T FloricaMitu Testepentru concursul de tlturarLzare Limba gi literatura rominl 9i metodica predarii limbii ;i literaturii romine in inviqimintul Primar ( institutori/inviqitori ) 1. 1' HUM AN IT AS 3 I ED U C AT ION AL

v Cuprins Fncrlercr CtP r llltrllotocllNrtlonrla r Romlnlel Ml't'u, I'LOtttcA Tutf prntru concurrul de tltulrrhrrr r Llmbr pl llteratura romlnl pl metodlcr predlrll llmhl l pl llterrturjl romlne in lnvlflmlntul prlmrr 0nrtltulod / lnvlfltorl) : / Flor lcr Mitu. _ Bucuregtl I lunrrtnllnr : litlucrrlirrrrrrl, 2007 Blbllogr. lsBN 97r t-e73-689-07n-9 371,31811,135.1 35,1 +821.1 .09:373.3(02e, I) Cuvint-inainre / 5 Concursul Naqional pentru ocuParea .Posturilor didacticedecla rat limba Pro p.entru ateinidvigeminrulpreunivglsilal. grama vacante r ezerv / r omine pi literaturaromane9i mdtodicapiednrii limbii gi liieraturii institutori/ invilgatori / 7 Probi scrisi de limba qi literaturaromani - institutori/ inviqit ori. iulie 2006/ 13 1,7-18 Sesiunea Baremde corectare de not^re / 15 $i Teste/ 1 9 ri gi Raspunsuri rezolvd / 53 / Bibliografie 239 Redactor: DIANAGEORGESCU Machetare: ROLAND VASILIU Paginare: ROLAND VASILIU Cope rta: RADUZAHARESCU HUMANITAS EDUCATIONAL Piala PreseiLibere l, sector I, OI17O1,, Bucuresti Telefon :027 316 17 18 Fax: 021 3161,7 2l e-mail: educ@humanitas.ro www.hed.ro ISBN 978973-689-07 8-9

lt NA'IIONAL CONCURSUL DIDACTICE POSTURILOR I'ENTRUOCUPAREA VACANTE/REZERVATE DECLA RATE lN lNvAlAtuANruL PREUNIVERSITAR Programapentru limba qi literatura romini q i meiodica predirii limbii Eiliteraturii romine - institutori/ invigitori ai (ab solvengi $colilor Normale gi ai colegiilor lJniversitare de Pedagogice Instituto ri) .CAprobati prin O.M.Ed nt. 5287l15.ll'2004 Obiective generale de de -r Actualizarea;i aprofundareacunogtinqelor specialitar c, metodica specialitiqii 9i de psihopedagogie . Dez,rtlt"r", .o-p.r"tiqeior ref eritoarela aplicareacurriculumului, a strategiilor qcolare didacticegi a evaliir ii performanqelor logico-funcqioprivind abordarea o Dezvoltareaunor comperenle c orespunzitoare nali a conginuturilor inviqirii 9i Competenqede specialitate,psih opedagogice metodice de al . Aprofundarea conrinutuluigtiinqific disciplinelor e xamen cuno;tinqelor de specialitateqi de didactici a . til;ii;;r"a qi op.r"giona lizare,a specialitiqii a specialitigii in . a'.i;;;r; 9i aplicarea creativi a cu nogtinqelorde didactici a lnol situaqii pedagogici soluqionarea . Valorificar"" iorrqin,i*lui disciplinelorde examensub raportul valorilor gi al ati tudinilor . TJtilizareatehnicilor de activitate intelectuali din domeniul gtiingelor . Asim ilarea elementelorcu relevanqipentru specialitate educaqiei . i;;il;; teoriei gi metodologieisrudierii personalitiqiicopilului LIMBA $I LITERATURA Competengespe cifice mesajelor qi r Utilizareacorecri $i adecvatia limbii romine in receptarea producerea tipuri de compuneri,pornind de la texteliterare:eseu : scrise redact areadiferitelor , analizi; wrliiatpa registrelor stilistice diferite strucf,urat si nestructu"t, '"'i-'t normelor ortografice, de puncrespectarea comunicaqional; i" fu".ti" d. "orrr.krrll rnorfosintactice. tuaqie, ROMANA

subiectulI propune itemi de literaturi romini.hsind la libera apreciere celui caresepregiteqtefolosind aceasti lucrare' . Cartea poate fi de asemeneafolositi Pentnr miilo.i definitivat carenu se re-.tutoarea i. p"""trr"gi. punctajul acordatPentru fiecare Nu am oferit baremede notare. vacante in preg ltirea gradelordidaciicegi pentru examenulde definitivat.2006).Temeledin prograde p.itemi de aplicarea regulilor or tografice.intreaga Fiecarerest esreurmar de ample sugestiide rezo lvarea itemilor din celetrei subiecte. de tip eseustrucd e genului I sp. Subiectulal III-lea cuprinde iremi de metodicaprederii limbii qi literaturii roproblematici din programade co ncurs.ur" ."lPti.-gi a.o. iolicit ind-cor.tt trit examenele oblinere a gradelordidactice. de lexic . ln aceastioferti educaqionaliam cuprins 24 de testecu subiectede limba gi litera.de construccareconlin abateride la aces ii.t: rurat: argume nrarea itemi de limbi co-ntine zind toaie opereleliierare din programi. mine care vizeazS.ci am speci ficat a subiect.rrtnqurilor te reguli gi principii.pdmhntu l qional.narri qi metodicaprederii limbiigi literaturii romine in inviqimintul primar' ln fiecaretest.i gramatici.Cuvint-inainte Aceasti lucrare a fost realizatl din dorinqade a veni in sprijinul institutorilo r-inconcursuluiPentm ocuParea susqinerii Posviqitorilor caresepregitescin vedere a irivlqemint..t"r.1i in ac eastilucrarepot fi studiatei-nlucrareanoastrdMetodica-pred'nrit-try(drii glsesi prirnar (Humanitas Educaa Tntegrate limbii gi liteiaturii romkne tn invd. iieml de constr uc[ia comunicirii pioUf"-. Subiectu lal II-lea vizind principalele referitori la ie*tul literar dat.ciei literare gi caracterizare persott"i:'.. i' I I t .J.

ti. interogaqi e qie. fictriune.Eu nu striaesccorola de minuni a lurnii Tudor Arghezi .Moara cu noroc Itcrmanul:Ion CreangF. Manolescu. .Irina...:acliune. modernism. G. Petrag.. 1992. Amintiri din copildrie Ioan Slavici Mara * Mihail Sadovcanu Bahagul Liviu Rebr eanu. Lwceafdrul. curent literar. de specifice tcxtultrittlrativ (construcqil subicctulrri . Desprepoezie. Editura Minerva. retoric.Bucu reqti. . nuvela. pentrw elerti. ritm). lirice qi dramatice . E.L. (clcmcntc cortrpozilie ..Scrisoarea I Al. I iterari.V ladimir. Bucureqti. indicaqiiscenice. .r t.rrlirr rtructural. ba smcult. tablou.sceni.acliune. temi. Cilinescu. antitezd. Tudor. Opera lui Mihai Eminescu.Viaga.in dulcelestil clasic Notd: Pentru abordareatextulwi naratio.it tcadrarca unui text narativ.AlexandruLdpusneanul -istorici: Cosrachc -fantastici: Mircca Il liadc* I. !i nttuttriralarlil'erite lor literare: A a tcxte ' ielcrltjf iclreagi n.autor. vol. Cilinescu.ne moderne.rrr1. Petras. L. laitmotiv.$erban.romanul. Istoria literaturii romi. repetigie. Bibliografie Dicpionarde termeni Gheorghe.Suiitoriromhni de azi.19B3. Bucur egti. Figwri de stil: rnic dicpionar-antologie 1992.'. textului lirnbajul d rrrrnltic). Reztedere.rrrgrorre rrre.P. titlu. I a le rcalism. liric clc irrrngirr*r podtic. scen i. autor. relaqiitemporalegi spaqiale). r Argurncntarea scrisa opiniilor pcrso'alc asupra in unui text literar: . Demiurg. enumeraarti poetici. caragiale-_ o scrisoare pierdwtd sauo noapte furtu noasd Drama: Barbu $tefinescu-Delavrancea Apus de soare III Poezie VasileAlecsan dri. Mircea. poeziei. Arca lwi Noe.i operaEI. moduri de e expunere(naratiun . vers.comedie. versificaqie bolism. refren. dramaturgie.. directit/indirectl.epitet. concctclri..limbajui prozei ttarativc).Garamond. Bucuregti.dialog dramatic. Ionescu. Bucuregti.Cristina. temi. 1989. Vianu.stil direct/ indirect. 1980.construcliasubiectului(int rigd. Manolescu.rouran.1974.'p.. lirism obiectiv/subiectiv.1974. . perrorraje.Nicolae.replici. [Jnhtersul Cioculescu. rimi. Bucure. Ion Creangd.construciia subicctului. Bucuregti.izi1ic.. momentele subiectului. Bucuregti.titlu.pte.1969.drami.rnl. 1981. Itina. G ..misuri metrici. Macedonski. G. comparaqie. personaj. prct z.Ion sauPddareaspknzurapilor canril Petrescu (Iltjma nod.I ll llulurirea ittstrtttttctrtclorirrrirlizi tle stilirri.drama. t ntkin noaptede rdzboi George Cilincscu . Bucuregti. eul liric.. Poezie:aliteraqie. imagine artistici.paralelismsi ntactic. clasicismul.Nicolae.Editur a Minerva. 1982.rri1ie.Testament Nichita Stinescu .Enigma Otiliei Marin Preda.elemente rlc vcrsificalic) drarnati c gi (subiccr. rerorici. dramaticintr-o anumiti categorie(basmul eult . Eminesct * Sarape deal. modernismul. Bucuregti.simb olismul. conflict. vorbire pcrsonajlitcrirr..Editura Minerva.folo sind elementeiespecifice:structuri.Eugen. Lacustrd' Lucian Blaga . comedia. Lazdrescu.sinestezie.secvenle Poetici' simbol. hiperboli. Dramaturgie: act.naliza principnlelt. sim(strofi.EdituraCarteaRomineasci. Anghelescu.:rirrr1r.final . Curente literare: mic dicpionar antologic pentrw e/ezi. Literatura romini I I'rozi Basrnuf cult: lon Crcangl * Povestea Harap-Alb lui Nu vcla: Negruzzi . modalitigi de caracterizare personajuluilirerar. tchnici argumentative. .II. I . exclamaqie metafori. romantism. Cilinescu.de-dragoste. I storialiteraturii romkne de la oigini phnd in prezent.a pigdnci -sociali: Ioan Slavici.claborarcaunei argumentiri scrise. aPl iclrca conceptelor operaqionalc aneliza in tcxrclornarative.1964.Demi urg.ru.Bucu regti.Noaztea de decernvrie G.rom"antismul.1995. poeziapagoptisti. neomoder"ismut. liric Sidramati c seaor daedin vedereurmdtoarele concepteoperaliondle : Prozd.motiv literar. Cllinescu G..L. conflict.Pasteluri M. Bacovia Plumb.1985. Streinu.Morometii l I Drarnaturgie comedia: I.Editura CarteaRomineasci. figuridestil. monolog.Editura Eminescu. liric.1987' Simion.d.

nuvel. Particularitif fonetice ale limbii romine .Accentul . Aspectefuncqionale. Silaba. dialog.. rnotiv literar. Limba romani I Limbi qi comunicare ..Reguli de despirqire a cuvintelor in silabe. narator. Stilurile funcqionale limbii ale o Comunicareaoral6gi scrisi II Fonetici gi fonologie o Noqiuni generale . dcsc:ricre). Func[iilelimbajului .e. Ab ateri de la normi si corectarea lor . Princip iile ortografiei limbii romine .monolog.

Scrierea corecti a cuvintelor Bibli. II. Vcrbe pr cdicativc. Gradcle comparaqie. Funcqiisinra ctice.Theodor Hristea). Gramaticapentru toli. Ver6e copuladve.P.ne. alc Ortografierea pronumelor !9gat]u o -Ei Nunrcralul . I Senrul colcctll cuvintclor.Formareacap acitiqiide comunicare.t. Bucuregti. rrurn:irul. Formareacapacitigiide citire /leu.in clasaI I 6. Finalitigile invigimintului primar 3.urd.. Dezvoltarea compet enqelor elementare comunicare.Achiziqii fundamentale"gi pr incipiul continuitdgriinrealizarea ' obiectivelorcadru ale studiului limbii si l iteraturii romine 5. xitutca lrle acljcctivulu i. Locuqiuni vcrbalc.Clasificarea interjecqiilor.i intcrogativ adjectivul pionominal interoga..lnr()rurulir plrpnimia l rolisctttia.rri:t.idepunctuapiel. Topica gi pun ctuaqia. de Avram. Editura Academiei. a.. METOD ICA PREDARII LIMBII ROMANE Reforma cuniculard tn tnvdydmhntulprimar 1. funcliilesinractice.E. Ion. fr * t' Sinteze limba romind (coord.ografie t * t' Gramatica limbii rom6. Didactica limbii gi literaturii romine in contextulperfecgioniriigi moderniziri i ' inviqimintului primar 2.1966. fruncqii sintacticc. Verbc auxiliare. r * t' indrEtar ortografic. L oculiuni adverbiale.r ucq ionalc Intcrjcclia. Ortografiere ortoepie si a Vertrul.rrortotttittirl intirirc. sinorrirrri'r. Obiectiveleciclurilor cu rriculareale inviqimintului primar Curriculumul de limba qi literatura romini 1. Valori cxprcsive interjecqiilor ale qi Ill Lerleologie scrrrnntici 11 I Cotnplcrncrrtul Propoz. Funcgiisintactice. Propoziqia. V Sintaxa a a a a a a a a a a a a Raporturilesintactice.Conjuncgii corelative. Clasificarc.. Funcqiisinracticc.Fraza. Valori sdlistice verbelor ale Advcrbul. Proces ul scrieriiin clasa a 7. Diatczele.il.Bucur egti. Semne le ortograficegi folosirealor.i tiv iii rclltiv.P. Mioara. Pronumc lcdemonstrativ adjectivulpronominal cle si rletttrlrrstrittiv. Modurile verbelor.Clasificarc. 1985. Limba romhndcontemporand. aspecte 4. Ediqia a II-a. Pronumele intirire 9i adjecde fivttl . Bucureqti.orali. l'ronurt'rclc rcl ativi. lurilc rrrticolului lre Atlicctivtrl. Criterii de clasificare. Formareacapacitigiide receptarea mes ajuluiscris. edi lia a II-a. Pronumclcde politeqe.Editura Academi ei.it circurtrstirnlill consccutiv/ circunrstanqia la consccutivi I Complcrncntul circumstanlial concesiv/ Propoziqia circumstangia li concesivi Folosirea semnelor punctuatie de VI Punctuaqia. Editura Humanitas.D. 1984.C reativitatesi comunicareprin studiul limbii qi literaturii romine 11. Coteanu.Timpurile verbelor.. Clasificarea conjuncqiilor.si edicc:tivul pronominal posesiv. Tehnicile muncii cu cartea.obiectivcen3.D.declinarea. de Funcqiile sintactice ale ' rrlj cetivclor. Strategiididacticein srudiul limbii gi literaturii romnnein invigiminrul primar de oralagi scrisi. llrottutttelc: pcrsonal. perspectiva dezvoltirii cap acitiqiide receptare din mesajului scris 8.r llelaqri scttratttit'c: orlonir.. Pronum"ele ncljcctivul Funcqi ilc sintacticc pronumclui.Elementede constructiea comunicirii tlncepind cu anul gcolar 2006*2002 se vor respectanormele previzute de DOOM. Felul propoziqiilo r . locuqiunile subrtdntivillc ) r Ar ticolrrl. Bu curegti. Rolul elemenrelor relaqie fiazi de in r S . Bucuregti. ncologismele r Mrflnaeo inrlrogilirca vocabularului rle lV Morfologie r Nulirtni gene''ralc r Sttlrstarttivr'rl(lcltr l.1997. l)rotttutr clc nchotiri.rod al efortului intelectual propriu al elevilor in 9. gcnul. Gradede comparagie. metodologice ual al srudiului limbii gi literatur ii romine ?n clasaI. 9i scrisi 12.vol. Pronumele reflexiv. lrrotrttttrclc prxesiv.Locuqiuni conjr. Verbe personale si itttpc'rsonalc.ortoepic. lrcful propoziqiilorin frazd. Conceptul de curriculum 2. r crcirrrclj l'i cctivelor Irrotttttttclc. I. Ortograficrca qi adverbelor a locuqiunil or adverbiale a Prcpo zi qi Clasificare. ( )rt o gr. Ciclul curricular .i adjcctivul pronominal irehotirit. Regimul cazual prepoziqiilor al a Co nju'cqia..1983.E. Consolidareag i sistematizarea procesul formirii capacitiqii de receptarea mesajuluiscris 10. r Ortografia.

de r qi Complementul circumstanfal scop/Propozitia de circunrsrxntial i scop de Complementul circumstangial mod/ Propoziqia de circr.rr'starrqiati mbd de Cornplemenrul circumstanfalcondigional/ Propoz.ubicctul/Propozigiasubiectivi Prcdicatul/Propozilia predicativi Atrilrutul/ P ro pozigiaatributivi Co mplementuldirect/Propozitiacompletivi directi Cornplementul indirect/Propoziqia completivi indirecti Complementul circumstanqial loc/ Pr opo zitiacircumstan\i^ladc loc de cornplementul circumstangial timp/ Propozitia circ umstaugiali timp de dc Complementulcircumstangial cauzd/Popozitia circumstan ali dc caizl.igia circurnsrnrr[iali condiq ionali .

. Bucureqti. 1998. de limba si literatura romane .C. Bucuresti. Varianta 3 't' n""t (.acpiune.2001.semnificativepentru evidenqierea . l'llaborrrca administrarea rii testelorscrise itcrlilor 18.I.1..P.. G.. Parfene. Bucuregti. (coordonator). Bucuregti.t-"trt"tl a unui punct de vederedesp repersonajulales. in St oica..I. Didaaica modernd.EDP. Comisia Nalionali pentru '\r'* Programe Scolare Curriculum. r'i't' Cbidul programului d. t't't' ()hidurile clec urriculumpe discipline. Definirea obiectivel oreducapionale Bucurcqti.I. 2001.L.Mt. Eaaluareacurentd. nar atiye. 2000. in care si. C crglrit.colar..icapredd rii limbii romkne la claseleI-IV. Editura $tiinqificl.2002.terde instrumcntcde evaluare I /. Ionescu. Ghid pentru profesori. Eaaluareaprogreswlwi .i examenele. Landsheere.II-a.M.1. Metod..Bucuregti.SNEE.1.l l." a doua situaqii/ secvittge tr isiturilor personajuluiales .SNEE.966) GA. exprimareairg.E. LandshecrcV. sunr obligatoriio Seacordi 1Opunctedin oficiu'TimPul efectiv foate subiectele ur miprevederile 'Bel.rc* estede parru ore JRatpunt. Eaaluareacontinuda eleailorSiexamene le. 1995. E. Bucureqti. Landshcere. pentru inztapdmi. ot^i: ordinealntegririi repereloi in cuprinsul eseuluieslela a legere. moduri de expunere). de a diclnr:rice l{. MEC . 2000.MEN: I Si Centrul de f ormare din inviqimint ul prcunivcrsitar.A.Editura Dac ia.D. onfolositein con strucqia unor elemente evidenqierea .instituto ril inviqiltori Sesiunea7 7-78 iulie 2006 .gg 9. De la teo rie la practicd.lgg8.1975. Vlisceanu. G.). Edirura Humanitas Educaqional .P. Inst ruire Sitnadpare. Bucuregti.1990.. Radu. Stoica. *\"1\Gbiilurile de eaaluare disci pline.)olccqia rcvisteiInadpdmkntwlprimar. Cluj.. 1995. Popescu.. 2002.e informare/formare a instit utorilor/inztdpdtorilor..2003. gcolinormale). pe MEC . Itg Probi scris.2000. ()unic'ulumpentru clasele a II-a. $: SubiectulI (30de puncte) personljul preferat Bcriegiun eseu. Ncacgu.prin rapoftarela evoluqia ^r"^trisituiilor a conflictelor. l(cl. E.1980.Editura Discipol.trile candidatuluivor respecta i.r1ia dintr c curriculumpi evaluare qi 16.D..lnr alizarea Pddurea iu io*an de Liviu'Rebrea (ion sau vegiaveain vedereurmitoarele repere: c romanului (temd. a a exemplificarea patru mijloace/procedeede caracterizare Personajuluiales.A. (trad. livaluarea cducaqio nala evaluarea pcrforrnrrrrlclor/ rcztrltrteklrqcolare ir Ei t5. 2003. Didaaica (manualpentru clasa a X-a .o-.l rl Bibliografie rl:.de doui-patru pagini. 1979. Edir uraProGnosis. I-II (ediqia Sarele instruminte normarivelIOOP (19B3)1. 'pr:"rLn conflictului / peisot ajului ales. Editura Corint.. Bucurcqti. EDP.Editura Corint. Bucuregti.lntrr. 2001.caracterizaq i fi"irl"" sphnzwrigilor).T.2001.I lrl fllernerrtc proiectrrc activitiqii 1..1. Compozipiile Scoald.ntul primar. :ntru conlinutul eieului.2003. $erdean.. seacordi 20 di puncte (4 punctePentru fiecarec .'['ipologia .

la textulde mai ios. pentru redactareaeseului. ortografie Sipwnctwapie 2 puncte. rlncepind cu anul gcolar 2006-2007 se vor respectanormele previzute de DOOM. (14punae) cu cerinqe privire dintreurmitoarele la rispunsul fiecare de peToai a concurs. utilizarea limbii literare -2 puncte. Scrieqi. lizibilitate Si alez are in pagind puncte).eringS'/ oer).f analizd 9i de argumentare 2 puncre. edi qiaa II-a' . I al IIJea (30 de puncte) A.se acordi 10 puncfe (orginizarea ideilor tn sctis Z puocte. eseultrebuie si aibi minimum i vedereaacordirii punctajul ui pentru redactare. aUllltfi1.

Conginut . dvza. . l.roi iui:epcir sc sc irmi. din ios din horn si incuie u.Prezen tareatrls[turilor personajului.ienrgi furicqie sintacticl cuvintelor a subliniate: a . Imi estecunoscutacestba zm cu Fdt Frumos. e videnqierea romanufolosite in construcqia parqialargumentati a unor elemente din tre cele date in cerinqi lui sau evidenqierea argumentati a doui-trei elemente 2p. (6 puncte) Rescr ieqi enungurilede mai jos.2 p.nade cap .toarele cuvi nre: 4. 2 puncte Subiectul al IIIJea (30 de puncte) 1. 6 p uncte yis. t)eci vedclupul qi. ninsese pre. Capra cu trei iezi Menqioneqi un sittottittt r:f. . r.mi tnvlrtc slt4'.1966). tele rfrruf. 2 puncte Q." Ion ^Creangd. i. .te pentrusensul text al fieciruia dintreur miroarele din ' UviRte t. d 4 puncte _ l. ce . Alcltuili o frazirin careverbul a (se) pdrea si i ie regentpenrru o propoziqiesubordonatl subiectivi. iute. {fiif ilustra cuvintului I in:: i?"::::#". simpla mengionare unor trdsituri ale personajului. (to pnncte) 1.din perspectiva dezvoltirii capacitigiide recePtare mesaj uluiscris.I p.':.eaPcr( dinlii rlnjiqi in feregti. : flictului/ a conflictelor . .puncte 3. indiferent de narura lor: t.arnwb gi zdplda aaea carn optzeci centimetri.flri referireexpli citi la cona flict . Evidenqierea 4 puncte moduri de expwnere): fliae.prin raportarela evoluqia a tului/ a conflictelor : .tiv in cazul dativ.g. qi se pereaid . .iqia subordo'ara circumstangiah cauie. corecrind gregelile.'fretuerieli dirrtext uldatpropoz.i cu punctajelepreeizate barem. .enumeraqi a etapele componentele sau lecruriiixplicative. pc fooir dc coneurs.GA. 5. So -a.pi urmd ssmaiiniarte cht Barem de corectare si de notare Men.4 p.r.i acum se bandajazd.A.rle1i.e*minte. r{spunsul fiecare la dintreurmitoarele cerinqe: 2..u. sr factr mai mult in ciudaca prei. in in acord cu ideile . dl rrrir. iam d.*'11'*uua polisemia atncepe A.rideau. Exemplificareaa patru mijloace/ procedeede caract erizarc personajuluiales: 4 puncte .PeurntA:e nrai invirtc cAtsc mai invirtc plirr r:-rsl.vede nu-maigisegte ci nimic. . AlcAruili un cnun[potrivitpentrusensul cite fieciruia dintreurmi. r Sevor puncta orice alte formuliri qi modalitlqi de rezolvarecorecti a cerin qelor.iedulcelmic r. tl' o Nu seacordi punctajeintermediare. explicaqiile aspecte corespunzitoarecerinqei.a co nflictrisiturilor pcrsonajului.20 de puncte confolositein construcgia romanului (tgmd.prin rapofiarc la evolugiaconflicrului/ a con4..rr tul pegtele borr. rp.cuvint dcrivatgi un cuvinr compus. evidenqierea romanufolosite in construcqia argumentati a celor patru elemente lui .rdnit un genucbi . prezentarea conprin raportarela evoluqia argumentatia trlsitur ilor personajului. ffialcum. 2 puncte 4std 2.. d plenge dmdrclupd cn 2 puncte frdpiorii di".-apoi iesegi-gicauti ( ltttttr ieqittluqnrnuul casi. 2.pu ncte flictelor: .u i. la 2. ln cadrul tehni cilor muncii cu cartea..* lrirre.igi punc in gind un". in la foe.4 p... 2 puncte l. evidengierea singur elementde construcqie subiectuluisaumenqionarea unor a unui necesare 1 p.cca molcurrr lrorrr.d ar nu gileqteninric. Subiectul I (30 de puncte) .. pe urmi ungc cu de jc tgll pAreqii singe. cu ca qi . iu .i a plinge ... Tflntcric li din tcrt un.Apoi tncepe sescdrmdn a de np . de int. Sc.I-Il.fdrl.. l. Alcltuili doul enunquriin caresubstantivulperete sefie in cazul gerritirr. 24 de puncte 2. doar a rnei glsi ceva... a 3. de 2 puncte 6.-. dupi friqiorii sii. Enumeraqi tipuri de itemi fac partedin categoriaitemilor obiectivi. . alteledecit celeprecizate explicit prin bare m. Fteciarll valslree morfologici din rcxr'a cuvintelor: .elci icdul ccl cumintet5. Rispunsurile ca ndidatuin urmitoarelor instrumentenormalui vor fi evaluate conformitatecu preved erile tive: IOOP (1983).. prezenrare pa4iald.acpiune. (edigiaaII-a. un or elemente 1.

.

(14puncte) judecati erc. Abilitiqile de analizitgide argumentare: argumentePrezentate logic i si sunt susqinute.I p' cu parlial adecvatc. + 1 P.. sdi . Exemplede rispuns: cum inte. optzeci centimetri' prea mwh.nunshi.)2Puncte acumsebandaieazd' rdnit la wnge.. iute. I exernPlificarea a doui-trei mijloace/ procedee caracterrzarc de a pcis onajului ales I p. (. + 1 p. o perqilecomponentealetextului pot fi recuno scute. 2. succesiunea logici a ideilor-2 p. ca gi a unor srrucruri. 3. czitiri in sclcctarea r stil gi vocabula r 2 puncte !. 5.J" de elemente interpretare' dat rez.a}ez^t.) l. sau {. U ilizar ea limbii literare : 2 puncte .frd.lini9tit. + 1 P') 4Puncte direct. Coristrucgia Construciia corecti a enunqurilor' 2.2 p....)2 Puncte cw basnt' Fdt-Frumos' acest cunoscu t 3. text clar organizat. in6ercare argumentarel cu de u tilizareaunor mijloacelingvisticeadecvare exprimirii unei aprecieri.pior iietc'. ( 0-3 erori: I p')' 4.substantiv e.4 p.1 p.firi incercarede argumentare 1 p . o exPri marea unui punct de_vedere despre personajulales.rrrr"ri".2 p.+ P. Ortografia(0-2 erori: I p') 9i punctuagia' ( t p')' corecte a textului in paginl (1 p'). aarania'aPune(intr-oanu mitiordine)etc'. gi.10 puncte (Punctele pentru redactare se acordi numai daci rispuns ul seincadreazi in limita minimi de spafiu precizati.atibut 5. 3. semnificative pentru evidenqierea trisiturilor per sonajului ales.2 p'."ii""r.+tp. ideile sunt.. iJ. + 1 P.-"" "Uitir". B.cum norn.fir. A$ezarea Subiectul al Il-lea (30 d e Puncte) A.. Fun clia sinrafiici a cuvintelor: a sescdrmdna complement al6 e.+ 1P') 2 Puncte (1 P'+ 1 P.Pronume -' (comun)' jcompusi).4areza'-arindui..'l Irz r e*enrpliliearca patru nrijloacc/ a proccdccdc crrrlcrcliadrc lx'rronajuluialcs n 4 p.domol etc'. 1. mai ..nizarea ideilor i n scris: 2 puncte .adverb mod.Jl. + 1 P.. + 1 P.personali.+ 1p. I conlentarea une i situaqii/secvenge narative.) 2 Puncte P') 2 Puncte ( t stil fi vocabularadecvate conqinutuluieseului. ?ncercare comenrare de -lp. r cxp rimareaunui punct de vederedesprepersonajulales. + 1 P ' )2 P u n c t e (1 p. Construclia corecti a enunqurilor' 2 puncte 2 puncte B.subliniatepr in paragrafe 1 p.utiliz4rea mijloacelor lingvistice adecvate exprimirii unei apr eciiri. (6 puncte) decarn 4. utneconvingltor-1P. (10puncte) corecti a enu nqurilor' 1.promPt.cu echilibru intre celerei compo nente(introducerecuprins-incheiere). cuvintclor.i 2.. construcqia paragrafelor subliniazi ideile.Prin I ideile rrmeazd o succesiune critici. i. catzd:cdciiedul cel cuminte 2 Puncte (1 p.. de'interpretare p.: ft"poriqi. cd'cietc' (1 P' + P') zPuncte de reflexiv. Orga.in grabl etc' (1 p. r cimPlapovestirea una-doui scene/secven[e narative. llxprimareaargumentatia unui punct de vedere desp re personajul ales: 4 puncte r cxp. casd. feri exemgrle cxplicaqii.l r tnettliortarcr unor rnijloacc/ procedee caracterizare de a personajului ales. + 1 P.u]-od r lnccrciri de a susfne ideile prin "rgu-"t^r. Redactare .2 p. in general.semnificative pentru evidentierea trAslturilorpersonaj ului ales: 4 puncte a narative.rimarea argumentatia unui punct de vederedesp repersonajulales. concctori sautehnici argumentative 4 p.7)ea. nu existi un echilibruintre dar ele.) 4Puncte (1 P.S-a (1 p. varietate a lexicului .-pf" ae propozig iesubordonati circumstangi de tn iliceamol.molcwm liniqtit. + 1 P.lotnentarca doui sit uaqii/secven{e a narative. claritatea cnunlului.i zdpada l: Astd-iarnd ninsese ( t P . (1 p..semnificativepentru evidengierea ' c()l'tlclttarc a doui situaqii/secven{e tris{turilor personajului ales.cu lin.coerent. Construciia c orecti a enunqurilor' 4. + 1 P')4 Puncte cuvinte compuse_ cuminte. Exemplede rispuns: cuvint derivat .. raPid. lizibilitatea 5. C. Valoar eamorfologici a cuvintelor: se.. 2. tmi este .

.

"rului. Nota se stabileg tepri" i-p. apoi tinirul iEi didu o palO clipi rimaseii aga. o citirea de incheiere ?' Punctajulva fi acorda!pentru urmitoru l rispuns: . r rcproducerea textului pe bazaplanului. de fermecaqi propria lor privire. raporturiledintre personaje..rispunsul atingeurmiroareleidei: e citirea integrali a textului. +.care c onsumain fundul silii.tq. itemi cu alegere dual.vtzlune asuPra Subiectulal IIJea (30 de puncte) ifupnnrnl penrru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul Scrieqi d e mai jos. .. feftnecdt. pnsneinul de CostacheNegrtzzi/Moira cu noroc de eseului. Contrageqi punzitoare. doui valori morfo logice ale verbului a fi.rgi. Alcituiji enunquri cu alte din aceea te xt.exemplificariaacestorcaracteris tici modalitiqi de (tipologii. a . TESTE 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncfe 4 puncte 4 puncte 1 .:t. musteriu. Cialinii B drdganulai puncte) A.ar) consurna. de elemente originalitaye oqg. personajelor . diferite de cea din text. construcge. 1d.'Mengionati le urmitoar e: tt.preze ntarea caracterizare). rctlvrratea legiruri cu planul t. Total test:90 de puncte._ci Argumentaqi.argumenrarea. privirea lui $tirbu seincrucigl cu a unui gdrantdndr..setncrwci. drferite de 2. literare (modalitigi de a. (14 cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre cuvinte'1. rei .^ pe fragrnentegi analizaacesrora. . .?. Alcatuiqi parru enunturi in carecuvdntul o si aibi alte valori m orfologice. 2 puncte 2 puncte l puncle TESTUL1 I Subiectul (30depuncte) operaliterariAlexand'ruLdde intr-un eseu doui-patru pagini. !'. in tovir{ia unei femei frumoase." mi pesti gold 9i strigi cu o voce cafe atraseatenqia Panait Istr ati.doui temel' particularitigi stilistice). pebaza gPereiliterare.ve qiaveain vedereurmitoarele rePere: ln realizarea * precizareaa patru caracterist iciale specieiliterare. prima propoziqieatributivi din text in parteade propoziqiecores3.'punctajului obgnut. in r conversagi generalizato. Seacordi l0 puncte din oficiu. .l..ualegere multiph. Sercordl punctajuldaci.Hanul era ticsit cu qlrani careseinapoiaude la un tirg mare.TTI Su blectulal llt-lea (fOdepuncre) I. rteml de tip p ereche. tuturer mugteriilor.a. rtemrc. I . Ioan Slaviciesteo nuveli. .lndati ce pftirim iniunrru.

rt adinc'..1. etape(momente) ale procesuluiscrierii in clasaI. l. cd operaliterari La gig. 2.incid.asupraremei. doui valori morfologicealecuvintelo tot. 3.e -. Menqionaqi a toarele c. valoareamorfologici a cu vintelor nhte.'linte: ferecat.prezen rarea personajelor (tipologi.ts. . Alcituiqi doui propozijii in carecuvintul mai si aibi valori morfolo gice diferite.r-. 2.-lIt"nsul l ' Kcle va1i.os.a patru caracterisrici specieiliterare.indiferent de d9 nat ura lor. in timpul cilitorieiin Italia. viziune Subiectulal III-lea (30 de puncte) l.exemplificarea acestorcaracteristic i. ceeace ne-a plicut la toqi. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A.a oplo Si. 3ai t..j. Enumeraqigase TESTUL 3 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. .i. Alcituiqi o frazlin caresi existeo propozigiesubordonati conse cutivi. Ftlrmuiaqienunquriin carecuvintelebancd. . fiecaredintre urmiroare .'. corecind gre. TESTUL 2 SubiectulI (30 de puncte) Atgrr"Tari.oi". tipurile de proiectarea activitiqii didactice. . 2' Ar{ta1i. 3.jq modalitigi de ca_ racte rizare).edere ur-it oarele repere: -"..'frebuiesI gtili clumneaaoastrd tEte.incaresi existeo propozigie sub ordonati predicativd.Precizaqi.vite gi ciruqeqi nici habar n-lveau dinspre Parteahogilor"' " u.precizare.paiticularitagiriitirti. Scrie qipredicatele din primul enungal textului. intr-un eseude doui-patru pagini.limpede. ci opera literari Amintiri din Argumentaqi.prin cxcmpleadecvate.Avea nigtc ziduri groasede icipi.In ciprinsul lui sep*eatoplogi oameni.elile.ruinr"i ai iri irfA. precizindfelul lor. ". pe scurt. (14puncte) . t21 cra cccilhanul acelaal Ancuqcitru cra hirn .j"-1. C.^ l-"-ti:qi.ip"ri-a-"oercigii folositein ciclurprimar. Maieul seudaseda toriti ploii. corectind gregelile. Alcdtuiqio frazd. (10puncte) de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scri egi-rispunsul diferite.uspu....-pe bazaoo"r"i literare.'t.gi "".tare.. nicidtn text.nd colo Ei nigte porqi ferecatecum n-am v iiz. Forrnulaqienunpri cu urmiroar"l.de atribut pronominal Q. na auea babar' B.qiil. 3. Precizaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmi4.(61tuncte) Rc-scricgi enunqurile jos. Mi-ar place si revid iar piaiul maramuresan.r"r cadru alesrudiului limbi i si literaturii romine i' ciclul .ir4ii f.tiasi aibi funcqi ade nume predicativ gi. i" .Rescrieqi "nurrquiile juvenile ' din nouin Jurnal astpradelicvenqei 1. s-aireiat posi bilitateaparticipirii la un festival folcloric.. prin cnunquri potrivite. dr igoste.argumenrrr"r elemente originalitarea. ale 2' Re levaqi principiul continuitigiiin realizarea"ui. Vom'reveni care-amadoptat-o la congresav eaunele desavantaje' 2. Relevaqi riculunt. dc l.aibi -sensuri 2.utde zilelemele.. Soluqia 3. 3. 3.rl Pentru oe mal . lame. Stabiiiqifuncq ia sintactici a cuvintelor subliniate in texul literar.drept sl. Mircea Eliade esteo nuveli fanrastici. 3. restrins) al concepruluide curceledoul seisuri (senzullarg gi sensul 2. Formulaqienunquriin care'pron.i.ie de Ion Creangd/tJltima noapte-de mil Petrescuesteun roman subiectiv. respectiv.omonimiileurmitoarelorcuvinte: coc.-indiferent natura lor.rnar_enrale..it... soldat. (6 pancte) de de mai jos.. Jir.1:y. Arn intilnit la Muzeul de Arte acelag grup de engleji. r -a ale . inthia noapte de rdzboi de Cacopild.--T t0 I Y B.operei literare (modalitigi de d e consrrucde.cuprins. 4. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1' Prezentaqi obiectivele ciclurilorcurriculare inviqimintului primar. pu i. Exemplif icagi parru . demonstrativace. Ln realizarea eseului.. Hanw-Ancupat tihail Sadovean 1. (101tmcte) pcntru fiecarc dintre cerinqclc nraijos. 4.r-il.i ...

le cerinte referitoare la textul .

rnr"-. einici Cici ".prezentareaa p^tnr caracteristic i ale genului .o'.. intr-un eseude doui-trei pagini. 4' Transcrieqi propoziqiile subor?onate din.. doui tipuri d e itemi.a. valorile morfologice ale cuv6 ntului 3' Alcituili o frazitin caresi existe o propozigiesubordonati predicativi cu subiect multiplu.. scurt. ter_i . "ri. cdrorase afli ". 2' rlw.'. verbul a fi age. (tipologie. t"..*. cd poezia Testamentde Tudor Arghez i/ Eu nu striaesccorola de minuni a lumii de tucian Blaga/ in dulcele stil genul ui liric gi esteo arti poetici. frrcs-o prrceapi". Exemplificaqidoui situaqiide dezvoltare a creativitiqii elevilor in lecqiiledc limba gi literatura romini. Eipr.morfir ogic cuvinrer fi s ri e r"'uri"ir" i"?"r .:"1" . ."pr"rii/1il. Form ulagi doui enunguri . 3' analizagi intac c gi.il:::a.ra.ir"f . ba zatextului liric. iJ.r. . I un anronimpenrru urmiroarele cuvinre: intuneric. dintextul riterar.rr' i.mod alitigi Subiectulal III-lea (30 de puncte) t.'-r.riu]n.:iu "". ?elagii"p.i ale specieiliterare.r f..'.iio"..irrgi ferurror..II ln realitlarea eseului. Prezentagi TESTUL 4 SubiectulI (30 de puncte) Argumentagi.argumentarea doui elemente originalitatea operei lirice (viziune asupra teme i. .. B.. 2. remei. 4... clasicde Nichita Stinescuaparqine ln realizarea eseului. mutt mai ca slab b.9.e Mihai Emines Scrisoarea cu.a i4cepe. tehnicilemuncii cu carteadin perspectiva a citlgii de receptare mesajuluiscris..rron"ie.il. a d e ..-U"r./.sttagi. Iatd-l/ cum din chaorfacemumi."pur"_a sedes face / imprica-t{ stipineaererna i^r"t.i.:):::.ipostazeleeului liric gi rolul mijloacelor artistice.'p"k u ilrid.t Dardeodat-un puncrsemigci.r_o.. (14puncte) ScrielirispunsulPentrufiecare dintreurmiroare le ceringe referitoare textul la rnft*!]i**f1.rrq.pcrsonajelor deca_ ."rufiir..exemplificarea acestorcaracteristici. (10panue) Scrieqi rispunsulpenrrufiecare dinrrecerinqele mai ios.*rHurrre'tareadoui elemente a de originalitate operei a literare (modalitigi d e eorrsrrucgi viziuneasupra c.. pe . 3. lir.prec izaree patrucaractcristici spccici alc ll..^?./.ptiire*emple/enunguri adecvare.ili. p. de 1..:'ume priceputi irrr. iarit puncru_ace_ erderriie Tardr.erenrplificarea accsror caracteristict. vegiaveain vedereurmitoarele repeie: .. Prezentagi./ er aun intuneric. p"i.iJi int.. vcli irveir vcclcrc irr unniltoarele rcpere: a .. ?Funoian ./ pe formirii capa1.erj Subiectul al I l-lea (30 de puncte) A.t: :ll: cer ter$l smgur..uA/ Dar nici d.. etern. ll *:.::./ u-bra . inl]....e vdzut rruf uscpi nici ochi cares-ovazd..ri pesre marginle ^rrgioi t.Formulagi enunguri cu urmiroarere cuvinre: fracpie/fraqi .particularitiqi stilistice)..

lordu seho tiri si spargi gitul pregioasei sticle.. (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferito arela textul oe marros. bdgare de seamd.une. dif.In curind cioburile cdzuri"pemasi.. . Rescrieqi propozigiilesubordo natedin textul literar gi precizagi felul lor. . indiferent 2.i le intinse pe masi.prelios. 2' Pre*agi valorile morforogiceale verbului a Subiectulal IIJea (30 de puncte) A... Agreiezidea sponso rizdrii tinerilor muzicieni. Je anunli aversede ploaie in citeva zile succesive. 2. (6 pancte) Rescriegi enungurile maijos.." Verne.. 4.Trebui si se foloseasciinsi de un ciocan.Gle narvanle scoase bigare de seacu mi. . ' 3. a. iid. tnlduntrul sticlei ziriri mai multe buciqi de hirde. shmbete/zim_ C. Precizagi valorile morfologice ale cu vintelor subliniatein text.eritede ceadin text. de.ft .. Alcituili enunquri cu alte doui valori morfolog ice ale verbului a fi. le dezlipi una de alta..'a. cici substangele depusese intiriseri capiatre. corectind gregelire . cttoricerisc. Men qionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte gi locugiu ni: a proceda. J.titlu nobiliarin Anglia.ffi. neingeles. 1.. lipite unele de altele.r'o. Copiiicdpitanului Grant Jules I hrd . t.i"ai. de natura ror. In continuare adrudir.Eragreu si procedeziastfel qi.

Sctisoar ea 26 cite un sinonim Pentry sensuldin text al fieciruia dintre urmi1. ielalii dintre personaje. specii.urile de mai jos..d"ti zdtoare.I laI B. zSomot ' consecutivl. ci opera literari O scrisoare pi erdwtd de I. Conrrrrriii o *:^riin caresi existeo propoziqie. In realizarea eseului. Darorit i dificultitilor intervenite.ul 4. 4. nr. a 3.nemulpupropoziqii cu i. argumentarea doui elemente originalitatea operei literare (viziune asua de pra r emei. Prezentaqi ."unr. llc lt caz.i"rqi valoareamorfologici Mi-a minteam. metodesi instrumentede evaluare.tt.exemphtrcarea acestorcaracteristici. corectind gregelile. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A. Subiectulal IIIJea (30 de puncre) 1. lume p?oprie. pe 2.o-"d^i. Scricqi cite o locugiune:substintivali. adiectivah aduetb. Prezentaqi obiec tiveleciclurilor curricuiare?n' invigimintul primaL TESTUL5 Subiectul (30depuncte) I 1. B. Vroia sI continuiecolabo rarea impreunecri cigtigiiorul concursuluide urbanism. F. ln numirul viitor al revistei. Concepeqi TESTUL 6 I Subiectul (30dePuncte) lui P basmulcult oaestea Harap-Alb de intr-un eseu doui-patry Pagini.. de indiferent de natura lor.*plii"r tru a-i ajuta. C. o . a ale . 2. Menqionaqi to"t "l.i-"flfi ' rnire. corectind gre. v erbali.gelile.. Relevaqi rolul exer citiuluiin formareacapacitlliide receprare mesaiuluiscris.intr-un eseude doui-patru pagini.a simpL felul lor' propozigii(esubordonated in text gi precizaqi 2. o 3. Mengionaqiiipuri de evaluare doul tiPuri d e itemi. (6 puncte) llc-scrieqi enunqurile mai jo s.aii.veli aveain vede reurmitoarele repere: .voluptos. Realizagi proiect de lecqi e alegere: in inviqimintul primar' 2. acestei de Ion creangl.f putin p arru cuvinre din familia lexicali a cuvinrului gi'nd. subiectullecaiei9i tipul de lecqie)' (la un 1. modalitiqi de caracterrzare). avea vedere i' realizaria .iEi . t ot si aibi alte valori morfologice decit celedin textul dat. 3.-----'' Nu-nri maipld. 1. Argumenmqi. Ori ce artist isi crea zd. -S"ti.. a regresll..toareleceringereferitoarela texrul Subiectulal III-lea (30 de puncte) clasa. Iar re veneain discuqieproblema dezdpeirli capitalei' la toqi sinistiaqiiceiacevaintrep rinde guvernul pen2. rafie/ rapiune.: d. (10 puncte) de p entru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi'respunsul antonimeleurmitoarelor cuvinte: lurninos. de pictu3..il .-.. 2. C. pe caieinsi le simqimca-nvis pe to ate"' Mihai Emines cu. (14panct e) Scrieqirispunsul pentru fiecaredigtre urmi.-_-_E. Prezentagi. +. bazatextului literar. Primul-ministru "./Ea noaPtea teri.particularitigi stilistice)..precizare. emo[ie creolt mi-ai povestitin aceaseari de vari. scurt.. scoate/De duamintirii o vecie-ntreagi d in tOrtevoluptoasaei vhpaie.a patru caracteristici specieiliterare. Z. Rescrieqi utim" propozigiesubordonati in parteade propoz iqiecorespun.subord.ceainrervengiilwi. cuvinte: a sufla. relevindcaracteristicile l rePere urm itoarele in vegi eseului. tiormulagtcnunguricu urmitoarele paronime: anuar/ anual. (10puncte) scLreli rilspunsul pcnrru fiecare dintre ceringclc rnaijos.prezentarea pe rsonajelor(tipologie. Alcituiqi propoziqiiin caresi existeun a tribut pronominalinsoqitde prepozigenitiv si un nume predicativexprimatprin verb la modul i"fil"iti". insugi ideeaorgani zdrii expoziqiei ri era comprom isi. Caragiale.frielenii nostrii" va apar eun articol despreregenerarea celulelor. 1.durere. 3. dc l. pe . L. (6 pancte) indiferen t de natura lor' R.onati a cuvintelor subliniatedin urmitorul enunq: i..literare. Alcituiqi doui enunquriin carecuvintelede. Prcc izaqi valoareamorfologici a cu'iintelor subliniarein urmirorul enunr: .

/ Doar ceasornicu l timpului cirare. ./ Cici perdele-nrr-oparte cind le dai.rar se peite .tld cu gene_ostenite suflu-n luminare.de mal los. sara urmeazi lung-a . gi in odaie/ Lurra . "C.

pe pcrsonajelor(tipologie. exerrrplificarca accs tor caracteristici lraza. : 2.ArC )i lzt TESTUL 7 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. Alcitu\i doui enunquricu sensuridiferite ale verbului a izbi. Iuqi gi nestatornici apele. . Lucian Blaga. B. B. morfo-sintacticcuvintelesubli niatein text.i ritcrarc. 4.particularitiqi stilistice). este ra de Barbu $tefinescu-Delavrancea o draml istorici.ribditori in suferinqica gi-n ierni cumplite.exemplificarea modali tigi de capersonajelor(tipologie.Atdralinigte-i in jur de-mipare ci aud Cum se izbe sc de'geamuririz"l"de luni.ca vremea.t""tca l. doui valori morfologice ale cuvi ntului o. plecindu-le dragostea be gia9i datinile lor de la lumii.. Alcituigi o f. 3.ci?agi v alorile morfologice ale cuvintelor subliniatein rextul dat. Si fi demn orideciteori imprejurareao impune ! 1. Formulaqienunquricu urmito arele cuvinre: odaiA/ o d. 2.te Subiectulal Il-lea (30 de puncte) puncte) A. 2. 2.modalitigi de caracterif:::.una cu subiectnedeterminat. respectivde mirare si aibi alti func$e sintactici decit ceadin texr si 4. rlc nraiios. Stabiliqi felul p rimelor dou. de 1. (6 puncte) Re-s9ri9ti enunguril ede mai jos.i. ci opera literafi"Apus de soaArgumentagi. Formulagipropozilii cu urmitoarele cuvinte: devreme. Ideile carele-a s usginutin discurs. 4' Relevaqi.Precizagifuncqiasintac tici a cuvintelor din enungulurmiror: Mi-e foarne! 4. pe acestorcaracteristici. 1. neamuri. " prin exemplepotrivite. ln realizareaeseului. Subiectulal Il-lea (30de puncte) A. Analizagi 3. fara grrii il bg"9ca gi lor rii.atd.tre.de ztre .. Alcituiqi doui enunquriin carelocugiunllefdrd grij i. (14 urmitoare referitoarela textul Scriegirispunsul pentru fiecaredintre cerinqele m ai jos. bazaoperei literare. ln curind vor disparemo nezilede cincizecide bani.de prietenie". doue f unctii sinractice adverbuluirelativ ale curn. .razdin caresi existeo propozigiesubor donati concesivi.argumenrarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratem ei. Mihail Sadoveanu. indiferent de natura lor.qa gi-n argiqele de cupror. Formulaqicite doui enunguricu sensuridiferite aleverbelor: a semdna. Pre. exprimat prin pirgi de vorbire diferite. modalitiqi de construcgie. 3. cealalticu sub iecr multiplu.mai cu seami stau ei in fagasoareluic-o iniml ca se din el rupti: cel mai adesea desmiardi gi lucegt e de ckntec.prezentarea racteri zare). . . (10 puncte) de rispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' . (14puncte) Scricqirispunsul Pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referito arela textul . ferindu-sede ahe neamuri qi de oamenii de la cim pie gi venind la inceputul birlogul lor ca fiara de codru .Babagul 1.precizarea patnr caracteristici speciei literare. rdbddtor.ar8rlrncrltareadoui elemente originalitate operei a de a literare(viziuneaasup ra rcrnci. prin enunturi potri"ite. propoziqiisubordonate. numai/'nu mai. Scriegi ' 1. de a . a seferi.rispunsul pe ntru fiecaredintre cerinqele mai jos. relagiidint re ele.cegia aibi diversefuncqii sintactice. Evidengiagi.a incolgi.. 3. particularitigi stilistice). (10puncte) Scrieqi.lfr I * preerzareapatrucaractcristici e alc sPcciei litcr.r"^r{ d"ruti in rindul opoziqiei. Daqi parru exemplede locuqiunisubsta ntivale.Locuitorii ace$tia sub brad sunt nigtefipturi de mirare.vegi aveain vedereurmitoarele rePere: ale a . . Mengionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoar ele cuvinte: fdpturd. C. de de .rp"r. Con struiqi enunquriin carecuvintul a. relaqiidintre personaje.. 3. corectind gregelile. Alcituigi doui propoziqii. diferite de ceadin text. 2. Lini.

Exemplificaqi ro lul jocului didacticin insugirea cititului la clasaI.capacitigii receptare pe de a mesajuluj scrisprin efort intelectualpropriu eleviloi. strategiididacticede formare a. . 3. Subiectulal IIIJea (30de puncte) 1' Prezentagi. scurt. .me. al 2. P rezentagi conceptulde curriculum.

.ml C.precizarea patru caracteristici specieilite rare. precizagifelulacestei B. TESTUL9 SubiectulI (30 de puncte) un Redactaqi eseu.argum entarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratemei. la cazul si ntacticeale cuvintelor din urmitorul vers: . Scrieqiio. 3. Alcituili propoziqiiin careun Pronumede politeqe genitiv. 1ia comunicirii patru tipuri de itemi. dc l. relaqiidintre personaje.^ 3. cot.argumenraieatidului peba za caracteristiciloroperei. Enumeraqi p. l.Moromete aveauneori obiceiul .rrt. Scriegi t. (5 puncte) indiferent de natura lor.Ce-qidoresc 4.edengie agtepta antecameri' 3. A coborit cu dificultate 2.os. Relevaqi rolul jocului didacticin dezvoltarea competengelor comunicare de ora li. concordanqa ziinii Eia mijloacelorartistice. (10puncte) de risputtsul Pentru fiecaredi ntre cerinqele mai jos' .avind in vedereci acqiunea 'i . a I l ze 3.'Prezentaqi. iit. de irrclifcrcn t naturalor. ln realizarea eseului. (6 puncte) Itcscricqi cnunqurilc mai jos. ceea relece vtr progrcsulinainte pe drumul democraqiei. dulce Rominie ?" (Mihai Eminescu)' C. respectiv la dativ. (14pancte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoa rela textul . poezialarna/ Mezul iernei/ Pri mfuiara/ Malul Siretulwide Vasile Alecsandriestepastel. modalitigi de capersonajelor(tipologii. Irrs.i : pe 1. Alcntuiqi o f. regentulunei propoziqii suborsubordo nate. 3. 2. enunprile de mai jos. strategiididacticede insuqirea elementelorde construc.argum entarea Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A.literare: originalitateavidintre subiectulromanului g i titlu.veqiaveain vede reurmitoarele rePere: ln redactarea acestorapebaza operei * precizarea momenrelo r subiecruluigi exemplificarea literare.. fie 4. 2.ugi Clubului Fem inagi-a exprimat doringade a se reintilni. r"r. Prezentagi finalitiqile inviqimintului primar. pe .usenu mai o segvengi filmului. de modalitiqi a rtisricede consrrucqie. particularitiqi Jtilistice).relevarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice. .re iropo zigii caresi conqin i forme afective de superlativ absolut.semn de bitrinege sau poate nevoia de a se conainge 9e gi ce!9 rnai tntortocheate gindtri pot cdpita ."t. AnalizaqisintacticAi morfologic cuvintelesubliniatein textul literar.de doui-trei pagini. . ci. Alcetuiqi ptoporiqii cu doul forme diferite de plural alesubstantivelor arc. Relevaqi.intr-un eseude una-doui pagini.. 2.ve qiaveain vedereurmitoarele repere: . clemal . a . Proprii lui prieteni il renegi. a ale . corectind greqelile. opiniei personale' . donate. Exemplificaqi doui etapelmomente didacdce formareadeprinderiide scriede r e corecti la clasaI.ettslm un nou conceptcaresenumesc dialogurile democratice. TESTUL S SubiectulI (30 de puncte) _ Argumentaqi. Rescrieqi jos la staqia Reinvierea' 1 . Vlz.Precizagifuncqiile eu de.exemplificarea acesrorcaracrerisrici. si insoqitde prepoziqie fie 3. se concentreazi in jurul personajuluiPersida' eseului. Subiectulal III-lea (30 de puncte) .iel agiadintre curriculum 9i evaluare. . scurt.in caresi vi exprimaqiopinia referitoaopea cestei re la ritlul romanului Mara de Ioan Slavici. cu prc-gedinta prilcjul zilei de 8 Ma rtie. bazatextului liric ales. Fusese Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1.raziin carecuvintul poate sd. in gi chematla pre .prezenrarea recterizare). corcctind grc9clilc. 2.

din textul dat' .. 2..de a se rerrage pe undevaprin gridinl satprin spatele caseigi de a vorbi singur. Scrieqi cite un antonim pentru urmitoarele cuvinte din text: uneori.Precizigivaloareamorfologici a cuvintelor: sau. se. intortoc heat.glas .a ztorbi." Marin Preda.poate.spate.tii 1.. . undeaa. Morome.

-. a se ruina.lirurnoaso.iclirlispunsulPentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referit oarela textul .[.Nu credeam sd-nvdt. ln realizarea eseului.de negri incit seara/cind stau culcat cu capu-n poala .at: frumoaso.ln cimpia Dunirii.clieqi rispunsul penrfu fiecaredintre cerintelede mai jos. Al cituigi enunguriin carecuvintul ckpizta aibi doui funcqiisintactice. respecriv.. '. imi. Moromere intri lntr-o lungi staredepresivi din caren-avea si fie scosdecit de marile zguduiri care te apropiau..oo' J:ffiffi propozigiesubordonati circumsrangiah scop. Alcituiqi enunguri cu o locuqiunesubstantivali9i cu o locutiune adverbiali.tainicrd cilrge . Izoorulnoppii 1. (14 puncte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmi. 4. lr 3./ a Ochii mei nilgam visitori la steaua/ Singuritigii. Ilustragi.. rdbdare./lumina mea. B . (10pancte) S.sunt izvorul/din caretainic curge. con trageqiultima propozigiesubordonati in parreade propoziqiecorespunzdtoare.Alcituigifrazd"in si existe o care . bazatexfului literar. e'::Scriegi de 1. cazul dativ. respectiv un adjectivpronominal de indrir e. Analizagi m orfo-sintacticurmitoarele cuvinte din textul d.vegiaveain vedereurmitoarele repere: a ale .argumentarea doui elemente original itatea opereiliterare (viziunea asua de pra temei. 4. cd poeziaSarape deal de Mihai F. polisemiacuvintului insemnat. si diferite de ceadin text. 2' Formulagicite un enungin care si existeun -pron umede intirire. Scr ieqi doui exemplede paronime..Precizagivaloarea morfologici a cuvinrelor'subliniate urm itorul enunq: din .'ite piminrul c-o mared. 3. 1.pri n doui exemplepotrivite.Pestetrei ani izbucneacel d e-alDoilea Rizboi Mondial: dmpul nu mai ribdare'" 'vea Marinpreda. 3. P recizagi felul predicatelordin textul literar. adincii. /gi-s ta/irniparc/ctr ochii tii. particularitiqi stilisdce). 4.exemplificarea pe : prezentarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice. tainic.rre virilgi nlun$igi pestegesuri.l0 l I Subiectul ll-lea (30de puncrc) al A. cu cigiva ani inainteacelui de-al Doilea Rizboi Mondial.. Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin text. . B.-it rrrr..mi nescu apartinegenului liric.Precizagi felul primei gi ultimei propoziqii subordonatedin text. nr.toarelecerinte referit oarela textul mai jos. 2..:. de .precizarea patru caracteristici genului literar. intr-un eseude doui-trei pagini. infigu rat tn manta-nti. o. (10puncte) rispun sul penrru fiecaredintre cerinqele mai jos.a acoperi. tp Pqg ci timpul era foarte ribditor cu oamenii.iic. l. Alcituigi o f.si fie in cazul gen itiv si. Subiectul IIJea (30 de puncte) al A. Formulagi propozigi i in care pronumele nehotF'ritfiecare. acestorcaracter istici. ara.razd..chii-aga. viaqase scurgeaaicifdrd conflicte mari. 'r./Aga-s de negri ochii rii. 1./acoperind l)c. muri vreodati. / Pururi tinir. Moromepii. modalitiqi artisticede consrr ucgie.in tia dacd. insogit de prepoziqie.l tr:l. Argumentaqi.ro"pt r" p. a izbwmi. Menqionagi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoar elor cuvinte: coffia. 2.] ln urmitorii ani gospodlria tilrdne:asci c ontinui si se ruineze. (14puncte) Scr." LucianBlaga. precizagifuncqia si nractici a acestora. 2. TESTUL 10 SubiectulI (30 de puncte) t. (lc lltiu .()s.. in careo propozigiesubiectivi si fie inrrodusi prin conjunc+ 4. Mengionagi cite un sinonim pen tru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoarelecuvinte: adhnc. .vor . 3. de ::Sr.:rt:: .

agaci iicunogtea bioritmul vieqii. (6 puncte) Rescrieqi enungurilede mai jos. specificulprocesuluiscrierii la clasaI. .i remarci inflicirarea cu careprietenii nogtrii i9i exprimi opiniile _. Prezentagi. corectind gre.C. 1. 3.4u convieguitlaolald mult timp. Mengionagi finalitiqile invigimintului primar.indiferent de natura lor. Exemplificag i aspectal creativitigiiin studiul limbii gi literarurii romine in un inviqimint ul primar. scurt. 2.elile. pe 2. Cigi copiii lipses asrizi motivJqi ? c 3' Obseryi . Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1. despre muzrci.

(10pancte) t. 2. douiddeza vantaje evaluare(lJalegere: probe orale sauprobe scrise)' Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. modalitigi artisticede consrrucqie. Exemplificagi eficien ga la clasa I. modalitlqi de car^cterizare).Precizalival oareamorfologici a cuvintelor din urmitorul enunq: (Vasile Mezul iernei) Alecsan dri. pebaza operei literare.particularitiqi stilistice).. intr-un eseude doui-parru pagini.razele albe ei luna/ nu micsoreazi. Identificaqiun cimp semanticin textul literar da t.Precizagivaloarea 4.reppe tat du-tc vln o. 1. 3.veti aveain ve dereurmitoarele repere: .prezentarea p ersonajelor(tipologii. morfologici a cuvintelor subliniatein textul literar. a seschimba' rc: addncime. . Mai tacclio dati! 2.precizarea Patru caracteristici curentului literar.O. 2. corectindgregelilc.nl C.exemplificarea acestorcaracteristici. lnqelegea Subiectulal III-lea (30 de puncte) jocului didacticin studiul limbii si lireraturii romine l.oetice." a in patru expresii/locuqiuni caresi exis teverb:ul lua' 3. ci tremuritoare/ miregte gi mai rare r aina nop[ii. (la clasa. ipostazeloreului li ric gi a rolului mijloacelorrelevarea de a doui elemenre originalitatea opereili terare (viziunea asu. Scrieqi era 4. particularitiqi stilistice)./ a. Realizaqi proiect de lecqie alegere : etapeale prederii-invigirii unui sunet9i a literei corespunzi2. tablou mire!.. Enumeiaqigase toare. modalitiqi artisricede conitrucqie . Formuiaqio frizFrin careexpresia lini. 2. Prezentagi. ci opera literari Bahagul de Miha il Sadoveanu esteun roman al transhumanqei.tfect de bine ci fusese cobai de experienqi' 3.argumenrarea pri temei. a ale . 133 2.vrala nepdtrunsului ascuns/in adi ncimi de intuneric./ ci ci eu iubesc/.a micSora. (14 pancte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringereferito arela texml de mai jos. de indifcrcntde naturalor. pe exempli ficariaacestorcaracrerisrici bazatextului literar. p. .veqiaveain vedereurmitoarele repere: ln r ealizarea ale a . (6 puncte) corect urmitoarele enunquri: Rescrieqi le a 1. Precizaqifelul propoziqiilor subordonate din textul literar' B.precizarea patru caracteristici specieiliterare. relagiidintre personaje. $tirca ci sosegte stadion cel mai extraordinarfotbalist a crearun nea.. argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra te mei. un guri. respectiv cineva si aibi func$i sintactice diferite.titor si fie regentul a doui ProPo"zi1ii subordonateaflatein raport de coordonare./ dar eu. un 1. .i ochi Si Ei buze qi morminte"' Lucian BIaga.Preciza:1i doui instrumenrede evaluare. Vor ditp"t" cauzele cdror consecin-qe suportim atdt de greu' grelede rezolvat./eu cu lumina measporesca lumii taini . TESTUL 12 SubiectulI (30 de puncte) I Argumentali. (6 puncte) Itescricqi cnunqurile mai jos. . Concepeqi patru tipu ri de itemi. !.i flori . TESTUL11 Subiectul (30depuncte) I Argumentaqi.e 1.a imbogiqescgi eu intune catazare/ cu largi fiori de sfint miste r/ Si tot ce-i ne-ngeles/se schimbd-nne-ngelesuri mai mari/ sub ochii mei . fantastic!'. na strioesc Ea corora minunia rumii d. scurt. inrr-un eseude doui-patru pagini. cd poeziascrisoarea de Mihai ro mantici' Eminescuesteo creaqie eseului. Subiectulal III-lea: 30 de Puncte subiecrulgi tipul lecqiei). Menjionagicdteun sinonim pentru sensulfieciruia dintre urmitoarele cuvins fhnt. Alceruid cite doui enunquriin care cuvint ele oricine.. Bincinqcles. (limite) aleunei metodetradilionale de pe 3.Lumina ahora/stgruml.casci! era 3. C. AcesteJsint probleme un p. ln realizarea eseului./gi-ntocmaic um cu.

ln ceeace privescdeficiengeleintreprinderii noa stre.1^rif^oimpiratului Ro 9..apoi il stroPegte cu mh. cite un sinonim Pentru sensu ldin text al urmitoarelor cuvinte: 1.e. 2. *. ci tu vii p. jos. o . p. Eu cont inuu si suslin creQrerea TVA la alcol. rlc nriri .!)irri in clipa din urmi omul e dator si qini l a rostul lwi.1il vie. ochii albastrii ai fetei ceanou veniti in clasanoasrri ne fascinau. subordonatipredicativi 9i o subo +. af"i*iii o fr^ieincare si exisre propoziqie de ordonati circumstanqial i scop.. tirr. zrcesusptnancti indati invie gi Sterghndu-se ! . 2. adverb gradul superlativ. Precizaqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatein text. la loc. (10puncte) S-cliegi rispunsul pentm fiecaredintre ceringele mai jos. l ss TESTUL13 I Subiectul (30dePuncte) inrr-un eseude doui-patru pagini. Scrieqi rocdnos..".estenecesar nou proun gram de redresare. 4."rto.ixemplificrri" "..aP^a 9i atunci Harap-Alb qi steiesarrgel" si seprinde pielea.t.tean. . curent ului romantic' caie aParqine esreun poem lirico-epico-dramatic Eminescu avia in vedereurmitoarele rePere: vegi eseului. ripede pune capul lui Harap-Alb . chit. sil triicpti ' '. de C. Formulaqienunguriin caresi evidenqiaqi td.Frecizagif"l ul propoziqiilor subordonate ultimul enunqal textului B.mocite un antonim pentru urmitoa rele cuvinte: credinpd."iii propoziqiiin carepr"onumele demonstrativacelasi aib i doui funcdin qii sintacticediferite de aceea text' literar' din +.-$ide ce crezi'cd. dinaintea. 3.e fi Eicri mai dcgrabi tu ar trebui s i dispari.Harap-Alb. omonimia urmatoarelot cvvinte"noZ.DormJai tumuh sibine.. generozitate.a lccePta.n-ai tu ultimul prost din lume 1r.i o subordonati circumstant riali cauzd. caracter istici.Zoe.rost. Dar riu f ac. Ilustragi.. Precizaqi valorile. Ai." llr..Zoe. il incunjlri d.tfl I Subiectul ll-lea (30de puncte) al A. da greu mai adormisem zisefataimpiratului Rog' ..Mcnlionaqi un sinonim cite penrru sensul text rtu?ilttJ"i^. chh ci rosrul ism cittt ltic cc s-o alege ell [.To"t. Este singur orc. .. 3. de nu erameu' iar palo.desine ne acoperitifala de generozitatealui. cdi. a seprinde' .a tncunjura.i.lrr"9"ri in care existe adjectiv respectiv. un si "t:xi"{{riif. 2.":: din Subiectulal Il-lea (30 de Puncte) A.morfologicealec uvintelor subliniarein urmitoarele enunquri: r A ie$it glonp dinincipere.{:.. o Doarme bu.. . fli bdrbatd!" 4.rr. omonimia cuvintelor oii. torturi.precizareaa pebaza opereiliterare. Alcituigi enunquri cu u rmiroarele cuvinie: nici o datd/niciodatd.ci poeziaLuceafdrulde Mihai Argumenraqi. de 1..prin exe mplepotrivite. Sc -rieqi doui paronime si formulagienunquri. rdpede..naIa ocht. .. scriegifelul propozigiilor subordonatedin prim ul enunqal textului. (14puncte) la texul S". 3.curentului ..] Aqa cdvezi. (14puncte) sr:ric1irilspu'rsulpcntru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferit oarela textul . (6 pancte) Rescrieqi corect urmitoarele enunquri : 1. Menqionaqi invdimdsag. "t 2.Ei. ln realizarea literar/alegenului literar .nu eu? [.ininvilmigagul acela. in glascu o admiralie.lurnc a toarclccuvinte:a dispdrea. arelua.eu r" 1". eului liric gi i rolului mijloacelorartistice. la un si.efiei ori c! cele smiiele de mir dulce.prezent^rea temei' partiasuPra de .rJl.argumenrare^ adoui elemente or iginalitate(viziunea cularitiqi stilistice). toarni "pi. snoPi.ulin stipinire"' sirutindu-l cu drag 9i dindu-i lui Pouertea HaraP-AIb Ion Creangi. rposrazelor . Analizatiiintaitic 9i *otfoiogic cuvintele subliniate in textul literar' g. parmcaracteristiciale.gi enungin caresd existeo propozigiesubordonati predicativi un .qiiarp. Formula. .reMoro-. r.] Ci tu vii de . cu. i-mi spui ci noi sunremuhimii girani de lunre qi_citrebuie si dispirem. 3.rnsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinq ereferitoare de mai jos.urmi gi-mi spui mie ci nu mai am niciwn rost asta.

Precizagifinalit igile inviqimdntului primar. Enumeragi tipuri de proiectaredidacdci. 3. 2.Subiectulal IIIJea: 30 de puncte 1. Descriegi joc didactic eficientin lecgiilede limba gi lireratura romdni (la u n alegere clasa). .

l.deietld. modalireqi Subiectulal ll-lea (30 de Puncte) A. C. scrief alte patru expresii/locuqiuni caresi existecuvintul inimd. (6 puncte) Rescriegi corect urmitoarele enunguri : de cunogtinqe elevilorlasi impresiadesinteresului pentru lecturi.. 4. (le ntiu. re privescde sus.seceriqul Marei...ope rei literare. prezentarea ". Marei ?i ride inigi rrracincl p.respectivcu o locu qiunead+. a lor 1. Pr ecizaiif elul'propoziqiilor subordonatedin te xt' B. cu crucile?mpodob ire flori gi cdntind pril-i " cu pi litanii. Sedovedeainci odati dublicitar. ii dn pu qininainte .e. a in ghepa.rl jos.ill Subiectul ll-lea al A..Mara 1. Tipuri de proiectare. Concepegi doui tipuri de itemi. 3. Ilustragi. . de a . text.ela Sinte Marii timpul e frumos. aceea De s. eseului. sfii si recunosc ci o si aibe dificuliigi cu echipaadversi. Acum cind vin suteleqi se adunl mii li pe locul cel larg din fagaministirii. C. .Dete-ndeam3. Scrieqi litere urmiroarelecifre: 14.jiide comunicare..veti aveain vedereurmitoarele repere: ln rcalizarea ale a . rtum e.. Acqionaufaciori complexi in aceaexcrocherie.pr-oiecpie-prot eclie. cu praporelein vint. (6 puncte) corect urmitoarele enunluri:Rescrieqi nuanqelor' 1. M. 3. atit de"lt S. racterfl re). r: 2. cu l ge TESTUL 16 SubiectulI (30 de Puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. lxemplific"ri" modalidqi de capersonajelor(tipologii. trei omonime.ti verbiali.llinc faccdar lumeacarevine la Maria Radnasi se? nchine.c. caredimineaga i esecticogurile pline !i searaseinroarce cu clc goale..ti" qi"irp"*. George in 1.lCasi triieqti. i*-"l./ Cind eu/ Stausus'stausus caDumnezet. -'E. prin patru enunquriadecvate. scurr."rrs decit cel din text pentru sintagmele:. (14ltuncte) Scrieli rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe referi toarela textul .Precizali funcqiasintacticila c uvintelor subliniatein text' 4.os.argumenrarea doui element e originalitatea opereiliterare(viziune. Gisiqi in text parr u cuvinte gi ilustragiprin exempleomonimia acestora.t. 3. . 2.asupra particularitigistilistice). i"ii.ulmitoare:. by1. ielaqiidintr e personaje.ci operaliterari Moromepiide Argumentaqi. livelYl 2. (14puncte) perrt* fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela texrul 3. pentru fiecaredintre cerinqele Scrieqi'rispunsu l 1. 3. polisemiaverbelo a ridica. B.i le zice: u lnchinaqi-vegi voi. . slricuqiimamei! '" loanSlavici. care pe "poiigi totdcaunaii poarti cu dinsa.orecizarea patru caracteristici specieiliterare.-niserd.tde micd!/ Te vid cum c.pari i. morfologicda cuvintelorsubliniatedin urmitorul enunq:l-a 2.l Pe frunStausus:ati'tatac/ Casicigtig zl'-*lt"l"i"opac/ Pecaretrlrp: u. (10pu ncte) 1. Scriegi cite patru expresiicu fiecaredinire cuvinteleurmiroare: car te.T cite un enun! cu o locugiuneverbale. Foimulli enunquricu paronimeleurmitoare . (Mihai Emine scu) . Prec izagi valoareamorfologicr a cuvintelor subliniatein rext. a art isticede construJqie subiectului. Mlrin Predaesteroman.furnici ($i-rni-pariath . ia copilagii.lB. 4. Nu pot penrru ca si spun ce m-a im presionatmai muh Subiectulal IIIJea 1. propoziqiilorsubliniaiedin verguli le. nd. ca lume a_si poati veni calede *pJrrrini clczilc. in 2.'Precizagifelui Tu'rimii la toate rece".i. Prezentaqi. U0 Danctel de. Mi bizuiescpe proprii mei ochi in distingerea 2.lipsd-e.mlij9t' . de mai jos mun.einchiniMarainf aga icoanei.. S"ri"fi mici". 17.ipsd.teprive scde sus".ttot.s[agi''/ comoda-miviaqi!" omida sifurnica Ranetti. contrageqiprimele doui p ropozigii subordonate rexrin pirgile de propodin zigie corespunzdtoare. Indicaqivaloa rea fosr inminat premiul prea mult a$tepta. Preciz-aqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniaredin urmitor ul enun-'q: "ln taina farmecelorsale/E-un nu .tiu ce run nu ttiu cum"(Mihai Emin escuj.qiil Uitt gr rt. 3. strategii de formare a capaciti. de te cheamd. Identi ficaqi.. ornli gi pe scrisi. p9 caracteristici.

(14 puncte) Scrjgd rispunsul Pentru fiecaredintre urmiroarele ceringe referitoarela textul .veqi aveain vedere urmitoarele r epere: .. .t0 l Subiectul III-lea (30de puncte) al t' l)rcz'cnta{i forrnarca cap. Indicagi valorile morfologice ale cuvintului de in rexrul dar. in afa 3. Men$ona1imetode Ei instrument ede evaluare.ri argumentareaa doui.. Abea am putut rosd catevacuvinte. cum s-a anunqat toa te mijloacelede informare massmedia. De n--aqi fost voi oare.a rosti. vl 41 4.o. Dimitrie Anghel . ... Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. cu numeroase elemente simboliste. de mar tos. 3. scurt.i .precizareea patru caracteristiciale specieiliterare. cd poezia de Noaptea d.fiind complectuluiti de frumuseqea saj ului. Construiqi doui frazeincare adverbul relat iv cum sdintroduci propoziqii subordonate diferite.rluiiii.grgzentareapersbnajelor(lip ologii.aolnic..TESTUL 18 I Subiectul (30depuncte) ''Arg. Fuseseriinoite marcajele drumul rutie r.particularitigi stilistice).chii. atunci . .) . in signifiant.. Planul grupirii din opoziqiea fost desjucat. l. . 3' Mcngionaqi obiectiveleciclur ilor curriculareale inviqimintului primar. B. . cuvinre! Ce farmec se degteaptici nd vi rosre$re gula."-irrt" fi Sar fi-mbricar pe lume 9i dragostea ura ? gi Ce-ar fi ficur un-sufler cu ror ce-a duni_ntr_insul. 2. $i oare braqulvolnic.. Formulaqienunquricu u rmitoarele paronime: airtuos-airtuoz. valoareamorfologici a c uvintelor subliniatedin urmitorul enunq:.. strategi a rii capacitiqiide receptare mesajuluiscris. 3. pe acestorcarac teristicl. 3.r. (10pnncte) Scri eqirispunsul pentru fiecare dintre ceringelede mai jos. doui-patru pagini. Enumera{i gasedintre etapelepredirii-invigirii unui sunet gi a literei corespunzltoare.r-. TESTUL17 Subiectul (30depuncre) I Argumentaqi. Imn 1' Menlionagi cite un sinonim pentnr sensuldin text al fieciruia dinrre ur mitoarelecuvinte: ciudat. deferent-difcrend. .rl. dar nu se comporta intotdeauna docil . Formutralicitc o propozilie in careun subiectsi fie exprimat prin interjccqia o. 4. m uscutos.inrr-un eseu. pei2.acitiqiide receptare mesajului a scrisprin efortul in' tclcctual propriu al elevilor.r"r.veti aveain vedereurmitoarele repere: * preciza. . intr-un eseude doui-patru pagini. tol. luminogii. i."r. C* (6pancte) Re scrieqi corect urmitoarele enun[uri: pe 1.. bazaoperei literaie.a patru caracterisrici a ale curenrului simbofisrj .exemplificarea acestorcaracteristic pe 6azar.ecemurie de Alexandru Macedonskiestec. elementede"originalitate a operei literare (viziune -iJt".rrta1i.rtirii. respectivun atribut si fie exprirnatprin pronumeledinsii.relevarea ipostazeloi eurui riric 9.. l n realizarea eseului. sload. 2' l'lxcrnplificaqi eficienqa metodei exerci giului studiul limbii gi literaturii roin rninc. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) pe consolidirii qi sistematizirii in procesulformi1.. ci opera literari Ion de Livi u Rebreanuesteun roman.re. Jmpirecheri ciudatede slove.l i" realizareaeseului.modaliUqi de carac{.eagre romantlc.exemplificarea . terrzare). Prezentaqi. asupra remei. relaqiiintre personaje. a 2..Precizagifelul propoziqiilbr subordonatedin text.ed.PiL Precizaqi rea un copil docil. Alciruiqi propozigii cu u rmitoar ele clwinte:fr audd. Ar fi putut si spuie ce race-oguri muti ?..ce au cu ding iiplinsul $i o. . moliun e.J.r. { . si buza ce siruti.

Contragegipropozigia subliniatl din urmit orul enunl: . Dar triiesc ca plopu-n vale.. am hoteiit amhnioi ca si trecemprin Clermont. harta.urma. Continuu si cred ci acestarticol e de nednlocuit. 1.mild.L uni. arzh . sintacticia cuvintelorsubliniate urmitorul enunq: funcqia 2. eului liric . Precizaqi dacd sd introduci doui subor4 . rnodalitlqi artisticede construcqie.nrgumentarca doui clemente originalitatc opcrci litcrare(viziuncaasupra tcmci... 1. Menqionaqi puncte) A. I s-a comunicatnorei mele rezultarul la egzamenul atestare pos tului. 3. sthpena . rposrazelor . Ori ce om igi poate aduceaportul la int reqinerea de a 2. Formulaqidoui propoziqii in careconjuncqia donatediferite de celedin text. de plecare. 2.Pds. pri temei.Ioialitate. Dupi ce am cum pinit to $osea bine.prezenrarea de a .a-gitncbipui. din felul propozigiiloriubordonate grim. Studiind vei ajunge savant. i B.. Scrieq i cAtedoui antonimepentnr urmitoarele cuvinte: irnportant. lli mai pun un braqde paie arzi mai cu vipaie.cdre. Formula qienunquricu doul adjectivecarenu pot aveagrad de comPara{ie' funcqiasintactici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele enunquri: 3.precizareaa patru caracteristicialegenului literar .1 Indicali' 3.cumpdni. o operi lirici de inspiraqie eseului. (10puncte) cuvinte:dojand. 4.d. felul propozi giilor subordonatedin textul literar.ixemplificat"" acestotcaracteristici.r. Prezentaqi in dintre curriculum 9i ev aluare inviqimnntul primar' 2. 3.cici il inviqasemEipe Matti a-si citeasci lungi pentrupicioarelecarestribat maiinrhipuia eaaltdddtd cI dista nieleerau-mai dicit pentru degetulcaretrece de la un pasla altul.Singur lume Pe cite doui sinonime pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmd. ncscuitt. .edepartevezi albind/ $-auzi mindra gld suirea pidurii de argint". pe a lumii bolti luneci". Precizaqi $i deodati se auzi tosct. Precizajivaloarea textului. $i sunt plin de supirare. d." morfologici a cuvintelor subliniatein text. (14puncte) referitoarela textul Scricqirispunsul pentnr fiecaredintre urmitoa rele ceringe clc rnaijos.De-agtrdi ca bradu-n munte.nd Daci te-agvedea Nu pui mina si te sting. Identificaqipatru omonime in textul literar . din . pebazt textului literar. drumului pe Mattia gi cu mine ne sfltuisem indelunga:supra .De treci codrii d'earamd. Exemp lificaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A. particularitiqi stilistice). 3. Subiectulal Il-lea (30 de puncte) referitoarela textul Scrieqi'rispunsulpentru fiecaredintre urmltoarele ceringe d e mai ios. urmito arele neologice 1. B. modalitlqi arrisricede conJtrucgie. (Mihai Eminescu) C. N-ag aveasupdriri muhe..Precizagirrrio. ci poezia Reaed.ergumenrarea doui elemente originalitatea opereiliterare (viziunea asuparticularitiqi stilis tice).lrr"int.ere Mihai Emifolc lorici. frazi a. 2. PreCizaqi miri i.(Mihai Eminescu) tu. Explicaqi'relagia patru tipuri de itemi.nl a de a . in morfologici-acuvintelorsubliniate text' 2. ." Ca s. (6 puncte) : Rescrieqi corect urm itoarele enunguri curiqenieioragului.l. Scrieqi 1. Scrilgicite doui sinonime Pentru necitz. cudin decit acelea textaleurmitoarelor ptdpoi4ii cu altesensuri For mulagi 4. lot Subiectulal III-lea (30 de Puncte) specificulprocesuluiscrierii in clasaI.d Doindpopulard 1. Inimi cz venin mult.giacum nu-9i careurma si apucim .veqiavla in vedereurmitoa rele repere: ln realizare-a . vinte: mine." 1 HectorMa lot. (14 toarelecuvinte:a sfdtui. TESTUL19 I Subiectul (30depuncte) de Argumenrali. i a rolului mijloacelor artistice. (10puncte) de raspunsulpentru fiecaredintre ceringele mai ios..intr-un eseude una-doui pagini.

g. formate cu ajutorul subsrantivului foc. " 1.coami rotate $i cu coadainnodatd. Cht voi fi eu nu te las Cine mi te-a dat in dar Si-mi tot cint dorul amar? Cine mi t e-a juruit Ca si fiu tot amdrir? Foicici.qiuni formatc cu rjutorul cuvintelor: foc. Alcltuiji enunquricu expresiilescrisela prrr. aspecte pe metodologiceale dezvoltirii comperenqelor el . 3.rieli citc doul cxpresii/loc. 2. trei.t'3. C.a aI l. h. identificatein textul literar. (14puncte) Scriegi rispunsul pentnr fiecar edintre urmiroareleceringe referitoare texrul la . din . l. !. Avea decit o slibiciune.. Scapi-mi capul de la moarre. Mai trece-mi Olru-odati. 1. FormuJaqi enunguricu alte valori moifologice ale cuvinrul: ui cht. Ci gi-oi facegrajd de piatrd. c. Fumurii ochelariii dedeauactorului un aer misterios. . Indicagifuncgiasintac tici a cuvinrelor subliniatedin text.Scriegi eseu. Ilustragi. d. 3.Pe scurt. . gi ca a semnificaqiei acestuia.particular itngi[!stilului). Murguleq. Y alor eazl"cdtp atru.d . scurt. 4. rolul in a 3. a.construcqiapersonajelor. $i in cimp cit 9i acas'.n' C. Cu inci doi se f. scrieqiparru expresii/locuqiuni ' i 2. ci nt cu foc. D. TESTUL20 Subiectul (30depuncte) I un de carac. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A. Erau tot unul Siunul.lrr sccoluldouizeci s-aurealizat'cele exr raordinare mai descoperirigtiinqifice.. Seintinde o foaie supqiredin aloatul fraged. Scapiri"din piatri-n piarri.acpatruzeci. ". .exemplificarea modalitiqilor de carecterizare.Precizagi funcgiasintactici gi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele propozigii: 'f' e. Al zecelea va plecain excursie. -odalireqi o lon de Liviu Rebreanu .Doini. r f. B. Valoareadescoperirilorarheologice li Sucidava w cuti de citre toari lumea gtiinqifici. ..ib:und. lnmultrm pe clncl ctt nouil. in caresi prezenrari terizarea un ui personalprincipal dinir-o operi epic^i.ve ti aveain vedereurmitoarele repere: . . de fuseseriunanim recunos *.relevarea doui elemente originaligat g gperejliterare(viziunea-asupra a de a remei.trr[3. 3. de maijos. i Eu te cinr in oriceloc . Pr_ezentagi exerciqiului formarea capacitigiide receptare mesajuluiscris. flciruiqi doul propoziqii cu sensuridifJrite a le cuvintulur repede. Bahagul de Mihail Sadoveanu c Moromegii de Marin Preda Ln realizarlea eseului. dar i-ar disp laces-o recunoasci. Dis de dimineaqi s-a prezenratla bazinul de innot. f. Adiugim lui Sase.stabi'lirea relagiilorcu alte p ersonaje. 't' '4. Menqionaqi patru tipuri de evaluare. O qinewna.precizareacelor doui modalitif de caracrer izare pirsonajului: cara*erizaa re directi gi caracterizareindirecti pi forme al e acesiora. 4. (6 puncte) Res cricqi corect urmitoarele enunquri : l. .rept. (6 puncte) Rescrie qi corect urmitoarele enunguri : 1. a 2. Scrieqi patru adjectivecarenu p ot aveagradede comparagie. Despici firul in patrw. 2. i.u.Subiectulal IIIJea (30de puncte) {r 1.. pe tipologiei personajuluisi relevarea . (10 puncte) r' Scriegi rispun sul penrru fiecaredinrre cerintelede mai jos. ? r-.de doui-patru pagini. diferite de aceea textul literar. 2. doini. Sc.. Prezentagi. Rescrieqi propoziqiilesubordonare preci zaqi gi felul lor. Scrieqi doui omonime." Doindpopukrd I 45 ' Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1. bazatextului litera r ales.. perspectiva din dezvoltirii capacitigii de receptare mesajuluiscris. foaie lad.e ' . r.. tehnici ale muncii cu cartea.

i . TI I .i instrumentede ev aluare. Concepeqi 1. 2. . Menqionaqi metode. doui tipuri de iternl ill 11.eir mentarede comunicareorali si scrisi.

