T FloricaMitu Testepentru concursul de tlturarLzare Limba gi literatura rominl 9i metodica predarii limbii ;i literaturii romine in inviqimintul Primar ( institutori/inviqitori ) 1. 1' HUM AN IT AS 3 I ED U C AT ION AL

v Cuprins Fncrlercr CtP r llltrllotocllNrtlonrla r Romlnlel Ml't'u, I'LOtttcA Tutf prntru concurrul de tltulrrhrrr r Llmbr pl llteratura romlnl pl metodlcr predlrll llmhl l pl llterrturjl romlne in lnvlflmlntul prlmrr 0nrtltulod / lnvlfltorl) : / Flor lcr Mitu. _ Bucuregtl I lunrrtnllnr : litlucrrlirrrrrrl, 2007 Blbllogr. lsBN 97r t-e73-689-07n-9 371,31811,135.1 35,1 +821.1 .09:373.3(02e, I) Cuvint-inainre / 5 Concursul Naqional pentru ocuParea .Posturilor didacticedecla rat limba Pro p.entru ateinidvigeminrulpreunivglsilal. grama vacante r ezerv / r omine pi literaturaromane9i mdtodicapiednrii limbii gi liieraturii institutori/ invilgatori / 7 Probi scrisi de limba qi literaturaromani - institutori/ inviqit ori. iulie 2006/ 13 1,7-18 Sesiunea Baremde corectare de not^re / 15 $i Teste/ 1 9 ri gi Raspunsuri rezolvd / 53 / Bibliografie 239 Redactor: DIANAGEORGESCU Machetare: ROLAND VASILIU Paginare: ROLAND VASILIU Cope rta: RADUZAHARESCU HUMANITAS EDUCATIONAL Piala PreseiLibere l, sector I, OI17O1,, Bucuresti Telefon :027 316 17 18 Fax: 021 3161,7 2l e-mail: educ@humanitas.ro www.hed.ro ISBN 978973-689-07 8-9

lt NA'IIONAL CONCURSUL DIDACTICE POSTURILOR I'ENTRUOCUPAREA VACANTE/REZERVATE DECLA RATE lN lNvAlAtuANruL PREUNIVERSITAR Programapentru limba qi literatura romini q i meiodica predirii limbii Eiliteraturii romine - institutori/ invigitori ai (ab solvengi $colilor Normale gi ai colegiilor lJniversitare de Pedagogice Instituto ri) .CAprobati prin O.M.Ed nt. 5287l15.ll'2004 Obiective generale de de -r Actualizarea;i aprofundareacunogtinqelor specialitar c, metodica specialitiqii 9i de psihopedagogie . Dez,rtlt"r", .o-p.r"tiqeior ref eritoarela aplicareacurriculumului, a strategiilor qcolare didacticegi a evaliir ii performanqelor logico-funcqioprivind abordarea o Dezvoltareaunor comperenle c orespunzitoare nali a conginuturilor inviqirii 9i Competenqede specialitate,psih opedagogice metodice de al . Aprofundarea conrinutuluigtiinqific disciplinelor e xamen cuno;tinqelor de specialitateqi de didactici a . til;ii;;r"a qi op.r"giona lizare,a specialitiqii a specialitigii in . a'.i;;;r; 9i aplicarea creativi a cu nogtinqelorde didactici a lnol situaqii pedagogici soluqionarea . Valorificar"" iorrqin,i*lui disciplinelorde examensub raportul valorilor gi al ati tudinilor . TJtilizareatehnicilor de activitate intelectuali din domeniul gtiingelor . Asim ilarea elementelorcu relevanqipentru specialitate educaqiei . i;;il;; teoriei gi metodologieisrudierii personalitiqiicopilului LIMBA $I LITERATURA Competengespe cifice mesajelor qi r Utilizareacorecri $i adecvatia limbii romine in receptarea producerea tipuri de compuneri,pornind de la texteliterare:eseu : scrise redact areadiferitelor , analizi; wrliiatpa registrelor stilistice diferite strucf,urat si nestructu"t, '"'i-'t normelor ortografice, de puncrespectarea comunicaqional; i" fu".ti" d. "orrr.krrll rnorfosintactice. tuaqie, ROMANA

iieml de constr uc[ia comunicirii pioUf"-.i gramatici. ln aceastioferti educaqionaliam cuprins 24 de testecu subiectede limba gi litera.pdmhntu l qional.1i in ac eastilucrarepot fi studiatei-nlucrareanoastrdMetodica-pred'nrit-try(drii glsesi prirnar (Humanitas Educaa Tntegrate limbii gi liteiaturii romkne tn invd.Cuvint-inainte Aceasti lucrare a fost realizatl din dorinqade a veni in sprijinul institutorilo r-inconcursuluiPentm ocuParea susqinerii Posviqitorilor caresepregitescin vedere a irivlqemint.o.tutoarea i.tt trit examenele oblinere a gradelordidactice.t: rurat: argume nrarea itemi de limbi co-ntine zind toaie opereleliierare din programi.ur" . punctajul acordatPentru fiecare Nu am oferit baremede notare. mine care vizeazS.narri qi metodicaprederii limbiigi literaturii romine in inviqimintul primar' ln fiecaretest. p"""trr"gi.intreaga Fiecarerest esreurmar de ample sugestiide rezo lvarea itemilor din celetrei subiecte. Subiectu lal II-lea vizind principalele referitori la ie*tul literar dat. de lexic .2006)..i definitivat carenu se re-..rrtnqurilor te reguli gi principii.itemi de aplicarea regulilor or tografice. Subiectulal III-lea cuprinde iremi de metodicaprederii limbii qi literaturii roproblematici din programade co ncurs. iolicit ind-cor. i' I I t .-gi a.ci am speci ficat a subiect. vacante in preg ltirea gradelordidaciicegi pentru examenulde definitivat.ciei literare gi caracterizare persott"i:'.t"r.J. subiectulI propune itemi de literaturi romini.hsind la libera apreciere celui caresepregiteqtefolosind aceasti lucrare' ."lPti. Cartea poate fi de asemeneafolositi Pentnr miilo. de tip eseustrucd e genului I sp.Temeledin prograde p.de construccareconlin abateride la aces ii.

liric. imagine artistici.. r Argurncntarea scrisa opiniilor pcrso'alc asupra in unui text literar: . repetigie.L. rimi. refren. Bucuregti. caragiale-_ o scrisoare pierdwtd sauo noapte furtu noasd Drama: Barbu $tefinescu-Delavrancea Apus de soare III Poezie VasileAlecsan dri. Streinu. . I storialiteraturii romkne de la oigini phnd in prezent.claborarcaunei argumentiri scrise. dramaturgie. 1980. 1981.secvenle Poetici' simbol.sceni. modernismul. eul liric. Bucureqti. dramaticintr-o anumiti categorie(basmul eult .replici. scen i.I ll llulurirea ittstrtttttctrtclorirrrirlizi tle stilirri.:acliune. Bucur egti.Bucu reqti.rrrgrorre rrre. !i nttuttriralarlil'erite lor literare: A a tcxte ' ielcrltjf iclreagi n. lirice qi dramatice . Anghelescu.drami. Manolescu. clasicismul. (clcmcntc cortrpozilie . Figwri de stil: rnic dicpionar-antologie 1992. liric clc irrrngirr*r podtic. I . romantism. Editura Minerva. Lwceafdrul. retoric. Ion Creangd. Ionescu.naliza principnlelt.. Bucuregti. autor. conflict.. moduri de e expunere(naratiun .'p.Enigma Otiliei Marin Preda. Bacovia Plumb. Manolescu. poeziapagoptisti. pentrw elerti. vol.acliune. figuridestil. Bucuregti.sinestezie. Literatura romini I I'rozi Basrnuf cult: lon Crcangl * Povestea Harap-Alb lui Nu vcla: Negruzzi . rerorici. ba smcult. neomoder"ismut.II.rom"antismul. interogaqi e qie.construcliasubiectului(int rigd.1995. I a le rcalism.Editura Eminescu.. vers. Arca lwi Noe. de specifice tcxtultrittlrativ (construcqil subicctulrri .Testament Nichita Stinescu . Istoria literaturii romi. hiperboli.. Lacustrd' Lucian Blaga .ne moderne. perrorraje. Lazdrescu.ru. temi. Opera lui Mihai Eminescu.rnl. lirism obiectiv/subiectiv. Bucuregti. personaj. Vianu.titlu.comedie.1987' Simion. G.Garamond. concctclri.1974.misuri metrici.'.. liric Sidramati c seaor daedin vedereurmdtoarele concepteoperaliondle : Prozd.rrlirr rtructural. fictriune.rouran. L. Bucuregti.Morometii l I Drarnaturgie comedia: I.paralelismsi ntactic.Scrisoarea I Al.Ion sauPddareaspknzurapilor canril Petrescu (Iltjma nod. textului lirnbajul d rrrrnltic)..d.:rirrr1r. Mircea.limbajui prozei ttarativc). ritm).V ladimir. modalitigi de caracterizare personajuluilirerar. Petras. Cllinescu G.autor. t ntkin noaptede rdzboi George Cilincscu ..stil direct/ indirect.Nicolae. Cilinescu. versificaqie bolism.ti. Amintiri din copildrie Ioan Slavici Mara * Mihail Sadovcanu Bahagul Liviu Rebr eanu.Pasteluri M. .motiv literar. Itina. Bucuregti.r t. Macedonski. Dramaturgie: act.Editura Minerva. laitmotiv. G .Suiitoriromhni de azi. exclamaqie metafori. 1992.in dulcelestil clasic Notd: Pentru abordareatextulwi naratio.dialog dramatic.1974.de-dragoste. tchnici argumentative.i operaEI.Eugen.it tcadrarca unui text narativ.construciia subicctului.P. Tudor.rri1ie.1985.Bucu regti.L.izi1ic. antitezd.Editur a Minerva. I iterari.final . poeziei.epitet.Irina.Nicolae. aPl iclrca conceptelor operaqionalc aneliza in tcxrclornarative. modernism..Eu nu striaesccorola de minuni a lurnii Tudor Arghezi . temi. sim(strofi. enumeraarti poetici.simb olismul. comparaqie. G.AlexandruLdpusneanul -istorici: Cosrachc -fantastici: Mircca Il liadc* I.a pigdnci -sociali: Ioan Slavici. Demiurg. Reztedere. Cilinescu. titlu.Cristina. . tablou. comedia. . Eminesct * Sarape deal.1964.folo sind elementeiespecifice:structuri.Viaga. Poezie:aliteraqie. . conflict. monolog. Desprepoezie. Bucure. 1982..$erban.Editura CarteaRomineasci. Petrag.1969. [Jnhtersul Cioculescu. Bibliografie Dicpionarde termeni Gheorghe.. indicaqiiscenice. prct z. Curente literare: mic dicpionar antologic pentrw e/ezi.elemente rlc vcrsificalic) drarnati c gi (subiccr.rrr1. E.romanul.. directit/indirectl. relaqiitemporalegi spaqiale).19B3.Moara cu noroc Itcrmanul:Ion CreangF.Demi urg. nuvela. curent literar.drama.EdituraCarteaRomineasci. momentele subiectului.Noaztea de decernvrie G. vorbire pcrsonajlitcrirr. 1989.pte. Cilinescu.

e.. Func[iilelimbajului . rnotiv literar. Particularitif fonetice ale limbii romine . Aspectefuncqionale. Stilurile funcqionale limbii ale o Comunicareaoral6gi scrisi II Fonetici gi fonologie o Noqiuni generale .monolog.. nuvel. Limba romani I Limbi qi comunicare . Silaba. Ab ateri de la normi si corectarea lor . dialog.Accentul . Princip iile ortografiei limbii romine . narator.Reguli de despirqire a cuvintelor in silabe. dcsc:ricre).

Formareacapacitigiide citire /leu.si edicc:tivul pronominal posesiv. Bucureqti. Limba romhndcontemporand. Editura Academiei. Obiectiveleciclurilor cu rriculareale inviqimintului primar Curriculumul de limba qi literatura romini 1.Clasificarea interjecqiilor. Pronumc lcdemonstrativ adjectivulpronominal cle si rletttrlrrstrittiv.Editura Academi ei. fr * t' Sinteze limba romind (coord. I. Strategiididacticein srudiul limbii gi literaturii romnnein invigiminrul primar de oralagi scrisi. Formareacapacitigiide receptarea mes ajuluiscris. Funcqiisinra ctice. Pronumele intirire 9i adjecde fivttl .il. Valori sdlistice verbelor ale Advcrbul.E. Ion.Locuqiuni conjr.idepunctuapiel. lrcful propoziqiilorin frazd.orali. a..1997. Didactica limbii gi literaturii romine in contextulperfecgioniriigi moderniziri i ' inviqimintului primar 2. Regimul cazual prepoziqiilor al a Co nju'cqia. Gradcle comparaqie. ( )rt o gr. Topica gi pun ctuaqia. I Senrul colcctll cuvintclor.rri:t. l)rotttutr clc nchotiri.i intcrogativ adjectivul pionominal interoga. Rolul elemenrelor relaqie fiazi de in r S .P. Locuqiuni vcrbalc. de Funcqiile sintactice ale ' rrlj cetivclor. V Sintaxa a a a a a a a a a a a a Raporturilesintactice. Dezvoltarea compet enqelor elementare comunicare. Propoziqia. Funcgiisintactice..i tiv iii rclltiv..r ucq ionalc Intcrjcclia. Vcrbe pr cdicativc.. Pronumclcde politeqe.1983. de Avram.vol. METOD ICA PREDARII LIMBII ROMANE Reforma cuniculard tn tnvdydmhntulprimar 1.in clasaI I 6.rod al efortului intelectual propriu al elevilor in 9. Ediqia a II-a.Bucur egti. Ortograficrca qi adverbelor a locuqiunil or adverbiale a Prcpo zi qi Clasificare. Pronum"ele ncljcctivul Funcqi ilc sintacticc pronumclui.lnr()rurulir plrpnimia l rolisctttia.D. r Ortografia. Proces ul scrieriiin clasa a 7.E. 9i scrisi 12. Consolidareag i sistematizarea procesul formirii capacitiqii de receptarea mesajuluiscris 10. Ver6e copuladve.rrortotttittirl intirirc. r crcirrrclj l'i cctivelor Irrotttttttclc..Clasificarc. Funcqiisinracticc. Gradede comparagie. Pronumele reflexiv. Conceptul de curriculum 2.Theodor Hristea). aspecte 4.ne. 1985. l'ronurt'rclc rcl ativi.Conjuncgii corelative.Fraza.ografie t * t' Gramatica limbii rom6. rrurn:irul. Valori cxprcsive interjecqiilor ale qi Ill Lerleologie scrrrnntici 11 I Cotnplcrncrrtul Propoz. Gramaticapentru toli. Clasificarc. Coteanu. alc Ortografierea pronumelor !9gat]u o -Ei Nunrcralul . Verbc auxiliare.obiectivcen3.it circurtrstirnlill consccutiv/ circunrstanqia la consccutivi I Complcrncntul circumstanlial concesiv/ Propoziqia circumstangia li concesivi Folosirea semnelor punctuatie de VI Punctuaqia. r * t' indrEtar ortografic. Clasificarea conjuncqiilor.D. xitutca lrle acljcctivulu i. fruncqii sintacticc.urd.declinarea. Ciclul curricular . Bucuregti. gcnul. Felul propoziqiilo r . Scrierea corecti a cuvintelor Bibli.C reativitatesi comunicareprin studiul limbii qi literaturii romine 11. Criterii de clasificare.r llelaqri scttratttit'c: orlonir. Mioara.i adjcctivul pronominal irehotirit. ncologismele r Mrflnaeo inrlrogilirca vocabularului rle lV Morfologie r Nulirtni gene''ralc r Sttlrstarttivr'rl(lcltr l. Bucuregti. lurilc rrrticolului lre Atlicctivtrl. L oculiuni adverbiale. edi lia a II-a. Semne le ortograficegi folosirealor.1966.ortoepic. Diatczele. sinorrirrri'r..Formareacap acitiqiide comunicare.t.Elementede constructiea comunicirii tlncepind cu anul gcolar 2006*2002 se vor respectanormele previzute de DOOM. perspectiva dezvoltirii cap acitiqiide receptare din mesajului scris 8.. Tehnicile muncii cu cartea. lrrotrttttrclc prxesiv. locuqiunile subrtdntivillc ) r Ar ticolrrl. funcliilesinractice.P. Editura Humanitas.Achiziqii fundamentale"gi pr incipiul continuitdgriinrealizarea ' obiectivelorcadru ale studiului limbii si l iteraturii romine 5. Bu curegti. II. metodologice ual al srudiului limbii gi literatur ii romine ?n clasaI. Verbe personale si itttpc'rsonalc. llrottutttelc: pcrsonal. Ortografiere ortoepie si a Vertrul. Finalitigile invigimintului primar 3. 1984. Modurile verbelor.Timpurile verbelor.

de r qi Complementul circumstanfal scop/Propozitia de circunrsrxntial i scop de Complementul circumstangial mod/ Propoziqia de circr.igia circurnsrnrr[iali condiq ionali .rr'starrqiati mbd de Cornplemenrul circumstanfalcondigional/ Propoz.ubicctul/Propozigiasubiectivi Prcdicatul/Propozilia predicativi Atrilrutul/ P ro pozigiaatributivi Co mplementuldirect/Propozitiacompletivi directi Cornplementul indirect/Propoziqia completivi indirecti Complementul circumstanqial loc/ Pr opo zitiacircumstan\i^ladc loc de cornplementul circumstangial timp/ Propozitia circ umstaugiali timp de dc Complementulcircumstangial cauzd/Popozitia circumstan ali dc caizl.

Landshcere. 1998.t-"trt"tl a unui punct de vederedesp repersonajulales. Landsheere. ot^i: ordinealntegririi repereloi in cuprinsul eseuluieslela a legere.).de doui-patru pagini.caracterizaq i fi"irl"" sphnzwrigilor).. De la teo rie la practicd. l(cl.lnr alizarea Pddurea iu io*an de Liviu'Rebrea (ion sau vegiaveain vedereurmitoarele repere: c romanului (temd.1. ()unic'ulumpentru clasele a II-a.r1ia dintr c curriculumpi evaluare qi 16.lgg8. Popescu. Didaaica modernd. Eaaluareaprogreswlwi . Compozipiile Scoald.terde instrumcntcde evaluare I /. Bucuresti." a doua situaqii/ secvittge tr isiturilor personajuluiales . pe MEC .prin rapoftarela evoluqia ^r"^trisituiilor a conflictelor. nar atiye.1.P. C crglrit. 2000.icapredd rii limbii romkne la claseleI-IV. 1995. Ghid pentru profesori..II-a. Ncacgu.1980.I.D. de limba si literatura romane . *\"1\Gbiilurile de eaaluare disci pline. Bucuregti.. pentru inztapdmi.Editura Discipol. LandshecrcV. Definirea obiectivel oreducapionale Bucurcqti.. livaluarea cducaqio nala evaluarea pcrforrnrrrrlclor/ rcztrltrteklrqcolare ir Ei t5. E.Bucuregti.C. sunr obligatoriio Seacordi 1Opunctedin oficiu'TimPul efectiv foate subiectele ur miprevederile 'Bel.Editura Dac ia.2003. (trad.. EDP. G..)olccqia rcvisteiInadpdmkntwlprimar.ntul primar.rc* estede parru ore JRatpunt.2002.2001.L.2001.MEN: I Si Centrul de f ormare din inviqimint ul prcunivcrsitar. 2001.M. Parfene. 1979.P. Edirura Humanitas Educaqional .1.... Stoica.SNEE.colar. MEC .I lrl fllernerrtc proiectrrc activitiqii 1.2000. Ionescu. gcolinormale). a a exemplificarea patru mijloace/procedeede caracterizare Personajuluiales. Bucureqti.D. :ntru conlinutul eieului. exprimareairg.semnificativepentru evidenqierea ..Editura Corint. $: SubiectulI (30de puncte) personljul preferat Bcriegiun eseu..trile candidatuluivor respecta i. Bucureqti. Edir uraProGnosis. Inst ruire Sitnadpare.T. Metod.1. 'pr:"rLn conflictului / peisot ajului ales. 2002.e informare/formare a instit utorilor/inztdpdtorilor. Bucuregti.1975.A.I. E. Didaaica (manualpentru clasa a X-a . Vlisceanu. l'llaborrrca administrarea rii testelorscrise itcrlilor 18..A.SNEE. r'i't' Cbidul programului d. Eaaluareacontinuda eleailorSiexamene le. Bucuregti.Mt.2003. Eaaluareacurentd. I-II (ediqia Sarele instruminte normarivelIOOP (19B3)1. Editura Corint. in care si. G. Radu. seacordi 20 di puncte (4 punctePentru fiecarec .instituto ril inviqiltori Sesiunea7 7-78 iulie 2006 . 2001. Cluj..l l. Varianta 3 't' n""t (.. Bucurcqti. 1995. $erdean.l rl Bibliografie rl:. in St oica.EDP. de a diclnr:rice l{.I.E. Itg Probi scris. Comisia Nalionali pentru '\r'* Programe Scolare Curriculum.. (coordonator).gg 9. Editura $tiinqificl. moduri de expunere). Bucuregti. 2000.i examenele. 2003.'['ipologia .966) GA.acpiune.1990.o-.lntrr. onfolositein con strucqia unor elemente evidenqierea . t't't' ()hidurile clec urriculumpe discipline.

ortografie Sipwnctwapie 2 puncte. la textulde mai ios. rlncepind cu anul gcolar 2006-2007 se vor respectanormele previzute de DOOM. pentru redactareaeseului. eseultrebuie si aibi minimum i vedereaacordirii punctajul ui pentru redactare. lizibilitate Si alez are in pagind puncte).eringS'/ oer). utilizarea limbii literare -2 puncte.se acordi 10 puncfe (orginizarea ideilor tn sctis Z puocte. I al IIJea (30 de puncte) A. Scrieqi.f analizd 9i de argumentare 2 puncre. aUllltfi1. (14punae) cu cerinqe privire dintreurmitoarele la rispunsul fiecare de peToai a concurs. edi qiaa II-a' .

i acum se bandajazd. Sc.pi urmd ssmaiiniarte cht Barem de corectare si de notare Men. tl' o Nu seacordi punctajeintermediare.1966).-.fdrl.-apoi iesegi-gicauti ( ltttttr ieqittluqnrnuul casi.nade cap .igi punc in gind un". e videnqierea romanufolosite in construcqia parqialargumentati a unor elemente din tre cele date in cerinqi lui sau evidenqierea argumentati a doui-trei elemente 2p. simpla mengionare unor trdsituri ale personajului. . Subiectul I (30 de puncte) .Prezen tareatrls[turilor personajului.I-Il. iam d. Enumeraqi tipuri de itemi fac partedin categoriaitemilor obiectivi. 2 puncte Subiectul al IIIJea (30 de puncte) 1. a 3. alteledecit celeprecizate explicit prin bare m. . pc fooir dc coneurs.rdnit un genucbi .r. doar a rnei glsi ceva. rp. {fiif ilustra cuvintului I in:: i?"::::#". r Sevor puncta orice alte formuliri qi modalitlqi de rezolvarecorecti a cerin qelor. Evidenqierea 4 puncte moduri de expwnere): fliae.GA.acpiune. Alcltuili doul enunquriin caresubstantivulperete sefie in cazul gerritirr. ce .pu ncte flictelor: .u i..*'11'*uua polisemia atncepe A. i. 5.4 p. 6 p uncte yis.. corecrind gregelile.. iute. Fteciarll valslree morfologici din rcxr'a cuvintelor: . Exemplificareaa patru mijloace/ procedeede caract erizarc personajuluiales: 4 puncte . de int. qi se pereaid .. indiferent de narura lor: t.i cu punctajelepreeizate barem.iedulcelmic r. prezenrare pa4iald.cuvint dcrivatgi un cuvinr compus.PeurntA:e nrai invirtc cAtsc mai invirtc plirr r:-rsl.i a plinge . (to pnncte) 1.prin raportarela evoluqia a tului/ a conflictelor : .':. 2 puncte Q. dl rrrir.enumeraqi a etapele componentele sau lecruriiixplicative. in la foe.2 p. din ios din horn si incuie u.. explicaqiile aspecte corespunzitoarecerinqei.. pe urmi ungc cu de jc tgll pAreqii singe. l. d plenge dmdrclupd cn 2 puncte frdpiorii di".d ar nu gileqteninric.rr tul pegtele borr.'fretuerieli dirrtext uldatpropoz.a co nflictrisiturilor pcrsonajului. un or elemente 1.20 de puncte confolositein construcgia romanului (tgmd.I p.vede nu-maigisegte ci nimic. So -a. (6 puncte) Rescr ieqi enungurilede mai jos.elci icdul ccl cumintet5. d 4 puncte _ l. . in in acord cu ideile . sr factr mai mult in ciudaca prei. 2. AlcAruili un cnun[potrivitpentrusensul cite fieciruia dintreurmi.puncte 3. 24 de puncte 2.e*minte.A. Alcltuili o frazirin careverbul a (se) pdrea si i ie regentpenrru o propoziqiesubordonatl subiectivi.din perspectiva dezvoltirii capacitigiide recePtare mesaj uluiscris. la 2. t)eci vedclupul qi.. cu ca qi ." Ion ^Creangd.roi iui:epcir sc sc irmi.Apoi tncepe sescdrmdn a de np .g.. l. ffialcum.rideau.. : flictului/ a conflictelor . ninsese pre. r.arnwb gi zdplda aaea carn optzeci centimetri..toarele cuvi nre: 4.u.rle1i. . evidenqierea romanufolosite in construcqia argumentati a celor patru elemente lui . . dupi friqiorii sii.mi tnvlrtc slt4'.iqia subordo'ara circumstangiah cauie. evidengierea singur elementde construcqie subiectuluisaumenqionarea unor a unui necesare 1 p. tele rfrruf. Rispunsurile ca ndidatuin urmitoarelor instrumentenormalui vor fi evaluate conformitatecu preved erile tive: IOOP (1983). dvza. iu .4 p..te pentrusensul text al fieciruia dintreur miroarele din ' UviRte t.. .cca molcurrr lrorrr. . (edigiaaII-a.flri referireexpli citi la cona flict . . 2 puncte 4std 2. de 2 puncte 6. 2 puncte l. Imi estecunoscutacestba zm cu Fdt Frumos. Capra cu trei iezi Menqioneqi un sittottittt r:f. ln cadrul tehni cilor muncii cu cartea.* lrirre.ienrgi furicqie sintacticl cuvintelor a subliniate: a .tiv in cazul dativ. r{spunsul fiecare la dintreurmitoarele cerinqe: 2..eaPcr( dinlii rlnjiqi in feregti. Conginut . prezentarea conprin raportarela evoluqia argumentatia trlsitur ilor personajului. Tflntcric li din tcrt un.prin rapofiarc la evolugiaconflicrului/ a con4.

.

+ 1 p.utiliz4rea mijloacelor lingvistice adecvate exprimirii unei apr eciiri. C..a}ez^t..) 2 Puncte P') 2 Puncte ( t stil fi vocabularadecvate conqinutuluieseului. succesiunea logici a ideilor-2 p.atibut 5.+tp.: ft"poriqi. I exernPlificarea a doui-trei mijloace/ procedee caracterrzarc de a pcis onajului ales I p. (10puncte) corecti a enu nqurilor' 1.)2Puncte acumsebandaieazd' rdnit la wnge.molcwm liniqtit. czitiri in sclcctarea r stil gi vocabula r 2 puncte !.I p' cu parlial adecvatc. 2.10 puncte (Punctele pentru redactare se acordi numai daci rispuns ul seincadreazi in limita minimi de spafiu precizati. (14puncte) judecati erc..+ 1p. (6 puncte) decarn 4. Abilitiqile de analizitgide argumentare: argumentePrezentate logic i si sunt susqinute.adverb mod.J" de elemente interpretare' dat rez.i zdpada l: Astd-iarnd ninsese ( t P .firi incercarede argumentare 1 p . gi.cu echilibru intre celerei compo nente(introducerecuprins-incheiere).rimarea argumentatia unui punct de vederedesp repersonajulales. ca gi a unor srrucruri.. concctori sautehnici argumentative 4 p...subliniatepr in paragrafe 1 p.."ii""r.) l. + 1 P ' )2 P u n c t e (1 p. r cxp rimareaunui punct de vederedesprepersonajulales. + 1 P.Jl. Ortografia(0-2 erori: I p') 9i punctuagia' ( t p')' corecte a textului in paginl (1 p'). + 1 P')4 Puncte cuvinte compuse_ cuminte. iJ. (1 p. U ilizar ea limbii literare : 2 puncte . mai .substantiv e. o perqilecomponentealetextului pot fi recuno scute. Construclia corecti a enunqurilor' 2 puncte 2 puncte B. Exemplede rispuns: cum inte. casd.2 p'. 1. + 1 P.+ P. aarania'aPune(intr-oanu mitiordine)etc'..semnificativepentru evidengierea ' c()l'tlclttarc a doui situaqii/secven{e tris{turilor personajului ales.Prin I ideile rrmeazd o succesiune critici.rrrr"ri". optzeci centimetri' prea mwh. llxprimareaargumentatia unui punct de vedere desp re personajul ales: 4 puncte r cxp. r cimPlapovestirea una-doui scene/secven[e narative. + 1 P.Pronume -' (comun)' jcompusi). ?ncercare comenrare de -lp. A$ezarea Subiectul al Il-lea (30 d e Puncte) A. sau {... catzd:cdciiedul cel cuminte 2 Puncte (1 p. varietate a lexicului . cd'cietc' (1 P' + P') zPuncte de reflexiv.frd. feri exemgrle cxplicaqii. Valoar eamorfologici a cuvintelor: se.pior iietc'. claritatea cnunlului.-"" "Uitir". Redactare . Construciia c orecti a enunqurilor' 4.4areza'-arindui.. raPid.S-a (1 p. 3.-pf" ae propozig iesubordonati circumstangi de tn iliceamol.1 p.nunshi. 2. ( 0-3 erori: I p')' 4. Orga.. iute.lini9tit.promPt. o exPri marea unui punct de_vedere despre personajulales. + 1 P.fir.lotnentarca doui sit uaqii/secven{e a narative..domol etc'.2 p.'l Irz r e*enrpliliearca patru nrijloacc/ a proccdccdc crrrlcrcliadrc lx'rronajuluialcs n 4 p. ideile sunt.l r tnettliortarcr unor rnijloacc/ procedee caracterizare de a personajului ales.4 p. 3. i. sdi . + 1 P.) 4Puncte (1 P.semnificative pentru evidentierea trAslturilorpersonaj ului ales: 4 puncte a narative. Coristrucgia Construciia corecti a enunqurilor' 2. B.+ 1P') 2 Puncte (1 P'+ 1 P.i 2.2 p.coerent.u]-od r lnccrciri de a susfne ideile prin "rgu-"t^r. in general.nizarea ideilor i n scris: 2 puncte . in6ercare argumentarel cu de u tilizareaunor mijloacelingvisticeadecvare exprimirii unei aprecieri.personali.cum norn.cu lin. tmi este . 5. lizibilitatea 5. I conlentarea une i situaqii/secvenge narative. nu existi un echilibruintre dar ele. de'interpretare p.2 p.7)ea..)2 Puncte cw basnt' Fdt-Frumos' acest cunoscu t 3.in grabl etc' (1 p. + 1 P') 4Puncte direct. utneconvingltor-1P. + 1 P. construcqia paragrafelor subliniazi ideile. Exemplede rispuns: cuvint derivat .. semnificative pentru evidenqierea trisiturilor per sonajului ales. text clar organizat. cuvintclor. Fun clia sinrafiici a cuvintelor: a sescdrmdna complement al6 e. (.

.

de elemente originalitaye oqg. 2 puncte 2 puncte l puncle TESTUL1 I Subiectul (30depuncte) operaliterariAlexand'ruLdde intr-un eseu doui-patru pagini. drferite de 2.?.setncrwci.vtzlune asuPra Subiectulal IIJea (30 de puncte) ifupnnrnl penrru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul Scrieqi d e mai jos.a. . (14 cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre cuvinte'1. raporturiledintre personaje.:t.rgi. . doui valori morfo logice ale verbului a fi.'punctajului obgnut. .'Mengionati le urmitoar e: tt. Seacordi l0 puncte din oficiu. itemi cu alegere dual.l. . Cialinii B drdganulai puncte) A. apoi tinirul iEi didu o palO clipi rimaseii aga. prima propoziqieatributivi din text in parteade propoziqiecores3.. in tovir{ia unei femei frumoase. +. Nota se stabileg tepri" i-p. rei . . musteriu. pebaza gPereiliterare.ualegere multiph.ve qiaveain vedereurmitoarele rePere: ln realizarea * precizareaa patru caracterist iciale specieiliterare.exemplificariaacestorcaracteris tici modalitiqi de (tipologii. Contrageqi punzitoare.^ pe fragrnentegi analizaacesrora.doui temel' particularitigi stilistice)._ci Argumentaqi. tuturer mugteriilor. rteml de tip p ereche. I . Ioan Slaviciesteo nuveli. diferite de cea din text.argumenrarea.tq.rispunsul atingeurmiroareleidei: e citirea integrali a textului. in r conversagi generalizato.lndati ce pftirim iniunrru.. !'. construcge. Alcituiji enunquri cu alte din aceea te xt.TTI Su blectulal llt-lea (fOdepuncre) I. a .ar) consurna. TESTE 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncfe 4 puncte 4 puncte 1 . personajelor .care c onsumain fundul silii. rctlvrratea legiruri cu planul t."rului.Hanul era ticsit cu qlrani careseinapoiaude la un tirg mare. feftnecdt. Alcatuiqi parru enunturi in carecuvdntul o si aibi alte valori m orfologice.." mi pesti gold 9i strigi cu o voce cafe atraseatenqia Panait Istr ati. literare (modalitigi de a.. 1d. r rcproducerea textului pe bazaplanului. pnsneinul de CostacheNegrtzzi/Moira cu noroc de eseului. de fermecaqi propria lor privire.preze ntarea caracterizare). o citirea de incheiere ?' Punctajulva fi acorda!pentru urmitoru l rispuns: . rtemrc. privirea lui $tirbu seincrucigl cu a unui gdrantdndr. Total test:90 de puncte. Sercordl punctajuldaci.

r -a ale ..'linte: ferecat. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1' Prezentaqi obiectivele ciclurilorcurriculare inviqimintului primar. 4. 3.. intr-un eseude doui-patru pagini. lame.indiferent de d9 nat ura lor. Alcituiqi o frazlin caresi existeo propozigiesubordonati conse cutivi. .aibi -sensuri 2. ci opera literari Amintiri din Argumentaqi. Mircea Eliade esteo nuveli fanrastici...drept sl.cuprins. 3ai t..i. . 4. (6 pancte) de de mai jos.tare.--T t0 I Y B. (10puncte) de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scri egi-rispunsul diferite.gi "". Stabiiiqifuncq ia sintactici a cuvintelor subliniate in texul literar.i .j"-1.1:y.jq modalitigi de ca_ racte rizare). precizindfelul lor. Scrie qipredicatele din primul enungal textului. Hanw-Ancupat tihail Sadovean 1. ceeace ne-a plicut la toqi. 3.oi". (101tmcte) pcntru fiecarc dintre cerinqclc nraijos. dr igoste. Precizaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmi4.ip"ri-a-"oercigii folositein ciclurprimar.. 2.nd colo Ei nigte porqi ferecatecum n-am v iiz. Formulaqienunquriin care'pron. valoareamorfologici a cu vintelor nhte... nicidtn text. 3. Ln realizarea eseului.ruinr"i ai iri irfA.-indiferent natura lor. t21 cra cccilhanul acelaal Ancuqcitru cra hirn .edere ur-it oarele repere: -".exemplificarea acestorcaracteristic i. Mi-ar place si revid iar piaiul maramuresan.incaresi existeo propozigie sub ordonati predicativd.rnar_enrale.os.'. Alcdtuiqio frazd. Menqionaqi a toarele c.rl Pentru oe mal . pu i. na auea babar' B.i. viziune Subiectulal III-lea (30 de puncte) l.r-.it. respectiv.precizare. corecind gre.argumenrrr"r elemente originalitarea.j.de atribut pronominal Q. cd operaliterari La gig. C. Exemplif icagi parru . prin cnunquri potrivite. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A.prezen rarea personajelor (tipologi. restrins) al concepruluide curceledoul seisuri (senzullarg gi sensul 2. 3.(61tuncte) Rc-scricgi enunqurile jos. Enumeraqigase TESTUL 3 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini.. ".e -.elile.omonimiileurmitoarelorcuvinte: coc..ie de Ion Creangd/tJltima noapte-de mil Petrescuesteun roman subiectiv.qiil.1.Precizaqi. TESTUL 2 SubiectulI (30 de puncte) Atgrr"Tari..^ l-"-ti:qi.prin cxcmpleadecvate. Arn intilnit la Muzeul de Arte acelag grup de engleji.. Alcituiqi doui propozijii in carecuvintul mai si aibi valori morfolo gice diferite. 3. Ftlrmuiaqienunquriin carecuvintelebancd.r-il.vite gi ciruqeqi nici habar n-lveau dinspre Parteahogilor"' " u. in timpul cilitorieiin Italia.ts.limpede..In ciprinsul lui sep*eatoplogi oameni. demonstrativace. soldat. 2' Ar{ta1i. l. Jir.utde zilelemele.r"r cadru alesrudiului limbi i si literaturii romine i' ciclul .a patru caracterisrici specieiliterare. rt adinc'.Rescrieqi "nurrquiile juvenile ' din nouin Jurnal astpradelicvenqei 1. fiecaredintre urmiroare . pe scurt.operei literare (modalitigi de d e consrrucde. (14puncte) . s-aireiat posi bilitateaparticipirii la un festival folcloric.paiticularitagiriitirti. Forrnulaqienunpri cu urmiroar"l.asupraremei.. . tipurile de proiectarea activitiqii didactice.a oplo Si. ale 2' Re levaqi principiul continuitigiiin realizarea"ui.incid.. 3.'t.uspu.ir4ii f..-lIt"nsul l ' Kcle va1i. etape(momente) ale procesuluiscrierii in clasaI. doui valori morfologicealecuvintelo tot. Vom'reveni care-amadoptat-o la congresav eaunele desavantaje' 2. 2.-pe bazaoo"r"i literare.tiasi aibi funcqi ade nume predicativ gi.'frebuiesI gtili clumneaaoastrd tEte. Maieul seudaseda toriti ploii. inthia noapte de rdzboi de Cacopild. corectind gregelile. dc l. Relevaqi riculunt. .Avea nigtc ziduri groasede icipi. i" . Soluqia 3.

le cerinte referitoare la textul .

. Prezentagi TESTUL 4 SubiectulI (30 de puncte) Argumentagi.rr' i. Iatd-l/ cum din chaorfacemumi. Prezentagi. iarit puncru_ace_ erderriie Tardr.e Mihai Emines Scrisoarea cu. I un anronimpenrru urmiroarele cuvinre: intuneric.a i4cepe. 4' Transcrieqi propoziqiile subor?onate din.mod alitigi Subiectulal III-lea (30 de puncte) t. t". tehnicilemuncii cu carteadin perspectiva a citlgii de receptare mesajuluiscris.i.^?. a d e ..ir"f ./ er aun intuneric. .exemplificarea acestorcaracteristici.-U"r..:"1" ... valorile morfologice ale cuv6 ntului 3' Alcituili o frazitin caresi existe o propozigiesubordonati predicativi cu subiect multiplu.o'.r f.. einici Cici ".particularitiqi stilistice). ba zatextului liric. . doui tipuri d e itemi.morfir ogic cuvinrer fi s ri e r"'uri"ir" i"?"r . lir.... cdrorase afli ".::. iJ.t Dardeodat-un puncrsemigci.:iu ""... verbul a fi age.. clasicde Nichita Stinescuaparqine ln realizarea eseului.ptiire*emple/enunguri adecvare.erj Subiectul al I l-lea (30 de puncte) A.rron"ie.:'ume priceputi irrr. frrcs-o prrceapi".a.r.rrq.9.il:::a. scurt.. 4.ra. 2' rlw..t: :ll: cer ter$l smgur. 2. ?elagii"p. "ri..:):::.ili.erenrplificarea accsror caracteristict. ter_i ../ u-bra . (tipologie.i ale specieiliterare. etern..iio". p"i..Formulagi enunguri cu urmiroarere cuvinre: fracpie/fraqi . ll *:. vegiaveain vedereurmitoarele repeie: .'p"k u ilrid.r_o. dintextul riterar..'. Form ulagi doui enunguri ..ri pesre marginle ^rrgioi t. B./. remei./../ pe formirii capa1. cd poezia Testamentde Tudor Arghez i/ Eu nu striaesccorola de minuni a lumii de tucian Blaga/ in dulcele stil genul ui liric gi esteo arti poetici.*rHurrre'tareadoui elemente a de originalitate operei a literare (modalitigi d e eorrsrrucgi viziuneasupra c.il.iJi int.uA/ Dar nici d.riu]n. intr-un eseude doui-trei pagini.rnr"-.*.. 3' analizagi intac c gi. p..'-r.irrgi ferurror. Eipr. 3.'. pe .. (14puncte) ScrielirispunsulPentrufiecare dintreurmiroare le ceringe referitoare textul la rnft*!]i**f1. vcli irveir vcclcrc irr unniltoarele rcpere: a .sttagi. Exemplificaqidoui situaqiide dezvoltare a creativitiqii elevilor in lecqiiledc limba gi literatura romini. ?Funoian .argumentarea doui elemente originalitatea operei lirice (viziune asupra teme i.ipostazeleeului liric gi rolul mijloacelor artistice. (10panue) Scrieqi rispunsulpenrrufiecare dinrrecerinqele mai ios..."pr"rii/1il.."pur"_a sedes face / imprica-t{ stipineaererna i^r"t.prec izaree patrucaractcristici spccici alc ll.e vdzut rruf uscpi nici ochi cares-ovazd.II ln realitlarea eseului.pcrsonajelor deca_ .prezentareaa p^tnr caracteristic i ale genului .."rufiir.. inl]. de 1. mutt mai ca slab b.

" Verne. ' 3. Copiiicdpitanului Grant Jules I hrd . t..i le intinse pe masi. le dezlipi una de alta. J. (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferito arela textul oe marros.une.. neingeles. Je anunli aversede ploaie in citeva zile succesive. In continuare adrudir.In curind cioburile cdzuri"pemasi. Precizagi valorile morfologice ale cu vintelor subliniatein text. (6 pancte) Rescriegi enungurile maijos.Gle narvanle scoase bigare de seacu mi.'a.i"ai.. bdgare de seamd.. iid. dif. indiferent 2.lordu seho tiri si spargi gitul pregioasei sticle. a.prelios. corectind gregelire ..ft . . cttoricerisc. cici substangele depusese intiriseri capiatre.Eragreu si procedeziastfel qi. lipite unele de altele.r'o.Trebui si se foloseasciinsi de un ciocan. . de natura ror... 4.eritede ceadin text. tnlduntrul sticlei ziriri mai multe buciqi de hirde. Alcituili enunquri cu alte doui valori morfolog ice ale verbului a fi.. 2' Pre*agi valorile morforogiceale verbului a Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. Agreiezidea sponso rizdrii tinerilor muzicieni. shmbete/zim_ C. 1. de.. 2. .ffi. Men qionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte gi locugiu ni: a proceda.titlu nobiliarin Anglia. Rescrieqi propozigiilesubordo natedin textul literar gi precizagi felul lor.

3.i"rqi valoareamorfologici Mi-a minteam.. 2. zSomot ' consecutivl.literare. rafie/ rapiune. 4.iEi . scoate/De duamintirii o vecie-ntreagi d in tOrtevoluptoasaei vhpaie.exemphtrcarea acestorcaracteristici..voluptos. (6 puncte) llc-scrieqi enunqurile mai jo s. corectind gregelile.. Prezentagi.urile de mai jos. pe caieinsi le simqimca-nvis pe to ate"' Mihai Emines cu.ceainrervengiilwi. Alcituiqi propoziqiiin caresi existeun a tribut pronominalinsoqitde prepozigenitiv si un nume predicativexprimatprin verb la modul i"fil"iti". metodesi instrumentede evaluare.. Argumenmqi.tt. ci opera literari O scrisoare pi erdwtd de I.nemulpupropoziqii cu i. Concepeqi TESTUL 6 I Subiectul (30dePuncte) lui P basmulcult oaestea Harap-Alb de intr-un eseu doui-patry Pagini. emo[ie creolt mi-ai povestitin aceaseari de vari..aii. t ot si aibi alte valori morfologice decit celedin textul dat.subord. (6 pancte) indiferen t de natura lor' R. Ori ce artist isi crea zd. (10 puncte) de p entru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi'respunsul antonimeleurmitoarelor cuvinte: lurninos.-_-_E.precizare. a regresll."unr. Conrrrrriii o *:^riin caresi existeo propoziqie. corectind gre. Subiectulal IIIJea (30 de puncre) 1. Alcituiqi doui enunquriin carecuvintelede. 3. llc lt caz. Prezentaqi obiec tiveleciclurilor curricuiare?n' invigimintul primaL TESTUL5 Subiectul (30depuncte) I 1. Scricqi cite o locugiune:substintivali. adiectivah aduetb. +. Primul-ministru ".f putin p arru cuvinre din familia lexicali a cuvinrului gi'nd.gelile. dc l.toareleceringereferitoarela texrul Subiectulal III-lea (30 de puncte) clasa. Darorit i dificultitilor intervenite. Iar re veneain discuqieproblema dezdpeirli capitalei' la toqi sinistiaqiiceiacevaintrep rinde guvernul pen2. In realizarea eseului. o 3. Rescrieqi utim" propozigiesubordonati in parteade propoz iqiecorespun. nr. Z.prezentarea pe rsonajelor(tipologie. Caragiale. tiormulagtcnunguricu urmitoarele paronime: anuar/ anual. L. (14panct e) Scrieqirispunsul pentru fiecaredigtre urmi. Sctisoar ea 26 cite un sinonim Pentry sensuldin text al fieciruia dintre urmi1. specii. de indiferent de natura lor.-----'' Nu-nri maipld.particularitigi stilistice). 1. argumentarea doui elemente originalitatea operei literare (viziune asua de pra r emei. C. C. insugi ideeaorgani zdrii expoziqiei ri era comprom isi.onati a cuvintelor subliniatedin urmitorul enunq: i. 2. o .i-"flfi ' rnire. Mengionaqiiipuri de evaluare doul tiPuri d e itemi. scurt. lume p?oprie.ul 4.o-"d^i. acestei de Ion creangl.frielenii nostrii" va apar eun articol despreregenerarea celulelor. B.intr-un eseude doui-patru pagini. ielalii dintre personaje.. a 3.a simpL felul lor' propozigii(esubordonated in text gi precizaqi 2. pe . Prezentaqi . 1. Realizagi proiect de lecqi e alegere: in inviqimintul primar' 2.a patru caracteristici specieiliterare. Prcc izaqi valoareamorfologici a cu'iintelor subliniarein urmirorul enunr: ..I laI B. v erbali. bazatextului literar. ln numirul viitor al revistei. F..durere.-. Relevaqi rolul exer citiuluiin formareacapacitlliide receprare mesaiuluiscris. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A. Vroia sI continuiecolabo rarea impreunecri cigtigiiorul concursuluide urbanism.veli aveain vede reurmitoarele repere: . relevindcaracteristicile l rePere urm itoarele in vegi eseului.*plii"r tru a-i ajuta.d"ti zdtoare. Menqionaqi to"t "l. -S"ti. (10puncte) scLreli rilspunsul pcnrru fiecare dintre ceringclc rnaijos. modalitiqi de caracterrzare).: d./Ea noaPtea teri. subiectullecaiei9i tipul de lecqie)' (la un 1. avea vedere i' realizaria .. a ale . pe 2.il .. cuvinte: a sufla. de pictu3.

/ Doar ceasornicu l timpului cirare.rar se peite .de mal los. gi in odaie/ Lurra . sara urmeazi lung-a . "C.tld cu gene_ostenite suflu-n luminare./ Cici perdele-nrr-oparte cind le dai. .

Ideile carele-a s usginutin discurs. C. rdbddtor. (14puncte) Scricqirispunsul Pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referito arela textul . 4.mai cu seami stau ei in fagasoareluic-o iniml ca se din el rupti: cel mai adesea desmiardi gi lucegt e de ckntec. 2. corectind gregelile.lfr I * preerzareapatrucaractcristici e alc sPcciei litcr. 3.razdin caresi existeo propozigiesubor donati concesivi.ci?agi v alorile morfologice ale cuvintelor subliniatein rextul dat. 3. numai/'nu mai.argumenrarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratem ei. modalitiqi de construcgie.ca vremea. este ra de Barbu $tefinescu-Delavrancea o draml istorici. Alcituigi o f.. particularitigi stilistice). ci opera literafi"Apus de soaArgumentagi. doui valori morfologice ale cuvi ntului o.tre. 3. B. Iuqi gi nestatornici apele. . Formulaqienunquricu urmito arele cuvinre: odaiA/ o d. Pre.i. Daqi parru exemplede locuqiunisubsta ntivale. rlc nraiios.rispunsul pe ntru fiecaredintre cerinqele mai jos. Formulagipropozilii cu urmitoarele cuvinte: devreme.r"^r{ d"ruti in rindul opoziqiei. (10 puncte) de rispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' .cegia aibi diversefuncqii sintactice. pe pcrsonajelor(tipologie.Precizagifuncqiasintac tici a cuvintelor din enungulurmiror: Mi-e foarne! 4.qa gi-n argiqele de cupror.ribditori in suferinqica gi-n ierni cumplite. (14 urmitoare referitoarela textul Scriegirispunsul pentru fiecaredintre cerinqele m ai jos.de ztre . ln curind vor disparemo nezilede cincizecide bani. prin enunturi potri"ite. de de . fara grrii il bg"9ca gi lor rii.Atdralinigte-i in jur de-mipare ci aud Cum se izbe sc de'geamuririz"l"de luni. Scriegi ' 1.ar8rlrncrltareadoui elemente originalitate operei a de a literare(viziuneaasup ra rcrnci. Alcitu\i doui enunquricu sensuridiferite ale verbului a izbi. 3. de a . Lucian Blaga. Con struiqi enunquriin carecuvintul a.una cu subiectnedeterminat.atd. relagiidint re ele. 4' Relevaqi. Analizagi 3.i ritcrarc. Alcituigi doui propoziqii.te Subiectulal Il-lea (30 de puncte) puncte) A. pe acestorcaracteristici. " prin exemplepotrivite. indiferent de natura lor. bazaoperei literare. Subiectulal Il-lea (30de puncte) A..Locuitorii ace$tia sub brad sunt nigtefipturi de mirare. neamuri. (10puncte) Scrieqi.de prietenie". : 2. Evidengiagi.t""tca l. Alcituiqi doui enunquriin carelocugiunllefdrd grij i. .modalitigi de caracterif:::. exprimat prin pirgi de vorbire diferite. respectivde mirare si aibi alti func$e sintactici decit ceadin texr si 4.. ln realizareaeseului.particularitiqi stilistice).a incolgi. Lini. doue f unctii sinractice adverbuluirelativ ale curn.. 2. exerrrplificarca accs tor caracteristici lraza.prezentarea racteri zare). . propoziqiisubordonate. 2. . Formulaqicite doui enunguricu sensuridiferite aleverbelor: a semdna. Mihail Sadoveanu.exemplificarea modali tigi de capersonajelor(tipologie. ferindu-sede ahe neamuri qi de oamenii de la cim pie gi venind la inceputul birlogul lor ca fiara de codru . 2.Babagul 1. a seferi. . Mengionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoar ele cuvinte: fdpturd.rp"r. Si fi demn orideciteori imprejurareao impune ! 1. relaqiidintre personaje. plecindu-le dragostea be gia9i datinile lor de la lumii. Stabiliqi felul p rimelor dou. diferite de ceadin text.precizarea patnr caracteristici speciei literare. morfo-sintacticcuvintelesubli niatein text. (6 puncte) Re-s9ri9ti enunguril ede mai jos. B. 1.ArC )i lzt TESTUL 7 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini.vegi aveain vedereurmitoarele rePere: ale a . de 1. cealalticu sub iecr multiplu.

capacitigii receptare pe de a mesajuluj scrisprin efort intelectualpropriu eleviloi. al 2. scurt. P rezentagi conceptulde curriculum. Exemplificaqi ro lul jocului didacticin insugirea cititului la clasaI. Subiectulal IIIJea (30de puncte) 1' Prezentagi. strategiididacticede formare a.me. . 3. .

Precizagifuncqiile eu de. TESTUL S SubiectulI (30 de puncte) _ Argumentaqi.avind in vedereci acqiunea 'i . Vlz. (10puncte) de risputtsul Pentru fiecaredi ntre cerinqele mai jos' . Alcituili propoziqiiin careun Pronumede politeqe genitiv. respectiv la dativ. Subiectulal III-lea (30 de puncte) .precizarea patru caracteristici specieilite rare. A coborit cu dificultate 2. 2.ugi Clubului Fem inagi-a exprimat doringade a se reintilni. bazatextului liric ales.iel agiadintre curriculum 9i evaluare.usenu mai o segvengi filmului. 3.rrt. concordanqa ziinii Eia mijloacelorartistice. Rescrieqi jos la staqia Reinvierea' 1 .argum entarea Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A. . Prezentagi finalitiqile inviqimintului primar.in caresi vi exprimaqiopinia referitoaopea cestei re la ritlul romanului Mara de Ioan Slavici.Moromete aveauneori obiceiul . Exemplificaqi doui etapelmomente didacdce formareadeprinderiide scriede r e corecti la clasaI. enunprile de mai jos. regentulunei propoziqii suborsubordo nate.edengie agtepta antecameri' 3.prezenrarea recterizare).intr-un eseude una-doui pagini. clemal . modalitigi de capersonajelor(tipologii. . pe .literare: originalitateavidintre subiectulromanului g i titlu.'Prezentaqi. 3. strategiididacticede insuqirea elementelorde construc. ln realizarea eseului. Proprii lui prieteni il renegi. Relevaqi. Scriegi t. opiniei personale' .relevarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice."t. Alcetuiqi ptoporiqii cu doul forme diferite de plural alesubstantivelor arc. ceea relece vtr progrcsulinainte pe drumul democraqiei..argum entarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratemei. cot.veqiaveain vede reurmitoarele rePere: ln redactarea acestorapebaza operei * precizarea momenrelo r subiecruluigi exemplificarea literare. precizagifelulacestei B.^ 3. se concentreazi in jurul personajuluiPersida' eseului. particularitiqi Jtilistice).de doui-trei pagini. TESTUL9 SubiectulI (30 de puncte) un Redactaqi eseu. 2. in gi chematla pre . r"r. (6 puncte) Itcscricqi cnunqurilc mai jos. a .i : pe 1.os. cu prc-gedinta prilcjul zilei de 8 Ma rtie. ci. (14pancte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoa rela textul . 2. poezialarna/ Mezul iernei/ Pri mfuiara/ Malul Siretulwide Vasile Alecsandriestepastel. la cazul si ntacticeale cuvintelor din urmitorul vers: . (5 puncte) indiferent de natura lor. de modalitiqi a rtisricede consrrucqie.ettslm un nou conceptcaresenumesc dialogurile democratice. scurt. Fusese Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1. si insoqitde prepoziqie fie 3. de irrclifcrcn t naturalor. corectind greqelile.. 1ia comunicirii patru tipuri de itemi.argumenraieatidului peba za caracteristiciloroperei. iit. relaqiidintre personaje. Alcntuiqi o f.re iropo zigii caresi conqin i forme afective de superlativ absolut. a I l ze 3. .. AnalizaqisintacticAi morfologic cuvintelesubliniatein textul literar.semn de bitrinege sau poate nevoia de a se conainge 9e gi ce!9 rnai tntortocheate gindtri pot cdpita . Scrieqiio.raziin carecuvintul poate sd. dulce Rominie ?" (Mihai Eminescu)' C. Enumeraqi p. a ale . donate. dc l. Relevaqi rolul jocului didacticin dezvoltarea competengelor comunicare de ora li. corcctind grc9clilc.ve qiaveain vedereurmitoarele repere: . Irrs. 2.ml C.Ce-qidoresc 4.exemplificarea acesrorcaracrerisrici. fie 4. l.

.tii 1.spate. undeaa. Scrieqi cite un antonim pentru urmitoarele cuvinte din text: uneori.din textul dat' . intortoc heat. .. se. 2." Marin Preda.poate.Precizigivaloareamorfologici a cuvintelor: sau..a ztorbi. Morome.glas .de a se rerrage pe undevaprin gridinl satprin spatele caseigi de a vorbi singur.

Moromere intri lntr-o lungi staredepresivi din caren-avea si fie scosdecit de marile zguduiri care te apropiau. (14puncte) Scr.Precizagivaloarea morfologici a cuvinrelor'subliniate urm itorul enunq: din . si diferite de ceadin text.iclirlispunsulPentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referit oarela textul . Analizagi m orfo-sintacticurmitoarele cuvinte din textul d. 3. Alcituigi o f.de negri incit seara/cind stau culcat cu capu-n poala . a se ruina. B ..argumentarea doui elemente original itatea opereiliterare (viziunea asua de pra temei. cu cigiva ani inainteacelui de-al Doilea Rizboi Mondial.a acoperi.at: frumoaso.toarelecerinte referit oarela textul mai jos. 'r.. /gi-s ta/irniparc/ctr ochii tii. Subiectul IIJea (30 de puncte) al A. 2. Formulagi propozigi i in care pronumele nehotF'ritfiecare. adincii. Izoorulnoppii 1. insogit de prepoziqie. de ::Sr.Nu credeam sd-nvdt.] ln urmitorii ani gospodlria tilrdne:asci c ontinui si se ruineze.Pestetrei ani izbucneacel d e-alDoilea Rizboi Mondial: dmpul nu mai ribdare'" 'vea Marinpreda. con trageqiultima propozigiesubordonati in parreade propoziqiecorespunzdtoare.pri n doui exemplepotrivite. rdbdare. ara." LucianBlaga.rre virilgi nlun$igi pestegesuri. Mengionagi cite un sinonim pen tru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoarelecuvinte: adhnc. . 2. ln realizarea eseului.vegiaveain vedereurmitoarele repere: a ale .l tr:l.ro"pt r" p..mi nescu apartinegenului liric. respectiv un adjectivpronominal de indrir e.ln cimpia Dunirii. acestorcaracter istici. (lc lltiu .sunt izvorul/din caretainic curge. o. 3. (10pancte) S. intr-un eseude doui-trei pagini. Menqionagi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoar elor cuvinte: coffia. e'::Scriegi de 1. tp Pqg ci timpul era foarte ribditor cu oamenii. P recizagi felul predicatelordin textul literar./ a Ochii mei nilgam visitori la steaua/ Singuritigii..()s. cazul dativ.:rt:: . 4. cd poeziaSarape deal de Mihai F.Alcituigifrazd"in si existe o care . imi. / Pururi tinir.si fie in cazul gen itiv si. nr. l.. polisemiacuvintului insemnat. bazatexfului literar. Al cituigi enunguriin carecuvintul ckpizta aibi doui funcqiisintactice. Alcituiqi enunguri cu o locuqiunesubstantivali9i cu o locutiune adverbiali. 4.clieqi rispunsul penrfu fiecaredintre cerintelede mai jos. (14 puncte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmi.. Ilustragi. 1.oo' J:ffiffi propozigiesubordonati circumsrangiah scop. 3. precizagifuncqia si nractici a acestora. ./lumina mea.precizarea patru caracteristici genului literar. Scr ieqi doui exemplede paronime. B. a izbwmi. (10puncte) rispun sul penrru fiecaredintre cerinqele mai jos.iic. '..[.'ite piminrul c-o mared./acoperind l)c.razd. tainic. viaqase scurgeaaicifdrd conflicte mari./Aga-s de negri ochii rii. muri vreodati. 1.vor . Moromepii.-it rrrr.Precizagi felul primei gi ultimei propoziqii subordonatedin text. particularitiqi stilisdce).tainicrd cilrge .chii-aga.lirurnoaso. de .-.:. 4. TESTUL 10 SubiectulI (30 de puncte) t. respecriv. in careo propozigiesubiectivi si fie inrrodusi prin conjunc+ 4. Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin text. lr 3.l0 l I Subiectul ll-lea (30de puncrc) al A. Argumentaqi.. modalitiqi artisticede consrr ucgie. 2' Formulagicite un enungin care si existeun -pron umede intirire..exemplificarea pe : prezentarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice.in tia dacd. 2. infigu rat tn manta-nti.

scurt. despre muzrci. 2. corectind gre.4u convieguitlaolald mult timp. Cigi copiii lipses asrizi motivJqi ? c 3' Obseryi . Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1. 3. (6 puncte) Rescrieqi enungurilede mai jos. Prezentagi. pe 2. Mengionagi finalitiqile invigimintului primar.indiferent de natura lor. Exemplificag i aspectal creativitigiiin studiul limbii gi literarurii romine in un inviqimint ul primar.i remarci inflicirarea cu careprietenii nogtrii i9i exprimi opiniile _. specificulprocesuluiscrierii la clasaI.elile. .C. 1. agaci iicunogtea bioritmul vieqii.

particularitiqi stilistice). 2. ln realizarea eseului. un 1.a micSora. 3. relagiidintre personaje. TESTUL 12 SubiectulI (30 de puncte) I Argumentali.titor si fie regentul a doui ProPo"zi1ii subordonateaflatein raport de coordonare. ./ dar eu. (6 puncte) Itescricqi cnunqurile mai jos. (10pancte) t. (la clasa. Mai tacclio dati! 2. Concepeqi patru tipu ri de itemi. lnqelegea Subiectulal III-lea (30 de puncte) jocului didacticin studiul limbii si lireraturii romine l. cd poeziascrisoarea de Mihai ro mantici' Eminescuesteo creaqie eseului.exemplificarea acestorcaracteristici.. corectindgregelilc.reppe tat du-tc vln o. ipostazeloreului li ric gi a rolului mijloacelorrelevarea de a doui elemenre originalitatea opereili terare (viziunea asu.precizarea Patru caracteristici curentului literar. Precizaqifelul propoziqiilor subordonate din textul literar' B.tfect de bine ci fusese cobai de experienqi' 3. Alceruid cite doui enunquriin care cuvint ele oricine. . $tirca ci sosegte stadion cel mai extraordinarfotbalist a crearun nea. scurt../gi-ntocmaic um cu. Menjionagicdteun sinonim pentru sensulfieciruia dintre urmitoarele cuvins fhnt. (6 puncte) corect urmitoarele enunquri: Rescrieqi le a 1. un guri. douiddeza vantaje evaluare(lJalegere: probe orale sauprobe scrise)' Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. Enumeiaqigase toare. a seschimba' rc: addncime.a imbogiqescgi eu intune catazare/ cu largi fiori de sfint miste r/ Si tot ce-i ne-ngeles/se schimbd-nne-ngelesuri mai mari/ sub ochii mei . Subiectulal III-lea: 30 de Puncte subiecrulgi tipul lecqiei).i flori ..razele albe ei luna/ nu micsoreazi. 2. C. (14 pancte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringereferito arela texml de mai jos. 2. TESTUL11 Subiectul (30depuncte) I Argumentaqi. (limite) aleunei metodetradilionale de pe 3. modalitiqi artisricede conitrucqie . pebaza operei literare. . intr-un eseude doui-parru pagini. de indifcrcntde naturalor. argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra te mei.oetice. p.particularitiqi stilistice).Lumina ahora/stgruml.Preciza:1i doui instrumenrede evaluare. 1.veti aveain ve dereurmitoarele repere: ./eu cu lumina measporesca lumii taini . modalitigi artisticede consrrucqie." a in patru expresii/locuqiuni caresi exis teverb:ul lua' 3. Vor ditp"t" cauzele cdror consecin-qe suportim atdt de greu' grelede rezolvat. modalitlqi de car^cterizare).nl C. !. Identificaqiun cimp semanticin textul literar da t.argumenrarea pri temei. fantastic!'..Precizagivaloarea 4. Prezentagi. morfologici a cuvintelor subliniatein textul literar. Exemplificagi eficien ga la clasa I.precizarea patru caracteristici specieiliterare.casci! era 3.veqiaveain vedereurmitoarele repere: ln r ealizarea ale a .Precizalival oareamorfologici a cuvintelor din urmitorul enunq: (Vasile Mezul iernei) Alecsan dri. 133 2. ci tremuritoare/ miregte gi mai rare r aina nop[ii. inrr-un eseude doui-patru pagini. AcesteJsint probleme un p. respectiv cineva si aibi func$i sintactice diferite. . Formuiaqio frizFrin careexpresia lini. Realizaqi proiect de lecqie alegere : etapeale prederii-invigirii unui sunet9i a literei corespunzi2. a ale . pe exempli ficariaacestorcaracrerisrici bazatextului literar.vrala nepdtrunsului ascuns/in adi ncimi de intuneric. tablou mire!.i ochi Si Ei buze qi morminte"' Lucian BIaga.e 1./ a. na strioesc Ea corora minunia rumii d.O. Scrieqi era 4. ci opera literari Bahagul de Miha il Sadoveanu esteun roman al transhumanqei. Bincinqcles.prezentarea p ersonajelor(tipologii./ ci ci eu iubesc/.

tirr. Analizatiiintaitic 9i *otfoiogic cuvintele subliniate in textul literar' g.estenecesar nou proun gram de redresare. omonimia cuvintelor oii. *.ci poeziaLuceafdrulde Mihai Argumenraqi.n-ai tu ultimul prost din lume 1r. (14puncte) la texul S". Ilustragi. . ln ceeace privescdeficiengeleintreprinderii noa stre.rnsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinq ereferitoare de mai jos.apoi il stroPegte cu mh.reMoro-.":: din Subiectulal Il-lea (30 de Puncte) A.rJl.Zoe. de C. la un si.ulin stipinire"' sirutindu-l cu drag 9i dindu-i lui Pouertea HaraP-AIb Ion Creangi. Sc -rieqi doui paronime si formulagienunquri.DormJai tumuh sibine."rto. Formulaqienunguriin caresi evidenqiaqi td. snoPi.To"t. Precizaqi valorile. . .rost. ochii albastrii ai fetei ceanou veniti in clasanoasrri ne fascinau..Frecizagif"l ul propoziqiilor subordonate ultimul enunqal textului B. r.gi enungin caresd existeo propozigiesubordonati predicativi un .Ei.i. sil triicpti ' '. toarni "pi. rdpede.. Precizaqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatein text.lrr"9"ri in care existe adjectiv respectiv. . zrcesusptnancti indati invie gi Sterghndu-se ! .. l ss TESTUL13 I Subiectul (30dePuncte) inrr-un eseude doui-patru pagini. Scrieqi rocdnos.tfl I Subiectul ll-lea (30de puncte) al A.desine ne acoperitifala de generozitatealui. rlc nriri . ripede pune capul lui Harap-Alb .naIa ocht. jos.. 2. cdi. (10puncte) S-cliegi rispunsul pentm fiecaredintre ceringele mai jos."iii propoziqiiin carepr"onumele demonstrativacelasi aib i doui funcdin qii sintacticediferite de aceea text' literar' din +.1^rif^oimpiratului Ro 9..curentului .mocite un antonim pentru urmitoa rele cuvinte: credinpd.1il vie..lurnc a toarclccuvinte:a dispdrea. Formula.. un si "t:xi"{{riif. Dar riu f ac. generozitate.ixemplificrri" ". a seprinde' . parmcaracteristiciale.i o subordonati circumstant riali cauzd.ininvilmigagul acela.Mcnlionaqi un sinonim cite penrru sensul text rtu?ilttJ"i^. 4.] Aqa cdvezi. "t 2. Este singur orc.. fli bdrbatd!" 4.!)irri in clipa din urmi omul e dator si qini l a rostul lwi. cite un sinonim Pentru sensu ldin text al urmitoarelor cuvinte: 1. Eu cont inuu si suslin creQrerea TVA la alcol.argumenrare^ adoui elemente or iginalitate(viziunea cularitiqi stilistice). (14puncte) sr:ric1irilspu'rsulpcntru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferit oarela textul . il incunjlri d.a lccePta.precizareaa pebaza opereiliterare. ln realizarea literar/alegenului literar ." llr. o . (6 pancte) Rescrieqi corect urmitoarele enunquri : 1. i-mi spui ci noi sunremuhimii girani de lunre qi_citrebuie si dispirem.. caracter istici.. cu. Menqionaqi invdimdsag. de nu erameu' iar palo. 2. de 1.rr.Zoe.efiei ori c! cele smiiele de mir dulce. la loc. af"i*iii o fr^ieincare si exisre propoziqie de ordonati circumstanqial i scop. rposrazelor .tean.t..qiiarp. in glascu o admiralie.e. adverb gradul superlativ.urmi gi-mi spui mie ci nu mai am niciwn rost asta.nu eu? [.aP^a 9i atunci Harap-Alb qi steiesarrgel" si seprinde pielea. o Doarme bu. da greu mai adormisem zisefataimpiratului Rog' . p.a tncunjura. subordonatipredicativi 9i o subo +.. Alcituigi enunquri cu u rmiroarele cuvinie: nici o datd/niciodatd. curent ului romantic' caie aParqine esreun poem lirico-epico-dramatic Eminescu avia in vedereurmitoarele rePere: vegi eseului. 3. scriegifelul propozigiilor subordonatedin prim ul enunqal textului. arelua. eului liric gi i rolului mijloacelorartistice. . chit.. 3..prezent^rea temei' partiasuPra de .-$ide ce crezi'cd. 3. 2.prin exe mplepotrivite. chh ci rosrul ism cittt ltic cc s-o alege ell [. omonimia urmatoarelot cvvinte"noZ. dinaintea."..e fi Eicri mai dcgrabi tu ar trebui s i dispari. torturi.Harap-Alb.morfologicealec uvintelor subliniarein urmitoarele enunquri: r A ie$it glonp dinincipere. Ai. ci tu vii p. 3.] Ci tu vii de .{:.eu r" 1".

2. Enumeragi tipuri de proiectaredidacdci. 3.Subiectulal IIIJea: 30 de puncte 1. Descriegi joc didactic eficientin lecgiilede limba gi lireratura romdni (la u n alegere clasa). . Precizagifinalit igile inviqimdntului primar.

lipsd-e.deietld.seceriqul Marei. caredimineaga i esecticogurile pline !i searaseinroarce cu clc goale. in 2. rtum e.. text.orecizarea patru caracteristici specieiliterare. propoziqiilorsubliniaiedin verguli le. a art isticede construJqie subiectului. lxemplific"ri" modalidqi de capersonajelor(tipologii. p9 caracteristici.pr-oiecpie-prot eclie.qiil Uitt gr rt./ Cind eu/ Stausus'stausus caDumnezet.furnici ($i-rni-pariath . 17. morfologicda cuvintelorsubliniatedin urmitorul enunq:l-a 2.ti verbiali. Prezentaqi. ca lume a_si poati veni calede *pJrrrini clczilc. Mi bizuiescpe proprii mei ochi in distingerea 2.Dete-ndeam3. prin patru enunquriadecvate. polisemiaverbelo a ridica.-niserd.llinc faccdar lumeacarevine la Maria Radnasi se? nchine. 4.Precizali funcqiasintacticila c uvintelor subliniatein text' 4.. Mlrin Predaesteroman. racterfl re). scrief alte patru expresii/locuqiuni caresi existecuvintul inimd. Tipuri de proiectare..respectivcu o locu qiunead+.ill Subiectul ll-lea al A. Marei ?i ride inigi rrracincl p.os. atit de"lt S.Mara 1. (14puncte) perrt* fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela texrul 3. 4. (6 puncte) Rescriegi corect urmitoarele enunguri : de cunogtinqe elevilorlasi impresiadesinteresului pentru lecturi.ci operaliterari Moromepiide Argumentaqi. Acum cind vin suteleqi se adunl mii li pe locul cel larg din fagaministirii. Sedovedeainci odati dublicitar. sfii si recunosc ci o si aibe dificuliigi cu echipaadversi. Concepegi doui tipuri de itemi. re privescde sus... C.jiide comunicare.T cite un enun! cu o locugiuneverbale. George in 1.ulmitoare:. modalireqi Subiectulal ll-lea (30 de Puncte) A.lB. r: 2. a in ghepa. Preciz-aqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniaredin urmitor ul enun-'q: "ln taina farmecelorsale/E-un nu . 3. . 2. scurr. B. cu l ge TESTUL 16 SubiectulI (30 de Puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. ornli gi pe scrisi.c. Gisiqi in text parr u cuvinte gi ilustragiprin exempleomonimia acestora. trei omonime. aceea De s. Ilustragi. contrageqiprimele doui p ropozigii subordonate rexrin pirgile de propodin zigie corespunzdtoare. (Mihai Emine scu) . i"ii. Identi ficaqi.ope rei literare. pentru fiecaredintre cerinqele Scrieqi'rispunsu l 1.ipsd. 3.tde micd!/ Te vid cum c. eseului. C.e.. ielaqiidintr e personaje.asupra particularitigistilistice). slricuqiimamei! '" loanSlavici.tiu ce run nu ttiu cum"(Mihai Emin escuj. Foimulli enunquricu paronimeleurmitoare . de mai jos mun. de a . S"ri"fi mici". ia copilagii. i*-"l. ii dn pu qininainte . .i. Acqionaufaciori complexi in aceaexcrocherie.l.rl jos. -'E. (le ntiu. 3.ela Sinte Marii timpul e frumos.argumenrarea doui element e originalitatea opereiliterare(viziune. Indicaqivaloa rea fosr inminat premiul prea mult a$tepta.t. by1.'Precizagifelui Tu'rimii la toate rece". Pr ecizaiif elul'propoziqiilor subordonatedin te xt' B. de te cheamd. Nu pot penrru ca si spun ce m-a im presionatmai muh Subiectulal IIIJea 1. Scriegi cite patru expresiicu fiecaredinire cuvinteleurmiroare: car te. U0 Danctel de. 3. strategii de formare a capaciti. prezentarea ". a lor 1."rrs decit cel din text pentru sintagmele:. .veti aveain vedereurmitoarele repere: ln rcalizarea ale a . (10pu ncte) 1.teprive scde sus". nd. Prec izagi valoareamorfologicr a cuvintelor subliniatein rext..ti" qi"irp"*.l Pe frunStausus:ati'tatac/ Casicigtig zl'-*lt"l"i"opac/ Pecaretrlrp: u. cu praporelein vint.. . (14ltuncte) Scrieli rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe referi toarela textul .pari i.s[agi''/ comoda-miviaqi!" omida sifurnica Ranetti. care pe "poiigi totdcaunaii poarti cu dinsa..lCasi triieqti.ttot.einchiniMarainf aga icoanei.mlij9t' . M. Scrieqi litere urmiroarelecifre: 14. cu crucile?mpodob ire flori gi cdntind pril-i " cu pi litanii.i le zice: u lnchinaqi-vegi voi. 3. (6 puncte) corect urmitoarele enunluri:Rescrieqi nuanqelor' 1. livelYl 2.

l i" realizareaeseului.re. a 2. elementede"originalitate a operei literare (viziune -iJt". i.r-. Ar fi putut si spuie ce race-oguri muti ?. Abea am putut rosd catevacuvinte. l. in signifiant.rluiiii. De n--aqi fost voi oare.rrta1i. Planul grupirii din opoziqiea fost desjucat. { . m uscutos.fiind complectuluiti de frumuseqea saj ului. intr-un eseude doui-patru pagini. Prezentaqi. asupra remei.r"r. (10pnncte) Scri eqirispunsul pentru fiecare dintre ceringelede mai jos.particularitigi stilistice).ce au cu ding iiplinsul $i o. 2' l'lxcrnplificaqi eficienqa metodei exerci giului studiul limbii gi literaturii roin rninc. C* (6pancte) Re scrieqi corect urmitoarele enun[uri: pe 1.relevarea ipostazeloi eurui riric 9.veqi aveain vedere urmitoarele r epere: . pe acestorcarac teristicl."r. sload. strategi a rii capacitiqiide receptare mesajuluiscris.inrr-un eseu. Men$ona1imetode Ei instrument ede evaluare.r. pei2. cum s-a anunqat toa te mijloacelede informare massmedia. tol....ri argumentareaa doui. . Dimitrie Anghel .grgzentareapersbnajelor(lip ologii. doui-patru pagini.r. Formutralicitc o propozilie in careun subiectsi fie exprimat prin interjccqia o. terrzare)....eagre romantlc.Precizagifelul propoziqiilbr subordonatedin text.. Indicagi valorile morfologice ale cuvintului de in rexrul dar. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) pe consolidirii qi sistematizirii in procesulformi1. relaqiiintre personaje. luminogii. 3.J.PiL Precizaqi rea un copil docil. 2. . . 3. Construiqi doui frazeincare adverbul relat iv cum sdintroduci propoziqii subordonate diferite.) . ..TESTUL 18 I Subiectul (30depuncte) ''Arg. dar nu se comporta intotdeauna docil . Subiectulal IIJea (30 de puncte) A.a patru caracterisrici a ale curenrului simbofisrj . cd poezia de Noaptea d. l n realizarea eseului... 3' Mcngionaqi obiectiveleciclur ilor curriculareale inviqimintului primar.ecemurie de Alexandru Macedonskiestec..rl. respectivun atribut si fie exprirnatprin pronumeledinsii. . . cu numeroase elemente simboliste. valoareamorfologici a c uvintelor subliniatedin urmitorul enunq:. vl 41 4. Imn 1' Menlionagi cite un sinonim pentnr sensuldin text al fieciruia dinrre ur mitoarelecuvinte: ciudat.rtirii.exemplificarea acestorcaracteristic pe 6azar. (14 puncte) Scrjgd rispunsul Pentru fiecaredintre urmiroarele ceringe referitoarela textul . Alciruiqi propozigii cu u rmitoar ele clwinte:fr audd. TESTUL17 Subiectul (30depuncre) I Argumentaqi. .veti aveain vedereurmitoarele repere: * preciza. Enumera{i gasedintre etapelepredirii-invigirii unui sunet gi a literei corespunzltoare.precizareea patru caracteristiciale specieiliterare. 3.exemplificarea .aolnic. . Fuseseriinoite marcajele drumul rutie r. scurt.a rosti. deferent-difcrend. atunci . Formulaqienunquricu u rmitoarele paronime: airtuos-airtuoz.o. $i oare braqulvolnic.i . Jmpirecheri ciudatede slove. bazaoperei literaie.acitiqiide receptare mesajului a scrisprin efortul in' tclcctual propriu al elevilor. B..ed. 4. in afa 3. ci opera literari Ion de Livi u Rebreanuesteun roman.chii.t0 l Subiectul III-lea (30de puncte) al t' l)rcz'cnta{i forrnarca cap. moliun e. de mar tos..modaliUqi de carac{. cuvinre! Ce farmec se degteaptici nd vi rosre$re gula."-irrt" fi Sar fi-mbricar pe lume 9i dragostea ura ? gi Ce-ar fi ficur un-sufler cu ror ce-a duni_ntr_insul. si buza ce siruti.

Inimi cz venin mult. Subiectulal Il-lea (30 de puncte) referitoarela textul Scrieqi'rispunsulpentru fiecaredintre urmltoarele ceringe d e mai ios. (6 puncte) : Rescrieqi corect urm itoarele enunguri curiqenieioragului. Explicaqi'relagia patru tipuri de itemi. din felul propozigiiloriubordonate grim.r. TESTUL19 I Subiectul (30depuncte) de Argumenrali. 4. Precizaqi dacd sd introduci doui subor4 . pe a lumii bolti luneci". Contragegipropozigia subliniatl din urmit orul enunl: .(Mihai Eminescu) tu.urma. lli mai pun un braqde paie arzi mai cu vipaie.nrgumentarca doui clemente originalitatc opcrci litcrare(viziuncaasupra tcmci.precizareaa patru caracteristicialegenului literar . urmito arele neologice 1. (10puncte) de raspunsulpentru fiecaredintre ceringele mai ios. vinte: mine. Precizajivaloarea textului. Studiind vei ajunge savant. rposrazelor .. pri temei.De-agtrdi ca bradu-n munte. frazi a. sintacticia cuvintelorsubliniate urmitorul enunq: funcqia 2. ." Ca s.L uni. felul propozi giilor subordonatedin textul literar.Precizagirrrio. Scrieq i cAtedoui antonimepentnr urmitoarele cuvinte: irnportant. Exemp lificaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A. de plecare.nd Daci te-agvedea Nu pui mina si te sting. (14 toarelecuvinte:a sfdtui.nl a de a . eului liric . am hoteiit amhnioi ca si trecemprin Clermont..cumpdni. i a rolului mijloacelor artistice. Prezentaqi in dintre curriculum 9i ev aluare inviqimnntul primar' 2.edepartevezi albind/ $-auzi mindra gld suirea pidurii de argint". (Mihai Eminescu) C. 2.ere Mihai Emifolc lorici. 3. modalitlqi arrisricede conJtrucgie. Formula qienunquricu doul adjectivecarenu pot aveagrad de comPara{ie' funcqiasintactici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele enunquri: 3. $i sunt plin de supirare.d. harta.1 Indicali' 3. 2. (14puncte) referitoarela textul Scricqirispunsul pentnr fiecaredintre urmitoa rele ceringe clc rnaijos. Precizaqi $i deodati se auzi tosct.Pds. i B. pebazt textului literar. o operi lirici de inspiraqie eseului. sthpena . in morfologici-acuvintelorsubliniate text' 2..Singur lume Pe cite doui sinonime pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmd... Dupi ce am cum pinit to $osea bine. Scrieqi 1. Identificaqipatru omonime in textul literar . drumului pe Mattia gi cu mine ne sfltuisem indelunga:supra .intr-un eseude una-doui pagini. particularitiqi stilistice).De treci codrii d'earamd.cici il inviqasemEipe Matti a-si citeasci lungi pentrupicioarelecarestribat maiinrhipuia eaaltdddtd cI dista nieleerau-mai dicit pentru degetulcaretrece de la un pasla altul." morfologici a cuvintelor subliniatein text. 1.cdre. din . Scrilgicite doui sinonime Pentru necitz. 3. ncscuitt.ixemplificat"" acestotcaracteristici. PreCizaqi miri i.d Doindpopulard 1. B. 1. N-ag aveasupdriri muhe. arzh .l. Menqionaqi puncte) A.mild..ergumenrarea doui elemente originalitatea opereiliterare (viziunea asuparticularitiqi stilis tice).lrr"int. d.veqiavla in vedereurmitoa rele repere: ln realizare-a . Continuu si cred ci acestarticol e de nednlocuit. (10puncte) cuvinte:dojand.a-gitncbipui. .prezenrarea de a .Ioialitate. cudin decit acelea textaleurmitoarelor ptdpoi4ii cu altesensuri For mulagi 4.giacum nu-9i careurma si apucim . ci poezia Reaed. rnodalitlqi artisticede construcqie. lot Subiectulal III-lea (30 de Puncte) specificulprocesuluiscrierii in clasaI. Formulaqidoui propoziqii in careconjuncqia donatediferite de celedin text. 3. Dar triiesc ca plopu-n vale." 1 HectorMa lot. I s-a comunicatnorei mele rezultarul la egzamenul atestare pos tului. Ori ce om igi poate aduceaportul la int reqinerea de a 2.

2. Bahagul de Mihail Sadoveanu c Moromegii de Marin Preda Ln realizarlea eseului. doini. Alcltuiji enunquricu expresiilescrisela prrr. Y alor eazl"cdtp atru. a. scrieqiparru expresii/locuqiuni ' i 2.e ' . diferite de aceea textul literar.d . lnmultrm pe clncl ctt nouil. 3. Indicagifuncgiasintac tici a cuvinrelor subliniatedin text. . Murguleq.stabi'lirea relagiilorcu alte p ersonaje. Valoareadescoperirilorarheologice li Sucidava w cuti de citre toari lumea gtiinqifici. aspecte pe metodologiceale dezvoltirii comperenqelor el .. d. 3. din . " 1. (6 puncte) Rescrie qi corect urmitoarele enunguri : 1. a 2. de fuseseriunanim recunos *.ve ti aveain vedereurmitoarele repere: . trei.construcqiapersonajelor. de maijos. Ilustragi. rolul in a 3.acpatruzeci.u. Dis de dimineaqi s-a prezenratla bazinul de innot. f.n' C.qiuni formatc cu rjutorul cuvintelor: foc. . gi ca a semnificaqiei acestuia. B.Scriegi eseu.relevarea doui elemente originaligat g gperejliterare(viziunea-asupra a de a remei. Scapiri"din piatri-n piarri. Prezentagi.Doini. Ci gi-oi facegrajd de piatrd. Menqionaqi patru tipuri de evaluare. 4. pe tipologiei personajuluisi relevarea . flciruiqi doul propoziqii cu sensuridifJrite a le cuvintulur repede.. Rescrieqi propoziqiilesubordonare preci zaqi gi felul lor. formate cu ajutorul subsrantivului foc. ".particular itngi[!stilului). Cu inci doi se f. 1. r f. . 2. Scrieqi patru adjectivecarenu p ot aveagradede comparagie. bazatextului litera r ales.Precizagi funcgiasintactici gi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele propozigii: 'f' e. scurt. . Seintinde o foaie supqiredin aloatul fraged. Fumurii ochelariii dedeauactorului un aer misterios. TESTUL20 Subiectul (30depuncte) I un de carac. Avea decit o slibiciune. Pr_ezentagi exerciqiului formarea capacitigiide receptare mesajuluiscris.coami rotate $i cu coadainnodatd. Al zecelea va plecain excursie. l. $i in cimp cit 9i acas'. Erau tot unul Siunul...Subiectulal IIIJea (30de puncte) {r 1. Mai trece-mi Olru-odati.lrr sccoluldouizeci s-aurealizat'cele exr raordinare mai descoperirigtiinqifice. FormuJaqi enunguricu alte valori moifologice ale cuvinrul: ui cht.t'3. 4. c. in caresi prezenrari terizarea un ui personalprincipal dinir-o operi epic^i.Pe scurt. D. g. . perspectiva din dezvoltirii capacitigii de receptare mesajuluiscris. Sc. h.trr[3. (6 puncte) Res cricqi corect urmitoarele enunquri : l. Adiugim lui Sase. .. identificatein textul literar. ci nt cu foc. r. 3. C. i Eu te cinr in oriceloc .precizareacelor doui modalitif de caracrer izare pirsonajului: cara*erizaa re directi gi caracterizareindirecti pi forme al e acesiora.a aI l. Scapi-mi capul de la moarre. foaie lad.rieli citc doul cxpresii/loc.de doui-patru pagini. Despici firul in patrw. dar i-ar disp laces-o recunoasci. 2. (14puncte) Scriegi rispunsul pentnr fiecar edintre urmiroareleceringe referitoare texrul la . (10 puncte) r' Scriegi rispun sul penrru fiecaredinrre cerintelede mai jos. !. O qinewna. tehnici ale muncii cu cartea." Doindpopukrd I 45 ' Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1.ib:und. i. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A.exemplificarea modalitiqilor de carecterizare. Scrieqi doui omonime.rept.. -odalireqi o lon de Liviu Rebreanu . 't' '4. Cht voi fi eu nu te las Cine mi te-a dat in dar Si-mi tot cint dorul amar? Cine mi t e-a juruit Ca si fiu tot amdrir? Foicici.. ? r-.

i . TI I . Menqionaqi metode. doui tipuri de iternl ill 11. .eir mentarede comunicareorali si scrisi. Concepeqi 1. 2.i instrumentede ev aluare.

ti'isitu rilor gi a semnificagiei .veqiaveain vedereurmitoa rele rePere: . Construiqidoul enunguriin carea fi sd aibivalori m orfologicediferite de cea din textul literar dat la puncrul /. (14 referitoarela textul rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe Scriegi de mai jos. tede relevarea doui elemente originalitatea opereilit erare(viziuneaasuPra a sdlistice). Scriegi 1. limbii c aeficientein formareagi dezvoltarea 2. 2. .prccizareaa indirecti . (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferito arela textul dc maijos.. lnrealizarea eseului. Subiectulal ll-lea (30 de puncte) puncte) A. ' .precizareacelor doui modalitigi de caracterizarea personajului ca racterizaindirecti. patru tipuri de atribut. Ioan Slavici. de. B.relevarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziuneaasupratede a particularitiqi stilistice). intr-un consens 2. 2.evidenfereatrisiturilor gi a s emnificagiei personajului.Astizi stau fno. pa citigii de receptare mesajuluiscris. personajelor. TESTUL22 I Subiectul (30depuncte) un un Redactagi eseu.Aici. (6 puncte) : Rescrieqi corect urmitoarele enunquri 1 .in caresi caracterizaqi personajsecund ardintr-o operi epici.veqiaveain vedereu rmitoarele repere: dia doui modalitigi de caracterizare personajului:caracteriza rea . Ei tn zad'ar arendagiSi af. Ideiaunei cxpediliila Polul nord a fost acccptatd cur sului de informatici' 3. . la alegere.. Rescrieqi ultimele t rei propozigii subordonate textul literar dat. precizind felul lor. din 3. qisi te gindegti la viagi. pentru ca si poqista cu la Moara cu noroc. diferite. le spun la biieqi sa lupte pentru medaliaolimpici.stabilireatipologiei personajuluigi a relagiilorcu alte personaje.de doui-patru pagini. trebuiesd fii Sitw orn.in caresi caracterizagi personaj un de drami.excmplificarea terar. personajelor. particularitdqi mei. ciprl dintr-o comedie/dintr-o ' ln rcalizarea eseului. Identificagicel puqin doui omonime in textul literar. a 3. Scrieqi formele pronumelui de monstrativde identitate. construcqia Subiectulal IIIJea (30 de puncte) obiectivelor cadru ale studiului principiul continuitiqiiin realizarea 1.. 21 SubiectulI (30 de puncte) unanim.in zadarte pui bine cu st ipanirea.i relevarea personajului.ard stipinire mai ira gi dinsul. mei.introduseprin con juncAia 3. Notaqi pa tnr expresiicu verbul a seface. . aici 9i nu mi supiri nimic. prin sintagmepotrivite.Eu nu qi-amvorbit niciodati desprelucruri de aceste. construcgi a Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A. la Moara cu noroc.ul. dar imi fac eu insumi ginduri re . doui-patru pagini.Achizigiifundamentale". Colegii sorei mele au optat pentru alegerea prinun Itcc{acmji eseu. rea directi gi caracterizarea identificate. (10puncte) de rispunsul pentnr fiecaredintre cerinqele mai jos. Moara cu noroc 1. Exemplifica{ doui tipuri de exercigiu. Menlionaqidoui tipuri de proiectaredid actici. ln calitateacareo am. Releva gi gi Iiteraturii romine in ciclul curricular . care stdpanea de te ingelegi arenda. nu putea si steienimeni firi voia luiLicd'z afari de drumurile . mai trebuie si te faci gl om al lui Lici". C.cici nu pot si-qi vie mereutoate de-a ga ta. dar . 4.Precizagivalorile mor fologice ale cuvintelor subliniatein textul literar. Exemplificagi. Consrruigidoul propozigiisubordonate 4. .*l lqt TESTUI.exemplificarea terar. rccti gi caracterizarea identificatepe baza textul ui limodalitigilor de caracterizare.evidengierea .cici.stabilireatipologiei personajului.pe baza texrului limodalitiqilor de caracterizare . relaqiilorcu alte p ersonaje.

rile poimine. Identifica$ adverbele textul literar dat. Moara ca noroc din 1. gindurl nu-mi lasi tigna si mI bucur de ziua de astizi. dar o voi pier de temeleiunt degarte.le desprezhn de mine. mindu-mi de ceade Ioan Slavici. $i cit vom sta aici.precizdndfelul lor' . nu mai scapde nevoia a ceasta". $i poate ci gindugi aceste poateci ziua de mine aresi fie tot buni.

legiturile lui de rupe senriment. 2. 3.i^. seterne.Maicurios eracL ceilalqi erau sc andaliin virsta.prin exempleadecvate. alte doui valor i rnorfologice ale cuvAntului aoi.a-o. cardinale: Z... F'ormulaqi doui enunquriin careverbul a rdmkne si fie predicariv. Enigrna Otiliei Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1. Noul alessuccede pre.:i.atenlte."p.Fefi *aveaacesr cu Otilia. scurt. pentru. Notagipredicatele textulliterar dat. mei.respecriv copulativ. nor-. situajie.gi specula iigi.i Aurica nutreauin priviri invi dia"' George Cilinescu.ri. Contiageqio propoziqiesubordonati e.a de-a dreptul incintat.i.. Scriegi formele pronumelui de intirire.he iar. ziqie corespunzilto ar atributivedin ultimele doui enunquriale ti. 1. 4.caracterizali personajseun un cun dar dintr-o operl literari aparqinindgenului dramatic (comedie).ceput i . din 4. a nutri.. (10puncte) Scricqirispunsul pentru fiecar edintre cerinqele mai jos.ntru fiecaredintre urmitoarele ceringereferit oarela textul de mai jos.i 3.tece ani ar.l taatit interesPtTtIy i*Jti"-i. Scricgi cite doui antonimepentru urmitoarele cuvinte din textul litetar: a supdra. C.e.. carenu gi-!explica. opttpt. 9i de vecheintimitateii dideau dreptul tlt:loricit de inde pirtate.veli aveain vedereurmitoar'elerepere: .^ r. viditele lui atenqii ghiiise in Otilia o prietena de virsta lui. un D'" la ir . 2. 11069' 14. (14puncte) -s. llustraqi. Excaladarea Everestuluia fost ceamai totald bucurie pe care am trdit-o din plin. B. In realizarea e seului.. 2. diferite de cea din text. un om "rr"-ii.bine. 3.16.ii p.iif* qi invariabiledouiadp".edenqia la unei mari personali tlqipolirice.Ottha dar )urr""purririle ei. a B.de doul-patru pagini.'sl rieqiin litereurmiroarelenumerale .rlaqi un enunqcorespunzitoralteivalori morfologicea cuvi ntului el.precizind felul lor.qiiitp"rirtl p. Scriegi plica.in care sd. Prccizaqi func$asintacticia cuvintelorsubliniate texr.. Mengionagi caracteristicile lor din 1. organizeze excursian un pretext nu-l in dreptlqeasi nici se eschiveze.5018. ltcscrieqi ultim elepatru propoziqiisecundare textul dat.. denie..ibutivi din t ext in Parteade propo2.ci .rclcvarea doui clcmcntc originalitate operciliterarc(viziu nea stilistice)' particularitigi personajelor. de l. fascalopol nu-i eraantipati c.-r#.. jocului didacticin invigiminrul p rimar.il::d:ui adjective TESTUL23 Subiectul (30depuncte) I Redactagi eseu. Ci care-ilipsise.p.felul at. o iate-d.ar l I I 2. (10 ouncte\ de pentru fiecaredintre cerinqe le mai jos' Scriegi'rispunsul a excite dofi sinonimepentru urmitoarele cuvinte:a ntipattc. Explicaqiconceptulde curriculum. O dati ce s-aoferit s5.d"lo"r. feriti de ceadin text.1j*-. lqg tcasupra a dc a .-. di+.recizind.Aglae'.. Formulaqipropoziqiiin careun numeralcardinal qiunul ordinal au funcqia sintactici de subiect. cu umilinqi aceasti Cort". construclia Subiectulal Illea (30 de Puncte) h. Rescrieqi pr"-p-iqii subordon ate textului. tibnd (in text tignd).precizareacelor doui modalitili d e caracterizarea personajuluiz caracterizarea directi gi caracterizarea indirect . a pierd. metode eficientede insugirea elementelorde construc{ia pe co municirii.in nu pAteaciudat. 3. Relevaqi. (6 puncte) Rcscrieqi corect urmitoarele enunguri: 1."r. in 3.

i.stabilireatipologiei personajuluisi a relagiilorcu alrepersonaje. 3.pebazatextului l iterar.viziteze Subiectulal III-lea (30 de puncte) orade l. ..Prezentagi. -. .op'oriqii .ri: Rescrieqi 1. si existe a tribut verbal9i unul adverbial' 4. jectivecarenu pot aveagradede comPara[le' ! un i. (6 puncte) corect urmitoarele en unqu.pe scurt. Si-mi scri daci vei venii la concert.exemplificarea identificate.". Mog briciun aducedaruri la copiii cu minqi' 2. Prieteniii unei colegede-a mel e obignuiau sd. p. strategiide formare a comPetenlelor comunicare li 9 i scrisi.c vidcnliereatrisiturilor si a semnificaqiei personajului. modalitiqilor de caracterizare . Muzeul Mirii Negre.'Formulaqi C.

caoperaliterari pdd.I)rez. .v eqiaveain vedereurmitoareie . Muncea cit doi. 3. frumuseqile virgite. (10puncte) de rlspunsul pentru fiecaredintre cerinqele rnai jos. diferite de aceea text. partiiulariteqi stilisiice).rJ.argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra_temei. Idendficaqigi scriegi propoziqiileincidented in textul literar. Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A. 3. Relevaqi. f.tehnici alemuncii cu cartea.entali obicctivele ciclurilor cu rriculare invitimintului primar.a"a qiranul .Ydztse cu proprii ochi cum se creazl. C. . pini ies stelele/a venir in iarna spune qiranul.i sedez1. . e timpul/ si legim r otigeleplugului irfoi de hirtie/ cu elegii de. Alcituiqi cite un enunq pen sie/pensiwne.1. (6 puncte) : corect urmitoarele enunquri Rescrieqi in situalia de fati ! 1.din texr. b. 4 . d. modalitiqi de caracte rizare). .proiecpie. vinte: insolent/indolent." " "rf. Formulaqicite un enunq careverbul a devenisi fie regentulunei propozigii conces iv' circumstanqial a respectiv unui complement predicative. oc mal . La celegase in 3. ale I B.pr ezenrarea personajelor(tipologii. pe a volti capicitareaelevilor din inviqiminml primar de receptare mesajuluiscris' al e 2. dintre probeleoralegi probelescrise)' finalitlqile inv. modalitr$ artisticede consirucqie.. 2. lixernplificaqi dou. Aceea eraa treia dintre biju teriile celemai valoroase medalii olimpice mai adiugim una. turismului. scurr. c.cxplicarea tidului opereiliterare. . ln sali erau dou dzeci parlamentari. Scrieqi fiec iruia dintre urmitoarele cupotrivit pentru sensul 1./ jurul gil.. Administragialocali trebuie si-gi aduci aporfil la dezvo ltarea 51 'TNSTUL24 SubiectulI (30 de puncte) Argumcntaqi. Transcrieti.!o l 2. freaci parbrizul aburit/ a l cerului.subtera nede aparate/electrocairice gi in sala/d. rela$i dintre personaje. inrr-un eseude doui-patrupagini. subordonate 4.propergiu.Prezenlagi. e. doui dezavantaje unei metodetradilionalede evaluape re (l a alegere.te.p. . din 2.-pe bazaopereiliterare.r.Precizaq ifuncgiasintactici a numeralelordin enunturile urmitoare: de a.alvrfi.i rnodalitigi stinrulurc crcar. din muzeu. (14 puncte) Scrieqi rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul . Al optulea mi sepirea mai interesant. doui adjective calificative (propriu-zise)carenu por aye a gradede comparaqie. Nu fii dublici tar celemai desd2.releoa/re'uela." a Mircea Cirrirescu.. ln rcalizarea eseului. din sticli. M-am imprietenit cu doi dintre ei. eroare/oroare. 3.lul. scurt.e proiecgie ridicinilor si mai vedem. Georgica a VI-a Subiectulal III-lea (30de puncte) prin careseformeazi. Scrie gi cite doul sinonimepentru urmitoarele cuvinte: intens. "filmatd din elicopter iarna apare/intr-un prim-plan atit de inr ens/ ci i se vid broboanele sudoare de scurgindu-se/lent intre lujerii iegiqi br azde/prive.os. venit iarna/copii zice el si luim ascJnsorul/saupe scararulantaii a coborim/ pini in magazinele.ivirllii dc rr elevilorpri n studiul linrbiiyi litcraturiiromine.urea spknzurag ilorde Liviu Rebreanuesreun roman de inalizxpsihologic. a ale . Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin textul dat.precizarea patru caracteristici specieilit erare. . o din 9*. . zidin pczile cilitoare se-ntorc/in escadrile tirile id"/ p.cxemplificarea acestorcaracteristici. Menqionaqi 1.lemanrului pri mar. Formulaqidoui enunguriin carecuvintul lent sd" aibi alte doui functii sinract ice.

i.^ lt^tl:lt cle mal los. Menqionaqi toarelecuvinte: mlddios.le curg6'nou... Alciruiti o frazt. relagia dintre curriculum gi evaluare.vegiaveain vedereul_ero"r.1il' "1.vegiaveain vedereurmit oarele repere: ale . (14puncte) tuspunsulPentru fiecaredintre urmiroarele cerinqereferitoarela tex tul .. b^i^ t"*r.Miilocul pe . noi u1 9i *ridior. a teirei. y1og1a{igpentruintrarea personaj unui extraordinrrlnir-un feeric ivirea -li?. daci nu intirziam. i. baza'operei . Codriii incepuseri si fremetela adierea unor documenteineg rite de vechime' 2.parcicu laritigistilistice).r elevarea ipostazeroreurui riric . ' 4.1."de minteanul sub anrnat umeri.e.. 3. 1.precizare. cumpdnit.marcd. Mengionaqi metode si instrumen tede evaluare. Scrieqi B. cupirul iIGGJ me. ln lucrare o6t"*"t" inserarea 3.neagteptat. braqe cu lungiin rninecile'iei. Construiqi do ui enunquriin carepronumele relativ care (crt gi fird prepozigie)si aibi funcjii sintacticediferite.ixemplifi""t6" ".. 2.*"i". 2. citc un sinonim pentru scnsuldin tcxt al fieciruia dintre u rmi. Relevaqi in tipurile de evaluare invigimintul primar' 3. o. Menqionaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) : A. Aldtuiii 2.argument^rea doui elementede"originalitate a a operei literare (viziune asupra remei. In realizarea eseului.exemplificarea acesrorcara*erisric p.i . C. rearizare cine":.i. liei d e G. (10 puncte) de iispunsul pe ntru fiecaredintre cerinqele mai jos. Scrieqi enunguricu urmitoarele omonimei ca P. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1.. Lnrealizareaeseului. 1.i.colg. inrr-un eseude doui-patru pagini. Definigi conceptulde curriculum.aninat. Formulaqi un enungin cari cuvintul aSasd aibe aldt valoare morfologici decit ceadin rcxr felul propoz igiilor subordonatedin textul literar' 4.rr.a patru caracteristici a . Ilineingclcs. a literare . .?igea..". 2.rrrrrlrri.argu menrarea doui elementede originalitate a operei literare (viziune.defecdvde numlrul plural."ttor modalitiqi de ca(tipol ogii. 3. .in caresi existeo propoziqiesubordon ati condiqionaligi una atributivi.tor.-. Regizorul dinmine rimisese bu imic'it.n"iru iilm ca tinirului.A f ost cevaagade.pii din clasa iutii in vaqidecii punctul gi semnulintrebdrii. Domnia sa nu a adusnici un argument.ioa"s iil. . personajelor . Exemplificaqio modalitatede stimularea creativitiqii elevilor in studiul limb ii si literaturii romine.rrr. respectiv.. 37 Subiectulal IIIlea (30de puncte) l ' Prcz'entagi aspecte metodologice formirii capacirnqii citire/lecturi ale de in clasaI. (6 puncte) corect urmitoarelor enunguri: R escriegi vintului. fii ii.. iiiir"r. 3.. Ni.tli-*-b . mari si am ingepenit.spre un er ou^sorar.l" reDere: .ol.rlui *iir. arn ciscat ochii ci TESTUL15 I Subiectul (30depuncte) intr-un eseude doui-patru pagini. Cilinescu esteun roman obiectiv. pe caracteristici.riri. relaqiidintre personaje.$l ( )..-rtiru.. TESTUL 14 SubiectulI (30 de puncte) Argumentaqi.Precizeli valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein text... 3. .. modalitiqi artisticede construcgie subiectului.t*. (6 puncte) Itcscrielicorccrurmitoarelcenunturi: l.prezentarea racterizare)1 a . aiurare._".feclo..Lbofir.i in excursie. simgitsi ea cum adieo boar e a plicuti de vinr. ci poeziile plumb qi Lacustrd de Georg_e Bacoviaapargin. .ronlan.. 2. ci operaliterari Enigma OtiArgumentaqi. ( )arc va si zici. Formulagicite o propoziqiecu un subsmntivdef ectivde numirul singular9i. .asupra particu laritiqistilistice)..precizarea patru caracteristici specieiliterare.

i.-o ^.sub. Vasile Voiculesct.-i"i. ^iu. basm .. lui r"*" uoiii.ep s inc ".. eapr'un e... hncins"cu chirnir"ii":. sublinia gi mai mwltsra rura d)sdoi. qinte strilucite..t :... uita_ [?:tT[il1it[il:f tam. . Misiune de incredere ..rseqe.i"-gi fr-.ou.rsitlu-p"ir.qire.

lrs RASPUNSURI REZOLVARI SI 'n 1l l ,i TESTUL1 I Subiectul ' I " AlexandruLipuqneanul Negruzzi de Costache , Nu,velaesteo speciea genului epic in proz ', mai extinsi ca dimensiunedecit ur mirind un conflict r.dtti decit iomanul, cu un iingur. fir nar^ativ, t.hiqi'qi d esfigurati in diferite locuri, intr-un timp limitat,la care cu acqiune Unic, -ri "on".rrtrat, unele complexe' Darticipi personajenu prea numeroase' -. ["-i"l'ir .i"r.rr" ,roartri, lui CostacheNegruzzi ii esteatribuit merirul de a fi creaisto rici. @rul nuvelei de inspiraqie estestructurati in patru capitole,fiecarecu cit e r{ Ir*oriru Ldpusneanul Nurnela eu un motto: ,,Daci voi nu mi rrreqi, vi vreu. .." (capitolulI),-,,4i si dai sami, doam(cafitolul al Il-lea), ,,Capul luiJvloqo crrrem..."(capitolul al III-lea) ti.'P.e ;;1...; indipie mulqi r- ti pop.rc gi e u..." (capitolul al-IV-lea).\uv.9la se. *t ".i!"litr, coffiarl toriai puternic ( hp,ta ditttt. voievod gi boierii triditori' iiduelizeaz/prin alesMoqoc,gi norodu l pe careace;tiail asupresc' pe de o p"rr"i ti dintie boieri, -ai personajelor.. alil parte), ca qiprin construcpia fe de ' Cr rp"ii. trurreh ari o dimensiunete mporaldredusd'Ea epic, aceaste i"""i"i " conevoci a doua dJmnie a lui Ale*andru Lipugneanu(1564-1569),iar acqiunease asupra p ersonajului principal. b im ensiun ed spalitld cuprinde hotarul 9i ceitr eazd" ,oetatea scauna Moldovei' -1i de . s e n;U,u"lei conrureazi conflictul social 9i sunt creionatePortretele *rJiti la p .rrorr"f"lor'implicate. Aj-ury_ hotarul Moldovei, insolit de armataotomani' Lial cituiti din vornicul Moesteiritimpinat'la Tecuci de o solieboiereasci, ,urrr..rr .t incercind si-l determine gi spirarul Spancioc Stroici,acegtia i"d, o.ri.t"icu l Veveiige, lii"",""r! tr o"rr"" tui"eai"A gi sill atragi intr-o cursa,promiq6nd u-isprijinul boierilor. Intelisent, bun cunosciror al boierilor gi al situaqieid in qari, Lipu.gneanu descopericoilrplorul gi-giafirmi hotirirea de a prelua tron ul, printr-o replici deverriti'-ottoul primului capitol gi rimasi celebri: ,,Dac i voi nu mi vreqr,eu v{ v.r9q, rispunseLipugneanul, ai cirui ochi scinteiri ca u n fulger, 9i daci voi nu mi iubiqi,

la {'tl \r,1.ltll)('sc v()i,;i voi rncrgc cu voilr,ori ljrr.Ivoilrvoastri.Sd rni-nt orc? clri l)rc N4,rr tlelir,rlrl virinr.oarcc l)unirca cursulinclir:itl A! Nu mi vreaqara? ;i Nu mr vrt'Ii vrli,t'rtrrr inqalcg ?" Airr.rr.s tl.rttttt,l.ipugnca nu ucidepe boierii triditori si le confisci averile, ii iar , ,1,,-tttrttci l{tr x:rrtda, ii mirturisiseci erainspiimintati de ameninqarea carc uneiiot,'r,r,ritc v;xluvc (,,Ai si dai sami,doamni!"),iipromiteciiiva administraun,,leac tlr' lri crr"1i, clcascmenea, nu va mai ao-ita omoruri. ci aLingcpunctwl culminantin al t reileacapitol,al cirui morro esre:,,ca.(,",tttf'lit'tul ltri ii 1'rrf Moqocvrem. .."I ipugneanu convoacipe boietiintr-o zi de sirbit oa.rela I'i.scricii unclc, d upi slujbi, seinchini la icoanerila Sfintului Ion cel Nou r'trltrt'lricuta srncr enie, -oast.le ap.oi, pentru a-i amigi, le gineun discurs evlavios ,,de;in(o (.l l;lcr,lvirltarc", cum ocalifici autorul),recunoscindu-gi faptele singeroase tred in ( justificdprin grijasapentru linistea ..,.i: cereiJrtare, folosegte 1]t,l)(' ht.1l.. lnrii,igi sr l)rl(tct)lbllce n rnvrri la curteadomneasci, ospiqulimpicd rii : ,,Boieridumnea_ la vtrirstri! De la venireamea cu a doua domnie si pan; as tizi, am aratatasprimecitr-cnrulqi m-am aritat cumplit, riu, vdrsind singelemult ora. Unul Dumiezeu stie ; .1,c. rrri-apirut riu gi de nu mi ciiesc de aceasia; d umneavoasrrigtiqice m-a r*r dar silit nurnaidoringade a.vedea contenind gilcevil e gi vinzirile unora 9i aftora,care lirrtcaula risipa qeriigi la pieireamea.Asi; zi sunt altfeltrebile.goieiii qi-aureverfff ffr cunostrnqi;au vizut cd. turma nu poate firi p;stor, pentru ca ziceMintuitorul: " !2gs-yoi Pistorul, si sevor imp rdgtia oile ,,.' Boieri dumneavoastri! Si triim dt acumin pace,iubindu-ne ca nig tefraqi,pentru ci aceasra una din cele..zece esre porunci: *Se iubegtipe aproape le tiu'cipre tirrc n si si ne iertim unii pe.alqii,pentru ci sunrem rugindu-ne D omnului rostru Isus Hristos-_-igi fafe irrr.. - si ne ierre ,rouegregal'e[, -rlr itoii, p;;;;;; i;i noi gresililornoqrri." . . Singurii boieri carenu se lasi ami giqi de artasimulirii 9i disimulirii voievodu- -lui sunt spitarul.spanciocgi.str oici.B"inuindprimejdia, ..i doi fug din g.^ie. la .Lipugneanudispuneucidereacelo r patruzecigi gaptede voieri"venigi ospipl vo.ievodal, timp.ce,retrasinrr-un col t iu Mogoc,'se'delecteazd.vi,zind in spaima^acestuia. Apoi,.cu cinism, il intrea bi pe vornic dacdapro..J"i ti"e omorindu-i. pentru.a-i ciqtigabunivoinqa, Moqoci i aprobi fapu iingeroasa, spunind ci el insugi ar fi intentionatsi-l indemne.pe domnitor l" un are-Jrreamicei, dar ci irgelepc;.rneavoievodului i-o luaseinainte . acelagi singe rece,Lipugneanuil di apoi pe Moqocpe mi,namulqimii risculate. ^ .c: Satisficut pentru ci a scipaf si de acestdug-an, ,roi..,odri ii oferi doamne iRuxanda lcaculde trtci promis- piramidadin capetele boierilorucisi,asezare func gie rang. in de ln cel de al tretleacaprtol,autorul surprinde comporramentulpers onajelor aflitc in situagii-limiti, pline d-e dramatism, pr"cu.n 9i sadismul Lip uqneanu, lui la;itatca lui.Moqoc, manifesti,rile caracteristiie personajului ale coleciiv,mulgimea, gi sensibilitatea doamneiRuxanda..Personajele to*arrti.e sun t prezent;r. prin antitez.i, scenele zunt singeroase,. replicil" - t'"l.rr"trtep enrnr fieiarc tip de personaj, iar rru$carea epici - plini de dinamism. Dupi si. ngerosul banchet,domnitorul nu mai ucide boieri, dar conrinui si ii pe, dcpseasc i prin schingiuri gi prin confiscarea averilor. luu si poruncegte fie cilugirit. Cind igi rcLapuqneanu Pcnrruca sc irn[r<llnivc$tc, moarteape Vineinsi qi obscrvi ci esteimbricat in rasamonahali, ii ameninqi_cu tp {i, inclusiv pe doamnaRuxandagi pe fiul siu, moqtenitorul tronului. 'lloierii Sp incioc gi Stroici,intorgiln gari,o sfituiescpe doamni sI'1 offiveasci' a a lmpot rirra ,rbinqeisale,cu congtiinla pecatului,dar cu incuviinqare tacitd. mitropo-' gi si pregiteasci incoronarea nolitului Teofan, care se gribeqte si-i acorde ie rtarca moarein chinuri, vegheat Lipugneanu.Voievodul ului domnitor, RuxandJil ot rlveEte.pe fiind d.eznoddmkntulnuvelei' gi Stroici, acesta de ultimii sii dugman i,Spancioc Nuvela .rt" io-"ntiia prin remaabordati, prin dramati.mul acqiunii,pr in sceantitetile. Personajulprincipal, Alex.andruLipugneanu, este,la nele9i pers onajele sa, iui, romantic prin personalitatea cumul de calitiqi qi mari defecte( caracrlndul singeros,cinism,iap"iittt. de a simulagi de a disimula) 9i prin dest inul siu (iniQr clusivprin moarteaniprasnici). Nuvela esteoriginaii atit datorit

i viziunii pe care-o-oferl asupraistoriei zbuciumatea Moldovel, cit gi datoriti modului remarcabilde construirea unui P9rs.o.: naj redutabil- Lipugneanu- gi a u nui conflict puternic caresederuleaziadmirabil trislturi ale actelord-inpieseled e teatru. De aseln'celepatru capitble care capdtd. gi se menea,briginalitatea vi despe in miiestria de cared; dovadeautorul in pr.ezenpentru prima oari in litera tura romini, a unui personajcolectiv (mulgimea tArea, tlrgoveqilor),precum gi di n modul in carescriitorul comenteazifaptelegipersonadin jele'descrise, dintie in tervenqiile salememorabilefiind aceea finalul nuveuna Lipugneanul, carelasi o pa ti de singe in lei: ,,Acestfel fu sfirqitul lui Alexandru istoriaMoldovei". vest imentaqie, mentalitiqi, ceremonial, Specificulepocii estedat de evenimente, arha ice9i limbajul in caresunt imbinate cu miiestrie elementele obiceiuri,dar Eide n eologismele. Nrivela Alexandru Ldpuyeanul, apilrutiin primul numir, din 1840,al revistei Dacia literard, reprezinti un model di operi oiiginali, inspirati din i storia naqiocarese con{ormeazd.recomand;rilor ficute de Mihail Kogilniceanrtin I ntronald", adeviratul articol-program al revistei 9i, totodati' o concretizare a d,ucSie, o creeze literaturi naqionalivaloroasi. romantismului rominesc careave as5" I Moara cu noroc de Ioan Slavici Conceptulde nuaeld- vezi p. 53. ' Mare clasical literaturii .o-att", aliruri de Mihai Eminescu'Ion Creangi 9i I. L. Caragiale,Ioan Slavicia contribuit la dezvol tareaprozei,indeosebiprin nuvele gi prin romanul Mara, consideratcapodoperi a sp ecieiliterare. 1 Nuvelele sale,adunategi publicatein volumul Nosele din popor ( 1BB )' reconpoporan". In realisti, a unui ,,realism din ardelenesl perspectiva s atului stituieviaqa spa{iul transilvinean,incircat de tradiqie,se desfigoari dra me puternice,generate de di diferenqele sociale,etnice,religioase, avereqi de me ntalitiqi, de sentimenteapriDintre nuvelelevolumului citim: Scorrnon,Gura satulu i, ge gi destin necruliror.

ttl I llxiulea'l',tithii, Comoara, Moara ct't noroc,ocirpodoperl gcnului.Autorul acora rl6atcrrqie clcoscbiti investigagici psihologice, urmirind rcfleciarea evenimen relor in lonqtiirr[l pcrsonajclor, dinamica sufleteasci. lor )pe nuvelei,degi,sp re de1 r;r litcrari Moara cu norocintrunestecaracteristicile orelrire clc altc n uvele,aceasta incepe cu o expozigie, nu secvengi ."r", in io-porlrrrtfl.eiclescr iptivi - prezentarea locului unde se afii circiumi- - apareabia in tleschide cel ui de al doileacapitol.Nuvela incepeabrupt, cu dialogul dintre doui rca Gh!1egi soacra care reprezintd.douiaritudini de viagi, doui lui, ;rcrstttttjccse-nqiale, rtrentrrlitili,doui poziqii etice,ceatradiqionaliintruchipatS" filozofia de via qi a de lrtltrinci.gi.ceamoderni, a lui Ghigi, dornic de schimbarede dragul pros peritigii. (luvintclc bitrinei conginmesajulnuvelei,_exprimat foarte clar inia d l h inceput: ,,()rnul si fie mulqumit cu siricia sa,cici, dacZevorba, nu bogigia ,ci linigteacolil'rcitc facefericit". Personajul argumente igi azS",incontinuare , oiitti", ,,Eu sunt acum btrtrini, gi fiindci am avut gi am aiit de multe bucur ii in via1i, nu ingeleg nemulgunririlc celor tineri gi mi tem ca nu cumva,ciutin d acumala b;irineqe.rn ioro" ,ro.r, sI picrd gi pe acelade caream avut parte pin i in ziua de astdzigisi dau la sfirgitui vicqiirnelede amiriciunea pe carenu o c unoscdecir din frici... Mi-" gr.u si-mi pirlscsccolibain caremi-am petrecutviaga mi-am crescurcopiii 9i m"l cuprindeun si fel dc spaimi cind mi gindescsi rimin singurdintr-?nsa..." Aiiruiitrea bltrinei este perfcct motiv.atipsihologic,ea re prezinti gineraqia v6.rstnici, legati de varri, de ffadiqic,de stabilitatea de-o viaqi.Motivele pi ."r" le enumeri releie ingelepciunea populari carepune pregpe caleade mijloc, pe cumpitare gi pe acceptai.aunri situaqii modeste, dar sigure. Totugi, bitrina t u J. op.rrri proiect6lor ginereluisiu, esterolcranti gi admite . punctul lui de vedere, indimnitrd.r-l re lupie pentru a-giimplini nizuinqele:. ,,voi 9tiqi,voi faceti, [..] voi facegi dupi ganduli'osiru' gi afiimind ci it va spn;rnr;i ii va urma ,,cu toat5. inima, cu tot sufletul,cu toati dragostea mame i careincearci norocul copilului iegitin lume. Dar nu cereli ca eu si hotirisc p entru voi". Pers.onajul esrcmemorabil,un model de ?nqelepciune dragostemateini. Ea gi lc di copiilor toatelibertateade a hotiri viitorul ior .o-,rn, dar ilobfig i si igi asume toati responsabilitatea luirii deciziei. Replicalui Ghige(,,[..J ti riminem aici aici,si cirpescgi mai departecizmeleoame.. nilor, careumbh toati sepdmina in opinci ori desculgi,'iari, daciduminecae noroi, \i duc cizmelein mA ni pini la biserici, gi si ne punem pe prispa caseila soare, privini cu la Ana, Ana la mine, amindoi la copilas ,iard, d-tala tuitrei. Iati linigtea.oiib.i."; p une in evidenqd intriga qi atitudinea lui de viagi. Ca cizmarnu cigtigi iuficien t pentru a asigurafamiliei o viaqi indesrulati, de aceea hotirfute si arende*ze circiuma numiti Moara cu noroc, aflad intr-un vad comercialbun, dar in locuri re le.Togi drume,tii seoprescla circiumi bucurogici au scipat teferi din pidurea ne fasti. Desfd;urarea acpiuniirelevi destinullui Ghiqnsi a[familiei sale,murarela Moara cu noroc. Pini la ap3rigia simidiului Licd.,viaga Ghiqadecurgelinigtit, in fielui care simbiti searase bucuri cu familia de cigtigul realizat:,,Sim6iti de cu seara locul seg.qgf1si Ghiqi, ajungind si mai risuflel sepunea An" gi cu bit rina sI ",r num rebanii gi atunci el privea la An4 Ana privea lJel, amindoi piivea u la cei doi copilagi,cici doi erau acum, iar bdtrinaprivia la citegipatru;i sei imqeaintineriti, lsz sprinteni,iara sporul cr:a Clci aveaun gincrc harnic,o fati norocoasi,doi ncpoqc i Dumnezeu, dintr-un cigtig ficut cu bine"- el fiind un circiumar harnic, drt de la conflictul,lupta inde Fricepurqi cinstit, respecrat togi mugteriii. Lici va declanga al lui chiqe qi dorinqalui de a cigtiga rot mai mult. irc fo"d"i cinsri t Lici intuieqteslibiciuniie iui Ghiqa,dragostea Pentru Ana 9i Patima cfutigului , pentru a ;i-l face complice.Prima intilnire dintre cei doi ;i re va folosi de acestea gi.orgoliul. itte o rr.rit"bila lupti iniare frecareincearci si-qi impun d. auto,ritatea cu cuminte, cautl si te pui la buni inqelegere GhiF il avertizea zi:,,Daci egti om ci lui ii estede ajunsca orice om si simti ,,ci nine", iarLicd

rrrt . dari voi.d.irriqi" sau: . nuvelei . de percare. Ai avut tati om de frunte. Ghiqi seautocondammai alesdupi irrrr..gi gatasi izbucneas fdramotiv.-m6.tea colbei: aici qi numai aici e limanul de_scipare vorb ead"e ! ii ziseel.seindepirteyddg L 1a. ai neaeu n-am si mi iert cA tvoi irii pe faga muri oamenide treabi gi ai ajunssl-qi vezi berbarulinainteajud ecitorilor' $i n-_am picituit nimic.Perdu se aceste socotinqlin primejdie .rrr*.Ghiqi vrea si-l sfig ie. dar 9i de cigtig.. aveabitrina. din dorinqa te brrcuriil.de trebile arendagului.. Budoi sperjur.de a o feri de orice supirare.congtientde propria-i decid eremorali..rt-r urmelor.. Cu cat estemai antrenatin afacerile alelui Lici. devine caracteristicl9i revine adesea: dar prieteni ci . deoarece. Aceasti relagie manenteintrecere pentru a{irmareapuierii.totdeauna. cu ararGhiqi seinstriineazi de familie. dar se seaci singele din vine de rb.era at e Clnd . de orice necaz.Da igi zise el .cd-i legat. din drum"' Du lnci om in cale. Sunt gatasi-gi fac pe plac". dar cerul m-a lovit cu orbie Ei n-am v oit si cred 9i si inqeleg. iar in timpul pro cesuluilui Lici.r.'.trebudar acum.in toate le ficus e din dragostecitre dinsa. si intru la iniepr. . . sferaconttiinqeicirciumarului. totugi ir si se stip'ineasc i".tie ci snmidiul l-a pridat gi bitut pe arendaq a zi-Ruprn omorit femeiaEi copilul. Circiumarul nu sup-orte conflicruali. adaugi el: . apliandu-l 9i accepdnd si fie pedepsiqi oameni a i acestuia. Iarti-micel puqintu.ii rispunde..lartd. h.am primit porci de furat de la Lici. dorinqade rizbunare. fiind pugiin locul meu.de judeciqi. farl" ca si mi-l fi curiqit ' Arunci cind simidiul ii ia banii fir. cind." pe Lici la banii ce -9iadunas Pa:.la nevoie. se zbuc^i. C onflictul dinrre Ghip 9i LicI se deplaseazdin proces..Lici. agifi mers mai departedecit mine ori v-aqifi aruncatcu netoacuvinte'.rri-ri morali (monologurile interioa re degradarea ditateacu careconstati gi-gimotiveazd. in schimbulbanilor luaqide slmidiu. de a o vedeaveseli gi mulqumitd.i lucini. Conform invoieli"idintre cei doi.fne si-gi manifestesentimentele teamir . .nu weau s i crezi cdmi qii numai de frici. .. cind Cici mare-dreptate va p*a ie gindurile 6s'-9i fi facind lumea. degi . ci umblu voiali cu tine.Mie nu mi s-a vf fivai gi amar de ei daci n u-mi facepe plac".penrnr prrma oari.ca lini. devine 9i gi SeiteBouarul. Era o amarnici dezamilgire. cici Ano .. lumeate pirisegte" . pe de o parte. cd devineirascibil.ii era par. Ce-i pasi lui acumde Pintea. si-i numere. igi mani festi rpiitn". Ghi gl va gi prirni porci furaqi de acesra de oamenii lui.. repedela LicI batjocura gi se. L" .de ce-i orice gind riu. pimintului. Ano..o*pl"tate d e ampl-eanalizepjihologice realifrecvenrein cuprinsul zateden"r"tor) r . cu cinism. tu rebuie sI inqelegi oam eniica mine sunt slugi primejdioase.gi.a para.

.a ci eu re-am arurrl"t ..mvelej esretragic: Ghiqi esteimpugcatde Riuq. client.. gi aga.zisc cl voi nrci n u mai avcti(:unr lvuscscripirinqiinogrri. Firul narativ urmeagl destinul gi transformirile personajuluiprincipal.. rit..a-i"ii. fiindci esteun om prea slab. lncearci siigi linigreasc i'congtiinq" pularrJ totul pc scamafirii saleslaLe:.." . . loc unde circiuma rducenoroc . i n pot irii."pr". trr. rari om cinstir.fascinat.impreuni cu. Cind seintoarcela Moara cu noroc. " pe Ghigdseimprietenegt e jandarmulpin_ cu ira.. ii p. te-ag ucis".Ghigl din .. rcalizate. asuprasa bani.$l t'atttl ttti-itiaritlt calcaccabuni"...s" g1. dacdein mine.1 -"... Era fascinatde frumusegea ca-n povegri . t"r. Punctul culminant al con flictului.arrd."" i9i primesc p.. J. ' Imagineaestesimbolici.. lupta lui_Ghige lumea si cu sine insusi. ea pleaci mai departecu copiii. alituri de cinci cruci.. de. imprimind nuvelei un profund sensmoral: au rimas in. estedati. Lici..nJr..1.linigrea c-olibei".cu acesra...pr" are arginririe f urati.. -'". cucerit. mai complexper.cu ajuiorul acestuii..'-'l'or nr:rihotirit si sc razbune I.co.secundare episodice. iar Pintea.i minca....mi s-apus cevade-a curmezisa cap .Dimensiuneatemun estere dusi la citeva luni..t.ici.. must eriu: peisajuluimontan (verb auxiliar) 2."J-. cu atit il urigte mai mult pe L ici. a A consun'ta...i-o gi Ghigi inrr-un "-int"gt" moment de intens zbucium sufletesc. se sinucide 9i lzDlno u-secu capulde un stelaruscat. cit 9i mesajuletic. lonaj nuvelei pune in lumi ni atit destinul ragic. carefericireaadevdrat d.Tatil vosrru u1 o .are nu -"i cocoatein spin are:nimeni mai mul dec6t dAnsul n-ar dori si n-o aibi".rr.i ia chimirul. d-. ct iF i. .Personajele sunt pirimag. cu se rnanifesriin evenimenr ele timpul saibitorilor de pagti. intors la circiumi si-. galdjn{ ci : ./-A fost ca niciodati.mpromigitor.. fi "" Deznoddrnhntwl .. Daci e riu ce fac. fiindcjeste in pericol de a fi prirrs de pinrea.Lici cstc stipinit dc patirrra Ghili esrc $imat de patima putcrii. Moarjt nurrraiciteva. din ! urmi. p .sc va stabili inrr-un loc unde nn .i sperjur. :" :tl Dar ce si fac ? igi zise el in celedin urmi. incintat. subjugat' fermecat: vrijit.. csqtigati.eart'eimaginepune in evidenp mesajuleti c exprimatla inceputul nuvelei:^cuvintele betrin"i"p. / .. duce sd-l aduci p" j"rrd"i-ripi"i"" s e aresteze. ng pureamsi fac altfel.simt numai ci.ordoni incendierea pe Morii cu noroc.-"r.siinrranilor copiii ..r-'-Ittetti rrulc z.. / Din rude. vremea. pl ingind: le-a fost j"*rtl" ... pe o sti piatrr.ir. v lsg iubirii.i .] cel bun in ceasul potrivit. ra ca si-mi astimprr serea rdzbunare . iari pe ti".. cu familia fi.rn ticilos i" ur"q. apoiva fi dominatde patimabanului.se amigegt e. a.Aga vrea Dumnezeu! i9i ziseel . Asa nr*aldsatDumnezeu! ce si-mi {ac. $tiind c5"Licv. Acgiuneaesteconcentrati in pusta arideani.osiut: Ou cit cstemai robit banului.. cumpiritor. eu putinqi ca purtirile bune si nu stribati"rt.. J. cu condiqiarespectirii legii.... i"-pr eurr. ticdlogitli de sl abin el insugi.ictr sa copiilorisrora:..bitrina vederest urileincendiului. h. i. daci Dumn.copiii.aga celedin urmi. . u"i. Ghigi.A fostodati O prea frumo .ticilos! . caredin om cinstit devine ucigag...l" i"t.A.tfir. a setncruciSa: seintretlia) a se intersecta.llni gi spunindu-gi ci apoi. dirr atnini si-l demagte simidiu pentru ci nri se simte in stare pe si renunte ln r:ip1igusi1. se liia in voiaintimphrii ..u?gi" .a *i_" fort r. .de patima rizbunirii.incdt nu mai putea sd-gideie seama poate gi ce ce nu poatesi faci ..$^i ce si-mi fac ? igi . spuninju-i: pe .. " ri" cu "rr.otsi te las vie i]r urma mea..a.. incetul cu incerul. unde o gisegte Ana singurdsi o omoari. al cirui caracter diabolic il descoperipe deplin. .rt. uu nu mai pot sili pe ni_ un 1. o lasi pe Ana ca momeali. a moralei gi a tradiqiei. de Daci mai adineaoaril-agfi gisit.urme . Subiectulal Il-lea A. Nuvela dezv iluie dezum anizareaomuluistipinit de patimi.i sc?ntoarcila circiumi..ln nuveli aparpersonaje Cel princi pale.atit . aur gi "jr..mariimpiritegti..i esteGhiqi.l p.. Nici cocoqatul e insugivinovat c5. a poi fuge.. desi eanu il mai poate ajuta sl sesalveze.r"rr'rru mi-a dat gindul ['.viagi numai cei neprihinigi gi iei cumpitaqi....$i igi zicea l . a l.idee pe care.Acu . puqin Peste an' Dorald .i.9i ncqi nepisares osirealui Lici"... a bea. care-lr'rir"r". lred c-am ficut riu "" -"i gi daci n-agvedea dinfag. po"rJ .

l.(verb predicativ) 3. in Gridina^cuz^tiv bindu-se . cazil Botanici.numeral cardinal cu valoarede adjectiv(ex. ln textul dat cuvintul o estearticol nehotirit.: Seint impla s-o intilneasci adesea genulfeminin. Hanul era ticsit cu girani i inapoiapi(tntorSi)de Ia un thrg mare. Acest cuvint mai poate ^Yearffmitoarele valori morfologice: forma nea ccentuate' a ..interjecpie B. numirul_singular.: Pentru filmul Piciul sele ctase o fati qi doi biieqi.: O estevocali. tabl ou mireq. 4. l.: . (ex.pronumepersonalrpersoana III-a.). .).O. fantastic!" . Coatezai-a ficut un cocfrumos.Vasile Alecsandri)' .asi fati" (Mihai Eminescu)(verbepredicative)sau: lmi pleceasdfiu pemalul mirii l a risiritul 9i la apusulsoarelui. plim(ex. Pe stinca din deplrtare amzdritunpui de ciprioari.).substantia (ex.trebuie si perseverezi. .n razelesoareluide iunie se cocciregele' La Gridina Zoologicd"a u fost adusedoud lame. Cele mai bune kme sunt celemarcaGillette' Cdndigipuiin gi nd si scrii o carte.

qilede inviqare. ce adjectiv: Tot mobilierul fuses e comandatla Paris.ml lntrcccrcrr suldatcu un rczultirtncilltcptilt.propoziqie cd (P. a.mode rne.a II-a din invdqdminrul continuitigii se realizea zi prin: ciclu curricular. copiii cunoscin oarecare in I primare.dezvoltarc a .dezvoltarea din cuvinte.silabelegi sunetele de Depr indereade exprimareorali sedezvolti prin exercigii formulare a propode pebaz1^ s uport intuitiv gi lingvistic (cuvinte gi expresiidate). .-obiectivecomune.principiul ln "c"rt . expunerea . adjectiv:Lacul era limpede 9i a d.necesiratea gi dator iti idealuluieducaqiovalabilitatea eficienqa Acestprincipiu igi dovedegte nal.2/ . adverb: Ne fot povesrea desprecilitoriile sale. adjectiv: ln lacul limpedese zireau pesti. v iitoare cu copii.povestiri).i literaturii romkne tn ciclwl cwrricular . In clasaI evaluarea pentru o bunl orientarea cadrudemersnecesar jiilor din inviqimintul pregcolar.metodegi mijloacedidactice in primare.dezvoltarea 'fe ct propoziqii.t/ . * continuturi comune sau aseminitoare. cuvinte. valo rificirii achiziqiilordin invigiminrul pregcolar.. pentru ca elevii si pronungegi si intoneze co.citit" imame nqionate). pregitegtecitit-scrisul (etapa alfabetafi). adverb:Vedealimpedeceeace voia sa obgini prin acqi unile sale. achizitiale ciclului curricular. 3. 1 i tdrc i adinc: limpede: pronume nehotirit: A crezut tot ceea i-a spus. pebazailustra-qi ilor lxperienqeide viaqi a elevilor s. .dcarn cmoqic fratelcm cu v:r{i soldatin trupelede eliti. copiilor.asi guri continuiEtapa prealfabetard. clasele . Principiul continuitdlii in realizarea obiectiaelor cadrw ale stw diului limbii . silabe. adverb: Ii eram tare recvnoscrtorpentru cuvinteleei afecruoase.i a responsabilitigii in faqdde integrarea med iul social.tradiqion ale: explicapia. substantiv: Simqeain adh nculfiinqei cutremurare.Acbizilii fwndarnenta le" Ciclul curricular . cu ci 61 folosinddiferitelirnbajespecializate.a lrin povesti pebaza textelor literare (povegti.a II-a).scriu chia r cuvintecu majuscule. s. tateaintre aceastiperioadi .. din deprinderiide a delimitapropoziqiile vorbir e. . predictivi are menireasi relevenivelul gi temeiniciaachizi. substantiv E ra un tot vnitar. .au . gi I diniqei clasele . poziqii.. adverb: Privind adhncin ochii ei sl-i ingeleagifrdmintarea. asiguri: tn aceasti a paratuluifonator. ziqiilor/enunqurilor re 9i. adjectiv:^lnimprejurlri dramaticese dovedeaom tdre.cuvinteledin pro. identice. Etapa alfabetarl de ltt ceeace privegteinsugireacitit-scrisului. 2._Dupiatita ploaie pdreal/ cerulsetnsenineazd.ardde cele il e pozitive ale etapeloranterioare misuri anumitelitere. etapl. predicativ i) Riminel/ curnne-arn inpeles. Activiti. de pilde (inaf. l(. scriu elemente in insugirealimbii gi literatur ii romine sunt eficienteurmitoarele metode: (limitatd ca pondere) pol)estirea a' .propozigiepredicativi) (P. metode gi procedeefolosite in intregu l ciclu de achizigiifundamentale.i inviliminml preg colar. ..in special clasele in gini (act ivitare careo vor desfigura toate clasele pe graficecarecompun litere. capacitilii dc a comunica.pa rticularitiqilor de virsti 9i specificuluidisciplineiLimba gi literaturarominl.. sunete . s-a Mii gri. ca obiective dezvoltarea a capacitiqiide receptare meare a sajelororale 9i a capacitiqiide c omunicareorald. . jocwl didaaic etc. 2. (de euristici).. lui didacticin activitatea . Etapa prealfabeta16.Achizilii fundamentale"cuprinde grupa pregititoare a gri primar./S-a o cufundatin adinc. metoda descoperir ii. formative : metoda euristicd(conversagia diverse tipuri).dezvoltareagindirii autonome. Situaqia devenise .Anc. exercipiile .aceasti etapi beneficiazd.

Prietenamea era de fel din Ardeal.r/(Pz .cunoasteriigi stipinirii me diului aProptat. 3 .l/ctun1 ne drteptarn. c.asimilarea el ementelordebazl"ale principalelor limbaje convenrionale (scris. . . a intuiqieigi a imaginaqiei acesruia. Maioul seudasedin cauzaploii.i a limbilor srriine. B. . Propunerea lor nu-mi s vSdea defel. inqeleasica activita tesociali. Mi-ar plicea si revid plaiul maramuresean. a limbii materne.dezvoltarea achizigiilorlingvistice.a VI-a) consrauin : a . . Am intilnit la Muzeul de Arti acelagi grup de englezi. Obieaiaele cic lwlwi acbizipiilor fundamentale(clasaI qi clasaa II-a) vizeazS": . 2.formareamotivirii pentru invitare. 1. Subiectulal IIIJea l.stimulareacopilului in vedereaperceperii.stimularea potengialului creatival copilului. penrnr exprimarea corecti 9i efici enti in situaqiivariatede comunicare. Obieaioele ciclului de dezvohare(clasele III-a .a competengelor folosire a limbii romi de ne. Obieaiaele ciclwrilor curriculare ale inodydmkntului primar A. citit. calcul ar itmetic).propoziqiepredicativi) nu 4.

pr oprii gi etapelor. . modelul exterior de scris de mind. 'Iipuri de exercigiide citire folos ite in clasele primare: . .a scrisului t'orect.eazi p e elevi..verbe) pnrqi . li1apapostalfa betari (clasa dupi inviqareaalfabetuluipini la terminarea sci .in ritmul propriu fiecirui elev.itci diclrcticc constituic o rccorrsidcrlrcr rclaqici cadrudid actic-elev tt'. scrieredupi l ite. .: Identifici. la numiplsingular .ttl I ( )orrtlililrcttl. cijii prin carese realizeazi.coparricipant formareeducat ivigi prin la lrli.consolidarea d eprinderilor. elev ii trebuind si gi-l reprezinremental.o ope.sedez volti gindirea. dir. .exercipiulde identifuare a unor elementede constructia comunicirii (pirqi de vorbire.qi puncr de plecarc pcntru achiziqiisuperioare.prin carese reilizeazeffansferul de cunogtinte. a spiritului de independenqi gi a iniqiativei..". {e propozigie(predicat.i a confuziilor. folosit in erapaalfabetari iniliali. o Exercifii de scriere: scrierea dupi model exteriorscrisde mini.goiiit pot .de dezvolt are. .d.prevenireauitirii . lipsegte . in urmitorul enun!.giul rrli^cin mod repetatpenrru a dobindi deprinderi.ticnt gi reperar.care capdti o importanqi deosebiti in p erspectiva autoeducatiei permanetrte.deja enunqate.1ruiclcv . prin cxcrciqiilc rcproc{uctivc formeaza se automatismul scri rului gi cititului corcct. In activitateadidactici. consolidirii gi dezvoltaiii aptiturlini lor prin variatele tipuri curriculare. lrt ln clasclc primrrc. imaginagia etc. o I cla.transcrierea.asigurindu-se transferulde cunoqtinqe. gi p ersonalizare.subiect. prin care se execut. exerciqiulesteo me todi fundamentali.tc. mai mulre .regulilor.stimulareacapacitiqilorcreative.dezvoltarea unor capacititi gi aptitudini intelectuale fizice."t. prin l)rogrcsiv. " . pirqi de vorbire (s ubstanrive.citire seleoiad: pebazaunor repereprin carese asiguri ingelegerea mesaj ului scris.pirgi de propoziqie.Exerci.i . autodirijate sau libere.caligraficcu ajutorul conqinuturilorgi activitirilorie invigare adecvatc.structurale.r ircccsibilitigii activitiqiidiferenqiate.autodictarea esteo varianti a dictdrii.tre buieasigurati.: Spune/scrie doui subsantivecomunegi doui substantive proprii.. de echipi.citire tn .: .exerciq iile pot aveagradediferite de complexitate 9i dificultate etc.de evaluare.oaptd. metodeformative.fronta le.citirepe roluri.dupd numdrul elevilor c areparticipd la rezoloarealor: exercitii individuale.ulLgr/ul de dificuhare.fluentJi expresiv. cel . prin care.liz.aplicative.r I V-r) trcbuie si asigure insugirea cititului corecr. in fiecarelecgie. estet ipul de exerciqiu .a origi nalitiqii.ulwtt cxtins).De pild.prin caretrebuie si se realizeze citire conqtiend. ' .r rsigrtrrrc. corective. morale gi trisisi turi de voinqi qi caracter.a ciclului curri cular reprezinti bazl. colecdve.ttcgoriilorcurriculare(curricw lum nrcler. esteo meto di bazati pe actiunereali. curriculumaprofwndatqi cwrtit. funcqieae aifeln rite criterii de clasific are.insu-girea noqiunilor.copierea.rttslortnrlrca clcvuluiin factoractiv. Exerciqiulesteo metodi adecvati tuturor formelor de activitate. . ibil. . .exercipiulde exemplificare Ex. .semidirijate. cu acelea operatorii.t c. de citireafluenti si expresivi 9i ii re. deip eragionalip zare.dupd tipwl de actiaitatepe caretl preswpun:exercitii orale sau scrise.careasiguri auromarisde mele (formareadeprinder ilor).fluent si rapid. Achiziqiiledintr-o etapl.dictareareprezinti o scrierein careele vii nu mai au niciun fel de model. semne punctuagie. rac trce p Ei combinate.teoriilor carese aplici in situa qiivariate. ce justifici diceea vcrsit:ttt'.conse . operafiileinteleltuale si motorii. de element e foneticegi lexicale). exerciqiile facepart. .dupd gradul de implicare a cadrului didactic: exerciqiidi rijate. obiectivelecadru gi de referinqi ale inviqimin rului prifher.dupd f uncpiile in de linit e: exercigiiintrodu ctive. oferindu-i-seposibilitatearecuperirii. p rodu ctive. .se consolideazicunosrinrele limbe qi de literaturi.citire tn lang saucitire pe sdri te cu voce tare: fiecareelev trebuie si citeasci.3. l n lecgiile limba 9i literaturaromini sefolosesc multitudine de tipuri de exerde o . in ritm propriu a fiec. Ex.anterioare. .rede tipar. carearemenireade a asigura lai. activitatea conftienr. puginun enun r. In gcoalamoderni seimbini exercipiile reproducere.parte secundaride pr opozigie): Dupi furtuni vine si vreme buni. continui. ajungela: .

lCa exemplificare se aleg pttru tipuri diferite de exercilii riintre cele nrenqi onare.atir la numirul singular. _Acest tip de exerciqiu esteurmat de exerciqii creaqie de prin careli sesoliciti elevilor si formuleze enunquri.A mers yeste a-nlume despreFrumoasa-Adormiti.foarte frumoasi.: Analizeazi substantivele urmltorul enunt: din . cit gi la numirul plural..".i Ex.gi la numlrul plural. ' Exemplelesepot inmulgir../texte/compuneri cerinqe cu indicate. predicatelegi subi ectele urmitorul rexr: din fost odati un impirat gi o impiriteasi.A palaul lor o gridinl.. * exercipiide analizd morfologicd sintacticd . $i atit de dra gi ii erau florile acesruiim3l pCrat. Mai aveau linpe . Saudi exemplede substantive determinatede unu-doui adjecti ve. . Ei aveautrei copiii. .." Sauanalizeazisubstantivele.

ci Mircea Eliade intruneqte caracter isticileunei nuvele fande tastice.ozase' i obiectep."did.[... dar idealul meu a fost.Uitarea aceasta motivul intoarcerii din drum gi inceputul unor intimpliri stranii care este se deruleazi dupd.Feteleil poarti ca inrr-o hord a ielilor din care el.In aceste nuve leexisti doui universuri distincte: real Ei ireal..cu Elsa.mi o sabie cregca in il teribih devaril. La intrare totul estemarcat de cifra trei: taxade intrare esretrei sute de lei. unde locuia eleva in F .. ln nuvela La gigdncicele doui universuri se intrepitrund.. vieqiilui: intr-o tragedia igi iese Gavrilescu din amnezie.interzis. in acestlabirint apar simboluri ale sacrului: somnul. Conceptulde nuzteld vezi p. obses_iv. .ti-o pe Hildegard. gre coaiia. 't ^.labirin tul 9.prinrnvazi asacrului in profan. 53.. existengiali profesorului Gavri lescu. trebuiesr ghiceasci dar riganca.st1t de vorbi. realitlqii se r ealizeazi prin interferenqa -"Incilcarea. intilnim . a semniiicatriifOr gi a temporalitiqii.firede arrist".[.. am incercars-o consolez-.a inadmisibilului..sunr a. fati plingea in hohote. Limba . . trebuie si aleag i trei fete.rtt rnil"t de artist !'1 A$a i *p.). evreica. conrtruite prin . o replici la schiga Ca caragialianiCdldurd ma re.erarrr rn O banci.a ata rnele.diferite ritualuri ezoterice. de cildur i (lucru careii aminteqte de iubire. Ajungind in straii. ia "ieiii Gavrilesc uisi retriiegte povesln timp ce riticegte printre lucruri gi paravane.dupl ceargila lovi se cre$tet ..ot.lovindu. Ceasulriu ! A.purtAid cu sine. 18.a... autodefinegte se Gavrilescu. profesorul Gavrilescu.-n.'.agul toropit de argiqiincepeciudataaventur. a.ce. in mecanismul cotidianalv ieqii.'oriit ea exisrentl.O fati abandona..r. ajunge aproaPede ora ffei. criza de congtiinqi a per sonajuluiprincipal. capului.atras'defaima straniea locului 9i de rlco are. o tati Plangea lorrenourg. in caretrebuie si parcurgi.tt"gte babeidi la intrate_cum venit la Bucuregti.dragoslea pentru H ildegard..s-a rlrdcit pe drumul vieqii. I }:rlcrr:irr l<uiqi . p.pentru picatele mele am ajunsprofesor de pian.incep ind cu alegerea fetei: el refuzi nemqoaica.Bucuregtiul de altidate.Mi-arn sPus: Gavrilescule..cind teiorizat gol. cind de coqmaruri..rd. eram fru"*fr gi aveam. ln-parcul din bavrllescu Se.i literatura rom&nt Concepte opffali()nttle.].rtisj'.59 rominesti." .:K.Simte prezenpe al ci el insuqi se metan-Iorf. sfi anii.'. 53. de totdeaunaiart a puri...r"lo. setrezegte . SuPrenaturalului naturalul.pe o oanc d. carefisurea zi. Triiesc penrilr sufiet.Otilia Voitinovici (expoz ipia).. a incepu! tra<< a fost si fie . A. cifra tei. in o. nr. .. re rri . aflece aceasta clsitorise cu inginePr.. lntAlnirea cu celetrei fete inseam. Esrecind nelinigtit.a absurdului."1 Nuvela La pigdn. . imagineacolonelului Lawrencegi. regretulunei vieqirarate:.prin intruiiunea imposibilului.-. a careigi uitaseservietacu partituri la elevasa... Gavrilescunu reugegte rreaci probeleqi seri= si ticegtein labirintul c unoagteriide sine. sunr ascunse semnele sacrului.r. le recunoagte.l* TESTUL2 Subiectul I I La qiginci deMircea Eliade . arnin teqte in (.Lawrence Arabiei).. aur. ln spapiwl profan.ustrlrca. un tinir ciruia-i pomenegti de colonelul Lawrence.a pi. lncet-incet. ln unele creadi litera9i reprezinti o capo dopgri a literaturii fantastice re ale lui Mircea Eliade fantasticulare ca supor t practicileyosa si ranrrayoea (Secretuldoaorului Honigberger Ei Noppik Serampoi e)saumituril"efolclorice iotianesti (DomnigoaraChristina. (autoportret ). ni lnceputul unei experienge in fantas:tic-ezoterice careigi amintegtede visul siu de artist. sac?ugi profan.$arpele). \intrtga) Desfdsurareaacfiunii: Personajul intri in acil spd.].camuflarea sacruluiin pr ofin". se lu i. alterarea"(ilcilcarea) cu buna gtiinqaa raqionalititii." inima.ri..in nuvelalui Eliade cildure e cea care declanqeazd. se pare a din la birint gi-i polr. cum ii pt".va iesi i ncurcat.mai ales..efam lOttenbUrg. . profesorul pitrunde in bordeiul gigincilor.Gavrilescuse iusdfici: '. prin introducerean miicu terului. Curind constati ci bordeiul esr eun ioc iniqiatic.li u.. Nuaela fantasticd se caracteriz eazdprin exploat area situaqiilorfantasrice.

: urci in tramvai.momentulre.. nu 12 ani. undelocuiseafld" ...*pli"e tiirro ciudatd ce-l cupiinie se. de o'birja condusi de un fosi dricar. "i'' .." Hit d.tiswlui' de vorbegie colod.. urmi cu 12 ani' Gavrilescupersistd ideea lui el s-aupetrecutin timpul unei-zile'El penduleaziintre trdite de li. cum el a devenit i insurlqei iqtri in planulrealitdpii ."" centrat profan.Seurcdll::l'-:1:::?::l"ri:'J:" Confunzi si-ti 1 . pini intr-un dar omul. . Bab.. sp19 "c. ta Els ei l-a ceElsa ciutat. opi"r" si respire parfumul floriior. Revenireal-a si ii pentru ultimul drum.l-a a. lumea reald gi cei ireald. uqi. s ereintoarce.nt I la*renc. $opti " iar in uamvaipenru a s e pierzi riremoria. poate ajungeintr-o lume a r. Asa incepe'Ca intr-un vis. realilAlil. cu tii".pregatirea p.rr su.e valab ih. sp. Gavrilescule. lar. firii ireagi-opunepe seama sale ^."ie .la a gipteasi bati de trei ori !i sl intre' Profesorul 'seritlcegte'din nou. iu-" din colqul Yl .siriip^radisul ui pierdut " 9i pleaci apoi J.ii-.une meargl dtept lui Ga .Toqivislm. vtea ie r. culminant) .iior"gi si numereSopt.irt" fata.tt.ri. Monologulinterior d..Trilescu qi"ii"a."qi" in caregr"triq"l! .1"1!'-1:i ilF!:. $i biletul sescumpise cinciani' Nedumecu d escoperi uimireabsende aitist Sositacasi.teptat tiTp: -ouit"u strizii. pe dru*ul il maiiung..$i miniincet. ^: -^: ^-: La in Trandafir.. Nu ne..Ii-o Deznoddrnhntul nuvele iestecon$i toi fata ii .gr ibim".pe Intri i nti-un salonunde o giseqte Hildegard Qtwnawl dqi_de biriarul drij. Taxatorulii itrage d e cu cogidin circulaqie un anin uimi..i-pr.gard."'ns9 i1strat'a.il' fost maj atenliaci baniilui n-r.e profesor pi4.-i.se in Zgomotuiramvaiului il readuce somotui ramva iului readuce in in aooi a plecatla rude in Germania. urmi cu cinci ani' T ^ madam gi unor cunottinqe..se o discuqie o doamn cdreiaii . Ne lemuiireaiui Gavrilescu :l: reflecti tocmai starealui de dezorientare: tva ore.spuse iarr .u. in ultimele enun quri.nu le inqelege saruratdi sacru.se urmar ali.. adresele.ttt ele receledoui lumi.rto"t"e' gi si reia numiritoarea.o. este Ambig uitatea rextului trimite la semnticalii multiple: planul_real." gt"rg gi t. Di-umul acestacu dricarul anri cipeaz drumul inibordeiul qigincilo-rincheie experienqa" iii11t. bordeiul ligincilor' Respinsde l umea. moment d" g... dar esteprea obosit. i.r p1du1e. tituii. coplegitde timpul concret..h. In dreptul bisericii." sprepidure.a sp.rAncugi ci plecase provincie' el^fiindconvinscd intirziaseJl-tl*t"t sporeqte.

corrginutu.arfi f ost foarte frumos".r.-l. alGre_ t'iei. de ici pknd colo . Uneori mi agezpe o bancdin Cigmigiu gi privesclacul.la intiarcain borjeiu l"r^"^rii al qiga..articol nehoririt. de r. Mi-am depusroareeconomiilela bancd.. de in cuprinsul lui . pe 2. roUii. cktui. (3) proiectului de lecqie' proiectareaactivitiqilor didactice o realizeazS"inviqito rul/inviqitoareadupi ce a de dintre-obiectivele referingi corelarea a studiattem einicprogr"-" gcolard. ferecat: inchis. spaqiu.aui si'ir :r^t. ceeace ne-aplicut tuturor' Subiectulal III-lea l..".complemenrcircumsranqial loc. 2.p"ql"rculmral ltrrcclttr'. permiqi . .rrr_i plr ".ap..".Proi"cta.r/d. acela.i "rJnt folcloric. zivorit.j si careMirrea Elia_ tfe il valor ificase nuvela Tinerepe in firi tinerege. pot trimite gi spre l'.irttp.".alui MirceaEliadeigi rr.giorr"iitat.* .propoziqiecircumstanqiali arita linigre.i ' pf""i{icareacaiendaristicianuali orientativ i trebuie si fie un cadru in care: ii) parcurgeriiconqinuturilor. .gr" timpul alocatfiecrrui conginutpentru a se realizaobiectivele referinqi. 2.. ii t"oopA. 1.1". po.predicatverbal.I" p enrru ace:. c aragiale i""tJrii. incuiat. inqeles activitigide inviqare(cum inaayd?)' (cetnpapd?). tic gi oferta de resursedidactice.ce mai freamin. l'roz.i se cuibiri.propoziqiecircumstanqiali ' 'Er" conne yiuiau urechile.leiulil.se coreleazi conqinuturilecu obiectivelede referinqi. Mi sepirea totulmaifrumos.I..substantiv:Mai este luna florilo r. Protesorulpareaun om drept....operade ..propozilie consccutivi ) Ne-am pregitit atit de intens pentru concurs. Mi doare piciorul drept. planificareacalendaristiciesreorientativi.. Subiectulal IIJea A. 4. Vom reveniinJurnal asuPra dezavantaje.L. Soluqia c are am adoptai-o la congresavea. trebuie .pre dicatverbal. Privea dreptinainte.lui."l acti vitigilor didacticeia forma: ln practicagcolari proiectarea orientative.iii drumul birjarul driear.ilqp*fii.r.a. numlrul plural..r/tncdtne-aardjit'petofi'2/(Pz .adverbde mod.mint la nivel sistemului9i tiilo r care "rlgrrri-frrn. niSte. unitiqi de invilare. . . Dacd arfi ghicit 9i nu s-arfi ritacit in trccur. innoieste lpouesiirile fan_ tasticulrominescadiugdndu-idim ensiuiea mitici.com plemenrcircumstangial mod. l. cigtigitorii cursei . sd Stipi.tia pireau substangiale.exp-erienqe.sestabileSt. 1i. ielele careqesco nfuzia p.. tEi Tinerete fdrd bdtrhnepe a.Formulaunu" eraua. Mi lua drept cine nu eram. succesiunea se stabilegte . i..in il e tn tradigiedar gi in prozaluiMihai Emi_ \cscu (sdrmanulDionis).d..e !ecutivi) (nume predicativ) 4. (atribut pronominal) pr. d e 3. juvenile' delincvengei 1.drnqa intre demersuleducagional .suprafagi.posibilrr c irt intr-urr splt(iu nutic.predicat nominal..af ( )ricrrtuluiindic sau al VechiuluiT"sr"m"nt."" didactici reprezint ilactivitatea structurare a procesuluide invigi. era cetate* predicat nominal. c.sc aj upgc rcgisirca la par adisulrripicrtlut. . semnificagiit. nici .rr""r. Tipuri de Proiectare a acqiunilorgi.adverb: ce rnai faci?. .-" t:i.ptlrular """.It I Itr aee*sttr itlttl:lrc:ct r. cwprins intindere.#p.unele t posibilitateaparticipirii la un festival olatoriei initalia.ror se afli baba* oerberul -. mai .cettia. .2/(P . T lut 3. dum neavoastrd subiect./irrr"r-"diar in termeni de politici a educaqiei. celc rrci fcre. . a nu avea habar: a nu-si face griji. a sepripigi."i." conform finalitiqilor elaborate gi concret/op eraqional il. nu era han .atribut adjectival pronominal. B.rsrrrrrl.fari'. Vorbca cu atita patos. proiectatd e cadrul didac*rr"o. (1fplan ificirii calendaristice pe (2) proiectirii secvenqiale. lntrc cc'lc. planuri. : a oploSi:a se a ciua. ri un simbor ar Qrrcii ofcri treiposibile.t. maizbucium ! " (Mihai ce Eminescu).1".sirrrlrol luntrasuluicaron.l/ inch'teram siguri de oictorie' z/ consecutivi) (P2.

nd modificiri ulterioare devor fi mencolectivuluide el. ar . p. Schi-birile efectuat e terminarede caracteristicile qionatela rubrica ObseroaPii. 1)r2:1roz de terrneni peclagrtgici.rri. r(lristea. Srrrin. 385.

materialedidacti ce.. . "a pe grupe.i dee.rnvigi. . Evaluare (2) Proiectareaunitdpii de tnvdpare o unitate de inoipare esteo structu ri didacdci rv* deschisi si flexibili. . . figurare etc.urale:for ma de organizarea clasei.de in viqare .^..area anuali ."p.metode de organizarea activitiqii.capacitiqile comunitiqii etc. Al ocarea.ri: De ce voi face? Cu ce Cum CAt s_a ir.planmateriale:manuale....se defiEoard coni inu. dmpului se r ealiziazepri.mijloaceaudio-video." ? voi face? realizat? "oi _ Identrtrcarea unei unitigi de inviqareseface prin tema acesreia.stabrhrea activitigilor. tabele.!.hirgi etc.r.rrrr* ^e rezurL4Lr wtLt drtaDza scopurllor.nr..-.t actiaitdpii didactice cuprind : Resurselb * resurse texte auxiliare(culegeri.. il $ j\..sefinalizeazd. crt.".ant ologii. metode de invlgare... . .. { b.. didactic trebuie raspunae si urmiroarel or intreb.. . Nr. .ro.. obi. Temele.' ilfi .. de ore invdqare de r eferingi alocate vrzate Perioada/ Siptimina Model Unitatea de inviqare: .)..o'qi_ nururi. i" ru J ..ea . resurse umane maieriale) p.--' l vizate.timpul alocat. de ore alocate: Il i .. O unitate de inviqare poate cuprinde 3*7 lecqii. enciclopedii.l $ il I * {' $ t elevii cu conqinunrrilor previzure programa.-1"fjg*t . Je fronral. .m etodede predare. n. c adrul didactic cu experienqa influenqele de exprimare. du" i".resurieproced.'j. de !. cu de proiect arepe unitigi de invitare consri in succesiunea urmiroareroretaPe: "".rl Y l . o evaluar. . cu urmivwow'rr4 tr r toarele caracteristi ci: . prorecrar"" rn"]:lf::l l:: p" ilvitare sepune" .rrr.J^lir^r"^'ii.. sa.u o perioadeJ" ii-p (una saumai pe murte ore de curs).I:::!:]ogi a .-. . individual. inviqirii gi sa.locul de desEe. Planificare calendaristici Nr.estecoerentddin punct de vederear obiectiverorde referin qd."t.rr rr.qi.r surse uflrdne: elevul cu personalitatea motivaqia.Demersul :l]:il..drr.nrui p.*iirli".p. piiin.identificarea sffaregiei (modaiiteg i organizare. Uniriqide Obiective Nr..aruare.e^ltizar obiectivelor . .esreunitard din punct de vedereal conginutului ._*. .

-i._.op..ari""" r... ... Tipullecpiei: inviqitor/inviqitoare : . .. !i_di...... sau Actiaitdpilede inrdparereflecti corelare a ii"r* .rturi formuliri fie orisinale._a acdvitdtii.:?Ttlf:::. $coala: Aria curriculari:Limbi gi comunicare romini Limba 9i literatur a Disciplina: Proiectde lec$e lecpiei: ."" ..uiJ*i""# l.tr 5 il esreo anticipareideali.tj t: preluate Iistaje . """-. Subiectul .cri9.strategiilede talierea Ce voi face? t s ii a programei din manuar. o perspectivi globale9i completi (3) Proieaul d..ii"...p.. Data: ..il-.. .:.: ginuturi..riil.elecpie deconcrete..onqirr.reprezintio.r analiza'scop.... ..te lor evaluarea' inviqare gi conqinuturilor.i. obiectivele didactice..i* originale.-#ii... Clasa:. cadrului fie *:l di" t Model .i"rrr". carecuprindeiuccesiune" a lecqiei "u"ni-. ale fie ale :::'.r.

. ..1aaie' lrt Curriculurnul poetc fi : .'i H. apoi cu ochii deschigi. spaliile pe carese scriu..curriculumul qi evaluatecu aiutorul testelorsaual probelor d e evaluare' te 3. r ::! grafice.activitateinl*Uif*"XU.e.'.jocdidactic. ."f. funt{" q" 'z **i:S'*. e. in podril palmei iu stiloul gi ochii litirei Ia tabld..1*.". de graficeprin.L:iffi. .erorcurricu. irruirea liter ei.cn . ap' cit..#. ##r:'#xr!*::i:.. numelte elementele citre cadrul didactic car.rol s.centre spoitiu'lanistice. Mijloace indfimant: de ---------Ribliografie: . demonst rativi pe mbli. de experienldor invip re qidezrn"cuprinde .-..alergare"r.cintatul la pian".L. .--.exerci{uJ..Dicpiona rde t.'"...tnfffirffi'ru'*1m::i":fj::':l :ff. -yi': ::'1.. r. al temrhal' economic. . nare. Lrrr.:.rcursi.. atlas.*"t*le lrafice gi gesturilescrierii: se simuleazi scrierea f.friminminuEilor" I'a' I tareapiinii"r.:x:.t' r*to*t* ?*:. .I.scrisepe o plangi.*nversaqia.scrierea b..areaux indrumltoare didactice... Sriategiid..y.r"iiii de i.plural curricu..1..i J."-"1.rcele_de rezultate . a deprinderi i de scrierepresupuneurmrtoarele .dritm" modernd.l'rri : Qhicctivt opcralionale:pc parcursulqi la sfirgitul leqiei elevii tre buie: ()... Etape ale procesuluisuierii la clasaI J. inchigi..'rtlp*iff#ra *f.punere a/scoaterea citre eleviimpreunl cu cadrul didactic careexpli..T'fr'iffJ*:'S"-q.::. ... forrn"r.Tfi.cunicthm fonnal sattoficizl:..i.Sorin.. in nicare masi.i".r..^^ curnctulunTul suPort se relera la ansamDrul I -:n:::. plange.Ion...:I pregitirepro{esionall) scenaiure4iei .i ftH:[tT*".inreraciunea etc"l qrupuluide prieteni'al comuni tagu i"1orr*t (non-formal). :idecupatgi in alfabetarulcopiilor. pebma analizeielementelorgraficecare o !.de citre doi-trei copii. .j...software educaqional de testatse referi la experienqele inviqare9i de zvoltate aprecia' .errneni 2. n ".ili lt4Pe: '.. simukrea tniiri i litereide in aer cu degetul'pe . sI .rbilii"azi ^"giune a' termini acgiunea gtahcl....#ili. .tr. !. scvierea I lonescu. ia"itiil""aaii in de Maiexisti1ialtecetegorii curriculum.afige'extrase. elerri."r. la ). d.expricalia.J:i#:'i"-J:'. iirntifiiorro literei oroiiot.::t:X:!:"... dicqioetc. rlroli"orio sintezeielementelor .$.oltareindirecre. compun.'::'. .'.r. I de ubere. in mediulsocial.97. i..11 :i. de unde incepe9i unde se c .::#1i. ^. pcdagttgici' : Cristea.g"..ir"*t"-'aforrr-t -ansemblul comu_ cu aleinterac$uniieducrt nlul mrjlo.dlzirea mugchiloi mic i ai miinii: .. Radn..... culrural. pro6l. culegeri de texre.it.-*". Miron. Sensurileconceptului de curriculwm Conceptul de cwrriculwm provine din limba ladnd (cuniculum. in manual 9i in alte in rr.--'^. "lf"b"t" rulbenzi decupate. sunetwluireEectia in cuvinte exemplificat: ^d.:. careseteferl la obiectivele9i con$nuturi-kk*t 'y.

rrii" Je 9i gi jnv itim{t gcolare u.c i gi sistemul.96.experienqelor inviqaresi formare.in senslarg.. subiectele punctualeetc. acesre documenresiuntdenumite curriculum forrnal sar oficial. ariile tematice.direcreji indir.ns. De oLicei.niversitat. ariile de studii. in In sens restri.arg.. Ditlactica modernri.dr.orie.numai . A.le inviiare oferite elevului de citre g. Ion. p.r. trverfial experienqelor de. Riulu.invigare careesteantrenarelevulpe duraia gcolarizirii sale.adar.. curriculumul nu vizeazd. de exPerlente corespunzitoarecelor trei mari categoriide educagie .Miron. reciproc:educagie formali... pl"rr. ptogr"-ele scolare giuniversitare.. I lrrnescu. in sens l. curriculuminseamni ansambluldocumentelo r.de {a. nefoimali Ei info rmail.In accepqiune conlinuturile instruc tiv-educative inclusein prJgramelegcolare universitare.tirr" gi e"perienqei. aL elevilor g i uruae"tiior.t. .r.. care se imbini gi sc completeazd.te. ma^nualele scol aregtuniversitare..iolare de tip reglator care cuprinde esenqiale privind procesele .conceptul cunicwlum descrie'ansamblul de proces eloreduca.

... la prichiciul vetrei cel humuit. unchiul siu. scrisuluicu alte trei literesauun rini: c()rrtrolul aprecierea si activit ilii fiecirui elev. a infiinqatgc oala.firr. lQaz d a D esfdsurare actiwnii : azi ln capitolul I esteinfiqigat satul. d e Dtrci era toata lumea a mea! ' $i eu eram veselca vremeabuni. [Ar^leac de suplrare. Fugerea ftmilie. furatul ciregelorde la mituI Mirioara.zigesc. prequind cartea. estesusqinitorulinv ide experiengei lngelepciunea prisosul ei iar flturii.. din al ti perspectivi. pr gr... irr lccliilc. . uratul la sirbitorile de iarni. cu fhcli voinici gi fete mindre.de vuia sarul de vatalein toate pirgile.de ficeau mare cinste satului lor" (capitolul I).. .frumos gi ruginosca o fatd mare".si. gu l trtt t it ' 1.ri intreruperi. Peri odictrebuierepetare_. dar drri . Doamne. pentru a seevir. ( ' 5 .$-apoiHumulcatiigi pe vremcaaceca cranurnaiasa) satde oarneni intemeiatin toati putereacuvintului: cu gospoflrl cipetei.t t ' t t ' . gi gturlubatic..Nu gtiu alqiicum Dorurer -trtnt.ul . trltoare de vechi tradi qii. . tl ttp rtrrro c l c l . rccomandi..Tatil.. .clrc sc qilltot dc uuor: lll marcg i vcscl.parci-mi salti 9i acum inima de bucurie! $i.sul t t c : l zg I)clcnii VatraSatului. t r.cu vestiteleperipegii:contamigi 1treacu riie de la capreleIrinucii.evaluiri gi recomandiri. r rcc()pi l . )t rr)t I i r(.maiaveagi darul sup tului". f. In anil1re cinstebediga aparedascilul Iordache. cici . careseostenea Vasile. David Creangi..a familiei. Chipurile piringilor.rrrrir.rrl'uziilc. irnprirlitintrci pirqi.exemplare. tt t t ln t i t t.i pirinqii gi fragii gi surorile imi ff eu sinitoEi.. carepredacu Ioln.crrzi.apreciazdcorecrirudinea. pisUniversul copil iriei seconstituiedin spaqiul atmosfera aproapemitizate.i sistematizate litereleinsugite. frumos era pe atunci.sestabil easci asemini. si casani eraindestulati gi copiii gi copilelemegiegilorerau de-a p utureain petrecerecu noi.rlI I t'. gi toate imi mergeaudupi plac.torul de vinitii". simpli.. inleturarea oboseliigi de preintimpinarea plictiselii. silitoare.acliuneasecon centre asuprainstruirii lui Nicn anii de qcoali. imbinind iubireagiingiduinq acu severitatea. disCapitolul al Ii-lea surprindeatmosferade cas eigi fuga cu pluta pe Bistriqa.jocurile copiliriei 9i intimpliri pline dahaz tiiatul porcului. cind mi gindescla locul na.intruchiDoregtesi-gi peazidragostea materni. .accl puqi I I (' ( ' . capitolul incheindu-secu un autohazliu. tttttttrtltrl buJiuidwal scvierii: al cadruldidactic.voinic.trebuie acordati .climtczi cu acesta glneade bitrin" 9i . rclrr. se de tltenii sedisting prin vredniciegi dragoste vi aqi.Din galeriaacestora desprind individualizarc{iecareprintr-o trisiturS: pirin tele eltevapersonajesemnificative. fiul popi gi esteneinduplecatlin hotirnrea de a-l 9coli..r' I i l. gazdaaces tuia a lui Dumitru.c l c c ri trc l i c c r ptrci l i tere.si la al tejoleqti. pirinteascl din Fl umudar eu. tot unul gi unul.i familiarepr ezinti paradisulcopileriei..Satulnatal.la casa la cuptiorul. perrtru a nota semnele diacritit'c' .r. la scildat. cu biser ici frumoasi gi nigtepreo1i gi dascnligi poporeni ca aceia..telo. care .ri deosebiri gi inrre acestea. r it r c .plini de minuniqii".fhc.demonstreazi acolounde estenecesar. irr carefacesafteaua sarului. r1u un pi Bcjcnii.i ruveica. in satul Humuleqti qi la Broqte ni. emoqiaevocirii pirinqilor .lr(()rcct..i copiliros ca vintul ?n tulburalca sa".vestiti pentru nizdriviniil e sale".o zgitie de copih ageri la minte". cu spirit pracvrdi fiul. nrri gi jucnr ii pline de hazul si farmeculcopiliresc. printre gcolariseafli gi Smirdndiqa lopii. gi domestici.. realisqneincrezitor in feqele viagi.i compleFiecarecapitol reia descrierea galeriade personaje. intimplarea cu pup iza. Itt Ittt>tncutul scrierii . ea fiind priCalului Bilan gi a Sfintului N icolae. caregtiaua invirt i gi hora. rrcrr.dar gi zburdalnici.lastilpul hornului.lc'inriigare unei liter enoi esre a necesar sereacrualizeze si litereleinv'11ittc ilrltcrior.1i" tl'c litcrc gi s crierii in duct continuu. la pentru bineleenoriagilorsli. ci sat vechi ri. de 1tx dii.fic. ex plir'.ri"rii'legiturilor din"r.rc.i alebunicilor seindividtalizeazdprinciteva trisituri: Smarmda Creangi. ii transmitelui Nici care-iinstruiesc bisericegti tic. tctic clarelaxare. revarsd de bunitate si iubire.i fr aqilor. bunica s einduiogeazide orice lucru..firniitul de la stranamare"..terii mele. Bunicul.

. cu acgiune fpic in prozd. Cilinescu. schiqa portrete ale personajelor de implicate in acqiune.rrrirr" cevremi ce 9i iameni c rau in pirqile noasrre. de aici caracterwl subiicti.cuprin depatru capitole..roman al copilirie i copilului universal. . .u. a 1i.:t: roman.de'profur-rda rezon ang i afecivd" .de prinderiide a scrie corect Jaligrafic f..explicareamaimulie ori a gesturilor de grrfi.ro"r". Opera literari Amintiri din copildri. .cum il aprecia criticul G. destS. rnonologulgi naraqiunea. la careparticipi personaje nrrrrr.'obiec_ trv sau subiectiv. dlal ogul.pe cind incepusem eu.gi..rr.manul esteo specie a.nrr. apaNeamq ului.J.. descrierea. ale liortnarca.e in trunegtetrisiturile romanului.fiecareincepind cu o expoziple: descriere . in satul Humulesti.-ii ca re in rcdusa.*pun.inrr-o perioadi de rimp gi un spaqiu pe a m_ plc..... ale unui r?mln memorialistic.ii.. din ti"rg jr"pt p"rr.Sc irnpune repetarea.multeplanuri. TESTUL 3 SubiectulI I Amintiri din copilirie de Ion Creanga Ro. 9i "ri.iar monoiogul inexistent.-Romanul pr.-" rlcrr rc'rclorcomponente liteielor si alelegiturilor dintre acestea.o*rne descriereat.rr"rrg. icqag casa la pirinqilor mei. A. .rir rtclcctuali elevului.rrra"1nentali evoluin .rrril" .nt de origina lititea romanu^lui relaqia este o)tor-norotor-personaj im.rrr'n"r"ror .p"rr. drigiligi Doamne a mdridica 9i bi.ri. .. estedominanta. a loculur actiunii. gi imbinarea modurilor de .de 1:o rnplexi.ruprrrr..rr-o-ci.genului dimensiunimari.-.r li " la o comunitateexemplare:.p"6.Stauciieodati gi-mi aduc..i de mandil" p.Naratorwl ad ult setranspuneinpersonaj.surati mai. tr.. phcat. l" .

este . .perpersonajului o opereifi ind asiguratide complexitatea ln-titlu..gi mdrturisindu-gi unul altuiapicatele!.orghidiu.1 rrctcr"rnirrat.uiogie personijepe carcnaratoiul nn l" si infitiga te ciitic.rrici ..dezvlluie draa trril clin casa PavelCiubotariul. un om inteligent gi neprihinit totodati. iar parteaa doua se inrude.bin etriiegte Mecetul.scriitorul apelind aici la un artificiu de compoziqie. vcstigaqii d.Arninliri d'in copildrieseremarci prin arta nar . cu subtih ironie. compusi din gase Prii tehnicaretrospecliei. dragosdespre dar gi naiv.inecatcu pronumeleconjunctive.imaginca estesimbolici: "jungi t. vreriii .Vorbaceea: In expozipie.oamenihapsini (mogvasile gi mituga Mirrioira erc.gcoa la catihegi Filticeni gi bAse de din perrea doua cu gaptecapitole.ot" i" r'..tcct. nu-de dat.it de. Romanul.ttlt..cu inocenqi(gi cu tal ent)de poet.Nici gi Zaharii Gitlan se adapostesc un plop mareundc ulir sub de de conf esiune.pe Ela. sirmanul.vegi'fiauzit voi..rritr drurnul la Iagi si.til. G.t I'lt'trliirc'ltc dc. se ptecizeazS.alIII-lea ..tcni..la lri lticcni(ca . el mininci side pe viu gi de pe morr.de pdtrundere lril.desprenagterea ctttlturtitate traditionali bineintemeiata.bisgricestisa mai ai tfel!. ln finali ronaj principal. o avieqii.. $tefan Gheorghidiu.. Perolr iir rrllrcni. mindregede flecau de la munte caren-a avut parte si sepreoqeascl.r l]ro.I se destiinuie prietenului siu.in capitolul.rr'.. gi din acestmonolog neryossedesprinde .rr6 (intimphrile hazlii) . vedeqi din acestprim capitol esteposterioari intimplirilor relatatein parteaI-a Acqiunea c.-mi". Critica literari a apreciatci prima p^rte a romanului ar e caracter _rcalitatc...LaPiatraCraiului.a.el wul incapabilsi inveqedupi manualele ribufnirea pitimagi a lui $tedeclangeazi po pori. carete incintl prin pli cedisparate intreqes..vorbegte isihologica. lui 'nra rizboiului. f tt lccst roman cu puternici amprenti subiect iva.peritu-le-arnumelesi le piari.'Bine-ar 1jc.Accstc pi r6col)stiruirc rctraitc cu profundi lucidita tcdc citrc pcrsorrajul la (crrpitolul lV-lcla). Amintiri din'copildrie operi linarator.un om cu suflet cloco titor de idei 9i l.. despreoameni. obraz de-scoarqr menrulinceperiiacqiunii. conflictwl stabilegte se intre o pimintuiealui.te cu un jurnal de tdzrt' 't.ca fort ificaqiide pe ValeaPrahovei.uca.).o proza superioari."zi.lt tttasc rnulqimc o pcstriqi:dascili. picioare (intriga) 9i sedescriu. prin {ine gi lucide inexperienqei iubirii qi a cisniiiei din perspec tiva I)crsonajele fi grupatein doui categorii:personaje pot evocare dragosre. (retrospecpie) pr imlvara anului 1.il ci accgtia. atiniruiui (deznodAmaitulj....qintaneciuqitoareicritici a na rarorului.inrarea in mareav iagd... de Gh.. Cilinescu consideri romanul lui Camil Petrescu.i Davidici.rtttlfMtrltrivrcmccritic:rlitcrari a considcrat .I t4 l 75 Arlirrttc.1al' l'i. gip intece de iapdse cei-unuipopd.. c"le.riqii tlrcir.r.afa cum o vede el.viciopi.intre Bu$tenigi Predeal. SJ.feri si munceascidin'greu'canoi.".rEi qcoalareprezintl. Doamneiarti.. plin de subtilitate.ndi i cauzadoiingei de a-gi vizita soqia. cu respsihologice.rl t:ttnflictului afli. exasperat pladtudineagindirii camarazilor Personajule sulrn .fiecarecu clte un dtlu semnificativ.916.are min i de luar.Romanirl seincheie-cu i egirea universul codin pmiuni. careseir-rcheic ixpcricngc viaqi au deterrninat lrrlolttlll lll-lcrr) pina la sosirca Socola gi al cg structurar omanului. ci au mi. feqele... un soi de simfo nieintelectuah.i a rcscitat ca t juvaerde fliceu!" incertitudiniiin privinqaprimirii permisiei. .Intimplarea de la celebrulTristrca.. bru f rtndportretul generic preotuluischiqat mogVasile:. Oriqan.corLi clclrrI Irrrrulc. al de "gr. celebrele fie ei pop." Sa^u romanului.i.celedoui pirqi reflcctatc de t..Pwnctulcu[minant capitole9i prima parte a romanului.popa oslobanu.un loc gib cole ctivitate de tonajul principal. desprefemeie..Biseul reace poate rezulta din calitiqilepsihice"'t ric. a{lardla Cimpulung . jurnal intim.in munte". inainte de sii.pr"boi. "d.. murit.iunt copiii neasti-p .lt lui rno gI..trc itrccpca noui etapd..rnii nar:ltor. f indeterminati dar reali.i. alqiirnaivirstnici cu peririqii lor.tt. .Dar. discutarea unei crime pasionale.rscif lordacheer c.a vrclne.1.dc.la proprirlc lor in datoriri: preoqigi dascnli lacomi. se cu dc prin exactitatea careelemente rl. nor me moralesffictegi cei caiele incalcu incetul cu incetul o viaqi lui din haoi et c. guri de lup.i mocapitolul intitulat .carete surprinlufleteascd.unirarea t('r.tineri.

confruntareacu moarte"..voluntar I a inceput.xttzine dc la arigini p'irt"i iu preztnl' p. uieori imprecaqiig.] IuTrebuie de autosugestie. IstorLt.72. tca constituieelemente originalitatea operei.si ingeli atita incredere.literatu. popular gi regional. tntdia noaptede rdzboi de Camil Pepersonajului.ti cu un peisaj.Trebuiesi se gtie ci gi iubi rea are riscurile ei. ."rswbtnpelesul. 661. parte'. Ci aceicarese de lub. ale unui riman swbiectia.r. inibugi in tine mugurii oriciror altor prietenii gi iubiri' "tc..interjec qii. a valorifi. -- ."". sc axeazS. d.vezi p. d. Toateplanurile de viit or gi le faci in funcqiede nevoile si preferingele Vrei sucmonoideism.in prim-plan apar pcrspectivaP infiripaidragostea ersonajuluinarAtor ..alitate'Creangi a fost un neintrecui min uitor al vorbirii populare:'lexic timp 9i trebuie complicitatepentru formareaei.ya7e) ti p popular.zide beqtiintii-din mili. cu Ouiegti su risul gi voceaei. agacum te obignuie. cJ Cese si ai surisul ei. t. Scrisla persoana romanul I.construcqii (f. naratorul are l a indemAni zicitori.intdianoapte rizboi patologicpe urmi". Dorinqa lui Gheorghide Camil Petrescu diu de a rispunde che mirii soqieisaleesteatat de mare.qior.$i treptat iqi treApar frec ve hiperbola.situ"fericiti. de ei. Pentru caricierizarea unor personaje s"r.atied el Clruiaii explici ceinqelege prin iubire: .] Orice iubire e ca un t Ultima noapted e dragoste..incit. din indatorire. experienqa pe fundamentale iubirii . Cilirrescu. t t' I L'l'I vl. doui experienqe -stefan de viaqi.consumati in tr-un timp relativ scurt. si exp erientarizboiului. ex-clamagii folclorice.rii.e buie.drama absolutului.ambiguitatea. Conceptulde roman . estehotirit sd dezerteze.tii ci astao face ccri (expresii)populare. dacdnu obqinepermisiacerutl. [. de cind s-a trcscu intruneste caracteristicile romanul ui.."t pro'oerbele..te prezen\aei zilnici. d in duiogie.O iubire mare e mai curind u n proces liportretisticd..a. f 0. caredetermini drama evenimentelor Restulromanului reprezintd.Pe urmi te obig[ii. Gheorghidiu. p.. iqi repeqici nu e loial s-o jignegti...reconstituirea Opera literari Ultima noaptede dragost e.iubegti pentru ci .i a cisniciei. realizat din pentru Ela gi cisnicialor de doi ani gi jumdtate.prin umor. altd.r itept d" viaqi gi de moarte un ul asupraceluilalt". pc de o parte. nt jocwl cwainte io"t" a.

Anigoara.Desfdsurarea g.r"pr"ridurrnlrt."go st.e Odati cu primirea.nobii dirt noul loranturaj: . [.'""r" "rru. iSFe' acasi. penrru petreceri.femei arc""rt..] pesrecatasrrofele .C. gesturi cfuoianoi le iem un anumeinqeles ne e o suferingl c rincenb si si vedem cd.o-p"r"!i" pe care Ela o faceintre el..si lovegti aprig cu . de si . dar eapentnr un om caremie mi sepirea cel dintdi venit". tq. de doui e.atit de pitimag" de cia mai frumoasi mai rivnit i studerrte -aj"ii. ?n $te fan.."r. rli in includeanumai pe ei...De la plecareGheorghidi. fost . rrigti".. acliunii p.e lairni9i versitate. E 9i una dintre celemai frumoaseimagini createde gindirea ". la alti petrecere . vor fi vegnicia viitoare. a[.. unitate sufleteasci:." dintre mitugileei. . dar in acelgi timp re-qili" rila ra o" iiemnn_gi pentru o surn i.learegi pentru altul". oreaniz^te de Anigoarade Sfintii Con-stantin Elena. Conform doctrinei de. anumite mici gesturi de min giiere gi frumusege. ceputul prieteniei iubit-o pe Ela. ca in aciasti viagi. $te fan Gheorghidiu surprinde aceasrirevelaqie si . . lui rorturarde incertitudine: ilingah roqiasa. incepuseseimi f[ scumpi tocmai prin bucur.i rivnit de toate doamneledin grup i .J -ondeni.plipindi. au dus o exisrenriboemi . deci drama: . *t-tl Puteamsuportaprea mult minciuna gi och ii imi deveneau Gheorghidiu igi amintegte cind soqia i se diruia total. in patima apropierii lor..iar azi descopeream ochii ei sunr garasi plin.". o credeamaproapesuflet'din s ufletui mey.O suferingide neinchipuit a devenitexcursiala Odobesti. ficind problemeinsolubile din interpretarea unui gesr.revelagia careo triiegte Gheorghidiu duce ndneasci".. Spiriti nsetat de absolut.rl ctip al soqiei sale. La O. d. .ttl I frlmintlrile gi sufcringcle $tcfanGheorghicliu.lmi!err eccarn ile.carenu sesimteln largul siu.u fericigicit timp. ci pentru altul. i nteresulElei pentru batti.. fagi-n faqi unul cu altul.d." lot l:" cl esteiubit . D.i ea. ca studenqi siraci. care. il insot eala cursuri asculsa tind atenti teze dificile sauil ruga si-i explice iilozofie . ceeace eu induram ros in adinc. dc a fi dorit gi de a fi eu ins umi cauzd.. unei rochii gi din informarealiuntrici desprecine gtidce viziti.. mai nenorocit.1ul preocu pat de filozofie qi dezinteresat lriiqa ei. eu ". ofisergi vi m anevreleElei pentru a se afla ahturi de tinirul Giigoriade.Am crezut atatavreme ci eu sunt singurul motiv de durere de b ucurie pentru femeiamea.bandi".intirzia la intilniri.cuuimiie dureroasi" ca lp'. J'"i . timpul mesei.o"t"l"t . Era o suferingide neinchipuit . TacheGheorghidiu.aminrelesirai tirziu. S pirit insetatde pe trii gireliuntricd". .$tiarnci nu mai pot t rii feri. pistrate pentnr noi.. Gheorghidiu descoperi.singuracertitudinea personajuluieraci secisitoriseri iin draeostesi ci a..mare dans ator. c i intrusul. si-q.. Cu impresionanti lucidimte.. capul dur 9i gol si poqi lovi cu ciocanu lin el. Descoperi ... ci lu inqelegea poqi si lupqi ..rimei pirqi a romanului i lustreazi concepgialui Gheor. 'i-r"i *ort.perriru lux.a lui s-a clidit pe orgoli.la plinge Pentru ci Grigoriad e ctrteazd"alti doamni din grup : . le in bandi.mi-ese rpribugire uscati.. vag avocar.ia.sotpl gi solia sunt predestinaqi ii.intterior): timpulspionindu-i priereni. ci suferea. ficindu -md si cunoscastf"l pleceril pe..eanu accepti. soliei salesi meargS.. ea"." f"aa4ire gi firi crugare pentnr tr iumful unei idei.. voluprare. Observi . pe careel gi-o fe'cusedespreEla."r" credlm cn feireia care ne iubeste are.ili.Mi chinuia m huntric ca ie par vesel.. so.rlu r. Durerea sufleteasci repercuteazigi asupr afizicului: . dar"iri"r"ii.urmlrind-o.ganizat e verigoaralui. or. atricgiap.dobegti.a avur penrnr brigoriade gesi-n turi pe care$tefanle consideramanifestiri de intimitate: . d. viaqa mi-a devenitcurind o rorruri conrinue.la fa cerealumii.are revelaqia discrepanqei dincie reali tategii-"girre.Mi cuprindeao ne-s firqititristegi vizind Jn nioi femeia p. eram^eu". parci tot gitul plin IIri scurt timp.gi cupitrundereain aga-zisa lumeluni.. hrinea din propria ei subsranqi'. gi^frivolitade te' Pehffu snobism ul noilor prieteni.fie ea oricit de mare.rr"r"al"i. nu an[a di. i-o dideam. high-life.mogtenirii lisate de unchiul siu. . $tefandescoper i.iar acum o vedealicrimind Pentruun om superficial frivol: . unili gi egali unul cu altul. timr..orinu(conflictul.Conversaqia timpul drumului ii -.lar.hidiudespreiubirea absolute.r.rrt* drrr.Niciodati nu m-am s imtir mai descheiat mine Ei de 77 tmi.

decit girurile de dinastii egiptene.peneagte ptate Bucuregti.O va intilni intimplitor.ci ne indlnisem de la inceputu l lumii.Dupi impicare. ca aga " -.induraparci o sufepesteputerile ei". ele [intdmplirile] au insemnat mai mult decit rlzdecit ciocnirile f. convins cd ea a ineaga.a ficut in mine un pustiu imens. iar la sosireaei filrd. Ela nu vrea si aibi La petre ceriincearci si-l evite pe Grigoriade.Gheorghidiu primegteo permisie.. desi adesea frecvenra locuri unde I poate apirgaqi ea. si din orgo liu. ca eul meu. luau proporqii de catasrrofe" . c a alti luni de miere."itt" . in toate localurile.Pentruneinei nsi.Ela nu ascunde durereadespirqir ii. in organia $i a4gi ierarhia congtiinqei mele.din catza unui ami. :cutnoap teacu Grigoriade. in consrarici soqia lipse. . drept are e prima lor despi4ire.plecamnumai[.rrmatd alte tribulagii.lle pentru cucerireaChinei.r" ci in exemplari.. De zecide ori pe zi deveneam ca v^alb . care ar fi putut fi in legituri cu ea in cea mai banali tre convorbiri.Simqeam femeiar. es ter.dar $tefanbinuieqte ci sevid I rn vreo garsomera.femeiamea esrema i vie gi mai reali decit rt.Ajurrsese o ristd. Aceastl"Iapfi. A doua despirqirede Ela estegi maichinuitoare: nu rtam din nou. un nucleu de dureri"). pesteroaredevenirile. Sldbeqte esrenefericiq dar.l." hd iirea. De alt minteri.amindoi.de'aceea va petreceseara comel in unei femei de moravuri ugoare pinl.l. rirgitor de uriage.ca s-o vid.ii comunici hotirirea de a se despirgi. dar daci o giseam.rnic. dureroasi cgnvingere:.al ciror nume nu-l sriu".toati suferintaastamonstruoasiimi veneadin niMici incidentecaresehipertr ofiau.fiinJconcentrar la Azuga.. iqtii in necuprins. ca un cuqitinfipt q i rimas in piept. alti intilnire cu Ela il facepe Gheor ghidiu si ingeleagirolul acestei femei in Si: . $tefanGheorghidiudescoperi cdviagaferisogia eJte sa tadeviratchin. sI pierim la fel amindoi". rispindegte zvonul ci cbo viaqi de petrcceri. au perrecut o luni la dcarea de nla. ...alte exp licaqii.so.nunr . ln februarie.Niciola femeiaaceasta mi iubise".. carenu triiesc decit o sindatd in desffuurarealumii.tede-acasi"intreaga lui noapS.la sosireaE lei. dar curind teitrcepierturile.crci singuraexistenqireali e aceea congtiingei.

d i alte valori dramei personajului. . de ordinelecontradictorii. i separe ci toatepovesti rilepicanteale colonelului o au drept protagonisti pe Ela: . Nu indriznim totu. din grija penrru viiror ul ei. Pe drum.ul inainte de a o pedepsipe Ela . Eroul devineparticipantla campani carevizaalungarea a trupelor Imperiului din Ardeal.D: zgi ma rlzboiului nu e numai amenintarea continui a morqii. pamanrul $l cerul se desplca. pentru ci trebuie si piriseasci ora. agacum atrageatenqia titlul romanului .Simtcd sunt intre viaqi gi moarte".. $tefandevide ne cu atat mai furios. sulletul a lesrt d ln trup t.cdt aceastI permanenti verificaresufleteasci. cit Eijena financiari . Ea r5spunde cu demnitate. mult mai calm qi muk rn ai luminos in acelagi timp" . de pimint". lntt-o zi. Noua experiengide viaqi. Narator ul esteterorizat de zgomotul asurzitor al exploziilor: . ci Ela erte bolnavl.Gheorghidi u?nqelege de chinuitoareesteasteptarea cit morgii carepindeEte oriunde.cu un zgomot de iad si am vizut doui revini imediat ca si vedem ci am scipat... areimpresiaci existl . din orgoliu. acestcontinuu conflict al eului tiu. Origan trebuiesi fi fost ficut praf. carecunoa$te altfel ceeace cunoastea intr-un anumit fel".oriceintAlnirecu eaii erabeneficl.Era tocmai noapteacAnd$tefan.$uieriturile groazniceau cevade garpede fier.lumea metafizici.Alteori.o lume superioarl dragosteisi un soareinterior. Soldagi sunt fascinagi ordineagi exactitatea caresedesfiguraumanevrele de cu ina9i gradagi micului.girea Bl constateci a fost chematnu din dragoste.. dedicindu-se studiului filozofiei.Trisnete vin mein noi dar . m asa. Gheorghidiuobqinepermisia. sc grlbeqtesi-i trirniti cirqi.dar ajungind la Cimpulung triiegte dezemd. cositde Ia Azuga.nu o gisise acasi .Nervii plesnesc.soqulfiindu -i plecatlagard. Observi lipsade pregitire militari a comandanqilor. de venire intinsi. Gheorghidiu. iiutind prin sertare. . artileriaajungind si tragi in propriile trupe.Ne-. un buchet de flori gi o scrisorici . convinge rea va muri constituieun conglomeratde trniri psihice ci gi biologice.Riticind pe strizi se intllneqte cu locotenentul-colonel care-i comunici intra reaRominiei in rizboi si se oferi sI il duci la unitate cu trlsura sa.micelul qi foamea. ln timpul unui atacputernic.. Este momcntul cu careinceperomanul .cind viaqa pede treceripc careo duce. iqi spuneel.a acoperitpimintul lui Dumnezeu"). dezefiarea pent ru a-i pedepsipe vinovaqi. ultima noapte d e dragostedevenindintiia noapte de rizboi.incide ntul de la popori.i pe amantulei.rin careo ruga pe Ela si doarmi la ea. afigind cind indiferengi. De la C0mpulung. .pimintul gi cerul sedespici.. cu oameule crcscute l cu tot .tf l I Clutr oriceprilej de-ao vedea Ela.. soldagiiigi ascundcapul sub un pod ori sunt acoperiqi plmintul de riscolit de explozii (capitolul .sub cerul vast 9i pimintul nu vr a si ne primeasci. Primele impresii ale m ir.E in mine o fierber ede gerpiinnebuniqi".i si dezlipim obraintr-un munte de fum. rizboiul gi permanenta confruntarecu moartea..Suferinqa atroceil determini si plinuiascS.care sunt ca niqte i deasupra ricnetul din rirunchi al intregului fier din univers". cici plesnesc detunituri memlice..Cei doi se?mpacisi in scurt timp Ela se stabilegtela CAmpulungpentru a fi mai a proapede locul unde era concentratregimentul lui Gheorghidiu. cu cit afle cftgi Grigoriade estein ora g. carenu ascundea suferinqa despdrqirii.La un momenr dar.ln clipa astaam aWt imp resiaci s-auciocnit doui locomotive.iluirii.I\ervll Plesnesc. Ela ceci rindu-i si-i asigureexistenladindu-i o!"tte din cap"italui la ba nci. n direct ameningitol in ". Li se ordoni si treaci Oltul sub tirul intens al artileriei nemqeEti. Sprc dcosebircde Ela.ascunzind atit stareasinitiqii.Niciodapc t{ nu o v{zuse in prezenqa altui btrrbat.sufletuli iegitdin trup l ui cu tot".careva trii alti revelaqie alti deziluzie: . deplasiri leabsurde. astfelci uni i vid cI un soldat ciruia ii fusesetetez^tcapul continui si fugi.El a ii trimite o scrisoare chemindu-I. vegtiledesprearuncarea aer a unui pod cu in soldagi romini. mascheazd durereacoplegitoare. descoperiscrisoarea Anigoareip. omenescului..Nu va reugi si lnflptuiascl acestgind.Gheorghidiu afl.

. provoaci jertinutile.tare ochii"..]totusi imi treceprin rninte. Gheorghidiu e rlnit in lupti. realitateaso-polidci a vremii. $ tefanrenunqand tor. lor "anulind Coffiawl interior se desfisoarl pe fundalul unui conflia exterior.Animalic.. desprinzindu-secu torul dd povestea de iubire.i a mintiri.. ca atain viaqi ? Dar nu.a.Cen-asfi dat altid ati pentru ca'si am cerineaci mi ingali. O obser vi cu riceali. de la totul.inParma.fhcirile nu le vedem.d aci au cdzttt. de atitaincordare. de VasilescuLuminiraru. Crrm agteptam pindi. pe carenaratorul o reconstituie cu un acut siml c ritic: dezbarrilepolitice din parlament.s-aurupt ca ni. Grozdviarizboiului il facepe erou si-gi schimbeperspecriyaz dramainc ertituii esteacum estompatl. discuqia din uen (?n timpul oriei la Curtea de Argeg). nervii.Exploziile. . iar dupi insinitogire p leaci la Bucure. imag ine zguduitor de realistda rizboiului. neniise str ing unii lingi altii..[. locul ei luindu-l dramacombatantuluiaflat clipn de clisub amenintarea mortii. o nticitateaesterealizati 9i prin include reain structura romanului a unor fragde ordine militare.mi ingali? Daci din nou am accep rat serie gregiti de asociagii? o e o simpli coincidengi. obiectede preg. iar cel de la picioarelemele are capul plin de sinNu mai e nimic omenesc noi"..cirti.lumeapoliticienilor. Dar daci b adevirat ci. Din discuqia un prizonier neamq.Ii deruiegte Elei i-ncno sumi ca aceea pe 'e Ela i-o cerusela Cimpulung gi casele din Constanga.ee" Ii existi in casi. :Serisoarea anonimi p'ecareo gisegteil ingtiinqeazide infidelirareasoliei. a unor extrasedin presa vremii g. nu sunt eroi. cu fruntea arsi gi pumnii crispaqi". ii judeci gesile gi vorbele: ..participarea Rominiei la Primul Rizboi Mondial.. unde infrea cu sojia sa nu-i produce nicio bucurie.i a afacerigtilor re prezentatide unchii ache. Ca . Asemenealui Stendhal(in romanul Mdn dstirea d. iar acecarenu le cunoscsaunu le respecti.ca pribugiri de locomotive inroin una intr-alt a.i Nae Gheorghidiu.adici.i iubirea lui Ei despdrtirea esteabsoluti.cuiein timpane gi cugitein miduva inirii". ...cici inchidem cu incle. lucruri personale. precirdu-i momentelerendez-vous-urilor:. . la Deznoddmkntul aceStei drameestedespirqirea. Gheorghidiu e calrrtgi privegtecu luciditarein urmi: . Creierulparci mi s-azemuit.. Nu pot nici mdcarsi-mi dau seamadaci oamenii din jurul meu t mereu aceiaqi. .tot dar utul".c aun nour de intrebare. Trecut prin ex perienga rizboiui.gi ciqi" etc. imi infig. descrierea luptei de tUVaterloo). sunt obosit gi mi-e indiferent chiar dacde nevinovari". .".ca de pildi atunci cind am intilnir pe colonel.gti.precuma ficut armat aromini... scrie ci -i lasdrot .. cu lovituri de baros. Camil Petrescucreeazd.Mi gin desc halucinatci fi putut ucide pentru femeia asta.sfori putre de. cu Gheorghidiuafli regulilerizboiului.

tgia /zi fusese incredinqato misiuneimpor tanti (cazul dativ)'.Orice . lumini a incepevs..vreme lnic..ru. l.. 22. I' Subiectulal III-lea i din l..s-opriceapi " .. SJanunqi averse citeva zile succesiv e. trdgea n(d'eid'eci va reugi' Seibserva pe t.a luiMihai Eminescuteprezin' lwi .Caii int rtt.pron ume personal. abia isi mai *dgea sufletul' Sc hotiri sd *agd un Pui de sornn' Vizi ndu-l pe margineapripastiei. pot descriedecit propriile mele senzaqii. Agreezideea .propoziqiesubordonati subiectrvi."r.*1 lsr Orntrl curi6s trdgeacu urecheala cccacc se auzeadincolo de u i' l)up. nu fuse .S1 descri u care singurarealitate. orici om trebuii tras la r dspundere. 11as99lin' liudabile (cazul geni tiv) / Lui i s-a ior-" accintuad: i"t".ceeace inregistreaza nu MarcelProust:.ie cu mai multe zecimale..verb Predica tiv.persoana III-a.Editurn Mincrva.Care s-o vaza" . 1.tett .rn de cauzi... ln lecqiilede limba gi literatura romini inte grate.c. afinaliza etern vs. ant iteze.i.ingular." *n-i" .r*rtattiial de mod exprimatprin adverb de mod..lwi .predicatverbal exprimat prin interjecqie'. conrinuarearitudinealiderilor sindicaliera de neingeles.. a termina.propozigiesubordonati atributivi' '." Din psibologi. 3. Aceasta-i riiluiif" *. p... rneieimagini.. Du pi atita efort depus. a sfirgi.. ' 4.rrtr -i'realitat eZconftiin{ei a9i". .' . din chaos fa.. B.n* ju-at orii trdgeaude timp' Penrru fiecarefapte reprobabili.cscu. 1r. pot ie 9i. .Eu nu pot vorbi onestdecit l a Persoana Subiectulal Il-lea A. Tebnicile muncii cu cartea. 4. imi pdreal/ c5" P.verb pred icativ. 1.pro poziqiesubordonati atributivi' '"Cu.conpinitwlrnew ijii u.tuii.pe o?ot povesti"' ce gindescen.ri" ca o mare feri-o r^zd" . proclitic:^Creaqia ti contribuqiartmheasci la patrimoniul cultural universal...l 2. mine inmele.temPorarrtrecitor. .orientareain sem.. I f)lementelede originalitate decurgdin conccplia scriitorului despreliteraturd' l ut din idcalul sdu artisic de autenticitateaflrmatin eseulNoua structurdSi opera ce ce decit ceea vid. iitoi nrpt"re . feqele copiilor apiruseri zhrnbete' Pe .prop ozigiesubordonati predicativi.ntwlalcituiescun templu maiestuos. '*itt '""iplement .l ()71.subiectexprimat prin verb la m odul supin'.pieritor cel dintki vs. lntr-o fracgiunede secundi se produsemiracol ul' Era o irac. e (stdpknul) .BucuBitrliotcca r Orrrnilpcrr. sd-i tragd pe sfoard pe cumpiritorii neaten qi' Mi uimea cum trdgeafoloase din orice situaqie' pentru to1i.r. efemer. ".i un antrct riment dur. sponsorizdrii tinerilor muzicieni' 2. l ci rti . c. ultimul 2. perspectiaa formdrii capacitdsiide receptar ea 'ulwi scrls ! mesaiulut scris .atribut adjectivalexprimat prin adiectiv. tntunericvs.verb coPulativ. literari. in 3. cumshnqiald .propozilie subordonati cir"r^. Vinzitorul se obiq. .hrt ... iatd . de vdzut . la Doui skmbetela rind mersese munte.famlliatizatea. ceea aud. 'n-a fost. 4 tras o sperieturdgtozavd' a B!r. Eseurialese..il'. . numirul s. intAi. fu ..r.iari el devineTatil.r..... p..articolhotiri t.opriil. 3.terb Predicativ' era'verb predicativ. ". " 1-. 2/ cerul Sipdm^.irc.propozigiesubordonati subiectivi.precedatde articolul adjectival.. 'eze gi.

a al consti tutiv textului diaiogulca element i. *-""icare despreconstruireacomunicirii orale 9i scrisecu anumristice.""?e elev descif re ain s..clasaaIl-a." ale comPonente lectutextelor literaretrebuie tea lizateurmltoarele explrcatlve: . decu seTmbini formarea dezvoltarea ei '". La.rr.F.. de exemplu: si identifice cusau n ecunoscute numelepersonajelor 9'a'..ttit."Posi 9i eleviirrebuind recunoasci Sriirt didactic.oaptiurmlrind rezoliare" . ". elevii textulnarativ.rrof ."r.iil.. textul literar.].efor tpropriu...." 9i si identifice i.i"rai.?.:tJ* . ti." ii..".ii. citre elevi. insugirea.citirea integiale cu voce tare a textului de citre elevi. individual.a cunogtinq elo strnqeror de prin orah gi scrisi personajele :.fi.. 'iiinr. vintelegi expresiile . .a cun o$dnqelor repere.t.. citireazd. fragmentele o citireape frag mente Ei analiza acestora. texftl literar invaqisi delimiteze a ln clasa III-a. :""J:ii!] . Titirea integrald a textului literar: prrn.ritrg. li i.

pot fi: Acegtia simpleintrebiri.de pildn si compuni o convorbire de reIcfonic i saf..i..povestirea orali 9i sc risi a textului lirerar.r sutrstituirc: intr-un tcxt clatli sc ccrcsi inlocuiasci t lc nrc/atrtouimc vintc ctt sinotri . In sensul marlare... mai mrrlteobiective. i niqiaiiueielevilor (de la alegerea . 2'.liJ.rd. pot dp"ri a" "o-p"".6.".rporrl"rical (iuvinte gi expresiidate).Formulareaitemilor estepreOrice item testeaz1. rriisiturilc fizicc i moralealcpcrsonajclor.ei.ezaoltat ' scric_rea (clasa l lV-a).de stil inviqate. cel 3.tior" R . l)rin. anumite expresiioferite ca suPort etc' Irg anumitccu. cu obiecti. cxcrcitir.Elevii pot memora unele expresiicare le -ru plecur le por i. cxcrciliudc alcituire a unui text folosind: expresiicarecongincomParaqii. planwlwi de id. vele educagionale ProPuse vedereaadoptlrii celor mai bune decizii educa.gt$ili?i" .t "n.i a titlului.""qii. figur i. o utnuersapia generalizatoare bazatextului pe o c'itireaseleaiz.p .intrebiri structuratesau de tip eseu' de elementele mai sus' dar 9i tipul de rispuns lttt-l*rl.i orrtonime. igi gi Texteleliterarestudiat e constituisuportpentru diverse Pritnare. a planwlwidizaohat du iarigt^ra a IV-a).probele orale gi pr"..fu rnizeazi'datele ^.r."R1.t. formea^zi J". a o J'ormularea mesajwlwi texrului lit erar.r.*p.GhiJ-i" rrruzeu /Gridinazoologici". t c'itire amodel cfectuati de cadrul didactic. rro-"i puqini libertate de inigiativi copiilor. "'"ff.ii.il.ln lecgiile limba si literaturaromini crearivitatea de elevilor poate fi stimulatii prin ac tivitigi de ?nviqareagr-eate elevi.f"ri r" 9i vorbirealor curenti.a"fitlqili tareacu ltemll resPectlvl. scriptirne temei. sub forma Je intrebiri: ".tntrebare+ rdspuns piriea?e"ului.la fiU.caracrerisricile 1 +.r lV-a.r. foior"r... planul d.ii.. Evaluarea viabilitat ea..totalrtatea formanqeloratinsede eleviin invi lare. modernecare Penrrustimulareacreativitigiisepot folosi mijloaceaudio-vizuale opti m.i..r"r"-in qionale. de literar.. cel pulin doui lecqii.i. (cu sau fera elemente .: de la compuneri p". t citirea integrald de incheierea textului literar. Daci estenecesar.Report"rrl gi i"i"l"i...clcviii$iinsugesc srrucrurigramaticale.nivelul gi tipul de rezulmte aleinviqi'rii.. gi . acegtil iqi insugescsensuri conotativ-e unor cuvinte9i.{ezi14 de evaluare. complementare' "u"l u"r" qi metodealternative. metoderradiqionale ir. ca instrumente item i.ri . ori de cite ori estepo sibil. grafice)urmat de o intrebare. diferite tipuri de de evaluare r.rnq probleme. in funcqie nivelul clasei. ini. lc.eaaluarea" r --"i --. se poate realiza citirea dramatizatd...'i"r.. . clcviiidcntifica lrt ir rlctcrnrinanlii spaqiali tcnrp olali qi ai .vizeazS..ri cedatl de formularea obiectivelorce vor fi tesmte' Tipul itemului estedeterminatde patru factori: .. .. tesconcreteprin carepot f i valorificaterezultateleobqinuteprin -.t.:..ri*.rrrlrri-" al" i.fi 7 _ .-:-----" caremisoari naturaqi nivelulpe rgr proceselor proouselor . influenqeaziinviqarea. foarte agreatd elevi.t2 l I llilt'ilriv' clas.mai multe lecgii.'d" " tipul de compoziqie)..apreciazi-er... plan wl simplw(clasaa III-a).. printr-un J9.ngi. ...i. sinonime. asiguri un climat educagional -. cu'inceput/sfarql.i attePtat' deci item =. folor.td rextului literar.exerciqii .gr"i narative9i deilustraqiiigi .rcliunii.i#. -"i creativitarea poitc fi stimulati gi orienrati prini-un plan de idei. me probele scrise. '-comPonenteale unui instrument elementele i" ttry:--fS@*rlr!!gf9P.texteleliterare se studiazi in unirigi de invigare." elevilor sunt comcreativitatea activit iqi de invlqarePrln careses-ttmuleazi cu suport intuitiv (pebaza aif". Prin texteleliterare se imbogiqegte se activizeazd"vocabu larul gi elevilor.:T".@* lrt gcncral.la compuneri ie la compuneri t1U9a"i.^*d9 rol: . acordi de se r rlr.r* in care rezultateieinvlqirii sunt in concordan qi . 9i .. compurrericu tem i/titlu indicat.-!:yil:"Pr ezintl..i prin formulareaideilor principa.. el evilor carevor fi testagi specificuldisciplinei.9i anucareisi dovedesc .. o ltrtttcsti rea rtralda textwlwinaratia (clasaa II-a) gi formwlareaplanulwi simplu rlc idci (clasaa III-a).

d escriptivegi mixte. sau Creativitateasepoate dezvolta si prin diverseexerciqii lingvistice. li se soliciti elevilo r si-gi imagineze ale intimphri.aacestuijo_c constituieposibilitateaschimbirii rolurilor o .eporterul: .a stimula gi valorif icapotenlialul creatival elevilor o consride . a Alti posibilitate.Ce reprezinti sporml pentru tine ? O caracter istici.Cum te numesti? .i a antreniri i in discuqie mai multor participangi. tuie compunerilelibere nararive.Ce aptirudini considerici ai ? .de tipul: .Cum igi petreci timpul liber? . Pornind de la textul literar narativ.Unde locuieqti ? .i personaje alt final.

ru iegitla luminl.de obiceiin versuri. ezatein fruniea cite unui volum..printr-o indirjiti gi indelunga tl striduinli..frimantate".ripi gi.. _.nt d"111(.itemi de tip pe reche.r prclucrarca rczultatclor obgitrutc.te . . 'f baza ceimai importanti liind: obic ctiuitatcain notare tipui de rdspuns o.amivit". gropi adinci". .i interviuri.visuri gi icoane". Exemplific are (1) Item obieaia de tip perecbe eleviivor fi capabilisr aleagidinrr-o listi adjectivele ' obiectiv de evaluare: potrivite penrru substantivele indicate. A. ...si-njure" 9i de metafore: .cuvinte potrivi te".. Ca purtitoare a acestuitezaurde istorie .] miere".ln funcai. toarela creaqia in Tudor Ar ghbzi gi-a exprimat convingerileartisticeadesea..:.ul pcntru Prriccrarca rrdrrrinistnrr"cir gi ircmilor.4 SubiectulI I Tesrament de Tudor Arghezi corect-incorecr). . (2) itemi al ciror rispuns trebuie. poe'ji . . poerul.cuvintepotrivimuguri si coroane"' ..pc mai rnultor critcrii.torcind". B. .ca gi pcnrru admi_ ::l::11.si-mbie". .... ....am preschimbat". . apdrut ment estearta poetici argheziand 1927./Birrinii-au adunat . din graiul ?:"-1+"Tnuri pentiu vite" plimide.pe brinci. . poetici. iesela iveali miracolul creaqiei Poetice ..arte Poetice..Dumnezeu piatr . [)intrc ircesre tipurr' clejtemi sc aleg dtxrrii $ Genwlliric cuprindetotalitateaoperelor literare.ntstr. scund cdldtoare inalqi mtcr cintitoare inqelepgi albe alb mic ascuhitor (2) Item subiectia 'obiectiv de evaluare:elevii vor fi capabilisi prezinte trisi turile unui personaj dintr-un rext narariy studiat Enung: Prezinti principalelet risiruri ale personajului.itemii se clasifici astfel: (t) itemi al ciroi rispuns irt. Poezia Testacare deschi devolumul Cwvinte potriztite.."?de IJniversulpoetic se-nalglca . {g!$iisc-qladlliin urmiroarclc carcgorii subcategorii: g i (l) itcmi obiectiai: lru TESTUI.. .--"$ r l)irr punct de vedere al ob iectiaitdpii tn notare. din coloana A. .. unele a. sudoare.leagine '..intrebiri srrucrur ate : (3) itemi subiectiai: .treapti" pentru urmagi. da-nu. s-auinilqat pe treptelevieqiidin .i implinegtenirevalori 6stetice prin cartea niscuti din .veninulstrins te". . . oameni pisiri copil vestmi. direct sentimenteie. in eseuri. printre plivani. [.(2) it emi semiobii aia i : .itcmi cu rispuns scurtl . Si defineftevolumul in fruntea cirui a se afli poeziaTestament. ' Prin abundenF de verbe: .. Enunq:Alegegi coloana adjectivele din B potrivite penrrufiecaresubstantiv . in E wl liric aparein ipostazapoetului congtientci menireasa estesi lasecarno..sain nurilor mareriale valori spiritulle implici trudi.itemi de tip rezolvarede probleme.sintagmi care semnifici limba poeric.cusaricilepline/ De oseminteifoetul estedepozitarulvieq ii9i aspiragiilor m]ne"..ilrcA ( itstlrcarca itcrn ilorsc rcalizcazd..: ctiv q.1de"irat-fals.hrisof' gi .ripi*. i.e tipwl d.casi se. La rindul siu. trudegtela fiurirealimbii poetice...din zdrenge.erdspwns de atteptat. r./Sudoarea muncii sutelor de ani"..i^r" r" ptrrrnti o inilgarepe treaPtaspiritualitigii.itemi de tip eseusrructurat.. .ampreficut".i spiritualita te.in careeul a titudinilefaqi de lumeaexstirile sufletegti.searardzvrdtitl"...preschimb-e pa-n condei Si brazda-n ielimu5.[. din idealurile stribunilor care te m enirea .irt a"rr-o tirriJ"'"ptir"i. in la boratorul lui. t.cartea le virsate-n poetuluidevine.ficui". : f:l cu alcgere _ trcml :: 1:!:l: multrpli.robilor.Proce sulde transformarea bu.. .l"bor"ti.. ' morqilor 4i1.itemi de tip eseunestructurat. creit@@rime te rioari gi faqnde transformirile saleinterioare' Arta poeticdesreo operi literari carecuprindeun ansamblude preceptereferi.

acidul care-lfacepe sti$. cu doui iumi pe poale"..s tipin"..hotar Poetice.. armonia ei.vioard" careco nqine. Cuvintele . a-i continua opera. . .fiului" (urmag ului) de tri". aminiind datoria .. . Cealaltl componentil a ..d epiatrl" sugereaziduhul pottic ridicar din factorul rerest. pri n carelutul se transfigureazd'. Versurile ripiezintFt o defi nigiemetaforici a creaqiei .cele.a ittcat/Stdpinul. ca yn laP cu injunghiat"..doui lumi pe poale" pot semnificacoexisten. simqindu-i lucrarea corozivd: .rob" nu trebuieinqelese sensullui social.. a materialuluigi a spiritualului.u.Dumnezeu"6stesimbolul spiritualitigii.cenuga inalt.i" din .....Durereanoastri surdi gi amain fI" ievine sunet de . pfin si se zvircoleasci..ta lutului. tr: si aspiratiiale omului cu careeul liriCse identificl. epitetul .cdrqii" a poeziei.estec onqinutulei ideatic' sentimente .ci cu .

consumatoriide arii. Mesajulnu esteinsi pentru citit orul inocrrlt.cind.rrrrurci obs cure/Iesitila lumind din pidure/$i dind in virf.fi rulburagide mesajul.iirr ..seira rizvrltiti" ..ncroase.. o treapte"r -. ochi..de nuntire a inspir aqiei (.unelecu sensde personificare in (. repetiqii (.) enumera-. in viziuneaasuprapoeziei.i.veste-ncet pcdcp sitor". batrini -i).i de frumusegea dar nu vor putea pitrunde in ei .l""rina alrora" refuzamisierul lumii.pri n aceste plcxitatea ei.rc op()Z. ."] g. Versificaqia contribuie la crearca armoniei acesteipoezii : versurileau mdsurr dc 9-10 gi 11 silabe... lrr fragrncntulcitat.]".r...slovafiuriti"): . ..risc clouii ilrrstr..cllrritrri noroi/Isc at-am si frumuseqi prequrinoi. .gindirii umane.Ei.rl-r upur forme: ./E-ndreptiqirea r'.r .in lexicul inediq de o prt.. .. in printr-o suiti de metaforeinedite: .rrnplu llrilt sc co'-tt"xt collturcaT'i lurnii. Universul uritului (in lrtretttflritttc:cz rgr.t."..rrrgrrrrnivraja nepitiunsului tainad e careestepatrunsunipoetul sugereazi aonorrriua cuvlntccu nuanqc Dntru tainei' L a polirrrf...robul"ccl ( Jr('." Vcrsurilc finalepote nt eazS. l)omnul o ci teqte... tot metafori -.este il...../Biciul ribdat se-nroarce si in . rrttr..a6 I t rl t'orrot:rtiv: cititorul.ca f.r...eceptorii. semnificatia termenilor-cheie ob . ca un ciorihin de rrt'1ii.i .".cei trei factori implicaqiin arta creariei:depozitarii.r.. Sintaxapoetic..uc clcl'irrit poeziaarghezia ni. exprimi fascinant ulpioceJde poetizare vieqii. . ritmul -iambi c.fer.u..sursi de inspi poetu l.Slovade foc g'islona f .Din bube.eslceclcptul aga-numirei a uritului" pe c".o. ca de altfe'iin intreaga poe zie. trvinic/$i_izbiv egte-ncet pedepsitor/Oarrit"vie-a crimei tururor.rirr.Pecareascultind-oa)ucat/Stipinul caun qa p injunghiat". ^\ia.Eunu strivesc ..r crcrt-o prirrsr"rfcrinqi.verbele.a a sirrrlirii.opcra filozofici a lui Blaga.abundente.b i. ci cu inii taini/gi-nto"rrr"i I ..lutttirl:r" tl.caun gap comparaqii injunghiat"./Cafierul cald imbriqiEatin cleqte.. mi.metafore.sugrgm.flori. a ll tillncr $r ircccir.e a reprezentat-o .*. cclor cir!utttsc..ampus"." r"i. u.rd. care ' Eul liric esteaiciexponentul tip al lucifericului .._.).paradisiaci.ilie..rr.. Arglrcz.. Originalitateapoeziei consti chiar in forma de tesrament (titlul si primele doui strofc) in careestesc risi..icrulcald") . ii amard". r.r.i..ttrritri/Irnpirechiate-n c arte se mdritd.izbi..Intinsi lenegipe canapea.i. tairreleau celema i diverse 9i metafore cuprinzindu-se lumea umani in frumuseqea comtnl'.amluat"..1t-.estetici genial CharlesBaudelaire volumul Florile rdul ui).r poctr.ccl cirrclcc(:pteirz.i rrspiraqii -.fJr*".."rc tttistcrului !D()rlrc aqa paradisiacd. poaiU gi ea flfrlprcnta originalitnlii:inversiuni(.raTura obscuri.rncul laboratorului 9i al semnificaqiilor./Fir-a cunoa$te ci-n adinculei/Zaceminiabunilor mei..crccxpresivi prin cele citeva cuvinte populare.domn. buze ori morO .b wni (strd"r lrurtii..a" larmgcul cu liri c.. rima esre imperecheati.cartea fiu lc./Robula scris-<r.sporesc-a ni i'treqiner"".durerea noastri surd.prin conotagiilecontextuale:nu-"r."rt..i dcscopcrit a frumuscqi pocticoin spaqiul u rirului gi al degradan_'l'ttclor trrf rri..cunoaqterea. (. Poeziadebuteazd o a lul oprrcse situeazi nizuinqa de cunoagtere eului minuni a lumii/ si nu ucid/ cu mincorola de a" ./l{oc lul durerii de veciiintregi".cind" s. l8 tlcr acccrl ttitr"rdirti. .a...i'"-"..).slova foc") cu rruda geniali de ... fiuritorul de noi universuri spirituale.lirug."r"ie a" minuni" .trinii"gi poctultruditor. .r-i.intinsi lene.de fapt.i ei albe luna/nu micgoreazi' .a. . epiteteadesea dublete./Domniga suferi in .. prin aicuns/ in adincimi [i'. cum rea : cuioas te lucifericdqi cwnottterea tttctirf'orci .striiburrii".stlpinul" esLc poczia. pcntru .caun ciorchin de negi".. . 'raielr"aa'J#Jr...rtit tttctrr[t . qii ctc.domniga intinsi lenegipe canapea".i" etc. .Ji"qer .trul racunoagterea ip arc i.este de intuneric". din s e cunoagrerii constituie multitudini de taine.aproapefiecarecuvint devirrc rrrctafori. crre vor.rlui creator al unui univers s piritual (.iunia lumii":.. acelui de cunoastere inseamlua.

.-n .sugrumi"-.de aceea sd duhului m"u.a urmare' trpul nelelumii.spo resc". ..vieqii renun! c u bucurie la cuun creator... idcatic. "rt. Eu nu striaesc corola de minwni a lumii deschide primul volum de poezii al lui l..rtinq"loi.."rir avind r olul de accentin discursulliric. un ochi lduntric se deschide9i dru li .tot ce-i ne-nqedevenirea universului. Discursul liric se consrruiesre jurul me mforeilurninii. ....atitudinea lumii. sa: .r-eazi")' urmireqte f l uxul afectiv 9i p oezia Veisificaqia l1n?tr"ri in.mic9o.gte gindirii magice. mai retoric.aratl'unNichitaStinescum aita V.r"-rrt. ili. Menireapoetului grmal mlnuin transformindu-le taine.lumina altora" estede t in dulcelestil clasic de Nichita Stinescu Conceptelegen liric qi artd poeticd. Relaliainrre .negativi (.../aga lareifiori de sfint mister". 85... '''"E.vezi p.vezi p' 85' 7970..i artd poeticd...t" ..i maiprofunde ist. d... prrt.nt"l gi.rn . Astizi filozofii n-o mai zofii au .""" car" di titlul intrein gului volum.Eu nu strivesccorola de minuni a lumii de LucianBlaga ".H"g" ""pli"i.rovinedin dragostepentru.rrnorgi.mirestei'. o*ul trlebwie fie " absolutu lui...cici eu iubesc/ gi flori gi ochi 9i buze 9i morminte".-..veacuride-a r indul' filo. cici n umai aV Pot sdproiectezin mt'sterullumu sunf eu si luirrrriL din -un 9i tnpelis. la vegnica Siunea in univers ies/seschimb.imbogdqesc".rrti-.versul scurt '-"i.[*'"ii"\rlceleriiltlotit. care-izvoriscdin celemai intime necesitiqiale..... pini la .i trcmuriroare/mire..f... a potentamisterele.Poemele luminii..i.J. ce lro.apirutin p. noagterea Conceptelegen liric .rzare/ctt imbogiqesc euintunecata ."g"le. un rost gi vaiori.-Ei-i*pii"ir.taiun ei asemenea .il pfa"g a. apdrutin 1919.t.p. celor cu o conotaqi..verbal Opozitil luciferic-iaradisiac se ..registrul.de aceea cosmici.il*ilJ.i .suri g i mai mari/ subochii mei". "lbe.ttt. Prin intr-un fel asepoetici' eul liric es tecunoagterea da .re cltre ""t" "er"i..o"ot"gia poritivi (. meniri p.tegi mai taretainanopgi i.Poeziaesreo arri poetici... o bala-...lumina mea "(a eului poeric) gi ....'r. coplrta.ucian BIaga.iubesc") opun ." odrii pitrunde secretele qi nu pot si gtiu ce .p"ri."r"r expresionistal permane nteiraportiri a poetului la dimen. nu insr mi bucur ci nu gtiu jurul meu. mlnltoare uti lizat'Verestesubliniatigiprin.

$i prin acesr tcnle creatoare.si procedeziastfel" ...dinti-un bolo""rr.. itl 'l ccst cv c l' s t lr ic oll8c s ti o n a tc c i d c i .viz iunipoetice.i. lui . caerotrc'l 9i ca artd poeticd. trtitri srrfcrirrlccrot icc. .nasre .spargigitul pregioasei lnolrecta. . deopotrivi ..r_ surilc au valoare incanta torie.idilei....rr il: rubrrea.".preficirorielacrimiin trigt. vers concluziegi vers ul..e^tehnica simbolistd. poem. S tarea d" r"_rpi. de ozi.t doil.Pasul treceeu rimin".....titlulintre gului volum.i afcctarc. Nici in situaqii dramatice nu-qipierdearapiunea.si sefoloseasci un ciocan" ...al.. cuvintul wndd semn ificidubla reflectare il.r.(atribut pronominal genitival) Dorirya lui estede a cdntala pian.i*i u.o secundi." titfig"rilor.i a.... aurit si . '.. isi lua ratia zrlnic . modernitatepo eziei.rrd"rrtalizarea dupi scufundarea adinc in i nimi .. . de subordonatisubiectivl .l ti" reperarde patru ori (laitmotlz).ll".rit. ."ri f""aa. ./ El avea. B. . '-r. primele . cuprindecin ci catrene.s{..rt" "r. pi """-" Strofa a teia exprimi revel agia poetici.. .. .. l)oczia.creaqiei (.. 1...t"t:l-"B.. mai .J"il in actul creariei sale. A apirut .inefabilul ^^^r. ivtai rp.Anwarulastronomic".i.ti"i.5.pocrrrclcigi rneritltitlul. inlduntrwl(sticlci) * prcpozitie 3.rniu..adverb de mod..ri".og..carea dat.roare.rccstc sintagme metaforizeazd.n b".9t" eul creator prin iubirea-muzi gi prin cre aliasa. Acuzagia tmpo*ioa fiecdrwiadintre delincvenqi sustinuti cu probe teera meinic e.rtlvcr dc nroc{. atit.eu ramin" con semneaziabsolurul pe care-l . poeziain dulcelestii clasic esteclasica.uio 2.p"sul tru i.slerapoeziei. lrrtilnireacu iubirea. ' ' "rtirtice.. aco ntemplatorului: aceea . Iubirea insumeazi frumosul din toale r}.. d exisrenri gi in poetica cu care se incheie discursuliiric . vcrs..z Inima / incet mi-afundi".. conferS."qiii.e lur..qie. J.. sticle" .-prin care se pregetestetrrrri.imi-este fo"ri. p"r^rrl il.' 2.ti'j rf tccva. Sub accstaspcct..r.dirrrr_op^rer" .r.""aa/irr. iubid ..r ttrrt'i. . " D. cuno"gr. astlt'l .tr-ut q.".pronume personal.a eul .propoziq iesubordonati cornpletivi . ln text..renronic curtoazre. a fi este verb copulativ.de viage il. poatefi interpretati."1 rialc q i spirituale.propozilie subordonati subiectivi.t. Anual se decerneazi premiileUNITER.. -oz"ic. Sttu.olat..i-"eilil... feminin gi poetic.i muzi. Jc -pr()r)Lurrc rcflcxiv. amintind d. Nichita stinescu ne surprinde.. Nichitasun.Sub oriz..i al Parisului esteo deosebire de la pimdnt ca la cer.t.rj:l. poer u_ trece.'o .toate configureazi evolugia .. "i-"11"i lalrric"...r". . s-aplam.pasul poezie.. -cirei clevirtcins pira..tnt"l.t" *...propozigie depusese inta riseri ca piatra" ...e.4.j.. in celelalte strofemonori me diferite.. a"*"1_ goari".. al'creaqiei poetiii cc.poi in poezie.rransfigurlTj .igi relevi i""p"ir"bll.. d a r c c c u d : e c donri nl estcj ubi l rrl .i. .i. . doui strote cu aceeagi monorimi.rr.rlitr tc rafinari". ^p^ti1i^ poarti iarcadu lcelui'stil clasic..propoziqiesubordona. (verb awxiliar) 4.cici substangele ta circumstanqialide c auzl.pov st " liric o exprim. lcr rltclriliVicircscu"$ivarsi cu.dit .r. (nume predic ativ exprimat prin verb la modulinfinitiv) . [r rtritt' nrljcctivprouou'ronxl nchoti. cretuluiin abstract. i.......i.i dupn anihilar.prin intuigii gi...in.ffi. i ubireafiind o .u prrnJi.lpostaza .3!l tiv qi cu tr nrctaforirnaiabruptd.ii. sugerea re iu'6irii . 9i id""l to.:. re"'."ie .. definegte sul pocricdin accst volum."-.Stau i1ti1s ri lung''.i.ontulpoeziei.i. se va rransDune ce i.i.i.. 3.poezia. Intre aspectulBucureqtiului.printr-unfenomende .."iu.de vitami ne. genialcu ideile gi cuverbul (slo vapoetici).i. clrr_gi ipostazade damna r..Jrpe..j. de asemenea. desrrreci.-" cririiul Eugen simon (Scriitiri'r:iia".in dul. vers laitmotiv.. o revclal-ici] eu l-am fost zdr it in unia.cir gi prin instruirente jongleazd.....pe soarele sub pitic.. u"rrrrri . .versul . 11v11ra. (aerb predicativ) Pelt^1 apor-tulsiu la dezvohareaaeronauticiifwsese rdspldtit cu prerniul Nobel.-" "9i. iubirea devine muzd.rrul rrei iz. ry rr.""sirc blestematisi zeiasc i a..

n v erbale: a ducecu vorba. cu dinadinsul. prelios: valoros. aducere de aminte. din cein ce. pe neasteptare. A. a proceda:a acqiona. a da de-adura.cu minte.luare-aminte.pe ici pe colo. o :! I }il. adve rbiale: calea-valea. la cor. aface.. de alti s. a o facelatd".cumsecade. a da mina.a o lua la goani.. de aceea. Orice artist igi creeazd. Vroia si continue colaborarea cigtigltorul concursuluide urba nism. adjectiaal e:de geniu.o lua.cu totul. 1.Subiectulal IIJea .(betaie)in lege. din nou. I . de jur imprejur. cu stare. l. nu C. precauqie. din cale-afarl.gare seami. aveade gind.intr-adevir.upa s. swbstantivale:bl.a-gida seama. pas c. aga aga. de-asila. cu 2.eseamd:arenqie. din cdnd?n cind. griji. a spila putin a.a da bir cu fugiqii. lume proprie. mai-mai.razna .a. aduceamina-gi te. a facecu ochiul/mina . cu de-a gi cor 'pururi. a a . gata-gata. prudenqi. ljc r t I t: 4. . bdgared. Locuqiuni: . a-gibig a minqilein cap.

.pr<>bcle practice. de c unostinlelor. rat . mctodealternatioe/complementare : * obscrvarea sistematicS. in .: . .proicctul. * invcstigaqia. . curs.probclescrise. unui produs sau/giatitudinea Cadrul didactic poate urmiri procesul.stabilirea scopulu iprobei si definirea obiectivelor operarionale.i i t:rqii nccstc nl'orrr irr: c (calitativi).portofoliul.strategia rezolvare.elevii sunt informaqidespretem aricalucririlor practice.Observarea d acticeesteo tehnici de evaluar carefurnizeazd. mai des in clasi. .In aceeagi probi scrisi esterecomandabil sefoloseasci si doui-trei tipuri de itemi. el evul se ionsulti de"rezol'"arel sarcinii. se lnsemnirile investigaqiilor referi la: .graficegi descriptiv e' Scirile de clasificare prin carecadrul didacticineste Lista de control/aerifi ca.principiilor. administrat 9i corectat tlc:c:rdruldid actic.posibilitatea . .Elevul gi cunogtinqele si explorezesituagiino i. a comportamentu lui elevilor.d1i. itemilor.lism dc control (vcrificare).feedbackulimediat.. .claritateaargumentirii si forma prezentirii.Itt t t t t t t t . cele mai date factualedespreevenimentele ln fiSa de eaaluaresunt consemnate de import antcobscrvate cadruldidactic.in ce misuri elevul p articipl la discuqii .1 )ri c tc rtirro s tri " vi r i l l )i i rcaun i rti col cl csprcrcv i i tcrrrc:l ccl u lclor. Probelepracticeau o aplicaremai restrins i in cadrul evaluirii.aplicarea inregistririi gi prelucri rii faptelor.realizarea elevului. unui elevintr-un nucomportamentelor con{ineclasifi carea Scarade clasificare mir de categorii. nu doar una-doui ore de LgsgiSgjg-e ste o activitate carc dureazi mai sarcinii necesio .ilffiFlegere a in permanenr cadrul didactic. \i . .figadc cvaluirrc dc . Probd inseam ni orice instrument de evaluareproiectat. exemregistreazi etc. Mcto dele tradiyionalevor rimine mult timp metode de evaluarefrecvente.comunicar ea discutarearezukatelorcu elevii 9i pirinqii. . Pr in cel .lui (ladrul cliclirctiirtrcgistrcirz.scara clasilicarc.elaborarea adecvatia schemei notare(analiticisauholistici). . ocazional ' frecvent o intotdeauna . si .s0l .re o rnetodi de evaluare de sau unei numai prezen\asau absenqa caracteristici a unei acqiuni.1 I Stoica.chiar piin incercarea fiil.p.4 d$.proiectarea unei strategiide ameliorarea dificultatilor constatate. Eta uarta scolar. . elevula ur-ainu a urmat instrucgiunile.1 . niciodati .Proiectul seincheieprin prezentarea faqacolegicu .de exemplu: ? .scrierea principalelecerin ge.-ir'! I rr cvaluarc se folosel c : t c metodetraditionale: -.Se ptrrrc prob lemaasiguririi unui echilibruintre probelescrise. Adrian. . seried e informaqiiutile. cu ceilalqi a plu..interacgiunea directi profesor-elev. l l(:t I Strbicctulal III-Iea l. justificirii rispunsurilor. . regulilor etc. cooperat/nua cooperat mult. ir ' t r l iit or i rl r" c v i s tc . respectand .. . oralegi practice. Mctode instrwmente evaluare de Si " !lr'i'"q4c'r'j. de .:rutocvaluarea.evaluare a comportamentelordin domeniul afectiv. Pentru realizareapr obelor scdse trebuieindeplinite urmitoarele cerinqe minime: .fl exibilitateamodului de evaluare: posibilitatea a alternaintrebirile in funcde qi ede calitatearispunsului. incepein clasi prin deo PrciesJelesre activitatemai ampld decit investigaqia.. sistematicd comportamentuluieleztilor timpul acdvitiqi lor did. Probeleorale reprezinti metoda de evaluareutilizatd.I25 1trttgresu.rccstc probe se realizeazd. greu de e o obqinutpe alte cii".alegerea tipului de item cores punzitor fiecirui obiectiv.probcleorale. .acurateqea .Elevuf'primegte sarcin l prin instrucqiuniprecise rezolvarea are posibilitateasi aplicecreativ t[ o gam i laign de cunogtinlegi capacitiqi.in ce misuri comentariileau legituri cu tema? pot fi numerice. Prin intermediul programei.

Ca qi investigagia.acurategea complex careinclude rez. tehnicl..igi pot alegesinguri titlurile/sub iectele. .organiz area . alizareaproblemei . . teleielevanteobqinuteprin celelalte . figurilor. Tidul/subiectul estealesde profesor la inceput.ul ta reprezinti un instrument de evaluare .gener materialuluiintr-un raport. " saude grup."pottului asuprarezultatelor obqinute.acurateqea . dupi ce eleindivi dual vii se deprind cu iceit dp de activitate. .fi proiectul poate.rrilizareacorespunzitoareg i in siguranqia materialelorgi echipamentului.corectitu dineasolutiei.utilizarea corespunzitoarea bibliografiei.al egerea . lo. In timpul realiztrriiproiecrului se evalueazi: metodelor de lucru.calitateaprezentirii .PqrLshkul Aceste rezultametode gi tehn ici de evaluare. . . .

srructuri lingvisticecare exprimi dimensiunea spaq ialisi temporaldg.cartca dcviziti" a elevului. c Informaqiile rezultatedin autoevaluare vor comparacu informaqiiledeqinute se clccadrul didact icdespreelevprin alte metodede evaiuare.rltrrl.in mareparte. . TESTUL5 Subiectul I I pierduti O scrisoare de I.p.i spccifice fiecircidisciplinc" f )rrtololiul.priceperilor. . . caresepun in poitofoliul clcvului gi se vor ptezenta-.iqinl se .sa ccarl elevilor si"a utoevalueze portofoliile. la alcituir eaunui tcxt. informagiidespreactivitiqileexrrapcolare elevului.'t st'. si su bliniezecuvintelenecunoscute si scrieexpresii/strucsau turi lingvisticecarele-au plicut (le-aureqinutarenria). si reqinl numelepersonajelorsauake nume proprii.ni" conrpunerilibere. tul literar..citireain Eoapt i.ate.. L.pondereaceamai rnarea vind-o metodeleformative.intre careexerciqiul gi-a dovedit eficienqa. teoriilor careseaplici in situalii variate. cit.a originalitl$i. . scrisc prlcticc.feedbackuldin par teapirinqilor g. subiectul al III-lea.exerciqiul lecturii integralecu voce rare.sris c asigureci portofoliul a fost realizatde citre elevi.li se cere elevilor realizareaunei sarc inide invigare: de pild. pii. la I')xcrciqiul.r.rlni ln activitatadidactici. Ia tipul ccl rnai sirnplr-r c stc dc dc excrciqiu lirrrttullrcaunor cnunguricu cerinqe indicati -. -.u-t'.sraale lrilitc tlc cadruldidactic.sriinformezepirinqii asupra portofoliilor elevilorpe mi.rex" motiice. Exerciqiul esteo metodS.fluent gi expresivse realizeazd. r'tnalt tip derexcrc_i1iu acclaclccrcativitatc. p. Strttctura elernentele gi componente portofoliului sunt..e2I lr' 1rt ivt'st' pr=olrclc orirlc. . Prin exerciqiuse repe ti funcqii minrale (psihice) gi -. Un portofoliw cornplet trebuie si mai contin d.. a. morale 9i trisigi turi de voingi qi caracrer. 3. raport cu obiectivel esi standardele in educaqionale. Existdportofolii elaboratesub indrumarea cadrului didactic q iportofolii standartlir. autocvaluarca. prccun) s:rrcini q .regulilor.insu-sirea nogiunilor.pe si rite g. fiind o metod5" executar e unei ac{iuniin mod repetar. Modalitateafun* dlm ..orienrarealor profesionali.periodic.1. iternul 1. o im pprtanp deosebitl in perspectiva auroeducagiei permanente.i. rczultateleobqinute. de I Stoic:r.a cd. u rnlirc$tcprogresulacestuia la urr de :. Obiecthtele ciclur ilor cwrricularein inadpdmkntwlprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect.tuturor formelor de activitatecarecapiti. 131.duce la dode a .prevenireauitirii 9i a confuziilor. datelepersonale. . A tttoaaaluarea (ladrul didiitic trebuie si sprij ine elevii in dezvoltarea capacitiqiilor de auroe vrrluarc. carepresupunedescifrarea textului literar de citre fiecareel ev.Pentru a se asiguracitirea conEtienti. 1n c ualuarca portofoliului cadruldidactictrebuiesdaibi in vedere urmitoarele: .observ:rrel sistcrnici corlrp( )rranrcnrc a . ajungela: * consolidar ea. in exerciqiul formulare a ideilor principale qi a mesajuluietc. elevularelibertatea adauge si materialele conside :tt('rtcccsarc.prin variatemetode.stimulareacapacit igilorcreative.. * analizatextului literar presupuneexplicarea cuvintelor gi a expres iilornecunoscutegi exerciqiulde utilizare a acestora noi structuri.dezvo ltarea unor capacitdtigi aptirudini intelectuale fizice. a spiritului de independenti. co nstient. pirinqilor.i r l. 2. Aclrian.in ritrn propriu.. a.gi deprind. . adecvatS. proicctul. .('nr('str-ualtul.i rcpetat.' si adunepiesedin porto folii penrru a comparareahzdrile diferitelor generalii. dc la un an de studiu l a altul saude la un ciclu de invitimint l:r l:r . ln clasele primare sepracdcemai multe tipuri ale exerciqiului citire: de .suri ce ei le realizeazS. este'ometodef undamentali.in lang. Rolul exercipiulwitn formarea capacitdpiide receptarea mesajulwi scris Receptar ea mesajuluiscrisin clasele primare. op. careconstient "".erilor. Totusi.asigurindu-se transferul de cunoEtinqe. a.ror formi estedecisi de un centru acreditat. sr a lnrqlatrver.de pildi deprindere a receptare bALrdirca de scris.rlc..vezi Test ul 1. n utocvaluarea comportamentelordin sfera afecti vi se realizeaziprin chestiorrirr pi prin scirile de clasificare. ale compedqiilegcol. ..unor deprinderi. Caragiale ' Genul dramaticcuprinde operedestinatereprezentiriiscenice.adici procesulinsuqirii cititului corcct.ral. povestireaor ali.

de i ntrigd. comediapoate fi de caracter.. moraowri.aodeail. opereleliterare dramaticenu mai con{in scenesi tablouri. in dc elemenre. ci nu mai unul u mai multe acte. Sursacomicului o consdtuiediscrepanga dintre aparengisi esenti. Sursede comic s unr mora'. . unor situagii. amuzan" " Asadar.DupS.farsd. situaqiilein care apar personajele.a.entalede expunere estedialogwf iar struciura operelor dramaticese compune scene gi-tablouyi.'urile. lm entele vezite in sufletul spectaitorului.mint ve3ln comedieseridiculizea zd. meloiramd. Comediapoate'fiinprozds au in versuri."rr"p r"r. oierele drama tiin dram/.".. gi dc.tipuri uman" .a forme de comic.aspectul viaqi surprins."r. esteo specie gentilui dramaticcareprovoacl buna dispozigie risul prin a ii -Comedia t#qigarea rno.umorul 9i ironia . chiar dialogul poate fi diminuat in favoareamonologwl wi. ca fllacterele.r. respectival cititorului.. 9i limbaju l si numele acesrora.r-no.vicii. godern. d intre ceeace ilOrsi pari gi ceeace sunt in realitatepersonajele.ln teatrul !f pot fi clasificate : tragedie. .naruraconflictwluigi'serrde dlnacte. funcgie aceste de . contedie.comediaare acgiune deZnod.urilor.

intruchipind electo ratul turmentatde politicienii corupqigi demagogi. tipw l politicianulwi demagog.corupt pentru ci are . .aiul wmil dupi bunsuofulos"la dator ie. Autorul. rispunde ci unul .si-l aresteze Cagavencompromiqitoare. Cel mai savuroscomic este com icwlde limbaj: celebrele discursuriale lui Farfuli gi Caqavencu. mai mult. electorali.oliticianwl pliticianwl prost. scrisoarea f*n Tiplttcscu. Accepti si conduci manicu d. zinti se Com icul d.Si mi ierqi gi si mi iubegti ! pentru ci togi ne iubim !ara. iati visul nostru realizatl. suisoare lui O Capodcrp cra a scrisoriide dragoste lui $tco conredicde moravuri.Zoe.desi zaharisit.susprezidenrulnumeroaselor condusi de Nae lui din candidatura TacheFa rfuridi. La re fuzul acestuia la rugiminqile Zoei.Odiseea" pierde precum: intrunirea electorali gi bitaia in viltoarea cireia Caqavencu mice.Titlul indicl intriga. promiqind susginerea nu de care . alte situagii comice. cinste anorocosului adversar. toqi suntem romini!. in schimb ul scrisorii. poli.lupta lui Nae Caqavencu pentru obginerea pol iautorul dezviluie coruplia din viaqapublicl 9i de familie. celebrudiscursimpiciuitor: .desfigoari Doui gruplri politice se lupt5'pentru a9i impune cantru alcgerileparlamentare. ridi gi mai canaliedecit Cagavencu": . in festaqia organizatS. che creeazi" Coffictwl apare clar din prim a sceni a actului I. amantasa. lui Urment in careZahaiaTrahanache anunqicandida tura Agamiqi Dandanache. Caragiale.. manevrele elcputat. femeia imorald . inco erent. in elidatul: gruparea guvernamentale.Ghiqi Pristanda... tice clela sfirgitul secoluluial XIX-lea. candidaturii dc Prin ternacomediei. ca .Dupi lupte seculare.familiemaresi renumeragie.intrebat de un prieten cine invinge in aceastilupti polidci. $tefan Ti pitescu nu se lasl gantajatugor.estc in crcaqici L L.ciruia Cagavencu aritasescrisoarea. anunqe va fi sus{inutin aleg eri ci al cirui director coproprietarera... gruparea opozigie.Nae Cagavencu premarcanti a judeqului. diferite funcqii gi o mogie aparginindjudeadversarului plui. sau mai pugin o negti! In sinitatea iubitului nostru prefect! Si triiegti pentru fericireajudequ luinostru !". moPunctul culminant al conflictului esteplasa tin scenaintrunirii electorale.i altidati. Trahanache.pi erderea animeazi campania electorali. creeazd .care clameazS. Capiliria in ciptugealacdreia afli scrisoarea.simt enorm 9i vid monstruos ".adresatiZoei Tra hanache.eZahariaTrahanache o poligi pe careo falsificase. comitete gi comigii.caredoregtecandidatura.Ghigi Pristanda..fira scrupule. tipwlpomoralitatea. .Zaharia Trahanache. . ln ziarul Rdcnetul Carpapilor.dar esteun so[ inc ornoliticianwlwir)ersnt. comenteaziautorul) . pe rul comite ab uzuri: ordoni poliqaiului. Si ngurulpersonaj cinstitesteCetiteanulrurmentar.Nae Cagavencu..tf pierdutd.i i oferi eze pentru a gisi scrisoarea cu gi si-i percheziqion casa siu. Caqavcncu ma nifcsmqia cinstca in noului deputat.$tefanTipitescu cedeagi Va candidat urii lui Cagavencu. perj simbolic. gineun Agamigi Dandanache.emoravnri estedat de triunghiul conjugal: TahariaTrahanache-Zoe Tipitescu gi de moravurile politice. excepliaZoei gi a lui $tefanTipitescu. compromiqit oarepentru a o folosi . se fiind ameninqat lavencuse umilegtein fagaZoei. ilogic. ..spre deosebire Caqavencu.. 1in 9i fiind susqinut discilime.Farfuridi. gi situaqiicoscrisorii pune in evidenqd carac[ere moravuri. rugind-o sil ierte gi si-l salveze. va inapoia scrisoarea Agamigi Dandanache. mici" ... Lipsit de aceastiarmd. gefulopoziqiei.momentin careadversarii impacd. caremirturisea: . fiind folositi ca armi politici de citre Nae Caqavencu.i senilitatea. Deznoddmhntulil repreneazl incitierarca. care au durat aproape treizeci de ani.maiprost decit FarfuAgamemnonDandanache.Gagamiqi". Iati avantajele progresului! Iati binefacerile unui s istemconstituqional". fr untea cireia'se afli'prefectul $tefan 'f ipitescu gi ZahariaTrahanache. avocat. ramolismentul lui DandanaApariqiaCetiqeanuluiturmentat. 95 iar picrdc amra dc Aantaj. gi cel de lim baj sunt amplu reprezentate ca prin tipurile de * p personaje: refeaul abuzivcu aparenli de onorabilitate $tefanTipitescu.p e de alti parte revarsl critici la adresa de o personalitate fectului. Trahanache-$tefan Comicul de caracter. cfutiga lupta electorali zi. toate celelaltepersoCu je vorbesc incorect: pronunli gre .senilizat*Dandanache .aptrruttr 1884.lirritor" p veros. cu atit mai mult cu citZaharia Prefecii credeci e plastografie. de Calavenc u.. pencampania Acpiunea estesimpli: in ca pitala unui judeqde munte se.

. dar urisc pe triditori". .i anumein punctele.cum spuneTrahanache) prin 'gamiqi.Am n-am treabi. prostia.. aparigia pretengia de politician imparqial.. scoate evidengipladtudineagindirii..numele areca rd"dS.Industriaromini e admirabili. cunosc sensul nu ra.Scopulsocietiqiiesteca Romini a si fie bine gi tot rominul si prospe1". prin co ntrast.dandanale"..femeie cicilitoare".. iul. eprezinti politicianul incapabil. ir. . primesc! dar si nu se schimbenimica. care nu se face de loc in lara noastrd!". ori si nu se revizuiasci. e sublimi. sa incurcituri.. personajelor Nwmele gi esteo modalitateindirecti de caracterizare aacestora surd e comic: numele Tipdtescu relevi faptul ci personajulreprezintdun tip caracistic viegiipolitice a vremii.raze sc incoerentesi incorecte: Farfwridi:...te' parlamentele.agacum sugereazl.Ai puqintici ribdagi c uvintul ca".. . .. Am zis!" Capavencw: . dilemi nu puteqiiegi. prim esc! atunci si seschimbepe ici pe colo . . Agamemnon r in sugestia Dan danachereliefeazd".Iutridarea..i in reacgii.Brknzovenescu personaj gastr onomicd.Dupi lupte seculare.. ori si se revisci. noi.creeazd.cu toate partidele gi in sa. in gters.Pdni cind si n-avem ri noi falitii rgtri?". ticul sIu verbal: . la douisprezecetrecute fix sunt la tribu nal". Numel e Dandanache cuprinde in structuri cuvinwl dandana gi. dagi-mivoie. ..Si n-am parte de Zoigica".Din doui una. ce aclamim ? No i aclamim munca.... construie f. . careau durat ap roapetreizecide ani...senilitatea ridicolul percu celebrulconducitor grec antic gi iului. gi.. Cataaencu..sit neologismefranquzegti. compaGagamiqi. putem zice. rradesivArgire. Zabaria Trahanachesemnifici zaharise'ala. Titlul comedieicompleteaziintengiacritici a autorului . inare etectcritic sporit: demascl imoralitateain viaqapub lici (. iati visul nostru 1.incetineala g indire. deci estetipul demagogului.antajul politic) viaqa personali.cini rea Farfuridi . O scrisoare privatd.nume cu sensul. dar lipsegte Soqietatea noastri dar..nulitate. Din aceasesenliale .. .

Clasaa II-a Da ta. exerciqiu..] dureri simpitetoate ca-n ois. . interjecqie. de . evolua. conversaqi e M.corect' caligraficcerinqele r.r B:lT# "..pre pozigiesimpli.. 3....**l. tuturor sinistraqilor de zdriiexpozigieipicorgani insiqi inrervenite.p.. Proiect de lecqie in Subiectul lecpiei: lara Pro.cici [..baza plan.negindit. a capacitiqiide receptare mesa. 4.i la sfirgirul lecqiei de. plicere."i intimPlirii' consecinqele S tratepii didactice -."" c" va intreprinde g uvernul b. Mi fascinaapusulsoarelui. conjuncgie.obscur. l..tilor de Alexei Tolstoi (II) Ti pul leqiei.2/ P. ilustraqiicu personaieanimale. apreciind .in text este t conjwncpie swbordonatoare: . a regresa a progresa. t substantizt: Iot esteadverb" .pe grupe ' .Capitalei' in a.f . scrlsefl orale. reqinind o..propozide 1iesubordonaticircumstan qiale cauzl..propozigiesubordonatl circumstanliali consecurivi. cu ...ie"ical 9i gramaticalla inrebirile adresate. [.girrclire.rg" Buratino. td.tiilr. adaerb: Md"tot intreba..propozigiesubordonati circumsranlialide timp. in odaie luna varsi pestetoate voluptoasaei vipaie" . Prim-ministrul a ... unui ionqinurul ac estuia/pe.in text este pronwrnenehotdrk t (aparela forma de feminin .... trii.retic.:"'.i"Jf*rer"rile furnizate de text.innegurat in biografia lui era un moment obsiur. regindirc 4.... de rpc careinsi la simqimca-n vis pe toat e" .propoziqi esubordo"gi uatl circumstangiale timp. suferingi.rii de exprimare . fot B.pronume relativ compus... a Cit.De vorbiqi..cere. de ..t.punctuaqre. ortind-o. Actiaitat. intunecos.fluent proPrie cuvinteinsylng drn..in ritm proprtu.a inainta. independenti.. fo.e.frontali.a avansa..J frerar. Mijloace de inadpdmi'nt: .d""rnolt"readeprinderii de citire coredi. tiilor formula te. J i. l. 02 si foloseasciin exprimarea O" si rispurrdi cor.*ili. a oI ulttos (a oluptwo : senzual.pcrdele-ntr-o parte c6ndle dai' .z/ P.piind.. patimi. c.. *p. calm. ideea i#i?"rruq1.propoziqiesubordonati circur nstanqiali timp. Subiectulal III-lea l.rcgindit. elevii treblie.. gi expresiv. numirul singular. casetl audio etc. I a conqinurultextului .cind cu geneostenitesarasuflu-n lumn nare" ." (Mihai Eminescu) o interjeclie: Seauzi optit: de! t substantizt:De po atefi prepoziqie. mi.. vs. ceeace .col elor..rar (inviglt ura pentru viaqi). a esolwat omti! zgornotvs..elor . lu minos vs.propoziqiesubordonati atributivi. dcea..satisfacgie.a rap Ca*p uI mir a. Proiectd'elecPie Model orientativ de Proiect pentru clasaa II-a Scoala Aria curriculari: Limbl 9i comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini lnvalator. ie ..p.rli.. si citeajci corect..texl.] ea din noapte aamintirii o vecie-ntreagiscoatede durerir' . . tihni In peisajulmo ntan giseaintotd eauna tibnd qi implcare.rpri"ae Ol -"ri.i a.. 3.. . pe obiecthte opeiapionalet: parcrrrsul. diapozitiv/diafilm. O: .. J. didactic. O.. s) durere: chin..Era un gerllde cripau pietrele. problema deszipezirii.-. tot .. nemw lpwrnire mulqumire.toate). pr epoziyie.l /incit mI credeamintr-o lume de basm..asuJ'la:astinge.l9? ta Subiccttrl ll-lea nl A.explicaqie.propozigiesubordonati circumstantia li consecutivi." joc euristici. turi era compromisi.adjectivdemonstrativde dep irtare. jroiratt ' instructai. #. a propigi v s. ginditor(oarc). "u pe fizicegi moraleal i personaielor bazainformaO:. adjeaia pronominal: La miting se adunase oragul.tollre in scris....'mixti Scopuri: . . a simpi:a percepe.genul feminin gindit. gdnd .dezvoltarea cor ctt fonetic...pronume personalcu valoarede pronume reflexiv. Revenca discuqie i. lexical9i gramatical. fluenti g i expresivl. 2. a 2.resPecdndsemnele O. linigte. mingiiere O confruntare de idei ii oferea satisfacpie.. . . . . mifac ci n-aud. .

r Nu se vor re alizatoateobiectivele intr-o lecgie.ci numai aceleacorespunzitoar e tipului de leclie' .

Chcipa aur.dia.tltl9*i?gi. diafilm etc.deg! teptufegiinq eleprule" ..orali . Momcntul organizatoric 2. r Momentul de sc riere: -'pregetirea printr-un ..joc didactic lor.Iormatlva joc de.Ce facefiecare nal t . rlo.migcare .conversalle ratino ? * orall . pix.vez.. de . orala a texrului literar r Imaginali-vi ce s 'a in. chix.exercrllu orale ultima replici !" .sa mveqe ceva.derol cutieintre doi colegide.Alcxci'l'olstoi. mix.ie animale: .material didactic: s'Juete per sonaje. .iomportarea persona..itas Educa2005.expunere hierar in lar a Pro5tilor de Alexei Tolstoi ' .Desprecineeste in aiest text literar ? perso. Gr.Anun(area titlului lectiei ei a unor obiective 5.Explici de ce vulpeai .frontali lui literar . persona. siluete lorih plange sau. ).. Poaesti . povestlfl cu .prob lematizare se idreseazi lui B?a.5e pot prezenta siluete . ursulpdcdlitdeawlpe (pcntrutextgiindrumiri metodice.formativi oPovestirea integrali.exerciqiu ..Lr.exerciqiu de citire selectiv i din iare se?esprind trlsituri alepersonaielor ! . in_ sopited..chsere'I-Iy. 48-51 pp.individuali formativd .problematizare timplat in continuare ! .materialul didactic desprinzi pregitit rui personai. apreciindionsecinieleintimplirii: . Joc de rol: Iniqiaqio dis. motan. Enunturile exclamative . drix.orali ...ordonare/plasare a vulPe.Ce trisituri alefieci.si povesteasci textul pe bazainsu giriiconqinutulur.si-gi aleagi un personaj preterat.sslsgie texte de comentate.. urs etc.joc.. . . inqelegind .audigie vizionare sau pozitiv. H. lional...i aprecieri. Citire selectivi: . ' e d1ntaptelefr vorDele sale? .actrvrtatePe gruPe .formativi .a ctivitate frontala si scriseacasi vor fi veri* individuali ficate din puncrul de vedereal continutului si al regulilor grafice.planfe cu im.r l.orali .elor .Transcrie ul timul .agini .. Obiective: .adresindintreberi.scrrsa ...si citeasci pe roluri.Dirijarea invigirii * instructai: realizarea climitului educaqional . .c a l4ftu.dln4a .Citegte o Ci tire pe roluri .Irraqii Grirnrn.frontali .orald .exerciliu de creagie . _ I I ' t. de exempl:u: fix." . pityea integrali a textulul llterar scnsa individuali formativi orali frontala individuali Pe gruPe tormatlvi r Se analizeazitextul pe bazaintrebirilor: vorba . Verificarea temei scrise l.Citeste fraementele. Lrteraturd pentruceimici. .frontali . Captarea atengiei 4. Aprofu^ndarea textului . video.Spuneqigi alte c uvinte iare sl rimeze cu ix.Pe gruPe sprepiqanialui Buratino' in discuqie Pot interveni q i algielevi.e s ugestii metoditr.individuali enun! ! .vrzlo nare de. diafilm'sau ioc d idactic: Recunoiste personajul .exercllru tino spunindu-i . . dix.Pentru viati.frontali . formuhnd rispunsuri.joc didactic acestepersonaie. n ix etc. tix.conversatle oln oasme.exerciqiu . casetiaudio.Itl IlibliograJ'ia: . l. de plange. Joc didactic: Jocul rime.CumsecomportiBu. Citirea integrali a textu.conversaqre .

. .formativi 6.ci feedbackulimediat.D 2 I 4 101 ) 5 . Editura Ana.vizeaz6. are caracter bilanq. un joc de migcare. uoolrorio. realiza Pot ac easra firi siluegi te sau migti. elevsaulacutrele gcolare'Evaluare a norarea.apreciazimisura in carere zultateleinviqdrii sunt in concordanqicu obiectivele educalionale propuse. Temapentruacasi(exerci qiile 9i 3 de la pagina 2 67.problematizare poatcfi: Eaaluaraa r fornrali qi informali. . rile." vii. criteriali gi normativil concursusunt-examenele.ele vii iau siluete de personaje si interpreteazl. ' prin carer ezultatelesunt comPade criteriald estestrategia evaluare Egalwarea rate cu stand ardesau criterii prestabilite' Eoaluarea norrnatiad repiezintd strategiade evalu areprin care rezultatele elevilor sunt comparateintre ele in vedereaierarhizlrii . .itemi cu alegere . invatare. (3) itemi subiectivi: .frontald .Arigurarea retenqici a qi tronsfcrului o5 t. furni zeazl datelenecesare vederea in adoptirii celor mai bune decizii educaIionalg.. E'oaluareasutnativd esteperiodicl. formanqeloratinsede elevi in inviqare. . Defilareapersonajelor . vezi pp. intre cele doui Eoalwareaobiectiad. tncheierea rctivitlqii/lecqiei mentul lui Buratino ! .joc de mimici -::"'#l' l". Tipuri de eaaluare Evaluarea esteparteintegranti a procesuluide invigimint. doar mimind. dupl un anumit interval de timp al inviqlde rii.joc de migcare . toalitatea proceselor produselorcaremi. formativi gi sumativi.2004).::::: .soarinaturagi nivelul pergi . se realizeazdzilnicin activitliile cu eleare evaluare funcqieformativ l. Aceasti ""r". .itemi cu alegere multiph.definireaconceptelor ettaluaregi itemi. : (2) itemi semiobiectivi .tl cel mai i^r g.explicatie spuni proverbe. da-nu. cu scopul cregteriiperformanqei formativi trebui e si fie permanenti.Explici titlul ! . itemilor.nr.itemi cu rispuns scurt. ln r.. Manualul pentru cksa a ll-a.83-84 din prezentalucrare.intrebiri structurate.i. continui. .qi eaaluareasubiectiad -labazade limitirii tipuri de evaluaresti criteriul obiectivitiqii in notare.itemi de tip eseustnrct urat. Bucuregti.exerciqiu . Conversaqia incheie.. ln continuarevom relua doar clas ificarea multor criterii.itemi de tip pereche. evalulrile naqionalegi chiar desfigurati de cadreledida ctice. care relev i progresul unui foriatiud esteaceastrategiede evaluare evaluiri nu este sale de ficienqele in inviqare. corect-inc orect).conversatie de re: Ii se cerecopiilor si .AceastarePreEaaluareainformald esreaceea zinti strategiade evaluareceamai frecventi. r obiectivi qi subiectivi. . .finalizindu-se cu note' c alificative.Irccdbrckul 7.Marcela Peneg."l Pentru cadrul didactic evaluarea reprezinti orientareain planificareainvilirii . realizatede instiruqii specializate.itemi de tip rezolvarede probleme. itemii se clasifici in urmitoarele : categ oriiqi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali (adevirat-fals. Eaaludrile fo rrnale. Tipuri de itemi Penuu. i n interacqiune cecu lclaltccomponente: predare.orali .Scopulacestei acesruia. . . cu noi exemple.itemi de tip eseunestnrcturat 2. 3. verificlrile reelizatein cadru! ins pecgiilorla clasi.oalrorra asiguri feedbackulcontinuu. Limba fi literatura romind. prin 'b. . cei mai importangi itemilor serealizeazdpebazamai Clas ificarea a$eptat' {iind: obiectivitatea tn notare qi tipul de rdspuns Din punci de vedereal obiictiiitdpii tn iotare.

Scoh. I Strrit:ir.r. arati ce trebuie si inveqeelevul.relevind eficienqa acti vitiqii sale.giin alegerea metodelorde evaluare. Evaluareainfluengeazi inviqarea rezultatelep ozitive intiresc motivatia inviqi. l:]valuat'ca A<f progrcswlu. . riiur. cum sl invege. rii gi sporesc increderea elevuluiin propriil e forqe. 14.i p.

ci de ciini nu mi tem rr". urmattrde intrigi. sunt i bine si gezideopartecum zici... limbajul personajelo r din popor.demetaforespecifiCe de personaje-cheie"r. Astfel pregitit. frate-meu dagi ci sunteqi poateculcape-o urechedin parteavoastri: la Sfintul Aqteapti s-aimplin i dorinqa inainte. Iixemplc: o Itemi obieaiai. fhceul inqi :le din tinereqe alegeacelcal careminincd ji'. sefriminti cum si indeplineascidorinqatadl ui. iqi caracterizeazd prin proverbe : . o Itemi semiobiectizti elevul trebuie seconstruias cirlspunsul. impirlgia estepopular.d) substandv... av eanumai trei fete .Pentrufiecareliteri scrie.o oglindire a v ieqiiin moduri fabuloase"(G..Ei." sau . lor gi mai ales curajul.. iar verii secunoscuseri..lmpiratul Verde.i niciun fecior e si-i urmeze la domnie. literare la 1 august 1877. e grozavulurs care-iiesein calela un pod. acliunii basmului cu prindeincercirile la care Craiul ii supunepe basmulutcuprmde incercarlle lui per ipegiile Harap-Alb.i sefereascide omul rogu.frunza frisinelului.. Poit de Sfinta Duminici.ec ul intimpinat cu batjocuri: . Cum vid:eu. .s-a grlbit si se inr ci. La despirqir tatalsiu. Fiul omului gi numeroasi zicalece relevi menmlitatea ingelepciunea mare. o . e. Ex poziyiacuprinde acestiLforrnwld gi gi in acgiunea aremporalitate aspaqialiglls d i citeva indicaqiidesprepersonaje.ca si mogfiul escpimintul".itcmii sc clasifictr asdel: (l ) ircrnri ciror rispuns esteselectat al dintr-o listi de opliuni. Cum senumestecuvintul c aredenumegte fiinqi. cdcimila Domnului: " lac de-ar fi.nici tu e tti de impirat.. L'Desfd. nun ta ca incununaa virtugilor dovedite de protagonigti.iri-mi de giini. nu seindcplrteazi foarte mult de modelul basmuluipopular.. Un elemenrde originalitatea basmelorlui Ion Creangi estetocmai impletirea lui losului cu realul li aceasticaracteristici esteevidentdin Poaestea Harap-Alb. iir.Numai fiul cel mic suferi.. a unui pirinte nemulgumitde feciorii lui..doarn-am a trii cdt lumea. rtele mai mare al Craiului. de acgiunea teristiceoriclrui basm sunt: ptizengaformulelortipice (iniqiale..b) ad verb.. Povestealui Harap-Alb a apirutin revist a Coworbiri. obiectegi cifre magice.virit in sperieqi". f)e exemplu:eleviitrebuiesi adauge cuvintul/cuvinre le carelipsesc definigie: din .in spagiul liber. I .0 rl I ln funclic de tipul dc rdspuns ageptdt.urarea Urarul ll a. Amu cici era odati intr-o qarl un inipialdcareplaseai. alungat de un urs grozav carel-a . ii di cu si a ursului in caresedeghizase il sfdtuiegte nu seinsoqeasci omul sp in 9i ..mediane gi finale).tiinqeazipe feciorii sni gi-i suPuneuno r incerciri de voinicie. nici impirngia pentru tine. un lucru./ $i la rizboi.duci-sedin parteamea cine gtie"..intreblri stnrcturare.i deznoddmint.. careavearrei feciori". d-e gi o gami .. 9i si vi ii mei. a. si-i pe cel mai vrednic fecior pentru a-i urma la domnie (intriga basrnului).. Obiectitt d...incepe cu formula iniqiali: .c) pronume. pe careo milostivise.eevaluare. De mulqi ani cei doi fraqi nu se mai vizuseri. basmulcult. i-a scrisCraiului. Basmuleste.ii cereCraiului hainelede gine re.astanu miroasi a nasde om'.cltunu. posomorit.. bro_agte celui de-al doilea {ecior le . litera mici de mini corespunz i!iv. Acegti itemi se clasificiasdel: . mai stricaqi . Si umblad numai aqa.. Ca structuri.i destoinicia i sii pentru a constat a lui par atitudineagi gospodiriaunui qiran inrmportamenrul Craiului.itcmi caresoliciti un rispuns scu rt.\ ^ ' I 103 . Asa-i ci ne-amincurcat in slibiciune ?" Es. . degiesteo creajie originali.Craiul ttn.] voastri. [lnun1... . ... Caracfiruagieinigiali. gi decit si incurci numai agalumea. adici itemi al ciror rispuns tr ebuieselectar dintr-o listi de op1iuni.o iemi narativi carecuprinde trei probe de voinicie gi finalul. degeaba "[. Craiul . Craiul. dragul tatei. inapoi"' I Uahl de nepogice are!Vorba ceea:La placinte. toat i Yiaqa feciori de craiu. Cdlinescu).. fiind bitrin . fratelesiu.a-i ci s-a implinit vorba ce ea: mincarea.. Ex isti o propriu-zisi. (2) iterni al clror risp uns trebuieelaborar. basrnulsc clasific[ in cult Eipopular.r atic. elevii si fie cap abilisi recun-oasei definigiasubstantivului. Ca orice basm.Vcrbulesteparteade vorbire carearatd. Verde-impirat. un fenomen al naturii? Opgiuni: a) adjectiv.

trebuie utilizaqi gi itemi cu rispuns consrruir de iltre elevi. in cadrul disciplinellimba iitur rturu .iy. z ln evaluare recomandisdseformulezediferiretipuri de itemi.. . preferabilitemi se cu inalt gradde obiectivitate.zf.v 2. itemi subiectivi de tip eseustrucrurarEi eseunertruit. Idetn.intimpliri fantasticeale uttor petsonajeimaginare(feqi-frumog'i. Pcntru a se realizao evaluareeficienti.p..ale riu[ui(simb olizateprin balauri zmei.degi existd.) pe carele inving in celedin urmi..'"*i:..p R..ane etc.aflatein lupti-cu forge.ne..). ctc.49. p.49.. in riscul ghicirii rispu nsului. in carese nareazi. r v.. popular saucult.vrijitoa re .trat TESTUL 6 SubiectulI I Povestea Harap-Alb lui de Ion Creangi Basmul esteo speciea genului epic. cazulacesr&a.i romAni.animale ndzfl.l in funcqiede autorul individual'sa ucolecI Dicl:ionar de termeni literari..

si c. lipsegte basmullui Creangi. naturale (Gerih. la gi. simbolizeazl.ca de Ucign-l Crucea ".u ndeildemasci pe impostor. In de curaj qi mai alescapacitatea a ved eadincolo de aparenge.seuit i qi rabdi""Cular nirrc:ri. Formula de incheiere. se calitiqile personajuluiprincipcrsonajul.ajuti" sigi dezvoltecalitigilatente:inteligengd. se inakd. l.i gi minincd.cd daca fi fost in banii lor.$ir lirrurvt. prinlesele prives ccu antipatiepe Spin. il ajuti si seformeze: SfhntaDwmini cd pu-ne incercarernilospal fizicului gi forgaspiritului. Setili). personajecaretesteazS. personajul. ca gi forrnulamediani . Uriar rneazd.generos bun gospodar: cruqiviala fuinicilor si impro9i v.in-vizduli gi-i di drumul de -ac_olo). r.daria si mai vedem" [noi] ce sepetrece speccititorul/ascultito rulin acest lui h masi dupi plccarca Harap-Alb".. fi elibeiat cri condiva srr schirnbe identitate a. nizdrivani pentru cI rc..nwl feciorului de impirat.gig"le. nu nta lui Harap-Alb cu fata impiratului Roq (deznodimintul).facecu dingii.intruchiparea experiengei viaqi.. Acesteasuntpersonaje anapoda. Pisiri-L. slugi a Spinului.nd..'Harrp-Alb searati milostiv..r q. Din acest feciorul craiului devineHarap-Alb..siliqile"dln gridina ursului.zdrivane9i o aduas cc impiratului.rrSpinul s ede drepr fiul Craiului. Spinul va incerc_a scape Harap-Alb dindu-i porunci tot mai greu de in delrlirrit:sa aduci . dat oriti lui Gerili. Ajuns la impiriqia lui Verde-impirat. a Spinului.irrtlrolic. nici la bunitate.I t04 l)r'trrtrtrl l'cciorului sprcirrrp:irnqia Vcrdc-irrrprirlt sprcirrrp:ir-at ul cstc lui qi l{o. irr lrrczentareacdrora naratorul relevi ar taportretisticS".umul tindruluipcntruviaqi. Hnqigurile pi durii in carerlticegre t . au irisituri supranarurale. fata impiritului Ro. apoi izbinda saasupra icnia destoiniii testeazionoareagi-l . bunitate. il in Irrt'lrisdc rccstain fintini . Izbinda-va fi a caluiui.t I lrrrap-Alb.lupt a dlntrc binegi rnu. antreneazi tlnirului.fantezieinventivitite vergi bali. Ros. l'ormdrii .ru siml'.. spccific. in felul lor. tacol al formirii gi al maturizirii Personajele grupeazlin mai multe categorii:Harap-Alb.sii-o a4uci pe fataimpira^tului gi. slugalui. sc duceaco lobc gi rnaruri .ipsit rlc expcricnga vielii. in drumul spreimpira tul Ros.iltzt:. a inde ciudaqii peli tori la curteaimpiralclepciunii gi devotamentului.t). Harap-Alb mai estesupusunei incerciri de cdtref.Acestaiitaiecapullui Harap-A16(pinctul culminan. si de .. irrOchili 9i Pnsiri-Liqi -Lungili descoperi cwzdtoareafeternl. unde fusescatrasprin viclegug.clii. are o infigigaremul t mai plicuti gi samini a fi mult mai ()ttlcllos.Trecirrd toate_probele carese contureazi un portret complex. Noblegea darul prietenieiaparevidentlaintilnirea cu_cele gi cinci personaje grotegti. Naivitat eagi imprudenqa rransformi.pcIa noi". calamitiqisociale(Fliminzili) sau aspiragiiale ormcnilor.capete* -.Fata tmpdra tulwiRogreprezinti farmeculfeminitiqii. Sph.De fiecare dati este ajutat tlc Slinta Duminici gi de calul siu nizdrivin. ajutat de Setih gi Fliminzili. doringadepigirii limit elor (Ochih.iarcinenu .i ^ i. cu ajirtorul cirora indeplineste toate corvezi lela care supune impiratul Ro!: supravieguiegte il in casade araml. Cal ul il omoarl pe Spin (il in..iidentificepe fita ceaadevi. va fi ajutarsi in deplineascidoui un tlirt inccrcirile la care-ilva supuneimpiratul Rog: si aleagd "macul nisip in timde -doui grulnop{ii gi s. mornent. fliciul riticegtedrum ul spreunchiul siu si va fi nevt'it srl-ltoctncasci slugi pe Spin. s-ar fi lepidat de ele ar Spiin. il vilzind cum se comporti cu Harap-Alb ._r"cprczinti tlr. pc la rroi. carlsplati. o cind qi cind mai rostegte incurajafa ceacesrlucru gi calwl:el vegheaza. Pcsemne inima le spunea Spinul nu le estevir gi de aceea ci nu-l puteau rrristui." inf.tz.gidin ceasulacel aau inceput a vsrbi ele irt dc-clc.capulsi pieleacerbului"b.principal.Fataii urmeazdpe tuftriVerde.qi-Lungih). prin t:orespunzitoridealulu i moral popular.de unde se bat mungiiin. il readucela viagi pe Harap-Alb.izrcaztr stup pentru roiul de albine.".lrunr inchciatcu rasplata fireasca: nunta si ped epsirea riului.. estede sunt manifestirile experienqei in .sclirr irrtr.ata impiratului Rog: calul lui pi turturicaei trebuie si seintreaci in incercarea de a aduceapi vie si api moarti gi trei smicelede mir dulce .inrogiti.i tlificuluqiivielii. Ultimelecuvinteale basmului sugereazi din similitudi neadintre universul real qi ceIimaginar: cinc mai acr-rur qincir-rca. 1i.tutc u pielrc scurnpc in fine. mod cic. gi. consumi uriagacantitatede mincare si biuturi impusi de impirat sub amenintarea mor[ii.Slinul de fel nu samini in partealor.calrunitili." rJfoi-eazi.cittcarcbanibc virrtclc.rati din tre cele identice. ni ci la chip.Aga il urdse_ de tare acum.

pini vei muri gi iar vei invia. drumului iniliatic. imatur. expresiilortipice in scrisullui Creangi zugrivegteo natur i rustici . zatorilorrc. artisrulindividual incintat si populari a d evenit Creangi esreci in el colectivitatea pe pluteasci marileapeale graiuluiobs tesc. basmwlwi Semnificapiile podul sub care agreapricraiul deghizatin urs. marcatprin nunti. nu o trece.l rra'pro 1. Coborirea ?n infern se i ncheie cu moarteainiqiatici."anticipeazidestinul personajului.constnrcqii denleide interjecgii.'rn l. JurimAntul impus de Spin fecioruluide impirat de al sluji .este9i inceput al lui se riticegte es teo probe pe careacesta. riminind un reprezentant artisticecareil gngtle aqad. gi descrierea diade Spredeosebire basmulpopular. prin acea cn M"io. scriitor din linia realismwlwi Negruzzi. neasiminatalui putere de a evoQr.2 105 l' 2TuclorVi.apare.Mulqimea estetical cazului lui folosi"d formele oralitlgli.bucurogidin primul moment a fi gh icit in el o congtiingiinruditI"..rcu gi iu Eminescu. reia esredeplin format.ora1. o cxperienlicapabil. 15 si (> . dialogwriamwin lwi absente."1.tuigii-gidarul anticipirii. podul cu n unta furnicilor-reprezinpddwrea-labirintincarefiul craiuspreo mai profundi matur izare. onomatopee. acestea are viaqi.api vie gi api moarti.afa cum fata implratului Rog qtie ci va aveanevoie de cele trei de smicele mir dulce ..Rolul ei reprezinti p utereadragosteide a facesi renasci omul iubit. exclamagii.. fknti.zicale..na semnifici coborirea in inf ern..i . un stilist abrrrrdent. personaje calambumri. in rlte rrecere.estrans vigoare a congtiinqei tipic al Junimii. Int"e resui 1o"irh.i stilul oral datoratabungror e$ti). lui un ca viaqa. pp. populare._p_rin . ini. in realikte.eangi. si treaci intr-un cerc eiistenqia lsuperior.Unic prin geniullui. condigie titarea.si duci la un nou mod de existe nqi.in carepredomini naraqiunea .rnu. eroul pierzindu-gi idenspirituali noui la capitul cicare-iimpuneo traiector ie devinerob. sprealti lume: trecerea sunt profun de:podul marcheazd.. Poaestea Harap-Alb exrstanumeroase loguffiind apro ape (de celor cinci zinte (ceatiadin casade arami) si ampledescrieri pilde poftr etizarea de Alte elemente originalitatesunt wmorul.

Condipiilerealiz drii acestuiobiectiv cadru sunt: oparticipared. imaginaqia voin9i dezvolti gindirea.Spuneqi ine reciti cel mai expiesiv?". cum ' adverbr elativ..a izbit cu toati forqaflanculdrepr.model Subiectulal IIIJea . . Odatd plenui semo cilitorie in jurul lumii. impresiile/pipeisonajul!". in ritm propriu conttia ntda eleaului.dc-mi pare" .propozigiesubordonati circumstantialiconsecutivi.i substanrivpropriu) 3. la de diriior.I t0t Subiectul al Il-lea A..Aceasti metodi creeazd. 1. nu de mai mul te ori. (adv.incit.elementde relaqie. f uncgia complemenr are de circumsrangial mod de Nu qtiu curn se numegteacestcaste l. de Exerciqiulde cirire selecrivl9i dramatizat i imbinat cu exerciqiul exprimarea elepireri personale.cindva") Iqi spun o datd. asemenea formuleze cel pu{in o propozitie referitoarela mesajulscri sreceptat(textul literar citit).Recun oagteqi e despre.) C.limbajul. creativelnsu. b.conjuncqie subordonaroare (. (subi ectmultiplu exprimat prin pronume personal.cdaud" . Ideile pe care le-a susginur discurs creeazd." 9.corect gi fluent cel pu qinun enung. fireassuccesiunea Cadrul didactic trebuie si asigurecl imatul educativadecvat. mi. in propoziqiasubordonari are funcqiade nume prediCativ. conversaqia tizarea. Rolul jocwlwi didaaic in tnsu$rea cititului la clas aI conttiente.i didacticede tipul: .ti" si ingeleagiceeace citescqi ceeace scrlu' Cititul gi scrisui.il. e . metodedidactice forma tiae precum: metoda exerciqiului. B. de in subordonatd. reb.de lungiduracomplexe.prepoziqie simpli.metodede comunicarescrisi. valorificeresursele si mo bilizezeresursele si este De asemenea necesar se creezecondiqiiPentru afirmareac apaiqimint. f.audio-vizuale. in jur . 4. aducereaminte. curn .propozigie subordonatoare subiectivi. eforatl. 2. necesitl efort congtient. fiecareelevsi ci teasqi constant. 4. este si congtientizeze voinqaI' a.) N wmaitu ai puteasi-mi spui adevirul despreceleintimplate .area lui rivisiti.introducepropozilia subordonati circumstangiali mod. (adv.textul liter ar".Copiii trebuie si tt. 3. ilor tuturor elevilor. . tragerela sorpi . 2. Aceste "ciirriUqi motivaqia jocul d idactic. igdrii. -. memoria. spiritul de observaqie.bazatepe efort intea. elevii trebuie solicitaqi la textul citit si analizat..i i.corespunzit oaa acriviriqilor de materiale mijloacelede umane.brainstor mingul.i rea iemeinici a ie*telor literare constituiebazapentru exerciqii de puneri liber e carevalorificl in grad maxim capacitatEa receptare de expri9i re a mesaielorsc rise. . 3. de . in deruti in rindul opoziqiei. Nc-a izb it infigi.. ..predicatverbal. dar mi-a plicut mult. problemaeuristici.. + s.loculiune adverbiali. 2.). l. il de ln activitatea invigareun aPortdeosebit arejocul didactic.....prin efort intelecrual limba gi literaturaromini.. i adv. Sefii demn ori de cite ori impr ejurareao impune ! 107 l:rontalcpc grupe. .Sepot real izajo.i cu metoda conversalieie uristicedezvolti capacitatea >r a ui de receptare mesajuluiscris. propriu.complementindirect gi subiectlogic. Citirul giscrisul sunt activitlqi intelectua le depuni efort congtient. jocul didactic. dezv olti imaginagia. lwarecwasaft.FiecareelevsI scriecuvinr nou-insugitegi si formuleze enunquriorale 9i s crise' si-gi exprimeopinii referitoaOri de cite ori'esteposibil. 1.subiec t.. in lecqiile si de ci congtient.metodeconversative. c.RegineCit mai multe expresiifrumoasedin.etc. eazdtrisilturi de caracter. gi individuale. introducepropoziqiaiubordonat i completivi directi.rrnl inrtrrrtttenteale lucrului cu cartea'ale muncii intelectuale. i-vcrbpredicativ. (subiectnedeterminat) Ew si Maria m rgemdes la teatru. iar al elevuluide partic ipant activ gi congtient. facere de bine. relalia siimwktipd acadrului didactic cu elevul. S-aintimplal agacum mi-aminchipuit. 2. preponderentmoderne. inviqarea dramatizatl. In cur ind vor dispirea monedelede cincizecide bani. voinpresuPunexersa rea suti difi. bdgarede seamd.a.doar" ) Nu mai frecventaclubul artigtilor! (adv. r/z .i concu implicagiivolitive gi afective. .de pildi... Actul ciritului rebuie imbinat $i cu acelaal sc risului.rolul inviqitorului fiind ace. mijloacede tnvdpdmhntmodeme. (art. inviqarebazatepe obiectivede referinqi clare. Ploui in averse. dctiaittili dt inv .ipare lectualpropriu al clevului.foame . lrr luptl.

l. Strategii d.ereceptarea mesajwluiscrisprin efort intelectualpropriu al elevwlii Formareacapacitiqiide receptare mesajuluisc risse realizeazdprin a strategiididacticemoderne carepresupun: .idaaice de formare a capacitdpiid.

."..p':pozigii ctc' Un asemenea poate preceda/i ncheialsau poate irt.$tefancel Mare. joc flt/bclr7'l se cxcrcigiilc citire.. invoi cli crrpcccji-n apoa. ci zic ci sunt crestini.i Occident. iscilituri fudule gi praful s-a alesde invoieli".. ciutat si unescRisiritul"..scedin carese desprindemonumentalitatea $tefan. . mai ciprinsesesub trupul siu piciorul rinit si nevindecatal domnitorul ui. O caracteristicia drameiApwsde soareo constituietipwl de conflict. :r:. Patetica tiradi esterostiti.r". gi mai presusde orice situeazi nevoile qirii: .. :lll]::.rl sc'z. congtient slibiciunileomenesti... de de domnitorului preocupatde soartagirii gi a poporului impotriva boierilo r anrtrioqi. Ca bu n cn'. Domnirorul e pentru ci incercarea de a-i uni pe cregtini lupta impotriva pigini lor a eguat: lui in cercatsI unescApusul intr-un gind.oriclc citc oriexiste posibiiiratea instalirii 'r'i rrr. perisabilitatea biologici 9i de de de sa 'ile responsabilitXqi voievod.r.cturalcclici.e^t"st.Formdm cuztinted. a fost ti!. sporind emoqia.. didacticeEu citesc.q i trimiqii mei betut din poarcd poarti.".. r" formeazd" se dizvolt e ckmpwliizwal de.i... $tefan cel Mare afle de la fiica sa.a plictiselii a oboscrii si elevil or.apoi ameningitor. clasele ln priraare pracrice se iocr.dornici de putere gi de bog. lntors din lupta pentru apdra.-am vegheat si-gi odihneascl ca suflemlei osten it.ca tampon intre Orient .. gi n-am despuiatpe unii ca si imbogd lescpe alci vru eaun domn treaz.jertfeleostenilor sii si recunoagte patr iotismul aces. Sunt bitrin.. observi. va sta in suaD a ta cuvan t.. Recue infringerile. r. zbuciumirile personajulu i$tecelMare..orirlc. provedin con..r. Punctul cwlminantal conflictului il constituiescena i ncoronirii lui Bogdan. desprecompl otul urzit paharniculUlea. . Bogdan..Le boaielede ia un om ?... stolnicul Drigan gi jitnicerul Stavir qi gribegteinsc iunareafiu: i siu.i n primeactealepieseise contvreazl..lrltcglilt<trganic -stru.rrici'. si lase in zavistiegi si seridice impotriva primejdiei obgtegtia cregtinitiq ii..1. ..reaPocugiei bolnav (calul Voitig a lunecase. rdspunzi.Unitateatrilogieio asiguri rocmaipersonalitatea montald" lui $te fancel Mare.$tefans-azbuciuma [z.r.i rr polui moldav. Congtientde mi siuneasai.Ew citesc. u ficut cdriri bitute drumurile pustii oameniimei gi degeaba. agacum relevi discursul..':...ldirrnic..on Oa viziunc." Elogiazi. esteo i" coplcaitoare in celelalte doui piese.fcrctrrile tu tw tu .in Viforul qi L wce afdrwl).l.. ori st'solicitii c{orturiintclcctualc mari. meiaje cu ...i ul mult ora caun simbol.[.i. protagonistul dramei Apwsde soc{re. prin cluce rulMoghilA. . Ii vorbegtealuziv.i r-i situagia). si numele ei tre cu graniga."zi-J.a rimas adinc in memoriasi in .i graviteazd. Scriitoruladucein teatrulsiu caracrcrc draicc imprcsionantc. ca o minune a Domnului nostru Isus Cristos.. pe fon dul unor teribilc fulsi trisnete (decorromantic).rr.a sirnqurilor vizuai -tactil. Personajele a principalegi secwndare celetrei dradin jurul personaj ului$tefansaual testamentuluisiu politic sedefinesc.unconflictpsihologic. . D.rrecer ein revistda telor saledin timpul domniei si testament politic: .rl fir-onunqd sau alegpropozigia potriviti din enunqu. o"-plu.Oh ! pidure tiniri !..Eu am fos t biruit Rizboieni gi la Chilia.tiingade voievod patriot..ril."l"irrtr. denu. vru ea ca numele ei si-l gtie gi sn-l cinsteascicu roqii.Je.impunindu-gi implacab ilavoinqi. rugnndu-semai mult penrru ei ca pentru n oi.ii trimite.Aiurn e bolnav.. Prin Jocwlsilabelor. la Caffa pini la Roma.....Yl'zind ci rimii cu figiduiclilc.I 106 itt jocul sc . . j"j.Unde sunt mogii vogtri?.insila .Domnitorul il oblige pe palui ri^cul Ulea sI participe la insciunare...vizual-motorii.lin. .Ew citesc. le denumesl. diclactic poatcdcsf agur:a dc cirr..]cum vru M oldova asavrugi eu.r.. Acest conflict esteexacerbat conflictwlsoci al. ". agra.tactilegi auditiveprin care.rtrrluiauditiv. Moldova a biruit pretutindeni! Am fosr norocul.i".qii. trilogialui f)clavrancca p oatcfi piati dc clrlrttclcshakcspearienc. Ci vru eaun domn drept.'J" 9i o silabaqi . de jocur ile didactice/ocul sunetelor... A fost.Presiraqi.irir.. Oana..Era. Acest conflict devinernanifestabiai n acal treilea. prin auzsi prin pioiir c()l)lllrcculloscanumiteobiectedi n naturi..cilrrl(:terologic qi rnodalitnqi cstcticc..nire".

ris prin e{ort intelectualpropriual elevului.. subiectul al III-lea..fiinye/lucruri! etc. .ca rc delwmesc . 3.nescu-Delavrancea Dramaesteo specie genuluidramadc. "-i jocurilor didacticeestederermio"ia de miicstria Efigignfa didactici a invrti.r".completate jocul gesrurilorgi ul de . . . prozFtsauversuri.intecareiorpin !.con. "pon Delavrancea dezvohare i "t la literaturiiromine.Trilogiaistorici a-Moldovei...gitoarei.ar" irniga. 9i torulur/ invi.Pini la trilogii.ezinta. compusidin drameLip"t a.a-i antren..t i"rlol-a" rot Accsteasu nt activititi foarte agreare -i-i. Gdseste cite. dezvolti gi consolide de citire a rncsajului ^ii-"^p^"it^tea sc. vtoaliiai . gi a. istorici romineasci. valoare ^p ^riij^acesrei de d9Ri.rn deosebit .de a-i determinasi inveqJmai usor gi . a iy in cu un continur scrio s.r*ari ittzsl. i.te cht mai multe cut.$":ffi.i sunet ul/ktera.. tinwi... ple. au calitatea--. Alexandru Daoila ( 1 901 ). Conceptul de cunicwlwm Pentru rezolv ateaacestuisubiect. triceicu-.. i V. neexcluzind elenici mente .adesea prezentatintr-o formdi"-ifi"r.Hasdeu (1862) Despot-vodh deyasjleat. itemul 2.te Cite.#...comice.vezi Testul 2.de la ris la plans. .. Accs tor jo.l..."r. specrarorul trecind de la comicJatragic.f "r_?r:pr?z:!t1g.curi didacticetrebuie r.dr"-. TESTUL7 Subiectul I I Apus de soare de Barbu $tefd.rrr deiopii. li s" asociezejocuride intonagie expresivi rr cn unlurilor citite. uneoritragic.riitorrrL.de creativitatea acestora. . soare (1909).de laxa.. viforul giLwceafdrwl ( 1910)repr.

li-ai implinit menireaca gi mine !a ln stil romanric este surprins ultimul procesde congtiinqial lui $tefan-domnulcare moare rosdnd numele Moldovei..Acesta. la Riuseni .cregte curteadomneasci.Pwnctul cwlminant al conflirtwlwi socialse plaseazl in aceastl scend maiestuas romanticd. . ci a urmagilor vostri g-aurma. . desprinsdin experienqa unei domnii indelung ate zbuciumate:.ci de mlrirea lui nu mai sufla ic .dar cu inalti congtiinqipat riotici. sceni'intensdramaticit. $tefan cel Mare simbolizeazi voievodul p...i neputincios. singu rqtii cc-r tu pe inima mea. 1t dcja nre. ce vizut. autocrat. cind se bucuri de sosireaort.daraporeoric atri.. degte-midupi picatele mele.rilo. . crezind ci el a murit. altl chiar. ce.ii va ucidel .. De la primul in moment (fin/ul act ului tryth.Aceste. t"pd.... ciuda in rfid elitngilor. poarte altcineva S -o mai tinir.. gi accsty'nal ca ca tragic.ajrio-t. mirturie a ceea ali !.. $i (S-aud.Bogdanc..Doamnc..la ultima fapti.sccnelc burc accstei opcre literarecaracterde dramd. Deznoddmkntul creeazd..Cine e de vini ?. 9i turcii sunt mai credinciosi creqtiniicuvintului dat .. Aflat pe pa.incllcind voingalui $t efan.trimiqind pe Raregla mama sa.. slujba intereselorgirii. Riregoaia. .ci nu mi osindi de pacea t urcii spre mintuirea sircu rnanului meu popor!" qi le transmiteurmasilor un prin cipiu de polidci interni gi extcrni. fata de la curteadomneasci. i.Dumnezeu?.tragi cS. Mantia asra c prea grea. cumpunawl culminant al confliaulwi interior il con.. El se bazeaztr forga fidelitateaarmarei in gi pe Ei a noii boierimi formateprin recompensared bravurii gi a pairiotismului dovedit lAmindoui m-au slujit cu credinqi..ci-n tine am crezut. tul nevirstnic. dupd.. in acest cei doi afll fel cl sunt fraqi..A ! nimic.. ! "Sd board t repteleSiaruncd sabia).....Irrr u lg. care rispunseteri prompt la c hemarea domnirorului (..... Sufletu-mi nu vrea.. Petru Aron. i. In lupta dintre $t efan-domnulgi $tefan-omul. lelaltegravitAndgi evoluin d in raport cu acesra..congtii nqa lucide." Dupi ce agazd" Bogdanpe scaunulgirii qr pe ingenuncheazi. igi creeazicadrul legalde pedepsirea cornpio. tigtilor... i-am a.] ci voinqameae si seungi Bogdande cind sunrin viaqi.. d.... Da.).aleciror tagimuriseri pe cimpul a.fineti minte cuvintelelui $tcca fan.. spuneqi girii [. Oana.. se pe Domn.... personaliratea acesruapare .Stirnegteadmiraqie la chiar gi dusmanilor [liriltei complodgtii ii recunoscmareqia: . rostind rugiciunea Tatdl nostra gi povesdnd cum e fost ucis tatil slu..ez atcu mAnameacoroanastrimoEilor mei...Bitrin..i toati ogtimea.! S-aimplinit legea (Sco.i tot sfatul.Dar cine e de v ini ? Io. Dar toli m-au pirisit.Cil voinla mea$-aei a fost purureauna.te in somn. incearci si-l ristoarne dc Pe tron pe Bogdan. $tefan aude ovaqiic are-l aclami pe $tefinigi..Si nu sece izvorul nostru !...-l 110 judecnqii apoi cu congtiinqa dc faqa datorieiirnplinite:. feteleorfane. .i)..njionate dramaticc..Pel-Ilea l-am mi. .Marea fost.. stituiescena frcfan igi domini slibiciunile biologi." lr"rri apelein Siret. Io. oferdo lecgie istorie $i res.surat cu privirea.. nepo. fiind in prirnejdie.eriipe viu a rdnii cangrenate. lga vin raiele Sucea va chemarea in la voievodului lor !" .. n-a fost a mea gi nu e a voastri. ucidereatrideiorilor. rul patriotic). esteadeFe.e: trdiascd 1i xt. O ! cum . $tefanvoievod. tul de suferingi dupi operaqie. are copii nelegitimi gi nu le-a spus adevlrul.Se cutremura Moldova gi-o pripastie sedeschise.. Doarnne. treazd"..roareceun ..pentru a -i cereincuviinqarea se cisitoreascS.. simulind ci vorbe. invingecongtiinqa datorieiim. cu acestsfint oqeloprii curremurul gi umplui pripas.n. rostogolegte trepteletronului.cu prequlvieqii. Bogdane $i voi.omnwl Bogdan!) i.ilor urmaqilor vogtri in veaculveacurilor.de citre propriul siu frate. bolnav ... plinite cu pregul vieqi i. de ponsabilitatecontemporanilor si urmasi lor (finalul tiradeiin caredefinegte sentimen.. Dator ia de pirinte gi-o indeplinegte. Bogdan.voi mirturie a ceeace ajivizu t" ).El fu qi de fagi^ vizu ce vreau eu. .cd Moldova n-a fost a strimogilor mei. areforgamorali de -ainsciunaun domn tinir gi de-a-giimpune voinlr (. $tefan a picituit. Ca om. Murise inainte de a-l izbi!. Aceastl piestrde teatru ar ein centrul acgiunii personajmonumental.. gi ca un scosdin fire se arunci in sabiamea. $tefanvoievod am suit pe Bogdanpc tron.comple-xitatea mireqia sa.P-amindoui mi-am pus nddejdea").... Boierii complotigti. s i cu ia ii mirturisesteci-i estetatI. Dumnezeu si-l ierte. os6. ard.ci nicio degirticiune nu s-a lipi ide sufletul fost meu..ci am statzid neclintitin faqa piginilor.. igi depigegtesuferinqafizicl. carev-a fost baci pini la adinci bitrine qe..

. in trupul dumnealui numaicresriruri. boierii complotigti ide ntifici balaur careinghite un motneagcu plete lungi. qiran supus era rorJrn-1 fagalui". g-"*" Doctorul$milii admiri curajulgi sripinireade sine:...zegi.. eresuri. miqa care inci bufniqa.iar in formele pe carele iau norii. mili n-amgriinqa. iaiun ogrean esre sigeteazivulI gi el cade-npripastie..voinqa mirieitale.. paharniculUlea.preaslivitul ru. aer...tia pin desc moarreavo.si .. igr..... reprezintd" alti modalitate indirecti de caracterizarea Moldovei".. ea carese schimbi brusc (.aurorul valorifici legende.. ti fi" rogpenrruDoam$tie -clmpuJcare M aria. vor purerea.".stlpin".Boier. Cei trei boieri... a runcicAnds-aniscur." Credinciosul Hirman mi.. Am Rana la picior ii de te trupu_l dumnealui.... itolnicul Drir gi jitnicerul stavir.la apreciazi sprijinul (..ochiulvulrurului bitrin clipegte inci. luna un cearcin ro.oqelir..sebolovinird rrori negri cufiLe catrinul...sunt nemulgumiqi politica lui de $tefan: .-pentruDoamna Ma ria. .. .".lmpiratul". rizegi boieri sadea.$-apoi.iun boier.". voinqaqirii . In construireapersonajului$ tefan.in viteazul ista. $tefanafost scildatin sinde gerpoaici gi de vultur__ca se sr recoare_gi se inalqe.'io"-rr".rturisegte:.Fetelecred ci.... c i se-nruca noaptea").pot.b voina vo it slobod pinl la sfir.. Doam na Maria il vede pe gtefan cirlare'pevoitig ca arhanghel".apoi aceasra inhiqati de un vuhur. iului car ea fost ..il numesc.$untfurtre devotat doui sibii ....u. Este si .Mogiilele impargea ?n numai la ogteni.. n supugiii ficea r5. vd rt vipii.. Titlul dramei. metafo rd.. 9i pentru oameniilui credinciogi. Degibolnav..dului pe-c-are inrrezrrescin semne. .. pleaiasr apere gara.pentru fe: de lacurte...prevestiroare: o gipEtulbufnil ei. De n-as eniqn-agfivrutcevreamiria-ta.. $tefaneste sonajlegendar." din Aci. ciinii au urlat.it.goimanul".soarele de lupd... o femeiea niscut un copil cu picioar e de ied. o purerecarescapdmedicinei. o vacddin turmele domnegti a singerat inlig tar. . . mi frigea cu privirea lui"..in lupti.

ntec.cazul acuzariv. Lansim un nou concept caresenumette.u_t.Jocul rimelor.cazulacu'" zativ.al.z/ /.eimportanpa proiectulwil/. (atribut adjectival) E de rnirare cum a devenit o celebritate.*)'r u"ceiasintacticidc3. Jocul silabelor.i*. tu rd spunzi".tr. persoana III-a. (numeral cardinal) O.(adv. de competenqa coObiec tivelecadru ale inviqimintului se intercondigioneazi.adverbde timp. (articol nehoririt) o A cumpirat o cartegi doui caiere. gradul superlativrelativ de s uperioritate(cel de ci.) de I 113 c. S emdnau doui picituri de api. + s.) Nu se sinchisea ar ernei putea si ploui. Nu a ob$nut Oscarull/. rdbddtor:rezisrent. Subiectul IIIJea al l. 2. de . l.funcqia sintactica atrib ut adjecfival. Complete'azd tntreb. Sepot organizagi desfigurajocuri orale cu tntrebdri.a spiritului competitiv gi de respectal coechipieruluise modeleazitrisituri de caracter. cel mai adesea. (atritut pronominal) a " B.ii"a..ecrge^ap{ -dezyolti gindirea. neatticurat... Acegtia eraucampionii. 4. nu lua hod riri pripire! (interiectie) N-o mai vizuse de^multtimp..tiaeste atribut adiectival.moria. de 3. un rol important il are jocul didactic. de tipul: Cine gti . Seanunga vacan\dde vis. (pt. Pe o stradi inrunec oasii-aw tncoltit ciinii. C-ampioni er au i ceStia. (pronumepersonal) 3. genulneutru. de complemenrcircumstanqial catzd. motlvaqia didacdc s. S-aintors deoreme. ClubuluiFemina exprimat prilejulzilei de 8 Martie.p. ""Dintre metodelemoderne. eficiente?n inviqiminml primar. Pentru dezvoltarea de competenqei comuni careorall sepot desf. . se pdzi.ace. cu de 2.pronumepe-rsonal.(subiict) i.ffi"J*ff ceea democratice". a seferi: a seapira. cc 1. 1.substantivcomun.' precedat prepoziqia de simpli de. tpiiitul de ob servagie de cooperare.1 1 2 Subiectul al ll-lca A./silaba/ sau care denurnesc fiinge/lucruri.fnrir". Ew Sd credm cht mai rnuhe cuainte din silabe!. P1 .simplu.formative.propozigicsubordonati circumstanlial e concesivi. 1e.ura jocuri divorbirii/de educare limba jului: Jocul sunea dacticeprecum: jocuri de dezvoltarea telor. predicativ) (complernenr indirect) M-". Rolul jocului didacticin dezvoltarea contpetenlelorde comunicareorald aplualu luj curiculum esrcdezvoltareacomPcUnul dintre obieclivele gadru.IdT i o.cazulgenitiv. genrrl. Orice-ai sp unel tot nu mi convingi. si ningi.iqic concesivtr. lor . (nume predicativ) 4. v6lfareastipinirii de sine.e dur19q prgc esului intqfsh dq comunicareorald. imaginaqia.propozigiesubordonati circumstantiali concesivi.-numdrul a plura l. natiune. Au incolpitzambilelein jardinieri.dialogurile pe rel evi progresul drumuldemocraqiei.z/ P.n. II-a . a a nealn:PoPOr.obiecdv realizabilpe inqreaga l Itrucuv-ecluca tlv. . dar gi in celelalte. f.ntul/propozi pia! . . D-e s1 eram conainsd.funcgrasintactici" arribut pronominal de ahe .rr'.a IV-a. trebuie sporiti pondereajocurilor a didactice. ca Pe doui hectaresemdnaugriu'. creaturi. Vlzusenumaio secvenlia filmului. .Tunciia s intactic.adjectivpronominal neliotirit. Spunepicht mai muhe cuvinte care incep/conpin/iet ermind cu sunetwl. numirul s ingular. . cuai.a seproteja.fapt deterrninatde particularitigilede virsti al e elevilor gi de specificiulprocesuluiinstructiv-educativ. cu toate cd era un actor renumit. intrevedere cu acert'ia ftrt .Prin dezgi atenlia.-numirulplural. ln clasaI.limbajul.(trr. in 2. evita. totnu mi hotiramz/si particip la rea lizarea luiJ / P.. Inslgi pregedinta gi-a dorinqa a serei ntXlni. ln te xt. de mesajelor scrise9i comp etenga comunicare municareorali determini receptarea scrise. De mai multi vrem e ii tncolpiserd minte nigre idei ciudate. lubordonatl circunrct anliah Fiet/ce-ofi/z.'ff:::'"ffi.J ocul cuointelor. E un omfdrd grijr.propoz..fdpturd:fiinqi.sq voinqa.pro pozigiecircumstangiali concesivi.. ev tot nu cred/3 P. irrv494rji.intilnir cu aceg tia. :.

jocuri de rolin carecopiii trebuie si-gi construiasci..e ckpigd !. mimica. memoria.jocuri gbicitori.rolul" 9i si-l interp et ezecdtmai convingitor. gesticulaqia.effealie.limbaj ul. . jocuri d. ln acestdp de joc surlt antrenategindirea. Cine dspunde mairepede chstigd!.

.ii. Epitetele. noaPteaninge.riveligti.formareapersonalitigii copilului. in care poetul.pe dealuri. rrr carcsc alrorucazi rolurilcvorbitor-as.l.enumer apie.esc rierecorectdla clasaI Pcntru rezolvarea acestui srrbiect.Ziua ninge..er"i" se "t" """i ""oilil'. . momenre..*i lirii:r.Iilirrro"r"" produceinclntare.La muzeu at.zbor". .domiriated.il. p ri' descriere. Poezialarna esteun pasterin .pe 9i irin tie .ptrtoiifirorro... Viscolwl) q.-sc (leslivurrr li irlcctivitatc'l por jocuridc rol prccu ' lleporteprezenpi dcschitriie) ral ilt .. rer. maivaloroasi ce a creagie lirici a lui Aleclandri suntpastelurile.lungi troienecdldToar e'.. sau exprimi senti_ rncnrele stirile sufletesti euluiliric.variiiif**...Din vizduh cumplitaiarni cerne norii de zdpad. .ccrnc".pii" irrr"r*"JiJ. rr c rlrali. de dan_ sul fulgilor de qeadin timpul ninsorii " 6rrrra"rr.oard nelini.....capaciriqigi atitudi ni caresi stimulezeraPortarea la mediul socrar naturalgr sa gr si permiti contin uareieducagiei.ca 9i de personificarca din versul .pe intindereapus.ct al anotimpului cottt. sunt sugerateprin repeNinsorile abunden te. .. prin iarl!" Contemplind mirificwl tablou hibernal.inzesrrarea copilului cu acelecuno. z.a{ul careelevii congti entizeain -ze situaqia ir.ri reit. r"ui. vv ' rrrt rrric .i .. ningc prin adverbul iari: . Noaptea) tenomeneale naturii (Tunetul..ii.liffii 3.iu..itrarur.l" p". eminamente descriptivi..Ca un ca.'oceande ninsoarc" Natura eite t.r. trecvenr in anotimpuliar_na (Mez..il Eirrr-. un momenre din universul plantelor al animatior.i. care i n secontureazi tabloudinnaturi:. . ce." . ' gi ale Incontestabil."r".surprinde aspe cre naturii'rural" ale irr-.I I l I irrragirralia clcvilor. TESTUL8 Subiectul I I larna de Vasile Alecsandri Pastelul o specie este a.uf .o rru. .. .poetul creeazd. Lungi troiene cilitoare..llispdndindJiori de gheaqipe ai qirii ume ri dalbi".i.p.a.tt'siurte!. sporit qi di verbul la gerunzi u.a ( onccprcopcra{onale). dimineaqa tipii. .ei are (Dirnineapa. utmeazi are incircituri nostalgici: . s. . vis de tinereqe naturi i.. 2' Etalte/ monl'entedidacticede forrnarea deprinderii d..Cu o zaleargintieseimbracl aceleagi Pe rsonificare: nostalgiefilo.*-".te.tinqe.genurui riric.rrirrsolre ir lr"igul.rr siu de dezvol_ tare..rotund qipalid" seghiceqte treceriiviegii: soarelepe rsonificat.". saniq.pltttc'sc..r..".cnt .(al doileaepitetarevaloarede personificare).cumpliti".vilare gi de crearivitatea de cadrur"i?ia". r3 t)trttl'ru i'rboqilirea .ansfieuratade fenomenele in albul i maculat.)u .l"u"uea"pri"a.in depirtare".. fenomenspecifical momentului.. zofici"Lagindul -ninroar. eul liric igi comunici fascinaqia minmijloacepoetice: epitete. gi Verbclcla tirtrpulPrcT.r iernii. c-hiar dra 9ard" printrc .antonimiei.viscotyr. lificienqajocului didacdcesteconditionatnde.. vJrvr Je' i. imagini preponderefi aizuale. Primul tafenomenelor' dinarnica paraqia un roi'clc fluturi albi' con figurcazi .?nversuri. adunare_n grdmada..re it cornparapia norii de printre anii trecitori".i activizarea vocabularuluielevilor se por desffuurajoc uri tlitfacticet vcrificare sinonimiei..iernei.p. t.ai*i.rl-i.ce:rne norii de z dpadd" fixeazdtunasp.rit asefolo si aceste .ca 'blor'rr^rrrlnitc fiorul frigului.*. Finalitdpile tnadpdmintwlwiprimar sunt: ..il. dar$ u. gJ..imprejur. cle o*onliiii (fi.aslgurarea educaqiei elemenrare pen tm tod copiii._pun.-"""r. memfora .Impresia esteamplificatl de repetiqic peisaJului exprimi inecarea enumer aqie^: camp. ra targrrri/iipLriiu'.rrlorr.

Anotimpul Versifica.geramar.surpnnsein pienitudineamanifestirilo r acestora'Tarna re. iior..tablou mire!. iar rirna imperecheati. .. VasileAlecsandriesteconsideratcreatorulpasteluluirominesc. cumplit ".firi urme..Versurile sunt lungi .iaconstituiealt mijloc poetic de exprim area sentimentelor9i stirilor stimulate de farmecul'naturii. ca manifestare bucuriei de viaqi.. Sub iazele soareluitabloul capdtS.. cumplit". strilucegteEi desmiarddoceanulde ninsoar e"' Enl iiric'aparein ipostaza de contemplator extaziatde naturi.op".t amar. deopotrivi. flri drum".Rimine remarcabili apr eciereaexprim at .'cirii)ij. .A comparareceamai marepodoabi a poezieilui Alecsandri.. prin cromaticagi misterwl siu: .Sevid sateleperdute sub strilucire: .r.rii.rcalep oeziei.de Titu Maiorescu in articolul Direcpia noud tn poe.."ii. ( iiiirr. I Mezul iernei Poezia. Peisajulmiriiic infioari sufletul sensibilal eului l iric.ln pdduri rrasnesc descriptiae comPunun.'i.. .p"rtn secuenle Natura insigi devineun temPlu inrprcsio maicabil prinirmo nie gi echilibru clasic.scris e au devenitfa. pe pimbnt Ei in .^"anunli printr-un . cu misuri de 15-16 sufleteSti ritmul trohaic.iraqi se perd i n zare". Cele patru strofc ..Mezwliernei" seinscrie in seriacelor mai frumoasepasteluriinchinate anot impului alb.".Titlw!. ..... silabe.Pastelwrile intr -o limbi agade frumoasi incit iii" . celemai multe de o simgipro"i ro*hnd (tiZZ): ."tur"i .imunii_specifi. .doritul soate clibucii albi de f um".ca fantasmealbe plopii in.zia sunt u n gir de poezii.rng. prin . aces caracteristicile poeziei indici faptul cipeisajul hibernal inf dgiqeazd .o podoabe a literaturii romine indeobqte".ik'. iarna incinti gi i nfioari...i de puternici a naturei.trisnetuf' siejarii. . fantastic".9" de curati . revigorat de a paa riqiasanieicu zurgilii. atotstlpinitoarur anorrmp. .ir.

o-po"ifio"1l-l-^ a Poezia.-.i repetipiiledin strofa finali readucimaginea srarici. B. ..o-n pare-un lan de lir-"r.firi funcgiesintactici. -pi . sate.dai gi fion irr"ti.i hul scintcios" al unui .. .imaginile de naruri exprimi stiri sufletegti.. P. numirul plunl..a echilibrului. Natura . a oorbi vs. fanta stic!.organe sonoar e".copaciicodril or-tuburi de orgi din carecrivigul scoare !'note-ngrozitoare". i ncremeniri.ira prin merafori: .rnrogi lo.substantivin cazul vocativ... I I dc mcnt circumstanqial timp exprimatprin adverbde timp.chiar tlgi de realizare armoniei. diatezareflexivi..i.escrip tiod. I magilea panoramici amploare.O ! tablou TnI. re .r" ale spaqiului p.rduri. in sali se auzeauvociimpotiaa dumneaei/d'umnealor' e A reug it la examendatoritd/ dumnealui/ dwrnn aooastrd' (cazul dativ) 4.emarna focului."cr"liz. scoqindiote_ng roziroare. Munq ii sunt a lui altare. .. .il. is ..adverbde loc. r ima imperecheati. ta re ri^tiiiiri glrs. podte .adverbpredicativ.complemen tdirect. profesorul se dovedisedin cale-a fardde calm.. poate .. a ticea 2. plasticizea_ zAimaginca staticr. pie . caracterisricii"rp".cerul pareojclir". .." pri"a-'. ce .templuir"i"rtor ". arbicunoscut...adjectiv in cazul vocativ.. deseori tntortocbeatvs.conjuncgie coordonaroare disiunctivi.cotnple de a se conainge. cazul nominativ.nplit:i. Enumerapia. firi funcqies intactici. .8rji.scir_ i 1Ae". prepoz igionale genitiv..codrii organesonoare Unde crivigul pitrunde.clar spate vs.Dar vld?. a iernii . \ coli: A cumpirat d'oicopi de stofi' erc 1-arc : Pe cercul din dreaptaa trasat doudarce.?T:ff ffi ffi:fff'e'*f:iJl?l1li....lirrrir.predicatverbal.pe zepad.amar. specifici vieqii: . miscare. cot (coate: Haina era roasi in codte. uneori . r" inalgi in ler:stry: :.u. .rp'c" ec se r.il1 prin spatele.adverb de mod.atribut verbalexprimatprin verb la modul infinitiv. versurile celor patru catreneau misura a.. prinsparetecasei-.. extaz. Interogapiaretoricd subliniazi '-----t-.."zi: sateledevin fielii. timpul a preze nt.. muniii devin altare...inrazalunei o fantasmd arata.propozigiesubor donati subiectivi. eare fascineazdeuf liric contemplator: . ln haosul din sali. dulce .. \arcuri: Mergeade pa rc-ar fi fost pe arcuri.i'n. cdnd . .risr ii. iu"je arr.precedatde prepoziqi simplade.r.r o ril"u".In acesttemplu imp resionant aprinde farul tainic de .inciemeniti.rZ. se asociazd... Subiectul alll-lea A. sau .fi.. doresc .zul genitiv) 3.. Epitetcle.ri-pon. surprins de apariqi a "-oqi" . .. 3.subiect. pagi. cht de darnic egti./niciun zbor in armosferi. rplimi ntati'.. 2.Iar -ono. Poatel/cdnu inqelesesrc*/ ceeace-i spusese sin ceritate3/.i.complement indirect.faI nent' liste a imagincpanoramicd intr-o noaptegeroasr. l. structuri sonori acuta: cu -capiti ..O.genulneut ru...i f"stel.. o bltzd cu totul si cu totul albd. fatd.. mergnnd spre translucid..in ansamblu.n_ tlLrllTr--f cltwe redate prin verbela timpul prezent. exprimatprin adjectivproveni t din atribut adjectival celemai tntortocheateverb la modul participiu..complementindirect anticipativ. Romknie . l. ." (GeorgeCoqbuc) cu echivalente supri jituri ! (propoziqiiexclamative aceasti Vai. esred.swpdratfoc.. ghiciteprin fu-urile arbe"r...i"" f Ultimele versur i alestrofei finale exprimeideea'Je "r:. Alte exbmple:puired de bogat.. Mii de steleargintii ln nemirginitul templu ard cavecinice feclii. Tcoturi: Dunirea mai flcea doudcoturi pini si seversein Marea Neagri.trisnesc. cebund este perlativul) Era o splen doarede rochie. . (ca.pronume reflexiv..regentulpropozigieiPr.luna"igi lurnini".a*p iisrrilucitoare/ rlLlPtiil: alzu/e./ E un l..'.ilusreazi.ri ce scarqiie sub 1*:*::tt:i}-11:.iil'l.!.. uneori vs. rii-"lit."iui ill"..rr"ic.precedat locuqiunea de prietenaei intr-un moment de e 4. gradul superlativ relativ de superioritate. . fript de sdrac.lande diamanturi"..stclclcpar ingheqa_ te. ea . o..i. undeva .Totul e in ..cimpuri. Frumos d.. frumoasd rdu..oqelir.t..flntasmei" gi licengele poetice.sunt modali.

.

a.are trei comPonenete: evaluare' ( oltjmentare predare-inviqare) ..ilrifi...l gi-i creeazlun climat agreabil.. d" dc creagie) j ocul didactic."rr.formulareade enunquriinterog#ve..rerul aplica_ tiv-funcgionalal elementelor construcqia de comunici rii...arc conrexre joc ..exercigiide descriere unor obiecte. 3.o1"1:'.formulareade enunguri-rispun"s intr.na le ... ca proces.pe acqiune reali ori simulatil aJi. Ele sunt "i velul de dif icultate' 9. de tipui: Ne jucim.""i"relor in silabe..iJil* se relevi din perspectivacomparaqieidinqi "rr"l.. 2.."t didacticela clasi' realiz atdecadr. itemul3' Subiectulal IIIJea l.r..iocuri clidacticc. a .i ortografiei-er evilor.. subiectulal III-lea.r. .ferro-erre.. l."... . J.'..'.i'i i analizagisinteie fonerici au".rt tele de construcgia comuniiirii insusite: .i. metoda -.i rransferde informagii... I. a joc.l.ii relaxeazd sendio-rrir . strategia didactici estemai comp lexi gi sub complexitiqii 9i diTicultaqilor conqinir"nlor 9i r"U metodelor di1:p ::'"1 a r_o:m:lorde organrzare resurselorumane(elevi)"rp. b" n. exercigiul .ele implementat. tc de siruaqiile..ii.rirrrlrr. . PtgP.transcrlere di.....ede.g"?. prorectare.i"rii*.:'" performanqemini male sau pe nia vilor. lruscsc chcrnat prepedinqii agtepta anticameri.. .fiinqe... .ard..d..n rcallzarea ortoepiei.1r. lexicale diversea achizigiilor it"r .cu variaiele.i (cu sensopws)/ crvinie cu aceeasifo. a cunogdnqelor r ...[.. formative. adici la rezultatele ele"J"""ti.. l)ropriiilui prictcniil rcneagi.i.tfl I (:.1: .ud.rt a si materiale:mi iloaceil.r*. t_ rrrunicar c orali 9i scrisi..: gi re' Dc asemenea' se.. srrategiile didacticc adoptate s}n! preponderent """".rbri..de exemplificare.T....ri. in sense xtins...utilize azd'larg exercigiU a"rpetqir. eleviiigi insugesc noliuni foneticegi gramaticale d. .. "atins"' . lexical9i gru.. fapte.i..ot deosebitil au c. ex cramative.. concePte' .I::l:l^Ojimar tro[iticsclr act*rzeazi vocabularulprin sinonimie.aiatirr-e: a .I.cxcrcilii clcutiliz.."rtoru gi J e pot realizaactivitigi de inviqareprecum: ..pi*"r*-rai'*oi gi *rrt" cuztintecu ac. sibilizeazi pe elevi.arl... i.rr J.. elevul sdfacd.i. Irr irctivitatea "rrto"rri-i. Relapiadinte cuniculuyt si.se imbin i activitiqiled" irrrr..ban t.. aceste aratd St. 2. .. se referi la curriculumul intenfionat.r_r.r.gramaticale.gr)4\ilule..1:^.t"r"z". A coborit cu dificultatcla staqia Rcinvicrca. de rol etc' mijloacelede inviqimint moderne...ffi.j.r.riaryurirr sens r^it"rrt r* ainte lor q.. sl o monrmle...l..n nirik . t" .invdgar6a.. l.auJi-a". elemen_ . a'd.exercigiide redactare unor te*te .exerciqiide inlocuire a unor cuvinte gi expresiicu sinonime. cep 1taimportanql tr'i..t-bogigirea g i activizirea vocabular"tri'. enundativel .lmcurriculumul.Sefolosescdiversemerod e pe descop. antonime etc. t'"R. .{::coperirii insugireanogiunilor de fonetici metodade".r:".de identificare.. inviqare care presupun inqelege. qi l^ iiirl"*ul Uf.activitigi de comunicarepe b azaunui plan de idei..irrl....'. iij purile de exerciqii de jocuri didacricesunr mai yariare.J..yr. ur. completati. s'trategii didaaic.e6azd.i'..r"re d e evaluare' tre starriardelecurriculare9i standardele de zutoritiStand."tjtitlinvitimint.exercigiide consrruire apropozigiilor s^imple dezvoltate gi ..il.a -."r"ir" i-a f"rrl p" ..elas.. ."ate gi-probiema tizdrii..sale ". Pc Hrupcai individuale. la in 9i It noi.."a.rl.p'ri"a.exercigiide realizare unui dialog.. .ig i im_ .i.cunogtinq.t. de recunoa$terea contextenoi. ln insugirea noqiunilor. ". a .t"tare se referii" c""ic"i"*ul . Radul distingepatru tipuri de rezultate definiqii'f ormule 9' (dite... didactici la clasele IV-a .insusireaelementelorde constrwcpia comunicdrii Itrsltp trca elementelor constrrcgia de comunicirii inseamniinvigarea corectaa lirubii r ornine sub aspecr fonetic. transferul in in situagiinoi dJ comu"i . Tipuri de itemi subiec t.rrui ' '.. "?1 "..l. itemul 3 9i Pentru rezolvareeacestui Testu l 5.xercrjiul (exerciqi ul.if. prin exercigii d" .vezi Testul 3.r"le carefaciliteaz5.rali gi de scriere.. . subiecrulal III-lea. tipu': coplere.: didactic.

disciplinel.ef.).ibligatotii-9idisciplinele pe gi _ obieitiveletransdisciplinare obiectivele dtsctplme.capaatatede concretizatiin priceperi.atde . I LT. Radu.gide interpretare.ri r"le generale obiecrive_le ci cluri gi ani de studiu.indep endenqa tua operaql logrce..ritoare Ia rezuliatele invigirii. stipinirea unor modemersuri teor^etice. . p' 80' ..... .Eoaluareain procesuldidaaic.t r"l".tirrele dJevaluaresunr sinonime cu obiectiveleoperaqionale..ard. gtiingeetc.rril". opgionale..creatlvrtatea a' I' trisituri d.oili.. standardel Obiecrivele... atit udini.r'.ilipiin" 9i grupe de discipline ne.ealizarea unor acllunl practrce'a unof in aplicare .r'-"rrr"r".noze relevi qinteleobligatorii de a tins' Obi".ele pe gi . p.itott"litate. deprinderi.. .i". puterea de.'".ie. (de exemplu. duri de lucru (te hnici).num ir orientativ de ore (unde estecazul)' Acestestandardesunt cuprinsein Curriculumul Naqional' .p.capacititi irrt.orrqir. conduiteformate' curricukre vizeazd: Stand.limbi mo der. e*primatein elaborarea raqi onamente' de in gindire' capacitatea a etecg.

. .piringi.monitorizarea progresului gcolar..9i examenele drept scop: au .i pr.".urerl cgalitil. aflat in prim-planul acqiuniiintr-un numir de capitole. mai apoi cedind acestrol Persidei. R".rre i.ci. corecti a. I i virIr.dar gi al tolerangei 9i Mara.::.l c c c s a rcc n tru r l c p r : . asupramodului de l*m" : dcsfisurare examenelor: a * comunicarea diferenqiald.rli.gcolar.de ploi gi de romanului.curriiulumul evaluat trebuiere fi. domini o parte din acgiunea cuqiide ei". rl tradigiilor.io.. parteintegrantia procesului pred are_in ca de vd\are.itul unei gi perioadelungi de in struire. inietesaqi' elevi.rluri ri pe parcursul unui cicludeinvegm-ant)5 n. voinici gi h . Procesul evaluare de presupu ne: * mdsurarea un demersevaluadv cantitativ: caredateleob. . Persidasi Trici. merodelo r si rrrulalc standarde. 9i reprezinti o izbindi a cr eagiei literaturii romine.ezultateloi.. t 'ir.final al evaluirii esreruar eaunor decizii .al dragostei.unt ini.. .t"O'U . l ui rei Birzovanu Eial copiilor ei. public.dar riminind permanento prezenq i. cc aliti q i i e d u c a ti e.t. greoaie.r"r"ri definirea :urgnre cla_ ri.r.arr"gioirr. cv.ii d.. chiar gi politic. spit oasi.examene.fr?ririile nu I Mara de Ioan Slavici operaliterari Marainfdtigeazi destinulMaRoman al unei familii gi al dragostei.r rc a rczultatelbr gcolarese r ealizeazd a : c]asa. .morivareaelevilor pentru activit.for'r rcrllllcllorde evaluare'-t'mbunitiqirea calitiqilorinstrumentelor evaluare.i moral pr opriu scriitorului ardelean. penI r'rr'r irvca cfe ctpozitiv.rI0 I St rtrItr . w TESTUL 9 SubiectulI agt"ptrt..lsrlltil...carefaceelogiul viegii.lor a obiectivelor "il operaqionale.semnificat iv intirulate. a * alocarea resurselorumane si financiarenecesare.ir*.5ruffi.. lurrcIrc cerintele de examenelor.11!lo^!ri" Pentru a se emite o judecati de valoare".si : prin .oferireaunui feedbacL prompt gi e ficient. tc lc c t luc r r qio n rrls u n I t.printr-odiversitatede instrumente se de evaluare.r. Ioan Slavicigi un moment important in dezvoltarea Mar a.. .:"1 la.ori enrareagcolari 9i profesionali.r.. aceea de cadreledidactiie igi ia'.i. . personajcomplex. intcnlionat.^ crlterll sau norme' _ (lc --.qinute prin misurar su nr raporrarela un ser . . Evaluarea realizeaid.3ffj. personajului Titlul romanuluiestejustificatde prezenga volun tar.siriv0nt"...?rf.1!J!r.pirinqii qi elevii.. d e I i fccrul pozitiv se realizeazd..pi.memorabil. scopul. r.[ exameneror infruau t'n1i asupra activitiqiididactice desfeguiate clasi. Rimasi viduvi cu doi copii.selectarea elevilor superioari de ?nvigimint sau Penffu un Program pa rticr.lcrirca clcsprijinrecuperatoriu elevilor care *i"ir. rezultatelorexamenelor. .l:. . in rc.irlizarea comparaqii de internationale..i apropiatde curricuIrrrrrul ..muieremare. relig ioase nagionale.dngnoza rezultatelorscolarel * certifi carea nivelului de cunogtinqe capacitigila sfdr.anscir"rmatcric dc cducaqie.ite arte gi forme.i a suslincrca rcformei in invigimint .Mara intruchipeazdtrisiturile unui personajexponenqial al unui cod . f rrflr'rcnqa exam enelor asuprl curriculumului estedenumiti efectutbackuash. 11cxarncne' l'l efectele acestora manifestindu-se cadrul si stemuluieducalioin nal qi in plan cultural."ru^pt" Evaluarea curenti.al muncii. aceea De rrebuie foros..s tlrqt'ard.prognoza performanqelor viitoare ale elevilor.cu obrajii bitugi de soare.sl)lrcr{a evaluirii gi varietateaabordiriror metodologice.rrri la rl:-."". rrro n ir or i z ir r . . qiilurrritrt".gilede inviqa re.

alul pentru Tricl gi al treilea pentru zile negre. gisind modele pentru fiecareintre oam enii care i-au din mea!". intr-un fel. sarcinavieqii grele". sidaseindrigosteqtede Naql. cumpltarea.cici nu e nimic mai frumos de cit ca femeiasi se deaintreagi birbatului pe care-l iube. mare minune qi e lucru gtiut ci oameni de dai Doamne numai din copii rii se fac". dar.Agaare si fie Persida in alte imprejuriri.ziseMara. cu carese mindregte chiar gi cind zburdilnicia lor ii pune in pericol: . nu aprobl fuga Persideicu Na ql.i si iee asupraei. plicut: . marebucurie ). putut 9i dupi cum mi-a fost priceperea.te . Am ficut ce am o femeieproasti gi nu gtiu ce si-qi fac . . cu ochii inchigi.S-a spus cI M ara tot devineavari pe misuri ce agoniseqte mai mulqibani.le lasi neingriditi p ersonalitatea. pentru copiii ei are multi inielegeregi. Mara s-a sr iduit si faci oameni respectaqi copiii ei. voinici gi gi plini de viaqi. in realitate mulqumirea mea. umiliti in ea. estegi mindri de fiica ei. nu-gi lesindu-i fetei libertateaopgiunii:. Experienga i-a toleranga.Mult sunt sinitogi gi rumeni.. caremie-mi este gostema terni: .tepe Trici si profite de slibiciunea pentru el a soliei lu i Bocioaci... dezvolat un puternic simqal demnitlqii.Tot n-are nimeni copii ca mine !".dar gi vieqii a invigat-o pe Mara prudenqa.s unt impunevoinga.i nici cum si te poviguiesc. degtepqi frumogi: rii sunt.. . Desigur. incontestabihdrao gurata".Dar tu n-ai si cauqi mai doritd".. ceau crescut. lupti cu greutigilevieqii cu voingi gi persevereng dorind sI asigureun t rai 9i un viitor bun copiilor ei.. zilnic pune bani in cei trei ciorapi: unu l pentru Persida. Deg i pare duri. Din munca si priceperea AcgiunileMarei artlabazl.acum insi mi-a ven it rindul si mi uit in Mara areun sufletsensibil. pentru copiii ei. sumade bani oferiti la botezul nepotului ei gi o pistreazi cu saucin d micEoreazi.. deginu estede acord cu aceastil egituri. odati Fir e autoritari Cind Perdreptul la independenqi. cu atit mai mult cu c it spiritul de prevederegi chibzuinqi o imping uneori la fapte reprobabile(momen tul in careil sfetuie. .Eu. .ci fericireata. Mara.arnici. dragostea cu ei ci gtigi bani pe care-ichibzuiegte griji.Agaaresi fie Trici al meu!".

subsmn tiv -asa prepoziqiasimpli de formeazdgradul superlativ ab. s/ . ta inic . funcqia B..eri. m ei .G' Cilinescu formula urmitoarele aprecieriin Istoria literatwriiromkne de la oriprezent:.i..ir. "ri.----'-r-Y. .pronttmepersonal.'roaril totdeodata icrttrtori b.predicat nominai.I t rI ln ccle nrai dificilc alc crsrricici Pcrsidci.nti*"rrr 9i de afecgiune d..predicat no minal incomplet.Aost. d..i regi' ['.^.i mai a.propozigii .i aprige..rrrj. voia3/si ratezemarea ocaziea lansirii..r s ou$tii. enigmatic..adverb negagie. e. asigu 'n.[.imipare" . tr ece. stauculcafcu capu-n poarata".-qi expuni proiecrul de urbanizare. condigionali.oarecumpe zburate gi vorbea rir gi apisat ca o impirdteasi". " e'aarrr" upoilrii. subiectlogic.propozigiesu bordonati circumstangiall scop.". forma neimi ." r" afle la ie oamenii adevi. insusiqi-aanungat si.propoziqiesubordonati.a " "ili. curge .adjectivpronominal posesiv. I-a indemnat pe ei inSiSi (adjectivpronominai de intirire.rgi"..un posesor' cazul nom inativ.11 "l ei tttftt l principalrevenindu-iPersidei.misterios. n-ar fi in lumeaaceasta decit fericire!". taqrul sunt frumoase.z/ dacd.. $i Hubir .. f i toli ex tine. d. cazuldativ. I. Nu egtitu oriqicine!.a/ de Pz .propoz igiesubordonardpredicarivi.incat..conjunclie simpli. sta..igi in genereal vi duvei intreprinlitorr"'.indiri trriJi.predicat nominal.orrvieguire. 9: zgircenie dc !:::. sunt izvorul . de sintactici de complementcircumstanqial mod.adici au acelame-stec bine gi a" r.predicat nominal. I. a"ari'i.. a a acoperi: a inveli. cuprinsi de simgimint"t ". pare ." al femeii marurc mynq. lccentuatl. ii g[ cind sc uita in fagaseninr a Marei. de . e'.proporgia *""rri. . adh. jir"figi" i". tn .. mentalitatea Sla"ici.t: . funcgiasintactici de atribut adjectival) Subiectulal Il-lea A.] Mai vie decit togi esteMara.predicat verbal.. a curgeia se scurge... funcqiaiintactici de com plementindirect.odop.. funcgiasintactici de subiect) demisia." .irrofozigie subordonatecircum stangiali 2.omis manej . marci a modului infinitiv' simpli.Persida mirturisegte-..fiind.rborJorrate .prepoziqie I.cu muh inaint^ea Rebreanu. . persoana numirul singular. in intengiaaurorului. emis .tqiculoare^ o.il. 4. l..qinniiMara rrecein planul al doilea. liabiciunii femeiesti e frcuti cu o arti desivirgitd gi intr-un stii secce ropegre "l rermeniidialogul uidi"lectal."* i_.solidar (pronume de intirire.e de 3. ii . adincii.ci ochii tii.t predicat verbal. Persoana numirul singular.impreuni cu so lut al adjectivuluinegri.r -. model h" b.. 1.bac-a. Ea infagigea ripul comun zi.circumst anqiali consecutivi. mai multe obiecteposedate. " fdrd. 2.cind seara stanqlala tlmp.persoana numirul singular. sintactici cazulvocativ. Mara a fost eapabili si-i accepte Hubdri gi si recunoasa pe ce gi'obice iurif.nu . sunt izvorul" ...prepozigiesimpli.dr*p. intruchi ea lui Iteazrintcrr{iamorali.staqiune areleva-arevel a solitar . P.".adverbde mod. dar tiPdl fap tului ci la un momenti"t n. pe toli la un loc ai cicopiii ei sunt cheaful. observag. Segribeal/ si ajungi la srudioul de inr egistriri.i. careestenume predicativ. materni .. -s aSade negri . de hotdrire barbiteasii qT s.cazuldativ.uni.. a .'a"J"-r". sI n-o spui niminui.advcrb. Mara o consolcazi.. nu 4.menaj concrzre.. sufletul girinesc p":j: munqi gi cu atita dramatismin cit roman'ul 9-" cap. mli tirziu al lui Rebreanu..care-igine'srringi. \\ . forma neaccentuatd. prezen\a rimine semnificativi.rE-jnogi gi-.ncn t"le r ittrl-o cl-pi va gisi ugorun alt barbatpentru ci eaareo zestre considerab ill:.'. -rru pron'me perional. 3.slavici zugriveq re lui yt:i!:f!.. sunr egoigti.concesre stajie ..firi funcqie provenit din adjectiv. dupi fira nii lui.nc: profund.] ".avari..[l. marcl a modului conjunctiv. tatntc: ascuns. frnmoaso. aSa-s negri .cea mici pirtinire.

agaci ii cunogtea 2. 3.Specificul i"a ff'j'J:fffi::n::nlp*'"'*''". 1.intuirei literei (scri sepeb plangn)prin analizarea compun gi pe carecadrul didactic le explici gi le n umegte. Au conviequitmult timp.iilffiffi . Cngicopii lipsescasti zi motivat ? .:Jnffi'Jff Demersul didactic de forrnare a deprinderii de scriere(etapa alfabetard) Presuur mitorilor paEi: re parcurgerea elementelorgraficecare o .tri igi exprimi opinii le despre rntzicd' Subiectulal IIIJea la procesulai sctierii cksaI 1.ffi . Obierv. inflacar^reacu careprietenii no. bioritmul. .c.

c.identificarea literei as ociatesunetuluiin cuvintele exemplificatede elevi. compuneri cu temi/dtlu indicat la compuneri libecu maximum de libertate a i nigiativeielevilor (de la alegerea temei .opil d" iatre cadrul didacdccareapreciazicorectitudinea.exprim aiea evaludnlor resi comandirilor.... Sau. tervine dificultatea de a . El'r.de pilda si compuni o convorbire telefonici de priltr-un joc de rcl: Reporterulgi intentieaagii. gireaa doui litere. a lfabetarele I in copiilot. a AltI posibilitatede a stimula si valorifica potengialulcreatival elevilo r o consti: compunerilelibere narative.Ce reprezinti sportul pentru tine ? O caracteristicia acestuijoc o cons tituieposibilitateaschimbirii rolurilor gi a rii in discugie mai multor particip anqi. "". Gbid la rnnzett.Grddina Zooic zi'. ln lecqiile invdqare unei litere noi estenecesar se reacrualizezeliterele de a s i invlgateanterior.btrie reperaride maimulte ori explicarea gesturiloide r . tn .i.Cadiul didactictrebui..vin te propoziqii. .Dpunerea .controlareagi aprecierea activitiqii fiecirui elev.u.iocul. tervalede dmp stabilitede cadrul didacticj trebuie t.t ." .decupat..cop rr pot . $. t.anumite expresi ioferite ca suport etc. ' Pentru stimulareacrpativitdqii. .Tillsiierea'i degetelo r.. -i. preferabil sI sedesfiqoare ioc didacdcdiun namic caresi.Cum iqi petreci timpul l iber ? .p.simulareasrierii literei de citr-eelevi. a catl trei l itere.reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind: . .rn.. gi Dupi insu. de exemplu liierele d rr.ii"u. .care "" gcolarul ui i"ri*ra"J".' il .scrierea caiet..controltrea indfuidiald a modului in care a s cris fiecare..didacticde re laxare-.mi.. la . pentru semnel e diacritice.li se solicitl elevilor si-gi imaginezealteintimpliri si pers onajesau alt se lingvistice. :. .il"r.r"" *.dupimodel. ..i a dtlului..figuri de stil inviqate.pornind de la te xtul lite* narativ.l"gitura lit"r.cnnratul pian. I' optriorrali Orligrafia. d emon"or""t"^ti.. lecq iile limba gi literaturaromini.[rirg..i $esaue xtrase. benzi decupate a.J""i.exercigiide incrlzire a mutchilbr mici ai miinii: .i orienprintr-un plan de idei. "p"i ..i grafice.nrrEilor" g.rrti.l"J fel nevoia de. Alte activitigi de inv iqareprin carese stimuleazi creativitatea elevilor sunt comrerilecu grad diferit de independenqi: la compunericu suport intuitiv (pebazi' de ilustraqii)gi supor t lexical(cuvinte gi expresiidate).ul..Abia in clasaa lV-a elcvii por ajungesi scrierepede.in al fabetaru mare.descriptivegi mixte.cu stiloul inchis. Daci estenecesar.se acordi mai multi sau mai puginl libermte de In iativi copiilor..'i.#. i' ."hii i. d*.expresiicareconqincomparaqii." ..il..Ce aptitudini considerici ai ? . streazd. Tr.* .Cum te numest i? .la compuneri narativegi decu inceput/sfirgit dat. Crea tiaitatea tn studiul limbii Si literaturii romkne tn tnztdpdrnhntul primar.Unde locuiegti? . deschigi.de tipul: Qreativitatea poate dezvoltagi prin divers eexerciqii r exercitiu de substituire:intr-un text dat li se cere si inlocuiasci anumite cuvinte cu sinonime/antonime: o exercidude alciruire a unui iext folosi nd: .specifici preinrimpinind plictiseala. ln etapaalfabetari elevii invagi si scrie lirere. creativitatea de elevilor poatefi stimulati prin ivitnqide invigare agreate elevi.i gesturilescrierii:^se simuleazi scrierea in .'...scrierea literei la tabld de citre doi_trei copii. tr d cprindercdeslvirgindu-se clascle in ulterioare din ciclul de dezvoltare.Jrul did. sub formi de intrebiri: Reporterul: . ..jl ". i.recomandi. explici. creativitatea acestora poatefi stimulati . .. .li sistematiz ate literelc lnsuglte. -rrrir.o". insoqitd uerlaiizarea de acqiunii. .i.ream intirea regulilor tebnice .realizarea graficeprin scrierea demonstrarivtr cadrului a didacticla tabh.tezei elementelor .p: banci.tl4 I sin.c*pli cand.-------.rr. 2.. de citre fiecarecopil. in podul palmei. . "'trot" dintre si demonstreze scrierel.i.rt.comPenseze c aractirul statical actului scrisului. acolo unde estenecesar: . funclie de nivelul clasei.frimintatul piinii".reiliza legitura din tre lit"r" gi mai apoi scrisul in duct continuu' fird intreruperi.. pot folosi mijloaceaud io-vizuale se modernecare ri un climat educaqion4l optim.si sestabileasci periodic (la inasemlniri gi deosebiriinrre a cestea.impreuni cu. .rrr. cl elementele grafice.

jtl . Pe misurd ce scrisulseautoma tizeazd. . caligrattci' ln clasa II-a secont inui exersarea ". se dar portangi scrierii caligra fice. atengiaelevilor va deplasa la elemense de telegraficegi reguliletehnic espresemnificalia cuvintelor91 fop"riqiilor...tehnicegi graficeale scrisuluigi sprecontrolarea modulur rn careacesrea sunr aplicatede citre elevi.formarea personalitigii copilului. Finalitdpile tnvdpdmi. a scrisului corecrgi-lizibil.i a titudini care si stimuraportareasa la mediul socialgi natural gi si permiti cont inuareaeducagiei.. "numero"r. tipul de compoziqie).ordel-fig*.":" I se pune accentulpe scrierea corecre."rr"r. . cadrului didactictrebuie orientati spre amintireareg uli. pe cit posibil. curriculumul la deciziagcolii ln (cds) p". respectindnivelul si rit mul siu de dezvoltare. = inzestrareacopilului cu acelecunogtinge.^_11ltt-"1"n{?'atenqia lor.. lizibili gi.. ponenteale literelor gi ale legitu rilor dintre . se . " "..ntului primar sunt: educaqiei elementare pentru toqi co piii.ealizirea elementelorgraficegi a'ele-errtelo.*"rrlri. i..asigurarea . capacitigi. La aceasli poerformangi ajungedupi un timp indelungatgi dup."".

timpul prezent. alocuqiunii adverbialetn i . iniqiali a pola intenqia poeziei cipdtd"profunzime Semnificagiile mnrt rca(ule poezlel c pata prolunzlme pri raPortarea ra lnten[ra rnrlrala a-PoPrln l ui.o iubire cd.ti garea sentimentului totalitigii.a spirirului caretinde spreintregire: . lirii.Impresia de strivechi. i versuri din fiecarecatren) cu exprimareastdrilor swflete.n-arda".ax6 rnuncu .1t. poribil" impti"i.patru predicacuno"gtere.Luna pe ce r trece-aga Ochii tli mari cauti-n frtnza cer rard. strofi si consemneze de turprin rustic. trebuig s{ urmeze o cale. cumina9a al in s eara.Cine pe ea n-ar da viaqa toati ?".gin7 o.Dar -f. de sa existenqial. comunicatedirect prin comAh!.-ir I TESTUL 10 Subiectul I t Sarape deai de tvtihaiEminescu pe in timp.congtiin tei sinein ritmuiile gi legindrile *"**. "unoagt..rePetilidinterjecgiei qi prin simetriaversurilor l-2 din strofa a cincea.st o clnetlme u arde-niubire capara". Murmurele fluierelor de la sdni se viii. mai amplu in primele patru strofe neazl.ungI pe deal sub salc2mulstravecht axrsrnwnclx este cl netl1{!n vale si a. o timpul ca careexprimi nosibilitate a Eioredicatul-. t*. p rin inVers uni : sta-o om.atribuite persona(4.' uneittiiri totale9i a uneinevoide absolud. i. Pieptul de dor. jalnic-duios buciumului.mi ln aceasti poezie. f . Sunfdouizeci 9i doui de predica tela dmpul Prezent.prin arhaismefonetice:tmi .a.cunoagte a omuluicu narura adorEi -mdngdietoare mirea chinuitoare a.ci .i Grdor Vianu). panoramic miscarea ini lgare. marcat de vechimegi taini. imagine exAceeagi prin sunetelecloivl a cadrului e xterior. bat i de stirile sufletegtiale fetei indrigostiter pe cdreiubirul gi-o inchipuie agv ersurile iare comin'strirfa a doua akerneazd" indu-l coplegiti de sentimente: in drigostitei. ritmul sunetului le urci dealul. la modul conal -optativ..llmodul la ri-nitl viitor cere. fruntea de ginduri qi-eplini. pentru a acce{ela implinire. ceea ce-i atribuie valori mitice gi de triire erode arhetipali. dfectivl..devin tot mai intensearm oniile rnuzicaleale satuerd in depirtareaqi ceaga i arhetipal.. exprimati in versul final. sp wne..parau. .. interogativ gi prin lui mai impresionant: .ti.arde-niubirecApara". acelagi Atmosfcrapocz."i)ir.. Verbele la Eminescuarr ibuie timpului verbelor sporiti incdrcituri emogionale.:.Sufleru l h ! in curind pasu-mi spre tine gribqte". Gesturilesi goaptele ili gi tandre conduc spre extaz: .i lexicalprin fonetismul popular sara. de alti parte.[. spagiul atmosfera implinirii.armonia eminescia ni expresir este cornuniunii omului cu natura." imbinare intre cosmic si ome nescregisim in strofa atreia. coneulwi a Eul gtie nt scilrdarea deintregulcosmic.ne-om rezemacapete le" refacerea intregului spirivom adormr" .. Sentimentul iubirii este -. sacralizat risuni mai tare. t I I t I ^ f I' . pe de o pe aspiraqia. 2m. / Cloporul vechi imple cu glasul rlui.i a ..tri. peisajul devine Cadrulexterior.. de .corespunzitoare se ntimenteloreului liric. o prezent. masculin 5). Elementele carecomunici emoqia cadrulexterior cosmiccu acelea trdit ea omeneasci: ice vibreazi"de uman gi sacralizeazd sfinti gi clari. ". Irnagineacosmicdapare itul va trebui si-l urce minat de . de ind nu Ei simbolistici mitici se real izeazd" numai prin metafore-simbol: deal. Stelelenascumezi pe bola'sen ini. somnwl (metafori) marcheazd" reci.] toaca 'mrarl Sufletul rnetr arde-n i ubire ca para".consemneazd starede fapt: nevoiade intregire. Ia reciptigarea tinde intreeu . h 6uri.i.varianti a poentei Ondina.yi-aoi.id " calea refaclriiintreguluisufleresc cuplular[eprin tipal gi prin integrarea na turi.Jocul acesta timpur ilor verbalerelevi.Ore intregi spune-qi-voicit imi eg ti ".2).posibilitateaimplinirii dorinqei.i ale toaciii .. Aceasii idile ftea pirte din poemul Eco (1872).incareintilnirea nu seproduce(.rc Liricaeminesciani tovird. Poezia in Sara de"al. apoipersonajului ri liric feminin(strofele t riirile cuplului.exnrimiposibilitatea si predicatul. ipostazierea liric esieacee" indrdgostituiui. .ungd pe deal sub satcamul stravecnl . )"iiripe prin o{er{ gi +i propice y e_ cinet-ice..clopot. din vale a.n-ar dV". Aceasti idili ficea parte din ooemul Ecr I clntecul tinlrului indrigostit. Eul liriC.o migcaremiti1 . AImioritici 9i cminescianl.Spredeosebire poeziaLa cul.ici Sara deal este desoiereacadrulii impregnatde vrajI..un prezent ete rn. Pentruca ulti1.

orulinsensul cu careil reglsim in lirica eminesc iani.^ rominesii' (Constantin Noica) spagiultimgi .r.gi zintd" nelimirati .is posibiliimplinirea iiu sacru. a -. le Apelepling..r-iticlintrl"g. Ca.rr.. cu roate roman"sp". Subun salcdm. . . AndreiM"l.dac.air.deschidere lduntru afard.."neitate de iar lui sen initatea Luceaf5.. Cilinescu afirma: ._ .).ofl. -pulseaziinritmuliuiosaldorului: "-i-b."..['.lui prin iubire.r"r."] ... Scvisorile fi. i"i"t' iipiit "_ ti poateo-mai ingeleapti...vezi p..i prin nimic impiediiari".< ctr starede spirit'r.9-ll {"pltnalculsurii " ""}lorrt caqiadincimile spiritului.IIl)1. ru George Munteanu volumulSubsem nil lui Aristarc) (in definea d.. "ti"a. iiirrtro I .pr.. a spiritului autohton".la ceasul t"i"i.trull i. 85.i" literarda lui Mihai Eminescucre$re toate ridicu cinile in ceamai plinr tradigii .intreg.i..lntr-o atmosferi iiilice.rbiiiigirinat..a. 9 i d.tel" tice..i..:9p. Iurmele-lurc.iffi.i "iDra[tlle lnlmll' totul la tncandescenqa Conccprulgen liric..ilieiexiste ngiale omului gi sensulistoriei (poemul Mernentomori..a.rul. pe .air"gi" E' lui (cu rnQrye zilele.necodificati.rd caiarbagiperpetuindu-se i memorialul obiceial pimintul ca n ". aEezare a raporturilor dinre * parre>"i . e sirijuit in partea Jirrii spreve chime seninitatea' de Mioripe4 in partea dinspreiontr-io.or).poet romantic. m-agtepqi pe mine.. srele scapiri-ncale.. ". Eminescuabordeazd temele9i speciilelirerare caracreristicc acestuicurent literar : soarta omului de geniu (Luceafirul.rpr" .dE... icrilorileI.re"stinghiritl Fj ..rrii.rr -.cdldnytn d.("v. .Dorulro-arr"i.ir..este cuplului .oriiii"t. Rupdciwhrooru. clarizvorind in fin tine.....tl.-.Sara dealbuciumulsun i cu jale. ryagylui. Pljg:li:' 1i. dragd.rului".r-.i esteo exponenrid eplini.r.5i cod.-pi adaogi) asupra morgii (MaiamL'nsingur' "ffi..gi" ffi.spre de nimic .axrnundi.rr.il.r.. stele-g.. sentim..pri-. G..r*e zldemelancolie.lrro"gterea o .

rnl nu vine,..Singuratic/ zedar suspin suflr/ Lingl laculcelalbastru lnclrcat gi / . In cu flori de nufir") $.d,c Floare alb)sti,retrlirc a uiei iubiri totale, desrr rmare in ("fli te-ai.dus., dulce.minune, murit iubirea / $-a noasri.- /Floare-al bastril Itp ilosre-albastrd!... /.'I'otugi e.ste in lume!,,), rrist Sarape deals eapropie poezia de ca.rc cxprimi nevoia permanenri iuiire 9ia.,..afri;'r;;;;ri;; _ de P?:inr1, lul totalltelllPrlnlntegrarea natura in ocrotitoare o mami ("A-dor mind armoca de niE/ codrului biru^t, ginduri,l de de rei d.-arupra noasri,/ or s i cadA {ori rAnduri-rinduri")' Alteori-natu ra/pedurea apare iposrlzi de iubiia in rc, careincearcisi-l re.gini copilul-pring univeisulei de basm "e;;;ri,*j. i. piirir. pe fn ti (,,o, rimii, rimii la mine,/ Te iubesc demult! / Aletaie i;;;i; ;Ji(rr-ri atir eugtiusi.le-ascult; Anii tri separ caclipe,/clipe [...] dulci,. p a, caveacuri...). Versificaqia alti modalitate ."re pb. rit ,"itii^r^armonia, es te prin muzicalitateacadrului ^ exterior perfecticoncordangi triirea interioari. in cu conqine;ase catrene. Ritmul estecomple*,lrrr.oii"-b urmatdedoi dac,,,P.oe zia trh grun rroheu; rima:imperecheati; misura:12silabe.' Subiectul al IIJea A. l. ii cimpia D"T. L cu cigivaani inainteacelui de-al Doile a Rizboi Mondial, :,,.: umpul era toarre rdbdiror cu oamenii" - propoziqiesubord onari subiectivi. se apropiau" - propoziqiesubordonaii atributivi propriu-zisi. "care 2. ,rcare apropiau" - apropiate. se 3. lntext, ckpfuaare funcgiasintactici de aribut adjectival. 'Castelul cei.prezengi hotirir sd, peles.(subiect) au viz iteze 9:f:::d!l:repe L-am cipioa dintre olimpici. (complementdirecr) .zair Am di scutatcu cipiaa dintre grevigti.(complemenrinJiiect) Ace$rrcopii erau numai chpi vadin lotul de gimnastici. (nume predicativ) Era distrat din caleafard, It* influent; (2) mardeosebit, fundamental, 2,lnsemnat:( 1) important,mare,decisiv, cat, notat. lui. (1) A trnit un moment tnsemnatdin viaqa un at de bacalaure a re prezentat mom enttnsemnatdin Obqinerea diplomei Ylala er. (2) Pe harti, obiectiv ultnsemnatdadea perspectivi asupramisiunii de inalti deplinit. 3. Seexercitaupre siuniasupra fiecdruia dinjuriul interna{onal. (caztil genitiv) moderni 9i impres ionanDatoritd fieidruia dintre ei va rezultao construcqie ti. (cazul dativ) 4. A r fi fost minuna{l dacdar fi petrecut aacanla tn Delta Dundrii'2/ P2 - prodacd. poziqiesubordonati subiectivl introdusi prin conjuncgia c. 1. Mai ticeti odati! 2. Bineinqeles, un guri-casci! era pe 3. $tirea ci sosegte stadion extraordinarul fotbalist a creat un neagteptat du-te-vino. Subiectulal IIIlea Pentru'tezolvarea acestuisubiect,vezi Testul 6, subiectulal III-lea, itemul 2. 2 . Instrumente de eaaluare subiect,vezi Testul4, subiectulal III-lea, itemul 1. P entru rezolvareaacestui 3. Tipuri de itemi Pentru rezolvarea acestuisubiect,vezi Testul 3, subiectulal III.lea, itemul 3' I joculuididaaic studiul la limbii;i literaturiiromkne clasa l. Eficienpa tn TESTUL 11 B. l. t localiuni substanthtdle: Au fost sisrateludrile de cuai.nt. Ca totul si fie corect,soluqiapdrea fi trapereala sorti. a cuvintele lui deveniseri,o luire in derideie /o luare peste picior. Atitudinea ei pirea bdtaie d.eioc. o locutiuni a dnerbialez Nervos, se plimba de colo pind colo. Seintilneau din chnd tn cind. Si ruajia se schimba de la clipd k clip,i. SubiectulI I Baltagul de Mihail Sadoveanu Conceptulrornan -vezi p.72. unui roman obiectio,c! naracaracteristicile Opera li terard Baltagwlintrunes,te a la tor omniprezentSiomniscientgi esteo naragiune pe rsoana Iltr-a. lui Romanul esrealcituit din 16 capitole.CapitoleleI-VI prezinti agteptarea NeGheorghiqi); lui, chifor Lipan de citre familia sa(soJia Vitoria, g

i copiii Minodora;i

tml capittrlelc.Vll-Xlll * rcfaccrcir tlrunrului rrccsruiir cirre Vitoria,insolititd c Ghcorclc glril.t;ulti.rclc rrci.capitolcp-rcz.i'tigisirca pedcpsir.aucig"lilor . I'spirat dirr ;;i vnriarrrc baladciMioripa,-f.apt ale evid"e'qiat d.,rro,rorrl ,,sri;A;;;;;i;;7M;; ii t'hearnlt ci'c", romanul arrao apopae transhurrrangei. u ' a llornanulirrccpe oparaboh UiUii* din caresedesprindcaracrerisrici cu aleoier ikrr.qiale viegiilor, paraboli pe care, amintegte igi vitoiia, o spunea plicere Li_ cu 'rehnic".r.trorp".qiei ierrirre pan.la.pctrcceri. adesea, fiind mijlicu J "."iu"i;;ir;" a celui disprrut - Nechifor. i*"p"t"! capitolului x-t.r .opt"n^ta "t r,arca gcncrici a ciobanilor,oamenide la munte,punindu-se in evideng; "^-ri"r rri-i";.;;;;;^ Acestora ciclurile narurii, modelarea de citre condigiilenarurale . ?n lor h."gd ,;;; ,,lu1igi ncstatornicic.1 apele,ca vremea,ribditori in suferi ngica Ei-n ierni cumplite, {rtrr grijiin bucurii ca gi-n.argilele de cup.ror, ro r pi#;il-i; Lry*;;;'il5;t; gi datinilc lor de .r.r-rrri 9i deiame"ii a"'i" l" :" ::p*yllumii, ferindr-r. i. clmpic gi venind la birlogul.l or ca fiarade codru "i r. stauin fala ,."..I,ri ;-. ;i: [...], nrtr din ca cel se l"c.ite d..ant". a" p r.i"n". al" 1l_rupg1: mai adesea desmiard;9i eragi acelNechifor Lipan careacumli psea... capitolein carese precizeazi, locul acpiunii,satulMdeulxpozipia ]Prinde Ease re de pc valeaTarciului,.timpul -roamna cind N.iill;; il;;;;:; "ste "gr.pr" , dupd-asigu-rarea la locul de iernat.sunt prezeritate oilor personaj.l.;ri;.i;; [, ::.ut.l Vitoria gi Nechifor ira;"'.a.."1"r] p"n,.."-":l: personaje,r.urir.., Gheo'rghig;, gatulMitrea,preotul Daniil MilieEetc. f n roman apar numeroase des crieri naturd, de aspecte caracteristice anotimale purilor: roamna' iarna,-primi vara(de exempru., mo-.nr.il fr.cedent J"r..p1ri.i; osemintelorlui Lipan ?n ripa de la Cruceatafienilor), in Jrmonie desivirsiti cu starcasuflereascr eroinei.la plecarea a vitoriei pe d*-"1 hi N;"hif;r, ;ii,'';]';; lii (hotirirea ei provine din dragoste"p.rrtru^r"og-;i pentru ,a*erj ,"-i-fril;;; ra, soarele strilucea; p e misuri ce perunde in iniern - drumul f"pt"; .riiri""r. _ vremease inriutiqe5te . cu cit;e apropiede adevir,de locul crimci,naturaseprimenest e, aparein r splen , ctoarea drn primivari, de aceea er suferinga vitoriei .rt. Ei ,fhgieto".". f)e scriereaaparegi in reali"areaportretelorfizice gi -"i p.rro"";ao. Necbifur,,,omu l cu ciciula bruniirie.., ,,merterla vorbi.., .r" -or"i. "r. .hip";, .ri _.rrr"_ neagri,,,groasi, adusi.a.oali[...] inf;gigareindesati spitoasi...1tr gi vltgrra Ltpln, cu,,och_iiei c;prii in careparci se rarfr ng.n lumina castanie a pirului , erzu dugi departe", ,,Nu^mai erat6,nira, aveao fr'rr-.rr.g. dar neobisnuiti in privire. ochii ei pluteau ca-nrr-o usoari ceaqi dor,.rlg.rr.lo;il;t;t in ;;;'fr a"_ te in cirligage". Acpiwnea desfigoari prin interferarea se planului retrospe ctivcu cel al prezentului narativ, dimensiunea iemporali gi.cea spaqiale-este l" d.sf;gurJ;;;;; nimentelorparticipi .t r-".o"rdpersonaje, deiipuri diferite, i"r "to*l "-pie, utiiizeazerc,ar" modurile de expunere naraliune obiectir.td : (pove stire persoana III-a), descriela a rc, dialog, monolog. Intriga-romanuluiconsti in hotirirea Vitoriei de a refacedrumul birbatului ei pentru a afla adevirul. De sfd;urareaacpiuniiincc.pe pregitirile cu Vitoriei p.n;; J; I L mul ,,vic1ii itl nror1ii",la capatulciruia, sivirEind ritualul tradilionalal inm or;i ili igi demascaqr, mAntirii-cci rioosrt isi va eisiiinisteade veci,iar crim inalii,demascaqi, vor primi manterii,'."iripps;ttigi g;siiinigtea de iniqiaticne cesitipurificarefiz-ici gi su{leteasci, pedeapsa. Acest drum sim6oLcai seinchini la icoanaSfinteiAna, de la care ic.., .roir," mergela minlstirea Bisiriqa, douisprezec. posre$te Ja primegte ,,sfar,., gi de la pirintele.Visarion, Y.1t: i ;i nrg. lasala ur Srrla vinzindproduie, aslgura gosPoqarla, lisati in grija luri Ul"ii ,recesari'drumuirri, CUri banii necesari drumulut, lrdnzdnd Prgctgse)asig urigoqpodaria, rrgaului Mitrea, pe fiica sa, Minodor* 9i z.tt.." acesteiale duce la ministirea Vi-

raticului. romanului estedestul de simpli, drumul adevirului estemai inDaci acqi unea la torrochear:'de Migura la Fircaga- Dorna * Botca - Cruci - Vatra Dornei Suha. Sabasa Nararorul zugrivegte locuri ;i oameni,inf{igeazi dadni gi.obiceiur i,romanul de psihologicegi chiar caracteristici roman de avenetnografice, av0ndc aracteristici gi polilist. turi osemintelorlui t, culrninan descoperirea C"pitrt .te XIV-XVI constituiepznctw.l inhumarearimigiqelor Nechifor,,,impuqinatde dingi i fiarelor" Ei deznoddmh.ntul, crimei lapr.aznicprin povesreconstituirea datinei cregtinegti, pe-attr"t,ri'"onfotrn 'tirea trebuiesi continue:voDar viaqa gi Vit oriei, demascarea pedlpsireaucigapilor' iunt".a, Vitoria il va sprijini p. ?irl seu, Gheorghiqi,devenit birbatul familiei, si conduci sospoderia. principale: Vi toria - expersonaie pcrsonaje; ln ro,i"n se perinde numeroase sufrumuseqe a intr uchipare moralei-populare: arhaice, ponenti a unei colectivitngi figa.de tradili e, isteqime, dragostede adevir'^devotament h.r."r.A, dar gi fizicd,, de intuigie ,mai p.resus toatedragostepeninq.l"p"i.rn", silpanir.d. ,ilrr.,renacimte, dispir ut, este.Prezent a!s.ent, u; N echiforLipan, degi in tru so! ;i credinqa Dumneze Anastase seiundoie,Gheorghili, subprefectul personaie pe rot parcursuiacqiunii; 'Brl-.i, pirintele Daniil, do-nui Iorgu Vasiliu gi mai alessoqia cucoana acestu ia, baba Maranda,negustoepisodice: personaje Maria, b"litrt", Bogza;i Ilie Cuqui ; ucigagilor' rul David, Mo; Pricop,sogiile vieqii,aduceo din RomanulBa6agwl)1ns pirat ioi.lor, dar mai alesdin cunoaqterea esteinonumental,o adevirati monografi e' vieqiigi a mortii, viziune profundi oiepii r.urale,impregromanului consti in aceastiztizinneasupr-a Origi"alitatea "iri." miPaleologua descoperit.elemente mi tice. Criticul Alexandru nattde'semnificagii L)strts, zeiteiIsis, care-gicrutl s ogul,.zeul : tice egiptene Vitoria ar fi alt[,ipostazda ainllgat in soareori a c urs pe o faceVitoria (,,rrebuiasi afle daci Lipan_s_.g" ",iHorus' apa'),ciinele Lupu ar fi Anubis, Gheorghigi^ constd,ii arta nd'ratiad,arta portretisticdqi mdi esspecificitatea D" "r.-.nea,Nu trebuieneglijare stilistice:fraza stdovenianiest e particularitigile tria descvierilor. ampli, are un c racterceremonios' ^Criti" .rl George Cilinescu observa:,,Acum suntemin Dacia,in.teritoriul munIntriga roma nuluie antropologici'In virtual renesc oierilorila punct de plecare. in ciini, m igreazi in timpul anului calendaristic, pirrori, tur'rne, teatranshum".rq"i, int ru vesniciefixe' Caciurar. de p;gutregi adipost, intorcindu-r.'i" *.tttt. la dit e zul din Baitagwle, in punctul de plecare,aceladin Mioriga"'

i:iiffi.i la sfirgitu l lecqiei Obieaioe operipionale.in ritm propriu. ci-9tig lorerie.kncimid.. a seschimba:a sepreschimba. 133 c.plangecu imagini gi cu litera i de tipar gi de mini.propoziqie subordona_ "cr' rI circumsrangiall mod.regte."ina gi nopgii. o . Proiea de lecpie Model de proiect pentru clasaI $coala Aria curriculari: Limb i gi comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini Proiect de lecqie Swbieau l:Sunetul. .ii .ce-ine-nqeles" -propozigie subordonati atributivi. profunzime.:'*o'" ' lantastic -..pe O. elevii vor fi capabili: parcursul.jucirii in a ciroidenumire se afla sune$l i in diferite poziqii (iniqial..." pr. dezvoltarea a capacitijii de receptare mesajelororale gi scrise. pi . strifund.yicine.. in_ tt4ne cdtd (zare). 02 si recunoascilitera de tipar gi de mini corespunzitoar esunetului I in pagina din Abecedarsi in alte surse.ee: euristici. fluenti. adincime: afund. Cl asaI Data.. adjectivpropriu_zis.fr.exerciqiul. la sfirEit). (nume predicativ) ln domeniul medicinei eracineia.. expli caconversaqia jocul didactic. nepdtrunsului _ substantiv provenit din adjectiv... B. un la (subiect) 2. tremuritoare mi. .in in terior.a lua pe nimic.ilustraqii."?hplement pe a. a-9i lua tilp{iga .1"-. 1' cimpul semantica.!:j::l.11..r. O.r-rr.iliterelei de tipar gi de mdni formarea de priceperi gi deprinderi Tip ul lecpiei: Scopuri: deprinderii de citire corecti. ahora . sacru. .demonstragia. Acestea sunt probleme greu de rczolv*.: . a o lua inainte.. un perfectci fusese cobai.ti g.i. 2.substanti Agvrea si-ntreb cinev inr""-ie tff tr. : :.conjuncgie coordon"t o"r" . tot ...oarespera.adjecdvpronominal nehoti rir. rispundere^a. qia. alfabeta r. taind. d. litereinviga teizolat in cuvintegiin propoziqii.r'vrvzrrL propoziqieJuuu subordonati circu m_ stanqiah de mod.cici eu iubescri b"r" . . 05 si scriecorectlitera I gi celelalte Strat egii didactice . 4' .Iul Subiectulal ll-lea A.i. Oo si rispundi corect la intrebirile formulate de cadrul didactic. a1i Iua nasurIa purtare. l.. video. a serua de ginduri.. 3' a lua in serios.. ascuns.rc. Lonstruclla exclamadvi are valoaresuperlativi.' de .. tablou . si pronungecorect sunetu l i silabeqi cuvinte in care se afli aces[sunet.... .formar eadeprinderii de scrierecorecti. caseti audio.. divin..i tI c ircumstanqiahoe cauzd.mai tare . i"i"ra. Metode Siproced.interjecde.pronume nehotirir.. a a a ^micS ora: dimin-ua.. 3. Vor displrca cauzeleale ciror consecinqe suportim atit de greu' 2.j _or_ir. lngelegea Subiectulal III-lea l. a-gi rua r4'Yu'ucrsi E Yr rs.i. direct) rarronul nu era o. 1i (mai mai) * adverb de mod.t. .op"l"tiu. a a serransforma.Pe baza modelului invigitoarei .^.i _ propoziqiesubordona_ {. ad. scidea. cuvinteledin coloane. si citeaJciin mod corect. Mijloace de tnvdydm knt. a i se lua o piatri a"p.a' lnviqitor. . lexicalgi gramatical.cum cu razeleei albeluna nu micgoreazi" .dezvoltarea formareadeprinderii de exprimarecorecti fonetic. (nu me predicativ) .l rnisternrui: nepdtruns.etntuneric. analizasi sintezafonetici. O... cirqi de pove... sfAfi: ceresc... a-gi lua cimpii. le 1. in ritm propriu.

pe M area Neagri.4' Era-linistitor 1/ si asculgi muzicdde Mozarr 2/ gi si.propozigii subordonare subiective. r/ . .i P: * propozigii subordonatesubiective.visezi o croazierd.rlllt"rrl si contemple 2/ piscurile muntelui 9i sd.asculre cantecul pisi_ Pz . * llll i{ft l\.

tyd pe-ntru..togi ne[rca . antmale.rcangi.ndinipd claseletIv deFloricaMitu.Ilralii Grimm. pirjjgqS rnva[aru 5 . imaginile unui animal. Completarea unor desene a ciror denumire conline sunetul I rnstructal pregitirea materialului didactic.r l Bibliografic: ..frontali.te. Rezolvarea unui puzzle sau . Capra cu trei i ezi (a sevedeatextul Eiindrumirile. I 2 3 4 5 .cgi mict An t-ologie tuxtecomenta. orali mefte llort. pra aveatrei ie zi"..ltrn C. se realizeazd. copiii trebuie si Persoane Scenariul lectiei ObiecFltnpclc /Errcnimente tive leitici / didactice oPeralionale Conlinuturile inviqirii Strategii Evaluare 1 2 fr l'""'"' 3. al eunor personaje din basme cunoscute. 2005).metodicc dtn Lfierat. de tnsopite su_ de gcstiimetodice.poziqieiacesruia cuvrnte eonversatre eunstl^X anali'2tr sintezi. . FiumanitasEducaqional. conline sunetul .realizarea climatului educational di n fragmente de ImaSrnl. .:::" r. desene in complete o2 r Pronunqarea scrierea qi sunetelui/literei i . Serejine din enunt o propozigie. Denu. cdror al rum. Prrn asamblare. Albd-ca-Zdpada.joc didactic: Iocul didactic'. "Car Identificarea sunetuluii in 9i a.e.Gr. de pildn. Anunfarea titlului lecqieiqi a unor obiective l.

conversaFe I .benzi decupatedin de tipar I . . . animale. ] ror carecontrnsune.purele) .telor in silabe I pronuntarea sune. observare orali euristici conversalie ghicitori caresi.. congin su netul.fie eui.I prr acestea I I .a tehnice.nstragie I exercrtlu I o2 ' Intuirea imaginilor din I Abecedar II 'Ghicitori. Intriirea literei I de l.scrierii oe . Recitire acu voce tare a I cuvintelor din coI loane coloanelorde mai multe ori .illgol n treze rmagrruIe Abecedar conversaqie I I I . la tabh qi de fiecare elev in banci I ce din cares e com. Alcituirei de silabe 9i iipar 9i de mini I cuvintedin literelealfa. Seintuie$te I Iiterai mici . r Simulareascrierii .pregitirea. Citire p e sirite.plan$ecu litere de I litera de tipar . . de exemplu: . selectiv .Fie mare. adecvate imaginilo r .exerctltu . Core lareasunetului cu zrare I .al{abetar .Cui ii pare de alulvaleI deal?" Si valea I ' (Iepurele) sau: I .i grafice I I mrcl al maln[ r Scrierea tabli la spuni cit mai multe cuvlnte. .rriorarrta. Actualizarea regulilor I prrn exerclqll rnmugchilor cF'lzire. oenumln de flori.unde sunt desenate I graf i.d*-orrrtr"qi.' ] (I. Fuge susde umbra lui.frontaii.observare I explicagie..exerc tllu .qi elementele betarului.rul I din. I . Formulare de propozitii * exerciqiu I cuvant: E Purerc cu acest I I iau t Reproducere versuri de . mini . care persoane. Citirea in goapti a .l ol o3 delimitarea cuvinte.conuersagiepebaza coloanelorde cuvinte .tului I demo.propoziqie I oespar[lrea c uvln.

O.cite o propoziqiecu cite unul dintre cuvintele identificate. apoi un ri nd . Humanitas Educaqional.de exprimare orari pun.p roblemalizare.. Antologie d. exercigiu. corectsi expresiv.rormarea deprinderii.cuvintelor tul/litera i Scricrca lit.e.. .i si pronunqecorect cuvinte cu grupurile de liin terece..i J.dezvolt rrea capacitiqiid.. si formuleze corect.: joc . in ritm propriu.. O.Ion Creanga:Capra cwtrei iezi. pebazacerinlelorformulate.decupaje din revis uPar te pentru copii .joc didactic sau .c1ul pro. respecrand semnele punctuagre.r.iprocedee. .joc de ro1. 2005 ). Bib[iografie: .demonstraqie r Moment de relaxare ./ colode cuvinte reazd obiecte a ciror .i^iii.. Scenariul lectiei gtapcle /tsvcnlncnte Modelorientativ de proiectpentru clasa II_a a Ariacurricuhrr. expresivi. Pungwtacu doi bani (vezi textelesi indrumirile metodi ce din Literatwrdpentrw cei mici. _ obiectiae operarionare. individuali. $coala Disciplina: Limbaqilireratura .terea literei de . si citeascicorecr.ilustragii. pe grupe.lnchcierea s$ivirifii/ lecgiei o4 .scrierealit erei gi a denumirecontinesune. de o. ljeedbackul o5 6. achizigie de informagie it!".citirea c oloanelor copiii desene azd.$1r. . lnvigiror Clasaa II-a Data Obiective operanonale Proiect de leclie S11b. Mijloa ce de tnadpdmknt:pdpuqa Buratino.dezvolt area denrinderiide citire corecri.. Conversaqie inchede lere r Tema pentru acasi: . de ve_ dere fonetic..l gi la sfirgitul lecgieielevii vo r fi capabili: O.1"'il"r"jrrtui oral Ei scris. Grddinipd .in scris.t..cxcrciqiu . O. ."'*.Alexei Tolstoi: Cbeipade awr..fruenri. planse. . Strategii didactice: o Metode. iil.exerciqiu trei litere.c onversaqie euristici. cxplir. .:::f*'" .. .r.explicaqie r Sescriu cuvinte .cscriercir si unclrcuviutccu litcrd nlarc.FraqiiGrimm: Poaegti. .. ..PetreIspirescu: .explicalie .joc de miscare o Reluarea scrisuluicu alte .casetiaudio.5.....controlul gi evaluao Recitireacoloanelorde r ea scrierii cuvinte din Abecedar r Recunoa. didactic.. si explicesemnele puncruaqie de din text.tilor de Alexei Tolstoi (I) le9ffi: in lara ro rmareade priceperi gi deprinderi.. instructaj. Bastne.flllnt...activitatefrontali. gr". .c l qi cu litera x.i expresiv cel pugin o unirarelogici .ilnEiG evaluare formativi individuali scrisi orali C)1.Clasele I*IV de Florica Mitu.explicatie.:p?. . si citcascisclcctiv. si idcr-r tificc tcxtul literar ..joc de miscare. lexicalq.pc bazareguliiinsugite.. Asigurarea rctcnfici gi a trEnsferului ol o2 7.. siluetede perso naje etc. tnsolite de suge stii metodice.etexte comentate.ri*ir"i.

exPllcalle .pregitirea materialulur dr dactrc 5 .joc didactic IA .conversalre . . Si recunoasci povestea . o.orali gistrareunui basm .srluete cle cute .mlnrexPozrtle ...pregitirea .Realizarea climatului . t. -in dividuali . si rispurria la intrebari.scrlsa .pe bazacuno$dngelor insuqite.casetiaudio cu inre. O. si foloseasciin exprimarea proprie cuvintelein sugitedi' t"*r. Prezentareaunor ima.'pe banainsugirii/ingeregerii conqi nutului "or.conversatre . Momentul organizatoric !.Planse.indiv iduasr autorul tDe Daza rnregrstrar[ auoro.cle gini din povegticunos.elevilor pentru Ieclle .instructaj educaqional .car te Penffu coPlr ..Personare -t se care reDrezrna oecor ctrn Dovesil cunoscute cu Personarele Potrrvlte sa u : . Completarea unor plan.. or si reqini core* numele personajelor din text ur lirerar: leidci/ didactice Conginuturile invilirii Strategii Evaluarc 2 l.i textului literar. Verificarea ' temei scrise i. . Captarea atentiei 3 4 .

licerax:cincil *Pang[c.rniracol: . Citiva eleviprimescbi.rl 'rc.exe rcr$ru acestea lr secerecoplsr ilor sI le scriein caiet^e.. de exem. . . .qJt.carecuprlncte acela pul c4 sau. Copiii citesc cu vo ce . ].Id"pi"i 4.Citegte toate propozitiile excl amative! I l.culo. .exercrtlu lut ! .d sunt I t.lormatlva .joc didactic I persoane care conlin I grupurile de l itere ce. 07 I . I I 8.vrclean.si citeasci corect si expresiv textul.si observe. l . .sd recunoasci personajele textului literar ..exerciqiu multe cuvintecarecon.I . I I I I I I I I I I I I 01...Citegtepropoziqiiin! terogative .pit -l fix .preJdcuti.si identificecuvintele necunoscute: . . Copiii spun nume de . .formarivi mod conEtient 9i si.Ci tegteceeace spune . i"u.frontala . incheierea actil' vitiqii/lecqiei I .scrisi * individuali . 03 .cz. Copiii spun cit mai I .se . An u n g a r ea titlului leclieigi a unor obiective trei iezi jE Ion Creangi).orali .dx I etc. . cl .i.orali .dulcl . r Textul In lara Pro5t'ilor de Alexei Tolstoi:' .conversaqie euristicd .formativi desep".qin grupurile ce. ir (x) ... Asigurarea or' ouI reten{iei I 06. ..explicalie tormuleazi propozigiicu .si an alilntultlv lmagmea .orali: . r Se explici cuvintele.galbeni. Dirijarea lnvlgirii o1 toaPti . Citire selectivi: .oPlnc. Elevii spun propoziqiiI care rimeazi.exercigiu de citire tare cel puqin o unirate lo q lca .formativi (Pungula cu doi lani) (t'unputa dot banil rnoriecintccul cocosului uctrdirr mc1 7 J 4 5 blFeedbackul o7 o2 t. .vulpeacu voceapreficuti ! .perechi gruP: Pe _ . .exercitriulde citire orali retind numele persoindividuala in . I .frontali najelor.si explice semnele de sr PUnCtuatle ortogra_ tla etc.linx.individual. .frontal leze oln manual: . .plu.".oral si citeasci'textul in . uldmul cuv AntesteI gru.individuali .CiteJteformula de sa.

Elevii prin mirebuie si redea staresumici respectiva si fleteasci.Ce vrea si faci Buratino ? o Citire selectivi . Copiii caren-au primit sunt ..scriu cuvlnte care contln gnrpu:-ile ce. Copi ii citesc gi.De ce creded civul.exercltlu . llI loral.. oe . ci qi lirera"x. o5 o6 o Li" se cere copiilor si .De ce Buratino seintorceabucurosacasi? Cu cines-aintilnit el ? .Citesc gi scrlu enunrul carele-a plicut.exgrciqiu rispundi la urmdtoarele intrebiri: . individuah formativi .Ce l-a sfituit vulpea? . ^ nate migti/capete de copii careexprimi diver.Care sunt personaiele din textrll literai? . CoPiii .joc didactic seitnri suflitegti. .deseneaziun rnctragrt . de Citirea 91 conversaqia -.o.conversadre Tema pentru acasi: .r e t r anscr ie doui enunquriexclamative. incheiere .spectatorii" bilegel careaPrecrazPfr naPtauze saunote lnterpretareacolegilorlor.re ciieascitextul literar cu ate nqre.. Persona. 08. apoi formulez e propoziqii.conversatre pea-aveavocea prefdcuta i .exercrlr u.o..

diferite exercigiide citire: in lant.i I a-sfir$itur lecqiei eleviivor fi capabili: (). conversaqie conversatle eurrstl.la. numir ul.rul pebazaexem plelor :l.i". tn. fluenigi. ..rir.crimi.'iltlirr.ipugin o unitatelogici. $tefan Luchian (substantiveproprii) . Aplicareacunogtinqelor insuqitein alte contexte album cu reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian Petre Comarnescu. operatronarert'pe parcursur.rl.!o'ili:r* vorbire. Florile omeniei dePe tre Comarnescu (consohdare) . mixti..r.. .i"r. linigtesc r. Substantiaw/.i d 1'ruolt"rca f.. Sele ctarea textul litedin rar a unor enunturi care cuprind substantive.nescu: "*.'. b"r"-r. . O bservarea unor reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian .ituagii de comunicare.Strategiididaaice t'.\t'tlturi : dcz'u'lrarca canacitiqii de receptare a mesajerororale scrise. l..erauhcrimidebwcwrie gi induiopare.". selectlv etc.. r Ar i'r t'trrr. induiosare (diferite stir . .i... Exemplu: a ) ..r.sr Morlclorielrtntivde proiectpcntru clasa a lll-a t 5 T $. ()o si scrietext e date -od createp.'. Formularea mesajului pe baza rispunsului la intrebiri. conversatie exercrqru exerci giu problematizare analizd. c)q si folo seasci..Ftgrite tccpiei. i" textului definiqiasubstantivuluica parte de vorbire ". $tefan Lwc hian rispundi i"itJi. ProPozlgle ..nd de GeorgeEnescu . . li se cerecopiilor si alcituiasci propozigii cu alte nume de persoane sau de animale care si aibi diferite poziqii in etc. t'r.or".. Dirijarea invilirii capaciuiiid. .iti i' Jir. a1."i"'l3iiiir... elevii trebuie si s puni ce exprimi urmitoarele cuvinte: lacyimi.I. . Audilie: un fragment din Rapsodia 1 sau din Poerna rom6.ce. l. . George Enescu. sircitcasti corecr.or. Anunfarea titlului le4iei Ei a unor obiective 5.lfleze On si identificesubstantivulin diferite conrexre. parte de vorDlre .l"rteasci/si or o2 or .I]. .expr . bwcwrie.ror sau cerlnte (repere). b) li se cere copiilor si spuni numele persona jelor: Paulina Cocea. r)t't('cItae "^. de parre Tipul lecyici. Florile omeniei d ePete Comarnescu . .irnbnpi litcratura romini 5 lnviqitor Clasaa III-a Data. Formulareadefiniqieipe baza e xemplelor care ilustreazicaracteristicile acestei pirqi de vorbire: felul. in .r.nund 9L llmP ezesc oclif (substantive comune)..!'. -----' * Substant ivul. . Captarea atengiei subiectut .iculari: Lirnbi qi comunicare Fis. .i*Lrr*c.

nir"uTineretului.conversaqie .ri din muzica lui Georgedr.pregitirea materialului didactic . . Cuvintu l . caseri. inirna. .'"!gr:::ri:'."l.individua.'rr. anatizasi jocul sinteza. B ibliografie. LuJl"i. P rezen tareatextului na_ . di{^ii?!. .1960.formativi rativ .i sufletegti).. o4 Et.". . elevii vor descoperi cd unele cuvinte denumesc obiecte.fise de cu ".'iiT.rt" lcctici/ didactice l. pe gmpe. inregistri. ' o Actntitdpide invdpare. exerclul: .r.tl'euristic i.au forme pentru numdrul singulargi plural. exercisiul. ' Mijloacede inadtdmknt: arbum/r.Album de reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian.ti uit"t"ina.elroduceri dupi tabrouride $tefanLuchian.parte de li vorDlre ol o1 o. fige cu citate. frontal.auorlle . Momentul organizatoric Verificarea temei scrise nRealizarea clirnarului educagional .$tefa.Pcrrecoma rnescu.rpclc/Eucni-". individual.. Bucureqti."ra. de completare . ochi (organe ale omului)."r.::::.

.tteu .Asigurarea retengiei 8.. i. u. ju cdrii. (Victor Eftimiu. denumesc uneleculori gi le folosescin colorarea unor desene (realizatede elevi la lecqiile educaqie de plastici) o Se rezolvi o fiqi de activitate independenti: Fiqanumirul 2. b) Scrieforma de plural a substantiveloraflatela numi rul singulargi invers: forma de singulara subsmntivelorla numirul plural din tex tul dat. Ci el cind veneaa fura merel e.a.oacanyd. Audilie Numirul ANEXA 2 Fiqade activitate independenti numirul2 din a) Transcriesubstantivele textul urm etor. de creagie o5 o6 6. precizind felul lor. mo. povestire.adunapIsirili celemai agerela zbor gi cu elein stol veneade le culegea".exerciqii tii/ textecu urmitoarele substantive:Bucurestt. Un exemplude exerci.Lwpwlcel ndzdrdvan) ANEXA 3 Ffuade activitateindependenti numirul 3 Temapentrw acasd judrii..lncheierea activitlqii/lecgiei o.i "l I 2 Lo.:ir. de identificare . . prieteni q. ioo e.ll ANEXA 1 fusese cirmuitor al qirii' il izgonisedin fruntea im. a) Formuleazi enunquricu urrn itoarele substantive: din b) Completeazi tabelul dat cu substantivele textul urm itor: Substantivul Felul Numirul rirl ffililliilliiliiiirll . o5 o6 . mknd. Fdt-Frumos. Formulare de propozi. o Tema pentru acasi: explicaqie Fiqa de ictivitate independenti numirul 3. Se desfigoarl jocul di.joc didacticFrwmudactic Fr um u sepe cwlo a seyea culorihr: elevii rilor. Completeazd tabelulurmitor cu substantivele punctate: scrisein spaqiil e Substantivul Felul r de ffansformare . (Petr e Ispirescu.descoperire: elevii qiu de completare: Fisa ingelegcara cterisrinumirul 1. Feedbackul 7."te-o ripise gi pe Dumitrana. aciuatdpe lingi el de mulqi ani". I 5 Adrcsa: . numirul . .a. cile substantivului: felul.tx. Pdwnasul-Codrilor) Vocabular . .Demult.joc didactic spu. lngeleptulsta cufundat in acelagi piriqiei ginduri.Lupul ii spuseci eraimpiratul pisirilor.Zoica. r Li se cere elevilor si .'. risfoind cirqi din vechimegi sehrinea cu lapteleunei caPrentmiri... Scwfipa-RoSie. catete.'.neagul acesta z .nicit mai multe ins usrrlPotnvlte obrectelor denumite de urmitoarele substantive: chntec.

Delimitarea textului in frag mentelogice. Ffuade activitateindependenti numirul 1 FiSdpersonald o Completeazd spaqiile puncrate: Numele elevului Numele pirinqilor : . domnitor. wrswl . Texrul narativ Frarn.: ckrmuitor = conducltor.mama . Proiect de lecqie Model orientativ de lecqie de Limba qi literatura romani integratd clasaa IV-a r Unitatea de tnadPare' pokr de CezarPetrescul 1.tatdl Calitatea: elevla .

iei: .o.rte expresii gi insuEite.. Pentru realizarea acestei unitigi de invigare am ales din textul litc"n?r"grn. mu lte sau mai. trebuie gis ite adjectiveadecvate' antepussubstantivuluideVoiionti. tri. inqelegindcontinurul textului narariv.Joc cu sonaje:Petruggi Fetiqa pirulbalai' la alegindu-sealte subsrantive celetrei genur i. ". de la circ.lilfr.Asta-i tot? . r [)crsonajrl litcrar . mir de ce mi mai intrebi ? bunicule! . 1 rePrezen. si recunoascienunrpri.rp"..."t" .r.r spaqiali v @ dcrcrrni'anqi lo'.n-cat. (Pc. -r\' iElevii vor iniria urr dialog.t..agia specifici dialogului pebazaachizigiiloranterioare.).. i rl u n u i tc x t n a rati v.r.Delimi taqifragmentele fiecarefragment! . Dupi cirireafragmentuluide mai multe ori. r [)i a logul c a c lc n..esf:.i.r i.rtru cE .Foarte frumos pentru el ! Am vlzut eu ci ar e o privire de baiat degtept.rrbrr"n-r-i*l dererminat.r. qireato M.Buliculc. --' 9to se inigiezeun dialog oial pe baza reierel. si identifice adjectiveledin enunturile careinfigigeazd.:l ii expresiv.Am ficut riu ? i fou.u t""tul pI bazaurmdtoarelorintrebiri: textului literar ? 1) Care sunt personajele 2) Cine estePetrug? 3) Ce a ficut Petrugde dr agulursuluiFram? 4) Cum obqinePetrugcirqi de citit ? 5) Care esteatitudineafosru lui profesor? din 6) Ce invdqaqi acesttext narativ? .Grozavii mai placelui s[ citeasclistorii despreurgii albi gi desprecilitoriile la poli. mai gii rnintcpe beiatuldc lingn noi.*J "."i1o"t" "orrtinrr".Identiiicagitrisirurile acestorpersonaje. din textul literar ! . t3 explicepunctu. foarte bine.cu desenul Fram". elevii vor fi ajutaqi sefamiliari. in temei'icia achizigiilorcogni . folosind in exprimrr". Alte activitdpi de tnodpar e: .:::f. p. oare de la mata. Pe d. .Ne uitam "*attdoi pe unde o mai fi a cum?" ["'] Pe urmi.fostului profesorii flcuse mai mire plicere. p a tr la ll qi tcmporali u b sl r cm p oral l ar acqiu'ii ai ac{runl l .:yl::acordul qelorlnsusl te.Citiqi dialogurile! . . . . . crrrri. o.i plural. Aceasti unirate de iivlqare se poate d. O. 'l'ipul lec. de unde stii mddluqi cd n-are:itlt ? lui la un afigvechi al circului.lionale pe p. .Ai-fa".ffi l r l(ccu'.s ti tr" l ti v t.sdtun le celor doi coPil.Numigi perionajelecarediscuti ! din dialogul lor! des prinse .lorp. Cu adevirat.. prezinti"mo mentul si locul acqiunii . p. dc evaluare. o.1 adjectivuluicu substantivuldeterminatpe bazacunosti' :1. sa citeasca fluent.Ce anume? . si elevii vor fi capabili: f)-biea.rrr Cezar Perrescu.".trasituri fizice.ca se giseqte polare'" expediqiilor urgilor albi qi toateperipeqiile un biiat dornic sI cunoa sclviaqa Scenariwllecgiei sI .'rr. . r" po"r" schimbalocul ad je"ctivului. " Ot si identifice crisituri fizice gi morale ale per sonaj."' or si povesreasce textul citit.n-are cirqi ? $i. ih 5-6 lecqii(mai ta$ura trtit. ma intreb. o.Povestiqi .rtit cum n-arecirqi 9i eu i-arnflgiduit si capit ! .trd.rc n c o n .curriculumextins)compunere narativi cu dialog.t .eper"/cerinte."?. J' (lornunicare temaleciurii s aua unui specracol .... ge -o. Spunegicitmai multe adjective . titrgnLt .mixtl. t. pe bazacu nogtingelor insusite.Cnnd m-am mai supiraf eu fiindci vine cinevasi-mi ceari cirqi ? 3.drr".e ba-za anumi toi .Da."ti. foarte bi ne.i.Bietui Fram . si identificedialogul ca elementcoistituti.grc'rcav LL r r r r r r r < u r yr ( r .ziceael-.la numirul . 4.multi lume din oragse perindaprincasa lorsi capetecirqi de citit . O.de j. si formuleze ideile principale. si delimireze textulin fragmente logice p ebazaideiror principare. mi-a . dar nu are cirqi.Mi-a spusel.. De data asta. baza conginutului textului narativ. p. ..situri morale.. 9rr si redacteze compuneri sclis. din se ara taqicidc adio? . Acordul adjectivu luiin gen qi numir .M-am temut si nu te superi.puqine) funcqiede nivelul eierrilor.'fiind termlnat.Mai estece vacu dinsul.. aflind..Mi-a pirut rlu gi mie...arcursul la sfirgitul lecqiei O. bunicule! = Cum asra.t t.Alcntuiqi planul simplu de idei! potrivite pentnr urmitoarele perdidaiic.yeoPera.Ei ? Ce-i cu dinsul ? .Grozav l-a mai amirit pe el tor ce s-aintimplat atunci cu Fram ! .iand se-rre led. 2..i.ir.

tive gi a deprinderilor format. ^. perrug."1 polare.siretlicuri. .uirrorrr r.beieqelul ochi sclipitori ..] albr9rdespreexpedigiile "."Pirdllr ytIl-1r.luind povesrea departe. nepoara fostuluiprofesor.t.rnrr. cu gi cu n asulcirn.-. undeva.departe. mici'si pe cu n.. or r" in toatd legea citit felurite la cirqidespre urgi 2' Fetila cu pirul bilai gi cu ochi albagtri.lfutu"" cltlt. una gi incepeJalta. urmi.in oragulsiu. Iar a doua zi povestea mare aprindereprieteniror ac esre cu peripeqii. "rrr"rlor. Vorbise cu bunicul. ursul polar de Crznn Pnrnsscu D a. nu-l uitasepe Fram.1.seqinuse cude ^ vint. seinrorceadin nou la celepe care Pe le-a mai -. Fram. [..

rr l dc - ln jocul rol^,P:-" inrerviur", doudpcrsonaje, ccre ,,rcporrcrur., ,,inrcr E i por infiripaun diarog clcsprc rccturi, rarguriif .*r*'rol.i"..i'r i. l:"]l-lif ': a. u c c lr c $. ,;^,:::f_:.? p'reddrii-inrdpdrii unui swnet Sia literei corespunzdtoare rcnrru r czolvareaacesruisubiect,vezi restul 2, subiectuial Ilt_lea, itemul 3. t tn senstarg, iaatuarri'i;ir^ii'r";;itr;;;;;;',:d*"riirod,rr.to, , caremisoa_ r! narura ginivelulperformangelor adnse ir."ii"i"u"igo:rr, a. misurain cererczuhate le invigirii sunrin concordangi ;bi;;rili;.a;";i";;i";;;;, ^pr"riazi ; furnizeaz f' datele necesare vederea in ra"prall ."r";;;i;;"" deciziieducaqionale ( Adrian Stoica, aluarea.p grr rulri rilo;. Er D ; i;,; ;;;; i; p racticd). ; Evaluarea intereseazi deop"otrivi eriii, p;ri"6 i; .rar.i; didactice. Evaluarea influenqea zi ?nrrigarea. .rr"irr"r. r. idfor"r. etod.e lr, tradipionale care gi-au dovedit valabilitat.", prot" ,.+, pro[. or"i";GiJb;- practice, qi metod.e ca alternatioe comPlementare,-p....robseiaarea sistematlicd acomportamentului elevilor, inaest igaiia, proie i "rr"fA:irt, autoevaluarea. lvre[odele ffadtponale vor fi metode de "ii evaluare frecvente, in ciuda unor dezal' l) ezaaantai e/aaantaj e,areunei metode trad.igionare de eoaruare qi cu rezultatelor ele-vii pirinqii; - comunicarea discutarea 9i constatate. pro icctarcaunci strategiide ameliorarea deficienqelor gcolar carerelevi, periodic,. p.rogresul t. .pti.? tuste t";;;l;.f"ie formatioe (finale) adminjs,,"..i". conri nlerii activitiqii; testesimative ,i .fir i..JU'""(ri ciclu de inan-gcolar, rfar gir"l r;.i t.rioade lungi de instruire (semestru, ;r;;i; in carese evalueazi ini giale ." p.i'.r.ipal scop,rlt"r." elevului; reste A;#;;t;i "" p..iotttt"ntilor i nainteaunui program de instruire' nivelul -in diversi tipuri de itemi. Iternii r eprezintd, sensrei" oioU"le scrisesefolosesc pot fi: r"a*i.ot"ponentele unui ins trument de evaluare;aceqtia - simpleintrebiri; - un enunt urmat de o intrebare; gi - exerciqii probleme; * intrebiri siructuralesaude tip eseu. lirg, itemii rep rezinti ointrebare,.plus.rispunsul aqteptat. ln sens sau Orice iteni t esteazdun ul mai multe obiectivede evaluare. gcolar'Din.acest are Orice evaluare drept sco pmisurareaobiectivi a progresului n9 pot.asiguraobiectivitatea pun.i J" u.J.r. i temii sdmiobiectivigi cei subiectivi Itemilor obiectivi li seobiecteazdporepreze ntindun dezavantaj. in notare,acesta sibilitateaghicirii rispunsului corect. rimba riteratura rom,nrevaluarea re?llizpvzinrrqprs 9i ]ti'iii;o^rl discinlinei se bc orale gi probe scnse. dr:;:r!'":3fii[ffi:r:iIe instrument evaluare de pro-ieet1t, 3{q1in-ieqrpt ;i 99r99.gat TESTUL 12 SubiectulI I I Scrisoarea de Mihai Eminescu Pro.ba orald tiprizinti metodade evaluareutiliz,r,drcel mai desin clasi. prin ac eastl- probi se realiieazd.: - interacqiunea,directi profesor-elev careuneori co nstituie avantaj,alteori un d,e avantai, daci.relajia nu es productivi z re ; rlexrbrlrtatea modului de evaluare datoriti posibilitnqiide a alternaintrebirile in funcqiede calitatea rispunsului; aceastarep-rezintd aaantaj,oferind wn elevu lui suporr suplimentarpenrru r".ilu^rr^sarcinii .sprijin,. didacdce ; - posibili tatea jusiificarii raspunsului ,"prezi'te d;;;.;;;., un aztantajar aces_ tei for me de evaluare: - evaluarea comportamenruluidin domeniul afectiv;aceastr caracte risticipoate fi un dezaaintaipentru copiii emorirri,irrt..iorirrtii' - feedbacku limediat constituieu r;;;;;i i;;;;;'ffi: ln practicagcolari ,r"u"i. i-ui""i. " d

t.;;il;re tradiqionare acelea cu moderne, alternadve, scopul.ealize.iiurreievaru iri obi.;;. cu -o.aa, prin careseva orien_ ta activitatea predare-invilarein eta paurmitoare. de I'roba scrisdtrebuie.si indeplineasciurmitoarere condigii/cering e'--'---"-' minime: - stabilirea r""Lyl,"i probei 9i definirea obi..ti.,n.lor-op i,. gor"ie; - alegerea tipului de.itemcorespunzit;, fi;;;t;;i#;:i, aceeasi probi scri_ si esrerecomandabilsi se foioseascidoui-trei;tp;; ;; it"rni, of,i..ii"i , ._ miobiectivi gi subiectivi; - elaborarea adecvati. sciremeide notare (analiric i sauhoristici); a spirituali, cultural-artistici, de mare complexiRomantismul a tost o ,,migcare * "nif"rt"tintoate domeniileartei:literaturi, pictur^I, tat.;i;;;pH.*tinJ.r., polt ttci economie llltl= istorie,lingvistic{,d,rept, iilosofie,esretici, rure,*rrri. i coregrafie, alxvlll-lea pregltit ia sfirgitul secolului ,o.i"l, Drecum siin mo di, .;;p;;;;;.;tul '(preromartismul),dardeznoltatplenarin prima jumitate a secol ulut XIX-lea' culal minind intre 1810gi 1849"t. romantismului: Caracteristicile opn, obiectivismului clasic,adici primatul eului - cultivarea r"bi;;;irr""i.ri, sponaf irrdirrid.r.l,al viegiiafectirre, sentimentuluigi pasiunii,al sensibilitl qii tane gi sincere; descituqa , interioari, dorinqade evaziune fanteziacreatoar e - ,"-", nelinigtea melancolie'nostalgie'pete, p.rrdrrl"r." i*" \rirtuqigi vici i, nonconformism, penrru naruri, pitoresc,feeric,exotic,dar ;i pentru mistere ;i r"'i;;, predilecgia tl)ictionar de t(:nninologie literari, F.clitura$tiirrlifici, Tlucuregti,197A'p' 284'

rl fatttitsttrc, cxirltitrca trccutului istoric.nllionrl, prcguirca --- valorilor n aqionale (mi " 'turi, e_rcsuri, istoric, naturd, folclor)ctc.; '- extindcrca uni vcrsului artistic prill tcmcnoi, categorii atitudiniestetice si inc. dirc(uritul , P'a'); I rcs gro.rcscur, ti;;;;L;"*rrii.rfu..l, prinperson vaaje riate categoriile -a.abrur, din sociale jos(artigti -------;-''rv!r' de ;b;ilr;$qi,-...9.ro.r siprostituatc \ ana tcnraprincipale meditaqici..Prin constituic a inqclcptului, savaurului, Soar ta imaginea apoi prin rnizergi mintea.geniali, fizic insignifiant, titczadintrc' aspcctul premisadramatici a destinului omugiapocaliprici, p6etul stabilegte cosm ogonicn girbovit gide nimic,/ Universulfiri margini e este, luide feniu, ,,Ut.;q iu ig" ".tlui ln dege"tul mic,/ Cici iub frunte-i viitorul gi trecutul seinchea. gl,/Noapte-adinc-a Atlas in vechimesprijineacerul peumdt,/ vecinlcieiel in qirur i o dezleagd;/Precum Asa el spriiini lumea 9i veciaintr-un numir." - -' in cu in odaiq"siricicioasi, cu hainaroasi in coate, ,,bumbacul urechi", ,,intr-un in ta inelefacerii lumii' calculfiri'capit tot socoategi socoate",savantulpitrunde odi h: cind Totwlerapotenqialitate,,lips! de viaqi si voinli", ,,pitruns de sine.ins ugi geniali frimintd min-tea n."..1 nepitr-uns".intrebiri irridr-.trt"ie,.impene trabile intreveeternaPa99")l in care, iniunericulinceputului(,,in sineimpicati s tipanea mitic (suportul eazdgeiezainfiqi;ati d. ,,pun.r.rl de miqcare"^ Tatii ca redeclanq se Rig Veda).Cosmogeneza constituieintr-o imagineplasfiiii Imnut c.rea yiiidin in tici dominate de lumini: lDe-atunci negula eterni se desface fegii,/ De atunci gi pini astizi colonii de lumipierrisarelumea,luni, soaresi stihii.../ De itunci $i dute/ Vin din surevii de chaospe ciriri necunoscute/ in roiuri lum inoaseizvoin rind din infinit,/ Sunt arrase viaqi de un dor nemirginit". Aceasti imaginea genezei va fi reluati in Luceafdrul. A doua intrebare fundamentali al cdreirispuns il cauti cu infrigurare savantul estemenireaomului in univers.Rispu nsul reprezinti o satiri tipic eminesciandt,,Tat in lumea astamare,noi, copii ai lumii mici,/ Facempe plmintul nostru mulunoagenera-, ie de furnici;/ Micioscopi ce popoare,regi, o;teni ;i invigaqi/Ne succedem ii pe-o lume mici de se misuri c u cotul,/ Mugti de-o 1ii qi ne credem o -inuttaqi;/ tn ,.." nemlrginire ne-nvirt im uitind cu totul/ Cum ci lumea asta-ntreagi.e cligi-nainte-iintuneric searati" . Dominat de dorinqenepi suspenda Ce-ndxriru-i ai necrutetor' *erginit., orrnrl devirregrandoman,lipsit de misuri, de aici sarcasmul intreagi, condamni la neast felde iameni, societatea ittd..priqit crl cnt .r, "ia, mingilesirilucite, geniil epreocupate trecurul qi viitorul universului. Cude fericire-"i imagine zguduitor de apocalipsului,_inflgi;at.intr-o getitorul intrevede -o-eintul de joc cromari c ce .edi^treceiea la dinamic gi vital la inert: soareledeun frlastica, ca irirr . ,,riirt si rog", apoi ,,se-nchide o rani printre nori intunecogi", planetele.s e pier lumii" (metafori a cerului) seinnegreqte,-ste.lele inviri haotic, ,,i"i"p .t""r-a displrind mort gi-n-tindetrupul 9i devinevecinicie.", cafr..g61zeleto"-r r"],,Timpul nefiinqei",,,Cici in sineimpicati in lumina, principiul vital, t6tul recade ,,noaptea pace ...". reincep-eterna filosofici schoin io.ietate"^clidite pe,,dorul nemdrginit" (metafori pentru ideea i, i trAi1, geniuleste neinqeles ne fericit: ,,Poqizidi o lupenhauerian6,voinya 9i lopati de qirini se me-ntreagi,po qi s-o sfarimi... orice-aispune,/Peste.toate.o valoaqi depune".\ici contemporani i nici urmaqiinu-suntdispugisi recunoasci meritelor, ci prilej omului de'geniu.N ecrologul nu va fi tec.rttolgtetea rei, care a de afirm"are valorii ace-luia il roste;te: "[..']- tl vorbi vrun mide -eregi" "lustruire", titei,/ Nu slivindu-te pe tine ... lustruindu-sepe ell Sub a numelui tiu umbri. Iati Ba'sdvezi... post eritat.t .t1. inci ;i mai dreapti./ Nepudnd si ,o, ." ," aqteaptl,./ vrea si te aimire ?" Neputind si inqeleagistrilucirea 9i sacrite ajungi, crrLi "-o, moment).Folma definitivi eite eraborati intre ta)g--igc'"In scr$ortleI, II, III aparedestinul social al omurui superior: savantul, poetul, ia societatea careses imre.rr, .*i1", (scyisorile in I,II),iar Il^tl-*t:Tln_raprorrare /' --' fn a tre

ra'pnn contruntareatrecutului eroic cu prezentul decizut, epigonic. sctisoarea-I debuteazdcu o imagin. ,,o.rrrrri, d-;i;;;i d. luna care stimulea_ z'I meditagia infiripareavisurui,ti...r., a;" gi u,nfri ob;;;(,,Doar ceasornicul urmeazi' lun g-atimpului.cirare" in timpul subiectiv. j, Eliberatde sub tiraniatimpului, gene ralor durerii, al rransgreseazi spagiu timp, pini la cossi "ut -'.a;ir,it mogoni egi istorie umani in totalitatea Luna,. ei. ,,stiphna-mirii..(astru specific rom anrismului),a imensiri.tii,,,varsipeste_toare volupto'asa r.epr.) r" ii"t"""p: . ; tea amintirii o vecie-ntreagiscoare/D. d";;;i, Ir._r^ll. ,rrnp_ ca_nvrs pe 19 toate"'schopenhaueriana voinli de a_ trii, sursi.a'dure.ilor, irrrrins; prin med i_ tagic; Iuna,,,sandirilor "rte dand .id;;gr" ."1il;;;;;in .eterori"astrari pen "iaie';, tru a dcscopJri tainele iihe;;;;;;,'p"ter'ic siu ,r"u, fog* ori sirac,g enial "ieqii. teu netor,pulseaziaceleasi dorinqe. Indifeient d. for-" J. rrr"li" rrrr", esenra uma_ nr esteaceeasi, si,egalitatea ca oamenilorin fata ;D;;i'rr"pr . osebirere_au iegitdin urna sortii-/Drcopotrivi-i,rffi"qte -;.iii, r^zata;; g.n ;ut morqii;/ La aceragi sir depatimi deopotrivi srisoarea darcazddin srudentiei I anii u.ri;r.r.i is] {-it):il, ra,,d.p"eyr pre_ se cosmogonia indici,9ichiar ,i""o".^t,prn careva :]:.lp_1de mo_ trvc $r tragme nredin sfera poemului Memento'ii-r^ir"^pe -"ii"";"r.i:;;; rerminat in acel - irnbogiqir.. prin forosirealimbajului popurar,arhaic,argo_ -' ---'-"-.'-'*^ t IPIFartistic tic; stilul retoric,exaltat: - cultivarca precum antiteza,hiperbola , alegorias.a. "i::11,":.dee I'lxisti un ,,romantism.permanent", spirit un roman tic, ca si un clasicismatem_ Poral,dcfinite,primul, prin.subiectivism, sensibili tate, conrraste, aldoilea prin_ec.lrilibru, iobrietaie,olimpianis-, "*ir"r., l'u dor vianu aprecia rom'antismi -orr-.ntalitate. ci ,ominesc a fost in buna misuri un roman, tism clasic,intruclt cuprinde *-t ra origini, curentur ""-..o"r":l;.. ;.;;i;;;;;, romantismula apirut ia o reacgie impotriva .r"trrir-"r"i1 Jvrarere n ostru romantic,Mihai Eminescu, avuro a aspiratie crasici(,,E1 frin_ ar se'n vers adonic limba lui ca.9iHoragi"",- sni'oiu)iif.,f,; perfectiune:a creat celccinci scrisori,scris.oarea o speci.."r;i;;;;;;.iJrtj;;. fii"d Georgecirinescu conside rr ci ideea scrisorilori-a fost'suferati poetului d. Hlr"qiu (model de per_ fecg iunc artistici) 9i a evidengi"t depistabile intreagacreagie in eminescia"r"-a"at ri nI' Influenqaceamaievidenta,p"r. ir i'-^ oarea Il,incepurul poemurui rrimigin d la inccputul scrisorjilui Horr4i .air. tut....r". Pcrpessicius stabilegte cicl ul Scrisorilora ci fost definitivatin 1gg0gi proiectat in rltr ordine decit cea. incareau in revisraconaorbiri tfterare. "pt;;; rii;; ;;;i/ F;,ffii;i;; *?;rli;" !., *.lii ",, neghiobi

ahi. r ..r. cuc. lui .ii". cu Pescarul Iona a fost inghigir un clir urias. Am fixat geamurile chit.i..-nrre / .] si qini la rosrul lui" .i" ..r# ..r..ii vorcruta shbiciunile gi omenegti vor minimaliza mcritele.omul [.. insolent .de marefrumusege: _...1" i"rreaga " se cu care ..i.".. Periplul.propoziqiesubordonati . a d. l. cine siiece . verirabih mule. Ji-am dat banii.rl nocrurn care declanseazl...buStean adv erbede mod provenite din substantive valorii gramaticale)' iie (schimbarea bdrba td .loiuqiune pronominali.seleagd"'."6.gurarea se cteorganrzatotr.. supus morgiifal ireilea destinul nefericit a..il... .Clci e vis al nefiinqeiuniversul cel himeric...e.acumsunrem chi.tece"/ .. l'nmul vers relevi p:rpetu a devenirea univ-ersului.recunoasci^-1"..trjiffii. Pentru inau. nici o datd dintre celeProPunu-mi c onvenea expoziqiei 2..-t "ieg....insolit penibil' Tinirul vorbea insolentgi g esticula Sdlul insolit al ultimului siu roman ne cucerise' Provene* . in 3.dasi.""me: .iaUtott no. continira.ger.".i ' t i"vocffea lunii..i#.. destins... in careconstrucgiile interogative.plgrf-i:.. P..iluziasavantului a-i fi recunoscuti-genialitarea.adjectivpropriu-zis."dj.. crezi c-or vrea si te admire?.a urma.Tatdl.gindesc. d9 urmag. "i.. l. Medim iia incheie trei ideifilosofice set.distins ll priveam cit erede destVh* Profesorul a apl rut distins9i surizitor. .ritmul estetrohaic.e*clariati:^:o-:1 lirezer' ve $ punctelede suspensie marevaloareemogionali.propoziqie circumstanqiali de cauzd".temporal pornegtedin prezenturmeditagieir. " t "-"1"i tiv comun:.Pdreal/cdnu va cigtigaintrecerea.. noim i.ub rt"n_ c. ci 4... au Poemulc rPrindegaptetablouri .a sestinge../ .. ' e.C-"ifolif*ni .. prin conYer3.. miriter. a generoiitate mirinimie./.. devenit substanrivpropriu.i.. verbe :: cu substantivei ... .. 2.i..i9fu. ..meditagia. pri" orop nn hmbajur poetic. gi *djectiv verb: ._ .. t togice-nasti lume sunt s upusiputerii sorgii/Deopotrivi-istipinegte raza "$i Pe ta gi geniulmonii".Jrrr"*r fil"rofi.drorr.ogonia giapocalipsui)....pronutnepersonal . .T. vreun pericol' prr ornro oii d" cite ori blnuia ci mi Pagte MF. .adiectiv.N eputind si te ajungi. .prin.. glont.al doilea _ soarta omului. cosmic (cq cm..O. viitorul indepirtat gi reintoarcirealaprezent. uldmul reluind t"blo.I#.rl . motivuiii-pului 9. de prin c hipurile pedant-ridicole careli asumimerirul?e tr"Uiiivaloarea savanrului.e1. : /ost:Sens..omenesc..3/ P...-r FI ficiulomulu! 8eniu... concertul la tinerilormuzicieni ? tn pi aqn gisesc se qipuivii. Ve rsurilepoemului au misura de 15-16 versuri.V.ficcare/ n-aifostmaimult cada'sul.Frl.1U.propoziqiesuboidonati predicitivi.. In poem aparrime inedite.uo ----ttegc ianl: "r.I..Iatd. .... ... selenar. ..iEdrea:a pieri. #... . coleg de serviciuproaeneddin qinuturilemaramuregene. I rcr 4. d" el!" . uhimii . verb . earcdes traml.: .p1ce". B... t-Lr f:f:!1: tr pronume cu un subshnriv comun.fyllg ulit tl tehtnuiilMult mai vor atrage decittor ceai gindit..ri circumstantiali concesivi.ii.: F::?:il' rnletes.. reducindu-l dimensiunea medio. de Poemul esteromantic prin temi. g. r . a relua: a reincepe.i_ cosmogeneza.. Tll! 1i 'fonalitatea discursului trece liric de"la compasiunea diioasl: .i. Subiectul al IIJea A. Eiprorrrira aa.. prin motive: motivur nocturn.il. niciun . Niciodaid nu mi-am dorit mai mult ca acum si vizitez Venegia./.ad jectivpronominal negativ.2/pentrt luasestartul gregi t.srrmane Drin !. CI .Preuenea h oul me. rima imperecieati . vrei s t inPiaqa vii Festivalului...sunt la lor si din sii.u.d" agd" dimi"..propoziqiesubordonati subiectivi._ / . l...l..

ii'. Subiectulal IIIJea l.. ce 3. ochii albasri ai fetei cele inou-venirein clasanoastri ne fascinau. de "r. Eu continui si susqin 2. ajutorul cirora copiii nu mai congtienrizeazdefortul... "-' intelectuali cu elet"pririnti o metodi carei*bitti activitatea i"l "rii. -.iiii j6".r".aiil. un estenecesar nou Prointreprinderii noa stre. in ceea privegtedeficienqele gram de redresare. pentru ci invaql jucindu-se' .TVA la alcool' cre$terea 1. Descriereaunui ioc didaaic simulati (metodede simulare)in invigiminDinrr" met odeleblzarcpe acqiune tul orimar sunt eficiente: iocul iidafuic qi tnvdpareadram atizatd. [ia.

culesde Richard Kunisch. Umane epicului sunt: Prin urmarecaracteristicile tonaje i ntre careexisti anumiterelaqii. 85.1". I). existenGenul epiccuprinde opereleliterarein car enaratorulprezinti realitatea faptelor unor prin succesiunea mijlocit. in.J#::#ffi'.o-pt"r" r. prinqesa basm.rp...fiinqi chinuiti.. Aristotel)..ii l. prin inte rmediul evenimentelor. icat de Eminescuintre 1873. pe afireprezentate sceni. IJn mort frufeminidin Oscu ochii vii"-.cr1* t"l *niiun Luceafirul lliry.. Semai poao poveste". aut onome.inesciene a capodoperelo rsale:Scrisorile basmului. riirretc..Odd (in n'tetruantic). Glossd.iri.' ladc'scop crirea cunogri'1r.nu e limitatdi n timp" (dupi cum susqinea (povestirea perdoana III-a) sausula a obiectivitatea in nelimitarea spaqiu.lr. poa_ peunjeton/oc talrf cstcscris..... tc reiliz. ..p la r . astfel "ioi" doua .emiqi.lB74 (perioadastudiilor la Berlin).r-te Conceptulgen liric ..uneori gi al monologului.". lt dentJd. fruenti. pl-".prin al conflictului gi prin rolul esenqial dialogulu i... in ceilalri c4rrc ca. unor tr.rrrr s.l.lijlcc t. crasa p"t. poemul Ln' lgciene in acelagi 'uI arelabazdbasmulrominescFata-n grddina de a wr.fJn:kir:x. .' r"r*i*"r.ca gi a temelor 9i motivelor romantice.f [i!Qll.uneste sine obiecti vitateaepopeii cu principiul conceniectiv al liricii".Tlil.il''*uiii.*^rrr.lts.ili.etapaapogeuluicreaqiei versiuni.:. culme a rafinamentuluiexpresieipoeti ce. ll'li'". ci pirsonaj romantic .ji.poetul opereazio seriede modificiri: zmeul nu mai este Versificarea monstru puternic.:t. ].vezi p. I)c excr'plu. ""' a.:: d eMihai l)c'rru asisurarea..iili"i"ti..1.a_ sd 'u'i."-. timp.ffi Eminescu #..'.lnra*' r)iiuuii. acgiuniiin funcgiede careseclasifici (povestireala pe rsoana amploarea iile genului epic.uc.. esteo sinteziintre epic g i liric. Se Jorit iv._ I V elevdosparte cuvintur sirabe."..il?JHT:*.'i.ln:a"i. gi .He)enuldramaficcupr indeopereleliteraredestinate in cd susqinea genul dramatic . . tinirafatl..ii'il""i.rirl. llr lecliilcdc lirrrba litcratura pi rorrrirril rlcsr.'$i.a*p.demon. a I "'rt L13 biectul I .au..ilI J" . seamini cu pe rsonajele fe-te fra-rc Pdr-te pe-te ..[' l*ii*l*l1]1"ri1r."ii. siiabi.t. realizate I-Y.a titot111i. j'curi dc clcz voltarevor.Sintezia gindirii poetico-filo zofice. Se caracterizeazd.Jocur belor.i1j"...a.Dunr.a corecrd...cur swneteror."rli Pe dcrageneral .".. Poemul are intre anii 1880-1882. .ji. de evenrual o.. cujocuri miscare. 'ea :. recumJo.. s.i.

dvul in ger-demon.i "u.:lo. eon.t.ip. sau incepe c ind :f:.". Finalitdpile tnadpdmintulwi prim ar sunt: ... gi . de_ citirea sitabe p" .#jn ori de cite ori esteposib'.l trei-patru. motivul florii etc. subiectul 'ezoluarea al III-lea.fi._qe """"'qiriiu" .-"*:1.'p.sa-te se_te si-te su-te car_ne car_tof car-tiler car_na_aal etc."irad. de joc emtterea unor onomatopee. Tipuri de proieaare Pentru acestuisubiect. motiv ul iubirii interzise' I visului. incer iare de cigtigarea unidqii spirituale.' 'i . .rr...motivul mirii.zmeul' din poem schimbat din nu razbriepefaiade impirat rostind un blestem...a finalul basmului.) intr-o ultimi gi totali aventuri existeni. Lwceafdrwl Poemal cunoagterii peste sa. cidre. creanajelesunt lirice.apoisi formuleze cuvin_ propozigii i""-glii*.""r"" educariei.terii. cind seconstari.i"ir" a"""Xie deacesre te. acest joc poatefi.lnzesrrarea copilului cu acele capacitigi car esi stimure_ ii ze raportarcasa ra mediul sociar "urrogtirrq.ljt. motivul cosmogenezei.:. ipbstazeale eului creator/eminescian.cerculuistrimt". . I .elemente seregisesc. funciie in d.r. se cereco_ Ii piilorsi spunicit maimulte "l"s iniugiri pii.dy""lj"rdiJoeul re-miurgul poemul'Lwceafdrul). itemul 1.atrr iari. .'.*..li:y . "lr"a".asrgurarea educaqiei elemeniare penrru toqicopiii.r"rtrrrrt"t ea cadrului didactic... . i. motivul nocturn.:n:t. 3.r.. prlvilind o stinci (finalul baslui popular). joc t" otg ni.ra."a"a . in reprezentat plan cosmicde steaua dragostea ice (credinqa omul este ci de ce dintre un pimintean gi un astru. poemul este o creapieliricd ctt un fir naratirt epice gi dramatice)..vezi restur 2 .tormarea perso"aiitig:1::llt:t'1.1motive romantice(motivul cosmic.dar gi epice) cu peisonaje(cain creaqiile racteristicia creatiei L uceafirul.cu-joc de miscare.prin depigirea. Prin tema iubirii gi a cunoa..in Legenci ockrliei). folstrivechi elemente sintetizeazd" prin iubire.g. ..i.t. creaqiei i specifice g4o.-.. I .i.. exemplu. 2.. Poetul eminesciene.#ril.' ' .i qiritmulsiu de dezvothre. acesrea fiind substandve.fi..completa t."r. motivul codrului.Ace st de Dintre acesre cuvinre r."ii ilil.

al cloisimetri cu dar.i.'1 1^n1 $i t"b#'.-. i-perar.-rn -r ..I ll -" *.trr numaisd. Fatadeimpirat nu-l poateurma in v. pri. penriuciralin. p"r.cringul" /pidurea._"r. .o n."f r"-l"ii. ii .drrunde-n si ?" gind-...lil lttte de uldmainvocare/chemare a ruceafirurui.""1 de Fata de impdrat (numiti astfel ori de prrn eranur erotic...l-pr#insul/ c6 nd areapei valuritreclci.inger-dcrtrott./ seinarqitot maisus..ni.i.girtainic genele r9. lirice.i.$i d.".. u ffi t::: if:i:*.iivo....rritoril.-.r. am arary($ nr-aq intoarcc1cJrao.P. umani cunoa. .*rn...".o'erd sirre pe prin catilina 9i seinalgi spiritual'Pentrutogi cunoasterea 171:-:-yn.... spagiur .irrrpl:::::-:::ll pri' iu'irc.y Des erre vint/ doar "-l"lr.#.-i..ri.h.1 rul trebuie devinisreaua si norocoasi a^cirerinei. u i: +FiffJj:i1:il.".l.eaf..#1'd.i.. de in oglindinrlu-sccxisrc'nqa prcafrum..r" cercmai larg.^iJg""a. tnurirc pc'tt'u.rr4 ri rlintii.. i.farmec sf6nt/ i./ca sanu.. .iiil orizonn emirsinit/ Singuritiliimdrii..nspir la.r"l.limira a.cerc un strimr". punand r" exisrenqiari risrnurui) condigi a "rrii*?p.:. deveni tici_ tilina..rir"l d"lrr.r.l..citilin./ Revarsi de linigte vecil..rr..il.j".. pe Luceafar. dedeasupra"). rorrrrllui. descoperise identitatea.. blind.li:::3: .. voi rni nr./p.uno"Et..ffit..duland intre ccinrre lestgi teresrru.!.epaos. esre fata sreaua norocoisi. .:j.. construit mul este 155 rniurgulii oferio lecgie . ./bi.. o muluide geniu caredevine nemuritor.'I'riindin ccrculvoscstcAi scrnnificaqia petre ce..iu bi_ readint6i". apabilsi renunqe rar.omului _ _ degeniu temi menqionatdininsemn area poerului o fili pe Luceafirului reprezintidesrinur ".//.ritorind spreddnsur.r" "".lina."iio.Luceaferu l.p_recl cect r...*ui'inrr_... ztisarr prin gi uls.re'spus. r ornurtarea sinc de {iind..roriire i"rrl.. conremplind si ..visul urmi": .a versurilordin l'inalulpocrnului:... ?nfrumusei. *. marea cerul..rfuepa$ rrea i"iqiri.". t Oar .i.ru.i rccc.1' din rilin.iliui.. o alti remi apoerrului te ma fiind proprie romanrismului soarta. spre .-.. aspiraqic. carepen_ tru om rindnelimitati.contamin at uman.re...di-_^r"iiro. nasc a m uri/$imorspre sena./ voi sr mndezle "5::i.i..visul tu. mitical cup_rurui.'d" rrisr cu razc 99. i*./ din.. eaigi desriinuic z buciumul:...../Noi nu avemnici timp... ausrele prigoniri de s oarte...casa (prima...6il. pirgi . . ."il.i" .si aceasri numegre iubire._...'Eaterrr. ffi.rl"r. farmec care triir trebuie prin depiqirea cercurui rr_11Tr9! n'pri" . sdu se rearzeazd.lri numai dureazi'. nici"d..rr../Aru_ necindpe-o razd.. r.""i.screa rcp aos.hror. . d. Dir..i" seara./ veciil voi iubti ce-r rn -nvici/ va rim ineadeparte. .l.. /iLucegte.o.nndo alti lcsr.'t codru d.cunoagrem cunoroc/gi moarre. pe antitezalimitat-nelimitat.Dar luceafir.r./ sunt cu vccinicia lcgat.f#l"t ).: ... .. ci -f ge.r.r.as"i 'rorqii. gi rimita dar " iniiurii..!.rn-..." i. Ea insl.. murirori: id:iF -71q.ril"r.#u ipo stazdluceaf.rrj.::bd::#i:.r.airile din " stri bate_mi.zi reci/Din rumea desparte./ cu in lumeaureami simt/ Nemuritor i..ori dc iubire".i ."irii"'i. ../ Durere asi_mi alunge.zl.cu farme...s. .#hfi.]lli).ii simetrice celelalte in gi Citilina.. conrcmpldnd luceafirur.. ineaz d. tilgaqi^r.. poare pdstreze i-piii-. acced la o cunoasrere s uperioari.. i-pri"irii.. chemirile Luceafirului'l .cici tolise a Nr-ir.e no_aprea-mea deparimi.rr" cu un conse_ nerfatadepi.frrf:.. deimpirat Celetreipersonaje faia ..rerii $i..rtr irri. i...triieqte 1ie visur . r. carc-lstipinea -"r.-f "-oi Dar plrr..rffi.Da.." Ci Strimt/ Norocul vi muritornemuritor. J.i'iil:rf. pcntru Luceafir visul seteide .rilio"i. fcrc'd."p e.rno"gt".r.l"'t. . . drr-rrupoatefi fericit..Biiar florigidepripas.r. inbazacnreiafiecare i.r"-.d.iiiiorrt.O.ise .z'cii.iu.1 doui tablouri.. matcheazd.pro...rdsdrit/ un "r.ia .i Demiur gul reaminteri.cdti. m-am niscur..il.

de trei ori .realizati in trecerea aiswl(cr t multiple semnificaqii). poemul Lucea{irulincheiegrandioasa lui meteori ci prin lumea efemeritigii. tnadlmd. articulatcu articolul hotdrit a' de suspini. zborul cosmic al Luceafirului gi dialogul cu Demiurgul (cadru cosmi c) . ca gi a fetei prin . urgent.complement adverbial.nd. cu mi. ingrimideali. genulfeminin.Demiwrgwl.complementcircumstanqial timp.i rece".rl ing er de pazd.na . solitare.exprimat prin substantlv comun.Intilnim in poem ciand. .. cazvl acuzativ.itimp strimt intr-altul' incercaie de treceredintr-un cerc operi emiSi ntezi lirici.i I al patrulea. zborul . a tncwnjura:a da ocol. deve niti steapenmitici a autodepigirii el. careseapropiede planui_cos-mic-prin. tergi.MareleTot . exprimat prrn verb la modul gerunziu.ag:invilmigeah.dar steleluminitoare p entru oameni.visul" ei . prece datde prepoziqiasimpli cu. exprimatprin numeral 2.ri stea.ndu-se. ln actul cunoagieriiprin iub ire.neinqelesc nii [or. de .nemuritor.parte . simplu. lnilgareaspirituali a lui Citilin prin iubireapentm Citllina. Poemul Luceafdrwl estedesivirgit gi sub aspectul rcalizlrii artistice.compl ementcircumstanqial mod cu nuanqide timp. steaua.a stripungirii cercului strimt.aglomeratie' rd pede:rapid.f. ?n acela.idila din codru. Luceafirului consfinqegte ic al cringului. a ocoli. exprimatprin verb la modul gerunziq diatezareflexivi.spa qiul rostul celor doui lumi.i.delucefe ri".e:a se lipi. epicdgi filosofici.adici senin'Aceasti interprclnqelegerea magwlwicdldtortn stelein careEmine scu estesulqinuti gi de poemul Pouestea dc ci mi convingerea geniilesunt fiinqef . Subiectulal Il-lea A.qi om . circu msanqialde mod...antitetice.complementcircumstanfal instrumental.se interpua l Luceafdrul(Hyper-eon). a seprind. imbulzeali. 1. iar prez en\a lntre spiritul univeisal. le-cheiealeuniversuluipoetic eminescian: ochii. esteexpresia omului in permaa mdreqiei afle. inghesuiali. numirul singular. Luceafirul a descoperitimposibilitateacoborilui in cercul strimt si menirea de a rimine steacu noroc pentru obiecrulpatimii destinuluiil face . ca mesager destinuluiuman.

memoria. in funcqie-deprofesionalis mul.osise clipaceamai emopionantd dinviara mea.exprimat cle prin loculirr= L. (nume predicativ) Pe acelal-am intilnit adesea concert.r-d.. 13..pe lingi eforml intelectufoarte mare $i un efort fizic maimare decdtcitirul. in special."r 4' .ale muncii intelectuale. scriere."::l*:f#1fiiiTf -"r.r$l m'4ltti bina . Aspectemetodologiceale formdrii capacitdpii citire/lectwrd in clasaI a Cit iiul esteun p.a. Liderul grupului e ste acela. nevoiade cunoaqtere curiozitate a. 9i presuPunexe rnecesitiefort congtient. muzicieni. limbi.. pozitiv.t psihomotor de transpunere unei structuri graficecu inintr-o s tructurl sonori cu semnificaqie.-.(complement la direct) Acclaimi vorbiseprima oari despre clubul Fiorr.numai astfelaceste precum gi gi transferuride sens.se pot. (adjectiv la gradul superlrr ti v relativ de superioritate) ceea ce-mi povesrea vecinul mi inreresa mai pwpin (a dverbla gradul su cel perlativ reladv de inferiorirate) 2.icto ri). indirect) 1. simqitqi ea o boare (adierea iar. indivi duale:nevoiade cunoagtere.metodamodelelor: copilul esteatrasde adult 9i.o". cu unor casete i nregistriri ale unor fragmente ..Imposibilitateacoordo nirii migcirilor determini ritoboselii' instalarea migcirii miinii gi.tactul pedagogic. acela arefuncqiasintactici de atribut adjectival.in conseci nqi. $c olarul mic depuneefortfizic cu analizatorineimplicagiin acest mudle. ln text.conltiente' de lungi duraCi titul gi scrisulsunt activitigi intelectuale Copiii trebuie si depuni efort cong tientgi concu implicaqiivolidve 9i afective. pornind de'la caracteristicile (acele particularitiqi afecdvitatea curiozitatea.. a 3. animate filme pentru copii.compt. Copiii din clasaintii invaqi doar/numai punctul gi semnulintrebirii. structuri ce .t) De la acelaam cumpirat doui cirgi interes""r. S. chiar pe-parcursul in copiilor descoperite etapaevalu irii predictive9i -activitiqidiiadice desfi.inregistriri video atragdtoare educative.denu eram eu" . imaginaqia voindezvoliAgindirea. ln interpr etarea sol . complexe. participi l a activitate r cauzaunor acqrum (buze. p ermiqind conexiuni isticedevin funcqionale. exprimar adverb m. creatividqii.cotrtplcrnctrt circurnsrnnqialtirnp. sPort etc. Bineinteles. picior g.inviqltorul/inviqit oarea devin un exemplu de urmat in viaqi sPrecarecopiii asptri. acestea trezesccele unor literare (in interprerarea I lor mici emogii carepot constitui motivaqia Pentru invigare. unur inceesteasigurarea Condiqiareugireiin formareadeprinderii de citit-scris in t bun. intreruperea lll"trr i.propozigiesubordonati circumstanqiali conditionale. . nifestarea Cititul .i scrisulsunt instrumenteale lucrului cu cartea. 1.S preexemplu.-colil (r"ur.urate in clasi gi in afarl clasei). artl (scriitori.folosi: . createaincrederii sine gi a motivaqieiintrinseci' penamotivaqiei de Cadrul didacticdispunede variatemijlo acegi procedee creare virstei gi de la caracterisinviqarela gcolaruimic.l imbajul. Scrisulesreo activitatemai dificili. desene gi . Subiectulal IIIlea de l..colarilor. plicuti de vint ). dacdnu intirziam' ne-ar fi luat gi pe noi in excursie. 1. i se pot oferi modele de pirsonalitiqi 9i de copii genia li din diversedomenii:_gtiinql.iecturi expresivesau "ndiere" actori indrigiqi de copii).o-pr. saupoveqticare stimuleazd" 9i B.).. Cadrul didactic insugi esre un model. Acesteactivititi intelectuale eavoinqei gi o motivaqieinterioari.artigti plastici. intr-o structuragraunei structuri sonorecu inqe les reprezinti convertirea Scrisul cu sens. sunt dificile.l prin de 3. trebuie si ingeleagi ceea citescgi ceeace scriu. Caievasi zici.de celebritiqi. spiritul de observagie. intrucit necesiti . gi sensibilitatea de aptitudinile sale.

. Unele torturi expusein galantarnu mi imbiau.posterior. a renega.tnatnteadrnapoia.a dezaproba. P.r. 3/ P. O snopiin bitaie. Pe mirigte rim iseseri snopide griu. infide litate. Glumele lui risuflate mi supunea la a d. M i sepirea ci existi mai multe cdi sd. inseliciune.expansiv. .dit.efiiza. a recrrza.. dind.isteiam sesizar notd falsd. trddare. : exuberant. o Fetiqacareplinge a obqinut o notd mici la test.propozigiesubordonati iircumstantiah de scop. ateism. 4' Intengialui era t/si-g i dea doctoratul2/ca si-si creezefaimi in domeniul sociologiei. . .accepta:a respinge.inceapi co nstruireaunui centru cultural modern.propozigiesubordonati predicativi. .tul. d.:/ P. rezolv'Improblemeleapirute.sociabil. de f1 Ne mulqumireanoasrri afostl/cd nu s-a'aprobat. a.r. : morocd nos comunicativ. .a reproba i . 3.evirate u torturi.--r Secl'l i mediat ce-i relari scenariulspectacolului.prietenos.credinli. credinpd: ne.rl solicitat 2/ca sd.propozigiesubordonati circumstanqiali scop.propoziqi esubordonati predicativi. .

.#. prin expricarea unor cu_ in vinte gi ex presii..trecered. mesajuluitextului. foarte agreatd copii. sirire. imaginii. dupi aceea se diminueaz i nccesiratea 'rl)trisitinqelcagi alf"bet.i fr.ili si cu povesrirea diaeuris straregi evaluarestimulativi." 'I'ocmai dificultatea cuvinte vor alcitui Proposi citeasci si labelegi cuvinteleformate.ris puns penrruo i'tr.i. prin citire in lang.rerl.seincurajeazi spontaneitatea originalitatea. cidtului demon.-'-Potenti i i ajuti pe copiisi inle= tipar saude mAni cu careincepesaucareseafli in structur acuvintului-denu.11.::rTebuie elevisepot or ganizajoctrididactice.nrl)onclrrc cititului): de sareacitirii in fiecarelecqie Limba qi literatura romini de cltre fiecarecoalc r cc"'..si ii ajute pe gcolarisi se relaxeze formede cidre:.nga trecare pnu' crrrnd in goapti.Condiqiains uqirii corecte.se exerseazl.'. memoria..r:TT?1:yl."una cu recunoagrerea sunetutuip" .b"r".r5= g i pronunqie.sautrisilabice. Recun.."i.r s" .tienta. se realizeazdT" . a esre de rpr.seinliturl monotonia. Ltsttltrca interesul.. de rexr. citre ace gtia.t:'tui i de . l. dupi un efort intelectualgi fizic mare.C uvintele pot fi mono-.rr_.d. po. care existi jetoanecu imagini de obiec te.ln clasa textelenu trebuiesi conginidialoguri.se consolideazl frazd .^.. rispunsal cadruluididaitic r* rt .i.. Citirea in lang.seioniolideazd deprinderea comunicareoraltr.. Cu literel e de pe aceste t]:.. in fiecarelecqietrebuie realizatfeedbackul(conexiuneainversi) care direcqiocu atit maimulteactllltedformative "trui ii.citire cuvinte. sepistreazL moti vagia ' texrur. o Mornentwlscyierii:in funcqiede etapadin procesulde insu girea citit-scrisului ci fiecare co.iar pe verso litera de de lcasicontir'r'r'i.:::.. inviqirii' pregi titoare a cititurui.-.cuvintesaupropoziqiisimpledin doui cuvinte.a^textwlui cu voce tare de citre copii. l abe si de un cuvint.sprinderea viqirurii penrruviagd/ amesajului . manenqlgriji: ' Recitireade ci tre ereviarterne cuexercigiul azd.ptafcti".. mai-mulr etc. pil descifreazitextul torrsri"rrr.'::li':'u A.precum: Sdculeywl/Caseta dare.i.citire selectivi.'.i". . . Cu aceste acesrei com jocuri didacticeli seformeazi e levilor cimpul vizual de o siziqii.i inpelegrrro * sepregitegtedescoperirea.secvenqele citire vor fi urmate de o conversaqie prin car e: de cuvhnt cua6 din propozi.taba.od$erea pil. de s.copiii alcituiescsilabe."J"ri" mai complex.^ ^r ^-.i de recept area mesajului scrls.nt.".t:.un enunqdin text carele-a plicut cel " Familiarizar eacu textur se face.se creeazS.r"J"r. """"'. . bi.teun coleg cc iu de tip .""e-g .daci este.-"-.in At 'esrc ordinea aqezdriiin banci prezinti dezavantajulcI unii elevi sunt atenqinum ai . exerciqiul scrierepoate constadin redarea litere.c{upa a citit o propoziqie ' I. O[continuelcctura. Ei trebuie combini diferi tele silabe '...In etapapostalfabetari.. orientarea locul gi lor in cuvint.cu swrprize. irr timpul desfiguririi activitiqii cadrul didactic va avea perprir-ir*eDarl sl raspunsuri.v.rrrilri orrirr io. p. in .^dtficit.sI asigureincepu tul bun gi continuitateain activitatecon. elevii descifreazd .explicagii.prinanalizafexicard..t. r.: :f:. .^'i:..se stimuleazdimaginagia de din prin raportareatextului la aspecte experienqa a viagtr" elevilor...:l:'":i :. la silabdla cuah. sau logul/ dis cuqia tici.e. i:.rrr. sigipatru -cinci labe.." b"t.apoi din trei 'Y:f. prin efort propriu. alte posibilitiqi de realizareapera sociata i"toia.ttrd.etimitarea f iecdrui tteyy. ." 3jl:::.orjt din partea elevului..prin efort pr.--r. o.diy insu.:: :ltl re."rrrl.i pas este Un act tli jeto ane. . . .ri5 iormangelorminimale sausun t cupringiin proiecrul curriculumului de aprofun:::::rl.p.Prin aceste m propnu. in ritm propriu.apoi ^sarrzarea aCeStUl ntit.rctivitiqi tr:cbuie fie ffiedare sauurmare se de scurteconversagii crrB dirr r li la fragmentul (unitatealogicn) pe careil vor citi.citire gi/sauscriere.r""r.hrf ('.Cu acegti cinzpwtwi'uizuatci tiredeo sitabd..i .if ir"i J" .hectivele reatizare f :::l 1l.copiii pot scri eun proverb adecvat texrului. de de in carese afli elevii. congtientqi co_ rcct. cu cit.constiin.. penrruun ..". la 75 de iuui nt" in total.ji*i. gi .si controlezegi si indrume in dividual eleviiprin aprecieri.rrit]r.congtientea cititului de citre elevi esteexercititului implicnpar curgerea urmdtorilorpagi(realizarea urmeroar(.iili'"^!' -^. citirer uneiunitigilogiceca.-Trl nulne.de aceea de nu sepoatepracticacitireape roluri.'rr'" . carcun elev.si alternezemetoda exercidului cu alte metodeformative.:j1':^i.i pentru a compunecit mai multe cuvinte... Daci existl elevi cu difi cultigi de literelor dupi forma..il.r: "d.cadrur d idactico"uii.{J'ri"".: r. r se practicidiversele . . efort sp.. i'. .irea conqinutuluitextului de citre elevi.

lent .i.:i::.1T..rrru il.'ff r".ill..a.'.T"?J:::...'Ti"iffJ""'J l&.i.'..iia""t" .".1.? gand. citirca relevi nivelul de performangi al fiecirui elev' p..il' '.fi ":".iu..". ...1.rr-"rg a" liiir*i" ..?i.:#il:#.r"r".jrl iJJrri. formativi care citirea didactici in continuaregi asiguri evaluarea i activitatea arternadvi saucirireacu vocet".simdare. :H:::"#'".il#.a.** :J ri'"T ".1rr**rilffiffi jJHH:'ff i j..'#.rtr poveiiti dccopii..riri ll.l...i. ac a iri1l." I.'i* 1l.ri"l ::l:]i::::l:"* :::f::jli r:':l'lll:ir.care pot duce la :tFg= r ilir rrror ivirlicipentruinv iiare.:'''.'":?:l:... crcare activirag I trt i". i.?lliffi Iif lilT :..:.e prin revc.ur.:!"n. "r. lvltate $.. .rg... pcr:spicac."":ffi : iffi:nfi :'Ji.."ii-T.#ffi... '...".ii..li lifl.1'Jr3i'::i:1:::::Ii.an n#..'*::i:l:Fr'::iyi.#ilf fTffiT*#::f.?..:llli:':*:." i s.'iil'fl ::iT.tc. de. ii:.t^yt':r.::':. I xJJl[= " "l s.#li. '!il:'.:r"Jif i.::"'i j":i:1":l::*:''.{. ... iiTi::"i#.c J.iJ..J.i:".f*:m :l l: Ica c nqi ruls gi o nu emanri.tr'trri clc licar...i..". r#..'""..':fff:::nl "1i1.iTil.I..."ff creop'... .:':':'?"::::':r:::':ii+..r sunr ti.'ry:l:F:tril.1.reatizeazd.i. .i curenti.

agacum mirturiseqtesoqia la ia.aripele plumb" atirni. itemul 1...o.eeaalware Pentru rezolvarea acestuisubiect.simetric.." (ideeahorqiitriiti senzitiv).. TESTUL 14 Subiectul I I plumb de G. Agatha Grigorescl BaPoezia arelabazd.. a simbolului (. dupi..tir-uigi ._a p^rintr"po.ti i.iernilor copreges_comerul al care prin ulterior. al 3.i*iorrrr. "b"rl.ril. care a dat dtlul prirnului siu volum de versuri..t ea morminul liric iqi comunlci o gami largi de senzaqii stiri 9i auditive.$i-i mori.i:..-i-. te 9i pentru a sc asigura continuitatea inviqiriigi "-gi in .il. Atmosfera sinistri. 2.. cavou...i..ian a -ir.culminindcu sentimentul "Sj aT de atirnauaripele plumb" gi erafr{g. Discursul lirii evoci o realimteexterioari macabri (cimitir.rv4' \rrrrsrrrv ei.la spaima ilgii inbiriir .caYou". Conceptulde cuniculwm Pentru tezolv ateaacestui subiect.].. veziTestul6. Simbolismwl estecurentul literar apirut in Franga.gi . corespondenre.u"ti i.at.apirut la sfirgitul secoluluial"r -..oarele plumb") sugerind aplsareasufleteascl' iforic alli mbolului .". itemulJ. a fost transpusi in poeziaterrninati in 1902' plurnb.decadenqilo reacgieimpotriva roma'tismult'fi 1n1r"*irirr-"r.).t"t de gise ori in poezie' estecorespondentulstlrii Cuvintul-cir eie.0 I Ptin temapentru acasd va asigura sc atit rcqinerea. zuprarealismul.. qi transfcrulachizitiil. subiectulal III-lea.sentimentul "rilor srarea prnbugire singuritiqii. ez ia"sondiriieuluiinrim pe careirswgereazd . gi celei vizuale..a.. imaginiiogi. in sufletegti: lini. senzaqia frig amplificatl(. dezolante. .--mirrie Anghel. poezii Pentru lirica bacoviani se numlrul poePrintre cele mai reprezentative I P lumb.decorulplumburiu sensulmede flori de plumb".sicriele plumb". ..rrrori.."altul.f insrituqio naliz.:.aripi de r------t rruvlsrsr iei.giliteraturaromini sepoarein cheiaprintr-un joc de relaxr'e seuprin alt mod de interacqiune comunicatirri1no' ve.cor.amorulintors". "li. versUlbacovianesteco ncentrat.."nit""q" xlx-le.scdrqi ide ili.vezi Testul4.glid" pr" stigig cunoscurmai multe etape. poe tului. repetatin fiecarestrofi de trei ori' L. tr"'rt . "*iiIi" fost Alexandru Macedonski).li-rt. LecqiadeLimba. apirut in 1916' un ln cel edoui strofe alepolziei eul liric sugereazi universliuntric terorizat de ritate.r.""""r.""1a (susqindtor asiduu al curentului gi prim nl t.cu repetiqiicare creeaZd muzicalitatedeprimanti... 1gg6.t din pl. . o i mpresieputernici triiti de acesta irrmormintareaunei rude. sonori ctc. yi:y prin'repeti qii..gi-am incepursi-l strig").invinse. .. senumiri: Di_ r ..Dor^mea si ngurlingi morqii: gliii (. ."ri. subiectul III-lea.a..tr.. descompun cadavrele orig gi al pri-a. Metode Siins trumente d.plumb"' . : AlexandruMacedonskigi-adorit sddevini poet simbolist.. n"ia^"rir.sidecor morf uar) in prima strof6.Emil Isac g.neputinestecapabil . Bacovia r". ca .". rece 9i infioritor.. de de zbor.. t"p.]ffi] . de iil coroanelorde plu-6. .ri"giorr"ia. de inr"rio"ri I. Ion Minu lescu. 1 "r:::3.roiia".r cit lllevii trebuie si citcasci gisi scrieacastr penrru .. cavoul.d.sufletu lttn -"i croase.prin sinestez:1. r fleregti de insingurare gi paiesire idtr-un spagiuinchis_.corespondentipustiului sufletesc deznidej9i Construit prin tehnrca inrerioarea eului. cind vizicarroulSturi egtilor din cimitirul din Baciu.. Simbolismul rominesc. a c ..ruio"r..era vint") se asociazisenzaqiei (. obsesivd.. plumb")/ 9i a plu s' v$ .in cadrul miscirii imposibili' ducela deznidejdea deprimat sufletului in I CoborArea proftinzimile terifiantia singuriintorsamorulmeudeplumb".". sraiee"ptimati prin simboluri sugestive..rar:^v^ -t ..^::^::meni oe lnadaPtare drsperata. ptin rnuzt_ c alitate. stranie' care obsedatpe poe t..or.."rri.-"Jl..plumb".B..

i.il. cele doui strofe-c atrenau misura de masculini (accentul cadepe silaba care rimeazd).ritmul iambic 9i rima imbrlqigati..prin punctuaqie: paizd.Dor meaintors ainorul meu de plumb"...dormea". la sugera rea Versificaqia 10 silabe.. Bacoviaifi a.prin sensurile gi Exp resivitatea melodicitatea concentraeului liric..marcAnd durabili....ir.. ffi^r . structural..apartinind noezieiromine modernecaunul dintr e marii precursori.. ln sferasemnificaqiilor poericeseinscriu gi verbelela timpul imperfect..dormeau".repre"jnti. i" p. Repetarea "a mordficirii spiritului' modalitatepoetici de sugerari a capt ividqii eului in spagiul nu versurilor se realizeazd numai...ecririculNicolaeMa-Bacovia.intors".. prin paralelisinsiniactic. nolescuasder:.simbolistprin formagie..scirverbului . a cest dicatul esteurmat de corfrplementul apropiede surprinzindiontinuarea pribu. . .cavou"): ...... refrene. . rotuqr..5.'. e'. adinc sicrielede plumb " / / .edecembrie. de pild. ci gi prin construcgiile conotit irrece relwi hipersensibilitatea liniuqade te. . univers interior ttaumatizat care strofi reveleazd"un acestortriiri ale eului liric: contribuie..alti giiau".r. irii eului intr-un somn_ce-l complement sintagmei. simbolismul-a p""..rimine un romantic celmai maresimbolistromin..Cele do ui strofe sunt construite simetric: ..i..Dor-."^"i i..mai alespunctele de iuspensie.rfi"...flori de plumb" cu careincepe al doileavers din fieRepetaria -o"ir.ultivat tehnici simboliste in multecreaqtll:::l::. Prede circumstanqial mod....sta m".d.adinc"/.iilrt.l.in bunl misuri.. irirr. acqiunea firi putingi de iegirela lumini (. ceeace ielevi izolarea eului liric intr-un spaqiuliric inchis.prin re pedqiigi inversiuni.era"...iea r ..Stam"..i#.a dormi" 91 st1. a fosr caracterizat d.fffir" epoca. curti"'ai g'a' Din simb olisms-au desprins.t:j. laitmotioe.il.qt. ostil..ati rnau"."l.

propoziqii subordonat ecirin consecutive. .llg:lfi.".#ilobsesiapruviah : suplu.'Ei la medr.i:ibilitaqi dargiun rivnit sf6rgit.ili..""]r. .rrrrr.:."peti.' gi rn poezia Lac ustrd. mlddios: anin at : agdgat.i.._'o io...#. Ncgoitcscu' .i" pl?.D.gind' de doui ol.iil"t...." Locuinta..-sr".emi_ rrcscienei de rep. (.-....lilri il$.i'iio..).'r.g.. pri-r ri. us SrrrsrdLc oDsesla Pluvlali: sittquritate.. rimi est e mai ex"presivi alciruiti din ver_ "rtd.. inele . parel il ermrse ci n -am podur iamar"). s imt cum atita de -9rra la ^o Acest "t::i1^l!fti. Bucurcqti.i.de '.r"r..ri :::i.rf"..: .il... gradul comparativde superioritate..hi.gi ie pini la urtimurvers.Ti atita ploaie"). 137.a..i.. nat uriiatribuindu-i-se .acustri dc G. atmosfera confuzl.).g6./ Aud mate_ ".golistoric"este consecingi a"rr. care -ii.i.De-ar6rea ri.u. de nl ma rtrofe . atributu l adjeciivar :-111i:-*"eti: nrtestarea exterioari. intrare in panicar..rri. amptifici duc .t.*ri .parceunprezenretern.louand... Ij sentiment"t ".ru. in text...rt. Bacovia sitt.Ji". raport de coordonarecoprrlativi...*"ili1" (.l..i. cs te lambrc.. p'in repetar"" sen_ 7'alrtlc' sparmele cu mulate.EPL.c pune.plasat in rimamaslerbyl cea culini.?).r.mlidiu. de asemenea. graqios."lo"r.i i In discursul seremarci liric tehnica corespondenqei : planulexterior meramor_ fozatde fenomenul pl"ui"l . .cu pe care. Rima nu -oJuig"*y .p. Tre_ sug erari pri-irt.... la titru... "...iliilliiro*r.it. poezia bacoviani aparqine expresiilor maispecifice simbolismului.. conduc ..^dJ..:::'..oui"'1.i.r].rrirr...rident ..r. lccrcqtc gradar.. ugor modificari.in vol.Poczialui dccrcpita. senrimentul singurata_ qiiil trimiti menral inceputur i'... sara aura.i.?jiTpylui.ai.rofa.funebrul -acr !ar*"t li rna nt'ia I 9(r(r.l..md duce-un.gla"gal. repeti se l" ...1t2 t l.rui...di".b"ji. -"rTpi.r plingind ". ..i.. s.il. tristeqe apisare.fanati dcstirrului poctului lc-a adiiugat 6lrora apoi rcnrpcrame nrul dainnat". sere azi cupatrunderea euluiin sine.atatea".. hal ucinaqie' 2.i p'rih.r. ara esteadverb mod' N-am maiv6zut ata omincipiginat! (adjectivinvar iabil) 4.l"gu. care. Prima imagine il.o"1. pt.aos". p.ii lumii.rJ. inconstientului.... (I...:(::::.i-rr. a" pr"n"r exrerior inrr_un interior hipersensibilizat". d.'.."J.. cincisprezece sunr I" d-puf fr ezent.u rarmisurae g_9 .gi"i. versul diferir fald. cu singuritatea ontologici gicu unicitar. e^'.Crj. cel or "["'] ale sa $i tehnica serezolvd excrusiv.olll" .$i #laili rrriizbeqte-un va l-.suntsingur.ilft:_ Ic Iacusrre.""i.... Ail.1.racui...". racustri.rlr .rui.in evidenti o damnati nevoi e de repaos absolutl Din cele saisprezece predicate.ui..Studii Siinsemndrictitice.rl#. acea sumi a sugestiilor vin din muzici... riilrratua nopti.aud"se.gi am inqepenit" ... .)aceea 9isubstantivul Ritmul *.Tor ffe_ sirind. (.r" j...adverb de mod..si inceapi u .atir nat.. zvelt' l.nd..onr.""ririrlo_-.d.... lasenzaqii de organice p?..."guriragii.ifi. de 3..ind .rditirr.. $u. (.. srarea psihorogici a eurui riric..ils. echilibrat' cump aiurare: delir..t"nti.il inrr-o riire de . simbolisri le_a i oferit.1. . ."p" ie de trei ori.r. a toatecorrsecinlele impresioni ste. tot aqtepti nd".esdvhr.) de silabe. tras de ....sesugereazi univers un irr rlisolugic. dnit : potrivit...Jt . si incomensurabi_ :\.. Teroa"rea ""pd ploii i.i:!^'.:. cumstanqiale . Scriitorimoderni..i...i-b.o i'r. . . asteptind.".verb la modul gerunziu' mai muh adverbde mod.1*-'"'^'::)''t"..Ce am clscar ochii mari". asemeni..r*.r..substantivcomun' ie.. in ultima stro_ ti...".de doui ori.. .tt" rr"1 interioriziri..a]i"]-:.l.Toiir .gi simt.."'i.. ""r"rior... iar gorur isto..gi"a"du. unur la tim_ pul trecuqdintre acestea .prand.ao" pr"rrrl i"r"ri8r.B[". .i .plouind".Audmateria "*fr. ..:Ilitugesc.. ffi.ungol istoric.

. colp Ciqelul mi-a in fipt w colgin.T)"*consdtuiema_ Am o casi de vacanglin Bu.propoiiqie subordonati completivi directi. muzicale)coresponcrente nevr() z.deget. Produsul estede marcd (de firmi)' roman desprecilitoriile cosmice' A apirut rtnronlan excepqional pini la Pontul Euxin' Imp^eriulroftian se extinsese : Plwib. Eacdese si ngular) .rra... .(defectivde plural) . ploaia.ran.n basm" . Subiectulal Il-lea A.. .aspecte depri tl attc qi morbide ale anotimpurilor. 2.r-. cap Alat din cap aprobator' CapwIrlscoalei a fost pedePsit.. cuprnsede po_ "i ln univcrsulliric bacovian revin c'teva motive (noaptea.wr exteriir. t"-ii ji a.. si_b.paraleldar .i.iir'.ciqi scntimentului singurntigii.t-""ia nu se mai f olosegt marca.ci euto..ci trebuie" . Ca giin poezia azd. Pir"eaun om de o mare bundtate.propozigies ubordonati subiectivi' .. 1. .si-l turnez" . supirat intr-w colP' Stdtea marca e fn C.teni' (defectivede drurnegiiin Bwcegi.propoziqiesubordonati subiectivi' B.i se r rtersecreazi semnificagie: ca p. gi aicisuntdoui planuricareevolue .[il. irrrtr..

* la otig" cur. a nol titbi.Eaaluarea obiectiad subiectivd baze. de optqi pe unul'dintre personajele i.miinc6nre. itemi subiectivi de-tip eseustnrctura! 9i ese unestructurat. obiectiv.riealiz^o evaluaree{icienti in cadrul disciplinei Limba 9i literatura rotrebuie utilizate cit mai multe tipuri de evaluare9i de it emi.iiii -edicin.*i"i. cu piru! lung. "iri"r. Evaluareac'riterialdestestrategia evaluare de sa u cu criteriile prestabilite' 1tecu standardele Evaluarea normatiad reprezinti s trategiade evaluareprin care rezultatpleeleierarhizirii' .r* dq acdune. " Costache un rispuns nlueitor PentrUace$ta: . : P. fiind s&i sala persoana III-a. )r sunt comparatei ntre ele in vederea P. sl ntivl trebuic fie permanentl. se concretizeaz -in lupta pentru a verealui Giurgiuveanu.tii r.rh. Evidenga La i" se gtiepindit de aceiacare-ivor avetea' intreb areatromului specifice ^i^...spechcol care sd. tutorelui sa u. llr t.irl r Am cumpirat din pialarnazdre. reaiasei lui "ste menqionind mom entul inceCilinescu recurgela tehtiica balzaciand.g"1. Codriiinceouseri freamite si la adierea vintului.J. (subicct) 1C5 forgcolare.propoziqie subordoffi.r ruri.rrri. scopul ci feedbac kul continul.propoziqie principali. nu cunosc.Felix. in pe gi se .aproape Giur'-..conduceacqiunea incheie cu o imagineaseminitoare.de aceea i. Cilinescu Conceprulromdn .^07'1/ condigionali..abiasosirin Capitale.azl criteriulobiectivitiqii notare. ihnetitt.. misliniu la ten.nzurapilor Ca Eiroman elelon gi Pddu rea sphniurapilor Liviu Rebreanu. moq qtiu.O.dupi un plan prestabilit..ti""ii (. $i roman ' c..nu-nu stdnimeni aici. mlie.-72. Ei grecesc. pdnwtjer. Cllinescu intrunegtecaracteristicile omniprezent$.':.. pc' de 1""_ir. ..i"'tir.Costache cauti adresa pune in i-o siuveanu. lui Costache' dupi moartea : cu Leonida Pascalo-pol.nas ir ivenill gi . . 2.a. voiparticipa 2/ cu picturlepe ca* ilX?::i?i:i.descriecircul"t i. p.sti p. l!5g.-iar t* ". ' r De la Tirgul.iile"Cin pr incipale.te'qii.O"iitit CosmcheGiurgiuveanu. de l..rr*iirn ""rru in unifoimi de licean. (comprc..Primirea pe care acesta face teptez intdintriga romanului 9i rrdsirura piincipaln a personajului:ititudinea nepriete noasi9i temitoare...nNu-nu -nu ie riasctra tinirului.. Ci..vezi P. t.. Naratorwl._.stanqiali .u"rairrr "rar. DomniaSanu a "du..XX:H:d7ti:t.gi.r* a-j. Evaluarea performanqei cregterii cu imcdiat. feminini". a urmaiaculatea de 9i pinr la plecarea rorit"i'i. gy puqininaintede orelez. ntdrrtr. romaOp. ln lucrare otra..decarre am cumpiratpublicaliile careavearn de nevoie rru lucrarea doctorai.*l nr.ffi . prin carerezulhtele sunt comPa. p. predominant familial.pdstdrnacpi arrczarzav...un tinir.ii'e p'of"o'i tin"'id'u care'aveamlari la p.caun vegmint_militar". o Nu fuscse un. (defective plural) de t.I.#. Ji r4.propo ziqie subordonad aributivi.rtiv.itrinsi bitt.tl' Bucuregtiul. casa CosAntim cu arhitbcrura strada lo". foarteinalr gi gapca umflati ii dideau un aerbirbitesc 9i elegant"'t aqa .mniscient. dar cu implicaqiisociale9i morale.o. ao. ' TESTUL15 l Subiectul Enisma Otiliei de G."' ' Desf dsurarea de actiuniicuprinde experienga viaqi Pe careo triiegte-Felix.r_enteinnegrite vechime.inexpozigie lainceputul lui iu lielgOg. .intr-l searide lui hi brid.rrrl.nt indirecr) kil::l'il. ^"'i".r" rd Enigma Oiihei de G. liei Corfllaul. incepe gi se to. cu rispuns conde citre elevi. EnigmaOtiliei de sph..e2e").

. funcgie Eaatuarea formativi. iternur 2. 1l. Aceasti.. Tesrul3.dH." Aceasta repre_ de c. activitiqle vr pnn care asizuri cuere_ se feedbacrrur . sunr examenele.arari rr ebure erevur.onunurr . S."r.nr. evaluiriie concur_ nationare ce :l.ii.\:.*i:(^::TI. ztntistraregia evaruare maif.dfu".:::te a" elevsau lacunere. activitdqri acestuia' Pentrurezorvareaacestui subiect.za19 de inst iruqiispecializare.. itemur3. "^Iir. Eaaludrile forrnare.lormatiod Ei sumatiad..u d"-..iir-. Eaaluare ao. surile.i:.fgrmal.u.? #ii*". lui salonul Costache cu incepe o scen1-chei i: .i:.e.izi. """i." . subiectur arIII_lea. Subiectul al III-lea ':fi:{fi:!:'. .Tipuride eztaluare Evaluarea infruengeazi inviqarea.ea . . unui deficiengere in inviqa.4r1r...il. r."]:-oozitiveintdresc.ilnspecgi'or racrasi." .' il'^"'tti':j^.o .*.hi". \ Relapia dinne curriculum evaluare $ Pentrurezorvareaacestui .".'"'J)ires tur g.. motivaqia inviqidestimutareneatiaitdpii a eteoitor studiut tn timprilej de portretizare Giurgiuveanu.criteriald gi normatioi. .obrcctizt dqi subieoiad: ... subiecrul vezi al III_lea. :.d." scopur acestei evaluerrnu estenora_ $i.il..'i prosresul sale ^...9i informatd.."L.ri.i.d}rii.e... Eaatuarea..li:iffiI"ll-f"*:': etrcrenqa siinveee :ilt:''.:i:X:.ir.tffi. tyri.g.:. ..

ln'ilT.i."rru ascungi casi.i..i:u n"qi". de ...s. nebunia Simi onii-.e companie bitrinului ." ..aJi* .:... ii_ n_o 'l'j"tl"*: srmin casiun bolnav..r'".:ffi '.o.ii""il.ir.e pove srea "rri-r.iil-. .i."rea sinse..i.iu g"ilutern la vd.."""r caredovede... .. .lis.. Inptanuri .-"ntice ..riica sot ilor Turca.cotrobei.s.ir." ""i"i..i gi.. a nun{e bi. sohaqki.. Auric..'.r.lnccarcd totusi si-i vr. lia.:il. irr.irrf. Pentruconstruirea casei.irt.jll'. ilar."i..."ry' .ntirii o est. mog cos_ tache in lipsa gi. pran."roiia"ri.i#.r9..faprpenrru careareunaracd. Agr.s. opi_ rn niaci.i" r^ rr." d.c.:'J#.ird.fi.J. in riu..... I'clix acest e familii..Blecarea cu n"r.r iu. i.ra"f#i . fiica vitregi I"i e..ili r"r. lh.rr ilu.ioasiii trebuie arrerea G iurgiuvea_ gi ri..i dintre Felix j'1 .tr. dererminate cere de doui temc: tcrne balzaciand a...il f .. Birbatulei innebun. Cos mos taehc.r"u lc:r rrrr (..."ioporir p-""rii .. ..rtor vara...riu.. ""r". ri.r.. y.rrr"..'#.. desricostache.te ei.^rlc'c.c'nidir I)lscrrrrprr rrr... .afrliu. si'ri..a de lr acqiunile decid sau influengeazi lor.r.rise.r..$T 4.. i.. dcsco!.: C. l)in prirnul rnorncnr.""td" avarului."r" provoa_ 9iastfel c{ moarrea pleaci t.i'rlru.. ceeace rurprindc ci pe-toqi. .r.'...lipsit de gi..'.qrcrrrl *.f .. de sirnq familial. tragi_comici.::.....o^ lL? il'.."iar.r".. imprcsii confirmate. si ada_ \a caremai ugl 9i Leonida ceva.zindcu cdri phccrcgolesc cimara..e i..inta fetei gi deruta rinirurui..."rr...rnrr d. s.l.a.ir.1ur -. concomitenr acesr cu a..'ii r'. considerat rival.r...." " fir?.1.r.:.e.nni .rr... interzicevizitele r ui Pasc*l opol.in timp cesavureazd.m. .teniriigi a paterniugii i. i"bi...i. H'J$" 'l iratc pcrsonaiele.i.r"riaiil. de careFelix seindri grf*egreimediat si cireia ii cere dovezi..il"ji.Nimicnu semisci ajci c"ie nimeni in rrulotitici."_r" de sorasaAsrac ei .r..i......eL.. Acliuncasedesfigoaripl.Jr."rij.. 1}....."q" s"afla n"ri. iirl'.^ rp...*u: " sideavcrrizirile rui rfi i ..:.ri in casi.ir ..rc."r"".ui qi'u1ivrcasi-i construi"rb our.:. s ra". lceea care ttl mosCostache..i"...t rilil. i falAglaei].rr s-oinfieze dti_ pe li.-fi"gr..trinurui.."r. Hcgt0rvA pcrs()rirje.r.mo. turorclc mcu.f#r.rrru..i. ..doui planuri principare .. qtiind aceita ci arebani mulqi p....srriinisunt otilia giFerix."ropor..cstetot aga avar.... riniqtit s-o peAglae o. erotici .. [rnut Momentulin morm6. ri .i.p. in cosmeticqde pi nevoia deaiesi armosfer a ei din r"iolr"ta p. ..iil"'X'i. d ein-geri. vorbesc despre moarrea bornavului. iar cu baniiob_ "rig.r...i..'.::. cuGeorgeta.oiqine aceea inmormintat""o ri".*r pa"dd..i. pot si jur.i. "a"r. eventualele cheltuieri r.' i" .rfaqoat.ra AgrJ"r.i.firi_simltire.rude[ r.i.il . i" co nrullui Felixiumbli imbricar necores_ punz. lui {si". imobilizat pat.lip.. . Naratorulprez inte.i".: r. lrogat...i. fetei..rr"'uiif..u criza 9i luiri. rui -"iil-ori"l "l irfi..l 'lffii"T. n. Agli..elil"# si pizim.. .a".. csrc aiciin'Bucuregti...J i iillll J:. b"b" ""u'r9-rrr.... ti "r"ri. feresefi ob11lt ceea ceurmS.i.. prin caracterul qi I )easupra tuturor se afli ?nsi prezentabenefici a otiliei. cu greu eccepti depuni o sumi de b anid."qiu....-" i."e d" iobiie dintreFerixEioti_ lia.""..j. . cu toati vigilenqa r.r...i.rr 'r'urca_--.".i..evariqia devenidinumani Agr". costache cearricu qiganii cirimida mog se pe dela de_ mollri.........r". Giur gruvoanu gi'l'ulca.. secundare *p.ri"r.up a casa milirdreste: .p!rg 'ri i.!i""r.i.ii.bunititile."-oriiiip.i.....

Ac esta ii-aratao fotografie in carelelix nu.a avea . psihologii patologice:Tid 9i mai alesSimion Tulea.o recunoafte iopol.Felix afli ci Otilia a divorqat Pascalop ol a devenitsotiaunui contein Spania . definitiv un ' F.uri."ttt lucioasi a lui mog Costacheaparela uqi 9i vechilevorbe ii risunari limpede la ureche: u Aici nu sti nimeni ! "" Ca elemenrde originalitaie. imaginea cul rustic al lui Pascalo pol..uti cu un lan!.Nu numai Otilia e rao enigm?.innegriti. a-i mergela iniinima tragerede inimi.primul.Fermeiitori. dar acesvine in odaia vrea si-i dovedeascilui Felix i ubirea ei. elemente Cla sicului tip.a interioarelor.. i z[ircenia rirnine caracteristica individualizante.de dat-detipologiapersonajelor. inconstanti.i America. fascinantl _9i neinqeles.a peisajului. (om) de inimi.trnoq f. foarte imbitrinit. in tren. {u ti'nipidite de scaieqi.fire de artistOtilia. enigmipentru lexicul neologicsi ftazaingri.augd. o cisitorie striluciti. doua zi.ntwl) romanului' Otilia inchei erapid acqiunea tinirului.^Oiiti".trlsitirri avari se nu *oE-Costrche. de aceea A tA o respecti preamult.rrc-lcluscsc spitrrl.".it. careplecase cu Pascalopol P aris. deseoriampli' 'iita.Andcasalui Cost ache:.i rrtrcbuit si pLitcrrsur unc \Wcissrrr. eale pare o de cit atatiui Pascalopol..virsta gi iubiref lui Felix . din toati inima. l 167 u'isurr' ln acclaqi lrr c.a caselor.Felix conchide:. gi lui Felix o tindrl. Siinicl.I se peru ii 1.te momentul sosirii la^tutorelesiu: . Costache.din lipsi de ingri jire 9.discriereaoragului..ci qi destinul insugi.Stinici Raqiu. Poartaera lin. rizboiul est eun prilej de afirmare gi p-arDrofesionali9i sociali. moderniste. irrrr-o cilitorie la Constanqa." Revine pe stradaAntim.El igi amintegtJ spunea ii tiq.rntr sc siruelzirviirll gi cisnicialui Stinicriltaqiuqi a Olirnpie i. iau in Felix seintilneqte intim plitor.sensibiiigi cocheti. dominant realist. a-.noi nu trl im dece-i p...ani".in. ' Mo"rr"" bitrinului (deznoddm2. iu instabilitate a enigma lia: rational qiambitios.i deschide mi. Retriind vdttti r-i"tiri. ad..i-g" te. lili"le. Rcligor. vizim la. Felix retriie. Pascalopol confirmi lui Felix ci Otilia l-a.tecu Georgeta' la Stide de nicn.in romanul Enigma Otiliei. atit de schimbatiera.i a Otiliei.iubitrnult.nr()ilrteaiului lor. cu Pasca. Stilul romariului est eelevat. Felix la qlseste bilit de la Otilia..eraleproasi. esteun monstru' minanti: sunt Felix 9i Otiv6rstei.. revi". fata: .9r curteatoa. dodl.. incit nu vor aveao-noaptede intimi tate. f GiurPunctwlc'ulminantal conflictului estern"rcatdeimbolnivirea lui C ostache gluveanu..li* va face carierd. incinti descrierile ample. ir. dar gi portrete le Subiectulal Il-lea A.ca 9i in c eaprofesionala. cu inima uqoard.Tipul arivistului. f .cu predilecqie bine construiti. mai pirei si fie locuiti". cu de intilnirea cu cireada bivoli. 'Vine De prin politic.. gnndindu-t" l" Otili" ceade demult..a. se desparte Olimpiiqi se c asitore. dar inocentin problemasentimentali.seinelement er6mantice.conaterfereazd Bdr iganului. a-i ride inima. imbogiqit prin ba nii furaqide la mo..cealaltifiici a soqiIg 'l'ulca. inimi albastri. gi ci o licheasimpatici. Alt elementde originalit"i.Aglae.

..il'' fufapa. #l. (..ridicatmiinile i"-."" uorbi rare. cartepogtard. f"f. si nu stai_r.) rolul care.. .. personalizati. cartede munci.coali intercomunicarea i n lactici. om de.i.r_s t"r.:i..in ci. deget(e): .. Emiqitoruleste cadruldidactic..il.rir.rolul celordoui surse schimbialternativ. *i. .c_onsrrui t o poartd nov .r .t Vorn-agi fost invitagi petrecere. a predat.numerale cardinalc.nu esteconstant participare din vului.. vizitit .". nu sun (E).icat"mai murte o. a da cirtite p. primit un dar frumosd.... receptorul elevu de grai mult pargialcodul.care asigurl egalitatea de .-i invene.i ffi f i. totugi la..mesajul si accepte succesiv." toasrar.paisprez.... 3.eziuamea.i 3.1.J.sepoare \* trage atributadject ival: in con_ .. activi la comunicare partea .uneorigi a cadrului didactic. fost tngbepate r"i"tiit?1.comunicar e comunicare $colari. Strategiideformarea capacitdpii comunicare. in(. i. lrr faqa nrinisdrii s-a.# ur' ... 17.. Frrr si-qideaseam a " a!:tj.:: J*:::: d"g"*. Nivelul de cunoqtinqe elevilorlasi impre sia ci cu 2. (R). N u pot si spuncem-aimpresionat mult. p. carecunoa$te ffiiil::l:H*fl'*t L:i In decembrie aa rutier'simsit ingheapds^ngele a ci. la seinchine".Comunicareagcola educative se desfigoari intr-un cadru instituqionalizat. un nu Stiwce \ r un nu.carte. fapt determinat de: . Subiectul al III-lea l..optsprezece. fost mentinute la acelagi nivel.1. aicirezulti necesitatea adaptlriipermanente partene rul dialog la de de intervinperturblri.. . in 4.r. al dezinteresului faqide leczuri lor l.rrenita irtariaRadna.L'fi ..A. .!.) A ridicat paharul. l:..gaptesprezece. miile.ziqie subordonati atributivi.a *rb:efr miiniiesipicioarele d" s"r..) La congresur ecologigtil s-oi rid. l' s-aridicatprin munci." .T. 'c.' gti.) i. rwela. maipuqinfidel.r-riangiari "sd de scop(finali).. "*' Anapoartdazi o rochie ^ti^rrri. la Voi plcca miine..ui 1. .locu qiune prepozijionah. sistemic.ece.care Iat": ..r . l8 .l1ir vine _ propo. . promov ar. Poqisi pleci.zigi" r"Lori"nrte.ir ". deqini * iar de informaqie suficientipentrusituagia comunicare..)..2.f. la Anr biut un ain foarte i...).14 . B. ' pantactiva l unui dialogproductiv.irilii#ir. ele aceea locuqiune .#..egi tratarea diferenqiati.--'^"' dar 4. ..i.. Mn sfiii sI recunosc o si aibi dificultdqi echipa adversl. probreme stricti actuali_ de tate(. $m..propo... o anumiti motivalie. . .codurilecelordoi factqriai comuniciri iemipdtor receptor identice.. schimbi: se Ei se elewl t rebuindsi devin6 partisi ..in canalul transmisie de ele o accepta ti. cartede . La somaqie. o" in cirqi.iain inrotdcauna timp. de oraldfi suisd poatefi consider at forml specialI comunica Procesul predare-inviqare de o de didactici. prin influengele din acestcadru organizat. 2' carte: carte de identitate. ir*)locugiuni substantivale' .i".aaduce discugie.. mai 3. se poareconrrage complemenr in .a s_arearizatprofesionar.:* a se?nchina.gi corectitudine. trebuie s[ decodeze. I formatein familieEiin gridi$colaruldin clasa aredeprinde ride comunicare trebuie si se rcalizeze activitatea de copii..

. conqinuturile gi activitiq ile de invigare prev[zute ln surriculum.rii. Specificul comunicirii in inviqimintul primar consti in insuqi faptul s[ elevii pa receptorigi ca emigitori trebuie sigi insugeasci instrumenrul comunicd.limqi elementele nonverbale. deficitari sub aspeetul de pronun" qie i.rri.itugqional..aumbla virful degetelo...pr in efort . clas I.te cititul gi scrisul.. pune a ^i"il.. cazul comunicirii orale..grrr). mrc. in contextul s. codul.a aveariq.a pula").ln comunlcarea scnsa.iur" .Caracteris !i l n ticile comunicirii la clasaI sunt deteiminate de factori psihopedagogici.a (nu)r" d1-lypu i:. instrumente ale muncii cu cartea.":)pedegere (. obieeti' Procesulcom unicirii didacticese concretizeazd vele de referingi.a ..a pu_ fi in f ."rJe.a stTiu no":er"io"rr" pnr").i:" juca cineva degete m ani_ leget(. ba E xperienqa comunicarea elevuluiesteredusi.Ji:s"re (.3-.r. prin obiectivelecadru. elevul igi insu.a deprinderilor de receptare exprimarede mesajeorale gi scrise. natura mesajului. a gti/acunoasre (:".:{$ pe pe (. ut"ia. interesulagenqilor comunicirii.... calitateacanaluluide transmisi e." .. fu.F."d.1.. qi de contextul obiecrulu i .l^ra"glru. comunlcanr.e.

o.r-intriti.. .:ilil*:.. *.narc i. *"i *:ffii:T-: [*lff# [:..i_u si si lirseasci "jl. i. de uecreatrv vensa demiiestia de consec_ i'* i ..i cipiul. i...*:.. ".J. il.onrti...*r..ii.ffi:'il l"illli:..r.r3.J.1il::.* * )n o es is :rns i r cyd rru ii ff rid.r11T-r.il:.i. ! I'enrru rezorvarea acestui subiect. mijloacere activittrgilctr"irlr:-..'ril." in.*lXl"... p.i.isie.ricil:rtr foarre.i. iu spriii.oratd.. vezi restu r 2. scrisoare. e.' u.ii pr. ]j)tr?)..**'.i ?.. i...*..i#:. irantiircprczinta gi Accqtia pot fi sirnple intrebiri. :.'.u..:H'.-::."_. situagii .-'nk.ffii. pc cxpcrienqa viaqia din manual..rril.: ."a*.i:'l'i.. grat*rqici scurti i-aginagiei....1.rr. deindiferenr..ff -"i.ffi:fiu:il:. In fiecare lecqie pot.'.?iftL.li:: :. : :.jl'.f !.hp1.t [ -l li''^'".i:J:::::1!.l. pri.i l.i..TT:."."...u'or.."utu'"*in""asi lnvltagie.i".erol.. ri....r"ii'il".:.r u i"T#)..:i::i:. ^:.r" r"r.-. .'l'ipuri tlc itntti ale dc clcrncntclc componellte unui instrument ln .". subiectur al Tipurideproiectare III_lea.r".r J"..ii. exempl".i..'. :i:]:rl carrrct odedidacdce. pondcrc Itrieidcua'.":rukf ltii:*.i"r-it"ffi aioia"irtniiritcititutui Exemplificare: corecr.:r#. afig 9.uui.urpi.t irrtolectunl fizic tle lurrgi gi clur. ..X:..i-. . pJr fi..."..' u? .'i* :::'"!:!:..].r....' variate "l. . i.grllcqr c 'ulr..s. n..ff.gi.. J....-i. tc...:. c:orrr de domi"".-r.f .:3:[1:::'.ii.mv d a.'ueroLr .griiue.i: :::g:nitarea itrlluc'1erc pozirivi .urtn.. Jocut clcvii igi formeazd..jmTr f .:.a.orrrroruu*r.il.i' E" in tyeb.riij" I merodere..1.ru. t.crea i"*ii'ArAoniu.ilil.el"..i..'"b. I:il..T.t eo s I T:'T'."":lilll'.. *o.ffiru.i. ..:/. r::::."* .rii"J 2i:. .5 l1tirff y.cul cuainrclorcwlnpeies opus.ibe.il5i.:iH/:# : .. i i.':: ltarte.j:ff.Jocurid.:: ::..r i"". de ^ub ir^r"i. situaliiirecoriunicare simurare a realitiqii..a"-inanre didactic. rdsPwnzi.ffi:."'. a..*::i::!fr:::':^:.ffi"f*..jo.if s... srrategia didacticitrebu. . Ei or .ac$une simuratit^ t.iilil'.^.tatc.4* :::1 . .ifiiespingere.a"m..il.".earrebuie si alrr I aclriziqia li'gvisti.?.ii. i i sens'Jo. rast rins.... enun!urmat de o int . i. l 'aclmcle * a IV-arr..idd i.itemur 1. r.."..'ui defanrastic...4...::*:.r.l. de de .._.t.n*..]j.a. conerient gifluen t....o-un...rni-rii" J. fi !:.. dc memorici durati "i"pi'3r..r.r r.x:. tipuri -t. si pr"f.J..r... texte non-lirerare: ' Eficienga srraregi ei didactice arese esrecondiqionati creativiratea.1.'..... inadpa rehramatizard se E..i:t'rcttt'st'irrrb..in.Tfi i::t i1 {p i"J: J?:il 1"t :: r* .i.b' j! sru r.*Uri. i" ... A cri .l1:. dialoguri tarecar esi cuprindi formule utili_ a..:i il i#..r.imizi.ie..

Alcituiegtedoui enunquri aceste . .wpd. mal..intrebir i structurate ..itemi de tip eseunestructurat. ayeptat. . in lista urmitoare. e. ' : itemi de tip eseustructurat. vint . fenomeneale naturii etc. secundar. item semiobiectia: ' Parteade vorbire care denume.item i de dp pereche. (2) itemi semicibiectivi : . tn a.:'nT*:['#t[*r:rI"]:. tn drdznep. de A . itemii reprezintdintrebarea rlspunsul agteptat..reqi tipul de rdspunsatteptat. St princi p al. exerciqii pro.bradule. cu cuvinteidentificate.r. de Conceptul de item es testrdnslegatde acela obiectiv.igii notale. fdrd. orice item testeazlunul mai multe obiective. sol) Identifici. fdrd. (2) itemi al clror rispuns trebuie elaborat. ( MihaiEminesc (cod.le. d.rule.. .. ploaie. .. plopu.:.....Fdaci e nunqulestefals.rebare..luarc.)senumeqte H - . doui perechide cuvinte cu sensopls: cutezdtor e e.itemi cu alegere itemi cu alegere muldple.1. .itemi cu rispuns scurt..nemulpumire. . (3) itemi subiectivi: ' . celemai importantefiitemilor se realizeazS. itemii se clasifici in urmitoa: categoriigi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali.F Personajul Albl-ca-Zltpada aparein basmul Cenwsdreasa F ragii Grimm.teobiecte(fiinqe... Din punct de vedereal obiectivit."conceperii ff''ffi item obiectia cu alegereduald: A incercuiegte dacdenunqulesteadevirat gi. mul tor criterii. intrcbiri structurate de tip eseu. .Alege cuvintelepotrivite din lista datdpentru a completaurmitoarele ve rsuri: .Ce te legeni.F lJn text poate fi format dintr-un singur enun!.:r"x. . sau mc. pdmint... itemi subie ctizti: .. ' r::". ii cep m ulpumire. Din punct de vedereal rdspunsului (1) itemi al ciror rispuns estesel ectat dintr-o listi de opgiuni. sfh. itemii p ot fi: ' b. A . curajos. gi ln tt rt larg. deschide. ?" Cu ciengilela.luc ruri. inchide...pebaza Clasificarea : o bieaipitatea in nota.itemi de tip rezolvarede probleme.

l ooit. conflictul din f aBilosu.. venige un rivrlus p.erii. u4zi vaveni "-l .'iffi]lruni-. ff r (ho ffii. pentru a se intirna in sanatoriu. .TESTUL16 Subiectul I I Morometii deMarinPreda sc parcipepiciordeplecare.' ilspecte wPera uterard Mo romepiiintnrnette caracerisricile roman. ale specifice acesrora.gea -o-. . Cind t . _retorma agraridirr 1945 rransforrnarea 9i . poacpiunii prezintd" evehimente tiierea salcimului.prozei de . de unde si it i bani pentru plata datoriilor..."ri" si-l lase fJoau casi nu piardi la a nul.$i-4ip. romerii (volumul I.riiejt e doui momenre istori.. agenrul Ju_ fiscal. p.cf este apare vecinur Tudor'Bil..fuga lui Paraschiv a lui Nih de acasicu caii. cu caresi discute.. Ilincapi rita.ub inia'i)ireo pamantur...".d. *i"rmea.a.Rebreanu..lr"pozeio verii.seculci unul pe pr ispi.i M..... . Moromere nemulqulit.tin in . b5taiaacestuia Tu dor ictor Bilosu. timpulcinei ln tindtr afll fiii ccimari.s firanului gcolar."irar..-. prec.. Pentru a-gi obqinezestrea. l-p ceNiculaie.pra^"a aparitcineua li s i. cigiva inaintea cu ani izbucnirii a.fonciirei"..tice gi Irina..legati dep.qiunii.In lipsa lui. ri po^rtei"ui.r. ...rr precedat nuvel e de (publicate .r * ca acqiunii semai afri Moro_ ti?.ii. mergl". .r...soc.. Ion Jugurlan.i'D.. puil.in*.1". pregiteste. al Disimulindu-gi intengiile. irr copilulei cu Moromere.t) din Concep. V.t_ m0ntgi de tradigii..surprinde disp arigi"l*. d e_a douaso_ giea lui Moromete.artgdin pimint lui Tudor Bilosu.. iii. discuqiile ca: Desfdsurarea din poiana fieratului Iocan.momenrul.rr^1i... apirur in 1955 volumul al I I-l. trebuie si iasi la munca cimpului..ild.premiul intli obqinutde Niculaie gi de Irina Bogoghini. va pirisit def iii ceimari) este semniiicativi agezar.nr* lumea ."ruh.i.tul roman_ vezi p.romanu i I lu Marin Preda este replici l^ r.capodoperi a. Cel mai fericit esteNiculaie.ili.-"" din pareci dmpurcra .aflindu-se lui discutl desprcplecarea Achim la Bucuregti. fuga Polineide-acasi..izeazd.' . Romanul aJ.BogoghiL.Rusaliile. r.rolum 1948. Noui sat. incaseze si ua gl romanul de.. primarul Aristide g. In activitatea literari a lui'Marin Preda.rrre violente qi nedrepre...fiind bolnav.a.. ^ Fetere.rrii.i'il:.incasarea : Bilosu..pentru a vinde oile. conflicte mari.j.up.familia Bdlosu.. Polina va da foc caseip irinAlt plan narativ urmiregte familia lui VasileBogoghini care.rralAl""f.ialisri "'a agrifultr. la secerat.i.. altulin casigi al treilea ieslea in cailor. vi""irj ."* vrea siu. Nili 9i Achim.i'in s."ri. unui Naratorul obicc tiv (naraliunea la p"rroarr" rri-ri. ffansformiri radicale sistemului.:nvingd p.. si_icu m_ peresalcimul.Inci din aceastisecvenqi intuiegteconflictul familial. In.seceriqu l ieratul. lon .. .' o La cinaMorometiLr (cu substirJnri.""'.araschiv. Moromet e nu_i dt unrispuns pen^tru co'uffi il6. Volumulaldoilea.Liviu..ro.. rna>ate s e in tat in citeva familii prezente actiune:Moromeqii.."lrril... dte *iza.urprinde este imaginea complexia saturui .ca gi in literatura romini.-.L ir."-Eiiur .forrJir "i . cu o part din banii obgi i pe vinzarea griului gi cu lucruri din ladade zestrea fetelor.. un loc aprr te. dit"". <r tot*g. cerescapi de oi gi duce Ia qcoali. cimpia D".r.r..oromey#incepe sceni-cheie cu o cina Moromerilo radu-i ni.i"t ...'1... "".. careaduc psihologicq inedite p.-institu qiil". si " ligtca-Gumepti.. la secerig.:". titlu. a.fi i""j...... naoromere fi ..i. clar.oriu. naratorul realizeazd.gi qiraniiproprietari pdmint. vi nde .intr6 perio"d.se foarteribditor ru o"-.ei) 9i o. agteptarea in cinei....#il1." niri.. brri seara..centrur nu mete'ci saruf rominrsc. romanul zly'.tridar. I)' Prin tehni ca comPortame-ntisti. izbucnireaconflictului socialintre gdraniisdraci..l rnjirii ..unii cu dorinqa imbogide de premilitara.."ii i...fiind jupr Birici q..intr_osim.72. cu cisitoria ei cu Ion Biricl.$i lisindu _lpe Morornete deshame' apoi.l^r-11-.schige de porrrete: trci cei fii din primacisitorie a lui Ilie M.r* si gari..tierrd aicif.il. adevirat simbor familiei.il..

de ce nu a reugit si pimAntul intact .ti sunt mici proprietari de pimint. sunt mulq umiti cu ceeace au. nevoit si cumperea\i cai gi si-l inreqinl pe Niculaie la gcoali.Pentru a-si obqinezestrea. precum Moromete.trebuind si pliteasci datola primarul Ar istide. ceeace va produce o funda schimba rede atitudine. Asaltat de . se refugi azi pe piatra de hotar a lorului siu: .atil lor cd" vreaca Irina si devini asistentimedicali. Inqelege primejdia ritateal. retragein t[cere. Punaul culmina nt al confliauluiilreprezinti fugalui Paraschiv.i familia unit[. Moromet e se vede obligat si vindi o parte din piminc.El nu ingelege unde a gregit.te si o singuritate desdsiti". Nu-gi inqelege 9i doringalor de indefiii i. cu sitenii gi cu autoritiqile. Victor. pe lumeailuzorie a lui Moromete sepribugegte.. Unii dintre qlrani. c u un giran bitrin 9i urit.i. aqigaqi mi tuga lor. intri in conflict cu familia. Majoritateagiranilor din tea-Gume. p.. r"er'.i it si faci politici. stiind c i-i ar lui restulde pimint. Problemapimnntului estesursaconflictului din familii . Jelul lor estesl-gi pistreze pimintul in ciuda datoriilor la banci qi a :iirei". ficut de Din Vasilescu.tici sebucuri. Nu mai participi. fhceu harnic. Alqii. ca Tudor Bilosu gi fiul siu. Moromete igi creasei luzia cd avind pimint esteliber.ia lui Nili de-ade i.. impropri etSriqi dupn Primul RIzMoridial. pe Polina. vor si agoniseasmultd avere. V.ili Jii.dar sirac..fugisede guritateade acasi gi din sat to cmai pentru a gisi aici lini.Fatail iubegtepe Ion Birici.Bllosu vrea si-gi mirite fiica.r5"in s neimproprietdrit. qiranu l silrec. . acesta cere avere. Conflictul social devine sesizabil relatiilelui Ion Jugudan. nu se mai bucurl de sarului ca de un specta col.fonciire".'"lqi ff ffi'#fi::triiil*?iliHl_ .ffi . gi nu la el acasi. la intrunirile din poianalui locan. asez^t o policioari din fieririe. lnsinSub impactul evenimentelori nelinigtit si derutat. Guica. Din Moromete cel qtiut timd* se chipul din lut.

r"1i..:. spune Preda.de ictor Hugo si cauteexcepqionalul surprizavieqii..." (Marin Preda. giric/n" .9tiai ni-i" ?. . rtnui cod moral strivechi a I unei filosofii sinitoase.il..rd.denga: . e*isi"ir.... Marin Preda es[eun remarcabilstilist..i'..::. ." . personaje -ir"ip. ...gl.p."re r.Marin Predaesteconqtientde rolul lui in literatur...intul volumuluial doilcail reprezintimoartea Moromelu i lumii qirinegtitradiqionale dispariqia dcvcnitsirrrbolul acesteia odari cu el.li."*iri ta"ei ri-...rri.in armoniecu glia srrimo.r" . p" i.."f ii"t"i].. . .iet-"i-o.ru#i..un tip .. in gi .citjosnicia..rpeJ"r. iui I n roman exista numero. monologul inrerior.Pini in clipadin urmi omul e darorsi qini la rostul "nrlui. li ri".. 9....ri si se ruineze."r. cum.oinulsi rimini om"..pr.fuga Po_li nei Birici....nararor. ffi.riri ll.doa-pipicrdc Pcntrutotdcautta linigtca clt'ir rrr rrrrri purcasi seintclcaga ..' .. dar tr1-ni"ri. puteagd daci tot ceea avea se?nrnmpl e viitor ce si in -ai "t. l l)imcnsiuneatemporah se extindeprin imbinareaprezentuluinarariv cu rrec' r--"' tul.dte marcdccit accca a picrdcpirnintul tnal dc este p rim{dia clcr nu.alerti. rfarq.iril.re prr... personajuluiMoromere. s.tirnpulamindrilor gi al povegtilor M.ii* farnitial(volumulI) il constituilfugafeciorilor lui Moroin ere Bucuregtiiara coffictuiui sociail Ia ("oiu-"l .Ilie Moromete.. Ca scri icor.l"i p"p"l. a Originali-este viziunea sa tului: gi .umr Ilie Motom etei.... rordeauri" a"r'o ui"iil"J....:.personai : corn plex. adici unici.(vol.i-..crrrzimea..la "tnpru gi sadoveanu.....ii*e.i. sedesfigoarii ntr-un intervalscurt.o""i.. plulIon Birici-Polina Bilosu. Rebrianu gi i# nilor.itil'.r a.... i. I) romanuluiestedensi..ri.tiranul nric proprietg dlpirninr...li"ii-pre si cu...i".lt.-r de J.: . vasileBaciu.ro' in liieratura noastri.... "i.""'.. idealuri strdvechi.. .gr.ii..l.U-p"f"u .. lrr: "".rrt.omenr la acqiunea clc se ruleaz.I Agasi fie oare Funaul cu min1nlal co nflictului "or. omorurile spdrrsi zuririle intilnite d.i" cu "ol"r"rl "iilil.le suntdramatice s esdcced gi rapid. si gregim .J itrqir.i.-ri face oare asta fie schimbarea ? si veqnici.. d"rrrl'r.t poate alqii ci "-J bitri ni cind tu n:.sripaniabisuldin congriinqa de a zdrurrci.... iar ceea.lt pin^i la fuga fiilor lui Moror.. imbini modurile de expuneregi dezvolotilul indirect liber. Y""''" carc lupti penrrupisrrarea proprietiqii.rr..a L-ii p.a relaqiilorqi conventiilor sociale tradiqionale.ul nten[ionirrd ci in urmi torii ani gospoaetir qa.Note ocazionafaaoarea romanw lwi).r $i cu Inrrlll'-. roltlctc intri intr-g lungi...ci toqi invaqi de la Balzacsi. Acqiunca de sapl bsti prl':i durninici seara. ... ase personajeprincipale. " o simpli surli de obqinere plmintului mult r6vnit. Punctulcwlminant conflictului al mireqdrama_ tici.J. eu "." .re: Dersonarur to n v-olunrar. re se'intimpleori".i. MoIl ie ncteesteexponentul acestei lumi.".'. l)cznocliiru.deceseintimpli.. chit cr rostul ism cinegtieces-o alege el!".abil infruntelicomiagiauroritare" irJ'". . cu experienqa unici. rif*. brusc..ierr"rir. ln amb ele volume evenimentele principale desfigoari rimpulverii.arranaiat .riito*1...nu gi-au gisi t loc gi in lumea meascildaiji" f"-i*'ererni a zileid. a l'i Ilie Moromete:.Ua"#l'i. confruntlti cu istoria. striduindu-se sI dea o formi lor iviti.....M...Domnul e.i.victimda etdhti ei. .. persona. un procesdramatic de dispariqie instituqia rur ale...rb"t_"]"j noqdm4ntuD. ".interioril'r.--r-rrrii. :Y.Ilie Moromete_d". nu ignore rolul mecanismuluisocial... ciutindu-se in acelagi timp pe ei i9i cu viziun ea lor unici. staredepiesivi din care-l vor scoare marile rs..-. d...otrUn. cc aveasi iz biucneasci pestetrei ani."ide auror.prezen se in tul narat ivseinterfereazi trecut"l.r"ni-...de la Dosroievskisi nu igsi :e adincimeafi ri sfirgit a sufletului omenesc.a sa. credinga pacea armonial*.Putemspune.ii....liran inteligent. ci.es....Lrr. si tr i sl Anci.i originalitatearomanuluiconstein n oul tip ie persorr"i 6#. .i#il.il.povestirilor si romanelorlor."iril. 9i RomanulMoromepiiiLr intregimeaduce literaturaromini o realitate in rurah ine complexi. o"*.easci.r.".. Inconrestabil....nete.. lcnt d.. in complexit"t.. a"?...Itt I I 175 cotcl<lr..o prtme..."i. tudiniinverse acelora rebreniene. cap.-"fari..J.."""l.

-mi .{armecul a satulut.ca^si. -mi -rtr ...valoarc.Cind frunza-naltului copacl' . cu pari atit de mici .da-mi . micd.e.. 1. . care.). te privescde sus . Am inviqat la geometriedespreelipsd.propoziqie subordonati circum'stanliah de moo. atribu inal.ti ne?nsemna ri."tT jos munce.qtAtu . ..avrDut Pronomtnal.: 3. ' pari atht..cu sfidare.Staususca.propoziqiesu bordonati atributivi. i.Tllativ5. fdrd. scop(final.complement indirect.tilDingreu" .te priv esccu superioritatc. .comodd. Dumnezeu/Pe clrcumstantrale tlmp.. .Pecaretrupu-mi .t_l replici la iomanul 1or. de . 2.r aceleaspe-cte pot fi considerate care q':t.C" si9i91igcomo.propoziqii subordonate . subordonaticircumstanqiald scop(finale).ivi.isf"!i" . ." . il"*.propozigiesubordonati circumsranqiali de .complement direct. Prin elipsduneleversuri dev in mai expresive.rl 1998a fosro eclipsd totalade soare..triie..pr edicat nominal.r. i" g"". viaqi" .r an. r omanulMorornetiiechivalenrul In cuplului Ion-Ana estecuSubiectulal Il-lea A._.. L:.i oe Llvtu Kebreanu..i.. . :f_:_ql:. Omonime din textul dat pari. B.. ".' i.ti" propozigie de e u/Stausus.de micd . ingimfare.

"' de "ir.. Subiectulal IIIJea l' Forrnarea capacitdyiide receptarea mesajului scris prin efort inteleaual prop riu al eleaului Formareacapacitiqiide receptare mesajuluiscris a se realizeazitp rin strategiididactice modernecarepresupun: e' dctioitdri de t\o.i"lip."" si lez e cel Puqmo propozigiereferitoarela mesajul . trebuie se asigureclimatu l educativadecvat.r. bala) Din cknd tn chnd. de Exercijiul de citire selectivi .oculdid"cti..ilaye frontare. .r. Exercigiulesteo metoddbazatd" acliunereali' prin carese executi o actruin mod repetatpentnr a dobindi deprinderi' esteo metodi fundamentaliprin care'con$t ient ii r.."r.De te-ndeamni. prin efort intelectualpropriu. ajungela: j consolidarea dep . ajuti la formarea diatezeipasive.aice preponderentrnoderne.. Condipiile realizdrii acestuiobiectiv cadru s unr: o participareaconstient.ii"ir"i* Jii". dlteptat . gi individuare.auiio_rrizurL.d eleoului.formu_ . gradulde comparaqie.rotecfie. ..dc cu de condigionale." 9.tsonale gi cu metoda conversaqiei sc ris.qin.y. Acqionaufactori co mplecgi aceaescr-ocherie. .i. a !9 findcau Marrorului principal i se asigurap.clcvii trcbuiesolicitalisi-9i expr imc rc la tcxtul citit qi analizat' t relatia stimula. (locuqiuneadverbiala) c. Mn bizui pe propriii mei ochi in distingerea nuangelor. (locugiune verl1 opiniilc rcfcriOri dc cite ori estcposibil.-. Sedovedea incl o daU duplicitar. in 3. in lecaiile limba literarura de de 9i citeasciconsr ienr..metodede c omunicarescrisi. ide reciptarea mesajului in*q.r"" lemeinice i.". '.r. (locugiuneadverbiale) lua in seamd(locugiune nu verbah) observ agiile riuticioase. probrematizarea. m_ijloace tnodpdmint mo derne."ptat (te156ul literar citi t)..Recunoagteqi ine iecita cel mai "*f ile despre.cbrect.. a fost . .ri".ectivprovenit din verb la modul participiu. pe 2.i cursiv cerpugin il. coresptnzil. 2. literareconstituiebaza pentru exercilii creative" gi de iiif. necesar secreezeocaziipentnr afirm areacapaciilor tururor elevilor.ti l I La Multiplex s-a inaugurar noutrsah cleproiecpie. 2. 3."ri.adverbde mod.. prea . propoziqii subordo natecircumsranqiale concesive nua' '.adver bd9 mod..a. ei II urmireap ds cupas. 1.. ir*ap*" ar""-jrir"re c. de tipul: .rrrrr"i.tiadacadrului didactic cu elevul.mijloacelede sl mobilizez.rise. --l"iii"i-. pe grupe. te cheami" -. in ritm oro-a pnu gi constant' pild. Actul cititului trebuie imbinat gi cu acelaal scrisului..toar activitiqilor de inviqarebazite pe obiective de referingi clare.Spu neqi-vi r. -lii"iil i diJ"..R. rnuh . impreuni formeazd.conversagia #riru. ur"irs-torrrri'gur..tiA.a de inviqareun aport deo sebit arejocul didactic.Se realiza ii din textul literar". Fiecareelev si scri ecuvin----tele nou-insugitegi si formuleze enunguriorale 9i s. rl auxiliar. iar al elevului de participan t activ 9i corytient' fireassuccesiunea Cadrul didt.. la alte forme deprotecpie consumar orilor. .*t"lo. o Le Muzeul Jrranului Romin se anunlase proiecSie o de imagini etnograficc. materiale.qicit mai multe expresiifrum-oase impresipirsonajul !".U.rolul inviqitorului fiind acela de dirilor. De asemenea.imbinatcu exerciqiul exprimarea elecapacitatea euristicedezvolti r p. formatiae precum: metoda exerciqiului' metode conveisative. exerciqiul se repetat.ri r ?'.. j.bazarcpe efort intelectualpropriu al elevului. umanegi in valorificeresursele si este int.i dramatizati.ad.. b' meto dedida. valorifici in grad maxim capacitat ia receptare de expriscrise' re a mesaielor jo-pot il .'"rJ". . 1I 4' Adeseatsiaduce a aminte de apusulsoareluila marginea mdrii.

asigu. pioductive. crearive. rindu-se transferul de cunogtinqe gi unor capacidqigi aptitudini int electuale fizice. ir. . cu celeoperatorii.itimularea capacitaqilor gi a iniqiativei.riie.iqii irrt.rrale. imaginaqia sedizvolti ginlirea.r"iq i"ieste o metodi adecvatltuturor formelor de activitate itt permanente.. riru. * ex ercigiiorale sauscrise.. (dup. funcqied e diferite por"*fn ieosebiti in p"rrp. practice9i-combinate.ri1 . noqiunilor.. carese realizeazitransteru -odErnn mele (iormarea deprinderilor).. funcqiileindeplinite). colective'frontale..reguliior..tive.aplicaitc.de echipi... operaqiile .r".exeicitii individuale.i.oimn*'.a utodirijatesaulibere. iriterii -..-* de a*. turi ' prevenireauitlrii 9i a confuziilor. a spiritului de independenq .corecrive . teoriilor carese aplici in situaqiivar iate. careasiguri automatis seimbini exerciiiilede reproducere. in*q.odrr. semidirijate. r.de . exerciiii dirijate.autoeducaqiei pot acestea fi: de cla sificare.capiti... dezvoltare.il...g._pr in etc intelictuale9i motorii. .tiva.iuq .a originalitiqii. morale qi trisi. de operalional izare. care..dezvolmrea de voinqi gi de caracter.rinderilor.exerciiii cu gradediferite de complexitategi dificultate etc.

transcrierea. I ll.. lipse-Ete modelulexrerior scriscrt.formarea motivirii penrru invlqare. si r Idcnt ifici pirqi de vorbire(substanrive:. .. Obiectiaele cicluluiacbizipiilor fundamentale (scris.i ituhri..se rorrncazi rrrrr q. ri.q:i:il."]rr.:.a.i1.l rcclrrede limba gi riterarura romini sefolosesc mu*itudine o de tipuri de se u in d o r .1!lt"do' .aja:##T"i:.:T'."o .folosind diferite limbaje specializate. . .a scris mini.1'ilj ]. clement elor debazdaie principalelor limbaje convenqionale asimilarea citit.lffizisie ) 9i : .:':.r '.asiguri . eremenre fonetice lexica[j:ot*'pirgi "o'n"'J. si reariz.T....:H:.:fi1*:tT':'". I rze primar 3. inqeleasi ca activitate sociali.."incIasIcpri : . fi'#3'. rii*.propriu.:* " ". .r.dezvoltarea in faql de integrarea me.Tl...iliJ. Lxcrulw de exemplificare o Exercipiur identificare de a unorelemlTedeconstrucgia comunicirr lpergr d.lT.1i. "..r.onsolid.Stimularea potenqialului creattv al coptlulut.'lil[iij.i :".dezvoltareagindirii auton ome9i a responsabilitigii diul social.. obieoivele ciclului de dezvoltare(clasele III-a-a VI-a) constauin: de lingv istice.. .. if tJ'JrT[ literede tipar.'..'ii::?la".1".i:. tipur exercisiu de este de r.*ilirlp. i .o. .tu puqinun enunq.'::::'i:l-'ffi .:.." rc lcclic. ii.: ":::: ff i . puncruatie. imaginaqiei.. eit 5-c.-Jr..b":rd. fiecare trebuie citeasci elev si in ricc.$cn.r:.s. de .dezvoltarea corecti gi eficienstriine._f a b.ii.stimulareacopilului'in vedereaperceperii.ccl iJ'r'fr'i"'::l:#.::':i:1. ".r" _.de propozigie (predia. il ..r nrin . elevii*:.:::: :.:rT 'r"' "*" r""ii "'? r a nicu rerem de.:..:::::. voce tare.?i.:ii!:r pnrgi.l':' .::'i'THIJ iu ei..terii 9i stipinirii medi ului apropiat.i. scriere dupi mini.i.. Obiectiuelaciclurilor curriculareale tnodpdmhntwlui (clasa qi clasaa I I-a) vizeazd: I r.trl"re" potenqialuluicreativ copilului.^ ^^i^-.:::::.:.'::i::..a competenqelor folosire a limbii romiachiziqiilor .::.ri. . p"trtru exprimarea ne. ' r v L rrrr sd u u l l $ ttcn ta: 14 J s l c al l z ( ' ..::':i.. a limbii materneqi a liribilor ti in s ituaqiivariatede comunicare I capacitiqiide a comunica.l.v ingel egerea sc mesajului i{i'.ry.nr"l.lH r . . '. calcularitm etic). Exercilii de scriere: * citire selectiid pe baza unoi .:':.il. ...i*rir.Hi: ::i::'i:Y: ""'$ ffi . e"*p.rtu.g. . de piopoziqie.'i"i c rnare ::..cunoa... trebuiese ze crtrrcacongticnti.:::.:rive autonrarisrnut i.".^ . intuigi ei9i a lmagmallel. 9. a lntur9ler 9l .

"A rrei Ioro gridin. t si. tatil s lu ii tlansmite in ceasulmorqii indemdreapti. n tr.Ali-berr-i4"ho-"t-ben-Hassan.evini el insuqi scriitor 'ri *bolirr. sunt romantice.in-ato"-ra mijloaceartistice. urmind dr. Mai aveaupe r6n_ subshntive lanumirur sidoui proprii. parnasieni si-mboligti. r .atractivdeopotrivi penRomhnul. Alexandru Macedonskia aspirat.sl d.'riu. t si subsmnti vele. ^. iXrt. rmul cel irept.rrr_ndormid..".Prinqul gi ala iul lui strilucitor pier in delit....]:::' g..n. analizezepredicatele: o sd" analizezesubiecteleetc.il. copiii.ripfrr*i. model d e imbinare a viziunii 9i a un Poemui Noaptea de decemarie reprezintd" mijloacelo rartiitice romanticecu celesimboliste.. de ' natizd * *l i"ei.a.i gi l-a teoretiztt..J'J-o"ri. bocii"r..carevalori fii. "1""i.. structural. unui prinq gi tr u . Poezia arelabazd poemul in prozi Meha Si Meka.. totugi. piinqul.r o"r.. ra numi_ rul singular.reat.de asemenea. tematicaacestuiciclu este o gisise la poetul Alfred de Mus set. timi"r. gi t" atit c6t .-inare de unu-doui adjective. ct o fatamorgana.Mekaplminteascdn.pe carel-a flcut cunoscutin lumealiterelor romi.eirninturui exer_ l"i* priTESTUL 17 SubiectulI Noapte de decemvrie de AlexandruMacedonski Atras de curentul simbolist. o l"gettdeorientali. Visul prinqului esteacelade a de n ul d" a nu se abateniciod attr la caleacea mergein pelerinaj la Meka.o-"rrtici.iVI. J"r.rufiii"'""#*ffil1"]: '"-""e Di' exempre s ubstar. arab.. dedragi erau ii ftorile acestuiim_ ". cagia inu..ul .n cu cerinqe o Exe ci piidea indicate.un arg uIdeea simboliste."' este. rot fiind semnifiPocitan ajun ge'la. pornegte cergetorul 9i la Meka pimdnteascl.rr*"id. . Ciclul Noyfi-lor reprezintd.' ii li"i. rimine romantic. timp ce prinqul accede l.k"'. in rEipri"qirt areviziuneaced qii. titlului poemului.plin de primejdii.reasci".iJ. de creaqie prin care ri sesoriciti ere_ vrtor si tormulezeenunluri/text"Z.mfro.' -analizeze fost odati un ilpt-r1. publicat in 1901.. aceasta i.in ziarul exotic. gi o impiriteasi.izeazd' obiectivele eiJ"-'. . influenqe ment cl Macedonskiestescriitor romantic cu numeroas e 'Noppilor romantic. Eiaveau.in acelagi Urmind un drum ocoPocitan-ben-Pehl ivan. exercigii . spaqiu Poemulin prozi esteo paraboli.. Acest dp de exercigiu "r*a._j"r.A mers vestea_n lum""despief*_.Dupi enunr: iurtu. romantic1.

....."fr.i.'rr-.. .1...riorirr./ -...putea numelede compozi{ e impletiti". ce .ceea I explici simboluiileqi semnificaqia sdt.g-acea confefiit"i t"U'.rrrgi" ./ ln eiaiduri.r ski t..rte (repetarea unui sunetsaua unuigrup gi Muzicaliatea ser eaLizeazi prin aliteraqie dini..iz<t hr.. al mrsci. ..heazi sim..i-6ofirr.o pi. sp ccific I rar cqmnlid.i.eiit.. . unduiroare:.'gi-n g..ffi:icali..a -orrre po "ri. i^nsi^r".....r. versurile"rimasenereP etate'Structura unor.. .oa1ttu dcccnzaria de aborc{cnzl\ rn'.urot./ tirnplcl c.imuoliri .rr./$i lurr. ....."r"".Ji.. / $i ochi imprejuru -r _ o..:.. sp"cificemultor creaqii t. 9i pe 9lI. cer..t. puneain evi-.rupiigroaz *o rrici"'criv{qulcare.t tatcadc vi sc".p"qi"i ./Argintdeizvoarelgi zare-aurii.j:"no-"nri. circulari......in tehnicarefrenului se declari ."e ziirri..ochii suntdcmoni Ilar rrrai iJt .... deape. a tonrtn nefericird a... ..Tudor Vi1n./$i luna e recein ...ducindu-gia ei zvircolire / ln pintec./Murit-a Aezol^r" / Suni Meka cereasci.r...jocur havuz urit.morrl'1"' cu focul .po.."s. este..pustiegi albr. opulent..."li po.Dar luna " " caleaceadreapti..r..urgia.rrt .rii. macedonskiene: ..: rrrtrltti' [)incolo de aceste elemente.:.. intre care .r.arhanghel tr..cairepezi . poemului. par ... rI r. .ochii suntdemoni Pop itrunde in cetate..qi decoruleitic.. umbrei chiar lrunrcai-o ce r.-ir"t creator u-..virtutea lor inffuuritoare 9i obsedan. li i ^retevie.. unitari.r*..te.-rlricicio s rArrc^ p. cit $i.o"i"*a iri-.Fip rrrra humidemulta pi.. astfel Je da esen{al muiicale. irr p iri"l'i.ffi::::...7i..p..rrr.Deasupri_i "t ir"ir"-urlor._^ -... in pustiu avind i'irirltr.po.a pieticl a^luiMacedonski. .. orr fl.ndu-i.{.r i"..arul pustiei.riilor lui Macedonski.. *r. crrrtrlrri carc. ii^ir.-afard.ir..gt"'o #"i"i." omului pocit care E.ti...i.azd..I-am..0 teqte emirul' l)e asemenea' andtezesunt prezentate in "*"a.poemuluio stiucturi figuri de. in neruii-ndirjiqi..qr eaur.. .7 $i beinarutrg.do. ultima tr eaptFr/ sunt Meka cea mare.i finarurp."..ol^r" ..." p urtrte d".."hrt *gerat(altitehnici -"r. trecercr irrlunrca ficqiu'ii.. idealului.. .g-aceaiugminie/ De lupi careurle .. versur'e.i p.. versullaitmoti..stil.r frrrrdnrncntali rornantismu lrri.froI ltttet'ia^N..qipi". odaia. i{... intaini_ . i n sin" cumpliqi.ri vers la sfirgitul strofei de patru este u-nmijloc de ficuti dintr-o alternanli este compoziqie . (sp ecificromanris nrului) se construiJsc doui imaginiopuse:'cadrrr. .a g[.poctur.iontra.. B... poeturdamnat c' ii rerpu'dc cadruleiterior: .pr.rii .rr.cl.i-.ia. trr-it./ $i.il.: -r . reperiqii.r c rccein.i.r. il..dai .il. J! u".r.ReJrenwl o denqe tehnici poetici originali..'8il. zilnic./ de r oari. sDuzd.. nril" crre-l rranspune iposta.r. / Battimplele.rrrt irirrr.. .ri. l)rin rehnica corespondengei. mai alesmeii-b"...ti" rozesi crini_ /Dja_ rni .'rfi...ctr.rlui. aurc-nzare.mai marc.r-ifui.... tafore.." J."i..gcniurui.ptird simbolurile po.rll aur./ de .itrr...'.:nagaaaui qi dezolant _ .rl poetic esrefasruosgi rafinat.g1l "l nenumiraii.Lcie/ r""".p... ..i..ffiffi'. nu este.rul s-apri'cle rarc."../ $-aSunt toate pustia din 6e-rl.i..rt" consrruir prin mijloacesimbol'isrc.$i tot nu s-ilt'ilt.jlrl' tc .i.1..'scrumit" in vatri qi inspiragia.h"i.il..: rndrrsurilc-pi etale..ri".i epitete. t i'"-..r --..ori.$iltlltrtcr de Siiaruri pietre ftaJari .. qi palatele fanta s*""t[".9-acea . spa qiull....trrlrr. .propriu ce -o"r.'q-n foarncisimlire/ E $".-'/n:rgjlti.ania.1incbrinrreaga . bolisttr) prin jocul culoriloi.."u-"gii..i".za in emiluruidT. ." ..r. 9"r"t: sc frcc tnai marc -. .r. ! .n ..i .i......" Acesreversuri explicativereaducplanul re alitlqii.cu enumeraq ii. p o"-ut.p. cu numeroase i nversiuni.ri. j-r"'orrri.... rnarre cre_arernt sl simboiismurui.

"."in ^: pici.-iii.{ ce-aduci?". ' l." -/ .iii"'rer. ii Apare alti antirezd...i..Muri ll-12 silabe.rrfant-.i d^_.. gura.. c"r.. :. g'"I...rr il cheami ea.ochi luna-lprivegte ochiu-adormit".."---. locui.gi .*i#.b..iil..$i ..rr.. "o-fi""qi" mul esteamfibrah.propoziqie 3.p.qit sirofeinegale..iiorr" oragului a orien tal esrc pcrceput sine:stezic. .. . lacrima . ./.rI ...l*pir. unui i" h." au Versurile misurade -t---: f-."'.. ntcr tzf"r.Djalqii Sqinarete .l"-geriii"dr""... construcgii .r"rberatimpul pr ezent' anaforasi "gi.. ..nu'r."r'. picl strilucitor.lt Antite_ z. i.iqie (inroduc e o subordonaconjuncqieiubordonatoaie i.iri"... ] ?or"rr" un pererinaj ci arpe ra Meka:.$itot nu s-ara tinilucasublimi.^^^.i..rb..ri "io schinreiJin cu-n?:'i]_ urgiaseface.toi sufletu-i vrea_/ Din tilpi pini-n cregtet cerefiinta?. Pornesc acel agi in rimp....c.."'.r::::l:"_lilp1i". f1i"9i ii ./ e-b Nici c6ntecJ" pomr..tt. .si imaginea cos_ rai de mar... -ri muh1. .reperiqii q i construcaii simerrice.. abiase tird"qte-.-rrl-. dar'str. de subordonati circumstanqialS timp.. 9icea 9i." .iimplinivisur.prepoz.. intte rime perechegi r imi incrucigad. rru11r.i oranratirmuilir"...""#l cumplite"...far..r.minar.prin erementJuir.."rr"rie. a rosti: a articula.j.-i*tir.cu tine iri"" n 'ti. .$i l... i.iiri.if..de infe rna pustiului care pe trebuie traveiser.adintreinfiqisarea doi pelerin!emjruj -ri -"ri _.q"f Jo.iOt'n-aqi fi foit"i ti condiqionali)..rrrri din strofe^: .yoTnt"'oaani."..irr.eaprinsidesoaie.a...Ut haos. .g... si-l ..proporiqie subordonati circumstanqiale fi fori "O..i*-. trisnet.'urka etc...r. simpli' 2..".'_'.'i"i a*"iiil. "ir.pirir""i..Mrrrir-"e-iril "rrh iarrrl nustiei.implrecheri l'..Pusri a ma.pi. uneleversuriizolate cu i n cu./ li ceresimqirea.""i. o-irril subjarul pustiei...E e r"'i"gt_ le liilc pc care nos1d." Versurile au misura de clari.i'#. d.te credinia-voi'rqr..:. gi pe cer".i-" .. versul izolat.rl"l'rrdil... slovd: lfteri.#. gi dou..i iil..e zet).e (. nrcr voare gi dulc ee vialain rozur Bagdal..rrtr-"rrti oragul .."r"" o. aP Llll d ue rr(irt"l a" mult a pierit.d.". Meka:. emirulcrialaiulsi. olcut r .in*e o infloritulBagdad... .i sgl cepalpitr" E'a' unecarerepetS' ". "-"ti "# .om'rl superior omul.o. pe pim0nt. ritSubiectulal lllea A./ i"1. ooln ic: liber.oqeluri ..". Emirul.. J.r". .rlg.ffi.tanjegte i-pii". girr.ripd..io-t dintremijroa_ cele dea -. si de_arabastru.Cind vi rosregre -condigionale.ilp"i.) de slove") .obisnuit.. ."rfi'.iilj .Ar hanghel aur. celor i.re" epifora (repetarea emistih ..a*-"r drep rsuntsugerare simboruri: prin fo..Bisdadut'! *. ciudat: bizar.. .r.Po. tinirl e farmec.p?r*i.. .a Pronunqa.^ gi ^:^x lucegte.. in i. d". Imaginea..$i de el.hirp gi searbid.-" .''ir-.ile si kinetice.$i drumu-ocolesre .-ii-... lor diumuldr.spre Meka-lripe.. insolit._ cl) 9icel mediocru (Mekaprminteasce)...$i pr. evidengi doui tipuri uma ne:.-.rlt .t. versuri): tot.npe. rr. e....

imirea. in gtafeti etc. Ji" p"rrp". de pilde Cine stiec hstigd.ri fripri ".o"d'.i". prir.text. Dcodari se a. pot. docill . M etode Siinsnumentede eaaluare subiect.o enunSul Citegte lotriait pentru intrebdrile. pot constitui supgrt.. 9i adjecti vele acestortipuri de compuneri etc' ri le va facilita redactarea textelenarativ e. / P.Cc iace-o guri muri" J . gi "p-f.. c omdescriptive.Pfe. .de creativitatea 2.. 2.fi.. cxpr csivi. itemul 1' Pentru .pe sirite.spuic" I . Frin acesr de lecgiiseinlitu ri uitarea.ci .. mesajulscris..riva unor alte conexiuniposib ile intre ele.simple'reluare.. Etapelepreddrii-tnadpdrii unui sunet.vezi Testul 4.t iq. .de sistematizare niifi.ri.uzi:o (subiectexprimat prin interj ecqie) Discuqia dhnsiine-alimurit rrnpra iituagieicieatecu (atribur pronominal) B.'t. rip I noi. '. \ .cum problematizarea gompletati cu exer.i se stimuleazi creativitatea. 3.printfort proprocesde lungi durati prin careei trebuiesi parcurgl urmi tont pagt: congtient. 4. .-J"r6fre gat idir. Pe ntru i irebuiJ seinqeleagi te:t jocul didactic..l ml . dcpriricl*r".z/ P.propozigiesubordona ti predicativi. i""air" saucel dezvoltl 9i se nuanqeazd".1.si actiuizeze toqi elevii' A ceste lorrt"ni a elerrii'or.()cstrrutl" t subordonate atributive. docil 2 . Mi sepirea un proiecr insignifianr.r divergenti.Cc au cu d ingii plinsul.propozigiesubordonati circumstangiale d.efoJtt:. dar I trt corcct9i concitit-scrisul se forrnativc i'suqcqtc didacticc l.ifi""^r"voce tare.citirea cu Povestirepentru ci mati ie &pli""t"" unor cuvinte gi expresiigi de conversatie' contexrului sefoloseqte aprofundarea textul citii. suplu.r.. ".. cit 9i prin ..necesitl realizatea activitatePe gruPesau Atit prin activitili frontale. tnttebare.si.pe bazaunor noi euristici..olrarraacestui 3..i a liter ei corespunzdtoare qi la i" p"r'. Era un om musculos. S-a comis a fraudd de mi lioane de euro. . """^ conqini siruaqii9i materiale trebuie.nsolidare 9i de sistemarizare i-. modelepentru diMesajeiescr ise.propozigiesubordonati completivi indirecti. goapd.iar verbele in sunr numeroase texte..fi d.t J"-"o-pnti..ez..iiifi.ior ""re nu trebuiesi fie o.propoziqiesuboidonati subiectivi.. lecgiilord. de valoarea [etir" cadrului didactic' actice." *rrrolid" azd receptarea.tn qiaeuristici.Cc-adurrtr-ntr-irrsul. Partidul din opozigiea irrtr -odus moliunea. clasal.adverb de mod.L citireasel ectivi gi citirea dramat'... ln orice imprejurare. ln clasele pr!n. . pe lecqfitrebuie sI fie dinamice. . adesea apiieau d. 9i a unor metodeformative. ..rrrogrinqe. citirea selectivl gi :dspun-..t/ am aminat 2 {rym9da pe muntele Fdgiraq.argumentate de un joc didactic. cum vremeaseinriutiqis e. estecondiqionatide nivelul.iiir". i"Jeg"r..rndate la de la simplurisiuns la intrebiri legat:de.abecedari.utilizatePentru studiate din fragmente textele i iib .a.un om educatse comporte d.]''.de pild. 1. .SI. 4. ii ..cu sau iul oral gi scrisde exprimarea unei opinii evaluative a unei pretennqe.eleviiigiinsugesc_cititu l scrisul.joc concurs! iotiurte).fi.in lanq. srrategii l' clas a cind.Intoneazd careexprimd.Xi:t"ti:9i elevsI descifreze. Gd^se$e.t. imconversaqia i"irlti a.unrolidati gi perfecgionati 'rirr ":Tdprimare sepractici diversetipuri de citire: citirea n. 9i "onroiidare formativi a metodelor si materialelor gi temeinic iea elevilor. J P'opo'i1ii .ifirende.e s eurmdreqte.. in clasele :nt. .lecturi' a textelor studiate.ri. .. puqin sefie folositein situaqiide comunicare9i de recePtail.Sinistraqii.ecept"r.. se ulterioare. ) P. anterior' Aceasscrisereceptate ividuale se'vor stabili ionexiuni cu alte mesaje situajiedeinviqareserealiz'eazdinlecqiideconsol idareqidesistematrzareacuprin.ptopozigii subordonatecompletivedirecrc."te.memo-. lntrebarea etal/ cumva r ezolvadificultngile ivite in timpul experimentului2/. Degi erau cei mai buni prieteni. bucuria'. Estebiner/cum te-ai gdndft. li. t/curn sd-ispuni 2/ceo nelinigtea se gindea adesea in relagialor . .(enunt exclamativ) st enunl pentru a exprima u..eferent.i "iuze. subiectulal III-lea.. .. Bunicul meu era un om airtuos.adjectivcalificativ.3/ P. i^.zatd. t&t citit trebuie analizat orali prin de a tului (receptare mesajuluiscrisis eimbini cu elemente comunicare literar sau non-literar impune insugireaunui text . transfein :rarea sistemulcunoltintelor acumulatean terior. Ascari a cinrat la radio un airtuoz al pian ului. I "1t' Exerciqiul pentru a i se descoperisemnificagia' Or i.se inigiativaliberr . l.

a cum s-aanuntar in mass-media. ace srea fiindba)e a autoinsrruirii 9i a autoeducatiei permanente.e formdrii capacitdpii r eceptare a mesajului scris Formareacapacitigiide receptare a_mesajului gi oral r eprezintd.fiind comple t uluiti de frumuseqea peill:1. putut rosti citeva cuvinte.rSir.obiective scris ca.Aceqtiavor ?nqeelevi a elemenielorde construcqia . "i"-. Subiectulal IIIJea l' Strategia mnsoliddrii . Fuseseri innoitemarcaiele rutiere.:salulut.ere.a. 1. . 3' Planul grupirii din opoziqiea fost dejucat. ." de citre c.rr..a. clru ale lntregului procesinstructiv-educativ. d.. comunicirii.i sistematizdriiin procesul d.

din vorbi rc' o propozigie.erec.i".lici literei. trecela intuirealitereiscrise mini pe o plano compun. :I de scrierii.:'.r".: a sunetului/literei exprimarea in proprie. prin slmulareascrierii literei (metoda acAiuniiprin simulare).ipii"i..".::':lH....rrrii-i'registriri -.r. diapozitiveetc."ru I n' recunoa$lerca $utlctului/litcrci divcrsc irt ('o'tcxtc.^" #i'5 J....u " .: .aunei de film. recunoafterea ln inchJierealecqieise realizeazd din revistepentru copii' literei in benzi decupate recunoa$terea ." Jir..j".^. o.care elementele .il::::!l j :i: .::.. g. lor miinii.... i"". ahruri de nrodcl fiind reprezentate graficepe carele . scurtevizionirr audio.i. desparte se in sideragie particularitiil"^* ii rp.."d.r e tc.#.Ji ..ru aspecre unor din l)crrrcrsuldidactic al predarii-inviqirii unui sunet/aunei litere trebuie si im' irrccrrrrrunicarea cuiceea scrisi..ir"i.. de se I)upI un momentde relaxare.rrrirrrut. ::l'jli:i.1.:."r.. se poare delimira.1.tr-o "'::::i I i' ."_pr o. asie cititut. a.e ghizaterc. d.*'" ari. creeazi de a se motivaliainvigdrii daci sei"u i. momentede relaxare. il:. ::...'. anariticoui" rlryar.. . i"uui. Tlh: T ::: :. Bttll . adult). . :1I::.-.mnific I . prt" con ersapie ribr r4 dc pild.:::: : srrucrurigr aficd in 1ec".printr-u"j.. ei converti .ofiii rrebuies i pronunge si scriecorect.. 1 re I::. :.. .. verbalizind gesturilegr1fi9e.i. orald" Prin rnetodeformarive..apoi un cuvinr.-r tizarc. exprimarecuvinrecareconqi nsurreiul/ritera ce rrebuieinvihtc. Cadrul digrafice.ri. pro*le J. :: :g.j:h..in.lauprin .j-:ri-drriu.. L..li b.. . g fi Hl:l::.apariqia unui personajde basm(copil..y.in vorbircacurelti.rl'..individuale. Prin metodi fon-eticd.tirea Se'realiiea4i TESTUL 18 SubiectulI 'l Ion de Liviu Rebreanu . aridnd pe plangi litera gi elementele ic explic i scrierea la apoi exemplificl scrierea tabli.f ff i .prin exerciqii incilzire a mugchimomenrului preg.. in podul palmei cu stiloul inchis etc' ter cu degetul. erc.. gi prin materialecri ca clactice adecvare' .-.. J... in irrr... 't"i:r::^:1Lr^"1rria il] sccventa caprare at engiei.verb alizAndu-se dupi caresereia scrisul.printr-o surprizi . activitigi fro nrare gi..H. pronurrqarca/scricrea corecta: din experienla de viagia elevilor. scrierea in pe scrierea banci.or. Sciiereaa trei liter e alterneazdcu fiecirui copil penactivitatea trebuie si indrume gi si aprecieze badrul didactic citit-scrisului) corectl' invigarea(insuqirea tru a se asigura s unetului din inregistriri audio....ii .".c ar-e conqinerrrtr"r. gi si "ti:::. bazatdpeobservarea -:l-l.dirrii*l 'rrj-*a..:.

"-e subformi dejoc didactic..nagterea' in ....i. gi ..... arengie cu deoseb^itifrf t" consoaneror.Hora in sat.identirici p'ozisia'.n romanului obiecOperaiitera ri...'*t"d fiecare goapin efortpropriu..r" propozigii cu acele cuvint e..nt.tr eceprin Jidoexistenqei tegrarea viqa.ior.'9i. cind esre iar posibilr.opera unui poet carecinti cUsolemnunta. selecrrv. rtr de mtrreqie capitole Romanul e compus din doui pirgr: Glasulpdmfrntulul (cuprinde 9ase. cu 11 P-ttl pentru a tr..de aceea ge azi de acqiune.". o scurri. tocmeala moarteabitrdnului Du mitru Moarclg. .-. lecaiile in urmitoare'*ro. vidit cad-enqate stilul marilor epopei. caresevor f"lori'.i'fi.. gi *vezi p.Jo.u. spinzurareacirciumarului a copilului Anei..il.ro"..de pesteSomeg.:. .se pierdein goseaua.rrr. enungulconqinedoui si mboluri literare consalrercidrtupodul.. fiec arecu cite un titlu semcu titluri semnificative) gi Glasul iublii lgaptecapitole . d...d ar. . si seformezc certitudinea fiecare inzugit ci si la sunerul litera..Drumul.i Acesr momenr lecaiei al det'i'emaiatracriv qr. urmatede citireacu"intl. capodopeiea lot elementarl.^..anrrenaqi copiii penrru cafieca r. dupi_un plan .ffiin..Ion eunpoem linigtiti".. ifr" inili.iur: J. G. .".. cadrul didacdc trebuiesi..solemnca Un fluv iu american. mul/soseaua. Naratorul..rbfor-" unuijoc d.#.na$terea cimp pentru zestte. Elev iivor trebuisi spuni cuvinre ' . citirea vocetare.-". pe urml.e...despirgir ". Eleviitrebuie pro_ si gi ei de maimulteori .. de descompuse"in silabc. incepegi seincheiecu o imagineaseminitoacompoziqig drumului ..conduce acqiunea romanului estecirculari. din se citesc: ritlul. de explicindmodul dc art iculare.i.". drrnirrra drumului care duce in satul P ripas.72 ConceptulronTd.cadruldidactic de va face lectura-model.bitaia intre flic .rJrmeazd. omniscient omniprez. imaginiidt. urmiroareconsti in intuirea "lf"brrrr*.i n coloanele manual. cinturi.Romanul e ficut din a le nitate condiqiilegenerale vieqii. . conver_ sagie bazaacesreia.1 """.t.....lgrirrtegr"l.pronunge mai multeori sunerul.cea 9i m*t* Ei fern incepur. aui.i.. onomaropeeror.: in 'unge individual.... miqcitoareprin calitag i a Anei sunr rnomentedin calendarulsempiternal satuluin o epic. e...^1..lairireit). deta tiv (fiind scris la persoana .rr"r... ai"iir.lrrre.".'"..i r..ilaf.1i" . ^*g"rea maipugin cor. in silabe pozigiasunetului. pe in sunerul invi_ de ----r-' gat9i carefigureazd.. moartea.literade ripar.Ei obiectiv..Ion de Liviu Rebreanui ntruneqtecaracteristicile se a III-a). Cllinescu apreciaasdelrom anul lon:.apoicoloanele cuvinre.e toqi si citeasci id"qii*rrr... pe qi.p. primele ln lecqii cirire...il*"iil ^ Secvenga f..r. o idendficiin alfaberarul mareEiin ceip.i respectivdescrierea simbolici ce semnifici innagionali.r. la nunta qirineasci gi nunta invdqitoreasci.. taLa bli 9i fi ecare in bancialcituiegte elev .imagine careiesed in sat gi sepierde tn soseaua a individualein marea viagil omenirii: ..in l "ng.rt. seasociaz i sunerul litereicoresp unzdtoarepe copiiio vor vedea o pran_ care ".prestabilit.. dupi .li'ir."trrl..pe podul de lemn acoperit.

ucncEte rat oi a tablour: r . sa.a.intifrF. privind-o pe Ana. si mirnceasci'!.-b. .il J^)i". pcrso.rt "tpa.. dra' ul-r.il temeria. intcrvcnlicipreotuluiBclciug.izb.de aceea Ana estealungatide la unul la celigi bituti dc amindoi.mintirile sui[*rt Ion: .lumedrag nu-i al tdu ?.iU nifir'ativ)' prim'pln'ul ncqiuniiafllindu-sc in l. daci cine gi-epe..."....Dar tot atit de :jtfi piminturile adormite... siracsi deaceea $i-l rrrr qi'l tl'regrccagincre' cio.._Ion-err.Eisiracsemanifesti nivelul la qirari 'r. p.J: i. i... dinre bog at sirac...i.' . u. a"."..ir.rreri"l" Io. lotur tle pimi'r carefusese r..u.. pe "rri"i renunqand..esre gi invergulati. ."" lui nu preteste-o ceapi degerati.."a"i.rr."qe dirr..'ir.. ad aosul..ie ....Lil.i-fi.rtirna pe'"anturui L. robodndori_ cit.... a cu Ana. ai. . pe...'unar .cnntirindu_r.: . ii si cadi in genuncrri ri-l irnbrrgigeze. da_ daci "Lc rlui vine tr-arpenffu cine si-l zdu aga. nici a Anei nu vor fi mai liuscati..." "-.ii.i pe Ion ar fi dorit si fugi in lume cu Florica pe care inci o iubea. Baciu. pecarco iubea' Naratorul prez...rd.u'ii. o seduce Ana agteapti pe ca vasi_ .ii vrea everea...r-"i ". pr"otul"gi fi..il. lui nimicdac i." r^prpenrru.il . r'ele t'ruAparirni:. gi de Titu Herderea. Patimii pimintr.r gi . rf.ongri.dar la fata siraci.carereprogeazi: ii la sirlcic tra'i.iri.Bogdrand vasiletsaciu batjocoreEte il pe Io.b'r"i" in 1r*poripia).impopogonati cum era asi...'i"la. .'ci istegimea nu u.er..nuarepimin....ii'"pgg1"ea ni-i .prip.tl l f 9ip.i.i. g"r. pretinde pimintuttu.. cu obrajii gilbejiqi. i" Lupta +-T *u"a.i.." care ge la judccaticu simionqi i'" fi rri. gi ?ndatice zrcea sepomenea ginduriledupi a$ . plircerc de19u uizarrdu-pi atir mare 1ca pim6nt"r... Iarbadeaii..ata cu pamantunle trebure s-o accePte fl pe r. cu pete cenugiigi care.rji:N" sepuru sti.. presirattr rrifoi..u.i'"9" ii trebuie.r4. penrm:-r-.r.. de v*il.simre un v rijmas... fric.r.[.. cum a fostdinsuii" ." rorosc fy":.. ca cind ingini si o srilceste uet*" p. ci.nit.. uog".". Nici viagalui Ion.igi'ri.locul.Deodati Ion ... p nrruci eraal lui..va's.pl rr.".. Ion tot Sin.. ace ea De fierbea uri ..ui hil. cu prinseu.tori Ion tor -lirer_"*.fata aceasta . parcd. pirea gi mai uriti"... de nintul pe nu mele ginerelui siu. ?-r. maia prigd. de plins .'.T J? .JJ[[.hi".. ola"' r folor-i" pimint.. cu oc hii pierduqiin tite.... n-are erpa minimuir.-ut. trumoasi.. de revarsa asupra Anei it..p6ni. oricit ar fi fostde aspri.ilL..1. Chiar la nunti.unduiaosren iride cu ricoaieadi-i". se miri c5" odatl"cu piminturile trebuie s-o accepte.dragosreaajun_ nu tirF Dragosrea gl-il . . Rup $eun snroc fire gi le mototor ipitimag dc i" p"r. Pdnrintul .iubeste pitim. daci si .rrr" secisi.. grasi.:i:!t.Ion hotirigse tc s-oseduci Ana. r...r#.. rrrg. Br"ir.. zenobia."J.Nu esteimpresionataflind ci vasile Baciu m"r...".ii. ya sdzicd...q .{ rui". iri?#"."ili.ir".." maretrisreqe vecinului. se mlra caod.ri .rrrn...i le Baciu se la er si:..'iriliir...ni r.tu i azi.Nu rc "l o z'istiispitcide a recupe ra parredin lotl T.in vasile care ."un:1' oi o priviresetgas.ir"r. ai"t.'i.i...rfl"irri'l-Li-. "l.r1 d. parea s l mar urata--. ffiltr# a s ii frumos. .a .. zbuciumiri.vrra ispititoa re".gr. ca..il.ra sirac.gi p. VasileBaciuacceptlsitreacl.. -"i ir...i"air"rg. ajun_ pedepser acesta nrl ittdrlz'rtcatc si-lia inapoi. si-io' Lungu."'" _sarului D esfdurare acpiun : Ion."ur.'..rnan"-tot ra.a jsfiqiat tlr..Florica.. ii. 'rreazi fiul irrviq itoruluidin.dar.asi "i..'Deji .HX? '.." dil.*r.sepdrea 9i I ".r..i. tatil Anei prornitecava da pimintul dupi nunpromis iuncpc carenu o rcspecti."ir eradraga.-..i.r. Ameningat Ion cu judecata.. fiicaacestuia..A.1.r.r"f .rr rl (ilir..rctapului.tri si fie vesnic sluea pe la allii...Tot -"in"..gi i nrcli al ghengie i .r'afai al stratificrrii ic sociare . nu va aiunge niciodatir..il"rr" zesrre.r". Ion ii sacrifici iubirea....cic romanului.j..i]"""'o' ()onl'lictul sociir.".iElf.

cu FroricaEi nevoiade pimint: . h"l. . ca pe o fiin: .si mgindu-se gi cind s-ar fi inilqaq igi ficu repedecruce de trei ori"._1". p"rr. desdnur siu seinscriuinrreacesr gi acel a'ir. inndu-se ci moarteaAnei s. Ion iubeacu patimi pimintul."r"i. iar faga re caldi de patimi.a. acesta Bucuria triumli de violenqasoqul uigi a tatllui.iar sudorile bdrbatuluiqigneau cu rgeaude pe timple.Ion triiegte stlri contradicto: . lui de in fiinqa aceasta gingavi.. .careil chemagi apoi se geabrusc. ' ."r...." .pi_ -o. cd o urigt e gi nu-gi dorise altcevadecit avereaei.mulqumirea e de a-l face mai roditor nu au dur at mult timp gi Ion estecuprins de disperare. Pimintul seinchina in faqalui..". Apoi si nu mi tri. foarte rogu. a copilului Petrigor(carenu fusese ijit cum se cuvine) il vor face si piar dl ceeace a cigtigat cu atntazbucium gi cu crificareaiubirii Qtunctulculminant)... numai al lui acuma.. de Iutul sub picioare. cu buricul negricioslei a.. pitimagi". Seapleci. oscileazi itirr..il. Stitea stingaci.Ce si fac?..i :il:'l : a"."ldi.i..pentru o muiere!..".""..-Trebuie iau pe Ana !... Ana inqelege n-o va iubi niciodatl". ealtiu. intinse braqele-si-l dar se opri deodati uimit. lipicios.sneasci Ana v a nagtela cimp. Muncegte rivni... si-i soarbi mirosul. vdzind comportarealui Ion. Ana sesinucide.stipin al tuturor piminturilor.nt B. Gindurile i se zbiteau in minte incurcateca in lo plasa...il.i.te?r . "a. Il cupr inse o pofti silbateci si imbriqiqeze huma. tot pimintu l.Plinsul copilului siu il supira gi-l bucurain acelagi o timp. ic. .uuir.Trebuie s_o !. se inqeleagide ce...in suca r emugciri de-abiastipinite..i aproapeinfricogat de omulegulcit r pumn.Gindurile insi il framantair ii venird in minte piminturile gi adiogi in sine.toare". arvieqii:. rumen.... ii qintui apicioarele.a cu "rr-"i Ana-."1"l1!:: ! n. si-gi umple ochii de lui culoarea imbiti.i.si i se agaqe opi nci. ca o sperangipierduti firi sclpare". . Simqea mi nie ci odrasla ricnegteaga poruncitor.S uflerul era pitruns de fericire. cu ochii inchigi din pricina luminii... .. atrigindu-l ca bratoati ii era scildati intr-o sudoa lele unei iubite pitimage. frecindu-gi palmele.ingreunindu-le.r"..#:.. in faqamiracolului nagterii.r. Miinile ii rimaseri unse cu lutul cleiosca nigte minugi de do liu..... i tot era al lui.fir.. planui de-a fi obqinu t tot pimintul lui VasileBaciu.Ion se uiti lung .pu.. Parci nu mai rivnea nimic gi nici nu mai era ii nimic in lume afari de fericirealui.Ion s e rsomori. dispreg:" $i si rimin tot cu D umnezeu din senin? .te Dragostealui aveanevoiede inima mogi ei.zgmnluroasegi umede. . e inlinguit pentru totdeaunade Ana..." E.i.mai td rziu. Sorbi mirosul.... si o in crimpoqeasci sirutlri. spinzurdndu-se.Dorea si simtl ovnice credincioase. . Intin se miinile sprebrazdeledrepte. La nunta Floricii cu GeorgeBu lbuc. Atunci seinfu ria i seinfiqigain suflet chipul Floricii.Mirosulacru'ProasPItgiroditori iardeasingele.. cu o agi murdari.. Ii rideau ochii.. lui in miini un bulgire gi-l sfariml intre degetecu o p hcere infricogati.dar apoi indad i selimurea ci de-acum. Dar .. riv nea si le vadl si si le mingiie ca pe ni.Lotul negru.. ademenitor.

adverbcu valoarede prepozigie.. Romanul Ion are. intrebareaeste1/ d. .. . B. de (supdrare). in lu' 9i te grele.i vasile8". cisiroreste cu Ana Pentruaverea I 'arlr.in text e ste conjuncqie (.Ca si ^rii ^ (finala).yl Berciug. trdi) conjunc$esubordonatoare. Totu si..substantiv p ui .qitoruluise ei."r.spiraqie r.propoziqiesubordonati subiectivi.adjectivde terminativ.*"".'.ovirtcscu G. neglijabil.te"i..fi..ine picioaiele pamint.r.apune" la indicativ prezent'perI so ana singuiar' pwi pui .incct.? r" p.lsliu genunchi. dc rajuluiuvrrrrr 4rsrur creatorulromanuluirominescmodern. . intreago as istengi alcituiau un covor moale' Frunzele rnoa.. A.... gi corrfl icml."rr" de u.6. jer. horei th"r dilA.. Naratorul continui notareasenzaqiilor a gnndurilor lui Ion (analizapsiholt.orpi imeasci si-l laude r"" Jer"r. ..intext esteforma regionali a verbului .acd cigtiga la concursulTinerelor alente.relevarea"o"fli.. o Erabine 1/ dacd aveai P...rrl voluptate pimintur $i-..rl... mwlte .De-agtrdicabradu-n munte" . 2. romanuluiautorulfoloseste rehnica interferirii planurilorsi telr . gi gic{): .. setem.a intreromini giungurietc.ricaaclgtiga. ca .i cind ar fi vrut si potoleasca in .'ron i" .aii"r"" ::*l"ir: rulut ardelcnesc."i "p"r.2/ va P.. casa familii H"ra"r. ale trisiturile caracteristice pergi Criticii l.l..l.sfirqitl.Einu-liubegte' ci acesra pretinde penrru nu-i zesrre. hirnicie. derizoriu.r 9i bisericii.propoziqiesubordonati circumst anqiale scop (finaln)' de .r. fifiiril pas'aspecte vieqiidin oragul ale Armadia. i.i.a... l. irnpo rtant: neinsemnat..i. .Ion coboritinpimintul. .ale vieqii polidce.propoziqiesubordonati circumstanqiali condi. cuccrnic.substantiv:Mai esteluna meapreferatl. Propuneri le lor se dovediserd Mi se pirea solugia Perfectd. lagiile conflictuale. cc1 dir .". sc ..rp.-.o ceati de balauri inerozirori.rte gribitisimli. Igi infi psemai. 2..#...Dactrte-ag qionali. . de (-a.. i-.zutcineva. delea este suspendar .cipriotur le va luaJ"t" ei fi-. accs 9::iq:lt ?1l ta luDlncr-o' trrnd om cumpatat si demn.. ln construc{ia ntcaechrvalentei.cu Il(lr rcce.ri te strig" .. p" Ei J.Aspecte pt*"i Jri". o va face si-llndrigeasci."*i d_... igicobori fruprc. fiica a v a urit" .prepozigiesimpli. loialitate : necinste.gir orur zahariaHcr.3.r.mirunt. Faqa insi ir rArnbcadc o plecerene. carefuseseriale lui Vasile Baciu.sevedeaacum mare puternic. viclenie. . Se ridicd dcodati rufinat gi seuiti imprejur si nu-l fi vd.rlui. amcu tor.prepoziqie cu .zusein satul Prislop un gdr an straic tlr. de '' ..r. ..-nr. adversativi..dinre . ".g."*t. Cllincscupun in evidenqi lipsade scrupule..propoziqiesubordonatl circumstarrqiali scop i ruudpa ie" ..ve rb la modul gerunziu. aplaudi frenetic. coordonatoare l.rrii . .. vedea trzind" .rr-"r.substantin: curte erau m:cJgi de giinl.J.. cu aspec revieqii "ho" ale t.i" . mai ."ril in animo zitatea Ion di' tre familiaHerdelea preo. in sirutind pimintul.. in mai -in text esteadverbde mod. simpli. lional.cadou"): Am primit un dar frumos de zi:uameadar .b. n ic".ffiffiifi termini pe-sireni rill^.. Liviu Rebrcanucs teconsiderat Subiectul al IIJea A. eficiente.propoziqiesubordonati circumstanqiali diqionall. ca..propozigieprincipali. potrivit Pentru munte'2/ echipament 4...-uir. nesinceritate. Concomitent cu derulareavi eqiilui Ion a s.r.." pi. arzhnd .r.i 9i bogagi.. a unui d"n"nr.i. r^t j:t:brr.r L. ca un u"riag di n basmecarea biruit.. ceamare inv. neimportant' l. dar .. con3.. P. .." .poi.propozigi esubordonati predicativi. fir:i sii-gidca scarn. .Imaginea aceasta o rranspunere este artistic i a urrcr Bcene petrccutein realitate: scriitorul vi.g tiauechivalerrr ii" in planulintelectualilor:-echivalentul a'"-i"l.t. .. fostprea fu l*g...p". ior. donrirrat ncvoiade pimint: isteq ime.

rin.1oase neasedesr asoara..l)isperarea calitatede mo.i "i" irir"r. i.. r"b prerexrulci arenev6iede sfaruripentru cuhivar.fla plrnuf lui I"" la . gi Actir.-.oloaga savista.. p.. Odn:l sa qisficuti..r " pentr u Florica.-i tn..-"^ . omoari.ceeace seqi intimpli.l).. ii a. nu va pl.onaje: principale.opr..or. Aceas" i*u i"lri*gar. gtiingeazi soqulFloricii.r "l1t^fy-. . se oplogise casalui George. patima pimintului. pe"ra"r"iparci se clitina.. $i ch inain faqa lui. i-roror.vedea Florica. a.....degiaceasta miritati cu GeorgcBulbuc.i\rli.. i"rrgi...t cilq obdnePentrubiserici iedareadreptuiui d.. i". ::.. ta ca...Pentru^a o. "l -. pe.urul in --"r:t::il personajului principal. Ion. r "..r urmi zvircoliri ale unui dugmandoboiat.i-r. ..rt in careIon mor re raraa avee urmasl. daci cine gi-epe i.AflAnd ci birbatul ei pleacn acasi.:ii. Florica".prirri.. cye.tenitor al copilului. p " l* i" i"i.cefolos de pimint. lovindu-l cu o sapi (.. t ulur . hp." estetriiti cu aceeagi intensitatepdni in momentul in careafli ci.. :l ^9::lg.. se i. p. . -r-". pe de '1rir r. se reaprindecu aceeagi intensitateiubirc..deznoddmintu.i" g. peia. pers. . ira .il Ju.bil.rde pa-a"*i. ." inroarceacasi. secunda'reepisodice.it..1:i..

l tr corecri a sunerelorlimbii. cirlig.joc didactic. itemii reprezintd. alineatul..dictarea/autodictarea.simulareascrieriiliterei de ci tre elevi."(complemenrcircumsrangial condiqion al. cititul gi scrisul sunr activititi intelectual-morrice.e.ilol l. de departevezi albind.inviqiriialfabetuluilimbii-romdne. semiogi combinaqiide elementegraficecare compun litere. . scrie-re comunicare.. elevilor.u cod. orice om poarecontribui/aveaun aporr la intreginerea curdrenieioragului.transferuri Ei creaiivitate .subiccrcxprinratprin intcrjccgic. in podul palmei cu stiloul inc his. urparcurgerea Demersuldidacticde formare a deprinderiide scrierepresupune elemen telorgraficecareo com.. si se stabileasci co recti. mini.. a trei litere de citre fiecare elevl . scriu elemente graficeEichiar lite re de tipar. 2. n oduleg.. .. studiind . corecteazi. anterior. . .fort.rt.l*.'in .elementele enun! urmat de o intreb are. peiangl. Specificulpro cesului scvieriitn clasaI Conform CurriculumuluiNaqional.e aramd.demonstreazd.exercipii Acegtiapot fi sirnpletntrebdri sau evaluare. In senslarg.^ devrntuncqronale. 4. pe 3. Subiectul al IIIlea l. citi gi a scrie. familiarizarea isului reprezinti instrumenteale autocontrolului.r-" "i .exterior...riide gram(.careexpliin grafice.ncntal.nsuleslpronunqia llmDaromanase scneagacum sepronungi. concomitJnt. este tudinea.propoziqii.t actividqi congriente.oari in intervalul nc. copiii I1..realizareasintezeielementelor acliunii. 2.evaluiri 9i reco mandiri' litereleinsi ln lectiile de invitare a unei litere noi estenecesar se r eactualizeze aseminiri si deosebiriintre acestea. . Itemii se folosescnumai in probe scrise.. distanleidintrc litcrc.arca corccti in pagini: titlul. cadrul didactic explici si nume. lortftci achiziqia pozitivi de Ia gridiniqade copii.irnpreuni cu cadrul didactic. .in aceeagiiec qie realise zeaz\. trebuie.scrierea reamintirearegulilor t ehnicegi grafice. elemenre scriere insus esc de isi cooiii in in vrgrmintul. se simuleazi scrierea aer.grafice: pun-cte. corectirecornandi.complerncnr .intrebiri structuratesaude ip eseu.agcz.Uneori se extindefolosireaite milor gi la probeleorale. de departevezi.t J . Relapiadintre cur ricwlum .intuirea literei (scrisepe plangi) prin analiza grafice.dacd" necesar.acegtia trebuie si inqelea[i rt*. manual. +-.l permit conexiuni. cuvinte. ln predarea-invigarea integrate. .r fd". . in . ".rrtans.i. . ce3mai importand din clasaI.i gesturilescrierii.joc de migcarerelaxantl . .tiut fiind fapru l ci. c.t"ri exerseaz1 scncrea elementelor. lizibih 9i.identificarealiterei asociatesuneaiui respectivin cuvinte exempli ficatede elevi.. se desfd. elevilor cu cornponentele citirului gi ale Insugirea acestorreguli. afigesau extrase.r-rt"nqiale condigionale contrase) 1. Scrisul. trcbuie corelat cu cititul.echivr lc'tul propoziqieisubordonate. Continu i si cred ci acesr articol e de neinlocuit. itemul3.. "rtf.explici. conrinue.convertireaunei structuri sonorecu ingeles intr-o strucfuri grafici cu sens.controlul individual al scrierii. 3.o-plo. pun.scriere firi model exterior. gi Actul scrierii ieprezin .te elementele graficeprin scrierea. Tiowri de itemi componentealeunui inst rument de ln rirs . 1.in alte planin alfabetarulmare decupatgi in alfabetarele. subiectulal III-lea. I s-a comunicatnurorii mele rezultatul la examenulde atestare posr..in benzi decupate din revistepentru copii. literei la tabli de citre doi-trei copii.dtire/lecturi.oval.De treci codrii d. de scrierea dupi model .i evalwaretn inadpdmkntulprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect.de citre cadrul didactic careapreciazS. de exercigii incilzire a mugchilor mici ai miinii.copierea..controlul 9i aprecierea activitigii fiecirui elev. linii. Ei probleme.pe banci elementele ci..scrierea caiet.dupi model. caligrafici. in generalli' lllr. itemii reprezinti intrebareagi rispunsul agteptat.de lungi durari penrm elevi.pregcolar.reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind. trosc.ri. . in etapapr"^"lfrb. ce sar. bastonadi.respectarea .transcrrcreA.demonstr ativi cadrului a . E tapa alfabey rd.irru-rtrnlia i instru. . dupi model exterior scris cu litere de tipar. didactic la table qi verbalizarea .vezi T estul 8. pe cit posibil.tre cknd. s crtere .insusirii citit-scrisuiuiqi muncii cu carr ca. in clasaI sepune accentpe scrier ea in actul scrierii seutilizeazi trei forme: .^ir". lingvistice.rrrril.r.

. . mai ales.ti urmarea fireasci a cititului. dau gi . cit.orienrarea . crc ion).inceputul g i incheiereamigcirii grafice.pozitia corpului in timpul scrisului.a literelor9i a-elementelo r legdturi. .elev ii irrrg"r..ri.agrosimii. . de . gi Atit in. .. iar in etapaalfabetari.. reguli tehnice: . Elevul ingelege reginemai temeinicceeacel citit .respectarea.resPectarea formei. a inclinirii elementelorgraficc. caierului(suponul scrisului). a dimensiunii. .iincadrareacorecti in spaqiile grafice.in cea alfabetard. igi .modul in caretrebuie si qini gi si foloseascd inscrumentulde scris(stilou.fdri migciri inutile careconrribuie la instalarea obos elii.prealfabetari.manevrarea miinii.etapa. reguli grafice: ..

."rince doui trislturi ale personajului' eaFata babei Sifata . (3) itemi de tip pereche Exemplu: Qbiectitt de evaluare: .sI identificecorecrparreade vorbire. opus. . ^sI lll::r:ui. iterni subiectioi (l) item de tiP eseustrwcturat Exemple: Obieafu de eoaluare: . Cu$ senume$re paitea de vorbire caredenumegre obiecte? : A.Fl merge.r rl Conceptuldc itcm cstestrins lcgatde acela obiectivgi cle esteprecedat obicc . de tul de evaluarc. itemi obiectiai (l) itemi cu alegereduald Exempl u: Obiectia de er.ff:::'du inrpcrrranre obieaiaitateanotare tip"t ir-iliiini'osrrpror. prezentali doue tresituri ale fetei *ogrr. propoziqii legatepri tt inqeles c.tiia.rLri din povest moyeagului de Ion Creangi' Obiectirt de eaaluare: . TESTUL19 SubiectulI Revedere de Mihai Eminescu domestice I veseli noi inverzit trigti I I I uscar vechi silbadce . r A .. C. pJttttaie dinlrecele de Ion Creangi' Sifata moSneagulul .si aplicecorect conceptuloperaqional' formeaza . Clasificarea itemilor serealizeazi funcjiede mai muhe criterii .. rrasind o sigeati de la prima la a *?]t1i.t *la"sairto r.in celedoud liste.si recunoascd cuvinte cu sensopus.: Din punct de vedereal-obiectivitiqiiin rrotare. adjectiv. (2) item d'etip eseunestucturat' i.rr. incintar.. adverb. Formuleare . r A .scris. intr-rri't"*t propriu trlsiturile Fata alebasmului babei "tir5#ffi#birile : doui i*. inalqi.si alcituiasci ProPoziqii"" doard' timp wrie' soap .rg. B.rnqtr"riifi. pronume.taluare : identifice.verbele.plimbkndw-se pe malul mdrii' .itemii se clasifici in urmitoarcl e cntegorii subcaregorii: gi t.{ daci enunjul esteadevirat F dacdenunqul estefals: 9i iIn ltstele.ryrerhea OOua coloani. Ute .*emplu: Obieaia de evaludre: oPuseale celor d oui personaje' . itemi scmiobiecti'tti itemi cu rdspuns t18 t.ti"a urmitoarele expresii : rim . indoire.. substantiv. Q) itemi cu alegeremultipld Exemplu: Obieaia de eaaluare: .si prezint.rri"r.F: deseneazi. ct"i"ia.ootno. qintea. sunr: in qi . in dintre careccle nrai scurt b. sunt numai verbe. D.citire. d e cuvinte .

doi. i".al la ln.ii iarcinade a aduna etrricl'il interesea psihologie de 91 la mai a les Berlin.-r.studiilorViena'dar p .rre ile rominegri ""ut orientul.trebet.pentru Estecunosc.a "opiii-"r*i"*ajArdeal'la Blaj pt""'1 Provrncr in pti" qarl '."..Din copitnr. ghicitori.p""lfi....i'iit.in 1869. *!.porr.r..1dout.Cici .t "1 .f p.ii.il.*ai"q" eresuri.i" perioada.. .Ca membru..i-aasuma sociedqii de pulare consemnate poet.pl..i"iieti*tif" 1:l^1t^t-"^t::"-tte' pointregidecreagii caiete caefect . cimiliruri' poascultat fil"perst\ii"a lirie lau incanr".t ...t. (Trecu1 de-nqelesuri-" pline abia-n1elese.vezip' 85' Conceptul fol' creaqia clorici.Ja"r.iie7 Povegt i 9i vesri:...-. 1y Cefrunte a-mi-..^i."l tttiMit t"i Eminesqg.pinde gTyl-lt:i..il" . atdiazltcursuri clteltelucriri . d.

rr r'Llt.i.g. ll:."riii... Elemente poezia De-ag burulin revisra p"m..rrrn"azi.." ( Cdlin _ file din'poaeste.nn.. codru_ lule!/ ce maifaci.: " btar").famiffiffi..r..oriorio.^C.i rczdturd..i. i.i*.---^-:.# . Atunci intri in .l.^. cu "rlrriij"r. apiruti ti nz g.1.' ._' f Luceafdrul(l 8s3)... transmiteideeatimpului... ...llir'J#i rnr.ili..ffir "p-ropi..i.h.sidit cu griu de srele.[[ :*: epl..gd*rii esre "*i*./ c" f..r'.ongiri..... 'rl"re .e{e p".#a popurario rio rio..r creaqi i ntre stuf ia .'il iy."io.prr. t"ir..il.'..r . ur.'ini" *rre a" j"*tft : ..El seinscr ie cicluri: stelelese risfrnngin lacurile sale.i."te prin diminutive_ a"r.-r ...oferi o lec qie J*irr.'.rj..cemi-irdnea...um definii-de codru.-" vine. p'in . il'ili*i.V{d cerul.. en.u"a nu te-am iut/ Muk.implacabil. care ln "f*i..volt rle a unui.ere codrule.. po_ ezia originali ru[rtil'ririr?ri. .u *T1..O^::. lan albastru.l.u-br ar. ii timpului.gri"i"'i7ii"iil -ijror.ta.rj.i. ceeace expri .t....^J..:* ^.rur m edirariv_filoso_ fic alpoeziei June^in.ira"iro.g"r cucodrul. (MureSanu.i : Lt'. ciriroritt liric.r6 tu n."fi a.nfi . rolul dea iugeratre cerea euluiliric.tvreme vi cut/$i decindnu'te-am a ffe_ c. Pentru codru.. co_ c.pecareurma" .' eternut' ciuda. vremeanu are .... senrimentul unele eremenre poetice: t"*rl lidri il.'. (d. pluralul vcrbului cxprimepercepqia . codrugule."r.r5"iv... u..e"fit invljasein gi pe Mattia" .si apuc. e femeritlqii: .lff .'..t"Xt::.J-a-"d.1vr^qii-spiritu3lg a . .1111..ri.nr.].::*J H'.si prinrafinarea Ia n..'. r* gramaticale. tB76) folcrorice ry i91T *"agiaeminescipi ra . .tatlMuitliu-" .'#:1.:fi:i...i-p".1.u pentru acesteia timpului9iconsecinqa au ii.. oDair.1..Cind rorsul s_aude vrijilor caier.reia a daugi.propozigiesubordonati atributivi' tItet ./Multi lume ne-arn $ll... in iposta"za eterni. co "ara esre adaos existenqiar ..mi-i vremea". Dunlrea :urg:.$tiinqa sinc unuipopt.ir.i. ..7g73) ' -" "' de Surt-isara cea-de :r"_13.nie.: ptopoiiqie'subordonati comple tivi directi. .. poezia Reaed.m" iir.a forcrorici ..ari tl vreme trecut/ vdzutl au -ri __"_ q. con^^-ii imaginea succesiuniianoiimpurilor.lg72) .pe"at. i.j:j#1.vinJt./ Tu iin tAnlr precum egti/ Tot mereuintinere.n-'..i. existenqiali sa umani.". este .ti"..J..dind glas frunzelor. veacuri rreceprin ac eleagi iul igi .:'. calea. Luminacu muculn"gintr_urr frarU .'^4v^ vqr es\ lgTl) legile dcz.t*.. repre_ zin.: :* ^l ^^^k :l vremcau treverbul .. id{ej'i " aoea.r de irr rellqie . at"srgrr. opurai pe i. ar.a trec "la plural: :risticl lingvisticiarhaicl...i"i.eu.L a""i" r..propoziqiesu bordonati pjt"d""r nruniunii ideea omurui narura. .#ri.. l_al --.l# r o-. ..Pc-undeal risare luna ca o vatri jeratic.. Mul_ am Marcarea diarosuruiprin semne qi de^punciuagi" .T.Arhaismele.'este io.ril..p.lO "" imblar..i".*..il"Tiosofici. 3.:.r-"rri. iodrul.iJ.. _ drupute care din .AffiiF oetic ri..!. care efemerur-qi eter nur. "u. .ilro"r" eremcnrc p p popurare niveruridifer.Codrule cu riuri line/ Vreme trendu"-lcitre conqtientizarea [a.$i ??ff j H. r"re lnfunda migcarea_.rri raportat naruri."iLT.eur omur in general.rnl'd..t". Reoedere.... (Mortua p"-un fir dj 1."r".prlP't...apare "Yylla fdn esubiectivla timpului. ca in circtritul existengia init.]fl rffi I'i ]i o reagia cmincsciani . (I'loare albastrd.. ct..^ :J ^^^ .circumstanqiala de .ii p ru ::n .u ' lgTlniqi/Voi cercade mi iubesti..i*r.. #.

a chibzui. amkndoi . r.Numai tor.a chibzui' a cumpdni. .a*.adecvare populare) gi rima im perecheati. altddatd ahu l .de aceea.' ..nma ' stanqiali de catzl.Cele oxistenqiale. srofe inegale.l ocului ne ginem". eu taportat la noi.i. Subiectulal Il-lea A.. Eul uman cu igi capiti identitateade sine numai in relagi e universul terestrugi cu cel cosmic. ' lvieditagiatransmire o aritudine senini.. acel noi care . asupra. circumscrise rrlttt elementele vieqii.si citeasciharta" . eleeului liric careseredesc operi ce folclorice.i.a cu riurile/ Lumea cu pustiurile. p-{il versificaqie. r aportatla acesta.i" p"ifi. toate aceste" nuarea omu-i schimbiCri. penffu dmpur om.apte silabe. a gindi..i ".orrr.. cific creaqiei Poezianiaidrrt remine un model de valorificaregeniali a folclorului. Reaedere pe sine raPortatla codru. surprinde cri.ne comPunemdin plan terestruqi cosmic:-.numeral colectiv. omul i. adverb de timP.-rr.rarp. au misura de .oatU .propoziqiesubordonati completivi directi' nu-gi ma i inchipuia ca altddati" ./ Pe pimint riticitor. mediiaqia ment etern.mi conticu sfereieternein opozigie.propozigiesubordonati circum.Mare.td"^l"giturii de suflit dintre om gi naturi. ./ Iar noi locului ne ginem.i inlelege in ."ri menireaexistengialia omulu i: ./Cum am fost aqa riminem".cere cazulgenitiv. /Codrul cu izvoarele". a judeca' 2. a sfdtui .. ritmul trohaic (spefluxului afeitiv./ Luiagi cu soarele.r"r inevitab'.a se consulta.pronume nehotlrdt. r_eprezentim 9i durabilitateaexistJnqiall. a. .. forosindo ca_ cauzd.prepoziqie . vremelnicia. 1. a socoti. de constatareinqeleapti a unei realitlgi trei gi Tonalitatea stenici a poeziei se realizeazd.mijloaPoeziea cunoagteriigi a senti mentuluitimpului..

(.ri n gi-a dovedit eficienqa' formfltive. 1si fie considerat) necdz: "i. ( ..insuqireanogiunil&.. . exerciqiulesteo metodi fundamentali.i.l. au {o* ile cute prin foc.oamenii obezi. c. nr!.:citireain pri mare se practici mai multe tipuri ale exercigiului.'i'..texbindire a rul literar.numiru-l singu lai...rrrant.rr. r .rbrtrritiil' ffi tiual. mild: mizer) circulatia orinpasurTihuga fost a inchisi . ' I n activitateadidactici."r.) B. a'fscultind discursur adversarurui.il*.rY%:e' Aveaun t up drept caluminarea )-a supirar. cititulyi.la alcituirea unui formulareauner enunquricu ceringe exerciqiu'' text..) .clresrrrbar_o gosca.. gtcrs pixuri.in lanq. l....etat.... p..s.iropor. 'cere u"u*Jon"ri atributiv'. S-au ".t''#:1#il:-*'' pentru . Sc auzea scartd..r. ifl:]liq cazur vocatrv. tu: nu arefun cqie sintacdci (*..o-adici siris mesajului in clasele. .tvsrLrIsa urcrdt ' exercitiu i de formulare a ideilor principaleqi a mesajuluietc..p. 3.) Trcbuia ftcutin pasd.se realii-e:aziLp.i ' . : .. prin care' conse $t ientgi rep. ajungela: r . A vcau ur^::::.. din cauzaviscorului. . r\_a tasatmc.. IJn alt tip de exerciqiu de esteacelide creativitate..(.filff::'. lingvistici caie le-au plicut (le-au sau .r ii!. sirite. ireaul . $i-a multi dibicie...rreciroare. fdcu se de-alungulistorieilor..a' pe cu r Analiza te xtului literai presupuneexplicarea cuvintelor gi a expresiilorneculn noscuteqi e xercigiulde utilizire a ac-estora noi structuri.a.(.fiind o merodl de executare unei acgiuni mod repetat.lll'..r_Ji'rlpr.tlrantropie.or..:lt*...j. regulilor.l.. exp res ie... foc g. Exercidullecruriiintegrale vocetare. exprimatipri'pror.#...:9. 4.111.acgiun e. fo c: a seface^{o.er cngtiga va co ncursul..consolidarea priceperilor gi deprinderilo r. careexprimi dimensiunea structurilingvistice atenqia ). $illf.. povestireaorali.de pildl deprinderea receptare mesajuluiscris. Prin eierciqiu se repeti funcqii mintale (psihice)9i motrice.r urrnd de tristeqe....ib.u.i. 'r .. a^trece prin foc gi sabie.chip.primare.c... procesulinsugirii Receptar ea variite metode. unor capacitiqigi aptirudini intelecrua le fizice.il.Prevenrreauitirii pi confuziilor..subreran..r. dojand: admonestare. .a luape cineva drept.." I ..rrorrrl.a.:. a lurnii _ atribut..i sabie."p".infi. (..iirc antice. la tipul cel mai simplu de indicate.:'d11.\"'"'" Nu gtiamcare dintre..". -. : ) Yroiasdfie luat diept rp..qi" subordnnatl rrccede la un pasraaltul" propo ziqie arribudvi.pondereaavdnd-o congtient. Dc cc ai venir la urrnd?("il.r?curror"ute si scrieexpresii/structur i gi spaqiale temporali.r: r.r.fluent gi expresiv..p buni drepmte.:Iosite.ffilH...de ln clasele trebu *i" i iit-ii ie ^. p regedinrele crubului ... -(r:! 1".i. 2.. impuhre.) l* i urn a clf. d-tiincbipui:a_giimagina.r..rrr.duce la doa de unor deprinderi. asigu' rindu-se transferulde cunogtinqe.e l"'Ic{ec^r dcgctur" .i'.irrirt'in.risare.lli... o (.. intre careexercigiul citire.c.. pers.) un d..ieoriilor careseaplici in situaqiivariate.. ) descoperit ruineleuno. morale gi trisi.a II_a.umbri. nOSCUte $l eXe fClFUl Oe Utlflzafe a aCeslora in nor sLrucLulIr Pt. pdni la compuneriliber e' in a E*erciqiul.ciruqd. cu drept:dreptca r"-a""r.dezvoltarea turi de voinqi qi caracter.iffiiliiilf'.:1fl'.rt care..

.. subiectul ar III-rea. .r. itemul2' Pentiu rezolvareaacestui descoperirigtiingifice.Ie reqininumele a a crearive. o u" ..qpfi. un aer ii misterios..ilor crurea conqtienta. trattspustrlsituri ale unor persoane H .. Testul5.:"1:". 1' ln secolulal douizec'g1 s. originaliriqii. Aveadoar/numai steu. . carecapitfl o Exercitiul esteo mercdi adecvatituturor formelor de activitate.'Jn oas ci. subiecrul III-lea. Tehnici ale muncii cu cdrted Penru rezolvareaacestui .. 3. Tiouri de eoaluare vezi al subiect.oli. pe rmanente.. a seasrgura cusau personajelor aftenumeproprii.. vezi restul 3. r.ubi.cite p.-aureali-atextraordinare TESTUL 20 SubiectulI I Subiectulal IIIJea l. Liviu reale.erupune sarcini inv[de realizareaunei Ii secere elev.. si sublinieze . in autoeducagiei deosebiti perspectiva imponanqi 3. de pilde. Ion de Liviu Rebreanu p ersonai I on ului Caracterizarea in a personajele suntfi cqiuni care sale Dupi cummlrturise$te Rebreanu.lu.. spiriruluide independeng capacitiqilor timularea stimularea $r a lnlqlatlvel.elev. Fumuriii ochelari did. terului literardecitre fiecare descifrirea in ritm propriq. itemul 1. 2.

gI.. i"fr*-r.Deod ati cu Ion'ofti rung..-. din viclenieinstincrual:r vr ci s'r Yrlrsrutrusl rucf. monologuriie interioareale personajului._o !.. zcnobia.ibovni ci'. iubegte Ion pim6ntulcapeo fi inqtr. ceduraliqi. G' crlincsc u. Dominat de patima pimintului.gtepriciune. si zici.."?" o[qirr". cu atitma ipugin cind...il gisegtepe Ion in_curtegi-l omoari cu o sa pi. gi mai ales inlimbajul... vezand.. o daci n-aregi el paman"t.rr..ce cAndc al tlu.Trebuie ..po.rt.a imbogigi algii Toati istegimea pe ? L: ::!li.il.. pe o . si.. in Istoria literaturii r ornine le ctr .#rr1?# 1unti. . .. "a sufletullui Ion^se-zbuciumi.. nu rezisrisi nu care face va inchisoare. lui nu pldte$re ceapideger ad..q.... slujba in . ' mi se.Ce si fac?.-naratorul ln realizarea ind.. u .rill ftersonajul principalal romanuluilon reytrcz.origini pand t n prezent. deqiii recunoaqte aqa in tinereqe.t . arunci dipr Vasilen".cu deosebire.... l)ar dacl 1-ai pentru cine sl-l munceqt i.. ci trebuie seci_ si strroreasci Ana: ..pentru cI serecunoagte sinc VasileBaciuil urisre. Trebuie i"u peAna!. voinqfimensi:nimic o 1ii.re... considerind fata.. atil siu.(Istoriariteraiuru.RarrrJ.. I..i grasul ii ci Io-nol..: ci cu La nunrasacu Ana..j"ri*" ai' cein cemaides cl...o viclenie pr<. ntmine contemporane).. de iiiimpezsc lui'Ion.-r.... gi fru nieafhc.. ilbir._e :1"_" I I parcl. cu gi "ra r'J.faralui Vasile Baciu..i"..ci .robiecdv folo seqte personajului." .cre_ de ci a qa secuvine.b"r.i. :ql t. cu direcieo constituierelaqiile celelalte pe calitiqile. din senin? ..inrre gl asur pdmanturui iubirii.... e . aruncatr Titu Herdelea.eri-1 :a ajunge nicio -dati aib. vdzind -ope "i Etoiici.r. perrecirei iirra'd.6e d.".O modalitate de caracte rizare personaje."1.Gindurile insr ir frimi...ror .iu --"rr...l..r" Baciu..i-ii". lretexte pentru a-lviiitaqi pentru a o vedeape femeie. George seintoarce acasi. si rimin roJcaric.. Ion consideri ci .iv. E' Lovinescuspuneinsi c i ..rbegt"pe Florica. Dupi seduc"*i*T.r" nici mai tirziu..nulr.lon nu c insi decit o bruti..' Isteq harnic.. de Astfel seinchiie destinul tragic al giranului dominat de setea pimnnt car dcteizarea directd. Alexandru dar Glanetapu. Ieneg. minturileadormitsingini cagi cind fi.::l-TT"pq peVasile B".darisi domini slibiciunea: ascugiti. e. U.r.r. " Ion misoari "rarn pmattt"til" r. crreia giretenia la . ".rorb... reprogeazi trageIa siriiie..i"J.mrinceasci sp.. caracteristici "rr" oricirei fiinte riduse". itiil.p_TiTlfcomi rifeas obiirii.int{ clestinul glranuluisrrp6nittlc prtr_1a p{mintului gi de patimaiubirii. seducerii.regui ["tj_o..dragostea ajung ein via_ nu qi! i'umai .Li. gi erceva.ireAd:-comPortamentul. serocmeasce pentruzesrre. ingtiinfat de intenqialui lon de citre oloaga le acase. trisneasci Dumnezeu " .i iqbragi$a"d .ilor din sarur pripas. piminr: sedu_ ""t" cerca A nei.r.ilffifi.' ziu a9a".ir".o.li ...ilff.faptelc caracterizarea tfetul fizic Ai moral. arevecinului.Dragostea Al.... i lngeregere gi--itn p""rru Ana . i^txede tatir ei..f*.. .....ura ca gi bogitanurui vasileBaciu. fugi in rumecu ea.... robotindori.".u'l:1..i.l..1s9. Disp..afirrrrl ii gineio.intelig.rrqa.o .Afldnd ci Georgeva pleca v ine noapreala Florica..?l comia lui de zestree_ cen rrul lumii gi el cere. Estein grijorat deintdrzierea acestui". Mamasa. cu saavusese avere.l-\r asil" pe simionLungugi":.*"ri. vatrebui ya si si rhgi pe laaliii.].'fata J".s-aingeles tarir .fata frumoasigisiraci: .i..'I on tlvista. ..rr.irrri dovedind o ingrati tudirrecalmi"' Nu d in." strinsi.e!.ual.a... ""-i'.. ir.it i-...1.#rniii" l" sine dispreq.Ion esteexpresia instincruluide stipinire a pimi' tului."liru." 9i_begiv.ru '.minr esre atit mai ir"r"..

il il incurajeazi. . destinal sogului NechiforLipan. zura. sociale.eramai dc sirac gi se iesitorise cu o fat{ bogati. George se Blorica.. L.soqul . p. va co nvingeci Ion n-o va iubi niciodati. el igi iubise gi-gi respectase pini la urmi fli.romanul Ooeraliterari Bahasulesteu n romanpastoral..tai de la tatil siu in speranqa. Cum a fost dinsul ln acest fierbeade u rl chiar numai vxzindu-l' !i ura De netaguluiazi..iili'. Cettd t. implicaqii Tarciului.u. daclcineqi-e lumedragnu-i al tiu. r#d.Simqea vrijmag.trece de la bucuria izbinzii Ia disperare. Preorul $e deavere.. pimintur.a l. suferi b.. Ion se zbuciumi inrens."p. pimintului.l'_:"flii:i::::oiul.?" la patimade plmint.tronrplui relevlfaptulcI literaturaromini..ci CIul o va indrigi. spre deosebire $i VasileBaciu'fusese nev asta. pistritoare.-girancd Jvligura ieazepe drumu lVitoriei Lryantpersonajul ei.. p.in prezeriqa Vizindu-i sfit uieqte. sisiienilor.r. inr il irbrgr" pi Io n..rfii....Ion el re prezintlo categorie Numet.. Tiru Herdelea infricogeazi. rreprarse dezuman ir". piminsi Petatil lui.feciorul Glaun fliciu: .el fiind autorul moral al sinucideriiei.. " CaracterizareaVi.nt al uneicomunitigiarhaice.rr" p"niruel reprezinti . Fa miliainviqdtoruluiZahariaHerdelea..li ureeaverea. intelecualiisatului ausimpatiigiantipatiiin funcsocialia satului. Gheorghiqi.neun personaj I Baltagul . . Ion il uriEte gi-l batepentrucI n-a fostin stare pilstteze turileZenobiei. Ion. confruntatlcu moartea un drum iniqiatic fiul ei..ti lon..\'.Drumul este nipraz nicului spredescoperirea pentru 9i. frnprietenugt. f C. rinul simbilic pentruVitoria.il Sadoveanu pe-anrur1eada_ gi Apoisi numi numaigarangia "t.-iefi i. ln memor abil r[mf.rt. dar. ci -o"r r". gtrsegte Bul buc.l unor strivechitradi qi Viioria.r"b. pentru ci ea..ll.A.. se romanului Acqiunea gi ernice fsihologice. Bun e pimintur gi drag mai rentla moarrea "d"orri. izbuc negte fel de PitimagiubireaPcntru Satisflcindu-9i diversc Floricii. naturali.attiotatin realitatea . Ion inqelege .'arr".t.Ei'l d.] a".toriei LiP an transhumanqe . cind ajungela convingirea c d. ln stratificarea il bogitanilor. Ana seva spinpe lolosde plmint. rimine indife. simpatizeazl.piminr"t. socialiampli. a dmonestea interesele bogat. se ln dlrjireaqi iatima p nrrupimint. aceea aproapede sufletul lui"'" I serevirsa asupraAnei mai aprigi. Viclean.susqine Belciug. peIon in bisericl.. din prirrcipal. Pini si obqini pimintul mult rivnit.*iorr..-.numai il va face si piardi pi_ mintul.modela intruchipeazi'tr isituri aleomului din popor. "rt.

. fffigtiutde acesrea re gea .*.' d I o uu o oamenilor:.".* rir. rnai ri-#i"rr"gut.'1.T.roti'd*i.*'+F. stie ac[ioneze ^Vitoria peceidoi i".rm..aiii'..r.. ...piit..?.."::1:.-..i::#?.rancii. L:_ "*. ghig aredragosie li $.iu i].:r."p".r.':ln:"'*5f ". vezide tn"in* gJorrr""r.. aparre..r..:...tiorebuie safie f.illr.irurri'i.'"iiiill. .Eagtie iiur.t-.. cultive increderea si_i oamenii si sedescurce siruatii l..:1H."pur a_I ci r"-ili"i.t'.iiliqp.i ... ca sogie.. iil. .riur de ei afaceuiu-i._ 9i nad_ a...'':iiflf'." ..eg u.11X$ryi.U..pr ae decir auto_ crima'''"'i"....: vr. rogutui.'i.* "r ..r"iil##::fffi*1JffH:l .f..:Tl'.'.a.9i." se ir.r-i""rib._mea qi-n ti. a.. tr sta faqa 'e .".r.rrir" ..Ji gensavitorili.[ii..f.^:l..ii. di*....1f:. c eimbunitigegrl caii.:'. ff"' if:llqi[T::i:L::.*" il ..il. ruiNechifor.*.i"-.-ui#di:t}: :t"il...il*_ut ttdescoperi ruiNechifor si asasini.i.. o.:..daraccepticeea qesalr dupi moda."'*14. Vitoria unorconfricr" r unorinfidelitrgi "rr"-ria.f.r*nr" riunca sociar.In ciuda do_."onunri.i. our...o.il.:^fi."i"r.. si bine sogul.. bunici-ta.i'i."po. arireu vali9ibluzi.i.r.eror..ir. frcandu-r s-o "o"ria. grijr si o duie viroriaare r".opur.ia'ir.ia "" ca mintei ei se ajute gi bragul "Totugi va gisi t" lui si lucrezrcrtatea' .l u mr i.Iqi coc.ti:Hfi'#[l..".L.ic.. se oadmonesr""zi ciincearci p"r....j g{1i.'.ir viraticur.rr:.g". si fiedepeal.no*]. ffi*'aauf siici.T::l.i "r..r. rii:i "-u.redirectr) . din rri u.:?ftffi'i::i. descoperire.r._tcireasci.cario. ..::'tr:LT?:J:i:-T:il..rr."...r"sri_ p"d..ili l.Gh"orghigi.. d en . ..l*: nigoarr" scrisoar* ciiqn'a."...u *'ii'n.".#1 111:1.r.."-a."rt rt .iiii.1i....B." care "" r:11:llt: "i.llli"*:"!?ff il:tf.minisrirea penru Gheor_ "" Y*:l^..'i"r*.ro.:i.:.r*.ri#rordeauna ea ri ra .#ji:cJili.."g9 r.. i"unitliii J" oiJilr.azi frumusiqea j..Th: n. . .e i'ciurarea -r".'. i il. in neasci' vegherea inmorminhrea.l"lll.li"i.i"r.Jsrpuir'nraf i.Acestpo*...r*. in ipos.iil.il?:.o.fli. portarea ffi.":il.U -iil"i.a*.i-"n.r" 're#. respe*area ca oameni si faci "..."1.i:: ::#lrrui#.i'or. ai rli.T...rar. ...r."ain:regocier""p.*-i"i91r1. io.r. in soaretui o..i..noua"..lrJrt...'..u eele peI anoisunt pri.dmite nourin com_ copiilor.. *f..i n_am noasrritrebuie tre. i iiiii.....'!. r citi in suflitul [[fi T:nni:.rrde-r"1r"r" .. .:M.i#""b'..ochii ei p*er serrsf ..r..'rnril de rume."-fili"..# *rj i ":l.r...tJi.cu "-Jiiirr.l*r rrqu o"Ji6.It'.il ill.ffi'itor mapenrru pentru for_ viari.i""di'"1.Lair ".goric.J."rrifor .de$i inteligenqt nestiutoare de_:"r:".r.. Gheorghiqi iese A.#J"asci gi limiti (ucidereatatilui .ri t. in or"-irrt"lor acesruia ripi.:i:TiiJ evi s*asii..li.

visul premonitoriu.. Visarion.Seficea ci vedepe Nechifor' Lipq llare.segte Lupu. g. Inainte de plecare. apoi.l'ffi itiiftii#{i: . la careafh cI doi oieri din apropigre...t1"-*. Soqiei le sogi noapte prin viclenie tragede limbi P-e peste ful Doi Meri. Ea insl se so cotearnoarei ci ca gi omul ei carenu eralingi dinsa.pottegSfat si intirire dn s i rirrtele com^tVi.: Inspirat .Cigtigi ajutorul circiumaruluiVasiliugi a m ii gi sebazeazdpe din de cucoinaMarioara. Sfatoi i ntirire ii dAti detir.agi. rolul ciinelui.convingerea solsti$ului itului uagic al birbatuluiei: .. fapteiiu o e:iactitate care-l ierea acuzaimplacabila apoi Vir oria'il determinipe Bogzasi seautodemagte.. lgi Vitoriei:inteligenpd tenacitate. orienteazi de Ehifoi.comicrima. adevira tele Ei Minodora impresionantil stdphriire sineqiperseoerentl.. vredupi semnele se cunoscuser5.anumrte semnenumar de eaguute(vrsulriu .care riu numaideeagtiute plrstijiile.de aceea convinsi cl numaiprin prirpr iile'fo4e vaafla poposegte circiumilein careseoprlsegi Nein in Seamestecl mulgim e. Nu are 6pafl nin siguranqn tn iste lncredere auroritigi. .Vitoria merge. la praznic dovade calidqi:de riil peBogza. adicl.r'nge ciprii.. indeamnlsi bealn cinste a il ii vreaia-i vadabaltagul.. pregitegcalitiqimoraleale lelev.:*:i. Prin miregi-litrfioari peucigag.existl o anume (vis_ul .poartil" .aceastaestecaleavieqii ei: . birbatuluiin ripa de la Crucea ose mintele descoperi acesruia... p e subprefect. la ministirea Bistrila."d.iq!. recbnstituie posa tului. Edevirul. unde se sfaturi de la pirchini la icoanaSfintei Ana..trecind spre asfinqito revirsare de ape". de la careprimeqteputere.i nimente gi a unor personaje Izbinda itt t"*eraia ei incursiune in viaqasociali. tecirnoas' pe psihologici ajuti si-i determine uciga gi'si-gi o gi inteligenqa a6ilitatea Anastase subprefectului la celordoi oieri. cu spateleintors citre ea.insogiti de Gheorghiqi. Sirbtrtorile qi.'. Sadoveanudezvolti motivul ctrutirii oierului (mottoul . epecea bunl.*e. ciinelelui Lipan. insi nuiri inteligente.i. vorbi cu mirare ta-i omul carea lovit pe tatu-tiu".o lndrziereanejustificatl.visulpremonitorru. lui La tsalmbz cum si conducialrcheta.* Toate ac qiunile pentru tradiqie. Vitoriei sunt'anirnate d'ragoste: de ca-n tinere[e. rparc exemprarimtea prirr in sa arit l... rtru colectivitateadin carefaceparte.StiPa unor semnificaqia stipine/ Mai cheamigi-uncine".intors cu pliscul spre.pin'ce l-oi gisi pe Lipa n'!. seimbogiqiseri pe ll acestor"..In drumulei.i .cu uimitoare stipinire desine.aduni informaq ii la ceicare-t forqacredirigei sale.N-atn si am hodini cum' n-are . dragostea pentru dreptate . iriipun e urificarea. dezviluie incdrcitura mitici a romanului).rcl. anumitesemne uperstijiile.pentru ade.obir.al balugului. de plecarea.Sugugat" ciini in tiltimelemoment . " pri'ire. Abia acuminqelegea dragoste a sepispentnr so!. rostegte e pareci pebaltag scris sing egiacesfemeia. Talienilor.. rale Mioripa. dozl de gelozie. cu ajutorul iiile Intuiqia.Daniil..din variante ale baladei I Tarceului.Ochiieiplute i.i i'sugerase Asisrase interogarei ci fap1a. Totugi.care lmp uns-o in inimi g-atulburat-o gi mairmult.^primeg te poste$pirintele br"iitJinainte'depli:bare.' crimagi-i recunoa$te Bogza ale de ."."'il"f#l[i$r$.oiiei intirire dela SfintaAna cere vineri.. saacestuia.adesea giprimegte fi douisprezec e lui ziledin viaqa Nechifor Drumul de reconstituire ultimelor a si dela Dumneze u.Gheorghiqi. dezarmeazd povestind.r.ranie farriqi.p. inmormintarea Lipanii cheamigi'pbucipretext detectiv:'sub de de gi iar f.Nu maieratdni_ r l. gospodiriao lasi tn grija irgatului Mirea.petr ecerile iarni i-au fost pentru intiia oari striine gi depirtate. se mi gie:. daravea frumusege rruitiii o . coborirea tn infern.Timpul stitu.. cocogul a s firlntat . ntele Visarion.Ia un gospo dgli. cu t e minuqios la miniitire.in care lumina cas.semnde plecarel')ii dau..b:nixrir viallstrrvechi' perso'aj-cornprex.

Dumnezeusi te i'erte"..e vieqii. faptI. Vitoria gtieci nu sti in puiereaei str aceea o replici semnificativi: . de ierteo asemenea ceieieriareviduvei. di .

.. iegi Era. fetele*. ' c in s t e in g a le ria p e rapropiau fieririe de simuleazimirarea:..zi linigtit.H victorio.1Ti:.. ero or*rnii.rjp"#: ce ro". Adeseacomporta-rea Moromete le pare Ca* : ill. ignorindu-ipe ceidoi agenqi. #iJ:: [ . Moromete intrtr dirriar""te..i ci aE i'*. pe i scipau.-l#t'.pfinn9i ceitrei fii toqi.I.'"... careei nu le ?edeau" Chiar sosirea la fieririe ).l.tr ani!. plata datoriiloreaminatiin sPe.i. ce v-aqiadunataicea? miri apoi clnd ajunse poianafierlriei. ciruia acesta di t zi sLtalc salcimul.uiut'i.to$ gehgiogi parci neribditori. cu Jupuituil ca racretizgrye nu egti Copii mici n-ai! ! I n-ammaipomenit Slrac iect: .ill e*le. ii va pilareaici.".l::tl:. privegte spue n-am?! ci ingenuu Peinu qi-am rdspunde agenrului . . momentul care rduatizareaacesru"""..e.. r o n r j c l o r fem in in e vol. satisfaclie ii eofiscali..La insistenga apare mai pu'in caracterizarea .N-am!" Le cereo qigar i.In oxpozitia contur^eazi ci Achim personajere cor rlporrarnenrul mai incoloaEa.iitrJiJlt:: :.fonciire a".ilr. adupe r".i&ft. Morbmete spune agenqilor Dup.aavuttrirnpde dczntdcjdcpi de boc. discutlmnoi!". care-i tuiNechifor..il##T lH.Ti ze ffi ..il. doordin mo'a[pred ominr-ca mai dai.. intii intreablironic:. mi.ff l!1Til'fffflnl*i#r...i\ffi ff l.Exasperat.Descoperau Cocoqiltr.' I-am dat numaio mie.rj.'.il pirxsi pe Dumitru lui Nae deMarin rc gi'abisi seduii proaspit. rlspuns nea$teptat: semire proqtii".Raside om cadumneata p loturile.rii sedesprinde rolul jucatcu agengii A ceeagi a lui..ca supraveriJ"'iuna se unsripin.rasidea t.. biE.i:ifff I' j:Tillt.o lt cu vecinului.1il. decurge fieririei...iiTi'd#fi :::Tiilll{:_t!H?iru. . sripi'negtefiinqa.Se itabiieinirarein sceni:se lasi agteptat.degisehotlrlgteca.a ii i l Decizialui Moromete mirtrpe Nih...Dar Moromete Ei preda li ei.i.. este pregtti ti cgo vglui . ...l .i"ri..i ..ii..il. . primegte.. nararorur . oescoperl IJ.ff ffit'H..i.il. rlbdltor fn'cutt" 9i o strigi pe Catrina.i?ilti.Crezici ais-opoqiduce vor si ia lucruridin casi.suntmanevre viclenie pre_ adeuilltit"' p"rro. strigl pe Parasehiv.rfi.. aviesii't." de .i. .fflrtffi:l'.*e..b"omirejif.-*prrilo.b. u { trp n:::iii i..[o /ire*d.aritozo. si-f faceudaci n-am! De undesi dau?N-am!" JoCe Moromete zise notariifugirive.uo.l-*lt'l.: g.i"il.Si lui si gtie cauzaiiierii salcimului. poiana Iocan..til..1. romanului.*xi f.iiffi" in agenqii In aga ci ranqa statulle va anula..i't-'.'..in care din complexiarer saru_ rufl. il:ilff ffi.'plecare a familiiva?esrrima fftxff'Jln$!!frffi fi ". ciruqa.ras Abiapeste j umitatedeceas de acolo.:.'ie .mai prin dipieacila Bucuregti oile 9iva trimite bani...ares i.. ira plinl. ceea qi flloiu gi-l ... i.iii'riirln qirln easctr.il. c um semaiintimpfase.. eiun gi pe meticulos o agazi prispi..n.!l pe tinzica gaia -maqu maibinede cincisprezece '"u" prag..f.numaidumneala ln-pltrtegte ! Bolnavnu egti Atunci cum? To ari lumea rcmnificative aititiil^iFil[r.rn rorn4n nevinovat.de culcontinui. Iocanabiadeschisesepoiana departe exclamaqii. repetatde Nih atunci cind 9i Paraschiv . o cuiva.in timp cefumeao o zl chitanqa. lrqiilo*o. a nu. ffi:iliiJiff:lo r' ?"..doar lilrp"rru*enrari.ii'*Lr.i... Seopri din nou pe o podigcI._pur foartc se aicrtird conf licte spreei gi se "u apoi giel absent... cu iMorometefu inti mpinat de 9i I illoromerii nu nl*i lut ln seam[.L-ampicilit cu doul suiede lei'.ffj: nid complicat re_ al la il degigtiaci eaeste biserici. lui lucruri carelor ciudatuldar de a vedea hari ai lui Moromere."romintr . I intrain curtea Carecterizarea IIie Morornete tn se C" e. pildt ttrs I tntenscisufe-rinqe .liil"?u. viaqa scurg a p_". lui . Marin o imagine indiferent prive gte cumJupuitulcompleteainediiJ"'r"rurui noutip ipunesec:.n tru::i E m4ma.iii.ferea-ida rlspunsclar.di.ruluifrJnrr.Idi : J.Buni dimineaga!" Romanul MororTepiia considerallflnur fo^st fiseali. naivitite : . explicindu-le apoideo miedelei gi . ve-rorna n din psihorogic rumea abilitate disimul.. ln rcgiunilc 203 jde a-l plrlsi rapidpe Bllosu.-a.ul de Chemat Ilincadin poiana si incaseze .. pe neagtePt ateintoarce preda rnari. tatil lor avea roirncu'. cu pe etteazd Tu= gic u o vocesctrzuttr" ceil decone idAuglapoicu ciudativeselie .d.

simpul complexitatea in pocalittrqi demonstrate discugiile de cunoigte . -+ t. rup.plicJrea a glumiinteligent".Hiili: p eii'a'p u isr si m "i.rr".oljlo-Tri dar "oi.n' lm &iitrT. c. iifri"ii. el.. .#i. irrg"li . om Bilosu simq i deodattr il urigtepe aeest gi ei c[ losunici'n'ar fi..Bilosuseuiti la el cu o privire-rece buimaea....in realitate ..iniru.r. Tudor Biloeu.r parasrase.ri.oarereco..'ifii.:1!i[* .."rr "rru.. t' w gi in comenrariilelui lJcitirea artiiolelor din presl (la intrunirile duminicale iop'i i*a"..i li-b.ffiil.. l..".ijllif.#.la Bilosu. personajului.. spredeosebire ceilalqi.n.1:'TJ:'yi:frf. neplicere4 a discura vecinul la se'gindegte e l.. *srd ou ei iif. osemintcl.i11i'i".ice si-l At itudinea ium seuita de asti dati Moromete"..cums-argindi Bxlosu nirnic. Dupi. dor ? Gln-er M oromete lqi blteajoc de el? FIrl sl-qideaseanadaci se Nu inqelege". aceasta explici se ."i"1i..l*r[ffi'.ii ilXf#T.ffi .suciti".r* h- .. personaje indirecr ff interioare).r-. Virorir.facesi-l urasci: .. rir.ares si arre pi ql iffilHi:1111ff::ff'J?ffiHl-cade.. lavt iiptomiri.1q*"h pa. iese llff"i1?..fmai.". are rtmorude care.rffiii'rrr.vecinullui Morometeavuptnt* intiia oari binuiala ci Msromete nv4lrfl darwld uim!!!:::iqi mascheazi Bi= la aga.r ff i'*:':li*: aeariir. in uite surd.disprequitor.* momcnrauroriratearuiruro.'prin iil.'.1fii. fiilor sii ori unor consiteniciudati.ir*.. aer.f ir iiiTTiilffi ilTi.ririir. av6nd r.ruiui.aga p e il lui gi glumele Moromete iriti qi-linverquneaztr vecin.i.adiefl caEieAnd de cu sXu..#llli'itf T:lii'iffi ".. gindind astfel iar ii doregte vadi venindla el la poartl ca s[ seroage.Ili:::ir:U. umil..s..

.l0 I nile'reacliile sunta..r:ur. viaqa. 'os rrme' aventurii tui ta munre. o.nevoia convinl.. "..1 poliricdoi de a_ri pe prispi cu prieienii. ...r. seagezi tacu tlln"eobip'J.^urni buni.r.el rispunde n-are..ca ... gi ir ficusesI prrlscascl . apa a lor cu atita seninitate.r. o.r. a.*li.uri consireanul.rrl nu r r r sensilv4 rr rl l grl l merid str-iasc ulte Moromc.'. pe aceasra "-ti-"i orrrr. fira..'..iffi"T# lumea gi se afla 9i .".Tugurtuo.....rrri. eracu Nicuraie ce ."qi.rti.. .ci din spirit a.". sr"r.".. plecai f""e. ... aia mi-a secat inima..r.prierenos intreba ? se Jugurlan. ..gi de ".. o succarr.l"rii"...i rri'i....sri neobi..:. Intr_unasemencir momenr senini tati_1i-ite"er" "".1 cevacareii itirnea de fapt nemul qunri srarea aceasra dc ea numea 'r.. erti r"t*trt.ulgr _ii tlc i'sugi faptul ci cra nemulqu-it J... ur-.r"r. Co"coeile.''frgr..." ili..j.pripldirul $i ".Nici rudi nu eracu Jugurlan..y"romete' ir".il"ll.i 'pei"'.' . ascurti-miaici.."i..ir.hr....t* tlrj jv"r. piemierea rui NiculaieMoromete.lil' T':^"dea.... gi care rds"i .ii.gril"r rr-*i*9r....il. .nuitiint6. dum_ ".ci a devcrrir a imprevizibil...i-i lui tttullunrireiritare eiii srirnea ut6"r-i." i"g.9f9. .."u pcrvesrea r"ii. caretatil siu . pri^eten nici cu un priege" a.nici priet en.. a1 fi parare...f "."... l* ."i.-iar ii acesra exprimi direcradmii9i ragia: ."ir . ceavea.'i". .rtu.u iirr" discuta... uimit gitulburatd. clcapirare.....ajrig..rtr-adeua.il.rgurl"n. sa rulburati.. o cripi desupira_ r.fi .J.uite.-ifili rugurlan!.avea ".j povesrea a lui asta cu gcoala? cevroiaIa ur-.nigte pentru.::::_q::lile re ca aceea despre familia numeroasi'a piri.. o...se ".e .0i" de se ...b. Atiturlr il aceasta ..i.J:ffi:iliT::T?rliil!!i ista?De'und..nici penrruargii.1.....'i.. ?iceam ci eu c_osdJ lase repi.jou... atras d...-".i si cerea a contempra dc satur.. .rr:.1.i..11a lingurul caremeririrn ai nu isi a.. nemuljumit mai nrtrlr ".r.. n acea.de ce..]ce om ciudat Dar ra ! urmaurmei.i..ili!#li incit s... acela pe car esecerra cu. 0.. eracu neputingi i.o.u.r.J..rr"-u.-urrp..iu.r'.t"i.." .. seninirare ol. spunindisrorior l-. nici nu spune. r p"".Moromere' suse er'cu i ntensi. adici si-.i purta e l aga.'u. seninjtate iluzorie.qipe lingi roare lui u" o m bun.?rce g... a ct $i cclcmaiinto-rrocheate gindun p"r .1'::..n-ar mai fi d..r.*". ci Et in q vr r r u r ..r: pisicefares.....r"ge doui loturi a" p-l"i degtepr care cu iqi f{ceaplrcere staia1.-i.i:'E"irrr ci Moromete 1.. gl rr durilc . Moromctc separeci chiaraju nsese acoro."rn dar eraparci.uJl ui1.cum .satisfacsia-c ind Morolrreteera ir.[.de accea pr* . vizur pe scena acolo.i:.i in linisteane_ *.." *. i. .... cumspunea Dumitru lui Nae...ildr#i'ii. li&^rr..c..supdrar punu tcr asculhpovesrirea Morom"ae lui J..i-i* p.".ri-i'o.mprare.... de..... seagtepta fie si celc doui loturidepimdntii daului Moromere iluzialibertiqii. "J.. .11.e. .r"q ffi .r .. ei.ri_._ si o.r.. ve nit si_icear! lui Moromete imprumurporumb..... srni_ Era ros'avea copiii sinitog i.a proccdar Bilosu. Moromere di griu i-p*.-nici Tai avut.. Dar aceasd -ii. "p.or.. riil" cilililre I')irinrulatria pcntru Morotnctc.*iri.'ur'ai c$te o ar'i doua lui uerurr..: f"g"'r'" r*u"il..ut pe ur" i" f*Jili.cdndl-am de e1.-ri... ce vorbegre sirr gur. starea il'l:i:x:r:.i-nu-gi seimaci acesr de a fi dai fel crade fapt bucuria ri bertatea olie gi ror.

a. Lupta pentru apdrareavechilor b ucurii sesfir.sociabilgi comu.Moromete inqelege 1tul.Eracu desivirsife singur".:' Bniegii i! exclami Moromete cu un glasde parci n-ar fi stiut ci aveablieqi. nemlburat gi nepisitor".incet pu tegisi mergegi?"gi cu o tristege aproapeduioasi. acestuichip. Nu trebuia acum si gre. Se reffagein ticere. carenu se indoiseniciodati de limpezimeaminqii lui. iicatacterizeazl. cel senin..Da...de aceea lumealui iluzoriesepribugegte prin flga iori lor la Bucureqti.ca o regisire de sine..." Moromete inqelege erain pericol . dar parci era singur.inde Revigorat de contactul cu pimintul.. Totugi Moromete nu mai pardcipdla discugiile poianafie ririei.tea gi de a nu mai putea .pitrunde in i ntunericul careseadincisein sufletul siu. Era el.ci munca lor gi lui q i de strddania au fost aceea a pistrapimintul ?ntreg familiauniti.. Din Moromete cel de dernult rimisese pe p olicioarafieririei doar Descrierea capul lui din lut ars.Moromete gtieci trebuie si .friqioare? le-agfi spus. acesta .nu avu totugi satisfaqiape rcaregi-o dorise: Moromete ardtaca gi atunci cind vinduse salcimul. o primejdie mai mare decit aceea a pierde pim.armonialumii .. cizuse igi singurcapcana iluzia ca mic a pioprietategi inteligenga sa ln capcand". mi-e sufleml plin de bucurie. lugurlan d avut intotdeaunadreptate".gindul g6 b"t... Faqa erapugintrasi.nicativ.fecut de Din Vasilescu. a.te gi arde pini la os credinqa paceagi in dliceinSelegerea . lncearci si-gi pistrezeumorul. li mirturiseg te lui Nili in stil moromegian.isehsindu-se atit de mult in ci voia firii lui. si-i inqeleaginoima gi de-a:colo si ia si revigorat.gi de.fugisede singuritateade acasig i din sattocmai pentru a gisi aici linigte un i o singuritatedesivirgiti [.Se dovedea gre. sunt bolnavi. p[ geingeleagicu oame nii'..easci. realizati la inceputul romanului.ghndire necrupdtoarecare pini la capit gi c arelove. . absoluti libertatele-amlisat !" lnsingurat.i 'l'ributarurrciirnirgini pcrsonalc dcsprcfarnilie giviaqi. Nasul ii seprelungeadin fruntea boltiti in jos spre birbi e. drept gi scurt. acea. seret ragepe piatra de hotar a lotului slu . spunindu-i lui Scimosu. stipin pe linigtea.* O.dea-gipier de pentru totdeaunalini.Eracapulunui om careseuita parc[ in jo s.. esteo anticiparea destinului dra matic al personajuluigi a evoluqieisale:. firl familie.. nu a rndi e auzitpovesti ndsaurispunzind lui ).Snfugi de acasi? De ce asta? Nu i-am lisat eu si faci ce '? Ab soluti. Niln..bolnavide avere". l e.de carea fli despreintenqiabiiegilor: . Me duc si mi laud!" Nevoit si-i vindl pimdnt lui Tudor Bilosu.ln zadarle explici fiilor. craini ci. firi Dumitru lui Nae gi. Mo nu inqclege conflictulfamilialgi socialcaremocnegte.cumulte cuvinte la salut"...i measupraevenimentelor pentru a le inlele ge9i a le stipini: . .. . . crease tezintdo lume stabili. nu din lnai estevdzut pe prispl saupe stlnoagi.ea.. Bliegii mei.iar nelinigtea spaimaamegi ilinqausi-i ia locul.De ce se* fugigi. el era.a de serios.El. cu cevadin linigtea ginditoare a frunqii. a gade.lasindu-sepribugit in nelinigtesi teaprimejdia care-l pindegte .. Moromete.mi.] s e crezuse om liber.autoiluziondndu-se. se ostenegte nu si-gi toasc iqi si-gi inqeleagi copiii. fir e Iocan gi Cocogili.. . ii trebuie stdphnirede sine.. El.i bucuriisalegi iati ci libertateain care crezusesepribugea. caleace trebuie urmat l.. nelinigtit gi derutat. firl parlament".

. omorurile Ei spinzuririle intilnite ni*i.. sctrldari luminaeiernd ..(substantiv) voi . timp' 3. des la Rebreanusi s... .evenimenteledep igesc. termecat ar""Fe preex$tentd.in text estes ubstantiv(parte anatomicl) Hbria a f.r] memorabil..n I IlieMorome..rror.pa.in t ext esteadverbde mod. dea vca. ducirr du-scla Bucuresti s.rd. ln text.. .r acel rl rtu dc a fi.seintoarci.personajul -mai r"-iiil.fugurlan. cind altcine eralafel cu eI.chtvoif{') duYgrt de repede.^r.a". TJ:: ". ..in text estesubstantiv(.ilfi il'iJ "trr"rin roariviaga.ruzintca .... numirul plural) cap .Ca -con. iii.oi"a pri""ipii " . eI bticlii o vdr alunga. Marin (re72): ..tr" si ."i scoP.t.subiect.:_:::!:rrf: parcursul pe acliunii.rt.or".r"MirJ.r un imaginar Biznae.... . deacct."-.r"aif9i.Se-.e.(rcficuse din lotul .A."1"poi "e'-ri ci Moro-te in glas. (substantiv) t .ostcap al riscoalei. adversativi) d.3d.ri "inde). lui demonstiri.* fa miliei..il. i. Dinamica ev^enimentelot piedcNicut deveni". de r.Cit voi fi" .existente. ochilimpezi rrr..p._r i"r rdi"t..i.r... .t"i" si meargira r rco4 "rt. cadou").t".*rii.de de subord onaticircumsmngiali scop..."." ci eroui rearirare. gi a. )r I fapt.":::*..gi viaqa ei de in liranil. tm ..ir"u.... si tulburrr-1i.propoziqiesubordonatl circumstantialide scop.... qimaturitatea: pr"i"i1t.li-i"pr"r.rrrrir"t.c omplement circumstanqialde timp. lor gi nedreptifile comise. avea feruimit. [u.arnu stau mult.r q inrla rostul chitci rostul lui.j-..-.. dovcdea nu ingelegJ se cl preaj bilrrn{icstric. l.Moromere ii.ili. valori: 4.rinire a arteisi ori ginalitlqii Marin. Pr Ni.propoziqiesubordonati circumstangiale.. cuvinrul ch.ci ru vii gi-mi rpuicr noisuntem ultimiigirani p.p." re.ch. depiareposi6ilitatea fin"".. Am inviqat la feografi e despreCapul Horn.(conjuncgie ) Yenea cat plltee de rePede.i..*.r.. stirnegte Lar'ner care rerr(.i.."rt.r rrrrveanu. nJt"L".Sctt indr totdeauna am admir* aau". i.....i'".rr-u omur dator e s. -"iluii sistemi n *.propoziqie ..t"""^r"iri r.ar.Aga vezi. rp"i"' ..ri-a.6.i.. caremunce$re cel si cerenu munce$re esterecompensar fel.r.. cine .. eir c lui cu rv. tr"u.t fco4i. incearcisi seapr.I.rr lrttrl Accst sentimentrimas .in te)ft esteverb auxiliar. a ? voi nuveniqi in excursie (pronume personal..i rrebuiE airp.atribut adjectival...l * " --" Irr volumulal doilea nu areaceeasi strrlucire. t.l-. (conrunclle/ Venea ckt Rezultatufunei impirqiri se numegte c..cat gi josnicia..r-...li. mai . gi.adverbfari funcqiesintact ici...rifuindu_se . ura se ""r".:iil.ier.. orice . care ml-a nu nullJl c'piltrria.in text estepronume interogativ-relativ. (conjuncqie Vin la petrecere. Mai esteluna mea preferati.tre scriitor cu ineg^r. aie Subiectul al ll-lea A.. ciat.t acas"') qi idverb (.Liit?" orooozitie fiu ..r. . ve llie Mororncrc esreut p.."gr.r ur elenrerrt comun: ga"..ri. nu eu ?""' . circums tanqi Cn si firr tot amdrit1" . iir.. $i dececre zi cl n-aifi tu ultimur prostdepelu..i.ii.persoana II-a.t"t.u rugr.. scnr in opus .i l.i"i religiea acestuia cu cit . cine .i.-.f.e-an .ir l *^i. (substantiv) Bunicabltea rufel ectunmai de lemn. tor . careiesfiing acategoria giranil..gre il':.f"".o -eit#'.... alder.observi p"r indrr* Ia uimitoare .l in a .t .tareurmdtoarele * prepozigie(.li.i-9i^convin# ..r-iii"ar-re fttt o parredin pi rninr....." ::. 9ri.preda.o. il..ir.....r proprietari de pimint prin cooperativizare.Ci qi-oi facegrajd de piati6" propoziqiesubord onati circumstanqiali secutivi... tot cint dorulamar" . ar. ... A cigt igat la concurs doudcine romarttice'(substantiv) d..* 'rcu.rie-giabsurieii d"r.'u . il ^t'uoiolrntiio).*rJi sare. .sidispari.-"*rriq"-is. a 9i c..}i*iiioirro*nr.rr! " .iil.-i"iiiJ)i.. cht . (denumire geograficl) 2..

-..tradiqiemilenard.d.. Biz_ $i nae ce-osi mininci..t" in zise i"ia"p"rr".i barn^". asta.""a".a personajuruiMoromete "..r.-ry^::t:: civtrrzar'"girineasci :i_3[*...i..:._. ci urmi cresrneneacoperi_ c-". pur...d." s...:il..pe .iii" dus o viagi independenti!.t#a "pa"rind cujale m1i p. cuun ferde nesfdrgiti...iai l..i..i"..""' gi o _inlelipciunepopular-...egte declaragia carei_o in pe facedoctorului:... tvtoro-.-.""r....iii-"r ..n gr-mrspul mreci nu mai am niciun rost pe lu meaiiaieeri..mi ? rimpitur.f..Maiar..ii' ri*J'."'ii..1....ffirpre soarra reera care rezervatd'viitorqiranil.i.. i ..isteargi picioaren-aietiur faci....bomnul. euror amficut ceva'am crescutsase copii gi re-amginut pimintul pini in m'omentul d"-f"r.nci. tuviipe D.. intrebirile p.r:t11. rac.i" r.J il *"il."1.acdrduzitse regis..e mize_ riamintati i".t'....-. aproape peiinteasce .'r... ce-o si minr..consri in procesere sar ede conqtiinqd..i *j#ffi bazatd." iord..muncr..r cehlalt princiniu de viagi carer-. Miregia tagicd.i"* irur..or. ..d"igq...9ii. p"r.ilf fi.':.i'pyqi'a. petinesi tevedem.-.pe proprietate.. ci va dispirea J:.. mi... . uoro*.."i"r"-pri cum Eimaiares . or ra-.:T1I.. pe o morali -----.i...i-pr"a'..

urricirii la clasaI sunt determinate f"ctorf psihopedagogici' clas aI. I seimbogigegte aspectfonetic.sistemcareasiComunicareagcolarl g i de guri egalitatea ganse tratareediferenqiad.nu esteconsranto paftlclpareacceptati. . limbe . b' cu noud . trebuie sl decoheze.. exter"r. de aici rezulti necesiratea . nevoii lor de afectivitate gi de gi ar"r..aieprinderilor de receprare exprimare-de-mesaje ln de ii. ob. (a se face c pard).receptor(R).perfect.iectivele de referirrqi. Emiqltorul estecai rul dldacric.a IV-a trebuie si fie predominantem etodele. in comunicarea scrisi. petrolqer etc.gomplementindirect.'."Y su-nt la permanente partenerulde dialog.interesulagenqilor * calitateacanaluluide transmisie.r:i:e vi nor. exprimat prin numeral cardinalcu valor re substantivali.exprimatprin numeral ordinal cu valoare .elevul.i elementele Pro nunb"p"rienqa de comunicarea elevuluiesteredusi.gi de contextulobiectului co. Specificul. i ar receptorui . . dacticeEi acrivitiqilede invigare adaptati gi ndirii concret-intuitive..i de scuri e duratl co--piilor.se schimbi: . vitate didactica.elevultrebuind s i devinl participant activ al unui dialog productiv.gi faptul ci la virsta gcolari mici au ponderefoarte mare gruimplicaqiileafectivea le relagieide comunicare. elewl igi insu.de^irrdiferen lisau de respingere. familie qi in grl$colaruldin clasaI are deprindcri de comunicarcformatein trebui e si se realizezeinectitotugi la gcoile intercomunicarea diniqadc copii. (a /o si cinra) cufoc '' careprin.prin influenqele sedesfigoari irttr-un cadru institu-tionalizat.uebuie si-gi insugeasci non-verbale. uneori qi a cadruluididactic.adjecrive careprin sensur ror'n" compaiaqi a: cornpret.rrl qi fizic de lungi durate.originea sunrforme de comparativ lor sausuperrati a nlr !j:. 9i pe aceia B.egtecitirul gi scrisul.iodurile celor doi fa cro. strategiei ln elabormea/ale[erea caracteristici.mai mult sau mai puqin fidel. .lrr:l:-1nh. 'asen-?.numepredicativ.enea. .. luttoaqte parqial codul. ne ativi.or.provocategi de eterogenitatea influengeloreducaqionale' puiui ti de varietatea ' sau Raporrurile de comunicaiepot fi de-influ ngare_pozit ivi.de relaqiide colaborare.natura mes ajului.con. utiiri.i din educative acestcadru. rrfri:.rt"r".posteior. 9i dominare-supunereetc.in canalulde transmisiein tervin perturbiri. fapt determinatde: . de ' trebuiesi aibi invdgltor ul/inviqitoarea didactice.Iai comunicirii emipdtor(E). muncirtt resc. deqinitor'de informaqie suficienti pentru situaqiade comunicare. comunicirii. sup rern. conginururile gi activitiqile de invilare previzute in curriculum.coca receptorlgr ca erniqitori.ii. lexicalgi gramatical' ^ Trebuie avut in.organizat extragcolare.Caracterisgi qiei. aefn xc. deficitari sub aspectul orale g i scrise. Mersul r. cu o anumiti.i. emulaqie competigie.r..o.co-unilerii in inviqiminrul prim ar constl in insugi faprul ci.*orili fantastic.personalizati. acet ti factori gi aceste in vedere La claseleI .activi la comunicared in parteaelevului.upiir. de atrac. municirii.itt 1*-i. in . popesc. (a avea) un focra inimd.instrumenteale muncii cu cartea'Prin. " -.ued"r-. adaptirii tice.tcrminat.rolul celor doui surseseschimbl alternativ. dul.i'. tie.l0l I (Jt e ceasul? (pronurnc intcrogativ) CEt I fost s-a. stan tivali. iden.ii.i.subiect. . (pronumenchorir6t) Cdr btnct a obginutl (adjectiv nehotirit) Lo. mesajul 9i si accepterolul care' succ esiv. repe(e(adverb). *o!^.eobose9te.. inteior. g.contextul situaqional. general. Procesulcomunicirii didacticese concretizeazdp r\n obiectivelecadru. Activitiqile de comunicare trebuie si includl togi elevii. . (adjecdv) Ygtg:l pe $efulil repede suba liernululuirde aceasti *"nif. cazulcomunicirii orale.rnijloacelediimaginaqie. c' al zecelea. 3.eryd.)t n.tient. . exprimatprin numeralcardinalcu valoaresul. (verb) 4' a' patruzeo'. elevii. l' a sefacefoc (de supirare). desivirsit.rug. instrumenml comunicdrti. optim. .e fort inlingvistici sub achiziqia .motivagie.r.

Seindnde o foaie gu. f.colari . h' una'."#.orald .comrlnicare.d3formare a capacitdpii de -comunicare. d. c..T#L:::.rpeciali de comuni_ o car e'comunicaredidacticd.-i. sase. exprimatprin locugiune adverbiald.i scrisd P rocesulde predare-invigare poatefi considerat:c.:T:.patru . pgire din frd"J3' Valoareadescoperirilorarheologice li "l""tui de sucidavafusese unanim recunoscuti de citre lumea stlrntrtlce.t*itrrr" loilgiunii verbaleo ginea una .numeral cardinal carbinrri^in .. predicatulverbal..i bund.:i.substantivali.colglementindirect.i scvisd Slrategir.ecomanica_ re or ald .predicativ.#iff *ff*_era. Dis-de-dimineagi prezenrat bazinul s-a la de inot.. . tn. 1.til:i':::i!ri. ixprimat pri" .i..complementcircumstangiar de mod.. fo.i unul ..ardinal. g' unul . exprimatprin numerarcar dinal cu valoaresubstantivali".nume. Subiectulal III-lea l' Aspectemetodologiceale dezoobdrii competengelor elementarc d. "'"2.cardi nal cu valoaresubstantival i.

r3 fluenre.Hili::.teiteaze nurnele i.:1.....A. .. b..l So. H:... i" rie"r"l :tm e*_upardonaqi..'.{aeCalavcncu .u'. Constitugiei i n .rsqirre fri.i..tI:. lui Caiavencu..ri.d'fi i1.i.i'!..""" i"ii"iJ...n.punindtotul pe seaql.:.:. cu .vrea si ..i!"i.*. t"r^"^Zt!r capactarea 1ory..r ca armi'electorali.i:i:ii*ii*:ifiii:i:::ii:iiMi':::...tigii enciclopeiice-cooperative il:f..:'oire ro. Pristanda.t.:. efevii tl . i i.il admiripeCaqarogs.1. hnecesariin '. sc va imbin.ru*l.u'". terergrtivc cleinstruir"... c3mu nic?rg .e rot exprimiriiorale."ie.inuent.Aurora .i .dif:tl?^ ti o .f3:::.. C"q"-r.i"i"i oral-oizuatd..l.._.relagii alteperso-naje..t.{l(.':f...l pi.:.::i:.h"i'".'io..:1".. gi nrriintcriorizati.'J:.: ::j:lrezin td' etapainstructtviG..: :"..re.rscli.^J.r..i1{'/.:!it:.i j:l':.".i!... l. de i l i*'U"re pe ietlqeanul tur*ettaq furi scrisoarea amor :'r. economici romA...iii. opus. c...'".-. ji"...r.. rrn.e:" ri.:r:::]."#t"t puncte a"pi".G gtiqimaibine la f# scrofuloei datorie'D-vo-astri ...:a* 'f:ila.prefectul ei i. diu. avocer.i t"t..i"".^iiiiii.'Jffi j.i..fapt.ri#3"*y!!fi dil'?i"q"si 'in"qii '. .:l_:l: De ::.i" decit cl Ameni ngat va fichinuit...:.. il.poliqaiul.:T*=+l'ru.dil.$i". i::ifi::::':d....i.Prin televiziune.. if.. Jocuri d. Pnontatcmebdc lede .".i. didactice trebuiestraibi r .:T:.tt ""-i ""i cu ..' fi:!ii:'*o'".RlcnetulGarpaqilor"...ffi :ft1ffi1'.1u. [.".#.".:.i.-.9i iubita . i"r...i.iiTi1l.p"dff f tfttt.llT{llxfi '.ffi. il*"Tiill i :I i l. .'i7:::^:' o"" cu acek. ru."!.mt1ffi .'o"'^i^ffii.instrurnenrc eaaluare de !-!:"d.0. nu vreasi vorbeasci domiciliului.l.ffi .#pJlil:il:ll:Jj:.zitiei.L."t"i.l.:".-J.. ?.g..:ftt'' ." t.:: :lfii[*l":'... jocuricu Cleruetode I ..limbaj.. .tt preal director'proprietar ziarului ..n."ji..1"TffTf:-"t"-"1... rormureHt rcren[a sffategie Si.t-pro.il'l"uf.il.h.rrir...o. i:':..il _ti :. i"u "iof"rir gi de violenqi . prin fapte.atitudini.ii" o:grupe tcrtcle ri"ffi::b#f lit crarc riind .:ii.. presa.1::J.d.#:..:ril)i..ie iertar.*:i.'" ::r. *r*rrti..:. Congtient de abuz judeqului."-il...: (?.li:*). luiTipitescu... anrrenindu-idircrire in j'euri didacricc.ameninqind publiiareaei in gazet^ daci este Pe rsonajul catacterizarmai candidaiuta*.riiiiirl ".-".ta Joiqica.".

Mare pigicherl Srajnic prefect ar-fi ista"..i.e pardciparea 1 i.l.::'.1 politici""" "["'] vreau"' .. capiruleazi! Se erridentltrisiiuri . ao""aa ap"laii't 'iubite gi stimabile Caqav encu" "onorabile viola izbucnirea ""i"il. Zaharn nenea g*ci-I .-J. proclamindu-mi candidat al gazeta : .il'ft1'.ii J.iililiti.rrs demagogic careprefectulil intrer upe istea sunt bune Pentru.'i:1f#tTr..r.. o.i..pti" . imi'eii rpe rece RezistiofJrtelor flcute deacesta. : i:-gll: ipocrizia'9ivanitatea:.1.Mi secuvinel ".r .de suntcel dintii"' intrefruntaqii scrisorii promite. J.fiiltt.r"c' .. hotdrh..rexut4. ar itemul3.Mizerabiie!".l"i..l i.or.rl.. .i" i"Ai. r"u-f"t.ilI.i. ii spunesi-l votezepe turmentat 1r. .u barbatul eltt DomnuleCaqavencu..t.inapoieiea. ! Mi arestea atdt .miesi-mi.. .1is9ne .meu!Poimi.*z de.'J. deapropiere: onenc .rurgii. ?"..1.'cel" susqrnereacanii Zoecare declari .' fil.. J.)..re ) rca Zoei.Lfi toate lumea'politiie..(cu i.atit riu Pttttt .p".guri-casci"' Eu"sult Cagavencile"! .oii..nerabilul !ra. "lflt.tii'""riaiaatul lui neneaiahari3.".a-l rezorvarea acesrui subiect. caiegoric: .-i. 'entru subiecrur rea ar rrr itemur 1.""'uil"i#fTJ'..... TESTUT21 t Subiectul I 8ffffio*.To . u.:.upliiJ..." "" ce ceea meritin .. u.l.siJ -: : "aj"iiir amabtlttate 1.i pierde. la . Ce .rn dirc.ffitllfftj':#.'il.::.fipatescu c edeazd:.ilffii 'Z."'i1i:tiij':tt"" pierdutd siNae seari oe parven ire declangeaz..f':"Neplecut miniinti lnindu-lp.Intervine len ti: .vtolent strrga re$l inspiimin ti cind prefecrul Se fi ales..l.:*#:. ne esti deputar!."-lrf'.lilFi.ei. d" i. ...t.tt ."ii..con.'r". *&.. domn"' dJe el.Ei ! pe tavencuincepe ._orbiritJ-L'iJii".'i.d."re t lyq care . vezi subiectur III_rea..i*:[:".. la aparenta. func """.l fu.e..'t"Y'si conceapi l["*r."6 an mai binepentrumine! l.l ..ii.?["'.*::]asasin! vampirul!prefectul siriqi! Mi omoare . resrul 3. ii spune slugarntc: "eu t otdeawe" ' 'oastri o citesc ca Eoanghelia ce-i M3.Eil.9ii cari ..""Jntul.minlile...tEi'for-.pJ**t" i.ti." al.l lfli itr"^t la devineameninqitor... se i Calavencu. cumrnte toql'ma mai 25.:1]lr..'"tai ca mal -"i binepentrumine! coanaJoigica.r"[ii"t.iT-bdt." i"""ttut"..loB'n-ai curesPect"' si-i iril--i gata sirut . ... r.lo"'u Iersonaj urai Nae cagaoencu ale comedie i o. ."m..il#. il..."l".i."a'*. ?"'" Primeqti scrisoarea"' meu...'"^.9 vede.Migel!Migel!".dai .gi-i ffi.J 9i... ."tr ferm prete n-qia: v191u "['..:f"'.. urili.rr. il-ililt" conflicru_ f::::**": .. gll JVlon"b invingitor. .qilah. caqavencule'.. ..r.9i pe Tipitescuil disprequieEte cagaDegiaccepticompromisul.gl"sci 9i.-x de 9rbunaeti*ai"ea lui Tipitescuseschimbi trePtat.i deadresar"..1nsfirqit.ri.1.i-.'ttl' 911 surprins i. d-ia . Ttp. rorn.

".. Crir"""iu. .'j '"i.i. esteturbusiu.r"t'ifJ c^ractenzarea completeazi discursul la Comportameniul intrunireaelec torale... Pentruaga ".ri adversarului ."' _alegitor.nici seputea. TacheFarfuridi. a.tiqeanului ci mai bun ales..". i" if-p"i Jir*rul..

.trrg...tr!r. .. i."...**.Dupi tu .i.".ogia..r ri diiea.3. "-9' este limbuqie.l]t'"t sc dcclarr ultt"ptoir"r .".t. "rre urnreezd inciierareaerigipi"ra"piri*i" dupicarc gi ir. rr.:' a spus .pil.. adevirad...j}. il"riirrt.""r.ili. .""1. ""r v r -^ ---1 --^ tterzecr -..r. ". o""r"t . Aplauze &r.gi marpuFn onesrit(r....'r"ga1jy-rl.qil .unr.. 'a p.'rJkr"::i#*i*" ff in fl"irra.d trib)_'. (pr...'.. ir'ui...u' discurs.. poridcia_ incurr..n a cte sensulce sto r a ..r..:. t *: ".@.' .nJirp'"-r+...ncu gonqinei.1.rn"" cal! "..'i.l ."ri:rSizo rareare (ia aurorurrrr "caqavcncu pozd.ii.. iigJ4. .-"irrr*r* cu emopia po* a-r birui.'u'i*)onon papr.^trn impreiuriri micilepasiuni trebuie. Lts aj j*:":3: 1""t:: ::* _ Limbajul pers.qara.r . *i.x ad-it. modalitat: ..i-rirrrr idr....1i..y .ii i.::)r.i.i.: . -pronunqi 'iir:I!'..rtiirafutui9i'demag...brrrrd.^^.rr:r-..i[ u"i.^..]r . ^ ^ ^ l ^ ^ : ^it-r'I"i"*i. ."rJ..e i u n si n d si f o l o Se a sci ..ilIl cu suslin]rrorii ir intrcrur)r stri..nini."rp. cu plicerea care N'. . Calrye. ( r--r-. i'rirrrt ii lp. o caacestea TL^r.il '"ill ali zile c6_ polijeifarsificate. frutt roT" cumplctd' sras Cu tremuia)':o. la ei ... ::'rt"Hl'"T .rrii si suiera tribund: rtt sr.. r.rrtu. pr erecr! triiasSi lui nos !" gi conti ud.ltli::::'J:? :"* tura o "f i1lir.iptu... e cr r hlim i putem zicerni. ...\f. nr r t em zice' dar Pse9te t " r dar le atribui e altor personalitigi nu . rr ?r Ifircursullui caqavencu' atitudinci]li t" timpurcuvinttrrii de d emagogi... .. . hhrtii .]j. l.nemuql: i evergl re'...11..caracteristic nurur demagog.a ) caoric iom iii re' ...rrrr..i i.i a .^. cit (Ptinsi" t ibot.r*f a.r{!::: :ll! :::rrr: : " ei!"' la progresul !. .olini.r...iy.r".ci Machiavelliin lucrarea I Gambetia" r ajungindsi foloseasci nu ^ .irgonpa tea' Estc aaocdpeascd emogionat.r.* ...nirr'*.t.. c...to::..r")i.'pirufi.":iifi"^ea miapuciaqa.. : .^*a. ^ l ^ .i decuvinte.qp1ne t.....tr pe si Ie asaz." ai. ra cdr:eilse scrisoarea. ..T: d9 sursi p.:yanni iit! .etari tru ."ji"etatea n ndu eiincur :. .si surr!"..sau iubiJ.. in *""u".'. teva seascunde.imb"ti"deplicerea " ar.".v". r"iiil?. qar rc aLrruurs 4rLU r y w ^rv r' .i. .i.1. kili o sublimi.citeazl max l mc desivirgire" 1 cl teaz a maxime. vinera satveze.r"ilit. reprezinti in..:""iry:.i. '.scopulscuzi mijloacele"..-fiind-ti savurgasi ::ii:' !:^::t:.i.i personajul * .i'.i..rffil'.. "r"b. EeAdAugI ie caracterizarel cir.fr"#'T'*r1roo* m. ."""til. pr....'"U.su iubegti l meiergisisama q:1*" ci togin..Fragiror!.bih.p".'r*ofogi. .!::::::. i"i-. i..tr"rc indirecte cardderizare. .^' " * 1. ..-mai murr.ri'....i6r..i.r.Dupr lupte N"" Caqavencuvorbegte incorect.lii"itrir*isq (in lvtihalEminescu poeziaCriticilorme)rv.care durat aProaPe au .t: -r.. prne pdtdriaIa o p)rte.'tr1#::'3..i saz..rronnj...^.I ndustriaromini .^ .-(ex pansii) to. pc or*or.iuft'rtT. ii crri h[il:H:eunit reprici ironicc.lor comiiJi.sonajului sugereaz6{9T"gggit Tqili. .o"ai :::l'.."i.. .ie'i)ii'.se culate. t"sty.if'rruor.onul ui.-:^ lipsest e . . cunoagre "r r l acestora.'tr.

.poi cade zoe sF.. Acuma r"ri. .r.t. din personaie sfera o pierd utd apare O ln comedia sctisoare -ii". r^la aid lut :.i..ilti. iipropune si fugi scandal pentrua o sa"lva.''peZ oe 9i de amor: de i.U.H::r..tul ttpul Polltrclanulul asuPra are pa liduir.-"ju u.:. lV .^.c^s^u"n trttgttnogtri?""' odati .upTrri.c locul de primar..llPutt r :.1r.oencu euvoisi_mi trrtl' ii.ip..i il.nume.i. "* gi ilegah a lui Nae Casa ve. priir#.:.. siluifi"iiyirlrr.::^1*#lili. p"E.. 6il...i::. este $::{T Tipitescu.!t...n*grra . i"r'..iit. ... p""r.il:-..rtTou. p..1 spune vrea.politice' (afacerea cu este Pristanda........lra r{'eischimbe aritudinea.asresiv adversar -"i.a"a. Jo. iJ 'rrcsta..orr"gr.:t.a ".. priniffi consdtu_ ! 9i ii."..rea Tipitescu esteimcompromigitoare.."..i.*.fi: Il ""..promite esre mutqumit cd. fiind legaqi manevrele "'"e. '''' "#'. inindicayiilescenice. Unul'dinrrep".:*a"..curar gtonal piesa : ! Muzica**::1.. pr"p""derenti fiind cea_ directdconstr limbaj..de doui modalitl qi cele -' Aurorul foibsegte rePre.i: gestur .""..r'a"t. fapte.qin e relaqiiamoroas cu zo e.il-i-otfi"..cel de epitrop-..'i... i-. soqiapri e .. mi5_ Tff!:.!Ltr:.... ii oferi diferite funcqii(un in Comitetul pe-r maiar il.zentatlvet ."rii"Jini.l'.^mur.iif arr1"I..iregizorale. prefec. surprir" fjtemzice..r't "tl :in comedieo ^ o .il. ziv.u gi-"rusine..r"aidatura.'l toql a indulgenta acestura' trer strdancl obladuirea sub siu.i": E. "zoe(rkzi nd"): (cuton-aspru.r.1. ii p" c"t"-l disprequiegte. p"rr..t' 1 "mi.. voteazi' nelimurit Pentru cine '' prinreplica poligaiurui.*. rtl.rr-irhfiT.. sd p-odovedesc.r.de ili.'i"dividualizare.r'e.. " ^ -o i rrl "i... l personaiul t i t e rn rt l Ce f i rrturCedqeanul de -x . prezent ..i. .. .. autoritJte cu de determi nate relalt't'le gi judeq.il .. . 'i ". dar o ... am su"..l rup publici: .r.l.ru ajute "gii Ca{*.l::I-11.ronrjil. ..Nu sepoate!O sd^-i oasele!"' rmproprie tate scrisi-l omorim!") in schimbul trebuie -oqirZivoiul..3m...". Egti ".at.^^*^^lio .riau f..^-^i^lo crrnt caracterizate -e r::--r --^ indirectd:pcrsonajele sunt cr'creriT-rfe '#.'ZahariiTr ahanachi...incheie ."J.."' .uin.*lf... ingiduitor.-.:... principale prefectul aDueste Agacum sugereizinumele Tipitescu-.7o aitindiniurullu i Capaaenci "gizoiu.i.iu"tl.:'ti starulu i..i do...Xr.irrisoare..u."r*"nache face * conte*fu raoparte a.t.) dignitare): un om_riu.progresur ci cu oriceprer.."pr"r.l.ir ru__ifaciriu gin_ai putur' qi-a Nu aiutatDumnez..nrt. .pr.. .stopeazi gantajist pulsiv. scoali_re!.(cu mi-aiiorr .?.qi"". E..t.a *i"r.jiii.. ^-*. si organizadtin ma_ cinsrea alesului ." *iI! seum'egte acceptind conduci..ncuperchezitionarea.il:.o"r.. Je-qi d. judeg ului. galerie."'. ..-):.r.emeie buni.il*"l::T:H*i'.Caracte:rizarea oii i".7ir'i..toler indu-inecinstea Cftiqn dar steagurile)..'". Eiautoritar.:.air-o.Zoeil sprijin in_rriitoarele.:ilifi .rr.ffi..ire.i comuneei compliciin prin interese .. .ii.* nu el cel numit il facc i:6Tn ff#il*#ffi ca. .... p"qt3i p"rea". il. . 'ii.*"eifr.. crriti care se.i.. torcreauna. .eforf.rneglijenga a fi pierdutscr isoarea Lui mi aqteptam!""' rrahanatpt' ai'pt."1"coirediei.*"e personaiului$tefanTipdtescu Caracterizarea politici.. .."'u"riu .1j3il!tfi:.lofil.._l :::re rerrare: scoard-t.. tiiiegte situagii sentimente lui si a intregului ' te nului e pri-.iil."i.irililt. gesturi. .it p.^^+y.::f..lfii"i.i. "..

reasi neomoare. H . sorii compromiqitoare.

: * ogi. frd.i. .#"':tffiT"eers m I __ _ .-.".td".. c.. 1i.intorchndi-se' el cu o.".i:f#+:8. babachii.l" .ul'-ft:. Ce De fapt. personaj c. iute.:1'"ff1.tnecatf . .iciJr. ati...isituri si atitudini individurlizanre impulsivit. ie 1t:.Itr I zrhrrirTrahanache recunoa$re insugi impursivitrtea sru: r Altminteri uliti-a.:.i.i tipologie . .agitatt'."r pri" i..r"iir..rn2rzgir t"..""i. neneaci. Ghigi pristan".i.ffiT1'rfr.prioired . timabil" u ra ile s e'.r.*.u_i lesi_ si ca i:'. poritici."..r.i . rmorar rtare..a e "ihr. si .r. .: s.^1Tlir-"r tli gTi cite ori tulburatinteresur. t"-.cum dicteazi p..se repede el stigind *.portamenr concepgii stipinin corrr gi de "r.J :l *t' :l.:il. niEre sunt . .**i. f. prietenurui .qt.cu pierdutd..l lernur.1j:t]-d]Treguiegte spu.cu.. a literaturii rom6ne.i"il1.un"r" aprieteniei .duperati' .1i:tiiT:LH1::.cu necinsre.* . Orgolt * "riiuJi..'i."i. ff:fi:::tlffilllt: atitudinea. . ..e adversari.r_"!. rn gare'ade personaje' aparte.*rffi. depilJepe cagavencu..it.*. d... .zdrobitd"..::f'Jiil.....: i: :d. .* concluzionind' person".ipna sdsejeleascd cdzi.fft..*n.. lumeti..rll:fitliffit:t Prefe ctul nir^1a. elcctoratul democragi"tr...lffi:llr. eneigia .ll:.i..r..iF.?11"T.nu face lr. milcar prniaelectorali. "" absolur jf.grpnn trisituri comune arfl-politicieni.d"i natd in brdge".. .nerioasf . Zoe . . ar_ t..ndu-se un fdtoare"..ienilizat.?: .r i lt't&ffi :r.r.ironia.:ffi gica...il!:t:'.:iii.r.i#..*t# i ... pipdtsi uiti.j. . pr.rerteni nqeschndd'...ni[r. "-i. gi din apelativere (ticuri verbare) ono b ". mcepori. AgamigiDandanacher p.''.t.t.!:q.**f."."r. . i" ii" j l."iar*tr.nd"'..singurd.nd.. ci t fiL}J. . atitra vreme linrgtea gi a femeii mea pc care_o iubesc. ccr.tf:IP:t! pcrrrrri utzo esuntsingurele personaje vorbesc care corecr.."il.i ra fring.i.:ffi .ei caracterizatd ffi.'.JJft arrahanaclie.ite o uinJ"-o'iro"re.:!{'..uio.. banii:T$i": coana trai Joiqica.i"" c arerespccri iiil.lTH:i'ili1'jj[ilit**lf *l'c se r""ai'"e .:ir-li:liei ardstice:". .. dupi ii intere "gTryliTenrul.#:"] jurmentat: 1e-fu' :i-li daivotul^ "f'.*rrir.ri-_loc o*gi r" politici a viemii fe mera are nu drepturi "i. nlndu-i c"rer.. rotosep ..t'iu.. comedia 9i pnrdatd gi-a o scrisoare nu pierdut direct prin ind..-.icapiire scenice^si ye{izorare.i.:igl r"i..ii.qa d"r. energia. Tipitescua gtiutsl imbine'amoTr r $tefan gi isce'siu'eapoliticr.. Si du-i t oatd .3-danache. -EtE Hvulr!4.T. ". . comrc. advers :'-. I"t. .fui ioiiri.r" p rinciparar aceitei comedii moravuri.r prjra. nhotdri.a 'roanaJoigt.d.. .hnd ' spre Si .in toatepdrpile".rugdtoare foytl ernopionatf . vre'. parvehirism.. ".ff jI C_aracterizarea personaj ului 1oe Trabanacb e capodoperi a creagieicaragiariene . un o e p naj fimt':lltlmn'.J--.4l6ngi..urmenrar enerveazi di-afarl ii este ir qi-r {. *ai.Eiure bun i."riJl: ... .. da il caracte iizeazaeTacr.**. cu Joi_ f"i frrir"r"til.:r r aaltul. ..f.m ie" i.ntt"i.r.^": :l ari.

. dojene9te.aitanu-i cea urmi Cameri!" oattl.Du-tesi ia locin capul ' Finalulfericiral'comediei ceva se --toqi adversarii impaci Pen truci ii unegte in in prin politicS.. 9i scandalului.J sepoate Vom lupa contraoricui..A ide..a pxi daci ai vrut si-mi faci riu qi n-1iputur.rno"gr" Lu i onoarea' Tipnlui itotarid si sprijinecandidatura Caqaven{pentrua1i salva indui oqarea acesultimativ. d oting"Ju parvenire .ncu.i. cdZoe gi prefectulvideazei nteresele ori pe zic: . cate.Caqavencu : alegeri dar alesului.Joiqica.peionaje faia de ea.... lui a*iiul b. !ata191cu [' cI tu .." (bo9ar(1)mi.fr t ..rir* Caqarr. chiarin poau eZo.g lupti cu mine....rAzAid" .omorinainfit qotulpentrutine.no....dar nu voi si mor pine nu cu r trrilegi am si lupt ! cu tine am si lupt din toateguterile..pretinde sificatl. Pentruslugarni cul absoii acordi incredere ZahariaTrahanache iia" lif"f"T siu.[. iituaqie. mai ale s nostru"inseamde recunoscut toqi:pentruFarfuridi. Finiqi. Femeie prin aiiindiruo oJto. zdrobegte-mi.Finice.sl vie cinivasi binui ascipe." nenea dumneata Trahanache. pentruminl..Ai p.partidul Rolul Zoei este noi Zaharia.a o bqinutsusqinerea prin 9l"t"j' Aeamiti Dandanache..cudigiitate".e'disprep' ameninPdei.M-ai adus ori aicil-Qt knge).-Pel1* ..lacrimile. vencu:. folosindarmele g i igi impuneinteresele deciziile.rir' . sfargii.'. voluntari.madam [adiciTipltescu].ziceai mi iubegti Ferml este cind afleca 9i O tt*ti.. ..rqinii"irlbdare. lupti. personafiarcaZoe i-seimplinegte ac1iunile . i firmitatea' dar autoritar.. 9iai. Ia o-birje9i-vino si nu vii fdr .ir.Cag dtrza qi autoritara.. !" Devi! . ni .. mor in rugine. Estere levanti : opoziliei candidatura susgindnd partidului.i. prin io.ni.n-.eu am si fiu tot buni ca 9i ffii"iii din fii mesei: zeloi.tri.iii ".simplu sl-l ordonalui Pristanda elibereze.tem dati acestuia lui Farfuridigi Brinzovenescu replica luti.... .Eu sunrpenrruCiFvencu.ca cuvintul duios. cinelupti cu. redeizbucnirea voi f i luptat cu toateimpreju. scapr-m{de rufine... daci pur gi. carese. daie mi iubit ..b.'. ordinel GhiqiPristanda.nu e evidentfaci e l gtie-de nache e naiv' sau cepti aceasti *Lucid6.Di opt anitriim impreunicafraiii'..te. gi afuncimor. Aceasta umile. ii gipromiteajutorin viitoarele in manifestaqiacinstea r i.baibarul .dupi ceprin lacrimiincercase respicaq ii tescu declare iube gti.Zoe'ii inPoarti-te binecu el.ei prioritate. cateamje1Omoari-mi pe minecare-te-am si nenorobire. tot unae. sjap[-mi.cagavencu.ori nu. Zoe gi prin limbai.dar 9i feminitiqii.o"Ju... tine. astizi. mi iubeqti eutriiesc..." meueutoatev oturilelui tree. il "l.tipe". prefectul'Tipiie scu.pe. . poliqai.."rt togisunt corupqi scoate evidenqi.'vom luptacontragu'iernului scnsoarea catear ci ii Pe ne iro nic-incisivicind Dandanache spune nu a restrtult folosigi alti dati' putea-o ^ f alcu gi dupi cea pierdutscrisoarea fiind ameninqat poligaAflarin mareimpas ii il il iautn sprijinliZoe.nea dlrzenieil facepe Tipitescusdcede2e' tot de candidatul li centru.!"' lasi-mi in tuia: . :" Replica Trahasiu prietenului cu Zoe qi acrelaqia e ambigui.]si Este si d e gi bineinteresele dispune mijloace gi le satisfaci.r-. In buil st iie p. la moa rte.acum....

Qi1I blrsanL.l / De egti corrdiliona'le. imoratitarea viatapubricr privrtr.*nT:ff ..acolo. ..propozigie 2/ ndzd'rdrtand $i de-afi sdmor t/" (Miorifa) . a se facedeEtept.iiJ'rpr"r"ror.a i se .(verbcopulativ) 'l * atribut pronorninal doringa : fiecdruia/ ei/aceleia.onat d . cdrangind..propoziqiisubordonate . nii. Formele Sg.:l unpersonaj dui'1{dcauror si-i.3/" (M ihai Erninescu) circumstanqiali condi$onaltr..2/ Privea at0tde int ens. P3.propozigie serbdri ierdle are organizeazd Primiria Municipiului Bucureqt i obiceiul1/de ?/ period.propoziqie subordonad r/dete infiora..H:i1:*l#:. subiectulL Subiectulal Il-lea A.-a de indicativ.ice. l. B.rl i''ihi.iJ il Ins "o"n .i.a sefaceluntre qipunte."-' in lyT"lg in o ln atelier.trff . ase facefoc. esteadverb rnai g...*9i."rol"i-riacestui subiect.si plece Iralia l"i ioi.. r{mine persozoe nume comun.li rtil rubtil aruziv. reprezinticategorie ea o so_ p'vrt cuingi_ Tesul Z..De aorbipi1/ MI fac2/ ci n-aud."u "r.le bada 3."""rr. . ' circumstanqiald spbordonati P2. acelagi aceluiagi acelat_l-.acrib utverbil . consecutiv{. a timpur persoana . . . imperfect. de.. . e Vroia. 1. thrguri de carte. a i seface loc. . ei I Apusdesoare deBarbu$tefinescu Delavrancea Caracterizarea lui $tefdn cel Mare Pentru . giun mai.rf t* in hrtat. ivirea/aparijia. a. pli lcerea clurii. iI ffi'tri. subiectiad. relevi faptulcd. ...i Pl . emaiera dinsul. -.g. a i se face dor."tirr.aintimplat?/ de am nitat florile newdate.j fi"at1r.i. .propozigie subordonati rl Nu gtiu 1/ cum s. Interesul ntru citit/tnvdpat. mai alesprin relagiile ei cu toate celelalte naie. doi . -'y' r ln uneleregiunificatul ' era sL'"'qh estedenumiirnai. expozigii atributivi.rrf]?i'ij:H:?ift...) (verb romineqtiqiuniversale' corrrori culturale La Muzeulde Lrtdsint exptuse auxiliar) Risiritulsoareluilama regs1gimpresiondnt. N-Ac M.. atribut subs tarrtival iubire cq de. circum sanliale Pr gi P. facede duci.propoziqie de pronumeluidemonstratio identitate 4.maieragidinsul.afiesteverbpredicativ. subor donati P..) gi m ai. Ningeacu fulgi maril/. subord.a hotiriqea de-atunci. vezi ( lrncte rizatl direct gi indirect. . $untstelecdzdtoare.. ln texr."" t"u''"nt -' i.rcrsonajurcer din gi mai I 217 4.(.ffi.r. r. atribut substantival prepozigional: ciriri de munte.substantiv: trrii i.e nedrtePtdte pleteleabia in' pe nevoirdea Sti. a se face galben. lalgi altl unelte fg dedulgherie.t"-fi.if ix.atribut adverlial: cas a p sik. a se face stipin.tntext. ochii lucind.il1.atributadjectival: copii. a i se facefrici..'l consecutivi ' circumstaniiali P.. cu rnarind. de rednai2/ cd. a i sefaceo favoare.. rcel.e. : le genitival copertele cdilii.

a timpulprezenr. Dpenrruca si pogi sta la Moara-. ln rext.i.hi_berilor.1l.) . tut . copulativi. _ pr. N-Ac F. (. subordonati circumstangiari "cici ["'] mai rrebuie" .: ira ..r'orot. .lui este*r:::t_f...-.p.r:1it proclitic. numirur . de pl .pronumenegativ.conjuncgie..i esteverbulpntealaformade indicat iv.u ..rlli a 2. re f aci gi om ar rui rici" j "si oi*""itie subordonati subie*ivi...firi voia luilici.iril.ir.coordonrrori.substanriv: curresunr ln mulgi puide ragi.Hlrl a prr .subsrantiv: Triim tn ei r.arficolhotirit proclitic. era verbpredicauv.ropozigie de cauzd. 3' daurui cartea.adverb de mod.iocugiune adverbiali mod. acenaqi aeeleiagi acaleagi aceloraqi acelorasi .'::. nimeni. G-D Pl. in zadar.p ronume personar. u."#il.ri circum_ stangialide scbp (finali) . persoana III-a. persoana ..

in rocul gtefa'..ru ale studiului lirt tl.si rezolvareaacesrui Penr ru subiecg l "*rir*rrut r.. rrecerea.*rna* Llpugneanu.oroitriirorea diread.copiii le sunt strnitoqi frumogi. rel.principal." q: .cp tatrunanim. Caracterizare doamnei Raxdnda a ln nuvela istoriciAlexand. cele urmi .era. esteimpresionati jalea..-... Trisiturile antitetice celordoui personaje maipregnantinscena ospdale apar palui...doamsI in na Ruxanda1l infrunti.O tnfricogeazl. ti*bo1 ut p* sonajului..i.frarerui Ili.' . dac6 el-arfl-.. lui '..i r. Tipuri d. ir.r. Subiectulal IIIlea Pentru rezolvarea icestuisubiecr. i. mirropolitul..tr literaturii TESTUL22 Subiectul I I Alexandru Lipusneanul de Costache Negruzzi Portretul realizat autor secompleteaza descrierea de cu aminunqit a aspectuhtt d .rr.i.. r\oore lea originusare regise-gtenoblegea " comportamentali.l-i Ad.dtiile doamnei Ruxanda ai.o. capodopcrl a literaturii romine.t.s.aiiiitriiT "'iI*rrrrtr" .-o urnbr.iii-r.id..iii de i. stietoi....il" i:::ilt:_.e exercitii 1' P. care_l bi pe ruise aeel Jo lde..l1^.el a dqvenitfoarteputernicqi temut.r*i"iiii_r.r"idere" ceru r frate... punemlna pe pumnaluldin cingitoainstinctiv . boiBrii hnreziseri ". ii Zimbind. cu doamnl"..sp-un bnicairorruptc s6 pcnrru medalia cxpediiii polJl"No. \. spunindu-i ctr vlduva unuia dintre cei ucigi de el a a meningat-o: sI dai samtr.. cu lnglduingi gi indurare.Ai vo rbeqte obsesia careo arevilzlnd imaginile de pe boierilor singeroase. se in pe Lipugnearru ar fi vrut si-l iu6eascr. ierme' antiretic pcrr tt" personajului.itenrrrl vezi al r romhne cicra. sX lui re. Sp anciocAiSroici --'&"i i"* erizarea indirectd.rnu."r^-rri::.ir4lricate pompa cu roatl cuu.. rard. carefrcuse seduci vesr ea si tie sprefemeile romince)Eiportretal*iiit. subiec tul III-rea. Principalul miiloc de earacterizirr ri^eifapt..lqrri.rincipiulcontinuitdgii in realizarea obiectivelor-cad.doamna Ruxandi..oin motive p..]it.iiu. 1l roagl si inceteze omorurileEili .i.. .t tn cui.cind Lipugneanul oferi leacul frici promis:piramida capetele din boi .*i ca.de aceea incearcisi-l convingi pe Ltrpugneanu inceteze si omor urile amintindu-ici in jari gi la hotareestelinigte.il o .. aurorulfolosegte . Llpugneanu promite .4il siu. .n! l l' ln calitatee care.r'rrut.ii. pe ar.subiectul III-rea.r la 1. nu ce hi-i... in din sl so{i. orimpic.iar eail cinstegte iubegte o soqie qi gi -l ca supusiqi ci nu numaiprin consiruirea lui bisericilor obgine va iertarea Du mnezeupentnr faptelestrvirEite. ite'rrrr 2. mai alescI acesta.Ti. Tipuri deproieaared.. mai Doamna Ruxand.. capetele u cigigintuitepe zidurile curgiidomneqti. "rb PetruRares.. portretullt zic (.acticd Pentrurezolvareaacesrui subiect.." simgire aleasi... qi de ameninqlrile de boieroaicelor ciror soqifud ar ai seseriucigi. litice.-f.. restul 2.oregn suroru mele au optat pentru cursul di informadcl c.-i*" ru radlui s?ru.Degio avertizeazl nu maiincerse intervind treburile politice.".i.Fingaga Ruianda"'^"r'ir"iii*"rlq. u' personaj se cundar.un leac de frici".iui..1 rn realrzerea nersonajului."rci-.a ." floarea expur r argi$isoarelui..-i.ru Ldpugneanul costach e de Negruzzi.rr ii.:..d*iipuq"...r. oestirnentar:. resrul 1.ll i. Ruxanda de"inE.r stefan.uii.i.i... rno"rrea "".itemurI vezi al 3_.i.nite unrir"iiiJif* ursurorid edomn.' i. nIil. At":<^""a* iip. c u cu cu bot:ft.. domnitorul .. reqcgi x ci lui minioasi.ir. fiindci ..tiu..

c modelde nu-vell.serugaimpreunicu copiii. persona jul .cu icelagi a rati disprequl pentruslibiciunea doamnei tot femeie. Negruz2i. cum o nurnegte naratorul.relaqiicu alte gi personaje prin limbaj.doamna Ruxanda toarni otraviin lui dar pentrupicatul sivirgit. i . intrigantgi lag.Personajul cdracterizat este d..Mogoc bsietipul boieruluitrdditor.lncl din primul capitol(cu estecaracterizat indirect mottoul . doamna zdmbet diabolic.Yilzindgrozacare de i gi va priveligte. ..atitudini. cup-rinsl remugciri de ln inRuxanda rimlnc un chipluminos.. 1/1840.irect citre aqtor gi tre AlexandruLipugneanu m ai alesindirea. personaj un literatura romini. taciti a mitr opolitului Ai qi begte ofereiertarea strpregtrteasct si-i nouluidomnitor..femei a cure. cailustrarea proLdpugneanul a Dacia gramului in de rornantismului romlnese nunl4t Mihail Kogilniceanu .DacIvoi nu mi vreqi.qi cu aprobarea caresegrlTeofan. aqezate dup[ rang.Duioas4 gisili6 mai maml" trebuie aleagi si in tre bilrbatgifiu. si-l miloasa bunadoamniRuxanda trebuisi accepte oFi veasci va . Gingaga.i pentrusalvarea fiului lor gi pentrubineleMoldovei. loc si sebusaler in . doamna teresa nL Cardcteriz4reav ornicullti Molo.Bunadoamni".cin d apare Lipugneanu o ducein sala ospil aritindu-i piramida..Introducqia"din nr. Lipugneanu Ruxanda legin{. este mult deboieri". era qi din inspiimintati dezgomotele zvonurile palat. prin fapte.euvI vreu.. Capodoperi creal iei Cosrache a lui istorici.eii de rilor ucigi. '. personaj ceface secundare nuvelei al gi de cide lebruin istoriaMoldov ei. "Mahinalicegte paharul Lipugneanu.'i).a$a cum o sfltuie scceidoi boieri.easesperie". 'Dintre personajele partevorn iculMoqoc..fiul mi nor al lui ungerea Lipugneanu. opera literarnAlexdndru apilrurin rcvista literard. Spancioc Stroici.

ut bineci a sclprt de ac^egti_dugmani. *p: t1 te maispovedegtice-ai si spu iduhovnicului ci egtiun tajha.'b"-o sr nezeugi si posreasci pini la sfirgitulzilelo r. m-arvanout sl pre rnlne.d"piittr'" ir [iocoi l" toffin. -_ vreasi cngtige timp gi bunivoin qi.-o .alta parte. d..pd"cd. .a mliestria . M9!o.. aivindut preDespot.r".rnicul partc. iin ry torulul suntucigiceipatruzeci gapte boier i."1" ciudate' ci acolo se pett'ecevenimente dgfinitoriu al acestuitip de personaj(caN"r"ror^..egre 4u-l va ucide. increadi in Cunos"ana"-i Ei bine.FI Vo.a sd mu lgiriea.ticditulboipr rdcnea putea"ldusmulqumii cft ..acesra ia deopJrte Motoc si..tosuldemine".._.dir".rt "L.9i .Sestridu-iegte induplece si-l pe voievod argumentind este ci mareboier.rrr.n jecmlnea.rnii mult mort decer.c i{-i celorlrlli r. lui neEriind soartiil asteapte.Dartu.n esre ! verde !.Lxnus qii...1. ci:un artistic careacqioneazd Personaiulcolectiareprezirrti oamenitransfiguragi sp.. ."i .toati Moldova. c-ai indriz .. n'ag ftr r un ndrrriu de frunre. u{ravulba". cu obginutd.re.^ increde^ ".incearci cigtisI bunivoinqa Llpugnea nul.gara.Caracterizarea lui. m-aivindut gipremine.J. i. Negruz zi erte tcriitorullate introduce ^ .(cu tirgoveqii)careapare..p.il.rvul gurtezan"... buitor: .... darclinginindui dinqii..ln colectiv. ce te asdel Alarmati de zvonuriinfrico$itoa re. in literatura romAni_persona capitolulal I II-lea. spredeo sebire ceilalqi de boieridin solie:.tl . Dispregul vqievodului total..lor principal..ilnd. l:....Capullui Mogocur. motivind ci nu esre pregitit sufletegre. zltor? o gtie.nure maibocicao muiere Fii romf.in? ? "9. irui.r. Jvlogoc rispunde elinsugi ci iniengionaie si-l rfltuiascipe vodi la ac easra.Precizeazi+narator ul (caracterizare .."este lingatdelceasta.. Caracterizareapersonajului colectizt(mulgimea) unpo*r^er sugestiv-pi..in. salvez e Moqocdevinelag.dpi.".-.voin1a." insr io-nului i-o i""r.ca aflece.. .h. In capitolul treilea mottoul .v.ca mi ugureiide bleitemurile sd nJrodului".1i redobindirronul.capullui Moqoc (cu al vrem.. .tronil. Mog oc comporri se lingugitor lipsitdedem. . da mulqi".i. cind m-agi. lingemina care-lbate".il intreabidaci a ll. pe realizare".il:iti". . il rosrind o replicrrimasi celebri:'.]]:lf lr sprijinulo6reiturcesti s.pi ur. seroaleNisciro"r.. Moloc ai Lipugneanu de o parce.. care-lovaq ioneazi voievod..._y ' bortn.mulgimea..sptrt arul lptncloc0l)trolcl.".progti. porrrr. lui *.Mtcum.ihologie .cerecap_ul lui." domneastrimite armagul.La osprguiin "r .il..).te Alexandr u vodi celorce pradl. in tine ? Eu tjiert inse.f . ca urmarea zvonurilor curreavoievodali. directd). de il pe Ei llltsflcut.. ipuneqi qi-i ci frl3 rcestfel plite....^ -^ I ^r ..drr:rn.cunoi. spung_m l l r n n X +X -X '.. st pre I'omsa.l-Li boieri c6qrig e-bun. Moioace invechit ? rrrr *r f .e o6rei turcegti seincr eadi eI.c$por.silinai du'sea ride". Ha ideI luaqi-l de-ldaqi norodului.ales.ol artisticr "" importantln istorialircraturii romine.ti" tin n'uveli: mulgimea.savureazi" spaima boier ului. --^. Dezgustat. . h'priji nul in zilerele. conflictuldintrc -.L nii.Moqoc.. glas".ating punctul culminant.. Lipugneanu trimite la moarre. incercind si-giascundE groaza.ecifice' grup unitar.feruinau -t ..ecuodrre.. Incercind-si-gi viaqa.t.. Moqoc mullime a pe gi d" 9i "er..ii determinlpe boierisi-l arragiintr-qcursi. individuale a personajului $i .carc.t. inqelepcirrrr..urLru. . lui voinga de ficr d."r..urt.Fermitatca tlpuqncanu.r. slugarni c ipocrit...tptli. Costache Negruzzi demenstrat gi. .. care.rio. mai lui .se lamenteazd. i1... nit r crcde iar mi vei putea cfl ci fii"a"_i trl ii lngela" ii fegedu..i a. direqti a personajului realizeezi prin aprecierile si qi narahru.-in id J. Sadsftrcut promisiunea 9i nitate. )^ t-. ii aiigur. Cinic. cel caie-oasuprea gi-o "intr-u.. ln loc si mufce." "r. in"i"r..aliruriclcpostclnicul facc grin frptc i limbaj.iu.Iitffi..l rcllunle . s. cdlowlboier.sirutimina]aiemeni cinelui. Vcvcrili.dtn solta venitisi-lintimpinc Alcxandru Tccucigi pc la s r-i somunicc laranu--l ctr vreadomn.. domnid3 .iar cei care-i capul cer suntpro$ti. . cu manifestirigi ps... mulgimea vine agitetiri". prE r...^..i.promiresi construiasci bise rici. vel vlnde gipr... Dupi un momenrdc 1 : l-lpuln:anu uluire.

i.nrrl i. Ea nuose clif.un qa pisplgitor".fiindu-i trebuitor si-l uqur eze .i.qiranii rlsculaqi(in romanul Rd. . toqi cei prezenqi . n.strlnintreiare.*i..er. dispreq neascunzinduli proeti... iui" i . bi'nuise .rr'.atcy-t. capete. tof de poimhne.'*ii".""" I)." la cruzime..a..1. riu . Subiectul al IIJea A. de lui M"ofoccI nu va pieri de sabiasa.er.t.faptele.adverb loc (repetat datd).t.surprinde conTportarnentul arma.i.adverb de adverb mod.. predicativ. .Capullui Moqocvrem!' '' i'"i3r"i it...rori in text)' de de 1.norodului" (capiiolul l..ornir" J"lrorrric ul Motoc..i.Jicilosul boter crzu Forqadezlinquitl a mulqimii ag itate careintru o clipeali il fecu by.d.iip.de negaqie de adverb tirnP.i'i..t.id rei acestei forqa distiuctivi. pe rsonajulcolectiv in literaturi . Doa.. mulqimea jelu iegte povarablrurtlor..:.incepuri Striga-"" gein cere..adverb mod..Incepu a se. 'rnereu de mod de continu itate.mul it devineinspiimintitoalg. menea a sfirEit..i civa'avea"neuoie .scoala).. Scriitorul a intuit. "u persona o cu multe capete"consemneazi trisiturd caract flstlcma .locuqiune de astdzi. .adverb mod.tli"..adverb timP.."t"' Sintlqin Ur"q..al. de-agata . Venisefira si gtiepentru ce a venit 9i ce vrea.t de adverbiali mod..."duc. niciodatd de pl .Prosrimea . (repetat pari..:...lriv haotlcala ulcomportamentulpersonajuluicolectiv caretrecegradat de la. o de aici ."Proqti.'ig".t" idrei acestei .. uluiqii.da.ide ci sunr de si ura fali de multime.f... ceteqi a sei ntrebaunii pe ilqii ce si ceari.._In de se din Revenindu-gi uimire.'nJUt.masecu gura ciscati. -.eturnle conboier...r...Jii-"" . o de o de timp (repetat dati).ul trimis de Lipugneanu ce vor' oarnenrr ructeri zareindirectd).. astdzi. Odatlrostit numeleacestui se ficurd un glas estedupmanullor comun gi-a tuncitoate glasurile stati ci acesta si acelslasstriga:. .blestemur le ^M. "drr". ii de ace a promises de ..lntre6aqi de Ia agtePta a.adverb timP.Voievodul estecongtient forqamulgimii:.te adverb 'mkne* adverb ti mp (repetat dati). de.gi a infa$9. agttaUe sale ci.

memoria. a tignd (tihnd) vs. .. conferi atractivitate activitigii d e inviqare. { "cl . de relaxare. facrlheazl.ln jocul didacticseformeazi t rislturi de caracter:stipinirea de ribdarespectulpenttu coechipiergi pentru adve r$ar. OdatI ce sa oferit sd organizezeexcursia.advcrbde modfdrd sintaaicd. o Jocuri senzoriale(viz'ual-nr otorii..eiinigte. Con ceptul cuniculwm de . 1. v gi al dis ciplinei limba gi literatura romini. spiritul critic gi autocritic (micar incipient).) (. gindurilemele sunrdegarre. este.. Voi in text este verb auxiliar.tactile.cit. a a setemevs. mai mari sausesimte instalarea e ori sesoliciti ef orturi intelectuale elevilor. lariti$lor de v irsti ale gcolarilor. frirnintare.se desfegoariori de monotoniei. Subiectulal IIIJea I 'l I '7.(verbpredicativ) !.irtsugirea Prin joc didactic se dezvolti g6ndii gi dezvol tareacapacitigiide comunicare. si avind menireas i captezeatengia sl-gi dezvolte deprinderi si-i determinepe copii si-gi insugeas ci cunogtinge. a supdra a bucura. Escaladarea Everestuluia fost o bucurie totali pe caream triit-o din plin. mai . se eschiveze .. o voi pierde.rdvcrbde mod. . avea a incr edere. a pierdevs.invafi jucinJocu l..-'*7 . vezi : ' : 3.cit vom staaici" . vs. 2.Iocul didactic creeazd. igi satisfanecongtientizdnd efortul intelectual 9. (verbco pulativ) Fiind bolnav. spiritul de competiqie. 2.propoziqie mr subordonati atributivi. Am discutat zoi proiecrur modernizarei cu Je oragurui..ttd'mr convinga iunere sare de intenqii. sirnulatl prin carecopilul.propoziliesubordonati circurnstanqiali timp. Testul8.niciun pretext nu-l indreptigea si . sintacticd.) 2. corectitudinea.rdverbdc mod.ador i.. Jocul didactic creeazd. in grijorare.str bucurde ziu ade. . Forrnele pronurtelui d .pina:uz /vitz/pi" piit copiii trebuie si rec unoascianumite obiectesau aspecte naturii. voinqa. un ei mari personalitiqipolitice.propozigii subordonate subiective. (pronume personal.p redicat nominal.e tntdire Persoana I Persoana II-a a Persoana III-a a I I 229 c. mulqumi. Caraaeristicile jocului didaaic in tnodpdmhntulprirnar In inviqiminrul prirnar jocul didacdc capiti pondere aparte at$t datoriti parti.ifizic.su bstantiv propriu in cazul vocativ. . (verbpredicativ . gi aten{ia. citit"scriir. reglsi. l. Jocul didactic trebuie integrat organic in structura lecqiei.teami. . sl dinamizezelecgia" ofere rela. Ano .d ar gi cunoagtere. cu operaliileei.de exemplu.itemul L Pentrurezolvarea :). rnotivaqia rnotivatia roie ioc. fdrd funcaie l' . nevoie de joc.II cir .cl iiua demiine aresI fietot b. 2. persoana II-a. subiecrul II I-lea.limbajul.subiect.a cigtiga. A rdrnas incintat de frumusegea silbiticia peisajului gi monran. B. pi .si de cunoa stere.Pentru al rezolvarea acestui subiect. sp iritul de observaqie de cooperare. Tesrul2.didacticesteo metodi de acqiune participant activ. ginaqia. trebuie predicat verbal.Metodeeficiente tnsugire elementelor construclia comunicdrii de a de vezi al acestui subiect. de 1.itemul2. agitaqie. subiecrul III-lea. Noul alessuccedi la pregedinqie 3.efortul psihomotor ln inviqdmintul primar se pot rcaliia mai multe tipuri de jqcuri. rdrnas a acasi. sdfii om . sI le ale si realizezeanalizagi sinte . numirul plural) a El ao.auditive).asrizi".si datoriti specificuluiprocesului instruc. ri a congtientizadificultatea. relaxare.a spera. funcpie tr .

. i:' careprin carese redau anu rniternigciri riunice ale unor fenomeneale naturii. de exemplu: Jocul sunetelor.eobserttaiea naturii. o . ' 4. Au venit doi dintre concurengi.:i'o'" '' " .rr*. si descrieaceleaspecte. si spuni'irtsugiriale ace. se t.denumeasci. vi. poatecorttiriuacu joc de rhigl or obiecte.Jocul acesta . prin intermediul cirora se reilizeazl'ortoepia copiilor.si forrnuleze'ptopozilii.a.Intr-un anu mit fnoment al lecgiei se ^priveasce pe i. . ale unor animale.Jocul silabelar.).e dezooharea oorbirii.Jocurid.r"arira !i si spuni ce aspecte naturii obser' tle cerecopiilor si . (numeral ordinal cu funcjia sintactici de subiectj .Jocul cuoirttelor etc. (numeral cardinalcu funcqiasintactici de su_ biect) Al cincileadin rindul din fagi a fosr un sportiv faimos.zafonetici.9i sctisi (compdneri descriptive9.insoqitede onomatopeecaracteristice. Jocar d.. ca pregitire pentru a ctivitbgide cbmunicare orali h.

ob.FARFURI (izbucnind. Brinzovenescuvor si trimiti o scrisoare centru Farf uridi si P.1*n.tru*fn a'.Jocuri_ghicito ri.. gesriculaqia. imaginaq ia. siruaqiei invilr rre.l-i'oce)'Iatir'dar opinia mea' ypyemd' Subiectul I ti! mai am d oui vorbede zis.rragu. voie' ireri . condwse .or.iknonoi.daqi-mi primesc!dar atrnci nimic.rorbitorului' Cnracterizdrea personaj nlni TacheFarfaridi ideileliber ain timpul discursului sI comenteze 9i reasi-l intrerupi pe caqavencu avocar.p r ezenpik de chi dei ea Tir gu. aceasti in ii.i" eiincitura: .! BRANZOVENESCU: Aga da ..-p^t::i1 Muzeului. 9i anume punctele..de activitate trebuiesi.r"ieg . urisc .condigionati constientizarea dtdacuc este bea.Girlri^9i cu auditoriului din mijlocul ciruia seaude ....F.Eu.a..rrr-u. gi confuz'Chiarif acuzide corupqie:.rr ..J.pildi j. FARFURIDI: Punem pe altcinevas-o scrie"' t Jocuti didactice siionirnie...lrl.?!!f^r^pundemairyele cijtigd!."41.. ..1 BRANZOvENESCU: Da. ctoioirkliri Tr abanache ! Terminindavoie . performanqele si de "r.l-' toti"""'" t . cu strabuniinoqtri' cu Mihai c ompleieazi... de ^9i Incapacitatea a gindi. .. coruptgi utlclanulur rncult.l..municarc..Dupacumsepo.. am il.rd..igii srirrru. avocaqi' de de meserie omonime (fitrit asefolosi acesre c:()' i".. inc*urajaqi particrl.. J.oi"p. oJocuri-concurs caredominanre interrelag ionarea in este tr^".nale) careseimbogiqegre...itor-rr."tt de la inirunirea electorali' "'""i Acestei9c11isefinalizeazi s tab-ilire". cabularul in elevilor.]il. reu$e$te rosteasci realizatc.r. trebuies-o iscileqti:o dlm anonimi' ....rr.e ci si s1-9iexpunl propriile idei politice' Epuill?J' :.fix mr duc la tribunal"' qi pardcipangilor...r.)Iascutegte-mi pe ..a lntreb. ll. Discursul esteincoe"* mai alesdin ce lebrullao Jit.Jrebuie saai curai' si-.va.. otr'lul.1..1"... r.tn rdspunzi!etc.. incoerenla.rl sd .".. etc.d"r .r.il l I zz IJrindez."rc' completeazi .".ruperi....i'ht e. ! d-t ale onest d-m?Pe prost.l. pentru a anunqa la po.. )prind.t .. de p.erneazdrolurile.l?dTldi.antonimie. ln care copru trebuie . cu moTturile : DI .f." .^. te dit.Joturi tare" si nu are decrea1ir. lzgo*ot..hi-be dar dilemi Din esengiale.o'ir-t*i. me mbru almaimultorcomirete comiqii.: .a. partidulu i".i skshituri grrpi..ilti" i 9i " i"gii "i..Prea curtdero......D^.. afectivitatea..iriiirt)propozipia !... Ace. or RE ter ul tn acpi e..". Esteevidente cepte operaqio. incultura lui Farfuridi si dezvolti v..l.o1vi1qlto1.seexerseazi deprinderea cotnunicare de orali. raa'J.. subliniazi scenice Am nu puteliieEi.f./silaba/ aratdacpiuni/insisiri noi" ! Farfuridi are o concepqrc care .*1'. o..ui/' t:x un s l FARFURIDI:Oiscilim:Maimulqimembriaipartidului"' :..la zecef ix mi duc ..) df doui una. roculul se de asndat. I r .. iU"rrao ...a i cir curaiuls-o semneze." *"ti.tgr la alteintreceri gi-sifie cig tigitori. ori si serevizuiasci... intrerupt de rumoarea9i de enervarea "'uno..curilc:spune maimult.rrt.. urmi nu trebuiesi fie inhib aqi.i* incearc..t. oralecu inre bdri.de tipul : CineStir.. 1.r-' itrltiii"ro ti doisprezece eu.. tipulp. ln acesi dejoc suntanrrinai. dar brauul .." ....... primesc! si rr. cred... 'iorlrr' rased'e t n nr:ry"riill.i $tefancel Mare: iubesctrd'dare. rirg....ririil"lrr.... daci ne cunoaqte in slova la telegraf? tilto r.i -ir....-' :: rent. e sre e*puse le aleacestuia... p"ot -*.(Foarte . ..i ..ner..i . in funcliede participare.}:-li."h".. ori sI nu serevizuiasci.d1n qi vocealui Nae dffi.. se a. 23 n te .ere:)Daqi-mi Dwpdces-amai (in "pili"ig ?.."rii^ iif"qir"ea celordoi politicieni .creeze "$ i atmosfera/co"aigiit" . tip .ill$]ra.. ointecareconlinsnnetul."...ffidi.. carese arrr.i.!!!.Recompense 9r irebuieseprimeasci fic. sterge..o*.desfigura jocuri. n-am si-ntilnesc pe cineva."i ii p"re ami cului BrAnzovenescu '.io. ztgrct carte/a de g.ab$i.i aplawze funl.r o.J. aciivizeazdgise se despri nd prin se prostr?...fe." inr. cel puqin s-o gtirn9i mai muhecuaintecu silaba/silabere.rT:"""j f " .. intrerup6ndu-se' r'rlclenla $i.t.-.rr.1.'frrfuridi inecindu-se. g}"i^ir.i compuni iiina"ttnni s-o semneze: rolul gisi-l interpreteze rrror .... ora' cwmi'nataa ul sacadelor a urntdrit iar seyergeSis4u loni't irr".". tip. prictcnulsir"r dc Ei o rrc tridarca.nobild" "...1.ut" proble'tta revizuirii Con.t""r.Brk'nzottenescu..i ." pt'"t pe tredatorl"' "ce... TESTU L deabiasernaiawde. trf. C"nqinutul J. zis!.v'lttr deprinderilc co.1en9iat.De si mai .--nioro.indicapiile mai areputeTotuqiFarfuridi i""I'r*irrr. o iscilesc! llT_ol/l! Timica.fri"i.claca ccr intcrcsclc Ijarfuridiaclmitc cit u.

de d!ryc1, garayte.!.iat prin indicapii scenice regizorale ind.irctr gi a. ,r,ip arrechiverniseala_confraqilor,o parp. dr;;;;; R;;;r"i c;;;;;l;, __,_n:1t_:Tjll"t 1." Ei pnn tapte'atrtudini, relaqii celelalte cu !'.'Urli tirgul,d.omnule""' per sonaje, la opiniaalto, pirsonajedesprc cl, pe Ia te opoziqie toarta, dealti p"rt . t.q.hirea buzunar * prin limbaj9i nume. toastindin cinstea paharde eampanie, u n F"'i'iiai ffil;l;i;i;;;;til, 'iJ'^a di" gruparea guvernamenrali, prerendent de putigie. gticc,r esre la Er _--If: l1l: lui AgamiqlDandanache. 'neneazal-ta seco mpune ,,madam din Trahanache, dumneata prin prezen:areafaptelor, [Tipirescu], lT ttdYl gi caracterizarr^iriilr'rraa personajului " l.::"ili!: rra'nor ai noqri". Observindvizitelelui ZahariaTrahanache, a cianeiJoi;icapi salegiarelaliilorcualt epersonaje,colegide.p.artidgiadverl"l:'.comPl a poliiaiuluiGhigi Pristanda NaeCa gavencu, temede rddare.Incercirile gindirii sale' la platitudinea se dc-r Numele f'"'rf.,tidi suger.eazd limbajulgi numele limuri chestiunea TipitescugiTrahanach " ,nrirra.,J" *..u Brincu cu "c"r*ir. este n"-r de.piietenia Iordache ," t oreia ;r.,l personalitar." F"rfrrridi pusi in evidenqX 9i l,rl trimiti o depegi cenru. la lag, gt.rr, iiptit d. personalitate, incult' .., zovenescu, ."."'"jJi;t;;;;; Gl,r.

inolprtrit, Iordrche ur:li::.r.scu comprcrcaza personaritstea ruiFarftrridi, nua n ?i pr.eltrtrrturilc,gi numere BrinzovenerJ, 0..,"i,.,'u,r;;;i;;;;;;nomicr, sug ercazil rulltrtee intelectualr; face n. r-inr-iiot"xprcsra: ne rE ,,nuface o bri nzi... nici ee.nctcrizareapersonalului Zabaria Trabanach e zrhariaTrahanache, ,p rezidentul comiteturuipermanenr, comireruluielectrr rl, eornitetului $colar,'c-J mit:!,iir1i;#i'ui comitetesi comirii.., prc cum ireazfrutorulpepagina prezentari "t "tro, de ap"tronrj"ior,;{; r,p"r;Jiiu.irn,.,r.r; .,reisrt, ilriilT;tji:.:ii;.n'r, desiincet reacqii, cum in ara relevi siuverbal pu_ ticul ,,ai Personajuleste caracterizat direct,prinindicapii.sceniceregizorare: si he e mi$a t" gi ipi exorimi pd,reread"rpr. ,,Trahana_ corupqia-societi.gii, 4lacid. (calm, bla_ n)' clnd li vorbestetuirip;i"r.uil;;;;;r;r o1r.r,, ,,innuntot:,,"),o-bio s tdphnindu_5t tdignerea", ,,biruitdi" ,;;;;;;)i i)L"i)-;"d.iglare*, ,,si mai--ind ignat, pu_ : ,,Ai nticl rrbdare"' zic: Denrrumine si ui. .irr*" sr binuiascipe o ri Joiqica, pe amiul Flnicl toruna.... ^Eu' om cu care nu rriiescde ieri, de aLh lieri, rriiesc de opt ll' o jumltate de an dupi ce m-am irrr.rr"t doua oari..De opr ani triim impreuI cr f*gii, 9i niciun rninrtrr-;-.*rtr il;;ul" isra micar ar d.,cariu..,.. , {uledilrili ri:,ff:tl*,;fiI'i.?,Y'11' "'ui,,s.-r'.,*;r. scot "..",i{rnlici in i. i.i'itaiJ.;i;;'J-fl%",, H:?i;il,"i.T:l?'ft ^dJr. lui, fi prietenul giefan Ttpr;;; ir,r.r.rulperso'aiir :^?-no' determini in si prietenie,. convieg"ir. ofi;;i.'fi"*;, a. :!:,1f sa;vrzind aceasti. ::.i.'rt i.' ,,.fir."rci pare vrtrtea rf rrrTo.,11." ripiiescucetrizoe,o.or,riJ*i rui pr" rirg*l5, i" himbareabilitarea a,descop"ri de o poriie farsificati Naecaravencu. de iux.#g,r"''J1,:x3fi Depiimoral,Trahanach. .orrdr-.ri .o i'dtgrr"r" corupqia personajul societigii. f tec intrarea sceniprirr.rr*et*"i-.".r.g: in ce corupti soqietate!... ,,A! Nu ti e morat, maisuntpringip;;;;;;"i-i.,'i#r*;;iiJ"r*resul... nu Bine :cfiu'meudela f acurtai.rtitl;i.rilr,;;;;;*, vezi,t6"ndr,tinir, copt,serios dar irtl zice:<Tatig o, ;;. c.oryntie o ,or;.,"te f^repringi9;, "na" "",, " -o;;i;, fl, ve sI zici ci tnu le are! Auzi a_r, *iqJ;", " irrf"lrri"...-, Pnn caracterizare Aair^"-rr;, t^ 1lr;:,:.";;.-rramenrul, per_ trje, limbaiul,numele, pun i., euid"nqeirisirurile relafile cu celelalte se ;r,ai";j.rhiranrealepersopriereni.;r;; l;il; ." ripur". .,r, Trah"r,a"he .:I: ldmitind esteimoral, da, rdamnrcorupgia sociell11-in esre care sdrp^al yt;rji ;;lrt*. ii*i";.,r relevd inrura.: pronungigreEit numeroase c .rrrinte,',,soqi.rir.[, ,pri;6;;;.., ,,enreresul.., rrp'mareasaaparcacofonii, no nsensuri ,."., ti.uri ,ri.b"i.1 ,"i puginrici rdb_ e", ,,sIn-ampitte deJoigica.. . "r" cu Farfuridlii,nra"ro-oenescu, suspe care-r cteazd.pe Tipitescu ridare in fade rcr ,,nifilistului"decagavencu, .o''porid ," autorita.,ii I va"bo"fi "a,'or r.rt.azd: ,,ce sun_ 122 Noi votim pcnComitcrului pentru statuialui Traian,ai Comiquluiagricol9i eqct era' tru candidatulpe care-l Punepe tapet partidul intreg...pentru ci de la part idul intreg atirni binile qerii Eide la binele girii atirni binele nostru"'" ira hanache prezideazirintrunirea electorald9i cu greu pilste1ztr ordinea, amincu ti ndu-le ci,,Sunt cestiuni importante la ordinea zilii", adresindu-seasistenqei ap elative.orrr"r" meritelor lo'r: ,,stimabili! onorabili !", apoi ,,rwgdtor", .,,f oarte.afaf,ir' , ,1oorr, dulce" incearci si-l dererminepe Farfurid"iii.-gi inche iediscursul' La semnalulstabilit de Tipitescu gi dat de poliqaiulGhiqi Pristanda ,Trahanaceeace va deDandanache, numelecandidarului-surpiizl,Agamgr_nn9n cheanunq e tridare, Trahanachetiposteazl'vehement: clangabeiaia. Acuzatde Caqavenctr,de d in ribdare, siimabile! Mi scogi qiqini...Eu falsificator?Pe mine, ai puqindci "R pti, orn venerabil,s[ vie inir-o adunarepublici, si mr faci p" ;#rp;;.';r"bil, -

ine, mare) cine?(Cu energie:)Un plastografpatentat!" . falsiiicator.. cine'?'(ru moare alegerilor:,,D-ta ii Lui Agamiqi Dandanache vorbegtecu mindrie despresigur anqa la noi opoziqienu incape...suntem tari, stimabin-ai niciJ grijl, rnergemla sigur, o ,,unanimitaie si ai, stimabile"' 4lt1e... tari... fru o sa aimaioritaie , stimabile^"... incit grupareaguvernamentalis; aga gerilesunt bine organizateEi supravegheate, obqini victorie siguri. luiAgamiqi gantajullui ii cu naivitate,i esigur, sirnulari,Trahanache povestegte de amor a prefectului,amicul siu citre o Caqiu.rr., care apla'stografiat scrisoare accepti urlin Zoe. Torugi la matrifes taiia cinsteaalesului,condusi de Caqavencu, imparqialuluinostru prezident,Ttaha; 1" ;";;;i": .ln sdnitatla venerabilului9i sinitatea prietenului siu,,Finici, pre fectul. nache'. El insugi toasteazdin -Prenumele estealti *odaiit"te indirectdde caracterizare. N"-.t"p"rro"rj"lui accentuati de ticul verbal ,,ai Zahariasugire azi zahariseala,imbitrinirea, trisituri puqinticeribdare". Numele frahanache,pri n sonoritategi sens,subliniazi aceeaqi trlsituri. ului Agamigd'D andanache Carac terizareap ersonaj politicianului coAgamemnonDandanache, ,,vechiluptltor de la 4 8", este_tipul ceeace crepe Tipitescu de Trahanache, rupqienil, ramolit, incapab ilsi-l distinge eazdmereusituaqiipenibil-comice. ;i P.rrorrrjrrl esi. iorocteriz at direa, prin indicapii scenice regizorale ;i indirect opinia altor personajede spreel' personaje, prin fapte, atirudini, relagiicu celelalte prin limbaj gi num e. ' peltic gi sisiit", are ticuri verbale,.,,puicusoruAgamiqnDandanache,,vorbeg te 1",,r.t,rro*Ie", povestegi.irr"o"r.* cum erasi rimini firi colegiu,el care-s, iafirnu politice: ,,Cum iqi spui, si nu m-aleg,pu.ictmorule, merdza"' mari rn'as e lupla,lupri;i d;-i,;i da-i qi lupta"' 9i eu mi-nqeEu, familia-erii" d" la patr uzsopt... si acumasd iemii pe iinafaia. .. fdrd coledzi!.'. ;i cit p-aqi,neicuso rule, legl tocmai-.", nu m-aleg,,." . . a ironia Zoei Ei relateazdcum obqinutsus qinerea Dandinache nu inqelege 9a.ndi; un mi-nqeledzi, coledzi,ori ,,Gisegte-mi, daturii, folosind g".rajnl,""" gi Cagavencu: ea dau scrisoar la Rdzboiul..." ;:il'i nu-. Zavragii cauzaei ?nu... .11?::,'u, ?nu..... Itmrnte$te -i.'os de.,1n a{ $:;: calirarea poriticieni: ,,D-voastri, ,ali.a ,""tem cedgeni, lnule,sunrem onorabili... ;i;;;;i ffi sunrem Ivti "ui, stilpii prr..ii, proprietari, nbriiComitetului permanent,ComireruLi a i ;i;;;;r;i, ;ft#;r"tui ai scolar,

r crr Prrliticirrrr fl$xrrrcritc,,,irr tr: ^.,,,1,'ar, crt t'rtc prrticlclc, rurrr i rrrtl..irrrparlial...; ca ;;, Putc a adrrrirc.si 'u;;::t:l.l''il"''clt.' '::': :iit;.'.':l-'.:]tlttttt.scrisoarca spuncrri t at Z.ei: ,,ourrrr. pnrr., gi-i .on i;;;.; I zze nu din prima sccnl csteincultura.Pristanda A doua trisituri caresc dcsprindc sen sul'Limbajul tt.t-l Ptot nttqacorect,nu-i cunoagte illclcgc cuvintul ,,vampir", se personajului distingeprin incorectitudine' cu Mai in glumi, mai in-serios,Tip itescu verifici cinsteapoliqaiuluiin afacerea justifice hoqiapini ce prefectulil aducela ordine: l\..rt, incearci si-gi steagurile. apoi nu mi orbi de la obraz" . Ghiqi aplicl sfatul inqelept-alsoliej sale, ,,Gh"iqi... poliqai'..$i conu plin gindu-se ci misiuneade poligaiestegrea:,,Greamisiemisia de_ Tot vorba bietei nev este, mai Fmiie cu coanaJoiqica stausi-mi numeresteagurile... zice:,, Ghigi, Gfi ige,pupi-l in bot gi-i papi tot, ci situlul nu credela ;l flimind... " Zic: cura t! De-o pildi,-conul Finici: mogia mogie,foncgiafoncgie,coana.Joigica, (luhndu-S iseama)babachii". cu trai^neneaci, banii lui Trahanache... coanaJoiqica: dupi bu get mici". Dar eu, unde ? fameliemare, renumeragie Pristandaii rapofteazilui Tip itescu ce e a{lat spionindu-i adversariipolitici, exeii cuti ordinul abuiiv al p refectului: il aresteazipe Caqavencu, perchezigioneazl_casa Cind pentru a gisi s criso"r* ,,4- p,tt mina pe d. Caqavencu... "o-p.omiqltoare: beieqiide l-a umflaq striga cit putea: * Protestezin numele Constitu"- ! Asta e violaie de domiciliu t. 7ii:. Curat violare de domiciliu ! da umflaqi-l! ' qiei"r-rrfi, " M-am intor s cu birja acasi.lael, $i l-au umflat. L-am rurnat la hirdeul lui Petrache. soam destupat-urloaiele am am ciutat prin toate colqigoarele, ridicat dugumelele, M-a m intors la ,"obi, cripiturile zidului: pesteputinqi sI dau de scrisoare' bii, a m am nu poliqie,l-am scotocit prin buzunaie,Pestetot: nu e g_i e. I,-am ameninqa tcd" nu.spunedela conul dnice si-l chinuiesccaPe hoqii de cai". degeaba: po..ttr il de iat ,ru-"i gi numai coanii Joigichii.O caut ;i nu o gisesc;acaslnu-i, aici nu e..'" ordinelechiarincilcindu-le pe aleprefecZoeilconvinge pe Ghile ,l-i qii la """.nt. tine, daci qii la familia ta"..., formati din ,,unspremlui, cu ,,Dac i "rg.r-.itnl zecesuflete", vreasi-i cigtigebunivoingacerindu-i iertere;i motivi ndu-gi Lui Nae Caqavencu Nicule, poftiqi...(umilit) Eizl,tn,lipa.tmisiei: ,[...] cocoane fapteleprin obiigaqiile si.fim scrofulo;i la dato.riemisiei mele,care o rdond,(serios) dorr"qi,itt consid"eraqia si-qi fie - trebuie si-l ridici ? D-voa stri gtiqimai bine ca mine...agae poliqaiul:tati il ridici! n-ai ce-i face: e mi sie.De aia(foarterwgdtor)mi rog si pardonaqi".Din slugirnicie qi interesatsi obq ini bunivoingalui Capvencu, Prismndail asiam a guri ci citJqte gazetaluitotdeaun ca Evanchelia,cd,,altele eu in sufletul meu' dupl buget mici'."' $i chiar il ad i"r. d" ! ,r-"i ..li face: fameliemare,renumeraqie arunchndprirtiri furi;e de ad mirl: ,,Marepigicher! Strajnicprefectar fi dstal(I ese . miraqiecdtre Capaaencu) ' la Permanenr datorie,poligaiulestecel caredA semnalul9i conducediscretincizot : ii Lui la ierareade intrunirea electorald. Trahanache spune ,,ConeZahatio, d5. -i I ordinul lui conul Flnici.'. Trebuie si-l lucrlm pe onorabilul, pe d. Nae Ca gavencu; Sunt la uqi, cind oiiugi de trei ori, d-ta proclami candidatul9i iegi p e portiq;..' qi pe urmi-i treabamea..." ' pe. Pristandail minte pe Tipitescu pen tru a-l putea ad-u9e Calavencul.aZoe. e t..tt.l fapte,gtiind ci astfelarede cigt igat: ,,Am minsuporteconsecitrqje dispussi qit...nu-i adevirat ci-l cheami minig trii. $tiu ci o si mi ocirasci, o si mi bati ci a", om e ,'.,1[i;';;ii:i:TL$J:ttffi;;i., ,,E,;,,,pi,,un onesr.., asa cu,,, recunoasteci ar fi fost r tr: de pc Dil;:;"._1"."'p"nr*'.in.-j,..;ri. preferat c atavc' "gi I 'rlcg a' agrn,ige lrfrFteirnca a fcmeiipecare deatirea pi vremc ;"U "r..- Uld.:ilgrr,"*ii""r", urrtc cari, si te vezird,zbu. " gi-am si-ti cerierrar e ci ''rr' pe nr^efe.ritneicusorur, puicusorur pe Dan_ llllr'tlll ttlon.log, Tip itescu insu$i rraui ;;ffi#:.1:"fi-:J:1il.iil ,,"r,.,i. si asa r ;;n;i;:;i,p;;". rac pr",,;,

scr. *[]ri]ff comice : su :'1*e poporuluia.yui.. maispreugi.ru rezcmar sa bie. ..." r. ra tlc circ ori partidur prezenr ori (adici ..le1li.agicati.h.. esre p"rron.. N.rr caraveni:Ti:H:{ffi il:H. rin.r'..il. de dar mai c" t... Cdracterizdrea personajului Ghitd pristanda GhiqiPristanda este.J.*kT:^?LI..ll::. exacr cum ..ii.rr" '.. Personajul caracterizat este direct prini ndicapiire s..trc...r* . p."r cntw corp pi ncareeanu misel! IT TANDA: Curat TIPATESCU: Murdar! H ..ir..ff ol.r. ordinere.. ....'.j."u"pe provoaci apariqia in regedinq" care rui o a" i"i.."rt"" .. :tl . r".'. r.""ie.Ti"tff.....n'"...i:ryrylii#'.r...ri.."-"..'r. .l."ra"* i" iip"ir'Jr*.h.". ilil.J".PRIsTANod i o" *'. torald' bazatd'pe luptd gantaj..'.onr Finicd."]"]]' "::i":: irp^rEi &1 ffi l?"eat a gisangele an cteeazd situagii PRISTANDA : Curat murdar !.tipurpoligaiurui . 9i i[.. sti in Ia rior.i pre_ If i'"ir" afosrca_racterd" ou J."..1""i.."'-: r ".r..i" rni". Iimbaj.-o. .: _.or.i.r-"r" or..s1.*.rtil..n.b.. ". ele c_ rdJil."..i-.*"i. personajului .'....:]'t"' a "..servil .o.lilj?i*:ff_ lieclccjir caqavencu".. Jr'd"r..r. ljifi:#ra....-1'il1*iichc gi Zocc ...ffi:sr.". i'r...r"l"gii ct si mai . ilI.-".iiEJj..ul n."*....IH. mai cer [:-.illl.i obosit ciritori e. rfrJp.. ij.: "ai ""1r.ceniceregizoraregi ares indire : fapte. ^ui'Jr_ ..Tlllt.:*rviff :.adtudi"i.obi reacqiire -...r.." atit de ramotit .ii"."*#..rr_".#i" . R et d a h^ s nri ^1..aor."rr..''iii*i:**i.iii:illtaiiffi:*?i:i?.maip.f.il.H.i' "t'i . ... :inT:*il.lf re i.**' ..m "dam t.'"..) executidocil ordiner.ru"..i" r.. carc pisrreazd'l'i-. iffi-it...p.rJ^E i..i..:r"iru" d._ll"-frinlos flAn..t# i.scrofuros datorie. Ag amiti... eresre."". repetd mereu esre ci amegit.. mairiu.. illil1.. "prig" cer lipsitdemerire.. Ghiqipristandaapare.

i.ir irrculji. l."r.. ce-^uspus B.preocupare'ptecauqii.qaisprezece. .rr.. ? copiii cini le-ai .cinci mii oPtsPr zece' . il e.Nu e m ai-'r.o-..i-l explicabine..r""ii unei colegede-alemele obignuia. 3.c ilegirurile lui de rudenie..predicat nomin al.scro.r la personajului. . lasrsi[rrrii dar ecdrasc{. .prure rnreresc. f uloq. cornplei.. pdreaciudat.oreplicir. i lipsise" . nu explica predicat verbal. 1.rr" memo_ Muheii'tr..ri"r'oij.r..-"irii. se."te rinipal d in romanril Ion de Liviu Rebreanuare un destintragtc. arezolva' a a e xplica:* le-rrri.in ilic. lipsise predicat verbal.rrnr'eficace formareacomPetenlelor ir.i" . ad.iddr'illifi. un pairr.i" citirorilor/spectarorlor. rr. ntt eraantipat ic predicat nominal. .usdvizitezeMuzeul Mir ii t". fr. I .a limpezi.. "". manifestagia La organi EetA ci'srcaalcsului.. Examenuloral estestresant' Orice om esteunic in felul siu' ! neinqelegere VeSnicd Mi se pirea o sculpturi2 erfectd'..rt rezultatulconcursului (interjecaie) Ul. griji' bunivoinqi. rcplica Ghiq"a reia lui care fir. Mog Criciun aducedaruri copiilor cuminqi' 2. 16 .. scirb o s ' il.# prt rl'd" .ia"... nu eraw scandaliiapi predicat nominal. apteciza.e'-"c"ry"rconstitugionMuzicalMuzica al! ".j. princi.. cl cstcpronumcpersonal.d de caracre fap tut cr accsta categoria slujbagilor lYpqi EJr"r._ inexplicabil Si-l l'*m trirttisla caivcrzi pc ptrrcqi. tragic etc' pil.._t_" :Iit' vigilenql' atenlrcicurloz ltate. pentru "')' a a nutri: a (se) alimenta. orr*rrio.Ll r.ct" d-u. 2.1 tife !. rizare.rn..cste ""ro-ri ir. . Purta (sentimente 2. interes. care-i propozitii subordonate atributive Subiectulal IIIlea . adjeaiae ca. exprimat prin locuqiune verbali. i"s ca roarcpcrsona'iele comedia d.'-oi. si-"qi tred...e carenu p explica bine.. iil"Ji!.serneneA' a*oce' eficace' comportdrt' Ne re voltau tsernenea Si in acestsezonse poartd culoarearoz' in iurnaleleTV se prezin tS'intimpliri utroce' elevilor' in .. cu gi de vecheintimita te ii dideau dr"prrl. cacofonii-g. pdrea.FI Picsa irrchcic se cu. antipati c. p?""""qii gresire. Nu-qiixprimase gindul complet/intreg' 4. clarifica. aaea sentiment -..r..aesnic.. ...1 3.\ Concirtul de ieri a fost o incintare' (atribut adverbial) C .eriapirii . .vine . replicile ..ei......predicat se nominaj. grade.predicatverbal.oa*ri.a (se) hrini. -1.:#. 14 paisprezece.. mrl 11069. respingitor. Otilia.."tutdiscur.'d.r {.Iutt.in d.utui.r str relenrcu? Nu c stlpinul rncu.de cornParu[ie:anterior/posterior.tii. rului. 5018. absenr 1.J. i darorie"..rurp"rarfi -"..l..wnic. nutreau. s ubiectivi' am invigat p-ropoziqia f i. 'a biI' -"-ori" Subiectul al IIJea A..sugereazi .. (at ribut verbal) r ! ...t. md bati.fii..J.oricit de indeparrate.. l...-. iu Agimigd Darrda'alh".jectiveinrtariabile: a..renu-eragi. feminin care-ilipsise."'"i*ii"nal giavantajcle ^Lebi"et^iit ii.purtdrileei care_ lips'ise. ln tcxt.. l."g"L. Pii. ("purtirilc el") 4.nimni.unsPrezec e galzecl noua' tl r. oriiind gata Iagi.. s pecula predicai verbal. dezagreab neplicut. .cqiil.predicat verbal.oz. anterioare " p. " ctr$runsprczecc sufletc L-a rrr ? .rrol".r..u."Ir".a. deptc olllsnlc'tronsensuri..': il. ardtainteres.b reprezinta alti'moialiti'r. ghicise predicat v erbal. ..pe carenu . a avea..". progrcsului.-"''r^v'rw trl.j:l'jjJ]]: coani "'i'.. ai. .ri.J.pdreau _ scandaloasepredicat nominal... exprimat prin expresie verbali..-"iriJii'ui a poliqaiului.a. sdcenzureze predicat verbal.ro.ai.. Sn-mi scrii daci vei veni la c oncert' Negre' l.Ia care accs ta [irreurrcliscurs care in eiogi riri. A dcvcnit rnemorabil limbajulp..a demonstra' soluqiona.acest sentimenr.tn chntat....predicat verb al.q" r. mai curiosera ..si cenzure ze. Avea plicerea de a citi.: itr-"ia.prudenqi... oral.1. dddeau drepal .r enu pot ar)ea_ perfe.rtt i.pr edieat nominal. exprimat prin loc uqiune verbali.. predicar verbal.

""olu^r"i i""ruri .orald $ scrisd 7. v ezi Tesrul 15.i. strategii d. itemul 1 Pentru .subiectulal IIIJea.ecornunicare *bi".e formare d cornpetenlelord.

.".t" irrira*-lragur cu gulsprecimpia neagri.""Juo cerulcenusiude toamnicaun cropoturiasde sticri aburiti.1po. ci prirr armosreri ilil'.l#'".i].rut devedere confricturur." Cipitanului Klapka.doi soldaqibitrini sipau groapa..qf *i:JkT::#i'J'i{i!..rr vorbegte. sdrreacidin ."rror Boroga..scuipindu-qidesin palmegi hiciind a osteneali.qi ajutaqidc un qiran cu faqapiroasi gi rogie.Euinsumi..s#.i L*.. primurui t irnpul Rizboi rtrr"Jl"i.Rebreanu aliz'eazrgi primulromana" re_ pdd.e zer.congtiinga datoriei.r.:o.-."rlri :i::::.t y.' ?*i{"*tar III_rea.. zent. degisunt o fire ex cesivde qoviitoare.#ffi :i:i.lii7{.. .ipa." Citatul am pe reprezintl.ri.inicia gtrearrguiui.i -.1:""': '.l l*::.. inrere_ pregitirii giirrcearci ird.ot.rl. i"ikn . o dutocardcterizaredin care se desprinde o trisitu ri definitorie pentru personaj..c1-inceput rizei ar rin." satur.absolut deplin.iii.""' r.:H:)rrr_rea.p* incepe. gi convingerea ci cehul Svob .. . sp'nzuri_ infipti..."p.-.* vlzindo fotosrafieo_ped"r. d'esprecirui ^iii ca a i". autorur a triit_o fratere Emil siu. cu i" ffir"*gi.r:ff -n*po."iilffiT..npa.u1. nu avea responsabiliiili. _ Lrcator arromanuruirom-inesc modernobiectiv.i Desi "p"r" acesra..ordrgii sapigroapa pregitel.rat..-.iru"aiilp. ar carese g{tegte spinzurarea c"hului Svou"i".1. at rprff.tragi cur de un prutonier 9i .:{J"ililliiffi:.#i.11y i. nareazi. sosit cu puqin inainteaexecutiei.prinIo n (rg2o).f.aflatd n eas rab a" nearop n.ili. lrir..r3'.".. .'. o.'Ti.. supravegheaqi un de 233 caporalscund.. r. Apostol Naratorul este omnisc.ii"'ff :ffr.li." r.l p r'. arm oas Conccprulro?nltn vezi p." seschiqea_ "*p.Hffii. itcrnur 2 pen rc?.i"q"p'"ri.i ii.. /u!aelalitdpi stintulare a tle credtinitdlii elcuikr [rentru rez.compretatprin .rgi ro.n." irr."i.ifi.or romanul (1922).t""* uritii-spanzuririi. "o-."r... i-pr"r.i "-i.if. de dataaceasta constiintape deplin impdcatd. ... i:'.ilX.i"iJ *'.rpicg.rrr.wrea ."rrr. si lon.i::.."r.rigie jl"'#.."e_ll.Bologa ii spune cu mindrie cI a ficut parte din Curtea Marqiali: ..'. prezintit?n romanur carztarur. r.."..i!.:.72.i.liogiru.ii..ai' ia4r. :oarea noui gi sfid itoare. iremur.::"'.r#'"f :...r'...e ?ntr-un roman cu aseminitoare: :J::"... $rrean_ -rrgi".:l::.. ncgricios.se din seazidestadiul 1..'jili#l .."r. Din rana pimintului groparii zvirleat lut galbJn..ol1"d....oir"rr-ut pddurea 9i spknzura_ ruor ercmai murtesurred"Inspir "g...!#7"..il.r.o TESTUL 24 Subiectul I I la!1rea sphnzuragilor de Liviu Rebreanu Rizboi Mondiar) esrererevati nu prin scenede lupti.ei"1.fi scena spanzu ririi ester. excisd. 2.. . .ri".-1 r. sphnz....r+il..i. "r"me -e..""T:f::jj...-i-.J i'.'*m*1k. spinzu_ .dezert ema rdzboiurui (primur rea romnn ci.#i".i.i..o rru Ivarca rui:ff.'L'... l ipicios.o.":.urag.lfrffl"i. a 6st spinzurar p_enrru ir.:::.:."..r r... iri".obiectiv .dupi f iecare lovituri de tArnicop. arboriarimii.

.Apostol Bologa esteconvins ci rizboiul estegen eratorde energii gi continui si se prezinte cipitanului: .Bo logase cutremuri iar.odatrebuia condamsa nat la moarte.$i eu sunr ofigerde r ezewd. care parci pitrundea pini in lumea cealalti. Autorul noteazd" stirile. invipiiati.igi auzeabegile inimii ca nigte ciocanegi casca stringea qeasta . inc dt tncepesd se tnd. Un frig dureros ii cutremura inima. O mirare neinqeleasi clocoteain creieri.. la incepur. Apostol este atit de impres ionatde atitudineacondamnatului (iar privirea acestuiail va urmiri obsesiv). privirea il aceasta infricogi gi il indriti..Fiind I H ..ochii omului osinin dit parci il fascinaserlcu privirea lor disprequit oare moarte ..dar nu reugegre si-l convingn.$i eu carecredeam rizboiul e un ucigitor de energi i!"ci il jignegtegi-l face si roseasci. s-a lisat pe pimint. $opti cu teami: . declangat de fizboi gi de zbatereapersonaju lui intre simsul datoriei de ofiger in armata austro-ungari qi sentirnentul apar tenenpei napionalela oastearomdni (conflict napional 9ipolitic). Pe Bologa. Rizboiul m-a smuls din mijlocul cirqi lor." Prin tebnica acumuldrii se su rprinde drama conflictului interior.Ce i ntuneric. Dupi execuqia cehului. discuqiade la popoti gi ve steaci frontul se va mura in Ardeal intensifici nelinigtea incertitudinea Bologa .lui Bologa in t impul execuqieigi apoi manifesdrile crizei de congtiinqi a acestuia:.i infrumusegadde de o dragoste uriagi"... comportamentul lui Apostol in siu aqiile-limiti createde rizboi.Incearci si evite mutagi lui rea sa pe frontul transilvinean unde ar ajunge si lupte-cu armata romini. Glasul lui gerpuica un sc incet de bolnav gi se stinsein oftirile vintului.seficu roq u de luare-arninte gi privirea i se lipise pe faqacondamnatului.obrajii sublocot enentuluide sub streangse umpluri de viaqi. li cere generalului Karg permisiuneasi rimind pe frontul rusesc.i cind i-ar fi fost mult prea s trimti si indeii ca sati cu sila. iar in ochii lui rotunzi se aprinseo strilucire mindri. de la Universirare. cici in vreme ce inEira criii mele gi hirtia ii tremura intre degete.oiascd justegea de "condamnirii gi a convingerilor sale: . unde aproapepierdusemcontacrul cu viaqareali..intrerupse locotenentul cu mindrie. Desfdsurarea ac piuniiurmiregte evoluqiaconflictului interior. printr-o fapti eroici: distrugereareflectorului rusesc. Doamne. cg intuneric. Mai pe urmi sim li limpede ci flacira din ochii condamnatuluii seprelingea inimi ca o imputaredu reroasi.. Dar m-am dezmeticir repedegi mi-am dat seama numai rizboiul e adeviratul generaror energi i!" ci de Replicalui Klapka-.

err-" era sigurci..i rgaea'cl ca p rivircalui svoboda .i"a.. $i a.iJ rrargirra rugiciunea cirre Dumnezeu..r_se se zbuciumiintre nevoia a fi bun rom6n-gi.rg ci nu lupti crr rect.r"*obiliza t.u" f. de deci.. nit . pcnrr rr in frprn sneroici prim-cate I Punctul "o"i. _omf ceo proresrare nesfirgiri..il."r"r cu care armar. penrru a-i demonstra Marreici...-ror cd gi aqade neputin_ cioase firn rost ca gi zvircoliril.""J..i. personajuru i *rr.."1..onq... a gi da toriei'Disprequl care privis._. Omul trebuie si faci imensesfo4eri si steain p icioare.iar impicareaii aratdcalea.din exces zer..r""r.r'iqii. dar.rr p. cum a voratcond^amna rea cehului.....aica Ilona. : i.1"'tr'r' culminant coffiauluiinterioril al reprezinti numirea Bolog a curlui in tea Margiald urmasr judece care 9i.in.r]i.> deodati zise . ir c6t fost de trufag a avut. comire "*..i fii'rl cil ln suflct... i"ei"gr.ra. "t"qa'a...si cum a'. .. o imagine terifianti-car"J 'o"...".il.... pita...J'il. lmpreuni cu consrararea amard viaqa ci omului .ir la ir.'.gtie .rJ$ir... parcl viaqas-ar cilluzi cu vorbe..r ltTiff:Id' ln drumulspregeneralur Karg.fiica gr.congtiinqa toarenizuingele srridaniil.. ." Totugi ajungela concluzi a ci .fi .i.-bili dacnn_are u. f"r"ir.. nu gtiedecea ve* dar !r:.rt .'-.rrrr' ci Bologaesre tip rovli un tor.."rr)r"L o.sei"d.in i un iadcu limbi de foc.rrr" i sepreficu leaatingerea in sufletihtr_unsimrimdntderusine pirerederiu atit de..rie pdnd adirr in cul congtiingei: suflet sezuarco'lea ... a cum "daci e destul+.lir... Farva...Prin iubire cunogt .... misiede convalescengi."."'a. a.se in [.hi"utorr. sim qul cu ir .r. .-pri.p'..tecind speranga exec ugiei.estecondamnatla spinzurar e .j".J d.liltorului ...$i in aceste gi ginduri contradictorii.irorri... mai ctr r6ndseva p unede-acurmez4.. biscricd....orrr. fire inceput gi firi sfirqit.per*". i.".aqia inrposibillr enreil aduccrizboiul. tul Boteanu....d.. i..l]rrrlP eviti situ. .. zidirnicegte prin mirturia sa inceresti prins de locotene ntulVarga.agort.. r""i 9i rdmeii n rpidea din ce in ce suiletul.l. esre cu rajos)' Reintors iatul ru*"..[..rrr"pe carea avut_o irl eopil{rie. f.Ju ridicind ochii in sus...ucoleg..-trecind printr-o padure. J1i -"*'t""r" sufletul.'ier""r romini ac uzati de spionaj tridare..in lumini i seciiea ..o. M-a m amigit cu vorbe.. ..nic. cnpi ochiilui svoboda...d..stor J. s-aamesre_ cat. rit iceqte gi La judecati. caresi gievegnic dr.. p " il fostul si.r'l nrcdaria'dc i.pilmui..i.o crizemistili.i.ii r-isiri . rnonrentu l careigi recapitiincrederea in in sin!: .rir....idi. renitrPcntru un. de pre..rexecugiei..r. sr.iar cind a inceput privilirea.'8.. strirucinJ.".. lui Dumnezeu in ziua judecigii J. Cruccainsi crucecu evlavie.Iubireatriiegte ve...li"ga# #...r. in a9cind neribdarea unei salviri miraculoase. rrirr *clirreaori. fiind la coroanad. teprarea estesfigiat de stiri momentesufletul slu de a sesfirqi totul mai repede.i... cind rrebuiasi rimdni p"rrrrn Aproapeincongtient....".i.. ia a r s[-i spuni ceva Ilonei..e dezerta. vrea ilJ..rr.-"i T'otugi destinul -a"iuir"r."pt" cumpini inrre iumeadinliuntru qi ce.....o'o"rea faci parte ci sd din c.. triies.u[ cind .obrZa"."..rng.t"il gi igi : ." .piligieEu. pe ntru ci aceasta vorbiseungureiir(.Viaqa un povirnig cu un capi t in cer gi cu celilalt in neant.i clipr igi aminticu o precizi! .rolrrrrt".'r.rteze: . amarrdou i ir..Ccrul erancgru ca gi pimintul. il . fapte contradictori i.. Se in li aprinsese suflct lumina increderii. vedemulqis pinzuraqi.ajunsor' putcrnic'rupe logodnacu'Mart" iio-g. palmele sim_ aspri a funiei. d..... o harr. p arcdarfi statin fata..r". ii )gua. ?lobscdcaz. Irstt.r-.. gi seintoarce satul in ocolind pidureadespinzuragi. i"r_.dar nu.. il ..'. cirili disperateale lui Klapka de a-l salva. inrr_op".ilil..... o de ".r."ri..d." epucat greangul incercindu-l -f"e derezistent.r tusrro-ungariii ucidepe romdni.ro.. isc si strilucirea p...Amirrtireal.iiu-i"" albepe carco. e .. .f"J"-"Jffi.d"'Ap. . gi seoferi si_ l cbnducipe porecile munterui.. r'urLratur' sv . peruluiVidor la carestein gazde...-.a"gi sp6nzurar nenumirar e de ori. (AposrolajunsesJpe fronr ca. nimeni nu-i mai poatereda echilibrul..rsificu ".

te cu capul de ftreang. Poateca o speranqide izbivire.leria i se lasi pe ochi.ti.trupulatirnind ca o povari. dar nu inci un romancier rau)ranoastri." cJ t. gtieunde lingi spinzuritoare. unei psihologiceconferi romanului caracteristicile Amplele descri eri9i invesrigaqii psihologicd. Pr ivirile insl ii zburau.esteajutat de prenu otul Boteanupe care-lqinede brag ii nivllesc in minte ginduri absurde. neribditoare. dar se simte luat in braqe sirutat pe obra ji de citre Vidor.vdzupimnntul desc his o rani uriti. avind senzagiaieesteo piele de garpe.ipe Dumnezeu .". vestind risiritul soar elui.vede alt medic decit Meyer. atunci.din cind in cind observi.:Pri*"qt". cinesi fie Aposto l Bologa? pe in timp . .. citegte"sentinla caren-o aude. o atin ge merg." (deznoddrni.. Ridici o-hii spte cerul gintuit cu puginesteleintirziate.e in groapl. gilbuie".rttorgG pe Klapka.". il DrumuL spre locul execuq iei parcurgeaproapeincongtient.Aiuttci Apostol fu impresurat de un val de iubire izvoritl" parci din rirunchii piminrului.-o fel: .'" ' lncearci si-i scriemamei saleo scr isoare. analizd ascapabili si cuprindi vasteansambluri. servi lroapa supirat: . se temeaci nu va voce care-i spune sI se urce pe scaun ulneobservat gi puteamigcaiicioarele. cruca i .Apostol iqi potrivi singur ttreansul cu ochii insetati de lumina risiritulu i. sufletul robului tlu Apost ol. Apostol... L^ur" rr^pi scautrse love.primi in literatura romini. o scoate qi o atntt..ttto"qte cite cevac unoscut..p.abiaigi migci picioarele.Drept in faqi luceatainic luceafirul. vreml ce in urechi i se stingeaglasulpreorului. Apostol'. Cresp" tele munqilor se desenau c. un feristriu ur iag cu dingi tociqi. il r. in spre'strilucirea-cereasci.. Tudor Vianu il apreci aastop"t" d.. intii-rphtor.. nu recunoatreglasulpreotului.dar tot amini..t-ele siu: . Doamne. audeplinsul disperatal lui Klapk a carese bitea cu pumnii in piept.. t. Avuses emmulqi povestitori pini .. audeo pini atunci..Numelei sepirea striin gi seintrebi aProaPe . apoi pe groparul Vidor cu obrajii scildagiin la crimi. Oare ." i r.. iEi simgi. se pomeneqte obpriveqtelinigtit mulgimea.ntul). Pimintul i se smulsede sub picioaie.i te inalqipinn la ceruri.scriitorul manifesti o imaginagie coboritoare pinl in datele elementareale fiinqe cugimea inqelegeriipsihologicJ inci in liteo'vig6are gi o t"*iitticie a puterii construc tivenecunoscute omenegri. apoi cogciugul.

vezi Testul 3.. acelui rnomenr". 3..zicee1. . cht doi .subiect.ri.ylpri.. din jurul tiu. Propoziqiile incidente textulliter ar:. l...rr.v iolent. ruirhom* M.dc crcaqie izvordte.i doriseatkt de muh . b. s ase.i-rr" "giJiJ. intens:puternic...rir.scur.Ui""r r' d.vezi Tesml 7.atribut adjectival. ca B.. reflectare. Pentru rezolvarea 2. regentnu derteni' concesiv. . e. de 4. Finalitdpile tnvdpdmkntulwiprimar subiect.subt eran ele ctro itice e. l.iifiil" l. al optulea.compleme ntcircumstanqial ce-.Tdnirul erainsole_nt.subiectulal III-lea.2B).'r Ei. de d.". strilucitor. "ir. c. de .rrrr car c. (Tudorii^iu." p. re gentnw ceea deveni.la renrulnroclcrn cuvinturui.ci i sevid broboanele sudoare de scur gindu-s lentintre lujerii iegiqi e/ dirr brazdc' .. Vizuse cu propriii oc hi turismului. .ac rui Zora. 1....i..spune din qiranul. Iegise curindlapensie. 2. tare.i Mondial."nu romanur mlnererc engrena circuitul in mondial g"nurui .(numepredicativ) lent Mersullent rc facesdobservi lucrurilein. locali trebuie sl-gi aduci contribuqiala dezvoltarea 3. Tebniciale muncii cwcartea acestuisubiect. se cd ' Sedovedise indolent orice{Ftcea. Administr agia Subiectulal III-lea l.. 1.(. adjective calificative nu por avea care grade compararie: de intens.r "r*.complementcircumstanqial mod. de 1.roqile plugului foi de hirtie/.el nu deveni ce eace-gidorise atit de mult.i in parbrizurabu rit / al cerului". . (atributacl jcctival) 2. Discursul releaa om cultivatgi inqelepr.1961.c. la TV. de Voi petrece revelionulintr-o pensiunemonta nd.. Degi talentat..pini iessrelele" propozigie subordonata circumstanqiah timp.rrtr.R. rui gi Tchtoigit)osroievski. in Dintr-o eroare . ln text.complementindirect. .r din ruirrga generali a realizasdlul mai dc majoral culrurii n.. aprins. proiecpie oglindire. Dezaaantaje ale wnei metode tradipionale de etta luare subiect.frlrqiu..pe.r.una ..la sfirgitulp.ve dea eraprost_crescur. fusese respins selectie. a treia .si le gim..r"d.. rir'p.. . al accra i-sepcrrrivc$re Balz. p... de gAndu-se lenf') A-ccst copil este in gindire.. 2. cu doi .ffii.strident. p. -'propori in jie subordo nati atributivi. a."r..cindgiranulcu o $osea asfartatd/ jurur gdr. doudzeci subiccr.fi.viu. din pirulrcelorfaptc.ea urrrrl din lucrAtorii "o"r*..1rrnoi.. subiectulal III-lea..ar. un Numai intr-o situaqie limitn i . rulantd. Nu fi duplicitar in situaqia faqi ! din cum se creeazd sticli frumusegidesivirgite.i nirfi.cca '.nume predicativ..propozigie subordonai.rr*. [.6ii. Pentru rezolvareaacestui . 4. itemul 1..propoziqie " subordonarr circ rimstangiali consecurivi. acestui Pentru rezol varea 3.propoziqie subordonari circumsrangiali scop(fin aln). E pi. B. itemul 3. deti tdlentat . .si maivedem". cdldtoare . itemul 3..i7f . la Aveamorodre crimele . Subiectul al IIJea A.in filmelede d e p.propoziqiesubordonati predicativi..complementdirect.vezi Testul 11." rrorio aievirul. subiecul al III -lea.. : C.regti.lent arefuncqia sint actici complement de circumstangialmod..

1?8o. vo l.Pedagogie Crisrea. Ediromanwlromi. Marin.!.Dicgionarde omonirne. Limba romknd contempo rand. Marcu. G. Bucuregti.Theodor (coordonato Sintezede limba romi.e Felecan. or toepicti morfologic al lirnbii romkne. Hristea. Editura AcademieiReneologisme.1991.Bucurqti.. r).Iorgu Editura lJnivers Enciclopedic.Bucuregti.nesc. Cotianu. 1995' (trad. Editura AcademieiR. Dic yionard.Buc urefti.R'. Eseudespre Manolescu. Landsheere. ll Bibliografie l. 3ir.^Didactici gi Pedagogici. Cluj. Bucuregti.1978' publicii Socialiste . Ion.vol.Bucuregti.Dic1ionard. I-I! Editura Aca demieiRomnne.. Bucuregti.nd.r4rool*lNor.1985.\.Bucuregti.S. Istoria literaturii romine de la origini pi..i. I-I I.Dicpionarulexplicitio allimbiiromh. Didaaica m odernd.Tnstinttul Lingvistici . Maneca . fordan".2 000' Editura Vox.1984. Editura AcademieiRom6ne. . Ion. tu ra Eminescu. Pedagogici. de '*. Dicpionarde antonime.EdittraDidactici gi Pedagogici.L. curegri. Radu.. paronime.Sorin.vol. Editura Didacdci gi Pedagogi ci' BuCristea. Gramabica Mioara. Nicolae.1998. DicSionarwlortografic.Bucuregti.Napional. Editura Vox.Editu ra Didactici gi Pedagogici. EdituV.Miron. Editura H umanitas. Nicolae.Editura lJnivers Bucure.197 6. Gheorghe Felec an. G.etermeni literari. .Bucuregti.Bucuregti. Cnrricwlwm.ne.2001. Definirea obiectiveloredwcapionale ra Didactici gi Pedagogici. IvmC-SNEE. 2002. Cllinescu.Bucuregti.ntul Programegcola re 1998. Ghid de'eaaluare. III.I. Editura FundaqiilorRegale.Editu.). Gramaticalimbii romhne.Dicpionar de termenipedagogici.Editura Vox. Ionescu. Gramaticapentru to.ti.2005.edigia II-a. Enciclope dic. primar.nd in prezen t. Editura Didact ici 9i edwcayiei generald rnanagernentwl Sorin.Dicpionard. 2004. i. Bucureqti. pentra tnrtdydmi. 2000. 2005. II. . t.1956' .1979. a Nicolae. Bucuregti.1998' .1941.Constant.Editura Dacia.t. Bucureqti. Metodedi tnvdpdmil ri.Bucuregti. Landsheere. .Bucuregti. Cerghit.e Rominia. Florin.1997. 1998. limbii romhne.

Editura Didactici gi Pedagogici.d"gogi. Editura Mirron. Editur. Evalwarea progresului. Editura Tineretului.EPL. Metod. Eoalwarea procesul in didactic. Bucuresti. uizai Seche . Tudor.Lecpiide e'ualuare interclisciltlinard. comp ozipiilein yoald. Vianu. ediqie ingrijiti gi pre faqi de Marin Bucur.Editura Discipol.u 1-4/ 1997.19()(.cokr...J wrnal.consrantin. vol . Popeagi. Parfene. Scriitori modern i.r de al demiei Republici i Socialiste Rominia. I..ica pre ddrii-tnadpdrii integratea limbii si literatwrii romirrr ttt inv cigdm ul hnt Ed itura Humanitai Educagiona!Bucuresti. Editura CarreaRomineasci.Editura pentru Literaturi.i tnsemndricritice. Simion. Arta prozatorilor romhni.19g2.Studii .Ion.Ped.1965. Bu-uresti. Desprestil Siartd literard. Mircea. De la teorie Ia practi cd. Editur a pentru Literaturi. Eugen. Negoiqescu.1980. Bucuresti. Radu.1994.240 Mitu.r ProGnosis.primar.agogie.2006. Florica.. Vianu. 2002. E'ualuareacwr entd5i examenele.i p. Bucureg 1961 ti. Bucurcqt r. T Seche. Editura Humaniras Educaqional. 2003.irr rcvisra.Gbid pentrw profesorl. . vol . lJu cureqri. Vianu. Bucuresri. T. . B ucuresti.Vas ile. I-II. Ediqieingrijiti gi introduceredc Geo $erban.trdor. Mitu.1966.Bucureqti. Florica. Stoi ca. Tudor.Adrian (coordonator). Timigoara. I-II.Dicyionarwl sinoninte limbii romhne. Bucuiegri.e.luviqimi nrulprirrr. Stoica. 2000.Editura Ac. curesti.Scriitori romkni de azi. Edirura Didactici.1978. tt.Adrian.

si lucrar epoatefi un instrumentde lucru util si pentru de cei carese pregitescpentru exam enele perfec!ionare.' . care se posturilor .in"prirnulrdnd Carteade fa!5 se adreseazd institutori orfnvEf6tori!or.' suslineriiconcursulu ipenttu octl'parea '. cu adaptate ln conforr"nitate cerinlele Diclionarufui o rtoepicsi morfological limbii rom6ne. .' modeled*l"r"uri cuprindenumerease Dar.ll$!ffilU . specializarea coiegiilor profilvocaf cu pregS tesc vederea in institutor/invdtitor.=''." .li exerciliicie limbd rom dn5(toate exemplificate.rsB N 574-171*LA 1-B ?8-= tsgN978-973-6S9-078-9 . . vacantein inv5fEm*nt. 't . ionalpedagogic.5i ale Gramaticii prezenta Ce 2005) foafte multeelemente metodicS.deob!inereagrade[ordidacticesau pentru examenulde definitiva t..ieievilor.'.. '' ::' . "' ". limbii romine.deoarrece iterare.abso ven!i or. ortografic.c0ncepteopera!iona edefinite5i. edilia editia 2 005.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful