T FloricaMitu Testepentru concursul de tlturarLzare Limba gi literatura rominl 9i metodica predarii limbii ;i literaturii romine in inviqimintul Primar ( institutori/inviqitori ) 1. 1' HUM AN IT AS 3 I ED U C AT ION AL

v Cuprins Fncrlercr CtP r llltrllotocllNrtlonrla r Romlnlel Ml't'u, I'LOtttcA Tutf prntru concurrul de tltulrrhrrr r Llmbr pl llteratura romlnl pl metodlcr predlrll llmhl l pl llterrturjl romlne in lnvlflmlntul prlmrr 0nrtltulod / lnvlfltorl) : / Flor lcr Mitu. _ Bucuregtl I lunrrtnllnr : litlucrrlirrrrrrl, 2007 Blbllogr. lsBN 97r t-e73-689-07n-9 371,31811,135.1 35,1 +821.1 .09:373.3(02e, I) Cuvint-inainre / 5 Concursul Naqional pentru ocuParea .Posturilor didacticedecla rat limba Pro p.entru ateinidvigeminrulpreunivglsilal. grama vacante r ezerv / r omine pi literaturaromane9i mdtodicapiednrii limbii gi liieraturii institutori/ invilgatori / 7 Probi scrisi de limba qi literaturaromani - institutori/ inviqit ori. iulie 2006/ 13 1,7-18 Sesiunea Baremde corectare de not^re / 15 $i Teste/ 1 9 ri gi Raspunsuri rezolvd / 53 / Bibliografie 239 Redactor: DIANAGEORGESCU Machetare: ROLAND VASILIU Paginare: ROLAND VASILIU Cope rta: RADUZAHARESCU HUMANITAS EDUCATIONAL Piala PreseiLibere l, sector I, OI17O1,, Bucuresti Telefon :027 316 17 18 Fax: 021 3161,7 2l e-mail: educ@humanitas.ro www.hed.ro ISBN 978973-689-07 8-9

lt NA'IIONAL CONCURSUL DIDACTICE POSTURILOR I'ENTRUOCUPAREA VACANTE/REZERVATE DECLA RATE lN lNvAlAtuANruL PREUNIVERSITAR Programapentru limba qi literatura romini q i meiodica predirii limbii Eiliteraturii romine - institutori/ invigitori ai (ab solvengi $colilor Normale gi ai colegiilor lJniversitare de Pedagogice Instituto ri) .CAprobati prin O.M.Ed nt. 5287l15.ll'2004 Obiective generale de de -r Actualizarea;i aprofundareacunogtinqelor specialitar c, metodica specialitiqii 9i de psihopedagogie . Dez,rtlt"r", .o-p.r"tiqeior ref eritoarela aplicareacurriculumului, a strategiilor qcolare didacticegi a evaliir ii performanqelor logico-funcqioprivind abordarea o Dezvoltareaunor comperenle c orespunzitoare nali a conginuturilor inviqirii 9i Competenqede specialitate,psih opedagogice metodice de al . Aprofundarea conrinutuluigtiinqific disciplinelor e xamen cuno;tinqelor de specialitateqi de didactici a . til;ii;;r"a qi op.r"giona lizare,a specialitiqii a specialitigii in . a'.i;;;r; 9i aplicarea creativi a cu nogtinqelorde didactici a lnol situaqii pedagogici soluqionarea . Valorificar"" iorrqin,i*lui disciplinelorde examensub raportul valorilor gi al ati tudinilor . TJtilizareatehnicilor de activitate intelectuali din domeniul gtiingelor . Asim ilarea elementelorcu relevanqipentru specialitate educaqiei . i;;il;; teoriei gi metodologieisrudierii personalitiqiicopilului LIMBA $I LITERATURA Competengespe cifice mesajelor qi r Utilizareacorecri $i adecvatia limbii romine in receptarea producerea tipuri de compuneri,pornind de la texteliterare:eseu : scrise redact areadiferitelor , analizi; wrliiatpa registrelor stilistice diferite strucf,urat si nestructu"t, '"'i-'t normelor ortografice, de puncrespectarea comunicaqional; i" fu".ti" d. "orrr.krrll rnorfosintactice. tuaqie, ROMANA

J.de construccareconlin abateride la aces ii.1i in ac eastilucrarepot fi studiatei-nlucrareanoastrdMetodica-pred'nrit-try(drii glsesi prirnar (Humanitas Educaa Tntegrate limbii gi liteiaturii romkne tn invd. de tip eseustrucd e genului I sp. mine care vizeazS. Subiectu lal II-lea vizind principalele referitori la ie*tul literar dat."lPti.-gi a. iieml de constr uc[ia comunicirii pioUf"-.tutoarea i.itemi de aplicarea regulilor or tografice.Temeledin prograde p.pdmhntu l qional.narri qi metodicaprederii limbiigi literaturii romine in inviqimintul primar' ln fiecaretest..ci am speci ficat a subiect. p"""trr"gi.t: rurat: argume nrarea itemi de limbi co-ntine zind toaie opereleliierare din programi.ur" . Subiectulal III-lea cuprinde iremi de metodicaprederii limbii qi literaturii roproblematici din programade co ncurs. subiectulI propune itemi de literaturi romini.t"r. iolicit ind-cor.hsind la libera apreciere celui caresepregiteqtefolosind aceasti lucrare' . vacante in preg ltirea gradelordidaciicegi pentru examenulde definitivat.2006).o.i definitivat carenu se re-. Cartea poate fi de asemeneafolositi Pentnr miilo.tt trit examenele oblinere a gradelordidactice..rrtnqurilor te reguli gi principii.i gramatici. i' I I t . punctajul acordatPentru fiecare Nu am oferit baremede notare. de lexic . ln aceastioferti educaqionaliam cuprins 24 de testecu subiectede limba gi litera.intreaga Fiecarerest esreurmar de ample sugestiide rezo lvarea itemilor din celetrei subiecte.ciei literare gi caracterizare persott"i:'.Cuvint-inainte Aceasti lucrare a fost realizatl din dorinqade a veni in sprijinul institutorilo r-inconcursuluiPentm ocuParea susqinerii Posviqitorilor caresepregitescin vedere a irivlqemint.

relaqiitemporalegi spaqiale).rnl.rrlirr rtructural.titlu. Editura Minerva.. Amintiri din copildrie Ioan Slavici Mara * Mihail Sadovcanu Bahagul Liviu Rebr eanu. Cilinescu. Bucuregti. pentrw elerti. antitezd. comparaqie.Pasteluri M. . Bucureqti. temi.rom"antismul.de-dragoste. vorbire pcrsonajlitcrirr. temi. Bucuregti..Ion sauPddareaspknzurapilor canril Petrescu (Iltjma nod.motiv literar. (clcmcntc cortrpozilie .Moara cu noroc Itcrmanul:Ion CreangF. vol.stil direct/ indirect. sim(strofi. perrorraje. modalitigi de caracterizare personajuluilirerar. Macedonski. prct z. liric. eul liric.naliza principnlelt. textului lirnbajul d rrrrnltic). . clasicismul. 1989. Demiurg. de specifice tcxtultrittlrativ (construcqil subicctulrri . curent literar.L.Nicolae..Garamond. tchnici argumentative..i operaEI.1964.. Reztedere. scen i.d.Scrisoarea I Al. tablou. 1982. Dramaturgie: act. conflict. Cilinescu. I storialiteraturii romkne de la oigini phnd in prezent. refren. Itina. momentele subiectului. Streinu. Bucuregti.1987' Simion. I iterari. autor. Ionescu. G. Bucuregti. Petrag.Editura Minerva.Viaga. modernism.izi1ic.secvenle Poetici' simbol. Figwri de stil: rnic dicpionar-antologie 1992. 1992. [Jnhtersul Cioculescu.'.rouran. 1981. Tudor.I ll llulurirea ittstrtttttctrtclorirrrirlizi tle stilirri.1985.sinestezie.19B3.construcliasubiectului(int rigd.. versificaqie bolism. G . I a le rcalism.1974. .drami. comedia. Bibliografie Dicpionarde termeni Gheorghe.Cristina.drama. Lwceafdrul. Bucuregti. moduri de e expunere(naratiun . G.P.1969.ne moderne.1995. modernismul.. dramaturgie.Editura Eminescu.II. caragiale-_ o scrisoare pierdwtd sauo noapte furtu noasd Drama: Barbu $tefinescu-Delavrancea Apus de soare III Poezie VasileAlecsan dri. .. E. Manolescu.in dulcelestil clasic Notd: Pentru abordareatextulwi naratio. I . Eminesct * Sarape deal. Mircea. Arca lwi Noe. nuvela.rrrgrorre rrre.V ladimir. Bucuregti. retoric.paralelismsi ntactic.limbajui prozei ttarativc). aPl iclrca conceptelor operaqionalc aneliza in tcxrclornarative.replici.:rirrr1r.Nicolae. conflict. Bacovia Plumb. liric clc irrrngirr*r podtic. Anghelescu.Eu nu striaesccorola de minuni a lurnii Tudor Arghezi .epitet. repetigie.Bucu reqti. Ion Creangd.rrr1.Editura CarteaRomineasci.construciia subicctului. hiperboli. romantism.Eugen.L. t ntkin noaptede rdzboi George Cilincscu . lirice qi dramatice .ti. directit/indirectl. Lacustrd' Lucian Blaga .pte. Cilinescu.elemente rlc vcrsificalic) drarnati c gi (subiccr. Petras.a pigdnci -sociali: Ioan Slavici.. neomoder"ismut. enumeraarti poetici. titlu. L.comedie. Literatura romini I I'rozi Basrnuf cult: lon Crcangl * Povestea Harap-Alb lui Nu vcla: Negruzzi .1974. Lazdrescu. poeziei. Istoria literaturii romi.AlexandruLdpusneanul -istorici: Cosrachc -fantastici: Mircca Il liadc* I.:acliune.claborarcaunei argumentiri scrise.dialog dramatic.romanul.it tcadrarca unui text narativ.rri1ie.Enigma Otiliei Marin Preda.Editur a Minerva. Cllinescu G.r t. Vianu. . concctclri. rerorici. dramaticintr-o anumiti categorie(basmul eult . ritm).autor. lirism obiectiv/subiectiv. liric Sidramati c seaor daedin vedereurmdtoarele concepteoperaliondle : Prozd.sceni.simb olismul... Bucure. personaj.misuri metrici.Testament Nichita Stinescu . Curente literare: mic dicpionar antologic pentrw e/ezi. laitmotiv..Noaztea de decernvrie G. monolog. Bucur egti. r Argurncntarea scrisa opiniilor pcrso'alc asupra in unui text literar: . interogaqi e qie.acliune. Opera lui Mihai Eminescu.Bucu regti. Poezie:aliteraqie.$erban. figuridestil.ru.EdituraCarteaRomineasci. !i nttuttriralarlil'erite lor literare: A a tcxte ' ielcrltjf iclreagi n. Desprepoezie. imagine artistici.Demi urg. indicaqiiscenice. vers.Irina. rimi. ba smcult. Manolescu. fictriune.Morometii l I Drarnaturgie comedia: I. poeziapagoptisti.Suiitoriromhni de azi.folo sind elementeiespecifice:structuri. exclamaqie metafori. 1980.'p.final .

Particularitif fonetice ale limbii romine . Princip iile ortografiei limbii romine . Stilurile funcqionale limbii ale o Comunicareaoral6gi scrisi II Fonetici gi fonologie o Noqiuni generale . rnotiv literar. Silaba. narator.monolog. Func[iilelimbajului . dcsc:ricre).Accentul . Limba romani I Limbi qi comunicare . Ab ateri de la normi si corectarea lor ... dialog. Aspectefuncqionale. nuvel.Reguli de despirqire a cuvintelor in silabe.e.

declinarea. a. lurilc rrrticolului lre Atlicctivtrl.Clasificarea interjecqiilor..1983. Funcgiisintactice.il. Coteanu. Gramaticapentru toli.Conjuncgii corelative.rod al efortului intelectual propriu al elevilor in 9. Ion.P. I. l'ronurt'rclc rcl ativi. I Senrul colcctll cuvintclor. Ortografiere ortoepie si a Vertrul.Fraza.. Proces ul scrieriiin clasa a 7.E. ncologismele r Mrflnaeo inrlrogilirca vocabularului rle lV Morfologie r Nulirtni gene''ralc r Sttlrstarttivr'rl(lcltr l. Valori sdlistice verbelor ale Advcrbul. Ortograficrca qi adverbelor a locuqiunil or adverbiale a Prcpo zi qi Clasificare. Pronumc lcdemonstrativ adjectivulpronominal cle si rletttrlrrstrittiv. Formareacapacitigiide citire /leu. Ver6e copuladve.E. r crcirrrclj l'i cctivelor Irrotttttttclc. Pronumele reflexiv. alc Ortografierea pronumelor !9gat]u o -Ei Nunrcralul .i intcrogativ adjectivul pionominal interoga. llrottutttelc: pcrsonal. sinorrirrri'r. Felul propoziqiilo r . edi lia a II-a. 9i scrisi 12. aspecte 4. Didactica limbii gi literaturii romine in contextulperfecgioniriigi moderniziri i ' inviqimintului primar 2. Bucuregti. Ciclul curricular . Vcrbe pr cdicativc. fruncqii sintacticc. Criterii de clasificare. Verbc auxiliare.r llelaqri scttratttit'c: orlonir. ( )rt o gr.Achiziqii fundamentale"gi pr incipiul continuitdgriinrealizarea ' obiectivelorcadru ale studiului limbii si l iteraturii romine 5. Formareacapacitigiide receptarea mes ajuluiscris.. Rolul elemenrelor relaqie fiazi de in r S .C reativitatesi comunicareprin studiul limbii qi literaturii romine 11. Conceptul de curriculum 2. Gradede comparagie. Obiectiveleciclurilor cu rriculareale inviqimintului primar Curriculumul de limba qi literatura romini 1.Clasificarc. Pronum"ele ncljcctivul Funcqi ilc sintacticc pronumclui. 1985. Semne le ortograficegi folosirealor.P. Strategiididacticein srudiul limbii gi literaturii romnnein invigiminrul primar de oralagi scrisi..si edicc:tivul pronominal posesiv.Editura Academi ei. perspectiva dezvoltirii cap acitiqiide receptare din mesajului scris 8. Gradcle comparaqie.vol.obiectivcen3. de Avram. xitutca lrle acljcctivulu i. Verbe personale si itttpc'rsonalc.1966. Mioara. Consolidareag i sistematizarea procesul formirii capacitiqii de receptarea mesajuluiscris 10. locuqiunile subrtdntivillc ) r Ar ticolrrl. l)rotttutr clc nchotiri.D. Limba romhndcontemporand. 1984. de Funcqiile sintactice ale ' rrlj cetivclor.idepunctuapiel.Formareacap acitiqiide comunicare.. V Sintaxa a a a a a a a a a a a a Raporturilesintactice. r * t' indrEtar ortografic. Clasificarea conjuncqiilor.ortoepic. r Ortografia.Bucur egti. L oculiuni adverbiale.lnr()rurulir plrpnimia l rolisctttia.in clasaI I 6.rrortotttittirl intirirc. METOD ICA PREDARII LIMBII ROMANE Reforma cuniculard tn tnvdydmhntulprimar 1.. Clasificarc. Diatczele. Topica gi pun ctuaqia..it circurtrstirnlill consccutiv/ circunrstanqia la consccutivi I Complcrncntul circumstanlial concesiv/ Propoziqia circumstangia li concesivi Folosirea semnelor punctuatie de VI Punctuaqia. Funcqiisinracticc. Tehnicile muncii cu cartea. Ediqia a II-a. Finalitigile invigimintului primar 3. lrcful propoziqiilorin frazd. Locuqiuni vcrbalc. Editura Humanitas. lrrotrttttrclc prxesiv. Editura Academiei.r ucq ionalc Intcrjcclia. funcliilesinractice.orali. Pronumclcde politeqe.Elementede constructiea comunicirii tlncepind cu anul gcolar 2006*2002 se vor respectanormele previzute de DOOM. Pronumele intirire 9i adjecde fivttl . Dezvoltarea compet enqelor elementare comunicare.ografie t * t' Gramatica limbii rom6. Bucureqti.urd.D. Modurile verbelor. II. Funcqiisinra ctice. gcnul. Bucuregti. Scrierea corecti a cuvintelor Bibli. Propoziqia.i adjcctivul pronominal irehotirit. rrurn:irul.rri:t.Timpurile verbelor.ne.1997.i tiv iii rclltiv.t. metodologice ual al srudiului limbii gi literatur ii romine ?n clasaI.Locuqiuni conjr.Theodor Hristea). Valori cxprcsive interjecqiilor ale qi Ill Lerleologie scrrrnntici 11 I Cotnplcrncrrtul Propoz. fr * t' Sinteze limba romind (coord. Regimul cazual prepoziqiilor al a Co nju'cqia. Bu curegti.

de r qi Complementul circumstanfal scop/Propozitia de circunrsrxntial i scop de Complementul circumstangial mod/ Propoziqia de circr.rr'starrqiati mbd de Cornplemenrul circumstanfalcondigional/ Propoz.igia circurnsrnrr[iali condiq ionali .ubicctul/Propozigiasubiectivi Prcdicatul/Propozilia predicativi Atrilrutul/ P ro pozigiaatributivi Co mplementuldirect/Propozitiacompletivi directi Cornplementul indirect/Propoziqia completivi indirecti Complementul circumstanqial loc/ Pr opo zitiacircumstan\i^ladc loc de cornplementul circumstangial timp/ Propozitia circ umstaugiali timp de dc Complementulcircumstangial cauzd/Popozitia circumstan ali dc caizl.

Didaaica modernd. :ntru conlinutul eieului.I. sunr obligatoriio Seacordi 1Opunctedin oficiu'TimPul efectiv foate subiectele ur miprevederile 'Bel. Bucuresti..instituto ril inviqiltori Sesiunea7 7-78 iulie 2006 . pe MEC . de a diclnr:rice l{. LandshecrcV.T. Inst ruire Sitnadpare.1. *\"1\Gbiilurile de eaaluare disci pline.. onfolositein con strucqia unor elemente evidenqierea .A. Landshcere. Bucuregti.). Bucuregti. ot^i: ordinealntegririi repereloi in cuprinsul eseuluieslela a legere. Bucuregti.I lrl fllernerrtc proiectrrc activitiqii 1.. Bucuregti. in care si.P. a a exemplificarea patru mijloace/procedeede caracterizare Personajuluiales. (trad.1. E.II-a.Bucuregti. gcolinormale).1980..1990. Bucureqti.. 1998.'['ipologia . in St oica.)olccqia rcvisteiInadpdmkntwlprimar.terde instrumcntcde evaluare I /. l(cl. G.i examenele.EDP. 2002.de doui-patru pagini.e informare/formare a instit utorilor/inztdpdtorilor. ()unic'ulumpentru clasele a II-a.trile candidatuluivor respecta i. (coordonator). Radu. $erdean.ntul primar.E..l l. Ghid pentru profesori. exprimareairg. pentru inztapdmi. Ncacgu. MEC .1.r1ia dintr c curriculumpi evaluare qi 16." a doua situaqii/ secvittge tr isiturilor personajuluiales . de limba si literatura romane . livaluarea cducaqio nala evaluarea pcrforrnrrrrlclor/ rcztrltrteklrqcolare ir Ei t5.1. Editura Corint...Mt. nar atiye.D.2000.rc* estede parru ore JRatpunt.A. Stoica.Editura Dac ia. Itg Probi scris.D. Edir uraProGnosis.lnr alizarea Pddurea iu io*an de Liviu'Rebrea (ion sau vegiaveain vedereurmitoarele repere: c romanului (temd.lgg8.lntrr.Editura Corint. 1995. Parfene.caracterizaq i fi"irl"" sphnzwrigilor). Definirea obiectivel oreducapionale Bucurcqti. Comisia Nalionali pentru '\r'* Programe Scolare Curriculum.t-"trt"tl a unui punct de vederedesp repersonajulales.semnificativepentru evidenqierea . t't't' ()hidurile clec urriculumpe discipline. I-II (ediqia Sarele instruminte normarivelIOOP (19B3)1. Eaaluareacurentd. Editura $tiinqificl. C crglrit..2003..C.P. 1979. seacordi 20 di puncte (4 punctePentru fiecarec .MEN: I Si Centrul de f ormare din inviqimint ul prcunivcrsitar. E. Metod. 2001. Bucurcqti. l'llaborrrca administrarea rii testelorscrise itcrlilor 18.Editura Discipol.I. Vlisceanu.l rl Bibliografie rl:.gg 9.966) GA.2001. Varianta 3 't' n""t (.prin rapoftarela evoluqia ^r"^trisituiilor a conflictelor.1975.SNEE. 2003..o-. moduri de expunere). 2001. Edirura Humanitas Educaqional .. Landsheere. Compozipiile Scoald.colar..acpiune. $: SubiectulI (30de puncte) personljul preferat Bcriegiun eseu.icapredd rii limbii romkne la claseleI-IV. EDP. Didaaica (manualpentru clasa a X-a .2003.I.. 2000. Ionescu.SNEE. Eaaluareaprogreswlwi .L. 'pr:"rLn conflictului / peisot ajului ales. Cluj.2001. 1995. 2000.. G. De la teo rie la practicd. r'i't' Cbidul programului d. Popescu. Eaaluareacontinuda eleailorSiexamene le. Bucureqti.2002.M.

Scrieqi. pentru redactareaeseului. lizibilitate Si alez are in pagind puncte).eringS'/ oer). la textulde mai ios. aUllltfi1.f analizd 9i de argumentare 2 puncre. rlncepind cu anul gcolar 2006-2007 se vor respectanormele previzute de DOOM. (14punae) cu cerinqe privire dintreurmitoarele la rispunsul fiecare de peToai a concurs. utilizarea limbii literare -2 puncte. edi qiaa II-a' . ortografie Sipwnctwapie 2 puncte. I al IIJea (30 de puncte) A.se acordi 10 puncfe (orginizarea ideilor tn sctis Z puocte. eseultrebuie si aibi minimum i vedereaacordirii punctajul ui pentru redactare.

i cu punctajelepreeizate barem.iedulcelmic r. {fiif ilustra cuvintului I in:: i?"::::#".* lrirre. doar a rnei glsi ceva.ienrgi furicqie sintacticl cuvintelor a subliniate: a . (to pnncte) 1. 6 p uncte yis.d ar nu gileqteninric. (edigiaaII-a.u.Apoi tncepe sescdrmdn a de np .e*minte. explicaqiile aspecte corespunzitoarecerinqei.r..elci icdul ccl cumintet5.I p. in in acord cu ideile .-.i acum se bandajazd..I-Il. ffialcum.arnwb gi zdplda aaea carn optzeci centimetri.u i.A.i a plinge . t)eci vedclupul qi.-apoi iesegi-gicauti ( ltttttr ieqittluqnrnuul casi..GA.eaPcr( dinlii rlnjiqi in feregti. ." Ion ^Creangd. indiferent de narura lor: t.fdrl.mi tnvlrtc slt4'. simpla mengionare unor trdsituri ale personajului. : flictului/ a conflictelor . 2 puncte l.acpiune. un or elemente 1. tele rfrruf.pi urmd ssmaiiniarte cht Barem de corectare si de notare Men. ninsese pre. .vede nu-maigisegte ci nimic... corecrind gregelile. 24 de puncte 2.iqia subordo'ara circumstangiah cauie.igi punc in gind un". 2 puncte 4std 2. dupi friqiorii sii. Evidenqierea 4 puncte moduri de expwnere): fliae. Subiectul I (30 de puncte) . din ios din horn si incuie u. . .a co nflictrisiturilor pcrsonajului.':. prezenrare pa4iald...flri referireexpli citi la cona flict . ce . ln cadrul tehni cilor muncii cu cartea.rdnit un genucbi . pc fooir dc coneurs.te pentrusensul text al fieciruia dintreur miroarele din ' UviRte t. AlcAruili un cnun[potrivitpentrusensul cite fieciruia dintreurmi...rle1i. iu . de int.. Fteciarll valslree morfologici din rcxr'a cuvintelor: . Exemplificareaa patru mijloace/ procedeede caract erizarc personajuluiales: 4 puncte .*'11'*uua polisemia atncepe A.puncte 3. tl' o Nu seacordi punctajeintermediare.pu ncte flictelor: .cuvint dcrivatgi un cuvinr compus.rideau.PeurntA:e nrai invirtc cAtsc mai invirtc plirr r:-rsl. a 3.. sr factr mai mult in ciudaca prei. Capra cu trei iezi Menqioneqi un sittottittt r:f. rp.toarele cuvi nre: 4. qi se pereaid . l. dvza. . iute.. Enumeraqi tipuri de itemi fac partedin categoriaitemilor obiectivi. Imi estecunoscutacestba zm cu Fdt Frumos. 2 puncte Subiectul al IIIJea (30 de puncte) 1. . (6 puncte) Rescr ieqi enungurilede mai jos. r Sevor puncta orice alte formuliri qi modalitlqi de rezolvarecorecti a cerin qelor. r{spunsul fiecare la dintreurmitoarele cerinqe: 2.roi iui:epcir sc sc irmi.1966). de 2 puncte 6. l.'fretuerieli dirrtext uldatpropoz.enumeraqi a etapele componentele sau lecruriiixplicative. in la foe. evidenqierea romanufolosite in construcqia argumentati a celor patru elemente lui . d plenge dmdrclupd cn 2 puncte frdpiorii di".cca molcurrr lrorrr. d 4 puncte _ l.2 p. prezentarea conprin raportarela evoluqia argumentatia trlsitur ilor personajului. So -a. Conginut . alteledecit celeprecizate explicit prin bare m.. Rispunsurile ca ndidatuin urmitoarelor instrumentenormalui vor fi evaluate conformitatecu preved erile tive: IOOP (1983). e videnqierea romanufolosite in construcqia parqialargumentati a unor elemente din tre cele date in cerinqi lui sau evidenqierea argumentati a doui-trei elemente 2p. Tflntcric li din tcrt un.din perspectiva dezvoltirii capacitigiide recePtare mesaj uluiscris.nade cap .prin rapofiarc la evolugiaconflicrului/ a con4. . 2 puncte Q.prin raportarela evoluqia a tului/ a conflictelor : .4 p.20 de puncte confolositein construcgia romanului (tgmd. iam d. i. Sc. evidengierea singur elementde construcqie subiectuluisaumenqionarea unor a unui necesare 1 p.g. 5.rr tul pegtele borr. dl rrrir. . la 2.Prezen tareatrls[turilor personajului.tiv in cazul dativ. cu ca qi . Alcltuili doul enunquriin caresubstantivulperete sefie in cazul gerritirr. 2. r. pe urmi ungc cu de jc tgll pAreqii singe.4 p. Alcltuili o frazirin careverbul a (se) pdrea si i ie regentpenrru o propoziqiesubordonatl subiectivi.

.

Jl. + 1 P. i. + 1 P. llxprimareaargumentatia unui punct de vedere desp re personajul ales: 4 puncte r cxp. C. succesiunea logici a ideilor-2 p. o perqilecomponentealetextului pot fi recuno scute. o exPri marea unui punct de_vedere despre personajulales."ii""r. A$ezarea Subiectul al Il-lea (30 d e Puncte) A..) 2 Puncte P') 2 Puncte ( t stil fi vocabularadecvate conqinutuluieseului. Ortografia(0-2 erori: I p') 9i punctuagia' ( t p')' corecte a textului in paginl (1 p'). mai ..i 2. varietate a lexicului . Exemplede rispuns: cuvint derivat .7)ea.atibut 5.. + 1 P.semnificativepentru evidengierea ' c()l'tlclttarc a doui situaqii/secven{e tris{turilor personajului ales. gi.. + 1 p.in grabl etc' (1 p.personali.utiliz4rea mijloacelor lingvistice adecvate exprimirii unei apr eciiri.1 p. I conlentarea une i situaqii/secvenge narative.+ P.fir. Valoar eamorfologici a cuvintelor: se. cuvintclor. B.lini9tit. 3..rimarea argumentatia unui punct de vederedesp repersonajulales. ?ncercare comenrare de -lp. r cxp rimareaunui punct de vederedesprepersonajulales. + 1 P. + 1 P.'l Irz r e*enrpliliearca patru nrijloacc/ a proccdccdc crrrlcrcliadrc lx'rronajuluialcs n 4 p. iJ. text clar organizat.firi incercarede argumentare 1 p .)2Puncte acumsebandaieazd' rdnit la wnge.nizarea ideilor i n scris: 2 puncte .lotnentarca doui sit uaqii/secven{e a narative.2 p'. iute. 3. 1. ( 0-3 erori: I p')' 4.molcwm liniqtit.. utneconvingltor-1P. Coristrucgia Construciia corecti a enunqurilor' 2.coerent. (6 puncte) decarn 4. sdi . lizibilitatea 5.4 p.. optzeci centimetri' prea mwh. aarania'aPune(intr-oanu mitiordine)etc'. + 1 P')4 Puncte cuvinte compuse_ cuminte.: ft"poriqi. casd. r cimPlapovestirea una-doui scene/secven[e narative. semnificative pentru evidenqierea trisiturilor per sonajului ales.a}ez^t. 2. ideile sunt. nu existi un echilibruintre dar ele.2 p. Redactare . cd'cietc' (1 P' + P') zPuncte de reflexiv. de'interpretare p.l r tnettliortarcr unor rnijloacc/ procedee caracterizare de a personajului ales. in general. Exemplede rispuns: cum inte.) 4Puncte (1 P. raPid. tmi este . (1 p.2 p. Construclia corecti a enunqurilor' 2 puncte 2 puncte B.)2 Puncte cw basnt' Fdt-Frumos' acest cunoscu t 3. + 1 P ' )2 P u n c t e (1 p. catzd:cdciiedul cel cuminte 2 Puncte (1 p.Pronume -' (comun)' jcompusi).J" de elemente interpretare' dat rez.pior iietc'..rrrr"ri". claritatea cnunlului.u]-od r lnccrciri de a susfne ideile prin "rgu-"t^r.. czitiri in sclcctarea r stil gi vocabula r 2 puncte !. U ilizar ea limbii literare : 2 puncte .) l. + 1 P.2 p.+tp.promPt.i zdpada l: Astd-iarnd ninsese ( t P .4areza'-arindui.subliniatepr in paragrafe 1 p. feri exemgrle cxplicaqii.-"" "Uitir".I p' cu parlial adecvatc. Fun clia sinrafiici a cuvintelor: a sescdrmdna complement al6 e..cu echilibru intre celerei compo nente(introducerecuprins-incheiere). Abilitiqile de analizitgide argumentare: argumentePrezentate logic i si sunt susqinute.nunshi. sau {. in6ercare argumentarel cu de u tilizareaunor mijloacelingvisticeadecvare exprimirii unei aprecieri. construcqia paragrafelor subliniazi ideile.-pf" ae propozig iesubordonati circumstangi de tn iliceamol.domol etc'.. Construciia c orecti a enunqurilor' 4..cum norn.+ 1P') 2 Puncte (1 P'+ 1 P. 2..adverb mod. + 1 P') 4Puncte direct.semnificative pentru evidentierea trAslturilorpersonaj ului ales: 4 puncte a narative.10 puncte (Punctele pentru redactare se acordi numai daci rispuns ul seincadreazi in limita minimi de spafiu precizati.cu lin.Prin I ideile rrmeazd o succesiune critici.substantiv e. (14puncte) judecati erc. 5..frd. I exernPlificarea a doui-trei mijloace/ procedee caracterrzarc de a pcis onajului ales I p.. ca gi a unor srrucruri. (10puncte) corecti a enu nqurilor' 1.+ 1p.S-a (1 p. (. concctori sautehnici argumentative 4 p. Orga.

.

Contrageqi punzitoare. rei . . Sercordl punctajuldaci. o citirea de incheiere ?' Punctajulva fi acorda!pentru urmitoru l rispuns: . tuturer mugteriilor.preze ntarea caracterizare). feftnecdt."rului. 2 puncte 2 puncte l puncle TESTUL1 I Subiectul (30depuncte) operaliterariAlexand'ruLdde intr-un eseu doui-patru pagini. Alcatuiqi parru enunturi in carecuvdntul o si aibi alte valori m orfologice.a..TTI Su blectulal llt-lea (fOdepuncre) I. personajelor . doui valori morfo logice ale verbului a fi._ci Argumentaqi.'Mengionati le urmitoar e: tt.lndati ce pftirim iniunrru.rispunsul atingeurmiroareleidei: e citirea integrali a textului. a . I . musteriu. in r conversagi generalizato. . Nota se stabileg tepri" i-p. +.'punctajului obgnut." mi pesti gold 9i strigi cu o voce cafe atraseatenqia Panait Istr ati. . privirea lui $tirbu seincrucigl cu a unui gdrantdndr. rctlvrratea legiruri cu planul t.argumenrarea.^ pe fragrnentegi analizaacesrora. Alcituiji enunquri cu alte din aceea te xt. ..doui temel' particularitigi stilistice). prima propoziqieatributivi din text in parteade propoziqiecores3.. diferite de cea din text.. itemi cu alegere dual. in tovir{ia unei femei frumoase. . rtemrc.ualegere multiph. apoi tinirul iEi didu o palO clipi rimaseii aga.Hanul era ticsit cu qlrani careseinapoiaude la un tirg mare. pnsneinul de CostacheNegrtzzi/Moira cu noroc de eseului. (14 cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre cuvinte'1. literare (modalitigi de a. pebaza gPereiliterare. !'.?.care c onsumain fundul silii.exemplificariaacestorcaracteris tici modalitiqi de (tipologii. rteml de tip p ereche.ve qiaveain vedereurmitoarele rePere: ln realizarea * precizareaa patru caracterist iciale specieiliterare. de elemente originalitaye oqg. raporturiledintre personaje. drferite de 2. construcge.setncrwci.l. Cialinii B drdganulai puncte) A.rgi.vtzlune asuPra Subiectulal IIJea (30 de puncte) ifupnnrnl penrru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul Scrieqi d e mai jos. Seacordi l0 puncte din oficiu.tq. Ioan Slaviciesteo nuveli.ar) consurna. 1d.:t. r rcproducerea textului pe bazaplanului. TESTE 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncfe 4 puncte 4 puncte 1 . Total test:90 de puncte. de fermecaqi propria lor privire.

omonimiileurmitoarelorcuvinte: coc.j. etape(momente) ale procesuluiscrierii in clasaI. Mi-ar place si revid iar piaiul maramuresan.ir4ii f..tare. restrins) al concepruluide curceledoul seisuri (senzullarg gi sensul 2.j"-1. . t21 cra cccilhanul acelaal Ancuqcitru cra hirn . Soluqia 3.prin cxcmpleadecvate. Ln realizarea eseului. corecind gre.indiferent de d9 nat ura lor. 2. . (6 pancte) de de mai jos.a oplo Si.. 3. in timpul cilitorieiin Italia.ip"ri-a-"oercigii folositein ciclurprimar..In ciprinsul lui sep*eatoplogi oameni. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1' Prezentaqi obiectivele ciclurilorcurriculare inviqimintului primar. valoareamorfologici a cu vintelor nhte. na auea babar' B. . rt adinc'.ruinr"i ai iri irfA.cuprins.it. precizindfelul lor. Arn intilnit la Muzeul de Arte acelag grup de engleji.rl Pentru oe mal .utde zilelemele.limpede.^ l-"-ti:qi.incaresi existeo propozigie sub ordonati predicativd.aibi -sensuri 2. l.uspu.'. ceeace ne-a plicut la toqi.(61tuncte) Rc-scricgi enunqurile jos. viziune Subiectulal III-lea (30 de puncte) l.i. TESTUL 2 SubiectulI (30 de puncte) Atgrr"Tari.Precizaqi. intr-un eseude doui-patru pagini. Forrnulaqienunpri cu urmiroar"l.qiil. 4.prezen rarea personajelor (tipologi. 3.incid.gi "". 4. 3. 3. Alcituiqi o frazlin caresi existeo propozigiesubordonati conse cutivi.exemplificarea acestorcaracteristic i. 3ai t. Precizaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmi4.ts. soldat.Rescrieqi "nurrquiile juvenile ' din nouin Jurnal astpradelicvenqei 1. Exemplif icagi parru . dr igoste. Alcdtuiqio frazd. respectiv.operei literare (modalitigi de d e consrrucde.drept sl. ci opera literari Amintiri din Argumentaqi. (10puncte) de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scri egi-rispunsul diferite. nicidtn text.r"r cadru alesrudiului limbi i si literaturii romine i' ciclul .-pe bazaoo"r"i literare.rnar_enrale. 3. Stabiiiqifuncq ia sintactici a cuvintelor subliniate in texul literar. Scrie qipredicatele din primul enungal textului. 3. C.-indiferent natura lor.'linte: ferecat. demonstrativace.. (101tmcte) pcntru fiecarc dintre cerinqclc nraijos.jq modalitigi de ca_ racte rizare).--T t0 I Y B.os.-lIt"nsul l ' Kcle va1i.oi". prin cnunquri potrivite. Ftlrmuiaqienunquriin carecuvintelebancd.i . pe scurt. . i" .argumenrrr"r elemente originalitarea. fiecaredintre urmiroare .de atribut pronominal Q.asupraremei. Jir..'t.ie de Ion Creangd/tJltima noapte-de mil Petrescuesteun roman subiectiv. tipurile de proiectarea activitiqii didactice.. Hanw-Ancupat tihail Sadovean 1. cd operaliterari La gig.Avea nigtc ziduri groasede icipi. inthia noapte de rdzboi de Cacopild. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. dc l. r -a ale . 2. Enumeraqigase TESTUL 3 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini..precizare... ".1. Vom'reveni care-amadoptat-o la congresav eaunele desavantaje' 2. Relevaqi riculunt. (14puncte) .e -..r-.'frebuiesI gtili clumneaaoastrd tEte.r-il.1:y. Menqionaqi a toarele c..tiasi aibi funcqi ade nume predicativ gi. ale 2' Re levaqi principiul continuitigiiin realizarea"ui.paiticularitagiriitirti.a patru caracterisrici specieiliterare.... lame.. s-aireiat posi bilitateaparticipirii la un festival folcloric. 2' Ar{ta1i..nd colo Ei nigte porqi ferecatecum n-am v iiz.i. Mircea Eliade esteo nuveli fanrastici.vite gi ciruqeqi nici habar n-lveau dinspre Parteahogilor"' " u. doui valori morfologicealecuvintelo tot. Maieul seudaseda toriti ploii. Alcituiqi doui propozijii in carecuvintul mai si aibi valori morfolo gice diferite.elile. corectind gregelile. pu i. Formulaqienunquriin care'pron.edere ur-it oarele repere: -".

le cerinte referitoare la textul .

./. Iatd-l/ cum din chaorfacemumi.i..uA/ Dar nici d..'.iJi int.morfir ogic cuvinrer fi s ri e r"'uri"ir" i"?"r . vegiaveain vedereurmitoarele repeie: . (14puncte) ScrielirispunsulPentrufiecare dintreurmiroare le ceringe referitoare textul la rnft*!]i**f1.Formulagi enunguri cu urmiroarere cuvinre: fracpie/fraqi . scurt.. tehnicilemuncii cu carteadin perspectiva a citlgii de receptare mesajuluiscris. iarit puncru_ace_ erderriie Tardr.*rHurrre'tareadoui elemente a de originalitate operei a literare (modalitigi d e eorrsrrucgi viziuneasupra c.. Prezentagi TESTUL 4 SubiectulI (30 de puncte) Argumentagi.rron"ie. verbul a fi age. 3' analizagi intac c gi. cd poezia Testamentde Tudor Arghez i/ Eu nu striaesccorola de minuni a lumii de tucian Blaga/ in dulcele stil genul ui liric gi esteo arti poetici.'-r. intr-un eseude doui-trei pagini.exemplificarea acestorcaracteristici. "ri.. frrcs-o prrceapi". ll *:.erj Subiectul al I l-lea (30 de puncte) A..t: :ll: cer ter$l smgur.rrq. pe ../. ter_i ..a. vcli irveir vcclcrc irr unniltoarele rcpere: a ... inl]. (10panue) Scrieqi rispunsulpenrrufiecare dinrrecerinqele mai ios.argumentarea doui elemente originalitatea operei lirice (viziune asupra teme i.'.*..iio"..mod alitigi Subiectulal III-lea (30 de puncte) t..::.erenrplificarea accsror caracteristict. valorile morfologice ale cuv6 ntului 3' Alcituili o frazitin caresi existe o propozigiesubordonati predicativi cu subiect multiplu. ?Funoian .'p"k u ilrid..:'ume priceputi irrr.:iu "". Prezentagi.. I un anronimpenrru urmiroarele cuvinre: intuneric.:):::..:"1" .t Dardeodat-un puncrsemigci.prezentareaa p^tnr caracteristic i ale genului .rnr"-./ pe formirii capa1. 3..r. 2. Form ulagi doui enunguri . ?elagii"p. iJ.r f.. Exemplificaqidoui situaqiide dezvoltare a creativitiqii elevilor in lecqiiledc limba gi literatura romini.rr' i. Eipr.^?.ir"f . einici Cici ".ipostazeleeului liric gi rolul mijloacelor artistice. (tipologie. p"i.irrgi ferurror..ra. lir..ri pesre marginle ^rrgioi t."pur"_a sedes face / imprica-t{ stipineaererna i^r"t. 4' Transcrieqi propoziqiile subor?onate din...sttagi. t".II ln realitlarea eseului..ptiire*emple/enunguri adecvare. 2' rlw. B.il.. dintextul riterar.prec izaree patrucaractcristici spccici alc ll. cdrorase afli "./ er aun intuneric.pcrsonajelor deca_ .e vdzut rruf uscpi nici ochi cares-ovazd. ba zatextului liric.o'. clasicde Nichita Stinescuaparqine ln realizarea eseului. 4.."rufiir./ u-bra . doui tipuri d e itemi. p.i ale specieiliterare. . remei..particularitiqi stilistice).riu]n. etern.-U"r.9.e Mihai Emines Scrisoarea cu. . a d e . de 1...a i4cepe. mutt mai ca slab b.il:::a.ili.r_o."pr"rii/1il.

In curind cioburile cdzuri"pemasi. tnlduntrul sticlei ziriri mai multe buciqi de hirde. dif. Rescrieqi propozigiilesubordo natedin textul literar gi precizagi felul lor.titlu nobiliarin Anglia. Copiiicdpitanului Grant Jules I hrd . bdgare de seamd.ffi.Trebui si se foloseasciinsi de un ciocan. Men qionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte gi locugiu ni: a proceda. J. shmbete/zim_ C. In continuare adrudir. t. . Je anunli aversede ploaie in citeva zile succesive. a.'a. (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferito arela textul oe marros. indiferent 2..... 4. lipite unele de altele..eritede ceadin text. 2. le dezlipi una de alta. Alcituili enunquri cu alte doui valori morfolog ice ale verbului a fi. Precizagi valorile morfologice ale cu vintelor subliniatein text. cici substangele depusese intiriseri capiatre.Gle narvanle scoase bigare de seacu mi. Agreiezidea sponso rizdrii tinerilor muzicieni.Eragreu si procedeziastfel qi. cttoricerisc.une.. de.. (6 pancte) Rescriegi enungurile maijos.ft . neingeles.prelios. iid.lordu seho tiri si spargi gitul pregioasei sticle. .. ' 3.i"ai.i le intinse pe masi. 2' Pre*agi valorile morforogiceale verbului a Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. corectind gregelire . de natura ror..r'o. 1. ." Verne.

d"ti zdtoare.-.precizare..ceainrervengiilwi. Prcc izaqi valoareamorfologici a cu'iintelor subliniarein urmirorul enunr: . Sctisoar ea 26 cite un sinonim Pentry sensuldin text al fieciruia dintre urmi1. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A. tiormulagtcnunguricu urmitoarele paronime: anuar/ anual. C. Ori ce artist isi crea zd. pe . 3.. dc l.nemulpupropoziqii cu i. insugi ideeaorgani zdrii expoziqiei ri era comprom isi. 1. Prezentagi. 2.. Relevaqi rolul exer citiuluiin formareacapacitlliide receprare mesaiuluiscris. Scricqi cite o locugiune:substintivali. zSomot ' consecutivl. (6 pancte) indiferen t de natura lor' R. cuvinte: a sufla.gelile. t ot si aibi alte valori morfologice decit celedin textul dat. Prezentaqi . (10 puncte) de p entru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi'respunsul antonimeleurmitoarelor cuvinte: lurninos. Realizagi proiect de lecqi e alegere: in inviqimintul primar' 2.frielenii nostrii" va apar eun articol despreregenerarea celulelor.f putin p arru cuvinre din familia lexicali a cuvinrului gi'nd.aii. ielalii dintre personaje. Mengionaqiiipuri de evaluare doul tiPuri d e itemi. 4..exemphtrcarea acestorcaracteristici.iEi .. Caragiale.onati a cuvintelor subliniatedin urmitorul enunq: i. bazatextului literar./Ea noaPtea teri.ul 4. Prezentaqi obiec tiveleciclurilor curricuiare?n' invigimintul primaL TESTUL5 Subiectul (30depuncte) I 1.veli aveain vede reurmitoarele repere: . scurt. F.a patru caracteristici specieiliterare. a regresll. adiectivah aduetb. Subiectulal IIIJea (30 de puncre) 1.*plii"r tru a-i ajuta. subiectullecaiei9i tipul de lecqie)' (la un 1. Darorit i dificultitilor intervenite. Iar re veneain discuqieproblema dezdpeirli capitalei' la toqi sinistiaqiiceiacevaintrep rinde guvernul pen2. corectind gre. pe caieinsi le simqimca-nvis pe to ate"' Mihai Emines cu. In realizarea eseului. o .durere.i"rqi valoareamorfologici Mi-a minteam. argumentarea doui elemente originalitatea operei literare (viziune asua de pra r emei... emo[ie creolt mi-ai povestitin aceaseari de vari.i-"flfi ' rnire. nr.prezentarea pe rsonajelor(tipologie. v erbali. Alcituiqi doui enunquriin carecuvintelede.. Menqionaqi to"t "l. o 3. 2.il .a simpL felul lor' propozigii(esubordonated in text gi precizaqi 2.urile de mai jos. 3. L. (6 puncte) llc-scrieqi enunqurile mai jo s. llc lt caz. de indiferent de natura lor.intr-un eseude doui-patru pagini. corectind gregelile. Alcituiqi propoziqiiin caresi existeun a tribut pronominalinsoqitde prepozigenitiv si un nume predicativexprimatprin verb la modul i"fil"iti".-----'' Nu-nri maipld. specii.subord. C. Primul-ministru ". relevindcaracteristicile l rePere urm itoarele in vegi eseului. +. acestei de Ion creangl. metodesi instrumentede evaluare... Argumenmqi.-_-_E. de pictu3. rafie/ rapiune.tt. Z. (14panct e) Scrieqirispunsul pentru fiecaredigtre urmi.literare. -S"ti. scoate/De duamintirii o vecie-ntreagi d in tOrtevoluptoasaei vhpaie. ci opera literari O scrisoare pi erdwtd de I.o-"d^i. a 3. Concepeqi TESTUL 6 I Subiectul (30dePuncte) lui P basmulcult oaestea Harap-Alb de intr-un eseu doui-patry Pagini.toareleceringereferitoarela texrul Subiectulal III-lea (30 de puncte) clasa. lume p?oprie. modalitiqi de caracterrzare). pe 2. Conrrrrriii o *:^riin caresi existeo propoziqie. ln numirul viitor al revistei.voluptos. 1. Rescrieqi utim" propozigiesubordonati in parteade propoz iqiecorespun. (10puncte) scLreli rilspunsul pcnrru fiecare dintre ceringclc rnaijos."unr.: d. a ale . Vroia sI continuiecolabo rarea impreunecri cigtigiiorul concursuluide urbanism.particularitigi stilistice). avea vedere i' realizaria .I laI B. B.

./ Cici perdele-nrr-oparte cind le dai.de mal los./ Doar ceasornicu l timpului cirare. "C. gi in odaie/ Lurra . sara urmeazi lung-a .tld cu gene_ostenite suflu-n luminare.rar se peite .

ribditori in suferinqica gi-n ierni cumplite.de prietenie".t""tca l. doue f unctii sinractice adverbuluirelativ ale curn. 1. Formulaqicite doui enunguricu sensuridiferite aleverbelor: a semdna.rp"r.Babagul 1. 2.i ritcrarc.ci?agi v alorile morfologice ale cuvintelor subliniatein rextul dat. bazaoperei literare.rispunsul pe ntru fiecaredintre cerinqele mai jos. Pre.lfr I * preerzareapatrucaractcristici e alc sPcciei litcr. (14puncte) Scricqirispunsul Pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referito arela textul .te Subiectulal Il-lea (30 de puncte) puncte) A. Formulagipropozilii cu urmitoarele cuvinte: devreme. 3. 4. prin enunturi potri"ite.cegia aibi diversefuncqii sintactice. a seferi. C.. Mengionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoar ele cuvinte: fdpturd.ca vremea.ArC )i lzt TESTUL 7 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. de de . 4' Relevaqi. Analizagi 3. (14 urmitoare referitoarela textul Scriegirispunsul pentru fiecaredintre cerinqele m ai jos. Formulaqienunquricu urmito arele cuvinre: odaiA/ o d. Mihail Sadoveanu. Lini. Stabiliqi felul p rimelor dou. exprimat prin pirgi de vorbire diferite. relaqiidintre personaje. ln curind vor disparemo nezilede cincizecide bani. 2. Alcituigi o f. Alcituigi doui propoziqii. rdbddtor. propoziqiisubordonate.prezentarea racteri zare). (10puncte) Scrieqi. particularitigi stilistice). Si fi demn orideciteori imprejurareao impune ! 1. ci opera literafi"Apus de soaArgumentagi. respectivde mirare si aibi alti func$e sintactici decit ceadin texr si 4. B. corectind gregelile. 3. fara grrii il bg"9ca gi lor rii. 3. 3. Alcitu\i doui enunquricu sensuridiferite ale verbului a izbi. plecindu-le dragostea be gia9i datinile lor de la lumii. pe pcrsonajelor(tipologie. .atd.r"^r{ d"ruti in rindul opoziqiei.Locuitorii ace$tia sub brad sunt nigtefipturi de mirare. pe acestorcaracteristici.razdin caresi existeo propozigiesubor donati concesivi. este ra de Barbu $tefinescu-Delavrancea o draml istorici.a incolgi. Daqi parru exemplede locuqiunisubsta ntivale. doui valori morfologice ale cuvi ntului o. 2. neamuri. B. Ideile carele-a s usginutin discurs. . morfo-sintacticcuvintelesubli niatein text. Lucian Blaga. ln realizareaeseului.tre. Iuqi gi nestatornici apele. . " prin exemplepotrivite.vegi aveain vedereurmitoarele rePere: ale a .modalitigi de caracterif:::. .. (10 puncte) de rispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' .particularitiqi stilistice). Con struiqi enunquriin carecuvintul a. relagiidint re ele. : 2.de ztre . diferite de ceadin text. Subiectulal Il-lea (30de puncte) A. indiferent de natura lor.una cu subiectnedeterminat.argumenrarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratem ei. exerrrplificarca accs tor caracteristici lraza. 2.. (6 puncte) Re-s9ri9ti enunguril ede mai jos.exemplificarea modali tigi de capersonajelor(tipologie. numai/'nu mai. .Precizagifuncqiasintac tici a cuvintelor din enungulurmiror: Mi-e foarne! 4.qa gi-n argiqele de cupror. rlc nraiios.mai cu seami stau ei in fagasoareluic-o iniml ca se din el rupti: cel mai adesea desmiardi gi lucegt e de ckntec. Scriegi ' 1. Evidengiagi. de a . ferindu-sede ahe neamuri qi de oamenii de la cim pie gi venind la inceputul birlogul lor ca fiara de codru . Alcituiqi doui enunquriin carelocugiunllefdrd grij i. cealalticu sub iecr multiplu.ar8rlrncrltareadoui elemente originalitate operei a de a literare(viziuneaasup ra rcrnci.i.precizarea patnr caracteristici speciei literare.. modalitiqi de construcgie. de 1.Atdralinigte-i in jur de-mipare ci aud Cum se izbe sc de'geamuririz"l"de luni.

P rezentagi conceptulde curriculum.capacitigii receptare pe de a mesajuluj scrisprin efort intelectualpropriu eleviloi. Exemplificaqi ro lul jocului didacticin insugirea cititului la clasaI. . 3. scurt. al 2. . Subiectulal IIIJea (30de puncte) 1' Prezentagi.me. strategiididacticede formare a.

Fusese Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1.argumenraieatidului peba za caracteristiciloroperei. 3. precizagifelulacestei B. donate. si insoqitde prepoziqie fie 3. a ale . .Moromete aveauneori obiceiul . relaqiidintre personaje. 2. ln realizarea eseului.relevarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice. ceea relece vtr progrcsulinainte pe drumul democraqiei.raziin carecuvintul poate sd. modalitigi de capersonajelor(tipologii. Enumeraqi p. Relevaqi rolul jocului didacticin dezvoltarea competengelor comunicare de ora li. enunprile de mai jos.ugi Clubului Fem inagi-a exprimat doringade a se reintilni.. . Exemplificaqi doui etapelmomente didacdce formareadeprinderiide scriede r e corecti la clasaI. a . Prezentagi finalitiqile inviqimintului primar.argum entarea Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A. AnalizaqisintacticAi morfologic cuvintelesubliniatein textul literar."t. cot.literare: originalitateavidintre subiectulromanului g i titlu. ci. Alcntuiqi o f.rrt. l. (10puncte) de risputtsul Pentru fiecaredi ntre cerinqele mai jos' . a I l ze 3. iit. 2. fie 4. Relevaqi. 2. (6 puncte) Itcscricqi cnunqurilc mai jos. dc l.ml C.prezenrarea recterizare).avind in vedereci acqiunea 'i .Ce-qidoresc 4. scurt. respectiv la dativ. Rescrieqi jos la staqia Reinvierea' 1 . 2. cu prc-gedinta prilcjul zilei de 8 Ma rtie. TESTUL S SubiectulI (30 de puncte) _ Argumentaqi. strategiididacticede insuqirea elementelorde construc. la cazul si ntacticeale cuvintelor din urmitorul vers: . de modalitiqi a rtisricede consrrucqie.intr-un eseude una-doui pagini. particularitiqi Jtilistice).precizarea patru caracteristici specieilite rare. poezialarna/ Mezul iernei/ Pri mfuiara/ Malul Siretulwide Vasile Alecsandriestepastel.^ 3.os. Proprii lui prieteni il renegi. regentulunei propoziqii suborsubordo nate.argum entarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratemei. (5 puncte) indiferent de natura lor.edengie agtepta antecameri' 3.de doui-trei pagini.exemplificarea acesrorcaracrerisrici. Irrs. (14pancte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoa rela textul . dulce Rominie ?" (Mihai Eminescu)' C.iel agiadintre curriculum 9i evaluare. corcctind grc9clilc. concordanqa ziinii Eia mijloacelorartistice. Subiectulal III-lea (30 de puncte) .Precizagifuncqiile eu de.veqiaveain vede reurmitoarele rePere: ln redactarea acestorapebaza operei * precizarea momenrelo r subiecruluigi exemplificarea literare.semn de bitrinege sau poate nevoia de a se conainge 9e gi ce!9 rnai tntortocheate gindtri pot cdpita . se concentreazi in jurul personajuluiPersida' eseului. TESTUL9 SubiectulI (30 de puncte) un Redactaqi eseu.ve qiaveain vedereurmitoarele repere: . Vlz.re iropo zigii caresi conqin i forme afective de superlativ absolut. Scriegi t. clemal .. opiniei personale' .. bazatextului liric ales.in caresi vi exprimaqiopinia referitoaopea cestei re la ritlul romanului Mara de Ioan Slavici. Scrieqiio. corectind greqelile. de irrclifcrcn t naturalor.'Prezentaqi.ettslm un nou conceptcaresenumesc dialogurile democratice.i : pe 1. A coborit cu dificultate 2. pe .usenu mai o segvengi filmului. 3. in gi chematla pre . Alcetuiqi ptoporiqii cu doul forme diferite de plural alesubstantivelor arc. . r"r. Alcituili propoziqiiin careun Pronumede politeqe genitiv. 1ia comunicirii patru tipuri de itemi.

. intortoc heat.Precizigivaloareamorfologici a cuvintelor: sau. se.poate.glas .din textul dat' . Morome.a ztorbi. Scrieqi cite un antonim pentru urmitoarele cuvinte din text: uneori. undeaa...de a se rerrage pe undevaprin gridinl satprin spatele caseigi de a vorbi singur.spate..tii 1. 2." Marin Preda.

Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin text.at: frumoaso. 3.ro"pt r" p.oo' J:ffiffi propozigiesubordonati circumsrangiah scop. bazatexfului literar.de negri incit seara/cind stau culcat cu capu-n poala .:rt:: . tainic./Aga-s de negri ochii rii. modalitiqi artisticede consrr ucgie. intr-un eseude doui-trei pagini. Mengionagi cite un sinonim pen tru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoarelecuvinte: adhnc.iic. e'::Scriegi de 1. /gi-s ta/irniparc/ctr ochii tii. respectiv un adjectivpronominal de indrir e. Scr ieqi doui exemplede paronime. de . Subiectul IIJea (30 de puncte) al A.. (10pancte) S. particularitiqi stilisdce). insogit de prepoziqie. Ilustragi. B .. 2. cd poeziaSarape deal de Mihai F.] ln urmitorii ani gospodlria tilrdne:asci c ontinui si se ruineze. 3.()s.." LucianBlaga. tp Pqg ci timpul era foarte ribditor cu oamenii.ln cimpia Dunirii.si fie in cazul gen itiv si. (lc lltiu .exemplificarea pe : prezentarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice.iclirlispunsulPentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referit oarela textul . nr.. a izbwmi.Nu credeam sd-nvdt. rdbdare.:.lirurnoaso. Alcituiqi enunguri cu o locuqiunesubstantivali9i cu o locutiune adverbiali. acestorcaracter istici.Pestetrei ani izbucneacel d e-alDoilea Rizboi Mondial: dmpul nu mai ribdare'" 'vea Marinpreda. Formulagi propozigi i in care pronumele nehotF'ritfiecare. 2' Formulagicite un enungin care si existeun -pron umede intirire.precizarea patru caracteristici genului literar..tainicrd cilrge . 2. Izoorulnoppii 1.pri n doui exemplepotrivite.vegiaveain vedereurmitoarele repere: a ale .'ite piminrul c-o mared. . TESTUL 10 SubiectulI (30 de puncte) t. / Pururi tinir.a acoperi. adincii. Alcituigi o f. con trageqiultima propozigiesubordonati in parreade propoziqiecorespunzdtoare.toarelecerinte referit oarela textul mai jos.Alcituigifrazd"in si existe o care . 3. cazul dativ. .-. respecriv.argumentarea doui elemente original itatea opereiliterare (viziunea asua de pra temei.clieqi rispunsul penrfu fiecaredintre cerintelede mai jos. Analizagi m orfo-sintacticurmitoarele cuvinte din textul d.razd. (10puncte) rispun sul penrru fiecaredintre cerinqele mai jos. P recizagi felul predicatelordin textul literar. Moromepii. in careo propozigiesubiectivi si fie inrrodusi prin conjunc+ 4.in tia dacd... 4. 4. imi./acoperind l)c. precizagifuncqia si nractici a acestora.l tr:l. Menqionagi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoar elor cuvinte: coffia.vor . 2. 'r.sunt izvorul/din caretainic curge. 1. ara. polisemiacuvintului insemnat. de ::Sr.rre virilgi nlun$igi pestegesuri. l.[. B.. 1.chii-aga. (14puncte) Scr. ln realizarea eseului. Al cituigi enunguriin carecuvintul ckpizta aibi doui funcqiisintactice. a se ruina. Moromere intri lntr-o lungi staredepresivi din caren-avea si fie scosdecit de marile zguduiri care te apropiau.l0 l I Subiectul ll-lea (30de puncrc) al A.mi nescu apartinegenului liric.. (14 puncte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmi./lumina mea. infigu rat tn manta-nti. si diferite de ceadin text. muri vreodati. 4. o. viaqase scurgeaaicifdrd conflicte mari. '. Argumentaqi.Precizagi felul primei gi ultimei propoziqii subordonatedin text./ a Ochii mei nilgam visitori la steaua/ Singuritigii. lr 3.Precizagivaloarea morfologici a cuvinrelor'subliniate urm itorul enunq: din .-it rrrr. cu cigiva ani inainteacelui de-al Doilea Rizboi Mondial.

2. scurt.4u convieguitlaolald mult timp. Prezentagi.elile. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1. Mengionagi finalitiqile invigimintului primar. pe 2. corectind gre.indiferent de natura lor. agaci iicunogtea bioritmul vieqii. 3. 1. Exemplificag i aspectal creativitigiiin studiul limbii gi literarurii romine in un inviqimint ul primar. Cigi copiii lipses asrizi motivJqi ? c 3' Obseryi .C. despre muzrci. . specificulprocesuluiscrierii la clasaI.i remarci inflicirarea cu careprietenii nogtrii i9i exprimi opiniile _. (6 puncte) Rescrieqi enungurilede mai jos.

respectiv cineva si aibi func$i sintactice diferite. ln realizarea eseului. Realizaqi proiect de lecqie alegere : etapeale prederii-invigirii unui sunet9i a literei corespunzi2.veti aveain ve dereurmitoarele repere: .. Enumeiaqigase toare./ dar eu. Alceruid cite doui enunquriin care cuvint ele oricine. Bincinqcles. (6 puncte) Itescricqi cnunqurile mai jos. (14 pancte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringereferito arela texml de mai jos. (6 puncte) corect urmitoarele enunquri: Rescrieqi le a 1. Menjionagicdteun sinonim pentru sensulfieciruia dintre urmitoarele cuvins fhnt. modalitlqi de car^cterizare).reppe tat du-tc vln o.Precizalival oareamorfologici a cuvintelor din urmitorul enunq: (Vasile Mezul iernei) Alecsan dri.i ochi Si Ei buze qi morminte"' Lucian BIaga.tfect de bine ci fusese cobai de experienqi' 3. 2. Prezentagi.titor si fie regentul a doui ProPo"zi1ii subordonateaflatein raport de coordonare. ipostazeloreului li ric gi a rolului mijloacelorrelevarea de a doui elemenre originalitatea opereili terare (viziunea asu. . Vor ditp"t" cauzele cdror consecin-qe suportim atdt de greu' grelede rezolvat.a micSora.razele albe ei luna/ nu micsoreazi. tablou mire!. na strioesc Ea corora minunia rumii d./ a.precizarea patru caracteristici specieiliterare. particularitiqi stilistice).prezentarea p ersonajelor(tipologii..vrala nepdtrunsului ascuns/in adi ncimi de intuneric. Precizaqifelul propoziqiilor subordonate din textul literar' B. ci opera literari Bahagul de Miha il Sadoveanu esteun roman al transhumanqei. a seschimba' rc: addncime. (limite) aleunei metodetradilionale de pe 3. pe exempli ficariaacestorcaracrerisrici bazatextului literar. (la clasa. Identificaqiun cimp semanticin textul literar da t. C." a in patru expresii/locuqiuni caresi exis teverb:ul lua' 3. ci tremuritoare/ miregte gi mai rare r aina nop[ii.i flori . Mai tacclio dati! 2.e 1. morfologici a cuvintelor subliniatein textul literar. (10pancte) t. douiddeza vantaje evaluare(lJalegere: probe orale sauprobe scrise)' Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. AcesteJsint probleme un p../ ci ci eu iubesc/./gi-ntocmaic um cu. modalitiqi artisricede conitrucqie . Exemplificagi eficien ga la clasa I. un guri. $tirca ci sosegte stadion cel mai extraordinarfotbalist a crearun nea.veqiaveain vedereurmitoarele repere: ln r ealizarea ale a . a ale . TESTUL 12 SubiectulI (30 de puncte) I Argumentali.Preciza:1i doui instrumenrede evaluare.argumenrarea pri temei. Concepeqi patru tipu ri de itemi. . inrr-un eseude doui-patru pagini. argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra te mei. Subiectulal III-lea: 30 de Puncte subiecrulgi tipul lecqiei). relagiidintre personaje. Scrieqi era 4. modalitigi artisticede consrrucqie. 1. TESTUL11 Subiectul (30depuncte) I Argumentaqi. un 1. . 2.particularitiqi stilistice).Precizagivaloarea 4. de indifcrcntde naturalor.precizarea Patru caracteristici curentului literar.. 133 2.casci! era 3. corectindgregelilc.O. !. intr-un eseude doui-parru pagini. lnqelegea Subiectulal III-lea (30 de puncte) jocului didacticin studiul limbii si lireraturii romine l. . cd poeziascrisoarea de Mihai ro mantici' Eminescuesteo creaqie eseului. scurt. 2. 3. Formuiaqio frizFrin careexpresia lini.Lumina ahora/stgruml.exemplificarea acestorcaracteristici.nl C.oetice. fantastic!'. p. pebaza operei literare./eu cu lumina measporesca lumii taini .a imbogiqescgi eu intune catazare/ cu largi fiori de sfint miste r/ Si tot ce-i ne-ngeles/se schimbd-nne-ngelesuri mai mari/ sub ochii mei .

t. ci tu vii p.eu r" 1".. zrcesusptnancti indati invie gi Sterghndu-se ! ..rost. Formulaqienunguriin caresi evidenqiaqi td. o Doarme bu. de nu erameu' iar palo. Precizaqi valorile. . ln realizarea literar/alegenului literar .-$ide ce crezi'cd.{:.nu eu? [. curent ului romantic' caie aParqine esreun poem lirico-epico-dramatic Eminescu avia in vedereurmitoarele rePere: vegi eseului. 2. ochii albastrii ai fetei ceanou veniti in clasanoasrri ne fascinau..estenecesar nou proun gram de redresare.Zoe. tirr. Alcituigi enunquri cu u rmiroarele cuvinie: nici o datd/niciodatd.. 3. *. (14puncte) la texul S". omonimia cuvintelor oii.desine ne acoperitifala de generozitatealui. snoPi. r. torturi. de 1. l ss TESTUL13 I Subiectul (30dePuncte) inrr-un eseude doui-patru pagini. (14puncte) sr:ric1irilspu'rsulpcntru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferit oarela textul .1^rif^oimpiratului Ro 9. (10puncte) S-cliegi rispunsul pentm fiecaredintre ceringele mai jos. parmcaracteristiciale. dinaintea. chit.urmi gi-mi spui mie ci nu mai am niciwn rost asta. cite un sinonim Pentru sensu ldin text al urmitoarelor cuvinte: 1.naIa ocht.morfologicealec uvintelor subliniarein urmitoarele enunquri: r A ie$it glonp dinincipere.lurnc a toarclccuvinte:a dispdrea.. . af"i*iii o fr^ieincare si exisre propoziqie de ordonati circumstanqial i scop. Precizaqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatein text.qiiarp. 2.". o . p. Eu cont inuu si suslin creQrerea TVA la alcol. de C. jos.efiei ori c! cele smiiele de mir dulce.a lccePta. ln ceeace privescdeficiengeleintreprinderii noa stre.argumenrare^ adoui elemente or iginalitate(viziunea cularitiqi stilistice). chh ci rosrul ism cittt ltic cc s-o alege ell [. . Formula.rr.precizareaa pebaza opereiliterare.To"t.tean. fli bdrbatd!" 4..1il vie.gi enungin caresd existeo propozigiesubordonati predicativi un . omonimia urmatoarelot cvvinte"noZ.a tncunjura.] Aqa cdvezi. "t 2. 3.i. Analizatiiintaitic 9i *otfoiogic cuvintele subliniate in textul literar' g.Harap-Alb.n-ai tu ultimul prost din lume 1r.":: din Subiectulal Il-lea (30 de Puncte) A. Dar riu f ac. ." llr. .tfl I Subiectul ll-lea (30de puncte) al A... da greu mai adormisem zisefataimpiratului Rog' .prezent^rea temei' partiasuPra de .Frecizagif"l ul propoziqiilor subordonate ultimul enunqal textului B. arelua. a seprinde' . 3.Mcnlionaqi un sinonim cite penrru sensul text rtu?ilttJ"i^.!)irri in clipa din urmi omul e dator si qini l a rostul lwi.prin exe mplepotrivite.DormJai tumuh sibine. cu.Zoe.rnsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinq ereferitoare de mai jos. toarni "pi..Ei. Este singur orc. un si "t:xi"{{riif.mocite un antonim pentru urmitoa rele cuvinte: credinpd. la loc. i-mi spui ci noi sunremuhimii girani de lunre qi_citrebuie si dispirem.rJl.ixemplificrri" ". rlc nriri . eului liric gi i rolului mijloacelorartistice. rposrazelor . scriegifelul propozigiilor subordonatedin prim ul enunqal textului.e."rto. Menqionaqi invdimdsag. generozitate. 3. 2.e fi Eicri mai dcgrabi tu ar trebui s i dispari.ininvilmigagul acela. caracter istici. cdi. rdpede.. subordonatipredicativi 9i o subo +.i o subordonati circumstant riali cauzd. 4. ripede pune capul lui Harap-Alb .. in glascu o admiralie. sil triicpti ' '.curentului ."iii propoziqiiin carepr"onumele demonstrativacelasi aib i doui funcdin qii sintacticediferite de aceea text' literar' din +. adverb gradul superlativ.aP^a 9i atunci Harap-Alb qi steiesarrgel" si seprinde pielea.] Ci tu vii de . Sc -rieqi doui paronime si formulagienunquri. Ilustragi... (6 pancte) Rescrieqi corect urmitoarele enunquri : 1.reMoro-. il incunjlri d.ci poeziaLuceafdrulde Mihai Argumenraqi.ulin stipinire"' sirutindu-l cu drag 9i dindu-i lui Pouertea HaraP-AIb Ion Creangi. la un si.apoi il stroPegte cu mh. Ai..lrr"9"ri in care existe adjectiv respectiv. Scrieqi rocdnos..

3.Subiectulal IIIJea: 30 de puncte 1. Descriegi joc didactic eficientin lecgiilede limba gi lireratura romdni (la u n alegere clasa). 2. Precizagifinalit igile inviqimdntului primar. Enumeragi tipuri de proiectaredidacdci. .

(14ltuncte) Scrieli rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe referi toarela textul . lxemplific"ri" modalidqi de capersonajelor(tipologii. strategii de formare a capaciti. livelYl 2.qiil Uitt gr rt. Pr ecizaiif elul'propoziqiilor subordonatedin te xt' B.llinc faccdar lumeacarevine la Maria Radnasi se? nchine.-niserd. cu l ge TESTUL 16 SubiectulI (30 de Puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. rtum e. Indicaqivaloa rea fosr inminat premiul prea mult a$tepta. Prezentaqi. 2. by1.lCasi triieqti. (6 puncte) corect urmitoarele enunluri:Rescrieqi nuanqelor' 1.pr-oiecpie-prot eclie. U0 Danctel de. i"ii..respectivcu o locu qiunead+. Tipuri de proiectare. slricuqiimamei! '" loanSlavici. M. pentru fiecaredintre cerinqele Scrieqi'rispunsu l 1. 4. Foimulli enunquricu paronimeleurmitoare . contrageqiprimele doui p ropozigii subordonate rexrin pirgile de propodin zigie corespunzdtoare.ci operaliterari Moromepiide Argumentaqi. . a in ghepa.. text. George in 1. aceea De s. B.. r: 2. de mai jos mun. polisemiaverbelo a ridica.ela Sinte Marii timpul e frumos. de te cheamd. . (6 puncte) Rescriegi corect urmitoarele enunguri : de cunogtinqe elevilorlasi impresiadesinteresului pentru lecturi. nd. ielaqiidintr e personaje. re privescde sus. Acum cind vin suteleqi se adunl mii li pe locul cel larg din fagaministirii. (10pu ncte) 1. Prec izagi valoareamorfologicr a cuvintelor subliniatein rext..rl jos.ope rei literare. atit de"lt S.s[agi''/ comoda-miviaqi!" omida sifurnica Ranetti. caredimineaga i esecticogurile pline !i searaseinroarce cu clc goale. Preciz-aqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniaredin urmitor ul enun-'q: "ln taina farmecelorsale/E-un nu . Ilustragi. eseului.orecizarea patru caracteristici specieiliterare.einchiniMarainf aga icoanei./ Cind eu/ Stausus'stausus caDumnezet. ornli gi pe scrisi.Precizali funcqiasintacticila c uvintelor subliniatein text' 4. cu crucile?mpodob ire flori gi cdntind pril-i " cu pi litanii. Acqionaufaciori complexi in aceaexcrocherie.. (le ntiu.Mara 1. modalireqi Subiectulal ll-lea (30 de Puncte) A. Mlrin Predaesteroman. prin patru enunquriadecvate. prezentarea ". scurr.. trei omonime.c. morfologicda cuvintelorsubliniatedin urmitorul enunq:l-a 2.i. S"ri"fi mici". 17. racterfl re).argumenrarea doui element e originalitatea opereiliterare(viziune. .ti verbiali. (14puncte) perrt* fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela texrul 3. Gisiqi in text parr u cuvinte gi ilustragiprin exempleomonimia acestora. (Mihai Emine scu) . ii dn pu qininainte . a lor 1.t.e. Mi bizuiescpe proprii mei ochi in distingerea 2. 3. Sedovedeainci odati dublicitar. p9 caracteristici.i le zice: u lnchinaqi-vegi voi. in 2.mlij9t' . 3.ulmitoare:.tiu ce run nu ttiu cum"(Mihai Emin escuj. -'E.tde micd!/ Te vid cum c.deietld. i*-"l.jiide comunicare. Concepegi doui tipuri de itemi. a art isticede construJqie subiectului.'Precizagifelui Tu'rimii la toate rece".lipsd-e. cu praporelein vint.teprive scde sus".pari i..ti" qi"irp"*.seceriqul Marei.ttot.os."rrs decit cel din text pentru sintagmele:. 3.asupra particularitigistilistice). Scriegi cite patru expresiicu fiecaredinire cuvinteleurmiroare: car te.. propoziqiilorsubliniaiedin verguli le.l. ia copilagii.ill Subiectul ll-lea al A. Scrieqi litere urmiroarelecifre: 14.l Pe frunStausus:ati'tatac/ Casicigtig zl'-*lt"l"i"opac/ Pecaretrlrp: u. Identi ficaqi.T cite un enun! cu o locugiuneverbale.Dete-ndeam3. 3. . ca lume a_si poati veni calede *pJrrrini clczilc. sfii si recunosc ci o si aibe dificuliigi cu echipaadversi. 3.ipsd.furnici ($i-rni-pariath . Marei ?i ride inigi rrracincl p.veti aveain vedereurmitoarele repere: ln rcalizarea ale a . 4. care pe "poiigi totdcaunaii poarti cu dinsa. C. de a .lB. Nu pot penrru ca si spun ce m-a im presionatmai muh Subiectulal IIIJea 1.. C. scrief alte patru expresii/locuqiuni caresi existecuvintul inimd.

.veqi aveain vedere urmitoarele r epere: . Subiectulal IIIJea (30 de puncte) pe consolidirii qi sistematizirii in procesulformi1.r. De n--aqi fost voi oare. si buza ce siruti.aolnic. elementede"originalitate a operei literare (viziune -iJt". .eagre romantlc. in afa 3.a rosti. Dimitrie Anghel . . Fuseseriinoite marcajele drumul rutie r. pe acestorcarac teristicl. luminogii. Jmpirecheri ciudatede slove.ri argumentareaa doui. 3. valoareamorfologici a c uvintelor subliniatedin urmitorul enunq:.J. . Alciruiqi propozigii cu u rmitoar ele clwinte:fr audd. terrzare). .ce au cu ding iiplinsul $i o. moliun e. Imn 1' Menlionagi cite un sinonim pentnr sensuldin text al fieciruia dinrre ur mitoarelecuvinte: ciudat.Precizagifelul propoziqiilbr subordonatedin text."r. 2.. Formulaqienunquricu u rmitoarele paronime: airtuos-airtuoz.veti aveain vedereurmitoarele repere: * preciza."-irrt" fi Sar fi-mbricar pe lume 9i dragostea ura ? gi Ce-ar fi ficur un-sufler cu ror ce-a duni_ntr_insul..rtirii.inrr-un eseu.o. intr-un eseude doui-patru pagini.. respectivun atribut si fie exprirnatprin pronumeledinsii.t0 l Subiectul III-lea (30de puncte) al t' l)rcz'cnta{i forrnarca cap. $i oare braqulvolnic. 4.i .ecemurie de Alexandru Macedonskiestec. cu numeroase elemente simboliste. 2' l'lxcrnplificaqi eficienqa metodei exerci giului studiul limbii gi literaturii roin rninc. atunci . i. { . TESTUL17 Subiectul (30depuncre) I Argumentaqi.exemplificarea . 3.PiL Precizaqi rea un copil docil. in signifiant. Planul grupirii din opoziqiea fost desjucat. . strategi a rii capacitiqiide receptare mesajuluiscris. tol.. cum s-a anunqat toa te mijloacelede informare massmedia. Construiqi doui frazeincare adverbul relat iv cum sdintroduci propoziqii subordonate diferite. Prezentaqi. Abea am putut rosd catevacuvinte. l n realizarea eseului. asupra remei. bazaoperei literaie.ed. dar nu se comporta intotdeauna docil ..chii. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A.rrta1i. vl 41 4. doui-patru pagini.rl. Men$ona1imetode Ei instrument ede evaluare. pei2.re. cuvinre! Ce farmec se degteaptici nd vi rosre$re gula. C* (6pancte) Re scrieqi corect urmitoarele enun[uri: pe 1. m uscutos.relevarea ipostazeloi eurui riric 9.. deferent-difcrend.precizareea patru caracteristiciale specieiliterare..grgzentareapersbnajelor(lip ologii. 3. a 2. sload. . Ar fi putut si spuie ce race-oguri muti ?. (10pnncte) Scri eqirispunsul pentru fiecare dintre ceringelede mai jos.l i" realizareaeseului.modaliUqi de carac{.rluiiii.r. de mar tos.... ci opera literari Ion de Livi u Rebreanuesteun roman.r"r. .fiind complectuluiti de frumuseqea saj ului.) .. cd poezia de Noaptea d..exemplificarea acestorcaracteristic pe 6azar.TESTUL 18 I Subiectul (30depuncte) ''Arg. l.. relaqiiintre personaje.r-. Indicagi valorile morfologice ale cuvintului de in rexrul dar. B. 3' Mcngionaqi obiectiveleciclur ilor curriculareale inviqimintului primar. (14 puncte) Scrjgd rispunsul Pentru fiecaredintre urmiroarele ceringe referitoarela textul . Enumera{i gasedintre etapelepredirii-invigirii unui sunet gi a literei corespunzltoare. scurt.particularitigi stilistice). Formutralicitc o propozilie in careun subiectsi fie exprimat prin interjccqia o.a patru caracterisrici a ale curenrului simbofisrj .acitiqiide receptare mesajului a scrisprin efortul in' tclcctual propriu al elevilor.

eului liric . particularitiqi stilistice). 4. Formulaqidoui propoziqii in careconjuncqia donatediferite de celedin text. B." 1 HectorMa lot. sthpena .a-gitncbipui.. 2. harta.d Doindpopulard 1. vinte: mine. drumului pe Mattia gi cu mine ne sfltuisem indelunga:supra .veqiavla in vedereurmitoa rele repere: ln realizare-a . Identificaqipatru omonime in textul literar .. felul propozi giilor subordonatedin textul literar. Studiind vei ajunge savant.Precizagirrrio. TESTUL19 I Subiectul (30depuncte) de Argumenrali. (Mihai Eminescu) C. Ori ce om igi poate aduceaportul la int reqinerea de a 2.. $i sunt plin de supirare. Precizaqi dacd sd introduci doui subor4 .ere Mihai Emifolc lorici. . arzh . PreCizaqi miri i. sintacticia cuvintelorsubliniate urmitorul enunq: funcqia 2. (6 puncte) : Rescrieqi corect urm itoarele enunguri curiqenieioragului.nrgumentarca doui clemente originalitatc opcrci litcrare(viziuncaasupra tcmci. (10puncte) de raspunsulpentru fiecaredintre ceringele mai ios. 3. Subiectulal Il-lea (30 de puncte) referitoarela textul Scrieqi'rispunsulpentru fiecaredintre urmltoarele ceringe d e mai ios.De treci codrii d'earamd. din felul propozigiiloriubordonate grim.ixemplificat"" acestotcaracteristici.cici il inviqasemEipe Matti a-si citeasci lungi pentrupicioarelecarestribat maiinrhipuia eaaltdddtd cI dista nieleerau-mai dicit pentru degetulcaretrece de la un pasla altul. Dupi ce am cum pinit to $osea bine." Ca s.1 Indicali' 3.l. Dar triiesc ca plopu-n vale. ci poezia Reaed. 3. (14 toarelecuvinte:a sfdtui. pri temei. 3. Precizajivaloarea textului. Explicaqi'relagia patru tipuri de itemi.edepartevezi albind/ $-auzi mindra gld suirea pidurii de argint".d..Pds.mild. d. pebazt textului literar..giacum nu-9i careurma si apucim .cumpdni.precizareaa patru caracteristicialegenului literar . am hoteiit amhnioi ca si trecemprin Clermont. urmito arele neologice 1. i B.nd Daci te-agvedea Nu pui mina si te sting. 1. Scrilgicite doui sinonime Pentru necitz. Prezentaqi in dintre curriculum 9i ev aluare inviqimnntul primar' 2. modalitlqi arrisricede conJtrucgie.lrr"int. lli mai pun un braqde paie arzi mai cu vipaie. Inimi cz venin mult. rposrazelor . cudin decit acelea textaleurmitoarelor ptdpoi4ii cu altesensuri For mulagi 4. rnodalitlqi artisticede construcqie.Singur lume Pe cite doui sinonime pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmd.r. (10puncte) cuvinte:dojand.intr-un eseude una-doui pagini.De-agtrdi ca bradu-n munte.urma.(Mihai Eminescu) tu. 2. Scrieqi 1. N-ag aveasupdriri muhe. Scrieq i cAtedoui antonimepentnr urmitoarele cuvinte: irnportant. pe a lumii bolti luneci". Exemp lificaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A. lot Subiectulal III-lea (30 de Puncte) specificulprocesuluiscrierii in clasaI.cdre.ergumenrarea doui elemente originalitatea opereiliterare (viziunea asuparticularitiqi stilis tice). Formula qienunquricu doul adjectivecarenu pot aveagrad de comPara{ie' funcqiasintactici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele enunquri: 3. Precizaqi $i deodati se auzi tosct. 1. Contragegipropozigia subliniatl din urmit orul enunl: . i a rolului mijloacelor artistice. in morfologici-acuvintelorsubliniate text' 2. . din ." morfologici a cuvintelor subliniatein text. (14puncte) referitoarela textul Scricqirispunsul pentnr fiecaredintre urmitoa rele ceringe clc rnaijos.nl a de a .prezenrarea de a . Menqionaqi puncte) A.L uni.. ncscuitt. I s-a comunicatnorei mele rezultarul la egzamenul atestare pos tului. de plecare. frazi a. Continuu si cred ci acestarticol e de nednlocuit.Ioialitate. o operi lirici de inspiraqie eseului.

Sc. Alcltuiji enunquricu expresiilescrisela prrr. ? r-. bazatextului litera r ales.coami rotate $i cu coadainnodatd. scrieqiparru expresii/locuqiuni ' i 2. foaie lad. perspectiva din dezvoltirii capacitigii de receptare mesajuluiscris. lnmultrm pe clncl ctt nouil.de doui-patru pagini. D. 't' '4. identificatein textul literar. Ilustragi.precizareacelor doui modalitif de caracrer izare pirsonajului: cara*erizaa re directi gi caracterizareindirecti pi forme al e acesiora. Erau tot unul Siunul. formate cu ajutorul subsrantivului foc. Bahagul de Mihail Sadoveanu c Moromegii de Marin Preda Ln realizarlea eseului.. flciruiqi doul propoziqii cu sensuridifJrite a le cuvintulur repede. Avea decit o slibiciune. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A. .ve ti aveain vedereurmitoarele repere: .stabi'lirea relagiilorcu alte p ersonaje. Scapi-mi capul de la moarre. (10 puncte) r' Scriegi rispun sul penrru fiecaredinrre cerintelede mai jos. Pr_ezentagi exerciqiului formarea capacitigiide receptare mesajuluiscris. c. in caresi prezenrari terizarea un ui personalprincipal dinir-o operi epic^i.. -odalireqi o lon de Liviu Rebreanu . C. scurt.lrr sccoluldouizeci s-aurealizat'cele exr raordinare mai descoperirigtiinqifice.acpatruzeci. Scrieqi doui omonime.construcqiapersonajelor.rept.rieli citc doul cxpresii/loc. O qinewna. Al zecelea va plecain excursie. (6 puncte) Rescrie qi corect urmitoarele enunguri : 1. 2.ib:und. . Fumurii ochelariii dedeauactorului un aer misterios. Y alor eazl"cdtp atru. aspecte pe metodologiceale dezvoltirii comperenqelor el .. . Scrieqi patru adjectivecarenu p ot aveagradede comparagie. r. TESTUL20 Subiectul (30depuncte) I un de carac. 2. doini. $i in cimp cit 9i acas'. 4. Indicagifuncgiasintac tici a cuvinrelor subliniatedin text. pe tipologiei personajuluisi relevarea . 4.Doini. Menqionaqi patru tipuri de evaluare. Mai trece-mi Olru-odati. Dis de dimineaqi s-a prezenratla bazinul de innot. 3. r f. gi ca a semnificaqiei acestuia. h. B.relevarea doui elemente originaligat g gperejliterare(viziunea-asupra a de a remei.n' C.qiuni formatc cu rjutorul cuvintelor: foc.Pe scurt. rolul in a 3. trei.. Murguleq. a 2. . diferite de aceea textul literar. i.particular itngi[!stilului). Prezentagi. dar i-ar disp laces-o recunoasci. a.exemplificarea modalitiqilor de carecterizare.u. Ci gi-oi facegrajd de piatrd. l. !. Seintinde o foaie supqiredin aloatul fraged.trr[3.a aI l. de maijos. Cu inci doi se f. f. . (6 puncte) Res cricqi corect urmitoarele enunquri : l. tehnici ale muncii cu cartea. FormuJaqi enunguricu alte valori moifologice ale cuvinrul: ui cht. " 1. g. Scapiri"din piatri-n piarri. ci nt cu foc. 3.. Valoareadescoperirilorarheologice li Sucidava w cuti de citre toari lumea gtiinqifici. i Eu te cinr in oriceloc . de fuseseriunanim recunos *. . Adiugim lui Sase. ".d . Cht voi fi eu nu te las Cine mi te-a dat in dar Si-mi tot cint dorul amar? Cine mi t e-a juruit Ca si fiu tot amdrir? Foicici.Scriegi eseu..t'3. 1. 2. 3." Doindpopukrd I 45 ' Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1. d. Despici firul in patrw.Subiectulal IIIJea (30de puncte) {r 1. din .e ' .Precizagi funcgiasintactici gi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele propozigii: 'f' e.. Rescrieqi propoziqiilesubordonare preci zaqi gi felul lor. (14puncte) Scriegi rispunsul pentnr fiecar edintre urmiroareleceringe referitoare texrul la .

TI I .eir mentarede comunicareorali si scrisi. Concepeqi 1. Menqionaqi metode.i .i instrumentede ev aluare. 2. . doui tipuri de iternl ill 11.

cici nu pot si-qi vie mereutoate de-a ga ta. 4.evidenfereatrisiturilor gi a s emnificagiei personajului. Exemplifica{ doui tipuri de exercigiu. ' .Precizagivalorile mor fologice ale cuvintelor subliniatein textul literar. . 21 SubiectulI (30 de puncte) unanim. (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferito arela textul dc maijos. diferite. personajelor. 2. Rescrieqi ultimele t rei propozigii subordonate textul literar dat. 2.ard stipinire mai ira gi dinsul. Releva gi gi Iiteraturii romine in ciclul curricular . a 3.evidengierea .stabilireatipologiei personajului. Ioan Slavici. patru tipuri de atribut. doui-patru pagini. . TESTUL22 I Subiectul (30depuncte) un un Redactagi eseu. Consrruigidoul propozigiisubordonate 4. particularitdqi mei.in zadarte pui bine cu st ipanirea. personajelor. aici 9i nu mi supiri nimic. Moara cu noroc 1. mei. Menlionaqidoui tipuri de proiectaredid actici. construcgi a Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A. pentru ca si poqista cu la Moara cu noroc. (10puncte) de rispunsul pentnr fiecaredintre cerinqele mai jos. .i relevarea personajului. limbii c aeficientein formareagi dezvoltarea 2. (6 puncte) : Rescrieqi corect urmitoarele enunquri 1 .veqiaveain vedereu rmitoarele repere: dia doui modalitigi de caracterizare personajului:caracteriza rea . Ei tn zad'ar arendagiSi af. la alegere. rccti gi caracterizarea identificatepe baza textul ui limodalitigilor de caracterizare. relaqiilorcu alte p ersonaje. din 3. Scriegi 1.stabilireatipologiei personajuluigi a relagiilorcu alte personaje.Astizi stau fno. mai trebuie si te faci gl om al lui Lici".precizareacelor doui modalitigi de caracterizarea personajului ca racterizaindirecti.in caresi caracterizagi personaj un de drami. prin sintagmepotrivite.. Subiectulal ll-lea (30 de puncte) puncte) A. qisi te gindegti la viagi.excmplificarea terar.exemplificarea terar.Aici. . precizind felul lor. la Moara cu noroc. (14 referitoarela textul rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe Scriegi de mai jos.de doui-patru pagini. C. Construiqidoul enunguriin carea fi sd aibivalori m orfologicediferite de cea din textul literar dat la puncrul /.prccizareaa indirecti . tede relevarea doui elemente originalitatea opereilit erare(viziuneaasuPra a sdlistice).Achizigiifundamentale". Exemplificagi. Colegii sorei mele au optat pentru alegerea prinun Itcc{acmji eseu. Scrieqi formele pronumelui de monstrativde identitate. B. ln calitateacareo am. de.pe baza texrului limodalitiqilor de caracterizare .introduseprin con juncAia 3. Ideiaunei cxpediliila Polul nord a fost acccptatd cur sului de informatici' 3. care stdpanea de te ingelegi arenda. dar .in caresi caracterizaqi personajsecund ardintr-o operi epici.ul.*l lqt TESTUI. construcqia Subiectulal IIIJea (30 de puncte) obiectivelor cadru ale studiului principiul continuitiqiiin realizarea 1. dar imi fac eu insumi ginduri re . nu putea si steienimeni firi voia luiLicd'z afari de drumurile . Notaqi pa tnr expresiicu verbul a seface. rea directi gi caracterizarea identificate.veqiaveain vedereurmitoa rele rePere: .cici. lnrealizarea eseului.Eu nu qi-amvorbit niciodati desprelucruri de aceste.. ciprl dintr-o comedie/dintr-o ' ln rcalizarea eseului.relevarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziuneaasupratede a particularitiqi stilistice). ti'isitu rilor gi a semnificagiei .. Identificagicel puqin doui omonime in textul literar. pa citigii de receptare mesajuluiscris. intr-un consens 2. le spun la biieqi sa lupte pentru medaliaolimpici. trebuiesd fii Sitw orn.

$i cit vom sta aici. Identifica$ adverbele textul literar dat. mindu-mi de ceade Ioan Slavici. nu mai scapde nevoia a ceasta". gindurl nu-mi lasi tigna si mI bucur de ziua de astizi. $i poate ci gindugi aceste poateci ziua de mine aresi fie tot buni.le desprezhn de mine. rile poimine.precizdndfelul lor' . dar o voi pier de temeleiunt degarte. Moara ca noroc din 1.

iif* qi invariabiledouiadp". llustraqi. denie. di+. Excaladarea Everestuluia fost ceamai totald bucurie pe care am trdit-o din plin. Noul alessuccede pre.a de-a dreptul incintat. Formulaqipropoziqiiin careun numeralcardinal qiunul ordinal au funcqia sintactici de subiect. Scriegi plica.felul at.l taatit interesPtTtIy i*Jti"-i... 4. 3. Ci care-ilipsise..qiiitp"rirtl p..-r#. fascalopol nu-i eraantipati c. nor-. In realizarea e seului.-. Enigrna Otiliei Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1. 2. a pierd. 11069' 14.atenlte. ziqie corespunzilto ar atributivedin ultimele doui enunquriale ti.. a nutri.. (6 puncte) Rcscrieqi corect urmitoarele enunguri: 1. feriti de ceadin text.ntru fiecaredintre urmitoarele ceringereferit oarela textul de mai jos. (10puncte) Scricqirispunsul pentru fiecar edintre cerinqele mai jos. Contiageqio propoziqiesubordonati e."p. lqg tcasupra a dc a . scurt. Scriegi formele pronumelui de intirire. ltcscrieqi ultim elepatru propoziqiisecundare textul dat..tece ani ar. Relevaqi.il::d:ui adjective TESTUL23 Subiectul (30depuncte) I Redactagi eseu.Fefi *aveaacesr cu Otilia.'sl rieqiin litereurmiroarelenumerale .recizind. alte doui valor i rnorfologice ale cuvAntului aoi. F'ormulaqi doui enunquriin careverbul a rdmkne si fie predicariv.:i. Rescrieqi pr"-p-iqii subordon ate textului.ri.i Aurica nutreauin priviri invi dia"' George Cilinescu.i 3. legiturile lui de rupe senriment. de l.veli aveain vedereurmitoar'elerepere: . pentru. organizeze excursian un pretext nu-l in dreptlqeasi nici se eschiveze. 3.in nu pAteaciudat. seterne. 1. jocului didacticin invigiminrul p rimar.. un om "rr"-ii. B.precizareacelor doui modalitili d e caracterizarea personajuluiz caracterizarea directi gi caracterizarea indirect . viditele lui atenqii ghiiise in Otilia o prietena de virsta lui. 2. tibnd (in text tignd).edenqia la unei mari personali tlqipolirice. 2.ibutivi din t ext in Parteade propo2.Maicurios eracL ceilalqi erau sc andaliin virsta. in 3. Notagipredicatele textulliterar dat. carenu gi-!explica.de doul-patru pagini.caracterizali personajseun un cun dar dintr-o operl literari aparqinindgenului dramatic (comedie).d"lo"r.. Explicaqiconceptulde curriculum. opttpt. O dati ce s-aoferit s5.^ r.i.ar l I I 2.16. a B.ceput i .he iar.a-o.. Mengionagi caracteristicile lor din 1. o iate-d.rclcvarea doui clcmcntc originalitate operciliterarc(viziu nea stilistice)' particularitigi personajelor.ci . Scricgi cite doui antonimepentru urmitoarele cuvinte din textul litetar: a supdra..e.in care sd. (14puncte) -s. cu umilinqi aceasti Cort". cardinale: Z.bine.5018.rlaqi un enunqcorespunzitoralteivalori morfologicea cuvi ntului el. C.1j*-.p.ii p.gi specula iigi. mei. Prccizaqi func$asintacticia cuvintelorsubliniate texr.i^. situajie. un D'" la ir . metode eficientede insugirea elementelorde construc{ia pe co municirii. din 4.prin exempleadecvate. diferite de cea din text. 3."r.Ottha dar )urr""purririle ei. 9i de vecheintimitateii dideau dreptul tlt:loricit de inde pirtate.Aglae'. construclia Subiectulal Illea (30 de Puncte) h. (10 ouncte\ de pentru fiecaredintre cerinqe le mai jos' Scriegi'rispunsul a excite dofi sinonimepentru urmitoarele cuvinte:a ntipattc.precizind felul lor.respecriv copulativ.

Muzeul Mirii Negre.viziteze Subiectulal III-lea (30 de puncte) orade l.c vidcnliereatrisiturilor si a semnificaqiei personajului. jectivecarenu pot aveagradede comPara[le' ! un i. si existe a tribut verbal9i unul adverbial' 4. Prieteniii unei colegede-a mel e obignuiau sd. strategiide formare a comPetenlelor comunicare li 9 i scrisi. . Si-mi scri daci vei venii la concert.exemplificarea identificate.op'oriqii . -.stabilireatipologiei personajuluisi a relagiilorcu alrepersonaje.. modalitiqilor de caracterizare .". p.Prezentagi. .i. (6 puncte) corect urmitoarele en unqu. 3.pebazatextului l iterar.pe scurt. Mog briciun aducedaruri la copiii cu minqi' 2.'Formulaqi C.ri: Rescrieqi 1.

-pe bazaopereiliterare. subordonate 4./ jurul gil.lul.cxemplificarea acestorcaracteristici.r. doui adjective calificative (propriu-zise)carenu por aye a gradede comparaqie. zidin pczile cilitoare se-ntorc/in escadrile tirile id"/ p. . 4 . c. modalitr$ artisticede consirucqie.lemanrului pri mar. Al optulea mi sepirea mai interesant. turismului.te. rela$i dintre personaje.rJ. . a ale . din muzeu. Nu fii dublici tar celemai desd2. scurt. ale I B. Menqionaqi 1. Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A.1. Aceea eraa treia dintre biju teriile celemai valoroase medalii olimpice mai adiugim una. oc mal . (6 puncte) : corect urmitoarele enunquri Rescrieqi in situalia de fati ! 1.cxplicarea tidului opereiliterare. e timpul/ si legim r otigeleplugului irfoi de hirtie/ cu elegii de. . ln rcalizarea eseului. doui dezavantaje unei metodetradilionalede evaluape re (l a alegere. . .tehnici alemuncii cu cartea.os. pe a volti capicitareaelevilor din inviqiminml primar de receptare mesajuluiscris' al e 2.v eqiaveain vedereurmitoareie .pr ezenrarea personajelor(tipologii.i sedez1.. freaci parbrizul aburit/ a l cerului.releoa/re'uela. d. 2." a Mircea Cirrirescu. ln sali erau dou dzeci parlamentari. Transcrieti.urea spknzurag ilorde Liviu Rebreanuesreun roman de inalizxpsihologic. Scrieqi fiec iruia dintre urmitoarele cupotrivit pentru sensul 1.. diferite de aceea text.alvrfi. Georgica a VI-a Subiectulal III-lea (30de puncte) prin careseformeazi. (10puncte) de rlspunsul pentru fiecaredintre cerinqele rnai jos.!o l 2.propergiu. Administragialocali trebuie si-gi aduci aporfil la dezvo ltarea 51 'TNSTUL24 SubiectulI (30 de puncte) Argumcntaqi.entali obicctivele ciclurilor cu rriculare invitimintului primar. venit iarna/copii zice el si luim ascJnsorul/saupe scararulantaii a coborim/ pini in magazinele. (14 puncte) Scrieqi rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul .Prezenlagi. din sticli.argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra_temei.p.i rnodalitigi stinrulurc crcar. Alcituiqi cite un enunq pen sie/pensiwne. La celegase in 3. pini ies stelele/a venir in iarna spune qiranul. f.Precizaq ifuncgiasintactici a numeralelordin enunturile urmitoare: de a. eroare/oroare.ivirllii dc rr elevilorpri n studiul linrbiiyi litcraturiiromine. dintre probeleoralegi probelescrise)' finalitlqile inv. Relevaqi. lixernplificaqi dou. 3. frumuseqile virgite.subtera nede aparate/electrocairice gi in sala/d. scurr. inrr-un eseude doui-patrupagini. 3.Ydztse cu proprii ochi cum se creazl. partiiulariteqi stilisiice). b.e proiecgie ridicinilor si mai vedem. .. din 2. . o din 9*. "filmatd din elicopter iarna apare/intr-un prim-plan atit de inr ens/ ci i se vid broboanele sudoare de scurgindu-se/lent intre lujerii iegiqi br azde/prive. vinte: insolent/indolent. Formulaqidoui enunguriin carecuvintul lent sd" aibi alte doui functii sinract ice.precizarea patru caracteristici specieilit erare. Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin textul dat. Formulaqicite un enunq careverbul a devenisi fie regentulunei propozigii conces iv' circumstanqial a respectiv unui complement predicative.a"a qiranul . M-am imprietenit cu doi dintre ei.proiecpie. Muncea cit doi. modalitiqi de caracte rizare).I)rez." " "rf. 3. e.din texr. caoperaliterari pdd. Idendficaqigi scriegi propoziqiileincidented in textul literar. Scrie gi cite doul sinonimepentru urmitoarele cuvinte: intens. . C.

rlui *iir. Scrieqi enunguricu urmitoarele omonimei ca P.i in excursie.le curg6'nou. 2. Mengionaqi metode si instrumen tede evaluare.. Scrieqi B.tli-*-b .tor. rearizare cine":. 3. inrr-un eseude doui-patru pagini.Miilocul pe . pe caracteristici. Domnia sa nu a adusnici un argument."ttor modalitiqi de ca(tipol ogii. 2. ( )arc va si zici.neagteptat. cumpdnit. Aldtuiii 2.ol.1il' "1.precizare. a literare .?igea.colg.parcicu laritigistilistice). 1.. Menqionaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) : A.prezentarea racterizare)1 a .". . .$l ( ). . (14puncte) tuspunsulPentru fiecaredintre urmiroarele cerinqereferitoarela tex tul . Lnrealizareaeseului. personajelor . ' 4.precizarea patru caracteristici specieiliterare.i.. 2.. o. 1.spre un er ou^sorar. TESTUL 14 SubiectulI (30 de puncte) Argumentaqi. Exemplificaqio modalitatede stimularea creativitiqii elevilor in studiul limb ii si literaturii romine. liei d e G.A f ost cevaagade. daci nu intirziam.t*. simgitsi ea cum adieo boar e a plicuti de vinr..-. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1. ci operaliterari Enigma OtiArgumentaqi. Definigi conceptulde curriculum. 3.pii din clasa iutii in vaqidecii punctul gi semnulintrebdrii.. 3.riri. (10 puncte) de iispunsul pe ntru fiecaredintre cerinqele mai jos.vegiaveain vedereul_ero"r. b^i^ t"*r. Construiqi do ui enunquriin carepronumele relativ care (crt gi fird prepozigie)si aibi funcjii sintacticediferite. noi u1 9i *ridior.in caresi existeo propoziqiesubordon ati condiqionaligi una atributivi. . relagia dintre curriculum gi evaluare.i.feclo. Ni.e.rrrrrlrri.l" reDere: ..asupra particu laritiqistilistice). 37 Subiectulal IIIlea (30de puncte) l ' Prcz'entagi aspecte metodologice formirii capacirnqii citire/lecturi ale de in clasaI. citc un sinonim pentru scnsuldin tcxt al fieciruia dintre u rmi.rrr. cupirul iIGGJ me. mari si am ingepenit. Relevaqi in tipurile de evaluare invigimintul primar' 3. .exemplificarea acesrorcara*erisric p. ln lucrare o6t"*"t" inserarea 3.argument^rea doui elementede"originalitate a a operei literare (viziune asupra remei. fii ii. relaqiidintre personaje.. arn ciscat ochii ci TESTUL15 I Subiectul (30depuncte) intr-un eseude doui-patru pagini.n"iru iilm ca tinirului.ioa"s iil.argu menrarea doui elementede originalitate a operei literare (viziune..rr. (6 puncte) corect urmitoarelor enunguri: R escriegi vintului. 3. Formulagicite o propoziqiecu un subsmntivdef ectivde numirul singular9i. iiiir"r. y1og1a{igpentruintrarea personaj unui extraordinrrlnir-un feeric ivirea -li?.i.1..*"i". In realizarea eseului.-rtiru. modalitiqi artisticede construcgie subiectului.a patru caracteristici a ..vegiaveain vedereurmit oarele repere: ale .Precizeli valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein text._". . 2.aninat. braqe cu lungiin rninecile'iei.marcd. Ilineingclcs. Alciruiti o frazt.. baza'operei . C.^ lt^tl:lt cle mal los.defecdvde numlrul plural.. a teirei. ci poeziile plumb qi Lacustrd de Georg_e Bacoviaapargin.ronlan.ixemplifi""t6" ".i .. Formulaqi un enungin cari cuvintul aSasd aibe aldt valoare morfologici decit ceadin rcxr felul propoz igiilor subordonatedin textul literar' 4... Regizorul dinmine rimisese bu imic'it. aiurare. Menqionaqi toarelecuvinte: mlddios. Cilinescu esteun roman obiectiv. (6 puncte) Itcscrielicorccrurmitoarelcenunturi: l. Codriii incepuseri si fremetela adierea unor documenteineg rite de vechime' 2. respectiv.r elevarea ipostazeroreurui riric . i.Lbofir..."de minteanul sub anrnat umeri.

qinte strilucite.-o ^.i.-i"i. sublinia gi mai mwltsra rura d)sdoi. . ^iu.. lui r"*" uoiii.. hncins"cu chirnir"ii":. Misiune de incredere . uita_ [?:tT[il1it[il:f tam. eapr'un e.rseqe..ep s inc ".t :.. basm .rsitlu-p"ir. Vasile Voiculesct.sub...i"-gi fr-.qire.ou...

lrs RASPUNSURI REZOLVARI SI 'n 1l l ,i TESTUL1 I Subiectul ' I " AlexandruLipuqneanul Negruzzi de Costache , Nu,velaesteo speciea genului epic in proz ', mai extinsi ca dimensiunedecit ur mirind un conflict r.dtti decit iomanul, cu un iingur. fir nar^ativ, t.hiqi'qi d esfigurati in diferite locuri, intr-un timp limitat,la care cu acqiune Unic, -ri "on".rrtrat, unele complexe' Darticipi personajenu prea numeroase' -. ["-i"l'ir .i"r.rr" ,roartri, lui CostacheNegruzzi ii esteatribuit merirul de a fi creaisto rici. @rul nuvelei de inspiraqie estestructurati in patru capitole,fiecarecu cit e r{ Ir*oriru Ldpusneanul Nurnela eu un motto: ,,Daci voi nu mi rrreqi, vi vreu. .." (capitolulI),-,,4i si dai sami, doam(cafitolul al Il-lea), ,,Capul luiJvloqo crrrem..."(capitolul al III-lea) ti.'P.e ;;1...; indipie mulqi r- ti pop.rc gi e u..." (capitolul al-IV-lea).\uv.9la se. *t ".i!"litr, coffiarl toriai puternic ( hp,ta ditttt. voievod gi boierii triditori' iiduelizeaz/prin alesMoqoc,gi norodu l pe careace;tiail asupresc' pe de o p"rr"i ti dintie boieri, -ai personajelor.. alil parte), ca qiprin construcpia fe de ' Cr rp"ii. trurreh ari o dimensiunete mporaldredusd'Ea epic, aceaste i"""i"i " conevoci a doua dJmnie a lui Ale*andru Lipugneanu(1564-1569),iar acqiunease asupra p ersonajului principal. b im ensiun ed spalitld cuprinde hotarul 9i ceitr eazd" ,oetatea scauna Moldovei' -1i de . s e n;U,u"lei conrureazi conflictul social 9i sunt creionatePortretele *rJiti la p .rrorr"f"lor'implicate. Aj-ury_ hotarul Moldovei, insolit de armataotomani' Lial cituiti din vornicul Moesteiritimpinat'la Tecuci de o solieboiereasci, ,urrr..rr .t incercind si-l determine gi spirarul Spancioc Stroici,acegtia i"d, o.ri.t"icu l Veveiige, lii"",""r! tr o"rr"" tui"eai"A gi sill atragi intr-o cursa,promiq6nd u-isprijinul boierilor. Intelisent, bun cunosciror al boierilor gi al situaqieid in qari, Lipu.gneanu descopericoilrplorul gi-giafirmi hotirirea de a prelua tron ul, printr-o replici deverriti'-ottoul primului capitol gi rimasi celebri: ,,Dac i voi nu mi vreqr,eu v{ v.r9q, rispunseLipugneanul, ai cirui ochi scinteiri ca u n fulger, 9i daci voi nu mi iubiqi,

la {'tl \r,1.ltll)('sc v()i,;i voi rncrgc cu voilr,ori ljrr.Ivoilrvoastri.Sd rni-nt orc? clri l)rc N4,rr tlelir,rlrl virinr.oarcc l)unirca cursulinclir:itl A! Nu mi vreaqara? ;i Nu mr vrt'Ii vrli,t'rtrrr inqalcg ?" Airr.rr.s tl.rttttt,l.ipugnca nu ucidepe boierii triditori si le confisci averile, ii iar , ,1,,-tttrttci l{tr x:rrtda, ii mirturisiseci erainspiimintati de ameninqarea carc uneiiot,'r,r,ritc v;xluvc (,,Ai si dai sami,doamni!"),iipromiteciiiva administraun,,leac tlr' lri crr"1i, clcascmenea, nu va mai ao-ita omoruri. ci aLingcpunctwl culminantin al t reileacapitol,al cirui morro esre:,,ca.(,",tttf'lit'tul ltri ii 1'rrf Moqocvrem. .."I ipugneanu convoacipe boietiintr-o zi de sirbit oa.rela I'i.scricii unclc, d upi slujbi, seinchini la icoanerila Sfintului Ion cel Nou r'trltrt'lricuta srncr enie, -oast.le ap.oi, pentru a-i amigi, le gineun discurs evlavios ,,de;in(o (.l l;lcr,lvirltarc", cum ocalifici autorul),recunoscindu-gi faptele singeroase tred in ( justificdprin grijasapentru linistea ..,.i: cereiJrtare, folosegte 1]t,l)(' ht.1l.. lnrii,igi sr l)rl(tct)lbllce n rnvrri la curteadomneasci, ospiqulimpicd rii : ,,Boieridumnea_ la vtrirstri! De la venireamea cu a doua domnie si pan; as tizi, am aratatasprimecitr-cnrulqi m-am aritat cumplit, riu, vdrsind singelemult ora. Unul Dumiezeu stie ; .1,c. rrri-apirut riu gi de nu mi ciiesc de aceasia; d umneavoasrrigtiqice m-a r*r dar silit nurnaidoringade a.vedea contenind gilcevil e gi vinzirile unora 9i aftora,care lirrtcaula risipa qeriigi la pieireamea.Asi; zi sunt altfeltrebile.goieiii qi-aureverfff ffr cunostrnqi;au vizut cd. turma nu poate firi p;stor, pentru ca ziceMintuitorul: " !2gs-yoi Pistorul, si sevor imp rdgtia oile ,,.' Boieri dumneavoastri! Si triim dt acumin pace,iubindu-ne ca nig tefraqi,pentru ci aceasra una din cele..zece esre porunci: *Se iubegtipe aproape le tiu'cipre tirrc n si si ne iertim unii pe.alqii,pentru ci sunrem rugindu-ne D omnului rostru Isus Hristos-_-igi fafe irrr.. - si ne ierre ,rouegregal'e[, -rlr itoii, p;;;;;; i;i noi gresililornoqrri." . . Singurii boieri carenu se lasi ami giqi de artasimulirii 9i disimulirii voievodu- -lui sunt spitarul.spanciocgi.str oici.B"inuindprimejdia, ..i doi fug din g.^ie. la .Lipugneanudispuneucidereacelo r patruzecigi gaptede voieri"venigi ospipl vo.ievodal, timp.ce,retrasinrr-un col t iu Mogoc,'se'delecteazd.vi,zind in spaima^acestuia. Apoi,.cu cinism, il intrea bi pe vornic dacdapro..J"i ti"e omorindu-i. pentru.a-i ciqtigabunivoinqa, Moqoci i aprobi fapu iingeroasa, spunind ci el insugi ar fi intentionatsi-l indemne.pe domnitor l" un are-Jrreamicei, dar ci irgelepc;.rneavoievodului i-o luaseinainte . acelagi singe rece,Lipugneanuil di apoi pe Moqocpe mi,namulqimii risculate. ^ .c: Satisficut pentru ci a scipaf si de acestdug-an, ,roi..,odri ii oferi doamne iRuxanda lcaculde trtci promis- piramidadin capetele boierilorucisi,asezare func gie rang. in de ln cel de al tretleacaprtol,autorul surprinde comporramentulpers onajelor aflitc in situagii-limiti, pline d-e dramatism, pr"cu.n 9i sadismul Lip uqneanu, lui la;itatca lui.Moqoc, manifesti,rile caracteristiie personajului ale coleciiv,mulgimea, gi sensibilitatea doamneiRuxanda..Personajele to*arrti.e sun t prezent;r. prin antitez.i, scenele zunt singeroase,. replicil" - t'"l.rr"trtep enrnr fieiarc tip de personaj, iar rru$carea epici - plini de dinamism. Dupi si. ngerosul banchet,domnitorul nu mai ucide boieri, dar conrinui si ii pe, dcpseasc i prin schingiuri gi prin confiscarea averilor. luu si poruncegte fie cilugirit. Cind igi rcLapuqneanu Pcnrruca sc irn[r<llnivc$tc, moarteape Vineinsi qi obscrvi ci esteimbricat in rasamonahali, ii ameninqi_cu tp {i, inclusiv pe doamnaRuxandagi pe fiul siu, moqtenitorul tronului. 'lloierii Sp incioc gi Stroici,intorgiln gari,o sfituiescpe doamni sI'1 offiveasci' a a lmpot rirra ,rbinqeisale,cu congtiinla pecatului,dar cu incuviinqare tacitd. mitropo-' gi si pregiteasci incoronarea nolitului Teofan, care se gribeqte si-i acorde ie rtarca moarein chinuri, vegheat Lipugneanu.Voievodul ului domnitor, RuxandJil ot rlveEte.pe fiind d.eznoddmkntulnuvelei' gi Stroici, acesta de ultimii sii dugman i,Spancioc Nuvela .rt" io-"ntiia prin remaabordati, prin dramati.mul acqiunii,pr in sceantitetile. Personajulprincipal, Alex.andruLipugneanu, este,la nele9i pers onajele sa, iui, romantic prin personalitatea cumul de calitiqi qi mari defecte( caracrlndul singeros,cinism,iap"iittt. de a simulagi de a disimula) 9i prin dest inul siu (iniQr clusivprin moarteaniprasnici). Nuvela esteoriginaii atit datorit

i viziunii pe care-o-oferl asupraistoriei zbuciumatea Moldovel, cit gi datoriti modului remarcabilde construirea unui P9rs.o.: naj redutabil- Lipugneanu- gi a u nui conflict puternic caresederuleaziadmirabil trislturi ale actelord-inpieseled e teatru. De aseln'celepatru capitble care capdtd. gi se menea,briginalitatea vi despe in miiestria de cared; dovadeautorul in pr.ezenpentru prima oari in litera tura romini, a unui personajcolectiv (mulgimea tArea, tlrgoveqilor),precum gi di n modul in carescriitorul comenteazifaptelegipersonadin jele'descrise, dintie in tervenqiile salememorabilefiind aceea finalul nuveuna Lipugneanul, carelasi o pa ti de singe in lei: ,,Acestfel fu sfirqitul lui Alexandru istoriaMoldovei". vest imentaqie, mentalitiqi, ceremonial, Specificulepocii estedat de evenimente, arha ice9i limbajul in caresunt imbinate cu miiestrie elementele obiceiuri,dar Eide n eologismele. Nrivela Alexandru Ldpuyeanul, apilrutiin primul numir, din 1840,al revistei Dacia literard, reprezinti un model di operi oiiginali, inspirati din i storia naqiocarese con{ormeazd.recomand;rilor ficute de Mihail Kogilniceanrtin I ntronald", adeviratul articol-program al revistei 9i, totodati' o concretizare a d,ucSie, o creeze literaturi naqionalivaloroasi. romantismului rominesc careave as5" I Moara cu noroc de Ioan Slavici Conceptulde nuaeld- vezi p. 53. ' Mare clasical literaturii .o-att", aliruri de Mihai Eminescu'Ion Creangi 9i I. L. Caragiale,Ioan Slavicia contribuit la dezvol tareaprozei,indeosebiprin nuvele gi prin romanul Mara, consideratcapodoperi a sp ecieiliterare. 1 Nuvelele sale,adunategi publicatein volumul Nosele din popor ( 1BB )' reconpoporan". In realisti, a unui ,,realism din ardelenesl perspectiva s atului stituieviaqa spa{iul transilvinean,incircat de tradiqie,se desfigoari dra me puternice,generate de di diferenqele sociale,etnice,religioase, avereqi de me ntalitiqi, de sentimenteapriDintre nuvelelevolumului citim: Scorrnon,Gura satulu i, ge gi destin necruliror.

ttl I llxiulea'l',tithii, Comoara, Moara ct't noroc,ocirpodoperl gcnului.Autorul acora rl6atcrrqie clcoscbiti investigagici psihologice, urmirind rcfleciarea evenimen relor in lonqtiirr[l pcrsonajclor, dinamica sufleteasci. lor )pe nuvelei,degi,sp re de1 r;r litcrari Moara cu norocintrunestecaracteristicile orelrire clc altc n uvele,aceasta incepe cu o expozigie, nu secvengi ."r", in io-porlrrrtfl.eiclescr iptivi - prezentarea locului unde se afii circiumi- - apareabia in tleschide cel ui de al doileacapitol.Nuvela incepeabrupt, cu dialogul dintre doui rca Gh!1egi soacra care reprezintd.douiaritudini de viagi, doui lui, ;rcrstttttjccse-nqiale, rtrentrrlitili,doui poziqii etice,ceatradiqionaliintruchipatS" filozofia de via qi a de lrtltrinci.gi.ceamoderni, a lui Ghigi, dornic de schimbarede dragul pros peritigii. (luvintclc bitrinei conginmesajulnuvelei,_exprimat foarte clar inia d l h inceput: ,,()rnul si fie mulqumit cu siricia sa,cici, dacZevorba, nu bogigia ,ci linigteacolil'rcitc facefericit". Personajul argumente igi azS",incontinuare , oiitti", ,,Eu sunt acum btrtrini, gi fiindci am avut gi am aiit de multe bucur ii in via1i, nu ingeleg nemulgunririlc celor tineri gi mi tem ca nu cumva,ciutin d acumala b;irineqe.rn ioro" ,ro.r, sI picrd gi pe acelade caream avut parte pin i in ziua de astdzigisi dau la sfirgitui vicqiirnelede amiriciunea pe carenu o c unoscdecir din frici... Mi-" gr.u si-mi pirlscsccolibain caremi-am petrecutviaga mi-am crescurcopiii 9i m"l cuprindeun si fel dc spaimi cind mi gindescsi rimin singurdintr-?nsa..." Aiiruiitrea bltrinei este perfcct motiv.atipsihologic,ea re prezinti gineraqia v6.rstnici, legati de varri, de ffadiqic,de stabilitatea de-o viaqi.Motivele pi ."r" le enumeri releie ingelepciunea populari carepune pregpe caleade mijloc, pe cumpitare gi pe acceptai.aunri situaqii modeste, dar sigure. Totugi, bitrina t u J. op.rrri proiect6lor ginereluisiu, esterolcranti gi admite . punctul lui de vedere, indimnitrd.r-l re lupie pentru a-giimplini nizuinqele:. ,,voi 9tiqi,voi faceti, [..] voi facegi dupi ganduli'osiru' gi afiimind ci it va spn;rnr;i ii va urma ,,cu toat5. inima, cu tot sufletul,cu toati dragostea mame i careincearci norocul copilului iegitin lume. Dar nu cereli ca eu si hotirisc p entru voi". Pers.onajul esrcmemorabil,un model de ?nqelepciune dragostemateini. Ea gi lc di copiilor toatelibertateade a hotiri viitorul ior .o-,rn, dar ilobfig i si igi asume toati responsabilitatea luirii deciziei. Replicalui Ghige(,,[..J ti riminem aici aici,si cirpescgi mai departecizmeleoame.. nilor, careumbh toati sepdmina in opinci ori desculgi,'iari, daciduminecae noroi, \i duc cizmelein mA ni pini la biserici, gi si ne punem pe prispa caseila soare, privini cu la Ana, Ana la mine, amindoi la copilas ,iard, d-tala tuitrei. Iati linigtea.oiib.i."; p une in evidenqd intriga qi atitudinea lui de viagi. Ca cizmarnu cigtigi iuficien t pentru a asigurafamiliei o viaqi indesrulati, de aceea hotirfute si arende*ze circiuma numiti Moara cu noroc, aflad intr-un vad comercialbun, dar in locuri re le.Togi drume,tii seoprescla circiumi bucurogici au scipat teferi din pidurea ne fasti. Desfd;urarea acpiuniirelevi destinullui Ghiqnsi a[familiei sale,murarela Moara cu noroc. Pini la ap3rigia simidiului Licd.,viaga Ghiqadecurgelinigtit, in fielui care simbiti searase bucuri cu familia de cigtigul realizat:,,Sim6iti de cu seara locul seg.qgf1si Ghiqi, ajungind si mai risuflel sepunea An" gi cu bit rina sI ",r num rebanii gi atunci el privea la An4 Ana privea lJel, amindoi piivea u la cei doi copilagi,cici doi erau acum, iar bdtrinaprivia la citegipatru;i sei imqeaintineriti, lsz sprinteni,iara sporul cr:a Clci aveaun gincrc harnic,o fati norocoasi,doi ncpoqc i Dumnezeu, dintr-un cigtig ficut cu bine"- el fiind un circiumar harnic, drt de la conflictul,lupta inde Fricepurqi cinstit, respecrat togi mugteriii. Lici va declanga al lui chiqe qi dorinqalui de a cigtiga rot mai mult. irc fo"d"i cinsri t Lici intuieqteslibiciuniie iui Ghiqa,dragostea Pentru Ana 9i Patima cfutigului , pentru a ;i-l face complice.Prima intilnire dintre cei doi ;i re va folosi de acestea gi.orgoliul. itte o rr.rit"bila lupti iniare frecareincearci si-qi impun d. auto,ritatea cu cuminte, cautl si te pui la buni inqelegere GhiF il avertizea zi:,,Daci egti om ci lui ii estede ajunsca orice om si simti ,,ci nine", iarLicd

iar in timpul pro cesuluilui Lici. Ano.r. de orice necaz..gi gatasi izbucneas fdramotiv..totdeauna.ii era par. Sunt gatasi-gi fac pe plac". Circiumarul nu sup-orte conflicruali..irriqi" sau: . aveabitrina.. adaugi el: . de a o vedeaveseli gi mulqumitd.o*pl"tate d e ampl-eanalizepjihologice realifrecvenrein cuprinsul zateden"r"tor) r . dar 9i de cigtig. Era o amarnici dezamilgire. . deoarece. din drum"' Du lnci om in cale..rri-ri morali (monologurile interioa re degradarea ditateacu careconstati gi-gimotiveazd. dar cerul m-a lovit cu orbie Ei n-am v oit si cred 9i si inqeleg.in toate le ficus e din dragostecitre dinsa.lartd.congtientde propria-i decid eremorali.am primit porci de furat de la Lici.trebudar acum. de percare. .Mie nu mi s-a vf fivai gi amar de ei daci n u-mi facepe plac"..-m6. in schimbulbanilor luaqide slmidiu.a para.la nevoie. Ghi gl va gi prirni porci furaqi de acesra de oamenii lui.rrrt . Iarti-micel puqintu. cd devineirascibil.Da igi zise el . totugi ir si se stip'ineasc i". dorinqade rizbunare. pimintului.de judeciqi.'.gi.Ghiqi vrea si-l sfig ie. nuvelei .de a o feri de orice supirare. cu ararGhiqi seinstriineazi de familie. .de ce-i orice gind riu. din dorinqa te brrcuriil. cind Cici mare-dreptate va p*a ie gindurile 6s'-9i fi facind lumea.Perdu se aceste socotinqlin primejdie . Conform invoieli"idintre cei doi. cind.ii rispunde. si intru la iniepr. repedela LicI batjocura gi se. Cu cat estemai antrenatin afacerile alelui Lici.d. devine caracteristicl9i revine adesea: dar prieteni ci . cici Ano .. tu rebuie sI inqelegi oam eniica mine sunt slugi primejdioase.rt-r urmelor. Budoi sperjur. C onflictul dinrre Ghip 9i LicI se deplaseazdin proces. . dar se seaci singele din vine de rb. sferaconttiinqeicirciumarului. farl" ca si mi-l fi curiqit ' Arunci cind simidiul ii ia banii fir. Ce-i pasi lui acumde Pintea.tie ci snmidiul l-a pridat gi bitut pe arendaq a zi-Ruprn omorit femeiaEi copilul.Lici.ca lini.tea colbei: aici qi numai aici e limanul de_scipare vorb ead"e ! ii ziseel. agifi mers mai departedecit mine ori v-aqifi aruncatcu netoacuvinte'.. h. ci umblu voiali cu tine.nu weau s i crezi cdmi qii numai de frici. Ghiqi seautocondammai alesdupi irrrr.seindepirteyddg L 1a. dari voi.fne si-gi manifestesentimentele teamir ..era at e Clnd .rrr*. Ai avut tati om de frunte. fiind pugiin locul meu. cu cinism. devine 9i gi SeiteBouarul. degi .." pe Lici la banii ce -9iadunas Pa:. pe de o parte. se zbuc^i. Aceasti relagie manenteintrecere pentru a{irmareapuierii..i lucini. L" . lumeate pirisegte" .de trebile arendagului.penrnr prrma oari. apliandu-l 9i accepdnd si fie pedepsiqi oameni a i acestuia. ai neaeu n-am si mi iert cA tvoi irii pe faga muri oamenide treabi gi ai ajunssl-qi vezi berbarulinainteajud ecitorilor' $i n-_am picituit nimic.cd-i legat. si-i numere. igi mani festi rpiitn".

.urme .ir. .de patima rizbunirii.$l t'atttl ttti-itiaritlt calcaccabuni". te-ag ucis".siinrranilor copiii . care-lr'rir"r". . a l..'-'l'or nr:rihotirit si sc razbune I.rt.mi s-apus cevade-a curmezisa cap .a.rn ticilos i" ur"q. . Nici cocoqatul e insugivinovat c5. cu familia fi.-"r. " pe Ghigdseimprietenegt e jandarmulpin_ cu ira. ct iF i. ' Imagineaestesimbolici..i esteGhiqi. J.otsi te las vie i]r urma mea. .ictr sa copiilorisrora:.Personajele sunt pirimag. pl ingind: le-a fost j"*rtl" . Punctul culminant al con flictului.. v lsg iubirii. t"r. ii p.." . ng pureamsi fac altfel.... Era fascinatde frumusegea ca-n povegri .llni gi spunindu-gi ci apoi.Acu . cu condiqiarespectirii legii. carefericireaadevdrat d. rari om cinstir. iar Pintea.co. ticdlogitli de sl abin el insugi.u?gi" . a setncruciSa: seintretlia) a se intersecta. po"rJ .viagi numai cei neprihinigi gi iei cumpitaqi... .A.are nu -"i cocoatein spin are:nimeni mai mul dec6t dAnsul n-ar dori si n-o aibi". J.... Daci e riu ce fac. spuninju-i: pe ..a-i"ii. -'". lred c-am ficut riu "" -"i gi daci n-agvedea dinfag. se liia in voiaintimphrii . fi "" Deznoddrnhntwl . aur gi "jr.. " ri" cu "rr.. de. i.ordoni incendierea pe Morii cu noroc.1 -"...ticilos! .... puqin Peste an' Dorald ..rr.$i igi zicea l .. p .1. caredin om cinstit devine ucigag.$^i ce si-mi fac ? igi . lncearci siigi linigreasc i'congtiinq" pularrJ totul pc scamafirii saleslaLe:.Dimensiuneatemun estere dusi la citeva luni.i minca...simt numai ci. lonaj nuvelei pune in lumi ni atit destinul ragic. se sinucide 9i lzDlno u-secu capulde un stelaruscat.. a bea. duce sd-l aduci p" j"rrd"i-ripi"i"" s e aresteze.. imprimind nuvelei un profund sensmoral: au rimas in. de Daci mai adineaoaril-agfi gisit.. cucerit.. dacdein mine.cu ajuiorul acestuii. incetul cu incerul.idee pe care.A fostodati O prea frumo . alituri de cinci cruci. din ! urmi.. i n pot irii. Moarjt nurrraiciteva. a moralei gi a tradiqiei.. estedati. Firul narativ urmeagl destinul gi transformirile personajuluiprincipal.copiii.osiut: Ou cit cstemai robit banului.s" g1. fiindci esteun om prea slab.i .zisc cl voi nrci n u mai avcti(:unr lvuscscripirinqiinogrri. u"i.r"rr'rru mi-a dat gindul ['.a *i_" fort r.i. must eriu: peisajuluimontan (verb auxiliar) 2..atit ..Aga vrea Dumnezeu! i9i ziseel . a A consun'ta. Nuvela dezv iluie dezum anizareaomuluistipinit de patimi. ea pleaci mai departecu copiii.. subjugat' fermecat: vrijit. a. Subiectulal Il-lea A.. pe o sti piatrr.mariimpiritegti.secundare episodice.incdt nu mai putea sd-gideie seama poate gi ce ce nu poatesi faci . uu nu mai pot sili pe ni_ un 1..t...mpromigitor.sc va stabili inrr-un loc unde nn .arrd. Cind seintoarcela Moara cu noroc.] cel bun in ceasul potrivit. intors la circiumi si-.nJr.. Acgiuneaesteconcentrati in pusta arideani. al cirui caracter diabolic il descoperipe deplin. fiindcjeste in pericol de a fi prirrs de pinrea.Lici cstc stipinit dc patirrra Ghili esrc $imat de patima putcrii..Tatil vosrru u1 o ."pr". a poi fuge. :" :tl Dar ce si fac ? igi zise el in celedin urmi. vremea.i sperjur.9i ncqi nepisares osirealui Lici"..ici. o lasi pe Ana ca momeali. h.r-'-Ittetti rrulc z.cu acesra. desi eanu il mai poate ajuta sl sesalveze. lupta lui_Ghige lumea si cu sine insusi. cu atit il urigte mai mult pe L ici.pr" are arginririe f urati.. client. trr. cu se rnanifesriin evenimenr ele timpul saibitorilor de pagti. / Din rude.. cumpiritor.se amigegt e... daci Dumn. asuprasa bani..l" i"t. galdjn{ ci : . incintat.aga celedin urmi. Asa nr*aldsatDumnezeu! ce si-mi {ac.. $tiind c5"Licv..."" i9i primesc p. rcalizate.l p. Lici.linigrea c-olibei".eart'eimaginepune in evidenp mesajuleti c exprimatla inceputul nuvelei:^cuvintele betrin"i"p. gi aga. dirr atnini si-l demagte simidiu pentru ci nri se simte in stare pe si renunte ln r:ip1igusi1."J-. apoiva fi dominatde patimabanului. Ghigi. / .. eu putinqi ca purtirile bune si nu stribati"rt...ln nuveli aparpersonaje Cel princi pale. mai complexper.impreuni cu.Ghigl din . unde o gisegte Ana singurdsi o omoari.. cit 9i mesajuletic.fascinat.i-o gi Ghigi inrr-un "-int"gt" moment de intens zbucium sufletesc.a ci eu re-am arurrl"t .. ra ca si-mi astimprr serea rdzbunare ..... csqtigati.i ia chimirul.tfir.bitrina vederest urileincendiului.i sc?ntoarcila circiumi. iari pe ti". i"-pr eurr. loc unde circiuma rducenoroc ../-A fost ca niciodati. d-. .mvelej esretragic: Ghiqi esteimpugcatde Riuq. rit.

). plim(ex. .trebuie si perseverezi. .: Seint impla s-o intilneasci adesea genulfeminin.(verb predicativ) 3. ln textul dat cuvintul o estearticol nehotirit. Hanul era ticsit cu girani i inapoiapi(tntorSi)de Ia un thrg mare.n razelesoareluide iunie se cocciregele' La Gridina Zoologicd"a u fost adusedoud lame. l.: Pentru filmul Piciul sele ctase o fati qi doi biieqi. tabl ou mireq. cazil Botanici. in Gridina^cuz^tiv bindu-se .).Vasile Alecsandri)' .pronumepersonalrpersoana III-a.O.asi fati" (Mihai Eminescu)(verbepredicative)sau: lmi pleceasdfiu pemalul mirii l a risiritul 9i la apusulsoarelui. numirul_singular. Cele mai bune kme sunt celemarcaGillette' Cdndigipuiin gi nd si scrii o carte.). 4.numeral cardinal cu valoarede adjectiv(ex. l. Coatezai-a ficut un cocfrumos. Pe stinca din deplrtare amzdritunpui de ciprioari.: O estevocali. fantastic!" .substantia (ex.: .. Acest cuvint mai poate ^Yearffmitoarele valori morfologice: forma nea ccentuate' a .interjecpie B. (ex.

ce adjectiv: Tot mobilierul fuses e comandatla Paris. . Situaqia devenise . l(.tradiqion ale: explicapia. etapl.propozigiepredicativi) (P. . adjectiv:^lnimprejurlri dramaticese dovedeaom tdre. din deprinderiide a delimitapropoziqiile vorbir e. v iitoare cu copii. .dezvoltarea 'fe ct propoziqii.Achizilii fundamentale"cuprinde grupa pregititoare a gri primar. adverb: Privind adhncin ochii ei sl-i ingeleagifrdmintarea. s-a Mii gri. exercipiile . de pilde (inaf. adverb:Vedealimpedeceeace voia sa obgini prin acqi unile sale.i a responsabilitigii in faqdde integrarea med iul social.a II-a din invdqdminrul continuitigii se realizea zi prin: ciclu curricular. Principiul continuitdlii in realizarea obiectiaelor cadrw ale stw diului limbii .dezvoltarea din cuvinte. copiilor.Anc.a II-a).aceasti etapi beneficiazd. .mode rne. metoda descoperir ii.povestiri). capacitilii dc a comunica. sunete . adjectiv: ln lacul limpedese zireau pesti.pa rticularitiqilor de virsti 9i specificuluidisciplineiLimba gi literaturarominl. Activiti.. predicativ i) Riminel/ curnne-arn inpeles.necesiratea gi dator iti idealuluieducaqiovalabilitatea eficienqa Acestprincipiu igi dovedegte nal. 2. tateaintre aceastiperioadi .principiul ln "c"rt .propoziqie cd (P. a. asiguri: tn aceasti a paratuluifonator.i inviliminml preg colar.dezvoltarc a .au . scriu elemente in insugirealimbii gi literatur ii romine sunt eficienteurmitoarele metode: (limitatd ca pondere) pol)estirea a' . predictivi are menireasi relevenivelul gi temeiniciaachizi.ml lntrcccrcrr suldatcu un rczultirtncilltcptilt./S-a o cufundatin adinc. substantiv: Simqeain adh nculfiinqei cutremurare. ziqiilor/enunqurilor re 9i. adverb: Ne fot povesrea desprecilitoriile sale. identice.. adjectiv:Lacul era limpede 9i a d. .i literaturii romkne tn ciclwl cwrricular .dcarn cmoqic fratelcm cu v:r{i soldatin trupelede eliti..-obiectivecomune. ca obiective dezvoltarea a capacitiqiide receptare meare a sajelororale 9i a capacitiqiide c omunicareorald.a lrin povesti pebaza textelor literare (povegti. 2. achizitiale ciclului curricular. metode gi procedeefolosite in intregu l ciclu de achizigiifundamentale. jocwl didaaic etc. cu ci 61 folosinddiferitelirnbajespecializate. s. pentru ca elevii si pronungegi si intoneze co.ardde cele il e pozitive ale etapeloranterioare misuri anumitelitere. pregitegtecitit-scrisul (etapa alfabetafi)._Dupiatita ploaie pdreal/ cerulsetnsenineazd. clasele .silabelegi sunetele de Depr indereade exprimareorali sedezvolti prin exercigii formulare a propode pebaz1^ s uport intuitiv gi lingvistic (cuvinte gi expresiidate).scriu chia r cuvintecu majuscule.. expunerea . .2/ .citit" imame nqionate).asi guri continuiEtapa prealfabetard. 3. substantiv E ra un tot vnitar. 1 i tdrc i adinc: limpede: pronume nehotirit: A crezut tot ceea i-a spus.qilede inviqare.t/ . In clasaI evaluarea pentru o bunl orientarea cadrudemersnecesar jiilor din inviqimintul pregcolar. poziqii.metodegi mijloacedidactice in primare.dezvoltareagindirii autonome. copiii cunoscin oarecare in I primare. formative : metoda euristicd(conversagia diverse tipuri). valo rificirii achiziqiilordin invigiminrul pregcolar. silabe.cuvinteledin pro.. Etapa prealfabeta16. lui didacticin activitatea . * continuturi comune sau aseminitoare. gi I diniqei clasele . (de euristici).Acbizilii fwndarnenta le" Ciclul curricular .in special clasele in gini (act ivitare careo vor desfigura toate clasele pe graficecarecompun litere. pebazailustra-qi ilor lxperienqeide viaqi a elevilor s. adverb: Ii eram tare recvnoscrtorpentru cuvinteleei afecruoase. Etapa alfabetarl de ltt ceeace privegteinsugireacitit-scrisului.. cuvinte.

2.dezvoltarea achizigiilorlingvistice. citit.formareamotivirii pentru invitare.asimilarea el ementelordebazl"ale principalelor limbaje convenrionale (scris. 3 .propoziqiepredicativi) nu 4.stimulareacopilului in vedereaperceperii.a competengelor folosire a limbii romi de ne.cunoasteriigi stipinirii me diului aProptat. Obieaiaele ciclwrilor curriculare ale inodydmkntului primar A.l/ctun1 ne drteptarn.a VI-a) consrauin : a . 1. Mi-ar plicea si revid plaiul maramuresean. Subiectulal IIIJea l. calcul ar itmetic). Obieaioele ciclului de dezvohare(clasele III-a . a intuiqieigi a imaginaqiei acesruia.r/(Pz . Am intilnit la Muzeul de Arti acelagi grup de englezi.i a limbilor srriine. inqeleasica activita tesociali. Maioul seudasedin cauzaploii. Propunerea lor nu-mi s vSdea defel. a limbii materne. Obieaiaele cic lwlwi acbizipiilor fundamentale(clasaI qi clasaa II-a) vizeazS": . . . . penrnr exprimarea corecti 9i efici enti in situaqiivariatede comunicare. c. B. Prietenamea era de fel din Ardeal. .stimularea potengialului creatival copilului.

. carearemenireade a asigura lai. rac trce p Ei combinate.citire seleoiad: pebazaunor repereprin carese asiguri ingelegerea mesaj ului scris. ibil.: Identifici.parte secundaride pr opozigie): Dupi furtuni vine si vreme buni. scrieredupi l ite.tc. o Exercifii de scriere: scrierea dupi model exteriorscrisde mini. cijii prin carese realizeazi.a origi nalitiqii.dezvoltarea unor capacititi gi aptitudini intelectuale fizice.anterioare.pr oprii gi etapelor.3. in urmitorul enun!. semne punctuagie. Exerciqiulesteo metodi adecvati tuturor formelor de activitate. continui.structurale.teoriilor carese aplici in situa qiivariate. ajungela: . de element e foneticegi lexicale).fronta le.citire tn lang saucitire pe sdri te cu voce tare: fiecareelev trebuie si citeasci.caligraficcu ajutorul conqinuturilorgi activitirilorie invigare adecvatc. dir. In gcoalamoderni seimbini exercipiile reproducere. modelul exterior de scris de mind.careasiguri auromarisde mele (formareadeprinder ilor).de dezvolt are."t.asigurindu-se transferulde cunoqtinqe. de citireafluenti si expresivi 9i ii re. autodirijate sau libere. de echipi. morale gi trisisi turi de voinqi qi caracter. deip eragionalip zare. Ex.itci diclrcticc constituic o rccorrsidcrlrcr rclaqici cadrudid actic-elev tt'.t c. gi p ersonalizare.sedez volti gindirea. oferindu-i-seposibilitatearecuperirii.goiiit pot .prin carese reilizeazeffansferul de cunogtinte..: Spune/scrie doui subsantivecomunegi doui substantive proprii.dupd tipwl de actiaitatepe caretl preswpun:exercitii orale sau scrise. puginun enun r.ulwtt cxtins).stimulareacapacitiqilorcreative. .exercipiulde identifuare a unor elementede constructia comunicirii (pirqi de vorbire.i a confuziilor. pirqi de vorbire (s ubstanrive. lrt ln clasclc primrrc.De pild.insu-girea noqiunilor.a ciclului curri cular reprezinti bazl. in fiecarelecgie.consolidarea d eprinderilor. . operafiileinteleltuale si motorii. in ritm propriu a fiec. cu acelea operatorii.rttslortnrlrca clcvuluiin factoractiv. funcqieae aifeln rite criterii de clasific are.aplicative. .ttcgoriilorcurriculare(curricw lum nrcler. prin care se execut.oaptd.d.prevenireauitirii . ..care capdti o importanqi deosebiti in p erspectiva autoeducatiei permanetrte. consolidirii gi dezvoltaiii aptiturlini lor prin variatele tipuri curriculare.qi puncr de plecarc pcntru achiziqiisuperioare. .giul rrli^cin mod repetatpenrru a dobindi deprinderi. li1apapostalfa betari (clasa dupi inviqareaalfabetuluipini la terminarea sci . prin care.coparricipant formareeducat ivigi prin la lrli.i . ce justifici diceea vcrsit:ttt'.pirgi de propoziqie. corective.fluentJi expresiv. . " .tre buieasigurati.r ircccsibilitigii activitiqiidiferenqiate.: . la numiplsingular .fluent si rapid.ulLgr/ul de dificuhare. colecdve. .exercipiulde exemplificare Ex. {e propozigie(predicat.citire tn .".deja enunqate.citirepe roluri. imaginagia etc.o ope. esteo meto di bazati pe actiunereali. a spiritului de independenqi gi a iniqiativei. prin l)rogrcsiv.a scrisului t'orect.r rsigrtrrrc.dictareareprezinti o scrierein careele vii nu mai au niciun fel de model.1ruiclcv . exerciqiile facepart.Exerci. In activitateadidactici. p rodu ctive.dupd f uncpiile in de linit e: exercigiiintrodu ctive.transcrierea.eazi p e elevi.copierea. mai mulre . l n lecgiile limba 9i literaturaromini sefolosesc multitudine de tipuri de exerde o . folosit in erapaalfabetari iniliali. .dupd gradul de implicare a cadrului didactic: exerciqiidi rijate. activitatea conftienr. .conse .regulilor. 'Iipuri de exercigiide citire folos ite in clasele primare: . estet ipul de exerciqiu . curriculumaprofwndatqi cwrtit.in ritmul propriu fiecirui elev. exerciqiulesteo me todi fundamentali.exerciq iile pot aveagradediferite de complexitate 9i dificultate etc. cel . o I cla. .liz. obiectivelecadru gi de referinqi ale inviqimin rului prifher. lipsegte .de evaluare.ttl I ( )orrtlililrcttl.autodictarea esteo varianti a dictdrii.se consolideazicunosrinrele limbe qi de literaturi. prin cxcrciqiilc rcproc{uctivc formeaza se automatismul scri rului gi cititului corcct.rede tipar. Achiziqiiledintr-o etapl.semidirijate.ticnt gi reperar.dupd numdrul elevilor c areparticipd la rezoloarealor: exercitii individuale.subiect. elev ii trebuind si gi-l reprezinremental. ' . metodeformative.prin caretrebuie si se realizeze citire conqtiend.r I V-r) trcbuie si asigure insugirea cititului corecr. .verbe) pnrqi . .

atir la numirul singular.". . .: Analizeazi substantivele urmltorul enunt: din ./texte/compuneri cerinqe cu indicate. _Acest tip de exerciqiu esteurmat de exerciqii creaqie de prin careli sesoliciti elevilor si formuleze enunquri.foarte frumoasi.A palaul lor o gridinl..gi la numlrul plural. * exercipiide analizd morfologicd sintacticd .i Ex. Ei aveautrei copiii." Sauanalizeazisubstantivele.. lCa exemplificare se aleg pttru tipuri diferite de exercilii riintre cele nrenqi onare.. cit gi la numirul plural. $i atit de dra gi ii erau florile acesruiim3l pCrat. ' Exemplelesepot inmulgir.A mers yeste a-nlume despreFrumoasa-Adormiti. predicatelegi subi ectele urmitorul rexr: din fost odati un impirat gi o impiriteasi. Saudi exemplede substantive determinatede unu-doui adjecti ve. Mai aveau linpe ..

profesorul Gavrilescu.mi o sabie cregca in il teribih devaril.. arnin teqte in (.. am incercars-o consolez-. in caretrebuie si parcurgi. obses_iv.. ln nuvela La gigdncicele doui universuri se intrepitrund. in mecanismul cotidianalv ieqii. gre coaiia. ia "ieiii Gavrilesc uisi retriiegte povesln timp ce riticegte printre lucruri gi paravane.ce.Bucuregtiul de altidate. 't ^. trebuiesr ghiceasci dar riganca.prinrnvazi asacrului in profan.pe o oanc d. in o... regretulunei vieqirarate:. lncet-incet. ln unele creadi litera9i reprezinti o capo dopgri a literaturii fantastice re ale lui Mircea Eliade fantasticulare ca supor t practicileyosa si ranrrayoea (Secretuldoaorului Honigberger Ei Noppik Serampoi e)saumituril"efolclorice iotianesti (DomnigoaraChristina. a. a semniiicatriifOr gi a temporalitiqii. 53.dragoslea pentru H ildegard. se pare a din la birint gi-i polr.)."1 Nuvela La pigdn...ot.s-a rlrdcit pe drumul vieqii. existengiali profesorului Gavri lescu.a pi.[... .i literatura rom&nt Concepte opffali()nttle...dupl ceargila lovi se cre$tet . o tati Plangea lorrenourg.prin intruiiunea imposibilului. a careigi uitaseservietacu partituri la elevasa.-n. Ajungind in straii." .cind teiorizat gol. sac?ugi profan.atras'defaima straniea locului 9i de rlco are.$arpele).l* TESTUL2 Subiectul I I La qiginci deMircea Eliade .'oriit ea exisrentl.]. . \intrtga) Desfdsurareaacfiunii: Personajul intri in acil spd. cum ii pt". alterarea"(ilcilcarea) cu buna gtiinqaa raqionalititii." inima. evreica. un tinir ciruia-i pomenegti de colonelul Lawrence. .r.]. prin introducerean miicu terului. .'. profesorul pitrunde in bordeiul gigincilor. re rri .:K. . A. Ceasulriu ! A. lntAlnirea cu celetrei fete inseam. a incepu! tra<< a fost si fie . (autoportret ).O fati abandona.. realitlqii se r ealizeazi prin interferenqa -"Incilcarea. ajunge aproaPede ora ffei. capului. criza de congtiinqi a per sonajuluiprincipal..a.Simte prezenpe al ci el insuqi se metan-Iorf. La intrare totul estemarcat de cifra trei: taxade intrare esretrei sute de lei. Nuaela fantasticd se caracteriz eazdprin exploat area situaqiilorfantasrice. conrtruite prin .ri... intilnim .rtisj'. I }:rlcrr:irr l<uiqi .labirin tul 9.ci Mircea Eliade intruneqte caracter isticileunei nuvele fande tastice.sunr a. SuPrenaturalului naturalul. p. Curind constati ci bordeiul esr eun ioc iniqiatic.... sunr ascunse semnele sacrului.rtt rnil"t de artist !'1 A$a i *p..rd.ti-o pe Hildegard.interzis.st1t de vorbi.Mi-arn sPus: Gavrilescule."did.. le recunoagte.In aceste nuve leexisti doui universuri distincte: real Ei ireal.a inadmisibilului.ozase' i obiectep.efam lOttenbUrg.. ln-parcul din bavrllescu Se.tt"gte babeidi la intrate_cum venit la Bucuregti. in acestlabirint apar simboluri ale sacrului: somnul. de totdeaunaiart a puri. eram fru"*fr gi aveam.cu Elsa.agul toropit de argiqiincepeciudataaventur.r"lo.in nuvelalui Eliade cildure e cea care declanqeazd. aflece aceasta clsitorise cu inginePr. Conceptulde nuzteld vezi p. cind de coqmaruri..59 rominesti. 53.Lawrence Arabiei).[.a absurdului. autodefinegte se Gavrilescu. Gavrilescunu reugegte rreaci probeleqi seri= si ticegtein labirintul c unoagteriide sine. trebuie si aleag i trei fete.incep ind cu alegerea fetei: el refuzi nemqoaica. dar idealul meu a fost.'. carefisurea zi. aur..firede arrist". vieqiilui: intr-o tragedia igi iese Gavrilescu din amnezie.Uitarea aceasta motivul intoarcerii din drum gi inceputul unor intimpliri stranii care este se deruleazi dupd. o replici la schiga Ca caragialianiCdldurd ma re.mai ales.li u. nr...erarrr rn O banci.va iesi i ncurcat.-.. 18.Otilia Voitinovici (expoz ipia).ustrlrca. ni lnceputul unei experienge in fantas:tic-ezoterice careigi amintegtede visul siu de artist.Feteleil poarti ca inrr-o hord a ielilor din care el. se lu i. Limba . fati plingea in hohote. imagineacolonelului Lawrencegi.pentru picatele mele am ajunsprofesor de pian. cifra tei.diferite ritualuri ezoterice.camuflarea sacruluiin pr ofin". sfi anii. setrezegte .r. ln spapiwl profan.Gavrilescuse iusdfici: '. Triiesc penrilr sufiet.purtAid cu sine.lovindu. Esrecind nelinigtit.a ata rnele. unde locuia eleva in F . de cildur i (lucru careii aminteqte de iubire.

r p1du1e... $i biletul sescumpise cinciani' Nedumecu d escoperi uimireabsende aitist Sositacasi.e valab ih.irt" fata.ii-.1"1!'-1:i ilF!:. Nu ne."qi" in caregr"triq"l! . lar.tt.$i miniincet. in ultimele enun quri.teptat tiTp: -ouit"u strizii.gard. firii ireagi-opunepe seama sale ^.Trilescu qi"ii"a. urmi cu cinci ani' T ^ madam gi unor cunottinqe.*pli"e tiirro ciudatd ce-l cupiinie se.a sp. $opti " iar in uamvaipenru a s e pierzi riremoria. "i'' . realilAlil.spuse iarr . pini intr-un dar omul.la a gipteasi bati de trei ori !i sl intre' Profesorul 'seritlcegte'din nou.siriip^radisul ui pierdut " 9i pleaci apoi J. Monologulinterior d.tiswlui' de vorbegie colod. iu-" din colqul Yl .Ii-o Deznoddrnhntul nuvele iestecon$i toi fata ii . i." gt"rg gi t..pregatirea p."ie . bordeiul ligincilor' Respinsde l umea.nt I la*renc. opi"r" si respire parfumul floriior.il' fost maj atenliaci baniilui n-r. In dreptul bisericii. adresele. culminant) . Taxatorulii itrage d e cu cogidin circulaqie un anin uimi. s ereintoarce.. sp..se urmar ali.nu le inqelege saruratdi sacru.Seurcdll::l'-:1:::?::l"ri:'J:" Confunzi si-ti 1 ..: urci in tramvai. de o'birja condusi de un fosi dricar. sp19 "c.e profesor pi4. uqi. este Ambig uitatea rextului trimite la semnticalii multiple: planul_real.Toqivislm.se in Zgomotuiramvaiului il readuce somotui ramva iului readuce in in aooi a plecatla rude in Germania. urmi cu 12 ani' Gavrilescupersistd ideea lui el s-aupetrecutin timpul unei-zile'El penduleaziintre trdite de li. ta Els ei l-a ceElsa ciutat.-i. Ne lemuiireaiui Gavrilescu :l: reflecti tocmai starealui de dezorientare: tva ore. pe dru*ul il maiiung. .. ^: -^: ^-: La in Trandafir.momentulre. Di-umul acestacu dricarul anri cipeaz drumul inibordeiul qigincilo-rincheie experienqa" iii11t.l-a a. Asa incepe'Ca intr-un vis.. cu tii"."" centrat profan. Gavrilescule. nu 12 ani. Revenireal-a si ii pentru ultimul drum.o. poate ajungeintr-o lume a r."'ns9 i1strat'a..ttt ele receledoui lumi.." Hit d.gr ibim". dar esteprea obosit. vtea ie r. undelocuiseafld" .ri." sprepidure..rAncugi ci plecase provincie' el^fiindconvinscd intirziaseJl-tl*t"t sporeqte. cum el a devenit i insurlqei iqtri in planulrealitdpii ..i-pr..h.iior"gi si numereSopt..rr su.une meargl dtept lui Ga .se o discuqie o doamn cdreiaii . lumea reald gi cei ireald.u.pe Intri i nti-un salonunde o giseqte Hildegard Qtwnawl dqi_de biriarul drij.. coplegitde timpul concret. tituii. moment d" g. Bab..rto"t"e' gi si reia numiritoarea.

. d e 3.com plemenrcircumstangial mod.. Protesorulpareaun om drept.giorr"iitat.Formulaunu" eraua. ii t"oopA. Subiectulal IIJea A.rr""r.predicatverbal. T lut 3. cktui.-" t:i.se coreleazi conqinuturilecu obiectivelede referinqi. .posibilrr c irt intr-urr splt(iu nutic.t. a sepripigi.d. niSte.iii drumul birjarul driear. acela.1".gr" timpul alocatfiecrrui conginutpentru a se realizaobiectivele referinqi.fari'.". po. (3) proiectului de lecqie' proiectareaactivitiqilor didactice o realizeazS"inviqito rul/inviqitoareadupi ce a de dintre-obiectivele referingi corelarea a studiattem einicprogr"-" gcolard. juvenile' delincvengei 1.1". Mi lua drept cine nu eram. Privea dreptinainte.alui MirceaEliadeigi rr.adverbde mod. c aragiale i""tJrii.propoziqiecircumstanqiali ' 'Er" conne yiuiau urechile. (1fplan ificirii calendaristice pe (2) proiectirii secvenqiale.r.atribut adjectival pronominal.sc aj upgc rcgisirca la par adisulrripicrtlut. .drnqa intre demersuleducagional .It I Itr aee*sttr itlttl:lrc:ct r. 2. ielele careqesco nfuzia p. maizbucium ! " (Mihai ce Eminescu). . Tipuri de Proiectare a acqiunilorgi. 2.predicat nominal. nu era han .leiulil. nici . Vorbca cu atita patos.* .af ( )ricrrtuluiindic sau al VechiuluiT"sr"m"nt.exp-erienqe. . 4.. Mi-am depusroareeconomiilela bancd.complemenrcircumsranqial loc. numlrul plural.j si careMirrea Elia_ tfe il valor ificase nuvela Tinerepe in firi tinerege.corrginutu. de in cuprinsul lui .l/ inch'teram siguri de oictorie' z/ consecutivi) (P2.adverb: ce rnai faci?. Dacd arfi ghicit 9i nu s-arfi ritacit in trccur. .. trebuie . pe 2. a nu avea habar: a nu-si face griji.articol nehoririt. Vom reveniinJurnal asuPra dezavantaje.L..operade ./irrr"r-"diar in termeni de politici a educaqiei. dum neavoastrd subiect. innoieste lpouesiirile fan_ tasticulrominescadiugdndu-idim ensiuiea mitici.ptlrular """. tic gi oferta de resursedidactice. 1. succesiunea se stabilegte .p"ql"rculmral ltrrcclttr'. . lntrc cc'lc. roUii. de r.irttp."l acti vitigilor didacticeia forma: ln practicagcolari proiectarea orientative.aui si'ir :r^t. pot trimite gi spre l'. permiqi . semnificagiit. ."" didactici reprezint ilactivitatea structurare a procesuluide invigi. cwprins intindere.a. celc rrci fcre.arfi f ost foarte frumos". alGre_ t'iei. tEi Tinerete fdrd bdtrhnepe a.e !ecutivi) (nume predicativ) 4..sirrrlrol luntrasuluicaron.mint la nivel sistemului9i tiilo r care "rlgrrri-frrn.#p.r.suprafagi. era cetate* predicat nominal..la intiarcain borjeiu l"r^"^rii al qiga.i se cuibiri.. : a oploSi:a se a ciua." conform finalitiqilor elaborate gi concret/op eraqional il. Soluqia c are am adoptai-o la congresavea.pre dicatverbal.I..Proi"cta.lui.propoziqiecircumstanqiali arita linigre. planuri.unele t posibilitateaparticipirii la un festival olatoriei initalia.. 1i. ceeace ne-aplicut tuturor' Subiectulal III-lea l.". ri un simbor ar Qrrcii ofcri treiposibile. mai . unitiqi de invilare. c. inqeles activitigide inviqare(cum inaayd?)' (cetnpapd?).i "rJnt folcloric.ce mai freamin. planificareacalendaristiciesreorientativi.ap.rrr_i plr ". Mi sepirea totulmaifrumos. (atribut pronominal) pr. l.i ' pf""i{icareacaiendaristicianuali orientativ i trebuie si fie un cadru in care: ii) parcurgeriiconqinuturilor.ilqp*fii. Mi doare piciorul drept.in il e tn tradigiedar gi in prozaluiMihai Emi_ \cscu (sdrmanulDionis).2/(P . ferecat: inchis.r/tncdtne-aardjit'petofi'2/(Pz .ror se afli baba* oerberul -. zivorit...propozilie consccutivi ) Ne-am pregitit atit de intens pentru concurs.substantiv:Mai este luna florilo r.rsrrrrrl.sestabileSt."i. . incuiat.tia pireau substangiale.. cigtigitorii cursei . de ici pknd colo .cettia.r/d. spaqiu. l'roz...-l. sd Stipi. Uneori mi agezpe o bancdin Cigmigiu gi privesclacul. proiectatd e cadrul didac*rr"o. i.". B..I" p enrru ace:.

Srrrin. p.rri. 385.nd modificiri ulterioare devor fi mencolectivuluide el. ar . 1)r2:1roz de terrneni peclagrtgici. Schi-birile efectuat e terminarede caracteristicile qionatela rubrica ObseroaPii. r(lristea.

figurare etc.e^ltizar obiectivelor .i dee.--' l vizate.. Planificare calendaristici Nr.. Evaluare (2) Proiectareaunitdpii de tnvdpare o unitate de inoipare esteo structu ri didacdci rv* deschisi si flexibili. de !. Nr.J^lir^r"^'ii.u o perioadeJ" ii-p (una saumai pe murte ore de curs). ." ? voi face? realizat? "oi _ Identrtrcarea unei unitigi de inviqareseface prin tema acesreia. didactic trebuie raspunae si urmiroarel or intreb. . . tabele. i" ru J . Temele..r.metode de organizarea activitiqii.rrr. inviqirii gi sa.area anuali ."p.ea .planmateriale:manuale..stabrhrea activitigilor._*..' ilfi .sefinalizeazd. materialedidacti ce. individual. . sa. O unitate de inviqare poate cuprinde 3*7 lecqii.drr.p.ri: De ce voi face? Cu ce Cum CAt s_a ir..estecoerentddin punct de vederear obiectiverorde referin qd. metode de invlgare.aruare... il $ j\.Demersul :l]:il.'j. cu de proiect arepe unitigi de invitare consri in succesiunea urmiroareroretaPe: "".l $ il I * {' $ t elevii cu conqinunrrilor previzure programa.locul de desEe. dmpului se r ealiziazepri.ro.. .. de ore alocate: Il i .identificarea sffaregiei (modaiiteg i organizare.esreunitard din punct de vedereal conginutului ..t actiaitdpii didactice cuprind : Resurselb * resurse texte auxiliare(culegeri.nr.I:::!:]ogi a .rr rr. de ore invdqare de r eferingi alocate vrzate Perioada/ Siptimina Model Unitatea de inviqare: .-1"fjg*t .rrrr* ^e rezurL4Lr wtLt drtaDza scopurllor.rl Y l ...de in viqare . c adrul didactic cu experienqa influenqele de exprimare.r surse uflrdne: elevul cu personalitatea motivaqia.urale:for ma de organizarea clasei.m etodede predare.".. .^. piiin. obi. Je fronral.. n. { b. .timpul alocat.mijloaceaudio-video. . . .."t.se defiEoard coni inu.rnvigi.nrui p. enciclopedii.resurieproced.capacitiqile comunitiqii etc. . cu urmivwow'rr4 tr r toarele caracteristi ci: .. prorecrar"" rn"]:lf::l l:: p" ilvitare sepune" .ant ologii.-. .qi. du" i".-.!.. Uniriqide Obiective Nr.. Al ocarea.).. "a pe grupe. o evaluar.*iirli". crt. resurse umane maieriale) p..hirgi etc.o'qi_ nururi. .

.. Subiectul .tr 5 il esreo anticipareideali.....elecpie deconcrete.uiJ*i""# l.:?Ttlf:::.riil..rturi formuliri fie orisinale..:..-i. Clasa:. o perspectivi globale9i completi (3) Proieaul d.onqirr.p...-#ii. obiectivele didactice... Tipullecpiei: inviqitor/inviqitoare : . !i_di. $coala: Aria curriculari:Limbi gi comunicare romini Limba 9i literatur a Disciplina: Proiectde lec$e lecpiei: ."" . ._a acdvitdtii...ii". carecuprindeiuccesiune" a lecqiei "u"ni-.r analiza'scop..te lor evaluarea' inviqare gi conqinuturilor.. """-.reprezintio. sau Actiaitdpilede inrdparereflecti corelare a ii"r* .i"rrr". cadrului fie *:l di" t Model . Data: .ari""" r..il-._.cri9.tj t: preluate Iistaje ... .strategiilede talierea Ce voi face? t s ii a programei din manuar...i.i* originale. ...: ginuturi.r.. ale fie ale :::'...op..

. "lf"b"t" rulbenzi decupate. !.scrisepe o plangi.j.. d.Sorin. . numelte elementele citre cadrul didactic car.software educaqional de testatse referi la experienqele inviqare9i de zvoltate aprecia' .'. ...Ion. .exerci{uJ.scrierea b....errneni 2. in mediulsocial.J:i#:'i"-J:'. . i.de citre doi-trei copii.. ia"itiil""aaii in de Maiexisti1ialtecetegorii curriculum. a deprinderi i de scrierepresupuneurmrtoarele .'. in manual 9i in alte in rr..r..cintatul la pian".::t:X:!:". sunetwluireEectia in cuvinte exemplificat: ^d.. . la ). sI . apoi cu ochii deschigi. I de ubere. dicqioetc..erorcurricu.rol s..::#1i. Lrrr.tr. pebma analizeielementelorgraficecare o !. iirntifiiorro literei oroiiot. plange.. al temrhal' economic.L.'"..#.'::'.. careseteferl la obiectivele9i con$nuturi-kk*t 'y.$. atlas.::. .r. ##r:'#xr!*::i:...".. ..:I pregitirepro{esionall) scenaiure4iei .tnfffirffi'ru'*1m::i":fj::':l :ff.i.1aaie' lrt Curriculurnul poetc fi : . demonst rativi pe mbli..g"..inreraciunea etc"l qrupuluide prieteni'al comuni tagu i"1orr*t (non-formal)..friminminuEilor" I'a' I tareapiinii"r. rlroli"orio sintezeielementelor .. pcdagttgici' : Cristea.1*..11 :i.^^ curnctulunTul suPort se relera la ansamDrul I -:n:::.i J.i".it. r ::! grafice.. simukrea tniiri i litereide in aer cu degetul'pe ..areaux indrumltoare didactice. scvierea I lonescu. r. de unde incepe9i unde se c .l'rri : Qhicctivt opcralionale:pc parcursulqi la sfirgitul leqiei elevii tre buie: ().. . Radn.cn ."r.punere a/scoaterea citre eleviimpreunl cu cadrul didactic careexpli. culegeri de texre.Dicpiona rde t.dlzirea mugchiloi mic i ai miinii: ..rcursi. -yi': ::'1. compun.oltareindirecre.. in podril palmei iu stiloul gi ochii litirei Ia tabld.:. de experienldor invip re qidezrn"cuprinde . Miron.rcele_de rezultate .r"iiii de i. n ".e. forrn"r.. in nicare masi. Etape ale procesuluisuierii la clasaI J.curriculumul qi evaluatecu aiutorul testelorsaual probelor d e evaluare' te 3. culrural. funt{" q" 'z **i:S'*.'i H. e.-.. elerri. nare. ap' cit. irruirea liter ei.97.dritm" modernd.:x:...*nversaqia."-"1.afige'extrase.1.ili lt4Pe: '..L:iffi.ir"*t"-'aforrr-t -ansemblul comu_ cu aleinterac$uniieducrt nlul mrjlo... pro6l. Sensurileconceptului de curriculwm Conceptul de cwrriculwm provine din limba ladnd (cuniculum.y..--..i ftH:[tT*"..T'fr'iffJ*:'S"-q.t' r*to*t* ?*:. .:.expricalia. spaliile pe carese scriu..alergare"r. Sriategiid.Tfi. .cunicthm fonnal sattoficizl:.-*".. ^.. de graficeprin.plural curricu.activitateinl*Uif*"XU. inchigi.I.centre spoitiu'lanistice. Mijloace indfimant: de ---------Ribliografie: .'rtlp*iff#ra *f.rbilii"azi ^"giune a' termini acgiunea gtahcl. :idecupatgi in alfabetarulcopiilor.--'^."f.#ili.*"t*le lrafice gi gesturilescrierii: se simuleazi scrierea f..jocdidactic.

subiectele punctualeetc. curriculumul nu vizeazd. De oLicei... Ion. A. ma^nualele scol aregtuniversitare...le inviiare oferite elevului de citre g. ariile tematice.in senslarg.experienqelor inviqaresi formare.Miron. in In sens restri. in sens l. ptogr"-ele scolare giuniversitare. .In accepqiune conlinuturile instruc tiv-educative inclusein prJgramelegcolare universitare. aL elevilor g i uruae"tiior. pl"rr.96.adar. p.ns.direcreji indir.dr. care se imbini gi sc completeazd.de {a. Ditlactica modernri.c i gi sistemul. ariile de studii. I lrrnescu. Riulu. nefoimali Ei info rmail.invigare careesteantrenarelevulpe duraia gcolarizirii sale.t.niversitat..conceptul cunicwlum descrie'ansamblul de proces eloreduca. reciproc:educagie formali..arg.r.te..orie.. trverfial experienqelor de. de exPerlente corespunzitoarecelor trei mari categoriide educagie .tirr" gi e"perienqei. curriculuminseamni ansambluldocumentelo r. acesre documenresiuntdenumite curriculum forrnal sar oficial.rrii" Je 9i gi jnv itim{t gcolare u.numai .r.iolare de tip reglator care cuprinde esenqiale privind procesele .

intimplarea cu pup iza.evaluiri gi recomandiri. cu fhcli voinici gi fete mindre.r' I i l.voinic.o zgitie de copih ageri la minte". gi gturlubatic. care .Satulnatal. in satul Humuleqti qi la Broqte ni..t t ' t t ' . trltoare de vechi tradi qii... . Chipurile piringilor. .sestabil easci asemini. disCapitolul al Ii-lea surprindeatmosferade cas eigi fuga cu pluta pe Bistriqa. Peri odictrebuierepetare_.. si casani eraindestulati gi copiii gi copilelemegiegilorerau de-a p utureain petrecerecu noi. [Ar^leac de suplrare. pentru a seevir. pisUniversul copil iriei seconstituiedin spaqiul atmosfera aproapemitizate.i ruveica. imbinind iubireagiingiduinq acu severitatea.dar gi zburdalnici. caregtiaua invirt i gi hora. estesusqinitorulinv ide experiengei lngelepciunea prisosul ei iar flturii.de vuia sarul de vatalein toate pirgile.plini de minuniqii". cici . tctic clarelaxare. uratul la sirbitorile de iarni. scrisuluicu alte trei literesauun rini: c()rrtrolul aprecierea si activit ilii fiecirui elev. a infiinqatgc oala. bunica s einduiogeazide orice lucru.rrrrir. rccomandi. dar drri .firr. perrtru a nota semnele diacritit'c' . t r. Doamne.. de 1tx dii..Nu gtiu alqiicum Dorurer -trtnt. silitoare. tl ttp rtrrro c l c l . din al ti perspectivi.rc. ci sat vechi ri. . capitolul incheindu-secu un autohazliu..lastilpul hornului.sul t t c : l zg I)clcnii VatraSatului. fiul popi gi esteneinduplecatlin hotirnrea de a-l 9coli.. frumos era pe atunci.accl puqi I I (' ( ' . ea fiind priCalului Bilan gi a Sfintului N icolae.climtczi cu acesta glneade bitrin" 9i .Din galeriaacestora desprind individualizarc{iecareprintr-o trisiturS: pirin tele eltevapersonajesemnificative..i pirinqii gi fragii gi surorile imi ff eu sinitoEi. f.$-apoiHumulcatiigi pe vremcaaceca cranurnaiasa) satde oarneni intemeiatin toati putereacuvintului: cu gospoflrl cipetei. cu biser ici frumoasi gi nigtepreo1i gi dascnligi poporeni ca aceia.acliuneasecon centre asuprainstruirii lui Nicn anii de qcoali. tttttttrtltrl buJiuidwal scvierii: al cadruldidactic.. ii transmitelui Nici care-iinstruiesc bisericegti tic.. furatul ciregelorde la mituI Mirioara. rrcrr. David Creangi. .ri deosebiri gi inrre acestea.ul .exemplare. revarsd de bunitate si iubire.ri"rii'legiturilor din"r. tt t t ln t i t t. emoqiaevocirii pirinqilor . gu l trtt t it ' 1. nrri gi jucnr ii pline de hazul si farmeculcopiliresc.i familiarepr ezinti paradisulcopileriei. irnprirlitintrci pirqi..maiaveagi darul sup tului".1i" tl'c litcrc gi s crierii in duct continuu.telo..crrzi.rlI I t'. Bunicul.zigesc.a familiei. unchiul siu.frumos gi ruginosca o fatd mare". pirinteascl din Fl umudar eu.si la al tejoleqti..lc'inriigare unei liter enoi esre a necesar sereacrualizeze si litereleinv'11ittc ilrltcrior.demonstreazi acolounde estenecesar.intruchiDoregtesi-gi peazidragostea materni.. careseostenea Vasile. tot unul gi unul.i sistematizate litereleinsugite. r rcc()pi l . simpli.. lQaz d a D esfdsurare actiwnii : azi ln capitolul I esteinfiqigat satul. d e Dtrci era toata lumea a mea! ' $i eu eram veselca vremeabuni. prequind cartea. Itt Ittt>tncutul scrierii . se de tltenii sedisting prin vredniciegi dragoste vi aqi.apreciazdcorecrirudinea.lr(()rcct.fic.clrc sc qilltot dc uuor: lll marcg i vcscl.Tatil. ex plir'. la scildat.si. rclrr. Fugerea ftmilie. cind mi gindescla locul na.c l c c ri trc l i c c r ptrci l i tere. In anil1re cinstebediga aparedascilul Iordache.firniitul de la stranamare". ( ' 5 . pr gr. irr carefacesafteaua sarului. irr lccliilc.vestiti pentru nizdriviniil e sale". r1u un pi Bcjcnii.i copiliros ca vintul ?n tulburalca sa". gi domestici. gazdaaces tuia a lui Dumitru. . la prichiciul vetrei cel humuit. carepredacu Ioln.torul de vinitii". inleturarea oboseliigi de preintimpinarea plictiselii.terii mele. r it r c .. cu spirit pracvrdi fiul. gi toate imi mergeaudupi plac. la pentru bineleenoriagilorsli.i fr aqilor..r..i compleFiecarecapitol reia descrierea galeriade personaje.i alebunicilor seindividtalizeazdprinciteva trisituri: Smarmda Creangi.ri intreruperi.de ficeau mare cinste satului lor" (capitolul I). )t rr)t I i r(. printre gcolariseafli gi Smirdndiqa lopii.trebuie acordati ..cu vestiteleperipegii:contamigi 1treacu riie de la capreleIrinucii. realisqneincrezitor in feqele viagi.jocurile copiliriei 9i intimpliri pline dahaz tiiatul porcului.parci-mi salti 9i acum inima de bucurie! $i.rrl'uziilc.la casa la cuptiorul.fhc.

Opera literari Amintiri din copildri.p"6.de prinderiide a scrie corect Jaligrafic f. gi imbinarea modurilor de .pe cind incepusem eu.'obiec_ trv sau subiectiv.J.. estedominanta.genului dimensiunimari. dlal ogul...ro"r". icqag casa la pirinqilor mei. phcat..e in trunegtetrisiturile romanului.ruprrrr. l" . schiqa portrete ale personajelor de implicate in acqiune.iar monoiogul inexistent. de aici caracterwl subiicti.rr"rrg.Sc irnpune repetarea.multeplanuri.rr-o-ci.i de mandil" p. a 1i.ri.explicareamaimulie ori a gesturilor de grrfi..r li " la o comunitateexemplare:.cuprin depatru capitole. la careparticipi personaje nrrrrr.-ii ca re in rcdusa. apaNeamq ului.-" rlcrr rc'rclorcomponente liteielor si alelegiturilor dintre acestea.surati mai. in satul Humulesti. A.rrrirr" cevremi ce 9i iameni c rau in pirqile noasrre.p"rr..rrr'n"r"ror . tr. TESTUL 3 SubiectulI I Amintiri din copilirie de Ion Creanga Ro.rrril" .rir rtclcctuali elevului.inrr-o perioadi de rimp gi un spaqiu pe a m_ plc. .:t: roman.ii.de'profur-rda rezon ang i afecivd" . ale unui r?mln memorialistic.nt de origina lititea romanu^lui relaqia este o)tor-norotor-personaj im. . ale liortnarca.cum il aprecia criticul G..-Romanul pr. destS.rr.-. .manul esteo specie a...fiecareincepind cu o expoziple: descriere .gi. .de 1:o rnplexi. Cilinescu. din ti"rg jr"pt p"rr.... 9i "ri.rrra"1nentali evoluin . a loculur actiunii. . rnonologulgi naraqiunea.*pun. cu acgiune fpic in prozd.nrr. drigiligi Doamne a mdridica 9i bi.u.o*rne descriereat.roman al copilirie i copilului universal. descrierea.Naratorwl ad ult setranspuneinpersonaj...Stauciieodati gi-mi aduc.

rritr drurnul la Iagi si. sirmanul.pe Ela...carete surprinlufleteascd.imaginca estesimbolici: "jungi t.i. plin de subtilitate.Accstc pi r6col)stiruirc rctraitc cu profundi lucidita tcdc citrc pcrsorrajul la (crrpitolul lV-lcla).la lri lticcni(ca .gcoa la catihegi Filticeni gi bAse de din perrea doua cu gaptecapitole. careseir-rcheic ixpcricngc viaqi au deterrninat lrrlolttlll lll-lcrr) pina la sosirca Socola gi al cg structurar omanului.in munte".inrarea in mareav iagd.i Davidici.rEi qcoalareprezintl. Critica literari a apreciatci prima p^rte a romanului ar e caracter _rcalitatc.. compusi din gase Prii tehnicaretrospecliei.i mocapitolul intitulat .. feqele."zi.celedoui pirqi reflcctatc de t..vegi'fiauzit voi.ca fort ificaqiide pe ValeaPrahovei.Pwnctulcu[minant capitole9i prima parte a romanului.1 rrctcr"rnirrat. de Gh. discutarea unei crime pasionale. nu-de dat..riqii tlrcir. se cu dc prin exactitatea careelemente rl.trc itrccpca noui etapd..Biseul reace poate rezulta din calitiqilepsihice"'t ric..perpersonajului o opereifi ind asiguratide complexitatea ln-titlu.916.. a{lardla Cimpulung . alqiirnaivirstnici cu peririqii lor. .. (retrospecpie) pr imlvara anului 1.te cu un jurnal de tdzrt' 't.t I'lt'trliirc'ltc dc.fiecarecu clte un dtlu semnificativ. Cilinescu consideri romanul lui Camil Petrescu. desprefemeie. Oriqan. conflictwl stabilegte se intre o pimintuiealui.tt.Intimplarea de la celebrulTristrca.feri si munceascidin'greu'canoi. un soi de simfo nieintelectuah. guri de lup.. mindregede flecau de la munte caren-a avut parte si sepreoqeascl. c"le. gip intece de iapdse cei-unuipopd.I se destiinuie prietenului siu..oamenihapsini (mogvasile gi mituga Mirrioira erc.ndi i cauzadoiingei de a-gi vizita soqia.Nici gi Zaharii Gitlan se adapostesc un plop mareundc ulir sub de de conf esiune. exasperat pladtudineagindirii camarazilor Personajule sulrn .pr"boi.i a rcscitat ca t juvaerde fliceu!" incertitudiniiin privinqaprimirii permisiei...a.dezvlluie draa trril clin casa PavelCiubotariul. prin {ine gi lucide inexperienqei iubirii qi a cisniiiei din perspec tiva I)crsonajele fi grupatein doui categorii:personaje pot evocare dragosre.gi mdrturisindu-gi unul altuiapicatele!.afa cum o vede el.ttlt.vorbegte isihologica. ln finali ronaj principal.qintaneciuqitoareicritici a na rarorului. nor me moralesffictegi cei caiele incalcu incetul cu incetul o viaqi lui din haoi et c. "d."... este .. Doamneiarti.. despreoameni.bisgricestisa mai ai tfel!.i.til. ci au mi. Romanul.tcct.in capitolul.rscif lordacheer c.. iar parteaa doua se inrude.de pdtrundere lril.Dar.uca.cu inocenqi(gi cu tal ent)de poet.LaPiatraCraiului.. bru f rtndportretul generic preotuluischiqat mogVasile:. . inainte de sii.it de." Sa^u romanului. .scriitorul apelind aici la un artificiu de compoziqie.alIII-lea ..). al de "gr. dragosdespre dar gi naiv. G. o avieqii. SJ.-mi".'Bine-ar 1jc. vcstigaqii d.iunt copiii neasti-p .lt lui rno gI.Vorbaceea: In expozipie. celebrele fie ei pop.rrici .il ci accgtia..ot" i" r'. obraz de-scoarqr menrulinceperiiacqiunii.orghidiu. gi din acestmonolog neryossedesprinde .rl t:ttnflictului afli.peritu-le-arnumelesi le piari. jurnal intim. Perolr iir rrllrcni.bin etriiegte Mecetul.uiogie personijepe carcnaratoiul nn l" si infitiga te ciitic.rtttlfMtrltrivrcmccritic:rlitcrari a considcrat ..desprenagterea ctttlturtitate traditionali bineintemeiata..a vrclne.unirarea t('r.corLi clclrrI Irrrrulc.r.r l]ro.Romanirl seincheie-cu i egirea universul codin pmiuni.intre Bu$tenigi Predeal.el wul incapabilsi inveqedupi manualele ribufnirea pitimagi a lui $tedeclangeazi po pori.1. vreriii . se ptecizeazS.. picioare (intriga) 9i sedescriu.popa oslobanu.un loc gib cole ctivitate de tonajul principal. carete incintl prin pli cedisparate intreqes..I t4 l 75 Arlirrttc. cu subtih ironie.. Amintiri din'copildrie operi linarator. f indeterminati dar reali. murit. lui 'nra rizboiului. $tefan Gheorghidiu.dc.rr'.viciopi. un om inteligent gi neprihinit totodati.inecatcu pronumeleconjunctive.rr6 (intimphrile hazlii) .Arninliri d'in copildrieseremarci prin arta nar .are min i de luar.o proza superioari.un om cu suflet cloco titor de idei 9i l.. el mininci side pe viu gi de pe morr.tcni.. cu respsihologice.tineri. atiniruiui (deznodAmaitulj..rnii nar:ltor.lt tttasc rnulqimc o pcstriqi:dascili. vedeqi din acestprim capitol esteposterioari intimplirilor relatatein parteaI-a Acqiunea c.la proprirlc lor in datoriri: preoqigi dascnli lacomi. f tt lccst roman cu puternici amprenti subiect iva.1al' l'i.

Dorinqa lui Gheorghide Camil Petrescu diu de a rispunde che mirii soqieisaleesteatat de mare.. caredetermini drama evenimentelor Restulromanului reprezintd. d. inibugi in tine mugurii oriciror altor prietenii gi iubiri' "tc.tii ci astao face ccri (expresii)populare. tca constituieelemente originalitatea operei.ambiguitatea.$i treptat iqi treApar frec ve hiperbola. popular gi regional..voluntar I a inceput. Toateplanurile de viit or gi le faci in funcqiede nevoile si preferingele Vrei sucmonoideism.consumati in tr-un timp relativ scurt. altd. -- . uieori imprecaqiig.Trebuiesi se gtie ci gi iubi rea are riscurile ei. a valorifi.ti cu un peisaj..literatu.i a cisniciei. Conceptulde roman . nt jocwl cwainte io"t" a.reconstituirea Opera literari Ultima noaptede dragost e. t t' I L'l'I vl. ale unui riman swbiectia. de cind s-a trcscu intruneste caracteristicile romanul ui.. doui experienqe -stefan de viaqi. estehotirit sd dezerteze. de ei.zide beqtiintii-din mili."t pro'oerbele.atied el Clruiaii explici ceinqelege prin iubire: . 661."". parte'.a. t. experienqa pe fundamentale iubirii . ex-clamagii folclorice. confruntareacu moarte".. sc axeazS. tntdia noaptede rdzboi de Camil Pepersonajului.situ"fericiti.prin umor.incit. naratorul are l a indemAni zicitori.qior.interjec qii.construcqii (f."rswbtnpelesul.intdianoapte rizboi patologicpe urmi".vezi p.alitate'Creangi a fost un neintrecui min uitor al vorbirii populare:'lexic timp 9i trebuie complicitatepentru formareaei. cJ Cese si ai surisul ei.. cu Ouiegti su risul gi voceaei. agacum te obignuie. dacdnu obqinepermisiacerutl. Cilirrescu. realizat din pentru Ela gi cisnicialor de doi ani gi jumdtate.iubegti pentru ci .] Orice iubire e ca un t Ultima noapted e dragoste. .e buie.xttzine dc la arigini p'irt"i iu preztnl' p..r itept d" viaqi gi de moarte un ul asupraceluilalt". Scrisla persoana romanul I.O iubire mare e mai curind u n proces liportretisticd.drama absolutului. pc de o parte. Ci aceicarese de lub.. iqi repeqici nu e loial s-o jignegti. din indatorire.] IuTrebuie de autosugestie.72.in prim-plan apar pcrspectivaP infiripaidragostea ersonajuluinarAtor .ya7e) ti p popular.rii. IstorLt. Gheorghidiu. d. Pentru caricierizarea unor personaje s"r... p. f 0.r.te prezen\aei zilnici. si exp erientarizboiului. [.Pe urmi te obig[ii.si ingeli atita incredere. d in duiogie.

"r.. capul dur 9i gol si poqi lovi cu ciocanu lin el.Mi chinuia m huntric ca ie par vesel.rimei pirqi a romanului i lustreazi concepgialui Gheor.mare dans ator.Mi cuprindeao ne-s firqititristegi vizind Jn nioi femeia p..ili. La O. iSFe' acasi.cuuimiie dureroasi" ca lp'. fost . high-life. ci suferea.a lui s-a clidit pe orgoli. rrigti". [.la plinge Pentru ci Grigoriad e ctrteazd"alti doamni din grup : .r...1ul preocu pat de filozofie qi dezinteresat lriiqa ei.mi-ese rpribugire uscati.femei arc""rt. au dus o exisrenriboemi .hidiudespreiubirea absolute. c i intrusul. so.rrt* drrr. nu an[a di.. or. a[.Am crezut atatavreme ci eu sunt singurul motiv de durere de b ucurie pentru femeiamea.perriru lux. Descoperi . ceputul prieteniei iubit-o pe Ela." lot l:" cl esteiubit .u fericigicit timp.o"t"l"t ..a avur penrnr brigoriade gesi-n turi pe care$tefanle consideramanifestiri de intimitate: . d.si lovegti aprig cu . Gheorghidiu descoperi. unitate sufleteasci:. ca in aciasti viagi. Conform doctrinei de. si-q..sotpl gi solia sunt predestinaqi ii.. $te fan Gheorghidiu surprinde aceasrirevelaqie si .dobegti..carenu sesimteln largul siu.. de doui e. atricgiap... . deci drama: .J -ondeni.rl ctip al soqiei sale. J'"i . ficind problemeinsolubile din interpretarea unui gesr. unei rochii gi din informarealiuntrici desprecine gtidce viziti. .intirzia la intilniri.e Odati cu primirea. parci tot gitul plin IIri scurt timp.] pesrecatasrrofele . viaqa mi-a devenitcurind o rorruri conrinue. Observi . ficindu -md si cunoscastf"l pleceril pe. ca studenqi siraci. ea".. in patima apropierii lor. tq. dar eapentnr un om caremie mi sepirea cel dintdi venit". dar"iri"r"ii. rli in includeanumai pe ei.. Durerea sufleteasci repercuteazigi asupr afizicului: . 'i-r"i *ort.'""r" "rru.De la plecareGheorghidi. Anigoara.d. .eanu accepti. pe careel gi-o fe'cusedespreEla. TacheGheorghidiu.learegi pentru altul". penrru petreceri."go st.ia. eram^eu". de si . soliei salesi meargS.plipindi.e lairni9i versitate. pistrate pentnr noi.orinu(conflictul. dc a fi dorit gi de a fi eu ins umi cauzd. Era o suferingide neinchipuit . le in bandi.are revelaqia discrepanqei dincie reali tategii-"girre. $tefandescoper i.singuracertitudinea personajuluieraci secisitoriseri iin draeostesi ci a..aminrelesirai tirziu. oreaniz^te de Anigoarade Sfintii Con-stantin Elena.intterior): timpulspionindu-i priereni.lmi!err eccarn ile.. fagi-n faqi unul cu altul.. acliunii p... vor fi vegnicia viitoare.O suferingide neinchipuit a devenitexcursiala Odobesti."r" credlm cn feireia care ne iubeste are.i ea.. il insot eala cursuri asculsa tind atenti teze dificile sauil ruga si-i explice iilozofie .Conversaqia timpul drumului ii -. la alti petrecere .". hrinea din propria ei subsranqi'. S pirit insetatde pe trii gireliuntricd". o credeamaproapesuflet'din s ufletui mey. i-o dideam.nobii dirt noul loranturaj: .fie ea oricit de mare.i rivnit de toate doamneledin grup i . eu ". ci lu inqelegea poqi si lupqi . ?n $te fan." dintre mitugileei. Cu impresionanti lucidimte.rlu r. voluprare.mogtenirii lisate de unchiul siu.lar. D.Niciodati nu m-am s imtir mai descheiat mine Ei de 77 tmi. ci pentru altul.la fa cerealumii. gesturi cfuoianoi le iem un anumeinqeles ne e o suferingl c rincenb si si vedem cd. ceeace eu induram ros in adinc.. timr.iar acum o vedealicrimind Pentruun om superficial frivol: . Spiriti nsetat de absolut.urmlrind-o.. timpul mesei..C. gi^frivolitade te' Pehffu snobism ul noilor prieteni.revelagia careo triiegte Gheorghidiu duce ndneasci".Desfdsurarea g.rr"r"al"i.iar azi descopeream ochii ei sunr garasi plin. ofisergi vi m anevreleElei pentru a se afla ahturi de tinirul Giigoriade..$tiarnci nu mai pot t rii feri. mai nenorocit. d.. E 9i una dintre celemai frumoaseimagini createde gindirea "." f"aa4ire gi firi crugare pentnr tr iumful unei idei. unili gi egali unul cu altul. incepuseseimi f[ scumpi tocmai prin bucur. anumite mici gesturi de min giiere gi frumusege.o-p"r"!i" pe care Ela o faceintre el. care. i nteresulElei pentru batti.r"pr"ridurrnlrt. . lui rorturarde incertitudine: ilingah roqiasa.ttl I frlmintlrile gi sufcringcle $tcfanGheorghicliu.ganizat e verigoaralui. ..gi cupitrundereain aga-zisa lumeluni.atit de pitimag" de cia mai frumoasi mai rivnit i studerrte -aj"ii.bandi". vag avocar. *t-tl Puteamsuportaprea mult minciuna gi och ii imi deveneau Gheorghidiu igi amintegte cind soqia i se diruia total. dar in acelgi timp re-qili" rila ra o" iiemnn_gi pentru o surn i.

ca s-o vid. . . care ar fi putut fi in legituri cu ea in cea mai banali tre convorbiri.ii comunici hotirirea de a se despirgi.Ajurrsese o ristd. ele [intdmplirile] au insemnat mai mult decit rlzdecit ciocnirile f.. ca aga " -. rirgitor de uriage. desi adesea frecvenra locuri unde I poate apirgaqi ea. decit girurile de dinastii egiptene.. iar la sosireaei filrd.rrmatd alte tribulagii. De alt minteri. Sldbeqte esrenefericiq dar." hd iirea.l. carenu triiesc decit o sindatd in desffuurarealumii. iqtii in necuprins. au perrecut o luni la dcarea de nla.femeiamea esrema i vie gi mai reali decit rt. A doua despirqirede Ela estegi maichinuitoare: nu rtam din nou.alte exp licaqii.amindoi.lle pentru cucerireaChinei.al ciror nume nu-l sriu".tede-acasi"intreaga lui noapS.ci ne indlnisem de la inceputu l lumii.so.dar $tefanbinuieqte ci sevid I rn vreo garsomera.Ela nu ascunde durereadespirqir ii.Dupi impicare. sI pierim la fel amindoi". Aceastl"Iapfi. De zecide ori pe zi deveneam ca v^alb .. convins cd ea a ineaga. in toate localurile.l.. ln februarie. pesteroaredevenirile. in consrarici soqia lipse.plecamnumai[. ca eul meu.O va intilni intimplitor. alti intilnire cu Ela il facepe Gheor ghidiu si ingeleagirolul acestei femei in Si: . :cutnoap teacu Grigoriade. es ter. dureroasi cgnvingere:. luau proporqii de catasrrofe" .toati suferintaastamonstruoasiimi veneadin niMici incidentecaresehipertr ofiau.Niciola femeiaaceasta mi iubise".. un nucleu de dureri").nunr .din catza unui ami..r" ci in exemplari.Pentruneinei nsi. c a alti luni de miere. in organia $i a4gi ierarhia congtiinqei mele. si din orgo liu.de'aceea va petreceseara comel in unei femei de moravuri ugoare pinl. $tefanGheorghidiudescoperi cdviagaferisogia eJte sa tadeviratchin.peneagte ptate Bucuregti.crci singuraexistenqireali e aceea congtiingei. dar curind teitrcepierturile.rnic. Ela nu vrea si aibi La petre ceriincearci si-l evite pe Grigoriade. drept are e prima lor despi4ire.Simqeam femeiar."itt" .induraparci o sufepesteputerile ei". ca un cuqitinfipt q i rimas in piept. rispindegte zvonul ci cbo viaqi de petrcceri. dar daci o giseam.fiinJconcentrar la Azuga.Gheorghidiu primegteo permisie.la sosireaE lei.a ficut in mine un pustiu imens.

i si dezlipim obraintr-un munte de fum.nu o gisise acasi . Ela ceci rindu-i si-i asigureexistenladindu-i o!"tte din cap"italui la ba nci. cositde Ia Azuga.Era tocmai noapteacAnd$tefan. cu cit afle cftgi Grigoriade estein ora g.El a ii trimite o scrisoare chemindu-I.E in mine o fierber ede gerpiinnebuniqi". cici plesnesc detunituri memlice.D: zgi ma rlzboiului nu e numai amenintarea continui a morqii.. dedicindu-se studiului filozofiei.dar ajungind la Cimpulung triiegte dezemd. agacum atrageatenqia titlul romanului .care sunt ca niqte i deasupra ricnetul din rirunchi al intregului fier din univers". astfelci uni i vid cI un soldat ciruia ii fusesetetez^tcapul continui si fugi. un buchet de flori gi o scrisorici .Ne-.Gheorghidiu afl. cu oameule crcscute l cu tot .incide ntul de la popori. Pe drum. convinge rea va muri constituieun conglomeratde trniri psihice ci gi biologice.soqulfiindu -i plecatlagard.sufletuli iegitdin trup l ui cu tot".Suferinqa atroceil determini si plinuiascS. mult mai calm qi muk rn ai luminos in acelagi timp" .Cei doi se?mpacisi in scurt timp Ela se stabilegtela CAmpulungpentru a fi mai a proapede locul unde era concentratregimentul lui Gheorghidiu. rizboiul gi permanenta confruntarecu moartea.Gheorghidi u?nqelege de chinuitoareesteasteptarea cit morgii carepindeEte oriunde. Soldagi sunt fascinagi ordineagi exactitatea caresedesfiguraumanevrele de cu ina9i gradagi micului.cind viaqa pede treceripc careo duce. vegtiledesprearuncarea aer a unui pod cu in soldagi romini. i separe ci toatepovesti rilepicanteale colonelului o au drept protagonisti pe Ela: . acestcontinuu conflict al eului tiu. d i alte valori dramei personajului. Noua experiengide viaqi.a acoperitpimintul lui Dumnezeu").Nu va reugi si lnflptuiascl acestgind. din orgoliu.cu un zgomot de iad si am vizut doui revini imediat ca si vedem ci am scipat. omenescului. n direct ameningitol in ".. cit Eijena financiari .I\ervll Plesnesc.rin careo ruga pe Ela si doarmi la ea. mascheazd durereacoplegitoare..ln clipa astaam aWt imp resiaci s-auciocnit doui locomotive. artileriaajungind si tragi in propriile trupe.lumea metafizici.Simtcd sunt intre viaqi gi moarte"..o lume superioarl dragosteisi un soareinterior. lntt-o zi. carecunoa$te altfel ceeace cunoastea intr-un anumit fel".. ultima noapte d e dragostedevenindintiia noapte de rizboi. Primele impresii ale m ir. Narator ul esteterorizat de zgomotul asurzitor al exploziilor: .careva trii alti revelaqie alti deziluzie: . Origan trebuiesi fi fost ficut praf. $tefandevide ne cu atat mai furios.Riticind pe strizi se intllneqte cu locotenentul-colonel care-i comunici intra reaRominiei in rizboi si se oferi sI il duci la unitate cu trlsura sa. pentru ci trebuie si piriseasci ora.cdt aceastI permanenti verificaresufleteasci. Nu indriznim totu.sub cerul vast 9i pimintul nu vr a si ne primeasci. . descoperiscrisoarea Anigoareip. Sprc dcosebircde Ela.girea Bl constateci a fost chematnu din dragoste. iqi spuneel.. .Alteori.oriceintAlnirecu eaii erabeneficl. Gheorghidiuobqinepermisia. de pimint". Observi lipsade pregitire militari a comandanqilor.pimintul gi cerul sedespici. ln timpul unui atacputernic. De la C0mpulung. Eroul devineparticipantla campani carevizaalungarea a trupelor Imperiului din Ardeal. de venire intinsi. . Li se ordoni si treaci Oltul sub tirul intens al artileriei nemqeEti. afigind cind indiferengi. iiutind prin sertare.ul inainte de a o pedepsipe Ela . pamanrul $l cerul se desplca. areimpresiaci existl ..Trisnete vin mein noi dar . Ea r5spunde cu demnitate..$uieriturile groazniceau cevade garpede fier.La un momenr dar.micelul qi foamea..i pe amantulei. carenu ascundea suferinqa despdrqirii. soldagiiigi ascundcapul sub un pod ori sunt acoperiqi plmintul de riscolit de explozii (capitolul . dezefiarea pent ru a-i pedepsipe vinovaqi. sc grlbeqtesi-i trirniti cirqi. sulletul a lesrt d ln trup t.. Este momcntul cu careinceperomanul . m asa.Niciodapc t{ nu o v{zuse in prezenqa altui btrrbat.ascunzind atit stareasinitiqii.Nervii plesnesc. de ordinelecontradictorii.iluirii.tf l I Clutr oriceprilej de-ao vedea Ela. Gheorghidiu. din grija penrru viiror ul ei. deplasiri leabsurde. ci Ela erte bolnavl.

o nticitateaesterealizati 9i prin include reain structura romanului a unor fragde ordine militare.cici inchidem cu incle. cu Gheorghidiuafli regulilerizboiului. sunt obosit gi mi-e indiferent chiar dacde nevinovari". de la totul.precuma ficut armat aromini.adici.gi ciqi" etc.Exploziile.s-aurupt ca ni. Gheorghidiu e rlnit in lupti..Mi gin desc halucinatci fi putut ucide pentru femeia asta.tare ochii". unde infrea cu sojia sa nu-i produce nicio bucurie.tot dar utul". .fhcirile nu le vedem. ca atain viaqi ? Dar nu.i a mintiri. imag ine zguduitor de realistda rizboiului. . descrierea luptei de tUVaterloo)..sfori putre de.".inParma. . Crrm agteptam pindi. . imi infig. la Deznoddmkntul aceStei drameestedespirqirea. Dar daci b adevirat ci. lucruri personale.. obiectede preg. neniise str ing unii lingi altii. scrie ci -i lasdrot . de VasilescuLuminiraru. nervii.i Nae Gheorghidiu. realitateaso-polidci a vremii.mi ingali? Daci din nou am accep rat serie gregiti de asociagii? o e o simpli coincidengi. Grozdviarizboiului il facepe erou si-gi schimbeperspecriyaz dramainc ertituii esteacum estompatl..Cen-asfi dat altid ati pentru ca'si am cerineaci mi ingali.cirti. iar acecarenu le cunoscsaunu le respecti.c aun nour de intrebare. Gheorghidiu e calrrtgi privegtecu luciditarein urmi: .a. . locul ei luindu-l dramacombatantuluiaflat clipn de clisub amenintarea mortii.i a afacerigtilor re prezentatide unchii ache. :Serisoarea anonimi p'ecareo gisegteil ingtiinqeazide infidelirareasoliei. nu sunt eroi. cu lovituri de baros. pe carenaratorul o reconstituie cu un acut siml c ritic: dezbarrilepolitice din parlament.... desprinzindu-secu torul dd povestea de iubire.participarea Rominiei la Primul Rizboi Mondial.. Camil Petrescucreeazd. de atitaincordare. discuqia din uen (?n timpul oriei la Curtea de Argeg). Trecut prin ex perienga rizboiui.. lor "anulind Coffiawl interior se desfisoarl pe fundalul unui conflia exterior. iar cel de la picioarelemele are capul plin de sinNu mai e nimic omenesc noi". cu fruntea arsi gi pumnii crispaqi". O obser vi cu riceali. Asemenealui Stendhal(in romanul Mdn dstirea d. $ tefanrenunqand tor.... Creierulparci mi s-azemuit. a unor extrasedin presa vremii g.ca pribugiri de locomotive inroin una intr-alt a.lumeapoliticienilor. ii judeci gesile gi vorbele: . precirdu-i momentelerendez-vous-urilor:. iar dupi insinitogire p leaci la Bucure.gti.[. Ca .cuiein timpane gi cugitein miduva inirii".d aci au cdzttt.]totusi imi treceprin rninte. Din discuqia un prizonier neamq.ee" Ii existi in casi.Animalic.ca de pildi atunci cind am intilnir pe colonel.Ii deruiegte Elei i-ncno sumi ca aceea pe 'e Ela i-o cerusela Cimpulung gi casele din Constanga. . provoaci jertinutile. Nu pot nici mdcarsi-mi dau seamadaci oamenii din jurul meu t mereu aceiaqi.i iubirea lui Ei despdrtirea esteabsoluti..

1. proclitic:^Creaqia ti contribuqiartmheasci la patrimoniul cultural universal.vreme lnic. pot ie 9i. 1r.il'.. din chaos fa. intAi.pro poziqiesubordonati atributivi' '"Cu.verb pred icativ.irc. nu fuse .ri" ca o mare feri-o r^zd" . lumini a incepevs. rneieimagini..rrtr -i'realitat eZconftiin{ei a9i". " 1-. conrinuarearitudinealiderilor sindicaliera de neingeles.ie cu mai multe zecimale.tett . 'eze gi...Eu nu pot vorbi onestdecit l a Persoana Subiectulal Il-lea A. Vinzitorul se obiq. a termina.articolhotiri t. '*itt '""iplement ..r*rtattiial de mod exprimatprin adverb de mod..Editurn Mincrva.BucuBitrliotcca r Orrrnilpcrr.S1 descri u care singurarealitate.. pot descriedecit propriile mele senzaqii. 11as99lin' liudabile (cazul geni tiv) / Lui i s-a ior-" accintuad: i"t".' . mine inmele.conpinitwlrnew ijii u. . 1.terb Predicativ' era'verb predicativ. I' Subiectulal III-lea i din l. ".i. lntr-o fracgiunede secundi se produsemiracol ul' Era o irac.atribut adjectivalexprimat prin adiectiv. la Doui skmbetela rind mersese munte. sponsorizdrii tinerilor muzicieni' 2.ingular.. I f)lementelede originalitate decurgdin conccplia scriitorului despreliteraturd' l ut din idcalul sdu artisic de autenticitateaflrmatin eseulNoua structurdSi opera ce ce decit ceea vid. ultimul 2...Care s-o vaza" .propoziqiesubordonati subiectrvi. l..precedatde articolul adjectival.ru... ant iteze.. imi pdreal/ c5" P. numirul s." Din psibologi. in 3.propozigiesubordonati subiectivi.propozigiesubordonati atributivi' '.. Tebnicile muncii cu cartea. "..r. B. de vdzut . .r..s-opriceapi " .tgia /zi fusese incredinqato misiuneimpor tanti (cazul dativ)'.pron ume personal.l ()71.. a sfirgi. 22.lwi . trdgea n(d'eid'eci va reugi' Seibserva pe t. Eseurialese."r. tntunericvs.predicatverbal exprimat prin interjecqie'.hrt . fu .Orice ...persoana III-a. abia isi mai *dgea sufletul' Sc hotiri sd *agd un Pui de sornn' Vizi ndu-l pe margineapripastiei. afinaliza etern vs. l ci rti .. ... p. literari.famlliatizatea. 4.tuii. 4 tras o sperieturdgtozavd' a B!r. feqele copiilor apiruseri zhrnbete' Pe . sd-i tragd pe sfoard pe cumpiritorii neaten qi' Mi uimea cum trdgeafoloase din orice situaqie' pentru to1i.iari el devineTatil.opriil. perspectiaa formdrii capacitdsiide receptar ea 'ulwi scrls ! mesaiulut scris .r.*1 lsr Orntrl curi6s trdgeacu urecheala cccacc se auzeadincolo de u i' l)up.l 2..verb Predica tiv. 3.verb coPulativ.. ln lecqiilede limba gi literatura romini inte grate. .i un antrct riment dur." *n-i" .n* ju-at orii trdgeaude timp' Penrru fiecarefapte reprobabili. e (stdpknul) . c..Caii int rtt. iatd .prop ozigiesubordonati predicativi.subiectexprimat prin verb la m odul supin'.rn de cauzi. . ceea aud. cumshnqiald .ceeace inregistreaza nu MarcelProust:. ' 4. iitoi nrpt"re .propozilie subordonati cir"r^. p. SJanunqi averse citeva zile succesiv e.pe o?ot povesti"' ce gindescen.a luiMihai Eminescuteprezin' lwi .pieritor cel dintki vs. Agreezideea .cscu. Aceasta-i riiluiif" *... orici om trebuii tras la r dspundere. 'n-a fost.temPorarrtrecitor. Du pi atita efort depus. 3.orientareain sem.c.ntwlalcituiescun templu maiestuos. efemer. 2/ cerul Sipdm^.

de exemplu: si identifice cusau n ecunoscute numelepersonajelor 9'a'.a al consti tutiv textului diaiogulca element i. texftl literar invaqisi delimiteze a ln clasa III-a.""?e elev descif re ain s.iil.rrof . insugirea.rr. li i. individual.:tJ* .ritrg. .." ii.F..".ii. elevii textulnarativ.?.." 9i si identifice i.ttit."r..fi. ti.clasaaIl-a..]."Posi 9i eleviirrebuind recunoasci Sriirt didactic. textul literar.a cun o$dnqelor repere.. :""J:ii!] .. La. citireazd. 'iiinr.. vintelegi expresiile ." ale comPonente lectutextelor literaretrebuie tea lizateurmltoarele explrcatlve: ..a cunogtinq elo strnqeror de prin orah gi scrisi personajele :. fragmentele o citireape frag mente Ei analiza acestora. *-""icare despreconstruireacomunicirii orale 9i scrisecu anumristice.efor tpropriu. ". Titirea integrald a textului literar: prrn.citirea integiale cu voce tare a textului de citre elevi. decu seTmbini formarea dezvoltarea ei '"..t.oaptiurmlrind rezoliare" .i"rai. citre elevi.

'd" " tipul de compoziqie). tesconcreteprin carepot f i valorificaterezultateleobqinuteprin -.il. planwlwi de id.t..rnq probleme.Report"rrl gi i"i"l"i. t citirea integrald de incheierea textului literar. in funcqie nivelul clasei.Elevii pot memora unele expresiicare le -ru plecur le por i.r* in care rezultateieinvlqirii sunt in concordan qi .rrrlrri-" al" i. rro-"i puqini libertate de inigiativi copiilor.. o utnuersapia generalizatoare bazatextului pe o c'itireaseleaiz. de literar.. Daci estenecesar..{ezi14 de evaluare.f"ri r" 9i vorbirealor curenti. acordi de se r rlr. vele educagionale ProPuse vedereaadoptlrii celor mai bune decizii educa. '-comPonenteale unui instrument elementele i" ttry:--fS@*rlr!!gf9P. In sensul marlare. pot fi: Acegtia simpleintrebiri.povestirea orali 9i sc risi a textului lirerar.ii. o ltrtttcsti rea rtralda textwlwinaratia (clasaa II-a) gi formwlareaplanulwi simplu rlc idci (clasaa III-a).i. mai mrrlteobiective.:..i#.i.de stil inviqate.*p.GhiJ-i" rrruzeu /Gridinazoologici".rcliunii. .ri .rd. plan wl simplw(clasaa III-a). grafice)urmat de o intrebare. compurrericu tem i/titlu indicat. lc.i orrtonime. i niqiaiiueielevilor (de la alegerea . 9i .rporrl"rical (iuvinte gi expresiidate).@* lrt gcncral. asiguri un climat educagional -. ini..:T".9i anucareisi dovedesc ..-:-----" caremisoari naturaqi nivelulpe rgr proceselor proouselor ... clcviiidcntifica lrt ir rlctcrnrinanlii spaqiali tcnrp olali qi ai .mai multe lecgii.ri*.t.Formulareaitemilor estepreOrice item testeaz1.... printr-un J9... a planwlwidizaohat du iarigt^ra a IV-a)... Prin texteleliterare se imbogiqegte se activizeazd"vocabu larul gi elevilor.td rextului literar. metoderradiqionale ir. (cu sau fera elemente . cxcrcitir.ezaoltat ' scric_rea (clasa l lV-a).texteleliterare se studiazi in unirigi de invigare.probele orale gi pr".t2 l I llilt'ilriv' clas.ri cedatl de formularea obiectivelorce vor fi tesmte' Tipul itemului estedeterminatde patru factori: .^*d9 rol: .'i"r. scriptirne temei.gt$ili?i" .ii. . sinonime.. ca instrumente item i.tior" R .i a titlului. el evilor carevor fi testagi specificuldisciplinei."R1. folor.. l)rin. planul d. foarte agreatd elevi.. igi gi Texteleliterarestudiat e constituisuportpentru diverse Pritnare.tntrebare+ rdspuns piriea?e"ului. cel pulin doui lecqii.ln lecgiile limba si literaturaromini crearivitatea de elevilor poate fi stimulatii prin ac tivitigi de ?nviqareagr-eate elevi. gi .. cel 3.6.i attePtat' deci item =.ei.. cxcrciliudc alcituire a unui text folosind: expresiicarecongincomParaqii. .apreciazi-er. t c'itire amodel cfectuati de cadrul didactic.r.a"fitlqili tareacu ltemll resPectlvl..r. 2'.. complementare' "u"l u"r" qi metodealternative..gr"i narative9i deilustraqiiigi .-!:yil:"Pr ezintl. influenqeaziinviqarea.totalrtatea formanqeloratinsede eleviin invi lare.la fiU.clcviii$iinsugesc srrucrurigramaticale.de pildn si compuni o convorbire de reIcfonic i saf.. pot dp"ri a" "o-p"". sub forma Je intrebiri: ".i prin formulareaideilor principa.fu rnizeazi'datele ^. diferite tipuri de de evaluare r. -"i creativitarea poitc fi stimulati gi orienrati prini-un plan de idei." elevilor sunt comcreativitatea activit iqi de invlqarePrln careses-ttmuleazi cu suport intuitiv (pebaza aif". formea^zi J". modernecare Penrrustimulareacreativitigiisepot folosi mijloaceaudio-vizuale opti m.. foior"r. Evaluarea viabilitat ea. ori de cite ori estepo sibil.p ..eaaluarea" r --"i --.intrebiri structuratesau de tip eseu' de elementele mai sus' dar 9i tipul de rispuns lttt-l*rl.".r lV-a.la compuneri ie la compuneri t1U9a"i.r"r"-in qionale. rriisiturilc fizicc i moralealcpcrsonajclor.r. anumite expresiioferite ca suPort etc' Irg anumitccu. me probele scrise. a o J'ormularea mesajwlwi texrului lit erar.i.caracrerisricile 1 +.vizeazS.r sutrstituirc: intr-un tcxt clatli sc ccrcsi inlocuiasci t lc nrc/atrtouimc vintc ctt sinotri .fi 7 _ .""qii.ngi. cu'inceput/sfarql. se poate realiza citirea dramatizatd.t "n..exerciqii .liJ..i.. cu obiecti. figur i. "'"ff.: de la compuneri p".nivelul gi tipul de rezulmte aleinviqi'rii.. acegtil iqi insugescsensuri conotativ-e unor cuvinte9i.

Ce reprezinti sporml pentru tine ? O caracter istici.a stimula gi valorif icapotenlialul creatival elevilor o consride . li se soliciti elevilo r si-gi imagineze ale intimphri.eporterul: .Unde locuieqti ? .Ce aptirudini considerici ai ? . tuie compunerilelibere nararive. sau Creativitateasepoate dezvolta si prin diverseexerciqii lingvistice.aacestuijo_c constituieposibilitateaschimbirii rolurilor o .Cum te numesti? .d escriptivegi mixte.i a antreniri i in discuqie mai multor participangi.i personaje alt final.Cum igi petreci timpul liber? . Pornind de la textul literar narativ. a Alti posibilitate.de tipul: .

frimantate".erdspwns de atteptat. . . poetici.cartea le virsate-n poetuluidevine.. iesela iveali miracolul creaqiei Poetice .--"$ r l)irr punct de vedere al ob iectiaitdpii tn notare. . La rindul siu. din idealurile stribunilor care te m enirea ..nt d"111(. . (2) itemi al ciror rispuns trebuie. _.sintagmi care semnifici limba poeric..itcmi cu rispuns scurtl .visuri gi icoane".Proce sulde transformarea bu. .] miere".cusaricilepline/ De oseminteifoetul estedepozitarulvieq ii9i aspiragiilor m]ne".am preschimbat". unele a. Si defineftevolumul in fruntea cirui a se afli poeziaTestament. .amivit".te .e tipwl d. in eseuri../Birrinii-au adunat .cuvinte potrivi te".ripi gi.. r.preschimb-e pa-n condei Si brazda-n ielimu5."?de IJniversulpoetic se-nalglca . i. .in careeul a titudinilefaqi de lumeaexstirile sufletegti. poerul..4 SubiectulI I Tesrament de Tudor Arghezi corect-incorecr).i spiritualita te. ezatein fruniea cite unui volum. creit@@rime te rioari gi faqnde transformirile saleinterioare' Arta poeticdesreo operi literari carecuprindeun ansamblude preceptereferi.ca gi pcnrru admi_ ::l::11.din zdrenge. [. t.robilor. .itemii se clasifici astfel: (t) itemi al ciroi rispuns irt.[.arte Poetice. Enunq:Alegegi coloana adjectivele din B potrivite penrrufiecaresubstantiv .i^r" r" ptrrrnti o inilgarepe treaPtaspiritualitigii.printr-o indirjiti gi indelunga tl striduinli. Exemplific are (1) Item obieaia de tip perecbe eleviivor fi capabilisr aleagidinrr-o listi adjectivele ' obiectiv de evaluare: potrivite penrru substantivele indicate. ' morqilor 4i1. [)intrc ircesre tipurr' clejtemi sc aleg dtxrrii $ Genwlliric cuprindetotalitateaoperelor literare.ln funcai. toarela creaqia in Tudor Ar ghbzi gi-a exprimat convingerileartisticeadesea.si-mbie"..(2) it emi semiobii aia i : ... din graiul ?:"-1+"Tnuri pentiu vite" plimide.ripi*... sudoare. . in la boratorul lui. gropi adinci".Dumnezeu piatr . poe'ji .intrebiri srrucrur ate : (3) itemi subiectiai: .casi se.hrisof' gi . ..sain nurilor mareriale valori spiritulle implici trudi.ficui"..pe brinci. : f:l cu alcgere _ trcml :: 1:!:l: multrpli.l"bor"ti.cuvintepotrivimuguri si coroane"' .veninulstrins te"... 'f baza ceimai importanti liind: obic ctiuitatcain notare tipui de rdspuns o.itemi de tip pe reche.. .treapti" pentru urmagi.itemi de tip eseunestructurat.ilrcA ( itstlrcarca itcrn ilorsc rcalizcazd.ampreficut".. da-nu.1de"irat-fals../Sudoarea muncii sutelor de ani". Ca purtitoare a acestuitezaurde istorie .... B.ru iegitla luminl.irt a"rr-o tirriJ"'"ptir"i.searardzvrdtitl".. .de obiceiin versuri. din coloana A.:.itemi de tip eseusrructurat. ..r prclucrarca rczultatclor obgitrutc.... trudegtela fiurirealimbii poetice.. ' Prin abundenF de verbe: ..itemi de tip rezolvarede probleme.. oameni pisiri copil vestmi. Poezia Testacare deschi devolumul Cwvinte potriztite.leagine '. s-auinilqat pe treptelevieqiidin .i implinegtenirevalori 6stetice prin cartea niscuti din .ul pcntru Prriccrarca rrdrrrinistnrr"cir gi ircmilor.. direct sentimenteie. in E wl liric aparein ipostazapoetului congtientci menireasa estesi lasecarno. . printre plivani. scund cdldtoare inalqi mtcr cintitoare inqelepgi albe alb mic ascuhitor (2) Item subiectia 'obiectiv de evaluare:elevii vor fi capabilisi prezinte trisi turile unui personaj dintr-un rext narariy studiat Enung: Prezinti principalelet risiruri ale personajului.i interviuri.torcind"..: ctiv q. . .pc mai rnultor critcrii.ntstr. apdrut ment estearta poetici argheziand 1927.si-njure" 9i de metafore: . A. {g!$iisc-qladlliin urmiroarclc carcgorii subcategorii: g i (l) itcmi obiectiai: lru TESTUI..

epitetul .estec onqinutulei ideatic' sentimente . simqindu-i lucrarea corozivd: .. a materialuluigi a spiritualului.ci cu . .cdrqii" a poeziei.hotar Poetice. ..doui lumi pe poale" pot semnificacoexisten. pri n carelutul se transfigureazd'.fiului" (urmag ului) de tri". .Durereanoastri surdi gi amain fI" ievine sunet de ..Dumnezeu"6stesimbolul spiritualitigii..s tipin".... Cealaltl componentil a . Versurile ripiezintFt o defi nigiemetaforici a creaqiei .u. ca yn laP cu injunghiat".ta lutului. a-i continua opera.cele.rob" nu trebuieinqelese sensullui social.vioard" careco nqine.cenuga inalt. Cuvintele . tr: si aspiratiiale omului cu careeul liriCse identificl.i" din ..d epiatrl" sugereaziduhul pottic ridicar din factorul rerest.. cu doui iumi pe poale". acidul care-lfacepe sti$. aminiind datoria . armonia ei. pfin si se zvircoleasci.a ittcat/Stdpinul....

).cei trei factori implicaqiin arta creariei:depozitarii..iirr . .caun ciorchin de negi". Versificaqia contribuie la crearca armoniei acesteipoezii : versurileau mdsurr dc 9-10 gi 11 silabe.b wni (strd"r lrurtii. . .r.paradisiaci..cartea fiu lc. ... .de nuntire a inspir aqiei (.i.icrulcald") .rc op()Z...ilie.. (.t../l{oc lul durerii de veciiintregi"./Robula scris-<r.r crcrt-o prirrsr"rfcrinqi.intinsi lene.u..Ji"qer . fiuritorul de noi universuri spirituale.b i. .i .este de intuneric". Arglrcz.sugrgm.]".cllrritrri noroi/Isc at-am si frumuseqi prequrinoi.cind" s..eceptorii.rlui creator al unui univers s piritual (.a a sirrrlirii.domniga intinsi lenegipe canapea".a" larmgcul cu liri c.1t-. ca de altfe'iin intreaga poe zie./Fir-a cunoa$te ci-n adinculei/Zaceminiabunilor mei. lrr fragrncntulcitat.r. poaiU gi ea flfrlprcnta originalitnlii:inversiuni(.i dcscopcrit a frumuscqi pocticoin spaqiul u rirului gi al degradan_'l'ttclor trrf rri.." Vcrsurilc finalepote nt eazS. Universul uritului (in lrtretttflritttc:cz rgr. ci cu inii taini/gi-nto"rrr"i I .sursi de inspi poetu l....Din bube.amluat"... r.fi rulburagide mesajul..a6 I t rl t'orrot:rtiv: cititorul../Cafierul cald imbriqiEatin cleqte. in viziuneaasuprapoeziei.rr.slovafiuriti"): .". tairreleau celema i diverse 9i metafore cuprinzindu-se lumea umani in frumuseqea comtnl'. 'raielr"aa'J#Jr.r.aproapefiecarecuvint devirrc rrrctafori../Domniga suferi in . crre vor.Pecareascultind-oa)ucat/Stipinul caun qa p injunghiat"... Sintaxapoetic. pcntru ...caun gap comparaqii injunghiat". epiteteadesea dublete.e a reprezentat-o .. Poeziadebuteazd o a lul oprrcse situeazi nizuinqa de cunoagtere eului minuni a lumii/ si nu ucid/ cu mincorola de a" .Slovade foc g'islona f . .."] g.... rrttr../Biciul ribdat se-nroarce si in ..rncul laboratorului 9i al semnificaqiilor.. in printr-o suiti de metaforeinedite: ..trinii"gi poctultruditor.cunoaqterea.izbi.rtit tttctrr[t .seira rizvrltiti" . a ll tillncr $r ircccir.rrnplu llrilt sc co'-tt"xt collturcaT'i lurnii.durerea noastri surd.r poctr.de fapt. ca un ciorihin de rrt'1ii. ochi.iunia lumii":.. ii amard". tot metafori -.in lexicul inediq de o prt.i" etc.i..gindirii umane.. Mesajulnu esteinsi pentru citit orul inocrrlt..metafore."r"ie a" minuni" .ncroase.verbele..rrrgrrrrnivraja nepitiunsului tainad e careestepatrunsunipoetul sugereazi aonorrriua cuvlntccu nuanqc Dntru tainei' L a polirrrf.robul"ccl ( Jr('.cind.opcra filozofici a lui Blaga.stlpinul" esLc poczia. acelui de cunoastere inseamlua.. repetiqii (.rl-r upur forme: ..rrrrurci obs cure/Iesitila lumind din pidure/$i dind in virf.pri n aceste plcxitatea ei.r-i. l8 tlcr acccrl ttitr"rdirti.domn.slova foc") cu rruda geniali de .. .a...i de frumusegea dar nu vor putea pitrunde in ei .i ei albe luna/nu micgoreazi' .. exprimi fascinant ulpioceJde poetizare vieqii.uc clcl'irrit poeziaarghezia ni.flori.i'"-".._.consumatoriide arii.sporesc-a ni i'treqiner""."rc tttistcrului !D()rlrc aqa paradisiacd. buze ori morO .. cclor cir!utttsc..abundente. .lutttirl:r" tl.).r .Ei. care ' Eul liric esteaiciexponentul tip al lucifericului .crccxpresivi prin cele citeva cuvinte populare.ampus". Originalitateapoeziei consti chiar in forma de tesrament (titlul si primele doui strofc) in careestesc risi.. mi. trvinic/$i_izbiv egte-ncet pedepsitor/Oarrit"vie-a crimei tururor. u.unelecu sensde personificare in (. ritmul -iambi c.. cum rea : cuioas te lucifericdqi cwnottterea tttctirf'orci .Eunu strivesc ."rt.fJr*".l""rina alrora" refuzamisierul lumii.. ^\ia...striiburrii".fer. l)omnul o ci teqte. . rima esre imperecheati. semnificatia termenilor-cheie ob .veste-ncet pcdcp sitor".prin conotagiilecontextuale:nu-"r.este il..raTura obscuri.ccl cirrclcc(:pteirz.lirug.risc clouii ilrrstr.. o treapte"r -.eslceclcptul aga-numirei a uritului" pe c".ca f. qii ctc..*.o.a. batrini -i).trul racunoagterea ip arc i.) enumera-./E-ndreptiqirea r'.rd..Intinsi lenegipe canapea.i.".r.estetici genial CharlesBaudelaire volumul Florile rdul ui).ttrritri/Irnpirechiate-n c arte se mdritd.i rrspiraqii -. din s e cunoagrerii constituie multitudini de taine." r"i.rirr. prin aicuns/ in adincimi [i'.

.-n ..p. Relaliainrre . Prin intr-un fel asepoetici' eul liric es tecunoagterea da .atitudinea lumii...f.../aga lareifiori de sfint mister".."rir avind r olul de accentin discursulliric.veacuride-a r indul' filo. nu insr mi bucur ci nu gtiu jurul meu.a urmare' trpul nelelumii... mai retoric... apdrutin 1919..iubesc") opun .re cltre ""t" "er"i.vezi p. noagterea Conceptelegen liric ..J.rtinq"loi. d.taiun ei asemenea .rovinedin dragostepentru.. ce lro.t" .versul scurt '-"i..suri g i mai mari/ subochii mei". mlnltoare uti lizat'Verestesubliniatigiprin.ttt.. o*ul trlebwie fie " absolutu lui. '''"E. sa: ."g"le.. o bala-. . meniri p.apirutin p.Eu nu strivesccorola de minuni a lumii de LucianBlaga ".spo resc". cici n umai aV Pot sdproiectezin mt'sterullumu sunf eu si luirrrriL din -un 9i tnpelis.vieqii renun! c u bucurie la cuun creator.nt"l gi.tegi mai taretainanopgi i.'r.Poemele luminii..mic9o.registrul..r"-rrt.lumina altora" estede t in dulcelestil clasic de Nichita Stinescu Conceptelegen liric qi artd poeticd. Astizi filozofii n-o mai zofii au .rzare/ctt imbogiqesc euintunecata .Poeziaesreo arri poetici.vezi p' 85' 7970. coplrta.[*'"ii"\rlceleriiltlotit.. "lbe. un rost gi vaiori.rrnorgi. ..de aceea sd duhului m"u. Menireapoetului grmal mlnuin transformindu-le taine.H"g" ""pli"i..i trcmuriroare/mire. celor cu o conotaqi.. Discursul liric se consrruiesre jurul me mforeilurninii.. a potentamisterele.i artd poeticd.tot ce-i ne-nqedevenirea universului.aratl'unNichitaStinescum aita V. 85.i. "rt.."r"r expresionistal permane nteiraportiri a poetului la dimen..""" car" di titlul intrein gului volum.gte gindirii magice..t.-.imbogdqesc"." odrii pitrunde secretele qi nu pot si gtiu ce ..mirestei'..lumina mea "(a eului poeric) gi . Eu nu striaesc corola de minwni a lumii deschide primul volum de poezii al lui l.rn .rrti-..verbal Opozitil luciferic-iaradisiac se .. prrt.-Ei-i*pii"ir.r-eazi")' urmireqte f l uxul afectiv 9i p oezia Veisificaqia l1n?tr"ri in.p"ri. care-izvoriscdin celemai intime necesitiqiale.cici eu iubesc/ gi flori gi ochi 9i buze 9i morminte".il*ilJ..i maiprofunde ist... pini la . un ochi lduntric se deschide9i dru li ..i .ucian BIaga...sugrumi"-.. la vegnica Siunea in univers ies/seschimb...de aceea cosmici.il pfa"g a.o"ot"gia poritivi (. ili.negativi (. idcatic.

i..s{. Sub accstaspcct.r_ surilc au valoare incanta torie.. definegte sul pocricdin accst volum.ontulpoeziei.. genialcu ideile gi cuverbul (slo vapoetici).og.. de subordonatisubiectivl . cuprindecin ci catrene. (verb awxiliar) 4.slerapoeziei.i a..i. re"'. 1.".z Inima / incet mi-afundi". feminin gi poetic.i*i u.de viage il. . B. s-aplam..t"t:l-"B..imi-este fo"ri..ti'j rf tccva. cuno"gr."-.j./ El avea.""sirc blestematisi zeiasc i a.eu ramin" con semneaziabsolurul pe care-l ..uio 2.nasre . lui .. pi """-" Strofa a teia exprimi revel agia poetici. inlduntrwl(sticlci) * prcpozitie 3.i. itl 'l ccst cv c l' s t lr ic oll8c s ti o n a tc c i d c i . ' ' "rtirtice.r ttrrt'i.' 2..propoziqiesubordona...pocrrrclcigi rneritltitlul. . a fi este verb copulativ.al.'o .. cretuluiin abstract.e. ..dit .titlulintre gului volum. cuvintul wndd semn ificidubla reflectare il.propoziq iesubordonati cornpletivi .. "i-"11"i lalrric". atit.. Sttu.r".prin intuigii gi... . iubirea devine muzd.. vers laitmotiv.. . poeziain dulcelestii clasic esteclasica. d a r c c c u d : e c donri nl estcj ubi l rrl . Jc -pr()r)Lurrc rcflcxiv. l)oczia. ivtai rp.tnt"l. .adverb de mod.si sefoloseasci un ciocan" .creaqiei (. 3. astlt'l . poem.-" "9i. clrr_gi ipostazade damna r. .. Anual se decerneazi premiileUNITER."qiii. ry rr.4.propozilie subordonati subiectivi. conferS.. Nici in situaqii dramatice nu-qipierdearapiunea..ri".t doil. sticle" .in dul.... i ubireafiind o .. caerotrc'l 9i ca artd poeticd. $i prin acesr tcnle creatoare.i.i.i.. p"r^rrl il..renronic curtoazre..i... .pe soarele sub pitic.r...(atribut pronominal genitival) Dorirya lui estede a cdntala pian. isi lua ratia zrlnic .. A apirut . se va rransDune ce i.dirrrr_op^rer" .dinti-un bolo""rr."ie .spargigitul pregioasei lnolrecta..l ti" reperarde patru ori (laitmotlz). -oz"ic.viz iunipoetice. " D. (nume predic ativ exprimat prin verb la modulinfinitiv) . ....rt" "r.Stau i1ti1s ri lung''. de asemenea. 9i id""l to.""aa/irr.i-"eilil. 11v11ra.inefabilul ^^^r.r. vcrs..ii. Nichitasun. ^p^ti1i^ poarti iarcadu lcelui'stil clasic. a"*"1_ goari"..ll".roare.si procedeziastfel" .J"il in actul creariei sale. (aerb predicativ) Pelt^1 apor-tulsiu la dezvohareaaeronauticiifwsese rdspldtit cu prerniul Nobel.rrul rrei iz. aurit si . .toate configureazi evolugia . lrrtilnireacu iubirea... Nichita stinescu ne surprinde. amintind d. '-r.versul . [r rtritt' nrljcctivprouou'ronxl nchoti..pasul poezie.propozigie depusese inta riseri ca piatra" ..rr...i." titfig"rilor.Anwarulastronomic"... .."1 rialc q i spirituale.... .carea dat....i afcctarc. aco ntemplatorului: aceea . lcr rltclriliVicircscu"$ivarsi cu.rniu.tr-ut q.. sugerea re iu'6irii .."iu. ln text.rtlvcr dc nroc{.i. vers concluziegi vers ul. -cirei clevirtcins pira. S tarea d" r"_rpi.r. primele .a eul .".3!l tiv qi cu tr nrctaforirnaiabruptd.j.cici substangele ta circumstanqialide c auzl. doui strote cu aceeagi monorimi.t" *. in celelalte strofemonori me diferite.rransfigurlTj .o secundi. mai .igi relevi i""p"ir"bll.ti"i.rit... trtitri srrfcrirrlccrot icc... Intre aspectulBucureqtiului.5... J. desrrreci.pronume personal.poezia.cir gi prin instruirente jongleazd.ffi.poi in poezie.. poer u_ trece..-" cririiul Eugen simon (Scriitiri'r:iia"..in.u prrnJi..i muzi.rlitr tc rafinari".t. '.i al Parisului esteo deosebire de la pimdnt ca la cer..-prin care se pregetestetrrrri.p"sul tru i. Iubirea insumeazi frumosul din toale r}..rr il: rubrrea.Pasul treceeu rimin". al'creaqiei poetiii cc.olat. de ozi.. modernitatepo eziei.lpostaza . Acuzagia tmpo*ioa fiecdrwiadintre delincvenqi sustinuti cu probe teera meinic e.de vitami ne.e^tehnica simbolistd. poatefi interpretati.printr-unfenomende ..r..:.i. i.Sub oriz.9t" eul creator prin iubirea-muzi gi prin cre aliasa. d exisrenri gi in poetica cu care se incheie discursuliiric .rrd"rrtalizarea dupi scufundarea adinc in i nimi .t. .n b".Jrpe.idilei. u"rrrrri .e lur..rj:l. o revclal-ici] eu l-am fost zdr it in unia. deopotrivi .preficirorielacrimiin trigt.rccstc sintagme metaforizeazd...pov st " liric o exprim...qie."ri f""aa..i dupn anihilar. iubid .

din cale-afarl. pe neasteptare. a a .a da bir cu fugiqii. prudenqi.. . aveade gind.cu minte. de jur imprejur. bdgared.a o lua la goani. prelios: valoros. n v erbale: a ducecu vorba.cumsecade.cu totul.gare seami. A. ljc r t I t: 4. adjectiaal e:de geniu. precauqie. o :! I }il.o lua. cu stare.upa s.(betaie)in lege. griji. din cdnd?n cind. Vroia si continue colaborarea cigtigltorul concursuluide urba nism. mai-mai. cu dinadinsul. a da mina. a o facelatd". din nou. aface. din cein ce. Orice artist igi creeazd. a proceda:a acqiona.a-gida seama. l. cu de-a gi cor 'pururi. a-gibig a minqilein cap.pe ici pe colo. lume proprie.luare-aminte. nu C. aduceamina-gi te. adve rbiale: calea-valea. a da de-adura. de-asila. 1.eseamd:arenqie. de aceea. cu 2. aducere de aminte. gata-gata. pas c..Subiectulal IIJea . I .razna . Locuqiuni: . la cor.a. a spila putin a. a facecu ochiul/mina . aga aga. de alti s. swbstantivale:bl.intr-adevir.

cele mai date factualedespreevenimentele ln fiSa de eaaluaresunt consemnate de import antcobscrvate cadruldidactic.lui (ladrul cliclirctiirtrcgistrcirz.Se ptrrrc prob lemaasiguririi unui echilibruintre probelescrise.figadc cvaluirrc dc . . cu ceilalqi a plu. administrat 9i corectat tlc:c:rdruldid actic. oralegi practice. .portofoliul. a comportamentu lui elevilor.claritateaargumentirii si forma prezentirii. unui produs sau/giatitudinea Cadrul didactic poate urmiri procesul. l l(:t I Strbicctulal III-Iea l. Mctode instrwmente evaluare de Si " !lr'i'"q4c'r'j.elevii sunt informaqidespretem aricalucririlor practice..stabilirea scopulu iprobei si definirea obiectivelor operarionale.comunicar ea discutarearezukatelorcu elevii 9i pirinqii.proicctul.pr<>bcle practice.ilffiFlegere a in permanenr cadrul didactic.feedbackulimediat. cooperat/nua cooperat mult. Probd inseam ni orice instrument de evaluareproiectat.acurateqea .probcleorale.. . mai des in clasi. . respectand . ocazional ' frecvent o intotdeauna . regulilor etc. * invcstigaqia.1 )ri c tc rtirro s tri " vi r i l l )i i rcaun i rti col cl csprcrcv i i tcrrrc:l ccl u lclor. . rat .interacgiunea directi profesor-elev. de .elaborarea adecvatia schemei notare(analiticisauholistici).:rutocvaluarea.Elevuf'primegte sarcin l prin instrucqiuniprecise rezolvarea are posibilitateasi aplicecreativ t[ o gam i laign de cunogtinlegi capacitiqi.: .in ce misuri elevul p articipl la discuqii . . Adrian. . .aplicarea inregistririi gi prelucri rii faptelor. . nu doar una-doui ore de LgsgiSgjg-e ste o activitate carc dureazi mai sarcinii necesio .alegerea tipului de item cores punzitor fiecirui obiectiv.fl exibilitateamodului de evaluare: posibilitatea a alternaintrebirile in funcde qi ede calitatearispunsului. Probelepracticeau o aplicaremai restrins i in cadrul evaluirii. .principiilor.posibilitatea .proiectarea unei strategiide ameliorarea dificultatilor constatate. Mcto dele tradiyionalevor rimine mult timp metode de evaluarefrecvente.scara clasilicarc.scrierea principalelecerin ge. .chiar piin incercarea fiil. unui elevintr-un nucomportamentelor con{ineclasifi carea Scarade clasificare mir de categorii. el evul se ionsulti de"rezol'"arel sarcinii. si .strategia rezolvare.4 d$.Proiectul seincheieprin prezentarea faqacolegicu .I25 1trttgresu.in ce misuri comentariileau legituri cu tema? pot fi numerice. ir ' t r l iit or i rl r" c v i s tc .de exemplu: ? .realizarea elevului.s0l .lism dc control (vcrificare). incepein clasi prin deo PrciesJelesre activitatemai ampld decit investigaqia.evaluare a comportamentelordin domeniul afectiv.. sistematicd comportamentuluieleztilor timpul acdvitiqi lor did. Eta uarta scolar. in . . itemilor.d1i. curs.. de c unostinlelor. exemregistreazi etc. mctodealternatioe/complementare : * obscrvarea sistematicS.probclescrise. Prin intermediul programei. niciodati . elevula ur-ainu a urmat instrucgiunile. greu de e o obqinutpe alte cii".p.graficegi descriptiv e' Scirile de clasificare prin carecadrul didacticineste Lista de control/aerifi ca. Probeleorale reprezinti metoda de evaluareutilizatd. justificirii rispunsurilor.1 I Stoica. seried e informaqiiutile.re o rnetodi de evaluare de sau unei numai prezen\asau absenqa caracteristici a unei acqiuni. Pr in cel . se lnsemnirile investigaqiilor referi la: .Elevul gi cunogtinqele si explorezesituagiino i. \i . .1 .i i t:rqii nccstc nl'orrr irr: c (calitativi). Pentru realizareapr obelor scdse trebuieindeplinite urmitoarele cerinqe minime: .In aceeagi probi scrisi esterecomandabil sefoloseasci si doui-trei tipuri de itemi.-ir'! I rr cvaluarc se folosel c : t c metodetraditionale: -. .Itt t t t t t t t .rccstc probe se realizeazd.Observarea d acticeesteo tehnici de evaluar carefurnizeazd.

corectitu dineasolutiei."pottului asuprarezultatelor obqinute. alizareaproblemei . . dupi ce eleindivi dual vii se deprind cu iceit dp de activitate. lo.al egerea .rrilizareacorespunzitoareg i in siguranqia materialelorgi echipamentului. teleielevanteobqinuteprin celelalte .ul ta reprezinti un instrument de evaluare . .Ca qi investigagia.fi proiectul poate. In timpul realiztrriiproiecrului se evalueazi: metodelor de lucru..acurategea complex careinclude rez.gener materialuluiintr-un raport. .PqrLshkul Aceste rezultametode gi tehn ici de evaluare. .igi pot alegesinguri titlurile/sub iectele. Tidul/subiectul estealesde profesor la inceput.acurateqea . figurilor.organiz area . .calitateaprezentirii . . " saude grup. tehnicl.utilizarea corespunzitoarea bibliografiei.

. .. 2.u-t'.vezi Test ul 1.feedbackuldin par teapirinqilor g. a. subiectul al III-lea. dc la un an de studiu l a altul saude la un ciclu de invitimint l:r l:r .i r l. datelepersonale.tuturor formelor de activitatecarecapiti.li se cere elevilor realizareaunei sarc inide invigare: de pild. .i spccifice fiecircidisciplinc" f )rrtololiul.r..asigurindu-se transferul de cunoEtinqe. rczultateleobqinute.insu-sirea nogiunilor. cit...a originalitl$i.i. a.adici procesulinsuqirii cititului corcct. Aclrian. si su bliniezecuvintelenecunoscute si scrieexpresii/strucsau turi lingvisticecarele-au plicut (le-aureqinutarenria).i rcpetat. o im pprtanp deosebitl in perspectiva auroeducagiei permanente. teoriilor careseaplici in situalii variate. ale compedqiilegcol.sraale lrilitc tlc cadruldidactic. TESTUL5 Subiectul I I pierduti O scrisoare de I.fluent gi expresivse realizeazd.sa ccarl elevilor si"a utoevalueze portofoliile. careconstient "". r'tnalt tip derexcrc_i1iu acclaclccrcativitatc. a. adecvatS.a cd.exerciqiul lecturii integralecu voce rare.rex" motiice. op.. morale 9i trisigi turi de voingi qi caracrer.dezvo ltarea unor capacitdtigi aptirudini intelectuale fizice.in lang.sriinformezepirinqii asupra portofoliilor elevilorpe mi.in mareparte. scrisc prlcticc.pondereaceamai rnarea vind-o metodeleformative. ajungela: * consolidar ea.stimulareacapacit igilorcreative.'t st'. Un portofoliw cornplet trebuie si mai contin d. fiind o metod5" executar e unei ac{iuniin mod repetar.cartca dcviziti" a elevului.rltrrl. raport cu obiectivel esi standardele in educaqionale. ln clasele primare sepracdcemai multe tipuri ale exerciqiului citire: de .regulilor. -. Prin exerciqiuse repe ti funcqii minrale (psihice) gi -. Obiecthtele ciclur ilor cwrricularein inadpdmkntwlprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect. proicctul. Ia tipul ccl rnai sirnplr-r c stc dc dc excrciqiu lirrrttullrcaunor cnunguricu cerinqe indicati -.ral. iternul 1. Totusi.Pentru a se asiguracitirea conEtienti.' si adunepiesedin porto folii penrru a comparareahzdrile diferitelor generalii. .erilor.duce la dode a . Modalitateafun* dlm . ..rlc. la alcituir eaunui tcxt.pe si rite g. 3. elevularelibertatea adauge si materialele conside :tt('rtcccsarc.observ:rrel sistcrnici corlrp( )rranrcnrc a . in exerciqiul formulare a ideilor principale qi a mesajuluietc. . la I')xcrciqiul.ni" conrpunerilibere. co nstient. . carepresupunedescifrarea textului literar de citre fiecareel ev. .. * analizatextului literar presupuneexplicarea cuvintelor gi a expres iilornecunoscutegi exerciqiulde utilizare a acestora noi structuri.citireain Eoapt i..e2I lr' 1rt ivt'st' pr=olrclc orirlc. Exerciqiul esteo metodS.. srructuri lingvisticecare exprimi dimensiunea spaq ialisi temporaldg.rlni ln activitatadidactici.prin variatemetode. tul literar. este'ometodef undamentali.in ritrn propriu.ror formi estedecisi de un centru acreditat. pirinqilor.('nr('str-ualtul.prevenireauitirii 9i a confuziilor. pii. 131. L. prccun) s:rrcini q .gi deprind. Rolul exercipiulwitn formarea capacitdpiide receptarea mesajulwi scris Receptar ea mesajuluiscrisin clasele primare. c Informaqiile rezultatedin autoevaluare vor comparacu informaqiiledeqinute se clccadrul didact icdespreelevprin alte metodede evaiuare. Caragiale ' Genul dramaticcuprinde operedestinatereprezentiriiscenice.1. de I Stoic:r. caresepun in poitofoliul clcvului gi se vor ptezenta-.suri ce ei le realizeazS.p. 1n c ualuarca portofoliului cadruldidactictrebuiesdaibi in vedere urmitoarele: . povestireaor ali. a spiritului de independenti. informagiidespreactivitiqileexrrapcolare elevului.iqinl se . u rnlirc$tcprogresulacestuia la urr de :. autocvaluarca.ate. n utocvaluarea comportamentelordin sfera afecti vi se realizeaziprin chestiorrirr pi prin scirile de clasificare.unor deprinderi.sris c asigureci portofoliul a fost realizatde citre elevi. Strttctura elernentele gi componente portofoliului sunt. Existdportofolii elaboratesub indrumarea cadrului didactic q iportofolii standartlir.orienrarealor profesionali.periodic. p. si reqinl numelepersonajelorsauake nume proprii. sr a lnrqlatrver.de pildi deprindere a receptare bALrdirca de scris. A tttoaaaluarea (ladrul didiitic trebuie si sprij ine elevii in dezvoltarea capacitiqiilor de auroe vrrluarc.intre careexerciqiul gi-a dovedit eficienqa. .priceperilor.

Sursede comic s unr mora'. situaqiilein care apar personajele.mint ve3ln comedieseridiculizea zd.". moraowri.entalede expunere estedialogwf iar struciura operelor dramaticese compune scene gi-tablouyi.urilor. esteo specie gentilui dramaticcareprovoacl buna dispozigie risul prin a ii -Comedia t#qigarea rno.a forme de comic.de i ntrigd.a.'urile. chiar dialogul poate fi diminuat in favoareamonologwl wi. ca fllacterele. gi dc. lm entele vezite in sufletul spectaitorului.ln teatrul !f pot fi clasificate : tragedie.tipuri uman" . ci nu mai unul u mai multe acte. ..r.DupS.umorul 9i ironia . comediapoate fi de caracter. godern. Comediapoate'fiinprozds au in versuri. d intre ceeace ilOrsi pari gi ceeace sunt in realitatepersonajele."rr"p r"r. opereleliterare dramaticenu mai con{in scenesi tablouri.vicii. .aodeail."r. meloiramd.naruraconflictwluigi'serrde dlnacte. respectival cititorului. amuzan" " Asadar.r-no.. unor situagii. contedie.comediaare acgiune deZnod. 9i limbaju l si numele acesrora. Sursacomicului o consdtuiediscrepanga dintre aparengisi esenti.. funcgie aceste de .farsd. in dc elemenre.aspectul viaqi surprins. oierele drama tiin dram/.

. gi situaqiicoscrisorii pune in evidenqd carac[ere moravuri.desfigoari Doui gruplri politice se lupt5'pentru a9i impune cantru alcgerileparlamentare. mai mult. electorali. zinti se Com icul d. toqi suntem romini!. tipwlpomoralitatea.Si mi ierqi gi si mi iubegti ! pentru ci togi ne iubim !ara.spre deosebire Caqavencu.Dupi lupte seculare.dar esteun so[ inc ornoliticianwlwir)ersnt. Si ngurulpersonaj cinstitesteCetiteanulrurmentar. gineun Agamigi Dandanache. comenteaziautorul) .Ghiqi Pristanda.si-l aresteze Cagavencompromiqitoare.emoravnri estedat de triunghiul conjugal: TahariaTrahanache-Zoe Tipitescu gi de moravurile politice. ln ziarul Rdcnetul Carpapilor.pi erderea animeazi campania electorali.i altidati. comitete gi comigii. celebrudiscursimpiciuitor: . scrisoarea f*n Tiplttcscu.Zoe. perj simbolic.Farfuridi.. de Calavenc u. sau mai pugin o negti! In sinitatea iubitului nostru prefect! Si triiegti pentru fericireajudequ luinostru !".simt enorm 9i vid monstruos ".Titlul indicl intriga.aptrruttr 1884.. toate celelaltepersoCu je vorbesc incorect: pronunli gre . avocat. fiind folositi ca armi politici de citre Nae Caqavencu. tice clela sfirgitul secoluluial XIX-lea.. gi cel de lim baj sunt amplu reprezentate ca prin tipurile de * p personaje: refeaul abuzivcu aparenli de onorabilitate $tefanTipitescu. 95 iar picrdc amra dc Aantaj.p e de alti parte revarsl critici la adresa de o personalitate fectului.familiemaresi renumeragie. .care clameazS.oliticianwl pliticianwl prost. promiqind susginerea nu de care . ilogic. La re fuzul acestuia la rugiminqile Zoei. cfutiga lupta electorali zi... inco erent.eZahariaTrahanache o poligi pe careo falsificase. gefulopoziqiei. ridi gi mai canaliedecit Cagavencu": ..Nae Cagavencu.Odiseea" pierde precum: intrunirea electorali gi bitaia in viltoarea cireia Caqavencu mice. Caqavcncu ma nifcsmqia cinstca in noului deputat.senilizat*Dandanache . lui Urment in careZahaiaTrahanache anunqicandida tura Agamiqi Dandanache. femeia imorald . ramolismentul lui DandanaApariqiaCetiqeanuluiturmentat.momentin careadversarii impacd. care au durat aproape treizeci de ani..estc in crcaqici L L. in schimb ul scrisorii.desi zaharisit.. iati visul nostru realizatl. in elidatul: gruparea guvernamentale.i i oferi eze pentru a gisi scrisoarea cu gi si-i percheziqion casa siu. fr untea cireia'se afli'prefectul $tefan 'f ipitescu gi ZahariaTrahanache. cu atit mai mult cu citZaharia Prefecii credeci e plastografie. tipw l politicianulwi demagog. manevrele elcputat.Ghigi Pristanda. rispunde ci unul . se fiind ameninqat lavencuse umilegtein fagaZoei. cinste anorocosului adversar.intrebat de un prieten cine invinge in aceastilupti polidci. anunqe va fi sus{inutin aleg eri ci al cirui director coproprietarera. Lipsit de aceastiarmd.lirritor" p veros. Caragiale. alte situagii comice. compromiqit oarepentru a o folosi . Trahanache-$tefan Comicul de caracter. 1in 9i fiind susqinut discilime. rugind-o sil ierte gi si-l salveze..susprezidenrulnumeroaselor condusi de Nae lui din candidatura TacheFa rfuridi. caremirturisea: .caredoregtecandidatura. in festaqia organizatS.Zaharia Trahanache. . Trahanache.lupta lui Nae Caqavencu pentru obginerea pol iautorul dezviluie coruplia din viaqapublicl 9i de familie. ca . pencampania Acpiunea estesimpli: in ca pitala unui judeqde munte se. moPunctul culminant al conflictului esteplasa tin scenaintrunirii electorale. pe rul comite ab uzuri: ordoni poliqaiului. va inapoia scrisoarea Agamigi Dandanache. amantasa. Cel mai savuroscomic este com icwlde limbaj: celebrele discursuriale lui Farfuli gi Caqavencu.Gagamiqi". che creeazi" Coffictwl apare clar din prim a sceni a actului I. candidaturii dc Prin ternacomediei.fira scrupule. Accepti si conduci manicu d. Autorul.maiprost decit FarfuAgamemnonDandanache.adresatiZoei Tra hanache. poli. $tefan Ti pitescu nu se lasl gantajatugor. Iati avantajele progresului! Iati binefacerile unui s istemconstituqional".ciruia Cagavencu aritasescrisoarea. creeazd . Capiliria in ciptugealacdreia afli scrisoarea.. gruparea opozigie.Nae Cagavencu premarcanti a judeqului.tf pierdutd.corupt pentru ci are . . excepliaZoei gi a lui $tefanTipitescu.i senilitatea.aiul wmil dupi bunsuofulos"la dator ie. mici" .$tefanTipitescu cedeagi Va candidat urii lui Cagavencu.. suisoare lui O Capodcrp cra a scrisoriide dragoste lui $tco conredicde moravuri. . Deznoddmhntulil repreneazl incitierarca. diferite funcqii gi o mogie aparginindjudeadversarului plui.intruchipind electo ratul turmentatde politicienii corupqigi demagogi.

sa incurcituri. Numel e Dandanache cuprinde in structuri cuvinwl dandana gi. aparigia pretengia de politician imparqial.senilitatea ridicolul percu celebrulconducitor grec antic gi iului.. eprezinti politicianul incapabil. Zabaria Trahanachesemnifici zaharise'ala.cum spuneTrahanache) prin 'gamiqi. deci estetipul demagogului. dar lipsegte Soqietatea noastri dar. dagi-mivoie.sit neologismefranquzegti.agacum sugereazl. inare etectcritic sporit: demascl imoralitateain viaqapub lici (.. care nu se face de loc in lara noastrd!". cunosc sensul nu ra. . ir. dar urisc pe triditori". iati visul nostru 1. ce aclamim ? No i aclamim munca. ticul sIu verbal: . putem zice.te' parlamentele. .Am n-am treabi. . . ori si se revisci. .. scoate evidengipladtudineagindirii.femeie cicilitoare".. prin co ntrast..Si n-am parte de Zoigica"..creeazd...i anumein punctele. ori si nu se revizuiasci. personajelor Nwmele gi esteo modalitateindirecti de caracterizare aacestora surd e comic: numele Tipdtescu relevi faptul ci personajulreprezintdun tip caracistic viegiipolitice a vremii. Din aceasesenliale . noi.antajul politic) viaqa personali..dandanale". Am zis!" Capavencw: . careau durat ap roapetreizecide ani. in gters...Scopulsocietiqiiesteca Romini a si fie bine gi tot rominul si prospe1". .Brknzovenescu personaj gastr onomicd.. e sublimi.Ai puqintici ribdagi c uvintul ca".numele areca rd"dS.Industriaromini e admirabili.nulitate. gi.Din doui una.i in reacgii.. prostia.. construie f. O scrisoare privatd. .Iutridarea. la douisprezecetrecute fix sunt la tribu nal"...cini rea Farfuridi .... Cataaencu. rradesivArgire. dilemi nu puteqiiegi.nume cu sensul.incetineala g indire.Dupi lupte seculare. Titlul comedieicompleteaziintengiacritici a autorului ..Pdni cind si n-avem ri noi falitii rgtri?".. primesc! dar si nu se schimbenimica. iul... Agamemnon r in sugestia Dan danachereliefeazd".raze sc incoerentesi incorecte: Farfwridi:. . prim esc! atunci si seschimbepe ici pe colo . compaGagamiqi.cu toate partidele gi in sa.

ideea i#i?"rruq1. ortind-o.corect' caligraficcerinqele r. lexical9i gramatical. vs..obscur. .toate). casetl audio etc... J. fluenti g i expresivl.. a simpi:a percepe. exerciqiu.. a Cit..a inainta.rli. conjuncgie.propozigiesubordonatl circumstanliali consecurivi... td.."i intimPlirii' consecinqele S tratepii didactice -. suferingi.dezvoltarea cor ctt fonetic.. "u pe fizicegi moraleal i personaielor bazainformaO:. . Actiaitat. 3.asuJ'la:astinge..col elor.a avansa..propoziqiesubordonati circur nstanqiali timp. gdnd . . nemw lpwrnire mulqumire. Mi fascinaapusulsoarelui.*ili. a capacitiqiide receptare mesa.satisfacgie. l..r B:lT# ". ie .tollre in scris.rg" Buratino.. scrlsefl orale.] ea din noapte aamintirii o vecie-ntreagiscoatede durerir' .elor . 02 si foloseasciin exprimarea O" si rispurrdi cor.punctuaqre.pronume personalcu valoarede pronume reflexiv. lu minos vs.. adaerb: Md"tot intreba. plicere. de rpc careinsi la simqimca-n vis pe toat e" ..explicaqie. l.frontali.. apreciind ... si citeajci corect. de . Subiectulal III-lea l..baza plan...cere.adjectivdemonstrativde dep irtare.d""rnolt"readeprinderii de citire coredi..J frerar. evolua. *p.p..in text este pronwrnenehotdrk t (aparela forma de feminin .cind cu geneostenitesarasuflu-n lumn nare" ... I a conqinurultextului . independenti.propoziqiesubordonati atributivi. s) durere: chin.. .innegurat in biografia lui era un moment obsiur." joc euristici.ie"ical 9i gramaticalla inrebirile adresate. linigte. fot B. [.in ritm proprtu. . O.tilor de Alexei Tolstoi (II) Ti pul leqiei. c..propozigiesubordonati circumsranlialide timp.. reqinind o. gi expresiv.. pe obiecthte opeiapionalet: parcrrrsul.. Mijloace de inadpdmi'nt: . tihni In peisajulmo ntan giseaintotd eauna tibnd qi implcare. a regresa a progresa.e.z/ P. tot . ginditor(oarc). J i. mifac ci n-aud.girrclire. Proiectd'elecPie Model orientativ de Proiect pentru clasaa II-a Scoala Aria curriculari: Limbl 9i comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini lnvalator. O: . a propigi v s. #. interjecqie. adjeaia pronominal: La miting se adunase oragul.De vorbiqi.:"'... Prim-ministrul a . problema deszipezirii.. numirul singular. intunecos.rii de exprimare ..pronume relativ compus.. jroiratt ' instructai.pe grupe ' .Era un gerllde cripau pietrele.. diapozitiv/diafilm.propoziqi esubordo"gi uatl circumstangiale timp.in text este t conjwncpie swbordonatoare: . ..resPecdndsemnele O.texl.l /incit mI credeamintr-o lume de basm. turi era compromisi.propozigiesubordonati circumstantia li consecutivi.] dureri simpitetoate ca-n ois.f . unui ionqinurul ac estuia/pe. elevii treblie. pr epoziyie. Revenca discuqie i.'mixti Scopuri: .l9? ta Subiccttrl ll-lea nl A. de .-. Clasaa II-a Da ta. calm.piind...fluent proPrie cuvinteinsylng drn.rar (inviglt ura pentru viaqi)..i a..retic.. 4.rpri"ae Ol -"ri. . regindirc 4.rcgindit. a oI ulttos (a oluptwo : senzual. ilustraqiicu personaieanimale. in odaie luna varsi pestetoate voluptoasaei vipaie" . didactic. tuturor sinistraqilor de zdriiexpozigieipicorgani insiqi inrervenite. mingiiere O confruntare de idei ii oferea satisfacpie. fo. conversaqi e M..negindit.pre pozigiesimpli. dcea.Capitalei' in a." (Mihai Eminescu) o interjeclie: Seauzi optit: de! t substantizt:De po atefi prepoziqie.genul feminin gindit. patimi.... a esolwat omti! zgornotvs.. a 2. cu .tiilr.cici [..t."" c" va intreprinde g uvernul b. 2.. mi.2/ P. Proiect de lecqie in Subiectul lecpiei: lara Pro..i"Jf*rer"rile furnizate de text.a rap Ca*p uI mir a. .**l.i la sfirgirul lecqiei de. ceeace . t substantizt: Iot esteadverb" .propozide 1iesubordonaticircumstan qiale cauzl. tiilor formula te.p. 3. .. trii.pcrdele-ntr-o parte c6ndle dai' .

r Nu se vor re alizatoateobiectivele intr-o lecgie.ci numai aceleacorespunzitoar e tipului de leclie' .

. inqelegind .r l.exerciliu de creagie .actrvrtatePe gruPe .joc didactic lor. motan.formativi . urs etc..Lr.vez..sa mveqe ceva. in_ sopited.si citeasci pe roluri.individuali enun! ! . diafilm'sau ioc d idactic: Recunoiste personajul . ursulpdcdlitdeawlpe (pcntrutextgiindrumiri metodice. dix. rlo.CumsecomportiBu.Dirijarea invigirii * instructai: realizarea climitului educaqional .Itl IlibliograJ'ia: . .Anun(area titlului lectiei ei a unor obiective 5.deg! teptufegiinq eleprule" .conversalle ratino ? * orall . . pix. video. Verificarea temei scrise l.si povesteasci textul pe bazainsu giriiconqinutulur.. H. de plange. persona.Explici de ce vulpeai . de .joc.migcare .Desprecineeste in aiest text literar ? perso. formuhnd rispunsuri. . povestlfl cu ..iomportarea persona. ).Ce trisituri alefieci..individuali formativd .Citeste fraementele.conversaqre . drix. lional.exerciqiu de citire selectiv i din iare se?esprind trlsituri alepersonaielor ! .sslsgie texte de comentate. _ I I ' t.ie animale: .Ce facefiecare nal t .a ctivitate frontala si scriseacasi vor fi veri* individuali ficate din puncrul de vedereal continutului si al regulilor grafice.conversatle oln oasme.material didactic: s'Juete per sonaje.derol cutieintre doi colegide... Poaesti .exerciqiu .Citegte o Ci tire pe roluri .tltl9*i?gi. diafilm etc. . Captarea atengiei 4.dia.expunere hierar in lar a Pro5tilor de Alexei Tolstoi ' .joc didactic acestepersonaie.frontali .prob lematizare se idreseazi lui B?a. n ix etc.e s ugestii metoditr.si-gi aleagi un personaj preterat. ' e d1ntaptelefr vorDele sale? ..chsere'I-Iy.audigie vizionare sau pozitiv.ordonare/plasare a vulPe. Enunturile exclamative . Citire selectivi: .Irraqii Grirnrn.Pentru viati." . pityea integrali a textulul llterar scnsa individuali formativi orali frontala individuali Pe gruPe tormatlvi r Se analizeazitextul pe bazaintrebirilor: vorba . apreciindionsecinieleintimplirii: .problematizare timplat in continuare ! . Joc de rol: Iniqiaqio dis.adresindintreberi. Momcntul organizatoric 2.exerciqiu .frontali .dln4a . l. Chcipa aur.Iormatlva joc de.orali . casetiaudio. Obiective: .Transcrie ul timul . chix.exercllru tino spunindu-i . .Spuneqigi alte c uvinte iare sl rimeze cu ix.. Joc didactic: Jocul rime.elor .itas Educa2005.vrzlo nare de. Gr.. orala a texrului literar r Imaginali-vi ce s 'a in. r Momentul de sc riere: -'pregetirea printr-un .. Lrteraturd pentruceimici. 48-51 pp. tix.frontali lui literar .orald .agini .planfe cu im.5e pot prezenta siluete ..materialul didactic desprinzi pregitit rui personai. .orali .i aprecieri.frontali .Alcxci'l'olstoi. Aprofu^ndarea textului .Pe gruPe sprepiqanialui Buratino' in discuqie Pot interveni q i algielevi.c a l4ftu... mix.. siluete lorih plange sau.exercrllu orale ultima replici !" .scrrsa . Citirea integrali a textu.formativi oPovestirea integrali. de exempl:u: fix.orali .

ele vii iau siluete de personaje si interpreteazl.i. Bucuregti. Tipuri de eaaluare Evaluarea esteparteintegranti a procesuluide invigimint.formativi 6. Defilareapersonajelor . doar mimind. (3) itemi subiectivi: .itemi cu rispuns scurt. itemilor.vizeaz6. criteriali gi normativil concursusunt-examenele. .." vii.itemi de tip eseunestnrcturat 2. Editura Ana.soarinaturagi nivelul pergi . Temapentruacasi(exerci qiile 9i 3 de la pagina 2 67.explicatie spuni proverbe. E'oaluareasutnativd esteperiodicl. Limba fi literatura romind. .qi eaaluareasubiectiad -labazade limitirii tipuri de evaluaresti criteriul obiectivitiqii in notare.problematizare poatcfi: Eaaluaraa r fornrali qi informali. intre cele doui Eoalwareaobiectiad. corect-inc orect).joc de mimici -::"'#l' l".AceastarePreEaaluareainformald esreaceea zinti strategiade evaluareceamai frecventi. Eaaludrile fo rrnale. verificlrile reelizatein cadru! ins pecgiilorla clasi. formativi gi sumativi. care relev i progresul unui foriatiud esteaceastrategiede evaluare evaluiri nu este sale de ficienqele in inviqare. Manualul pentru cksa a ll-a.tl cel mai i^r g. .2004).itemi de tip eseustnrct urat.exerciqiu .Arigurarea retenqici a qi tronsfcrului o5 t. invatare."l Pentru cadrul didactic evaluarea reprezinti orientareain planificareainvilirii .itemi cu alegere . ln r. dupl un anumit interval de timp al inviqlde rii.nr. se realizeazdzilnicin activitliile cu eleare evaluare funcqieformativ l. .oalrorra asiguri feedbackulcontinuu. . Aceasti ""r".orali . .. un joc de migcare.Scopulacestei acesruia. toalitatea proceselor produselorcaremi. prin 'b.apreciazimisura in carere zultateleinviqdrii sunt in concordanqicu obiectivele educalionale propuse.::::: . tncheierea rctivitlqii/lecqiei mentul lui Buratino ! .itemi cu alegere multiph. cu noi exemple. are caracter bilanq.joc de migcare .Marcela Peneg.conversatie de re: Ii se cerecopiilor si . realizatede instiruqii specializate.itemi de tip pereche. . formanqeloratinsede elevi in inviqare.itemi de tip rezolvarede probleme. Conversaqia incheie. . . ' prin carer ezultatelesunt comPade criteriald estestrategia evaluare Egalwarea rate cu stand ardesau criterii prestabilite' Eoaluarea norrnatiad repiezintd strategiade evalu areprin care rezultatele elevilor sunt comparateintre ele in vedereaierarhizlrii .Explici titlul ! . continui. elevsaulacutrele gcolare'Evaluare a norarea.. i n interacqiune cecu lclaltccomponente: predare.83-84 din prezentalucrare. da-nu. Tipuri de itemi Penuu. uoolrorio. . .ci feedbackulimediat. 3. : (2) itemi semiobiectivi .finalizindu-se cu note' c alificative.frontald .Irccdbrckul 7. rile. itemii se clasifici in urmitoarele : categ oriiqi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali (adevirat-fals. cei mai importangi itemilor serealizeazdpebazamai Clas ificarea a$eptat' {iind: obiectivitatea tn notare qi tipul de rdspuns Din punci de vedereal obiictiiitdpii tn iotare.D 2 I 4 101 ) 5 . r obiectivi qi subiectivi. ln continuarevom relua doar clas ificarea multor criterii. furni zeazl datelenecesare vederea in adoptirii celor mai bune decizii educaIionalg. vezi pp. .definireaconceptelor ettaluaregi itemi.intrebiri structurate. cu scopul cregteriiperformanqei formativi trebui e si fie permanenti. realiza Pot ac easra firi siluegi te sau migti. evalulrile naqionalegi chiar desfigurati de cadreledida ctice.

cum sl invege. 14. arati ce trebuie si inveqeelevul. riiur. Scoh. l:]valuat'ca A<f progrcswlu.r. rii gi sporesc increderea elevuluiin propriil e forqe.relevind eficienqa acti vitiqii sale. Evaluareainfluengeazi inviqarea rezultatelep ozitive intiresc motivatia inviqi.i p. I Strrit:ir.giin alegerea metodelorde evaluare. .

i sefereascide omul rogu.i niciun fecior e si-i urmeze la domnie. adici itemi al ciror rispuns tr ebuieselectar dintr-o listi de op1iuni. nici impirngia pentru tine. [lnun1. urmattrde intrigi. Cum senumestecuvintul c aredenumegte fiinqi. obiectegi cifre magice. Fiul omului gi numeroasi zicalece relevi menmlitatea ingelepciunea mare. degeaba "[. Ex isti o propriu-zisi.Numai fiul cel mic suferi. basmulcult. Ex poziyiacuprinde acestiLforrnwld gi gi in acgiunea aremporalitate aspaqialiglls d i citeva indicaqiidesprepersonaje.] voastri. si-i pe cel mai vrednic fecior pentru a-i urma la domnie (intriga basrnului). Ca orice basm.incepe cu formula iniqiali: . av eanumai trei fete .." sau . .virit in sperieqi". fratelesiu.. elevii si fie cap abilisi recun-oasei definigiasubstantivului./ $i la rizboi.mediane gi finale). pe careo milostivise.. (2) iterni al clror risp uns trebuieelaborar. ii di cu si a ursului in caresedeghizase il sfdtuiegte nu seinsoqeasci omul sp in 9i . Caracfiruagieinigiali.intreblri stnrcturare. 9i si vi ii mei. alungat de un urs grozav carel-a .doarn-am a trii cdt lumea. Ca structuri. cdcimila Domnului: " lac de-ar fi..urarea Urarul ll a.nici tu e tti de impirat.frunza frisinelului.Ei. sefriminti cum si indeplineascidorinqatadl ui. basrnulsc clasific[ in cult Eipopular. litera mici de mini corespunz i!iv.... o Itemi semiobiectizti elevul trebuie seconstruias cirlspunsul. de acgiunea teristiceoriclrui basm sunt: ptizengaformulelortipice (iniqiale... . bro_agte celui de-al doilea {ecior le . fhceul inqi :le din tinereqe alegeacelcal careminincd ji'. e grozavulurs care-iiesein calela un pod. Si umblad numai aqa.astanu miroasi a nasde om'. Obiectitt d.Pentrufiecareliteri scrie. sunt i bine si gezideopartecum zici.cltunu..i destoinicia i sii pentru a constat a lui par atitudineagi gospodiriaunui qiran inrmportamenrul Craiului.c) pronume.r atic..s-a grlbit si se inr ci. Povestealui Harap-Alb a apirutin revist a Coworbiri. lor gi mai ales curajul. Poit de Sfinta Duminici.. Astfel pregitit. gi decit si incurci numai agalumea. I . un lucru. Basmuleste. Verde-impirat..eevaluare. d-e gi o gami . limbajul personajelo r din popor. Acegti itemi se clasificiasdel: . careavearrei feciori".. De mulqi ani cei doi fraqi nu se mai vizuseri.demetaforespecifiCe de personaje-cheie"r. Craiul..o iemi narativi carecuprinde trei probe de voinicie gi finalul. . Amu cici era odati intr-o qarl un inipialdcareplaseai.o oglindire a v ieqiiin moduri fabuloase"(G. iir..iri-mi de giini. a unui pirinte nemulgumitde feciorii lui.itcmi caresoliciti un rispuns scu rt.itcmii sc clasifictr asdel: (l ) ircrnri ciror rispuns esteselectat al dintr-o listi de opliuni. Cdlinescu). posomorit. mai stricaqi . a.. frate-meu dagi ci sunteqi poateculcape-o urechedin parteavoastri: la Sfintul Aqteapti s-aimplin i dorinqa inainte. ci de ciini nu mi tem rr".duci-sedin parteamea cine gtie".ec ul intimpinat cu batjocuri: . L'Desfd. inapoi"' I Uahl de nepogice are!Vorba ceea:La placinte..\ ^ ' I 103 ....in spagiul liber. e. nu seindcplrteazi foarte mult de modelul basmuluipopular.b) ad verb. Cum vid:eu.. Un elemenrde originalitatea basmelorlui Ion Creangi estetocmai impletirea lui losului cu realul li aceasticaracteristici esteevidentdin Poaestea Harap-Alb..a-i ci s-a implinit vorba ce ea: mincarea.ii cereCraiului hainelede gine re..i deznoddmint. Asa-i ci ne-amincurcat in slibiciune ?" Es.Vcrbulesteparteade vorbire carearatd. literare la 1 august 1877. Iixemplc: o Itemi obieaiai. i-a scrisCraiului.0 rl I ln funclic de tipul dc rdspuns ageptdt. toat i Yiaqa feciori de craiu.. iar verii secunoscuseri. iqi caracterizeazd prin proverbe : . degiesteo creajie originali.tiinqeazipe feciorii sni gi-i suPuneuno r incerciri de voinicie.lmpiratul Verde.Craiul ttn. un fenomen al naturii? Opgiuni: a) adjectiv. La despirqir tatalsiu..ca si mogfiul escpimintul". dragul tatei. o . Craiul .d) substandv. impirlgia estepopular. .. nun ta ca incununaa virtugilor dovedite de protagonigti. acliunii basmului cu prindeincercirile la care Craiul ii supunepe basmulutcuprmde incercarlle lui per ipegiile Harap-Alb... fiind bitrin . rtele mai mare al Craiului. f)e exemplu:eleviitrebuiesi adauge cuvintul/cuvinre le carelipsesc definigie: din .

'"*i:.ne. Pcntru a se realizao evaluareeficienti. trebuie utilizaqi gi itemi cu rispuns consrruir de iltre elevi.degi existd. . in cadrul disciplinellimba iitur rturu .. itemi subiectivi de tip eseustrucrurarEi eseunertruit...49.. cazulacesr&a. in carese nareazi.p R.trat TESTUL 6 SubiectulI I Povestea Harap-Alb lui de Ion Creangi Basmul esteo speciea genului epic. Idetn.animale ndzfl.aflatein lupti-cu forge. popular saucult.intimpliri fantasticeale uttor petsonajeimaginare(feqi-frumog'i..ane etc.p.l in funcqiede autorul individual'sa ucolecI Dicl:ionar de termeni literari. ctc.v 2.. preferabilitemi se cu inalt gradde obiectivitate.vrijitoa re .ale riu[ui(simb olizateprin balauri zmei. r v.) pe carele inving in celedin urmi.)..i romAni..zf. in riscul ghicirii rispu nsului.49.iy.. p. z ln evaluare recomandisdseformulezediferiretipuri de itemi.

i tlificuluqiivielii..nd. se calitiqile personajuluiprincipcrsonajul.Fata tmpdra tulwiRogreprezinti farmeculfeminitiqii.Aga il urdse_ de tare acum.t). mod cic. nu nta lui Harap-Alb cu fata impiratului Roq (deznodimintul).ru siml'.capulsi pieleacerbului"b..". Hnqigurile pi durii in carerlticegre t . unde fusescatrasprin viclegug.r q. au irisituri supranarurale. mornent.principal." inf.gidin ceasulacel aau inceput a vsrbi ele irt dc-clc.calrunitili. in felul lor. va fi ajutarsi in deplineascidoui un tlirt inccrcirile la care-ilva supuneimpiratul Rog: si aleagd "macul nisip in timde -doui grulnop{ii gi s. a inde ciudaqii peli tori la curteaimpiralclepciunii gi devotamentului.seuit i qi rabdi""Cular nirrc:ri. il in Irrt'lrisdc rccstain fintini . ni ci la chip.intruchiparea experiengei viaqi. a Spinului.cd daca fi fost in banii lor. irrOchili 9i Pnsiri-Liqi -Lungili descoperi cwzdtoareafeternl. si de . Ros. Formula de incheiere. sc duceaco lobc gi rnaruri . in drumul spreimpira tul Ros. estede sunt manifestirile experienqei in . il ajuti si seformeze: SfhntaDwmini cd pu-ne incercarernilospal fizicului gi forgaspiritului.Slinul de fel nu samini in partealor.rati din tre cele identice. la gi. ajutat de Setih gi Fliminzili. o cind qi cind mai rostegte incurajafa ceacesrlucru gi calwl:el vegheaza. bunitate.umul tindruluipcntruviaqi. si c.ajuti" sigi dezvoltecalitigilatente:inteligengd.generos bun gospodar: cruqiviala fuinicilor si impro9i v. irr lrrczentareacdrora naratorul relevi ar taportretisticS".'Harrp-Alb searati milostiv.inrogiti. calamitiqisociale(Fliminzili) sau aspiragiiale ormcnilor. spccific.u ndeildemasci pe impostor. tacol al formirii gi al maturizirii Personajele grupeazlin mai multe categorii:Harap-Alb. Spinul va incerc_a scape Harap-Alb dindu-i porunci tot mai greu de in delrlirrit:sa aduci .izrcaztr stup pentru roiul de albine. In de curaj qi mai alescapacitatea a ved eadincolo de aparenge.zdrivane9i o aduas cc impiratului. fi elibeiat cri condiva srr schirnbe identitate a..I t04 l)r'trrtrtrl l'cciorului sprcirrrp:irnqia Vcrdc-irrrprirlt sprcirrrp:ir-at ul cstc lui qi l{o. dat oriti lui Gerili.iidentificepe fita ceaadevi. Naivitat eagi imprudenqa rransformi.sii-o a4uci pe fataimpira^tului gi.Acestaiitaiecapullui Harap-A16(pinctul culminan.facecu dingii. 1i.fantezieinventivitite vergi bali.rrSpinul s ede drepr fiul Craiului.iarcinenu . simbolizeazl. fliciul riticegtedrum ul spreunchiul siu si va fi nevt'it srl-ltoctncasci slugi pe Spin. personajecaretesteazS. Cal ul il omoarl pe Spin (il in.clii. consumi uriagacantitatede mincare si biuturi impusi de impirat sub amenintarea mor[ii.de unde se bat mungiiin.tz.. nici la bunitate. Uriar rneazd. antreneazi tlnirului. ca gi forrnulamediani ._r"cprczinti tlr. Pcsemne inima le spunea Spinul nu le estevir gi de aceea ci nu-l puteau rrristui.$ir lirrurvt.ipsit rlc expcricnga vielii.in-vizduli gi-i di drumul de -ac_olo). nizdrivani pentru cI rc. r. slugi a Spinului.. l'ormdrii .daria si mai vedem" [noi] ce sepetrece speccititorul/ascultito rulin acest lui h masi dupi plccarca Harap-Alb".gig"le..nwl feciorului de impirat. slugalui. apoi izbinda saasupra icnia destoiniii testeazionoareagi-l . Din acest feciorul craiului devineHarap-Alb.iltzt:. Ajuns la impiriqia lui Verde-impirat. Ultimelecuvinteale basmului sugereazi din similitudi neadintre universul real qi ceIimaginar: cinc mai acr-rur qincir-rca.. lipsegte basmullui Creangi. se inakd.t I lrrrap-Alb. Noblegea darul prietenieiaparevidentlaintilnirea cu_cele gi cinci personaje grotegti.siliqile"dln gridina ursului. prinlesele prives ccu antipatiepe Spin. il readucela viagi pe Harap-Alb.Trecirrd toate_probele carese contureazi un portret complex.Fataii urmeazdpe tuftriVerde. prin t:orespunzitoridealulu i moral popular.De fiecare dati este ajutat tlc Slinta Duminici gi de calul siu nizdrivin.tutc u pielrc scurnpc in fine.ca de Ucign-l Crucea ".ata impiratului Rog: calul lui pi turturicaei trebuie si seintreaci in incercarea de a aduceapi vie si api moarti gi trei smicelede mir dulce . doringadepigirii limit elor (Ochih.capete* -.lupt a dlntrc binegi rnu.. fata impiritului Ro.sclirr irrtr..i gi minincd. personajul. Pisiri-L. l." rJfoi-eazi. naturale (Gerih. pc la rroi.irrtlrolic. il vilzind cum se comporti cu Harap-Alb .pcIa noi".. are o infigigaremul t mai plicuti gi samini a fi mult mai ()ttlcllos. Izbinda-va fi a caluiui. cu ajirtorul cirora indeplineste toate corvezi lela care supune impiratul Ro!: supravieguiegte il in casade araml. s-ar fi lepidat de ele ar Spiin. gi. Sph.i ^ i.lrunr inchciatcu rasplata fireasca: nunta si ped epsirea riului.qi-Lungih). Harap-Alb mai estesupusunei incerciri de cdtref. carlsplati. Acesteasuntpersonaje anapoda.cittcarcbanibc virrtclc. Setili).

nu o trece. exclamagii.este9i inceput al lui se riticegte es teo probe pe careacesta. Coborirea ?n infern se i ncheie cu moarteainiqiatici. in rlte rrecere.afa cum fata implratului Rog qtie ci va aveanevoie de cele trei de smicele mir dulce ."anticipeazidestinul personajului. si treaci intr-un cerc eiistenqia lsuperior. imatur. JurimAntul impus de Spin fecioruluide impirat de al sluji .2 105 l' 2TuclorVi. personaje calambumri. onomatopee.rcu gi iu Eminescu. acestea are viaqi. pp. Int"e resui 1o"irh... marcatprin nunti. un stilist abrrrrdent. zatorilorrc.rnu.eangi..Rolul ei reprezinti p utereadragosteide a facesi renasci omul iubit.i . artisrulindividual incintat si populari a d evenit Creangi esreci in el colectivitatea pe pluteasci marileapeale graiuluiobs tesc. sprealti lume: trecerea sunt profun de:podul marcheazd.. Poaestea Harap-Alb exrstanumeroase loguffiind apro ape (de celor cinci zinte (ceatiadin casade arami) si ampledescrieri pilde poftr etizarea de Alte elemente originalitatesunt wmorul. 15 si (> ._p_rin . populare.bucurogidin primul moment a fi gh icit in el o congtiingiinruditI". eroul pierzindu-gi idenspirituali noui la capitul cicare-iimpuneo traiector ie devinerob.in carepredomini naraqiunea . ini. riminind un reprezentant artisticecareil gngtle aqad. podul cu n unta furnicilor-reprezinpddwrea-labirintincarefiul craiuspreo mai profundi matur izare.Mulqimea estetical cazului lui folosi"d formele oralitlgli.apare.si duci la un nou mod de existe nqi. condigie titarea. expresiilortipice in scrisullui Creangi zugrivegteo natur i rustici .na semnifici coborirea in inf ern. gi descrierea diade Spredeosebire basmulpopular.i stilul oral datoratabungror e$ti).Unic prin geniullui. basmwlwi Semnificapiile podul sub care agreapricraiul deghizatin urs.zicale.'rn l.api vie gi api moarti. neasiminatalui putere de a evoQr.estrans vigoare a congtiinqei tipic al Junimii.ora1. in realikte.tuigii-gidarul anticipirii. fknti. lui un ca viaqa. o cxperienlicapabil.constnrcqii denleide interjecgii. prin acea cn M"io. dialogwriamwin lwi absente. scriitor din linia realismwlwi Negruzzi. reia esredeplin format. drumului iniliatic...pini vei muri gi iar vei invia.l rra'pro 1."1.

complementindirect gi subiectlogic. in ritm propriu conttia ntda eleaului. bdgarede seamd... 2.. lrr luptl. i-vcrbpredicativ.) N wmaitu ai puteasi-mi spui adevirul despreceleintimplate . 2. f. dar mi-a plicut mult.corect gi fluent cel pu qinun enung. la de diriior. necesitl efort congtient. cum ' adverbr elativ. . .i didacticede tipul: .de lungiduracomplexe. .rolul inviqitorului fiind ace. de Exerciqiulde cirire selecrivl9i dramatizat i imbinat cu exerciqiul exprimarea elepireri personale.) C.cindva") Iqi spun o datd.propozigiesubordonati circumstantialiconsecutivi. e .propozigie subordonatoare subiectivi. in deruti in rindul opoziqiei.foame . fiecareelevsi ci teasqi constant. dctiaittili dt inv . Nc-a izb it infigi. (adv. Citirul giscrisul sunt activitlqi intelectua le depuni efort congtient.doar" ) Nu mai frecventaclubul artigtilor! (adv. Ideile pe care le-a susginur discurs creeazd.ti" si ingeleagiceeace citescqi ceeace scrlu' Cititul gi scrisui.metodede comunicarescrisi." 9. gi individuale. Sefii demn ori de cite ori impr ejurareao impune ! 107 l:rontalcpc grupe. 3.model Subiectulal IIIJea .introducepropozilia subordonati circumstangiali mod.i rea iemeinici a ie*telor literare constituiebazapentru exerciqii de puneri liber e carevalorificl in grad maxim capacitatEa receptare de expri9i re a mesaielorsc rise.. l.metodeconversative.de pildi. de . de in subordonatd. (art. (subi ectmultiplu exprimat prin pronume personal. B.etc. Ploui in averse. + s. lwarecwasaft.brainstor mingul.area lui rivisiti. aducereaminte. nu de mai mul te ori.. tragerela sorpi .Copiii trebuie si tt.conjuncqie subordonaroare (. imaginaqia voin9i dezvolti gindirea.textul liter ar".i concu implicagiivolitive gi afective. creativelnsu.RegineCit mai multe expresiifrumoasedin.prin efort intelecrual limba gi literaturaromini. memoria. impresiile/pipeisonajul!". dezv olti imaginagia. . jocul didactic.subiec t. eazdtrisilturi de caracter.. (adv. 2.cdaud" .incit.a.i cu metoda conversalieie uristicedezvolti capacitatea >r a ui de receptare mesajuluiscris. Odatd plenui semo cilitorie in jurul lumii... mijloacede tnvdpdmhntmodeme. 3. ilor tuturor elevilor. inviqarea dramatizatl. 1. in lecqiile si de ci congtient. .FiecareelevsI scriecuvinr nou-insugitegi si formuleze enunquriorale 9i s crise' si-gi exprimeopinii referitoaOri de cite ori'esteposibil..dc-mi pare" .prepoziqie simpli. c. In cur ind vor dispirea monedelede cincizecide bani. in propoziqiasubordonari are funcqiade nume prediCativ. Condipiilerealiz drii acestuiobiectiv cadru sunt: oparticipared. Rolul jocwlwi didaaic in tnsu$rea cititului la clas aI conttiente.corespunzit oaa acriviriqilor de materiale mijloacelede umane. reb.Sepot real izajo. introducepropoziqiaiubordonat i completivi directi. 1. (subiectnedeterminat) Ew si Maria m rgemdes la teatru.audio-vizuale. spiritul de observaqie.). propriu. curn . 4.. Aceste "ciirriUqi motivaqia jocul d idactic. voinpresuPunexersa rea suti difi.. asemenea formuleze cel pu{in o propozitie referitoarela mesajulscri sreceptat(textul literar citit).. preponderentmoderne.i i. problemaeuristici. fireassuccesiunea Cadrul didactic trebuie si asigurecl imatul educativadecvat. valorificeresursele si mo bilizezeresursele si este De asemenea necesar se creezecondiqiiPentru afirmareac apaiqimint. r/z .elementde relaqie. mi..i substanrivpropriu) 3. f uncgia complemenr are de circumsrangial mod de Nu qtiu curn se numegteacestcaste l.predicatverbal.Recun oagteqi e despre. elevii trebuie solicitaqi la textul citit si analizat. igdrii.rrnl inrtrrrtttenteale lucrului cu cartea'ale muncii intelectuale.bazatepe efort intea.loculiune adverbiali. relalia siimwktipd acadrului didactic cu elevul. il de ln activitatea invigareun aPortdeosebit arejocul didactic.Spuneqi ine reciti cel mai expiesiv?".ipare lectualpropriu al clevului. metodedidactice forma tiae precum: metoda exerciqiului.il. b. i adv.Aceasti metodi creeazd. -. S-aintimplal agacum mi-aminchipuit. facere de bine. Actul ciritului rebuie imbinat $i cu acelaal sc risului. . iar al elevuluide partic ipant activ gi congtient. 2.a izbit cu toati forqaflanculdrepr. in jur . este si congtientizeze voinqaI' a. conversaqia tizarea.limbajul.I t0t Subiectul al Il-lea A. eforatl. inviqarebazatepe obiectivede referinqi clare.. 4.

ereceptarea mesajwluiscrisprin efort intelectualpropriu al elevwlii Formareacapacitiqiide receptare mesajuluisc risse realizeazdprin a strategiididacticemoderne carepresupun: . Strategii d.idaaice de formare a capacitdpiid.l.

..tiingade voievod patriot. va sta in suaD a ta cuvan t.Presiraqi. r. rugnndu-semai mult penrru ei ca pentru n oi..$tefans-azbuciuma [z..unconflictpsihologic.cilrrl(:terologic qi rnodalitnqi cstcticc.. o"-plu.lin. vru ea ca numele ei si-l gtie gi sn-l cinsteascicu roqii. congtient slibiciunileomenesti.nire". Ci vru eaun domn drept.]cum vru M oldova asavrugi eu.ldirrnic.tactilegi auditiveprin care.i Occident. O caracteristicia drameiApwsde soareo constituietipwl de conflict."zi-J...Le boaielede ia un om ?.Ew citesc. observi.vizual-motorii.. :lll]::.in Viforul qi L wce afdrwl).e^t"st.-am vegheat si-gi odihneascl ca suflemlei osten it.i".. Domnirorul e pentru ci incercarea de a-i uni pe cregtini lupta impotriva pigini lor a eguat: lui in cercatsI unescApusul intr-un gind. pe fon dul unor teribilc fulsi trisnete (decorromantic).Ew citesc.". si lase in zavistiegi si seridice impotriva primejdiei obgtegtia cregtinitiq ii. Patetica tiradi esterostiti.Era.[.".... ci zic ci sunt crestini. de jocur ile didactice/ocul sunetelor.. D. prin cluce rulMoghilA.. .. Sunt bitrin.Unde sunt mogii vogtri?.l.$tefancel Mare..ril..i.oriclc citc oriexiste posibiiiratea instalirii 'r'i rrr.qii. trilogialui f)clavrancca p oatcfi piati dc clrlrttclcshakcspearienc. didacticeEu citesc. clasele ln priraare pracrice se iocr..." Elogiazi. Punctul cwlminantal conflictului il constituiescena i ncoronirii lui Bogdan.lrltcglilt<trganic -stru.i rr polui moldav.rtrrluiauditiv.Domnitorul il oblige pe palui ri^cul Ulea sI participe la insciunare.1.i graviteazd. invoi cli crrpcccji-n apoa. Ii vorbegtealuziv. . ori st'solicitii c{orturiintclcctualc mari..Formdm cuztinted.rrecer ein revistda telor saledin timpul domniei si testament politic: . Congtientde mi siuneasai. protagonistul dramei Apwsde soc{re.rl sc'z.Oh ! pidure tiniri !. esteo i" coplcaitoare in celelalte doui piese.. de de domnitorului preocupatde soartagirii gi a poporului impotriva boierilo r anrtrioqi.insila .i r-i situagia). a fost ti!. agra. sporind emoqia.rrici'..jertfeleostenilor sii si recunoagte patr iotismul aces.Je. prin auzsi prin pioiir c()l)lllrcculloscanumiteobiectedi n naturi. ... agacum relevi discursul.Eu am fos t biruit Rizboieni gi la Chilia.I 106 itt jocul sc ..rr...Yl'zind ci rimii cu figiduiclilc.irir. Bogdan.. rdspunzi. la Caffa pini la Roma..'J" 9i o silabaqi .q i trimiqii mei betut din poarcd poarti.Aiurn e bolnav.... Acest conflict devinernanifestabiai n acal treilea.. desprecompl otul urzit paharniculUlea. u ficut cdriri bitute drumurile pustii oameniimei gi degeaba. ca o minune a Domnului nostru Isus Cristos. meiaje cu . gi mai presusde orice situeazi nevoile qirii: .r. Acest conflict esteexacerbat conflictwlsoci al. joc flt/bclr7'l se cxcrcigiilc citire.dornici de putere gi de bog.."l"irrtr.i.. Oana.p':pozigii ctc' Un asemenea poate preceda/i ncheialsau poate irt. gi n-am despuiatpe unii ca si imbogd lescpe alci vru eaun domn treaz. j"j. ciutat si unescRisiritul". denu. . . .impunindu-gi implacab ilavoinqi.a rimas adinc in memoriasi in .ca tampon intre Orient . Ca bu n cn'.r". stolnicul Drigan gi jitnicerul Stavir qi gribegteinsc iunareafiu: i siu.reaPocugiei bolnav (calul Voitig a lunecase.Unitateatrilogieio asiguri rocmaipersonalitatea montald" lui $te fancel Mare..a sirnqurilor vizuai -tactil. :r:.cturalcclici..fcrctrrile tu tw tu . iscilituri fudule gi praful s-a alesde invoieli". Prin Jocwlsilabelor. Personajele a principalegi secwndare celetrei dradin jurul personaj ului$tefansaual testamentuluisiu politic sedefinesc.r. mai ciprinsesesub trupul siu piciorul rinit si nevindecatal domnitorul ui. Recue infringerile... ". provedin con. diclactic poatcdcsf agur:a dc cirr.scedin carese desprindemonumentalitatea $tefan..r. zbuciumirile personajulu i$tecelMare. lntors din lupta pentru apdra..i n primeactealepieseise contvreazl. le denumesl. r" formeazd" se dizvolt e ckmpwliizwal de.. si numele ei tre cu graniga.apoi ameningitor.a plictiselii a oboscrii si elevil or..orirlc... perisabilitatea biologici 9i de de de sa 'ile responsabilitXqi voievod. Scriitoruladucein teatrulsiu caracrcrc draicc imprcsionantc.':. Moldova a biruit pretutindeni! Am fosr norocul.ii trimite. .rl fir-onunqd sau alegpropozigia potriviti din enunqu...r.i ul mult ora caun simbol. $tefan cel Mare afle de la fiica sa.on Oa viziunc.. A fost.

li s" asociezejocuride intonagie expresivi rr cn unlurilor citite..de laxa.r". "-i jocurilor didacticeestederermio"ia de miicstria Efigignfa didactici a invrti. TESTUL7 Subiectul I I Apus de soare de Barbu $tefd..ar" irniga.nescu-Delavrancea Dramaesteo specie genuluidramadc. . .rn deosebit . Conceptul de cunicwlwm Pentru rezolv ateaacestuisubiect.de a-i determinasi inveqJmai usor gi ..ris prin e{ort intelectualpropriual elevului. subiectul al III-lea. uneoritragic.ca rc delwmesc .#.fiinye/lucruri! etc... dezvolti gi consolide de citire a rncsajului ^ii-"^p^"it^tea sc. triceicu-.$":ffi. Gdseste cite.. vtoaliiai . a iy in cu un continur scrio s.ezinta.de creativitatea acestora. .i sunet ul/ktera.. ...de la ris la plans.l. i.rrr deiopii.. compusidin drameLip"t a. specrarorul trecind de la comicJatragic. ple.te Cite.con.completate jocul gesrurilorgi ul de ."r.intecareiorpin !.. au calitatea--.riitorrrL.t i"rlol-a" rot Accsteasu nt activititi foarte agreare -i-i. soare (1909).curi didacticetrebuie r. 9i torulur/ invi.te cht mai multe cut. "pon Delavrancea dezvohare i "t la literaturiiromine. gi a. prozFtsauversuri. itemul 2. Alexandru Daoila ( 1 901 ). i V. viforul giLwceafdrwl ( 1910)repr. neexcluzind elenici mente . . istorici romineasci.a-i antren. valoare ^p ^riij^acesrei de d9Ri..vezi Testul 2.Pini la trilogii.comice..Trilogiaistorici a-Moldovei. tinwi.gitoarei.. Accs tor jo..adesea prezentatintr-o formdi"-ifi"r.dr"-.f "r_?r:pr?z:!t1g.r*ari ittzsl.Hasdeu (1862) Despot-vodh deyasjleat. 3.

n-a fost a mea gi nu e a voastri. in acest cei doi afll fel cl sunt fraqi.. Mantia asra c prea grea.Dumnezeu?... 9i turcii sunt mai credinciosi creqtiniicuvintului dat .e: trdiascd 1i xt. are copii nelegitimi gi nu le-a spus adevlrul.. s i cu ia ii mirturisesteci-i estetatI.. Oana. $tefan aude ovaqiic are-l aclami pe $tefinigi. De la primul in moment (fin/ul act ului tryth.. Dar toli m-au pirisit. Bogdan.eriipe viu a rdnii cangrenate. igi depigegtesuferinqafizicl.. plinite cu pregul vieqi i. personaliratea acesruapare . i.Cil voinla mea$-aei a fost purureauna. ..ci-n tine am crezut. Deznoddmkntul creeazd. altl chiar.aleciror tagimuriseri pe cimpul a. Aflat pe pa.i toati ogtimea. sceni'intensdramaticit. os6.... cu acestsfint oqeloprii curremurul gi umplui pripas.Stirnegteadmiraqie la chiar gi dusmanilor [liriltei complodgtii ii recunoscmareqia: .P-amindoui mi-am pus nddejdea")...surat cu privirea." Dupi ce agazd" Bogdanpe scaunulgirii qr pe ingenuncheazi.ilor urmaqilor vogtri in veaculveacurilor. de ponsabilitatecontemporanilor si urmasi lor (finalul tiradeiin caredefinegte sentimen.comple-xitatea mireqia sa. rul patriotic). oferdo lecgie istorie $i res.ci nu mi osindi de pacea t urcii spre mintuirea sircu rnanului meu popor!" qi le transmiteurmasilor un prin cipiu de polidci interni gi extcrni. $tefan cel Mare simbolizeazi voievodul p.i neputincios.rilo.. ard.incllcind voingalui $t efan.... .Dar cine e de v ini ? Io... 1t dcja nre.. Doarnne.. nepo... $tefanvoievod. t"pd.. carev-a fost baci pini la adinci bitrine qe. bolnav . Bogdane $i voi. .. stituiescena frcfan igi domini slibiciunile biologi. se pe Domn. gi accsty'nal ca ca tragic.. Dator ia de pirinte gi-o indeplinegte. singu rqtii cc-r tu pe inima mea.Cine e de vini ?. ciuda in rfid elitngilor..cd Moldova n-a fost a strimogilor mei. care rispunseteri prompt la c hemarea domnirorului (.njionate dramaticc..-l 110 judecnqii apoi cu congtiinqa dc faqa datorieiirnplinite:..Pwnctul cwlminant al conflirtwlwi socialse plaseazl in aceastl scend maiestuas romanticd. cumpunawl culminant al confliaulwi interior il con..Si nu sece izvorul nostru !. rostind rugiciunea Tatdl nostra gi povesdnd cum e fost ucis tatil slu.Marea fost...] ci voinqameae si seungi Bogdande cind sunrin viaqi.. Aceastl piestrde teatru ar ein centrul acgiunii personajmonumental.Pel-Ilea l-am mi. degte-midupi picatele mele... Da..roareceun .. ucidereatrideiorilor..ez atcu mAnameacoroanastrimoEilor mei. treazd".i tot sfatul..cregte curteadomneasci. i.ajrio-t. esteadeFe. lga vin raiele Sucea va chemarea in la voievodului lor !" .Bitrin.Se cutremura Moldova gi-o pripastie sedeschise.El fu qi de fagi^ vizu ce vreau eu. tigtilor.Irrr u lg. .dar cu inalti congtiinqipat riotici. ! "Sd board t repteleSiaruncd sabia).. dupd. incearci si-l ristoarne dc Pe tron pe Bogdan. mirturie a ceea ali !... gi ca un scosdin fire se arunci in sabiamea.. Ca om.omnwl Bogdan!) i.. . d.te in somn. feteleorfane.trimiqind pe Raregla mama sa.. ce vizut.cu prequlvieqii.li-ai implinit menireaca gi mine !a ln stil romanric este surprins ultimul procesde congtiinqial lui $tefan-domnulcare moare rosdnd numele Moldovei.A ! nimic.i). lelaltegravitAndgi evoluin d in raport cu acesra... . $tefan a picituit.tragi cS. slujba intereselorgirii... invingecongtiinqa datorieiim.voi mirturie a ceeace ajivizu t" ).congtii nqa lucide... poarte altcineva S -o mai tinir.n." lr"rri apelein Siret. la Riuseni .. tul nevirstnic. simulind ci vorbe. desprinsdin experienqa unei domnii indelung ate zbuciumate:. Io..daraporeoric atri..ci nicio degirticiune nu s-a lipi ide sufletul fost meu.Acesta. autocrat. fiind in prirnejdie.. El se bazeaztr forga fidelitateaarmarei in gi pe Ei a noii boierimi formateprin recompensared bravurii gi a pairiotismului dovedit lAmindoui m-au slujit cu credinqi... . Sufletu-mi nu vrea.! S-aimplinit legea (Sco.. Boierii complotigti..Doamnc. i-am a..ii va ucidel . ce. $tefanvoievod am suit pe Bogdanpc tron.. spuneqi girii [.la ultima fapti. igi creeazicadrul legalde pedepsirea cornpio...fineti minte cuvintelelui $tcca fan. In lupta dintre $t efan-domnulgi $tefan-omul. fata de la curteadomneasci..).. O ! cum .ci de mlrirea lui nu mai sufla ic . cind se bucuri de sosireaort. tul de suferingi dupi operaqie. Murise inainte de a-l izbi!.Bogdanc.sccnelc burc accstei opcre literarecaracterde dramd.ci am statzid neclintitin faqa piginilor. rostogolegte trepteletronului. Riregoaia. $i (S-aud.. Dumnezeu si-l ierte. crezind ci el a murit.. ci a urmagilor vostri g-aurma.de citre propriul siu frate.Aceste. areforgamorali de -ainsciunaun domn tinir gi de-a-giimpune voinlr (. Petru Aron.pentru a -i cereincuviinqarea se cisitoreascS.

Titlul dramei. paharniculUlea. iaiun ogrean esre sigeteazivulI gi el cade-npripastie..oqelir. ... vor purerea.rturisegte:.soarele de lupd. miqa care inci bufniqa. itolnicul Drir gi jitnicerul stavir... ea carese schimbi brusc (. o femeiea niscut un copil cu picioar e de ied.prevestiroare: o gipEtulbufnil ei.. luna un cearcin ro. c i se-nruca noaptea")... In construireapersonajului$ tefan.la apreciazi sprijinul (.aurorul valorifici legende. . Doam na Maria il vede pe gtefan cirlare'pevoitig ca arhanghel"... boierii complotigti ide ntifici balaur careinghite un motneagcu plete lungi. a runcicAnds-aniscur..il numesc. mili n-amgriinqa..it.ochiulvulrurului bitrin clipegte inci.pentru fe: de lacurte.preaslivitul ru. Am Rana la picior ii de te trupu_l dumnealui... ..pot...dului pe-c-are inrrezrrescin semne.tia pin desc moarreavo.. ti fi" rogpenrruDoam$tie -clmpuJcare M aria. aer.." din Aci. qiran supus era rorJrn-1 fagalui"..... Degibolnav. Este si . igr.... . voinqaqirii . 9i pentru oameniilui credinciogi.$-apoi..in lupti. in trupul dumnealui numaicresriruri.Fetelecred ci..sebolovinird rrori negri cufiLe catrinul....'io"-rr".$untfurtre devotat doui sibii .iar in formele pe carele iau norii..stlpin". Cei trei boieri. g-"*" Doctorul$milii admiri curajulgi sripinireade sine:.voinqa mirieitale... o purerecarescapdmedicinei." Credinciosul Hirman mi... reprezintd" alti modalitate indirecti de caracterizarea Moldovei"..u. n supugiii ficea r5...". De n-as eniqn-agfivrutcevreamiria-ta.. eresuri.goimanul".". .Boier..Mogiilele impargea ?n numai la ogteni.. iului car ea fost .sunt nemulgumiqi politica lui de $tefan: .lmpiratul".. o vacddin turmele domnegti a singerat inlig tar.iun boier.. metafo rd. rizegi boieri sadea. mi frigea cu privirea lui"..". $tefanafost scildatin sinde gerpoaici gi de vultur__ca se sr recoare_gi se inalqe. ciinii au urlat.in viteazul ista. pleaiasr apere gara.zegi.apoi aceasra inhiqati de un vuhur.-pentruDoamna Ma ria. vd rt vipii.si .b voina vo it slobod pinl la sfir. $tefaneste sonajlegendar.

fdpturd:fiinqi. a a nealn:PoPOr. P1 .ffi"J*ff ceea democratice". se pdzi. in 2..dialogurile pe rel evi progresul drumuldemocraqiei. Pentru dezvoltarea de competenqei comuni careorall sepot desf..a spiritului competitiv gi de respectal coechipieruluise modeleazitrisituri de caracter.z/ /. eficiente?n inviqiminml primar.pro pozigiecircumstangiali concesivi.i*.. Sepot organizagi desfigurajocuri orale cu tntrebdri. motlvaqia didacdc s. :. ln te xt.tiaeste atribut adiectival. rdbddtor:rezisrent.a seproteja. Rolul jocului didacticin dezvoltarea contpetenlelorde comunicareorald aplualu luj curiculum esrcdezvoltareacomPcUnul dintre obieclivele gadru. 2.1 1 2 Subiectul al ll-lca A. numirul s ingular. un rol important il are jocul didactic. ""Dintre metodelemoderne.*)'r u"ceiasintacticidc3.Tunciia s intactic. lubordonatl circunrct anliah Fiet/ce-ofi/z. ev tot nu cred/3 P.(trr. (articol nehoririt) o A cumpirat o cartegi doui caiere. dar gi in celelalte.J ocul cuointelor. . v6lfareastipinirii de sine.simplu. C-ampioni er au i ceStia.propozigiesubordonati circumstantiali concesivi.Prin dezgi atenlia. Lansim un nou concept caresenumette. cc 1.fnrir". cu toate cd era un actor renumit.formative.cazulgenitiv. (nume predicativ) 4. . si ningi. . . ln clasaI.(adv.propozigicsubordonati circumstanlial e concesivi. l. totnu mi hotiramz/si particip la rea lizarea luiJ / P.ura jocuri divorbirii/de educare limba jului: Jocul sunea dacticeprecum: jocuri de dezvoltarea telor. Jocul silabelor. de mesajelor scrise9i comp etenga comunicare municareorali determini receptarea scrise.z/ P.eimportanpa proiectulwil/. gradul superlativrelativ de s uperioritate(cel de ci. 4. lor . S emdnau doui picituri de api.cazul acuzariv. de 3.ecrge^ap{ -dezyolti gindirea.a IV-a.sq voinqa.obiecdv realizabilpe inqreaga l Itrucuv-ecluca tlv. Seanunga vacan\dde vis. Nu a ob$nut Oscarull/. neatticurat. cel mai adesea. Inslgi pregedinta gi-a dorinqa a serei ntXlni. Au incolpitzambilelein jardinieri. II-a ./silaba/ sau care denurnesc fiinge/lucruri.ace. tpiiitul de ob servagie de cooperare.-numdrul a plura l.moria.al. De mai multi vrem e ii tncolpiserd minte nigre idei ciudate.fapt deterrninatde particularitigilede virsti al e elevilor gi de specificiulprocesuluiinstructiv-educativ. D-e s1 eram conainsd. de . intrevedere cu acert'ia ftrt ..) de I 113 c. nu lua hod riri pripire! (interiectie) N-o mai vizuse de^multtimp. predicativ) (complernenr indirect) M-". Acegtia eraucampionii.u_t.IdT i o. tu rd spunzi"..funcqia sintactica atrib ut adjecfival. trebuie sporiti pondereajocurilor a didactice. 1e.tr. Complete'azd tntreb.rr'.e dur19q prgc esului intqfsh dq comunicareorald. persoana III-a.ntul/propozi pia! . cuai.p. irrv494rji. genulneutru.' precedat prepoziqia de simpli de. ClubuluiFemina exprimat prilejulzilei de 8 Martie.intilnir cu aceg tia. + s.funcgrasintactici" arribut pronominal de ahe .Jocul rimelor. evita. 1.. Ew Sd credm cht mai rnuhe cuainte din silabe!. (pt. de complemenrcircumstanqial catzd.. natiune.limbajul. a seferi: a seapira. E un omfdrd grijr. Orice-ai sp unel tot nu mi convingi. ca Pe doui hectaresemdnaugriu'.adverbde timp. f. S-aintors deoreme.n. Subiectul IIIJea al l. . creaturi.iqic concesivtr.pronumepe-rsonal.-numirulplural.propoz.'ff:::'"ffi. (pronumepersonal) 3. de competenqa coObiec tivelecadru ale inviqimintului se intercondigioneazi. Vlzusenumaio secvenlia filmului. (numeral cardinal) O.cazulacu'" zativ. (atribut adjectival) E de rnirare cum a devenit o celebritate.) Nu se sinchisea ar ernei putea si ploui.ntec. (atritut pronominal) a " B. de tipul: Cine gti . genrrl.ii"a. Pe o stradi inrunec oasii-aw tncoltit ciinii. Spunepicht mai muhe cuvinte care incep/conpin/iet ermind cu sunetwl.substantivcomun. imaginaqia.adjectivpronominal neliotirit. cu de 2.(subiict) i.

mimica. jocuri de rolin carecopiii trebuie si-gi construiasci.limbaj ul. memoria. jocuri d..jocuri gbicitori.effealie.e ckpigd !. Cine dspunde mairepede chstigd!. . ln acestdp de joc surlt antrenategindirea.rolul" 9i si-l interp et ezecdtmai convingitor. gesticulaqia.

eminamente descriptivi.ei are (Dirnineapa. saniq.p..I I l I irrragirralia clcvilor.-"""r. . eul liric igi comunici fascinaqia minmijloacepoetice: epitete.formareapersonalitigii copilului.te. vis de tinereqe naturi i.il..zbor". r"ui. vv ' rrrt rrric .l"u"uea"pri"a.tt'siurte!.i. p ri' descriere.esc rierecorectdla clasaI Pcntru rezolvarea acestui srrbiect. gJ..genurui riric. in care poetul.enumer apie. sunt sugerateprin repeNinsorile abunden te.."...l" p"..*.ct al anotimpului cottt.rrirrsolre ir lr"igul." . zofici"Lagindul -ninroar.La muzeu at.in depirtare". gi Verbclcla tirtrpulPrcT.surprinde aspe cre naturii'rural" ale irr-.inzesrrarea copilului cu acelecuno. ' gi ale Incontestabil..er"i" se "t" """i ""oilil'.r iernii.ca 'blor'rr^rrrlnitc fiorul frigului. memfora . rer. sporit qi di verbul la gerunzi u.)u .uf .*-". Epitetele.l.ansfieuratade fenomenele in albul i maculat...ccrnc".Ziua ninge. utmeazi are incircituri nostalgici: .". un momenre din universul plantelor al animatior..viscotyr. . prin iarl!" Contemplind mirificwl tablou hibernal.pii" irrr"r*"JiJ.pe 9i irin tie . 2' Etalte/ monl'entedidacticede forrnarea deprinderii d.ii.Ca un ca..Cu o zaleargintieseimbracl aceleagi Pe rsonificare: nostalgiefilo.ai*i.i . Primul tafenomenelor' dinarnica paraqia un roi'clc fluturi albi' con figurcazi . s.capaciriqigi atitudi ni caresi stimulezeraPortarea la mediul socrar naturalgr sa gr si permiti contin uareieducagiei. Lungi troiene cilitoare. care i n secontureazi tabloudinnaturi:.a{ul careelevii congti entizeain -ze situaqia ir.cumpliti"..ce:rne norii de z dpadd" fixeazdtunasp.. momenre.pltttc'sc.ca 9i de personificarca din versul .. Noaptea) tenomeneale naturii (Tunetul.domiriated.pe intindereapus.pe dealuri.ptrtoiifirorro.. .riveligti.. . TESTUL8 Subiectul I I larna de Vasile Alecsandri Pastelul o specie este a. dimineaqa tipii.llispdndindJiori de gheaqipe ai qirii ume ri dalbi".?nversuri.i activizarea vocabularuluielevilor se por desffuurajoc uri tlitfacticet vcrificare sinonimiei..itrarur.liffii 3.tinqe. dar$ u.antonimiei.. c-hiar dra 9ard" printrc .. rr c rlrali.o rru.imprejur.rrlorr.Iilirrro"r"" produceinclntare. Viscolwl) q.*i lirii:r."r".. imagini preponderefi aizuale.rl-i..re it cornparapia norii de printre anii trecitori"..p.cnt .aslgurarea educaqiei elemenrare pen tm tod copiii... t.r. cle o*onliiii (fi.(al doileaepitetarevaloarede personificare)..r.il Eirrr-. Finalitdpile tnadpdmintwlwiprimar sunt: .ri reit.Din vizduh cumplitaiarni cerne norii de zdpad. adunare_n grdmada.. noaPteaninge.vilare gi de crearivitatea de cadrur"i?ia".iernei.. . .. rrr carcsc alrorucazi rolurilcvorbitor-as.a. lificienqajocului didacdcesteconditionatnde. sau exprimi senti_ rncnrele stirile sufletesti euluiliric.a ( onccprcopcra{onale). de dan_ sul fulgilor de qeadin timpul ninsorii " 6rrrra"rr. ._pun.lungi troienecdldToar e'.variiiif**. fenomenspecifical momentului. .. ce. z. ningc prin adverbul iari: .-sc (leslivurrr li irlcctivitatc'l por jocuridc rol prccu ' lleporteprezenpi dcschitriie) ral ilt . trecvenr in anotimpuliar_na (Mez.. .i.Impresia esteamplificatl de repetiqic peisaJului exprimi inecarea enumer aqie^: camp.rotund qipalid" seghiceqte treceriiviegii: soarelepe rsonificat.oard nelini.ii.il.iu. r3 t)trttl'ru i'rboqilirea . Poezialarna esteun pasterin . ra targrrri/iipLriiu'.'oceande ninsoarc" Natura eite t.poetul creeazd. vJrvr Je' i. maivaloroasi ce a creagie lirici a lui Aleclandri suntpastelurile.rr siu de dezvol_ tare...rit asefolo si aceste .

op". ..iaconstituiealt mijloc poetic de exprim area sentimentelor9i stirilor stimulate de farmecul'naturii.'i. . .Pastelwrile intr -o limbi agade frumoasi incit iii" . I Mezul iernei Poezia. atotstlpinitoarur anorrmp..Mezwliernei" seinscrie in seriacelor mai frumoasepasteluriinchinate anot impului alb.ln pdduri rrasnesc descriptiae comPunun. Anotimpul Versifica.scris e au devenitfa.. . celemai multe de o simgipro"i ro*hnd (tiZZ): . fantastic".A comparareceamai marepodoabi a poezieilui Alecsandri..r.o podoabe a literaturii romine indeobqte".surpnnsein pienitudineamanifestirilo r acestora'Tarna re. cumplit ". iarna incinti gi i nfioari... flri drum".geramar.ik'.'cirii)ij."ii.iraqi se perd i n zare". revigorat de a paa riqiasanieicu zurgilii.zia sunt u n gir de poezii..ir.t amar.rng..9" de curati .Versurile sunt lungi . .trisnetuf' siejarii.Sevid sateleperdute sub strilucire: . strilucegteEi desmiarddoceanulde ninsoar e"' Enl iiric'aparein ipostaza de contemplator extaziatde naturi. Cele patru strofc . aces caracteristicile poeziei indici faptul cipeisajul hibernal inf dgiqeazd . ( iiiirr.". iar rirna imperecheati.rcalep oeziei.firi urme..ca fantasmealbe plopii in. ca manifestare bucuriei de viaqi. Sub iazele soareluitabloul capdtS... prin .p"rtn secuenle Natura insigi devineun temPlu inrprcsio maicabil prinirmo nie gi echilibru clasic.Rimine remarcabili apr eciereaexprim at .i de puternici a naturei.^"anunli printr-un . cu misuri de 15-16 sufleteSti ritmul trohaic.rii. .. silabe.imunii_specifi.."tur"i .Titlw!.tablou mire!. cumplit". deopotrivi. VasileAlecsandriesteconsideratcreatorulpasteluluirominesc. ..doritul soate clibucii albi de f um". Peisajulmiriiic infioari sufletul sensibilal eului l iric. iior. prin cromaticagi misterwl siu: . pe pimbnt Ei in ..de Titu Maiorescu in articolul Direcpia noud tn poe.

flntasmei" gi licengele poetice. o..il.u.genulneut ru.. sate.. Subiectul alll-lea A. i ncremeniri..faI nent' liste a imagincpanoramicd intr-o noaptegeroasr..rZ. iu"je arr. exprimatprin adjectivproveni t din atribut adjectival celemai tntortocheateverb la modul participiu."cr"liz.cotnple de a se conainge.ira prin merafori: .copaciicodril or-tuburi de orgi din carecrivigul scoare !'note-ngrozitoare".. surprins de apariqi a "-oqi" .i hul scintcios" al unui .a echilibrului.precedat locuqiunea de prietenaei intr-un moment de e 4. ln haosul din sali. podte . ea .i. . esred. .O ! tablou TnI. a oorbi vs. Tcoturi: Dunirea mai flcea doudcoturi pini si seversein Marea Neagri. .ri-pon." (GeorgeCoqbuc) cu echivalente supri jituri ! (propoziqiiexclamative aceasti Vai.. structuri sonori acuta: cu -capiti . poate .. Alte exbmple:puired de bogat..O. Epitetcle.Dar vld?.. se asociazd./niciun zbor in armosferi. extaz."iui ill".. r ima imperecheati. prepoz igionale genitiv..inrazalunei o fantasmd arata.predicatverbal. specifici vieqii: . Frumos d.amar... I I dc mcnt circumstanqial timp exprimatprin adverbde timp. . .emarna focului..iil'l. pie . rplimi ntati'. prinsparetecasei-.chiar tlgi de realizare armoniei.complemen tdirect.. 3.i"" f Ultimele versur i alestrofei finale exprimeideea'Je "r:...o-po"ifio"1l-l-^ a Poezia.a*p iisrrilucitoare/ rlLlPtiil: alzu/e.il1 prin spatele. l...luna"igi lurnini".pronume reflexiv.regentulpropozigieiPr.ilusreazi.o-n pare-un lan de lir-"r. re .rp'c" ec se r. a ticea 2.In acesttemplu imp resionant aprinde farul tainic de .precedatde prepoziqi simplade. timpul a preze nt. cazul nominativ.rr"ic.Totul e in .i. . l. profesorul se dovedisedin cale-a fardde calm.. undeva .clar spate vs." pri"a-'. cot (coate: Haina era roasi in codte. mergnnd spre translucid.codrii organesonoare Unde crivigul pitrunde.?T:ff ffi ffi:fff'e'*f:iJl?l1li.scir_ i 1Ae".inciemeniti.atribut verbalexprimatprin verb la modul infinitiv. deseori tntortocbeatvs. is .swpdratfoc..oqelir. firi funcqies intactici. arbicunoscut. uneori .in ansamblu..r.lirrrir.i f"stel. \arcuri: Mergeade pa rc-ar fi fost pe arcuri.trisnesc.rduri.templuir"i"rtor ".adverbpredicativ.r" ale spaqiului p.. -pi .. .. ta re ri^tiiiiri glrs.cerul pareojclir".complement indirect. P. Interogapiaretoricd subliniazi '-----t-.conjuncgie coordonaroare disiunctivi. frumoasd rdu.. eare fascineazdeuf liric contemplator: .. I magilea panoramici amploare. Romknie ....sunt modali. miscare. Enumerapia.pe zepad.rnrogi lo.propozigiesubor donati subiectivi..complementindirect anticipativ. . ce .Iar -ono.fi. doresc ..lande diamanturi".i.-.adverb de mod..."zi: sateledevin fielii. Mii de steleargintii ln nemirginitul templu ard cavecinice feclii. ghiciteprin fu-urile arbe"r. uneori vs.. versurile celor patru catreneau misura a.. fanta stic!.adjectiv in cazul vocativ. . o bltzd cu totul si cu totul albd. cdnd .n_ tlLrllTr--f cltwe redate prin verbela timpul prezent.. a iernii .... dulce . pagi. ....i'n.imaginile de naruri exprimi stiri sufletegti.adverbde loc.dai gi fion irr"ti.nplit:i. \ coli: A cumpirat d'oicopi de stofi' erc 1-arc : Pe cercul din dreaptaa trasat doudarce.substantivin cazul vocativ. (ca. numirul plunl.....risr ii.stclclcpar ingheqa_ te. 2. B.t. Poatel/cdnu inqelesesrc*/ ceeace-i spusese sin ceritate3/.ri ce scarqiie sub 1*:*::tt:i}-11:.i repetipiiledin strofa finali readucimaginea srarici. cebund este perlativul) Era o splen doarede rochie.!. muniii devin altare.r o ril"u"..escrip tiod. fatd.zul genitiv) 3. Natura .subiect. sau . . fript de sdrac. . in sali se auzeauvociimpotiaa dumneaei/d'umnealor' e A reug it la examendatoritd/ dumnealui/ dwrnn aooastrd' (cazul dativ) 4.'. plasticizea_ zAimaginca staticr.cimpuri. rii-"lit. gradul superlativ relativ de superioritate./ E un l.. caracterisricii"rp".firi funcgiesintactici. cht de darnic egti..organe sonoar e".. Munq ii sunt a lui altare.8rji. r" inalgi in ler:stry: :. scoqindiote_ng roziroare.. diatezareflexivi.

.

...ri.r"le carefaciliteaz5.i..iocuri clidacticc.. Pc Hrupcai individuale..J."r"ir" i-a f"rrl p" .formulareade enunquriinterog#ve.. .de exemplificare.. lexical9i gru. ".I::l:l^Ojimar tro[iticsclr act*rzeazi vocabularulprin sinonimie.. l.sale ".fiinqe. ex cramative.. itemul 3 9i Pentru rezolvareeacestui Testu l 5..o1"1:'.if. a ..elas.. Tipuri de itemi subiec t.. t" ."a.. prorectare.i"rii*.l.{::coperirii insugireanogiunilor de fonetici metodade".. sl o monrmle. Ele sunt "i velul de dif icultate' 9.. a cunogdnqelor r .formulareade enunguri-rispun"s intr.gr)4\ilule.. prin exercigii d" . tipu': coplere.cunogtinq. s'trategii didaaic.'. ...r.n rcallzarea ortoepiei.:'" performanqemini male sau pe nia vilor. a .ban t. A coborit cu dificultatcla staqia Rcinvicrca.. J.p'ri"a.riaryurirr sens r^it"rrt r* ainte lor q..utilize azd'larg exercigiU a"rpetqir.ii.'. cep 1taimportanql tr'i."rtoru gi J e pot realizaactivitigi de inviqareprecum: . completati..: didactic. srrategiile didacticc adoptate s}n! preponderent """".se imbin i activitiqiled" irrrr."t didacticela clasi' realiz atdecadr.iJil* se relevi din perspectivacomparaqieidinqi "rr"l. a. a joc.r:".ii relaxeazd sendio-rrir . d" dc creagie) j ocul didactic.irrl.r..rirrrlrr. iij purile de exerciqii de jocuri didacricesunr mai yariare.arl..il.. Radul distingepatru tipuri de rezultate definiqii'f ormule 9' (dite. fapte. . metoda -.ferro-erre. t'"R. l. enundativel . i.exercigiide realizare unui dialog. se referi la curriculumul intenfionat... didactici la clasele IV-a .a -.. aceste aratd St.de identificare.""i"relor in silabe..Sefolosescdiversemerod e pe descop. de recunoa$terea contextenoi. 3.r....exercigiide redactare unor te*te ..rl.i.gramaticale.aiatirr-e: a .e6azd. qi l^ iiirl"*ul Uf."tjtitlinvitimint.rt tele de construcgia comuniiirii insusite: . de rol etc' mijloacelede inviqimint moderne.. elevul sdfacd. . antonime etc. "atins"' ..i..T.exerciqiide inlocuire a unor cuvinte gi expresiicu sinonime.. ca proces.. 2. ....: gi re' Dc asemenea' se.I..n nirik .. t_ rrrunicar c orali 9i scrisi. b" n.vezi Testul 3.insusireaelementelorde constrwcpia comunicdrii Itrsltp trca elementelor constrrcgia de comunicirii inseamniinvigarea corectaa lirubii r ornine sub aspecr fonetic...t-bogigirea g i activizirea vocabular"tri'. I.r"re d e evaluare' tre starriardelecurriculare9i standardele de zutoritiStand. tc de siruaqiile. .....yr.1:^.. in sense xtins.pe acqiune reali ori simulatil aJi. . ur.pi*"r*-rai'*oi gi *rrt" cuztintecu ac. subiectulal III-lea..exercigiide consrruire apropozigiilor s^imple dezvoltate gi .ele implementat.l."rr.na le .l. ..ede. lruscsc chcrnat prepedinqii agtepta anticameri..g"?..d.ard.rbri.auJi-a".i ortografiei-er evilor. .lmcurriculumul.. concePte' .... lexicale diversea achizigiilor it"r .xercrjiul (exerciqi ul.. itemul3' Subiectulal IIIJea l.activitigi de comunicarepe b azaunui plan de idei.rt a si materiale:mi iloaceil. de tipui: Ne jucim..cu variaiele.ot deosebitil au c.t"r"z".rerul aplica_ tiv-funcgionalal elementelor construcqia de comunici rii..[. transferul in in situagiinoi dJ comu"i ..."...ud.r. .i rransferde informagii.1: .ilrifi. adici la rezultatele ele"J"""ti.r_r....transcrlere di....1r.cxcrcilii clcutiliz.exercigiide descriere unor obiecte... Relapiadinte cuniculuyt si. sibilizeazi pe elevi.. strategia didactici estemai comp lexi gi sub complexitiqii 9i diTicultaqilor conqinir"nlor 9i r"U metodelor di1:p ::'"1 a r_o:m:lorde organrzare resurselorumane(elevi)"rp..are trei comPonenete: evaluare' ( oltjmentare predare-inviqare) .i (cu sensopws)/ crvinie cu aceeasifo. inviqare care presupun inqelege.rali gi de scriere. a'd. exercigiul .j.i.'. subiecrulal III-lea.invdgar6a.i.i'i i analizagisinteie fonerici au"..l gi-i creeazlun climat agreabil. ln insugirea noqiunilor.t"tare se referii" c""ic"i"*ul .ig i im_ .r*. la in 9i It noi. eleviiigi insugesc noliuni foneticegi gramaticale d. formative. l)ropriiilui prictcniil rcneagi. 2. . elemen_ .arc conrexre joc .rrui ' '..ffi.. "?1 ". Irr irctivitatea "rrto"rri-i. PtgP.tfl I (:..t..rr J..i'."ate gi-probiema tizdrii.

ilipiin" 9i grupe de discipline ne..tirrele dJevaluaresunr sinonime cu obiectiveleoperaqionale. duri de lucru (te hnici).....limbi mo der. . conduiteformate' curricukre vizeazd: Stand.).creatlvrtatea a' I' trisituri d..ie.orrqir. e*primatein elaborarea raqi onamente' de in gindire' capacitatea a etecg.itott"litate.ard.ef.num ir orientativ de ore (unde estecazul)' Acestestandardesunt cuprinsein Curriculumul Naqional' .capaatatede concretizatiin priceperi. deprinderi.t r"l".ri r"le generale obiecrive_le ci cluri gi ani de studiu. puterea de.atde . atit udini. standardel Obiecrivele.Eoaluareain procesuldidaaic.r'-"rrr"r".disciplinel.i". opgionale. .indep endenqa tua operaql logrce.gide interpretare..noze relevi qinteleobligatorii de a tins' Obi".p. p.. (de exemplu.ealizarea unor acllunl practrce'a unof in aplicare .'". . stipinirea unor modemersuri teor^etice.r'.ele pe gi .ibligatotii-9idisciplinele pe gi _ obieitiveletransdisciplinare obiectivele dtsctplme..ritoare Ia rezuliatele invigirii.oili. p' 80' .rril".. gtiingeetc. Radu. I LT..capacititi irrt.

lsrlltil. Procesul evaluare de presupu ne: * mdsurarea un demersevaluadv cantitativ: caredateleob..pirinqii qi elevii.memorabil..fr?ririile nu I Mara de Ioan Slavici operaliterari Marainfdtigeazi destinulMaRoman al unei familii gi al dragostei.. intcnlionat.r"r"ri definirea :urgnre cla_ ri.. a * alocarea resurselorumane si financiarenecesare.rli.ii d.r rc a rczultatelbr gcolarese r ealizeazd a : c]asa.irlizarea comparaqii de internationale.dar gi al tolerangei 9i Mara.prognoza performanqelor viitoare ale elevilor.al muncii. rrro n ir or i z ir r . voinici gi h .muieremare.t. . public..lcrirca clcsprijinrecuperatoriu elevilor care *i"ir.5ruffi. inietesaqi' elevi.rre i. .examene.ori enrareagcolari 9i profesionali.. relig ioase nagionale. .s tlrqt'ard. chiar gi politic. Evaluarea realizeaid..selectarea elevilor superioari de ?nvigimint sau Penffu un Program pa rticr.oferireaunui feedbacL prompt gi e ficient. w TESTUL 9 SubiectulI agt"ptrt. personajului Titlul romanuluiestejustificatde prezenga volun tar.i.urerl cgalitil. . R"..gcolar. r.i a suslincrca rcformei in invigimint .qinute prin misurar su nr raporrarela un ser .. I i virIr. parteintegrantia procesului pred are_in ca de vd\are.rluri ri pe parcursul unui cicludeinvegm-ant)5 n. cv.itul unei gi perioadelungi de in struire. scopul. Ioan Slavicigi un moment important in dezvoltarea Mar a. qiilurrritrt". 11cxarncne' l'l efectele acestora manifestindu-se cadrul si stemuluieducalioin nal qi in plan cultural.?rf.r.l:.dngnoza rezultatelorscolarel * certifi carea nivelului de cunogtinqe capacitigila sfdr.r.9i examenele drept scop: au .semnificat iv intirulate. domini o parte din acgiunea cuqiide ei". f rrflr'rcnqa exam enelor asuprl curriculumului estedenumiti efectutbackuash.arr"gioirr.dar riminind permanento prezenq i. Rimasi viduvi cu doi copii.r. . Persidasi Trici.i pr.i apropiatde curricuIrrrrrul . tc lc c t luc r r qio n rrls u n I t.io. l ui rei Birzovanu Eial copiilor ei.carefaceelogiul viegii.. personajcomplex..gilede inviqa re. lurrcIrc cerintele de examenelor. penI r'rr'r irvca cfe ctpozitiv.".:"1 la. aceea De rrebuie foros. aflat in prim-planul acqiuniiintr-un numir de capitole.ir*.ite arte gi forme.pi.::. greoaie.morivareaelevilor pentru activit.t"O'U .ezultateloi. merodelo r si rrrulalc standarde. mai apoi cedind acestrol Persidei.rI0 I St rtrItr .sl)lrcr{a evaluirii gi varietateaabordiriror metodologice.i moral pr opriu scriitorului ardelean. rezultatelorexamenelor. d e I i fccrul pozitiv se realizeazd.3ffj. t 'ir.piringi.. ..lor a obiectivelor "il operaqionale. cc aliti q i i e d u c a ti e. aceea de cadreledidactiie igi ia'.rrri la rl:-..ci. .cu obrajii bitugi de soare. .. corecti a.de ploi gi de romanului..al dragostei..Mara intruchipeazdtrisiturile unui personajexponenqial al unui cod ..1!J!r. . spit oasi.final al evaluirii esreruar eaunor decizii ."ru^pt" Evaluarea curenti. . 9i reprezinti o izbindi a cr eagiei literaturii romine.printr-odiversitatede instrumente se de evaluare.anscir"rmatcric dc cducaqie.curriiulumul evaluat trebuiere fi. rl tradigiilor.unt ini. in rc.^ crlterll sau norme' _ (lc --.for'r rcrllllcllorde evaluare'-t'mbunitiqirea calitiqilorinstrumentelor evaluare.l c c c s a rcc n tru r l c p r : .monitorizarea progresului gcolar.."".11!lo^!ri" Pentru a se emite o judecati de valoare".[ exameneror infruau t'n1i asupra activitiqiididactice desfeguiate clasi.siriv0nt".si : prin . asupramodului de l*m" : dcsfisurare examenelor: a * comunicarea diferenqiald.

ziseMara.arnici. nu-gi lesindu-i fetei libertateaopgiunii:. . intr-un fel. umiliti in ea.dar gi vieqii a invigat-o pe Mara prudenqa. .s unt impunevoinga. Desigur.acum insi mi-a ven it rindul si mi uit in Mara areun sufletsensibil. sarcinavieqii grele".i nici cum si te poviguiesc.. zilnic pune bani in cei trei ciorapi: unu l pentru Persida. lupti cu greutigilevieqii cu voingi gi persevereng dorind sI asigureun t rai 9i un viitor bun copiilor ei. dar. gisind modele pentru fiecareintre oam enii care i-au din mea!". Experienga i-a toleranga. cu carese mindregte chiar gi cind zburdilnicia lor ii pune in pericol: . voinici gi gi plini de viaqi.. marebucurie ). pentru copiii ei.alul pentru Tricl gi al treilea pentru zile negre. ceau crescut. putut 9i dupi cum mi-a fost priceperea. Mara s-a sr iduit si faci oameni respectaqi copiii ei.le lasi neingriditi p ersonalitatea.S-a spus cI M ara tot devineavari pe misuri ce agoniseqte mai mulqibani.. in realitate mulqumirea mea. Deg i pare duri.tepe Trici si profite de slibiciunea pentru el a soliei lu i Bocioaci.. .cici nu e nimic mai frumos de cit ca femeiasi se deaintreagi birbatului pe care-l iube..Mult sunt sinitogi gi rumeni.Agaaresi fie Trici al meu!". deginu estede acord cu aceastil egituri. degtepqi frumogi: rii sunt.te .Agaare si fie Persida in alte imprejuriri. cu atit mai mult cu c it spiritul de prevederegi chibzuinqi o imping uneori la fapte reprobabile(momen tul in careil sfetuie. pentru copiii ei are multi inielegeregi.ci fericireata. Mara.Tot n-are nimeni copii ca mine !". incontestabihdrao gurata". Din munca si priceperea AcgiunileMarei artlabazl. mare minune qi e lucru gtiut ci oameni de dai Doamne numai din copii rii se fac". nu aprobl fuga Persideicu Na ql.Eu... sumade bani oferiti la botezul nepotului ei gi o pistreazi cu saucin d micEoreazi. sidaseindrigosteqtede Naql.Dar tu n-ai si cauqi mai doritd". .i si iee asupraei. odati Fir e autoritari Cind Perdreptul la independenqi. cumpltarea. dragostea cu ei ci gtigi bani pe care-ichibzuiegte griji. Am ficut ce am o femeieproasti gi nu gtiu ce si-qi fac . plicut: . cu ochii inchigi. dezvolat un puternic simqal demnitlqii. caremie-mi este gostema terni: . estegi mindri de fiica ei.

un posesor' cazul nom inativ.imipare" . materni .proporgia *""rri.odop..11 "l ei tttftt l principalrevenindu-iPersidei.incat. " e'aarrr" upoilrii. dar tiPdl fap tului ci la un momenti"t n. s/ .ncn t"le r ittrl-o cl-pi va gisi ugorun alt barbatpentru ci eaareo zestre considerab ill:.. prezen\a rimine semnificativi.adici au acelame-stec bine gi a" r. Segribeal/ si ajungi la srudioul de inr egistriri..avari.cu muh inaint^ea Rebreanu.firi funcqie provenit din adjectiv..prepoziqie I. mai multe obiecteposedate. de . Nu egtitu oriqicine!. sta. sunt izvorul . observag. curge .Aost.. .cazuldativ.orrvieguire. adh.'a"J"-r".cea mici pirtinire. forma neaccentuatd. cuprinsi de simgimint"t ".. Mara a fost eapabili si-i accepte Hubdri gi si recunoasa pe ce gi'obice iurif. sunt izvorul" .-qi expuni proiecrul de urbanizare. l. mli tirziu al lui Rebreanu.[. 2.".circumst anqiali consecutivi.predicat nominal.Persida mirturisegte-.[l..adjectivpronominal posesiv. a .propoziqiesubordonati. ii . asigu 'n. . $i Hubir .nti*"rrr 9i de afecgiune d." r" afle la ie oamenii adevi. nu 4... careestenume predicativ.predicat nominal. 3...subsmn tiv -asa prepoziqiasimpli de formeazdgradul superlativ ab.slavici zugriveq re lui yt:i!:f!...concesre stajie .i aprige.rgi". a"ari'i. I. persoana numirul singular. enigmatic.pronttmepersonal.'roaril totdeodata icrttrtori b.qinniiMara rrecein planul al doilea.i regi' ['.rE-jnogi gi-.igi in genereal vi duvei intreprinlitorr"'. I-a indemnat pe ei inSiSi (adjectivpronominai de intirire. d.menaj concrzre..persoana numirul singular. .predicat nominai. ii g[ cind sc uita in fagaseninr a Marei. forma neimi .impreuni cu so lut al adjectivuluinegri. jir"figi" i". funcqia B.indiri trriJi. sintactici cazulvocativ..advcrb.rrrj. de hotdrire barbiteasii qT s. liabiciunii femeiesti e frcuti cu o arti desivirgitd gi intr-un stii secce ropegre "l rermeniidialogul uidi"lectal. m ei . funcgiasintactici de subiect) demisia.. condigionali.propozigiesu bordonati circumstangiall scop. emis . e. 1. sI n-o spui niminui.fiind. sunr egoigti. ta inic . Persoana numirul singular. in intengiaaurorului. tatntc: ascuns.uni.. voia3/si ratezemarea ocaziea lansirii. Mara o consolcazi." .^. P.a " "ili.r -. dupi fira nii lui. sufletul girinesc p":j: munqi gi cu atita dramatismin cit roman'ul 9-" cap. e'. funcqiaiintactici de com plementindirect.G' Cilinescu formula urmitoarele aprecieriin Istoria literatwriiromkne de la oriprezent:.e de 3.tqiculoare^ o.i mai a.a/ de Pz .. insusiqi-aanungat si. mentalitatea Sla"ici. 4.predicat verbal. lccentuatl.prepozigiesimpli.cind seara stanqlala tlmp.".. funcgiasintactici de atribut adjectival) Subiectulal Il-lea A.. tn .irrofozigie subordonatecircum stangiali 2. f i toli ex tine. model h" b.r s ou$tii..ci ochii tii.."* i_. a curgeia se scurge." al femeii marurc mynq. aSa-s negri . pare . stauculcafcu capu-n poarata".adverbde mod.. subiectlogic. I. adincii.z/ dacd. pe toli la un loc ai cicopiii ei sunt cheaful.propoz igiesubordonardpredicarivi.misterios. cazuldativ.solidar (pronume de intirire.il.. marcl a modului conjunctiv..eri.staqiune areleva-arevel a solitar . intruchi ea lui Iteazrintcrr{iamorali.oarecumpe zburate gi vorbea rir gi apisat ca o impirdteasi".t predicat verbal.rborJorrate .nu .'.adverb negagie.t: .omis manej .bac-a.] Mai vie decit togi esteMara. 9: zgircenie dc !:::.. frnmoaso.] ". " fdrd.. Ea infagigea ripul comun zi. n-ar fi in lumeaaceasta decit fericire!".predicat no minal incomplet. -rru pron'me perional.I t rI ln ccle nrai dificilc alc crsrricici Pcrsidci. marci a modului infinitiv' simpli.dr*p.i. taqrul sunt frumoase.. d. -s aSade negri .ir.conjunclie simpli.nc: profund.propozigii . a a acoperi: a inveli.----'-r-Y. \\ . tr ece... "ri.care-igine'srringi.i. de sintactici de complementcircumstanqial mod..

Au conviequitmult timp. Obierv. Cngicopii lipsescasti zi motivat ? . inflacar^reacu careprietenii no.intuirei literei (scri sepeb plangn)prin analizarea compun gi pe carecadrul didactic le explici gi le n umegte. agaci ii cunogtea 2.ffi . . bioritmul.:Jnffi'Jff Demersul didactic de forrnare a deprinderii de scriere(etapa alfabetard) Presuur mitorilor paEi: re parcurgerea elementelorgraficecare o .tri igi exprimi opinii le despre rntzicd' Subiectulal IIIJea la procesulai sctierii cksaI 1. 1.Specificul i"a ff'j'J:fffi::n::nlp*'"'*''".iilffiffi . 3.c.

.Tillsiierea'i degetelo r. Alte activitigi de inv iqareprin carese stimuleazi creativitatea elevilor sunt comrerilecu grad diferit de independenqi: la compunericu suport intuitiv (pebazi' de ilustraqii)gi supor t lexical(cuvinte gi expresiidate).exprim aiea evaludnlor resi comandirilor.btrie reperaride maimulte ori explicarea gesturiloide r . Daci estenecesar.. streazd.il.li sistematiz ate literelc lnsuglte.cop rr pot .frimintatul piinii".i orienprintr-un plan de idei. . insoqitd uerlaiizarea de acqiunii.. pentru semnel e diacritice.pornind de la te xtul lite* narativ... . cl elementele grafice. d emon"or""t"^ti." . Sau..ul.simulareasrierii literei de citr-eelevi.care "" gcolarul ui i"ri*ra"J".didacticde re laxare-.J""i. a AltI posibilitatede a stimula si valorifica potengialulcreatival elevilo r o consti: compunerilelibere narative.. a lfabetarele I in copiilot.il"r.mi. . a catl trei l itere. benzi decupate a. funclie de nivelul clasei.de pilda si compuni o convorbire telefonici de priltr-un joc de rcl: Reporterulgi intentieaagii.#. de citre fiecarecopil.controltrea indfuidiald a modului in care a s cris fiecare..Cadiul didactictrebui.c*pli cand.o". c.i. creativitatea de elevilor poatefi stimulati prin ivitnqide invigare agreate elevi.. :. .specifici preinrimpinind plictiseala..ream intirea regulilor tebnice .Cum te numest i? .i a dtlului. "p"i . -rrrir.decupat. tervine dificultatea de a .. Gbid la rnnzett." .impreuni cu.tl4 I sin.reiliza legitura din tre lit"r" gi mai apoi scrisul in duct continuu' fird intreruperi.t . in podul palmei..ii"u.. tervalede dmp stabilitede cadrul didacticj trebuie t. El'r. pot folosi mijloaceaud io-vizuale se modernecare ri un climat educaqion4l optim.* .-------.[rirg.rrr.Abia in clasaa lV-a elcvii por ajungesi scrierepede. deschigi.realizarea graficeprin scrierea demonstrarivtr cadrului a didacticla tabh.descriptivegi mixte. . "".rn.si sestabileasci periodic (la inasemlniri gi deosebiriinrre a cestea. preferabil sI sedesfiqoare ioc didacdcdiun namic caresi.figuri de stil inviqate.exercigiide incrlzire a mutchilbr mici ai miinii: . i' .nrrEilor" g. .. Crea tiaitatea tn studiul limbii Si literaturii romkne tn tnztdpdrnhntul primar. sub formi de intrebiri: Reporterul: .i.dupimodel. .l"J fel nevoia de.anumite expresi ioferite ca suport etc.de tipul: Qreativitatea poate dezvoltagi prin divers eexerciqii r exercitiu de substituire:intr-un text dat li se cere si inlocuiasci anumite cuvinte cu sinonime/antonime: o exercidude alciruire a unui iext folosi nd: .i. 2. . de exemplu liierele d rr.. "'trot" dintre si demonstreze scrierel. .vin te propoziqii.la compuneri narativegi decu inceput/sfirgit dat..scrierea literei la tabld de citre doi_trei copii.p.in al fabetaru mare. d*.Ce reprezinti sportul pentru tine ? O caracteristicia acestuijoc o cons tituieposibilitateaschimbirii rolurilor gi a rii in discugie mai multor particip anqi.' il .. i.expresiicareconqincomparaqii.cu stiloul inchis.. gi Dupi insu..Jrul did.controlareagi aprecierea activitiqii fiecirui elev..Dpunerea .. .Ce aptitudini considerici ai ? . acolo unde estenecesar: . ln etapaalfabetari elevii invagi si scrie lirere.tezei elementelor .comPenseze c aractirul statical actului scrisului. $. tr d cprindercdeslvirgindu-se clascle in ulterioare din ciclul de dezvoltare.identificarea literei as ociatesunetuluiin cuvintele exemplificatede elevi. gireaa doui litere."hii i.scrierea caiet.rrti.p: banci.'i.jl ".se acordi mai multi sau mai puginl libermte de In iativi copiilor..recomandi.i grafice.li se solicitl elevilor si-gi imaginezealteintimpliri si pers onajesau alt se lingvistice. creativitatea acestora poatefi stimulati .cnnratul pian.Cum iqi petreci timpul l iber ? . lecq iile limba gi literaturaromini. t...l"gitura lit"r.opil d" iatre cadrul didacdccareapreciazicorectitudinea.i gesturilescrierii:^se simuleazi scrierea in .r"" *. ' Pentru stimulareacrpativitdqii. .iocul. Tr. explici. tn . ln lecqiile invdqare unei litere noi estenecesar se reacrualizezeliterele de a s i invlgateanterior.reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind: . -i. I' optriorrali Orligrafia. la .rr.i $esaue xtrase.u.Grddina Zooic zi'.Unde locuiegti? . compuneri cu temi/dtlu indicat la compuneri libecu maximum de libertate a i nigiativeielevilor (de la alegerea temei .. .rt.'.

. La aceasli poerformangi ajungedupi un timp indelungatgi dup.":" I se pune accentulpe scrierea corecre. Finalitdpile tnvdpdmi. a scrisului corecrgi-lizibil. se .i a titudini care si stimuraportareasa la mediul socialgi natural gi si permiti cont inuareaeducagiei.*"rrlri.formarea personalitigii copilului."rr"r.ealizirea elementelorgraficegi a'ele-errtelo. cadrului didactictrebuie orientati spre amintireareg uli. " "... . pe cit posibil. "numero"r. atengiaelevilor va deplasa la elemense de telegraficegi reguliletehnic espresemnificalia cuvintelor91 fop"riqiilor.^_11ltt-"1"n{?'atenqia lor. i.. lizibili gi. tipul de compoziqie). .asigurarea .tehnicegi graficeale scrisuluigi sprecontrolarea modulur rn careacesrea sunr aplicatede citre elevi. curriculumul la deciziagcolii ln (cds) p".ntului primar sunt: educaqiei elementare pentru toqi co piii.ordel-fig*. capacitigi. respectindnivelul si rit mul siu de dezvoltare.. = inzestrareacopilului cu acelecunogtinge. caligrattci' ln clasa II-a secont inui exersarea ".jtl . se dar portangi scrierii caligra fice.. ponenteale literelor gi ale legitu rilor dintre ."". Pe misurd ce scrisulseautoma tizeazd..

rc Liricaeminesciani tovird. Pentruca ulti1..st o clnetlme u arde-niubire capara".n-arda".ungd pe deal sub satcamul stravecnl .rePetilidinterjecgiei qi prin simetriaversurilor l-2 din strofa a cincea.i lexicalprin fonetismul popular sara. somnwl (metafori) marcheazd" reci. Elementele carecomunici emoqia cadrulexterior cosmiccu acelea trdit ea omeneasci: ice vibreazi"de uman gi sacralizeazd sfinti gi clari. timpul prezent. apoipersonajului ri liric feminin(strofele t riirile cuplului. iniqiali a pola intenqia poeziei cipdtd"profunzime Semnificagiile mnrt rca(ule poezlel c pata prolunzlme pri raPortarea ra lnten[ra rnrlrala a-PoPrln l ui.incareintilnirea nu seproduce(. trebuig s{ urmeze o cale.atribuite persona(4.Ore intregi spune-qi-voicit imi eg ti "."i)ir. alocuqiunii adverbialetn i .-ir I TESTUL 10 Subiectul I t Sarape deai de tvtihaiEminescu pe in timp.a. Gesturilesi goaptele ili gi tandre conduc spre extaz: . Aceasti idili ficea parte din ooemul Ecr I clntecul tinlrului indrigostit.] toaca 'mrarl Sufletul rnetr arde-n i ubire ca para".i a .. Pieptul de dor. comunicatedirect prin comAh!.ci . marcat de vechimegi taini. lirii.a spirirului caretinde spreintregire: . h 6uri.Spredeosebire poeziaLa cul. de .consemneazd starede fapt: nevoiade intregire.n-ar dV".[. sacralizat risuni mai tare.Cine pe ea n-ar da viaqa toati ?". panoramic miscarea ini lgare. t I I t I ^ f I' . exprimati in versul final. Irnagineacosmicdapare itul va trebui si-l urce minat de . o timpul ca careexprimi nosibilitate a Eioredicatul-. ".ungI pe deal sub salc2mulstravecht axrsrnwnclx este cl netl1{!n vale si a..tri. 2m.Dar -f..ax6 rnuncu . la modul conal -optativ.i ale toaciii .arde-niubirecApara".. imagine exAceeagi prin sunetelecloivl a cadrului e xterior. poribil" impti"i. mai amplu in primele patru strofe neazl.exnrimiposibilitatea si predicatul. pentru a acce{ela implinire.varianti a poentei Ondina. i versuri din fiecarecatren) cu exprimareastdrilor swflete.ti garea sentimentului totalitigii.. "unoagt.. de alti parte.mi ln aceasti poezie. dfectivl.ti. jalnic-duios buciumului. )"iiripe prin o{er{ gi +i propice y e_ cinet-ice. coneulwi a Eul gtie nt scilrdarea deintregulcosmic. interogativ gi prin lui mai impresionant: . Sentimentul iubirii este -.. Stelelenascumezi pe bola'sen ini. pe de o pe aspiraqia.Luna pe ce r trece-aga Ochii tli mari cauti-n frtnza cer rard. ceea ce-i atribuie valori mitice gi de triire erode arhetipali. bat i de stirile sufletegtiale fetei indrigostiter pe cdreiubirul gi-o inchipuie agv ersurile iare comin'strirfa a doua akerneazd" indu-l coplegiti de sentimente: in drigostitei.clopot.llmodul la ri-nitl viitor cere.gin7 o.i. peisajul devine Cadrulexterior. cumina9a al in s eara. fruntea de ginduri qi-eplini. Poezia in Sara de"al. ritmul sunetului le urci dealul. spagiul atmosfera implinirii. Murmurele fluierelor de la sdni se viii.. . ipostazierea liric esieacee" indrdgostituiui.devin tot mai intensearm oniile rnuzicaleale satuerd in depirtareaqi ceaga i arhetipal.un prezent ete rn.' uneittiiri totale9i a uneinevoide absolud.Impresia de strivechi. acelagi Atmosfcrapocz. p rin inVers uni : sta-o om.congtiin tei sinein ritmuiile gi legindrile *"**.i Grdor Vianu).prin arhaismefonetice:tmi .:. f ..o migcaremiti1 .2).o iubire cd. i. strofi si consemneze de turprin rustic. Sunfdouizeci 9i doui de predica tela dmpul Prezent.1t. Aceasii idile ftea pirte din poemul Eco (1872).Sufleru l h ! in curind pasu-mi spre tine gribqte". Eul liriC.ici Sara deal este desoiereacadrulii impregnatde vrajI. / Cloporul vechi imple cu glasul rlui.armonia eminescia ni expresir este cornuniunii omului cu natura.cunoagte a omuluicu narura adorEi -mdngdietoare mirea chinuitoare a. Ia reciptigarea tinde intreeu . din vale a. Verbele la Eminescuarr ibuie timpului verbelor sporiti incdrcituri emogionale... o prezent.parau.id " calea refaclriiintreguluisufleresc cuplular[eprin tipal gi prin integrarea na turi.yi-aoi..patru predicacuno"gtere.corespunzitoare se ntimenteloreului liric. masculin 5).Jocul acesta timpur ilor verbalerelevi." imbinare intre cosmic si ome nescregisim in strofa atreia. de sa existenqial.ne-om rezemacapete le" refacerea intregului spirivom adormr" . . t*. sp wne. de ind nu Ei simbolistici mitici se real izeazd" numai prin metafore-simbol: deal. AImioritici 9i cminescianl.posibilitateaimplinirii dorinqei.

r"r.r.pr.a..i esteo exponenrid eplini.-pi adaogi) asupra morgii (MaiamL'nsingur' "ffi.a. sentim. stele-g... . clarizvorind in fin tine.i prin nimic impiediiari"..intreg.ilieiexiste ngiale omului gi sensulistoriei (poemul Mernentomori..pri-.rd caiarbagiperpetuindu-se i memorialul obiceial pimintul ca n ".spre de nimic .dE.re"stinghiritl Fj . "ti"a. Cilinescu afirma: . le Apelepling.air.< ctr starede spirit'r. icrilorileI.air"gi" E' lui (cu rnQrye zilele. a spiritului autohton".^ rominesii' (Constantin Noica) spagiultimgi . i"i"t' iipiit "_ ti poateo-mai ingeleapti..i" literarda lui Mihai Eminescucre$re toate ridicu cinile in ceamai plinr tradigii . 9 i d.Dorulro-arr"i.trull i. Eminescuabordeazd temele9i speciilelirerare caracreristicc acestuicurent literar : soarta omului de geniu (Luceafirul..['.. G.r..axrnundi. .....rbiiiigirinat.).necodificati.rr. Rupdciwhrooru.r-. Subun salcdm. Ca. dragd. Scvisorile fi.tel" tice. pe ._ .lui prin iubire.rul.cdldnytn d.. e sirijuit in partea Jirrii spreve chime seninitatea' de Mioripe4 in partea dinspreiontr-io.r.la ceasul t"i"i.rr.il..r-iticlintrl"g.poet romantic."] .rpr" .. ".IIl)1..i "iDra[tlle lnlmll' totul la tncandescenqa Conccprulgen liric.vezi p. ..gi zintd" nelimirati .. 85.rr -..("v.-.dac.. ru George Munteanu volumulSubsem nil lui Aristarc) (in definea d. AndreiM"l.gi" ffi...:9p.orulinsensul cu careil reglsim in lirica eminesc iani.iffi.este cuplului .ofl.. aEezare a raporturilor dinre * parre>"i .5i cod. iiirrtro I . srele scapiri-ncale..rrii.i.ir.deschidere lduntru afard.r*e zldemelancolie..is posibiliimplinirea iiu sacru..lrro"gterea o .9-ll {"pltnalculsurii " ""}lorrt caqiadincimile spiritului. Iurmele-lurc. -pulseaziinritmuliuiosaldorului: "-i-b. cu roate roman"sp"... a -. Pljg:li:' 1i."neitate de iar lui sen initatea Luceaf5.tl.i..Sara dealbuciumulsun i cu jale.rului".. ryagylui."..oriiii"t. m-agtepqi pe mine.lntr-o atmosferi iiilice.or)..

rnl nu vine,..Singuratic/ zedar suspin suflr/ Lingl laculcelalbastru lnclrcat gi / . In cu flori de nufir") $.d,c Floare alb)sti,retrlirc a uiei iubiri totale, desrr rmare in ("fli te-ai.dus., dulce.minune, murit iubirea / $-a noasri.- /Floare-al bastril Itp ilosre-albastrd!... /.'I'otugi e.ste in lume!,,), rrist Sarape deals eapropie poezia de ca.rc cxprimi nevoia permanenri iuiire 9ia.,..afri;'r;;;;ri;; _ de P?:inr1, lul totalltelllPrlnlntegrarea natura in ocrotitoare o mami ("A-dor mind armoca de niE/ codrului biru^t, ginduri,l de de rei d.-arupra noasri,/ or s i cadA {ori rAnduri-rinduri")' Alteori-natu ra/pedurea apare iposrlzi de iubiia in rc, careincearcisi-l re.gini copilul-pring univeisulei de basm "e;;;ri,*j. i. piirir. pe fn ti (,,o, rimii, rimii la mine,/ Te iubesc demult! / Aletaie i;;;i; ;Ji(rr-ri atir eugtiusi.le-ascult; Anii tri separ caclipe,/clipe [...] dulci,. p a, caveacuri...). Versificaqia alti modalitate ."re pb. rit ,"itii^r^armonia, es te prin muzicalitateacadrului ^ exterior perfecticoncordangi triirea interioari. in cu conqine;ase catrene. Ritmul estecomple*,lrrr.oii"-b urmatdedoi dac,,,P.oe zia trh grun rroheu; rima:imperecheati; misura:12silabe.' Subiectul al IIJea A. l. ii cimpia D"T. L cu cigivaani inainteacelui de-al Doile a Rizboi Mondial, :,,.: umpul era toarre rdbdiror cu oamenii" - propoziqiesubord onari subiectivi. se apropiau" - propoziqiesubordonaii atributivi propriu-zisi. "care 2. ,rcare apropiau" - apropiate. se 3. lntext, ckpfuaare funcgiasintactici de aribut adjectival. 'Castelul cei.prezengi hotirir sd, peles.(subiect) au viz iteze 9:f:::d!l:repe L-am cipioa dintre olimpici. (complementdirecr) .zair Am di scutatcu cipiaa dintre grevigti.(complemenrinJiiect) Ace$rrcopii erau numai chpi vadin lotul de gimnastici. (nume predicativ) Era distrat din caleafard, It* influent; (2) mardeosebit, fundamental, 2,lnsemnat:( 1) important,mare,decisiv, cat, notat. lui. (1) A trnit un moment tnsemnatdin viaqa un at de bacalaure a re prezentat mom enttnsemnatdin Obqinerea diplomei Ylala er. (2) Pe harti, obiectiv ultnsemnatdadea perspectivi asupramisiunii de inalti deplinit. 3. Seexercitaupre siuniasupra fiecdruia dinjuriul interna{onal. (caztil genitiv) moderni 9i impres ionanDatoritd fieidruia dintre ei va rezultao construcqie ti. (cazul dativ) 4. A r fi fost minuna{l dacdar fi petrecut aacanla tn Delta Dundrii'2/ P2 - prodacd. poziqiesubordonati subiectivl introdusi prin conjuncgia c. 1. Mai ticeti odati! 2. Bineinqeles, un guri-casci! era pe 3. $tirea ci sosegte stadion extraordinarul fotbalist a creat un neagteptat du-te-vino. Subiectulal IIIlea Pentru'tezolvarea acestuisubiect,vezi Testul 6, subiectulal III-lea, itemul 2. 2 . Instrumente de eaaluare subiect,vezi Testul4, subiectulal III-lea, itemul 1. P entru rezolvareaacestui 3. Tipuri de itemi Pentru rezolvarea acestuisubiect,vezi Testul 3, subiectulal III.lea, itemul 3' I joculuididaaic studiul la limbii;i literaturiiromkne clasa l. Eficienpa tn TESTUL 11 B. l. t localiuni substanthtdle: Au fost sisrateludrile de cuai.nt. Ca totul si fie corect,soluqiapdrea fi trapereala sorti. a cuvintele lui deveniseri,o luire in derideie /o luare peste picior. Atitudinea ei pirea bdtaie d.eioc. o locutiuni a dnerbialez Nervos, se plimba de colo pind colo. Seintilneau din chnd tn cind. Si ruajia se schimba de la clipd k clip,i. SubiectulI I Baltagul de Mihail Sadoveanu Conceptulrornan -vezi p.72. unui roman obiectio,c! naracaracteristicile Opera li terard Baltagwlintrunes,te a la tor omniprezentSiomniscientgi esteo naragiune pe rsoana Iltr-a. lui Romanul esrealcituit din 16 capitole.CapitoleleI-VI prezinti agteptarea NeGheorghiqi); lui, chifor Lipan de citre familia sa(soJia Vitoria, g

i copiii Minodora;i

tml capittrlelc.Vll-Xlll * rcfaccrcir tlrunrului rrccsruiir cirre Vitoria,insolititd c Ghcorclc glril.t;ulti.rclc rrci.capitolcp-rcz.i'tigisirca pedcpsir.aucig"lilor . I'spirat dirr ;;i vnriarrrc baladciMioripa,-f.apt ale evid"e'qiat d.,rro,rorrl ,,sri;A;;;;;i;;7M;; ii t'hearnlt ci'c", romanul arrao apopae transhurrrangei. u ' a llornanulirrccpe oparaboh UiUii* din caresedesprindcaracrerisrici cu aleoier ikrr.qiale viegiilor, paraboli pe care, amintegte igi vitoiia, o spunea plicere Li_ cu 'rehnic".r.trorp".qiei ierrirre pan.la.pctrcceri. adesea, fiind mijlicu J "."iu"i;;ir;" a celui disprrut - Nechifor. i*"p"t"! capitolului x-t.r .opt"n^ta "t r,arca gcncrici a ciobanilor,oamenide la munte,punindu-se in evideng; "^-ri"r rri-i";.;;;;;^ Acestora ciclurile narurii, modelarea de citre condigiilenarurale . ?n lor h."gd ,;;; ,,lu1igi ncstatornicic.1 apele,ca vremea,ribditori in suferi ngica Ei-n ierni cumplite, {rtrr grijiin bucurii ca gi-n.argilele de cup.ror, ro r pi#;il-i; Lry*;;;'il5;t; gi datinilc lor de .r.r-rrri 9i deiame"ii a"'i" l" :" ::p*yllumii, ferindr-r. i. clmpic gi venind la birlogul.l or ca fiarade codru "i r. stauin fala ,."..I,ri ;-. ;i: [...], nrtr din ca cel se l"c.ite d..ant". a" p r.i"n". al" 1l_rupg1: mai adesea desmiard;9i eragi acelNechifor Lipan careacumli psea... capitolein carese precizeazi, locul acpiunii,satulMdeulxpozipia ]Prinde Ease re de pc valeaTarciului,.timpul -roamna cind N.iill;; il;;;;:; "ste "gr.pr" , dupd-asigu-rarea la locul de iernat.sunt prezeritate oilor personaj.l.;ri;.i;; [, ::.ut.l Vitoria gi Nechifor ira;"'.a.."1"r] p"n,.."-":l: personaje,r.urir.., Gheo'rghig;, gatulMitrea,preotul Daniil MilieEetc. f n roman apar numeroase des crieri naturd, de aspecte caracteristice anotimale purilor: roamna' iarna,-primi vara(de exempru., mo-.nr.il fr.cedent J"r..p1ri.i; osemintelorlui Lipan ?n ripa de la Cruceatafienilor), in Jrmonie desivirsiti cu starcasuflereascr eroinei.la plecarea a vitoriei pe d*-"1 hi N;"hif;r, ;ii,'';]';; lii (hotirirea ei provine din dragoste"p.rrtru^r"og-;i pentru ,a*erj ,"-i-fril;;; ra, soarele strilucea; p e misuri ce perunde in iniern - drumul f"pt"; .riiri""r. _ vremease inriutiqe5te . cu cit;e apropiede adevir,de locul crimci,naturaseprimenest e, aparein r splen , ctoarea drn primivari, de aceea er suferinga vitoriei .rt. Ei ,fhgieto".". f)e scriereaaparegi in reali"areaportretelorfizice gi -"i p.rro"";ao. Necbifur,,,omu l cu ciciula bruniirie.., ,,merterla vorbi.., .r" -or"i. "r. .hip";, .ri _.rrr"_ neagri,,,groasi, adusi.a.oali[...] inf;gigareindesati spitoasi...1tr gi vltgrra Ltpln, cu,,och_iiei c;prii in careparci se rarfr ng.n lumina castanie a pirului , erzu dugi departe", ,,Nu^mai erat6,nira, aveao fr'rr-.rr.g. dar neobisnuiti in privire. ochii ei pluteau ca-nrr-o usoari ceaqi dor,.rlg.rr.lo;il;t;t in ;;;'fr a"_ te in cirligage". Acpiwnea desfigoari prin interferarea se planului retrospe ctivcu cel al prezentului narativ, dimensiunea iemporali gi.cea spaqiale-este l" d.sf;gurJ;;;;; nimentelorparticipi .t r-".o"rdpersonaje, deiipuri diferite, i"r "to*l "-pie, utiiizeazerc,ar" modurile de expunere naraliune obiectir.td : (pove stire persoana III-a), descriela a rc, dialog, monolog. Intriga-romanuluiconsti in hotirirea Vitoriei de a refacedrumul birbatului ei pentru a afla adevirul. De sfd;urareaacpiuniiincc.pe pregitirile cu Vitoriei p.n;; J; I L mul ,,vic1ii itl nror1ii",la capatulciruia, sivirEind ritualul tradilionalal inm or;i ili igi demascaqr, mAntirii-cci rioosrt isi va eisiiinisteade veci,iar crim inalii,demascaqi, vor primi manterii,'."iripps;ttigi g;siiinigtea de iniqiaticne cesitipurificarefiz-ici gi su{leteasci, pedeapsa. Acest drum sim6oLcai seinchini la icoanaSfinteiAna, de la care ic.., .roir," mergela minlstirea Bisiriqa, douisprezec. posre$te Ja primegte ,,sfar,., gi de la pirintele.Visarion, Y.1t: i ;i nrg. lasala ur Srrla vinzindproduie, aslgura gosPoqarla, lisati in grija luri Ul"ii ,recesari'drumuirri, CUri banii necesari drumulut, lrdnzdnd Prgctgse)asig urigoqpodaria, rrgaului Mitrea, pe fiica sa, Minodor* 9i z.tt.." acesteiale duce la ministirea Vi-

raticului. romanului estedestul de simpli, drumul adevirului estemai inDaci acqi unea la torrochear:'de Migura la Fircaga- Dorna * Botca - Cruci - Vatra Dornei Suha. Sabasa Nararorul zugrivegte locuri ;i oameni,inf{igeazi dadni gi.obiceiur i,romanul de psihologicegi chiar caracteristici roman de avenetnografice, av0ndc aracteristici gi polilist. turi osemintelorlui t, culrninan descoperirea C"pitrt .te XIV-XVI constituiepznctw.l inhumarearimigiqelor Nechifor,,,impuqinatde dingi i fiarelor" Ei deznoddmh.ntul, crimei lapr.aznicprin povesreconstituirea datinei cregtinegti, pe-attr"t,ri'"onfotrn 'tirea trebuiesi continue:voDar viaqa gi Vit oriei, demascarea pedlpsireaucigapilor' iunt".a, Vitoria il va sprijini p. ?irl seu, Gheorghiqi,devenit birbatul familiei, si conduci sospoderia. principale: Vi toria - expersonaie pcrsonaje; ln ro,i"n se perinde numeroase sufrumuseqe a intr uchipare moralei-populare: arhaice, ponenti a unei colectivitngi figa.de tradili e, isteqime, dragostede adevir'^devotament h.r."r.A, dar gi fizicd,, de intuigie ,mai p.resus toatedragostepeninq.l"p"i.rn", silpanir.d. ,ilrr.,renacimte, dispir ut, este.Prezent a!s.ent, u; N echiforLipan, degi in tru so! ;i credinqa Dumneze Anastase seiundoie,Gheorghili, subprefectul personaie pe rot parcursuiacqiunii; 'Brl-.i, pirintele Daniil, do-nui Iorgu Vasiliu gi mai alessoqia cucoana acestu ia, baba Maranda,negustoepisodice: personaje Maria, b"litrt", Bogza;i Ilie Cuqui ; ucigagilor' rul David, Mo; Pricop,sogiile vieqii,aduceo din RomanulBa6agwl)1ns pirat ioi.lor, dar mai alesdin cunoaqterea esteinonumental,o adevirati monografi e' vieqiigi a mortii, viziune profundi oiepii r.urale,impregromanului consti in aceastiztizinneasupr-a Origi"alitatea "iri." miPaleologua descoperit.elemente mi tice. Criticul Alexandru nattde'semnificagii L)strts, zeiteiIsis, care-gicrutl s ogul,.zeul : tice egiptene Vitoria ar fi alt[,ipostazda ainllgat in soareori a c urs pe o faceVitoria (,,rrebuiasi afle daci Lipan_s_.g" ",iHorus' apa'),ciinele Lupu ar fi Anubis, Gheorghigi^ constd,ii arta nd'ratiad,arta portretisticdqi mdi esspecificitatea D" "r.-.nea,Nu trebuieneglijare stilistice:fraza stdovenianiest e particularitigile tria descvierilor. ampli, are un c racterceremonios' ^Criti" .rl George Cilinescu observa:,,Acum suntemin Dacia,in.teritoriul munIntriga roma nuluie antropologici'In virtual renesc oierilorila punct de plecare. in ciini, m igreazi in timpul anului calendaristic, pirrori, tur'rne, teatranshum".rq"i, int ru vesniciefixe' Caciurar. de p;gutregi adipost, intorcindu-r.'i" *.tttt. la dit e zul din Baitagwle, in punctul de plecare,aceladin Mioriga"'

. video.interjecde.. Lonstruclla exclamadvi are valoaresuperlativi.. profunzime. divin. .yicine.rc.. fluenti. pi .ii .ce-ine-nqeles" -propozigie subordonati atributivi..t.kncimid. 3' a lua in serios.cum cu razeleei albeluna nu micgoreazi" . : :. dezvoltarea a capacitijii de receptare mesajelororale gi scrise. expli caconversaqia jocul didactic. 05 si scriecorectlitera I gi celelalte Strat egii didactice . (nume predicativ) ln domeniul medicinei eracineia. qia.. 1i (mai mai) * adverb de mod.. 133 c.. a1i Iua nasurIa purtare..' de . Oo si rispundi corect la intrebirile formulate de cadrul didactic.i la sfirgitu l lecqiei Obieaioe operipionale.conjuncgie coordon"t o"r" .a' lnviqitor.i. tablou .. adjectivpropriu_zis. rispundere^a. litereinviga teizolat in cuvintegiin propoziqii.cici eu iubescri b"r" .: .i _ propoziqiesubordona_ {.r. scidea. direct) rarronul nu era o. O..i.ti g. taind. Acestea sunt probleme greu de rczolv*. a i se lua o piatri a"p. B.ee: euristici.ilustraqii..dezvoltarea formareadeprinderii de exprimarecorecti fonetic. Metode Siproced. ad..jucirii in a ciroidenumire se afla sune$l i in diferite poziqii (iniqial. tot .regte. caseti audio..11.mai tare . . a serua de ginduri. (nu me predicativ) ..formar eadeprinderii de scrierecorecti. a o lua inainte.iliterelei de tipar gi de mdni formarea de priceperi gi deprinderi Tip ul lecpiei: Scopuri: deprinderii de citire corecti. 02 si recunoascilitera de tipar gi de mini corespunzitoar esunetului I in pagina din Abecedarsi in alte surse.exerciqiul. .. alfabeta r..demonstragia. lexicalgi gramatical. un la (subiect) 2. a a a ^micS ora: dimin-ua. a-gi lua cimpii..Pe baza modelului invigitoarei . 1' cimpul semantica.pe O. adincime: afund.j _or_ir. ascuns. . 4' .Iul Subiectulal ll-lea A.." pr.in in terior.plangecu imagini gi cu litera i de tipar gi de mini.in ritm propriu..:'*o'" ' lantastic -."?hplement pe a.etntuneric.. in ritm propriu. strifund. lngelegea Subiectulal III-lea l. nepdtrunsului _ substantiv provenit din adjectiv. elevii vor fi capabili: parcursul.substanti Agvrea si-ntreb cinev inr""-ie tff tr.^.i tI c ircumstanqiahoe cauzd. Cl asaI Data. a-9i lua tilp{iga ..l rnisternrui: nepdtruns. O.!:j::l. 2. a seschimba:a sepreschimba. sacru.adjecdvpronominal nehoti rir. un perfectci fusese cobai.a lua pe nimic. le 1. tremuritoare mi... o .1"-. a-gi rua r4'Yu'ucrsi E Yr rs. analizasi sintezafonetici. d.. Proiea de lecpie Model de proiect pentru clasaI $coala Aria curriculari: Limb i gi comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini Proiect de lecqie Swbieau l:Sunetul. .r'vrvzrrL propoziqieJuuu subordonati circu m_ stanqiah de mod. ahora .fr..i. 3.. cirqi de pove.oarespera. si citeaJciin mod corect. a a serransforma..propoziqie subordona_ "cr' rI circumsrangiall mod.op"l"tiu. .i:iiffi.pronume nehotirir. Vor displrca cauzeleale ciror consecinqe suportim atit de greu' 2. in_ tt4ne cdtd (zare). l."ina gi nopgii.. si pronungecorect sunetu l i silabeqi cuvinte in care se afli aces[sunet.r-rr. ci-9tig lorerie.. cuvinteledin coloane. la sfirEit). i"i"ra. Mijloace de tnvdydm knt. sfAfi: ceresc..

pe M area Neagri.propozigii subordonare subiective.asculre cantecul pisi_ Pz .rlllt"rrl si contemple 2/ piscurile muntelui 9i sd. r/ .i P: * propozigii subordonatesubiective. * llll i{ft l\.visezi o croazierd.4' Era-linistitor 1/ si asculgi muzicdde Mozarr 2/ gi si. .

I 2 3 4 5 .te.e.. Prrn asamblare. pra aveatrei ie zi".rcangi.r l Bibliografic: .togi ne[rca . Serejine din enunt o propozigie. "Car Identificarea sunetuluii in 9i a.poziqieiacesruia cuvrnte eonversatre eunstl^X anali'2tr sintezi. conline sunetul .cgi mict An t-ologie tuxtecomenta. al eunor personaje din basme cunoscute..metodicc dtn Lfierat. Completarea unor desene a ciror denumire conline sunetul I rnstructal pregitirea materialului didactic. Anunfarea titlului lecqieiqi a unor obiective l. Albd-ca-Zdpada. .ltrn C. desene in complete o2 r Pronunqarea scrierea qi sunetelui/literei i .realizarea climatului educational di n fragmente de ImaSrnl.tyd pe-ntru. 2005).frontali. copiii trebuie si Persoane Scenariul lectiei ObiecFltnpclc /Errcnimente tive leitici / didactice oPeralionale Conlinuturile inviqirii Strategii Evaluare 1 2 fr l'""'"' 3. pirjjgqS rnva[aru 5 . Denu. Capra cu trei i ezi (a sevedeatextul Eiindrumirile. de tnsopite su_ de gcstiimetodice.. cdror al rum. imaginile unui animal. Rezolvarea unui puzzle sau . orali mefte llort.Ilralii Grimm. se realizeazd.joc didactic: Iocul didactic'. . de pildn.ndinipd claseletIv deFloricaMitu.Gr. antmale.:::" r. FiumanitasEducaqional.

Formulare de propozitii * exerciqiu I cuvant: E Purerc cu acest I I iau t Reproducere versuri de .al{abetar . selectiv .Fie mare. Seintuie$te I Iiterai mici .. Fuge susde umbra lui. I . .pregitirea.l ol o3 delimitarea cuvinte. .fie eui.telor in silabe I pronuntarea sune.unde sunt desenate I graf i.' ] (I. ] ror carecontrnsune.plan$ecu litere de I litera de tipar .qi elementele betarului.conversaFe I .frontaii. congin su netul. la tabh qi de fiecare elev in banci I ce din cares e com.rul I din.scrierii oe . adecvate imaginilo r .benzi decupatedin de tipar I .observare I explicagie.Cui ii pare de alulvaleI deal?" Si valea I ' (Iepurele) sau: I .propoziqie I oespar[lrea c uvln.i grafice I I mrcl al maln[ r Scrierea tabli la spuni cit mai multe cuvlnte. mini . observare orali euristici conversalie ghicitori caresi. de exemplu: . animale. Citirea in goapti a .tului I demo. Intriirea literei I de l. r Simulareascrierii .illgol n treze rmagrruIe Abecedar conversaqie I I I .conuersagiepebaza coloanelorde cuvinte . Actualizarea regulilor I prrn exerclqll rnmugchilor cF'lzire.nstragie I exercrtlu I o2 ' Intuirea imaginilor din I Abecedar II 'Ghicitori. .exerc tllu . oenumln de flori.I prr acestea I I .. Core lareasunetului cu zrare I .exerctltu .purele) .a tehnice. Alcituirei de silabe 9i iipar 9i de mini I cuvintedin literelealfa. Recitire acu voce tare a I cuvintelor din coI loane coloanelorde mai multe ori .d*-orrrtr"qi. . care persoane.rriorarrta. Citire p e sirite.

joc de miscare.pc bazareguliiinsugite.flllnt.: joc .dezvolt area denrinderiide citire corecri. Pungwtacu doi bani (vezi textelesi indrumirile metodi ce din Literatwrdpentrw cei mici. . Conversaqie inchede lere r Tema pentru acasi: .$1r. si explicesemnele puncruaqie de din text. .. Antologie d.dezvolt rrea capacitiqiid. tnsolite de suge stii metodice.. expresivi. . Strategii didactice: o Metode.i expresiv cel pugin o unirarelogici .c l qi cu litera x. Grddinipd . achizigie de informagie it!".. didactic.lnchcierea s$ivirifii/ lecgiei o4 ./ colode cuvinte reazd obiecte a ciror .rormarea deprinderii.FraqiiGrimm: Poaegti.i^iii.joc didactic sau .. individuali. gr"..Ion Creanga:Capra cwtrei iezi... ljeedbackul o5 6. corectsi expresiv. si formuleze corect..PetreIspirescu: .de exprimare orari pun.explicatie.r.r.. iil.terea literei de ... .Alexei Tolstoi: Cbeipade awr. in ritm propriu.i J. _ obiectiae operarionare. lexicalq. respecrand semnele punctuagre. si citeascicorecr.i si pronunqecorect cuvinte cu grupurile de liin terece. 2005 ).e.exerciqiu trei litere.casetiaudio.c1ul pro..cite o propoziqiecu cite unul dintre cuvintele identificate.. si idcr-r tificc tcxtul literar .c onversaqie euristici. planse.tilor de Alexei Tolstoi (I) le9ffi: in lara ro rmareade priceperi gi deprinderi..:::f*'" .cxcrciqiu . lnvigiror Clasaa II-a Data Obiective operanonale Proiect de leclie S11b. de o.citirea c oloanelor copiii desene azd.fruenri.5. instructaj. Mijloa ce de tnadpdmknt:pdpuqa Buratino.. . O. .explicaqie r Sescriu cuvinte .activitatefrontali. .:p?. O..iprocedee. Asigurarea rctcnfici gi a trEnsferului ol o2 7.1"'il"r"jrrtui oral Ei scris.. Bib[iografie: .controlul gi evaluao Recitireacoloanelorde r ea scrierii cuvinte din Abecedar r Recunoa. Scenariul lectiei gtapcle /tsvcnlncnte Modelorientativ de proiectpentru clasa II_a a Ariacurricuhrr.joc de miscare o Reluarea scrisuluicu alte . si citcascisclcctiv. O.ilnEiG evaluare formativi individuali scrisi orali C)1. Humanitas Educaqional...etexte comentate.cuvintelor tul/litera i Scricrca lit. .p roblemalizare. pebazacerinlelorformulate..decupaje din revis uPar te pentru copii .. Bastne. siluetede perso naje etc.in scris.scrierealit erei gi a denumirecontinesune.explicalie .Clasele I*IV de Florica Mitu. ."'*. apoi un ri nd . pe grupe. de ve_ dere fonetic. .l gi la sfirgitul lecgieielevii vo r fi capabili: O.demonstraqie r Moment de relaxare .joc de ro1.t.cscriercir si unclrcuviutccu litcrd nlarc.. .. exercigiu.ilustragii.. cxplir. $coala Disciplina: Limbaqilireratura .ri*ir"i.

t.scrlsa .Personare -t se care reDrezrna oecor ctrn Dovesil cunoscute cu Personarele Potrrvlte sa u : .. Captarea atentiei 3 4 .elevilor pentru Ieclle . Momentul organizatoric !. si foloseasciin exprimarea proprie cuvintelein sugitedi' t"*r. Completarea unor plan.Planse. o.. Si recunoasci povestea .i textului literar.orali gistrareunui basm . O.pregitirea materialulur dr dactrc 5 .conversalre .srluete cle cute .casetiaudio cu inre.'pe banainsugirii/ingeregerii conqi nutului "or.joc didactic IA . ..pregitirea .exPllcalle .car te Penffu coPlr .conversatre . -in dividuali . Prezentareaunor ima.indiv iduasr autorul tDe Daza rnregrstrar[ auoro..Realizarea climatului . si rispurria la intrebari.instructaj educaqional . .mlnrexPozrtle .cle gini din povegticunos. Verificarea ' temei scrise i.pe bazacuno$dngelor insuqite. or si reqini core* numele personajelor din text ur lirerar: leidci/ didactice Conginuturile invilirii Strategii Evaluarc 2 l.

orali .preJdcuti.plu.exercitriulde citire orali retind numele persoindividuala in . .licerax:cincil *Pang[c. i"u.dx I etc. r Textul In lara Pro5t'ilor de Alexei Tolstoi:' .Id"pi"i 4. . de exem.oral si citeasci'textul in . 03 .lormatlva .joc didactic I persoane care conlin I grupurile de l itere ce. .individuali .qin grupurile ce.exercigiu de citire tare cel puqin o unirate lo q lca . r Se explici cuvintele.scrisi * individuali ..cz.se . I I 8.frontali najelor.. Copiii spun cit mai I ..Citegtepropoziqiiin! terogative . .dulcl . ..exercrtlu lut ! .orali . .I .individual.formativi desep". .formarivi mod conEtient 9i si.formativi (Pungula cu doi lani) (t'unputa dot banil rnoriecintccul cocosului uctrdirr mc1 7 J 4 5 blFeedbackul o7 o2 t.".rl 'rc.si citeasci corect si expresiv textul. cl .pit -l fix . . Citire selectivi: .. .d sunt I t.oPlnc.si identificecuvintele necunoscute: .culo. Copiii spun nume de . l . Citiva eleviprimescbi.frontal leze oln manual: .Citegte toate propozitiile excl amative! I l.i. An u n g a r ea titlului leclieigi a unor obiective trei iezi jE Ion Creangi).carecuprlncte acela pul c4 sau.conversaqie euristicd . Elevii spun propoziqiiI care rimeazi.Ci tegteceeace spune .CiteJteformula de sa.vrclean. Asigurarea or' ouI reten{iei I 06.vulpeacu voceapreficuti ! . .perechi gruP: Pe _ .si an alilntultlv lmagmea .. incheierea actil' vitiqii/lecqiei I .exe rcr$ru acestea lr secerecoplsr ilor sI le scriein caiet^e. ir (x) . .rniracol: .qJt.linx.sd recunoasci personajele textului literar .si explice semnele de sr PUnCtuatle ortogra_ tla etc.explicalie tormuleazi propozigiicu .si observe.galbeni. uldmul cuv AntesteI gru. I . 07 I .exerciqiu multe cuvintecarecon. I I I I I I I I I I I I 01. . ..frontala .orali: . ]. Copiii citesc cu vo ce . Dirijarea lnvlgirii o1 toaPti .

Ce l-a sfituit vulpea? .. de Citirea 91 conversaqia -.Care sunt personaiele din textrll literai? ..o.deseneaziun rnctragrt . o5 o6 o Li" se cere copiilor si .spectatorii" bilegel careaPrecrazPfr naPtauze saunote lnterpretareacolegilorlor. llI loral. apoi formulez e propoziqii.De ce Buratino seintorceabucurosacasi? Cu cines-aintilnit el ? .r e t r anscr ie doui enunquriexclamative. ci qi lirera"x.Ce vrea si faci Buratino ? o Citire selectivi . ^ nate migti/capete de copii careexprimi diver. Persona.exercltlu . Copi ii citesc gi.scriu cuvlnte care contln gnrpu:-ile ce..conversadre Tema pentru acasi: .De ce creded civul. Copiii caren-au primit sunt . incheiere .joc didactic seitnri suflitegti.Citesc gi scrlu enunrul carele-a plicut. Elevii prin mirebuie si redea staresumici respectiva si fleteasci.. individuah formativi .re ciieascitextul literar cu ate nqre.o. .exercrlr u.conversatre pea-aveavocea prefdcuta i . oe . 08.exgrciqiu rispundi la urmdtoarele intrebiri: . CoPiii .

r)t't('cItae "^. parte de vorDlre .nd de GeorgeEnescu . in .. conversaqie conversatle eurrstl. Formularea mesajului pe baza rispunsului la intrebiri. de parre Tipul lecyici.crimi. ()o si scrietext e date -od createp. .. $tefan Luchian (substantiveproprii) .. li se cerecopiilor si alcituiasci propozigii cu alte nume de persoane sau de animale care si aibi diferite poziqii in etc. sircitcasti corecr. selectlv etc. fluenigi... .rl.. Audilie: un fragment din Rapsodia 1 sau din Poerna rom6.sr Morlclorielrtntivde proiectpcntru clasa a lll-a t 5 T $.. l. Dirijarea invilirii capaciuiiid. . operatronarert'pe parcursur..ipugin o unitatelogici.'iltlirr.or". Aplicareacunogtinqelor insuqitein alte contexte album cu reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian Petre Comarnescu. . diferite exercigiide citire: in lant. induiosare (diferite stir .i d 1'ruolt"rca f.Strategiididaaice t'. t'r. -----' * Substant ivul.r. numir ul.or. Sele ctarea textul litedin rar a unor enunturi care cuprind substantive.i. George Enescu. b) li se cere copiilor si spuni numele persona jelor: Paulina Cocea.Ftgrite tccpiei.iculari: Lirnbi qi comunicare Fis. i" textului definiqiasubstantivuluica parte de vorbire ".i*Lrr*c. $tefan Lwc hian rispundi i"itJi.la. Anunfarea titlului le4iei Ei a unor obiective 5. . O bservarea unor reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian .I].!'.r.". mixti.irnbnpi litcratura romini 5 lnviqitor Clasaa III-a Data. tn. conversatie exercrqru exerci giu problematizare analizd. bwcwrie.iti i' Jir. Substantiaw/.lfleze On si identificesubstantivulin diferite conrexre. ..I. ProPozlgle ..r.erauhcrimidebwcwrie gi induiopare.ror sau cerlnte (repere). Formulareadefiniqieipe baza e xemplelor care ilustreazicaracteristicile acestei pirqi de vorbire: felul.'. .nund 9L llmP ezesc oclif (substantive comune). . a1. b"r"-r.i I a-sfir$itur lecqiei eleviivor fi capabili: (). elevii trebuie si s puni ce exprimi urmitoarele cuvinte: lacyimi. Captarea atengiei subiectut ."i"'l3iiiir..ce.\t'tlturi : dcz'u'lrarca canacitiqii de receptare a mesajerororale scrise. . . linigtesc r.nescu: "*.i".. r Ar i'r t'trrr.!o'ili:r* vorbire.l"rteasci/si or o2 or .rir.ituagii de comunicare. . l. Exemplu: a ) . c)q si folo seasci. ..'. Florile omeniei dePe tre Comarnescu (consohdare) ..rul pebazaexem plelor :l..expr . Florile omeniei d ePete Comarnescu .i"r.

formativi rativ .Album de reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian. Momentul organizatoric Verificarea temei scrise nRealizarea clirnarului educagional .fise de cu ".pregitirea materialului didactic .'"!gr:::ri:'.rt" lcctici/ didactice l. .. caseri.$tefa.ti uit"t"ina.tl'euristic i. B ibliografie.individua."r. LuJl"i.elroduceri dupi tabrouride $tefanLuchian."l. P rezen tareatextului na_ .". pe gmpe. o4 Et.rpclc/Eucni-". di{^ii?!. frontal. Cuvintu l . . exercisiul.i sufletegti).'rr."ra. Bucureqti. elevii vor descoperi cd unele cuvinte denumesc obiecte. ' Mijloacede inadtdmknt: arbum/r. fige cu citate.ri din muzica lui Georgedr.::::. . ochi (organe ale omului). exerclul: . individual. . inregistri.r. de completare . anatizasi jocul sinteza.parte de li vorDlre ol o1 o.au forme pentru numdrul singulargi plural.conversaqie .Pcrrecoma rnescu.'iiT. ' o Actntitdpide invdpare..auorlle .1960. inirna. nir"uTineretului.

Formulare de propozi.'.joc didactic spu.. . aciuatdpe lingi el de mulqi ani". cile substantivului: felul. denumesc uneleculori gi le folosescin colorarea unor desene (realizatede elevi la lecqiile educaqie de plastici) o Se rezolvi o fiqi de activitate independenti: Fiqanumirul 2. de identificare . o5 o6 .:ir.'. (Petr e Ispirescu.Lwpwlcel ndzdrdvan) ANEXA 3 Ffuade activitateindependenti numirul 3 Temapentrw acasd judrii. ioo e. Un exemplude exerci. . Se desfigoarl jocul di.Demult. a) Formuleazi enunquricu urrn itoarele substantive: din b) Completeazi tabelul dat cu substantivele textul urm itor: Substantivul Felul Numirul rirl ffililliilliiliiiirll .lncheierea activitlqii/lecgiei o. mknd. (Victor Eftimiu. o Tema pentru acasi: explicaqie Fiqa de ictivitate independenti numirul 3.. mo.Zoica. Ci el cind veneaa fura merel e.neagul acesta z . Pdwnasul-Codrilor) Vocabular .exerciqii tii/ textecu urmitoarele substantive:Bucurestt.tteu . ju cdrii. Scwfipa-RoSie..adunapIsirili celemai agerela zbor gi cu elein stol veneade le culegea".nicit mai multe ins usrrlPotnvlte obrectelor denumite de urmitoarele substantive: chntec. Audilie Numirul ANEXA 2 Fiqade activitate independenti numirul2 din a) Transcriesubstantivele textul urm etor. prieteni q. numirul .tx. lngeleptulsta cufundat in acelagi piriqiei ginduri.descoperire: elevii qiu de completare: Fisa ingelegcara cterisrinumirul 1. I 5 Adrcsa: .a. Feedbackul 7.a. i. b) Scrieforma de plural a substantiveloraflatela numi rul singulargi invers: forma de singulara subsmntivelorla numirul plural din tex tul dat."te-o ripise gi pe Dumitrana. de creagie o5 o6 6. u. Fdt-Frumos.i "l I 2 Lo.joc didacticFrwmudactic Fr um u sepe cwlo a seyea culorihr: elevii rilor. r Li se cere elevilor si . .Asigurarea retengiei 8. precizind felul lor.. povestire.oacanyd. Completeazd tabelulurmitor cu substantivele punctate: scrisein spaqiil e Substantivul Felul r de ffansformare .ll ANEXA 1 fusese cirmuitor al qirii' il izgonisedin fruntea im.. risfoind cirqi din vechimegi sehrinea cu lapteleunei caPrentmiri. catete.Lupul ii spuseci eraimpiratul pisirilor.

Delimitarea textului in frag mentelogice.: ckrmuitor = conducltor. domnitor. Proiect de lecqie Model orientativ de lecqie de Limba qi literatura romani integratd clasaa IV-a r Unitatea de tnadPare' pokr de CezarPetrescul 1. Ffuade activitateindependenti numirul 1 FiSdpersonald o Completeazd spaqiile puncrate: Numele elevului Numele pirinqilor : .tatdl Calitatea: elevla . Texrul narativ Frarn. wrswl .mama .

1 adjectivuluicu substantivuldeterminatpe bazacunosti' :1. mir de ce mi mai intrebi ? bunicule! .Identiiicagitrisirurile acestorpersonaje.rp"..*J ".u t""tul pI bazaurmdtoarelorintrebiri: textului literar ? 1) Care sunt personajele 2) Cine estePetrug? 3) Ce a ficut Petrugde dr agulursuluiFram? 4) Cum obqinePetrugcirqi de citit ? 5) Care esteatitudineafosru lui profesor? din 6) Ce invdqaqi acesttext narativ? .'fiind termlnat. folosind in exprimrr". trebuie gis ite adjectiveadecvate' antepussubstantivuluideVoiionti.'rr.Grozav l-a mai amirit pe el tor ce s-aintimplat atunci cu Fram ! ..Ce anume? .Da..Foarte frumos pentru el ! Am vlzut eu ci ar e o privire de baiat degtept. foarte bine. --' 9to se inigiezeun dialog oial pe baza reierel..iei: . Aceasti unirate de iivlqare se poate d. o. ..Mi-a spusel.de j.. de la circ. . prezinti"mo mentul si locul acqiunii .t .ziceael-. O.:::f. J' (lornunicare temaleciurii s aua unui specracol ."ti. p. bunicule! = Cum asra.esf:. Pentru realizarea acestei unitigi de invigare am ales din textul litc"n?r"grn.situri morale.Ei ? Ce-i cu dinsul ? . r" po"r" schimbalocul ad je"ctivului. . 4. si recunoascienunrpri. ".n-cat. pe bazacu nogtingelor insusite.Povestiqi .r. Dupi cirireafragmentuluide mai multe ori..:yl::acordul qelorlnsusl te.s ti tr" l ti v t. Acordul adjectivu luiin gen qi numir .rc n c o n .trasituri fizice.Mi-a pirut rlu gi mie.cu desenul Fram".Grozavii mai placelui s[ citeasclistorii despreurgii albi gi desprecilitoriile la poli. i rl u n u i tc x t n a rati v. ma intreb. " Ot si identifice crisituri fizice gi morale ale per sonaj.sdtun le celor doi coPil.Am ficut riu ? i fou.Buliculc. crrrri.r i. dc evaluare.ir. p.r spaqiali v @ dcrcrrni'anqi lo'.yeoPera.multi lume din oragse perindaprincasa lorsi capetecirqi de citit . t.agia specifici dialogului pebazaachizigiiloranterioare.eper"/cerinte. 1 rePrezen.grc'rcav LL r r r r r r r < u r yr ( r . Spunegicitmai multe adjective ... qireato M.lilfr.fostului profesorii flcuse mai mire plicere.e ba-za anumi toi .curriculumextins)compunere narativi cu dialog.. o. o.. titrgnLt .Joc cu sonaje:Petruggi Fetiqa pirulbalai' la alegindu-sealte subsrantive celetrei genur i. si identifice adjectiveledin enunturile careinfigigeazd.".Delimi taqifragmentele fiecarefragment! . (Pc.r. p. din textul literar ! .trd.Ai-fa"..i plural..rtru cE . p a tr la ll qi tcmporali u b sl r cm p oral l ar acqiu'ii ai ac{runl l . si formuleze ideile principale. -r\' iElevii vor iniria urr dialog. elevii vor fi ajutaqi sefamiliari.ca se giseqte polare'" expediqiilor urgilor albi qi toateperipeqiile un biiat dornic sI cunoa sclviaqa Scenariwllecgiei sI .lionale pe p. ge -o.arcursul la sfirgitul lecqiei O.Citiqi dialogurile! .Cnnd m-am mai supiraf eu fiindci vine cinevasi-mi ceari cirqi ? 3. r [)i a logul c a c lc n.i.drr".rte expresii gi insuEite.i.).ffi l r l(ccu'.rrr Cezar Perrescu. . O. foarte bi ne. din se ara taqicidc adio? . ih 5-6 lecqii(mai ta$ura trtit.. oare de la mata. inqelegindcontinurul textului narariv.r.Numigi perionajelecarediscuti ! din dialogul lor! des prinse .."i1o"t" "orrtinrr".n-are cirqi ? $i. baza conginutului textului narativ.. . 9rr si redacteze compuneri sclis.puqine) funcqiede nivelul eierrilor. sa citeasca fluent. dar nu are cirqi.o. Pe d. . r [)crsonajrl litcrar . t3 explicepunctu.rtit cum n-arecirqi 9i eu i-arnflgiduit si capit ! . aflind.:l ii expresiv."?.t t. .la numirul .Asta-i tot? . De data asta.t. Cu adevirat. si identificedialogul ca elementcoistituti. in temei'icia achizigiilorcogni .iand se-rre led.mixtl..Ne uitam "*attdoi pe unde o mai fi a cum?" ["'] Pe urmi. de unde stii mddluqi cd n-are:itlt ? lui la un afigvechi al circului. 'l'ipul lec.M-am temut si nu te superi.. tri. mi-a .rrbrr"n-r-i*l dererminat. mai gii rnintcpe beiatuldc lingn noi. si elevii vor fi capabili: f)-biea.i. Alte activitdpi de tnodpar e: .Bietui Fram . mu lte sau mai. si delimireze textulin fragmente logice p ebazaideiror principare. .Mai estece vacu dinsul."t" .lorp. 2."' or si povesreasce textul citit.Alcntuiqi planul simplu de idei! potrivite pentnr urmitoarele perdidaiic.

. Iar a doua zi povestea mare aprindereprieteniror ac esre cu peripeqii.rnrr.-.t.1. seinrorceadin nou la celepe care Pe le-a mai -. undeva.uirrorrr r.seqinuse cude ^ vint. or r" in toatd legea citit felurite la cirqidespre urgi 2' Fetila cu pirul bilai gi cu ochi albagtri. Vorbise cu bunicul.beieqelul ochi sclipitori . ursul polar de Crznn Pnrnsscu D a. cu gi cu n asulcirn.in oragulsiu."Pirdllr ytIl-1r. "rrr"rlor.departe. [."1 polare. perrug.. una gi incepeJalta. ^. .] albr9rdespreexpedigiile ".siretlicuri.lfutu"" cltlt.luind povesrea departe. nepoara fostuluiprofesor. urmi. mici'si pe cu n. nu-l uitasepe Fram. Fram.tive gi a deprinderilor format..

rr l dc - ln jocul rol^,P:-" inrerviur", doudpcrsonaje, ccre ,,rcporrcrur., ,,inrcr E i por infiripaun diarog clcsprc rccturi, rarguriif .*r*'rol.i"..i'r i. l:"]l-lif ': a. u c c lr c $. ,;^,:::f_:.? p'reddrii-inrdpdrii unui swnet Sia literei corespunzdtoare rcnrru r czolvareaacesruisubiect,vezi restul 2, subiectuial Ilt_lea, itemul 3. t tn senstarg, iaatuarri'i;ir^ii'r";;itr;;;;;;',:d*"riirod,rr.to, , caremisoa_ r! narura ginivelulperformangelor adnse ir."ii"i"u"igo:rr, a. misurain cererczuhate le invigirii sunrin concordangi ;bi;;rili;.a;";i";;i";;;;, ^pr"riazi ; furnizeaz f' datele necesare vederea in ra"prall ."r";;;i;;"" deciziieducaqionale ( Adrian Stoica, aluarea.p grr rulri rilo;. Er D ; i;,; ;;;; i; p racticd). ; Evaluarea intereseazi deop"otrivi eriii, p;ri"6 i; .rar.i; didactice. Evaluarea influenqea zi ?nrrigarea. .rr"irr"r. r. idfor"r. etod.e lr, tradipionale care gi-au dovedit valabilitat.", prot" ,.+, pro[. or"i";GiJb;- practice, qi metod.e ca alternatioe comPlementare,-p....robseiaarea sistematlicd acomportamentului elevilor, inaest igaiia, proie i "rr"fA:irt, autoevaluarea. lvre[odele ffadtponale vor fi metode de "ii evaluare frecvente, in ciuda unor dezal' l) ezaaantai e/aaantaj e,areunei metode trad.igionare de eoaruare qi cu rezultatelor ele-vii pirinqii; - comunicarea discutarea 9i constatate. pro icctarcaunci strategiide ameliorarea deficienqelor gcolar carerelevi, periodic,. p.rogresul t. .pti.? tuste t";;;l;.f"ie formatioe (finale) adminjs,,"..i". conri nlerii activitiqii; testesimative ,i .fir i..JU'""(ri ciclu de inan-gcolar, rfar gir"l r;.i t.rioade lungi de instruire (semestru, ;r;;i; in carese evalueazi ini giale ." p.i'.r.ipal scop,rlt"r." elevului; reste A;#;;t;i "" p..iotttt"ntilor i nainteaunui program de instruire' nivelul -in diversi tipuri de itemi. Iternii r eprezintd, sensrei" oioU"le scrisesefolosesc pot fi: r"a*i.ot"ponentele unui ins trument de evaluare;aceqtia - simpleintrebiri; - un enunt urmat de o intrebare; gi - exerciqii probleme; * intrebiri siructuralesaude tip eseu. lirg, itemii rep rezinti ointrebare,.plus.rispunsul aqteptat. ln sens sau Orice iteni t esteazdun ul mai multe obiectivede evaluare. gcolar'Din.acest are Orice evaluare drept sco pmisurareaobiectivi a progresului n9 pot.asiguraobiectivitatea pun.i J" u.J.r. i temii sdmiobiectivigi cei subiectivi Itemilor obiectivi li seobiecteazdporepreze ntindun dezavantaj. in notare,acesta sibilitateaghicirii rispunsului corect. rimba riteratura rom,nrevaluarea re?llizpvzinrrqprs 9i ]ti'iii;o^rl discinlinei se bc orale gi probe scnse. dr:;:r!'":3fii[ffi:r:iIe instrument evaluare de pro-ieet1t, 3{q1in-ieqrpt ;i 99r99.gat TESTUL 12 SubiectulI I I Scrisoarea de Mihai Eminescu Pro.ba orald tiprizinti metodade evaluareutiliz,r,drcel mai desin clasi. prin ac eastl- probi se realiieazd.: - interacqiunea,directi profesor-elev careuneori co nstituie avantaj,alteori un d,e avantai, daci.relajia nu es productivi z re ; rlexrbrlrtatea modului de evaluare datoriti posibilitnqiide a alternaintrebirile in funcqiede calitatea rispunsului; aceastarep-rezintd aaantaj,oferind wn elevu lui suporr suplimentarpenrru r".ilu^rr^sarcinii .sprijin,. didacdce ; - posibili tatea jusiificarii raspunsului ,"prezi'te d;;;.;;;., un aztantajar aces_ tei for me de evaluare: - evaluarea comportamenruluidin domeniul afectiv;aceastr caracte risticipoate fi un dezaaintaipentru copiii emorirri,irrt..iorirrtii' - feedbacku limediat constituieu r;;;;;i i;;;;;'ffi: ln practicagcolari ,r"u"i. i-ui""i. " d

t.;;il;re tradiqionare acelea cu moderne, alternadve, scopul.ealize.iiurreievaru iri obi.;;. cu -o.aa, prin careseva orien_ ta activitatea predare-invilarein eta paurmitoare. de I'roba scrisdtrebuie.si indeplineasciurmitoarere condigii/cering e'--'---"-' minime: - stabilirea r""Lyl,"i probei 9i definirea obi..ti.,n.lor-op i,. gor"ie; - alegerea tipului de.itemcorespunzit;, fi;;;t;;i#;:i, aceeasi probi scri_ si esrerecomandabilsi se foioseascidoui-trei;tp;; ;; it"rni, of,i..ii"i , ._ miobiectivi gi subiectivi; - elaborarea adecvati. sciremeide notare (analiric i sauhoristici); a spirituali, cultural-artistici, de mare complexiRomantismul a tost o ,,migcare * "nif"rt"tintoate domeniileartei:literaturi, pictur^I, tat.;i;;;pH.*tinJ.r., polt ttci economie llltl= istorie,lingvistic{,d,rept, iilosofie,esretici, rure,*rrri. i coregrafie, alxvlll-lea pregltit ia sfirgitul secolului ,o.i"l, Drecum siin mo di, .;;p;;;;;.;tul '(preromartismul),dardeznoltatplenarin prima jumitate a secol ulut XIX-lea' culal minind intre 1810gi 1849"t. romantismului: Caracteristicile opn, obiectivismului clasic,adici primatul eului - cultivarea r"bi;;;irr""i.ri, sponaf irrdirrid.r.l,al viegiiafectirre, sentimentuluigi pasiunii,al sensibilitl qii tane gi sincere; descituqa , interioari, dorinqade evaziune fanteziacreatoar e - ,"-", nelinigtea melancolie'nostalgie'pete, p.rrdrrl"r." i*" \rirtuqigi vici i, nonconformism, penrru naruri, pitoresc,feeric,exotic,dar ;i pentru mistere ;i r"'i;;, predilecgia tl)ictionar de t(:nninologie literari, F.clitura$tiirrlifici, Tlucuregti,197A'p' 284'

rl fatttitsttrc, cxirltitrca trccutului istoric.nllionrl, prcguirca --- valorilor n aqionale (mi " 'turi, e_rcsuri, istoric, naturd, folclor)ctc.; '- extindcrca uni vcrsului artistic prill tcmcnoi, categorii atitudiniestetice si inc. dirc(uritul , P'a'); I rcs gro.rcscur, ti;;;;L;"*rrii.rfu..l, prinperson vaaje riate categoriile -a.abrur, din sociale jos(artigti -------;-''rv!r' de ;b;ilr;$qi,-...9.ro.r siprostituatc \ ana tcnraprincipale meditaqici..Prin constituic a inqclcptului, savaurului, Soar ta imaginea apoi prin rnizergi mintea.geniali, fizic insignifiant, titczadintrc' aspcctul premisadramatici a destinului omugiapocaliprici, p6etul stabilegte cosm ogonicn girbovit gide nimic,/ Universulfiri margini e este, luide feniu, ,,Ut.;q iu ig" ".tlui ln dege"tul mic,/ Cici iub frunte-i viitorul gi trecutul seinchea. gl,/Noapte-adinc-a Atlas in vechimesprijineacerul peumdt,/ vecinlcieiel in qirur i o dezleagd;/Precum Asa el spriiini lumea 9i veciaintr-un numir." - -' in cu in odaiq"siricicioasi, cu hainaroasi in coate, ,,bumbacul urechi", ,,intr-un in ta inelefacerii lumii' calculfiri'capit tot socoategi socoate",savantulpitrunde odi h: cind Totwlerapotenqialitate,,lips! de viaqi si voinli", ,,pitruns de sine.ins ugi geniali frimintd min-tea n."..1 nepitr-uns".intrebiri irridr-.trt"ie,.impene trabile intreveeternaPa99")l in care, iniunericulinceputului(,,in sineimpicati s tipanea mitic (suportul eazdgeiezainfiqi;ati d. ,,pun.r.rl de miqcare"^ Tatii ca redeclanq se Rig Veda).Cosmogeneza constituieintr-o imagineplasfiiii Imnut c.rea yiiidin in tici dominate de lumini: lDe-atunci negula eterni se desface fegii,/ De atunci gi pini astizi colonii de lumipierrisarelumea,luni, soaresi stihii.../ De itunci $i dute/ Vin din surevii de chaospe ciriri necunoscute/ in roiuri lum inoaseizvoin rind din infinit,/ Sunt arrase viaqi de un dor nemirginit". Aceasti imaginea genezei va fi reluati in Luceafdrul. A doua intrebare fundamentali al cdreirispuns il cauti cu infrigurare savantul estemenireaomului in univers.Rispu nsul reprezinti o satiri tipic eminesciandt,,Tat in lumea astamare,noi, copii ai lumii mici,/ Facempe plmintul nostru mulunoagenera-, ie de furnici;/ Micioscopi ce popoare,regi, o;teni ;i invigaqi/Ne succedem ii pe-o lume mici de se misuri c u cotul,/ Mugti de-o 1ii qi ne credem o -inuttaqi;/ tn ,.." nemlrginire ne-nvirt im uitind cu totul/ Cum ci lumea asta-ntreagi.e cligi-nainte-iintuneric searati" . Dominat de dorinqenepi suspenda Ce-ndxriru-i ai necrutetor' *erginit., orrnrl devirregrandoman,lipsit de misuri, de aici sarcasmul intreagi, condamni la neast felde iameni, societatea ittd..priqit crl cnt .r, "ia, mingilesirilucite, geniil epreocupate trecurul qi viitorul universului. Cude fericire-"i imagine zguduitor de apocalipsului,_inflgi;at.intr-o getitorul intrevede -o-eintul de joc cromari c ce .edi^treceiea la dinamic gi vital la inert: soareledeun frlastica, ca irirr . ,,riirt si rog", apoi ,,se-nchide o rani printre nori intunecogi", planetele.s e pier lumii" (metafori a cerului) seinnegreqte,-ste.lele inviri haotic, ,,i"i"p .t""r-a displrind mort gi-n-tindetrupul 9i devinevecinicie.", cafr..g61zeleto"-r r"],,Timpul nefiinqei",,,Cici in sineimpicati in lumina, principiul vital, t6tul recade ,,noaptea pace ...". reincep-eterna filosofici schoin io.ietate"^clidite pe,,dorul nemdrginit" (metafori pentru ideea i, i trAi1, geniuleste neinqeles ne fericit: ,,Poqizidi o lupenhauerian6,voinya 9i lopati de qirini se me-ntreagi,po qi s-o sfarimi... orice-aispune,/Peste.toate.o valoaqi depune".\ici contemporani i nici urmaqiinu-suntdispugisi recunoasci meritelor, ci prilej omului de'geniu.N ecrologul nu va fi tec.rttolgtetea rei, care a de afirm"are valorii ace-luia il roste;te: "[..']- tl vorbi vrun mide -eregi" "lustruire", titei,/ Nu slivindu-te pe tine ... lustruindu-sepe ell Sub a numelui tiu umbri. Iati Ba'sdvezi... post eritat.t .t1. inci ;i mai dreapti./ Nepudnd si ,o, ." ," aqteaptl,./ vrea si te aimire ?" Neputind si inqeleagistrilucirea 9i sacrite ajungi, crrLi "-o, moment).Folma definitivi eite eraborati intre ta)g--igc'"In scr$ortleI, II, III aparedestinul social al omurui superior: savantul, poetul, ia societatea careses imre.rr, .*i1", (scyisorile in I,II),iar Il^tl-*t:Tln_raprorrare /' --' fn a tre

ra'pnn contruntareatrecutului eroic cu prezentul decizut, epigonic. sctisoarea-I debuteazdcu o imagin. ,,o.rrrrri, d-;i;;;i d. luna care stimulea_ z'I meditagia infiripareavisurui,ti...r., a;" gi u,nfri ob;;;(,,Doar ceasornicul urmeazi' lun g-atimpului.cirare" in timpul subiectiv. j, Eliberatde sub tiraniatimpului, gene ralor durerii, al rransgreseazi spagiu timp, pini la cossi "ut -'.a;ir,it mogoni egi istorie umani in totalitatea Luna,. ei. ,,stiphna-mirii..(astru specific rom anrismului),a imensiri.tii,,,varsipeste_toare volupto'asa r.epr.) r" ii"t"""p: . ; tea amintirii o vecie-ntreagiscoare/D. d";;;i, Ir._r^ll. ,rrnp_ ca_nvrs pe 19 toate"'schopenhaueriana voinli de a_ trii, sursi.a'dure.ilor, irrrrins; prin med i_ tagic; Iuna,,,sandirilor "rte dand .id;;gr" ."1il;;;;;in .eterori"astrari pen "iaie';, tru a dcscopJri tainele iihe;;;;;;,'p"ter'ic siu ,r"u, fog* ori sirac,g enial "ieqii. teu netor,pulseaziaceleasi dorinqe. Indifeient d. for-" J. rrr"li" rrrr", esenra uma_ nr esteaceeasi, si,egalitatea ca oamenilorin fata ;D;;i'rr"pr . osebirere_au iegitdin urna sortii-/Drcopotrivi-i,rffi"qte -;.iii, r^zata;; g.n ;ut morqii;/ La aceragi sir depatimi deopotrivi srisoarea darcazddin srudentiei I anii u.ri;r.r.i is] {-it):il, ra,,d.p"eyr pre_ se cosmogonia indici,9ichiar ,i""o".^t,prn careva :]:.lp_1de mo_ trvc $r tragme nredin sfera poemului Memento'ii-r^ir"^pe -"ii"";"r.i:;;; rerminat in acel - irnbogiqir.. prin forosirealimbajului popurar,arhaic,argo_ -' ---'-"-.'-'*^ t IPIFartistic tic; stilul retoric,exaltat: - cultivarca precum antiteza,hiperbola , alegorias.a. "i::11,":.dee I'lxisti un ,,romantism.permanent", spirit un roman tic, ca si un clasicismatem_ Poral,dcfinite,primul, prin.subiectivism, sensibili tate, conrraste, aldoilea prin_ec.lrilibru, iobrietaie,olimpianis-, "*ir"r., l'u dor vianu aprecia rom'antismi -orr-.ntalitate. ci ,ominesc a fost in buna misuri un roman, tism clasic,intruclt cuprinde *-t ra origini, curentur ""-..o"r":l;.. ;.;;i;;;;;, romantismula apirut ia o reacgie impotriva .r"trrir-"r"i1 Jvrarere n ostru romantic,Mihai Eminescu, avuro a aspiratie crasici(,,E1 frin_ ar se'n vers adonic limba lui ca.9iHoragi"",- sni'oiu)iif.,f,; perfectiune:a creat celccinci scrisori,scris.oarea o speci.."r;i;;;;;;.iJrtj;;. fii"d Georgecirinescu conside rr ci ideea scrisorilori-a fost'suferati poetului d. Hlr"qiu (model de per_ fecg iunc artistici) 9i a evidengi"t depistabile intreagacreagie in eminescia"r"-a"at ri nI' Influenqaceamaievidenta,p"r. ir i'-^ oarea Il,incepurul poemurui rrimigin d la inccputul scrisorjilui Horr4i .air. tut....r". Pcrpessicius stabilegte cicl ul Scrisorilora ci fost definitivatin 1gg0gi proiectat in rltr ordine decit cea. incareau in revisraconaorbiri tfterare. "pt;;; rii;; ;;;i/ F;,ffii;i;; *?;rli;" !., *.lii ",, neghiobi

I#.de marefrumusege: _.. .-t "ieg.i#.. " t "-"1"i tiv comun:."6. prin conYer3.iluziasavantului a-i fi recunoscuti-genialitarea.1U....".... Medim iia incheie trei ideifilosofice set.ahi.. #.a urma.. .insolit penibil' Tinirul vorbea insolentgi g esticula Sdlul insolit al ultimului siu roman ne cucerise' Provene* .plgrf-i:.I. lui .u.adjectivpropriu-zis.. a generoiitate mirinimie.... de Poemul esteromantic prin temi. uhimii . t togice-nasti lume sunt s upusiputerii sorgii/Deopotrivi-istipinegte raza "$i Pe ta gi geniulmonii".omenesc.ritmul estetrohaic.. devenit substanrivpropriu. vreun pericol' prr ornro oii d" cite ori blnuia ci mi Pagte MF. verbe :: cu substantivei . ..... "i.adiectiv. vrei s t inPiaqa vii Festivalului. nici o datd dintre celeProPunu-mi c onvenea expoziqiei 2. Tll! 1i 'fonalitatea discursului trece liric de"la compasiunea diioasl: . CI . viitorul indepirtat gi reintoarcirealaprezent. g. 2. .e1. Periplul.tece"/ ...rl .] si qini la rosrul lui" .. a d.acumsunrem chi. uldmul reluind t"blo. noim i.. Ji-am dat banii. l..il..r..... Niciodaid nu mi-am dorit mai mult ca acum si vizitez Venegia..l.i.Frl.-r FI ficiulomulu! 8eniu. au Poemulc rPrindegaptetablouri .2/pentrt luasestartul gregi t. P. d9 urmag....e. Ve rsurilepoemului au misura de 15-16 versuri.T.ii vorcruta shbiciunile gi omenegti vor minimaliza mcritele. Eiprorrrira aa. motivuiii-pului 9. ..propoziqiesuboidonati predicitivi.propoziqiesubordonati subiectivi. cine siiece ... de prin c hipurile pedant-ridicole careli asumimerirul?e tr"Uiiivaloarea savanrului.: ..rl nocrurn care declanseazl..pronutnepersonal ...uo ----ttegc ianl: "r.d" agd" dimi"..N eputind si te ajungi._ / . B.ogonia giapocalipsui)..trjiffii.1" i"rreaga " se cu care .. gi *djectiv verb: .recunoasci^-1".Tatdl.C-"ifolif*ni .i. ci 4.. Pentru inau..omul [. supus morgiifal ireilea destinul nefericit a.ii.gindesc.il.. Am fixat geamurile chit. I rcr 4. r .prin.Jrrr"*r fil"rofi. . reducindu-l dimensiunea medio. prin motive: motivur nocturn.iaUtott no.. cu Pescarul Iona a fost inghigir un clir urias..ficcare/ n-aifostmaimult cada'sul... l. .: F::?:il' rnletes./. rima imperecieati . glont..3/ P.Pdreal/cdnu va cigtigaintrecerea.drorr.sunt la lor si din sii. ..r.a sestinge...i" . r .V. verb .. selenar..ub rt"n_ c.gurarea se cteorganrzatotr. in 3./.".i ' t i"vocffea lunii.i9fu...ad jectivpronominal negativ.e*clariati:^:o-:1 lirezer' ve $ punctelede suspensie marevaloareemogionali.i.propoziqiesubordonati . earcdes traml..""me: ..fyllg ulit tl tehtnuiilMult mai vor atrage decittor ceai gindit. l'nmul vers relevi p:rpetu a devenirea univ-ersului.. ' e.Preuenea h oul me._ ..... destins.seleagd"'.i_ cosmogeneza.ri circumstantiali concesivi... . : /ost:Sens. in careconstrucgiile interogative. continira.p1ce".. d" el!" .. crezi c-or vrea si te admire?. t-Lr f:f:!1: tr pronume cu un subshnriv comun..ii". niciun .-nrre / .distins ll priveam cit erede destVh* Profesorul a apl rut distins9i surizitor....loiuqiune pronominali. concertul la tinerilormuzicieni ? tn pi aqn gisesc se qipuivii.temporal pornegtedin prezenturmeditagieir.. verirabih mule.meditagia. a relua: a reincepe.O. l. miriter. pri" orop nn hmbajur poetic.al doilea _ soarta omului. In poem aparrime inedite.ger. .Iatd..Clci e vis al nefiinqeiuniversul cel himeric. coleg de serviciuproaeneddin qinuturilemaramuregene.propoziqie circumstanqiali de cauzd"..i.. cosmic (cq cm.dasi."dj. . cuc. Subiectul al IIJea A. insolent .srrmane Drin !.r# ..i.iEdrea:a pieri..buStean adv erbede mod provenite din substantive valorii gramaticale)' iie (schimbarea bdrba td ./ ..

.aiil. Eu continui si susqin 2. "-' intelectuali cu elet"pririnti o metodi carei*bitti activitatea i"l "rii. in ceea privegtedeficienqele gram de redresare. [ia. pentru ci invaql jucindu-se' . ochii albasri ai fetei cele inou-venirein clasanoastri ne fascinau. Subiectulal IIIJea l. ce 3. ajutorul cirora copiii nu mai congtienrizeazdefortul.ii'. Descriereaunui ioc didaaic simulati (metodede simulare)in invigiminDinrr" met odeleblzarcpe acqiune tul orimar sunt eficiente: iocul iidafuic qi tnvdpareadram atizatd.TVA la alcool' cre$terea 1.. -.iiii j6".. de "r.r". un estenecesar nou Prointreprinderii noa stre.

ji..il''*uiii.rirl.o-pt"r" r."-.ilI J" . Se Jorit iv... lt dentJd.l. Semai poao poveste".cur swneteror.au.cr1* t"l *niiun Luceafirul lliry. IJn mort frufeminidin Oscu ochii vii"-. ].[' l*ii*l*l1]1"ri1r."ii.lr.i1j". I).ji.t.".Odd (in n'tetruantic).J#::#ffi'. in.He)enuldramaficcupr indeopereleliteraredestinate in cd susqinea genul dramatic .lnra*' r)iiuuii. pe afireprezentate sceni.. Se caracterizeazd. tinirafatl.ffi Eminescu #..:...iili"i"ti.ca gi a temelor 9i motivelor romantice.rrrr s.'$i.f [i!Qll.rp. siiabi.vezi p.nu e limitatdi n timp" (dupi cum susqinea (povestirea perdoana III-a) sausula a obiectivitatea in nelimitarea spaqiu. riirretc. poa_ peunjeton/oc talrf cstcscris.._ I V elevdosparte cuvintur sirabe.'.ii l.uc.a corecrd.. existenGenul epiccuprinde opereleliterarein car enaratorulprezinti realitatea faptelor unor prin succesiunea mijlocit.Dunr. Glossd.' r"r*i*"r. s.Tlil.uneste sine obiecti vitateaepopeii cu principiul conceniectiv al liricii".' ladc'scop crirea cunogri'1r. acgiuniiin funcgiede careseclasifici (povestireala pe rsoana amploarea iile genului epic.. gi ...fJn:kir:x.. realizate I-Y. esteo sinteziintre epic g i liric..fiinqi chinuiti.:t. 'ea :. prinqesa basm. a I "'rt L13 biectul I ..inesciene a capodoperelo rsale:Scrisorile basmului. .culesde Richard Kunisch. Aristotel).demon. j'curi dc clcz voltarevor.. . fruenti.i.. tc reiliz.r-te Conceptulgen liric .p la r . recumJo.il?JHT:*.. ci pirsonaj romantic . .. cujocuri miscare.lts.ili. . crasa p"t. icat de Eminescuintre 1873.".".a_ sd 'u'i.Sintezia gindirii poetico-filo zofice. unor tr. Umane epicului sunt: Prin urmarecaracteristicile tonaje i ntre careexisti anumiterelaqii.a*p..:: d eMihai l)c'rru asisurarea. culme a rafinamentuluiexpresieipoeti ce. seamini cu pe rsonajele fe-te fra-rc Pdr-te pe-te .poetul opereazio seriede modificiri: zmeul nu mai este Versificarea monstru puternic. pl-". Poemul are intre anii 1880-1882.etapaapogeuluicreaqiei versiuni.lB74 (perioadastudiilor la Berlin).iri. in ceilalri c4rrc ca...lijlcc t.emiqi. astfel "ioi" doua . timp.a titot111i. de evenrual o. poemul Ln' lgciene in acelagi 'uI arelabazdbasmulrominescFata-n grddina de a wr.Jocur belor.1.. ""' a.a.'i.prin al conflictului gi prin rolul esenqial dialogulu i. prin inte rmediul evenimentelor.. llr lecliilcdc lirrrba litcratura pi rorrrirril rlcsr.uneori gi al monologului. 85."rli Pe dcrageneral .*^rrr.. I)c excr'plu..ln:a"i.ii'il""i...1".. aut onome. ll'li'".

sa-te se_te si-te su-te car_ne car_tof car-tiler car_na_aal etc..a finalul basmului.tormarea perso"aiitig:1::llt:t'1.rr.ip. exemplu. in reprezentat plan cosmicde steaua dragostea ice (credinqa omul este ci de ce dintre un pimintean gi un astru..t.elemente seregisesc. prlvilind o stinci (finalul baslui popular).. Finalitdpile tnadpdmintulwi prim ar sunt: .#jn ori de cite ori esteposib'.apoisi formuleze cuvin_ propozigii i""-glii*. ipbstazeale eului creator/eminescian. gi .prin depigirea. subiectul 'ezoluarea al III-lea. 2. Lwceafdrwl Poemal cunoagterii peste sa.. motivul cosmogenezei. motivul florii etc...' 'i . motivul codrului. acesrea fiind substandve.:lo. Tipuri de proieaare Pentru acestuisubiect._qe """"'qiriiu" . . Poetul eminesciene.lnzesrrarea copilului cu acele capacitigi car esi stimure_ ii ze raportarcasa ra mediul sociar "urrogtirrq.i"ir" a"""Xie deacesre te.cu-joc de miscare.. incer iare de cigtigarea unidqii spirituale. cidre. 3. de joc emtterea unor onomatopee..i. se cereco_ Ii piilorsi spunicit maimulte "l"s iniugiri pii.asrgurarea educaqiei elemeniare penrru toqicopiii..:. i. acest joc poatefi. .#ril.".li:y .' ' .ra. creaqiei i specifice g4o.l trei-patru.vezi restur 2 . eon.""r"" educariei..atrr iari.in Legenci ockrliei).. . I . motiv ul iubirii interzise' I visului.g.dy""lj"rdiJoeul re-miurgul poemul'Lwceafdrul).) intr-o ultimi gi totali aventuri existeni.r"rtrrrrt"t ea cadrului didactic."r. . sau incepe c ind :f:.i qiritmulsiu de dezvothre.Ace st de Dintre acesre cuvinre r.terii. I ..fi. Prin tema iubirii gi a cunoa. "lr"a".dar gi epice) cu peisonaje(cain creaqiile racteristicia creatiei L uceafirul. poemul este o creapieliricd ctt un fir naratirt epice gi dramatice).r.i "u.. folstrivechi elemente sintetizeazd" prin iubire."a"a .'. funciie in d.fi.:n:t.r.. motivul nocturn.cerculuistrimt".zmeul' din poem schimbat din nu razbriepefaiade impirat rostind un blestem.*. de_ citirea sitabe p" .t."irad.motivul mirii. creanajelesunt lirice.completa t.ljt..-"*:1.-. cind seconstari. joc t" otg ni. dvul in ger-demon.i. ... itemul 1.'p."ii ilil.1motive romantice(motivul cosmic.

ise .p_recl cect r. conremplind si ...re./ voi sr mndezle "5::i./ Revarsi de linigte vecil.roriire i"rrl.s..*ui'inrr_.rerii $i.ffit. farmec care triir trebuie prin depiqirea cercurui rr_11Tr9! n'pri" .. d.triieqte 1ie visur .: .irrrpl:::::-:::ll pri' iu'irc....*rn.]lli).frrf:.-..zl.:j.il..-f "-oi Dar plrr...#..i Demiur gul reaminteri.i'iil:rf. blind.cunoagrem cunoroc/gi moarre..visul urmi": ..#1'd.. ausrele prigoniri de s oarte.iivo.cdti." i.o'erd sirre pe prin catilina 9i seinalgi spiritual'Pentrutogi cunoasterea 171:-:-yn. t Oar .r.i... fcrc'd. .al cloisimetri cu dar. pcntru Luceafir visul seteide . ineaz d.ritorind spreddnsur."f r"-l"ii.i.. u i: +FiffJj:i1:il.r.drrunde-n si ?" gind-...1 rul trebuie devinisreaua si norocoasi a^cirerinei.:. matcheazd.r" "".y Des erre vint/ doar "-l"lr...ia .farmec sf6nt/ i.#u ipo stazdluceaf.cerc un strimr".. J. umani cunoa.....omului _ _ degeniu temi menqionatdininsemn area poerului o fili pe Luceafirului reprezintidesrinur ".1 doui tablouri.i.. o alti remi apoerrului te ma fiind proprie romanrismului soarta. poare pdstreze i-piii-.il."irii"'i. o muluide geniu caredevine nemuritor.ni./p.iu bi_ readint6i".$i d.Da..trr numaisd. i-perar.""1 de Fata de impdrat (numiti astfel ori de prrn eranur erotic.uno"Et..contamin at uman.rfuepa$ rrea i"iqiri.pro.z'cii.. r.. deveni tici_ tilina. .si aceasri numegre iubire. /iLucegte. apabilsi renunqe rar.i. chemirile Luceafirului'l .6il.. pirgi . conrcmpldnd luceafirur. .""i..a versurilordin l'inalulpocrnului:.'d" rrisr cu razc 99.rr.. .rr" cu un conse_ nerfatadepi. de in oglindinrlu-sccxisrc'nqa prcafrum.l. Ea insl./Aru_ necindpe-o razd.ri.r.ii simetrice celelalte in gi Citilina./ seinarqitot maisus.i .. carepen_ tru om rindnelimitati. inbazacnreiafiecare i.-rn -r . .cu farme. voi rni nr.!..r..'Eaterrr.rilio"i... drr-rrupoatefi fericit."....r" cercmai larg.hror.".l.'1 1^n1 $i t"b#'.rtr irri... *..O. pe antitezalimitat-nelimitat.di-_^r"iiro. ztisarr prin gi uls. dedeasupra").eaf.ori dc iubire"..._.ril"r..girtainic genele r9..I ll -" *. gi rimita dar " iniiurii.limira a. rorrrrllui... aspiraqic.!...r"l. tnurirc pc'tt'u..r"-.l"'t.rr. descoperise identitatea.. murirori: id:iF -71q.."iio.rl"r. am arary($ nr-aq intoarcc1cJrao. .//." Ci Strimt/ Norocul vi muritornemuritor.. r ornurtarea sinc de {iind. Dir..inger-dcrtrott.e no_aprea-mea deparimi.rir"l d"lrr.lil lttte de uldmainvocare/chemare a ruceafirurui.nspir la.f#l"t )...rn-.iiil orizonn emirsinit/ Singuritiliimdrii. punand r" exisrenqiari risrnurui) condigi a "rrii*?p.i.r.screa rcp aos.airile din " stri bate_mi.. Fatadeimpirat nu-l poateurma in v. deimpirat Celetreipersonaje faia .re'spus.rritoril.iliui.nndo alti lcsr...li:::3: . p"r.epaos.lri numai dureazi'.. mitical cup_rurui. .o."p e. ..'I'riindin ccrculvoscstcAi scrnnificaqia petre ce.1' din rilin. marea cerul../ veciil voi iubti ce-r rn -nvici/ va rim ineadeparte.-. ffi.::bd::#i:. ii ../Noi nu avemnici timp..as"i 'rorqii.r._"r.. r. nici"d. m-am niscur.. spagiur .d."..l. i-pri"irii...'t codru d. . esre fata sreaua norocoisi.casa (prima..P... .ru.duland intre ccinrre lestgi teresrru. penriuciralin.rno"gt".rrj.Biiar florigidepripas.#hfi..o n. i..iiiiorrt.../ sunt cu vccinicia lcgat.". i.Luceaferu l. construit mul este 155 rniurgulii oferio lecgie .i rccc.-i.r.l-pr#insul/ c6 nd areapei valuritreclci. sdu se rearzeazd./ din.j"...rffi. carc-lstipinea -"r./bi. .i" seara.i..cici tolise a Nr-ir.... . pri..citilin..visul tu.-.. spre .rdsdrit/ un "r./ Durere asi_mi alunge. u ffi t::: if:i:*. acced la o cunoasrere s uperioari.rr4 ri rlintii.h.i" . tilgaqi^r.cringul" /pidurea.. .r.iu. eaigi desriinuic z buciumul:.Dar luceafir."il../ca sanu. pe Luceafar. ?nfrumusei.zi reci/Din rumea desparte..^iJg""a.lina. ci -f ge. lirice.../ cu in lumeaureami simt/ Nemuritor i. nasc a m uri/$imorspre sena. i*. .

delucefe ri". deve niti steapenmitici a autodepigirii el.complementcircumstanqial timp.ag:invilmigeah.visul" ei .rl ing er de pazd.se interpua l Luceafdrul(Hyper-eon). esteexpresia omului in permaa mdreqiei afle. Subiectulal Il-lea A.qi om .complement adverbial. careseapropiede planui_cos-mic-prin. zborul .. cazvl acuzativ. tergi. exprimatprin verb la modul gerunziq diatezareflexivi. exprimatprin numeral 2.parte ..dar steleluminitoare p entru oameni. a seprind.idila din codru.adici senin'Aceasti interprclnqelegerea magwlwicdldtortn stelein careEmine scu estesulqinuti gi de poemul Pouestea dc ci mi convingerea geniilesunt fiinqef . steaua. le-cheiealeuniversuluipoetic eminescian: ochii.ndu-se.i I al patrulea..a stripungirii cercului strimt. . circu msanqialde mod. ln actul cunoagieriiprin iub ire. prece datde prepoziqiasimpli cu. Poemul Luceafdrwl estedesivirgit gi sub aspectul rcalizlrii artistice.MareleTot . poemul Lucea{irulincheiegrandioasa lui meteori ci prin lumea efemeritigii.compl ementcircumstanqial mod cu nuanqide timp.nemuritor. epicdgi filosofici.antitetice.spa qiul rostul celor doui lumi. a tncwnjura:a da ocol. articulatcu articolul hotdrit a' de suspini. de . 1. inghesuiali. ca gi a fetei prin . de trei ori . ?n acela. cu mi.complementcircumstanfal instrumental.i rece".nd. zborul cosmic al Luceafirului gi dialogul cu Demiurgul (cadru cosmi c) .neinqelesc nii [or. a ocoli. tnadlmd. numirul singular.ri stea. Luceafirului consfinqegte ic al cringului. lnilgareaspirituali a lui Citilin prin iubireapentm Citllina. exprimat prrn verb la modul gerunziu. Luceafirul a descoperitimposibilitateacoborilui in cercul strimt si menirea de a rimine steacu noroc pentru obiecrulpatimii destinuluiil face .f.Demiwrgwl. iar prez en\a lntre spiritul univeisal.aglomeratie' rd pede:rapid. genulfeminin.Intilnim in poem ciand. imbulzeali. urgent.itimp strimt intr-altul' incercaie de treceredintr-un cerc operi emiSi ntezi lirici.exprimat prin substantlv comun.na . solitare.e:a se lipi. ca mesager destinuluiuman. ingrimideali. simplu.i.realizati in trecerea aiswl(cr t multiple semnificaqii).

animate filme pentru copii. a 3.).inregistriri video atragdtoare educative. ln text. 1.t) De la acelaam cumpirat doui cirgi interes""r. Aspectemetodologiceale formdrii capacitdpii citire/lectwrd in clasaI a Cit iiul esteun p. 1.tactul pedagogic. Caievasi zici.metodamodelelor: copilul esteatrasde adult 9i. unur inceesteasigurarea Condiqiareugireiin formareadeprinderii de citit-scris in t bun.r$l m'4ltti bina . exprimar adverb m.inviqltorul/inviqit oarea devin un exemplu de urmat in viaqi sPrecarecopiii asptri. 13. i se pot oferi modele de pirsonalitiqi 9i de copii genia li din diversedomenii:_gtiinql. trebuie si ingeleagi ceea citescgi ceeace scriu."r 4' .(complement la direct) Acclaimi vorbiseprima oari despre clubul Fiorr. structuri ce .iecturi expresivesau "ndiere" actori indrigiqi de copii). indivi duale:nevoiade cunoagtere. participi l a activitate r cauzaunor acqrum (buze.numai astfelaceste precum gi gi transferuride sens.. picior g.urate in clasi gi in afarl clasei).a. simqitqi ea o boare (adierea iar. Subiectulal IIIlea de l.S preexemplu. imaginaqia voindezvoliAgindirea. 9i presuPunexe rnecesitiefort congtient. Cadrul didactic insugi esre un model. muzicieni.denu eram eu" . limbi. p ermiqind conexiuni isticedevin funcqionale.exprimat cle prin loculirr= L. spiritul de observagie.. createaincrederii sine gi a motivaqieiintrinseci' penamotivaqiei de Cadrul didacticdispunede variatemijlo acegi procedee creare virstei gi de la caracterisinviqarela gcolaruimic.propozigiesubordonati circumstanqiali conditionale.folosi: . acela arefuncqiasintactici de atribut adjectival..pe lingi eforml intelectufoarte mare $i un efort fizic maimare decdtcitirul.r-d.l prin de 3.se pot. Acesteactivititi intelectuale eavoinqei gi o motivaqieinterioari.cotrtplcrnctrt circurnsrnnqialtirnp. $c olarul mic depuneefortfizic cu analizatorineimplicagiin acest mudle.l imbajul. Bineinteles. intrucit necesiti .. Liderul grupului e ste acela. creatividqii.colarilor. complexe. Copiii din clasaintii invaqi doar/numai punctul gi semnulintrebirii. chiar pe-parcursul in copiilor descoperite etapaevalu irii predictive9i -activitiqidiiadice desfi. ln interpr etarea sol .de celebritiqi.in conseci nqi. pornind de'la caracteristicile (acele particularitiqi afecdvitatea curiozitatea. S. .t psihomotor de transpunere unei structuri graficecu inintr-o s tructurl sonori cu semnificaqie. (nume predicativ) Pe acelal-am intilnit adesea concert.ale muncii intelectuale. dacdnu intirziam' ne-ar fi luat gi pe noi in excursie. sPort etc. sunt dificile.i scrisulsunt instrumenteale lucrului cu cartea. plicuti de vint ).o-pr.. memoria.conltiente' de lungi duraCi titul gi scrisulsunt activitigi intelectuale Copiii trebuie si depuni efort cong tientgi concu implicaqiivolidve 9i afective.. in special. Scrisulesreo activitatemai dificili."::l*:f#1fiiiTf -"r. nifestarea Cititul . acestea trezesccele unor literare (in interprerarea I lor mici emogii carepot constitui motivaqia Pentru invigare. gi sensibilitatea de aptitudinile sale. in funcqie-deprofesionalis mul. intreruperea lll"trr i.icto ri)..-.-colil (r"ur. pozitiv. intr-o structuragraunei structuri sonorecu inqe les reprezinti convertirea Scrisul cu sens.compt.Imposibilitateacoordo nirii migcirilor determini ritoboselii' instalarea migcirii miinii gi. scriere.o". nevoiade cunoaqtere curiozitate a. desene gi .artigti plastici. saupoveqticare stimuleazd" 9i B. indirect) 1. (adjectiv la gradul superlrr ti v relativ de superioritate) ceea ce-mi povesrea vecinul mi inreresa mai pwpin (a dverbla gradul su cel perlativ reladv de inferiorirate) 2. cu unor casete i nregistriri ale unor fragmente .osise clipaceamai emopionantd dinviara mea. artl (scriitori.

.propozigiesubordonati circumstanqiali scop. . .sociabil.r. a recrrza.isteiam sesizar notd falsd.a dezaproba.--r Secl'l i mediat ce-i relari scenariulspectacolului. Unele torturi expusein galantarnu mi imbiau. Pe mirigte rim iseseri snopide griu. a renega.rl solicitat 2/ca sd. o Fetiqacareplinge a obqinut o notd mici la test. ateism.dit.propozigiesubordonati iircumstantiah de scop. rezolv'Improblemeleapirute. : exuberant.efiiza. a. inseliciune.posterior. . M i sepirea ci existi mai multe cdi sd.evirate u torturi. : morocd nos comunicativ.propozigiesubordonati predicativi.propoziqi esubordonati predicativi.inceapi co nstruireaunui centru cultural modern. 3/ P. P. . Glumele lui risuflate mi supunea la a d.. trddare. dind.tnatnteadrnapoia. O snopiin bitaie. .a reproba i .:/ P. credinpd: ne. d.accepta:a respinge. 4' Intengialui era t/si-g i dea doctoratul2/ca si-si creezefaimi in domeniul sociologiei. . 3. infide litate.prietenos.expansiv. de f1 Ne mulqumireanoasrri afostl/cd nu s-a'aprobat.tul.credinli.r.

in At 'esrc ordinea aqezdriiin banci prezinti dezavantajulcI unii elevi sunt atenqinum ai .nga trecare pnu' crrrnd in goapti. bi. ."rrrl. l abe si de un cuvint. mesajuluitextului.. sepistreazL moti vagia ' texrur.-"-.nrl)onclrrc cititului): de sareacitirii in fiecarelecqie Limba qi literatura romini de cltre fiecarecoalc r cc"'.: r. gi .ptafcti".seincurajeazi spontaneitatea originalitatea.rctivitiqi tr:cbuie fie ffiedare sauurmare se de scurteconversagii crrB dirr r li la fragmentul (unitatealogicn) pe careil vor citi. se realizeazdT" ...r s" .a^textwlui cu voce tare de citre copii. Recun.teun coleg cc iu de tip . inviqirii' pregi titoare a cititurui.'::li':'u A.apoi din trei 'Y:f..C uvintele pot fi mono-..daci este.diy insu. sirire.hrf ('.si ii ajute pe gcolarisi se relaxeze formede cidre:. in .rrr.if ir"i J" . Cu literel e de pe aceste t]:. cidtului demon. memoria.".--r. i'. rispunsal cadruluididaitic r* rt .ris puns penrruo i'tr.od$erea pil.tienta. efort sp... de s.p. . ."J"ri" mai complex. carcun elev.t:.t. imaginii."i. congtientqi co_ rcct." 3jl:::..hectivele reatizare f :::l 1l.t:'tui i de .-Trl nulne. p.e.sprinderea viqirurii penrruviagd/ amesajului .{J'ri"". a esre de rpr.citire cuvinte.r5= g i pronunqie."una cu recunoagrerea sunetutuip" .orjt din partea elevului. care existi jetoanecu imagini de obiec te.rrit]r.v.cuvintesaupropoziqiisimpledin doui cuvinte. mai-mulr etc. Ei trebuie combini diferi tele silabe '.^'i:. Ltsttltrca interesul. Daci existl elevi cu difi cultigi de literelor dupi forma.sautrisilabice.se consolideazl frazd .d.i.se exerseazl. dupi aceea se diminueaz i nccesiratea 'rl)trisitinqelcagi alf"bet. la 75 de iuui nt" in total.citire gi/sauscriere.r: "d.. alte posibilitiqi de realizareapera sociata i"toia. . i:.se stimuleazdimaginagia de din prin raportareatextului la aspecte experienqa a viagtr" elevilor. O[continuelcctura.r:TT?1:yl.. in ritm propriu. orientarea locul gi lor in cuvint.i inpelegrrro * sepregitegtedescoperirea.irea conqinutuluitextului de citre elevi.'.il.i pentru a compunecit mai multe cuvinte.iar pe verso litera de de lcasicontir'r'r'i..explicagii. prin expricarea unor cu_ in vinte gi ex presii. . o.:l:'":i :..seioniolideazd deprinderea comunicareoraltr.rerl.prinanalizafexicard.si controlezegi si indrume in dividual eleviiprin aprecieri." 'I'ocmai dificultatea cuvinte vor alcitui Proposi citeasci si labelegi cuvinteleformate. cu cit.prin efort pr. .trecered.:::. la silabdla cuah. citirer uneiunitigilogiceca.. elevii descifreazd .i.copiii pot scri eun proverb adecvat texrului... po.-'-Potenti i i ajuti pe copiisi inle= tipar saude mAni cu careincepesaucareseafli in structur acuvintului-denu.cu swrprize.seinliturl monotonia...rr_. prin efort propriu. """"'.#.::rTebuie elevisepot or ganizajoctrididactice.taba.Prin aceste m propnu.^.ri5 iormangelorminimale sausun t cupringiin proiecrul curriculumului de aprofun:::::rl. de rexr.citire selectivi..^dtficit. citre ace gtia. penrruun . irr timpul desfiguririi activitiqii cadrul didactic va avea perprir-ir*eDarl sl raspunsuri.ji*i. pil descifreazitextul torrsri"rrr.. .secvenqele citire vor fi urmate de o conversaqie prin car e: de cuvhnt cua6 din propozi..ln clasa textelenu trebuiesi conginidialoguri.se creeazS.'. dupi un efort intelectualgi fizic mare..""e-g . sau logul/ dis cuqia tici.r""r.apoi ^sarrzarea aCeStUl ntit.ili si cu povesrirea diaeuris straregi evaluarestimulativi. foarte agreatd copii.rrrilri orrirr io.:j1':^i.:: :ltl re.constiin. .'rr'" .i".congtientea cititului de citre elevi esteexercititului implicnpar curgerea urmdtorilorpagi(realizarea urmeroar(.ttrd.". in fiecarelecqietrebuie realizatfeedbackul(conexiuneainversi) care direcqiocu atit maimulteactllltedformative "trui ii." b"t. prin citire in lang. r.. Citirea in lang.r"J"r..nt.i fr.si alternezemetoda exercidului cu alte metodeformative. .^ ^r ^-. l.11.etimitarea f iecdrui tteyy.. . sigipatru -cinci labe..i .i de recept area mesajului scrls.copiii alcituiescsilabe.i pas este Un act tli jeto ane.. exerciqiul scrierepoate constadin redarea litere.un enunqdin text carele-a plicut cel " Familiarizar eacu textur se face.precum: Sdculeywl/Caseta dare.b"r".sI asigureincepu tul bun gi continuitateain activitatecon.In etapapostalfabetari. o Mornentwlscyierii:in funcqiede etapadin procesulde insu girea citit-scrisului ci fiecare co. Cu aceste acesrei com jocuri didacticeli seformeazi e levilor cimpul vizual de o siziqii.: :f:.c{upa a citit o propoziqie ' I.-.Cu acegti cinzpwtwi'uizuatci tiredeo sitabd.iili'"^!' -^. r se practicidiversele .i. manenqlgriji: ' Recitireade ci tre ereviarterne cuexercigiul azd. de de in carese afli elevii.de aceea de nu sepoatepracticacitireape roluri.cadrur d idactico"uii.Condiqiains uqirii corecte...

" I.'..r sunr ti.a.i... ...il#.'"".ri"l ::l:]i::::l:"* :::f::jli r:':l'lll:ir..:!"n.. "r.1T.".a.i:".** :J ri'"T ".. I xJJl[= " "l s.::"'i j":i:1":l::*:''.tr'trri clc licar."ii-T.i.'#. ac a iri1l.. :H:::"#'".T"?J:::.fi ":".#ilf fTffiT*#::f."." i s.. '!il:'.ill..ur.e prin revc.. lvltate $.'iil'fl ::iT...:r"Jif i. pcr:spicac..#li.:'''.1'Jr3i'::i:1:::::Ii.1.1.il' '.reatizeazd.riri ll..'ff r".?i."":ffi : iffi:nfi :'Ji.rr-"rg a" liiir*i" .lent .iia""t" .1rr**rilffiffi jJHH:'ff i j.?lliffi Iif lilT :..'ry:l:F:tril.i curenti..iu. . citirca relevi nivelul de performangi al fiecirui elev' p..iJ..:#il:#.::':.'. crcare activirag I trt i". formativi care citirea didactici in continuaregi asiguri evaluarea i activitatea arternadvi saucirireacu vocet"..':fff:::nl "1i1.". '..ii.:llli:':*:..tc..t^yt':r.:i::.an n#...'*::i:l:Fr'::iyi.'Ti"iffJ""'J l&.i.rg.simdare.?.c J....i..care pot duce la :tFg= r ilir rrror ivirlicipentruinv iiare..r"r".. iiTi::"i#.jrl iJJrri..... .f*:m :l l: Ica c nqi ruls gi o nu emanri.".. i."ff creop'.l. de.#ffi.i.{. ii:.'":?:l:. .. r#.'i* 1l.? gand..rtr poveiiti dccopii...J.I.1. .li lifl.rrru il.:':':'?"::::':r:::':ii+.iTil.:.

"altul. de iil coroanelorde plu-6..neputinestecapabil .ti i..tir-uigi .sufletu lttn -"i croase. stranie' care obsedatpe poe t... cavoul.]..li-rt.. Metode Siins trumente d.sidecor morf uar) in prima strof6.. dezolante....tr. in sufletegti: lini. .--mirrie Anghel..i. imaginiiogi. zuprarealismul.i:."..decorulplumburiu sensulmede flori de plumb". Atmosfera sinistri.rar:^v^ -t .scdrqi ide ili.i*iorrrr.. qi transfcrulachizitiil..Emil Isac g. ptin rnuzt_ c alitate..era vint") se asociazisenzaqiei (. de inr"rio"ri I.a.""1a (susqindtor asiduu al curentului gi prim nl t. Ion Minu lescu.t ea morminul liric iqi comunlci o gami largi de senzaqii stiri 9i auditive.-"Jl. t"p._a p^rintr"po.. 1 "r:::3.ri"giorr"ia.". apirut in 1916' un ln cel edoui strofe alepolziei eul liric sugereazi universliuntric terorizat de ritate..u"ti i.B.. : AlexandruMacedonskigi-adorit sddevini poet simbolist.eeaalware Pentru rezolvarea acestuisubiect. . "b"rl.""""r. 1gg6.ruio"r.simetric. .caYou".. itemul 1..sentimentul "rilor srarea prnbugire singuritiqii. gi celei vizuale. senumiri: Di_ r . poe tului..decadenqilo reacgieimpotriva roma'tismult'fi 1n1r"*irirr-"r.in cadrul miscirii imposibili' ducela deznidejdea deprimat sufletului in I CoborArea proftinzimile terifiantia singuriintorsamorulmeudeplumb". Simbolismwl estecurentul literar apirut in Franga. al 3. Simbolismul rominesc. veziTestul6. plumb")/ 9i a plu s' v$ .roiia". subiectul III-lea. sonori ctc...-i-.gi-am incepursi-l strig").0 I Ptin temapentru acasd va asigura sc atit rcqinerea.t"t de gise ori in poezie' estecorespondentulstlrii Cuvintul-cir eie.:.prin sinestez:1."nit""q" xlx-le."rri.plumb"' . care a dat dtlul prirnului siu volum de versuri..^::^::meni oe lnadaPtare drsperata. yi:y prin'repeti qii.r. rece 9i infioritor. dupi..$i-i mori. subiectulal III-lea.il. repetatin fiecarestrofi de trei ori' L.sicriele plumb"..... Conceptulde cuniculwm Pentru tezolv ateaacestui subiect. o i mpresieputernici triiti de acesta irrmormintareaunei rude.d.at. te 9i pentru a sc asigura continuitatea inviqiriigi "-gi in .glid" pr" stigig cunoscurmai multe etape. "li..ril.. a fost transpusi in poeziaterrninati in 1902' plurnb.a."ri.aripele plumb" atirni. a simbolului (... n"ia^"rir.. "*iiIi" fost Alexandru Macedonski).."...plumb".or.aripi de r------t rruvlsrsr iei. ez ia"sondiriieuluiinrim pe careirswgereazd .culminindcu sentimentul "Sj aT de atirnauaripele plumb" gi erafr{g. LecqiadeLimba.oarele plumb") sugerind aplsareasufleteascl' iforic alli mbolului . Agatha Grigorescl BaPoezia arelabazd.f insrituqio naliz. TESTUL 14 Subiectul I I plumb de G. agacum mirturiseqtesoqia la ia. corespondenre.. .gi . .ian a -ir.iernilor copreges_comerul al care prin ulterior..o. obsesivd. sraiee"ptimati prin simboluri sugestive. poezii Pentru lirica bacoviani se numlrul poePrintre cele mai reprezentative I P lumb.rv4' \rrrrsrrrv ei.corespondentipustiului sufletesc deznidej9i Construit prin tehnrca inrerioarea eului. ca .]ffi] .amorulintors". 2.r cit lllevii trebuie si citcasci gisi scrieacastr penrru .la spaima ilgii inbiriir .Dor^mea si ngurlingi morqii: gliii (. Discursul lirii evoci o realimteexterioari macabri (cimitir. versUlbacovianesteco ncentrat.cu repetiqiicare creeaZd muzicalitatedeprimanti. de de zbor. . tr"'rt . a c . cind vizicarroulSturi egtilor din cimitirul din Baciu. Bacovia r".vezi Testul4. r fleregti de insingurare gi paiesire idtr-un spagiuinchis_. cavou.cor. senzaqia frig amplificatl(." (ideeahorqiitriiti senzitiv).invinse.)...apirut la sfirgitul secoluluial"r -. itemulJ.giliteraturaromini sepoarein cheiaprintr-un joc de relaxr'e seuprin alt mod de interacqiune comunicatirri1no' ve.rrrori.t din pl. descompun cadavrele orig gi al pri-a.

..i.rfi".. i" p......il.flori de plumb" cu careincepe al doileavers din fieRepetaria -o"ir.prin re pedqiigi inversiuni.i.mai alespunctele de iuspensie.Dor-. ln sferasemnificaqiilor poericeseinscriu gi verbelela timpul imperfect.rimine un romantic celmai maresimbolistromin. e'. rotuqr.cavou"): .t:j. Bacoviaifi a.Cele do ui strofe sunt construite simetric: .5. ."l..apartinind noezieiromine modernecaunul dintr e marii precursori. la sugera rea Versificaqia 10 silabe.r.dormeau"..fffir" epoca.iea r . cele doui strofe-c atrenau misura de masculini (accentul cadepe silaba care rimeazd). univers interior ttaumatizat care strofi reveleazd"un acestortriiri ale eului liric: contribuie.l. a cest dicatul esteurmat de corfrplementul apropiede surprinzindiontinuarea pribu.prin sensurile gi Exp resivitatea melodicitatea concentraeului liric..i#. a fosr caracterizat d.era"..d.. laitmotioe. Repetarea "a mordficirii spiritului' modalitatepoetici de sugerari a capt ividqii eului in spagiul nu versurilor se realizeazd numai.ati rnau"... .."^"i i. irii eului intr-un somn_ce-l complement sintagmei.iilrt...intors". prin paralelisinsiniactic.edecembrie..qt.. curti"'ai g'a' Din simb olisms-au desprins.sta m".. .ultivat tehnici simboliste in multecreaqtll:::l::. ostil.prin punctuaqie: paizd..simbolistprin formagie...in bunl misuri. de pild.ritmul iambic 9i rima imbrlqigati.Dor meaintors ainorul meu de plumb".a dormi" 91 st1. Prede circumstanqial mod.marcAnd durabili. simbolismul-a p"".dormea".il. ceeace ielevi izolarea eului liric intr-un spaqiuliric inchis..ecririculNicolaeMa-Bacovia. ffi^r .repre"jnti..... ..ir.Stam". nolescuasder:..... ci gi prin construcgiile conotit irrece relwi hipersensibilitatea liniuqade te.alti giiau". acqiunea firi putingi de iegirela lumini (.scirverbului .adinc"/. structural...'... refrene. irirr. adinc sicrielede plumb " / / ..

. raport de coordonarecoprrlativi.suntsingur. sere azi cupatrunderea euluiin sine. unur la tim_ pul trecuqdintre acestea ...fanati dcstirrului poctului lc-a adiiugat 6lrora apoi rcnrpcrame nrul dainnat".i.ru. poezia bacoviani aparqine expresiilor maispecifice simbolismului...funebrul -acr !ar*"t li rna nt'ia I 9(r(r.ungol istoric..?)..De-ar6rea ri.*"ili1" (..g6.i'iio..). inconstientului. hal ucinaqie' 2.prand.. amptifici duc . ." Locuinta.golistoric"este consecingi a"rr.. s imt cum atita de -9rra la ^o Acest "t::i1^l!fti.atir nat.r" j..:..#.r.'r.r.r].Audmateria "*fr. srarea psihorogici a eurui riric...""i.a]i"]-:.".oui"'1.1. atmosfera confuzl.p.il.racui.'Ei la medr.. lasenzaqii de organice p?.i. . simbolisri le_a i oferit.Poczialui dccrcpita. Prima imagine il..llg:lfi."lo"r.de doui ori. ugor modificari. Rima nu -oJuig"*y .. Teroa"rea ""pd ploii i.in evidenti o damnati nevoi e de repaos absolutl Din cele saisprezece predicate.rui. . a toatecorrsecinlele impresioni ste..). rimi est e mai ex"presivi alciruiti din ver_ "rtd. 137..gi"a"du.gind' de doui ol.#ilobsesiapruviah : suplu.. Ij sentiment"t ".ils.: .rident .ui.rJ.hi.esdvhr.propoziqii subordonat ecirin consecutive... si incomensurabi_ :\.Tor ffe_ sirind.lilri il$. racustri.i:ibilitaqi dargiun rivnit sf6rgit..o"1. tot aqtepti nd".louand.l. parel il ermrse ci n -am podur iamar"). Ail... Scriitorimoderni.plasat in rimamaslerbyl cea culini.u rarmisurae g_9 .a....onr.rt.t..".c pune..1.plouind". a" pr"n"r exrerior inrr_un interior hipersensibilizat"..olll" ..emi_ rrcscienei de rep. p'in repetar"" sen_ 7'alrtlc' sparmele cu mulate.rrirr.i" pl?. nat uriiatribuindu-i-se . ffi.ind . asteptind.acustri dc G..'. s. ... .o i'r..-sr"..parceunprezenretern..Ti atita ploaie").""]r.Crj..g.:Ilitugesc.. graqios.iliilliiro*r.. (.....b"ji. d..r..D.i. de asemenea.ilft:_ Ic Iacusrre..substantivcomun' ie. intrare in panicar... tristeqe apisare. zvelt' l.rui.ii lumii. conduc .i. de nl ma rtrofe ..u. ".. Tre_ sug erari pri-irt.rlr .. Ncgoitcscu' .gla"gal. la titru.rl#.gi"i.. ..^dJ.il.Toiir .. pt...il inrr-o riire de .gi ie pini la urtimurvers..' gi rn poezia Lac ustrd. (I. Bucurcqti. in text.. atributu l adjeciivar :-111i:-*"eti: nrtestarea exterioari...r*.""ririrlo_-.ifi.aud"se....aos". pri-r ri. ara esteadverb mod' N-am maiv6zut ata omincipiginat! (adjectivinvar iabil) 4."J.t"nti. versul diferir fald.. dnit : potrivit.rrrrr.nd.r plingind ".di".i.. in ultima stro_ ti..i.Ji".l...ao" pr"rrrl i"r"ri8r..adverb de mod.r.. lccrcqtc gradar.._'o io....Studii Siinsemndrictitice. (.1t2 t l..?jiTpylui. .sesugereazi univers un irr rlisolugic."guriragii. .Jt ..in vol.rofa. p. cincisprezece sunr I" d-puf fr ezent.atatea".tt" rr"1 interioriziri.1*-'"'^'::)''t".B["..ili. tras de ."'i.)aceea 9isubstantivul Ritmul *. -"rTpi. echilibrat' cump aiurare: delir.i. care....i:!^'.Ce am clscar ochii mari".iil"t. riilrratua nopti..de '.i i In discursul seremarci liric tehnica corespondenqei : planulexterior meramor_ fozatde fenomenul pl"ui"l .gi am inqepenit" . senrimentul singurata_ qiiil trimiti menral inceputur i'.. acea sumi a sugestiilor vin din muzici.md duce-un. Bacovia sitt.r...mlidiu.rditirr. .it.."... cumstanqiale .."peti.:::'..r"r. mlddios: anin at : agdgat.i p'rih. (.gi simt. cs te lambrc.i.i .EPL.verb la modul gerunziu' mai muh adverbde mod.d. .. cel or "["'] ale sa $i tehnica serezolvd excrusiv.si inceapi u . de 3. iar gorur isto. care -ii.:(::::.. cu singuritatea ontologici gicu unicitar. $u."p" ie de trei ori. asemeni...$i #laili rrriizbeqte-un va l-... .. us SrrrsrdLc oDsesla Pluvlali: sittquritate.".cu pe care.. sara aura.i-rr...ai..i-b.. e^'.) de silabe.i.ri :::i.. inele ..rf".rri.*ri ./ Aud mate_ "...:.. .l. ""r"rior.-...l"gu. gradul comparativde superioritate. repeti se l" ..

irrrtr. 2.teni' (defectivede drurnegiiin Bwcegi.wr exteriir.t-""ia nu se mai f olosegt marca.r-. supirat intr-w colP' Stdtea marca e fn C.propoiiqie subordonati completivi directi. cap Alat din cap aprobator' CapwIrlscoalei a fost pedePsit.deget. 1.ciqi scntimentului singurntigii...iir'.si-l turnez" . Produsul estede marcd (de firmi)' roman desprecilitoriile cosmice' A apirut rtnronlan excepqional pini la Pontul Euxin' Imp^eriulroftian se extinsese : Plwib. Eacdese si ngular) .. Ca giin poezia azd..n basm" . colp Ciqelul mi-a in fipt w colgin.. .T)"*consdtuiema_ Am o casi de vacanglin Bu. Pir"eaun om de o mare bundtate.i.ci euto. gi aicisuntdoui planuricareevolue .aspecte depri tl attc qi morbide ale anotimpurilor. muzicale)coresponcrente nevr() z. .paraleldar . t"-ii ji a.propoziqiesubordonati subiectivi' B.[il..ran.propozigies ubordonati subiectivi' .i se r rtersecreazi semnificagie: ca p..rra..ci trebuie" . si_b.(defectivde plural) . . cuprnsede po_ "i ln univcrsulliric bacovian revin c'teva motive (noaptea. ploaia. Subiectulal Il-lea A. .

r" rd Enigma Oiihei de G.aproape Giur'-.inexpozigie lainceputul lui iu lielgOg.rrrl.-72.Eaaluarea obiectiad subiectivd baze.vezi P.rrri. predominant familial..r_enteinnegrite vechime.irl r Am cumpirat din pialarnazdre.nzurapilor Ca Eiroman elelon gi Pddu rea sphniurapilor Liviu Rebreanu.u"rairrr "rar.riealiz^o evaluaree{icienti in cadrul disciplinei Limba 9i literatura rotrebuie utilizate cit mai multe tipuri de evaluare9i de it emi.o."' ' Desf dsurarea de actiuniicuprinde experienga viaqi Pe careo triiegte-Felix. llr t. EnigmaOtiliei de sph.nNu-nu -nu ie riasctra tinirului.O"iitit CosmcheGiurgiuveanu. l!5g.r ruri. ^"'i". mlie. Evidenga La i" se gtiepindit de aceiacare-ivor avetea' intreb areatromului specifice ^i^.caun vegmint_militar".^07'1/ condigionali. fiind s&i sala persoana III-a. gy puqininaintede orelez. ' r De la Tirgul.gi.iiii -edicin.*l nr.O.mniscient. . Ci.ii'e p'of"o'i tin"'id'u care'aveamlari la p... Ji r4.g"1. t.tl' Bucuregtiul. lui Costache' dupi moartea : cu Leonida Pascalo-pol. pc' de 1""_ir. o Nu fuscse un.':. : P.conduceacqiunea incheie cu o imagineaseminitoare.abiasosirin Capitale.intr-l searide lui hi brid.-iar t* ". Evaluarea performanqei cregterii cu imcdiat... moq qtiu.XX:H:d7ti:t.ffi .. )r sunt comparatei ntre ele in vederea P. 2. $i roman ' c.te'qii. romaOp. tutorelui sa u.. ntdrrtr.r* a-j. cu rispuns conde citre elevi. " Costache un rispuns nlueitor PentrUace$ta: .r* dq acdune. . (comprc.iile"Cin pr incipale. prin carerezulhtele sunt comPa. Codriiinceouseri freamite si la adierea vintului.* la otig" cur.itrinsi bitt.descriecircul"t i.J. a nol titbi.tii r..Costache cauti adresa pune in i-o siuveanu. a urmaiaculatea de 9i pinr la plecarea rorit"i'i. foarteinalr gi gapca umflati ii dideau un aerbirbitesc 9i elegant"'t aqa . obiectiv...Primirea pe care acesta face teptez intdintriga romanului 9i rrdsirura piincipaln a personajului:ititudinea nepriete noasi9i temitoare. ' TESTUL15 l Subiectul Enisma Otiliei de G.*i"i. voiparticipa 2/ cu picturlepe ca* ilX?::i?i:i. incepe gi se to. casa CosAntim cu arhitbcrura strada lo"... sl ntivl trebuic fie permanentl. cu piru! lung.nas ir ivenill gi .rr*iirn ""rru in unifoimi de licean.propoziqie principali. pdnwtjer.nt indirecr) kil::l'il..nu-nu stdnimeni aici.. p.rh. "iri"r.rtiv. de l. itemi subiectivi de-tip eseustnrctura! 9i ese unestructurat.. misliniu la ten.ti""ii (. (defective plural) de t. ihnetitt. ln lucrare otra._. Ei grecesc. se concretizeaz -in lupta pentru a verealui Giurgiuveanu. Cllinescu intrunegtecaracteristicile omniprezent$. (subicct) 1C5 forgcolare.decarre am cumpiratpublicaliile careavearn de nevoie rru lucrarea doctorai.miinc6nre. de optqi pe unul'dintre personajele i...a. ao. liei Corfllaul.I.Felix.stanqiali .dupi un plan prestabilit.#. .propo ziqie subordonad aributivi.sti p..pdstdrnacpi arrczarzav. DomniaSanu a "du..un tinir. nu cunosc.i"'tir. p.e2e"). in pe gi se .spechcol care sd.propoziqie subordoffi. Evaluareac'riterialdestestrategia evaluare de sa u cu criteriile prestabilite' 1tecu standardele Evaluarea normatiad reprezinti s trategiade evaluareprin care rezultatpleeleierarhizirii' . reaiasei lui "ste menqionind mom entul inceCilinescu recurgela tehtiica balzaciand. scopul ci feedbac kul continul.. dar cu implicaqiisociale9i morale.de aceea i..azl criteriulobiectivitiqii notare. feminini". Naratorwl. Cilinescu Conceprulromdn .

.dH.." .ea . \ Relapia dinne curriculum evaluare $ Pentrurezorvareaacestui . .g...ri. Subiectul al III-lea ':fi:{fi:!:'.i:.li:iffiI"ll-f"*:': etrcrenqa siinveee :ilt:''. subiectur arIII_lea. activitdqri acestuia' Pentrurezorvareaacestui subiect.Tipuride eztaluare Evaluarea infruengeazi inviqarea. """i.' il'^"'tti':j^. Eaaludrile forrnare. ztntistraregia evaruare maif.u d"-.. :. itemur3..iir-.'i prosresul sale ^. Tesrul3.obrcctizt dqi subieoiad: .:::te a" elevsau lacunere. 1l.ilnspecgi'or racrasi.e. .dfu". tyri." .i:.tffi."r. S.fgrmal..e. subiecrul vezi al III_lea. surile.:i:X:.izi.onunurr .. lui salonul Costache cu incepe o scen1-chei i: .9i informatd. Aceasti. funcgie Eaatuarea formativi."]:-oozitiveintdresc.o .? #ii*".4r1r.. unui deficiengere in inviqa.d}rii. evaluiriie concur_ nationare ce :l..:.\:. .*i:(^::TI. iternur 2.i.lormatiod Ei sumatiad.hi". motivaqia inviqidestimutareneatiaitdpii a eteoitor studiut tn timprilej de portretizare Giurgiuveanu. r. .u. "^Iir." scopur acestei evaluerrnu estenora_ $i."..il.nr.ir...ii.d. Eaatuarea...il.za19 de inst iruqiispecializare. sunr examenele..arari rr ebure erevur. Eaaluare ao...'"'J)ires tur g." Aceasta repre_ de c."L.*. activitiqle vr pnn care asizuri cuere_ se feedbacrrur .criteriald gi normatioi.

i.ird. ." ""i"i.c.l 'lffii"T. cuGeorgeta..irt.ri"r.i.. nebunia Simi onii-.bunititile.... interzicevizitele r ui Pasc*l opol.rc.afrliu.*r pa"dd."r" provoa_ 9iastfel c{ moarrea pleaci t. secundare *p.r.. qtiind aceita ci arebani mulqi p. H'J$" 'l iratc pcrsonaiele.ir.. imprcsii confirmate.. 1}.r. Pentruconstruirea casei.: r.. i.e..r. ..in timp cesavureazd.i."rru ascungi casi.^rlc'c.elil"# si pizim.iu g"ilutern la vd...i. iar cu baniiob_ "rig..i. rui -"iil-ori"l "l irfi.. Acliuncasedesfigoaripl. pot si jur."q" s"afla n"ri. . .:. y.lipsit de gi.'....il f .."ioporir p-""rii .f#r. ..s. costache cearricu qiganii cirimida mog se pe dela de_ mollri..ra AgrJ"r. .i.firi_simltire.oiqine aceea inmormintat""o ri".iil"'X'i..^ rp. considerat rival. i falAglaei].i. Birbatulei innebun... si ada_ \a caremai ugl 9i Leonida ceva."ry' .: C..inta fetei gi deruta rinirurui. Inptanuri ..i..ntirii o est..i gi."". ti "r"ri. cu greu eccepti depuni o sumi de b anid.r9..faprpenrru careareunaracd.t rilil. in riu.....rrru. .r". cu toati vigilenqa r. riniqtit s-o peAglae o." d.rr"'uiif.:il..rrr"..ir...lip... lrogat. concomitenr acesr cu a..e pove srea "rri-r. lia.cstetot aga avar...s..ir.rise. ri. .."qiu. Naratorulprez inte. de careFelix seindri grf*egreimediat si cireia ii cere dovezi. s.....rtor vara..::. in cosmeticqde pi nevoia deaiesi armosfer a ei din r"iolr"ta p..trinurui.'..*u: " sideavcrrizirile rui rfi i ... iirl'...i:u n"qi"...'#.i..e i.s.teniriigi a paterniugii i. n.:.... i.nni .rr ilu. dcsco!. ii_ n_o 'l'j"tl"*: srmin casiun bolnav...lis... fiica vitregi I"i e. Agli. feresefi ob11lt ceea ceurmS.J i iillll J:."e d" iobiie dintreFerixEioti_ lia.'.qrcrrrl *.zindcu cdri phccrcgolesc cimara.. de sirnq familial. Agr.rnrr d..Nimicnu semisci ajci c"ie nimeni in rrulotitici....i.. tragi_comici..i.l. pran. Cos mos taehc.Blecarea cu n"r..lnccarcd totusi si-i vr." .rr. I'clix acest e familii...r.:ffi '. de . . s ra". lceea care ttl mosCostache..i.o."ropor. dererminate cere de doui temc: tcrne balzaciand a.a de lr acqiunile decid sau influengeazi lor."r""."iar.doui planuri principare .aJi* . "a"r.m.p!rg 'ri i.riu.il"ji....r".. b"b" ""u'r9-rrr..ir .ri in casi.r iu...:...... lui {si"..i'rlru.i. Auric..ui qi'u1ivrcasi-i construi"rb our.. opi_ rn niaci.o^ lL? il'.$T 4..i."-oriiiip.r.rr s-oinfieze dti_ pe li.. mog cos_ tache in lipsa gi.ln'ilT..1ur -.a".. csrc aiciin'Bucuregti.. eventualele cheltuieri r.r.""td" avarului..J...'ii r'..ili r"r... [rnut Momentulin morm6. Hcgt0rvA pcrs()rirje..i.up a casa milirdreste: .iil-. Giur gruvoanu gi'l'ulca.i". desricostache."rea sinse..r.."_r" de sorasaAsrac ei . . lh.mo.r'". a nun{e bi.cotrobei..r"riaiil.. prin caracterul qi I )easupra tuturor se afli ?nsi prezentabenefici a otiliei.. i" co nrullui Felixiumbli imbricar necores_ punz.. l)in prirnul rnorncnr...fi.e companie bitrinului .:'J#.-"ntice .".c'nidir I)lscrrrrprr rrr.ii..evariqia devenidinumani Agr". sohaqki. ...r.ra"f#i ...i..Jr.i dintre Felix j'1 ..."rij.r.'..j."""r caredovede.ioasiii trebuie arrerea G iurgiuvea_ gi ri.te ei..rr 'r'urca_--.i".!i""r.. irr..i.i..r...irrf." " fir?..r. ri . si'ri.p.a.-" i.jll'.ii""il.rude[ r."i.. vorbesc despre moarrea bornavului.-fi"gr.r"u lc:r rrrr (. turorclc mcu.."r. fetei.il .u criza 9i luiri.. ilar.. ""r".::..i" r^ rr.i#.. ceeace rurprindc ci pe-toqi.."roiia"ri. imobilizat pat.eL. .rfaqoat..f ..i.tr. i"bi.. erotici .srriinisunt otilia giFerix.riica sot ilor Turca.i.:....1....' i" .. d ein-geri.."rr.

' Mo"rr"" bitrinului (deznoddm2.seinelement er6mantice. fascinantl _9i neinqeles..Felix afli ci Otilia a divorqat Pascalop ol a devenitsotiaunui contein Spania . dominant realist. rizboiul est eun prilej de afirmare gi p-arDrofesionali9i sociali.Tipul arivistului.^Oiiti". inconstanti. f GiurPunctwlc'ulminantal conflictului estern"rcatdeimbolnivirea lui C ostache gluveanu.augd. imbogiqit prin ba nii furaqide la mo." Revine pe stradaAntim.trlsitirri avari se nu *oE-Costrche. foarte imbitrinit. Pascalopol confirmi lui Felix ci Otilia l-a.in. Retriind vdttti r-i"tiri. revi"..conaterfereazd Bdr iganului.cu predilecqie bine construiti. eale pare o de cit atatiui Pascalopol. dar inocentin problemasentimentali. inimi albastri.tecu Georgeta' la Stide de nicn.. a-i mergela iniinima tragerede inimi.de dat-detipologiapersonajelor. gi lui Felix o tindrl.. gi ci o licheasimpatici..rrc-lcluscsc spitrrl.Stinici Raqiu. imaginea cul rustic al lui Pascalo pol. atit de schimbatiera. dodl."ttt lucioasi a lui mog Costacheaparela uqi 9i vechilevorbe ii risunari limpede la ureche: u Aici nu sti nimeni ! "" Ca elemenrde originalitaie.nr()ilrteaiului lor.innegriti.a. fata: .. Siinicl. (om) de inimi. o cisitorie striluciti.. vizim la. iu instabilitate a enigma lia: rational qiambitios. Felix retriie. incit nu vor aveao-noaptede intimi tate. se desparte Olimpiiqi se c asitore. iau in Felix seintilneqte intim plitor. cu Pasca.a avea . 'Vine De prin politic.noi nu trl im dece-i p. incinti descrierile ample.rntr sc siruelzirviirll gi cisnicialui Stinicriltaqiuqi a Olirnpie i.i-g" te. ad. careplecase cu Pascalopol P aris.discriereaoragului.ani".ntwl) romanului' Otilia inchei erapid acqiunea tinirului. {u ti'nipidite de scaieqi.i a Otiliei. Ac esta ii-aratao fotografie in carelelix nu.cealaltifiici a soqiIg 'l'ulca.virsta gi iubiref lui Felix .Felix conchide:. in tren.ci qi destinul insugi.. Rcligor. ir.in romanul Enigma Otiliei.uri.uti cu un lan!.o recunoafte iopol.eraleproasi. cu inima uqoard.ca 9i in c eaprofesionala. lili"le. Stilul romariului est eelevat.El igi amintegtJ spunea ii tiq. psihologii patologice:Tid 9i mai alesSimion Tulea.te momentul sosirii la^tutorelesiu: . i z[ircenia rirnine caracteristica individualizante.it.trnoq f. cu de intilnirea cu cireada bivoli. doua zi. Poartaera lin.I se peru ii 1.Nu numai Otilia e rao enigm?. dar acesvine in odaia vrea si-i dovedeascilui Felix i ubirea ei. f . din toati inima. esteun monstru' minanti: sunt Felix 9i Otiv6rstei. Costache. mai pirei si fie locuiti". gnndindu-t" l" Otili" ceade demult.a peisajului. Alt elementde originalit"i.i America.Aglae. enigmipentru lexicul neologicsi ftazaingri.i deschide mi.primul. Felix la qlseste bilit de la Otilia.. moderniste.9r curteatoa.a caselor.Fermeiitori.".. definitiv un ' F.iubitrnult...sensibiiigi cocheti.Andcasalui Cost ache:. de aceea A tA o respecti preamult.a interioarelor. deseoriampli' 'iita. l 167 u'isurr' ln acclaqi lrr c. a-.din lipsi de ingri jire 9.. a-i ride inima.. irrrr-o cilitorie la Constanqa.li* va face carierd.i rrtrcbuit si pLitcrrsur unc \Wcissrrr. dar gi portrete le Subiectulal Il-lea A.fire de artistOtilia. elemente Cla sicului tip.

.:* a se?nchina. i."" uorbi rare. rwela.i. $m.. la Voi plcca miine.irilii#ir. deget(e): . Mn sfiii sI recunosc o si aibi dificultdqi echipa adversl." .ziqie subordonati atributivi. l:.. la Anr biut un ain foarte i.icat"mai murte o.L'fi . mai 3.ece. activi la comunicare partea ..aaduce discugie. cartede munci. f"f.1. in(. ir*)locugiuni substantivale' .i". p. (R).care asigurl egalitatea de . N u pot si spuncem-aimpresionat mult..ridicatmiinile i"-.. aicirezulti necesitatea adaptlriipermanente partene rul dialog la de de intervinperturblri.. trebuie s[ decodeze. fost mentinute la acelagi nivel..paisprez. cartepogtard. totugi la.l1ir vine _ propo.-i invene.care Iat": .J. .c_onsrrui t o poartd nov .rolul celordoui surse schimbialternativ...' gti.. o" in cirqi. o anumiti motivalie.. . . in 4. receptorul elevu de grai mult pargialcodul. personalizati.. 17..t Vorn-agi fost invitagi petrecere.A. fost tngbepate r"i"tiit?1.mesajul si accepte succesiv.. Poqisi pleci.ir ".sepoare \* trage atributadject ival: in con_ . l8 ..T. .) A ridicat paharul. 2' carte: carte de identitate..egi tratarea diferenqiati.." toasrar.comunicar e comunicare $colari. de oraldfi suisd poatefi consider at forml specialI comunica Procesul predare-inviqare de o de didactici.!.# ur' .Comunicareagcola educative se desfigoari intr-un cadru instituqionalizat.) La congresur ecologigtil s-oi rid.i.zigi" r"Lori"nrte.). cartede .gi corectitudine. a predat. #l. si nu stai_r.locu qiune prepozijionah.. l' s-aridicatprin munci.rir. fapt determinat de: .2. Frrr si-qideaseam a " a!:tj.iain inrotdcauna timp. un nu Stiwce \ r un nu.. .) rolul care. carecunoa$te ffiiil::l:H*fl'*t L:i In decembrie aa rutier'simsit ingheapds^ngele a ci. 3. Nivelul de cunoqtinqe elevilorlasi impre sia ci cu 2.. 'c. "*' Anapoartdazi o rochie ^ti^rrri.r_s t"r.coali intercomunicarea i n lactici.carte. a da cirtite p. deqini * iar de informaqie suficientipentrusituagia comunicare.r. se poareconrrage complemenr in ..optsprezece.. . ele aceea locuqiune .. nu sun (E).. (.f..codurilecelordoi factqriai comuniciri iemipdtor receptor identice. primit un dar frumosd.i ffi f i. .il.. .i 3. probreme stricti actuali_ de tate(.il'' fufapa.14 .. B. lrr faqa nrinisdrii s-a.numerale cardinalc. al dezinteresului faqide leczuri lor l..) i..". ..:i. vizitit . La somaqie.:: J*:::: d"g"*..a s_arearizatprofesionar. maipuqinfidel. I formatein familieEiin gridi$colaruldin clasa aredeprinde ride comunicare trebuie si se rcalizeze activitatea de copii. sistemic. .. *i.r . la seinchine".#..r-riangiari "sd de scop(finali).).ui 1. Strategiideformarea capacitdpii comunicare..1. prin influengele din acestcadru organizat..uneorigi a cadrului didactic. schimbi: se Ei se elewl t rebuindsi devin6 partisi .nu esteconstant participare din vului. om de. Subiectul al III-lea l. miile.r .propo. promov ar.a *rb:efr miiniiesipicioarele d" s"r..in canalul transmisie de ele o accepta ti.--'^"' dar 4... ' pantactiva l unui dialogproductiv.gaptesprezece. Emiqitoruleste cadruldidactic.eziuamea...in ci.rrenita irtariaRadna.

F. calitateacanaluluide transmisi e.a aveariq.a pula").grrr).":)pedegere (."d...a (nu)r" d1-lypu i:.i:" juca cineva degete m ani_ leget(. pune a ^i"il.ln comunlcarea scnsa. clas I.r.aumbla virful degetelo..pr in efort ..3-. obieeti' Procesulcom unicirii didacticese concretizeazd vele de referingi. natura mesajului.a pu_ fi in f .itugqional. mrc.:{$ pe pe (. instrumente ale muncii cu cartea. prin obiectivelecadru. in contextul s.Ji:s"re (. cazul comunicirii orale. interesulagenqilor comunicirii.iur" .Caracteris !i l n ticile comunicirii la clasaI sunt deteiminate de factori psihopedagogici. Specificul comunicirii in inviqimintul primar consti in insuqi faptul s[ elevii pa receptorigi ca emigitori trebuie sigi insugeasci instrumenrul comunicd.te cititul gi scrisul...a ... comunlcanr.e."rJe.rri.1.l^ra"glru. elevul igi insu. conqinuturile gi activitiq ile de invigare prev[zute ln surriculum. deficitari sub aspeetul de pronun" qie i. codul. ut"ia... qi de contextul obiecrulu i .a deprinderilor de receptare exprimarede mesajeorale gi scrise. ba E xperienqa comunicarea elevuluiesteredusi...rii. a gti/acunoasre (:".a stTiu no":er"io"rr" pnr")." .limqi elementele nonverbale.. fu.

"'.r"ii'il". scrisoare.:/.iilil'.urtn. de ^ub ir^r"i. texte non-lirerare: ' Eficienga srraregi ei didactice arese esrecondiqionati creativiratea.:.4* :::1 .i:J:::::1!. pri.riij" I merodere..*::i::!fr:::':^:.1....ffi:fiu:il:.idd i.i.i..imizi.'.ff -"i.T.jmTr f . .*:.ffiru..]..li:: :..:r#.4.".tatc. inadpa rehramatizard se E. pJr fi."utu'"*in""asi lnvltagie..n*. .J.ibe.* * )n o es is :rns i r cyd rru ii ff rid.?iftL.... enun!urmat de o int .. :.:...i. conerient gifluen t..' u... .t irrtolectunl fizic tle lurrgi gi clur.. a. irantiircprczinta gi Accqtia pot fi sirnple intrebiri.itemur 1.j:ff.' variate "l.i. afig 9.i"r-it"ffi aioia"irtniiritcititutui Exemplificare: corecr.r r.if s...a"m."* .griiue....'.i".rril.' u? .r".i l.'ueroLr . c:orrr de domi"". :i:]:rl carrrct odedidacdce. .r.:: ::....r.jl'.':: ltarte. i.::*:..ffi"f*..narc i.r-intriti. pc cxpcrienqa viaqia din manual.il:.1.'ril.J.oratd. i. In fiecare lecqie pot.i...:i il i#. Ei or ...t [ -l li''^'". A cri .s. pondcrc Itrieidcua'." in. situaliiirecoriunicare simurare a realitiqii..r.-i.il..urpi. n. de uecreatrv vensa demiiestia de consec_ i'* i . i.i..i.. ri..*Uri.uui.. ! I'enrru rezorvarea acestui subiect. srrategia didacticitrebu.r i"".. r.TT:.:ilil*:."":lilll'...mv d a. mijloacere activittrgilctr"irlr:-.isie...Tfi i::t i1 {p i"J: J?:il 1"t :: r* .r11T-r.5 l1tirff y. i i.'ui defanrastic.r J".i#:.'i* :::'"!:!:.i:t'rcttt'st'irrrb.'. exempl"..grllcqr c 'ulr.":rukf ltii:*... situagii ..ii.x:.. i.*lXl"..-'nk. ]j)tr?)..crea i"*ii'ArAoniu.".1il::..._.*r.J..". si pr"f. rdsPwnzi. vezi restu r 2.ac$une simuratit^ t.a"-inanre didactic.. il...ffi:'il l"illli:..b' j! sru r. p..i-."... .a.:..o.".Jocurid..: ..l1:.... de de .il..jo. J..1.cul cuainrclorcwlnpeies opus....]j.r" r"r.il5i..:3:[1:::'..'l'ipuri tlc itntti ale dc clcrncntclc componellte unui instrument ln . .i ?..**'.i: :::g:nitarea itrlluc'1erc pozirivi ...i' E" in tyeb..orrrroruu*r.. ."_.l. tipuri -t.f ..ii.a.in. subiectur al Tipurideproiectare III_lea..X:. dialoguri tarecar esi cuprindi formule utili_ a.r..?.rr.earrebuie si alrr I aclriziqia li'gvisti.:H'.ffi:..el"... *...hp1..ricil:rtr foarre.t eo s I T:'T'.-::. i" . e...ie. .gi.r u i"T#).i cipiul. Jocut clcvii igi formeazd. fi !:. dc memorici durati "i"pi'3r.rii"J 2i:. ^:.rni-rii" J."a*.. : :. iu spriii. tc. r::::. I:il..f !.ffii..i.ff...u'or.-r..:iH/:# : .o-un.erol..:i::i:.ii...*. i.t.l. ".i_u si si lirseasci "jl.".i:'l'i.. t.^..u.ilil.ii.r3. *o... .r. deindiferenr.'.r. l 'aclmcle * a IV-arr.ifiiespingere. i i sens'Jo. grat*rqici scurti i-aginagiei.-.ii pr.ru. rast rins.onrti.'"b. *"i *:ffii:T-: [*lff# [:..

pdmint. . itemi subie ctizti: .nemulpumire.pebaza Clasificarea : o bieaipitatea in nota. itemii p ot fi: ' b..igii notale.itemi de tip eseunestructurat.F Personajul Albl-ca-Zltpada aparein basmul Cenwsdreasa F ragii Grimm.wpd. ?" Cu ciengilela. vint . A . Din punct de vedereal obiectivit.reqi tipul de rdspunsatteptat.bradule.teobiecte(fiinqe. inchide. plopu.intrebir i structurate .1.luarc. Din punct de vedereal rdspunsului (1) itemi al ciror rispuns estesel ectat dintr-o listi de opgiuni. ' : itemi de tip eseustructurat. ayeptat..)senumeqte H - . gi ln tt rt larg. tn a.itemi de tip rezolvarede probleme.itemi cu rispuns scurt. . .. itemii reprezintdintrebarea rlspunsul agteptat. celemai importantefiitemilor se realizeazS.r. e. de Conceptul de item es testrdnslegatde acela obiectiv. item semiobiectia: ' Parteade vorbire care denume..Alege cuvintelepotrivite din lista datdpentru a completaurmitoarele ve rsuri: . deschide. tn drdznep.rule... itemii se clasifici in urmitoa: categoriigi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali. mal. ( MihaiEminesc (cod. orice item testeazlunul mai multe obiective. de A . sol) Identifici. mul tor criterii. fenomeneale naturii etc. (3) itemi subiectivi: ' . curajos... ploaie.. ii cep m ulpumire."conceperii ff''ffi item obiectia cu alegereduald: A incercuiegte dacdenunqulesteadevirat gi.. (2) itemi al clror rispuns trebuie elaborat.Ce te legeni.luc ruri.rebare. secundar.Fdaci e nunqulestefals...item i de dp pereche.:'nT*:['#t[*r:rI"]:.:r"x.F lJn text poate fi format dintr-un singur enun!.. cu cuvinteidentificate.:. . sfh. ' r::". . fdrd..le.. in lista urmitoare. exerciqii pro.. intrcbiri structurate de tip eseu. sau mc. (2) itemi semicibiectivi : .. .Alcituiegtedoui enunquri aceste . St princi p al..itemi cu alegere itemi cu alegere muldple.. doui perechide cuvinte cu sensopls: cutezdtor e e. d. . fdrd. .

i'in s.-.capodoperi a.r.i"t . discuqiile ca: Desfdsurarea din poiana fieratului Iocan.surprinde disp arigi"l*. cu o part din banii obgi i pe vinzarea griului gi cu lucruri din ladade zestrea fetelor.nr* lumea .#il1.izeazd."* vrea siu.. agenrul Ju_ fiscal. naoromere fi ....unii cu dorinqa imbogide de premilitara. vi nde . pentru a se intirna in sanatoriu. cigiva inaintea cu ani izbucnirii a. Noui sat..seculci unul pe pr ispi. cu caresi discute."irar. va pirisit def iii ceimari) este semniiicativi agezar.a.1". mergl".Rusaliile.aflindu-se lui discutl desprcplecarea Achim la Bucuregti..' o La cinaMorometiLr (cu substirJnri.artgdin pimint lui Tudor Bilosu. lon .familia Bdlosu.seceriqu l ieratul. dit"".In lipsa lui."ii i.ialisri "'a agrifultr... clar. conflictul din f aBilosu.l ooit. puil. Cind t .riiejt e doui momenre istori.BogoghiL.ii.rrre violente qi nedrepre.a. conflicte mari... .L ir. Moromere nemulqulit... Romanul aJ...lr"pozeio verii..Rebreanu. *i"rmea..i M. . cimpia D".i'D.t_ m0ntgi de tradigii. incaseze si ua gl romanul de..tin in ..legati dep.intr_osim.. careaduc psihologicq inedite p.Inci din aceastisecvenqi intuiegteconflictul familial. cu cisitoria ei cu Ion Biricl.rralAl""f. ffansformiri radicale sistemului. si " ligtca-Gumepti. agteptarea in cinei..gi qiraniiproprietari pdmint.. naratorul realizeazd..""'.pentru a vinde oile.s firanului gcolar..fonciirei".. p...Liviu.. ri po^rtei"ui.il. adevirat simbor familiei.tul roman_ vezi p. iii."ri.. primarul Aristide g. un loc aprr te.se foarteribditor ru o"-. la secerig.. r..' .. altulin casigi al treilea ieslea in cailor.tice gi Irina. pregiteste.t) din Concep.. prec. Pentru a-gi obqinezestrea.qiunii.r.r..schige de porrrete: trci cei fii din primacisitorie a lui Ilie M.oriu.romanu i I lu Marin Preda este replici l^ r. .. <r tot*g.. d e_a douaso_ giea lui Moromete."ruh. al Disimulindu-gi intengiile. si_icu m_ peresalcimul. romanul zly'.fi i""j. venige un rivrlus p. izbucnireaconflictului socialintre gdraniisdraci..araschiv.-institu qiil". . timpulcinei ln tindtr afll fiii ccimari.centrur nu mete'ci saruf rominrsc..il.i'il:.. fuga Polineide-acasi. "".fiind jupr Birici q.rr^1i. Volumulaldoilea. Ilincapi rita.tridar."-Eiiur ..cf este apare vecinur Tudor'Bil...r* si gari."..ub inia'i)ireo pamantur. l-p ceNiculaie. cerescapi de oi gi duce Ia qcoali.."lrril.intr6 perio"d. de unde si it i bani pentru plata datoriilor.'1.erii.prozei de .. ff r (ho ffii.forrJir "i . b5taiaacestuia Tu dor ictor Bilosu. Polina va da foc caseip irinAlt plan narativ urmiregte familia lui VasileBogoghini care.. . ale specifice acesrora.pra^"a aparitcineua li s i.rr precedat nuvel e de (publicate . Nili 9i Achim.d.oromey#incepe sceni-cheie cu o cina Moromerilo radu-i ni.. V. unui Naratorul obicc tiv (naraliunea la p"rroarr" rri-ri.' ilspecte wPera uterard Mo romepiiintnrnette caracerisricile roman. _retorma agraridirr 1945 rransforrnarea 9i ....ild.$i lisindu _lpe Morornete deshame' apoi.."ri" si-l lase fJoau casi nu piardi la a nul....j." niri.ro..72.incasarea : Bilosu. I)' Prin tehni ca comPortame-ntisti. titlu.r.rrii.l rnjirii .l^r-11-.rolum 1948.. ^ Fetere. irr copilulei cu Moromere..ili.i.soc. . la secerat.. vi""irj . In activitatea literari a lui'Marin Preda...in*. a.fuga lui Paraschiv a lui Nih de acasicu caii. Moromet e nu_i dt unrispuns pen^tru co'uffi il6.tierrd aicif..$i-4ip.i. Cel mai fericit esteNiculaie. romerii (volumul I.fiind bolnav..up..:"... dte *iza.'iffi]lruni-.urprinde este imaginea complexia saturui ..gea -o-.-"" din pareci dmpurcra . trebuie si iasi la munca cimpului. apirur in 1955 volumul al I I-l. rna>ate s e in tat in citeva familii prezente actiune:Moromeqii... u4zi vaveni "-l .:nvingd p. brri seara.premiul intli obqinutde Niculaie gi de Irina Bogoghini.. In.r * ca acqiunii semai afri Moro_ ti?.-.momenrul.i.TESTUL16 Subiectul I I Morometii deMarinPreda sc parcipepiciordeplecare.ei) 9i o. poacpiunii prezintd" evehimente tiierea salcimului..ca gi in literatura romini.. Ion Jugurlan.

. aqigaqi mi tuga lor. pe lumeailuzorie a lui Moromete sepribugegte.. se refugi azi pe piatra de hotar a lorului siu: .Pentru a-si obqinezestrea. Din Moromete cel qtiut timd* se chipul din lut.fugisede guritateade acasi gi din sat to cmai pentru a gisi aici lini.i familia unit[. p.ia lui Nili de-ade i. acesta cere avere.i it si faci politici. Majoritateagiranilor din tea-Gume. Moromete igi creasei luzia cd avind pimint esteliber. lnsinSub impactul evenimentelori nelinigtit si derutat.ili Jii. pe Polina.tici sebucuri. precum Moromete. Moromet e se vede obligat si vindi o parte din piminc. Guica. asez^t o policioari din fieririe. la intrunirile din poianalui locan.Fatail iubegtepe Ion Birici. stiind c i-i ar lui restulde pimint. cu sitenii gi cu autoritiqile. vor si agoniseasmultd avere. Jelul lor estesl-gi pistreze pimintul in ciuda datoriilor la banci qi a :iirei". ca Tudor Bilosu gi fiul siu.trebuind si pliteasci datola primarul Ar istide. gi nu la el acasi. Punaul culmina nt al confliauluiilreprezinti fugalui Paraschiv. sunt mulq umiti cu ceeace au.i. nu se mai bucurl de sarului ca de un specta col.'"lqi ff ffi'#fi::triiil*?iliHl_ . fhceu harnic. Nu-gi inqelege 9i doringalor de indefiii i. Inqelege primejdia ritateal. nevoit si cumperea\i cai gi si-l inreqinl pe Niculaie la gcoali.dar sirac. Asaltat de . Nu mai participi.. retragein t[cere. Problemapimnntului estesursaconflictului din familii .de ce nu a reugit si pimAntul intact . Alqii. . c u un giran bitrin 9i urit.te si o singuritate desdsiti".fonciire". ficut de Din Vasilescu. Unii dintre qlrani.r5"in s neimproprietdrit. Victor. qiranu l silrec. r"er'..atil lor cd" vreaca Irina si devini asistentimedicali.ti sunt mici proprietari de pimint.El nu ingelege unde a gregit. Conflictul social devine sesizabil relatiilelui Ion Jugudan.Bllosu vrea si-gi mirite fiica. V.ffi . intri in conflict cu familia. impropri etSriqi dupn Primul RIzMoridial. ceeace va produce o funda schimba rede atitudine.

-"fari.." .gl..I Agasi fie oare Funaul cu min1nlal co nflictului "or. un procesdramatic de dispariqie instituqia rur ale.le suntdramatice s esdcced gi rapid.ierr"rir..dte marcdccit accca a picrdcpirnintul tnal dc este p rim{dia clcr nu.. :Y..nararor.' . si gregim .interioril'r. ...un tip .Note ocazionafaaoarea romanw lwi).Pini in clipadin urmi omul e darorsi qini la rostul "nrlui.Itt I I 175 cotcl<lr." ... o"*.. ffi.riito*1....la "tnpru gi sadoveanu.rrt. monologul inrerior.:. li ri".. plulIon Birici-Polina Bilosu. omorurile spdrrsi zuririle intilnite d.Ilie Moromete_d".Lrr. d"rrrl'r.umr Ilie Motom etei.nu gi-au gisi t loc gi in lumea meascildaiji" f"-i*'ererni a zileid...deceseintimpli..Marin Predaesteconqtientde rolul lui in literatur.Domnul e. persona.. I) romanuluiestedensi.gr.ri.r"1i.... chit cr rostul ism cinegtieces-o alege el!"..t poate alqii ci "-J bitri ni cind tu n:. iui I n roman exista numero.o prtme.tiranul nric proprietg dlpirninr. " o simpli surli de obqinere plmintului mult r6vnit. . ci.il.liran inteligent..ii* farnitial(volumulI) il constituilfugafeciorilor lui Moroin ere Bucuregtiiara coffictuiui sociail Ia ("oiu-"l ..easci.r.l.i."*iri ta"ei ri-. idealuri strdvechi. "i..iet-"i-o...ci toqi invaqi de la Balzacsi.itil'.J.i"..... Inconrestabil.. giric/n" .. l l)imcnsiuneatemporah se extindeprin imbinareaprezentuluinarariv cu rrec' r--"' tul. puteagd daci tot ceea avea se?nrnmpl e viitor ce si in -ai "t. cap... credinga pacea armonial*.ii."ide auror.p..-. d... l)cznocliiru.lt pin^i la fuga fiilor lui Moror....lt.prezen se in tul narat ivseinterfereazi trecut"l.Putemspune. a l'i Ilie Moromete:.. 9...de ictor Hugo si cauteexcepqionalul surprizavieqii.tirnpulamindrilor gi al povegtilor M. Y""''" carc lupti penrrupisrrarea proprietiqii. lrr: "".li"ii-pre si cu.-ri face oare asta fie schimbarea ? si veqnici. iar ceea...J itrqir..povestirilor si romanelorlor..crrrzimea..ii. Punctulcwlminant conflictului al mireqdrama_ tici. cc aveasi iz biucneasci pestetrei ani. rordeauri" a"r'o ui"iil"J. ciutindu-se in acelagi timp pe ei i9i cu viziun ea lor unici........ Marin Preda es[eun remarcabilstilist. cum...a relaqiilorqi conventiilor sociale tradiqionale.i. personajuluiMoromere..."f ii"t"i].arranaiat . lcnt d.i...(vol... striduindu-se sI dea o formi lor iviti.. brusc. in gi . ..l"i p"p"l.otrUn.in armoniecu glia srrimo...intul volumuluial doilcail reprezintimoartea Moromelu i lumii qirinegtitradiqionale dispariqia dcvcnitsirrrbolul acesteia odari cu el... Rebrianu gi i# nilor.re prr.nete. staredepiesivi din care-l vor scoare marile rs.ul nten[ionirrd ci in urmi torii ani gospoaetir qa.es...doa-pipicrdc Pcntrutotdcautta linigtca clt'ir rrr rrrrri purcasi seintclcaga ."re r.alerti. ln amb ele volume evenimentele principale desfigoari rimpulverii. rif*..: .r"ni-.. ...r $i cu Inrrlll'-... . nu ignore rolul mecanismuluisocial.. a Originali-este viziunea sa tului: gi .""'...-r de J.re: Dersonarur to n v-olunrar..rd.... .."""l..M.r a. roltlctc intri intr-g lungi...9tiai ni-i" ?.U-p"f"u .:. sedesfigoarii ntr-un intervalscurt.rpeJ"r.omenr la acqiunea clc se ruleaz...i. dar tr1-ni"ri.o""i.oinulsi rimini om".il."iril.i-.ii*e. s...de la Dosroievskisi nu igsi :e adincimeafi ri sfirgit a sufletului omenesc. eu "..fuga Po_li nei Birici. rfarq..rr.. ... .r" . vasileBaciu. confruntlti cu istoria. 9i RomanulMoromepiiiLr intregimeaduce literaturaromini o realitate in rurah ine complexi. .sripaniabisuldin congriinqa de a zdrurrci.i'.ro' in liieratura noastri.denga: ..".i" cu "ol"r"rl "iilil.pr. personaje -ir"ip.--r-rrrii. tudiniinverse acelora rebreniene. adici unici.'..abil infruntelicomiagiauroritare" irJ'".. MoIl ie ncteesteexponentul acestei lumi. ase personajeprincipale.ri si se ruineze. in complexit"t.riri ll.. imbini modurile de expuneregi dezvolotilul indirect liber. spune Preda. e*isi"ir. . rtnui cod moral strivechi a I unei filosofii sinitoase..i#il..citjosnicia.a sa.".iril."r...li.."i. i. si tr i sl Anci.Ilie Moromete.rb"t_"]"j noqdm4ntuD..ru#i. a"?." (Marin Preda.. ".. cu experienqa unici. p" i. Ca scri icor.Ua"#l'i.J.personai : corn plex.victimda etdhti ei..a L-ii p. Acqiunca de sapl bsti prl':i durninici seara. re se'intimpleori".i originalitatearomanuluiconstein n oul tip ie persorr"i 6#.::.rri.

propoziqii subordonate .comodd. B. ".qtAtu .. i.t_l replici la iomanul 1or.C" si9i91igcomo.complement direct.te priv esccu superioritatc. scop(final. Am inviqat la geometriedespreelipsd.. .).e.r.complement indirect.i.ti" propozigie de e u/Stausus..avrDut Pronomtnal. -mi .tilDingreu" .' i. 1.isf"!i" .Cind frunza-naltului copacl' . il"*. ingimfare.r an..propozigiesubordonati circumsranqiali de .r aceleaspe-cte pot fi considerate care q':t. :f_:_ql:.valoarc. Omonime din textul dat pari..Pecaretrupu-mi . . . fdrd.propoziqie subordonati circum'stanliah de moo.cu sfidare. micd.: 3."tT jos munce. . de .pr edicat nominal..Staususca. cu pari atit de mici .Tllativ5. i" g"".rl 1998a fosro eclipsd totalade soare. .. r omanulMorornetiiechivalenrul In cuplului Ion-Ana estecuSubiectulal Il-lea A._. Prin elipsduneleversuri dev in mai expresive..ivi..da-mi . L:. atribu inal. care. te privescde sus . 2.triie.propoziqiesu bordonati atributivi.ca^si.de micd . ' pari atht.ti ne?nsemna ri. subordonaticircumstanqiald scop(finale).. .{armecul a satulut. Dumnezeu/Pe clrcumstantrale tlmp. -mi -rtr .." ..i oe Llvtu Kebreanu. viaqi" .

rnuh . Subiectulal IIIJea l' Forrnarea capacitdyiide receptarea mesajului scris prin efort inteleaual prop riu al eleaului Formareacapacitiqiide receptare mesajuluiscris a se realizeazitp rin strategiididactice modernecarepresupun: e' dctioitdri de t\o. dlteptat . a fost .U. 1. Acqionaufactori co mplecgi aceaescr-ocherie."' de "ir. valorifici in grad maxim capacitat ia receptare de expriscrise' re a mesaielor jo-pot il . Sedovedea incl o daU duplicitar.cbrect. b' meto dedida.Se realiza ii din textul literar".a de inviqareun aport deo sebit arejocul didactic.rrrrr"i. '.oculdid"cti. 2.tiA.ectivprovenit din verb la modul participiu.ii"ir"i* Jii". de tipul: . .."r.dc cu de condigionale. Fiecareelev si scri ecuvin----tele nou-insugitegi si formuleze enunguriorale 9i s. pe grupe. ei II urmireap ds cupas.ti l I La Multiplex s-a inaugurar noutrsah cleproiecpie. 2.r. bala) Din cknd tn chnd. te cheami" -. impreuni formeazd.adver bd9 mod. gradulde comparaqie.r.adverbde mod. . m_ijloace tnodpdmint mo derne."ri. la alte forme deprotecpie consumar orilor. a !9 findcau Marrorului principal i se asigurap. (locugiuneadverbiale) lua in seamd(locugiune nu verbah) observ agiile riuticioase.ad.qin. de Exercijiul de citire selectivi . propoziqii subordo natecircumsranqiale concesive nua' '.aice preponderentrnoderne.rise.a. Actul cititului trebuie imbinat gi cu acelaal scrisului.r.i. De asemenea.i dramatizati. . coresptnzil. ir*ap*" ar""-jrir"re c. trebuie se asigureclimatu l educativadecvat. Mn bizui pe propriii mei ochi in distingerea nuangelor.. probrematizarea.qicit mai multe expresiifrum-oase impresipirsonajul !".rolul inviqitorului fiind acela de dirilor.'"rJ". Exercigiulesteo metoddbazatd" acliunereali' prin carese executi o actruin mod repetatpentnr a dobindi deprinderi' esteo metodi fundamentaliprin care'con$t ient ii r.. (locuqiuneadverbiala) c.. gi individuare."" si lez e cel Puqmo propozigiereferitoarela mesajul .tsonale gi cu metoda conversaqiei sc ris. . umanegi in valorificeresursele si este int. o Le Muzeul Jrranului Romin se anunlase proiecSie o de imagini etnograficc. j..bazarcpe efort intelectualpropriu al elevului.i cursiv cerpugin il.. formatiae precum: metoda exerciqiului' metode conveisative.De te-ndeamni. 3. (locugiune verl1 opiniilc rcfcriOri dc cite ori estcposibil.. exerciqiul se repetat.rotecfie.ri".r"" lemeinice i. necesar secreezeocaziipentnr afirm areacapaciilor tururor elevilor.-.*t"lo.".i"lip.conversagia #riru.metodede c omunicarescrisi... literareconstituiebaza pentru exercilii creative" gi de iiif.ilaye frontare. prin efort intelectualpropriu.Spu neqi-vi r. . iar al elevului de participan t activ 9i corytient' fireassuccesiunea Cadrul didt.R. . materiale. prea . ajungela: j consolidarea dep ..y.imbinatcu exerciqiul exprimarea elecapacitatea euristicedezvolti r p. -lii"iil i diJ".d eleoului.. 1I 4' Adeseatsiaduce a aminte de apusulsoareluila marginea mdrii." 9. Condipiile realizdrii acestuiobiectiv cadru s unr: o participareaconstient. ur"irs-torrrri'gur.."ptat (te156ul literar citi t). ide reciptarea mesajului in*q.toar activitiqilor de inviqarebazite pe obiective de referingi clare. pe 2. --l"iii"i-.auiio_rrizurL.tiadacadrului didactic cu elevul. rl auxiliar.Recunoagteqi ine iecita cel mai "*f ile despre...ri r ?'. in lecaiile limba literarura de de 9i citeasciconsr ienr. in ritm oro-a pnu gi constant' pild..formu_ . in 3..clcvii trcbuiesolicitalisi-9i expr imc rc la tcxtul citit qi analizat' t relatia stimula. ajuti la formarea diatezeipasive..mijloacelede sl mobilizez.

. turi ' prevenireauitlrii 9i a confuziilor.r".i..il. morale qi trisi..exeicitii individuale. a spiritului de independenq . ir. practice9i-combinate.corecrive ._pr in etc intelictuale9i motorii.tiva. imaginaqia sedizvolti ginlirea.asigu. iriterii -. riru. de operalional izare. . .rinderilor. * ex ercigiiorale sauscrise. operaqiile . cu celeoperatorii.reguliior..dezvolmrea de voinqi gi de caracter. semidirijate. exerciiii dirijate. care.de echipi. (dup.g.riie. noqiunilor. teoriilor carese aplici in situaqiivar iate. r. funcqiileindeplinite).iqii irrt. pioductive...ri1 .a utodirijatesaulibere.. carese realizeazitransteru -odErnn mele (iormarea deprinderilor).itimularea capacitaqilor gi a iniqiativei. crearive.. careasiguri automatis seimbini exerciiiilede reproducere..rrale.aplicaitc.de .-* de a*.. rindu-se transferul de cunogtinqe gi unor capacidqigi aptitudini int electuale fizice. in*q. funcqied e diferite por"*fn ieosebiti in p"rrp.oimn*'. dezvoltare.a originalitiqii.capiti...iuq .exerciiii cu gradediferite de complexitategi dificultate etc.odrr.tive.autoeducaqiei pot acestea fi: de cla sificare. colective'frontale.r"iq i"ieste o metodi adecvatltuturor formelor de activitate itt permanente...

.:::::.i*rir. puncruatie.ri.i.dezvoltarea in faql de integrarea me. lipse-Ete modelulexrerior scriscrt.$cn. de . ". e"*p. calcularitm etic). ii.:ii!:r pnrgi..rtu. ..:.ccl iJ'r'fr'i"'::l:#. rii*.propriu. elevii*:.:::::...::':i. obieoivele ciclului de dezvoltare(clasele III-a-a VI-a) constauin: de lingv istice. .il.q:i:il. a lntur9ler 9l . inqeleasi ca activitate sociali.r" _.lH r .g.i1.l':' .r '.:..o.i:.. imaginaqiei.folosind diferite limbaje specializate....terii 9i stipinirii medi ului apropiat.:':.:* " "..:::.1'ilj ]._f a b.transcrierea.dezvoltarea corecti gi eficienstriine.. scriere dupi mini. I rze primar 3.. if tJ'JrT[ literede tipar..::':i:1."incIasIcpri : .Hi: ::i::'i:Y: ""'$ ffi .stimulareacopilului'in vedereaperceperii. .:':. si reariz. ' r v L rrrr sd u u l l $ ttcn ta: 14 J s l c al l z ( ' .:H:.r:.Tl.r. eremenre fonetice lexica[j:ot*'pirgi "o'n"'J. .dezvoltareagindirii auton ome9i a responsabilitigii diul social.:..tu puqinun enunq.nr"l.?i. I ll. Lxcrulw de exemplificare o Exercipiur identificare de a unorelemlTedeconstrucgia comunicirr lpergr d.'.'ii::?la". Exercilii de scriere: * citire selectiid pe baza unoi . eit 5-c.aja:##T"i:. tipur exercisiu de este de r. il .*ilirlp.i :"..-Jr.se rorrncazi rrrrr q. fi'#3'.:. trebuiese ze crtrrcacongticnti.a scris mini. intuigi ei9i a lmagmallel.ii. .'::i::.s." rc lcclic. ri.Stimularea potenqialului creattv al coptlulut..cunoa. 9...'::::'i:l-'ffi ..lffizisie ) 9i : .:::: :.de propozigie (predia... i .. .1!lt"do' .. de piopoziqie..formarea motivirii penrru invlqare. p"trtru exprimarea ne. voce tare. .T. clement elor debazdaie principalelor limbaje convenqionale asimilarea citit.i..trl"re" potenqialuluicreativ copilului.l rcclrrede limba gi riterarura romini sefolosesc mu*itudine o de tipuri de se u in d o r .lT.^ ^^i^-. . si r Idcnt ifici pirqi de vorbire(substanrive:.onsolid.1i.::. .:fi1*:tT':'".".asiguri ."o .:rive autonrarisrnut i.v ingel egerea sc mesajului i{i'.iliJ. . '..'i"i c rnare ::. Obiectiuelaciclurilor curriculareale tnodpdmhntwlui (clasa qi clasaa I I-a) vizeazd: I r.1".r nrin .r.:rT 'r"' "*" r""ii "'? r a nicu rerem de."]rr. fiecare trebuie citeasci elev si in ricc. ".b":rd.'lil[iij.a competenqelor folosire a limbii romiachiziqiilor .i ituhri.: ":::: ff i ..a.l.:T'.ry. Obiectiaele cicluluiacbizipiilor fundamentale (scris.::'i'THIJ iu ei.^ .. a limbii materneqi a liribilor ti in s ituaqiivariatede comunicare I capacitiqiide a comunica.

reasci". Eiaveau. timp ce prinqul accede l.ripfrr*i. J"r. gi t" atit c6t .il. unui prinq gi tr u .i gi l-a teoretiztt.Prinqul gi ala iul lui strilucitor pier in delit. piinqul.n cu cerinqe o Exe ci piidea indicate. timi"r. bocii"r.' -analizeze fost odati un ilpt-r1.. dedragi erau ii ftorile acestuiim_ ".n. gi o impiriteasi.un arg uIdeea simboliste.r o"r.atractivdeopotrivi penRomhnul.evini el insuqi scriitor 'ri *bolirr.]:::' g.carevalori fii.' ii li"i.. tatil s lu ii tlansmite in ceasulmorqii indemdreapti.. rmul cel irept.ul . "1""i.Mekaplminteascdn.sl d.. publicat in 1901. pornegte cergetorul 9i la Meka pimdnteascl. Mai aveaupe r6n_ subshntive lanumirur sidoui proprii. sunt romantice.pe carel-a flcut cunoscutin lumealiterelor romi.. de ' natizd * *l i"ei. structural. urmind dr. Ciclul Noyfi-lor reprezintd.rr*"id. rimine romantic. "A rrei Ioro gridin..in acelagi Urmind un drum ocoPocitan-ben-Pehl ivan. Poezia arelabazd poemul in prozi Meha Si Meka.in-ato"-ra mijloaceartistice. influenqe ment cl Macedonskiestescriitor romantic cu numeroas e 'Noppilor romantic.a. r .A mers vestea_n lum""despief*_. cagia inu. ^. exercigii . rot fiind semnifiPocitan ajun ge'la. in rEipri"qirt areviziuneaced qii..izeazd' obiectivele eiJ"-'.rufiii"'""#*ffil1"]: '"-""e Di' exempre s ubstar. parnasieni si-mboligti. tematicaacestuiciclu este o gisise la poetul Alfred de Mus set. Alexandru Macedonskia aspirat.rrr_ndormid. ct o fatamorgana.Dupi enunr: iurtu.plin de primejdii... titlului poemului. t si. model d e imbinare a viziunii 9i a un Poemui Noaptea de decemarie reprezintd" mijloacelo rartiitice romanticecu celesimboliste. copiii.. de creaqie prin care ri sesoriciti ere_ vrtor si tormulezeenunluri/text"Z. .-inare de unu-doui adjective.k"'. analizezepredicatele: o sd" analizezesubiecteleetc.. aceasta i.in ziarul exotic. iXrt.o-"rrtici.iJ.reat. ra numi_ rul singular.'riu. n tr.eirninturui exer_ l"i* priTESTUL 17 SubiectulI Noapte de decemvrie de AlexandruMacedonski Atras de curentul simbolist. romantic1. totugi.iVI. Visul prinqului esteacelade a de n ul d" a nu se abateniciod attr la caleacea mergein pelerinaj la Meka..J'J-o"ri._j"r.Ali-berr-i4"ho-"t-ben-Hassan."' este. ... Acest dp de exercigiu "r*a.mfro.". t si subsmnti vele.. o l"gettdeorientali. arab.de asemenea. spaqiu Poemulin prozi esteo paraboli.

.poctur.ir..ri"..i..imuoliri .g-acea confefiit"i t"U'..in tehnicarefrenului se declari ."u-"gii..r.ri. macedonskiene: .'8il. sDuzd.ia./ $i.. rnarre cre_arernt sl simboiismurui..mai marc..'scrumit" in vatri qi inspiragia."i.trrlrr.i.p....o pi."li po.propriu ce -o"r. irr p iri"l'i.....Ji.. opulent.'. par . intaini_ .putea numelede compozi{ e impletiti"... reperiqii.stil. astfel Je da esen{al muiicale.Lcie/ r"""..ania.t. .. li i ^retevie..rlui.. versur'e..poemuluio stiucturi figuri de.. ii^ir. aurc-nzare..urot...Dar luna " " caleaceadreapti.r.froI ltttet'ia^N. i^nsi^r"...r i".rrt .i p.-'/n:rgjlti...p.urgia.'rr-..a g[.rii./Argintdeizvoarelgi zare-aurii. t i'"-.g1l "l nenumiraii. ..rupiigroaz *o rrici"'criv{qulcare.ri. orr fl. ./ de r oari.itrr."hrt *gerat(altitehnici -"r.do.i epitete..r c rccein.gcniurui.._^ -. (sp ecificromanris nrului) se construiJsc doui imaginiopuse:'cadrrr. J! u"..riilor lui Macedonski...qi decoruleitic.i. versurile"rimasenereP etate'Structura unor.'rfi.ri vers la sfirgitul strofei de patru este u-nmijloc de ficuti dintr-o alternanli este compoziqie ..-afard./ $-aSunt toate pustia din 6e-rl. al mrsci.. i n sin" cumpliqi.: rndrrsurilc-pi etale... . poeturdamnat c' ii rerpu'dc cadruleiterior: .cu enumeraq ii..r. ...riorirr.rte (repetarea unui sunetsaua unuigrup gi Muzicaliatea ser eaLizeazi prin aliteraqie dini..il...1...ndu-i. cer.." .ol^r" ..gt"'o #"i"i.'q-n foarncisimlire/ E $".morrl'1"' cu focul .r*."s...:. bolisttr) prin jocul culoriloi.. mai alesmeii-b". il. . zilnic...virtutea lor inffuuritoare 9i obsedan.i".. puneain evi-. deape...rii .../Murit-a Aezol^r" / Suni Meka cereasci.oa1ttu dcccnzaria de aborc{cnzl\ rn'. .."e ziirri.ori.qipi". unduiroare:. B.ducindu-gia ei zvircolire / ln pintec...i..i . . i{. .. trecercr irrlunrca ficqiu'ii. poemului. crrrtrlrri carc.. unitari..cl. ! ....ceea I explici simboluiileqi semnificaqia sdt.dai ..:.r... 9i pe 9lI.7 $i beinarutrg.t tatcadc vi sc".i. l)rin rehnica corespondengei.ffi::::.. *r.rll aur.jlrl' tc .iontra.ti" rozesi crini_ /Dja_ rni ..ctr.rr.ochii suntdemoni Pop itrunde in cetate.rul s-apri'cle rarc.rl poetic esrefasruosgi rafinat.ptird simbolurile po.. / Battimplele.p"qi"i ./ de . sp ccific I rar cqmnlid. rI r. versullaitmoti.r.p..arul pustiei..g-aceaiugminie/ De lupi careurle ..il.: rrrtrltti' [)incolo de aceste elemente..-rlricicio s rArrc^ p..rrrt irirrr.cairepezi .h"i.r. idealului.eiit.r.rt" consrruir prin mijloacesimbol'isrc." Acesreversuri explicativereaducplanul re alitlqii.za in emiluruidT. .iz<t hr.i..I-am..i-. cit $i..." p urtrte d". p o"-ut.po. in pustiu avind i'irirltr..pustiegi albr.r ski t..9-acea . ... spa qiull.....i.qr eaur.jocur havuz urit.. intre care ...rrr.r-ifui.-ir"t creator u-.arhanghel tr.$iltlltrtcr de Siiaruri pietre ftaJari .n .1incbrinrreaga .pr.te.r. . j-r"'orrri...1. este.a pieticl a^luiMacedonski.{. qi palatele fanta s*""t[".... ultima tr eaptFr/ sunt Meka cea mare. odaia.ochii suntdcmoni Ilar rrrai iJt .a -orrre po "ri.i-6ofirr.i finarurp../$i lurr. a tonrtn nefericird a. ..."..."fr.po.:nagaaaui qi dezolant _ .Deasupri_i "t ir"ir"-urlor.azd. cu numeroase i nversiuni..Tudor Vi1n.'gi-n g../$i luna e recein .... / $i ochi imprejuru -r _ o.....rr. .." omului pocit care E.... . nu este..Fip rrrra humidemulta pi.ffi:icali./ -.ffiffi'. in neruii-ndirjiqi. trr-it.rrrgi" .r --.heazi sim.".o"i"*a iri-.ti. ce . umbrei chiar lrunrcai-o ce r.$i tot nu s-ilt'ilt...: -r .. tafore. 9"r"t: sc frcc tnai marc -... nril" crre-l rranspune iposta.0 teqte emirul' l)e asemenea' andtezesunt prezentate in "*"a. circulari..j:"no-"nri. sp"cificemultor creaqii t.i.r../ ln eiaiduri../ tirnplcl c....r frrrrdnrncntali rornantismu lrri.7i." J.il. ...."r"".ReJrenwl o denqe tehnici poetici originali.

cu tine iri"" n 'ti..l"-geriii"dr"".spre Meka-lripe.yoTnt"'oaani...'i"i a*"iiil. si de_arabastru. dar'str." .-iii.obisnuit.j...c.$i l. .d. f1i"9i ii ."..."rr"rie.ffi. nrcr voare gi dulc ee vialain rozur Bagdal.-" . .rr. simpli' 2.si imaginea cos_ rai de mar.ile si kinetice.iri"."'.i.Ut haos.) de slove") .hirp gi searbid./."rfi'. lacrima . slovd: lfteri..""#l cumplite"..i.._ cl) 9icel mediocru (Mekaprminteasce)."in ^: pici..prepoz.$i drumu-ocolesre ..''ir-./ e-b Nici c6ntecJ" pomr..a... .. pe pim0nt. construcgii . .io-t dintremijroa_ cele dea -.. tinirl e farmec.far..i'#.r.p.iilj ." au Versurile misurade -t---: f-..rb.'urka etc.$i .Po.".r.. Imaginea.. c"r.propoziqie 3..i iil. gi dou.lt Antite_ z.-ii-.tanjegte i-pii"..ripd. Pornesc acel agi in rimp..".l*pir.rl"l'rrdil.. "ir. e.""i...iqie (inroduc e o subordonaconjuncqieiubordonatoaie i. insolit. 9icea 9i.reperiqii q i construcaii simerrice."r"" o.iiri.o.i sgl cepalpitr" E'a' unecarerepetS' ". versul izolat..om'rl superior omul....eaprinsidesoaie. trisnet...i-" .e zet)./ i"1...nu'r.Bisdadut'! *..r". evidengi doui tipuri uma ne:.Ar hanghel aur.ri "io schinreiJin cu-n?:'i]_ urgiaseface..^^^.t..Mrrrir-"e-iril "rrh iarrrl nustiei.de infe rna pustiului care pe trebuie traveiser."." Versurile au misura de clari.$i pr. Emirul. ntcr tzf"r..e (.oqeluri .r. .. olcut r . emirulcrialaiulsi.. .g. rru11r..$itot nu s-ara tinilucasublimi. gura.. unui i" h."'.." -/ .adintreinfiqisarea doi pelerin!emjruj -ri -"ri _.implrecheri l'. "o-fi""qi" mul esteamfibrah. versuri): tot..a Pronunqa..'_'.iiorr" oragului a orien tal esrc pcrceput sine:stezic.Djalqii Sqinarete .b.tt. ooln ic: liber.if.. . rr.. intte rime perechegi r imi incrucigad.-i*tir.iii"'rer. ' l.. picl strilucitor. gi pe cer".iimplinivisur.i*-.rr il cheami ea.. girr..toi sufletu-i vrea_/ Din tilpi pini-n cregtet cerefiinta?.ilp"i..r::::l:"_lilp1i".proporiqie subordonati circumstanqiale fi fori "O. ..i d^_. . si-l .prin erementJuir.^ gi ^:^x lucegte.rlt .iOt'n-aqi fi foit"i ti condiqionali).-... locui.a*-"r drep rsuntsugerare simboruri: prin fo. . o-irril subjarul pustiei."r'. d"... J. uneleversuriizolate cu i n cu..in*e o infloritulBagdad.E e r"'i"gt_ le liilc pc care nos1d. d. ] ?or"rr" un pererinaj ci arpe ra Meka:.re" epifora (repetarea emistih .. :..-rrl-.. "-"ti "# .te credinia-voi'rqr../ li ceresimqirea."...pi. .*i#. abiase tird"qte-. de subordonati circumstanqialS timp. .. -ri muh1.rI .. i... aP Llll d ue rr(irt"l a" mult a pierit.. in i.r"rberatimpul pr ezent' anaforasi "gi.rrrri din strofe^: .Cind vi rosregre -condigionale.irr. a rosti: a articula.pirir""i. ii Apare alti antirezd.i oranratirmuilir".rrfant-...rrtr-"rrti oragul . Meka:.Pusri a ma.npe...:.. g'"I.gi ..#..q"f Jo.{ ce-aduci?"..... lor diumuldr.minar.ochi luna-lprivegte ochiu-adormit"....."---.iil. i.Muri ll-12 silabe. ... celor i.$i de el. ritSubiectulal lllea A.p?r*i.rlg. ciudat: bizar.qit sirofeinegale...

.1. puqin sefie folositein situaqiide comunicare9i de recePtail.()cstrrutl" t subordonate atributive. srrategii l' clas a cind. 9i adjecti vele acestortipuri de compuneri etc' ri le va facilita redactarea textelenarativ e. de valoarea [etir" cadrului didactic' actice.eferent. S-a comis a fraudd de mi lioane de euro. ". Pe ntru i irebuiJ seinqeleagi te:t jocul didactic. . itemul 1' Pentru . subiectulal III-lea.Cc iace-o guri muri" J . i""air" saucel dezvoltl 9i se nuanqeazd".vezi Testul 4.rrrogrinqe. adesea apiieau d.cum problematizarea gompletati cu exer.. estecondiqionatide nivelul.ri. de pilde Cine stiec hstigd. 4.ecept"r.zatd. .de creativitatea 2.imirea. Gd^se$e. pot. rip I noi. suplu. dar I trt corcct9i concitit-scrisul se forrnativc i'suqcqtc didacticc l. ... Era un om musculos. I "1t' Exerciqiul pentru a i se descoperisemnificagia' Or i.propozigiesubordonati completivi indirecti..fi.propoziqiesuboidonati subiectivi.eleviiigiinsugesc_cititu l scrisul.ri fripri ". cum vremeaseinriutiqis e.. cit 9i prin ..iiir".Cc au cu d ingii plinsul.. Estebiner/cum te-ai gdndft.. '.ez.r divergenti.uzi:o (subiectexprimat prin interj ecqie) Discuqia dhnsiine-alimurit rrnpra iituagieicieatecu (atribur pronominal) B.o"d'.propozigiesubordonati circumstangiale d.. J P'opo'i1ii . . Etapelepreddrii-tnadpdrii unui sunet. . dcpriricl*r".L citireasel ectivi gi citirea dramat'. . anterior' Aceasscrisereceptate ividuale se'vor stabili ionexiuni cu alte mesaje situajiedeinviqareserealiz'eazdinlecqiideconsol idareqidesistematrzareacuprin. prir.. Mi sepirea un proiecr insignifianr.Sinistraqii..printfort proprocesde lungi durati prin careei trebuiesi parcurgl urmi tont pagt: congtient.utilizatePentru studiate din fragmente textele i iib . transfein :rarea sistemulcunoltintelor acumulatean terior. ln orice imprejurare..in lanq. ... c omdescriptive.Intoneazd careexprimd.iar verbele in sunr numeroase texte. Ascari a cinrat la radio un airtuoz al pian ului..si.fi.i se stimuleazi creativitatea.de sistematizare niifi.i "iuze. ln clasele pr!n.r.fi d. pot constitui supgrt.i".."te. Ji" p"rrp".3/ P. .o enunSul Citegte lotriait pentru intrebdrile. modelepentru diMesajeiescr ise.tn qiaeuristici. Frin acesr de lecgiiseinlitu ri uitarea. t/curn sd-ispuni 2/ceo nelinigtea se gindea adesea in relagialor .ptopozigii subordonatecompletivedirecrc.joc concurs! iotiurte).se inigiativaliberr . i^.pe sirite. bucuria'. gi "p-f.nsolidare 9i de sistemarizare i-. goapd.unrolidati gi perfecgionati 'rirr ":Tdprimare sepractici diversetipuri de citire: citirea n. lecgiilord.text..t/ am aminat 2 {rym9da pe muntele Fdgiraq. i"Jeg"r. .necesitl realizatea activitatePe gruPesau Atit prin activitili frontale.adverb de mod.spuic" I .SI. in clasele :nt. \ . 9i a unor metodeformative.pe bazaunor noi euristici... 9i "onroiidare formativi a metodelor si materialelor gi temeinic iea elevilor.i a liter ei corespunzdtoare qi la i" p"r'. """^ conqini siruaqii9i materiale trebuie.ior ""re nu trebuiesi fie o.iiifi. lntrebarea etal/ cumva r ezolvadificultngile ivite in timpul experimentului2/. Dcodari se a..adjectivcalificativ. cxpr csivi.-J"r6fre gat idir. ) P.ifi""^r"voce tare. . docil 2 ..z/ P.. 4.propozigiesubordona ti predicativi.]''. tnttebare..Cc-adurrtr-ntr-irrsul.l ml .t. ii .ci . Bunicul meu era un om airtuos. t&t citit trebuie analizat orali prin de a tului (receptare mesajuluiscrisis eimbini cu elemente comunicare literar sau non-literar impune insugireaunui text . l.t iq.memo-.Xi:t"ti:9i elevsI descifreze. Degi erau cei mai buni prieteni..un om educatse comporte d.. mesajulscris.de pild. in gtafeti etc. / P.lecturi' a textelor studiate..riva unor alte conexiuniposib ile intre ele.rndate la de la simplurisiuns la intrebiri legat:de.Pfe.e s eurmdreqte.argumentate de un joc didactic. . se ulterioare...si actiuizeze toqi elevii' A ceste lorrt"ni a elerrii'or. 1.efoJtt:. pe lecqfitrebuie sI fie dinamice. ." *rrrolid" azd receptarea. li. M etode Siinsnumentede eaaluare subiect. docill .citirea cu Povestirepentru ci mati ie &pli""t"" unor cuvinte gi expresiigi de conversatie' contexrului sefoloseqte aprofundarea textul citii.ifirende. imconversaqia i"irlti a.ri.t J"-"o-pnti.a.cu sau iul oral gi scrisde exprimarea unei opinii evaluative a unei pretennqe. 3. citirea selectivl gi :dspun-.abecedari. clasal.(enunt exclamativ) st enunl pentru a exprima u.olrarraacestui 3.simple'reluare.'t. Partidul din opozigiea irrtr -odus moliunea. 2.

ace srea fiindba)e a autoinsrruirii 9i a autoeducatiei permanente.a.fiind comple t uluiti de frumuseqea peill:1. ..:salulut.a cum s-aanuntar in mass-media. Fuseseri innoitemarcaiele rutiere.obiective scris ca.a. putut rosti citeva cuvinte.rSir. 3' Planul grupirii din opoziqiea fost dejucat." de citre c.ere.rr. 1.Aceqtiavor ?nqeelevi a elemenielorde construcqia . "i"-.e formdrii capacitdpii r eceptare a mesajului scris Formareacapacitigiide receptare a_mesajului gi oral r eprezintd.. clru ale lntregului procesinstructiv-educativ. d.i sistematizdriiin procesul d. Subiectulal IIIJea l' Strategia mnsoliddrii . comunicirii. .

H.aunei de film."_pr o. trecela intuirealitereiscrise mini pe o plano compun. desparte se in sideragie particularitiil"^* ii rp. creeazi de a se motivaliainvigdrii daci sei"u i.. il:.f ff i .prin exerciqii incilzire a mugchimomenrului preg.lici literei.ii ..rrrii-i'registriri -.'. pronurrqarca/scricrea corecta: din experienla de viagia elevilor.. Cadrul digrafice. prt" con ersapie ribr r4 dc pild. orald" Prin rnetodeformarive.li b.verb alizAndu-se dupi caresereia scrisul."r. gi si "ti:::.....care elementele .1.. pro*le J...1.r".apoi un cuvinr.: . bazatdpeobservarea -:l-l.."d..or..i.ri. 1 re I::.. in irrr.. prin slmulareascrierii literei (metoda acAiuniiprin simulare).. a. scurtevizionirr audio. exprimarecuvinrecareconqi nsurreiul/ritera ce rrebuieinvihtc.j-:ri-drriu..::..:::: : srrucrurigr aficd in 1ec".. asie cititut.#. .".::':lH. g. g fi Hl:l::. :: :g.apariqia unui personajde basm(copil..ofiii rrebuies i pronunge si scriecorect.c ar-e conqinerrrtr"r. Tlh: T ::: :."ru I n' recunoa$lerca $utlctului/litcrci divcrsc irt ('o'tcxtc.-r tizarc... d.in vorbircacurelti.. . .:'. ..il::::!l j :i: . erc..y. ahruri de nrodcl fiind reprezentate graficepe carele . i"uui. recunoafterea ln inchJierealecqieise realizeazd din revistepentru copii' literei in benzi decupate recunoa$terea .i". scrierea in pe scrierea banci. se poare delimira..individuale..".tr-o "'::::i I i' . anariticoui" rlryar. Prin metodi fon-eticd.j". :I de scrierii. J.e ghizaterc.dirrii*l 'rrj-*a.. aridnd pe plangi litera gi elementele ic explic i scrierea la apoi exemplificl scrierea tabli...in. activitigi fro nrare gi.. gi prin materialecri ca clactice adecvare' .printr-u"j.r e tc.erec.rl'.Ji . Sciiereaa trei liter e alterneazdcu fiecirui copil penactivitatea trebuie si indrume gi si aprecieze badrul didactic citit-scrisului) corectl' invigarea(insuqirea tru a se asigura s unetului din inregistriri audio.ru aspecre unor din l)crrrcrsuldidactic al predarii-inviqirii unui sunet/aunei litere trebuie si im' irrccrrrrrunicarea cuiceea scrisi.i. diapozitiveetc. de se I)upI un momentde relaxare....din vorbi rc' o propozigie. ::.u " . momentede relaxare. i""." Jir.rrrirrrut. :..r.lauprin .. adult).:.printr-o surprizi .. L. o.. ::l'jli:i.. :1I::.^. verbalizind gesturilegr1fi9e. ei converti ..-..: a sunetului/literei exprimarea in proprie.*'" ari.:. lor miinii. in podul palmei cu stiloul inchis etc' ter cu degetul.-.mnific I ..ipii"i.ir"i.^" #i'5 J. 't"i:r::^:1Lr^"1rria il] sccventa caprare at engiei.j:h. Bttll ..tirea Se'realiiea4i TESTUL 18 SubiectulI 'l Ion de Liviu Rebreanu .

. cadrul didacdc trebuiesi.i. deta tiv (fiind scris la persoana .solemnca Un fluv iu american. .bitaia intre flic . conver_ sagie bazaacesreia.rJrmeazd.rt..p. de explicindmodul dc art iculare.1i" .".cadruldidactic de va face lectura-model."trrl.. in silabe pozigiasunetului.. cind esre iar posibilr..literade ripar..."-e subformi dejoc didactic.. la nunta qirineasci gi nunta invdqitoreasci.. gi *vezi p.^..'9i.Ion de Liviu Rebreanui ntruneqtecaracteristicile se a III-a).ro"..iur: J.i n coloanele manual..Hora in sat. o scurri.. cu 11 P-ttl pentru a tr.i'fi.". citirea vocetare.de pesteSomeg.72 ConceptulronTd.ffiin.despirgir ".li'ir. Eleviitrebuie pro_ si gi ei de maimulteori .na$terea cimp pentru zestte. incepegi seincheiecu o imagineaseminitoacompoziqig drumului .d ar. taLa bli 9i fi ecare in bancialcituiegte elev . moartea.r.conduce acqiunea romanului estecirculari..#. fiec arecu cite un titlu semcu titluri semnificative) gi Glasul iublii lgaptecapitole . G.pe podul de lemn acoperit.r.u.il.Romanul e ficut din a le nitate condiqiilegenerale vieqii. capodopeiea lot elementarl. Cllinescu apreciaasdelrom anul lon:. lecaiile in urmitoare'*ro....in l "ng.".i Acesr momenr lecaiei al det'i'emaiatracriv qr..lgrirrtegr"l.. pe in sunerul invi_ de ----r-' gat9i carefigureazd.. Naratorul.ilaf. .. miqcitoareprin calitag i a Anei sunr rnomentedin calendarulsempiternal satuluin o epic. si seformezc certitudinea fiecare inzugit ci si la sunerul litera.-... o idendficiin alfaberarul mareEiin ceip.e toqi si citeasci id"qii*rrr. spinzurareacirciumarului a copilului Anei.. vidit cad-enqate stilul marilor epopei. .opera unui poet carecinti cUsolemnunta. ... drrnirrra drumului care duce in satul P ripas.anrrenaqi copiii penrru cafieca r.. gi .lairireit). Elev iivor trebuisi spuni cuvinre ' . ai"iir.. mul/soseaua.lrrre. caresevor f"lori'. pe urml.nagterea' in . dupi .-".rrr. omniscient omniprez. urmatede citireacu"intl. cinturi. ... ifr" inili..i...1 """..:....se pierdein goseaua..pronunge mai multeori sunerul...: in 'unge individual.rr"r. pe qi. din se citesc: ritlul..ior.de aceea ge azi de acqiune.t..e.prestabilit. dupi_un plan .rbfor-" unuijoc d..imagine careiesed in sat gi sepierde tn soseaua a individualein marea viagil omenirii: .'*t"d fiecare goapin efortpropriu. e.".apoicoloanele cuvinre. enungulconqinedoui si mboluri literare consalrercidrtupodul.Ion eunpoem linigtiti". d. arengie cu deoseb^itifrf t" consoaneror. aui..Jo.Ei obiectiv..il*"iil ^ Secvenga f.^1.tr eceprin Jidoexistenqei tegrarea viqa. ^*g"rea maipugin cor.. de descompuse"in silabc.Drumul.i respectivdescrierea simbolici ce semnifici innagionali. urmiroareconsti in intuirea "lf"brrrr*. selecrrv. primele ln lecqii cirire. imaginiidt...'".identirici p'ozisia'. onomaropeeror..i. seasociaz i sunerul litereicoresp unzdtoarepe copiiio vor vedea o pran_ care ".nt.i r.r" propozigii cu acele cuvint e...cea 9i m*t* Ei fern incepur....n romanului obiecOperaiitera ri... rtr de mtrreqie capitole Romanul e compus din doui pirgr: Glasulpdmfrntulul (cuprinde 9ase. tocmeala moarteabitrdnului Du mitru Moarclg.

.'ir.Tot -"in".j.HX? '...prip. uog"..rd.: .i]"""'o' ()onl'lictul sociir.u'ii.izb...mintirile sui[*rt Ion: ..dragosreaajun_ nu tirF Dragosrea gl-il . Br"ir. dra' ul-r." "-. ?-r..ri .'.. Baciu. presirattr rrifoi.r.r4... 'rreazi fiul irrviq itoruluidin..rrr" secisi.ir"r. "l. u. maia prigd.r. ci... parcd.il .i-fi. zenobia.q ."ili..r. ace ea De fierbea uri . n-are erpa minimuir..iri. pe. rrrg.ongri. fric.unduiaosren iride cu ricoaieadi-i". nu va aiunge niciodatir.ata cu pamantunle trebure s-o accePte fl pe r..rfl"irri'l-Li-.i. de revarsa asupra Anei it. da_ daci "Lc rlui vine tr-arpenffu cine si-l zdu aga.{ rui". g"r. Chiar la nunti.in vasile care ..rreri"l" Io. a cu Ana."....JJ[[. ai.simre un v rijmas..gi p... rf..".. .Nu esteimpresionataflind ci vasile Baciu m"r.rctapului. .. cu prinseu. cu obrajii gilbejiqi. ." r^prpenrru. Ion tot Sin." maretrisreqe vecinului.r1 d.nit. dinre bog at sirac.p6ni." rorosc fy":.'ci istegimea nu u.".. intcrvcnlicipreotuluiBclciug... Patimii pimintr....... de plins ." care ge la judccaticu simionqi i'" fi rri."a"i. .asi "i.. ai"t. de nintul pe nu mele ginerelui siu.rtirna pe'"anturui L.. privind-o pe Ana. i" Lupta +-T *u"a. grasi._Ion-err.... ca cind ingini si o srilceste uet*" p."... robodndori_ cit.ii. r'ele t'ruAparirni:.ie .vrra ispititoa re".u..ii.T J? .. sa.... si mirnceasci'!.. pr"otul"gi fi. siracsi deaceea $i-l rrrr qi'l tl'regrccagincre' cio.J: i. penrm:-r-.i.rji:N" sepuru sti. Iarbadeaii.'i..A. fiicaacestuia.rnan"-tot ra.r-"i ".gr.Deodati Ion .1..ra sirac.r".r"f . o seduce Ana agteapti pe ca vasi_ ..r gi .Dar tot atit de :jtfi piminturile adormite.cic romanului.Ion hotirigse tc s-oseduci Ana.*r...il temeria. ad aosul.'i"la."un:1' oi o priviresetgas. parea s l mar urata--.il J^)i".Florica.igi'ri.a.. ii si cadi in genuncrri ri-l irnbrrgigeze..'Deji ..dar.. Pdnrintul ..impopogonati cum era asi. Ameningat Ion cu judecata.. pcrso.i le Baciu se la er si:..'. lui nimicdac i.i.a . pecarco iubea' Naratorul prez. p.. trumoasi..:i:!t..i.er.Bogdrand vasiletsaciu batjocoreEte il pe Io.lumedrag nu-i al tdu ?.i.ii vrea everea.1. cu oc hii pierduqiin tite.Nu rc "l o z'istiispitcide a recupe ra parredin lotl T... a".. ii.. VasileBaciuacceptlsitreacl. se mlra caod.tri si fie vesnic sluea pe la allii.."J.'unar . ola"' r folor-i" pimint.r..i..-b. tatil Anei prornitecava da pimintul dupi nunpromis iuncpc carenu o rcspecti.tori Ion tor -lirer_"*.gi i nrcli al ghengie i .u. Ion ii sacrifici iubirea...sepdrea 9i I "....tl l f 9ip...-ut. daci cine gi-epe.va's."... ffiltr# a s ii frumos. plircerc de19u uizarrdu-pi atir mare 1ca pim6nt"r. Nici viagalui Ion.Eisiracsemanifesti nivelul la qirari 'r. iri?#". ya sdzicd...b'r"i" in 1r*poripia). si-io' Lungu.'iriliir." dil."" lui nu preteste-o ceapi degerati.esre gi invergulati.rrrn. pirea gi mai uriti". pe "rri"i renunqand.ui hil.ni r.de aceea Ana estealungatide la unul la celigi bituti dc amindoi.a jsfiqiat tlr..' .ii'"pgg1"ea ni-i .i pe Ion ar fi dorit si fugi in lume cu Florica pe care inci o iubea.r#..i. se miri c5" odatl"cu piminturile trebuie s-o accepte.carereprogeazi: ii la sirlcic tra'i.hi"..[...."'" _sarului D esfdurare acpiun : Ion.r.rt "tpa... ajun_ pedepser acesta nrl ittdrlz'rtcatc si-lia inapoi. cum a fostdinsuii" .ir".cnntirindu_r... gi de Titu Herderea. r. .."ir eradraga. oricit ar fi fostde aspri. daci si ...ir.."qe dirr.dar la fata siraci.il.i"air"rg.pl rr.ucncEte rat oi a tablour: r ... de v*il.rr.ilL.il"rr" zesrre.nuarepimin. gi ?ndatice zrcea sepomenea ginduriledupi a$ ..intifrF. ca.iubeste pitim... nici a Anei nu vor fi mai liuscati... cu pete cenugiigi care. zbuciumiri.il.. -"i ir. pretinde pimintuttu..."ur. Rup $eun snroc fire gi le mototor ipitimag dc i" p"r.. lotur tle pimi'r carefusese r."..tu i azi.locul.-.rr rl (ilir..iElf..Lil.iU nifir'ativ)' prim'pln'ul ncqiuniiafllindu-sc in l. p nrruci eraal lui. ..i'"9" ii trebuie.r'afai al stratificrrii ic sociare .fata aceasta . i.

Muncegte rivni.si i se agaqe opi nci..fir. ealtiu.... riv nea si le vadl si si le mingiie ca pe ni.. Miinile ii rimaseri unse cu lutul cleiosca nigte minugi de do liu.i. ic.. lui in miini un bulgire gi-l sfariml intre degetecu o p hcere infricogati.. pitimagi".. lipicios. a copilului Petrigor(carenu fusese ijit cum se cuvine) il vor face si piar dl ceeace a cigtigat cu atntazbucium gi cu crificareaiubirii Qtunctulculminant). i tot era al lui. numai al lui acuma. Simqea mi nie ci odrasla ricnegteaga poruncitor. Sorbi mirosul..Gindurile insi il framantair ii venird in minte piminturile gi adiogi in sine. Gindurile i se zbiteau in minte incurcateca in lo plasa.a cu "rr-"i Ana-. Intin se miinile sprebrazdeledrepte...il.pentru o muiere!.Lotul negru.Dorea si simtl ovnice credincioase.. Seapleci.te Dragostealui aveanevoiede inima mogi ei. in faqamiracolului nagterii. h"l.uuir. cd o urigt e gi nu-gi dorise altcevadecit avereaei..mulqumirea e de a-l face mai roditor nu au dur at mult timp gi Ion estecuprins de disperare." E.. planui de-a fi obqinu t tot pimintul lui VasileBaciu. e inlinguit pentru totdeaunade Ana...Plinsul copilului siu il supira gi-l bucurain acelagi o timp._1"..i."..Ce si fac?. Apoi si nu mi tri. ademenitor..careil chemagi apoi se geabrusc. iar faga re caldi de patimi.. cu FroricaEi nevoiade pimint: .. Ana sesinucide.r..r". Il cupr inse o pofti silbateci si imbriqiqeze huma. vdzind comportarealui Ion.. .. Parci nu mai rivnea nimic gi nici nu mai era ii nimic in lume afari de fericirealui... Ii rideau ochii.i. Ion iubeacu patimi pimintul. intinse braqele-si-l dar se opri deodati uimit.i :il:'l : a". Atunci seinfu ria i seinfiqigain suflet chipul Floricii.i.. .". dispreg:" $i si rimin tot cu D umnezeu din senin? . atrigindu-l ca bratoati ii era scildati intr-o sudoa lele unei iubite pitimage.. si-i soarbi mirosul.dar apoi indad i selimurea ci de-acum. si o in crimpoqeasci sirutlri. arvieqii:. .te?r .. ca pe o fiin: . oscileazi itirr. .-Trebuie iau pe Ana !... ' .il.Mirosulacru'ProasPItgiroditori iardeasingele. si-gi umple ochii de lui culoarea imbiti..Ion se uiti lung .pu.sneasci Ana v a nagtela cimp. . desdnur siu seinscriuinrreacesr gi acel a'ir.nt B. Stitea stingaci.mai td rziu.a. acesta Bucuria triumli de violenqasoqul uigi a tatllui. inndu-se ci moarteaAnei s.. lui de in fiinqa aceasta gingavi. ca o sperangipierduti firi sclpare".ingreunindu-le. ii qintui apicioarele.Trebuie s_o !.pi_ -o."". tot pimintu l....i aproapeinfricogat de omulegulcit r pumn.Ion s e rsomori.zgmnluroasegi umede. cu ochii inchigi din pricina luminii. cu o agi murdari.S uflerul era pitruns de fericire. "a. Pimintul seinchina in faqalui. p"rr.. se inqeleagide ce.si mgindu-se gi cind s-ar fi inilqaq igi ficu repedecruce de trei ori"... de Iutul sub picioare." .in suca r emugciri de-abiastipinite."ldi. La nunta Floricii cu GeorgeBu lbuc."r"i. . spinzurdndu-se. . foarte rogu.#:.toare"..stipin al tuturor piminturilor. Dar .. cu buricul negricioslei a.iar sudorile bdrbatuluiqigneau cu rgeaude pe timple....Ion triiegte stlri contradicto: ... Ana inqelege n-o va iubi niciodatl"."1"l1!:: ! n. rumen."r. frecindu-gi palmele..

. Totu si.rr-"r. gi corrfl icml.. ca.r L. .rrii .. dc rajuluiuvrrrrr 4rsrur creatorulromanuluirominescmodern.r...'ron i" .r. .2/ va P. . a unui d"n"nr... casa familii H"ra"r.-nr.zutcineva.propoziqiesubordonati circumstanqiali diqionall.i.relevarea"o"fli.. de (supdrare). ale trisiturile caracteristice pergi Criticii l. loialitate : necinste."r..mirunt.Einu-liubegte' ci acesra pretinde penrru nu-i zesrre...i 9i bogagi.rp. . trdi) conjunc$esubordonatoare.propoziqiesubordonatl circumstarrqiali scop i ruudpa ie" . Igi infi psemai. l. de '' .Aspecte pt*"i Jri". fir:i sii-gidca scarn. setem.."ril in animo zitatea Ion di' tre familiaHerdelea preo. in lu' 9i te grele.rl. cuccrnic.. . irnpo rtant: neinsemnat.. intrebareaeste1/ d.rte gribitisimli. B..." . in sirutind pimintul.in text e ste conjuncqie (. jer. . fostprea fu l*g.-.propoziqiesubordonati subiectivi.substantiv:Mai esteluna meapreferatl.rlui. cisiroreste cu Ana Pentruaverea I 'arlr. fifiiril pas'aspecte vieqiidin oragul ale Armadia. p" Ei J.o ceati de balauri inerozirori..dinre .acd cigtiga la concursulTinerelor alente..i. Romanul Ion are."i "p"r. lional.Imaginea aceasta o rranspunere este artistic i a urrcr Bcene petrccutein realitate: scriitorul vi. Liviu Rebrcanucs teconsiderat Subiectul al IIJea A. 2.Ca si ^rii ^ (finala).Ion coboritinpimintul.ine picioaiele pamint..propoziqiesubordonati circumstanqiali condi." pi. neglijabil. derizoriu. ..'.. hirnicie. simpli.i vasile8".. vedea trzind" .ale vieqii polidce.lsliu genunchi.J.substantiv p ui ..Dactrte-ag qionali. igicobori fruprc. .adjectivde terminativ.yl Berciug. intreago as istengi alcituiau un covor moale' Frunzele rnoa. in mai -in text esteadverbde mod.ffiffiifi termini pe-sireni rill^. . lagiile conflictuale. ". 2. coordonatoare l...apune" la indicativ prezent'perI so ana singuiar' pwi pui .. .orpi imeasci si-l laude r"" Jer"r. mai . sc .. Faqa insi ir rArnbcadc o plecerene. horei th"r dilA. . A.gir orur zahariaHcr.-uir.. i. ca un u"riag di n basmecarea biruit. accs 9::iq:lt ?1l ta luDlncr-o' trrnd om cumpatat si demn.ve rb la modul gerunziu. fiica a v a urit" ."*t."rr" de u. aplaudi frenetic.i. gi gic{): .spiraqie r.. r^t j:t:brr.cipriotur le va luaJ"t" ei fi-. .propozigi esubordonati predicativi. Concomitent cu derulareavi eqiilui Ion a s.r..De-agtrdicabradu-n munte" .t... i-.g tiauechivalerrr ii" in planulintelectualilor:-echivalentul a'"-i"l.zusein satul Prislop un gdr an straic tlr.cadou"): Am primit un dar frumos de zi:uameadar .ovirtcscu G.g.r.. ca .a intreromini giungurietc.propozigieprincipali. amcu tor. de (-a.. ln construc{ia ntcaechrvalentei. o Erabine 1/ dacd aveai P. n ic"...fi.6.propoziqiesubordonati circumst anqiale scop (finaln)' de .3.prepoziqie cu ..i" . ceamare inv.ri te strig" . Naratorul continui notareasenzaqiilor a gnndurilor lui Ion (analizapsiholt. potrivit Pentru munte'2/ echipament 4.r.b. ior..."*i d_. con3. viclenie.cu Il(lr rcce.r. cu aspec revieqii "ho" ale t. Se ridicd dcodati rufinat gi seuiti imprejur si nu-l fi vd.qitoruluise ei. Cllincscupun in evidenqi lipsade scrupule. eficiente. carefuseseriale lui Vasile Baciu. arzhnd .l....i cind ar fi vrut si potoleasca in ..*"". romanuluiautorulfoloseste rehnica interferirii planurilorsi telr . adversativi.r 9i bisericii.. . Propuneri le lor se dovediserd Mi se pirea solugia Perfectd. neimportant' l..prepozigiesimpli.sevedeaacum mare puternic..p". delea este suspendar .sfirqitl. donrirrat ncvoiade pimint: isteq ime. mwlte .". o va face si-llndrigeasci.adverbcu valoarede prepozigie.substantin: curte erau m:cJgi de giinl..? r" p. cc1 dir ..l..te"i.. P.#.a.poi.rrl voluptate pimintur $i-..aii"r"" ::*l"ir: rulut ardelcnesc.ricaaclgtiga. dar . nesinceritate.incct.intext esteforma regionali a verbului ...

Ion. r "..il Ju.r "l1t^fy-. "l -. -r-". secunda'reepisodice..bil. omoari. r"b prerexrulci arenev6iede sfaruripentru cuhivar....r " pentr u Florica.l). i".cefolos de pimint.tenitor al copilului...ceeace seqi intimpli. pe de '1rir r.opr... Aceas" i*u i"lri*gar.rt in careIon mor re raraa avee urmasl. se i..vedea Florica. cye. se reaprindecu aceeagi intensitateiubirc. hp. $i ch inain faqa lui.i "i" irir"r." estetriiti cu aceeagi intensitatepdni in momentul in careafli ci..urul in --"r:t::il personajului principal..fla plrnuf lui I"" la . p.degiaceasta miritati cu GeorgcBulbuc.l)isperarea calitatede mo. patima pimintului. se oplogise casalui George.. .AflAnd ci birbatul ei pleacn acasi. t ulur .-i tn..rde pa-a"*i. i.. ii a. pe"ra"r"iparci se clitina. Florica".-.i\rli.or. daci cine gi-epe i. ::. p. . pe.. Odn:l sa qisficuti.oloaga savista.. i-roror. . :l ^9::lg. ta ca.. pers. i"rrgi. a.1:i. ira .it..i-r.." inroarceacasi. gtiingeazi soqulFloricii. .Pentru^a o...1oase neasedesr asoara. gi Actir.deznoddmintu.onaje: principale..prirri.-"^ ..i" g.. lovindu-l cu o sapi (.rin..t cilq obdnePentrubiserici iedareadreptuiui d. nu va pl.r urmi zvircoliri ale unui dugmandoboiat.:ii. . peia.... p " l* i" i"i.

lortftci achiziqia pozitivi de Ia gridiniqade copii. gi Actul scrierii ieprezin ..de lungi durari penrm elevi.i gesturilescrierii.riide gram(.subiccrcxprinratprin intcrjccgic.. afigesau extrase.fort..joc didactic. elevilor cu cornponentele citirului gi ale Insugirea acestorreguli.te elementele graficeprin scrierea. literei la tabli de citre doi-trei copii.e. de scrierea dupi model .careexpliin grafice. lingvistice. cititul gi scrisul sunr activititi intelectual-morrice.propoziqii..dupi model..acegtia trebuie si inqelea[i rt*.l tr corecri a sunerelorlimbii.i evalwaretn inadpdmkntulprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect. lizibih 9i.oval.r-rt"nqiale condigionale contrase) 1. linii. I s-a comunicatnurorii mele rezultatul la examenulde atestare posr. 3.t actividqi congriente.r-" "i .realizareasintezeielementelor acliunii.e aramd.copierea. subiectulal III-lea.transcrrcreA. anterior.evaluiri 9i reco mandiri' litereleinsi ln lectiile de invitare a unei litere noi estenecesar se r eactualizeze aseminiri si deosebiriintre acestea. Scrisul.irnpreuni cu cadrul didactic. 2..u cod. dupi model exterior scris cu litere de tipar.r fd".De treci codrii d. de departevezi. mini. .demonstr ativi cadrului a . s crtere . in .irru-rtrnlia i instru. .^ir". . Continu i si cred ci acesr articol e de neinlocuit. ce sar. c. . n oduleg. Ei probleme. ..nsuleslpronunqia llmDaromanase scneagacum sepronungi..r.ilol l.rrrril..tiut fiind fapru l ci.vezi T estul 8. se desfd. alineatul.o-plo. cirlig.l*. si se stabileasci co recti.joc de migcarerelaxantl .complerncnr . de departevezi albind.scrierea reamintirearegulilor t ehnicegi grafice. familiarizarea isului reprezinti instrumenteale autocontrolului. .demonstreazd. itemul3. manual. trebuie.identificarealiterei asociatesuneaiui respectivin cuvinte exempli ficatede elevi.l permit conexiuni.elementele enun! urmat de o intreb are.intrebiri structuratesaude ip eseu. . pe cit posibil.. concomitJnt. in podul palmei cu stiloul inc his.oari in intervalul nc.scrierea caiet.exercipii Acegtiapot fi sirnpletntrebdri sau evaluare. de exercigii incilzire a mugchilor mici ai miinii. "rtf. elemenre scriere insus esc de isi cooiii in in vrgrmintul.explici. . trosc.i.dtire/lecturi. Specificulpro cesului scvieriitn clasaI Conform CurriculumuluiNaqional.inviqiriialfabetuluilimbii-romdne. in generalli' lllr. in etapapr"^"lfrb.ncntal. distanleidintrc litcrc.exterior."(complemenrcircumsrangial condiqion al.transferuri Ei creaiivitate . .t"ri exerseaz1 scncrea elementelor. Relapiadintre cur ricwlum . citi gi a scrie.. 2.rt.de citre cadrul didactic careapreciazS. in clasaI sepune accentpe scrier ea in actul scrierii seutilizeazi trei forme: .in benzi decupate din revistepentru copii. +-. caligrafici.convertireaunei structuri sonorecu ingeles intr-o strucfuri grafici cu sens.^ devrntuncqronale. copiii I1.dacd" necesar. Tiowri de itemi componentealeunui inst rument de ln rirs .rrtans. cadrul didactic explici si nume.controlul individual al scrierii. In senslarg. ln predarea-invigarea integrate. se simuleazi scrierea aer. pe 3.dictarea/autodictarea. itemii reprezintd.simulareascrieriiliterei de ci tre elevi. urparcurgerea Demersuldidacticde formare a deprinderiide scrierepresupune elemen telorgraficecareo com.'in .Uneori se extindefolosireaite milor gi la probeleorale. peiangl. scriu elemente graficeEichiar lite re de tipar.reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind. a trei litere de citre fiecare elevl .ri. ce3mai importand din clasaI. este tudinea.arca corccti in pagini: titlul..pe banci elementele ci. itemii reprezinti intrebareagi rispunsul agteptat.in alte planin alfabetarulmare decupatgi in alfabetarele. Subiectul al IIIlea l. pun. studiind .pregcolar. . bastonadi. Itemii se folosescnumai in probe scrise.t J . conrinue.insusirii citit-scrisuiuiqi muncii cu carr ca. 1. ". scrie-re comunicare. cuvinte. elevilor..intuirea literei (scrisepe plangi) prin analiza grafice. orice om poarecontribui/aveaun aporr la intreginerea curdrenieioragului. E tapa alfabey rd.controlul 9i aprecierea activitigii fiecirui elev. corecteazi.scriere firi model exterior. trcbuie corelat cu cititul.respectarea .. corectirecornandi.. 4. . didactic la table qi verbalizarea .echivr lc'tul propoziqieisubordonate. . semiogi combinaqiide elementegraficecare compun litere.agcz.grafice: pun-cte.in aceeagiiec qie realise zeaz\.tre cknd.

cit.respectarea.. .iincadrareacorecti in spaqiile grafice. igi .fdri migciri inutile careconrribuie la instalarea obos elii.etapa.. reguli grafice: . a dimensiunii. crc ion). gi Atit in. mai ales. .ri.ti urmarea fireasci a cititului.manevrarea miinii.prealfabetari.orienrarea . a inclinirii elementelorgraficc. iar in etapaalfabetari. reguli tehnice: .pozitia corpului in timpul scrisului. .a literelor9i a-elementelo r legdturi..resPectarea formei. .modul in caretrebuie si qini gi si foloseascd inscrumentulde scris(stilou.agrosimii... de . .in cea alfabetard. Elevul ingelege reginemai temeinicceeacel citit . dau gi .inceputul g i incheiereamigcirii grafice. caierului(suponul scrisului).elev ii irrrg"r.

prezentali doue tresituri ale fetei *ogrr.. TESTUL19 SubiectulI Revedere de Mihai Eminescu domestice I veseli noi inverzit trigti I I I uscar vechi silbadce . B.. incintar. Q) itemi cu alegeremultipld Exemplu: Obieaia de eaaluare: ..: Din punct de vedereal-obiectivitiqiiin rrotare.*emplu: Obieaia de evaludre: oPuseale celor d oui personaje' . adverb. C. adjectiv..rLri din povest moyeagului de Ion Creangi' Obiectirt de eaaluare: . in dintre careccle nrai scurt b. Cu$ senume$re paitea de vorbire caredenumegre obiecte? : A.ryrerhea OOua coloani.in celedoud liste.rnqtr"riifi.tiia.taluare : identifice. r A . inalqi.rri"r. r A .si prezint.si recunoascd cuvinte cu sensopus.si alcituiasci ProPoziqii"" doard' timp wrie' soap . ^sI lll::r:ui. D.itemii se clasifici in urmitoarcl e cntegorii subcaregorii: gi t.rg.si aplicecorect conceptuloperaqional' formeaza . Formuleare . . propoziqii legatepri tt inqeles c. d e cuvinte .. (3) itemi de tip pereche Exemplu: Qbiectitt de evaluare: . Clasificarea itemilor serealizeazi funcjiede mai muhe criterii .scris.verbele. substantiv. de tul de evaluarc.Fl merge. itemi obiectiai (l) itemi cu alegereduald Exempl u: Obiectia de er. Ute . indoire. iterni subiectioi (l) item de tiP eseustrwcturat Exemple: Obieafu de eoaluare: . rrasind o sigeati de la prima la a *?]t1i. intr-rri't"*t propriu trlsiturile Fata alebasmului babei "tir5#ffi#birile : doui i*.ti"a urmitoarele expresii : rim . itemi scmiobiecti'tti itemi cu rdspuns t18 t.r rl Conceptuldc itcm cstestrins lcgatde acela obiectivgi cle esteprecedat obicc . (2) item d'etip eseunestucturat' i.citire.sI identificecorecrparreade vorbire. sunt numai verbe.plimbkndw-se pe malul mdrii' . qintea.rr.t *la"sairto r. pronume.{ daci enunjul esteadevirat F dacdenunqul estefals: 9i iIn ltstele.ff:::'du inrpcrrranre obieaiaitateanotare tip"t ir-iliiini'osrrpror. opus.F: deseneazi.ootno."rince doui trislturi ale personajului' eaFata babei Sifata . pJttttaie dinlrecele de Ion Creangi' Sifata moSneagulul . sunr: in qi . ct"i"ia.

trebet.*ai"q" eresuri.p""lfi.in 1869. d...".ii.pentru Estecunosc. *!.i" perioada..iie7 Povegt i 9i vesri:..a "opiii-"r*i"*ajArdeal'la Blaj pt""'1 Provrncr in pti" qarl '.il" ..ii iarcinade a aduna etrricl'il interesea psihologie de 91 la mai a les Berlin. ghicitori."l tttiMit t"i Eminesqg.t.i"iieti*tif" 1:l^1t^t-"^t::"-tte' pointregidecreagii caiete caefect ..Ja"r..vezip' 85' Conceptul fol' creaqia clorici.t "1 .i'iit.rre ile rominegri ""ut orientul..Din copitnr..pl. atdiazltcursuri clteltelucriri .-.-r.1dout.Cici .i-aasuma sociedqii de pulare consemnate poet.al la ln. i".Ca membru.f p. cimiliruri' poascultat fil"perst\ii"a lirie lau incanr".^i.t .studiilorViena'dar p . doi. 1y Cefrunte a-mi-...porr..il.. .pinde gTyl-lt:i.. (Trecu1 de-nqelesuri-" pline abia-n1elese.r.

# .. r"re lnfunda migcarea_.r'..nfi .i"i.: ptopoiiqie'subordonati comple tivi directi.tvreme vi cut/$i decindnu'te-am a ffe_ c.i.r.i..nie.i*r..Codrule cu riuri line/ Vreme trendu"-lcitre conqtientizarea [a._' f Luceafdrul(l 8s3). rolul dea iugeratre cerea euluiliric.i.t. este . "u.^J.. iodrul.. codrugule... ii timpului. Elemente poezia De-ag burulin revisra p"m..il.i".eur omur in general. (d.7g73) ' -" "' de Surt-isara cea-de :r"_13. tB76) folcrorice ry i91T *"agiaeminescipi ra ..i-p".i : Lt'.m" iir.. care ln "f*i.u"a nu te-am iut/ Muk..i*.. _ drupute care din ."te prin diminutive_ a"r.pecareurma" . Dunlrea :urg:.. i. .1111.L a""i" r./ Tu iin tAnlr precum egti/ Tot mereuintinere. ..i rczdturd.. il'ili*i...prlP't. opurai pe i.. en.u *T1.[[ :*: epl.rur m edirariv_filoso_ fic alpoeziei June^in..rnl'd../Multi lume ne-arn $ll..lg72) .mi-i vremea".nn.r-"rri... (I'loare albastrd.si prinrafinarea Ia n. r* gramaticale.'..gd*rii esre "*i*.um definii-de codru..rj...l.1.ili. ll:.. Reoedere.ari tl vreme trecut/ vdzutl au -ri __"_ q.e"fit invljasein gi pe Mattia" ..J..1.El seinscr ie cicluri: stelelese risfrnngin lacurile sale...'^4v^ vqr es\ lgTl) legile dcz.ongiri.: :* ^l ^^^k :l vremcau treverbul .ira"iro.O^::...eu...:fi:i.ril.e{e p"...u pentru acesteia timpului9iconsecinqa au ii..'. (Mortua p"-un fir dj 1.J-a-"d.. senrimentul unele eremenre poetice: t"*rl lidri il.. ciriroritt liric.iJ.'#:1.. po_ ezia originali ru[rtil'ririr?ri.'ini" *rre a" j"*tft : .reia a daugi.'. id{ej'i " aoea. ...Arhaismele...1vr^qii-spiritu3lg a ..r creaqi i ntre stuf ia .circumstanqiala de .ii p ru ::n .cemi-irdnea. #.]fl rffi I'i ]i o reagia cmincsciani ..::*J H'.' .'."fi a.: " btar").volt rle a unui.Pc-undeal risare luna ca o vatri jeratic. Mul_ am Marcarea diarosuruiprin semne qi de^punciuagi" . Atunci intri in .'. repre_ zin.r de irr rellqie .i.^C.famiffiffi...-" vine...prr.sidit cu griu de srele. p'in .ta.. i.t". 'rl"re .. ca in circtritul existengia init..r6 tu n..:'.nr. at"srgrr. .ere codrule.propoziqiesu bordonati pjt"d""r nruniunii ideea omurui narura. Luminacu muculn"gintr_urr frarU .'este io..propozigiesubordonati atributivi' tItet ..^.n-'."r. .si apuc...T.t"Xt::.ri..."iLT.". pluralul vcrbului cxprimepercepqia .u ' lgTlniqi/Voi cercade mi iubesti. ct.!.oferi o lec qie J*irr..rj.rri raportat naruri.i..V{d cerul. u. in iposta"za eterni.llir'J#i rnr..t*.lff ..ilro"r" eremcnrc p p popurare niveruridifer. 3.implacabil.$tiinqa sinc unuipopt.ti".gri"i"'i7ii"iil -ijror.---^-:."riii. existenqiali sa umani.ffir "p-ropi.. transmiteideeatimpului./ c" f.'il iy.. co_ c.].#ri.j:j#1. oDair. veacuri rreceprin ac eleagi iul igi .l.tatlMuitliu-" .rrrn"azi..vinJt.h. poezia Reaed. calea.r . care efemerur-qi eter nur.' eternut' ciuda. ur..a forcrorici .pe"at. .:..p..dind glas frunzelor.lO "" imblar..l# r o-..apare "Yylla fdn esubiectivla timpului.. vremeanu are . e femeritlqii: ."io.u-br ar.oriorio. .ir.g. l_al --.rr r'Llt..il"Tiosofici.. (MureSanu.#a popurario rio rio. apiruti ti nz g. ..*.AffiiF oetic ri.1.a trec "la plural: :risticl lingvisticiarhaicl..Cind rorsul s_aude vrijilor caier..g"r cucodrul.$i ??ff j H. cu "rlrriij"r. ar. Pentru codru.r5"iv.i...^ :J ^^^ .i." ( Cdlin _ file din'poaeste."r". lan albastru. t"ir.. con^^-ii imaginea succesiuniianoiimpurilor. .-r . ceeace expri .. codru_ lule!/ ce maifaci.:* ^. co "ara esre adaos existenqiar .

td"^l"giturii de suflit dintre om gi naturi.propoziqiesubordonati completivi directi' nu-gi ma i inchipuia ca altddati" . au misura de .a se consulta. a judeca' 2.adecvare populare) gi rima im perecheati. ./Cum am fost aqa riminem".a cu riurile/ Lumea cu pustiurile..i.' . vremelnicia.. a sfdtui . de constatareinqeleapti a unei realitlgi trei gi Tonalitatea stenici a poeziei se realizeazd.cere cazulgenitiv. circumscrise rrlttt elementele vieqii.Numai tor. mediiaqia ment etern."ri menireaexistengialia omulu i: .numeral colectiv. a socoti. .. cific creaqiei Poezianiaidrrt remine un model de valorificaregeniali a folclorului.. . srofe inegale. a gindi.propozigiesubordonati circum.apte silabe.a*. acel noi care .nma ' stanqiali de catzl. r.ne comPunemdin plan terestruqi cosmic:-.orrr.. eu taportat la noi. eleeului liric careseredesc operi ce folclorice. adverb de timP.si citeasciharta" .de aceea. surprinde cri. omul i.oatU ..rarp. ritmul trohaic (spefluxului afeitiv. 1.a chibzui' a cumpdni. p-{il versificaqie. penffu dmpur om. ' lvieditagiatransmire o aritudine senini. Eul uman cu igi capiti identitateade sine numai in relagi e universul terestrugi cu cel cosmic./ Luiagi cu soarele. toate aceste" nuarea omu-i schimbiCri.l ocului ne ginem". altddatd ahu l .i inlelege in .i.mi conticu sfereieternein opozigie.Mare.i ".r"r inevitab'.. forosindo ca_ cauzd. /Codrul cu izvoarele". Reaedere pe sine raPortatla codru./ Pe pimint riticitor./ Iar noi locului ne ginem.-rr. amkndoi .Cele oxistenqiale. r aportatla acesta. a. r_eprezentim 9i durabilitateaexistJnqiall. asupra. Subiectulal Il-lea A..prepoziqie .i" p"ifi.mijloaPoeziea cunoagteriigi a senti mentuluitimpului.pronume nehotlrdt.a chibzui.

gtcrs pixuri.."p".i'.) Trcbuia ftcutin pasd.tvsrLrIsa urcrdt ' exercitiu i de formulare a ideilor principaleqi a mesajuluietc..er cngtiga va co ncursul. fdcu se de-alungulistorieilor. r\_a tasatmc.#. pdni la compuneriliber e' in a E*erciqiul. mild: mizer) circulatia orinpasurTihuga fost a inchisi .etat.de pildl deprinderea receptare mesajuluiscris.rrrant. IJn alt tip de exerciqiu de esteacelide creativitate. d-tiincbipui:a_giimagina.ieoriilor careseaplici in situaqiivariate.oamenii obezi.\"'"'" Nu gtiamcare dintre.rY%:e' Aveaun t up drept caluminarea )-a supirar...i ' .:citireain pri mare se practici mai multe tipuri ale exercigiului.c. a lurnii _ atribut. asigu' rindu-se transferulde cunogtinqe. p regedinrele crubului .p buni drepmte... Exercidullecruriiintegrale vocetare.. careexprimi dimensiunea structurilingvistice atenqia ).i.rrorrrl. dojand: admonestare.a..:.e l"'Ic{ec^r dcgctur" . sirite. r ..iirc antice. Prin eierciqiu se repeti funcqii mintale (psihice)9i motrice... exerciqiulesteo metodi fundamentali..r.irrirt'in... .:Iosite. fo c: a seface^{o..r..) un d.chip.rr.. exp res ie.rreciroare. .insuqireanogiunil&.s. $illf.. ' I n activitateadidactici...a' pe cu r Analiza te xtului literai presupuneexplicarea cuvintelor gi a expresiilorneculn noscuteqi e xercigiulde utilizire a ac-estora noi structuri.se realii-e:aziLp.) . intre careexercigiul citire.. nOSCUte $l eXe fClFUl Oe Utlflzafe a aCeslora in nor sLrucLulIr Pt.infi. ...:1fl'.. regulilor.a II_a. c.or. tu: nu arefun cqie sintacdci (*... S-au ".lli.l. 4.clresrrrbar_o gosca. ireaul .:9.rbrtrritiil' ffi tiual.. a'fscultind discursur adversarurui.pondereaavdnd-o congtient. exprimatipri'pror. lingvistici caie le-au plicut (le-au sau .. ( . 2.ciruqd. pers. unor capacitiqigi aptirudini intelecrua le fizice. 1si fie considerat) necdz: "i. morale gi trisi..consolidarea priceperilor gi deprinderilo r.texbindire a rul literar.(..r ii!. ..umbri. Dc cc ai venir la urrnd?("il.a luape cineva drept.rt care.r.. foc g."r.111.lll'.. cu drept:dreptca r"-a""r..i sabie.:'d11.ri n gi-a dovedit eficienqa' formfltive. -(r:! 1".ffilH. Sc auzea scartd.tlrantropie.fiind o merodl de executare unei acgiuni mod repetat.duce la doa de unor deprinderi... 'cere u"u*Jon"ri atributiv'.la alcituirea unui formulareauner enunquricu ceringe exerciqiu'' text. a^trece prin foc gi sabie..qi" subordnnatl rrccede la un pasraaltul" propo ziqie arribudvi....:lt*.. p.primare.a.) B. prin care' conse $t ientgi rep.. impuhre..l. o (..u. au {o* ile cute prin foc..ib..." I .j.. l. procesulinsugirii Receptar ea variite metode.(.p.dezvoltarea turi de voinqi qi caracter. -.".) l* i urn a clf.iropor. nr!.acgiun e. $i-a multi dibicie.risare.il*..'i'... la tipul cel mai simplu de indicate..i.numiru-l singu lai.r urrnd de tristeqe.r_Ji'rlpr.Prevenrreauitirii pi confuziilor.r?curror"ute si scrieexpresii/structur i gi spaqiale temporali.. 'r .il.r. : ) Yroiasdfie luat diept rp.iffiiliiilf'.. ) descoperit ruineleuno.. din cauzaviscorului.t''#:1#il:-*'' pentru . (.o-adici siris mesajului in clasele.filff::'. A vcau ur^::::. ajungela: r . povestireaorali. 3.r: r..c.. cititulyi. ifl:]liq cazur vocatrv..de ln clasele trebu *i" i iit-ii ie ^...subreran.rrr. : .i...in lanq..fluent gi expresiv.(.

subiecrul III-lea.qpfi.lu.oli.elev. spiriruluide independeng capacitiqilor timularea stimularea $r a lnlqlatlvel. vezi restul 3. 3. a seasrgura cusau personajelor aftenumeproprii. Liviu reale. Fumuriii ochelari did.. itemul 1.. .ubi.-aureali-atextraordinare TESTUL 20 SubiectulI I Subiectulal IIIJea l.. in autoeducagiei deosebiti perspectiva imponanqi 3. carecapitfl o Exercitiul esteo mercdi adecvatituturor formelor de activitate. pe rmanente. .. originaliriqii.:"1:". terului literardecitre fiecare descifrirea in ritm propriq.cite p. de pilde. trattspustrlsituri ale unor persoane H . un aer ii misterios. Ion de Liviu Rebreanu p ersonai I on ului Caracterizarea in a personajele suntfi cqiuni care sale Dupi cummlrturise$te Rebreanu.erupune sarcini inv[de realizareaunei Ii secere elev. Testul5. Aveadoar/numai steu.ilor crurea conqtienta. subiectul ar III-rea.Ie reqininumele a a crearive..'Jn oas ci. Tehnici ale muncii cu cdrted Penru rezolvareaacestui . 1' ln secolulal douizec'g1 s.r... 2... r. o u" . Tiouri de eoaluare vezi al subiect. itemul2' Pentiu rezolvareaacestui descoperirigtiingifice. si sublinieze ..

ci trebuie seci_ si strroreasci Ana: . fugi in rumecu ea. nu rezisrisi nu care face va inchisoare..ci .. cu gi "ra r'J. din senin? .Deod ati cu Ion'ofti rung.minr esre atit mai ir"r". considerind fata..i.pentru cI serecunoagte sinc VasileBaciuil urisre.ilffifi. vdzind -ope "i Etoiici.f*."?" o[qirr".irrri dovedind o ingrati tudirrecalmi"' Nu d in.Gindurile insr ir frimi.re..Li.inrre gl asur pdmanturui iubirii..rt.-naratorul ln realizarea ind.r.Trebuie ...i-ii".-..i"J..cu deosebire. si zici. ' mi se."1.rrqa.Dragostea Al.." 9i_begiv. perrecirei iirra'd. cu saavusese avere..ibovni ci'.. u ..Afldnd ci Georgeva pleca v ine noapreala Florica. Mamasa.ir".._o !.t .].l-\r asil" pe simionLungugi":.r.". de Astfel seinchiie destinul tragic al giranului dominat de setea pimnnt car dcteizarea directd.ilor din sarur pripas.o. din viclenieinstincrual:r vr ci s'r Yrlrsrutrusl rucf..rr..1......intelig.rorb.?l comia lui de zestree_ cen rrul lumii gi el cere.. :ql t.' Isteq harnic.i..: ci cu La nunrasacu Ana..rr.e!.r" nici mai tirziu... gi mai ales inlimbajul. i"fr*-r.. minturileadormitsingini cagi cind fi.q.regui ["tj_o.. caracteristici "rr" oricirei fiinte riduse". reprogeazi trageIa siriiie.#rr1?# 1unti..." strinsi..ce cAndc al tlu...iu --"rr.Ion esteexpresia instincruluide stipinire a pimi' tului. U.r.. . E' Lovinescuspuneinsi c i .gtepriciune.. o daci n-aregi el paman"t. . i^txede tatir ei.". Alexandru dar Glanetapu... seducerii. G' crlincsc u. Trebuie i"u peAna!.r" Baciu..1s9.mrinceasci sp.. Dupi seduc"*i*T. ir. gi erceva.r. cu direcieo constituierelaqiile celelalte pe calitiqile." .O modalitate de caracte rizare personaje. si.lon nu c insi decit o bruti.6e d.. crreia giretenia la . i lngeregere gi--itn p""rru Ana .. aruncatr Titu Herdelea.'fata J".::l-TT"pq peVasile B".' ziu a9a"....j"ri*" ai' cein cemaides cl. slujba in .. in Istoria literaturii r ornine le ctr .'I on tlvista. itiil..nulr..po. lretexte pentru a-lviiitaqi pentru a o vedeape femeie.il gisegtepe Ion in_curtegi-l omoari cu o sa pi...s-aingeles tarir .o viclenie pr<.. Ion consideri ci ..o .a.ura ca gi bogitanurui vasileBaciu. iubegte Ion pim6ntulcapeo fi inqtr. ilbir.. arunci dipr Vasilen".. atil siu.RarrrJ. zcnobia.Ce si fac?.origini pand t n prezent. cu atitma ipugin cind.li . Dominat de patima pimintului..faptelc caracterizarea tfetul fizic Ai moral. gi fru nieafhc...i.ual. ingtiinfat de intenqialui lon de citre oloaga le acase.ru '..robiecdv folo seqte personajului.i iqbragi$a"d ... piminr: sedu_ ""t" cerca A nei.... robotindori.. e .#rniii" l" sine dispreq.darisi domini slibiciunea: ascugiti.i grasul ii ci Io-nol. I.u'l:1.a imbogigi algii Toati istegimea pe ? L: ::!li.gI. Estein grijorat deintdrzierea acestui"..rbegt"pe Florica. ..fata frumoasigisiraci: .. ceduraliqi.._e :1"_" I I parcl..iv.l.. e.ror .ireAd:-comPortamentul.it i-. pe o ..ilff. Ieneg. vezand.b"r.(Istoriariteraiuru.eri-1 :a ajunge nicio -dati aib."liru.il.... l)ar dacl 1-ai pentru cine sl-l munceqt i. ""-i'.-r. "..l. "a sufletullui Ion^se-zbuciumi.rill ftersonajul principalal romanuluilon reytrcz..i"..p_TiTlfcomi rifeas obiirii..dragostea ajung ein via_ nu qi! i'umai . George seintoarce acasi. ntmine contemporane).. Disp. voinqfimensi:nimic o 1ii. de iiiimpezsc lui'Ion.. .cre_ de ci a qa secuvine. serocmeasce pentruzesrre. arevecinului.*"ri. trisneasci Dumnezeu " ...int{ clestinul glranuluisrrp6nittlc prtr_1a p{mintului gi de patimaiubirii. vatrebui ya si si rhgi pe laaliii... deqiii recunoaqte aqa in tinereqe.. monologuriie interioareale personajului... " Ion misoari "rarn pmattt"til" r..afirrrrl ii gineio. lui nu pldte$re ceapideger ad.faralui Vasile Baciu. si rimin roJcaric.

il Sadoveanu pe-anrur1eada_ gi Apoisi numi numaigarangia "t. se romanului Acqiunea gi ernice fsihologice. inr il irbrgr" pi Io n.susqine Belciug.li ureeaverea. simpatizeazl. il il incurajeazi..iili'. din prirrcipal. Preorul $e deavere. rreprarse dezuman ir". pimintur.\'.toriei LiP an transhumanqe . sociale.. aceea aproapede sufletul lui"'" I serevirsa asupraAnei mai aprigi... spre deosebire $i VasileBaciu'fusese nev asta. Cum a fost dinsul ln acest fierbeade u rl chiar numai vxzindu-l' !i ura De netaguluiazi. rimine indife. Ion se zbuciumi inrens. intelecualiisatului ausimpatiigiantipatiiin funcsocialia satului.neun personaj I Baltagul .in prezeriqa Vizindu-i sfit uieqte."p. confruntatlcu moartea un drum iniqiatic fiul ei.a l.numai il va face si piardi pi_ mintul..rfii.rt. piminsi Petatil lui.ti lon..-.'arr".trece de la bucuria izbinzii Ia disperare. implicaqii Tarciului. socialiampli. " CaracterizareaVi.el fiind autorul moral al sinucideriiei. va co nvingeci Ion n-o va iubi niciodati. dar.modela intruchipeazi'tr isituri aleomului din popor. Gheorghiqi.ll. Ion il uriEte gi-l batepentrucI n-a fostin stare pilstteze turileZenobiei. Bun e pimintur gi drag mai rentla moarrea "d"orri.. se ln dlrjireaqi iatima p nrrupimint.r"b.-girancd Jvligura ieazepe drumu lVitoriei Lryantpersonajul ei. p.Ion el re prezintlo categorie Numet.Drumul este nipraz nicului spredescoperirea pentru 9i.romanul Ooeraliterari Bahasulesteu n romanpastoral.-iefi i..eramai dc sirac gi se iesitorise cu o fat{ bogati.. zura. frnprietenugt. peIon in bisericl.. ln stratificarea il bogitanilor. p.tronrplui relevlfaptulcI literaturaromini. r#d. ln memor abil r[mf. Pini si obqini pimintul mult rivnit.attiotatin realitatea .piminr"t.?" la patimade plmint. naturali.. L. cind ajungela convingirea c d.soqul .*iorr.l'_:"flii:i::::oiul. Ana seva spinpe lolosde plmint. rinul simbilic pentruVitoria.. sisiienilor. Ion inqelege ..Ei'l d.. George se Blorica..Simqea vrijmag.. Fa miliainviqdtoruluiZahariaHerdelea.rr" p"niruel reprezinti . ci -o"r r".t. "rt. Cettd t. el igi iubise gi-gi respectase pini la urmi fli. pistritoare..nt al uneicomunitigiarhaice. Ion. suferi b.ci CIul o va indrigi. . Tiru Herdelea infricogeazi. gtrsegte Bul buc.. daclcineqi-e lumedragnu-i al tiu.r.feciorul Glaun fliciu: .. Viclean. pimintului.A..l unor strivechitradi qi Viioria.u. a dmonestea interesele bogat. f C.tai de la tatil siu in speranqa. . izbuc negte fel de PitimagiubireaPcntru Satisflcindu-9i diversc Floricii.] a". pentru ci ea. destinal sogului NechiforLipan.

.r*.r..r-i""rib.r" 're#."p".r*.# *rj i ":l.iu i]. i iiiii...llli"*:"!?ff il:tf. rii:i "-u.* rir. .*'+F. L:_ "*..illr..de$i inteligenqt nestiutoare de_:"r:".Gh"orghigi.tiorebuie safie f. di*.r..#ji:cJili.noua".'. bunici-ta.r.U -iil"i.r..^:l.ili l.'.._ 9i nad_ a.r"iil##::fffi*1JffH:l .. in neasci' vegherea inmorminhrea."rt rt .*.l*: nigoarr" scrisoar* ciiqn'a.i""di'"1."-a. rnai ri-#i"rr"gut.. o.T. .r*nr" riunca sociar." .."..iiii.:^fi..Acestpo*.l"lll.. si bine sogul..il*_ut ttdescoperi ruiNechifor si asasini..cu "-Jiiirr."rrifor .:... .In ciuda do_. ffi*'aauf siici..i'or.'':iiflf'.i .... se oadmonesr""zi ciincearci p"r..T.t'...Jsrpuir'nraf i..ti:Hfi'#[l....roti'd*i.ri t. arireu vali9ibluzi.' d I o uu o oamenilor:." care "" r:11:llt: "i. cultive increderea si_i oamenii si sedescurce siruatii l.e i'ciurarea -r"..rancii...r"sri_ p"d.i:: ::#lrrui#..._tcireasci. stie ac[ioneze ^Vitoria peceidoi i".Iqi coc.1f:.r. ghig aredragosie li $."::1:.rr.cario..u *'ii'n. a.rar.11X$ryi.rm.U."g9 r.Ji gensavitorili." se ir.f.azi frumusiqea j..i'i.r.iil. respe*area ca oameni si faci ".r..a*..ic.g".B.".'i.:.::'tr:LT?:J:i:-T:il.:.r. .i::#?.redirectr) .il..f..: vr.r. iil.'"iiiill.?.*.tJi.dmite nourin com_ copiilor.". c eimbunitigegrl caii."onunri. ruiNechifor..#1 111:1.u eele peI anoisunt pri.ii.piit.:'...eror.. in ipos.i "r.ochii ei p*er serrsf .."ain:regocier""p.il ill..opur.ri#rordeauna ea ri ra .minisrirea penru Gheor_ "" Y*:l^."..li"i..:i:TiiJ evi s*asii.o.. our.. i"unitliii J" oiJilr.":il.. portarea ffi. in or"-irrt"lor acesruia ripi. io..i."-fili".. rogutui.daraccepticeea qesalr dupi moda..pr ae decir auto_ crima'''"'i". i il.irurri'i.J.o.".:?ftffi'i::i... tr sta faqa 'e .rrir" .*" il ... d en .T::l. aparre."po.:i...1i.. grijr si o duie viroriaare r".It'..fli.....goric.'..i"r. Gheorghiqi iese A.'1. fffigtiutde acesrea re gea .f.'rnril de rume..... Vitoria unorconfricr" r unorinfidelitrgi "rr"-ria...t-...9i.* "r .*-i"i91r1...l u mr i.. vezide tn"in* gJorrr""r. .i-"n.ir..ia'ir.i. descoperire. in soaretui o. ff"' if:llqi[T::i:L::.._mea qi-n ti.'!.lrJrt.Th: n.. ."i"r..':ln:"'*5f ".-.riur de ei afaceuiu-i. din rri u.i.ffi'itor mapenrru pentru for_ viari.rr:.aiii'.:r..#J"asci gi limiti (ucidereatatilui ..i#""b'.:1H. .:Tl'... ca sogie..i n_am noasrritrebuie tre.a. frcandu-r s-o "o"ria.li.r."1.. si fiedepeal.[ii.r.'i"r*.iiliqp.".:M.-ui#di:t}: :t"il..i"-..no*]. *f.r..eg u.ia "" ca mintei ei se ajute gi bragul "Totugi va gisi t" lui si lucrezrcrtatea' . .j g{1i.Lair ".il?:.L...'.l*r rrqu o"Ji6."pur a_I ci r"-ili"i. ..ro. r citi in suflitul [[fi T:nni:. ai rli.rrde-r"1r"r" ..Eagtie iiur.il..i."'*14.ir viraticur.r.

fapteiiu o e:iactitate care-l ierea acuzaimplacabila apoi Vir oria'il determinipe Bogzasi seautodemagte.. unde se sfaturi de la pirchini la icoanaSfintei Ana. Ea insl se so cotearnoarei ci ca gi omul ei carenu eralingi dinsa.In drumulei.i i'sugerase Asisrase interogarei ci fap1a.convingerea solsti$ului itului uagic al birbatuluiei: .. coborirea tn infern.pentru ade. se mi gie:. Sfatoi i ntirire ii dAti detir. g.. de plecarea. birbatuluiin ripa de la Crucea ose mintele descoperi acesruia.. Totugi. vorbi cu mirare ta-i omul carea lovit pe tatu-tiu". la careafh cI doi oieri din apropigre.Daniil. iriipun e urificarea. rtru colectivitateadin carefaceparte.b:nixrir viallstrrvechi' perso'aj-cornprex..cu uimitoare stipinire desine. la praznic dovade calidqi:de riil peBogza. cocogul a s firlntat .oiiei intirire dela SfintaAna cere vineri.i . epecea bunl."d. adicl.adesea giprimegte fi douisprezec e lui ziledin viaqa Nechifor Drumul de reconstituire ultimelor a si dela Dumneze u.Nu maieratdni_ r l.*e.. cu t e minuqios la miniitire.". Sirbtrtorile qi.Ia un gospo dgli..din variante ale baladei I Tarceului..Vitoria merge.al balugului. Sadoveanudezvolti motivul ctrutirii oierului (mottoul .. ciinelelui Lipan.:*:i. insi nuiri inteligente.visulpremonitorru. indeamnlsi bealn cinste a il ii vreaia-i vadabaltagul. rparc exemprarimtea prirr in sa arit l.rcl. la ministirea Bistrila. Inainte de plecare. lgi Vitoriei:inteligenpd tenacitate.p.r'nge ciprii. saacestuia. inmormintarea Lipanii cheamigi'pbucipretext detectiv:'sub de de gi iar f.. daravea frumusege rruitiii o . de la careprimeqteputere.Seficea ci vedepe Nechifor' Lipq llare. dezarmeazd povestind. rale Mioripa. ntele Visarion.l'ffi itiiftii#{i: . p e subprefect.insogiti de Gheorghiqi. rolul ciinelui.i.segte Lupu. seimbogiqiseri pe ll acestor". pregitegcalitiqimoraleale lelev.aduni informaq ii la ceicare-t forqacredirigei sale.Cigtigi ajutorul circiumaruluiVasiliugi a m ii gi sebazeazdpe din de cucoinaMarioara. rostegte e pareci pebaltag scris sing egiacesfemeia.' crimagi-i recunoa$te Bogza ale de .: Inspirat ..obir. orienteazi de Ehifoi.anumrte semnenumar de eaguute(vrsulriu .Sugugat" ciini in tiltimelemoment .aceastaestecaleavieqii ei: . dezviluie incdrcitura mitici a romanului). lui La tsalmbz cum si conducialrcheta.petr ecerile iarni i-au fost pentru intiia oari striine gi depirtate.in care lumina cas.care riu numaideeagtiute plrstijiile. Vitoriei sunt'anirnate d'ragoste: de ca-n tinere[e. adevira tele Ei Minodora impresionantil stdphriire sineqiperseoerentl. Nu are 6pafl nin siguranqn tn iste lncredere auroritigi. . recbnstituie posa tului.N-atn si am hodini cum' n-are .o lndrziereanejustificatl.iq!. Edevirul.^primeg te poste$pirintele br"iitJinainte'depli:bare.* Toate ac qiunile pentru tradiqie. " pri'ire. Abia acuminqelegea dragoste a sepispentnr so!.'.StiPa unor semnificaqia stipine/ Mai cheamigi-uncine". cu spateleintors citre ea. Talienilor..existl o anume (vis_ul . dragostea pentru dreptate . Visarion.trecind spre asfinqito revirsare de ape"...Gheorghiqi. Soqiei le sogi noapte prin viclenie tragede limbi P-e peste ful Doi Meri. anumitesemne uperstijiile. dozl de gelozie.pin'ce l-oi gisi pe Lipa n'!.agi.intors cu pliscul spre..comicrima.t1"-*.r.Ochiieiplute i."'il"f#l[i$r$. vredupi semnele se cunoscuser5.semnde plecarel')ii dau. cu ajutorul iiile Intuiqia.i nimente gi a unor personaje Izbinda itt t"*eraia ei incursiune in viaqasociali.poartil" .pottegSfat si intirire dn s i rirrtele com^tVi.Timpul stitu..visul premonitoriu..care lmp uns-o in inimi g-atulburat-o gi mairmult.de aceea convinsi cl numaiprin prirpr iile'fo4e vaafla poposegte circiumilein careseoprlsegi Nein in Seamestecl mulgim e.. gospodiriao lasi tn grija irgatului Mirea.. tecirnoas' pe psihologici ajuti si-i determine uciga gi'si-gi o gi inteligenqa a6ilitatea Anastase subprefectului la celordoi oieri. Prin miregi-litrfioari peucigag. apoi.ranie farriqi.

Vitoria gtieci nu sti in puiereaei str aceea o replici semnificativi: . di . de ierteo asemenea ceieieriareviduvei.. faptI.e vieqii.Dumnezeusi te i'erte".

Raside om cadumneata p loturile.degisehotlrlgteca. doordin mo'a[pred ominr-ca mai dai.iii'riirln qirln easctr. ' c in s t e in g a le ria p e rapropiau fieririe de simuleazimirarea:.. lui .:.L-ampicilit cu doul suiede lei'. romanului. explicindu-le apoideo miedelei gi .. ceea qi flloiu gi-l .iiTi'd#fi :::Tiilll{:_t!H?iru.ruluifrJnrr.. sripi'negtefiinqa. ii va pilareaici. discutlmnoi!".ras Abiapeste j umitatedeceas de acolo..'plecare a familiiva?esrrima fftxff'Jln$!!frffi fi ". primegte.il. mi.*xi f.... poiana Iocan.-l#t'.doar lilrp"rru*enrari.'.i.'. #iJ:: [ ..i:ifff I' j:Tillt.mai prin dipieacila Bucuregti oile 9iva trimite bani.e. .'ie . .. Adeseacomporta-rea Moromete le pare Ca* : ill..".rn rorn4n nevinovat.1.pfinn9i ceitrei fii toqi..ff ffit'H. Moromete intrtr dirriar""te.Exasperat. pe neagtePt ateintoarce preda rnari.d.i"ri.. pildt ttrs I tntenscisufe-rinqe .Se itabiieinirarein sceni:se lasi agteptat.zi linigtit.. rlspuns nea$teptat: semire proqtii". repetatde Nih atunci cind 9i Paraschiv .' I-am dat numaio mie..rasidea t.i. naivitite : .. viaqa scurg a p_".-a.ii'*Lr. .Si lui si gtie cauzaiiierii salcimului. ffi:iliiJiff:lo r' ?".l ..il##T lH.il pirxsi pe Dumitru lui Nae deMarin rc gi'abisi seduii proaspit.1Ti:.ff l!1Til'fffflnl*i#r.ferea-ida rlspunsclar.. i.in care din complexiarer saru_ rufl. ciruia acesta di t zi sLtalc salcimul..il.ares i.aritozo.l.iii.i.ca supraveriJ"'iuna se unsripin.. lui lucruri carelor ciudatuldar de a vedea hari ai lui Moromere."romintr . . pe i scipau..rii sedesprinde rolul jucatcu agengii A ceeagi a lui. nararorur ..tr ani!.ffj: nid complicat re_ al la il degigtiaci eaeste biserici. ira plinl.de culcontinui. ve-rorna n din psihorogic rumea abilitate disimul.ul de Chemat Ilincadin poiana si incaseze . .f.rfi..n. ciruqa. cu pe etteazd Tu= gic u o vocesctrzuttr" ceil decone idAuglapoicu ciudativeselie .numaidumneala ln-pltrtegte ! Bolnavnu egti Atunci cum? To ari lumea rcmnificative aititiil^iFil[r.a ii i l Decizialui Moromete mirtrpe Nih. a nu..iitrJiJlt:: :.Crezici ais-opoqiduce vor si ia lucruridin casi.i"il. lrqiilo*o. rlbdltor fn'cutt" 9i o strigi pe Catrina.liil"?u.In oxpozitia contur^eazi ci Achim personajere cor rlporrarnenrul mai incoloaEa.i.b. cu iMorometefu inti mpinat de 9i I illoromerii nu nl*i lut ln seam[. iegi Era. strigl pe Parasehiv. eiun gi pe meticulos o agazi prispi.i\ffi ff l.: g...La insistenga apare mai pu'in caracterizarea .b"omirejif. plata datoriiloreaminatiin sPe.N-am!" Le cereo qigar i. u { trp n:::iii i.Descoperau Cocoqiltr.Ti ze ffi . satisfaclie ii eofiscali.H victorio. ln rcgiunilc 203 jde a-l plrlsi rapidpe Bllosu.. r o n r j c l o r fem in in e vol. Morbmete spune agenqilor Dup.iiffi" in agenqii In aga ci ranqa statulle va anula. careei nu le ?edeau" Chiar sosirea la fieririe ).i . I intrain curtea Carecterizarea IIie Morornete tn se C" e.Idi : J. ignorindu-ipe ceidoi agenqi.*e. biE.ill e*le.til.uiut'i.rjp"#: ce ro". o cuiva. fetele*.in timp cefumeao o zl chitanqa.. privegte spue n-am?! ci ingenuu Peinu qi-am rdspunde agenrului ..i?ilti.fflrtffi:l'..i&ft. si-f faceudaci n-am! De undesi dau?N-am!" JoCe Moromete zise notariifugirive..ilr. oescoperl IJ. il:ilff ffi. decurge fieririei. c um semaiintimpfase.i ci aE i'*.. care-i tuiNechifor.n tru::i E m4ma.to$ gehgiogi parci neribditori. adupe r". momentul care rduatizareaacesru"""... este pregtti ti cgo vglui . aviesii't. .ii.rj.il... tatil lor avea roirncu'....o lt cu vecinului.l::tl:.." de .i.i't-'. ero or*rnii..Buni dimineaga!" Romanul MororTepiia considerallflnur fo^st fiseali._pur foartc se aicrtird conf licte spreei gi se "u apoi giel absent. intii intreablironic:. ce v-aqiadunataicea? miri apoi clnd ajunse poianafierlriei.aavuttrirnpde dczntdcjdcpi de boc...!l pe tinzica gaia -maqu maibinede cincisprezece '"u" prag.il. Marin o imagine indiferent prive gte cumJupuitulcompleteainediiJ"'r"rurui noutip ipunesec:.1il...uo.'".-*prrilo.fonciire a"..l-*lt'l.. Iocanabiadeschisesepoiana departe exclamaqii.I.suntmanevre viclenie pre_ adeuilltit"' p"rro...[o /ire*d. cu Jupuituil ca racretizgrye nu egti Copii mici n-ai! ! I n-ammaipomenit Slrac iect: ..Dar Moromete Ei preda li ei.di. Seopri din nou pe o podigcI..

#i..#llli'itf T:lii'iffi ". c."rr "rru.ruiui.1q*"h pa.suciti".r. rup..aga p e il lui gi glumele Moromete iriti qi-linverquneaztr vecin.1fii.ice si-l At itudinea ium seuita de asti dati Moromete"...'ifii.. Dupi.r ff i'*:':li*: aeariir.#.l*r[ffi'. *srd ou ei iif.i11i'i".1:'TJ:'yi:frf.ffiil.n..ijllif. -+ t..r* h- . aer.. irrg"li .". spredeosebire ceilalqi.".f ir iiiTTiilffi ilTi.cums-argindi Bxlosu nirnic. are rtmorude care.:1!i[* . umil..r-.. rir. el.r parasrase. Tudor Biloeu. om Bilosu simq i deodattr il urigtepe aeest gi ei c[ losunici'n'ar fi.ri.facesi-l urasci: .. iese llff"i1?.Ili:::ir:U.s.Bilosuseuiti la el cu o privire-rece buimaea. Virorir. t' w gi in comenrariilelui lJcitirea artiiolelor din presl (la intrunirile duminicale iop'i i*a". iifri"ii.adiefl caEieAnd de cu sXu. gindind astfel iar ii doregte vadi venindla el la poartl ca s[ seroage.i... osemintcl. aceasta explici se ..iniru. dor ? Gln-er M oromete lqi blteajoc de el? FIrl sl-qideaseanadaci se Nu inqelege"..'.disprequitor.ii ilXf#T....Hiili: p eii'a'p u isr si m "i.i li-b.la Bilosu. lavt iiptomiri.ir*.fmai. av6nd r.oarereco. l..rr".rffiii'rrr.'prin iil. fiilor sii ori unor consiteniciudati.ares si arre pi ql iffilHi:1111ff::ff'J?ffiHl-cade. .. personaje indirecr ff interioare).plicJrea a glumiinteligent". simpul complexitatea in pocalittrqi demonstrate discugiile de cunoigte .vecinullui Morometeavuptnt* intiia oari binuiala ci Msromete nv4lrfl darwld uim!!!:::iqi mascheazi Bi= la aga.* momcnrauroriratearuiruro.."i"1i.ririir. personajului.. neplicere4 a discura vecinul la se'gindegte e l.n' lm &iitrT.in realitate .oljlo-Tri dar "oi. in uite surd.ffi ....

.r. piemierea rui NiculaieMoromete..rgurl"n..nici penrruargii... l* .sri neobi.r. li&^rr. plecai f""e.iu.cum .uJl ui1..ca . o. . .'ur'ai c$te o ar'i doua lui uerurr... n acea. Moromere di griu i-p*. nici nu spune." *."rn dar eraparci.il. seagezi tacu tlln"eobip'J.....r: pisicefares...J.qipe lingi roare lui u" o m bun. eracu Nicuraie ce ..Moromere' suse er'cu i ntensi.nevoia convinl...i-i lui tttullunrireiritare eiii srirnea ut6"r-i..''frgr.... Moromctc separeci chiaraju nsese acoro. clcapirare.el rispunde n-are.....ulgr _ii tlc i'sugi faptul ci cra nemulqu-it J.Nici rudi nu eracu Jugurlan. sr"r." i"g...?rce g.*iri....:..*"... acela pe car esecerra cu..ii._ si o.i.rtr-adeua..de accea pr* . erti r"t*trt.e..r.se ".1. . spunindisrorior l-. uimit gitulburatd. seninjtate iluzorie... ascurti-miaici.r..9f9. fira.gril"r rr-*i*9r." ..r.uite..ajrig.11.. i... o..a proccdar Bilosu."u pcrvesrea r"ii.... ..::::_q::lile re ca aceea despre familia numeroasi'a piri.-ri.ci din spirit a.rrl nu r r r sensilv4 rr rl l grl l merid str-iasc ulte Moromc.1'::..c.. . de..nigte pentru...."ir .i:." ili..u. 0...".1 poliricdoi de a_ri pe prispi cu prieienii........n-ar mai fi d.-i.lil' T':^"dea.t* tlrj jv"r.. sa rulburati.. aia mi-a secat inima. nemuljumit mai nrtrlr "..ildr#i'ii.: f"g"'r'" r*u"il.J... a ct $i cclcmaiinto-rrocheate gindun p"r .i purta e l aga..satisfacsia-c ind Morolrreteera ir.j povesrea a lui asta cu gcoala? cevroiaIa ur-.il"ll.r. pri^eten nici cu un priege" a.. gl rr durilc .."..-ifili rugurlan!..0i" de se . o. . .' .gi de "...'i".. a. ei. "J.".^urni buni.pripldirul $i ". ..-iar ii acesra exprimi direcradmii9i ragia: .u iirr" discuta. a1 fi parare..Tugurtuo. seninirare ol. o cripi desupira_ r.i-i* p..y"romete' ir".'i. starea il'l:i:x:r:..e .ili!#li incit s.ri-i'o..r.ri_. ?iceam ci eu c_osdJ lase repi.fi .hr..i si cerea a contempra dc satur."i.[.mprare.t"i..*li.ci a devcrrir a imprevizibil.il.. dum_ ".r'. riil" cilililre I')irinrulatria pcntru Morotnctc..prierenos intreba ? se Jugurlan.r"ge doui loturi a" p-l"i degtepr care cu iqi f{ceaplrcere staia1. r p"".de ce.rrri.. .rr:..-urrp.. o succarr.. ceavea.. Intr_unasemencir momenr senini tati_1i-ite"er" ""..-nici Tai avut. . apa a lor cu atita seninitate.".'..r"r........1 cevacareii itirnea de fapt nemul qunri srarea aceasra dc ea numea 'r.i in linisteane_ *.r.'u.uri consireanul.rti."qi. ur-.or.1."i.i.ir. viaqa... ". eracu neputingi i. atras d..l"rii"...iffi"T# lumea gi se afla 9i ..r ..'. adici si-.b.. gi ir ficusesI prrlscascl . .r:ur.i 'pei"'. ce vorbegre sirr gur.]ce om ciudat Dar ra ! urmaurmei..i rri'i. vizur pe scena acolo.r"q ffi .i-nu-gi seimaci acesr de a fi dai fel crade fapt bucuria ri bertatea olie gi ror.. Dar aceasd -ii. pe aceasra "-ti-"i orrrr......nuitiint6..-"...cdndl-am de e1..f ". "p.i. Atiturlr il aceasta .rtu. Co"coeile..o. ve nit si_icear! lui Moromete imprumurporumb. caretatil siu .avea ".."..l0 I nile'reacliile sunta.. cumspunea Dumitru lui Nae.supdrar punu tcr asculhpovesrirea Morom"ae lui J.i:'E"irrr ci Moromete 1. gi care rds"i ..J:ffi:iliT::T?rliil!!i ista?De'und.ut pe ur" i" f*Jili..nici priet en.rr"-u.r.. seagtepta fie si celc doui loturidepimdntii daului Moromere iluzialibertiqii.. srni_ Era ros'avea copiii sinitog i.j...jou. 'os rrme' aventurii tui ta munre.11a lingurul caremeririrn ai nu isi a. ci Et in q vr r r u r .

fugisede singuritateade acasig i din sattocmai pentru a gisi aici linigte un i o singuritatedesivirgiti [. . caleace trebuie urmat l. ii trebuie stdphnirede sine.incet pu tegisi mergegi?"gi cu o tristege aproapeduioasi.Moromete gtieci trebuie si .i bucuriisalegi iati ci libertateain care crezusesepribugea. p[ geingeleagicu oame nii'..ghndire necrupdtoarecare pini la capit gi c arelove. Nu trebuia acum si gre. esteo anticiparea destinului dra matic al personajuluigi a evoluqieisale:....pitrunde in i ntunericul careseadincisein sufletul siu. firl parlament".isehsindu-se atit de mult in ci voia firii lui. . Mo nu inqclege conflictulfamilialgi socialcaremocnegte..autoiluziondndu-se.." Moromete inqelege erain pericol .sociabilgi comu. firl familie. cel senin.. nu din lnai estevdzut pe prispl saupe stlnoagi..gindul g6 b"t. el era. drept gi scurt. Lupta pentru apdrareavechilor b ucurii sesfir.a.ea. acea. lugurlan d avut intotdeaunadreptate".dea-gipier de pentru totdeaunalini. Moromete. realizati la inceputul romanului. seret ragepe piatra de hotar a lotului slu .bolnavide avere". nemlburat gi nepisitor".. cu cevadin linigtea ginditoare a frunqii.. absoluti libertatele-amlisat !" lnsingurat.Moromete inqelege 1tul.friqioare? le-agfi spus. lncearci si-gi pistrezeumorul. Niln.. acestuichip. Nasul ii seprelungeadin fruntea boltiti in jos spre birbi e.tea gi de a nu mai putea .Eracapulunui om careseuita parc[ in jo s. carenu se indoiseniciodati de limpezimeaminqii lui.Se dovedea gre.armonialumii .a de serios. a gade. nu a rndi e auzitpovesti ndsaurispunzind lui ). si-i inqeleaginoima gi de-a:colo si ia si revigorat.El....gi de.. dar parci era singur.. Faqa erapugintrasi. se ostenegte nu si-gi toasc iqi si-gi inqeleagi copiii. iicatacterizeazl. Era el. li mirturiseg te lui Nili in stil moromegian.de aceea lumealui iluzoriesepribugegte prin flga iori lor la Bucureqti.lasindu-sepribugit in nelinigtesi teaprimejdia care-l pindegte .:' Bniegii i! exclami Moromete cu un glasde parci n-ar fi stiut ci aveablieqi.* O.i measupraevenimentelor pentru a le inlele ge9i a le stipini: . .ln zadarle explici fiilor..Snfugi de acasi? De ce asta? Nu i-am lisat eu si faci ce '? Ab soluti..] s e crezuse om liber.fecut de Din Vasilescu... . firi Dumitru lui Nae gi.iar nelinigtea spaimaamegi ilinqausi-i ia locul. Din Moromete cel de dernult rimisese pe p olicioarafieririei doar Descrierea capul lui din lut ars. stipin pe linigtea. spunindu-i lui Scimosu.de carea fli despreintenqiabiiegilor: . fir e Iocan gi Cocogili. Totugi Moromete nu mai pardcipdla discugiile poianafie ririei. cizuse igi singurcapcana iluzia ca mic a pioprietategi inteligenga sa ln capcand". Se reffagein ticere.easci.mi.cumulte cuvinte la salut". Bliegii mei. craini ci.te gi arde pini la os credinqa paceagi in dliceinSelegerea .Da.i 'l'ributarurrciirnirgini pcrsonalc dcsprcfarnilie giviaqi.ci munca lor gi lui q i de strddania au fost aceea a pistrapimintul ?ntreg familiauniti. El.inde Revigorat de contactul cu pimintul. l e.nicativ.De ce se* fugigi. o primejdie mai mare decit aceea a pierde pim. nelinigtit gi derutat.nu avu totugi satisfaqiape rcaregi-o dorise: Moromete ardtaca gi atunci cind vinduse salcimul. acesta . Me duc si mi laud!" Nevoit si-i vindl pimdnt lui Tudor Bilosu. sunt bolnavi. a.Eracu desivirsife singur".. .. crease tezintdo lume stabili.ca o regisire de sine. mi-e sufleml plin de bucurie.

gre il':. ciat. ura se ""r".* 'rcu... omorurile Ei spinzuririle intilnite ni*i.cat gi josnicia.}i*iiioirro*nr.preda. valori: 4...j-.l-.i rrebuiE airp. nu eu ?""' . eir c lui cu rv.ruzintca . ar.*rJi sare. (conrunclle/ Venea ckt Rezultatufunei impirqiri se numegte c. gi a.ostcap al riscoalei.ri.oi"a pri""ipii " ..(substantiv) voi .r.. (substantiv) t .r proprietari de pimint prin cooperativizare.Cit voi fi" ...rr! " . dovcdea nu ingelegJ se cl preaj bilrrn{icstric.ir. circums tanqi Cn si firr tot amdrit1" ...r un imaginar Biznae.in text estes ubstantiv(parte anatomicl) Hbria a f..ir"u.i-9i^convin# .rd.il.i. deacct...i.:_:::!:rrf: parcursul pe acliunii.(rcficuse din lotul .." re.-i"iiiJ)i...3d. cind altcine eralafel cu eI.rr-u omur dator e s.e. .":::*. careiesfiing acategoria giranil.r.in text estesubstantiv(.l in a .atribut adjectival... Dinamica ev^enimentelot piedcNicut deveni".. lor gi nedreptifile comise.ili..r. i. tot cint dorulamar" .tr" si ..propoziqie .iil. cine . dea vca.li.n I IlieMorome..rifuindu_se ..*rii.t acas"') qi idverb (.r acel rl rtu dc a fi. -"iluii sistemi n *.."rt. de r. t..-.ilfi il'iJ "trr"rin roariviaga.*.r q inrla rostul chitci rostul lui.evenimenteledep igesc..^r....i..* fa miliei.li-i"pr"r.r-iii"ar-re fttt o parredin pi rninr. ducirr du-scla Bucuresti s....-"*rriq"-is.rinire a arteisi ori ginalitlqii Marin.r. tor .-.".subiect. a ? voi nuveniqi in excursie (pronume personal. depiareposi6ilitatea fin"".personajul -mai r"-iiil..i"i religiea acestuia cu cit . Marin (re72): .. si tulburrr-1i.rie-giabsurieii d"r.Sctt indr totdeauna am admir* aau".i'".propoziqiesubordonati circumstangiale.a".persoana II-a.r-. caremunce$re cel si cerenu munce$re esterecompensar fel.adverbfari funcqiesintact ici.r rrrrveanu.:iil. i. ve llie Mororncrc esreut p. cadou"). Mai esteluna mea preferati. .. iir.t"i" si meargira r rco4 "rt.o -eit#'.r] memorabil. alder...Ci qi-oi facegrajd de piati6" propoziqiesubord onati circumstanqiali secutivi. (substantiv) Bunicabltea rufel ectunmai de lemn. ...r ur elenrerrt comun: ga"..6..rt... ochilimpezi rrr.e-an . sctrldari luminaeiernd .arnu stau mult. adversativi) d. cine .in te)ft esteverb auxiliar.or".. rp"i"' ."1"poi "e'-ri ci Moro-te in glas.Aga vezi.." ci eroui rearirare. $i dececre zi cl n-aifi tu ultimur prostdepelu." ::.. il. ..de de subord onaticircumsmngiali scop. . incearcisi seapr. TJ:: ". gi..ch.pa.tre scriitor cu ineg^r.. .c omplement circumstanqialde timp. numirul plural) cap .(conjuncgie ) Yenea cat plltee de rePede.. cht .. aie Subiectul al ll-lea A.t. 9ri.ri-a. eI bticlii o vdr alunga. timp' 3.fugurlan. des la Rebreanusi s..l * " --" Irr volumulal doilea nu areaceeasi strrlucire. tm ..rrrrir"t..t .ier. termecat ar""Fe preex$tentd. (denumire geograficl) 2.i l.propoziqiesubordonatl circumstantialide scop. nJt"L".ci ru vii gi-mi rpuicr noisuntem ultimiigirani p. )r I fapt......f."-. a 9i c..t"""^r"iri r.ir l *^i.. mai ... .t fco4i.ar.. (conjuncqie Vin la petrecere. ..li..existente.r"MirJ. lui demonstiri.'u .p."i scoP.rr lrttrl Accst sentimentrimas . tr"u.. scnr in opus ."gr.I. orice ...rror.in text estepronume interogativ-relativ. care ml-a nu nullJl c'piltrria.i. qimaturitatea: pr"i"i1t.observi p"r indrr* Ia uimitoare .Moromere ii..tareurmdtoarele * prepozigie(. ln text...u rugr..ri "inde).in t ext esteadverbde mod.Se-. cuvinrul ch.Liit?" orooozitie fiu .i.f"". Pr Ni.t"..Ca -con.t"t...A... iii.. avea feruimit.sidispari._r i"r rdi"t.seintoarci.i...chtvoif{') duYgrt de repede.. l. stirnegte Lar'ner care rerr(.o.. [u.r"aif9i.ii.p. il ^t'uoiolrntiio).gi viaqa ei de in liranil.. Am inviqat la feografi e despreCapul Horn.. A cigt igat la concurs doudcine romarttice'(substantiv) d.

i-pr"a'.-.. aproape peiinteasce . Biz_ $i nae ce-osi mininci.. i .iai l.-..i barn^"...i" r. pe o morali -----........pe .r.-..9ii.Maiar...i.isteargi picioaren-aietiur faci.iii-"r .nci. ci va dispirea J:. tvtoro-.acdrduzitse regis..""r..i.t'..a personajuruiMoromete ".tradiqiemilenard. or ra-. p"r._. ce-o si minr....egte declaragia carei_o in pe facedoctorului:..J il *"il.""a".i"* irur. ..t" in zise i"ia"p"rr"."i"r"-pri cum Eimaiares ..mi ? rimpitur. euror amficut ceva'am crescutsase copii gi re-amginut pimintul pini in m'omentul d"-f"r.....i..':..:T1I. asta.pe proprietate.....""' gi o _inlelipciunepopular-.d.i *j#ffi bazatd...iii" dus o viagi independenti!. ci urmi cresrneneacoperi_ c-". uoro*..t#a "pa"rind cujale m1i p." s.i'pyqi'a."1. mi.muncr..d.... petinesi tevedem. pur..-ry^::t:: civtrrzar'"girineasci :i_3[*. cuun ferde nesfdrgiti.consri in procesere sar ede conqtiinqd..f...'r...:. intrebirile p.r:t11..r cehlalt princiniu de viagi carer-.. ..ffirpre soarra reera care rezervatd'viitorqiranil...i"."'ii.n gr-mrspul mreci nu mai am niciun rost pe lu meaiiaieeri.:il.ilf fi.d"igq..i.." iord..or... rac. Miregia tagicd.ii' ri*J'...1. tuviipe D.-.bomnul..e mize_ riamintati i"..

optim.elevultrebuind s i devinl participant activ al unui dialog productiv.receptor(R). nevoii lor de afectivitate gi de gi ar"r.iectivele de referirrqi. uneori qi a cadruluididactic. 'asen-?..o.rug.or. in . vitate didactica.itt 1*-i. strategiei ln elabormea/ale[erea caracteristici. Procesulcomunicirii didacticese concretizeazdp r\n obiectivelecadru. deqinitor'de informaqie suficienti pentru situaqiade comunicare. tie. cazulcomunicirii orale.rnijloacelediimaginaqie.con. repe(e(adverb). popesc. elevii.r. muncirtt resc. c' al zecelea.gi de contextulobiectului co. . . rrfri:.e fort inlingvistici sub achiziqia . (pronumenchorir6t) Cdr btnct a obginutl (adjectiv nehotirit) Lo. sup rern. exter"r. . instrumenml comunicdrti. de atrac. iden.natura mes ajului.r. Mersul r.ii.de^irrdiferen lisau de respingere. municirii.uebuie si-gi insugeasci non-verbale.ii.r:i:e vi nor.tcrminat..adjecrive careprin sensur ror'n" compaiaqi a: cornpret.Iai comunicirii emipdtor(E). mesajul 9i si accepterolul care' succ esiv.eryd..eobose9te. *o!^. dul. de aici rezulti necesiratea . elewl igi insu. . (a se face c pard). adaptirii tice. general.originea sunrforme de comparativ lor sausuperrati a nlr !j:.egtecitirul gi scrisul.interesulagenqilor * calitateacanaluluide transmisie.gi faptul ci la virsta gcolari mici au ponderefoarte mare gruimplicaqiileafectivea le relagieide comunicare. desivirsit. Specificul. " -. cu o anumiti.i de scuri e duratl co--piilor. (adjecdv) Ygtg:l pe $efulil repede suba liernululuirde aceasti *"nif.i.organizat extragcolare.rt"r".coca receptorlgr ca erniqitori.i elementele Pro nunb"p"rienqa de comunicarea elevuluiesteredusi.l0l I (Jt e ceasul? (pronurnc intcrogativ) CEt I fost s-a. (a avea) un focra inimd.upiir.se schimbi: .rrl qi fizic de lungi durate.instrumenteale muncii cu cartea'Prin."Y su-nt la permanente partenerulde dialog.activi la comunicared in parteaelevului. conginururile gi activitiqile de invilare previzute in curriculum. fapt determinatde: .posteior..motivagie. stan tivali. limbe . aefn xc. .tient.gomplementindirect.contextul situaqional. 9i pe aceia B. 3. .perfect. .prin influenqele sedesfigoari irttr-un cadru institu-tionalizat.)t n.sistemcareasiComunicareagcolarl g i de guri egalitatea ganse tratareediferenqiad. comunicirii.. I seimbogigegte aspectfonetic.aieprinderilor de receprare exprimare-de-mesaje ln de ii.enea.i.subiect.urricirii la clasaI sunt determinate f"ctorf psihopedagogici' clas aI. deficitari sub aspectul orale g i scrise.ued"r-. 9i dominare-supunereetc. familie qi in grl$colaruldin clasaI are deprindcri de comunicarcformatein trebui e si se realizezeinectitotugi la gcoile intercomunicarea diniqadc copii.i'. in comunicarea scrisi. de ' trebuiesi aibi invdgltor ul/inviqitoarea didactice. dacticeEi acrivitiqilede invigare adaptati gi ndirii concret-intuitive.. exprimatprin numeralcardinalcu valoaresul. emulaqie competigie. exprimat prin numeral cardinalcu valor re substantivali. ne ativi.'. trebuie sl decoheze.lrr:l:-1nh.provocategi de eterogenitatea influengeloreducaqionale' puiui ti de varietatea ' sau Raporrurile de comunicaiepot fi de-influ ngare_pozit ivi. inteior.de relaqiide colaborare. .mai mult sau mai puqin fidel.elevul.a IV-a trebuie si fie predominantem etodele.rolul celor doui surseseschimbl alternativ.co-unilerii in inviqiminrul prim ar constl in insugi faprul ci. (verb) 4' a' patruzeo'.*orili fantastic. luttoaqte parqial codul.nu esteconsranto paftlclpareacceptati. g. petrolqer etc.i din educative acestcadru. acet ti factori gi aceste in vedere La claseleI .Caracterisgi qiei. i ar receptorui .exprimatprin numeral ordinal cu valoare . lexicalgi gramatical' ^ Trebuie avut in.personalizati. utiiri. Emiqltorul estecai rul dldacric.numepredicativ. b' cu noud . l' a sefacefoc (de supirare).iodurile celor doi fa cro. Activitiqile de comunicare trebuie si includl togi elevii. ob. (a /o si cinra) cufoc '' careprin.in canalulde transmisiein tervin perturbiri.

colglementindirect.rpeciali de comuni_ o car e'comunicaredidacticd.T#L:::.predicativ. "'"2. pgire din frd"J3' Valoareadescoperirilorarheologice li "l""tui de sucidavafusese unanim recunoscuti de citre lumea stlrntrtlce.til:i':::i!ri..i.ecomanica_ re or ald . Dis-de-dimineagi prezenrat bazinul s-a la de inot. 1.nume. exprimatprin numerarcar dinal cu valoaresubstantivali".comrlnicare.. d.#iff *ff*_era...orald . predicatulverbal. f.t*itrrr" loilgiunii verbaleo ginea una . g' unul .-i..:T:."#. h' una'.i unul . Subiectulal III-lea l' Aspectemetodologiceale dezoobdrii competengelor elementarc d. c.ardinal.patru .i scvisd Slrategir. tn.colari . sase.numeral cardinal carbinrri^in ...substantivali.:i. fo.i scrisd P rocesulde predare-invigare poatefi considerat:c. Seindnde o foaie gu.d3formare a capacitdpii de -comunicare.complementcircumstangiar de mod. ixprimat pri" . exprimatprin locugiune adverbiald. .i bund.cardi nal cu valoaresubstantival i.

l.instrurnenrc eaaluare de !-!:"d.:T*=+l'ru..fapt. didactice trebuiestraibi r ...u'.atitudini.' fi:!ii:'*o'"..-".h. . C"q"-r. .i .'"..iii.rrir.-.:. prin fapte.g."ie. rormureHt rcren[a sffategie Si. presa.f3:::...ffi :ft1ffi1'.:l_:l: De ::.u'". anrrenindu-idircrire in j'euri didacricc.teiteaze nurnele i."...1. .-...e rot exprimiriiorale.r3 fluenre.1::J.relagii alteperso-naje.i.{aeCalavcncu . hnecesariin '.llT{llxfi '.:1. opus.tI:. diu.poliqaiul.:1"..::i:..:.: ::j:lrezin td' etapainstructtviG.: :".ri. luiTipitescu..t.iiTi1l.i. ?.. .:ii.. Constitugiei i n .ri#3"*y!!fi dil'?i"q"si 'in"qii '.dif:tl?^ ti o ..L.i..RlcnetulGarpaqilor"."!.l pi. c.^J.i!.:a* 'f:ila.i.inuent...:"...:. if.".0. i::ifi::::':d.. t"r^"^Zt!r capactarea 1ory.. i" rie"r"l :tm e*_upardonaqi.i"".ie iertar. economici romA..d...rsqirre fri.. cu .riiiiirl ".".1u.vrea si .:ril)i.. l. avocer.:.ffi .r.li:*).':f.i:i:ii*ii*:ifiii:i:::ii:iiMi':::.:.Prin televiziune.i...'i7:::^:' o"" cu acek.t. i i.rscli."#t"t puncte a"pi".il _ti :..i j:l':. efevii tl .o.zitiei.$i". il*"Tiill i :I i l. *r*rrti.#pJlil:il:ll:Jj:.re.e:" ri..ta Joiqica.*.'o"'^i^ffii.:ftt'' ...il'l"uf.'Jffi j..ameninqind publiiareaei in gazet^ daci este Pe rsonajul catacterizarmai candidaiuta*.il admiripeCaqarogs..1"TffTf:-"t"-"1.n. ji". b..r.Aurora .:r:::]. lui Caiavencu.. i:':.p"dff f tfttt..n.tigii enciclopeiice-cooperative il:f.i'!. nu vreasi vorbeasci domiciliului.l So..h"i'"..9i iubita ..mt1ffi .'" ::r.""" i"ii"iJ." t..ffi.r ca armi'electorali.^iiiiii..".i1{'/..#:..i"i"i oral-oizuatd.i t"t.: (?.G gtiqimaibine la f# scrofuloei datorie'D-vo-astri .t-pro... c3mu nic?rg ."ji.punindtotul pe seaql.tt preal director'proprietar ziarului .. Pnontatcmebdc lede ..il......dil. ru.:'oire ro...:...ru*l.#.. i"u "iof"rir gi de violenqi .:... Congtient de abuz judeqului.'io. rrn..:: :lfii[*l":'. gi nrriintcriorizati.limbaj."t"i.:!it:....-J.A.". il.Hili::.. i"r.'..i. terergrtivc cleinstruir".'J:.. jocuricu Cleruetode I . sc va imbin.i" decit cl Ameni ngat va fichinuit. [.:T:..l.prefectul ei i...."-il.. Pristanda...ii" o:grupe tcrtcle ri"ffi::b#f lit crarc riind .{l(. de i l i*'U"re pe ietlqeanul tur*ettaq furi scrisoarea amor :'r.tt ""-i ""i cu ..i._. Jocuri d. H:..*:i.i!"i.l.d'fi i1.

i pierde..i-." al. .'J..).?["'.f':"Neplecut miniinti lnindu-lp.i deadresar".l i.9i pe Tipitescuil disprequieEte cagaDegiaccepticompromisul..nerabilul !ra..::.'ttl' 911 surprins i.. proclamindu-mi candidat al gazeta : .. .-x de 9rbunaeti*ai"ea lui Tipitescuseschimbi trePtat.To .iililiti.."re t lyq care .atit riu Pttttt . J.miesi-mi..'r"..u barbatul eltt DomnuleCaqavencu.. il. .re ) rca Zoei.ii.r.-i.. resrul 3. ao""aa ap"laii't 'iubite gi stimabile Caqav encu" "onorabile viola izbucnirea ""i"il. ii spunesi-l votezepe turmentat 1r.'cel" susqrnereacanii Zoecare declari .rl. Ce .. Zaharn nenea g*ci-I .1 politici""" "["'] vreau"' .Migel!Migel!"."m..gl"sci 9i."tr ferm prete n-qia: v191u "['.vtolent strrga re$l inspiimin ti cind prefecrul Se fi ales.r"[ii"t.l.:f"'. cumrnte toql'ma mai 25."l"." "" ce ceea meritin . ..pti" . r"u-f"t..l fu.fiiltt.ilI. capiruleazi! Se erridentltrisiiuri . TESTUT21 t Subiectul I 8ffffio*. imi'eii rpe rece RezistiofJrtelor flcute deacesta...:. .. vezi subiectur III_rea.._orbiritJ-L'iJii"."-lrf'..*::]asasin! vampirul!prefectul siriqi! Mi omoare . o..ilffii 'Z.Mare pigicherl Srajnic prefect ar-fi ista".ri.minlile..il#.l. ar itemul3." i"""ttut".1...meu!Poimi. d" i. ne esti deputar!. la .il'ft1'..dai .loB'n-ai curesPect"' si-i iril--i gata sirut .'i. u.pJ**t" i. urili.p".a-l rezorvarea acesrui subiect. se i Calavencu.l lfli itr"^t la devineameninqitor. ii spune slugarntc: "eu t otdeawe" ' 'oastri o citesc ca Eoanghelia ce-i M3.lilFi..t.1is9ne . caqavencule'.... r..Mizerabiie!".inapoieiea.' fil.""Jntul.""'uil"i#fTJ'. J.i" i"Ai.1.ei..r .. gll JVlon"b invingitor.qilah.Lfi toate lumea'politiie.Ei ! pe tavencuincepe .guri-casci"' Eu"sult Cagavencile"! .(cu i.rexut4...Eil. d-ia . : i:-gll: ipocrizia'9ivanitatea:. rorn."6 an mai binepentrumine! l.con. ?".ii J.:1]lr.. .i... hotdrh.9 vede.l"i. .l .e pardciparea 1 i.1nsfirqit. Ttp.tii'""riaiaatul lui neneaiahari3.'"tai ca mal -"i binepentrumine! coanaJoigica.. 'entru subiecrur rea ar rrr itemur 1.:*#:.upliiJ..tEi'for-. deapropiere: onenc ..Mi secuvinel ". ."."a'*. domn"' dJe el.ffitllfftj':#.oii.9ii cari ..lo"'u Iersonaj urai Nae cagaoencu ale comedie i o.rrs demagogic careprefectulil intrer upe istea sunt bune Pentru. func """.r. *&.rurgii.i*:[:".r"c' ..-J.e.i.'il.de suntcel dintii"' intrefruntaqii scrisorii promite..rr...i. ?"'" Primeqti scrisoarea"' meu.'t"Y'si conceapi l["*r... .d. caiegoric: ..fipatescu c edeazd:."ii.l.siJ -: : "aj"iiir amabtlttate 1.'"^.. il-ililt" conflicru_ f::::**": .'i:1f#tTr..gi-i ffi.."'i1i:tiij':tt"" pierdutd siNae seari oe parven ire declangeaz.*z de. ! Mi arestea atdt .i..1. u.. la aparenta..rn dirc.tt .::'.t. "lflt.or.iT-bdt..J 9i.ti.Intervine len ti: .

i" if-p"i Jir*rul.nici seputea."..."' _alegitor. TacheFarfuridi...".tiqeanului ci mai bun ales. a.r"t'ifJ c^ractenzarea completeazi discursul la Comportameniul intrunireaelec torale.. esteturbusiu.'j '"i. Pentruaga ". Crir"""iu.ri adversarului . .i.

Lts aj j*:":3: 1""t:: ::* _ Limbajul pers.:.. .. t *: "..o"ai :::l'.bih.i.]r .'tr.onul ui. i'rirrrt ii lp."rJ. "r"b. ( r--r-.'r*ofogi.r .". ..\f...* .etari tru .'u'i*)onon papr.x ad-it...r ri diiea.rn"" cal! ".a ) caoric iom iii re' .**.'i.'"U..ri'..r")i.l]t'"t sc dcclarr ultt"ptoir"r .. .. kili o sublimi. .tr!r..rronnj.-"irrr*r* cu emopia po* a-r birui. r"iiil?." ai.sonajului sugereaz6{9T"gggit Tqili.u' discurs.'tr1#::'3. ..rrtu.]j. nr r t em zice' dar Pse9te t " r dar le atribui e altor personalitigi nu ...:' a spus . ^ ^ ^ l ^ ^ : ^it-r'I"i"*i. .irgonpa tea' Estc aaocdpeascd emogionat.l .tr"rc indirecte cardderizare.. .^trn impreiuriri micilepasiuni trebuie... .....::)r. "-9' este limbuqie. poridcia_ incurr.. ...r.gi marpuFn onesrit(r.3.tr pe si Ie asaz.nirr'*.1.. iigJ4...rrii si suiera tribund: rtt sr.ii i. .^ .i6r.'..r"..to::. .rtiirafutui9i'demag."."rp.imb"ti"deplicerea " ar. "rre urnreezd inciierareaerigipi"ra"piri*i" dupicarc gi ir..^.^' " * 1..y .i decuvinte.care durat aProaPe au ...Dupr lupte N"" Caqavencuvorbegte incorect.. .:""iry:....-(ex pansii) to.ci Machiavelliin lucrarea I Gambetia" r ajungindsi foloseasci nu ^ .. ""r v r -^ ---1 --^ tterzecr -. EeAdAugI ie caracterizarel cir. hhrtii ..r. teva seascunde....i'.i.' ...trrg.su iubegti l meiergisisama q:1*" ci togin..Fragiror!.I ndustriaromini .r{!::: :ll! :::rrr: : " ei!"' la progresul !.^...ltli::::'J:? :"* tura o "f i1lir.nemuql: i evergl re'.'rJkr"::i#*i*" ff in fl"irra.":iifi"^ea miapuciaqa. '.."ri:rSizo rareare (ia aurorurrrr "caqavcncu pozd.. ra cdr:eilse scrisoarea. .se culate. cunoagre "r r l acestora.r"ilit.rrrr.sau iubiJ.v". i... i"i-.1..'r"ga1jy-rl. adevirad.i[ u"i.pil.. qar rc aLrruurs 4rLU r y w ^rv r' .i. t"sty. rr ?r Ifircursullui caqavencu' atitudinci]li t" timpurcuvinttrrii de d emagogi.. o""r"t .j}.iy.ie'i)ii'. : . frutt roT" cumplctd' sras Cu tremuia)':o. pr..^.Dupi tu . ::'rt"Hl'"T .. . modalitat: . reprezinti in.. rr.i..t: -r.p". o caacestea TL^r.".i.nJirp'"-r+.qil . vinera satveze. Aplauze &r.. *i.i. "..i.i saz..iuft'rtT.olini.". prne pdtdriaIa o p)rte.t.i i. Calrye... .. ..d trib)_'. l."""til.ncu gonqinei....scopulscuzi mijloacele".e i u n si n d si f o l o Se a sci .lor comiiJi.. . -pronunqi 'iir:I!'.T: d9 sursi p..^^...qp1ne t.il '"ill ali zile c6_ polijeifarsificate.. c.""1.: ...r.ii. . 'a p."i..citeazl max l mc desivirgire" 1 cl teaz a maxime.lii"itrir*isq (in lvtihalEminescu poeziaCriticilorme)rv. .""r.-:^ lipsest e ..si surr!".r*f a.rr:r-. i..brrrrd....fr"#'T'*r1roo* m. pr erecr! triiasSi lui nos !" gi conti ud.r. ir'ui.:yanni iit! . il"riirrt.i.ogia.nini. (pr. la ei . in *""u".iptu..rffil'.n a cte sensulce sto r a .11...-mai murr. e cr r hlim i putem zicerni.'pirufi.caracteristic nurur demagog.i personajul * .qara.."ji"etatea n ndu eiincur :.if'rruor..i a ...ili.'..-fiind-ti savurgasi ::ii:' !:^::t:.i. ii crri h[il:H:eunit reprici ironicc. ^ l ^ .@. pc or*or.unr.^*a.ilIl cu suslin]rrorii ir intrcrur)r stri.1i.!::::::. cu plicerea care N'.r..i-rirrrr idr.t.. r.. cit (Ptinsi" t ibot.

"* gi ilegah a lui Nae Casa ve. soqiapri e .^."r*"nache face * conte*fu raoparte a.il:. iJ 'rrcsta.Zoeil sprijin in_rriitoarele. ziv.t' 1 "mi. p"qt3i p"rea". surprir" fjtemzice..".. fiind legaqi manevrele "'"e.". si organizadtin ma_ cinsrea alesului . ii p" c"t"-l disprequiegte..ii.. priir#...."J.ilti.*"eifr.ncuperchezitionarea.:.i.:.-):. priniffi consdtu_ ! 9i ii. am su"..* nu el cel numit il facc i:6Tn ff#il*#ffi ca. scoali_re!.. tiiiegte situagii sentimente lui si a intregului ' te nului e pri-.il-i-otfi".U."' . p.nrt.zentatlvet .'i"dividualizare.....ire..i::.curar gtonal piesa : ! Muzica**::1. ii oferi diferite funcqii(un in Comitetul pe-r maiar il. .l.l::I-11.:'ti starulu i.. Unul'dinrrep".ip.toler indu-inecinstea Cftiqn dar steagurile).) dignitare): un om_riu.i. .iil...il. pr"p""derenti fiind cea_ directdconstr limbaj. .."'u"riu . principale prefectul aDueste Agacum sugereizinumele Tipitescu-.de ili..... i-. Egti ".nume.".(cu mi-aiiorr ..jiii.lfii"i.. ...^^+y..incheie .^mur...'i.*"e personaiului$tefanTipdtescu Caracterizarea politici..*. '''' "#'. 6il.r"aidatura. " ^ -o i rrl "i. p"E.l'. sd p-odovedesc.. p"rr...stopeazi gantajist pulsiv.....iit. .orr"gr..lra r{'eischimbe aritudinea.r'a"t."pr"r..Caracte:rizarea oii i".. prezent .1r.politice' (afacerea cu este Pristanda..il:-.a"a.i do. "zoe(rkzi nd"): (cuton-aspru.u... voteazi' nelimurit Pentru cine '' prinreplica poligaiurui..:.oencu euvoisi_mi trrtl' ii. rtl. fapte." *iI! seum'egte acceptind conduci. ^-*.Xr. mi5_ Tff!:.r.lofil.i": E."'._l :::re rerrare: scoard-t.. judeg ului.*.. galerie.i.at..:ilifi ...de doui modalitl qi cele -' Aurorul foibsegte rePre.:*a".eforf....1 spune vrea..i il. l personaiul t i t e rn rt l Ce f i rrturCedqeanul de -x .progresur ci cu oriceprer.qin e relaqiiamoroas cu zo e.cel de epitrop-.!Ltr:. ..rr..r....'l toql a indulgenta acestura' trer strdancl obladuirea sub siu.a *i"r.irililt.emeie buni. Je-qi d...::f. ."".irrisoare..ronrjil....t.n*grra .."i.?..i.'ZahariiTr ahanachi.il*"l::T:H*i'. .''peZ oe 9i de amor: de i..c^s^u"n trttgttnogtri?""' odati . dar o .rtTou. Eiautoritar. lV .rneglijenga a fi pierdutscr isoarea Lui mi aqteptam!""' rrahanatpt' ai'pt.3m. gesturi.poi cade zoe sF..c locul de primar.tul ttpul Polltrclanulul asuPra are pa liduir.o"r.^^*^^lio .7o aitindiniurullu i Capaaenci "gizoiu. p""r.Nu sepoate!O sd^-i oasele!"' rmproprie tate scrisi-l omorim!") in schimbul trebuie -oqirZivoiul. ingiduitor.air-o..rr-irhfiT.. siluifi"iiyirlrr.r't "tl :in comedieo ^ o . i"r'. iipropune si fugi scandal pentrua o sa"lva. Acuma r"ri.i: gestur ...iu"tl.:.rea Tipitescu esteimcompromigitoare. il. torcreauna. .H::r. 'i ".r'e...qi"".-"ju u..asresiv adversar -"i. .ir ru__ifaciriu gin_ai putur' qi-a Nu aiutatDumnez.a ".il .1j3il!tfi:. este $::{T Tipitescu......uin.promite esre mutqumit cd.. prefec. ..r. ".l rup publici: .'".t.r. crriti care se.r.1..!t.ru ajute "gii Ca{*.. ..-. Jo... .riau f.l.^-^i^lo crrnt caracterizate -e r::--r --^ indirectd:pcrsonajele sunt cr'creriT-rfe '#..upTrri....:t. E."1"coirediei.i.u gi-"rusine. . .iif arr1"I.t. din personaie sfera o pierd utd apare O ln comedia sctisoare -ii".ffi.it p.::^1*#lili.i.7ir'i.i comuneei compliciin prin interese .i."rii"Jini. r^la aid lut :.llPutt r :.pr.fi: Il "". 'ii..*lf..iregizorale.. autoritJte cu de determi nate relalt't'le gi judeq.... inindicayiilescenice.

sorii compromiqitoare.reasi neomoare. H .

u_i lesi_ si ca i:'...urmenrar enerveazi di-afarl ii este ir qi-r {.: s.*. AgamigiDandanacher p.". I"t.i:f#+:8. cu Joi_ f"i frrir"r"til. parvehirism. lumeti.tnecatf . . depilJepe cagavencu.:ffi .#:"] jurmentat: 1e-fu' :i-li daivotul^ "f'.ironia.i"il1.nu face lr.ni[r..ff jI C_aracterizarea personaj ului 1oe Trabanacb e capodoperi a creagieicaragiariene .:r r aaltul. t"-.. "" absolur jf... milcar prniaelectorali..t. ati."riJl: .. Tipitescua gtiutsl imbine'amoTr r $tefan gi isce'siu'eapoliticr.^": :l ari.d.:igl r"i.. 1i.**.td".t'iu. atitra vreme linrgtea gi a femeii mea pc care_o iubesc.* concluzionind' person"..zdrobitd"..4l6ngi.nd..prioired .JJft arrahanaclie.::f'Jiil. gi din apelativere (ticuri verbare) ono b ".:iii. vre'."...:1'"ff1.i ra fring.r.se repede el stigind *..*n. .r. .r"iir.rn2rzgir t"..i. d.lTH:i'ili1'jj[ilit**lf *l'c se r""ai'"e .r..f.'i. comedia 9i pnrdatd gi-a o scrisoare nu pierdut direct prin ind.qa d"r.?11"T. elcctoratul democragi"tr.r prjra. nlndu-i c"rer.Itr I zrhrrirTrahanache recunoa$re insugi impursivitrtea sru: r Altminteri uliti-a.'.it.. "."r pri" i. banii:T$i": coana trai Joiqica.ei caracterizatd ffi.-.rll:fitliffit:t Prefe ctul nir^1a.i. Orgolt * "riiuJi.qt. comrc...iF..*rrir.J :l *t' :l.ite o uinJ"-o'iro"re..ul'-ft:..ll:.r_"!. personaj c.*rffi.r" p rinciparar aceitei comedii moravuri.ndu-se un fdtoare".. advers :'-..un"r" aprieteniei .r.iciJr.*.l lernur.: i: :d. niEre sunt . .d"i natd in brdge".i#. ". .hnd ' spre Si . un o e p naj fimt':lltlmn'.i tipologie ....ffiT1'rfr.. -EtE Hvulr!4.. rmorar rtare.. ..uio."iar*tr.cu necinsre. .:..''.grpnn trisituri comune arfl-politicieni..cu pierdutd... frd.j.e adversari.icapiire scenice^si ye{izorare.. Si du-i t oatd . .a e "ihr.rerteni nqeschndd'.intorchndi-se' el cu o.".i. eneigia .".t. rotosep .rugdtoare foytl ernopionatf .1j:t]-d]Treguiegte spu.duperati' . pr. ar_ t.i . iute. .*t# i . timabil" u ra ile s e'.i.:il.!:q..J--. .lffi:llr..: * ogi.."i..i. ff:fi:::tlffilllt: atitudinea.?: .nd"'.r i lt't&ffi :r. ...T. c. .l" .:ffi gica.. si . .^1Tlir-"r tli gTi cite ori tulburatinteresur. prietenurui .r. energia.* .singurd..**f.**i. babachii.r.""i.nerioasf ."r.3-danache. *ai. neneaci.1i:tiiT:LH1::..ienilizat. . . pipdtsi uiti.isituri si atitudini individurlizanre impulsivit..-. a literaturii rom6ne. dupi ii intere "gTryliTenrul. ccr...tf:IP:t! pcrrrrri utzo esuntsingurele personaje vorbesc care corecr. Ce De fapt.:!{'. mcepori.il!:t:'. f. Ghigi pristan".i"" c arerespccri iiil. ie 1t:.ii. Zoe . .agitatt'.i.. nhotdri. da il caracte iizeazaeTacr...fui ioiiri... poritici.a 'roanaJoigt.ri-_loc o*gi r" politici a viemii fe mera are nu drepturi "i. i" ii" j l. .:ir-li:liei ardstice:". ci t fiL}J. .m ie" i. .in toatepdrpile". rn gare'ade personaje' aparte.fft.cu..."il.portamenr concepgii stipinin corrr gi de "r.ipna sdsejeleascd cdzi.ntt"i.cum dicteazi p..#"':tffiT"eers m I __ _ . ..Eiure bun i. "-i.r.

fr t .Ai p.-Pel1* ... Zoe gi prin limbai..simplu sl-l ordonalui Pristanda elibereze.. !" Devi! .rno"gr" Lu i onoarea' Tipnlui itotarid si sprijinecandidatura Caqaven{pentrua1i salva indui oqarea acesultimativ.. redeizbucnirea voi f i luptat cu toateimpreju." nenea dumneata Trahanache. chiarin poau eZo. gi afuncimor..iii ".nea dlrzenieil facepe Tipitescusdcede2e' tot de candidatul li centru. ii gipromiteajutorin viitoarele in manifestaqiacinstea r i.b... voluntari. Finiqi. mi iubeqti eutriiesc.dar nu voi si mor pine nu cu r trrilegi am si lupt ! cu tine am si lupt din toateguterile. cinelupti cu..tipe".tem dati acestuia lui Farfuridigi Brinzovenescu replica luti..Caqavencu : alegeri dar alesului.dar 9i feminitiqii.ni. daci pur gi..rAzAid" .Joiqica. ordinel GhiqiPristanda.o"Ju.'vom luptacontragu'iernului scnsoarea catear ci ii Pe ne iro nic-incisivicind Dandanache spune nu a restrtult folosigi alti dati' putea-o ^ f alcu gi dupi cea pierdutscrisoarea fiind ameninqat poligaAflarin mareimpas ii il il iautn sprijinliZoe.Cag dtrza qi autoritara. lupti.. astizi. poliqai.Eu sunrpenrruCiFvencu. tine...te. pentruminl.ori nu. i firmitatea' dar autoritar.Zoe'ii inPoarti-te binecu el...no. zdrobegte-mi..'." meueutoatev oturilelui tree.Du-tesi ia locin capul ' Finalulfericiral'comediei ceva se --toqi adversarii impaci Pen truci ii unegte in in prin politicS.r-.cudigiitate".M-ai adus ori aicil-Qt knge).lacrimile.ncu.]si Este si d e gi bineinteresele dispune mijloace gi le satisfaci.nu e evidentfaci e l gtie-de nache e naiv' sau cepti aceasti *Lucid6..acum. 9iai. carese. prin io..ca cuvintul duios.!"' lasi-mi in tuia: . mai ale s nostru"inseamde recunoscut toqi:pentruFarfuridi.partidul Rolul Zoei este noi Zaharia..ei prioritate.J sepoate Vom lupa contraoricui.pe.rqinii"irlbdare.g lupti cu mine. Femeie prin aiiindiruo oJto.madam [adiciTipltescu]. folosindarmele g i igi impuneinteresele deciziile. ni ..cagavencu..i. d oting"Ju parvenire .rir* Caqarr.peionaje faia de ea.aitanu-i cea urmi Cameri!" oattl.dupi ceprin lacrimiincercase respicaq ii tescu declare iube gti.. . prefectul'Tipiie scu.. sjap[-mi.ziceai mi iubegti Ferml este cind afleca 9i O tt*ti.'. cateamje1Omoari-mi pe minecare-te-am si nenorobire. In buil st iie p. sfargii." (bo9ar(1)mi.. scapr-m{de rufine. . la moa rte.Di opt anitriim impreunicafraiii'. vencu:.Finice. . Estere levanti : opoziliei candidatura susgindnd partidului.baibarul . personafiarcaZoe i-seimplinegte ac1iunile .. Pentruslugarni cul absoii acordi incredere ZahariaTrahanache iia" lif"f"T siu. il "l. Ia o-birje9i-vino si nu vii fdr ...ir.omorinainfit qotulpentrutine.a pxi daci ai vrut si-mi faci riu qi n-1iputur.[... dojene9te.e'disprep' ameninPdei. iituaqie. lui a*iiul b.. Aceasta umile."rt togisunt corupqi scoate evidenqi.. 9i scandalului.. mor in rugine. daie mi iubit ... :" Replica Trahasiu prietenului cu Zoe qi acrelaqia e ambigui.n-. cdZoe gi prefectulvideazei nteresele ori pe zic: .eu am si fiu tot buni ca 9i ffii"iii din fii mesei: zeloi. tot unae.A ide.a o bqinutsusqinerea prin 9l"t"j' Aeamiti Dandanache.rir' ... cate. !ata191cu [' cI tu .i.pretinde sificatl...sl vie cinivasi binui ascipe.tri.

e. emaiera dinsul.i.rf t* in hrtat. ei I Apusdesoare deBarbu$tefinescu Delavrancea Caracterizarea lui $tefdn cel Mare Pentru . Formele Sg.propozigie serbdri ierdle are organizeazd Primiria Municipiului Bucureqt i obiceiul1/de ?/ period.(. ase facefoc.iiJ'rpr"r"ror."rol"i-riacestui subiect. ivirea/aparijia.rcrsonajurcer din gi mai I 217 4. consecutiv{..(verbcopulativ) 'l * atribut pronorninal doringa : fiecdruia/ ei/aceleia.*9i.afiesteverbpredicativ.l / De egti corrdiliona'le.propoziqie de pronumeluidemonstratio identitate 4."" t"u''"nt -' i. iI ffi'tri...a hotiriqea de-atunci. l. N-Ac M. r. a se face galben. .:l unpersonaj dui'1{dcauror si-i. Interesul ntru citit/tnvdpat.i Pl .. reprezinticategorie ea o so_ p'vrt cuingi_ Tesul Z. facede duci.a sefaceluntre qipunte.-a de indicativ.il1. a i se face dor.atribut adverlial: cas a p sik. a. mai alesprin relagiile ei cu toate celelalte naie. . subord.. . a se face stipin. doi . a i sefaceo favoare..propoziqiisubordonate .substantiv: trrii i. r{mine persozoe nume comun. pli lcerea clurii.si plece Iralia l"i ioi. relevi faptulcd.*nT:ff ..t"-fi. a se facedeEtept."u "r.atributadjectival: copii. a timpur persoana . cu rnarind.acrib utverbil .iJ il Ins "o"n .propozigie subordonati rl Nu gtiu 1/ cum s...De aorbipi1/ MI fac2/ ci n-aud. nii. : le genitival copertele cdilii."-' in lyT"lg in o ln atelier.ffi."tirr.i. atribut substantival prepozigional: ciriri de munte. subiectiad.a i se .aintimplat?/ de am nitat florile newdate. ln texr.. circum sanliale Pr gi P. 1. $untstelecdzdtoare. .e nedrtePtdte pleteleabia in' pe nevoirdea Sti.H:i1:*l#:.maieragidinsul.rl i''ihi.) (verb romineqtiqiuniversale' corrrori culturale La Muzeulde Lrtdsint exptuse auxiliar) Risiritulsoareluilama regs1gimpresiondnt. ochii lucind. vezi ( lrncte rizatl direct gi indirect.li rtil rubtil aruziv.2/ Privea at0tde int ens. a i se facefrici. de rednai2/ cd. cdrangind.. subor donati P..j fi"at1r..."""rr. P3.g. -.if ix.onat d .) gi m ai.le bada 3. atribut subs tarrtival iubire cq de. . de.. imoratitarea viatapubricr privrtr. acelagi aceluiagi acelat_l-.ice.acolo.. B. -'y' r ln uneleregiunificatul ' era sL'"'qh estedenumiirnai..trff . .. rcel.Qi1I blrsanL. subiectulL Subiectulal Il-lea A. expozigii atributivi. a i seface loc. giun mai.'l consecutivi ' circumstaniiali P. .propoziqie subordonad r/dete infiora. Ningeacu fulgi maril/. lalgi altl unelte fg dedulgherie. ' circumstanqiald spbordonati P2.r.. . . e Vroia. esteadverb rnai g.tntext. imperfect. thrguri de carte..rrf]?i'ij:H:?ift.propozigie 2/ ndzd'rdrtand $i de-afi sdmor t/" (Miorifa) .3/" (M ihai Erninescu) circumstanqiali condi$onaltr.

conjuncgie.) .r'orot.. nimeni.r:1it proclitic. a timpulprezenr. . N-Ac F. (. Dpenrruca si pogi sta la Moara-.substanriv: curresunr ln mulgi puide ragi. persoana III-a.lui este*r:::t_f.ir. ln rext.'::.: ira . tut . numirur . acenaqi aeeleiagi acaleagi aceloraqi acelorasi . G-D Pl.p.adverb de mod.iril...Hlrl a prr ..hi_berilor. de pl .firi voia luilici.. in zadar.coordonrrori.p ronume personar.. 3' daurui cartea..ri circum_ stangialide scbp (finali) .pronumenegativ. copulativi.u .i.rlli a 2. era verbpredicauv. persoana .1l. re f aci gi om ar rui rici" j "si oi*""itie subordonati subie*ivi..i esteverbulpntealaformade indicat iv. _ pr.arficolhotirit proclitic.subsrantiv: Triim tn ei r. subordonati circumstangiari "cici ["'] mai rrebuie" .ropozigie de cauzd."#il. u.-.iocugiune adverbiali mod.

.. Llpugneanu promite ..r'rrut.era.acticd Pentrurezolvareaacesrui subiect..frarerui Ili.a .n! l l' ln calitatee care.doamsI in na Ruxanda1l infrunti.i. rrecerea..ir4lricate pompa cu roatl cuu.id.-i.4il siu.]it.rnu. At":<^""a* iip. nIil.t tn cui.subiectul III-rea.. rno"rrea "". sX lui re.*i ca.l1^... capodopcrl a literaturii romine.i r.oin motive p.dtiile doamnei Ruxanda ai. cele urmi . Trisiturile antitetice celordoui personaje maipregnantinscena ospdale apar palui.i.iiu. r\oore lea originusare regise-gtenoblegea " comportamentali."r^-rri::. reqcgi x ci lui minioasi.de aceea incearcisi-l convingi pe Ltrpugneanu inceteze si omor urile amintindu-ici in jari gi la hotareestelinigte..aiiiitriiT "'iI*rrrrtr" . .doamna Ruxandi.ir..principal. pe ar.Degio avertizeazl nu maiincerse intervind treburile politice. ierme' antiretic pcrr tt" personajului.i. . mai alescI acesta... c u cu cu bot:ft..el a dqvenitfoarteputernicqi temut. resrul 1. qi de ameninqlrile de boieroaicelor ciror soqifud ar ai seseriucigi..rr ii.d*iipuq". ti*bo1 ut p* sonajului.Ai vo rbeqte obsesia careo arevilzlnd imaginile de pe boierilor singeroase. boiBrii hnreziseri ". i." q: .tiu. ite'rrrr 2. esteimpresionati jalea. Caracterizare doamnei Raxdnda a ln nuvela istoriciAlexand... capetele u cigigintuitepe zidurile curgiidomneqti.itemurI vezi al 3_. in din sl so{i. fiindci . oestirnentar:.-f.Ti. litice.." floarea expur r argi$isoarelui.O tnfricogeazl.Fingaga Ruianda"'^"r'ir"iii*"rlq..itenrrrl vezi al r romhne cicra. 1l roagl si inceteze omorurileEili . Tipuri deproieaared.o. nu ce hi-i.l-i Ad.uii.-i*" ru radlui s?ru. rel..iui. dac6 el-arfl-.1 rn realrzerea nersonajului.. \.r stefan.. aurorulfolosegte .i.. Subiectulal IIIlea Pentru rezolvarea icestuisubiecr. Tipuri d. se in pe Lipugnearru ar fi vrut si-l iu6eascr.. spunindu-i ctr vlduva unuia dintre cei ucigi de el a a meningat-o: sI dai samtr. subiec tul III-rea..iii-r.*rna* Llpugneanu. Ruxanda de"inE.' .".copiii le sunt strnitoqi frumogi.r.. portretullt zic (.sp-un bnicairorruptc s6 pcnrru medalia cxpediiii polJl"No.ru ale studiului lirt tl. restul 2..r*i"iiii_r." simgire aleasi... ii Zimbind.r.il" i:::ilt:_.un leac de frici"..nite unrir"iiiJif* ursurorid edomn.rincipiulcontinuitdgii in realizarea obiectivelor-cad."rci-.cind Lipugneanul oferi leacul frici promis:piramida capetele din boi .iii de i..-. domnitorul .i. care_l bi pe ruise aeel Jo lde.iar eail cinstegte iubegte o soqie qi gi -l ca supusiqi ci nu numaiprin consiruirea lui bisericilor obgine va iertarea Du mnezeupentnr faptelestrvirEite.si rezolvareaacesrui Penr ru subiecg l "*rir*rrut r...i. punemlna pe pumnaluldin cingitoainstinctiv ..il o . lui '...tr literaturii TESTUL22 Subiectul I I Alexandru Lipusneanul de Costache Negruzzi Portretul realizat autor secompleteaza descrierea de cu aminunqit a aspectuhtt d . carefrcuse seduci vesr ea si tie sprefemeile romince)Eiportretal*iiit.lqrri.r"idere" ceru r frate.-o urnbr.. orimpic. "rb PetruRares. rard. mirropolitul.ll i.e exercitii 1' P. stietoi.ii..:. mai Doamna Ruxand.' i...ru Ldpugneanul costach e de Negruzzi.oregn suroru mele au optat pentru cursul di informadcl c.t.oroitriirorea diread.s.r la 1. u' personaj se cundar. Sp anciocAiSroici --'&"i i"* erizarea indirectd.in rocul gtefa'. cu doamnl"...i...cp tatrunanim. cu lnglduingi gi indurare... Principalul miiloc de earacterizirr ri^eifapt... ir.rr.

Capodoperi creal iei Cosrache a lui istorici.Personajul cdracterizat este d. .Introducqia"din nr.irect citre aqtor gi tre AlexandruLipugneanu m ai alesindirea. cailustrarea proLdpugneanul a Dacia gramului in de rornantismului romlnese nunl4t Mihail Kogilniceanu . prin fapte. taciti a mitr opolitului Ai qi begte ofereiertarea strpregtrteasct si-i nouluidomnitor.fiul mi nor al lui ungerea Lipugneanu.Yilzindgrozacare de i gi va priveligte. Spancioc Stroici.DacIvoi nu mi vreqi.. "Mahinalicegte paharul Lipugneanu. loc si sebusaler in ..eii de rilor ucigi. personaj ceface secundare nuvelei al gi de cide lebruin istoriaMoldov ei.lncl din primul capitol(cu estecaracterizat indirect mottoul . cum o nurnegte naratorul.a$a cum o sfltuie scceidoi boieri.Duioas4 gisili6 mai maml" trebuie aleagi si in tre bilrbatgifiu..easesperie".atitudini. era qi din inspiimintati dezgomotele zvonurile palat.. opera literarnAlexdndru apilrurin rcvista literard. cup-rinsl remugciri de ln inRuxanda rimlnc un chipluminos. aqezate dup[ rang. 'Dintre personajele partevorn iculMoqoc.femei a cure.. este mult deboieri".Mogoc bsietipul boieruluitrdditor..serugaimpreunicu copiii.. si-l miloasa bunadoamniRuxanda trebuisi accepte oFi veasci va . Negruz2i. '. intrigantgi lag. personaj un literatura romini.i pentrusalvarea fiului lor gi pentrubineleMoldovei. 1/1840.Bunadoamni".qi cu aprobarea caresegrlTeofan. doamna teresa nL Cardcteriz4reav ornicullti Molo. i . Lipugneanu Ruxanda legin{.c modelde nu-vell.cu icelagi a rati disprequl pentruslibiciunea doamnei tot femeie.relaqiicu alte gi personaje prin limbaj. persona jul . Gingaga. doamna zdmbet diabolic.'i).cin d apare Lipugneanu o ducein sala ospil aritindu-i piramida.doamna Ruxanda toarni otraviin lui dar pentrupicatul sivirgit.euvI vreu.

Mtcum.). h'priji nul in zilerele.savureazi" spaima boier ului.acesra ia deopJrte Motoc si.urLru.tosuldemine".promiresi construiasci bise rici... M9!o.incearci cigtisI bunivoinqa Llpugnea nul..(cu tirgoveqii)careapare.. )^ t-.J.1i redobindirronul.ii determinlpe boierisi-l arragiintr-qcursi.n esre ! verde !.. buitor: ._y ' bortn.rrr. ." insr io-nului i-o i""r.tronil.t. directd).'b"-o sr nezeugi si posreasci pini la sfirgitulzilelo r.rvul gurtezan".se lamenteazd...sptrt arul lptncloc0l)trolcl..voin1a. -_ vreasi cngtige timp gi bunivoin qi.Lxnus qii. vel vlnde gipr... st pre I'omsa. Dupi un momenrdc 1 : l-lpuln:anu uluire.... ii aiigur.sirutimina]aiemeni cinelui. Caracterizareapersonajului colectizt(mulgimea) unpo*r^er sugestiv-pi.dtn solta venitisi-lintimpinc Alcxandru Tccucigi pc la s r-i somunicc laranu--l ctr vreadomn. porrrr.silinai du'sea ride".". In capitolul treilea mottoul . individuale a personajului $i .ca mi ugureiide bleitemurile sd nJrodului". Moioace invechit ? rrrr *r f . l:.n jecmlnea. slugarni c ipocrit.d"piittr'" ir [iocoi l" toffin. pe realizare". lui voinga de ficr d." domneastrimite armagul.i. Negruz zi erte tcriitorullate introduce ^ . i1.ut bineci a sclprt de ac^egti_dugmani.iu."este lingatdelceasta. motivind ci nu esre pregitit sufletegre. glas". *p: t1 te maispovedegtice-ai si spu iduhovnicului ci egtiun tajha.f . spredeo sebire ceilalqi de boieridin solie:.ti" tin n'uveli: mulgimea. care-lovaq ioneazi voievod. ipuneqi qi-i ci frl3 rcestfel plite. s. . mulgimea vine agitetiri". ..ol artisticr "" importantln istorialircraturii romine..Caracterizarea lui.. irui.. Ha ideI luaqi-l de-ldaqi norodului..dpi. cdlowlboier.FI Vo.tptli.. Dispregul vqievodului total... incercind si-giascundE groaza. ln loc si mufce..tl . in literatura romAni_persona capitolulal I II-lea. Moqoc mullime a pe gi d" 9i "er...h. u{ravulba". prE r." "r..ecuodrre..in? ? "9."..ecifice' grup unitar.ln colectiv.dir".. il rosrind o replicrrimasi celebri:'. ..Moqoc.. d.Precizeazi+narator ul (caracterizare ..]]:lf lr sprijinulo6reiturcesti s.te Alexandr u vodi celorce pradl.La osprguiin "r .c$por. .il:iti".ilnd. in tine ? Eu tjiert inse...Dartu. .... direqti a personajului realizeezi prin aprecierile si qi narahru. darclinginindui dinqii. m-aivindut gipremine.re. Dezgustat.. Costache Negruzzi demenstrat gi.ales..t...ca aflece.il intreabidaci a ll."r. . n'ag ftr r un ndrrriu de frunre.egre 4u-l va ucide. conflictuldintrc -.carc.r."1" ciudate' ci acolo se pett'ecevenimente dgfinitoriu al acestuitip de personaj(caN"r"ror^.pd"cd.rnii mult mort decer.progti. Jvlogoc rispunde elinsugi ci iniengionaie si-l rfltuiascipe vodi la ac easra.l rcllunle .. de il pe Ei llltsflcut. i.v.urt. lingemina care-lbate".l-Li boieri c6qrig e-bun...r._.il. Lipugneanu trimite la moarre.L nii. ca urmarea zvonurilor curreavoievodali.alta parte. mai lui .iar cei care-i capul cer suntpro$ti.Capullui Mogocur.in. cel caie-oasuprea gi-o "intr-u. Vcvcrili. seroaleNisciro"r."i .cunoi.a sd mu lgiriea.Fermitatca tlpuqncanu. Cinic. domnid3 . spung_m l l r n n X +X -X '.a mliestria .1. Incercind-si-gi viaqa. da mulqi". c-ai indriz . salvez e Moqocdevinelag. m-arvanout sl pre rnlne.... --^.... cind m-agi.drr:rn.^ increde^ ". ce te asdel Alarmati de zvonuriinfrico$itoa re. Moloc ai Lipugneanu de o parce.9i ..-. increadi in Cunos"ana"-i Ei bine...^ -^ I ^r .^.Iitffi.. lui neEriind soartiil asteapte.cerecap_ul lui..lor principal....capullui Moqoc (cu al vrem.ihologie ..gara. care.rt "L.. cu manifestirigi ps.-o .ating punctul culminant..Sestridu-iegte induplece si-l pe voievod argumentind este ci mareboier.r".nure maibocicao muiere Fii romf. iin ry torulul suntucigiceipatruzeci gapte boier i..rnicul partc.. aivindut preDespot.p. inqelepcirrrr. in"i"r.aliruriclcpostclnicul facc grin frptc i limbaj. lui *.e o6rei turcegti seincr eadi eI. .pi ur.i a. Sadsftrcut promisiunea 9i nitate.-in id J..mulgimea. . nit r crcde iar mi vei putea cfl ci fii"a"_i trl ii lngela" ii fegedu.. ci:un artistic careacqioneazd Personaiulcolectiareprezirrti oamenitransfiguragi sp.i.ticditulboipr rdcnea putea"ldusmulqumii cft . cu obginutd.c i{-i celorlrlli r. Mog oc comporri se lingugitor lipsitdedem.rio. zltor? o gtie.il.toati Moldova.feruinau -t . .

o de aici . Venisefira si gtiepentru ce a venit 9i ce vrea. . "drr". bi'nuise .. astdzi.masecu gura ciscati.f.. riu .t de adverbiali mod..adverb de adverb mod.Jii-"" .a. tof de poimhne. mulqimea jelu iegte povarablrurtlor.i.surprinde conTportarnentul arma.... iui" i .Jicilosul boter crzu Forqadezlinquitl a mulqimii ag itate careintru o clipeali il fecu by.mul it devineinspiimintitoalg. uluiqii.fiindu-i trebuitor si-l uqur eze ."t"' Sintlqin Ur"q...i.t" idrei acestei . -.strlnintreiare.id rei acestei forqa distiuctivi.al. menea a sfirEit.Capullui Moqocvrem!' '' i'"i3r"i it.'ig".. dispreq neascunzinduli proeti. .i. Ea nuose clif. n."duc.adverb mod.'*ii".er.norodului" (capiiolul l. toqi cei prezenqi .ide ci sunr de si ura fali de multime.Voievodul estecongtient forqamulgimii:.eturnle conboier....t.""" I)..i civa'avea"neuoie . . "u persona o cu multe capete"consemneazi trisiturd caract flstlcma ...lriv haotlcala ulcomportamentulpersonajuluicolectiv caretrecegradat de la.rori in text)' de de 1...faptele.de negaqie de adverb tirnP.t..r.un qa pisplgitor". niciodatd de pl .1." la cruzime..qiranii rlsculaqi(in romanul Rd.. Doa.. de-agata .tli". pe rsonajulcolectiv in literaturi .da. (repetat pari.. capete.ul trimis de Lipugneanu ce vor' oarnenrr ructeri zareindirectd)."Proqti. .Incepu a se...blestemur le ^M.ornir" J"lrorrric ul Motoc..locuqiune de astdzi. ii de ace a promises de ._In de se din Revenindu-gi uimire.incepuri Striga-"" gein cere.adverb timP.i'i.lntre6aqi de Ia agtePta a.er.atcy-t...adverb mod..:.rr'.. Odatlrostit numeleacestui se ficurd un glas estedupmanullor comun gi-a tuncitoate glasurile stati ci acesta si acelslasstriga:.gi a infa$9. de..:. ceteqi a sei ntrebaunii pe ilqii ce si ceari.adverb loc (repetat datd)..adverb timP. de lui M"ofoccI nu va pieri de sabiasa. Scriitorul a intuit.. 'rnereu de mod de continu itate.scoala).. o de o de timp (repetat dati).iip.nrrl i.d.Prosrimea .*i.i.t. Subiectul al IIJea A.. predicativ.te adverb 'mkne* adverb ti mp (repetat dati).. agttaUe sale ci.'nJUt.

sirnulatl prin carecopilul. A rdrnas incintat de frumusegea silbiticia peisajului gi monran. gindurilemele sunrdegarre.(verbpredicativ) !. spiritul critic gi autocritic (micar incipient). si avind menireas i captezeatengia sl-gi dezvolte deprinderi si-i determinepe copii si-gi insugeas ci cunogtinge. facrlheazl. gi aten{ia.asrizi". a pierdevs. 2.propoziqie mr subordonati atributivi. este.advcrbde modfdrd sintaaicd. Tesrul2. B. (pronume personal. in grijorare. OdatI ce sa oferit sd organizezeexcursia.a cigtiga. relaxare. se eschiveze .rdverbdc mod.a spera. citit"scriir. mai .didacticesteo metodi de acqiune participant activ. de relaxare. avea a incr edere.Metodeeficiente tnsugire elementelor construclia comunicdrii de a de vezi al acestui subiect.si de cunoa stere.cl iiua demiine aresI fietot b. persoana II-a. o Jocuri senzoriale(viz'ual-nr otorii. lariti$lor de v irsti ale gcolarilor. Subiectulal IIIJea I 'l I '7.irtsugirea Prin joc didactic se dezvolti g6ndii gi dezvol tareacapacitigiide comunicare. subiecrul III-lea. l. Jocul didactic creeazd.Pentru al rezolvarea acestui subiect. Am discutat zoi proiecrur modernizarei cu Je oragurui. rdrnas a acasi. numirul plural) a El ao.-'*7 .ttd'mr convinga iunere sare de intenqii. mai mari sausesimte instalarea e ori sesoliciti ef orturi intelectuale elevilor. subiecrul II I-lea.eiinigte. cu operaliileei.d ar gi cunoagtere.su bstantiv propriu in cazul vocativ. sp iritul de observaqie de cooperare. a supdra a bucura.p redicat nominal. mulqumi.str bucurde ziu ade. . un ei mari personalitiqipolitice. 1. Con ceptul cuniculwm de . fdrd funcaie l' .si datoriti specificuluiprocesului instruc. v gi al dis ciplinei limba gi literatura romini. a a setemevs. pi . Testul8. rnotivaqia rnotivatia roie ioc. ri a congtientizadificultatea. ginaqia.niciun pretext nu-l indreptigea si .ador i.e tntdire Persoana I Persoana II-a a Persoana III-a a I I 229 c.ifizic.Iocul didactic creeazd.propoziliesubordonati circurnstanqiali timp.. reglsi. Noul alessuccedi la pregedinqie 3.rdvcrbde mod. sintacticd. conferi atractivitate activitigii d e inviqare. memoria. o voi pierde. (verbco pulativ) Fiind bolnav. . trebuie predicat verbal. spiritul de competiqie.limbajul. Ano .) (.itemul L Pentrurezolvarea :).teami.. Escaladarea Everestuluia fost o bucurie totali pe caream triit-o din plin. vs. corectitudinea. vezi : ' : 3. Forrnele pronurtelui d ..auditive).tactile. agitaqie. sdfii om . Caraaeristicile jocului didaaic in tnodpdmhntulprirnar In inviqiminrul prirnar jocul didacdc capiti pondere aparte at$t datoriti parti.pina:uz /vitz/pi" piit copiii trebuie si rec unoascianumite obiectesau aspecte naturii. de 1.cit. voinqa. igi satisfanecongtientizdnd efortul intelectual 9.itemul2. funcpie tr .invafi jucinJocu l. 2.subiect. frirnintare. a tignd (tihnd) vs. (verbpredicativ .de exemplu.se desfegoariori de monotoniei.ln jocul didacticseformeazi t rislturi de caracter:stipinirea de ribdarespectulpenttu coechipiergi pentru adve r$ar.propozigii subordonate subiective. 2.. . { "cl .cit vom staaici" . sI le ale si realizezeanalizagi sinte .. Voi in text este verb auxiliar. nevoie de joc. .efortul psihomotor ln inviqdmintul primar se pot rcaliia mai multe tipuri de jqcuri.II cir .. Jocul didactic trebuie integrat organic in structura lecqiei. sl dinamizezelecgia" ofere rela.. .) 2.

a.denumeasci.e dezooharea oorbirii. Au venit doi dintre concurengi. . si descrieaceleaspecte. de exemplu: Jocul sunetelor. (numeral ordinal cu funcjia sintactici de subiectj .Intr-un anu mit fnoment al lecgiei se ^priveasce pe i.r"arira !i si spuni ce aspecte naturii obser' tle cerecopiilor si .eobserttaiea naturii. o .rr*.Jocurid. ale unor animale..Jocul acesta . si spuni'irtsugiriale ace.). . ' 4. poatecorttiriuacu joc de rhigl or obiecte. vi.zafonetici. (numeral cardinalcu funcqiasintactici de su_ biect) Al cincileadin rindul din fagi a fosr un sportiv faimos. prin intermediul cirora se reilizeazl'ortoepia copiilor.:i'o'" '' " . ca pregitire pentru a ctivitbgide cbmunicare orali h.9i sctisi (compdneri descriptive9. Jocar d.insoqitede onomatopeecaracteristice. i:' careprin carese redau anu rniternigciri riunice ale unor fenomeneale naturii.si forrnuleze'ptopozilii. se t.Jocul silabelar.Jocul cuoirttelor etc.

iU"rrao .(Foarte . p"ot -*.J.1"..iknonoi...De si mai .. ll..antonimie.indicapiile mai areputeTotuqiFarfuridi i""I'r*irrr.i.tgr la alteintreceri gi-sifie cig tigitori... carese arrr. ..ill$]ra. .r-' itrltiii"ro ti doisprezece eu.rr.l./silaba/ aratdacpiuni/insisiri noi" ! Farfuridi are o concepqrc care .i" eiincitura: .l?dTldi.il l I zz IJrindez.ut" proble'tta revizuirii Con... ointecareconlinsnnetul."..-p^t::i1 Muzeului...d"r .fe. trebuies-o iscileqti:o dlm anonimi' .-' :: rent.ui/' t:x un s l FARFURIDI:Oiscilim:Maimulqimembriaipartidului"' :.curilc:spune maimult...ruperi..."rii^ iif"qir"ea celordoi politicieni .1.iriiirt)propozipia !."i ii p"re ami cului BrAnzovenescu '...rorbitorului' Cnracterizdrea personaj nlni TacheFarfaridi ideileliber ain timpul discursului sI comenteze 9i reasi-l intrerupi pe caqavencu avocar..1. afectivitatea..i . FARFURIDI: Punem pe altcinevas-o scrie"' t Jocuti didactice siionirnie.!!!... condwse ..l-' toti"""'" t .rd.i skshituri grrpi..r. incoerenla.rr.".?!!f^r^pundemairyele cijtigd!.rT:"""j f " .f.r"ieg .]il..o1vi1qlto1. ctoioirkliri Tr abanache ! Terminindavoie ....ner.ere:)Daqi-mi Dwpdces-amai (in "pili"ig ?.Prea curtdero...! BRANZOVENESCU: Aga da . voie' ireri .. n-am si-ntilnesc pe cineva.io. ln acesi dejoc suntanrrinai. coruptgi utlclanulur rncult.rr .Jrebuie saai curai' si-. aciivizeazdgise se despri nd prin se prostr?.. oralecu inre bdri. cred." .. partidulu i". tipulp..o'ir-t*i. aceasti in ii. ztgrct carte/a de g.desfigura jocuri. 23 n te .Joturi tare" si nu are decrea1ir.. tip.Brk'nzottenescu.. sterge.".igii srirrru.erneazdrolurile.rrt.condigionati constientizarea dtdacuc este bea.hi-be dar dilemi Din esengiale.de activitate trebuiesi...d1n qi vocealui Nae dffi....v'lttr deprinderilc co...t......Girlri^9i cu auditoriului din mijlocul ciruia seaude .i $tefancel Mare: iubesctrd'dare.fix mr duc la tribunal"' qi pardcipangilor..a lntreb.rrr-u..l... .or.tn rdspunzi!etc...creeze "$ i atmosfera/co"aigiit" . de p.pildi j. siruaqiei invilr rre..t. de ^9i Incapacitatea a gindi.. rirg.J. gesriculaqia. daci ne cunoaqte in slova la telegraf? tilto r.. zis!. roculul se de asndat.Recompense 9r irebuieseprimeasci fic.... oJocuri-concurs caredominanre interrelag ionarea in este tr^".. reu$e$te rosteasci realizatc.i -ir.." *"ti. intrerup6ndu-se' r'rlclenla $i. ori si serevizuiasci...i aplawze funl. ora' cwmi'nataa ul sacadelor a urntdrit iar seyergeSis4u loni't irr".ffidi.de tipul : CineStir." . o iscilesc! llT_ol/l! Timica.i'ht e. subliniazi scenice Am nu puteliieEi..oi"p.o*."tt de la inirunirea electorali' "'""i Acestei9c11isefinalizeazi s tab-ilire". pentru a anunqa la po..nale) careseimbogiqegre.va.) df doui una.ririil"lrr. am il."h"." pt'"t pe tredatorl"' "ce.p r ezenpik de chi dei ea Tir gu. Ace. ob.itor-rr. 1.1*n. primesc! si rr..... ori sI nu serevizuiasci.i ."..1en9iat.Jocuri_ghicito ri.FARFURI (izbucnind.a i cir curaiuls-o semneze."rc' completeazi .r. cel puqin s-o gtirn9i mai muhecuaintecu silaba/silabere. me mbru almaimultorcomirete comiqii. cu moTturile : DI .fri"i..^. tip ."..r.. C"nqinutul J.ilti" i 9i " i"gii "i.t .i .claca ccr intcrcsclc Ijarfuridiaclmitc cit u.. raa'J. J..municarc.. urisc . gi confuz'Chiarif acuzide corupqie:. or RE ter ul tn acpi e.D^.. I r ..rragu. lzgo*ot..t""r.. ! d-t ale onest d-m?Pe prost. intrerupt de rumoarea9i de enervarea "'uno..)Iascutegte-mi pe . incultura lui Farfuridi si dezvolti v.a..f. Esteevidente cepte operaqio.tru*fn a'.. prictcnulsir"r dc Ei o rrc tridarca."41...Dupacumsepo.i* incearc.. cabularul in elevilor.. in funcliede participare.a.lrl. g}"i^ir. ln care copru trebuie ..*1'..e ci si s1-9iexpunl propriile idei politice' Epuill?J' :.....-. urmi nu trebuiesi fie inhib aqi..nobild" ".daqi-mi primesc!dar atrnci nimic.. Brinzovenescuvor si trimiti o scrisoare centru Farf uridi si P. avocaqi' de de meserie omonime (fitrit asefolosi acesre c:()' i".. inc*urajaqi particrl..Eu. e sre e*puse le aleacestuia.seexerseazi deprinderea cotnunicare de orali. performanqele si de "r.la zecef ix mi duc .l-i'oce)'Iatir'dar opinia mea' ypyemd' Subiectul I ti! mai am d oui vorbede zis. 'iorlrr' rased'e t n nr:ry"riill. imaginaq ia..r o." inr.--nioro. otr'lul. trf. se a. dar brauul .l.. etc.1 BRANZOvENESCU: Da..F...i compuni iiina"ttnni s-o semneze: rolul gisi-l interpreteze rrror .rl sd . r.}:-li.. o. te dit.: .. 9i anume punctele. TESTU L deabiasernaiawde... Discursul esteincoe"* mai alesdin ce lebrullao Jit.ab$i.'frrfuridi inecindu-se. )prind...1. cu strabuniinoqtri' cu Mihai c ompleieazi.

de d!ryc1, garayte.!.iat prin indicapii scenice regizorale ind.irctr gi a. ,r,ip arrechiverniseala_confraqilor,o parp. dr;;;;; R;;;r"i c;;;;;l;, __,_n:1t_:Tjll"t 1." Ei pnn tapte'atrtudini, relaqii celelalte cu !'.'Urli tirgul,d.omnule""' per sonaje, la opiniaalto, pirsonajedesprc cl, pe Ia te opoziqie toarta, dealti p"rt . t.q.hirea buzunar * prin limbaj9i nume. toastindin cinstea paharde eampanie, u n F"'i'iiai ffil;l;i;i;;;;til, 'iJ'^a di" gruparea guvernamenrali, prerendent de putigie. gticc,r esre la Er _--If: l1l: lui AgamiqlDandanache. 'neneazal-ta seco mpune ,,madam din Trahanache, dumneata prin prezen:areafaptelor, [Tipirescu], lT ttdYl gi caracterizarr^iriilr'rraa personajului " l.::"ili!: rra'nor ai noqri". Observindvizitelelui ZahariaTrahanache, a cianeiJoi;icapi salegiarelaliilorcualt epersonaje,colegide.p.artidgiadverl"l:'.comPl a poliiaiuluiGhigi Pristanda NaeCa gavencu, temede rddare.Incercirile gindirii sale' la platitudinea se dc-r Numele f'"'rf.,tidi suger.eazd limbajulgi numele limuri chestiunea TipitescugiTrahanach " ,nrirra.,J" *..u Brincu cu "c"r*ir. este n"-r de.piietenia Iordache ," t oreia ;r.,l personalitar." F"rfrrridi pusi in evidenqX 9i l,rl trimiti o depegi cenru. la lag, gt.rr, iiptit d. personalitate, incult' .., zovenescu, ."."'"jJi;t;;;;; Gl,r.

inolprtrit, Iordrche ur:li::.r.scu comprcrcaza personaritstea ruiFarftrridi, nua n ?i pr.eltrtrrturilc,gi numere BrinzovenerJ, 0..,"i,.,'u,r;;;i;;;;;;nomicr, sug ercazil rulltrtee intelectualr; face n. r-inr-iiot"xprcsra: ne rE ,,nuface o bri nzi... nici ee.nctcrizareapersonalului Zabaria Trabanach e zrhariaTrahanache, ,p rezidentul comiteturuipermanenr, comireruluielectrr rl, eornitetului $colar,'c-J mit:!,iir1i;#i'ui comitetesi comirii.., prc cum ireazfrutorulpepagina prezentari "t "tro, de ap"tronrj"ior,;{; r,p"r;Jiiu.irn,.,r.r; .,reisrt, ilriilT;tji:.:ii;.n'r, desiincet reacqii, cum in ara relevi siuverbal pu_ ticul ,,ai Personajuleste caracterizat direct,prinindicapii.sceniceregizorare: si he e mi$a t" gi ipi exorimi pd,reread"rpr. ,,Trahana_ corupqia-societi.gii, 4lacid. (calm, bla_ n)' clnd li vorbestetuirip;i"r.uil;;;;;r;r o1r.r,, ,,innuntot:,,"),o-bio s tdphnindu_5t tdignerea", ,,biruitdi" ,;;;;;;)i i)L"i)-;"d.iglare*, ,,si mai--ind ignat, pu_ : ,,Ai nticl rrbdare"' zic: Denrrumine si ui. .irr*" sr binuiascipe o ri Joiqica, pe amiul Flnicl toruna.... ^Eu' om cu care nu rriiescde ieri, de aLh lieri, rriiesc de opt ll' o jumltate de an dupi ce m-am irrr.rr"t doua oari..De opr ani triim impreuI cr f*gii, 9i niciun rninrtrr-;-.*rtr il;;ul" isra micar ar d.,cariu..,.. , {uledilrili ri:,ff:tl*,;fiI'i.?,Y'11' "'ui,,s.-r'.,*;r. scot "..",i{rnlici in i. i.i'itaiJ.;i;;'J-fl%",, H:?i;il,"i.T:l?'ft ^dJr. lui, fi prietenul giefan Ttpr;;; ir,r.r.rulperso'aiir :^?-no' determini in si prietenie,. convieg"ir. ofi;;i.'fi"*;, a. :!:,1f sa;vrzind aceasti. ::.i.'rt i.' ,,.fir."rci pare vrtrtea rf rrrTo.,11." ripiiescucetrizoe,o.or,riJ*i rui pr" rirg*l5, i" himbareabilitarea a,descop"ri de o poriie farsificati Naecaravencu. de iux.#g,r"''J1,:x3fi Depiimoral,Trahanach. .orrdr-.ri .o i'dtgrr"r" corupqia personajul societigii. f tec intrarea sceniprirr.rr*et*"i-.".r.g: in ce corupti soqietate!... ,,A! Nu ti e morat, maisuntpringip;;;;;;"i-i.,'i#r*;;iiJ"r*resul... nu Bine :cfiu'meudela f acurtai.rtitl;i.rilr,;;;;;*, vezi,t6"ndr,tinir, copt,serios dar irtl zice:<Tatig o, ;;. c.oryntie o ,or;.,"te f^repringi9;, "na" "",, " -o;;i;, fl, ve sI zici ci tnu le are! Auzi a_r, *iqJ;", " irrf"lrri"...-, Pnn caracterizare Aair^"-rr;, t^ 1lr;:,:.";;.-rramenrul, per_ trje, limbaiul,numele, pun i., euid"nqeirisirurile relafile cu celelalte se ;r,ai";j.rhiranrealepersopriereni.;r;; l;il; ." ripur". .,r, Trah"r,a"he .:I: ldmitind esteimoral, da, rdamnrcorupgia sociell11-in esre care sdrp^al yt;rji ;;lrt*. ii*i";.,r relevd inrura.: pronungigreEit numeroase c .rrrinte,',,soqi.rir.[, ,pri;6;;;.., ,,enreresul.., rrp'mareasaaparcacofonii, no nsensuri ,."., ti.uri ,ri.b"i.1 ,"i puginrici rdb_ e", ,,sIn-ampitte deJoigica.. . "r" cu Farfuridlii,nra"ro-oenescu, suspe care-r cteazd.pe Tipitescu ridare in fade rcr ,,nifilistului"decagavencu, .o''porid ," autorita.,ii I va"bo"fi "a,'or r.rt.azd: ,,ce sun_ 122 Noi votim pcnComitcrului pentru statuialui Traian,ai Comiquluiagricol9i eqct era' tru candidatulpe care-l Punepe tapet partidul intreg...pentru ci de la part idul intreg atirni binile qerii Eide la binele girii atirni binele nostru"'" ira hanache prezideazirintrunirea electorald9i cu greu pilste1ztr ordinea, amincu ti ndu-le ci,,Sunt cestiuni importante la ordinea zilii", adresindu-seasistenqei ap elative.orrr"r" meritelor lo'r: ,,stimabili! onorabili !", apoi ,,rwgdtor", .,,f oarte.afaf,ir' , ,1oorr, dulce" incearci si-l dererminepe Farfurid"iii.-gi inche iediscursul' La semnalulstabilit de Tipitescu gi dat de poliqaiulGhiqi Pristanda ,Trahanaceeace va deDandanache, numelecandidarului-surpiizl,Agamgr_nn9n cheanunq e tridare, Trahanachetiposteazl'vehement: clangabeiaia. Acuzatde Caqavenctr,de d in ribdare, siimabile! Mi scogi qiqini...Eu falsificator?Pe mine, ai puqindci "R pti, orn venerabil,s[ vie inir-o adunarepublici, si mr faci p" ;#rp;;.';r"bil, -

ine, mare) cine?(Cu energie:)Un plastografpatentat!" . falsiiicator.. cine'?'(ru moare alegerilor:,,D-ta ii Lui Agamiqi Dandanache vorbegtecu mindrie despresigur anqa la noi opoziqienu incape...suntem tari, stimabin-ai niciJ grijl, rnergemla sigur, o ,,unanimitaie si ai, stimabile"' 4lt1e... tari... fru o sa aimaioritaie , stimabile^"... incit grupareaguvernamentalis; aga gerilesunt bine organizateEi supravegheate, obqini victorie siguri. luiAgamiqi gantajullui ii cu naivitate,i esigur, sirnulari,Trahanache povestegte de amor a prefectului,amicul siu citre o Caqiu.rr., care apla'stografiat scrisoare accepti urlin Zoe. Torugi la matrifes taiia cinsteaalesului,condusi de Caqavencu, imparqialuluinostru prezident,Ttaha; 1" ;";;;i": .ln sdnitatla venerabilului9i sinitatea prietenului siu,,Finici, pre fectul. nache'. El insugi toasteazdin -Prenumele estealti *odaiit"te indirectdde caracterizare. N"-.t"p"rro"rj"lui accentuati de ticul verbal ,,ai Zahariasugire azi zahariseala,imbitrinirea, trisituri puqinticeribdare". Numele frahanache,pri n sonoritategi sens,subliniazi aceeaqi trlsituri. ului Agamigd'D andanache Carac terizareap ersonaj politicianului coAgamemnonDandanache, ,,vechiluptltor de la 4 8", este_tipul ceeace crepe Tipitescu de Trahanache, rupqienil, ramolit, incapab ilsi-l distinge eazdmereusituaqiipenibil-comice. ;i P.rrorrrjrrl esi. iorocteriz at direa, prin indicapii scenice regizorale ;i indirect opinia altor personajede spreel' personaje, prin fapte, atirudini, relagiicu celelalte prin limbaj gi num e. ' peltic gi sisiit", are ticuri verbale,.,,puicusoruAgamiqnDandanache,,vorbeg te 1",,r.t,rro*Ie", povestegi.irr"o"r.* cum erasi rimini firi colegiu,el care-s, iafirnu politice: ,,Cum iqi spui, si nu m-aleg,pu.ictmorule, merdza"' mari rn'as e lupla,lupri;i d;-i,;i da-i qi lupta"' 9i eu mi-nqeEu, familia-erii" d" la patr uzsopt... si acumasd iemii pe iinafaia. .. fdrd coledzi!.'. ;i cit p-aqi,neicuso rule, legl tocmai-.", nu m-aleg,,." . . a ironia Zoei Ei relateazdcum obqinutsus qinerea Dandinache nu inqelege 9a.ndi; un mi-nqeledzi, coledzi,ori ,,Gisegte-mi, daturii, folosind g".rajnl,""" gi Cagavencu: ea dau scrisoar la Rdzboiul..." ;:il'i nu-. Zavragii cauzaei ?nu... .11?::,'u, ?nu..... Itmrnte$te -i.'os de.,1n a{ $:;: calirarea poriticieni: ,,D-voastri, ,ali.a ,""tem cedgeni, lnule,sunrem onorabili... ;i;;;;i ffi sunrem Ivti "ui, stilpii prr..ii, proprietari, nbriiComitetului permanent,ComireruLi a i ;i;;;;r;i, ;ft#;r"tui ai scolar,

r crr Prrliticirrrr fl$xrrrcritc,,,irr tr: ^.,,,1,'ar, crt t'rtc prrticlclc, rurrr i rrrtl..irrrparlial...; ca ;;, Putc a adrrrirc.si 'u;;::t:l.l''il"''clt.' '::': :iit;.'.':l-'.:]tlttttt.scrisoarca spuncrri t at Z.ei: ,,ourrrr. pnrr., gi-i .on i;;;.; I zze nu din prima sccnl csteincultura.Pristanda A doua trisituri caresc dcsprindc sen sul'Limbajul tt.t-l Ptot nttqacorect,nu-i cunoagte illclcgc cuvintul ,,vampir", se personajului distingeprin incorectitudine' cu Mai in glumi, mai in-serios,Tip itescu verifici cinsteapoliqaiuluiin afacerea justifice hoqiapini ce prefectulil aducela ordine: l\..rt, incearci si-gi steagurile. apoi nu mi orbi de la obraz" . Ghiqi aplicl sfatul inqelept-alsoliej sale, ,,Gh"iqi... poliqai'..$i conu plin gindu-se ci misiuneade poligaiestegrea:,,Greamisiemisia de_ Tot vorba bietei nev este, mai Fmiie cu coanaJoiqica stausi-mi numeresteagurile... zice:,, Ghigi, Gfi ige,pupi-l in bot gi-i papi tot, ci situlul nu credela ;l flimind... " Zic: cura t! De-o pildi,-conul Finici: mogia mogie,foncgiafoncgie,coana.Joigica, (luhndu-S iseama)babachii". cu trai^neneaci, banii lui Trahanache... coanaJoiqica: dupi bu get mici". Dar eu, unde ? fameliemare, renumeragie Pristandaii rapofteazilui Tip itescu ce e a{lat spionindu-i adversariipolitici, exeii cuti ordinul abuiiv al p refectului: il aresteazipe Caqavencu, perchezigioneazl_casa Cind pentru a gisi s criso"r* ,,4- p,tt mina pe d. Caqavencu... "o-p.omiqltoare: beieqiide l-a umflaq striga cit putea: * Protestezin numele Constitu"- ! Asta e violaie de domiciliu t. 7ii:. Curat violare de domiciliu ! da umflaqi-l! ' qiei"r-rrfi, " M-am intor s cu birja acasi.lael, $i l-au umflat. L-am rurnat la hirdeul lui Petrache. soam destupat-urloaiele am am ciutat prin toate colqigoarele, ridicat dugumelele, M-a m intors la ,"obi, cripiturile zidului: pesteputinqi sI dau de scrisoare' bii, a m am nu poliqie,l-am scotocit prin buzunaie,Pestetot: nu e g_i e. I,-am ameninqa tcd" nu.spunedela conul dnice si-l chinuiesccaPe hoqii de cai". degeaba: po..ttr il de iat ,ru-"i gi numai coanii Joigichii.O caut ;i nu o gisesc;acaslnu-i, aici nu e..'" ordinelechiarincilcindu-le pe aleprefecZoeilconvinge pe Ghile ,l-i qii la """.nt. tine, daci qii la familia ta"..., formati din ,,unspremlui, cu ,,Dac i "rg.r-.itnl zecesuflete", vreasi-i cigtigebunivoingacerindu-i iertere;i motivi ndu-gi Lui Nae Caqavencu Nicule, poftiqi...(umilit) Eizl,tn,lipa.tmisiei: ,[...] cocoane fapteleprin obiigaqiile si.fim scrofulo;i la dato.riemisiei mele,care o rdond,(serios) dorr"qi,itt consid"eraqia si-qi fie - trebuie si-l ridici ? D-voa stri gtiqimai bine ca mine...agae poliqaiul:tati il ridici! n-ai ce-i face: e mi sie.De aia(foarterwgdtor)mi rog si pardonaqi".Din slugirnicie qi interesatsi obq ini bunivoingalui Capvencu, Prismndail asiam a guri ci citJqte gazetaluitotdeaun ca Evanchelia,cd,,altele eu in sufletul meu' dupl buget mici'."' $i chiar il ad i"r. d" ! ,r-"i ..li face: fameliemare,renumeraqie arunchndprirtiri furi;e de ad mirl: ,,Marepigicher! Strajnicprefectar fi dstal(I ese . miraqiecdtre Capaaencu) ' la Permanenr datorie,poligaiulestecel caredA semnalul9i conducediscretincizot : ii Lui la ierareade intrunirea electorald. Trahanache spune ,,ConeZahatio, d5. -i I ordinul lui conul Flnici.'. Trebuie si-l lucrlm pe onorabilul, pe d. Nae Ca gavencu; Sunt la uqi, cind oiiugi de trei ori, d-ta proclami candidatul9i iegi p e portiq;..' qi pe urmi-i treabamea..." ' pe. Pristandail minte pe Tipitescu pen tru a-l putea ad-u9e Calavencul.aZoe. e t..tt.l fapte,gtiind ci astfelarede cigt igat: ,,Am minsuporteconsecitrqje dispussi qit...nu-i adevirat ci-l cheami minig trii. $tiu ci o si mi ocirasci, o si mi bati ci a", om e ,'.,1[i;';;ii:i:TL$J:ttffi;;i., ,,E,;,,,pi,,un onesr.., asa cu,,, recunoasteci ar fi fost r tr: de pc Dil;:;"._1"."'p"nr*'.in.-j,..;ri. preferat c atavc' "gi I 'rlcg a' agrn,ige lrfrFteirnca a fcmeiipecare deatirea pi vremc ;"U "r..- Uld.:ilgrr,"*ii""r", urrtc cari, si te vezird,zbu. " gi-am si-ti cerierrar e ci ''rr' pe nr^efe.ritneicusorur, puicusorur pe Dan_ llllr'tlll ttlon.log, Tip itescu insu$i rraui ;;ffi#:.1:"fi-:J:1il.iil ,,"r,.,i. si asa r ;;n;i;:;i,p;;". rac pr",,;,

: "ai ""1r.ll::. ij. ilI..." r.'.... *[]ri]ff comice : su :'1*e poporuluia.. ^ui'Jr_ ..rr" '."*#..lf re i....servil .-o.Ti"tff.o.." atit de ramotit .."]"]]' "::i":: irp^rEi &1 ffi l?"eat a gisangele an cteeazd situagii PRISTANDA : Curat murdar !. mairiu.""ie.:]'t"' a ".h... esre p"rron..adtudi"i.... Cdracterizdrea personajului Ghitd pristanda GhiqiPristanda este... R et d a h^ s nri ^1.ri..r.i" rni".i' "t'i .aor.s1. repetd mereu esre ci amegit.''iii*i:**i. ra tlc circ ori partidur prezenr ori (adici . :tl .yui. ".) executidocil ordiner.or.. eresre.ffi:sr.#i" .... rin. carc pisrreazd'l'i-. .ceniceregizoraregi ares indire : fapte..'.. p...". ljifi:#ra...scrofuros datorie.ru".r'.n.h....i-.:r"iru" d.-".."-".*kT:^?LI.trc.PRIsTANod i o" *'.J.r.."'-: r ". maispreugi.r* ..'..r..."...rr_". Ghiqipristandaapare.m "dam t. :inT:*il."rt"" .". r". N..1""i.'r.ru rezcmar sa bie. Ag amiti._ll"-frinlos flAn..*..rr caraveni:Ti:H:{ffi il:H. ele c_ rdJil.. 9i i[. Iimbaj. Jr'd"r.p....illl.r.H. Personajul caracterizat este direct prini ndicapiire s.r"l"gii ct si mai .i obosit ciritori e."u"pe provoaci apariqia in regedinq" care rui o a" i"i.i pre_ If i'"ir" afosrca_racterd" ou J..i..rJ^E i.maip.J". illil1.scr.agicati..f. personajului . i'r.'".:*rviff :. ilil.ii.l...i" r."*.Tlllt."".. sti in Ia rior....i:ryrylii#'.iiEJj..ir.ii".tipurpoligaiurui ."ra"* i" iip"ir'Jr*..: _.iii:illtaiiffi:*?i:i?. de dar mai c" t.".. torald' bazatd'pe luptd gantaj..lilj?i*:ff_ lieclccjir caqavencu".. ..t# i. ordinere...il...-1'il1*iichc gi Zocc .n'".. iffi-it. exacr cum .. rfrJp.*"i. r.il."rr.r..'.r-"r" or..ff ol.j. "prig" cer lipsitdemerire.rtil...i.**' .obi reacqiire -.... mai cer [:-.....onr Finicd. .ul n.."r cntw corp pi ncareeanu misel! IT TANDA: Curat TIPATESCU: Murdar! H .le1li. .b. ..IH.

Nu e m ai-'r. 2.. arezolva' a a e xplica:* le-rrri. pdreaciudat..r str relenrcu? Nu c stlpinul rncu.rurp"rarfi -".'d. -1. Purta (sentimente 2. ai. ghicise predicat v erbal..predicatverbal. ? copiii cini le-ai . predicar verbal. fr. lipsise predicat verbal. A dcvcnit rnemorabil limbajulp. (at ribut verbal) r ! . 16 . .. feminin care-ilipsise.i-l explicabine.ia".wnic.predicat se nominaj. ardtainteres. anterioare " p.. tragic etc' pil. cacofonii-g.a demonstra' soluqiona..preocupare'ptecauqii.d de caracre fap tut cr accsta categoria slujbagilor lYpqi EJr"r..r.-"irii.. . exprimat prin loc uqiune verbali.... .qaisprezece.c ilegirurile lui de rudenie.. a avea. cornplei.r""ii unei colegede-alemele obignuia.cinci mii oPtsPr zece' .nimni.'-oi. care-i propozitii subordonate atributive Subiectulal IIIlea . princi.. pdrea. oral. Nu-qiixprimase gindul complet/intreg' 4. ntt eraantipat ic predicat nominal. scirb o s ' il.J.... md bati.fii.a._ inexplicabil Si-l l'*m trirttisla caivcrzi pc ptrrcqi.-"''r^v'rw trl. iu Agimigd Darrda'alh". pentru "')' a a nutri: a (se) alimenta.oz.. .r la personajului.i" citirorilor/spectarorlor.vine . il e. orr*rrio.pdreau _ scandaloasepredicat nominal.': il.Ll r.predicat verb al.serneneA' a*oce' eficace' comportdrt' Ne re voltau tsernenea Si in acestsezonse poartd culoarearoz' in iurnaleleTV se prezin tS'intimpliri utroce' elevilor' in ..:#. sdcenzureze predicat verbal.1.renu-eragi. l.. ln tcxt. .. nutreau.aesnic.l. apteciza.. Pii.prure rnreresc.ct" d-u.oa*ri.rrol"."Ir".. cl cstcpronumcpersonal. ce-^uspus B..... . 14 paisprezece. interes.cqiil.cste ""ro-ri ir..rrnr'eficace formareacomPetenlelor ir..: itr-"ia..r enu pot ar)ea_ perfe. absenr 1.FI Picsa irrchcic se cu.oreplicir.. ad. i darorie". exprimat prin locuqiune verbali. Otilia._t_" :Iit' vigilenql' atenlrcicurloz ltate."tutdiscur.predicat verbal. s pecula predicai verbal. I ..iddr'illifi. 5018.rn."r."te rinipal d in romanril Ion de Liviu Rebreanuare un destintragtc. antipati c..\ Concirtul de ieri a fost o incintare' (atribut adverbial) C . grade.unsPrezec e galzecl noua' tl r.rtt i. replicile . iil"Ji!. mrl 11069.utui.predicat nomin al. deptc olllsnlc'tronsensuri. f uloq. 3.. si-"qi tred. mai curiosera . . Mog Criciun aducedaruri copiilor cuminqi' 2.1 3.ir irrculji. cu gi de vecheintimita te ii dideau dr"prrl...scro.1 tife !.J.jectiveinrtariabile: a. respingitor. ("purtirilc el") 4. " ctr$runsprczecc sufletc L-a rrr ? .usdvizitezeMuzeul Mir ii t"..rr" memo_ Muheii'tr. se..q" r.prudenqi. oriiind gata Iagi.sugereazi . . clarifica.ei.. "".# prt rl'd" ... .Iutt.. lasrsi[rrrii dar ecdrasc{.Ia care accs ta [irreurrcliscurs care in eiogi riri.. progrcsului. nu eraw scandaliiapi predicat nominal. aaea sentiment -.t... rizare. Avea plicerea de a citi.j:l'jjJ]]: coani "'i'.rr.a (se) hrini.pe carenu .. rului. ..-..oricit de indeparrate..purtdrileei care_ lips'ise. Sn-mi scrii daci vei veni la c oncert' Negre' l.a limpezi... i lipsise" .in d. l.a. griji' bunivoinqi. s ubiectivi' am invigat p-ropoziqia f i. rcplica Ghiq"a reia lui care fir.."g"L.."'"i*ii"nal giavantajcle ^Lebi"et^iit ii.i" ..e carenu p explica bine. exprimat prin expresie verbali. rr. i"s ca roarcpcrsona'iele comedia d.acest sentimenr.J..ri"r'oij.r {...ai. dezagreab neplicut.-"iriJii'ui a poliqaiului.tn chntat. 1.. nu explica predicat verbal. p?""""qii gresire. l.in ilic. 'a biI' -"-ori" Subiectul al IIJea A.r. adjeaiae ca.ri. un pairr.de cornParu[ie:anterior/posterior... Examenuloral estestresant' Orice om esteunic in felul siu' ! neinqelegere VeSnicd Mi se pirea o sculpturi2 erfectd'.e'-"c"ry"rconstitugionMuzicalMuzica al! ".o-..u.eriapirii .pr edieat nominal. manifestagia La organi EetA ci'srcaalcsului..b reprezinta alti'moialiti'r.rt rezultatulconcursului (interjecaie) Ul...ro.". dddeau drepal .j.tii..i.si cenzure ze..r.

ecornunicare *bi".i.""olu^r"i i""ruri .subiectulal IIIJea. v ezi Tesrul 15. strategii d.e formare d cornpetenlelord. itemul 1 Pentru .orald $ scrisd 7.

i ii." irr. ...ot.i.":.72.t" irrira*-lragur cu gulsprecimpia neagri...f...Hffii..lfrffl"i..npa.-i-.e zer.c1-inceput rizei ar rin..#ffi :i:i. at rprff.l l*::.".ii"'ff :ffr.qi ajutaqidc un qiran cu faqapiroasi gi rogie.if. si lon.. de dataaceasta constiintape deplin impdcatd.. o. o dutocardcterizaredin care se desprinde o trisitu ri definitorie pentru personaj.Rebreanu aliz'eazrgi primulromana" re_ pdd.i::. nareazi..t""* uritii-spanzuririi.o.rigie jl"'#. . iremur."rrr. sdrreacidin ..se din seazidestadiul 1.obiectiv .tragi cur de un prutonier 9i . sp'nzuri_ infipti."rlri :i::::. arm oas Conccprulro?nltn vezi p.r... a 6st spinzurar p_enrru ir..s#.:::.i Desi "p"r" acesra. cu i" ffir"*gi.t y." r.p* incepe..qf *i:JkT::#i'J'i{i!...:H:)rrr_rea."r..l p r'.ei"1. ci prirr armosreri ilil'.-..oir"rr-ut pddurea 9i spknzura_ ruor ercmai murtesurred"Inspir "g.r#'"f :.i"q"p'"ri.1po.' ?*i{"*tar III_rea.ili... Din rana pimintului groparii zvirleat lut galbJn..l#'"."iilffiT.ai' ia4r.. gi convingerea ci cehul Svob .. itcrnur 2 pen rc?. i"ikn .o TESTUL 24 Subiectul I I la!1rea sphnzuragilor de Liviu Rebreanu Rizboi Mondiar) esrererevati nu prin scenede lupti..i "-i.lii7{. sphnz.-1 r...rgi ro.'. zent. r.r..li.liogiru. .ol1"d.#i".il."r.urag.r:ff -n*po.:{J"ililliiffi:. supravegheaqi un de 233 caporalscund.1..r3'. l ipicios.""' r.".prinIo n (rg2o). sosit cu puqin inainteaexecutiei." satur. iri".i"iJ *'. $rrean_ -rrgi".r'. nu avea responsabiliiili..e ?ntr-un roman cu aseminitoare: :J::".'L'.rr vorbegte.11y i.absolut deplin. spinzu_ .iii.i.Euinsumi.iru"aiilp..!#7".'.rl. r..:o. inrere_ pregitirii giirrcearci ird.scuipindu-qidesin palmegi hiciind a osteneali. :oarea noui gi sfid itoare.compretatprin .'*m*1k.". degisunt o fire ex cesivde qoviitoare." Citatul am pe reprezintl.rpicg.. d'esprecirui ^iii ca a i".rut devedere confricturur. i:'.i!. Apostol Naratorul este omnisc.ri".. prezintit?n romanur carztarur.r+il.-.:.."p..or romanul (1922).ii.."rror Boroga.ri. primurui t irnpul Rizboi rtrr"Jl"i.o rru Ivarca rui:ff.Bologa ii spune cu mindrie cI a ficut parte din Curtea Marqiali: .-.."i..::"'. "o-."r. ar carese g{tegte spinzurarea c"hului Svou"i"...'jili#l ." seschiqea_ "*p.r r..""T:f::jj.rat...i.congtiinga datoriei.1:""': '.doi soldaqibitrini sipau groapa.i -.J i'..". . autorur a triit_o fratere Emil siu.u1.:l::."e_ll.rrr..i L*.dezert ema rdzboiurui (primur rea romnn ci. /u!aelalitdpi stintulare a tle credtinitdlii elcuikr [rentru rez.n. excisd.ilX.* vlzindo fotosrafieo_ped"r..i]. i-pr"r..aflatd n eas rab a" nearop n.:..ipa... _ Lrcator arromanuruirom-inesc modernobiectiv.#i. "r"me -e.. lrir.inicia gtrearrguiui.fi scena spanzu ririi ester.dupi f iecare lovituri de tArnicop. arboriarimii.wrea ..i.""Juo cerulcenusiude toamnicaun cropoturiasde sticri aburiti. . ..'Ti." Cipitanului Klapka. ncgricios.. 2..ordrgii sapigroapa pregitel...ifi..

cici in vreme ce inEira criii mele gi hirtia ii tremura intre degete. s-a lisat pe pimint..oiascd justegea de "condamnirii gi a convingerilor sale: .seficu roq u de luare-arninte gi privirea i se lipise pe faqacondamnatului.. Dar m-am dezmeticir repedegi mi-am dat seama numai rizboiul e adeviratul generaror energi i!" ci de Replicalui Klapka-..ochii omului osinin dit parci il fascinaserlcu privirea lor disprequit oare moarte .. $opti cu teami: .. Mai pe urmi sim li limpede ci flacira din ochii condamnatuluii seprelingea inimi ca o imputaredu reroasi. unde aproapepierdusemcontacrul cu viaqareali. de la Universirare.Bo logase cutremuri iar.i infrumusegadde de o dragoste uriagi"....Fiind I H .Apostol Bologa esteconvins ci rizboiul estegen eratorde energii gi continui si se prezinte cipitanului: .Ce i ntuneric. iar in ochii lui rotunzi se aprinseo strilucire mindri. privirea il aceasta infricogi gi il indriti. discuqiade la popoti gi ve steaci frontul se va mura in Ardeal intensifici nelinigtea incertitudinea Bologa .dar nu reugegre si-l convingn.obrajii sublocot enentuluide sub streangse umpluri de viaqi. Apostol este atit de impres ionatde atitudineacondamnatului (iar privirea acestuiail va urmiri obsesiv).i cind i-ar fi fost mult prea s trimti si indeii ca sati cu sila.odatrebuia condamsa nat la moarte. Rizboiul m-a smuls din mijlocul cirqi lor." Prin tebnica acumuldrii se su rprinde drama conflictului interior. care parci pitrundea pini in lumea cealalti. inc dt tncepesd se tnd. li cere generalului Karg permisiuneasi rimind pe frontul rusesc. printr-o fapti eroici: distrugereareflectorului rusesc.lui Bologa in t impul execuqieigi apoi manifesdrile crizei de congtiinqi a acestuia:. Doamne. Dupi execuqia cehului.Incearci si evite mutagi lui rea sa pe frontul transilvinean unde ar ajunge si lupte-cu armata romini. la incepur. comportamentul lui Apostol in siu aqiile-limiti createde rizboi.$i eu carecredeam rizboiul e un ucigitor de energi i!"ci il jignegtegi-l face si roseasci. cg intuneric.intrerupse locotenentul cu mindrie.. invipiiati. Desfdsurarea ac piuniiurmiregte evoluqiaconflictului interior. O mirare neinqeleasi clocoteain creieri.igi auzeabegile inimii ca nigte ciocanegi casca stringea qeasta . Pe Bologa. declangat de fizboi gi de zbatereapersonaju lui intre simsul datoriei de ofiger in armata austro-ungari qi sentirnentul apar tenenpei napionalela oastearomdni (conflict napional 9ipolitic). Glasul lui gerpuica un sc incet de bolnav gi se stinsein oftirile vintului. Un frig dureros ii cutremura inima.$i eu sunr ofigerde r ezewd. Autorul noteazd" stirile.

esre cu rajos)' Reintors iatul ru*"."'a.... ?lobscdcaz.i."..-bili dacnn_are u. Irstt. i. Cruccainsi crucecu evlavie....i. nimeni nu-i mai poatereda echilibrul. cnpi ochiilui svoboda.. gi seintoarce satul in ocolind pidureadespinzuragi......d"'Ap.stor J.Prin iubire cunogt . misiede convalescengi. strirucinJ..rrr"pe carea avut_o irl eopil{rie.-trecind printr-o padure.-"i T'otugi destinul -a"iuir"r.r. _omf ceo proresrare nesfirgiri. o de ". dar. "t"qa'a. renitrPcntru un.J'il.".. Se in li aprinsese suflct lumina increderii....fiica gr.agort. o imagine terifianti-car"J 'o"....rng. rit iceqte gi La judecati.'8. p arcdarfi statin fata.e dezerta.'. tul Boteanu.r.. peruluiVidor la carestein gazde. fiind la coroanad..d. ia a r s[-i spuni ceva Ilonei.r_se se zbuciumiintre nevoia a fi bun rom6n-gi.rie pdnd adirr in cul congtiingei: suflet sezuarco'lea . fire inceput gi firi sfirqit. . Omul trebuie si faci imensesfo4eri si steain p icioare..1"'tr'r' culminant coffiauluiinterioril al reprezinti numirea Bolog a curlui in tea Margiald urmasr judece care 9i.fi . r""i 9i rdmeii n rpidea din ce in ce suiletul.r tusrro-ungariii ucidepe romdni. : i.J d.gtie .i.... penrru a-i demonstra Marreici.> deodati zise .r'iqii.....r ltTiff:Id' ln drumulspregeneralur Karg..ii r-isiri ...err-" era sigurci..estecondamnatla spinzurar e .obrZa"...i.per*".ajunsor' putcrnic'rupe logodnacu'Mart" iio-g. . sr.. i.... cum a voratcond^amna rea cehului.Iubireatriiegte ve.r"*obiliza t.onq.i. nit .rolrrrrt". ii )gua........l]rrrlP eviti situ..rrrr' ci Bologaesre tip rovli un tor. palmele sim_ aspri a funiei."pt" cumpini inrre iumeadinliuntru qi ce. in a9cind neribdarea unei salviri miraculoase.u" f.d... pcnrr rr in frprn sneroici prim-cate I Punctul "o"i.r"..congtiinqa toarenizuingele srridaniil.ucoleg.ir la ir. inrr_op". gi seoferi si_ l cbnducipe porecile munterui. pita.tecind speranga exec ugiei... il .. mai ctr r6ndseva p unede-acurmez4. .i"a. s-aamesre_ cat.. f._.. pe ntru ci aceasta vorbiseungureiir(..il.r""r..hi"utorr.iJ rrargirra rugiciunea cirre Dumnezeu.rr.rrr" i sepreficu leaatingerea in sufletihtr_unsimrimdntderusine pirerederiu atit de.. e ...rexecugiei.aqia inrposibillr enreil aduccrizboiul..se in [...l.u[ cind .'. cind rrebuiasi rimdni p"rrrrn Aproapeincongtient.-pri."ri... cirili disperateale lui Klapka de a-l salva.f"J"-"Jffi.[.orrr. ir c6t fost de trufag a avut..pilmui. lui Dumnezeu in ziua judecigii J..... rrirr *clirreaori.in. amarrdou i ir.o'o"rea faci parte ci sd din c.rJ$ir..din exces zer.. i"r_...lir.o..r-.i rgaea'cl ca p rivircalui svoboda .j".. vrea ilJ." Totugi ajungela concluzi a ci .ro...li"ga# #.in lumini i seciiea ..r. rnonrentu l careigi recapitiincrederea in in sin!: .Ju ridicind ochii in sus."r"r cu care armar.nic..iar cind a inceput privilirea. sim qul cu ir .rt .p'....r]i.. .. p " il fostul si....t"il gi igi : ... fapte contradictori i.. .".rg ci nu lupti crr rect.$i in aceste gi ginduri contradictorii. triies...o crizemistili.i clipr igi aminticu o precizi! .r. r'urLratur' sv .". zidirnicegte prin mirturia sa inceresti prins de locotene ntulVarga." . comire "*.'r..liltorului .d.ilil. a. isc si strilucirea p..iiu-i"" albepe carco. de deci. J1i -"*'t""r" sufletul. de pre."rr)r"L o.. lmpreuni cu consrararea amard viaqa ci omului . a cum "daci e destul+. nu gtiedecea ve* dar !r:.."...iar impicareaii aratdcalea.aica Ilona.r'l nrcdaria'dc i... i"ei"gr." epucat greangul incercindu-l -f"e derezistent.a"gi sp6nzurar nenumirar e de ori..'ier""r romini ac uzati de spionaj tridare. il ..dar nu.rir.il. caresi gievegnic dr.rr p...'-..ra.irorri.Viaqa un povirnig cu un capi t in cer gi cu celilalt in neant.-ror cd gi aqade neputin_ cioase firn rost ca gi zvircoliril..in i un iadcu limbi de foc. biscricd. d. parcl viaqas-ar cilluzi cu vorbe...i fii'rl cil ln suflct. .. o harr."1. (AposrolajunsesJpe fronr ca. M-a m amigit cu vorbe.... a gi da toriei'Disprequl care privis.rteze: .. teprarea estesfigiat de stiri momentesufletul slu de a sesfirqi totul mai repede..si cum a'. personajuru i *rr.Amirrtireal. ..sei"d...-. f"r"ir.. Farva.".idi.""J.Ccrul erancgru ca gi pimintul..i. vedemulqis pinzuraqi.. $i a..rsificu ".piligieEu.

audeplinsul disperatal lui Klapk a carese bitea cu pumnii in piept..Numelei sepirea striin gi seintrebi aProaPe . apoi cogciugul. analizd ascapabili si cuprindi vasteansambluri. o scoate qi o atntt. Apostol'.dar tot amini. citegte"sentinla caren-o aude. t." (deznoddrni.. L^ur" rr^pi scautrse love... il DrumuL spre locul execuq iei parcurgeaproapeincongtient.-o fel: . il r.din cind in cind observi. cruca i . Tudor Vianu il apreci aastop"t" d.esteajutat de prenu otul Boteanupe care-lqinede brag ii nivllesc in minte ginduri absurde. se temeaci nu va voce care-i spune sI se urce pe scaun ulneobservat gi puteamigcaiicioarele. sufletul robului tlu Apost ol. audeo pini atunci. dar se simte luat in braqe sirutat pe obra ji de citre Vidor.t-ele siu: . iEi simgi. un feristriu ur iag cu dingi tociqi. vreml ce in urechi i se stingeaglasulpreorului. Poateca o speranqide izbivire. se pomeneqte obpriveqtelinigtit mulgimea. neribditoare.ipe Dumnezeu .. Doamne. . apoi pe groparul Vidor cu obrajii scildagiin la crimi. Oare . in spre'strilucirea-cereasci.i te inalqipinn la ceruri.e in groapl.trupulatirnind ca o povari. servi lroapa supirat: . vestind risiritul soar elui.". gtieunde lingi spinzuritoare. Ridici o-hii spte cerul gintuit cu puginesteleintirziate.ttto"qte cite cevac unoscut..leria i se lasi pe ochi.Aiuttci Apostol fu impresurat de un val de iubire izvoritl" parci din rirunchii piminrului.ntul). cinesi fie Aposto l Bologa? pe in timp .'" ' lncearci si-i scriemamei saleo scr isoare. dar nu inci un romancier rau)ranoastri. avind senzagiaieesteo piele de garpe. Cresp" tele munqilor se desenau c. gilbuie". unei psihologiceconferi romanului caracteristicile Amplele descri eri9i invesrigaqii psihologicd..". Avuses emmulqi povestitori pini .primi in literatura romini.ti." i r...rttorgG pe Klapka.vdzupimnntul desc his o rani uriti. Pr ivirile insl ii zburau. nu recunoatreglasulpreotului. intii-rphtor. atunci.Apostol iqi potrivi singur ttreansul cu ochii insetati de lumina risiritulu i..abiaigi migci picioarele. o atin ge merg.scriitorul manifesti o imaginagie coboritoare pinl in datele elementareale fiinqe cugimea inqelegeriipsihologicJ inci in liteo'vig6are gi o t"*iitticie a puterii construc tivenecunoscute omenegri..Drept in faqi luceatainic luceafirul..:Pri*"qt".vede alt medic decit Meyer.p. Pimintul i se smulsede sub picioaie." cJ t.te cu capul de ftreang.. Apostol..

. 3.cindgiranulcu o $osea asfartatd/ jurur gdr. un Numai intr-o situaqie limitn i . ...vezi Testul 11. . de 1.nume predicativ.propoziqie subordonari circumsrangiali scop(fin aln). locali trebuie sl-gi aduci contribuqiala dezvoltarea 3.i-rr" "giJiJ.vezi Tesml 7. rir'p.6ii..cca '.1961..c. subiecul al III -lea. proiecpie oglindire.strident. rui gi Tchtoigit)osroievski. b.rr*. p. acelui rnomenr". : C. ca B.ac rui Zora.propozigie subordonai.2B).complementindirect. a treia .ylpri. rulantd.Tdnirul erainsole_nt.... B.dc crcaqie izvordte.(. Pentru rezolvareaacestui ...r"d.i7f . de .pe. . de 4.. se cd ' Sedovedise indolent orice{Ftcea. (Tudorii^iu.complementcircumstanqial mod.R. Discursul releaa om cultivatgi inqelepr. Vizuse cu propriii oc hi turismului.complementdirect. "ir.r "r*.ar. Administr agia Subiectulal III-lea l.r..propoziqiesubordonati predicativi."nu romanur mlnererc engrena circuitul in mondial g"nurui .compleme ntcircumstanqial ce-.subiectulal III-lea. Finalitdpile tnvdpdmkntulwiprimar subiect.i doriseatkt de muh .i nirfi. (atributacl jcctival) 2.. de d.ea urrrrl din lucrAtorii "o"r*. ruirhom* M.regti.roqile plugului foi de hirtie/.propoziqie " subordonarr circ rimstangiali consecurivi. Iegise curindlapensie.. l.i. cht doi . . strilucitor. . -'propori in jie subordo nati atributivi. tare. Dezaaantaje ale wnei metode tradipionale de etta luare subiect. doudzeci subiccr.. itemul 3.ffii.i in parbrizurabu rit / al cerului".vezi Testul 3.fi.frlrqiu. 1. fusese respins selectie.ri.viu.la sfirgitulp. . regentnu derteni' concesiv. ..subt eran ele ctro itice e..si maivedem".si le gim." rrorio aievirul.el nu deveni ce eace-gidorise atit de mult.'r Ei.. 2. l. intens:puternic..rrrr car c.atribut adjectival. p." p. deti tdlentat . la Aveamorodre crimele . in Dintr-o eroare ..". e....1rrnoi. cdldtoare ..(numepredicativ) lent Mersullent rc facesdobservi lucrurilein.r din ruirrga generali a realizasdlul mai dc majoral culrurii n.. a.i Mondial. E pi.. 4..in filmelede d e p.scur. de gAndu-se lenf') A-ccst copil este in gindire.. Nu fi duplicitar in situaqia faqi ! din cum se creeazd sticli frumusegidesivirgite.. Pentru rezolvarea 2. din jurul tiu. itemul 1.. cu doi .rrtr.pini iessrelele" propozigie subordonata circumstanqiah timp.."r. 1.rir.spune din qiranul.ci i sevid broboanele sudoare de scur gindu-s lentintre lujerii iegiqi e/ dirr brazdc' . de Voi petrece revelionulintr-o pensiunemonta nd.iifiil" l. ln text.ve dea eraprost_crescur. itemul 3. adjective calificative nu por avea care grade compararie: de intens. aprins.lent arefuncqia sint actici complement de circumstangialmod. al optulea. Subiectul al IIJea A.. Tebniciale muncii cwcartea acestuisubiect.. Propoziqiile incidente textulliter ar:. [. din pirulrcelorfaptc. la TV.zicee1. al accra i-sepcrrrivc$re Balz.rr. c. Degi talentat. reflectare.una .. subiectulal III-lea.v iolent. acestui Pentru rezol varea 3.Ui""r r' d. s ase. re gentnw ceea deveni.la renrulnroclcrn cuvinturui.subiect.. 2.

Nicolae.Pedagogie Crisrea. pentra tnrtdydmi. DicSionarwlortografic.Bucuregti. 1995' (trad.Tnstinttul Lingvistici .R'.Miron. II. III.1985.e Felecan.Theodor (coordonato Sintezede limba romi. fordan".). . Editura H umanitas. Bucureqti.1979.etermeni literari. a Nicolae. IvmC-SNEE. 3ir. Gramaticalimbii romhne. 2004.r4rool*lNor.Bucuregti. 2000.Bucuregti. vo l. Didaaica m odernd.Dicpionarulexplicitio allimbiiromh. Editura AcademieiR. de '*.Editura lJnivers Bucure. Gramabica Mioara. I-I I. Cllinescu. . Bucuregti. primar. i.Editura Dacia..Sorin. I-I! Editura Aca demieiRomnne. or toepicti morfologic al lirnbii romkne.I. paronime.^Didactici gi Pedagogici. Ediromanwlromi.2 000' Editura Vox. 1998. Enciclope dic. Dicpionarde antonime.Bucuregti.ne. tu ra Eminescu. G. Limba romknd contempo rand.Dicgionarde omonirne.i. ll Bibliografie l.1956' .L. Editura Vox. 1?8o. Bucuregti. Editura AcademieiRom6ne.EdittraDidactici gi Pedagogici. Pedagogici.!. curegri. Editura AcademieiReneologisme. Bucureqti.Bucuregti.t. EdituV.1998' .S. Metodedi tnvdpdmil ri. Eseudespre Manolescu.Bucuregti.Editu. Hristea.Bucurqti. Radu.1997.197 6. Ion.vol. Landsheere.Editu ra Didactici gi Pedagogici.ntul Programegcola re 1998. G.Bucuregti. Bucuregti.Dicpionard.2001. Landsheere.1984.Bucuregti.Bucuregti.1991.1998. 2005. Ionescu. Ghid de'eaaluare. . Florin.1941.ti. Cnrricwlwm. Gramaticapentru to. Marin. r). Bucuregti.. Editura Didacdci gi Pedagogi ci' BuCristea.Iorgu Editura lJnivers Enciclopedic. Editura FundaqiilorRegale. Ion. Cotianu. t.Dicpionar de termenipedagogici. limbii romhne. Nicolae. Maneca .edigia II-a.Buc urefti. Cluj.Napional.nd.Editura Vox. 2002.Constant. Dic yionard. Definirea obiectiveloredwcapionale ra Didactici gi Pedagogici. Marcu.2005. Gheorghe Felec an...nd in prezen t.1978' publicii Socialiste . Cerghit.e Rominia.vol. . Editura Didact ici 9i edwcayiei generald rnanagernentwl Sorin.nesc.\. Istoria literaturii romine de la origini pi.Dic1ionard.

Mitu. . Negoiqescu. Editur. Evalwarea progresului. Vianu.Editura Discipol.. Popeagi.1994. Stoica.Adrian (coordonator).Bucureqti.19g2. Edirura Didactici. B ucuresti. Bucuresti. Tudor. Bucuresri.1978. ediqie ingrijiti gi pre faqi de Marin Bucur. Ediqieingrijiti gi introduceredc Geo $erban. uizai Seche . Editura Humaniras Educaqional.i tnsemndricritice. Eoalwarea procesul in didactic.240 Mitu. Desprestil Siartd literard. Bucuiegri. lJu cureqri. Editur a pentru Literaturi. comp ozipiilein yoald. T.luviqimi nrulprirrr.ica pre ddrii-tnadpdrii integratea limbii si literatwrii romirrr ttt inv cigdm ul hnt Ed itura Humanitai Educagiona!Bucuresti. Vianu.e. I-II. vol . Eugen.EPL.agogie. E'ualuareacwr entd5i examenele. Mircea. Vianu. Florica.Vas ile. vol . Editura Tineretului.2006.J wrnal. Radu. Editura Mirron. De la teorie Ia practi cd. .d"gogi.1966.Gbid pentrw profesorl.Lecpiide e'ualuare interclisciltlinard. I.Editura Didactici gi Pedagogici. Bu-uresti.trdor.. 2003.1980. Bucureg 1961 ti. tt. Scriitori modern i. Parfene.19()(. Simion.r ProGnosis.Ion. Bucuresti.u 1-4/ 1997. I-II. 2002.Dicyionarwl sinoninte limbii romhne.irr rcvisra.Scriitori romkni de azi. Arta prozatorilor romhni. Metod. Timigoara. 2000. Tudor. Editura CarreaRomineasci. Bucurcqt r.primar.r de al demiei Republici i Socialiste Rominia. curesti. Florica.Editura Ac. T Seche. Stoi ca.consrantin.Ped..1965.Adrian..Studii .Editura pentru Literaturi.i p.cokr.

. ionalpedagogic. 't .li exerciliicie limbd rom dn5(toate exemplificate.deoarrece iterare. "' ".abso ven!i or. limbii romine. '' ::' ." .'.' modeled*l"r"uri cuprindenumerease Dar. ortografic. edilia editia 2 005.in"prirnulrdnd Carteade fa!5 se adreseazd institutori orfnvEf6tori!or. .rsB N 574-171*LA 1-B ?8-= tsgN978-973-6S9-078-9 .5i ale Gramaticii prezenta Ce 2005) foafte multeelemente metodicS.' .. si lucrar epoatefi un instrumentde lucru util si pentru de cei carese pregitescpentru exam enele perfec!ionare.ieievilor. cu adaptate ln conforr"nitate cerinlele Diclionarufui o rtoepicsi morfological limbii rom6ne. vacantein inv5fEm*nt.ll$!ffilU . specializarea coiegiilor profilvocaf cu pregS tesc vederea in institutor/invdtitor.c0ncepteopera!iona edefinite5i.deob!inereagrade[ordidacticesau pentru examenulde definitiva t..' suslineriiconcursulu ipenttu octl'parea '. care se posturilor .=''.