Exemplifica{ doui tipuri de exercigiu.evidenfereatrisiturilor gi a s emnificagiei personajului. pentru ca si poqista cu la Moara cu noroc.i relevarea personajului. construcqia Subiectulal IIIJea (30 de puncte) obiectivelor cadru ale studiului principiul continuitiqiiin realizarea 1. Scriegi 1.prccizareaa indirecti . a 3. care stdpanea de te ingelegi arenda. (6 puncte) : Rescrieqi corect urmitoarele enunquri 1 .de doui-patru pagini. nu putea si steienimeni firi voia luiLicd'z afari de drumurile . patru tipuri de atribut. C. Exemplificagi.exemplificarea terar. construcgi a Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A. Notaqi pa tnr expresiicu verbul a seface. doui-patru pagini. mei. pa citigii de receptare mesajuluiscris.evidengierea . dar .stabilireatipologiei personajului. lnrealizarea eseului. Scrieqi formele pronumelui de monstrativde identitate. (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferito arela textul dc maijos. 2. dar imi fac eu insumi ginduri re . . B. TESTUL22 I Subiectul (30depuncte) un un Redactagi eseu. Menlionaqidoui tipuri de proiectaredid actici.in caresi caracterizagi personaj un de drami. la alegere. Colegii sorei mele au optat pentru alegerea prinun Itcc{acmji eseu. ti'isitu rilor gi a semnificagiei . intr-un consens 2. Construiqidoul enunguriin carea fi sd aibivalori m orfologicediferite de cea din textul literar dat la puncrul /.Aici.ard stipinire mai ira gi dinsul. Ei tn zad'ar arendagiSi af. diferite. Ideiaunei cxpediliila Polul nord a fost acccptatd cur sului de informatici' 3.Achizigiifundamentale". Releva gi gi Iiteraturii romine in ciclul curricular . .stabilireatipologiei personajuluigi a relagiilorcu alte personaje. limbii c aeficientein formareagi dezvoltarea 2.veqiaveain vedereurmitoa rele rePere: .pe baza texrului limodalitiqilor de caracterizare . ln calitateacareo am.veqiaveain vedereu rmitoarele repere: dia doui modalitigi de caracterizare personajului:caracteriza rea .ul. particularitdqi mei. . personajelor. Rescrieqi ultimele t rei propozigii subordonate textul literar dat.cici nu pot si-qi vie mereutoate de-a ga ta. aici 9i nu mi supiri nimic. Moara cu noroc 1. mai trebuie si te faci gl om al lui Lici". tede relevarea doui elemente originalitatea opereilit erare(viziuneaasuPra a sdlistice). le spun la biieqi sa lupte pentru medaliaolimpici. (10puncte) de rispunsul pentnr fiecaredintre cerinqele mai jos. (14 referitoarela textul rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe Scriegi de mai jos. qisi te gindegti la viagi.Eu nu qi-amvorbit niciodati desprelucruri de aceste.Astizi stau fno. 21 SubiectulI (30 de puncte) unanim. Consrruigidoul propozigiisubordonate 4. rea directi gi caracterizarea identificate. relaqiilorcu alte p ersonaje.. 4. ciprl dintr-o comedie/dintr-o ' ln rcalizarea eseului. din 3.*l lqt TESTUI. trebuiesd fii Sitw orn. ' . de.precizareacelor doui modalitigi de caracterizarea personajului ca racterizaindirecti. rccti gi caracterizarea identificatepe baza textul ui limodalitigilor de caracterizare. Subiectulal ll-lea (30 de puncte) puncte) A.Precizagivalorile mor fologice ale cuvintelor subliniatein textul literar.in zadarte pui bine cu st ipanirea.cici..introduseprin con juncAia 3. prin sintagmepotrivite.excmplificarea terar. 2. precizind felul lor. Ioan Slavici. Identificagicel puqin doui omonime in textul literar. la Moara cu noroc. . personajelor.relevarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziuneaasupratede a particularitiqi stilistice).in caresi caracterizaqi personajsecund ardintr-o operi epici..

nu mai scapde nevoia a ceasta". mindu-mi de ceade Ioan Slavici. $i poate ci gindugi aceste poateci ziua de mine aresi fie tot buni.precizdndfelul lor' . dar o voi pier de temeleiunt degarte. gindurl nu-mi lasi tigna si mI bucur de ziua de astizi. rile poimine.le desprezhn de mine. $i cit vom sta aici. Identifica$ adverbele textul literar dat. Moara ca noroc din 1.

llustraqi.. Relevaqi.in care sd.ceput i .i Aurica nutreauin priviri invi dia"' George Cilinescu. (14puncte) -s.. ltcscrieqi ultim elepatru propoziqiisecundare textul dat.ntru fiecaredintre urmitoarele ceringereferit oarela textul de mai jos.i 3.caracterizali personajseun un cun dar dintr-o operl literari aparqinindgenului dramatic (comedie).Fefi *aveaacesr cu Otilia. lqg tcasupra a dc a . 3. a B. 9i de vecheintimitateii dideau dreptul tlt:loricit de inde pirtate. di+.p.i.-. Noul alessuccede pre. cardinale: Z. In realizarea e seului. O dati ce s-aoferit s5.he iar. Scriegi plica. 2.1j*-. tibnd (in text tignd).edenqia la unei mari personali tlqipolirice. fascalopol nu-i eraantipati c..l taatit interesPtTtIy i*Jti"-i.ci . in 3.precizind felul lor. a pierd.i^. jocului didacticin invigiminrul p rimar.e. metode eficientede insugirea elementelorde construc{ia pe co municirii. 3. B.5018. cu umilinqi aceasti Cort".prin exempleadecvate.a de-a dreptul incintat.rlaqi un enunqcorespunzitoralteivalori morfologicea cuvi ntului el. 1.d"lo"r.tece ani ar..gi specula iigi.qiiitp"rirtl p. ziqie corespunzilto ar atributivedin ultimele doui enunquriale ti. 11069' 14. F'ormulaqi doui enunquriin careverbul a rdmkne si fie predicariv. Notagipredicatele textulliterar dat. Excaladarea Everestuluia fost ceamai totald bucurie pe care am trdit-o din plin. Scricgi cite doui antonimepentru urmitoarele cuvinte din textul litetar: a supdra. mei. organizeze excursian un pretext nu-l in dreptlqeasi nici se eschiveze. Formulaqipropoziqiiin careun numeralcardinal qiunul ordinal au funcqia sintactici de subiect. viditele lui atenqii ghiiise in Otilia o prietena de virsta lui.ri."r.iif* qi invariabiledouiadp". o iate-d. carenu gi-!explica.il::d:ui adjective TESTUL23 Subiectul (30depuncte) I Redactagi eseu.Aglae'..precizareacelor doui modalitili d e caracterizarea personajuluiz caracterizarea directi gi caracterizarea indirect .Maicurios eracL ceilalqi erau sc andaliin virsta. (10puncte) Scricqirispunsul pentru fiecar edintre cerinqele mai jos. C. pentru. alte doui valor i rnorfologice ale cuvAntului aoi.^ r. 2. a nutri. de l.. nor-.. seterne.. Rescrieqi pr"-p-iqii subordon ate textului.felul at. construclia Subiectulal Illea (30 de Puncte) h.-r#..:i. un om "rr"-ii. 2.. Mengionagi caracteristicile lor din 1.bine. Scriegi formele pronumelui de intirire. legiturile lui de rupe senriment. denie. din 4. diferite de cea din text.de doul-patru pagini. Enigrna Otiliei Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1.in nu pAteaciudat. Explicaqiconceptulde curriculum.respecriv copulativ.'sl rieqiin litereurmiroarelenumerale .ii p. un D'" la ir . situajie. Contiageqio propoziqiesubordonati e. scurt."p.ibutivi din t ext in Parteade propo2.rclcvarea doui clcmcntc originalitate operciliterarc(viziu nea stilistice)' particularitigi personajelor. Prccizaqi func$asintacticia cuvintelorsubliniate texr. (6 puncte) Rcscrieqi corect urmitoarele enunguri: 1. 3.a-o. (10 ouncte\ de pentru fiecaredintre cerinqe le mai jos' Scriegi'rispunsul a excite dofi sinonimepentru urmitoarele cuvinte:a ntipattc. feriti de ceadin text.atenlte.. 4. Ci care-ilipsise.ar l I I 2.recizind.veli aveain vedereurmitoar'elerepere: . opttpt.16.Ottha dar )urr""purririle ei.

strategiide formare a comPetenlelor comunicare li 9 i scrisi. Prieteniii unei colegede-a mel e obignuiau sd. modalitiqilor de caracterizare . (6 puncte) corect urmitoarele en unqu. Muzeul Mirii Negre. .Prezentagi.ri: Rescrieqi 1. Mog briciun aducedaruri la copiii cu minqi' 2.".viziteze Subiectulal III-lea (30 de puncte) orade l. si existe a tribut verbal9i unul adverbial' 4.'Formulaqi C.op'oriqii .pebazatextului l iterar. p.stabilireatipologiei personajuluisi a relagiilorcu alrepersonaje.i. Si-mi scri daci vei venii la concert. . 3.pe scurt. -. jectivecarenu pot aveagradede comPara[le' ! un i.c vidcnliereatrisiturilor si a semnificaqiei personajului..exemplificarea identificate.

/ jurul gil. dintre probeleoralegi probelescrise)' finalitlqile inv. turismului. ln rcalizarea eseului. Menqionaqi 1. o din 9*." a Mircea Cirrirescu. Georgica a VI-a Subiectulal III-lea (30de puncte) prin careseformeazi..cxplicarea tidului opereiliterare.!o l 2. Muncea cit doi. doui adjective calificative (propriu-zise)carenu por aye a gradede comparaqie.releoa/re'uela. M-am imprietenit cu doi dintre ei.e proiecgie ridicinilor si mai vedem. e. freaci parbrizul aburit/ a l cerului.te. (10puncte) de rlspunsul pentru fiecaredintre cerinqele rnai jos.v eqiaveain vedereurmitoareie . Relevaqi. lixernplificaqi dou.I)rez. Administragialocali trebuie si-gi aduci aporfil la dezvo ltarea 51 'TNSTUL24 SubiectulI (30 de puncte) Argumcntaqi. .ivirllii dc rr elevilorpri n studiul linrbiiyi litcraturiiromine. e timpul/ si legim r otigeleplugului irfoi de hirtie/ cu elegii de. 3. La celegase in 3. Idendficaqigi scriegi propoziqiileincidented in textul literar.Precizaq ifuncgiasintactici a numeralelordin enunturile urmitoare: de a. vinte: insolent/indolent. Transcrieti. ale I B. pe a volti capicitareaelevilor din inviqiminml primar de receptare mesajuluiscris' al e 2.argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra_temei.r. Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin textul dat." " "rf.urea spknzurag ilorde Liviu Rebreanuesreun roman de inalizxpsihologic.os.. inrr-un eseude doui-patrupagini. scurr. din muzeu. d.pr ezenrarea personajelor(tipologii. subordonate 4. Alcituiqi cite un enunq pen sie/pensiwne. Nu fii dublici tar celemai desd2. (6 puncte) : corect urmitoarele enunquri Rescrieqi in situalia de fati ! 1. .lul. zidin pczile cilitoare se-ntorc/in escadrile tirile id"/ p. "filmatd din elicopter iarna apare/intr-un prim-plan atit de inr ens/ ci i se vid broboanele sudoare de scurgindu-se/lent intre lujerii iegiqi br azde/prive. (14 puncte) Scrieqi rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul . 3. din sticli. venit iarna/copii zice el si luim ascJnsorul/saupe scararulantaii a coborim/ pini in magazinele.precizarea patru caracteristici specieilit erare. Scrieqi fiec iruia dintre urmitoarele cupotrivit pentru sensul 1.entali obicctivele ciclurilor cu rriculare invitimintului primar. Aceea eraa treia dintre biju teriile celemai valoroase medalii olimpice mai adiugim una. f. doui dezavantaje unei metodetradilionalede evaluape re (l a alegere. eroare/oroare. . oc mal ..tehnici alemuncii cu cartea.i sedez1.i rnodalitigi stinrulurc crcar. .din texr.-pe bazaopereiliterare. modalitr$ artisticede consirucqie. caoperaliterari pdd. Formulaqidoui enunguriin carecuvintul lent sd" aibi alte doui functii sinract ice. Al optulea mi sepirea mai interesant. frumuseqile virgite. Scrie gi cite doul sinonimepentru urmitoarele cuvinte: intens. din 2.lemanrului pri mar. .Ydztse cu proprii ochi cum se creazl. a ale .proiecpie.1.Prezenlagi.alvrfi. pini ies stelele/a venir in iarna spune qiranul. diferite de aceea text.propergiu. .a"a qiranul . Formulaqicite un enunq careverbul a devenisi fie regentulunei propozigii conces iv' circumstanqial a respectiv unui complement predicative. 2.subtera nede aparate/electrocairice gi in sala/d. modalitiqi de caracte rizare). C. . scurt. partiiulariteqi stilisiice).rJ. .cxemplificarea acestorcaracteristici. c. b. 4 .p. ln sali erau dou dzeci parlamentari. Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A. 3. rela$i dintre personaje.

ln lucrare o6t"*"t" inserarea 3. .vegiaveain vedereurmit oarele repere: ale . ' 4.argument^rea doui elementede"originalitate a a operei literare (viziune asupra remei.spre un er ou^sorar..ioa"s iil.Precizeli valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein text.asupra particu laritiqistilistice).1il' "1. Alciruiti o frazt.. 1. Formulagicite o propoziqiecu un subsmntivdef ectivde numirul singular9i.i.. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1.. fii ii..in caresi existeo propoziqiesubordon ati condiqionaligi una atributivi. noi u1 9i *ridior.rlui *iir.1. liei d e G.argu menrarea doui elementede originalitate a operei literare (viziune. 2.?igea. Ilineingclcs.i.marcd. b^i^ t"*r.precizare."ttor modalitiqi de ca(tipol ogii. 2. . 1. Exemplificaqio modalitatede stimularea creativitiqii elevilor in studiul limb ii si literaturii romine. i. personajelor . ci poeziile plumb qi Lacustrd de Georg_e Bacoviaapargin.^ lt^tl:lt cle mal los.n"iru iilm ca tinirului. 2. (14puncte) tuspunsulPentru fiecaredintre urmiroarele cerinqereferitoarela tex tul .exemplificarea acesrorcara*erisric p..i. 2. Formulaqi un enungin cari cuvintul aSasd aibe aldt valoare morfologici decit ceadin rcxr felul propoz igiilor subordonatedin textul literar' 4.riri. a teirei. daci nu intirziam. o..ixemplifi""t6" ".-rtiru.vegiaveain vedereul_ero"r.rrrrrlrri.rr. aiurare. Aldtuiii 2. Construiqi do ui enunquriin carepronumele relativ care (crt gi fird prepozigie)si aibi funcjii sintacticediferite. Regizorul dinmine rimisese bu imic'it. braqe cu lungiin rninecile'iei.precizarea patru caracteristici specieiliterare.. Definigi conceptulde curriculum... (6 puncte) corect urmitoarelor enunguri: R escriegi vintului.i in excursie."de minteanul sub anrnat umeri.aninat. Relevaqi in tipurile de evaluare invigimintul primar' 3. 37 Subiectulal IIIlea (30de puncte) l ' Prcz'entagi aspecte metodologice formirii capacirnqii citire/lecturi ale de in clasaI. simgitsi ea cum adieo boar e a plicuti de vinr.neagteptat.feclo. Lnrealizareaeseului. Mengionaqi metode si instrumen tede evaluare. citc un sinonim pentru scnsuldin tcxt al fieciruia dintre u rmi.tli-*-b . arn ciscat ochii ci TESTUL15 I Subiectul (30depuncte) intr-un eseude doui-patru pagini.A f ost cevaagade.le curg6'nou. relaqiidintre personaje. . TESTUL 14 SubiectulI (30 de puncte) Argumentaqi.-. rearizare cine":._"..l" reDere: . modalitiqi artisticede construcgie subiectului. cumpdnit. Scrieqi B. iiiir"r. (6 puncte) Itcscrielicorccrurmitoarelcenunturi: l.pii din clasa iutii in vaqidecii punctul gi semnulintrebdrii. ci operaliterari Enigma OtiArgumentaqi.. baza'operei . C.ol. ( )arc va si zici.i .Lbofir. Menqionaqi toarelecuvinte: mlddios. Menqionaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) : A. (10 puncte) de iispunsul pe ntru fiecaredintre cerinqele mai jos.rrr..tor..r elevarea ipostazeroreurui riric .Miilocul pe . pe caracteristici. .e. Cilinescu esteun roman obiectiv. .colg.. inrr-un eseude doui-patru pagini.. Ni.$l ( ). a literare . cupirul iIGGJ me. relagia dintre curriculum gi evaluare. . Codriii incepuseri si fremetela adierea unor documenteineg rite de vechime' 2. mari si am ingepenit.ronlan.a patru caracteristici a . 3. 3.".t*.. y1og1a{igpentruintrarea personaj unui extraordinrrlnir-un feeric ivirea -li?.parcicu laritigistilistice). 3..*"i". respectiv. In realizarea eseului. Domnia sa nu a adusnici un argument. 3.prezentarea racterizare)1 a . Scrieqi enunguricu urmitoarele omonimei ca P.defecdvde numlrul plural.

.. ^iu.i"-gi fr-...-o ^. eapr'un e. qinte strilucite.. Vasile Voiculesct.. lui r"*" uoiii.rsitlu-p"ir.qire.i.t :.-i"i. sublinia gi mai mwltsra rura d)sdoi.. Misiune de incredere . basm .rseqe. hncins"cu chirnir"ii":.sub.ou. . uita_ [?:tT[il1it[il:f tam.ep s inc "..

lrs RASPUNSURI REZOLVARI SI 'n 1l l ,i TESTUL1 I Subiectul ' I " AlexandruLipuqneanul Negruzzi de Costache , Nu,velaesteo speciea genului epic in proz ', mai extinsi ca dimensiunedecit ur mirind un conflict r.dtti decit iomanul, cu un iingur. fir nar^ativ, t.hiqi'qi d esfigurati in diferite locuri, intr-un timp limitat,la care cu acqiune Unic, -ri "on".rrtrat, unele complexe' Darticipi personajenu prea numeroase' -. ["-i"l'ir .i"r.rr" ,roartri, lui CostacheNegruzzi ii esteatribuit merirul de a fi creaisto rici. @rul nuvelei de inspiraqie estestructurati in patru capitole,fiecarecu cit e r{ Ir*oriru Ldpusneanul Nurnela eu un motto: ,,Daci voi nu mi rrreqi, vi vreu. .." (capitolulI),-,,4i si dai sami, doam(cafitolul al Il-lea), ,,Capul luiJvloqo crrrem..."(capitolul al III-lea) ti.'P.e ;;1...; indipie mulqi r- ti pop.rc gi e u..." (capitolul al-IV-lea).\uv.9la se. *t ".i!"litr, coffiarl toriai puternic ( hp,ta ditttt. voievod gi boierii triditori' iiduelizeaz/prin alesMoqoc,gi norodu l pe careace;tiail asupresc' pe de o p"rr"i ti dintie boieri, -ai personajelor.. alil parte), ca qiprin construcpia fe de ' Cr rp"ii. trurreh ari o dimensiunete mporaldredusd'Ea epic, aceaste i"""i"i " conevoci a doua dJmnie a lui Ale*andru Lipugneanu(1564-1569),iar acqiunease asupra p ersonajului principal. b im ensiun ed spalitld cuprinde hotarul 9i ceitr eazd" ,oetatea scauna Moldovei' -1i de . s e n;U,u"lei conrureazi conflictul social 9i sunt creionatePortretele *rJiti la p .rrorr"f"lor'implicate. Aj-ury_ hotarul Moldovei, insolit de armataotomani' Lial cituiti din vornicul Moesteiritimpinat'la Tecuci de o solieboiereasci, ,urrr..rr .t incercind si-l determine gi spirarul Spancioc Stroici,acegtia i"d, o.ri.t"icu l Veveiige, lii"",""r! tr o"rr"" tui"eai"A gi sill atragi intr-o cursa,promiq6nd u-isprijinul boierilor. Intelisent, bun cunosciror al boierilor gi al situaqieid in qari, Lipu.gneanu descopericoilrplorul gi-giafirmi hotirirea de a prelua tron ul, printr-o replici deverriti'-ottoul primului capitol gi rimasi celebri: ,,Dac i voi nu mi vreqr,eu v{ v.r9q, rispunseLipugneanul, ai cirui ochi scinteiri ca u n fulger, 9i daci voi nu mi iubiqi,

la {'tl \r,1.ltll)('sc v()i,;i voi rncrgc cu voilr,ori ljrr.Ivoilrvoastri.Sd rni-nt orc? clri l)rc N4,rr tlelir,rlrl virinr.oarcc l)unirca cursulinclir:itl A! Nu mi vreaqara? ;i Nu mr vrt'Ii vrli,t'rtrrr inqalcg ?" Airr.rr.s tl.rttttt,l.ipugnca nu ucidepe boierii triditori si le confisci averile, ii iar , ,1,,-tttrttci l{tr x:rrtda, ii mirturisiseci erainspiimintati de ameninqarea carc uneiiot,'r,r,ritc v;xluvc (,,Ai si dai sami,doamni!"),iipromiteciiiva administraun,,leac tlr' lri crr"1i, clcascmenea, nu va mai ao-ita omoruri. ci aLingcpunctwl culminantin al t reileacapitol,al cirui morro esre:,,ca.(,",tttf'lit'tul ltri ii 1'rrf Moqocvrem. .."I ipugneanu convoacipe boietiintr-o zi de sirbit oa.rela I'i.scricii unclc, d upi slujbi, seinchini la icoanerila Sfintului Ion cel Nou r'trltrt'lricuta srncr enie, -oast.le ap.oi, pentru a-i amigi, le gineun discurs evlavios ,,de;in(o (.l l;lcr,lvirltarc", cum ocalifici autorul),recunoscindu-gi faptele singeroase tred in ( justificdprin grijasapentru linistea ..,.i: cereiJrtare, folosegte 1]t,l)(' ht.1l.. lnrii,igi sr l)rl(tct)lbllce n rnvrri la curteadomneasci, ospiqulimpicd rii : ,,Boieridumnea_ la vtrirstri! De la venireamea cu a doua domnie si pan; as tizi, am aratatasprimecitr-cnrulqi m-am aritat cumplit, riu, vdrsind singelemult ora. Unul Dumiezeu stie ; .1,c. rrri-apirut riu gi de nu mi ciiesc de aceasia; d umneavoasrrigtiqice m-a r*r dar silit nurnaidoringade a.vedea contenind gilcevil e gi vinzirile unora 9i aftora,care lirrtcaula risipa qeriigi la pieireamea.Asi; zi sunt altfeltrebile.goieiii qi-aureverfff ffr cunostrnqi;au vizut cd. turma nu poate firi p;stor, pentru ca ziceMintuitorul: " !2gs-yoi Pistorul, si sevor imp rdgtia oile ,,.' Boieri dumneavoastri! Si triim dt acumin pace,iubindu-ne ca nig tefraqi,pentru ci aceasra una din cele..zece esre porunci: *Se iubegtipe aproape le tiu'cipre tirrc n si si ne iertim unii pe.alqii,pentru ci sunrem rugindu-ne D omnului rostru Isus Hristos-_-igi fafe irrr.. - si ne ierre ,rouegregal'e[, -rlr itoii, p;;;;;; i;i noi gresililornoqrri." . . Singurii boieri carenu se lasi ami giqi de artasimulirii 9i disimulirii voievodu- -lui sunt spitarul.spanciocgi.str oici.B"inuindprimejdia, ..i doi fug din g.^ie. la .Lipugneanudispuneucidereacelo r patruzecigi gaptede voieri"venigi ospipl vo.ievodal, timp.ce,retrasinrr-un col t iu Mogoc,'se'delecteazd.vi,zind in spaima^acestuia. Apoi,.cu cinism, il intrea bi pe vornic dacdapro..J"i ti"e omorindu-i. pentru.a-i ciqtigabunivoinqa, Moqoci i aprobi fapu iingeroasa, spunind ci el insugi ar fi intentionatsi-l indemne.pe domnitor l" un are-Jrreamicei, dar ci irgelepc;.rneavoievodului i-o luaseinainte . acelagi singe rece,Lipugneanuil di apoi pe Moqocpe mi,namulqimii risculate. ^ .c: Satisficut pentru ci a scipaf si de acestdug-an, ,roi..,odri ii oferi doamne iRuxanda lcaculde trtci promis- piramidadin capetele boierilorucisi,asezare func gie rang. in de ln cel de al tretleacaprtol,autorul surprinde comporramentulpers onajelor aflitc in situagii-limiti, pline d-e dramatism, pr"cu.n 9i sadismul Lip uqneanu, lui la;itatca lui.Moqoc, manifesti,rile caracteristiie personajului ale coleciiv,mulgimea, gi sensibilitatea doamneiRuxanda..Personajele to*arrti.e sun t prezent;r. prin antitez.i, scenele zunt singeroase,. replicil" - t'"l.rr"trtep enrnr fieiarc tip de personaj, iar rru$carea epici - plini de dinamism. Dupi si. ngerosul banchet,domnitorul nu mai ucide boieri, dar conrinui si ii pe, dcpseasc i prin schingiuri gi prin confiscarea averilor. luu si poruncegte fie cilugirit. Cind igi rcLapuqneanu Pcnrruca sc irn[r<llnivc$tc, moarteape Vineinsi qi obscrvi ci esteimbricat in rasamonahali, ii ameninqi_cu tp {i, inclusiv pe doamnaRuxandagi pe fiul siu, moqtenitorul tronului. 'lloierii Sp incioc gi Stroici,intorgiln gari,o sfituiescpe doamni sI'1 offiveasci' a a lmpot rirra ,rbinqeisale,cu congtiinla pecatului,dar cu incuviinqare tacitd. mitropo-' gi si pregiteasci incoronarea nolitului Teofan, care se gribeqte si-i acorde ie rtarca moarein chinuri, vegheat Lipugneanu.Voievodul ului domnitor, RuxandJil ot rlveEte.pe fiind d.eznoddmkntulnuvelei' gi Stroici, acesta de ultimii sii dugman i,Spancioc Nuvela .rt" io-"ntiia prin remaabordati, prin dramati.mul acqiunii,pr in sceantitetile. Personajulprincipal, Alex.andruLipugneanu, este,la nele9i pers onajele sa, iui, romantic prin personalitatea cumul de calitiqi qi mari defecte( caracrlndul singeros,cinism,iap"iittt. de a simulagi de a disimula) 9i prin dest inul siu (iniQr clusivprin moarteaniprasnici). Nuvela esteoriginaii atit datorit

i viziunii pe care-o-oferl asupraistoriei zbuciumatea Moldovel, cit gi datoriti modului remarcabilde construirea unui P9rs.o.: naj redutabil- Lipugneanu- gi a u nui conflict puternic caresederuleaziadmirabil trislturi ale actelord-inpieseled e teatru. De aseln'celepatru capitble care capdtd. gi se menea,briginalitatea vi despe in miiestria de cared; dovadeautorul in pr.ezenpentru prima oari in litera tura romini, a unui personajcolectiv (mulgimea tArea, tlrgoveqilor),precum gi di n modul in carescriitorul comenteazifaptelegipersonadin jele'descrise, dintie in tervenqiile salememorabilefiind aceea finalul nuveuna Lipugneanul, carelasi o pa ti de singe in lei: ,,Acestfel fu sfirqitul lui Alexandru istoriaMoldovei". vest imentaqie, mentalitiqi, ceremonial, Specificulepocii estedat de evenimente, arha ice9i limbajul in caresunt imbinate cu miiestrie elementele obiceiuri,dar Eide n eologismele. Nrivela Alexandru Ldpuyeanul, apilrutiin primul numir, din 1840,al revistei Dacia literard, reprezinti un model di operi oiiginali, inspirati din i storia naqiocarese con{ormeazd.recomand;rilor ficute de Mihail Kogilniceanrtin I ntronald", adeviratul articol-program al revistei 9i, totodati' o concretizare a d,ucSie, o creeze literaturi naqionalivaloroasi. romantismului rominesc careave as5" I Moara cu noroc de Ioan Slavici Conceptulde nuaeld- vezi p. 53. ' Mare clasical literaturii .o-att", aliruri de Mihai Eminescu'Ion Creangi 9i I. L. Caragiale,Ioan Slavicia contribuit la dezvol tareaprozei,indeosebiprin nuvele gi prin romanul Mara, consideratcapodoperi a sp ecieiliterare. 1 Nuvelele sale,adunategi publicatein volumul Nosele din popor ( 1BB )' reconpoporan". In realisti, a unui ,,realism din ardelenesl perspectiva s atului stituieviaqa spa{iul transilvinean,incircat de tradiqie,se desfigoari dra me puternice,generate de di diferenqele sociale,etnice,religioase, avereqi de me ntalitiqi, de sentimenteapriDintre nuvelelevolumului citim: Scorrnon,Gura satulu i, ge gi destin necruliror.

ttl I llxiulea'l',tithii, Comoara, Moara ct't noroc,ocirpodoperl gcnului.Autorul acora rl6atcrrqie clcoscbiti investigagici psihologice, urmirind rcfleciarea evenimen relor in lonqtiirr[l pcrsonajclor, dinamica sufleteasci. lor )pe nuvelei,degi,sp re de1 r;r litcrari Moara cu norocintrunestecaracteristicile orelrire clc altc n uvele,aceasta incepe cu o expozigie, nu secvengi ."r", in io-porlrrrtfl.eiclescr iptivi - prezentarea locului unde se afii circiumi- - apareabia in tleschide cel ui de al doileacapitol.Nuvela incepeabrupt, cu dialogul dintre doui rca Gh!1egi soacra care reprezintd.douiaritudini de viagi, doui lui, ;rcrstttttjccse-nqiale, rtrentrrlitili,doui poziqii etice,ceatradiqionaliintruchipatS" filozofia de via qi a de lrtltrinci.gi.ceamoderni, a lui Ghigi, dornic de schimbarede dragul pros peritigii. (luvintclc bitrinei conginmesajulnuvelei,_exprimat foarte clar inia d l h inceput: ,,()rnul si fie mulqumit cu siricia sa,cici, dacZevorba, nu bogigia ,ci linigteacolil'rcitc facefericit". Personajul argumente igi azS",incontinuare , oiitti", ,,Eu sunt acum btrtrini, gi fiindci am avut gi am aiit de multe bucur ii in via1i, nu ingeleg nemulgunririlc celor tineri gi mi tem ca nu cumva,ciutin d acumala b;irineqe.rn ioro" ,ro.r, sI picrd gi pe acelade caream avut parte pin i in ziua de astdzigisi dau la sfirgitui vicqiirnelede amiriciunea pe carenu o c unoscdecir din frici... Mi-" gr.u si-mi pirlscsccolibain caremi-am petrecutviaga mi-am crescurcopiii 9i m"l cuprindeun si fel dc spaimi cind mi gindescsi rimin singurdintr-?nsa..." Aiiruiitrea bltrinei este perfcct motiv.atipsihologic,ea re prezinti gineraqia v6.rstnici, legati de varri, de ffadiqic,de stabilitatea de-o viaqi.Motivele pi ."r" le enumeri releie ingelepciunea populari carepune pregpe caleade mijloc, pe cumpitare gi pe acceptai.aunri situaqii modeste, dar sigure. Totugi, bitrina t u J. op.rrri proiect6lor ginereluisiu, esterolcranti gi admite . punctul lui de vedere, indimnitrd.r-l re lupie pentru a-giimplini nizuinqele:. ,,voi 9tiqi,voi faceti, [..] voi facegi dupi ganduli'osiru' gi afiimind ci it va spn;rnr;i ii va urma ,,cu toat5. inima, cu tot sufletul,cu toati dragostea mame i careincearci norocul copilului iegitin lume. Dar nu cereli ca eu si hotirisc p entru voi". Pers.onajul esrcmemorabil,un model de ?nqelepciune dragostemateini. Ea gi lc di copiilor toatelibertateade a hotiri viitorul ior .o-,rn, dar ilobfig i si igi asume toati responsabilitatea luirii deciziei. Replicalui Ghige(,,[..J ti riminem aici aici,si cirpescgi mai departecizmeleoame.. nilor, careumbh toati sepdmina in opinci ori desculgi,'iari, daciduminecae noroi, \i duc cizmelein mA ni pini la biserici, gi si ne punem pe prispa caseila soare, privini cu la Ana, Ana la mine, amindoi la copilas ,iard, d-tala tuitrei. Iati linigtea.oiib.i."; p une in evidenqd intriga qi atitudinea lui de viagi. Ca cizmarnu cigtigi iuficien t pentru a asigurafamiliei o viaqi indesrulati, de aceea hotirfute si arende*ze circiuma numiti Moara cu noroc, aflad intr-un vad comercialbun, dar in locuri re le.Togi drume,tii seoprescla circiumi bucurogici au scipat teferi din pidurea ne fasti. Desfd;urarea acpiuniirelevi destinullui Ghiqnsi a[familiei sale,murarela Moara cu noroc. Pini la ap3rigia simidiului Licd.,viaga Ghiqadecurgelinigtit, in fielui care simbiti searase bucuri cu familia de cigtigul realizat:,,Sim6iti de cu seara locul seg.qgf1si Ghiqi, ajungind si mai risuflel sepunea An" gi cu bit rina sI ",r num rebanii gi atunci el privea la An4 Ana privea lJel, amindoi piivea u la cei doi copilagi,cici doi erau acum, iar bdtrinaprivia la citegipatru;i sei imqeaintineriti, lsz sprinteni,iara sporul cr:a Clci aveaun gincrc harnic,o fati norocoasi,doi ncpoqc i Dumnezeu, dintr-un cigtig ficut cu bine"- el fiind un circiumar harnic, drt de la conflictul,lupta inde Fricepurqi cinstit, respecrat togi mugteriii. Lici va declanga al lui chiqe qi dorinqalui de a cigtiga rot mai mult. irc fo"d"i cinsri t Lici intuieqteslibiciuniie iui Ghiqa,dragostea Pentru Ana 9i Patima cfutigului , pentru a ;i-l face complice.Prima intilnire dintre cei doi ;i re va folosi de acestea gi.orgoliul. itte o rr.rit"bila lupti iniare frecareincearci si-qi impun d. auto,ritatea cu cuminte, cautl si te pui la buni inqelegere GhiF il avertizea zi:,,Daci egti om ci lui ii estede ajunsca orice om si simti ,,ci nine", iarLicd

. dar cerul m-a lovit cu orbie Ei n-am v oit si cred 9i si inqeleg. degi . Iarti-micel puqintu. si intru la iniepr. . ai neaeu n-am si mi iert cA tvoi irii pe faga muri oamenide treabi gi ai ajunssl-qi vezi berbarulinainteajud ecitorilor' $i n-_am picituit nimic.gi. Ce-i pasi lui acumde Pintea. dar 9i de cigtig. cu ararGhiqi seinstriineazi de familie.Da igi zise el . Budoi sperjur.penrnr prrma oari.a para.ii era par. din dorinqa te brrcuriil. Ai avut tati om de frunte.r. cind.seindepirteyddg L 1a..congtientde propria-i decid eremorali. pimintului.Mie nu mi s-a vf fivai gi amar de ei daci n u-mi facepe plac". repedela LicI batjocura gi se.. farl" ca si mi-l fi curiqit ' Arunci cind simidiul ii ia banii fir.nu weau s i crezi cdmi qii numai de frici. C onflictul dinrre Ghip 9i LicI se deplaseazdin proces. devine 9i gi SeiteBouarul.o*pl"tate d e ampl-eanalizepjihologice realifrecvenrein cuprinsul zateden"r"tor) r .. si-i numere.i lucini..Ghiqi vrea si-l sfig ie. Ghi gl va gi prirni porci furaqi de acesra de oamenii lui.. tu rebuie sI inqelegi oam eniica mine sunt slugi primejdioase. .ii rispunde. sferaconttiinqeicirciumarului.. devine caracteristicl9i revine adesea: dar prieteni ci . nuvelei .cd-i legat. ci umblu voiali cu tine. deoarece.in toate le ficus e din dragostecitre dinsa.. dar se seaci singele din vine de rb. cici Ano . fiind pugiin locul meu.de ce-i orice gind riu..Lici.era at e Clnd .ca lini. din drum"' Du lnci om in cale.rrrt .rri-ri morali (monologurile interioa re degradarea ditateacu careconstati gi-gimotiveazd.tie ci snmidiul l-a pridat gi bitut pe arendaq a zi-Ruprn omorit femeiaEi copilul.rrr*. adaugi el: .. Era o amarnici dezamilgire. cd devineirascibil. iar in timpul pro cesuluilui Lici. cu cinism. aveabitrina. totugi ir si se stip'ineasc i". igi mani festi rpiitn". cind Cici mare-dreptate va p*a ie gindurile 6s'-9i fi facind lumea. in schimbulbanilor luaqide slmidiu.-m6. Ano.fne si-gi manifestesentimentele teamir . Circiumarul nu sup-orte conflicruali. de percare.'. L" .rt-r urmelor. Ghiqi seautocondammai alesdupi irrrr.de trebile arendagului.totdeauna.irriqi" sau: . apliandu-l 9i accepdnd si fie pedepsiqi oameni a i acestuia.de a o feri de orice supirare. Conform invoieli"idintre cei doi.lartd. dorinqade rizbunare.tea colbei: aici qi numai aici e limanul de_scipare vorb ead"e ! ii ziseel.la nevoie. h. dari voi. agifi mers mai departedecit mine ori v-aqifi aruncatcu netoacuvinte'.. Aceasti relagie manenteintrecere pentru a{irmareapuierii. Sunt gatasi-gi fac pe plac"." pe Lici la banii ce -9iadunas Pa:.am primit porci de furat de la Lici. pe de o parte. .trebudar acum. de orice necaz. de a o vedeaveseli gi mulqumitd.Perdu se aceste socotinqlin primejdie . lumeate pirisegte" .d. se zbuc^i..gi gatasi izbucneas fdramotiv.de judeciqi. Cu cat estemai antrenatin afacerile alelui Lici.

.. i.l p. fiindcjeste in pericol de a fi prirrs de pinrea. rari om cinstir.. vremea. Acgiuneaesteconcentrati in pusta arideani.-"r.. de.rn ticilos i" ur"q.mpromigitor. . o lasi pe Ana ca momeali.. Era fascinatde frumusegea ca-n povegri . must eriu: peisajuluimontan (verb auxiliar) 2.linigrea c-olibei". J. rcalizate. a A consun'ta. client. t"r. incintat. ng pureamsi fac altfel.. daci Dumn. a poi fuge. lncearci siigi linigreasc i'congtiinq" pularrJ totul pc scamafirii saleslaLe:.a *i_" fort r. fiindci esteun om prea slab..i esteGhiqi. J.bitrina vederest urileincendiului.i-o gi Ghigi inrr-un "-int"gt" moment de intens zbucium sufletesc.Tatil vosrru u1 o ..rt. " pe Ghigdseimprietenegt e jandarmulpin_ cu ira..impreuni cu..$i igi zicea l .i minca.nJr.1 -". csqtigati.. intors la circiumi si-.. al cirui caracter diabolic il descoperipe deplin. Nuvela dezv iluie dezum anizareaomuluistipinit de patimi. Lici.i .atit . a moralei gi a tradiqiei.aga celedin urmi. Asa nr*aldsatDumnezeu! ce si-mi {ac.cu acesra..osiut: Ou cit cstemai robit banului.incdt nu mai putea sd-gideie seama poate gi ce ce nu poatesi faci .i sc?ntoarcila circiumi..viagi numai cei neprihinigi gi iei cumpitaqi.$l t'atttl ttti-itiaritlt calcaccabuni".are nu -"i cocoatein spin are:nimeni mai mul dec6t dAnsul n-ar dori si n-o aibi". de Daci mai adineaoaril-agfi gisit. cit 9i mesajuletic....otsi te las vie i]r urma mea. duce sd-l aduci p" j"rrd"i-ripi"i"" s e aresteze. uu nu mai pot sili pe ni_ un 1. iari pe ti".arrd. . dirr atnini si-l demagte simidiu pentru ci nri se simte in stare pe si renunte ln r:ip1igusi1.zisc cl voi nrci n u mai avcti(:unr lvuscscripirinqiinogrri.. apoiva fi dominatde patimabanului... rit. . cu atit il urigte mai mult pe L ici. ct iF i. a bea. p . galdjn{ ci : . pl ingind: le-a fost j"*rtl" . Moarjt nurrraiciteva. lred c-am ficut riu "" -"i gi daci n-agvedea dinfag. loc unde circiuma rducenoroc . subjugat' fermecat: vrijit.tfir. iar Pintea. a setncruciSa: seintretlia) a se intersecta. caredin om cinstit devine ucigag. " ri" cu "rr. cu condiqiarespectirii legii...secundare episodice.pr" are arginririe f urati.co. trr. pe o sti piatrr. Cind seintoarcela Moara cu noroc..urme .mariimpiritegti. te-ag ucis".a ci eu re-am arurrl"t .i.ir.. ticdlogitli de sl abin el insugi. Punctul culminant al con flictului..copiii. cu familia fi. -'".. aur gi "jr. ra ca si-mi astimprr serea rdzbunare .i ia chimirul.idee pe care.l" i"t. carefericireaadevdrat d.fascinat. i n pot irii...r-'-Ittetti rrulc z.mvelej esretragic: Ghiqi esteimpugcatde Riuq.ictr sa copiilorisrora:..s" g1./-A fost ca niciodati. h.Aga vrea Dumnezeu! i9i ziseel . $tiind c5"Licv. cucerit. incetul cu incerul.a.. puqin Peste an' Dorald .'-'l'or nr:rihotirit si sc razbune I.. desi eanu il mai poate ajuta sl sesalveze... din ! urmi. a.Personajele sunt pirimag.ln nuveli aparpersonaje Cel princi pale. u"i..ordoni incendierea pe Morii cu noroc... v lsg iubirii. po"rJ .] cel bun in ceasul potrivit.Dimensiuneatemun estere dusi la citeva luni.. . i"-pr eurr. care-lr'rir"r". ... Ghigi. Daci e riu ce fac. ' Imagineaestesimbolici.Ghigl din ."" i9i primesc p.se amigegt e. lonaj nuvelei pune in lumi ni atit destinul ragic..ici...cu ajuiorul acestuii. Nici cocoqatul e insugivinovat c5. :" :tl Dar ce si fac ? igi zise el in celedin urmi.t.. ii p. se sinucide 9i lzDlno u-secu capulde un stelaruscat. a l.rr. Subiectulal Il-lea A..Acu . mai complexper. alituri de cinci cruci. se liia in voiaintimphrii .. spuninju-i: pe . asuprasa bani. lupta lui_Ghige lumea si cu sine insusi. cu se rnanifesriin evenimenr ele timpul saibitorilor de pagti..eart'eimaginepune in evidenp mesajuleti c exprimatla inceputul nuvelei:^cuvintele betrin"i"p.. / .ticilos! . ea pleaci mai departecu copiii. Firul narativ urmeagl destinul gi transformirile personajuluiprincipal......llni gi spunindu-gi ci apoi.... unde o gisegte Ana singurdsi o omoari. estedati. / Din rude. eu putinqi ca purtirile bune si nu stribati"rt.A.Lici cstc stipinit dc patirrra Ghili esrc $imat de patima putcrii.simt numai ci. d-.1.de patima rizbunirii.a-i"ii. fi "" Deznoddrnhntwl . gi aga.siinrranilor copiii .9i ncqi nepisares osirealui Lici"..A fostodati O prea frumo ."J-.r"rr'rru mi-a dat gindul ['."pr"." .. imprimind nuvelei un profund sensmoral: au rimas in. dacdein mine.mi s-apus cevade-a curmezisa cap .u?gi" . cumpiritor..i sperjur..sc va stabili inrr-un loc unde nn .$^i ce si-mi fac ? igi ..

Cele mai bune kme sunt celemarcaGillette' Cdndigipuiin gi nd si scrii o carte. cazil Botanici. 4.: O estevocali.pronumepersonalrpersoana III-a. .: Seint impla s-o intilneasci adesea genulfeminin. fantastic!" . Pe stinca din deplrtare amzdritunpui de ciprioari.: Pentru filmul Piciul sele ctase o fati qi doi biieqi. numirul_singular. (ex.interjecpie B. ln textul dat cuvintul o estearticol nehotirit. tabl ou mireq..Vasile Alecsandri)' .O.(verb predicativ) 3.).substantia (ex. l.: . l.asi fati" (Mihai Eminescu)(verbepredicative)sau: lmi pleceasdfiu pemalul mirii l a risiritul 9i la apusulsoarelui. plim(ex. in Gridina^cuz^tiv bindu-se .numeral cardinal cu valoarede adjectiv(ex. Coatezai-a ficut un cocfrumos.n razelesoareluide iunie se cocciregele' La Gridina Zoologicd"a u fost adusedoud lame. .). Acest cuvint mai poate ^Yearffmitoarele valori morfologice: forma nea ccentuate' a . Hanul era ticsit cu girani i inapoiapi(tntorSi)de Ia un thrg mare.trebuie si perseverezi.).

cu ci 61 folosinddiferitelirnbajespecializate. 2.2/ .mode rne. achizitiale ciclului curricular. identice.. predicativ i) Riminel/ curnne-arn inpeles. exercipiile . metode gi procedeefolosite in intregu l ciclu de achizigiifundamentale.a II-a).a II-a din invdqdminrul continuitigii se realizea zi prin: ciclu curricular. s. etapl. silabe. scriu elemente in insugirealimbii gi literatur ii romine sunt eficienteurmitoarele metode: (limitatd ca pondere) pol)estirea a' . 1 i tdrc i adinc: limpede: pronume nehotirit: A crezut tot ceea i-a spus.. adverb: Ii eram tare recvnoscrtorpentru cuvinteleei afecruoase.ardde cele il e pozitive ale etapeloranterioare misuri anumitelitere.aceasti etapi beneficiazd.dezvoltarea 'fe ct propoziqii. metoda descoperir ii.Acbizilii fwndarnenta le" Ciclul curricular .t/ . din deprinderiide a delimitapropoziqiile vorbir e.au .Anc.cuvinteledin pro. . .ml lntrcccrcrr suldatcu un rczultirtncilltcptilt.asi guri continuiEtapa prealfabetard. pregitegtecitit-scrisul (etapa alfabetafi). ca obiective dezvoltarea a capacitiqiide receptare meare a sajelororale 9i a capacitiqiide c omunicareorald.i a responsabilitigii in faqdde integrarea med iul social.citit" imame nqionate). copiii cunoscin oarecare in I primare. 2... Activiti.propoziqie cd (P. de pilde (inaf. In clasaI evaluarea pentru o bunl orientarea cadrudemersnecesar jiilor din inviqimintul pregcolar. Etapa prealfabeta16. adjectiv:^lnimprejurlri dramaticese dovedeaom tdre. adjectiv:Lacul era limpede 9i a d. clasele . poziqii.dezvoltareagindirii autonome.silabelegi sunetele de Depr indereade exprimareorali sedezvolti prin exercigii formulare a propode pebaz1^ s uport intuitiv gi lingvistic (cuvinte gi expresiidate). lui didacticin activitatea .povestiri). . ce adjectiv: Tot mobilierul fuses e comandatla Paris.. .tradiqion ale: explicapia. gi I diniqei clasele . formative : metoda euristicd(conversagia diverse tipuri). adverb: Ne fot povesrea desprecilitoriile sale. .-obiectivecomune. * continuturi comune sau aseminitoare.dezvoltarea din cuvinte. ziqiilor/enunqurilor re 9i. jocwl didaaic etc.metodegi mijloacedidactice in primare. pentru ca elevii si pronungegi si intoneze co.dezvoltarc a . (de euristici). pebazailustra-qi ilor lxperienqeide viaqi a elevilor s. Situaqia devenise .Achizilii fundamentale"cuprinde grupa pregititoare a gri primar.in special clasele in gini (act ivitare careo vor desfigura toate clasele pe graficecarecompun litere. sunete . asiguri: tn aceasti a paratuluifonator. substantiv E ra un tot vnitar. capacitilii dc a comunica. 3.a lrin povesti pebaza textelor literare (povegti.qilede inviqare. adverb: Privind adhncin ochii ei sl-i ingeleagifrdmintarea.i inviliminml preg colar. ._Dupiatita ploaie pdreal/ cerulsetnsenineazd. copiilor. l(. v iitoare cu copii.scriu chia r cuvintecu majuscule.necesiratea gi dator iti idealuluieducaqiovalabilitatea eficienqa Acestprincipiu igi dovedegte nal. Etapa alfabetarl de ltt ceeace privegteinsugireacitit-scrisului. substantiv: Simqeain adh nculfiinqei cutremurare.principiul ln "c"rt .. s-a Mii gri.pa rticularitiqilor de virsti 9i specificuluidisciplineiLimba gi literaturarominl./S-a o cufundatin adinc.i literaturii romkne tn ciclwl cwrricular . adjectiv: ln lacul limpedese zireau pesti.dcarn cmoqic fratelcm cu v:r{i soldatin trupelede eliti. cuvinte. adverb:Vedealimpedeceeace voia sa obgini prin acqi unile sale. a. valo rificirii achiziqiilordin invigiminrul pregcolar. expunerea . Principiul continuitdlii in realizarea obiectiaelor cadrw ale stw diului limbii . tateaintre aceastiperioadi .propozigiepredicativi) (P. predictivi are menireasi relevenivelul gi temeiniciaachizi.

a intuiqieigi a imaginaqiei acesruia.a competengelor folosire a limbii romi de ne. Propunerea lor nu-mi s vSdea defel.formareamotivirii pentru invitare. . calcul ar itmetic).r/(Pz . Obieaiaele ciclwrilor curriculare ale inodydmkntului primar A.stimularea potengialului creatival copilului.dezvoltarea achizigiilorlingvistice. Subiectulal IIIJea l. Maioul seudasedin cauzaploii.l/ctun1 ne drteptarn. penrnr exprimarea corecti 9i efici enti in situaqiivariatede comunicare. 1. Obieaioele ciclului de dezvohare(clasele III-a .cunoasteriigi stipinirii me diului aProptat. 3 . . a limbii materne. inqeleasica activita tesociali.propoziqiepredicativi) nu 4.a VI-a) consrauin : a .asimilarea el ementelordebazl"ale principalelor limbaje convenrionale (scris. Am intilnit la Muzeul de Arti acelagi grup de englezi. Obieaiaele cic lwlwi acbizipiilor fundamentale(clasaI qi clasaa II-a) vizeazS": .i a limbilor srriine. . B. c. . Prietenamea era de fel din Ardeal. 2.stimulareacopilului in vedereaperceperii. citit. Mi-ar plicea si revid plaiul maramuresean.

rede tipar.in ritmul propriu fiecirui elev.se consolideazicunosrinrele limbe qi de literaturi.r I V-r) trcbuie si asigure insugirea cititului corecr.liz.giul rrli^cin mod repetatpenrru a dobindi deprinderi.o ope. prin l)rogrcsiv.fluent si rapid.pr oprii gi etapelor.fluentJi expresiv.fronta le. . consolidirii gi dezvoltaiii aptiturlini lor prin variatele tipuri curriculare.citire seleoiad: pebazaunor repereprin carese asiguri ingelegerea mesaj ului scris. metodeformative.. activitatea conftienr.asigurindu-se transferulde cunoqtinqe. ' . elev ii trebuind si gi-l reprezinremental.caligraficcu ajutorul conqinuturilorgi activitirilorie invigare adecvatc. corective. 'Iipuri de exercigiide citire folos ite in clasele primare: .dupd gradul de implicare a cadrului didactic: exerciqiidi rijate. p rodu ctive.goiiit pot .3.citirepe roluri. rac trce p Ei combinate.t c. .verbe) pnrqi .parte secundaride pr opozigie): Dupi furtuni vine si vreme buni. " . lrt ln clasclc primrrc. a spiritului de independenqi gi a iniqiativei.citire tn .pirgi de propoziqie. . {e propozigie(predicat. cu acelea operatorii.deja enunqate.de evaluare. autodirijate sau libere. prin care. Achiziqiiledintr-o etapl. . exerciqiile facepart.subiect.: Identifici. pirqi de vorbire (s ubstanrive.copierea.a scrisului t'orect. ajungela: .itci diclrcticc constituic o rccorrsidcrlrcr rclaqici cadrudid actic-elev tt'.aplicative. gi p ersonalizare.dezvoltarea unor capacititi gi aptitudini intelectuale fizice.qi puncr de plecarc pcntru achiziqiisuperioare.teoriilor carese aplici in situa qiivariate. . . esteo meto di bazati pe actiunereali.. prin care se execut.tc. o I cla. funcqieae aifeln rite criterii de clasific are. de element e foneticegi lexicale). In gcoalamoderni seimbini exercipiile reproducere. puginun enun r. li1apapostalfa betari (clasa dupi inviqareaalfabetuluipini la terminarea sci . l n lecgiile limba 9i literaturaromini sefolosesc multitudine de tipuri de exerde o .: .exercipiulde identifuare a unor elementede constructia comunicirii (pirqi de vorbire.prevenireauitirii .exercipiulde exemplificare Ex.dupd numdrul elevilor c areparticipd la rezoloarealor: exercitii individuale.ulwtt cxtins).semidirijate. oferindu-i-seposibilitatearecuperirii.consolidarea d eprinderilor. ce justifici diceea vcrsit:ttt'. curriculumaprofwndatqi cwrtit.de dezvolt are. cel .ulLgr/ul de dificuhare.: Spune/scrie doui subsantivecomunegi doui substantive proprii.care capdti o importanqi deosebiti in p erspectiva autoeducatiei permanetrte. lipsegte .r rsigrtrrrc. folosit in erapaalfabetari iniliali. .i a confuziilor.a ciclului curri cular reprezinti bazl.i .conse .citire tn lang saucitire pe sdri te cu voce tare: fiecareelev trebuie si citeasci. exerciqiulesteo me todi fundamentali.stimulareacapacitiqilorcreative. la numiplsingular .structurale. continui. operafiileinteleltuale si motorii. In activitateadidactici.careasiguri auromarisde mele (formareadeprinder ilor).De pild. o Exercifii de scriere: scrierea dupi model exteriorscrisde mini.tre buieasigurati.exerciq iile pot aveagradediferite de complexitate 9i dificultate etc. estet ipul de exerciqiu . Exerciqiulesteo metodi adecvati tuturor formelor de activitate. de citireafluenti si expresivi 9i ii re.autodictarea esteo varianti a dictdrii.oaptd.dictareareprezinti o scrierein careele vii nu mai au niciun fel de model.anterioare.1ruiclcv . . in urmitorul enun!. .coparricipant formareeducat ivigi prin la lrli.prin caretrebuie si se realizeze citire conqtiend. morale gi trisisi turi de voinqi qi caracter.d. semne punctuagie."t.dupd tipwl de actiaitatepe caretl preswpun:exercitii orale sau scrise. colecdve. scrieredupi l ite. .transcrierea. cijii prin carese realizeazi. modelul exterior de scris de mind. de echipi. in fiecarelecgie. obiectivelecadru gi de referinqi ale inviqimin rului prifher.Exerci. . imaginagia etc. ibil.prin carese reilizeazeffansferul de cunogtinte.ticnt gi reperar.insu-girea noqiunilor.eazi p e elevi.dupd f uncpiile in de linit e: exercigiiintrodu ctive. dir. carearemenireade a asigura lai.ttcgoriilorcurriculare(curricw lum nrcler. deip eragionalip zare.rttslortnrlrca clcvuluiin factoractiv.regulilor. in ritm propriu a fiec.ttl I ( )orrtlililrcttl.a origi nalitiqii. mai mulre .r ircccsibilitigii activitiqiidiferenqiate. prin cxcrciqiilc rcproc{uctivc formeaza se automatismul scri rului gi cititului corcct."..sedez volti gindirea. . Ex.

A mers yeste a-nlume despreFrumoasa-Adormiti.." Sauanalizeazisubstantivele.: Analizeazi substantivele urmltorul enunt: din ... Saudi exemplede substantive determinatede unu-doui adjecti ve. .foarte frumoasi.i Ex. cit gi la numirul plural.atir la numirul singular. Mai aveau linpe .". $i atit de dra gi ii erau florile acesruiim3l pCrat./texte/compuneri cerinqe cu indicate. predicatelegi subi ectele urmitorul rexr: din fost odati un impirat gi o impiriteasi.A palaul lor o gridinl. lCa exemplificare se aleg pttru tipuri diferite de exercilii riintre cele nrenqi onare. * exercipiide analizd morfologicd sintacticd . Ei aveautrei copiii. _Acest tip de exerciqiu esteurmat de exerciqii creaqie de prin careli sesoliciti elevilor si formuleze enunquri.gi la numlrul plural. . ' Exemplelesepot inmulgir..

SuPrenaturalului naturalul... cifra tei.. ni lnceputul unei experienge in fantas:tic-ezoterice careigi amintegtede visul siu de artist.-n. . . sac?ugi profan." inima.ce.O fati abandona.r.a absurdului. gre coaiia. ..erarrr rn O banci. in o.lovindu..tt"gte babeidi la intrate_cum venit la Bucuregti. A.prin intruiiunea imposibilului.'.. ia "ieiii Gavrilesc uisi retriiegte povesln timp ce riticegte printre lucruri gi paravane..ot..Mi-arn sPus: Gavrilescule.. ajunge aproaPede ora ffei."did.59 rominesti.dupl ceargila lovi se cre$tet .. I }:rlcrr:irr l<uiqi .st1t de vorbi.[.interzis. trebuie si aleag i trei fete.ci Mircea Eliade intruneqte caracter isticileunei nuvele fande tastice.In aceste nuve leexisti doui universuri distincte: real Ei ireal.]. . se lu i.)..Bucuregtiul de altidate. autodefinegte se Gavrilescu.l* TESTUL2 Subiectul I I La qiginci deMircea Eliade . de totdeaunaiart a puri.dragoslea pentru H ildegard. 53.i literatura rom&nt Concepte opffali()nttle.-. a. a careigi uitaseservietacu partituri la elevasa.r"lo. criza de congtiinqi a per sonajuluiprincipal.pe o oanc d."1 Nuvela La pigdn. o tati Plangea lorrenourg. regretulunei vieqirarate:.. Ajungind in straii.. sunr ascunse semnele sacrului.].cu Elsa.in nuvelalui Eliade cildure e cea care declanqeazd.ri. in caretrebuie si parcurgi.rtt rnil"t de artist !'1 A$a i *p.:K.ustrlrca.Lawrence Arabiei). in mecanismul cotidianalv ieqii...cind teiorizat gol.. se pare a din la birint gi-i polr. imagineacolonelului Lawrencegi. profesorul pitrunde in bordeiul gigincilor. \intrtga) Desfdsurareaacfiunii: Personajul intri in acil spd.firede arrist". in acestlabirint apar simboluri ale sacrului: somnul.. setrezegte . trebuiesr ghiceasci dar riganca.s-a rlrdcit pe drumul vieqii. a semniiicatriifOr gi a temporalitiqii.prinrnvazi asacrului in profan.rd. 't ^. p.a pi. Curind constati ci bordeiul esr eun ioc iniqiatic. capului. fati plingea in hohote. ln nuvela La gigdncicele doui universuri se intrepitrund. ln-parcul din bavrllescu Se.. unde locuia eleva in F . existengiali profesorului Gavri lescu.. ln unele creadi litera9i reprezinti o capo dopgri a literaturii fantastice re ale lui Mircea Eliade fantasticulare ca supor t practicileyosa si ranrrayoea (Secretuldoaorului Honigberger Ei Noppik Serampoi e)saumituril"efolclorice iotianesti (DomnigoaraChristina..camuflarea sacruluiin pr ofin".mi o sabie cregca in il teribih devaril..agul toropit de argiqiincepeciudataaventur.rtisj'. Conceptulde nuzteld vezi p. lncet-incet. lntAlnirea cu celetrei fete inseam.incep ind cu alegerea fetei: el refuzi nemqoaica. ln spapiwl profan.Simte prezenpe al ci el insuqi se metan-Iorf.[.ti-o pe Hildegard.Otilia Voitinovici (expoz ipia).a.. Ceasulriu ! A.Uitarea aceasta motivul intoarcerii din drum gi inceputul unor intimpliri stranii care este se deruleazi dupd.. alterarea"(ilcilcarea) cu buna gtiinqaa raqionalititii. am incercars-o consolez-. carefisurea zi. 53.a ata rnele.labirin tul 9. vieqiilui: intr-o tragedia igi iese Gavrilescu din amnezie. Nuaela fantasticd se caracteriz eazdprin exploat area situaqiilorfantasrice.va iesi i ncurcat.pentru picatele mele am ajunsprofesor de pian. Triiesc penrilr sufiet. a incepu! tra<< a fost si fie . obses_iv. prin introducerean miicu terului. .r. Limba . aur.atras'defaima straniea locului 9i de rlco are.li u.Feteleil poarti ca inrr-o hord a ielilor din care el. conrtruite prin . (autoportret ). eram fru"*fr gi aveam.ozase' i obiectep.mai ales. le recunoagte. cind de coqmaruri. realitlqii se r ealizeazi prin interferenqa -"Incilcarea. cum ii pt".efam lOttenbUrg. o replici la schiga Ca caragialianiCdldurd ma re. 18.'oriit ea exisrentl. La intrare totul estemarcat de cifra trei: taxade intrare esretrei sute de lei.sunr a." . evreica.$arpele). nr... intilnim . arnin teqte in (.purtAid cu sine. Esrecind nelinigtit. dar idealul meu a fost. un tinir ciruia-i pomenegti de colonelul Lawrence. Gavrilescunu reugegte rreaci probeleqi seri= si ticegtein labirintul c unoagteriide sine. sfi anii. aflece aceasta clsitorise cu inginePr.a inadmisibilului. de cildur i (lucru careii aminteqte de iubire.Gavrilescuse iusdfici: '.'. profesorul Gavrilescu.. re rri .diferite ritualuri ezoterice.

"i'' ..Trilescu qi"ii"a. Asa incepe'Ca intr-un vis. urmi cu cinci ani' T ^ madam gi unor cunottinqe.nt I la*renc. in ultimele enun quri. coplegitde timpul concret.Toqivislm. moment d" g.. bordeiul ligincilor' Respinsde l umea.se in Zgomotuiramvaiului il readuce somotui ramva iului readuce in in aooi a plecatla rude in Germania.o.rto"t"e' gi si reia numiritoarea.se o discuqie o doamn cdreiaii .."ie .se urmar ali. Taxatorulii itrage d e cu cogidin circulaqie un anin uimi. vtea ie r. $opti " iar in uamvaipenru a s e pierzi riremoria. $i biletul sescumpise cinciani' Nedumecu d escoperi uimireabsende aitist Sositacasi.a sp.il' fost maj atenliaci baniilui n-r..pregatirea p. poate ajungeintr-o lume a r."qi" in caregr"triq"l! .e valab ih.. undelocuiseafld" ." sprepidure.. Nu ne. lumea reald gi cei ireald. de o'birja condusi de un fosi dricar. pe dru*ul il maiiung. pini intr-un dar omul.siriip^radisul ui pierdut " 9i pleaci apoi J. i. . ^: -^: ^-: La in Trandafir. lar.ii-. dar esteprea obosit.gard. iu-" din colqul Yl .nu le inqelege saruratdi sacru." Hit d.irt" fata.e profesor pi4..gr ibim". Di-umul acestacu dricarul anri cipeaz drumul inibordeiul qigincilo-rincheie experienqa" iii11t. culminant) .i-pr.Seurcdll::l'-:1:::?::l"ri:'J:" Confunzi si-ti 1 .rAncugi ci plecase provincie' el^fiindconvinscd intirziaseJl-tl*t"t sporeqte.teptat tiTp: -ouit"u strizii... Ne lemuiireaiui Gavrilescu :l: reflecti tocmai starealui de dezorientare: tva ore. urmi cu 12 ani' Gavrilescupersistd ideea lui el s-aupetrecutin timpul unei-zile'El penduleaziintre trdite de li.: urci in tramvai. nu 12 ani.rr su. cu tii". realilAlil.h.spuse iarr . opi"r" si respire parfumul floriior. Bab.$i miniincet. Monologulinterior d.la a gipteasi bati de trei ori !i sl intre' Profesorul 'seritlcegte'din nou. In dreptul bisericii. firii ireagi-opunepe seama sale ^.iior"gi si numereSopt. uqi.ttt ele receledoui lumi.l-a a.momentulre.ri. tituii."'ns9 i1strat'a.u.tt.... ta Els ei l-a ceElsa ciutat. sp.. cum el a devenit i insurlqei iqtri in planulrealitdpii . Revenireal-a si ii pentru ultimul drum.1"1!'-1:i ilF!:.*pli"e tiirro ciudatd ce-l cupiinie se..Ii-o Deznoddrnhntul nuvele iestecon$i toi fata ii .. Gavrilescule. sp19 "c.-i. este Ambig uitatea rextului trimite la semnticalii multiple: planul_real." gt"rg gi t.pe Intri i nti-un salonunde o giseqte Hildegard Qtwnawl dqi_de biriarul drij."" centrat profan.. s ereintoarce. adresele.r p1du1e.tiswlui' de vorbegie colod.une meargl dtept lui Ga .

rsrrrrrl."..j si careMirrea Elia_ tfe il valor ificase nuvela Tinerepe in firi tinerege.propoziqiecircumstanqiali arita linigre.rr""r.. .aui si'ir :r^t. . planuri. Uneori mi agezpe o bancdin Cigmigiu gi privesclacul."" didactici reprezint ilactivitatea structurare a procesuluide invigi. 1.i ' pf""i{icareacaiendaristicianuali orientativ i trebuie si fie un cadru in care: ii) parcurgeriiconqinuturilor.propozilie consccutivi ) Ne-am pregitit atit de intens pentru concurs.i "rJnt folcloric.t.r/tncdtne-aardjit'petofi'2/(Pz . dum neavoastrd subiect.iii drumul birjarul driear.lui. maizbucium ! " (Mihai ce Eminescu).I..predicatverbal.complemenrcircumsranqial loc. Vom reveniinJurnal asuPra dezavantaje. Mi lua drept cine nu eram. celc rrci fcre.exp-erienqe. ferecat: inchis.alui MirceaEliadeigi rr.arfi f ost foarte frumos".sc aj upgc rcgisirca la par adisulrripicrtlut. Mi-am depusroareeconomiilela bancd.r/d.1". cktui. alGre_ t'iei.irttp.com plemenrcircumstangial mod.p"ql"rculmral ltrrcclttr'. juvenile' delincvengei 1.* . po.. .corrginutu. c aragiale i""tJrii. c.posibilrr c irt intr-urr splt(iu nutic.#p. sd Stipi."l acti vitigilor didacticeia forma: ln practicagcolari proiectarea orientative.. a sepripigi.articol nehoririt./irrr"r-"diar in termeni de politici a educaqiei.r. numlrul plural. de ici pknd colo . (1fplan ificirii calendaristice pe (2) proiectirii secvenqiale. 2. Soluqia c are am adoptai-o la congresavea. . d e 3.It I Itr aee*sttr itlttl:lrc:ct r.ptlrular """. l'roz..l/ inch'teram siguri de oictorie' z/ consecutivi) (P2.substantiv:Mai este luna florilo r.se coreleazi conqinuturilecu obiectivelede referinqi. ielele careqesco nfuzia p. incuiat.adverbde mod.. zivorit.i se cuibiri. succesiunea se stabilegte .sestabileSt. ri un simbor ar Qrrcii ofcri treiposibile.af ( )ricrrtuluiindic sau al VechiuluiT"sr"m"nt. ii t"oopA.-l.cettia.giorr"iitat.. acela. i. era cetate* predicat nominal.2/(P . .I" p enrru ace:. innoieste lpouesiirile fan_ tasticulrominescadiugdndu-idim ensiuiea mitici. (atribut pronominal) pr.pre dicatverbal. permiqi . roUii..rrr_i plr ".ap. a nu avea habar: a nu-si face griji.drnqa intre demersuleducagional .-" t:i. spaqiu. Dacd arfi ghicit 9i nu s-arfi ritacit in trccur.leiulil. Vorbca cu atita patos..mint la nivel sistemului9i tiilo r care "rlgrrri-frrn.atribut adjectival pronominal.ror se afli baba* oerberul -."i.L.". l.d... Subiectulal IIJea A.tia pireau substangiale. niSte. 4. mai .in il e tn tradigiedar gi in prozaluiMihai Emi_ \cscu (sdrmanulDionis). ceeace ne-aplicut tuturor' Subiectulal III-lea l. T lut 3. Protesorulpareaun om drept. Mi sepirea totulmaifrumos. de r. trebuie . : a oploSi:a se a ciua.predicat nominal.Proi"cta. de in cuprinsul lui .gr" timpul alocatfiecrrui conginutpentru a se realizaobiectivele referinqi.la intiarcain borjeiu l"r^"^rii al qiga.1".sirrrlrol luntrasuluicaron. pe 2.r." conform finalitiqilor elaborate gi concret/op eraqional il.". unitiqi de invilare. Tipuri de Proiectare a acqiunilorgi.a. Privea dreptinainte. (3) proiectului de lecqie' proiectareaactivitiqilor didactice o realizeazS"inviqito rul/inviqitoareadupi ce a de dintre-obiectivele referingi corelarea a studiattem einicprogr"-" gcolard. inqeles activitigide inviqare(cum inaayd?)' (cetnpapd?). cigtigitorii cursei .fari'. cwprins intindere. planificareacalendaristiciesreorientativi.. proiectatd e cadrul didac*rr"o. lntrc cc'lc.ilqp*fii.ce mai freamin.e !ecutivi) (nume predicativ) 4. .. nici . B. 2. tEi Tinerete fdrd bdtrhnepe a. 1i. Mi doare piciorul drept.propoziqiecircumstanqiali ' 'Er" conne yiuiau urechile.Formulaunu" eraua. pot trimite gi spre l'. nu era han ..adverb: ce rnai faci?. . tic gi oferta de resursedidactice.operade . .. semnificagiit.unele t posibilitateaparticipirii la un festival olatoriei initalia.suprafagi.

rri. r(lristea.nd modificiri ulterioare devor fi mencolectivuluide el. 1)r2:1roz de terrneni peclagrtgici. p. Schi-birile efectuat e terminarede caracteristicile qionatela rubrica ObseroaPii. Srrrin. 385. ar .

..m etodede predare. du" i". metode de invlgare.ri: De ce voi face? Cu ce Cum CAt s_a ir.ant ologii. . Temele. il $ j\. resurse umane maieriale) p.ea .capacitiqile comunitiqii etc. inviqirii gi sa. de !... { b...rr rr. ..".. dmpului se r ealiziazepri.resurieproced..-.p. Nr.. Al ocarea.rrr.^. cu urmivwow'rr4 tr r toarele caracteristi ci: .estecoerentddin punct de vederear obiectiverorde referin qd. tabele.'j. Planificare calendaristici Nr.area anuali ." ? voi face? realizat? "oi _ Identrtrcarea unei unitigi de inviqareseface prin tema acesreia.qi.se defiEoard coni inu.metode de organizarea activitiqii..locul de desEe.rl Y l .Demersul :l]:il.. de ore alocate: Il i .urale:for ma de organizarea clasei. . . Uniriqide Obiective Nr.ro.nr.timpul alocat.*iirli". obi. c adrul didactic cu experienqa influenqele de exprimare. .-1"fjg*t .rnvigi. prorecrar"" rn"]:lf::l l:: p" ilvitare sepune" . figurare etc.planmateriale:manuale. cu de proiect arepe unitigi de invitare consri in succesiunea urmiroareroretaPe: "".l $ il I * {' $ t elevii cu conqinunrrilor previzure programa.. "a pe grupe.stabrhrea activitigilor. . Je fronral..drr.!.. ..mijloaceaudio-video.I:::!:]ogi a .i dee.de in viqare .u o perioadeJ" ii-p (una saumai pe murte ore de curs). n.nrui p... individual.t actiaitdpii didactice cuprind : Resurselb * resurse texte auxiliare(culegeri. O unitate de inviqare poate cuprinde 3*7 lecqii. . didactic trebuie raspunae si urmiroarel or intreb.). ..hirgi etc.aruare.e^ltizar obiectivelor . . .sefinalizeazd."p. sa..' ilfi .o'qi_ nururi.r surse uflrdne: elevul cu personalitatea motivaqia. i" ru J .. Evaluare (2) Proiectareaunitdpii de tnvdpare o unitate de inoipare esteo structu ri didacdci rv* deschisi si flexibili._*. enciclopedii. piiin..esreunitard din punct de vedereal conginutului ."t.J^lir^r"^'ii. materialedidacti ce.-.rrrr* ^e rezurL4Lr wtLt drtaDza scopurllor.r. de ore invdqare de r eferingi alocate vrzate Perioada/ Siptimina Model Unitatea de inviqare: .identificarea sffaregiei (modaiiteg i organizare. . o evaluar.--' l vizate. crt.

.. $coala: Aria curriculari:Limbi gi comunicare romini Limba 9i literatur a Disciplina: Proiectde lec$e lecpiei: .i"rrr".tj t: preluate Iistaje .te lor evaluarea' inviqare gi conqinuturilor.r analiza'scop...... .."" .:... Data: ..rturi formuliri fie orisinale.ii"._..elecpie deconcrete. Subiectul .riil. sau Actiaitdpilede inrdparereflecti corelare a ii"r* .i..._a acdvitdtii. obiectivele didactice.-#ii. . carecuprindeiuccesiune" a lecqiei "u"ni-.i* originale.: ginuturi.onqirr. !i_di.cri9.tr 5 il esreo anticipareideali.p.uiJ*i""# l..... Clasa:.ari""" r. ale fie ale :::'. """-...strategiilede talierea Ce voi face? t s ii a programei din manuar...-i. cadrului fie *:l di" t Model . o perspectivi globale9i completi (3) Proieaul d.:?Ttlf:::.... Tipullecpiei: inviqitor/inviqitoare : .reprezintio.r.il-. .. ..op.

rcele_de rezultate . ^.cn .Sorin. ap' cit. simukrea tniiri i litereide in aer cu degetul'pe ... r. r ::! grafice.i ftH:[tT*". .y. forrn"r.'rtlp*iff#ra *f.rcursi.g".e.punere a/scoaterea citre eleviimpreunl cu cadrul didactic careexpli.scrisepe o plangi. n ". iirntifiiorro literei oroiiot. Sriategiid...r..--.errneni 2.erorcurricu. in manual 9i in alte in rr. in podril palmei iu stiloul gi ochii litirei Ia tabld..expricalia. pcdagttgici' : Cristea.plural curricu.friminminuEilor" I'a' I tareapiinii"r.11 :i. culrural..."-"1. i.oltareindirecre..::#1i.. Miron..*nversaqia. Sensurileconceptului de curriculwm Conceptul de cwrriculwm provine din limba ladnd (cuniculum..jocdidactic....software educaqional de testatse referi la experienqele inviqare9i de zvoltate aprecia' .#ili.r"iiii de i.:. scvierea I lonescu.T'fr'iffJ*:'S"-q.dritm" modernd.#. demonst rativi pe mbli.". d.areaux indrumltoare didactice.. .. pebma analizeielementelorgraficecare o !..'".. in mediulsocial.:x:.dlzirea mugchiloi mic i ai miinii: . compun..'.afige'extrase. al temrhal' economic. de graficeprin. Mijloace indfimant: de ---------Ribliografie: .tnfffirffi'ru'*1m::i":fj::':l :ff.:.i....::. irruirea liter ei.-..curriculumul qi evaluatecu aiutorul testelorsaual probelor d e evaluare' te 3. .^^ curnctulunTul suPort se relera la ansamDrul I -:n:::... :idecupatgi in alfabetarulcopiilor.$.rol s..-*". a deprinderi i de scrierepresupuneurmrtoarele . in nicare masi. spaliile pe carese scriu. I de ubere.it.scrierea b.:I pregitirepro{esionall) scenaiure4iei .i"..i J. de experienldor invip re qidezrn"cuprinde . funt{" q" 'z **i:S'*. "lf"b"t" rulbenzi decupate. inchigi.L:iffi. rlroli"orio sintezeielementelor .exerci{uJ. sI ...."f.Ion. ia"itiil""aaii in de Maiexisti1ialtecetegorii curriculum.r..I. !.97.rbilii"azi ^"giune a' termini acgiunea gtahcl.1*.1. atlas.t' r*to*t* ?*:. Etape ale procesuluisuierii la clasaI J. la ).cintatul la pian".. numelte elementele citre cadrul didactic car. elerri.'::'..J:i#:'i"-J:'. . .tr. de unde incepe9i unde se c .Dicpiona rde t..alergare"r. dicqioetc.*"t*le lrafice gi gesturilescrierii: se simuleazi scrierea f.. careseteferl la obiectivele9i con$nuturi-kk*t 'y.1aaie' lrt Curriculurnul poetc fi : .... -yi': ::'1. e.Tfi.centre spoitiu'lanistice. .l'rri : Qhicctivt opcralionale:pc parcursulqi la sfirgitul leqiei elevii tre buie: (). . plange. culegeri de texre.cunicthm fonnal sattoficizl:. .inreraciunea etc"l qrupuluide prieteni'al comuni tagu i"1orr*t (non-formal).ili lt4Pe: '..--'^. Radn. ##r:'#xr!*::i:.activitateinl*Uif*"XU.de citre doi-trei copii. Lrrr.::t:X:!:".'i H.ir"*t"-'aforrr-t -ansemblul comu_ cu aleinterac$uniieducrt nlul mrjlo. . .j..'.. nare. pro6l.."r. apoi cu ochii deschigi.. sunetwluireEectia in cuvinte exemplificat: ^d.L.

.tirr" gi e"perienqei. ariile tematice. Ion. curriculumul nu vizeazd. Riulu. reciproc:educagie formali. subiectele punctualeetc. de exPerlente corespunzitoarecelor trei mari categoriide educagie .In accepqiune conlinuturile instruc tiv-educative inclusein prJgramelegcolare universitare.experienqelor inviqaresi formare.de {a.ns. care se imbini gi sc completeazd. pl"rr.le inviiare oferite elevului de citre g... ariile de studii. ma^nualele scol aregtuniversitare. p..r. .t..invigare careesteantrenarelevulpe duraia gcolarizirii sale. A.numai .orie. acesre documenresiuntdenumite curriculum forrnal sar oficial. curriculuminseamni ansambluldocumentelo r..rrii" Je 9i gi jnv itim{t gcolare u. ptogr"-ele scolare giuniversitare. nefoimali Ei info rmail.dr.arg.conceptul cunicwlum descrie'ansamblul de proces eloreduca. in sens l.r. in In sens restri. aL elevilor g i uruae"tiior. I lrrnescu.direcreji indir.Miron. trverfial experienqelor de..te. De oLicei.c i gi sistemul..in senslarg.96.iolare de tip reglator care cuprinde esenqiale privind procesele . Ditlactica modernri.niversitat.adar.

climtczi cu acesta glneade bitrin" 9i .lr(()rcct. . printre gcolariseafli gi Smirdndiqa lopii. silitoare. careseostenea Vasile.zigesc. cici . la prichiciul vetrei cel humuit. intimplarea cu pup iza. gazdaaces tuia a lui Dumitru. tt t t ln t i t t.exemplare. cu spirit pracvrdi fiul. imbinind iubireagiingiduinq acu severitatea. se de tltenii sedisting prin vredniciegi dragoste vi aqi..si la al tejoleqti. tctic clarelaxare..t t ' t t ' . bunica s einduiogeazide orice lucru. rrcrr. .terii mele. ii transmitelui Nici care-iinstruiesc bisericegti tic. [Ar^leac de suplrare. irr lccliilc..r' I i l. inleturarea oboseliigi de preintimpinarea plictiselii. irnprirlitintrci pirqi.ri deosebiri gi inrre acestea.rrrrir.i copiliros ca vintul ?n tulburalca sa". la scildat.rc.trebuie acordati .firniitul de la stranamare". t r.. .voinic. a infiinqatgc oala. care .. nrri gi jucnr ii pline de hazul si farmeculcopiliresc.vestiti pentru nizdriviniil e sale".i pirinqii gi fragii gi surorile imi ff eu sinitoEi.apreciazdcorecrirudinea. r1u un pi Bcjcnii. pr gr.rlI I t'.la casa la cuptiorul. simpli. caregtiaua invirt i gi hora.i compleFiecarecapitol reia descrierea galeriade personaje.. f. estesusqinitorulinv ide experiengei lngelepciunea prisosul ei iar flturii..Satulnatal. prequind cartea.accl puqi I I (' ( ' .. ex plir'.frumos gi ruginosca o fatd mare".i fr aqilor.acliuneasecon centre asuprainstruirii lui Nicn anii de qcoali.sestabil easci asemini.o zgitie de copih ageri la minte".$-apoiHumulcatiigi pe vremcaaceca cranurnaiasa) satde oarneni intemeiatin toati putereacuvintului: cu gospoflrl cipetei. la pentru bineleenoriagilorsli.r. cu biser ici frumoasi gi nigtepreo1i gi dascnligi poporeni ca aceia. David Creangi.Tatil. realisqneincrezitor in feqele viagi..Din galeriaacestora desprind individualizarc{iecareprintr-o trisiturS: pirin tele eltevapersonajesemnificative. tl ttp rtrrro c l c l . cind mi gindescla locul na.telo. emoqiaevocirii pirinqilor ..si. In anil1re cinstebediga aparedascilul Iordache. frumos era pe atunci.crrzi. .i alebunicilor seindividtalizeazdprinciteva trisituri: Smarmda Creangi. si casani eraindestulati gi copiii gi copilelemegiegilorerau de-a p utureain petrecerecu noi. pisUniversul copil iriei seconstituiedin spaqiul atmosfera aproapemitizate.cu vestiteleperipegii:contamigi 1treacu riie de la capreleIrinucii.lc'inriigare unei liter enoi esre a necesar sereacrualizeze si litereleinv'11ittc ilrltcrior.de ficeau mare cinste satului lor" (capitolul I).fic. . trltoare de vechi tradi qii. tot unul gi unul. unchiul siu.. scrisuluicu alte trei literesauun rini: c()rrtrolul aprecierea si activit ilii fiecirui elev..c l c c ri trc l i c c r ptrci l i tere. r rcc()pi l .i familiarepr ezinti paradisulcopileriei. d e Dtrci era toata lumea a mea! ' $i eu eram veselca vremeabuni.. tttttttrtltrl buJiuidwal scvierii: al cadruldidactic. gu l trtt t it ' 1. gi toate imi mergeaudupi plac.a familiei.ri intreruperi.demonstreazi acolounde estenecesar. de 1tx dii.clrc sc qilltot dc uuor: lll marcg i vcscl.. ci sat vechi ri.de vuia sarul de vatalein toate pirgile.plini de minuniqii"..torul de vinitii".intruchiDoregtesi-gi peazidragostea materni.ul . capitolul incheindu-secu un autohazliu.1i" tl'c litcrc gi s crierii in duct continuu. gi gturlubatic.i sistematizate litereleinsugite. ( ' 5 . Doamne..parci-mi salti 9i acum inima de bucurie! $i.. din al ti perspectivi. cu fhcli voinici gi fete mindre.dar gi zburdalnici. gi domestici. fiul popi gi esteneinduplecatlin hotirnrea de a-l 9coli.rrl'uziilc.i ruveica. rccomandi. Fugerea ftmilie. Peri odictrebuierepetare_. lQaz d a D esfdsurare actiwnii : azi ln capitolul I esteinfiqigat satul.lastilpul hornului.firr. Chipurile piringilor. revarsd de bunitate si iubire. uratul la sirbitorile de iarni. rclrr. furatul ciregelorde la mituI Mirioara. )t rr)t I i r(. dar drri .maiaveagi darul sup tului". pentru a seevir.sul t t c : l zg I)clcnii VatraSatului. r it r c .jocurile copiliriei 9i intimpliri pline dahaz tiiatul porcului..fhc. Itt Ittt>tncutul scrierii . carepredacu Ioln.Nu gtiu alqiicum Dorurer -trtnt.. pirinteascl din Fl umudar eu. irr carefacesafteaua sarului. disCapitolul al Ii-lea surprindeatmosferade cas eigi fuga cu pluta pe Bistriqa. perrtru a nota semnele diacritit'c' . in satul Humuleqti qi la Broqte ni.evaluiri gi recomandiri. Bunicul. ea fiind priCalului Bilan gi a Sfintului N icolae..ri"rii'legiturilor din"r.

ri.ii..-ii ca re in rcdusa. TESTUL 3 SubiectulI I Amintiri din copilirie de Ion Creanga Ro. estedominanta.u..multeplanuri.o*rne descriereat.-Romanul pr.fiecareincepind cu o expoziple: descriere . schiqa portrete ale personajelor de implicate in acqiune.gi.r li " la o comunitateexemplare:. A.rr..e in trunegtetrisiturile romanului. gi imbinarea modurilor de .p"6.manul esteo specie a.rir rtclcctuali elevului.-.explicareamaimulie ori a gesturilor de grrfi. cu acgiune fpic in prozd.Sc irnpune repetarea.rr-o-ci. rnonologulgi naraqiunea. dlal ogul.Stauciieodati gi-mi aduc. 9i "ri.Naratorwl ad ult setranspuneinpersonaj.rrrirr" cevremi ce 9i iameni c rau in pirqile noasrre. Opera literari Amintiri din copildri. tr. in satul Humulesti. . apaNeamq ului.genului dimensiunimari..rrril" .rrr'n"r"ror .. la careparticipi personaje nrrrrr.ruprrrr.ro"r"..:t: roman.. phcat..iar monoiogul inexistent..cuprin depatru capitole. a 1i. l" . Cilinescu.. descrierea. drigiligi Doamne a mdridica 9i bi. ..J.nt de origina lititea romanu^lui relaqia este o)tor-norotor-personaj im. .rr"rrg.i de mandil" p.inrr-o perioadi de rimp gi un spaqiu pe a m_ plc.de 1:o rnplexi.. .cum il aprecia criticul G. ale liortnarca.*pun.rrra"1nentali evoluin ..de prinderiide a scrie corect Jaligrafic f..-" rlcrr rc'rclorcomponente liteielor si alelegiturilor dintre acestea.surati mai. din ti"rg jr"pt p"rr. destS.de'profur-rda rezon ang i afecivd" . de aici caracterwl subiicti.p"rr. a loculur actiunii.roman al copilirie i copilului universal. . ale unui r?mln memorialistic.'obiec_ trv sau subiectiv.nrr.pe cind incepusem eu. icqag casa la pirinqilor mei.

rl t:ttnflictului afli.cu inocenqi(gi cu tal ent)de poet. inainte de sii.perpersonajului o opereifi ind asiguratide complexitatea ln-titlu.i Davidici. plin de subtilitate. guri de lup.trc itrccpca noui etapd." Sa^u romanului. picioare (intriga) 9i sedescriu.imaginca estesimbolici: "jungi t. f tt lccst roman cu puternici amprenti subiect iva. o avieqii.dezvlluie draa trril clin casa PavelCiubotariul.pe Ela. (retrospecpie) pr imlvara anului 1. al de "gr..riqii tlrcir.... atiniruiui (deznodAmaitulj. dragosdespre dar gi naiv.Arninliri d'in copildrieseremarci prin arta nar . Oriqan.Nici gi Zaharii Gitlan se adapostesc un plop mareundc ulir sub de de conf esiune..'Bine-ar 1jc.fiecarecu clte un dtlu semnificativ. cu subtih ironie.. f indeterminati dar reali. Romanul. ci au mi. .I t4 l 75 Arlirrttc.feri si munceascidin'greu'canoi. gi din acestmonolog neryossedesprinde . $tefan Gheorghidiu. Amintiri din'copildrie operi linarator..pr"boi.in capitolul.Accstc pi r6col)stiruirc rctraitc cu profundi lucidita tcdc citrc pcrsorrajul la (crrpitolul lV-lcla).. alqiirnaivirstnici cu peririqii lor..iunt copiii neasti-p .alIII-lea . .celedoui pirqi reflcctatc de t.916. mindregede flecau de la munte caren-a avut parte si sepreoqeascl.la proprirlc lor in datoriri: preoqigi dascnli lacomi. Cilinescu consideri romanul lui Camil Petrescu.orghidiu. lui 'nra rizboiului.1.uca.. el mininci side pe viu gi de pe morr. jurnal intim.carete surprinlufleteascd. Perolr iir rrllrcni.r l]ro.o proza superioari.rnii nar:ltor.vorbegte isihologica...qintaneciuqitoareicritici a na rarorului.lt lui rno gI.tcni.inrarea in mareav iagd. G..Pwnctulcu[minant capitole9i prima parte a romanului. un om inteligent gi neprihinit totodati.i mocapitolul intitulat ... discutarea unei crime pasionale.rscif lordacheer c.scriitorul apelind aici la un artificiu de compoziqie..el wul incapabilsi inveqedupi manualele ribufnirea pitimagi a lui $tedeclangeazi po pori.il ci accgtia. nor me moralesffictegi cei caiele incalcu incetul cu incetul o viaqi lui din haoi et c. Doamneiarti.bin etriiegte Mecetul.peritu-le-arnumelesi le piari.oamenihapsini (mogvasile gi mituga Mirrioira erc..rr'.in munte".uiogie personijepe carcnaratoiul nn l" si infitiga te ciitic. ."zi. se ptecizeazS.inecatcu pronumeleconjunctive.la lri lticcni(ca .desprenagterea ctttlturtitate traditionali bineintemeiata.-mi". iar parteaa doua se inrude.".rritr drurnul la Iagi si.tcct. conflictwl stabilegte se intre o pimintuiealui.t I'lt'trliirc'ltc dc.ndi i cauzadoiingei de a-gi vizita soqia.vegi'fiauzit voi.til.1al' l'i.lt tttasc rnulqimc o pcstriqi:dascili.i.. vedeqi din acestprim capitol esteposterioari intimplirilor relatatein parteaI-a Acqiunea c..ca fort ificaqiide pe ValeaPrahovei. "d.un om cu suflet cloco titor de idei 9i l.dc. gip intece de iapdse cei-unuipopd. feqele.gi mdrturisindu-gi unul altuiapicatele!. desprefemeie.. cu respsihologice.i a rcscitat ca t juvaerde fliceu!" incertitudiniiin privinqaprimirii permisiei.LaPiatraCraiului.. a{lardla Cimpulung . vcstigaqii d. c"le. sirmanul.. un soi de simfo nieintelectuah.rtttlfMtrltrivrcmccritic:rlitcrari a considcrat .de pdtrundere lril.rEi qcoalareprezintl.it de.Vorbaceea: In expozipie.I se destiinuie prietenului siu.Romanirl seincheie-cu i egirea universul codin pmiuni.ttlt.un loc gib cole ctivitate de tonajul principal. carete incintl prin pli cedisparate intreqes. bru f rtndportretul generic preotuluischiqat mogVasile:. de Gh.bisgricestisa mai ai tfel!. careseir-rcheic ixpcricngc viaqi au deterrninat lrrlolttlll lll-lcrr) pina la sosirca Socola gi al cg structurar omanului.a. murit. obraz de-scoarqr menrulinceperiiacqiunii.corLi clclrrI Irrrrulc.afa cum o vede el. compusi din gase Prii tehnicaretrospecliei.Dar.1 rrctcr"rnirrat..r..ot" i" r'. vreriii . despreoameni. ln finali ronaj principal..Biseul reace poate rezulta din calitiqilepsihice"'t ric.rr6 (intimphrile hazlii) .gcoa la catihegi Filticeni gi bAse de din perrea doua cu gaptecapitole.te cu un jurnal de tdzrt' 't.viciopi. prin {ine gi lucide inexperienqei iubirii qi a cisniiiei din perspec tiva I)crsonajele fi grupatein doui categorii:personaje pot evocare dragosre.intre Bu$tenigi Predeal. nu-de dat.). celebrele fie ei pop.. Critica literari a apreciatci prima p^rte a romanului ar e caracter _rcalitatc. se cu dc prin exactitatea careelemente rl.a vrclne. este ..popa oslobanu.tineri.unirarea t('r.tt..rrici .. SJ.i. exasperat pladtudineagindirii camarazilor Personajule sulrn .are min i de luar.Intimplarea de la celebrulTristrca..

in prim-plan apar pcrspectivaP infiripaidragostea ersonajuluinarAtor . f 0.atied el Clruiaii explici ceinqelege prin iubire: . experienqa pe fundamentale iubirii .intdianoapte rizboi patologicpe urmi".incit. de ei. a valorifi. uieori imprecaqiig.xttzine dc la arigini p'irt"i iu preztnl' p.prin umor.drama absolutului."rswbtnpelesul.te prezen\aei zilnici.literatu.r.situ"fericiti. realizat din pentru Ela gi cisnicialor de doi ani gi jumdtate.zide beqtiintii-din mili.tii ci astao face ccri (expresii)populare.. estehotirit sd dezerteze.] Orice iubire e ca un t Ultima noapted e dragoste.i a cisniciei. d in duiogie.construcqii (f.72.qior. altd.] IuTrebuie de autosugestie.si ingeli atita incredere.consumati in tr-un timp relativ scurt.. agacum te obignuie.. Cilirrescu. dacdnu obqinepermisiacerutl. t..r itept d" viaqi gi de moarte un ul asupraceluilalt".e buie. de cind s-a trcscu intruneste caracteristicile romanul ui. Gheorghidiu. nt jocwl cwainte io"t" a. confruntareacu moarte". -- . Ci aceicarese de lub..alitate'Creangi a fost un neintrecui min uitor al vorbirii populare:'lexic timp 9i trebuie complicitatepentru formareaei.reconstituirea Opera literari Ultima noaptede dragost e. tntdia noaptede rdzboi de Camil Pepersonajului. pc de o parte. sc axeazS."". caredetermini drama evenimentelor Restulromanului reprezintd.Trebuiesi se gtie ci gi iubi rea are riscurile ei.. iqi repeqici nu e loial s-o jignegti.interjec qii. cJ Cese si ai surisul ei. Scrisla persoana romanul I.Pe urmi te obig[ii..iubegti pentru ci . Toateplanurile de viit or gi le faci in funcqiede nevoile si preferingele Vrei sucmonoideism. parte'.voluntar I a inceput.ya7e) ti p popular. d. cu Ouiegti su risul gi voceaei. Dorinqa lui Gheorghide Camil Petrescu diu de a rispunde che mirii soqieisaleesteatat de mare. inibugi in tine mugurii oriciror altor prietenii gi iubiri' "tc. Pentru caricierizarea unor personaje s"r. naratorul are l a indemAni zicitori..ambiguitatea. si exp erientarizboiului. t t' I L'l'I vl. 661."t pro'oerbele.. popular gi regional. IstorLt. d.$i treptat iqi treApar frec ve hiperbola. doui experienqe -stefan de viaqi.ti cu un peisaj. ale unui riman swbiectia.a. ex-clamagii folclorice. . [. p.. Conceptulde roman . din indatorire. tca constituieelemente originalitatea operei.O iubire mare e mai curind u n proces liportretisticd.vezi p.rii.

so.. penrru petreceri.i ea.u fericigicit timp. o credeamaproapesuflet'din s ufletui mey..rimei pirqi a romanului i lustreazi concepgialui Gheor. .Mi cuprindeao ne-s firqititristegi vizind Jn nioi femeia p.J -ondeni. lui rorturarde incertitudine: ilingah roqiasa. J'"i . care. D.learegi pentru altul".. eu ".".i rivnit de toate doamneledin grup i .lar."r" credlm cn feireia care ne iubeste are.a lui s-a clidit pe orgoli.fie ea oricit de mare. in patima apropierii lor. si-q."r. [. anumite mici gesturi de min giiere gi frumusege. le in bandi. timr.r. il insot eala cursuri asculsa tind atenti teze dificile sauil ruga si-i explice iilozofie . nu an[a di. ca in aciasti viagi. deci drama: . mai nenorocit. ceputul prieteniei iubit-o pe Ela. Durerea sufleteasci repercuteazigi asupr afizicului: .C. eram^eu".bandi". atricgiap. pistrate pentnr noi. ci suferea.rrt* drrr. dar"iri"r"ii. high-life. $te fan Gheorghidiu surprinde aceasrirevelaqie si . tq. la alti petrecere .ia. rrigti". viaqa mi-a devenitcurind o rorruri conrinue. Anigoara. voluprare.rr"r"al"i. La O.O suferingide neinchipuit a devenitexcursiala Odobesti..rl ctip al soqiei sale. Conform doctrinei de.. acliunii p..iar azi descopeream ochii ei sunr garasi plin.la fa cerealumii. oreaniz^te de Anigoarade Sfintii Con-stantin Elena. Cu impresionanti lucidimte.d.. ofisergi vi m anevreleElei pentru a se afla ahturi de tinirul Giigoriade. timpul mesei..urmlrind-o...r"pr"ridurrnlrt.o"t"l"t .o-p"r"!i" pe care Ela o faceintre el.sotpl gi solia sunt predestinaqi ii.aminrelesirai tirziu.la plinge Pentru ci Grigoriad e ctrteazd"alti doamni din grup : .ili. Observi ." lot l:" cl esteiubit . Spiriti nsetat de absolut.De la plecareGheorghidi..Niciodati nu m-am s imtir mai descheiat mine Ei de 77 tmi. incepuseseimi f[ scumpi tocmai prin bucur.mi-ese rpribugire uscati. E 9i una dintre celemai frumoaseimagini createde gindirea ".mare dans ator. parci tot gitul plin IIri scurt timp. hrinea din propria ei subsranqi'.rlu r. Gheorghidiu descoperi. S pirit insetatde pe trii gireliuntricd". fost .atit de pitimag" de cia mai frumoasi mai rivnit i studerrte -aj"ii. . *t-tl Puteamsuportaprea mult minciuna gi och ii imi deveneau Gheorghidiu igi amintegte cind soqia i se diruia total.perriru lux.orinu(conflictul. dar eapentnr un om caremie mi sepirea cel dintdi venit".." dintre mitugileei. gesturi cfuoianoi le iem un anumeinqeles ne e o suferingl c rincenb si si vedem cd. d.ttl I frlmintlrile gi sufcringcle $tcfanGheorghicliu..] pesrecatasrrofele . pe careel gi-o fe'cusedespreEla.1ul preocu pat de filozofie qi dezinteresat lriiqa ei.carenu sesimteln largul siu.. iSFe' acasi. capul dur 9i gol si poqi lovi cu ciocanu lin el. vor fi vegnicia viitoare..a avur penrnr brigoriade gesi-n turi pe care$tefanle consideramanifestiri de intimitate: ." f"aa4ire gi firi crugare pentnr tr iumful unei idei. i-o dideam. dar in acelgi timp re-qili" rila ra o" iiemnn_gi pentru o surn i..femei arc""rt. 'i-r"i *ort.si lovegti aprig cu . ficind problemeinsolubile din interpretarea unui gesr. a[. ficindu -md si cunoscastf"l pleceril pe. ci lu inqelegea poqi si lupqi .nobii dirt noul loranturaj: . Era o suferingide neinchipuit .mogtenirii lisate de unchiul siu. au dus o exisrenriboemi . rli in includeanumai pe ei.dobegti.e Odati cu primirea.$tiarnci nu mai pot t rii feri.. d. TacheGheorghidiu. de doui e. or. soliei salesi meargS. $tefandescoper i.intirzia la intilniri.'""r" "rru.cuuimiie dureroasi" ca lp'. .. unitate sufleteasci:.lmi!err eccarn ile. gi^frivolitade te' Pehffu snobism ul noilor prieteni...are revelaqia discrepanqei dincie reali tategii-"girre.singuracertitudinea personajuluieraci secisitoriseri iin draeostesi ci a. ca studenqi siraci.Am crezut atatavreme ci eu sunt singurul motiv de durere de b ucurie pentru femeiamea.Mi chinuia m huntric ca ie par vesel. unili gi egali unul cu altul. c i intrusul..iar acum o vedealicrimind Pentruun om superficial frivol: . unei rochii gi din informarealiuntrici desprecine gtidce viziti. fagi-n faqi unul cu altul. i nteresulElei pentru batti.hidiudespreiubirea absolute."go st...Desfdsurarea g.plipindi.gi cupitrundereain aga-zisa lumeluni.revelagia careo triiegte Gheorghidiu duce ndneasci".e lairni9i versitate.. .ganizat e verigoaralui.eanu accepti. ea".. .intterior): timpulspionindu-i priereni. vag avocar. de si . dc a fi dorit gi de a fi eu ins umi cauzd. Descoperi . ceeace eu induram ros in adinc.. ci pentru altul.Conversaqia timpul drumului ii -. ?n $te fan.

de'aceea va petreceseara comel in unei femei de moravuri ugoare pinl."itt" .so. in organia $i a4gi ierarhia congtiinqei mele. luau proporqii de catasrrofe" . ca eul meu. De zecide ori pe zi deveneam ca v^alb . dar daci o giseam. $tefanGheorghidiudescoperi cdviagaferisogia eJte sa tadeviratchin. un nucleu de dureri").Simqeam femeiar.l... Sldbeqte esrenefericiq dar.ci ne indlnisem de la inceputu l lumii. Aceastl"Iapfi.Niciola femeiaaceasta mi iubise". ca un cuqitinfipt q i rimas in piept.Ela nu ascunde durereadespirqir ii. pesteroaredevenirile.. ln februarie.din catza unui ami. dar curind teitrcepierturile. :cutnoap teacu Grigoriade. dureroasi cgnvingere:.plecamnumai[..alte exp licaqii. si din orgo liu.r" ci in exemplari. iar la sosireaei filrd.Pentruneinei nsi.l.crci singuraexistenqireali e aceea congtiingei. c a alti luni de miere.rrmatd alte tribulagii. decit girurile de dinastii egiptene.fiinJconcentrar la Azuga. au perrecut o luni la dcarea de nla.rnic.amindoi..ii comunici hotirirea de a se despirgi.Dupi impicare.O va intilni intimplitor.a ficut in mine un pustiu imens. Ela nu vrea si aibi La petre ceriincearci si-l evite pe Grigoriade. in toate localurile. sI pierim la fel amindoi". ca aga " -. iqtii in necuprins.la sosireaE lei.Ajurrsese o ristd. rispindegte zvonul ci cbo viaqi de petrcceri. . A doua despirqirede Ela estegi maichinuitoare: nu rtam din nou.femeiamea esrema i vie gi mai reali decit rt. drept are e prima lor despi4ire. convins cd ea a ineaga.Gheorghidiu primegteo permisie. alti intilnire cu Ela il facepe Gheor ghidiu si ingeleagirolul acestei femei in Si: .tede-acasi"intreaga lui noapS. desi adesea frecvenra locuri unde I poate apirgaqi ea.al ciror nume nu-l sriu". rirgitor de uriage. in consrarici soqia lipse.ca s-o vid.toati suferintaastamonstruoasiimi veneadin niMici incidentecaresehipertr ofiau.lle pentru cucerireaChinei.nunr ..dar $tefanbinuieqte ci sevid I rn vreo garsomera. care ar fi putut fi in legituri cu ea in cea mai banali tre convorbiri.induraparci o sufepesteputerile ei". carenu triiesc decit o sindatd in desffuurarealumii. De alt minteri. ele [intdmplirile] au insemnat mai mult decit rlzdecit ciocnirile f. . es ter." hd iirea.peneagte ptate Bucuregti.

Origan trebuiesi fi fost ficut praf. cici plesnesc detunituri memlice. rizboiul gi permanenta confruntarecu moartea. Sprc dcosebircde Ela.E in mine o fierber ede gerpiinnebuniqi". din grija penrru viiror ul ei.. mult mai calm qi muk rn ai luminos in acelagi timp" . astfelci uni i vid cI un soldat ciruia ii fusesetetez^tcapul continui si fugi. dedicindu-se studiului filozofiei.ln clipa astaam aWt imp resiaci s-auciocnit doui locomotive.. Narator ul esteterorizat de zgomotul asurzitor al exploziilor: .. . afigind cind indiferengi. mascheazd durereacoplegitoare. Ela ceci rindu-i si-i asigureexistenladindu-i o!"tte din cap"italui la ba nci. areimpresiaci existl . Este momcntul cu careinceperomanul .D: zgi ma rlzboiului nu e numai amenintarea continui a morqii. acestcontinuu conflict al eului tiu.Era tocmai noapteacAnd$tefan.$uieriturile groazniceau cevade garpede fier.iluirii. lntt-o zi. ultima noapte d e dragostedevenindintiia noapte de rizboi. un buchet de flori gi o scrisorici . vegtiledesprearuncarea aer a unui pod cu in soldagi romini. . Li se ordoni si treaci Oltul sub tirul intens al artileriei nemqeEti. Observi lipsade pregitire militari a comandanqilor.ascunzind atit stareasinitiqii. deplasiri leabsurde. i separe ci toatepovesti rilepicanteale colonelului o au drept protagonisti pe Ela: . Gheorghidiu.Cei doi se?mpacisi in scurt timp Ela se stabilegtela CAmpulungpentru a fi mai a proapede locul unde era concentratregimentul lui Gheorghidiu.Gheorghidi u?nqelege de chinuitoareesteasteptarea cit morgii carepindeEte oriunde. soldagiiigi ascundcapul sub un pod ori sunt acoperiqi plmintul de riscolit de explozii (capitolul . Ea r5spunde cu demnitate. de ordinelecontradictorii. iqi spuneel. Primele impresii ale m ir.dar ajungind la Cimpulung triiegte dezemd.La un momenr dar. agacum atrageatenqia titlul romanului .careva trii alti revelaqie alti deziluzie: . m asa.a acoperitpimintul lui Dumnezeu").Ne-. Noua experiengide viaqi. carecunoa$te altfel ceeace cunoastea intr-un anumit fel"...ul inainte de a o pedepsipe Ela . dezefiarea pent ru a-i pedepsipe vinovaqi.cdt aceastI permanenti verificaresufleteasci.incide ntul de la popori. pamanrul $l cerul se desplca.rin careo ruga pe Ela si doarmi la ea.Trisnete vin mein noi dar . sulletul a lesrt d ln trup t.o lume superioarl dragosteisi un soareinterior.cind viaqa pede treceripc careo duce. omenescului. iiutind prin sertare.Nu va reugi si lnflptuiascl acestgind..Alteori.I\ervll Plesnesc. Gheorghidiuobqinepermisia.Niciodapc t{ nu o v{zuse in prezenqa altui btrrbat.lumea metafizici.micelul qi foamea. sc grlbeqtesi-i trirniti cirqi. Eroul devineparticipantla campani carevizaalungarea a trupelor Imperiului din Ardeal.nu o gisise acasi .Gheorghidiu afl.tf l I Clutr oriceprilej de-ao vedea Ela. . Soldagi sunt fascinagi ordineagi exactitatea caresedesfiguraumanevrele de cu ina9i gradagi micului. Pe drum. de pimint".Suferinqa atroceil determini si plinuiascS. n direct ameningitol in ".Simtcd sunt intre viaqi gi moarte".soqulfiindu -i plecatlagard. artileriaajungind si tragi in propriile trupe. pentru ci trebuie si piriseasci ora. cu oameule crcscute l cu tot . Nu indriznim totu.cu un zgomot de iad si am vizut doui revini imediat ca si vedem ci am scipat.Riticind pe strizi se intllneqte cu locotenentul-colonel care-i comunici intra reaRominiei in rizboi si se oferi sI il duci la unitate cu trlsura sa. ci Ela erte bolnavl. cit Eijena financiari . descoperiscrisoarea Anigoareip.. cu cit afle cftgi Grigoriade estein ora g.sufletuli iegitdin trup l ui cu tot".i pe amantulei. De la C0mpulung.care sunt ca niqte i deasupra ricnetul din rirunchi al intregului fier din univers"..Nervii plesnesc. cositde Ia Azuga. carenu ascundea suferinqa despdrqirii.i si dezlipim obraintr-un munte de fum.sub cerul vast 9i pimintul nu vr a si ne primeasci.girea Bl constateci a fost chematnu din dragoste.oriceintAlnirecu eaii erabeneficl. din orgoliu. $tefandevide ne cu atat mai furios.pimintul gi cerul sedespici..El a ii trimite o scrisoare chemindu-I. ln timpul unui atacputernic.. de venire intinsi. convinge rea va muri constituieun conglomeratde trniri psihice ci gi biologice. d i alte valori dramei personajului.

Trecut prin ex perienga rizboiui. O obser vi cu riceali. Grozdviarizboiului il facepe erou si-gi schimbeperspecriyaz dramainc ertituii esteacum estompatl. de VasilescuLuminiraru. imi infig.tot dar utul".. . unde infrea cu sojia sa nu-i produce nicio bucurie. ca atain viaqi ? Dar nu. obiectede preg.ca pribugiri de locomotive inroin una intr-alt a.ca de pildi atunci cind am intilnir pe colonel.. a unor extrasedin presa vremii g.ee" Ii existi in casi. Dar daci b adevirat ci.i Nae Gheorghidiu. lor "anulind Coffiawl interior se desfisoarl pe fundalul unui conflia exterior.[.. Camil Petrescucreeazd. imag ine zguduitor de realistda rizboiului. ..gi ciqi" etc. sunt obosit gi mi-e indiferent chiar dacde nevinovari".i iubirea lui Ei despdrtirea esteabsoluti. precirdu-i momentelerendez-vous-urilor:.inParma.lumeapoliticienilor.gti. $ tefanrenunqand tor.. provoaci jertinutile..Ii deruiegte Elei i-ncno sumi ca aceea pe 'e Ela i-o cerusela Cimpulung gi casele din Constanga. . desprinzindu-secu torul dd povestea de iubire. o nticitateaesterealizati 9i prin include reain structura romanului a unor fragde ordine militare.. Nu pot nici mdcarsi-mi dau seamadaci oamenii din jurul meu t mereu aceiaqi.s-aurupt ca ni.i a mintiri.i a afacerigtilor re prezentatide unchii ache.adici. . iar dupi insinitogire p leaci la Bucure..]totusi imi treceprin rninte.participarea Rominiei la Primul Rizboi Mondial. neniise str ing unii lingi altii. Din discuqia un prizonier neamq. realitateaso-polidci a vremii. iar cel de la picioarelemele are capul plin de sinNu mai e nimic omenesc noi". iar acecarenu le cunoscsaunu le respecti. cu Gheorghidiuafli regulilerizboiului.fhcirile nu le vedem.Animalic.. . nu sunt eroi. . cu fruntea arsi gi pumnii crispaqi". nervii. :Serisoarea anonimi p'ecareo gisegteil ingtiinqeazide infidelirareasoliei..c aun nour de intrebare. la Deznoddmkntul aceStei drameestedespirqirea. descrierea luptei de tUVaterloo). Gheorghidiu e calrrtgi privegtecu luciditarein urmi: . Gheorghidiu e rlnit in lupti. Ca ..".cici inchidem cu incle. ii judeci gesile gi vorbele: .Mi gin desc halucinatci fi putut ucide pentru femeia asta. locul ei luindu-l dramacombatantuluiaflat clipn de clisub amenintarea mortii.tare ochii".d aci au cdzttt. lucruri personale. de la totul. pe carenaratorul o reconstituie cu un acut siml c ritic: dezbarrilepolitice din parlament.Cen-asfi dat altid ati pentru ca'si am cerineaci mi ingali. Crrm agteptam pindi. discuqia din uen (?n timpul oriei la Curtea de Argeg). cu lovituri de baros. Asemenealui Stendhal(in romanul Mdn dstirea d.. de atitaincordare.cirti. scrie ci -i lasdrot . Creierulparci mi s-azemuit.a.mi ingali? Daci din nou am accep rat serie gregiti de asociagii? o e o simpli coincidengi.sfori putre de.cuiein timpane gi cugitein miduva inirii"..precuma ficut armat aromini.Exploziile.

a luiMihai Eminescuteprezin' lwi . lumini a incepevs. a sfirgi. p."r.propoziqiesubordonati subiectrvi.Caii int rtt. . imi pdreal/ c5" P. ln lecqiilede limba gi literatura romini inte grate. la Doui skmbetela rind mersese munte." Din psibologi. cumshnqiald . Aceasta-i riiluiif" *. din chaos fa.... 22. l.l 2.hrt . 4. perspectiaa formdrii capacitdsiide receptar ea 'ulwi scrls ! mesaiulut scris .persoana III-a. sd-i tragd pe sfoard pe cumpiritorii neaten qi' Mi uimea cum trdgeafoloase din orice situaqie' pentru to1i.Editurn Mincrva.atribut adjectivalexprimat prin adiectiv.ie cu mai multe zecimale. B... Du pi atita efort depus. mine inmele. de vdzut .Orice .. intAi.r*rtattiial de mod exprimatprin adverb de mod. iitoi nrpt"re . " 1-.rn de cauzi. 1.S1 descri u care singurarealitate.opriil.orientareain sem.pe o?ot povesti"' ce gindescen.ceeace inregistreaza nu MarcelProust:.propozilie subordonati cir"r^...pro poziqiesubordonati atributivi' '"Cu.l ()71.BucuBitrliotcca r Orrrnilpcrr. ultimul 2. efemer. proclitic:^Creaqia ti contribuqiartmheasci la patrimoniul cultural universal. 11as99lin' liudabile (cazul geni tiv) / Lui i s-a ior-" accintuad: i"t". rneieimagini..temPorarrtrecitor. 1.verb pred icativ. 3. 1r.r. I' Subiectulal III-lea i din l.cscu. fu . Agreezideea .Eu nu pot vorbi onestdecit l a Persoana Subiectulal Il-lea A.n* ju-at orii trdgeaude timp' Penrru fiecarefapte reprobabili.ingular.*1 lsr Orntrl curi6s trdgeacu urecheala cccacc se auzeadincolo de u i' l)up.c..subiectexprimat prin verb la m odul supin'. '*itt '""iplement . 4 tras o sperieturdgtozavd' a B!r. nu fuse .tgia /zi fusese incredinqato misiuneimpor tanti (cazul dativ)'.conpinitwlrnew ijii u..vreme lnic. iatd . ceea aud. afinaliza etern vs.verb coPulativ.prop ozigiesubordonati predicativi. .. "..il'.r. 'n-a fost. sponsorizdrii tinerilor muzicieni' 2.verb Predica tiv.tuii. 'eze gi.. .. lntr-o fracgiunede secundi se produsemiracol ul' Era o irac.ru. ant iteze." *n-i" . .. feqele copiilor apiruseri zhrnbete' Pe . ' 4.. Vinzitorul se obiq.irc.pieritor cel dintki vs. in 3.r. I f)lementelede originalitate decurgdin conccplia scriitorului despreliteraturd' l ut din idcalul sdu artisic de autenticitateaflrmatin eseulNoua structurdSi opera ce ce decit ceea vid.articolhotiri t. trdgea n(d'eid'eci va reugi' Seibserva pe t.pron ume personal.tett . e (stdpknul) . abia isi mai *dgea sufletul' Sc hotiri sd *agd un Pui de sornn' Vizi ndu-l pe margineapripastiei. 2/ cerul Sipdm^.s-opriceapi " .ri" ca o mare feri-o r^zd" . c. pot descriedecit propriile mele senzaqii. Eseurialese. Tebnicile muncii cu cartea.Care s-o vaza" .precedatde articolul adjectival. ". a termina.. p. .ntwlalcituiescun templu maiestuos.propozigiesubordonati subiectivi. pot ie 9i. SJanunqi averse citeva zile succesiv e.iari el devineTatil. tntunericvs.. l ci rti .i un antrct riment dur. numirul s. conrinuarearitudinealiderilor sindicaliera de neingeles...famlliatizatea.lwi .. 3...rrtr -i'realitat eZconftiin{ei a9i".terb Predicativ' era'verb predicativ..i. literari.. orici om trebuii tras la r dspundere.predicatverbal exprimat prin interjecqie'.' .propozigiesubordonati atributivi' '...

rrof . ."Posi 9i eleviirrebuind recunoasci Sriirt didactic. La. individual. "..rr. *-""icare despreconstruireacomunicirii orale 9i scrisecu anumristice.a al consti tutiv textului diaiogulca element i. li i." ale comPonente lectutextelor literaretrebuie tea lizateurmltoarele explrcatlve: . ti. texftl literar invaqisi delimiteze a ln clasa III-a.:tJ* .iil. de exemplu: si identifice cusau n ecunoscute numelepersonajelor 9'a'..fi. elevii textulnarativ.". 'iiinr.a cunogtinq elo strnqeror de prin orah gi scrisi personajele :...." 9i si identifice i. textul literar..efor tpropriu. citireazd. insugirea.ii. vintelegi expresiile .clasaaIl-a.oaptiurmlrind rezoliare" .""?e elev descif re ain s.ritrg.. Titirea integrald a textului literar: prrn.a cun o$dnqelor repere.t.F. decu seTmbini formarea dezvoltarea ei '".?. fragmentele o citireape frag mente Ei analiza acestora.ttit.." ii.citirea integiale cu voce tare a textului de citre elevi.i"rai."r. citre elevi.]... :""J:ii!] .

caracrerisricile 1 +.. cel 3. .ri*.r"r"-in qionale. ..vizeazS.liJ.ezaoltat ' scric_rea (clasa l lV-a). cu'inceput/sfarql.mai multe lecgii.. foarte agreatd elevi.ei. '-comPonenteale unui instrument elementele i" ttry:--fS@*rlr!!gf9P.gr"i narative9i deilustraqiiigi . diferite tipuri de de evaluare r.t.fu rnizeazi'datele ^. a o J'ormularea mesajwlwi texrului lit erar.Report"rrl gi i"i"l"i.. de literar.r.il.nivelul gi tipul de rezulmte aleinviqi'rii..exerciqii . formea^zi J". el evilor carevor fi testagi specificuldisciplinei.clcviii$iinsugesc srrucrurigramaticale.f"ri r" 9i vorbirealor curenti.ri .tior" R . In sensul marlare.{ezi14 de evaluare..Elevii pot memora unele expresiicare le -ru plecur le por i..".la compuneri ie la compuneri t1U9a"i. cxcrcitir.. clcviiidcntifica lrt ir rlctcrnrinanlii spaqiali tcnrp olali qi ai .i orrtonime.ii..9i anucareisi dovedesc .Formulareaitemilor estepreOrice item testeaz1. gi . rriisiturilc fizicc i moralealcpcrsonajclor. complementare' "u"l u"r" qi metodealternative."R1.""qii.i. in funcqie nivelul clasei.i. metoderradiqionale ir. printr-un J9. cxcrciliudc alcituire a unui text folosind: expresiicarecongincomParaqii. compurrericu tem i/titlu indicat. "'"ff. ori de cite ori estepo sibil.totalrtatea formanqeloratinsede eleviin invi lare. anumite expresiioferite ca suPort etc' Irg anumitccu.r.t. planul d. tesconcreteprin carepot f i valorificaterezultateleobqinuteprin -.r lV-a.: de la compuneri p". o utnuersapia generalizatoare bazatextului pe o c'itireaseleaiz. l)rin.:T".. folor.de stil inviqate. acegtil iqi insugescsensuri conotativ-e unor cuvinte9i.r* in care rezultateieinvlqirii sunt in concordan qi .r sutrstituirc: intr-un tcxt clatli sc ccrcsi inlocuiasci t lc nrc/atrtouimc vintc ctt sinotri .rporrl"rical (iuvinte gi expresiidate). igi gi Texteleliterarestudiat e constituisuportpentru diverse Pritnare.i#.fi 7 _ ..t "n.6.. vele educagionale ProPuse vedereaadoptlrii celor mai bune decizii educa.GhiJ-i" rrruzeu /Gridinazoologici".i a titlului. Prin texteleliterare se imbogiqegte se activizeazd"vocabu larul gi elevilor. plan wl simplw(clasaa III-a).a"fitlqili tareacu ltemll resPectlvl.i... scriptirne temei. figur i..tntrebare+ rdspuns piriea?e"ului. foior"r. grafice)urmat de o intrebare.eaaluarea" r --"i --. me probele scrise.*p.. t c'itire amodel cfectuati de cadrul didactic.rcliunii..@* lrt gcncral. Daci estenecesar.. cu obiecti.'i"r.... asiguri un climat educagional -.. cel pulin doui lecqii.^*d9 rol: .r.-!:yil:"Pr ezintl.intrebiri structuratesau de tip eseu' de elementele mai sus' dar 9i tipul de rispuns lttt-l*rl.ln lecgiile limba si literaturaromini crearivitatea de elevilor poate fi stimulatii prin ac tivitigi de ?nviqareagr-eate elevi.'d" " tipul de compoziqie). i niqiaiiueielevilor (de la alegerea . mai mrrlteobiective. o ltrtttcsti rea rtralda textwlwinaratia (clasaa II-a) gi formwlareaplanulwi simplu rlc idci (clasaa III-a). 2'. planwlwi de id. pot fi: Acegtia simpleintrebiri.:.i prin formulareaideilor principa. ca instrumente item i. sinonime.i attePtat' deci item =..p .-:-----" caremisoari naturaqi nivelulpe rgr proceselor proouselor ..rnq probleme. modernecare Penrrustimulareacreativitigiisepot folosi mijloaceaudio-vizuale opti m.ii. Evaluarea viabilitat ea. rro-"i puqini libertate de inigiativi copiilor.td rextului literar. .rrrlrri-" al" i..de pildn si compuni o convorbire de reIcfonic i saf.la fiU. -"i creativitarea poitc fi stimulati gi orienrati prini-un plan de idei..rd... acordi de se r rlr. (cu sau fera elemente . 9i . lc. a planwlwidizaohat du iarigt^ra a IV-a)..gt$ili?i" . ini.povestirea orali 9i sc risi a textului lirerar. se poate realiza citirea dramatizatd. t citirea integrald de incheierea textului literar.probele orale gi pr".i... sub forma Je intrebiri: ".apreciazi-er. pot dp"ri a" "o-p"".ngi.ri cedatl de formularea obiectivelorce vor fi tesmte' Tipul itemului estedeterminatde patru factori: . influenqeaziinviqarea." elevilor sunt comcreativitatea activit iqi de invlqarePrln careses-ttmuleazi cu suport intuitiv (pebaza aif".t2 l I llilt'ilriv' clas.texteleliterare se studiazi in unirigi de invigare.

sau Creativitateasepoate dezvolta si prin diverseexerciqii lingvistice.Ce reprezinti sporml pentru tine ? O caracter istici.Cum te numesti? .i personaje alt final.a stimula gi valorif icapotenlialul creatival elevilor o consride .de tipul: . li se soliciti elevilo r si-gi imagineze ale intimphri. tuie compunerilelibere nararive.Cum igi petreci timpul liber? . a Alti posibilitate.eporterul: .d escriptivegi mixte. Pornind de la textul literar narativ.i a antreniri i in discuqie mai multor participangi.Ce aptirudini considerici ai ? .Unde locuieqti ? .aacestuijo_c constituieposibilitateaschimbirii rolurilor o .

... . gropi adinci". s-auinilqat pe treptelevieqiidin . din coloana A.Proce sulde transformarea bu.irt a"rr-o tirriJ"'"ptir"i.in careeul a titudinilefaqi de lumeaexstirile sufletegti.si-njure" 9i de metafore: .erdspwns de atteptat.searardzvrdtitl".te ..treapti" pentru urmagi.robilor. .leagine '.itemi de tip pe reche.itemi de tip eseusrructurat.cuvinte potrivi te".ficui".ru iegitla luminl. ezatein fruniea cite unui volum.e tipwl d. . poetici./Birrinii-au adunat ... Ca purtitoare a acestuitezaurde istorie ..cusaricilepline/ De oseminteifoetul estedepozitarulvieq ii9i aspiragiilor m]ne".Dumnezeu piatr .] miere".sintagmi care semnifici limba poeric. in la boratorul lui... ' Prin abundenF de verbe: . .preschimb-e pa-n condei Si brazda-n ielimu5..ripi gi..ripi*.. ... creit@@rime te rioari gi faqnde transformirile saleinterioare' Arta poeticdesreo operi literari carecuprindeun ansamblude preceptereferi. ..cuvintepotrivimuguri si coroane"' ..ul pcntru Prriccrarca rrdrrrinistnrr"cir gi ircmilor.si-mbie".pe brinci. ' morqilor 4i1.. iesela iveali miracolul creaqiei Poetice ..pc mai rnultor critcrii. ..r prclucrarca rczultatclor obgitrutc. in E wl liric aparein ipostazapoetului congtientci menireasa estesi lasecarno.arte Poetice. Poezia Testacare deschi devolumul Cwvinte potriztite. _.sain nurilor mareriale valori spiritulle implici trudi.. : f:l cu alcgere _ trcml :: 1:!:l: multrpli... scund cdldtoare inalqi mtcr cintitoare inqelepgi albe alb mic ascuhitor (2) Item subiectia 'obiectiv de evaluare:elevii vor fi capabilisi prezinte trisi turile unui personaj dintr-un rext narariy studiat Enung: Prezinti principalelet risiruri ale personajului.ca gi pcnrru admi_ ::l::11.l"bor"ti.ampreficut".. [.. poerul.i implinegtenirevalori 6stetice prin cartea niscuti din ..itemi de tip eseunestructurat.de obiceiin versuri. direct sentimenteie.ilrcA ( itstlrcarca itcrn ilorsc rcalizcazd.frimantate".am preschimbat"..i^r" r" ptrrrnti o inilgarepe treaPtaspiritualitigii.(2) it emi semiobii aia i : . .--"$ r l)irr punct de vedere al ob iectiaitdpii tn notare.nt d"111(. unele a.:. sudoare.veninulstrins te".amivit". Exemplific are (1) Item obieaia de tip perecbe eleviivor fi capabilisr aleagidinrr-o listi adjectivele ' obiectiv de evaluare: potrivite penrru substantivele indicate..itemii se clasifici astfel: (t) itemi al ciroi rispuns irt. in eseuri. 'f baza ceimai importanti liind: obic ctiuitatcain notare tipui de rdspuns o. din graiul ?:"-1+"Tnuri pentiu vite" plimide.itcmi cu rispuns scurtl . .i interviuri. oameni pisiri copil vestmi. Enunq:Alegegi coloana adjectivele din B potrivite penrrufiecaresubstantiv ."?de IJniversulpoetic se-nalglca . B.4 SubiectulI I Tesrament de Tudor Arghezi corect-incorecr).cartea le virsate-n poetuluidevine. A.visuri gi icoane".hrisof' gi .ln funcai. . La rindul siu. . din idealurile stribunilor care te m enirea .[.. poe'ji .1de"irat-fals.: ctiv q. r.din zdrenge. (2) itemi al ciror rispuns trebuie. . i.intrebiri srrucrur ate : (3) itemi subiectiai: . t. . . . . toarela creaqia in Tudor Ar ghbzi gi-a exprimat convingerileartisticeadesea..ntstr. apdrut ment estearta poetici argheziand 1927. trudegtela fiurirealimbii poetice. {g!$iisc-qladlliin urmiroarclc carcgorii subcategorii: g i (l) itcmi obiectiai: lru TESTUI..itemi de tip rezolvarede probleme. [)intrc ircesre tipurr' clejtemi sc aleg dtxrrii $ Genwlliric cuprindetotalitateaoperelor literare./Sudoarea muncii sutelor de ani".i spiritualita te. da-nu.printr-o indirjiti gi indelunga tl striduinli..casi se.torcind". Si defineftevolumul in fruntea cirui a se afli poeziaTestament. printre plivani..

.. .d epiatrl" sugereaziduhul pottic ridicar din factorul rerest.vioard" careco nqine.u....ta lutului.doui lumi pe poale" pot semnificacoexisten.. armonia ei.cele.hotar Poetice..ci cu . ca yn laP cu injunghiat".i" din .estec onqinutulei ideatic' sentimente .. acidul care-lfacepe sti$. Cuvintele .a ittcat/Stdpinul. epitetul . Cealaltl componentil a . simqindu-i lucrarea corozivd: . a materialuluigi a spiritualului.. Versurile ripiezintFt o defi nigiemetaforici a creaqiei .cdrqii" a poeziei.rob" nu trebuieinqelese sensullui social..Dumnezeu"6stesimbolul spiritualitigii. aminiind datoria . pri n carelutul se transfigureazd'. cu doui iumi pe poale".s tipin". tr: si aspiratiiale omului cu careeul liriCse identificl. pfin si se zvircoleasci. . .Durereanoastri surdi gi amain fI" ievine sunet de . a-i continua opera..fiului" (urmag ului) de tri".cenuga inalt..

este il." r"i."] g.Intinsi lenegipe canapea. trvinic/$i_izbiv egte-ncet pedepsitor/Oarrit"vie-a crimei tururor.rrrgrrrrnivraja nepitiunsului tainad e careestepatrunsunipoetul sugereazi aonorrriua cuvlntccu nuanqc Dntru tainei' L a polirrrf.rd. Originalitateapoeziei consti chiar in forma de tesrament (titlul si primele doui strofc) in careestesc risi. ca de altfe'iin intreaga poe zie./Cafierul cald imbriqiEatin cleqte. din s e cunoagrerii constituie multitudini de taine. 'raielr"aa'J#Jr. .Slovade foc g'islona f ./l{oc lul durerii de veciiintregi".ca f.robul"ccl ( Jr('..".durerea noastri surd./Biciul ribdat se-nroarce si in .i rrspiraqii -.. Arglrcz..aproapefiecarecuvint devirrc rrrctafori. in viziuneaasuprapoeziei.pri n aceste plcxitatea ei..domn.in lexicul inediq de o prt. semnificatia termenilor-cheie ob ." Vcrsurilc finalepote nt eazS.stlpinul" esLc poczia."r"ie a" minuni" .icrulcald") .caun ciorchin de negi".Eunu strivesc .. .prin conotagiilecontextuale:nu-"r. ii amard".uc clcl'irrit poeziaarghezia ni..fer.iunia lumii":.cunoaqterea. ochi.estetici genial CharlesBaudelaire volumul Florile rdul ui).consumatoriide arii... Universul uritului (in lrtretttflritttc:cz rgr... .. prin aicuns/ in adincimi [i'.iirr ....i.r...raTura obscuri. exprimi fascinant ulpioceJde poetizare vieqii. fiuritorul de noi universuri spirituale. crre vor.r ...unelecu sensde personificare in (. o treapte"r -.domniga intinsi lenegipe canapea".slovafiuriti"): .cind.ampus".rr..trul racunoagterea ip arc i..metafore.cei trei factori implicaqiin arta creariei:depozitarii.rc op()Z. poaiU gi ea flfrlprcnta originalitnlii:inversiuni(.*.t.i ei albe luna/nu micgoreazi' .lutttirl:r" tl...sursi de inspi poetu l. tairreleau celema i diverse 9i metafore cuprinzindu-se lumea umani in frumuseqea comtnl'... a ll tillncr $r ircccir..l""rina alrora" refuzamisierul lumii.ccl cirrclcc(:pteirz..i dcscopcrit a frumuscqi pocticoin spaqiul u rirului gi al degradan_'l'ttclor trrf rri.ttrritri/Irnpirechiate-n c arte se mdritd. ^\ia.cind" s.r crcrt-o prirrsr"rfcrinqi. Poeziadebuteazd o a lul oprrcse situeazi nizuinqa de cunoagtere eului minuni a lumii/ si nu ucid/ cu mincorola de a" .Din bube.r. r.rl-r upur forme: .crccxpresivi prin cele citeva cuvinte populare. .b i..i .Pecareascultind-oa)ucat/Stipinul caun qa p injunghiat".r.abundente... . ritmul -iambi c.intinsi lene.amluat". epiteteadesea dublete.).."rc tttistcrului !D()rlrc aqa paradisiacd../Domniga suferi in .. (.... .a....paradisiaci.)./Fir-a cunoa$te ci-n adinculei/Zaceminiabunilor mei. l)omnul o ci teqte. l8 tlcr acccrl ttitr"rdirti._..e a reprezentat-o .i'"-".Ji"qer .cllrritrri noroi/Isc at-am si frumuseqi prequrinoi. ca un ciorihin de rrt'1ii.caun gap comparaqii injunghiat"..veste-ncet pcdcp sitor".". buze ori morO .i" etc.rtit tttctrr[t .fJr*". mi.a a sirrrlirii. Versificaqia contribuie la crearca armoniei acesteipoezii : versurileau mdsurr dc 9-10 gi 11 silabe./Robula scris-<r.risc clouii ilrrstr.verbele..b wni (strd"r lrurtii..rirr. cum rea : cuioas te lucifericdqi cwnottterea tttctirf'orci ..]". lrr fragrncntulcitat.sporesc-a ni i'treqiner"". .Ei. rima esre imperecheati.izbi.ncroase.rrnplu llrilt sc co'-tt"xt collturcaT'i lurnii.ilie... .eslceclcptul aga-numirei a uritului" pe c".i de frumusegea dar nu vor putea pitrunde in ei .de nuntire a inspir aqiei (. u.rncul laboratorului 9i al semnificaqiilor.lirug. acelui de cunoastere inseamlua.r-i..slova foc") cu rruda geniali de ."rt.sugrgm.trinii"gi poctultruditor.) enumera-.rlui creator al unui univers s piritual (.opcra filozofici a lui Blaga.a" larmgcul cu liri c.a6 I t rl t'orrot:rtiv: cititorul. care ' Eul liric esteaiciexponentul tip al lucifericului .fi rulburagide mesajul. Sintaxapoetic. Mesajulnu esteinsi pentru citit orul inocrrlt.1t-.rrrrurci obs cure/Iesitila lumind din pidure/$i dind in virf..o.a. ci cu inii taini/gi-nto"rrr"i I . batrini -i).i.seira rizvrltiti" .de fapt.striiburrii".cartea fiu lc.eceptorii.este de intuneric".i./E-ndreptiqirea r'. . qii ctc.u.. tot metafori -. pcntru ... .r.r poctr.. repetiqii (. cclor cir!utttsc.....flori.gindirii umane. rrttr. in printr-o suiti de metaforeinedite: .

celor cu o conotaqi. mlnltoare uti lizat'Verestesubliniatigiprin.i . ili.. Relaliainrre ..... d. "rt.Poeziaesreo arri poetici.rtinq"loi.imbogdqesc".rrnorgi...il*ilJ.mic9o. care-izvoriscdin celemai intime necesitiqiale..cici eu iubesc/ gi flori gi ochi 9i buze 9i morminte". Astizi filozofii n-o mai zofii au ... 85.-n ./aga lareifiori de sfint mister".""" car" di titlul intrein gului volum.. nu insr mi bucur ci nu gtiu jurul meu. o bala-.de aceea cosmici."g"le..o"ot"gia poritivi (.rn ..r"-rrt.H"g" ""pli"i.t" . ce lro..Eu nu strivesccorola de minuni a lumii de LucianBlaga ".iubesc") opun . noagterea Conceptelegen liric ...suri g i mai mari/ subochii mei".rrti-.verbal Opozitil luciferic-iaradisiac se ...tegi mai taretainanopgi i... idcatic... meniri p. '''"E.negativi (. apdrutin 1919. Menireapoetului grmal mlnuin transformindu-le taine...[*'"ii"\rlceleriiltlotit..a urmare' trpul nelelumii.."rir avind r olul de accentin discursulliric.f.-. pini la .t.de aceea sd duhului m"u.p"ri.ucian BIaga.veacuride-a r indul' filo.gte gindirii magice.. Eu nu striaesc corola de minwni a lumii deschide primul volum de poezii al lui l... cici n umai aV Pot sdproiectezin mt'sterullumu sunf eu si luirrrriL din -un 9i tnpelis. un rost gi vaiori.i trcmuriroare/mire. prrt. coplrta.atitudinea lumii.versul scurt '-"i..tot ce-i ne-nqedevenirea universului. la vegnica Siunea in univers ies/seschimb.nt"l gi. a potentamisterele..taiun ei asemenea . . un ochi lduntric se deschide9i dru li .vezi p' 85' 7970.registrul. "lbe.i artd poeticd.vieqii renun! c u bucurie la cuun creator. o*ul trlebwie fie " absolutu lui.re cltre ""t" "er"i.spo resc".. sa: .mirestei'."r"r expresionistal permane nteiraportiri a poetului la dimen.apirutin p. Prin intr-un fel asepoetici' eul liric es tecunoagterea da .. Discursul liric se consrruiesre jurul me mforeilurninii..lumina altora" estede t in dulcelestil clasic de Nichita Stinescu Conceptelegen liric qi artd poeticd.r-eazi")' urmireqte f l uxul afectiv 9i p oezia Veisificaqia l1n?tr"ri in.-Ei-i*pii"ir.. mai retoric.Poemele luminii..J.rovinedin dragostepentru." odrii pitrunde secretele qi nu pot si gtiu ce .rzare/ctt imbogiqesc euintunecata .aratl'unNichitaStinescum aita V.ttt..p..sugrumi"-.lumina mea "(a eului poeric) gi ..i maiprofunde ist.i. .il pfa"g a..vezi p.'r.

"i-"11"i lalrric". iubid .. isi lua ratia zrlnic .." titfig"rilor.imi-este fo"ri.p"sul tru i. ry rr.5.. s-aplam.r.de viage il. A apirut . poeziain dulcelestii clasic esteclasica.n b".i. cretuluiin abstract.tr-ut q. lrrtilnireacu iubirea.tnt"l..i dupn anihilar..Jrpe.. d exisrenri gi in poetica cu care se incheie discursuliiric . (aerb predicativ) Pelt^1 apor-tulsiu la dezvohareaaeronauticiifwsese rdspldtit cu prerniul Nobel. vers laitmotiv.. Iubirea insumeazi frumosul din toale r}.renronic curtoazre. trtitri srrfcrirrlccrot icc.z Inima / incet mi-afundi".. 3. genialcu ideile gi cuverbul (slo vapoetici)..". l)oczia.e^tehnica simbolistd.r ttrrt'i.. lui . '-r.. .uio 2. atit...e..in dul...ffi."ie .j.t"t:l-"B.slerapoeziei.. re"'.rlitr tc rafinari".creaqiei (. .rccstc sintagme metaforizeazd.eu ramin" con semneaziabsolurul pe care-l ..Stau i1ti1s ri lung''.inefabilul ^^^r..i. B. feminin gi poetic.printr-unfenomende .. iubirea devine muzd..nasre . ivtai rp. S tarea d" r"_rpi.u prrnJi. .rrul rrei iz. vers concluziegi vers ul.-" "9i. primele .Anwarulastronomic".:.propoziqiesubordona...ontulpoeziei. Nichita stinescu ne surprinde.ll". 11v11ra. de ozi.i a."-. ^p^ti1i^ poarti iarcadu lcelui'stil clasic. clrr_gi ipostazade damna r."1 rialc q i spirituale.. poer u_ trece. aurit si ..r.i. Anual se decerneazi premiileUNITER.igi relevi i""p"ir"bll.i. lcr rltclriliVicircscu"$ivarsi cu... .."iu. vcrs.-" cririiul Eugen simon (Scriitiri'r:iia"..ti'j rf tccva..i*i u. sticle" .r.. .i afcctarc.a eul .roare. Sttu. ' ' "rtirtice. (nume predic ativ exprimat prin verb la modulinfinitiv) .'o .pronume personal.i. astlt'l ..propozigie depusese inta riseri ca piatra" . de subordonatisubiectivl . inlduntrwl(sticlci) * prcpozitie 3.' 2. cuprindecin ci catrene... ..ti"i..i.. $i prin acesr tcnle creatoare. .og.toate configureazi evolugia . se va rransDune ce i. definegte sul pocricdin accst volum.t" *. in celelalte strofemonori me diferite.in. mai .rtlvcr dc nroc{.Pasul treceeu rimin".viz iunipoetice. poatefi interpretati.prin intuigii gi. de asemenea. -oz"ic. a"*"1_ goari".""sirc blestematisi zeiasc i a. " D. ... itl 'l ccst cv c l' s t lr ic oll8c s ti o n a tc c i d c i .cir gi prin instruirente jongleazd. Sub accstaspcct.r_ surilc au valoare incanta torie..i al Parisului esteo deosebire de la pimdnt ca la cer.e lur. . sugerea re iu'6irii . p"r^rrl il.poezia. '.i. 9i id""l to. i.J"il in actul creariei sale.i.t..pov st " liric o exprim.lpostaza .j.versul .Sub oriz. -cirei clevirtcins pira.pocrrrclcigi rneritltitlul. a fi este verb copulativ.. modernitatepo eziei.cici substangele ta circumstanqialide c auzl.adverb de mod. al'creaqiei poetiii cc.l ti" reperarde patru ori (laitmotlz). Intre aspectulBucureqtiului.propoziq iesubordonati cornpletivi .idilei..r".. 1.9t" eul creator prin iubirea-muzi gi prin cre aliasa.dinti-un bolo""rr. u"rrrrri ..pasul poezie.spargigitul pregioasei lnolrecta...3!l tiv qi cu tr nrctaforirnaiabruptd.t.... d a r c c c u d : e c donri nl estcj ubi l rrl . cuvintul wndd semn ificidubla reflectare il.. conferS.pe soarele sub pitic."qiii.ri". [r rtritt' nrljcctivprouou'ronxl nchoti. Nichitasun..rit.rt" "r.si procedeziastfel" .. aco ntemplatorului: aceea .preficirorielacrimiin trigt."ri f""aa. Nici in situaqii dramatice nu-qipierdearapiunea.-prin care se pregetestetrrrri.t doil. ..rransfigurlTj . desrrreci. Acuzagia tmpo*ioa fiecdrwiadintre delincvenqi sustinuti cu probe teera meinic e.. cuno"gr.olat. (verb awxiliar) 4. i ubireafiind o .i-"eilil...""aa/irr.."...dit ..s{. ln text./ El avea..rniu.qie... doui strote cu aceeagi monorimi.rr..i. poem..poi in poezie. .. o revclal-ici] eu l-am fost zdr it in unia. pi """-" Strofa a teia exprimi revel agia poetici. caerotrc'l 9i ca artd poeticd.r.rr il: rubrrea.4.i... amintind d. J. .i muzi. Jc -pr()r)Lurrc rcflcxiv.ii.o secundi.(atribut pronominal genitival) Dorirya lui estede a cdntala pian.carea dat...rj:l. deopotrivi ..al..propozilie subordonati subiectivi...... ..de vitami ne.dirrrr_op^rer" .si sefoloseasci un ciocan" .rrd"rrtalizarea dupi scufundarea adinc in i nimi ..titlulintre gului volum.

razna .a. Vroia si continue colaborarea cigtigltorul concursuluide urba nism. a da mina. a-gibig a minqilein cap. pas c. din cein ce. a a .gare seami. ljc r t I t: 4.intr-adevir.o lua. de aceea. adve rbiale: calea-valea. mai-mai. nu C. prudenqi. precauqie. aducere de aminte.pe ici pe colo. 1.upa s. cu dinadinsul. prelios: valoros.. aface. gata-gata. n v erbale: a ducecu vorba. a facecu ochiul/mina . cu stare.cu minte. I . griji. A. de jur imprejur. din cale-afarl. aga aga. de alti s. a o facelatd".cumsecade. a spila putin a. cu 2. din nou.eseamd:arenqie. pe neasteptare. aveade gind. aduceamina-gi te. . l.a da bir cu fugiqii.a o lua la goani.cu totul. a proceda:a acqiona. adjectiaal e:de geniu. Orice artist igi creeazd. bdgared. lume proprie.luare-aminte. cu de-a gi cor 'pururi..Subiectulal IIJea . Locuqiuni: . o :! I }il. a da de-adura. swbstantivale:bl. de-asila. din cdnd?n cind.(betaie)in lege. la cor.a-gida seama.

se lnsemnirile investigaqiilor referi la: . rat .s0l . ir ' t r l iit or i rl r" c v i s tc . . cele mai date factualedespreevenimentele ln fiSa de eaaluaresunt consemnate de import antcobscrvate cadruldidactic.principiilor.re o rnetodi de evaluare de sau unei numai prezen\asau absenqa caracteristici a unei acqiuni.i i t:rqii nccstc nl'orrr irr: c (calitativi). .feedbackulimediat.claritateaargumentirii si forma prezentirii. .. .-ir'! I rr cvaluarc se folosel c : t c metodetraditionale: -. cu ceilalqi a plu.fl exibilitateamodului de evaluare: posibilitatea a alternaintrebirile in funcde qi ede calitatearispunsului. curs. si . . Probeleorale reprezinti metoda de evaluareutilizatd.probcleorale.d1i. administrat 9i corectat tlc:c:rdruldid actic.figadc cvaluirrc dc .elevii sunt informaqidespretem aricalucririlor practice.: . a comportamentu lui elevilor..proicctul.scrierea principalelecerin ge. Adrian.comunicar ea discutarearezukatelorcu elevii 9i pirinqii.rccstc probe se realizeazd. mai des in clasi. l l(:t I Strbicctulal III-Iea l. exemregistreazi etc. unui elevintr-un nucomportamentelor con{ineclasifi carea Scarade clasificare mir de categorii.strategia rezolvare.Itt t t t t t t t .aplicarea inregistririi gi prelucri rii faptelor. \i . seried e informaqiiutile. sistematicd comportamentuluieleztilor timpul acdvitiqi lor did.Elevul gi cunogtinqele si explorezesituagiino i.4 d$.lism dc control (vcrificare). .1 I Stoica. .chiar piin incercarea fiil.I25 1trttgresu.elaborarea adecvatia schemei notare(analiticisauholistici). . itemilor. Probelepracticeau o aplicaremai restrins i in cadrul evaluirii.p. unui produs sau/giatitudinea Cadrul didactic poate urmiri procesul.portofoliul. . Probd inseam ni orice instrument de evaluareproiectat.de exemplu: ? . respectand .evaluare a comportamentelordin domeniul afectiv. Eta uarta scolar.realizarea elevului. justificirii rispunsurilor. oralegi practice.posibilitatea . Pentru realizareapr obelor scdse trebuieindeplinite urmitoarele cerinqe minime: . nu doar una-doui ore de LgsgiSgjg-e ste o activitate carc dureazi mai sarcinii necesio .1 )ri c tc rtirro s tri " vi r i l l )i i rcaun i rti col cl csprcrcv i i tcrrrc:l ccl u lclor.Proiectul seincheieprin prezentarea faqacolegicu . in . .. Mcto dele tradiyionalevor rimine mult timp metode de evaluarefrecvente. mctodealternatioe/complementare : * obscrvarea sistematicS. .proiectarea unei strategiide ameliorarea dificultatilor constatate.acurateqea .alegerea tipului de item cores punzitor fiecirui obiectiv. regulilor etc.pr<>bcle practice. . ocazional ' frecvent o intotdeauna . Pr in cel . * invcstigaqia. cooperat/nua cooperat mult. greu de e o obqinutpe alte cii".Se ptrrrc prob lemaasiguririi unui echilibruintre probelescrise.probclescrise.in ce misuri elevul p articipl la discuqii .ilffiFlegere a in permanenr cadrul didactic. Prin intermediul programei.Observarea d acticeesteo tehnici de evaluar carefurnizeazd.1 . .graficegi descriptiv e' Scirile de clasificare prin carecadrul didacticineste Lista de control/aerifi ca.Elevuf'primegte sarcin l prin instrucqiuniprecise rezolvarea are posibilitateasi aplicecreativ t[ o gam i laign de cunogtinlegi capacitiqi.In aceeagi probi scrisi esterecomandabil sefoloseasci si doui-trei tipuri de itemi.scara clasilicarc.interacgiunea directi profesor-elev. incepein clasi prin deo PrciesJelesre activitatemai ampld decit investigaqia. . elevula ur-ainu a urmat instrucgiunile.stabilirea scopulu iprobei si definirea obiectivelor operarionale..in ce misuri comentariileau legituri cu tema? pot fi numerice. de . niciodati . Mctode instrwmente evaluare de Si " !lr'i'"q4c'r'j.lui (ladrul cliclirctiirtrcgistrcirz.:rutocvaluarea. el evul se ionsulti de"rezol'"arel sarcinii. de c unostinlelor.

gener materialuluiintr-un raport. figurilor. .ul ta reprezinti un instrument de evaluare . tehnicl.PqrLshkul Aceste rezultametode gi tehn ici de evaluare. dupi ce eleindivi dual vii se deprind cu iceit dp de activitate.acurateqea .al egerea . . Tidul/subiectul estealesde profesor la inceput.calitateaprezentirii . lo. " saude grup. .rrilizareacorespunzitoareg i in siguranqia materialelorgi echipamentului."pottului asuprarezultatelor obqinute.fi proiectul poate.organiz area . In timpul realiztrriiproiecrului se evalueazi: metodelor de lucru.Ca qi investigagia..utilizarea corespunzitoarea bibliografiei. teleielevanteobqinuteprin celelalte . .acurategea complex careinclude rez.corectitu dineasolutiei. . . alizareaproblemei .igi pot alegesinguri titlurile/sub iectele.

in exerciqiul formulare a ideilor principale qi a mesajuluietc.citireain Eoapt i. a.periodic.de pildi deprindere a receptare bALrdirca de scris.u-t'.orienrarealor profesionali. . .a cd. fiind o metod5" executar e unei ac{iuniin mod repetar.rlni ln activitatadidactici. a. scrisc prlcticc. pirinqilor. elevularelibertatea adauge si materialele conside :tt('rtcccsarc. ln clasele primare sepracdcemai multe tipuri ale exerciqiului citire: de .prevenireauitirii 9i a confuziilor..in mareparte. n utocvaluarea comportamentelordin sfera afecti vi se realizeaziprin chestiorrirr pi prin scirile de clasificare. subiectul al III-lea..intre careexerciqiul gi-a dovedit eficienqa. Existdportofolii elaboratesub indrumarea cadrului didactic q iportofolii standartlir.. la alcituir eaunui tcxt. a.rex" motiice.li se cere elevilor realizareaunei sarc inide invigare: de pild.regulilor.suri ce ei le realizeazS.duce la dode a . Exerciqiul esteo metodS.rltrrl.a originalitl$i.pondereaceamai rnarea vind-o metodeleformative. careconstient "". c Informaqiile rezultatedin autoevaluare vor comparacu informaqiiledeqinute se clccadrul didact icdespreelevprin alte metodede evaiuare.r. . . de I Stoic:r.. sr a lnrqlatrver.unor deprinderi. A tttoaaaluarea (ladrul didiitic trebuie si sprij ine elevii in dezvoltarea capacitiqiilor de auroe vrrluarc.feedbackuldin par teapirinqilor g.sris c asigureci portofoliul a fost realizatde citre elevi. 131. si su bliniezecuvintelenecunoscute si scrieexpresii/strucsau turi lingvisticecarele-au plicut (le-aureqinutarenria).rlc.priceperilor. Modalitateafun* dlm .iqinl se .'t st'. Rolul exercipiulwitn formarea capacitdpiide receptarea mesajulwi scris Receptar ea mesajuluiscrisin clasele primare. 3.i spccifice fiecircidisciplinc" f )rrtololiul. iternul 1.' si adunepiesedin porto folii penrru a comparareahzdrile diferitelor generalii.i r l. * analizatextului literar presupuneexplicarea cuvintelor gi a expres iilornecunoscutegi exerciqiulde utilizare a acestora noi structuri. L. u rnlirc$tcprogresulacestuia la urr de :.in ritrn propriu.exerciqiul lecturii integralecu voce rare.. Un portofoliw cornplet trebuie si mai contin d. morale 9i trisigi turi de voingi qi caracrer. Obiecthtele ciclur ilor cwrricularein inadpdmkntwlprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect.ral.sraale lrilitc tlc cadruldidactic. teoriilor careseaplici in situalii variate. .ror formi estedecisi de un centru acreditat. povestireaor ali. -.prin variatemetode. cit.observ:rrel sistcrnici corlrp( )rranrcnrc a . srructuri lingvisticecare exprimi dimensiunea spaq ialisi temporaldg..ni" conrpunerilibere.dezvo ltarea unor capacitdtigi aptirudini intelectuale fizice. prccun) s:rrcini q . informagiidespreactivitiqileexrrapcolare elevului.adici procesulinsuqirii cititului corcct. Totusi.vezi Test ul 1. adecvatS. o im pprtanp deosebitl in perspectiva auroeducagiei permanente. Aclrian. la I')xcrciqiul.i. Prin exerciqiuse repe ti funcqii minrale (psihice) gi -..in lang. 2. TESTUL5 Subiectul I I pierduti O scrisoare de I. . r'tnalt tip derexcrc_i1iu acclaclccrcativitatc. rczultateleobqinute. Ia tipul ccl rnai sirnplr-r c stc dc dc excrciqiu lirrrttullrcaunor cnunguricu cerinqe indicati -. autocvaluarca. tul literar. a spiritului de independenti.erilor. pii. datelepersonale.sa ccarl elevilor si"a utoevalueze portofoliile.stimulareacapacit igilorcreative. . raport cu obiectivel esi standardele in educaqionale. Strttctura elernentele gi componente portofoliului sunt.tuturor formelor de activitatecarecapiti..cartca dcviziti" a elevului. .insu-sirea nogiunilor.Pentru a se asiguracitirea conEtienti. op.i rcpetat. este'ometodef undamentali.. carepresupunedescifrarea textului literar de citre fiecareel ev.fluent gi expresivse realizeazd.gi deprind.ate. Caragiale ' Genul dramaticcuprinde operedestinatereprezentiriiscenice. si reqinl numelepersonajelorsauake nume proprii. co nstient. p.('nr('str-ualtul. proicctul.p.e2I lr' 1rt ivt'st' pr=olrclc orirlc. . ale compedqiilegcol. caresepun in poitofoliul clcvului gi se vor ptezenta-.1.sriinformezepirinqii asupra portofoliilor elevilorpe mi. ajungela: * consolidar ea. 1n c ualuarca portofoliului cadruldidactictrebuiesdaibi in vedere urmitoarele: . dc la un an de studiu l a altul saude la un ciclu de invitimint l:r l:r .asigurindu-se transferul de cunoEtinqe.pe si rite g.

funcgie aceste de .urilor. .a forme de comic. opereleliterare dramaticenu mai con{in scenesi tablouri.".entalede expunere estedialogwf iar struciura operelor dramaticese compune scene gi-tablouyi. lm entele vezite in sufletul spectaitorului.'urile.comediaare acgiune deZnod.aspectul viaqi surprins. comediapoate fi de caracter.. d intre ceeace ilOrsi pari gi ceeace sunt in realitatepersonajele..ln teatrul !f pot fi clasificate : tragedie.r.. chiar dialogul poate fi diminuat in favoareamonologwl wi. respectival cititorului.umorul 9i ironia . contedie.naruraconflictwluigi'serrde dlnacte. Comediapoate'fiinprozds au in versuri. meloiramd. Sursacomicului o consdtuiediscrepanga dintre aparengisi esenti. esteo specie gentilui dramaticcareprovoacl buna dispozigie risul prin a ii -Comedia t#qigarea rno.DupS.vicii.farsd.aodeail.a. 9i limbaju l si numele acesrora. Sursede comic s unr mora'. amuzan" " Asadar. in dc elemenre. . moraowri.de i ntrigd.mint ve3ln comedieseridiculizea zd. ci nu mai unul u mai multe acte."rr"p r"r. oierele drama tiin dram/. unor situagii.r-no. situaqiilein care apar personajele. gi dc.tipuri uman" . godern."r. ca fllacterele.

..intruchipind electo ratul turmentatde politicienii corupqigi demagogi. femeia imorald . scrisoarea f*n Tiplttcscu. celebrudiscursimpiciuitor: . pencampania Acpiunea estesimpli: in ca pitala unui judeqde munte se. va inapoia scrisoarea Agamigi Dandanache. tice clela sfirgitul secoluluial XIX-lea..familiemaresi renumeragie. in festaqia organizatS.oliticianwl pliticianwl prost. Si ngurulpersonaj cinstitesteCetiteanulrurmentar.estc in crcaqici L L. ilogic.aptrruttr 1884.si-l aresteze Cagavencompromiqitoare. Lipsit de aceastiarmd.Ghiqi Pristanda. .i senilitatea. poli..i i oferi eze pentru a gisi scrisoarea cu gi si-i percheziqion casa siu. se fiind ameninqat lavencuse umilegtein fagaZoei.Titlul indicl intriga. excepliaZoei gi a lui $tefanTipitescu. Trahanache-$tefan Comicul de caracter. gi cel de lim baj sunt amplu reprezentate ca prin tipurile de * p personaje: refeaul abuzivcu aparenli de onorabilitate $tefanTipitescu.Odiseea" pierde precum: intrunirea electorali gi bitaia in viltoarea cireia Caqavencu mice. cu atit mai mult cu citZaharia Prefecii credeci e plastografie. tipw l politicianulwi demagog. anunqe va fi sus{inutin aleg eri ci al cirui director coproprietarera.maiprost decit FarfuAgamemnonDandanache. ca .Ghigi Pristanda. ramolismentul lui DandanaApariqiaCetiqeanuluiturmentat. moPunctul culminant al conflictului esteplasa tin scenaintrunirii electorale. caremirturisea: .spre deosebire Caqavencu.. promiqind susginerea nu de care . Autorul. manevrele elcputat.desfigoari Doui gruplri politice se lupt5'pentru a9i impune cantru alcgerileparlamentare. $tefan Ti pitescu nu se lasl gantajatugor.. . zinti se Com icul d. in elidatul: gruparea guvernamentale.fira scrupule..Nae Cagavencu. avocat.desi zaharisit. ridi gi mai canaliedecit Cagavencu": . in schimb ul scrisorii. inco erent. pe rul comite ab uzuri: ordoni poliqaiului.Nae Cagavencu premarcanti a judeqului. comitete gi comigii. rispunde ci unul . Iati avantajele progresului! Iati binefacerile unui s istemconstituqional".lupta lui Nae Caqavencu pentru obginerea pol iautorul dezviluie coruplia din viaqapublicl 9i de familie. tipwlpomoralitatea. amantasa. Caqavcncu ma nifcsmqia cinstca in noului deputat. perj simbolic. Capiliria in ciptugealacdreia afli scrisoarea.emoravnri estedat de triunghiul conjugal: TahariaTrahanache-Zoe Tipitescu gi de moravurile politice. gefulopoziqiei.corupt pentru ci are . gineun Agamigi Dandanache.aiul wmil dupi bunsuofulos"la dator ie. mici" . Accepti si conduci manicu d.care clameazS.. fiind folositi ca armi politici de citre Nae Caqavencu. La re fuzul acestuia la rugiminqile Zoei. electorali.pi erderea animeazi campania electorali.adresatiZoei Tra hanache.eZahariaTrahanache o poligi pe careo falsificase.intrebat de un prieten cine invinge in aceastilupti polidci.simt enorm 9i vid monstruos ". mai mult..Farfuridi. fr untea cireia'se afli'prefectul $tefan 'f ipitescu gi ZahariaTrahanache.lirritor" p veros. cinste anorocosului adversar. de Calavenc u.Zoe.dar esteun so[ inc ornoliticianwlwir)ersnt. care au durat aproape treizeci de ani.Gagamiqi". diferite funcqii gi o mogie aparginindjudeadversarului plui. toate celelaltepersoCu je vorbesc incorect: pronunli gre . 95 iar picrdc amra dc Aantaj.caredoregtecandidatura. Trahanache. candidaturii dc Prin ternacomediei..senilizat*Dandanache . che creeazi" Coffictwl apare clar din prim a sceni a actului I. comenteaziautorul) . creeazd . Caragiale. Deznoddmhntulil repreneazl incitierarca.momentin careadversarii impacd. gruparea opozigie. toqi suntem romini!.$tefanTipitescu cedeagi Va candidat urii lui Cagavencu.tf pierdutd. Cel mai savuroscomic este com icwlde limbaj: celebrele discursuriale lui Farfuli gi Caqavencu. cfutiga lupta electorali zi. iati visul nostru realizatl.Si mi ierqi gi si mi iubegti ! pentru ci togi ne iubim !ara..Dupi lupte seculare. rugind-o sil ierte gi si-l salveze. ln ziarul Rdcnetul Carpapilor. . 1in 9i fiind susqinut discilime. suisoare lui O Capodcrp cra a scrisoriide dragoste lui $tco conredicde moravuri.Zaharia Trahanache.. . alte situagii comice.p e de alti parte revarsl critici la adresa de o personalitate fectului.i altidati.susprezidenrulnumeroaselor condusi de Nae lui din candidatura TacheFa rfuridi. gi situaqiicoscrisorii pune in evidenqd carac[ere moravuri.ciruia Cagavencu aritasescrisoarea. compromiqit oarepentru a o folosi . lui Urment in careZahaiaTrahanache anunqicandida tura Agamiqi Dandanache. sau mai pugin o negti! In sinitatea iubitului nostru prefect! Si triiegti pentru fericireajudequ luinostru !".

antajul politic) viaqa personali. O scrisoare privatd.Pdni cind si n-avem ri noi falitii rgtri?".i in reacgii. deci estetipul demagogului. . dar lipsegte Soqietatea noastri dar. dilemi nu puteqiiegi.. construie f. iati visul nostru 1. Titlul comedieicompleteaziintengiacritici a autorului . dar urisc pe triditori". prostia. scoate evidengipladtudineagindirii. in gters. prim esc! atunci si seschimbepe ici pe colo ..agacum sugereazl..incetineala g indire. . primesc! dar si nu se schimbenimica.Industriaromini e admirabili.cini rea Farfuridi . . iul. compaGagamiqi..femeie cicilitoare".. rradesivArgire. sa incurcituri.Din doui una. ticul sIu verbal: ..nulitate. careau durat ap roapetreizecide ani. Din aceasesenliale .. Numel e Dandanache cuprinde in structuri cuvinwl dandana gi.Brknzovenescu personaj gastr onomicd... . e sublimi. inare etectcritic sporit: demascl imoralitateain viaqapub lici (.. dagi-mivoie.nume cu sensul. ...senilitatea ridicolul percu celebrulconducitor grec antic gi iului.te' parlamentele..Iutridarea. personajelor Nwmele gi esteo modalitateindirecti de caracterizare aacestora surd e comic: numele Tipdtescu relevi faptul ci personajulreprezintdun tip caracistic viegiipolitice a vremii. ir. . ori si se revisci..Ai puqintici ribdagi c uvintul ca".. putem zice. prin co ntrast..sit neologismefranquzegti.Si n-am parte de Zoigica".raze sc incoerentesi incorecte: Farfwridi:.Scopulsocietiqiiesteca Romini a si fie bine gi tot rominul si prospe1".creeazd. ce aclamim ? No i aclamim munca... la douisprezecetrecute fix sunt la tribu nal". aparigia pretengia de politician imparqial. cunosc sensul nu ra..Dupi lupte seculare.cu toate partidele gi in sa. gi.cum spuneTrahanache) prin 'gamiqi. care nu se face de loc in lara noastrd!".dandanale". .. noi.numele areca rd"dS.. .Am n-am treabi. eprezinti politicianul incapabil. Agamemnon r in sugestia Dan danachereliefeazd".. Cataaencu. Am zis!" Capavencw: . Zabaria Trahanachesemnifici zaharise'ala..i anumein punctele. ori si nu se revizuiasci.

genul feminin gindit. regindirc 4. cu . #. Mi fascinaapusulsoarelui.d""rnolt"readeprinderii de citire coredi.. fluenti g i expresivl.negindit..adjectivdemonstrativde dep irtare.. apreciind ..cici [.. elevii treblie.in ritm proprtu.propozigiesubordonati circumsranlialide timp.obscur.. trii..propoziqi esubordo"gi uatl circumstangiale timp.pronume relativ compus. didactic. in odaie luna varsi pestetoate voluptoasaei vipaie" .. a propigi v s. "u pe fizicegi moraleal i personaielor bazainformaO:.. diapozitiv/diafilm.i"Jf*rer"rile furnizate de text. .:"'." joc euristici..resPecdndsemnele O.p..rli.. tuturor sinistraqilor de zdriiexpozigieipicorgani insiqi inrervenite. mi. ginditor(oarc).innegurat in biografia lui era un moment obsiur. fot B..baza plan...*ili.frontali.propoziqiesubordonati circur nstanqiali timp. t substantizt: Iot esteadverb" .. Clasaa II-a Da ta."" c" va intreprinde g uvernul b. evolua.pcrdele-ntr-o parte c6ndle dai' . Proiect de lecqie in Subiectul lecpiei: lara Pro.rii de exprimare . J i.a inainta... Proiectd'elecPie Model orientativ de Proiect pentru clasaa II-a Scoala Aria curriculari: Limbl 9i comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini lnvalator. [. turi era compromisi..in text este pronwrnenehotdrk t (aparela forma de feminin . mingiiere O confruntare de idei ii oferea satisfacpie. pe obiecthte opeiapionalet: parcrrrsul.i a. *p.. patimi. tiilor formula te. interjecqie.dezvoltarea cor ctt fonetic. jroiratt ' instructai.rar (inviglt ura pentru viaqi).i la sfirgirul lecqiei de. Prim-ministrul a . Actiaitat.. de ...'mixti Scopuri: . intunecos.. reqinind o.. O. linigte.pe grupe ' . numirul singular.explicaqie..r B:lT# ". ortind-o. exerciqiu. O: . c. conversaqi e M. nemw lpwrnire mulqumire.toate)..pronume personalcu valoarede pronume reflexiv. .t. a 2.." (Mihai Eminescu) o interjeclie: Seauzi optit: de! t substantizt:De po atefi prepoziqie.-. casetl audio etc. .z/ P.l9? ta Subiccttrl ll-lea nl A. suferingi.corect' caligraficcerinqele r."i intimPlirii' consecinqele S tratepii didactice -.tiilr.fluent proPrie cuvinteinsylng drn. plicere.... Revenca discuqie i. gdnd ...De vorbiqi. lu minos vs..asuJ'la:astinge.l /incit mI credeamintr-o lume de basm. Subiectulal III-lea l. 2.e.retic. ceeace . lexical9i gramatical.propozide 1iesubordonaticircumstan qiale cauzl.. .cind cu geneostenitesarasuflu-n lumn nare" .. s) durere: chin. l. . 02 si foloseasciin exprimarea O" si rispurrdi cor. a capacitiqiide receptare mesa. ...2/ P.. gi expresiv. unui ionqinurul ac estuia/pe. problema deszipezirii.cere.. independenti..propozigiesubordonati circumstantia li consecutivi. tihni In peisajulmo ntan giseaintotd eauna tibnd qi implcare.piind. 4. de rpc careinsi la simqimca-n vis pe toat e" . . I a conqinurultextului . a Cit.a rap Ca*p uI mir a. mifac ci n-aud... scrlsefl orale. vs.a avansa. dcea. calm.ie"ical 9i gramaticalla inrebirile adresate.in text este t conjwncpie swbordonatoare: .p..propozigiesubordonatl circumstanliali consecurivi.J frerar. Mijloace de inadpdmi'nt: . ..Capitalei' in a.f .rcgindit. l. fo.. de .tilor de Alexei Tolstoi (II) Ti pul leqiei. conjuncgie.rg" Buratino. si citeajci corect.texl.elor .**l. adaerb: Md"tot intreba.rpri"ae Ol -"ri. adjeaia pronominal: La miting se adunase oragul.] ea din noapte aamintirii o vecie-ntreagiscoatede durerir' . a regresa a progresa. ilustraqiicu personaieanimale. pr epoziyie..satisfacgie. a esolwat omti! zgornotvs.tollre in scris.propoziqiesubordonati atributivi. a oI ulttos (a oluptwo : senzual. td.col elor. . ideea i#i?"rruq1.pre pozigiesimpli.... a simpi:a percepe.punctuaqre..] dureri simpitetoate ca-n ois. J.. ie .Era un gerllde cripau pietrele. 3. 3. tot .girrclire.

ci numai aceleacorespunzitoar e tipului de leclie' .r Nu se vor re alizatoateobiectivele intr-o lecgie.

" .Spuneqigi alte c uvinte iare sl rimeze cu ix.deg! teptufegiinq eleprule" .c a l4ftu. tix. . _ I I ' t.individuali enun! ! . inqelegind . Joc de rol: Iniqiaqio dis.orali .Pe gruPe sprepiqanialui Buratino' in discuqie Pot interveni q i algielevi.materialul didactic desprinzi pregitit rui personai.. Chcipa aur.joc didactic lor.material didactic: s'Juete per sonaje. Aprofu^ndarea textului .individuali formativd . rlo.. persona.frontali .tltl9*i?gi. pix.Anun(area titlului lectiei ei a unor obiective 5.ordonare/plasare a vulPe. povestlfl cu .expunere hierar in lar a Pro5tilor de Alexei Tolstoi ' .frontali . .Alcxci'l'olstoi. de plange. formuhnd rispunsuri. Joc didactic: Jocul rime.dln4a .Ce trisituri alefieci.si povesteasci textul pe bazainsu giriiconqinutulur.e s ugestii metoditr... orala a texrului literar r Imaginali-vi ce s 'a in.CumsecomportiBu. Verificarea temei scrise l. de .Explici de ce vulpeai ..5e pot prezenta siluete .Citeste fraementele. Obiective: .Transcrie ul timul . ursulpdcdlitdeawlpe (pcntrutextgiindrumiri metodice. Gr. H. l. diafilm'sau ioc d idactic: Recunoiste personajul ..dia.exercrllu orale ultima replici !" .vez.i aprecieri. in_ sopited.chsere'I-Iy..Ce facefiecare nal t . Captarea atengiei 4. lional. Lrteraturd pentruceimici.conversaqre . Citirea integrali a textu. n ix etc.agini .planfe cu im.vrzlo nare de.iomportarea persona.itas Educa2005.frontali lui literar .migcare . mix.exerciqiu .joc didactic acestepersonaie. motan.exerciqiu de citire selectiv i din iare se?esprind trlsituri alepersonaielor ! .. ).conversatle oln oasme.Dirijarea invigirii * instructai: realizarea climitului educaqional . ... .conversalle ratino ? * orall .audigie vizionare sau pozitiv.. drix. r Momentul de sc riere: -'pregetirea printr-un .ie animale: . video. Enunturile exclamative . . pityea integrali a textulul llterar scnsa individuali formativi orali frontala individuali Pe gruPe tormatlvi r Se analizeazitextul pe bazaintrebirilor: vorba .si-gi aleagi un personaj preterat.actrvrtatePe gruPe .Irraqii Grirnrn. urs etc.orali .frontali . diafilm etc..r l.Itl IlibliograJ'ia: .Desprecineeste in aiest text literar ? perso.derol cutieintre doi colegide.formativi . .sslsgie texte de comentate. casetiaudio. Poaesti .si citeasci pe roluri..elor ..problematizare timplat in continuare ! . siluete lorih plange sau.Iormatlva joc de.a ctivitate frontala si scriseacasi vor fi veri* individuali ficate din puncrul de vedereal continutului si al regulilor grafice..exercllru tino spunindu-i .adresindintreberi. Momcntul organizatoric 2.formativi oPovestirea integrali. chix. 48-51 pp.exerciqiu ..sa mveqe ceva.scrrsa .joc.prob lematizare se idreseazi lui B?a.Pentru viati.exerciliu de creagie .Lr. apreciindionsecinieleintimplirii: .Citegte o Ci tire pe roluri . Citire selectivi: .orald .orali . dix. de exempl:u: fix. ' e d1ntaptelefr vorDele sale? .

r obiectivi qi subiectivi. cu scopul cregteriiperformanqei formativi trebui e si fie permanenti.formativi 6. . continui.Explici titlul ! . Temapentruacasi(exerci qiile 9i 3 de la pagina 2 67.itemi cu alegere multiph. are caracter bilanq.. formanqeloratinsede elevi in inviqare. .problematizare poatcfi: Eaaluaraa r fornrali qi informali.AceastarePreEaaluareainformald esreaceea zinti strategiade evaluareceamai frecventi. Eaaludrile fo rrnale.83-84 din prezentalucrare. . prin 'b.D 2 I 4 101 ) 5 . furni zeazl datelenecesare vederea in adoptirii celor mai bune decizii educaIionalg. ' prin carer ezultatelesunt comPade criteriald estestrategia evaluare Egalwarea rate cu stand ardesau criterii prestabilite' Eoaluarea norrnatiad repiezintd strategiade evalu areprin care rezultatele elevilor sunt comparateintre ele in vedereaierarhizlrii .nr. . Aceasti ""r". Limba fi literatura romind.conversatie de re: Ii se cerecopiilor si . . E'oaluareasutnativd esteperiodicl.frontald .Arigurarea retenqici a qi tronsfcrului o5 t. .ele vii iau siluete de personaje si interpreteazl. itemii se clasifici in urmitoarele : categ oriiqi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali (adevirat-fals.qi eaaluareasubiectiad -labazade limitirii tipuri de evaluaresti criteriul obiectivitiqii in notare.ci feedbackulimediat. itemilor. . intre cele doui Eoalwareaobiectiad.itemi de tip pereche.joc de mimici -::"'#l' l". care relev i progresul unui foriatiud esteaceastrategiede evaluare evaluiri nu este sale de ficienqele in inviqare. invatare.itemi de tip rezolvarede probleme..oalrorra asiguri feedbackulcontinuu.joc de migcare .intrebiri structurate.vizeaz6.exerciqiu .2004). cu noi exemple.::::: . Tipuri de eaaluare Evaluarea esteparteintegranti a procesuluide invigimint. realizatede instiruqii specializate. corect-inc orect). Tipuri de itemi Penuu.Irccdbrckul 7. . elevsaulacutrele gcolare'Evaluare a norarea."l Pentru cadrul didactic evaluarea reprezinti orientareain planificareainvilirii . Manualul pentru cksa a ll-a. rile. Conversaqia incheie. i n interacqiune cecu lclaltccomponente: predare. : (2) itemi semiobiectivi . . realiza Pot ac easra firi siluegi te sau migti.. doar mimind. (3) itemi subiectivi: . Editura Ana.itemi cu rispuns scurt.finalizindu-se cu note' c alificative. cei mai importangi itemilor serealizeazdpebazamai Clas ificarea a$eptat' {iind: obiectivitatea tn notare qi tipul de rdspuns Din punci de vedereal obiictiiitdpii tn iotare. 3. dupl un anumit interval de timp al inviqlde rii.Marcela Peneg.orali . formativi gi sumativi. Defilareapersonajelor . Bucuregti. toalitatea proceselor produselorcaremi.definireaconceptelor ettaluaregi itemi. un joc de migcare. evalulrile naqionalegi chiar desfigurati de cadreledida ctice.apreciazimisura in carere zultateleinviqdrii sunt in concordanqicu obiectivele educalionale propuse.explicatie spuni proverbe. .i. .soarinaturagi nivelul pergi .itemi cu alegere . ln r. tncheierea rctivitlqii/lecqiei mentul lui Buratino ! . ln continuarevom relua doar clas ificarea multor criterii. criteriali gi normativil concursusunt-examenele. vezi pp. uoolrorio.tl cel mai i^r g. . da-nu.Scopulacestei acesruia.itemi de tip eseustnrct urat." vii.itemi de tip eseunestnrcturat 2. verificlrile reelizatein cadru! ins pecgiilorla clasi. se realizeazdzilnicin activitliile cu eleare evaluare funcqieformativ l.

l:]valuat'ca A<f progrcswlu. Scoh. rii gi sporesc increderea elevuluiin propriil e forqe.r. Evaluareainfluengeazi inviqarea rezultatelep ozitive intiresc motivatia inviqi. cum sl invege.i p. I Strrit:ir.relevind eficienqa acti vitiqii sale. 14. arati ce trebuie si inveqeelevul.giin alegerea metodelorde evaluare. riiur. .

e.s-a grlbit si se inr ci.. nu seindcplrteazi foarte mult de modelul basmuluipopular. adici itemi al ciror rispuns tr ebuieselectar dintr-o listi de op1iuni. Verde-impirat. ii di cu si a ursului in caresedeghizase il sfdtuiegte nu seinsoqeasci omul sp in 9i . [lnun1.itcmi caresoliciti un rispuns scu rt.doarn-am a trii cdt lumea.. fhceul inqi :le din tinereqe alegeacelcal careminincd ji'. si-i pe cel mai vrednic fecior pentru a-i urma la domnie (intriga basrnului).i deznoddmint.astanu miroasi a nasde om'. litera mici de mini corespunz i!iv. Iixemplc: o Itemi obieaiai....mediane gi finale). iar verii secunoscuseri.i sefereascide omul rogu.o iemi narativi carecuprinde trei probe de voinicie gi finalul. fratelesiu. degeaba "[.Craiul ttn. Ca structuri. de acgiunea teristiceoriclrui basm sunt: ptizengaformulelortipice (iniqiale. alungat de un urs grozav carel-a . L'Desfd.nici tu e tti de impirat. De mulqi ani cei doi fraqi nu se mai vizuseri. Craiul .Pentrufiecareliteri scrie. nun ta ca incununaa virtugilor dovedite de protagonigti. literare la 1 august 1877..intreblri stnrcturare. frate-meu dagi ci sunteqi poateculcape-o urechedin parteavoastri: la Sfintul Aqteapti s-aimplin i dorinqa inainte. . (2) iterni al clror risp uns trebuieelaborar. a unui pirinte nemulgumitde feciorii lui.ec ul intimpinat cu batjocuri: . Basmuleste. .. ci de ciini nu mi tem rr".in spagiul liber.. o Itemi semiobiectizti elevul trebuie seconstruias cirlspunsul.. . basrnulsc clasific[ in cult Eipopular. pe careo milostivise. acliunii basmului cu prindeincercirile la care Craiul ii supunepe basmulutcuprmde incercarlle lui per ipegiile Harap-Alb.lmpiratul Verde. rtele mai mare al Craiului. d-e gi o gami . obiectegi cifre magice. gi decit si incurci numai agalumea.] voastri. Ca orice basm. Ex isti o propriu-zisi. Caracfiruagieinigiali.. f)e exemplu:eleviitrebuiesi adauge cuvintul/cuvinre le carelipsesc definigie: din ... iir." sau . basmulcult.i destoinicia i sii pentru a constat a lui par atitudineagi gospodiriaunui qiran inrmportamenrul Craiului.0 rl I ln funclic de tipul dc rdspuns ageptdt. iqi caracterizeazd prin proverbe : .b) ad verb.. Amu cici era odati intr-o qarl un inipialdcareplaseai. a. i-a scrisCraiului.... I .urarea Urarul ll a. 9i si vi ii mei.d) substandv... degiesteo creajie originali. Cdlinescu). impirlgia estepopular.tiinqeazipe feciorii sni gi-i suPuneuno r incerciri de voinicie. urmattrde intrigi. cdcimila Domnului: " lac de-ar fi.i niciun fecior e si-i urmeze la domnie.. Si umblad numai aqa. nici impirngia pentru tine. dragul tatei.Numai fiul cel mic suferi. toat i Yiaqa feciori de craiu.... av eanumai trei fete . Acegti itemi se clasificiasdel: .virit in sperieqi".frunza frisinelului.duci-sedin parteamea cine gtie".. e grozavulurs care-iiesein calela un pod. Craiul. careavearrei feciori"..r atic. sefriminti cum si indeplineascidorinqatadl ui.cltunu. Un elemenrde originalitatea basmelorlui Ion Creangi estetocmai impletirea lui losului cu realul li aceasticaracteristici esteevidentdin Poaestea Harap-Alb.ii cereCraiului hainelede gine re. Povestealui Harap-Alb a apirutin revist a Coworbiri. bro_agte celui de-al doilea {ecior le .eevaluare. Astfel pregitit. inapoi"' I Uahl de nepogice are!Vorba ceea:La placinte..\ ^ ' I 103 . Cum vid:eu. posomorit.o oglindire a v ieqiiin moduri fabuloase"(G. Cum senumestecuvintul c aredenumegte fiinqi.itcmii sc clasifictr asdel: (l ) ircrnri ciror rispuns esteselectat al dintr-o listi de opliuni. Ex poziyiacuprinde acestiLforrnwld gi gi in acgiunea aremporalitate aspaqialiglls d i citeva indicaqiidesprepersonaje.Ei. mai stricaqi .incepe cu formula iniqiali: . un lucru. fiind bitrin ..Vcrbulesteparteade vorbire carearatd. o .demetaforespecifiCe de personaje-cheie"r. ...a-i ci s-a implinit vorba ce ea: mincarea.iri-mi de giini. Asa-i ci ne-amincurcat in slibiciune ?" Es. Poit de Sfinta Duminici.c) pronume. lor gi mai ales curajul. sunt i bine si gezideopartecum zici. Fiul omului gi numeroasi zicalece relevi menmlitatea ingelepciunea mare. un fenomen al naturii? Opgiuni: a) adjectiv..ca si mogfiul escpimintul". Obiectitt d. La despirqir tatalsiu./ $i la rizboi. elevii si fie cap abilisi recun-oasei definigiasubstantivului. limbajul personajelo r din popor.

ne.iy.. preferabilitemi se cu inalt gradde obiectivitate.'"*i:. Idetn.) pe carele inving in celedin urmi. ctc.animale ndzfl.. in riscul ghicirii rispu nsului..l in funcqiede autorul individual'sa ucolecI Dicl:ionar de termeni literari..zf.49. in cadrul disciplinellimba iitur rturu .trat TESTUL 6 SubiectulI I Povestea Harap-Alb lui de Ion Creangi Basmul esteo speciea genului epic.aflatein lupti-cu forge...v 2.vrijitoa re . popular saucult.49.i romAni... z ln evaluare recomandisdseformulezediferiretipuri de itemi.p R. Pcntru a se realizao evaluareeficienti. p..degi existd. in carese nareazi. .p.). itemi subiectivi de tip eseustrucrurarEi eseunertruit. r v. trebuie utilizaqi gi itemi cu rispuns consrruir de iltre elevi.ane etc.ale riu[ui(simb olizateprin balauri zmei.intimpliri fantasticeale uttor petsonajeimaginare(feqi-frumog'i. cazulacesr&a.

r q.. Ultimelecuvinteale basmului sugereazi din similitudi neadintre universul real qi ceIimaginar: cinc mai acr-rur qincir-rca. si de .sii-o a4uci pe fataimpira^tului gi. l.rati din tre cele identice.ru siml'. estede sunt manifestirile experienqei in .ipsit rlc expcricnga vielii._r"cprczinti tlr. nu nta lui Harap-Alb cu fata impiratului Roq (deznodimintul). antreneazi tlnirului. Pcsemne inima le spunea Spinul nu le estevir gi de aceea ci nu-l puteau rrristui.inrogiti.I t04 l)r'trrtrtrl l'cciorului sprcirrrp:irnqia Vcrdc-irrrprirlt sprcirrrp:ir-at ul cstc lui qi l{o. consumi uriagacantitatede mincare si biuturi impusi de impirat sub amenintarea mor[ii. si c. are o infigigaremul t mai plicuti gi samini a fi mult mai ()ttlcllos. pc la rroi. se inakd. Harap-Alb mai estesupusunei incerciri de cdtref.Aga il urdse_ de tare acum.. se calitiqile personajuluiprincipcrsonajul.capulsi pieleacerbului"b..iltzt:..de unde se bat mungiiin. nici la bunitate. Din acest feciorul craiului devineHarap-Alb. mod cic. Pisiri-L. bunitate.facecu dingii. 1i. sc duceaco lobc gi rnaruri . Cal ul il omoarl pe Spin (il in.seuit i qi rabdi""Cular nirrc:ri.Slinul de fel nu samini in partealor. il in Irrt'lrisdc rccstain fintini .ata impiratului Rog: calul lui pi turturicaei trebuie si seintreaci in incercarea de a aduceapi vie si api moarti gi trei smicelede mir dulce . Sph. nizdrivani pentru cI rc.gig"le..i ^ i.t)..i tlificuluqiivielii. naturale (Gerih.'Harrp-Alb searati milostiv. l'ormdrii .Trecirrd toate_probele carese contureazi un portret complex. va fi ajutarsi in deplineascidoui un tlirt inccrcirile la care-ilva supuneimpiratul Rog: si aleagd "macul nisip in timde -doui grulnop{ii gi s.nd.clii. fliciul riticegtedrum ul spreunchiul siu si va fi nevt'it srl-ltoctncasci slugi pe Spin. ni ci la chip. mornent.rrSpinul s ede drepr fiul Craiului.sclirr irrtr." rJfoi-eazi. la gi. Setili). Formula de incheiere.De fiecare dati este ajutat tlc Slinta Duminici gi de calul siu nizdrivin.i gi minincd.pcIa noi".siliqile"dln gridina ursului. prinlesele prives ccu antipatiepe Spin.capete* -.". lipsegte basmullui Creangi. dat oriti lui Gerili. unde fusescatrasprin viclegug. cu ajirtorul cirora indeplineste toate corvezi lela care supune impiratul Ro!: supravieguiegte il in casade araml.$ir lirrurvt. in drumul spreimpira tul Ros.fantezieinventivitite vergi bali.lrunr inchciatcu rasplata fireasca: nunta si ped epsirea riului. a inde ciudaqii peli tori la curteaimpiralclepciunii gi devotamentului. tacol al formirii gi al maturizirii Personajele grupeazlin mai multe categorii:Harap-Alb. fi elibeiat cri condiva srr schirnbe identitate a.in-vizduli gi-i di drumul de -ac_olo).irrtlrolic. Acesteasuntpersonaje anapoda. il vilzind cum se comporti cu Harap-Alb . Ros.izrcaztr stup pentru roiul de albine.cittcarcbanibc virrtclc. apoi izbinda saasupra icnia destoiniii testeazionoareagi-l . Noblegea darul prietenieiaparevidentlaintilnirea cu_cele gi cinci personaje grotegti..zdrivane9i o aduas cc impiratului.calrunitili.. Izbinda-va fi a caluiui.tutc u pielrc scurnpc in fine.umul tindruluipcntruviaqi.gidin ceasulacel aau inceput a vsrbi ele irt dc-clc.iarcinenu .Fataii urmeazdpe tuftriVerde. prin t:orespunzitoridealulu i moral popular.ajuti" sigi dezvoltecalitigilatente:inteligengd. calamitiqisociale(Fliminzili) sau aspiragiiale ormcnilor. Spinul va incerc_a scape Harap-Alb dindu-i porunci tot mai greu de in delrlirrit:sa aduci .Fata tmpdra tulwiRogreprezinti farmeculfeminitiqii.u ndeildemasci pe impostor.lupt a dlntrc binegi rnu. simbolizeazl. Hnqigurile pi durii in carerlticegre t .Acestaiitaiecapullui Harap-A16(pinctul culminan. gi. fata impiritului Ro.nwl feciorului de impirat.." inf.t I lrrrap-Alb. o cind qi cind mai rostegte incurajafa ceacesrlucru gi calwl:el vegheaza.tz. il readucela viagi pe Harap-Alb. In de curaj qi mai alescapacitatea a ved eadincolo de aparenge.cd daca fi fost in banii lor. slugi a Spinului.daria si mai vedem" [noi] ce sepetrece speccititorul/ascultito rulin acest lui h masi dupi plccarca Harap-Alb". irr lrrczentareacdrora naratorul relevi ar taportretisticS".qi-Lungih).generos bun gospodar: cruqiviala fuinicilor si impro9i v. irrOchili 9i Pnsiri-Liqi -Lungili descoperi cwzdtoareafeternl. in felul lor. Uriar rneazd. ajutat de Setih gi Fliminzili. r. spccific. ca gi forrnulamediani . Ajuns la impiriqia lui Verde-impirat. a Spinului.. slugalui. personajul.iidentificepe fita ceaadevi.intruchiparea experiengei viaqi.ca de Ucign-l Crucea ". doringadepigirii limit elor (Ochih. il ajuti si seformeze: SfhntaDwmini cd pu-ne incercarernilospal fizicului gi forgaspiritului. au irisituri supranarurale. personajecaretesteazS. Naivitat eagi imprudenqa rransformi. s-ar fi lepidat de ele ar Spiin. carlsplati.principal.

zicale. neasiminatalui putere de a evoQr.bucurogidin primul moment a fi gh icit in el o congtiingiinruditI". onomatopee.ora1.i .pini vei muri gi iar vei invia. si treaci intr-un cerc eiistenqia lsuperior.in carepredomini naraqiunea .. populare..rcu gi iu Eminescu.na semnifici coborirea in inf ern. zatorilorrc. prin acea cn M"io. Coborirea ?n infern se i ncheie cu moarteainiqiatici. ini..rnu. podul cu n unta furnicilor-reprezinpddwrea-labirintincarefiul craiuspreo mai profundi matur izare.afa cum fata implratului Rog qtie ci va aveanevoie de cele trei de smicele mir dulce . sprealti lume: trecerea sunt profun de:podul marcheazd. JurimAntul impus de Spin fecioruluide impirat de al sluji . artisrulindividual incintat si populari a d evenit Creangi esreci in el colectivitatea pe pluteasci marileapeale graiuluiobs tesc.este9i inceput al lui se riticegte es teo probe pe careacesta.i stilul oral datoratabungror e$ti)..si duci la un nou mod de existe nqi. Poaestea Harap-Alb exrstanumeroase loguffiind apro ape (de celor cinci zinte (ceatiadin casade arami) si ampledescrieri pilde poftr etizarea de Alte elemente originalitatesunt wmorul.apare. reia esredeplin format.2 105 l' 2TuclorVi. lui un ca viaqa. drumului iniliatic. dialogwriamwin lwi absente..estrans vigoare a congtiinqei tipic al Junimii. eroul pierzindu-gi idenspirituali noui la capitul cicare-iimpuneo traiector ie devinerob.eangi.'rn l. nu o trece. pp. personaje calambumri. exclamagii. Int"e resui 1o"irh.tuigii-gidarul anticipirii."1.api vie gi api moarti.Unic prin geniullui.Rolul ei reprezinti p utereadragosteide a facesi renasci omul iubit. basmwlwi Semnificapiile podul sub care agreapricraiul deghizatin urs. marcatprin nunti."anticipeazidestinul personajului._p_rin . un stilist abrrrrdent. fknti. gi descrierea diade Spredeosebire basmulpopular. acestea are viaqi. expresiilortipice in scrisullui Creangi zugrivegteo natur i rustici . 15 si (> . o cxperienlicapabil. scriitor din linia realismwlwi Negruzzi. imatur..Mulqimea estetical cazului lui folosi"d formele oralitlgli.constnrcqii denleide interjecgii. in rlte rrecere. riminind un reprezentant artisticecareil gngtle aqad. condigie titarea. in realikte.l rra'pro 1.

de . (subi ectmultiplu exprimat prin pronume personal.doar" ) Nu mai frecventaclubul artigtilor! (adv.etc. In cur ind vor dispirea monedelede cincizecide bani..) C. (subiectnedeterminat) Ew si Maria m rgemdes la teatru. spiritul de observaqie. igdrii.incit. necesitl efort congtient.FiecareelevsI scriecuvinr nou-insugitegi si formuleze enunquriorale 9i s crise' si-gi exprimeopinii referitoaOri de cite ori'esteposibil.RegineCit mai multe expresiifrumoasedin. . il de ln activitatea invigareun aPortdeosebit arejocul didactic. l. 4. lwarecwasaft. Condipiilerealiz drii acestuiobiectiv cadru sunt: oparticipared..i i.Copiii trebuie si tt. Citirul giscrisul sunt activitlqi intelectua le depuni efort congtient. ilor tuturor elevilor. mijloacede tnvdpdmhntmodeme. preponderentmoderne. . cum ' adverbr elativ. r/z . 2. + s. impresiile/pipeisonajul!".corect gi fluent cel pu qinun enung.a.loculiune adverbiali.complementindirect gi subiectlogic. conversaqia tizarea.limbajul. jocul didactic.brainstor mingul.Aceasti metodi creeazd.prepoziqie simpli.. fiecareelevsi ci teasqi constant. -.de lungiduracomplexe. Nc-a izb it infigi.predicatverbal. dctiaittili dt inv . in propoziqiasubordonari are funcqiade nume prediCativ.model Subiectulal IIIJea . 1. introducepropoziqiaiubordonat i completivi directi. eazdtrisilturi de caracter. . Sefii demn ori de cite ori impr ejurareao impune ! 107 l:rontalcpc grupe. de in subordonatd.cdaud" . elevii trebuie solicitaqi la textul citit si analizat. . (art.. Rolul jocwlwi didaaic in tnsu$rea cititului la clas aI conttiente. aducereaminte. dar mi-a plicut mult. . Ploui in averse.i concu implicagiivolitive gi afective. memoria.i didacticede tipul: .. 4. problemaeuristici.audio-vizuale. 2.. la de diriior.area lui rivisiti.Spuneqi ine reciti cel mai expiesiv?". este si congtientizeze voinqaI' a.metodeconversative. 3. eforatl..i rea iemeinici a ie*telor literare constituiebazapentru exerciqii de puneri liber e carevalorificl in grad maxim capacitatEa receptare de expri9i re a mesaielorsc rise. f uncgia complemenr are de circumsrangial mod de Nu qtiu curn se numegteacestcaste l. metodedidactice forma tiae precum: metoda exerciqiului. dezv olti imaginagia. bdgarede seamd. facere de bine. imaginaqia voin9i dezvolti gindirea..rolul inviqitorului fiind ace.propozigiesubordonati circumstantialiconsecutivi. valorificeresursele si mo bilizezeresursele si este De asemenea necesar se creezecondiqiiPentru afirmareac apaiqimint. 2.i cu metoda conversalieie uristicedezvolti capacitatea >r a ui de receptare mesajuluiscris. (adv. inviqarebazatepe obiectivede referinqi clare. in ritm propriu conttia ntda eleaului.rrnl inrtrrrtttenteale lucrului cu cartea'ale muncii intelectuale. voinpresuPunexersa rea suti difi.il. mi.corespunzit oaa acriviriqilor de materiale mijloacelede umane.cindva") Iqi spun o datd.I t0t Subiectul al Il-lea A.Sepot real izajo. propriu. asemenea formuleze cel pu{in o propozitie referitoarela mesajulscri sreceptat(textul literar citit).elementde relaqie.introducepropozilia subordonati circumstangiali mod.a izbit cu toati forqaflanculdrepr. 1. .dc-mi pare" ..ti" si ingeleagiceeace citescqi ceeace scrlu' Cititul gi scrisui.de pildi. Ideile pe care le-a susginur discurs creeazd.conjuncqie subordonaroare (.bazatepe efort intea.foame . in deruti in rindul opoziqiei. Odatd plenui semo cilitorie in jurul lumii. Actul ciritului rebuie imbinat $i cu acelaal sc risului.ipare lectualpropriu al clevului.. 2.textul liter ar". relalia siimwktipd acadrului didactic cu elevul.).) N wmaitu ai puteasi-mi spui adevirul despreceleintimplate . de Exerciqiulde cirire selecrivl9i dramatizat i imbinat cu exerciqiul exprimarea elepireri personale. (adv." 9. i-vcrbpredicativ. iar al elevuluide partic ipant activ gi congtient.metodede comunicarescrisi. S-aintimplal agacum mi-aminchipuit. reb. in jur . fireassuccesiunea Cadrul didactic trebuie si asigurecl imatul educativadecvat. Aceste "ciirriUqi motivaqia jocul d idactic. tragerela sorpi .i substanrivpropriu) 3. lrr luptl.. c.. f.. in lecqiile si de ci congtient. curn . B. 3. b. nu de mai mul te ori. i adv.propozigie subordonatoare subiectivi. gi individuale.subiec t. creativelnsu.Recun oagteqi e despre. e . inviqarea dramatizatl.prin efort intelecrual limba gi literaturaromini..

l. Strategii d.idaaice de formare a capacitdpiid.ereceptarea mesajwluiscrisprin efort intelectualpropriu al elevwlii Formareacapacitiqiide receptare mesajuluisc risse realizeazdprin a strategiididacticemoderne carepresupun: .

prin cluce rulMoghilA.r.i". iscilituri fudule gi praful s-a alesde invoieli". Ci vru eaun domn drept. ori st'solicitii c{orturiintclcctualc mari.insila . r..rrici'.r. congtient slibiciunileomenesti.a sirnqurilor vizuai -tactil.orirlc.. j"j.. si numele ei tre cu graniga...scedin carese desprindemonumentalitatea $tefan.Eu am fos t biruit Rizboieni gi la Chilia.dornici de putere gi de bog..Domnitorul il oblige pe palui ri^cul Ulea sI participe la insciunare. Personajele a principalegi secwndare celetrei dradin jurul personaj ului$tefansaual testamentuluisiu politic sedefinesc. esteo i" coplcaitoare in celelalte doui piese.. Congtientde mi siuneasai.. Punctul cwlminantal conflictului il constituiescena i ncoronirii lui Bogdan.l....1.Ew citesc.rl fir-onunqd sau alegpropozigia potriviti din enunqu. gi n-am despuiatpe unii ca si imbogd lescpe alci vru eaun domn treaz. prin auzsi prin pioiir c()l)lllrcculloscanumiteobiectedi n naturi.[. Ca bu n cn'..Unde sunt mogii vogtri?. Sunt bitrin.i Occident..i graviteazd.. clasele ln priraare pracrice se iocr.. Acest conflict esteexacerbat conflictwlsoci al. meiaje cu ..rr. $tefan cel Mare afle de la fiica sa.a plictiselii a oboscrii si elevil or.qii.fcrctrrile tu tw tu .reaPocugiei bolnav (calul Voitig a lunecase. a fost ti!.nire"...tiingade voievod patriot.. denu.on Oa viziunc.Ew citesc.ca tampon intre Orient . ciutat si unescRisiritul".lrltcglilt<trganic -stru. agra. Oana.cturalcclici. provedin con.. u ficut cdriri bitute drumurile pustii oameniimei gi degeaba..Era.i. :lll]::.i rr polui moldav."..lin.." Elogiazi.I 106 itt jocul sc . Ii vorbegtealuziv.r.. trilogialui f)clavrancca p oatcfi piati dc clrlrttclcshakcspearienc. Bogdan. D..q i trimiqii mei betut din poarcd poarti.ii trimite. . ca o minune a Domnului nostru Isus Cristos. .jertfeleostenilor sii si recunoagte patr iotismul aces. pe fon dul unor teribilc fulsi trisnete (decorromantic). observi.Aiurn e bolnav.rrecer ein revistda telor saledin timpul domniei si testament politic: . rugnndu-semai mult penrru ei ca pentru n oi. Acest conflict devinernanifestabiai n acal treilea. O caracteristicia drameiApwsde soareo constituietipwl de conflict... .':. si lase in zavistiegi si seridice impotriva primejdiei obgtegtia cregtinitiq ii. mai ciprinsesesub trupul siu piciorul rinit si nevindecatal domnitorul ui.ldirrnic. diclactic poatcdcsf agur:a dc cirr. A fost.rl sc'z.r".e^t"st. agacum relevi discursul. o"-plu.i n primeactealepieseise contvreazl. Recue infringerile.r.rtrrluiauditiv. ... desprecompl otul urzit paharniculUlea. Moldova a biruit pretutindeni! Am fosr norocul..$tefancel Mare.apoi ameningitor. de de domnitorului preocupatde soartagirii gi a poporului impotriva boierilo r anrtrioqi.tactilegi auditiveprin care.Je.... Domnirorul e pentru ci incercarea de a-i uni pe cregtini lupta impotriva pigini lor a eguat: lui in cercatsI unescApusul intr-un gind. joc flt/bclr7'l se cxcrcigiilc citire.. lntors din lupta pentru apdra.Yl'zind ci rimii cu figiduiclilc.'J" 9i o silabaqi . zbuciumirile personajulu i$tecelMare. la Caffa pini la Roma... :r:.irir.$tefans-azbuciuma [z. sporind emoqia. Prin Jocwlsilabelor..Formdm cuztinted.Presiraqi.i r-i situagia).oriclc citc oriexiste posibiiiratea instalirii 'r'i rrr. rdspunzi.p':pozigii ctc' Un asemenea poate preceda/i ncheialsau poate irt.i. le denumesl. perisabilitatea biologici 9i de de de sa 'ile responsabilitXqi voievod.vizual-motorii.. ci zic ci sunt crestini. Scriitoruladucein teatrulsiu caracrcrc draicc imprcsionantc..i ul mult ora caun simbol.unconflictpsihologic. de jocur ile didactice/ocul sunetelor. didacticeEu citesc. protagonistul dramei Apwsde soc{re..ril..Oh ! pidure tiniri !.....]cum vru M oldova asavrugi eu. invoi cli crrpcccji-n apoa..-am vegheat si-gi odihneascl ca suflemlei osten it."zi-J.cilrrl(:terologic qi rnodalitnqi cstcticc.Le boaielede ia un om ?.. . ".". vru ea ca numele ei si-l gtie gi sn-l cinsteascicu roqii.Unitateatrilogieio asiguri rocmaipersonalitatea montald" lui $te fancel Mare."l"irrtr.impunindu-gi implacab ilavoinqi. . r" formeazd" se dizvolt e ckmpwliizwal de. va sta in suaD a ta cuvan t. Patetica tiradi esterostiti.a rimas adinc in memoriasi in . .in Viforul qi L wce afdrwl).. stolnicul Drigan gi jitnicerul Stavir qi gribegteinsc iunareafiu: i siu. gi mai presusde orice situeazi nevoile qirii: .

r". specrarorul trecind de la comicJatragic..Trilogiaistorici a-Moldovei. dezvolti gi consolide de citire a rncsajului ^ii-"^p^"it^tea sc.de la ris la plans. gi a..$":ffi. Alexandru Daoila ( 1 901 ).con. prozFtsauversuri.riitorrrL.de creativitatea acestora. 9i torulur/ invi. valoare ^p ^riij^acesrei de d9Ri. i.te Cite. "-i jocurilor didacticeestederermio"ia de miicstria Efigignfa didactici a invrti.. au calitatea--. . vtoaliiai .gitoarei.nescu-Delavrancea Dramaesteo specie genuluidramadc.dr"-.ris prin e{ort intelectualpropriual elevului..ca rc delwmesc . Accs tor jo.de laxa. 3. . viforul giLwceafdrwl ( 1910)repr. neexcluzind elenici mente . Gdseste cite.rrr deiopii.. itemul 2.intecareiorpin !. ple.ar" irniga. TESTUL7 Subiectul I I Apus de soare de Barbu $tefd. li s" asociezejocuride intonagie expresivi rr cn unlurilor citite.comice. "pon Delavrancea dezvohare i "t la literaturiiromine. ... subiectul al III-lea. i V. . soare (1909). triceicu-... Conceptul de cunicwlwm Pentru rezolv ateaacestuisubiect.rn deosebit .fiinye/lucruri! etc. a iy in cu un continur scrio s..vezi Testul 2.completate jocul gesrurilorgi ul de .curi didacticetrebuie r..Pini la trilogii.l.Hasdeu (1862) Despot-vodh deyasjleat.i sunet ul/ktera. tinwi.de a-i determinasi inveqJmai usor gi .ezinta..te cht mai multe cut..#.f "r_?r:pr?z:!t1g. compusidin drameLip"t a.. .t i"rlol-a" rot Accsteasu nt activititi foarte agreare -i-i.a-i antren.r*ari ittzsl.. istorici romineasci. uneoritragic.adesea prezentatintr-o formdi"-ifi"r."r.

-l 110 judecnqii apoi cu congtiinqa dc faqa datorieiirnplinite:.pentru a -i cereincuviinqarea se cisitoreascS. rostind rugiciunea Tatdl nostra gi povesdnd cum e fost ucis tatil slu. sceni'intensdramaticit.. oferdo lecgie istorie $i res.Si nu sece izvorul nostru !. cind se bucuri de sosireaort.ci-n tine am crezut. crezind ci el a murit...Dumnezeu?.trimiqind pe Raregla mama sa.. .ci nicio degirticiune nu s-a lipi ide sufletul fost meu.. tigtilor... Dator ia de pirinte gi-o indeplinegte.Bitrin.ilor urmaqilor vogtri in veaculveacurilor. ... Petru Aron.cregte curteadomneasci.ci de mlrirea lui nu mai sufla ic .! S-aimplinit legea (Sco.. incearci si-l ristoarne dc Pe tron pe Bogdan.cd Moldova n-a fost a strimogilor mei.." lr"rri apelein Siret...Irrr u lg. slujba intereselorgirii. dupd. are copii nelegitimi gi nu le-a spus adevlrul.. desprinsdin experienqa unei domnii indelung ate zbuciumate:.voi mirturie a ceeace ajivizu t" ).).ii va ucidel . igi depigegtesuferinqafizicl.Stirnegteadmiraqie la chiar gi dusmanilor [liriltei complodgtii ii recunoscmareqia: .Aceste. $tefan aude ovaqiic are-l aclami pe $tefinigi. Riregoaia. . El se bazeaztr forga fidelitateaarmarei in gi pe Ei a noii boierimi formateprin recompensared bravurii gi a pairiotismului dovedit lAmindoui m-au slujit cu credinqi. 9i turcii sunt mai credinciosi creqtiniicuvintului dat . lga vin raiele Sucea va chemarea in la voievodului lor !" ...congtii nqa lucide..eriipe viu a rdnii cangrenate.Doamnc.. t"pd. feteleorfane.. altl chiar.El fu qi de fagi^ vizu ce vreau eu. Io. igi creeazicadrul legalde pedepsirea cornpio. Bogdane $i voi.ajrio-t.. singu rqtii cc-r tu pe inima mea... $tefanvoievod am suit pe Bogdanpc tron. Mantia asra c prea grea. personaliratea acesruapare . tul de suferingi dupi operaqie.surat cu privirea.comple-xitatea mireqia sa. .. os6... i-am a..ci am statzid neclintitin faqa piginilor..njionate dramaticc...li-ai implinit menireaca gi mine !a ln stil romanric este surprins ultimul procesde congtiinqial lui $tefan-domnulcare moare rosdnd numele Moldovei.n." Dupi ce agazd" Bogdanpe scaunulgirii qr pe ingenuncheazi.. rostogolegte trepteletronului. Doarnne.. fata de la curteadomneasci. invingecongtiinqa datorieiim.Cil voinla mea$-aei a fost purureauna.. nepo.. esteadeFe. d.ez atcu mAnameacoroanastrimoEilor mei. O ! cum ... carev-a fost baci pini la adinci bitrine qe..Se cutremura Moldova gi-o pripastie sedeschise. ucidereatrideiorilor.daraporeoric atri.i neputincios. i. degte-midupi picatele mele. n-a fost a mea gi nu e a voastri.P-amindoui mi-am pus nddejdea").de citre propriul siu frate.Pel-Ilea l-am mi.. Aflat pe pa.. Murise inainte de a-l izbi!.. bolnav .Bogdanc....rilo.. $tefan cel Mare simbolizeazi voievodul p.Acesta. ce vizut. mirturie a ceea ali !. areforgamorali de -ainsciunaun domn tinir gi de-a-giimpune voinlr (. i. Da..incllcind voingalui $t efan.sccnelc burc accstei opcre literarecaracterde dramd. . plinite cu pregul vieqi i.. gi accsty'nal ca ca tragic. s i cu ia ii mirturisesteci-i estetatI.dar cu inalti congtiinqipat riotici.cu prequlvieqii.. simulind ci vorbe.tragi cS.. In lupta dintre $t efan-domnulgi $tefan-omul.. stituiescena frcfan igi domini slibiciunile biologi.. Dumnezeu si-l ierte.] ci voinqameae si seungi Bogdande cind sunrin viaqi. la Riuseni . Dar toli m-au pirisit. ce.la ultima fapti. Aceastl piestrde teatru ar ein centrul acgiunii personajmonumental. poarte altcineva S -o mai tinir.. fiind in prirnejdie.ci nu mi osindi de pacea t urcii spre mintuirea sircu rnanului meu popor!" qi le transmiteurmasilor un prin cipiu de polidci interni gi extcrni. ci a urmagilor vostri g-aurma.i toati ogtimea.Dar cine e de v ini ? Io.. tul nevirstnic. care rispunseteri prompt la c hemarea domnirorului (.Cine e de vini ?. Ca om.. spuneqi girii [. $i (S-aud. Bogdan. se pe Domn. De la primul in moment (fin/ul act ului tryth. in acest cei doi afll fel cl sunt fraqi. Sufletu-mi nu vrea. ciuda in rfid elitngilor. $tefan a picituit. cu acestsfint oqeloprii curremurul gi umplui pripas. 1t dcja nre.A ! nimic. ard........ Boierii complotigti.Marea fost. rul patriotic). lelaltegravitAndgi evoluin d in raport cu acesra. $tefanvoievod. de ponsabilitatecontemporanilor si urmasi lor (finalul tiradeiin caredefinegte sentimen. gi ca un scosdin fire se arunci in sabiamea.Pwnctul cwlminant al conflirtwlwi socialse plaseazl in aceastl scend maiestuas romanticd.i tot sfatul.e: trdiascd 1i xt. treazd"..omnwl Bogdan!) i.te in somn. ..i)... cumpunawl culminant al confliaulwi interior il con. Oana..aleciror tagimuriseri pe cimpul a.fineti minte cuvintelelui $tcca fan.. ! "Sd board t repteleSiaruncd sabia). .roareceun .. autocrat. Deznoddmkntul creeazd..

. Este si ... . aer.. pleaiasr apere gara. Titlul dramei.. o purerecarescapdmedicinei.Boier. $tefaneste sonajlegendar... voinqaqirii . o vacddin turmele domnegti a singerat inlig tar. iului car ea fost .. boierii complotigti ide ntifici balaur careinghite un motneagcu plete lungi..sebolovinird rrori negri cufiLe catrinul. reprezintd" alti modalitate indirecti de caracterizarea Moldovei". .sunt nemulgumiqi politica lui de $tefan: .goimanul".stlpin".. In construireapersonajului$ tefan.voinqa mirieitale.b voina vo it slobod pinl la sfir.. n supugiii ficea r5." Credinciosul Hirman mi..il numesc.. qiran supus era rorJrn-1 fagalui". igr.oqelir..dului pe-c-are inrrezrrescin semne. miqa care inci bufniqa.$-apoi.in lupti..zegi. paharniculUlea.pot.. metafo rd...".. . .. Am Rana la picior ii de te trupu_l dumnealui..Fetelecred ci.. vor purerea.'io"-rr"..lmpiratul".".$untfurtre devotat doui sibii .soarele de lupd..iun boier. eresuri.." din Aci. in trupul dumnealui numaicresriruri.aurorul valorifici legende.. $tefanafost scildatin sinde gerpoaici gi de vultur__ca se sr recoare_gi se inalqe. g-"*" Doctorul$milii admiri curajulgi sripinireade sine:..si . mi frigea cu privirea lui". itolnicul Drir gi jitnicerul stavir. .iar in formele pe carele iau norii.. c i se-nruca noaptea"). ciinii au urlat.prevestiroare: o gipEtulbufnil ei. ti fi" rogpenrruDoam$tie -clmpuJcare M aria. vd rt vipii..-pentruDoamna Ma ria. Degibolnav. mili n-amgriinqa...tia pin desc moarreavo...apoi aceasra inhiqati de un vuhur. o femeiea niscut un copil cu picioar e de ied.. ea carese schimbi brusc (. Doam na Maria il vede pe gtefan cirlare'pevoitig ca arhanghel"..preaslivitul ru. De n-as eniqn-agfivrutcevreamiria-ta.Mogiilele impargea ?n numai la ogteni. iaiun ogrean esre sigeteazivulI gi el cade-npripastie... a runcicAnds-aniscur.rturisegte:....u.la apreciazi sprijinul (.. luna un cearcin ro....ochiulvulrurului bitrin clipegte inci.pentru fe: de lacurte. rizegi boieri sadea. 9i pentru oameniilui credinciogi.it.in viteazul ista.". Cei trei boieri..

(atribut adjectival) E de rnirare cum a devenit o celebritate.-numdrul a plura l. genrrl. Subiectul IIIJea al l.. se pdzi. totnu mi hotiramz/si particip la rea lizarea luiJ / P. de tipul: Cine gti . lubordonatl circunrct anliah Fiet/ce-ofi/z.n. irrv494rji.a spiritului competitiv gi de respectal coechipieruluise modeleazitrisituri de caracter.i*.fnrir". D-e s1 eram conainsd. (nume predicativ) 4. Ew Sd credm cht mai rnuhe cuainte din silabe!. cu de 2. II-a . trebuie sporiti pondereajocurilor a didactice.adverbde timp. a seferi: a seapira. Inslgi pregedinta gi-a dorinqa a serei ntXlni. Jocul silabelor. l. a a nealn:PoPOr.dialogurile pe rel evi progresul drumuldemocraqiei. de mesajelor scrise9i comp etenga comunicare municareorali determini receptarea scrise.ura jocuri divorbirii/de educare limba jului: Jocul sunea dacticeprecum: jocuri de dezvoltarea telor.tiaeste atribut adiectival. Acegtia eraucampionii.a IV-a. genulneutru. 4. (numeral cardinal) O.funcqia sintactica atrib ut adjecfival.) Nu se sinchisea ar ernei putea si ploui. Lansim un nou concept caresenumette.. Pentru dezvoltarea de competenqei comuni careorall sepot desf.propoz. numirul s ingular. gradul superlativrelativ de s uperioritate(cel de ci.limbajul. S emdnau doui picituri de api.IdT i o..adjectivpronominal neliotirit.tr. neatticurat.z/ /.rr'. 1e.propozigicsubordonati circumstanlial e concesivi. tu rd spunzi". Vlzusenumaio secvenlia filmului. un rol important il are jocul didactic.simplu. ev tot nu cred/3 P. .propozigiesubordonati circumstantiali concesivi.cazul acuzariv. De mai multi vrem e ii tncolpiserd minte nigre idei ciudate.'ff:::'"ffi.moria. .(adv. eficiente?n inviqiminml primar. de 3.intilnir cu aceg tia.ntul/propozi pia! . natiune.fdpturd:fiinqi. ""Dintre metodelemoderne.pro pozigiecircumstangiali concesivi. motlvaqia didacdc s.formative. cel mai adesea.cazulacu'" zativ. f. (pronumepersonal) 3. Nu a ob$nut Oscarull/..ecrge^ap{ -dezyolti gindirea. de complemenrcircumstanqial catzd.ace. ..substantivcomun.funcgrasintactici" arribut pronominal de ahe . + s.ii"a. persoana III-a. Orice-ai sp unel tot nu mi convingi. (articol nehoririt) o A cumpirat o cartegi doui caiere.1 1 2 Subiectul al ll-lca A. cu toate cd era un actor renumit. intrevedere cu acert'ia ftrt . cc 1.ntec. predicativ) (complernenr indirect) M-". Complete'azd tntreb. v6lfareastipinirii de sine. E un omfdrd grijr.iqic concesivtr. ClubuluiFemina exprimat prilejulzilei de 8 Martie.eimportanpa proiectulwil/.(subiict) i. ln te xt.) de I 113 c. Pe o stradi inrunec oasii-aw tncoltit ciinii. P1 .Jocul rimelor.ffi"J*ff ceea democratice". Spunepicht mai muhe cuvinte care incep/conpin/iet ermind cu sunetwl./silaba/ sau care denurnesc fiinge/lucruri.(trr.al. creaturi. rdbddtor:rezisrent. 2.*)'r u"ceiasintacticidc3. evita. lor . Sepot organizagi desfigurajocuri orale cu tntrebdri.e dur19q prgc esului intqfsh dq comunicareorald.. nu lua hod riri pripire! (interiectie) N-o mai vizuse de^multtimp.a seproteja. in 2. ca Pe doui hectaresemdnaugriu'. dar gi in celelalte. Au incolpitzambilelein jardinieri. de competenqa coObiec tivelecadru ale inviqimintului se intercondigioneazi. :.z/ P. Seanunga vacan\dde vis. de .. Rolul jocului didacticin dezvoltarea contpetenlelorde comunicareorald aplualu luj curiculum esrcdezvoltareacomPcUnul dintre obieclivele gadru.J ocul cuointelor. (atritut pronominal) a " B. 1.obiecdv realizabilpe inqreaga l Itrucuv-ecluca tlv. ln clasaI.p.Tunciia s intactic. tpiiitul de ob servagie de cooperare.pronumepe-rsonal. imaginaqia.' precedat prepoziqia de simpli de. C-ampioni er au i ceStia. (pt.Prin dezgi atenlia. .fapt deterrninatde particularitigilede virsti al e elevilor gi de specificiulprocesuluiinstructiv-educativ.-numirulplural.sq voinqa.cazulgenitiv. .u_t. S-aintors deoreme. cuai. si ningi.

jocuri gbicitori.. jocuri de rolin carecopiii trebuie si-gi construiasci. mimica.limbaj ul. jocuri d.effealie.e ckpigd !.rolul" 9i si-l interp et ezecdtmai convingitor. ln acestdp de joc surlt antrenategindirea. . gesticulaqia. memoria. Cine dspunde mairepede chstigd!.

llispdndindJiori de gheaqipe ai qirii ume ri dalbi".-sc (leslivurrr li irlcctivitatc'l por jocuridc rol prccu ' lleporteprezenpi dcschitriie) ral ilt .ct al anotimpului cottt.in depirtare".itrarur..l"u"uea"pri"a. momenre. TESTUL8 Subiectul I I larna de Vasile Alecsandri Pastelul o specie este a. s.cumpliti".genurui riric.viscotyr.variiiif**. fenomenspecifical momentului.oard nelini. Epitetele.*. prin iarl!" Contemplind mirificwl tablou hibernal... Finalitdpile tnadpdmintwlwiprimar sunt: .enumer apie..)u . ra targrrri/iipLriiu'.ca 'blor'rr^rrrlnitc fiorul frigului.i activizarea vocabularuluielevilor se por desffuurajoc uri tlitfacticet vcrificare sinonimiei.. ningc prin adverbul iari: . rer.capaciriqigi atitudi ni caresi stimulezeraPortarea la mediul socrar naturalgr sa gr si permiti contin uareieducagiei.surprinde aspe cre naturii'rural" ale irr-.formareapersonalitigii copilului.inzesrrarea copilului cu acelecuno. .a{ul careelevii congti entizeain -ze situaqia ir.*i lirii:r.l. gJ. . gi Verbclcla tirtrpulPrcT.antonimiei.'oceande ninsoarc" Natura eite t.Ziua ninge.o rru.-"""r.. trecvenr in anotimpuliar_na (Mez. c-hiar dra 9ard" printrc .i.lungi troienecdldToar e'.. sunt sugerateprin repeNinsorile abunden te.".rl-i. utmeazi are incircituri nostalgici: ..Impresia esteamplificatl de repetiqic peisaJului exprimi inecarea enumer aqie^: camp. dimineaqa tipii. .riveligti. maivaloroasi ce a creagie lirici a lui Aleclandri suntpastelurile.tt'siurte!.il Eirrr-.Cu o zaleargintieseimbracl aceleagi Pe rsonificare: nostalgiefilo."r". sporit qi di verbul la gerunzi u.vilare gi de crearivitatea de cadrur"i?ia".re it cornparapia norii de printre anii trecitori". adunare_n grdmada...Iilirrro"r"" produceinclntare.cnt .ansfieuratade fenomenele in albul i maculat... vis de tinereqe naturi i..ii.p...?nversuri. z.pii" irrr"r*"JiJ.. . . dar$ u.. Lungi troiene cilitoare..r.i . eul liric igi comunici fascinaqia minmijloacepoetice: epitete.r. .pltttc'sc.rrlorr.Din vizduh cumplitaiarni cerne norii de zdpad.poetul creeazd. rrr carcsc alrorucazi rolurilcvorbitor-as. care i n secontureazi tabloudinnaturi:.rotund qipalid" seghiceqte treceriiviegii: soarelepe rsonificat.rrirrsolre ir lr"igul. imagini preponderefi aizuale..ce:rne norii de z dpadd" fixeazdtunasp.imprejur. noaPteaninge.. in care poetul. Primul tafenomenelor' dinarnica paraqia un roi'clc fluturi albi' con figurcazi . . . memfora .uf . de dan_ sul fulgilor de qeadin timpul ninsorii " 6rrrra"rr. cle o*onliiii (fi.er"i" se "t" """i ""oilil'.rr siu de dezvol_ tare.pe intindereapus.liffii 3.ii. ' gi ale Incontestabil.La muzeu at.ca 9i de personificarca din versul .... t." .ei are (Dirnineapa..iu.l" p"._pun. 2' Etalte/ monl'entedidacticede forrnarea deprinderii d. lificienqajocului didacdcesteconditionatnde.il.ccrnc".a.. Poezialarna esteun pasterin .ai*i.rit asefolo si aceste .p. Viscolwl) q.ptrtoiifirorro. Noaptea) tenomeneale naturii (Tunetul. saniq..iernei. eminamente descriptivi..zbor"..il. ce..domiriated.pe 9i irin tie .te.pe dealuri.ri reit. un momenre din universul plantelor al animatior. sau exprimi senti_ rncnrele stirile sufletesti euluiliric.aslgurarea educaqiei elemenrare pen tm tod copiii..r iernii.i..tinqe. zofici"Lagindul -ninroar. vJrvr Je' i. p ri' descriere.*-".. vv ' rrrt rrric . . r3 t)trttl'ru i'rboqilirea .(al doileaepitetarevaloarede personificare).a ( onccprcopcra{onale). r"ui.I I l I irrragirralia clcvilor..Ca un ca.esc rierecorectdla clasaI Pcntru rezolvarea acestui srrbiect.". rr c rlrali.

rcalep oeziei..A comparareceamai marepodoabi a poezieilui Alecsandri.o podoabe a literaturii romine indeobqte".. prin .. Cele patru strofc . .'cirii)ij.9" de curati . .. VasileAlecsandriesteconsideratcreatorulpasteluluirominesc. revigorat de a paa riqiasanieicu zurgilii..r.Rimine remarcabili apr eciereaexprim at . I Mezul iernei Poezia.rii.imunii_specifi.Mezwliernei" seinscrie in seriacelor mai frumoasepasteluriinchinate anot impului alb. celemai multe de o simgipro"i ro*hnd (tiZZ): . strilucegteEi desmiarddoceanulde ninsoar e"' Enl iiric'aparein ipostaza de contemplator extaziatde naturi... . cumplit". cumplit "."tur"i ..p"rtn secuenle Natura insigi devineun temPlu inrprcsio maicabil prinirmo nie gi echilibru clasic.^"anunli printr-un . .. atotstlpinitoarur anorrmp.ir. iarna incinti gi i nfioari. iior..i de puternici a naturei."ii. ca manifestare bucuriei de viaqi.op".ln pdduri rrasnesc descriptiae comPunun. prin cromaticagi misterwl siu: . cu misuri de 15-16 sufleteSti ritmul trohaic.scris e au devenitfa.iraqi se perd i n zare". deopotrivi.Titlw!. Sub iazele soareluitabloul capdtS. aces caracteristicile poeziei indici faptul cipeisajul hibernal inf dgiqeazd .ca fantasmealbe plopii in. pe pimbnt Ei in .geramar. silabe.'i.Pastelwrile intr -o limbi agade frumoasi incit iii" ... flri drum". Peisajulmiriiic infioari sufletul sensibilal eului l iric.rng.tablou mire!.zia sunt u n gir de poezii. .firi urme. Anotimpul Versifica.t amar. iar rirna imperecheati.Versurile sunt lungi ..".Sevid sateleperdute sub strilucire: .iaconstituiealt mijloc poetic de exprim area sentimentelor9i stirilor stimulate de farmecul'naturii. ( iiiirr.trisnetuf' siejarii.surpnnsein pienitudineamanifestirilo r acestora'Tarna re.doritul soate clibucii albi de f um".. . ..de Titu Maiorescu in articolul Direcpia noud tn poe. fantastic".ik'.

/niciun zbor in armosferi. P. Frumos d. esred.inrazalunei o fantasmd arata.. .swpdratfoc.precedat locuqiunea de prietenaei intr-un moment de e 4.o-n pare-un lan de lir-"r. dulce .subiect... podte . deseori tntortocbeatvs. cdnd . Mii de steleargintii ln nemirginitul templu ard cavecinice feclii.clar spate vs. scoqindiote_ng roziroare. eare fascineazdeuf liric contemplator: . l...pronume reflexiv. . exprimatprin adjectivproveni t din atribut adjectival celemai tntortocheateverb la modul participiu.amar..n_ tlLrllTr--f cltwe redate prin verbela timpul prezent. profesorul se dovedisedin cale-a fardde calm..8rji.il.adverb de mod.?T:ff ffi ffi:fff'e'*f:iJl?l1li. in sali se auzeauvociimpotiaa dumneaei/d'umnealor' e A reug it la examendatoritd/ dumnealui/ dwrnn aooastrd' (cazul dativ) 4.rZ.stclclcpar ingheqa_ te. pagi.t. . firi funcqies intactici. numirul plunl..complemen tdirect.u.. frumoasd rdu.. r" inalgi in ler:stry: :. surprins de apariqi a "-oqi" . cebund este perlativul) Era o splen doarede rochie...o-po"ifio"1l-l-^ a Poezia. fript de sdrac..complement indirect..ilusreazi.organe sonoar e".ri ce scarqiie sub 1*:*::tt:i}-11:....a echilibrului. fanta stic!.. extaz..substantivin cazul vocativ..iil'l." pri"a-'. 3. is . plasticizea_ zAimaginca staticr.atribut verbalexprimatprin verb la modul infinitiv. re . prepoz igionale genitiv. Natura .luna"igi lurnini". a ticea 2. rii-"lit. structuri sonori acuta: cu -capiti . Subiectul alll-lea A.rp'c" ec se r. Munq ii sunt a lui altare.. ghiciteprin fu-urile arbe"r. ."zi: sateledevin fielii.adjectiv in cazul vocativ. . ln haosul din sali.nplit:i..inciemeniti.emarna focului..predicatverbal.r" ale spaqiului p.lirrrir.rduri. Enumerapia. (ca. I magilea panoramici amploare.r o ril"u". . timpul a preze nt. specifici vieqii: ..flntasmei" gi licengele poetice. ..Totul e in . diatezareflexivi.i.templuir"i"rtor "..sunt modali. cht de darnic egti." (GeorgeCoqbuc) cu echivalente supri jituri ! (propoziqiiexclamative aceasti Vai.faI nent' liste a imagincpanoramicd intr-o noaptegeroasr. Poatel/cdnu inqelesesrc*/ ceeace-i spusese sin ceritate3/. .i. o.rnrogi lo.O ! tablou TnI.il1 prin spatele.firi funcgiesintactici. versurile celor patru catreneau misura a. pie . sau .ri-pon.."cr"liz.O.. arbicunoscut.trisnesc. r ima imperecheati.genulneut ru. B. cot (coate: Haina era roasi in codte.. ta re ri^tiiiiri glrs. sate. fatd.adverbpredicativ. a iernii . I I dc mcnt circumstanqial timp exprimatprin adverbde timp. cazul nominativ.. Romknie . l..oqelir..chiar tlgi de realizare armoniei..... 2.'. ce .propozigiesubor donati subiectivi.. Tcoturi: Dunirea mai flcea doudcoturi pini si seversein Marea Neagri.zul genitiv) 3. iu"je arr. \arcuri: Mergeade pa rc-ar fi fost pe arcuri.Dar vld?. Alte exbmple:puired de bogat. gradul superlativ relativ de superioritate. uneori .in ansamblu.i.r. undeva . \ coli: A cumpirat d'oicopi de stofi' erc 1-arc : Pe cercul din dreaptaa trasat doudarce. muniii devin altare. Interogapiaretoricd subliniazi '-----t-.rr"ic.!. ..fi. ea . ..codrii organesonoare Unde crivigul pitrunde. mergnnd spre translucid.scir_ i 1Ae".i hul scintcios" al unui .. caracterisricii"rp".precedatde prepoziqi simplade.conjuncgie coordonaroare disiunctivi.. a oorbi vs.imaginile de naruri exprimi stiri sufletegti. miscare. ... prinsparetecasei-.. i ncremeniri.cotnple de a se conainge.complementindirect anticipativ...Iar -ono.adverbde loc.ira prin merafori: .regentulpropozigieiPr.escrip tiod. rplimi ntati'.pe zepad.lande diamanturi"..i f"stel. se asociazd.cimpuri.dai gi fion irr"ti..i"" f Ultimele versur i alestrofei finale exprimeideea'Je "r:. uneori vs."iui ill"./ E un l. .. o bltzd cu totul si cu totul albd. Epitetcle..a*p iisrrilucitoare/ rlLlPtiil: alzu/e.-. -pi . poate .In acesttemplu imp resionant aprinde farul tainic de .i repetipiiledin strofa finali readucimaginea srarici.i'n...cerul pareojclir"..risr ii.copaciicodril or-tuburi de orgi din carecrivigul scoare !'note-ngrozitoare". doresc .

.

d..rrui ' '..sale "."a. .ii..rali gi de scriere.t"tare se referii" c""ic"i"*ul .i..ud.. strategia didactici estemai comp lexi gi sub complexitiqii 9i diTicultaqilor conqinir"nlor 9i r"U metodelor di1:p ::'"1 a r_o:m:lorde organrzare resurselorumane(elevi)"rp.tfl I (:.. I..na le .. inviqare care presupun inqelege. in sense xtins. l. srrategiile didacticc adoptate s}n! preponderent """". a cunogdnqelor r ... a joc..xercrjiul (exerciqi ul.invdgar6a.n nirik . de tipui: Ne jucim."t didacticela clasi' realiz atdecadr. enundativel .t.1:^.exercigiide consrruire apropozigiilor s^imple dezvoltate gi .... 2...iJil* se relevi din perspectivacomparaqieidinqi "rr"l.. .. fapte.Sefolosescdiversemerod e pe descop... .. Radul distingepatru tipuri de rezultate definiqii'f ormule 9' (dite.i....r.. 2..'.r"le carefaciliteaz5.a -.r. lruscsc chcrnat prepedinqii agtepta anticameri. eleviiigi insugesc noliuni foneticegi gramaticale d.... elemen_ ..ot deosebitil au c.. a . "atins"' ..1r.formulareade enunquriinterog#ve. Relapiadinte cuniculuyt si.."r"ir" i-a f"rrl p" . .rbri... exercigiul ... J. de recunoa$terea contextenoi..ig i im_ ..exercigiide descriere unor obiecte. Irr irctivitatea "rrto"rri-i.pe acqiune reali ori simulatil aJi. se referi la curriculumul intenfionat.. itemul 3 9i Pentru rezolvareeacestui Testu l 5... lexical9i gru. adici la rezultatele ele"J"""ti. sibilizeazi pe elevi.de identificare.se imbin i activitiqiled" irrrr. b" n.i"rii*.i.il.rirrrlrr..j. concePte' . elevul sdfacd..ban t. transferul in in situagiinoi dJ comu"i ...cunogtinq."tjtitlinvitimint.i.e6azd.. ".ferro-erre.. .i'.p'ri"a.n rcallzarea ortoepiei.t"r"z".I::l:l^Ojimar tro[iticsclr act*rzeazi vocabularulprin sinonimie.r. 3. ca proces. a .ard. .transcrlere di.rerul aplica_ tiv-funcgionalal elementelor construcqia de comunici rii....""i"relor in silabe. . "?1 ".formulareade enunguri-rispun"s intr.l gi-i creeazlun climat agreabil..iocuri clidacticc..riaryurirr sens r^it"rrt r* ainte lor q.r*.rl.'. t_ rrrunicar c orali 9i scrisi.. l. completati.rr J. Pc Hrupcai individuale.T. t'"R. subiectulal III-lea.r"re d e evaluare' tre starriardelecurriculare9i standardele de zutoritiStand.. a. la in 9i It noi.:'" performanqemini male sau pe nia vilor. . didactici la clasele IV-a .. qi l^ iiirl"*ul Uf..ii relaxeazd sendio-rrir .de exemplificare...J.r:".elas."ate gi-probiema tizdrii.arl..arc conrexre joc .r.if.g"?.o1"1:'.insusireaelementelorde constrwcpia comunicdrii Itrsltp trca elementelor constrrcgia de comunicirii inseamniinvigarea corectaa lirubii r ornine sub aspecr fonetic.. ln insugirea noqiunilor. t" .l..are trei comPonenete: evaluare' ( oltjmentare predare-inviqare) .. s'trategii didaaic. a'd.aiatirr-e: a .gramaticale. .[. prorectare..i rransferde informagii..utilize azd'larg exercigiU a"rpetqir. metoda -."."rtoru gi J e pot realizaactivitigi de inviqareprecum: . cep 1taimportanql tr'i.1: .lmcurriculumul..: gi re' Dc asemenea' se.. aceste aratd St.yr.. ur. PtgP.rt a si materiale:mi iloaceil.pi*"r*-rai'*oi gi *rrt" cuztintecu ac.t-bogigirea g i activizirea vocabular"tri'.. A coborit cu dificultatcla staqia Rcinvicrca. itemul3' Subiectulal IIIJea l.fiinqe. lexicale diversea achizigiilor it"r .rt tele de construcgia comuniiirii insusite: .. antonime etc. iij purile de exerciqii de jocuri didacricesunr mai yariare.irrl. Ele sunt "i velul de dif icultate' 9.i (cu sensopws)/ crvinie cu aceeasifo."rr.i'i i analizagisinteie fonerici au".gr)4\ilule..cxcrcilii clcutiliz.vezi Testul 3. ex cramative.I.. tipu': coplere.. Tipuri de itemi subiec t.l.ede. de rol etc' mijloacelede inviqimint moderne.exercigiide realizare unui dialog. sl o monrmle...ele implementat.. d" dc creagie) j ocul didactic.activitigi de comunicarepe b azaunui plan de idei..ri..i. subiecrulal III-lea.ilrifi..: didactic.. l)ropriiilui prictcniil rcneagi.cu variaiele.i ortografiei-er evilor. i..ffi.exercigiide redactare unor te*te .r_r.auJi-a". .{::coperirii insugireanogiunilor de fonetici metodade".exerciqiide inlocuire a unor cuvinte gi expresiicu sinonime. .l. formative.'. tc de siruaqiile. prin exercigii d" ..

Eoaluareain procesuldidaaic.atde . stipinirea unor modemersuri teor^etice.ibligatotii-9idisciplinele pe gi _ obieitiveletransdisciplinare obiectivele dtsctplme.. gtiingeetc. I LT.tirrele dJevaluaresunr sinonime cu obiectiveleoperaqionale.num ir orientativ de ore (unde estecazul)' Acestestandardesunt cuprinsein Curriculumul Naqional' . atit udini. deprinderi.ie. Radu..orrqir.ard.itott"litate. .. .ilipiin" 9i grupe de discipline ne. p' 80' ..noze relevi qinteleobligatorii de a tins' Obi".i". duri de lucru (te hnici).capaatatede concretizatiin priceperi. conduiteformate' curricukre vizeazd: Stand. standardel Obiecrivele.t r"l".r'-"rrr"r"..'"..r'.oili. puterea de..).rril".limbi mo der.ele pe gi . ... e*primatein elaborarea raqi onamente' de in gindire' capacitatea a etecg. opgionale.indep endenqa tua operaql logrce.disciplinel.ritoare Ia rezuliatele invigirii.ef. p.gide interpretare.p.creatlvrtatea a' I' trisituri d.capacititi irrt. (de exemplu.ealizarea unor acllunl practrce'a unof in aplicare ..ri r"le generale obiecrive_le ci cluri gi ani de studiu..

irlizarea comparaqii de internationale. corecti a..5ruffi..i apropiatde curricuIrrrrrul . parteintegrantia procesului pred are_in ca de vd\are.11!lo^!ri" Pentru a se emite o judecati de valoare". qiilurrritrt".gilede inviqa re.. cv.t"O'U . in rc."ru^pt" Evaluarea curenti..dngnoza rezultatelorscolarel * certifi carea nivelului de cunogtinqe capacitigila sfdr.selectarea elevilor superioari de ?nvigimint sau Penffu un Program pa rticr. .?rf.prognoza performanqelor viitoare ale elevilor.sl)lrcr{a evaluirii gi varietateaabordiriror metodologice.memorabil.r.. Ioan Slavicigi un moment important in dezvoltarea Mar a. greoaie.lcrirca clcsprijinrecuperatoriu elevilor care *i"ir. public.monitorizarea progresului gcolar.r rc a rczultatelbr gcolarese r ealizeazd a : c]asa. cc aliti q i i e d u c a ti e.for'r rcrllllcllorde evaluare'-t'mbunitiqirea calitiqilorinstrumentelor evaluare. tc lc c t luc r r qio n rrls u n I t. voinici gi h .r. domini o parte din acgiunea cuqiide ei". chiar gi politic. a * alocarea resurselorumane si financiarenecesare.rre i. t 'ir.de ploi gi de romanului. l ui rei Birzovanu Eial copiilor ei.al muncii. 9i reprezinti o izbindi a cr eagiei literaturii romine.t... penI r'rr'r irvca cfe ctpozitiv. .curriiulumul evaluat trebuiere fi.itul unei gi perioadelungi de in struire. inietesaqi' elevi.1!J!r. .pirinqii qi elevii.rrri la rl:-.gcolar. aflat in prim-planul acqiuniiintr-un numir de capitole.urerl cgalitil. merodelo r si rrrulalc standarde..unt ini. .rluri ri pe parcursul unui cicludeinvegm-ant)5 n.pi.ezultateloi.dar riminind permanento prezenq i.ori enrareagcolari 9i profesionali....l c c c s a rcc n tru r l c p r : . aceea De rrebuie foros..3ffj. 11cxarncne' l'l efectele acestora manifestindu-se cadrul si stemuluieducalioin nal qi in plan cultural. rezultatelorexamenelor.si : prin . d e I i fccrul pozitiv se realizeazd.rli.printr-odiversitatede instrumente se de evaluare. relig ioase nagionale. rrro n ir or i z ir r .io.i a suslincrca rcformei in invigimint . personajului Titlul romanuluiestejustificatde prezenga volun tar."..i moral pr opriu scriitorului ardelean. scopul.9i examenele drept scop: au .[ exameneror infruau t'n1i asupra activitiqiididactice desfeguiate clasi. .morivareaelevilor pentru activit. rl tradigiilor.final al evaluirii esreruar eaunor decizii . f rrflr'rcnqa exam enelor asuprl curriculumului estedenumiti efectutbackuash.i.semnificat iv intirulate.lsrlltil.ii d.carefaceelogiul viegii.siriv0nt".s tlrqt'ard.arr"gioirr.:"1 la. intcnlionat..r"r"ri definirea :urgnre cla_ ri.examene. personajcomplex. . aceea de cadreledidactiie igi ia'. spit oasi.r. . ."".. R".Mara intruchipeazdtrisiturile unui personajexponenqial al unui cod ... I i virIr.rI0 I St rtrItr . .dar gi al tolerangei 9i Mara.ci.i pr. Rimasi viduvi cu doi copii.ite arte gi forme.anscir"rmatcric dc cducaqie. asupramodului de l*m" : dcsfisurare examenelor: a * comunicarea diferenqiald.lor a obiectivelor "il operaqionale.fr?ririile nu I Mara de Ioan Slavici operaliterari Marainfdtigeazi destinulMaRoman al unei familii gi al dragostei.al dragostei.qinute prin misurar su nr raporrarela un ser .. w TESTUL 9 SubiectulI agt"ptrt.::. Evaluarea realizeaid. mai apoi cedind acestrol Persidei. Persidasi Trici. .cu obrajii bitugi de soare.l:. r.piringi. Procesul evaluare de presupu ne: * mdsurarea un demersevaluadv cantitativ: caredateleob.oferireaunui feedbacL prompt gi e ficient. lurrcIrc cerintele de examenelor..ir*.muieremare.^ crlterll sau norme' _ (lc --.

te . gisind modele pentru fiecareintre oam enii care i-au din mea!". umiliti in ea. in realitate mulqumirea mea. Experienga i-a toleranga. dar. . . estegi mindri de fiica ei. plicut: . sarcinavieqii grele".Agaaresi fie Trici al meu!". deginu estede acord cu aceastil egituri.Mult sunt sinitogi gi rumeni. lupti cu greutigilevieqii cu voingi gi persevereng dorind sI asigureun t rai 9i un viitor bun copiilor ei.Dar tu n-ai si cauqi mai doritd".Eu. Deg i pare duri. odati Fir e autoritari Cind Perdreptul la independenqi. nu aprobl fuga Persideicu Na ql. cu ochii inchigi. marebucurie ). . cu atit mai mult cu c it spiritul de prevederegi chibzuinqi o imping uneori la fapte reprobabile(momen tul in careil sfetuie. cu carese mindregte chiar gi cind zburdilnicia lor ii pune in pericol: .. intr-un fel. ceau crescut. Mara s-a sr iduit si faci oameni respectaqi copiii ei. pentru copiii ei are multi inielegeregi.Tot n-are nimeni copii ca mine !".alul pentru Tricl gi al treilea pentru zile negre. mare minune qi e lucru gtiut ci oameni de dai Doamne numai din copii rii se fac".cici nu e nimic mai frumos de cit ca femeiasi se deaintreagi birbatului pe care-l iube.le lasi neingriditi p ersonalitatea.S-a spus cI M ara tot devineavari pe misuri ce agoniseqte mai mulqibani.dar gi vieqii a invigat-o pe Mara prudenqa. Din munca si priceperea AcgiunileMarei artlabazl. caremie-mi este gostema terni: . voinici gi gi plini de viaqi. dezvolat un puternic simqal demnitlqii..arnici. sumade bani oferiti la botezul nepotului ei gi o pistreazi cu saucin d micEoreazi.ziseMara. putut 9i dupi cum mi-a fost priceperea. pentru copiii ei. dragostea cu ei ci gtigi bani pe care-ichibzuiegte griji. Desigur... zilnic pune bani in cei trei ciorapi: unu l pentru Persida.Agaare si fie Persida in alte imprejuriri..acum insi mi-a ven it rindul si mi uit in Mara areun sufletsensibil.tepe Trici si profite de slibiciunea pentru el a soliei lu i Bocioaci. degtepqi frumogi: rii sunt. cumpltarea. Mara.i nici cum si te poviguiesc. incontestabihdrao gurata".s unt impunevoinga.. Am ficut ce am o femeieproasti gi nu gtiu ce si-qi fac . . sidaseindrigosteqtede Naql. nu-gi lesindu-i fetei libertateaopgiunii:.i si iee asupraei.ci fericireata..

misterios.nu ..uni.igi in genereal vi duvei intreprinlitorr"'. asigu 'n. pe toli la un loc ai cicopiii ei sunt cheaful. funcgiasintactici de atribut adjectival) Subiectulal Il-lea A.rE-jnogi gi-.rrrj.circumst anqiali consecutivi.. a a acoperi: a inveli. intruchi ea lui Iteazrintcrr{iamorali.advcrb. mai multe obiecteposedate.^..adverb negagie.oarecumpe zburate gi vorbea rir gi apisat ca o impirdteasi". 2. l. marcl a modului conjunctiv. adh.e de 3. d.. I. enigmatic.persoana numirul singular..pronttmepersonal. sintactici cazulvocativ.concesre stajie .11 "l ei tttftt l principalrevenindu-iPersidei.. insusiqi-aanungat si. tn . d. n-ar fi in lumeaaceasta decit fericire!". voia3/si ratezemarea ocaziea lansirii. lccentuatl.'a"J"-r". de sintactici de complementcircumstanqial mod.imipare" .predicat no minal incomplet.t predicat verbal.rborJorrate .menaj concrzre.nti*"rrr 9i de afecgiune d.avari. Nu egtitu oriqicine!.i mai a.eri.adici au acelame-stec bine gi a" r.. Mara a fost eapabili si-i accepte Hubdri gi si recunoasa pe ce gi'obice iurif.". curge . observag. marci a modului infinitiv' simpli. forma neaccentuatd. Ea infagigea ripul comun zi....prepozigiesimpli. de hotdrire barbiteasii qT s. sI n-o spui niminui.dr*p.'roaril totdeodata icrttrtori b. mli tirziu al lui Rebreanu. funcqiaiintactici de com plementindirect." r" afle la ie oamenii adevi. e'.i. funcqia B.. Mara o consolcazi..-qi expuni proiecrul de urbanizare. e.qinniiMara rrecein planul al doilea..solidar (pronume de intirire. prezen\a rimine semnificativi.bac-a.fiind. 3.. \\ . cazuldativ.slavici zugriveq re lui yt:i!:f!. I..omis manej .I t rI ln ccle nrai dificilc alc crsrricici Pcrsidci. a"ari'i. sunr egoigti.firi funcqie provenit din adjectiv.tqiculoare^ o.il..Aost. tr ece.indiri trriJi..nc: profund. I-a indemnat pe ei inSiSi (adjectivpronominai de intirire. pare . m ei . " e'aarrr" upoilrii. taqrul sunt frumoase.z/ dacd. in intengiaaurorului.predicat nominal.propoz igiesubordonardpredicarivi."* i_. cuprinsi de simgimint"t ".i..a/ de Pz . mentalitatea Sla"ici.conjunclie simpli.Persida mirturisegte-. 1. condigionali.r -.adverbde mod. ii g[ cind sc uita in fagaseninr a Marei. funcgiasintactici de subiect) demisia.t: .adjectivpronominal posesiv. subiectlogic. tatntc: ascuns. "ri.propozigii .predicat nominal.un posesor' cazul nom inativ. sufletul girinesc p":j: munqi gi cu atita dramatismin cit roman'ul 9-" cap.prepoziqie I. f i toli ex tine.proporgia *""rri.subsmn tiv -asa prepoziqiasimpli de formeazdgradul superlativ ab.incat. P. nu 4.irrofozigie subordonatecircum stangiali 2.impreuni cu so lut al adjectivuluinegri. .. $i Hubir . liabiciunii femeiesti e frcuti cu o arti desivirgitd gi intr-un stii secce ropegre "l rermeniidialogul uidi"lectal.staqiune areleva-arevel a solitar .ncn t"le r ittrl-o cl-pi va gisi ugorun alt barbatpentru ci eaareo zestre considerab ill:.cea mici pirtinire." al femeii marurc mynq. -s aSade negri . forma neimi .] ".r s ou$tii.. adincii.". materni ..cazuldativ.'.. 9: zgircenie dc !:::..ir.G' Cilinescu formula urmitoarele aprecieriin Istoria literatwriiromkne de la oriprezent:. " fdrd.[l.----'-r-Y.propozigiesu bordonati circumstangiall scop. de . Persoana numirul singular.a " "ili. ta inic ..i regi' ['. aSa-s negri .cind seara stanqlala tlmp. sta. dar tiPdl fap tului ci la un momenti"t n.rgi". sunt izvorul ." .predicat nominai... model h" b.. persoana numirul singular. .. emis .[. 4. s/ . jir"figi" i".cu muh inaint^ea Rebreanu. careestenume predicativ. -rru pron'me perional.. ii . . Segribeal/ si ajungi la srudioul de inr egistriri. dupi fira nii lui. sunt izvorul" .] Mai vie decit togi esteMara. a .propoziqiesubordonati.predicat verbal..odop. a curgeia se scurge.orrvieguire.i aprige. stauculcafcu capu-n poarata"..ci ochii tii. frnmoaso.care-igine'srringi.

3.Specificul i"a ff'j'J:fffi::n::nlp*'"'*''". Obierv. agaci ii cunogtea 2.:Jnffi'Jff Demersul didactic de forrnare a deprinderii de scriere(etapa alfabetard) Presuur mitorilor paEi: re parcurgerea elementelorgraficecare o .tri igi exprimi opinii le despre rntzicd' Subiectulal IIIJea la procesulai sctierii cksaI 1. Cngicopii lipsescasti zi motivat ? . Au conviequitmult timp.c.iilffiffi . .intuirei literei (scri sepeb plangn)prin analizarea compun gi pe carecadrul didactic le explici gi le n umegte. 1. inflacar^reacu careprietenii no.ffi . bioritmul.

i $esaue xtrase.impreuni cu.ream intirea regulilor tebnice . ln lecqiile invdqare unei litere noi estenecesar se reacrualizezeliterele de a s i invlgateanterior. .figuri de stil inviqate. tervalede dmp stabilitede cadrul didacticj trebuie t.i.cop rr pot . streazd.Dpunerea .cu stiloul inchis.Cadiul didactictrebui. insoqitd uerlaiizarea de acqiunii.l"J fel nevoia de..i. ' Pentru stimulareacrpativitdqii. lecq iile limba gi literaturaromini." .btrie reperaride maimulte ori explicarea gesturiloide r .specifici preinrimpinind plictiseala.. :.li sistematiz ate literelc lnsuglte.#. funclie de nivelul clasei.. .Ce reprezinti sportul pentru tine ? O caracteristicia acestuijoc o cons tituieposibilitateaschimbirii rolurilor gi a rii in discugie mai multor particip anqi. .o".tezei elementelor . i' .in al fabetaru mare.i gesturilescrierii:^se simuleazi scrierea in . in podul palmei.vin te propoziqii. Sau.reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind: . .il.rr..la compuneri narativegi decu inceput/sfirgit dat.. "p"i .rrr.J""i..ul.Ce aptitudini considerici ai ? .i orienprintr-un plan de idei.recomandi.de pilda si compuni o convorbire telefonici de priltr-un joc de rcl: Reporterulgi intentieaagii. creativitatea de elevilor poatefi stimulati prin ivitnqide invigare agreate elevi. explici.didacticde re laxare-.r"" *. ""...simulareasrierii literei de citr-eelevi.' il .[rirg..Cum iqi petreci timpul l iber ? . t. Alte activitigi de inv iqareprin carese stimuleazi creativitatea elevilor sunt comrerilecu grad diferit de independenqi: la compunericu suport intuitiv (pebazi' de ilustraqii)gi supor t lexical(cuvinte gi expresiidate).scrierea literei la tabld de citre doi_trei copii. preferabil sI sedesfiqoare ioc didacdcdiun namic caresi.realizarea graficeprin scrierea demonstrarivtr cadrului a didacticla tabh.li se solicitl elevilor si-gi imaginezealteintimpliri si pers onajesau alt se lingvistice.descriptivegi mixte.anumite expresi ioferite ca suport etc.rn. Crea tiaitatea tn studiul limbii Si literaturii romkne tn tnztdpdrnhntul primar.-------.controlareagi aprecierea activitiqii fiecirui elev."hii i.nrrEilor" g.dupimodel.p: banci.u. a AltI posibilitatede a stimula si valorifica potengialulcreatival elevilo r o consti: compunerilelibere narative. i.se acordi mai multi sau mai puginl libermte de In iativi copiilor. . 2. gi Dupi insu. Gbid la rnnzett.i a dtlului.i grafice.. ln etapaalfabetari elevii invagi si scrie lirere.c*pli cand.exercigiide incrlzire a mutchilbr mici ai miinii: .iocul. . I' optriorrali Orligrafia. d*.si sestabileasci periodic (la inasemlniri gi deosebiriinrre a cestea. acolo unde estenecesar: . -i..il"r. d emon"or""t"^ti.i.. de citre fiecarecopil.'i. benzi decupate a...rrti.p.Unde locuiegti? .controltrea indfuidiald a modului in care a s cris fiecare.ii"u.Jrul did.expresiicareconqincomparaqii.reiliza legitura din tre lit"r" gi mai apoi scrisul in duct continuu' fird intreruperi. a catl trei l itere.identificarea literei as ociatesunetuluiin cuvintele exemplificatede elevi.tl4 I sin.de tipul: Qreativitatea poate dezvoltagi prin divers eexerciqii r exercitiu de substituire:intr-un text dat li se cere si inlocuiasci anumite cuvinte cu sinonime/antonime: o exercidude alciruire a unui iext folosi nd: . tn .. $.Abia in clasaa lV-a elcvii por ajungesi scrierepede.Cum te numest i? .t .Tillsiierea'i degetelo r.frimintatul piinii". creativitatea acestora poatefi stimulati ." ..jl ". la . .. deschigi. -rrrir. pentru semnel e diacritice. Tr.scrierea caiet. sub formi de intrebiri: Reporterul: .. Daci estenecesar.comPenseze c aractirul statical actului scrisului.l"gitura lit"r.opil d" iatre cadrul didacdccareapreciazicorectitudinea. compuneri cu temi/dtlu indicat la compuneri libecu maximum de libertate a i nigiativeielevilor (de la alegerea temei .cnnratul pian. .mi.. El'r..pornind de la te xtul lite* narativ. .. cl elementele grafice. .Grddina Zooic zi'.rt.. tervine dificultatea de a . de exemplu liierele d rr.decupat. gireaa doui litere.. c.* .'.. . "'trot" dintre si demonstreze scrierel..care "" gcolarul ui i"ri*ra"J". a lfabetarele I in copiilot.exprim aiea evaludnlor resi comandirilor. . tr d cprindercdeslvirgindu-se clascle in ulterioare din ciclul de dezvoltare. pot folosi mijloaceaud io-vizuale se modernecare ri un climat educaqion4l optim.

La aceasli poerformangi ajungedupi un timp indelungatgi dup. . se dar portangi scrierii caligra fice.tehnicegi graficeale scrisuluigi sprecontrolarea modulur rn careacesrea sunr aplicatede citre elevi. respectindnivelul si rit mul siu de dezvoltare..":" I se pune accentulpe scrierea corecre. lizibili gi. ponenteale literelor gi ale legitu rilor dintre . cadrului didactictrebuie orientati spre amintireareg uli. se . i.jtl . a scrisului corecrgi-lizibil.ntului primar sunt: educaqiei elementare pentru toqi co piii.i a titudini care si stimuraportareasa la mediul socialgi natural gi si permiti cont inuareaeducagiei. . pe cit posibil..asigurarea . curriculumul la deciziagcolii ln (cds) p". Finalitdpile tnvdpdmi. tipul de compoziqie). = inzestrareacopilului cu acelecunogtinge..formarea personalitigii copilului."".ordel-fig*. atengiaelevilor va deplasa la elemense de telegraficegi reguliletehnic espresemnificalia cuvintelor91 fop"riqiilor.*"rrlri. Pe misurd ce scrisulseautoma tizeazd. " "."rr"r.. "numero"r...^_11ltt-"1"n{?'atenqia lor. capacitigi.. caligrattci' ln clasa II-a secont inui exersarea ".ealizirea elementelorgraficegi a'ele-errtelo.

apoipersonajului ri liric feminin(strofele t riirile cuplului. alocuqiunii adverbialetn i .Ore intregi spune-qi-voicit imi eg ti ".prin arhaismefonetice:tmi . strofi si consemneze de turprin rustic. fruntea de ginduri qi-eplini.corespunzitoare se ntimenteloreului liric.Luna pe ce r trece-aga Ochii tli mari cauti-n frtnza cer rard.1t. de . poribil" impti"i.consemneazd starede fapt: nevoiade intregire. ..ti garea sentimentului totalitigii. Poezia in Sara de"al. panoramic miscarea ini lgare. Aceasti idili ficea parte din ooemul Ecr I clntecul tinlrului indrigostit.gin7 o. dfectivl. Pentruca ulti1.devin tot mai intensearm oniile rnuzicaleale satuerd in depirtareaqi ceaga i arhetipal. Irnagineacosmicdapare itul va trebui si-l urce minat de . Aceasii idile ftea pirte din poemul Eco (1872)."i)ir.. somnwl (metafori) marcheazd" reci..] toaca 'mrarl Sufletul rnetr arde-n i ubire ca para".Sufleru l h ! in curind pasu-mi spre tine gribqte".ici Sara deal este desoiereacadrulii impregnatde vrajI. f . ceea ce-i atribuie valori mitice gi de triire erode arhetipali.i a . de sa existenqial.i Grdor Vianu). exprimati in versul final.cunoagte a omuluicu narura adorEi -mdngdietoare mirea chinuitoare a. imagine exAceeagi prin sunetelecloivl a cadrului e xterior. . acelagi Atmosfcrapocz. Murmurele fluierelor de la sdni se viii.. marcat de vechimegi taini. t I I t I ^ f I' .clopot.arde-niubirecApara".patru predicacuno"gtere. ipostazierea liric esieacee" indrdgostituiui. i.a spirirului caretinde spreintregire: .-ir I TESTUL 10 Subiectul I t Sarape deai de tvtihaiEminescu pe in timp.Impresia de strivechi.yi-aoi.atribuite persona(4. trebuig s{ urmeze o cale.Dar -f. spagiul atmosfera implinirii. )"iiripe prin o{er{ gi +i propice y e_ cinet-ice. o timpul ca careexprimi nosibilitate a Eioredicatul-. de ind nu Ei simbolistici mitici se real izeazd" numai prin metafore-simbol: deal.st o clnetlme u arde-niubire capara". Sunfdouizeci 9i doui de predica tela dmpul Prezent. / Cloporul vechi imple cu glasul rlui. coneulwi a Eul gtie nt scilrdarea deintregulcosmic. 2m.[. Sentimentul iubirii este -..ungd pe deal sub satcamul stravecnl .i lexicalprin fonetismul popular sara.o iubire cd.posibilitateaimplinirii dorinqei. ritmul sunetului le urci dealul.n-arda".rePetilidinterjecgiei qi prin simetriaversurilor l-2 din strofa a cincea.parau.' uneittiiri totale9i a uneinevoide absolud.ti..i.Cine pe ea n-ar da viaqa toati ?".n-ar dV".un prezent ete rn. Gesturilesi goaptele ili gi tandre conduc spre extaz: .llmodul la ri-nitl viitor cere. jalnic-duios buciumului. sacralizat risuni mai tare. mai amplu in primele patru strofe neazl.. masculin 5).exnrimiposibilitatea si predicatul.congtiin tei sinein ritmuiile gi legindrile *"**.ungI pe deal sub salc2mulstravecht axrsrnwnclx este cl netl1{!n vale si a. cumina9a al in s eara. "unoagt. bat i de stirile sufletegtiale fetei indrigostiter pe cdreiubirul gi-o inchipuie agv ersurile iare comin'strirfa a doua akerneazd" indu-l coplegiti de sentimente: in drigostitei.. Stelelenascumezi pe bola'sen ini. lirii. Elementele carecomunici emoqia cadrulexterior cosmiccu acelea trdit ea omeneasci: ice vibreazi"de uman gi sacralizeazd sfinti gi clari.a.Jocul acesta timpur ilor verbalerelevi.mi ln aceasti poezie. pentru a acce{ela implinire. h 6uri.ax6 rnuncu . ".rc Liricaeminesciani tovird. Pieptul de dor. o prezent. comunicatedirect prin comAh!. t*. Eul liriC.2)." imbinare intre cosmic si ome nescregisim in strofa atreia. i versuri din fiecarecatren) cu exprimareastdrilor swflete.i ale toaciii . la modul conal -optativ. din vale a. p rin inVers uni : sta-o om. de alti parte.id " calea refaclriiintreguluisufleresc cuplular[eprin tipal gi prin integrarea na turi.armonia eminescia ni expresir este cornuniunii omului cu natura. timpul prezent. Ia reciptigarea tinde intreeu .ci . AImioritici 9i cminescianl.o migcaremiti1 .Spredeosebire poeziaLa cul..tri.. pe de o pe aspiraqia.incareintilnirea nu seproduce(.. iniqiali a pola intenqia poeziei cipdtd"profunzime Semnificagiile mnrt rca(ule poezlel c pata prolunzlme pri raPortarea ra lnten[ra rnrlrala a-PoPrln l ui. interogativ gi prin lui mai impresionant: .ne-om rezemacapete le" refacerea intregului spirivom adormr" . sp wne. peisajul devine Cadrulexterior.:..varianti a poentei Ondina.. Verbele la Eminescuarr ibuie timpului verbelor sporiti incdrcituri emogionale.

r"r.tl.lui prin iubire."neitate de iar lui sen initatea Luceaf5.r.pri-. "ti"a.. Cilinescu afirma: .['.("v.r.. le Apelepling.r*e zldemelancolie..rrii.poet romantic.i" literarda lui Mihai Eminescucre$re toate ridicu cinile in ceamai plinr tradigii .. Ca. G.tel" tice.rului"...Sara dealbuciumulsun i cu jale.trull i.rr -. Scvisorile fi.r-iticlintrl"g.5i cod..air"gi" E' lui (cu rnQrye zilele.. cu roate roman"sp"._ .cdldnytn d.:9p.lntr-o atmosferi iiilice. ru George Munteanu volumulSubsem nil lui Aristarc) (in definea d.ofl.este cuplului .i "iDra[tlle lnlmll' totul la tncandescenqa Conccprulgen liric.rd caiarbagiperpetuindu-se i memorialul obiceial pimintul ca n ".rr.r-. Pljg:li:' 1i. Rupdciwhrooru.gi zintd" nelimirati .IIl)1..9-ll {"pltnalculsurii " ""}lorrt caqiadincimile spiritului. a spiritului autohton".intreg. .-pi adaogi) asupra morgii (MaiamL'nsingur' "ffi..air.rpr" . stele-g...i.il.deschidere lduntru afard.. dragd. ".iffi.a.orulinsensul cu careil reglsim in lirica eminesc iani. srele scapiri-ncale.axrnundi..)..pr. aEezare a raporturilor dinre * parre>"i .re"stinghiritl Fj . ryagylui. -pulseaziinritmuliuiosaldorului: "-i-b.. pe .or).".i esteo exponenrid eplini..oriiii"t.dE...lrro"gterea o ."] .i prin nimic impiediiari".^ rominesii' (Constantin Noica) spagiultimgi . clarizvorind in fin tine.gi" ffi.Dorulro-arr"i. sentim.< ctr starede spirit'r. Eminescuabordeazd temele9i speciilelirerare caracreristicc acestuicurent literar : soarta omului de geniu (Luceafirul.ilieiexiste ngiale omului gi sensulistoriei (poemul Mernentomori. a -. AndreiM"l.a. 85..la ceasul t"i"i.rul... m-agtepqi pe mine...-. .necodificati. Iurmele-lurc. . iiirrtro I .r..is posibiliimplinirea iiu sacru. i"i"t' iipiit "_ ti poateo-mai ingeleapti. icrilorileI..spre de nimic .....rr.dac.i.. e sirijuit in partea Jirrii spreve chime seninitatea' de Mioripe4 in partea dinspreiontr-io.vezi p. 9 i d. Subun salcdm.rbiiiigirinat.ir...

rnl nu vine,..Singuratic/ zedar suspin suflr/ Lingl laculcelalbastru lnclrcat gi / . In cu flori de nufir") $.d,c Floare alb)sti,retrlirc a uiei iubiri totale, desrr rmare in ("fli te-ai.dus., dulce.minune, murit iubirea / $-a noasri.- /Floare-al bastril Itp ilosre-albastrd!... /.'I'otugi e.ste in lume!,,), rrist Sarape deals eapropie poezia de ca.rc cxprimi nevoia permanenri iuiire 9ia.,..afri;'r;;;;ri;; _ de P?:inr1, lul totalltelllPrlnlntegrarea natura in ocrotitoare o mami ("A-dor mind armoca de niE/ codrului biru^t, ginduri,l de de rei d.-arupra noasri,/ or s i cadA {ori rAnduri-rinduri")' Alteori-natu ra/pedurea apare iposrlzi de iubiia in rc, careincearcisi-l re.gini copilul-pring univeisulei de basm "e;;;ri,*j. i. piirir. pe fn ti (,,o, rimii, rimii la mine,/ Te iubesc demult! / Aletaie i;;;i; ;Ji(rr-ri atir eugtiusi.le-ascult; Anii tri separ caclipe,/clipe [...] dulci,. p a, caveacuri...). Versificaqia alti modalitate ."re pb. rit ,"itii^r^armonia, es te prin muzicalitateacadrului ^ exterior perfecticoncordangi triirea interioari. in cu conqine;ase catrene. Ritmul estecomple*,lrrr.oii"-b urmatdedoi dac,,,P.oe zia trh grun rroheu; rima:imperecheati; misura:12silabe.' Subiectul al IIJea A. l. ii cimpia D"T. L cu cigivaani inainteacelui de-al Doile a Rizboi Mondial, :,,.: umpul era toarre rdbdiror cu oamenii" - propoziqiesubord onari subiectivi. se apropiau" - propoziqiesubordonaii atributivi propriu-zisi. "care 2. ,rcare apropiau" - apropiate. se 3. lntext, ckpfuaare funcgiasintactici de aribut adjectival. 'Castelul cei.prezengi hotirir sd, peles.(subiect) au viz iteze 9:f:::d!l:repe L-am cipioa dintre olimpici. (complementdirecr) .zair Am di scutatcu cipiaa dintre grevigti.(complemenrinJiiect) Ace$rrcopii erau numai chpi vadin lotul de gimnastici. (nume predicativ) Era distrat din caleafard, It* influent; (2) mardeosebit, fundamental, 2,lnsemnat:( 1) important,mare,decisiv, cat, notat. lui. (1) A trnit un moment tnsemnatdin viaqa un at de bacalaure a re prezentat mom enttnsemnatdin Obqinerea diplomei Ylala er. (2) Pe harti, obiectiv ultnsemnatdadea perspectivi asupramisiunii de inalti deplinit. 3. Seexercitaupre siuniasupra fiecdruia dinjuriul interna{onal. (caztil genitiv) moderni 9i impres ionanDatoritd fieidruia dintre ei va rezultao construcqie ti. (cazul dativ) 4. A r fi fost minuna{l dacdar fi petrecut aacanla tn Delta Dundrii'2/ P2 - prodacd. poziqiesubordonati subiectivl introdusi prin conjuncgia c. 1. Mai ticeti odati! 2. Bineinqeles, un guri-casci! era pe 3. $tirea ci sosegte stadion extraordinarul fotbalist a creat un neagteptat du-te-vino. Subiectulal IIIlea Pentru'tezolvarea acestuisubiect,vezi Testul 6, subiectulal III-lea, itemul 2. 2 . Instrumente de eaaluare subiect,vezi Testul4, subiectulal III-lea, itemul 1. P entru rezolvareaacestui 3. Tipuri de itemi Pentru rezolvarea acestuisubiect,vezi Testul 3, subiectulal III.lea, itemul 3' I joculuididaaic studiul la limbii;i literaturiiromkne clasa l. Eficienpa tn TESTUL 11 B. l. t localiuni substanthtdle: Au fost sisrateludrile de cuai.nt. Ca totul si fie corect,soluqiapdrea fi trapereala sorti. a cuvintele lui deveniseri,o luire in derideie /o luare peste picior. Atitudinea ei pirea bdtaie d.eioc. o locutiuni a dnerbialez Nervos, se plimba de colo pind colo. Seintilneau din chnd tn cind. Si ruajia se schimba de la clipd k clip,i. SubiectulI I Baltagul de Mihail Sadoveanu Conceptulrornan -vezi p.72. unui roman obiectio,c! naracaracteristicile Opera li terard Baltagwlintrunes,te a la tor omniprezentSiomniscientgi esteo naragiune pe rsoana Iltr-a. lui Romanul esrealcituit din 16 capitole.CapitoleleI-VI prezinti agteptarea NeGheorghiqi); lui, chifor Lipan de citre familia sa(soJia Vitoria, g

i copiii Minodora;i

tml capittrlelc.Vll-Xlll * rcfaccrcir tlrunrului rrccsruiir cirre Vitoria,insolititd c Ghcorclc glril.t;ulti.rclc rrci.capitolcp-rcz.i'tigisirca pedcpsir.aucig"lilor . I'spirat dirr ;;i vnriarrrc baladciMioripa,-f.apt ale evid"e'qiat d.,rro,rorrl ,,sri;A;;;;;i;;7M;; ii t'hearnlt ci'c", romanul arrao apopae transhurrrangei. u ' a llornanulirrccpe oparaboh UiUii* din caresedesprindcaracrerisrici cu aleoier ikrr.qiale viegiilor, paraboli pe care, amintegte igi vitoiia, o spunea plicere Li_ cu 'rehnic".r.trorp".qiei ierrirre pan.la.pctrcceri. adesea, fiind mijlicu J "."iu"i;;ir;" a celui disprrut - Nechifor. i*"p"t"! capitolului x-t.r .opt"n^ta "t r,arca gcncrici a ciobanilor,oamenide la munte,punindu-se in evideng; "^-ri"r rri-i";.;;;;;^ Acestora ciclurile narurii, modelarea de citre condigiilenarurale . ?n lor h."gd ,;;; ,,lu1igi ncstatornicic.1 apele,ca vremea,ribditori in suferi ngica Ei-n ierni cumplite, {rtrr grijiin bucurii ca gi-n.argilele de cup.ror, ro r pi#;il-i; Lry*;;;'il5;t; gi datinilc lor de .r.r-rrri 9i deiame"ii a"'i" l" :" ::p*yllumii, ferindr-r. i. clmpic gi venind la birlogul.l or ca fiarade codru "i r. stauin fala ,."..I,ri ;-. ;i: [...], nrtr din ca cel se l"c.ite d..ant". a" p r.i"n". al" 1l_rupg1: mai adesea desmiard;9i eragi acelNechifor Lipan careacumli psea... capitolein carese precizeazi, locul acpiunii,satulMdeulxpozipia ]Prinde Ease re de pc valeaTarciului,.timpul -roamna cind N.iill;; il;;;;:; "ste "gr.pr" , dupd-asigu-rarea la locul de iernat.sunt prezeritate oilor personaj.l.;ri;.i;; [, ::.ut.l Vitoria gi Nechifor ira;"'.a.."1"r] p"n,.."-":l: personaje,r.urir.., Gheo'rghig;, gatulMitrea,preotul Daniil MilieEetc. f n roman apar numeroase des crieri naturd, de aspecte caracteristice anotimale purilor: roamna' iarna,-primi vara(de exempru., mo-.nr.il fr.cedent J"r..p1ri.i; osemintelorlui Lipan ?n ripa de la Cruceatafienilor), in Jrmonie desivirsiti cu starcasuflereascr eroinei.la plecarea a vitoriei pe d*-"1 hi N;"hif;r, ;ii,'';]';; lii (hotirirea ei provine din dragoste"p.rrtru^r"og-;i pentru ,a*erj ,"-i-fril;;; ra, soarele strilucea; p e misuri ce perunde in iniern - drumul f"pt"; .riiri""r. _ vremease inriutiqe5te . cu cit;e apropiede adevir,de locul crimci,naturaseprimenest e, aparein r splen , ctoarea drn primivari, de aceea er suferinga vitoriei .rt. Ei ,fhgieto".". f)e scriereaaparegi in reali"areaportretelorfizice gi -"i p.rro"";ao. Necbifur,,,omu l cu ciciula bruniirie.., ,,merterla vorbi.., .r" -or"i. "r. .hip";, .ri _.rrr"_ neagri,,,groasi, adusi.a.oali[...] inf;gigareindesati spitoasi...1tr gi vltgrra Ltpln, cu,,och_iiei c;prii in careparci se rarfr ng.n lumina castanie a pirului , erzu dugi departe", ,,Nu^mai erat6,nira, aveao fr'rr-.rr.g. dar neobisnuiti in privire. ochii ei pluteau ca-nrr-o usoari ceaqi dor,.rlg.rr.lo;il;t;t in ;;;'fr a"_ te in cirligage". Acpiwnea desfigoari prin interferarea se planului retrospe ctivcu cel al prezentului narativ, dimensiunea iemporali gi.cea spaqiale-este l" d.sf;gurJ;;;;; nimentelorparticipi .t r-".o"rdpersonaje, deiipuri diferite, i"r "to*l "-pie, utiiizeazerc,ar" modurile de expunere naraliune obiectir.td : (pove stire persoana III-a), descriela a rc, dialog, monolog. Intriga-romanuluiconsti in hotirirea Vitoriei de a refacedrumul birbatului ei pentru a afla adevirul. De sfd;urareaacpiuniiincc.pe pregitirile cu Vitoriei p.n;; J; I L mul ,,vic1ii itl nror1ii",la capatulciruia, sivirEind ritualul tradilionalal inm or;i ili igi demascaqr, mAntirii-cci rioosrt isi va eisiiinisteade veci,iar crim inalii,demascaqi, vor primi manterii,'."iripps;ttigi g;siiinigtea de iniqiaticne cesitipurificarefiz-ici gi su{leteasci, pedeapsa. Acest drum sim6oLcai seinchini la icoanaSfinteiAna, de la care ic.., .roir," mergela minlstirea Bisiriqa, douisprezec. posre$te Ja primegte ,,sfar,., gi de la pirintele.Visarion, Y.1t: i ;i nrg. lasala ur Srrla vinzindproduie, aslgura gosPoqarla, lisati in grija luri Ul"ii ,recesari'drumuirri, CUri banii necesari drumulut, lrdnzdnd Prgctgse)asig urigoqpodaria, rrgaului Mitrea, pe fiica sa, Minodor* 9i z.tt.." acesteiale duce la ministirea Vi-

raticului. romanului estedestul de simpli, drumul adevirului estemai inDaci acqi unea la torrochear:'de Migura la Fircaga- Dorna * Botca - Cruci - Vatra Dornei Suha. Sabasa Nararorul zugrivegte locuri ;i oameni,inf{igeazi dadni gi.obiceiur i,romanul de psihologicegi chiar caracteristici roman de avenetnografice, av0ndc aracteristici gi polilist. turi osemintelorlui t, culrninan descoperirea C"pitrt .te XIV-XVI constituiepznctw.l inhumarearimigiqelor Nechifor,,,impuqinatde dingi i fiarelor" Ei deznoddmh.ntul, crimei lapr.aznicprin povesreconstituirea datinei cregtinegti, pe-attr"t,ri'"onfotrn 'tirea trebuiesi continue:voDar viaqa gi Vit oriei, demascarea pedlpsireaucigapilor' iunt".a, Vitoria il va sprijini p. ?irl seu, Gheorghiqi,devenit birbatul familiei, si conduci sospoderia. principale: Vi toria - expersonaie pcrsonaje; ln ro,i"n se perinde numeroase sufrumuseqe a intr uchipare moralei-populare: arhaice, ponenti a unei colectivitngi figa.de tradili e, isteqime, dragostede adevir'^devotament h.r."r.A, dar gi fizicd,, de intuigie ,mai p.resus toatedragostepeninq.l"p"i.rn", silpanir.d. ,ilrr.,renacimte, dispir ut, este.Prezent a!s.ent, u; N echiforLipan, degi in tru so! ;i credinqa Dumneze Anastase seiundoie,Gheorghili, subprefectul personaie pe rot parcursuiacqiunii; 'Brl-.i, pirintele Daniil, do-nui Iorgu Vasiliu gi mai alessoqia cucoana acestu ia, baba Maranda,negustoepisodice: personaje Maria, b"litrt", Bogza;i Ilie Cuqui ; ucigagilor' rul David, Mo; Pricop,sogiile vieqii,aduceo din RomanulBa6agwl)1ns pirat ioi.lor, dar mai alesdin cunoaqterea esteinonumental,o adevirati monografi e' vieqiigi a mortii, viziune profundi oiepii r.urale,impregromanului consti in aceastiztizinneasupr-a Origi"alitatea "iri." miPaleologua descoperit.elemente mi tice. Criticul Alexandru nattde'semnificagii L)strts, zeiteiIsis, care-gicrutl s ogul,.zeul : tice egiptene Vitoria ar fi alt[,ipostazda ainllgat in soareori a c urs pe o faceVitoria (,,rrebuiasi afle daci Lipan_s_.g" ",iHorus' apa'),ciinele Lupu ar fi Anubis, Gheorghigi^ constd,ii arta nd'ratiad,arta portretisticdqi mdi esspecificitatea D" "r.-.nea,Nu trebuieneglijare stilistice:fraza stdovenianiest e particularitigile tria descvierilor. ampli, are un c racterceremonios' ^Criti" .rl George Cilinescu observa:,,Acum suntemin Dacia,in.teritoriul munIntriga roma nuluie antropologici'In virtual renesc oierilorila punct de plecare. in ciini, m igreazi in timpul anului calendaristic, pirrori, tur'rne, teatranshum".rq"i, int ru vesniciefixe' Caciurar. de p;gutregi adipost, intorcindu-r.'i" *.tttt. la dit e zul din Baitagwle, in punctul de plecare,aceladin Mioriga"'

a' lnviqitor. . adjectivpropriu_zis. Metode Siproced.. .. analizasi sintezafonetici. d. strifund. dezvoltarea a capacitijii de receptare mesajelororale gi scrise. ascuns...kncimid. 2.adjecdvpronominal nehoti rir.i tI c ircumstanqiahoe cauzd.yicine.. a a a ^micS ora: dimin-ua. Oo si rispundi corect la intrebirile formulate de cadrul didactic. direct) rarronul nu era o.conjuncgie coordon"t o"r" .pronume nehotirir.ii . Lonstruclla exclamadvi are valoaresuperlativi. 02 si recunoascilitera de tipar gi de mini corespunzitoar esunetului I in pagina din Abecedarsi in alte surse..iliterelei de tipar gi de mdni formarea de priceperi gi deprinderi Tip ul lecpiei: Scopuri: deprinderii de citire corecti. divin..:'*o'" ' lantastic -. 3' a lua in serios. in ritm propriu. sfAfi: ceresc...i _ propoziqiesubordona_ {. si citeaJciin mod corect.ilustraqii.. tremuritoare mi.interjecde. qia.pe O..i. 4' . tablou .l rnisternrui: nepdtruns.i. 133 c. video. . si pronungecorect sunetu l i silabeqi cuvinte in care se afli aces[sunet. a o lua inainte. a-gi lua cimpii.. a serua de ginduri. a-gi rua r4'Yu'ucrsi E Yr rs..ee: euristici. cuvinteledin coloane.j _or_ir.Iul Subiectulal ll-lea A.^.11. a i se lua o piatri a"p.i:iiffi.1"-.. 05 si scriecorectlitera I gi celelalte Strat egii didactice .r-rr. 3..r'vrvzrrL propoziqieJuuu subordonati circu m_ stanqiah de mod.oarespera. ci-9tig lorerie.cum cu razeleei albeluna nu micgoreazi" ." pr.i la sfirgitu l lecqiei Obieaioe operipionale..mai tare .. Vor displrca cauzeleale ciror consecinqe suportim atit de greu' 2. Mijloace de tnvdydm knt.. a seschimba:a sepreschimba. tot . cirqi de pove.. 1i (mai mai) * adverb de mod. un la (subiect) 2. sacru. fluenti. a a serransforma."?hplement pe a. lngelegea Subiectulal III-lea l. (nu me predicativ) .t. Proiea de lecpie Model de proiect pentru clasaI $coala Aria curriculari: Limb i gi comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini Proiect de lecqie Swbieau l:Sunetul. nepdtrunsului _ substantiv provenit din adjectiv.exerciqiul.. O.formar eadeprinderii de scrierecorecti.. (nume predicativ) ln domeniul medicinei eracineia.etntuneric.. ad. caseti audio.cici eu iubescri b"r" . lexicalgi gramatical.a lua pe nimic.jucirii in a ciroidenumire se afla sune$l i in diferite poziqii (iniqial. ahora .. o .propoziqie subordona_ "cr' rI circumsrangiall mod.. un perfectci fusese cobai. profunzime.dezvoltarea formareadeprinderii de exprimarecorecti fonetic. B. adincime: afund.i. rispundere^a.. i"i"ra..rc. scidea. .demonstragia.ce-ine-nqeles" -propozigie subordonati atributivi. litereinviga teizolat in cuvintegiin propoziqii.in ritm propriu.: .regte... Acestea sunt probleme greu de rczolv*. alfabeta r. a-9i lua tilp{iga .Pe baza modelului invigitoarei .plangecu imagini gi cu litera i de tipar gi de mini.fr. a1i Iua nasurIa purtare. expli caconversaqia jocul didactic.!:j::l..substanti Agvrea si-ntreb cinev inr""-ie tff tr. : :. in_ tt4ne cdtd (zare).ti g. ."ina gi nopgii. . .r. elevii vor fi capabili: parcursul. taind.. la sfirEit).in in terior. pi .op"l"tiu. 1' cimpul semantica. Cl asaI Data. l. O. le 1.' de .

rlllt"rrl si contemple 2/ piscurile muntelui 9i sd.pe M area Neagri.propozigii subordonare subiective. .i P: * propozigii subordonatesubiective. r/ .4' Era-linistitor 1/ si asculgi muzicdde Mozarr 2/ gi si.asculre cantecul pisi_ Pz .visezi o croazierd. * llll i{ft l\.

Ilralii Grimm.joc didactic: Iocul didactic'. copiii trebuie si Persoane Scenariul lectiei ObiecFltnpclc /Errcnimente tive leitici / didactice oPeralionale Conlinuturile inviqirii Strategii Evaluare 1 2 fr l'""'"' 3.poziqieiacesruia cuvrnte eonversatre eunstl^X anali'2tr sintezi.togi ne[rca . se realizeazd.metodicc dtn Lfierat. .. Denu. pirjjgqS rnva[aru 5 . Albd-ca-Zdpada. pra aveatrei ie zi".ltrn C. antmale.frontali.e. cdror al rum.realizarea climatului educational di n fragmente de ImaSrnl. Anunfarea titlului lecqieiqi a unor obiective l.tyd pe-ntru..ndinipd claseletIv deFloricaMitu. imaginile unui animal. I 2 3 4 5 . orali mefte llort. al eunor personaje din basme cunoscute. conline sunetul . Prrn asamblare.te.Gr. Capra cu trei i ezi (a sevedeatextul Eiindrumirile.r l Bibliografic: . .:::" r. Rezolvarea unui puzzle sau . Completarea unor desene a ciror denumire conline sunetul I rnstructal pregitirea materialului didactic.. "Car Identificarea sunetuluii in 9i a.cgi mict An t-ologie tuxtecomenta. Serejine din enunt o propozigie. desene in complete o2 r Pronunqarea scrierea qi sunetelui/literei i . 2005).rcangi. FiumanitasEducaqional. de pildn. de tnsopite su_ de gcstiimetodice.

rriorarrta. animale. Alcituirei de silabe 9i iipar 9i de mini I cuvintedin literelealfa.pregitirea. mini ..I prr acestea I I .conversaFe I .benzi decupatedin de tipar I .' ] (I.frontaii.l ol o3 delimitarea cuvinte.al{abetar . la tabh qi de fiecare elev in banci I ce din cares e com.observare I explicagie.purele) .exerctltu . Formulare de propozitii * exerciqiu I cuvant: E Purerc cu acest I I iau t Reproducere versuri de . Intriirea literei I de l.plan$ecu litere de I litera de tipar .fie eui. congin su netul.nstragie I exercrtlu I o2 ' Intuirea imaginilor din I Abecedar II 'Ghicitori.exerc tllu . Citire p e sirite.rul I din.Cui ii pare de alulvaleI deal?" Si valea I ' (Iepurele) sau: I . .tului I demo.propoziqie I oespar[lrea c uvln. Core lareasunetului cu zrare I .. Actualizarea regulilor I prrn exerclqll rnmugchilor cF'lzire. de exemplu: . care persoane.i grafice I I mrcl al maln[ r Scrierea tabli la spuni cit mai multe cuvlnte.unde sunt desenate I graf i. Citirea in goapti a .scrierii oe . Fuge susde umbra lui.telor in silabe I pronuntarea sune. .qi elementele betarului. .a tehnice.d*-orrrtr"qi.Fie mare. I . adecvate imaginilo r . r Simulareascrierii . oenumln de flori. . Seintuie$te I Iiterai mici . Recitire acu voce tare a I cuvintelor din coI loane coloanelorde mai multe ori .illgol n treze rmagrruIe Abecedar conversaqie I I I . selectiv . observare orali euristici conversalie ghicitori caresi.conuersagiepebaza coloanelorde cuvinte . ] ror carecontrnsune.

Antologie d. Scenariul lectiei gtapcle /tsvcnlncnte Modelorientativ de proiectpentru clasa II_a a Ariacurricuhrr. _ obiectiae operarionare.activitatefrontali.c l qi cu litera x.terea literei de .lnchcierea s$ivirifii/ lecgiei o4 .l gi la sfirgitul lecgieielevii vo r fi capabili: O.Ion Creanga:Capra cwtrei iezi. pe grupe. apoi un ri nd ..de exprimare orari pun. achizigie de informagie it!".in scris.rormarea deprinderii.exerciqiu trei litere.dezvolt area denrinderiide citire corecri. in ritm propriu.i si pronunqecorect cuvinte cu grupurile de liin terece.. O.c onversaqie euristici. Conversaqie inchede lere r Tema pentru acasi: . .explicalie .iprocedee. expresivi.. . Humanitas Educaqional..e.Alexei Tolstoi: Cbeipade awr.dezvolt rrea capacitiqiid.fruenri..c1ul pro..cuvintelor tul/litera i Scricrca lit.. ..cxcrciqiu . si citeascicorecr. planse.tilor de Alexei Tolstoi (I) le9ffi: in lara ro rmareade priceperi gi deprinderi.PetreIspirescu: . de o...scrierealit erei gi a denumirecontinesune.explicatie. .etexte comentate. Pungwtacu doi bani (vezi textelesi indrumirile metodi ce din Literatwrdpentrw cei mici.decupaje din revis uPar te pentru copii .1"'il"r"jrrtui oral Ei scris.5.explicaqie r Sescriu cuvinte . Bib[iografie: .FraqiiGrimm: Poaegti. . de ve_ dere fonetic.r. Strategii didactice: o Metode.. si idcr-r tificc tcxtul literar ."'*..:p?. .joc de miscare o Reluarea scrisuluicu alte .demonstraqie r Moment de relaxare .Clasele I*IV de Florica Mitu.i J..p roblemalizare. respecrand semnele punctuagre. didactic.: joc . . . .casetiaudio. $coala Disciplina: Limbaqilireratura . O... . lnvigiror Clasaa II-a Data Obiective operanonale Proiect de leclie S11b. tnsolite de suge stii metodice.joc didactic sau .$1r.flllnt. individuali. Bastne.i expresiv cel pugin o unirarelogici .. exercigiu.ilnEiG evaluare formativi individuali scrisi orali C)1. ljeedbackul o5 6. Asigurarea rctcnfici gi a trEnsferului ol o2 7.ri*ir"i. gr". .:::f*'" . lexicalq.. pebazacerinlelorformulate. si citcascisclcctiv. si formuleze corect. cxplir. Grddinipd .. siluetede perso naje etc.r.pc bazareguliiinsugite.t.controlul gi evaluao Recitireacoloanelorde r ea scrierii cuvinte din Abecedar r Recunoa.i^iii. Mijloa ce de tnadpdmknt:pdpuqa Buratino..ilustragii. instructaj.... si explicesemnele puncruaqie de din text.joc de miscare. 2005 ).cite o propoziqiecu cite unul dintre cuvintele identificate.cscriercir si unclrcuviutccu litcrd nlarc. O./ colode cuvinte reazd obiecte a ciror ..joc de ro1. corectsi expresiv.citirea c oloanelor copiii desene azd.. iil.

Prezentareaunor ima.scrlsa . .Personare -t se care reDrezrna oecor ctrn Dovesil cunoscute cu Personarele Potrrvlte sa u : .elevilor pentru Ieclle .srluete cle cute . or si reqini core* numele personajelor din text ur lirerar: leidci/ didactice Conginuturile invilirii Strategii Evaluarc 2 l..Planse.joc didactic IA .Realizarea climatului . Momentul organizatoric !.conversatre .'pe banainsugirii/ingeregerii conqi nutului "or..pregitirea materialulur dr dactrc 5 ... .cle gini din povegticunos.exPllcalle . o.indiv iduasr autorul tDe Daza rnregrstrar[ auoro. t. O.conversalre . si foloseasciin exprimarea proprie cuvintelein sugitedi' t"*r. Completarea unor plan. si rispurria la intrebari. Si recunoasci povestea .orali gistrareunui basm . Captarea atentiei 3 4 .pregitirea .instructaj educaqional .mlnrexPozrtle .i textului literar. -in dividuali .pe bazacuno$dngelor insuqite.car te Penffu coPlr .casetiaudio cu inre. Verificarea ' temei scrise i.

lormatlva .formativi (Pungula cu doi lani) (t'unputa dot banil rnoriecintccul cocosului uctrdirr mc1 7 J 4 5 blFeedbackul o7 o2 t.frontal leze oln manual: .qJt. . . Dirijarea lnvlgirii o1 toaPti .rl 'rc. .pit -l fix .dulcl . . Elevii spun propoziqiiI care rimeazi.exercitriulde citire orali retind numele persoindividuala in . r Se explici cuvintele.cz. .frontala . Citire selectivi: .formativi desep". incheierea actil' vitiqii/lecqiei I .si citeasci corect si expresiv textul. 03 .galbeni.exerciqiu multe cuvintecarecon.d sunt I t...joc didactic I persoane care conlin I grupurile de l itere ce. ]. i"u.exe rcr$ru acestea lr secerecoplsr ilor sI le scriein caiet^e.si explice semnele de sr PUnCtuatle ortogra_ tla etc.formarivi mod conEtient 9i si. de exem.preJdcuti. Copiii spun nume de . An u n g a r ea titlului leclieigi a unor obiective trei iezi jE Ion Creangi). 07 I . I ..orali: . .CiteJteformula de sa.linx.rniracol: .se ..licerax:cincil *Pang[c.".Ci tegteceeace spune . l .dx I etc.si identificecuvintele necunoscute: . . Copiii spun cit mai I . cl .qin grupurile ce. .exercrtlu lut ! .si observe.Citegtepropoziqiiin! terogative .conversaqie euristicd ..explicalie tormuleazi propozigiicu .individual. Asigurarea or' ouI reten{iei I 06.i.culo. Citiva eleviprimescbi.oPlnc. . I I I I I I I I I I I I 01. uldmul cuv AntesteI gru.si an alilntultlv lmagmea .sd recunoasci personajele textului literar .. .Citegte toate propozitiile excl amative! I l. .Id"pi"i 4.individuali . I I 8.scrisi * individuali . . ir (x) .vrclean.I .frontali najelor.orali ..plu. . Copiii citesc cu vo ce .vulpeacu voceapreficuti ! .orali .oral si citeasci'textul in . r Textul In lara Pro5t'ilor de Alexei Tolstoi:' .perechi gruP: Pe _ .carecuprlncte acela pul c4 sau.exercigiu de citire tare cel puqin o unirate lo q lca .

.joc didactic seitnri suflitegti. incheiere . CoPiii . llI loral.o. Elevii prin mirebuie si redea staresumici respectiva si fleteasci. individuah formativi .re ciieascitextul literar cu ate nqre.exercrlr u.o.. o5 o6 o Li" se cere copiilor si . Copiii caren-au primit sunt .r e t r anscr ie doui enunquriexclamative. Persona.Ce vrea si faci Buratino ? o Citire selectivi . 08.De ce creded civul. ci qi lirera"x.conversadre Tema pentru acasi: . apoi formulez e propoziqii.Citesc gi scrlu enunrul carele-a plicut.exercltlu ..exgrciqiu rispundi la urmdtoarele intrebiri: . de Citirea 91 conversaqia -..scriu cuvlnte care contln gnrpu:-ile ce.Ce l-a sfituit vulpea? . oe .Care sunt personaiele din textrll literai? .conversatre pea-aveavocea prefdcuta i .deseneaziun rnctragrt . Copi ii citesc gi.spectatorii" bilegel careaPrecrazPfr naPtauze saunote lnterpretareacolegilorlor. ^ nate migti/capete de copii careexprimi diver. .De ce Buratino seintorceabucurosacasi? Cu cines-aintilnit el ? .

. .lfleze On si identificesubstantivulin diferite conrexre. in . . linigtesc r.ipugin o unitatelogici.nescu: "*. b) li se cere copiilor si spuni numele persona jelor: Paulina Cocea. $tefan Lwc hian rispundi i"itJi.!'. -----' * Substant ivul.rl. numir ul. diferite exercigiide citire: in lant. Sele ctarea textul litedin rar a unor enunturi care cuprind substantive.. induiosare (diferite stir .I].la. Audilie: un fragment din Rapsodia 1 sau din Poerna rom6..'..ituagii de comunicare.... Formularea mesajului pe baza rispunsului la intrebiri. .. elevii trebuie si s puni ce exprimi urmitoarele cuvinte: lacyimi. Aplicareacunogtinqelor insuqitein alte contexte album cu reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian Petre Comarnescu. tn.iti i' Jir.'iltlirr. fluenigi. operatronarert'pe parcursur.i d 1'ruolt"rca f. de parre Tipul lecyici.i I a-sfir$itur lecqiei eleviivor fi capabili: ().iculari: Lirnbi qi comunicare Fis. i" textului definiqiasubstantivuluica parte de vorbire ". parte de vorDlre .r. Captarea atengiei subiectut . .rul pebazaexem plelor :l.nund 9L llmP ezesc oclif (substantive comune). $tefan Luchian (substantiveproprii) . ()o si scrietext e date -od createp. r)t't('cItae "^.I. O bservarea unor reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian .rir."i"'l3iiiir. Florile omeniei d ePete Comarnescu .i. ProPozlgle .\t'tlturi : dcz'u'lrarca canacitiqii de receptare a mesajerororale scrise. conversatie exercrqru exerci giu problematizare analizd.."...i*Lrr*c.Strategiididaaice t'. l. t'r. .i". . selectlv etc..expr . a1. . l. b"r"-r. .. r Ar i'r t'trrr..or. Formulareadefiniqieipe baza e xemplelor care ilustreazicaracteristicile acestei pirqi de vorbire: felul. .r. George Enescu. sircitcasti corecr. Dirijarea invilirii capaciuiiid. .sr Morlclorielrtntivde proiectpcntru clasa a lll-a t 5 T $.crimi.Ftgrite tccpiei.!o'ili:r* vorbire. Substantiaw/.ror sau cerlnte (repere). bwcwrie. Florile omeniei dePe tre Comarnescu (consohdare) . . Anunfarea titlului le4iei Ei a unor obiective 5. conversaqie conversatle eurrstl.. Exemplu: a ) .or". mixti.nd de GeorgeEnescu . li se cerecopiilor si alcituiasci propozigii cu alte nume de persoane sau de animale care si aibi diferite poziqii in etc.r. .l"rteasci/si or o2 or .i"r.ce.erauhcrimidebwcwrie gi induiopare. c)q si folo seasci.irnbnpi litcratura romini 5 lnviqitor Clasaa III-a Data.'.

Cuvintu l . de completare .. ' o Actntitdpide invdpare.fise de cu ". fige cu citate.'rr. pe gmpe. . ochi (organe ale omului). inirna.ri din muzica lui Georgedr. di{^ii?!.'"!gr:::ri:'..$tefa.conversaqie .'iiT.formativi rativ . ' Mijloacede inadtdmknt: arbum/r.Album de reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian.elroduceri dupi tabrouride $tefanLuchian. anatizasi jocul sinteza. frontal. exercisiul."ra.pregitirea materialului didactic ."r.Pcrrecoma rnescu. nir"uTineretului."l.::::. inregistri. exerclul: . caseri. P rezen tareatextului na_ .individua.r.i sufletegti).au forme pentru numdrul singulargi plural.auorlle .rpclc/Eucni-". . .". B ibliografie. LuJl"i.1960.tl'euristic i. elevii vor descoperi cd unele cuvinte denumesc obiecte. .parte de li vorDlre ol o1 o. individual. Bucureqti. o4 Et.ti uit"t"ina.rt" lcctici/ didactice l. Momentul organizatoric Verificarea temei scrise nRealizarea clirnarului educagional .

prieteni q. Scwfipa-RoSie.tx.oacanyd.i "l I 2 Lo. risfoind cirqi din vechimegi sehrinea cu lapteleunei caPrentmiri."te-o ripise gi pe Dumitrana.neagul acesta z . r Li se cere elevilor si . Ci el cind veneaa fura merel e. denumesc uneleculori gi le folosescin colorarea unor desene (realizatede elevi la lecqiile educaqie de plastici) o Se rezolvi o fiqi de activitate independenti: Fiqanumirul 2. I 5 Adrcsa: . cile substantivului: felul. ju cdrii.. .tteu . i. aciuatdpe lingi el de mulqi ani". ..joc didactic spu. lngeleptulsta cufundat in acelagi piriqiei ginduri.descoperire: elevii qiu de completare: Fisa ingelegcara cterisrinumirul 1.Asigurarea retengiei 8. o5 o6 . Pdwnasul-Codrilor) Vocabular .exerciqii tii/ textecu urmitoarele substantive:Bucurestt. o Tema pentru acasi: explicaqie Fiqa de ictivitate independenti numirul 3. de creagie o5 o6 6. b) Scrieforma de plural a substantiveloraflatela numi rul singulargi invers: forma de singulara subsmntivelorla numirul plural din tex tul dat. Fdt-Frumos. .Lupul ii spuseci eraimpiratul pisirilor..Demult. mo.:ir. Formulare de propozi.a.'. numirul .ll ANEXA 1 fusese cirmuitor al qirii' il izgonisedin fruntea im...nicit mai multe ins usrrlPotnvlte obrectelor denumite de urmitoarele substantive: chntec.Lwpwlcel ndzdrdvan) ANEXA 3 Ffuade activitateindependenti numirul 3 Temapentrw acasd judrii. (Petr e Ispirescu. a) Formuleazi enunquricu urrn itoarele substantive: din b) Completeazi tabelul dat cu substantivele textul urm itor: Substantivul Felul Numirul rirl ffililliilliiliiiirll . Audilie Numirul ANEXA 2 Fiqade activitate independenti numirul2 din a) Transcriesubstantivele textul urm etor. precizind felul lor. Completeazd tabelulurmitor cu substantivele punctate: scrisein spaqiil e Substantivul Felul r de ffansformare . (Victor Eftimiu. u. de identificare .a. Un exemplude exerci.'.adunapIsirili celemai agerela zbor gi cu elein stol veneade le culegea".lncheierea activitlqii/lecgiei o. mknd. povestire.Zoica. ioo e. catete. Se desfigoarl jocul di.joc didacticFrwmudactic Fr um u sepe cwlo a seyea culorihr: elevii rilor. Feedbackul 7.

Texrul narativ Frarn.tatdl Calitatea: elevla . Proiect de lecqie Model orientativ de lecqie de Limba qi literatura romani integratd clasaa IV-a r Unitatea de tnadPare' pokr de CezarPetrescul 1. wrswl . Delimitarea textului in frag mentelogice.mama . domnitor.: ckrmuitor = conducltor. Ffuade activitateindependenti numirul 1 FiSdpersonald o Completeazd spaqiile puncrate: Numele elevului Numele pirinqilor : .

. p.Mi-a spusel.:l ii expresiv..Da. .rtit cum n-arecirqi 9i eu i-arnflgiduit si capit ! .trd.rc n c o n . de unde stii mddluqi cd n-are:itlt ? lui la un afigvechi al circului.i plural. ma intreb.Am ficut riu ? i fou.cu desenul Fram".t.arcursul la sfirgitul lecqiei O. baza conginutului textului narativ..puqine) funcqiede nivelul eierrilor.agia specifici dialogului pebazaachizigiiloranterioare.ffi l r l(ccu'."ti. r" po"r" schimbalocul ad je"ctivului.e ba-za anumi toi . 'l'ipul lec.Asta-i tot? . aflind.Citiqi dialogurile! .lorp. Dupi cirireafragmentuluide mai multe ori. .n-are cirqi ? $i.de j.Mai estece vacu dinsul. elevii vor fi ajutaqi sefamiliari.rte expresii gi insuEite."t" .rrr Cezar Perrescu.esf:.. trebuie gis ite adjectiveadecvate' antepussubstantivuluideVoiionti. Alte activitdpi de tnodpar e: . O. De data asta.yeoPera. mu lte sau mai.r spaqiali v @ dcrcrrni'anqi lo'.Bietui Fram .Foarte frumos pentru el ! Am vlzut eu ci ar e o privire de baiat degtept.rrbrr"n-r-i*l dererminat. Aceasti unirate de iivlqare se poate d. in temei'icia achizigiilorcogni .. 2.. ih 5-6 lecqii(mai ta$ura trtit. mi-a . 1 rePrezen.. tri.1 adjectivuluicu substantivuldeterminatpe bazacunosti' :1.o. O.i. p a tr la ll qi tcmporali u b sl r cm p oral l ar acqiu'ii ai ac{runl l .. p. r [)i a logul c a c lc n.Delimi taqifragmentele fiecarefragment! .mixtl. qireato M.fostului profesorii flcuse mai mire plicere. p. foarte bine. 4.r i. titrgnLt . din textul literar ! . ge -o."i1o"t" "orrtinrr".Cnnd m-am mai supiraf eu fiindci vine cinevasi-mi ceari cirqi ? 3. t3 explicepunctu. J' (lornunicare temaleciurii s aua unui specracol .situri morale..'fiind termlnat. .".t .i.Grozavii mai placelui s[ citeasclistorii despreurgii albi gi desprecilitoriile la poli. Pe d. dar nu are cirqi.. si elevii vor fi capabili: f)-biea.ca se giseqte polare'" expediqiilor urgilor albi qi toateperipeqiile un biiat dornic sI cunoa sclviaqa Scenariwllecgiei sI . mir de ce mi mai intrebi ? bunicule! . de la circ.iei: .*J "."?. si identificedialogul ca elementcoistituti. o..r. foarte bi ne.sdtun le celor doi coPil. " Ot si identifice crisituri fizice gi morale ale per sonaj.Ei ? Ce-i cu dinsul ? . o.s ti tr" l ti v t. (Pc. oare de la mata.curriculumextins)compunere narativi cu dialog.t t.u t""tul pI bazaurmdtoarelorintrebiri: textului literar ? 1) Care sunt personajele 2) Cine estePetrug? 3) Ce a ficut Petrugde dr agulursuluiFram? 4) Cum obqinePetrugcirqi de citit ? 5) Care esteatitudineafosru lui profesor? din 6) Ce invdqaqi acesttext narativ? .Mi-a pirut rlu gi mie.la numirul ..lilfr. -r\' iElevii vor iniria urr dialog. sa citeasca fluent.n-cat. Spunegicitmai multe adjective .Povestiqi .Ne uitam "*attdoi pe unde o mai fi a cum?" ["'] Pe urmi.eper"/cerinte.Ce anume? .Joc cu sonaje:Petruggi Fetiqa pirulbalai' la alegindu-sealte subsrantive celetrei genur i. Pentru realizarea acestei unitigi de invigare am ales din textul litc"n?r"grn..iand se-rre led.trasituri fizice.'rr.grc'rcav LL r r r r r r r < u r yr ( r . .Numigi perionajelecarediscuti ! din dialogul lor! des prinse . o.r.:yl::acordul qelorlnsusl te.. crrrri. si formuleze ideile principale. r [)crsonajrl litcrar .ziceael-. bunicule! = Cum asra. . 9rr si redacteze compuneri sclis.M-am temut si nu te superi. Acordul adjectivu luiin gen qi numir .i.Identiiicagitrisirurile acestorpersonaje.. pe bazacu nogtingelor insusite."' or si povesreasce textul citit. folosind in exprimrr".r..rtru cE .Ai-fa".Grozav l-a mai amirit pe el tor ce s-aintimplat atunci cu Fram ! . ..lionale pe p. . si identifice adjectiveledin enunturile careinfigigeazd.Buliculc. t. prezinti"mo mentul si locul acqiunii .:::f. dc evaluare. ". mai gii rnintcpe beiatuldc lingn noi. i rl u n u i tc x t n a rati v.ir.rp".. si delimireze textulin fragmente logice p ebazaideiror principare.drr". din se ara taqicidc adio? . . inqelegindcontinurul textului narariv. Cu adevirat. --' 9to se inigiezeun dialog oial pe baza reierel. si recunoascienunrpri.).Alcntuiqi planul simplu de idei! potrivite pentnr urmitoarele perdidaiic.multi lume din oragse perindaprincasa lorsi capetecirqi de citit .

nepoara fostuluiprofesor."Pirdllr ytIl-1r. ursul polar de Crznn Pnrnsscu D a. nu-l uitasepe Fram. una gi incepeJalta. mici'si pe cu n.luind povesrea departe.-. urmi. Iar a doua zi povestea mare aprindereprieteniror ac esre cu peripeqii.departe.siretlicuri. [."1 polare.. Fram. ^.rnrr.1.. perrug.] albr9rdespreexpedigiile ".beieqelul ochi sclipitori . or r" in toatd legea citit felurite la cirqidespre urgi 2' Fetila cu pirul bilai gi cu ochi albagtri.in oragulsiu.seqinuse cude ^ vint. undeva.uirrorrr r.. "rrr"rlor. .lfutu"" cltlt. seinrorceadin nou la celepe care Pe le-a mai -.tive gi a deprinderilor format. cu gi cu n asulcirn.t. Vorbise cu bunicul.

rr l dc - ln jocul rol^,P:-" inrerviur", doudpcrsonaje, ccre ,,rcporrcrur., ,,inrcr E i por infiripaun diarog clcsprc rccturi, rarguriif .*r*'rol.i"..i'r i. l:"]l-lif ': a. u c c lr c $. ,;^,:::f_:.? p'reddrii-inrdpdrii unui swnet Sia literei corespunzdtoare rcnrru r czolvareaacesruisubiect,vezi restul 2, subiectuial Ilt_lea, itemul 3. t tn senstarg, iaatuarri'i;ir^ii'r";;itr;;;;;;',:d*"riirod,rr.to, , caremisoa_ r! narura ginivelulperformangelor adnse ir."ii"i"u"igo:rr, a. misurain cererczuhate le invigirii sunrin concordangi ;bi;;rili;.a;";i";;i";;;;, ^pr"riazi ; furnizeaz f' datele necesare vederea in ra"prall ."r";;;i;;"" deciziieducaqionale ( Adrian Stoica, aluarea.p grr rulri rilo;. Er D ; i;,; ;;;; i; p racticd). ; Evaluarea intereseazi deop"otrivi eriii, p;ri"6 i; .rar.i; didactice. Evaluarea influenqea zi ?nrrigarea. .rr"irr"r. r. idfor"r. etod.e lr, tradipionale care gi-au dovedit valabilitat.", prot" ,.+, pro[. or"i";GiJb;- practice, qi metod.e ca alternatioe comPlementare,-p....robseiaarea sistematlicd acomportamentului elevilor, inaest igaiia, proie i "rr"fA:irt, autoevaluarea. lvre[odele ffadtponale vor fi metode de "ii evaluare frecvente, in ciuda unor dezal' l) ezaaantai e/aaantaj e,areunei metode trad.igionare de eoaruare qi cu rezultatelor ele-vii pirinqii; - comunicarea discutarea 9i constatate. pro icctarcaunci strategiide ameliorarea deficienqelor gcolar carerelevi, periodic,. p.rogresul t. .pti.? tuste t";;;l;.f"ie formatioe (finale) adminjs,,"..i". conri nlerii activitiqii; testesimative ,i .fir i..JU'""(ri ciclu de inan-gcolar, rfar gir"l r;.i t.rioade lungi de instruire (semestru, ;r;;i; in carese evalueazi ini giale ." p.i'.r.ipal scop,rlt"r." elevului; reste A;#;;t;i "" p..iotttt"ntilor i nainteaunui program de instruire' nivelul -in diversi tipuri de itemi. Iternii r eprezintd, sensrei" oioU"le scrisesefolosesc pot fi: r"a*i.ot"ponentele unui ins trument de evaluare;aceqtia - simpleintrebiri; - un enunt urmat de o intrebare; gi - exerciqii probleme; * intrebiri siructuralesaude tip eseu. lirg, itemii rep rezinti ointrebare,.plus.rispunsul aqteptat. ln sens sau Orice iteni t esteazdun ul mai multe obiectivede evaluare. gcolar'Din.acest are Orice evaluare drept sco pmisurareaobiectivi a progresului n9 pot.asiguraobiectivitatea pun.i J" u.J.r. i temii sdmiobiectivigi cei subiectivi Itemilor obiectivi li seobiecteazdporepreze ntindun dezavantaj. in notare,acesta sibilitateaghicirii rispunsului corect. rimba riteratura rom,nrevaluarea re?llizpvzinrrqprs 9i ]ti'iii;o^rl discinlinei se bc orale gi probe scnse. dr:;:r!'":3fii[ffi:r:iIe instrument evaluare de pro-ieet1t, 3{q1in-ieqrpt ;i 99r99.gat TESTUL 12 SubiectulI I I Scrisoarea de Mihai Eminescu Pro.ba orald tiprizinti metodade evaluareutiliz,r,drcel mai desin clasi. prin ac eastl- probi se realiieazd.: - interacqiunea,directi profesor-elev careuneori co nstituie avantaj,alteori un d,e avantai, daci.relajia nu es productivi z re ; rlexrbrlrtatea modului de evaluare datoriti posibilitnqiide a alternaintrebirile in funcqiede calitatea rispunsului; aceastarep-rezintd aaantaj,oferind wn elevu lui suporr suplimentarpenrru r".ilu^rr^sarcinii .sprijin,. didacdce ; - posibili tatea jusiificarii raspunsului ,"prezi'te d;;;.;;;., un aztantajar aces_ tei for me de evaluare: - evaluarea comportamenruluidin domeniul afectiv;aceastr caracte risticipoate fi un dezaaintaipentru copiii emorirri,irrt..iorirrtii' - feedbacku limediat constituieu r;;;;;i i;;;;;'ffi: ln practicagcolari ,r"u"i. i-ui""i. " d

t.;;il;re tradiqionare acelea cu moderne, alternadve, scopul.ealize.iiurreievaru iri obi.;;. cu -o.aa, prin careseva orien_ ta activitatea predare-invilarein eta paurmitoare. de I'roba scrisdtrebuie.si indeplineasciurmitoarere condigii/cering e'--'---"-' minime: - stabilirea r""Lyl,"i probei 9i definirea obi..ti.,n.lor-op i,. gor"ie; - alegerea tipului de.itemcorespunzit;, fi;;;t;;i#;:i, aceeasi probi scri_ si esrerecomandabilsi se foioseascidoui-trei;tp;; ;; it"rni, of,i..ii"i , ._ miobiectivi gi subiectivi; - elaborarea adecvati. sciremeide notare (analiric i sauhoristici); a spirituali, cultural-artistici, de mare complexiRomantismul a tost o ,,migcare * "nif"rt"tintoate domeniileartei:literaturi, pictur^I, tat.;i;;;pH.*tinJ.r., polt ttci economie llltl= istorie,lingvistic{,d,rept, iilosofie,esretici, rure,*rrri. i coregrafie, alxvlll-lea pregltit ia sfirgitul secolului ,o.i"l, Drecum siin mo di, .;;p;;;;;.;tul '(preromartismul),dardeznoltatplenarin prima jumitate a secol ulut XIX-lea' culal minind intre 1810gi 1849"t. romantismului: Caracteristicile opn, obiectivismului clasic,adici primatul eului - cultivarea r"bi;;;irr""i.ri, sponaf irrdirrid.r.l,al viegiiafectirre, sentimentuluigi pasiunii,al sensibilitl qii tane gi sincere; descituqa , interioari, dorinqade evaziune fanteziacreatoar e - ,"-", nelinigtea melancolie'nostalgie'pete, p.rrdrrl"r." i*" \rirtuqigi vici i, nonconformism, penrru naruri, pitoresc,feeric,exotic,dar ;i pentru mistere ;i r"'i;;, predilecgia tl)ictionar de t(:nninologie literari, F.clitura$tiirrlifici, Tlucuregti,197A'p' 284'

rl fatttitsttrc, cxirltitrca trccutului istoric.nllionrl, prcguirca --- valorilor n aqionale (mi " 'turi, e_rcsuri, istoric, naturd, folclor)ctc.; '- extindcrca uni vcrsului artistic prill tcmcnoi, categorii atitudiniestetice si inc. dirc(uritul , P'a'); I rcs gro.rcscur, ti;;;;L;"*rrii.rfu..l, prinperson vaaje riate categoriile -a.abrur, din sociale jos(artigti -------;-''rv!r' de ;b;ilr;$qi,-...9.ro.r siprostituatc \ ana tcnraprincipale meditaqici..Prin constituic a inqclcptului, savaurului, Soar ta imaginea apoi prin rnizergi mintea.geniali, fizic insignifiant, titczadintrc' aspcctul premisadramatici a destinului omugiapocaliprici, p6etul stabilegte cosm ogonicn girbovit gide nimic,/ Universulfiri margini e este, luide feniu, ,,Ut.;q iu ig" ".tlui ln dege"tul mic,/ Cici iub frunte-i viitorul gi trecutul seinchea. gl,/Noapte-adinc-a Atlas in vechimesprijineacerul peumdt,/ vecinlcieiel in qirur i o dezleagd;/Precum Asa el spriiini lumea 9i veciaintr-un numir." - -' in cu in odaiq"siricicioasi, cu hainaroasi in coate, ,,bumbacul urechi", ,,intr-un in ta inelefacerii lumii' calculfiri'capit tot socoategi socoate",savantulpitrunde odi h: cind Totwlerapotenqialitate,,lips! de viaqi si voinli", ,,pitruns de sine.ins ugi geniali frimintd min-tea n."..1 nepitr-uns".intrebiri irridr-.trt"ie,.impene trabile intreveeternaPa99")l in care, iniunericulinceputului(,,in sineimpicati s tipanea mitic (suportul eazdgeiezainfiqi;ati d. ,,pun.r.rl de miqcare"^ Tatii ca redeclanq se Rig Veda).Cosmogeneza constituieintr-o imagineplasfiiii Imnut c.rea yiiidin in tici dominate de lumini: lDe-atunci negula eterni se desface fegii,/ De atunci gi pini astizi colonii de lumipierrisarelumea,luni, soaresi stihii.../ De itunci $i dute/ Vin din surevii de chaospe ciriri necunoscute/ in roiuri lum inoaseizvoin rind din infinit,/ Sunt arrase viaqi de un dor nemirginit". Aceasti imaginea genezei va fi reluati in Luceafdrul. A doua intrebare fundamentali al cdreirispuns il cauti cu infrigurare savantul estemenireaomului in univers.Rispu nsul reprezinti o satiri tipic eminesciandt,,Tat in lumea astamare,noi, copii ai lumii mici,/ Facempe plmintul nostru mulunoagenera-, ie de furnici;/ Micioscopi ce popoare,regi, o;teni ;i invigaqi/Ne succedem ii pe-o lume mici de se misuri c u cotul,/ Mugti de-o 1ii qi ne credem o -inuttaqi;/ tn ,.." nemlrginire ne-nvirt im uitind cu totul/ Cum ci lumea asta-ntreagi.e cligi-nainte-iintuneric searati" . Dominat de dorinqenepi suspenda Ce-ndxriru-i ai necrutetor' *erginit., orrnrl devirregrandoman,lipsit de misuri, de aici sarcasmul intreagi, condamni la neast felde iameni, societatea ittd..priqit crl cnt .r, "ia, mingilesirilucite, geniil epreocupate trecurul qi viitorul universului. Cude fericire-"i imagine zguduitor de apocalipsului,_inflgi;at.intr-o getitorul intrevede -o-eintul de joc cromari c ce .edi^treceiea la dinamic gi vital la inert: soareledeun frlastica, ca irirr . ,,riirt si rog", apoi ,,se-nchide o rani printre nori intunecogi", planetele.s e pier lumii" (metafori a cerului) seinnegreqte,-ste.lele inviri haotic, ,,i"i"p .t""r-a displrind mort gi-n-tindetrupul 9i devinevecinicie.", cafr..g61zeleto"-r r"],,Timpul nefiinqei",,,Cici in sineimpicati in lumina, principiul vital, t6tul recade ,,noaptea pace ...". reincep-eterna filosofici schoin io.ietate"^clidite pe,,dorul nemdrginit" (metafori pentru ideea i, i trAi1, geniuleste neinqeles ne fericit: ,,Poqizidi o lupenhauerian6,voinya 9i lopati de qirini se me-ntreagi,po qi s-o sfarimi... orice-aispune,/Peste.toate.o valoaqi depune".\ici contemporani i nici urmaqiinu-suntdispugisi recunoasci meritelor, ci prilej omului de'geniu.N ecrologul nu va fi tec.rttolgtetea rei, care a de afirm"are valorii ace-luia il roste;te: "[..']- tl vorbi vrun mide -eregi" "lustruire", titei,/ Nu slivindu-te pe tine ... lustruindu-sepe ell Sub a numelui tiu umbri. Iati Ba'sdvezi... post eritat.t .t1. inci ;i mai dreapti./ Nepudnd si ,o, ." ," aqteaptl,./ vrea si te aimire ?" Neputind si inqeleagistrilucirea 9i sacrite ajungi, crrLi "-o, moment).Folma definitivi eite eraborati intre ta)g--igc'"In scr$ortleI, II, III aparedestinul social al omurui superior: savantul, poetul, ia societatea careses imre.rr, .*i1", (scyisorile in I,II),iar Il^tl-*t:Tln_raprorrare /' --' fn a tre

ra'pnn contruntareatrecutului eroic cu prezentul decizut, epigonic. sctisoarea-I debuteazdcu o imagin. ,,o.rrrrri, d-;i;;;i d. luna care stimulea_ z'I meditagia infiripareavisurui,ti...r., a;" gi u,nfri ob;;;(,,Doar ceasornicul urmeazi' lun g-atimpului.cirare" in timpul subiectiv. j, Eliberatde sub tiraniatimpului, gene ralor durerii, al rransgreseazi spagiu timp, pini la cossi "ut -'.a;ir,it mogoni egi istorie umani in totalitatea Luna,. ei. ,,stiphna-mirii..(astru specific rom anrismului),a imensiri.tii,,,varsipeste_toare volupto'asa r.epr.) r" ii"t"""p: . ; tea amintirii o vecie-ntreagiscoare/D. d";;;i, Ir._r^ll. ,rrnp_ ca_nvrs pe 19 toate"'schopenhaueriana voinli de a_ trii, sursi.a'dure.ilor, irrrrins; prin med i_ tagic; Iuna,,,sandirilor "rte dand .id;;gr" ."1il;;;;;in .eterori"astrari pen "iaie';, tru a dcscopJri tainele iihe;;;;;;,'p"ter'ic siu ,r"u, fog* ori sirac,g enial "ieqii. teu netor,pulseaziaceleasi dorinqe. Indifeient d. for-" J. rrr"li" rrrr", esenra uma_ nr esteaceeasi, si,egalitatea ca oamenilorin fata ;D;;i'rr"pr . osebirere_au iegitdin urna sortii-/Drcopotrivi-i,rffi"qte -;.iii, r^zata;; g.n ;ut morqii;/ La aceragi sir depatimi deopotrivi srisoarea darcazddin srudentiei I anii u.ri;r.r.i is] {-it):il, ra,,d.p"eyr pre_ se cosmogonia indici,9ichiar ,i""o".^t,prn careva :]:.lp_1de mo_ trvc $r tragme nredin sfera poemului Memento'ii-r^ir"^pe -"ii"";"r.i:;;; rerminat in acel - irnbogiqir.. prin forosirealimbajului popurar,arhaic,argo_ -' ---'-"-.'-'*^ t IPIFartistic tic; stilul retoric,exaltat: - cultivarca precum antiteza,hiperbola , alegorias.a. "i::11,":.dee I'lxisti un ,,romantism.permanent", spirit un roman tic, ca si un clasicismatem_ Poral,dcfinite,primul, prin.subiectivism, sensibili tate, conrraste, aldoilea prin_ec.lrilibru, iobrietaie,olimpianis-, "*ir"r., l'u dor vianu aprecia rom'antismi -orr-.ntalitate. ci ,ominesc a fost in buna misuri un roman, tism clasic,intruclt cuprinde *-t ra origini, curentur ""-..o"r":l;.. ;.;;i;;;;;, romantismula apirut ia o reacgie impotriva .r"trrir-"r"i1 Jvrarere n ostru romantic,Mihai Eminescu, avuro a aspiratie crasici(,,E1 frin_ ar se'n vers adonic limba lui ca.9iHoragi"",- sni'oiu)iif.,f,; perfectiune:a creat celccinci scrisori,scris.oarea o speci.."r;i;;;;;;.iJrtj;;. fii"d Georgecirinescu conside rr ci ideea scrisorilori-a fost'suferati poetului d. Hlr"qiu (model de per_ fecg iunc artistici) 9i a evidengi"t depistabile intreagacreagie in eminescia"r"-a"at ri nI' Influenqaceamaievidenta,p"r. ir i'-^ oarea Il,incepurul poemurui rrimigin d la inccputul scrisorjilui Horr4i .air. tut....r". Pcrpessicius stabilegte cicl ul Scrisorilora ci fost definitivatin 1gg0gi proiectat in rltr ordine decit cea. incareau in revisraconaorbiri tfterare. "pt;;; rii;; ;;;i/ F;,ffii;i;; *?;rli;" !., *.lii ",, neghiobi

prin motive: motivur nocturn.r# .al doilea _ soarta omului.iaUtott no.-t "ieg.tece"/ ... verirabih mule. l. P..r.N eputind si te ajungi. au Poemulc rPrindegaptetablouri . uhimii . Ve rsurilepoemului au misura de 15-16 versuri..omul [.srrmane Drin !. . l..propoziqiesubordonati . r .: F::?:il' rnletes..O.r. miriter. niciun .a sestinge. B.2/pentrt luasestartul gregi t.gurarea se cteorganrzatotr.ritmul estetrohaic. verb .ad jectivpronominal negativ.i. reducindu-l dimensiunea medio..-r FI ficiulomulu! 8eniu. .fyllg ulit tl tehtnuiilMult mai vor atrage decittor ceai gindit.. pri" orop nn hmbajur poetic.ficcare/ n-aifostmaimult cada'sul.. .Tatdl.omenesc. nici o datd dintre celeProPunu-mi c onvenea expoziqiei 2.3/ P.1" i"rreaga " se cu care ..il. d9 urmag.i. ....... d" el!" .uo ----ttegc ianl: "r.. Eiprorrrira aa... a relua: a reincepe.. l.gindesc..] si qini la rosrul lui" .. ....adjectivpropriu-zis.. Subiectul al IIJea A.e1.l. destins.. rima imperecieati .. devenit substanrivpropriu.. cuc. cosmic (cq cm..plgrf-i:..i" ._ .. Ji-am dat banii.ogonia giapocalipsui). r . .prin. vrei s t inPiaqa vii Festivalului..ahi.propoziqiesuboidonati predicitivi..pronutnepersonal .ii vorcruta shbiciunile gi omenegti vor minimaliza mcritele.Clci e vis al nefiinqeiuniversul cel himeric... prin conYer3. de prin c hipurile pedant-ridicole careli asumimerirul?e tr"Uiiivaloarea savanrului.Jrrr"*r fil"rofi. "i...de marefrumusege: _..meditagia. ci 4. .u.ub rt"n_ c..I#.propoziqie circumstanqiali de cauzd". cine siiece .. ./. CI .il... 2.V..sunt la lor si din sii.dasi.. t togice-nasti lume sunt s upusiputerii sorgii/Deopotrivi-istipinegte raza "$i Pe ta gi geniulmonii". Medim iia incheie trei ideifilosofice set.. viitorul indepirtat gi reintoarcirealaprezent..adiectiv."6. l'nmul vers relevi p:rpetu a devenirea univ-ersului. crezi c-or vrea si te admire?.. In poem aparrime inedite. a generoiitate mirinimie.i.d" agd" dimi"._ / ."....propoziqiesubordonati subiectivi.drorr. " t "-"1"i tiv comun:.ger...distins ll priveam cit erede destVh* Profesorul a apl rut distins9i surizitor...... cu Pescarul Iona a fost inghigir un clir urias..ri circumstantiali concesivi.Preuenea h oul me... I rcr 4.e*clariati:^:o-:1 lirezer' ve $ punctelede suspensie marevaloareemogionali.i9fu.e. Tll! 1i 'fonalitatea discursului trece liric de"la compasiunea diioasl: .Iatd.. ' e.temporal pornegtedin prezenturmeditagieir. Periplul.1U. vreun pericol' prr ornro oii d" cite ori blnuia ci mi Pagte MF.T.Frl.ii. .iluziasavantului a-i fi recunoscuti-genialitarea. de Poemul esteromantic prin temi.. earcdes traml.. selenar..recunoasci^-1".. noim i.. t-Lr f:f:!1: tr pronume cu un subshnriv comun. . a d..C-"ifolif*ni .seleagd"'..trjiffii. verbe :: cu substantivei ..i. Niciodaid nu mi-am dorit mai mult ca acum si vizitez Venegia.Pdreal/cdnu va cigtigaintrecerea. coleg de serviciuproaeneddin qinuturilemaramuregene. concertul la tinerilormuzicieni ? tn pi aqn gisesc se qipuivii.iEdrea:a pieri. uldmul reluind t"blo. continira.. in careconstrucgiile interogative.rl .i ' t i"vocffea lunii... g.insolit penibil' Tinirul vorbea insolentgi g esticula Sdlul insolit al ultimului siu roman ne cucerise' Provene* .: . insolent . gi *djectiv verb: ."dj.".p1ce". . in 3.buStean adv erbede mod provenite din substantive valorii gramaticale)' iie (schimbarea bdrba td .. supus morgiifal ireilea destinul nefericit a.././ . Pentru inau.a urma. lui ..loiuqiune pronominali.i. Am fixat geamurile chit. glont.i_ cosmogeneza.i#.ii". : /ost:Sens...I. #... motivuiii-pului 9.acumsunrem chi.rl nocrurn care declanseazl.""me: .-nrre / .

TVA la alcool' cre$terea 1. in ceea privegtedeficienqele gram de redresare. Descriereaunui ioc didaaic simulati (metodede simulare)in invigiminDinrr" met odeleblzarcpe acqiune tul orimar sunt eficiente: iocul iidafuic qi tnvdpareadram atizatd. ajutorul cirora copiii nu mai congtienrizeazdefortul. [ia.. pentru ci invaql jucindu-se' . ce 3.. Subiectulal IIIJea l.ii'.iiii j6".aiil. de "r.. Eu continui si susqin 2.r". "-' intelectuali cu elet"pririnti o metodi carei*bitti activitatea i"l "rii. un estenecesar nou Prointreprinderii noa stre. -. ochii albasri ai fetei cele inou-venirein clasanoastri ne fascinau.

.fJn:kir:x..[' l*ii*l*l1]1"ri1r. ll'li'". I)c excr'plu.lr. in ceilalri c4rrc ca.".ilI J" .".ii l.. lt dentJd. gi ....ji.lts. . llr lecliilcdc lirrrba litcratura pi rorrrirril rlcsr.ln:a"i.a. riirretc. IJn mort frufeminidin Oscu ochii vii"-."-. esteo sinteziintre epic g i liric.._ I V elevdosparte cuvintur sirabe.p la r .cur swneteror.1".lB74 (perioadastudiilor la Berlin)...l.i1j".ii'il""i. Aristotel).'$i.He)enuldramaficcupr indeopereleliteraredestinate in cd susqinea genul dramatic . in.Jocur belor. prin inte rmediul evenimentelor. Glossd..a_ sd 'u'i. cujocuri miscare.prin al conflictului gi prin rolul esenqial dialogulu i.lijlcc t. siiabi.' r"r*i*"r.uneste sine obiecti vitateaepopeii cu principiul conceniectiv al liricii".il?JHT:*. 85.rirl.:t.' ladc'scop crirea cunogri'1r.f [i!Qll.r-te Conceptulgen liric .J#::#ffi'.emiqi. .culesde Richard Kunisch. poemul Ln' lgciene in acelagi 'uI arelabazdbasmulrominescFata-n grddina de a wr. existenGenul epiccuprinde opereleliterarein car enaratorulprezinti realitatea faptelor unor prin succesiunea mijlocit. ci pirsonaj romantic ... j'curi dc clcz voltarevor. .rp. icat de Eminescuintre 1873.. Poemul are intre anii 1880-1882.o-pt"r" r.nu e limitatdi n timp" (dupi cum susqinea (povestirea perdoana III-a) sausula a obiectivitatea in nelimitarea spaqiu. culme a rafinamentuluiexpresieipoeti ce.ji.au."..ffi Eminescu #..Dunr. de evenrual o.:: d eMihai l)c'rru asisurarea.'.ca gi a temelor 9i motivelor romantice..poetul opereazio seriede modificiri: zmeul nu mai este Versificarea monstru puternic.t.rrrr s. tinirafatl. ""' a.Sintezia gindirii poetico-filo zofice.a corecrd.:. prinqesa basm. a I "'rt L13 biectul I . tc reiliz. poa_ peunjeton/oc talrf cstcscris.. pe afireprezentate sceni.1. unor tr. recumJo..vezi p.*^rrr.iri..fiinqi chinuiti.il''*uiii.ili. astfel "ioi" doua ..inesciene a capodoperelo rsale:Scrisorile basmului. pl-". seamini cu pe rsonajele fe-te fra-rc Pdr-te pe-te ."ii... .Odd (in n'tetruantic). timp.i. Se caracterizeazd.a titot111i.uneori gi al monologului. crasa p"t.'i."rli Pe dcrageneral . acgiuniiin funcgiede careseclasifici (povestireala pe rsoana amploarea iile genului epic. I). Semai poao poveste". ].iili"i"ti.Tlil. Umane epicului sunt: Prin urmarecaracteristicile tonaje i ntre careexisti anumiterelaqii. realizate I-Y.uc.demon.lnra*' r)iiuuii. 'ea :. s.. fruenti..... aut onome. Se Jorit iv.cr1* t"l *niiun Luceafirul lliry..a*p..etapaapogeuluicreaqiei versiuni.

motivul cosmogenezei..) intr-o ultimi gi totali aventuri existeni.i "u..apoisi formuleze cuvin_ propozigii i""-glii*.-.completa t.dy""lj"rdiJoeul re-miurgul poemul'Lwceafdrul). I .ip.Ace st de Dintre acesre cuvinre r. 3. Poetul eminesciene.a finalul basmului. 2.' ' . sau incepe c ind :f:.vezi restur 2 . de joc emtterea unor onomatopee.. cidre.atrr iari. Finalitdpile tnadpdmintulwi prim ar sunt: . I ."irad...motivul mirii..elemente seregisesc. incer iare de cigtigarea unidqii spirituale.. funciie in d.""r"" educariei.r.asrgurarea educaqiei elemeniare penrru toqicopiii.-"*:1.:n:t. Tipuri de proieaare Pentru acestuisubiect. gi . acest joc poatefi.r. prlvilind o stinci (finalul baslui popular). motiv ul iubirii interzise' I visului. joc t" otg ni.:lo. i.in Legenci ockrliei).cerculuistrimt".1motive romantice(motivul cosmic.i.l trei-patru. exemplu.cu-joc de miscare.t. se cereco_ Ii piilorsi spunicit maimulte "l"s iniugiri pii.prin depigirea. poemul este o creapieliricd ctt un fir naratirt epice gi dramatice). subiectul 'ezoluarea al III-lea."r. . . acesrea fiind substandve.t.ljt.rr. .'p..i.. itemul 1.. motivul nocturn. de_ citirea sitabe p" . eon.#ril.ra. creanajelesunt lirice. folstrivechi elemente sintetizeazd" prin iubire. in reprezentat plan cosmicde steaua dragostea ice (credinqa omul este ci de ce dintre un pimintean gi un astru.'... .g. motivul codrului.i qiritmulsiu de dezvothre.*.tormarea perso"aiitig:1::llt:t'1.:. ipbstazeale eului creator/eminescian.terii.#jn ori de cite ori esteposib'."."ii ilil.fi.fi. creaqiei i specifice g4o. cind seconstari.sa-te se_te si-te su-te car_ne car_tof car-tiler car_na_aal etc. "lr"a".lnzesrrarea copilului cu acele capacitigi car esi stimure_ ii ze raportarcasa ra mediul sociar "urrogtirrq.i"ir" a"""Xie deacesre te.r"rtrrrrt"t ea cadrului didactic. dvul in ger-demon.zmeul' din poem schimbat din nu razbriepefaiade impirat rostind un blestem.. Lwceafdrwl Poemal cunoagterii peste sa.li:y ...dar gi epice) cu peisonaje(cain creaqiile racteristicia creatiei L uceafirul. .' 'i .. motivul florii etc. Prin tema iubirii gi a cunoa."a"a .._qe """"'qiriiu" .

.rr..cringul" /pidurea.#u ipo stazdluceaf. acced la o cunoasrere s uperioari.. i.i" seara..zi reci/Din rumea desparte. poare pdstreze i-piii-.-i.. ." i.d."p e.cdti.""1 de Fata de impdrat (numiti astfel ori de prrn eranur erotic.. ausrele prigoniri de s oarte..i. marea cerul..ru... pri. Dir.ffit.. nasc a m uri/$imorspre sena. deveni tici_ tilina.rl"r. .'t codru d./ Durere asi_mi alunge...*ui'inrr_.ril"r./ca sanu.. chemirile Luceafirului'l .: ._"r.rilio"i./ voi sr mndezle "5::i.rrj."il.r.r.iliui.cunoagrem cunoroc/gi moarre.r.... carc-lstipinea -"r. umani cunoa. u i: +FiffJj:i1:il.roriire i"rrl. i-perar.iu.iivo.lil lttte de uldmainvocare/chemare a ruceafirurui....I ll -" *./bi.. penriuciralin.epaos..z'cii.l. sdu se rearzeazd. d.i. . esre fata sreaua norocoisi.-./Noi nu avemnici timp. nici"d.i. u ffi t::: if:i:*.-rn -r .r"-. ztisarr prin gi uls.nndo alti lcsr.uno"Et.l-pr#insul/ c6 nd areapei valuritreclci.nspir la.h.. *... . matcheazd. lirice.rdsdrit/ un "r..ritorind spreddnsur.-.cu farme. ii ."irii"'i. i..irrrpl:::::-:::ll pri' iu'irc. Ea insl./Aru_ necindpe-o razd. voi rni nr. spagiur .r.re'spus.ii simetrice celelalte in gi Citilina.visul urmi": .. conremplind si .contamin at uman./p.]lli).duland intre ccinrre lestgi teresrru..l"'t..'1 1^n1 $i t"b#'. fcrc'd.. . r.pro.. rorrrrllui./ Revarsi de linigte vecil..i. dedeasupra").f#l"t ). ..-f "-oi Dar plrr. ineaz d. ..r" ""..rn-...Dar luceafir.i..il. .. pirgi ..si aceasri numegre iubire.!."iio.di-_^r"iiro.e no_aprea-mea deparimi.lri numai dureazi'.r.l...!.6il.". farmec care triir trebuie prin depiqirea cercurui rr_11Tr9! n'pri" ..rr.farmec sf6nt/ i.i .*rn. .o n.iiiiorrt.. o alti remi apoerrului te ma fiind proprie romanrismului soarta.. carepen_ tru om rindnelimitati._.j".. punand r" exisrenqiari risrnurui) condigi a "rrii*?p. . r ornurtarea sinc de {iind. tnurirc pc'tt'u. murirori: id:iF -71q.rno"gt"..:j.'Eaterrr.cerc un strimr".Luceaferu l. ci -f ge.r. .o'erd sirre pe prin catilina 9i seinalgi spiritual'Pentrutogi cunoasterea 171:-:-yn. pe Luceafar. J. eaigi desriinuic z buciumul:.r.::bd::#i:. /iLucegte. construit mul este 155 rniurgulii oferio lecgie . o muluide geniu caredevine nemuritor..iiil orizonn emirsinit/ Singuritiliimdrii. Fatadeimpirat nu-l poateurma in v.casa (prima.screa rcp aos.. am arary($ nr-aq intoarcc1cJrao.s. pcntru Luceafir visul seteide . ffi.$i d. i-pri"irii......as"i 'rorqii.... conrcmpldnd luceafirur.rtr irri..o.-.. t Oar .ni.ri.. r.lina.".ia ../ sunt cu vccinicia lcgat..rffi.. drr-rrupoatefi fericit.i rccc.."./ cu in lumeaureami simt/ Nemuritor i. de in oglindinrlu-sccxisrc'nqa prcafrum.. aspiraqic....1 doui tablouri.i Demiur gul reaminteri..il..../ din. ..r.:..."f r"-l"ii..rerii $i.""i./ seinarqitot maisus.r" cercmai larg. mitical cup_rurui..rr" cu un conse_ nerfatadepi. descoperise identitatea.eaf.P.1' din rilin.rir"l d"lrr.'I'riindin ccrculvoscstcAi scrnnificaqia petre ce.hror.. tilgaqi^r. inbazacnreiafiecare i.limira a.a versurilordin l'inalulpocrnului:.. p"r. spre .//. blind. .O./ veciil voi iubti ce-r rn -nvici/ va rim ineadeparte.". deimpirat Celetreipersonaje faia .inger-dcrtrott.i'iil:rf.rritoril.Biiar florigidepripas.1 rul trebuie devinisreaua si norocoasi a^cirerinei.al cloisimetri cu dar.rr4 ri rlintii.iu bi_ readint6i".. .. apabilsi renunqe rar.trr numaisd." Ci Strimt/ Norocul vi muritornemuritor.... gi rimita dar " iniiurii.citilin.triieqte 1ie visur .zl.airile din " stri bate_mi..drrunde-n si ?" gind-..frrf:.^iJg""a.girtainic genele r9..#..ise .p_recl cect r.#1'd.cici tolise a Nr-ir.omului _ _ degeniu temi menqionatdininsemn area poerului o fili pe Luceafirului reprezintidesrinur ".i" .ori dc iubire".'d" rrisr cu razc 99.i..li:::3: . ?nfrumusei.visul tu.y Des erre vint/ doar "-l"lr.rfuepa$ rrea i"iqiri..Da.. pe antitezalimitat-nelimitat.#hfi. m-am niscur.l..re. i*...r"l.

Demiwrgwl.ag:invilmigeah.nd. ca gi a fetei prin .idila din codru.compl ementcircumstanqial mod cu nuanqide timp.qi om . 1.complementcircumstanfal instrumental.neinqelesc nii [or.adici senin'Aceasti interprclnqelegerea magwlwicdldtortn stelein careEmine scu estesulqinuti gi de poemul Pouestea dc ci mi convingerea geniilesunt fiinqef . lnilgareaspirituali a lui Citilin prin iubireapentm Citllina.MareleTot . Luceafirul a descoperitimposibilitateacoborilui in cercul strimt si menirea de a rimine steacu noroc pentru obiecrulpatimii destinuluiil face . tergi. zborul cosmic al Luceafirului gi dialogul cu Demiurgul (cadru cosmi c) . circu msanqialde mod. simplu.ri stea.i.complementcircumstanqial timp. de . cu mi.. a ocoli. Luceafirului consfinqegte ic al cringului. ln actul cunoagieriiprin iub ire. numirul singular. tnadlmd. de trei ori .a stripungirii cercului strimt. careseapropiede planui_cos-mic-prin.exprimat prin substantlv comun.dar steleluminitoare p entru oameni.delucefe ri".nemuritor. le-cheiealeuniversuluipoetic eminescian: ochii. articulatcu articolul hotdrit a' de suspini. zborul .ndu-se. exprimatprin numeral 2.aglomeratie' rd pede:rapid. a seprind.antitetice... .rl ing er de pazd. a tncwnjura:a da ocol. genulfeminin. steaua.parte . epicdgi filosofici. urgent. exprimat prrn verb la modul gerunziu. ?n acela. prece datde prepoziqiasimpli cu. imbulzeali.f.i rece". exprimatprin verb la modul gerunziq diatezareflexivi. ca mesager destinuluiuman.se interpua l Luceafdrul(Hyper-eon). Poemul Luceafdrwl estedesivirgit gi sub aspectul rcalizlrii artistice.itimp strimt intr-altul' incercaie de treceredintr-un cerc operi emiSi ntezi lirici.complement adverbial. poemul Lucea{irulincheiegrandioasa lui meteori ci prin lumea efemeritigii.Intilnim in poem ciand. iar prez en\a lntre spiritul univeisal.i I al patrulea. solitare. esteexpresia omului in permaa mdreqiei afle. cazvl acuzativ. deve niti steapenmitici a autodepigirii el.spa qiul rostul celor doui lumi. inghesuiali.na . Subiectulal Il-lea A.realizati in trecerea aiswl(cr t multiple semnificaqii).visul" ei . ingrimideali.e:a se lipi.

dacdnu intirziam' ne-ar fi luat gi pe noi in excursie... picior g. pornind de'la caracteristicile (acele particularitiqi afecdvitatea curiozitatea.. createaincrederii sine gi a motivaqieiintrinseci' penamotivaqiei de Cadrul didacticdispunede variatemijlo acegi procedee creare virstei gi de la caracterisinviqarela gcolaruimic. Cadrul didactic insugi esre un model.l imbajul.osise clipaceamai emopionantd dinviara mea. p ermiqind conexiuni isticedevin funcqionale.ale muncii intelectuale.de celebritiqi. Liderul grupului e ste acela. sunt dificile.se pot.r$l m'4ltti bina . intreruperea lll"trr i.. .folosi: .l prin de 3. Copiii din clasaintii invaqi doar/numai punctul gi semnulintrebirii.t psihomotor de transpunere unei structuri graficecu inintr-o s tructurl sonori cu semnificaqie. ln interpr etarea sol . (nume predicativ) Pe acelal-am intilnit adesea concert. exprimar adverb m. acela arefuncqiasintactici de atribut adjectival. 13.numai astfelaceste precum gi gi transferuride sens.Imposibilitateacoordo nirii migcirilor determini ritoboselii' instalarea migcirii miinii gi.iecturi expresivesau "ndiere" actori indrigiqi de copii).propozigiesubordonati circumstanqiali conditionale.urate in clasi gi in afarl clasei). limbi.exprimat cle prin loculirr= L. a 3. Acesteactivititi intelectuale eavoinqei gi o motivaqieinterioari. 1. Aspectemetodologiceale formdrii capacitdpii citire/lectwrd in clasaI a Cit iiul esteun p. imaginaqia voindezvoliAgindirea.t) De la acelaam cumpirat doui cirgi interes""r. indivi duale:nevoiade cunoagtere.in conseci nqi.metodamodelelor: copilul esteatrasde adult 9i.artigti plastici.tactul pedagogic..r-d. animate filme pentru copii.S preexemplu. unur inceesteasigurarea Condiqiareugireiin formareadeprinderii de citit-scris in t bun. in special. cu unor casete i nregistriri ale unor fragmente . i se pot oferi modele de pirsonalitiqi 9i de copii genia li din diversedomenii:_gtiinql. desene gi . nevoiade cunoaqtere curiozitate a. participi l a activitate r cauzaunor acqrum (buze."::l*:f#1fiiiTf -"r..denu eram eu" . trebuie si ingeleagi ceea citescgi ceeace scriu. S. nifestarea Cititul ..pe lingi eforml intelectufoarte mare $i un efort fizic maimare decdtcitirul. artl (scriitori. simqitqi ea o boare (adierea iar."r 4' . 9i presuPunexe rnecesitiefort congtient.o". $c olarul mic depuneefortfizic cu analizatorineimplicagiin acest mudle. sPort etc.-. in funcqie-deprofesionalis mul.compt.cotrtplcrnctrt circurnsrnnqialtirnp.conltiente' de lungi duraCi titul gi scrisulsunt activitigi intelectuale Copiii trebuie si depuni efort cong tientgi concu implicaqiivolidve 9i afective. complexe. saupoveqticare stimuleazd" 9i B. (adjectiv la gradul superlrr ti v relativ de superioritate) ceea ce-mi povesrea vecinul mi inreresa mai pwpin (a dverbla gradul su cel perlativ reladv de inferiorirate) 2. ln text. acestea trezesccele unor literare (in interprerarea I lor mici emogii carepot constitui motivaqia Pentru invigare.inregistriri video atragdtoare educative. muzicieni. Caievasi zici. plicuti de vint ).icto ri).(complement la direct) Acclaimi vorbiseprima oari despre clubul Fiorr.). Scrisulesreo activitatemai dificili. spiritul de observagie.i scrisulsunt instrumenteale lucrului cu cartea. chiar pe-parcursul in copiilor descoperite etapaevalu irii predictive9i -activitiqidiiadice desfi. intr-o structuragraunei structuri sonorecu inqe les reprezinti convertirea Scrisul cu sens. indirect) 1. creatividqii. 1.inviqltorul/inviqit oarea devin un exemplu de urmat in viaqi sPrecarecopiii asptri.a. gi sensibilitatea de aptitudinile sale. structuri ce .-colil (r"ur. intrucit necesiti . scriere. Bineinteles. Subiectulal IIIlea de l. pozitiv.colarilor. memoria.o-pr.

inceapi co nstruireaunui centru cultural modern. O snopiin bitaie.sociabil.a reproba i . . credinpd: ne. inseliciune.tnatnteadrnapoia. P.r.dit.tul.prietenos.a dezaproba.propoziqi esubordonati predicativi.propozigiesubordonati circumstanqiali scop. 3/ P.r. ateism.propozigiesubordonati predicativi. M i sepirea ci existi mai multe cdi sd.posterior. rezolv'Improblemeleapirute. . o Fetiqacareplinge a obqinut o notd mici la test. : exuberant.isteiam sesizar notd falsd. Glumele lui risuflate mi supunea la a d. 3.. Unele torturi expusein galantarnu mi imbiau.efiiza. . . 4' Intengialui era t/si-g i dea doctoratul2/ca si-si creezefaimi in domeniul sociologiei. a.:/ P. . a recrrza. de f1 Ne mulqumireanoasrri afostl/cd nu s-a'aprobat. d. : morocd nos comunicativ. Pe mirigte rim iseseri snopide griu. a renega.evirate u torturi. trddare. . dind.accepta:a respinge. infide litate.rl solicitat 2/ca sd.credinli.--r Secl'l i mediat ce-i relari scenariulspectacolului.propozigiesubordonati iircumstantiah de scop.expansiv. .

rispunsal cadruluididaitic r* rt ..r5= g i pronunqie. l abe si de un cuvint..:j1':^i.ri5 iormangelorminimale sausun t cupringiin proiecrul curriculumului de aprofun:::::rl.ili si cu povesrirea diaeuris straregi evaluarestimulativi.. Daci existl elevi cu difi cultigi de literelor dupi forma.il. Ei trebuie combini diferi tele silabe '.e.i de recept area mesajului scrls.sautrisilabice."rrrl. congtientqi co_ rcct.^'i:. a esre de rpr.-"-. . gi ..se consolideazl frazd . .t:'tui i de .b"r"."una cu recunoagrerea sunetutuip" . ..nga trecare pnu' crrrnd in goapti. i'.v.In etapapostalfabetari. r se practicidiversele .citire selectivi..::rTebuie elevisepot or ganizajoctrididactice.citire cuvinte.trecered.seioniolideazd deprinderea comunicareoraltr. sigipatru -cinci labe.^dtficit.." 3jl:::. inviqirii' pregi titoare a cititurui. Recun. in ritm propriu.nt.i fr..constiin.d.hectivele reatizare f :::l 1l.secvenqele citire vor fi urmate de o conversaqie prin car e: de cuvhnt cua6 din propozi.rctivitiqi tr:cbuie fie ffiedare sauurmare se de scurteconversagii crrB dirr r li la fragmentul (unitatealogicn) pe careil vor citi.od$erea pil.r""r.precum: Sdculeywl/Caseta dare.i."i.i". Citirea in lang.rrr.^ ^r ^-.in At 'esrc ordinea aqezdriiin banci prezinti dezavantajulcI unii elevi sunt atenqinum ai ." 'I'ocmai dificultatea cuvinte vor alcitui Proposi citeasci si labelegi cuvinteleformate. Cu literel e de pe aceste t]:. Cu aceste acesrei com jocuri didacticeli seformeazi e levilor cimpul vizual de o siziqii.".11. cu cit.a^textwlui cu voce tare de citre copii. alte posibilitiqi de realizareapera sociata i"toia.Prin aceste m propnu.i.nrl)onclrrc cititului): de sareacitirii in fiecarelecqie Limba qi literatura romini de cltre fiecarecoalc r cc"'. de de in carese afli elevii..r"J"r.t:. dupi un efort intelectualgi fizic mare.tienta.i.:: :ltl re. manenqlgriji: ' Recitireade ci tre ereviarterne cuexercigiul azd.i pentru a compunecit mai multe cuvinte.'.si ii ajute pe gcolarisi se relaxeze formede cidre:. penrruun .'rr'" .rr_. i:. .#.teun coleg cc iu de tip . .ln clasa textelenu trebuiesi conginidialoguri. carcun elev..""e-g .iar pe verso litera de de lcasicontir'r'r'i. ... cidtului demon. Ltsttltrca interesul.citire gi/sauscriere. de s..i inpelegrrro * sepregitegtedescoperirea.. la silabdla cuah. sepistreazL moti vagia ' texrur.congtientea cititului de citre elevi esteexercititului implicnpar curgerea urmdtorilorpagi(realizarea urmeroar(. exerciqiul scrierepoate constadin redarea litere.se creeazS.. citre ace gtia. in fiecarelecqietrebuie realizatfeedbackul(conexiuneainversi) care direcqiocu atit maimulteactllltedformative "trui ii. memoria.rrrilri orrirr io.un enunqdin text carele-a plicut cel " Familiarizar eacu textur se face..C uvintele pot fi mono-..:l:'":i :. de rexr.seincurajeazi spontaneitatea originalitatea. prin expricarea unor cu_ in vinte gi ex presii. dupi aceea se diminueaz i nccesiratea 'rl)trisitinqelcagi alf"bet." b"t.ji*i.hrf ('.ris puns penrruo i'tr.sI asigureincepu tul bun gi continuitateain activitatecon.-Trl nulne..cadrur d idactico"uii..:::.-. citirer uneiunitigilogiceca.rerl.i . care existi jetoanecu imagini de obiec te. o. in .prinanalizafexicard..".'::li':'u A.. irr timpul desfiguririi activitiqii cadrul didactic va avea perprir-ir*eDarl sl raspunsuri.p. sirire.r:TT?1:yl.ptafcti".seinliturl monotonia.explicagii. r. imaginii.orjt din partea elevului.cuvintesaupropoziqiisimpledin doui cuvinte. se realizeazdT" .daci este.si alternezemetoda exercidului cu alte metodeformative.Cu acegti cinzpwtwi'uizuatci tiredeo sitabd.r s" .: r.se exerseazl..etimitarea f iecdrui tteyy.rrit]r. .apoi ^sarrzarea aCeStUl ntit. pil descifreazitextul torrsri"rrr.prin efort pr. foarte agreatd copii. sau logul/ dis cuqia tici.taba.se stimuleazdimaginagia de din prin raportareatextului la aspecte experienqa a viagtr" elevilor.copiii alcituiescsilabe.i pas este Un act tli jeto ane. . po.de aceea de nu sepoatepracticacitireape roluri.-'-Potenti i i ajuti pe copiisi inle= tipar saude mAni cu careincepesaucareseafli in structur acuvintului-denu. mesajuluitextului. """"'. prin citire in lang.if ir"i J" .. l. . p. efort sp.apoi din trei 'Y:f. orientarea locul gi lor in cuvint.'.diy insu. mai-mulr etc. ..: :f:.si controlezegi si indrume in dividual eleviiprin aprecieri.--r..t.irea conqinutuluitextului de citre elevi. o Mornentwlscyierii:in funcqiede etapadin procesulde insu girea citit-scrisului ci fiecare co. bi.^.ttrd.sprinderea viqirurii penrruviagd/ amesajului . la 75 de iuui nt" in total.. prin efort propriu.Condiqiains uqirii corecte.r: "d.iili'"^!' -^... elevii descifreazd .c{upa a citit o propoziqie ' I.cu swrprize. O[continuelcctura.{J'ri"".copiii pot scri eun proverb adecvat texrului."J"ri" mai complex.

** :J ri'"T ".iia""t" .. .#ffi...'#..rtr poveiiti dccopii....'ry:l:F:tril.."...ii. ..."ff creop'.i:".l...i.:."ii-T.iJ.i.an n#.J.simdare.1.1T. i. r#.".?.:':':'?"::::':r:::':ii+.care pot duce la :tFg= r ilir rrror ivirlicipentruinv iiare..iu.. '!il:'. crcare activirag I trt i".fi ":".'"". ii:.'.#ilf fTffiT*#::f...rg."." i s.:i::.r sunr ti...'iil'fl ::iT..'i* 1l...1.ur.1." I...iTil."":ffi : iffi:nfi :'Ji..reatizeazd.f*:m :l l: Ica c nqi ruls gi o nu emanri.r"r". lvltate $.?lliffi Iif lilT :..riri ll.tc.'ff r"..T"?J:::.1'Jr3i'::i:1:::::Ii.'":?:l:.il#.i.1rr**rilffiffi jJHH:'ff i j. formativi care citirea didactici in continuaregi asiguri evaluarea i activitatea arternadvi saucirireacu vocet".:r"Jif i.ill..:'''.c J.li lifl..". '.t^yt':r.rr-"rg a" liiir*i" .? gand. .il' '. iiTi::"i#.?i. pcr:spicac.....a. citirca relevi nivelul de performangi al fiecirui elev' p.jrl iJJrri.tr'trri clc licar..'. :H:::"#'".{.rrru il. .#li.::"'i j":i:1":l::*:''.'Ti"iffJ""'J l&.. I xJJl[= " "l s. ac a iri1l. "r.i.::':.i.i curenti.. de.ri"l ::l:]i::::l:"* :::f::jli r:':l'lll:ir.:#il:#.a.':fff:::nl "1i1.'*::i:l:Fr'::iyi.lent .I.e prin revc..:llli:':*:... ..:!"n.

.a.invinse.amorulintors".gi-am incepursi-l strig"). imaginiiogi.prin sinestez:1. corespondenre. a simbolului (."rri.Dor^mea si ngurlingi morqii: gliii (.]ffi] .era vint") se asociazisenzaqiei (.._a p^rintr"po...ian a -ir. gi celei vizuale.gi .sicriele plumb".decorulplumburiu sensulmede flori de plumb". "b"rl.simetric.^::^::meni oe lnadaPtare drsperata.apirut la sfirgitul secoluluial"r -.scdrqi ide ili.--mirrie Anghel. 1gg6.aripi de r------t rruvlsrsr iei.u"ti i. qi transfcrulachizitiil.decadenqilo reacgieimpotriva roma'tismult'fi 1n1r"*irirr-"r.r cit lllevii trebuie si citcasci gisi scrieacastr penrru .0 I Ptin temapentru acasd va asigura sc atit rcqinerea. itemulJ.tir-uigi . Metode Siins trumente d.rv4' \rrrrsrrrv ei.ril..iernilor copreges_comerul al care prin ulterior.. r fleregti de insingurare gi paiesire idtr-un spagiuinchis_. plumb")/ 9i a plu s' v$ . n"ia^"rir. te 9i pentru a sc asigura continuitatea inviqiriigi "-gi in . .. "li. descompun cadavrele orig gi al pri-a. .f insrituqio naliz..plumb".eeaalware Pentru rezolvarea acestuisubiect. itemul 1.""1a (susqindtor asiduu al curentului gi prim nl t.o. t"p..t"t de gise ori in poezie' estecorespondentulstlrii Cuvintul-cir eie.sentimentul "rilor srarea prnbugire singuritiqii.li-rt.."ri. sraiee"ptimati prin simboluri sugestive... Bacovia r". obsesivd. a fost transpusi in poeziaterrninati in 1902' plurnb.ruio"r. Simbolismul rominesc.cor. rece 9i infioritor.. subiectulal III-lea. dupi..sidecor morf uar) in prima strof6.aripele plumb" atirni. . cavoul.:. poezii Pentru lirica bacoviani se numlrul poePrintre cele mai reprezentative I P lumb.. ..or. cind vizicarroulSturi egtilor din cimitirul din Baciu.la spaima ilgii inbiriir .ri"giorr"ia. : AlexandruMacedonskigi-adorit sddevini poet simbolist.d. Discursul lirii evoci o realimteexterioari macabri (cimitir. 1 "r:::3. ez ia"sondiriieuluiinrim pe careirswgereazd ... "*iiIi" fost Alexandru Macedonski).glid" pr" stigig cunoscurmai multe etape. o i mpresieputernici triiti de acesta irrmormintareaunei rude. Atmosfera sinistri.. repetatin fiecarestrofi de trei ori' L. al 3."..r.$i-i mori.i:.""""r..a. ptin rnuzt_ c alitate.caYou"... . 2..cu repetiqiicare creeaZd muzicalitatedeprimanti.). poe tului.". apirut in 1916' un ln cel edoui strofe alepolziei eul liric sugereazi universliuntric terorizat de ritate.. senumiri: Di_ r ..sufletu lttn -"i croase.". Conceptulde cuniculwm Pentru tezolv ateaacestui subiect.roiia". stranie' care obsedatpe poe t.corespondentipustiului sufletesc deznidej9i Construit prin tehnrca inrerioarea eului.-"Jl.culminindcu sentimentul "Sj aT de atirnauaripele plumb" gi erafr{g. veziTestul6.. agacum mirturiseqtesoqia la ia. zuprarealismul.].plumb"' . Ion Minu lescu.il. sonori ctc.i*iorrrr.rrrori.. dezolante. cavou.t din pl.giliteraturaromini sepoarein cheiaprintr-un joc de relaxr'e seuprin alt mod de interacqiune comunicatirri1no' ve.. tr"'rt ...in cadrul miscirii imposibili' ducela deznidejdea deprimat sufletului in I CoborArea proftinzimile terifiantia singuriintorsamorulmeudeplumb"... ca . senzaqia frig amplificatl(.-i-.t ea morminul liric iqi comunlci o gami largi de senzaqii stiri 9i auditive. versUlbacovianesteco ncentrat. in sufletegti: lini. de inr"rio"ri I.. LecqiadeLimba. care a dat dtlul prirnului siu volum de versuri..rar:^v^ -t .vezi Testul4."nit""q" xlx-le.Emil Isac g. yi:y prin'repeti qii.ti i."altul.oarele plumb") sugerind aplsareasufleteascl' iforic alli mbolului .. a c .i. de de zbor. subiectul III-lea. Agatha Grigorescl BaPoezia arelabazd.at.neputinestecapabil . Simbolismwl estecurentul literar apirut in Franga.. TESTUL 14 Subiectul I I plumb de G.." (ideeahorqiitriiti senzitiv)..B. .tr... de iil coroanelorde plu-6.

. adinc sicrielede plumb " / / .. la sugera rea Versificaqia 10 silabe.. ln sferasemnificaqiilor poericeseinscriu gi verbelela timpul imperfect.d.ir.. a fosr caracterizat d....i. .t:j.Dor meaintors ainorul meu de plumb". laitmotioe. ffi^r .dormea". ci gi prin construcgiile conotit irrece relwi hipersensibilitatea liniuqade te. cele doui strofe-c atrenau misura de masculini (accentul cadepe silaba care rimeazd)."l.apartinind noezieiromine modernecaunul dintr e marii precursori.prin sensurile gi Exp resivitatea melodicitatea concentraeului liric.il.5.. i" p.iilrt. irirr. . prin paralelisinsiniactic.. rotuqr....simbolistprin formagie.. nolescuasder:. ostil..Cele do ui strofe sunt construite simetric: . Bacoviaifi a."^"i i. a cest dicatul esteurmat de corfrplementul apropiede surprinzindiontinuarea pribu.. structural...edecembrie..alti giiau".marcAnd durabili.repre"jnti.cavou"): .qt. Repetarea "a mordficirii spiritului' modalitatepoetici de sugerari a capt ividqii eului in spagiul nu versurilor se realizeazd numai...sta m"...ecririculNicolaeMa-Bacovia.in bunl misuri...flori de plumb" cu careincepe al doileavers din fieRepetaria -o"ir...era". simbolismul-a p""..ritmul iambic 9i rima imbrlqigati. irii eului intr-un somn_ce-l complement sintagmei.. refrene.rfi".....Stam"..scirverbului .prin re pedqiigi inversiuni..iea r ..'.a dormi" 91 st1.mai alespunctele de iuspensie.ati rnau". univers interior ttaumatizat care strofi reveleazd"un acestortriiri ale eului liric: contribuie.r. acqiunea firi putingi de iegirela lumini (. e'.fffir" epoca.i#.intors"..Dor-..dormeau".prin punctuaqie: paizd.il.i. de pild.. ceeace ielevi izolarea eului liric intr-un spaqiuliric inchis. Prede circumstanqial mod..l.rimine un romantic celmai maresimbolistromin. .adinc"/. . curti"'ai g'a' Din simb olisms-au desprins.ultivat tehnici simboliste in multecreaqtll:::l::.

ind .ifi.parceunprezenretern.)aceea 9isubstantivul Ritmul *.il inrr-o riire de .i.:Ilitugesc..fanati dcstirrului poctului lc-a adiiugat 6lrora apoi rcnrpcrame nrul dainnat". de asemenea. p.acustri dc G.suntsingur.).. Rima nu -oJuig"*y .i i In discursul seremarci liric tehnica corespondenqei : planulexterior meramor_ fozatde fenomenul pl"ui"l .. sere azi cupatrunderea euluiin sine." Locuinta.?jiTpylui. asteptind..emi_ rrcscienei de rep.mlidiu... de nl ma rtrofe .. Ncgoitcscu' . ...:::'.g.i. iar gorur isto. ffi.funebrul -acr !ar*"t li rna nt'ia I 9(r(r.prand.si inceapi u . .atatea".t"nti.ui.. .verb la modul gerunziu' mai muh adverbde mod.i-rr.gi"i.llg:lfi.1t2 t l. poezia bacoviani aparqine expresiilor maispecifice simbolismului. Scriitorimoderni..iliilliiro*r.". (I.plouind". us SrrrsrdLc oDsesla Pluvlali: sittquritate.. versul diferir fald.i:ibilitaqi dargiun rivnit sf6rgit.r.it.1.ils... inconstientului. de 3. (....Crj. nat uriiatribuindu-i-se . racustri. ...rrrrr..il.de doui ori.#ilobsesiapruviah : suplu.rl#...-.r..rident .r" j.. cs te lambrc._'o io..louand.ii lumii.esdvhr.g6..... parel il ermrse ci n -am podur iamar")..'. si incomensurabi_ :\.cu pe care.i.".EPL....rt... mlddios: anin at : agdgat. .. (. zvelt' l..) de silabe. pt.. .Studii Siinsemndrictitice....ilft:_ Ic Iacusrre.. d. Teroa"rea ""pd ploii i.: .c pune. care -ii.Toiir .' gi rn poezia Lac ustrd."'i.plasat in rimamaslerbyl cea culini..."guriragii. .di".?). gradul comparativde superioritate..:.i'iio. sara aura...rui.gla"gal...i.D.. simbolisri le_a i oferit.rui. ara esteadverb mod' N-am maiv6zut ata omincipiginat! (adjectivinvar iabil) 4. raport de coordonarecoprrlativi..#.. tot aqtepti nd". Tre_ sug erari pri-irt. cel or "["'] ale sa $i tehnica serezolvd excrusiv. repeti se l" .Ji".).rditirr.o"1.a.tt" rr"1 interioriziri..:(::::. $u..in evidenti o damnati nevoi e de repaos absolutl Din cele saisprezece predicate.i.substantivcomun' ie.. (.. lasenzaqii de organice p?....b"ji. intrare in panicar.""]r.""i.. dnit : potrivit.. .".i .nd.. ""r"rior.1..i" pl?..rri..iil"t. lccrcqtc gradar.onr.ai.l. pri-r ri..r..p.i.'Ei la medr.t. conduc ..De-ar6rea ri. ".ru. senrimentul singurata_ qiiil trimiti menral inceputur i'.^dJ.i:!^'.r*.. tras de . riilrratua nopti.:. asemeni.d.r. atmosfera confuzl.ungol istoric...."lo"r.. cincisprezece sunr I" d-puf fr ezent.*"ili1" (.gi ie pini la urtimurvers...rJ. in text. p'in repetar"" sen_ 7'alrtlc' sparmele cu mulate.atir nat.l. hal ucinaqie' 2.Audmateria "*fr. ..""ririrlo_-.r].Jt .lilri il$.. cumstanqiale .r. s imt cum atita de -9rra la ^o Acest "t::i1^l!fti.. srarea psihorogici a eurui riric.rrirr..gi simt.l./ Aud mate_ ". Ail.oui"'1...1*-'"'^'::)''t".i.i p'rih.aos".-sr"...rf".$i #laili rrriizbeqte-un va l-. la titru..i..u rarmisurae g_9 .'r. a toatecorrsecinlele impresioni ste..u. e^'.*ri . graqios. tristeqe apisare.Poczialui dccrcpita..ao" pr"rrrl i"r"ri8r.r plingind "..ili. cu singuritatea ontologici gicu unicitar..aud"se. acea sumi a sugestiilor vin din muzici. care..olll" ..B[". atributu l adjeciivar :-111i:-*"eti: nrtestarea exterioari. ugor modificari.. s...gi am inqepenit" ."J.. in ultima stro_ ti.rlr . Prima imagine il.gind' de doui ol. .il..".. ... amptifici duc ..adverb de mod...i.sesugereazi univers un irr rlisolugic. rimi est e mai ex"presivi alciruiti din ver_ "rtd..ri :::i...Ti atita ploaie").gi"a"du.a]i"]-:.i-b. -"rTpi..in vol. a" pr"n"r exrerior inrr_un interior hipersensibilizat".golistoric"este consecingi a"rr.racui.Ce am clscar ochii mari".. echilibrat' cump aiurare: delir.o i'r. inele .."p" ie de trei ori. Bucurcqti. unur la tim_ pul trecuqdintre acestea ..propoziqii subordonat ecirin consecutive.. Bacovia sitt.hi..Tor ffe_ sirind..rofa.de '.r"r.md duce-un. 137.l"gu. ."peti. Ij sentiment"t ".

si_b.teni' (defectivede drurnegiiin Bwcegi. . Produsul estede marcd (de firmi)' roman desprecilitoriile cosmice' A apirut rtnronlan excepqional pini la Pontul Euxin' Imp^eriulroftian se extinsese : Plwib.paraleldar . Pir"eaun om de o mare bundtate.rra.ran. cuprnsede po_ "i ln univcrsulliric bacovian revin c'teva motive (noaptea. cap Alat din cap aprobator' CapwIrlscoalei a fost pedePsit. muzicale)coresponcrente nevr() z. 1. 2.deget. gi aicisuntdoui planuricareevolue .ciqi scntimentului singurntigii.T)"*consdtuiema_ Am o casi de vacanglin Bu. .ci trebuie" .t-""ia nu se mai f olosegt marca. supirat intr-w colP' Stdtea marca e fn C. irrrtr. Ca giin poezia azd.[il.si-l turnez" ..(defectivde plural) ..i se r rtersecreazi semnificagie: ca p. . t"-ii ji a. ploaia.. colp Ciqelul mi-a in fipt w colgin.propoiiqie subordonati completivi directi. Subiectulal Il-lea A.propoziqiesubordonati subiectivi' B.wr exteriir. .iir'..n basm" . Eacdese si ngular) ..aspecte depri tl attc qi morbide ale anotimpurilor.propozigies ubordonati subiectivi' .i..r-.ci euto...

. .i"'tir.. predominant familial.* la otig" cur..r ruri. nu cunosc. sl ntivl trebuic fie permanentl.conduceacqiunea incheie cu o imagineaseminitoare. l!5g. de l.. Ci.rrrl. moq qtiu. Cilinescu Conceprulromdn . liei Corfllaul.aproape Giur'-.. a urmaiaculatea de 9i pinr la plecarea rorit"i'i. voiparticipa 2/ cu picturlepe ca* ilX?::i?i:i. (subicct) 1C5 forgcolare. Evidenga La i" se gtiepindit de aceiacare-ivor avetea' intreb areatromului specifice ^i^. cu rispuns conde citre elevi. (defective plural) de t.miinc6nre.ii'e p'of"o'i tin"'id'u care'aveamlari la p. gy puqininaintede orelez.tii r. scopul ci feedbac kul continul.. EnigmaOtiliei de sph. o Nu fuscse un. romaOp..a.O"iitit CosmcheGiurgiuveanu..dupi un plan prestabilit. ^"'i".g"1.#. : P.r* dq acdune.XX:H:d7ti:t.J.intr-l searide lui hi brid. $i roman ' c.o..descriecircul"t i.nNu-nu -nu ie riasctra tinirului. p. lui Costache' dupi moartea : cu Leonida Pascalo-pol. t. incepe gi se to. Ji r4.. " Costache un rispuns nlueitor PentrUace$ta: ..Felix. ' TESTUL15 l Subiectul Enisma Otiliei de G.Eaaluarea obiectiad subiectivd baze. dar cu implicaqiisociale9i morale. Evaluareac'riterialdestestrategia evaluare de sa u cu criteriile prestabilite' 1tecu standardele Evaluarea normatiad reprezinti s trategiade evaluareprin care rezultatpleeleierarhizirii' . pdnwtjer. p.abiasosirin Capitale.u"rairrr "rar.-72.iile"Cin pr incipale. Evaluarea performanqei cregterii cu imcdiat.propoziqie subordoffi.. ..gi. Naratorwl. 2. Cllinescu intrunegtecaracteristicile omniprezent$. se concretizeaz -in lupta pentru a verealui Giurgiuveanu. itemi subiectivi de-tip eseustnrctura! 9i ese unestructurat.r* a-j.nzurapilor Ca Eiroman elelon gi Pddu rea sphniurapilor Liviu Rebreanu. pc' de 1""_ir. llr t. ' r De la Tirgul. ao.Primirea pe care acesta face teptez intdintriga romanului 9i rrdsirura piincipaln a personajului:ititudinea nepriete noasi9i temitoare.vezi P. de optqi pe unul'dintre personajele i. feminini"..caun vegmint_militar". reaiasei lui "ste menqionind mom entul inceCilinescu recurgela tehtiica balzaciand..rh. Codriiinceouseri freamite si la adierea vintului. fiind s&i sala persoana III-a."' ' Desf dsurarea de actiuniicuprinde experienga viaqi Pe careo triiegte-Felix. ntdrrtr.de aceea i.spechcol care sd.tl' Bucuregtiul..te'qii.nu-nu stdnimeni aici.iiii -edicin. )r sunt comparatei ntre ele in vederea P.rrri.un tinir.-iar t* ".':. mlie.itrinsi bitt._.r_enteinnegrite vechime.. (comprc. Ei grecesc..mniscient.azl criteriulobiectivitiqii notare.e2e"). cu piru! lung. ln lucrare otra.riealiz^o evaluaree{icienti in cadrul disciplinei Limba 9i literatura rotrebuie utilizate cit mai multe tipuri de evaluare9i de it emi. misliniu la ten. ihnetitt. obiectiv.propoziqie principali.propo ziqie subordonad aributivi.nas ir ivenill gi . "iri"r.stanqiali .irl r Am cumpirat din pialarnazdre.. foarteinalr gi gapca umflati ii dideau un aerbirbitesc 9i elegant"'t aqa .*i"i..decarre am cumpiratpublicaliile careavearn de nevoie rru lucrarea doctorai. prin carerezulhtele sunt comPa. in pe gi se .rr*iirn ""rru in unifoimi de licean.*l nr.O.Costache cauti adresa pune in i-o siuveanu. . tutorelui sa u.r" rd Enigma Oiihei de G.rtiv.nt indirecr) kil::l'il.inexpozigie lainceputul lui iu lielgOg.pdstdrnacpi arrczarzav.ti""ii (.ffi . a nol titbi. casa CosAntim cu arhitbcrura strada lo".sti p.I. DomniaSanu a "du.^07'1/ condigionali..

unui deficiengere in inviqa.arari rr ebure erevur. .e. r. surile.obrcctizt dqi subieoiad: ."L.dfu"." .il.".i:. . . Subiectul al III-lea ':fi:{fi:!:'.nr.i.ri. tyri.izi. subiectur arIII_lea..dH.g..:.. lui salonul Costache cu incepe o scen1-chei i: . """i.d}rii. Tesrul3.Tipuride eztaluare Evaluarea infruengeazi inviqarea.ir.? #ii*". 1l.iir-. motivaqia inviqidestimutareneatiaitdpii a eteoitor studiut tn timprilej de portretizare Giurgiuveanu.."r.'i prosresul sale ^.criteriald gi normatioi. Eaatuarea. iternur 2.4r1r.. "^Iir.*i:(^::TI.d.il.hi".:i:X:. activitdqri acestuia' Pentrurezorvareaacestui subiect.." scopur acestei evaluerrnu estenora_ $i. Eaaluare ao..fgrmal.ea .' il'^"'tti':j^." Aceasta repre_ de c.9i informatd. ztntistraregia evaruare maif.ilnspecgi'or racrasi. :. activitiqle vr pnn care asizuri cuere_ se feedbacrrur . funcgie Eaatuarea formativi.e.tffi.. \ Relapia dinne curriculum evaluare $ Pentrurezorvareaacestui . Aceasti. evaluiriie concur_ nationare ce :l.:::te a" elevsau lacunere... subiecrul vezi al III_lea.za19 de inst iruqiispecializare...u d"-." .u....*.. .o .\:..ii.li:iffiI"ll-f"*:': etrcrenqa siinveee :ilt:''.i:."]:-oozitiveintdresc. itemur3. Eaaludrile forrnare.. S.'"'J)ires tur g.lormatiod Ei sumatiad.onunurr . sunr examenele.

lceea care ttl mosCostache. Agr.firi_simltire."""r caredovede. a nun{e bi..riica sot ilor Turca..trinurui..ui qi'u1ivrcasi-i construi"rb our. . i..i#.il f . i"bi.up a casa milirdreste: .-" i.f#r..u criza 9i luiri.qrcrrrl *."r" provoa_ 9iastfel c{ moarrea pleaci t.e companie bitrinului .cotrobei.ir.....lipsit de gi...ntirii o est. .ir. considerat rival.. s ra". lh..r. nebunia Simi onii-.afrliu. de careFelix seindri grf*egreimediat si cireia ii cere dovezi.i.i.r'"..bunititile. n. .ln'ilT.:.rtor vara.lip.l.. s.J i iillll J:.Nimicnu semisci ajci c"ie nimeni in rrulotitici.. ....'.rrru.evariqia devenidinumani Agr".lnccarcd totusi si-i vr.."e d" iobiie dintreFerixEioti_ lia.rr"'uiif..." d....ird.'..:il.rr ilu... ...r"u lc:r rrrr (. rui -"iil-ori"l "l irfi.a de lr acqiunile decid sau influengeazi lor.:."i.ii.j...r.."roiia"ri."ry' .i. vorbesc despre moarrea bornavului..r..rc..i.. ." " fir?.. secundare *p. fiica vitregi I"i e. opi_ rn niaci.." ""i"i..^rlc'c..-"ntice .. .faprpenrru careareunaracd....'..e i.:.. mog cos_ tache in lipsa gi.i dintre Felix j'1 . cuGeorgeta. lui {si". prin caracterul qi I )easupra tuturor se afli ?nsi prezentabenefici a otiliei.. Acliuncasedesfigoaripl...$T 4.ra AgrJ"r..'ii r'.:'J#."".i.i.i..."ropor.i. .. imprcsii confirmate. si ada_ \a caremai ugl 9i Leonida ceva.i'rlru. . lia.il .. turorclc mcu..ri"r.. ti "r"ri.iil"'X'i.ili r"r.r..:ffi '.m..."iar.i..oiqine aceea inmormintat""o ri".. ceeace rurprindc ci pe-toqi.r".doui planuri principare ..in timp cesavureazd.."ioporir p-""rii .i"..aJi* . costache cearricu qiganii cirimida mog se pe dela de_ mollri.r.i. y.r.. Inptanuri . 1}.: C. . irr.. [rnut Momentulin morm6.eL. iar cu baniiob_ "rig..i gi.l 'lffii"T.. feresefi ob11lt ceea ceurmS.zindcu cdri phccrcgolesc cimara... Cos mos taehc.il"ji.. sohaqki. Auric..." ..i".iil-..i. i.i.i.t rilil. csrc aiciin'Bucuregti..tr.rr 'r'urca_--.i.!i""r. tragi_comici. cu greu eccepti depuni o sumi de b anid.elil"# si pizim..' i" . qtiind aceita ci arebani mulqi p.. lrogat. de sirnq familial.i..::.""td" avarului. fetei..r..rfaqoat.r.i."qiu.srriinisunt otilia giFerix..rise.irrf...."_r" de sorasaAsrac ei ."q" s"afla n"ri.r..r9...rr s-oinfieze dti_ pe li.irt. ii_ n_o 'l'j"tl"*: srmin casiun bolnav.."rea sinse.lis. ri.r"riaiil."rr.i.e pove srea "rri-r.*r pa"dd...r".inta fetei gi deruta rinirurui.. eventualele cheltuieri r. i falAglaei]..::..s.. Giur gruvoanu gi'l'ulca. de ... cu toati vigilenqa r. Hcgt0rvA pcrs()rirje..... Naratorulprez inte..."r"".. . dcsco!. d ein-geri.^ rp.. in cosmeticqde pi nevoia deaiesi armosfer a ei din r"iolr"ta p. concomitenr acesr cu a.a. riniqtit s-o peAglae o.. ilar...1..ri in casi.mo. dererminate cere de doui temc: tcrne balzaciand a.-fi"gr. ri ..J.. si'ri.i" r^ rr.r....i..: r..rrr". ""r".. imobilizat pat.1ur -.rr..Jr.r iu. H'J$" 'l iratc pcrsonaiele.*u: " sideavcrrizirile rui rfi i ...:..riu. .nni .c.ii""il.rude[ r. i" co nrullui Felixiumbli imbricar necores_ punz."rru ascungi casi.r.. I'clix acest e familii.o^ lL? il'.rnrr d. "a"r."rij.."-oriiiip..i:u n"qi".ir.c'nidir I)lscrrrrprr rrr... Birbatulei innebun.p!rg 'ri i...".e. erotici .o.cstetot aga avar.ioasiii trebuie arrerea G iurgiuvea_ gi ri.. l)in prirnul rnorncnr.. Pentruconstruirea casei..iu g"ilutern la vd.'#. interzicevizitele r ui Pasc*l opol. in riu..a"..i.f . desricostache. pran.fi...."r.jll'.p. Agli.....ir . b"b" ""u'r9-rrr.s..te ei.. pot si jur. iirl'.ra"f#i ..i.teniriigi a paterniugii i.'.s.Blecarea cu n"r..

. imaginea cul rustic al lui Pascalo pol.ntwl) romanului' Otilia inchei erapid acqiunea tinirului. a-i ride inima.din lipsi de ingri jire 9.tecu Georgeta' la Stide de nicn. careplecase cu Pascalopol P aris.uri. ' Mo"rr"" bitrinului (deznoddm2. dominant realist. Costache. cu Pasca.discriereaoragului.li* va face carierd.El igi amintegtJ spunea ii tiq..it.i rrtrcbuit si pLitcrrsur unc \Wcissrrr. inconstanti.i-g" te.. cu inima uqoard. imbogiqit prin ba nii furaqide la mo.noi nu trl im dece-i p.. a-i mergela iniinima tragerede inimi.Felix conchide:.in. f . deseoriampli' 'iita. gi lui Felix o tindrl.9r curteatoa. i z[ircenia rirnine caracteristica individualizante. vizim la.Tipul arivistului.in romanul Enigma Otiliei.a avea .Aglae." Revine pe stradaAntim.innegriti. de aceea A tA o respecti preamult. Pascalopol confirmi lui Felix ci Otilia l-a. atit de schimbatiera. irrrr-o cilitorie la Constanqa. 'Vine De prin politic. rizboiul est eun prilej de afirmare gi p-arDrofesionali9i sociali. psihologii patologice:Tid 9i mai alesSimion Tulea.. lili"le.. Alt elementde originalit"i. inimi albastri.nr()ilrteaiului lor.a peisajului.a caselor..Nu numai Otilia e rao enigm?. Poartaera lin. foarte imbitrinit..a interioarelor.augd. mai pirei si fie locuiti".i deschide mi.sensibiiigi cocheti. gi ci o licheasimpatici.rntr sc siruelzirviirll gi cisnicialui Stinicriltaqiuqi a Olirnpie i. iu instabilitate a enigma lia: rational qiambitios. fascinantl _9i neinqeles.seinelement er6mantice."ttt lucioasi a lui mog Costacheaparela uqi 9i vechilevorbe ii risunari limpede la ureche: u Aici nu sti nimeni ! "" Ca elemenrde originalitaie. incit nu vor aveao-noaptede intimi tate.rrc-lcluscsc spitrrl. ir. Retriind vdttti r-i"tiri. dar gi portrete le Subiectulal Il-lea A.. incinti descrierile ample.. f GiurPunctwlc'ulminantal conflictului estern"rcatdeimbolnivirea lui C ostache gluveanu. dodl.eraleproasi. enigmipentru lexicul neologicsi ftazaingri... moderniste.Stinici Raqiu. Siinicl.iubitrnult.trlsitirri avari se nu *oE-Costrche. iau in Felix seintilneqte intim plitor. definitiv un ' F. Felix retriie. l 167 u'isurr' ln acclaqi lrr c. a-.trnoq f.. se desparte Olimpiiqi se c asitore.Fermeiitori.o recunoafte iopol.ci qi destinul insugi. Ac esta ii-aratao fotografie in carelelix nu. dar acesvine in odaia vrea si-i dovedeascilui Felix i ubirea ei.I se peru ii 1. din toati inima. revi". (om) de inimi. gnndindu-t" l" Otili" ceade demult.uti cu un lan!.primul. esteun monstru' minanti: sunt Felix 9i Otiv6rstei.fire de artistOtilia. Felix la qlseste bilit de la Otilia. cu de intilnirea cu cireada bivoli. {u ti'nipidite de scaieqi.^Oiiti". dar inocentin problemasentimentali.cu predilecqie bine construiti. in tren.te momentul sosirii la^tutorelesiu: .virsta gi iubiref lui Felix .conaterfereazd Bdr iganului. Rcligor.Felix afli ci Otilia a divorqat Pascalop ol a devenitsotiaunui contein Spania .i a Otiliei. doua zi.".i America.ca 9i in c eaprofesionala..ani". o cisitorie striluciti.Andcasalui Cost ache:.a. elemente Cla sicului tip.cealaltifiici a soqiIg 'l'ulca. eale pare o de cit atatiui Pascalopol. ad. fata: . Stilul romariului est eelevat.de dat-detipologiapersonajelor.

cartede munci..rolul celordoui surse schimbialternativ.c_onsrrui t o poartd nov . ir*)locugiuni substantivale' ..propo. .Comunicareagcola educative se desfigoari intr-un cadru instituqionalizat.gi corectitudine..). in 4. personalizati. . Frrr si-qideaseam a " a!:tj...--'^"' dar 4.sepoare \* trage atributadject ival: in con_ . prin influengele din acestcadru organizat. cartede . schimbi: se Ei se elewl t rebuindsi devin6 partisi . p..J. cartepogtard. N u pot si spuncem-aimpresionat mult. *i. i. La somaqie. al dezinteresului faqide leczuri lor l. aicirezulti necesitatea adaptlriipermanente partene rul dialog la de de intervinperturblri. lrr faqa nrinisdrii s-a.care asigurl egalitatea de . sistemic.." toasrar.icat"mai murte o..gaptesprezece.ece.. . la Voi plcca miine."" uorbi rare.) rolul care. receptorul elevu de grai mult pargialcodul.f. .).. nu sun (E). de oraldfi suisd poatefi consider at forml specialI comunica Procesul predare-inviqare de o de didactici.in canalul transmisie de ele o accepta ti. activi la comunicare partea .a s_arearizatprofesionar..uneorigi a cadrului didactic. fost mentinute la acelagi nivel. deqini * iar de informaqie suficientipentrusituagia comunicare. rwela. Subiectul al III-lea l.il.L'fi . l8 .t Vorn-agi fost invitagi petrecere.paisprez.ir ".iain inrotdcauna timp..!.2..comunicar e comunicare $colari. miile.:i..zigi" r"Lori"nrte. un nu Stiwce \ r un nu. .mesajul si accepte succesiv.il'' fufapa. l:.optsprezece. carecunoa$te ffiiil::l:H*fl'*t L:i In decembrie aa rutier'simsit ingheapds^ngele a ci. l' s-aridicatprin munci.aaduce discugie..i 3.a *rb:efr miiniiesipicioarele d" s"r. deget(e): . ' pantactiva l unui dialogproductiv.T.1..coali intercomunicarea i n lactici.in ci. la seinchine".14 .r . in(. f"f.".1.care Iat": .rrenita irtariaRadna. Strategiideformarea capacitdpii comunicare.. Nivelul de cunoqtinqe elevilorlasi impre sia ci cu 2.l1ir vine _ propo. 'c. trebuie s[ decodeze..) i. promov ar. 2' carte: carte de identitate.i. "*' Anapoartdazi o rochie ^ti^rrri. (. totugi la.r_s t"r.:: J*:::: d"g"*.. fost tngbepate r"i"tiit?1.' gti. a predat.i ffi f i. ...-i invene. 3. vizitit .) A ridicat paharul.r .carte. primit un dar frumosd. la Anr biut un ain foarte i.locu qiune prepozijionah.numerale cardinalc.) La congresur ecologigtil s-oi rid.egi tratarea diferenqiati.. o anumiti motivalie. a da cirtite p.. .i.ridicatmiinile i"-. I formatein familieEiin gridi$colaruldin clasa aredeprinde ride comunicare trebuie si se rcalizeze activitatea de copii.i".. ele aceea locuqiune .rir.nu esteconstant participare din vului.eziuamea.r-riangiari "sd de scop(finali).. se poareconrrage complemenr in .. probreme stricti actuali_ de tate(... om de.. mai 3.. 17. Emiqitoruleste cadruldidactic. Poqisi pleci. #l.# ur' .#...ui 1.. fapt determinat de: . o" in cirqi..codurilecelordoi factqriai comuniciri iemipdtor receptor identice... Mn sfiii sI recunosc o si aibi dificultdqi echipa adversl.r.. $m. ..:* a se?nchina." . B.ziqie subordonati atributivi. . . (R).A.irilii#ir.... si nu stai_r. maipuqinfidel.

itugqional.."d.. instrumente ale muncii cu cartea.rri. elevul igi insu.":)pedegere (. mrc.limqi elementele nonverbale. natura mesajului.pr in efort .rii.ln comunlcarea scnsa..1. fu..:{$ pe pe (..a (nu)r" d1-lypu i:.r. ba E xperienqa comunicarea elevuluiesteredusi." ..a deprinderilor de receptare exprimarede mesajeorale gi scrise.a pula"). obieeti' Procesulcom unicirii didacticese concretizeazd vele de referingi. Specificul comunicirii in inviqimintul primar consti in insuqi faptul s[ elevii pa receptorigi ca emigitori trebuie sigi insugeasci instrumenrul comunicd. prin obiectivelecadru.e..aumbla virful degetelo.a pu_ fi in f .l^ra"glru."rJe.te cititul gi scrisul. calitateacanaluluide transmisi e..a aveariq. codul. pune a ^i"il.a stTiu no":er"io"rr" pnr").Ji:s"re (. interesulagenqilor comunicirii.iur" .... a gti/acunoasre (:".a . qi de contextul obiecrulu i . deficitari sub aspeetul de pronun" qie i. cazul comunicirii orale.i:" juca cineva degete m ani_ leget(.Caracteris !i l n ticile comunicirii la clasaI sunt deteiminate de factori psihopedagogici. comunlcanr. ut"ia.grrr).F. clas I. conqinuturile gi activitiq ile de invigare prev[zute ln surriculum..3-.. in contextul s.

"_.itemur 1.ilil. i i.::*:.. fi !:.f ._.l.ii pr.". .ii..-::.'...:: ::.:/..r3...t [ -l li''^'". I:il.:.mv d a.s..". t..":rukf ltii:*.J.'ui defanrastic.. a.riij" I merodere.il.onrti.i_u si si lirseasci "jl.u'or..i: :::g:nitarea itrlluc'1erc pozirivi . si pr"f..ff. i i sens'Jo. : :. :i:]:rl carrrct odedidacdce.*:.i...-'nk.r".'. ...'. irantiircprczinta gi Accqtia pot fi sirnple intrebiri.ffii.Tfi i::t i1 {p i"J: J?:il 1"t :: r* .. de de .i"r-it"ffi aioia"irtniiritcititutui Exemplificare: corecr.i".. i.i. i. vezi restu r 2. pc cxpcrienqa viaqia din manual.erol.r"ii'il".il:.ibe. A cri .. srrategia didacticitrebu. ! I'enrru rezorvarea acestui subiect..*lXl". grat*rqici scurti i-aginagiei.. Ei or .tatc..r J". i..r-intriti.r r.."":lilll'.i.urtn...griiue.cul cuainrclorcwlnpeies opus.if s.].:.".i ?.*.. situagii ..rril." in.ie.imizi. i" . de uecreatrv vensa demiiestia de consec_ i'* i .. ".i.r i""...* * )n o es is :rns i r cyd rru ii ff rid.crea i"*ii'ArAoniu. pJr fi. subiectur al Tipurideproiectare III_lea. i.:3:[1:::'.iilil'.*Uri.oratd.. c:orrr de domi"".o. .. .1.'l'ipuri tlc itntti ale dc clcrncntclc componellte unui instrument ln .f !.4* :::1 .b' j! sru r."a*.. . r::::.-i.t eo s I T:'T'. ]j)tr?)..i.hp1.r... ..l.jo.?.r.i' E" in tyeb.. *o... inadpa rehramatizard se E.il.i..isie.'ril.'ueroLr ...r. exempl".*r. :..i l.r... ^:.ifiiespingere..r" r"r.. Jocut clcvii igi formeazd.ffi:'il l"illli:..rii"J 2i:.. pri.^.ii.ffi:fiu:il:..:iH/:# : .'.. . rdsPwnzi.' u.ac$une simuratit^ t.... *.1.. afig 9.X:. situaliiirecoriunicare simurare a realitiqii.narc i...i:t'rcttt'st'irrrb.t irrtolectunl fizic tle lurrgi gi clur..."'..uui.. dialoguri tarecar esi cuprindi formule utili_ a.n*.orrrroruu*r.i cipiul.i-...:H'.i#:.r11T-r.o-un..5 l1tirff y... .**'.TT:.i.u.ii. *"i *:ffii:T-: [*lff# [:.".. n.r."utu'"*in""asi lnvltagie.Jocurid."* ....il5i.-.*::i::!fr:::':^:.j:ff. il.ii. r.' u? .....?iftL.:. i..':: ltarte.. deindiferenr.ricil:rtr foarre...ffi"f*... l 'aclmcle * a IV-arr. scrisoare.rr... dc memorici durati "i"pi'3r.jmTr f ."..4. conerient gifluen t.:r#....'i* :::'"!:!:.earrebuie si alrr I aclriziqia li'gvisti..' variate "l..idd i..jl'.T. J. mijloacere activittrgilctr"irlr:-.ru. enun!urmat de o int .]j. iu spriii.:i::i:.. texte non-lirerare: ' Eficienga srraregi ei didactice arese esrecondiqionati creativiratea.ff -"i..-r.: ..l1:.. ri.ffi:. p.a"m.:i il i#. In fiecare lecqie pot.J.li:: :.1.i:'l'i.a.i:J:::::1!.'"b.ffiru. . e.. de ^ub ir^r"i..x:.. tc.. rast rins..urpi.1il::.a..i..r.J.t.. pondcrc Itrieidcua'..el".gi.in.r u i"T#).:ilil*:.rni-rii" J.a"-inanre didactic.".grllcqr c 'ulr. tipuri -t.

F Personajul Albl-ca-Zltpada aparein basmul Cenwsdreasa F ragii Grimm. pdmint. . (3) itemi subiectivi: ' ...teobiecte(fiinqe.. .rule. ?" Cu ciengilela.:.item i de dp pereche. item semiobiectia: ' Parteade vorbire care denume. .wpd.:'nT*:['#t[*r:rI"]:.itemi cu rispuns scurt.le.itemi de tip rezolvarede probleme. sfh..:r"x. Din punct de vedereal obiectivit.r.. e. .bradule..luarc. . gi ln tt rt larg. itemii p ot fi: ' b. cu cuvinteidentificate.. A . intrcbiri structurate de tip eseu. itemii reprezintdintrebarea rlspunsul agteptat. sol) Identifici. (2) itemi semicibiectivi : .reqi tipul de rdspunsatteptat. vint .. plopu.luc ruri. celemai importantefiitemilor se realizeazS.1. ( MihaiEminesc (cod.. ii cep m ulpumire.itemi cu alegere itemi cu alegere muldple. ' : itemi de tip eseustructurat.. sau mc. mal. . fenomeneale naturii etc. deschide. . itemi subie ctizti: .. d...igii notale.Alcituiegtedoui enunquri aceste . . de A .pebaza Clasificarea : o bieaipitatea in nota. ' r::".F lJn text poate fi format dintr-un singur enun!. Din punct de vedereal rdspunsului (1) itemi al ciror rispuns estesel ectat dintr-o listi de opgiuni. ayeptat.intrebir i structurate .)senumeqte H - . itemii se clasifici in urmitoa: categoriigi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali."conceperii ff''ffi item obiectia cu alegereduald: A incercuiegte dacdenunqulesteadevirat gi.itemi de tip eseunestructurat. tn a. secundar. doui perechide cuvinte cu sensopls: cutezdtor e e. de Conceptul de item es testrdnslegatde acela obiectiv.nemulpumire.. St princi p al. ploaie. curajos..Fdaci e nunqulestefals.rebare... orice item testeazlunul mai multe obiective.Alege cuvintelepotrivite din lista datdpentru a completaurmitoarele ve rsuri: ... mul tor criterii.Ce te legeni. (2) itemi al clror rispuns trebuie elaborat. in lista urmitoare. inchide. fdrd. fdrd. exerciqii pro. tn drdznep.

Pentru a-gi obqinezestrea. Ion Jugurlan.l^r-11-.gea -o-.."ruh.' .".lr"pozeio verii. cu o part din banii obgi i pe vinzarea griului gi cu lucruri din ladade zestrea fetelor. la secerig..ialisri "'a agrifultr.. Cel mai fericit esteNiculaie..premiul intli obqinutde Niculaie gi de Irina Bogoghini."ri..up..' ilspecte wPera uterard Mo romepiiintnrnette caracerisricile roman. p.seculci unul pe pr ispi...rrii.tin in . <r tot*g.prozei de .i.. iii. .d. puil.i'in s."* vrea siu.TESTUL16 Subiectul I I Morometii deMarinPreda sc parcipepiciordeplecare..aflindu-se lui discutl desprcplecarea Achim la Bucuregti. trebuie si iasi la munca cimpului..pentru a vinde oile... brri seara.. lon . Nili 9i Achim. ff r (ho ffii..L ir.l rnjirii . Noui sat.centrur nu mete'ci saruf rominrsc."lrril.' o La cinaMorometiLr (cu substirJnri. romerii (volumul I... ."ii i..rr^1i.i.araschiv.r....pra^"a aparitcineua li s i. conflictul din f aBilosu.#il1.tierrd aicif. cu cisitoria ei cu Ion Biricl. izbucnireaconflictului socialintre gdraniisdraci.fi i""j.rralAl""f..erii. al Disimulindu-gi intengiile.rrre violente qi nedrepre. pregiteste.surprinde disp arigi"l*. vi nde . *i"rmea.s firanului gcolar.In lipsa lui.tice gi Irina. unui Naratorul obicc tiv (naraliunea la p"rroarr" rri-ri. ale specifice acesrora.Inci din aceastisecvenqi intuiegteconflictul familial.fuga lui Paraschiv a lui Nih de acasicu caii.Rusaliile... titlu. poacpiunii prezintd" evehimente tiierea salcimului.. Moromet e nu_i dt unrispuns pen^tru co'uffi il6. _retorma agraridirr 1945 rransforrnarea 9i .a. cu caresi discute.. r. d e_a douaso_ giea lui Moromete.familia Bdlosu.il.ili. de unde si it i bani pentru plata datoriilor.$i lisindu _lpe Morornete deshame' apoi. cerescapi de oi gi duce Ia qcoali...ca gi in literatura romini.t_ m0ntgi de tradigii.oromey#incepe sceni-cheie cu o cina Moromerilo radu-i ni. ..qiunii.r* si gari...""'. prec. fuga Polineide-acasi. naoromere fi .-institu qiil". irr copilulei cu Moromere.ub inia'i)ireo pamantur.'1.riiejt e doui momenre istori.$i-4ip.fonciirei". Moromere nemulqulit.t) din Concep.. I)' Prin tehni ca comPortame-ntisti." niri.schige de porrrete: trci cei fii din primacisitorie a lui Ilie M.rr precedat nuvel e de (publicate .. ri po^rtei"ui.. si_icu m_ peresalcimul. ^ Fetere.. V..Rebreanu.tul roman_ vezi p.rolum 1948.gi qiraniiproprietari pdmint.i"t .cf este apare vecinur Tudor'Bil...seceriqu l ieratul... l-p ceNiculaie. cimpia D". .. clar.. dit"". apirur in 1955 volumul al I I-l.r. adevirat simbor familiei. la secerat...BogoghiL. cigiva inaintea cu ani izbucnirii a.romanu i I lu Marin Preda este replici l^ r.fiind bolnav. dte *iza... Cind t . ffansformiri radicale sistemului. primarul Aristide g. u4zi vaveni "-l ..soc.j.r. pentru a se intirna in sanatoriu.. a. un loc aprr te. agenrul Ju_ fiscal.ei) 9i o..-. vi""irj .urprinde este imaginea complexia saturui .ro."ri" si-l lase fJoau casi nu piardi la a nul.intr_osim.r * ca acqiunii semai afri Moro_ ti?.momenrul. naratorul realizeazd..il. In activitatea literari a lui'Marin Preda.unii cu dorinqa imbogide de premilitara. discuqiile ca: Desfdsurarea din poiana fieratului Iocan. venige un rivrlus p.... Polina va da foc caseip irinAlt plan narativ urmiregte familia lui VasileBogoghini care.. .72.in*. "".....fiind jupr Birici q."-Eiiur . In. agteptarea in cinei..i'il:.ild.capodoperi a.artgdin pimint lui Tudor Bilosu. va pirisit def iii ceimari) este semniiicativi agezar.incasarea : Bilosu.izeazd.:nvingd p.l ooit.. romanul zly'.legati dep..forrJir "i .Liviu.i.nr* lumea .ii.r.intr6 perio"d. Volumulaldoilea..:"..a. si " ligtca-Gumepti. rna>ate s e in tat in citeva familii prezente actiune:Moromeqii.oriu.. Ilincapi rita. ...1". careaduc psihologicq inedite p.i'D."irar.se foarteribditor ru o"-. Romanul aJ.. altulin casigi al treilea ieslea in cailor.'iffi]lruni-. b5taiaacestuia Tu dor ictor Bilosu.i M.tridar..-"" din pareci dmpurcra ..-. incaseze si ua gl romanul de.. timpulcinei ln tindtr afll fiii ccimari. mergl". conflicte mari.

c u un giran bitrin 9i urit. ficut de Din Vasilescu. asez^t o policioari din fieririe. cu sitenii gi cu autoritiqile. impropri etSriqi dupn Primul RIzMoridial. Victor.. Jelul lor estesl-gi pistreze pimintul in ciuda datoriilor la banci qi a :iirei".. pe lumeailuzorie a lui Moromete sepribugegte. la intrunirile din poianalui locan.i familia unit[.ia lui Nili de-ade i. qiranu l silrec. retragein t[cere.El nu ingelege unde a gregit.fugisede guritateade acasi gi din sat to cmai pentru a gisi aici lini. intri in conflict cu familia.. p. lnsinSub impactul evenimentelori nelinigtit si derutat. Alqii. ceeace va produce o funda schimba rede atitudine. r"er'.i it si faci politici. Problemapimnntului estesursaconflictului din familii . Moromet e se vede obligat si vindi o parte din piminc.fonciire".dar sirac.r5"in s neimproprietdrit. Din Moromete cel qtiut timd* se chipul din lut. gi nu la el acasi.ffi . Guica.atil lor cd" vreaca Irina si devini asistentimedicali. Nu mai participi.ili Jii.Bllosu vrea si-gi mirite fiica. acesta cere avere.i. pe Polina. fhceu harnic.trebuind si pliteasci datola primarul Ar istide.de ce nu a reugit si pimAntul intact . stiind c i-i ar lui restulde pimint. aqigaqi mi tuga lor.ti sunt mici proprietari de pimint. ca Tudor Bilosu gi fiul siu. Conflictul social devine sesizabil relatiilelui Ion Jugudan. se refugi azi pe piatra de hotar a lorului siu: . nu se mai bucurl de sarului ca de un specta col.. nevoit si cumperea\i cai gi si-l inreqinl pe Niculaie la gcoali. Unii dintre qlrani. Nu-gi inqelege 9i doringalor de indefiii i. Moromete igi creasei luzia cd avind pimint esteliber. . Inqelege primejdia ritateal.'"lqi ff ffi'#fi::triiil*?iliHl_ . vor si agoniseasmultd avere. precum Moromete.Pentru a-si obqinezestrea. V.te si o singuritate desdsiti". Majoritateagiranilor din tea-Gume.tici sebucuri. sunt mulq umiti cu ceeace au.Fatail iubegtepe Ion Birici. Punaul culmina nt al confliauluiilreprezinti fugalui Paraschiv. Asaltat de .

intul volumuluial doilcail reprezintimoartea Moromelu i lumii qirinegtitradiqionale dispariqia dcvcnitsirrrbolul acesteia odari cu el. striduindu-se sI dea o formi lor iviti.l"i p"p"l. a Originali-este viziunea sa tului: gi .. Marin Preda es[eun remarcabilstilist.-"fari. ".t poate alqii ci "-J bitri ni cind tu n:.crrrzimea.J.Putemspune.citjosnicia.gr..li.re prr.r $i cu Inrrlll'-.interioril'r.i-....... 9.lt.. ..I Agasi fie oare Funaul cu min1nlal co nflictului "or.. personajuluiMoromere.Ua"#l'i." (Marin Preda...l. ci.iet-"i-o.:. Ca scri icor.personai : corn plex.J."ide auror..povestirilor si romanelorlor... confruntlti cu istoria.ro' in liieratura noastri..."r. ffi.rb"t_"]"j noqdm4ntuD. persona.ii* farnitial(volumulI) il constituilfugafeciorilor lui Moroin ere Bucuregtiiara coffictuiui sociail Ia ("oiu-"l .M. " o simpli surli de obqinere plmintului mult r6vnit.--r-rrrii.abil infruntelicomiagiauroritare" irJ'".. ase personajeprincipale.. rordeauri" a"r'o ui"iil"J.nu gi-au gisi t loc gi in lumea meascildaiji" f"-i*'ererni a zileid.. 9i RomanulMoromepiiiLr intregimeaduce literaturaromini o realitate in rurah ine complexi.o""i.dte marcdccit accca a picrdcpirnintul tnal dc este p rim{dia clcr nu..fuga Po_li nei Birici...i'.:."re r..::. un procesdramatic de dispariqie instituqia rur ale.""'.9tiai ni-i" ?... nu ignore rolul mecanismuluisocial.. e*isi"ir.. ...Marin Predaesteconqtientde rolul lui in literatur.: .oinulsi rimini om". in complexit"t..ii*e. spune Preda.. ln amb ele volume evenimentele principale desfigoari rimpulverii.Itt I I 175 cotcl<lr.-r de J.Ilie Moromete.. .. giric/n" . si tr i sl Anci..un tip . rtnui cod moral strivechi a I unei filosofii sinitoase..."f ii"t"i].ru#i. I) romanuluiestedensi..sripaniabisuldin congriinqa de a zdrurrci. puteagd daci tot ceea avea se?nrnmpl e viitor ce si in -ai "t.Domnul e." . .. "i.alerti. dar tr1-ni"ri. MoIl ie ncteesteexponentul acestei lumi.la "tnpru gi sadoveanu. Rebrianu gi i# nilor. Inconrestabil... l)cznocliiru. Acqiunca de sapl bsti prl':i durninici seara.rd.riri ll.-..rr..ri. vasileBaciu.es. staredepiesivi din care-l vor scoare marile rs..".i. imbini modurile de expuneregi dezvolotilul indirect liber. credinga pacea armonial*.arranaiat .. iar ceea.. lcnt d...tiranul nric proprietg dlpirninr.rri.. idealuri strdvechi.nete.il. personaje -ir"ip.....Lrr.....in armoniecu glia srrimo. re se'intimpleori"...easci..rpeJ"r...ci toqi invaqi de la Balzacsi..omenr la acqiunea clc se ruleaz... rif*....a sa. d"rrrl'r.. plulIon Birici-Polina Bilosu.i....p. tudiniinverse acelora rebreniene.Pini in clipadin urmi omul e darorsi qini la rostul "nrlui. i."iril.r"ni-.ii.i" cu "ol"r"rl "iilil...a relaqiilorqi conventiilor sociale tradiqionale. monologul inrerior...U-p"f"u . in gi . adici unici.r" .. s.i."""l. Punctulcwlminant conflictului al mireqdrama_ tici.re: Dersonarur to n v-olunrar.r"1i...a L-ii p.ii.. brusc. a"?.pr. cu experienqa unici. lrr: "".denga: . Y""''" carc lupti penrrupisrrarea proprietiqii. cap.le suntdramatice s esdcced gi rapid.. l l)imcnsiuneatemporah se extindeprin imbinareaprezentuluinarariv cu rrec' r--"' tul.riito*1.lt pin^i la fuga fiilor lui Moror. a l'i Ilie Moromete:..".otrUn.doa-pipicrdc Pcntrutotdcautta linigtca clt'ir rrr rrrrri purcasi seintclcaga .il.i"..nararor. p" i. chit cr rostul ism cinegtieces-o alege el!".. iui I n roman exista numero..tirnpulamindrilor gi al povegtilor M.i originalitatearomanuluiconstein n oul tip ie persorr"i 6#. o"*.. cc aveasi iz biucneasci pestetrei ani. rfarq.iril. .rrt.liran inteligent..r.deceseintimpli.prezen se in tul narat ivseinterfereazi trecut"l.J itrqir.' .-ri face oare asta fie schimbarea ? si veqnici.(vol...ierr"rir.'..Ilie Moromete_d".gl. cum.de ictor Hugo si cauteexcepqionalul surprizavieqii.r a..de la Dosroievskisi nu igsi :e adincimeafi ri sfirgit a sufletului omenesc.i#il...o prtme. si gregim ..ri si se ruineze.. omorurile spdrrsi zuririle intilnite d. ."i..ul nten[ionirrd ci in urmi torii ani gospoaetir qa.... ciutindu-se in acelagi timp pe ei i9i cu viziun ea lor unici.... sedesfigoarii ntr-un intervalscurt. ..i. .victimda etdhti ei. :Y. d.Note ocazionafaaoarea romanw lwi).umr Ilie Motom etei....li"ii-pre si cu. . eu "...itil'. roltlctc intri intr-g lungi.. ."*iri ta"ei ri-. li ri".." .

i" g""." ..r aceleaspe-cte pot fi considerate care q':t. -mi . te privescde sus .propoziqiesu bordonati atributivi.. Prin elipsduneleversuri dev in mai expresive.r. ".).t_l replici la iomanul 1or.propozigiesubordonati circumsranqiali de . . Dumnezeu/Pe clrcumstantrale tlmp. L:. 1.cu sfidare._.. viaqi" . .pr edicat nominal...' i. fdrd.. il"*. care. de .comodd.. Am inviqat la geometriedespreelipsd."tT jos munce.triie.te priv esccu superioritatc. 2.{armecul a satulut. B.ivi. . ' pari atht.propoziqie subordonati circum'stanliah de moo..de micd . micd.ti" propozigie de e u/Stausus.C" si9i91igcomo.rl 1998a fosro eclipsd totalade soare. ingimfare. .: 3. r omanulMorornetiiechivalenrul In cuplului Ion-Ana estecuSubiectulal Il-lea A.Staususca.avrDut Pronomtnal. -mi -rtr ..r an.i oe Llvtu Kebreanu. subordonaticircumstanqiald scop(finale).ti ne?nsemna ri.. Omonime din textul dat pari.da-mi .ca^si. i.complement direct.tilDingreu" .i..Cind frunza-naltului copacl' . atribu inal.valoarc. . cu pari atit de mici .complement indirect.isf"!i" .. scop(final. :f_:_ql:.Pecaretrupu-mi .qtAtu .Tllativ5.propoziqii subordonate . .e.

in ritm oro-a pnu gi constant' pild. 1I 4' Adeseatsiaduce a aminte de apusulsoareluila marginea mdrii.clcvii trcbuiesolicitalisi-9i expr imc rc la tcxtul citit qi analizat' t relatia stimula. ajungela: j consolidarea dep . prin efort intelectualpropriu.auiio_rrizurL.i"lip.ii"ir"i* Jii". rnuh . a !9 findcau Marrorului principal i se asigurap.i cursiv cerpugin il.imbinatcu exerciqiul exprimarea elecapacitatea euristicedezvolti r p. de tipul: . pe grupe. j.U.r.. 1.. (locuqiuneadverbiala) c.oculdid"cti. la alte forme deprotecpie consumar orilor. formatiae precum: metoda exerciqiului' metode conveisative. probrematizarea.ri". --l"iii"i-.i.rolul inviqitorului fiind acela de dirilor. bala) Din cknd tn chnd. materiale. .. coresptnzil.adverbde mod.dc cu de condigionale.. ajuti la formarea diatezeipasive. trebuie se asigureclimatu l educativadecvat.rotecfie.R. .d eleoului.formu_ .tiA. te cheami" -.cbrect.*t"lo.ti l I La Multiplex s-a inaugurar noutrsah cleproiecpie. o Le Muzeul Jrranului Romin se anunlase proiecSie o de imagini etnograficc.De te-ndeamni.mijloacelede sl mobilizez.ectivprovenit din verb la modul participiu. ide reciptarea mesajului in*q.'"rJ". ."' de "ir.a de inviqareun aport deo sebit arejocul didactic. de Exercijiul de citire selectivi .i dramatizati..metodede c omunicarescrisi. prea .."" si lez e cel Puqmo propozigiereferitoarela mesajul .toar activitiqilor de inviqarebazite pe obiective de referingi clare.ri r ?'. (locugiune verl1 opiniilc rcfcriOri dc cite ori estcposibil.". impreuni formeazd. ir*ap*" ar""-jrir"re c. valorifici in grad maxim capacitat ia receptare de expriscrise' re a mesaielor jo-pot il . De asemenea.qicit mai multe expresiifrum-oase impresipirsonajul !"."ri.r."ptat (te156ul literar citi t).Spu neqi-vi r. . in lecaiile limba literarura de de 9i citeasciconsr ienr. m_ijloace tnodpdmint mo derne.tiadacadrului didactic cu elevul.qin.." 9.r.... necesar secreezeocaziipentnr afirm areacapaciilor tururor elevilor.. Sedovedea incl o daU duplicitar..-..r"" lemeinice i. a fost .. . Exercigiulesteo metoddbazatd" acliunereali' prin carese executi o actruin mod repetatpentnr a dobindi deprinderi' esteo metodi fundamentaliprin care'con$t ient ii r. propoziqii subordo natecircumsranqiale concesive nua' '. in 3. Mn bizui pe propriii mei ochi in distingerea nuangelor.. umanegi in valorificeresursele si este int. ur"irs-torrrri'gur."r.aice preponderentrnoderne.rise. dlteptat .Recunoagteqi ine iecita cel mai "*f ile despre.ilaye frontare. 3. exerciqiul se repetat. literareconstituiebaza pentru exercilii creative" gi de iiif. b' meto dedida. iar al elevului de participan t activ 9i corytient' fireassuccesiunea Cadrul didt.Se realiza ii din textul literar".rrrrr"i. -lii"iil i diJ". gradulde comparaqie. 2. Fiecareelev si scri ecuvin----tele nou-insugitegi si formuleze enunguriorale 9i s.tsonale gi cu metoda conversaqiei sc ris. Acqionaufactori co mplecgi aceaescr-ocherie. ei II urmireap ds cupas.y. Subiectulal IIIJea l' Forrnarea capacitdyiide receptarea mesajului scris prin efort inteleaual prop riu al eleaului Formareacapacitiqiide receptare mesajuluiscris a se realizeazitp rin strategiididactice modernecarepresupun: e' dctioitdri de t\o. Condipiile realizdrii acestuiobiectiv cadru s unr: o participareaconstient.bazarcpe efort intelectualpropriu al elevului. . rl auxiliar.ad.a.conversagia #riru. pe 2. Actul cititului trebuie imbinat gi cu acelaal scrisului. gi individuare..adver bd9 mod.. '. (locugiuneadverbiale) lua in seamd(locugiune nu verbah) observ agiile riuticioase. 2.

oimn*'. de operalional izare. funcqied e diferite por"*fn ieosebiti in p"rrp.ri1 . teoriilor carese aplici in situaqiivar iate. (dup. pioductive. r.exerciiii cu gradediferite de complexitategi dificultate etc..a originalitiqii. riru.. . exerciiii dirijate.exeicitii individuale.. turi ' prevenireauitlrii 9i a confuziilor.odrr.capiti. a spiritului de independenq . morale qi trisi..riie. cu celeoperatorii.. careasiguri automatis seimbini exerciiiilede reproducere. practice9i-combinate.i.itimularea capacitaqilor gi a iniqiativei.r"iq i"ieste o metodi adecvatltuturor formelor de activitate itt permanente. imaginaqia sedizvolti ginlirea. iriterii -.g.. semidirijate.a utodirijatesaulibere.iuq .tive._pr in etc intelictuale9i motorii. ir.rrale. * ex ercigiiorale sauscrise.iqii irrt.asigu.aplicaitc. crearive. funcqiileindeplinite). colective'frontale. rindu-se transferul de cunogtinqe gi unor capacidqigi aptitudini int electuale fizice..de echipi.autoeducaqiei pot acestea fi: de cla sificare. . noqiunilor.reguliior. carese realizeazitransteru -odErnn mele (iormarea deprinderilor)..tiva.dezvolmrea de voinqi gi de caracter.de . operaqiile .corecrive ..r". dezvoltare... in*q..-* de a*.rinderilor..il.. care.

.a. clement elor debazdaie principalelor limbaje convenqionale asimilarea citit.'::i::.i :".1"..:.^ . e"*p.'i"i c rnare ::. de piopoziqie. voce tare. Obiectiaele cicluluiacbizipiilor fundamentale (scris."o .i1.$cn... i ..:. ri. a limbii materneqi a liribilor ti in s ituaqiivariatede comunicare I capacitiqiide a comunica.. ii. 9.'ii::?la". .l rcclrrede limba gi riterarura romini sefolosesc mu*itudine o de tipuri de se u in d o r .'. il . inqeleasi ca activitate sociali.:H:. Exercilii de scriere: * citire selectiid pe baza unoi .transcrierea.::. elevii*:.:.::'i'THIJ iu ei. a lntur9ler 9l . .::':i:1.". imaginaqiei.onsolid.a scris mini. obieoivele ciclului de dezvoltare(clasele III-a-a VI-a) constauin: de lingv istice.i*rir.terii 9i stipinirii medi ului apropiat.. ..dezvoltarea in faql de integrarea me.ri.Hi: ::i::'i:Y: ""'$ ffi .ii..aja:##T"i:.stimulareacopilului'in vedereaperceperii."incIasIcpri : .:':.'::::'i:l-'ffi .1!lt"do' .asiguri .q:i:il. p"trtru exprimarea ne. ".lH r . scriere dupi mini..::':i.nr"l.o.r nrin .folosind diferite limbaje specializate.il.:fi1*:tT':'".l':' .:::::.trl"re" potenqialuluicreativ copilului.r:.:::::. de .b":rd.'lil[iij..i.se rorrncazi rrrrr q.r.dezvoltarea corecti gi eficienstriine.ry. tipur exercisiu de este de r.dezvoltareagindirii auton ome9i a responsabilitigii diul social.iliJ.. '. I rze primar 3.cunoa... lipse-Ete modelulexrerior scriscrt.-Jr.:':.. .g.:ii!:r pnrgi. .r '.lffizisie ) 9i : .*ilirlp.. .r...i ituhri.T.Tl."]rr.^ ^^i^-.?i. if tJ'JrT[ literede tipar._f a b..formarea motivirii penrru invlqare.: ":::: ff i .:. Obiectiuelaciclurilor curriculareale tnodpdmhntwlui (clasa qi clasaa I I-a) vizeazd: I r. trebuiese ze crtrrcacongticnti.i. si reariz.:T'.tu puqinun enunq. eremenre fonetice lexica[j:ot*'pirgi "o'n"'J.de propozigie (predia.rtu. ".:::: :. si r Idcnt ifici pirqi de vorbire(substanrive:." rc lcclic.:* " ". I ll.1'ilj ]... . fi'#3'...a competenqelor folosire a limbii romiachiziqiilor .Stimularea potenqialului creattv al coptlulut. intuigi ei9i a lmagmallel.:rT 'r"' "*" r""ii "'? r a nicu rerem de.i:. . puncruatie. ' r v L rrrr sd u u l l $ ttcn ta: 14 J s l c al l z ( ' .propriu. fiecare trebuie citeasci elev si in ricc. .ccl iJ'r'fr'i"'::l:#. eit 5-c.. . calcularitm etic)..v ingel egerea sc mesajului i{i'.:::. Lxcrulw de exemplificare o Exercipiur identificare de a unorelemlTedeconstrucgia comunicirr lpergr d..:rive autonrarisrnut i.lT.l. rii*.1i.r" _....s.

. o l"gettdeorientali.o-"rrtici. aceasta i.n."' este. "A rrei Ioro gridin.Ali-berr-i4"ho-"t-ben-Hassan. totugi. piinqul. romantic1.sl d. ra numi_ rul singular. ^. analizezepredicatele: o sd" analizezesubiecteleetc.pe carel-a flcut cunoscutin lumealiterelor romi. timi"r..ripfrr*i. rmul cel irept.il. ct o fatamorgana. pornegte cergetorul 9i la Meka pimdnteascl. Eiaveau.reat. t si subsmnti vele.ul . . r .rr*"id... arab.Dupi enunr: iurtu.Prinqul gi ala iul lui strilucitor pier in delit. publicat in 1901. t si..'riu.. Visul prinqului esteacelade a de n ul d" a nu se abateniciod attr la caleacea mergein pelerinaj la Meka..de asemenea. spaqiu Poemulin prozi esteo paraboli..mfro.A mers vestea_n lum""despief*_.plin de primejdii.izeazd' obiectivele eiJ"-'.in-ato"-ra mijloaceartistice. cagia inu.un arg uIdeea simboliste. bocii"r.iJ.-inare de unu-doui adjective. in rEipri"qirt areviziuneaced qii. de ' natizd * *l i"ei.i gi l-a teoretiztt.k"'.n cu cerinqe o Exe ci piidea indicate.reasci". iXrt. "1""i. rot fiind semnifiPocitan ajun ge'la.a.eirninturui exer_ l"i* priTESTUL 17 SubiectulI Noapte de decemvrie de AlexandruMacedonski Atras de curentul simbolist.. parnasieni si-mboligti. influenqe ment cl Macedonskiestescriitor romantic cu numeroas e 'Noppilor romantic.rrr_ndormid.' ii li"i. titlului poemului.. rimine romantic._j"r. de creaqie prin care ri sesoriciti ere_ vrtor si tormulezeenunluri/text"Z. Acest dp de exercigiu "r*a.. J"r. tatil s lu ii tlansmite in ceasulmorqii indemdreapti. exercigii . unui prinq gi tr u . Alexandru Macedonskia aspirat.". n tr. structural. timp ce prinqul accede l. gi o impiriteasi.J'J-o"ri. tematicaacestuiciclu este o gisise la poetul Alfred de Mus set. Ciclul Noyfi-lor reprezintd. gi t" atit c6t .in acelagi Urmind un drum ocoPocitan-ben-Pehl ivan. sunt romantice.r o"r..carevalori fii.' -analizeze fost odati un ilpt-r1. . Mai aveaupe r6n_ subshntive lanumirur sidoui proprii. model d e imbinare a viziunii 9i a un Poemui Noaptea de decemarie reprezintd" mijloacelo rartiitice romanticecu celesimboliste.Mekaplminteascdn.]:::' g.in ziarul exotic.atractivdeopotrivi penRomhnul. urmind dr. copiii.rufiii"'""#*ffil1"]: '"-""e Di' exempre s ubstar. dedragi erau ii ftorile acestuiim_ "...evini el insuqi scriitor 'ri *bolirr. Poezia arelabazd poemul in prozi Meha Si Meka.iVI..

..a pieticl a^luiMacedonski.9-acea .oa1ttu dcccnzaria de aborc{cnzl\ rn'.i finarurp... versur'e.ania..-afard.. spa qiull.il.I-am." p urtrte d". cu numeroase i nversiuni.r frrrrdnrncntali rornantismu lrri.. cer. ... .. versurile"rimasenereP etate'Structura unor..urot.i..rr./ $-aSunt toate pustia din 6e-rl. .i epitete. .ti" rozesi crini_ /Dja_ rni ." .Tudor Vi1n."li po.cu enumeraq ii.. unduiroare:..froI ltttet'ia^N..ir.gt"'o #"i"i...virtutea lor inffuuritoare 9i obsedan...r-ifui.."r""..po.ri vers la sfirgitul strofei de patru este u-nmijloc de ficuti dintr-o alternanli este compoziqie .. j-r"'orrri. nu este.eiit... ultima tr eaptFr/ sunt Meka cea mare._^ -." Acesreversuri explicativereaducplanul re alitlqii./Murit-a Aezol^r" / Suni Meka cereasci. qi palatele fanta s*""t[".. poeturdamnat c' ii rerpu'dc cadruleiterior: ... al mrsci..:nagaaaui qi dezolant _ ./ de ..te. macedonskiene: .riilor lui Macedonski. idealului.7i..do.rrt .urgia.azd...i .-rlricicio s rArrc^ p.i.r. *r..r i". este.trrlrr.-'/n:rgjlti. versullaitmoti.'rfi./$i luna e recein .rul s-apri'cle rarc.. ce ..putea numelede compozi{ e impletiti"... 9"r"t: sc frcc tnai marc -. rnarre cre_arernt sl simboiismurui.t.. opulent. sDuzd. l)rin rehnica corespondengei.:.iz<t hr.r*.rr.cl.rii..ochii suntdcmoni Ilar rrrai iJt .ffi:icali.Fip rrrra humidemulta pi. in neruii-ndirjiqi. . ..i. ."..'rr-.mai marc.riorirr.poemuluio stiucturi figuri de.in tehnicarefrenului se declari ....ri. in pustiu avind i'irirltr.r --. .ducindu-gia ei zvircolire / ln pintec.. 9i pe 9lI.qi decoruleitic. ..$i tot nu s-ilt'ilt..r.r ski t.rrrgi" .arul pustiei./Argintdeizvoarelgi zare-aurii. a tonrtn nefericird a...rte (repetarea unui sunetsaua unuigrup gi Muzicaliatea ser eaLizeazi prin aliteraqie dini..i p.'gi-n g. crrrtrlrri carc."hrt *gerat(altitehnici -"r. par .po.r. irr p iri"l'i..rupiigroaz *o rrici"'criv{qulcare..ceea I explici simboluiileqi semnificaqia sdt..p"qi"i .ReJrenwl o denqe tehnici poetici originali..a g[.g-aceaiugminie/ De lupi careurle . sp"cificemultor creaqii t. poemului.1..rii ..iontra..t tatcadc vi sc"./$i lurr.rll aur.i-6ofirr.. cit $i..'.ia.. trecercr irrlunrca ficqiu'ii...jocur havuz urit.Lcie/ r""".imuoliri .morrl'1"' cu focul ... p o"-ut.: rrrtrltti' [)incolo de aceste elemente.gcniurui.r c rccein.p..ndu-i.r.. (sp ecificromanris nrului) se construiJsc doui imaginiopuse:'cadrrr..rt" consrruir prin mijloacesimbol'isrc. B./ de r oari..n ...i.. intaini_ .r."i.o"i"*a iri-... ./ tirnplcl c...i...-ir"t creator u-.r..ol^r" .....propriu ce -o"r. ii^ir.ri.r. . reperiqii..ochii suntdemoni Pop itrunde in cetate.a -orrre po "ri. intre care .rlui.za in emiluruidT.. li i ^retevie../ ln eiaiduri.. astfel Je da esen{al muiicale..qipi". .1incbrinrreaga ."e ziirri. nril" crre-l rranspune iposta.. circulari.'scrumit" in vatri qi inspiragia.g1l "l nenumiraii.. tafore.j:"no-"nri.... bolisttr) prin jocul culoriloi.0 teqte emirul' l)e asemenea' andtezesunt prezentate in "*"a....i./ $i..p..rrrt irirrr..rrr."u-"gii.il.poctur..: -r .:..itrr. . i{...i-. . .ffiffi'...r.il. / Battimplele...Dar luna " " caleaceadreapti./ -. / $i ochi imprejuru -r _ o.Ji..h"i.arhanghel tr.7 $i beinarutrg. zilnic..: rndrrsurilc-pi etale..".pustiegi albr..r.rl poetic esrefasruosgi rafinat.ffi::::. rI r..i".ori. il.i.Deasupri_i "t ir"ir"-urlor." J." omului pocit care E.. i n sin" cumpliqi.stil. ! . orr fl. mai alesmeii-b".heazi sim. puneain evi-.i... aurc-nzare. t i'"-...g-acea confefiit"i t"U'.ri"... sp ccific I rar cqmnlid....jlrl' tc ."s...'q-n foarncisimlire/ E $". deape.ctr..$iltlltrtcr de Siiaruri pietre ftaJari ..ptird simbolurile po.ti.cairepezi .qr eaur. unitari.'8il. odaia..o pi.... i^nsi^r".pr..1.{."fr.. umbrei chiar lrunrcai-o ce r..dai . .p. J! u"... trr-it....

.i oranratirmuilir".-. Imaginea.'i"i a*"iiil.e zet).. lor diumuldr.rlg. "o-fi""qi" mul esteamfibrah..^ gi ^:^x lucegte...".iiorr" oragului a orien tal esrc pcrceput sine:stezic...o.."'."..rl"l'rrdil.tanjegte i-pii"..ri "io schinreiJin cu-n?:'i]_ urgiaseface..ochi luna-lprivegte ochiu-adormit".. slovd: lfteri. rru11r."./.....pirir""i.Po..reperiqii q i construcaii simerrice.si imaginea cos_ rai de mar. si de_arabastru.iqie (inroduc e o subordonaconjuncqieiubordonatoaie i..far. .. ntcr tzf"r.. gi dou." Versurile au misura de clari..i iil. d....e (."r'. simpli' 2. .eaprinsidesoaie.d."in ^: pici.. gi pe cer"..yoTnt"'oaani..propoziqie 3...r.a*-"r drep rsuntsugerare simboruri: prin fo. .Mrrrir-"e-iril "rrh iarrrl nustiei.Pusri a ma..adintreinfiqisarea doi pelerin!emjruj -ri -"ri _. .hirp gi searbid.''ir-. i.""i.rI ./ li ceresimqirea. e.nu'r..q"f Jo. ..^^^.r. construcgii ." ./ e-b Nici c6ntecJ" pomr.-ii-.spre Meka-lripe.rlt . .. J.Ar hanghel aur. . f1i"9i ii .i'#.'urka etc..iiri..ilp"i. versul izolat.p. trisnet. ooln ic: liber.implrecheri l'.$i de el..c. a rosti: a articula. olcut r .ile si kinetice..-iii. girr."---..minar.$itot nu s-ara tinilucasublimi...:.{ ce-aduci?".i. 9icea 9i. ritSubiectulal lllea A.r..gi .r::::l:"_lilp1i".$i drumu-ocolesre .Djalqii Sqinarete ..iii"'rer..a..in*e o infloritulBagdad.i d^_.rrtr-"rrti oragul .Bisdadut'! *.cu tine iri"" n 'ti.ripd.iOt'n-aqi fi foit"i ti condiqionali).proporiqie subordonati circumstanqiale fi fori "O.. Emirul.. .obisnuit.l"-geriii"dr"".. g'"I.."rr"rie.-rrl-.i*-... ./ i"1. aP Llll d ue rr(irt"l a" mult a pierit.p?r*i.rrrri din strofe^: .t. "ir. :.. i..b. celor i. unui i" h.i sgl cepalpitr" E'a' unecarerepetS' "...$i . locui.... intte rime perechegi r imi incrucigad.. in i.if."r"" o..npe. lacrima .prepoz. picl strilucitor. insolit. "-"ti "# .l*pir. Pornesc acel agi in rimp.Cind vi rosregre -condigionale.toi sufletu-i vrea_/ Din tilpi pini-n cregtet cerefiinta?...r".iil..rr.re" epifora (repetarea emistih . pe pim0nt.$i pr. ciudat: bizar.. ii Apare alti antirezd..iilj . dar'str.*i#. o-irril subjarul pustiei. .pi.r"rberatimpul pr ezent' anaforasi "gi._ cl) 9icel mediocru (Mekaprminteasce)..rrfant-.Ut haos.oqeluri ...-i*tir. uneleversuriizolate cu i n cu..g.. ' l.. -ri muh1.irr. Meka:. gura... si-l .) de slove") .j..E e r"'i"gt_ le liilc pc care nos1d. evidengi doui tipuri uma ne:.#. c"r.. emirulcrialaiulsi."."'. tinirl e farmec.i-" .Muri ll-12 silabe.de infe rna pustiului care pe trebuie traveiser.""#l cumplite".tt......rb.. nrcr voare gi dulc ee vialain rozur Bagdal...". .om'rl superior omul.a Pronunqa.iimplinivisur.'_'.rr il cheami ea.lt Antite_ z.qit sirofeinegale...te credinia-voi'rqr.i." au Versurile misurade -t---: f-.prin erementJuir."rfi'..-" . de subordonati circumstanqialS timp. ] ?or"rr" un pererinaj ci arpe ra Meka:. abiase tird"qte-.$i l. . versuri): tot. d"." -/ . ....io-t dintremijroa_ cele dea -.ffi.iri". rr.

.. 4." *rrrolid" azd receptarea. ". goapd.. ln orice imprejurare. tnttebare.. ii ... ..uzi:o (subiectexprimat prin interj ecqie) Discuqia dhnsiine-alimurit rrnpra iituagieicieatecu (atribur pronominal) B.propozigiesubordonati completivi indirecti.ecept"r.adjectivcalificativ. S-a comis a fraudd de mi lioane de euro.ri.o"d'.adverb de mod.de sistematizare niifi. clasal. imconversaqia i"irlti a.Intoneazd careexprimd.a.t J"-"o-pnti. 9i a unor metodeformative.r.t iq.iiifi.fi.ri. 1. docill . adesea apiieau d.memo-. Era un om musculos.Cc-adurrtr-ntr-irrsul..1.printfort proprocesde lungi durati prin careei trebuiesi parcurgl urmi tont pagt: congtient..pe bazaunor noi euristici. se ulterioare. Degi erau cei mai buni prieteni.ci .Cc au cu d ingii plinsul. dcpriricl*r"... citirea selectivl gi :dspun-. .pe sirite..lecturi' a textelor studiate. t/curn sd-ispuni 2/ceo nelinigtea se gindea adesea in relagialor . 9i "onroiidare formativi a metodelor si materialelor gi temeinic iea elevilor. cum vremeaseinriutiqis e. in clasele :nt.nsolidare 9i de sistemarizare i-...propozigiesubordona ti predicativi. .rrrogrinqe."te..unrolidati gi perfecgionati 'rirr ":Tdprimare sepractici diversetipuri de citire: citirea n. de valoarea [etir" cadrului didactic' actice. . pot constitui supgrt. I "1t' Exerciqiul pentru a i se descoperisemnificagia' Or i. Etapelepreddrii-tnadpdrii unui sunet. 3. i"Jeg"r. 4.i se stimuleazi creativitatea. t&t citit trebuie analizat orali prin de a tului (receptare mesajuluiscrisis eimbini cu elemente comunicare literar sau non-literar impune insugireaunui text . """^ conqini siruaqii9i materiale trebuie.fi d.t/ am aminat 2 {rym9da pe muntele Fdgiraq.imirea.t. ) P.text. cit 9i prin .eleviiigiinsugesc_cititu l scrisul.. ln clasele pr!n. prir.Cc iace-o guri muri" J .'t. .ifi""^r"voce tare. .ez.in lanq.()cstrrutl" t subordonate atributive.argumentate de un joc didactic..Xi:t"ti:9i elevsI descifreze.]''.l ml . lntrebarea etal/ cumva r ezolvadificultngile ivite in timpul experimentului2/.e s eurmdreqte. l. pe lecqfitrebuie sI fie dinamice..i". estecondiqionatide nivelul.zatd.iiir".cum problematizarea gompletati cu exer.. Partidul din opozigiea irrtr -odus moliunea. rip I noi. lecgiilord. Bunicul meu era un om airtuos.i a liter ei corespunzdtoare qi la i" p"r'.eferent.iar verbele in sunr numeroase texte. .citirea cu Povestirepentru ci mati ie &pli""t"" unor cuvinte gi expresiigi de conversatie' contexrului sefoloseqte aprofundarea textul citii.simple'reluare.utilizatePentru studiate din fragmente textele i iib .de pild. dar I trt corcct9i concitit-scrisul se forrnativc i'suqcqtc didacticc l.efoJtt:. in gtafeti etc.se inigiativaliberr . .. c omdescriptive.ptopozigii subordonatecompletivedirecrc. Frin acesr de lecgiiseinlitu ri uitarea. .vezi Testul 4... .rndate la de la simplurisiuns la intrebiri legat:de.riva unor alte conexiuniposib ile intre ele.spuic" I .z/ P. .ri fripri ".propozigiesubordonati circumstangiale d.L citireasel ectivi gi citirea dramat'.si actiuizeze toqi elevii' A ceste lorrt"ni a elerrii'or.cu sau iul oral gi scrisde exprimarea unei opinii evaluative a unei pretennqe..o enunSul Citegte lotriait pentru intrebdrile..fi. Ji" p"rrp". bucuria'. suplu.ifirende.Sinistraqii. srrategii l' clas a cind. Mi sepirea un proiecr insignifianr. M etode Siinsnumentede eaaluare subiect. modelepentru diMesajeiescr ise. li. pot. transfein :rarea sistemulcunoltintelor acumulatean terior. 2.propoziqiesuboidonati subiectivi. '.de creativitatea 2. cxpr csivi..abecedari.. itemul 1' Pentru . \ . puqin sefie folositein situaqiide comunicare9i de recePtail.-J"r6fre gat idir..olrarraacestui 3.Pfe.SI. gi "p-f. anterior' Aceasscrisereceptate ividuale se'vor stabili ionexiuni cu alte mesaje situajiedeinviqareserealiz'eazdinlecqiideconsol idareqidesistematrzareacuprin. Gd^se$e. Estebiner/cum te-ai gdndft.ior ""re nu trebuiesi fie o. 9i adjecti vele acestortipuri de compuneri etc' ri le va facilita redactarea textelenarativ e.un om educatse comporte d. docil 2 . / P.. Dcodari se a. de pilde Cine stiec hstigd. i^.si.tn qiaeuristici. subiectulal III-lea. mesajulscris. Ascari a cinrat la radio un airtuoz al pian ului.. Pe ntru i irebuiJ seinqeleagi te:t jocul didactic. .3/ P.necesitl realizatea activitatePe gruPesau Atit prin activitili frontale.i "iuze. J P'opo'i1ii .joc concurs! iotiurte).r divergenti.(enunt exclamativ) st enunl pentru a exprima u. i""air" saucel dezvoltl 9i se nuanqeazd".

.fiind comple t uluiti de frumuseqea peill:1.e formdrii capacitdpii r eceptare a mesajului scris Formareacapacitigiide receptare a_mesajului gi oral r eprezintd.:salulut. 3' Planul grupirii din opoziqiea fost dejucat. Subiectulal IIIJea l' Strategia mnsoliddrii . ace srea fiindba)e a autoinsrruirii 9i a autoeducatiei permanente.Aceqtiavor ?nqeelevi a elemenielorde construcqia .ere. 1.obiective scris ca. "i"-." de citre c.rSir.rr.. comunicirii.a cum s-aanuntar in mass-media. d. clru ale lntregului procesinstructiv-educativ.a. putut rosti citeva cuvinte..i sistematizdriiin procesul d.a. . Fuseseri innoitemarcaiele rutiere.

J.. g fi Hl:l::. Sciiereaa trei liter e alterneazdcu fiecirui copil penactivitatea trebuie si indrume gi si aprecieze badrul didactic citit-scrisului) corectl' invigarea(insuqirea tru a se asigura s unetului din inregistriri audio. verbalizind gesturilegr1fi9e.rrrirrrut..... :I de scrierii.ipii"i.mnific I ..*'" ari.u " ... scurtevizionirr audio. lor miinii." Jir.lauprin . L.erec.::':lH.".r". scrierea in pe scrierea banci.:."r.-. 1 re I::.tirea Se'realiiea4i TESTUL 18 SubiectulI 'l Ion de Liviu Rebreanu ..care elementele .#.. recunoafterea ln inchJierealecqieise realizeazd din revistepentru copii' literei in benzi decupate recunoa$terea .j:h.^.r e tc.. asie cititut."ru I n' recunoa$lerca $utlctului/litcrci divcrsc irt ('o'tcxtc. aridnd pe plangi litera gi elementele ic explic i scrierea la apoi exemplificl scrierea tabli.prin exerciqii incilzire a mugchimomenrului preg. . prin slmulareascrierii literei (metoda acAiuniiprin simulare).-. bazatdpeobservarea -:l-l.... :1I::..H.. in podul palmei cu stiloul inchis etc' ter cu degetul.: a sunetului/literei exprimarea in proprie.'.i".^" #i'5 J.i.j".. diapozitiveetc. ::l'jli:i.c ar-e conqinerrrtr"r.ofiii rrebuies i pronunge si scriecorect. de se I)upI un momentde relaxare.. ::.li b. Cadrul digrafice.. .printr-o surprizi .... pro*le J. ei converti . erc. activitigi fro nrare gi.r..y.rrrii-i'registriri -. exprimarecuvinrecareconqi nsurreiul/ritera ce rrebuieinvihtc.1.printr-u"j. i"uui. adult)..lici literei..or. Bttll .tr-o "'::::i I i' ...aunei de film.: .ri..verb alizAndu-se dupi caresereia scrisul.f ff i .:::: : srrucrurigr aficd in 1ec"."d..il::::!l j :i: .-r tizarc. orald" Prin rnetodeformarive.:. anariticoui" rlryar.Ji .".dirrii*l 'rrj-*a. gi prin materialecri ca clactice adecvare' .din vorbi rc' o propozigie.individuale.. in irrr.. :: :g. .in vorbircacurelti.apoi un cuvinr..j-:ri-drriu. ahruri de nrodcl fiind reprezentate graficepe carele . g. gi si "ti:::."_pr o. trecela intuirealitereiscrise mini pe o plano compun.i. .ir"i..ru aspecre unor din l)crrrcrsuldidactic al predarii-inviqirii unui sunet/aunei litere trebuie si im' irrccrrrrrunicarea cuiceea scrisi. o. desparte se in sideragie particularitiil"^* ii rp. Prin metodi fon-eticd.. 't"i:r::^:1Lr^"1rria il] sccventa caprare at engiei.ii ... Tlh: T ::: :.rl'.apariqia unui personajde basm(copil.:'.. d.1.e ghizaterc. se poare delimira.in.. momentede relaxare. creeazi de a se motivaliainvigdrii daci sei"u i. il:. :...::... i"". pronurrqarca/scricrea corecta: din experienla de viagia elevilor. prt" con ersapie ribr r4 dc pild.. a.

fiec arecu cite un titlu semcu titluri semnificative) gi Glasul iublii lgaptecapitole ..'*t"d fiecare goapin efortpropriu."trrl. o scurri. drrnirrra drumului care duce in satul P ripas.literade ripar. taLa bli 9i fi ecare in bancialcituiegte elev . ..:.: in 'unge individual.. caresevor f"lori'..Ei obiectiv. dupi .apoicoloanele cuvinre.rbfor-" unuijoc d..r...n romanului obiecOperaiitera ri.t... G.de aceea ge azi de acqiune.anrrenaqi copiii penrru cafieca r. aui.'"..rJrmeazd. mul/soseaua. lecaiile in urmitoare'*ro.ior."-e subformi dejoc didactic. gi *vezi p..Hora in sat. urmatede citireacu"intl. cadrul didacdc trebuiesi.. din se citesc: ritlul... urmiroareconsti in intuirea "lf"brrrr*....li'ir. cind esre iar posibilr..lrrre. la nunta qirineasci gi nunta invdqitoreasci. o idendficiin alfaberarul mareEiin ceip.rr"r. cu 11 P-ttl pentru a tr.d ar.rrr. e.despirgir ". imaginiidt.bitaia intre flic .Drumul. deta tiv (fiind scris la persoana .e toqi si citeasci id"qii*rrr.conduce acqiunea romanului estecirculari. rtr de mtrreqie capitole Romanul e compus din doui pirgr: Glasulpdmfrntulul (cuprinde 9ase.". in silabe pozigiasunetului. si seformezc certitudinea fiecare inzugit ci si la sunerul litera.i.se pierdein goseaua. spinzurareacirciumarului a copilului Anei.prestabilit.".pronunge mai multeori sunerul.r.1 """... ^*g"rea maipugin cor.ilaf. onomaropeeror.de pesteSomeg. enungulconqinedoui si mboluri literare consalrercidrtupodul. capodopeiea lot elementarl..cadruldidactic de va face lectura-model. .72 ConceptulronTd.in l "ng. gi . omniscient omniprez.i..cea 9i m*t* Ei fern incepur. pe in sunerul invi_ de ----r-' gat9i carefigureazd.Ion eunpoem linigtiti". de descompuse"in silabc... citirea vocetare..rt..iur: J.ffiin. arengie cu deoseb^itifrf t" consoaneror. Cllinescu apreciaasdelrom anul lon:..identirici p'ozisia'... selecrrv.tr eceprin Jidoexistenqei tegrarea viqa...".. cinturi.i.i'fi.....^.. Elev iivor trebuisi spuni cuvinre ' .i n coloanele manual. tocmeala moarteabitrdnului Du mitru Moarclg.lgrirrtegr"l. Eleviitrebuie pro_ si gi ei de maimulteori .nt.-".. vidit cad-enqate stilul marilor epopei....imagine careiesed in sat gi sepierde tn soseaua a individualein marea viagil omenirii: . d.-.. pe urml..pe podul de lemn acoperit. pe qi.i r. .Ion de Liviu Rebreanui ntruneqtecaracteristicile se a III-a). primele ln lecqii cirire... miqcitoareprin calitag i a Anei sunr rnomentedin calendarulsempiternal satuluin o epic.il.i respectivdescrierea simbolici ce semnifici innagionali. Naratorul....^1.lairireit).ro".#.1i" .u.il*"iil ^ Secvenga f.. ai"iir.e.Romanul e ficut din a le nitate condiqiilegenerale vieqii..i Acesr momenr lecaiei al det'i'emaiatracriv qr.r" propozigii cu acele cuvint e..p. incepegi seincheiecu o imagineaseminitoacompoziqig drumului . conver_ sagie bazaacesreia. seasociaz i sunerul litereicoresp unzdtoarepe copiiio vor vedea o pran_ care ". de explicindmodul dc art iculare.solemnca Un fluv iu american. . ifr" inili. dupi_un plan .'9i.. moartea..".nagterea' in ...opera unui poet carecinti cUsolemnunta.. .na$terea cimp pentru zestte.Jo.

pl rr..Dar tot atit de :jtfi piminturile adormite.ucncEte rat oi a tablour: r .intifrF."'" _sarului D esfdurare acpiun : Ion... Ion ii sacrifici iubirea..dar.. presirattr rrifoi.tri si fie vesnic sluea pe la allii. parea s l mar urata--.Deodati Ion .esre gi invergulati..." dil.i'"9" ii trebuie.locul... cu obrajii gilbejiqi..."qe dirr.il. ajun_ pedepser acesta nrl ittdrlz'rtcatc si-lia inapoi.cic romanului.rreri"l" Io.. -"i ir.Tot -"in".carereprogeazi: ii la sirlcic tra'i. se mlra caod. daci cine gi-epe..-.i."ili.. pretinde pimintuttu.nuarepimin...i. ii si cadi in genuncrri ri-l irnbrrgigeze.va's..ir.r. iri?#". grasi. uog". .ii... "l..ongri. i" Lupta +-T *u"a....j. tatil Anei prornitecava da pimintul dupi nunpromis iuncpc carenu o rcspecti. a".1..r gi ..i pe Ion ar fi dorit si fugi in lume cu Florica pe care inci o iubea.lumedrag nu-i al tdu ?.ie .ir".T J? .JJ[[."" lui nu preteste-o ceapi degerati.a . dinre bog at sirac.nit...." r^prpenrru..rrr" secisi. gi de Titu Herderea.r.iU nifir'ativ)' prim'pln'ul ncqiuniiafllindu-sc in l.gi p.sepdrea 9i I ". ai"t..r4.r....'i..Nu rc "l o z'istiispitcide a recupe ra parredin lotl T..iElf.".ii'"pgg1"ea ni-i ." care ge la judccaticu simionqi i'" fi rri. u. de v*il.. zbuciumiri. ace ea De fierbea uri .-b. ii..impopogonati cum era asi..'.ii. privind-o pe Ana.izb.ir"r..r'afai al stratificrrii ic sociare . ?-r. penrm:-r-.u'ii.r#.r"f .HX? '..r"... sa. fiicaacestuia.dragosreaajun_ nu tirF Dragosrea gl-il ."a"i..u. pecarco iubea' Naratorul prez.. nu va aiunge niciodatir.'unar .." maretrisreqe vecinului. .cnntirindu_r. g"r. intcrvcnlicipreotuluiBclciug.: .. oricit ar fi fostde aspri. VasileBaciuacceptlsitreacl.r-"i ".Ion hotirigse tc s-oseduci Ana..ata cu pamantunle trebure s-o accePte fl pe r.i.tu i azi.Lil.. . ca cind ingini si o srilceste uet*" p." rorosc fy":. Rup $eun snroc fire gi le mototor ipitimag dc i" p"r.[.ii vrea everea..A. 'rreazi fiul irrviq itoruluidin... Baciu..igi'ri.. .ri .iri..a.rd.mintirile sui[*rt Ion: .. ad aosul.simre un v rijmas. se miri c5" odatl"cu piminturile trebuie s-o accepte.rji:N" sepuru sti.. ci..b'r"i" in 1r*poripia).unduiaosren iride cu ricoaieadi-i".u.rctapului..il . trumoasi.rrrn.fata aceasta .i.ilL. robodndori_ cit..'i"la.."ur. pe "rri"i renunqand.. r'ele t'ruAparirni:.. ffiltr# a s ii frumos..i.. siracsi deaceea $i-l rrrr qi'l tl'regrccagincre' cio.i le Baciu se la er si:. Patimii pimintr...rr rl (ilir. pcrso. rf.prip. de revarsa asupra Anei it.in vasile care .. Nici viagalui Ion..".asi "i.". ca.". Pdnrintul ."._Ion-err.Nu esteimpresionataflind ci vasile Baciu m"r.tl l f 9ip.gi i nrcli al ghengie i .p6ni.... da_ daci "Lc rlui vine tr-arpenffu cine si-l zdu aga. i.... plircerc de19u uizarrdu-pi atir mare 1ca pim6nt"r. r.il J^)i".Bogdrand vasiletsaciu batjocoreEte il pe Io....a jsfiqiat tlr. .vrra ispititoa re".il.. de plins .. cu prinseu."J.'ci istegimea nu u..rt "tpa.'ir... parcd. p nrruci eraal lui. gi ?ndatice zrcea sepomenea ginduriledupi a$ .".rfl"irri'l-Li-.q .i.. ."un:1' oi o priviresetgas.." "-.1..er.rtirna pe'"anturui L..'iriliir..'.Florica.i"air"rg.i]"""'o' ()onl'lictul sociir. Ion tot Sin..rr..*r."ir eradraga. Chiar la nunti.....{ rui". pe.i-fi. o seduce Ana agteapti pe ca vasi_ . Iarbadeaii..:i:!t.. si mirnceasci'!.de aceea Ana estealungatide la unul la celigi bituti dc amindoi.i. ai..r. n-are erpa minimuir...r1 d..iubeste pitim.il temeria.'Deji . nici a Anei nu vor fi mai liuscati.gr. de nintul pe nu mele ginerelui siu..tori Ion tor -lirer_"*.J: i...ui hil. fric. ola"' r folor-i" pimint.... zenobia.dar la fata siraci...hi". ya sdzicd. pirea gi mai uriti". lui nimicdac i.Eisiracsemanifesti nivelul la qirari 'r. si-io' Lungu..-ut.r.' . dra' ul-r. lotur tle pimi'r carefusese r.il"rr" zesrre. Ameningat Ion cu judecata. p. daci si . maia prigd.ra sirac..rnan"-tot ra.. pr"otul"gi fi. cu pete cenugiigi care. rrrg. Br"ir.ni r. cu oc hii pierduqiin tite. a cu Ana.. cum a fostdinsuii" .

Plinsul copilului siu il supira gi-l bucurain acelagi o timp.iar sudorile bdrbatuluiqigneau cu rgeaude pe timple. Pimintul seinchina in faqalui.in suca r emugciri de-abiastipinite.. lui in miini un bulgire gi-l sfariml intre degetecu o p hcere infricogati.i aproapeinfricogat de omulegulcit r pumn.-Trebuie iau pe Ana !.mai td rziu..uuir. ii qintui apicioarele.ingreunindu-le."r.Ce si fac?..si i se agaqe opi nci.. numai al lui acuma. atrigindu-l ca bratoati ii era scildati intr-o sudoa lele unei iubite pitimage.stipin al tuturor piminturilor. dispreg:" $i si rimin tot cu D umnezeu din senin? .. Apoi si nu mi tri.."..". si-gi umple ochii de lui culoarea imbiti... Ion iubeacu patimi pimintul. si-i soarbi mirosul.. acesta Bucuria triumli de violenqasoqul uigi a tatllui.il. si o in crimpoqeasci sirutlri.mulqumirea e de a-l face mai roditor nu au dur at mult timp gi Ion estecuprins de disperare.dar apoi indad i selimurea ci de-acum. .Gindurile insi il framantair ii venird in minte piminturile gi adiogi in sine.fir. Il cupr inse o pofti silbateci si imbriqiqeze huma. ca o sperangipierduti firi sclpare"... a copilului Petrigor(carenu fusese ijit cum se cuvine) il vor face si piar dl ceeace a cigtigat cu atntazbucium gi cu crificareaiubirii Qtunctulculminant).si mgindu-se gi cind s-ar fi inilqaq igi ficu repedecruce de trei ori". rumen. Seapleci.. Simqea mi nie ci odrasla ricnegteaga poruncitor.i. intinse braqele-si-l dar se opri deodati uimit.. Gindurile i se zbiteau in minte incurcateca in lo plasa. Dar .careil chemagi apoi se geabrusc. . lui de in fiinqa aceasta gingavi.. "a.i.. tot pimintu l.. planui de-a fi obqinu t tot pimintul lui VasileBaciu.i. Stitea stingaci. frecindu-gi palmele. Parci nu mai rivnea nimic gi nici nu mai era ii nimic in lume afari de fericirealui.. . de Iutul sub picioare..Lotul negru. foarte rogu.. h"l..."". arvieqii:.. p"rr._1".S uflerul era pitruns de fericire..il."ldi.a cu "rr-"i Ana-. vdzind comportarealui Ion. iar faga re caldi de patimi.sneasci Ana v a nagtela cimp.Ion s e rsomori. e inlinguit pentru totdeaunade Ana. Ana sesinucide. ca pe o fiin: .i :il:'l : a"... .Ion triiegte stlri contradicto: .. Sorbi mirosul.. Ii rideau ochii. i tot era al lui.te?r .... lipicios. Ana inqelege n-o va iubi niciodatl".#:. oscileazi itirr. riv nea si le vadl si si le mingiie ca pe ni. inndu-se ci moarteaAnei s.Mirosulacru'ProasPItgiroditori iardeasingele.a... ' .pentru o muiere!."r"i..i. cu FroricaEi nevoiade pimint: ... Intin se miinile sprebrazdeledrepte.te Dragostealui aveanevoiede inima mogi ei. pitimagi". cd o urigt e gi nu-gi dorise altcevadecit avereaei.toare".Ion se uiti lung . cu ochii inchigi din pricina luminii. Muncegte rivni."1"l1!:: ! n. . cu o agi murdari. ..Trebuie s_o !. se inqeleagide ce. desdnur siu seinscriuinrreacesr gi acel a'ir. ic.zgmnluroasegi umede.r"... Atunci seinfu ria i seinfiqigain suflet chipul Floricii.pi_ -o.. Miinile ii rimaseri unse cu lutul cleiosca nigte minugi de do liu...." . in faqamiracolului nagterii.r.." E.Dorea si simtl ovnice credincioase... ealtiu.. La nunta Floricii cu GeorgeBu lbuc. ademenitor. .nt B. spinzurdndu-se.pu. cu buricul negricioslei a.

n ic". trdi) conjunc$esubordonatoare.i."r.. in sirutind pimintul.3.a. .i 9i bogagi. derizoriu.rrii . i-...r.l..p".cadou"): Am primit un dar frumos de zi:uameadar .. 2.dinre .adjectivde terminativ.l. ale trisiturile caracteristice pergi Criticii l.-uir.J.. fostprea fu l*g. ca .r.. Concomitent cu derulareavi eqiilui Ion a s.6.. potrivit Pentru munte'2/ echipament 4. o Erabine 1/ dacd aveai P.sevedeaacum mare puternic. carefuseseriale lui Vasile Baciu..apune" la indicativ prezent'perI so ana singuiar' pwi pui .r..b... A. fir:i sii-gidca scarn.qitoruluise ei.rlui.yl Berciug. lagiile conflictuale.lsliu genunchi.i. cuccrnic.-. simpli.. eficiente. Naratorul continui notareasenzaqiilor a gnndurilor lui Ion (analizapsiholt.r...Dactrte-ag qionali.propoziqiesubordonati circumstanqiali condi."i "p"r.intext esteforma regionali a verbului . .relevarea"o"fli.. intrebareaeste1/ d.ine picioaiele pamint. P. cu aspec revieqii "ho" ale t.r.2/ va P.Ion coboritinpimintul. . dar ... horei th"r dilA.poi. dc rajuluiuvrrrrr 4rsrur creatorulromanuluirominescmodern..a intreromini giungurietc..substantin: curte erau m:cJgi de giinl.. . irnpo rtant: neinsemnat.. ca.o ceati de balauri inerozirori.rp..cu Il(lr rcce.. fiica a v a urit" . loialitate : necinste.r 9i bisericii. casa familii H"ra"r..prepoziqie cu .aii"r"" ::*l"ir: rulut ardelcnesc. setem. Romanul Ion are..#.r L. ceamare inv.prepozigiesimpli.i. Propuneri le lor se dovediserd Mi se pirea solugia Perfectd.i" . Faqa insi ir rArnbcadc o plecerene..incct.propozigieprincipali.Ca si ^rii ^ (finala). . donrirrat ncvoiade pimint: isteq ime. Se ridicd dcodati rufinat gi seuiti imprejur si nu-l fi vd. p" Ei J. fifiiril pas'aspecte vieqiidin oragul ale Armadia. in mai -in text esteadverbde mod.zusein satul Prislop un gdr an straic tlr. neglijabil...mirunt..ri te strig" . coordonatoare l..r.orpi imeasci si-l laude r"" Jer"r.rl.propoziqiesubordonati circumstanqiali diqionall.rrl voluptate pimintur $i-. B...'ron i" . Igi infi psemai. gi gic{): . i..adverbcu valoarede prepozigie..." .ricaaclgtiga. . l. sc .ovirtcscu G.Einu-liubegte' ci acesra pretinde penrru nu-i zesrre. Totu si."*i d_.Imaginea aceasta o rranspunere este artistic i a urrcr Bcene petrccutein realitate: scriitorul vi."rr" de u. ..".in text e ste conjuncqie (. accs 9::iq:lt ?1l ta luDlncr-o' trrnd om cumpatat si demn.spiraqie r.De-agtrdicabradu-n munte" . Liviu Rebrcanucs teconsiderat Subiectul al IIJea A.."*t.substantiv:Mai esteluna meapreferatl..g. neimportant' l. intreago as istengi alcituiau un covor moale' Frunzele rnoa. amcu tor. viclenie.propoziqiesubordonatl circumstarrqiali scop i ruudpa ie" .Aspecte pt*"i Jri".. .*"".."ril in animo zitatea Ion di' tre familiaHerdelea preo.-nr. . arzhnd .zutcineva.. aplaudi frenetic.. cisiroreste cu Ana Pentruaverea I 'arlr. con3. nesinceritate. . mwlte .. .propoziqiesubordonati subiectivi... ca un u"riag di n basmecarea biruit.i cind ar fi vrut si potoleasca in . "." pi.'.ale vieqii polidce. delea este suspendar . igicobori fruprc.rte gribitisimli. ior.. . de (supdrare).t.i vasile8". 2.cipriotur le va luaJ"t" ei fi-. Cllincscupun in evidenqi lipsade scrupule. lional. adversativi.acd cigtiga la concursulTinerelor alente. hirnicie.fi.sfirqitl. in lu' 9i te grele. cc1 dir .. ln construc{ia ntcaechrvalentei.ve rb la modul gerunziu. romanuluiautorulfoloseste rehnica interferirii planurilorsi telr ..? r" p. jer.substantiv p ui .gir orur zahariaHcr.propozigi esubordonati predicativi.g tiauechivalerrr ii" in planulintelectualilor:-echivalentul a'"-i"l.te"i. o va face si-llndrigeasci.ffiffiifi termini pe-sireni rill^. r^t j:t:brr..rr-"r. de '' . mai . a unui d"n"nr. vedea trzind" .propoziqiesubordonati circumst anqiale scop (finaln)' de .. de (-a. ... gi corrfl icml.

i-r.or. p.rt in careIon mor re raraa avee urmasl.. . ::. se oplogise casalui George. omoari. peia. hp. i"rrgi..it..prirri.rde pa-a"*i. i-roror. Odn:l sa qisficuti.i "i" irir"r.." inroarceacasi. $i ch inain faqa lui..rin.1:i.vedea Florica.. ta ca.cefolos de pimint.t cilq obdnePentrubiserici iedareadreptuiui d. gtiingeazi soqulFloricii.:ii... patima pimintului.il Ju.oloaga savista. i".1oase neasedesr asoara.fla plrnuf lui I"" la .deznoddmintu.Pentru^a o..degiaceasta miritati cu GeorgcBulbuc.. lovindu-l cu o sapi (. p " l* i" i"i..opr.." estetriiti cu aceeagi intensitatepdni in momentul in careafli ci..l).tenitor al copilului.... pe de '1rir r. a.ceeace seqi intimpli. p. gi Actir. se i..l)isperarea calitatede mo.. cye. pe"ra"r"iparci se clitina.r urmi zvircoliri ale unui dugmandoboiat. pe. pers.. nu va pl. -r-". secunda'reepisodice. daci cine gi-epe i. r ". . se reaprindecu aceeagi intensitateiubirc... ii a.i\rli.-i tn..onaje: principale.-"^ ....bil. ira . Ion. .AflAnd ci birbatul ei pleacn acasi.. i.-.urul in --"r:t::il personajului principal.i" g. . Florica". r"b prerexrulci arenev6iede sfaruripentru cuhivar. "l -. t ulur .r " pentr u Florica. :l ^9::lg... Aceas" i*u i"lri*gar..r "l1t^fy-. .

copierea. Subiectul al IIIlea l.dupi model.exercipii Acegtiapot fi sirnpletntrebdri sau evaluare. trebuie.controlul 9i aprecierea activitigii fiecirui elev. in etapapr"^"lfrb. cititul gi scrisul sunr activititi intelectual-morrice.controlul individual al scrierii. in podul palmei cu stiloul inc his. mini.t J . Continu i si cred ci acesr articol e de neinlocuit. semiogi combinaqiide elementegraficecare compun litere. cadrul didactic explici si nume. +-. cirlig. s crtere .tre cknd.grafice: pun-cte.demonstreazd. elemenre scriere insus esc de isi cooiii in in vrgrmintul.o-plo. scrie-re comunicare.elementele enun! urmat de o intreb are. de departevezi albind. ". corectirecornandi.rrrril.l tr corecri a sunerelorlimbii. in generalli' lllr. lizibih 9i.i gesturilescrierii. Itemii se folosescnumai in probe scrise.scriere firi model exterior.pregcolar."(complemenrcircumsrangial condiqion al.rrtans.. subiectulal III-lea.e.r. alineatul. n oduleg.tiut fiind fapru l ci. E tapa alfabey rd.intrebiri structuratesaude ip eseu.De treci codrii d. 4.irnpreuni cu cadrul didactic. familiarizarea isului reprezinti instrumenteale autocontrolului. .'in .dictarea/autodictarea. pe 3. gi Actul scrierii ieprezin . scriu elemente graficeEichiar lite re de tipar.demonstr ativi cadrului a . In senslarg.^ devrntuncqronale. .nsuleslpronunqia llmDaromanase scneagacum sepronungi.l*. Specificulpro cesului scvieriitn clasaI Conform CurriculumuluiNaqional.intuirea literei (scrisepe plangi) prin analiza grafice. de departevezi. ..convertireaunei structuri sonorecu ingeles intr-o strucfuri grafici cu sens.r-" "i . . conrinue.. afigesau extrase.careexpliin grafice. c.arca corccti in pagini: titlul.agcz. . .simulareascrieriiliterei de ci tre elevi.propoziqii. trcbuie corelat cu cititul. Ei probleme. linii.fort. pe cit posibil. itemii reprezintd.. Tiowri de itemi componentealeunui inst rument de ln rirs . literei la tabli de citre doi-trei copii.in alte planin alfabetarulmare decupatgi in alfabetarele. ce3mai importand din clasaI. elevilor.scrierea caiet.exterior.Uneori se extindefolosireaite milor gi la probeleorale. .insusirii citit-scrisuiuiqi muncii cu carr ca.t"ri exerseaz1 scncrea elementelor.joc didactic. pun.r-rt"nqiale condigionale contrase) 1.. elevilor cu cornponentele citirului gi ale Insugirea acestorreguli. Relapiadintre cur ricwlum .. lortftci achiziqia pozitivi de Ia gridiniqade copii. 3.e aramd. Scrisul.transferuri Ei creaiivitate .dacd" necesar.. lingvistice. corecteazi. copiii I1. se simuleazi scrierea aer. .ilol l. se desfd.riide gram(. "rtf.explici.evaluiri 9i reco mandiri' litereleinsi ln lectiile de invitare a unei litere noi estenecesar se r eactualizeze aseminiri si deosebiriintre acestea.echivr lc'tul propoziqieisubordonate. in . caligrafici. 2...u cod. citi gi a scrie..reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind. anterior. .oval.scrierea reamintirearegulilor t ehnicegi grafice. itemii reprezinti intrebareagi rispunsul agteptat.. peiangl. .. ce sar. bastonadi. ln predarea-invigarea integrate.identificarealiterei asociatesuneaiui respectivin cuvinte exempli ficatede elevi.transcrrcreA.inviqiriialfabetuluilimbii-romdne. urparcurgerea Demersuldidacticde formare a deprinderiide scrierepresupune elemen telorgraficecareo com.de lungi durari penrm elevi. trosc.in benzi decupate din revistepentru copii.respectarea . itemul3.joc de migcarerelaxantl .pe banci elementele ci.irru-rtrnlia i instru. 1. a trei litere de citre fiecare elevl .te elementele graficeprin scrierea.subiccrcxprinratprin intcrjccgic. orice om poarecontribui/aveaun aporr la intreginerea curdrenieioragului.r fd". este tudinea.rt.dtire/lecturi.i evalwaretn inadpdmkntulprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect. cuvinte.complerncnr .in aceeagiiec qie realise zeaz\.. 2.l permit conexiuni. distanleidintrc litcrc.i. manual. si se stabileasci co recti.acegtia trebuie si inqelea[i rt*.^ir".ri. dupi model exterior scris cu litere de tipar.realizareasintezeielementelor acliunii. I s-a comunicatnurorii mele rezultatul la examenulde atestare posr..oari in intervalul nc. concomitJnt. de scrierea dupi model ..vezi T estul 8. studiind .t actividqi congriente. . . in clasaI sepune accentpe scrier ea in actul scrierii seutilizeazi trei forme: .de citre cadrul didactic careapreciazS. de exercigii incilzire a mugchilor mici ai miinii.ncntal. didactic la table qi verbalizarea .

inceputul g i incheiereamigcirii grafice.manevrarea miinii.orienrarea . a inclinirii elementelorgraficc. reguli grafice: .fdri migciri inutile careconrribuie la instalarea obos elii. cit.ri.a literelor9i a-elementelo r legdturi. mai ales..prealfabetari.in cea alfabetard.agrosimii. caierului(suponul scrisului).resPectarea formei..elev ii irrrg"r. .. reguli tehnice: .iincadrareacorecti in spaqiile grafice. igi . dau gi .modul in caretrebuie si qini gi si foloseascd inscrumentulde scris(stilou. iar in etapaalfabetari. gi Atit in. Elevul ingelege reginemai temeinicceeacel citit .respectarea..etapa. .ti urmarea fireasci a cititului. crc ion). . de .pozitia corpului in timpul scrisului. . a dimensiunii. ..

adverb. inalqi. incintar.verbele.citire. iterni subiectioi (l) item de tiP eseustrwcturat Exemple: Obieafu de eoaluare: . de tul de evaluarc.F: deseneazi.si alcituiasci ProPoziqii"" doard' timp wrie' soap .ti"a urmitoarele expresii : rim . r A . pJttttaie dinlrecele de Ion Creangi' Sifata moSneagulul .ryrerhea OOua coloani. ^sI lll::r:ui. (2) item d'etip eseunestucturat' i. d e cuvinte .r rl Conceptuldc itcm cstestrins lcgatde acela obiectivgi cle esteprecedat obicc . C.rg. in dintre careccle nrai scurt b. rrasind o sigeati de la prima la a *?]t1i. Formuleare .taluare : identifice.ff:::'du inrpcrrranre obieaiaitateanotare tip"t ir-iliiini'osrrpror.ootno. (3) itemi de tip pereche Exemplu: Qbiectitt de evaluare: . r A .*emplu: Obieaia de evaludre: oPuseale celor d oui personaje' . B.. Ute . TESTUL19 SubiectulI Revedere de Mihai Eminescu domestice I veseli noi inverzit trigti I I I uscar vechi silbadce .rLri din povest moyeagului de Ion Creangi' Obiectirt de eaaluare: .. adjectiv.itemii se clasifici in urmitoarcl e cntegorii subcaregorii: gi t. D.rri"r. Q) itemi cu alegeremultipld Exemplu: Obieaia de eaaluare: .sI identificecorecrparreade vorbire.. propoziqii legatepri tt inqeles c."rince doui trislturi ale personajului' eaFata babei Sifata . sunr: in qi .scris.{ daci enunjul esteadevirat F dacdenunqul estefals: 9i iIn ltstele.rnqtr"riifi. itemi obiectiai (l) itemi cu alegereduald Exempl u: Obiectia de er.t *la"sairto r.si aplicecorect conceptuloperaqional' formeaza .. indoire.plimbkndw-se pe malul mdrii' .Fl merge. Clasificarea itemilor serealizeazi funcjiede mai muhe criterii .tiia.rr.si recunoascd cuvinte cu sensopus.. itemi scmiobiecti'tti itemi cu rdspuns t18 t. ct"i"ia.si prezint. . intr-rri't"*t propriu trlsiturile Fata alebasmului babei "tir5#ffi#birile : doui i*. prezentali doue tresituri ale fetei *ogrr.: Din punct de vedereal-obiectivitiqiiin rrotare. Cu$ senume$re paitea de vorbire caredenumegre obiecte? : A. pronume. opus. substantiv. qintea.in celedoud liste. sunt numai verbe.

.Cici .il..".pentru Estecunosc."l tttiMit t"i Eminesqg.Ja"r. .al la ln.Din copitnr.iie7 Povegt i 9i vesri:..in 1869.. (Trecu1 de-nqelesuri-" pline abia-n1elese....t .ii.pinde gTyl-lt:i. 1y Cefrunte a-mi-..porr. ghicitori..i" perioada. *!.f p. cimiliruri' poascultat fil"perst\ii"a lirie lau incanr". d..pl.^i.Ca membru.il" .vezip' 85' Conceptul fol' creaqia clorici...p""lfi..trebet.t.i'iit.rre ile rominegri ""ut orientul.r.-. i".ii iarcinade a aduna etrricl'il interesea psihologie de 91 la mai a les Berlin. atdiazltcursuri clteltelucriri .i-aasuma sociedqii de pulare consemnate poet.a "opiii-"r*i"*ajArdeal'la Blaj pt""'1 Provrncr in pti" qarl '.i"iieti*tif" 1:l^1t^t-"^t::"-tte' pointregidecreagii caiete caefect .*ai"q" eresuri..studiilorViena'dar p .t "1 .1dout.-r. doi.

. t"ir.1.e{e p".propozigiesubordonati atributivi' tItet . il'ili*i. ca in circtritul existengia init..# .. in iposta"za eterni.. (d..l# r o-.7g73) ' -" "' de Surt-isara cea-de :r"_13.gd*rii esre "*i*...rj.. .ri..si prinrafinarea Ia n.. (MureSanu.il....u"a nu te-am iut/ Muk.#ri.pecareurma" . cu "rlrriij"r. u. Pentru codru. .rnl'd. ciriroritt liric..1...iJ.tatlMuitliu-" . i. ceeace expri .. tB76) folcrorice ry i91T *"agiaeminescipi ra . Elemente poezia De-ag burulin revisra p"m.l. .L a""i" r. senrimentul unele eremenre poetice: t"*rl lidri il.sidit cu griu de srele. ..^J.u ' lgTlniqi/Voi cercade mi iubesti..ere codrule.a forcrorici .t".m" iir.$tiinqa sinc unuipopt..i*r. poezia Reaed.O^::.u pentru acesteia timpului9iconsecinqa au ii. at"srgrr.... r"re lnfunda migcarea_.. ur.".ira"iro.nn..'.oriorio. Luminacu muculn"gintr_urr frarU .rr r'Llt.si apuc.^.p..].g"r cucodrul..r .'ini" *rre a" j"*tft : .:.'#:1. co_ c.mi-i vremea"._' f Luceafdrul(l 8s3). codrugule.. _ drupute care din .:* ^.r6 tu n. ... (Mortua p"-un fir dj 1.j:j#1. "u. care efemerur-qi eter nur...Codrule cu riuri line/ Vreme trendu"-lcitre conqtientizarea [a.ta.i.r.pe"at.::*J H'.h.#a popurario rio rio. veacuri rreceprin ac eleagi iul igi .eur omur in general..V{d cerul. r* gramaticale.u *T1.'.dind glas frunzelor.r de irr rellqie .circumstanqiala de .ili.r5"iv..ongiri.'.: " btar")..t*. iodrul..: :* ^l ^^^k :l vremcau treverbul .[[ :*: epl..rri raportat naruri.i.*.t"Xt::.Cind rorsul s_aude vrijilor caier.n-'."te prin diminutive_ a"r.i.El seinscr ie cicluri: stelelese risfrnngin lacurile sale.. este .. Mul_ am Marcarea diarosuruiprin semne qi de^punciuagi" ..rj.. #.'^4v^ vqr es\ lgTl) legile dcz.oferi o lec qie J*irr..AffiiF oetic ri.um definii-de codru.r'.i : Lt'... ct.lff .Pc-undeal risare luna ca o vatri jeratic. con^^-ii imaginea succesiuniianoiimpurilor.. . po_ ezia originali ru[rtil'ririr?ri. transmiteideeatimpului.volt rle a unui.. 3...J-a-"d. l_al --.famiffiffi. 'rl"re . pluralul vcrbului cxprimepercepqia .nfi .nie..ari tl vreme trecut/ vdzutl au -ri __"_ q. repre_ zin. ii timpului..nr.i-p"..---^-:.Arhaismele.apare "Yylla fdn esubiectivla timpului.gri"i"'i7ii"iil -ijror. apiruti ti nz g..lO "" imblar.. codru_ lule!/ ce maifaci..." ( Cdlin _ file din'poaeste. rolul dea iugeratre cerea euluiliric.prlP't.eu. .' .-r ."r.i.llir'J#i rnr.: ptopoiiqie'subordonati comple tivi directi.il"Tiosofici."fi a..-" vine.1vr^qii-spiritu3lg a .ilro"r" eremcnrc p p popurare niveruridifer.tvreme vi cut/$i decindnu'te-am a ffe_ c.propoziqiesu bordonati pjt"d""r nruniunii ideea omurui narura...l..i.."iLT.i.' eternut' ciuda.e"fit invljasein gi pe Mattia" . p'in .rur m edirariv_filoso_ fic alpoeziei June^in. Reoedere.ril.r creaqi i ntre stuf ia .$i ??ff j H.'este io.. .i". Atunci intri in . care ln "f*i..^C.. calea.'.ti"..:fi:i.. oDair.a trec "la plural: :risticl lingvisticiarhaicl....u-br ar. co "ara esre adaos existenqiar ../Multi lume ne-arn $ll.."riii..t.'. .!.1./ Tu iin tAnlr precum egti/ Tot mereuintinere.. lan albastru.i rczdturd.J..i"i...."io.vinJt.]fl rffi I'i ]i o reagia cmincsciani . en.lg72) . existenqiali sa umani.ir.. i. ll:.g.1111..T.i.cemi-irdnea. e femeritlqii: ..'il iy..:'."r".rrrn"azi.prr. (I'loare albastrd.^ :J ^^^ .ii p ru ::n . Dunlrea :urg:../ c" f.i*.reia a daugi.. vremeanu are ... id{ej'i " aoea.implacabil.. ar.r-"rri.ffir "p-ropi. opurai pe i.

-rr. vremelnicia.i inlelege in .a se consulta. surprinde cri.mijloaPoeziea cunoagteriigi a senti mentuluitimpului.oatU . ' lvieditagiatransmire o aritudine senini. forosindo ca_ cauzd. de constatareinqeleapti a unei realitlgi trei gi Tonalitatea stenici a poeziei se realizeazd. asupra./ Iar noi locului ne ginem.i ".apte silabe. ritmul trohaic (spefluxului afeitiv.. Reaedere pe sine raPortatla codru.a*.i. toate aceste" nuarea omu-i schimbiCri. acel noi care . eu taportat la noi.Mare.rarp. Subiectulal Il-lea A./ Luiagi cu soarele.cere cazulgenitiv. /Codrul cu izvoarele".pronume nehotlrdt. . a socoti.. mediiaqia ment etern.propoziqiesubordonati completivi directi' nu-gi ma i inchipuia ca altddati" . r aportatla acesta.i" p"ifi.a cu riurile/ Lumea cu pustiurile.orrr. Eul uman cu igi capiti identitateade sine numai in relagi e universul terestrugi cu cel cosmic. a sfdtui .si citeasciharta" .de aceea.a chibzui' a cumpdni. cific creaqiei Poezianiaidrrt remine un model de valorificaregeniali a folclorului. p-{il versificaqie. ..l ocului ne ginem"./ Pe pimint riticitor. . a.r"r inevitab'. 1.. srofe inegale. a judeca' 2. r_eprezentim 9i durabilitateaexistJnqiall.i. circumscrise rrlttt elementele vieqii."ri menireaexistengialia omulu i: . eleeului liric careseredesc operi ce folclorice.. penffu dmpur om..Cele oxistenqiale.numeral colectiv. amkndoi . altddatd ahu l . a gindi.adecvare populare) gi rima im perecheati./Cum am fost aqa riminem".prepoziqie .. adverb de timP.mi conticu sfereieternein opozigie.' .nma ' stanqiali de catzl. omul i. au misura de .ne comPunemdin plan terestruqi cosmic:-.Numai tor..a chibzui.propozigiesubordonati circum.td"^l"giturii de suflit dintre om gi naturi. r.

il..i'.c. l.. : ) Yroiasdfie luat diept rp.(.ffilH.a. . 2...\"'"'" Nu gtiamcare dintre.i. foc g.or.) un d..chip.. ( . Prin eierciqiu se repeti funcqii mintale (psihice)9i motrice.j.#.rreciroare.:9.numiru-l singu lai.. fdcu se de-alungulistorieilor. pdni la compuneriliber e' in a E*erciqiul.) l* i urn a clf. : .u. ireaul ...i."r.r ii!..:1fl'. Dc cc ai venir la urrnd?("il. au {o* ile cute prin foc. .iffiiliiilf'. intre careexercigiul citire... nr!.s.t''#:1#il:-*'' pentru . r ..iropor. exerciqiulesteo metodi fundamentali.l.umbri. cu drept:dreptca r"-a""r.etat. dojand: admonestare. o (. S-au ".i. morale gi trisi. lingvistici caie le-au plicut (le-au sau ... $illf.duce la doa de unor deprinderi. 1si fie considerat) necdz: "i.'i'. -(r:! 1".er cngtiga va co ncursul. ifl:]liq cazur vocatrv..a..filff::'. -. povestireaorali.primare.. prin care' conse $t ientgi rep... Exercidullecruriiintegrale vocetare.texbindire a rul literar.a' pe cu r Analiza te xtului literai presupuneexplicarea cuvintelor gi a expresiilorneculn noscuteqi e xercigiulde utilizire a ac-estora noi structuri.tvsrLrIsa urcrdt ' exercitiu i de formulare a ideilor principaleqi a mesajuluietc..(. ) descoperit ruineleuno.) Trcbuia ftcutin pasd.a luape cineva drept..:... nOSCUte $l eXe fClFUl Oe Utlflzafe a aCeslora in nor sLrucLulIr Pt.:lt*...r urrnd de tristeqe.i ' .l. p.c.p.oamenii obezi.".rrr.:'d11......i sabie. procesulinsugirii Receptar ea variite metode. a lurnii _ atribut..e l"'Ic{ec^r dcgctur" .:Iosite..iirc antice. a'fscultind discursur adversarurui. p regedinrele crubului .ib. exprimatipri'pror. 'r .. unor capacitiqigi aptirudini intelecrua le fizice. la tipul cel mai simplu de indicate..rt care...ieoriilor careseaplici in situaqiivariate..a II_a. Sc auzea scartd.fluent gi expresiv. a^trece prin foc gi sabie..p buni drepmte.rrorrrl. careexprimi dimensiunea structurilingvistice atenqia ).lll'.) B.de ln clasele trebu *i" i iit-ii ie ^. sirite.(... asigu' rindu-se transferulde cunogtinqe..lli..r. 3. 4.irrirt'in.tlrantropie. c.:citireain pri mare se practici mai multe tipuri ale exercigiului.rY%:e' Aveaun t up drept caluminarea )-a supirar.il*.subreran. mild: mizer) circulatia orinpasurTihuga fost a inchisi .consolidarea priceperilor gi deprinderilo r. $i-a multi dibicie. r\_a tasatmc. cititulyi.r: r.clresrrrbar_o gosca.. ajungela: r . pers.o-adici siris mesajului in clasele.insuqireanogiunil&.r_Ji'rlpr.." I ..111.r.. IJn alt tip de exerciqiu de esteacelide creativitate.rr. .ciruqd... gtcrs pixuri. ' I n activitateadidactici...pondereaavdnd-o congtient.. 'cere u"u*Jon"ri atributiv'.r. impuhre.Prevenrreauitirii pi confuziilor..r. A vcau ur^::::.. (. exp res ie.se realii-e:aziLp.risare..acgiun e... d-tiincbipui:a_giimagina.) . din cauzaviscorului.la alcituirea unui formulareauner enunquricu ceringe exerciqiu'' text.rrrant.dezvoltarea turi de voinqi qi caracter..fiind o merodl de executare unei acgiuni mod repetat. regulilor.. fo c: a seface^{o.in lanq. .r?curror"ute si scrieexpresii/structur i gi spaqiale temporali.de pildl deprinderea receptare mesajuluiscris.rbrtrritiil' ffi tiual. tu: nu arefun cqie sintacdci (*.qi" subordnnatl rrccede la un pasraaltul" propo ziqie arribudvi.ri n gi-a dovedit eficienqa' formfltive....infi."p"..

Tiouri de eoaluare vezi al subiect. Fumuriii ochelari did. a seasrgura cusau personajelor aftenumeproprii.Ie reqininumele a a crearive. trattspustrlsituri ale unor persoane H . itemul2' Pentiu rezolvareaacestui descoperirigtiingifice. subiectul ar III-rea. carecapitfl o Exercitiul esteo mercdi adecvatituturor formelor de activitate.:"1:".qpfi.. vezi restul 3... in autoeducagiei deosebiti perspectiva imponanqi 3.lu.. r. .ubi.'Jn oas ci. spiriruluide independeng capacitiqilor timularea stimularea $r a lnlqlatlvel. 1' ln secolulal douizec'g1 s.elev. . originaliriqii. subiecrul III-lea... terului literardecitre fiecare descifrirea in ritm propriq. si sublinieze . Testul5.erupune sarcini inv[de realizareaunei Ii secere elev. itemul 1.. 3. Aveadoar/numai steu. un aer ii misterios.. Ion de Liviu Rebreanu p ersonai I on ului Caracterizarea in a personajele suntfi cqiuni care sale Dupi cummlrturise$te Rebreanu.ilor crurea conqtienta. Liviu reale. de pilde. o u" .oli.cite p.. pe rmanente. Tehnici ale muncii cu cdrted Penru rezolvareaacestui .-aureali-atextraordinare TESTUL 20 SubiectulI I Subiectulal IIIJea l. 2..r.

faralui Vasile Baciu... " Ion misoari "rarn pmattt"til" r... ingtiinfat de intenqialui lon de citre oloaga le acase.r" nici mai tirziu... "a sufletullui Ion^se-zbuciumi. cu saavusese avere.p_TiTlfcomi rifeas obiirii..r" Baciu.a.' ziu a9a".f*.1.#rr1?# 1unti. i"fr*-r. piminr: sedu_ ""t" cerca A nei.Gindurile insr ir frimi...ual.a imbogigi algii Toati istegimea pe ? L: ::!li.i.rill ftersonajul principalal romanuluilon reytrcz...i-ii".. E' Lovinescuspuneinsi c i ...'fata J".rr.dragostea ajung ein via_ nu qi! i'umai ."?" o[qirr". u .. cu atitma ipugin cind. si zici.cre_ de ci a qa secuvine.intelig.ir".u'l:1..l.origini pand t n prezent.... nu rezisrisi nu care face va inchisoare. ' mi se. serocmeasce pentruzesrre.Deod ati cu Ion'ofti rung.l-\r asil" pe simionLungugi":.it i-.ce cAndc al tlu.ilor din sarur pripas...1s9.minr esre atit mai ir"r". lretexte pentru a-lviiitaqi pentru a o vedeape femeie.q.*"ri.. o daci n-aregi el paman"t.rr. .. l)ar dacl 1-ai pentru cine sl-l munceqt i. Alexandru dar Glanetapu....rrqa. e.pentru cI serecunoagte sinc VasileBaciuil urisre..RarrrJ." .Trebuie ..nulr.o viclenie pr<.r. ci trebuie seci_ si strroreasci Ana: . din viclenieinstincrual:r vr ci s'r Yrlrsrutrusl rucf.mrinceasci sp... ilbir."1. Dominat de patima pimintului._o !. si...il gisegtepe Ion in_curtegi-l omoari cu o sa pi.l.(Istoriariteraiuru.rorb.ci .iu --"rr. pe o ..::l-TT"pq peVasile B"..t .Li.. Disp.O modalitate de caracte rizare personaje. minturileadormitsingini cagi cind fi....Ce si fac?... i lngeregere gi--itn p""rru Ana ....faptelc caracterizarea tfetul fizic Ai moral.. iubegte Ion pim6ntulcapeo fi inqtr. atil siu.-. crreia giretenia la . ".robiecdv folo seqte personajului. e .-naratorul ln realizarea ind.. lui nu pldte$re ceapideger ad.' Isteq harnic...o . considerind fata. vdzind -ope "i Etoiici..cu deosebire.ru '...regui ["tj_o..'I on tlvista.". I.lon nu c insi decit o bruti... perrecirei iirra'd.. reprogeazi trageIa siriiie.. U." 9i_begiv. monologuriie interioareale personajului.Dragostea Al..i". ntmine contemporane). .ror . ""-i'.ilffifi. trisneasci Dumnezeu " .rbegt"pe Florica.ibovni ci'. Mamasa.. robotindori.Afldnd ci Georgeva pleca v ine noapreala Florica.afirrrrl ii gineio..rt.". aruncatr Titu Herdelea.. vezand. zcnobia..-r. arevecinului.o. slujba in .po.i"J..int{ clestinul glranuluisrrp6nittlc prtr_1a p{mintului gi de patimaiubirii.e!..6e d.r.. voinqfimensi:nimic o 1ii.... din senin? .inrre gl asur pdmanturui iubirii.j"ri*" ai' cein cemaides cl." strinsi. G' crlincsc u..re.... in Istoria literaturii r ornine le ctr .eri-1 :a ajunge nicio -dati aib. gi erceva.i iqbragi$a"d .darisi domini slibiciunea: ascugiti..?l comia lui de zestree_ cen rrul lumii gi el cere. i^txede tatir ei. de iiiimpezsc lui'Ion. ir. seducerii. Dupi seduc"*i*T.b"r.. deqiii recunoaqte aqa in tinereqe. ceduraliqi. gi fru nieafhc.gtepriciune.Ion esteexpresia instincruluide stipinire a pimi' tului. de Astfel seinchiie destinul tragic al giranului dominat de setea pimnnt car dcteizarea directd. arunci dipr Vasilen". cu gi "ra r'J. gi mai ales inlimbajul..._e :1"_" I I parcl.iv.ilff. Ieneg. vatrebui ya si si rhgi pe laaliii..fata frumoasigisiraci: .]... Ion consideri ci .#rniii" l" sine dispreq.r.. George seintoarce acasi.s-aingeles tarir ."liru.: ci cu La nunrasacu Ana... . caracteristici "rr" oricirei fiinte riduse". cu direcieo constituierelaqiile celelalte pe calitiqile..i.. Trebuie i"u peAna!.i.ireAd:-comPortamentul. :ql t.i grasul ii ci Io-nol.li ...ura ca gi bogitanurui vasileBaciu..gI. Estein grijorat deintdrzierea acestui".irrri dovedind o ingrati tudirrecalmi"' Nu d in. fugi in rumecu ea.r. itiil..il. . si rimin roJcaric..

simpatizeazl. Ion il uriEte gi-l batepentrucI n-a fostin stare pilstteze turileZenobiei.l unor strivechitradi qi Viioria. aceea aproapede sufletul lui"'" I serevirsa asupraAnei mai aprigi.. pimintului.] a".tronrplui relevlfaptulcI literaturaromini.. Ana seva spinpe lolosde plmint. inr il irbrgr" pi Io n.el fiind autorul moral al sinucideriiei.Ei'l d.u. George se Blorica.iili'. " CaracterizareaVi.-. rimine indife. il il incurajeazi.*iorr.Drumul este nipraz nicului spredescoperirea pentru 9i.a l...tai de la tatil siu in speranqa."p. se romanului Acqiunea gi ernice fsihologice.. sisiienilor. Ion inqelege . . "rt. ln stratificarea il bogitanilor.modela intruchipeazi'tr isituri aleomului din popor.numai il va face si piardi pi_ mintul. intelecualiisatului ausimpatiigiantipatiiin funcsocialia satului. rreprarse dezuman ir". peIon in bisericl..ll. Cum a fost dinsul ln acest fierbeade u rl chiar numai vxzindu-l' !i ura De netaguluiazi. pentru ci ea. Preorul $e deavere. Cettd t.. sociale.toriei LiP an transhumanqe .. f C. pistritoare.feciorul Glaun fliciu: .soqul .susqine Belciug. Fa miliainviqdtoruluiZahariaHerdelea.piminr"t. r#d.r"b.. . Ion se zbuciumi inrens.ti lon.li ureeaverea...-girancd Jvligura ieazepe drumu lVitoriei Lryantpersonajul ei. frnprietenugt.il Sadoveanu pe-anrur1eada_ gi Apoisi numi numaigarangia "t. cind ajungela convingirea c d.trece de la bucuria izbinzii Ia disperare.. naturali.. suferi b.Ion el re prezintlo categorie Numet.l'_:"flii:i::::oiul.. ln memor abil r[mf.?" la patimade plmint.ci CIul o va indrigi.rfii.\'. gtrsegte Bul buc. a dmonestea interesele bogat. ci -o"r r".'arr". destinal sogului NechiforLipan. daclcineqi-e lumedragnu-i al tiu. p..eramai dc sirac gi se iesitorise cu o fat{ bogati. se ln dlrjireaqi iatima p nrrupimint. spre deosebire $i VasileBaciu'fusese nev asta.. Ion. confruntatlcu moartea un drum iniqiatic fiul ei...rt.nt al uneicomunitigiarhaice. din prirrcipal.Simqea vrijmag. Viclean..t. piminsi Petatil lui. Bun e pimintur gi drag mai rentla moarrea "d"orri.attiotatin realitatea . Gheorghiqi. el igi iubise gi-gi respectase pini la urmi fli. dar. socialiampli. rinul simbilic pentruVitoria.in prezeriqa Vizindu-i sfit uieqte.romanul Ooeraliterari Bahasulesteu n romanpastoral.neun personaj I Baltagul . Tiru Herdelea infricogeazi. izbuc negte fel de PitimagiubireaPcntru Satisflcindu-9i diversc Floricii.r. Pini si obqini pimintul mult rivnit.-iefi i. p.rr" p"niruel reprezinti . va co nvingeci Ion n-o va iubi niciodati. zura. implicaqii Tarciului.A. pimintur.. L.

B. di*.rrir" ."-fili".. L:_ "*..::'tr:LT?:J:i:-T:il."rt rt ..-."po.^:l.It'.rancii.. tr sta faqa 'e ...f.U.r"sri_ p"d..g"..*..il ill..minisrirea penru Gheor_ "" Y*:l^. a.* "r .rr:.."rrifor .".eg u.iu i]."-a.li.l u mr i. in or"-irrt"lor acesruia ripi..l*: nigoarr" scrisoar* ciiqn'a.Th: n...iiliqp. in soaretui o.Acestpo*.i "r.fli...i.noua".*..:M... portarea ffi..riur de ei afaceuiu-i..:?ftffi'i::i. si fiedepeal.r....azi frumusiqea j.. in neasci' vegherea inmorminhrea.:.ia "" ca mintei ei se ajute gi bragul "Totugi va gisi t" lui si lucrezrcrtatea' .*" il .'i"r*.. aparre. in ipos.'.il*_ut ttdescoperi ruiNechifor si asasini.. ."."..r.r..:i:TiiJ evi s*asii.#1 111:1.....l"lll.".-ui#di:t}: :t"il. .. Vitoria unorconfricr" r unorinfidelitrgi "rr"-ria. .illr.f.. respe*area ca oameni si faci ".l*r rrqu o"Ji6.i.rm. *f.r.r.'.' d I o uu o oamenilor:. ghig aredragosie li $...ochii ei p*er serrsf .a..u eele peI anoisunt pri.ii.aiii'. ruiNechifor. . .ri t.. iil...t-..Iqi coc.:'.':ln:"'*5f ".eror.i-"n.r*.'rnril de rume. i"unitliii J" oiJilr.irurri'i.:Tl'."i"r..i'i.e i'ciurarea -r". i iiiii."pur a_I ci r"-ili"i.U -iil"i.Jsrpuir'nraf i..r*nr" riunca sociar.goric.ti:Hfi'#[l. din rri u..u *'ii'n.ic.T. rnai ri-#i"rr"gut." care "" r:11:llt: "i.iil.rr..tJi...de$i inteligenqt nestiutoare de_:"r:".no*]."'*14.# *rj i ":l.r.ri#rordeauna ea ri ra .il.o...i#""b'.J. o..i n_am noasrritrebuie tre. frcandu-r s-o "o"ria..r.:r.."g9 r.*-i"i91r1.i:: ::#lrrui#.". Gheorghiqi iese A.j g{1i.dmite nourin com_ copiilor...o.r-i""rib.."1..i..T::l.":il.Lair "...'i..i::#?.[ii.'.r"iil##::fffi*1JffH:l ..: vr.llli"*:"!?ff il:tf.r.ia'ir.ir viraticur..In ciuda do_...r*...:i.i .:1H..:.r" 're#.r.i.roti'd*i. ..". r citi in suflitul [[fi T:nni:.piit.. bunici-ta.."p"."::1:..Gh"orghigi.il?:. ai rli. ._mea qi-n ti. io...i"r. .L..i""di'"1.*'+F....lrJrt.redirectr) . ff"' if:llqi[T::i:L::. .T.9i.#ji:cJili..li"i. grijr si o duie viroriaare r".i'or..cario."onunri.. si bine sogul.a*.. se oadmonesr""zi ciincearci p"r.1f:.1i. d en ..:.'.'!.#J"asci gi limiti (ucidereatatilui ...daraccepticeea qesalr dupi moda. rii:i "-u.. cultive increderea si_i oamenii si sedescurce siruatii l.rar.'1...il."ain:regocier""p.:^fi.Eagtie iiur. c eimbunitigegrl caii. descoperire.Ji gensavitorili.tiorebuie safie f. stie ac[ioneze ^Vitoria peceidoi i"." . rogutui. i il.t'." se ir..pr ae decir auto_ crima'''"'i".r.. fffigtiutde acesrea re gea . ffi*'aauf siici.?.'"iiiill.ili l.r..opur.11X$ryi.f..* rir.. our.cu "-Jiiirr.i"-..iiii.rrde-r"1r"r" ...._ 9i nad_ a.ir.r.'':iiflf'._tcireasci. arireu vali9ibluzi. ca sogie.r.ffi'itor mapenrru pentru for_ viari.ro. vezide tn"in* gJorrr""r.

Ea insl se so cotearnoarei ci ca gi omul ei carenu eralingi dinsa.. adicl.l'ffi itiiftii#{i: .poartil" .b:nixrir viallstrrvechi' perso'aj-cornprex. seimbogiqiseri pe ll acestor". Prin miregi-litrfioari peucigag. p e subprefect.pin'ce l-oi gisi pe Lipa n'!. pregitegcalitiqimoraleale lelev.Sugugat" ciini in tiltimelemoment . la careafh cI doi oieri din apropigre.convingerea solsti$ului itului uagic al birbatuluiei: .aduni informaq ii la ceicare-t forqacredirigei sale. ntele Visarion...trecind spre asfinqito revirsare de ape". de la careprimeqteputere.".i .de aceea convinsi cl numaiprin prirpr iile'fo4e vaafla poposegte circiumilein careseoprlsegi Nein in Seamestecl mulgim e.Ochiieiplute i.r.iq!.:*:i. Nu are 6pafl nin siguranqn tn iste lncredere auroritigi. rtru colectivitateadin carefaceparte. Vitoriei sunt'anirnate d'ragoste: de ca-n tinere[e. epecea bunl.Gheorghiqi..visul premonitoriu.. " pri'ire.p.agi.r'nge ciprii. de plecarea.Vitoria merge.Daniil. . Visarion. vredupi semnele se cunoscuser5.: Inspirat .. orienteazi de Ehifoi..i i'sugerase Asisrase interogarei ci fap1a.petr ecerile iarni i-au fost pentru intiia oari striine gi depirtate.visulpremonitorru.i. cu spateleintors citre ea.semnde plecarel')ii dau.'.."'il"f#l[i$r$.al balugului.aceastaestecaleavieqii ei: . inmormintarea Lipanii cheamigi'pbucipretext detectiv:'sub de de gi iar f.insogiti de Gheorghiqi.pentru ade. Abia acuminqelegea dragoste a sepispentnr so!. anumitesemne uperstijiile.Cigtigi ajutorul circiumaruluiVasiliugi a m ii gi sebazeazdpe din de cucoinaMarioara. rolul ciinelui. lgi Vitoriei:inteligenpd tenacitate.cu uimitoare stipinire desine.in care lumina cas. la praznic dovade calidqi:de riil peBogza.comicrima. Sadoveanudezvolti motivul ctrutirii oierului (mottoul .segte Lupu. insi nuiri inteligente.* Toate ac qiunile pentru tradiqie. gospodiriao lasi tn grija irgatului Mirea.t1"-*. unde se sfaturi de la pirchini la icoanaSfintei Ana. Sirbtrtorile qi. Sfatoi i ntirire ii dAti detir.Nu maieratdni_ r l.rcl. lui La tsalmbz cum si conducialrcheta. apoi.N-atn si am hodini cum' n-are .anumrte semnenumar de eaguute(vrsulriu . Edevirul. indeamnlsi bealn cinste a il ii vreaia-i vadabaltagul. dragostea pentru dreptate .. cocogul a s firlntat .. adevira tele Ei Minodora impresionantil stdphriire sineqiperseoerentl.care lmp uns-o in inimi g-atulburat-o gi mairmult.ranie farriqi. iriipun e urificarea..din variante ale baladei I Tarceului. fapteiiu o e:iactitate care-l ierea acuzaimplacabila apoi Vir oria'il determinipe Bogzasi seautodemagte. daravea frumusege rruitiii o . Inainte de plecare. rale Mioripa. rparc exemprarimtea prirr in sa arit l. dezviluie incdrcitura mitici a romanului).^primeg te poste$pirintele br"iitJinainte'depli:bare. vorbi cu mirare ta-i omul carea lovit pe tatu-tiu".Seficea ci vedepe Nechifor' Lipq llare. recbnstituie posa tului.. la ministirea Bistrila."d.In drumulei.intors cu pliscul spre.Ia un gospo dgli.i nimente gi a unor personaje Izbinda itt t"*eraia ei incursiune in viaqasociali..adesea giprimegte fi douisprezec e lui ziledin viaqa Nechifor Drumul de reconstituire ultimelor a si dela Dumneze u.oiiei intirire dela SfintaAna cere vineri. dozl de gelozie... se mi gie:.obir.. birbatuluiin ripa de la Crucea ose mintele descoperi acesruia.. Talienilor.existl o anume (vis_ul . Soqiei le sogi noapte prin viclenie tragede limbi P-e peste ful Doi Meri. ciinelelui Lipan.care riu numaideeagtiute plrstijiile.pottegSfat si intirire dn s i rirrtele com^tVi. cu t e minuqios la miniitire. coborirea tn infern. Totugi.o lndrziereanejustificatl. cu ajutorul iiile Intuiqia. saacestuia.Timpul stitu.*e. g. dezarmeazd povestind.' crimagi-i recunoa$te Bogza ale de .StiPa unor semnificaqia stipine/ Mai cheamigi-uncine". tecirnoas' pe psihologici ajuti si-i determine uciga gi'si-gi o gi inteligenqa a6ilitatea Anastase subprefectului la celordoi oieri. rostegte e pareci pebaltag scris sing egiacesfemeia...

.Dumnezeusi te i'erte". di . faptI.e vieqii. de ierteo asemenea ceieieriareviduvei. Vitoria gtieci nu sti in puiereaei str aceea o replici semnificativi: .

.i.i't-'.il pirxsi pe Dumitru lui Nae deMarin rc gi'abisi seduii proaspit.!l pe tinzica gaia -maqu maibinede cincisprezece '"u" prag. Morbmete spune agenqilor Dup.i\ffi ff l. ciruqa.il. intii intreablironic:.ca supraveriJ"'iuna se unsripin. u { trp n:::iii i.uiut'i. ceea qi flloiu gi-l .. careei nu le ?edeau" Chiar sosirea la fieririe ).-a.i&ft. poiana Iocan.N-am!" Le cereo qigar i. cu iMorometefu inti mpinat de 9i I illoromerii nu nl*i lut ln seam[. .ras Abiapeste j umitatedeceas de acolo. lrqiilo*o._pur foartc se aicrtird conf licte spreei gi se "u apoi giel absent.il##T lH.. plata datoriiloreaminatiin sPe.' I-am dat numaio mie.Exasperat..d.1. pe neagtePt ateintoarce preda rnari...Raside om cadumneata p loturile. r o n r j c l o r fem in in e vol.. I intrain curtea Carecterizarea IIie Morornete tn se C" e..*e. sripi'negtefiinqa.doar lilrp"rru*enrari. doordin mo'a[pred ominr-ca mai dai. mi. si-f faceudaci n-am! De undesi dau?N-am!" JoCe Moromete zise notariifugirive.1Ti:. . nararorur . aviesii't.In oxpozitia contur^eazi ci Achim personajere cor rlporrarnenrul mai incoloaEa.til.numaidumneala ln-pltrtegte ! Bolnavnu egti Atunci cum? To ari lumea rcmnificative aititiil^iFil[r.L-ampicilit cu doul suiede lei'.il. ln rcgiunilc 203 jde a-l plrlsi rapidpe Bllosu.iitrJiJlt:: :.aavuttrirnpde dczntdcjdcpi de boc.. momentul care rduatizareaacesru""".i . ignorindu-ipe ceidoi agenqi.*xi f. decurge fieririei..rasidea t.iii'riirln qirln easctr.. fetele*.. oescoperl IJ.ferea-ida rlspunsclar.i"ri. c um semaiintimpfase.l .o lt cu vecinului.l..to$ gehgiogi parci neribditori.rii sedesprinde rolul jucatcu agengii A ceeagi a lui. ero or*rnii..Idi : J.'".ruluifrJnrr. ffi:iliiJiff:lo r' ?"..ul de Chemat Ilincadin poiana si incaseze .tr ani!.'..rjp"#: ce ro"..1il.rj.ffj: nid complicat re_ al la il degigtiaci eaeste biserici. i.H victorio...... naivitite : .zi linigtit.i.ii.-*prrilo... ciruia acesta di t zi sLtalc salcimul. satisfaclie ii eofiscali..: g.e.iiffi" in agenqii In aga ci ranqa statulle va anula..:. cu Jupuituil ca racretizgrye nu egti Copii mici n-ai! ! I n-ammaipomenit Slrac iect: ."romintr . discutlmnoi!".. .i ci aE i'*.'.Se itabiieinirarein sceni:se lasi agteptat.". iegi Era.. Adeseacomporta-rea Moromete le pare Ca* : ill.i. strigl pe Parasehiv...i"il. explicindu-le apoideo miedelei gi . .. lui .Dar Moromete Ei preda li ei. #iJ:: [ .il. ' c in s t e in g a le ria p e rapropiau fieririe de simuleazimirarea:.l::tl:...ff ffit'H. ira plinl.pfinn9i ceitrei fii toqi..fflrtffi:l'. .b.ill e*le. ii va pilareaici.l-*lt'l. adupe r".b"omirejif. rlspuns nea$teptat: semire proqtii". biE.in care din complexiarer saru_ rufl.i....Descoperau Cocoqiltr. ce v-aqiadunataicea? miri apoi clnd ajunse poianafierlriei.fonciire a".degisehotlrlgteca.'plecare a familiiva?esrrima fftxff'Jln$!!frffi fi ".de culcontinui..ii'*Lr.a ii i l Decizialui Moromete mirtrpe Nih.liil"?u.uo.i.. care-i tuiNechifor.ares i.rn rorn4n nevinovat. cu pe etteazd Tu= gic u o vocesctrzuttr" ceil decone idAuglapoicu ciudativeselie .rfi...i:ifff I' j:Tillt.ff l!1Til'fffflnl*i#r. romanului.suntmanevre viclenie pre_ adeuilltit"' p"rro.La insistenga apare mai pu'in caracterizarea ..di.in timp cefumeao o zl chitanqa. Iocanabiadeschisesepoiana departe exclamaqii..il.n. Moromete intrtr dirriar""te..Si lui si gtie cauzaiiierii salcimului. lui lucruri carelor ciudatuldar de a vedea hari ai lui Moromere. il:ilff ffi..Crezici ais-opoqiduce vor si ia lucruridin casi. repetatde Nih atunci cind 9i Paraschiv ..Buni dimineaga!" Romanul MororTepiia considerallflnur fo^st fiseali.. este pregtti ti cgo vglui . ve-rorna n din psihorogic rumea abilitate disimul.iiTi'd#fi :::Tiilll{:_t!H?iru." de . a nu.iii.n tru::i E m4ma.'ie .. privegte spue n-am?! ci ingenuu Peinu qi-am rdspunde agenrului .f. pildt ttrs I tntenscisufe-rinqe .-l#t'.aritozo. o cuiva. Marin o imagine indiferent prive gte cumJupuitulcompleteainediiJ"'r"rurui noutip ipunesec:. pe i scipau. viaqa scurg a p_".mai prin dipieacila Bucuregti oile 9iva trimite bani. primegte. Seopri din nou pe o podigcI. tatil lor avea roirncu'. rlbdltor fn'cutt" 9i o strigi pe Catrina.[o /ire*d. ..i?ilti. eiun gi pe meticulos o agazi prispi.Ti ze ffi ..I.ilr.

iese llff"i1?.i11i'i".r parasrase.ares si arre pi ql iffilHi:1111ff::ff'J?ffiHl-cade.'ifii.... el.. neplicere4 a discura vecinul la se'gindegte e l... Tudor Biloeu.r* h- ..f ir iiiTTiilffi ilTi.i li-b.s.rffiii'rrr..plicJrea a glumiinteligent".adiefl caEieAnd de cu sXu.l*r[ffi'.1:'TJ:'yi:frf. in uite surd.aga p e il lui gi glumele Moromete iriti qi-linverquneaztr vecin.suciti".fmai..:1!i[* .. are rtmorude care.".#llli'itf T:lii'iffi ".r-. c. av6nd r.i.disprequitor.'prin iil..."rr "rru.oarereco. simpul complexitatea in pocalittrqi demonstrate discugiile de cunoigte ..ice si-l At itudinea ium seuita de asti dati Moromete".iniru..ri.vecinullui Morometeavuptnt* intiia oari binuiala ci Msromete nv4lrfl darwld uim!!!:::iqi mascheazi Bi= la aga.1fii.Hiili: p eii'a'p u isr si m "i.ii ilXf#T..oljlo-Tri dar "oi.. aer..ruiui. rir. personaje indirecr ff interioare).ijllif.* momcnrauroriratearuiruro.rr".ffi . . Dupi...r. rup. gindind astfel iar ii doregte vadi venindla el la poartl ca s[ seroage. lavt iiptomiri. l.#i. t' w gi in comenrariilelui lJcitirea artiiolelor din presl (la intrunirile duminicale iop'i i*a".. personajului..ririir.r ff i'*:':li*: aeariir.ir*. -+ t.in realitate .n' lm &iitrT. umil. irrg"li .facesi-l urasci: .'. osemintcl.". iifri"ii.. dor ? Gln-er M oromete lqi blteajoc de el? FIrl sl-qideaseanadaci se Nu inqelege". fiilor sii ori unor consiteniciudati. spredeosebire ceilalqi.n.ffiil.#.la Bilosu. om Bilosu simq i deodattr il urigtepe aeest gi ei c[ losunici'n'ar fi.. *srd ou ei iif.cums-argindi Bxlosu nirnic. aceasta explici se .1q*"h pa. Virorir.Ili:::ir:U...Bilosuseuiti la el cu o privire-rece buimaea."i"1i.

supdrar punu tcr asculhpovesrirea Morom"ae lui J.?rce g. plecai f""e. o...fi .ci a devcrrir a imprevizibil..cdndl-am de e1.il. i. aia mi-a secat inima. sa rulburati. ei.avea ". .i-nu-gi seimaci acesr de a fi dai fel crade fapt bucuria ri bertatea olie gi ror. de. Moromere di griu i-p*.]ce om ciudat Dar ra ! urmaurmei. nemuljumit mai nrtrlr "..jou.i:'E"irrr ci Moromete 1.l0 I nile'reacliile sunta.11.e.1'::...rgurl"n... 'os rrme' aventurii tui ta munre." *.: f"g"'r'" r*u"il.... . "p. gi ir ficusesI prrlscascl ."... adici si-..'i.*".t* tlrj jv"r. n acea.or.r.rtu.rr"-u..-ifili rugurlan!..'ur'ai c$te o ar'i doua lui uerurr.*iri.. .r:ur.[."ir .. gi care rds"i . a. sr"r.ii...f "..rrl nu r r r sensilv4 rr rl l grl l merid str-iasc ulte Moromc.hr..._ si o. spunindisrorior l-..iffi"T# lumea gi se afla 9i .qipe lingi roare lui u" o m bun. fira.r.a proccdar Bilosu.n-ar mai fi d.. Co"coeile.." . erti r"t*trt.uite. clcapirare. gl rr durilc .prierenos intreba ? se Jugurlan...r. . ce vorbegre sirr gur.. eracu neputingi i.j povesrea a lui asta cu gcoala? cevroiaIa ur-.. pri^eten nici cu un priege" a.... seninirare ol..r: pisicefares. caretatil siu ..pripldirul $i ".sri neobi.e . seninjtate iluzorie.' ." ili. starea il'l:i:x:r:... r p"".0i" de se ..... .ajrig.i...."i...''frgr...-i.mprare..-urrp. pe aceasra "-ti-"i orrrr.iu..satisfacsia-c ind Morolrreteera ir.. riil" cilililre I')irinrulatria pcntru Morotnctc.... ascurti-miaici.-".cum . atras d. nici nu spune.:.. Intr_unasemencir momenr senini tati_1i-ite"er" ""."..ildr#i'ii.i in linisteane_ *.9f9.. ci Et in q vr r r u r . l* . dum_ ".. .se "..il"ll." i"g.r"r.1..rtr-adeua.c. ?iceam ci eu c_osdJ lase repi.'i".i:.".gril"r rr-*i*9r.. li&^rr. Dar aceasd -ii.rr:..t"i..Tugurtuo..o..ci din spirit a. 0..1 poliricdoi de a_ri pe prispi cu prieienii. vizur pe scena acolo. a ct $i cclcmaiinto-rrocheate gindun p"r ..nigte pentru.y"romete' ir".ri-i'o.. .i-i* p.r"q ffi . cumspunea Dumitru lui Nae..".. o cripi desupira_ r.. piemierea rui NiculaieMoromete. "J..r..". srni_ Era ros'avea copiii sinitog i..."rn dar eraparci.11a lingurul caremeririrn ai nu isi a.ut pe ur" i" f*Jili.ulgr _ii tlc i'sugi faptul ci cra nemulqu-it J.de accea pr* .-iar ii acesra exprimi direcradmii9i ragia: ..r..i-i lui tttullunrireiritare eiii srirnea ut6"r-i.i purta e l aga. ur-..J:ffi:iliT::T?rliil!!i ista?De'und.i.. viaqa.J.r....gi de "...i.rti.nuitiint6. o.r'.. ceavea.. seagezi tacu tlln"eobip'J... Moromctc separeci chiaraju nsese acoro. a1 fi parare..-nici Tai avut.'u. .'.i si cerea a contempra dc satur.. ve nit si_icear! lui Moromete imprumurporumb.il.nevoia convinl....r . .nici priet en.uJl ui1.ir.. eracu Nicuraie ce . Atiturlr il aceasta ..ca .Moromere' suse er'cu i ntensi.. o.r...*li.u...Nici rudi nu eracu Jugurlan.r"ge doui loturi a" p-l"i degtepr care cu iqi f{ceaplrcere staia1..ri_.. apa a lor cu atita seninitate. uimit gitulburatd....1..ili!#li incit s.de ce..nici penrruargii.u iirr" discuta.^urni buni..i rri'i. o succarr.'......1 cevacareii itirnea de fapt nemul qunri srarea aceasra dc ea numea 'r..el rispunde n-are.... .. acela pe car esecerra cu.l"rii".lil' T':^"dea.j.rrri..."qi.r. ".uri consireanul.J....b....::::_q::lile re ca aceea despre familia numeroasi'a piri.i 'pei"'."u pcrvesrea r"ii.-ri....r. ."i. seagtepta fie si celc doui loturidepimdntii daului Moromere iluzialibertiqii..

incet pu tegisi mergegi?"gi cu o tristege aproapeduioasi.sociabilgi comu. a gade..De ce se* fugigi. .] s e crezuse om liber. . o primejdie mai mare decit aceea a pierde pim. dar parci era singur..gi de. Me duc si mi laud!" Nevoit si-i vindl pimdnt lui Tudor Bilosu. Se reffagein ticere.Se dovedea gre. .cumulte cuvinte la salut"..ln zadarle explici fiilor.ghndire necrupdtoarecare pini la capit gi c arelove. lugurlan d avut intotdeaunadreptate". fir e Iocan gi Cocogili. cu cevadin linigtea ginditoare a frunqii. iicatacterizeazl. mi-e sufleml plin de bucurie..fugisede singuritateade acasig i din sattocmai pentru a gisi aici linigte un i o singuritatedesivirgiti [. absoluti libertatele-amlisat !" lnsingurat. firi Dumitru lui Nae gi. spunindu-i lui Scimosu. Nu trebuia acum si gre. l e." Moromete inqelege erain pericol . Nasul ii seprelungeadin fruntea boltiti in jos spre birbi e.Eracu desivirsife singur". cel senin. Totugi Moromete nu mai pardcipdla discugiile poianafie ririei.de carea fli despreintenqiabiiegilor: .armonialumii .autoiluziondndu-se.Moromete gtieci trebuie si . firl parlament". Din Moromete cel de dernult rimisese pe p olicioarafieririei doar Descrierea capul lui din lut ars.isehsindu-se atit de mult in ci voia firii lui.fecut de Din Vasilescu.i 'l'ributarurrciirnirgini pcrsonalc dcsprcfarnilie giviaqi.i bucuriisalegi iati ci libertateain care crezusesepribugea.. firl familie..gindul g6 b"t. caleace trebuie urmat l.lasindu-sepribugit in nelinigtesi teaprimejdia care-l pindegte .nicativ.Moromete inqelege 1tul.. nemlburat gi nepisitor". acea.* O..a. p[ geingeleagicu oame nii'.mi. Niln. si-i inqeleaginoima gi de-a:colo si ia si revigorat. .. craini ci. El.de aceea lumealui iluzoriesepribugegte prin flga iori lor la Bucureqti. sunt bolnavi.friqioare? le-agfi spus.i measupraevenimentelor pentru a le inlele ge9i a le stipini: .iar nelinigtea spaimaamegi ilinqausi-i ia locul.. li mirturiseg te lui Nili in stil moromegian..ea..inde Revigorat de contactul cu pimintul.Da. acestuichip.tea gi de a nu mai putea . Moromete. nu a rndi e auzitpovesti ndsaurispunzind lui ).. Faqa erapugintrasi. Bliegii mei.a de serios.. carenu se indoiseniciodati de limpezimeaminqii lui.bolnavide avere". nelinigtit gi derutat. Mo nu inqclege conflictulfamilialgi socialcaremocnegte. el era. realizati la inceputul romanului.ci munca lor gi lui q i de strddania au fost aceea a pistrapimintul ?ntreg familiauniti.. se ostenegte nu si-gi toasc iqi si-gi inqeleagi copiii..Eracapulunui om careseuita parc[ in jo s..dea-gipier de pentru totdeaunalini. a. esteo anticiparea destinului dra matic al personajuluigi a evoluqieisale:.nu avu totugi satisfaqiape rcaregi-o dorise: Moromete ardtaca gi atunci cind vinduse salcimul.ca o regisire de sine. Lupta pentru apdrareavechilor b ucurii sesfir.pitrunde in i ntunericul careseadincisein sufletul siu... Era el. . acesta . crease tezintdo lume stabili. drept gi scurt.:' Bniegii i! exclami Moromete cu un glasde parci n-ar fi stiut ci aveablieqi. cizuse igi singurcapcana iluzia ca mic a pioprietategi inteligenga sa ln capcand"..El.Snfugi de acasi? De ce asta? Nu i-am lisat eu si faci ce '? Ab soluti. seret ragepe piatra de hotar a lotului slu .. nu din lnai estevdzut pe prispl saupe stlnoagi. lncearci si-gi pistrezeumorul.easci. stipin pe linigtea.. ii trebuie stdphnirede sine.te gi arde pini la os credinqa paceagi in dliceinSelegerea .

."-.. .in text estes ubstantiv(parte anatomicl) Hbria a f. valori: 4. orice . lui demonstiri.subiect..tareurmdtoarele * prepozigie(... care ml-a nu nullJl c'piltrria...or"..r un imaginar Biznae.i."gr.. nu eu ?""' ..*.arnu stau mult.il.rror. omorurile Ei spinzuririle intilnite ni*i.i l.. eI bticlii o vdr alunga.ir... circums tanqi Cn si firr tot amdrit1" .r proprietari de pimint prin cooperativizare. . (conjuncqie Vin la petrecere..o..I.ier.r-. -"iluii sistemi n *.. ochilimpezi rrr.c omplement circumstanqialde timp.pa.ch.ar. careiesfiing acategoria giranil. il.in te)ft esteverb auxiliar.propoziqie . a ? voi nuveniqi in excursie (pronume personal...t." re. rp"i"' ..r rrrrveanu....3d.. ciat.atribut adjectival.-..ostcap al riscoalei._r i"r rdi"t.*rii. [u. Pr Ni.i-9i^convin# .rinire a arteisi ori ginalitlqii Marin. de r.in t ext esteadverbde mod. si tulburrr-1i. tot cint dorulamar" . gi. dea vca. l. t.-i"iiiJ)i. ura se ""r"..i....l * " --" Irr volumulal doilea nu areaceeasi strrlucire. timp' 3.. caremunce$re cel si cerenu munce$re esterecompensar fel.r"aif9i.-. scnr in opus .."1"poi "e'-ri ci Moro-te in glas.Liit?" orooozitie fiu ..i.t"t...(rcficuse din lotul .... depiareposi6ilitatea fin"".rr! " .(substantiv) voi .rr lrttrl Accst sentimentrimas ...rie-giabsurieii d"r. iir.ilfi il'iJ "trr"rin roariviaga..tre scriitor cu ineg^r.r.e. (substantiv) Bunicabltea rufel ectunmai de lemn.f. stirnegte Lar'ner care rerr(.a"...6...r ur elenrerrt comun: ga".adverbfari funcqiesintact ici.existente.persoana II-a.e-an .ci ru vii gi-mi rpuicr noisuntem ultimiigirani p... (substantiv) t .i. qimaturitatea: pr"i"i1t. 9ri.propoziqiesubordonatl circumstantialide scop. (denumire geograficl) 2..* 'rcu. i. incearcisi seapr. mai .li. lor gi nedreptifile comise.u rugr. numirul plural) cap .f"".* fa miliei.. .r] memorabil.preda.Sctt indr totdeauna am admir* aau". Am inviqat la feografi e despreCapul Horn.fugurlan.:_:::!:rrf: parcursul pe acliunii..i rrebuiE airp.r-iii"ar-re fttt o parredin pi rninr.li.l in a . tor .i. nJt"L".iil.tr" si .l-..:iil.. .rifuindu_se .p..oi"a pri""ipii " ..rr-u omur dator e s.o -eit#'..in text estepronume interogativ-relativ. dovcdea nu ingelegJ se cl preaj bilrrn{icstric... alder.Aga vezi.seintoarci. tr"u.evenimenteledep igesc."i scoP..chtvoif{') duYgrt de repede.i'".ii.rt.r." ci eroui rearirare.t"i" si meargira r rco4 "rt. gi a.".n I IlieMorome.i.'u .in text estesubstantiv(.li-i"pr"r.t"." ::.r q inrla rostul chitci rostul lui. cind altcine eralafel cu eI.-"*rriq"-is.. Marin (re72): .cat gi josnicia.. cuvinrul ch... i. ve llie Mororncrc esreut p..t"""^r"iri r...j-..ri-a.. cine . Dinamica ev^enimentelot piedcNicut deveni"....}i*iiioirro*nr. sctrldari luminaeiernd . )r I fapt.ir l *^i. ar. Mai esteluna mea preferati..sidispari. a 9i c. il ^t'uoiolrntiio). (conrunclle/ Venea ckt Rezultatufunei impirqiri se numegte c..t . eir c lui cu rv. tm .. cadou")..propoziqiesubordonati circumstangiale.. ln text.Ci qi-oi facegrajd de piati6" propoziqiesubord onati circumstanqiali secutivi. .i"i religiea acestuia cu cit . TJ:: ". deacct.r acel rl rtu dc a fi."rt.. termecat ar""Fe preex$tentd. avea feruimit. aie Subiectul al ll-lea A. .r. cht .observi p"r indrr* Ia uimitoare ..de de subord onaticircumsmngiali scop. $i dececre zi cl n-aifi tu ultimur prostdepelu..ri "inde)...gre il':. adversativi) d.A. cine ..rd.":::*.ruzintca .t acas"') qi idverb (.p..Ca -con. .ri.personajul -mai r"-iiil.*rJi sare. .Moromere ii...rrrrir"t.t fco4i.^r.ili.ir"u.r"MirJ.. des la Rebreanusi s.gi viaqa ei de in liranil. iii.. ducirr du-scla Bucuresti s.(conjuncgie ) Yenea cat plltee de rePede.. A cigt igat la concurs doudcine romarttice'(substantiv) d.r.Cit voi fi" .Se-..

. ci urmi cresrneneacoperi_ c-"....i-pr"a'...i.isteargi picioaren-aietiur faci.pe ..:T1I.':.e mize_ riamintati i". i . Biz_ $i nae ce-osi mininci...-....d.t'..Maiar.t#a "pa"rind cujale m1i p..nci..."1.tradiqiemilenard.r. asta.ilf fi.i" r....t" in zise i"ia"p"rr"..r:t11. rac...d"igq. p"r.i.i"* irur..iii-"r ...""' gi o _inlelipciunepopular-.._..pe proprietate...J il *"il..muncr.-..1.i barn^"."i"r"-pri cum Eimaiares ..mi ? rimpitur. ce-o si minr.... tvtoro-. cuun ferde nesfdrgiti.""r.i".bomnul...consri in procesere sar ede conqtiinqd.. intrebirile p.ffirpre soarra reera care rezervatd'viitorqiranil.. Miregia tagicd.i'pyqi'a..i *j#ffi bazatd.... pe o morali -----.. petinesi tevedem. aproape peiinteasce .i... uoro*.iai l.n gr-mrspul mreci nu mai am niciun rost pe lu meaiiaieeri.-.. euror amficut ceva'am crescutsase copii gi re-amginut pimintul pini in m'omentul d"-f"r.. mi.a personajuruiMoromete "..f.d.ii' ri*J'.-ry^::t:: civtrrzar'"girineasci :i_3[*....... or ra-." s..acdrduzitse regis." iord..-.'r. tuviipe D.iii" dus o viagi independenti!.:..9ii.or. ci va dispirea J:...egte declaragia carei_o in pe facedoctorului:..i.r cehlalt princiniu de viagi carer-.:il. . ."'ii.""a". pur.

natura mes ajului.coca receptorlgr ca erniqitori. sup rern. rrfri:. municirii. (pronumenchorir6t) Cdr btnct a obginutl (adjectiv nehotirit) Lo.enea.Iai comunicirii emipdtor(E). . elevii.or.elevul. (verb) 4' a' patruzeo'.. fapt determinatde: .interesulagenqilor * calitateacanaluluide transmisie.'.o. (adjecdv) Ygtg:l pe $efulil repede suba liernululuirde aceasti *"nif. dul.i.lrr:l:-1nh. utiiri.provocategi de eterogenitatea influengeloreducaqionale' puiui ti de varietatea ' sau Raporrurile de comunicaiepot fi de-influ ngare_pozit ivi.a IV-a trebuie si fie predominantem etodele.instrumenteale muncii cu cartea'Prin. .co-unilerii in inviqiminrul prim ar constl in insugi faprul ci.rrl qi fizic de lungi durate.in canalulde transmisiein tervin perturbiri. 3.upiir. exprimatprin numeralcardinalcu valoaresul.rug. tie.posteior.i de scuri e duratl co--piilor. " -.uebuie si-gi insugeasci non-verbale. 'asen-?. mesajul 9i si accepterolul care' succ esiv. general.nu esteconsranto paftlclpareacceptati. inteior.rolul celor doui surseseschimbl alternativ. b' cu noud . ne ativi.de^irrdiferen lisau de respingere.perfect. *o!^.receptor(R).aieprinderilor de receprare exprimare-de-mesaje ln de ii. in . emulaqie competigie. in comunicarea scrisi.rt"r".egtecitirul gi scrisul. 9i pe aceia B.rnijloacelediimaginaqie. cazulcomunicirii orale.subiect. familie qi in grl$colaruldin clasaI are deprindcri de comunicarcformatein trebui e si se realizezeinectitotugi la gcoile intercomunicarea diniqadc copii.sistemcareasiComunicareagcolarl g i de guri egalitatea ganse tratareediferenqiad.iectivele de referirrqi.eryd.personalizati.e fort inlingvistici sub achiziqia .gi faptul ci la virsta gcolari mici au ponderefoarte mare gruimplicaqiileafectivea le relagieide comunicare. . desivirsit. de ' trebuiesi aibi invdgltor ul/inviqitoarea didactice. de aici rezulti necesiratea . cu o anumiti. .urricirii la clasaI sunt determinate f"ctorf psihopedagogici' clas aI. limbe . Mersul r..tient. adaptirii tice. petrolqer etc. strategiei ln elabormea/ale[erea caracteristici.ii. de atrac.ued"r-.)t n.elevultrebuind s i devinl participant activ al unui dialog productiv.ii.adjecrive careprin sensur ror'n" compaiaqi a: cornpret.r:i:e vi nor. deficitari sub aspectul orale g i scrise. trebuie sl decoheze. vitate didactica.r.activi la comunicared in parteaelevului."Y su-nt la permanente partenerulde dialog. . (a se face c pard). Emiqltorul estecai rul dldacric.mai mult sau mai puqin fidel. comunicirii.Caracterisgi qiei.i. deqinitor'de informaqie suficienti pentru situaqiade comunicare. acet ti factori gi aceste in vedere La claseleI . muncirtt resc.organizat extragcolare. .*orili fantastic. l' a sefacefoc (de supirare).de relaqiide colaborare.tcrminat. I seimbogigegte aspectfonetic. optim. Specificul. ..r.i din educative acestcadru.contextul situaqional.se schimbi: .i'..gi de contextulobiectului co. (a avea) un focra inimd. ob.iodurile celor doi fa cro. . instrumenml comunicdrti.gomplementindirect. iden. repe(e(adverb). aefn xc. nevoii lor de afectivitate gi de gi ar"r..prin influenqele sedesfigoari irttr-un cadru institu-tionalizat. Activitiqile de comunicare trebuie si includl togi elevii.i elementele Pro nunb"p"rienqa de comunicarea elevuluiesteredusi. dacticeEi acrivitiqilede invigare adaptati gi ndirii concret-intuitive. (a /o si cinra) cufoc '' careprin. elewl igi insu. uneori qi a cadruluididactic. g. luttoaqte parqial codul. conginururile gi activitiqile de invilare previzute in curriculum. popesc. stan tivali. exter"r.originea sunrforme de comparativ lor sausuperrati a nlr !j:. Procesulcomunicirii didacticese concretizeazdp r\n obiectivelecadru.eobose9te.exprimatprin numeral ordinal cu valoare .itt 1*-i..numepredicativ. 9i dominare-supunereetc. exprimat prin numeral cardinalcu valor re substantivali. i ar receptorui .motivagie.con.l0l I (Jt e ceasul? (pronurnc intcrogativ) CEt I fost s-a. lexicalgi gramatical' ^ Trebuie avut in. c' al zecelea.

ecomanica_ re or ald . exprimatprin locugiune adverbiald. h' una'.i bund.ardinal.:T:.#iff *ff*_era. Seindnde o foaie gu..til:i':::i!ri.T#L:::.i scvisd Slrategir.i unul .cardi nal cu valoaresubstantival i. g' unul .-i... tn.colari . f.complementcircumstangiar de mod.patru ."#. 1.rpeciali de comuni_ o car e'comunicaredidacticd. d.comrlnicare.colglementindirect.numeral cardinal carbinrri^in . .i. c. fo.predicativ...i scrisd P rocesulde predare-invigare poatefi considerat:c.substantivali. predicatulverbal. pgire din frd"J3' Valoareadescoperirilorarheologice li "l""tui de sucidavafusese unanim recunoscuti de citre lumea stlrntrtlce. ixprimat pri" . Subiectulal III-lea l' Aspectemetodologiceale dezoobdrii competengelor elementarc d..nume.:i..orald .t*itrrr" loilgiunii verbaleo ginea una . Dis-de-dimineagi prezenrat bazinul s-a la de inot. exprimatprin numerarcar dinal cu valoaresubstantivali". sase. "'"2.d3formare a capacitdpii de -comunicare.

: ::j:lrezin td' etapainstructtviG."-il.. cu .'Jffi j.ie iertar.'o"'^i^ffii..#.:"."#t"t puncte a"pi".{aeCalavcncu . b..ri.d'fi i1. rormureHt rcren[a sffategie Si..". c..:1"..i.RlcnetulGarpaqilor".:: :lfii[*l":'.L... t"r^"^Zt!r capactarea 1ory..limbaj.:ftt'' .^J. Congtient de abuz judeqului. il..relagii alteperso-naje.llT{llxfi '.".: (?..."...{l(.re.fapt.." t..g..0.i!"i.o.1"TffTf:-"t"-"1. prin fapte.:1.:a* 'f:ila. H:.i.i...'io...ta Joiqica.:ii.. luiTipitescu.'" ::r. efevii tl ...punindtotul pe seaql.."ji.r..inuent. i i.i..i j:l':.i'!.. didactice trebuiestraibi r .-...tigii enciclopeiice-cooperative il:f.tI:.A. i:':..h"i'".l."!."ie..: :". hnecesariin '.:...'".::i:.r3 fluenre.vrea si ... il*"Tiill i :I i l..p"dff f tfttt...i"i"i oral-oizuatd. i"r.r ca armi'electorali. . presa..*:i..i"". opus.i..i" decit cl Ameni ngat va fichinuit. .#:..ffi .:T*=+l'ru..riiiiirl ".".poliqaiul.il.il admiripeCaqarogs. Pnontatcmebdc lede . ji".zitiei. gi nrriintcriorizati. sc va imbin.rscli.:.i1{'/..'J:.:!it:.l.dif:tl?^ ti o .. i"u "iof"rir gi de violenqi .rrir.:'oire ro..n.il'l"uf.e rot exprimiriiorale. if.u'".:.rsqirre fri.1..':f. l..ffi :ft1ffi1'. i::ifi::::':d..:.:ril)i.-..9i iubita .$i".n.l pi.f3:::. avocer.t."t"i.t..Prin televiziune..G gtiqimaibine la f# scrofuloei datorie'D-vo-astri .'.prefectul ei i.il _ti :.. *r*rrti..ru*l. Constitugiei i n .i.ameninqind publiiareaei in gazet^ daci este Pe rsonajul catacterizarmai candidaiuta*... nu vreasi vorbeasci domiciliului..ffi.. economici romA.""" i"ii"iJ.-".l So... jocuricu Cleruetode I .:T:. ru.atitudini.*.r.i t"t.Hili::. .. C"q"-r.li:*).instrurnenrc eaaluare de !-!:"d.. Jocuri d.iii.. anrrenindu-idircrire in j'euri didacricc. ?.teiteaze nurnele i..tt preal director'proprietar ziarului .1::J.ii" o:grupe tcrtcle ri"ffi::b#f lit crarc riind .1u. Pristanda...-J. lui Caiavencu.u'.#pJlil:il:ll:Jj:.' fi:!ii:'*o'".mt1ffi ._..i ...:.i..dil.:.d.^iiiiii.. rrn.e:" ri.Aurora ..l. de i l i*'U"re pe ietlqeanul tur*ettaq furi scrisoarea amor :'r. c3mu nic?rg ...:l_:l: De ::. diu..:.h.ri#3"*y!!fi dil'?i"q"si 'in"qii '.i:i:ii*ii*:ifiii:i:::ii:iiMi':::. i" rie"r"l :tm e*_upardonaqi. ..iiTi1l. [.t-pro. terergrtivc cleinstruir".:r:::].tt ""-i ""i cu ..'i7:::^:' o"" cu acek."..i!.

r"u-f"t.. capiruleazi! Se erridentltrisiiuri . . vezi subiectur III_rea. d" i.siJ -: : "aj"iiir amabtlttate 1. ?".To .i*:[:".rr. *&. Ttp.iililiti. gll JVlon"b invingitor.rurgii.. domn"' dJe el...ffitllfftj':#.. ii spune slugarntc: "eu t otdeawe" ' 'oastri o citesc ca Eoanghelia ce-i M3. resrul 3..l ."a'*.gl"sci 9i.de suntcel dintii"' intrefruntaqii scrisorii promite.t..gi-i ffi.Mare pigicherl Srajnic prefect ar-fi ista"..pJ**t" i.1. ne esti deputar!.'i.' fil.l lfli itr"^t la devineameninqitor." i"""ttut".rn dirc...'i:1f#tTr.:*#:.p".i..t."m. .9 vede.. Ce ..nerabilul !ra..r"[ii"t.'"^. Zaharn nenea g*ci-I ...tii'""riaiaatul lui neneaiahari3..1is9ne .l fu.dai .(cu i.l. ar itemul3."tr ferm prete n-qia: v191u "['. ..'t"Y'si conceapi l["*r. caqavencule'.. ii spunesi-l votezepe turmentat 1r.ii J.con.. ao""aa ap"laii't 'iubite gi stimabile Caqav encu" "onorabile viola izbucnirea ""i"il.""Jntul.Eil.ilI.ti.tt ."re t lyq care . 'entru subiecrur rea ar rrr itemur 1.d. ..e pardciparea 1 i.._orbiritJ-L'iJii"."-lrf'...miesi-mi.minlile.-i.i-.atit riu Pttttt . imi'eii rpe rece RezistiofJrtelor flcute deacesta.r. se i Calavencu. . d-ia .re ) rca Zoei.ii. urili."'i1i:tiij':tt"" pierdutd siNae seari oe parven ire declangeaz. func """.. rorn. il.tEi'for-.e.:.or.Intervine len ti: . deapropiere: onenc . : i:-gll: ipocrizia'9ivanitatea:."ii. J.u barbatul eltt DomnuleCaqavencu.l"i.'J. il-ililt" conflicru_ f::::**": .meu!Poimi.i. proclamindu-mi candidat al gazeta : . u.upliiJ.'cel" susqrnereacanii Zoecare declari .l.-x de 9rbunaeti*ai"ea lui Tipitescuseschimbi trePtat."l".::.9ii cari .i pierde..l i."6 an mai binepentrumine! l.Mizerabiie!"..:f"'.fipatescu c edeazd:.'ttl' 911 surprins i."..?["'. u.....l. la aparenta. TESTUT21 t Subiectul I 8ffffio*..""'uil"i#fTJ'.Mi secuvinel ". cumrnte toql'ma mai 25.guri-casci"' Eu"sult Cagavencile"! .Migel!Migel!".. caiegoric: .rrs demagogic careprefectulil intrer upe istea sunt bune Pentru.. r.a-l rezorvarea acesrui subiect....inapoieiea." al..1..il'ft1'.'r". .i" i"Ai..lo"'u Iersonaj urai Nae cagaoencu ale comedie i o.fiiltt....ri. hotdrh.f':"Neplecut miniinti lnindu-lp.i deadresar".. ?"'" Primeqti scrisoarea"' meu..:1]lr.rexut4.*z de..'il. la .. J.*::]asasin! vampirul!prefectul siriqi! Mi omoare .oii.'"tai ca mal -"i binepentrumine! coanaJoigica. .9i pe Tipitescuil disprequieEte cagaDegiaccepticompromisul.vtolent strrga re$l inspiimin ti cind prefecrul Se fi ales.1.). "lflt.r.il#.r .qilah.. o... .ilffii 'Z.loB'n-ai curesPect"' si-i iril--i gata sirut .ei..1nsfirqit.J 9i..r"c' .i. ! Mi arestea atdt ..iT-bdt..rl. .Ei ! pe tavencuincepe .i.lilFi.pti" .::'.Lfi toate lumea'politiie." "" ce ceea meritin .-J.1 politici""" "["'] vreau"' .

nici seputea..". Pentruaga ". a.tiqeanului ci mai bun ales. TacheFarfuridi. esteturbusiu. Crir"""iu.ri adversarului ...r"t'ifJ c^ractenzarea completeazi discursul la Comportameniul intrunireaelec torale. .".i. i" if-p"i Jir*rul."' _alegitor..'j '"i..

reprezinti in.-fiind-ti savurgasi ::ii:' !:^::t:.@.i.'.ncu gonqinei. e cr r hlim i putem zicerni.:yanni iit! ."ri:rSizo rareare (ia aurorurrrr "caqavcncu pozd. teva seascunde...a ) caoric iom iii re' . .sonajului sugereaz6{9T"gggit Tqili.".i.r . -pronunqi 'iir:I!'. ".".etari tru ."ji"etatea n ndu eiincur :.t.i..e i u n si n d si f o l o Se a sci .si surr!".. poridcia_ incurr.rrtu.lii"itrir*isq (in lvtihalEminescu poeziaCriticilorme)rv.ilIl cu suslin]rrorii ir intrcrur)r stri.r*f a.. ( r--r-.." ai.: .i decuvinte..r"ilit.-mai murr.iy.lor comiiJi.1.::)r..l .".o"ai :::l'.."i. cit (Ptinsi" t ibot. .'i.i[ u"i.gi marpuFn onesrit(r.-:^ lipsest e .'r"ga1jy-rl. ..... ::'rt"Hl'"T . i"i-. ir'ui.""r. '..-(ex pansii) to.iptu. ..ili.r.i personajul * ..Dupi tu .i.'pirufi.fr"#'T'*r1roo* m...su iubegti l meiergisisama q:1*" ci togin. .ii..unr.i.' ...p".^trn impreiuriri micilepasiuni trebuie. ii crri h[il:H:eunit reprici ironicc. . ra cdr:eilse scrisoarea. t *: ".r ri diiea.qil . vinera satveze..I ndustriaromini .Fragiror!.if'rruor..olini. frutt roT" cumplctd' sras Cu tremuia)':o.^' " * 1... qar rc aLrruurs 4rLU r y w ^rv r' ...1i.rrrr.. in *""u".l]t'"t sc dcclarr ultt"ptoir"r ..'rJkr"::i#*i*" ff in fl"irra... l. i.r.ii i..3. nr r t em zice' dar Pse9te t " r dar le atribui e altor personalitigi nu .".. "-9' este limbuqie.:. .\f...^. i'rirrrt ii lp.. iigJ4. t"sty. .**.bih.'"U.^*a. rr..scopulscuzi mijloacele".brrrrd.!::::::. .:""iry:.. pr..i i.r".i a . hhrtii .'u'i*)onon papr.sau iubiJ.r. "r"b.r")i.^... Aplauze &r.rr:r-... .to::. o""r"t ..'. .ci Machiavelliin lucrarea I Gambetia" r ajungindsi foloseasci nu ^ . EeAdAugI ie caracterizarel cir.."""til..* . cu plicerea care N'.onul ui.i. cunoagre "r r l acestora.... .ltli::::'J:? :"* tura o "f i1lir.y .^ .. r.ie'i)ii'.citeazl max l mc desivirgire" 1 cl teaz a maxime. .care durat aProaPe au .i saz... 'a p. c.T: d9 sursi p.. pr erecr! triiasSi lui nos !" gi conti ud. il"riirrt..v".d trib)_'.i-rirrrr idr..'r*ofogi. ^ l ^ .ogia.nini. .n a cte sensulce sto r a .u' discurs.^.t: -r.rtiirafutui9i'demag. .i. ^ ^ ^ l ^ ^ : ^it-r'I"i"*i...i.nirr'*. (pr.caracteristic nurur demagog.. r"iiil?. Calrye....qara.rronnj.i'.rn"" cal! ".rffil'.nJirp'"-r+.se culate..pil.. rr ?r Ifircursullui caqavencu' atitudinci]li t" timpurcuvinttrrii de d emagogi.'tr1#::'3."rp.ri'.i.il '"ill ali zile c6_ polijeifarsificate.":iifi"^ea miapuciaqa..r{!::: :ll! :::rrr: : " ei!"' la progresul !.tr"rc indirecte cardderizare... i. adevirad....]j.. prne pdtdriaIa o p)rte..]r . : .tr pe si Ie asaz...trrg.r......irgonpa tea' Estc aaocdpeascd emogionat..""1... modalitat: .... pc or*or.'tr.nemuql: i evergl re'.qp1ne t.:' a spus ...x ad-it.^^.tr!r...rrii si suiera tribund: rtt sr.-"irrr*r* cu emopia po* a-r birui. .t. la ei .imb"ti"deplicerea " ar. Lts aj j*:":3: 1""t:: ::* _ Limbajul pers. ..i6r."rJ. "rre urnreezd inciierareaerigipi"ra"piri*i" dupicarc gi ir. .11. . kili o sublimi. ""r v r -^ ---1 --^ tterzecr -. o caacestea TL^r..Dupr lupte N"" Caqavencuvorbegte incorect.. *i.j}.1..r.iuft'rtT...

'''' "#'.*.iregizorale.i.i": E.irrisoare."' .Xr. Eiautoritar..ii. ... fiind legaqi manevrele "'"e...emeie buni. inindicayiilescenice. .nume.n*grra . ..rr.iif arr1"I.* nu el cel numit il facc i:6Tn ff#il*#ffi ca.t.i..llPutt r :. .!Ltr:. priir#.oencu euvoisi_mi trrtl' ii...de ili..i. ..Caracte:rizarea oii i".c locul de primar...U." *iI! seum'egte acceptind conduci. lV . .^^+y. iipropune si fugi scandal pentrua o sa"lva.l.r'e.1..pr. fapte. i"r'."J.ru ajute "gii Ca{*. priniffi consdtu_ ! 9i ii.asresiv adversar -"i.progresur ci cu oriceprer. p""r.. .c^s^u"n trttgttnogtri?""' odati .ffi.ncuperchezitionarea....nrt.-.tul ttpul Polltrclanulul asuPra are pa liduir..!t."1"coirediei. si organizadtin ma_ cinsrea alesului ...qi"".upTrri..*"eifr.."pr"r.ronrjil.. am su".*.il*"l::T:H*i'..Zoeil sprijin in_rriitoarele. p.il:.orr"gr. ii p" c"t"-l disprequiegte.. p"qt3i p"rea"."i. pr"p""derenti fiind cea_ directdconstr limbaj.il:-. .1j3il!tfi:...t.lfii"i.irililt.rneglijenga a fi pierdutscr isoarea Lui mi aqteptam!""' rrahanatpt' ai'pt.r.lofil.::f..i::.:t.r.. E...lra r{'eischimbe aritudinea.1r."'u"riu .i..iu"tl. crriti care se.i: gestur . p"E.. . este $::{T Tipitescu.^mur.i il.. "* gi ilegah a lui Nae Casa ve. ...."rii"Jini.fi: Il "". sd p-odovedesc. Egti ".."'.".il.l'. iJ 'rrcsta.:. .. ^-*. .poi cade zoe sF.Nu sepoate!O sd^-i oasele!"' rmproprie tate scrisi-l omorim!") in schimbul trebuie -oqirZivoiul.:. .. ".rtTou.it p..r.r.o"r.cel de epitrop-. scoali_re!.air-o...3m...:. r^la aid lut :..'ZahariiTr ahanachi. rtl.r. l personaiul t i t e rn rt l Ce f i rrturCedqeanul de -x . Je-qi d.il-i-otfi".l. 'i ". soqiapri e .) dignitare): un om_riu.l rup publici: . gesturi. prezent ..i comuneei compliciin prin interese .^^*^^lio .uin....iit.:.-):.7ir'i. autoritJte cu de determi nate relalt't'le gi judeq.*"e personaiului$tefanTipdtescu Caracterizarea politici.....u gi-"rusine. Acuma r"ri.a ".-"ju u.._l :::re rerrare: scoard-t. dar o .''peZ oe 9i de amor: de i.H::r..rr-irhfiT. 6il.riau f.curar gtonal piesa : ! Muzica**::1.r"aidatura. ziv.at.l::I-11.eforf.. .politice' (afacerea cu este Pristanda..:'ti starulu i.'l toql a indulgenta acestura' trer strdancl obladuirea sub siu..incheie . il.. "zoe(rkzi nd"): (cuton-aspru..?.qin e relaqiiamoroas cu zo e... ingiduitor..i."...ire. p"rr. surprir" fjtemzice..stopeazi gantajist pulsiv. .::^1*#lili.^-^i^lo crrnt caracterizate -e r::--r --^ indirectd:pcrsonajele sunt cr'creriT-rfe '#..u.de doui modalitl qi cele -' Aurorul foibsegte rePre.a"a.*lf."".:*a"..'".7o aitindiniurullu i Capaaenci "gizoiu. voteazi' nelimurit Pentru cine '' prinreplica poligaiurui.. mi5_ Tff!:.toler indu-inecinstea Cftiqn dar steagurile).t' 1 "mi.il .(cu mi-aiiorr ..jiii. judeg ului... galerie...ip. siluifi"iiyirlrr.t."r*"nache face * conte*fu raoparte a..ilti.^....ir ru__ifaciriu gin_ai putur' qi-a Nu aiutatDumnez..r't "tl :in comedieo ^ o .a *i"r. 'ii...". i-...'i"dividualizare.iil.. din personaie sfera o pierd utd apare O ln comedia sctisoare -ii".i. torcreauna...r'a"t. prefec.zentatlvet . principale prefectul aDueste Agacum sugereizinumele Tipitescu-...'i.. " ^ -o i rrl "i.1 spune vrea. ii oferi diferite funcqii(un in Comitetul pe-r maiar il.. tiiiegte situagii sentimente lui si a intregului ' te nului e pri-.. Unul'dinrrep".i do..promite esre mutqumit cd.rea Tipitescu esteimcompromigitoare. Jo.:ilifi ..i...

H . sorii compromiqitoare.reasi neomoare.

:. atitra vreme linrgtea gi a femeii mea pc care_o iubesc.*n.. vre'.singurd. poritici..ul'-ft:.'i.nu face lr.?11"T.. personaj c.urmenrar enerveazi di-afarl ii este ir qi-r {. .grpnn trisituri comune arfl-politicieni.i:f#+:8.:iii. gi din apelativere (ticuri verbare) ono b ". lumeti.portamenr concepgii stipinin corrr gi de "r.l" . .ni[r.il!:t:'."i.. prietenurui . I"t. ff:fi:::tlffilllt: atitudinea.ironia.4l6ngi.nerioasf .#:"] jurmentat: 1e-fu' :i-li daivotul^ "f'. "" absolur jf.zdrobitd".r. ...prioired .fui ioiiri. nhotdri.i#. .""i.* concluzionind' person". .. ci t fiL}J. depilJepe cagavencu.nd"'.ii.: i: :d.d"i natd in brdge".t'iu. eneigia . *ai.i.rll:fitliffit:t Prefe ctul nir^1a. ...duperati' . . i" ii" j l.d.intorchndi-se' el cu o. . t"-...i ra fring.-...e adversari. c.* .ite o uinJ"-o'iro"re.r" p rinciparar aceitei comedii moravuri.i"il1. Orgolt * "riiuJi. d..it.**f. timabil" u ra ile s e'.ipna sdsejeleascd cdzi.."r pri" i.i.Itr I zrhrrirTrahanache recunoa$re insugi impursivitrtea sru: r Altminteri uliti-a.td".Eiure bun i.r i lt't&ffi :r.ff jI C_aracterizarea personaj ului 1oe Trabanacb e capodoperi a creagieicaragiariene .tf:IP:t! pcrrrrri utzo esuntsingurele personaje vorbesc care corecr.. frd. AgamigiDandanacher p..... dupi ii intere "gTryliTenrul. rotosep . a literaturii rom6ne.cu pierdutd.::f'Jiil. cu Joi_ f"i frrir"r"til.t. iute.. energia.:r r aaltul.qt.''.se repede el stigind *....isituri si atitudini individurlizanre impulsivit.*. ..icapiire scenice^si ye{izorare.. si . Zoe ..ffiT1'rfr. comrc. ati.rugdtoare foytl ernopionatf .hnd ' spre Si .1i:tiiT:LH1::.. ccr.rn2rzgir t".:ir-li:liei ardstice:".lffi:llr. banii:T$i": coana trai Joiqica. Si du-i t oatd .r..i.". f.^": :l ari. -EtE Hvulr!4.... .**..i .r."r.uio. 1i.ri-_loc o*gi r" politici a viemii fe mera are nu drepturi "i.qa d"r. Tipitescua gtiutsl imbine'amoTr r $tefan gi isce'siu'eapoliticr.".". . pr.r_"!. da il caracte iizeazaeTacr.i tipologie . ..*. milcar prniaelectorali. ar_ t.ei caracterizatd ffi.r.#"':tffiT"eers m I __ _ ..r.-. rmorar rtare.:!{'.u_i lesi_ si ca i:'.j.r.r.: s..iF.^1Tlir-"r tli gTi cite ori tulburatinteresur.un"r" aprieteniei . .i"" c arerespccri iiil.ll:..'.ienilizat. neneaci..t.. pipdtsi uiti.in toatepdrpile".r"iir....r prjra. babachii. comedia 9i pnrdatd gi-a o scrisoare nu pierdut direct prin ind...JJft arrahanaclie.:1'"ff1. ..:ffi .nd..fft. mcepori..1j:t]-d]Treguiegte spu.. advers :'-.ntt"i.ndu-se un fdtoare". nlndu-i c"rer."riJl: . rn gare'ade personaje' aparte.J--.i. Ghigi pristan".i. "-i.T. ..*rrir.cum dicteazi p.tnecatf .3-danache..: * ogi."iar*tr. ".cu necinsre.a 'roanaJoigt.:igl r"i.. ie 1t:.?: . .l lernur. ."..cu.f..rerteni nqeschndd'.:il..:ffi gica.i.agitatt'.!:q. .J :l *t' :l.lTH:i'ili1'jj[ilit**lf *l'c se r""ai'"e .iciJr.**i....*t# i . parvehirism. .m ie" i. elcctoratul democragi"tr.a e "ihr. un o e p naj fimt':lltlmn'. Ce De fapt. niEre sunt . .. "."il.*rffi.

-Pel1* ....Zoe'ii inPoarti-te binecu el.r-.rir* Caqarr..'..baibarul ..Caqavencu : alegeri dar alesului. 9i scandalului.nea dlrzenieil facepe Tipitescusdcede2e' tot de candidatul li centru.Joiqica. ni ..Ai p.iii "." meueutoatev oturilelui tree.'.ziceai mi iubegti Ferml este cind afleca 9i O tt*ti.cudigiitate".g lupti cu mine.partidul Rolul Zoei este noi Zaharia. Zoe gi prin limbai.. mor in rugine..]si Este si d e gi bineinteresele dispune mijloace gi le satisfaci..simplu sl-l ordonalui Pristanda elibereze. dojene9te.. folosindarmele g i igi impuneinteresele deciziile. pentruminl.. :" Replica Trahasiu prietenului cu Zoe qi acrelaqia e ambigui. gi afuncimor.tem dati acestuia lui Farfuridigi Brinzovenescu replica luti. zdrobegte-mi.a pxi daci ai vrut si-mi faci riu qi n-1iputur.omorinainfit qotulpentrutine. ." (bo9ar(1)mi. !ata191cu [' cI tu . Ia o-birje9i-vino si nu vii fdr .. Estere levanti : opoziliei candidatura susgindnd partidului.. voluntari. d oting"Ju parvenire .Eu sunrpenrruCiFvencu.Finice...dar nu voi si mor pine nu cu r trrilegi am si lupt ! cu tine am si lupt din toateguterile. cateamje1Omoari-mi pe minecare-te-am si nenorobire.no.i. Aceasta umile.ca cuvintul duios.lacrimile. astizi.ori nu..dupi ceprin lacrimiincercase respicaq ii tescu declare iube gti. chiarin poau eZo.eu am si fiu tot buni ca 9i ffii"iii din fii mesei: zeloi..madam [adiciTipltescu]. lupti.peionaje faia de ea..ir. ii gipromiteajutorin viitoarele in manifestaqiacinstea r i. In buil st iie p.. sfargii. tot unae.. carese..J sepoate Vom lupa contraoricui.te." nenea dumneata Trahanache.pe. Finiqi.M-ai adus ori aicil-Qt knge).ei prioritate. redeizbucnirea voi f i luptat cu toateimpreju.. vencu:. ordinel GhiqiPristanda. lui a*iiul b. Pentruslugarni cul absoii acordi incredere ZahariaTrahanache iia" lif"f"T siu. daie mi iubit . poliqai. tine.rAzAid" .sl vie cinivasi binui ascipe.. cate. ...tipe".i.tri. daci pur gi... i firmitatea' dar autoritar. scapr-m{de rufine.. !" Devi! .acum.A ide. sjap[-mi. la moa rte.ncu.rno"gr" Lu i onoarea' Tipnlui itotarid si sprijinecandidatura Caqaven{pentrua1i salva indui oqarea acesultimativ.[.n-..Cag dtrza qi autoritara.aitanu-i cea urmi Cameri!" oattl.Di opt anitriim impreunicafraiii'..rqinii"irlbdare. mai ale s nostru"inseamde recunoscut toqi:pentruFarfuridi. personafiarcaZoe i-seimplinegte ac1iunile .!"' lasi-mi in tuia: .e'disprep' ameninPdei.dar 9i feminitiqii.cagavencu..a o bqinutsusqinerea prin 9l"t"j' Aeamiti Dandanache.pretinde sificatl. il "l."rt togisunt corupqi scoate evidenqi. Femeie prin aiiindiruo oJto... prin io. iituaqie..b.'vom luptacontragu'iernului scnsoarea catear ci ii Pe ne iro nic-incisivicind Dandanache spune nu a restrtult folosigi alti dati' putea-o ^ f alcu gi dupi cea pierdutscrisoarea fiind ameninqat poligaAflarin mareimpas ii il il iautn sprijinliZoe.fr t . 9iai.ni. cinelupti cu.o"Ju.. prefectul'Tipiie scu.. . mi iubeqti eutriiesc..Du-tesi ia locin capul ' Finalulfericiral'comediei ceva se --toqi adversarii impaci Pen truci ii unegte in in prin politicS.nu e evidentfaci e l gtie-de nache e naiv' sau cepti aceasti *Lucid6..rir' . cdZoe gi prefectulvideazei nteresele ori pe zic: .

.H:i1:*l#:. ei I Apusdesoare deBarbu$tefinescu Delavrancea Caracterizarea lui $tefdn cel Mare Pentru .maieragidinsul.*9i. doi . r{mine persozoe nume comun. de. de rednai2/ cd..t"-fi.(.i Pl . . ln texr.:l unpersonaj dui'1{dcauror si-i. esteadverb rnai g... .atribut adverlial: cas a p sik.iiJ'rpr"r"ror. cdrangind.trff .a hotiriqea de-atunci.. a i se face dor.2/ Privea at0tde int ens. expozigii atributivi. atribut substantival prepozigional: ciriri de munte. Interesul ntru citit/tnvdpat.r.rf t* in hrtat. facede duci."rol"i-riacestui subiect. N-Ac M.. ochii lucind.propoziqiisubordonate .propozigie subordonati rl Nu gtiu 1/ cum s.aintimplat?/ de am nitat florile newdate.3/" (M ihai Erninescu) circumstanqiali condi$onaltr.acrib utverbil .) (verb romineqtiqiuniversale' corrrori culturale La Muzeulde Lrtdsint exptuse auxiliar) Risiritulsoareluilama regs1gimpresiondnt. a.if ix.e. imperfect.li rtil rubtil aruziv. ivirea/aparijia.iJ il Ins "o"n .acolo. relevi faptulcd.De aorbipi1/ MI fac2/ ci n-aud. acelagi aceluiagi acelat_l-.atributadjectival: copii.'l consecutivi ' circumstaniiali P.l / De egti corrdiliona'le.ffi.ice... emaiera dinsul.propoziqie de pronumeluidemonstratio identitate 4."-' in lyT"lg in o ln atelier..propozigie serbdri ierdle are organizeazd Primiria Municipiului Bucureqt i obiceiul1/de ?/ period."tirr.substantiv: trrii i. a se facedeEtept. B.(verbcopulativ) 'l * atribut pronorninal doringa : fiecdruia/ ei/aceleia.tntext. ' circumstanqiald spbordonati P2... a i sefaceo favoare. giun mai.si plece Iralia l"i ioi. a timpur persoana ."""rr.afiesteverbpredicativ. rcel. subiectulL Subiectulal Il-lea A. cu rnarind.Qi1I blrsanL. reprezinticategorie ea o so_ p'vrt cuingi_ Tesul Z..e nedrtePtdte pleteleabia in' pe nevoirdea Sti. Formele Sg. . iI ffi'tri. subor donati P. 1. . a se face galben.rcrsonajurcer din gi mai I 217 4. vezi ( lrncte rizatl direct gi indirect.*nT:ff .le bada 3. circum sanliale Pr gi P.rl i''ihi. : le genitival copertele cdilii. lalgi altl unelte fg dedulgherie.onat d . nii. Ningeacu fulgi maril/. ..g. a i seface loc. . a i se facefrici..) gi m ai.. ase facefoc. -'y' r ln uneleregiunificatul ' era sL'"'qh estedenumiirnai. thrguri de carte."u "r. $untstelecdzdtoare..i.a sefaceluntre qipunte.i.j fi"at1r."" t"u''"nt -' i. -. imoratitarea viatapubricr privrtr.propozigie 2/ ndzd'rdrtand $i de-afi sdmor t/" (Miorifa) . consecutiv{.. e Vroia.-a de indicativ. .. P3. a se face stipin. mai alesprin relagiile ei cu toate celelalte naie. pli lcerea clurii. subiectiad..il1. . subord. r. l. atribut subs tarrtival iubire cq de.a i se .propoziqie subordonad r/dete infiora.rrf]?i'ij:H:?ift.. .

rlli a 2.."#il. re f aci gi om ar rui rici" j "si oi*""itie subordonati subie*ivi.. subordonati circumstangiari "cici ["'] mai rrebuie" .ropozigie de cauzd. Dpenrruca si pogi sta la Moara-. 3' daurui cartea.arficolhotirit proclitic. N-Ac F.lui este*r:::t_f.Hlrl a prr . copulativi.. tut .pronumenegativ.: ira .iocugiune adverbiali mod. numirur .adverb de mod...substanriv: curresunr ln mulgi puide ragi.-.r'orot. . G-D Pl. persoana . de pl .p ronume personar. nimeni. _ pr. acenaqi aeeleiagi acaleagi aceloraqi acelorasi . (.i. in zadar. ln rext.conjuncgie.ir. a timpulprezenr.p.'::. persoana III-a.u . era verbpredicauv.coordonrrori.) .ri circum_ stangialide scbp (finali) ..hi_berilor.r:1it proclitic.firi voia luilici..iril.subsrantiv: Triim tn ei r.i esteverbulpntealaformade indicat iv.. u.1l.

Trisiturile antitetice celordoui personaje maipregnantinscena ospdale apar palui. dac6 el-arfl-.l1^. ii Zimbind." simgire aleasi.cind Lipugneanul oferi leacul frici promis:piramida capetele din boi .i.oregn suroru mele au optat pentru cursul di informadcl c. carefrcuse seduci vesr ea si tie sprefemeile romince)Eiportretal*iiit.cp tatrunanim.. capodopcrl a literaturii romine.s.uii. oestirnentar:. .ru Ldpugneanul costach e de Negruzzi. cu doamnl".iar eail cinstegte iubegte o soqie qi gi -l ca supusiqi ci nu numaiprin consiruirea lui bisericilor obgine va iertarea Du mnezeupentnr faptelestrvirEite..il" i:::ilt:_.. punemlna pe pumnaluldin cingitoainstinctiv ..i. pe ar. qi de ameninqlrile de boieroaicelor ciror soqifud ar ai seseriucigi.. stietoi.-i. c u cu cu bot:ft.." floarea expur r argi$isoarelui.i.. cele urmi .copiii le sunt strnitoqi frumogi. At":<^""a* iip.o.dtiile doamnei Ruxanda ai. capetele u cigigintuitepe zidurile curgiidomneqti... fiindci ...r'rrut.i.:.ru ale studiului lirt tl.r. nIil.O tnfricogeazl.-f. Tipuri deproieaared.*i ca.oin motive p...frarerui Ili.e exercitii 1' P. i.r stefan.1 rn realrzerea nersonajului.un leac de frici"." q: .el a dqvenitfoarteputernicqi temut.r*i"iiii_r. aurorulfolosegte .. portretullt zic (.itenrrrl vezi al r romhne cicra. in din sl so{i..iiu.i."rci-.in rocul gtefa'.-i*" ru radlui s?ru.acticd Pentrurezolvareaacesrui subiect. Subiectulal IIIlea Pentru rezolvarea icestuisubiecr.Degio avertizeazl nu maiincerse intervind treburile politice. se in pe Lipugnearru ar fi vrut si-l iu6eascr. u' personaj se cundar. domnitorul .rr ii..iii de i.rincipiulcontinuitdgii in realizarea obiectivelor-cad.si rezolvareaacesrui Penr ru subiecg l "*rir*rrut r. resrul 1. r\oore lea originusare regise-gtenoblegea " comportamentali. esteimpresionati jalea. .t tn cui. rard.. Llpugneanu promite . boiBrii hnreziseri "...*rna* Llpugneanu.rnu..tiu. subiec tul III-rea.id.r la 1. ite'rrrr 2...Ai vo rbeqte obsesia careo arevilzlnd imaginile de pe boierilor singeroase..sp-un bnicairorruptc s6 pcnrru medalia cxpediiii polJl"No.il o . ti*bo1 ut p* sonajului. reqcgi x ci lui minioasi. Sp anciocAiSroici --'&"i i"* erizarea indirectd...iii-r.ii. rrecerea.ir..de aceea incearcisi-l convingi pe Ltrpugneanu inceteze si omor urile amintindu-ici in jari gi la hotareestelinigte. restul 2.lqrri...tr literaturii TESTUL22 Subiectul I I Alexandru Lipusneanul de Costache Negruzzi Portretul realizat autor secompleteaza descrierea de cu aminunqit a aspectuhtt d . ierme' antiretic pcrr tt" personajului. Principalul miiloc de earacterizirr ri^eifapt.iui.... ir...r.ir4lricate pompa cu roatl cuu.-.l-i Ad.r"idere" ceru r frate. nu ce hi-i.doamsI in na Ruxanda1l infrunti.i.]it.principal. care_l bi pe ruise aeel Jo lde..aiiiitriiT "'iI*rrrrtr" . \.."r^-rri::.subiectul III-rea.nite unrir"iiiJif* ursurorid edomn.n! l l' ln calitatee care.i. mai alescI acesta. Tipuri d... rno"rrea "". mirropolitul. mai Doamna Ruxand.ll i.era.oroitriirorea diread.Fingaga Ruianda"'^"r'ir"iii*"rlq..doamna Ruxandi.Ti. rel.d*iipuq". Ruxanda de"inE. "rb PetruRares. litice.i r. lui '.-o urnbr.t.4il siu.. Caracterizare doamnei Raxdnda a ln nuvela istoriciAlexand..a . cu lnglduingi gi indurare. sX lui re. spunindu-i ctr vlduva unuia dintre cei ucigi de el a a meningat-o: sI dai samtr...itemurI vezi al 3_....rr..". orimpic.' i.' . 1l roagl si inceteze omorurileEili ..

cailustrarea proLdpugneanul a Dacia gramului in de rornantismului romlnese nunl4t Mihail Kogilniceanu .irect citre aqtor gi tre AlexandruLipugneanu m ai alesindirea.i pentrusalvarea fiului lor gi pentrubineleMoldovei.. doamna zdmbet diabolic. Lipugneanu Ruxanda legin{.atitudini. este mult deboieri". "Mahinalicegte paharul Lipugneanu. taciti a mitr opolitului Ai qi begte ofereiertarea strpregtrteasct si-i nouluidomnitor..easesperie".Yilzindgrozacare de i gi va priveligte.fiul mi nor al lui ungerea Lipugneanu. loc si sebusaler in .c modelde nu-vell.serugaimpreunicu copiii.qi cu aprobarea caresegrlTeofan.Bunadoamni". 'Dintre personajele partevorn iculMoqoc. opera literarnAlexdndru apilrurin rcvista literard.eii de rilor ucigi.Personajul cdracterizat este d.doamna Ruxanda toarni otraviin lui dar pentrupicatul sivirgit. i . intrigantgi lag. . Gingaga.. Spancioc Stroici.'i). cum o nurnegte naratorul. 1/1840... personaj un literatura romini. persona jul .relaqiicu alte gi personaje prin limbaj..cin d apare Lipugneanu o ducein sala ospil aritindu-i piramida. Capodoperi creal iei Cosrache a lui istorici.euvI vreu. si-l miloasa bunadoamniRuxanda trebuisi accepte oFi veasci va . Negruz2i. doamna teresa nL Cardcteriz4reav ornicullti Molo. '.Duioas4 gisili6 mai maml" trebuie aleagi si in tre bilrbatgifiu. cup-rinsl remugciri de ln inRuxanda rimlnc un chipluminos.cu icelagi a rati disprequl pentruslibiciunea doamnei tot femeie. personaj ceface secundare nuvelei al gi de cide lebruin istoriaMoldov ei.lncl din primul capitol(cu estecaracterizat indirect mottoul .femei a cure.Introducqia"din nr. era qi din inspiimintati dezgomotele zvonurile palat. aqezate dup[ rang..Mogoc bsietipul boieruluitrdditor.a$a cum o sfltuie scceidoi boieri. prin fapte.DacIvoi nu mi vreqi.

te Alexandr u vodi celorce pradl.ti" tin n'uveli: mulgimea.rt "L.".FI Vo.urt. st pre I'omsa. Dispregul vqievodului total.rvul gurtezan". slugarni c ipocrit.dir".]]:lf lr sprijinulo6reiturcesti s.dpi.^ -^ I ^r .in? ? "9. i1.dtn solta venitisi-lintimpinc Alcxandru Tccucigi pc la s r-i somunicc laranu--l ctr vreadomn..ca mi ugureiide bleitemurile sd nJrodului".. . inqelepcirrrr. directd). il rosrind o replicrrimasi celebri:'. Ha ideI luaqi-l de-ldaqi norodului.ln colectiv.9i .lor principal. Moioace invechit ? rrrr *r f .Precizeazi+narator ul (caracterizare .rio. irui.... ii aiigur.aliruriclcpostclnicul facc grin frptc i limbaj...e o6rei turcegti seincr eadi eI. individuale a personajului $i .drr:rn.. motivind ci nu esre pregitit sufletegre.savureazi" spaima boier ului. Lipugneanu trimite la moarre. ln loc si mufce.tl ..f ... aivindut preDespot.Sestridu-iegte induplece si-l pe voievod argumentind este ci mareboier.h. spung_m l l r n n X +X -X '.L nii. . . ca urmarea zvonurilor curreavoievodali. )^ t-.capullui Moqoc (cu al vrem.Iitffi.. salvez e Moqocdevinelag.t.rrr."este lingatdelceasta.ecifice' grup unitar.c i{-i celorlrlli r.. ipuneqi qi-i ci frl3 rcestfel plite. s.ecuodrre.a sd mu lgiriea.a mliestria . lui *... zltor? o gtie. nit r crcde iar mi vei putea cfl ci fii"a"_i trl ii lngela" ii fegedu. lingemina care-lbate".in.l rcllunle ..iar cei care-i capul cer suntpro$ti. m-aivindut gipremine.^. --^.v. Jvlogoc rispunde elinsugi ci iniengionaie si-l rfltuiascipe vodi la ac easra....Fermitatca tlpuqncanu."1" ciudate' ci acolo se pett'ecevenimente dgfinitoriu al acestuitip de personaj(caN"r"ror^.il:iti".ihologie ..tptli.Mtcum..promiresi construiasci bise rici.).iu.-in id J. Dupi un momenrdc 1 : l-lpuln:anu uluire. buitor: ...sptrt arul lptncloc0l)trolcl.. seroaleNisciro"r. m-arvanout sl pre rnlne. .._y ' bortn.il intreabidaci a ll.voin1a.mulgimea.pi ur. Cinic.feruinau -t . i. vel vlnde gipr.ut bineci a sclprt de ac^egti_dugmani..Capullui Mogocur. cdlowlboier. *p: t1 te maispovedegtice-ai si spu iduhovnicului ci egtiun tajha... . . conflictuldintrc -.-.-o .1i redobindirronul. . mulgimea vine agitetiri". glas"..i a..ca aflece. domnid3 .sirutimina]aiemeni cinelui.ales..i.nure maibocicao muiere Fii romf.. da mulqi". Moloc ai Lipugneanu de o parce.. de il pe Ei llltsflcut.c$por. u{ravulba"..n esre ! verde !.(cu tirgoveqii)careapare. n'ag ftr r un ndrrriu de frunre... Moqoc mullime a pe gi d" 9i "er. cu obginutd..urLru.Caracterizarea lui.cerecap_ul lui. Negruz zi erte tcriitorullate introduce ^ .rnicul partc.r".re.'b"-o sr nezeugi si posreasci pini la sfirgitulzilelo r. lui voinga de ficr d. Incercind-si-gi viaqa.d"piittr'" ir [iocoi l" toffin._.. Vcvcrili. in"i"r. lui neEriind soartiil asteapte..pd"cd.. Caracterizareapersonajului colectizt(mulgimea) unpo*r^er sugestiv-pi.La osprguiin "r . cu manifestirigi ps..p. iin ry torulul suntucigiceipatruzeci gapte boier i.il...r.cunoi.gara.. M9!o.ii determinlpe boierisi-l arragiintr-qcursi.J." domneastrimite armagul."i ...Moqoc. Costache Negruzzi demenstrat gi.ticditulboipr rdcnea putea"ldusmulqumii cft .Dartu."r. Mog oc comporri se lingugitor lipsitdedem.n jecmlnea.tosuldemine". in tine ? Eu tjiert inse. Dezgustat.. ce te asdel Alarmati de zvonuriinfrico$itoa re... increadi in Cunos"ana"-i Ei bine. d.tronil. pe realizare". darclinginindui dinqii.. care. .^ increde^ ". l:.".Lxnus qii.alta parte..il. care-lovaq ioneazi voievod.. cel caie-oasuprea gi-o "intr-u.r.carc.ating punctul culminant..incearci cigtisI bunivoinqa Llpugnea nul. .toati Moldova..acesra ia deopJrte Motoc si.i.." insr io-nului i-o i""r. mai lui .ilnd...... c-ai indriz . incercind si-giascundE groaza.l-Li boieri c6qrig e-bun.egre 4u-l va ucide. . cind m-agi." "r..rnii mult mort decer..silinai du'sea ride".1. -_ vreasi cngtige timp gi bunivoin qi.t. ci:un artistic careacqioneazd Personaiulcolectiareprezirrti oamenitransfiguragi sp.. direqti a personajului realizeezi prin aprecierile si qi narahru.progti. Sadsftrcut promisiunea 9i nitate. h'priji nul in zilerele.. prE r. in literatura romAni_persona capitolulal I II-lea.se lamenteazd.ol artisticr "" importantln istorialircraturii romine. In capitolul treilea mottoul . porrrr. spredeo sebire ceilalqi de boieridin solie:.

..surprinde conTportarnentul arma.lriv haotlcala ulcomportamentulpersonajuluicolectiv caretrecegradat de la.Jii-"" ..:. ii de ace a promises de .id rei acestei forqa distiuctivi.f.adverb timP."duc. de lui M"ofoccI nu va pieri de sabiasa.rr'. agttaUe sale ci.al.ul trimis de Lipugneanu ce vor' oarnenrr ructeri zareindirectd).. dispreq neascunzinduli proeti.adverb de adverb mod.te adverb 'mkne* adverb ti mp (repetat dati).locuqiune de astdzi.Voievodul estecongtient forqamulgimii:. Venisefira si gtiepentru ce a venit 9i ce vrea.. menea a sfirEit.nrrl i.adverb loc (repetat datd). tof de poimhne. . Scriitorul a intuit. "drr"..d.'ig".i.de negaqie de adverb tirnP.. ._In de se din Revenindu-gi uimire..r..i.rori in text)' de de 1.. o de aici ." la cruzime.tli". toqi cei prezenqi .."Proqti.atcy-t.mul it devineinspiimintitoalg.da..er.adverb mod... Subiectul al IIJea A. -. de..Jicilosul boter crzu Forqadezlinquitl a mulqimii ag itate careintru o clipeali il fecu by. "u persona o cu multe capete"consemneazi trisiturd caract flstlcma .i'i. n.er. ceteqi a sei ntrebaunii pe ilqii ce si ceari. 'rnereu de mod de continu itate..t.ide ci sunr de si ura fali de multime.lntre6aqi de Ia agtePta a.*i..iip..gi a infa$9. pe rsonajulcolectiv in literaturi .""" I)... o de o de timp (repetat dati)..ornir" J"lrorrric ul Motoc.a.blestemur le ^M. capete..t.faptele. riu . (repetat pari.fiindu-i trebuitor si-l uqur eze ..t.1.scoala).. iui" i . ..Prosrimea . bi'nuise ...i. .qiranii rlsculaqi(in romanul Rd.masecu gura ciscati.'nJUt. niciodatd de pl ..eturnle conboier.:...t" idrei acestei . de-agata .. Ea nuose clif.norodului" (capiiolul l.i. predicativ. Doa.adverb mod."t"' Sintlqin Ur"q. uluiqii.incepuri Striga-"" gein cere.. mulqimea jelu iegte povarablrurtlor.'*ii".Incepu a se.t de adverbiali mod.Capullui Moqocvrem!' '' i'"i3r"i it... astdzi. Odatlrostit numeleacestui se ficurd un glas estedupmanullor comun gi-a tuncitoate glasurile stati ci acesta si acelslasstriga:.i civa'avea"neuoie .strlnintreiare.adverb timP..un qa pisplgitor".

limbajul. Jocul didactic trebuie integrat organic in structura lecqiei.propoziliesubordonati circurnstanqiali timp.d ar gi cunoagtere.cit.didacticesteo metodi de acqiune participant activ.advcrbde modfdrd sintaaicd. relaxare. fdrd funcaie l' . pi . a supdra a bucura. o Jocuri senzoriale(viz'ual-nr otorii.cit vom staaici" . cu operaliileei. este. (pronume personal.-'*7 .str bucurde ziu ade. Con ceptul cuniculwm de . vezi : ' : 3. A rdrnas incintat de frumusegea silbiticia peisajului gi monran.efortul psihomotor ln inviqdmintul primar se pot rcaliia mai multe tipuri de jqcuri. . un ei mari personalitiqipolitice. de relaxare.se desfegoariori de monotoniei. a a setemevs. o voi pierde. funcpie tr .rdverbdc mod. mulqumi. conferi atractivitate activitigii d e inviqare. Tesrul2.ln jocul didacticseformeazi t rislturi de caracter:stipinirea de ribdarespectulpenttu coechipiergi pentru adve r$ar. . sI le ale si realizezeanalizagi sinte . Caraaeristicile jocului didaaic in tnodpdmhntulprirnar In inviqiminrul prirnar jocul didacdc capiti pondere aparte at$t datoriti parti.) (. gindurilemele sunrdegarre. agitaqie. de 1. 2. Am discutat zoi proiecrur modernizarei cu Je oragurui. se eschiveze . 2. persoana II-a.auditive).su bstantiv propriu in cazul vocativ. mai mari sausesimte instalarea e ori sesoliciti ef orturi intelectuale elevilor. rdrnas a acasi.. a pierdevs. 1.ador i.) 2.. Testul8. frirnintare. B.ifizic. (verbpredicativ .a cigtiga. mai .a spera.itemul2.teami.asrizi". Escaladarea Everestuluia fost o bucurie totali pe caream triit-o din plin. . Noul alessuccedi la pregedinqie 3. avea a incr edere. corectitudinea.tactile. vs. Forrnele pronurtelui d . Ano . spiritul de competiqie.eiinigte. trebuie predicat verbal. .si datoriti specificuluiprocesului instruc. spiritul critic gi autocritic (micar incipient). subiecrul III-lea.invafi jucinJocu l.itemul L Pentrurezolvarea :). facrlheazl.II cir . { "cl .rdvcrbde mod.ttd'mr convinga iunere sare de intenqii. (verbco pulativ) Fiind bolnav. ri a congtientizadificultatea. v gi al dis ciplinei limba gi literatura romini.propozigii subordonate subiective.subiect. numirul plural) a El ao. in grijorare. nevoie de joc.si de cunoa stere. sdfii om . voinqa. subiecrul II I-lea..irtsugirea Prin joc didactic se dezvolti g6ndii gi dezvol tareacapacitigiide comunicare. lariti$lor de v irsti ale gcolarilor..de exemplu.Metodeeficiente tnsugire elementelor construclia comunicdrii de a de vezi al acestui subiect.. l. Jocul didactic creeazd.Pentru al rezolvarea acestui subiect. . si avind menireas i captezeatengia sl-gi dezvolte deprinderi si-i determinepe copii si-gi insugeas ci cunogtinge.pina:uz /vitz/pi" piit copiii trebuie si rec unoascianumite obiectesau aspecte naturii. Voi in text este verb auxiliar. 2.e tntdire Persoana I Persoana II-a a Persoana III-a a I I 229 c.p redicat nominal. sl dinamizezelecgia" ofere rela.(verbpredicativ) !. sirnulatl prin carecopilul. igi satisfanecongtientizdnd efortul intelectual 9.cl iiua demiine aresI fietot b. rnotivaqia rnotivatia roie ioc.niciun pretext nu-l indreptigea si . ginaqia. memoria. sintacticd.Iocul didactic creeazd... Subiectulal IIIJea I 'l I '7. OdatI ce sa oferit sd organizezeexcursia. sp iritul de observaqie de cooperare.propoziqie mr subordonati atributivi. a tignd (tihnd) vs. citit"scriir. reglsi. gi aten{ia.

(numeral ordinal cu funcjia sintactici de subiectj . ale unor animale. i:' careprin carese redau anu rniternigciri riunice ale unor fenomeneale naturii. o . (numeral cardinalcu funcqiasintactici de su_ biect) Al cincileadin rindul din fagi a fosr un sportiv faimos. ' 4.Jocul acesta . se t.rr*. si descrieaceleaspecte. Au venit doi dintre concurengi..9i sctisi (compdneri descriptive9.denumeasci. prin intermediul cirora se reilizeazl'ortoepia copiilor.r"arira !i si spuni ce aspecte naturii obser' tle cerecopiilor si .eobserttaiea naturii.Intr-un anu mit fnoment al lecgiei se ^priveasce pe i.Jocul silabelar.zafonetici. de exemplu: Jocul sunetelor.si forrnuleze'ptopozilii. si spuni'irtsugiriale ace. .a.insoqitede onomatopeecaracteristice. Jocar d. poatecorttiriuacu joc de rhigl or obiecte.e dezooharea oorbirii.Jocurid. vi.). ca pregitire pentru a ctivitbgide cbmunicare orali h. .Jocul cuoirttelor etc.:i'o'" '' " .

"rc' completeazi . n-am si-ntilnesc pe cineva..t.-p^t::i1 Muzeului. e sre e*puse le aleacestuia." *"ti.. siruaqiei invilr rre.fix mr duc la tribunal"' qi pardcipangilor. )prind.. J. or RE ter ul tn acpi e. Esteevidente cepte operaqio.t."41.o'ir-t*i.. ointecareconlinsnnetul. intrerup6ndu-se' r'rlclenla $i.-' :: rent. de p..".rragu.tru*fn a'.pildi j..t . oJocuri-concurs caredominanre interrelag ionarea in este tr^"...l.l-i'oce)'Iatir'dar opinia mea' ypyemd' Subiectul I ti! mai am d oui vorbede zis.de tipul : CineStir. in funcliede participare.or.i aplawze funl.i skshituri grrpi.e ci si s1-9iexpunl propriile idei politice' Epuill?J' :.erneazdrolurile.... reu$e$te rosteasci realizatc... urmi nu trebuiesi fie inhib aqi..! BRANZOVENESCU: Aga da .. gesriculaqia.. inc*urajaqi particrl.fe...?!!f^r^pundemairyele cijtigd!. otr'lul.'frrfuridi inecindu-se.Joturi tare" si nu are decrea1ir.i . ll. de ^9i Incapacitatea a gindi. r.. rirg....Brk'nzottenescu. am il.ffidi.1. iU"rrao . ..FARFURI (izbucnind. intrerupt de rumoarea9i de enervarea "'uno..nobild" ".. tipulp.va..desfigura jocuri.".rrr-u. Brinzovenescuvor si trimiti o scrisoare centru Farf uridi si P...ere:)Daqi-mi Dwpdces-amai (in "pili"ig ?. cabularul in elevilor. raa'J. p"ot -*.. etc. trebuies-o iscileqti:o dlm anonimi' .ner.. cu strabuniinoqtri' cu Mihai c ompleieazi..1".a.."tt de la inirunirea electorali' "'""i Acestei9c11isefinalizeazi s tab-ilire"..tn rdspunzi!etc.. oralecu inre bdri. cel puqin s-o gtirn9i mai muhecuaintecu silaba/silabere. .. ob.i $tefancel Mare: iubesctrd'dare.. carese arrr.condigionati constientizarea dtdacuc este bea.1.1*n.i'ht e.rrt.. subliniazi scenice Am nu puteliieEi. trf.De si mai ..."...ab$i...i compuni iiina"ttnni s-o semneze: rolul gisi-l interpreteze rrror .*1'. condwse . cred... imaginaq ia. daci ne cunoaqte in slova la telegraf? tilto r.l."h"..1en9iat.}:-li. se a.l?dTldi. roculul se de asndat.daqi-mi primesc!dar atrnci nimic.Jrebuie saai curai' si-.l-' toti"""'" t ..hi-be dar dilemi Din esengiale. aciivizeazdgise se despri nd prin se prostr?..lrl.il l I zz IJrindez..seexerseazi deprinderea cotnunicare de orali.Jocuri_ghicito ri.la zecef ix mi duc .f. aceasti in ii..rr.1. . cu moTturile : DI .... 23 n te ..claca ccr intcrcsclc Ijarfuridiaclmitc cit u..]il... 1.rT:"""j f " .r.Prea curtdero..ut" proble'tta revizuirii Con..rr..i* incearc. prictcnulsir"r dc Ei o rrc tridarca. dar brauul .Dupacumsepo.creeze "$ i atmosfera/co"aigiit" .io.i" eiincitura: . C"nqinutul J.r o." inr.ririil"lrr. te dit. me mbru almaimultorcomirete comiqii. 9i anume punctele. g}"i^ir.. coruptgi utlclanulur rncult." .. tip...r..d"r . pentru a anunqa la po... Discursul esteincoe"* mai alesdin ce lebrullao Jit.itor-rr.i .indicapiile mai areputeTotuqiFarfuridi i""I'r*irrr.r..r"ieg ." . Ace.t""r.v'lttr deprinderilc co.".d1n qi vocealui Nae dffi.".rorbitorului' Cnracterizdrea personaj nlni TacheFarfaridi ideileliber ain timpul discursului sI comenteze 9i reasi-l intrerupi pe caqavencu avocar...ill$]ra.ui/' t:x un s l FARFURIDI:Oiscilim:Maimulqimembriaipartidului"' :..i . performanqele si de "r..^...municarc.de activitate trebuiesi. incultura lui Farfuridi si dezvolti v...)Iascutegte-mi pe ...r-' itrltiii"ro ti doisprezece eu.F. incoerenla.) df doui una..p r ezenpik de chi dei ea Tir gu. ori si serevizuiasci..a i cir curaiuls-o semneze.o*.!!!.curilc:spune maimult..oi"p...D^. ztgrct carte/a de g.antonimie.i -ir.iriiirt)propozipia !.Eu. sterge.. ori sI nu serevizuiasci.Girlri^9i cu auditoriului din mijlocul ciruia seaude ..ilti" i 9i " i"gii "i.l.igii srirrru..--nioro.. afectivitatea.a lntreb..: .Recompense 9r irebuieseprimeasci fic. avocaqi' de de meserie omonime (fitrit asefolosi acesre c:()' i".. ctoioirkliri Tr abanache ! Terminindavoie . voie' ireri . ln care copru trebuie ..J.rl sd .nale) careseimbogiqegre.. FARFURIDI: Punem pe altcinevas-o scrie"' t Jocuti didactice siionirnie. ! d-t ale onest d-m?Pe prost. TESTU L deabiasernaiawde. ln acesi dejoc suntanrrinai...f.a. lzgo*ot...rd. tip . zis!..fri"i.o1vi1qlto1."rii^ iif"qir"ea celordoi politicieni .(Foarte ." pt'"t pe tredatorl"' "ce. urisc ..rr .-..J. o iscilesc! llT_ol/l! Timica. gi confuz'Chiarif acuzide corupqie:.iknonoi.. o..... partidulu i"."i ii p"re ami cului BrAnzovenescu './silaba/ aratdacpiuni/insisiri noi" ! Farfuridi are o concepqrc care .tgr la alteintreceri gi-sifie cig tigitori.. 'iorlrr' rased'e t n nr:ry"riill. primesc! si rr.. I r .. ora' cwmi'nataa ul sacadelor a urntdrit iar seyergeSis4u loni't irr"..i..ruperi...1 BRANZOvENESCU: Da.

de d!ryc1, garayte.!.iat prin indicapii scenice regizorale ind.irctr gi a. ,r,ip arrechiverniseala_confraqilor,o parp. dr;;;;; R;;;r"i c;;;;;l;, __,_n:1t_:Tjll"t 1." Ei pnn tapte'atrtudini, relaqii celelalte cu !'.'Urli tirgul,d.omnule""' per sonaje, la opiniaalto, pirsonajedesprc cl, pe Ia te opoziqie toarta, dealti p"rt . t.q.hirea buzunar * prin limbaj9i nume. toastindin cinstea paharde eampanie, u n F"'i'iiai ffil;l;i;i;;;;til, 'iJ'^a di" gruparea guvernamenrali, prerendent de putigie. gticc,r esre la Er _--If: l1l: lui AgamiqlDandanache. 'neneazal-ta seco mpune ,,madam din Trahanache, dumneata prin prezen:areafaptelor, [Tipirescu], lT ttdYl gi caracterizarr^iriilr'rraa personajului " l.::"ili!: rra'nor ai noqri". Observindvizitelelui ZahariaTrahanache, a cianeiJoi;icapi salegiarelaliilorcualt epersonaje,colegide.p.artidgiadverl"l:'.comPl a poliiaiuluiGhigi Pristanda NaeCa gavencu, temede rddare.Incercirile gindirii sale' la platitudinea se dc-r Numele f'"'rf.,tidi suger.eazd limbajulgi numele limuri chestiunea TipitescugiTrahanach " ,nrirra.,J" *..u Brincu cu "c"r*ir. este n"-r de.piietenia Iordache ," t oreia ;r.,l personalitar." F"rfrrridi pusi in evidenqX 9i l,rl trimiti o depegi cenru. la lag, gt.rr, iiptit d. personalitate, incult' .., zovenescu, ."."'"jJi;t;;;;; Gl,r.

inolprtrit, Iordrche ur:li::.r.scu comprcrcaza personaritstea ruiFarftrridi, nua n ?i pr.eltrtrrturilc,gi numere BrinzovenerJ, 0..,"i,.,'u,r;;;i;;;;;;nomicr, sug ercazil rulltrtee intelectualr; face n. r-inr-iiot"xprcsra: ne rE ,,nuface o bri nzi... nici ee.nctcrizareapersonalului Zabaria Trabanach e zrhariaTrahanache, ,p rezidentul comiteturuipermanenr, comireruluielectrr rl, eornitetului $colar,'c-J mit:!,iir1i;#i'ui comitetesi comirii.., prc cum ireazfrutorulpepagina prezentari "t "tro, de ap"tronrj"ior,;{; r,p"r;Jiiu.irn,.,r.r; .,reisrt, ilriilT;tji:.:ii;.n'r, desiincet reacqii, cum in ara relevi siuverbal pu_ ticul ,,ai Personajuleste caracterizat direct,prinindicapii.sceniceregizorare: si he e mi$a t" gi ipi exorimi pd,reread"rpr. ,,Trahana_ corupqia-societi.gii, 4lacid. (calm, bla_ n)' clnd li vorbestetuirip;i"r.uil;;;;;r;r o1r.r,, ,,innuntot:,,"),o-bio s tdphnindu_5t tdignerea", ,,biruitdi" ,;;;;;;)i i)L"i)-;"d.iglare*, ,,si mai--ind ignat, pu_ : ,,Ai nticl rrbdare"' zic: Denrrumine si ui. .irr*" sr binuiascipe o ri Joiqica, pe amiul Flnicl toruna.... ^Eu' om cu care nu rriiescde ieri, de aLh lieri, rriiesc de opt ll' o jumltate de an dupi ce m-am irrr.rr"t doua oari..De opr ani triim impreuI cr f*gii, 9i niciun rninrtrr-;-.*rtr il;;ul" isra micar ar d.,cariu..,.. , {uledilrili ri:,ff:tl*,;fiI'i.?,Y'11' "'ui,,s.-r'.,*;r. scot "..",i{rnlici in i. i.i'itaiJ.;i;;'J-fl%",, H:?i;il,"i.T:l?'ft ^dJr. lui, fi prietenul giefan Ttpr;;; ir,r.r.rulperso'aiir :^?-no' determini in si prietenie,. convieg"ir. ofi;;i.'fi"*;, a. :!:,1f sa;vrzind aceasti. ::.i.'rt i.' ,,.fir."rci pare vrtrtea rf rrrTo.,11." ripiiescucetrizoe,o.or,riJ*i rui pr" rirg*l5, i" himbareabilitarea a,descop"ri de o poriie farsificati Naecaravencu. de iux.#g,r"''J1,:x3fi Depiimoral,Trahanach. .orrdr-.ri .o i'dtgrr"r" corupqia personajul societigii. f tec intrarea sceniprirr.rr*et*"i-.".r.g: in ce corupti soqietate!... ,,A! Nu ti e morat, maisuntpringip;;;;;;"i-i.,'i#r*;;iiJ"r*resul... nu Bine :cfiu'meudela f acurtai.rtitl;i.rilr,;;;;;*, vezi,t6"ndr,tinir, copt,serios dar irtl zice:<Tatig o, ;;. c.oryntie o ,or;.,"te f^repringi9;, "na" "",, " -o;;i;, fl, ve sI zici ci tnu le are! Auzi a_r, *iqJ;", " irrf"lrri"...-, Pnn caracterizare Aair^"-rr;, t^ 1lr;:,:.";;.-rramenrul, per_ trje, limbaiul,numele, pun i., euid"nqeirisirurile relafile cu celelalte se ;r,ai";j.rhiranrealepersopriereni.;r;; l;il; ." ripur". .,r, Trah"r,a"he .:I: ldmitind esteimoral, da, rdamnrcorupgia sociell11-in esre care sdrp^al yt;rji ;;lrt*. ii*i";.,r relevd inrura.: pronungigreEit numeroase c .rrrinte,',,soqi.rir.[, ,pri;6;;;.., ,,enreresul.., rrp'mareasaaparcacofonii, no nsensuri ,."., ti.uri ,ri.b"i.1 ,"i puginrici rdb_ e", ,,sIn-ampitte deJoigica.. . "r" cu Farfuridlii,nra"ro-oenescu, suspe care-r cteazd.pe Tipitescu ridare in fade rcr ,,nifilistului"decagavencu, .o''porid ," autorita.,ii I va"bo"fi "a,'or r.rt.azd: ,,ce sun_ 122 Noi votim pcnComitcrului pentru statuialui Traian,ai Comiquluiagricol9i eqct era' tru candidatulpe care-l Punepe tapet partidul intreg...pentru ci de la part idul intreg atirni binile qerii Eide la binele girii atirni binele nostru"'" ira hanache prezideazirintrunirea electorald9i cu greu pilste1ztr ordinea, amincu ti ndu-le ci,,Sunt cestiuni importante la ordinea zilii", adresindu-seasistenqei ap elative.orrr"r" meritelor lo'r: ,,stimabili! onorabili !", apoi ,,rwgdtor", .,,f oarte.afaf,ir' , ,1oorr, dulce" incearci si-l dererminepe Farfurid"iii.-gi inche iediscursul' La semnalulstabilit de Tipitescu gi dat de poliqaiulGhiqi Pristanda ,Trahanaceeace va deDandanache, numelecandidarului-surpiizl,Agamgr_nn9n cheanunq e tridare, Trahanachetiposteazl'vehement: clangabeiaia. Acuzatde Caqavenctr,de d in ribdare, siimabile! Mi scogi qiqini...Eu falsificator?Pe mine, ai puqindci "R pti, orn venerabil,s[ vie inir-o adunarepublici, si mr faci p" ;#rp;;.';r"bil, -

ine, mare) cine?(Cu energie:)Un plastografpatentat!" . falsiiicator.. cine'?'(ru moare alegerilor:,,D-ta ii Lui Agamiqi Dandanache vorbegtecu mindrie despresigur anqa la noi opoziqienu incape...suntem tari, stimabin-ai niciJ grijl, rnergemla sigur, o ,,unanimitaie si ai, stimabile"' 4lt1e... tari... fru o sa aimaioritaie , stimabile^"... incit grupareaguvernamentalis; aga gerilesunt bine organizateEi supravegheate, obqini victorie siguri. luiAgamiqi gantajullui ii cu naivitate,i esigur, sirnulari,Trahanache povestegte de amor a prefectului,amicul siu citre o Caqiu.rr., care apla'stografiat scrisoare accepti urlin Zoe. Torugi la matrifes taiia cinsteaalesului,condusi de Caqavencu, imparqialuluinostru prezident,Ttaha; 1" ;";;;i": .ln sdnitatla venerabilului9i sinitatea prietenului siu,,Finici, pre fectul. nache'. El insugi toasteazdin -Prenumele estealti *odaiit"te indirectdde caracterizare. N"-.t"p"rro"rj"lui accentuati de ticul verbal ,,ai Zahariasugire azi zahariseala,imbitrinirea, trisituri puqinticeribdare". Numele frahanache,pri n sonoritategi sens,subliniazi aceeaqi trlsituri. ului Agamigd'D andanache Carac terizareap ersonaj politicianului coAgamemnonDandanache, ,,vechiluptltor de la 4 8", este_tipul ceeace crepe Tipitescu de Trahanache, rupqienil, ramolit, incapab ilsi-l distinge eazdmereusituaqiipenibil-comice. ;i P.rrorrrjrrl esi. iorocteriz at direa, prin indicapii scenice regizorale ;i indirect opinia altor personajede spreel' personaje, prin fapte, atirudini, relagiicu celelalte prin limbaj gi num e. ' peltic gi sisiit", are ticuri verbale,.,,puicusoruAgamiqnDandanache,,vorbeg te 1",,r.t,rro*Ie", povestegi.irr"o"r.* cum erasi rimini firi colegiu,el care-s, iafirnu politice: ,,Cum iqi spui, si nu m-aleg,pu.ictmorule, merdza"' mari rn'as e lupla,lupri;i d;-i,;i da-i qi lupta"' 9i eu mi-nqeEu, familia-erii" d" la patr uzsopt... si acumasd iemii pe iinafaia. .. fdrd coledzi!.'. ;i cit p-aqi,neicuso rule, legl tocmai-.", nu m-aleg,,." . . a ironia Zoei Ei relateazdcum obqinutsus qinerea Dandinache nu inqelege 9a.ndi; un mi-nqeledzi, coledzi,ori ,,Gisegte-mi, daturii, folosind g".rajnl,""" gi Cagavencu: ea dau scrisoar la Rdzboiul..." ;:il'i nu-. Zavragii cauzaei ?nu... .11?::,'u, ?nu..... Itmrnte$te -i.'os de.,1n a{ $:;: calirarea poriticieni: ,,D-voastri, ,ali.a ,""tem cedgeni, lnule,sunrem onorabili... ;i;;;;i ffi sunrem Ivti "ui, stilpii prr..ii, proprietari, nbriiComitetului permanent,ComireruLi a i ;i;;;;r;i, ;ft#;r"tui ai scolar,

r crr Prrliticirrrr fl$xrrrcritc,,,irr tr: ^.,,,1,'ar, crt t'rtc prrticlclc, rurrr i rrrtl..irrrparlial...; ca ;;, Putc a adrrrirc.si 'u;;::t:l.l''il"''clt.' '::': :iit;.'.':l-'.:]tlttttt.scrisoarca spuncrri t at Z.ei: ,,ourrrr. pnrr., gi-i .on i;;;.; I zze nu din prima sccnl csteincultura.Pristanda A doua trisituri caresc dcsprindc sen sul'Limbajul tt.t-l Ptot nttqacorect,nu-i cunoagte illclcgc cuvintul ,,vampir", se personajului distingeprin incorectitudine' cu Mai in glumi, mai in-serios,Tip itescu verifici cinsteapoliqaiuluiin afacerea justifice hoqiapini ce prefectulil aducela ordine: l\..rt, incearci si-gi steagurile. apoi nu mi orbi de la obraz" . Ghiqi aplicl sfatul inqelept-alsoliej sale, ,,Gh"iqi... poliqai'..$i conu plin gindu-se ci misiuneade poligaiestegrea:,,Greamisiemisia de_ Tot vorba bietei nev este, mai Fmiie cu coanaJoiqica stausi-mi numeresteagurile... zice:,, Ghigi, Gfi ige,pupi-l in bot gi-i papi tot, ci situlul nu credela ;l flimind... " Zic: cura t! De-o pildi,-conul Finici: mogia mogie,foncgiafoncgie,coana.Joigica, (luhndu-S iseama)babachii". cu trai^neneaci, banii lui Trahanache... coanaJoiqica: dupi bu get mici". Dar eu, unde ? fameliemare, renumeragie Pristandaii rapofteazilui Tip itescu ce e a{lat spionindu-i adversariipolitici, exeii cuti ordinul abuiiv al p refectului: il aresteazipe Caqavencu, perchezigioneazl_casa Cind pentru a gisi s criso"r* ,,4- p,tt mina pe d. Caqavencu... "o-p.omiqltoare: beieqiide l-a umflaq striga cit putea: * Protestezin numele Constitu"- ! Asta e violaie de domiciliu t. 7ii:. Curat violare de domiciliu ! da umflaqi-l! ' qiei"r-rrfi, " M-am intor s cu birja acasi.lael, $i l-au umflat. L-am rurnat la hirdeul lui Petrache. soam destupat-urloaiele am am ciutat prin toate colqigoarele, ridicat dugumelele, M-a m intors la ,"obi, cripiturile zidului: pesteputinqi sI dau de scrisoare' bii, a m am nu poliqie,l-am scotocit prin buzunaie,Pestetot: nu e g_i e. I,-am ameninqa tcd" nu.spunedela conul dnice si-l chinuiesccaPe hoqii de cai". degeaba: po..ttr il de iat ,ru-"i gi numai coanii Joigichii.O caut ;i nu o gisesc;acaslnu-i, aici nu e..'" ordinelechiarincilcindu-le pe aleprefecZoeilconvinge pe Ghile ,l-i qii la """.nt. tine, daci qii la familia ta"..., formati din ,,unspremlui, cu ,,Dac i "rg.r-.itnl zecesuflete", vreasi-i cigtigebunivoingacerindu-i iertere;i motivi ndu-gi Lui Nae Caqavencu Nicule, poftiqi...(umilit) Eizl,tn,lipa.tmisiei: ,[...] cocoane fapteleprin obiigaqiile si.fim scrofulo;i la dato.riemisiei mele,care o rdond,(serios) dorr"qi,itt consid"eraqia si-qi fie - trebuie si-l ridici ? D-voa stri gtiqimai bine ca mine...agae poliqaiul:tati il ridici! n-ai ce-i face: e mi sie.De aia(foarterwgdtor)mi rog si pardonaqi".Din slugirnicie qi interesatsi obq ini bunivoingalui Capvencu, Prismndail asiam a guri ci citJqte gazetaluitotdeaun ca Evanchelia,cd,,altele eu in sufletul meu' dupl buget mici'."' $i chiar il ad i"r. d" ! ,r-"i ..li face: fameliemare,renumeraqie arunchndprirtiri furi;e de ad mirl: ,,Marepigicher! Strajnicprefectar fi dstal(I ese . miraqiecdtre Capaaencu) ' la Permanenr datorie,poligaiulestecel caredA semnalul9i conducediscretincizot : ii Lui la ierareade intrunirea electorald. Trahanache spune ,,ConeZahatio, d5. -i I ordinul lui conul Flnici.'. Trebuie si-l lucrlm pe onorabilul, pe d. Nae Ca gavencu; Sunt la uqi, cind oiiugi de trei ori, d-ta proclami candidatul9i iegi p e portiq;..' qi pe urmi-i treabamea..." ' pe. Pristandail minte pe Tipitescu pen tru a-l putea ad-u9e Calavencul.aZoe. e t..tt.l fapte,gtiind ci astfelarede cigt igat: ,,Am minsuporteconsecitrqje dispussi qit...nu-i adevirat ci-l cheami minig trii. $tiu ci o si mi ocirasci, o si mi bati ci a", om e ,'.,1[i;';;ii:i:TL$J:ttffi;;i., ,,E,;,,,pi,,un onesr.., asa cu,,, recunoasteci ar fi fost r tr: de pc Dil;:;"._1"."'p"nr*'.in.-j,..;ri. preferat c atavc' "gi I 'rlcg a' agrn,ige lrfrFteirnca a fcmeiipecare deatirea pi vremc ;"U "r..- Uld.:ilgrr,"*ii""r", urrtc cari, si te vezird,zbu. " gi-am si-ti cerierrar e ci ''rr' pe nr^efe.ritneicusorur, puicusorur pe Dan_ llllr'tlll ttlon.log, Tip itescu insu$i rraui ;;ffi#:.1:"fi-:J:1il.iil ,,"r,.,i. si asa r ;;n;i;:;i,p;;". rac pr",,;,

:tl . mai cer [:-.'.**' . ".r'..... rfrJp.r..i" r. *[]ri]ff comice : su :'1*e poporuluia.l.ll::."u"pe provoaci apariqia in regedinq" care rui o a" i"i..j...".'...iii:illtaiiffi:*?i:i?.*"i."'-: r ". p.H..r-"r" or.. illil1.ceniceregizoraregi ares indire : fapte..yui."ra"* i" iip"ir'Jr*.il. r."*#. mairiu.rr" '. N.rJ^E i.J".i pre_ If i'"ir" afosrca_racterd" ou J.ru".'". rin." atit de ramotit ...p... Cdracterizdrea personajului Ghitd pristanda GhiqiPristanda este.rtil. de dar mai c" t.1""i.... R et d a h^ s nri ^1.o.. carc pisrreazd'l'i-.r.iiEJj.i..:*rviff :.. Ghiqipristandaapare. ordinere.J.r"l"gii ct si mai .*kT:^?LI.r* .i-.i..-"..''iii*i:**i.'.. ra tlc circ ori partidur prezenr ori (adici .h."*. Personajul caracterizat este direct prini ndicapiire s.lilj?i*:ff_ lieclccjir caqavencu"....IH.le1li.r..-1'il1*iichc gi Zocc ..n'". sti in Ia rior.maip.rr caraveni:Ti:H:{ffi il:H..PRIsTANod i o" *'... . ljifi:#ra.... ilI..ru rezcmar sa bie... ij...i" rni". Ag amiti..trc. ..r.s1.onr Finicd. eresre... personajului .i:ryrylii#'."-".Tlllt.illl. ^ui'Jr_ ."rt"" ..lf re i.. esre p"rron..tipurpoligaiurui .".. torald' bazatd'pe luptd gantaj. repetd mereu esre ci amegit..ffi:sr.". Jr'd"r..ff ol.or..aor.. ....) executidocil ordiner. exacr cum . :inT:*il.rr_"."r cntw corp pi ncareeanu misel! IT TANDA: Curat TIPATESCU: Murdar! H ...adtudi"i....'.obi reacqiire -."rr. maispreugi.: _.m "dam t.Ti"tff.i obosit ciritori e. i'r.b...ir._ll"-frinlos flAn. iffi-it.. 9i i[. ..n..h.: "ai ""1r..ii.f.:r"iru" d.. Iimbaj.""ie.""."]"]]' "::i":: irp^rEi &1 ffi l?"eat a gisangele an cteeazd situagii PRISTANDA : Curat murdar !.. ...-o.ii"..i' "t'i ... ilil. ele c_ rdJil.. "prig" cer lipsitdemerire...r..servil ...ul n.".:]'t"' a ".il.agicati. r".ri.*.#i" .scrofuros datorie.scr..'r..t# i." r..

1."Ir".e carenu p explica bine.. 16 .prure rnreresc. il e.\ Concirtul de ieri a fost o incintare' (atribut adverbial) C . Nu-qiixprimase gindul complet/intreg' 4. exprimat prin expresie verbali.._ inexplicabil Si-l l'*m trirttisla caivcrzi pc ptrrcqi.r""ii unei colegede-alemele obignuia.. mrl 11069. .sugereazi . anterioare " p. i"s ca roarcpcrsona'iele comedia d. oriiind gata Iagi. antipati c.Iutt. iil"Ji!. . absenr 1.. p?""""qii gresire..1 3.r.. l. ("purtirilc el") 4. s ubiectivi' am invigat p-ropoziqia f i..oreplicir.. exprimat prin loc uqiune verbali. f uloq. rr. 1..in ilic.rrol". "".e'-"c"ry"rconstitugionMuzicalMuzica al! ". cl cstcpronumcpersonal. se. fr.ia"... nu explica predicat verbal..in d... lasrsi[rrrii dar ecdrasc{. tragic etc' pil. .. 5018.a.... si-"qi tred..vine .oz. exprimat prin locuqiune verbali.. ce-^uspus B.. pentru "')' a a nutri: a (se) alimenta. a avea.. md bati..r str relenrcu? Nu c stlpinul rncu.de cornParu[ie:anterior/posterior.pe carenu .rurp"rarfi -".u.t.. orr*rrio. cacofonii-g.iddr'illifi..ro.-"irii.predicat nomin al.".ei. pdreaciudat. rizare. nu eraw scandaliiapi predicat nominal. ghicise predicat v erbal. ai.q" r.j.o-.. lipsise predicat verbal.rt rezultatulconcursului (interjecaie) Ul.r enu pot ar)ea_ perfe.. ... ntt eraantipat ic predicat nominal. rcplica Ghiq"a reia lui care fir.1 tife !. i darorie".eriapirii ."g"L. replicile ..ai. respingitor.aesnic.c ilegirurile lui de rudenie.. sdcenzureze predicat verbal.i.. aaea sentiment -. predicar verbal. .rtt i.. Purta (sentimente 2.fii. griji' bunivoinqi. apteciza.i-l explicabine..ri"r'oij. 2. pdrea. -1....# prt rl'd" .. s pecula predicai verbal. 'a biI' -"-ori" Subiectul al IIJea A.Nu e m ai-'r.r {.-"iriJii'ui a poliqaiului. progrcsului. feminin care-ilipsise. 3. deptc olllsnlc'tronsensuri.-"''r^v'rw trl.jectiveinrtariabile: a...unsPrezec e galzecl noua' tl r.._t_" :Iit' vigilenql' atenlrcicurloz ltate."'"i*ii"nal giavantajcle ^Lebi"et^iit ii...wnic.. adjeaiae ca.J. ad.ri. oral..r la personajului.rr" memo_ Muheii'tr. care-i propozitii subordonate atributive Subiectulal IIIlea . .'-oi. dddeau drepal .-. Otilia.. scirb o s ' il.FI Picsa irrchcic se cu. iu Agimigd Darrda'alh".predicatverbal."tutdiscur.ir irrculji.predicat verbal.... i lipsise" .oricit de indeparrate.purtdrileei care_ lips'ise. cornplei.predicat se nominaj. manifestagia La organi EetA ci'srcaalcsului."te rinipal d in romanril Ion de Liviu Rebreanuare un destintragtc.cste ""ro-ri ir.. I .ct" d-u.renu-eragi. .: itr-"ia.pr edieat nominal.. ? copiii cini le-ai .nimni. mai curiosera .J..i" .:#.. clarifica. 14 paisprezece.. l. princi.a demonstra' soluqiona.j:l'jjJ]]: coani "'i'. (at ribut verbal) r ! . Mog Criciun aducedaruri copiilor cuminqi' 2.scro..r.prudenqi.b reprezinta alti'moialiti'r.si cenzure ze.acest sentimenr.qaisprezece.cinci mii oPtsPr zece' .J. rului.predicat verb al.usdvizitezeMuzeul Mir ii t".'d..a (se) hrini."r..preocupare'ptecauqii..i" citirorilor/spectarorlor.. un pairr. l..utui.. grade. . arezolva' a a e xplica:* le-rrri.rr.rn..a limpezi.serneneA' a*oce' eficace' comportdrt' Ne re voltau tsernenea Si in acestsezonse poartd culoarearoz' in iurnaleleTV se prezin tS'intimpliri utroce' elevilor' in . Avea plicerea de a citi. cu gi de vecheintimita te ii dideau dr"prrl.r. A dcvcnit rnemorabil limbajulp. Examenuloral estestresant' Orice om esteunic in felul siu' ! neinqelegere VeSnicd Mi se pirea o sculpturi2 erfectd'. ardtainteres.tii..a. ..oa*ri.pdreau _ scandaloasepredicat nominal. " ctr$runsprczecc sufletc L-a rrr ? . interes. . ln tcxt.': il. Sn-mi scrii daci vei veni la c oncert' Negre' l. nutreau.Ia care accs ta [irreurrcliscurs care in eiogi riri. dezagreab neplicut.Ll r. Pii.l.rrnr'eficace formareacomPetenlelor ir.d de caracre fap tut cr accsta categoria slujbagilor lYpqi EJr"r.tn chntat.cqiil..

strategii d.orald $ scrisd 7. v ezi Tesrul 15.e formare d cornpetenlelord. itemul 1 Pentru .""olu^r"i i""ruri .subiectulal IIIJea.ecornunicare *bi".i.

qf *i:JkT::#i'J'i{i!.i "-i.r3'..-1 r.rrr.#ffi :i:i.oir"rr-ut pddurea 9i spknzura_ ruor ercmai murtesurred"Inspir "g..-..ri"..scuipindu-qidesin palmegi hiciind a osteneali.rr vorbegte.t" irrira*-lragur cu gulsprecimpia neagri. $rrean_ -rrgi"..""T:f::jj."r.se din seazidestadiul 1. supravegheaqi un de 233 caporalscund.. iri"..ol1"d..i"iJ *'.i.qi ajutaqidc un qiran cu faqapiroasi gi rogie. ..n.. "o-. primurui t irnpul Rizboi rtrr"Jl"i.""' r." irr.* vlzindo fotosrafieo_ped"r.ai' ia4r." Cipitanului Klapka..iru"aiilp... ci prirr armosreri ilil'.rpicg. arboriarimii."i."iilffiT.npa..u1. o.:o."rror Boroga. itcrnur 2 pen rc?. sdrreacidin .or romanul (1922).i. degisunt o fire ex cesivde qoviitoare.. r. at rprff.. excisd.wrea .1po.r+il.." Citatul am pe reprezintl. ar carese g{tegte spinzurarea c"hului Svou"i".liogiru.o..'*m*1k.dupi f iecare lovituri de tArnicop. 2.compretatprin .ifi.". si lon.l l*::.!#7".tragi cur de un prutonier 9i .rgi ro..-.Euinsumi..". . a 6st spinzurar p_enrru ir. Din rana pimintului groparii zvirleat lut galbJn.r r.e ?ntr-un roman cu aseminitoare: :J::".rut devedere confricturur.ordrgii sapigroapa pregitel..'Ti.:..'."rlri :i::::.. i-pr"r.r.obiectiv .""Juo cerulcenusiude toamnicaun cropoturiasde sticri aburiti." r...t y..Hffii.Rebreanu aliz'eazrgi primulromana" re_ pdd.if.. i:'.." satur...ii.i..r#'"f :. de dataaceasta constiintape deplin impdcatd.".il. nu avea responsabiliiili.o rru Ivarca rui:ff..ot."rrr. iremur. :oarea noui gi sfid itoare. lrir.." seschiqea_ "*p. l ipicios.. o dutocardcterizaredin care se desprinde o trisitu ri definitorie pentru personaj. arm oas Conccprulro?nltn vezi p..e zer. . sphnz.. cu i" ffir"*gi..... .l p r'.r."e_ll.'jili#l ..doi soldaqibitrini sipau groapa.p* incepe.li. Apostol Naratorul este omnisc.i!.. sosit cu puqin inainteaexecutiei.'L'. i"ikn .f.dezert ema rdzboiurui (primur rea romnn ci..:l::.urag.i"q"p'"ri.72.iii.ri.absolut deplin. "r"me -e..s#. spinzu_ ."p.prinIo n (rg2o). .i.rl.lii7{.' ?*i{"*tar III_rea.o TESTUL 24 Subiectul I I la!1rea sphnzuragilor de Liviu Rebreanu Rizboi Mondiar) esrererevati nu prin scenede lupti..::"'.ii"'ff :ffr.i L*.i -.J i'.-. sp'nzuri_ infipti.aflatd n eas rab a" nearop n...:{J"ililliiffi:.. r.ili.ei"1.. zent."r.. /u!aelalitdpi stintulare a tle credtinitdlii elcuikr [rentru rez.":.i ii.#i. ncgricios...ipa.1. . prezintit?n romanur carztarur.-i-.rat..."r..c1-inceput rizei ar rin. inrere_ pregitirii giirrcearci ird.Bologa ii spune cu mindrie cI a ficut parte din Curtea Marqiali: .'..t""* uritii-spanzuririi.r'.i::. d'esprecirui ^iii ca a i".. autorur a triit_o fratere Emil siu.rigie jl"'#.congtiinga datoriei.11y i.:.i]. gi convingerea ci cehul Svob .inicia gtrearrguiui.1:""': '.r:ff -n*po.:::.l#'". nareazi.. _ Lrcator arromanuruirom-inesc modernobiectiv.i Desi "p"r" acesra.#i"..:H:)rrr_rea..lfrffl"i.ilX..".fi scena spanzu ririi ester.

Ce i ntuneric. privirea il aceasta infricogi gi il indriti. O mirare neinqeleasi clocoteain creieri. Apostol este atit de impres ionatde atitudineacondamnatului (iar privirea acestuiail va urmiri obsesiv).odatrebuia condamsa nat la moarte.i infrumusegadde de o dragoste uriagi". Mai pe urmi sim li limpede ci flacira din ochii condamnatuluii seprelingea inimi ca o imputaredu reroasi.i cind i-ar fi fost mult prea s trimti si indeii ca sati cu sila.$i eu carecredeam rizboiul e un ucigitor de energi i!"ci il jignegtegi-l face si roseasci. invipiiati. discuqiade la popoti gi ve steaci frontul se va mura in Ardeal intensifici nelinigtea incertitudinea Bologa . Autorul noteazd" stirile. Un frig dureros ii cutremura inima.Apostol Bologa esteconvins ci rizboiul estegen eratorde energii gi continui si se prezinte cipitanului: . Pe Bologa..Fiind I H .. care parci pitrundea pini in lumea cealalti. declangat de fizboi gi de zbatereapersonaju lui intre simsul datoriei de ofiger in armata austro-ungari qi sentirnentul apar tenenpei napionalela oastearomdni (conflict napional 9ipolitic). s-a lisat pe pimint.ochii omului osinin dit parci il fascinaserlcu privirea lor disprequit oare moarte .Bo logase cutremuri iar.$i eu sunr ofigerde r ezewd. Rizboiul m-a smuls din mijlocul cirqi lor. cici in vreme ce inEira criii mele gi hirtia ii tremura intre degete.obrajii sublocot enentuluide sub streangse umpluri de viaqi.." Prin tebnica acumuldrii se su rprinde drama conflictului interior... $opti cu teami: . Doamne.intrerupse locotenentul cu mindrie. Dupi execuqia cehului. li cere generalului Karg permisiuneasi rimind pe frontul rusesc. cg intuneric. Glasul lui gerpuica un sc incet de bolnav gi se stinsein oftirile vintului.oiascd justegea de "condamnirii gi a convingerilor sale: . unde aproapepierdusemcontacrul cu viaqareali. inc dt tncepesd se tnd. Desfdsurarea ac piuniiurmiregte evoluqiaconflictului interior. iar in ochii lui rotunzi se aprinseo strilucire mindri.. de la Universirare.. Dar m-am dezmeticir repedegi mi-am dat seama numai rizboiul e adeviratul generaror energi i!" ci de Replicalui Klapka-.igi auzeabegile inimii ca nigte ciocanegi casca stringea qeasta . printr-o fapti eroici: distrugereareflectorului rusesc.dar nu reugegre si-l convingn. comportamentul lui Apostol in siu aqiile-limiti createde rizboi..lui Bologa in t impul execuqieigi apoi manifesdrile crizei de congtiinqi a acestuia:. la incepur.Incearci si evite mutagi lui rea sa pe frontul transilvinean unde ar ajunge si lupte-cu armata romini..seficu roq u de luare-arninte gi privirea i se lipise pe faqacondamnatului.

. renitrPcntru un..r_se se zbuciumiintre nevoia a fi bun rom6n-gi... i.d.. d. r'urLratur' sv .. rnonrentu l careigi recapitiincrederea in in sin!: . o imagine terifianti-car"J 'o".i. .... lmpreuni cu consrararea amard viaqa ci omului .rr.rsificu ". personajuru i *rr...nic. fapte contradictori i..aica Ilona..stor J. pita..u" f.r'l nrcdaria'dc i.Ju ridicind ochii in sus..[.. ?lobscdcaz.li"ga# #."....per*"....aqia inrposibillr enreil aduccrizboiul..p'..> deodati zise ....i. cum a voratcond^amna rea cehului...ra. de pre. . fiind la coroanad. cnpi ochiilui svoboda..d.pilmui.. parcl viaqas-ar cilluzi cu vorbe.. sim qul cu ir ..hi"utorr. . _omf ceo proresrare nesfirgiri.d. vedemulqis pinzuraqi... ...r]i.. r""i 9i rdmeii n rpidea din ce in ce suiletul.rteze: ."'a..ilil. f.agort.. . ..." epucat greangul incercindu-l -f"e derezistent.. strirucinJ.'r.d"'Ap.r"*obiliza t.l]rrrlP eviti situ.i.r-... mai ctr r6ndseva p unede-acurmez4...'8.....Viaqa un povirnig cu un capi t in cer gi cu celilalt in neant.iJ rrargirra rugiciunea cirre Dumnezeu. teprarea estesfigiat de stiri momentesufletul slu de a sesfirqi totul mai repede..... tul Boteanu.i. sr.'-.i"a.i rgaea'cl ca p rivircalui svoboda .rolrrrrt".. o de ".rie pdnd adirr in cul congtiingei: suflet sezuarco'lea ..i clipr igi aminticu o precizi! .-"i T'otugi destinul -a"iuir"r.. penrru a-i demonstra Marreici.-bili dacnn_are u.i fii'rl cil ln suflct.ro. ia a r s[-i spuni ceva Ilonei.l.". "t"qa'a.il. palmele sim_ aspri a funiei... gi seoferi si_ l cbnducipe porecile munterui.Iubireatriiegte ve.J d.r..a"gi sp6nzurar nenumirar e de ori. isc si strilucirea p.. esre cu rajos)' Reintors iatul ru*". nit ...-pri. il ." Totugi ajungela concluzi a ci ..".ucoleg. Irstt.in i un iadcu limbi de foc.tecind speranga exec ugiei.irorri. s-aamesre_ cat..rexecugiei..o'o"rea faci parte ci sd din c.Ccrul erancgru ca gi pimintul.. nimeni nu-i mai poatereda echilibrul.ir la ir.-trecind printr-o padure.""J.r..Prin iubire cunogt . i"ei"gr.si cum a'.. in a9cind neribdarea unei salviri miraculoase.. $i a. pcnrr rr in frprn sneroici prim-cate I Punctul "o"i. Se in li aprinsese suflct lumina increderii.. gi seintoarce satul in ocolind pidureadespinzuragi.lir.rrr"pe carea avut_o irl eopil{rie.rrrr' ci Bologaesre tip rovli un tor.in.-ror cd gi aqade neputin_ cioase firn rost ca gi zvircoliril.iar impicareaii aratdcalea...congtiinqa toarenizuingele srridaniil."pt" cumpini inrre iumeadinliuntru qi ce. ii )gua.o.. p " il fostul si.. Omul trebuie si faci imensesfo4eri si steain p icioare..r""r.rir.. rrirr *clirreaori..estecondamnatla spinzurar e .."..i. caresi gievegnic dr.._. zidirnicegte prin mirturia sa inceresti prins de locotene ntulVarga..J'il. il ..rt .gtie ..... vrea ilJ..ii r-isiri .."ri.orrr.dar nu.f"J"-"Jffi..rrr" i sepreficu leaatingerea in sufletihtr_unsimrimdntderusine pirerederiu atit de.. : i. rit iceqte gi La judecati. .r. fire inceput gi firi sfirqit. comire "*.err-" era sigurci.r". biscricd..i..'.ajunsor' putcrnic'rupe logodnacu'Mart" iio-g.e dezerta.r'iqii..... cirili disperateale lui Klapka de a-l salva..din exces zer.iar cind a inceput privilirea.. M-a m amigit cu vorbe. p arcdarfi statin fata. J1i -"*'t""r" sufletul...1"'tr'r' culminant coffiauluiinterioril al reprezinti numirea Bolog a curlui in tea Margiald urmasr judece care 9i.onq..se in [..obrZa".fi . e .. Cruccainsi crucecu evlavie. a gi da toriei'Disprequl care privis. nu gtiedecea ve* dar !r:.j"... inrr_op". amarrdou i ir.. o harr. pe ntru ci aceasta vorbiseungureiir(.o crizemistili. de deci." .... i."r"r cu care armar.u[ cind .. a cum "daci e destul+.r ltTiff:Id' ln drumulspregeneralur Karg. dar....r. lui Dumnezeu in ziua judecigii J.."1.. i"r_.rr p.$i in aceste gi ginduri contradictorii..".idi. Farva. cind rrebuiasi rimdni p"rrrrn Aproapeincongtient.'....rJ$ir.Amirrtireal. misiede convalescengi.r tusrro-ungariii ucidepe romdni.sei"d.rng.in lumini i seciiea . (AposrolajunsesJpe fronr ca. ir c6t fost de trufag a avut.."rr)r"L o.piligieEu. f"r"ir.il. peruluiVidor la carestein gazde. triies. a."..rg ci nu lupti crr rect.'ier""r romini ac uzati de spionaj tridare.iiu-i"" albepe carco.t"il gi igi : .-..liltorului .fiica gr.

Pr ivirile insl ii zburau. Doamne. gtieunde lingi spinzuritoare. t...Apostol iqi potrivi singur ttreansul cu ochii insetati de lumina risiritulu i.. Avuses emmulqi povestitori pini .... nu recunoatreglasulpreotului. audeo pini atunci.-o fel: . vreml ce in urechi i se stingeaglasulpreorului. servi lroapa supirat: .ntul).ipe Dumnezeu .leria i se lasi pe ochi.'" ' lncearci si-i scriemamei saleo scr isoare.t-ele siu: . dar se simte luat in braqe sirutat pe obra ji de citre Vidor. dar nu inci un romancier rau)ranoastri. cruca i . Pimintul i se smulsede sub picioaie. Tudor Vianu il apreci aastop"t" d.ttto"qte cite cevac unoscut.abiaigi migci picioarele. Ridici o-hii spte cerul gintuit cu puginesteleintirziate.:Pri*"qt". Oare ..din cind in cind observi." (deznoddrni. se temeaci nu va voce care-i spune sI se urce pe scaun ulneobservat gi puteamigcaiicioarele.p. analizd ascapabili si cuprindi vasteansambluri.. avind senzagiaieesteo piele de garpe. Apostol.ti. cinesi fie Aposto l Bologa? pe in timp ." i r. apoi cogciugul.. . o atin ge merg. in spre'strilucirea-cereasci. il r. atunci.dar tot amini.i te inalqipinn la ceruri. apoi pe groparul Vidor cu obrajii scildagiin la crimi. gilbuie".primi in literatura romini.vede alt medic decit Meyer. Cresp" tele munqilor se desenau c. sufletul robului tlu Apost ol.". neribditoare. intii-rphtor. unei psihologiceconferi romanului caracteristicile Amplele descri eri9i invesrigaqii psihologicd.vdzupimnntul desc his o rani uriti.esteajutat de prenu otul Boteanupe care-lqinede brag ii nivllesc in minte ginduri absurde. o scoate qi o atntt.." cJ t.. il DrumuL spre locul execuq iei parcurgeaproapeincongtient.trupulatirnind ca o povari. L^ur" rr^pi scautrse love..rttorgG pe Klapka. se pomeneqte obpriveqtelinigtit mulgimea. citegte"sentinla caren-o aude.".scriitorul manifesti o imaginagie coboritoare pinl in datele elementareale fiinqe cugimea inqelegeriipsihologicJ inci in liteo'vig6are gi o t"*iitticie a puterii construc tivenecunoscute omenegri..te cu capul de ftreang. Apostol'.Numelei sepirea striin gi seintrebi aProaPe .. audeplinsul disperatal lui Klapk a carese bitea cu pumnii in piept.e in groapl. Poateca o speranqide izbivire. vestind risiritul soar elui.Drept in faqi luceatainic luceafirul. iEi simgi. un feristriu ur iag cu dingi tociqi.Aiuttci Apostol fu impresurat de un val de iubire izvoritl" parci din rirunchii piminrului.

Dezaaantaje ale wnei metode tradipionale de etta luare subiect. ln text. . doudzeci subiccr. Pentru rezolvareaacestui .fi..la sfirgitulp.nume predicativ.(numepredicativ) lent Mersullent rc facesdobservi lucrurilein. l. la TV...r"d. : C. p. al accra i-sepcrrrivc$re Balz. itemul 3. B.rr. de 1.viu. E pi. Degi talentat.vezi Testul 11.strident.propoziqie subordonari circumsrangiali scop(fin aln). e. . subiecul al III -lea.lent arefuncqia sint actici complement de circumstangialmod.regti..(.rir. regentnu derteni' concesiv. 3.1961. fusese respins selectie.iifiil" l.i. Iegise curindlapensie.. de d..complementindirect. deti tdlentat .si maivedem". 4. acestui Pentru rezol varea 3. s ase..v iolent. adjective calificative nu por avea care grade compararie: de intens.ci i sevid broboanele sudoare de scur gindu-s lentintre lujerii iegiqi e/ dirr brazdc' .i-rr" "giJiJ. l. cu doi . .pe.vezi Testul 3. a treia ..R. Propoziqiile incidente textulliter ar:.. Administr agia Subiectulal III-lea l. Discursul releaa om cultivatgi inqelepr..c. rir'p.2B).propoziqiesubordonati predicativi. subiectulal III-lea..subiect. p. Subiectul al IIJea A.. itemul 3. re gentnw ceea deveni.una . cdldtoare .in filmelede d e p..dc crcaqie izvordte. Pentru rezolvarea 2..subt eran ele ctro itice e.atribut adjectival.si le gim..rr*. Finalitdpile tnvdpdmkntulwiprimar subiect. in Dintr-o eroare . . ca B.ar. se cd ' Sedovedise indolent orice{Ftcea.i Mondial.la renrulnroclcrn cuvinturui.vezi Tesml 7. itemul 1.r. (Tudorii^iu.'r Ei. al optulea. .. un Numai intr-o situaqie limitn i .cindgiranulcu o $osea asfartatd/ jurur gdr.complementcircumstanqial mod.".r din ruirrga generali a realizasdlul mai dc majoral culrurii n.ea urrrrl din lucrAtorii "o"r*. la Aveamorodre crimele . (atributacl jcctival) 2." p.compleme ntcircumstanqial ce-.i7f .ri..spune din qiranul...1rrnoi.. "ir. 1. proiecpie oglindire.rrrr car c. de gAndu-se lenf') A-ccst copil este in gindire.i nirfi.r "r*.. de 4...frlrqiu..el nu deveni ce eace-gidorise atit de mult. ruirhom* M.cca '. tare..zicee1.pini iessrelele" propozigie subordonata circumstanqiah timp.ve dea eraprost_crescur. [. Tebniciale muncii cwcartea acestuisubiect...subiectulal III-lea.scur.rrtr. Nu fi duplicitar in situaqia faqi ! din cum se creeazd sticli frumusegidesivirgite. intens:puternic.Tdnirul erainsole_nt. 1. reflectare.." rrorio aievirul.Ui""r r' d. ..ffii.. din pirulrcelorfaptc. b.propoziqie " subordonarr circ rimstangiali consecurivi.complementdirect. aprins. acelui rnomenr"...roqile plugului foi de hirtie/. . rulantd.."nu romanur mlnererc engrena circuitul in mondial g"nurui .ac rui Zora. a..ylpri. Vizuse cu propriii oc hi turismului. din jurul tiu. 2. 2. cht doi ."r. de Voi petrece revelionulintr-o pensiunemonta nd.i doriseatkt de muh . strilucitor. c. locali trebuie sl-gi aduci contribuqiala dezvoltarea 3. -'propori in jie subordo nati atributivi. rui gi Tchtoigit)osroievski.propozigie subordonai..6ii. de .i in parbrizurabu rit / al cerului".

tu ra Eminescu.Dicpionar de termenipedagogici. Editura AcademieiReneologisme.1998. Gramaticalimbii romhne.Bucuregti.Buc urefti.Tnstinttul Lingvistici . fordan".Pedagogie Crisrea. Ionescu. Hristea. Dic yionard. t.1941. DicSionarwlortografic.Bucurqti. Ion. de '*. Cllinescu. Dicpionarde antonime. Editura FundaqiilorRegale. 1998.1979.etermeni literari. Landsheere. i. 2004. Bucuregti. . Editura Didact ici 9i edwcayiei generald rnanagernentwl Sorin. Bucuregti. Gramabica Mioara..1984.e Felecan. 2000.Editura Vox.1997.i. or toepicti morfologic al lirnbii romkne. 1?8o.nd.).197 6.t.Dic1ionard.I. Landsheere. Didaaica m odernd. Florin..Constant...Editura Dacia.ti. Editura Vox. Eseudespre Manolescu.Bucuregti. Editura AcademieiR.Editura lJnivers Bucure.Dicpionard.L.1956' . pentra tnrtdydmi.^Didactici gi Pedagogici. 3ir.1998' .R'. Marcu. Cluj. Ion. Pedagogici. I-I I. Definirea obiectiveloredwcapionale ra Didactici gi Pedagogici.Editu ra Didactici gi Pedagogici.Sorin.Dicpionarulexplicitio allimbiiromh.!.Miron. Radu.vol. Gramaticapentru to. 2005.Editu. Istoria literaturii romine de la origini pi. ll Bibliografie l.r4rool*lNor. Maneca . Bucuregti.Bucuregti.Bucuregti. EdituV. Limba romknd contempo rand.Dicgionarde omonirne. G. a Nicolae.vol. Gheorghe Felec an. Marin.1991. limbii romhne. paronime. Editura AcademieiRom6ne. Bucureqti. Nicolae.Iorgu Editura lJnivers Enciclopedic. Nicolae.edigia II-a.Theodor (coordonato Sintezede limba romi.1985. r).Bucuregti. primar.nd in prezen t. 1995' (trad.Bucuregti. Cnrricwlwm.S. Editura H umanitas. Ghid de'eaaluare.2 000' Editura Vox. .1978' publicii Socialiste .nesc. II. III. . Metodedi tnvdpdmil ri. Bucuregti. vo l.Bucuregti. Enciclope dic. Ediromanwlromi. curegri. Cotianu.EdittraDidactici gi Pedagogici. Editura Didacdci gi Pedagogi ci' BuCristea.Bucuregti.2005. G. IvmC-SNEE.e Rominia. 2002. I-I! Editura Aca demieiRomnne.\.Bucuregti.Napional.2001. Bucureqti.ntul Programegcola re 1998. . Cerghit.ne.

EPL. uizai Seche .Editura pentru Literaturi. Evalwarea progresului.Scriitori romkni de azi. Bucuresti. I.r ProGnosis. 2003.Editura Discipol.19()(. E'ualuareacwr entd5i examenele.i p. Stoi ca.d"gogi. vol . Negoiqescu. Vianu. Florica.luviqimi nrulprirrr. Editura CarreaRomineasci.Ped.Editura Ac.1980. Arta prozatorilor romhni.1994. curesti. Eoalwarea procesul in didactic. Stoica. Tudor.cokr. Editura Tineretului.1966. I-II.Editura Didactici gi Pedagogici.240 Mitu. Editur a pentru Literaturi.Dicyionarwl sinoninte limbii romhne.1965. Mitu.19g2. B ucuresti.Adrian (coordonator). comp ozipiilein yoald.Ion. Bucureg 1961 ti. Vianu. I-II. De la teorie Ia practi cd.consrantin. tt.e.Adrian. Bucuresti. . Bucuresri. Simion.2006. Desprestil Siartd literard. 2000. T.Studii .trdor. Editur. Eugen.irr rcvisra. Bucurcqt r. lJu cureqri.ica pre ddrii-tnadpdrii integratea limbii si literatwrii romirrr ttt inv cigdm ul hnt Ed itura Humanitai Educagiona!Bucuresti.Vas ile. 2002.u 1-4/ 1997. . Editura Humaniras Educaqional.r de al demiei Republici i Socialiste Rominia. Popeagi..i tnsemndricritice. Editura Mirron.. Ediqieingrijiti gi introduceredc Geo $erban.Gbid pentrw profesorl. ediqie ingrijiti gi pre faqi de Marin Bucur. Vianu.Lecpiide e'ualuare interclisciltlinard.1978. Bu-uresti. Florica. Edirura Didactici.J wrnal. T Seche.Bucureqti. Metod..agogie.. Scriitori modern i. Tudor. Bucuiegri. Parfene. Timigoara.primar. Mircea. Radu. vol .

.5i ale Gramaticii prezenta Ce 2005) foafte multeelemente metodicS.li exerciliicie limbd rom dn5(toate exemplificate. vacantein inv5fEm*nt. . cu adaptate ln conforr"nitate cerinlele Diclionarufui o rtoepicsi morfological limbii rom6ne.in"prirnulrdnd Carteade fa!5 se adreseazd institutori orfnvEf6tori!or.ll$!ffilU . '' ::' .' suslineriiconcursulu ipenttu octl'parea '.deob!inereagrade[ordidacticesau pentru examenulde definitiva t. care se posturilor .deoarrece iterare. 't . limbii romine. si lucrar epoatefi un instrumentde lucru util si pentru de cei carese pregitescpentru exam enele perfec!ionare.' modeled*l"r"uri cuprindenumerease Dar.' .c0ncepteopera!iona edefinite5i..=''.ieievilor..'.abso ven!i or.rsB N 574-171*LA 1-B ?8-= tsgN978-973-6S9-078-9 ." . ortografic. specializarea coiegiilor profilvocaf cu pregS tesc vederea in institutor/invdtitor. edilia editia 2 005. "' ". ionalpedagogic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful