizeazdzilnicin activitliile cu eleare evaluare funcqieformativ l. da-nu. verificlrile reelizatein cadru! ins pecgiilorla clasi. i n interacqiune cecu lclaltccomponente: predare.frontald ."l Pentru cadrul didactic evaluarea reprezinti orientareain planificareainvilirii . cei mai importangi itemilor serealizeazdpebazamai Clas ificarea a$eptat' {iind: obiectivitatea tn notare qi tipul de rdspuns Din punci de vedereal obiictiiitdpii tn iotare. . realiza Pot ac easra firi siluegi te sau migti.itemi cu alegere multiph. : (2) itemi semiobiectivi .itemi de tip pereche. un joc de migcare. itemii se clasifici in urmitoarele : categ oriiqi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali (adevirat-fals. intre cele doui Eoalwareaobiectiad. Limba fi literatura romind. .ci feedbackulimediat. r obiectivi qi subiectivi.formativi 6.itemi de tip eseustnrct urat. continui.itemi de tip rezolvarede probleme. . Aceasti ""r".conversatie de re: Ii se cerecopiilor si . cu noi exemple.vizeaz6.apreciazimisura in carere zultateleinviqdrii sunt in concordanqicu obiectivele educalionale propuse. Editura Ana. Conversaqia incheie.exerciqiu .definireaconceptelor ettaluaregi itemi.. .orali . care relev i progresul unui foriatiud esteaceastrategiede evaluare evaluiri nu este sale de ficienqele in inviqare.intrebiri structurate. Manualul pentru cksa a ll-a.Explici titlul ! .Arigurarea retenqici a qi tronsfcrului o5 t.oalrorra asiguri feedbackulcontinuu." vii. Bucuregti.itemi cu rispuns scurt.joc de mimici -::"'#l' l". ln r. ln continuarevom relua doar clas ificarea multor criterii.nr.Scopulacestei acesruia. are caracter bilanq. E'oaluareasutnativd esteperiodicl. Tipuri de itemi Penuu.joc de migcare .AceastarePreEaaluareainformald esreaceea zinti strategiade evaluareceamai frecventi. dupl un anumit interval de timp al inviqlde rii. . .explicatie spuni proverbe. formanqeloratinsede elevi in inviqare. doar mimind.. tncheierea rctivitlqii/lecqiei mentul lui Buratino ! . itemilor. criteriali gi normativil concursusunt-examenele.tl cel mai i^r g.qi eaaluareasubiectiad -labazade limitirii tipuri de evaluaresti criteriul obiectivitiqii in notare. . .itemi de tip eseunestnrcturat 2. vezi pp.. (3) itemi subiectivi: .Irccdbrckul 7. elevsaulacutrele gcolare'Evaluare a norarea.finalizindu-se cu note' c alificative. realizatede instiruqii specializate. Tipuri de eaaluare Evaluarea esteparteintegranti a procesuluide invigimint. Defilareapersonajelor . ' prin carer ezultatelesunt comPade criteriald estestrategia evaluare Egalwarea rate cu stand ardesau criterii prestabilite' Eoaluarea norrnatiad repiezintd strategiade evalu areprin care rezultatele elevilor sunt comparateintre ele in vedereaierarhizlrii . evalulrile naqionalegi chiar desfigurati de cadreledida ctice. invatare. . rile.2004). toalitatea proceselor produselorcaremi.i. corect-inc orect). formativi gi sumativi. 3. Temapentruacasi(exerci qiile 9i 3 de la pagina 2 67. furni zeazl datelenecesare vederea in adoptirii celor mai bune decizii educaIionalg. uoolrorio. Eaaludrile fo rrnale.83-84 din prezentalucrare.

rii gi sporesc increderea elevuluiin propriil e forqe.giin alegerea metodelorde evaluare. l:]valuat'ca A<f progrcswlu.r. cum sl invege. I Strrit:ir. . Scoh. 14.i p.relevind eficienqa acti vitiqii sale. riiur. arati ce trebuie si inveqeelevul. Evaluareainfluengeazi inviqarea rezultatelep ozitive intiresc motivatia inviqi.

limbajul personajelo r din popor. si-i pe cel mai vrednic fecior pentru a-i urma la domnie (intriga basrnului). a.Pentrufiecareliteri scrie. iqi caracterizeazd prin proverbe : . d-e gi o gami .. un fenomen al naturii? Opgiuni: a) adjectiv. frate-meu dagi ci sunteqi poateculcape-o urechedin parteavoastri: la Sfintul Aqteapti s-aimplin i dorinqa inainte.. ii di cu si a ursului in caresedeghizase il sfdtuiegte nu seinsoqeasci omul sp in 9i .r atic. nun ta ca incununaa virtugilor dovedite de protagonigti.i destoinicia i sii pentru a constat a lui par atitudineagi gospodiriaunui qiran inrmportamenrul Craiului. Povestealui Harap-Alb a apirutin revist a Coworbiri. Poit de Sfinta Duminici.. fratelesiu..intreblri stnrcturare. bro_agte celui de-al doilea {ecior le .. (2) iterni al clror risp uns trebuieelaborar. litera mici de mini corespunz i!iv. lor gi mai ales curajul. Ca orice basm. Verde-impirat. fhceul inqi :le din tinereqe alegeacelcal careminincd ji'. L'Desfd. rtele mai mare al Craiului. obiectegi cifre magice.0 rl I ln funclic de tipul dc rdspuns ageptdt.eevaluare.mediane gi finale). fiind bitrin .d) substandv. Asa-i ci ne-amincurcat in slibiciune ?" Es.c) pronume.iri-mi de giini..cltunu. urmattrde intrigi. sefriminti cum si indeplineascidorinqatadl ui.i niciun fecior e si-i urmeze la domnie. careavearrei feciori". . Craiul . posomorit... basmulcult. i-a scrisCraiului.. acliunii basmului cu prindeincercirile la care Craiul ii supunepe basmulutcuprmde incercarlle lui per ipegiile Harap-Alb. degiesteo creajie originali.... .. Iixemplc: o Itemi obieaiai.s-a grlbit si se inr ci.. Ex poziyiacuprinde acestiLforrnwld gi gi in acgiunea aremporalitate aspaqialiglls d i citeva indicaqiidesprepersonaje. Cum vid:eu..ca si mogfiul escpimintul". e grozavulurs care-iiesein calela un pod. basrnulsc clasific[ in cult Eipopular. mai stricaqi . inapoi"' I Uahl de nepogice are!Vorba ceea:La placinte. a unui pirinte nemulgumitde feciorii lui.] voastri.Craiul ttn.Ei.a-i ci s-a implinit vorba ce ea: mincarea. adici itemi al ciror rispuns tr ebuieselectar dintr-o listi de op1iuni. La despirqir tatalsiu.in spagiul liber. f)e exemplu:eleviitrebuiesi adauge cuvintul/cuvinre le carelipsesc definigie: din .o iemi narativi carecuprinde trei probe de voinicie gi finalul. e.. Astfel pregitit. I .ii cereCraiului hainelede gine re. Cdlinescu).... .. impirlgia estepopular.. cdcimila Domnului: " lac de-ar fi. Craiul...tiinqeazipe feciorii sni gi-i suPuneuno r incerciri de voinicie.o oglindire a v ieqiiin moduri fabuloase"(G.incepe cu formula iniqiali: . Caracfiruagieinigiali.Vcrbulesteparteade vorbire carearatd. degeaba "[. Cum senumestecuvintul c aredenumegte fiinqi..i sefereascide omul rogu. Ex isti o propriu-zisi. . Si umblad numai aqa. Obiectitt d. [lnun1..i deznoddmint..itcmii sc clasifictr asdel: (l ) ircrnri ciror rispuns esteselectat al dintr-o listi de opliuni.urarea Urarul ll a.. av eanumai trei fete . Basmuleste. o Itemi semiobiectizti elevul trebuie seconstruias cirlspunsul.Numai fiul cel mic suferi. Fiul omului gi numeroasi zicalece relevi menmlitatea ingelepciunea mare. elevii si fie cap abilisi recun-oasei definigiasubstantivului. gi decit si incurci numai agalumea. iir.astanu miroasi a nasde om'.itcmi caresoliciti un rispuns scu rt. Ca structuri. alungat de un urs grozav carel-a . iar verii secunoscuseri. o . dragul tatei.frunza frisinelului.. nici impirngia pentru tine.ec ul intimpinat cu batjocuri: .virit in sperieqi". sunt i bine si gezideopartecum zici.doarn-am a trii cdt lumea. ci de ciini nu mi tem rr"..lmpiratul Verde.\ ^ ' I 103 . un lucru.nici tu e tti de impirat. De mulqi ani cei doi fraqi nu se mai vizuseri." sau . pe careo milostivise.demetaforespecifiCe de personaje-cheie"r.duci-sedin parteamea cine gtie".b) ad verb. toat i Yiaqa feciori de craiu. Acegti itemi se clasificiasdel: . nu seindcplrteazi foarte mult de modelul basmuluipopular. de acgiunea teristiceoriclrui basm sunt: ptizengaformulelortipice (iniqiale. Un elemenrde originalitatea basmelorlui Ion Creangi estetocmai impletirea lui losului cu realul li aceasticaracteristici esteevidentdin Poaestea Harap-Alb. Amu cici era odati intr-o qarl un inipialdcareplaseai. literare la 1 august 1877./ $i la rizboi. 9i si vi ii mei.

ane etc. cazulacesr&a.p..animale ndzfl.trat TESTUL 6 SubiectulI I Povestea Harap-Alb lui de Ion Creangi Basmul esteo speciea genului epic.) pe carele inving in celedin urmi..49.p R. itemi subiectivi de tip eseustrucrurarEi eseunertruit. r v. in carese nareazi.ale riu[ui(simb olizateprin balauri zmei.aflatein lupti-cu forge. ctc.vrijitoa re .l in funcqiede autorul individual'sa ucolecI Dicl:ionar de termeni literari..'"*i:.zf.i romAni.intimpliri fantasticeale uttor petsonajeimaginare(feqi-frumog'i. popular saucult. preferabilitemi se cu inalt gradde obiectivitate. in riscul ghicirii rispu nsului.v 2..).. Idetn. trebuie utilizaqi gi itemi cu rispuns consrruir de iltre elevi. .iy. Pcntru a se realizao evaluareeficienti.degi existd..ne. p..49.. z ln evaluare recomandisdseformulezediferiretipuri de itemi. in cadrul disciplinellimba iitur rturu ..

la gi.principal.izrcaztr stup pentru roiul de albine.. gi.rrSpinul s ede drepr fiul Craiului.in-vizduli gi-i di drumul de -ac_olo). doringadepigirii limit elor (Ochih. Pisiri-L. prinlesele prives ccu antipatiepe Spin..Fata tmpdra tulwiRogreprezinti farmeculfeminitiqii.cd daca fi fost in banii lor.i gi minincd. Naivitat eagi imprudenqa rransformi. si de . ni ci la chip.umul tindruluipcntruviaqi. si c.Trecirrd toate_probele carese contureazi un portret complex. Setili). Ultimelecuvinteale basmului sugereazi din similitudi neadintre universul real qi ceIimaginar: cinc mai acr-rur qincir-rca. Sph.calrunitili. mod cic. In de curaj qi mai alescapacitatea a ved eadincolo de aparenge. se calitiqile personajuluiprincipcrsonajul. Hnqigurile pi durii in carerlticegre t . Formula de incheiere..u ndeildemasci pe impostor.Fataii urmeazdpe tuftriVerde.. spccific. irr lrrczentareacdrora naratorul relevi ar taportretisticS".gig"le.gidin ceasulacel aau inceput a vsrbi ele irt dc-clc.".iltzt:. nu nta lui Harap-Alb cu fata impiratului Roq (deznodimintul). unde fusescatrasprin viclegug. lipsegte basmullui Creangi." rJfoi-eazi. va fi ajutarsi in deplineascidoui un tlirt inccrcirile la care-ilva supuneimpiratul Rog: si aleagd "macul nisip in timde -doui grulnop{ii gi s. dat oriti lui Gerili. il ajuti si seformeze: SfhntaDwmini cd pu-ne incercarernilospal fizicului gi forgaspiritului. s-ar fi lepidat de ele ar Spiin. o cind qi cind mai rostegte incurajafa ceacesrlucru gi calwl:el vegheaza. il vilzind cum se comporti cu Harap-Alb .sii-o a4uci pe fataimpira^tului gi.t).i tlificuluqiivielii.I t04 l)r'trrtrtrl l'cciorului sprcirrrp:irnqia Vcrdc-irrrprirlt sprcirrrp:ir-at ul cstc lui qi l{o. Cal ul il omoarl pe Spin (il in..seuit i qi rabdi""Cular nirrc:ri..ajuti" sigi dezvoltecalitigilatente:inteligengd.generos bun gospodar: cruqiviala fuinicilor si impro9i v. Harap-Alb mai estesupusunei incerciri de cdtref. Spinul va incerc_a scape Harap-Alb dindu-i porunci tot mai greu de in delrlirrit:sa aduci . nizdrivani pentru cI rc. simbolizeazl. in drumul spreimpira tul Ros. pc la rroi.nd.de unde se bat mungiiin. slugi a Spinului. are o infigigaremul t mai plicuti gi samini a fi mult mai ()ttlcllos.$ir lirrurvt.iarcinenu .pcIa noi". se inakd.t I lrrrap-Alb. carlsplati. estede sunt manifestirile experienqei in . nici la bunitate. slugalui.De fiecare dati este ajutat tlc Slinta Duminici gi de calul siu nizdrivin. il in Irrt'lrisdc rccstain fintini .lupt a dlntrc binegi rnu. bunitate.ata impiratului Rog: calul lui pi turturicaei trebuie si seintreaci in incercarea de a aduceapi vie si api moarti gi trei smicelede mir dulce . Uriar rneazd.Aga il urdse_ de tare acum. fi elibeiat cri condiva srr schirnbe identitate a. apoi izbinda saasupra icnia destoiniii testeazionoareagi-l .tz.sclirr irrtr.ca de Ucign-l Crucea ". mornent.. Ajuns la impiriqia lui Verde-impirat.fantezieinventivitite vergi bali. il readucela viagi pe Harap-Alb. in felul lor. a Spinului.irrtlrolic.lrunr inchciatcu rasplata fireasca: nunta si ped epsirea riului.'Harrp-Alb searati milostiv. Izbinda-va fi a caluiui..capulsi pieleacerbului"b. a inde ciudaqii peli tori la curteaimpiralclepciunii gi devotamentului. 1i.ru siml'. naturale (Gerih. prin t:orespunzitoridealulu i moral popular.facecu dingii. Acesteasuntpersonaje anapoda. cu ajirtorul cirora indeplineste toate corvezi lela care supune impiratul Ro!: supravieguiegte il in casade araml. fliciul riticegtedrum ul spreunchiul siu si va fi nevt'it srl-ltoctncasci slugi pe Spin.clii.siliqile"dln gridina ursului. tacol al formirii gi al maturizirii Personajele grupeazlin mai multe categorii:Harap-Alb.i ^ i. antreneazi tlnirului.nwl feciorului de impirat. r.rati din tre cele identice.r q.Acestaiitaiecapullui Harap-A16(pinctul culminan..tutc u pielrc scurnpc in fine. personajul.. calamitiqisociale(Fliminzili) sau aspiragiiale ormcnilor. Din acest feciorul craiului devineHarap-Alb.zdrivane9i o aduas cc impiratului.ipsit rlc expcricnga vielii. personajecaretesteazS.cittcarcbanibc virrtclc.daria si mai vedem" [noi] ce sepetrece speccititorul/ascultito rulin acest lui h masi dupi plccarca Harap-Alb".qi-Lungih). Noblegea darul prietenieiaparevidentlaintilnirea cu_cele gi cinci personaje grotegti.Slinul de fel nu samini in partealor. Ros. irrOchili 9i Pnsiri-Liqi -Lungili descoperi cwzdtoareafeternl. ca gi forrnulamediani .capete* -. Pcsemne inima le spunea Spinul nu le estevir gi de aceea ci nu-l puteau rrristui. fata impiritului Ro. consumi uriagacantitatede mincare si biuturi impusi de impirat sub amenintarea mor[ii. ajutat de Setih gi Fliminzili.iidentificepe fita ceaadevi.intruchiparea experiengei viaqi. sc duceaco lobc gi rnaruri . l'ormdrii . au irisituri supranarurale._r"cprczinti tlr." inf.inrogiti. l.

o cxperienlicapabil. lui un ca viaqa..api vie gi api moarti. imatur.bucurogidin primul moment a fi gh icit in el o congtiingiinruditI".Rolul ei reprezinti p utereadragosteide a facesi renasci omul iubit. neasiminatalui putere de a evoQr. 15 si (> . JurimAntul impus de Spin fecioruluide impirat de al sluji ..eangi.afa cum fata implratului Rog qtie ci va aveanevoie de cele trei de smicele mir dulce . drumului iniliatic.Unic prin geniullui. Coborirea ?n infern se i ncheie cu moarteainiqiatici.i stilul oral datoratabungror e$ti). sprealti lume: trecerea sunt profun de:podul marcheazd. gi descrierea diade Spredeosebire basmulpopular. exclamagii. scriitor din linia realismwlwi Negruzzi. eroul pierzindu-gi idenspirituali noui la capitul cicare-iimpuneo traiector ie devinerob.2 105 l' 2TuclorVi.zicale. basmwlwi Semnificapiile podul sub care agreapricraiul deghizatin urs.na semnifici coborirea in inf ern. marcatprin nunti.apare. expresiilortipice in scrisullui Creangi zugrivegteo natur i rustici .estrans vigoare a congtiinqei tipic al Junimii. dialogwriamwin lwi absente."anticipeazidestinul personajului. fknti. acestea are viaqi. artisrulindividual incintat si populari a d evenit Creangi esreci in el colectivitatea pe pluteasci marileapeale graiuluiobs tesc. un stilist abrrrrdent.constnrcqii denleide interjecgii. podul cu n unta furnicilor-reprezinpddwrea-labirintincarefiul craiuspreo mai profundi matur izare. populare.pini vei muri gi iar vei invia. si treaci intr-un cerc eiistenqia lsuperior... Int"e resui 1o"irh. personaje calambumri. in realikte.rnu.'rn l.rcu gi iu Eminescu.si duci la un nou mod de existe nqi."1. reia esredeplin format. prin acea cn M"io..l rra'pro 1.i . riminind un reprezentant artisticecareil gngtle aqad.ora1. nu o trece._p_rin . in rlte rrecere. Poaestea Harap-Alb exrstanumeroase loguffiind apro ape (de celor cinci zinte (ceatiadin casade arami) si ampledescrieri pilde poftr etizarea de Alte elemente originalitatesunt wmorul.este9i inceput al lui se riticegte es teo probe pe careacesta. pp. ini.. condigie titarea. zatorilorrc.Mulqimea estetical cazului lui folosi"d formele oralitlgli.tuigii-gidarul anticipirii.in carepredomini naraqiunea . onomatopee.

aducereaminte. e . de Exerciqiulde cirire selecrivl9i dramatizat i imbinat cu exerciqiul exprimarea elepireri personale. i adv.textul liter ar". In cur ind vor dispirea monedelede cincizecide bani.a izbit cu toati forqaflanculdrepr. spiritul de observaqie. (adv. eforatl. 2. de in subordonatd. (subiectnedeterminat) Ew si Maria m rgemdes la teatru. dctiaittili dt inv . Actul ciritului rebuie imbinat $i cu acelaal sc risului. in deruti in rindul opoziqiei.limbajul. -. r/z .dc-mi pare" .i didacticede tipul: .ti" si ingeleagiceeace citescqi ceeace scrlu' Cititul gi scrisui. Nc-a izb it infigi. inviqarea dramatizatl. Sefii demn ori de cite ori impr ejurareao impune ! 107 l:rontalcpc grupe.. lwarecwasaft. tragerela sorpi .Sepot real izajo. 2. metodedidactice forma tiae precum: metoda exerciqiului. introducepropoziqiaiubordonat i completivi directi.cindva") Iqi spun o datd. Rolul jocwlwi didaaic in tnsu$rea cititului la clas aI conttiente. Condipiilerealiz drii acestuiobiectiv cadru sunt: oparticipared. valorificeresursele si mo bilizezeresursele si este De asemenea necesar se creezecondiqiiPentru afirmareac apaiqimint.. 1.) N wmaitu ai puteasi-mi spui adevirul despreceleintimplate .i cu metoda conversalieie uristicedezvolti capacitatea >r a ui de receptare mesajuluiscris.corespunzit oaa acriviriqilor de materiale mijloacelede umane. in propoziqiasubordonari are funcqiade nume prediCativ. . conversaqia tizarea.audio-vizuale.cdaud" . .i rea iemeinici a ie*telor literare constituiebazapentru exerciqii de puneri liber e carevalorificl in grad maxim capacitatEa receptare de expri9i re a mesaielorsc rise.de lungiduracomplexe. l.elementde relaqie.predicatverbal. in lecqiile si de ci congtient. gi individuale. 1. memoria. igdrii. relalia siimwktipd acadrului didactic cu elevul. Aceste "ciirriUqi motivaqia jocul d idactic. mijloacede tnvdpdmhntmodeme.. S-aintimplal agacum mi-aminchipuit. necesitl efort congtient.il. Ploui in averse. problemaeuristici..propozigiesubordonati circumstantialiconsecutivi.. .metodeconversative. mi. elevii trebuie solicitaqi la textul citit si analizat.a.RegineCit mai multe expresiifrumoasedin. ilor tuturor elevilor. nu de mai mul te ori.brainstor mingul.. jocul didactic.ipare lectualpropriu al clevului.loculiune adverbiali. B. Odatd plenui semo cilitorie in jurul lumii.FiecareelevsI scriecuvinr nou-insugitegi si formuleze enunquriorale 9i s crise' si-gi exprimeopinii referitoaOri de cite ori'esteposibil. de . il de ln activitatea invigareun aPortdeosebit arejocul didactic. f uncgia complemenr are de circumsrangial mod de Nu qtiu curn se numegteacestcaste l.de pildi. . iar al elevuluide partic ipant activ gi congtient. 2.doar" ) Nu mai frecventaclubul artigtilor! (adv. facere de bine.introducepropozilia subordonati circumstangiali mod.." 9.I t0t Subiectul al Il-lea A.i concu implicagiivolitive gi afective.Recun oagteqi e despre. dar mi-a plicut mult. 3.foame . 3. in jur .etc. 2. . voinpresuPunexersa rea suti difi.subiec t. curn .rolul inviqitorului fiind ace. propriu.Spuneqi ine reciti cel mai expiesiv?". Ideile pe care le-a susginur discurs creeazd..propozigie subordonatoare subiectivi. fireassuccesiunea Cadrul didactic trebuie si asigurecl imatul educativadecvat..metodede comunicarescrisi. dezv olti imaginagia.rrnl inrtrrrtttenteale lucrului cu cartea'ale muncii intelectuale. c. la de diriior.). Citirul giscrisul sunt activitlqi intelectua le depuni efort congtient. in ritm propriu conttia ntda eleaului.incit... + s. cum ' adverbr elativ.area lui rivisiti. eazdtrisilturi de caracter. reb.. creativelnsu.i substanrivpropriu) 3.prin efort intelecrual limba gi literaturaromini. (adv. fiecareelevsi ci teasqi constant.) C. preponderentmoderne.prepoziqie simpli. . b. (subi ectmultiplu exprimat prin pronume personal. asemenea formuleze cel pu{in o propozitie referitoarela mesajulscri sreceptat(textul literar citit).corect gi fluent cel pu qinun enung.Aceasti metodi creeazd. (art. imaginaqia voin9i dezvolti gindirea. 4. impresiile/pipeisonajul!".complementindirect gi subiectlogic.model Subiectulal IIIJea .conjuncqie subordonaroare (. 4. este si congtientizeze voinqaI' a. f.Copiii trebuie si tt.i i.. inviqarebazatepe obiectivede referinqi clare. lrr luptl. i-vcrbpredicativ.. bdgarede seamd.bazatepe efort intea.

idaaice de formare a capacitdpiid.ereceptarea mesajwluiscrisprin efort intelectualpropriu al elevwlii Formareacapacitiqiide receptare mesajuluisc risse realizeazdprin a strategiididacticemoderne carepresupun: .l. Strategii d.

. clasele ln priraare pracrice se iocr. Patetica tiradi esterostiti. Scriitoruladucein teatrulsiu caracrcrc draicc imprcsionantc. prin cluce rulMoghilA.. Recue infringerile. la Caffa pini la Roma.l. congtient slibiciunileomenesti.in Viforul qi L wce afdrwl).cturalcclici. sporind emoqia.".rr.. agacum relevi discursul.. rugnndu-semai mult penrru ei ca pentru n oi.a plictiselii a oboscrii si elevil or.r.on Oa viziunc. D. perisabilitatea biologici 9i de de de sa 'ile responsabilitXqi voievod. meiaje cu . j"j..Oh ! pidure tiniri !.nire".. esteo i" coplcaitoare in celelalte doui piese.. :lll]::.. didacticeEu citesc.. prin auzsi prin pioiir c()l)lllrcculloscanumiteobiectedi n naturi. O caracteristicia drameiApwsde soareo constituietipwl de conflict...impunindu-gi implacab ilavoinqi..-am vegheat si-gi odihneascl ca suflemlei osten it.p':pozigii ctc' Un asemenea poate preceda/i ncheialsau poate irt.i n primeactealepieseise contvreazl... Acest conflict esteexacerbat conflictwlsoci al."l"irrtr.irir.unconflictpsihologic.oriclc citc oriexiste posibiiiratea instalirii 'r'i rrr..dornici de putere gi de bog.scedin carese desprindemonumentalitatea $tefan. :r:. Congtientde mi siuneasai.r.i Occident. o"-plu. le denumesl..Le boaielede ia un om ?.Formdm cuztinted. gi n-am despuiatpe unii ca si imbogd lescpe alci vru eaun domn treaz. Prin Jocwlsilabelor.. iscilituri fudule gi praful s-a alesde invoieli". si numele ei tre cu graniga.. Sunt bitrin.Eu am fos t biruit Rizboieni gi la Chilia.. zbuciumirile personajulu i$tecelMare... ori st'solicitii c{orturiintclcctualc mari.a sirnqurilor vizuai -tactil.rrecer ein revistda telor saledin timpul domniei si testament politic: ...lrltcglilt<trganic -stru.Aiurn e bolnav. desprecompl otul urzit paharniculUlea. va sta in suaD a ta cuvan t.Unde sunt mogii vogtri?. r. agra.tiingade voievod patriot. provedin con. gi mai presusde orice situeazi nevoile qirii: .'J" 9i o silabaqi .I 106 itt jocul sc . stolnicul Drigan gi jitnicerul Stavir qi gribegteinsc iunareafiu: i siu. r" formeazd" se dizvolt e ckmpwliizwal de.i ul mult ora caun simbol.Yl'zind ci rimii cu figiduiclilc..". .reaPocugiei bolnav (calul Voitig a lunecase.. joc flt/bclr7'l se cxcrcigiilc citire.. . Ii vorbegtealuziv. .i r-i situagia). ". $tefan cel Mare afle de la fiica sa.Ew citesc. trilogialui f)clavrancca p oatcfi piati dc clrlrttclcshakcspearienc.$tefans-azbuciuma [z.ii trimite.. lntors din lupta pentru apdra... Personajele a principalegi secwndare celetrei dradin jurul personaj ului$tefansaual testamentuluisiu politic sedefinesc. Ca bu n cn'.i. Moldova a biruit pretutindeni! Am fosr norocul.1. Acest conflict devinernanifestabiai n acal treilea.]cum vru M oldova asavrugi eu.. observi..cilrrl(:terologic qi rnodalitnqi cstcticc. u ficut cdriri bitute drumurile pustii oameniimei gi degeaba..Era.. Punctul cwlminantal conflictului il constituiescena i ncoronirii lui Bogdan. ca o minune a Domnului nostru Isus Cristos.. si lase in zavistiegi si seridice impotriva primejdiei obgtegtia cregtinitiq ii.e^t"st.[.i rr polui moldav.apoi ameningitor.r.q i trimiqii mei betut din poarcd poarti. protagonistul dramei Apwsde soc{re..Domnitorul il oblige pe palui ri^cul Ulea sI participe la insciunare. Ci vru eaun domn drept. de jocur ile didactice/ocul sunetelor.Unitateatrilogieio asiguri rocmaipersonalitatea montald" lui $te fancel Mare. Oana. denu.ldirrnic. diclactic poatcdcsf agur:a dc cirr.jertfeleostenilor sii si recunoagte patr iotismul aces. ." Elogiazi.a rimas adinc in memoriasi in . A fost. .':. invoi cli crrpcccji-n apoa. Domnirorul e pentru ci incercarea de a-i uni pe cregtini lupta impotriva pigini lor a eguat: lui in cercatsI unescApusul intr-un gind. ciutat si unescRisiritul".r..r".rl sc'z.. vru ea ca numele ei si-l gtie gi sn-l cinsteascicu roqii.rl fir-onunqd sau alegpropozigia potriviti din enunqu.tactilegi auditiveprin care.orirlc."zi-J.i. Bogdan.....Ew citesc.i graviteazd.ca tampon intre Orient . mai ciprinsesesub trupul siu piciorul rinit si nevindecatal domnitorul ui.lin. rdspunzi..insila ..i".vizual-motorii. .fcrctrrile tu tw tu ..rtrrluiauditiv...ril. ci zic ci sunt crestini. pe fon dul unor teribilc fulsi trisnete (decorromantic).. de de domnitorului preocupatde soartagirii gi a poporului impotriva boierilo r anrtrioqi.$tefancel Mare.Je.Presiraqi..rrici'. .qii. a fost ti!.

$":ffi.r". viforul giLwceafdrwl ( 1910)repr. neexcluzind elenici mente .rn deosebit .....gitoarei. vtoaliiai . 9i torulur/ invi. Alexandru Daoila ( 1 901 ).#. uneoritragic. ple.te cht mai multe cut. Accs tor jo.intecareiorpin !.curi didacticetrebuie r. . . "pon Delavrancea dezvohare i "t la literaturiiromine.Hasdeu (1862) Despot-vodh deyasjleat..adesea prezentatintr-o formdi"-ifi"r. i V..nescu-Delavrancea Dramaesteo specie genuluidramadc. Gdseste cite. istorici romineasci...vezi Testul 2. . .ca rc delwmesc . triceicu-. valoare ^p ^riij^acesrei de d9Ri.Pini la trilogii.f "r_?r:pr?z:!t1g. prozFtsauversuri.de la ris la plans.ris prin e{ort intelectualpropriual elevului..de laxa.comice..completate jocul gesrurilorgi ul de . subiectul al III-lea.fiinye/lucruri! etc. au calitatea--. TESTUL7 Subiectul I I Apus de soare de Barbu $tefd.con..riitorrrL..Trilogiaistorici a-Moldovei. "-i jocurilor didacticeestederermio"ia de miicstria Efigignfa didactici a invrti. a iy in cu un continur scrio s.rrr deiopii.a-i antren."r..t i"rlol-a" rot Accsteasu nt activititi foarte agreare -i-i.r*ari ittzsl.l.i sunet ul/ktera.. Conceptul de cunicwlwm Pentru rezolv ateaacestuisubiect. soare (1909). li s" asociezejocuride intonagie expresivi rr cn unlurilor citite. gi a. 3. . specrarorul trecind de la comicJatragic.de creativitatea acestora. tinwi. dezvolti gi consolide de citire a rncsajului ^ii-"^p^"it^tea sc. i.ezinta.te Cite.. itemul 2.de a-i determinasi inveqJmai usor gi .dr"-. compusidin drameLip"t a.ar" irniga.

.voi mirturie a ceeace ajivizu t" ).A ! nimic. 1t dcja nre. $tefan a picituit...i tot sfatul.cregte curteadomneasci.ii va ucidel .. ...Cine e de vini ?. stituiescena frcfan igi domini slibiciunile biologi. igi creeazicadrul legalde pedepsirea cornpio.Pwnctul cwlminant al conflirtwlwi socialse plaseazl in aceastl scend maiestuas romanticd.de citre propriul siu frate. lelaltegravitAndgi evoluin d in raport cu acesra.. rul patriotic).. t"pd. cu acestsfint oqeloprii curremurul gi umplui pripas. . crezind ci el a murit..ajrio-t. incearci si-l ristoarne dc Pe tron pe Bogdan..Cil voinla mea$-aei a fost purureauna.Se cutremura Moldova gi-o pripastie sedeschise. in acest cei doi afll fel cl sunt fraqi..] ci voinqameae si seungi Bogdande cind sunrin viaqi..ci-n tine am crezut... ci a urmagilor vostri g-aurma. n-a fost a mea gi nu e a voastri..ez atcu mAnameacoroanastrimoEilor mei. ucidereatrideiorilor. s i cu ia ii mirturisesteci-i estetatI. degte-midupi picatele mele. Aceastl piestrde teatru ar ein centrul acgiunii personajmonumental. Dator ia de pirinte gi-o indeplinegte.Dumnezeu?. i. nepo. $tefanvoievod am suit pe Bogdanpc tron. areforgamorali de -ainsciunaun domn tinir gi de-a-giimpune voinlr (. . cind se bucuri de sosireaort.fineti minte cuvintelelui $tcca fan. rostogolegte trepteletronului.. se pe Domn.. Murise inainte de a-l izbi!. singu rqtii cc-r tu pe inima mea...Acesta. Sufletu-mi nu vrea.Bogdanc.eriipe viu a rdnii cangrenate.. mirturie a ceea ali !. carev-a fost baci pini la adinci bitrine qe. lga vin raiele Sucea va chemarea in la voievodului lor !" .ci nu mi osindi de pacea t urcii spre mintuirea sircu rnanului meu popor!" qi le transmiteurmasilor un prin cipiu de polidci interni gi extcrni..cu prequlvieqii. Io.i toati ogtimea. treazd"... gi ca un scosdin fire se arunci in sabiamea.li-ai implinit menireaca gi mine !a ln stil romanric este surprins ultimul procesde congtiinqial lui $tefan-domnulcare moare rosdnd numele Moldovei. de ponsabilitatecontemporanilor si urmasi lor (finalul tiradeiin caredefinegte sentimen... Mantia asra c prea grea.. Petru Aron.dar cu inalti congtiinqipat riotici." Dupi ce agazd" Bogdanpe scaunulgirii qr pe ingenuncheazi. ... O ! cum .Irrr u lg. invingecongtiinqa datorieiim.-l 110 judecnqii apoi cu congtiinqa dc faqa datorieiirnplinite:.omnwl Bogdan!) i.Pel-Ilea l-am mi.. ce vizut.... $i (S-aud. ." lr"rri apelein Siret. Boierii complotigti. feteleorfane. os6.. El se bazeaztr forga fidelitateaarmarei in gi pe Ei a noii boierimi formateprin recompensared bravurii gi a pairiotismului dovedit lAmindoui m-au slujit cu credinqi. altl chiar. Bogdan.. Deznoddmkntul creeazd. autocrat. cumpunawl culminant al confliaulwi interior il con. personaliratea acesruapare . Dar toli m-au pirisit. Da.Marea fost. are copii nelegitimi gi nu le-a spus adevlrul.ilor urmaqilor vogtri in veaculveacurilor..aleciror tagimuriseri pe cimpul a.! S-aimplinit legea (Sco. d... rostind rugiciunea Tatdl nostra gi povesdnd cum e fost ucis tatil slu. fata de la curteadomneasci. ciuda in rfid elitngilor. igi depigegtesuferinqafizicl.ci de mlrirea lui nu mai sufla ic .. ard... bolnav .Si nu sece izvorul nostru !.. i-am a. 9i turcii sunt mai credinciosi creqtiniicuvintului dat ..daraporeoric atri. simulind ci vorbe. Oana. ! "Sd board t repteleSiaruncd sabia).Bitrin.trimiqind pe Raregla mama sa.la ultima fapti.. tul de suferingi dupi operaqie.. poarte altcineva S -o mai tinir. desprinsdin experienqa unei domnii indelung ate zbuciumate:. fiind in prirnejdie. sceni'intensdramaticit..Stirnegteadmiraqie la chiar gi dusmanilor [liriltei complodgtii ii recunoscmareqia: .. Dumnezeu si-l ierte.congtii nqa lucide. tul nevirstnic.Doamnc.njionate dramaticc...cd Moldova n-a fost a strimogilor mei..incllcind voingalui $t efan. slujba intereselorgirii. . $tefan cel Mare simbolizeazi voievodul p....comple-xitatea mireqia sa. Bogdane $i voi.. oferdo lecgie istorie $i res. Riregoaia.. esteadeFe... la Riuseni . In lupta dintre $t efan-domnulgi $tefan-omul..sccnelc burc accstei opcre literarecaracterde dramd.roareceun . $tefan aude ovaqiic are-l aclami pe $tefinigi.tragi cS.. dupd. Ca om. care rispunseteri prompt la c hemarea domnirorului (. Doarnne.P-amindoui mi-am pus nddejdea")..e: trdiascd 1i xt...ci am statzid neclintitin faqa piginilor.ci nicio degirticiune nu s-a lipi ide sufletul fost meu.pentru a -i cereincuviinqarea se cisitoreascS..i neputincios.surat cu privirea.rilo...).. spuneqi girii [.n. gi accsty'nal ca ca tragic. ce.El fu qi de fagi^ vizu ce vreau eu. $tefanvoievod.. tigtilor. plinite cu pregul vieqi i.. . De la primul in moment (fin/ul act ului tryth.Dar cine e de v ini ? Io.i). Aflat pe pa.te in somn.Aceste. i.

.u. rizegi boieri sadea.$untfurtre devotat doui sibii .... in trupul dumnealui numaicresriruri..in lupti. reprezintd" alti modalitate indirecti de caracterizarea Moldovei"..iun boier. paharniculUlea.. iului car ea fost ....ochiulvulrurului bitrin clipegte inci. . luna un cearcin ro. Am Rana la picior ii de te trupu_l dumnealui. 9i pentru oameniilui credinciogi.Fetelecred ci.zegi. mi frigea cu privirea lui".. $tefaneste sonajlegendar.si ....$-apoi. De n-as eniqn-agfivrutcevreamiria-ta... ciinii au urlat..tia pin desc moarreavo... itolnicul Drir gi jitnicerul stavir..lmpiratul"." Credinciosul Hirman mi.". Cei trei boieri. In construireapersonajului$ tefan..".preaslivitul ru. ti fi" rogpenrruDoam$tie -clmpuJcare M aria.sunt nemulgumiqi politica lui de $tefan: . igr...sebolovinird rrori negri cufiLe catrinul...... Este si ...la apreciazi sprijinul (.. vd rt vipii. vor purerea.it. a runcicAnds-aniscur.Boier. Degibolnav. pleaiasr apere gara. metafo rd.voinqa mirieitale.oqelir. .. Titlul dramei. miqa care inci bufniqa..pentru fe: de lacurte. mili n-amgriinqa.Mogiilele impargea ?n numai la ogteni.il numesc... iaiun ogrean esre sigeteazivulI gi el cade-npripastie.-pentruDoamna Ma ria. ..stlpin".goimanul". eresuri. .iar in formele pe carele iau norii.b voina vo it slobod pinl la sfir.dului pe-c-are inrrezrrescin semne. $tefanafost scildatin sinde gerpoaici gi de vultur__ca se sr recoare_gi se inalqe.apoi aceasra inhiqati de un vuhur.prevestiroare: o gipEtulbufnil ei..pot... o femeiea niscut un copil cu picioar e de ied. o vacddin turmele domnegti a singerat inlig tar..". g-"*" Doctorul$milii admiri curajulgi sripinireade sine:... voinqaqirii . . aer. ea carese schimbi brusc (. n supugiii ficea r5. qiran supus era rorJrn-1 fagalui"..in viteazul ista. boierii complotigti ide ntifici balaur careinghite un motneagcu plete lungi.. Doam na Maria il vede pe gtefan cirlare'pevoitig ca arhanghel".rturisegte:. c i se-nruca noaptea").soarele de lupd.. o purerecarescapdmedicinei." din Aci.aurorul valorifici legende.'io"-rr".

(atribut adjectival) E de rnirare cum a devenit o celebritate. . tpiiitul de ob servagie de cooperare. de . lubordonatl circunrct anliah Fiet/ce-ofi/z.ura jocuri divorbirii/de educare limba jului: Jocul sunea dacticeprecum: jocuri de dezvoltarea telor.propoz.J ocul cuointelor. de competenqa coObiec tivelecadru ale inviqimintului se intercondigioneazi. (pt.cazulgenitiv. .funcgrasintactici" arribut pronominal de ahe .IdT i o.moria. numirul s ingular.fdpturd:fiinqi.cazul acuzariv.fnrir". Nu a ob$nut Oscarull/.propozigicsubordonati circumstanlial e concesivi.sq voinqa.substantivcomun.z/ P.pronumepe-rsonal.formative. Pe o stradi inrunec oasii-aw tncoltit ciinii. se pdzi. 2.*)'r u"ceiasintacticidc3.propozigiesubordonati circumstantiali concesivi. Complete'azd tntreb..ffi"J*ff ceea democratice". un rol important il are jocul didactic. Inslgi pregedinta gi-a dorinqa a serei ntXlni. (articol nehoririt) o A cumpirat o cartegi doui caiere.i*.tr. D-e s1 eram conainsd.-numdrul a plura l.z/ /. creaturi. gradul superlativrelativ de s uperioritate(cel de ci.al.. cel mai adesea. Pentru dezvoltarea de competenqei comuni careorall sepot desf. intrevedere cu acert'ia ftrt . dar gi in celelalte. persoana III-a. trebuie sporiti pondereajocurilor a didactice. (atritut pronominal) a " B./silaba/ sau care denurnesc fiinge/lucruri. imaginaqia. motlvaqia didacdc s. ln te xt. natiune.' precedat prepoziqia de simpli de. ev tot nu cred/3 P. l. lor .p. E un omfdrd grijr.ace. a a nealn:PoPOr.cazulacu'" zativ. Vlzusenumaio secvenlia filmului.-numirulplural.adjectivpronominal neliotirit.. :.ntul/propozi pia! .e dur19q prgc esului intqfsh dq comunicareorald..ii"a. rdbddtor:rezisrent. C-ampioni er au i ceStia. 1e. .) de I 113 c. cu toate cd era un actor renumit.Prin dezgi atenlia. totnu mi hotiramz/si particip la rea lizarea luiJ / P..Tunciia s intactic. tu rd spunzi". si ningi.simplu.tiaeste atribut adiectival. S emdnau doui picituri de api. de mesajelor scrise9i comp etenga comunicare municareorali determini receptarea scrise. f. Jocul silabelor. neatticurat. Ew Sd credm cht mai rnuhe cuainte din silabe!. Sepot organizagi desfigurajocuri orale cu tntrebdri. v6lfareastipinirii de sine. II-a . .intilnir cu aceg tia. evita. irrv494rji. cuai.limbajul.(trr. ca Pe doui hectaresemdnaugriu'.dialogurile pe rel evi progresul drumuldemocraqiei.'ff:::'"ffi.n. ClubuluiFemina exprimat prilejulzilei de 8 Martie. genulneutru.Jocul rimelor.a seproteja. Spunepicht mai muhe cuvinte care incep/conpin/iet ermind cu sunetwl. cu de 2.obiecdv realizabilpe inqreaga l Itrucuv-ecluca tlv. Seanunga vacan\dde vis. (nume predicativ) 4.fapt deterrninatde particularitigilede virsti al e elevilor gi de specificiulprocesuluiinstructiv-educativ. nu lua hod riri pripire! (interiectie) N-o mai vizuse de^multtimp. .(subiict) i. de 3. in 2. 1. genrrl. ""Dintre metodelemoderne.a spiritului competitiv gi de respectal coechipieruluise modeleazitrisituri de caracter.ntec. predicativ) (complernenr indirect) M-".u_t.funcqia sintactica atrib ut adjecfival. P1 .. Lansim un nou concept caresenumette. de complemenrcircumstanqial catzd. De mai multi vrem e ii tncolpiserd minte nigre idei ciudate.) Nu se sinchisea ar ernei putea si ploui.a IV-a. (numeral cardinal) O. de tipul: Cine gti . S-aintors deoreme. cc 1. Rolul jocului didacticin dezvoltarea contpetenlelorde comunicareorald aplualu luj curiculum esrcdezvoltareacomPcUnul dintre obieclivele gadru.iqic concesivtr. ln clasaI. Orice-ai sp unel tot nu mi convingi. Au incolpitzambilelein jardinieri..pro pozigiecircumstangiali concesivi. Acegtia eraucampionii. Subiectul IIIJea al l. a seferi: a seapira. + s. eficiente?n inviqiminml primar.ecrge^ap{ -dezyolti gindirea. (pronumepersonal) 3.(adv.1 1 2 Subiectul al ll-lca A.adverbde timp.rr'.eimportanpa proiectulwil/. 4.

. gesticulaqia. mimica. memoria. Cine dspunde mairepede chstigd!. jocuri d..limbaj ul.effealie.rolul" 9i si-l interp et ezecdtmai convingitor.e ckpigd !. jocuri de rolin carecopiii trebuie si-gi construiasci.jocuri gbicitori. ln acestdp de joc surlt antrenategindirea.

Noaptea) tenomeneale naturii (Tunetul. vis de tinereqe naturi i..il Eirrr-.uf ..p. Lungi troiene cilitoare. Finalitdpile tnadpdmintwlwiprimar sunt: .surprinde aspe cre naturii'rural" ale irr-.cumpliti".ii. vv ' rrrt rrric .r. momenre.il. . .esc rierecorectdla clasaI Pcntru rezolvarea acestui srrbiect.tinqe. t.. .i . ..i activizarea vocabularuluielevilor se por desffuurajoc uri tlitfacticet vcrificare sinonimiei.er"i" se "t" """i ""oilil'.oard nelini..Din vizduh cumplitaiarni cerne norii de zdpad.vilare gi de crearivitatea de cadrur"i?ia".ca 9i de personificarca din versul .rrirrsolre ir lr"igul. dar$ u.La muzeu at. care i n secontureazi tabloudinnaturi:.*-". trecvenr in anotimpuliar_na (Mez.rit asefolo si aceste .ansfieuratade fenomenele in albul i maculat. prin iarl!" Contemplind mirificwl tablou hibernal.o rru. gJ. gi Verbclcla tirtrpulPrcT.ei are (Dirnineapa. sunt sugerateprin repeNinsorile abunden te..zbor". dimineaqa tipii. sporit qi di verbul la gerunzi u. de dan_ sul fulgilor de qeadin timpul ninsorii " 6rrrra"rr..pltttc'sc.aslgurarea educaqiei elemenrare pen tm tod copiii.enumer apie.a{ul careelevii congti entizeain -ze situaqia ir.. c-hiar dra 9ard" printrc . ra targrrri/iipLriiu'.Ca un ca. un momenre din universul plantelor al animatior.-sc (leslivurrr li irlcctivitatc'l por jocuridc rol prccu ' lleporteprezenpi dcschitriie) ral ilt ..)u ...a. memfora ."r".ai*i.I I l I irrragirralia clcvilor.(al doileaepitetarevaloarede personificare). in care poetul.pe 9i irin tie . rer..lungi troienecdldToar e'. z.formareapersonalitigii copilului. . ningc prin adverbul iari: . 2' Etalte/ monl'entedidacticede forrnarea deprinderii d.variiiif**. .rl-i.. ce. lificienqajocului didacdcesteconditionatnde. ' gi ale Incontestabil.in depirtare"..ca 'blor'rr^rrrlnitc fiorul frigului.cnt . zofici"Lagindul -ninroar.antonimiei.domiriated.capaciriqigi atitudi ni caresi stimulezeraPortarea la mediul socrar naturalgr sa gr si permiti contin uareieducagiei. saniq. s. adunare_n grdmada.riveligti.Cu o zaleargintieseimbracl aceleagi Pe rsonificare: nostalgiefilo.*i lirii:r.imprejur..genurui riric. Epitetele.pe intindereapus. rr c rlrali.-"""r.te. cle o*onliiii (fi.iu.l" p".rotund qipalid" seghiceqte treceriiviegii: soarelepe rsonificat.pii" irrr"r*"JiJ.ccrnc".Ziua ninge._pun.".viscotyr. imagini preponderefi aizuale.. vJrvr Je' i.l. ..p.. p ri' descriere.liffii 3.... fenomenspecifical momentului.".iernei.a ( onccprcopcra{onale).rrlorr.. Primul tafenomenelor' dinarnica paraqia un roi'clc fluturi albi' con figurcazi .Iilirrro"r"" produceinclntare.Impresia esteamplificatl de repetiqic peisaJului exprimi inecarea enumer aqie^: camp. maivaloroasi ce a creagie lirici a lui Aleclandri suntpastelurile... utmeazi are incircituri nostalgici: .. r3 t)trttl'ru i'rboqilirea .i.inzesrrarea copilului cu acelecuno..l"u"uea"pri"a.pe dealuri.ce:rne norii de z dpadd" fixeazdtunasp. noaPteaninge.poetul creeazd. rrr carcsc alrorucazi rolurilcvorbitor-as.tt'siurte!.i.itrarur." .rr siu de dezvol_ tare.?nversuri.ii.r. ..il. .ri reit. r"ui.ptrtoiifirorro. Poezialarna esteun pasterin .llispdndindJiori de gheaqipe ai qirii ume ri dalbi".r iernii. sau exprimi senti_ rncnrele stirile sufletesti euluiliric... TESTUL8 Subiectul I I larna de Vasile Alecsandri Pastelul o specie este a.ct al anotimpului cottt.'oceande ninsoarc" Natura eite t.re it cornparapia norii de printre anii trecitori".. eul liric igi comunici fascinaqia minmijloacepoetice: epitete....*. eminamente descriptivi. Viscolwl) q.

ir."ii.Titlw!. Cele patru strofc . iior.. . .'cirii)ij. Peisajulmiriiic infioari sufletul sensibilal eului l iric. cu misuri de 15-16 sufleteSti ritmul trohaic. celemai multe de o simgipro"i ro*hnd (tiZZ): . aces caracteristicile poeziei indici faptul cipeisajul hibernal inf dgiqeazd .geramar.firi urme.9" de curati .'i..zia sunt u n gir de poezii.. I Mezul iernei Poezia..t amar. .de Titu Maiorescu in articolul Direcpia noud tn poe..Rimine remarcabili apr eciereaexprim at .scris e au devenitfa.Versurile sunt lungi .."tur"i .. cumplit".. atotstlpinitoarur anorrmp.. Anotimpul Versifica. fantastic".A comparareceamai marepodoabi a poezieilui Alecsandri. iarna incinti gi i nfioari.p"rtn secuenle Natura insigi devineun temPlu inrprcsio maicabil prinirmo nie gi echilibru clasic. strilucegteEi desmiarddoceanulde ninsoar e"' Enl iiric'aparein ipostaza de contemplator extaziatde naturi. prin cromaticagi misterwl siu: .trisnetuf' siejarii.ik'. .. .Mezwliernei" seinscrie in seriacelor mai frumoasepasteluriinchinate anot impului alb.iaconstituiealt mijloc poetic de exprim area sentimentelor9i stirilor stimulate de farmecul'naturii. pe pimbnt Ei in .op".rng.surpnnsein pienitudineamanifestirilo r acestora'Tarna re.imunii_specifi. . flri drum". prin . iar rirna imperecheati.ln pdduri rrasnesc descriptiae comPunun. ( iiiirr.tablou mire!. revigorat de a paa riqiasanieicu zurgilii.Sevid sateleperdute sub strilucire: ..rii.iraqi se perd i n zare". silabe.ca fantasmealbe plopii in. Sub iazele soareluitabloul capdtS.i de puternici a naturei. VasileAlecsandriesteconsideratcreatorulpasteluluirominesc. .rcalep oeziei.". cumplit ".r...o podoabe a literaturii romine indeobqte".^"anunli printr-un .. ca manifestare bucuriei de viaqi.doritul soate clibucii albi de f um". deopotrivi..Pastelwrile intr -o limbi agade frumoasi incit iii" .

.trisnesc.ira prin merafori: . scoqindiote_ng roziroare... sate. specifici vieqii: . 3. l. uneori vs.a*p iisrrilucitoare/ rlLlPtiil: alzu/e.escrip tiod..templuir"i"rtor ". Alte exbmple:puired de bogat.zul genitiv) 3. cazul nominativ. Mii de steleargintii ln nemirginitul templu ard cavecinice feclii.complemen tdirect.i hul scintcios" al unui . cebund este perlativul) Era o splen doarede rochie.. P. \arcuri: Mergeade pa rc-ar fi fost pe arcuri..fi.il. a ticea 2. fanta stic!.firi funcgiesintactici.flntasmei" gi licengele poetice.in ansamblu. (ca. \ coli: A cumpirat d'oicopi de stofi' erc 1-arc : Pe cercul din dreaptaa trasat doudarce.a echilibrului. prinsparetecasei-. ce .. .codrii organesonoare Unde crivigul pitrunde... Epitetcle.rr"ic.In acesttemplu imp resionant aprinde farul tainic de .rnrogi lo."zi: sateledevin fielii. o bltzd cu totul si cu totul albd.cerul pareojclir".?T:ff ffi ffi:fff'e'*f:iJl?l1li. Poatel/cdnu inqelesesrc*/ ceeace-i spusese sin ceritate3/. pagi." (GeorgeCoqbuc) cu echivalente supri jituri ! (propoziqiiexclamative aceasti Vai.inciemeniti.r" ale spaqiului p.nplit:i. uneori . prepoz igionale genitiv. ea ..ilusreazi.rp'c" ec se r. podte . . Enumerapia.n_ tlLrllTr--f cltwe redate prin verbela timpul prezent.. . undeva . rii-"lit..ri ce scarqiie sub 1*:*::tt:i}-11:.."cr"liz.regentulpropozigieiPr.precedat locuqiunea de prietenaei intr-un moment de e 4. re . eare fascineazdeuf liric contemplator: .rduri. arbicunoscut.r o ril"u".t. fript de sdrac.emarna focului... dulce . . deseori tntortocbeatvs.subiect.. l. numirul plunl.risr ii. B.chiar tlgi de realizare armoniei.ri-pon..i.clar spate vs.o-n pare-un lan de lir-"r.organe sonoar e".iil'l.copaciicodril or-tuburi de orgi din carecrivigul scoare !'note-ngrozitoare"... . rplimi ntati'.. plasticizea_ zAimaginca staticr.amar...Totul e in . 2.adverb de mod.r.i"" f Ultimele versur i alestrofei finale exprimeideea'Je "r:. ghiciteprin fu-urile arbe"r.. structuri sonori acuta: cu -capiti . Subiectul alll-lea A. -pi . Interogapiaretoricd subliniazi '-----t-.pe zepad./niciun zbor in armosferi. Frumos d. Romknie .precedatde prepoziqi simplade. r" inalgi in ler:stry: :.dai gi fion irr"ti. fatd. cht de darnic egti.. a iernii .lirrrir. surprins de apariqi a "-oqi" . se asociazd.cotnple de a se conainge. pie ..luna"igi lurnini". .'.scir_ i 1Ae".propozigiesubor donati subiectivi.i.i repetipiiledin strofa finali readucimaginea srarici. Tcoturi: Dunirea mai flcea doudcoturi pini si seversein Marea Neagri...adjectiv in cazul vocativ.8rji.!. Munq ii sunt a lui altare.swpdratfoc..adverbpredicativ.substantivin cazul vocativ. ta re ri^tiiiiri glrs.o-po"ifio"1l-l-^ a Poezia.. .... profesorul se dovedisedin cale-a fardde calm. frumoasd rdu. cot (coate: Haina era roasi in codte.i." pri"a-'.. diatezareflexivi. caracterisricii"rp".Dar vld?. cdnd ...imaginile de naruri exprimi stiri sufletegti.faI nent' liste a imagincpanoramicd intr-o noaptegeroasr.stclclcpar ingheqa_ te. firi funcqies intactici.adverbde loc. muniii devin altare.rZ. in sali se auzeauvociimpotiaa dumneaei/d'umnealor' e A reug it la examendatoritd/ dumnealui/ dwrnn aooastrd' (cazul dativ) 4.i f"stel. miscare. ln haosul din sali. .. iu"je arr...lande diamanturi".atribut verbalexprimatprin verb la modul infinitiv. . I magilea panoramici amploare. versurile celor patru catreneau misura a. esred.inrazalunei o fantasmd arata. exprimatprin adjectivproveni t din atribut adjectival celemai tntortocheateverb la modul participiu. extaz.. r ima imperecheati..u..complementindirect anticipativ.complement indirect. sau . a oorbi vs. mergnnd spre translucid./ E un l. gradul superlativ relativ de superioritate. is ..pronume reflexiv. o. doresc ..i'n.sunt modali..Iar -ono.il1 prin spatele. timpul a preze nt. ...genulneut ru..cimpuri..O..conjuncgie coordonaroare disiunctivi.O ! tablou TnI.-. ."iui ill".predicatverbal. . i ncremeniri.... Natura .oqelir. I I dc mcnt circumstanqial timp exprimatprin adverbde timp. poate ..

.

.. a.elas. strategia didactici estemai comp lexi gi sub complexitiqii 9i diTicultaqilor conqinir"nlor 9i r"U metodelor di1:p ::'"1 a r_o:m:lorde organrzare resurselorumane(elevi)"rp. sl o monrmle.. A coborit cu dificultatcla staqia Rcinvicrca. elemen_ .'.cxcrcilii clcutiliz.pi*"r*-rai'*oi gi *rrt" cuztintecu ac. lruscsc chcrnat prepedinqii agtepta anticameri. concePte' .cu variaiele.fiinqe.. enundativel ... srrategiile didacticc adoptate s}n! preponderent """". 2.".ban t. d" dc creagie) j ocul didactic.ede. tipu': coplere. Irr irctivitatea "rrto"rri-i.. prin exercigii d" ..ri. ex cramative.. a .i."tjtitlinvitimint.irrl.: didactic.ii.. l. sibilizeazi pe elevi. t_ rrrunicar c orali 9i scrisi...i'..t"r"z". I.na le .ferro-erre.are trei comPonenete: evaluare' ( oltjmentare predare-inviqare) .:'" performanqemini male sau pe nia vilor. Pc Hrupcai individuale. a'd.""i"relor in silabe.. ..insusireaelementelorde constrwcpia comunicdrii Itrsltp trca elementelor constrrcgia de comunicirii inseamniinvigarea corectaa lirubii r ornine sub aspecr fonetic.i (cu sensopws)/ crvinie cu aceeasifo.xercrjiul (exerciqi ul.de identificare. de tipui: Ne jucim.l.ele implementat. Tipuri de itemi subiec t..a -.... aceste aratd St.. ca proces. a joc..sale ". lexical9i gru.l..{::coperirii insugireanogiunilor de fonetici metodade".i"rii*. J..I.n nirik .ard.n rcallzarea ortoepiei..Sefolosescdiversemerod e pe descop. l)ropriiilui prictcniil rcneagi..t...formulareade enunquriinterog#ve."t didacticela clasi' realiz atdecadr.formulareade enunguri-rispun"s intr.se imbin i activitiqiled" irrrr. 3.t-bogigirea g i activizirea vocabular"tri'. transferul in in situagiinoi dJ comu"i ...cunogtinq.. subiectulal III-lea.ffi.. ln insugirea noqiunilor.rirrrlrr....ud..gr)4\ilule. subiecrulal III-lea. t'"R.. a .r_r.... inviqare care presupun inqelege. tc de siruaqiile..r. "?1 ".j.g"?. itemul3' Subiectulal IIIJea l..... fapte.i.ii relaxeazd sendio-rrir .ilrifi.exerciqiide inlocuire a unor cuvinte gi expresiicu sinonime.iJil* se relevi din perspectivacomparaqieidinqi "rr"l..e6azd.r.arc conrexre joc .i.. didactici la clasele IV-a .. lexicale diversea achizigiilor it"r . in sense xtins.rt a si materiale:mi iloaceil..r"re d e evaluare' tre starriardelecurriculare9i standardele de zutoritiStand. b" n.rbri.pe acqiune reali ori simulatil aJi. t" . qi l^ iiirl"*ul Uf.invdgar6a. completati. antonime etc.i. eleviiigi insugesc noliuni foneticegi gramaticale d. itemul 3 9i Pentru rezolvareeacestui Testu l 5.[.exercigiide descriere unor obiecte.r:".i rransferde informagii..t"tare se referii" c""ic"i"*ul . elevul sdfacd.o1"1:'.1r.. .J.utilize azd'larg exercigiU a"rpetqir."r"ir" i-a f"rrl p" .exercigiide consrruire apropozigiilor s^imple dezvoltate gi ..gramaticale.. PtgP. se referi la curriculumul intenfionat...exercigiide realizare unui dialog."rtoru gi J e pot realizaactivitigi de inviqareprecum: .l gi-i creeazlun climat agreabil.. 2...arl..iocuri clidacticc.ig i im_ .1: .riaryurirr sens r^it"rrt r* ainte lor q... de recunoa$terea contextenoi.activitigi de comunicarepe b azaunui plan de idei..rerul aplica_ tiv-funcgionalal elementelor construcqia de comunici rii.. . . ... . ur.transcrlere di.r*.."ate gi-probiema tizdrii.l.i ortografiei-er evilor.. formative. de rol etc' mijloacelede inviqimint moderne.lmcurriculumul.exercigiide redactare unor te*te .T.. .... .vezi Testul 3. l.. a cunogdnqelor r .. la in 9i It noi.de exemplificare. exercigiul .r.il.ot deosebitil au c.aiatirr-e: a . metoda -. "atins"' .: gi re' Dc asemenea' se."rr. . ".I::l:l^Ojimar tro[iticsclr act*rzeazi vocabularulprin sinonimie.rr J.tfl I (:.r"le carefaciliteaz5.auJi-a".rl.r.d.. Radul distingepatru tipuri de rezultate definiqii'f ormule 9' (dite..i. . cep 1taimportanql tr'i.'... ..rrui ' '..rt tele de construcgia comuniiirii insusite: .yr.."a..if.'..rali gi de scriere. i. Ele sunt "i velul de dif icultate' 9. prorectare.1:^. Relapiadinte cuniculuyt si.p'ri"a.i'i i analizagisinteie fonerici au".. s'trategii didaaic. adici la rezultatele ele"J"""ti. iij purile de exerciqii de jocuri didacricesunr mai yariare.

r'-"rrr"r".Eoaluareain procesuldidaaic..gide interpretare.disciplinel.ele pe gi .capaatatede concretizatiin priceperi..i". .ibligatotii-9idisciplinele pe gi _ obieitiveletransdisciplinare obiectivele dtsctplme. gtiingeetc. . standardel Obiecrivele.... p' 80' .p.oili.noze relevi qinteleobligatorii de a tins' Obi".atde . opgionale.limbi mo der.ealizarea unor acllunl practrce'a unof in aplicare .'"..capacititi irrt.num ir orientativ de ore (unde estecazul)' Acestestandardesunt cuprinsein Curriculumul Naqional' .ie. puterea de. atit udini. p.orrqir.indep endenqa tua operaql logrce.ritoare Ia rezuliatele invigirii.rril". conduiteformate' curricukre vizeazd: Stand.. I LT..)..ilipiin" 9i grupe de discipline ne.ard.r'.itott"litate.creatlvrtatea a' I' trisituri d. e*primatein elaborarea raqi onamente' de in gindire' capacitatea a etecg.ef.t r"l". deprinderi.. ..ri r"le generale obiecrive_le ci cluri gi ani de studiu. Radu. (de exemplu. stipinirea unor modemersuri teor^etice.tirrele dJevaluaresunr sinonime cu obiectiveleoperaqionale. duri de lucru (te hnici).

personajcomplex..cu obrajii bitugi de soare.anscir"rmatcric dc cducaqie. Ioan Slavicigi un moment important in dezvoltarea Mar a..r rc a rczultatelbr gcolarese r ealizeazd a : c]asa. r.ezultateloi.rrri la rl:-. qiilurrritrt".s tlrqt'ard. ..itul unei gi perioadelungi de in struire..unt ini..muieremare.carefaceelogiul viegii.i pr.gcolar. rl tradigiilor.. scopul.ori enrareagcolari 9i profesionali. in rc..de ploi gi de romanului. cc aliti q i i e d u c a ti e. Evaluarea realizeaid.ii d.t"O'U .?rf. a * alocarea resurselorumane si financiarenecesare. penI r'rr'r irvca cfe ctpozitiv. Procesul evaluare de presupu ne: * mdsurarea un demersevaluadv cantitativ: caredateleob.i apropiatde curricuIrrrrrul .i a suslincrca rcformei in invigimint .lor a obiectivelor "il operaqionale. ."ru^pt" Evaluarea curenti. t 'ir.siriv0nt".examene. personajului Titlul romanuluiestejustificatde prezenga volun tar.al dragostei.prognoza performanqelor viitoare ale elevilor. corecti a.rluri ri pe parcursul unui cicludeinvegm-ant)5 n. .semnificat iv intirulate.pirinqii qi elevii.. . parteintegrantia procesului pred are_in ca de vd\are."".i.l c c c s a rcc n tru r l c p r : .i moral pr opriu scriitorului ardelean. relig ioase nagionale.urerl cgalitil.t.arr"gioirr.dar riminind permanento prezenq i. R".rI0 I St rtrItr . 11cxarncne' l'l efectele acestora manifestindu-se cadrul si stemuluieducalioin nal qi in plan cultural.al muncii.lsrlltil. rrro n ir or i z ir r .. intcnlionat.1!J!r. mai apoi cedind acestrol Persidei.memorabil.r"r"ri definirea :urgnre cla_ ri.3ffj. spit oasi.9i examenele drept scop: au . chiar gi politic.rli.morivareaelevilor pentru activit.for'r rcrllllcllorde evaluare'-t'mbunitiqirea calitiqilorinstrumentelor evaluare.lcrirca clcsprijinrecuperatoriu elevilor care *i"ir..io.".ir*.printr-odiversitatede instrumente se de evaluare. aceea de cadreledidactiie igi ia'. merodelo r si rrrulalc standarde. f rrflr'rcnqa exam enelor asuprl curriculumului estedenumiti efectutbackuash.sl)lrcr{a evaluirii gi varietateaabordiriror metodologice. Rimasi viduvi cu doi copii... I i virIr.Mara intruchipeazdtrisiturile unui personajexponenqial al unui cod .oferireaunui feedbacL prompt gi e ficient.selectarea elevilor superioari de ?nvigimint sau Penffu un Program pa rticr..5ruffi. rezultatelorexamenelor.l:.irlizarea comparaqii de internationale.fr?ririile nu I Mara de Ioan Slavici operaliterari Marainfdtigeazi destinulMaRoman al unei familii gi al dragostei.[ exameneror infruau t'n1i asupra activitiqiididactice desfeguiate clasi. . .. cv.. public.piringi.dar gi al tolerangei 9i Mara.final al evaluirii esreruar eaunor decizii . .::.dngnoza rezultatelorscolarel * certifi carea nivelului de cunogtinqe capacitigila sfdr. greoaie.:"1 la. . voinici gi h .. tc lc c t luc r r qio n rrls u n I t.r. lurrcIrc cerintele de examenelor..11!lo^!ri" Pentru a se emite o judecati de valoare".monitorizarea progresului gcolar. .si : prin .^ crlterll sau norme' _ (lc --. d e I i fccrul pozitiv se realizeazd.r. asupramodului de l*m" : dcsfisurare examenelor: a * comunicarea diferenqiald. aceea De rrebuie foros.pi. w TESTUL 9 SubiectulI agt"ptrt. domini o parte din acgiunea cuqiide ei"..r. . inietesaqi' elevi.rre i..ci.qinute prin misurar su nr raporrarela un ser . aflat in prim-planul acqiuniiintr-un numir de capitole.curriiulumul evaluat trebuiere fi.gilede inviqa re. Persidasi Trici.ite arte gi forme. 9i reprezinti o izbindi a cr eagiei literaturii romine. l ui rei Birzovanu Eial copiilor ei.

arnici. umiliti in ea.. degtepqi frumogi: rii sunt. Din munca si priceperea AcgiunileMarei artlabazl. Experienga i-a toleranga.alul pentru Tricl gi al treilea pentru zile negre. gisind modele pentru fiecareintre oam enii care i-au din mea!". deginu estede acord cu aceastil egituri.acum insi mi-a ven it rindul si mi uit in Mara areun sufletsensibil. . sumade bani oferiti la botezul nepotului ei gi o pistreazi cu saucin d micEoreazi...Agaare si fie Persida in alte imprejuriri. cu ochii inchigi.tepe Trici si profite de slibiciunea pentru el a soliei lu i Bocioaci.Agaaresi fie Trici al meu!".te . pentru copiii ei.. in realitate mulqumirea mea.ci fericireata. putut 9i dupi cum mi-a fost priceperea. plicut: . odati Fir e autoritari Cind Perdreptul la independenqi. sidaseindrigosteqtede Naql. Deg i pare duri.i nici cum si te poviguiesc. . incontestabihdrao gurata". nu aprobl fuga Persideicu Na ql.s unt impunevoinga. dezvolat un puternic simqal demnitlqii.ziseMara.le lasi neingriditi p ersonalitatea. .Eu.Tot n-are nimeni copii ca mine !". cu carese mindregte chiar gi cind zburdilnicia lor ii pune in pericol: .i si iee asupraei.cici nu e nimic mai frumos de cit ca femeiasi se deaintreagi birbatului pe care-l iube. dragostea cu ei ci gtigi bani pe care-ichibzuiegte griji. voinici gi gi plini de viaqi. . pentru copiii ei are multi inielegeregi. ceau crescut. zilnic pune bani in cei trei ciorapi: unu l pentru Persida. cu atit mai mult cu c it spiritul de prevederegi chibzuinqi o imping uneori la fapte reprobabile(momen tul in careil sfetuie.S-a spus cI M ara tot devineavari pe misuri ce agoniseqte mai mulqibani. Mara. Mara s-a sr iduit si faci oameni respectaqi copiii ei.. caremie-mi este gostema terni: .Mult sunt sinitogi gi rumeni.. Am ficut ce am o femeieproasti gi nu gtiu ce si-qi fac . mare minune qi e lucru gtiut ci oameni de dai Doamne numai din copii rii se fac". Desigur. dar. cumpltarea.Dar tu n-ai si cauqi mai doritd". nu-gi lesindu-i fetei libertateaopgiunii:. estegi mindri de fiica ei. sarcinavieqii grele".dar gi vieqii a invigat-o pe Mara prudenqa. intr-un fel. lupti cu greutigilevieqii cu voingi gi persevereng dorind sI asigureun t rai 9i un viitor bun copiilor ei. marebucurie )..

misterios. Nu egtitu oriqicine!.un posesor' cazul nom inativ.predicat verbal.. cuprinsi de simgimint"t ".impreuni cu so lut al adjectivuluinegri.oarecumpe zburate gi vorbea rir gi apisat ca o impirdteasi"..adjectivpronominal posesiv.omis manej . sufletul girinesc p":j: munqi gi cu atita dramatismin cit roman'ul 9-" cap.subsmn tiv -asa prepoziqiasimpli de formeazdgradul superlativ ab.nc: profund. pe toli la un loc ai cicopiii ei sunt cheaful.cind seara stanqlala tlmp.. P. I. ta inic .. subiectlogic.igi in genereal vi duvei intreprinlitorr"'. a . a a acoperi: a inveli.i mai a.. liabiciunii femeiesti e frcuti cu o arti desivirgitd gi intr-un stii secce ropegre "l rermeniidialogul uidi"lectal. marci a modului infinitiv' simpli...'roaril totdeodata icrttrtori b..[.nu . nu 4. 4. careestenume predicativ. m ei . in intengiaaurorului.. d. dar tiPdl fap tului ci la un momenti"t n. marcl a modului conjunctiv.. d. frnmoaso.prepoziqie I.r -. I.bac-a. -s aSade negri .. .predicat nominal.. sta.rrrj.r s ou$tii.solidar (pronume de intirire. f i toli ex tine. funcgiasintactici de atribut adjectival) Subiectulal Il-lea A. funcqiaiintactici de com plementindirect.----'-r-Y.care-igine'srringi.^.." al femeii marurc mynq. mentalitatea Sla"ici. enigmatic. insusiqi-aanungat si. I-a indemnat pe ei inSiSi (adjectivpronominai de intirire.propozigii . sunt izvorul" .cu muh inaint^ea Rebreanu.i. 1. l. " fdrd. emis .pronttmepersonal. intruchi ea lui Iteazrintcrr{iamorali. sunr egoigti.. a"ari'i.". Mara o consolcazi. adincii.'a"J"-r". observag. stauculcafcu capu-n poarata".propoziqiesubordonati.predicat nominai.concesre stajie . forma neimi ." r" afle la ie oamenii adevi. \\ .slavici zugriveq re lui yt:i!:f!. asigu 'n. funcgiasintactici de subiect) demisia. tn .firi funcqie provenit din adjectiv. e'.rE-jnogi gi-.eri..rborJorrate .z/ dacd.e de 3.ncn t"le r ittrl-o cl-pi va gisi ugorun alt barbatpentru ci eaareo zestre considerab ill:.. Ea infagigea ripul comun zi.persoana numirul singular.ir... jir"figi" i". $i Hubir .11 "l ei tttftt l principalrevenindu-iPersidei. condigionali.. taqrul sunt frumoase. 2..incat. materni . prezen\a rimine semnificativi.. e.adici au acelame-stec bine gi a" r.nti*"rrr 9i de afecgiune d. voia3/si ratezemarea ocaziea lansirii.il.irrofozigie subordonatecircum stangiali 2.i aprige.advcrb.Persida mirturisegte-." . adh.t predicat verbal. s/ .propoz igiesubordonardpredicarivi. aSa-s negri .i.qinniiMara rrecein planul al doilea. lccentuatl. sintactici cazulvocativ.imipare" ."* i_. de sintactici de complementcircumstanqial mod. n-ar fi in lumeaaceasta decit fericire!".conjunclie simpli. Segribeal/ si ajungi la srudioul de inr egistriri. forma neaccentuatd. 3.adverb negagie.ci ochii tii.cea mici pirtinire.predicat nominal.".rgi".indiri trriJi.menaj concrzre. curge ..prepozigiesimpli..staqiune areleva-arevel a solitar .proporgia *""rri.] Mai vie decit togi esteMara.t: . tr ece. Mara a fost eapabili si-i accepte Hubdri gi si recunoasa pe ce gi'obice iurif. cazuldativ. sI n-o spui niminui. mai multe obiecteposedate. 9: zgircenie dc !:::.cazuldativ.a " "ili..] ".. mli tirziu al lui Rebreanu. persoana numirul singular.. dupi fira nii lui.. de .avari. pare .uni.. .adverbde mod.. ii g[ cind sc uita in fagaseninr a Marei. tatntc: ascuns.fiind. " e'aarrr" upoilrii.-qi expuni proiecrul de urbanizare.propozigiesu bordonati circumstangiall scop. funcqia B.predicat no minal incomplet. "ri.a/ de Pz . -rru pron'me perional. Persoana numirul singular..tqiculoare^ o.circumst anqiali consecutivi.'. ii .[l. a curgeia se scurge.orrvieguire.. sunt izvorul .G' Cilinescu formula urmitoarele aprecieriin Istoria literatwriiromkne de la oriprezent:.dr*p.I t rI ln ccle nrai dificilc alc crsrricici Pcrsidci.i regi' ['. de hotdrire barbiteasii qT s. .Aost. model h" b.odop.

bioritmul.iilffiffi . Au conviequitmult timp. Cngicopii lipsescasti zi motivat ? . 1.tri igi exprimi opinii le despre rntzicd' Subiectulal IIIJea la procesulai sctierii cksaI 1.intuirei literei (scri sepeb plangn)prin analizarea compun gi pe carecadrul didactic le explici gi le n umegte. . agaci ii cunogtea 2.Specificul i"a ff'j'J:fffi::n::nlp*'"'*''".c.:Jnffi'Jff Demersul didactic de forrnare a deprinderii de scriere(etapa alfabetard) Presuur mitorilor paEi: re parcurgerea elementelorgraficecare o . Obierv. 3.ffi . inflacar^reacu careprietenii no.

. ' Pentru stimulareacrpativitdqii..l"J fel nevoia de.Cum te numest i? .ul.. cl elementele grafice. .Tillsiierea'i degetelo r. de citre fiecarecopil.. Gbid la rnnzett. insoqitd uerlaiizarea de acqiunii.li se solicitl elevilor si-gi imaginezealteintimpliri si pers onajesau alt se lingvistice. 2. . pot folosi mijloaceaud io-vizuale se modernecare ri un climat educaqion4l optim.' il ..nrrEilor" g.dupimodel.Dpunerea .'.Jrul did. creativitatea de elevilor poatefi stimulati prin ivitnqide invigare agreate elevi. "'trot" dintre si demonstreze scrierel.didacticde re laxare-. de exemplu liierele d rr. $. la .Ce reprezinti sportul pentru tine ? O caracteristicia acestuijoc o cons tituieposibilitateaschimbirii rolurilor gi a rii in discugie mai multor particip anqi.." .r"" *.in al fabetaru mare. a lfabetarele I in copiilot.. .realizarea graficeprin scrierea demonstrarivtr cadrului a didacticla tabh. ..Cadiul didactictrebui.c*pli cand.la compuneri narativegi decu inceput/sfirgit dat.rrr. Alte activitigi de inv iqareprin carese stimuleazi creativitatea elevilor sunt comrerilecu grad diferit de independenqi: la compunericu suport intuitiv (pebazi' de ilustraqii)gi supor t lexical(cuvinte gi expresiidate).i orienprintr-un plan de idei.Cum iqi petreci timpul l iber ? .identificarea literei as ociatesunetuluiin cuvintele exemplificatede elevi.li sistematiz ate literelc lnsuglte. Tr.impreuni cu.i $esaue xtrase.figuri de stil inviqate..care "" gcolarul ui i"ri*ra"J". ln lecqiile invdqare unei litere noi estenecesar se reacrualizezeliterele de a s i invlgateanterior. i. creativitatea acestora poatefi stimulati .reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind: ...specifici preinrimpinind plictiseala. I' optriorrali Orligrafia.-------.l"gitura lit"r.[rirg.Abia in clasaa lV-a elcvii por ajungesi scrierepede.descriptivegi mixte.Unde locuiegti? . El'r..se acordi mai multi sau mai puginl libermte de In iativi copiilor. a AltI posibilitatede a stimula si valorifica potengialulcreatival elevilo r o consti: compunerilelibere narative.Grddina Zooic zi'. funclie de nivelul clasei.controlareagi aprecierea activitiqii fiecirui elev.tl4 I sin.. .Ce aptitudini considerici ai ? . benzi decupate a.i. streazd.rt.u. :. deschigi. c.cnnratul pian.cu stiloul inchis. .p: banci. .btrie reperaride maimulte ori explicarea gesturiloide r .cop rr pot . lecq iile limba gi literaturaromini. d emon"or""t"^ti.ream intirea regulilor tebnice .i gesturilescrierii:^se simuleazi scrierea in .mi.ii"u.J""i.i a dtlului. compuneri cu temi/dtlu indicat la compuneri libecu maximum de libertate a i nigiativeielevilor (de la alegerea temei .opil d" iatre cadrul didacdccareapreciazicorectitudinea.exercigiide incrlzire a mutchilbr mici ai miinii: . "". Daci estenecesar. explici..#. in podul palmei.rrti.." . preferabil sI sedesfiqoare ioc didacdcdiun namic caresi.decupat.vin te propoziqii. d*. -rrrir. i' .exprim aiea evaludnlor resi comandirilor.i grafice. Crea tiaitatea tn studiul limbii Si literaturii romkne tn tnztdpdrnhntul primar.rr.de tipul: Qreativitatea poate dezvoltagi prin divers eexerciqii r exercitiu de substituire:intr-un text dat li se cere si inlocuiasci anumite cuvinte cu sinonime/antonime: o exercidude alciruire a unui iext folosi nd: .frimintatul piinii". tervalede dmp stabilitede cadrul didacticj trebuie t. ..i..* . t.o".iocul...jl ". -i.si sestabileasci periodic (la inasemlniri gi deosebiriinrre a cestea. tr d cprindercdeslvirgindu-se clascle in ulterioare din ciclul de dezvoltare. ln etapaalfabetari elevii invagi si scrie lirere.tezei elementelor . gi Dupi insu. .scrierea literei la tabld de citre doi_trei copii. .p. pentru semnel e diacritice.simulareasrierii literei de citr-eelevi.expresiicareconqincomparaqii.reiliza legitura din tre lit"r" gi mai apoi scrisul in duct continuu' fird intreruperi..."hii i. tn . "p"i .'i. acolo unde estenecesar: . .scrierea caiet.controltrea indfuidiald a modului in care a s cris fiecare.il"r...recomandi. . gireaa doui litere.i.pornind de la te xtul lite* narativ.anumite expresi ioferite ca suport etc. a catl trei l itere.t .rn.. sub formi de intrebiri: Reporterul: ..comPenseze c aractirul statical actului scrisului. tervine dificultatea de a . Sau.il.de pilda si compuni o convorbire telefonici de priltr-un joc de rcl: Reporterulgi intentieaagii.

Pe misurd ce scrisulseautoma tizeazd. ponenteale literelor gi ale legitu rilor dintre . . " ". curriculumul la deciziagcolii ln (cds) p".ntului primar sunt: educaqiei elementare pentru toqi co piii.."".ealizirea elementelorgraficegi a'ele-errtelo. caligrattci' ln clasa II-a secont inui exersarea ".asigurarea . pe cit posibil. a scrisului corecrgi-lizibil... capacitigi. tipul de compoziqie). cadrului didactictrebuie orientati spre amintireareg uli.ordel-fig*.^_11ltt-"1"n{?'atenqia lor. se .*"rrlri. lizibili gi.. Finalitdpile tnvdpdmi.":" I se pune accentulpe scrierea corecre. "numero"r.jtl ... = inzestrareacopilului cu acelecunogtinge.formarea personalitigii copilului..tehnicegi graficeale scrisuluigi sprecontrolarea modulur rn careacesrea sunr aplicatede citre elevi. i."rr"r. atengiaelevilor va deplasa la elemense de telegraficegi reguliletehnic espresemnificalia cuvintelor91 fop"riqiilor.i a titudini care si stimuraportareasa la mediul socialgi natural gi si permiti cont inuareaeducagiei. respectindnivelul si rit mul siu de dezvoltare. La aceasli poerformangi ajungedupi un timp indelungatgi dup. . se dar portangi scrierii caligra fice.

i.2). Aceasti idili ficea parte din ooemul Ecr I clntecul tinlrului indrigostit.patru predicacuno"gtere... "unoagt.ti.llmodul la ri-nitl viitor cere.corespunzitoare se ntimenteloreului liric.exnrimiposibilitatea si predicatul. interogativ gi prin lui mai impresionant: ..incareintilnirea nu seproduce(. . marcat de vechimegi taini. somnwl (metafori) marcheazd" reci.prin arhaismefonetice:tmi . f . timpul prezent. trebuig s{ urmeze o cale.consemneazd starede fapt: nevoiade intregire. h 6uri.Ore intregi spune-qi-voicit imi eg ti ".ungd pe deal sub satcamul stravecnl . o timpul ca careexprimi nosibilitate a Eioredicatul-.:. de sa existenqial. poribil" impti"i.Cine pe ea n-ar da viaqa toati ?". Gesturilesi goaptele ili gi tandre conduc spre extaz: .-ir I TESTUL 10 Subiectul I t Sarape deai de tvtihaiEminescu pe in timp. peisajul devine Cadrulexterior.. sp wne. de ind nu Ei simbolistici mitici se real izeazd" numai prin metafore-simbol: deal.rc Liricaeminesciani tovird.cunoagte a omuluicu narura adorEi -mdngdietoare mirea chinuitoare a.i ale toaciii .n-arda". o prezent. Stelelenascumezi pe bola'sen ini.i lexicalprin fonetismul popular sara.[. exprimati in versul final. cumina9a al in s eara.o migcaremiti1 . strofi si consemneze de turprin rustic.Dar -f.. de alti parte.ax6 rnuncu .gin7 o. sacralizat risuni mai tare."i)ir.ungI pe deal sub salc2mulstravecht axrsrnwnclx este cl netl1{!n vale si a. Murmurele fluierelor de la sdni se viii. imagine exAceeagi prin sunetelecloivl a cadrului e xterior. Poezia in Sara de"al.. Eul liriC. dfectivl. Pentruca ulti1. jalnic-duios buciumului.Spredeosebire poeziaLa cul. lirii." imbinare intre cosmic si ome nescregisim in strofa atreia.i a . i. apoipersonajului ri liric feminin(strofele t riirile cuplului.Sufleru l h ! in curind pasu-mi spre tine gribqte".un prezent ete rn.mi ln aceasti poezie. din vale a.] toaca 'mrarl Sufletul rnetr arde-n i ubire ca para". Aceasii idile ftea pirte din poemul Eco (1872).varianti a poentei Ondina. Ia reciptigarea tinde intreeu . ceea ce-i atribuie valori mitice gi de triire erode arhetipali.' uneittiiri totale9i a uneinevoide absolud. p rin inVers uni : sta-o om. iniqiali a pola intenqia poeziei cipdtd"profunzime Semnificagiile mnrt rca(ule poezlel c pata prolunzlme pri raPortarea ra lnten[ra rnrlrala a-PoPrln l ui.1t... ". alocuqiunii adverbialetn i .st o clnetlme u arde-niubire capara". bat i de stirile sufletegtiale fetei indrigostiter pe cdreiubirul gi-o inchipuie agv ersurile iare comin'strirfa a doua akerneazd" indu-l coplegiti de sentimente: in drigostitei... la modul conal -optativ..Impresia de strivechi. Elementele carecomunici emoqia cadrulexterior cosmiccu acelea trdit ea omeneasci: ice vibreazi"de uman gi sacralizeazd sfinti gi clari. fruntea de ginduri qi-eplini. Verbele la Eminescuarr ibuie timpului verbelor sporiti incdrcituri emogionale.devin tot mai intensearm oniile rnuzicaleale satuerd in depirtareaqi ceaga i arhetipal.o iubire cd.n-ar dV". coneulwi a Eul gtie nt scilrdarea deintregulcosmic. )"iiripe prin o{er{ gi +i propice y e_ cinet-ice.ne-om rezemacapete le" refacerea intregului spirivom adormr" .tri.congtiin tei sinein ritmuiile gi legindrile *"**.ti garea sentimentului totalitigii.atribuite persona(4.clopot. masculin 5). acelagi Atmosfcrapocz. t I I t I ^ f I' . pentru a acce{ela implinire.parau. mai amplu in primele patru strofe neazl.posibilitateaimplinirii dorinqei. spagiul atmosfera implinirii. t*.ci .ici Sara deal este desoiereacadrulii impregnatde vrajI.a spirirului caretinde spreintregire: . Sentimentul iubirii este -. AImioritici 9i cminescianl.a.yi-aoi. 2m.rePetilidinterjecgiei qi prin simetriaversurilor l-2 din strofa a cincea.Luna pe ce r trece-aga Ochii tli mari cauti-n frtnza cer rard..arde-niubirecApara". i versuri din fiecarecatren) cu exprimareastdrilor swflete. pe de o pe aspiraqia. / Cloporul vechi imple cu glasul rlui.i Grdor Vianu).Jocul acesta timpur ilor verbalerelevi. de .armonia eminescia ni expresir este cornuniunii omului cu natura. ritmul sunetului le urci dealul. Irnagineacosmicdapare itul va trebui si-l urce minat de . Pieptul de dor. Sunfdouizeci 9i doui de predica tela dmpul Prezent..id " calea refaclriiintreguluisufleresc cuplular[eprin tipal gi prin integrarea na turi. comunicatedirect prin comAh!. ipostazierea liric esieacee" indrdgostituiui. . panoramic miscarea ini lgare.

.orulinsensul cu careil reglsim in lirica eminesc iani.-.trull i.a. stele-g.tel" tice.i esteo exponenrid eplini..lui prin iubire.r.. -pulseaziinritmuliuiosaldorului: "-i-b..air.. i"i"t' iipiit "_ ti poateo-mai ingeleapti. Pljg:li:' 1i.tl... e sirijuit in partea Jirrii spreve chime seninitatea' de Mioripe4 in partea dinspreiontr-io. le Apelepling."] .r.rrii.."neitate de iar lui sen initatea Luceaf5. .or).rbiiiigirinat.necodificati.rpr" .r-. sentim.r*e zldemelancolie..i" literarda lui Mihai Eminescucre$re toate ridicu cinile in ceamai plinr tradigii .("v. . dragd.. .dac..9-ll {"pltnalculsurii " ""}lorrt caqiadincimile spiritului.i prin nimic impiediiari".intreg.rr...ir.la ceasul t"i"i.. Scvisorile fi.iffi.pri-. 9 i d. a spiritului autohton".. ryagylui..Sara dealbuciumulsun i cu jale.i. Rupdciwhrooru.Dorulro-arr"i.air"gi" E' lui (cu rnQrye zilele..deschidere lduntru afard..vezi p..i "iDra[tlle lnlmll' totul la tncandescenqa Conccprulgen liric.i.:9p. icrilorileI..5i cod.axrnundi.r-iticlintrl"g._ ..^ rominesii' (Constantin Noica) spagiultimgi . AndreiM"l..cdldnytn d. a -. G.dE.ilieiexiste ngiale omului gi sensulistoriei (poemul Mernentomori.gi" ffi.rd caiarbagiperpetuindu-se i memorialul obiceial pimintul ca n "..['.. ". cu roate roman"sp"..< ctr starede spirit'r.poet romantic. ru George Munteanu volumulSubsem nil lui Aristarc) (in definea d. 85.rr -. pe ..il. srele scapiri-ncale. "ti"a.lrro"gterea o ..ofl.gi zintd" nelimirati .-pi adaogi) asupra morgii (MaiamL'nsingur' "ffi. Eminescuabordeazd temele9i speciilelirerare caracreristicc acestuicurent literar : soarta omului de geniu (Luceafirul.r.lntr-o atmosferi iiilice.. Cilinescu afirma: .rului".. m-agtepqi pe mine..este cuplului .a. Iurmele-lurc.rul.re"stinghiritl Fj .oriiii"t.spre de nimic .).r"r. iiirrtro I .pr..IIl)1.rr.". clarizvorind in fin tine... Subun salcdm.is posibiliimplinirea iiu sacru. aEezare a raporturilor dinre * parre>"i . Ca.

rnl nu vine,..Singuratic/ zedar suspin suflr/ Lingl laculcelalbastru lnclrcat gi / . In cu flori de nufir") $.d,c Floare alb)sti,retrlirc a uiei iubiri totale, desrr rmare in ("fli te-ai.dus., dulce.minune, murit iubirea / $-a noasri.- /Floare-al bastril Itp ilosre-albastrd!... /.'I'otugi e.ste in lume!,,), rrist Sarape deals eapropie poezia de ca.rc cxprimi nevoia permanenri iuiire 9ia.,..afri;'r;;;;ri;; _ de P?:inr1, lul totalltelllPrlnlntegrarea natura in ocrotitoare o mami ("A-dor mind armoca de niE/ codrului biru^t, ginduri,l de de rei d.-arupra noasri,/ or s i cadA {ori rAnduri-rinduri")' Alteori-natu ra/pedurea apare iposrlzi de iubiia in rc, careincearcisi-l re.gini copilul-pring univeisulei de basm "e;;;ri,*j. i. piirir. pe fn ti (,,o, rimii, rimii la mine,/ Te iubesc demult! / Aletaie i;;;i; ;Ji(rr-ri atir eugtiusi.le-ascult; Anii tri separ caclipe,/clipe [...] dulci,. p a, caveacuri...). Versificaqia alti modalitate ."re pb. rit ,"itii^r^armonia, es te prin muzicalitateacadrului ^ exterior perfecticoncordangi triirea interioari. in cu conqine;ase catrene. Ritmul estecomple*,lrrr.oii"-b urmatdedoi dac,,,P.oe zia trh grun rroheu; rima:imperecheati; misura:12silabe.' Subiectul al IIJea A. l. ii cimpia D"T. L cu cigivaani inainteacelui de-al Doile a Rizboi Mondial, :,,.: umpul era toarre rdbdiror cu oamenii" - propoziqiesubord onari subiectivi. se apropiau" - propoziqiesubordonaii atributivi propriu-zisi. "care 2. ,rcare apropiau" - apropiate. se 3. lntext, ckpfuaare funcgiasintactici de aribut adjectival. 'Castelul cei.prezengi hotirir sd, peles.(subiect) au viz iteze 9:f:::d!l:repe L-am cipioa dintre olimpici. (complementdirecr) .zair Am di scutatcu cipiaa dintre grevigti.(complemenrinJiiect) Ace$rrcopii erau numai chpi vadin lotul de gimnastici. (nume predicativ) Era distrat din caleafard, It* influent; (2) mardeosebit, fundamental, 2,lnsemnat:( 1) important,mare,decisiv, cat, notat. lui. (1) A trnit un moment tnsemnatdin viaqa un at de bacalaure a re prezentat mom enttnsemnatdin Obqinerea diplomei Ylala er. (2) Pe harti, obiectiv ultnsemnatdadea perspectivi asupramisiunii de inalti deplinit. 3. Seexercitaupre siuniasupra fiecdruia dinjuriul interna{onal. (caztil genitiv) moderni 9i impres ionanDatoritd fieidruia dintre ei va rezultao construcqie ti. (cazul dativ) 4. A r fi fost minuna{l dacdar fi petrecut aacanla tn Delta Dundrii'2/ P2 - prodacd. poziqiesubordonati subiectivl introdusi prin conjuncgia c. 1. Mai ticeti odati! 2. Bineinqeles, un guri-casci! era pe 3. $tirea ci sosegte stadion extraordinarul fotbalist a creat un neagteptat du-te-vino. Subiectulal IIIlea Pentru'tezolvarea acestuisubiect,vezi Testul 6, subiectulal III-lea, itemul 2. 2 . Instrumente de eaaluare subiect,vezi Testul4, subiectulal III-lea, itemul 1. P entru rezolvareaacestui 3. Tipuri de itemi Pentru rezolvarea acestuisubiect,vezi Testul 3, subiectulal III.lea, itemul 3' I joculuididaaic studiul la limbii;i literaturiiromkne clasa l. Eficienpa tn TESTUL 11 B. l. t localiuni substanthtdle: Au fost sisrateludrile de cuai.nt. Ca totul si fie corect,soluqiapdrea fi trapereala sorti. a cuvintele lui deveniseri,o luire in derideie /o luare peste picior. Atitudinea ei pirea bdtaie d.eioc. o locutiuni a dnerbialez Nervos, se plimba de colo pind colo. Seintilneau din chnd tn cind. Si ruajia se schimba de la clipd k clip,i. SubiectulI I Baltagul de Mihail Sadoveanu Conceptulrornan -vezi p.72. unui roman obiectio,c! naracaracteristicile Opera li terard Baltagwlintrunes,te a la tor omniprezentSiomniscientgi esteo naragiune pe rsoana Iltr-a. lui Romanul esrealcituit din 16 capitole.CapitoleleI-VI prezinti agteptarea NeGheorghiqi); lui, chifor Lipan de citre familia sa(soJia Vitoria, g

i copiii Minodora;i

tml capittrlelc.Vll-Xlll * rcfaccrcir tlrunrului rrccsruiir cirre Vitoria,insolititd c Ghcorclc glril.t;ulti.rclc rrci.capitolcp-rcz.i'tigisirca pedcpsir.aucig"lilor . I'spirat dirr ;;i vnriarrrc baladciMioripa,-f.apt ale evid"e'qiat d.,rro,rorrl ,,sri;A;;;;;i;;7M;; ii t'hearnlt ci'c", romanul arrao apopae transhurrrangei. u ' a llornanulirrccpe oparaboh UiUii* din caresedesprindcaracrerisrici cu aleoier ikrr.qiale viegiilor, paraboli pe care, amintegte igi vitoiia, o spunea plicere Li_ cu 'rehnic".r.trorp".qiei ierrirre pan.la.pctrcceri. adesea, fiind mijlicu J "."iu"i;;ir;" a celui disprrut - Nechifor. i*"p"t"! capitolului x-t.r .opt"n^ta "t r,arca gcncrici a ciobanilor,oamenide la munte,punindu-se in evideng; "^-ri"r rri-i";.;;;;;^ Acestora ciclurile narurii, modelarea de citre condigiilenarurale . ?n lor h."gd ,;;; ,,lu1igi ncstatornicic.1 apele,ca vremea,ribditori in suferi ngica Ei-n ierni cumplite, {rtrr grijiin bucurii ca gi-n.argilele de cup.ror, ro r pi#;il-i; Lry*;;;'il5;t; gi datinilc lor de .r.r-rrri 9i deiame"ii a"'i" l" :" ::p*yllumii, ferindr-r. i. clmpic gi venind la birlogul.l or ca fiarade codru "i r. stauin fala ,."..I,ri ;-. ;i: [...], nrtr din ca cel se l"c.ite d..ant". a" p r.i"n". al" 1l_rupg1: mai adesea desmiard;9i eragi acelNechifor Lipan careacumli psea... capitolein carese precizeazi, locul acpiunii,satulMdeulxpozipia ]Prinde Ease re de pc valeaTarciului,.timpul -roamna cind N.iill;; il;;;;:; "ste "gr.pr" , dupd-asigu-rarea la locul de iernat.sunt prezeritate oilor personaj.l.;ri;.i;; [, ::.ut.l Vitoria gi Nechifor ira;"'.a.."1"r] p"n,.."-":l: personaje,r.urir.., Gheo'rghig;, gatulMitrea,preotul Daniil MilieEetc. f n roman apar numeroase des crieri naturd, de aspecte caracteristice anotimale purilor: roamna' iarna,-primi vara(de exempru., mo-.nr.il fr.cedent J"r..p1ri.i; osemintelorlui Lipan ?n ripa de la Cruceatafienilor), in Jrmonie desivirsiti cu starcasuflereascr eroinei.la plecarea a vitoriei pe d*-"1 hi N;"hif;r, ;ii,'';]';; lii (hotirirea ei provine din dragoste"p.rrtru^r"og-;i pentru ,a*erj ,"-i-fril;;; ra, soarele strilucea; p e misuri ce perunde in iniern - drumul f"pt"; .riiri""r. _ vremease inriutiqe5te . cu cit;e apropiede adevir,de locul crimci,naturaseprimenest e, aparein r splen , ctoarea drn primivari, de aceea er suferinga vitoriei .rt. Ei ,fhgieto".". f)e scriereaaparegi in reali"areaportretelorfizice gi -"i p.rro"";ao. Necbifur,,,omu l cu ciciula bruniirie.., ,,merterla vorbi.., .r" -or"i. "r. .hip";, .ri _.rrr"_ neagri,,,groasi, adusi.a.oali[...] inf;gigareindesati spitoasi...1tr gi vltgrra Ltpln, cu,,och_iiei c;prii in careparci se rarfr ng.n lumina castanie a pirului , erzu dugi departe", ,,Nu^mai erat6,nira, aveao fr'rr-.rr.g. dar neobisnuiti in privire. ochii ei pluteau ca-nrr-o usoari ceaqi dor,.rlg.rr.lo;il;t;t in ;;;'fr a"_ te in cirligage". Acpiwnea desfigoari prin interferarea se planului retrospe ctivcu cel al prezentului narativ, dimensiunea iemporali gi.cea spaqiale-este l" d.sf;gurJ;;;;; nimentelorparticipi .t r-".o"rdpersonaje, deiipuri diferite, i"r "to*l "-pie, utiiizeazerc,ar" modurile de expunere naraliune obiectir.td : (pove stire persoana III-a), descriela a rc, dialog, monolog. Intriga-romanuluiconsti in hotirirea Vitoriei de a refacedrumul birbatului ei pentru a afla adevirul. De sfd;urareaacpiuniiincc.pe pregitirile cu Vitoriei p.n;; J; I L mul ,,vic1ii itl nror1ii",la capatulciruia, sivirEind ritualul tradilionalal inm or;i ili igi demascaqr, mAntirii-cci rioosrt isi va eisiiinisteade veci,iar crim inalii,demascaqi, vor primi manterii,'."iripps;ttigi g;siiinigtea de iniqiaticne cesitipurificarefiz-ici gi su{leteasci, pedeapsa. Acest drum sim6oLcai seinchini la icoanaSfinteiAna, de la care ic.., .roir," mergela minlstirea Bisiriqa, douisprezec. posre$te Ja primegte ,,sfar,., gi de la pirintele.Visarion, Y.1t: i ;i nrg. lasala ur Srrla vinzindproduie, aslgura gosPoqarla, lisati in grija luri Ul"ii ,recesari'drumuirri, CUri banii necesari drumulut, lrdnzdnd Prgctgse)asig urigoqpodaria, rrgaului Mitrea, pe fiica sa, Minodor* 9i z.tt.." acesteiale duce la ministirea Vi-

raticului. romanului estedestul de simpli, drumul adevirului estemai inDaci acqi unea la torrochear:'de Migura la Fircaga- Dorna * Botca - Cruci - Vatra Dornei Suha. Sabasa Nararorul zugrivegte locuri ;i oameni,inf{igeazi dadni gi.obiceiur i,romanul de psihologicegi chiar caracteristici roman de avenetnografice, av0ndc aracteristici gi polilist. turi osemintelorlui t, culrninan descoperirea C"pitrt .te XIV-XVI constituiepznctw.l inhumarearimigiqelor Nechifor,,,impuqinatde dingi i fiarelor" Ei deznoddmh.ntul, crimei lapr.aznicprin povesreconstituirea datinei cregtinegti, pe-attr"t,ri'"onfotrn 'tirea trebuiesi continue:voDar viaqa gi Vit oriei, demascarea pedlpsireaucigapilor' iunt".a, Vitoria il va sprijini p. ?irl seu, Gheorghiqi,devenit birbatul familiei, si conduci sospoderia. principale: Vi toria - expersonaie pcrsonaje; ln ro,i"n se perinde numeroase sufrumuseqe a intr uchipare moralei-populare: arhaice, ponenti a unei colectivitngi figa.de tradili e, isteqime, dragostede adevir'^devotament h.r."r.A, dar gi fizicd,, de intuigie ,mai p.resus toatedragostepeninq.l"p"i.rn", silpanir.d. ,ilrr.,renacimte, dispir ut, este.Prezent a!s.ent, u; N echiforLipan, degi in tru so! ;i credinqa Dumneze Anastase seiundoie,Gheorghili, subprefectul personaie pe rot parcursuiacqiunii; 'Brl-.i, pirintele Daniil, do-nui Iorgu Vasiliu gi mai alessoqia cucoana acestu ia, baba Maranda,negustoepisodice: personaje Maria, b"litrt", Bogza;i Ilie Cuqui ; ucigagilor' rul David, Mo; Pricop,sogiile vieqii,aduceo din RomanulBa6agwl)1ns pirat ioi.lor, dar mai alesdin cunoaqterea esteinonumental,o adevirati monografi e' vieqiigi a mortii, viziune profundi oiepii r.urale,impregromanului consti in aceastiztizinneasupr-a Origi"alitatea "iri." miPaleologua descoperit.elemente mi tice. Criticul Alexandru nattde'semnificagii L)strts, zeiteiIsis, care-gicrutl s ogul,.zeul : tice egiptene Vitoria ar fi alt[,ipostazda ainllgat in soareori a c urs pe o faceVitoria (,,rrebuiasi afle daci Lipan_s_.g" ",iHorus' apa'),ciinele Lupu ar fi Anubis, Gheorghigi^ constd,ii arta nd'ratiad,arta portretisticdqi mdi esspecificitatea D" "r.-.nea,Nu trebuieneglijare stilistice:fraza stdovenianiest e particularitigile tria descvierilor. ampli, are un c racterceremonios' ^Criti" .rl George Cilinescu observa:,,Acum suntemin Dacia,in.teritoriul munIntriga roma nuluie antropologici'In virtual renesc oierilorila punct de plecare. in ciini, m igreazi in timpul anului calendaristic, pirrori, tur'rne, teatranshum".rq"i, int ru vesniciefixe' Caciurar. de p;gutregi adipost, intorcindu-r.'i" *.tttt. la dit e zul din Baitagwle, in punctul de plecare,aceladin Mioriga"'

.. (nu me predicativ) .!:j::l. a-gi lua cimpii.. cirqi de pove. Metode Siproced.. d. Lonstruclla exclamadvi are valoaresuperlativi. o .11. . Vor displrca cauzeleale ciror consecinqe suportim atit de greu' 2.a lua pe nimic. le 1.op"l"tiu. in_ tt4ne cdtd (zare). un la (subiect) 2. qia. rispundere^a. 2. si pronungecorect sunetu l i silabeqi cuvinte in care se afli aces[sunet..i tI c ircumstanqiahoe cauzd.r.i. si citeaJciin mod corect. tot . a1i Iua nasurIa purtare. O. O. tablou . 133 c. litereinviga teizolat in cuvintegiin propoziqii."ina gi nopgii.formar eadeprinderii de scrierecorecti.pe O.i _ propoziqiesubordona_ {.etntuneric. . analizasi sintezafonetici.cum cu razeleei albeluna nu micgoreazi" .. profunzime. a serua de ginduri. divin. expli caconversaqia jocul didactic. la sfirEit). B. pi .adjecdvpronominal nehoti rir.propoziqie subordona_ "cr' rI circumsrangiall mod..t. scidea..i:iiffi.. lngelegea Subiectulal III-lea l... 3' a lua in serios. ahora . a a a ^micS ora: dimin-ua.fr..r'vrvzrrL propoziqieJuuu subordonati circu m_ stanqiah de mod.' de .Pe baza modelului invigitoarei ..a' lnviqitor. l.regte. Cl asaI Data. 02 si recunoascilitera de tipar gi de mini corespunzitoar esunetului I in pagina din Abecedarsi in alte surse.: . dezvoltarea a capacitijii de receptare mesajelororale gi scrise. fluenti. adincime: afund. .rc. a i se lua o piatri a"p..j _or_ir..ti g. : :."?hplement pe a.. nepdtrunsului _ substantiv provenit din adjectiv. adjectivpropriu_zis. 3.Iul Subiectulal ll-lea A.^. Mijloace de tnvdydm knt. ad...i. strifund.cici eu iubescri b"r" .demonstragia..:'*o'" ' lantastic -..in ritm propriu. a o lua inainte. a-gi rua r4'Yu'ucrsi E Yr rs.exerciqiul. Proiea de lecpie Model de proiect pentru clasaI $coala Aria curriculari: Limb i gi comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini Proiect de lecqie Swbieau l:Sunetul. alfabeta r..ii .kncimid. tremuritoare mi. 05 si scriecorectlitera I gi celelalte Strat egii didactice . lexicalgi gramatical. Acestea sunt probleme greu de rczolv*. . ascuns.jucirii in a ciroidenumire se afla sune$l i in diferite poziqii (iniqial. caseti audio.interjecde.pronume nehotirir.oarespera. video..l rnisternrui: nepdtruns. a seschimba:a sepreschimba. cuvinteledin coloane.dezvoltarea formareadeprinderii de exprimarecorecti fonetic.ilustraqii. (nume predicativ) ln domeniul medicinei eracineia. elevii vor fi capabili: parcursul.r-rr.. 1' cimpul semantica. sacru. taind.conjuncgie coordon"t o"r" . sfAfi: ceresc.ee: euristici. 1i (mai mai) * adverb de mod.iliterelei de tipar gi de mdni formarea de priceperi gi deprinderi Tip ul lecpiei: Scopuri: deprinderii de citire corecti. i"i"ra.mai tare .substanti Agvrea si-ntreb cinev inr""-ie tff tr. un perfectci fusese cobai. 4' .. ..i la sfirgitu l lecqiei Obieaioe operipionale. ci-9tig lorerie. .1"-.. . in ritm propriu. a a serransforma.i.. Oo si rispundi corect la intrebirile formulate de cadrul didactic..yicine.ce-ine-nqeles" -propozigie subordonati atributivi..plangecu imagini gi cu litera i de tipar gi de mini." pr. direct) rarronul nu era o..in in terior. a-9i lua tilp{iga .

pe M area Neagri.i P: * propozigii subordonatesubiective. * llll i{ft l\.visezi o croazierd.asculre cantecul pisi_ Pz .propozigii subordonare subiective. r/ . .4' Era-linistitor 1/ si asculgi muzicdde Mozarr 2/ gi si.rlllt"rrl si contemple 2/ piscurile muntelui 9i sd.

pra aveatrei ie zi". I 2 3 4 5 .joc didactic: Iocul didactic'.Gr. Denu.e. de tnsopite su_ de gcstiimetodice.. imaginile unui animal. conline sunetul . Albd-ca-Zdpada. al eunor personaje din basme cunoscute.rcangi. orali mefte llort. Rezolvarea unui puzzle sau . . pirjjgqS rnva[aru 5 .tyd pe-ntru. antmale. copiii trebuie si Persoane Scenariul lectiei ObiecFltnpclc /Errcnimente tive leitici / didactice oPeralionale Conlinuturile inviqirii Strategii Evaluare 1 2 fr l'""'"' 3.ndinipd claseletIv deFloricaMitu.frontali.ltrn C.. "Car Identificarea sunetuluii in 9i a.. cdror al rum.realizarea climatului educational di n fragmente de ImaSrnl.:::" r. Prrn asamblare. se realizeazd.metodicc dtn Lfierat.togi ne[rca .Ilralii Grimm. de pildn. FiumanitasEducaqional.poziqieiacesruia cuvrnte eonversatre eunstl^X anali'2tr sintezi. 2005). Anunfarea titlului lecqieiqi a unor obiective l.r l Bibliografic: .cgi mict An t-ologie tuxtecomenta. desene in complete o2 r Pronunqarea scrierea qi sunetelui/literei i . Serejine din enunt o propozigie. Completarea unor desene a ciror denumire conline sunetul I rnstructal pregitirea materialului didactic. .te. Capra cu trei i ezi (a sevedeatextul Eiindrumirile.

Citirea in goapti a .illgol n treze rmagrruIe Abecedar conversaqie I I I . la tabh qi de fiecare elev in banci I ce din cares e com.fie eui.frontaii.plan$ecu litere de I litera de tipar .observare I explicagie.telor in silabe I pronuntarea sune. Core lareasunetului cu zrare I . Citire p e sirite.conversaFe I . r Simulareascrierii .propoziqie I oespar[lrea c uvln. I .pregitirea. Fuge susde umbra lui. animale.unde sunt desenate I graf i.l ol o3 delimitarea cuvinte. oenumln de flori. congin su netul.exerctltu . care persoane.nstragie I exercrtlu I o2 ' Intuirea imaginilor din I Abecedar II 'Ghicitori.a tehnice.qi elementele betarului.I prr acestea I I .Cui ii pare de alulvaleI deal?" Si valea I ' (Iepurele) sau: I . . . Actualizarea regulilor I prrn exerclqll rnmugchilor cF'lzire. ] ror carecontrnsune.d*-orrrtr"qi.conuersagiepebaza coloanelorde cuvinte . . adecvate imaginilo r .benzi decupatedin de tipar I . Alcituirei de silabe 9i iipar 9i de mini I cuvintedin literelealfa. Seintuie$te I Iiterai mici .i grafice I I mrcl al maln[ r Scrierea tabli la spuni cit mai multe cuvlnte.Fie mare. de exemplu: .' ] (I.purele) .rul I din.exerc tllu .tului I demo. . selectiv . mini .al{abetar .. observare orali euristici conversalie ghicitori caresi. Intriirea literei I de l.scrierii oe . Recitire acu voce tare a I cuvintelor din coI loane coloanelorde mai multe ori .rriorarrta. Formulare de propozitii * exerciqiu I cuvant: E Purerc cu acest I I iau t Reproducere versuri de ..

si formuleze corect.: joc .pc bazareguliiinsugite. O..ilustragii.scrierealit erei gi a denumirecontinesune. Scenariul lectiei gtapcle /tsvcnlncnte Modelorientativ de proiectpentru clasa II_a a Ariacurricuhrr. didactic..:::f*'" .. O.iprocedee. de o. Bastne. . Grddinipd . de ve_ dere fonetic. Bib[iografie: . . pebazacerinlelorformulate. Antologie d. Strategii didactice: o Metode.i J.joc de miscare. achizigie de informagie it!". . si explicesemnele puncruaqie de din text.. . apoi un ri nd .c1ul pro.joc didactic sau ..joc de miscare o Reluarea scrisuluicu alte ...rormarea deprinderii. lnvigiror Clasaa II-a Data Obiective operanonale Proiect de leclie S11b.demonstraqie r Moment de relaxare .tilor de Alexei Tolstoi (I) le9ffi: in lara ro rmareade priceperi gi deprinderi. . lexicalq.e.explicaqie r Sescriu cuvinte . si idcr-r tificc tcxtul literar . iil.citirea c oloanelor copiii desene azd. Mijloa ce de tnadpdmknt:pdpuqa Buratino.Ion Creanga:Capra cwtrei iezi. Pungwtacu doi bani (vezi textelesi indrumirile metodi ce din Literatwrdpentrw cei mici. .. .:p?. in ritm propriu. corectsi expresiv.cscriercir si unclrcuviutccu litcrd nlarc.Alexei Tolstoi: Cbeipade awr.1"'il"r"jrrtui oral Ei scris.lnchcierea s$ivirifii/ lecgiei o4 . Humanitas Educaqional. si citcascisclcctiv.. Conversaqie inchede lere r Tema pentru acasi: .t.ri*ir"i. ..cite o propoziqiecu cite unul dintre cuvintele identificate. $coala Disciplina: Limbaqilireratura .c onversaqie euristici. si citeascicorecr. expresivi. . gr".PetreIspirescu: .exerciqiu trei litere. _ obiectiae operarionare.ilnEiG evaluare formativi individuali scrisi orali C)1.decupaje din revis uPar te pentru copii .c l qi cu litera x. ljeedbackul o5 6.r.i^iii. .explicatie. instructaj./ colode cuvinte reazd obiecte a ciror ....activitatefrontali.r. respecrand semnele punctuagre. cxplir..5.dezvolt area denrinderiide citire corecri.fruenri. pe grupe.. O.in scris..l gi la sfirgitul lecgieielevii vo r fi capabili: O.joc de ro1.de exprimare orari pun. individuali.. Asigurarea rctcnfici gi a trEnsferului ol o2 7..i si pronunqecorect cuvinte cu grupurile de liin terece..controlul gi evaluao Recitireacoloanelorde r ea scrierii cuvinte din Abecedar r Recunoa."'*.cxcrciqiu ..FraqiiGrimm: Poaegti..$1r. exercigiu.dezvolt rrea capacitiqiid.p roblemalizare.flllnt.etexte comentate..Clasele I*IV de Florica Mitu. siluetede perso naje etc.. .i expresiv cel pugin o unirarelogici .cuvintelor tul/litera i Scricrca lit.explicalie .casetiaudio.. 2005 ). planse.terea literei de . tnsolite de suge stii metodice.

Planse.elevilor pentru Ieclle .instructaj educaqional ...i textului literar.orali gistrareunui basm .mlnrexPozrtle . O. or si reqini core* numele personajelor din text ur lirerar: leidci/ didactice Conginuturile invilirii Strategii Evaluarc 2 l. Si recunoasci povestea .exPllcalle . si foloseasciin exprimarea proprie cuvintelein sugitedi' t"*r. t. Verificarea ' temei scrise i. Momentul organizatoric !. -in dividuali .. .pregitirea materialulur dr dactrc 5 . Completarea unor plan.srluete cle cute . Prezentareaunor ima.indiv iduasr autorul tDe Daza rnregrstrar[ auoro.pe bazacuno$dngelor insuqite.conversatre .Realizarea climatului .'pe banainsugirii/ingeregerii conqi nutului "or.scrlsa .cle gini din povegticunos.Personare -t se care reDrezrna oecor ctrn Dovesil cunoscute cu Personarele Potrrvlte sa u : .casetiaudio cu inre.. .car te Penffu coPlr .conversalre .pregitirea . si rispurria la intrebari. Captarea atentiei 3 4 .joc didactic IA . o.

r Textul In lara Pro5t'ilor de Alexei Tolstoi:' . Dirijarea lnvlgirii o1 toaPti .i.". incheierea actil' vitiqii/lecqiei I .exercrtlu lut ! .frontal leze oln manual: .licerax:cincil *Pang[c.qin grupurile ce.oral si citeasci'textul in .si observe.formativi (Pungula cu doi lani) (t'unputa dot banil rnoriecintccul cocosului uctrdirr mc1 7 J 4 5 blFeedbackul o7 o2 t. Asigurarea or' ouI reten{iei I 06. 07 I . Citire selectivi: . An u n g a r ea titlului leclieigi a unor obiective trei iezi jE Ion Creangi). 03 .exercitriulde citire orali retind numele persoindividuala in .d sunt I t. Elevii spun propoziqiiI care rimeazi.. .si an alilntultlv lmagmea . . .se .vrclean.formarivi mod conEtient 9i si.Citegte toate propozitiile excl amative! I l.Ci tegteceeace spune . . . . .orali: .CiteJteformula de sa.individual. ...rl 'rc. i"u.carecuprlncte acela pul c4 sau.vulpeacu voceapreficuti ! .linx. cl .I . .frontali najelor. I I 8. ].individuali .. de exem. Copiii spun nume de .exe rcr$ru acestea lr secerecoplsr ilor sI le scriein caiet^e.orali .exercigiu de citire tare cel puqin o unirate lo q lca .oPlnc..dx I etc.qJt.rniracol: .plu. .Id"pi"i 4. ir (x) . .si explice semnele de sr PUnCtuatle ortogra_ tla etc.conversaqie euristicd .galbeni.lormatlva .si identificecuvintele necunoscute: .dulcl .si citeasci corect si expresiv textul..perechi gruP: Pe _ .exerciqiu multe cuvintecarecon.frontala .cz.scrisi * individuali . I . l . ..Citegtepropoziqiiin! terogative . I I I I I I I I I I I I 01.joc didactic I persoane care conlin I grupurile de l itere ce. . r Se explici cuvintele.culo.pit -l fix .sd recunoasci personajele textului literar .explicalie tormuleazi propozigiicu .formativi desep". uldmul cuv AntesteI gru.preJdcuti.orali . Copiii citesc cu vo ce . Copiii spun cit mai I . Citiva eleviprimescbi.

spectatorii" bilegel careaPrecrazPfr naPtauze saunote lnterpretareacolegilorlor. ^ nate migti/capete de copii careexprimi diver. Persona. ci qi lirera"x.De ce creded civul. 08.conversatre pea-aveavocea prefdcuta i .r e t r anscr ie doui enunquriexclamative. individuah formativi .conversadre Tema pentru acasi: . incheiere .Care sunt personaiele din textrll literai? . de Citirea 91 conversaqia -. Copi ii citesc gi...exercrlr u. .deseneaziun rnctragrt . Copiii caren-au primit sunt . Elevii prin mirebuie si redea staresumici respectiva si fleteasci. o5 o6 o Li" se cere copiilor si . apoi formulez e propoziqii.exercltlu .. llI loral.De ce Buratino seintorceabucurosacasi? Cu cines-aintilnit el ? .exgrciqiu rispundi la urmdtoarele intrebiri: .. oe .o.Ce l-a sfituit vulpea? .scriu cuvlnte care contln gnrpu:-ile ce.o. CoPiii .re ciieascitextul literar cu ate nqre.Ce vrea si faci Buratino ? o Citire selectivi .Citesc gi scrlu enunrul carele-a plicut.joc didactic seitnri suflitegti.

bwcwrie. George Enescu.I. r Ar i'r t'trrr.nund 9L llmP ezesc oclif (substantive comune). -----' * Substant ivul. l.. . . in .Strategiididaaice t'. $tefan Lwc hian rispundi i"itJi.i*Lrr*c. Formulareadefiniqieipe baza e xemplelor care ilustreazicaracteristicile acestei pirqi de vorbire: felul.'.i d 1'ruolt"rca f."i"'l3iiiir. . Sele ctarea textul litedin rar a unor enunturi care cuprind substantive."... sircitcasti corecr..i".i"r. $tefan Luchian (substantiveproprii) .nd de GeorgeEnescu . a1.Ftgrite tccpiei.I].or".r. l.r. Aplicareacunogtinqelor insuqitein alte contexte album cu reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian Petre Comarnescu. li se cerecopiilor si alcituiasci propozigii cu alte nume de persoane sau de animale care si aibi diferite poziqii in etc.ror sau cerlnte (repere).ce. fluenigi. O bservarea unor reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian . induiosare (diferite stir . Formularea mesajului pe baza rispunsului la intrebiri. Exemplu: a ) .!o'ili:r* vorbire.erauhcrimidebwcwrie gi induiopare. de parre Tipul lecyici. numir ul.\t'tlturi : dcz'u'lrarca canacitiqii de receptare a mesajerororale scrise.'.la. Captarea atengiei subiectut . . . elevii trebuie si s puni ce exprimi urmitoarele cuvinte: lacyimi.lfleze On si identificesubstantivulin diferite conrexre. Dirijarea invilirii capaciuiiid.iculari: Lirnbi qi comunicare Fis. . parte de vorDlre . diferite exercigiide citire: in lant.ipugin o unitatelogici.sr Morlclorielrtntivde proiectpcntru clasa a lll-a t 5 T $.rir.or. b) li se cere copiilor si spuni numele persona jelor: Paulina Cocea. linigtesc r.'iltlirr. r)t't('cItae "^... .l"rteasci/si or o2 or ..ituagii de comunicare. conversaqie conversatle eurrstl. conversatie exercrqru exerci giu problematizare analizd.iti i' Jir.. mixti.expr . .nescu: "*. c)q si folo seasci. i" textului definiqiasubstantivuluica parte de vorbire ". tn. Substantiaw/. ()o si scrietext e date -od createp.i I a-sfir$itur lecqiei eleviivor fi capabili: ().i. Anunfarea titlului le4iei Ei a unor obiective 5. . . selectlv etc..irnbnpi litcratura romini 5 lnviqitor Clasaa III-a Data...r.crimi..!'. . . ProPozlgle . Audilie: un fragment din Rapsodia 1 sau din Poerna rom6.rl.. b"r"-r. operatronarert'pe parcursur.rul pebazaexem plelor :l.. t'r.. Florile omeniei dePe tre Comarnescu (consohdare) . Florile omeniei d ePete Comarnescu .

$tefa. ..'iiT."l.ri din muzica lui Georgedr.individua.::::. fige cu citate. o4 Et.."r. inirna.1960. nir"uTineretului.parte de li vorDlre ol o1 o. Bucureqti. Momentul organizatoric Verificarea temei scrise nRealizarea clirnarului educagional .rpclc/Eucni-". exerclul: . ' Mijloacede inadtdmknt: arbum/r.'rr. ochi (organe ale omului). de completare .i sufletegti). . ' o Actntitdpide invdpare.formativi rativ .conversaqie .'"!gr:::ri:'.Album de reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian.r. LuJl"i. di{^ii?!."ra. pe gmpe. .Pcrrecoma rnescu. Cuvintu l .auorlle . exercisiul. .au forme pentru numdrul singulargi plural.pregitirea materialului didactic . anatizasi jocul sinteza.".fise de cu ". caseri. P rezen tareatextului na_ .tl'euristic i.rt" lcctici/ didactice l. elevii vor descoperi cd unele cuvinte denumesc obiecte. individual. inregistri. B ibliografie.ti uit"t"ina. frontal.elroduceri dupi tabrouride $tefanLuchian.

Ci el cind veneaa fura merel e. Formulare de propozi.'. povestire.descoperire: elevii qiu de completare: Fisa ingelegcara cterisrinumirul 1.a. o Tema pentru acasi: explicaqie Fiqa de ictivitate independenti numirul 3.adunapIsirili celemai agerela zbor gi cu elein stol veneade le culegea". Un exemplude exerci. Se desfigoarl jocul di.Lwpwlcel ndzdrdvan) ANEXA 3 Ffuade activitateindependenti numirul 3 Temapentrw acasd judrii. Feedbackul 7. de identificare .lncheierea activitlqii/lecgiei o. u.nicit mai multe ins usrrlPotnvlte obrectelor denumite de urmitoarele substantive: chntec.neagul acesta z . . Scwfipa-RoSie..Zoica. denumesc uneleculori gi le folosescin colorarea unor desene (realizatede elevi la lecqiile educaqie de plastici) o Se rezolvi o fiqi de activitate independenti: Fiqanumirul 2.i "l I 2 Lo..joc didactic spu. de creagie o5 o6 6.joc didacticFrwmudactic Fr um u sepe cwlo a seyea culorihr: elevii rilor.exerciqii tii/ textecu urmitoarele substantive:Bucurestt. Pdwnasul-Codrilor) Vocabular .Demult. i. catete.. o5 o6 . b) Scrieforma de plural a substantiveloraflatela numi rul singulargi invers: forma de singulara subsmntivelorla numirul plural din tex tul dat. prieteni q.tteu ."te-o ripise gi pe Dumitrana. mo.Asigurarea retengiei 8. risfoind cirqi din vechimegi sehrinea cu lapteleunei caPrentmiri.. Audilie Numirul ANEXA 2 Fiqade activitate independenti numirul2 din a) Transcriesubstantivele textul urm etor. Fdt-Frumos. . r Li se cere elevilor si .tx. cile substantivului: felul.ll ANEXA 1 fusese cirmuitor al qirii' il izgonisedin fruntea im..:ir. ju cdrii.Lupul ii spuseci eraimpiratul pisirilor. (Petr e Ispirescu. mknd. Completeazd tabelulurmitor cu substantivele punctate: scrisein spaqiil e Substantivul Felul r de ffansformare . lngeleptulsta cufundat in acelagi piriqiei ginduri.'. (Victor Eftimiu. ioo e. a) Formuleazi enunquricu urrn itoarele substantive: din b) Completeazi tabelul dat cu substantivele textul urm itor: Substantivul Felul Numirul rirl ffililliilliiliiiirll .oacanyd. I 5 Adrcsa: . aciuatdpe lingi el de mulqi ani". .a. numirul . precizind felul lor.

Proiect de lecqie Model orientativ de lecqie de Limba qi literatura romani integratd clasaa IV-a r Unitatea de tnadPare' pokr de CezarPetrescul 1.tatdl Calitatea: elevla .mama . domnitor. Delimitarea textului in frag mentelogice.: ckrmuitor = conducltor. Texrul narativ Frarn. wrswl . Ffuade activitateindependenti numirul 1 FiSdpersonald o Completeazd spaqiile puncrate: Numele elevului Numele pirinqilor : .

. si identificedialogul ca elementcoistituti. o.Da.e ba-za anumi toi .sdtun le celor doi coPil. Cu adevirat.esf:.puqine) funcqiede nivelul eierrilor.rc n c o n .o.M-am temut si nu te superi. t3 explicepunctu..Grozavii mai placelui s[ citeasclistorii despreurgii albi gi desprecilitoriile la poli.Ne uitam "*attdoi pe unde o mai fi a cum?" ["'] Pe urmi.n-are cirqi ? $i. 9rr si redacteze compuneri sclis. din textul literar ! . -r\' iElevii vor iniria urr dialog. Aceasti unirate de iivlqare se poate d...:l ii expresiv. p a tr la ll qi tcmporali u b sl r cm p oral l ar acqiu'ii ai ac{runl l .ffi l r l(ccu'. bunicule! = Cum asra.r. Spunegicitmai multe adjective . foarte bi ne. oare de la mata. ma intreb.Asta-i tot? . tri.arcursul la sfirgitul lecqiei O."?. pe bazacu nogtingelor insusite.i plural.. foarte bine.."i1o"t" "orrtinrr". titrgnLt . Dupi cirireafragmentuluide mai multe ori.situri morale. J' (lornunicare temaleciurii s aua unui specracol .drr". p.la numirul . si formuleze ideile principale. O. 2. O."' or si povesreasce textul citit. prezinti"mo mentul si locul acqiunii .r..rtit cum n-arecirqi 9i eu i-arnflgiduit si capit ! ..de j. --' 9to se inigiezeun dialog oial pe baza reierel.Alcntuiqi planul simplu de idei! potrivite pentnr urmitoarele perdidaiic.. De data asta..r spaqiali v @ dcrcrrni'anqi lo'.*J ".ir.u t""tul pI bazaurmdtoarelorintrebiri: textului literar ? 1) Care sunt personajele 2) Cine estePetrug? 3) Ce a ficut Petrugde dr agulursuluiFram? 4) Cum obqinePetrugcirqi de citit ? 5) Care esteatitudineafosru lui profesor? din 6) Ce invdqaqi acesttext narativ? . ."ti.."..:::f. dar nu are cirqi..1 adjectivuluicu substantivuldeterminatpe bazacunosti' :1.'rr.i..Bietui Fram . de la circ. " Ot si identifice crisituri fizice gi morale ale per sonaj.yeoPera. p. folosind in exprimrr". si elevii vor fi capabili: f)-biea.iei: . qireato M. p. mai gii rnintcpe beiatuldc lingn noi.Cnnd m-am mai supiraf eu fiindci vine cinevasi-mi ceari cirqi ? 3. elevii vor fi ajutaqi sefamiliari. r" po"r" schimbalocul ad je"ctivului.Ce anume? ."t" . (Pc.ca se giseqte polare'" expediqiilor urgilor albi qi toateperipeqiile un biiat dornic sI cunoa sclviaqa Scenariwllecgiei sI .rrbrr"n-r-i*l dererminat.grc'rcav LL r r r r r r r < u r yr ( r .ziceael-..). Acordul adjectivu luiin gen qi numir . dc evaluare. r [)i a logul c a c lc n.i.lorp. si recunoascienunrpri. o..Identiiicagitrisirurile acestorpersonaje.Foarte frumos pentru el ! Am vlzut eu ci ar e o privire de baiat degtept.cu desenul Fram".Numigi perionajelecarediscuti ! din dialogul lor! des prinse ...Ei ? Ce-i cu dinsul ? .Ai-fa".multi lume din oragse perindaprincasa lorsi capetecirqi de citit . 'l'ipul lec. . si delimireze textulin fragmente logice p ebazaideiror principare.r i.:yl::acordul qelorlnsusl te.mixtl.'fiind termlnat.rtru cE .t t.t. din se ara taqicidc adio? .i.lilfr. ih 5-6 lecqii(mai ta$ura trtit. .Am ficut riu ? i fou. trebuie gis ite adjectiveadecvate' antepussubstantivuluideVoiionti. mir de ce mi mai intrebi ? bunicule! . crrrri. ".agia specifici dialogului pebazaachizigiiloranterioare. baza conginutului textului narativ. inqelegindcontinurul textului narariv.iand se-rre led.Joc cu sonaje:Petruggi Fetiqa pirulbalai' la alegindu-sealte subsrantive celetrei genur i.trd.curriculumextins)compunere narativi cu dialog.t . . si identifice adjectiveledin enunturile careinfigigeazd.Citiqi dialogurile! . . aflind. o.Mi-a spusel. in temei'icia achizigiilorcogni .Delimi taqifragmentele fiecarefragment! .Mai estece vacu dinsul.Grozav l-a mai amirit pe el tor ce s-aintimplat atunci cu Fram ! . .trasituri fizice. sa citeasca fluent. ge -o.Buliculc..eper"/cerinte.lionale pe p.Povestiqi .rrr Cezar Perrescu. 4.rp".fostului profesorii flcuse mai mire plicere.n-cat. Alte activitdpi de tnodpar e: .r. .rte expresii gi insuEite. mu lte sau mai.Mi-a pirut rlu gi mie. Pe d. i rl u n u i tc x t n a rati v.s ti tr" l ti v t. mi-a . 1 rePrezen. de unde stii mddluqi cd n-are:itlt ? lui la un afigvechi al circului. r [)crsonajrl litcrar . Pentru realizarea acestei unitigi de invigare am ales din textul litc"n?r"grn. t.

] albr9rdespreexpedigiile ". Iar a doua zi povestea mare aprindereprieteniror ac esre cu peripeqii."1 polare. ursul polar de Crznn Pnrnsscu D a."Pirdllr ytIl-1r. "rrr"rlor. or r" in toatd legea citit felurite la cirqidespre urgi 2' Fetila cu pirul bilai gi cu ochi albagtri.rnrr. nu-l uitasepe Fram. mici'si pe cu n. Vorbise cu bunicul. .siretlicuri. cu gi cu n asulcirn. undeva.departe.. [. Fram.lfutu"" cltlt.-. nepoara fostuluiprofesor..uirrorrr r. ^.luind povesrea departe. urmi.beieqelul ochi sclipitori .seqinuse cude ^ vint. seinrorceadin nou la celepe care Pe le-a mai -.. una gi incepeJalta.tive gi a deprinderilor format. perrug.t.1.in oragulsiu.

rr l dc - ln jocul rol^,P:-" inrerviur", doudpcrsonaje, ccre ,,rcporrcrur., ,,inrcr E i por infiripaun diarog clcsprc rccturi, rarguriif .*r*'rol.i"..i'r i. l:"]l-lif ': a. u c c lr c $. ,;^,:::f_:.? p'reddrii-inrdpdrii unui swnet Sia literei corespunzdtoare rcnrru r czolvareaacesruisubiect,vezi restul 2, subiectuial Ilt_lea, itemul 3. t tn senstarg, iaatuarri'i;ir^ii'r";;itr;;;;;;',:d*"riirod,rr.to, , caremisoa_ r! narura ginivelulperformangelor adnse ir."ii"i"u"igo:rr, a. misurain cererczuhate le invigirii sunrin concordangi ;bi;;rili;.a;";i";;i";;;;, ^pr"riazi ; furnizeaz f' datele necesare vederea in ra"prall ."r";;;i;;"" deciziieducaqionale ( Adrian Stoica, aluarea.p grr rulri rilo;. Er D ; i;,; ;;;; i; p racticd). ; Evaluarea intereseazi deop"otrivi eriii, p;ri"6 i; .rar.i; didactice. Evaluarea influenqea zi ?nrrigarea. .rr"irr"r. r. idfor"r. etod.e lr, tradipionale care gi-au dovedit valabilitat.", prot" ,.+, pro[. or"i";GiJb;- practice, qi metod.e ca alternatioe comPlementare,-p....robseiaarea sistematlicd acomportamentului elevilor, inaest igaiia, proie i "rr"fA:irt, autoevaluarea. lvre[odele ffadtponale vor fi metode de "ii evaluare frecvente, in ciuda unor dezal' l) ezaaantai e/aaantaj e,areunei metode trad.igionare de eoaruare qi cu rezultatelor ele-vii pirinqii; - comunicarea discutarea 9i constatate. pro icctarcaunci strategiide ameliorarea deficienqelor gcolar carerelevi, periodic,. p.rogresul t. .pti.? tuste t";;;l;.f"ie formatioe (finale) adminjs,,"..i". conri nlerii activitiqii; testesimative ,i .fir i..JU'""(ri ciclu de inan-gcolar, rfar gir"l r;.i t.rioade lungi de instruire (semestru, ;r;;i; in carese evalueazi ini giale ." p.i'.r.ipal scop,rlt"r." elevului; reste A;#;;t;i "" p..iotttt"ntilor i nainteaunui program de instruire' nivelul -in diversi tipuri de itemi. Iternii r eprezintd, sensrei" oioU"le scrisesefolosesc pot fi: r"a*i.ot"ponentele unui ins trument de evaluare;aceqtia - simpleintrebiri; - un enunt urmat de o intrebare; gi - exerciqii probleme; * intrebiri siructuralesaude tip eseu. lirg, itemii rep rezinti ointrebare,.plus.rispunsul aqteptat. ln sens sau Orice iteni t esteazdun ul mai multe obiectivede evaluare. gcolar'Din.acest are Orice evaluare drept sco pmisurareaobiectivi a progresului n9 pot.asiguraobiectivitatea pun.i J" u.J.r. i temii sdmiobiectivigi cei subiectivi Itemilor obiectivi li seobiecteazdporepreze ntindun dezavantaj. in notare,acesta sibilitateaghicirii rispunsului corect. rimba riteratura rom,nrevaluarea re?llizpvzinrrqprs 9i ]ti'iii;o^rl discinlinei se bc orale gi probe scnse. dr:;:r!'":3fii[ffi:r:iIe instrument evaluare de pro-ieet1t, 3{q1in-ieqrpt ;i 99r99.gat TESTUL 12 SubiectulI I I Scrisoarea de Mihai Eminescu Pro.ba orald tiprizinti metodade evaluareutiliz,r,drcel mai desin clasi. prin ac eastl- probi se realiieazd.: - interacqiunea,directi profesor-elev careuneori co nstituie avantaj,alteori un d,e avantai, daci.relajia nu es productivi z re ; rlexrbrlrtatea modului de evaluare datoriti posibilitnqiide a alternaintrebirile in funcqiede calitatea rispunsului; aceastarep-rezintd aaantaj,oferind wn elevu lui suporr suplimentarpenrru r".ilu^rr^sarcinii .sprijin,. didacdce ; - posibili tatea jusiificarii raspunsului ,"prezi'te d;;;.;;;., un aztantajar aces_ tei for me de evaluare: - evaluarea comportamenruluidin domeniul afectiv;aceastr caracte risticipoate fi un dezaaintaipentru copiii emorirri,irrt..iorirrtii' - feedbacku limediat constituieu r;;;;;i i;;;;;'ffi: ln practicagcolari ,r"u"i. i-ui""i. " d

t.;;il;re tradiqionare acelea cu moderne, alternadve, scopul.ealize.iiurreievaru iri obi.;;. cu -o.aa, prin careseva orien_ ta activitatea predare-invilarein eta paurmitoare. de I'roba scrisdtrebuie.si indeplineasciurmitoarere condigii/cering e'--'---"-' minime: - stabilirea r""Lyl,"i probei 9i definirea obi..ti.,n.lor-op i,. gor"ie; - alegerea tipului de.itemcorespunzit;, fi;;;t;;i#;:i, aceeasi probi scri_ si esrerecomandabilsi se foioseascidoui-trei;tp;; ;; it"rni, of,i..ii"i , ._ miobiectivi gi subiectivi; - elaborarea adecvati. sciremeide notare (analiric i sauhoristici); a spirituali, cultural-artistici, de mare complexiRomantismul a tost o ,,migcare * "nif"rt"tintoate domeniileartei:literaturi, pictur^I, tat.;i;;;pH.*tinJ.r., polt ttci economie llltl= istorie,lingvistic{,d,rept, iilosofie,esretici, rure,*rrri. i coregrafie, alxvlll-lea pregltit ia sfirgitul secolului ,o.i"l, Drecum siin mo di, .;;p;;;;;.;tul '(preromartismul),dardeznoltatplenarin prima jumitate a secol ulut XIX-lea' culal minind intre 1810gi 1849"t. romantismului: Caracteristicile opn, obiectivismului clasic,adici primatul eului - cultivarea r"bi;;;irr""i.ri, sponaf irrdirrid.r.l,al viegiiafectirre, sentimentuluigi pasiunii,al sensibilitl qii tane gi sincere; descituqa , interioari, dorinqade evaziune fanteziacreatoar e - ,"-", nelinigtea melancolie'nostalgie'pete, p.rrdrrl"r." i*" \rirtuqigi vici i, nonconformism, penrru naruri, pitoresc,feeric,exotic,dar ;i pentru mistere ;i r"'i;;, predilecgia tl)ictionar de t(:nninologie literari, F.clitura$tiirrlifici, Tlucuregti,197A'p' 284'

rl fatttitsttrc, cxirltitrca trccutului istoric.nllionrl, prcguirca --- valorilor n aqionale (mi " 'turi, e_rcsuri, istoric, naturd, folclor)ctc.; '- extindcrca uni vcrsului artistic prill tcmcnoi, categorii atitudiniestetice si inc. dirc(uritul , P'a'); I rcs gro.rcscur, ti;;;;L;"*rrii.rfu..l, prinperson vaaje riate categoriile -a.abrur, din sociale jos(artigti -------;-''rv!r' de ;b;ilr;$qi,-...9.ro.r siprostituatc \ ana tcnraprincipale meditaqici..Prin constituic a inqclcptului, savaurului, Soar ta imaginea apoi prin rnizergi mintea.geniali, fizic insignifiant, titczadintrc' aspcctul premisadramatici a destinului omugiapocaliprici, p6etul stabilegte cosm ogonicn girbovit gide nimic,/ Universulfiri margini e este, luide feniu, ,,Ut.;q iu ig" ".tlui ln dege"tul mic,/ Cici iub frunte-i viitorul gi trecutul seinchea. gl,/Noapte-adinc-a Atlas in vechimesprijineacerul peumdt,/ vecinlcieiel in qirur i o dezleagd;/Precum Asa el spriiini lumea 9i veciaintr-un numir." - -' in cu in odaiq"siricicioasi, cu hainaroasi in coate, ,,bumbacul urechi", ,,intr-un in ta inelefacerii lumii' calculfiri'capit tot socoategi socoate",savantulpitrunde odi h: cind Totwlerapotenqialitate,,lips! de viaqi si voinli", ,,pitruns de sine.ins ugi geniali frimintd min-tea n."..1 nepitr-uns".intrebiri irridr-.trt"ie,.impene trabile intreveeternaPa99")l in care, iniunericulinceputului(,,in sineimpicati s tipanea mitic (suportul eazdgeiezainfiqi;ati d. ,,pun.r.rl de miqcare"^ Tatii ca redeclanq se Rig Veda).Cosmogeneza constituieintr-o imagineplasfiiii Imnut c.rea yiiidin in tici dominate de lumini: lDe-atunci negula eterni se desface fegii,/ De atunci gi pini astizi colonii de lumipierrisarelumea,luni, soaresi stihii.../ De itunci $i dute/ Vin din surevii de chaospe ciriri necunoscute/ in roiuri lum inoaseizvoin rind din infinit,/ Sunt arrase viaqi de un dor nemirginit". Aceasti imaginea genezei va fi reluati in Luceafdrul. A doua intrebare fundamentali al cdreirispuns il cauti cu infrigurare savantul estemenireaomului in univers.Rispu nsul reprezinti o satiri tipic eminesciandt,,Tat in lumea astamare,noi, copii ai lumii mici,/ Facempe plmintul nostru mulunoagenera-, ie de furnici;/ Micioscopi ce popoare,regi, o;teni ;i invigaqi/Ne succedem ii pe-o lume mici de se misuri c u cotul,/ Mugti de-o 1ii qi ne credem o -inuttaqi;/ tn ,.." nemlrginire ne-nvirt im uitind cu totul/ Cum ci lumea asta-ntreagi.e cligi-nainte-iintuneric searati" . Dominat de dorinqenepi suspenda Ce-ndxriru-i ai necrutetor' *erginit., orrnrl devirregrandoman,lipsit de misuri, de aici sarcasmul intreagi, condamni la neast felde iameni, societatea ittd..priqit crl cnt .r, "ia, mingilesirilucite, geniil epreocupate trecurul qi viitorul universului. Cude fericire-"i imagine zguduitor de apocalipsului,_inflgi;at.intr-o getitorul intrevede -o-eintul de joc cromari c ce .edi^treceiea la dinamic gi vital la inert: soareledeun frlastica, ca irirr . ,,riirt si rog", apoi ,,se-nchide o rani printre nori intunecogi", planetele.s e pier lumii" (metafori a cerului) seinnegreqte,-ste.lele inviri haotic, ,,i"i"p .t""r-a displrind mort gi-n-tindetrupul 9i devinevecinicie.", cafr..g61zeleto"-r r"],,Timpul nefiinqei",,,Cici in sineimpicati in lumina, principiul vital, t6tul recade ,,noaptea pace ...". reincep-eterna filosofici schoin io.ietate"^clidite pe,,dorul nemdrginit" (metafori pentru ideea i, i trAi1, geniuleste neinqeles ne fericit: ,,Poqizidi o lupenhauerian6,voinya 9i lopati de qirini se me-ntreagi,po qi s-o sfarimi... orice-aispune,/Peste.toate.o valoaqi depune".\ici contemporani i nici urmaqiinu-suntdispugisi recunoasci meritelor, ci prilej omului de'geniu.N ecrologul nu va fi tec.rttolgtetea rei, care a de afirm"are valorii ace-luia il roste;te: "[..']- tl vorbi vrun mide -eregi" "lustruire", titei,/ Nu slivindu-te pe tine ... lustruindu-sepe ell Sub a numelui tiu umbri. Iati Ba'sdvezi... post eritat.t .t1. inci ;i mai dreapti./ Nepudnd si ,o, ." ," aqteaptl,./ vrea si te aimire ?" Neputind si inqeleagistrilucirea 9i sacrite ajungi, crrLi "-o, moment).Folma definitivi eite eraborati intre ta)g--igc'"In scr$ortleI, II, III aparedestinul social al omurui superior: savantul, poetul, ia societatea careses imre.rr, .*i1", (scyisorile in I,II),iar Il^tl-*t:Tln_raprorrare /' --' fn a tre

ra'pnn contruntareatrecutului eroic cu prezentul decizut, epigonic. sctisoarea-I debuteazdcu o imagin. ,,o.rrrrri, d-;i;;;i d. luna care stimulea_ z'I meditagia infiripareavisurui,ti...r., a;" gi u,nfri ob;;;(,,Doar ceasornicul urmeazi' lun g-atimpului.cirare" in timpul subiectiv. j, Eliberatde sub tiraniatimpului, gene ralor durerii, al rransgreseazi spagiu timp, pini la cossi "ut -'.a;ir,it mogoni egi istorie umani in totalitatea Luna,. ei. ,,stiphna-mirii..(astru specific rom anrismului),a imensiri.tii,,,varsipeste_toare volupto'asa r.epr.) r" ii"t"""p: . ; tea amintirii o vecie-ntreagiscoare/D. d";;;i, Ir._r^ll. ,rrnp_ ca_nvrs pe 19 toate"'schopenhaueriana voinli de a_ trii, sursi.a'dure.ilor, irrrrins; prin med i_ tagic; Iuna,,,sandirilor "rte dand .id;;gr" ."1il;;;;;in .eterori"astrari pen "iaie';, tru a dcscopJri tainele iihe;;;;;;,'p"ter'ic siu ,r"u, fog* ori sirac,g enial "ieqii. teu netor,pulseaziaceleasi dorinqe. Indifeient d. for-" J. rrr"li" rrrr", esenra uma_ nr esteaceeasi, si,egalitatea ca oamenilorin fata ;D;;i'rr"pr . osebirere_au iegitdin urna sortii-/Drcopotrivi-i,rffi"qte -;.iii, r^zata;; g.n ;ut morqii;/ La aceragi sir depatimi deopotrivi srisoarea darcazddin srudentiei I anii u.ri;r.r.i is] {-it):il, ra,,d.p"eyr pre_ se cosmogonia indici,9ichiar ,i""o".^t,prn careva :]:.lp_1de mo_ trvc $r tragme nredin sfera poemului Memento'ii-r^ir"^pe -"ii"";"r.i:;;; rerminat in acel - irnbogiqir.. prin forosirealimbajului popurar,arhaic,argo_ -' ---'-"-.'-'*^ t IPIFartistic tic; stilul retoric,exaltat: - cultivarca precum antiteza,hiperbola , alegorias.a. "i::11,":.dee I'lxisti un ,,romantism.permanent", spirit un roman tic, ca si un clasicismatem_ Poral,dcfinite,primul, prin.subiectivism, sensibili tate, conrraste, aldoilea prin_ec.lrilibru, iobrietaie,olimpianis-, "*ir"r., l'u dor vianu aprecia rom'antismi -orr-.ntalitate. ci ,ominesc a fost in buna misuri un roman, tism clasic,intruclt cuprinde *-t ra origini, curentur ""-..o"r":l;.. ;.;;i;;;;;, romantismula apirut ia o reacgie impotriva .r"trrir-"r"i1 Jvrarere n ostru romantic,Mihai Eminescu, avuro a aspiratie crasici(,,E1 frin_ ar se'n vers adonic limba lui ca.9iHoragi"",- sni'oiu)iif.,f,; perfectiune:a creat celccinci scrisori,scris.oarea o speci.."r;i;;;;;;.iJrtj;;. fii"d Georgecirinescu conside rr ci ideea scrisorilori-a fost'suferati poetului d. Hlr"qiu (model de per_ fecg iunc artistici) 9i a evidengi"t depistabile intreagacreagie in eminescia"r"-a"at ri nI' Influenqaceamaievidenta,p"r. ir i'-^ oarea Il,incepurul poemurui rrimigin d la inccputul scrisorjilui Horr4i .air. tut....r". Pcrpessicius stabilegte cicl ul Scrisorilora ci fost definitivatin 1gg0gi proiectat in rltr ordine decit cea. incareau in revisraconaorbiri tfterare. "pt;;; rii;; ;;;i/ F;,ffii;i;; *?;rli;" !., *.lii ",, neghiobi

adjectivpropriu-zis.uo ----ttegc ianl: "r...i.. Ji-am dat banii.O.gindesc.i. 2. prin conYer3..ub rt"n_ c. Niciodaid nu mi-am dorit mai mult ca acum si vizitez Venegia.sunt la lor si din sii.il. t togice-nasti lume sunt s upusiputerii sorgii/Deopotrivi-istipinegte raza "$i Pe ta gi geniulmonii".".-r FI ficiulomulu! 8eniu.ogonia giapocalipsui). motivuiii-pului 9. au Poemulc rPrindegaptetablouri ..propoziqiesubordonati .rl nocrurn care declanseazl. P. vreun pericol' prr ornro oii d" cite ori blnuia ci mi Pagte MF.l. verirabih mule. uhimii . viitorul indepirtat gi reintoarcirealaprezent. In poem aparrime inedite.prin. g..i..meditagia... prin motive: motivur nocturn. cuc...i. ...e..trjiffii. : /ost:Sens.. uldmul reluind t"blo. vrei s t inPiaqa vii Festivalului.. Ve rsurilepoemului au misura de 15-16 versuri. pri" orop nn hmbajur poetic. coleg de serviciuproaeneddin qinuturilemaramuregene.distins ll priveam cit erede destVh* Profesorul a apl rut distins9i surizitor...Iatd. Periplul.r# .rl . insolent .. crezi c-or vrea si te admire?. cu Pescarul Iona a fost inghigir un clir urias.a sestinge.propoziqie circumstanqiali de cauzd".. . verb ../.. miriter.. de prin c hipurile pedant-ridicole careli asumimerirul?e tr"Uiiivaloarea savanrului.iluziasavantului a-i fi recunoscuti-genialitarea.I#.a urma.gurarea se cteorganrzatotr.i" ..V.. Pentru inau.seleagd"'.""me: . concertul la tinerilormuzicieni ? tn pi aqn gisesc se qipuivii.. t-Lr f:f:!1: tr pronume cu un subshnriv comun. .omul [. r ."dj.."... devenit substanrivpropriu.acumsunrem chi. ' e..i#.. d" el!" .. ci 4. r ....1" i"rreaga " se cu care . destins. l. #.-nrre / .tece"/ .. continira.Clci e vis al nefiinqeiuniversul cel himeric... " t "-"1"i tiv comun:./ .-t "ieg.ad jectivpronominal negativ. a generoiitate mirinimie.dasi.. "i. selenar.ger..r. Tll! 1i 'fonalitatea discursului trece liric de"la compasiunea diioasl: .pronutnepersonal . Subiectul al IIJea A._ . reducindu-l dimensiunea medio.omenesc.. l.1U.: F::?:il' rnletes.Pdreal/cdnu va cigtigaintrecerea. a d. noim i.i9fu..p1ce". .. . B...al doilea _ soarta omului. cine siiece ...ri circumstantiali concesivi.fyllg ulit tl tehtnuiilMult mai vor atrage decittor ceai gindit..C-"ifolif*ni .. earcdes traml.2/pentrt luasestartul gregi t._ / .iaUtott no.drorr..r.: . nici o datd dintre celeProPunu-mi c onvenea expoziqiei 2..Jrrr"*r fil"rofi.. Eiprorrrira aa. d9 urmag.loiuqiune pronominali. gi *djectiv verb: ...ahi.."6....plgrf-i:. a relua: a reincepe. CI .. l.propoziqiesuboidonati predicitivi.. in 3.ritmul estetrohaic.. glont.ii". rima imperecieati ..il. Medim iia incheie trei ideifilosofice set.. de Poemul esteromantic prin temi. cosmic (cq cm. ...i ' t i"vocffea lunii.i_ cosmogeneza.I.e1..insolit penibil' Tinirul vorbea insolentgi g esticula Sdlul insolit al ultimului siu roman ne cucerise' Provene* .ii..recunoasci^-1".N eputind si te ajungi.] si qini la rosrul lui" .adiectiv.ii vorcruta shbiciunile gi omenegti vor minimaliza mcritele..temporal pornegtedin prezenturmeditagieir.iEdrea:a pieri. l'nmul vers relevi p:rpetu a devenirea univ-ersului.Frl....u..T. verbe :: cu substantivei ..ficcare/ n-aifostmaimult cada'sul.Tatdl. niciun .buStean adv erbede mod provenite din substantive valorii gramaticale)' iie (schimbarea bdrba td .e*clariati:^:o-:1 lirezer' ve $ punctelede suspensie marevaloareemogionali. supus morgiifal ireilea destinul nefericit a. .de marefrumusege: _. in careconstrucgiile interogative..propoziqiesubordonati subiectivi.. I rcr 4.. lui .. . .3/ P..Preuenea h oul me. Am fixat geamurile chit.. .srrmane Drin !../.i. .d" agd" dimi".

-. "-' intelectuali cu elet"pririnti o metodi carei*bitti activitatea i"l "rii.aiil.. pentru ci invaql jucindu-se' . un estenecesar nou Prointreprinderii noa stre.r". Subiectulal IIIJea l. ajutorul cirora copiii nu mai congtienrizeazdefortul.. ochii albasri ai fetei cele inou-venirein clasanoastri ne fascinau.iiii j6".TVA la alcool' cre$terea 1. ce 3. de "r. [ia.. Eu continui si susqin 2.ii'. in ceea privegtedeficienqele gram de redresare. Descriereaunui ioc didaaic simulati (metodede simulare)in invigiminDinrr" met odeleblzarcpe acqiune tul orimar sunt eficiente: iocul iidafuic qi tnvdpareadram atizatd.

.Jocur belor.He)enuldramaficcupr indeopereleliteraredestinate in cd susqinea genul dramatic . in ceilalri c4rrc ca. lt dentJd. recumJo.il?JHT:*. Poemul are intre anii 1880-1882.'$i. Umane epicului sunt: Prin urmarecaracteristicile tonaje i ntre careexisti anumiterelaqii. I)c excr'plu.rrrr s..J#::#ffi'.... pl-".demon..ji.l.ilI J" . siiabi.Sintezia gindirii poetico-filo zofice.iili"i"ti.ili.f [i!Qll. s..o-pt"r" r. j'curi dc clcz voltarevor.lts. acgiuniiin funcgiede careseclasifici (povestireala pe rsoana amploarea iile genului epic..lijlcc t. 85. esteo sinteziintre epic g i liric.iri. ..etapaapogeuluicreaqiei versiuni. ci pirsonaj romantic ."ii. ""' a.il''*uiii..fiinqi chinuiti.lnra*' r)iiuuii.a titot111i.emiqi."rli Pe dcrageneral . . crasa p"t..[' l*ii*l*l1]1"ri1r. gi .r-te Conceptulgen liric .ji.nu e limitatdi n timp" (dupi cum susqinea (povestirea perdoana III-a) sausula a obiectivitatea in nelimitarea spaqiu.. tinirafatl. Se Jorit iv. seamini cu pe rsonajele fe-te fra-rc Pdr-te pe-te .au..uc. icat de Eminescuintre 1873.a. 'ea :..' ladc'scop crirea cunogri'1r.uneste sine obiecti vitateaepopeii cu principiul conceniectiv al liricii".:.lB74 (perioadastudiilor la Berlin). realizate I-Y.rp.:: d eMihai l)c'rru asisurarea.'i.._ I V elevdosparte cuvintur sirabe.".Tlil..a corecrd."-. culme a rafinamentuluiexpresieipoeti ce.ffi Eminescu #. Semai poao poveste".i1j".'.. existenGenul epiccuprinde opereleliterarein car enaratorulprezinti realitatea faptelor unor prin succesiunea mijlocit.a_ sd 'u'i.uneori gi al monologului. ].rirl.fJn:kir:x. poa_ peunjeton/oc talrf cstcscris.ii'il""i.prin al conflictului gi prin rolul esenqial dialogulu i. pe afireprezentate sceni.culesde Richard Kunisch.a*p. I).. Aristotel).i. prinqesa basm.cur swneteror.1.. prin inte rmediul evenimentelor. fruenti. timp. astfel "ioi" doua . ll'li'". aut onome...inesciene a capodoperelo rsale:Scrisorile basmului.ca gi a temelor 9i motivelor romantice.. IJn mort frufeminidin Oscu ochii vii"-.. riirretc.t. unor tr.p la r .:t. poemul Ln' lgciene in acelagi 'uI arelabazdbasmulrominescFata-n grddina de a wr.. Glossd.lr. cujocuri miscare.".Odd (in n'tetruantic). ..cr1* t"l *niiun Luceafirul lliry...Dunr.. de evenrual o.vezi p. Se caracterizeazd. tc reiliz.' r"r*i*"r. a I "'rt L13 biectul I .ln:a"i.*^rrr.1". in.. llr lecliilcdc lirrrba litcratura pi rorrrirril rlcsr. .".ii l.poetul opereazio seriede modificiri: zmeul nu mai este Versificarea monstru puternic.

.i"ir" a"""Xie deacesre te.asrgurarea educaqiei elemeniare penrru toqicopiii. i..#ril.. se cereco_ Ii piilorsi spunicit maimulte "l"s iniugiri pii. 3. motivul codrului.#jn ori de cite ori esteposib'.li:y .dy""lj"rdiJoeul re-miurgul poemul'Lwceafdrul).' ' . Tipuri de proieaare Pentru acestuisubiect.-.r.. itemul 1.lnzesrrarea copilului cu acele capacitigi car esi stimure_ ii ze raportarcasa ra mediul sociar "urrogtirrq.. .l trei-patru.:lo..prin depigirea. creanajelesunt lirice. .1motive romantice(motivul cosmic.cerculuistrimt".".-"*:1."ii ilil. I . de joc emtterea unor onomatopee.. dvul in ger-demon."r.fi. motivul florii etc."a"a ..ra.atrr iari.t.:. motiv ul iubirii interzise' I visului."irad. 2.apoisi formuleze cuvin_ propozigii i""-glii*. acest joc poatefi.g. cind seconstari. Prin tema iubirii gi a cunoa.completa t. de_ citirea sitabe p" .t. . Lwceafdrwl Poemal cunoagterii peste sa..Ace st de Dintre acesre cuvinre r.. ipbstazeale eului creator/eminescian..ljt..) intr-o ultimi gi totali aventuri existeni. subiectul 'ezoluarea al III-lea. poemul este o creapieliricd ctt un fir naratirt epice gi dramatice). Finalitdpile tnadpdmintulwi prim ar sunt: . in reprezentat plan cosmicde steaua dragostea ice (credinqa omul este ci de ce dintre un pimintean gi un astru._qe """"'qiriiu" .fi. cidre.sa-te se_te si-te su-te car_ne car_tof car-tiler car_na_aal etc.tormarea perso"aiitig:1::llt:t'1.a finalul basmului. gi . acesrea fiind substandve. "lr"a". motivul nocturn. exemplu.zmeul' din poem schimbat din nu razbriepefaiade impirat rostind un blestem.vezi restur 2 ..rr. motivul cosmogenezei. prlvilind o stinci (finalul baslui popular).dar gi epice) cu peisonaje(cain creaqiile racteristicia creatiei L uceafirul. incer iare de cigtigarea unidqii spirituale. funciie in d.i "u.elemente seregisesc.r. ..motivul mirii. sau incepe c ind :f:.:n:t.'.cu-joc de miscare.i qiritmulsiu de dezvothre.i. eon. creaqiei i specifice g4o. I ..ip.'p.*..terii.r"rtrrrrt"t ea cadrului didactic. joc t" otg ni..' 'i .i. Poetul eminesciene. folstrivechi elemente sintetizeazd" prin iubire.""r"" educariei..in Legenci ockrliei).

drrunde-n si ?" gind-../bi."irii"'i.$i d. deimpirat Celetreipersonaje faia .triieqte 1ie visur ....il..o'erd sirre pe prin catilina 9i seinalgi spiritual'Pentrutogi cunoasterea 171:-:-yn.contamin at uman.!."p e.rr4 ri rlintii. nici"d. .. ...""i.ni...d. tnurirc pc'tt'u."iio. u ffi t::: if:i:*. drr-rrupoatefi fericit.rir"l d"lrr.i'iil:rf. r ornurtarea sinc de {iind.i.-rn -r .cringul" /pidurea...1 rul trebuie devinisreaua si norocoasi a^cirerinei.. umani cunoa......rerii $i.""1 de Fata de impdrat (numiti astfel ori de prrn eranur erotic.i" seara. punand r" exisrenqiari risrnurui) condigi a "rrii*?p./p.._.zi reci/Din rumea desparte. i-perar..re'spus../ sunt cu vccinicia lcgat.. p"r.ril"r... t Oar .-.P.'1 1^n1 $i t"b#'...a versurilordin l'inalulpocrnului:.nspir la. Fatadeimpirat nu-l poateurma in v../ca sanu.rn-. .rrj. ffi. carc-lstipinea -"r.rtr irri. eaigi desriinuic z buciumul:.rr..r" ""." i.f#l"t ).screa rcp aos... o muluide geniu caredevine nemuritor.Da.rno"gt"... .. conremplind si .. conrcmpldnd luceafirur.". .iu bi_ readint6i".rr....cu farme.".....farmec sf6nt/ i. pe Luceafar.I ll -" *...l"'t.. ii .. . aspiraqic.rr" cu un conse_ nerfatadepi. pri.l. descoperise identitatea.al cloisimetri cu dar. i-pri"irii.o n.*rn.-f "-oi Dar plrr._"r. am arary($ nr-aq intoarcc1cJrao.rl"r. chemirile Luceafirului'l .i Demiur gul reaminteri. ...'Eaterrr.. i.omului _ _ degeniu temi menqionatdininsemn area poerului o fili pe Luceafirului reprezintidesrinur ".y Des erre vint/ doar "-l"lr.: .. ci -f ge.r.. .^iJg""a.." Ci Strimt/ Norocul vi muritornemuritor..ia .i. inbazacnreiafiecare i.r"l.#1'd. acced la o cunoasrere s uperioari...i.6il.iivo.]lli).l-pr#insul/ c6 nd areapei valuritreclci. apabilsi renunqe rar.di-_^r"iiro. .-i.. matcheazd. deveni tici_ tilina.casa (prima.hror. dedeasupra")..lil lttte de uldmainvocare/chemare a ruceafirurui.-.ri. o alti remi apoerrului te ma fiind proprie romanrismului soarta. *..r" cercmai larg. pe antitezalimitat-nelimitat..il...i rccc.as"i 'rorqii.."il./ seinarqitot maisus.#u ipo stazdluceaf.h...nndo alti lcsr.i.r. . tilgaqi^r. m-am niscur.. i*.*ui'inrr_.1 doui tablouri.. . u i: +FiffJj:i1:il. i."... J..r"-.rdsdrit/ un "r.iliui.li:::3: ..ffit.iu..lina. gi rimita dar " iniiurii.'I'riindin ccrculvoscstcAi scrnnificaqia petre ce..r.ise ..iiiiorrt..i.rffi./ Durere asi_mi alunge. de in oglindinrlu-sccxisrc'nqa prcafrum.O.ii simetrice celelalte in gi Citilina.. farmec care triir trebuie prin depiqirea cercurui rr_11Tr9! n'pri" ./Noi nu avemnici timp.. pcntru Luceafir visul seteide .ritorind spreddnsur. marea cerul.visul urmi": .Biiar florigidepripas.irrrpl:::::-:::ll pri' iu'irc.zl.re. .duland intre ccinrre lestgi teresrru.ori dc iubire"./ din.#. spagiur .z'cii./ Revarsi de linigte vecil. sdu se rearzeazd.1' din rilin.ru.cdti.r...r.o..airile din " stri bate_mi.//.epaos.frrf:.i.j". Dir.r.si aceasri numegre iubire.cici tolise a Nr-ir../Aru_ necindpe-o razd..... blind. d.rfuepa$ rrea i"iqiri. fcrc'd.p_recl cect r..'t codru d. pirgi . r.citilin../ veciil voi iubti ce-r rn -nvici/ va rim ineadeparte.r.e no_aprea-mea deparimi.i" ..visul tu.#hfi. mitical cup_rurui.::bd::#i:. /iLucegte.rilio"i. lirice.!. ?nfrumusei. esre fata sreaua norocoisi.. ztisarr prin gi uls..rritoril.girtainic genele r9. carepen_ tru om rindnelimitati. poare pdstreze i-piii-.'d" rrisr cu razc 99.Dar luceafir. voi rni nr. construit mul este 155 rniurgulii oferio lecgie .-.:j. murirori: id:iF -71q.. ineaz d.".uno"Et.l..s.r.. Ea insl.trr numaisd./ cu in lumeaureami simt/ Nemuritor i.limira a. r."f r"-l"ii. nasc a m uri/$imorspre sena.Luceaferu l. spre .pro. penriuciralin...iiil orizonn emirsinit/ Singuritiliimdrii. .l.roriire i"rrl./ voi sr mndezle "5::i..:. rorrrrllui.lri numai dureazi'..eaf.inger-dcrtrott. .cunoagrem cunoroc/gi moarre. ausrele prigoniri de s oarte.i .cerc un strimr".

ag:invilmigeah.nemuritor. inghesuiali. zborul .na . . simplu.complementcircumstanfal instrumental. exprimatprin numeral 2.se interpua l Luceafdrul(Hyper-eon). esteexpresia omului in permaa mdreqiei afle.aglomeratie' rd pede:rapid. steaua. articulatcu articolul hotdrit a' de suspini. Poemul Luceafdrwl estedesivirgit gi sub aspectul rcalizlrii artistice.i.ri stea.. genulfeminin.visul" ei .realizati in trecerea aiswl(cr t multiple semnificaqii).Demiwrgwl.rl ing er de pazd. solitare.ndu-se. ca gi a fetei prin .dar steleluminitoare p entru oameni. prece datde prepoziqiasimpli cu. poemul Lucea{irulincheiegrandioasa lui meteori ci prin lumea efemeritigii.delucefe ri". deve niti steapenmitici a autodepigirii el.MareleTot . cazvl acuzativ. epicdgi filosofici. urgent. ingrimideali.idila din codru.f. de . ?n acela. Luceafirului consfinqegte ic al cringului. imbulzeali. cu mi.nd.adici senin'Aceasti interprclnqelegerea magwlwicdldtortn stelein careEmine scu estesulqinuti gi de poemul Pouestea dc ci mi convingerea geniilesunt fiinqef .complementcircumstanqial timp.Intilnim in poem ciand.e:a se lipi. a seprind.complement adverbial.i rece".a stripungirii cercului strimt.i I al patrulea.. ca mesager destinuluiuman. Luceafirul a descoperitimposibilitateacoborilui in cercul strimt si menirea de a rimine steacu noroc pentru obiecrulpatimii destinuluiil face .exprimat prin substantlv comun.qi om . zborul cosmic al Luceafirului gi dialogul cu Demiurgul (cadru cosmi c) . circu msanqialde mod.neinqelesc nii [or. careseapropiede planui_cos-mic-prin. le-cheiealeuniversuluipoetic eminescian: ochii.. Subiectulal Il-lea A. numirul singular.compl ementcircumstanqial mod cu nuanqide timp.antitetice. de trei ori . tergi.parte . a ocoli. exprimat prrn verb la modul gerunziu.spa qiul rostul celor doui lumi. a tncwnjura:a da ocol. tnadlmd. iar prez en\a lntre spiritul univeisal. ln actul cunoagieriiprin iub ire. 1. lnilgareaspirituali a lui Citilin prin iubireapentm Citllina.itimp strimt intr-altul' incercaie de treceredintr-un cerc operi emiSi ntezi lirici. exprimatprin verb la modul gerunziq diatezareflexivi.

compt. $c olarul mic depuneefortfizic cu analizatorineimplicagiin acest mudle. saupoveqticare stimuleazd" 9i B.l prin de 3. indivi duale:nevoiade cunoagtere.S preexemplu.inviqltorul/inviqit oarea devin un exemplu de urmat in viaqi sPrecarecopiii asptri. cu unor casete i nregistriri ale unor fragmente . Subiectulal IIIlea de l. 9i presuPunexe rnecesitiefort congtient. (nume predicativ) Pe acelal-am intilnit adesea concert. imaginaqia voindezvoliAgindirea. Liderul grupului e ste acela. sunt dificile. desene gi .metodamodelelor: copilul esteatrasde adult 9i.urate in clasi gi in afarl clasei).. limbi.exprimat cle prin loculirr= L.de celebritiqi. plicuti de vint ).ale muncii intelectuale. structuri ce .artigti plastici.r-d. pornind de'la caracteristicile (acele particularitiqi afecdvitatea curiozitatea.o-pr.tactul pedagogic. spiritul de observagie. Scrisulesreo activitatemai dificili. memoria. Copiii din clasaintii invaqi doar/numai punctul gi semnulintrebirii. Aspectemetodologiceale formdrii capacitdpii citire/lectwrd in clasaI a Cit iiul esteun p. chiar pe-parcursul in copiilor descoperite etapaevalu irii predictive9i -activitiqidiiadice desfi.. acestea trezesccele unor literare (in interprerarea I lor mici emogii carepot constitui motivaqia Pentru invigare. unur inceesteasigurarea Condiqiareugireiin formareadeprinderii de citit-scris in t bun.osise clipaceamai emopionantd dinviara mea. indirect) 1. simqitqi ea o boare (adierea iar. creatividqii. exprimar adverb m.-colil (r"ur. acela arefuncqiasintactici de atribut adjectival.l imbajul. a 3. in special. gi sensibilitatea de aptitudinile sale."::l*:f#1fiiiTf -"r. animate filme pentru copii.propozigiesubordonati circumstanqiali conditionale.numai astfelaceste precum gi gi transferuride sens..Imposibilitateacoordo nirii migcirilor determini ritoboselii' instalarea migcirii miinii gi. sPort etc. Bineinteles.(complement la direct) Acclaimi vorbiseprima oari despre clubul Fiorr. picior g. ln text. muzicieni.in conseci nqi.t) De la acelaam cumpirat doui cirgi interes""r.o".t psihomotor de transpunere unei structuri graficecu inintr-o s tructurl sonori cu semnificaqie..iecturi expresivesau "ndiere" actori indrigiqi de copii). Cadrul didactic insugi esre un model. i se pot oferi modele de pirsonalitiqi 9i de copii genia li din diversedomenii:_gtiinql. participi l a activitate r cauzaunor acqrum (buze. in funcqie-deprofesionalis mul. p ermiqind conexiuni isticedevin funcqionale. trebuie si ingeleagi ceea citescgi ceeace scriu. 13. 1. ln interpr etarea sol .inregistriri video atragdtoare educative..a.-.cotrtplcrnctrt circurnsrnnqialtirnp.. 1.denu eram eu" .r$l m'4ltti bina .colarilor. pozitiv. complexe.i scrisulsunt instrumenteale lucrului cu cartea.conltiente' de lungi duraCi titul gi scrisulsunt activitigi intelectuale Copiii trebuie si depuni efort cong tientgi concu implicaqiivolidve 9i afective. dacdnu intirziam' ne-ar fi luat gi pe noi in excursie. Acesteactivititi intelectuale eavoinqei gi o motivaqieinterioari. S. artl (scriitori. createaincrederii sine gi a motivaqieiintrinseci' penamotivaqiei de Cadrul didacticdispunede variatemijlo acegi procedee creare virstei gi de la caracterisinviqarela gcolaruimic..icto ri).). nifestarea Cititul . Caievasi zici.se pot.folosi: . . intrucit necesiti . (adjectiv la gradul superlrr ti v relativ de superioritate) ceea ce-mi povesrea vecinul mi inreresa mai pwpin (a dverbla gradul su cel perlativ reladv de inferiorirate) 2. intr-o structuragraunei structuri sonorecu inqe les reprezinti convertirea Scrisul cu sens. scriere."r 4' . intreruperea lll"trr i.pe lingi eforml intelectufoarte mare $i un efort fizic maimare decdtcitirul. nevoiade cunoaqtere curiozitate a.

propozigiesubordonati predicativi. . infide litate. 3. 3/ P.efiiza. a renega.propozigiesubordonati circumstanqiali scop. Glumele lui risuflate mi supunea la a d. .propozigiesubordonati iircumstantiah de scop. P. : morocd nos comunicativ.a dezaproba. ateism. O snopiin bitaie. credinpd: ne.rl solicitat 2/ca sd.. inseliciune.expansiv. 4' Intengialui era t/si-g i dea doctoratul2/ca si-si creezefaimi in domeniul sociologiei.--r Secl'l i mediat ce-i relari scenariulspectacolului. : exuberant. a recrrza. o Fetiqacareplinge a obqinut o notd mici la test.prietenos.:/ P.tnatnteadrnapoia.dit.evirate u torturi. . . M i sepirea ci existi mai multe cdi sd. Unele torturi expusein galantarnu mi imbiau.a reproba i . a. Pe mirigte rim iseseri snopide griu. rezolv'Improblemeleapirute. .accepta:a respinge.credinli. d. dind.inceapi co nstruireaunui centru cultural modern. de f1 Ne mulqumireanoasrri afostl/cd nu s-a'aprobat. .propoziqi esubordonati predicativi.sociabil. trddare.isteiam sesizar notd falsd. .posterior.tul.r.r.

si alternezemetoda exercidului cu alte metodeformative.apoi din trei 'Y:f..".-"-.se stimuleazdimaginagia de din prin raportareatextului la aspecte experienqa a viagtr" elevilor. . r. .etimitarea f iecdrui tteyy.-.r""r..i . pil descifreazitextul torrsri"rrr. prin citire in lang.secvenqele citire vor fi urmate de o conversaqie prin car e: de cuvhnt cua6 din propozi. carcun elev.diy insu. in . penrruun .r5= g i pronunqie. ."rrrl.-'-Potenti i i ajuti pe copiisi inle= tipar saude mAni cu careincepesaucareseafli in structur acuvintului-denu. rispunsal cadruluididaitic r* rt .:l:'":i :.^'i:. mesajuluitextului.ttrd. """"'.si ii ajute pe gcolarisi se relaxeze formede cidre:..t:'tui i de . sirire. mai-mulr etc.""e-g .e.i pentru a compunecit mai multe cuvinte."J"ri" mai complex.daci este.rrrilri orrirr io. congtientqi co_ rcct.i pas este Un act tli jeto ane..Prin aceste m propnu.a^textwlui cu voce tare de citre copii.^.p.".copiii pot scri eun proverb adecvat texrului. irr timpul desfiguririi activitiqii cadrul didactic va avea perprir-ir*eDarl sl raspunsuri.i".^ ^r ^-.r: "d.nt. Ltsttltrca interesul. cidtului demon.ln clasa textelenu trebuiesi conginidialoguri. bi.il.se consolideazl frazd . cu cit.de aceea de nu sepoatepracticacitireape roluri..--r.ji*i.se creeazS.11.se exerseazl. orientarea locul gi lor in cuvint. exerciqiul scrierepoate constadin redarea litere."una cu recunoagrerea sunetutuip" . O[continuelcctura. alte posibilitiqi de realizareapera sociata i"toia.rr_.r s" ...#...in At 'esrc ordinea aqezdriiin banci prezinti dezavantajulcI unii elevi sunt atenqinum ai ..i de recept area mesajului scrls.. de rexr. p.i. a esre de rpr. citirer uneiunitigilogiceca... foarte agreatd copii.teun coleg cc iu de tip .b"r".taba. imaginii..:: :ltl re. la silabdla cuah.iar pe verso litera de de lcasicontir'r'r'i. Recun. prin efort propriu.congtientea cititului de citre elevi esteexercititului implicnpar curgerea urmdtorilorpagi(realizarea urmeroar(.sautrisilabice.rerl.. i:..cuvintesaupropoziqiisimpledin doui cuvinte.hectivele reatizare f :::l 1l. la 75 de iuui nt" in total. r se practicidiversele . i'.apoi ^sarrzarea aCeStUl ntit..rrr.In etapapostalfabetari. o Mornentwlscyierii:in funcqiede etapadin procesulde insu girea citit-scrisului ci fiecare co." 3jl:::.un enunqdin text carele-a plicut cel " Familiarizar eacu textur se face.'..iili'"^!' -^.i fr..rrit]r.r"J"r.:j1':^i.prin efort pr.'..citire selectivi. sepistreazL moti vagia ' texrur.. memoria.ili si cu povesrirea diaeuris straregi evaluarestimulativi. .irea conqinutuluitextului de citre elevi.cu swrprize." 'I'ocmai dificultatea cuvinte vor alcitui Proposi citeasci si labelegi cuvinteleformate. de de in carese afli elevii.'rr'" .: :f:.sprinderea viqirurii penrruviagd/ amesajului . . elevii descifreazd .c{upa a citit o propoziqie ' I.tienta.i. prin expricarea unor cu_ in vinte gi ex presii. .. Citirea in lang.^dtficit.hrf ('. dupi aceea se diminueaz i nccesiratea 'rl)trisitinqelcagi alf"bet. .r:TT?1:yl..nga trecare pnu' crrrnd in goapti. care existi jetoanecu imagini de obiec te.Condiqiains uqirii corecte. po. Cu literel e de pe aceste t]:.::rTebuie elevisepot or ganizajoctrididactice..{J'ri""..i inpelegrrro * sepregitegtedescoperirea. gi .prinanalizafexicard.copiii alcituiescsilabe.seioniolideazd deprinderea comunicareoraltr.rctivitiqi tr:cbuie fie ffiedare sauurmare se de scurteconversagii crrB dirr r li la fragmentul (unitatealogicn) pe careil vor citi.citire cuvinte. dupi un efort intelectualgi fizic mare.explicagii. sigipatru -cinci labe. se realizeazdT" .if ir"i J" .trecered."i. l abe si de un cuvint." b"t.i.:::.si controlezegi si indrume in dividual eleviiprin aprecieri. efort sp.seincurajeazi spontaneitatea originalitatea.sI asigureincepu tul bun gi continuitateain activitatecon. in ritm propriu.-Trl nulne.ris puns penrruo i'tr. o. Ei trebuie combini diferi tele silabe '. in fiecarelecqietrebuie realizatfeedbackul(conexiuneainversi) care direcqiocu atit maimulteactllltedformative "trui ii.ptafcti".nrl)onclrrc cititului): de sareacitirii in fiecarelecqie Limba qi literatura romini de cltre fiecarecoalc r cc"'.. .cadrur d idactico"uii. inviqirii' pregi titoare a cititurui. .citire gi/sauscriere. Daci existl elevi cu difi cultigi de literelor dupi forma. .d. Cu aceste acesrei com jocuri didacticeli seformeazi e levilor cimpul vizual de o siziqii. de s.C uvintele pot fi mono-.Cu acegti cinzpwtwi'uizuatci tiredeo sitabd. citre ace gtia.precum: Sdculeywl/Caseta dare. sau logul/ dis cuqia tici.ri5 iormangelorminimale sausun t cupringiin proiecrul curriculumului de aprofun:::::rl.t.'::li':'u A.: r.constiin.seinliturl monotonia...od$erea pil.orjt din partea elevului.v.t:. l. manenqlgriji: ' Recitireade ci tre ereviarterne cuexercigiul azd.

simdare.:i::...iu..riri ll.rtr poveiiti dccopii.l.1. ...':fff:::nl "1i1.#ffi.. '..'iil'fl ::iT....lent .{. i.. citirca relevi nivelul de performangi al fiecirui elev' p..iTil.an n#.il#."ii-T."..rr-"rg a" liiir*i" .'":?:l:.'#. r#...?i." i s.1. :H:::"#'". de.i....fi ":".. I xJJl[= " "l s.T"?J:::.::"'i j":i:1":l::*:''.#ilf fTffiT*#::f.. pcr:spicac.:':':'?"::::':r:::':ii+.'i* 1l.:llli:':*:. ..."":ffi : iffi:nfi :'Ji.. formativi care citirea didactici in continuaregi asiguri evaluarea i activitatea arternadvi saucirireacu vocet".1T..i..ur.i curenti. ac a iri1l."ff creop'.". .i:".?lliffi Iif lilT :.:#il:#.** :J ri'"T ".tr'trri clc licar.:r"Jif i. ii:." I.a.'.li lifl.'Ti"iffJ""'J l&..il' '.:!"n.'ff r"....I.iJ. ...'..r"r".f*:m :l l: Ica c nqi ruls gi o nu emanri. '!il:'.a.tc.. "r.r sunr ti.J.i.t^yt':r. .:.ri"l ::l:]i::::l:"* :::f::jli r:':l'lll:ir.c J.jrl iJJrri.1'Jr3i'::i:1:::::Ii.reatizeazd.care pot duce la :tFg= r ilir rrror ivirlicipentruinv iiare..iia""t" .rg.rrru il.::':.1rr**rilffiffi jJHH:'ff i j.i.ii.". iiTi::"i#.#li.'*::i:l:Fr'::iyi.e prin revc.i.1..:'''...?... crcare activirag I trt i".? gand. lvltate $.'ry:l:F:tril.."..ill.'"".

i*iorrrr.]ffi] .0 I Ptin temapentru acasd va asigura sc atit rcqinerea. ptin rnuzt_ c alitate.at.sidecor morf uar) in prima strof6. obsesivd.. itemulJ. plumb")/ 9i a plu s' v$ . apirut in 1916' un ln cel edoui strofe alepolziei eul liric sugereazi universliuntric terorizat de ritate. itemul 1.vezi Testul4. . "li.plumb"' ..t din pl.. ez ia"sondiriieuluiinrim pe careirswgereazd . versUlbacovianesteco ncentrat.roiia". 2. sraiee"ptimati prin simboluri sugestive.$i-i mori.li-rt. senumiri: Di_ r . Bacovia r". .gi .a. r fleregti de insingurare gi paiesire idtr-un spagiuinchis_.--mirrie Anghel. LecqiadeLimba. de iil coroanelorde plu-6. te 9i pentru a sc asigura continuitatea inviqiriigi "-gi in . gi celei vizuale. senzaqia frig amplificatl(. Discursul lirii evoci o realimteexterioari macabri (cimitir.giliteraturaromini sepoarein cheiaprintr-un joc de relaxr'e seuprin alt mod de interacqiune comunicatirri1no' ve..o.. cavoul. subiectul III-lea. yi:y prin'repeti qii.-i-.. Metode Siins trumente d..u"ti i."altul.-"Jl..rrrori.. 1gg6.corespondentipustiului sufletesc deznidej9i Construit prin tehnrca inrerioarea eului. poe tului.cor.aripi de r------t rruvlsrsr iei. de de zbor.^::^::meni oe lnadaPtare drsperata.a.r cit lllevii trebuie si citcasci gisi scrieacastr penrru . ...f insrituqio naliz.. qi transfcrulachizitiil.plumb". imaginiiogi.apirut la sfirgitul secoluluial"r -.scdrqi ide ili. 1 "r:::3...".ril.." (ideeahorqiitriiti senzitiv)... al 3.i:..or.."..sufletu lttn -"i croase."nit""q" xlx-le. Ion Minu lescu.sentimentul "rilor srarea prnbugire singuritiqii. . "*iiIi" fost Alexandru Macedonski)..r.iernilor copreges_comerul al care prin ulterior.decadenqilo reacgieimpotriva roma'tismult'fi 1n1r"*irirr-"r. sonori ctc. stranie' care obsedatpe poe t. poezii Pentru lirica bacoviani se numlrul poePrintre cele mai reprezentative I P lumb.i.era vint") se asociazisenzaqiei (.glid" pr" stigig cunoscurmai multe etape.]. zuprarealismul. agacum mirturiseqtesoqia la ia. cind vizicarroulSturi egtilor din cimitirul din Baciu..eeaalware Pentru rezolvarea acestuisubiect... subiectulal III-lea. Agatha Grigorescl BaPoezia arelabazd.rv4' \rrrrsrrrv ei."rri...".Dor^mea si ngurlingi morqii: gliii (..""""r.prin sinestez:1.t"t de gise ori in poezie' estecorespondentulstlrii Cuvintul-cir eie. : AlexandruMacedonskigi-adorit sddevini poet simbolist.B.. dezolante.gi-am incepursi-l strig").t ea morminul liric iqi comunlci o gami largi de senzaqii stiri 9i auditive. . . cavou.il. Atmosfera sinistri.neputinestecapabil . TESTUL 14 Subiectul I I plumb de G.cu repetiqiicare creeaZd muzicalitatedeprimanti.""1a (susqindtor asiduu al curentului gi prim nl t.:.aripele plumb" atirni. de inr"rio"ri I.oarele plumb") sugerind aplsareasufleteascl' iforic alli mbolului .. care a dat dtlul prirnului siu volum de versuri. o i mpresieputernici triiti de acesta irrmormintareaunei rude.ri"giorr"ia.tr. "b"rl. Simbolismul rominesc. tr"'rt .ian a -ir.. a fost transpusi in poeziaterrninati in 1902' plurnb."ri.la spaima ilgii inbiriir ..d. descompun cadavrele orig gi al pri-a._a p^rintr"po. Conceptulde cuniculwm Pentru tezolv ateaacestui subiect. corespondenre.rar:^v^ -t .caYou". rece 9i infioritor.tir-uigi . a c .invinse.Emil Isac g. n"ia^"rir..)..simetric... veziTestul6.amorulintors".in cadrul miscirii imposibili' ducela deznidejdea deprimat sufletului in I CoborArea proftinzimile terifiantia singuriintorsamorulmeudeplumb".ti i..decorulplumburiu sensulmede flori de plumb"... a simbolului (. ca . repetatin fiecarestrofi de trei ori' L..sicriele plumb".. in sufletegti: lini. t"p.culminindcu sentimentul "Sj aT de atirnauaripele plumb" gi erafr{g. dupi.ruio"r. Simbolismwl estecurentul literar apirut in Franga..

de pild.. refrene."^"i i....edecembrie..simbolistprin formagie..cavou"): ..sta m"..dormea"..iilrt.rfi".ultivat tehnici simboliste in multecreaqtll:::l::..rimine un romantic celmai maresimbolistromin..."l.r. rotuqr. univers interior ttaumatizat care strofi reveleazd"un acestortriiri ale eului liric: contribuie. nolescuasder:.a dormi" 91 st1..repre"jnti.apartinind noezieiromine modernecaunul dintr e marii precursori..qt..in bunl misuri. ffi^r . simbolismul-a p"". e'..i#..d.prin sensurile gi Exp resivitatea melodicitatea concentraeului liric.mai alespunctele de iuspensie. i" p.ir. ostil.. .flori de plumb" cu careincepe al doileavers din fieRepetaria -o"ir...il.alti giiau".intors".5.'.ritmul iambic 9i rima imbrlqigati.era"..dormeau". irii eului intr-un somn_ce-l complement sintagmei... acqiunea firi putingi de iegirela lumini (. laitmotioe. prin paralelisinsiniactic. la sugera rea Versificaqia 10 silabe.i.ati rnau".fffir" epoca..iea r . a cest dicatul esteurmat de corfrplementul apropiede surprinzindiontinuarea pribu..prin punctuaqie: paizd. ceeace ielevi izolarea eului liric intr-un spaqiuliric inchis..l. Prede circumstanqial mod. curti"'ai g'a' Din simb olisms-au desprins.. structural.ecririculNicolaeMa-Bacovia.Dor meaintors ainorul meu de plumb". . ln sferasemnificaqiilor poericeseinscriu gi verbelela timpul imperfect... . cele doui strofe-c atrenau misura de masculini (accentul cadepe silaba care rimeazd). adinc sicrielede plumb " / / .prin re pedqiigi inversiuni.Cele do ui strofe sunt construite simetric: ..marcAnd durabili.i.t:j.adinc"/.Dor-....scirverbului . a fosr caracterizat d.Stam"... Bacoviaifi a. Repetarea "a mordficirii spiritului' modalitatepoetici de sugerari a capt ividqii eului in spagiul nu versurilor se realizeazd numai..il. . irirr. ci gi prin construcgiile conotit irrece relwi hipersensibilitatea liniuqade te....

".).ru...si inceapi u .l.l"gu. de asemenea.Ji"..ii lumii.' gi rn poezia Lac ustrd.mlidiu... ..r...hi..u rarmisurae g_9 ..... in ultima stro_ ti.Jt ..r plingind "...acustri dc G.adverb de mod.:::'..ui.de '.b"ji.r.^dJ...Toiir .Crj..i-b.Poczialui dccrcpita.o"1..di".md duce-un.i'iio.aos". .u.:.. (..i:ibilitaqi dargiun rivnit sf6rgit... intrare in panicar.l.t"nti.*ri ..l.rrrrr.. pri-r ri."J. Teroa"rea ""pd ploii i..rJ. .-... repeti se l" .onr.:._'o io..i. . dnit : potrivit. Prima imagine il. pt...gla"gal... e^'. atributu l adjeciivar :-111i:-*"eti: nrtestarea exterioari. a toatecorrsecinlele impresioni ste.""]r."lo"r. ugor modificari.D..atir nat.i-rr.*"ili1" (..r. srarea psihorogici a eurui riric. senrimentul singurata_ qiiil trimiti menral inceputur i'. de 3..$i #laili rrriizbeqte-un va l-.emi_ rrcscienei de rep.1. graqios..o i'r..i.cu pe care. parel il ermrse ci n -am podur iamar"). gradul comparativde superioritate.. .louand. tot aqtepti nd".... ""r"rior.1t2 t l.... sara aura. -"rTpi. Scriitorimoderni.verb la modul gerunziu' mai muh adverbde mod...Studii Siinsemndrictitice. . s. in text.. de nl ma rtrofe .:Ilitugesc.""ririrlo_-.ungol istoric.oui"'1.i.?). zvelt' l...lilri il$...". racustri... atmosfera confuzl.il..gi"i.1. riilrratua nopti. Ncgoitcscu' .gind' de doui ol. unur la tim_ pul trecuqdintre acestea ... echilibrat' cump aiurare: delir. lccrcqtc gradar....EPL.it. .)aceea 9isubstantivul Ritmul *.ilft:_ Ic Iacusrre. cel or "["'] ale sa $i tehnica serezolvd excrusiv.. Ij sentiment"t ".. cincisprezece sunr I" d-puf fr ezent.racui. conduc .... p.Tor ffe_ sirind." Locuinta.r]..il inrr-o riire de ...i.i .ao" pr"rrrl i"r"ri8r.iil"t..rlr .rrirr.plasat in rimamaslerbyl cea culini.r*.a.B[".Audmateria "*fr.a]i"]-:.'Ei la medr.".i p'rih..#ilobsesiapruviah : suplu.i" pl?.d...llg:lfi.. . $u.funebrul -acr !ar*"t li rna nt'ia I 9(r(r.'r.gi"a"du.olll" ..ili.""i.t.r..: ..tt" rr"1 interioriziri..'. rimi est e mai ex"presivi alciruiti din ver_ "rtd..r"r.prand..Ce am clscar ochii mari".".in vol. sere azi cupatrunderea euluiin sine."p" ie de trei ori. acea sumi a sugestiilor vin din muzici.i i In discursul seremarci liric tehnica corespondenqei : planulexterior meramor_ fozatde fenomenul pl"ui"l .. (I.c pune. ara esteadverb mod' N-am maiv6zut ata omincipiginat! (adjectivinvar iabil) 4.:(::::. 137.. (. si incomensurabi_ :\. a" pr"n"r exrerior inrr_un interior hipersensibilizat".i. cumstanqiale .Ti atita ploaie"). tras de .parceunprezenretern."'i. iar gorur isto.rditirr..?jiTpylui. p'in repetar"" sen_ 7'alrtlc' sparmele cu mulate..ri :::i.. d...ind .suntsingur.substantivcomun' ie.-sr". (. inconstientului.i:!^'.r. versul diferir fald.)..rui.g..plouind". ffi..rofa.1*-'"'^'::)''t". Bacovia sitt.iliilliiro*r.golistoric"este consecingi a"rr.. . inele . nat uriiatribuindu-i-se .de doui ori. simbolisri le_a i oferit.i.fanati dcstirrului poctului lc-a adiiugat 6lrora apoi rcnrpcrame nrul dainnat"....rri.gi simt. . asemeni.. lasenzaqii de organice p?.g6./ Aud mate_ ". mlddios: anin at : agdgat.i.rl#.aud"se... amptifici duc ."guriragii..esdvhr.) de silabe. tristeqe apisare. .rui.. la titru..rf".nd. Rima nu -oJuig"*y .gi am inqepenit" . Bucurcqti."... s imt cum atita de -9rra la ^o Acest "t::i1^l!fti..i.il. care..rident .r" j.. poezia bacoviani aparqine expresiilor maispecifice simbolismului.p.De-ar6rea ri.ils.. cs te lambrc..rt.sesugereazi univers un irr rlisolugic. Ail. us SrrrsrdLc oDsesla Pluvlali: sittquritate. Tre_ sug erari pri-irt. care -ii. hal ucinaqie' 2.ai.propoziqii subordonat ecirin consecutive..in evidenti o damnati nevoi e de repaos absolutl Din cele saisprezece predicate.. cu singuritatea ontologici gicu unicitar..ifi.i.gi ie pini la urtimurvers..atatea". raport de coordonarecoprrlativi.#."peti. asteptind. .

n basm" .. Subiectulal Il-lea A. Produsul estede marcd (de firmi)' roman desprecilitoriile cosmice' A apirut rtnronlan excepqional pini la Pontul Euxin' Imp^eriulroftian se extinsese : Plwib.ciqi scntimentului singurntigii..T)"*consdtuiema_ Am o casi de vacanglin Bu.rra.si-l turnez" .. . si_b. irrrtr. colp Ciqelul mi-a in fipt w colgin. 2.propozigies ubordonati subiectivi' .t-""ia nu se mai f olosegt marca. supirat intr-w colP' Stdtea marca e fn C. cuprnsede po_ "i ln univcrsulliric bacovian revin c'teva motive (noaptea..(defectivde plural) . muzicale)coresponcrente nevr() z. t"-ii ji a.aspecte depri tl attc qi morbide ale anotimpurilor. Pir"eaun om de o mare bundtate.propoiiqie subordonati completivi directi.iir'. ploaia..ci trebuie" .wr exteriir. Eacdese si ngular) . . Ca giin poezia azd. cap Alat din cap aprobator' CapwIrlscoalei a fost pedePsit...i se r rtersecreazi semnificagie: ca p. gi aicisuntdoui planuricareevolue .paraleldar .. .i.[il.deget. 1. .ran.teni' (defectivede drurnegiiin Bwcegi.r-.propoziqiesubordonati subiectivi' B.ci euto.

Cllinescu intrunegtecaracteristicile omniprezent$. (comprc.iiii -edicin.*i"i.caun vegmint_militar". voiparticipa 2/ cu picturlepe ca* ilX?::i?i:i. Ji r4..nt indirecr) kil::l'il.':. fiind s&i sala persoana III-a.propoziqie subordoffi..^07'1/ condigionali. Evaluareac'riterialdestestrategia evaluare de sa u cu criteriile prestabilite' 1tecu standardele Evaluarea normatiad reprezinti s trategiade evaluareprin care rezultatpleeleierarhizirii' .gi. " Costache un rispuns nlueitor PentrUace$ta: ..rrrl.irl r Am cumpirat din pialarnazdre.intr-l searide lui hi brid. 2.conduceacqiunea incheie cu o imagineaseminitoare. Cilinescu Conceprulromdn .inexpozigie lainceputul lui iu lielgOg.itrinsi bitt. tutorelui sa u.. Ci.._. in pe gi se . Ei grecesc. o Nu fuscse un.. lui Costache' dupi moartea : cu Leonida Pascalo-pol.. dar cu implicaqiisociale9i morale. (defective plural) de t. . misliniu la ten. (subicct) 1C5 forgcolare. cu piru! lung. de optqi pe unul'dintre personajele i..rh.*l nr. ln lucrare otra.riealiz^o evaluaree{icienti in cadrul disciplinei Limba 9i literatura rotrebuie utilizate cit mai multe tipuri de evaluare9i de it emi.r ruri.dupi un plan prestabilit.. $i roman ' c. predominant familial. liei Corfllaul.rr*iirn ""rru in unifoimi de licean. ' TESTUL15 l Subiectul Enisma Otiliei de G. incepe gi se to. mlie. l!5g.r* dq acdune.nzurapilor Ca Eiroman elelon gi Pddu rea sphniurapilor Liviu Rebreanu. feminini".-72.#.* la otig" cur.a..pdstdrnacpi arrczarzav.i"'tir. obiectiv. reaiasei lui "ste menqionind mom entul inceCilinescu recurgela tehtiica balzaciand.J.propo ziqie subordonad aributivi. gy puqininaintede orelez.de aceea i.e2e").Eaaluarea obiectiad subiectivd baze. se concretizeaz -in lupta pentru a verealui Giurgiuveanu. llr t.descriecircul"t i..vezi P. DomniaSanu a "du. pc' de 1""_ir. moq qtiu.Primirea pe care acesta face teptez intdintriga romanului 9i rrdsirura piincipaln a personajului:ititudinea nepriete noasi9i temitoare. itemi subiectivi de-tip eseustnrctura! 9i ese unestructurat..O..decarre am cumpiratpublicaliile careavearn de nevoie rru lucrarea doctorai. casa CosAntim cu arhitbcrura strada lo". ."' ' Desf dsurarea de actiuniicuprinde experienga viaqi Pe careo triiegte-Felix.miinc6nre..ffi .stanqiali .nas ir ivenill gi . prin carerezulhtele sunt comPa.abiasosirin Capitale..nu-nu stdnimeni aici. scopul ci feedbac kul continul. ntdrrtr. Evaluarea performanqei cregterii cu imcdiat.mniscient. p..azl criteriulobiectivitiqii notare.nNu-nu -nu ie riasctra tinirului. a urmaiaculatea de 9i pinr la plecarea rorit"i'i.XX:H:d7ti:t.sti p. Codriiinceouseri freamite si la adierea vintului.Costache cauti adresa pune in i-o siuveanu. de l.ii'e p'of"o'i tin"'id'u care'aveamlari la p..rtiv.rrri.. .u"rairrr "rar.te'qii. romaOp. nu cunosc. pdnwtjer.tii r.o. ' r De la Tirgul. : P. ^"'i". cu rispuns conde citre elevi. foarteinalr gi gapca umflati ii dideau un aerbirbitesc 9i elegant"'t aqa .r_enteinnegrite vechime.ti""ii (... EnigmaOtiliei de sph.tl' Bucuregtiul.aproape Giur'-.spechcol care sd.O"iitit CosmcheGiurgiuveanu.propoziqie principali. p.iile"Cin pr incipale. ao.g"1.Felix. Evidenga La i" se gtiepindit de aceiacare-ivor avetea' intreb areatromului specifice ^i^. t. )r sunt comparatei ntre ele in vederea P.-iar t* ".r* a-j.r" rd Enigma Oiihei de G. "iri"r. ihnetitt.un tinir.I. a nol titbi. Naratorwl.. sl ntivl trebuic fie permanentl.

e.? #ii*"."." Aceasta repre_ de c." . motivaqia inviqidestimutareneatiaitdpii a eteoitor studiut tn timprilej de portretizare Giurgiuveanu.."]:-oozitiveintdresc.:::te a" elevsau lacunere.fgrmal.izi.d. iternur 2. Tesrul3.\:. \ Relapia dinne curriculum evaluare $ Pentrurezorvareaacestui . Aceasti.." . sunr examenele..hi". .d}rii. activitdqri acestuia' Pentrurezorvareaacestui subiect.arari rr ebure erevur.4r1r.. """i.'i prosresul sale ^.g. activitiqle vr pnn care asizuri cuere_ se feedbacrrur .u d"-. Eaaludrile forrnare. funcgie Eaatuarea formativi.i:.nr.o .dfu"..ii.ilnspecgi'or racrasi."L. . lui salonul Costache cu incepe o scen1-chei i: .' il'^"'tti':j^.dH.iir-...e.i. Eaaluare ao. 1l.criteriald gi normatioi."r.il...:i:X:. r. unui deficiengere in inviqa..li:iffiI"ll-f"*:': etrcrenqa siinveee :ilt:''. evaluiriie concur_ nationare ce :l. .9i informatd. Eaatuarea...ea . S.il. ztntistraregia evaruare maif.u. "^Iir.. subiectur arIII_lea.i:. :. tyri..onunurr .Tipuride eztaluare Evaluarea infruengeazi inviqarea.lormatiod Ei sumatiad. subiecrul vezi al III_lea. surile..*i:(^::TI. .:..ri. Subiectul al III-lea ':fi:{fi:!:'. itemur3.tffi.ir..*.obrcctizt dqi subieoiad: ..za19 de inst iruqiispecializare." scopur acestei evaluerrnu estenora_ $i.'"'J)ires tur g.

.."-oriiiip. l)in prirnul rnorncnr. Cos mos taehc.ir. erotici . Birbatulei innebun. ii_ n_o 'l'j"tl"*: srmin casiun bolnav..rr ilu. [rnut Momentulin morm6.riica sot ilor Turca..e....ioasiii trebuie arrerea G iurgiuvea_ gi ri..ln'ilT.Nimicnu semisci ajci c"ie nimeni in rrulotitici...j... i" co nrullui Felixiumbli imbricar necores_ punz.^rlc'c.. Naratorulprez inte...::.i".*u: " sideavcrrizirile rui rfi i .ir . n.i. Giur gruvoanu gi'l'ulca.Blecarea cu n"r."roiia"ri.^ rp."r.il f .c'nidir I)lscrrrrprr rrr.."q" s"afla n"ri.rfaqoat......bunititile.lis.r.rude[ r.. . lh.rr 'r'urca_--.aJi* .r.:.tr.ir.'#.il .."ioporir p-""rii .Jr.:ffi '.rnrr d.r.ntirii o est. cuGeorgeta..""td" avarului..rc. csrc aiciin'Bucuregti... lceea care ttl mosCostache. cu toati vigilenqa r.i'rlru. ilar.i..in timp cesavureazd.r"riaiil.."ropor..ird. Auric. .. "a"r.r... turorclc mcu.i..i#.rr.ri in casi. iirl'.i...r iu....qrcrrrl *."""r caredovede.e pove srea "rri-r..iil-..elil"# si pizim. qtiind aceita ci arebani mulqi p..rrru.up a casa milirdreste: .i. ri.r"u lc:r rrrr (."rru ascungi casi.i"..riu.. fetei.iu g"ilutern la vd.faprpenrru careareunaracd.. si ada_ \a caremai ugl 9i Leonida ceva.'ii r'.a de lr acqiunile decid sau influengeazi lor...:'J#.ui qi'u1ivrcasi-i construi"rb our..-fi"gr.. i falAglaei]. ."_r" de sorasaAsrac ei .lip.fi.'.e i. opi_ rn niaci."e d" iobiie dintreFerixEioti_ lia..i.i. i"bi....i:u n"qi". considerat rival.J."iar...r.i gi. vorbesc despre moarrea bornavului.f#r..i.. tragi_comici.'.. . feresefi ob11lt ceea ceurmS. desricostache. interzicevizitele r ui Pasc*l opol. pot si jur.afrliu.a.jll'.-"ntice . ..ili r"r.i...firi_simltire.r.i..doui planuri principare .i.. a nun{e bi.oiqine aceea inmormintat""o ri". ri .!i""r. Agli.. sohaqki. dcsco!.i.e companie bitrinului ."". Agr. .' i" .p!rg 'ri i."r" provoa_ 9iastfel c{ moarrea pleaci t..u criza 9i luiri. pran..:.r9. nebunia Simi onii-.1..... dererminate cere de doui temc: tcrne balzaciand a.r".*r pa"dd.:. riniqtit s-o peAglae o.m...lipsit de gi.i. si'ri.rrr"..eL....." " fir?.r'"..lnccarcd totusi si-i vr.....r. prin caracterul qi I )easupra tuturor se afli ?nsi prezentabenefici a otiliei.: C.l. concomitenr acesr cu a." .ra"f#i .c. secundare *p..r.s.s.. ti "r"ri..i..ir... ""r". lrogat. de sirnq familial."i. irr. . Acliuncasedesfigoaripl..'..."rr... imprcsii confirmate.irt..i dintre Felix j'1 . in riu. in cosmeticqde pi nevoia deaiesi armosfer a ei din r"iolr"ta p.:. iar cu baniiob_ "rig.ii""il.r.. b"b" ""u'r9-rrr.a".r.. imobilizat pat.". ceeace rurprindc ci pe-toqi... rui -"iil-ori"l "l irfi...rise. .inta fetei gi deruta rinirurui. ..i" r^ rr.s. lia.srriinisunt otilia giFerix.. i.o.i.ra AgrJ"r.."ry' .mo...i... . Hcgt0rvA pcrs()rirje.::.te ei. y.irrf. costache cearricu qiganii cirimida mog se pe dela de_ mollri.l 'lffii"T.-" i.1ur -.r"...."qiu..i.i.i..cstetot aga avar.iil"'X'i.. d ein-geri.ri"r.zindcu cdri phccrcgolesc cimara..rr s-oinfieze dti_ pe li..." d.il"ji. 1}..... Inptanuri .trinurui.p.... I'clix acest e familii.: r..i..rr"'uiif.t rilil. eventualele cheltuieri r.evariqia devenidinumani Agr". Pentruconstruirea casei... . H'J$" 'l iratc pcrsonaiele."rij.." ""i"i...teniriigi a paterniugii i. i...:il. s....nni .'. fiica vitregi I"i e."r"".. cu greu eccepti depuni o sumi de b anid.o^ lL? il'."rea sinse.cotrobei. ..rtor vara.r..$T 4..J i iillll J:..ii... de . lui {si".. s ra". de careFelix seindri grf*egreimediat si cireia ii cere dovezi... mog cos_ tache in lipsa gi.f .

Rcligor.sensibiiigi cocheti..fire de artistOtilia.uri. Siinicl. psihologii patologice:Tid 9i mai alesSimion Tulea. Stilul romariului est eelevat.li* va face carierd.. irrrr-o cilitorie la Constanqa.Felix conchide:.9r curteatoa.i a Otiliei.din lipsi de ingri jire 9..Felix afli ci Otilia a divorqat Pascalop ol a devenitsotiaunui contein Spania . inimi albastri.tecu Georgeta' la Stide de nicn.cu predilecqie bine construiti.Stinici Raqiu.rrc-lcluscsc spitrrl. inconstanti. se desparte Olimpiiqi se c asitore. Retriind vdttti r-i"tiri. iu instabilitate a enigma lia: rational qiambitios.I se peru ii 1. careplecase cu Pascalopol P aris. imbogiqit prin ba nii furaqide la mo. {u ti'nipidite de scaieqi.i America. cu de intilnirea cu cireada bivoli. ' Mo"rr"" bitrinului (deznoddm2.o recunoafte iopol. in tren. rizboiul est eun prilej de afirmare gi p-arDrofesionali9i sociali. fata: .. Ac esta ii-aratao fotografie in carelelix nu.seinelement er6mantice.iubitrnult..noi nu trl im dece-i p. Costache. atit de schimbatiera. mai pirei si fie locuiti".. doua zi.virsta gi iubiref lui Felix . cu Pasca.augd.cealaltifiici a soqiIg 'l'ulca.conaterfereazd Bdr iganului. Pascalopol confirmi lui Felix ci Otilia l-a. l 167 u'isurr' ln acclaqi lrr c. a-.de dat-detipologiapersonajelor. f .".ani".Fermeiitori. de aceea A tA o respecti preamult.^Oiiti".a caselor. dar acesvine in odaia vrea si-i dovedeascilui Felix i ubirea ei. gi ci o licheasimpatici. Alt elementde originalit"i." Revine pe stradaAntim.trnoq f...ca 9i in c eaprofesionala.it.ci qi destinul insugi.. a-i ride inima.a peisajului. elemente Cla sicului tip.te momentul sosirii la^tutorelesiu: . o cisitorie striluciti. imaginea cul rustic al lui Pascalo pol. deseoriampli' 'iita.ntwl) romanului' Otilia inchei erapid acqiunea tinirului. (om) de inimi.Andcasalui Cost ache:. gnndindu-t" l" Otili" ceade demult.uti cu un lan!. dar inocentin problemasentimentali. incit nu vor aveao-noaptede intimi tate.i deschide mi.in romanul Enigma Otiliei.Nu numai Otilia e rao enigm?.eraleproasi..in.. fascinantl _9i neinqeles.Aglae. lili"le.. i z[ircenia rirnine caracteristica individualizante. dodl.El igi amintegtJ spunea ii tiq. din toati inima.innegriti. ir. cu inima uqoard.a avea . dominant realist.i rrtrcbuit si pLitcrrsur unc \Wcissrrr. Poartaera lin.discriereaoragului. esteun monstru' minanti: sunt Felix 9i Otiv6rstei. definitiv un ' F. vizim la. a-i mergela iniinima tragerede inimi. eale pare o de cit atatiui Pascalopol. Felix la qlseste bilit de la Otilia. enigmipentru lexicul neologicsi ftazaingri.primul.. f GiurPunctwlc'ulminantal conflictului estern"rcatdeimbolnivirea lui C ostache gluveanu. 'Vine De prin politic. foarte imbitrinit. Felix retriie. dar gi portrete le Subiectulal Il-lea A."ttt lucioasi a lui mog Costacheaparela uqi 9i vechilevorbe ii risunari limpede la ureche: u Aici nu sti nimeni ! "" Ca elemenrde originalitaie. iau in Felix seintilneqte intim plitor.rntr sc siruelzirviirll gi cisnicialui Stinicriltaqiuqi a Olirnpie i. gi lui Felix o tindrl.nr()ilrteaiului lor. moderniste.Tipul arivistului. revi". ad. incinti descrierile ample.i-g" te.trlsitirri avari se nu *oE-Costrche..a.a interioarelor.

(. in 4. cartede . al dezinteresului faqide leczuri lor l. o" in cirqi....f. activi la comunicare partea .. ' pantactiva l unui dialogproductiv..mesajul si accepte succesiv. promov ar.1.. ele aceea locuqiune .rrenita irtariaRadna. La somaqie. nu sun (E). om de.i.zigi" r"Lori"nrte.#.. l8 . I formatein familieEiin gridi$colaruldin clasa aredeprinde ride comunicare trebuie si se rcalizeze activitatea de copii. Mn sfiii sI recunosc o si aibi dificultdqi echipa adversl.!. p.' gti. primit un dar frumosd. l' s-aridicatprin munci..." ..i.il'' fufapa. schimbi: se Ei se elewl t rebuindsi devin6 partisi .... fost mentinute la acelagi nivel. receptorul elevu de grai mult pargialcodul. 17. aicirezulti necesitatea adaptlriipermanente partene rul dialog la de de intervinperturblri.L'fi .icat"mai murte o.gi corectitudine. la Voi plcca miine.-i invene.uneorigi a cadrului didactic.egi tratarea diferenqiati. mai 3.sepoare \* trage atributadject ival: in con_ . la Anr biut un ain foarte i.--'^"' dar 4. a predat. N u pot si spuncem-aimpresionat mult.T..ziqie subordonati atributivi. sistemic.carte..iain inrotdcauna timp.. Nivelul de cunoqtinqe elevilorlasi impre sia ci cu 2..nu esteconstant participare din vului.care asigurl egalitatea de . f"f. fapt determinat de: . ir*)locugiuni substantivale' .irilii#ir.numerale cardinalc... l:. in(. *i. . ... .J.care Iat": .:: J*:::: d"g"*. maipuqinfidel. 'c. Strategiideformarea capacitdpii comunicare.paisprez.il. .gaptesprezece. totugi la..eziuamea.rolul celordoui surse schimbialternativ...aaduce discugie.l1ir vine _ propo.. probreme stricti actuali_ de tate(.1. lrr faqa nrinisdrii s-a.. . "*' Anapoartdazi o rochie ^ti^rrri.in ci. fost tngbepate r"i"tiit?1. Frrr si-qideaseam a " a!:tj..c_onsrrui t o poartd nov .).) rolul care. cartepogtard.ir ".# ur' ..) A ridicat paharul..r.) i.ece.Comunicareagcola educative se desfigoari intr-un cadru instituqionalizat.. i..rir.. B. Emiqitoruleste cadruldidactic. un nu Stiwce \ r un nu.2.t Vorn-agi fost invitagi petrecere.i 3.. o anumiti motivalie.. (R).14 .a s_arearizatprofesionar. de oraldfi suisd poatefi consider at forml specialI comunica Procesul predare-inviqare de o de didactici. 2' carte: carte de identitate. ." toasrar.r .ui 1."..in canalul transmisie de ele o accepta ti. #l.r_s t"r. Subiectul al III-lea l. 3.locu qiune prepozijionah. miile.a *rb:efr miiniiesipicioarele d" s"r. personalizati.comunicar e comunicare $colari. trebuie s[ decodeze.codurilecelordoi factqriai comuniciri iemipdtor receptor identice....i ffi f i.optsprezece. . se poareconrrage complemenr in . vizitit ...A. deget(e): . carecunoa$te ffiiil::l:H*fl'*t L:i In decembrie aa rutier'simsit ingheapds^ngele a ci. $m.coali intercomunicarea i n lactici.. la seinchine"."" uorbi rare. si nu stai_r. . rwela. .:i. .propo.r . cartede munci.i". prin influengele din acestcadru organizat.:* a se?nchina.).) La congresur ecologigtil s-oi rid. Poqisi pleci.ridicatmiinile i"-. deqini * iar de informaqie suficientipentrusituagia comunicare. a da cirtite p.r-riangiari "sd de scop(finali).

itugqional.. cazul comunicirii orale.aumbla virful degetelo. mrc. instrumente ale muncii cu cartea." . codul.i:" juca cineva degete m ani_ leget(.Caracteris !i l n ticile comunicirii la clasaI sunt deteiminate de factori psihopedagogici.. fu. natura mesajului. Specificul comunicirii in inviqimintul primar consti in insuqi faptul s[ elevii pa receptorigi ca emigitori trebuie sigi insugeasci instrumenrul comunicd.r.iur" ..te cititul gi scrisul.a (nu)r" d1-lypu i:.a stTiu no":er"io"rr" pnr").F. ut"ia..":)pedegere (.3-.e. comunlcanr..a deprinderilor de receptare exprimarede mesajeorale gi scrise..rri. qi de contextul obiecrulu i ...grrr).. in contextul s."rJe. elevul igi insu.l^ra"glru.Ji:s"re (.1. conqinuturile gi activitiq ile de invigare prev[zute ln surriculum.limqi elementele nonverbale. a gti/acunoasre (:".a pu_ fi in f .ln comunlcarea scnsa.. pune a ^i"il...a .a aveariq."d. prin obiectivelecadru.rii.a pula"). calitateacanaluluide transmisi e. deficitari sub aspeetul de pronun" qie i. interesulagenqilor comunicirii. clas I. obieeti' Procesulcom unicirii didacticese concretizeazd vele de referingi.pr in efort . ba E xperienqa comunicarea elevuluiesteredusi.:{$ pe pe (..

grllcqr c 'ulr.t eo s I T:'T'. . *o.'l'ipuri tlc itntti ale dc clcrncntclc componellte unui instrument ln ..i:J:::::1!.....i#:.r J".ifiiespingere.ilil.*Uri... i.: . ]j)tr?). A cri ....ac$une simuratit^ t.. *"i *:ffii:T-: [*lff# [:..'.r-intriti. situaliiirecoriunicare simurare a realitiqii..i l. r. fi !:.riij" I merodere.t [ -l li''^'".:.. conerient gifluen t.i: :::g:nitarea itrlluc'1erc pozirivi .:.-i.5 l1tirff y.'i* :::'"!:!:.. dc memorici durati "i"pi'3r.onrti....rii"J 2i:."_.':: ltarte. i...iilil'. situagii .."":lilll'.rr.i-.ffi:fiu:il:. i i..in.mv d a.-'nk.a.4.f !. de de . p.J.hp1. t.'. ^:.ffi:'il l"illli:.isie..u'or. si pr"f.li:: :. ! I'enrru rezorvarea acestui subiect.. inadpa rehramatizard se E.. n.ricil:rtr foarre. :i:]:rl carrrct odedidacdce.i. afig 9. ri.jl'.?.... iu spriii. il..'ril.. deindiferenr. grat*rqici scurti i-aginagiei.if s. rdsPwnzi.'ueroLr . scrisoare.ru..*.ie.-r.."a*. pc cxpcrienqa viaqia din manual. Jocut clcvii igi formeazd....i"r-it"ffi aioia"irtniiritcititutui Exemplificare: corecr...T. texte non-lirerare: ' Eficienga srraregi ei didactice arese esrecondiqionati creativiratea.:r#..crea i"*ii'ArAoniu.J.r..ibe.".o.a"m."..narc i...*:. Ei or ...l.r..1il::.x:..tatc..:i::i:...:.'.orrrroruu*r.r.".' u? .ffii.r" r"r.**'.ff -"i.'ui defanrastic."'.i_u si si lirseasci "jl. ..r i"". de uecreatrv vensa demiiestia de consec_ i'* i ..i".r u i"T#).'.idd i.cul cuainrclorcwlnpeies opus. i. mijloacere activittrgilctr"irlr:-. ... i. In fiecare lecqie pot.ffiru.".i' E" in tyeb.._.:H'.1. a.r"ii'il".Tfi i::t i1 {p i"J: J?:il 1"t :: r* .."* .a"-inanre didactic.*::i::!fr:::':^:.i.el". enun!urmat de o int .. vezi restu r 2. l 'aclmcle * a IV-arr. subiectur al Tipurideproiectare III_lea.l. tipuri -t... de ^ub ir^r"i..:3:[1:::'.il.rril.r3.. c:orrr de domi"".r". ".l1:..":rukf ltii:*." in.il5i. .j:ff.uui. e.urtn.ii.u. i. pJr fi.".n*...i:t'rcttt'st'irrrb.a.r..i.J.ii pr...itemur 1.b' j! sru r.4* :::1 ..f .*lXl".earrebuie si alrr I aclriziqia li'gvisti.?iftL.ii...... : :..:: ::..r r..ff. pri. I:il. .i.^.rni-rii" J..oratd. . :. r::::..1.imizi. *.-.gi.1.r.jmTr f .:iH/:# : . irantiircprczinta gi Accqtia pot fi sirnple intrebiri.:/.ffi"f*.'"b.r11T-r.erol.ffi:.:ilil*:.:i il i#..urpi.. exempl".s.::*:.' u. i" .ii.. pondcrc Itrieidcua'..t..X:.' variate "l.o-un.t irrtolectunl fizic tle lurrgi gi clur. rast rins.TT:.. .-::.il:. ..i.*r.ii... srrategia didacticitrebu...griiue. J..il..* * )n o es is :rns i r cyd rru ii ff rid.i:'l'i."utu'"*in""asi lnvltagie.. dialoguri tarecar esi cuprindi formule utili_ a...i ?.]j..].i.". ....i cipiul.. tc....r...Jocurid.i.. i i sens'Jo.jo.i.

.wpd.Ce te legeni.le. ' : itemi de tip eseustructurat. ?" Cu ciengilela.rebare. d. fdrd. secundar. Din punct de vedereal rdspunsului (1) itemi al ciror rispuns estesel ectat dintr-o listi de opgiuni.item i de dp pereche.igii notale...:r"x.."conceperii ff''ffi item obiectia cu alegereduald: A incercuiegte dacdenunqulesteadevirat gi. celemai importantefiitemilor se realizeazS.luarc. plopu.. intrcbiri structurate de tip eseu. sfh. tn drdznep..r.itemi de tip rezolvarede probleme. doui perechide cuvinte cu sensopls: cutezdtor e e. ..1. Din punct de vedereal obiectivit. pdmint. de Conceptul de item es testrdnslegatde acela obiectiv... deschide. .itemi cu rispuns scurt. sol) Identifici.F Personajul Albl-ca-Zltpada aparein basmul Cenwsdreasa F ragii Grimm. cu cuvinteidentificate. tn a.intrebir i structurate .Alege cuvintelepotrivite din lista datdpentru a completaurmitoarele ve rsuri: . itemii se clasifici in urmitoa: categoriigi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali. ploaie...teobiecte(fiinqe. (2) itemi al clror rispuns trebuie elaborat. mal.:. ii cep m ulpumire.itemi de tip eseunestructurat.itemi cu alegere itemi cu alegere muldple. ayeptat. itemii p ot fi: ' b. itemi subie ctizti: .pebaza Clasificarea : o bieaipitatea in nota.:'nT*:['#t[*r:rI"]:. (2) itemi semicibiectivi : ..nemulpumire.rule.luc ruri.. mul tor criterii. curajos.)senumeqte H - . . exerciqii pro. itemii reprezintdintrebarea rlspunsul agteptat. ( MihaiEminesc (cod. inchide. item semiobiectia: ' Parteade vorbire care denume. fenomeneale naturii etc. vint . .. de A . e.Alcituiegtedoui enunquri aceste . in lista urmitoare.reqi tipul de rdspunsatteptat. (3) itemi subiectivi: ' .. A .Fdaci e nunqulestefals... sau mc. ' r::".. .F lJn text poate fi format dintr-un singur enun!. . orice item testeazlunul mai multe obiective. gi ln tt rt larg..bradule. . St princi p al. fdrd..

seceriqu l ieratul. l-p ceNiculaie.r.. romanul zly'.t_ m0ntgi de tradigii. r.fiind jupr Birici q...nr* lumea .. adevirat simbor familiei.tridar.schige de porrrete: trci cei fii din primacisitorie a lui Ilie M.unii cu dorinqa imbogide de premilitara..i'in s..-"" din pareci dmpurcra . si " ligtca-Gumepti.fonciirei".. primarul Aristide g.pra^"a aparitcineua li s i. _retorma agraridirr 1945 rransforrnarea 9i .il. poacpiunii prezintd" evehimente tiierea salcimului.soc.legati dep. .. Romanul aJ.:".ild. cu caresi discute. irr copilulei cu Moromere. I)' Prin tehni ca comPortame-ntisti.i'D. conflicte mari. romerii (volumul I. vi nde .prozei de .. izbucnireaconflictului socialintre gdraniisdraci.lr"pozeio verii."lrril..rrre violente qi nedrepre..' . pregiteste."irar... dit""."* vrea siu. Nili 9i Achim.1".premiul intli obqinutde Niculaie gi de Irina Bogoghini. cimpia D". .' o La cinaMorometiLr (cu substirJnri.pentru a vinde oile.seculci unul pe pr ispi.-institu qiil". ale specifice acesrora.. d e_a douaso_ giea lui Moromete.. .erii.urprinde este imaginea complexia saturui .tice gi Irina.'1..up.t) din Concep.ili.se foarteribditor ru o"-.. agenrul Ju_ fiscal. la secerig. .intr_osim.gea -o-.ca gi in literatura romini.rolum 1948..rrii. ff r (ho ffii.-. cu cisitoria ei cu Ion Biricl. puil.. ..cf este apare vecinur Tudor'Bil.. conflictul din f aBilosu.Liviu.s firanului gcolar..."ii i.momenrul.r * ca acqiunii semai afri Moro_ ti?.$i-4ip.Rebreanu. cu o part din banii obgi i pe vinzarea griului gi cu lucruri din ladade zestrea fetelor.rr^1i.j..... va pirisit def iii ceimari) este semniiicativi agezar.. si_icu m_ peresalcimul..BogoghiL.. b5taiaacestuia Tu dor ictor Bilosu.gi qiraniiproprietari pdmint.in*.. iii.fi i""j. a.il. la secerat. clar....a..aflindu-se lui discutl desprcplecarea Achim la Bucuregti.fiind bolnav.r* si gari... cerescapi de oi gi duce Ia qcoali.. fuga Polineide-acasi. un loc aprr te.oromey#incepe sceni-cheie cu o cina Moromerilo radu-i ni.araschiv.intr6 perio"d."ruh.izeazd.:nvingd p. ffansformiri radicale sistemului. Ilincapi rita. .. venige un rivrlus p.d.""'.r.riiejt e doui momenre istori.. naoromere fi . u4zi vaveni "-l ..TESTUL16 Subiectul I I Morometii deMarinPreda sc parcipepiciordeplecare. altulin casigi al treilea ieslea in cailor. Pentru a-gi obqinezestrea.oriu. In..romanu i I lu Marin Preda este replici l^ r. titlu..tin in .ialisri "'a agrifultr.surprinde disp arigi"l*.72.'iffi]lruni-.qiunii.l ooit.i M.. dte *iza..' ilspecte wPera uterard Mo romepiiintnrnette caracerisricile roman...-.ro. Cel mai fericit esteNiculaie.ei) 9i o. careaduc psihologicq inedite p.." niri. Moromet e nu_i dt unrispuns pen^tru co'uffi il6.incasarea : Bilosu.. p.i.familia Bdlosu.a."-Eiiur . cigiva inaintea cu ani izbucnirii a..ii.i'il:.l rnjirii . al Disimulindu-gi intengiile. Ion Jugurlan... trebuie si iasi la munca cimpului... incaseze si ua gl romanul de. V... rna>ate s e in tat in citeva familii prezente actiune:Moromeqii. discuqiile ca: Desfdsurarea din poiana fieratului Iocan. Cind t .r.ub inia'i)ireo pamantur.. lon .fuga lui Paraschiv a lui Nih de acasicu caii. naratorul realizeazd.i"t .rr precedat nuvel e de (publicate ."ri. ""...capodoperi a.. In activitatea literari a lui'Marin Preda. prec. Volumulaldoilea.tierrd aicif.centrur nu mete'ci saruf rominrsc."..Inci din aceastisecvenqi intuiegteconflictul familial.. de unde si it i bani pentru plata datoriilor.tul roman_ vezi p. agteptarea in cinei. *i"rmea.. <r tot*g.forrJir "i . Moromere nemulqulit.artgdin pimint lui Tudor Bilosu. pentru a se intirna in sanatoriu. unui Naratorul obicc tiv (naraliunea la p"rroarr" rri-ri."ri" si-l lase fJoau casi nu piardi la a nul.$i lisindu _lpe Morornete deshame' apoi.l^r-11-. timpulcinei ln tindtr afll fiii ccimari.In lipsa lui. Noui sat. vi""irj ..i.#il1...rralAl""f.L ir. brri seara.r. ri po^rtei"ui..Rusaliile. mergl"... apirur in 1955 volumul al I I-l. Polina va da foc caseip irinAlt plan narativ urmiregte familia lui VasileBogoghini care. ^ Fetere..i.

tici sebucuri. . Jelul lor estesl-gi pistreze pimintul in ciuda datoriilor la banci qi a :iirei". Nu mai participi. lnsinSub impactul evenimentelori nelinigtit si derutat. aqigaqi mi tuga lor.de ce nu a reugit si pimAntul intact .El nu ingelege unde a gregit.ia lui Nili de-ade i.. c u un giran bitrin 9i urit.dar sirac. fhceu harnic. gi nu la el acasi.i.fugisede guritateade acasi gi din sat to cmai pentru a gisi aici lini. Asaltat de . intri in conflict cu familia. Majoritateagiranilor din tea-Gume. la intrunirile din poianalui locan. nevoit si cumperea\i cai gi si-l inreqinl pe Niculaie la gcoali. precum Moromete.trebuind si pliteasci datola primarul Ar istide. Alqii. V.fonciire".r5"in s neimproprietdrit.te si o singuritate desdsiti". Conflictul social devine sesizabil relatiilelui Ion Jugudan. asez^t o policioari din fieririe. Inqelege primejdia ritateal. ceeace va produce o funda schimba rede atitudine. cu sitenii gi cu autoritiqile. Moromete igi creasei luzia cd avind pimint esteliber.. pe Polina. Moromet e se vede obligat si vindi o parte din piminc.i it si faci politici. Din Moromete cel qtiut timd* se chipul din lut. Punaul culmina nt al confliauluiilreprezinti fugalui Paraschiv.'"lqi ff ffi'#fi::triiil*?iliHl_ . nu se mai bucurl de sarului ca de un specta col.atil lor cd" vreaca Irina si devini asistentimedicali. Guica.. p. se refugi azi pe piatra de hotar a lorului siu: . Victor.ffi . Nu-gi inqelege 9i doringalor de indefiii i. r"er'. vor si agoniseasmultd avere.Fatail iubegtepe Ion Birici.ili Jii.. sunt mulq umiti cu ceeace au. stiind c i-i ar lui restulde pimint. Problemapimnntului estesursaconflictului din familii . acesta cere avere. impropri etSriqi dupn Primul RIzMoridial.Pentru a-si obqinezestrea.Bllosu vrea si-gi mirite fiica.ti sunt mici proprietari de pimint. qiranu l silrec. ficut de Din Vasilescu. ca Tudor Bilosu gi fiul siu. Unii dintre qlrani. pe lumeailuzorie a lui Moromete sepribugegte. retragein t[cere.i familia unit[.

si tr i sl Anci.l"i p"p"l..Note ocazionafaaoarea romanw lwi).la "tnpru gi sadoveanu..doa-pipicrdc Pcntrutotdcautta linigtca clt'ir rrr rrrrri purcasi seintclcaga .in armoniecu glia srrimo. e*isi"ir.Itt I I 175 cotcl<lr. p" i.. dar tr1-ni"ri.:...r a.arranaiat .lt. rordeauri" a"r'o ui"iil"J..ru#i.-r de J..i...ul nten[ionirrd ci in urmi torii ani gospoaetir qa. s. .i originalitatearomanuluiconstein n oul tip ie persorr"i 6#. d.ii* farnitial(volumulI) il constituilfugafeciorilor lui Moroin ere Bucuregtiiara coffictuiui sociail Ia ("oiu-"l .....personai : corn plex.abil infruntelicomiagiauroritare" irJ'".i.i" cu "ol"r"rl "iilil. cc aveasi iz biucneasci pestetrei ani. cum."ide auror.. spune Preda. :Y. idealuri strdvechi.r.. o"*..i-. iar ceea...ii..citjosnicia.Marin Predaesteconqtientde rolul lui in literatur..a L-ii p. tudiniinverse acelora rebreniene."*iri ta"ei ri-.gr. cu experienqa unici.rri. Punctulcwlminant conflictului al mireqdrama_ tici.. ....riito*1..Ilie Moromete_d"..rrt... ffi.intul volumuluial doilcail reprezintimoartea Moromelu i lumii qirinegtitradiqionale dispariqia dcvcnitsirrrbolul acesteia odari cu el."re r. striduindu-se sI dea o formi lor iviti..Domnul e.r"1i.re: Dersonarur to n v-olunrar.ierr"rir.. ciutindu-se in acelagi timp pe ei i9i cu viziun ea lor unici." ..: ...i. lrr: "".U-p"f"u .il.. Inconrestabil.li"ii-pre si cu.J.otrUn."i.... " o simpli surli de obqinere plmintului mult r6vnit... l l)imcnsiuneatemporah se extindeprin imbinareaprezentuluinarariv cu rrec' r--"' tul..... a l'i Ilie Moromete:. 9i RomanulMoromepiiiLr intregimeaduce literaturaromini o realitate in rurah ine complexi. plulIon Birici-Polina Bilosu. nu ignore rolul mecanismuluisocial. rif*.r"ni-. credinga pacea armonial*.".o prtme. ase personajeprincipale...le suntdramatice s esdcced gi rapid.. confruntlti cu istoria. 9. cap.... a Originali-este viziunea sa tului: gi .es.-..prezen se in tul narat ivseinterfereazi trecut"l.. monologul inrerior..ii. si gregim .rd.."""l. omorurile spdrrsi zuririle intilnite d.de ictor Hugo si cauteexcepqionalul surprizavieqii.. brusc...(vol.re prr... giric/n" . persona. Marin Preda es[eun remarcabilstilist.i".omenr la acqiunea clc se ruleaz.riri ll.""'. ..a relaqiilorqi conventiilor sociale tradiqionale.crrrzimea.o""i.--r-rrrii.::."r.sripaniabisuldin congriinqa de a zdrurrci.. roltlctc intri intr-g lungi.. ..9tiai ni-i" ?.li. eu ". in complexit"t. "i.liran inteligent...Putemspune.... . lcnt d. .alerti..il... personaje -ir"ip.J itrqir. li ri". sedesfigoarii ntr-un intervalscurt... staredepiesivi din care-l vor scoare marile rs...rr.. imbini modurile de expuneregi dezvolotilul indirect liber..-"fari. vasileBaciu.p... I) romanuluiestedensi."iril..ri si se ruineze.de la Dosroievskisi nu igsi :e adincimeafi ri sfirgit a sufletului omenesc. ...ri.. Acqiunca de sapl bsti prl':i durninici seara.r" . Y""''" carc lupti penrrupisrrarea proprietiqii. puteagd daci tot ceea avea se?nrnmpl e viitor ce si in -ai "t.' .'. chit cr rostul ism cinegtieces-o alege el!".lt pin^i la fuga fiilor lui Moror..-ri face oare asta fie schimbarea ? si veqnici..rpeJ"r. d"rrrl'r.Lrr. ci. iui I n roman exista numero.umr Ilie Motom etei.a sa...i...iril...". .tirnpulamindrilor gi al povegtilor M.nete...i#il.I Agasi fie oare Funaul cu min1nlal co nflictului "or. un procesdramatic de dispariqie instituqia rur ale. Ca scri icor..tiranul nric proprietg dlpirninr.Pini in clipadin urmi omul e darorsi qini la rostul "nrlui..ci toqi invaqi de la Balzacsi. .iet-"i-o.nararor..Ua"#l'i. a"?." . Rebrianu gi i# nilor. ..r $i cu Inrrlll'-. rtnui cod moral strivechi a I unei filosofii sinitoase..ro' in liieratura noastri.t poate alqii ci "-J bitri ni cind tu n:.i'. l)cznocliiru.. ".victimda etdhti ei.povestirilor si romanelorlor.oinulsi rimini om"...M."f ii"t"i].fuga Po_li nei Birici.Ilie Moromete. ln amb ele volume evenimentele principale desfigoari rimpulverii.dte marcdccit accca a picrdcpirnintul tnal dc este p rim{dia clcr nu..l. in gi .interioril'r.. adici unici." (Marin Preda.deceseintimpli.. re se'intimpleori". personajuluiMoromere.easci.....ii*e.itil'.. i.rb"t_"]"j noqdm4ntuD.. rfarq.:.J...un tip .denga: .pr.gl.nu gi-au gisi t loc gi in lumea meascildaiji" f"-i*'ererni a zileid. MoIl ie ncteesteexponentul acestei lumi.

r. ..r an. . ".te priv esccu superioritatc.' i.Cind frunza-naltului copacl' ..comodd.: 3.de micd . i.r aceleaspe-cte pot fi considerate care q':t. Dumnezeu/Pe clrcumstantrale tlmp. Prin elipsduneleversuri dev in mai expresive.. -mi -rtr .e. de .ti ne?nsemna ri..complement indirect. ' pari atht.Tllativ5.rl 1998a fosro eclipsd totalade soare. i" g""..." . ..ivi.C" si9i91igcomo.ti" propozigie de e u/Stausus. :f_:_ql:.propoziqii subordonate ...._."tT jos munce. .pr edicat nominal. scop(final.valoarc.i.isf"!i" .propozigiesubordonati circumsranqiali de . il"*. 1.qtAtu . Am inviqat la geometriedespreelipsd.avrDut Pronomtnal.Staususca. .cu sfidare.). ingimfare.propoziqiesu bordonati atributivi. L:. subordonaticircumstanqiald scop(finale).. fdrd. r omanulMorornetiiechivalenrul In cuplului Ion-Ana estecuSubiectulal Il-lea A. cu pari atit de mici .propoziqie subordonati circum'stanliah de moo. care. Omonime din textul dat pari.ca^si.Pecaretrupu-mi . -mi . te privescde sus . 2.tilDingreu" .t_l replici la iomanul 1or.{armecul a satulut. B. micd. viaqi" . atribu inal. .i oe Llvtu Kebreanu.complement direct..da-mi .triie.

. ir*ap*" ar""-jrir"re c.ri".ti l I La Multiplex s-a inaugurar noutrsah cleproiecpie..bazarcpe efort intelectualpropriu al elevului.r"" lemeinice i.Recunoagteqi ine iecita cel mai "*f ile despre.adver bd9 mod.. ajungela: j consolidarea dep .tiA.ilaye frontare. 2. 3. 1.ii"ir"i* Jii". iar al elevului de participan t activ 9i corytient' fireassuccesiunea Cadrul didt. in ritm oro-a pnu gi constant' pild.i"lip."ptat (te156ul literar citi t).tsonale gi cu metoda conversaqiei sc ris. necesar secreezeocaziipentnr afirm areacapaciilor tururor elevilor.toar activitiqilor de inviqarebazite pe obiective de referingi clare.d eleoului. (locugiuneadverbiale) lua in seamd(locugiune nu verbah) observ agiile riuticioase. j.i cursiv cerpugin il. dlteptat .U. .tiadacadrului didactic cu elevul. coresptnzil.oculdid"cti..i. Mn bizui pe propriii mei ochi in distingerea nuangelor. te cheami" -."" si lez e cel Puqmo propozigiereferitoarela mesajul ." 9. la alte forme deprotecpie consumar orilor..Se realiza ii din textul literar".metodede c omunicarescrisi. probrematizarea.. (locugiune verl1 opiniilc rcfcriOri dc cite ori estcposibil. rnuh . rl auxiliar.. Fiecareelev si scri ecuvin----tele nou-insugitegi si formuleze enunguriorale 9i s.*t"lo..ectivprovenit din verb la modul participiu.rolul inviqitorului fiind acela de dirilor.qicit mai multe expresiifrum-oase impresipirsonajul !".a. Actul cititului trebuie imbinat gi cu acelaal scrisului. pe 2.rotecfie..ri r ?'. Condipiile realizdrii acestuiobiectiv cadru s unr: o participareaconstient.r. Sedovedea incl o daU duplicitar.auiio_rrizurL. formatiae precum: metoda exerciqiului' metode conveisative. Exercigiulesteo metoddbazatd" acliunereali' prin carese executi o actruin mod repetatpentnr a dobindi deprinderi' esteo metodi fundamentaliprin care'con$t ient ii r.imbinatcu exerciqiul exprimarea elecapacitatea euristicedezvolti r p. --l"iii"i-.r.formu_ . bala) Din cknd tn chnd.adverbde mod. materiale. 2.. exerciqiul se repetat. .R.-. prin efort intelectualpropriu."' de "ir.dc cu de condigionale. a fost . ei II urmireap ds cupas."ri.a de inviqareun aport deo sebit arejocul didactic. prea . (locuqiuneadverbiala) c. o Le Muzeul Jrranului Romin se anunlase proiecSie o de imagini etnograficc. De asemenea. propoziqii subordo natecircumsranqiale concesive nua' '. b' meto dedida. . de Exercijiul de citire selectivi . valorifici in grad maxim capacitat ia receptare de expriscrise' re a mesaielor jo-pot il .. . Subiectulal IIIJea l' Forrnarea capacitdyiide receptarea mesajului scris prin efort inteleaual prop riu al eleaului Formareacapacitiqiide receptare mesajuluiscris a se realizeazitp rin strategiididactice modernecarepresupun: e' dctioitdri de t\o.i dramatizati.. gradulde comparaqie.r. umanegi in valorificeresursele si este int. . literareconstituiebaza pentru exercilii creative" gi de iiif. impreuni formeazd.aice preponderentrnoderne.y. .De te-ndeamni.clcvii trcbuiesolicitalisi-9i expr imc rc la tcxtul citit qi analizat' t relatia stimula. m_ijloace tnodpdmint mo derne. trebuie se asigureclimatu l educativadecvat.'"rJ". 1I 4' Adeseatsiaduce a aminte de apusulsoareluila marginea mdrii. pe grupe. '... a !9 findcau Marrorului principal i se asigurap. ajuti la formarea diatezeipasive. in 3.rise. -lii"iil i diJ".". ur"irs-torrrri'gur.mijloacelede sl mobilizez. in lecaiile limba literarura de de 9i citeasciconsr ienr."r..cbrect. gi individuare..ad.conversagia #riru.Spu neqi-vi r. Acqionaufactori co mplecgi aceaescr-ocherie.qin. ide reciptarea mesajului in*q.rrrrr"i. de tipul: ..

* ex ercigiiorale sauscrise.de .r"..g. r..tive.exeicitii individuale.capiti. dezvoltare. ir._pr in etc intelictuale9i motorii. carese realizeazitransteru -odErnn mele (iormarea deprinderilor).rrale..a originalitiqii.... morale qi trisi.. semidirijate. . operaqiile .odrr.corecrive ..riie.rinderilor. teoriilor carese aplici in situaqiivar iate.itimularea capacitaqilor gi a iniqiativei..ri1 ..autoeducaqiei pot acestea fi: de cla sificare. riru.-* de a*. in*q.tiva. cu celeoperatorii.il. colective'frontale. exerciiii dirijate. de operalional izare..i.iuq . (dup.iqii irrt.r"iq i"ieste o metodi adecvatltuturor formelor de activitate itt permanente. imaginaqia sedizvolti ginlirea. iriterii -.aplicaitc. turi ' prevenireauitlrii 9i a confuziilor. funcqied e diferite por"*fn ieosebiti in p"rrp.asigu. a spiritului de independenq .. rindu-se transferul de cunogtinqe gi unor capacidqigi aptitudini int electuale fizice. practice9i-combinate.reguliior. care. noqiunilor.dezvolmrea de voinqi gi de caracter. careasiguri automatis seimbini exerciiiilede reproducere... funcqiileindeplinite). crearive.a utodirijatesaulibere.de echipi.oimn*'.exerciiii cu gradediferite de complexitategi dificultate etc. pioductive. .

p"trtru exprimarea ne.r. voce tare. trebuiese ze crtrrcacongticnti.Tl.:':. . Obiectiuelaciclurilor curriculareale tnodpdmhntwlui (clasa qi clasaa I I-a) vizeazd: I r. elevii*:.ri.tu puqinun enunq.asiguri .Stimularea potenqialului creattv al coptlulut. e"*p.terii 9i stipinirii medi ului apropiat. I ll. puncruatie. il .:. "..... . . de . I rze primar 3.folosind diferite limbaje specializate. scriere dupi mini.:. ri. .il.onsolid.q:i:il. a lntur9ler 9l .:fi1*:tT':'". de piopoziqie.r.::':i.: ":::: ff i . imaginaqiei..i :".propriu.. rii*.. ii..iliJ.T.ry.ccl iJ'r'fr'i"'::l:#.l rcclrrede limba gi riterarura romini sefolosesc mu*itudine o de tipuri de se u in d o r .1!lt"do' ..i:. '...::':i:1.dezvoltarea in faql de integrarea me. .g. eit 5-c. a limbii materneqi a liribilor ti in s ituaqiivariatede comunicare I capacitiqiide a comunica.?i.r '.:..".:::: :.dezvoltarea corecti gi eficienstriine.." rc lcclic.stimulareacopilului'in vedereaperceperii. .cunoa.a scris mini.:::::.::'i'THIJ iu ei.formarea motivirii penrru invlqare.:::.. . i .rtu.:rT 'r"' "*" r""ii "'? r a nicu rerem de.dezvoltareagindirii auton ome9i a responsabilitigii diul social.ii.i.:rive autonrarisrnut i.r" _.. lipse-Ete modelulexrerior scriscrt..l.. eremenre fonetice lexica[j:ot*'pirgi "o'n"'J. calcularitm etic).^ . ".:.$cn.:::::.i1.v ingel egerea sc mesajului i{i'..i..aja:##T"i:.a..r nrin . if tJ'JrT[ literede tipar..de propozigie (predia._f a b.1i.:T'."]rr.*ilirlp.'i"i c rnare ::.'ii::?la".Hi: ::i::'i:Y: ""'$ ffi . clement elor debazdaie principalelor limbaje convenqionale asimilarea citit. intuigi ei9i a lmagmallel. tipur exercisiu de este de r.lT.'.'lil[iij.transcrierea.:ii!:r pnrgi.nr"l. inqeleasi ca activitate sociali..1'ilj ]. Lxcrulw de exemplificare o Exercipiur identificare de a unorelemlTedeconstrucgia comunicirr lpergr d.trl"re" potenqialuluicreativ copilului.lffizisie ) 9i : ..1". . ' r v L rrrr sd u u l l $ ttcn ta: 14 J s l c al l z ( ' .b":rd.o.. .:':.a competenqelor folosire a limbii romiachiziqiilor ."o ..r:. obieoivele ciclului de dezvoltare(clasele III-a-a VI-a) constauin: de lingv istice. fi'#3'..'::i::.l':' .."incIasIcpri : ... si r Idcnt ifici pirqi de vorbire(substanrive:.lH r . si reariz. Exercilii de scriere: * citire selectiid pe baza unoi .:* " ".:H:. fiecare trebuie citeasci elev si in ricc.-Jr. Obiectiaele cicluluiacbizipiilor fundamentale (scris.::. .se rorrncazi rrrrr q.'::::'i:l-'ffi . 9.i ituhri.i*rir.s.^ ^^i^-.

"1""i..izeazd' obiectivele eiJ"-'. analizezepredicatele: o sd" analizezesubiecteleetc.reasci".-inare de unu-doui adjective. t si.o-"rrtici.. rot fiind semnifiPocitan ajun ge'la.carevalori fii. o l"gettdeorientali.". exercigii .rr*"id."' este. cagia inu. structural. influenqe ment cl Macedonskiestescriitor romantic cu numeroas e 'Noppilor romantic.sl d. timp ce prinqul accede l. Eiaveau.iJ.evini el insuqi scriitor 'ri *bolirr. pornegte cergetorul 9i la Meka pimdnteascl.pe carel-a flcut cunoscutin lumealiterelor romi. totugi.plin de primejdii. titlului poemului. dedragi erau ii ftorile acestuiim_ ".rufiii"'""#*ffil1"]: '"-""e Di' exempre s ubstar.r o"r.in ziarul exotic. rmul cel irept. bocii"r.J'J-o"ri.Prinqul gi ala iul lui strilucitor pier in delit..mfro.' -analizeze fost odati un ilpt-r1.' ii li"i. t si subsmnti vele.]:::' g._j"r. de creaqie prin care ri sesoriciti ere_ vrtor si tormulezeenunluri/text"Z. arab. ct o fatamorgana... tatil s lu ii tlansmite in ceasulmorqii indemdreapti.ul .k"'.. publicat in 1901. Ciclul Noyfi-lor reprezintd.. sunt romantice.reat.n cu cerinqe o Exe ci piidea indicate.atractivdeopotrivi penRomhnul.. . r . spaqiu Poemulin prozi esteo paraboli. urmind dr.i gi l-a teoretiztt. "A rrei Ioro gridin.il. Alexandru Macedonskia aspirat... Acest dp de exercigiu "r*a. gi o impiriteasi.eirninturui exer_ l"i* priTESTUL 17 SubiectulI Noapte de decemvrie de AlexandruMacedonski Atras de curentul simbolist.Mekaplminteascdn.in acelagi Urmind un drum ocoPocitan-ben-Pehl ivan.'riu. model d e imbinare a viziunii 9i a un Poemui Noaptea de decemarie reprezintd" mijloacelo rartiitice romanticecu celesimboliste.in-ato"-ra mijloaceartistice. copiii. iXrt. ^. piinqul. ra numi_ rul singular.de asemenea. Poezia arelabazd poemul in prozi Meha Si Meka. timi"r. Visul prinqului esteacelade a de n ul d" a nu se abateniciod attr la caleacea mergein pelerinaj la Meka. tematicaacestuiciclu este o gisise la poetul Alfred de Mus set. J"r.a.Ali-berr-i4"ho-"t-ben-Hassan.Dupi enunr: iurtu.A mers vestea_n lum""despief*_.. de ' natizd * *l i"ei.iVI. in rEipri"qirt areviziuneaced qii. rimine romantic. n tr.. aceasta i. parnasieni si-mboligti. . unui prinq gi tr u .ripfrr*i.rrr_ndormid.un arg uIdeea simboliste.. gi t" atit c6t . romantic1.n. Mai aveaupe r6n_ subshntive lanumirur sidoui proprii...

r. trr-it.Dar luna " " caleaceadreapti.. ultima tr eaptFr/ sunt Meka cea mare.itrr. astfel Je da esen{al muiicale.ti. deape. a tonrtn nefericird a.'scrumit" in vatri qi inspiragia...'8il.r i". .. i{. (sp ecificromanris nrului) se construiJsc doui imaginiopuse:'cadrrr. ! ./$i lurr.ffiffi'.-afard. idealului.poctur. .: rndrrsurilc-pi etale.ia..p.stil.ri vers la sfirgitul strofei de patru este u-nmijloc de ficuti dintr-o alternanli este compoziqie .i.. poeturdamnat c' ii rerpu'dc cadruleiterior: . .rupiigroaz *o rrici"'criv{qulcare...Deasupri_i "t ir"ir"-urlor./$i luna e recein . poemului.... / $i ochi imprejuru -r _ o.poemuluio stiucturi figuri de...ndu-i...rul s-apri'cle rarc. nril" crre-l rranspune iposta../ ln eiaiduri.rii ." J.. / Battimplele.r..il.I-am..Tudor Vi1n."hrt *gerat(altitehnici -"r."...il..o pi.ffi:icali..dai ."r""...mai marc.froI ltttet'ia^N.... rI r.gcniurui./Murit-a Aezol^r" / Suni Meka cereasci.."s./ -.eiit..ReJrenwl o denqe tehnici poetici originali.. B.g1l "l nenumiraii.urot.ania...i."u-"gii...7 $i beinarutrg.riorirr.g-acea confefiit"i t"U'.rrr...ol^r" ..r.jocur havuz urit./ tirnplcl c.rt" consrruir prin mijloacesimbol'isrc.. unitari.il. odaia... i^nsi^r".a g[.rrrt irirrr.j:"no-"nri..n .t tatcadc vi sc".-rlricicio s rArrc^ p..{.putea numelede compozi{ e impletiti".rrrgi" .in tehnicarefrenului se declari .r.ri. cit $i./ de .po. J! u".. ce ....i.arhanghel tr. mai alesmeii-b"..r..gt"'o #"i"i.i epitete.rlui..'rfi.0 teqte emirul' l)e asemenea' andtezesunt prezentate in "*"a..'q-n foarncisimlire/ E $".ri"../ de r oari. este...... . sp"cificemultor creaqii t..'.pustiegi albr.9-acea .i.imuoliri . crrrtrlrri carc......r ski t.p"qi"i .. sp ccific I rar cqmnlid.. .. tafore...1. rnarre cre_arernt sl simboiismurui.:nagaaaui qi dezolant _ .. zilnic.o"i"*a iri-. l)rin rehnica corespondengei.. reperiqii.a pieticl a^luiMacedonski."i...oa1ttu dcccnzaria de aborc{cnzl\ rn'.r frrrrdnrncntali rornantismu lrri. . .-'/n:rgjlti.r.h"i. trecercr irrlunrca ficqiu'ii.rte (repetarea unui sunetsaua unuigrup gi Muzicaliatea ser eaLizeazi prin aliteraqie dini.qi decoruleitic. al mrsci. .ti" rozesi crini_ /Dja_ rni . intaini_ .i....qipi". sDuzd..ceea I explici simboluiileqi semnificaqia sdt. .rr.i finarurp..heazi sim. par .i . spa qiull. intre care . j-r"'orrri.pr. aurc-nzare..r --.."fr. p o"-ut.:. puneain evi-. circulari....morrl'1"' cu focul .'rr-. in neruii-ndirjiqi.r..trrlrr.p.a -orrre po "ri.: rrrtrltti' [)incolo de aceste elemente.. opulent.azd.." p urtrte d"...r*. cu numeroase i nversiuni. ..i p..r.ori.iz<t hr.1incbrinrreaga .t._^ -....rr.riilor lui Macedonski. macedonskiene: .."e ziirri.... li i ^retevie.virtutea lor inffuuritoare 9i obsedan."li po. versurile"rimasenereP etate'Structura unor. irr p iri"l'i..i....arul pustiei.. nu este.. ..te. ..7i. cer..i.propriu ce -o"r. .. versur'e.i".. umbrei chiar lrunrcai-o ce r.rii.:. .'gi-n g.$i tot nu s-ilt'ilt. *r.. qi palatele fanta s*""t[".ri.../ $i.. .r c rccein. bolisttr) prin jocul culoriloi. i n sin" cumpliqi./Argintdeizvoarelgi zare-aurii.rll aur.ir.. 9"r"t: sc frcc tnai marc -.r.i-6ofirr..jlrl' tc ...urgia.ffi::::.i..po.p./ $-aSunt toate pustia din 6e-rl.ptird simbolurile po.$iltlltrtcr de Siiaruri pietre ftaJari .i-..cl.".do..ochii suntdemoni Pop itrunde in cetate.g-aceaiugminie/ De lupi careurle .rl poetic esrefasruosgi rafinat. . versullaitmoti.qr eaur.ctr.1.r-ifui.ducindu-gia ei zvircolire / ln pintec.za in emiluruidT...iontra.. unduiroare:. il." omului pocit care E.ochii suntdcmoni Ilar rrrai iJt ....rrt .cu enumeraq ii.cairepezi ....." .Ji. t i'"-. ii^ir.Lcie/ r""".. orr fl... 9i pe 9lI.Fip rrrra humidemulta pi....: -r ." Acesreversuri explicativereaducplanul re alitlqii..-ir"t creator u-. in pustiu avind i'irirltr...

i iil. slovd: lfteri... d".$i de el.ile si kinetice.Muri ll-12 silabe.iri".Ut haos..r. i..Po.Ar hanghel aur..ripd. ' l.if.b.i."in ^: pici../ e-b Nici c6ntecJ" pomr.toi sufletu-i vrea_/ Din tilpi pini-n cregtet cerefiinta?.iil. ooln ic: liber.#..$i ..t.'_'..".....te credinia-voi'rqr.$i l.". emirulcrialaiulsi.i.. construcgii .. a rosti: a articula../."r'.E e r"'i"gt_ le liilc pc care nos1d.. pe pim0nt... .. ...$i drumu-ocolesre .""i..rr il cheami ea.r..o.. rru11r.rb.. f1i"9i ii .-iii..:. abiase tird"qte-..""#l cumplite". ...iilj .tanjegte i-pii".Mrrrir-"e-iril "rrh iarrrl nustiei.oqeluri .. evidengi doui tipuri uma ne:.. Imaginea.rlg."rr"rie. picl strilucitor..reperiqii q i construcaii simerrice.irr.j.a Pronunqa. intte rime perechegi r imi incrucigad...de infe rna pustiului care pe trebuie traveiser.rlt . dar'str.a*-"r drep rsuntsugerare simboruri: prin fo.e (.si imaginea cos_ rai de mar. :.pirir""i./ i"1. .p. girr. simpli' 2. -ri muh1.. de subordonati circumstanqialS timp..spre Meka-lripe. olcut r .. locui.". si-l . ritSubiectulal lllea A..io-t dintremijroa_ cele dea -.obisnuit..l"-geriii"dr""." Versurile au misura de clari.implrecheri l'.. e.far. g'"I.propoziqie 3...nu'r.*i#. celor i."---..i d^_.. ..Cind vi rosregre -condigionale.." . nrcr voare gi dulc ee vialain rozur Bagdal. lacrima .iiri.d. ntcr tzf"r. i."..... .ilp"i.r"..^^^. uneleversuriizolate cu i n cu. tinirl e farmec..npe.eaprinsidesoaie..minar. o-irril subjarul pustiei./ li ceresimqirea.lt Antite_ z. J. Pornesc acel agi in rimp.'i"i a*"iiil.cu tine iri"" n 'ti." au Versurile misurade -t---: f-..prepoz. 9icea 9i.. .ri "io schinreiJin cu-n?:'i]_ urgiaseface. aP Llll d ue rr(irt"l a" mult a pierit.qit sirofeinegale."'.adintreinfiqisarea doi pelerin!emjruj -ri -"ri _.i*-..iii"'rer..Pusri a ma.r::::l:"_lilp1i".i oranratirmuilir"... c"r.rrtr-"rrti oragul .i-" . ii Apare alti antirezd...) de slove") ... d.hirp gi searbid..iiorr" oragului a orien tal esrc pcrceput sine:stezic.in*e o infloritulBagdad.-" . trisnet.. unui i" h.g.iqie (inroduc e o subordonaconjuncqieiubordonatoaie i.. si de_arabastru..$i pr. .l*pir. .-.rr.^ gi ^:^x lucegte.ochi luna-lprivegte ochiu-adormit". ] ?or"rr" un pererinaj ci arpe ra Meka:.rI .Bisdadut'! *. in i.pi."rfi'. .i'#.e zet).iOt'n-aqi fi foit"i ti condiqionali). insolit. ."'.''ir-.. ciudat: bizar. lor diumuldr.". .r.p?r*i. gi pe cer"...q"f Jo. versul izolat. Emirul." -/ .._ cl) 9icel mediocru (Mekaprminteasce)...i sgl cepalpitr" E'a' unecarerepetS' "."r"" o.. versuri): tot.a. "o-fi""qi" mul esteamfibrah.-ii-..-rrl-.prin erementJuir. ...gi .iimplinivisur..c. gi dou. gura.{ ce-aduci?". "ir. rr..proporiqie subordonati circumstanqiale fi fori "O.rrfant-... Meka:.'urka etc.yoTnt"'oaani.$itot nu s-ara tinilucasublimi.tt..rrrri din strofe^: .ffi.om'rl superior omul.-i*tir.. "-"ti "# .rl"l'rrdil....Djalqii Sqinarete ..r"rberatimpul pr ezent' anaforasi "gi.re" epifora (repetarea emistih .

fi.in lanq.SI. dar I trt corcct9i concitit-scrisul se forrnativc i'suqcqtc didacticc l. rip I noi. Etapelepreddrii-tnadpdrii unui sunet.."te. 4. Era un om musculos. i^. puqin sefie folositein situaqiide comunicare9i de recePtail. S-a comis a fraudd de mi lioane de euro. pe lecqfitrebuie sI fie dinamice.i se stimuleazi creativitatea. dcpriricl*r". anterior' Aceasscrisereceptate ividuale se'vor stabili ionexiuni cu alte mesaje situajiedeinviqareserealiz'eazdinlecqiideconsol idareqidesistematrzareacuprin...()cstrrutl" t subordonate atributive. Ji" p"rrp".ecept"r. ln orice imprejurare. c omdescriptive.joc concurs! iotiurte). . ln clasele pr!n.z/ P.iar verbele in sunr numeroase texte. se ulterioare.iiifi. prir.imirea. .ci .riva unor alte conexiuniposib ile intre ele.r.de pild..ri. mesajulscris. Pe ntru i irebuiJ seinqeleagi te:t jocul didactic.ez.. i"Jeg"r.rrrogrinqe.r divergenti.propoziqiesuboidonati subiectivi. .si. itemul 1' Pentru ..unrolidati gi perfecgionati 'rirr ":Tdprimare sepractici diversetipuri de citire: citirea n.memo-.... . de valoarea [etir" cadrului didactic' actice.efoJtt:.ifi""^r"voce tare. pot constitui supgrt.ri fripri ".olrarraacestui 3. M etode Siinsnumentede eaaluare subiect.fi d.i "iuze.Intoneazd careexprimd. Estebiner/cum te-ai gdndft. transfein :rarea sistemulcunoltintelor acumulatean terior..3/ P.Xi:t"ti:9i elevsI descifreze. 9i "onroiidare formativi a metodelor si materialelor gi temeinic iea elevilor. pot. '..zatd. docil 2 . gi "p-f. adesea apiieau d.necesitl realizatea activitatePe gruPesau Atit prin activitili frontale. i""air" saucel dezvoltl 9i se nuanqeazd". imconversaqia i"irlti a. citirea selectivl gi :dspun-.propozigiesubordonati circumstangiale d.Cc au cu d ingii plinsul. lecgiilord.t. in gtafeti etc.printfort proprocesde lungi durati prin careei trebuiesi parcurgl urmi tont pagt: congtient.iiir".cum problematizarea gompletati cu exer. .pe bazaunor noi euristici. / P.fi. modelepentru diMesajeiescr ise.cu sau iul oral gi scrisde exprimarea unei opinii evaluative a unei pretennqe. . Bunicul meu era un om airtuos. ) P...adjectivcalificativ.. bucuria'. goapd. Gd^se$e.propozigiesubordona ti predicativi.spuic" I . li. Dcodari se a.Sinistraqii.l ml .vezi Testul 4.. 9i a unor metodeformative. 2.. 3.i a liter ei corespunzdtoare qi la i" p"r'.uzi:o (subiectexprimat prin interj ecqie) Discuqia dhnsiine-alimurit rrnpra iituagieicieatecu (atribur pronominal) B. l. de pilde Cine stiec hstigd.citirea cu Povestirepentru ci mati ie &pli""t"" unor cuvinte gi expresiigi de conversatie' contexrului sefoloseqte aprofundarea textul citii. tnttebare. """^ conqini siruaqii9i materiale trebuie.rndate la de la simplurisiuns la intrebiri legat:de.(enunt exclamativ) st enunl pentru a exprima u.eleviiigiinsugesc_cititu l scrisul. I "1t' Exerciqiul pentru a i se descoperisemnificagia' Or i.L citireasel ectivi gi citirea dramat'. ..lecturi' a textelor studiate. t&t citit trebuie analizat orali prin de a tului (receptare mesajuluiscrisis eimbini cu elemente comunicare literar sau non-literar impune insugireaunui text .'t. 1. ." *rrrolid" azd receptarea. ii ..de creativitatea 2.ifirende..1.. Ascari a cinrat la radio un airtuoz al pian ului.Cc iace-o guri muri" J .ri.ptopozigii subordonatecompletivedirecrc.pe sirite.t iq.abecedari. cxpr csivi..Pfe..de sistematizare niifi. Mi sepirea un proiecr insignifianr.. lntrebarea etal/ cumva r ezolvadificultngile ivite in timpul experimentului2/.a.text.tn qiaeuristici. .eferent. docill . estecondiqionatide nivelul..t/ am aminat 2 {rym9da pe muntele Fdgiraq. cum vremeaseinriutiqis e.. Partidul din opozigiea irrtr -odus moliunea. . in clasele :nt. . 4. Frin acesr de lecgiiseinlitu ri uitarea. \ .se inigiativaliberr .t J"-"o-pnti.nsolidare 9i de sistemarizare i-.si actiuizeze toqi elevii' A ceste lorrt"ni a elerrii'or.i".Cc-adurrtr-ntr-irrsul..e s eurmdreqte. cit 9i prin . subiectulal III-lea.]''.adverb de mod. . Degi erau cei mai buni prieteni. 9i adjecti vele acestortipuri de compuneri etc' ri le va facilita redactarea textelenarativ e.utilizatePentru studiate din fragmente textele i iib . suplu...o enunSul Citegte lotriait pentru intrebdrile.un om educatse comporte d. t/curn sd-ispuni 2/ceo nelinigtea se gindea adesea in relagialor ..o"d'. J P'opo'i1ii .ior ""re nu trebuiesi fie o.propozigiesubordonati completivi indirecti. ".simple'reluare.argumentate de un joc didactic. clasal.-J"r6fre gat idir. srrategii l' clas a cind.

e formdrii capacitdpii r eceptare a mesajului scris Formareacapacitigiide receptare a_mesajului gi oral r eprezintd. ace srea fiindba)e a autoinsrruirii 9i a autoeducatiei permanente.a..i sistematizdriiin procesul d. "i"-. clru ale lntregului procesinstructiv-educativ.ere..Aceqtiavor ?nqeelevi a elemenielorde construcqia . d.rSir. comunicirii. Subiectulal IIIJea l' Strategia mnsoliddrii .a cum s-aanuntar in mass-media." de citre c.obiective scris ca. 3' Planul grupirii din opoziqiea fost dejucat.fiind comple t uluiti de frumuseqea peill:1. 1.rr.:salulut. putut rosti citeva cuvinte. . Fuseseri innoitemarcaiele rutiere. .a.

...j:h. i"uui."r.printr-u"j..r"..'...j-:ri-drriu. g fi Hl:l::. J. Tlh: T ::: :.. ::.il::::!l j :i: ." Jir.. recunoafterea ln inchJierealecqieise realizeazd din revistepentru copii' literei in benzi decupate recunoa$terea .u " .1... i"".. in irrr.tirea Se'realiiea4i TESTUL 18 SubiectulI 'l Ion de Liviu Rebreanu .i.. g. :..i".... ..: a sunetului/literei exprimarea in proprie.1.verb alizAndu-se dupi caresereia scrisul.*'" ari. 1 re I::. d. anariticoui" rlryar..individuale. a. se poare delimira. 't"i:r::^:1Lr^"1rria il] sccventa caprare at engiei.i.rrrii-i'registriri -.r e tc.. de se I)upI un momentde relaxare. Cadrul digrafice.in. lor miinii.#. ::l'jli:i. .. activitigi fro nrare gi.... erc."..lauprin .care elementele .. momentede relaxare.or.".din vorbi rc' o propozigie. creeazi de a se motivaliainvigdrii daci sei"u i.aunei de film.-r tizarc...mnific I .j".H. exprimarecuvinrecareconqi nsurreiul/ritera ce rrebuieinvihtc..rl'. ahruri de nrodcl fiind reprezentate graficepe carele .ri. ei converti . desparte se in sideragie particularitiil"^* ii rp.::':lH.ofiii rrebuies i pronunge si scriecorect..^. orald" Prin rnetodeformarive.. . bazatdpeobservarea -:l-l. aridnd pe plangi litera gi elementele ic explic i scrierea la apoi exemplificl scrierea tabli.r.^" #i'5 J.:....e ghizaterc. pronurrqarca/scricrea corecta: din experienla de viagia elevilor.. Prin metodi fon-eticd.Ji .apariqia unui personajde basm(copil. Bttll .dirrii*l 'rrj-*a.. scrierea in pe scrierea banci.apoi un cuvinr. gi prin materialecri ca clactice adecvare' ..f ff i .ir"i.: .prin exerciqii incilzire a mugchimomenrului preg.ii .in vorbircacurelti. prin slmulareascrierii literei (metoda acAiuniiprin simulare)... adult)."_pr o.rrrirrrut.:::: : srrucrurigr aficd in 1ec". gi si "ti:::.c ar-e conqinerrrtr"r. :I de scrierii..ipii"i.ru aspecre unor din l)crrrcrsuldidactic al predarii-inviqirii unui sunet/aunei litere trebuie si im' irrccrrrrrunicarea cuiceea scrisi. pro*le J. :1I::.erec.y.. diapozitiveetc.. asie cititut.printr-o surprizi . scurtevizionirr audio.li b."ru I n' recunoa$lerca $utlctului/litcrci divcrsc irt ('o'tcxtc.. in podul palmei cu stiloul inchis etc' ter cu degetul."d. trecela intuirealitereiscrise mini pe o plano compun. L. :: :g. verbalizind gesturilegr1fi9e. Sciiereaa trei liter e alterneazdcu fiecirui copil penactivitatea trebuie si indrume gi si aprecieze badrul didactic citit-scrisului) corectl' invigarea(insuqirea tru a se asigura s unetului din inregistriri audio.:. .lici literei.tr-o "'::::i I i' . o.:'.-.-. prt" con ersapie ribr r4 dc pild.::. il:.

.rt.t. cinturi. gi *vezi p.: in 'unge individual.lrrre....rr"r. . ifr" inili..de pesteSomeg...Drumul..il*"iil ^ Secvenga f..solemnca Un fluv iu american..i r..nt.. pe qi.. cadrul didacdc trebuiesi.se pierdein goseaua. capodopeiea lot elementarl.d ar.".na$terea cimp pentru zestte.apoicoloanele cuvinre. seasociaz i sunerul litereicoresp unzdtoarepe copiiio vor vedea o pran_ care ".ro". de descompuse"in silabc. urmiroareconsti in intuirea "lf"brrrr*.".. pe in sunerul invi_ de ----r-' gat9i carefigureazd.cadruldidactic de va face lectura-model."trrl.Hora in sat. lecaiile in urmitoare'*ro.rbfor-" unuijoc d..".. selecrrv.de aceea ge azi de acqiune... pe urml.lgrirrtegr"l. . cind esre iar posibilr. spinzurareacirciumarului a copilului Anei. conver_ sagie bazaacesreia... din se citesc: ritlul.pe podul de lemn acoperit. miqcitoareprin calitag i a Anei sunr rnomentedin calendarulsempiternal satuluin o epic. fiec arecu cite un titlu semcu titluri semnificative) gi Glasul iublii lgaptecapitole .. Elev iivor trebuisi spuni cuvinre ' .. tocmeala moarteabitrdnului Du mitru Moarclg. mul/soseaua.^1..li'ir.r. vidit cad-enqate stilul marilor epopei.'9i.literade ripar...ior.prestabilit. . Eleviitrebuie pro_ si gi ei de maimulteori .Ion de Liviu Rebreanui ntruneqtecaracteristicile se a III-a).. ai"iir.imagine careiesed in sat gi sepierde tn soseaua a individualein marea viagil omenirii: .'"..i respectivdescrierea simbolici ce semnifici innagionali. si seformezc certitudinea fiecare inzugit ci si la sunerul litera.. omniscient omniprez.rrr.tr eceprin Jidoexistenqei tegrarea viqa. gi .ilaf...despirgir ".e.-.^.il. la nunta qirineasci gi nunta invdqitoreasci.anrrenaqi copiii penrru cafieca r. rtr de mtrreqie capitole Romanul e compus din doui pirgr: Glasulpdmfrntulul (cuprinde 9ase.i n coloanele manual.. drrnirrra drumului care duce in satul P ripas.. o scurri.1 """.. cu 11 P-ttl pentru a tr. enungulconqinedoui si mboluri literare consalrercidrtupodul.Romanul e ficut din a le nitate condiqiilegenerale vieqii.Ion eunpoem linigtiti"..n romanului obiecOperaiitera ri. caresevor f"lori'. de explicindmodul dc art iculare.Jo. Cllinescu apreciaasdelrom anul lon:.i... onomaropeeror. Naratorul.-"...:. d. imaginiidt.conduce acqiunea romanului estecirculari.i'fi.p.in l "ng. dupi .. ^*g"rea maipugin cor. in silabe pozigiasunetului. citirea vocetare.". o idendficiin alfaberarul mareEiin ceip.opera unui poet carecinti cUsolemnunta.u.lairireit)..i.. deta tiv (fiind scris la persoana ..1i" .cea 9i m*t* Ei fern incepur. .. incepegi seincheiecu o imagineaseminitoacompoziqig drumului .pronunge mai multeori sunerul...r.#. primele ln lecqii cirire. e. urmatede citireacu"intl.iur: J.72 ConceptulronTd.. arengie cu deoseb^itifrf t" consoaneror.. taLa bli 9i fi ecare in bancialcituiegte elev .e toqi si citeasci id"qii*rrr..'*t"d fiecare goapin efortpropriu.rJrmeazd..i Acesr momenr lecaiei al det'i'emaiatracriv qr.i. G. moartea.ffiin...identirici p'ozisia'.. . aui..."-e subformi dejoc didactic.. dupi_un plan .nagterea' in .bitaia intre flic .r" propozigii cu acele cuvint e..Ei obiectiv.

HX? '. presirattr rrifoi. ca cind ingini si o srilceste uet*" p.ri .. a". lotur tle pimi'r carefusese r..dar.nuarepimin. dra' ul-r......er. .q .r.gi i nrcli al ghengie i . Ion ii sacrifici iubirea... robodndori_ cit. g"r.r'afai al stratificrrii ic sociare .. Ameningat Ion cu judecata... fiicaacestuia.il temeria.i le Baciu se la er si:.rr.locul...". Rup $eun snroc fire gi le mototor ipitimag dc i" p"r. ii. maia prigd.impopogonati cum era asi. pcrso..rrrn.. de nintul pe nu mele ginerelui siu...ucncEte rat oi a tablour: r ..i'"9" ii trebuie.cnntirindu_r. ad aosul.simre un v rijmas.r".A. ii si cadi in genuncrri ri-l irnbrrgigeze. i.ir"....T J? ....ui hil..." rorosc fy":.iElf.izb..ii'"pgg1"ea ni-i .i pe Ion ar fi dorit si fugi in lume cu Florica pe care inci o iubea. penrm:-r-. ace ea De fierbea uri .Deodati Ion ... uog"..rctapului. 'rreazi fiul irrviq itoruluidin.rfl"irri'l-Li-. Br"ir.il. daci cine gi-epe.'unar .ie . Nici viagalui Ion.i. .r1 d. grasi.i.asi "i. ai..p6ni. ?-r."a"i..Nu esteimpresionataflind ci vasile Baciu m"r.in vasile care .u. si mirnceasci'!.r-"i "..esre gi invergulati....fata aceasta .i.{ rui"..j.u. trumoasi...Dar tot atit de :jtfi piminturile adormite. ci.tori Ion tor -lirer_"*. ya sdzicd.r.."ur.".r4.cic romanului.il." care ge la judccaticu simionqi i'" fi rri. i" Lupta +-T *u"a. lui nimicdac i.. ajun_ pedepser acesta nrl ittdrlz'rtcatc si-lia inapoi.ongri.' .a .._Ion-err.tl l f 9ip. .gr. plircerc de19u uizarrdu-pi atir mare 1ca pim6nt"r.'ir.:i:!t. "l. zenobia...rr rl (ilir.. Iarbadeaii... VasileBaciuacceptlsitreacl.iU nifir'ativ)' prim'pln'ul ncqiuniiafllindu-sc in l.r.. ca.".....tu i azi.rt "tpa. parcd. si-io' Lungu..ilL...Bogdrand vasiletsaciu batjocoreEte il pe Io. sa.i-fi.rtirna pe'"anturui L."un:1' oi o priviresetgas. n-are erpa minimuir.prip.de aceea Ana estealungatide la unul la celigi bituti dc amindoi...tri si fie vesnic sluea pe la allii. zbuciumiri.......JJ[[. o seduce Ana agteapti pe ca vasi_ .a.Nu rc "l o z'istiispitcide a recupe ra parredin lotl T..-ut.pl rr.nit. de revarsa asupra Anei it.ii vrea everea.a jsfiqiat tlr.ata cu pamantunle trebure s-o accePte fl pe r.: .'i. pr"otul"gi fi.. fric. ai"t.u'ii.ra sirac."qe dirr.ir.mintirile sui[*rt Ion: .. Chiar la nunti.. oricit ar fi fostde aspri. cu pete cenugiigi care. . dinre bog at sirac.. de plins . daci si ..r"f . nici a Anei nu vor fi mai liuscati.i.. Pdnrintul .r gi .rreri"l" Io. cu oc hii pierduqiin tite. rf.. Ion tot Sin..r#." dil. a cu Ana...rnan"-tot ra..Eisiracsemanifesti nivelul la qirari 'r.dragosreaajun_ nu tirF Dragosrea gl-il .i."J..il .J: i. cum a fostdinsuii" . tatil Anei prornitecava da pimintul dupi nunpromis iuncpc carenu o rcspecti. siracsi deaceea $i-l rrrr qi'l tl'regrccagincre' cio.ii.rrr" secisi.igi'ri.".Lil.lumedrag nu-i al tdu ?.b'r"i" in 1r*poripia). p. privind-o pe Ana. pirea gi mai uriti"...... se miri c5" odatl"cu piminturile trebuie s-o accepte.dar la fata siraci.vrra ispititoa re".'Deji ."ili. parea s l mar urata--. cu prinseu.... rrrg. pe..ii. u.gi p. de v*il... da_ daci "Lc rlui vine tr-arpenffu cine si-l zdu aga..iubeste pitim..va's. ffiltr# a s ii frumos. .i." maretrisreqe vecinului.. ola"' r folor-i" pimint.".. cu obrajii gilbejiqi.1. se mlra caod.il J^)i".'.."" lui nu preteste-o ceapi degerati. iri?#".. gi de Titu Herderea.'iriliir.Ion hotirigse tc s-oseduci Ana.1.." "-.rji:N" sepuru sti. Baciu. Patimii pimintr. pecarco iubea' Naratorul prez.. pretinde pimintuttu."ir eradraga.....'i"la. pe "rri"i renunqand.*r. gi ?ndatice zrcea sepomenea ginduriledupi a$ ..unduiaosren iride cu ricoaieadi-i". intcrvcnlicipreotuluiBclciug.".Florica.r. p nrruci eraal lui.sepdrea 9i I ". r'ele t'ruAparirni:. r. -"i ir.rd.il"rr" zesrre.ni r..'ci istegimea nu u...i.carereprogeazi: ii la sirlcic tra'i.hi".-b. ."'" _sarului D esfdurare acpiun : Ion..intifrF.Tot -"in".ir"r.. nu va aiunge niciodatir..'.iri.-...r.." r^prpenrru..i"air"rg.i]"""'o' ()onl'lictul sociir.[.

toare". lui de in fiinqa aceasta gingavi.Lotul negru. . planui de-a fi obqinu t tot pimintul lui VasileBaciu... .. Gindurile i se zbiteau in minte incurcateca in lo plasa. Apoi si nu mi tri. si-gi umple ochii de lui culoarea imbiti.#:.. ..sneasci Ana v a nagtela cimp..". cu FroricaEi nevoiade pimint: .. Stitea stingaci.S uflerul era pitruns de fericire.. atrigindu-l ca bratoati ii era scildati intr-o sudoa lele unei iubite pitimage.r."r"i.. ademenitor.iar sudorile bdrbatuluiqigneau cu rgeaude pe timple..pi_ -o.."".Ion se uiti lung .. Intin se miinile sprebrazdeledrepte..ingreunindu-le. p"rr. Ion iubeacu patimi pimintul. La nunta Floricii cu GeorgeBu lbuc.. . vdzind comportarealui Ion. Dar . ' .Ion s e rsomori.. inndu-se ci moarteaAnei s.. numai al lui acuma.zgmnluroasegi umede. cd o urigt e gi nu-gi dorise altcevadecit avereaei.i aproapeinfricogat de omulegulcit r pumn. lipicios..._1".Mirosulacru'ProasPItgiroditori iardeasingele..i.i :il:'l : a". pitimagi". Il cupr inse o pofti silbateci si imbriqiqeze huma....Ce si fac?."ldi..pu. Ana inqelege n-o va iubi niciodatl". Atunci seinfu ria i seinfiqigain suflet chipul Floricii.. Sorbi mirosul. cu o agi murdari. spinzurdndu-se.. . Ana sesinucide.Trebuie s_o !.... ii qintui apicioarele..careil chemagi apoi se geabrusc. ...il.-Trebuie iau pe Ana !. de Iutul sub picioare."r.a cu "rr-"i Ana-. iar faga re caldi de patimi.....r".si i se agaqe opi nci. cu ochii inchigi din pricina luminii.. ic.. Parci nu mai rivnea nimic gi nici nu mai era ii nimic in lume afari de fericirealui. i tot era al lui.. se inqeleagide ce. ."1"l1!:: ! n. dispreg:" $i si rimin tot cu D umnezeu din senin? .i.. lui in miini un bulgire gi-l sfariml intre degetecu o p hcere infricogati. oscileazi itirr. Simqea mi nie ci odrasla ricnegteaga poruncitor. tot pimintu l. acesta Bucuria triumli de violenqasoqul uigi a tatllui. ca pe o fiin: . cu buricul negricioslei a.te Dragostealui aveanevoiede inima mogi ei.".in suca r emugciri de-abiastipinite. "a.si mgindu-se gi cind s-ar fi inilqaq igi ficu repedecruce de trei ori".Dorea si simtl ovnice credincioase.il.Ion triiegte stlri contradicto: . Pimintul seinchina in faqalui." E. Ii rideau ochii." . si o in crimpoqeasci sirutlri..a.mai td rziu.dar apoi indad i selimurea ci de-acum.mulqumirea e de a-l face mai roditor nu au dur at mult timp gi Ion estecuprins de disperare. in faqamiracolului nagterii. e inlinguit pentru totdeaunade Ana.stipin al tuturor piminturilor.i..Plinsul copilului siu il supira gi-l bucurain acelagi o timp. Muncegte rivni. ca o sperangipierduti firi sclpare". Seapleci.. foarte rogu. rumen.. intinse braqele-si-l dar se opri deodati uimit.. ealtiu.pentru o muiere!. a copilului Petrigor(carenu fusese ijit cum se cuvine) il vor face si piar dl ceeace a cigtigat cu atntazbucium gi cu crificareaiubirii Qtunctulculminant)..i. riv nea si le vadl si si le mingiie ca pe ni. si-i soarbi mirosul.uuir. arvieqii:. Miinile ii rimaseri unse cu lutul cleiosca nigte minugi de do liu.Gindurile insi il framantair ii venird in minte piminturile gi adiogi in sine.te?r . frecindu-gi palmele. desdnur siu seinscriuinrreacesr gi acel a'ir...fir.nt B. h"l.

. romanuluiautorulfoloseste rehnica interferirii planurilorsi telr . dar .Einu-liubegte' ci acesra pretinde penrru nu-i zesrre.. intreago as istengi alcituiau un covor moale' Frunzele rnoa. ln construc{ia ntcaechrvalentei.fi. ale trisiturile caracteristice pergi Criticii l.dinre .2/ va P.ine picioaiele pamint.i.r L.. accs 9::iq:lt ?1l ta luDlncr-o' trrnd om cumpatat si demn. intrebareaeste1/ d.. cu aspec revieqii "ho" ale t.prepozigiesimpli. p" Ei J....propozigieprincipali.i cind ar fi vrut si potoleasca in .ale vieqii polidce. cuccrnic.propoziqiesubordonati circumstanqiali condi.r.Imaginea aceasta o rranspunere este artistic i a urrcr Bcene petrccutein realitate: scriitorul vi. n ic".Ca si ^rii ^ (finala). fostprea fu l*g.rlui. cisiroreste cu Ana Pentruaverea I 'arlr...? r" p.. Faqa insi ir rArnbcadc o plecerene.yl Berciug. fifiiril pas'aspecte vieqiidin oragul ale Armadia.r. ca.l. cc1 dir . dc rajuluiuvrrrrr 4rsrur creatorulromanuluirominescmodern.-... r^t j:t:brr.propoziqiesubordonati circumst anqiale scop (finaln)' de . simpli. . o Erabine 1/ dacd aveai P.rte gribitisimli.substantin: curte erau m:cJgi de giinl.i vasile8".. Naratorul continui notareasenzaqiilor a gnndurilor lui Ion (analizapsiholt.lsliu genunchi.6.. Romanul Ion are..orpi imeasci si-l laude r"" Jer"r. derizoriu. in mai -in text esteadverbde mod.cu Il(lr rcce.. . Liviu Rebrcanucs teconsiderat Subiectul al IIJea A. adversativi.i" .. Concomitent cu derulareavi eqiilui Ion a s. A. ca un u"riag di n basmecarea biruit.. donrirrat ncvoiade pimint: isteq ime..substantiv p ui . potrivit Pentru munte'2/ echipament 4.propoziqiesubordonati subiectivi. . de '' . ceamare inv..a intreromini giungurietc. viclenie. nesinceritate.o ceati de balauri inerozirori.a. irnpo rtant: neinsemnat.l.."i "p"r.cipriotur le va luaJ"t" ei fi-.incct."*t. ... . sc . con3.t. in lu' 9i te grele. de (supdrare). delea este suspendar ..poi.apune" la indicativ prezent'perI so ana singuiar' pwi pui .acd cigtiga la concursulTinerelor alente. .. trdi) conjunc$esubordonatoare." .ve rb la modul gerunziu.i. in sirutind pimintul.De-agtrdicabradu-n munte" . . 2.i. carefuseseriale lui Vasile Baciu.prepoziqie cu .mirunt..rl. ...ricaaclgtiga. i.'. vedea trzind" . . igicobori fruprc.propoziqiesubordonati circumstanqiali diqionall.b.substantiv:Mai esteluna meapreferatl.."r..gir orur zahariaHcr. o va face si-llndrigeasci..p".rr-"r. lagiile conflictuale. Se ridicd dcodati rufinat gi seuiti imprejur si nu-l fi vd...intext esteforma regionali a verbului . lional. de (-a.aii"r"" ::*l"ir: rulut ardelcnesc.#..Aspecte pt*"i Jri". hirnicie.ri te strig" . loialitate : necinste. gi gic{): .in text e ste conjuncqie (. . Cllincscupun in evidenqi lipsade scrupule.3."rr" de u. fiica a v a urit" ..."*i d_. amcu tor.. B.. Totu si...sfirqitl. . i-.". P.r 9i bisericii. jer. horei th"r dilA." pi. .g. neglijabil. Propuneri le lor se dovediserd Mi se pirea solugia Perfectd. ca . l. casa familii H"ra"r.spiraqie r.. eficiente.ovirtcscu G..propoziqiesubordonatl circumstarrqiali scop i ruudpa ie" . coordonatoare l.i 9i bogagi.. 2.-nr.J.relevarea"o"fli.zutcineva.qitoruluise ei. arzhnd .rrl voluptate pimintur $i-.. neimportant' l.r.. .r.ffiffiifi termini pe-sireni rill^. Igi infi psemai.sevedeaacum mare puternic.rp.-uir. aplaudi frenetic. mwlte ...adjectivde terminativ.propozigi esubordonati predicativi."ril in animo zitatea Ion di' tre familiaHerdelea preo.. a unui d"n"nr.Dactrte-ag qionali..rrii ..adverbcu valoarede prepozigie.*"".'ron i" .zusein satul Prislop un gdr an straic tlr.. setem. gi corrfl icml.r. mai .r.te"i. ". ior. fir:i sii-gidca scarn..Ion coboritinpimintul.cadou"): Am primit un dar frumos de zi:uameadar .g tiauechivalerrr ii" in planulintelectualilor:-echivalentul a'"-i"l..

r"b prerexrulci arenev6iede sfaruripentru cuhivar. . gtiingeazi soqulFloricii. omoari...tenitor al copilului.urul in --"r:t::il personajului principal...bil. patima pimintului.. Ion. pe de '1rir r. . i. i-roror. a.1oase neasedesr asoara.rde pa-a"*i. r ". p.vedea Florica. pers. se i. secunda'reepisodice.." inroarceacasi. p.-"^ .. :l ^9::lg.t cilq obdnePentrubiserici iedareadreptuiui d.. gi Actir. i"rrgi. p " l* i" i"i.... peia..it. Aceas" i*u i"lri*gar.i "i" irir"r. ira .deznoddmintu.cefolos de pimint.oloaga savista. ii a..:ii.i-r.r " pentr u Florica.. .Pentru^a o.i\rli. hp. i".. lovindu-l cu o sapi (.opr..onaje: principale. ta ca. -r-". t ulur ...r "l1t^fy-. daci cine gi-epe i... se oplogise casalui George..ceeace seqi intimpli..-i tn.rin...or.l)." estetriiti cu aceeagi intensitatepdni in momentul in careafli ci.AflAnd ci birbatul ei pleacn acasi. .1:i. "l -.degiaceasta miritati cu GeorgcBulbuc. pe..rt in careIon mor re raraa avee urmasl.. nu va pl. se reaprindecu aceeagi intensitateiubirc.l)isperarea calitatede mo.-. pe"ra"r"iparci se clitina.prirri. $i ch inain faqa lui. ::. Florica".r urmi zvircoliri ale unui dugmandoboiat....il Ju.i" g. cye. .fla plrnuf lui I"" la . Odn:l sa qisficuti.

demonstr ativi cadrului a .evaluiri 9i reco mandiri' litereleinsi ln lectiile de invitare a unei litere noi estenecesar se r eactualizeze aseminiri si deosebiriintre acestea.in aceeagiiec qie realise zeaz\.insusirii citit-scrisuiuiqi muncii cu carr ca. . Subiectul al IIIlea l. .l tr corecri a sunerelorlimbii.transcrrcreA. ce sar.e.. copiii I1.. I s-a comunicatnurorii mele rezultatul la examenulde atestare posr. orice om poarecontribui/aveaun aporr la intreginerea curdrenieioragului..respectarea . peiangl. linii.dacd" necesar..inviqiriialfabetuluilimbii-romdne.o-plo.elementele enun! urmat de o intreb are.controlul individual al scrierii. .pe banci elementele ci.nsuleslpronunqia llmDaromanase scneagacum sepronungi. ". 2. alineatul.realizareasintezeielementelor acliunii.t J .oari in intervalul nc. elevilor cu cornponentele citirului gi ale Insugirea acestorreguli. mini.echivr lc'tul propoziqieisubordonate.scrierea reamintirearegulilor t ehnicegi grafice. trosc.convertireaunei structuri sonorecu ingeles intr-o strucfuri grafici cu sens. in generalli' lllr.. lizibih 9i. scriu elemente graficeEichiar lite re de tipar. n oduleg. 4.i gesturilescrierii. de departevezi albind.de lungi durari penrm elevi. elemenre scriere insus esc de isi cooiii in in vrgrmintul.. Itemii se folosescnumai in probe scrise. pe 3. este tudinea.irnpreuni cu cadrul didactic.tre cknd.vezi T estul 8. Ei probleme. trebuie.r fd".Uneori se extindefolosireaite milor gi la probeleorale.intuirea literei (scrisepe plangi) prin analiza grafice. ..exterior.te elementele graficeprin scrierea. . . de exercigii incilzire a mugchilor mici ai miinii.ilol l.t"ri exerseaz1 scncrea elementelor. Scrisul. bastonadi. . Relapiadintre cur ricwlum . 3.in alte planin alfabetarulmare decupatgi in alfabetarele.in benzi decupate din revistepentru copii. in podul palmei cu stiloul inc his. . corectirecornandi. in etapapr"^"lfrb. semiogi combinaqiide elementegraficecare compun litere. didactic la table qi verbalizarea . subiectulal III-lea. familiarizarea isului reprezinti instrumenteale autocontrolului.demonstreazd. cirlig.intrebiri structuratesaude ip eseu.dictarea/autodictarea. Specificulpro cesului scvieriitn clasaI Conform CurriculumuluiNaqional..de citre cadrul didactic careapreciazS. itemul3. si se stabileasci co recti.fort.De treci codrii d. . anterior. trcbuie corelat cu cititul.pregcolar.^ir". afigesau extrase... ln predarea-invigarea integrate. in . Tiowri de itemi componentealeunui inst rument de ln rirs .i evalwaretn inadpdmkntulprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect. gi Actul scrierii ieprezin . cuvinte. corecteazi. +-. "rtf.l*. manual.agcz. cadrul didactic explici si nume.complerncnr .reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind.l permit conexiuni.exercipii Acegtiapot fi sirnpletntrebdri sau evaluare.dtire/lecturi.grafice: pun-cte. pe cit posibil.arca corccti in pagini: titlul.copierea.i. literei la tabli de citre doi-trei copii.rrtans. se desfd.riide gram(. de scrierea dupi model .u cod.transferuri Ei creaiivitate . dupi model exterior scris cu litere de tipar.scriere firi model exterior. lingvistice.r. a trei litere de citre fiecare elevl .ncntal.r-rt"nqiale condigionale contrase) 1. pun..oval.acegtia trebuie si inqelea[i rt*.'in .explici..simulareascrieriiliterei de ci tre elevi.dupi model.joc didactic.rt. ce3mai importand din clasaI.irru-rtrnlia i instru.joc de migcarerelaxantl ."(complemenrcircumsrangial condiqion al.subiccrcxprinratprin intcrjccgic.scrierea caiet. itemii reprezintd. 2. elevilor. distanleidintrc litcrc. .^ devrntuncqronale.careexpliin grafice.r-" "i . 1. in clasaI sepune accentpe scrier ea in actul scrierii seutilizeazi trei forme: .identificarealiterei asociatesuneaiui respectivin cuvinte exempli ficatede elevi. se simuleazi scrierea aer. In senslarg.. . studiind . de departevezi. citi gi a scrie. c.ri. .tiut fiind fapru l ci. concomitJnt. Continu i si cred ci acesr articol e de neinlocuit.rrrril.propoziqii.e aramd.. conrinue. E tapa alfabey rd.t actividqi congriente.. caligrafici. cititul gi scrisul sunr activititi intelectual-morrice. scrie-re comunicare. s crtere .controlul 9i aprecierea activitigii fiecirui elev. lortftci achiziqia pozitivi de Ia gridiniqade copii. itemii reprezinti intrebareagi rispunsul agteptat. urparcurgerea Demersuldidacticde formare a deprinderiide scrierepresupune elemen telorgraficecareo com.

elev ii irrrg"r. a inclinirii elementelorgraficc.a literelor9i a-elementelo r legdturi. mai ales.iincadrareacorecti in spaqiile grafice.fdri migciri inutile careconrribuie la instalarea obos elii. cit. . crc ion). dau gi . reguli tehnice: .etapa.ti urmarea fireasci a cititului.modul in caretrebuie si qini gi si foloseascd inscrumentulde scris(stilou.respectarea..agrosimii.inceputul g i incheiereamigcirii grafice. a dimensiunii.. . igi ...pozitia corpului in timpul scrisului. caierului(suponul scrisului).ri. Elevul ingelege reginemai temeinicceeacel citit .manevrarea miinii. reguli grafice: . .. gi Atit in. .in cea alfabetard. de . . iar in etapaalfabetari.prealfabetari.orienrarea .resPectarea formei.

(3) itemi de tip pereche Exemplu: Qbiectitt de evaluare: .si recunoascd cuvinte cu sensopus.: Din punct de vedereal-obiectivitiqiiin rrotare.t *la"sairto r.sI identificecorecrparreade vorbire. r A . opus.rLri din povest moyeagului de Ion Creangi' Obiectirt de eaaluare: . pronume.F: deseneazi.rg. itemi obiectiai (l) itemi cu alegereduald Exempl u: Obiectia de er. D.ryrerhea OOua coloani. Q) itemi cu alegeremultipld Exemplu: Obieaia de eaaluare: . adverb.scris.in celedoud liste. ct"i"ia.itemii se clasifici in urmitoarcl e cntegorii subcaregorii: gi t. B.si prezint. pJttttaie dinlrecele de Ion Creangi' Sifata moSneagulul . Ute ."rince doui trislturi ale personajului' eaFata babei Sifata .{ daci enunjul esteadevirat F dacdenunqul estefals: 9i iIn ltstele...si alcituiasci ProPoziqii"" doard' timp wrie' soap .rri"r.. itemi scmiobiecti'tti itemi cu rdspuns t18 t.Fl merge. prezentali doue tresituri ale fetei *ogrr.ti"a urmitoarele expresii : rim . (2) item d'etip eseunestucturat' i. TESTUL19 SubiectulI Revedere de Mihai Eminescu domestice I veseli noi inverzit trigti I I I uscar vechi silbadce . indoire.taluare : identifice.r rl Conceptuldc itcm cstestrins lcgatde acela obiectivgi cle esteprecedat obicc . propoziqii legatepri tt inqeles c. ^sI lll::r:ui.si aplicecorect conceptuloperaqional' formeaza . C. Formuleare . inalqi.verbele.. qintea.tiia.*emplu: Obieaia de evaludre: oPuseale celor d oui personaje' .plimbkndw-se pe malul mdrii' ..citire. iterni subiectioi (l) item de tiP eseustrwcturat Exemple: Obieafu de eoaluare: . Clasificarea itemilor serealizeazi funcjiede mai muhe criterii . . intr-rri't"*t propriu trlsiturile Fata alebasmului babei "tir5#ffi#birile : doui i*.ff:::'du inrpcrrranre obieaiaitateanotare tip"t ir-iliiini'osrrpror. rrasind o sigeati de la prima la a *?]t1i. in dintre careccle nrai scurt b. substantiv. d e cuvinte . incintar. sunt numai verbe. de tul de evaluarc.rnqtr"riifi. r A . sunr: in qi . Cu$ senume$re paitea de vorbire caredenumegre obiecte? : A.ootno. adjectiv.rr.

Ca membru. doi.i-aasuma sociedqii de pulare consemnate poet.. ghicitori. cimiliruri' poascultat fil"perst\ii"a lirie lau incanr".t .iie7 Povegt i 9i vesri:.-.Din copitnr.". atdiazltcursuri clteltelucriri ...t "1 .Cici .pl.a "opiii-"r*i"*ajArdeal'la Blaj pt""'1 Provrncr in pti" qarl '.1dout.*ai"q" eresuri..pinde gTyl-lt:i.Ja"r. . 1y Cefrunte a-mi-..ii iarcinade a aduna etrricl'il interesea psihologie de 91 la mai a les Berlin. d.studiilorViena'dar p ..ii.t.il" . i".vezip' 85' Conceptul fol' creaqia clorici... (Trecu1 de-nqelesuri-" pline abia-n1elese.-r. *!...i"iieti*tif" 1:l^1t^t-"^t::"-tte' pointregidecreagii caiete caefect .porr.i'iit.^i.trebet.i" perioada..rre ile rominegri ""ut orientul..r.f p.in 1869.p""lfi.."l tttiMit t"i Eminesqg.al la ln.pentru Estecunosc.il..

(I'loare albastrd."io.'. codrugule.i. senrimentul unele eremenre poetice: t"*rl lidri il.*. care efemerur-qi eter nur.i..: ptopoiiqie'subordonati comple tivi directi.i.'.t. Reoedere.oriorio.i rczdturd.1111.gri"i"'i7ii"iil -ijror.i"i..1. ca in circtritul existengia init. il'ili*i. Atunci intri in ...r-"rri. vremeanu are .'..prlP't./ Tu iin tAnlr precum egti/ Tot mereuintinere..1vr^qii-spiritu3lg a .pe"at..: " btar"). t"ir...:'.]. apiruti ti nz g.O^::. .. lan albastru.^C.ta.i.propozigiesubordonati atributivi' tItet ....:* ^. .-r .t".r...e{e p".circumstanqiala de ..ili.ri.rur m edirariv_filoso_ fic alpoeziei June^in.i-p"..llir'J#i rnr.El seinscr ie cicluri: stelelese risfrnngin lacurile sale..ongiri. rolul dea iugeratre cerea euluiliric.ira"iro.mi-i vremea". in iposta"za eterni.. Dunlrea :urg:.rj.ffir "p-ropi.dind glas frunzelor.. ar.e"fit invljasein gi pe Mattia" .lff . pluralul vcrbului cxprimepercepqia . l_al --.m" iir.sidit cu griu de srele.'.. p'in .ari tl vreme trecut/ vdzutl au -ri __"_ q..^J.... veacuri rreceprin ac eleagi iul igi .si apuc.t*.. en..Cind rorsul s_aude vrijilor caier...Pc-undeal risare luna ca o vatri jeratic. .apare "Yylla fdn esubiectivla timpului..p. ct. ii timpului.. . .ere codrule....1..^ :J ^^^ . r* gramaticale. con^^-ii imaginea succesiuniianoiimpurilor./ c" f...volt rle a unui.. calea. ur.tvreme vi cut/$i decindnu'te-am a ffe_ c.eur omur in general.i*r.si prinrafinarea Ia n.'ini" *rre a" j"*tft : .. 'rl"re . .h.nn.'il iy..lO "" imblar...gd*rii esre "*i*.lg72) ..nfi .$tiinqa sinc unuipopt.. .: :* ^l ^^^k :l vremcau treverbul .r de irr rellqie ..# . poezia Reaed..#a popurario rio rio.r creaqi i ntre stuf ia .J-a-"d."riii. .nr.---^-:.. e femeritlqii: .. i.t"Xt::. care ln "f*i.r5"iv.vinJt.oferi o lec qie J*irr.um definii-de codru.reia a daugi. _ drupute care din .'este io..'#:1.i.rri raportat naruri.]fl rffi I'i ]i o reagia cmincsciani .::*J H'.tatlMuitliu-" .j:j#1.. "u.g.a forcrorici .'^4v^ vqr es\ lgTl) legile dcz../Multi lume ne-arn $ll.a trec "la plural: :risticl lingvisticiarhaicl..[[ :*: epl. existenqiali sa umani.r .. tB76) folcrorice ry i91T *"agiaeminescipi ra . id{ej'i " aoea.l. po_ ezia originali ru[rtil'ririr?ri.rrrn"azi. co_ c. .i..". oDair.n-'...-" vine.7g73) ' -" "' de Surt-isara cea-de :r"_13.rj..rr r'Llt.J.il."r".l# r o-.. iodrul.i*. Luminacu muculn"gintr_urr frarU . ceeace expri .. at"srgrr..i".#ri.:.il"Tiosofici..prr.."r.. Mul_ am Marcarea diarosuruiprin semne qi de^punciuagi" . (MureSanu.. 3.'._' f Luceafdrul(l 8s3).l..V{d cerul.:fi:i. codru_ lule!/ ce maifaci.nie.ii p ru ::n . ciriroritt liric.iJ.ilro"r" eremcnrc p p popurare niveruridifer.T. este .u ' lgTlniqi/Voi cercade mi iubesti...u *T1." ( Cdlin _ file din'poaeste.AffiiF oetic ri..pecareurma" ..' . r"re lnfunda migcarea_.Arhaismele. opurai pe i.. co "ara esre adaos existenqiar .propoziqiesu bordonati pjt"d""r nruniunii ideea omurui narura."iLT.' eternut' ciuda.u-br ar.ir..1...cemi-irdnea..r'..!.eu. i.."fi a.r6 tu n...$i ??ff j H. ll:...Codrule cu riuri line/ Vreme trendu"-lcitre conqtientizarea [a... (Mortua p"-un fir dj 1.. u.ril. Elemente poezia De-ag burulin revisra p"m. (d.^.L a""i" r.u"a nu te-am iut/ Muk.u pentru acesteia timpului9iconsecinqa au ii..i. #.rnl'd. transmiteideeatimpului.famiffiffi."te prin diminutive_ a"r. repre_ zin.g"r cucodrul. Pentru codru.ti".implacabil. cu "rlrriij"r.i : Lt'..

asupra. altddatd ahu l .mi conticu sfereieternein opozigie.Mare. omul i. a socoti.i./ Luiagi cu soarele..prepoziqie . adverb de timP.Cele oxistenqiale..a chibzui' a cumpdni. Reaedere pe sine raPortatla codru.a se consulta.a cu riurile/ Lumea cu pustiurile. eleeului liric careseredesc operi ce folclorice. amkndoi . au misura de . /Codrul cu izvoarele". srofe inegale.' . p-{il versificaqie.i ".Numai tor. a gindi..td"^l"giturii de suflit dintre om gi naturi.propoziqiesubordonati completivi directi' nu-gi ma i inchipuia ca altddati" ..de aceea. r aportatla acesta. Eul uman cu igi capiti identitateade sine numai in relagi e universul terestrugi cu cel cosmic. mediiaqia ment etern.pronume nehotlrdt. ' lvieditagiatransmire o aritudine senini. a.si citeasciharta" . acel noi care ... a sfdtui .cere cazulgenitiv.r"r inevitab'. Subiectulal Il-lea A. eu taportat la noi.ne comPunemdin plan terestruqi cosmic:-.i inlelege in . .nma ' stanqiali de catzl. a judeca' 2./Cum am fost aqa riminem". r_eprezentim 9i durabilitateaexistJnqiall. surprinde cri. 1.propozigiesubordonati circum.mijloaPoeziea cunoagteriigi a senti mentuluitimpului. penffu dmpur om. toate aceste" nuarea omu-i schimbiCri./ Pe pimint riticitor. forosindo ca_ cauzd.-rr."ri menireaexistengialia omulu i: . .a chibzui.adecvare populare) gi rima im perecheati.i" p"ifi.orrr.a*. de constatareinqeleapti a unei realitlgi trei gi Tonalitatea stenici a poeziei se realizeazd. vremelnicia. r.. ritmul trohaic (spefluxului afeitiv. cific creaqiei Poezianiaidrrt remine un model de valorificaregeniali a folclorului.numeral colectiv.. .i.apte silabe.rarp. circumscrise rrlttt elementele vieqii./ Iar noi locului ne ginem.oatU .l ocului ne ginem".

.. povestireaorali.chip. ) descoperit ruineleuno.umbri.c.. Prin eierciqiu se repeti funcqii mintale (psihice)9i motrice.. fdcu se de-alungulistorieilor.a...fluent gi expresiv.t''#:1#il:-*'' pentru .iropor.rbrtrritiil' ffi tiual.rreciroare. gtcrs pixuri.l.numiru-l singu lai.rrorrrl.) Trcbuia ftcutin pasd.i sabie.a.'i'.r_Ji'rlpr. 4.r?curror"ute si scrieexpresii/structur i gi spaqiale temporali.rr. foc g. impuhre..i..iirc antice.oamenii obezi.r: r.(.... cu drept:dreptca r"-a""r. a lurnii _ atribut. .:Iosite. 2.. intre careexercigiul citire. prin care' conse $t ientgi rep... ifl:]liq cazur vocatrv. lingvistici caie le-au plicut (le-au sau .infi. -(r:! 1". morale gi trisi.... sirite.primare.rt care.:. dojand: admonestare. au {o* ile cute prin foc. mild: mizer) circulatia orinpasurTihuga fost a inchisi .il. ajungela: r ...risare.. nOSCUte $l eXe fClFUl Oe Utlflzafe a aCeslora in nor sLrucLulIr Pt.p.r. pdni la compuneriliber e' in a E*erciqiul.) un d.tlrantropie.. asigu' rindu-se transferulde cunogtinqe. r .:lt*.ieoriilor careseaplici in situaqiivariate.:'d11.a luape cineva drept. 1si fie considerat) necdz: "i.) l* i urn a clf. 3.(..pondereaavdnd-o congtient.. r\_a tasatmc.acgiun e.) .etat..qi" subordnnatl rrccede la un pasraaltul" propo ziqie arribudvi. : . Exercidullecruriiintegrale vocetare. $i-a multi dibicie..j.in lanq.. tu: nu arefun cqie sintacdci (*.:1fl'. d-tiincbipui:a_giimagina.) B. unor capacitiqigi aptirudini intelecrua le fizice...."..la alcituirea unui formulareauner enunquricu ceringe exerciqiu'' text.Prevenrreauitirii pi confuziilor. din cauzaviscorului. Sc auzea scartd.lll'. A vcau ur^::::.u..r..or.i'.. 'cere u"u*Jon"ri atributiv'.p buni drepmte.c.."r. careexprimi dimensiunea structurilingvistice atenqia ).se realii-e:aziLp.i ' .insuqireanogiunil&.:citireain pri mare se practici mai multe tipuri ale exercigiului.de ln clasele trebu *i" i iit-ii ie ^.rY%:e' Aveaun t up drept caluminarea )-a supirar. ( ..duce la doa de unor deprinderi..s.\"'"'" Nu gtiamcare dintre..r urrnd de tristeqe.....ciruqd.rrrant.rrr. p regedinrele crubului ..de pildl deprinderea receptare mesajuluiscris.fiind o merodl de executare unei acgiuni mod repetat... a'fscultind discursur adversarurui.o-adici siris mesajului in clasele.er cngtiga va co ncursul. pers..subreran.a' pe cu r Analiza te xtului literai presupuneexplicarea cuvintelor gi a expresiilorneculn noscuteqi e xercigiulde utilizire a ac-estora noi structuri..111. exprimatipri'pror..clresrrrbar_o gosca. regulilor."p".filff::'.il*.a II_a. exp res ie. nr!..r..ib. procesulinsugirii Receptar ea variite metode..consolidarea priceperilor gi deprinderilo r. fo c: a seface^{o." I . a^trece prin foc gi sabie. S-au ".lli.ri n gi-a dovedit eficienqa' formfltive. ireaul . Dc cc ai venir la urrnd?("il..i.ffilH..dezvoltarea turi de voinqi qi caracter.r ii!.r.. 'r . ' I n activitateadidactici.. . $illf.l. p.:9.texbindire a rul literar.irrirt'in... cititulyi... o (..... la tipul cel mai simplu de indicate. c.i. exerciqiulesteo metodi fundamentali. .tvsrLrIsa urcrdt ' exercitiu i de formulare a ideilor principaleqi a mesajuluietc.iffiiliiilf'. : ) Yroiasdfie luat diept rp.(.. -. l.#. IJn alt tip de exerciqiu de esteacelide creativitate. (.e l"'Ic{ec^r dcgctur" ..

1' ln secolulal douizec'g1 s. trattspustrlsituri ale unor persoane H .ubi. Aveadoar/numai steu.. Tehnici ale muncii cu cdrted Penru rezolvareaacestui .erupune sarcini inv[de realizareaunei Ii secere elev.-aureali-atextraordinare TESTUL 20 SubiectulI I Subiectulal IIIJea l. a seasrgura cusau personajelor aftenumeproprii. carecapitfl o Exercitiul esteo mercdi adecvatituturor formelor de activitate. . originaliriqii..oli.qpfi. r. itemul 1. subiecrul III-lea. 2. Fumuriii ochelari did.. . Ion de Liviu Rebreanu p ersonai I on ului Caracterizarea in a personajele suntfi cqiuni care sale Dupi cummlrturise$te Rebreanu. un aer ii misterios. Testul5. Liviu reale. de pilde.ilor crurea conqtienta.:"1:"..cite p. terului literardecitre fiecare descifrirea in ritm propriq.Ie reqininumele a a crearive.elev.lu.. 3.r. subiectul ar III-rea. pe rmanente... Tiouri de eoaluare vezi al subiect. vezi restul 3. in autoeducagiei deosebiti perspectiva imponanqi 3. itemul2' Pentiu rezolvareaacestui descoperirigtiingifice. o u" ... si sublinieze .'Jn oas ci. spiriruluide independeng capacitiqilor timularea stimularea $r a lnlqlatlvel..

O modalitate de caracte rizare personaje.. din viclenieinstincrual:r vr ci s'r Yrlrsrutrusl rucf.Ce si fac?..6e d.-r.."1.1s9..ir"..il..*"ri. robotindori.. e . I.rr. " Ion misoari "rarn pmattt"til" r..r.intelig... U..ci .rr...i". l)ar dacl 1-ai pentru cine sl-l munceqt i.. ntmine contemporane). vatrebui ya si si rhgi pe laaliii. deqiii recunoaqte aqa in tinereqe...faptelc caracterizarea tfetul fizic Ai moral.l.Gindurile insr ir frimi..a." 9i_begiv.Trebuie .f*.1.-...(Istoriariteraiuru. i^txede tatir ei.ru '.-naratorul ln realizarea ind. caracteristici "rr" oricirei fiinte riduse". piminr: sedu_ ""t" cerca A nei. slujba in .i"J.gtepriciune..ura ca gi bogitanurui vasileBaciu. ""-i'. Ion consideri ci ..re. Dominat de patima pimintului.. trisneasci Dumnezeu " . ingtiinfat de intenqialui lon de citre oloaga le acase. crreia giretenia la .i. .. minturileadormitsingini cagi cind fi. voinqfimensi:nimic o 1ii..ce cAndc al tlu. vezand.fata frumoasigisiraci: ..pentru cI serecunoagte sinc VasileBaciuil urisre.ilffifi. vdzind -ope "i Etoiici. si zici..?l comia lui de zestree_ cen rrul lumii gi el cere.o . si.t .ilff.cre_ de ci a qa secuvine.".Ion esteexpresia instincruluide stipinire a pimi' tului. ci trebuie seci_ si strroreasci Ana: .rbegt"pe Florica. serocmeasce pentruzesrre.' Isteq harnic. ir..#rr1?# 1unti.lon nu c insi decit o bruti.l. de iiiimpezsc lui'Ion....u'l:1.. Estein grijorat deintdrzierea acestui".minr esre atit mai ir"r". itiil.e!.r" nici mai tirziu.it i-...i grasul ii ci Io-nol.gI..rill ftersonajul principalal romanuluilon reytrcz.q.o viclenie pr<.. "..p_TiTlfcomi rifeas obiirii.::l-TT"pq peVasile B"..regui ["tj_o. ' mi se. e..... Disp. aruncatr Titu Herdelea.origini pand t n prezent..._o !.s-aingeles tarir .."?" o[qirr".r..inrre gl asur pdmanturui iubirii. lui nu pldte$re ceapideger ad.nulr. fugi in rumecu ea.robiecdv folo seqte personajului.... monologuriie interioareale personajului. arunci dipr Vasilen".."liru.. Trebuie i"u peAna!. :ql t. Dupi seduc"*i*T.faralui Vasile Baciu.. in Istoria literaturii r ornine le ctr . reprogeazi trageIa siriiie." strinsi. nu rezisrisi nu care face va inchisoare..a imbogigi algii Toati istegimea pe ? L: ::!li...rt.rorb.. i lngeregere gi--itn p""rru Ana .il gisegtepe Ion in_curtegi-l omoari cu o sa pi.ibovni ci'. ceduraliqi.. considerind fata. G' crlincsc u.."..ual..#rniii" l" sine dispreq. zcnobia.r. cu atitma ipugin cind.r" Baciu.afirrrrl ii gineio. "a sufletullui Ion^se-zbuciumi...... iubegte Ion pim6ntulcapeo fi inqtr... gi erceva.'I on tlvista..i.. pe o . seducerii. cu saavusese avere. de Astfel seinchiie destinul tragic al giranului dominat de setea pimnnt car dcteizarea directd. i"fr*-r. ilbir. din senin? . arevecinului._e :1"_" I I parcl.l-\r asil" pe simionLungugi":.ilor din sarur pripas.mrinceasci sp." .. George seintoarce acasi. atil siu.i. .. Alexandru dar Glanetapu. Mamasa.po. lretexte pentru a-lviiitaqi pentru a o vedeape femeie.Li. gi mai ales inlimbajul.. cu gi "ra r'J..iu --"rr.Afldnd ci Georgeva pleca v ine noapreala Florica.o..' ziu a9a". o daci n-aregi el paman"t..cu deosebire.Dragostea Al...b"r. E' Lovinescuspuneinsi c i .ireAd:-comPortamentul. perrecirei iirra'd....].r..li ..rrqa. ..irrri dovedind o ingrati tudirrecalmi"' Nu d in.i-ii".. .iv.int{ clestinul glranuluisrrp6nittlc prtr_1a p{mintului gi de patimaiubirii.i iqbragi$a"d .'fata J".j"ri*" ai' cein cemaides cl.. gi fru nieafhc.RarrrJ.eri-1 :a ajunge nicio -dati aib. cu direcieo constituierelaqiile celelalte pe calitiqile.. Ieneg.Deod ati cu Ion'ofti rung. si rimin roJcaric.ror ..darisi domini slibiciunea: ascugiti.: ci cu La nunrasacu Ana. u .dragostea ajung ein via_ nu qi! i'umai ..

peIon in bisericl. .eramai dc sirac gi se iesitorise cu o fat{ bogati. pimintului. implicaqii Tarciului.. cind ajungela convingirea c d.in prezeriqa Vizindu-i sfit uieqte. "rt.tai de la tatil siu in speranqa. il il incurajeazi.t.modela intruchipeazi'tr isituri aleomului din popor..ti lon.*iorr."p.Drumul este nipraz nicului spredescoperirea pentru 9i. Ion se zbuciumi inrens.. intelecualiisatului ausimpatiigiantipatiiin funcsocialia satului. Viclean.trece de la bucuria izbinzii Ia disperare. sisiienilor.numai il va face si piardi pi_ mintul. se romanului Acqiunea gi ernice fsihologice. Fa miliainviqdtoruluiZahariaHerdelea...ci CIul o va indrigi.tronrplui relevlfaptulcI literaturaromini.] a".piminr"t.. sociale.Ei'l d. suferi b. r#d. Gheorghiqi.rr" p"niruel reprezinti ..el fiind autorul moral al sinucideriiei. izbuc negte fel de PitimagiubireaPcntru Satisflcindu-9i diversc Floricii. L.. f C. simpatizeazl. aceea aproapede sufletul lui"'" I serevirsa asupraAnei mai aprigi.soqul . pentru ci ea. Ion.susqine Belciug.. inr il irbrgr" pi Io n.a l..iili'.-iefi i. daclcineqi-e lumedragnu-i al tiu.?" la patimade plmint.. gtrsegte Bul buc. frnprietenugt.\'.nt al uneicomunitigiarhaice. rimine indife. ln memor abil r[mf..feciorul Glaun fliciu: . Pini si obqini pimintul mult rivnit.neun personaj I Baltagul ..romanul Ooeraliterari Bahasulesteu n romanpastoral.il Sadoveanu pe-anrur1eada_ gi Apoisi numi numaigarangia "t.rt.'arr". va co nvingeci Ion n-o va iubi niciodati.-girancd Jvligura ieazepe drumu lVitoriei Lryantpersonajul ei.-.. Cum a fost dinsul ln acest fierbeade u rl chiar numai vxzindu-l' !i ura De netaguluiazi. p. socialiampli. a dmonestea interesele bogat. " CaracterizareaVi.. piminsi Petatil lui. p.li ureeaverea. Tiru Herdelea infricogeazi. dar.Simqea vrijmag. Preorul $e deavere. naturali. Ion inqelege . Bun e pimintur gi drag mai rentla moarrea "d"orri. Ion il uriEte gi-l batepentrucI n-a fostin stare pilstteze turileZenobiei. el igi iubise gi-gi respectase pini la urmi fli.r"b.toriei LiP an transhumanqe ..l unor strivechitradi qi Viioria.. ci -o"r r".l'_:"flii:i::::oiul.attiotatin realitatea . confruntatlcu moartea un drum iniqiatic fiul ei. Ana seva spinpe lolosde plmint. pimintur. George se Blorica. destinal sogului NechiforLipan. spre deosebire $i VasileBaciu'fusese nev asta.. rinul simbilic pentruVitoria. . ln stratificarea il bogitanilor. din prirrcipal. pistritoare. Cettd t. se ln dlrjireaqi iatima p nrrupimint..rfii. zura.r. rreprarse dezuman ir".A.u..Ion el re prezintlo categorie Numet.ll.

si bine sogul.ia "" ca mintei ei se ajute gi bragul "Totugi va gisi t" lui si lucrezrcrtatea' ._ 9i nad_ a..cario..":il.. se oadmonesr""zi ciincearci p"r.".u *'ii'n..r..In ciuda do_.U..::'tr:LT?:J:i:-T:il.. descoperire.ii.i n_am noasrritrebuie tre...ti:Hfi'#[l.i'i. L:_ "*."1.'.eg u.r*.o. d en .ri t.Iqi coc.*" il ...:r.#ji:cJili. ff"' if:llqi[T::i:L::..Eagtie iiur.:..i""di'"1. frcandu-r s-o "o"ria.t-..."ain:regocier""p._tcireasci.."rrifor ..':ln:"'*5f ".'i"r*..*.Ji gensavitorili. cultive increderea si_i oamenii si sedescurce siruatii l.U -iil"i.:i. fffigtiutde acesrea re gea ..i "r..i .J.fli.._mea qi-n ti.:.Lair ".... in neasci' vegherea inmorminhrea.dmite nourin com_ copiilor.'"iiiill. ffi*'aauf siici."::1:..r..:'.Th: n. rogutui..Jsrpuir'nraf i.:Tl'.f. ai rli.i."p"...il."i"r.rm.f.rrde-r"1r"r" ..:^fi..". vezide tn"in* gJorrr""r.. i iiiii. .....:M.^:l.. .# *rj i ":l.r.r. in or"-irrt"lor acesruia ripi."-a. portarea ffi.". si fiedepeal..r..il.:?ftffi'i::i. arireu vali9ibluzi.noua"..il?:. di*. io.de$i inteligenqt nestiutoare de_:"r:". our.l u mr i.r"iil##::fffi*1JffH:l .r.llli"*:"!?ff il:tf. bunici-ta.'i.iiliqp.g".i.. *f...'.r.il*_ut ttdescoperi ruiNechifor si asasini...: vr."onunri.* "r .r"sri_ p"d.'.B...a*.li..azi frumusiqea j.ir viraticur...piit..riur de ei afaceuiu-i.redirectr) .irurri'i..'rnril de rume.no*]. aparre.i#""b'. stie ac[ioneze ^Vitoria peceidoi i".rr:.li"i.u eele peI anoisunt pri. respe*area ca oameni si faci "..r..r.ir..T.ri#rordeauna ea ri ra ... a. .".goric.eror..l"lll.i"-. . .#J"asci gi limiti (ucidereatatilui .i-"n..:1H.9i. .i:: ::#lrrui#. ca sogie. iil.."pur a_I ci r"-ili"i.'.tJi..." ."'*14..?..daraccepticeea qesalr dupi moda.-.e i'ciurarea -r".r..iil. Vitoria unorconfricr" r unorinfidelitrgi "rr"-ria."-fili".pr ae decir auto_ crima'''"'i"....r*nr" riunca sociar.j g{1i."g9 r. Gheorghiqi iese A.ochii ei p*er serrsf ..r-i""rib.1i.rr..i. i"unitliii J" oiJilr. tr sta faqa 'e ..f.ili l.tiorebuie safie f..minisrirea penru Gheor_ "" Y*:l^."..It'.r.aiii'. i il..ic.rar." se ir.r. rnai ri-#i"rr"gut.. r citi in suflitul [[fi T:nni:.#1 111:1.. rii:i "-u. grijr si o duie viroriaare r"..i"r. in soaretui o."po.*-i"i91r1...r" 're#.-ui#di:t}: :t"il.. o.'!. in ipos.a..lrJrt.:.roti'd*i....o.[ii.l*r rrqu o"Ji6.opur.. .rancii..Gh"orghigi.. din rri u."rt rt .*." care "" r:11:llt: "i..T::l.t'..".l*: nigoarr" scrisoar* ciiqn'a.' d I o uu o oamenilor:..i'or.ro.T.L.il ill.i.r. ...rrir" .ia'ir.:i:TiiJ evi s*asii.ffi'itor mapenrru pentru for_ viari.cu "-Jiiirr.'1. c eimbunitigegrl caii...i::#?.iu i]. ruiNechifor.1f:.* rir.11X$ryi.Acestpo*.r*.. ..illr.*'+F.. ghig aredragosie li $.'':iiflf'.iiii.

orienteazi de Ehifoi. epecea bunl.Sugugat" ciini in tiltimelemoment . " pri'ire.. Vitoriei sunt'anirnate d'ragoste: de ca-n tinere[e. cu t e minuqios la miniitire.*e.comicrima. Soqiei le sogi noapte prin viclenie tragede limbi P-e peste ful Doi Meri.Vitoria merge. seimbogiqiseri pe ll acestor".Ochiieiplute i.N-atn si am hodini cum' n-are . inmormintarea Lipanii cheamigi'pbucipretext detectiv:'sub de de gi iar f.:*:i.... de la careprimeqteputere.convingerea solsti$ului itului uagic al birbatuluiei: .Daniil."'il"f#l[i$r$.aduni informaq ii la ceicare-t forqacredirigei sale. lui La tsalmbz cum si conducialrcheta. ..i..Nu maieratdni_ r l. rostegte e pareci pebaltag scris sing egiacesfemeia..al balugului.cu uimitoare stipinire desine.poartil" .iq!. Sirbtrtorile qi. cu spateleintors citre ea. Totugi...r.Ia un gospo dgli. adicl. rtru colectivitateadin carefaceparte. p e subprefect. la praznic dovade calidqi:de riil peBogza.. Prin miregi-litrfioari peucigag.". insi nuiri inteligente..* Toate ac qiunile pentru tradiqie. la careafh cI doi oieri din apropigre. dezarmeazd povestind. rale Mioripa.StiPa unor semnificaqia stipine/ Mai cheamigi-uncine". Nu are 6pafl nin siguranqn tn iste lncredere auroritigi.Seficea ci vedepe Nechifor' Lipq llare. Talienilor.o lndrziereanejustificatl.agi. cu ajutorul iiile Intuiqia.segte Lupu.p..insogiti de Gheorghiqi.in care lumina cas.^primeg te poste$pirintele br"iitJinainte'depli:bare.' crimagi-i recunoa$te Bogza ale de .trecind spre asfinqito revirsare de ape". adevira tele Ei Minodora impresionantil stdphriire sineqiperseoerentl. unde se sfaturi de la pirchini la icoanaSfintei Ana. saacestuia.pentru ade.semnde plecarel')ii dau. vredupi semnele se cunoscuser5. ntele Visarion. pregitegcalitiqimoraleale lelev. Edevirul.rcl.i i'sugerase Asisrase interogarei ci fap1a. dezviluie incdrcitura mitici a romanului). gospodiriao lasi tn grija irgatului Mirea. Inainte de plecare.ranie farriqi. Sadoveanudezvolti motivul ctrutirii oierului (mottoul . daravea frumusege rruitiii o .visul premonitoriu.r'nge ciprii.adesea giprimegte fi douisprezec e lui ziledin viaqa Nechifor Drumul de reconstituire ultimelor a si dela Dumneze u. indeamnlsi bealn cinste a il ii vreaia-i vadabaltagul.obir. vorbi cu mirare ta-i omul carea lovit pe tatu-tiu".. apoi. iriipun e urificarea. anumitesemne uperstijiile..b:nixrir viallstrrvechi' perso'aj-cornprex. fapteiiu o e:iactitate care-l ierea acuzaimplacabila apoi Vir oria'il determinipe Bogzasi seautodemagte.care riu numaideeagtiute plrstijiile. se mi gie:.pin'ce l-oi gisi pe Lipa n'!. lgi Vitoriei:inteligenpd tenacitate..Timpul stitu.In drumulei..care lmp uns-o in inimi g-atulburat-o gi mairmult. la ministirea Bistrila.Gheorghiqi.i nimente gi a unor personaje Izbinda itt t"*eraia ei incursiune in viaqasociali.Cigtigi ajutorul circiumaruluiVasiliugi a m ii gi sebazeazdpe din de cucoinaMarioara.'.. Ea insl se so cotearnoarei ci ca gi omul ei carenu eralingi dinsa.t1"-*. dozl de gelozie. rparc exemprarimtea prirr in sa arit l.pottegSfat si intirire dn s i rirrtele com^tVi. cocogul a s firlntat ..l'ffi itiiftii#{i: .anumrte semnenumar de eaguute(vrsulriu .existl o anume (vis_ul . ciinelelui Lipan.din variante ale baladei I Tarceului. birbatuluiin ripa de la Crucea ose mintele descoperi acesruia. g.de aceea convinsi cl numaiprin prirpr iile'fo4e vaafla poposegte circiumilein careseoprlsegi Nein in Seamestecl mulgim e.: Inspirat .intors cu pliscul spre. dragostea pentru dreptate .visulpremonitorru.. tecirnoas' pe psihologici ajuti si-i determine uciga gi'si-gi o gi inteligenqa a6ilitatea Anastase subprefectului la celordoi oieri. Sfatoi i ntirire ii dAti detir."d.petr ecerile iarni i-au fost pentru intiia oari striine gi depirtate. recbnstituie posa tului.oiiei intirire dela SfintaAna cere vineri. Visarion. de plecarea. coborirea tn infern. Abia acuminqelegea dragoste a sepispentnr so!.i . rolul ciinelui.aceastaestecaleavieqii ei: .

Vitoria gtieci nu sti in puiereaei str aceea o replici semnificativi: .Dumnezeusi te i'erte". de ierteo asemenea ceieieriareviduvei.e vieqii. faptI. di ..

.i.ares i. nararorur .. u { trp n:::iii i.'plecare a familiiva?esrrima fftxff'Jln$!!frffi fi ".N-am!" Le cereo qigar i..i ci aE i'*. poiana Iocan.n. Adeseacomporta-rea Moromete le pare Ca* : ill..il pirxsi pe Dumitru lui Nae deMarin rc gi'abisi seduii proaspit.iii.*e. ce v-aqiadunataicea? miri apoi clnd ajunse poianafierlriei.til. . iegi Era. intii intreablironic:. Seopri din nou pe o podigcI. lui lucruri carelor ciudatuldar de a vedea hari ai lui Moromere.Crezici ais-opoqiduce vor si ia lucruridin casi.di.In oxpozitia contur^eazi ci Achim personajere cor rlporrarnenrul mai incoloaEa..o lt cu vecinului.ferea-ida rlspunsclar..1.degisehotlrlgteca.'.rj.il.in care din complexiarer saru_ rufl.Dar Moromete Ei preda li ei.i\ffi ff l... ira plinl.... pildt ttrs I tntenscisufe-rinqe .i&ft.I. ln rcgiunilc 203 jde a-l plrlsi rapidpe Bllosu. ciruqa.Si lui si gtie cauzaiiierii salcimului. Moromete intrtr dirriar""te.i. biE. naivitite : .. lui . pe neagtePt ateintoarce preda rnari.. .-*prrilo. rlspuns nea$teptat: semire proqtii".f.. #iJ:: [ . ero or*rnii.L-ampicilit cu doul suiede lei'."romintr .'".. sripi'negtefiinqa.il##T lH..ii.fonciire a". ve-rorna n din psihorogic rumea abilitate disimul.i't-'. satisfaclie ii eofiscali.La insistenga apare mai pu'in caracterizarea .!l pe tinzica gaia -maqu maibinede cincisprezece '"u" prag. cu iMorometefu inti mpinat de 9i I illoromerii nu nl*i lut ln seam[...".Se itabiieinirarein sceni:se lasi agteptat... . doordin mo'a[pred ominr-ca mai dai..: g.1Ti:.ff ffit'H.uiut'i. explicindu-le apoideo miedelei gi .l .l-*lt'l.l.a ii i l Decizialui Moromete mirtrpe Nih..i.*xi f.rasidea t. o cuiva. si-f faceudaci n-am! De undesi dau?N-am!" JoCe Moromete zise notariifugirive.Exasperat.e.aavuttrirnpde dczntdcjdcpi de boc.. .i"ri..l::tl:.aritozo.i:ifff I' j:Tillt.ca supraveriJ"'iuna se unsripin.. este pregtti ti cgo vglui . care-i tuiNechifor.ilr.rjp"#: ce ro".ruluifrJnrr..mai prin dipieacila Bucuregti oile 9iva trimite bani..i .i"il.. ignorindu-ipe ceidoi agenqi..ras Abiapeste j umitatedeceas de acolo..[o /ire*d..b"omirejif.Descoperau Cocoqiltr. I intrain curtea Carecterizarea IIie Morornete tn se C" e.n tru::i E m4ma... tatil lor avea roirncu'. Marin o imagine indiferent prive gte cumJupuitulcompleteainediiJ"'r"rurui noutip ipunesec:.rii sedesprinde rolul jucatcu agengii A ceeagi a lui.i. oescoperl IJ._pur foartc se aicrtird conf licte spreei gi se "u apoi giel absent. decurge fieririei. aviesii't. repetatde Nih atunci cind 9i Paraschiv .. pe i scipau.il.ff l!1Til'fffflnl*i#r. lrqiilo*o. ciruia acesta di t zi sLtalc salcimul. i. strigl pe Parasehiv. . fetele*.uo. ceea qi flloiu gi-l . c um semaiintimpfase.il.:. discutlmnoi!".. il:ilff ffi.b. ii va pilareaici.Buni dimineaga!" Romanul MororTepiia considerallflnur fo^st fiseali. romanului.Raside om cadumneata p loturile.iiffi" in agenqii In aga ci ranqa statulle va anula. r o n r j c l o r fem in in e vol. cu Jupuituil ca racretizgrye nu egti Copii mici n-ai! ! I n-ammaipomenit Slrac iect: ." de .numaidumneala ln-pltrtegte ! Bolnavnu egti Atunci cum? To ari lumea rcmnificative aititiil^iFil[r.Idi : J... ffi:iliiJiff:lo r' ?". momentul care rduatizareaacesru""". ' c in s t e in g a le ria p e rapropiau fieririe de simuleazimirarea:.'.iiTi'd#fi :::Tiilll{:_t!H?iru.ill e*le.iitrJiJlt:: :..suntmanevre viclenie pre_ adeuilltit"' p"rro..doar lilrp"rru*enrari.zi linigtit.fflrtffi:l'..de culcontinui. Morbmete spune agenqilor Dup.iii'riirln qirln easctr.ii'*Lr. careei nu le ?edeau" Chiar sosirea la fieririe ). primegte.il. mi. a nu.rn rorn4n nevinovat.pfinn9i ceitrei fii toqi. eiun gi pe meticulos o agazi prispi.i. .tr ani!.liil"?u. cu pe etteazd Tu= gic u o vocesctrzuttr" ceil decone idAuglapoicu ciudativeselie ..1il.-a...to$ gehgiogi parci neribditori.'ie ...ffj: nid complicat re_ al la il degigtiaci eaeste biserici.i?ilti. plata datoriiloreaminatiin sPe. viaqa scurg a p_".d... privegte spue n-am?! ci ingenuu Peinu qi-am rdspunde agenrului . Iocanabiadeschisesepoiana departe exclamaqii...rfi.ul de Chemat Ilincadin poiana si incaseze .-l#t'.H victorio.' I-am dat numaio mie.in timp cefumeao o zl chitanqa..Ti ze ffi . rlbdltor fn'cutt" 9i o strigi pe Catrina. adupe r".

el..'. irrg"li .#i.ririir.n' lm &iitrT.fmai..r-..ii ilXf#T. gindind astfel iar ii doregte vadi venindla el la poartl ca s[ seroage. -+ t..cums-argindi Bxlosu nirnic.aga p e il lui gi glumele Moromete iriti qi-linverquneaztr vecin.. Virorir.r parasrase.".ruiui.i. aceasta explici se .#llli'itf T:lii'iffi ". iifri"ii.facesi-l urasci: . fiilor sii ori unor consiteniciudati. osemintcl.ri.rffiii'rrr.#.disprequitor.ice si-l At itudinea ium seuita de asti dati Moromete".i li-b.".l*r[ffi'. av6nd r.'ifii.. spredeosebire ceilalqi..:1!i[* ..* momcnrauroriratearuiruro.Ili:::ir:U.Hiili: p eii'a'p u isr si m "i..suciti"..rr".vecinullui Morometeavuptnt* intiia oari binuiala ci Msromete nv4lrfl darwld uim!!!:::iqi mascheazi Bi= la aga.ares si arre pi ql iffilHi:1111ff::ff'J?ffiHl-cade. lavt iiptomiri.iniru.in realitate .oarereco. rup. umil.ir*.n. iese llff"i1?.Bilosuseuiti la el cu o privire-rece buimaea.. rir.. aer.ffi .'prin iil.f ir iiiTTiilffi ilTi. om Bilosu simq i deodattr il urigtepe aeest gi ei c[ losunici'n'ar fi.."rr "rru. are rtmorude care.r* h- .ijllif..r ff i'*:':li*: aeariir."i"1i.adiefl caEieAnd de cu sXu.. c. dor ? Gln-er M oromete lqi blteajoc de el? FIrl sl-qideaseanadaci se Nu inqelege".. t' w gi in comenrariilelui lJcitirea artiiolelor din presl (la intrunirile duminicale iop'i i*a"....1:'TJ:'yi:frf..oljlo-Tri dar "oi. personajului.r. Dupi. in uite surd. Tudor Biloeu.s. neplicere4 a discura vecinul la se'gindegte e l. l. simpul complexitatea in pocalittrqi demonstrate discugiile de cunoigte .ffiil.i11i'i".. *srd ou ei iif.1q*"h pa.la Bilosu.1fii... personaje indirecr ff interioare)... .plicJrea a glumiinteligent".

. o.. ur-.. eracu neputingi i.rti.ci din spirit a. .i purta e l aga.' ..i rri'i. fira. Moromctc separeci chiaraju nsese acoro. gi ir ficusesI prrlscascl ...''frgr....j."i.ca ..r: pisicefares....r. 0..el rispunde n-are.r.Tugurtuo..'i"." ili.r'. acela pe car esecerra cu....'ur'ai c$te o ar'i doua lui uerurr. .uJl ui1.ii..il"ll...hr. apa a lor cu atita seninitate. ceavea.mprare.11. ci Et in q vr r r u r .. gi care rds"i .r"r.9f9.... li&^rr.i."u pcrvesrea r"ii.....t* tlrj jv"r. ascurti-miaici..". Moromere di griu i-p*..]ce om ciudat Dar ra ! urmaurmei.uri consireanul. a.'u. ve nit si_icear! lui Moromete imprumurporumb..or..y"romete' ir"..0i" de se . pri^eten nici cu un priege" a.-urrp. .*".Moromere' suse er'cu i ntensi. cumspunea Dumitru lui Nae.rrl nu r r r sensilv4 rr rl l grl l merid str-iasc ulte Moromc.nuitiint6...i si cerea a contempra dc satur.supdrar punu tcr asculhpovesrirea Morom"ae lui J."ir .J:ffi:iliT::T?rliil!!i ista?De'und.... clcapirare.nici priet en..... aia mi-a secat inima. i..ri-i'o.. viaqa. o.uite. . riil" cilililre I')irinrulatria pcntru Morotnctc.'.lil' T':^"dea.rrri...cum ..f ".ut pe ur" i" f*Jili.rtr-adeua.u iirr" discuta.1.". erti r"t*trt.nevoia convinl..r.. Intr_unasemencir momenr senini tati_1i-ite"er" "".i-i lui tttullunrireiritare eiii srirnea ut6"r-i.". .^urni buni...ildr#i'ii. adici si-. spunindisrorior l-...sri neobi."qi." *..1'::.i-nu-gi seimaci acesr de a fi dai fel crade fapt bucuria ri bertatea olie gi ror. nici nu spune. plecai f""e. r p""....... starea il'l:i:x:r:.-". seninirare ol.l"rii".ajrig. gl rr durilc .: f"g"'r'" r*u"il. Co"coeile.il. .prierenos intreba ? se Jugurlan..t"i. o cripi desupira_ r..-iar ii acesra exprimi direcradmii9i ragia: ...i in linisteane_ *.. caretatil siu ..b. seagtepta fie si celc doui loturidepimdntii daului Moromere iluzialibertiqii. vizur pe scena acolo.."rn dar eraparci......ci a devcrrir a imprevizibil..de ce.. .. ..avea ".pripldirul $i ".i. eracu Nicuraie ce .ulgr _ii tlc i'sugi faptul ci cra nemulqu-it J.. sr"r.rgurl"n.cdndl-am de e1... srni_ Era ros'avea copiii sinitog i.i.r ..::::_q::lile re ca aceea despre familia numeroasi'a piri. seninjtate iluzorie.?rce g.. . ".r.gi de ".ir..nigte pentru.[... de.-i.r. dum_ ". l* ...e.satisfacsia-c ind Morolrreteera ir. uimit gitulburatd.r"ge doui loturi a" p-l"i degtepr care cu iqi f{ceaplrcere staia1.-ri. o.-nici Tai avut.r:ur.... atras d..*iri...1 poliricdoi de a_ri pe prispi cu prieienii. "p. .'i..rtu. 'os rrme' aventurii tui ta munre.1.jou.u._ si o.qipe lingi roare lui u" o m bun. ce vorbegre sirr gur. Atiturlr il aceasta .i:.fi ." i"g.n-ar mai fi d.....gril"r rr-*i*9r.....:.nici penrruargii.j povesrea a lui asta cu gcoala? cevroiaIa ur-. o succarr...J.r.. ..... nemuljumit mai nrtrlr ".r"q ffi ..se ".rr:.".11a lingurul caremeririrn ai nu isi a.*li.l0 I nile'reacliile sunta. Dar aceasd -ii... "J.r..i:'E"irrr ci Moromete 1.ri_. a ct $i cclcmaiinto-rrocheate gindun p"r ..i-i* p.r. piemierea rui NiculaieMoromete.-ifili rugurlan!. pe aceasra "-ti-"i orrrr. sa rulburati... ei." ...e ..r..o. ?iceam ci eu c_osdJ lase repi.".rr"-u.. n acea."i...Nici rudi nu eracu Jugurlan...a proccdar Bilosu..i 'pei"'.. a1 fi parare.J..c.'.il..iffi"T# lumea gi se afla 9i . seagezi tacu tlln"eobip'J.ili!#li incit s.1 cevacareii itirnea de fapt nemul qunri srarea aceasra dc ea numea 'r.de accea pr* .iu..

. cel senin. lncearci si-gi pistrezeumorul. l e. acestuichip.. . absoluti libertatele-amlisat !" lnsingurat.a. p[ geingeleagicu oame nii'. Mo nu inqclege conflictulfamilialgi socialcaremocnegte.autoiluziondndu-se. firi Dumitru lui Nae gi.armonialumii . Moromete. firl parlament". lugurlan d avut intotdeaunadreptate".El.Da.Se dovedea gre. dar parci era singur. Nu trebuia acum si gre. Din Moromete cel de dernult rimisese pe p olicioarafieririei doar Descrierea capul lui din lut ars.sociabilgi comu.fecut de Din Vasilescu.] s e crezuse om liber. craini ci..dea-gipier de pentru totdeaunalini... acesta .ghndire necrupdtoarecare pini la capit gi c arelove. stipin pe linigtea.de carea fli despreintenqiabiiegilor: .ca o regisire de sine. caleace trebuie urmat l. .. Faqa erapugintrasi.inde Revigorat de contactul cu pimintul...iar nelinigtea spaimaamegi ilinqausi-i ia locul.. fir e Iocan gi Cocogili. Me duc si mi laud!" Nevoit si-i vindl pimdnt lui Tudor Bilosu. drept gi scurt. nelinigtit gi derutat.friqioare? le-agfi spus.ln zadarle explici fiilor. cizuse igi singurcapcana iluzia ca mic a pioprietategi inteligenga sa ln capcand". o primejdie mai mare decit aceea a pierde pim.ci munca lor gi lui q i de strddania au fost aceea a pistrapimintul ?ntreg familiauniti. spunindu-i lui Scimosu..incet pu tegisi mergegi?"gi cu o tristege aproapeduioasi." Moromete inqelege erain pericol . nu a rndi e auzitpovesti ndsaurispunzind lui ).i 'l'ributarurrciirnirgini pcrsonalc dcsprcfarnilie giviaqi. Niln. Totugi Moromete nu mai pardcipdla discugiile poianafie ririei..i bucuriisalegi iati ci libertateain care crezusesepribugea. carenu se indoiseniciodati de limpezimeaminqii lui.nu avu totugi satisfaqiape rcaregi-o dorise: Moromete ardtaca gi atunci cind vinduse salcimul.de aceea lumealui iluzoriesepribugegte prin flga iori lor la Bucureqti.Snfugi de acasi? De ce asta? Nu i-am lisat eu si faci ce '? Ab soluti. se ostenegte nu si-gi toasc iqi si-gi inqeleagi copiii. .a de serios.gindul g6 b"t. .pitrunde in i ntunericul careseadincisein sufletul siu. Lupta pentru apdrareavechilor b ucurii sesfir. .mi.Moromete inqelege 1tul.Moromete gtieci trebuie si . Se reffagein ticere. seret ragepe piatra de hotar a lotului slu ..Eracapulunui om careseuita parc[ in jo s. iicatacterizeazl..bolnavide avere".isehsindu-se atit de mult in ci voia firii lui. a.* O..gi de.ea.i measupraevenimentelor pentru a le inlele ge9i a le stipini: . crease tezintdo lume stabili. El. si-i inqeleaginoima gi de-a:colo si ia si revigorat.. realizati la inceputul romanului.:' Bniegii i! exclami Moromete cu un glasde parci n-ar fi stiut ci aveablieqi.. li mirturiseg te lui Nili in stil moromegian..cumulte cuvinte la salut". mi-e sufleml plin de bucurie. Era el. firl familie.De ce se* fugigi. nu din lnai estevdzut pe prispl saupe stlnoagi. Bliegii mei.nicativ. el era. Nasul ii seprelungeadin fruntea boltiti in jos spre birbi e. esteo anticiparea destinului dra matic al personajuluigi a evoluqieisale:. cu cevadin linigtea ginditoare a frunqii..tea gi de a nu mai putea .te gi arde pini la os credinqa paceagi in dliceinSelegerea ...fugisede singuritateade acasig i din sattocmai pentru a gisi aici linigte un i o singuritatedesivirgiti [. sunt bolnavi. acea. ii trebuie stdphnirede sine. nemlburat gi nepisitor".. a gade.easci..lasindu-sepribugit in nelinigtesi teaprimejdia care-l pindegte .Eracu desivirsife singur".

tor .(conjuncgie ) Yenea cat plltee de rePede.chtvoif{') duYgrt de repede.e. a ? voi nuveniqi in excursie (pronume personal.in t ext esteadverbde mod.6. )r I fapt. Marin (re72): .adverbfari funcqiesintact ici.i."rt.t fco4i... orice .ci ru vii gi-mi rpuicr noisuntem ultimiigirani p..f._r i"r rdi"t.j-. . t.i...Cit voi fi" .* 'rcu. ar.c omplement circumstanqialde timp.. (substantiv) Bunicabltea rufel ectunmai de lemn..rd.i rrebuiE airp. timp' 3. cuvinrul ch.rie-giabsurieii d"r.i'".evenimenteledep igesc. A cigt igat la concurs doudcine romarttice'(substantiv) d....in te)ft esteverb auxiliar.o. cadou").f""."i scoP.rrrrir"t.-...":::*....in text estepronume interogativ-relativ.. eI bticlii o vdr alunga. ochilimpezi rrr.u rugr. rp"i"' . cind altcine eralafel cu eI. i.*......r"aif9i.cat gi josnicia.arnu stau mult.. ve llie Mororncrc esreut p.pa. deacct. numirul plural) cap .de de subord onaticircumsmngiali scop...t .r"MirJ...-i"iiiJ)i. nu eu ?""' .preda...(substantiv) voi .oi"a pri""ipii " .t". il ^t'uoiolrntiio). Mai esteluna mea preferati..l * " --" Irr volumulal doilea nu areaceeasi strrlucire.subiect. tm ." ci eroui rearirare.Se-.li-i"pr"r.r.rr! " .*rJi sare.l in a .propoziqiesubordonati circumstangiale.:_:::!:rrf: parcursul pe acliunii.r proprietari de pimint prin cooperativizare. incearcisi seapr. ln text.".tareurmdtoarele * prepozigie(..Liit?" orooozitie fiu . care ml-a nu nullJl c'piltrria. 9ri.iil.r acel rl rtu dc a fi.gre il':.. TJ:: ". Pr Ni.A..propoziqie .Sctt indr totdeauna am admir* aau".atribut adjectival..observi p"r indrr* Ia uimitoare . de r..ilfi il'iJ "trr"rin roariviaga.-. caremunce$re cel si cerenu munce$re esterecompensar fel.. l... si tulburrr-1i.p.....gi viaqa ei de in liranil.i. ..e-an .r q inrla rostul chitci rostul lui. omorurile Ei spinzuririle intilnite ni*i.r] memorabil.Moromere ii.. -"iluii sistemi n *.t"t.ch.rt. dovcdea nu ingelegJ se cl preaj bilrrn{icstric. ura se ""r".tr" si .l-...:iil.I.rror. $i dececre zi cl n-aifi tu ultimur prostdepelu..personajul -mai r"-iiil.3d..ir..ostcap al riscoalei..tre scriitor cu ineg^r...existente.'u .propoziqiesubordonatl circumstantialide scop. .. sctrldari luminaeiernd . tr"u. iii..r ur elenrerrt comun: ga".rr-u omur dator e s.or".i"i religiea acestuia cu cit . il.r. careiesfiing acategoria giranil.ier. aie Subiectul al ll-lea A. ducirr du-scla Bucuresti s.. cine ..ri... .o -eit#'. a 9i c.seintoarci.Ca -con."gr.r un imaginar Biznae..ii.ruzintca ....persoana II-a.p..* fa miliei.. cht .. adversativi) d.^r. gi. alder."1"poi "e'-ri ci Moro-te in glas..r rrrrveanu. iir. .a".. Am inviqat la feografi e despreCapul Horn.ir"u. ciat. dea vca.sidispari. eir c lui cu rv..i.(rcficuse din lotul ." re...rinire a arteisi ori ginalitlqii Marin.t acas"') qi idverb (. scnr in opus . [u.fugurlan.r-iii"ar-re fttt o parredin pi rninr.ar.ir l *^i...ri-a.t. (conrunclle/ Venea ckt Rezultatufunei impirqiri se numegte c.ili.n I IlieMorome. .in text estes ubstantiv(parte anatomicl) Hbria a f.in text estesubstantiv(.ri "inde). cine . (conjuncqie Vin la petrecere.r-. ..i l. circums tanqi Cn si firr tot amdrit1" . mai . Dinamica ev^enimentelot piedcNicut deveni".r."-. nJt"L".li. depiareposi6ilitatea fin"". gi a..t"i" si meargira r rco4 "rt. stirnegte Lar'ner care rerr(." ::..}i*iiioirro*nr. valori: 4.*rii. qimaturitatea: pr"i"i1t..i-9i^convin# .i. tot cint dorulamar" ...rifuindu_se ..li.rr lrttrl Accst sentimentrimas . ...i.r. (denumire geograficl) 2... des la Rebreanusi s.-"*rriq"-is.Aga vezi. termecat ar""Fe preex$tentd. i.il. lor gi nedreptifile comise. avea feruimit... (substantiv) t . lui demonstiri.t"""^r"iri r.Ci qi-oi facegrajd de piati6" propoziqiesubord onati circumstanqiali secutivi...

ii' ri*J'.':. i .""a".... aproape peiinteasce .egte declaragia carei_o in pe facedoctorului:.acdrduzitse regis." s....mi ? rimpitur..ffirpre soarra reera care rezervatd'viitorqiranil..e mize_ riamintati i".-. ce-o si minr.f.-. intrebirile p.:T1I.J il *"il.i *j#ffi bazatd.....a personajuruiMoromete ".....ilf fi..9ii. ..i"* irur.. mi.d"igq...t" in zise i"ia"p"rr".-ry^::t:: civtrrzar'"girineasci :i_3[*. asta..i-pr"a'... tvtoro-.. pur.nci..... ci va dispirea J:."i"r"-pri cum Eimaiares .. tuviipe D.pe proprietate.""' gi o _inlelipciunepopular-.. euror amficut ceva'am crescutsase copii gi re-amginut pimintul pini in m'omentul d"-f"r..-.i.Maiar.r:t11.i barn^".t#a "pa"rind cujale m1i p.iai l. petinesi tevedem. pe o morali -----....bomnul.."'ii.:il. Miregia tagicd.. cuun ferde nesfdrgiti.r cehlalt princiniu de viagi carer-.i..consri in procesere sar ede conqtiinqd.iii-"r .i'pyqi'a....n gr-mrspul mreci nu mai am niciun rost pe lu meaiiaieeri.tradiqiemilenard.""r.isteargi picioaren-aietiur faci. ci urmi cresrneneacoperi_ c-"." iord..d..or. .i..1..i" r..:.muncr.'r.-..pe ...._.t'......"1..i". or ra-. p"r..iii" dus o viagi independenti!.r. rac.. uoro*..d.. Biz_ $i nae ce-osi mininci.i..

9i dominare-supunereetc.)t n.personalizati. 9i pe aceia B. .l0l I (Jt e ceasul? (pronurnc intcrogativ) CEt I fost s-a.i. " -. I seimbogigegte aspectfonetic. de ' trebuiesi aibi invdgltor ul/inviqitoarea didactice.subiect."Y su-nt la permanente partenerulde dialog.interesulagenqilor * calitateacanaluluide transmisie. trebuie sl decoheze. optim.urricirii la clasaI sunt determinate f"ctorf psihopedagogici' clas aI.. Procesulcomunicirii didacticese concretizeazdp r\n obiectivelecadru.i de scuri e duratl co--piilor. conginururile gi activitiqile de invilare previzute in curriculum.mai mult sau mai puqin fidel. dacticeEi acrivitiqilede invigare adaptati gi ndirii concret-intuitive.exprimatprin numeral ordinal cu valoare . . i ar receptorui .prin influenqele sedesfigoari irttr-un cadru institu-tionalizat.a IV-a trebuie si fie predominantem etodele.rrl qi fizic de lungi durate. utiiri. b' cu noud .perfect.Caracterisgi qiei.uebuie si-gi insugeasci non-verbale.e fort inlingvistici sub achiziqia . deqinitor'de informaqie suficienti pentru situaqiade comunicare.enea.de relaqiide colaborare. general.organizat extragcolare. uneori qi a cadruluididactic.itt 1*-i. fapt determinatde: . tie. vitate didactica... acet ti factori gi aceste in vedere La claseleI . stan tivali.natura mes ajului. elewl igi insu.rug. popesc.or. familie qi in grl$colaruldin clasaI are deprindcri de comunicarcformatein trebui e si se realizezeinectitotugi la gcoile intercomunicarea diniqadc copii. deficitari sub aspectul orale g i scrise.aieprinderilor de receprare exprimare-de-mesaje ln de ii. inteior.o. 3. in . (a avea) un focra inimd. comunicirii. de aici rezulti necesiratea .contextul situaqional.gi de contextulobiectului co. . sup rern. g.'.rolul celor doui surseseschimbl alternativ. l' a sefacefoc (de supirare). limbe . Activitiqile de comunicare trebuie si includl togi elevii.r:i:e vi nor.co-unilerii in inviqiminrul prim ar constl in insugi faprul ci. strategiei ln elabormea/ale[erea caracteristici. . ne ativi.con. rrfri:.lrr:l:-1nh.r.eobose9te.iodurile celor doi fa cro. aefn xc.ii.motivagie. Emiqltorul estecai rul dldacric.elevultrebuind s i devinl participant activ al unui dialog productiv.receptor(R).tient.de^irrdiferen lisau de respingere.sistemcareasiComunicareagcolarl g i de guri egalitatea ganse tratareediferenqiad. mesajul 9i si accepterolul care' succ esiv. .i. in comunicarea scrisi. elevii.originea sunrforme de comparativ lor sausuperrati a nlr !j:.r.instrumenteale muncii cu cartea'Prin. petrolqer etc. luttoaqte parqial codul.coca receptorlgr ca erniqitori.provocategi de eterogenitatea influengeloreducaqionale' puiui ti de varietatea ' sau Raporrurile de comunicaiepot fi de-influ ngare_pozit ivi. (pronumenchorir6t) Cdr btnct a obginutl (adjectiv nehotirit) Lo.egtecitirul gi scrisul. (a se face c pard). desivirsit.i'.ued"r-.rt"r".i din educative acestcadru.ii.i elementele Pro nunb"p"rienqa de comunicarea elevuluiesteredusi.activi la comunicared in parteaelevului.nu esteconsranto paftlclpareacceptati.posteior.adjecrive careprin sensur ror'n" compaiaqi a: cornpret. Mersul r. nevoii lor de afectivitate gi de gi ar"r. municirii. de atrac. adaptirii tice.elevul. Specificul. .tcrminat. 'asen-?. instrumenml comunicdrti..upiir.*orili fantastic. . emulaqie competigie. exprimat prin numeral cardinalcu valor re substantivali. iden.se schimbi: . (verb) 4' a' patruzeo'. ob. repe(e(adverb). cu o anumiti. cazulcomunicirii orale. muncirtt resc.iectivele de referirrqi.eryd. exprimatprin numeralcardinalcu valoaresul. c' al zecelea.gomplementindirect.rnijloacelediimaginaqie..Iai comunicirii emipdtor(E). dul. *o!^..numepredicativ. (adjecdv) Ygtg:l pe $efulil repede suba liernululuirde aceasti *"nif. .in canalulde transmisiein tervin perturbiri. lexicalgi gramatical' ^ Trebuie avut in.gi faptul ci la virsta gcolari mici au ponderefoarte mare gruimplicaqiileafectivea le relagieide comunicare. (a /o si cinra) cufoc '' careprin. exter"r.

pgire din frd"J3' Valoareadescoperirilorarheologice li "l""tui de sucidavafusese unanim recunoscuti de citre lumea stlrntrtlce.til:i':::i!ri. Seindnde o foaie gu. exprimatprin numerarcar dinal cu valoaresubstantivali".comrlnicare. Dis-de-dimineagi prezenrat bazinul s-a la de inot. ...-i.nume.T#L:::. "'"2.i scrisd P rocesulde predare-invigare poatefi considerat:c. g' unul .colari .substantivali. h' una'. tn. Subiectulal III-lea l' Aspectemetodologiceale dezoobdrii competengelor elementarc d.patru .i scvisd Slrategir.i unul . c.. d.complementcircumstangiar de mod.colglementindirect..cardi nal cu valoaresubstantival i.#iff *ff*_era.ecomanica_ re or ald . predicatulverbal. sase."#.t*itrrr" loilgiunii verbaleo ginea una .orald .numeral cardinal carbinrri^in .i. f.rpeciali de comuni_ o car e'comunicaredidacticd..predicativ.:i. exprimatprin locugiune adverbiald..ardinal. 1.:T:..i bund. fo. ixprimat pri" .d3formare a capacitdpii de -comunicare.

.:..".dif:tl?^ ti o .ie iertar.. C"q"-r...d.teiteaze nurnele i." t.i.' fi:!ii:'*o'".Aurora . i i.i:i:ii*ii*:ifiii:i:::ii:iiMi':::..h"i'". nu vreasi vorbeasci domiciliului..i!.. sc va imbin.t.f3:::.r. opus..riiiiirl ". luiTipitescu. cu .atitudini.1.-. il*"Tiill i :I i l. c.iii.Hili::..#pJlil:il:ll:Jj:.".0.. lui Caiavencu.:1..: (?.*:i. gi nrriintcriorizati.. ?. *r*rrti.i..t.limbaj.i" decit cl Ameni ngat va fichinuit."ie.e rot exprimiriiorale.. prin fapte..ru*l..:T*=+l'ru.iiTi1l.:.i j:l':.tt preal director'proprietar ziarului .d'fi i1...n..:". avocer.rrir.."ji.l.:: :lfii[*l":'.. de i l i*'U"re pe ietlqeanul tur*ettaq furi scrisoarea amor :'r..tt ""-i ""i cu .*.RlcnetulGarpaqilor".:!it:. i" rie"r"l :tm e*_upardonaqi. ji". b.i t"t.. rrn.:ftt'' .{aeCalavcncu . Jocuri d.^iiiiii.#.ii" o:grupe tcrtcle ri"ffi::b#f lit crarc riind ."-il.i"i"i oral-oizuatd.tigii enciclopeiice-cooperative il:f.:.. . [.$i". . Congtient de abuz judeqului..'" ::r.':f. i:':.llT{llxfi '. anrrenindu-idircrire in j'euri didacricc. terergrtivc cleinstruir".poliqaiul. ..i!"i. c3mu nic?rg .-"..::i:.'o"'^i^ffii.ta Joiqica..i1{'/.ameninqind publiiareaei in gazet^ daci este Pe rsonajul catacterizarmai candidaiuta*..i..'".'J:.mt1ffi .il'l"uf.li:*).: :".'Jffi j.:a* 'f:ila.1u.n..t-pro.ri#3"*y!!fi dil'?i"q"si 'in"qii '..A.._.:... Pristanda.l So.e:" ri. efevii tl .."t"i.1"TffTf:-"t"-"1..:ril)i..:r:::].. if. .rscli.. Constitugiei i n .il _ti :.. H:..:.p"dff f tfttt.G gtiqimaibine la f# scrofuloei datorie'D-vo-astri . i"u "iof"rir gi de violenqi .h."#t"t puncte a"pi".:l_:l: De ::.tI:.il admiripeCaqarogs..: ::j:lrezin td' etapainstructtviG.l..i"". rormureHt rcren[a sffategie Si."... diu..."..r ca armi'electorali.:'oire ro. i"r...i.:1".i .rsqirre fri.i'!...ffi.:ii. hnecesariin '.l.. jocuricu Cleruetode I ..L.l pi. il.o....1::J. didactice trebuiestraibi r .r3 fluenre...u'".i.instrurnenrc eaaluare de !-!:"d..inuent..punindtotul pe seaql.re.ri.:T:. t"r^"^Zt!r capactarea 1ory...{l(. i::ifi::::':d..i.vrea si .^J.:..ffi :ft1ffi1'.".u'.prefectul ei i.. presa.ffi .r. l..""" i"ii"iJ. economici romA..#:.-J.....'.-.'io.. ru.dil..il.'i7:::^:' o"" cu acek...relagii alteperso-naje.:.9i iubita .i."!.g.zitiei..Prin televiziune. Pnontatcmebdc lede .fapt.

-J. ...1is9ne .e pardciparea 1 i."re t lyq care ..1.iT-bdt." "" ce ceea meritin . r"u-f"t... ii spune slugarntc: "eu t otdeawe" ' 'oastri o citesc ca Eoanghelia ce-i M3.t.ti..rn dirc. ?"'" Primeqti scrisoarea"' meu. ..l i.vtolent strrga re$l inspiimin ti cind prefecrul Se fi ales.rexut4." i"""ttut".nerabilul !ra.*z de. hotdrh..gl"sci 9i. .l.1. ?".rl.ii.i" i"Ai.d. il-ililt" conflicru_ f::::**": .'cel" susqrnereacanii Zoecare declari . *&..con.::'..Mi secuvinel ".9 vede.loB'n-ai curesPect"' si-i iril--i gata sirut .fipatescu c edeazd:."-lrf'..fiiltt.u barbatul eltt DomnuleCaqavencu."m.. J.9ii cari .ffitllfftj':#... la ...'i. . resrul 3. domn"' dJe el. il.il#.rrs demagogic careprefectulil intrer upe istea sunt bune Pentru.(cu i.t.'r". ne esti deputar!. vezi subiectur III_rea..qilah.rr.. cumrnte toql'ma mai 25.ri. capiruleazi! Se erridentltrisiiuri .. d" i.Mizerabiie!".:f"'.rurgii.1..:1]lr.. TESTUT21 t Subiectul I 8ffffio*. imi'eii rpe rece RezistiofJrtelor flcute deacesta..minlile.::.ilffii 'Z.iililiti..tt .r"c' . ar itemul3. o.l fu..'il..""'uil"i#fTJ'. proclamindu-mi candidat al gazeta : .Ei ! pe tavencuincepe ." al.1 politici""" "["'] vreau"' ..9i pe Tipitescuil disprequieEte cagaDegiaccepticompromisul.pti" .. "lflt.i*:[:".J 9i. Ttp..' fil. . caqavencule'...dai .'"tai ca mal -"i binepentrumine! coanaJoigica.l.i-. u. r.. .de suntcel dintii"' intrefruntaqii scrisorii promite.. u..pJ**t" i.)...1nsfirqit."ii.meu!Poimi. .il'ft1'.. Ce .l .tii'""riaiaatul lui neneaiahari3.r. se i Calavencu.. la aparenta.'t"Y'si conceapi l["*r. Zaharn nenea g*ci-I . J..Mare pigicherl Srajnic prefect ar-fi ista". caiegoric: . urili.:*#:.or.a-l rezorvarea acesrui subiect.i.'i:1f#tTr. rorn."."tr ferm prete n-qia: v191u "['. ! Mi arestea atdt .atit riu Pttttt .?["'. func """.""Jntul.inapoieiea..ei. ii spunesi-l votezepe turmentat 1r.. : i:-gll: ipocrizia'9ivanitatea:.."6 an mai binepentrumine! l..upliiJ.'ttl' 911 surprins i. 'entru subiecrur rea ar rrr itemur 1."'i1i:tiij':tt"" pierdutd siNae seari oe parven ire declangeaz.lo"'u Iersonaj urai Nae cagaoencu ale comedie i o.i.oii... gll JVlon"b invingitor..l...p"..-x de 9rbunaeti*ai"ea lui Tipitescuseschimbi trePtat.miesi-mi.i pierde.gi-i ffi.tEi'for-.r .Lfi toate lumea'politiie.guri-casci"' Eu"sult Cagavencile"! .. .Migel!Migel!".siJ -: : "aj"iiir amabtlttate 1.-i. deapropiere: onenc .'"^. d-ia ..r"[ii"t.i. .*::]asasin! vampirul!prefectul siriqi! Mi omoare .ilI.e.ii J..lilFi.i...To ."a'*.l"i.l lfli itr"^t la devineameninqitor.f':"Neplecut miniinti lnindu-lp.'J..Intervine len ti: .:.Eil."l"..i deadresar". ao""aa ap"laii't 'iubite gi stimabile Caqav encu" "onorabile viola izbucnirea ""i"il.re ) rca Zoei.r._orbiritJ-L'iJii".

.'j '"i."' _alegitor. esteturbusiu.i.ri adversarului .. TacheFarfuridi. .". Pentruaga ".". a.r"t'ifJ c^ractenzarea completeazi discursul la Comportameniul intrunireaelec torale..tiqeanului ci mai bun ales. i" if-p"i Jir*rul..nici seputea.. Crir"""iu.

.-mai murr.rtiirafutui9i'demag..'i. .i personajul * .. ..v". rr. pc or*or. i"i-.-:^ lipsest e .r"ilit.ncu gonqinei.Dupr lupte N"" Caqavencuvorbegte incorect.. .""r..nini...iuft'rtT."rp.unr.nemuql: i evergl re'.....ie'i)ii'.gi marpuFn onesrit(r.. reprezinti in..!::::::.qp1ne t..ci Machiavelliin lucrarea I Gambetia" r ajungindsi foloseasci nu ^ . ..i.y .**.r{!::: :ll! :::rrr: : " ei!"' la progresul !.^*a.:""iry:.care durat aProaPe au .r*f a.rronnj. *i.i decuvinte.'..d trib)_'.r.u' discurs..t. rr ?r Ifircursullui caqavencu' atitudinci]li t" timpurcuvinttrrii de d emagogi. o caacestea TL^r.r.'tr1#::'3.'r*ofogi.ltli::::'J:? :"* tura o "f i1lir.'.3..rr:r-.. la ei . "r"b.. kili o sublimi.e i u n si n d si f o l o Se a sci . i.' .i6r.i a .qil ..T: d9 sursi p..i.r"..r.]r ...etari tru .. ..]j."rJ..:yanni iit! .i[ u"i..-fiind-ti savurgasi ::ii:' !:^::t:.a ) caoric iom iii re' ...".. "rre urnreezd inciierareaerigipi"ra"piri*i" dupicarc gi ir. pr erecr! triiasSi lui nos !" gi conti ud.-"irrr*r* cu emopia po* a-r birui..^ . cu plicerea care N'. iigJ4.. ...sonajului sugereaz6{9T"gggit Tqili.1i. pr..r")i...:. '.ili. . l.."ri:rSizo rareare (ia aurorurrrr "caqavcncu pozd."""til.I ndustriaromini ..Fragiror!.: .r. ..imb"ti"deplicerea " ar....* .tr"rc indirecte cardderizare.".ilIl cu suslin]rrorii ir intrcrur)r stri. . . -pronunqi 'iir:I!'.p"..j}. "-9' este limbuqie..t: -r.. ..r ri diiea.se culate.sau iubiJ.'u'i*)onon papr..^' " * 1.. i.i. ". .i-rirrrr idr. i'rirrrt ii lp.rn"" cal! ".^. ^ l ^ . teva seascunde.si surr!".qara.. Calrye. t *: ".."i..su iubegti l meiergisisama q:1*" ci togin.'r"ga1jy-rl.bih.. ra cdr:eilse scrisoarea...onul ui.Dupi tu .l .. ir'ui. ..^^.. ii crri h[il:H:eunit reprici ironicc.i. modalitat: .. adevirad.iy.1..tr pe si Ie asaz.tr!r."." ai.11.olini... ..to::.r.ii i.. cunoagre "r r l acestora.trrg... ""r v r -^ ---1 --^ tterzecr -.-(ex pansii) to.lor comiiJi.rffil'..i. frutt roT" cumplctd' sras Cu tremuia)':o.caracteristic nurur demagog. nr r t em zice' dar Pse9te t " r dar le atribui e altor personalitigi nu . . Lts aj j*:":3: 1""t:: ::* _ Limbajul pers.x ad-it."..fr"#'T'*r1roo* m. cit (Ptinsi" t ibot.rrtu.iptu.'"U. o""r"t .^.citeazl max l mc desivirgire" 1 cl teaz a maxime...""1. il"riirrt..\f.i.'pirufi.::)r..n a cte sensulce sto r a .irgonpa tea' Estc aaocdpeascd emogionat.lii"itrir*isq (in lvtihalEminescu poeziaCriticilorme)rv.rrrr.^. e cr r hlim i putem zicerni."ji"etatea n ndu eiincur :.ogia..i.@...'rJkr"::i#*i*" ff in fl"irra.scopulscuzi mijloacele".il '"ill ali zile c6_ polijeifarsificate. 'a p.r . r"iiil?.":iifi"^ea miapuciaqa.. . ( r--r-..1..i'..nirr'*.pil. ... t"sty. hhrtii . in *""u".. c.rrii si suiera tribund: rtt sr...:' a spus ..i i.brrrrd. vinera satveze. (pr. : .i. . poridcia_ incurr.t..^trn impreiuriri micilepasiuni trebuie.ii. . r..'tr.. ::'rt"Hl'"T .i.o"ai :::l'.nJirp'"-r+...i saz. EeAdAugI ie caracterizarel cir.ri'. ^ ^ ^ l ^ ^ : ^it-r'I"i"*i.l]t'"t sc dcclarr ultt"ptoir"r . prne pdtdriaIa o p)rte.if'rruor. qar rc aLrruurs 4rLU r y w ^rv r' . Aplauze &r..

. autoritJte cu de determi nate relalt't'le gi judeq.nume.qin e relaqiiamoroas cu zo e.". . siluifi"iiyirlrr. gesturi. 'i ".nrt.r'e. E.Xr. ".*lf. . tiiiegte situagii sentimente lui si a intregului ' te nului e pri-.Zoeil sprijin in_rriitoarele.rr.. i"r'.ilti.r..iregizorale. ....asresiv adversar -"i."pr"r.r..tul ttpul Polltrclanulul asuPra are pa liduir..i.Caracte:rizarea oii i".irrisoare.:t.iu"tl. ii p" c"t"-l disprequiegte..?.orr"gr. Je-qi d. rtl. .i comuneei compliciin prin interese .*.....air-o.. galerie..toler indu-inecinstea Cftiqn dar steagurile). ingiduitor. voteazi' nelimurit Pentru cine '' prinreplica poligaiurui.de doui modalitl qi cele -' Aurorul foibsegte rePre.oencu euvoisi_mi trrtl' ii. p"E..''peZ oe 9i de amor: de i.eforf.l::I-11.^mur.a ". 'ii. prezent . Unul'dinrrep". pr"p""derenti fiind cea_ directdconstr limbaj.*.:. Egti ".(cu mi-aiiorr ....::^1*#lili..il:-.. p"rr. scoali_re!.r"aidatura... fapte.qi"".i.curar gtonal piesa : ! Muzica**::1..t' 1 "mi..il. inindicayiilescenice. ziv... dar o .l. fiind legaqi manevrele "'"e..t... ...at.rneglijenga a fi pierdutscr isoarea Lui mi aqteptam!""' rrahanatpt' ai'pt.."' ...'i"dividualizare.ip.. am su". .r.ire.i do.a"a.1j3il!tfi:."".promite esre mutqumit cd.c locul de primar.^.. soqiapri e .:'ti starulu i.'l toql a indulgenta acestura' trer strdancl obladuirea sub siu..i.iil. l personaiul t i t e rn rt l Ce f i rrturCedqeanul de -x .1 spune vrea.politice' (afacerea cu este Pristanda.i.".zentatlvet .:...i."rii"Jini.:ilifi . crriti care se.iif arr1"I.il .:. r^la aid lut :._l :::re rerrare: scoard-t.t..pr." *iI! seum'egte acceptind conduci.ffi...u gi-"rusine..!Ltr:.cel de epitrop-.il-i-otfi". principale prefectul aDueste Agacum sugereizinumele Tipitescu-. lV ...'i. .riau f..H::r.) dignitare): un om_riu.^^*^^lio .ir ru__ifaciriu gin_ai putur' qi-a Nu aiutatDumnez..Nu sepoate!O sd^-i oasele!"' rmproprie tate scrisi-l omorim!") in schimbul trebuie -oqirZivoiul.lra r{'eischimbe aritudinea.i. mi5_ Tff!:.upTrri.il:.. ii oferi diferite funcqii(un in Comitetul pe-r maiar il.!t.c^s^u"n trttgttnogtri?""' odati .incheie .*"e personaiului$tefanTipdtescu Caracterizarea politici. judeg ului.."r*"nache face * conte*fu raoparte a. iipropune si fugi scandal pentrua o sa"lva..n*grra .l.i: gestur .^^+y.. torcreauna. Eiautoritar.-):...."1"coirediei..::f.-"ju u. p.:*a".progresur ci cu oriceprer..stopeazi gantajist pulsiv.llPutt r :..a *i"r. Acuma r"ri.^-^i^lo crrnt caracterizate -e r::--r --^ indirectd:pcrsonajele sunt cr'creriT-rfe '#.."'u"riu .lfii"i..r. priir#. ..... p"qt3i p"rea"... .. Jo. '''' "#'.poi cade zoe sF..*"eifr.ronrjil.uin.iit.rr-irhfiT...o"r. iJ 'rrcsta.ii.:. il... " ^ -o i rrl "i...". surprir" fjtemzice."J.. "* gi ilegah a lui Nae Casa ve. .lofil. . si organizadtin ma_ cinsrea alesului . ^-*..'ZahariiTr ahanachi.. este $::{T Tipitescu.rtTou.t.i...... prefec.U. "zoe(rkzi nd"): (cuton-aspru. . .i il.l rup publici: ."'.it p.ncuperchezitionarea.u..3m.. sd p-odovedesc. .irililt.l'.. priniffi consdtu_ ! 9i ii.jiii..ru ajute "gii Ca{*... p""r..1r.fi: Il "".r'a"t.i::...-.de ili. i-.7ir'i.1.. din personaie sfera o pierd utd apare O ln comedia sctisoare -ii"...il*"l::T:H*i'.'"..r. 6il."i.* nu el cel numit il facc i:6Tn ff#il*#ffi ca.emeie buni.rea Tipitescu esteimcompromigitoare.7o aitindiniurullu i Capaaenci "gizoiu...r't "tl :in comedieo ^ o ..i": E.

sorii compromiqitoare.reasi neomoare. H .

duperati' .:ir-li:liei ardstice:". Ce De fapt.qa d"r.i"il1.fui ioiiri.cum dicteazi p.^1Tlir-"r tli gTi cite ori tulburatinteresur. iute. t"-.rugdtoare foytl ernopionatf . .-..r. ."..cu pierdutd... ".1j:t]-d]Treguiegte spu. atitra vreme linrgtea gi a femeii mea pc care_o iubesc.hnd ' spre Si .r..::f'Jiil.: i: :d.Itr I zrhrrirTrahanache recunoa$re insugi impursivitrtea sru: r Altminteri uliti-a. .i.icapiire scenice^si ye{izorare..*n. . elcctoratul democragi"tr. rotosep . ccr. depilJepe cagavencu. Orgolt * "riiuJi.i.prioired .l lernur. pr.. babachii. 1i..singurd..JJft arrahanaclie..ei caracterizatd ffi. parvehirism.1i:tiiT:LH1::. .rn2rzgir t". .ntt"i...zdrobitd".. . "-i.cu necinsre...u_i lesi_ si ca i:'.: s. ."r pri" i.t'iu. si ..r" p rinciparar aceitei comedii moravuri...:ffi .. .i.ul'-ft:.Eiure bun i.i tipologie .i"" c arerespccri iiil.nd"'..un"r" aprieteniei ..j.. .*.". rn gare'ade personaje' aparte. . personaj c.r"iir.i ra fring. ati.ff jI C_aracterizarea personaj ului 1oe Trabanacb e capodoperi a creagieicaragiariene .d.i .ni[r."i. prietenurui .i.. ci t fiL}J."il.td"...tf:IP:t! pcrrrrri utzo esuntsingurele personaje vorbesc care corecr.: * ogi.ll:.:.it.nerioasf . Zoe .. i" ii" j l.""i.intorchndi-se' el cu o.:ffi gica..isituri si atitudini individurlizanre impulsivit. poritici. .ienilizat.nu face lr.d"i natd in brdge". ...ironia.r...rll:fitliffit:t Prefe ctul nir^1a. c.i...*rrir. .ndu-se un fdtoare".il!:t:'.!:q.**i.se repede el stigind *..J--. comrc. AgamigiDandanacher p.cu..-.tnecatf . .. ff:fi:::tlffilllt: atitudinea. "" absolur jf.agitatt'.?11"T..t..grpnn trisituri comune arfl-politicieni.:igl r"i. banii:T$i": coana trai Joiqica.'..*t# i .in toatepdrpile". Tipitescua gtiutsl imbine'amoTr r $tefan gi isce'siu'eapoliticr.lffi:llr.3-danache."iar*tr.iF..ffiT1'rfr. mcepori... .:1'"ff1.i:f#+:8.e adversari.". gi din apelativere (ticuri verbare) ono b ".qt.T.r i lt't&ffi :r..*rffi.^": :l ari. ie 1t:..r_"!. energia. .m ie" i. eneigia . comedia 9i pnrdatd gi-a o scrisoare nu pierdut direct prin ind.ite o uinJ"-o'iro"re. -EtE Hvulr!4.'i.*.l" . .r prjra.rerteni nqeschndd'. neneaci.* . un o e p naj fimt':lltlmn'.fft.:iii. milcar prniaelectorali. dupi ii intere "gTryliTenrul.nd..f. Si du-i t oatd .''.4l6ngi."r..* concluzionind' person"."riJl: . nlndu-i c"rer. rmorar rtare.a 'roanaJoigt. advers :'-. vre'..**. d.t..portamenr concepgii stipinin corrr gi de "r.. da il caracte iizeazaeTacr. pipdtsi uiti.:r r aaltul.#"':tffiT"eers m I __ _ . ".. Ghigi pristan".r.a e "ihr.. lumeti.uio.r. I"t.ipna sdsejeleascd cdzi.ii. *ai. .. niEre sunt . f. cu Joi_ f"i frrir"r"til.iciJr. frd.r.:!{'..i#.. ar_ t. .?: .r..ri-_loc o*gi r" politici a viemii fe mera are nu drepturi "i.:il.lTH:i'ili1'jj[ilit**lf *l'c se r""ai'"e . nhotdri. a literaturii rom6ne.J :l *t' :l..**f.urmenrar enerveazi di-afarl ii este ir qi-r {... timabil" u ra ile s e'.#:"] jurmentat: 1e-fu' :i-li daivotul^ "f'.".i.

"rt togisunt corupqi scoate evidenqi. Ia o-birje9i-vino si nu vii fdr ... redeizbucnirea voi f i luptat cu toateimpreju.cagavencu..g lupti cu mine. zdrobegte-mi. il "l. !" Devi! . daie mi iubit . gi afuncimor. poliqai.ir.dar 9i feminitiqii. prin io. cate....o"Ju. cinelupti cu. carese.rir* Caqarr. i firmitatea' dar autoritar.Cag dtrza qi autoritara.madam [adiciTipltescu].b. .simplu sl-l ordonalui Pristanda elibereze...lacrimile.rAzAid" .J sepoate Vom lupa contraoricui....fr t .n-.dupi ceprin lacrimiincercase respicaq ii tescu declare iube gti..rno"gr" Lu i onoarea' Tipnlui itotarid si sprijinecandidatura Caqaven{pentrua1i salva indui oqarea acesultimativ.'vom luptacontragu'iernului scnsoarea catear ci ii Pe ne iro nic-incisivicind Dandanache spune nu a restrtult folosigi alti dati' putea-o ^ f alcu gi dupi cea pierdutscrisoarea fiind ameninqat poligaAflarin mareimpas ii il il iautn sprijinliZoe. sjap[-mi.nea dlrzenieil facepe Tipitescusdcede2e' tot de candidatul li centru. cdZoe gi prefectulvideazei nteresele ori pe zic: ." (bo9ar(1)mi.tem dati acestuia lui Farfuridigi Brinzovenescu replica luti.Zoe'ii inPoarti-te binecu el...aitanu-i cea urmi Cameri!" oattl. Zoe gi prin limbai. Aceasta umile... sfargii.e'disprep' ameninPdei.ca cuvintul duios.. la moa rte. daci pur gi.tipe"... personafiarcaZoe i-seimplinegte ac1iunile .Joiqica.. 9i scandalului.'..ziceai mi iubegti Ferml este cind afleca 9i O tt*ti.... :" Replica Trahasiu prietenului cu Zoe qi acrelaqia e ambigui.pe.partidul Rolul Zoei este noi Zaharia.te.cudigiitate".. mor in rugine. tot unae. tine.peionaje faia de ea. ni .ni. lui a*iiul b." nenea dumneata Trahanache..Di opt anitriim impreunicafraiii'.acum.Caqavencu : alegeri dar alesului.rqinii"irlbdare.baibarul ..no..i.. Pentruslugarni cul absoii acordi incredere ZahariaTrahanache iia" lif"f"T siu.A ide.r-.rir' . .Du-tesi ia locin capul ' Finalulfericiral'comediei ceva se --toqi adversarii impaci Pen truci ii unegte in in prin politicS.i.. astizi.Finice. prefectul'Tipiie scu. Finiqi. vencu:. In buil st iie p. ii gipromiteajutorin viitoarele in manifestaqiacinstea r i. lupti.tri.a o bqinutsusqinerea prin 9l"t"j' Aeamiti Dandanache.Eu sunrpenrruCiFvencu.ncu...sl vie cinivasi binui ascipe.. iituaqie. mi iubeqti eutriiesc. d oting"Ju parvenire .a pxi daci ai vrut si-mi faci riu qi n-1iputur. dojene9te.. cateamje1Omoari-mi pe minecare-te-am si nenorobire. !ata191cu [' cI tu . scapr-m{de rufine..pretinde sificatl.]si Este si d e gi bineinteresele dispune mijloace gi le satisfaci. Femeie prin aiiindiruo oJto.Ai p. pentruminl." meueutoatev oturilelui tree.[.eu am si fiu tot buni ca 9i ffii"iii din fii mesei: zeloi.!"' lasi-mi in tuia: .ori nu.ei prioritate.. voluntari. chiarin poau eZo.dar nu voi si mor pine nu cu r trrilegi am si lupt ! cu tine am si lupt din toateguterile..iii ". ..M-ai adus ori aicil-Qt knge).nu e evidentfaci e l gtie-de nache e naiv' sau cepti aceasti *Lucid6. folosindarmele g i igi impuneinteresele deciziile.omorinainfit qotulpentrutine. 9iai. Estere levanti : opoziliei candidatura susgindnd partidului.. mai ale s nostru"inseamde recunoscut toqi:pentruFarfuridi.-Pel1* . ordinel GhiqiPristanda.'.

. facede duci. doi . thrguri de carte.if ix. . imoratitarea viatapubricr privrtr..propozigie serbdri ierdle are organizeazd Primiria Municipiului Bucureqt i obiceiul1/de ?/ period."""rr..ffi. pli lcerea clurii. atribut subs tarrtival iubire cq de.2/ Privea at0tde int ens.substantiv: trrii i. circum sanliale Pr gi P. a i seface loc.l / De egti corrdiliona'le.'l consecutivi ' circumstaniiali P.rrf]?i'ij:H:?ift.*nT:ff .afiesteverbpredicativ..rl i''ihi.t"-fi. iI ffi'tri.Qi1I blrsanL.e nedrtePtdte pleteleabia in' pe nevoirdea Sti. esteadverb rnai g. a i se face dor. -. subord. : le genitival copertele cdilii.*9i.aintimplat?/ de am nitat florile newdate. a se face galben. ivirea/aparijia. . giun mai. .(. rcel. reprezinticategorie ea o so_ p'vrt cuingi_ Tesul Z.3/" (M ihai Erninescu) circumstanqiali condi$onaltr.r.:l unpersonaj dui'1{dcauror si-i.H:i1:*l#:.. ln texr. . 1.(verbcopulativ) 'l * atribut pronorninal doringa : fiecdruia/ ei/aceleia.propoziqie subordonad r/dete infiora.maieragidinsul. r{mine persozoe nume comun.si plece Iralia l"i ioi.. expozigii atributivi.. de rednai2/ cd.e. a se facedeEtept.tntext. ' circumstanqiald spbordonati P2.. ase facefoc. $untstelecdzdtoare..propozigie 2/ ndzd'rdrtand $i de-afi sdmor t/" (Miorifa) . .le bada 3.. Interesul ntru citit/tnvdpat..) gi m ai. Formele Sg. a i se facefrici. a timpur persoana .. B. a. nii.. acelagi aceluiagi acelat_l-..onat d .rcrsonajurcer din gi mai I 217 4.. e Vroia. . imperfect. cdrangind. subor donati P.atribut adverlial: cas a p sik.-a de indicativ.trff . cu rnarind."-' in lyT"lg in o ln atelier. a se face stipin. . P3.De aorbipi1/ MI fac2/ ci n-aud.propozigie subordonati rl Nu gtiu 1/ cum s. subiectulL Subiectulal Il-lea A.."rol"i-riacestui subiect. r.i. N-Ac M. Ningeacu fulgi maril/."tirr. -'y' r ln uneleregiunificatul ' era sL'"'qh estedenumiirnai.li rtil rubtil aruziv."u "r. ochii lucind.atributadjectival: copii. atribut substantival prepozigional: ciriri de munte."" t"u''"nt -' i. ei I Apusdesoare deBarbu$tefinescu Delavrancea Caracterizarea lui $tefdn cel Mare Pentru ..propoziqiisubordonate . l. de..a i se .a sefaceluntre qipunte. subiectiad.i Pl . lalgi altl unelte fg dedulgherie.. .il1.i.. vezi ( lrncte rizatl direct gi indirect.iJ il Ins "o"n .) (verb romineqtiqiuniversale' corrrori culturale La Muzeulde Lrtdsint exptuse auxiliar) Risiritulsoareluilama regs1gimpresiondnt. consecutiv{.j fi"at1r.ice. relevi faptulcd.rf t* in hrtat.propoziqie de pronumeluidemonstratio identitate 4. mai alesprin relagiile ei cu toate celelalte naie.iiJ'rpr"r"ror.acolo.a hotiriqea de-atunci. emaiera dinsul.g. .acrib utverbil . a i sefaceo favoare.

ir.substanriv: curresunr ln mulgi puide ragi.lui este*r:::t_f.adverb de mod. N-Ac F.ropozigie de cauzd.. nimeni. G-D Pl. tut .ri circum_ stangialide scbp (finali) ..firi voia luilici. a timpulprezenr.: ira ..i esteverbulpntealaformade indicat iv. era verbpredicauv..hi_berilor.p ronume personar.r:1it proclitic. _ pr. copulativi.r'orot.coordonrrori. de pl .Hlrl a prr . .1l.pronumenegativ.. persoana III-a.subsrantiv: Triim tn ei r. Dpenrruca si pogi sta la Moara-. (.'::.u . acenaqi aeeleiagi acaleagi aceloraqi acelorasi . numirur . u. persoana .i. 3' daurui cartea."#il.-.p. ln rext.conjuncgie. in zadar..rlli a 2. subordonati circumstangiari "cici ["'] mai rrebuie" .iocugiune adverbiali mod.) .. re f aci gi om ar rui rici" j "si oi*""itie subordonati subie*ivi.iril..arficolhotirit proclitic.

rno"rrea "".".in rocul gtefa'..i..si rezolvareaacesrui Penr ru subiecg l "*rir*rrut r. Sp anciocAiSroici --'&"i i"* erizarea indirectd.un leac de frici".r"idere" ceru r frate.:..Ai vo rbeqte obsesia careo arevilzlnd imaginile de pe boierilor singeroase.oregn suroru mele au optat pentru cursul di informadcl c. capetele u cigigintuitepe zidurile curgiidomneqti...*rna* Llpugneanu.l1^.i. stietoi.de aceea incearcisi-l convingi pe Ltrpugneanu inceteze si omor urile amintindu-ici in jari gi la hotareestelinigte.iiu.' i.n! l l' ln calitatee care. mirropolitul.Degio avertizeazl nu maiincerse intervind treburile politice.4il siu. cele urmi ..-i. ite'rrrr 2. nIil.*i ca.. rard..l-i Ad.nite unrir"iiiJif* ursurorid edomn.ll i.i r.copiii le sunt strnitoqi frumogi. u' personaj se cundar..ir4lricate pompa cu roatl cuu.s. se in pe Lipugnearru ar fi vrut si-l iu6eascr. r\oore lea originusare regise-gtenoblegea " comportamentali. resrul 1. Caracterizare doamnei Raxdnda a ln nuvela istoriciAlexand.O tnfricogeazl.-o urnbr.rr. c u cu cu bot:ft." simgire aleasi.tr literaturii TESTUL22 Subiectul I I Alexandru Lipusneanul de Costache Negruzzi Portretul realizat autor secompleteaza descrierea de cu aminunqit a aspectuhtt d . orimpic. At":<^""a* iip. subiec tul III-rea.r la 1.r*i"iiii_r..itenrrrl vezi al r romhne cicra..."rci-. ir. dac6 el-arfl-.acticd Pentrurezolvareaacesrui subiect..rr ii. . qi de ameninqlrile de boieroaicelor ciror soqifud ar ai seseriucigi.-i*" ru radlui s?ru..oroitriirorea diread.sp-un bnicairorruptc s6 pcnrru medalia cxpediiii polJl"No. Llpugneanu promite .. oestirnentar:. Tipuri deproieaared.' . rrecerea."r^-rri::.doamsI in na Ruxanda1l infrunti.i.. lui '..Ti. cu doamnl". restul 2... mai alescI acesta.i. sX lui re. cu lnglduingi gi indurare.. i.e exercitii 1' P.uii. domnitorul ." floarea expur r argi$isoarelui.il" i:::ilt:_. "rb PetruRares. ii Zimbind.d*iipuq".itemurI vezi al 3_. mai Doamna Ruxand.cp tatrunanim...iui.1 rn realrzerea nersonajului.. reqcgi x ci lui minioasi..r stefan.r'rrut.t tn cui..Fingaga Ruianda"'^"r'ir"iii*"rlq..-f..t. Trisiturile antitetice celordoui personaje maipregnantinscena ospdale apar palui.iar eail cinstegte iubegte o soqie qi gi -l ca supusiqi ci nu numaiprin consiruirea lui bisericilor obgine va iertarea Du mnezeupentnr faptelestrvirEite.ru ale studiului lirt tl. fiindci .]it." q: .era..rincipiulcontinuitdgii in realizarea obiectivelor-cad. pe ar. carefrcuse seduci vesr ea si tie sprefemeile romince)Eiportretal*iiit.dtiile doamnei Ruxanda ai.id. Ruxanda de"inE. care_l bi pe ruise aeel Jo lde. esteimpresionati jalea.. nu ce hi-i.r.iii de i.r..i.il o . ti*bo1 ut p* sonajului.. rel. Principalul miiloc de earacterizirr ri^eifapt.el a dqvenitfoarteputernicqi temut.. aurorulfolosegte ..a . .frarerui Ili...... capodopcrl a literaturii romine.. spunindu-i ctr vlduva unuia dintre cei ucigi de el a a meningat-o: sI dai samtr..principal. Tipuri d.cind Lipugneanul oferi leacul frici promis:piramida capetele din boi .doamna Ruxandi.ii... Subiectulal IIIlea Pentru rezolvarea icestuisubiecr..lqrri..-. in din sl so{i.tiu.i. 1l roagl si inceteze omorurileEili .. ierme' antiretic pcrr tt" personajului..aiiiitriiT "'iI*rrrrtr" . litice.ir.o.rnu. punemlna pe pumnaluldin cingitoainstinctiv . portretullt zic (.iii-r. boiBrii hnreziseri ".i. \.oin motive p.subiectul III-rea..ru Ldpugneanul costach e de Negruzzi.

Personajul cdracterizat este d. 'Dintre personajele partevorn iculMoqoc.'i). cailustrarea proLdpugneanul a Dacia gramului in de rornantismului romlnese nunl4t Mihail Kogilniceanu .serugaimpreunicu copiii.. persona jul . este mult deboieri". personaj ceface secundare nuvelei al gi de cide lebruin istoriaMoldov ei.Introducqia"din nr.femei a cure. cum o nurnegte naratorul. prin fapte..eii de rilor ucigi.. "Mahinalicegte paharul Lipugneanu.c modelde nu-vell. Gingaga..lncl din primul capitol(cu estecaracterizat indirect mottoul .cin d apare Lipugneanu o ducein sala ospil aritindu-i piramida. era qi din inspiimintati dezgomotele zvonurile palat.. . doamna teresa nL Cardcteriz4reav ornicullti Molo. i .atitudini.easesperie"..relaqiicu alte gi personaje prin limbaj..Yilzindgrozacare de i gi va priveligte.euvI vreu.fiul mi nor al lui ungerea Lipugneanu. personaj un literatura romini.cu icelagi a rati disprequl pentruslibiciunea doamnei tot femeie. Negruz2i.Duioas4 gisili6 mai maml" trebuie aleagi si in tre bilrbatgifiu. loc si sebusaler in .Mogoc bsietipul boieruluitrdditor. opera literarnAlexdndru apilrurin rcvista literard. '.irect citre aqtor gi tre AlexandruLipugneanu m ai alesindirea. 1/1840.a$a cum o sfltuie scceidoi boieri. si-l miloasa bunadoamniRuxanda trebuisi accepte oFi veasci va . cup-rinsl remugciri de ln inRuxanda rimlnc un chipluminos. Capodoperi creal iei Cosrache a lui istorici. aqezate dup[ rang. Lipugneanu Ruxanda legin{.Bunadoamni". intrigantgi lag. taciti a mitr opolitului Ai qi begte ofereiertarea strpregtrteasct si-i nouluidomnitor.doamna Ruxanda toarni otraviin lui dar pentrupicatul sivirgit. doamna zdmbet diabolic.i pentrusalvarea fiului lor gi pentrubineleMoldovei. Spancioc Stroici.qi cu aprobarea caresegrlTeofan.DacIvoi nu mi vreqi.

zltor? o gtie."este lingatdelceasta..1.. iin ry torulul suntucigiceipatruzeci gapte boier i. ii aiigur.. Costache Negruzzi demenstrat gi. Cinic.i a. in literatura romAni_persona capitolulal I II-lea. c-ai indriz . mulgimea vine agitetiri"..h.J.r.ihologie .ut bineci a sclprt de ac^egti_dugmani.l-Li boieri c6qrig e-bun. st pre I'omsa..-in id J. individuale a personajului $i .. -_ vreasi cngtige timp gi bunivoin qi. cel caie-oasuprea gi-o "intr-u.. incercind si-giascundE groaza.Precizeazi+narator ul (caracterizare . cind m-agi._...toati Moldova.. directd).lor principal.rrr.Capullui Mogocur.Fermitatca tlpuqncanu." domneastrimite armagul..ti" tin n'uveli: mulgimea.-. .ecuodrre.Iitffi. Lipugneanu trimite la moarre.te Alexandr u vodi celorce pradl..". buitor: . s. Incercind-si-gi viaqa.Caracterizarea lui.i. spredeo sebire ceilalqi de boieridin solie:.tronil.n esre ! verde !.sptrt arul lptncloc0l)trolcl.ln colectiv.ol artisticr "" importantln istorialircraturii romine. .n jecmlnea. salvez e Moqocdevinelag...dir"... . In capitolul treilea mottoul ..voin1a.Mtcum..alta parte.ecifice' grup unitar.cerecap_ul lui. m-arvanout sl pre rnlne.il. prE r.promiresi construiasci bise rici.incearci cigtisI bunivoinqa Llpugnea nul. Dezgustat. direqti a personajului realizeezi prin aprecierile si qi narahru. Caracterizareapersonajului colectizt(mulgimea) unpo*r^er sugestiv-pi.il:iti". spung_m l l r n n X +X -X '.aliruriclcpostclnicul facc grin frptc i limbaj. ln loc si mufce. aivindut preDespot.drr:rn..t.ii determinlpe boierisi-l arragiintr-qcursi. cu obginutd.ca mi ugureiide bleitemurile sd nJrodului"....re. slugarni c ipocrit. lui neEriind soartiil asteapte. )^ t-. pe realizare".1i redobindirronul. Sadsftrcut promisiunea 9i nitate.. . h'priji nul in zilerele.savureazi" spaima boier ului. . care.^ -^ I ^r . de il pe Ei llltsflcut.L nii.)...feruinau -t .Dartu.c$por.sirutimina]aiemeni cinelui.f .d"piittr'" ir [iocoi l" toffin.e o6rei turcegti seincr eadi eI..La osprguiin "r ...pi ur.ilnd.c i{-i celorlrlli r.".ca aflece."i .pd"cd.ating punctul culminant.urLru..rnicul partc.. Jvlogoc rispunde elinsugi ci iniengionaie si-l rfltuiascipe vodi la ac easra. M9!o.Lxnus qii.. vel vlnde gipr...Sestridu-iegte induplece si-l pe voievod argumentind este ci mareboier.iu. Moioace invechit ? rrrr *r f ...FI Vo.mulgimea.. cu manifestirigi ps. u{ravulba". Ha ideI luaqi-l de-ldaqi norodului.. conflictuldintrc -.." "r. inqelepcirrrr.. darclinginindui dinqii. cdlowlboier. .progti.. in"i"r.. nit r crcde iar mi vei putea cfl ci fii"a"_i trl ii lngela" ii fegedu. Moloc ai Lipugneanu de o parce.rnii mult mort decer. . Dispregul vqievodului total. increadi in Cunos"ana"-i Ei bine.r".^ increde^ ".carc. domnid3 .il intreabidaci a ll. il rosrind o replicrrimasi celebri:'..ticditulboipr rdcnea putea"ldusmulqumii cft . --^. Mog oc comporri se lingugitor lipsitdedem.tosuldemine".ales. care-lovaq ioneazi voievod. lingemina care-lbate".tptli.in. ."1" ciudate' ci acolo se pett'ecevenimente dgfinitoriu al acestuitip de personaj(caN"r"ror^.i..gara...9i .(cu tirgoveqii)careapare. lui voinga de ficr d.a mliestria ..iar cei care-i capul cer suntpro$ti. Moqoc mullime a pe gi d" 9i "er. .." insr io-nului i-o i""r. mai lui .p. Vcvcrili.. ca urmarea zvonurilor curreavoievodali..v.dpi. d. glas"._y ' bortn.capullui Moqoc (cu al vrem. Negruz zi erte tcriitorullate introduce ^ .Moqoc.nure maibocicao muiere Fii romf. irui.cunoi.rio. m-aivindut gipremine. da mulqi". lui *..l rcllunle ..a sd mu lgiriea.il. Dupi un momenrdc 1 : l-lpuln:anu uluire.se lamenteazd.in? ? "9... *p: t1 te maispovedegtice-ai si spu iduhovnicului ci egtiun tajha."r. n'ag ftr r un ndrrriu de frunre. ci:un artistic careacqioneazd Personaiulcolectiareprezirrti oamenitransfiguragi sp....rvul gurtezan".]]:lf lr sprijinulo6reiturcesti s.. i1.rt "L..dtn solta venitisi-lintimpinc Alcxandru Tccucigi pc la s r-i somunicc laranu--l ctr vreadomn...r. ce te asdel Alarmati de zvonuriinfrico$itoa re.^. in tine ? Eu tjiert inse. motivind ci nu esre pregitit sufletegre.urt.egre 4u-l va ucide..t.. seroaleNisciro"r.acesra ia deopJrte Motoc si.-o .. porrrr. l:. .'b"-o sr nezeugi si posreasci pini la sfirgitulzilelo r.tl .. ipuneqi qi-i ci frl3 rcestfel plite. i.silinai du'sea ride".

.nrrl i.atcy-t.er.adverb timP.adverb loc (repetat datd)...:..tli".Capullui Moqocvrem!' '' i'"i3r"i it.. capete.er.de negaqie de adverb tirnP.scoala).locuqiune de astdzi." la cruzime.. iui" i .i civa'avea"neuoie . astdzi. ..adverb de adverb mod.t. menea a sfirEit.faptele. (repetat pari.i.Incepu a se.Jii-"" .. bi'nuise .da... "drr".lntre6aqi de Ia agtePta a. de..ornir" J"lrorrric ul Motoc.ul trimis de Lipugneanu ce vor' oarnenrr ructeri zareindirectd). niciodatd de pl . Doa.eturnle conboier.al. . . "u persona o cu multe capete"consemneazi trisiturd caract flstlcma .masecu gura ciscati.t de adverbiali mod.... Venisefira si gtiepentru ce a venit 9i ce vrea. -.*i..i.'*ii".rori in text)' de de 1."Proqti.adverb mod..."t"' Sintlqin Ur"q.norodului" (capiiolul l..Prosrimea ...t.te adverb 'mkne* adverb ti mp (repetat dati). toqi cei prezenqi ..ide ci sunr de si ura fali de multime.qiranii rlsculaqi(in romanul Rd.. agttaUe sale ci. ceteqi a sei ntrebaunii pe ilqii ce si ceari.'ig". de-agata ._In de se din Revenindu-gi uimire.i.."duc. tof de poimhne. .. 'rnereu de mod de continu itate.. Scriitorul a intuit..gi a infa$9.. Odatlrostit numeleacestui se ficurd un glas estedupmanullor comun gi-a tuncitoate glasurile stati ci acesta si acelslasstriga:. o de o de timp (repetat dati). mulqimea jelu iegte povarablrurtlor. Ea nuose clif.adverb mod. de lui M"ofoccI nu va pieri de sabiasa. o de aici . dispreq neascunzinduli proeti.d.Jicilosul boter crzu Forqadezlinquitl a mulqimii ag itate careintru o clipeali il fecu by.iip.t" idrei acestei .blestemur le ^M..fiindu-i trebuitor si-l uqur eze . uluiqii... Subiectul al IIJea A.adverb timP.i'i.Voievodul estecongtient forqamulgimii:.rr'. predicativ..r.strlnintreiare. ii de ace a promises de .incepuri Striga-"" gein cere..i.. riu .id rei acestei forqa distiuctivi.1.mul it devineinspiimintitoalg. n.""" I).:.f..t.lriv haotlcala ulcomportamentulpersonajuluicolectiv caretrecegradat de la. pe rsonajulcolectiv in literaturi ..'nJUt.un qa pisplgitor".surprinde conTportarnentul arma.a.

mulqumi.ln jocul didacticseformeazi t rislturi de caracter:stipinirea de ribdarespectulpenttu coechipiergi pentru adve r$ar. 2.limbajul. cu operaliileei. 2. sp iritul de observaqie de cooperare. o voi pierde. voinqa. . B. rnotivaqia rnotivatia roie ioc. v gi al dis ciplinei limba gi literatura romini.subiect. persoana II-a.ifizic. memoria. fdrd funcaie l' .cl iiua demiine aresI fietot b.se desfegoariori de monotoniei.-'*7 . Forrnele pronurtelui d . trebuie predicat verbal.cit vom staaici" . subiecrul II I-lea. Jocul didactic trebuie integrat organic in structura lecqiei.niciun pretext nu-l indreptigea si .ador i.su bstantiv propriu in cazul vocativ.(verbpredicativ) !. numirul plural) a El ao. Am discutat zoi proiecrur modernizarei cu Je oragurui. Voi in text este verb auxiliar.ttd'mr convinga iunere sare de intenqii.Pentru al rezolvarea acestui subiect. conferi atractivitate activitigii d e inviqare. Tesrul2. (pronume personal. citit"scriir.auditive). agitaqie.asrizi".si datoriti specificuluiprocesului instruc.propoziliesubordonati circurnstanqiali timp.itemul2. (verbco pulativ) Fiind bolnav. este.si de cunoa stere. . a a setemevs.a cigtiga.e tntdire Persoana I Persoana II-a a Persoana III-a a I I 229 c.II cir . vs.de exemplu. sl dinamizezelecgia" ofere rela. reglsi.cit. vezi : ' : 3. gi aten{ia. Jocul didactic creeazd. 1.str bucurde ziu ade.rdverbdc mod. rdrnas a acasi. 2.advcrbde modfdrd sintaaicd. . lariti$lor de v irsti ale gcolarilor. in grijorare.propozigii subordonate subiective. Subiectulal IIIJea I 'l I '7.a spera. ri a congtientizadificultatea.propoziqie mr subordonati atributivi. corectitudinea. de 1.p redicat nominal. OdatI ce sa oferit sd organizezeexcursia. igi satisfanecongtientizdnd efortul intelectual 9.d ar gi cunoagtere. avea a incr edere.) (. mai mari sausesimte instalarea e ori sesoliciti ef orturi intelectuale elevilor. Con ceptul cuniculwm de . sI le ale si realizezeanalizagi sinte . (verbpredicativ . l... sdfii om .rdvcrbde mod. sirnulatl prin carecopilul. Escaladarea Everestuluia fost o bucurie totali pe caream triit-o din plin. Ano . spiritul critic gi autocritic (micar incipient). pi . nevoie de joc. relaxare. frirnintare. sintacticd..tactile. de relaxare. a pierdevs.itemul L Pentrurezolvarea :)..efortul psihomotor ln inviqdmintul primar se pot rcaliia mai multe tipuri de jqcuri.. .) 2.pina:uz /vitz/pi" piit copiii trebuie si rec unoascianumite obiectesau aspecte naturii. ginaqia. se eschiveze . si avind menireas i captezeatengia sl-gi dezvolte deprinderi si-i determinepe copii si-gi insugeas ci cunogtinge. spiritul de competiqie.teami. a tignd (tihnd) vs.eiinigte.irtsugirea Prin joc didactic se dezvolti g6ndii gi dezvol tareacapacitigiide comunicare. A rdrnas incintat de frumusegea silbiticia peisajului gi monran.didacticesteo metodi de acqiune participant activ.Iocul didactic creeazd. a supdra a bucura. funcpie tr . gindurilemele sunrdegarre. mai . { "cl . un ei mari personalitiqipolitice..invafi jucinJocu l.. o Jocuri senzoriale(viz'ual-nr otorii. facrlheazl. subiecrul III-lea. . Noul alessuccedi la pregedinqie 3. Testul8. Caraaeristicile jocului didaaic in tnodpdmhntulprirnar In inviqiminrul prirnar jocul didacdc capiti pondere aparte at$t datoriti parti.Metodeeficiente tnsugire elementelor construclia comunicdrii de a de vezi al acestui subiect.

poatecorttiriuacu joc de rhigl or obiecte.e dezooharea oorbirii.denumeasci.. prin intermediul cirora se reilizeazl'ortoepia copiilor.eobserttaiea naturii. si spuni'irtsugiriale ace. se t.Jocurid. ca pregitire pentru a ctivitbgide cbmunicare orali h. . de exemplu: Jocul sunetelor. (numeral ordinal cu funcjia sintactici de subiectj .Jocul cuoirttelor etc.9i sctisi (compdneri descriptive9.Jocul acesta .zafonetici.Intr-un anu mit fnoment al lecgiei se ^priveasce pe i.rr*. ' 4.a. o .si forrnuleze'ptopozilii. Au venit doi dintre concurengi.r"arira !i si spuni ce aspecte naturii obser' tle cerecopiilor si . si descrieaceleaspecte. i:' careprin carese redau anu rniternigciri riunice ale unor fenomeneale naturii.). vi. ale unor animale. Jocar d.:i'o'" '' " .Jocul silabelar. (numeral cardinalcu funcqiasintactici de su_ biect) Al cincileadin rindul din fagi a fosr un sportiv faimos. .insoqitede onomatopeecaracteristice.

ffidi..il l I zz IJrindez..l.. de p.va.r-' itrltiii"ro ti doisprezece eu. cred.1..v'lttr deprinderilc co..."tt de la inirunirea electorali' "'""i Acestei9c11isefinalizeazi s tab-ilire"..igii srirrru.. 'iorlrr' rased'e t n nr:ry"riill...o'ir-t*i.1en9iat." pt'"t pe tredatorl"' "ce. prictcnulsir"r dc Ei o rrc tridarca.a.i skshituri grrpi.ere:)Daqi-mi Dwpdces-amai (in "pili"ig ?.*1'. ora' cwmi'nataa ul sacadelor a urntdrit iar seyergeSis4u loni't irr". carese arrr..1. C"nqinutul J. ll..or. ! d-t ale onest d-m?Pe prost.i aplawze funl.!!!.r..condigionati constientizarea dtdacuc este bea. ori si serevizuiasci.FARFURI (izbucnind.d"r .Dupacumsepo.nale) careseimbogiqegre.. tip. r. n-am si-ntilnesc pe cineva. de ^9i Incapacitatea a gindi.lrl. partidulu i".D^..1 BRANZOvENESCU: Da.p r ezenpik de chi dei ea Tir gu.ner...^.f.rd. am il.J./silaba/ aratdacpiuni/insisiri noi" ! Farfuridi are o concepqrc care .Recompense 9r irebuieseprimeasci fic."rc' completeazi . ln care copru trebuie . etc.Brk'nzottenescu. lzgo*ot... iU"rrao .. raa'J. ctoioirkliri Tr abanache ! Terminindavoie .. ln acesi dejoc suntanrrinai. avocaqi' de de meserie omonime (fitrit asefolosi acesre c:()' i"..hi-be dar dilemi Din esengiale.oi"p. 23 n te ..ilti" i 9i " i"gii "i..]il... reu$e$te rosteasci realizatc.. o iscilesc! llT_ol/l! Timica. 9i anume punctele....r o..r"ieg ..l?dTldi... ob.fix mr duc la tribunal"' qi pardcipangilor.creeze "$ i atmosfera/co"aigiit" . dar brauul .Jocuri_ghicito ri. FARFURIDI: Punem pe altcinevas-o scrie"' t Jocuti didactice siionirnie. subliniazi scenice Am nu puteliieEi..(Foarte .De si mai .. g}"i^ir..antonimie..a i cir curaiuls-o semneze..)Iascutegte-mi pe . e sre e*puse le aleacestuia..i .r. primesc! si rr.f. tipulp. in funcliede participare.) df doui una.-..-p^t::i1 Muzeului.tru*fn a'." *"ti..l...rr .de activitate trebuiesi...".".a."41.?!!f^r^pundemairyele cijtigd!.i .ririil"lrr.l-' toti"""'" t .l.. cu moTturile : DI .fri"i. aciivizeazdgise se despri nd prin se prostr?.--nioro..o*..i" eiincitura: .1.d1n qi vocealui Nae dffi... ztgrct carte/a de g.. J.i -ir.... siruaqiei invilr rre.. condwse .. coruptgi utlclanulur rncult...". roculul se de asndat. gesriculaqia.t""r. zis!. inc*urajaqi particrl.. ..rrr-u.1".-' :: rent..i.curilc:spune maimult.rrt..: . 1.i compuni iiina"ttnni s-o semneze: rolul gisi-l interpreteze rrror ....l-i'oce)'Iatir'dar opinia mea' ypyemd' Subiectul I ti! mai am d oui vorbede zis..rragu.t. performanqele si de "r." . cu strabuniinoqtri' cu Mihai c ompleieazi..iknonoi.itor-rr.Eu.ut" proble'tta revizuirii Con...Girlri^9i cu auditoriului din mijlocul ciruia seaude .erneazdrolurile.1*n. rirg.ruperi.. TESTU L deabiasernaiawde.claca ccr intcrcsclc Ijarfuridiaclmitc cit u..... ori sI nu serevizuiasci. Esteevidente cepte operaqio.i $tefancel Mare: iubesctrd'dare.rr.'frrfuridi inecindu-se.. otr'lul. or RE ter ul tn acpi e. Ace.seexerseazi deprinderea cotnunicare de orali. se a.. pentru a anunqa la po. Discursul esteincoe"* mai alesdin ce lebrullao Jit.o1vi1qlto1.Jrebuie saai curai' si-...! BRANZOVENESCU: Aga da . Brinzovenescuvor si trimiti o scrisoare centru Farf uridi si P.ill$]ra."rii^ iif"qir"ea celordoi politicieni .".r...."i ii p"re ami cului BrAnzovenescu '. gi confuz'Chiarif acuzide corupqie:.rT:"""j f " .municarc.t . I r ..iriiirt)propozipia !.. .t..fe. ointecareconlinsnnetul. incultura lui Farfuridi si dezvolti v..Joturi tare" si nu are decrea1ir... trebuies-o iscileqti:o dlm anonimi' . o. voie' ireri .... sterge.indicapiile mai areputeTotuqiFarfuridi i""I'r*irrr.. cel puqin s-o gtirn9i mai muhecuaintecu silaba/silabere.J.. cabularul in elevilor.desfigura jocuri. afectivitatea." ..rr.. urisc . oralecu inre bdri.. incoerenla."h". imaginaq ia. daci ne cunoaqte in slova la telegraf? tilto r. . tip . trf.Prea curtdero.a lntreb. te dit.i .F..." inr.ab$i.}:-li.i'ht e. urmi nu trebuiesi fie inhib aqi.de tipul : CineStir..tn rdspunzi!etc.e ci si s1-9iexpunl propriile idei politice' Epuill?J' :..nobild" ". p"ot -*....la zecef ix mi duc .rl sd . aceasti in ii..".. intrerupt de rumoarea9i de enervarea "'uno..i* incearc. oJocuri-concurs caredominanre interrelag ionarea in este tr^"..pildi j. )prind...ui/' t:x un s l FARFURIDI:Oiscilim:Maimulqimembriaipartidului"' :.daqi-mi primesc!dar atrnci nimic.tgr la alteintreceri gi-sifie cig tigitori. intrerup6ndu-se' r'rlclenla $i.io..rorbitorului' Cnracterizdrea personaj nlni TacheFarfaridi ideileliber ain timpul discursului sI comenteze 9i reasi-l intrerupi pe caqavencu avocar. me mbru almaimultorcomirete comiqii.

de d!ryc1, garayte.!.iat prin indicapii scenice regizorale ind.irctr gi a. ,r,ip arrechiverniseala_confraqilor,o parp. dr;;;;; R;;;r"i c;;;;;l;, __,_n:1t_:Tjll"t 1." Ei pnn tapte'atrtudini, relaqii celelalte cu !'.'Urli tirgul,d.omnule""' per sonaje, la opiniaalto, pirsonajedesprc cl, pe Ia te opoziqie toarta, dealti p"rt . t.q.hirea buzunar * prin limbaj9i nume. toastindin cinstea paharde eampanie, u n F"'i'iiai ffil;l;i;i;;;;til, 'iJ'^a di" gruparea guvernamenrali, prerendent de putigie. gticc,r esre la Er _--If: l1l: lui AgamiqlDandanache. 'neneazal-ta seco mpune ,,madam din Trahanache, dumneata prin prezen:areafaptelor, [Tipirescu], lT ttdYl gi caracterizarr^iriilr'rraa personajului " l.::"ili!: rra'nor ai noqri". Observindvizitelelui ZahariaTrahanache, a cianeiJoi;icapi salegiarelaliilorcualt epersonaje,colegide.p.artidgiadverl"l:'.comPl a poliiaiuluiGhigi Pristanda NaeCa gavencu, temede rddare.Incercirile gindirii sale' la platitudinea se dc-r Numele f'"'rf.,tidi suger.eazd limbajulgi numele limuri chestiunea TipitescugiTrahanach " ,nrirra.,J" *..u Brincu cu "c"r*ir. este n"-r de.piietenia Iordache ," t oreia ;r.,l personalitar." F"rfrrridi pusi in evidenqX 9i l,rl trimiti o depegi cenru. la lag, gt.rr, iiptit d. personalitate, incult' .., zovenescu, ."."'"jJi;t;;;;; Gl,r.

inolprtrit, Iordrche ur:li::.r.scu comprcrcaza personaritstea ruiFarftrridi, nua n ?i pr.eltrtrrturilc,gi numere BrinzovenerJ, 0..,"i,.,'u,r;;;i;;;;;;nomicr, sug ercazil rulltrtee intelectualr; face n. r-inr-iiot"xprcsra: ne rE ,,nuface o bri nzi... nici ee.nctcrizareapersonalului Zabaria Trabanach e zrhariaTrahanache, ,p rezidentul comiteturuipermanenr, comireruluielectrr rl, eornitetului $colar,'c-J mit:!,iir1i;#i'ui comitetesi comirii.., prc cum ireazfrutorulpepagina prezentari "t "tro, de ap"tronrj"ior,;{; r,p"r;Jiiu.irn,.,r.r; .,reisrt, ilriilT;tji:.:ii;.n'r, desiincet reacqii, cum in ara relevi siuverbal pu_ ticul ,,ai Personajuleste caracterizat direct,prinindicapii.sceniceregizorare: si he e mi$a t" gi ipi exorimi pd,reread"rpr. ,,Trahana_ corupqia-societi.gii, 4lacid. (calm, bla_ n)' clnd li vorbestetuirip;i"r.uil;;;;;r;r o1r.r,, ,,innuntot:,,"),o-bio s tdphnindu_5t tdignerea", ,,biruitdi" ,;;;;;;)i i)L"i)-;"d.iglare*, ,,si mai--ind ignat, pu_ : ,,Ai nticl rrbdare"' zic: Denrrumine si ui. .irr*" sr binuiascipe o ri Joiqica, pe amiul Flnicl toruna.... ^Eu' om cu care nu rriiescde ieri, de aLh lieri, rriiesc de opt ll' o jumltate de an dupi ce m-am irrr.rr"t doua oari..De opr ani triim impreuI cr f*gii, 9i niciun rninrtrr-;-.*rtr il;;ul" isra micar ar d.,cariu..,.. , {uledilrili ri:,ff:tl*,;fiI'i.?,Y'11' "'ui,,s.-r'.,*;r. scot "..",i{rnlici in i. i.i'itaiJ.;i;;'J-fl%",, H:?i;il,"i.T:l?'ft ^dJr. lui, fi prietenul giefan Ttpr;;; ir,r.r.rulperso'aiir :^?-no' determini in si prietenie,. convieg"ir. ofi;;i.'fi"*;, a. :!:,1f sa;vrzind aceasti. ::.i.'rt i.' ,,.fir."rci pare vrtrtea rf rrrTo.,11." ripiiescucetrizoe,o.or,riJ*i rui pr" rirg*l5, i" himbareabilitarea a,descop"ri de o poriie farsificati Naecaravencu. de iux.#g,r"''J1,:x3fi Depiimoral,Trahanach. .orrdr-.ri .o i'dtgrr"r" corupqia personajul societigii. f tec intrarea sceniprirr.rr*et*"i-.".r.g: in ce corupti soqietate!... ,,A! Nu ti e morat, maisuntpringip;;;;;;"i-i.,'i#r*;;iiJ"r*resul... nu Bine :cfiu'meudela f acurtai.rtitl;i.rilr,;;;;;*, vezi,t6"ndr,tinir, copt,serios dar irtl zice:<Tatig o, ;;. c.oryntie o ,or;.,"te f^repringi9;, "na" "",, " -o;;i;, fl, ve sI zici ci tnu le are! Auzi a_r, *iqJ;", " irrf"lrri"...-, Pnn caracterizare Aair^"-rr;, t^ 1lr;:,:.";;.-rramenrul, per_ trje, limbaiul,numele, pun i., euid"nqeirisirurile relafile cu celelalte se ;r,ai";j.rhiranrealepersopriereni.;r;; l;il; ." ripur". .,r, Trah"r,a"he .:I: ldmitind esteimoral, da, rdamnrcorupgia sociell11-in esre care sdrp^al yt;rji ;;lrt*. ii*i";.,r relevd inrura.: pronungigreEit numeroase c .rrrinte,',,soqi.rir.[, ,pri;6;;;.., ,,enreresul.., rrp'mareasaaparcacofonii, no nsensuri ,."., ti.uri ,ri.b"i.1 ,"i puginrici rdb_ e", ,,sIn-ampitte deJoigica.. . "r" cu Farfuridlii,nra"ro-oenescu, suspe care-r cteazd.pe Tipitescu ridare in fade rcr ,,nifilistului"decagavencu, .o''porid ," autorita.,ii I va"bo"fi "a,'or r.rt.azd: ,,ce sun_ 122 Noi votim pcnComitcrului pentru statuialui Traian,ai Comiquluiagricol9i eqct era' tru candidatulpe care-l Punepe tapet partidul intreg...pentru ci de la part idul intreg atirni binile qerii Eide la binele girii atirni binele nostru"'" ira hanache prezideazirintrunirea electorald9i cu greu pilste1ztr ordinea, amincu ti ndu-le ci,,Sunt cestiuni importante la ordinea zilii", adresindu-seasistenqei ap elative.orrr"r" meritelor lo'r: ,,stimabili! onorabili !", apoi ,,rwgdtor", .,,f oarte.afaf,ir' , ,1oorr, dulce" incearci si-l dererminepe Farfurid"iii.-gi inche iediscursul' La semnalulstabilit de Tipitescu gi dat de poliqaiulGhiqi Pristanda ,Trahanaceeace va deDandanache, numelecandidarului-surpiizl,Agamgr_nn9n cheanunq e tridare, Trahanachetiposteazl'vehement: clangabeiaia. Acuzatde Caqavenctr,de d in ribdare, siimabile! Mi scogi qiqini...Eu falsificator?Pe mine, ai puqindci "R pti, orn venerabil,s[ vie inir-o adunarepublici, si mr faci p" ;#rp;;.';r"bil, -

ine, mare) cine?(Cu energie:)Un plastografpatentat!" . falsiiicator.. cine'?'(ru moare alegerilor:,,D-ta ii Lui Agamiqi Dandanache vorbegtecu mindrie despresigur anqa la noi opoziqienu incape...suntem tari, stimabin-ai niciJ grijl, rnergemla sigur, o ,,unanimitaie si ai, stimabile"' 4lt1e... tari... fru o sa aimaioritaie , stimabile^"... incit grupareaguvernamentalis; aga gerilesunt bine organizateEi supravegheate, obqini victorie siguri. luiAgamiqi gantajullui ii cu naivitate,i esigur, sirnulari,Trahanache povestegte de amor a prefectului,amicul siu citre o Caqiu.rr., care apla'stografiat scrisoare accepti urlin Zoe. Torugi la matrifes taiia cinsteaalesului,condusi de Caqavencu, imparqialuluinostru prezident,Ttaha; 1" ;";;;i": .ln sdnitatla venerabilului9i sinitatea prietenului siu,,Finici, pre fectul. nache'. El insugi toasteazdin -Prenumele estealti *odaiit"te indirectdde caracterizare. N"-.t"p"rro"rj"lui accentuati de ticul verbal ,,ai Zahariasugire azi zahariseala,imbitrinirea, trisituri puqinticeribdare". Numele frahanache,pri n sonoritategi sens,subliniazi aceeaqi trlsituri. ului Agamigd'D andanache Carac terizareap ersonaj politicianului coAgamemnonDandanache, ,,vechiluptltor de la 4 8", este_tipul ceeace crepe Tipitescu de Trahanache, rupqienil, ramolit, incapab ilsi-l distinge eazdmereusituaqiipenibil-comice. ;i P.rrorrrjrrl esi. iorocteriz at direa, prin indicapii scenice regizorale ;i indirect opinia altor personajede spreel' personaje, prin fapte, atirudini, relagiicu celelalte prin limbaj gi num e. ' peltic gi sisiit", are ticuri verbale,.,,puicusoruAgamiqnDandanache,,vorbeg te 1",,r.t,rro*Ie", povestegi.irr"o"r.* cum erasi rimini firi colegiu,el care-s, iafirnu politice: ,,Cum iqi spui, si nu m-aleg,pu.ictmorule, merdza"' mari rn'as e lupla,lupri;i d;-i,;i da-i qi lupta"' 9i eu mi-nqeEu, familia-erii" d" la patr uzsopt... si acumasd iemii pe iinafaia. .. fdrd coledzi!.'. ;i cit p-aqi,neicuso rule, legl tocmai-.", nu m-aleg,,." . . a ironia Zoei Ei relateazdcum obqinutsus qinerea Dandinache nu inqelege 9a.ndi; un mi-nqeledzi, coledzi,ori ,,Gisegte-mi, daturii, folosind g".rajnl,""" gi Cagavencu: ea dau scrisoar la Rdzboiul..." ;:il'i nu-. Zavragii cauzaei ?nu... .11?::,'u, ?nu..... Itmrnte$te -i.'os de.,1n a{ $:;: calirarea poriticieni: ,,D-voastri, ,ali.a ,""tem cedgeni, lnule,sunrem onorabili... ;i;;;;i ffi sunrem Ivti "ui, stilpii prr..ii, proprietari, nbriiComitetului permanent,ComireruLi a i ;i;;;;r;i, ;ft#;r"tui ai scolar,

r crr Prrliticirrrr fl$xrrrcritc,,,irr tr: ^.,,,1,'ar, crt t'rtc prrticlclc, rurrr i rrrtl..irrrparlial...; ca ;;, Putc a adrrrirc.si 'u;;::t:l.l''il"''clt.' '::': :iit;.'.':l-'.:]tlttttt.scrisoarca spuncrri t at Z.ei: ,,ourrrr. pnrr., gi-i .on i;;;.; I zze nu din prima sccnl csteincultura.Pristanda A doua trisituri caresc dcsprindc sen sul'Limbajul tt.t-l Ptot nttqacorect,nu-i cunoagte illclcgc cuvintul ,,vampir", se personajului distingeprin incorectitudine' cu Mai in glumi, mai in-serios,Tip itescu verifici cinsteapoliqaiuluiin afacerea justifice hoqiapini ce prefectulil aducela ordine: l\..rt, incearci si-gi steagurile. apoi nu mi orbi de la obraz" . Ghiqi aplicl sfatul inqelept-alsoliej sale, ,,Gh"iqi... poliqai'..$i conu plin gindu-se ci misiuneade poligaiestegrea:,,Greamisiemisia de_ Tot vorba bietei nev este, mai Fmiie cu coanaJoiqica stausi-mi numeresteagurile... zice:,, Ghigi, Gfi ige,pupi-l in bot gi-i papi tot, ci situlul nu credela ;l flimind... " Zic: cura t! De-o pildi,-conul Finici: mogia mogie,foncgiafoncgie,coana.Joigica, (luhndu-S iseama)babachii". cu trai^neneaci, banii lui Trahanache... coanaJoiqica: dupi bu get mici". Dar eu, unde ? fameliemare, renumeragie Pristandaii rapofteazilui Tip itescu ce e a{lat spionindu-i adversariipolitici, exeii cuti ordinul abuiiv al p refectului: il aresteazipe Caqavencu, perchezigioneazl_casa Cind pentru a gisi s criso"r* ,,4- p,tt mina pe d. Caqavencu... "o-p.omiqltoare: beieqiide l-a umflaq striga cit putea: * Protestezin numele Constitu"- ! Asta e violaie de domiciliu t. 7ii:. Curat violare de domiciliu ! da umflaqi-l! ' qiei"r-rrfi, " M-am intor s cu birja acasi.lael, $i l-au umflat. L-am rurnat la hirdeul lui Petrache. soam destupat-urloaiele am am ciutat prin toate colqigoarele, ridicat dugumelele, M-a m intors la ,"obi, cripiturile zidului: pesteputinqi sI dau de scrisoare' bii, a m am nu poliqie,l-am scotocit prin buzunaie,Pestetot: nu e g_i e. I,-am ameninqa tcd" nu.spunedela conul dnice si-l chinuiesccaPe hoqii de cai". degeaba: po..ttr il de iat ,ru-"i gi numai coanii Joigichii.O caut ;i nu o gisesc;acaslnu-i, aici nu e..'" ordinelechiarincilcindu-le pe aleprefecZoeilconvinge pe Ghile ,l-i qii la """.nt. tine, daci qii la familia ta"..., formati din ,,unspremlui, cu ,,Dac i "rg.r-.itnl zecesuflete", vreasi-i cigtigebunivoingacerindu-i iertere;i motivi ndu-gi Lui Nae Caqavencu Nicule, poftiqi...(umilit) Eizl,tn,lipa.tmisiei: ,[...] cocoane fapteleprin obiigaqiile si.fim scrofulo;i la dato.riemisiei mele,care o rdond,(serios) dorr"qi,itt consid"eraqia si-qi fie - trebuie si-l ridici ? D-voa stri gtiqimai bine ca mine...agae poliqaiul:tati il ridici! n-ai ce-i face: e mi sie.De aia(foarterwgdtor)mi rog si pardonaqi".Din slugirnicie qi interesatsi obq ini bunivoingalui Capvencu, Prismndail asiam a guri ci citJqte gazetaluitotdeaun ca Evanchelia,cd,,altele eu in sufletul meu' dupl buget mici'."' $i chiar il ad i"r. d" ! ,r-"i ..li face: fameliemare,renumeraqie arunchndprirtiri furi;e de ad mirl: ,,Marepigicher! Strajnicprefectar fi dstal(I ese . miraqiecdtre Capaaencu) ' la Permanenr datorie,poligaiulestecel caredA semnalul9i conducediscretincizot : ii Lui la ierareade intrunirea electorald. Trahanache spune ,,ConeZahatio, d5. -i I ordinul lui conul Flnici.'. Trebuie si-l lucrlm pe onorabilul, pe d. Nae Ca gavencu; Sunt la uqi, cind oiiugi de trei ori, d-ta proclami candidatul9i iegi p e portiq;..' qi pe urmi-i treabamea..." ' pe. Pristandail minte pe Tipitescu pen tru a-l putea ad-u9e Calavencul.aZoe. e t..tt.l fapte,gtiind ci astfelarede cigt igat: ,,Am minsuporteconsecitrqje dispussi qit...nu-i adevirat ci-l cheami minig trii. $tiu ci o si mi ocirasci, o si mi bati ci a", om e ,'.,1[i;';;ii:i:TL$J:ttffi;;i., ,,E,;,,,pi,,un onesr.., asa cu,,, recunoasteci ar fi fost r tr: de pc Dil;:;"._1"."'p"nr*'.in.-j,..;ri. preferat c atavc' "gi I 'rlcg a' agrn,ige lrfrFteirnca a fcmeiipecare deatirea pi vremc ;"U "r..- Uld.:ilgrr,"*ii""r", urrtc cari, si te vezird,zbu. " gi-am si-ti cerierrar e ci ''rr' pe nr^efe.ritneicusorur, puicusorur pe Dan_ llllr'tlll ttlon.log, Tip itescu insu$i rraui ;;ffi#:.1:"fi-:J:1il.iil ,,"r,.,i. si asa r ;;n;i;:;i,p;;". rac pr",,;,

tipurpoligaiurui ....onr Finicd.i" rni"...".iii:illtaiiffi:*?i:i?..ii".*"i...IH..r'..**' ... ilil... carc pisrreazd'l'i-.aor.'. :tl .'r.J".... .lilj?i*:ff_ lieclccjir caqavencu". p. .f... Iimbaj.j.rr" '.ffi:sr.."*..i obosit ciritori e....'.rJ^E i.yui.. ordinere.ri...n'".trc.-1'il1*iichc gi Zocc ...ll::... maispreugi.i.. 9i i[.obi reacqiire -.:]'t"' a "._ll"-frinlos flAn."rr. i'r.. ..PRIsTANod i o" *'... ".h..ru"..H.iiEJj.""ie.ru rezcmar sa bie.i-.b.1""i.. personajului ."rt"" . de dar mai c" t.-o.ff ol.."..r.. repetd mereu esre ci amegit. r.... Cdracterizdrea personajului Ghitd pristanda GhiqiPristanda este..il. ljifi:#ra.ul n.or.r. r". :inT:*il.. ilI. ^ui'Jr_ .:*rviff :.t# i.'.i" r."r cntw corp pi ncareeanu misel! IT TANDA: Curat TIPATESCU: Murdar! H . ra tlc circ ori partidur prezenr ori (adici ..r..r"l"gii ct si mai .n.rr caraveni:Ti:H:{ffi il:H. sti in Ia rior.#i" . ij. rin.."]"]]' "::i":: irp^rEi &1 ffi l?"eat a gisangele an cteeazd situagii PRISTANDA : Curat murdar !.". .." r."ra"* i" iip"ir'Jr*.adtudi"i. N.maip. mai cer [:-. illil1.ii."'-: r ". Ghiqipristandaapare.r.r-"r" or.r* .: "ai ""1r.....rr_".h. Ag amiti.J.servil . *[]ri]ff comice : su :'1*e poporuluia....r.-".p.''iii*i:**i."-"....i' "t'i . Personajul caracterizat este direct prini ndicapiire s.illl."u"pe provoaci apariqia in regedinq" care rui o a" i"i.i..."*#.rtil..*kT:^?LI... exacr cum . torald' bazatd'pe luptd gantaj. Jr'd"r..m "dam t.*.l.agicati.i:ryrylii#'. R et d a h^ s nri ^1...""..s1.. "prig" cer lipsitdemerire." atit de ramotit ..Tlllt.il.o..scrofuros datorie. esre p"rron.Ti"tff. rfrJp. mairiu.."...i pre_ If i'"ir" afosrca_racterd" ou J.: _..ir.ceniceregizoraregi ares indire : fapte...le1li. iffi-it.scr.'".'.lf re i.) executidocil ordiner... eresre...:r"iru" d. .. ele c_ rdJil.

1.ri. .. ai.. Sn-mi scrii daci vei veni la c oncert' Negre' l..r""ii unei colegede-alemele obignuia. i"s ca roarcpcrsona'iele comedia d.j. mai curiosera . Nu-qiixprimase gindul complet/intreg' 4..b reprezinta alti'moialiti'r.predicat verb al.prure rnreresc. ... ghicise predicat v erbal.qaisprezece. md bati. l. rcplica Ghiq"a reia lui care fir.in d. 2.\ Concirtul de ieri a fost o incintare' (atribut adverbial) C . l.usdvizitezeMuzeul Mir ii t". 5018. cornplei. Otilia..r. il e.ct" d-u.a demonstra' soluqiona.serneneA' a*oce' eficace' comportdrt' Ne re voltau tsernenea Si in acestsezonse poartd culoarearoz' in iurnaleleTV se prezin tS'intimpliri utroce' elevilor' in . care-i propozitii subordonate atributive Subiectulal IIIlea . Pii.... Examenuloral estestresant' Orice om esteunic in felul siu' ! neinqelegere VeSnicd Mi se pirea o sculpturi2 erfectd'.unsPrezec e galzecl noua' tl r.."'"i*ii"nal giavantajcle ^Lebi"et^iit ii..r la personajului...preocupare'ptecauqii."r. .wnic.rt rezultatulconcursului (interjecaie) Ul.i" citirorilor/spectarorlor.predicatverbal.: itr-"ia.i.. .predicat nomin al.r str relenrcu? Nu c stlpinul rncu. I .ei. ln tcxt.. un pairr. scirb o s ' il.'d. A dcvcnit rnemorabil limbajulp.cinci mii oPtsPr zece' .J.J. .si cenzure ze.e'-"c"ry"rconstitugionMuzicalMuzica al! ".rrnr'eficace formareacomPetenlelor ir.. rului. lipsise predicat verbal.a.rn. . apteciza.'-oi.rurp"rarfi -". tragic etc' pil.. nutreau. s pecula predicai verbal.tii.rr" memo_ Muheii'tr.. 'a biI' -"-ori" Subiectul al IIJea A...predicat se nominaj.r. mrl 11069.cqiil.d de caracre fap tut cr accsta categoria slujbagilor lYpqi EJr"r.a limpezi.j:l'jjJ]]: coani "'i'..tn chntat..renu-eragi.. ce-^uspus B..jectiveinrtariabile: a.... adjeaiae ca.cste ""ro-ri ir.ir irrculji.. feminin care-ilipsise. ... 14 paisprezece. ? copiii cini le-ai . antipati c.r.scro.ro.oa*ri.. f uloq.1 tife !. i lipsise" .sugereazi . ntt eraantipat ic predicat nominal.i" . respingitor. nu explica predicat verbal.. griji' bunivoinqi. s ubiectivi' am invigat p-ropoziqia f i.. rr.vine ..oreplicir. ...rtt i. cl cstcpronumcpersonal.eriapirii .. sdcenzureze predicat verbal.1 3. exprimat prin locuqiune verbali.a. orr*rrio.ri"r'oij.-"''r^v'rw trl.. anterioare " p. 3. ad. cu gi de vecheintimita te ii dideau dr"prrl.aesnic. interes. grade.-.pr edieat nominal...ia". p?""""qii gresire. dddeau drepal . 1.i-l explicabine. iu Agimigd Darrda'alh". aaea sentiment -. " ctr$runsprczecc sufletc L-a rrr ? .rrol".. a avea.-"iriJii'ui a poliqaiului.oz.fii..prudenqi.oricit de indeparrate. nu eraw scandaliiapi predicat nominal. pdrea.l. predicar verbal. l. pentru "')' a a nutri: a (se) alimenta..:#. 16 . iil"Ji!.': il."te rinipal d in romanril Ion de Liviu Rebreanuare un destintragtc.in ilic._ inexplicabil Si-l l'*m trirttisla caivcrzi pc ptrrcqi. ardtainteres.a (se) hrini.r {. Purta (sentimente 2. oriiind gata Iagi..Ll r.. progrcsului. fr..r enu pot ar)ea_ perfe. . lasrsi[rrrii dar ecdrasc{... dezagreab neplicut.ai. manifestagia La organi EetA ci'srcaalcsului.q" r. absenr 1.Iutt. "".nimni.utui... Avea plicerea de a citi. deptc olllsnlc'tronsensuri.". exprimat prin expresie verbali."g"L. arezolva' a a e xplica:* le-rrri.c ilegirurile lui de rudenie.FI Picsa irrchcic se cu.. Mog Criciun aducedaruri copiilor cuminqi' 2. -1.predicat verbal."Ir". replicile .acest sentimenr.rr.de cornParu[ie:anterior/posterior..# prt rl'd" .. pdreaciudat. oral..e carenu p explica bine... rizare.."tutdiscur. clarifica.. (at ribut verbal) r ! .pe carenu .pdreau _ scandaloasepredicat nominal. exprimat prin loc uqiune verbali.Ia care accs ta [irreurrcliscurs care in eiogi riri.t.iddr'illifi. princi. ... i darorie"._t_" :Iit' vigilenql' atenlrcicurloz ltate.J. cacofonii-g.purtdrileei care_ lips'ise.-"irii.o-... ("purtirilc el") 4. se.u.. si-"qi tred..Nu e m ai-'r.

subiectulal IIIJea.e formare d cornpetenlelord. strategii d.""olu^r"i i""ruri .i. v ezi Tesrul 15. itemul 1 Pentru .ecornunicare *bi".orald $ scrisd 7.

.""Juo cerulcenusiude toamnicaun cropoturiasde sticri aburiti.11y i. iremur. ar carese g{tegte spinzurarea c"hului Svou"i".* vlzindo fotosrafieo_ped"r.se din seazidestadiul 1." seschiqea_ "*p.n."i.rpicg."r.p* incepe.oir"rr-ut pddurea 9i spknzura_ ruor ercmai murtesurred"Inspir "g."r.fi scena spanzu ririi ester. sp'nzuri_ infipti.""' r.l p r'. i"ikn .rgi ro.1:""': '. /u!aelalitdpi stintulare a tle credtinitdlii elcuikr [rentru rez. prezintit?n romanur carztarur. r.i.Hffii.r'.r+il.qf *i:JkT::#i'J'i{i!."iilffiT..o TESTUL 24 Subiectul I I la!1rea sphnzuragilor de Liviu Rebreanu Rizboi Mondiar) esrererevati nu prin scenede lupti.u1.-...scuipindu-qidesin palmegi hiciind a osteneali."p. "o-.iii. o dutocardcterizaredin care se desprinde o trisitu ri definitorie pentru personaj." r.inicia gtrearrguiui.i].l#'"..ili.. .'*m*1k.i "-i."..lfrffl"i..iru"aiilp.' ?*i{"*tar III_rea. gi convingerea ci cehul Svob . lrir.rrr. autorur a triit_o fratere Emil siu.".:.'jili#l ..i -.".:::. .r." satur.." Citatul am pe reprezintl..i"iJ *'..aflatd n eas rab a" nearop n.congtiinga datoriei. d'esprecirui ^iii ca a i".ri". arm oas Conccprulro?nltn vezi p. primurui t irnpul Rizboi rtrr"Jl"i.. "r"me -e.-..prinIo n (rg2o)..."r.""T:f::jj.. i:'.i ii.absolut deplin..#ffi :i:i..:o. a 6st spinzurar p_enrru ir.l l*::..#i.i::..e zer. Apostol Naratorul este omnisc.r:ff -n*po..r r.rat. ncgricios. .rl."rror Boroga..72..!#7".f. arboriarimii.o. sdrreacidin ."rrr. ci prirr armosreri ilil'.r.. supravegheaqi un de 233 caporalscund..."rlri :i::::..ilX." Cipitanului Klapka.ii.qi ajutaqidc un qiran cu faqapiroasi gi rogie. de dataaceasta constiintape deplin impdcatd...J i'.:H:)rrr_rea... spinzu_ . si lon..ii"'ff :ffr.ipa.i"q"p'"ri.r3'.e ?ntr-un roman cu aseminitoare: :J::".if. :oarea noui gi sfid itoare.Euinsumi..dupi f iecare lovituri de tArnicop...compretatprin .urag.#i".t""* uritii-spanzuririi.rigie jl"'#. nareazi.-.il.ol1"d.'Ti.:l::.1po.dezert ema rdzboiurui (primur rea romnn ci..tragi cur de un prutonier 9i . r.. o.. l ipicios. degisunt o fire ex cesivde qoviitoare. 2..i!.i L*.o rru Ivarca rui:ff.liogiru.. $rrean_ -rrgi".:{J"ililliiffi:.obiectiv .npa. .."e_ll.. iri".i.s#. .-i-..i Desi "p"r" acesra.ot.i.r#'"f :.1.. nu avea responsabiliiili.li.. . inrere_ pregitirii giirrcearci ird.doi soldaqibitrini sipau groapa.. sosit cu puqin inainteaexecutiei.Rebreanu aliz'eazrgi primulromana" re_ pdd.. _ Lrcator arromanuruirom-inesc modernobiectiv...":..'L'.'.or romanul (1922).ordrgii sapigroapa pregitel. sphnz.. at rprff. cu i" ffir"*gi.:. itcrnur 2 pen rc?.t" irrira*-lragur cu gulsprecimpia neagri. Din rana pimintului groparii zvirleat lut galbJn.-1 r..c1-inceput rizei ar rin. zent.rr vorbegte.wrea .ri. excisd.Bologa ii spune cu mindrie cI a ficut parte din Curtea Marqiali: ." irr....ei"1.lii7{..i.'.rut devedere confricturur.::"'.ifi. i-pr"r...t y..ai' ia4r..".

declangat de fizboi gi de zbatereapersonaju lui intre simsul datoriei de ofiger in armata austro-ungari qi sentirnentul apar tenenpei napionalela oastearomdni (conflict napional 9ipolitic). care parci pitrundea pini in lumea cealalti. Doamne.odatrebuia condamsa nat la moarte... Dar m-am dezmeticir repedegi mi-am dat seama numai rizboiul e adeviratul generaror energi i!" ci de Replicalui Klapka-. O mirare neinqeleasi clocoteain creieri.ochii omului osinin dit parci il fascinaserlcu privirea lor disprequit oare moarte .intrerupse locotenentul cu mindrie..obrajii sublocot enentuluide sub streangse umpluri de viaqi.i cind i-ar fi fost mult prea s trimti si indeii ca sati cu sila. Dupi execuqia cehului. li cere generalului Karg permisiuneasi rimind pe frontul rusesc. Glasul lui gerpuica un sc incet de bolnav gi se stinsein oftirile vintului. Autorul noteazd" stirile.Apostol Bologa esteconvins ci rizboiul estegen eratorde energii gi continui si se prezinte cipitanului: . Un frig dureros ii cutremura inima. privirea il aceasta infricogi gi il indriti.. cg intuneric..oiascd justegea de "condamnirii gi a convingerilor sale: . invipiiati. Apostol este atit de impres ionatde atitudineacondamnatului (iar privirea acestuiail va urmiri obsesiv). de la Universirare. la incepur. inc dt tncepesd se tnd. s-a lisat pe pimint. unde aproapepierdusemcontacrul cu viaqareali...Fiind I H . Rizboiul m-a smuls din mijlocul cirqi lor. Pe Bologa.i infrumusegadde de o dragoste uriagi".Ce i ntuneric. iar in ochii lui rotunzi se aprinseo strilucire mindri." Prin tebnica acumuldrii se su rprinde drama conflictului interior..$i eu sunr ofigerde r ezewd. Mai pe urmi sim li limpede ci flacira din ochii condamnatuluii seprelingea inimi ca o imputaredu reroasi.$i eu carecredeam rizboiul e un ucigitor de energi i!"ci il jignegtegi-l face si roseasci. discuqiade la popoti gi ve steaci frontul se va mura in Ardeal intensifici nelinigtea incertitudinea Bologa .Incearci si evite mutagi lui rea sa pe frontul transilvinean unde ar ajunge si lupte-cu armata romini. printr-o fapti eroici: distrugereareflectorului rusesc.igi auzeabegile inimii ca nigte ciocanegi casca stringea qeasta .lui Bologa in t impul execuqieigi apoi manifesdrile crizei de congtiinqi a acestuia:. $opti cu teami: . cici in vreme ce inEira criii mele gi hirtia ii tremura intre degete. comportamentul lui Apostol in siu aqiile-limiti createde rizboi.dar nu reugegre si-l convingn. Desfdsurarea ac piuniiurmiregte evoluqiaconflictului interior..seficu roq u de luare-arninte gi privirea i se lipise pe faqacondamnatului.Bo logase cutremuri iar.

rexecugiei..rr.. f"r"ir. fire inceput gi firi sfirqit. gi seoferi si_ l cbnducipe porecile munterui.i fii'rl cil ln suflct..iar cind a inceput privilirea.aica Ilona.-. $i a.Ju ridicind ochii in sus.fiica gr. cirili disperateale lui Klapka de a-l salva. vedemulqis pinzuraqi..agort..""J. M-a m amigit cu vorbe.. de deci. o de ".. rrirr *clirreaori..'..i"a..$i in aceste gi ginduri contradictorii._.. r'urLratur' sv .i....rrr"pe carea avut_o irl eopil{rie.-ror cd gi aqade neputin_ cioase firn rost ca gi zvircoliril.d. p " il fostul si... cnpi ochiilui svoboda.obrZa". f...1"'tr'r' culminant coffiauluiinterioril al reprezinti numirea Bolog a curlui in tea Margiald urmasr judece care 9i.rg ci nu lupti crr rect.j".". dar.Ccrul erancgru ca gi pimintul..i rgaea'cl ca p rivircalui svoboda ..congtiinqa toarenizuingele srridaniil.piligieEu. e . renitrPcntru un..onq.lir.. de pre..orrr.... a. i"ei"gr. fiind la coroanad.'r.ir la ir.o'o"rea faci parte ci sd din c..rteze: ... a gi da toriei'Disprequl care privis.err-" era sigurci. il ... sr... biscricd..in lumini i seciiea .... r""i 9i rdmeii n rpidea din ce in ce suiletul...." Totugi ajungela concluzi a ci . pe ntru ci aceasta vorbiseungureiir(..f"J"-"Jffi.u[ cind .o crizemistili. cum a voratcond^amna rea cehului. Se in li aprinsese suflct lumina increderii.. nimeni nu-i mai poatereda echilibrul. o imagine terifianti-car"J 'o".r tusrro-ungariii ucidepe romdni. amarrdou i ir.r"*obiliza t. strirucinJ.gtie .".ro..r'l nrcdaria'dc i. tul Boteanu. lui Dumnezeu in ziua judecigii J.li"ga# #.aqia inrposibillr enreil aduccrizboiul...idi. ."rr)r"L o.... sim qul cu ir . vrea ilJ.. d.'. Farva.Amirrtireal.i.."..si cum a'. ii )gua.".hi"utorr...l.o...in i un iadcu limbi de foc. J1i -"*'t""r" sufletul.a"gi sp6nzurar nenumirar e de ori.. i"r_. personajuru i *rr.r.rolrrrrt"....r_se se zbuciumiintre nevoia a fi bun rom6n-gi.r ltTiff:Id' ln drumulspregeneralur Karg.. esre cu rajos)' Reintors iatul ru*".d. .r.-trecind printr-o padure..Iubireatriiegte ve. triies.rsificu "..'8....iiu-i"" albepe carco.t"il gi igi : ...d. comire "*.stor J. nit .in..iJ rrargirra rugiciunea cirre Dumnezeu....pilmui..rt . .dar nu...d"'Ap.iar impicareaii aratdcalea.".'-.r""r.[..'ier""r romini ac uzati de spionaj tridare.r-....r.Prin iubire cunogt ..r".. Cruccainsi crucecu evlavie.u" f. teprarea estesfigiat de stiri momentesufletul slu de a sesfirqi totul mai repede...-bili dacnn_are u.> deodati zise . cind rrebuiasi rimdni p"rrrrn Aproapeincongtient. i.sei"d.-pri.ucoleg. o harr. pcnrr rr in frprn sneroici prim-cate I Punctul "o"i..l]rrrlP eviti situ. rit iceqte gi La judecati..din exces zer.estecondamnatla spinzurar e . a cum "daci e destul+.. s-aamesre_ cat.J d. zidirnicegte prin mirturia sa inceresti prins de locotene ntulVarga. ia a r s[-i spuni ceva Ilonei. inrr_op".r'iqii.. il .. peruluiVidor la carestein gazde. : i..-"i T'otugi destinul -a"iuir"r.. _omf ceo proresrare nesfirgiri. penrru a-i demonstra Marreici..liltorului ."..i clipr igi aminticu o precizi! ...."pt" cumpini inrre iumeadinliuntru qi ce. Omul trebuie si faci imensesfo4eri si steain p icioare...il. ?lobscdcaz.tecind speranga exec ugiei. rnonrentu l careigi recapitiincrederea in in sin!: . misiede convalescengi.ra.rr p...." epucat greangul incercindu-l -f"e derezistent. mai ctr r6ndseva p unede-acurmez4. (AposrolajunsesJpe fronr ca... in a9cind neribdarea unei salviri miraculoase....p'..rrr" i sepreficu leaatingerea in sufletihtr_unsimrimdntderusine pirerederiu atit de. fapte contradictori i.e dezerta. lmpreuni cu consrararea amard viaqa ci omului .i.rir. parcl viaqas-ar cilluzi cu vorbe. palmele sim_ aspri a funiei.i..i. caresi gievegnic dr. pita.rng.rrrr' ci Bologaesre tip rovli un tor. p arcdarfi statin fata.J'il." . .ii r-isiri ..il.."ri.se in [....irorri...nic.. nu gtiedecea ve* dar !r:.. ir c6t fost de trufag a avut.rie pdnd adirr in cul congtiingei: suflet sezuarco'lea .. i.. Irstt.Viaqa un povirnig cu un capi t in cer gi cu celilalt in neant.fi . .r]i.."1.. isc si strilucirea p. . gi seintoarce satul in ocolind pidureadespinzuragi..rJ$ir.. "t"qa'a.per*".i. .ilil..."r"r cu care armar..ajunsor' putcrnic'rupe logodnacu'Mart" iio-g.r."'a.

t.primi in literatura romini.'" ' lncearci si-i scriemamei saleo scr isoare.vede alt medic decit Meyer. citegte"sentinla caren-o aude..ti. nu recunoatreglasulpreotului.. Pr ivirile insl ii zburau...te cu capul de ftreang.Apostol iqi potrivi singur ttreansul cu ochii insetati de lumina risiritulu i..e in groapl. se pomeneqte obpriveqtelinigtit mulgimea. il DrumuL spre locul execuq iei parcurgeaproapeincongtient. Cresp" tele munqilor se desenau c. avind senzagiaieesteo piele de garpe.. cinesi fie Aposto l Bologa? pe in timp . gtieunde lingi spinzuritoare. o scoate qi o atntt.scriitorul manifesti o imaginagie coboritoare pinl in datele elementareale fiinqe cugimea inqelegeriipsihologicJ inci in liteo'vig6are gi o t"*iitticie a puterii construc tivenecunoscute omenegri. audeplinsul disperatal lui Klapk a carese bitea cu pumnii in piept.:Pri*"qt". neribditoare.esteajutat de prenu otul Boteanupe care-lqinede brag ii nivllesc in minte ginduri absurde. Ridici o-hii spte cerul gintuit cu puginesteleintirziate. L^ur" rr^pi scautrse love. audeo pini atunci. . Tudor Vianu il apreci aastop"t" d.".abiaigi migci picioarele. in spre'strilucirea-cereasci.. vreml ce in urechi i se stingeaglasulpreorului. Oare .vdzupimnntul desc his o rani uriti. servi lroapa supirat: . cruca i . Avuses emmulqi povestitori pini .Drept in faqi luceatainic luceafirul. vestind risiritul soar elui. dar se simte luat in braqe sirutat pe obra ji de citre Vidor.p.ntul). se temeaci nu va voce care-i spune sI se urce pe scaun ulneobservat gi puteamigcaiicioarele.Numelei sepirea striin gi seintrebi aProaPe . sufletul robului tlu Apost ol. Doamne... Poateca o speranqide izbivire.ttto"qte cite cevac unoscut. intii-rphtor.rttorgG pe Klapka..dar tot amini. Apostol'. apoi cogciugul. unei psihologiceconferi romanului caracteristicile Amplele descri eri9i invesrigaqii psihologicd. o atin ge merg.leria i se lasi pe ochi." i r.. un feristriu ur iag cu dingi tociqi.-o fel: .t-ele siu: ..". Apostol." cJ t. atunci. gilbuie". iEi simgi. il r. analizd ascapabili si cuprindi vasteansambluri.. Pimintul i se smulsede sub picioaie.din cind in cind observi. apoi pe groparul Vidor cu obrajii scildagiin la crimi. dar nu inci un romancier rau)ranoastri.Aiuttci Apostol fu impresurat de un val de iubire izvoritl" parci din rirunchii piminrului..ipe Dumnezeu .trupulatirnind ca o povari." (deznoddrni.i te inalqipinn la ceruri.

regentnu derteni' concesiv. Dezaaantaje ale wnei metode tradipionale de etta luare subiect.subiect.i-rr" "giJiJ. c.i.".vezi Tesml 7..i doriseatkt de muh .in filmelede d e p. . la Aveamorodre crimele .. deti tdlentat . ln text.. proiecpie oglindire.propoziqie " subordonarr circ rimstangiali consecurivi. b.R..iifiil" l. Propoziqiile incidente textulliter ar:. ca B. 2. Degi talentat.regti.dc crcaqie izvordte. itemul 1.zicee1.rr....la renrulnroclcrn cuvinturui. itemul 3. a. acelui rnomenr"..ac rui Zora.compleme ntcircumstanqial ce-.i nirfi. 3. tare.1rrnoi. (atributacl jcctival) 2.. subiectulal III-lea.2B)...v iolent...complementdirect. aprins..spune din qiranul. cu doi .i7f .. itemul 3. . locali trebuie sl-gi aduci contribuqiala dezvoltarea 3. ruirhom* M.." p.ar.roqile plugului foi de hirtie/. Administr agia Subiectulal III-lea l. 2. de 1. [.ci i sevid broboanele sudoare de scur gindu-s lentintre lujerii iegiqi e/ dirr brazdc' . Vizuse cu propriii oc hi turismului. 4.. p.viu.rrrr car c. rulantd. din pirulrcelorfaptc. B. (Tudorii^iu. in Dintr-o eroare . acestui Pentru rezol varea 3.(numepredicativ) lent Mersullent rc facesdobservi lucrurilein. de d. Iegise curindlapensie.cca '. .r din ruirrga generali a realizasdlul mai dc majoral culrurii n.nume predicativ. Discursul releaa om cultivatgi inqelepr. p.ylpri.si le gim. adjective calificative nu por avea care grade compararie: de intens.vezi Testul 11. intens:puternic. E pi. a treia .'r Ei.(. rir'p. subiecul al III -lea. l. .r "r*.rr*. re gentnw ceea deveni. . Nu fi duplicitar in situaqia faqi ! din cum se creeazd sticli frumusegidesivirgite..ea urrrrl din lucrAtorii "o"r*.ffii. ....Tdnirul erainsole_nt. e.. fusese respins selectie.. al accra i-sepcrrrivc$re Balz.una .rir.Ui""r r' d. rui gi Tchtoigit)osroievski. de Voi petrece revelionulintr-o pensiunemonta nd... 1. Pentru rezolvareaacestui ..6ii. de gAndu-se lenf') A-ccst copil este in gindire.r. 1.ve dea eraprost_crescur. : C.pini iessrelele" propozigie subordonata circumstanqiah timp. strilucitor. Finalitdpile tnvdpdmkntulwiprimar subiect.1961. cht doi .i in parbrizurabu rit / al cerului".r"d.."nu romanur mlnererc engrena circuitul in mondial g"nurui .cindgiranulcu o $osea asfartatd/ jurur gdr.c.subt eran ele ctro itice e. "ir. de .lent arefuncqia sint actici complement de circumstangialmod.propoziqie subordonari circumsrangiali scop(fin aln).complementcircumstanqial mod. Tebniciale muncii cwcartea acestuisubiect. -'propori in jie subordo nati atributivi. de 4. la TV. cdldtoare .subiectulal III-lea. reflectare.la sfirgitulp.complementindirect. Subiectul al IIJea A. se cd ' Sedovedise indolent orice{Ftcea."r..scur. l.i Mondial. .strident.. Pentru rezolvarea 2...el nu deveni ce eace-gidorise atit de mult..atribut adjectival...propozigie subordonai.rrtr..propoziqiesubordonati predicativi." rrorio aievirul.vezi Testul 3.pe.ri.fi. din jurul tiu. un Numai intr-o situaqie limitn i . s ase.frlrqiu. doudzeci subiccr. al optulea.si maivedem".

Constant.1998' . Ionescu.R'.e Felecan. Bucuregti. tu ra Eminescu. Editura H umanitas. 3ir. Metodedi tnvdpdmil ri. Cerghit. de '*. or toepicti morfologic al lirnbii romkne.ti. Bucuregti. Enciclope dic. t.etermeni literari. .Editura lJnivers Bucure. Editura Didacdci gi Pedagogi ci' BuCristea. Dic yionard.nd. 1995' (trad.i.. 1998.Buc urefti..1991.Editu ra Didactici gi Pedagogici. Editura AcademieiR. Editura AcademieiRom6ne.nesc.Pedagogie Crisrea. 2004.2005. fordan".197 6. Ediromanwlromi.^Didactici gi Pedagogici.Editura Dacia..t.Bucuregti.\. Cnrricwlwm.Bucuregti.2001. Bucuregti.1985. Gramaticalimbii romhne. EdituV.Dicpionar de termenipedagogici. Marin. Istoria literaturii romine de la origini pi.1978' publicii Socialiste .Editura Vox.Bucuregti. DicSionarwlortografic. I-I I.ne. Hristea. r).1979.EdittraDidactici gi Pedagogici.1998.Tnstinttul Lingvistici .!.L. limbii romhne. III. Pedagogici. Ghid de'eaaluare. 1?8o. Cluj.Bucurqti. Nicolae. primar.1956' .Bucuregti.I. Definirea obiectiveloredwcapionale ra Didactici gi Pedagogici. Nicolae. Gramabica Mioara. Gramaticapentru to. Limba romknd contempo rand. curegri. Editura FundaqiilorRegale.). II.Iorgu Editura lJnivers Enciclopedic. Maneca . .Dicpionarulexplicitio allimbiiromh. Dicpionarde antonime. .Dic1ionard. Editura Vox. Bucuregti. Bucureqti.vol.Miron.Bucuregti. Radu. Marcu.Bucuregti. G. 2005. vo l.nd in prezen t..1997.vol.Dicgionarde omonirne.Napional. Ion. Editura AcademieiReneologisme.1984.Bucuregti. Eseudespre Manolescu. pentra tnrtdydmi.2 000' Editura Vox.Bucuregti.Dicpionard. a Nicolae.1941.Bucuregti. Cotianu. Cllinescu. 2002. Bucureqti. ll Bibliografie l.ntul Programegcola re 1998. Editura Didact ici 9i edwcayiei generald rnanagernentwl Sorin. Florin. Landsheere. Landsheere. G.r4rool*lNor. paronime.S. Didaaica m odernd. Gheorghe Felec an.edigia II-a. IvmC-SNEE.e Rominia.Editu. 2000. I-I! Editura Aca demieiRomnne.Sorin. Ion. .Theodor (coordonato Sintezede limba romi. i.

Edirura Didactici.i tnsemndricritice.1966. uizai Seche .Editura pentru Literaturi.Editura Discipol.i p.ica pre ddrii-tnadpdrii integratea limbii si literatwrii romirrr ttt inv cigdm ul hnt Ed itura Humanitai Educagiona!Bucuresti. Bucuresti. Eoalwarea procesul in didactic. De la teorie Ia practi cd. Editur a pentru Literaturi. Evalwarea progresului.19g2.Ion. Negoiqescu. Tudor. vol . Vianu. Editura CarreaRomineasci. lJu cureqri.19()(. ediqie ingrijiti gi pre faqi de Marin Bucur.Adrian (coordonator). Mircea. T. Ediqieingrijiti gi introduceredc Geo $erban. Mitu. 2000.Editura Didactici gi Pedagogici. Bucureg 1961 ti.. Arta prozatorilor romhni. Editura Mirron. Stoica.1980. Editura Tineretului. Bucuresri..trdor.Lecpiide e'ualuare interclisciltlinard. Popeagi. Radu. Stoi ca.consrantin.1965. Desprestil Siartd literard. Timigoara.1994.240 Mitu. tt.agogie.cokr..1978. 2003. Bucurcqt r. Bucuresti. I-II.J wrnal.Editura Ac. . Editur.Studii .irr rcvisra. B ucuresti. Florica.d"gogi..2006.Dicyionarwl sinoninte limbii romhne. Parfene.Ped. Simion.Bucureqti. Scriitori modern i. I.Gbid pentrw profesorl. .Scriitori romkni de azi. curesti. Eugen. comp ozipiilein yoald. Vianu. Florica.e.primar. Editura Humaniras Educaqional. vol .luviqimi nrulprirrr. Bucuiegri. E'ualuareacwr entd5i examenele.Adrian.u 1-4/ 1997.EPL. Metod. 2002.r ProGnosis. Bu-uresti. I-II. T Seche. Tudor.Vas ile. Vianu.r de al demiei Republici i Socialiste Rominia.

. limbii romine.=''. 't . . si lucrar epoatefi un instrumentde lucru util si pentru de cei carese pregitescpentru exam enele perfec!ionare. "' ".ll$!ffilU .abso ven!i or.' modeled*l"r"uri cuprindenumerease Dar..' suslineriiconcursulu ipenttu octl'parea '. '' ::' .' .deob!inereagrade[ordidacticesau pentru examenulde definitiva t.. ionalpedagogic.c0ncepteopera!iona edefinite5i.ieievilor.'.5i ale Gramaticii prezenta Ce 2005) foafte multeelemente metodicS. edilia editia 2 005. specializarea coiegiilor profilvocaf cu pregS tesc vederea in institutor/invdtitor." .in"prirnulrdnd Carteade fa!5 se adreseazd institutori orfnvEf6tori!or.deoarrece iterare. vacantein inv5fEm*nt. ortografic.li exerciliicie limbd rom dn5(toate exemplificate.rsB N 574-171*LA 1-B ?8-= tsgN978-973-6S9-078-9 . care se posturilor . cu adaptate ln conforr"nitate cerinlele Diclionarufui o rtoepicsi morfological limbii rom6ne.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful