32167693 Teste Pentru Concursul de Titularizare QS

T FloricaMitu Testepentru concursul de tlturarLzare Limba gi literatura rominl 9i metodica predarii limbii ;i literaturii romine in inviqimintul Primar ( institutori/inviqitori ) 1. 1' HUM AN IT AS 3 I ED U C AT ION AL

v Cuprins Fncrlercr CtP r llltrllotocllNrtlonrla r Romlnlel Ml't'u, I'LOtttcA Tutf prntru concurrul de tltulrrhrrr r Llmbr pl llteratura romlnl pl metodlcr predlrll llmhl l pl llterrturjl romlne in lnvlflmlntul prlmrr 0nrtltulod / lnvlfltorl) : / Flor lcr Mitu. _ Bucuregtl I lunrrtnllnr : litlucrrlirrrrrrl, 2007 Blbllogr. lsBN 97r t-e73-689-07n-9 371,31811,135.1 35,1 +821.1 .09:373.3(02e, I) Cuvint-inainre / 5 Concursul Naqional pentru ocuParea .Posturilor didacticedecla rat limba Pro p.entru ateinidvigeminrulpreunivglsilal. grama vacante r ezerv / r omine pi literaturaromane9i mdtodicapiednrii limbii gi liieraturii institutori/ invilgatori / 7 Probi scrisi de limba qi literaturaromani - institutori/ inviqit ori. iulie 2006/ 13 1,7-18 Sesiunea Baremde corectare de not^re / 15 $i Teste/ 1 9 ri gi Raspunsuri rezolvd / 53 / Bibliografie 239 Redactor: DIANAGEORGESCU Machetare: ROLAND VASILIU Paginare: ROLAND VASILIU Cope rta: RADUZAHARESCU HUMANITAS EDUCATIONAL Piala PreseiLibere l, sector I, OI17O1,, Bucuresti Telefon :027 316 17 18 Fax: 021 3161,7 2l e-mail: educ@humanitas.ro www.hed.ro ISBN 978973-689-07 8-9

lt NA'IIONAL CONCURSUL DIDACTICE POSTURILOR I'ENTRUOCUPAREA VACANTE/REZERVATE DECLA RATE lN lNvAlAtuANruL PREUNIVERSITAR Programapentru limba qi literatura romini q i meiodica predirii limbii Eiliteraturii romine - institutori/ invigitori ai (ab solvengi $colilor Normale gi ai colegiilor lJniversitare de Pedagogice Instituto ri) .CAprobati prin O.M.Ed nt. 5287l15.ll'2004 Obiective generale de de -r Actualizarea;i aprofundareacunogtinqelor specialitar c, metodica specialitiqii 9i de psihopedagogie . Dez,rtlt"r", .o-p.r"tiqeior ref eritoarela aplicareacurriculumului, a strategiilor qcolare didacticegi a evaliir ii performanqelor logico-funcqioprivind abordarea o Dezvoltareaunor comperenle c orespunzitoare nali a conginuturilor inviqirii 9i Competenqede specialitate,psih opedagogice metodice de al . Aprofundarea conrinutuluigtiinqific disciplinelor e xamen cuno;tinqelor de specialitateqi de didactici a . til;ii;;r"a qi op.r"giona lizare,a specialitiqii a specialitigii in . a'.i;;;r; 9i aplicarea creativi a cu nogtinqelorde didactici a lnol situaqii pedagogici soluqionarea . Valorificar"" iorrqin,i*lui disciplinelorde examensub raportul valorilor gi al ati tudinilor . TJtilizareatehnicilor de activitate intelectuali din domeniul gtiingelor . Asim ilarea elementelorcu relevanqipentru specialitate educaqiei . i;;il;; teoriei gi metodologieisrudierii personalitiqiicopilului LIMBA $I LITERATURA Competengespe cifice mesajelor qi r Utilizareacorecri $i adecvatia limbii romine in receptarea producerea tipuri de compuneri,pornind de la texteliterare:eseu : scrise redact areadiferitelor , analizi; wrliiatpa registrelor stilistice diferite strucf,urat si nestructu"t, '"'i-'t normelor ortografice, de puncrespectarea comunicaqional; i" fu".ti" d. "orrr.krrll rnorfosintactice. tuaqie, ROMANA

de tip eseustrucd e genului I sp. Subiectulal III-lea cuprinde iremi de metodicaprederii limbii qi literaturii roproblematici din programade co ncurs. mine care vizeazS.o. Cartea poate fi de asemeneafolositi Pentnr miilo.itemi de aplicarea regulilor or tografice.intreaga Fiecarerest esreurmar de ample sugestiide rezo lvarea itemilor din celetrei subiecte.tutoarea i.de construccareconlin abateride la aces ii..t: rurat: argume nrarea itemi de limbi co-ntine zind toaie opereleliierare din programi.t"r.ur" . de lexic . i' I I t .ci am speci ficat a subiect.pdmhntu l qional. p"""trr"gi."lPti.-gi a. iieml de constr uc[ia comunicirii pioUf"-.i gramatici.2006). ln aceastioferti educaqionaliam cuprins 24 de testecu subiectede limba gi litera. vacante in preg ltirea gradelordidaciicegi pentru examenulde definitivat. subiectulI propune itemi de literaturi romini.narri qi metodicaprederii limbiigi literaturii romine in inviqimintul primar' ln fiecaretest.rrtnqurilor te reguli gi principii.1i in ac eastilucrarepot fi studiatei-nlucrareanoastrdMetodica-pred'nrit-try(drii glsesi prirnar (Humanitas Educaa Tntegrate limbii gi liteiaturii romkne tn invd. Subiectu lal II-lea vizind principalele referitori la ie*tul literar dat.Temeledin prograde p.ciei literare gi caracterizare persott"i:'.Cuvint-inainte Aceasti lucrare a fost realizatl din dorinqade a veni in sprijinul institutorilo r-inconcursuluiPentm ocuParea susqinerii Posviqitorilor caresepregitescin vedere a irivlqemint. iolicit ind-cor.tt trit examenele oblinere a gradelordidactice.i definitivat carenu se re-. punctajul acordatPentru fiecare Nu am oferit baremede notare.hsind la libera apreciere celui caresepregiteqtefolosind aceasti lucrare' .J..

Lacustrd' Lucian Blaga .a pigdnci -sociali: Ioan Slavici. poeziei.elemente rlc vcrsificalic) drarnati c gi (subiccr.rom"antismul. modalitigi de caracterizare personajuluilirerar. Bucure.i operaEI. Lazdrescu. moduri de e expunere(naratiun .naliza principnlelt. Editura Minerva.'... Bucuregti. comedia. autor. 1982. hiperboli. G. Cilinescu.1974. ritm). Dramaturgie: act. Anghelescu. ba smcult.paralelismsi ntactic. Lwceafdrul. retoric. Curente literare: mic dicpionar antologic pentrw e/ezi.I ll llulurirea ittstrtttttctrtclorirrrirlizi tle stilirri. Macedonski.sceni..Suiitoriromhni de azi. G .folo sind elementeiespecifice:structuri.dialog dramatic.comedie. monolog. conflict.rnl. aPl iclrca conceptelor operaqionalc aneliza in tcxrclornarative. 1989.Viaga. enumeraarti poetici.simb olismul. 1981. Streinu.EdituraCarteaRomineasci. .V ladimir. Vianu. pentrw elerti. eul liric. Arca lwi Noe.ne moderne. Mircea. Opera lui Mihai Eminescu.Bucu reqti.epitet. dramaticintr-o anumiti categorie(basmul eult .Editur a Minerva.pte. Bucuregti. E. dramaturgie.1969. refren.19B3.limbajui prozei ttarativc).Cristina.L.$erban. I .Eu nu striaesccorola de minuni a lurnii Tudor Arghezi . Manolescu.secvenle Poetici' simbol.sinestezie. Bacovia Plumb. temi.Bucu regti. Bucur egti.1995.rri1ie.Editura Eminescu. Istoria literaturii romi.construcliasubiectului(int rigd.drami. perrorraje.'p.Nicolae.. . liric Sidramati c seaor daedin vedereurmdtoarele concepteoperaliondle : Prozd. tablou.. laitmotiv. Cilinescu.construciia subicctului.. Figwri de stil: rnic dicpionar-antologie 1992. de specifice tcxtultrittlrativ (construcqil subicctulrri . vol.Noaztea de decernvrie G.:acliune. lirice qi dramatice . conflict. vorbire pcrsonajlitcrirr. relaqiitemporalegi spaqiale).romanul. fictriune. imagine artistici. Ion Creangd. Bucuregti. . textului lirnbajul d rrrrnltic). clasicismul. modernism. Itina.izi1ic. Cllinescu G. . modernismul. Bucuregti. t ntkin noaptede rdzboi George Cilincscu . nuvela.. neomoder"ismut.Enigma Otiliei Marin Preda. L.Editura Minerva. interogaqi e qie.stil direct/ indirect. antitezd. Ionescu. [Jnhtersul Cioculescu. momentele subiectului.Moara cu noroc Itcrmanul:Ion CreangF.1985.Garamond. personaj. scen i.de-dragoste.ti. rerorici. r Argurncntarea scrisa opiniilor pcrso'alc asupra in unui text literar: .Testament Nichita Stinescu .1987' Simion..1964.. repetigie.drama.Demi urg.rrrgrorre rrre.Eugen.r t. Cilinescu. rimi.II.Morometii l I Drarnaturgie comedia: I. Bucuregti. Amintiri din copildrie Ioan Slavici Mara * Mihail Sadovcanu Bahagul Liviu Rebr eanu.Scrisoarea I Al.1974.rrlirr rtructural. . concctclri. Demiurg.acliune.:rirrr1r. Tudor. Poezie:aliteraqie.titlu. 1992. Reztedere. comparaqie.Irina. caragiale-_ o scrisoare pierdwtd sauo noapte furtu noasd Drama: Barbu $tefinescu-Delavrancea Apus de soare III Poezie VasileAlecsan dri.autor. tchnici argumentative.in dulcelestil clasic Notd: Pentru abordareatextulwi naratio.replici.claborarcaunei argumentiri scrise.Pasteluri M. prct z.L. Petras.ru. versificaqie bolism.Editura CarteaRomineasci. liric clc irrrngirr*r podtic.. indicaqiiscenice. G. Bucuregti. vers. poeziapagoptisti.misuri metrici.Ion sauPddareaspknzurapilor canril Petrescu (Iltjma nod.rrr1. curent literar.. I a le rcalism. romantism. Manolescu. Petrag.P. sim(strofi. 1980. Bucureqti. (clcmcntc cortrpozilie . figuridestil..rouran. Eminesct * Sarape deal. temi.motiv literar. liric. Literatura romini I I'rozi Basrnuf cult: lon Crcangl * Povestea Harap-Alb lui Nu vcla: Negruzzi .AlexandruLdpusneanul -istorici: Cosrachc -fantastici: Mircca Il liadc* I.d. exclamaqie metafori. directit/indirectl. !i nttuttriralarlil'erite lor literare: A a tcxte ' ielcrltjf iclreagi n. I storialiteraturii romkne de la oigini phnd in prezent. Desprepoezie. I iterari.final . titlu.it tcadrarca unui text narativ.Nicolae. Bibliografie Dicpionarde termeni Gheorghe. lirism obiectiv/subiectiv.

Accentul . nuvel. dcsc:ricre). Princip iile ortografiei limbii romine . Limba romani I Limbi qi comunicare . Func[iilelimbajului . narator.e. Stilurile funcqionale limbii ale o Comunicareaoral6gi scrisi II Fonetici gi fonologie o Noqiuni generale . Aspectefuncqionale. Silaba. Ab ateri de la normi si corectarea lor . dialog. Particularitif fonetice ale limbii romine ..Reguli de despirqire a cuvintelor in silabe.monolog.. rnotiv literar.

Ortograficrca qi adverbelor a locuqiunil or adverbiale a Prcpo zi qi Clasificare. Bucureqti. Bucuregti. Gradede comparagie. ncologismele r Mrflnaeo inrlrogilirca vocabularului rle lV Morfologie r Nulirtni gene''ralc r Sttlrstarttivr'rl(lcltr l. V Sintaxa a a a a a a a a a a a a Raporturilesintactice. fr * t' Sinteze limba romind (coord. alc Ortografierea pronumelor !9gat]u o -Ei Nunrcralul . Ion.ortoepic. Clasificarc. r Ortografia. Verbc auxiliare. Consolidareag i sistematizarea procesul formirii capacitiqii de receptarea mesajuluiscris 10. Topica gi pun ctuaqia. Pronumele intirire 9i adjecde fivttl . 9i scrisi 12. Valori cxprcsive interjecqiilor ale qi Ill Lerleologie scrrrnntici 11 I Cotnplcrncrrtul Propoz. I Senrul colcctll cuvintclor. Pronumele reflexiv.Bucur egti. Gramaticapentru toli.Conjuncgii corelative..il. funcliilesinractice.lnr()rurulir plrpnimia l rolisctttia.Clasificarc. llrottutttelc: pcrsonal.i adjcctivul pronominal irehotirit. Clasificarea conjuncqiilor. II. edi lia a II-a. gcnul. Rolul elemenrelor relaqie fiazi de in r S . Locuqiuni vcrbalc.Formareacap acitiqiide comunicare.D. r * t' indrEtar ortografic.D. fruncqii sintacticc. 1984. Pronumc lcdemonstrativ adjectivulpronominal cle si rletttrlrrstrittiv. rrurn:irul. ( )rt o gr. Criterii de clasificare. Tehnicile muncii cu cartea. sinorrirrri'r.P. Funcqiisinra ctice. Bu curegti. locuqiunile subrtdntivillc ) r Ar ticolrrl.1983.E. 1985. perspectiva dezvoltirii cap acitiqiide receptare din mesajului scris 8. Propoziqia. aspecte 4. Felul propoziqiilo r .. Ver6e copuladve.i tiv iii rclltiv.Editura Academi ei.Timpurile verbelor.rri:t. a. r crcirrrclj l'i cctivelor Irrotttttttclc.rod al efortului intelectual propriu al elevilor in 9. Limba romhndcontemporand.si edicc:tivul pronominal posesiv.urd. Editura Humanitas. Finalitigile invigimintului primar 3.vol.Fraza. Pronum"ele ncljcctivul Funcqi ilc sintacticc pronumclui.it circurtrstirnlill consccutiv/ circunrstanqia la consccutivi I Complcrncntul circumstanlial concesiv/ Propoziqia circumstangia li concesivi Folosirea semnelor punctuatie de VI Punctuaqia.. Funcgiisintactice.ografie t * t' Gramatica limbii rom6. Funcqiisinracticc.r ucq ionalc Intcrjcclia. Mioara. Regimul cazual prepoziqiilor al a Co nju'cqia.Elementede constructiea comunicirii tlncepind cu anul gcolar 2006*2002 se vor respectanormele previzute de DOOM. Semne le ortograficegi folosirealor. Gradcle comparaqie.in clasaI I 6. Scrierea corecti a cuvintelor Bibli. Dezvoltarea compet enqelor elementare comunicare..rrortotttittirl intirirc. Ediqia a II-a.Achiziqii fundamentale"gi pr incipiul continuitdgriinrealizarea ' obiectivelorcadru ale studiului limbii si l iteraturii romine 5.orali. de Avram. Formareacapacitigiide receptarea mes ajuluiscris. Editura Academiei. Conceptul de curriculum 2. Valori sdlistice verbelor ale Advcrbul. Proces ul scrieriiin clasa a 7..Locuqiuni conjr. Didactica limbii gi literaturii romine in contextulperfecgioniriigi moderniziri i ' inviqimintului primar 2.declinarea. Strategiididacticein srudiul limbii gi literaturii romnnein invigiminrul primar de oralagi scrisi. METOD ICA PREDARII LIMBII ROMANE Reforma cuniculard tn tnvdydmhntulprimar 1. Diatczele. Vcrbe pr cdicativc. Coteanu. l)rotttutr clc nchotiri. Verbe personale si itttpc'rsonalc. l'ronurt'rclc rcl ativi.C reativitatesi comunicareprin studiul limbii qi literaturii romine 11.r llelaqri scttratttit'c: orlonir.t. L oculiuni adverbiale.Clasificarea interjecqiilor.E.idepunctuapiel. Bucuregti. Pronumclcde politeqe.1997.obiectivcen3.ne.Theodor Hristea). Modurile verbelor. metodologice ual al srudiului limbii gi literatur ii romine ?n clasaI.P. Ortografiere ortoepie si a Vertrul.i intcrogativ adjectivul pionominal interoga. lurilc rrrticolului lre Atlicctivtrl. I. Ciclul curricular . de Funcqiile sintactice ale ' rrlj cetivclor. Formareacapacitigiide citire /leu. lrcful propoziqiilorin frazd. lrrotrttttrclc prxesiv... Obiectiveleciclurilor cu rriculareale inviqimintului primar Curriculumul de limba qi literatura romini 1.1966. xitutca lrle acljcctivulu i.

de r qi Complementul circumstanfal scop/Propozitia de circunrsrxntial i scop de Complementul circumstangial mod/ Propoziqia de circr.igia circurnsrnrr[iali condiq ionali .rr'starrqiati mbd de Cornplemenrul circumstanfalcondigional/ Propoz.ubicctul/Propozigiasubiectivi Prcdicatul/Propozilia predicativi Atrilrutul/ P ro pozigiaatributivi Co mplementuldirect/Propozitiacompletivi directi Cornplementul indirect/Propoziqia completivi indirecti Complementul circumstanqial loc/ Pr opo zitiacircumstan\i^ladc loc de cornplementul circumstangial timp/ Propozitia circ umstaugiali timp de dc Complementulcircumstangial cauzd/Popozitia circumstan ali dc caizl.

D.. in care si. r'i't' Cbidul programului d. 2001. de limba si literatura romane .. de a diclnr:rice l{.1. pentru inztapdmi. :ntru conlinutul eieului.T. Eaaluareacurentd. Popescu. Metod.. G. *\"1\Gbiilurile de eaaluare disci pline.I.A. 2001. Edir uraProGnosis. LandshecrcV.1. 'pr:"rLn conflictului / peisot ajului ales.2003... Vlisceanu.e informare/formare a instit utorilor/inztdpdtorilor.. Bucureqti. onfolositein con strucqia unor elemente evidenqierea .rc* estede parru ore JRatpunt. ot^i: ordinealntegririi repereloi in cuprinsul eseuluieslela a legere.2001. seacordi 20 di puncte (4 punctePentru fiecarec .Bucuregti. exprimareairg.. EDP. Bucuregti. $: SubiectulI (30de puncte) personljul preferat Bcriegiun eseu. $erdean. Comisia Nalionali pentru '\r'* Programe Scolare Curriculum.1980.M. Compozipiile Scoald.lntrr.P.ntul primar.2001.MEN: I Si Centrul de f ormare din inviqimint ul prcunivcrsitar. (trad.. l(cl.Editura Dac ia.caracterizaq i fi"irl"" sphnzwrigilor). Landsheere.1.2003. gcolinormale)..1990. Itg Probi scris.l rl Bibliografie rl:. Edirura Humanitas Educaqional .l l. nar atiye.2002.I.SNEE. pe MEC .)olccqia rcvisteiInadpdmkntwlprimar. 1995. t't't' ()hidurile clec urriculumpe discipline.icapredd rii limbii romkne la claseleI-IV. De la teo rie la practicd.I lrl fllernerrtc proiectrrc activitiqii 1. Radu. Editura $tiinqificl. Didaaica modernd. Definirea obiectivel oreducapionale Bucurcqti. Bucuregti.'['ipologia . livaluarea cducaqio nala evaluarea pcrforrnrrrrlclor/ rcztrltrteklrqcolare ir Ei t5. Landshcere. (coordonator). 1979.C. MEC . I-II (ediqia Sarele instruminte normarivelIOOP (19B3)1. Ghid pentru profesori.. Bucuregti. l'llaborrrca administrarea rii testelorscrise itcrlilor 18.. Editura Corint. Varianta 3 't' n""t (. Bucureqti.L. sunr obligatoriio Seacordi 1Opunctedin oficiu'TimPul efectiv foate subiectele ur miprevederile 'Bel. Bucuresti. 1995.terde instrumcntcde evaluare I /. E.trile candidatuluivor respecta i.. 1998.II-a. Ionescu.r1ia dintr c curriculumpi evaluare qi 16.acpiune. Didaaica (manualpentru clasa a X-a . G. E.colar.Editura Corint. in St oica.instituto ril inviqiltori Sesiunea7 7-78 iulie 2006 . Ncacgu.I.prin rapoftarela evoluqia ^r"^trisituiilor a conflictelor. 2002." a doua situaqii/ secvittge tr isiturilor personajuluiales . 2000.P. 2000. Bucuregti. Eaaluareacontinuda eleailorSiexamene le.966) GA.E.lgg8.2000.semnificativepentru evidenqierea . moduri de expunere).gg 9. Inst ruire Sitnadpare. Eaaluareaprogreswlwi .SNEE.Editura Discipol.t-"trt"tl a unui punct de vederedesp repersonajulales. Cluj.D.). a a exemplificarea patru mijloace/procedeede caracterizare Personajuluiales. 2003. Stoica.1.A.EDP.Mt.de doui-patru pagini.lnr alizarea Pddurea iu io*an de Liviu'Rebrea (ion sau vegiaveain vedereurmitoarele repere: c romanului (temd.1975.i examenele. C crglrit. Bucurcqti.. Parfene. ()unic'ulumpentru clasele a II-a.o-...

eringS'/ oer). Scrieqi. rlncepind cu anul gcolar 2006-2007 se vor respectanormele previzute de DOOM. pentru redactareaeseului.se acordi 10 puncfe (orginizarea ideilor tn sctis Z puocte.f analizd 9i de argumentare 2 puncre. aUllltfi1. I al IIJea (30 de puncte) A. lizibilitate Si alez are in pagind puncte). (14punae) cu cerinqe privire dintreurmitoarele la rispunsul fiecare de peToai a concurs. edi qiaa II-a' . ortografie Sipwnctwapie 2 puncte. eseultrebuie si aibi minimum i vedereaacordirii punctajul ui pentru redactare. la textulde mai ios. utilizarea limbii literare -2 puncte.

iam d.fdrl. {fiif ilustra cuvintului I in:: i?"::::#".GA.4 p. a 3.1966). ninsese pre.. . in la foe.a co nflictrisiturilor pcrsonajului. Exemplificareaa patru mijloace/ procedeede caract erizarc personajuluiales: 4 puncte . (6 puncte) Rescr ieqi enungurilede mai jos.rle1i.ienrgi furicqie sintacticl cuvintelor a subliniate: a . tl' o Nu seacordi punctajeintermediare. Tflntcric li din tcrt un.. AlcAruili un cnun[potrivitpentrusensul cite fieciruia dintreurmi. de int.eaPcr( dinlii rlnjiqi in feregti.. .I-Il.nade cap . simpla mengionare unor trdsituri ale personajului.iedulcelmic r. 5. Evidenqierea 4 puncte moduri de expwnere): fliae.rr tul pegtele borr.Apoi tncepe sescdrmdn a de np .d ar nu gileqteninric.i a plinge . (to pnncte) 1.I p..A. evidengierea singur elementde construcqie subiectuluisaumenqionarea unor a unui necesare 1 p. l.roi iui:epcir sc sc irmi.puncte 3. i. sr factr mai mult in ciudaca prei. 2 puncte Subiectul al IIIJea (30 de puncte) 1.tiv in cazul dativ.PeurntA:e nrai invirtc cAtsc mai invirtc plirr r:-rsl.rideau.. Alcltuili o frazirin careverbul a (se) pdrea si i ie regentpenrru o propoziqiesubordonatl subiectivi.elci icdul ccl cumintet5.. : flictului/ a conflictelor . de 2 puncte 6. 6 p uncte yis..2 p.-. corecrind gregelile. . 24 de puncte 2. prezentarea conprin raportarela evoluqia argumentatia trlsitur ilor personajului. Rispunsurile ca ndidatuin urmitoarelor instrumentenormalui vor fi evaluate conformitatecu preved erile tive: IOOP (1983). prezenrare pa4iald.toarele cuvi nre: 4. ce . Alcltuili doul enunquriin caresubstantivulperete sefie in cazul gerritirr. r{spunsul fiecare la dintreurmitoarele cerinqe: 2. . in in acord cu ideile . l.4 p.20 de puncte confolositein construcgia romanului (tgmd.iqia subordo'ara circumstangiah cauie.g.. Subiectul I (30 de puncte) . tele rfrruf.* lrirre.u i.din perspectiva dezvoltirii capacitigiide recePtare mesaj uluiscris.-apoi iesegi-gicauti ( ltttttr ieqittluqnrnuul casi.'fretuerieli dirrtext uldatpropoz. So -a. iu .. ffialcum.. Enumeraqi tipuri de itemi fac partedin categoriaitemilor obiectivi.acpiune.prin rapofiarc la evolugiaconflicrului/ a con4. rp.i acum se bandajazd. t)eci vedclupul qi.cca molcurrr lrorrr. un or elemente 1..i cu punctajelepreeizate barem. .. . dvza.igi punc in gind un".pu ncte flictelor: .cuvint dcrivatgi un cuvinr compus. .mi tnvlrtc slt4'.Prezen tareatrls[turilor personajului.te pentrusensul text al fieciruia dintreur miroarele din ' UviRte t. 2 puncte l. Conginut .pi urmd ssmaiiniarte cht Barem de corectare si de notare Men. 2 puncte Q. alteledecit celeprecizate explicit prin bare m.r. la 2. explicaqiile aspecte corespunzitoarecerinqei. d plenge dmdrclupd cn 2 puncte frdpiorii di". e videnqierea romanufolosite in construcqia parqialargumentati a unor elemente din tre cele date in cerinqi lui sau evidenqierea argumentati a doui-trei elemente 2p. evidenqierea romanufolosite in construcqia argumentati a celor patru elemente lui . pc fooir dc coneurs. Fteciarll valslree morfologici din rcxr'a cuvintelor: .flri referireexpli citi la cona flict . (edigiaaII-a. dupi friqiorii sii. indiferent de narura lor: t. r.arnwb gi zdplda aaea carn optzeci centimetri. 2 puncte 4std 2. iute. Imi estecunoscutacestba zm cu Fdt Frumos.rdnit un genucbi .':. dl rrrir. qi se pereaid .prin raportarela evoluqia a tului/ a conflictelor : . doar a rnei glsi ceva.e*minte. din ios din horn si incuie u. pe urmi ungc cu de jc tgll pAreqii singe.*'11'*uua polisemia atncepe A.enumeraqi a etapele componentele sau lecruriiixplicative. 2.. r Sevor puncta orice alte formuliri qi modalitlqi de rezolvarecorecti a cerin qelor.u. cu ca qi .vede nu-maigisegte ci nimic." Ion ^Creangd. Capra cu trei iezi Menqioneqi un sittottittt r:f. ln cadrul tehni cilor muncii cu cartea. . d 4 puncte _ l. Sc.

.

gi...) l.+tp.substantiv e. succesiunea logici a ideilor-2 p.rrrr"ri". A$ezarea Subiectul al Il-lea (30 d e Puncte) A. semnificative pentru evidenqierea trisiturilor per sonajului ales. 3. Valoar eamorfologici a cuvintelor: se.lini9tit..4areza'-arindui. casd.2 p. B. czitiri in sclcctarea r stil gi vocabula r 2 puncte !.l r tnettliortarcr unor rnijloacc/ procedee caracterizare de a personajului ales.1 p. 1.cu echilibru intre celerei compo nente(introducerecuprins-incheiere).in grabl etc' (1 p. ( 0-3 erori: I p')' 4... cuvintclor.promPt. utneconvingltor-1P. Construciia c orecti a enunqurilor' 4.lotnentarca doui sit uaqii/secven{e a narative. Exemplede rispuns: cum inte.+ P.a}ez^t."ii""r. 3. iute.i 2.atibut 5.Jl. r cxp rimareaunui punct de vederedesprepersonajulales.adverb mod.subliniatepr in paragrafe 1 p.+ 1p.J" de elemente interpretare' dat rez.. aarania'aPune(intr-oanu mitiordine)etc'. + 1 P. varietate a lexicului . sau {. Construclia corecti a enunqurilor' 2 puncte 2 puncte B.+ 1P') 2 Puncte (1 P'+ 1 P.frd. iJ. (. cd'cietc' (1 P' + P') zPuncte de reflexiv.coerent.2 p. 2. I conlentarea une i situaqii/secvenge narative..2 p. in6ercare argumentarel cu de u tilizareaunor mijloacelingvisticeadecvare exprimirii unei aprecieri. in general.'l Irz r e*enrpliliearca patru nrijloacc/ a proccdccdc crrrlcrcliadrc lx'rronajuluialcs n 4 p.S-a (1 p.-"" "Uitir".nunshi..4 p. + 1 P.. claritatea cnunlului.nizarea ideilor i n scris: 2 puncte .semnificativepentru evidengierea ' c()l'tlclttarc a doui situaqii/secven{e tris{turilor personajului ales.molcwm liniqtit. o perqilecomponentealetextului pot fi recuno scute.cum norn. Fun clia sinrafiici a cuvintelor: a sescdrmdna complement al6 e.personali. I exernPlificarea a doui-trei mijloace/ procedee caracterrzarc de a pcis onajului ales I p. ?ncercare comenrare de -lp.10 puncte (Punctele pentru redactare se acordi numai daci rispuns ul seincadreazi in limita minimi de spafiu precizati. concctori sautehnici argumentative 4 p. nu existi un echilibruintre dar ele.. optzeci centimetri' prea mwh. + 1 p. ideile sunt.domol etc'. Ortografia(0-2 erori: I p') 9i punctuagia' ( t p')' corecte a textului in paginl (1 p'). i.7)ea.I p' cu parlial adecvatc. 5. de'interpretare p. text clar organizat. catzd:cdciiedul cel cuminte 2 Puncte (1 p.: ft"poriqi. Coristrucgia Construciia corecti a enunqurilor' 2. r cimPlapovestirea una-doui scene/secven[e narative.2 p'. + 1 P. Orga. Abilitiqile de analizitgide argumentare: argumentePrezentate logic i si sunt susqinute.-pf" ae propozig iesubordonati circumstangi de tn iliceamol. tmi este . (6 puncte) decarn 4. o exPri marea unui punct de_vedere despre personajulales.)2 Puncte cw basnt' Fdt-Frumos' acest cunoscu t 3..firi incercarede argumentare 1 p . C.. Exemplede rispuns: cuvint derivat .u]-od r lnccrciri de a susfne ideile prin "rgu-"t^r. lizibilitatea 5. (14puncte) judecati erc. sdi . (1 p. + 1 P. feri exemgrle cxplicaqii.Prin I ideile rrmeazd o succesiune critici. raPid. construcqia paragrafelor subliniazi ideile. + 1 P')4 Puncte cuvinte compuse_ cuminte. + 1 P.pior iietc'.) 2 Puncte P') 2 Puncte ( t stil fi vocabularadecvate conqinutuluieseului.i zdpada l: Astd-iarnd ninsese ( t P .utiliz4rea mijloacelor lingvistice adecvate exprimirii unei apr eciiri.semnificative pentru evidentierea trAslturilorpersonaj ului ales: 4 puncte a narative.) 4Puncte (1 P. + 1 P ' )2 P u n c t e (1 p.rimarea argumentatia unui punct de vederedesp repersonajulales.)2Puncte acumsebandaieazd' rdnit la wnge. Redactare . llxprimareaargumentatia unui punct de vedere desp re personajul ales: 4 puncte r cxp..fir. ca gi a unor srrucruri.. + 1 P. + 1 P') 4Puncte direct. mai . (10puncte) corecti a enu nqurilor' 1.. U ilizar ea limbii literare : 2 puncte .Pronume -' (comun)' jcompusi).cu lin. 2.

.

preze ntarea caracterizare). Nota se stabileg tepri" i-p.setncrwci.?._ci Argumentaqi. Alcituiji enunquri cu alte din aceea te xt.:t.Hanul era ticsit cu qlrani careseinapoiaude la un tirg mare. 2 puncte 2 puncte l puncle TESTUL1 I Subiectul (30depuncte) operaliterariAlexand'ruLdde intr-un eseu doui-patru pagini. in tovir{ia unei femei frumoase.'punctajului obgnut. construcge. de fermecaqi propria lor privire." mi pesti gold 9i strigi cu o voce cafe atraseatenqia Panait Istr ati. Contrageqi punzitoare.TTI Su blectulal llt-lea (fOdepuncre) I.ar) consurna.vtzlune asuPra Subiectulal IIJea (30 de puncte) ifupnnrnl penrru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul Scrieqi d e mai jos. Ioan Slaviciesteo nuveli. privirea lui $tirbu seincrucigl cu a unui gdrantdndr. rtemrc. Sercordl punctajuldaci. . rctlvrratea legiruri cu planul t. I . 1d. diferite de cea din text.care c onsumain fundul silii.l. personajelor . +. doui valori morfo logice ale verbului a fi. feftnecdt.lndati ce pftirim iniunrru.ve qiaveain vedereurmitoarele rePere: ln realizarea * precizareaa patru caracterist iciale specieiliterare.ualegere multiph.. Seacordi l0 puncte din oficiu. TESTE 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncfe 4 puncte 4 puncte 1 . Total test:90 de puncte. apoi tinirul iEi didu o palO clipi rimaseii aga."rului. Alcatuiqi parru enunturi in carecuvdntul o si aibi alte valori m orfologice.tq. . prima propoziqieatributivi din text in parteade propoziqiecores3.rgi. o citirea de incheiere ?' Punctajulva fi acorda!pentru urmitoru l rispuns: .argumenrarea. Cialinii B drdganulai puncte) A.rispunsul atingeurmiroareleidei: e citirea integrali a textului. .^ pe fragrnentegi analizaacesrora. !'. de elemente originalitaye oqg.doui temel' particularitigi stilistice). a . pnsneinul de CostacheNegrtzzi/Moira cu noroc de eseului.exemplificariaacestorcaracteris tici modalitiqi de (tipologii. ... r rcproducerea textului pe bazaplanului.a. rei . pebaza gPereiliterare.. . itemi cu alegere dual. drferite de 2. tuturer mugteriilor. literare (modalitigi de a. in r conversagi generalizato. rteml de tip p ereche. raporturiledintre personaje. (14 cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre cuvinte'1. musteriu.'Mengionati le urmitoar e: tt.

drept sl.'frebuiesI gtili clumneaaoastrd tEte.. in timpul cilitorieiin Italia. 4. intr-un eseude doui-patru pagini.'t.omonimiileurmitoarelorcuvinte: coc.ruinr"i ai iri irfA.Precizaqi. 3ai t.tare. .prin cxcmpleadecvate.exemplificarea acestorcaracteristic i. 2.uspu. Exemplif icagi parru . s-aireiat posi bilitateaparticipirii la un festival folcloric. Stabiiiqifuncq ia sintactici a cuvintelor subliniate in texul literar. Mircea Eliade esteo nuveli fanrastici. ceeace ne-a plicut la toqi..tiasi aibi funcqi ade nume predicativ gi..i.In ciprinsul lui sep*eatoplogi oameni. 3.gi "". restrins) al concepruluide curceledoul seisuri (senzullarg gi sensul 2...Avea nigtc ziduri groasede icipi. respectiv..1:y. Precizaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmi4.de atribut pronominal Q. Vom'reveni care-amadoptat-o la congresav eaunele desavantaje' 2. TESTUL 2 SubiectulI (30 de puncte) Atgrr"Tari..ir4ii f. Ln realizarea eseului. (14puncte) . soldat.elile.1. lame.-indiferent natura lor.aibi -sensuri 2.cuprins.a oplo Si. 3. (101tmcte) pcntru fiecarc dintre cerinqclc nraijos. t21 cra cccilhanul acelaal Ancuqcitru cra hirn . 4.i..e -. precizindfelul lor. Jir.oi". corecind gre.asupraremei. i" . Menqionaqi a toarele c. na auea babar' B. Maieul seudaseda toriti ploii. prin cnunquri potrivite.j"-1.-lIt"nsul l ' Kcle va1i. valoareamorfologici a cu vintelor nhte.-pe bazaoo"r"i literare.prezen rarea personajelor (tipologi. Relevaqi riculunt. ".ip"ri-a-"oercigii folositein ciclurprimar.r"r cadru alesrudiului limbi i si literaturii romine i' ciclul . 3. pu i.. (6 pancte) de de mai jos.j. Forrnulaqienunpri cu urmiroar"l.qiil. Arn intilnit la Muzeul de Arte acelag grup de engleji.os..edere ur-it oarele repere: -". Enumeraqigase TESTUL 3 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini.'linte: ferecat... rt adinc'. 2' Ar{ta1i.argumenrrr"r elemente originalitarea. dr igoste.--T t0 I Y B. corectind gregelile..paiticularitagiriitirti.indiferent de d9 nat ura lor. 2. . l.'. fiecaredintre urmiroare .it.vite gi ciruqeqi nici habar n-lveau dinspre Parteahogilor"' " u.limpede. Alcdtuiqio frazd. .incid. .incaresi existeo propozigie sub ordonati predicativd. 3. Alcituiqi doui propozijii in carecuvintul mai si aibi valori morfolo gice diferite.(61tuncte) Rc-scricgi enunqurile jos.Rescrieqi "nurrquiile juvenile ' din nouin Jurnal astpradelicvenqei 1.ie de Ion Creangd/tJltima noapte-de mil Petrescuesteun roman subiectiv.r-.precizare.utde zilelemele.^ l-"-ti:qi. Hanw-Ancupat tihail Sadovean 1. cd operaliterari La gig. C. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1' Prezentaqi obiectivele ciclurilorcurriculare inviqimintului primar. 3.rl Pentru oe mal . viziune Subiectulal III-lea (30 de puncte) l. r -a ale .. Alcituiqi o frazlin caresi existeo propozigiesubordonati conse cutivi. inthia noapte de rdzboi de Cacopild.nd colo Ei nigte porqi ferecatecum n-am v iiz. pe scurt. Formulaqienunquriin care'pron. doui valori morfologicealecuvintelo tot. 3. Soluqia 3.. dc l. Scrie qipredicatele din primul enungal textului.operei literare (modalitigi de d e consrrucde. nicidtn text.jq modalitigi de ca_ racte rizare).. ale 2' Re levaqi principiul continuitigiiin realizarea"ui.rnar_enrale. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A.ts. (10puncte) de pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scri egi-rispunsul diferite. tipurile de proiectarea activitiqii didactice. etape(momente) ale procesuluiscrierii in clasaI. ci opera literari Amintiri din Argumentaqi.r-il. Mi-ar place si revid iar piaiul maramuresan. demonstrativace.i .a patru caracterisrici specieiliterare. Ftlrmuiaqienunquriin carecuvintelebancd.

le cerinte referitoare la textul .

.a i4cepe.il. mutt mai ca slab b.... (10panue) Scrieqi rispunsulpenrrufiecare dinrrecerinqele mai ios.particularitiqi stilistice). p"i. Form ulagi doui enunguri . vegiaveain vedereurmitoarele repeie: . ?Funoian ..mod alitigi Subiectulal III-lea (30 de puncte) t.. .. remei...iio".:iu ""./ u-bra ..ipostazeleeului liric gi rolul mijloacelor artistice. ... ll *:. Prezentagi. cd poezia Testamentde Tudor Arghez i/ Eu nu striaesccorola de minuni a lumii de tucian Blaga/ in dulcele stil genul ui liric gi esteo arti poetici.iJi int.erj Subiectul al I l-lea (30 de puncte) A. "ri. (14puncte) ScrielirispunsulPentrufiecare dintreurmiroare le ceringe referitoare textul la rnft*!]i**f1....i.*rHurrre'tareadoui elemente a de originalitate operei a literare (modalitigi d e eorrsrrucgi viziuneasupra c.. t"..:"1" .^?. cdrorase afli "./.il:::a. iJ. vcli irveir vcclcrc irr unniltoarele rcpere: a . B. valorile morfologice ale cuv6 ntului 3' Alcituili o frazitin caresi existe o propozigiesubordonati predicativi cu subiect multiplu.t: :ll: cer ter$l smgur. 4. scurt. einici Cici ".*.:'ume priceputi irrr../ er aun intuneric. intr-un eseude doui-trei pagini.Formulagi enunguri cu urmiroarere cuvinre: fracpie/fraqi . p. iarit puncru_ace_ erderriie Tardr. etern. 4' Transcrieqi propoziqiile subor?onate din.e vdzut rruf uscpi nici ochi cares-ovazd.'. a d e . (tipologie.t Dardeodat-un puncrsemigci.r f.9.rron"ie.ili.. 3... verbul a fi age. ba zatextului liric.:):::.rrq. Prezentagi TESTUL 4 SubiectulI (30 de puncte) Argumentagi.irrgi ferurror.. dintextul riterar..'p"k u ilrid."rufiir.prec izaree patrucaractcristici spccici alc ll.II ln realitlarea eseului. clasicde Nichita Stinescuaparqine ln realizarea eseului.::.i ale specieiliterare. pe ..riu]n./ pe formirii capa1.ri pesre marginle ^rrgioi t.r.erenrplificarea accsror caracteristict.'.sttagi. ?elagii"p.uA/ Dar nici d.r_o. inl]. frrcs-o prrceapi".morfir ogic cuvinrer fi s ri e r"'uri"ir" i"?"r .a. ter_i ..ra. 2. Eipr.rnr"-.o'.pcrsonajelor deca_ .. 2' rlw.argumentarea doui elemente originalitatea operei lirice (viziune asupra teme i.prezentareaa p^tnr caracteristic i ale genului . lir. doui tipuri d e itemi. Iatd-l/ cum din chaorfacemumi.ptiire*emple/enunguri adecvare.rr' i. de 1."pur"_a sedes face / imprica-t{ stipineaererna i^r"t..exemplificarea acestorcaracteristici. I un anronimpenrru urmiroarele cuvinre: intuneric.-U"r.e Mihai Emines Scrisoarea cu./.ir"f . tehnicilemuncii cu carteadin perspectiva a citlgii de receptare mesajuluiscris."pr"rii/1il.'-r. .. Exemplificaqidoui situaqiide dezvoltare a creativitiqii elevilor in lecqiiledc limba gi literatura romini. 3' analizagi intac c gi.

.In curind cioburile cdzuri"pemasi. tnlduntrul sticlei ziriri mai multe buciqi de hirde.. t. de natura ror." Verne. 2. shmbete/zim_ C. Alcituili enunquri cu alte doui valori morfolog ice ale verbului a fi. a.. Men qionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte gi locugiu ni: a proceda. .i le intinse pe masi.. de. lipite unele de altele. dif.. In continuare adrudir. 2' Pre*agi valorile morforogiceale verbului a Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. Precizagi valorile morfologice ale cu vintelor subliniatein text. cttoricerisc.ft .une.. . corectind gregelire .lordu seho tiri si spargi gitul pregioasei sticle. 1.Eragreu si procedeziastfel qi. iid.. le dezlipi una de alta.titlu nobiliarin Anglia.i"ai. 4.ffi. indiferent 2. neingeles. J. Agreiezidea sponso rizdrii tinerilor muzicieni. ' 3. Je anunli aversede ploaie in citeva zile succesive. (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferito arela textul oe marros.eritede ceadin text... bdgare de seamd.'a.Trebui si se foloseasciinsi de un ciocan.prelios.r'o. Copiiicdpitanului Grant Jules I hrd . (6 pancte) Rescriegi enungurile maijos. Rescrieqi propozigiilesubordo natedin textul literar gi precizagi felul lor. cici substangele depusese intiriseri capiatre.Gle narvanle scoase bigare de seacu mi. .

. -S"ti. specii. 2. lume p?oprie..nemulpupropoziqii cu i. a ale . subiectullecaiei9i tipul de lecqie)' (la un 1.-_-_E. o 3. corectind gre. C.o-"d^i. Prezentaqi .*plii"r tru a-i ajuta. pe 2.urile de mai jos. 1.exemphtrcarea acestorcaracteristici. (10 puncte) de p entru fiecaredintre cerinqele mai jos' Scriegi'respunsul antonimeleurmitoarelor cuvinte: lurninos.gelile. Subiectulal IIIJea (30 de puncre) 1. Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A. scoate/De duamintirii o vecie-ntreagi d in tOrtevoluptoasaei vhpaie. 1. Realizagi proiect de lecqi e alegere: in inviqimintul primar' 2../Ea noaPtea teri. nr. Scricqi cite o locugiune:substintivali. 4. 3. v erbali. +.f putin p arru cuvinre din familia lexicali a cuvinrului gi'nd. emo[ie creolt mi-ai povestitin aceaseari de vari. C. acestei de Ion creangl. relevindcaracteristicile l rePere urm itoarele in vegi eseului.d"ti zdtoare. insugi ideeaorgani zdrii expoziqiei ri era comprom isi.. (6 pancte) indiferen t de natura lor' R.. (10puncte) scLreli rilspunsul pcnrru fiecare dintre ceringclc rnaijos. Rescrieqi utim" propozigiesubordonati in parteade propoz iqiecorespun. Alcituiqi propoziqiiin caresi existeun a tribut pronominalinsoqitde prepozigenitiv si un nume predicativexprimatprin verb la modul i"fil"iti". argumentarea doui elemente originalitatea operei literare (viziune asua de pra r emei.tt.. Concepeqi TESTUL 6 I Subiectul (30dePuncte) lui P basmulcult oaestea Harap-Alb de intr-un eseu doui-patry Pagini. Prezentaqi obiec tiveleciclurilor curricuiare?n' invigimintul primaL TESTUL5 Subiectul (30depuncte) I 1.: d. o . a regresll. a 3. ln numirul viitor al revistei. rafie/ rapiune. modalitiqi de caracterrzare).il . Caragiale.iEi . t ot si aibi alte valori morfologice decit celedin textul dat.. B. de pictu3. zSomot ' consecutivl.particularitigi stilistice).toareleceringereferitoarela texrul Subiectulal III-lea (30 de puncte) clasa. adiectivah aduetb.a simpL felul lor' propozigii(esubordonated in text gi precizaqi 2. In realizarea eseului.ceainrervengiilwi.aii. Z. Ori ce artist isi crea zd. Darorit i dificultitilor intervenite. Vroia sI continuiecolabo rarea impreunecri cigtigiiorul concursuluide urbanism. ielalii dintre personaje. 2. metodesi instrumentede evaluare. Prezentagi.veli aveain vede reurmitoarele repere: . Sctisoar ea 26 cite un sinonim Pentry sensuldin text al fieciruia dintre urmi1. scurt.I laI B.-----'' Nu-nri maipld. Iar re veneain discuqieproblema dezdpeirli capitalei' la toqi sinistiaqiiceiacevaintrep rinde guvernul pen2.voluptos. de indiferent de natura lor.subord.i"rqi valoareamorfologici Mi-a minteam.a patru caracteristici specieiliterare. F. 3.. dc l..literare. Alcituiqi doui enunquriin carecuvintelede. Mengionaqiiipuri de evaluare doul tiPuri d e itemi."unr. bazatextului literar. cuvinte: a sufla. avea vedere i' realizaria . Primul-ministru ".onati a cuvintelor subliniatedin urmitorul enunq: i. Menqionaqi to"t "l.i-"flfi ' rnire. pe .-. L. Relevaqi rolul exer citiuluiin formareacapacitlliide receprare mesaiuluiscris. ci opera literari O scrisoare pi erdwtd de I. llc lt caz.intr-un eseude doui-patru pagini. Conrrrrriii o *:^riin caresi existeo propoziqie.ul 4.frielenii nostrii" va apar eun articol despreregenerarea celulelor. pe caieinsi le simqimca-nvis pe to ate"' Mihai Emines cu.prezentarea pe rsonajelor(tipologie.precizare. Prcc izaqi valoareamorfologici a cu'iintelor subliniarein urmirorul enunr: .durere. tiormulagtcnunguricu urmitoarele paronime: anuar/ anual. Argumenmqi. corectind gregelile.. (14panct e) Scrieqirispunsul pentru fiecaredigtre urmi. (6 puncte) llc-scrieqi enunqurile mai jo s.

. gi in odaie/ Lurra ./ Cici perdele-nrr-oparte cind le dai.rar se peite . sara urmeazi lung-a .tld cu gene_ostenite suflu-n luminare.de mal los./ Doar ceasornicu l timpului cirare. "C.

bazaoperei literare. (10 puncte) de rispunsul pentru fiecaredintre cerinqele mai jos' .de prietenie". pe acestorcaracteristici. Evidengiagi. Si fi demn orideciteori imprejurareao impune ! 1.argumenrarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratem ei. 3.r"^r{ d"ruti in rindul opoziqiei.razdin caresi existeo propozigiesubor donati concesivi.qa gi-n argiqele de cupror. Analizagi 3. exerrrplificarca accs tor caracteristici lraza.t""tca l. doue f unctii sinractice adverbuluirelativ ale curn. Ideile carele-a s usginutin discurs. corectind gregelile. . C. ferindu-sede ahe neamuri qi de oamenii de la cim pie gi venind la inceputul birlogul lor ca fiara de codru .rp"r. B.te Subiectulal Il-lea (30 de puncte) puncte) A. diferite de ceadin text.Atdralinigte-i in jur de-mipare ci aud Cum se izbe sc de'geamuririz"l"de luni. de 1.de ztre . . " prin exemplepotrivite. relagiidint re ele.ci?agi v alorile morfologice ale cuvintelor subliniatein rextul dat.Babagul 1.prezentarea racteri zare). Scriegi ' 1. pe pcrsonajelor(tipologie. Formulagipropozilii cu urmitoarele cuvinte: devreme.cegia aibi diversefuncqii sintactice.atd.lfr I * preerzareapatrucaractcristici e alc sPcciei litcr. (14 urmitoare referitoarela textul Scriegirispunsul pentru fiecaredintre cerinqele m ai jos.precizarea patnr caracteristici speciei literare. Stabiliqi felul p rimelor dou. rlc nraiios. Alcituigi o f. numai/'nu mai. Alcituiqi doui enunquriin carelocugiunllefdrd grij i. propoziqiisubordonate. Con struiqi enunquriin carecuvintul a. 4' Relevaqi. prin enunturi potri"ite. . Mihail Sadoveanu. 3.Locuitorii ace$tia sub brad sunt nigtefipturi de mirare. 3. Daqi parru exemplede locuqiunisubsta ntivale.a incolgi.i. 2. ln realizareaeseului. respectivde mirare si aibi alti func$e sintactici decit ceadin texr si 4. Alcituigi doui propoziqii. de a . (6 puncte) Re-s9ri9ti enunguril ede mai jos. (10puncte) Scrieqi. 3. : 2.modalitigi de caracterif:::.ca vremea.exemplificarea modali tigi de capersonajelor(tipologie. indiferent de natura lor. fara grrii il bg"9ca gi lor rii. B. a seferi.. 2.vegi aveain vedereurmitoarele rePere: ale a . Mengionaqi cite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoar ele cuvinte: fdpturd.tre.Precizagifuncqiasintac tici a cuvintelor din enungulurmiror: Mi-e foarne! 4. exprimat prin pirgi de vorbire diferite.. Lini. modalitiqi de construcgie.. Subiectulal Il-lea (30de puncte) A. 2.una cu subiectnedeterminat.. Iuqi gi nestatornici apele.ArC )i lzt TESTUL 7 SubiectulI (30 de puncte) intr-un eseude doui-patru pagini. cealalticu sub iecr multiplu. rdbddtor. ci opera literafi"Apus de soaArgumentagi. . Alcitu\i doui enunquricu sensuridiferite ale verbului a izbi. doui valori morfologice ale cuvi ntului o.rispunsul pe ntru fiecaredintre cerinqele mai jos. particularitigi stilistice). relaqiidintre personaje. (14puncte) Scricqirispunsul Pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referito arela textul . Pre.particularitiqi stilistice). este ra de Barbu $tefinescu-Delavrancea o draml istorici. . de de . 1. Formulaqienunquricu urmito arele cuvinre: odaiA/ o d. Formulaqicite doui enunguricu sensuridiferite aleverbelor: a semdna.mai cu seami stau ei in fagasoareluic-o iniml ca se din el rupti: cel mai adesea desmiardi gi lucegt e de ckntec. 2.ribditori in suferinqica gi-n ierni cumplite. morfo-sintacticcuvintelesubli niatein text. 4. neamuri. plecindu-le dragostea be gia9i datinile lor de la lumii. ln curind vor disparemo nezilede cincizecide bani.ar8rlrncrltareadoui elemente originalitate operei a de a literare(viziuneaasup ra rcrnci. Lucian Blaga.i ritcrarc.

P rezentagi conceptulde curriculum. . Subiectulal IIIJea (30de puncte) 1' Prezentagi. . 3. Exemplificaqi ro lul jocului didacticin insugirea cititului la clasaI. scurt.capacitigii receptare pe de a mesajuluj scrisprin efort intelectualpropriu eleviloi.me. strategiididacticede formare a. al 2.

se concentreazi in jurul personajuluiPersida' eseului. dulce Rominie ?" (Mihai Eminescu)' C. ceea relece vtr progrcsulinainte pe drumul democraqiei.iel agiadintre curriculum 9i evaluare. r"r.^ 3. relaqiidintre personaje. Prezentagi finalitiqile inviqimintului primar.argumenraieatidului peba za caracteristiciloroperei.avind in vedereci acqiunea 'i . 3. 2."t. de modalitiqi a rtisricede consrrucqie. 2.intr-un eseude una-doui pagini. 3. Alcituili propoziqiiin careun Pronumede politeqe genitiv. cot. modalitigi de capersonajelor(tipologii. poezialarna/ Mezul iernei/ Pri mfuiara/ Malul Siretulwide Vasile Alecsandriestepastel. a .in caresi vi exprimaqiopinia referitoaopea cestei re la ritlul romanului Mara de Ioan Slavici.precizarea patru caracteristici specieilite rare. bazatextului liric ales. concordanqa ziinii Eia mijloacelorartistice. respectiv la dativ. in gi chematla pre .Moromete aveauneori obiceiul . corectind greqelile. Relevaqi rolul jocului didacticin dezvoltarea competengelor comunicare de ora li. Alcntuiqi o f. ci.os. (5 puncte) indiferent de natura lor. pe .. Irrs.re iropo zigii caresi conqin i forme afective de superlativ absolut.argum entarea Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A. (6 puncte) Itcscricqi cnunqurilc mai jos. a ale .ml C. . si insoqitde prepoziqie fie 3.raziin carecuvintul poate sd.i : pe 1.. Fusese Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1.usenu mai o segvengi filmului. Exemplificaqi doui etapelmomente didacdce formareadeprinderiide scriede r e corecti la clasaI. . iit. Alcetuiqi ptoporiqii cu doul forme diferite de plural alesubstantivelor arc. opiniei personale' .ettslm un nou conceptcaresenumesc dialogurile democratice. regentulunei propoziqii suborsubordo nate. Vlz. clemal .edengie agtepta antecameri' 3. TESTUL9 SubiectulI (30 de puncte) un Redactaqi eseu. . (10puncte) de risputtsul Pentru fiecaredi ntre cerinqele mai jos' . cu prc-gedinta prilcjul zilei de 8 Ma rtie. (14pancte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoa rela textul .ve qiaveain vedereurmitoarele repere: . la cazul si ntacticeale cuvintelor din urmitorul vers: . A coborit cu dificultate 2. scurt. 2. TESTUL S SubiectulI (30 de puncte) _ Argumentaqi. 1ia comunicirii patru tipuri de itemi.prezenrarea recterizare). fie 4.Ce-qidoresc 4.exemplificarea acesrorcaracrerisrici.semn de bitrinege sau poate nevoia de a se conainge 9e gi ce!9 rnai tntortocheate gindtri pot cdpita .ugi Clubului Fem inagi-a exprimat doringade a se reintilni. strategiididacticede insuqirea elementelorde construc. de irrclifcrcn t naturalor.de doui-trei pagini.veqiaveain vede reurmitoarele rePere: ln redactarea acestorapebaza operei * precizarea momenrelo r subiecruluigi exemplificarea literare.. AnalizaqisintacticAi morfologic cuvintelesubliniatein textul literar.literare: originalitateavidintre subiectulromanului g i titlu. Enumeraqi p. Proprii lui prieteni il renegi. Relevaqi. dc l.Precizagifuncqiile eu de. ln realizarea eseului.'Prezentaqi. Rescrieqi jos la staqia Reinvierea' 1 . enunprile de mai jos. donate. particularitiqi Jtilistice).argum entarea doui elemente originalitatea operei(viziune asupratemei. Scriegi t. 2. l.rrt.relevarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice. Scrieqiio. Subiectulal III-lea (30 de puncte) . a I l ze 3. corcctind grc9clilc. precizagifelulacestei B.

Scrieqi cite un antonim pentru urmitoarele cuvinte din text: uneori. .spate.Precizigivaloareamorfologici a cuvintelor: sau.de a se rerrage pe undevaprin gridinl satprin spatele caseigi de a vorbi singur.din textul dat' . 2.a ztorbi. undeaa..glas .poate. se. intortoc heat..tii 1." Marin Preda. Morome..

. e'::Scriegi de 1. particularitiqi stilisdce).l tr:l. cu cigiva ani inainteacelui de-al Doilea Rizboi Mondial. de . Ilustragi.] ln urmitorii ani gospodlria tilrdne:asci c ontinui si se ruineze. (10pancte) S. precizagifuncqia si nractici a acestora..at: frumoaso. Moromepii.-. tp Pqg ci timpul era foarte ribditor cu oamenii. '.[.mi nescu apartinegenului liric.si fie in cazul gen itiv si.clieqi rispunsul penrfu fiecaredintre cerintelede mai jos. Mengionagi cite un sinonim pen tru sensuldin text al fieciruia dintre urmitoarelecuvinte: adhnc. TESTUL 10 SubiectulI (30 de puncte) t. Formulagi propozigi i in care pronumele nehotF'ritfiecare. intr-un eseude doui-trei pagini. acestorcaracter istici.de negri incit seara/cind stau culcat cu capu-n poala . 3..precizarea patru caracteristici genului literar. (10puncte) rispun sul penrru fiecaredintre cerinqele mai jos. 2.:. / Pururi tinir.:rt:: . 2. respecriv. /gi-s ta/irniparc/ctr ochii tii.. Argumentaqi./lumina mea. Subiectul IIJea (30 de puncte) al A. (lc lltiu . 4.oo' J:ffiffi propozigiesubordonati circumsrangiah scop. modalitiqi artisticede consrr ucgie. . 3. 1." LucianBlaga. infigu rat tn manta-nti. Alcituigi o f. Analizagi m orfo-sintacticurmitoarele cuvinte din textul d. (14puncte) Scr. si diferite de ceadin text. 4. rdbdare.Precizagivaloarea morfologici a cuvinrelor'subliniate urm itorul enunq: din .. respectiv un adjectivpronominal de indrir e. 2.'ite piminrul c-o mared.rre virilgi nlun$igi pestegesuri. Izoorulnoppii 1.in tia dacd. Al cituigi enunguriin carecuvintul ckpizta aibi doui funcqiisintactice.Precizagi felul primei gi ultimei propoziqii subordonatedin text./acoperind l)c. B .-it rrrr. polisemiacuvintului insemnat. cd poeziaSarape deal de Mihai F.toarelecerinte referit oarela textul mai jos.. Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin text. a se ruina.()s. (14 puncte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmi.a acoperi.l0 l I Subiectul ll-lea (30de puncrc) al A. 2' Formulagicite un enungin care si existeun -pron umede intirire.Nu credeam sd-nvdt. Scr ieqi doui exemplede paronime. nr. a izbwmi. P recizagi felul predicatelordin textul literar. ln realizarea eseului. insogit de prepoziqie.iclirlispunsulPentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referit oarela textul . Alcituiqi enunguri cu o locuqiunesubstantivali9i cu o locutiune adverbiali.tainicrd cilrge .iic.chii-aga. lr 3.vor . o.vegiaveain vedereurmitoarele repere: a ale . adincii. imi. cazul dativ. l. B. viaqase scurgeaaicifdrd conflicte mari.Pestetrei ani izbucneacel d e-alDoilea Rizboi Mondial: dmpul nu mai ribdare'" 'vea Marinpreda. in careo propozigiesubiectivi si fie inrrodusi prin conjunc+ 4.ln cimpia Dunirii..lirurnoaso.Alcituigifrazd"in si existe o care . Moromere intri lntr-o lungi staredepresivi din caren-avea si fie scosdecit de marile zguduiri care te apropiau.. bazatexfului literar./ a Ochii mei nilgam visitori la steaua/ Singuritigii. tainic. . 4.pri n doui exemplepotrivite. 1..ro"pt r" p.razd.argumentarea doui elemente original itatea opereiliterare (viziunea asua de pra temei. 3.exemplificarea pe : prezentarea ipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice. 'r. muri vreodati.sunt izvorul/din caretainic curge. de ::Sr./Aga-s de negri ochii rii. con trageqiultima propozigiesubordonati in parreade propoziqiecorespunzdtoare. Menqionagi cite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoar elor cuvinte: coffia. ara.

Prezentagi. Cigi copiii lipses asrizi motivJqi ? c 3' Obseryi . 1. scurt. Mengionagi finalitiqile invigimintului primar. Exemplificag i aspectal creativitigiiin studiul limbii gi literarurii romine in un inviqimint ul primar. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1. 3.indiferent de natura lor.i remarci inflicirarea cu careprietenii nogtrii i9i exprimi opiniile _. specificulprocesuluiscrierii la clasaI. 2. pe 2.C. . agaci iicunogtea bioritmul vieqii.4u convieguitlaolald mult timp. despre muzrci. corectind gre. (6 puncte) Rescrieqi enungurilede mai jos.elile.

(la clasa.O.oetice. 2. $tirca ci sosegte stadion cel mai extraordinarfotbalist a crearun nea. fantastic!'.casci! era 3. tablou mire!. Concepeqi patru tipu ri de itemi. ipostazeloreului li ric gi a rolului mijloacelorrelevarea de a doui elemenre originalitatea opereili terare (viziunea asu. TESTUL 12 SubiectulI (30 de puncte) I Argumentali. C. (10pancte) t./eu cu lumina measporesca lumii taini .particularitiqi stilistice). 2. Prezentagi. respectiv cineva si aibi func$i sintactice diferite. intr-un eseude doui-parru pagini. ./ ci ci eu iubesc/. modalitlqi de car^cterizare).a imbogiqescgi eu intune catazare/ cu largi fiori de sfint miste r/ Si tot ce-i ne-ngeles/se schimbd-nne-ngelesuri mai mari/ sub ochii mei . corectindgregelilc. (6 puncte) Itescricqi cnunqurile mai jos./ dar eu. 3. un guri. Formuiaqio frizFrin careexpresia lini. douiddeza vantaje evaluare(lJalegere: probe orale sauprobe scrise)' Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. pe exempli ficariaacestorcaracrerisrici bazatextului literar. p. 1.argumenrarea pri temei.precizarea patru caracteristici specieiliterare. inrr-un eseude doui-patru pagini. (14 pancte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringereferito arela texml de mai jos. morfologici a cuvintelor subliniatein textul literar. TESTUL11 Subiectul (30depuncte) I Argumentaqi. AcesteJsint probleme un p. argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra te mei. Scrieqi era 4. Vor ditp"t" cauzele cdror consecin-qe suportim atdt de greu' grelede rezolvat.reppe tat du-tc vln o. (limite) aleunei metodetradilionale de pe 3. scurt.precizarea Patru caracteristici curentului literar./ a. lnqelegea Subiectulal III-lea (30 de puncte) jocului didacticin studiul limbii si lireraturii romine l. . modalitigi artisticede consrrucqie. Realizaqi proiect de lecqie alegere : etapeale prederii-invigirii unui sunet9i a literei corespunzi2.. ci opera literari Bahagul de Miha il Sadoveanu esteun roman al transhumanqei.tfect de bine ci fusese cobai de experienqi' 3.veti aveain ve dereurmitoarele repere: ." a in patru expresii/locuqiuni caresi exis teverb:ul lua' 3..nl C. ci tremuritoare/ miregte gi mai rare r aina nop[ii. .razele albe ei luna/ nu micsoreazi.vrala nepdtrunsului ascuns/in adi ncimi de intuneric.Precizagivaloarea 4. 133 2. un 1. a seschimba' rc: addncime.titor si fie regentul a doui ProPo"zi1ii subordonateaflatein raport de coordonare.i flori .prezentarea p ersonajelor(tipologii. modalitiqi artisricede conitrucqie .a micSora.exemplificarea acestorcaracteristici. .veqiaveain vedereurmitoarele repere: ln r ealizarea ale a .i ochi Si Ei buze qi morminte"' Lucian BIaga. de indifcrcntde naturalor. na strioesc Ea corora minunia rumii d.. Exemplificagi eficien ga la clasa I. cd poeziascrisoarea de Mihai ro mantici' Eminescuesteo creaqie eseului.Precizalival oareamorfologici a cuvintelor din urmitorul enunq: (Vasile Mezul iernei) Alecsan dri. Identificaqiun cimp semanticin textul literar da t.Preciza:1i doui instrumenrede evaluare.Lumina ahora/stgruml.e 1. pebaza operei literare. particularitiqi stilistice). (6 puncte) corect urmitoarele enunquri: Rescrieqi le a 1. Enumeiaqigase toare. a ale . Subiectulal III-lea: 30 de Puncte subiecrulgi tipul lecqiei)../gi-ntocmaic um cu. ln realizarea eseului. Precizaqifelul propoziqiilor subordonate din textul literar' B. Mai tacclio dati! 2. 2. Menjionagicdteun sinonim pentru sensulfieciruia dintre urmitoarele cuvins fhnt. Alceruid cite doui enunquriin care cuvint ele oricine. !. Bincinqcles. relagiidintre personaje.

3. Scrieqi rocdnos.Mcnlionaqi un sinonim cite penrru sensul text rtu?ilttJ"i^. curent ului romantic' caie aParqine esreun poem lirico-epico-dramatic Eminescu avia in vedereurmitoarele rePere: vegi eseului. 3. 2. da greu mai adormisem zisefataimpiratului Rog' . zrcesusptnancti indati invie gi Sterghndu-se ! .] Aqa cdvezi. Ilustragi. generozitate.a lccePta.desine ne acoperitifala de generozitatealui. o Doarme bu. . (6 pancte) Rescrieqi corect urmitoarele enunquri : 1. rdpede.aP^a 9i atunci Harap-Alb qi steiesarrgel" si seprinde pielea.. *. Precizaqi valorile. Formula. (14puncte) sr:ric1irilspu'rsulpcntru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferit oarela textul . rposrazelor . omonimia cuvintelor oii. .ci poeziaLuceafdrulde Mihai Argumenraqi.. de 1. chit.efiei ori c! cele smiiele de mir dulce.-$ide ce crezi'cd.argumenrare^ adoui elemente or iginalitate(viziunea cularitiqi stilistice).":: din Subiectulal Il-lea (30 de Puncte) A.. fli bdrbatd!" 4.urmi gi-mi spui mie ci nu mai am niciwn rost asta. Analizatiiintaitic 9i *otfoiogic cuvintele subliniate in textul literar' g.gi enungin caresd existeo propozigiesubordonati predicativi un .1il vie. de nu erameu' iar palo. Dar riu f ac.. r..rJl. omonimia urmatoarelot cvvinte"noZ.Zoe. Alcituigi enunquri cu u rmiroarele cuvinie: nici o datd/niciodatd.Frecizagif"l ul propoziqiilor subordonate ultimul enunqal textului B.eu r" 1". Este singur orc." llr. cu. torturi. de C. scriegifelul propozigiilor subordonatedin prim ul enunqal textului.ulin stipinire"' sirutindu-l cu drag 9i dindu-i lui Pouertea HaraP-AIb Ion Creangi.. 4. Formulaqienunguriin caresi evidenqiaqi td. ..e fi Eicri mai dcgrabi tu ar trebui s i dispari. i-mi spui ci noi sunremuhimii girani de lunre qi_citrebuie si dispirem. snoPi.DormJai tumuh sibine. parmcaracteristiciale.tean. Eu cont inuu si suslin creQrerea TVA la alcol.lurnc a toarclccuvinte:a dispdrea..prezent^rea temei' partiasuPra de .rr.prin exe mplepotrivite. subordonatipredicativi 9i o subo +.e.mocite un antonim pentru urmitoa rele cuvinte: credinpd. jos.. ci tu vii p. la un si."iii propoziqiiin carepr"onumele demonstrativacelasi aib i doui funcdin qii sintacticediferite de aceea text' literar' din +.. l ss TESTUL13 I Subiectul (30dePuncte) inrr-un eseude doui-patru pagini. la loc.tfl I Subiectul ll-lea (30de puncte) al A.i o subordonati circumstant riali cauzd. 3. caracter istici. (14puncte) la texul S".". Precizaqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatein text.. adverb gradul superlativ..ixemplificrri" ".] Ci tu vii de .ininvilmigagul acela. p. il incunjlri d. .naIa ocht.To"t.i. toarni "pi. ochii albastrii ai fetei ceanou veniti in clasanoasrri ne fascinau. (10puncte) S-cliegi rispunsul pentm fiecaredintre ceringele mai jos. ln realizarea literar/alegenului literar .t.apoi il stroPegte cu mh. cdi.. ln ceeace privescdeficiengeleintreprinderii noa stre.precizareaa pebaza opereiliterare.. o . af"i*iii o fr^ieincare si exisre propoziqie de ordonati circumstanqial i scop."rto. dinaintea. 2.{:.reMoro-. Ai.lrr"9"ri in care existe adjectiv respectiv.Ei.rnsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinq ereferitoare de mai jos.curentului .!)irri in clipa din urmi omul e dator si qini l a rostul lwi.1^rif^oimpiratului Ro 9. 3.Zoe. sil triicpti ' '. eului liric gi i rolului mijloacelorartistice.qiiarp. ripede pune capul lui Harap-Alb .morfologicealec uvintelor subliniarein urmitoarele enunquri: r A ie$it glonp dinincipere. a seprinde' .Harap-Alb.a tncunjura. arelua.estenecesar nou proun gram de redresare. Sc -rieqi doui paronime si formulagienunquri. Menqionaqi invdimdsag. . "t 2.n-ai tu ultimul prost din lume 1r. cite un sinonim Pentru sensu ldin text al urmitoarelor cuvinte: 1. 2. tirr. in glascu o admiralie. un si "t:xi"{{riif.. chh ci rosrul ism cittt ltic cc s-o alege ell [.rost. rlc nriri .nu eu? [.

Precizagifinalit igile inviqimdntului primar. Descriegi joc didactic eficientin lecgiilede limba gi lireratura romdni (la u n alegere clasa). . 3. Enumeragi tipuri de proiectaredidacdci.Subiectulal IIIJea: 30 de puncte 1. 2.

Preciz-aqi valoareamorfologici a cuvintelor subliniaredin urmitor ul enun-'q: "ln taina farmecelorsale/E-un nu . pentru fiecaredintre cerinqele Scrieqi'rispunsu l 1.Mara 1. B. sfii si recunosc ci o si aibe dificuliigi cu echipaadversi. (14ltuncte) Scrieli rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe referi toarela textul .einchiniMarainf aga icoanei. Acum cind vin suteleqi se adunl mii li pe locul cel larg din fagaministirii.-niserd.ti verbiali. morfologicda cuvintelorsubliniatedin urmitorul enunq:l-a 2. 3.T cite un enun! cu o locugiuneverbale.ela Sinte Marii timpul e frumos.. Acqionaufaciori complexi in aceaexcrocherie. Pr ecizaiif elul'propoziqiilor subordonatedin te xt' B.furnici ($i-rni-pariath . nd. a in ghepa.respectivcu o locu qiunead+..lipsd-e. (6 puncte) corect urmitoarele enunluri:Rescrieqi nuanqelor' 1. cu l ge TESTUL 16 SubiectulI (30 de Puncte) intr-un eseude doui-patru pagini.Precizali funcqiasintacticila c uvintelor subliniatein text' 4.e.ttot. Sedovedeainci odati dublicitar.'Precizagifelui Tu'rimii la toate rece". strategii de formare a capaciti. Prec izagi valoareamorfologicr a cuvintelor subliniatein rext. George in 1. in 2. Identi ficaqi. caredimineaga i esecticogurile pline !i searaseinroarce cu clc goale. slricuqiimamei! '" loanSlavici. (le ntiu.pari i.pr-oiecpie-prot eclie. r: 2. de mai jos mun.asupra particularitigistilistice). M. a lor 1."rrs decit cel din text pentru sintagmele:. care pe "poiigi totdcaunaii poarti cu dinsa. 3./ Cind eu/ Stausus'stausus caDumnezet. de a . 4.l Pe frunStausus:ati'tatac/ Casicigtig zl'-*lt"l"i"opac/ Pecaretrlrp: u. propoziqiilorsubliniaiedin verguli le. re privescde sus. rtum e. -'E.orecizarea patru caracteristici specieiliterare. 17. polisemiaverbelo a ridica. 3. .tiu ce run nu ttiu cum"(Mihai Emin escuj. scurr. trei omonime.rl jos. contrageqiprimele doui p ropozigii subordonate rexrin pirgile de propodin zigie corespunzdtoare. Mi bizuiescpe proprii mei ochi in distingerea 2. .qiil Uitt gr rt.lCasi triieqti. i*-"l.i. U0 Danctel de. 3. eseului. Scrieqi litere urmiroarelecifre: 14. (10pu ncte) 1.jiide comunicare.ci operaliterari Moromepiide Argumentaqi.ulmitoare:.s[agi''/ comoda-miviaqi!" omida sifurnica Ranetti. atit de"lt S.Dete-ndeam3. by1..llinc faccdar lumeacarevine la Maria Radnasi se? nchine. ia copilagii. .ope rei literare.mlij9t' .. ca lume a_si poati veni calede *pJrrrini clczilc. Concepegi doui tipuri de itemi. C. . 3.deietld. a art isticede construJqie subiectului. S"ri"fi mici". p9 caracteristici. modalireqi Subiectulal ll-lea (30 de Puncte) A. i"ii. Prezentaqi. aceea De s. scrief alte patru expresii/locuqiuni caresi existecuvintul inimd. lxemplific"ri" modalidqi de capersonajelor(tipologii.ipsd. ornli gi pe scrisi.. racterfl re).lB. C.veti aveain vedereurmitoarele repere: ln rcalizarea ale a .os. (14puncte) perrt* fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela texrul 3.tde micd!/ Te vid cum c. Marei ?i ride inigi rrracincl p. (6 puncte) Rescriegi corect urmitoarele enunguri : de cunogtinqe elevilorlasi impresiadesinteresului pentru lecturi. prin patru enunquriadecvate. 2. 4.argumenrarea doui element e originalitatea opereiliterare(viziune. Scriegi cite patru expresiicu fiecaredinire cuvinteleurmiroare: car te. Gisiqi in text parr u cuvinte gi ilustragiprin exempleomonimia acestora..ti" qi"irp"*. text..i le zice: u lnchinaqi-vegi voi. Foimulli enunquricu paronimeleurmitoare .t. Indicaqivaloa rea fosr inminat premiul prea mult a$tepta.. Mlrin Predaesteroman.teprive scde sus". cu praporelein vint. Ilustragi. Nu pot penrru ca si spun ce m-a im presionatmai muh Subiectulal IIIJea 1. de te cheamd.l. (Mihai Emine scu) . livelYl 2.. prezentarea ". ii dn pu qininainte . cu crucile?mpodob ire flori gi cdntind pril-i " cu pi litanii.c. Tipuri de proiectare.ill Subiectul ll-lea al A. ielaqiidintr e personaje.seceriqul Marei.

rl. Prezentaqi.eagre romantlc. bazaoperei literaie. . atunci . asupra remei. 2. terrzare)..aolnic.. Formutralicitc o propozilie in careun subiectsi fie exprimat prin interjccqia o.. vl 41 4.re. 2' l'lxcrnplificaqi eficienqa metodei exerci giului studiul limbii gi literaturii roin rninc. 4. (14 puncte) Scrjgd rispunsul Pentru fiecaredintre urmiroarele ceringe referitoarela textul . De n--aqi fost voi oare. Ar fi putut si spuie ce race-oguri muti ?. Indicagi valorile morfologice ale cuvintului de in rexrul dar.. si buza ce siruti. Construiqi doui frazeincare adverbul relat iv cum sdintroduci propoziqii subordonate diferite.ed. cu numeroase elemente simboliste. ci opera literari Ion de Livi u Rebreanuesteun roman.l i" realizareaeseului.inrr-un eseu. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) pe consolidirii qi sistematizirii in procesulformi1.veti aveain vedereurmitoarele repere: * preciza.grgzentareapersbnajelor(lip ologii. { . cd poezia de Noaptea d. Jmpirecheri ciudatede slove.exemplificarea acestorcaracteristic pe 6azar. de mar tos. elementede"originalitate a operei literare (viziune -iJt".precizareea patru caracteristiciale specieiliterare. 3. Abea am putut rosd catevacuvinte. pei2. Subiectulal IIJea (30 de puncte) A. Alciruiqi propozigii cu u rmitoar ele clwinte:fr audd.r. i.... Enumera{i gasedintre etapelepredirii-invigirii unui sunet gi a literei corespunzltoare. doui-patru pagini. moliun e. . cuvinre! Ce farmec se degteaptici nd vi rosre$re gula.) .. a 2. relaqiiintre personaje. . (10pnncte) Scri eqirispunsul pentru fiecare dintre ceringelede mai jos.PiL Precizaqi rea un copil docil. Fuseseriinoite marcajele drumul rutie r.i . . Men$ona1imetode Ei instrument ede evaluare. l."-irrt" fi Sar fi-mbricar pe lume 9i dragostea ura ? gi Ce-ar fi ficur un-sufler cu ror ce-a duni_ntr_insul. 3' Mcngionaqi obiectiveleciclur ilor curriculareale inviqimintului primar. deferent-difcrend. intr-un eseude doui-patru pagini. valoareamorfologici a c uvintelor subliniatedin urmitorul enunq:.rtirii. $i oare braqulvolnic.t0 l Subiectul III-lea (30de puncte) al t' l)rcz'cnta{i forrnarca cap.chii. dar nu se comporta intotdeauna docil . l n realizarea eseului. luminogii.veqi aveain vedere urmitoarele r epere: .relevarea ipostazeloi eurui riric 9.r-.o. ..ce au cu ding iiplinsul $i o.exemplificarea ..rluiiii.Precizagifelul propoziqiilbr subordonatedin text.. Planul grupirii din opoziqiea fost desjucat. 3. Formulaqienunquricu u rmitoarele paronime: airtuos-airtuoz.r"r.fiind complectuluiti de frumuseqea saj ului.TESTUL 18 I Subiectul (30depuncte) ''Arg.a rosti.rrta1i. in afa 3. Dimitrie Anghel . Imn 1' Menlionagi cite un sinonim pentnr sensuldin text al fieciruia dinrre ur mitoarelecuvinte: ciudat.acitiqiide receptare mesajului a scrisprin efortul in' tclcctual propriu al elevilor. C* (6pancte) Re scrieqi corect urmitoarele enun[uri: pe 1..ri argumentareaa doui. TESTUL17 Subiectul (30depuncre) I Argumentaqi.r. respectivun atribut si fie exprirnatprin pronumeledinsii.ecemurie de Alexandru Macedonskiestec.. .particularitigi stilistice).a patru caracterisrici a ale curenrului simbofisrj . in signifiant. scurt. B. m uscutos."r. sload. strategi a rii capacitiqiide receptare mesajuluiscris. tol. .modaliUqi de carac{. 3. cum s-a anunqat toa te mijloacelede informare massmedia. .J. pe acestorcarac teristicl.

Subiectulal Il-lea (30 de puncte) referitoarela textul Scrieqi'rispunsulpentru fiecaredintre urmltoarele ceringe d e mai ios. B. rposrazelor . am hoteiit amhnioi ca si trecemprin Clermont. TESTUL19 I Subiectul (30depuncte) de Argumenrali.. cudin decit acelea textaleurmitoarelor ptdpoi4ii cu altesensuri For mulagi 4. 4. Precizajivaloarea textului.urma. (10puncte) de raspunsulpentru fiecaredintre ceringele mai ios. (14puncte) referitoarela textul Scricqirispunsul pentnr fiecaredintre urmitoa rele ceringe clc rnaijos. Scrieq i cAtedoui antonimepentnr urmitoarele cuvinte: irnportant.cici il inviqasemEipe Matti a-si citeasci lungi pentrupicioarelecarestribat maiinrhipuia eaaltdddtd cI dista nieleerau-mai dicit pentru degetulcaretrece de la un pasla altul.. i a rolului mijloacelor artistice." Ca s.nl a de a .nd Daci te-agvedea Nu pui mina si te sting. Formulaqidoui propoziqii in careconjuncqia donatediferite de celedin text. 2. in morfologici-acuvintelorsubliniate text' 2. din felul propozigiiloriubordonate grim. o operi lirici de inspiraqie eseului. 1.cdre.r.prezenrarea de a .l.cumpdni.. ci poezia Reaed. Explicaqi'relagia patru tipuri de itemi. drumului pe Mattia gi cu mine ne sfltuisem indelunga:supra .Pds. Studiind vei ajunge savant. 1. 3. Continuu si cred ci acestarticol e de nednlocuit.ixemplificat"" acestotcaracteristici.Singur lume Pe cite doui sinonime pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmd.Ioialitate. (14 toarelecuvinte:a sfdtui." morfologici a cuvintelor subliniatein text.a-gitncbipui. Formula qienunquricu doul adjectivecarenu pot aveagrad de comPara{ie' funcqiasintactici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele enunquri: 3. 2... Dupi ce am cum pinit to $osea bine. Prezentaqi in dintre curriculum 9i ev aluare inviqimnntul primar' 2. 3. PreCizaqi miri i. felul propozi giilor subordonatedin textul literar. 3. .De treci codrii d'earamd.mild. Ori ce om igi poate aduceaportul la int reqinerea de a 2.lrr"int. Exemp lificaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A. eului liric . lot Subiectulal III-lea (30 de Puncte) specificulprocesuluiscrierii in clasaI.precizareaa patru caracteristicialegenului literar .edepartevezi albind/ $-auzi mindra gld suirea pidurii de argint". (Mihai Eminescu) C. harta. Dar triiesc ca plopu-n vale. (10puncte) cuvinte:dojand. N-ag aveasupdriri muhe. I s-a comunicatnorei mele rezultarul la egzamenul atestare pos tului. modalitlqi arrisricede conJtrucgie. Menqionaqi puncte) A.1 Indicali' 3. din .d. Precizaqi $i deodati se auzi tosct. vinte: mine.veqiavla in vedereurmitoa rele repere: ln realizare-a . (6 puncte) : Rescrieqi corect urm itoarele enunguri curiqenieioragului. urmito arele neologice 1. particularitiqi stilistice). .ergumenrarea doui elemente originalitatea opereiliterare (viziunea asuparticularitiqi stilis tice). Identificaqipatru omonime in textul literar . i B.ere Mihai Emifolc lorici. Contragegipropozigia subliniatl din urmit orul enunl: .d Doindpopulard 1.giacum nu-9i careurma si apucim .De-agtrdi ca bradu-n munte. rnodalitlqi artisticede construcqie.. ncscuitt. Inimi cz venin mult. d. sintacticia cuvintelorsubliniate urmitorul enunq: funcqia 2.Precizagirrrio. de plecare. pri temei. Scrilgicite doui sinonime Pentru necitz." 1 HectorMa lot. Precizaqi dacd sd introduci doui subor4 . frazi a. pe a lumii bolti luneci".intr-un eseude una-doui pagini. $i sunt plin de supirare.nrgumentarca doui clemente originalitatc opcrci litcrare(viziuncaasupra tcmci. arzh . lli mai pun un braqde paie arzi mai cu vipaie.(Mihai Eminescu) tu. sthpena . pebazt textului literar.L uni. Scrieqi 1.

Al zecelea va plecain excursie. 't' '4. Scrieqi doui omonime. (6 puncte) Rescrie qi corect urmitoarele enunguri : 1. scrieqiparru expresii/locuqiuni ' i 2. lnmultrm pe clncl ctt nouil. -odalireqi o lon de Liviu Rebreanu . scurt. ? r-. .Subiectulal IIIJea (30de puncte) {r 1. 4. FormuJaqi enunguricu alte valori moifologice ale cuvinrul: ui cht. O qinewna. Fumurii ochelariii dedeauactorului un aer misterios. (14puncte) Scriegi rispunsul pentnr fiecar edintre urmiroareleceringe referitoare texrul la . D. foaie lad. formate cu ajutorul subsrantivului foc. (10 puncte) r' Scriegi rispun sul penrru fiecaredinrre cerintelede mai jos. 2. Menqionaqi patru tipuri de evaluare.ve ti aveain vedereurmitoarele repere: .. h. C. dar i-ar disp laces-o recunoasci. ". trei. . r.rieli citc doul cxpresii/loc.ib:und.e ' . in caresi prezenrari terizarea un ui personalprincipal dinir-o operi epic^i. identificatein textul literar. Cht voi fi eu nu te las Cine mi te-a dat in dar Si-mi tot cint dorul amar? Cine mi t e-a juruit Ca si fiu tot amdrir? Foicici. " 1. f.Precizagi funcgiasintactici gi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele propozigii: 'f' e. aspecte pe metodologiceale dezvoltirii comperenqelor el .Doini. perspectiva din dezvoltirii capacitigii de receptare mesajuluiscris.t'3. 2.. (6 puncte) Res cricqi corect urmitoarele enunquri : l. !.u. i Eu te cinr in oriceloc .construcqiapersonajelor. Dis de dimineaqi s-a prezenratla bazinul de innot. diferite de aceea textul literar.Scriegi eseu. 3..relevarea doui elemente originaligat g gperejliterare(viziunea-asupra a de a remei... de fuseseriunanim recunos *.exemplificarea modalitiqilor de carecterizare. 3. pe tipologiei personajuluisi relevarea . Valoareadescoperirilorarheologice li Sucidava w cuti de citre toari lumea gtiinqifici. r f. c. Adiugim lui Sase. Despici firul in patrw.stabi'lirea relagiilorcu alte p ersonaje.trr[3. $i in cimp cit 9i acas'. g. Rescrieqi propoziqiilesubordonare preci zaqi gi felul lor. Murguleq. Erau tot unul Siunul. a. 2. Scrieqi patru adjectivecarenu p ot aveagradede comparagie. Bahagul de Mihail Sadoveanu c Moromegii de Marin Preda Ln realizarlea eseului. ci nt cu foc..acpatruzeci. doini. Scapiri"din piatri-n piarri. i. a 2. Prezentagi. l.. Avea decit o slibiciune.precizareacelor doui modalitif de caracrer izare pirsonajului: cara*erizaa re directi gi caracterizareindirecti pi forme al e acesiora.d .lrr sccoluldouizeci s-aurealizat'cele exr raordinare mai descoperirigtiinqifice. .Pe scurt. tehnici ale muncii cu cartea. Indicagifuncgiasintac tici a cuvinrelor subliniatedin text. Mai trece-mi Olru-odati. flciruiqi doul propoziqii cu sensuridifJrite a le cuvintulur repede. Scapi-mi capul de la moarre. gi ca a semnificaqiei acestuia.a aI l.coami rotate $i cu coadainnodatd. B. din . Sc.qiuni formatc cu rjutorul cuvintelor: foc.rept. 4.particular itngi[!stilului). de maijos. Y alor eazl"cdtp atru. . Subiectul al ll-lea (30 de puncte) A. Pr_ezentagi exerciqiului formarea capacitigiide receptare mesajuluiscris. Ci gi-oi facegrajd de piatrd. Alcltuiji enunquricu expresiilescrisela prrr. 3. Ilustragi. 1. TESTUL20 Subiectul (30depuncte) I un de carac.de doui-patru pagini. . d. Seintinde o foaie supqiredin aloatul fraged. bazatextului litera r ales. . Cu inci doi se f.n' C." Doindpopukrd I 45 ' Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1. rolul in a 3.

2. . Concepeqi 1. TI I .eir mentarede comunicareorali si scrisi. doui tipuri de iternl ill 11.i instrumentede ev aluare.i . Menqionaqi metode.

in caresi caracterizaqi personajsecund ardintr-o operi epici. pa citigii de receptare mesajuluiscris. (10puncte) de rispunsul pentnr fiecaredintre cerinqele mai jos. particularitdqi mei. rea directi gi caracterizarea identificate.*l lqt TESTUI.stabilireatipologiei personajului. Identificagicel puqin doui omonime in textul literar.. lnrealizarea eseului. Scriegi 1.pe baza texrului limodalitiqilor de caracterizare .precizareacelor doui modalitigi de caracterizarea personajului ca racterizaindirecti. C. tede relevarea doui elemente originalitatea opereilit erare(viziuneaasuPra a sdlistice).evidenfereatrisiturilor gi a s emnificagiei personajului.evidengierea . din 3. Releva gi gi Iiteraturii romine in ciclul curricular . pentru ca si poqista cu la Moara cu noroc. dar . le spun la biieqi sa lupte pentru medaliaolimpici. precizind felul lor.in zadarte pui bine cu st ipanirea. (6 puncte) : Rescrieqi corect urmitoarele enunquri 1 . ti'isitu rilor gi a semnificagiei . 2. . aici 9i nu mi supiri nimic. trebuiesd fii Sitw orn. patru tipuri de atribut.i relevarea personajului. Construiqidoul enunguriin carea fi sd aibivalori m orfologicediferite de cea din textul literar dat la puncrul /. Rescrieqi ultimele t rei propozigii subordonate textul literar dat. Exemplificagi. care stdpanea de te ingelegi arenda. Moara cu noroc 1. dar imi fac eu insumi ginduri re .de doui-patru pagini. rccti gi caracterizarea identificatepe baza textul ui limodalitigilor de caracterizare.ul. B. Ideiaunei cxpediliila Polul nord a fost acccptatd cur sului de informatici' 3. prin sintagmepotrivite. personajelor. mei.Achizigiifundamentale"..in caresi caracterizagi personaj un de drami. Notaqi pa tnr expresiicu verbul a seface. nu putea si steienimeni firi voia luiLicd'z afari de drumurile . ln calitateacareo am. la Moara cu noroc.stabilireatipologiei personajuluigi a relagiilorcu alte personaje.Astizi stau fno.. TESTUL22 I Subiectul (30depuncte) un un Redactagi eseu. Exemplifica{ doui tipuri de exercigiu. Ei tn zad'ar arendagiSi af.cici nu pot si-qi vie mereutoate de-a ga ta. (14 puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferito arela textul dc maijos.Aici. doui-patru pagini. ' . mai trebuie si te faci gl om al lui Lici". a 3. 2.veqiaveain vedereu rmitoarele repere: dia doui modalitigi de caracterizare personajului:caracteriza rea . diferite. construcgi a Subiectulal ll-lea (30 de puncte) A. Scrieqi formele pronumelui de monstrativde identitate. limbii c aeficientein formareagi dezvoltarea 2. relaqiilorcu alte p ersonaje. Menlionaqidoui tipuri de proiectaredid actici. 4. de.relevarea doui elemente originalitatea opereiliterare(viziuneaasupratede a particularitiqi stilistice). Subiectulal ll-lea (30 de puncte) puncte) A. (14 referitoarela textul rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringe Scriegi de mai jos.introduseprin con juncAia 3.ard stipinire mai ira gi dinsul.Eu nu qi-amvorbit niciodati desprelucruri de aceste. 21 SubiectulI (30 de puncte) unanim. . Consrruigidoul propozigiisubordonate 4.excmplificarea terar. qisi te gindegti la viagi. . .veqiaveain vedereurmitoa rele rePere: . Ioan Slavici. ciprl dintr-o comedie/dintr-o ' ln rcalizarea eseului. intr-un consens 2.Precizagivalorile mor fologice ale cuvintelor subliniatein textul literar. la alegere.prccizareaa indirecti .cici. Colegii sorei mele au optat pentru alegerea prinun Itcc{acmji eseu. personajelor.exemplificarea terar. construcqia Subiectulal IIIJea (30 de puncte) obiectivelor cadru ale studiului principiul continuitiqiiin realizarea 1.

rile poimine.precizdndfelul lor' . Identifica$ adverbele textul literar dat. gindurl nu-mi lasi tigna si mI bucur de ziua de astizi. $i cit vom sta aici. dar o voi pier de temeleiunt degarte.le desprezhn de mine. Moara ca noroc din 1. mindu-mi de ceade Ioan Slavici. $i poate ci gindugi aceste poateci ziua de mine aresi fie tot buni. nu mai scapde nevoia a ceasta".

F'ormulaqi doui enunquriin careverbul a rdmkne si fie predicariv. a nutri. O dati ce s-aoferit s5.i^.caracterizali personajseun un cun dar dintr-o operl literari aparqinindgenului dramatic (comedie).'sl rieqiin litereurmiroarelenumerale . seterne..iif* qi invariabiledouiadp". 3. lqg tcasupra a dc a . un om "rr"-ii. Contiageqio propoziqiesubordonati e. 4.atenlte.ri. construclia Subiectulal Illea (30 de Puncte) h.prin exempleadecvate.:i. ziqie corespunzilto ar atributivedin ultimele doui enunquriale ti.felul at.ceput i .e. (6 puncte) Rcscrieqi corect urmitoarele enunguri: 1. cardinale: Z.he iar. (10 ouncte\ de pentru fiecaredintre cerinqe le mai jos' Scriegi'rispunsul a excite dofi sinonimepentru urmitoarele cuvinte:a ntipattc. 11069' 14.. carenu gi-!explica. pentru. diferite de cea din text. 3. din 4.edenqia la unei mari personali tlqipolirice. (10puncte) Scricqirispunsul pentru fiecar edintre cerinqele mai jos.Fefi *aveaacesr cu Otilia. di+. Notagipredicatele textulliterar dat. Scriegi formele pronumelui de intirire. Enigrna Otiliei Subiectulal III-lea (30 de puncte) 1.ci .. Mengionagi caracteristicile lor din 1. fascalopol nu-i eraantipati c. cu umilinqi aceasti Cort". scurt.il::d:ui adjective TESTUL23 Subiectul (30depuncte) I Redactagi eseu.rclcvarea doui clcmcntc originalitate operciliterarc(viziu nea stilistice)' particularitigi personajelor.precizind felul lor.qiiitp"rirtl p. In realizarea e seului. 2. metode eficientede insugirea elementelorde construc{ia pe co municirii.ii p. 9i de vecheintimitateii dideau dreptul tlt:loricit de inde pirtate. Noul alessuccede pre. jocului didacticin invigiminrul p rimar. in 3.i. Relevaqi.l taatit interesPtTtIy i*Jti"-i. situajie. un D'" la ir . 3. opttpt. o iate-d.p.Maicurios eracL ceilalqi erau sc andaliin virsta..respecriv copulativ.. Ci care-ilipsise.-r#. Excaladarea Everestuluia fost ceamai totald bucurie pe care am trdit-o din plin. B. Explicaqiconceptulde curriculum..ar l I I 2. denie.i 3.16.^ r. tibnd (in text tignd). Scricgi cite doui antonimepentru urmitoarele cuvinte din textul litetar: a supdra.a-o. alte doui valor i rnorfologice ale cuvAntului aoi.ntru fiecaredintre urmitoarele ceringereferit oarela textul de mai jos. organizeze excursian un pretext nu-l in dreptlqeasi nici se eschiveze. 1.1j*-.a de-a dreptul incintat. 2. Formulaqipropoziqiiin careun numeralcardinal qiunul ordinal au funcqia sintactici de subiect..i Aurica nutreauin priviri invi dia"' George Cilinescu.d"lo"r.-.. Prccizaqi func$asintacticia cuvintelorsubliniate texr.precizareacelor doui modalitili d e caracterizarea personajuluiz caracterizarea directi gi caracterizarea indirect . a pierd.ibutivi din t ext in Parteade propo2. Scriegi plica.bine.."r."p. viditele lui atenqii ghiiise in Otilia o prietena de virsta lui. 2. de l. ltcscrieqi ultim elepatru propoziqiisecundare textul dat.Aglae'. a B..recizind.gi specula iigi. llustraqi.. Rescrieqi pr"-p-iqii subordon ate textului.veli aveain vedereurmitoar'elerepere: .5018.in nu pAteaciudat. mei. feriti de ceadin text. nor-. (14puncte) -s. C.de doul-patru pagini.rlaqi un enunqcorespunzitoralteivalori morfologicea cuvi ntului el.Ottha dar )urr""purririle ei.tece ani ar.in care sd. legiturile lui de rupe senriment.

pe scurt. -. 3.i.c vidcnliereatrisiturilor si a semnificaqiei personajului. jectivecarenu pot aveagradede comPara[le' ! un i. . strategiide formare a comPetenlelor comunicare li 9 i scrisi.". modalitiqilor de caracterizare . Mog briciun aducedaruri la copiii cu minqi' 2.op'oriqii . Prieteniii unei colegede-a mel e obignuiau sd. Si-mi scri daci vei venii la concert.exemplificarea identificate.pebazatextului l iterar.Prezentagi.'Formulaqi C. (6 puncte) corect urmitoarele en unqu.ri: Rescrieqi 1. si existe a tribut verbal9i unul adverbial' 4. Muzeul Mirii Negre. .viziteze Subiectulal III-lea (30 de puncte) orade l. p..stabilireatipologiei personajuluisi a relagiilorcu alrepersonaje.

.I)rez..entali obicctivele ciclurilor cu rriculare invitimintului primar. . . Nu fii dublici tar celemai desd2.urea spknzurag ilorde Liviu Rebreanuesreun roman de inalizxpsihologic. ale I B. vinte: insolent/indolent. a ale . partiiulariteqi stilisiice). Aceea eraa treia dintre biju teriile celemai valoroase medalii olimpice mai adiugim una.argumentarea doui elementede originalitatea operei literare (viziune asua pra_temei. scurt. C. doui dezavantaje unei metodetradilionalede evaluape re (l a alegere. 3. oc mal . . Scrie gi cite doul sinonimepentru urmitoarele cuvinte: intens. .rJ.p. inrr-un eseude doui-patrupagini. Transcrieti.!o l 2. din sticli.proiecpie. (10puncte) de rlspunsul pentru fiecaredintre cerinqele rnai jos." a Mircea Cirrirescu. Formulaqicite un enunq careverbul a devenisi fie regentulunei propozigii conces iv' circumstanqial a respectiv unui complement predicative. modalitiqi de caracte rizare). Alcituiqi cite un enunq pen sie/pensiwne.te. Relevaqi. eroare/oroare.os.precizarea patru caracteristici specieilit erare.Prezenlagi.i rnodalitigi stinrulurc crcar. Precizagi felul propoziqiilor subordonatedin textul dat. Menqionaqi 1. La celegase in 3. M-am imprietenit cu doi dintre ei. din 2. .. c. 4 . "filmatd din elicopter iarna apare/intr-un prim-plan atit de inr ens/ ci i se vid broboanele sudoare de scurgindu-se/lent intre lujerii iegiqi br azde/prive. 3.pr ezenrarea personajelor(tipologii. 2.1. turismului.e proiecgie ridicinilor si mai vedem. venit iarna/copii zice el si luim ascJnsorul/saupe scararulantaii a coborim/ pini in magazinele. lixernplificaqi dou. Scrieqi fiec iruia dintre urmitoarele cupotrivit pentru sensul 1. o din 9*. Administragialocali trebuie si-gi aduci aporfil la dezvo ltarea 51 'TNSTUL24 SubiectulI (30 de puncte) Argumcntaqi.lemanrului pri mar.cxemplificarea acestorcaracteristici.lul.din texr. . pe a volti capicitareaelevilor din inviqiminml primar de receptare mesajuluiscris' al e 2. b.v eqiaveain vedereurmitoareie . doui adjective calificative (propriu-zise)carenu por aye a gradede comparaqie. modalitr$ artisticede consirucqie.Ydztse cu proprii ochi cum se creazl. (6 puncte) : corect urmitoarele enunquri Rescrieqi in situalia de fati ! 1. frumuseqile virgite. Idendficaqigi scriegi propoziqiileincidented in textul literar. freaci parbrizul aburit/ a l cerului. subordonate 4. Formulaqidoui enunguriin carecuvintul lent sd" aibi alte doui functii sinract ice." " "rf. d. diferite de aceea text. din muzeu. (14 puncte) Scrieqi rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqe referitoarela textul . rela$i dintre personaje. dintre probeleoralegi probelescrise)' finalitlqile inv.cxplicarea tidului opereiliterare.tehnici alemuncii cu cartea. 3. Georgica a VI-a Subiectulal III-lea (30de puncte) prin careseformeazi.subtera nede aparate/electrocairice gi in sala/d. ln sali erau dou dzeci parlamentari..alvrfi.i sedez1.a"a qiranul . scurr. Al optulea mi sepirea mai interesant. Muncea cit doi. pini ies stelele/a venir in iarna spune qiranul./ jurul gil. ln rcalizarea eseului.r. zidin pczile cilitoare se-ntorc/in escadrile tirile id"/ p. e timpul/ si legim r otigeleplugului irfoi de hirtie/ cu elegii de.propergiu. Subiectulal Il-lea (30 de puncte) A. e.-pe bazaopereiliterare. caoperaliterari pdd.Precizaq ifuncgiasintactici a numeralelordin enunturile urmitoare: de a. .releoa/re'uela. f.ivirllii dc rr elevilorpri n studiul linrbiiyi litcraturiiromine.

.."de minteanul sub anrnat umeri. .1.in caresi existeo propoziqiesubordon ati condiqionaligi una atributivi.ol.i in excursie.spre un er ou^sorar. (6 puncte) corect urmitoarelor enunguri: R escriegi vintului. 2. iiiir"r..-rtiru. pe caracteristici. Domnia sa nu a adusnici un argument.". Formulaqi un enungin cari cuvintul aSasd aibe aldt valoare morfologici decit ceadin rcxr felul propoz igiilor subordonatedin textul literar' 4. a teirei.i.. daci nu intirziam. 2..r elevarea ipostazeroreurui riric . braqe cu lungiin rninecile'iei. citc un sinonim pentru scnsuldin tcxt al fieciruia dintre u rmi. simgitsi ea cum adieo boar e a plicuti de vinr.. liei d e G._". mari si am ingepenit. Ni.. Definigi conceptulde curriculum. ci operaliterari Enigma OtiArgumentaqi. 37 Subiectulal IIIlea (30de puncte) l ' Prcz'entagi aspecte metodologice formirii capacirnqii citire/lecturi ale de in clasaI.marcd.rrrrrlrri. fii ii.. Relevaqi in tipurile de evaluare invigimintul primar' 3.rrr. ( )arc va si zici..riri. modalitiqi artisticede construcgie subiectului.ixemplifi""t6" ". rearizare cine":.precizarea patru caracteristici specieiliterare.. 3.a patru caracteristici a .1il' "1.^ lt^tl:lt cle mal los. Codriii incepuseri si fremetela adierea unor documenteineg rite de vechime' 2.argu menrarea doui elementede originalitate a operei literare (viziune.parcicu laritigistilistice). (10 puncte) de iispunsul pe ntru fiecaredintre cerinqele mai jos. (6 puncte) Itcscrielicorccrurmitoarelcenunturi: l. respectiv.A f ost cevaagade.*"i". baza'operei .l" reDere: ..t*. Regizorul dinmine rimisese bu imic'it. y1og1a{igpentruintrarea personaj unui extraordinrrlnir-un feeric ivirea -li?. Mengionaqi metode si instrumen tede evaluare. b^i^ t"*r. (14puncte) tuspunsulPentru fiecaredintre urmiroarele cerinqereferitoarela tex tul .rlui *iir. Scrieqi enunguricu urmitoarele omonimei ca P.?igea. 3.Precizeli valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein text. cupirul iIGGJ me."ttor modalitiqi de ca(tipol ogii. ci poeziile plumb qi Lacustrd de Georg_e Bacoviaapargin.. Menqionaqi Subiectulal ll-lea (30 de puncte) : A.i.vegiaveain vedereul_ero"r.feclo.. arn ciscat ochii ci TESTUL15 I Subiectul (30depuncte) intr-un eseude doui-patru pagini. 1.-. Lnrealizareaeseului. 3. . C.. ' 4. personajelor .prezentarea racterizare)1 a . Exemplificaqio modalitatede stimularea creativitiqii elevilor in studiul limb ii si literaturii romine. Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 1.colg. Scrieqi B. inrr-un eseude doui-patru pagini. . relaqiidintre personaje. 2. 1.defecdvde numlrul plural.. o.e. .tli-*-b .n"iru iilm ca tinirului. ln lucrare o6t"*"t" inserarea 3.tor. i.neagteptat. Cilinescu esteun roman obiectiv.ronlan. Menqionaqi toarelecuvinte: mlddios.vegiaveain vedereurmit oarele repere: ale . noi u1 9i *ridior. aiurare.precizare.i . 3.aninat.ioa"s iil.argument^rea doui elementede"originalitate a a operei literare (viziune asupra remei. . Alciruiti o frazt.pii din clasa iutii in vaqidecii punctul gi semnulintrebdrii. Ilineingclcs. 2. .exemplificarea acesrorcara*erisric p.. TESTUL 14 SubiectulI (30 de puncte) Argumentaqi.Lbofir.i.Miilocul pe . Formulagicite o propoziqiecu un subsmntivdef ectivde numirul singular9i.asupra particu laritiqistilistice)..le curg6'nou.$l ( ). In realizarea eseului. cumpdnit. relagia dintre curriculum gi evaluare. Construiqi do ui enunquriin carepronumele relativ care (crt gi fird prepozigie)si aibi funcjii sintacticediferite. Aldtuiii 2. a literare .rr..

i"-gi fr-. ^iu. eapr'un e. lui r"*" uoiii..ou.. sublinia gi mai mwltsra rura d)sdoi.sub.-o ^.. uita_ [?:tT[il1it[il:f tam.-i"i...rseqe.rsitlu-p"ir.. hncins"cu chirnir"ii":.i. qinte strilucite.ep s inc "..qire..t :. Vasile Voiculesct. . basm . Misiune de incredere .

lrs RASPUNSURI REZOLVARI SI 'n 1l l ,i TESTUL1 I Subiectul ' I " AlexandruLipuqneanul Negruzzi de Costache , Nu,velaesteo speciea genului epic in proz ', mai extinsi ca dimensiunedecit ur mirind un conflict r.dtti decit iomanul, cu un iingur. fir nar^ativ, t.hiqi'qi d esfigurati in diferite locuri, intr-un timp limitat,la care cu acqiune Unic, -ri "on".rrtrat, unele complexe' Darticipi personajenu prea numeroase' -. ["-i"l'ir .i"r.rr" ,roartri, lui CostacheNegruzzi ii esteatribuit merirul de a fi creaisto rici. @rul nuvelei de inspiraqie estestructurati in patru capitole,fiecarecu cit e r{ Ir*oriru Ldpusneanul Nurnela eu un motto: ,,Daci voi nu mi rrreqi, vi vreu. .." (capitolulI),-,,4i si dai sami, doam(cafitolul al Il-lea), ,,Capul luiJvloqo crrrem..."(capitolul al III-lea) ti.'P.e ;;1...; indipie mulqi r- ti pop.rc gi e u..." (capitolul al-IV-lea).\uv.9la se. *t ".i!"litr, coffiarl toriai puternic ( hp,ta ditttt. voievod gi boierii triditori' iiduelizeaz/prin alesMoqoc,gi norodu l pe careace;tiail asupresc' pe de o p"rr"i ti dintie boieri, -ai personajelor.. alil parte), ca qiprin construcpia fe de ' Cr rp"ii. trurreh ari o dimensiunete mporaldredusd'Ea epic, aceaste i"""i"i " conevoci a doua dJmnie a lui Ale*andru Lipugneanu(1564-1569),iar acqiunease asupra p ersonajului principal. b im ensiun ed spalitld cuprinde hotarul 9i ceitr eazd" ,oetatea scauna Moldovei' -1i de . s e n;U,u"lei conrureazi conflictul social 9i sunt creionatePortretele *rJiti la p .rrorr"f"lor'implicate. Aj-ury_ hotarul Moldovei, insolit de armataotomani' Lial cituiti din vornicul Moesteiritimpinat'la Tecuci de o solieboiereasci, ,urrr..rr .t incercind si-l determine gi spirarul Spancioc Stroici,acegtia i"d, o.ri.t"icu l Veveiige, lii"",""r! tr o"rr"" tui"eai"A gi sill atragi intr-o cursa,promiq6nd u-isprijinul boierilor. Intelisent, bun cunosciror al boierilor gi al situaqieid in qari, Lipu.gneanu descopericoilrplorul gi-giafirmi hotirirea de a prelua tron ul, printr-o replici deverriti'-ottoul primului capitol gi rimasi celebri: ,,Dac i voi nu mi vreqr,eu v{ v.r9q, rispunseLipugneanul, ai cirui ochi scinteiri ca u n fulger, 9i daci voi nu mi iubiqi,

la {'tl \r,1.ltll)('sc v()i,;i voi rncrgc cu voilr,ori ljrr.Ivoilrvoastri.Sd rni-nt orc? clri l)rc N4,rr tlelir,rlrl virinr.oarcc l)unirca cursulinclir:itl A! Nu mi vreaqara? ;i Nu mr vrt'Ii vrli,t'rtrrr inqalcg ?" Airr.rr.s tl.rttttt,l.ipugnca nu ucidepe boierii triditori si le confisci averile, ii iar , ,1,,-tttrttci l{tr x:rrtda, ii mirturisiseci erainspiimintati de ameninqarea carc uneiiot,'r,r,ritc v;xluvc (,,Ai si dai sami,doamni!"),iipromiteciiiva administraun,,leac tlr' lri crr"1i, clcascmenea, nu va mai ao-ita omoruri. ci aLingcpunctwl culminantin al t reileacapitol,al cirui morro esre:,,ca.(,",tttf'lit'tul ltri ii 1'rrf Moqocvrem. .."I ipugneanu convoacipe boietiintr-o zi de sirbit oa.rela I'i.scricii unclc, d upi slujbi, seinchini la icoanerila Sfintului Ion cel Nou r'trltrt'lricuta srncr enie, -oast.le ap.oi, pentru a-i amigi, le gineun discurs evlavios ,,de;in(o (.l l;lcr,lvirltarc", cum ocalifici autorul),recunoscindu-gi faptele singeroase tred in ( justificdprin grijasapentru linistea ..,.i: cereiJrtare, folosegte 1]t,l)(' ht.1l.. lnrii,igi sr l)rl(tct)lbllce n rnvrri la curteadomneasci, ospiqulimpicd rii : ,,Boieridumnea_ la vtrirstri! De la venireamea cu a doua domnie si pan; as tizi, am aratatasprimecitr-cnrulqi m-am aritat cumplit, riu, vdrsind singelemult ora. Unul Dumiezeu stie ; .1,c. rrri-apirut riu gi de nu mi ciiesc de aceasia; d umneavoasrrigtiqice m-a r*r dar silit nurnaidoringade a.vedea contenind gilcevil e gi vinzirile unora 9i aftora,care lirrtcaula risipa qeriigi la pieireamea.Asi; zi sunt altfeltrebile.goieiii qi-aureverfff ffr cunostrnqi;au vizut cd. turma nu poate firi p;stor, pentru ca ziceMintuitorul: " !2gs-yoi Pistorul, si sevor imp rdgtia oile ,,.' Boieri dumneavoastri! Si triim dt acumin pace,iubindu-ne ca nig tefraqi,pentru ci aceasra una din cele..zece esre porunci: *Se iubegtipe aproape le tiu'cipre tirrc n si si ne iertim unii pe.alqii,pentru ci sunrem rugindu-ne D omnului rostru Isus Hristos-_-igi fafe irrr.. - si ne ierre ,rouegregal'e[, -rlr itoii, p;;;;;; i;i noi gresililornoqrri." . . Singurii boieri carenu se lasi ami giqi de artasimulirii 9i disimulirii voievodu- -lui sunt spitarul.spanciocgi.str oici.B"inuindprimejdia, ..i doi fug din g.^ie. la .Lipugneanudispuneucidereacelo r patruzecigi gaptede voieri"venigi ospipl vo.ievodal, timp.ce,retrasinrr-un col t iu Mogoc,'se'delecteazd.vi,zind in spaima^acestuia. Apoi,.cu cinism, il intrea bi pe vornic dacdapro..J"i ti"e omorindu-i. pentru.a-i ciqtigabunivoinqa, Moqoci i aprobi fapu iingeroasa, spunind ci el insugi ar fi intentionatsi-l indemne.pe domnitor l" un are-Jrreamicei, dar ci irgelepc;.rneavoievodului i-o luaseinainte . acelagi singe rece,Lipugneanuil di apoi pe Moqocpe mi,namulqimii risculate. ^ .c: Satisficut pentru ci a scipaf si de acestdug-an, ,roi..,odri ii oferi doamne iRuxanda lcaculde trtci promis- piramidadin capetele boierilorucisi,asezare func gie rang. in de ln cel de al tretleacaprtol,autorul surprinde comporramentulpers onajelor aflitc in situagii-limiti, pline d-e dramatism, pr"cu.n 9i sadismul Lip uqneanu, lui la;itatca lui.Moqoc, manifesti,rile caracteristiie personajului ale coleciiv,mulgimea, gi sensibilitatea doamneiRuxanda..Personajele to*arrti.e sun t prezent;r. prin antitez.i, scenele zunt singeroase,. replicil" - t'"l.rr"trtep enrnr fieiarc tip de personaj, iar rru$carea epici - plini de dinamism. Dupi si. ngerosul banchet,domnitorul nu mai ucide boieri, dar conrinui si ii pe, dcpseasc i prin schingiuri gi prin confiscarea averilor. luu si poruncegte fie cilugirit. Cind igi rcLapuqneanu Pcnrruca sc irn[r<llnivc$tc, moarteape Vineinsi qi obscrvi ci esteimbricat in rasamonahali, ii ameninqi_cu tp {i, inclusiv pe doamnaRuxandagi pe fiul siu, moqtenitorul tronului. 'lloierii Sp incioc gi Stroici,intorgiln gari,o sfituiescpe doamni sI'1 offiveasci' a a lmpot rirra ,rbinqeisale,cu congtiinla pecatului,dar cu incuviinqare tacitd. mitropo-' gi si pregiteasci incoronarea nolitului Teofan, care se gribeqte si-i acorde ie rtarca moarein chinuri, vegheat Lipugneanu.Voievodul ului domnitor, RuxandJil ot rlveEte.pe fiind d.eznoddmkntulnuvelei' gi Stroici, acesta de ultimii sii dugman i,Spancioc Nuvela .rt" io-"ntiia prin remaabordati, prin dramati.mul acqiunii,pr in sceantitetile. Personajulprincipal, Alex.andruLipugneanu, este,la nele9i pers onajele sa, iui, romantic prin personalitatea cumul de calitiqi qi mari defecte( caracrlndul singeros,cinism,iap"iittt. de a simulagi de a disimula) 9i prin dest inul siu (iniQr clusivprin moarteaniprasnici). Nuvela esteoriginaii atit datorit

i viziunii pe care-o-oferl asupraistoriei zbuciumatea Moldovel, cit gi datoriti modului remarcabilde construirea unui P9rs.o.: naj redutabil- Lipugneanu- gi a u nui conflict puternic caresederuleaziadmirabil trislturi ale actelord-inpieseled e teatru. De aseln'celepatru capitble care capdtd. gi se menea,briginalitatea vi despe in miiestria de cared; dovadeautorul in pr.ezenpentru prima oari in litera tura romini, a unui personajcolectiv (mulgimea tArea, tlrgoveqilor),precum gi di n modul in carescriitorul comenteazifaptelegipersonadin jele'descrise, dintie in tervenqiile salememorabilefiind aceea finalul nuveuna Lipugneanul, carelasi o pa ti de singe in lei: ,,Acestfel fu sfirqitul lui Alexandru istoriaMoldovei". vest imentaqie, mentalitiqi, ceremonial, Specificulepocii estedat de evenimente, arha ice9i limbajul in caresunt imbinate cu miiestrie elementele obiceiuri,dar Eide n eologismele. Nrivela Alexandru Ldpuyeanul, apilrutiin primul numir, din 1840,al revistei Dacia literard, reprezinti un model di operi oiiginali, inspirati din i storia naqiocarese con{ormeazd.recomand;rilor ficute de Mihail Kogilniceanrtin I ntronald", adeviratul articol-program al revistei 9i, totodati' o concretizare a d,ucSie, o creeze literaturi naqionalivaloroasi. romantismului rominesc careave as5" I Moara cu noroc de Ioan Slavici Conceptulde nuaeld- vezi p. 53. ' Mare clasical literaturii .o-att", aliruri de Mihai Eminescu'Ion Creangi 9i I. L. Caragiale,Ioan Slavicia contribuit la dezvol tareaprozei,indeosebiprin nuvele gi prin romanul Mara, consideratcapodoperi a sp ecieiliterare. 1 Nuvelele sale,adunategi publicatein volumul Nosele din popor ( 1BB )' reconpoporan". In realisti, a unui ,,realism din ardelenesl perspectiva s atului stituieviaqa spa{iul transilvinean,incircat de tradiqie,se desfigoari dra me puternice,generate de di diferenqele sociale,etnice,religioase, avereqi de me ntalitiqi, de sentimenteapriDintre nuvelelevolumului citim: Scorrnon,Gura satulu i, ge gi destin necruliror.

ttl I llxiulea'l',tithii, Comoara, Moara ct't noroc,ocirpodoperl gcnului.Autorul acora rl6atcrrqie clcoscbiti investigagici psihologice, urmirind rcfleciarea evenimen relor in lonqtiirr[l pcrsonajclor, dinamica sufleteasci. lor )pe nuvelei,degi,sp re de1 r;r litcrari Moara cu norocintrunestecaracteristicile orelrire clc altc n uvele,aceasta incepe cu o expozigie, nu secvengi ."r", in io-porlrrrtfl.eiclescr iptivi - prezentarea locului unde se afii circiumi- - apareabia in tleschide cel ui de al doileacapitol.Nuvela incepeabrupt, cu dialogul dintre doui rca Gh!1egi soacra care reprezintd.douiaritudini de viagi, doui lui, ;rcrstttttjccse-nqiale, rtrentrrlitili,doui poziqii etice,ceatradiqionaliintruchipatS" filozofia de via qi a de lrtltrinci.gi.ceamoderni, a lui Ghigi, dornic de schimbarede dragul pros peritigii. (luvintclc bitrinei conginmesajulnuvelei,_exprimat foarte clar inia d l h inceput: ,,()rnul si fie mulqumit cu siricia sa,cici, dacZevorba, nu bogigia ,ci linigteacolil'rcitc facefericit". Personajul argumente igi azS",incontinuare , oiitti", ,,Eu sunt acum btrtrini, gi fiindci am avut gi am aiit de multe bucur ii in via1i, nu ingeleg nemulgunririlc celor tineri gi mi tem ca nu cumva,ciutin d acumala b;irineqe.rn ioro" ,ro.r, sI picrd gi pe acelade caream avut parte pin i in ziua de astdzigisi dau la sfirgitui vicqiirnelede amiriciunea pe carenu o c unoscdecir din frici... Mi-" gr.u si-mi pirlscsccolibain caremi-am petrecutviaga mi-am crescurcopiii 9i m"l cuprindeun si fel dc spaimi cind mi gindescsi rimin singurdintr-?nsa..." Aiiruiitrea bltrinei este perfcct motiv.atipsihologic,ea re prezinti gineraqia v6.rstnici, legati de varri, de ffadiqic,de stabilitatea de-o viaqi.Motivele pi ."r" le enumeri releie ingelepciunea populari carepune pregpe caleade mijloc, pe cumpitare gi pe acceptai.aunri situaqii modeste, dar sigure. Totugi, bitrina t u J. op.rrri proiect6lor ginereluisiu, esterolcranti gi admite . punctul lui de vedere, indimnitrd.r-l re lupie pentru a-giimplini nizuinqele:. ,,voi 9tiqi,voi faceti, [..] voi facegi dupi ganduli'osiru' gi afiimind ci it va spn;rnr;i ii va urma ,,cu toat5. inima, cu tot sufletul,cu toati dragostea mame i careincearci norocul copilului iegitin lume. Dar nu cereli ca eu si hotirisc p entru voi". Pers.onajul esrcmemorabil,un model de ?nqelepciune dragostemateini. Ea gi lc di copiilor toatelibertateade a hotiri viitorul ior .o-,rn, dar ilobfig i si igi asume toati responsabilitatea luirii deciziei. Replicalui Ghige(,,[..J ti riminem aici aici,si cirpescgi mai departecizmeleoame.. nilor, careumbh toati sepdmina in opinci ori desculgi,'iari, daciduminecae noroi, \i duc cizmelein mA ni pini la biserici, gi si ne punem pe prispa caseila soare, privini cu la Ana, Ana la mine, amindoi la copilas ,iard, d-tala tuitrei. Iati linigtea.oiib.i."; p une in evidenqd intriga qi atitudinea lui de viagi. Ca cizmarnu cigtigi iuficien t pentru a asigurafamiliei o viaqi indesrulati, de aceea hotirfute si arende*ze circiuma numiti Moara cu noroc, aflad intr-un vad comercialbun, dar in locuri re le.Togi drume,tii seoprescla circiumi bucurogici au scipat teferi din pidurea ne fasti. Desfd;urarea acpiuniirelevi destinullui Ghiqnsi a[familiei sale,murarela Moara cu noroc. Pini la ap3rigia simidiului Licd.,viaga Ghiqadecurgelinigtit, in fielui care simbiti searase bucuri cu familia de cigtigul realizat:,,Sim6iti de cu seara locul seg.qgf1si Ghiqi, ajungind si mai risuflel sepunea An" gi cu bit rina sI ",r num rebanii gi atunci el privea la An4 Ana privea lJel, amindoi piivea u la cei doi copilagi,cici doi erau acum, iar bdtrinaprivia la citegipatru;i sei imqeaintineriti, lsz sprinteni,iara sporul cr:a Clci aveaun gincrc harnic,o fati norocoasi,doi ncpoqc i Dumnezeu, dintr-un cigtig ficut cu bine"- el fiind un circiumar harnic, drt de la conflictul,lupta inde Fricepurqi cinstit, respecrat togi mugteriii. Lici va declanga al lui chiqe qi dorinqalui de a cigtiga rot mai mult. irc fo"d"i cinsri t Lici intuieqteslibiciuniie iui Ghiqa,dragostea Pentru Ana 9i Patima cfutigului , pentru a ;i-l face complice.Prima intilnire dintre cei doi ;i re va folosi de acestea gi.orgoliul. itte o rr.rit"bila lupti iniare frecareincearci si-qi impun d. auto,ritatea cu cuminte, cautl si te pui la buni inqelegere GhiF il avertizea zi:,,Daci egti om ci lui ii estede ajunsca orice om si simti ,,ci nine", iarLicd

-m6. igi mani festi rpiitn". Conform invoieli"idintre cei doi. Ghi gl va gi prirni porci furaqi de acesra de oamenii lui. ci umblu voiali cu tine. ..ca lini. h. . cici Ano . Ghiqi seautocondammai alesdupi irrrr..a para.d.irriqi" sau: .Mie nu mi s-a vf fivai gi amar de ei daci n u-mi facepe plac". tu rebuie sI inqelegi oam eniica mine sunt slugi primejdioase. degi . Ano. si intru la iniepr. Era o amarnici dezamilgire.. dar se seaci singele din vine de rb. agifi mers mai departedecit mine ori v-aqifi aruncatcu netoacuvinte'. apliandu-l 9i accepdnd si fie pedepsiqi oameni a i acestuia. adaugi el: . Aceasti relagie manenteintrecere pentru a{irmareapuierii.Lici. cu cinism. se zbuc^i.Ghiqi vrea si-l sfig ie.lartd.in toate le ficus e din dragostecitre dinsa. devine caracteristicl9i revine adesea: dar prieteni ci . pimintului.r.totdeauna. in schimbulbanilor luaqide slmidiu.o*pl"tate d e ampl-eanalizepjihologice realifrecvenrein cuprinsul zateden"r"tor) r . pe de o parte.rri-ri morali (monologurile interioa re degradarea ditateacu careconstati gi-gimotiveazd. de a o vedeaveseli gi mulqumitd. Ce-i pasi lui acumde Pintea....penrnr prrma oari. de percare.. dari voi.era at e Clnd . cu ararGhiqi seinstriineazi de familie. dar cerul m-a lovit cu orbie Ei n-am v oit si cred 9i si inqeleg. cind.rt-r urmelor. . . cd devineirascibil. din drum"' Du lnci om in cale.fne si-gi manifestesentimentele teamir . C onflictul dinrre Ghip 9i LicI se deplaseazdin proces. nuvelei . lumeate pirisegte" . din dorinqa te brrcuriil. ai neaeu n-am si mi iert cA tvoi irii pe faga muri oamenide treabi gi ai ajunssl-qi vezi berbarulinainteajud ecitorilor' $i n-_am picituit nimic.. Iarti-micel puqintu. repedela LicI batjocura gi se. de orice necaz. dorinqade rizbunare. farl" ca si mi-l fi curiqit ' Arunci cind simidiul ii ia banii fir. dar 9i de cigtig. cind Cici mare-dreptate va p*a ie gindurile 6s'-9i fi facind lumea. L" . aveabitrina.ii rispunde. totugi ir si se stip'ineasc i".tie ci snmidiul l-a pridat gi bitut pe arendaq a zi-Ruprn omorit femeiaEi copilul. iar in timpul pro cesuluilui Lici. Circiumarul nu sup-orte conflicruali.congtientde propria-i decid eremorali. sferaconttiinqeicirciumarului. fiind pugiin locul meu.am primit porci de furat de la Lici.de ce-i orice gind riu.de trebile arendagului. Budoi sperjur.seindepirteyddg L 1a.de judeciqi..ii era par. Ai avut tati om de frunte..Da igi zise el .nu weau s i crezi cdmi qii numai de frici.. deoarece.de a o feri de orice supirare.'.rrr*.Perdu se aceste socotinqlin primejdie .i lucini.cd-i legat." pe Lici la banii ce -9iadunas Pa:.rrrt . si-i numere.trebudar acum.gi. devine 9i gi SeiteBouarul.la nevoie.gi gatasi izbucneas fdramotiv.tea colbei: aici qi numai aici e limanul de_scipare vorb ead"e ! ii ziseel. Sunt gatasi-gi fac pe plac". Cu cat estemai antrenatin afacerile alelui Lici.

lncearci siigi linigreasc i'congtiinq" pularrJ totul pc scamafirii saleslaLe:.ir. pe o sti piatrr. alituri de cinci cruci.... i n pot irii. . Moarjt nurrraiciteva. ea pleaci mai departecu copiii.ordoni incendierea pe Morii cu noroc.i sc?ntoarcila circiumi. se sinucide 9i lzDlno u-secu capulde un stelaruscat. i...copiii.. care-lr'rir"r".i esteGhiqi.fascinat. gi aga. eu putinqi ca purtirile bune si nu stribati"rt. . Firul narativ urmeagl destinul gi transformirile personajuluiprincipal. iar Pintea.$i igi zicea l .llni gi spunindu-gi ci apoi. al cirui caracter diabolic il descoperipe deplin.atit .a ci eu re-am arurrl"t .ticilos! . client.simt numai ci. a A consun'ta..idee pe care. ng pureamsi fac altfel. cu se rnanifesriin evenimenr ele timpul saibitorilor de pagti..r"rr'rru mi-a dat gindul ['.. fi "" Deznoddrnhntwl .Personajele sunt pirimag.cu ajuiorul acestuii. ra ca si-mi astimprr serea rdzbunare .co.Ghigl din .. dirr atnini si-l demagte simidiu pentru ci nri se simte in stare pe si renunte ln r:ip1igusi1..r-'-Ittetti rrulc z.. Acgiuneaesteconcentrati in pusta arideani. ct iF i.pr" are arginririe f urati..arrd./-A fost ca niciodati. daci Dumn. t"r. a moralei gi a tradiqiei..se amigegt e. cit 9i mesajuletic.. ticdlogitli de sl abin el insugi...siinrranilor copiii . Ghigi.. csqtigati.. se liia in voiaintimphrii . i"-pr eurr.. Cind seintoarcela Moara cu noroc. intors la circiumi si-.. v lsg iubirii. loc unde circiuma rducenoroc .'-'l'or nr:rihotirit si sc razbune I. a... J." . de Daci mai adineaoaril-agfi gisit.l p.rn ticilos i" ur"q.9i ncqi nepisares osirealui Lici". Punctul culminant al con flictului.. mai complexper. -'".i. u"i.mpromigitor. Lici.cu acesra. aur gi "jr.Acu ..."pr". te-ag ucis". galdjn{ ci : . rit.i ia chimirul.de patima rizbunirii..nJr.t.tfir.u?gi" .A fostodati O prea frumo .. / . cucerit.incdt nu mai putea sd-gideie seama poate gi ce ce nu poatesi faci . uu nu mai pot sili pe ni_ un 1. " pe Ghigdseimprietenegt e jandarmulpin_ cu ira."J-.. d-.a-i"ii.s" g1..urme .i sperjur. cumpiritor.bitrina vederest urileincendiului. carefericireaadevdrat d. cu atit il urigte mai mult pe L ici. caredin om cinstit devine ucigag. subjugat' fermecat: vrijit. de. / Din rude.secundare episodice.eart'eimaginepune in evidenp mesajuleti c exprimatla inceputul nuvelei:^cuvintele betrin"i"p.i-o gi Ghigi inrr-un "-int"gt" moment de intens zbucium sufletesc...$^i ce si-mi fac ? igi .. duce sd-l aduci p" j"rrd"i-ripi"i"" s e aresteze.mariimpiritegti.rr... puqin Peste an' Dorald .a.mvelej esretragic: Ghiqi esteimpugcatde Riuq... fiindci esteun om prea slab...aga celedin urmi. apoiva fi dominatde patimabanului.ln nuveli aparpersonaje Cel princi pale.Aga vrea Dumnezeu! i9i ziseel .viagi numai cei neprihinigi gi iei cumpitaqi..l" i"t. rcalizate.. Daci e riu ce fac..Tatil vosrru u1 o . cu familia fi. pl ingind: le-a fost j"*rtl" . :" :tl Dar ce si fac ? igi zise el in celedin urmi. o lasi pe Ana ca momeali.A. a l.mi s-apus cevade-a curmezisa cap . rari om cinstir. a setncruciSa: seintretlia) a se intersecta. spuninju-i: pe .rt. Nici cocoqatul e insugivinovat c5. iari pe ti". ' Imagineaestesimbolici. Nuvela dezv iluie dezum anizareaomuluistipinit de patimi. incintat.i . . lred c-am ficut riu "" -"i gi daci n-agvedea dinfag.sc va stabili inrr-un loc unde nn . " ri" cu "rr....a *i_" fort r. incetul cu incerul. lupta lui_Ghige lumea si cu sine insusi. must eriu: peisajuluimontan (verb auxiliar) 2.. lonaj nuvelei pune in lumi ni atit destinul ragic.. a poi fuge.Lici cstc stipinit dc patirrra Ghili esrc $imat de patima putcrii. Era fascinatde frumusegea ca-n povegri . h.] cel bun in ceasul potrivit. po"rJ . .Dimensiuneatemun estere dusi la citeva luni. desi eanu il mai poate ajuta sl sesalveze. p . dacdein mine. J..1 -"..are nu -"i cocoatein spin are:nimeni mai mul dec6t dAnsul n-ar dori si n-o aibi".. trr.-"r. . a bea..1.. cu condiqiarespectirii legii..otsi te las vie i]r urma mea..i minca. ii p. unde o gisegte Ana singurdsi o omoari.osiut: Ou cit cstemai robit banului.linigrea c-olibei".. vremea.ictr sa copiilorisrora:. fiindcjeste in pericol de a fi prirrs de pinrea. . estedati."" i9i primesc p.$l t'atttl ttti-itiaritlt calcaccabuni". asuprasa bani.zisc cl voi nrci n u mai avcti(:unr lvuscscripirinqiinogrri. $tiind c5"Licv... imprimind nuvelei un profund sensmoral: au rimas in.ici.. Subiectulal Il-lea A..impreuni cu. din ! urmi. Asa nr*aldsatDumnezeu! ce si-mi {ac.

plim(ex. fantastic!" .O.). cazil Botanici.Vasile Alecsandri)' .). ln textul dat cuvintul o estearticol nehotirit. Hanul era ticsit cu girani i inapoiapi(tntorSi)de Ia un thrg mare. l. 4..substantia (ex. . tabl ou mireq. Cele mai bune kme sunt celemarcaGillette' Cdndigipuiin gi nd si scrii o carte. Acest cuvint mai poate ^Yearffmitoarele valori morfologice: forma nea ccentuate' a .: Seint impla s-o intilneasci adesea genulfeminin.: Pentru filmul Piciul sele ctase o fati qi doi biieqi.(verb predicativ) 3.interjecpie B. Coatezai-a ficut un cocfrumos. Pe stinca din deplrtare amzdritunpui de ciprioari. l. in Gridina^cuz^tiv bindu-se .asi fati" (Mihai Eminescu)(verbepredicative)sau: lmi pleceasdfiu pemalul mirii l a risiritul 9i la apusulsoarelui.numeral cardinal cu valoarede adjectiv(ex.pronumepersonalrpersoana III-a.: .: O estevocali.). numirul_singular. .trebuie si perseverezi.n razelesoareluide iunie se cocciregele' La Gridina Zoologicd"a u fost adusedoud lame. (ex.

. poziqii. etapl. 2. 2.mode rne. silabe.cuvinteledin pro. identice.. l(.a II-a din invdqdminrul continuitigii se realizea zi prin: ciclu curricular. sunete .scriu chia r cuvintecu majuscule. pebazailustra-qi ilor lxperienqeide viaqi a elevilor s.. s-a Mii gri. .i inviliminml preg colar.dezvoltarc a . tateaintre aceastiperioadi .Acbizilii fwndarnenta le" Ciclul curricular . s.aceasti etapi beneficiazd. Principiul continuitdlii in realizarea obiectiaelor cadrw ale stw diului limbii . adverb: Privind adhncin ochii ei sl-i ingeleagifrdmintarea. asiguri: tn aceasti a paratuluifonator.. adjectiv:^lnimprejurlri dramaticese dovedeaom tdre. 3. Etapa alfabetarl de ltt ceeace privegteinsugireacitit-scrisului. achizitiale ciclului curricular. pentru ca elevii si pronungegi si intoneze co. substantiv: Simqeain adh nculfiinqei cutremurare. jocwl didaaic etc. scriu elemente in insugirealimbii gi literatur ii romine sunt eficienteurmitoarele metode: (limitatd ca pondere) pol)estirea a' . lui didacticin activitatea .2/ .necesiratea gi dator iti idealuluieducaqiovalabilitatea eficienqa Acestprincipiu igi dovedegte nal. adverb:Vedealimpedeceeace voia sa obgini prin acqi unile sale. valo rificirii achiziqiilordin invigiminrul pregcolar.-obiectivecomune.. din deprinderiide a delimitapropoziqiile vorbir e. ce adjectiv: Tot mobilierul fuses e comandatla Paris.silabelegi sunetele de Depr indereade exprimareorali sedezvolti prin exercigii formulare a propode pebaz1^ s uport intuitiv gi lingvistic (cuvinte gi expresiidate). metoda descoperir ii. substantiv E ra un tot vnitar. Etapa prealfabeta16. predicativ i) Riminel/ curnne-arn inpeles.a II-a). metode gi procedeefolosite in intregu l ciclu de achizigiifundamentale. 1 i tdrc i adinc: limpede: pronume nehotirit: A crezut tot ceea i-a spus.metodegi mijloacedidactice in primare. . Activiti. pregitegtecitit-scrisul (etapa alfabetafi).dezvoltarea din cuvinte.Achizilii fundamentale"cuprinde grupa pregititoare a gri primar. Situaqia devenise .i a responsabilitigii in faqdde integrarea med iul social.tradiqion ale: explicapia.dcarn cmoqic fratelcm cu v:r{i soldatin trupelede eliti.i literaturii romkne tn ciclwl cwrricular .dezvoltareagindirii autonome. clasele .asi guri continuiEtapa prealfabetard.propozigiepredicativi) (P.ml lntrcccrcrr suldatcu un rczultirtncilltcptilt. copiilor. capacitilii dc a comunica. adverb: Ne fot povesrea desprecilitoriile sale. expunerea . cu ci 61 folosinddiferitelirnbajespecializate. . adverb: Ii eram tare recvnoscrtorpentru cuvinteleei afecruoase. copiii cunoscin oarecare in I primare.Anc. de pilde (inaf. .. .dezvoltarea 'fe ct propoziqii. ziqiilor/enunqurilor re 9i./S-a o cufundatin adinc. predictivi are menireasi relevenivelul gi temeiniciaachizi.a lrin povesti pebaza textelor literare (povegti. gi I diniqei clasele .in special clasele in gini (act ivitare careo vor desfigura toate clasele pe graficecarecompun litere. In clasaI evaluarea pentru o bunl orientarea cadrudemersnecesar jiilor din inviqimintul pregcolar. exercipiile . * continuturi comune sau aseminitoare.pa rticularitiqilor de virsti 9i specificuluidisciplineiLimba gi literaturarominl. adjectiv: ln lacul limpedese zireau pesti.ardde cele il e pozitive ale etapeloranterioare misuri anumitelitere.povestiri).t/ .qilede inviqare. v iitoare cu copii. formative : metoda euristicd(conversagia diverse tipuri). ca obiective dezvoltarea a capacitiqiide receptare meare a sajelororale 9i a capacitiqiide c omunicareorald.citit" imame nqionate)._Dupiatita ploaie pdreal/ cerulsetnsenineazd.au .propoziqie cd (P.. a. (de euristici). cuvinte. adjectiv:Lacul era limpede 9i a d.principiul ln "c"rt .

Obieaioele ciclului de dezvohare(clasele III-a . 3 .r/(Pz . a intuiqieigi a imaginaqiei acesruia. calcul ar itmetic). penrnr exprimarea corecti 9i efici enti in situaqiivariatede comunicare. . . Am intilnit la Muzeul de Arti acelagi grup de englezi. Propunerea lor nu-mi s vSdea defel. a limbii materne. Prietenamea era de fel din Ardeal.dezvoltarea achizigiilorlingvistice.cunoasteriigi stipinirii me diului aProptat. . c. B. 2.a competengelor folosire a limbii romi de ne. Obieaiaele cic lwlwi acbizipiilor fundamentale(clasaI qi clasaa II-a) vizeazS": . .asimilarea el ementelordebazl"ale principalelor limbaje convenrionale (scris. citit. Subiectulal IIIJea l. Maioul seudasedin cauzaploii. Obieaiaele ciclwrilor curriculare ale inodydmkntului primar A.stimulareacopilului in vedereaperceperii. 1.propoziqiepredicativi) nu 4.a VI-a) consrauin : a .i a limbilor srriine.l/ctun1 ne drteptarn. inqeleasica activita tesociali. Mi-ar plicea si revid plaiul maramuresean.formareamotivirii pentru invitare.stimularea potengialului creatival copilului.

prin care se execut. pirqi de vorbire (s ubstanrive. " . prin cxcrciqiilc rcproc{uctivc formeaza se automatismul scri rului gi cititului corcct. {e propozigie(predicat. rac trce p Ei combinate.de dezvolt are. funcqieae aifeln rite criterii de clasific are.3. Exerciqiulesteo metodi adecvati tuturor formelor de activitate.teoriilor carese aplici in situa qiivariate. o Exercifii de scriere: scrierea dupi model exteriorscrisde mini. .insu-girea noqiunilor. Ex.verbe) pnrqi . .ulLgr/ul de dificuhare.a origi nalitiqii. o I cla.prin carese reilizeazeffansferul de cunogtinte.autodictarea esteo varianti a dictdrii.caligraficcu ajutorul conqinuturilorgi activitirilorie invigare adecvatc. puginun enun r.structurale. cijii prin carese realizeazi. deip eragionalip zare.: Spune/scrie doui subsantivecomunegi doui substantive proprii. exerciqiile facepart.consolidarea d eprinderilor. exerciqiulesteo me todi fundamentali. lrt ln clasclc primrrc. In gcoalamoderni seimbini exercipiile reproducere.conse . ajungela: . l n lecgiile limba 9i literaturaromini sefolosesc multitudine de tipuri de exerde o . p rodu ctive..i a confuziilor. esteo meto di bazati pe actiunereali. corective.coparricipant formareeducat ivigi prin la lrli. scrieredupi l ite.qi puncr de plecarc pcntru achiziqiisuperioare. curriculumaprofwndatqi cwrtit. .pr oprii gi etapelor. modelul exterior de scris de mind.i . cel . 'Iipuri de exercigiide citire folos ite in clasele primare: . . a spiritului de independenqi gi a iniqiativei. . operafiileinteleltuale si motorii. prin l)rogrcsiv.stimulareacapacitiqilorcreative.aplicative. li1apapostalfa betari (clasa dupi inviqareaalfabetuluipini la terminarea sci .Exerci.sedez volti gindirea. ibil. estet ipul de exerciqiu . imaginagia etc.eazi p e elevi..parte secundaride pr opozigie): Dupi furtuni vine si vreme buni.fluentJi expresiv.goiiit pot .dupd f uncpiile in de linit e: exercigiiintrodu ctive.prin caretrebuie si se realizeze citire conqtiend. in fiecarelecgie. de element e foneticegi lexicale).tc. autodirijate sau libere. ce justifici diceea vcrsit:ttt'. .r I V-r) trcbuie si asigure insugirea cititului corecr.".rede tipar.rttslortnrlrca clcvuluiin factoractiv.dupd tipwl de actiaitatepe caretl preswpun:exercitii orale sau scrise.citirepe roluri. prin care. cu acelea operatorii.care capdti o importanqi deosebiti in p erspectiva autoeducatiei permanetrte. .copierea.semidirijate.1ruiclcv .fronta le. consolidirii gi dezvoltaiii aptiturlini lor prin variatele tipuri curriculare.fluent si rapid. gi p ersonalizare.t c.giul rrli^cin mod repetatpenrru a dobindi deprinderi.. . Achiziqiiledintr-o etapl.de evaluare.citire tn .se consolideazicunosrinrele limbe qi de literaturi.r rsigrtrrrc.a scrisului t'orect.regulilor. colecdve. metodeformative.dupd gradul de implicare a cadrului didactic: exerciqiidi rijate. .citire tn lang saucitire pe sdri te cu voce tare: fiecareelev trebuie si citeasci. dir. folosit in erapaalfabetari iniliali. activitatea conftienr.tre buieasigurati.exercipiulde identifuare a unor elementede constructia comunicirii (pirqi de vorbire.anterioare.careasiguri auromarisde mele (formareadeprinder ilor)."t.: Identifici. de echipi.ulwtt cxtins). elev ii trebuind si gi-l reprezinremental.a ciclului curri cular reprezinti bazl.ttcgoriilorcurriculare(curricw lum nrcler. carearemenireade a asigura lai.in ritmul propriu fiecirui elev.subiect.r ircccsibilitigii activitiqiidiferenqiate. mai mulre .dezvoltarea unor capacititi gi aptitudini intelectuale fizice.ticnt gi reperar. continui. in urmitorul enun!.deja enunqate.citire seleoiad: pebazaunor repereprin carese asiguri ingelegerea mesaj ului scris. semne punctuagie. .o ope.De pild. la numiplsingular .liz.dupd numdrul elevilor c areparticipd la rezoloarealor: exercitii individuale.prevenireauitirii . oferindu-i-seposibilitatearecuperirii. obiectivelecadru gi de referinqi ale inviqimin rului prifher. .asigurindu-se transferulde cunoqtinqe. ' .dictareareprezinti o scrierein careele vii nu mai au niciun fel de model.itci diclrcticc constituic o rccorrsidcrlrcr rclaqici cadrudid actic-elev tt'.exerciq iile pot aveagradediferite de complexitate 9i dificultate etc.oaptd. In activitateadidactici.: .ttl I ( )orrtlililrcttl.exercipiulde exemplificare Ex.transcrierea. lipsegte . morale gi trisisi turi de voinqi qi caracter. . de citireafluenti si expresivi 9i ii re.pirgi de propoziqie. in ritm propriu a fiec.d.

Mai aveau linpe . cit gi la numirul plural. _Acest tip de exerciqiu esteurmat de exerciqii creaqie de prin careli sesoliciti elevilor si formuleze enunquri. $i atit de dra gi ii erau florile acesruiim3l pCrat./texte/compuneri cerinqe cu indicate.atir la numirul singular." Sauanalizeazisubstantivele. ' Exemplelesepot inmulgir.i Ex.. lCa exemplificare se aleg pttru tipuri diferite de exercilii riintre cele nrenqi onare.. .gi la numlrul plural.: Analizeazi substantivele urmltorul enunt: din .. predicatelegi subi ectele urmitorul rexr: din fost odati un impirat gi o impiriteasi. * exercipiide analizd morfologicd sintacticd .A palaul lor o gridinl. Saudi exemplede substantive determinatede unu-doui adjecti ve.foarte frumoasi.. .". Ei aveautrei copiii.A mers yeste a-nlume despreFrumoasa-Adormiti.

. arnin teqte in (.].. autodefinegte se Gavrilescu. am incercars-o consolez-.O fati abandona... criza de congtiinqi a per sonajuluiprincipal. 53.in nuvelalui Eliade cildure e cea care declanqeazd. ln nuvela La gigdncicele doui universuri se intrepitrund.purtAid cu sine.-n. ajunge aproaPede ora ffei. in o. aflece aceasta clsitorise cu inginePr. lncet-incet. regretulunei vieqirarate:. (autoportret ). unde locuia eleva in F .diferite ritualuri ezoterice.. gre coaiia.efam lOttenbUrg. Triiesc penrilr sufiet. fati plingea in hohote. Limba . Conceptulde nuzteld vezi p. . a semniiicatriifOr gi a temporalitiqii. Curind constati ci bordeiul esr eun ioc iniqiatic. capului. setrezegte .dupl ceargila lovi se cre$tet .. .." inima.Simte prezenpe al ci el insuqi se metan-Iorf..a absurdului. cum ii pt".Bucuregtiul de altidate.lovindu.ci Mircea Eliade intruneqte caracter isticileunei nuvele fande tastice.a pi.Feteleil poarti ca inrr-o hord a ielilor din care el. conrtruite prin ..). intilnim . carefisurea zi. imagineacolonelului Lawrencegi. . a. La intrare totul estemarcat de cifra trei: taxade intrare esretrei sute de lei.agul toropit de argiqiincepeciudataaventur. nr.pe o oanc d.Mi-arn sPus: Gavrilescule. trebuie si aleag i trei fete.r.firede arrist".. evreica.ti-o pe Hildegard. le recunoagte.ustrlrca.. 't ^. Ceasulriu ! A. realitlqii se r ealizeazi prin interferenqa -"Incilcarea. Gavrilescunu reugegte rreaci probeleqi seri= si ticegtein labirintul c unoagteriide sine. cind de coqmaruri. .a inadmisibilului.cind teiorizat gol. in acestlabirint apar simboluri ale sacrului: somnul.mi o sabie cregca in il teribih devaril. aur. 53. dar idealul meu a fost. obses_iv. prin introducerean miicu terului.[. ln unele creadi litera9i reprezinti o capo dopgri a literaturii fantastice re ale lui Mircea Eliade fantasticulare ca supor t practicileyosa si ranrrayoea (Secretuldoaorului Honigberger Ei Noppik Serampoi e)saumituril"efolclorice iotianesti (DomnigoaraChristina..erarrr rn O banci." .. Nuaela fantasticd se caracteriz eazdprin exploat area situaqiilorfantasrice. o tati Plangea lorrenourg. un tinir ciruia-i pomenegti de colonelul Lawrence.i literatura rom&nt Concepte opffali()nttle. eram fru"*fr gi aveam.Lawrence Arabiei).interzis. Esrecind nelinigtit.tt"gte babeidi la intrate_cum venit la Bucuregti. ln-parcul din bavrllescu Se.59 rominesti. profesorul Gavrilescu.rtt rnil"t de artist !'1 A$a i *p. cifra tei.rtisj'...dragoslea pentru H ildegard.ozase' i obiectep.labirin tul 9. a incepu! tra<< a fost si fie .ot..'oriit ea exisrentl.."did. profesorul pitrunde in bordeiul gigincilor. de cildur i (lucru careii aminteqte de iubire. sunr ascunse semnele sacrului..incep ind cu alegerea fetei: el refuzi nemqoaica.Otilia Voitinovici (expoz ipia).ce.atras'defaima straniea locului 9i de rlco are.:K.prinrnvazi asacrului in profan..l* TESTUL2 Subiectul I I La qiginci deMircea Eliade .. SuPrenaturalului naturalul.r"lo. lntAlnirea cu celetrei fete inseam. trebuiesr ghiceasci dar riganca. ia "ieiii Gavrilesc uisi retriiegte povesln timp ce riticegte printre lucruri gi paravane.In aceste nuve leexisti doui universuri distincte: real Ei ireal.rd. se lu i. re rri . ni lnceputul unei experienge in fantas:tic-ezoterice careigi amintegtede visul siu de artist.-.camuflarea sacruluiin pr ofin".'.cu Elsa.li u..$arpele). se pare a din la birint gi-i polr.prin intruiiunea imposibilului.mai ales. 18..].va iesi i ncurcat. in caretrebuie si parcurgi. in mecanismul cotidianalv ieqii. A.Uitarea aceasta motivul intoarcerii din drum gi inceputul unor intimpliri stranii care este se deruleazi dupd. de totdeaunaiart a puri. existengiali profesorului Gavri lescu..s-a rlrdcit pe drumul vieqii.. a careigi uitaseservietacu partituri la elevasa. p.sunr a. vieqiilui: intr-o tragedia igi iese Gavrilescu din amnezie.Gavrilescuse iusdfici: '. alterarea"(ilcilcarea) cu buna gtiinqaa raqionalititii.. sac?ugi profan. \intrtga) Desfdsurareaacfiunii: Personajul intri in acil spd.pentru picatele mele am ajunsprofesor de pian. o replici la schiga Ca caragialianiCdldurd ma re.ri."1 Nuvela La pigdn.a ata rnele. Ajungind in straii.. sfi anii. I }:rlcrr:irr l<uiqi .'. ln spapiwl profan.[.r..st1t de vorbi.a.

cum el a devenit i insurlqei iqtri in planulrealitdpii . adresele.tiswlui' de vorbegie colod. Asa incepe'Ca intr-un vis.-i.r p1du1e. realilAlil. $opti " iar in uamvaipenru a s e pierzi riremoria.une meargl dtept lui Ga . undelocuiseafld" . sp19 "c.ttt ele receledoui lumi.rto"t"e' gi si reia numiritoarea..se o discuqie o doamn cdreiaii .."qi" in caregr"triq"l! . urmi cu cinci ani' T ^ madam gi unor cunottinqe.l-a a.pregatirea p. Bab." sprepidure.e profesor pi4..1"1!'-1:i ilF!:.u. este Ambig uitatea rextului trimite la semnticalii multiple: planul_real..nu le inqelege saruratdi sacru. Di-umul acestacu dricarul anri cipeaz drumul inibordeiul qigincilo-rincheie experienqa" iii11t.. in ultimele enun quri.ri."ie .se in Zgomotuiramvaiului il readuce somotui ramva iului readuce in in aooi a plecatla rude in Germania..siriip^radisul ui pierdut " 9i pleaci apoi J." gt"rg gi t.tt. sp. Ne lemuiireaiui Gavrilescu :l: reflecti tocmai starealui de dezorientare: tva ore. urmi cu 12 ani' Gavrilescupersistd ideea lui el s-aupetrecutin timpul unei-zile'El penduleaziintre trdite de li. $i biletul sescumpise cinciani' Nedumecu d escoperi uimireabsende aitist Sositacasi. pe dru*ul il maiiung.Ii-o Deznoddrnhntul nuvele iestecon$i toi fata ii . In dreptul bisericii.i-pr.spuse iarr . bordeiul ligincilor' Respinsde l umea.a sp. pini intr-un dar omul.la a gipteasi bati de trei ori !i sl intre' Profesorul 'seritlcegte'din nou.. . tituii. s ereintoarce.. lumea reald gi cei ireald.e valab ih.$i miniincet."" centrat profan.. Nu ne.se urmar ali.gr ibim".o.: urci in tramvai. coplegitde timpul concret. Revenireal-a si ii pentru ultimul drum. Taxatorulii itrage d e cu cogidin circulaqie un anin uimi.teptat tiTp: -ouit"u strizii..*pli"e tiirro ciudatd ce-l cupiinie se. cu tii"."'ns9 i1strat'a. nu 12 ani. Gavrilescule. poate ajungeintr-o lume a r. de o'birja condusi de un fosi dricar.pe Intri i nti-un salonunde o giseqte Hildegard Qtwnawl dqi_de biriarul drij.il' fost maj atenliaci baniilui n-r.Seurcdll::l'-:1:::?::l"ri:'J:" Confunzi si-ti 1 . i. iu-" din colqul Yl . "i'' . firii ireagi-opunepe seama sale ^..gard.ii-." Hit d.rAncugi ci plecase provincie' el^fiindconvinscd intirziaseJl-tl*t"t sporeqte. ta Els ei l-a ceElsa ciutat. lar. uqi. culminant) .iior"gi si numereSopt.. Monologulinterior d.rr su. vtea ie r. ^: -^: ^-: La in Trandafir. moment d" g. opi"r" si respire parfumul floriior..irt" fata.Toqivislm.momentulre...nt I la*renc.. dar esteprea obosit.Trilescu qi"ii"a.h.

Mi-am depusroareeconomiilela bancd. ferecat: inchis. spaqiu.operade .tia pireau substangiale. Privea dreptinainte.I" p enrru ace:.i se cuibiri.drnqa intre demersuleducagional .r.gr" timpul alocatfiecrrui conginutpentru a se realizaobiectivele referinqi."l acti vitigilor didacticeia forma: ln practicagcolari proiectarea orientative.. B. 2. planuri. cigtigitorii cursei ."i.ce mai freamin. po.adverbde mod. .propozilie consccutivi ) Ne-am pregitit atit de intens pentru concurs.exp-erienqe. i.i "rJnt folcloric. ceeace ne-aplicut tuturor' Subiectulal III-lea l. succesiunea se stabilegte ..in il e tn tradigiedar gi in prozaluiMihai Emi_ \cscu (sdrmanulDionis). pe 2. cktui. (atribut pronominal) pr. celc rrci fcre. roUii.Formulaunu" eraua.mint la nivel sistemului9i tiilo r care "rlgrrri-frrn.r/d.#p.ap. Mi doare piciorul drept. lntrc cc'lc. era cetate* predicat nominal. tEi Tinerete fdrd bdtrhnepe a. maizbucium ! " (Mihai ce Eminescu). numlrul plural.propoziqiecircumstanqiali ' 'Er" conne yiuiau urechile. mai . 1i. semnificagiit. ii t"oopA. Mi lua drept cine nu eram. ielele careqesco nfuzia p. a sepripigi. l.corrginutu.sirrrlrol luntrasuluicaron.se coreleazi conqinuturilecu obiectivelede referinqi. (3) proiectului de lecqie' proiectareaactivitiqilor didactice o realizeazS"inviqito rul/inviqitoareadupi ce a de dintre-obiectivele referingi corelarea a studiattem einicprogr"-" gcolard. . cwprins intindere.. 1. tic gi oferta de resursedidactice. 2. d e 3.2/(P .ptlrular """.." conform finalitiqilor elaborate gi concret/op eraqional il. (1fplan ificirii calendaristice pe (2) proiectirii secvenqiale.rr""r.-l.r.arfi f ost foarte frumos".propoziqiecircumstanqiali arita linigre. Subiectulal IIJea A. Uneori mi agezpe o bancdin Cigmigiu gi privesclacul. innoieste lpouesiirile fan_ tasticulrominescadiugdndu-idim ensiuiea mitici.a.".* ...rrr_i plr ". a nu avea habar: a nu-si face griji. T lut 3..unele t posibilitateaparticipirii la un festival olatoriei initalia. Tipuri de Proiectare a acqiunilorgi. planificareacalendaristiciesreorientativi. .L. Vom reveniinJurnal asuPra dezavantaje.".ilqp*fii.e !ecutivi) (nume predicativ) 4..com plemenrcircumstangial mod.1".-" t:i. trebuie . c aragiale i""tJrii.sestabileSt..la intiarcain borjeiu l"r^"^rii al qiga. Protesorulpareaun om drept. unitiqi de invilare.substantiv:Mai este luna florilo r.sc aj upgc rcgisirca la par adisulrripicrtlut../irrr"r-"diar in termeni de politici a educaqiei. zivorit.t.leiulil. Dacd arfi ghicit 9i nu s-arfi ritacit in trccur.adverb: ce rnai faci?. de in cuprinsul lui .iii drumul birjarul driear. : a oploSi:a se a ciua.. .predicat nominal.l/ inch'teram siguri de oictorie' z/ consecutivi) (P2.I. Mi sepirea totulmaifrumos.complemenrcircumsranqial loc. incuiat. Vorbca cu atita patos. sd Stipi. .ror se afli baba* oerberul -.pre dicatverbal. c. pot trimite gi spre l'. ri un simbor ar Qrrcii ofcri treiposibile. .r/tncdtne-aardjit'petofi'2/(Pz .d. de ici pknd colo .lui. .giorr"iitat.posibilrr c irt intr-urr splt(iu nutic.aui si'ir :r^t. acela..1".atribut adjectival pronominal. l'roz. niSte.i ' pf""i{icareacaiendaristicianuali orientativ i trebuie si fie un cadru in care: ii) parcurgeriiconqinuturilor.predicatverbal.articol nehoririt.". Soluqia c are am adoptai-o la congresavea. de r. nici . inqeles activitigide inviqare(cum inaayd?)' (cetnpapd?).cettia. proiectatd e cadrul didac*rr"o.irttp.j si careMirrea Elia_ tfe il valor ificase nuvela Tinerepe in firi tinerege.p"ql"rculmral ltrrcclttr'.fari'...rsrrrrrl. nu era han . alGre_ t'iei. .af ( )ricrrtuluiindic sau al VechiuluiT"sr"m"nt. dum neavoastrd subiect."" didactici reprezint ilactivitatea structurare a procesuluide invigi..suprafagi. permiqi .It I Itr aee*sttr itlttl:lrc:ct r.alui MirceaEliadeigi rr. 4. juvenile' delincvengei 1..Proi"cta.

ar .nd modificiri ulterioare devor fi mencolectivuluide el. p. 385.rri. Schi-birile efectuat e terminarede caracteristicile qionatela rubrica ObseroaPii. 1)r2:1roz de terrneni peclagrtgici. Srrrin. r(lristea.

de in viqare . Planificare calendaristici Nr.-. piiin.. . Al ocarea.--' l vizate.i dee..rl Y l .m etodede predare. .!.rnvigi. .e^ltizar obiectivelor . Temele." ? voi face? realizat? "oi _ Identrtrcarea unei unitigi de inviqareseface prin tema acesreia. de !.). enciclopedii. individual. dmpului se r ealiziazepri.estecoerentddin punct de vederear obiectiverorde referin qd... "a pe grupe..l $ il I * {' $ t elevii cu conqinunrrilor previzure programa.-.u o perioadeJ" ii-p (una saumai pe murte ore de curs).capacitiqile comunitiqii etc.o'qi_ nururi. inviqirii gi sa. crt.timpul alocat. .aruare.r.p.se defiEoard coni inu. .rrr. didactic trebuie raspunae si urmiroarel or intreb.rrrr* ^e rezurL4Lr wtLt drtaDza scopurllor.stabrhrea activitigilor....rr rr. Evaluare (2) Proiectareaunitdpii de tnvdpare o unitate de inoipare esteo structu ri didacdci rv* deschisi si flexibili..resurieproced.ri: De ce voi face? Cu ce Cum CAt s_a ir.mijloaceaudio-video. n._*. resurse umane maieriale) p. Nr.nrui p.area anuali ..metode de organizarea activitiqii. O unitate de inviqare poate cuprinde 3*7 lecqii. .I:::!:]ogi a . i" ru J .identificarea sffaregiei (modaiiteg i organizare. metode de invlgare.r surse uflrdne: elevul cu personalitatea motivaqia. obi. cu de proiect arepe unitigi de invitare consri in succesiunea urmiroareroretaPe: ""."t.... prorecrar"" rn"]:lf::l l:: p" ilvitare sepune" .nr. { b...J^lir^r"^'ii.. Je fronral."p.drr.^.hirgi etc. . . c adrul didactic cu experienqa influenqele de exprimare.ro. .urale:for ma de organizarea clasei. figurare etc. Uniriqide Obiective Nr..' ilfi . .t actiaitdpii didactice cuprind : Resurselb * resurse texte auxiliare(culegeri..sefinalizeazd.*iirli". . sa.ea .. de ore invdqare de r eferingi alocate vrzate Perioada/ Siptimina Model Unitatea de inviqare: .esreunitard din punct de vedereal conginutului . de ore alocate: Il i .". cu urmivwow'rr4 tr r toarele caracteristi ci: .ant ologii.Demersul :l]:il.. .-1"fjg*t . du" i".planmateriale:manuale. il $ j\. . materialedidacti ce.'j. tabele.locul de desEe.qi.. o evaluar.

.. $coala: Aria curriculari:Limbi gi comunicare romini Limba 9i literatur a Disciplina: Proiectde lec$e lecpiei: . Clasa:.riil. ale fie ale :::'. . obiectivele didactice. Subiectul ..onqirr.cri9.i"rrr".. Data: . carecuprindeiuccesiune" a lecqiei "u"ni-. sau Actiaitdpilede inrdparereflecti corelare a ii"r* ...ii".tr 5 il esreo anticipareideali......te lor evaluarea' inviqare gi conqinuturilor.."" ...:..i. .ari""" r....r... cadrului fie *:l di" t Model .op..il-.r analiza'scop.strategiilede talierea Ce voi face? t s ii a programei din manuar._a acdvitdtii.-i.elecpie deconcrete. Tipullecpiei: inviqitor/inviqitoare : .:?Ttlf:::._..uiJ*i""# l.tj t: preluate Iistaje .: ginuturi.. """-.reprezintio. ... !i_di..i* originale.rturi formuliri fie orisinale.-#ii. o perspectivi globale9i completi (3) Proieaul d.p.. .

.-*". dicqioetc.--. de experienldor invip re qidezrn"cuprinde .:. Radn. n ".y..-.i..inreraciunea etc"l qrupuluide prieteni'al comuni tagu i"1orr*t (non-formal)..jocdidactic.tnfffirffi'ru'*1m::i":fj::':l :ff.r.1aaie' lrt Curriculurnul poetc fi : .'::'.Sorin.11 :i.scrisepe o plangi.. compun.it.Dicpiona rde t.:.errneni 2.'i H. .. Lrrr. . pro6l.i J. ##r:'#xr!*::i:. .'".e.t' r*to*t* ?*:. iirntifiiorro literei oroiiot. Sriategiid.cintatul la pian".ir"*t"-'aforrr-t -ansemblul comu_ cu aleinterac$uniieducrt nlul mrjlo.ili lt4Pe: '. in mediulsocial."r.... in nicare masi. "lf"b"t" rulbenzi decupate..97.I..'rtlp*iff#ra *f.de citre doi-trei copii.oltareindirecre..cunicthm fonnal sattoficizl:... ..expricalia. Miron... r ::! grafice.i ftH:[tT*".i". a deprinderi i de scrierepresupuneurmrtoarele .curriculumul qi evaluatecu aiutorul testelorsaual probelor d e evaluare' te 3. numelte elementele citre cadrul didactic car..areaux indrumltoare didactice. sunetwluireEectia in cuvinte exemplificat: ^d. nare. -yi': ::'1.1.. in manual 9i in alte in rr.J:i#:'i"-J:'. simukrea tniiri i litereide in aer cu degetul'pe . atlas. Mijloace indfimant: de ---------Ribliografie: .#ili..::."-"1.rol s..r. forrn"r.tr.l'rri : Qhicctivt opcralionale:pc parcursulqi la sfirgitul leqiei elevii tre buie: (). .". ."f. . i. e.1*.'. .rcursi..::#1i..^^ curnctulunTul suPort se relera la ansamDrul I -:n:::. in podril palmei iu stiloul gi ochii litirei Ia tabld. ^. scvierea I lonescu. plange.afige'extrase.software educaqional de testatse referi la experienqele inviqare9i de zvoltate aprecia' ... inchigi.Tfi. Etape ale procesuluisuierii la clasaI J..rbilii"azi ^"giune a' termini acgiunea gtahcl. .L:iffi.centre spoitiu'lanistice.. demonst rativi pe mbli...*"t*le lrafice gi gesturilescrierii: se simuleazi scrierea f. de unde incepe9i unde se c .. d.dritm" modernd. al temrhal' economic. culegeri de texre.:x:. Sensurileconceptului de curriculwm Conceptul de cwrriculwm provine din limba ladnd (cuniculum.j. ap' cit..*nversaqia.::t:X:!:". irruirea liter ei. . pebma analizeielementelorgraficecare o !.g".friminminuEilor" I'a' I tareapiinii"r. I de ubere. de graficeprin..L. careseteferl la obiectivele9i con$nuturi-kk*t 'y...Ion. rlroli"orio sintezeielementelor . ia"itiil""aaii in de Maiexisti1ialtecetegorii curriculum.alergare"r.. elerri.punere a/scoaterea citre eleviimpreunl cu cadrul didactic careexpli.'.$..exerci{uJ..:I pregitirepro{esionall) scenaiure4iei .plural curricu..dlzirea mugchiloi mic i ai miinii: ... r. funt{" q" 'z **i:S'*.rcele_de rezultate .--'^..#. pcdagttgici' : Cristea.cn . !..r"iiii de i.. la ).activitateinl*Uif*"XU. sI .T'fr'iffJ*:'S"-q.. apoi cu ochii deschigi.erorcurricu.scrierea b. :idecupatgi in alfabetarulcopiilor. culrural. spaliile pe carese scriu.

.iolare de tip reglator care cuprinde esenqiale privind procesele . curriculumul nu vizeazd.96..adar.le inviiare oferite elevului de citre g. subiectele punctualeetc...direcreji indir.experienqelor inviqaresi formare.niversitat.Miron.de {a. care se imbini gi sc completeazd. ma^nualele scol aregtuniversitare. Ditlactica modernri. De oLicei.arg. A. Riulu.In accepqiune conlinuturile instruc tiv-educative inclusein prJgramelegcolare universitare.r. ..conceptul cunicwlum descrie'ansamblul de proces eloreduca. ariile de studii.rrii" Je 9i gi jnv itim{t gcolare u.numai . ariile tematice.te. aL elevilor g i uruae"tiior. Ion.t. nefoimali Ei info rmail. acesre documenresiuntdenumite curriculum forrnal sar oficial. in sens l.c i gi sistemul. pl"rr. curriculuminseamni ansambluldocumentelo r.. trverfial experienqelor de. p. reciproc:educagie formali.dr.r. de exPerlente corespunzitoarecelor trei mari categoriide educagie ..ns. in In sens restri.tirr" gi e"perienqei.in senslarg.orie. I lrrnescu.. ptogr"-ele scolare giuniversitare.invigare careesteantrenarelevulpe duraia gcolarizirii sale.

gu l trtt t it ' 1. la scildat. cu spirit pracvrdi fiul.rc.. .si.c l c c ri trc l i c c r ptrci l i tere. cu fhcli voinici gi fete mindre. cu biser ici frumoasi gi nigtepreo1i gi dascnligi poporeni ca aceia. tl ttp rtrrro c l c l . ( ' 5 .vestiti pentru nizdriviniil e sale". pentru a seevir.crrzi.lr(()rcct.$-apoiHumulcatiigi pe vremcaaceca cranurnaiasa) satde oarneni intemeiatin toati putereacuvintului: cu gospoflrl cipetei. realisqneincrezitor in feqele viagi. uratul la sirbitorile de iarni.. disCapitolul al Ii-lea surprindeatmosferade cas eigi fuga cu pluta pe Bistriqa. .lastilpul hornului. d e Dtrci era toata lumea a mea! ' $i eu eram veselca vremeabuni. simpli. gi domestici.firr.trebuie acordati ..rrrrir.accl puqi I I (' ( ' .. careseostenea Vasile. r rcc()pi l . perrtru a nota semnele diacritit'c' . dar drri . gazdaaces tuia a lui Dumitru. gi gturlubatic.. a infiinqatgc oala..sul t t c : l zg I)clcnii VatraSatului.parci-mi salti 9i acum inima de bucurie! $i. la prichiciul vetrei cel humuit.dar gi zburdalnici. imbinind iubireagiingiduinq acu severitatea. in satul Humuleqti qi la Broqte ni.voinic. carepredacu Ioln.. emoqiaevocirii pirinqilor . revarsd de bunitate si iubire. r1u un pi Bcjcnii.i ruveica. tt t t ln t i t t. caregtiaua invirt i gi hora.a familiei. prequind cartea. In anil1re cinstebediga aparedascilul Iordache. ex plir'. f. Chipurile piringilor.1i" tl'c litcrc gi s crierii in duct continuu. .plini de minuniqii".. t r.i sistematizate litereleinsugite. cici . nrri gi jucnr ii pline de hazul si farmeculcopiliresc. trltoare de vechi tradi qii. rclrr..r.ri intreruperi.i pirinqii gi fragii gi surorile imi ff eu sinitoEi.t t ' t t ' .intruchiDoregtesi-gi peazidragostea materni. intimplarea cu pup iza.i copiliros ca vintul ?n tulburalca sa". printre gcolariseafli gi Smirdndiqa lopii.la casa la cuptiorul.torul de vinitii".de vuia sarul de vatalein toate pirgile. .de ficeau mare cinste satului lor" (capitolul I).i alebunicilor seindividtalizeazdprinciteva trisituri: Smarmda Creangi. si casani eraindestulati gi copiii gi copilelemegiegilorerau de-a p utureain petrecerecu noi. lQaz d a D esfdsurare actiwnii : azi ln capitolul I esteinfiqigat satul..firniitul de la stranamare". irr lccliilc. tctic clarelaxare.jocurile copiliriei 9i intimpliri pline dahaz tiiatul porcului.Nu gtiu alqiicum Dorurer -trtnt.Satulnatal. care .fic.ri deosebiri gi inrre acestea. irnprirlitintrci pirqi. inleturarea oboseliigi de preintimpinarea plictiselii. irr carefacesafteaua sarului. unchiul siu.acliuneasecon centre asuprainstruirii lui Nicn anii de qcoali..lc'inriigare unei liter enoi esre a necesar sereacrualizeze si litereleinv'11ittc ilrltcrior.i familiarepr ezinti paradisulcopileriei. Peri odictrebuierepetare_. bunica s einduiogeazide orice lucru. estesusqinitorulinv ide experiengei lngelepciunea prisosul ei iar flturii..clrc sc qilltot dc uuor: lll marcg i vcscl.Din galeriaacestora desprind individualizarc{iecareprintr-o trisiturS: pirin tele eltevapersonajesemnificative.ri"rii'legiturilor din"r.o zgitie de copih ageri la minte". r it r c .cu vestiteleperipegii:contamigi 1treacu riie de la capreleIrinucii. )t rr)t I i r(.r' I i l.ul .. din al ti perspectivi. la pentru bineleenoriagilorsli.frumos gi ruginosca o fatd mare". Itt Ittt>tncutul scrierii . ii transmitelui Nici care-iinstruiesc bisericegti tic. pr gr. Fugerea ftmilie. cind mi gindescla locul na... ea fiind priCalului Bilan gi a Sfintului N icolae. fiul popi gi esteneinduplecatlin hotirnrea de a-l 9coli. Doamne.demonstreazi acolounde estenecesar.. rrcrr. .maiaveagi darul sup tului".telo. furatul ciregelorde la mituI Mirioara.i compleFiecarecapitol reia descrierea galeriade personaje. silitoare.terii mele.. frumos era pe atunci..sestabil easci asemini. scrisuluicu alte trei literesauun rini: c()rrtrolul aprecierea si activit ilii fiecirui elev.climtczi cu acesta glneade bitrin" 9i .evaluiri gi recomandiri. capitolul incheindu-secu un autohazliu.fhc. gi toate imi mergeaudupi plac.i fr aqilor. se de tltenii sedisting prin vredniciegi dragoste vi aqi.si la al tejoleqti. rccomandi. pisUniversul copil iriei seconstituiedin spaqiul atmosfera aproapemitizate. [Ar^leac de suplrare.exemplare.. tttttttrtltrl buJiuidwal scvierii: al cadruldidactic. David Creangi.Tatil. de 1tx dii. ci sat vechi ri.. tot unul gi unul.apreciazdcorecrirudinea. pirinteascl din Fl umudar eu.rlI I t'. Bunicul.rrl'uziilc.zigesc.

ale liortnarca..rrrirr" cevremi ce 9i iameni c rau in pirqile noasrre.iar monoiogul inexistent.. A. .pe cind incepusem eu.Sc irnpune repetarea.p"rr. din ti"rg jr"pt p"rr. .r li " la o comunitateexemplare:.gi.o*rne descriereat.surati mai.e in trunegtetrisiturile romanului.. ale unui r?mln memorialistic.i de mandil" p. drigiligi Doamne a mdridica 9i bi.*pun.rr.rrra"1nentali evoluin . gi imbinarea modurilor de . rnonologulgi naraqiunea. l" .. tr.'obiec_ trv sau subiectiv. dlal ogul. TESTUL 3 SubiectulI I Amintiri din copilirie de Ion Creanga Ro.. phcat.rr"rrg.-" rlcrr rc'rclorcomponente liteielor si alelegiturilor dintre acestea.roman al copilirie i copilului universal.rrr'n"r"ror .-Romanul pr..ruprrrr.. descrierea.Naratorwl ad ult setranspuneinpersonaj.Stauciieodati gi-mi aduc.:t: roman.manul esteo specie a.fiecareincepind cu o expoziple: descriere .de prinderiide a scrie corect Jaligrafic f.de 1:o rnplexi. . a 1i. Opera literari Amintiri din copildri.inrr-o perioadi de rimp gi un spaqiu pe a m_ plc.nt de origina lititea romanu^lui relaqia este o)tor-norotor-personaj im.rrril" .-.genului dimensiunimari.u. estedominanta.-ii ca re in rcdusa... de aici caracterwl subiicti.ro"r". Cilinescu.multeplanuri. la careparticipi personaje nrrrrr. schiqa portrete ale personajelor de implicate in acqiune.nrr..rr-o-ci.J. a loculur actiunii. destS..de'profur-rda rezon ang i afecivd" . ..p"6.rir rtclcctuali elevului.cum il aprecia criticul G.. .ri.. cu acgiune fpic in prozd. 9i "ri.ii. icqag casa la pirinqilor mei.explicareamaimulie ori a gesturilor de grrfi. apaNeamq ului. in satul Humulesti.cuprin depatru capitole.

.Biseul reace poate rezulta din calitiqilepsihice"'t ric.perpersonajului o opereifi ind asiguratide complexitatea ln-titlu.rl t:ttnflictului afli.1al' l'i.Romanirl seincheie-cu i egirea universul codin pmiuni. Cilinescu consideri romanul lui Camil Petrescu. iar parteaa doua se inrude.de pdtrundere lril. feqele.tcct.unirarea t('r."..riqii tlrcir.alIII-lea .in capitolul. alqiirnaivirstnici cu peririqii lor..o proza superioari.. conflictwl stabilegte se intre o pimintuiealui.uiogie personijepe carcnaratoiul nn l" si infitiga te ciitic.vegi'fiauzit voi. lui 'nra rizboiului.la lri lticcni(ca ."zi. un soi de simfo nieintelectuah.. cu respsihologice... se cu dc prin exactitatea careelemente rl.i mocapitolul intitulat .it de..LaPiatraCraiului.in munte". careseir-rcheic ixpcricngc viaqi au deterrninat lrrlolttlll lll-lcrr) pina la sosirca Socola gi al cg structurar omanului. discutarea unei crime pasionale.inrarea in mareav iagd. dragosdespre dar gi naiv.corLi clclrrI Irrrrulc. gi din acestmonolog neryossedesprinde . de Gh.ot" i" r'..viciopi.afa cum o vede el.intre Bu$tenigi Predeal.scriitorul apelind aici la un artificiu de compoziqie. Doamneiarti. exasperat pladtudineagindirii camarazilor Personajule sulrn .rscif lordacheer c.'Bine-ar 1jc.pe Ela.ttlt.... (retrospecpie) pr imlvara anului 1. Romanul.gcoa la catihegi Filticeni gi bAse de din perrea doua cu gaptecapitole. vcstigaqii d.-mi". Oriqan.rr'.lt lui rno gI." Sa^u romanului.lt tttasc rnulqimc o pcstriqi:dascili.te cu un jurnal de tdzrt' 't. "d. Perolr iir rrllrcni.rr6 (intimphrile hazlii) .rnii nar:ltor. o avieqii.1..oamenihapsini (mogvasile gi mituga Mirrioira erc.. se ptecizeazS.iunt copiii neasti-p .i Davidici.. carete incintl prin pli cedisparate intreqes..feri si munceascidin'greu'canoi..a. despreoameni. prin {ine gi lucide inexperienqei iubirii qi a cisniiiei din perspec tiva I)crsonajele fi grupatein doui categorii:personaje pot evocare dragosre..uca...rtttlfMtrltrivrcmccritic:rlitcrari a considcrat .ca fort ificaqiide pe ValeaPrahovei. vreriii .I t4 l 75 Arlirrttc.rEi qcoalareprezintl. guri de lup.tcni.peritu-le-arnumelesi le piari. Amintiri din'copildrie operi linarator. mindregede flecau de la munte caren-a avut parte si sepreoqeascl.un loc gib cole ctivitate de tonajul principal.fiecarecu clte un dtlu semnificativ.1 rrctcr"rnirrat. $tefan Gheorghidiu. gip intece de iapdse cei-unuipopd. celebrele fie ei pop. a{lardla Cimpulung .Vorbaceea: In expozipie.popa oslobanu. sirmanul.r.til..bin etriiegte Mecetul.. ln finali ronaj principal. el mininci side pe viu gi de pe morr..pr"boi.)..I se destiinuie prietenului siu. al de "gr.trc itrccpca noui etapd.Accstc pi r6col)stiruirc rctraitc cu profundi lucidita tcdc citrc pcrsorrajul la (crrpitolul lV-lcla). compusi din gase Prii tehnicaretrospecliei.gi mdrturisindu-gi unul altuiapicatele!.i.rrici . f indeterminati dar reali.inecatcu pronumeleconjunctive..Dar. bru f rtndportretul generic preotuluischiqat mogVasile:. obraz de-scoarqr menrulinceperiiacqiunii. desprefemeie.rritr drurnul la Iagi si..t I'lt'trliirc'ltc dc.un om cu suflet cloco titor de idei 9i l. picioare (intriga) 9i sedescriu. c"le. Critica literari a apreciatci prima p^rte a romanului ar e caracter _rcalitatc. inainte de sii. G. nu-de dat...Arninliri d'in copildrieseremarci prin arta nar .Intimplarea de la celebrulTristrca. un om inteligent gi neprihinit totodati.el wul incapabilsi inveqedupi manualele ribufnirea pitimagi a lui $tedeclangeazi po pori. atiniruiui (deznodAmaitulj.il ci accgtia. cu subtih ironie.. jurnal intim. .Pwnctulcu[minant capitole9i prima parte a romanului.bisgricestisa mai ai tfel!.dc.Nici gi Zaharii Gitlan se adapostesc un plop mareundc ulir sub de de conf esiune.ndi i cauzadoiingei de a-gi vizita soqia.orghidiu. plin de subtilitate. vedeqi din acestprim capitol esteposterioari intimplirilor relatatein parteaI-a Acqiunea c.desprenagterea ctttlturtitate traditionali bineintemeiata.tt. este .a vrclne. murit.tineri. . nor me moralesffictegi cei caiele incalcu incetul cu incetul o viaqi lui din haoi et c.are min i de luar..i.916.qintaneciuqitoareicritici a na rarorului.dezvlluie draa trril clin casa PavelCiubotariul.vorbegte isihologica. ci au mi.carete surprinlufleteascd.cu inocenqi(gi cu tal ent)de poet.i a rcscitat ca t juvaerde fliceu!" incertitudiniiin privinqaprimirii permisiei.celedoui pirqi reflcctatc de t.r l]ro.la proprirlc lor in datoriri: preoqigi dascnli lacomi.imaginca estesimbolici: "jungi t. SJ. f tt lccst roman cu puternici amprenti subiect iva. .

Conceptulde roman .drama absolutului. dacdnu obqinepermisiacerutl. parte'. de ei.consumati in tr-un timp relativ scurt.interjec qii. IstorLt... a valorifi. -- .rii. d. [. cJ Cese si ai surisul ei. doui experienqe -stefan de viaqi.Trebuiesi se gtie ci gi iubi rea are riscurile ei.. caredetermini drama evenimentelor Restulromanului reprezintd. pc de o parte. ex-clamagii folclorice. realizat din pentru Ela gi cisnicialor de doi ani gi jumdtate. tntdia noaptede rdzboi de Camil Pepersonajului. confruntareacu moarte".zide beqtiintii-din mili.intdianoapte rizboi patologicpe urmi". Ci aceicarese de lub. agacum te obignuie.reconstituirea Opera literari Ultima noaptede dragost e.construcqii (f.te prezen\aei zilnici.literatu.72.r.O iubire mare e mai curind u n proces liportretisticd.ya7e) ti p popular.. d in duiogie.in prim-plan apar pcrspectivaP infiripaidragostea ersonajuluinarAtor ..situ"fericiti. t t' I L'l'I vl. ale unui riman swbiectia.] IuTrebuie de autosugestie. iqi repeqici nu e loial s-o jignegti.voluntar I a inceput.Pe urmi te obig[ii. si exp erientarizboiului. popular gi regional.vezi p.e buie. experienqa pe fundamentale iubirii . .] Orice iubire e ca un t Ultima noapted e dragoste.xttzine dc la arigini p'irt"i iu preztnl' p.alitate'Creangi a fost un neintrecui min uitor al vorbirii populare:'lexic timp 9i trebuie complicitatepentru formareaei. Toateplanurile de viit or gi le faci in funcqiede nevoile si preferingele Vrei sucmonoideism."".qior. nt jocwl cwainte io"t" a.ambiguitatea. Pentru caricierizarea unor personaje s"r. 661..atied el Clruiaii explici ceinqelege prin iubire: ..."t pro'oerbele..r itept d" viaqi gi de moarte un ul asupraceluilalt". Gheorghidiu. Dorinqa lui Gheorghide Camil Petrescu diu de a rispunde che mirii soqieisaleesteatat de mare..iubegti pentru ci . naratorul are l a indemAni zicitori."rswbtnpelesul. d.$i treptat iqi treApar frec ve hiperbola.i a cisniciei. din indatorire. cu Ouiegti su risul gi voceaei.tii ci astao face ccri (expresii)populare. uieori imprecaqiig. Scrisla persoana romanul I. Cilirrescu. sc axeazS.a.si ingeli atita incredere. de cind s-a trcscu intruneste caracteristicile romanul ui. altd.incit. p. f 0.prin umor. tca constituieelemente originalitatea operei.ti cu un peisaj. estehotirit sd dezerteze. inibugi in tine mugurii oriciror altor prietenii gi iubiri' "tc. t.

i nteresulElei pentru batti. ofisergi vi m anevreleElei pentru a se afla ahturi de tinirul Giigoriade.orinu(conflictul. ca in aciasti viagi.carenu sesimteln largul siu. [. $tefandescoper i. TacheGheorghidiu. .atit de pitimag" de cia mai frumoasi mai rivnit i studerrte -aj"ii. c i intrusul. i-o dideam.nobii dirt noul loranturaj: .learegi pentru altul". au dus o exisrenriboemi . ci suferea. in patima apropierii lor. la alti petrecere .iar acum o vedealicrimind Pentruun om superficial frivol: . ea".ili. Spiriti nsetat de absolut.rimei pirqi a romanului i lustreazi concepgialui Gheor.mogtenirii lisate de unchiul siu. Observi . nu an[a di. ?n $te fan. Descoperi ..rl ctip al soqiei sale.Mi cuprindeao ne-s firqititristegi vizind Jn nioi femeia p...r.intterior): timpulspionindu-i priereni.i ea.perriru lux.hidiudespreiubirea absolute."r" credlm cn feireia care ne iubeste are. ficindu -md si cunoscastf"l pleceril pe.are revelaqia discrepanqei dincie reali tategii-"girre. tq. timr. le in bandi.. high-life.plipindi. fagi-n faqi unul cu altul. atricgiap. eu ".iar azi descopeream ochii ei sunr garasi plin. Conform doctrinei de. ci lu inqelegea poqi si lupqi ..mi-ese rpribugire uscati.eanu accepti.e Odati cu primirea. anumite mici gesturi de min giiere gi frumusege.C.... unitate sufleteasci:."r.ganizat e verigoaralui... penrru petreceri. dar"iri"r"ii.Am crezut atatavreme ci eu sunt singurul motiv de durere de b ucurie pentru femeiamea. hrinea din propria ei subsranqi'.. E 9i una dintre celemai frumoaseimagini createde gindirea ". Cu impresionanti lucidimte.. vor fi vegnicia viitoare.intirzia la intilniri. S pirit insetatde pe trii gireliuntricd". de doui e.'""r" "rru. de si .r"pr"ridurrnlrt.. Durerea sufleteasci repercuteazigi asupr afizicului: . parci tot gitul plin IIri scurt timp."go st. ca studenqi siraci. J'"i . iSFe' acasi. rrigti". care.De la plecareGheorghidi.. acliunii p. . . dar in acelgi timp re-qili" rila ra o" iiemnn_gi pentru o surn i. dc a fi dorit gi de a fi eu ins umi cauzd.u fericigicit timp. gi^frivolitade te' Pehffu snobism ul noilor prieteni.O suferingide neinchipuit a devenitexcursiala Odobesti. unili gi egali unul cu altul. $te fan Gheorghidiu surprinde aceasrirevelaqie si . vag avocar... 'i-r"i *ort. incepuseseimi f[ scumpi tocmai prin bucur. mai nenorocit.i rivnit de toate doamneledin grup i . gesturi cfuoianoi le iem un anumeinqeles ne e o suferingl c rincenb si si vedem cd. or. Gheorghidiu descoperi. La O. ficind problemeinsolubile din interpretarea unui gesr.Desfdsurarea g. so.a avur penrnr brigoriade gesi-n turi pe care$tefanle consideramanifestiri de intimitate: . Anigoara.fie ea oricit de mare. lui rorturarde incertitudine: ilingah roqiasa.gi cupitrundereain aga-zisa lumeluni.rlu r.Conversaqia timpul drumului ii -. capul dur 9i gol si poqi lovi cu ciocanu lin el.d..lar. . voluprare..e lairni9i versitate. D. deci drama: . si-q. dar eapentnr un om caremie mi sepirea cel dintdi venit".rr"r"al"i.Mi chinuia m huntric ca ie par vesel. ci pentru altul.ttl I frlmintlrile gi sufcringcle $tcfanGheorghicliu. eram^eu". viaqa mi-a devenitcurind o rorruri conrinue.revelagia careo triiegte Gheorghidiu duce ndneasci".$tiarnci nu mai pot t rii feri." f"aa4ire gi firi crugare pentnr tr iumful unei idei. a[..Niciodati nu m-am s imtir mai descheiat mine Ei de 77 tmi.femei arc""rt. *t-tl Puteamsuportaprea mult minciuna gi och ii imi deveneau Gheorghidiu igi amintegte cind soqia i se diruia total.ia. ceeace eu induram ros in adinc. oreaniz^te de Anigoarade Sfintii Con-stantin Elena.la fa cerealumii. timpul mesei.] pesrecatasrrofele . pistrate pentnr noi.bandi".aminrelesirai tirziu." lot l:" cl esteiubit .mare dans ator.. il insot eala cursuri asculsa tind atenti teze dificile sauil ruga si-i explice iilozofie .rrt* drrr." dintre mitugileei.singuracertitudinea personajuluieraci secisitoriseri iin draeostesi ci a..sotpl gi solia sunt predestinaqi ii.a lui s-a clidit pe orgoli. pe careel gi-o fe'cusedespreEla.". unei rochii gi din informarealiuntrici desprecine gtidce viziti. ceputul prieteniei iubit-o pe Ela..dobegti.la plinge Pentru ci Grigoriad e ctrteazd"alti doamni din grup : .o-p"r"!i" pe care Ela o faceintre el. d. o credeamaproapesuflet'din s ufletui mey..1ul preocu pat de filozofie qi dezinteresat lriiqa ei... Era o suferingide neinchipuit . . rli in includeanumai pe ei. fost ..urmlrind-o. d.lmi!err eccarn ile. soliei salesi meargS.si lovegti aprig cu .cuuimiie dureroasi" ca lp'.o"t"l"t .J -ondeni.

ln februarie.ca s-o vid.O va intilni intimplitor.ii comunici hotirirea de a se despirgi.l. iqtii in necuprins. :cutnoap teacu Grigoriade.rnic. es ter. Sldbeqte esrenefericiq dar.Niciola femeiaaceasta mi iubise".. au perrecut o luni la dcarea de nla. De alt minteri.femeiamea esrema i vie gi mai reali decit rt.r" ci in exemplari.din catza unui ami..al ciror nume nu-l sriu". ca un cuqitinfipt q i rimas in piept. in consrarici soqia lipse.toati suferintaastamonstruoasiimi veneadin niMici incidentecaresehipertr ofiau. un nucleu de dureri").induraparci o sufepesteputerile ei".so. Ela nu vrea si aibi La petre ceriincearci si-l evite pe Grigoriade."itt" . rirgitor de uriage.crci singuraexistenqireali e aceea congtiingei..Gheorghidiu primegteo permisie. drept are e prima lor despi4ire. luau proporqii de catasrrofe" . carenu triiesc decit o sindatd in desffuurarealumii. De zecide ori pe zi deveneam ca v^alb .nunr . pesteroaredevenirile.fiinJconcentrar la Azuga. .dar $tefanbinuieqte ci sevid I rn vreo garsomera. in organia $i a4gi ierarhia congtiinqei mele.tede-acasi"intreaga lui noapS.lle pentru cucerireaChinei. alti intilnire cu Ela il facepe Gheor ghidiu si ingeleagirolul acestei femei in Si: .alte exp licaqii. convins cd ea a ineaga.amindoi.rrmatd alte tribulagii. ca aga " -. decit girurile de dinastii egiptene.Ajurrsese o ristd. dar curind teitrcepierturile.peneagte ptate Bucuregti. dureroasi cgnvingere:. ele [intdmplirile] au insemnat mai mult decit rlzdecit ciocnirile f.Dupi impicare. rispindegte zvonul ci cbo viaqi de petrcceri. care ar fi putut fi in legituri cu ea in cea mai banali tre convorbiri. sI pierim la fel amindoi".. si din orgo liu. ca eul meu. dar daci o giseam. .Ela nu ascunde durereadespirqir ii.. iar la sosireaei filrd. A doua despirqirede Ela estegi maichinuitoare: nu rtam din nou. desi adesea frecvenra locuri unde I poate apirgaqi ea.de'aceea va petreceseara comel in unei femei de moravuri ugoare pinl.a ficut in mine un pustiu imens. $tefanGheorghidiudescoperi cdviagaferisogia eJte sa tadeviratchin. in toate localurile. Aceastl"Iapfi.plecamnumai[.Pentruneinei nsi. c a alti luni de miere.ci ne indlnisem de la inceputu l lumii." hd iirea.la sosireaE lei..l.Simqeam femeiar.

Gheorghidiu afl. m asa. lntt-o zi.careva trii alti revelaqie alti deziluzie: .incide ntul de la popori.oriceintAlnirecu eaii erabeneficl..D: zgi ma rlzboiului nu e numai amenintarea continui a morqii.E in mine o fierber ede gerpiinnebuniqi". Este momcntul cu careinceperomanul . n direct ameningitol in ".Riticind pe strizi se intllneqte cu locotenentul-colonel care-i comunici intra reaRominiei in rizboi si se oferi sI il duci la unitate cu trlsura sa.dar ajungind la Cimpulung triiegte dezemd. cit Eijena financiari .o lume superioarl dragosteisi un soareinterior.sub cerul vast 9i pimintul nu vr a si ne primeasci.La un momenr dar.Gheorghidi u?nqelege de chinuitoareesteasteptarea cit morgii carepindeEte oriunde. i separe ci toatepovesti rilepicanteale colonelului o au drept protagonisti pe Ela: . din grija penrru viiror ul ei. cici plesnesc detunituri memlice.cu un zgomot de iad si am vizut doui revini imediat ca si vedem ci am scipat.Alteori.ascunzind atit stareasinitiqii. Eroul devineparticipantla campani carevizaalungarea a trupelor Imperiului din Ardeal.. Noua experiengide viaqi. agacum atrageatenqia titlul romanului . afigind cind indiferengi.nu o gisise acasi .Nu va reugi si lnflptuiascl acestgind.Niciodapc t{ nu o v{zuse in prezenqa altui btrrbat. $tefandevide ne cu atat mai furios.Simtcd sunt intre viaqi gi moarte".soqulfiindu -i plecatlagard. Narator ul esteterorizat de zgomotul asurzitor al exploziilor: . iqi spuneel.lumea metafizici.. descoperiscrisoarea Anigoareip. artileriaajungind si tragi in propriile trupe. sc grlbeqtesi-i trirniti cirqi. cu cit afle cftgi Grigoriade estein ora g..care sunt ca niqte i deasupra ricnetul din rirunchi al intregului fier din univers"..girea Bl constateci a fost chematnu din dragoste.Nervii plesnesc. deplasiri leabsurde.ul inainte de a o pedepsipe Ela . ultima noapte d e dragostedevenindintiia noapte de rizboi. vegtiledesprearuncarea aer a unui pod cu in soldagi romini. iiutind prin sertare.$uieriturile groazniceau cevade garpede fier. Li se ordoni si treaci Oltul sub tirul intens al artileriei nemqeEti.Cei doi se?mpacisi in scurt timp Ela se stabilegtela CAmpulungpentru a fi mai a proapede locul unde era concentratregimentul lui Gheorghidiu.El a ii trimite o scrisoare chemindu-I. Soldagi sunt fascinagi ordineagi exactitatea caresedesfiguraumanevrele de cu ina9i gradagi micului.iluirii. ln timpul unui atacputernic. dedicindu-se studiului filozofiei. un buchet de flori gi o scrisorici . convinge rea va muri constituieun conglomeratde trniri psihice ci gi biologice. areimpresiaci existl . Primele impresii ale m ir. pamanrul $l cerul se desplca.cind viaqa pede treceripc careo duce.. rizboiul gi permanenta confruntarecu moartea. Nu indriznim totu.Suferinqa atroceil determini si plinuiascS. De la C0mpulung.ln clipa astaam aWt imp resiaci s-auciocnit doui locomotive. Ea r5spunde cu demnitate. dezefiarea pent ru a-i pedepsipe vinovaqi. Ela ceci rindu-i si-i asigureexistenladindu-i o!"tte din cap"italui la ba nci.Ne-. ci Ela erte bolnavl. de ordinelecontradictorii. cositde Ia Azuga. Gheorghidiu.. din orgoliu. Pe drum.i pe amantulei..I\ervll Plesnesc. soldagiiigi ascundcapul sub un pod ori sunt acoperiqi plmintul de riscolit de explozii (capitolul .Trisnete vin mein noi dar . d i alte valori dramei personajului. Origan trebuiesi fi fost ficut praf. carenu ascundea suferinqa despdrqirii.a acoperitpimintul lui Dumnezeu").tf l I Clutr oriceprilej de-ao vedea Ela. Observi lipsade pregitire militari a comandanqilor. .rin careo ruga pe Ela si doarmi la ea. pentru ci trebuie si piriseasci ora.Era tocmai noapteacAnd$tefan. omenescului. de venire intinsi. . Gheorghidiuobqinepermisia. mult mai calm qi muk rn ai luminos in acelagi timp" .pimintul gi cerul sedespici. mascheazd durereacoplegitoare.. de pimint". sulletul a lesrt d ln trup t.micelul qi foamea. astfelci uni i vid cI un soldat ciruia ii fusesetetez^tcapul continui si fugi. acestcontinuu conflict al eului tiu.i si dezlipim obraintr-un munte de fum.sufletuli iegitdin trup l ui cu tot". Sprc dcosebircde Ela.cdt aceastI permanenti verificaresufleteasci. carecunoa$te altfel ceeace cunoastea intr-un anumit fel". cu oameule crcscute l cu tot .. .

.Ii deruiegte Elei i-ncno sumi ca aceea pe 'e Ela i-o cerusela Cimpulung gi casele din Constanga. nervii.inParma. realitateaso-polidci a vremii. nu sunt eroi. lucruri personale. neniise str ing unii lingi altii. Crrm agteptam pindi.gti. discuqia din uen (?n timpul oriei la Curtea de Argeg). lor "anulind Coffiawl interior se desfisoarl pe fundalul unui conflia exterior. O obser vi cu riceali. $ tefanrenunqand tor. ..Cen-asfi dat altid ati pentru ca'si am cerineaci mi ingali. Dar daci b adevirat ci.s-aurupt ca ni.Mi gin desc halucinatci fi putut ucide pentru femeia asta. iar dupi insinitogire p leaci la Bucure.ca de pildi atunci cind am intilnir pe colonel.cirti. . cu Gheorghidiuafli regulilerizboiului. Nu pot nici mdcarsi-mi dau seamadaci oamenii din jurul meu t mereu aceiaqi. sunt obosit gi mi-e indiferent chiar dacde nevinovari". .cici inchidem cu incle.Animalic.". Gheorghidiu e calrrtgi privegtecu luciditarein urmi: . Asemenealui Stendhal(in romanul Mdn dstirea d. a unor extrasedin presa vremii g. Trecut prin ex perienga rizboiui.c aun nour de intrebare. de la totul. ca atain viaqi ? Dar nu. unde infrea cu sojia sa nu-i produce nicio bucurie. pe carenaratorul o reconstituie cu un acut siml c ritic: dezbarrilepolitice din parlament. .. cu lovituri de baros.. Gheorghidiu e rlnit in lupti. de atitaincordare. Ca .precuma ficut armat aromini. scrie ci -i lasdrot .tot dar utul".Exploziile. imag ine zguduitor de realistda rizboiului.ee" Ii existi in casi. Grozdviarizboiului il facepe erou si-gi schimbeperspecriyaz dramainc ertituii esteacum estompatl. de VasilescuLuminiraru. imi infig.adici. precirdu-i momentelerendez-vous-urilor:.i a afacerigtilor re prezentatide unchii ache. Camil Petrescucreeazd.cuiein timpane gi cugitein miduva inirii".gi ciqi" etc.[. iar acecarenu le cunoscsaunu le respecti. obiectede preg.tare ochii". locul ei luindu-l dramacombatantuluiaflat clipn de clisub amenintarea mortii. la Deznoddmkntul aceStei drameestedespirqirea.i a mintiri. cu fruntea arsi gi pumnii crispaqi". Creierulparci mi s-azemuit.i iubirea lui Ei despdrtirea esteabsoluti. desprinzindu-secu torul dd povestea de iubire.fhcirile nu le vedem..participarea Rominiei la Primul Rizboi Mondial. provoaci jertinutile..mi ingali? Daci din nou am accep rat serie gregiti de asociagii? o e o simpli coincidengi. descrierea luptei de tUVaterloo). ..sfori putre de. iar cel de la picioarelemele are capul plin de sinNu mai e nimic omenesc noi".i Nae Gheorghidiu. ii judeci gesile gi vorbele: .. :Serisoarea anonimi p'ecareo gisegteil ingtiinqeazide infidelirareasoliei.]totusi imi treceprin rninte.lumeapoliticienilor.ca pribugiri de locomotive inroin una intr-alt a...a. o nticitateaesterealizati 9i prin include reain structura romanului a unor fragde ordine militare... ..d aci au cdzttt. Din discuqia un prizonier neamq.

I f)lementelede originalitate decurgdin conccplia scriitorului despreliteraturd' l ut din idcalul sdu artisic de autenticitateaflrmatin eseulNoua structurdSi opera ce ce decit ceea vid.irc.precedatde articolul adjectival.ru. . proclitic:^Creaqia ti contribuqiartmheasci la patrimoniul cultural universal. 4 tras o sperieturdgtozavd' a B!r. imi pdreal/ c5" P.verb coPulativ. cumshnqiald .pieritor cel dintki vs.verb pred icativ. SJanunqi averse citeva zile succesiv e.BucuBitrliotcca r Orrrnilpcrr.a luiMihai Eminescuteprezin' lwi .l ()71. ..s-opriceapi " . B.rrtr -i'realitat eZconftiin{ei a9i". afinaliza etern vs.propozigiesubordonati subiectivi. Vinzitorul se obiq.vreme lnic. " 1-.r.famlliatizatea.propoziqiesubordonati subiectrvi. 22.ingular.verb Predica tiv.prop ozigiesubordonati predicativi. a termina.atribut adjectivalexprimat prin adiectiv.opriil.*1 lsr Orntrl curi6s trdgeacu urecheala cccacc se auzeadincolo de u i' l)up. 1r.r. 'n-a fost.Orice . ".. iatd .. iitoi nrpt"re . Eseurialese.. perspectiaa formdrii capacitdsiide receptar ea 'ulwi scrls ! mesaiulut scris .tuii. rneieimagini. c. ln lecqiilede limba gi literatura romini inte grate.propozigiesubordonati atributivi' '. '*itt '""iplement ."r. ...iari el devineTatil..pron ume personal..Eu nu pot vorbi onestdecit l a Persoana Subiectulal Il-lea A. ultimul 2.conpinitwlrnew ijii u. fu .. 1.r*rtattiial de mod exprimatprin adverb de mod.. feqele copiilor apiruseri zhrnbete' Pe ..Editurn Mincrva. I' Subiectulal III-lea i din l.terb Predicativ' era'verb predicativ.. conrinuarearitudinealiderilor sindicaliera de neingeles. in 3. tntunericvs.pe o?ot povesti"' ce gindescen.tett . abia isi mai *dgea sufletul' Sc hotiri sd *agd un Pui de sornn' Vizi ndu-l pe margineapripastiei.n* ju-at orii trdgeaude timp' Penrru fiecarefapte reprobabili. 'eze gi.r. 4.i.i un antrct riment dur. efemer.. l.ie cu mai multe zecimale.propozilie subordonati cir"r^. 3.... pot ie 9i... . Aceasta-i riiluiif" *.lwi . literari.. ' 4. pot descriedecit propriile mele senzaqii.. lntr-o fracgiunede secundi se produsemiracol ul' Era o irac.Caii int rtt." *n-i" . . mine inmele. de vdzut .' . 2/ cerul Sipdm^.c...il'. nu fuse . Tebnicile muncii cu cartea. 3. numirul s..orientareain sem.articolhotiri t.ri" ca o mare feri-o r^zd" .subiectexprimat prin verb la m odul supin'.cscu. la Doui skmbetela rind mersese munte. a sfirgi. din chaos fa. orici om trebuii tras la r dspundere.rn de cauzi. p.. intAi." Din psibologi. Du pi atita efort depus. Agreezideea . 11as99lin' liudabile (cazul geni tiv) / Lui i s-a ior-" accintuad: i"t".ceeace inregistreaza nu MarcelProust:. 1.l 2. "..pro poziqiesubordonati atributivi' '"Cu. e (stdpknul) . lumini a incepevs.temPorarrtrecitor. trdgea n(d'eid'eci va reugi' Seibserva pe t... l ci rti . sponsorizdrii tinerilor muzicieni' 2..hrt .predicatverbal exprimat prin interjecqie'. sd-i tragd pe sfoard pe cumpiritorii neaten qi' Mi uimea cum trdgeafoloase din orice situaqie' pentru to1i. p. ant iteze.S1 descri u care singurarealitate.persoana III-a.tgia /zi fusese incredinqato misiuneimpor tanti (cazul dativ)'.Care s-o vaza" .ntwlalcituiescun templu maiestuos. ceea aud.

La. de exemplu: si identifice cusau n ecunoscute numelepersonajelor 9'a'.a cun o$dnqelor repere. fragmentele o citireape frag mente Ei analiza acestora..ii. . vintelegi expresiile .. ti. ".. *-""icare despreconstruireacomunicirii orale 9i scrisecu anumristice.""?e elev descif re ain s."...citirea integiale cu voce tare a textului de citre elevi. texftl literar invaqisi delimiteze a ln clasa III-a.." ii. :""J:ii!] .ttit.." 9i si identifice i..F.i"rai. elevii textulnarativ. li i."r.clasaaIl-a.].iil. individual.efor tpropriu. textul literar. decu seTmbini formarea dezvoltarea ei '". Titirea integrald a textului literar: prrn.fi.t..rrof .a cunogtinq elo strnqeror de prin orah gi scrisi personajele :..?.rr."Posi 9i eleviirrebuind recunoasci Sriirt didactic. insugirea.:tJ* . citireazd. citre elevi.oaptiurmlrind rezoliare" .a al consti tutiv textului diaiogulca element i." ale comPonente lectutextelor literaretrebuie tea lizateurmltoarele explrcatlve: . 'iiinr.ritrg.

Report"rrl gi i"i"l"i. cxcrcitir.totalrtatea formanqeloratinsede eleviin invi lare. plan wl simplw(clasaa III-a).rporrl"rical (iuvinte gi expresiidate). folor.tior" R . a o J'ormularea mesajwlwi texrului lit erar...t.^*d9 rol: . ori de cite ori estepo sibil.. Prin texteleliterare se imbogiqegte se activizeazd"vocabu larul gi elevilor.'i"r.ri cedatl de formularea obiectivelorce vor fi tesmte' Tipul itemului estedeterminatde patru factori: .-!:yil:"Pr ezintl. planul d. formea^zi J". gi . .de stil inviqate.Formulareaitemilor estepreOrice item testeaz1.t2 l I llilt'ilriv' clas.rd..i prin formulareaideilor principa..i#.ngi.r* in care rezultateieinvlqirii sunt in concordan qi .exerciqii .i a titlului. me probele scrise. acordi de se r rlr..caracrerisricile 1 +. grafice)urmat de o intrebare. sinonime.liJ.r lV-a. '-comPonenteale unui instrument elementele i" ttry:--fS@*rlr!!gf9P. pot dp"ri a" "o-p"".ln lecgiile limba si literaturaromini crearivitatea de elevilor poate fi stimulatii prin ac tivitigi de ?nviqareagr-eate elevi..texteleliterare se studiazi in unirigi de invigare..nivelul gi tipul de rezulmte aleinviqi'rii.: de la compuneri p".i... vele educagionale ProPuse vedereaadoptlrii celor mai bune decizii educa. tesconcreteprin carepot f i valorificaterezultateleobqinuteprin -. foior"r. complementare' "u"l u"r" qi metodealternative.GhiJ-i" rrruzeu /Gridinazoologici".f"ri r" 9i vorbirealor curenti.ii. anumite expresiioferite ca suPort etc' Irg anumitccu. mai mrrlteobiective.povestirea orali 9i sc risi a textului lirerar. Evaluarea viabilitat ea. ini.probele orale gi pr".. cu obiecti. clcviiidcntifica lrt ir rlctcrnrinanlii spaqiali tcnrp olali qi ai .r"r"-in qionale. i niqiaiiueielevilor (de la alegerea .intrebiri structuratesau de tip eseu' de elementele mai sus' dar 9i tipul de rispuns lttt-l*rl. rro-"i puqini libertate de inigiativi copiilor. 2'. l)rin... figur i. In sensul marlare. modernecare Penrrustimulareacreativitigiisepot folosi mijloaceaudio-vizuale opti m.la compuneri ie la compuneri t1U9a"i.fi 7 _ .rcliunii. Daci estenecesar.t "n.ii.fu rnizeazi'datele ^..-:-----" caremisoari naturaqi nivelulpe rgr proceselor proouselor ..clcviii$iinsugesc srrucrurigramaticale. cel pulin doui lecqii.. "'"ff..:T"...r.gt$ili?i" .i attePtat' deci item =. scriptirne temei. asiguri un climat educagional -..t. cxcrciliudc alcituire a unui text folosind: expresiicarecongincomParaqii.Elevii pot memora unele expresiicare le -ru plecur le por i.ri*. se poate realiza citirea dramatizatd.apreciazi-er. cel 3.mai multe lecgii.eaaluarea" r --"i --. .. compurrericu tem i/titlu indicat. o ltrtttcsti rea rtralda textwlwinaratia (clasaa II-a) gi formwlareaplanulwi simplu rlc idci (clasaa III-a). -"i creativitarea poitc fi stimulati gi orienrati prini-un plan de idei. igi gi Texteleliterarestudiat e constituisuportpentru diverse Pritnare. ca instrumente item i.@* lrt gcncral. printr-un J9..r.i. lc."R1. cu'inceput/sfarql...ei.. t citirea integrald de incheierea textului literar.r sutrstituirc: intr-un tcxt clatli sc ccrcsi inlocuiasci t lc nrc/atrtouimc vintc ctt sinotri .de pildn si compuni o convorbire de reIcfonic i saf. .i.{ezi14 de evaluare..td rextului literar.i. el evilor carevor fi testagi specificuldisciplinei.""qii. metoderradiqionale ir.'d" " tipul de compoziqie). a planwlwidizaohat du iarigt^ra a IV-a).il.*p.a"fitlqili tareacu ltemll resPectlvl.vizeazS. pot fi: Acegtia simpleintrebiri.r. in funcqie nivelul clasei. acegtil iqi insugescsensuri conotativ-e unor cuvinte9i.gr"i narative9i deilustraqiiigi .. diferite tipuri de de evaluare r.p .". 9i .:.tntrebare+ rdspuns piriea?e"ului.. o utnuersapia generalizatoare bazatextului pe o c'itireaseleaiz.rnq probleme. influenqeaziinviqarea.i orrtonime.. de literar..ri . rriisiturilc fizicc i moralealcpcrsonajclor." elevilor sunt comcreativitatea activit iqi de invlqarePrln careses-ttmuleazi cu suport intuitiv (pebaza aif". planwlwi de id.. foarte agreatd elevi.ezaoltat ' scric_rea (clasa l lV-a). t c'itire amodel cfectuati de cadrul didactic.6.9i anucareisi dovedesc . (cu sau fera elemente . sub forma Je intrebiri: ".la fiU.rrrlrri-" al" i.

tuie compunerilelibere nararive.d escriptivegi mixte.i a antreniri i in discuqie mai multor participangi.aacestuijo_c constituieposibilitateaschimbirii rolurilor o .Cum igi petreci timpul liber? .a stimula gi valorif icapotenlialul creatival elevilor o consride .Cum te numesti? .i personaje alt final. Pornind de la textul literar narativ.Ce reprezinti sporml pentru tine ? O caracter istici.Ce aptirudini considerici ai ? . sau Creativitateasepoate dezvolta si prin diverseexerciqii lingvistice. a Alti posibilitate.Unde locuieqti ? .eporterul: .de tipul: . li se soliciti elevilo r si-gi imagineze ale intimphri.

Proce sulde transformarea bu. . r.4 SubiectulI I Tesrament de Tudor Arghezi corect-incorecr).ampreficut". Si defineftevolumul in fruntea cirui a se afli poeziaTestament..nt d"111(.cusaricilepline/ De oseminteifoetul estedepozitarulvieq ii9i aspiragiilor m]ne".. ezatein fruniea cite unui volum. poe'ji .ntstr. : f:l cu alcgere _ trcml :: 1:!:l: multrpli.treapti" pentru urmagi.de obiceiin versuri. La rindul siu. creit@@rime te rioari gi faqnde transformirile saleinterioare' Arta poeticdesreo operi literari carecuprindeun ansamblude preceptereferi.si-mbie".intrebiri srrucrur ate : (3) itemi subiectiai: .. ./Birrinii-au adunat .itemii se clasifici astfel: (t) itemi al ciroi rispuns irt. direct sentimenteie.i spiritualita te... i.. s-auinilqat pe treptelevieqiidin . [.Dumnezeu piatr .erdspwns de atteptat.leagine '. t. Enunq:Alegegi coloana adjectivele din B potrivite penrrufiecaresubstantiv .din zdrenge. . [)intrc ircesre tipurr' clejtemi sc aleg dtxrrii $ Genwlliric cuprindetotalitateaoperelor literare.printr-o indirjiti gi indelunga tl striduinli..ln funcai. iesela iveali miracolul creaqiei Poetice . . .. B.am preschimbat".1de"irat-fals. ."?de IJniversulpoetic se-nalglca . scund cdldtoare inalqi mtcr cintitoare inqelepgi albe alb mic ascuhitor (2) Item subiectia 'obiectiv de evaluare:elevii vor fi capabilisi prezinte trisi turile unui personaj dintr-un rext narariy studiat Enung: Prezinti principalelet risiruri ale personajului.itcmi cu rispuns scurtl .preschimb-e pa-n condei Si brazda-n ielimu5. . printre plivani...sain nurilor mareriale valori spiritulle implici trudi.amivit"..[. ..te .ripi*. .robilor.itemi de tip rezolvarede probleme... . apdrut ment estearta poetici argheziand 1927.. din idealurile stribunilor care te m enirea .] miere".cartea le virsate-n poetuluidevine. sudoare.ficui". (2) itemi al ciror rispuns trebuie. unele a. toarela creaqia in Tudor Ar ghbzi gi-a exprimat convingerileartisticeadesea. in eseuri...i^r" r" ptrrrnti o inilgarepe treaPtaspiritualitigii.pe brinci.. oameni pisiri copil vestmi. . Poezia Testacare deschi devolumul Cwvinte potriztite..l"bor"ti..visuri gi icoane"..e tipwl d.. poetici. ' morqilor 4i1.si-njure" 9i de metafore: .ul pcntru Prriccrarca rrdrrrinistnrr"cir gi ircmilor. .ripi gi.itemi de tip eseunestructurat.itemi de tip eseusrructurat. da-nu.casi se.hrisof' gi .ru iegitla luminl. in E wl liric aparein ipostazapoetului congtientci menireasa estesi lasecarno. poerul.frimantate".: ctiv q. . din coloana A..r prclucrarca rczultatclor obgitrutc.veninulstrins te".(2) it emi semiobii aia i : .cuvinte potrivi te". A. ..... 'f baza ceimai importanti liind: obic ctiuitatcain notare tipui de rdspuns o. in la boratorul lui.. gropi adinci". {g!$iisc-qladlliin urmiroarclc carcgorii subcategorii: g i (l) itcmi obiectiai: lru TESTUI.i implinegtenirevalori 6stetice prin cartea niscuti din ./Sudoarea muncii sutelor de ani".i interviuri.sintagmi care semnifici limba poeric.cuvintepotrivimuguri si coroane"' .. din graiul ?:"-1+"Tnuri pentiu vite" plimide. .in careeul a titudinilefaqi de lumeaexstirile sufletegti.ca gi pcnrru admi_ ::l::11. trudegtela fiurirealimbii poetice..--"$ r l)irr punct de vedere al ob iectiaitdpii tn notare.torcind".searardzvrdtitl".arte Poetice. ' Prin abundenF de verbe: .:.irt a"rr-o tirriJ"'"ptir"i. Exemplific are (1) Item obieaia de tip perecbe eleviivor fi capabilisr aleagidinrr-o listi adjectivele ' obiectiv de evaluare: potrivite penrru substantivele indicate. Ca purtitoare a acestuitezaurde istorie .ilrcA ( itstlrcarca itcrn ilorsc rcalizcazd.itemi de tip pe reche.pc mai rnultor critcrii.. . _..

.. a-i continua opera... a materialuluigi a spiritualului.fiului" (urmag ului) de tri". Cuvintele . aminiind datoria . ca yn laP cu injunghiat".doui lumi pe poale" pot semnificacoexisten.estec onqinutulei ideatic' sentimente .hotar Poetice.. .a ittcat/Stdpinul..cdrqii" a poeziei.. simqindu-i lucrarea corozivd: . pfin si se zvircoleasci.s tipin".d epiatrl" sugereaziduhul pottic ridicar din factorul rerest.vioard" careco nqine.. .i" din . pri n carelutul se transfigureazd'.u. Cealaltl componentil a ... ..Dumnezeu"6stesimbolul spiritualitigii. tr: si aspiratiiale omului cu careeul liriCse identificl.Durereanoastri surdi gi amain fI" ievine sunet de .cele.ci cu .rob" nu trebuieinqelese sensullui social.ta lutului. cu doui iumi pe poale". acidul care-lfacepe sti$..cenuga inalt. epitetul . Versurile ripiezintFt o defi nigiemetaforici a creaqiei . armonia ei.

flori.este de intuneric".fJr*".a.i de frumusegea dar nu vor putea pitrunde in ei .este il. Versificaqia contribuie la crearca armoniei acesteipoezii : versurileau mdsurr dc 9-10 gi 11 silabe. Sintaxapoetic.. repetiqii (.t.gindirii umane.).... Poeziadebuteazd o a lul oprrcse situeazi nizuinqa de cunoagtere eului minuni a lumii/ si nu ucid/ cu mincorola de a" .r .i rrspiraqii -.. l)omnul o ci teqte. cclor cir!utttsc...i..eceptorii./Fir-a cunoa$te ci-n adinculei/Zaceminiabunilor mei."rt.eslceclcptul aga-numirei a uritului" pe c". trvinic/$i_izbiv egte-ncet pedepsitor/Oarrit"vie-a crimei tururor.r..trul racunoagterea ip arc i.. Mesajulnu esteinsi pentru citit orul inocrrlt..r.a6 I t rl t'orrot:rtiv: cititorul. .ilie.crccxpresivi prin cele citeva cuvinte populare.. batrini -i).risc clouii ilrrstr.striiburrii". Arglrcz..trinii"gi poctultruditor. rrttr../E-ndreptiqirea r'.verbele. 'raielr"aa'J#Jr.raTura obscuri.izbi. .rd..slovafiuriti"): . din s e cunoagrerii constituie multitudini de taine.... ochi. l8 tlcr acccrl ttitr"rdirti."r"ie a" minuni" ..) enumera-.lutttirl:r" tl."rc tttistcrului !D()rlrc aqa paradisiacd./Domniga suferi in ./l{oc lul durerii de veciiintregi".r poctr.i.b wni (strd"r lrurtii. ..fer..rrrgrrrrnivraja nepitiunsului tainad e careestepatrunsunipoetul sugereazi aonorrriua cuvlntccu nuanqc Dntru tainei' L a polirrrf.ampus".cei trei factori implicaqiin arta creariei:depozitarii. pcntru .i dcscopcrit a frumuscqi pocticoin spaqiul u rirului gi al degradan_'l'ttclor trrf rri.. tairreleau celema i diverse 9i metafore cuprinzindu-se lumea umani in frumuseqea comtnl'.sugrgm.Din bube..veste-ncet pcdcp sitor". r.i . (." Vcrsurilc finalepote nt eazS.. ci cu inii taini/gi-nto"rrr"i I . .i ei albe luna/nu micgoreazi' .robul"ccl ( Jr('.icrulcald") .in lexicul inediq de o prt.paradisiaci.rtit tttctrr[t . buze ori morO .consumatoriide arii. semnificatia termenilor-cheie ob .l""rina alrora" refuzamisierul lumii.Pecareascultind-oa)ucat/Stipinul caun qa p injunghiat".cind.Eunu strivesc .a" larmgcul cu liri c.iunia lumii":.. ca de altfe'iin intreaga poe zie. o treapte"r -.metafore... ii amard"._..Ei.uc clcl'irrit poeziaarghezia ni." r"i.slova foc") cu rruda geniali de .a a sirrrlirii. Universul uritului (in lrtretttflritttc:cz rgr. poaiU gi ea flfrlprcnta originalitnlii:inversiuni(. ^\ia.seira rizvrltiti" . Originalitateapoeziei consti chiar in forma de tesrament (titlul si primele doui strofc) in careestesc risi.r crcrt-o prirrsr"rfcrinqi...domniga intinsi lenegipe canapea"."] g. .opcra filozofici a lui Blaga./Robula scris-<r.fi rulburagide mesajul.. epiteteadesea dublete..ca f. lrr fragrncntulcitat.. .lirug..sursi de inspi poetu l.iirr . u.".de fapt.de nuntire a inspir aqiei (..ccl cirrclcc(:pteirz.. mi.rr.domn. .stlpinul" esLc poczia... qii ctc. tot metafori -.rncul laboratorului 9i al semnificaqiilor.estetici genial CharlesBaudelaire volumul Florile rdul ui).i. rima esre imperecheati.rirr.durerea noastri surd. in printr-o suiti de metaforeinedite: . exprimi fascinant ulpioceJde poetizare vieqii.r.Ji"qer ... fiuritorul de noi universuri spirituale..aproapefiecarecuvint devirrc rrrctafori.cartea fiu lc. crre vor.caun ciorchin de negi".ttrritri/Irnpirechiate-n c arte se mdritd.".rrnplu llrilt sc co'-tt"xt collturcaT'i lurnii.r.unelecu sensde personificare in (.caun gap comparaqii injunghiat". cum rea : cuioas te lucifericdqi cwnottterea tttctirf'orci ...a... acelui de cunoastere inseamlua.. .amluat". prin aicuns/ in adincimi [i'./Cafierul cald imbriqiEatin cleqte.rl-r upur forme: .).u.i'"-". in viziuneaasuprapoeziei.Slovade foc g'islona f ..rc op()Z.cunoaqterea..prin conotagiilecontextuale:nu-"r. ../Biciul ribdat se-nroarce si in ..r-i.sporesc-a ni i'treqiner"".cllrritrri noroi/Isc at-am si frumuseqi prequrinoi.abundente. . ritmul -iambi c. care ' Eul liric esteaiciexponentul tip al lucifericului .rlui creator al unui univers s piritual (.. a ll tillncr $r ircccir..cind" s.*..Intinsi lenegipe canapea.intinsi lene.b i.rrrrurci obs cure/Iesitila lumind din pidure/$i dind in virf.ncroase.i" etc..]".1t-.pri n aceste plcxitatea ei.o..e a reprezentat-o . ca un ciorihin de rrt'1ii.

nt"l gi. ce lro..rtinq"loi."rir avind r olul de accentin discursulliric.rrnorgi....r"-rrt. noagterea Conceptelegen liric . d. Menireapoetului grmal mlnuin transformindu-le taine...iubesc") opun ..il pfa"g a....Poemele luminii. prrt..rrti-.sugrumi"-.taiun ei asemenea ."r"r expresionistal permane nteiraportiri a poetului la dimen.. un rost gi vaiori.veacuride-a r indul' filo.-Ei-i*pii"ir.i artd poeticd.suri g i mai mari/ subochii mei".J.a urmare' trpul nelelumii.. care-izvoriscdin celemai intime necesitiqiale.'r..tegi mai taretainanopgi i.i maiprofunde ist..r-eazi")' urmireqte f l uxul afectiv 9i p oezia Veisificaqia l1n?tr"ri in.o"ot"gia poritivi (.""" car" di titlul intrein gului volum.lumina mea "(a eului poeric) gi . Discursul liric se consrruiesre jurul me mforeilurninii..atitudinea lumii.lumina altora" estede t in dulcelestil clasic de Nichita Stinescu Conceptelegen liric qi artd poeticd. o bala-. a potentamisterele.Eu nu strivesccorola de minuni a lumii de LucianBlaga ".rovinedin dragostepentru. la vegnica Siunea in univers ies/seschimb. ili..f.. "rt.. un ochi lduntric se deschide9i dru li .negativi (. mai retoric.imbogdqesc"... celor cu o conotaqi. Relaliainrre .H"g" ""pli"i. cici n umai aV Pot sdproiectezin mt'sterullumu sunf eu si luirrrriL din -un 9i tnpelis.re cltre ""t" "er"i.. idcatic.apirutin p.vezi p....tot ce-i ne-nqedevenirea universului.mirestei'..de aceea cosmici.spo resc".vieqii renun! c u bucurie la cuun creator. "lbe..i.[*'"ii"\rlceleriiltlotit.."g"le.cici eu iubesc/ gi flori gi ochi 9i buze 9i morminte"./aga lareifiori de sfint mister".. '''"E..-n ... coplrta..de aceea sd duhului m"u.gte gindirii magice.Poeziaesreo arri poetici. o*ul trlebwie fie " absolutu lui. 85..mic9o..i trcmuriroare/mire. Prin intr-un fel asepoetici' eul liric es tecunoagterea da .t. .aratl'unNichitaStinescum aita V.. Eu nu striaesc corola de minwni a lumii deschide primul volum de poezii al lui l.vezi p' 85' 7970.-. apdrutin 1919.ttt.versul scurt '-"i.registrul.verbal Opozitil luciferic-iaradisiac se . pini la ." odrii pitrunde secretele qi nu pot si gtiu ce . mlnltoare uti lizat'Verestesubliniatigiprin.... .rzare/ctt imbogiqesc euintunecata .p"ri.ucian BIaga.rn .. meniri p.il*ilJ.t" .p. Astizi filozofii n-o mai zofii au . sa: .i . nu insr mi bucur ci nu gtiu jurul meu.

tr-ut q.. genialcu ideile gi cuverbul (slo vapoetici). Nici in situaqii dramatice nu-qipierdearapiunea.poezia..de viage il..4.. iubid . J. .de vitami ne. (nume predic ativ exprimat prin verb la modulinfinitiv) . caerotrc'l 9i ca artd poeticd.renronic curtoazre. (verb awxiliar) 4. B..prin intuigii gi. cuvintul wndd semn ificidubla reflectare il.Stau i1ti1s ri lung''."ri f""aa.adverb de mod. vers concluziegi vers ul.rlitr tc rafinari". poatefi interpretati. doui strote cu aceeagi monorimi.slerapoeziei.pov st " liric o exprim. S tarea d" r"_rpi.i al Parisului esteo deosebire de la pimdnt ca la cer. a fi este verb copulativ...j.i muzi."iu.. al'creaqiei poetiii cc. .og. . poeziain dulcelestii clasic esteclasica. de subordonatisubiectivl . trtitri srrfcrirrlccrot icc.'o . aco ntemplatorului: aceea .rit.printr-unfenomende . d exisrenri gi in poetica cu care se incheie discursuliiric .pocrrrclcigi rneritltitlul. Iubirea insumeazi frumosul din toale r}. itl 'l ccst cv c l' s t lr ic oll8c s ti o n a tc c i d c i . astlt'l .i-"eilil...toate configureazi evolugia . de asemenea.3!l tiv qi cu tr nrctaforirnaiabruptd. vers laitmotiv.. u"rrrrri .i.e lur.-" "9i. .rj:l..r.e^tehnica simbolistd.j.rrul rrei iz.r.in..t.. " D.igi relevi i""p"ir"bll.z Inima / incet mi-afundi". ..i*i u.i... i..".i..al..rtlvcr dc nroc{.... iubirea devine muzd. .ii. .idilei.i a.r"../ El avea..i.dirrrr_op^rer" .. clrr_gi ipostazade damna r.-prin care se pregetestetrrrri. [r rtritt' nrljcctivprouou'ronxl nchoti... lrrtilnireacu iubirea.Sub oriz.nasre . ' ' "rtirtice. $i prin acesr tcnle creatoare.Anwarulastronomic". poer u_ trece.t" *.qie. primele .cir gi prin instruirente jongleazd."-... 9i id""l to.n b".versul . a"*"1_ goari". Intre aspectulBucureqtiului. (aerb predicativ) Pelt^1 apor-tulsiu la dezvohareaaeronauticiifwsese rdspldtit cu prerniul Nobel..cici substangele ta circumstanqialide c auzl.propoziq iesubordonati cornpletivi . Sub accstaspcct... cuprindecin ci catrene. se va rransDune ce i. Anual se decerneazi premiileUNITER.Jrpe. sticle" ..uio 2.. aurit si . atit..ri".u prrnJi...si procedeziastfel" . -oz"ic. 1. in celelalte strofemonori me diferite.9t" eul creator prin iubirea-muzi gi prin cre aliasa..i.rrd"rrtalizarea dupi scufundarea adinc in i nimi .roare.""sirc blestematisi zeiasc i a... inlduntrwl(sticlci) * prcpozitie 3. -cirei clevirtcins pira." titfig"rilor.t. ln text.5.. sugerea re iu'6irii .i.rr.viz iunipoetice.. d a r c c c u d : e c donri nl estcj ubi l rrl . o revclal-ici] eu l-am fost zdr it in unia. ...t doil..-" cririiul Eugen simon (Scriitiri'r:iia". l)oczia. p"r^rrl il..i. cuno"gr.eu ramin" con semneaziabsolurul pe care-l .dit . A apirut .. modernitatepo eziei. '.pasul poezie.o secundi. cretuluiin abstract.si sefoloseasci un ciocan" .pe soarele sub pitic. lui .inefabilul ^^^r.p"sul tru i... i ubireafiind o .. s-aplam....lpostaza ..' 2.ll".pronume personal.. Sttu. '-r."ie .i.r.e..carea dat. deopotrivi . . ...""aa/irr. re"'.t"t:l-"B. Nichita stinescu ne surprinde.poi in poezie.imi-este fo"ri.(atribut pronominal genitival) Dorirya lui estede a cdntala pian.ffi.olat."qiii.titlulintre gului volum. ivtai rp..rt" "r.r.creaqiei (. feminin gi poetic.ti'j rf tccva.propozigie depusese inta riseri ca piatra" .rniu...i. pi """-" Strofa a teia exprimi revel agia poetici. definegte sul pocricdin accst volum. amintind d.l ti" reperarde patru ori (laitmotlz)... conferS. vcrs.s{. Acuzagia tmpo*ioa fiecdrwiadintre delincvenqi sustinuti cu probe teera meinic e. . poem...i afcctarc. isi lua ratia zrlnic ...Pasul treceeu rimin"...tnt"l.ontulpoeziei.propozilie subordonati subiectivi.."."1 rialc q i spirituale. 11v11ra.i dupn anihilar. ^p^ti1i^ poarti iarcadu lcelui'stil clasic.rr il: rubrrea..rransfigurlTj .in dul. mai .i.preficirorielacrimiin trigt. .J"il in actul creariei sale.rccstc sintagme metaforizeazd.r_ surilc au valoare incanta torie. 3. lcr rltclriliVicircscu"$ivarsi cu. Jc -pr()r)Lurrc rcflcxiv. Nichitasun.:..spargigitul pregioasei lnolrecta. .r ttrrt'i.. desrrreci..ti"i.....dinti-un bolo""rr. "i-"11"i lalrric".a eul ..propoziqiesubordona. de ozi. ry rr.

o lua. a-gibig a minqilein cap. prelios: valoros.a da bir cu fugiqii. o :! I }il. a a . a da de-adura. swbstantivale:bl. precauqie. de aceea. adve rbiale: calea-valea.cu totul. 1. cu dinadinsul. din nou. de-asila.upa s..cumsecade. aga aga. cu de-a gi cor 'pururi. din cale-afarl. de jur imprejur. lume proprie. I . nu C. a spila putin a. mai-mai.razna .intr-adevir. cu stare. pas c. ljc r t I t: 4. A. de alti s. Orice artist igi creeazd. cu 2. a o facelatd". prudenqi. aface.eseamd:arenqie.pe ici pe colo. aveade gind.a-gida seama..a.Subiectulal IIJea . bdgared. Vroia si continue colaborarea cigtigltorul concursuluide urba nism. Locuqiuni: . adjectiaal e:de geniu.a o lua la goani. a proceda:a acqiona. l. din cein ce. pe neasteptare. gata-gata.(betaie)in lege. a facecu ochiul/mina . la cor. n v erbale: a ducecu vorba. a da mina. aduceamina-gi te.cu minte. . aducere de aminte. griji.luare-aminte. din cdnd?n cind.gare seami.

nu doar una-doui ore de LgsgiSgjg-e ste o activitate carc dureazi mai sarcinii necesio . ir ' t r l iit or i rl r" c v i s tc . Mctode instrwmente evaluare de Si " !lr'i'"q4c'r'j. .d1i. .probcleorale. unui elevintr-un nucomportamentelor con{ineclasifi carea Scarade clasificare mir de categorii.rccstc probe se realizeazd.in ce misuri comentariileau legituri cu tema? pot fi numerice. greu de e o obqinutpe alte cii".portofoliul... .elevii sunt informaqidespretem aricalucririlor practice. ocazional ' frecvent o intotdeauna .aplicarea inregistririi gi prelucri rii faptelor.: .4 d$.fl exibilitateamodului de evaluare: posibilitatea a alternaintrebirile in funcde qi ede calitatearispunsului. mai des in clasi.posibilitatea . incepein clasi prin deo PrciesJelesre activitatemai ampld decit investigaqia.1 I Stoica. justificirii rispunsurilor.figadc cvaluirrc dc . .lism dc control (vcrificare). cooperat/nua cooperat mult. a comportamentu lui elevilor. elevula ur-ainu a urmat instrucgiunile.Observarea d acticeesteo tehnici de evaluar carefurnizeazd.scrierea principalelecerin ge. .s0l .principiilor. . Probelepracticeau o aplicaremai restrins i in cadrul evaluirii. unui produs sau/giatitudinea Cadrul didactic poate urmiri procesul. Prin intermediul programei.acurateqea . seried e informaqiiutile.In aceeagi probi scrisi esterecomandabil sefoloseasci si doui-trei tipuri de itemi.i i t:rqii nccstc nl'orrr irr: c (calitativi).probclescrise. Eta uarta scolar. Pr in cel . mctodealternatioe/complementare : * obscrvarea sistematicS. de .claritateaargumentirii si forma prezentirii. exemregistreazi etc.Proiectul seincheieprin prezentarea faqacolegicu .alegerea tipului de item cores punzitor fiecirui obiectiv.stabilirea scopulu iprobei si definirea obiectivelor operarionale. Adrian. oralegi practice. sistematicd comportamentuluieleztilor timpul acdvitiqi lor did.Itt t t t t t t t .de exemplu: ? . cele mai date factualedespreevenimentele ln fiSa de eaaluaresunt consemnate de import antcobscrvate cadruldidactic. \i . rat .feedbackulimediat.strategia rezolvare. curs. administrat 9i corectat tlc:c:rdruldid actic. Probd inseam ni orice instrument de evaluareproiectat. de c unostinlelor.Elevul gi cunogtinqele si explorezesituagiino i. itemilor.-ir'! I rr cvaluarc se folosel c : t c metodetraditionale: -.chiar piin incercarea fiil. . .1 )ri c tc rtirro s tri " vi r i l l )i i rcaun i rti col cl csprcrcv i i tcrrrc:l ccl u lclor. . si .realizarea elevului. . in .elaborarea adecvatia schemei notare(analiticisauholistici).graficegi descriptiv e' Scirile de clasificare prin carecadrul didacticineste Lista de control/aerifi ca.ilffiFlegere a in permanenr cadrul didactic.comunicar ea discutarearezukatelorcu elevii 9i pirinqii.. Probeleorale reprezinti metoda de evaluareutilizatd.pr<>bcle practice. el evul se ionsulti de"rezol'"arel sarcinii. .:rutocvaluarea.. Pentru realizareapr obelor scdse trebuieindeplinite urmitoarele cerinqe minime: .1 .evaluare a comportamentelordin domeniul afectiv. regulilor etc. Mcto dele tradiyionalevor rimine mult timp metode de evaluarefrecvente.Se ptrrrc prob lemaasiguririi unui echilibruintre probelescrise.interacgiunea directi profesor-elev. respectand . * invcstigaqia. l l(:t I Strbicctulal III-Iea l.I25 1trttgresu. .lui (ladrul cliclirctiirtrcgistrcirz.p. . se lnsemnirile investigaqiilor referi la: .Elevuf'primegte sarcin l prin instrucqiuniprecise rezolvarea are posibilitateasi aplicecreativ t[ o gam i laign de cunogtinlegi capacitiqi. .in ce misuri elevul p articipl la discuqii . cu ceilalqi a plu.scara clasilicarc.proicctul. niciodati .re o rnetodi de evaluare de sau unei numai prezen\asau absenqa caracteristici a unei acqiuni.proiectarea unei strategiide ameliorarea dificultatilor constatate.

Tidul/subiectul estealesde profesor la inceput.fi proiectul poate.igi pot alegesinguri titlurile/sub iectele. lo..corectitu dineasolutiei.rrilizareacorespunzitoareg i in siguranqia materialelorgi echipamentului. . figurilor.acurategea complex careinclude rez. alizareaproblemei . teleielevanteobqinuteprin celelalte .calitateaprezentirii .Ca qi investigagia. In timpul realiztrriiproiecrului se evalueazi: metodelor de lucru."pottului asuprarezultatelor obqinute.PqrLshkul Aceste rezultametode gi tehn ici de evaluare.acurateqea . tehnicl. dupi ce eleindivi dual vii se deprind cu iceit dp de activitate. . .utilizarea corespunzitoarea bibliografiei.organiz area . .ul ta reprezinti un instrument de evaluare . .al egerea . " saude grup.gener materialuluiintr-un raport. .

iqinl se .. careconstient "".tuturor formelor de activitatecarecapiti.regulilor.e2I lr' 1rt ivt'st' pr=olrclc orirlc.citireain Eoapt i. la alcituir eaunui tcxt.ral.periodic. 131.in mareparte. raport cu obiectivel esi standardele in educaqionale. 1n c ualuarca portofoliului cadruldidactictrebuiesdaibi in vedere urmitoarele: . Totusi. fiind o metod5" executar e unei ac{iuniin mod repetar. . .pe si rite g.i spccifice fiecircidisciplinc" f )rrtololiul. . TESTUL5 Subiectul I I pierduti O scrisoare de I. informagiidespreactivitiqileexrrapcolare elevului.rlni ln activitatadidactici.'t st'. u rnlirc$tcprogresulacestuia la urr de :. 2. n utocvaluarea comportamentelordin sfera afecti vi se realizeaziprin chestiorrirr pi prin scirile de clasificare. ajungela: * consolidar ea.r. Aclrian. pii. c Informaqiile rezultatedin autoevaluare vor comparacu informaqiiledeqinute se clccadrul didact icdespreelevprin alte metodede evaiuare..i r l.sris c asigureci portofoliul a fost realizatde citre elevi. srructuri lingvisticecare exprimi dimensiunea spaq ialisi temporaldg. p. * analizatextului literar presupuneexplicarea cuvintelor gi a expres iilornecunoscutegi exerciqiulde utilizare a acestora noi structuri.rlc.rltrrl. in exerciqiul formulare a ideilor principale qi a mesajuluietc. Ia tipul ccl rnai sirnplr-r c stc dc dc excrciqiu lirrrttullrcaunor cnunguricu cerinqe indicati -. autocvaluarca. si reqinl numelepersonajelorsauake nume proprii. datelepersonale.li se cere elevilor realizareaunei sarc inide invigare: de pild. Obiecthtele ciclur ilor cwrricularein inadpdmkntwlprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect.ni" conrpunerilibere. iternul 1.in lang.rex" motiice. tul literar.observ:rrel sistcrnici corlrp( )rranrcnrc a ..de pildi deprindere a receptare bALrdirca de scris.exerciqiul lecturii integralecu voce rare.sraale lrilitc tlc cadruldidactic.dezvo ltarea unor capacitdtigi aptirudini intelectuale fizice.a originalitl$i.suri ce ei le realizeazS.a cd. ln clasele primare sepracdcemai multe tipuri ale exerciqiului citire: de .in ritrn propriu.orienrarealor profesionali.ror formi estedecisi de un centru acreditat. pirinqilor.priceperilor. Caragiale ' Genul dramaticcuprinde operedestinatereprezentiriiscenice.sriinformezepirinqii asupra portofoliilor elevilorpe mi. Exerciqiul esteo metodS. sr a lnrqlatrver.sa ccarl elevilor si"a utoevalueze portofoliile.feedbackuldin par teapirinqilor g. cit.erilor.1. . Prin exerciqiuse repe ti funcqii minrale (psihice) gi -.cartca dcviziti" a elevului.u-t'. carepresupunedescifrarea textului literar de citre fiecareel ev. si su bliniezecuvintelenecunoscute si scrieexpresii/strucsau turi lingvisticecarele-au plicut (le-aureqinutarenria). . Modalitateafun* dlm . la I')xcrciqiul. rczultateleobqinute.' si adunepiesedin porto folii penrru a comparareahzdrile diferitelor generalii.. prccun) s:rrcini q .fluent gi expresivse realizeazd. A tttoaaaluarea (ladrul didiitic trebuie si sprij ine elevii in dezvoltarea capacitiqiilor de auroe vrrluarc. morale 9i trisigi turi de voingi qi caracrer.p... teoriilor careseaplici in situalii variate. este'ometodef undamentali.. proicctul.i rcpetat. de I Stoic:r. a. scrisc prlcticc.. L.prevenireauitirii 9i a confuziilor. elevularelibertatea adauge si materialele conside :tt('rtcccsarc.intre careexerciqiul gi-a dovedit eficienqa. subiectul al III-lea. co nstient. .insu-sirea nogiunilor. . adecvatS.i.stimulareacapacit igilorcreative.gi deprind. o im pprtanp deosebitl in perspectiva auroeducagiei permanente.duce la dode a ..vezi Test ul 1. op. caresepun in poitofoliul clcvului gi se vor ptezenta-.('nr('str-ualtul. 3. dc la un an de studiu l a altul saude la un ciclu de invitimint l:r l:r . . .pondereaceamai rnarea vind-o metodeleformative.adici procesulinsuqirii cititului corcct.unor deprinderi.Pentru a se asiguracitirea conEtienti. Rolul exercipiulwitn formarea capacitdpiide receptarea mesajulwi scris Receptar ea mesajuluiscrisin clasele primare. -. a.asigurindu-se transferul de cunoEtinqe. ale compedqiilegcol.prin variatemetode. r'tnalt tip derexcrc_i1iu acclaclccrcativitatc. povestireaor ali. Existdportofolii elaboratesub indrumarea cadrului didactic q iportofolii standartlir. Un portofoliw cornplet trebuie si mai contin d. a spiritului de independenti. Strttctura elernentele gi componente portofoliului sunt.ate. a.

respectival cititorului..mint ve3ln comedieseridiculizea zd.comediaare acgiune deZnod. ca fllacterele. contedie.r-no.naruraconflictwluigi'serrde dlnacte. ci nu mai unul u mai multe acte. d intre ceeace ilOrsi pari gi ceeace sunt in realitatepersonajele. godern. lm entele vezite in sufletul spectaitorului. moraowri.ln teatrul !f pot fi clasificate : tragedie. comediapoate fi de caracter.umorul 9i ironia ."r.".DupS. gi dc. esteo specie gentilui dramaticcareprovoacl buna dispozigie risul prin a ii -Comedia t#qigarea rno. situaqiilein care apar personajele.tipuri uman" .farsd.aspectul viaqi surprins.r."rr"p r"r. Sursacomicului o consdtuiediscrepanga dintre aparengisi esenti. Comediapoate'fiinprozds au in versuri. in dc elemenre. chiar dialogul poate fi diminuat in favoareamonologwl wi. Sursede comic s unr mora'. .aodeail. opereleliterare dramaticenu mai con{in scenesi tablouri.a forme de comic.'urile.. funcgie aceste de . meloiramd.de i ntrigd.a.entalede expunere estedialogwf iar struciura operelor dramaticese compune scene gi-tablouyi.urilor. oierele drama tiin dram/.vicii. 9i limbaju l si numele acesrora.. . unor situagii. amuzan" " Asadar.

Trahanache.. manevrele elcputat.desfigoari Doui gruplri politice se lupt5'pentru a9i impune cantru alcgerileparlamentare.Dupi lupte seculare.oliticianwl pliticianwl prost. se fiind ameninqat lavencuse umilegtein fagaZoei. rispunde ci unul .aptrruttr 1884.. ca . toate celelaltepersoCu je vorbesc incorect: pronunli gre . tipw l politicianulwi demagog. gruparea opozigie. celebrudiscursimpiciuitor: . pencampania Acpiunea estesimpli: in ca pitala unui judeqde munte se. care au durat aproape treizeci de ani. compromiqit oarepentru a o folosi . gineun Agamigi Dandanache. fiind folositi ca armi politici de citre Nae Caqavencu. Capiliria in ciptugealacdreia afli scrisoarea. anunqe va fi sus{inutin aleg eri ci al cirui director coproprietarera. Caragiale.Odiseea" pierde precum: intrunirea electorali gi bitaia in viltoarea cireia Caqavencu mice. gi situaqiicoscrisorii pune in evidenqd carac[ere moravuri. zinti se Com icul d. toqi suntem romini!.i senilitatea.Nae Cagavencu. Iati avantajele progresului! Iati binefacerile unui s istemconstituqional".Titlul indicl intriga. in festaqia organizatS.momentin careadversarii impacd. de Calavenc u.. creeazd . 1in 9i fiind susqinut discilime. Trahanache-$tefan Comicul de caracter. diferite funcqii gi o mogie aparginindjudeadversarului plui. cu atit mai mult cu citZaharia Prefecii credeci e plastografie. Accepti si conduci manicu d. caremirturisea: . mai mult.Gagamiqi".tf pierdutd.fira scrupule. La re fuzul acestuia la rugiminqile Zoei.ciruia Cagavencu aritasescrisoarea. mici" .simt enorm 9i vid monstruos ". ramolismentul lui DandanaApariqiaCetiqeanuluiturmentat. 95 iar picrdc amra dc Aantaj. Si ngurulpersonaj cinstitesteCetiteanulrurmentar. Autorul. suisoare lui O Capodcrp cra a scrisoriide dragoste lui $tco conredicde moravuri.Ghigi Pristanda.maiprost decit FarfuAgamemnonDandanache. poli.Nae Cagavencu premarcanti a judeqului.dar esteun so[ inc ornoliticianwlwir)ersnt.emoravnri estedat de triunghiul conjugal: TahariaTrahanache-Zoe Tipitescu gi de moravurile politice. gi cel de lim baj sunt amplu reprezentate ca prin tipurile de * p personaje: refeaul abuzivcu aparenli de onorabilitate $tefanTipitescu. inco erent. gefulopoziqiei. perj simbolic.. scrisoarea f*n Tiplttcscu. . .aiul wmil dupi bunsuofulos"la dator ie. ilogic.. Caqavcncu ma nifcsmqia cinstca in noului deputat.caredoregtecandidatura.care clameazS.Ghiqi Pristanda. comitete gi comigii. . comenteaziautorul) .estc in crcaqici L L. $tefan Ti pitescu nu se lasl gantajatugor.. iati visul nostru realizatl. excepliaZoei gi a lui $tefanTipitescu. ridi gi mai canaliedecit Cagavencu": . promiqind susginerea nu de care . electorali. avocat. cinste anorocosului adversar.pi erderea animeazi campania electorali.desi zaharisit. va inapoia scrisoarea Agamigi Dandanache.i i oferi eze pentru a gisi scrisoarea cu gi si-i percheziqion casa siu. sau mai pugin o negti! In sinitatea iubitului nostru prefect! Si triiegti pentru fericireajudequ luinostru !".adresatiZoei Tra hanache.. pe rul comite ab uzuri: ordoni poliqaiului.susprezidenrulnumeroaselor condusi de Nae lui din candidatura TacheFa rfuridi. lui Urment in careZahaiaTrahanache anunqicandida tura Agamiqi Dandanache.Farfuridi. candidaturii dc Prin ternacomediei. moPunctul culminant al conflictului esteplasa tin scenaintrunirii electorale. in schimb ul scrisorii. femeia imorald . Cel mai savuroscomic este com icwlde limbaj: celebrele discursuriale lui Farfuli gi Caqavencu..p e de alti parte revarsl critici la adresa de o personalitate fectului. amantasa.corupt pentru ci are ..Si mi ierqi gi si mi iubegti ! pentru ci togi ne iubim !ara. fr untea cireia'se afli'prefectul $tefan 'f ipitescu gi ZahariaTrahanache.intruchipind electo ratul turmentatde politicienii corupqigi demagogi. Deznoddmhntulil repreneazl incitierarca.$tefanTipitescu cedeagi Va candidat urii lui Cagavencu.Zaharia Trahanache. Lipsit de aceastiarmd.. . tipwlpomoralitatea.familiemaresi renumeragie. rugind-o sil ierte gi si-l salveze. ln ziarul Rdcnetul Carpapilor.intrebat de un prieten cine invinge in aceastilupti polidci..eZahariaTrahanache o poligi pe careo falsificase. che creeazi" Coffictwl apare clar din prim a sceni a actului I. cfutiga lupta electorali zi. in elidatul: gruparea guvernamentale.si-l aresteze Cagavencompromiqitoare..lirritor" p veros.spre deosebire Caqavencu. tice clela sfirgitul secoluluial XIX-lea.senilizat*Dandanache .lupta lui Nae Caqavencu pentru obginerea pol iautorul dezviluie coruplia din viaqapublicl 9i de familie.Zoe.i altidati. alte situagii comice.

.numele areca rd"dS..i anumein punctele. prostia. .. Am zis!" Capavencw: . ce aclamim ? No i aclamim munca.te' parlamentele. ori si se revisci. cunosc sensul nu ra.. eprezinti politicianul incapabil.cu toate partidele gi in sa. deci estetipul demagogului. . in gters.dandanale".nume cu sensul.antajul politic) viaqa personali. construie f.Din doui una. iul..raze sc incoerentesi incorecte: Farfwridi:. sa incurcituri.Scopulsocietiqiiesteca Romini a si fie bine gi tot rominul si prospe1".Pdni cind si n-avem ri noi falitii rgtri?". Titlul comedieicompleteaziintengiacritici a autorului . .i in reacgii. personajelor Nwmele gi esteo modalitateindirecti de caracterizare aacestora surd e comic: numele Tipdtescu relevi faptul ci personajulreprezintdun tip caracistic viegiipolitice a vremii. . e sublimi.Brknzovenescu personaj gastr onomicd..Am n-am treabi. .incetineala g indire. ori si nu se revizuiasci. Cataaencu.sit neologismefranquzegti. prin co ntrast. prim esc! atunci si seschimbepe ici pe colo . care nu se face de loc in lara noastrd!".cini rea Farfuridi .nulitate.cum spuneTrahanache) prin 'gamiqi....Iutridarea. putem zice. compaGagamiqi.. noi. ir. ticul sIu verbal: . .. la douisprezecetrecute fix sunt la tribu nal". Numel e Dandanache cuprinde in structuri cuvinwl dandana gi. rradesivArgire. .Si n-am parte de Zoigica"... primesc! dar si nu se schimbenimica.. dilemi nu puteqiiegi.. Din aceasesenliale . iati visul nostru 1..femeie cicilitoare". Agamemnon r in sugestia Dan danachereliefeazd".agacum sugereazl.Dupi lupte seculare.. aparigia pretengia de politician imparqial. dagi-mivoie.Industriaromini e admirabili. scoate evidengipladtudineagindirii.. Zabaria Trahanachesemnifici zaharise'ala. dar urisc pe triditori". inare etectcritic sporit: demascl imoralitateain viaqapub lici (.senilitatea ridicolul percu celebrulconducitor grec antic gi iului... O scrisoare privatd.creeazd.. careau durat ap roapetreizecide ani...Ai puqintici ribdagi c uvintul ca". gi.. dar lipsegte Soqietatea noastri dar.

t substantizt: Iot esteadverb" . ceeace . lexical9i gramatical. .De vorbiqi.l /incit mI credeamintr-o lume de basm.toate). pr epoziyie.p." (Mihai Eminescu) o interjeclie: Seauzi optit: de! t substantizt:De po atefi prepoziqie. Revenca discuqie i.girrclire. adjeaia pronominal: La miting se adunase oragul. ie . mingiiere O confruntare de idei ii oferea satisfacpie.propozigiesubordonatl circumstanliali consecurivi. O..fluent proPrie cuvinteinsylng drn. ideea i#i?"rruq1. nemw lpwrnire mulqumire.. . in odaie luna varsi pestetoate voluptoasaei vipaie" .z/ P... Subiectulal III-lea l.] dureri simpitetoate ca-n ois..2/ P. problema deszipezirii.i"Jf*rer"rile furnizate de text.rcgindit...pronume personalcu valoarede pronume reflexiv. 2. Proiectd'elecPie Model orientativ de Proiect pentru clasaa II-a Scoala Aria curriculari: Limbl 9i comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini lnvalator. patimi. ..... de rpc careinsi la simqimca-n vis pe toat e" .col elor.genul feminin gindit. td..t..propozide 1iesubordonaticircumstan qiale cauzl..satisfacgie.] ea din noapte aamintirii o vecie-ntreagiscoatede durerir' .l9? ta Subiccttrl ll-lea nl A.p... 3. evolua. intunecos. a capacitiqiide receptare mesa.propoziqiesubordonati circur nstanqiali timp. 3.explicaqie. mifac ci n-aud. adaerb: Md"tot intreba.asuJ'la:astinge.rg" Buratino.retic. jroiratt ' instructai.cici [. diapozitiv/diafilm. "u pe fizicegi moraleal i personaielor bazainformaO:.pcrdele-ntr-o parte c6ndle dai' . lu minos vs.propoziqiesubordonati atributivi.propoziqi esubordo"gi uatl circumstangiale timp.pre pozigiesimpli.tiilr. vs.'mixti Scopuri: ..elor ..:"'..a rap Ca*p uI mir a.in text este pronwrnenehotdrk t (aparela forma de feminin .. .."i intimPlirii' consecinqele S tratepii didactice -..piind.tollre in scris. conversaqi e M. s) durere: chin. .in ritm proprtu.rii de exprimare ..ie"ical 9i gramaticalla inrebirile adresate..r B:lT# ".f . pe obiecthte opeiapionalet: parcrrrsul..rar (inviglt ura pentru viaqi). fluenti g i expresivl. Prim-ministrul a .propozigiesubordonati circumstantia li consecutivi..Capitalei' in a..in text este t conjwncpie swbordonatoare: . . calm. independenti. #. elevii treblie.Era un gerllde cripau pietrele. numirul singular... reqinind o....a inainta. de . Mi fascinaapusulsoarelui.punctuaqre. ortind-o...cere. 02 si foloseasciin exprimarea O" si rispurrdi cor. unui ionqinurul ac estuia/pe. Mijloace de inadpdmi'nt: . apreciind .pe grupe ' . Actiaitat. linigte.. tihni In peisajulmo ntan giseaintotd eauna tibnd qi implcare. a oI ulttos (a oluptwo : senzual. scrlsefl orale. tuturor sinistraqilor de zdriiexpozigieipicorgani insiqi inrervenite. a simpi:a percepe. a 2.. Clasaa II-a Da ta. fo.. J i.pronume relativ compus. l.dezvoltarea cor ctt fonetic.. conjuncgie... ..cind cu geneostenitesarasuflu-n lumn nare" . regindirc 4. [. O: . Proiect de lecqie in Subiectul lecpiei: lara Pro.. gdnd . tiilor formula te.i la sfirgirul lecqiei de.. ... de . a regresa a progresa."" c" va intreprinde g uvernul b. J. a Cit.. fot B. a propigi v s.a avansa.adjectivdemonstrativde dep irtare. c. a esolwat omti! zgornotvs. . tot .propozigiesubordonati circumsranlialide timp.rli. si citeajci corect.frontali.J frerar. trii. exerciqiu.. I a conqinurultextului .rpri"ae Ol -"ri.i a... didactic. plicere.texl. ilustraqiicu personaieanimale.d""rnolt"readeprinderii de citire coredi. casetl audio etc. cu .. gi expresiv.corect' caligraficcerinqele r. *p.obscur. l.-.innegurat in biografia lui era un moment obsiur.*ili. mi..**l." joc euristici. 4. suferingi. turi era compromisi. ginditor(oarc).tilor de Alexei Tolstoi (II) Ti pul leqiei.resPecdndsemnele O.baza plan. dcea. interjecqie..e.negindit.

ci numai aceleacorespunzitoar e tipului de leclie' .r Nu se vor re alizatoateobiectivele intr-o lecgie.

pix. . Citirea integrali a textu. Chcipa aur.Ce trisituri alefieci.scrrsa ..Citeste fraementele. .si povesteasci textul pe bazainsu giriiconqinutulur.elor . siluete lorih plange sau.individuali enun! ! .itas Educa2005. de exempl:u: fix.individuali formativd .frontali . rlo...problematizare timplat in continuare ! .Pe gruPe sprepiqanialui Buratino' in discuqie Pot interveni q i algielevi. urs etc.CumsecomportiBu.vrzlo nare de. formuhnd rispunsuri.. pityea integrali a textulul llterar scnsa individuali formativi orali frontala individuali Pe gruPe tormatlvi r Se analizeazitextul pe bazaintrebirilor: vorba .material didactic: s'Juete per sonaje.joc didactic lor.formativi oPovestirea integrali.5e pot prezenta siluete .. inqelegind .prob lematizare se idreseazi lui B?a.deg! teptufegiinq eleprule" . ursulpdcdlitdeawlpe (pcntrutextgiindrumiri metodice.exerciqiu . dix. Momcntul organizatoric 2. povestlfl cu .expunere hierar in lar a Pro5tilor de Alexei Tolstoi ' .exerciliu de creagie ..agini .sa mveqe ceva. apreciindionsecinieleintimplirii: . in_ sopited. Verificarea temei scrise l.Itl IlibliograJ'ia: .frontali .i aprecieri.Alcxci'l'olstoi. _ I I ' t. de plange.materialul didactic desprinzi pregitit rui personai. l.actrvrtatePe gruPe . Lrteraturd pentruceimici..Citegte o Ci tire pe roluri . Poaesti .frontali .exerciqiu . tix.iomportarea persona.audigie vizionare sau pozitiv.si-gi aleagi un personaj preterat. ). orala a texrului literar r Imaginali-vi ce s 'a in.r l.migcare .formativi . Aprofu^ndarea textului . lional.planfe cu im.conversaqre . . Gr. ..joc didactic acestepersonaie. motan. Joc de rol: Iniqiaqio dis.dia. mix. casetiaudio.vez. Enunturile exclamative .. H.orali .Desprecineeste in aiest text literar ? perso.orald ." . persona.. n ix etc. chix.exerciqiu de citire selectiv i din iare se?esprind trlsituri alepersonaielor ! ..c a l4ftu.adresindintreberi.conversalle ratino ? * orall .e s ugestii metoditr. r Momentul de sc riere: -'pregetirea printr-un .Transcrie ul timul .joc.ie animale: .Pentru viati.dln4a .tltl9*i?gi. de .Lr. . diafilm etc.frontali lui literar .exercrllu orale ultima replici !" .sslsgie texte de comentate.Anun(area titlului lectiei ei a unor obiective 5.conversatle oln oasme.exercllru tino spunindu-i . video.. 48-51 pp. drix.Iormatlva joc de. diafilm'sau ioc d idactic: Recunoiste personajul . Citire selectivi: .Ce facefiecare nal t .si citeasci pe roluri.. .orali . Obiective: .orali ..Irraqii Grirnrn.Dirijarea invigirii * instructai: realizarea climitului educaqional .derol cutieintre doi colegide.Spuneqigi alte c uvinte iare sl rimeze cu ix.a ctivitate frontala si scriseacasi vor fi veri* individuali ficate din puncrul de vedereal continutului si al regulilor grafice.ordonare/plasare a vulPe. Joc didactic: Jocul rime. Captarea atengiei 4. ' e d1ntaptelefr vorDele sale? .Explici de ce vulpeai .chsere'I-Iy...

Conversaqia incheie. doar mimind. ln r.::::: . uoolrorio. . furni zeazl datelenecesare vederea in adoptirii celor mai bune decizii educaIionalg.Arigurarea retenqici a qi tronsfcrului o5 t.. formativi gi sumativi. tncheierea rctivitlqii/lecqiei mentul lui Buratino ! . evalulrile naqionalegi chiar desfigurati de cadreledida ctice. continui. . formanqeloratinsede elevi in inviqare. . Limba fi literatura romind.soarinaturagi nivelul pergi .itemi de tip rezolvarede probleme. Temapentruacasi(exerci qiile 9i 3 de la pagina 2 67. . ln continuarevom relua doar clas ificarea multor criterii. (3) itemi subiectivi: .itemi de tip eseunestnrcturat 2. E'oaluareasutnativd esteperiodicl. da-nu. realiza Pot ac easra firi siluegi te sau migti. cei mai importangi itemilor serealizeazdpebazamai Clas ificarea a$eptat' {iind: obiectivitatea tn notare qi tipul de rdspuns Din punci de vedereal obiictiiitdpii tn iotare. .definireaconceptelor ettaluaregi itemi.D 2 I 4 101 ) 5 . elevsaulacutrele gcolare'Evaluare a norarea.nr. Defilareapersonajelor . . . are caracter bilanq.problematizare poatcfi: Eaaluaraa r fornrali qi informali.Explici titlul ! . : (2) itemi semiobiectivi .joc de mimici -::"'#l' l".AceastarePreEaaluareainformald esreaceea zinti strategiade evaluareceamai frecventi. itemii se clasifici in urmitoarele : categ oriiqi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali (adevirat-fals.exerciqiu .qi eaaluareasubiectiad -labazade limitirii tipuri de evaluaresti criteriul obiectivitiqii in notare.conversatie de re: Ii se cerecopiilor si .finalizindu-se cu note' c alificative." vii.joc de migcare .intrebiri structurate. . vezi pp. prin 'b. cu scopul cregteriiperformanqei formativi trebui e si fie permanenti."l Pentru cadrul didactic evaluarea reprezinti orientareain planificareainvilirii . .vizeaz6. . se realizeazdzilnicin activitliile cu eleare evaluare funcqieformativ l.itemi de tip pereche.explicatie spuni proverbe.frontald . Manualul pentru cksa a ll-a. un joc de migcare. intre cele doui Eoalwareaobiectiad. . cu noi exemple. itemilor.itemi cu alegere multiph. Editura Ana. i n interacqiune cecu lclaltccomponente: predare.formativi 6. Aceasti ""r".ele vii iau siluete de personaje si interpreteazl..tl cel mai i^r g.2004).Scopulacestei acesruia. realizatede instiruqii specializate. Bucuregti.ci feedbackulimediat.apreciazimisura in carere zultateleinviqdrii sunt in concordanqicu obiectivele educalionale propuse. r obiectivi qi subiectivi.orali .83-84 din prezentalucrare. .Irccdbrckul 7.oalrorra asiguri feedbackulcontinuu.itemi cu alegere . care relev i progresul unui foriatiud esteaceastrategiede evaluare evaluiri nu este sale de ficienqele in inviqare. toalitatea proceselor produselorcaremi. verificlrile reelizatein cadru! ins pecgiilorla clasi. corect-inc orect). dupl un anumit interval de timp al inviqlde rii. criteriali gi normativil concursusunt-examenele. Tipuri de eaaluare Evaluarea esteparteintegranti a procesuluide invigimint. invatare. ' prin carer ezultatelesunt comPade criteriald estestrategia evaluare Egalwarea rate cu stand ardesau criterii prestabilite' Eoaluarea norrnatiad repiezintd strategiade evalu areprin care rezultatele elevilor sunt comparateintre ele in vedereaierarhizlrii . Tipuri de itemi Penuu. 3.i.itemi cu rispuns scurt. rile.. Eaaludrile fo rrnale.itemi de tip eseustnrct urat.Marcela Peneg.

I Strrit:ir. Evaluareainfluengeazi inviqarea rezultatelep ozitive intiresc motivatia inviqi.i p.giin alegerea metodelorde evaluare. 14. Scoh. arati ce trebuie si inveqeelevul. l:]valuat'ca A<f progrcswlu. riiur. cum sl invege. .r. rii gi sporesc increderea elevuluiin propriil e forqe.relevind eficienqa acti vitiqii sale.

c) pronume. careavearrei feciori". Cum vid:eu. Cum senumestecuvintul c aredenumegte fiinqi.Craiul ttn. Poit de Sfinta Duminici. e grozavulurs care-iiesein calela un pod. Cdlinescu).r atic. un fenomen al naturii? Opgiuni: a) adjectiv. o Itemi semiobiectizti elevul trebuie seconstruias cirlspunsul. impirlgia estepopular. ci de ciini nu mi tem rr".ec ul intimpinat cu batjocuri: .i deznoddmint. sunt i bine si gezideopartecum zici.] voastri.. av eanumai trei fete . a.virit in sperieqi". (2) iterni al clror risp uns trebuieelaborar. de acgiunea teristiceoriclrui basm sunt: ptizengaformulelortipice (iniqiale. rtele mai mare al Craiului. i-a scrisCraiului.ca si mogfiul escpimintul". I . adici itemi al ciror rispuns tr ebuieselectar dintr-o listi de op1iuni. Ex isti o propriu-zisi." sau . Obiectitt d. d-e gi o gami . e.. posomorit.0 rl I ln funclic de tipul dc rdspuns ageptdt. degiesteo creajie originali. De mulqi ani cei doi fraqi nu se mai vizuseri. si-i pe cel mai vrednic fecior pentru a-i urma la domnie (intriga basrnului). alungat de un urs grozav carel-a .a-i ci s-a implinit vorba ce ea: mincarea. acliunii basmului cu prindeincercirile la care Craiul ii supunepe basmulutcuprmde incercarlle lui per ipegiile Harap-Alb.. Ex poziyiacuprinde acestiLforrnwld gi gi in acgiunea aremporalitate aspaqialiglls d i citeva indicaqiidesprepersonaje.frunza frisinelului.. frate-meu dagi ci sunteqi poateculcape-o urechedin parteavoastri: la Sfintul Aqteapti s-aimplin i dorinqa inainte.. Asa-i ci ne-amincurcat in slibiciune ?" Es. mai stricaqi ..iri-mi de giini.duci-sedin parteamea cine gtie".cltunu. f)e exemplu:eleviitrebuiesi adauge cuvintul/cuvinre le carelipsesc definigie: din ..Ei.o iemi narativi carecuprinde trei probe de voinicie gi finalul.Vcrbulesteparteade vorbire carearatd. elevii si fie cap abilisi recun-oasei definigiasubstantivului..demetaforespecifiCe de personaje-cheie"r.d) substandv.. Ca orice basm./ $i la rizboi.itcmii sc clasifictr asdel: (l ) ircrnri ciror rispuns esteselectat al dintr-o listi de opliuni.s-a grlbit si se inr ci. [lnun1. urmattrde intrigi. nici impirngia pentru tine. ii di cu si a ursului in caresedeghizase il sfdtuiegte nu seinsoqeasci omul sp in 9i . sefriminti cum si indeplineascidorinqatadl ui. Verde-impirat. fratelesiu.b) ad verb.\ ^ ' I 103 . Ca structuri. 9i si vi ii mei. bro_agte celui de-al doilea {ecior le .i sefereascide omul rogu. ..nici tu e tti de impirat.. fiind bitrin . lor gi mai ales curajul.. basmulcult. Craiul.eevaluare. literare la 1 august 1877. basrnulsc clasific[ in cult Eipopular.ii cereCraiului hainelede gine re. fhceul inqi :le din tinereqe alegeacelcal careminincd ji'.tiinqeazipe feciorii sni gi-i suPuneuno r incerciri de voinicie. iir.urarea Urarul ll a..intreblri stnrcturare. . Craiul . L'Desfd..incepe cu formula iniqiali: . Basmuleste. iar verii secunoscuseri.. un lucru. Acegti itemi se clasificiasdel: .astanu miroasi a nasde om'. cdcimila Domnului: " lac de-ar fi... Astfel pregitit.. o . dragul tatei.. nu seindcplrteazi foarte mult de modelul basmuluipopular. . Caracfiruagieinigiali. litera mici de mini corespunz i!iv... Si umblad numai aqa.mediane gi finale). La despirqir tatalsiu.. iqi caracterizeazd prin proverbe : .. Povestealui Harap-Alb a apirutin revist a Coworbiri.i destoinicia i sii pentru a constat a lui par atitudineagi gospodiriaunui qiran inrmportamenrul Craiului. Fiul omului gi numeroasi zicalece relevi menmlitatea ingelepciunea mare. Iixemplc: o Itemi obieaiai. obiectegi cifre magice.. degeaba "[..itcmi caresoliciti un rispuns scu rt. limbajul personajelo r din popor. nun ta ca incununaa virtugilor dovedite de protagonigti. toat i Yiaqa feciori de craiu.. .. a unui pirinte nemulgumitde feciorii lui.Pentrufiecareliteri scrie.Numai fiul cel mic suferi.o oglindire a v ieqiiin moduri fabuloase"(G. inapoi"' I Uahl de nepogice are!Vorba ceea:La placinte.. Amu cici era odati intr-o qarl un inipialdcareplaseai.doarn-am a trii cdt lumea.i niciun fecior e si-i urmeze la domnie. pe careo milostivise. Un elemenrde originalitatea basmelorlui Ion Creangi estetocmai impletirea lui losului cu realul li aceasticaracteristici esteevidentdin Poaestea Harap-Alb.in spagiul liber.lmpiratul Verde.. gi decit si incurci numai agalumea.

.. r v. itemi subiectivi de tip eseustrucrurarEi eseunertruit. in riscul ghicirii rispu nsului. Pcntru a se realizao evaluareeficienti.ale riu[ui(simb olizateprin balauri zmei. in carese nareazi.aflatein lupti-cu forge. .degi existd. ctc.animale ndzfl...zf.l in funcqiede autorul individual'sa ucolecI Dicl:ionar de termeni literari..'"*i:.49.p. p. z ln evaluare recomandisdseformulezediferiretipuri de itemi. Idetn.49. cazulacesr&a.ne.. in cadrul disciplinellimba iitur rturu .iy. preferabilitemi se cu inalt gradde obiectivitate.ane etc.i romAni. popular saucult.vrijitoa re ..).. trebuie utilizaqi gi itemi cu rispuns consrruir de iltre elevi.intimpliri fantasticeale uttor petsonajeimaginare(feqi-frumog'i.) pe carele inving in celedin urmi.v 2..trat TESTUL 6 SubiectulI I Povestea Harap-Alb lui de Ion Creangi Basmul esteo speciea genului epic.p R.

. l'ormdrii .pcIa noi".t I lrrrap-Alb. simbolizeazl. irrOchili 9i Pnsiri-Liqi -Lungili descoperi cwzdtoareafeternl.'Harrp-Alb searati milostiv.facecu dingii.rati din tre cele identice. personajul. calamitiqisociale(Fliminzili) sau aspiragiiale ormcnilor. Setili).r q.Acestaiitaiecapullui Harap-A16(pinctul culminan.izrcaztr stup pentru roiul de albine.cittcarcbanibc virrtclc. o cind qi cind mai rostegte incurajafa ceacesrlucru gi calwl:el vegheaza. naturale (Gerih. Izbinda-va fi a caluiui.principal.$ir lirrurvt._r"cprczinti tlr.Fataii urmeazdpe tuftriVerde.lrunr inchciatcu rasplata fireasca: nunta si ped epsirea riului. slugi a Spinului. se inakd.ipsit rlc expcricnga vielii. cu ajirtorul cirora indeplineste toate corvezi lela care supune impiratul Ro!: supravieguiegte il in casade araml. in felul lor. fi elibeiat cri condiva srr schirnbe identitate a.nwl feciorului de impirat. Din acest feciorul craiului devineHarap-Alb. Harap-Alb mai estesupusunei incerciri de cdtref.cd daca fi fost in banii lor. tacol al formirii gi al maturizirii Personajele grupeazlin mai multe categorii:Harap-Alb.sclirr irrtr. in drumul spreimpira tul Ros. il vilzind cum se comporti cu Harap-Alb .De fiecare dati este ajutat tlc Slinta Duminici gi de calul siu nizdrivin.ca de Ucign-l Crucea "..tz.. Ros. si de . ajutat de Setih gi Fliminzili. va fi ajutarsi in deplineascidoui un tlirt inccrcirile la care-ilva supuneimpiratul Rog: si aleagd "macul nisip in timde -doui grulnop{ii gi s.seuit i qi rabdi""Cular nirrc:ri. mod cic. lipsegte basmullui Creangi.ajuti" sigi dezvoltecalitigilatente:inteligengd.clii. Ajuns la impiriqia lui Verde-impirat. dat oriti lui Gerili. Naivitat eagi imprudenqa rransformi.iidentificepe fita ceaadevi.ata impiratului Rog: calul lui pi turturicaei trebuie si seintreaci in incercarea de a aduceapi vie si api moarti gi trei smicelede mir dulce .i gi minincd.iarcinenu .sii-o a4uci pe fataimpira^tului gi. 1i.generos bun gospodar: cruqiviala fuinicilor si impro9i v. antreneazi tlnirului.Slinul de fel nu samini in partealor. Ultimelecuvinteale basmului sugereazi din similitudi neadintre universul real qi ceIimaginar: cinc mai acr-rur qincir-rca. pc la rroi.tutc u pielrc scurnpc in fine. slugalui. Noblegea darul prietenieiaparevidentlaintilnirea cu_cele gi cinci personaje grotegti. r.intruchiparea experiengei viaqi. consumi uriagacantitatede mincare si biuturi impusi de impirat sub amenintarea mor[ii.u ndeildemasci pe impostor.zdrivane9i o aduas cc impiratului.rrSpinul s ede drepr fiul Craiului.irrtlrolic. se calitiqile personajuluiprincipcrsonajul.. personajecaretesteazS.i ^ i.inrogiti. doringadepigirii limit elor (Ochih..qi-Lungih).gig"le. mornent. prinlesele prives ccu antipatiepe Spin. au irisituri supranarurale. Pisiri-L. Acesteasuntpersonaje anapoda.fantezieinventivitite vergi bali.Trecirrd toate_probele carese contureazi un portret complex. Pcsemne inima le spunea Spinul nu le estevir gi de aceea ci nu-l puteau rrristui. ca gi forrnulamediani ." rJfoi-eazi. il in Irrt'lrisdc rccstain fintini . estede sunt manifestirile experienqei in .umul tindruluipcntruviaqi.ru siml'.de unde se bat mungiiin. nici la bunitate. si c.I t04 l)r'trrtrtrl l'cciorului sprcirrrp:irnqia Vcrdc-irrrprirlt sprcirrrp:ir-at ul cstc lui qi l{o. Spinul va incerc_a scape Harap-Alb dindu-i porunci tot mai greu de in delrlirrit:sa aduci . il ajuti si seformeze: SfhntaDwmini cd pu-ne incercarernilospal fizicului gi forgaspiritului.. ni ci la chip. gi.".gidin ceasulacel aau inceput a vsrbi ele irt dc-clc.nd. spccific. unde fusescatrasprin viclegug.lupt a dlntrc binegi rnu.in-vizduli gi-i di drumul de -ac_olo). fliciul riticegtedrum ul spreunchiul siu si va fi nevt'it srl-ltoctncasci slugi pe Spin. il readucela viagi pe Harap-Alb. Cal ul il omoarl pe Spin (il in.t). irr lrrczentareacdrora naratorul relevi ar taportretisticS". a inde ciudaqii peli tori la curteaimpiralclepciunii gi devotamentului. fata impiritului Ro. prin t:orespunzitoridealulu i moral popular.calrunitili. Formula de incheiere. l.daria si mai vedem" [noi] ce sepetrece speccititorul/ascultito rulin acest lui h masi dupi plccarca Harap-Alb".Aga il urdse_ de tare acum. apoi izbinda saasupra icnia destoiniii testeazionoareagi-l . Uriar rneazd. nu nta lui Harap-Alb cu fata impiratului Roq (deznodimintul).capete* -..iltzt:. In de curaj qi mai alescapacitatea a ved eadincolo de aparenge.. a Spinului. la gi. nizdrivani pentru cI rc. carlsplati. sc duceaco lobc gi rnaruri . s-ar fi lepidat de ele ar Spiin. bunitate. are o infigigaremul t mai plicuti gi samini a fi mult mai ()ttlcllos.Fata tmpdra tulwiRogreprezinti farmeculfeminitiqii.i tlificuluqiivielii... Sph." inf.capulsi pieleacerbului"b. Hnqigurile pi durii in carerlticegre t .siliqile"dln gridina ursului.

populare. 15 si (> . nu o trece.2 105 l' 2TuclorVi. in rlte rrecere. zatorilorrc."1.l rra'pro 1.apare. lui un ca viaqa. riminind un reprezentant artisticecareil gngtle aqad.este9i inceput al lui se riticegte es teo probe pe careacesta.si duci la un nou mod de existe nqi.. un stilist abrrrrdent. Poaestea Harap-Alb exrstanumeroase loguffiind apro ape (de celor cinci zinte (ceatiadin casade arami) si ampledescrieri pilde poftr etizarea de Alte elemente originalitatesunt wmorul. gi descrierea diade Spredeosebire basmulpopular. fknti.Unic prin geniullui. exclamagii. condigie titarea. acestea are viaqi. drumului iniliatic.eangi. Coborirea ?n infern se i ncheie cu moarteainiqiatici. si treaci intr-un cerc eiistenqia lsuperior.zicale. artisrulindividual incintat si populari a d evenit Creangi esreci in el colectivitatea pe pluteasci marileapeale graiuluiobs tesc. eroul pierzindu-gi idenspirituali noui la capitul cicare-iimpuneo traiector ie devinerob.estrans vigoare a congtiinqei tipic al Junimii. JurimAntul impus de Spin fecioruluide impirat de al sluji .na semnifici coborirea in inf ern..'rn l. expresiilortipice in scrisullui Creangi zugrivegteo natur i rustici .pini vei muri gi iar vei invia..Rolul ei reprezinti p utereadragosteide a facesi renasci omul iubit.tuigii-gidarul anticipirii. ini.i . personaje calambumri. Int"e resui 1o"irh. podul cu n unta furnicilor-reprezinpddwrea-labirintincarefiul craiuspreo mai profundi matur izare.. onomatopee.in carepredomini naraqiunea .afa cum fata implratului Rog qtie ci va aveanevoie de cele trei de smicele mir dulce .constnrcqii denleide interjecgii._p_rin . sprealti lume: trecerea sunt profun de:podul marcheazd. reia esredeplin format..i stilul oral datoratabungror e$ti). dialogwriamwin lwi absente..ora1. marcatprin nunti. in realikte.bucurogidin primul moment a fi gh icit in el o congtiingiinruditI". basmwlwi Semnificapiile podul sub care agreapricraiul deghizatin urs.api vie gi api moarti. pp. o cxperienlicapabil.rnu. imatur. scriitor din linia realismwlwi Negruzzi. neasiminatalui putere de a evoQr."anticipeazidestinul personajului.Mulqimea estetical cazului lui folosi"d formele oralitlgli.rcu gi iu Eminescu. prin acea cn M"io.

voinpresuPunexersa rea suti difi...i concu implicagiivolitive gi afective. creativelnsu.. f uncgia complemenr are de circumsrangial mod de Nu qtiu curn se numegteacestcaste l. valorificeresursele si mo bilizezeresursele si este De asemenea necesar se creezecondiqiiPentru afirmareac apaiqimint. 3. b.prin efort intelecrual limba gi literaturaromini. tragerela sorpi . .rrnl inrtrrrtttenteale lucrului cu cartea'ale muncii intelectuale.. asemenea formuleze cel pu{in o propozitie referitoarela mesajulscri sreceptat(textul literar citit).I t0t Subiectul al Il-lea A. f. bdgarede seamd.. metodedidactice forma tiae precum: metoda exerciqiului.. 2.elementde relaqie. conversaqia tizarea. e .cindva") Iqi spun o datd.dc-mi pare" . igdrii.il. .) C. introducepropoziqiaiubordonat i completivi directi. ilor tuturor elevilor.i didacticede tipul: . (art. nu de mai mul te ori. mi. in ritm propriu conttia ntda eleaului. 2..complementindirect gi subiectlogic.a izbit cu toati forqaflanculdrepr. . mijloacede tnvdpdmhntmodeme.subiec t.).bazatepe efort intea. gi individuale.Aceasti metodi creeazd. 1.. inviqarebazatepe obiectivede referinqi clare. relalia siimwktipd acadrului didactic cu elevul.prepoziqie simpli. 4. Ploui in averse..limbajul. dezv olti imaginagia.ipare lectualpropriu al clevului.i cu metoda conversalieie uristicedezvolti capacitatea >r a ui de receptare mesajuluiscris. Sefii demn ori de cite ori impr ejurareao impune ! 107 l:rontalcpc grupe. imaginaqia voin9i dezvolti gindirea. necesitl efort congtient. In cur ind vor dispirea monedelede cincizecide bani. in jur .Recun oagteqi e despre. in propoziqiasubordonari are funcqiade nume prediCativ. B. l. reb. Ideile pe care le-a susginur discurs creeazd..rolul inviqitorului fiind ace. r/z . preponderentmoderne. (subiectnedeterminat) Ew si Maria m rgemdes la teatru. fireassuccesiunea Cadrul didactic trebuie si asigurecl imatul educativadecvat.i rea iemeinici a ie*telor literare constituiebazapentru exerciqii de puneri liber e carevalorificl in grad maxim capacitatEa receptare de expri9i re a mesaielorsc rise. Aceste "ciirriUqi motivaqia jocul d idactic.model Subiectulal IIIJea .ti" si ingeleagiceeace citescqi ceeace scrlu' Cititul gi scrisui.i i..corespunzit oaa acriviriqilor de materiale mijloacelede umane.. 2.) N wmaitu ai puteasi-mi spui adevirul despreceleintimplate . Citirul giscrisul sunt activitlqi intelectua le depuni efort congtient. in lecqiile si de ci congtient.textul liter ar".Copiii trebuie si tt. (adv.Sepot real izajo.i substanrivpropriu) 3. Odatd plenui semo cilitorie in jurul lumii. dctiaittili dt inv . curn . 3.audio-vizuale. este si congtientizeze voinqaI' a.de lungiduracomplexe.predicatverbal. eforatl. 2. lrr luptl.a. in deruti in rindul opoziqiei. Nc-a izb it infigi. i adv. aducereaminte. lwarecwasaft. impresiile/pipeisonajul!". propriu. -. memoria. inviqarea dramatizatl. (subi ectmultiplu exprimat prin pronume personal. problemaeuristici. . de . . dar mi-a plicut mult. 1.foame . jocul didactic. (adv. 4.doar" ) Nu mai frecventaclubul artigtilor! (adv.. cum ' adverbr elativ. la de diriior. elevii trebuie solicitaqi la textul citit si analizat. c.de pildi. S-aintimplal agacum mi-aminchipuit.metodeconversative. fiecareelevsi ci teasqi constant.brainstor mingul. + s. Rolul jocwlwi didaaic in tnsu$rea cititului la clas aI conttiente.RegineCit mai multe expresiifrumoasedin.propozigie subordonatoare subiectivi. de in subordonatd.corect gi fluent cel pu qinun enung. i-vcrbpredicativ.area lui rivisiti. ." 9. facere de bine. eazdtrisilturi de caracter. Actul ciritului rebuie imbinat $i cu acelaal sc risului. iar al elevuluide partic ipant activ gi congtient.FiecareelevsI scriecuvinr nou-insugitegi si formuleze enunquriorale 9i s crise' si-gi exprimeopinii referitoaOri de cite ori'esteposibil. spiritul de observaqie.etc. de Exerciqiulde cirire selecrivl9i dramatizat i imbinat cu exerciqiul exprimarea elepireri personale. il de ln activitatea invigareun aPortdeosebit arejocul didactic.introducepropozilia subordonati circumstangiali mod.cdaud" .metodede comunicarescrisi.Spuneqi ine reciti cel mai expiesiv?".conjuncqie subordonaroare (. Condipiilerealiz drii acestuiobiectiv cadru sunt: oparticipared.loculiune adverbiali.incit.propozigiesubordonati circumstantialiconsecutivi..

l.ereceptarea mesajwluiscrisprin efort intelectualpropriu al elevwlii Formareacapacitiqiide receptare mesajuluisc risse realizeazdprin a strategiididacticemoderne carepresupun: . Strategii d.idaaice de formare a capacitdpiid.

pe fon dul unor teribilc fulsi trisnete (decorromantic).".Unitateatrilogieio asiguri rocmaipersonalitatea montald" lui $te fancel Mare... joc flt/bclr7'l se cxcrcigiilc citire.. .i graviteazd. congtient slibiciunileomenesti. . a fost ti!.e^t"st. Recue infringerile.r. ori st'solicitii c{orturiintclcctualc mari.insila ..Ew citesc.. .$tefancel Mare.lrltcglilt<trganic -stru. ci zic ci sunt crestini.orirlc.. gi n-am despuiatpe unii ca si imbogd lescpe alci vru eaun domn treaz.[... prin cluce rulMoghilA. Bogdan. mai ciprinsesesub trupul siu piciorul rinit si nevindecatal domnitorul ui.Le boaielede ia un om ?..tiingade voievod patriot.nire".. observi. trilogialui f)clavrancca p oatcfi piati dc clrlrttclcshakcspearienc.fcrctrrile tu tw tu .i Occident. protagonistul dramei Apwsde soc{re.. Congtientde mi siuneasai.Aiurn e bolnav.r.a plictiselii a oboscrii si elevil or.cturalcclici.Yl'zind ci rimii cu figiduiclilc.. Acest conflict esteexacerbat conflictwlsoci al. Prin Jocwlsilabelor. ca o minune a Domnului nostru Isus Cristos..-am vegheat si-gi odihneascl ca suflemlei osten it."zi-J.. Sunt bitrin. r" formeazd" se dizvolt e ckmpwliizwal de... si numele ei tre cu graniga.".. .ldirrnic...a sirnqurilor vizuai -tactil.'J" 9i o silabaqi .tactilegi auditiveprin care.apoi ameningitor.Presiraqi. Oana.. iscilituri fudule gi praful s-a alesde invoieli".]cum vru M oldova asavrugi eu. A fost. zbuciumirile personajulu i$tecelMare. sporind emoqia.lin. de de domnitorului preocupatde soartagirii gi a poporului impotriva boierilo r anrtrioqi.q i trimiqii mei betut din poarcd poarti.jertfeleostenilor sii si recunoagte patr iotismul aces.in Viforul qi L wce afdrwl)..i. Scriitoruladucein teatrulsiu caracrcrc draicc imprcsionantc.r.i.ii trimite.. provedin con. .. r. si lase in zavistiegi si seridice impotriva primejdiei obgtegtia cregtinitiq ii. Ca bu n cn'..impunindu-gi implacab ilavoinqi."l"irrtr. .Era.Ew citesc.rr.':.. rdspunzi.. meiaje cu ." Elogiazi. le denumesl.. va sta in suaD a ta cuvan t. la Caffa pini la Roma. Domnirorul e pentru ci incercarea de a-i uni pe cregtini lupta impotriva pigini lor a eguat: lui in cercatsI unescApusul intr-un gind.rrici'. stolnicul Drigan gi jitnicerul Stavir qi gribegteinsc iunareafiu: i siu. esteo i" coplcaitoare in celelalte doui piese..qii.rl sc'z..i rr polui moldav..Eu am fos t biruit Rizboieni gi la Chilia.r. de jocur ile didactice/ocul sunetelor.I 106 itt jocul sc . didacticeEu citesc. D. Acest conflict devinernanifestabiai n acal treilea.rl fir-onunqd sau alegpropozigia potriviti din enunqu.. rugnndu-semai mult penrru ei ca pentru n oi.. prin auzsi prin pioiir c()l)lllrcculloscanumiteobiectedi n naturi.ca tampon intre Orient .Unde sunt mogii vogtri?.rtrrluiauditiv.. gi mai presusde orice situeazi nevoile qirii: .i ul mult ora caun simbol.scedin carese desprindemonumentalitatea $tefan. agra.cilrrl(:terologic qi rnodalitnqi cstcticc..$tefans-azbuciuma [z. invoi cli crrpcccji-n apoa..a rimas adinc in memoriasi in ...irir..unconflictpsihologic... :r:.vizual-motorii. ". j"j. agacum relevi discursul.rrecer ein revistda telor saledin timpul domniei si testament politic: . Ii vorbegtealuziv.p':pozigii ctc' Un asemenea poate preceda/i ncheialsau poate irt. ciutat si unescRisiritul".1..Formdm cuztinted. . u ficut cdriri bitute drumurile pustii oameniimei gi degeaba. $tefan cel Mare afle de la fiica sa. Punctul cwlminantal conflictului il constituiescena i ncoronirii lui Bogdan. Moldova a biruit pretutindeni! Am fosr norocul..on Oa viziunc.Domnitorul il oblige pe palui ri^cul Ulea sI participe la insciunare. Ci vru eaun domn drept.. O caracteristicia drameiApwsde soareo constituietipwl de conflict.l.i". o"-plu.reaPocugiei bolnav (calul Voitig a lunecase. clasele ln priraare pracrice se iocr. lntors din lupta pentru apdra. diclactic poatcdcsf agur:a dc cirr.i r-i situagia).Je.ril. :lll]::. vru ea ca numele ei si-l gtie gi sn-l cinsteascicu roqii.i n primeactealepieseise contvreazl.Oh ! pidure tiniri !.r".. perisabilitatea biologici 9i de de de sa 'ile responsabilitXqi voievod...oriclc citc oriexiste posibiiiratea instalirii 'r'i rrr. denu... desprecompl otul urzit paharniculUlea. Patetica tiradi esterostiti. Personajele a principalegi secwndare celetrei dradin jurul personaj ului$tefansaual testamentuluisiu politic sedefinesc.dornici de putere gi de bog.

r*ari ittzsl. neexcluzind elenici mente . istorici romineasci. li s" asociezejocuride intonagie expresivi rr cn unlurilor citite..ris prin e{ort intelectualpropriual elevului..con.Trilogiaistorici a-Moldovei.i sunet ul/ktera.#. Accs tor jo. compusidin drameLip"t a.completate jocul gesrurilorgi ul de .r".vezi Testul 2.t i"rlol-a" rot Accsteasu nt activititi foarte agreare -i-i.de a-i determinasi inveqJmai usor gi .. . valoare ^p ^riij^acesrei de d9Ri.te Cite.l..Hasdeu (1862) Despot-vodh deyasjleat. itemul 2.ar" irniga. au calitatea--. soare (1909). uneoritragic...fiinye/lucruri! etc. .rrr deiopii. viforul giLwceafdrwl ( 1910)repr.comice. ple...Pini la trilogii. prozFtsauversuri. 9i torulur/ invi.gitoarei.rn deosebit ."r...curi didacticetrebuie r.. triceicu-.f "r_?r:pr?z:!t1g. "-i jocurilor didacticeestederermio"ia de miicstria Efigignfa didactici a invrti. 3.nescu-Delavrancea Dramaesteo specie genuluidramadc.$":ffi.riitorrrL. . subiectul al III-lea. gi a.a-i antren.. Conceptul de cunicwlwm Pentru rezolv ateaacestuisubiect.de creativitatea acestora.dr"-.adesea prezentatintr-o formdi"-ifi"r. tinwi.de laxa.intecareiorpin !. i V. ..ezinta.ca rc delwmesc .te cht mai multe cut. vtoaliiai . a iy in cu un continur scrio s.de la ris la plans. "pon Delavrancea dezvohare i "t la literaturiiromine. .. i. dezvolti gi consolide de citire a rncsajului ^ii-"^p^"it^tea sc. Gdseste cite. specrarorul trecind de la comicJatragic. Alexandru Daoila ( 1 901 ). TESTUL7 Subiectul I I Apus de soare de Barbu $tefd..

. tigtilor.i).. Bogdan. se pe Domn. n-a fost a mea gi nu e a voastri.P-amindoui mi-am pus nddejdea").congtii nqa lucide..de citre propriul siu frate. ciuda in rfid elitngilor. os6.i tot sfatul... ci a urmagilor vostri g-aurma....dar cu inalti congtiinqipat riotici.! S-aimplinit legea (Sco.daraporeoric atri...Bitrin. la Riuseni . fata de la curteadomneasci.fineti minte cuvintelelui $tcca fan. desprinsdin experienqa unei domnii indelung ate zbuciumate:. Murise inainte de a-l izbi!. i.. degte-midupi picatele mele. nepo. i. Ca om.Stirnegteadmiraqie la chiar gi dusmanilor [liriltei complodgtii ii recunoscmareqia: ... cumpunawl culminant al confliaulwi interior il con.. Aflat pe pa.surat cu privirea..Cine e de vini ?.. areforgamorali de -ainsciunaun domn tinir gi de-a-giimpune voinlr (. $tefanvoievod am suit pe Bogdanpc tron. autocrat. slujba intereselorgirii.. invingecongtiinqa datorieiim.. Deznoddmkntul creeazd...Marea fost. Dar toli m-au pirisit..n.. Dator ia de pirinte gi-o indeplinegte. $i (S-aud. are copii nelegitimi gi nu le-a spus adevlrul.Pwnctul cwlminant al conflirtwlwi socialse plaseazl in aceastl scend maiestuas romanticd. Sufletu-mi nu vrea.. 1t dcja nre..ii va ucidel ..ilor urmaqilor vogtri in veaculveacurilor. ce vizut. De la primul in moment (fin/ul act ului tryth...li-ai implinit menireaca gi mine !a ln stil romanric este surprins ultimul procesde congtiinqial lui $tefan-domnulcare moare rosdnd numele Moldovei..ci nicio degirticiune nu s-a lipi ide sufletul fost meu.trimiqind pe Raregla mama sa.Cil voinla mea$-aei a fost purureauna. gi accsty'nal ca ca tragic.ajrio-t.. dupd..Acesta. d. rul patriotic).Irrr u lg.la ultima fapti." lr"rri apelein Siret.Dar cine e de v ini ? Io. igi creeazicadrul legalde pedepsirea cornpio. esteadeFe. cind se bucuri de sosireaort.aleciror tagimuriseri pe cimpul a....voi mirturie a ceeace ajivizu t" ). Oana..... .omnwl Bogdan!) i.Pel-Ilea l-am mi. t"pd. ... sceni'intensdramaticit. spuneqi girii [.sccnelc burc accstei opcre literarecaracterde dramd. incearci si-l ristoarne dc Pe tron pe Bogdan..ci-n tine am crezut. ! "Sd board t repteleSiaruncd sabia).. $tefan a picituit.roareceun ..i neputincios. treazd".eriipe viu a rdnii cangrenate.i toati ogtimea. rostogolegte trepteletronului. stituiescena frcfan igi domini slibiciunile biologi. crezind ci el a murit.Doamnc.cd Moldova n-a fost a strimogilor mei. Doarnne.ci nu mi osindi de pacea t urcii spre mintuirea sircu rnanului meu popor!" qi le transmiteurmasilor un prin cipiu de polidci interni gi extcrni. cu acestsfint oqeloprii curremurul gi umplui pripas. poarte altcineva S -o mai tinir.Dumnezeu?.). carev-a fost baci pini la adinci bitrine qe.. feteleorfane. tul nevirstnic. ... Riregoaia. $tefan aude ovaqiic are-l aclami pe $tefinigi. $tefanvoievod. tul de suferingi dupi operaqie.ci de mlrirea lui nu mai sufla ic .. fiind in prirnejdie. . Io. altl chiar. igi depigegtesuferinqafizicl.....cu prequlvieqii. i-am a.rilo.. Dumnezeu si-l ierte.Si nu sece izvorul nostru !. .njionate dramaticc.tragi cS.. 9i turcii sunt mai credinciosi creqtiniicuvintului dat ..] ci voinqameae si seungi Bogdande cind sunrin viaqi... . rostind rugiciunea Tatdl nostra gi povesdnd cum e fost ucis tatil slu.pentru a -i cereincuviinqarea se cisitoreascS. $tefan cel Mare simbolizeazi voievodul p. Petru Aron.. ard. bolnav .-l 110 judecnqii apoi cu congtiinqa dc faqa datorieiirnplinite:. Mantia asra c prea grea. In lupta dintre $t efan-domnulgi $tefan-omul." Dupi ce agazd" Bogdanpe scaunulgirii qr pe ingenuncheazi. ucidereatrideiorilor. Aceastl piestrde teatru ar ein centrul acgiunii personajmonumental.ci am statzid neclintitin faqa piginilor.e: trdiascd 1i xt. Boierii complotigti. lelaltegravitAndgi evoluin d in raport cu acesra. singu rqtii cc-r tu pe inima mea.Aceste..A ! nimic. personaliratea acesruapare .cregte curteadomneasci. oferdo lecgie istorie $i res. lga vin raiele Sucea va chemarea in la voievodului lor !" .incllcind voingalui $t efan. in acest cei doi afll fel cl sunt fraqi.. gi ca un scosdin fire se arunci in sabiamea. s i cu ia ii mirturisesteci-i estetatI.El fu qi de fagi^ vizu ce vreau eu. simulind ci vorbe.ez atcu mAnameacoroanastrimoEilor mei. El se bazeaztr forga fidelitateaarmarei in gi pe Ei a noii boierimi formateprin recompensared bravurii gi a pairiotismului dovedit lAmindoui m-au slujit cu credinqi....Bogdanc... de ponsabilitatecontemporanilor si urmasi lor (finalul tiradeiin caredefinegte sentimen.. care rispunseteri prompt la c hemarea domnirorului (. Da.comple-xitatea mireqia sa. . Bogdane $i voi. ce. mirturie a ceea ali !..te in somn.Se cutremura Moldova gi-o pripastie sedeschise. O ! cum .. plinite cu pregul vieqi i..

metafo rd. Cei trei boieri.stlpin"...dului pe-c-are inrrezrrescin semne..la apreciazi sprijinul (.Mogiilele impargea ?n numai la ogteni..pentru fe: de lacurte.preaslivitul ru. in trupul dumnealui numaicresriruri..zegi. rizegi boieri sadea. Titlul dramei...-pentruDoamna Ma ria.voinqa mirieitale. $tefaneste sonajlegendar..aurorul valorifici legende... ciinii au urlat. Este si ..sebolovinird rrori negri cufiLe catrinul.goimanul".'io"-rr".Boier. qiran supus era rorJrn-1 fagalui"...prevestiroare: o gipEtulbufnil ei.Fetelecred ci.". . .ochiulvulrurului bitrin clipegte inci... o purerecarescapdmedicinei.."..apoi aceasra inhiqati de un vuhur.. luna un cearcin ro. In construireapersonajului$ tefan. paharniculUlea.iun boier. $tefanafost scildatin sinde gerpoaici gi de vultur__ca se sr recoare_gi se inalqe.sunt nemulgumiqi politica lui de $tefan: .iar in formele pe carele iau norii..u. Doam na Maria il vede pe gtefan cirlare'pevoitig ca arhanghel"..in lupti.rturisegte:. aer. mi frigea cu privirea lui"." din Aci... iului car ea fost ... iaiun ogrean esre sigeteazivulI gi el cade-npripastie.....$untfurtre devotat doui sibii .it.... eresuri.. pleaiasr apere gara.lmpiratul"... 9i pentru oameniilui credinciogi.$-apoi.. ea carese schimbi brusc (. vd rt vipii." Credinciosul Hirman mi. boierii complotigti ide ntifici balaur careinghite un motneagcu plete lungi. o femeiea niscut un copil cu picioar e de ied.si .in viteazul ista.. Degibolnav. a runcicAnds-aniscur..oqelir. itolnicul Drir gi jitnicerul stavir. voinqaqirii . . miqa care inci bufniqa. reprezintd" alti modalitate indirecti de caracterizarea Moldovei". Am Rana la picior ii de te trupu_l dumnealui..tia pin desc moarreavo.soarele de lupd.pot.il numesc.. c i se-nruca noaptea").. De n-as eniqn-agfivrutcevreamiria-ta. igr... vor purerea.b voina vo it slobod pinl la sfir. ti fi" rogpenrruDoam$tie -clmpuJcare M aria.. . g-"*" Doctorul$milii admiri curajulgi sripinireade sine:. . mili n-amgriinqa.. o vacddin turmele domnegti a singerat inlig tar. n supugiii ficea r5..".

(numeral cardinal) O.ii"a.intilnir cu aceg tia.cazul acuzariv. (pt. a seferi: a seapira.limbajul. 1e. Sepot organizagi desfigurajocuri orale cu tntrebdri. totnu mi hotiramz/si particip la rea lizarea luiJ / P. Subiectul IIIJea al l. Pentru dezvoltarea de competenqei comuni careorall sepot desf.funcgrasintactici" arribut pronominal de ahe .. (pronumepersonal) 3..'ff:::'"ffi. gradul superlativrelativ de s uperioritate(cel de ci.fnrir". Acegtia eraucampionii.ura jocuri divorbirii/de educare limba jului: Jocul sunea dacticeprecum: jocuri de dezvoltarea telor.*)'r u"ceiasintacticidc3. de mesajelor scrise9i comp etenga comunicare municareorali determini receptarea scrise. de competenqa coObiec tivelecadru ale inviqimintului se intercondigioneazi. se pdzi.z/ P. imaginaqia.a seproteja.pronumepe-rsonal. rdbddtor:rezisrent.ntec. un rol important il are jocul didactic. 1.-numirulplural.z/ /.' precedat prepoziqia de simpli de.J ocul cuointelor.simplu..u_t.i*.n.eimportanpa proiectulwil/.substantivcomun..p.IdT i o.a IV-a. lor .obiecdv realizabilpe inqreaga l Itrucuv-ecluca tlv.. si ningi.funcqia sintactica atrib ut adjecfival. trebuie sporiti pondereajocurilor a didactice. + s. f. l. natiune.dialogurile pe rel evi progresul drumuldemocraqiei.cazulgenitiv. D-e s1 eram conainsd.ace.pro pozigiecircumstangiali concesivi. lubordonatl circunrct anliah Fiet/ce-ofi/z. tpiiitul de ob servagie de cooperare. Lansim un nou concept caresenumette. Au incolpitzambilelein jardinieri.iqic concesivtr.Tunciia s intactic. . de complemenrcircumstanqial catzd.) Nu se sinchisea ar ernei putea si ploui. Jocul silabelor. Pe o stradi inrunec oasii-aw tncoltit ciinii.Jocul rimelor. (atritut pronominal) a " B. evita.fdpturd:fiinqi. persoana III-a. . numirul s ingular. Vlzusenumaio secvenlia filmului.) de I 113 c. predicativ) (complernenr indirect) M-". ClubuluiFemina exprimat prilejulzilei de 8 Martie. intrevedere cu acert'ia ftrt . S-aintors deoreme. Ew Sd credm cht mai rnuhe cuainte din silabe!. 4.tr. (articol nehoririt) o A cumpirat o cartegi doui caiere. nu lua hod riri pripire! (interiectie) N-o mai vizuse de^multtimp. ln clasaI. creaturi. II-a . de 3.moria.formative. (nume predicativ) 4. De mai multi vrem e ii tncolpiserd minte nigre idei ciudate. cc 1. Inslgi pregedinta gi-a dorinqa a serei ntXlni. irrv494rji./silaba/ sau care denurnesc fiinge/lucruri.cazulacu'" zativ. P1 .propoz. . genulneutru. Seanunga vacan\dde vis.propozigiesubordonati circumstantiali concesivi. Complete'azd tntreb. Spunepicht mai muhe cuvinte care incep/conpin/iet ermind cu sunetwl.(adv. .1 1 2 Subiectul al ll-lca A. cu de 2. Orice-ai sp unel tot nu mi convingi. ""Dintre metodelemoderne..ntul/propozi pia! . ca Pe doui hectaresemdnaugriu'.rr'.adverbde timp. E un omfdrd grijr. tu rd spunzi".tiaeste atribut adiectival.a spiritului competitiv gi de respectal coechipieruluise modeleazitrisituri de caracter.sq voinqa. cu toate cd era un actor renumit.(subiict) i. neatticurat. a a nealn:PoPOr. genrrl.propozigicsubordonati circumstanlial e concesivi. v6lfareastipinirii de sine.Prin dezgi atenlia. Nu a ob$nut Oscarull/. S emdnau doui picituri de api.adjectivpronominal neliotirit.fapt deterrninatde particularitigilede virsti al e elevilor gi de specificiulprocesuluiinstructiv-educativ. Rolul jocului didacticin dezvoltarea contpetenlelorde comunicareorald aplualu luj curiculum esrcdezvoltareacomPcUnul dintre obieclivele gadru.e dur19q prgc esului intqfsh dq comunicareorald. (atribut adjectival) E de rnirare cum a devenit o celebritate. ln te xt. de tipul: Cine gti . 2. motlvaqia didacdc s. eficiente?n inviqiminml primar.al. dar gi in celelalte. cuai. . in 2. ev tot nu cred/3 P.ffi"J*ff ceea democratice".-numdrul a plura l.. :. C-ampioni er au i ceStia. cel mai adesea.(trr.ecrge^ap{ -dezyolti gindirea. de .

gesticulaqia. ln acestdp de joc surlt antrenategindirea. mimica.jocuri gbicitori..limbaj ul. memoria.effealie. .rolul" 9i si-l interp et ezecdtmai convingitor. jocuri d. Cine dspunde mairepede chstigd!.e ckpigd !. jocuri de rolin carecopiii trebuie si-gi construiasci.

r3 t)trttl'ru i'rboqilirea ..riveligti.domiriated.i .pe 9i irin tie . prin iarl!" Contemplind mirificwl tablou hibernal... eul liric igi comunici fascinaqia minmijloacepoetice: epitete.I I l I irrragirralia clcvilor.pii" irrr"r*"JiJ.zbor". rr c rlrali.r iernii. r"ui.oard nelini. p ri' descriere. un momenre din universul plantelor al animatior.liffii 3.". sporit qi di verbul la gerunzi u.l" p".ce:rne norii de z dpadd" fixeazdtunasp. .iernei.i activizarea vocabularuluielevilor se por desffuurajoc uri tlitfacticet vcrificare sinonimiei. Finalitdpile tnadpdmintwlwiprimar sunt: . gi Verbclcla tirtrpulPrcT... vv ' rrrt rrric .ccrnc".rit asefolo si aceste ..a ( onccprcopcra{onale).ptrtoiifirorro.llispdndindJiori de gheaqipe ai qirii ume ri dalbi".surprinde aspe cre naturii'rural" ale irr-.aslgurarea educaqiei elemenrare pen tm tod copiii.Impresia esteamplificatl de repetiqic peisaJului exprimi inecarea enumer aqie^: camp. .. memfora .*.enumer apie.in depirtare".imprejur..rotund qipalid" seghiceqte treceriiviegii: soarelepe rsonificat.itrarur. ningc prin adverbul iari: .ct al anotimpului cottt.. cle o*onliiii (fi.Ziua ninge...iu.rl-i. de dan_ sul fulgilor de qeadin timpul ninsorii " 6rrrra"rr..Cu o zaleargintieseimbracl aceleagi Pe rsonificare: nostalgiefilo..*i lirii:r.antonimiei. . adunare_n grdmada.pltttc'sc. ....a{ul careelevii congti entizeain -ze situaqia ir.cumpliti".*-".r.r. vJrvr Je' i.. t.il Eirrr-.rr siu de dezvol_ tare. saniq..p. zofici"Lagindul -ninroar.Iilirrro"r"" produceinclntare. utmeazi are incircituri nostalgici: . gJ..er"i" se "t" """i ""oilil'.ri reit.il. care i n secontureazi tabloudinnaturi:.)u . trecvenr in anotimpuliar_na (Mez. z.cnt . 2' Etalte/ monl'entedidacticede forrnarea deprinderii d.capaciriqigi atitudi ni caresi stimulezeraPortarea la mediul socrar naturalgr sa gr si permiti contin uareieducagiei.'oceande ninsoarc" Natura eite t. dar$ u._pun.l"u"uea"pri"a. Epitetele. Poezialarna esteun pasterin ." . s.. maivaloroasi ce a creagie lirici a lui Aleclandri suntpastelurile..ei are (Dirnineapa..ai*i. .i.variiiif**.ansfieuratade fenomenele in albul i maculat.viscotyr.ca 9i de personificarca din versul . lificienqajocului didacdcesteconditionatnde.. .tinqe. c-hiar dra 9ard" printrc . fenomenspecifical momentului. rer..poetul creeazd. in care poetul.. eminamente descriptivi.-sc (leslivurrr li irlcctivitatc'l por jocuridc rol prccu ' lleporteprezenpi dcschitriie) ral ilt .te.rrlorr.il.ii.Din vizduh cumplitaiarni cerne norii de zdpad.genurui riric.". noaPteaninge.. momenre. ce. .La muzeu at.?nversuri.tt'siurte!.pe dealuri. rrr carcsc alrorucazi rolurilcvorbitor-as. ' gi ale Incontestabil.pe intindereapus. Primul tafenomenelor' dinarnica paraqia un roi'clc fluturi albi' con figurcazi .re it cornparapia norii de printre anii trecitori". TESTUL8 Subiectul I I larna de Vasile Alecsandri Pastelul o specie este a.p. imagini preponderefi aizuale. Lungi troiene cilitoare.formareapersonalitigii copilului.inzesrrarea copilului cu acelecuno. Viscolwl) q."r".Ca un ca. .-"""r.ca 'blor'rr^rrrlnitc fiorul frigului.l. sunt sugerateprin repeNinsorile abunden te... . ra targrrri/iipLriiu'. sau exprimi senti_ rncnrele stirile sufletesti euluiliric.a.i..o rru.uf . Noaptea) tenomeneale naturii (Tunetul. vis de tinereqe naturi i. dimineaqa tipii..rrirrsolre ir lr"igul.ii.vilare gi de crearivitatea de cadrur"i?ia".lungi troienecdldToar e'.esc rierecorectdla clasaI Pcntru rezolvarea acestui srrbiect..(al doileaepitetarevaloarede personificare)...

iarna incinti gi i nfioari.t amar."ii. .Titlw!..".Sevid sateleperdute sub strilucire: .rii. celemai multe de o simgipro"i ro*hnd (tiZZ): . VasileAlecsandriesteconsideratcreatorulpasteluluirominesc. .A comparareceamai marepodoabi a poezieilui Alecsandri. atotstlpinitoarur anorrmp.ca fantasmealbe plopii in..op". strilucegteEi desmiarddoceanulde ninsoar e"' Enl iiric'aparein ipostaza de contemplator extaziatde naturi..doritul soate clibucii albi de f um".o podoabe a literaturii romine indeobqte". iar rirna imperecheati. ca manifestare bucuriei de viaqi. fantastic". .iraqi se perd i n zare".Rimine remarcabili apr eciereaexprim at .rcalep oeziei."tur"i . cu misuri de 15-16 sufleteSti ritmul trohaic.trisnetuf' siejarii. Sub iazele soareluitabloul capdtS. deopotrivi.p"rtn secuenle Natura insigi devineun temPlu inrprcsio maicabil prinirmo nie gi echilibru clasic. ... flri drum".imunii_specifi.Versurile sunt lungi .rng.firi urme.. cumplit ". cumplit".i de puternici a naturei.'cirii)ij.surpnnsein pienitudineamanifestirilo r acestora'Tarna re.geramar. silabe. prin cromaticagi misterwl siu: .zia sunt u n gir de poezii. I Mezul iernei Poezia..Pastelwrile intr -o limbi agade frumoasi incit iii" . .9" de curati . Anotimpul Versifica.Mezwliernei" seinscrie in seriacelor mai frumoasepasteluriinchinate anot impului alb. aces caracteristicile poeziei indici faptul cipeisajul hibernal inf dgiqeazd ..ir. pe pimbnt Ei in .ln pdduri rrasnesc descriptiae comPunun.r.tablou mire!.iaconstituiealt mijloc poetic de exprim area sentimentelor9i stirilor stimulate de farmecul'naturii. iior. Peisajulmiriiic infioari sufletul sensibilal eului l iric.... revigorat de a paa riqiasanieicu zurgilii. ... ( iiiirr.'i. .de Titu Maiorescu in articolul Direcpia noud tn poe.^"anunli printr-un . Cele patru strofc ..scris e au devenitfa. prin .ik'..

.substantivin cazul vocativ... deseori tntortocbeatvs. Enumerapia. .amar./ E un l. I magilea panoramici amploare.oqelir.O ! tablou TnI.. arbicunoscut.organe sonoar e".sunt modali.copaciicodril or-tuburi de orgi din carecrivigul scoare !'note-ngrozitoare". P.precedat locuqiunea de prietenaei intr-un moment de e 4. . undeva ..-...Dar vld?. Romknie .flntasmei" gi licengele poetice. mergnnd spre translucid. ta re ri^tiiiiri glrs..i. fript de sdrac. structuri sonori acuta: cu -capiti .i hul scintcios" al unui ..o-n pare-un lan de lir-"r.atribut verbalexprimatprin verb la modul infinitiv. ghiciteprin fu-urile arbe"r.predicatverbal..r o ril"u". podte . ce .. cdnd . rplimi ntati'.pe zepad. ..lirrrir. 2.lande diamanturi". muniii devin altare. poate . sate...adverbpredicativ..complementindirect anticipativ. ....adjectiv in cazul vocativ.inrazalunei o fantasmd arata.inciemeniti. cht de darnic egti.. fanta stic!.. plasticizea_ zAimaginca staticr.complement indirect.trisnesc.. r" inalgi in ler:stry: :. exprimatprin adjectivproveni t din atribut adjectival celemai tntortocheateverb la modul participiu. Mii de steleargintii ln nemirginitul templu ard cavecinice feclii.clar spate vs. . frumoasd rdu. r ima imperecheati.adverb de mod. a iernii . Epitetcle.genulneut ru. . . se asociazd.fi. cazul nominativ. .ira prin merafori: .Totul e in . diatezareflexivi. cot (coate: Haina era roasi in codte. extaz. is .Iar -ono. iu"je arr.rZ.firi funcgiesintactici.chiar tlgi de realizare armoniei.8rji. specifici vieqii: ..regentulpropozigieiPr.il1 prin spatele. a ticea 2. -pi .templuir"i"rtor "..complemen tdirect.u.i repetipiiledin strofa finali readucimaginea srarici.ri-pon. rii-"lit.. in sali se auzeauvociimpotiaa dumneaei/d'umnealor' e A reug it la examendatoritd/ dumnealui/ dwrnn aooastrd' (cazul dativ) 4.r" ale spaqiului p. I I dc mcnt circumstanqial timp exprimatprin adverbde timp.faI nent' liste a imagincpanoramicd intr-o noaptegeroasr.propozigiesubor donati subiectivi.. timpul a preze nt. Munq ii sunt a lui altare. caracterisricii"rp"..a*p iisrrilucitoare/ rlLlPtiil: alzu/e. a oorbi vs. uneori . firi funcqies intactici. l..cimpuri. Tcoturi: Dunirea mai flcea doudcoturi pini si seversein Marea Neagri. cebund este perlativul) Era o splen doarede rochie.dai gi fion irr"ti.i f"stel...."zi: sateledevin fielii.r.il. 3. pagi.?T:ff ffi ffi:fff'e'*f:iJl?l1li.. (ca...escrip tiod. prinsparetecasei-.luna"igi lurnini"..i"" f Ultimele versur i alestrofei finale exprimeideea'Je "r:.n_ tlLrllTr--f cltwe redate prin verbela timpul prezent.o-po"ifio"1l-l-^ a Poezia. o.. .ilusreazi.in ansamblu.pronume reflexiv. miscare.. fatd.O. uneori vs.emarna focului. ln haosul din sali.zul genitiv) 3. Poatel/cdnu inqelesesrc*/ ceeace-i spusese sin ceritate3/.In acesttemplu imp resionant aprinde farul tainic de .. eare fascineazdeuf liric contemplator: ..imaginile de naruri exprimi stiri sufletegti. ... numirul plunl. \ coli: A cumpirat d'oicopi de stofi' erc 1-arc : Pe cercul din dreaptaa trasat doudarce.conjuncgie coordonaroare disiunctivi. l. dulce . profesorul se dovedisedin cale-a fardde calm.ri ce scarqiie sub 1*:*::tt:i}-11:.codrii organesonoare Unde crivigul pitrunde..."cr"liz. ea . versurile celor patru catreneau misura a. prepoz igionale genitiv.t. pie ./niciun zbor in armosferi. scoqindiote_ng roziroare.rr"ic."iui ill". B. sau . Interogapiaretoricd subliniazi '-----t-.i.rp'c" ec se r. surprins de apariqi a "-oqi" ..i.!. re .stclclcpar ingheqa_ te.swpdratfoc...nplit:i. i ncremeniri.. Natura ." (GeorgeCoqbuc) cu echivalente supri jituri ! (propoziqiiexclamative aceasti Vai.i'n..adverbde loc.. \arcuri: Mergeade pa rc-ar fi fost pe arcuri. gradul superlativ relativ de superioritate. o bltzd cu totul si cu totul albd.a echilibrului.rnrogi lo. doresc .cotnple de a se conainge.risr ii." pri"a-'. Frumos d.subiect..rduri. .'.cerul pareojclir".iil'l.scir_ i 1Ae". . Subiectul alll-lea A... Alte exbmple:puired de bogat.precedatde prepoziqi simplade... esred.

.

. 3.1:^. t_ rrrunicar c orali 9i scrisi..".ud.ede. ur. in sense xtins.ii.."rr..arl. t" .pe acqiune reali ori simulatil aJi....yr.. elevul sdfacd. prorectare. .. exercigiul .if. qi l^ iiirl"*ul Uf.insusireaelementelorde constrwcpia comunicdrii Itrsltp trca elementelor constrrcgia de comunicirii inseamniinvigarea corectaa lirubii r ornine sub aspecr fonetic.g"?. fapte.. ex cramative. antonime etc.cxcrcilii clcutiliz.[..i (cu sensopws)/ crvinie cu aceeasifo.o1"1:'."t didacticela clasi' realiz atdecadr.'. . a cunogdnqelor r .ot deosebitil au c. prin exercigii d" .rali gi de scriere...cunogtinq.are trei comPonenete: evaluare' ( oltjmentare predare-inviqare) .rbri. 2.de identificare. ". itemul3' Subiectulal IIIJea l. completati. a joc. l)ropriiilui prictcniil rcneagi.p'ri"a. Relapiadinte cuniculuyt si..""i"relor in silabe. d" dc creagie) j ocul didactic.activitigi de comunicarepe b azaunui plan de idei.se imbin i activitiqiled" irrrr.. . .arc conrexre joc ... a. metoda -.ferro-erre.j. .. adici la rezultatele ele"J"""ti."rtoru gi J e pot realizaactivitigi de inviqareprecum: .r_r..1r.iocuri clidacticc.ffi. s'trategii didaaic.rt a si materiale:mi iloaceil. l.ig i im_ .i.gramaticale.a -.. lexical9i gru. de tipui: Ne jucim. 2..... Tipuri de itemi subiec t. a'd.ban t.. subiectulal III-lea. aceste aratd St.t-bogigirea g i activizirea vocabular"tri'.ii relaxeazd sendio-rrir .riaryurirr sens r^it"rrt r* ainte lor q..tfl I (:. iij purile de exerciqii de jocuri didacricesunr mai yariare..r..i. lruscsc chcrnat prepedinqii agtepta anticameri.i ortografiei-er evilor.xercrjiul (exerciqi ul.r*.rrui ' '.gr)4\ilule."tjtitlinvitimint. .aiatirr-e: a . se referi la curriculumul intenfionat...r.ard.. de recunoa$terea contextenoi.. A coborit cu dificultatcla staqia Rcinvicrca. Radul distingepatru tipuri de rezultate definiqii'f ormule 9' (dite.invdgar6a.....ri.i. .i'i i analizagisinteie fonerici au".. transferul in in situagiinoi dJ comu"i . ..formulareade enunguri-rispun"s intr.lmcurriculumul.. t'"R...r:"."ate gi-probiema tizdrii.... srrategiile didacticc adoptate s}n! preponderent """". ln insugirea noqiunilor.e6azd.i'.de exemplificare.. ..ilrifi.l..vezi Testul 3..r.1: .:'" performanqemini male sau pe nia vilor. de rol etc' mijloacelede inviqimint moderne.formulareade enunquriinterog#ve.irrl.rt tele de construcgia comuniiirii insusite: . formative. J.iJil* se relevi din perspectivacomparaqieidinqi "rr"l.I. strategia didactici estemai comp lexi gi sub complexitiqii 9i diTicultaqilor conqinir"nlor 9i r"U metodelor di1:p ::'"1 a r_o:m:lorde organrzare resurselorumane(elevi)"rp... enundativel . Irr irctivitatea "rrto"rri-i...i. .rirrrlrr.exerciqiide inlocuire a unor cuvinte gi expresiicu sinonime.sale "..rerul aplica_ tiv-funcgionalal elementelor construcqia de comunici rii...."a.'.. .n nirik .l..rr J. i. lexicale diversea achizigiilor it"r ..'.J. a . itemul 3 9i Pentru rezolvareeacestui Testu l 5.. eleviiigi insugesc noliuni foneticegi gramaticale d. a . didactici la clasele IV-a . la in 9i It noi..t. tipu': coplere."r"ir" i-a f"rrl p" .. "atins"' ..cu variaiele.i"rii*.pi*"r*-rai'*oi gi *rrt" cuztintecu ac.T.. I.I::l:l^Ojimar tro[iticsclr act*rzeazi vocabularulprin sinonimie.i rransferde informagii.t"r"z".r"le carefaciliteaz5. b" n.rl..auJi-a".na le . Ele sunt "i velul de dif icultate' 9.ele implementat.exercigiide realizare unui dialog..l..fiinqe. Pc Hrupcai individuale.elas.. PtgP.. ca proces. "?1 "...{::coperirii insugireanogiunilor de fonetici metodade".transcrlere di.n rcallzarea ortoepiei.: gi re' Dc asemenea' se. subiecrulal III-lea.... elemen_ .i.. concePte' .exercigiide descriere unor obiecte..il. tc de siruaqiile. l. inviqare care presupun inqelege...r.: didactic.Sefolosescdiversemerod e pe descop.l gi-i creeazlun climat agreabil...r"re d e evaluare' tre starriardelecurriculare9i standardele de zutoritiStand. sl o monrmle.t"tare se referii" c""ic"i"*ul . cep 1taimportanql tr'i...exercigiide redactare unor te*te .exercigiide consrruire apropozigiilor s^imple dezvoltate gi . sibilizeazi pe elevi.d.utilize azd'larg exercigiU a"rpetqir.

Eoaluareain procesuldidaaic.itott"litate... deprinderi.ard..disciplinel.capaatatede concretizatiin priceperi.ibligatotii-9idisciplinele pe gi _ obieitiveletransdisciplinare obiectivele dtsctplme.orrqir.creatlvrtatea a' I' trisituri d.t r"l".tirrele dJevaluaresunr sinonime cu obiectiveleoperaqionale.).. p' 80' .num ir orientativ de ore (unde estecazul)' Acestestandardesunt cuprinsein Curriculumul Naqional' . Radu.. gtiingeetc.ealizarea unor acllunl practrce'a unof in aplicare . e*primatein elaborarea raqi onamente' de in gindire' capacitatea a etecg.'"..ri r"le generale obiecrive_le ci cluri gi ani de studiu. I LT.p.oili. standardel Obiecrivele.rril".r'. opgionale..ritoare Ia rezuliatele invigirii. . conduiteformate' curricukre vizeazd: Stand.ie.noze relevi qinteleobligatorii de a tins' Obi". p.atde ... atit udini..i".ele pe gi .indep endenqa tua operaql logrce. .r'-"rrr"r".gide interpretare.limbi mo der. ..capacititi irrt. stipinirea unor modemersuri teor^etice. puterea de. (de exemplu. duri de lucru (te hnici).ilipiin" 9i grupe de discipline ne.ef.

Persidasi Trici.ezultateloi.9i examenele drept scop: au .3ffj. l ui rei Birzovanu Eial copiilor ei.curriiulumul evaluat trebuiere fi. cc aliti q i i e d u c a ti e. aflat in prim-planul acqiuniiintr-un numir de capitole.si : prin ..qinute prin misurar su nr raporrarela un ser .^ crlterll sau norme' _ (lc --..i a suslincrca rcformei in invigimint . .memorabil.5ruffi. corecti a.final al evaluirii esreruar eaunor decizii . .cu obrajii bitugi de soare.muieremare..rI0 I St rtrItr . r.irlizarea comparaqii de internationale.ori enrareagcolari 9i profesionali. cv. .al muncii.r"r"ri definirea :urgnre cla_ ri. Ioan Slavicigi un moment important in dezvoltarea Mar a.s tlrqt'ard.. w TESTUL 9 SubiectulI agt"ptrt. rl tradigiilor. personajului Titlul romanuluiestejustificatde prezenga volun tar.rluri ri pe parcursul unui cicludeinvegm-ant)5 n.. rrro n ir or i z ir r .urerl cgalitil.. .".gilede inviqa re. in rc.gcolar.ii d.rli.siriv0nt"."ru^pt" Evaluarea curenti. scopul.l:.oferireaunui feedbacL prompt gi e ficient. . public..lor a obiectivelor "il operaqionale.::. parteintegrantia procesului pred are_in ca de vd\are.prognoza performanqelor viitoare ale elevilor. tc lc c t luc r r qio n rrls u n I t.itul unei gi perioadelungi de in struire...rre i..printr-odiversitatede instrumente se de evaluare..for'r rcrllllcllorde evaluare'-t'mbunitiqirea calitiqilorinstrumentelor evaluare.arr"gioirr.ir*..i. a * alocarea resurselorumane si financiarenecesare. inietesaqi' elevi. .[ exameneror infruau t'n1i asupra activitiqiididactice desfeguiate clasi..t.pi.. relig ioase nagionale.i apropiatde curricuIrrrrrul .r.monitorizarea progresului gcolar.dar gi al tolerangei 9i Mara. t 'ir. greoaie..al dragostei. R". mai apoi cedind acestrol Persidei. rezultatelorexamenelor.i pr..11!lo^!ri" Pentru a se emite o judecati de valoare".selectarea elevilor superioari de ?nvigimint sau Penffu un Program pa rticr.piringi.ite arte gi forme.l c c c s a rcc n tru r l c p r : .dar riminind permanento prezenq i..?rf. . Procesul evaluare de presupu ne: * mdsurarea un demersevaluadv cantitativ: caredateleob.semnificat iv intirulate. aceea de cadreledidactiie igi ia'. Evaluarea realizeaid.i moral pr opriu scriitorului ardelean. f rrflr'rcnqa exam enelor asuprl curriculumului estedenumiti efectutbackuash. spit oasi.1!J!r.ci.unt ini.morivareaelevilor pentru activit. .fr?ririile nu I Mara de Ioan Slavici operaliterari Marainfdtigeazi destinulMaRoman al unei familii gi al dragostei. intcnlionat.lcrirca clcsprijinrecuperatoriu elevilor care *i"ir. I i virIr. qiilurrritrt". domini o parte din acgiunea cuqiide ei".anscir"rmatcric dc cducaqie. asupramodului de l*m" : dcsfisurare examenelor: a * comunicarea diferenqiald.examene. chiar gi politic..pirinqii qi elevii.Mara intruchipeazdtrisiturile unui personajexponenqial al unui cod .lsrlltil."". voinici gi h .carefaceelogiul viegii. . 9i reprezinti o izbindi a cr eagiei literaturii romine..t"O'U .r rc a rczultatelbr gcolarese r ealizeazd a : c]asa. aceea De rrebuie foros. penI r'rr'r irvca cfe ctpozitiv. Rimasi viduvi cu doi copii. merodelo r si rrrulalc standarde.r.rrri la rl:-. d e I i fccrul pozitiv se realizeazd.:"1 la.io. .dngnoza rezultatelorscolarel * certifi carea nivelului de cunogtinqe capacitigila sfdr. 11cxarncne' l'l efectele acestora manifestindu-se cadrul si stemuluieducalioin nal qi in plan cultural.sl)lrcr{a evaluirii gi varietateaabordiriror metodologice.de ploi gi de romanului. lurrcIrc cerintele de examenelor.r. personajcomplex.

caremie-mi este gostema terni: . mare minune qi e lucru gtiut ci oameni de dai Doamne numai din copii rii se fac". Desigur. zilnic pune bani in cei trei ciorapi: unu l pentru Persida. voinici gi gi plini de viaqi. Din munca si priceperea AcgiunileMarei artlabazl. gisind modele pentru fiecareintre oam enii care i-au din mea!"...Tot n-are nimeni copii ca mine !". estegi mindri de fiica ei. intr-un fel. incontestabihdrao gurata". Am ficut ce am o femeieproasti gi nu gtiu ce si-qi fac . Experienga i-a toleranga. ceau crescut. pentru copiii ei. Mara s-a sr iduit si faci oameni respectaqi copiii ei. Mara. . . plicut: .. putut 9i dupi cum mi-a fost priceperea. sidaseindrigosteqtede Naql.i nici cum si te poviguiesc.alul pentru Tricl gi al treilea pentru zile negre.Dar tu n-ai si cauqi mai doritd".Eu. umiliti in ea. cu atit mai mult cu c it spiritul de prevederegi chibzuinqi o imping uneori la fapte reprobabile(momen tul in careil sfetuie. .s unt impunevoinga.. deginu estede acord cu aceastil egituri.arnici..cici nu e nimic mai frumos de cit ca femeiasi se deaintreagi birbatului pe care-l iube. sarcinavieqii grele". .te .le lasi neingriditi p ersonalitatea.Mult sunt sinitogi gi rumeni. dar. marebucurie ). in realitate mulqumirea mea.Agaaresi fie Trici al meu!". nu-gi lesindu-i fetei libertateaopgiunii:. cu carese mindregte chiar gi cind zburdilnicia lor ii pune in pericol: . cu ochii inchigi. pentru copiii ei are multi inielegeregi. degtepqi frumogi: rii sunt.tepe Trici si profite de slibiciunea pentru el a soliei lu i Bocioaci.ci fericireata. dragostea cu ei ci gtigi bani pe care-ichibzuiegte griji.Agaare si fie Persida in alte imprejuriri.acum insi mi-a ven it rindul si mi uit in Mara areun sufletsensibil. sumade bani oferiti la botezul nepotului ei gi o pistreazi cu saucin d micEoreazi. dezvolat un puternic simqal demnitlqii.. odati Fir e autoritari Cind Perdreptul la independenqi. lupti cu greutigilevieqii cu voingi gi persevereng dorind sI asigureun t rai 9i un viitor bun copiilor ei. nu aprobl fuga Persideicu Na ql.dar gi vieqii a invigat-o pe Mara prudenqa. Deg i pare duri.i si iee asupraei. cumpltarea.ziseMara.S-a spus cI M ara tot devineavari pe misuri ce agoniseqte mai mulqibani..

ta inic .prepozigiesimpli.predicat nominal. dar tiPdl fap tului ci la un momenti"t n. taqrul sunt frumoase. de .predicat no minal incomplet.care-igine'srringi. subiectlogic.il.r -.dr*p. l.nu .propoz igiesubordonardpredicarivi. sI n-o spui niminui.incat. Nu egtitu oriqicine!. model h" b.cazuldativ.predicat verbal. m ei .] Mai vie decit togi esteMara.i mai a... " e'aarrr" upoilrii. lccentuatl. 9: zgircenie dc !:::.I t rI ln ccle nrai dificilc alc crsrricici Pcrsidci. ii . de sintactici de complementcircumstanqial mod.firi funcqie provenit din adjectiv. mli tirziu al lui Rebreanu. adincii..e de 3. sunt izvorul .adverb negagie. n-ar fi in lumeaaceasta decit fericire!"...'..i aprige. liabiciunii femeiesti e frcuti cu o arti desivirgitd gi intr-un stii secce ropegre "l rermeniidialogul uidi"lectal. Segribeal/ si ajungi la srudioul de inr egistriri. sunr egoigti.. I.un posesor' cazul nom inativ.solidar (pronume de intirire.. e. sintactici cazulvocativ.11 "l ei tttftt l principalrevenindu-iPersidei..staqiune areleva-arevel a solitar . pe toli la un loc ai cicopiii ei sunt cheaful.advcrb.propozigiesu bordonati circumstangiall scop. condigionali. 1.. tr ece.. curge ..Aost. mentalitatea Sla"ici... \\ .adjectivpronominal posesiv. intruchi ea lui Iteazrintcrr{iamorali. pare .rrrj. 4..omis manej .irrofozigie subordonatecircum stangiali 2. 3.predicat nominal. prezen\a rimine semnificativi. funcqia B. a"ari'i.Persida mirturisegte-.orrvieguire. f i toli ex tine.'roaril totdeodata icrttrtori b. s/ .tqiculoare^ o. P."..'a"J"-r".fiind. 2... -rru pron'me perional.rgi". jir"figi" i". .. tatntc: ascuns.. stauculcafcu capu-n poarata". marci a modului infinitiv' simpli. asigu 'n.avari.nti*"rrr 9i de afecgiune d.i regi' ['.rborJorrate . in intengiaaurorului.[.predicat nominai. e'.ci ochii tii..cea mici pirtinire.. $i Hubir .eri. cazuldativ. de hotdrire barbiteasii qT s.indiri trriJi.G' Cilinescu formula urmitoarele aprecieriin Istoria literatwriiromkne de la oriprezent:. sta..ir.subsmn tiv -asa prepoziqiasimpli de formeazdgradul superlativ ab.. a curgeia se scurge. enigmatic.persoana numirul singular. observag.adverbde mod. materni .adici au acelame-stec bine gi a" r.a/ de Pz .odop.impreuni cu so lut al adjectivuluinegri.oarecumpe zburate gi vorbea rir gi apisat ca o impirdteasi". Ea infagigea ripul comun zi.propoziqiesubordonati...i. a .[l.misterios..rE-jnogi gi-.circumst anqiali consecutivi.pronttmepersonal. tn ." al femeii marurc mynq.i.a " "ili.r s ou$tii. careestenume predicativ. " fdrd. nu 4.ncn t"le r ittrl-o cl-pi va gisi ugorun alt barbatpentru ci eaareo zestre considerab ill:. frnmoaso..proporgia *""rri. .. -s aSade negri . Mara a fost eapabili si-i accepte Hubdri gi si recunoasa pe ce gi'obice iurif. funcgiasintactici de atribut adjectival) Subiectulal Il-lea A. dupi fira nii lui.^. mai multe obiecteposedate.] ". persoana numirul singular.-qi expuni proiecrul de urbanizare. I-a indemnat pe ei inSiSi (adjectivpronominai de intirire. .z/ dacd.----'-r-Y. ii g[ cind sc uita in fagaseninr a Marei." r" afle la ie oamenii adevi. a a acoperi: a inveli.igi in genereal vi duvei intreprinlitorr"'. sunt izvorul" .bac-a. marcl a modului conjunctiv. Mara o consolcazi. sufletul girinesc p":j: munqi gi cu atita dramatismin cit roman'ul 9-" cap. I.prepoziqie I.nc: profund. forma neaccentuatd. Persoana numirul singular.qinniiMara rrecein planul al doilea.concesre stajie .uni. adh.cu muh inaint^ea Rebreanu. forma neimi . cuprinsi de simgimint"t ". "ri."* i_.cind seara stanqlala tlmp.slavici zugriveq re lui yt:i!:f!.menaj concrzre. funcqiaiintactici de com plementindirect." .t predicat verbal. funcgiasintactici de subiect) demisia.imipare" . aSa-s negri . d.propozigii . emis . insusiqi-aanungat si. d.t: ...conjunclie simpli.". voia3/si ratezemarea ocaziea lansirii.

intuirei literei (scri sepeb plangn)prin analizarea compun gi pe carecadrul didactic le explici gi le n umegte.Specificul i"a ff'j'J:fffi::n::nlp*'"'*''". Cngicopii lipsescasti zi motivat ? . inflacar^reacu careprietenii no. 3. Obierv. Au conviequitmult timp.:Jnffi'Jff Demersul didactic de forrnare a deprinderii de scriere(etapa alfabetard) Presuur mitorilor paEi: re parcurgerea elementelorgraficecare o .c. agaci ii cunogtea 2.iilffiffi .ffi . bioritmul. .tri igi exprimi opinii le despre rntzicd' Subiectulal IIIJea la procesulai sctierii cksaI 1. 1.

.. tn ....p: banci.la compuneri narativegi decu inceput/sfirgit dat.c*pli cand.Cum iqi petreci timpul l iber ? .tezei elementelor .#. pentru semnel e diacritice.iocul.se acordi mai multi sau mai puginl libermte de In iativi copiilor. Crea tiaitatea tn studiul limbii Si literaturii romkne tn tnztdpdrnhntul primar.-------. ln etapaalfabetari elevii invagi si scrie lirere.Dpunerea .[rirg.i orienprintr-un plan de idei.recomandi.i.Grddina Zooic zi'..realizarea graficeprin scrierea demonstrarivtr cadrului a didacticla tabh. tervine dificultatea de a .jl ". $. deschigi.figuri de stil inviqate..Abia in clasaa lV-a elcvii por ajungesi scrierepede.si sestabileasci periodic (la inasemlniri gi deosebiriinrre a cestea.frimintatul piinii". ' Pentru stimulareacrpativitdqii.expresiicareconqincomparaqii.reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind: .. :.* .specifici preinrimpinind plictiseala.opil d" iatre cadrul didacdccareapreciazicorectitudinea.Cadiul didactictrebui. .exercigiide incrlzire a mutchilbr mici ai miinii: .. d*.i gesturilescrierii:^se simuleazi scrierea in .o".. explici.t . . gireaa doui litere. de exemplu liierele d rr.'. .l"gitura lit"r..comPenseze c aractirul statical actului scrisului. -rrrir. i..nrrEilor" g. "'trot" dintre si demonstreze scrierel. de citre fiecarecopil.de tipul: Qreativitatea poate dezvoltagi prin divers eexerciqii r exercitiu de substituire:intr-un text dat li se cere si inlocuiasci anumite cuvinte cu sinonime/antonime: o exercidude alciruire a unui iext folosi nd: .i $esaue xtrase.cnnratul pian..p..pornind de la te xtul lite* narativ. .rrr. .reiliza legitura din tre lit"r" gi mai apoi scrisul in duct continuu' fird intreruperi. Sau.rt.. funclie de nivelul clasei. i' .scrierea literei la tabld de citre doi_trei copii.il"r..decupat. -i.care "" gcolarul ui i"ri*ra"J".i a dtlului. a catl trei l itere. cl elementele grafice.didacticde re laxare-. .cu stiloul inchis. Daci estenecesar. a AltI posibilitatede a stimula si valorifica potengialulcreatival elevilo r o consti: compunerilelibere narative.descriptivegi mixte.. . . d emon"or""t"^ti.Jrul did.r"" *.rrti.Cum te numest i? .Ce aptitudini considerici ai ? . Tr.ii"u. insoqitd uerlaiizarea de acqiunii.li se solicitl elevilor si-gi imaginezealteintimpliri si pers onajesau alt se lingvistice.rn. in podul palmei. compuneri cu temi/dtlu indicat la compuneri libecu maximum de libertate a i nigiativeielevilor (de la alegerea temei . .controlareagi aprecierea activitiqii fiecirui elev.. c. acolo unde estenecesar: .dupimodel.mi. a lfabetarele I in copiilot..btrie reperaride maimulte ori explicarea gesturiloide r .l"J fel nevoia de.Tillsiierea'i degetelo r.rr.i. .scrierea caiet.in al fabetaru mare.u.. Alte activitigi de inv iqareprin carese stimuleazi creativitatea elevilor sunt comrerilecu grad diferit de independenqi: la compunericu suport intuitiv (pebazi' de ilustraqii)gi supor t lexical(cuvinte gi expresiidate).i.il. lecq iile limba gi literaturaromini.'i.' il . tervalede dmp stabilitede cadrul didacticj trebuie t. t. gi Dupi insu..vin te propoziqii.cop rr pot . El'r. Gbid la rnnzett..impreuni cu.de pilda si compuni o convorbire telefonici de priltr-un joc de rcl: Reporterulgi intentieaagii.li sistematiz ate literelc lnsuglte.. streazd.Ce reprezinti sportul pentru tine ? O caracteristicia acestuijoc o cons tituieposibilitateaschimbirii rolurilor gi a rii in discugie mai multor particip anqi."hii i. creativitatea acestora poatefi stimulati . 2.exprim aiea evaludnlor resi comandirilor. sub formi de intrebiri: Reporterul: . tr d cprindercdeslvirgindu-se clascle in ulterioare din ciclul de dezvoltare.controltrea indfuidiald a modului in care a s cris fiecare. "p"i .tl4 I sin. la ..Unde locuiegti? .simulareasrierii literei de citr-eelevi. benzi decupate a.i grafice. . ln lecqiile invdqare unei litere noi estenecesar se reacrualizezeliterele de a s i invlgateanterior.." . I' optriorrali Orligrafia. .ream intirea regulilor tebnice . creativitatea de elevilor poatefi stimulati prin ivitnqide invigare agreate elevi. "". preferabil sI sedesfiqoare ioc didacdcdiun namic caresi.J""i.ul.identificarea literei as ociatesunetuluiin cuvintele exemplificatede elevi. pot folosi mijloaceaud io-vizuale se modernecare ri un climat educaqion4l optim.anumite expresi ioferite ca suport etc." .

ordel-fig*.. .asigurarea .i a titudini care si stimuraportareasa la mediul socialgi natural gi si permiti cont inuareaeducagiei.. se dar portangi scrierii caligra fice. i. ponenteale literelor gi ale legitu rilor dintre ."". capacitigi. " "..ntului primar sunt: educaqiei elementare pentru toqi co piii.^_11ltt-"1"n{?'atenqia lor.jtl . se .tehnicegi graficeale scrisuluigi sprecontrolarea modulur rn careacesrea sunr aplicatede citre elevi. Finalitdpile tnvdpdmi. a scrisului corecrgi-lizibil.formarea personalitigii copilului. . curriculumul la deciziagcolii ln (cds) p".. respectindnivelul si rit mul siu de dezvoltare.. caligrattci' ln clasa II-a secont inui exersarea ".*"rrlri. tipul de compoziqie). atengiaelevilor va deplasa la elemense de telegraficegi reguliletehnic espresemnificalia cuvintelor91 fop"riqiilor. pe cit posibil."rr"r.. "numero"r. cadrului didactictrebuie orientati spre amintireareg uli. Pe misurd ce scrisulseautoma tizeazd. = inzestrareacopilului cu acelecunogtinge.ealizirea elementelorgraficegi a'ele-errtelo.. lizibili gi. La aceasli poerformangi ajungedupi un timp indelungatgi dup.":" I se pune accentulpe scrierea corecre.

t*. p rin inVers uni : sta-o om.id " calea refaclriiintreguluisufleresc cuplular[eprin tipal gi prin integrarea na turi.. Stelelenascumezi pe bola'sen ini. Poezia in Sara de"al..incareintilnirea nu seproduce(. alocuqiunii adverbialetn i .consemneazd starede fapt: nevoiade intregire. t I I t I ^ f I' .i lexicalprin fonetismul popular sara. pe de o pe aspiraqia.i a . iniqiali a pola intenqia poeziei cipdtd"profunzime Semnificagiile mnrt rca(ule poezlel c pata prolunzlme pri raPortarea ra lnten[ra rnrlrala a-PoPrln l ui.ci . la modul conal -optativ.arde-niubirecApara". masculin 5). de ind nu Ei simbolistici mitici se real izeazd" numai prin metafore-simbol: deal.:. i versuri din fiecarecatren) cu exprimareastdrilor swflete. sp wne.Dar -f.i ale toaciii . Aceasti idili ficea parte din ooemul Ecr I clntecul tinlrului indrigostit. coneulwi a Eul gtie nt scilrdarea deintregulcosmic.armonia eminescia ni expresir este cornuniunii omului cu natura..i Grdor Vianu).atribuite persona(4. ".1t. / Cloporul vechi imple cu glasul rlui. strofi si consemneze de turprin rustic. panoramic miscarea ini lgare. somnwl (metafori) marcheazd" reci. AImioritici 9i cminescianl.ungd pe deal sub satcamul stravecnl .o migcaremiti1 . Verbele la Eminescuarr ibuie timpului verbelor sporiti incdrcituri emogionale.n-arda".Luna pe ce r trece-aga Ochii tli mari cauti-n frtnza cer rard. timpul prezent. interogativ gi prin lui mai impresionant: . exprimati in versul final.tri. "unoagt.-ir I TESTUL 10 Subiectul I t Sarape deai de tvtihaiEminescu pe in timp.. jalnic-duios buciumului. bat i de stirile sufletegtiale fetei indrigostiter pe cdreiubirul gi-o inchipuie agv ersurile iare comin'strirfa a doua akerneazd" indu-l coplegiti de sentimente: in drigostitei.. Irnagineacosmicdapare itul va trebui si-l urce minat de .Impresia de strivechi. de . Aceasii idile ftea pirte din poemul Eco (1872).llmodul la ri-nitl viitor cere. trebuig s{ urmeze o cale. mai amplu in primele patru strofe neazl.Ore intregi spune-qi-voicit imi eg ti ". acelagi Atmosfcrapocz.ungI pe deal sub salc2mulstravecht axrsrnwnclx este cl netl1{!n vale si a. sacralizat risuni mai tare.ici Sara deal este desoiereacadrulii impregnatde vrajI. apoipersonajului ri liric feminin(strofele t riirile cuplului.corespunzitoare se ntimenteloreului liric.. . comunicatedirect prin comAh!.a. ipostazierea liric esieacee" indrdgostituiui.ne-om rezemacapete le" refacerea intregului spirivom adormr" .prin arhaismefonetice:tmi . Gesturilesi goaptele ili gi tandre conduc spre extaz: . ritmul sunetului le urci dealul.gin7 o. fruntea de ginduri qi-eplini.i. Ia reciptigarea tinde intreeu . )"iiripe prin o{er{ gi +i propice y e_ cinet-ice.Jocul acesta timpur ilor verbalerelevi.] toaca 'mrarl Sufletul rnetr arde-n i ubire ca para"..[. o timpul ca careexprimi nosibilitate a Eioredicatul-..ax6 rnuncu . lirii.o iubire cd.cunoagte a omuluicu narura adorEi -mdngdietoare mirea chinuitoare a.rc Liricaeminesciani tovird.. imagine exAceeagi prin sunetelecloivl a cadrului e xterior. marcat de vechimegi taini. Eul liriC. poribil" impti"i. Pieptul de dor.clopot.exnrimiposibilitatea si predicatul.. 2m. Murmurele fluierelor de la sdni se viii. din vale a.congtiin tei sinein ritmuiile gi legindrile *"**."i)ir.' uneittiiri totale9i a uneinevoide absolud.varianti a poentei Ondina. cumina9a al in s eara.parau. o prezent.mi ln aceasti poezie.Spredeosebire poeziaLa cul.a spirirului caretinde spreintregire: . ceea ce-i atribuie valori mitice gi de triire erode arhetipali. Elementele carecomunici emoqia cadrulexterior cosmiccu acelea trdit ea omeneasci: ice vibreazi"de uman gi sacralizeazd sfinti gi clari.un prezent ete rn.2).st o clnetlme u arde-niubire capara".patru predicacuno"gtere.. peisajul devine Cadrulexterior.yi-aoi.Sufleru l h ! in curind pasu-mi spre tine gribqte".. Sunfdouizeci 9i doui de predica tela dmpul Prezent. Sentimentul iubirii este -. pentru a acce{ela implinire. Pentruca ulti1.ti garea sentimentului totalitigii.." imbinare intre cosmic si ome nescregisim in strofa atreia.rePetilidinterjecgiei qi prin simetriaversurilor l-2 din strofa a cincea. spagiul atmosfera implinirii.posibilitateaimplinirii dorinqei. dfectivl.n-ar dV". i.ti. .Cine pe ea n-ar da viaqa toati ?". de alti parte.devin tot mai intensearm oniile rnuzicaleale satuerd in depirtareaqi ceaga i arhetipal. f . de sa existenqial. h 6uri.

9-ll {"pltnalculsurii " ""}lorrt caqiadincimile spiritului.lui prin iubire.gi" ffi.air..rpr" . . 9 i d. a spiritului autohton".lrro"gterea o .5i cod..cdldnytn d.pri-. Subun salcdm. Iurmele-lurc...r"r.. i"i"t' iipiit "_ ti poateo-mai ingeleapti...dac.i. dragd..r-iticlintrl"g.r."] . e sirijuit in partea Jirrii spreve chime seninitatea' de Mioripe4 in partea dinspreiontr-io.ofl.tl. ryagylui.re"stinghiritl Fj .orulinsensul cu careil reglsim in lirica eminesc iani._ . Rupdciwhrooru.. stele-g..i "iDra[tlle lnlmll' totul la tncandescenqa Conccprulgen liric.("v.rr -.. . srele scapiri-ncale.a.['.. .).. ru George Munteanu volumulSubsem nil lui Aristarc) (in definea d.pr.dE.iffi.i esteo exponenrid eplini. ". Ca.rrii.rr.< ctr starede spirit'r.intreg. "ti"a.deschidere lduntru afard...la ceasul t"i"i.. clarizvorind in fin tine.este cuplului .i.:9p.ilieiexiste ngiale omului gi sensulistoriei (poemul Mernentomori.lntr-o atmosferi iiilice.. Pljg:li:' 1i. 85.i prin nimic impiediiari". sentim.axrnundi.r. cu roate roman"sp".ir.". a -.i" literarda lui Mihai Eminescucre$re toate ridicu cinile in ceamai plinr tradigii ...poet romantic..tel" tice.Dorulro-arr"i.r*e zldemelancolie. -pulseaziinritmuliuiosaldorului: "-i-b.-. icrilorileI. m-agtepqi pe mine.is posibiliimplinirea iiu sacru. iiirrtro I . Cilinescu afirma: ."neitate de iar lui sen initatea Luceaf5. AndreiM"l.a.oriiii"t.rbiiiigirinat.air"gi" E' lui (cu rnQrye zilele..spre de nimic .rr.rd caiarbagiperpetuindu-se i memorialul obiceial pimintul ca n ".gi zintd" nelimirati .necodificati. Scvisorile fi... aEezare a raporturilor dinre * parre>"i .IIl)1..or).vezi p. G....... pe .Sara dealbuciumulsun i cu jale..^ rominesii' (Constantin Noica) spagiultimgi .rului". Eminescuabordeazd temele9i speciilelirerare caracreristicc acestuicurent literar : soarta omului de geniu (Luceafirul.trull i..il.. le Apelepling.r.-pi adaogi) asupra morgii (MaiamL'nsingur' "ffi.r-.rul.

rnl nu vine,..Singuratic/ zedar suspin suflr/ Lingl laculcelalbastru lnclrcat gi / . In cu flori de nufir") $.d,c Floare alb)sti,retrlirc a uiei iubiri totale, desrr rmare in ("fli te-ai.dus., dulce.minune, murit iubirea / $-a noasri.- /Floare-al bastril Itp ilosre-albastrd!... /.'I'otugi e.ste in lume!,,), rrist Sarape deals eapropie poezia de ca.rc cxprimi nevoia permanenri iuiire 9ia.,..afri;'r;;;;ri;; _ de P?:inr1, lul totalltelllPrlnlntegrarea natura in ocrotitoare o mami ("A-dor mind armoca de niE/ codrului biru^t, ginduri,l de de rei d.-arupra noasri,/ or s i cadA {ori rAnduri-rinduri")' Alteori-natu ra/pedurea apare iposrlzi de iubiia in rc, careincearcisi-l re.gini copilul-pring univeisulei de basm "e;;;ri,*j. i. piirir. pe fn ti (,,o, rimii, rimii la mine,/ Te iubesc demult! / Aletaie i;;;i; ;Ji(rr-ri atir eugtiusi.le-ascult; Anii tri separ caclipe,/clipe [...] dulci,. p a, caveacuri...). Versificaqia alti modalitate ."re pb. rit ,"itii^r^armonia, es te prin muzicalitateacadrului ^ exterior perfecticoncordangi triirea interioari. in cu conqine;ase catrene. Ritmul estecomple*,lrrr.oii"-b urmatdedoi dac,,,P.oe zia trh grun rroheu; rima:imperecheati; misura:12silabe.' Subiectul al IIJea A. l. ii cimpia D"T. L cu cigivaani inainteacelui de-al Doile a Rizboi Mondial, :,,.: umpul era toarre rdbdiror cu oamenii" - propoziqiesubord onari subiectivi. se apropiau" - propoziqiesubordonaii atributivi propriu-zisi. "care 2. ,rcare apropiau" - apropiate. se 3. lntext, ckpfuaare funcgiasintactici de aribut adjectival. 'Castelul cei.prezengi hotirir sd, peles.(subiect) au viz iteze 9:f:::d!l:repe L-am cipioa dintre olimpici. (complementdirecr) .zair Am di scutatcu cipiaa dintre grevigti.(complemenrinJiiect) Ace$rrcopii erau numai chpi vadin lotul de gimnastici. (nume predicativ) Era distrat din caleafard, It* influent; (2) mardeosebit, fundamental, 2,lnsemnat:( 1) important,mare,decisiv, cat, notat. lui. (1) A trnit un moment tnsemnatdin viaqa un at de bacalaure a re prezentat mom enttnsemnatdin Obqinerea diplomei Ylala er. (2) Pe harti, obiectiv ultnsemnatdadea perspectivi asupramisiunii de inalti deplinit. 3. Seexercitaupre siuniasupra fiecdruia dinjuriul interna{onal. (caztil genitiv) moderni 9i impres ionanDatoritd fieidruia dintre ei va rezultao construcqie ti. (cazul dativ) 4. A r fi fost minuna{l dacdar fi petrecut aacanla tn Delta Dundrii'2/ P2 - prodacd. poziqiesubordonati subiectivl introdusi prin conjuncgia c. 1. Mai ticeti odati! 2. Bineinqeles, un guri-casci! era pe 3. $tirea ci sosegte stadion extraordinarul fotbalist a creat un neagteptat du-te-vino. Subiectulal IIIlea Pentru'tezolvarea acestuisubiect,vezi Testul 6, subiectulal III-lea, itemul 2. 2 . Instrumente de eaaluare subiect,vezi Testul4, subiectulal III-lea, itemul 1. P entru rezolvareaacestui 3. Tipuri de itemi Pentru rezolvarea acestuisubiect,vezi Testul 3, subiectulal III.lea, itemul 3' I joculuididaaic studiul la limbii;i literaturiiromkne clasa l. Eficienpa tn TESTUL 11 B. l. t localiuni substanthtdle: Au fost sisrateludrile de cuai.nt. Ca totul si fie corect,soluqiapdrea fi trapereala sorti. a cuvintele lui deveniseri,o luire in derideie /o luare peste picior. Atitudinea ei pirea bdtaie d.eioc. o locutiuni a dnerbialez Nervos, se plimba de colo pind colo. Seintilneau din chnd tn cind. Si ruajia se schimba de la clipd k clip,i. SubiectulI I Baltagul de Mihail Sadoveanu Conceptulrornan -vezi p.72. unui roman obiectio,c! naracaracteristicile Opera li terard Baltagwlintrunes,te a la tor omniprezentSiomniscientgi esteo naragiune pe rsoana Iltr-a. lui Romanul esrealcituit din 16 capitole.CapitoleleI-VI prezinti agteptarea NeGheorghiqi); lui, chifor Lipan de citre familia sa(soJia Vitoria, g

i copiii Minodora;i

tml capittrlelc.Vll-Xlll * rcfaccrcir tlrunrului rrccsruiir cirre Vitoria,insolititd c Ghcorclc glril.t;ulti.rclc rrci.capitolcp-rcz.i'tigisirca pedcpsir.aucig"lilor . I'spirat dirr ;;i vnriarrrc baladciMioripa,-f.apt ale evid"e'qiat d.,rro,rorrl ,,sri;A;;;;;i;;7M;; ii t'hearnlt ci'c", romanul arrao apopae transhurrrangei. u ' a llornanulirrccpe oparaboh UiUii* din caresedesprindcaracrerisrici cu aleoier ikrr.qiale viegiilor, paraboli pe care, amintegte igi vitoiia, o spunea plicere Li_ cu 'rehnic".r.trorp".qiei ierrirre pan.la.pctrcceri. adesea, fiind mijlicu J "."iu"i;;ir;" a celui disprrut - Nechifor. i*"p"t"! capitolului x-t.r .opt"n^ta "t r,arca gcncrici a ciobanilor,oamenide la munte,punindu-se in evideng; "^-ri"r rri-i";.;;;;;^ Acestora ciclurile narurii, modelarea de citre condigiilenarurale . ?n lor h."gd ,;;; ,,lu1igi ncstatornicic.1 apele,ca vremea,ribditori in suferi ngica Ei-n ierni cumplite, {rtrr grijiin bucurii ca gi-n.argilele de cup.ror, ro r pi#;il-i; Lry*;;;'il5;t; gi datinilc lor de .r.r-rrri 9i deiame"ii a"'i" l" :" ::p*yllumii, ferindr-r. i. clmpic gi venind la birlogul.l or ca fiarade codru "i r. stauin fala ,."..I,ri ;-. ;i: [...], nrtr din ca cel se l"c.ite d..ant". a" p r.i"n". al" 1l_rupg1: mai adesea desmiard;9i eragi acelNechifor Lipan careacumli psea... capitolein carese precizeazi, locul acpiunii,satulMdeulxpozipia ]Prinde Ease re de pc valeaTarciului,.timpul -roamna cind N.iill;; il;;;;:; "ste "gr.pr" , dupd-asigu-rarea la locul de iernat.sunt prezeritate oilor personaj.l.;ri;.i;; [, ::.ut.l Vitoria gi Nechifor ira;"'.a.."1"r] p"n,.."-":l: personaje,r.urir.., Gheo'rghig;, gatulMitrea,preotul Daniil MilieEetc. f n roman apar numeroase des crieri naturd, de aspecte caracteristice anotimale purilor: roamna' iarna,-primi vara(de exempru., mo-.nr.il fr.cedent J"r..p1ri.i; osemintelorlui Lipan ?n ripa de la Cruceatafienilor), in Jrmonie desivirsiti cu starcasuflereascr eroinei.la plecarea a vitoriei pe d*-"1 hi N;"hif;r, ;ii,'';]';; lii (hotirirea ei provine din dragoste"p.rrtru^r"og-;i pentru ,a*erj ,"-i-fril;;; ra, soarele strilucea; p e misuri ce perunde in iniern - drumul f"pt"; .riiri""r. _ vremease inriutiqe5te . cu cit;e apropiede adevir,de locul crimci,naturaseprimenest e, aparein r splen , ctoarea drn primivari, de aceea er suferinga vitoriei .rt. Ei ,fhgieto".". f)e scriereaaparegi in reali"areaportretelorfizice gi -"i p.rro"";ao. Necbifur,,,omu l cu ciciula bruniirie.., ,,merterla vorbi.., .r" -or"i. "r. .hip";, .ri _.rrr"_ neagri,,,groasi, adusi.a.oali[...] inf;gigareindesati spitoasi...1tr gi vltgrra Ltpln, cu,,och_iiei c;prii in careparci se rarfr ng.n lumina castanie a pirului , erzu dugi departe", ,,Nu^mai erat6,nira, aveao fr'rr-.rr.g. dar neobisnuiti in privire. ochii ei pluteau ca-nrr-o usoari ceaqi dor,.rlg.rr.lo;il;t;t in ;;;'fr a"_ te in cirligage". Acpiwnea desfigoari prin interferarea se planului retrospe ctivcu cel al prezentului narativ, dimensiunea iemporali gi.cea spaqiale-este l" d.sf;gurJ;;;;; nimentelorparticipi .t r-".o"rdpersonaje, deiipuri diferite, i"r "to*l "-pie, utiiizeazerc,ar" modurile de expunere naraliune obiectir.td : (pove stire persoana III-a), descriela a rc, dialog, monolog. Intriga-romanuluiconsti in hotirirea Vitoriei de a refacedrumul birbatului ei pentru a afla adevirul. De sfd;urareaacpiuniiincc.pe pregitirile cu Vitoriei p.n;; J; I L mul ,,vic1ii itl nror1ii",la capatulciruia, sivirEind ritualul tradilionalal inm or;i ili igi demascaqr, mAntirii-cci rioosrt isi va eisiiinisteade veci,iar crim inalii,demascaqi, vor primi manterii,'."iripps;ttigi g;siiinigtea de iniqiaticne cesitipurificarefiz-ici gi su{leteasci, pedeapsa. Acest drum sim6oLcai seinchini la icoanaSfinteiAna, de la care ic.., .roir," mergela minlstirea Bisiriqa, douisprezec. posre$te Ja primegte ,,sfar,., gi de la pirintele.Visarion, Y.1t: i ;i nrg. lasala ur Srrla vinzindproduie, aslgura gosPoqarla, lisati in grija luri Ul"ii ,recesari'drumuirri, CUri banii necesari drumulut, lrdnzdnd Prgctgse)asig urigoqpodaria, rrgaului Mitrea, pe fiica sa, Minodor* 9i z.tt.." acesteiale duce la ministirea Vi-

raticului. romanului estedestul de simpli, drumul adevirului estemai inDaci acqi unea la torrochear:'de Migura la Fircaga- Dorna * Botca - Cruci - Vatra Dornei Suha. Sabasa Nararorul zugrivegte locuri ;i oameni,inf{igeazi dadni gi.obiceiur i,romanul de psihologicegi chiar caracteristici roman de avenetnografice, av0ndc aracteristici gi polilist. turi osemintelorlui t, culrninan descoperirea C"pitrt .te XIV-XVI constituiepznctw.l inhumarearimigiqelor Nechifor,,,impuqinatde dingi i fiarelor" Ei deznoddmh.ntul, crimei lapr.aznicprin povesreconstituirea datinei cregtinegti, pe-attr"t,ri'"onfotrn 'tirea trebuiesi continue:voDar viaqa gi Vit oriei, demascarea pedlpsireaucigapilor' iunt".a, Vitoria il va sprijini p. ?irl seu, Gheorghiqi,devenit birbatul familiei, si conduci sospoderia. principale: Vi toria - expersonaie pcrsonaje; ln ro,i"n se perinde numeroase sufrumuseqe a intr uchipare moralei-populare: arhaice, ponenti a unei colectivitngi figa.de tradili e, isteqime, dragostede adevir'^devotament h.r."r.A, dar gi fizicd,, de intuigie ,mai p.resus toatedragostepeninq.l"p"i.rn", silpanir.d. ,ilrr.,renacimte, dispir ut, este.Prezent a!s.ent, u; N echiforLipan, degi in tru so! ;i credinqa Dumneze Anastase seiundoie,Gheorghili, subprefectul personaie pe rot parcursuiacqiunii; 'Brl-.i, pirintele Daniil, do-nui Iorgu Vasiliu gi mai alessoqia cucoana acestu ia, baba Maranda,negustoepisodice: personaje Maria, b"litrt", Bogza;i Ilie Cuqui ; ucigagilor' rul David, Mo; Pricop,sogiile vieqii,aduceo din RomanulBa6agwl)1ns pirat ioi.lor, dar mai alesdin cunoaqterea esteinonumental,o adevirati monografi e' vieqiigi a mortii, viziune profundi oiepii r.urale,impregromanului consti in aceastiztizinneasupr-a Origi"alitatea "iri." miPaleologua descoperit.elemente mi tice. Criticul Alexandru nattde'semnificagii L)strts, zeiteiIsis, care-gicrutl s ogul,.zeul : tice egiptene Vitoria ar fi alt[,ipostazda ainllgat in soareori a c urs pe o faceVitoria (,,rrebuiasi afle daci Lipan_s_.g" ",iHorus' apa'),ciinele Lupu ar fi Anubis, Gheorghigi^ constd,ii arta nd'ratiad,arta portretisticdqi mdi esspecificitatea D" "r.-.nea,Nu trebuieneglijare stilistice:fraza stdovenianiest e particularitigile tria descvierilor. ampli, are un c racterceremonios' ^Criti" .rl George Cilinescu observa:,,Acum suntemin Dacia,in.teritoriul munIntriga roma nuluie antropologici'In virtual renesc oierilorila punct de plecare. in ciini, m igreazi in timpul anului calendaristic, pirrori, tur'rne, teatranshum".rq"i, int ru vesniciefixe' Caciurar. de p;gutregi adipost, intorcindu-r.'i" *.tttt. la dit e zul din Baitagwle, in punctul de plecare,aceladin Mioriga"'

mai tare .fr. d.kncimid. pi .r-rr. lexicalgi gramatical.^.. .op"l"tiu. 3' a lua in serios.interjecde.oarespera. in ritm propriu. direct) rarronul nu era o.. caseti audio. lngelegea Subiectulal III-lea l.: .Iul Subiectulal ll-lea A..plangecu imagini gi cu litera i de tipar gi de mini..ee: euristici.i. 02 si recunoascilitera de tipar gi de mini corespunzitoar esunetului I in pagina din Abecedarsi in alte surse..iliterelei de tipar gi de mdni formarea de priceperi gi deprinderi Tip ul lecpiei: Scopuri: deprinderii de citire corecti. Metode Siproced. i"i"ra. Mijloace de tnvdydm knt. Vor displrca cauzeleale ciror consecinqe suportim atit de greu' 2.regte... ci-9tig lorerie. adjectivpropriu_zis. ad. analizasi sintezafonetici.' de .ii .1"-.. un la (subiect) 2..i la sfirgitu l lecqiei Obieaioe operipionale. dezvoltarea a capacitijii de receptare mesajelororale gi scrise. cirqi de pove. a-gi rua r4'Yu'ucrsi E Yr rs.11..rc. taind.Pe baza modelului invigitoarei . elevii vor fi capabili: parcursul. fluenti.exerciqiul. 3. (nu me predicativ) ."?hplement pe a. a seschimba:a sepreschimba..pronume nehotirir. scidea..cum cu razeleei albeluna nu micgoreazi" .demonstragia.jucirii in a ciroidenumire se afla sune$l i in diferite poziqii (iniqial. a-gi lua cimpii.formar eadeprinderii de scrierecorecti.. a a a ^micS ora: dimin-ua.propoziqie subordona_ "cr' rI circumsrangiall mod. 133 c..adjecdvpronominal nehoti rir..l rnisternrui: nepdtruns. la sfirEit). strifund.in in terior. . sfAfi: ceresc. Acestea sunt probleme greu de rczolv*. profunzime. qia. 1' cimpul semantica.in ritm propriu.substanti Agvrea si-ntreb cinev inr""-ie tff tr. 05 si scriecorectlitera I gi celelalte Strat egii didactice . cuvinteledin coloane.. ahora . litereinviga teizolat in cuvintegiin propoziqii. tablou . sacru. o . alfabeta r.r'vrvzrrL propoziqieJuuu subordonati circu m_ stanqiah de mod. a-9i lua tilp{iga ... a i se lua o piatri a"p. . divin. O. B.i.... a serua de ginduri.. adincime: afund.. Cl asaI Data. Oo si rispundi corect la intrebirile formulate de cadrul didactic. 4' . un perfectci fusese cobai. le 1.r.:'*o'" ' lantastic -.etntuneric.ilustraqii.dezvoltarea formareadeprinderii de exprimarecorecti fonetic. video. tot . l. . .i. 1i (mai mai) * adverb de mod.t. a o lua inainte..ce-ine-nqeles" -propozigie subordonati atributivi.. 2.i:iiffi.!:j::l. a a serransforma. Proiea de lecpie Model de proiect pentru clasaI $coala Aria curriculari: Limb i gi comunicare Disciplina: Limba gi literatura romini Proiect de lecqie Swbieau l:Sunetul. tremuritoare mi.pe O. ascuns. Lonstruclla exclamadvi are valoaresuperlativi.cici eu iubescri b"r" .a' lnviqitor. in_ tt4ne cdtd (zare). : :.a lua pe nimic.ti g.j _or_ir.. a1i Iua nasurIa purtare. si citeaJciin mod corect.conjuncgie coordon"t o"r" .i tI c ircumstanqiahoe cauzd. .yicine. si pronungecorect sunetu l i silabeqi cuvinte in care se afli aces[sunet. rispundere^a." pr... expli caconversaqia jocul didactic. (nume predicativ) ln domeniul medicinei eracineia. O. .i _ propoziqiesubordona_ {. nepdtrunsului _ substantiv provenit din adjectiv..."ina gi nopgii.

propozigii subordonare subiective. * llll i{ft l\.visezi o croazierd.rlllt"rrl si contemple 2/ piscurile muntelui 9i sd.asculre cantecul pisi_ Pz . r/ .pe M area Neagri.i P: * propozigii subordonatesubiective. .4' Era-linistitor 1/ si asculgi muzicdde Mozarr 2/ gi si.

I 2 3 4 5 . Albd-ca-Zdpada.Gr. Anunfarea titlului lecqieiqi a unor obiective l. Capra cu trei i ezi (a sevedeatextul Eiindrumirile. orali mefte llort. antmale. conline sunetul .poziqieiacesruia cuvrnte eonversatre eunstl^X anali'2tr sintezi.:::" r. pirjjgqS rnva[aru 5 . imaginile unui animal.togi ne[rca .cgi mict An t-ologie tuxtecomenta.ndinipd claseletIv deFloricaMitu. 2005).frontali. copiii trebuie si Persoane Scenariul lectiei ObiecFltnpclc /Errcnimente tive leitici / didactice oPeralionale Conlinuturile inviqirii Strategii Evaluare 1 2 fr l'""'"' 3. Completarea unor desene a ciror denumire conline sunetul I rnstructal pregitirea materialului didactic. Rezolvarea unui puzzle sau . desene in complete o2 r Pronunqarea scrierea qi sunetelui/literei i . de pildn. "Car Identificarea sunetuluii in 9i a. pra aveatrei ie zi".. .e. Denu. FiumanitasEducaqional.realizarea climatului educational di n fragmente de ImaSrnl. cdror al rum. .tyd pe-ntru. al eunor personaje din basme cunoscute. de tnsopite su_ de gcstiimetodice.te..ltrn C. Serejine din enunt o propozigie.Ilralii Grimm. se realizeazd..rcangi. Prrn asamblare.joc didactic: Iocul didactic'.metodicc dtn Lfierat.r l Bibliografic: .

i grafice I I mrcl al maln[ r Scrierea tabli la spuni cit mai multe cuvlnte. mini . Formulare de propozitii * exerciqiu I cuvant: E Purerc cu acest I I iau t Reproducere versuri de . Fuge susde umbra lui..conuersagiepebaza coloanelorde cuvinte . .illgol n treze rmagrruIe Abecedar conversaqie I I I . observare orali euristici conversalie ghicitori caresi.exerc tllu .l ol o3 delimitarea cuvinte.frontaii.benzi decupatedin de tipar I . ] ror carecontrnsune. Citire p e sirite. animale. .I prr acestea I I .plan$ecu litere de I litera de tipar . Seintuie$te I Iiterai mici .rriorarrta. congin su netul. Recitire acu voce tare a I cuvintelor din coI loane coloanelorde mai multe ori . Core lareasunetului cu zrare I .purele) .conversaFe I .qi elementele betarului.unde sunt desenate I graf i. r Simulareascrierii . .pregitirea.al{abetar .rul I din. la tabh qi de fiecare elev in banci I ce din cares e com. selectiv ..propoziqie I oespar[lrea c uvln. . Intriirea literei I de l. adecvate imaginilo r . care persoane.telor in silabe I pronuntarea sune.observare I explicagie.Fie mare.fie eui. oenumln de flori.exerctltu .a tehnice. de exemplu: .Cui ii pare de alulvaleI deal?" Si valea I ' (Iepurele) sau: I .d*-orrrtr"qi.' ] (I. I . Citirea in goapti a . Alcituirei de silabe 9i iipar 9i de mini I cuvintedin literelealfa.scrierii oe .nstragie I exercrtlu I o2 ' Intuirea imaginilor din I Abecedar II 'Ghicitori. Actualizarea regulilor I prrn exerclqll rnmugchilor cF'lzire.tului I demo.

2005 ). didactic. O.pc bazareguliiinsugite..activitatefrontali.ri*ir"i. siluetede perso naje etc.casetiaudio.FraqiiGrimm: Poaegti.Alexei Tolstoi: Cbeipade awr.iprocedee.. .. ..i^iii.. si idcr-r tificc tcxtul literar . in ritm propriu.demonstraqie r Moment de relaxare . Bib[iografie: ...cite o propoziqiecu cite unul dintre cuvintele identificate.ilustragii.i expresiv cel pugin o unirarelogici ..cxcrciqiu . achizigie de informagie it!".PetreIspirescu: ...joc de ro1.citirea c oloanelor copiii desene azd.etexte comentate.in scris.ilnEiG evaluare formativi individuali scrisi orali C)1. .rormarea deprinderii. Mijloa ce de tnadpdmknt:pdpuqa Buratino. Antologie d. .."'*.cuvintelor tul/litera i Scricrca lit... Grddinipd . .terea literei de .l gi la sfirgitul lecgieielevii vo r fi capabili: O.exerciqiu trei litere. O. gr". O.c l qi cu litera x. lnvigiror Clasaa II-a Data Obiective operanonale Proiect de leclie S11b. apoi un ri nd .:p?. tnsolite de suge stii metodice. .dezvolt rrea capacitiqiid./ colode cuvinte reazd obiecte a ciror ..fruenri. ljeedbackul o5 6. instructaj.. Conversaqie inchede lere r Tema pentru acasi: . Humanitas Educaqional.joc de miscare.Clasele I*IV de Florica Mitu. $coala Disciplina: Limbaqilireratura . Pungwtacu doi bani (vezi textelesi indrumirile metodi ce din Literatwrdpentrw cei mici. . pe grupe.c onversaqie euristici. si formuleze corect. . Scenariul lectiei gtapcle /tsvcnlncnte Modelorientativ de proiectpentru clasa II_a a Ariacurricuhrr. cxplir. de ve_ dere fonetic. respecrand semnele punctuagre.joc de miscare o Reluarea scrisuluicu alte .explicaqie r Sescriu cuvinte . de o..lnchcierea s$ivirifii/ lecgiei o4 .p roblemalizare. Bastne.joc didactic sau . Asigurarea rctcnfici gi a trEnsferului ol o2 7. Strategii didactice: o Metode... . corectsi expresiv.c1ul pro. planse.r. iil.: joc .1"'il"r"jrrtui oral Ei scris.scrierealit erei gi a denumirecontinesune..dezvolt area denrinderiide citire corecri. si citeascicorecr.controlul gi evaluao Recitireacoloanelorde r ea scrierii cuvinte din Abecedar r Recunoa.de exprimare orari pun.$1r.explicalie .explicatie.r.i J.flllnt. si explicesemnele puncruaqie de din text.. si citcascisclcctiv. ..i si pronunqecorect cuvinte cu grupurile de liin terece.e... exercigiu. .decupaje din revis uPar te pentru copii .t.tilor de Alexei Tolstoi (I) le9ffi: in lara ro rmareade priceperi gi deprinderi. expresivi. lexicalq. _ obiectiae operarionare.cscriercir si unclrcuviutccu litcrd nlarc.Ion Creanga:Capra cwtrei iezi. individuali..5. pebazacerinlelorformulate.:::f*'" .

pregitirea . Prezentareaunor ima.. Momentul organizatoric !. . Captarea atentiei 3 4 .mlnrexPozrtle .orali gistrareunui basm .exPllcalle . si foloseasciin exprimarea proprie cuvintelein sugitedi' t"*r. Si recunoasci povestea ..srluete cle cute . si rispurria la intrebari.Planse.car te Penffu coPlr .i textului literar.casetiaudio cu inre.pregitirea materialulur dr dactrc 5 . or si reqini core* numele personajelor din text ur lirerar: leidci/ didactice Conginuturile invilirii Strategii Evaluarc 2 l.instructaj educaqional . . o. -in dividuali .conversatre .'pe banainsugirii/ingeregerii conqi nutului "or. Completarea unor plan. t. O. Verificarea ' temei scrise i.conversalre .joc didactic IA .scrlsa .elevilor pentru Ieclle ...Personare -t se care reDrezrna oecor ctrn Dovesil cunoscute cu Personarele Potrrvlte sa u : .Realizarea climatului .indiv iduasr autorul tDe Daza rnregrstrar[ auoro.cle gini din povegticunos.pe bazacuno$dngelor insuqite.

. r Se explici cuvintele.linx. Dirijarea lnvlgirii o1 toaPti . uldmul cuv AntesteI gru.frontal leze oln manual: .exe rcr$ru acestea lr secerecoplsr ilor sI le scriein caiet^e. Copiii citesc cu vo ce .dulcl . Copiii spun cit mai I . I I I I I I I I I I I I 01.exerciqiu multe cuvintecarecon.carecuprlncte acela pul c4 sau.exercitriulde citire orali retind numele persoindividuala in .I .orali . .exercigiu de citire tare cel puqin o unirate lo q lca . cl . .individual. Asigurarea or' ouI reten{iei I 06.plu.individuali .qJt.i.sd recunoasci personajele textului literar . ir (x) .conversaqie euristicd .vrclean.. . An u n g a r ea titlului leclieigi a unor obiective trei iezi jE Ion Creangi).galbeni.explicalie tormuleazi propozigiicu . I .Citegte toate propozitiile excl amative! I l.cz.si an alilntultlv lmagmea . .exercrtlu lut ! .frontala .. . incheierea actil' vitiqii/lecqiei I .rniracol: .lormatlva .. Citiva eleviprimescbi. Elevii spun propoziqiiI care rimeazi..oral si citeasci'textul in . . I I 8. .dx I etc..joc didactic I persoane care conlin I grupurile de l itere ce.orali . ].perechi gruP: Pe _ ..orali: .qin grupurile ce.formativi (Pungula cu doi lani) (t'unputa dot banil rnoriecintccul cocosului uctrdirr mc1 7 J 4 5 blFeedbackul o7 o2 t. de exem.Ci tegteceeace spune .oPlnc. r Textul In lara Pro5t'ilor de Alexei Tolstoi:' .se . 03 .Id"pi"i 4.formativi desep".si identificecuvintele necunoscute: .formarivi mod conEtient 9i si.d sunt I t. l .scrisi * individuali . . .Citegtepropoziqiiin! terogative .si citeasci corect si expresiv textul..culo.pit -l fix .CiteJteformula de sa. 07 I . Citire selectivi: .preJdcuti.frontali najelor.si explice semnele de sr PUnCtuatle ortogra_ tla etc.vulpeacu voceapreficuti ! . .si observe. Copiii spun nume de . i"u.".licerax:cincil *Pang[c.rl 'rc. . .

incheiere . 08. llI loral. Elevii prin mirebuie si redea staresumici respectiva si fleteasci. Copiii caren-au primit sunt .o.joc didactic seitnri suflitegti. ^ nate migti/capete de copii careexprimi diver.Ce l-a sfituit vulpea? . apoi formulez e propoziqii.spectatorii" bilegel careaPrecrazPfr naPtauze saunote lnterpretareacolegilorlor.Care sunt personaiele din textrll literai? .Citesc gi scrlu enunrul carele-a plicut. oe .re ciieascitextul literar cu ate nqre.De ce creded civul.exgrciqiu rispundi la urmdtoarele intrebiri: ...o. .Ce vrea si faci Buratino ? o Citire selectivi . o5 o6 o Li" se cere copiilor si .scriu cuvlnte care contln gnrpu:-ile ce..deseneaziun rnctragrt . de Citirea 91 conversaqia -. Persona. ci qi lirera"x. Copi ii citesc gi.r e t r anscr ie doui enunquriexclamative..conversatre pea-aveavocea prefdcuta i .exercltlu . CoPiii .De ce Buratino seintorceabucurosacasi? Cu cines-aintilnit el ? .conversadre Tema pentru acasi: . individuah formativi .exercrlr u.

Dirijarea invilirii capaciuiiid. Exemplu: a ) . Substantiaw/.I]. operatronarert'pe parcursur. . induiosare (diferite stir . elevii trebuie si s puni ce exprimi urmitoarele cuvinte: lacyimi.'iltlirr.. linigtesc r. Anunfarea titlului le4iei Ei a unor obiective 5.. de parre Tipul lecyici.rul pebazaexem plelor :l. .iculari: Lirnbi qi comunicare Fis... ."i"'l3iiiir..i d 1'ruolt"rca f.rir..i".rl.nescu: "*. parte de vorDlre . b"r"-r. $tefan Luchian (substantiveproprii) . Florile omeniei d ePete Comarnescu . ProPozlgle . l.la.i"r.. bwcwrie...'. Audilie: un fragment din Rapsodia 1 sau din Poerna rom6. numir ul. c)q si folo seasci.crimi. fluenigi. li se cerecopiilor si alcituiasci propozigii cu alte nume de persoane sau de animale care si aibi diferite poziqii in etc. . l.irnbnpi litcratura romini 5 lnviqitor Clasaa III-a Data.lfleze On si identificesubstantivulin diferite conrexre.r. George Enescu. Formulareadefiniqieipe baza e xemplelor care ilustreazicaracteristicile acestei pirqi de vorbire: felul. selectlv etc. sircitcasti corecr.. tn.sr Morlclorielrtntivde proiectpcntru clasa a lll-a t 5 T $. -----' * Substant ivul. t'r.erauhcrimidebwcwrie gi induiopare. b) li se cere copiilor si spuni numele persona jelor: Paulina Cocea. O bservarea unor reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian . diferite exercigiide citire: in lant.Strategiididaaice t'.r.I. mixti..i.iti i' Jir.i*Lrr*c.nd de GeorgeEnescu .r. conversaqie conversatle eurrstl. ..or.i I a-sfir$itur lecqiei eleviivor fi capabili: ().nund 9L llmP ezesc oclif (substantive comune).\t'tlturi : dcz'u'lrarca canacitiqii de receptare a mesajerororale scrise. ()o si scrietext e date -od createp. conversatie exercrqru exerci giu problematizare analizd. .ituagii de comunicare. .l"rteasci/si or o2 or .or"..ror sau cerlnte (repere). $tefan Lwc hian rispundi i"itJi. Captarea atengiei subiectut ..!'. i" textului definiqiasubstantivuluica parte de vorbire ".!o'ili:r* vorbire. . a1.Ftgrite tccpiei. in .".ipugin o unitatelogici. Florile omeniei dePe tre Comarnescu (consohdare) . . . . Formularea mesajului pe baza rispunsului la intrebiri. Aplicareacunogtinqelor insuqitein alte contexte album cu reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian Petre Comarnescu.ce.. r Ar i'r t'trrr.expr . r)t't('cItae "^. . Sele ctarea textul litedin rar a unor enunturi care cuprind substantive.'.

exercisiul. Cuvintu l . caseri.. frontal.individua.1960.Album de reproduceri dupi tablouri de $tefanLuchian. fige cu citate.rpclc/Eucni-".tl'euristic i."l. Momentul organizatoric Verificarea temei scrise nRealizarea clirnarului educagional .formativi rativ . nir"uTineretului. anatizasi jocul sinteza. ' o Actntitdpide invdpare. de completare . individual.ri din muzica lui Georgedr. elevii vor descoperi cd unele cuvinte denumesc obiecte.ti uit"t"ina.$tefa.i sufletegti).".Pcrrecoma rnescu.au forme pentru numdrul singulargi plural. . P rezen tareatextului na_ ."r. inirna. inregistri. LuJl"i. exerclul: .::::.conversaqie . pe gmpe. o4 Et.elroduceri dupi tabrouride $tefanLuchian.rt" lcctici/ didactice l.auorlle .fise de cu ".'rr."ra. .parte de li vorDlre ol o1 o.. di{^ii?!. B ibliografie. .'"!gr:::ri:'. ochi (organe ale omului). Bucureqti.'iiT.r.pregitirea materialului didactic . . ' Mijloacede inadtdmknt: arbum/r.

precizind felul lor.a. o5 o6 . . a) Formuleazi enunquricu urrn itoarele substantive: din b) Completeazi tabelul dat cu substantivele textul urm itor: Substantivul Felul Numirul rirl ffililliilliiliiiirll . lngeleptulsta cufundat in acelagi piriqiei ginduri. .Lwpwlcel ndzdrdvan) ANEXA 3 Ffuade activitateindependenti numirul 3 Temapentrw acasd judrii..adunapIsirili celemai agerela zbor gi cu elein stol veneade le culegea".descoperire: elevii qiu de completare: Fisa ingelegcara cterisrinumirul 1. Un exemplude exerci..'. Se desfigoarl jocul di.Zoica. ju cdrii. aciuatdpe lingi el de mulqi ani".Demult. catete. povestire.exerciqii tii/ textecu urmitoarele substantive:Bucurestt.:ir. cile substantivului: felul.a. r Li se cere elevilor si .tteu . numirul . Audilie Numirul ANEXA 2 Fiqade activitate independenti numirul2 din a) Transcriesubstantivele textul urm etor. . de identificare .'. o Tema pentru acasi: explicaqie Fiqa de ictivitate independenti numirul 3. denumesc uneleculori gi le folosescin colorarea unor desene (realizatede elevi la lecqiile educaqie de plastici) o Se rezolvi o fiqi de activitate independenti: Fiqanumirul 2. ioo e. Completeazd tabelulurmitor cu substantivele punctate: scrisein spaqiil e Substantivul Felul r de ffansformare .ll ANEXA 1 fusese cirmuitor al qirii' il izgonisedin fruntea im. risfoind cirqi din vechimegi sehrinea cu lapteleunei caPrentmiri.lncheierea activitlqii/lecgiei o. de creagie o5 o6 6...i "l I 2 Lo. I 5 Adrcsa: .tx. Formulare de propozi. Feedbackul 7.joc didactic spu. (Petr e Ispirescu.oacanyd. Ci el cind veneaa fura merel e. u. mknd. prieteni q. (Victor Eftimiu.neagul acesta z .Lupul ii spuseci eraimpiratul pisirilor.Asigurarea retengiei 8..nicit mai multe ins usrrlPotnvlte obrectelor denumite de urmitoarele substantive: chntec. b) Scrieforma de plural a substantiveloraflatela numi rul singulargi invers: forma de singulara subsmntivelorla numirul plural din tex tul dat. i."te-o ripise gi pe Dumitrana. Fdt-Frumos. Pdwnasul-Codrilor) Vocabular .joc didacticFrwmudactic Fr um u sepe cwlo a seyea culorihr: elevii rilor. Scwfipa-RoSie. mo.

wrswl . Ffuade activitateindependenti numirul 1 FiSdpersonald o Completeazd spaqiile puncrate: Numele elevului Numele pirinqilor : . Proiect de lecqie Model orientativ de lecqie de Limba qi literatura romani integratd clasaa IV-a r Unitatea de tnadPare' pokr de CezarPetrescul 1.: ckrmuitor = conducltor.mama . Texrul narativ Frarn. domnitor.tatdl Calitatea: elevla . Delimitarea textului in frag mentelogice.

1 rePrezen. titrgnLt .i plural.esf:.ffi l r l(ccu'.Cnnd m-am mai supiraf eu fiindci vine cinevasi-mi ceari cirqi ? 3. 2.fostului profesorii flcuse mai mire plicere. oare de la mata. mai gii rnintcpe beiatuldc lingn noi..*J ".lionale pe p..yeoPera. inqelegindcontinurul textului narariv.Identiiicagitrisirurile acestorpersonaje.. dc evaluare.lorp. mu lte sau mai. de la circ. Pentru realizarea acestei unitigi de invigare am ales din textul litc"n?r"grn.grc'rcav LL r r r r r r r < u r yr ( r ."?.lilfr. din textul literar ! .:l ii expresiv."i1o"t" "orrtinrr". O.. Dupi cirireafragmentuluide mai multe ori. p. .agia specifici dialogului pebazaachizigiiloranterioare. p. ge -o. si recunoascienunrpri.rc n c o n . p. si formuleze ideile principale.Bietui Fram . dar nu are cirqi.. aflind. . bunicule! = Cum asra. mi-a . qireato M.trasituri fizice.r.la numirul . foarte bine.n-are cirqi ? $i.M-am temut si nu te superi.rp".u t""tul pI bazaurmdtoarelorintrebiri: textului literar ? 1) Care sunt personajele 2) Cine estePetrug? 3) Ce a ficut Petrugde dr agulursuluiFram? 4) Cum obqinePetrugcirqi de citit ? 5) Care esteatitudineafosru lui profesor? din 6) Ce invdqaqi acesttext narativ? . o. o.Buliculc. r" po"r" schimbalocul ad je"ctivului.1 adjectivuluicu substantivuldeterminatpe bazacunosti' :1.Grozavii mai placelui s[ citeasclistorii despreurgii albi gi desprecilitoriile la poli. 'l'ipul lec. ". " Ot si identifice crisituri fizice gi morale ale per sonaj..Numigi perionajelecarediscuti ! din dialogul lor! des prinse . .sdtun le celor doi coPil. si delimireze textulin fragmente logice p ebazaideiror principare. .e ba-za anumi toi . elevii vor fi ajutaqi sefamiliari..drr". mir de ce mi mai intrebi ? bunicule! ."' or si povesreasce textul citit.rrbrr"n-r-i*l dererminat.Foarte frumos pentru el ! Am vlzut eu ci ar e o privire de baiat degtept. 4..Joc cu sonaje:Petruggi Fetiqa pirulbalai' la alegindu-sealte subsrantive celetrei genur i. sa citeasca fluent. trebuie gis ite adjectiveadecvate' antepussubstantivuluideVoiionti.Da.curriculumextins)compunere narativi cu dialog. Aceasti unirate de iivlqare se poate d. Spunegicitmai multe adjective . r [)i a logul c a c lc n..Grozav l-a mai amirit pe el tor ce s-aintimplat atunci cu Fram ! . ma intreb.o.. (Pc.Mi-a spusel."t" . .. t. prezinti"mo mentul si locul acqiunii . si elevii vor fi capabili: f)-biea.Ne uitam "*attdoi pe unde o mai fi a cum?" ["'] Pe urmi.eper"/cerinte. i rl u n u i tc x t n a rati v.Mai estece vacu dinsul.r spaqiali v @ dcrcrrni'anqi lo'. .Delimi taqifragmentele fiecarefragment! ..rte expresii gi insuEite.Citiqi dialogurile! . si identificedialogul ca elementcoistituti.ziceael-. O. de unde stii mddluqi cd n-are:itlt ? lui la un afigvechi al circului.r i.t. -r\' iElevii vor iniria urr dialog. in temei'icia achizigiilorcogni .rtru cE . ."ti.situri morale.rrr Cezar Perrescu.:yl::acordul qelorlnsusl te. ih 5-6 lecqii(mai ta$ura trtit.i. folosind in exprimrr".s ti tr" l ti v t. crrrri. .'rr.arcursul la sfirgitul lecqiei O.'fiind termlnat.n-cat.Ai-fa".. De data asta.). din se ara taqicidc adio? . pe bazacu nogtingelor insusite. r [)crsonajrl litcrar .multi lume din oragse perindaprincasa lorsi capetecirqi de citit . baza conginutului textului narativ. Cu adevirat.:::f.i.ir. si identifice adjectiveledin enunturile careinfigigeazd.. tri.r.cu desenul Fram".mixtl. J' (lornunicare temaleciurii s aua unui specracol . Pe d.r.i. Acordul adjectivu luiin gen qi numir .iand se-rre led.t t. o. p a tr la ll qi tcmporali u b sl r cm p oral l ar acqiu'ii ai ac{runl l ..Asta-i tot? .rtit cum n-arecirqi 9i eu i-arnflgiduit si capit ! .ca se giseqte polare'" expediqiilor urgilor albi qi toateperipeqiile un biiat dornic sI cunoa sclviaqa Scenariwllecgiei sI .Ce anume? .t .Alcntuiqi planul simplu de idei! potrivite pentnr urmitoarele perdidaiic. t3 explicepunctu..de j..Mi-a pirut rlu gi mie. Alte activitdpi de tnodpar e: . foarte bi ne.Am ficut riu ? i fou. 9rr si redacteze compuneri sclis.Povestiqi ..puqine) funcqiede nivelul eierrilor.". --' 9to se inigiezeun dialog oial pe baza reierel.iei: .trd.Ei ? Ce-i cu dinsul ? .

seqinuse cude ^ vint..tive gi a deprinderilor format. perrug.rnrr. or r" in toatd legea citit felurite la cirqidespre urgi 2' Fetila cu pirul bilai gi cu ochi albagtri..t. ursul polar de Crznn Pnrnsscu D a.siretlicuri.uirrorrr r.luind povesrea departe.beieqelul ochi sclipitori . nu-l uitasepe Fram. ^. Fram. seinrorceadin nou la celepe care Pe le-a mai -.in oragulsiu.] albr9rdespreexpedigiile ".. "rrr"rlor. [. undeva."1 polare. nepoara fostuluiprofesor.lfutu"" cltlt."Pirdllr ytIl-1r. mici'si pe cu n.1. Iar a doua zi povestea mare aprindereprieteniror ac esre cu peripeqii. .departe. una gi incepeJalta. urmi.-. Vorbise cu bunicul. cu gi cu n asulcirn.

rr l dc - ln jocul rol^,P:-" inrerviur", doudpcrsonaje, ccre ,,rcporrcrur., ,,inrcr E i por infiripaun diarog clcsprc rccturi, rarguriif .*r*'rol.i"..i'r i. l:"]l-lif ': a. u c c lr c $. ,;^,:::f_:.? p'reddrii-inrdpdrii unui swnet Sia literei corespunzdtoare rcnrru r czolvareaacesruisubiect,vezi restul 2, subiectuial Ilt_lea, itemul 3. t tn senstarg, iaatuarri'i;ir^ii'r";;itr;;;;;;',:d*"riirod,rr.to, , caremisoa_ r! narura ginivelulperformangelor adnse ir."ii"i"u"igo:rr, a. misurain cererczuhate le invigirii sunrin concordangi ;bi;;rili;.a;";i";;i";;;;, ^pr"riazi ; furnizeaz f' datele necesare vederea in ra"prall ."r";;;i;;"" deciziieducaqionale ( Adrian Stoica, aluarea.p grr rulri rilo;. Er D ; i;,; ;;;; i; p racticd). ; Evaluarea intereseazi deop"otrivi eriii, p;ri"6 i; .rar.i; didactice. Evaluarea influenqea zi ?nrrigarea. .rr"irr"r. r. idfor"r. etod.e lr, tradipionale care gi-au dovedit valabilitat.", prot" ,.+, pro[. or"i";GiJb;- practice, qi metod.e ca alternatioe comPlementare,-p....robseiaarea sistematlicd acomportamentului elevilor, inaest igaiia, proie i "rr"fA:irt, autoevaluarea. lvre[odele ffadtponale vor fi metode de "ii evaluare frecvente, in ciuda unor dezal' l) ezaaantai e/aaantaj e,areunei metode trad.igionare de eoaruare qi cu rezultatelor ele-vii pirinqii; - comunicarea discutarea 9i constatate. pro icctarcaunci strategiide ameliorarea deficienqelor gcolar carerelevi, periodic,. p.rogresul t. .pti.? tuste t";;;l;.f"ie formatioe (finale) adminjs,,"..i". conri nlerii activitiqii; testesimative ,i .fir i..JU'""(ri ciclu de inan-gcolar, rfar gir"l r;.i t.rioade lungi de instruire (semestru, ;r;;i; in carese evalueazi ini giale ." p.i'.r.ipal scop,rlt"r." elevului; reste A;#;;t;i "" p..iotttt"ntilor i nainteaunui program de instruire' nivelul -in diversi tipuri de itemi. Iternii r eprezintd, sensrei" oioU"le scrisesefolosesc pot fi: r"a*i.ot"ponentele unui ins trument de evaluare;aceqtia - simpleintrebiri; - un enunt urmat de o intrebare; gi - exerciqii probleme; * intrebiri siructuralesaude tip eseu. lirg, itemii rep rezinti ointrebare,.plus.rispunsul aqteptat. ln sens sau Orice iteni t esteazdun ul mai multe obiectivede evaluare. gcolar'Din.acest are Orice evaluare drept sco pmisurareaobiectivi a progresului n9 pot.asiguraobiectivitatea pun.i J" u.J.r. i temii sdmiobiectivigi cei subiectivi Itemilor obiectivi li seobiecteazdporepreze ntindun dezavantaj. in notare,acesta sibilitateaghicirii rispunsului corect. rimba riteratura rom,nrevaluarea re?llizpvzinrrqprs 9i ]ti'iii;o^rl discinlinei se bc orale gi probe scnse. dr:;:r!'":3fii[ffi:r:iIe instrument evaluare de pro-ieet1t, 3{q1in-ieqrpt ;i 99r99.gat TESTUL 12 SubiectulI I I Scrisoarea de Mihai Eminescu Pro.ba orald tiprizinti metodade evaluareutiliz,r,drcel mai desin clasi. prin ac eastl- probi se realiieazd.: - interacqiunea,directi profesor-elev careuneori co nstituie avantaj,alteori un d,e avantai, daci.relajia nu es productivi z re ; rlexrbrlrtatea modului de evaluare datoriti posibilitnqiide a alternaintrebirile in funcqiede calitatea rispunsului; aceastarep-rezintd aaantaj,oferind wn elevu lui suporr suplimentarpenrru r".ilu^rr^sarcinii .sprijin,. didacdce ; - posibili tatea jusiificarii raspunsului ,"prezi'te d;;;.;;;., un aztantajar aces_ tei for me de evaluare: - evaluarea comportamenruluidin domeniul afectiv;aceastr caracte risticipoate fi un dezaaintaipentru copiii emorirri,irrt..iorirrtii' - feedbacku limediat constituieu r;;;;;i i;;;;;'ffi: ln practicagcolari ,r"u"i. i-ui""i. " d

t.;;il;re tradiqionare acelea cu moderne, alternadve, scopul.ealize.iiurreievaru iri obi.;;. cu -o.aa, prin careseva orien_ ta activitatea predare-invilarein eta paurmitoare. de I'roba scrisdtrebuie.si indeplineasciurmitoarere condigii/cering e'--'---"-' minime: - stabilirea r""Lyl,"i probei 9i definirea obi..ti.,n.lor-op i,. gor"ie; - alegerea tipului de.itemcorespunzit;, fi;;;t;;i#;:i, aceeasi probi scri_ si esrerecomandabilsi se foioseascidoui-trei;tp;; ;; it"rni, of,i..ii"i , ._ miobiectivi gi subiectivi; - elaborarea adecvati. sciremeide notare (analiric i sauhoristici); a spirituali, cultural-artistici, de mare complexiRomantismul a tost o ,,migcare * "nif"rt"tintoate domeniileartei:literaturi, pictur^I, tat.;i;;;pH.*tinJ.r., polt ttci economie llltl= istorie,lingvistic{,d,rept, iilosofie,esretici, rure,*rrri. i coregrafie, alxvlll-lea pregltit ia sfirgitul secolului ,o.i"l, Drecum siin mo di, .;;p;;;;;.;tul '(preromartismul),dardeznoltatplenarin prima jumitate a secol ulut XIX-lea' culal minind intre 1810gi 1849"t. romantismului: Caracteristicile opn, obiectivismului clasic,adici primatul eului - cultivarea r"bi;;;irr""i.ri, sponaf irrdirrid.r.l,al viegiiafectirre, sentimentuluigi pasiunii,al sensibilitl qii tane gi sincere; descituqa , interioari, dorinqade evaziune fanteziacreatoar e - ,"-", nelinigtea melancolie'nostalgie'pete, p.rrdrrl"r." i*" \rirtuqigi vici i, nonconformism, penrru naruri, pitoresc,feeric,exotic,dar ;i pentru mistere ;i r"'i;;, predilecgia tl)ictionar de t(:nninologie literari, F.clitura$tiirrlifici, Tlucuregti,197A'p' 284'

rl fatttitsttrc, cxirltitrca trccutului istoric.nllionrl, prcguirca --- valorilor n aqionale (mi " 'turi, e_rcsuri, istoric, naturd, folclor)ctc.; '- extindcrca uni vcrsului artistic prill tcmcnoi, categorii atitudiniestetice si inc. dirc(uritul , P'a'); I rcs gro.rcscur, ti;;;;L;"*rrii.rfu..l, prinperson vaaje riate categoriile -a.abrur, din sociale jos(artigti -------;-''rv!r' de ;b;ilr;$qi,-...9.ro.r siprostituatc \ ana tcnraprincipale meditaqici..Prin constituic a inqclcptului, savaurului, Soar ta imaginea apoi prin rnizergi mintea.geniali, fizic insignifiant, titczadintrc' aspcctul premisadramatici a destinului omugiapocaliprici, p6etul stabilegte cosm ogonicn girbovit gide nimic,/ Universulfiri margini e este, luide feniu, ,,Ut.;q iu ig" ".tlui ln dege"tul mic,/ Cici iub frunte-i viitorul gi trecutul seinchea. gl,/Noapte-adinc-a Atlas in vechimesprijineacerul peumdt,/ vecinlcieiel in qirur i o dezleagd;/Precum Asa el spriiini lumea 9i veciaintr-un numir." - -' in cu in odaiq"siricicioasi, cu hainaroasi in coate, ,,bumbacul urechi", ,,intr-un in ta inelefacerii lumii' calculfiri'capit tot socoategi socoate",savantulpitrunde odi h: cind Totwlerapotenqialitate,,lips! de viaqi si voinli", ,,pitruns de sine.ins ugi geniali frimintd min-tea n."..1 nepitr-uns".intrebiri irridr-.trt"ie,.impene trabile intreveeternaPa99")l in care, iniunericulinceputului(,,in sineimpicati s tipanea mitic (suportul eazdgeiezainfiqi;ati d. ,,pun.r.rl de miqcare"^ Tatii ca redeclanq se Rig Veda).Cosmogeneza constituieintr-o imagineplasfiiii Imnut c.rea yiiidin in tici dominate de lumini: lDe-atunci negula eterni se desface fegii,/ De atunci gi pini astizi colonii de lumipierrisarelumea,luni, soaresi stihii.../ De itunci $i dute/ Vin din surevii de chaospe ciriri necunoscute/ in roiuri lum inoaseizvoin rind din infinit,/ Sunt arrase viaqi de un dor nemirginit". Aceasti imaginea genezei va fi reluati in Luceafdrul. A doua intrebare fundamentali al cdreirispuns il cauti cu infrigurare savantul estemenireaomului in univers.Rispu nsul reprezinti o satiri tipic eminesciandt,,Tat in lumea astamare,noi, copii ai lumii mici,/ Facempe plmintul nostru mulunoagenera-, ie de furnici;/ Micioscopi ce popoare,regi, o;teni ;i invigaqi/Ne succedem ii pe-o lume mici de se misuri c u cotul,/ Mugti de-o 1ii qi ne credem o -inuttaqi;/ tn ,.." nemlrginire ne-nvirt im uitind cu totul/ Cum ci lumea asta-ntreagi.e cligi-nainte-iintuneric searati" . Dominat de dorinqenepi suspenda Ce-ndxriru-i ai necrutetor' *erginit., orrnrl devirregrandoman,lipsit de misuri, de aici sarcasmul intreagi, condamni la neast felde iameni, societatea ittd..priqit crl cnt .r, "ia, mingilesirilucite, geniil epreocupate trecurul qi viitorul universului. Cude fericire-"i imagine zguduitor de apocalipsului,_inflgi;at.intr-o getitorul intrevede -o-eintul de joc cromari c ce .edi^treceiea la dinamic gi vital la inert: soareledeun frlastica, ca irirr . ,,riirt si rog", apoi ,,se-nchide o rani printre nori intunecogi", planetele.s e pier lumii" (metafori a cerului) seinnegreqte,-ste.lele inviri haotic, ,,i"i"p .t""r-a displrind mort gi-n-tindetrupul 9i devinevecinicie.", cafr..g61zeleto"-r r"],,Timpul nefiinqei",,,Cici in sineimpicati in lumina, principiul vital, t6tul recade ,,noaptea pace ...". reincep-eterna filosofici schoin io.ietate"^clidite pe,,dorul nemdrginit" (metafori pentru ideea i, i trAi1, geniuleste neinqeles ne fericit: ,,Poqizidi o lupenhauerian6,voinya 9i lopati de qirini se me-ntreagi,po qi s-o sfarimi... orice-aispune,/Peste.toate.o valoaqi depune".\ici contemporani i nici urmaqiinu-suntdispugisi recunoasci meritelor, ci prilej omului de'geniu.N ecrologul nu va fi tec.rttolgtetea rei, care a de afirm"are valorii ace-luia il roste;te: "[..']- tl vorbi vrun mide -eregi" "lustruire", titei,/ Nu slivindu-te pe tine ... lustruindu-sepe ell Sub a numelui tiu umbri. Iati Ba'sdvezi... post eritat.t .t1. inci ;i mai dreapti./ Nepudnd si ,o, ." ," aqteaptl,./ vrea si te aimire ?" Neputind si inqeleagistrilucirea 9i sacrite ajungi, crrLi "-o, moment).Folma definitivi eite eraborati intre ta)g--igc'"In scr$ortleI, II, III aparedestinul social al omurui superior: savantul, poetul, ia societatea careses imre.rr, .*i1", (scyisorile in I,II),iar Il^tl-*t:Tln_raprorrare /' --' fn a tre

ra'pnn contruntareatrecutului eroic cu prezentul decizut, epigonic. sctisoarea-I debuteazdcu o imagin. ,,o.rrrrri, d-;i;;;i d. luna care stimulea_ z'I meditagia infiripareavisurui,ti...r., a;" gi u,nfri ob;;;(,,Doar ceasornicul urmeazi' lun g-atimpului.cirare" in timpul subiectiv. j, Eliberatde sub tiraniatimpului, gene ralor durerii, al rransgreseazi spagiu timp, pini la cossi "ut -'.a;ir,it mogoni egi istorie umani in totalitatea Luna,. ei. ,,stiphna-mirii..(astru specific rom anrismului),a imensiri.tii,,,varsipeste_toare volupto'asa r.epr.) r" ii"t"""p: . ; tea amintirii o vecie-ntreagiscoare/D. d";;;i, Ir._r^ll. ,rrnp_ ca_nvrs pe 19 toate"'schopenhaueriana voinli de a_ trii, sursi.a'dure.ilor, irrrrins; prin med i_ tagic; Iuna,,,sandirilor "rte dand .id;;gr" ."1il;;;;;in .eterori"astrari pen "iaie';, tru a dcscopJri tainele iihe;;;;;;,'p"ter'ic siu ,r"u, fog* ori sirac,g enial "ieqii. teu netor,pulseaziaceleasi dorinqe. Indifeient d. for-" J. rrr"li" rrrr", esenra uma_ nr esteaceeasi, si,egalitatea ca oamenilorin fata ;D;;i'rr"pr . osebirere_au iegitdin urna sortii-/Drcopotrivi-i,rffi"qte -;.iii, r^zata;; g.n ;ut morqii;/ La aceragi sir depatimi deopotrivi srisoarea darcazddin srudentiei I anii u.ri;r.r.i is] {-it):il, ra,,d.p"eyr pre_ se cosmogonia indici,9ichiar ,i""o".^t,prn careva :]:.lp_1de mo_ trvc $r tragme nredin sfera poemului Memento'ii-r^ir"^pe -"ii"";"r.i:;;; rerminat in acel - irnbogiqir.. prin forosirealimbajului popurar,arhaic,argo_ -' ---'-"-.'-'*^ t IPIFartistic tic; stilul retoric,exaltat: - cultivarca precum antiteza,hiperbola , alegorias.a. "i::11,":.dee I'lxisti un ,,romantism.permanent", spirit un roman tic, ca si un clasicismatem_ Poral,dcfinite,primul, prin.subiectivism, sensibili tate, conrraste, aldoilea prin_ec.lrilibru, iobrietaie,olimpianis-, "*ir"r., l'u dor vianu aprecia rom'antismi -orr-.ntalitate. ci ,ominesc a fost in buna misuri un roman, tism clasic,intruclt cuprinde *-t ra origini, curentur ""-..o"r":l;.. ;.;;i;;;;;, romantismula apirut ia o reacgie impotriva .r"trrir-"r"i1 Jvrarere n ostru romantic,Mihai Eminescu, avuro a aspiratie crasici(,,E1 frin_ ar se'n vers adonic limba lui ca.9iHoragi"",- sni'oiu)iif.,f,; perfectiune:a creat celccinci scrisori,scris.oarea o speci.."r;i;;;;;;.iJrtj;;. fii"d Georgecirinescu conside rr ci ideea scrisorilori-a fost'suferati poetului d. Hlr"qiu (model de per_ fecg iunc artistici) 9i a evidengi"t depistabile intreagacreagie in eminescia"r"-a"at ri nI' Influenqaceamaievidenta,p"r. ir i'-^ oarea Il,incepurul poemurui rrimigin d la inccputul scrisorjilui Horr4i .air. tut....r". Pcrpessicius stabilegte cicl ul Scrisorilora ci fost definitivatin 1gg0gi proiectat in rltr ordine decit cea. incareau in revisraconaorbiri tfterare. "pt;;; rii;; ;;;i/ F;,ffii;i;; *?;rli;" !., *.lii ",, neghiobi

.r.prin..""me: .seleagd"'...propoziqiesubordonati subiectivi.Iatd.. gi *djectiv verb: ..al doilea _ soarta omului.propoziqiesuboidonati predicitivi. de Poemul esteromantic prin temi.e.. Subiectul al IIJea A..-nrre / . nici o datd dintre celeProPunu-mi c onvenea expoziqiei 2.a sestinge. .i9fu... Pentru inau. glont..l.loiuqiune pronominali.dasi.buStean adv erbede mod provenite din substantive valorii gramaticale)' iie (schimbarea bdrba td .C-"ifolif*ni . P.. crezi c-or vrea si te admire?..._ / . coleg de serviciuproaeneddin qinuturilemaramuregene.Clci e vis al nefiinqeiuniversul cel himeric.rl .. : /ost:Sens.p1ce". verbe :: cu substantivei ..Pdreal/cdnu va cigtigaintrecerea.gindesc..a urma... r ..i#.-r FI ficiulomulu! 8eniu.ad jectivpronominal negativ. Niciodaid nu mi-am dorit mai mult ca acum si vizitez Venegia. I rcr 4.ogonia giapocalipsui). earcdes traml.de marefrumusege: _.. ..i ' t i"vocffea lunii. B. #. uldmul reluind t"blo. . prin motive: motivur nocturn.pronutnepersonal . vreun pericol' prr ornro oii d" cite ori blnuia ci mi Pagte MF."dj..Preuenea h oul me.e1.srrmane Drin !.. Periplul. in careconstrucgiile interogative. Medim iia incheie trei ideifilosofice set. . niciun ..i."..r# .. t-Lr f:f:!1: tr pronume cu un subshnriv comun.plgrf-i:. ..3/ P. lui .ficcare/ n-aifostmaimult cada'sul.Frl.. "i....I#. au Poemulc rPrindegaptetablouri . l'nmul vers relevi p:rpetu a devenirea univ-ersului.._ .ritmul estetrohaic...drorr.1" i"rreaga " se cu care .il. l... ..i.distins ll priveam cit erede destVh* Profesorul a apl rut distins9i surizitor..trjiffii. verb . Ve rsurilepoemului au misura de 15-16 versuri.. viitorul indepirtat gi reintoarcirealaprezent..: F::?:il' rnletes...: .N eputind si te ajungi. l. in 3.iaUtott no. prin conYer3.meditagia.i" . a generoiitate mirinimie.propoziqiesubordonati . In poem aparrime inedite. CI . d9 urmag. . ' e. . cosmic (cq cm.recunoasci^-1". supus morgiifal ireilea destinul nefericit a.. ci 4.adiectiv.. d" el!" ... t togice-nasti lume sunt s upusiputerii sorgii/Deopotrivi-istipinegte raza "$i Pe ta gi geniulmonii". Am fixat geamurile chit. reducindu-l dimensiunea medio.. selenar..gurarea se cteorganrzatotr. l.ii". pri" orop nn hmbajur poetic. continira. rima imperecieati .iluziasavantului a-i fi recunoscuti-genialitarea. devenit substanrivpropriu. noim i...i."6. concertul la tinerilormuzicieni ? tn pi aqn gisesc se qipuivii..uo ----ttegc ianl: "r. motivuiii-pului 9.".tece"/ .T..2/pentrt luasestartul gregi t.rl nocrurn care declanseazl. miriter. destins.... uhimii .ub rt"n_ c.i_ cosmogeneza. Eiprorrrira aa.ii.acumsunrem chi. Tll! 1i 'fonalitatea discursului trece liric de"la compasiunea diioasl: .. cu Pescarul Iona a fost inghigir un clir urias./ ..Jrrr"*r fil"rofi.O. vrei s t inPiaqa vii Festivalului. g.adjectivpropriu-zis. Ji-am dat banii.propoziqie circumstanqiali de cauzd".. a d.Tatdl. cine siiece ..i.V./.omenesc./..il. ..] si qini la rosrul lui" ..u. cuc. .ii vorcruta shbiciunile gi omenegti vor minimaliza mcritele. " t "-"1"i tiv comun:..iEdrea:a pieri.ri circumstantiali concesivi...I.ger. 2..1U.d" agd" dimi".. insolent .r. r .i...temporal pornegtedin prezenturmeditagieir.insolit penibil' Tinirul vorbea insolentgi g esticula Sdlul insolit al ultimului siu roman ne cucerise' Provene* . de prin c hipurile pedant-ridicole careli asumimerirul?e tr"Uiiivaloarea savanrului.sunt la lor si din sii. .fyllg ulit tl tehtnuiilMult mai vor atrage decittor ceai gindit.ahi.-t "ieg....e*clariati:^:o-:1 lirezer' ve $ punctelede suspensie marevaloareemogionali..omul [. verirabih mule...... a relua: a reincepe..

Descriereaunui ioc didaaic simulati (metodede simulare)in invigiminDinrr" met odeleblzarcpe acqiune tul orimar sunt eficiente: iocul iidafuic qi tnvdpareadram atizatd. ochii albasri ai fetei cele inou-venirein clasanoastri ne fascinau.. de "r. ce 3.TVA la alcool' cre$terea 1. Subiectulal IIIJea l.iiii j6". Eu continui si susqin 2. ajutorul cirora copiii nu mai congtienrizeazdefortul.ii'. -.aiil. "-' intelectuali cu elet"pririnti o metodi carei*bitti activitatea i"l "rii.r". [ia. un estenecesar nou Prointreprinderii noa stre.. pentru ci invaql jucindu-se' .. in ceea privegtedeficienqele gram de redresare.

'i."..lnra*' r)iiuuii.culesde Richard Kunisch.'.:: d eMihai l)c'rru asisurarea. seamini cu pe rsonajele fe-te fra-rc Pdr-te pe-te ... cujocuri miscare..vezi p.p la r .uneste sine obiecti vitateaepopeii cu principiul conceniectiv al liricii".:.demon. prin inte rmediul evenimentelor.ili.. tinirafatl.il''*uiii.ji..cur swneteror. acgiuniiin funcgiede careseclasifici (povestireala pe rsoana amploarea iile genului epic.prin al conflictului gi prin rolul esenqial dialogulu i.. poemul Ln' lgciene in acelagi 'uI arelabazdbasmulrominescFata-n grddina de a wr. existenGenul epiccuprinde opereleliterarein car enaratorulprezinti realitatea faptelor unor prin succesiunea mijlocit..Odd (in n'tetruantic).a.. lt dentJd. ci pirsonaj romantic . ."rli Pe dcrageneral ... j'curi dc clcz voltarevor.i1j". prinqesa basm.lB74 (perioadastudiilor la Berlin). aut onome. unor tr.".Tlil.lts.a corecrd.r-te Conceptulgen liric .poetul opereazio seriede modificiri: zmeul nu mai este Versificarea monstru puternic."ii.au.ilI J" . . siiabi.ffi Eminescu #.1".rirl.cr1* t"l *niiun Luceafirul lliry. 85.rrrr s.lr..iri. recumJo. Glossd.a*p. astfel "ioi" doua ..fiinqi chinuiti. . s. fruenti.J#::#ffi'. pe afireprezentate sceni.Dunr. Umane epicului sunt: Prin urmarecaracteristicile tonaje i ntre careexisti anumiterelaqii. I)..ii l..l. icat de Eminescuintre 1873. crasa p"t. tc reiliz.'$i. ]. ll'li'". de evenrual o. Se caracterizeazd.i. IJn mort frufeminidin Oscu ochii vii"-..".. in.f [i!Qll. esteo sinteziintre epic g i liric.emiqi.[' l*ii*l*l1]1"ri1r. ""' a. I)c excr'plu. in ceilalri c4rrc ca.*^rrr.il?JHT:*.fJn:kir:x.Jocur belor.nu e limitatdi n timp" (dupi cum susqinea (povestirea perdoana III-a) sausula a obiectivitatea in nelimitarea spaqiu..a_ sd 'u'i.. llr lecliilcdc lirrrba litcratura pi rorrrirril rlcsr.uc. pl-".1.' r"r*i*"r.. culme a rafinamentuluiexpresieipoeti ce.t.He)enuldramaficcupr indeopereleliteraredestinate in cd susqinea genul dramatic . Aristotel).lijlcc t.. timp..inesciene a capodoperelo rsale:Scrisorile basmului. Poemul are intre anii 1880-1882..ln:a"i.._ I V elevdosparte cuvintur sirabe. poa_ peunjeton/oc talrf cstcscris.uneori gi al monologului. Semai poao poveste"..iili"i"ti.etapaapogeuluicreaqiei versiuni. Se Jorit iv.:t..' ladc'scop crirea cunogri'1r. 'ea :.. a I "'rt L13 biectul I .ca gi a temelor 9i motivelor romantice.rp..Sintezia gindirii poetico-filo zofice. riirretc. realizate I-Y.a titot111i.ji. .o-pt"r" r."-. gi ..ii'il""i.

.i.apoisi formuleze cuvin_ propozigii i""-glii*.cu-joc de miscare.."a"a .r"rtrrrrt"t ea cadrului didactic..dy""lj"rdiJoeul re-miurgul poemul'Lwceafdrul).elemente seregisesc.ip.tormarea perso"aiitig:1::llt:t'1... . subiectul 'ezoluarea al III-lea.t.fi.:n:t."r.li:y . motivul cosmogenezei.vezi restur 2 . creaqiei i specifice g4o.fi.i qiritmulsiu de dezvothre.l trei-patru. I ..""r"" educariei. ipbstazeale eului creator/eminescian.i"ir" a"""Xie deacesre te."irad.#ril. I . poemul este o creapieliricd ctt un fir naratirt epice gi dramatice). .1motive romantice(motivul cosmic. "lr"a"."ii ilil.r. motivul codrului. .zmeul' din poem schimbat din nu razbriepefaiade impirat rostind un blestem.i.r. sau incepe c ind :f:.#jn ori de cite ori esteposib'.lnzesrrarea copilului cu acele capacitigi car esi stimure_ ii ze raportarcasa ra mediul sociar "urrogtirrq.ra.' ' .asrgurarea educaqiei elemeniare penrru toqicopiii.sa-te se_te si-te su-te car_ne car_tof car-tiler car_na_aal etc. 3. incer iare de cigtigarea unidqii spirituale. eon.terii.i "u. creanajelesunt lirice. de_ citirea sitabe p" .g.Ace st de Dintre acesre cuvinre r.a finalul basmului.*.in Legenci ockrliei)...:. cind seconstari.'p.. gi .:lo..) intr-o ultimi gi totali aventuri existeni. Lwceafdrwl Poemal cunoagterii peste sa.. se cereco_ Ii piilorsi spunicit maimulte "l"s iniugiri pii.-"*:1. folstrivechi elemente sintetizeazd" prin iubire. motivul nocturn. cidre. acest joc poatefi..cerculuistrimt". itemul 1. joc t" otg ni. 2. prlvilind o stinci (finalul baslui popular)... in reprezentat plan cosmicde steaua dragostea ice (credinqa omul este ci de ce dintre un pimintean gi un astru.completa t. motivul florii etc._qe """"'qiriiu" . dvul in ger-demon.prin depigirea..ljt.rr.dar gi epice) cu peisonaje(cain creaqiile racteristicia creatiei L uceafirul. Prin tema iubirii gi a cunoa.-.t. Poetul eminesciene. Tipuri de proieaare Pentru acestuisubiect. i. Finalitdpile tnadpdmintulwi prim ar sunt: . motiv ul iubirii interzise' I visului.atrr iari.'.. de joc emtterea unor onomatopee. funciie in d. . acesrea fiind substandve.motivul mirii. . exemplu.' 'i ."..

hror...r.iiil orizonn emirsinit/ Singuritiliimdrii.. fcrc'd. ./ cu in lumeaureami simt/ Nemuritor i.roriire i"rrl..r.di-_^r"iiro.s.#../bi. . penriuciralin.r"-.rr4 ri rlintii. tilgaqi^r. Ea insl.r. marea cerul..o.trr numaisd.""1 de Fata de impdrat (numiti astfel ori de prrn eranur erotic. . nasc a m uri/$imorspre sena..o'erd sirre pe prin catilina 9i seinalgi spiritual'Pentrutogi cunoasterea 171:-:-yn.nspir la.. pe Luceafar./ veciil voi iubti ce-r rn -nvici/ va rim ineadeparte./ din. spagiur .limira a.l"'t. .#1'd.rffi.frrf:.p_recl cect r. conremplind si .f#l"t ). o muluide geniu caredevine nemuritor."irii"'i.uno"Et...as"i 'rorqii.. Fatadeimpirat nu-l poateurma in v..inger-dcrtrott.casa (prima.r" cercmai larg.rr.y Des erre vint/ doar "-l"lr... esre fata sreaua norocoisi. i.. construit mul este 155 rniurgulii oferio lecgie ..*ui'inrr_."il. i-pri"irii. .iu.re'spus. .. mitical cup_rurui..i" seara..screa rcp aos.j".iu bi_ readint6i". ffi./ Durere asi_mi alunge.ni.r. carc-lstipinea -"r../Noi nu avemnici timp.. ii .zl..li:::3: .iiiiorrt.-rn -r . .. o alti remi apoerrului te ma fiind proprie romanrismului soarta.Dar luceafir...farmec sf6nt/ i. i*./ voi sr mndezle "5::i.O.i Demiur gul reaminteri.rritoril."p e. . punand r" exisrenqiari risrnurui) condigi a "rrii*?p.. pe antitezalimitat-nelimitat.i ..Da.r.#hfi.::bd::#i:."iio.pro.ori dc iubire". nici"d..epaos.. drr-rrupoatefi fericit...ri.cdti.l... matcheazd.i. conrcmpldnd luceafirur.lina.a versurilordin l'inalulpocrnului:... tnurirc pc'tt'u.i..il..."f r"-l"ii.r"l.si aceasri numegre iubire...airile din " stri bate_mi.'1 1^n1 $i t"b#'.i rccc.rno"gt". am arary($ nr-aq intoarcc1cJrao.: ... Dir...l. . ztisarr prin gi uls. aspiraqic. t Oar ...P.!. deveni tici_ tilina.l.".../ sunt cu vccinicia lcgat. ausrele prigoniri de s oarte.. acced la o cunoasrere s uperioari.. d. carepen_ tru om rindnelimitati....cringul" /pidurea. poare pdstreze i-piii-.visul tu. blind." Ci Strimt/ Norocul vi muritornemuritor.. m-am niscur.]lli)..l-pr#insul/ c6 nd areapei valuritreclci.!.. deimpirat Celetreipersonaje faia .". pcntru Luceafir visul seteide ._"r. r. murirori: id:iF -71q.ise .Biiar florigidepripas." i.eaf.iivo.. .rerii $i..r.al cloisimetri cu dar.zi reci/Din rumea desparte.rrj. spre . inbazacnreiafiecare i.//.. i-perar..drrunde-n si ?" gind-. rorrrrllui.ru.ritorind spreddnsur..rr" cu un conse_ nerfatadepi.*rn.girtainic genele r9.. pri.e no_aprea-mea deparimi.ii simetrice celelalte in gi Citilina. chemirile Luceafirului'l .citilin..triieqte 1ie visur . apabilsi renunqe rar. ci -f ge.rn-.i.'t codru d. u i: +FiffJj:i1:il..i.cunoagrem cunoroc/gi moarre. umani cunoa.z'cii.""i.r.-.rtr irri.. p"r.i.r./Aru_ necindpe-o razd..contamin at uman.. *..I ll -" *.d.cici tolise a Nr-ir.... sdu se rearzeazd. dedeasupra")... r.1 rul trebuie devinisreaua si norocoasi a^cirerinei.Luceaferu l.. voi rni nr.1 doui tablouri.o n..i'iil:rf.il..$i d.visul urmi": .-i.'Eaterrr. i.i" .. ?nfrumusei.h.r" "".cu farme.-. ..". descoperise identitatea. lirice. ineaz d..ril"r. . de in oglindinrlu-sccxisrc'nqa prcafrum.rilio"i.rfuepa$ rrea i"iqiri./ seinarqitot maisus. J..-f "-oi Dar plrr. ..i.'I'riindin ccrculvoscstcAi scrnnificaqia petre ce..^iJg""a./ca sanu......ffit.iliui.rl"r.. pirgi . . u ffi t::: if:i:*.'d" rrisr cu razc 99.1' din rilin.:..cerc un strimr".. /iLucegte. farmec care triir trebuie prin depiqirea cercurui rr_11Tr9! n'pri" .. eaigi desriinuic z buciumul:.6il.rir"l d"lrr.:j.#u ipo stazdluceaf.nndo alti lcsr._.ia ."..-..re. r ornurtarea sinc de {iind... gi rimita dar " iniiurii.rr.duland intre ccinrre lestgi teresrru.omului _ _ degeniu temi menqionatdininsemn area poerului o fili pe Luceafirului reprezintidesrinur "./p.lil lttte de uldmainvocare/chemare a ruceafirurui.rdsdrit/ un "r./ Revarsi de linigte vecil.irrrpl:::::-:::ll pri' iu'irc.lri numai dureazi'.

ln actul cunoagieriiprin iub ire.rl ing er de pazd.nemuritor. exprimatprin verb la modul gerunziq diatezareflexivi.spa qiul rostul celor doui lumi. 1.Demiwrgwl. de .se interpua l Luceafdrul(Hyper-eon).na .neinqelesc nii [or.complementcircumstanqial timp.ag:invilmigeah. careseapropiede planui_cos-mic-prin. simplu. de trei ori . epicdgi filosofici.visul" ei .exprimat prin substantlv comun. solitare.realizati in trecerea aiswl(cr t multiple semnificaqii). exprimatprin numeral 2. ?n acela. Luceafirul a descoperitimposibilitateacoborilui in cercul strimt si menirea de a rimine steacu noroc pentru obiecrulpatimii destinuluiil face . le-cheiealeuniversuluipoetic eminescian: ochii. genulfeminin. exprimat prrn verb la modul gerunziu. a seprind.i. deve niti steapenmitici a autodepigirii el.a stripungirii cercului strimt.compl ementcircumstanqial mod cu nuanqide timp.i I al patrulea. prece datde prepoziqiasimpli cu.Intilnim in poem ciand. lnilgareaspirituali a lui Citilin prin iubireapentm Citllina. tergi. urgent.aglomeratie' rd pede:rapid.qi om . esteexpresia omului in permaa mdreqiei afle.ri stea. numirul singular.. imbulzeali..dar steleluminitoare p entru oameni. a ocoli. ingrimideali. a tncwnjura:a da ocol.. cu mi.idila din codru. tnadlmd.complement adverbial. ca gi a fetei prin .antitetice. poemul Lucea{irulincheiegrandioasa lui meteori ci prin lumea efemeritigii. Subiectulal Il-lea A. iar prez en\a lntre spiritul univeisal.ndu-se. steaua.MareleTot . Poemul Luceafdrwl estedesivirgit gi sub aspectul rcalizlrii artistice.i rece". inghesuiali.adici senin'Aceasti interprclnqelegerea magwlwicdldtortn stelein careEmine scu estesulqinuti gi de poemul Pouestea dc ci mi convingerea geniilesunt fiinqef . cazvl acuzativ.itimp strimt intr-altul' incercaie de treceredintr-un cerc operi emiSi ntezi lirici. zborul cosmic al Luceafirului gi dialogul cu Demiurgul (cadru cosmi c) . circu msanqialde mod. . Luceafirului consfinqegte ic al cringului.parte . zborul . articulatcu articolul hotdrit a' de suspini.e:a se lipi.complementcircumstanfal instrumental.f.nd.delucefe ri". ca mesager destinuluiuman.

exprimar adverb m. S.. 1. participi l a activitate r cauzaunor acqrum (buze.. plicuti de vint ).o-pr.Imposibilitateacoordo nirii migcirilor determini ritoboselii' instalarea migcirii miinii gi.denu eram eu" .icto ri).a."r 4' . intrucit necesiti . indirect) 1.-.propozigiesubordonati circumstanqiali conditionale.metodamodelelor: copilul esteatrasde adult 9i.-colil (r"ur. pozitiv. 13.colarilor.cotrtplcrnctrt circurnsrnnqialtirnp. saupoveqticare stimuleazd" 9i B. Aspectemetodologiceale formdrii capacitdpii citire/lectwrd in clasaI a Cit iiul esteun p. Caievasi zici. scriere. animate filme pentru copii. ln interpr etarea sol .ale muncii intelectuale. chiar pe-parcursul in copiilor descoperite etapaevalu irii predictive9i -activitiqidiiadice desfi.l prin de 3. 1.artigti plastici.tactul pedagogic..S preexemplu. creatividqii. p ermiqind conexiuni isticedevin funcqionale.r$l m'4ltti bina . simqitqi ea o boare (adierea iar. pornind de'la caracteristicile (acele particularitiqi afecdvitatea curiozitatea. imaginaqia voindezvoliAgindirea..t) De la acelaam cumpirat doui cirgi interes""r. Bineinteles.compt. memoria.inregistriri video atragdtoare educative. intreruperea lll"trr i.).folosi: . picior g. cu unor casete i nregistriri ale unor fragmente .urate in clasi gi in afarl clasei). trebuie si ingeleagi ceea citescgi ceeace scriu. Cadrul didactic insugi esre un model.o". . acestea trezesccele unor literare (in interprerarea I lor mici emogii carepot constitui motivaqia Pentru invigare.pe lingi eforml intelectufoarte mare $i un efort fizic maimare decdtcitirul.conltiente' de lungi duraCi titul gi scrisulsunt activitigi intelectuale Copiii trebuie si depuni efort cong tientgi concu implicaqiivolidve 9i afective. indivi duale:nevoiade cunoagtere. Copiii din clasaintii invaqi doar/numai punctul gi semnulintrebirii. nevoiade cunoaqtere curiozitate a.i scrisulsunt instrumenteale lucrului cu cartea. artl (scriitori.. Scrisulesreo activitatemai dificili. ln text. (adjectiv la gradul superlrr ti v relativ de superioritate) ceea ce-mi povesrea vecinul mi inreresa mai pwpin (a dverbla gradul su cel perlativ reladv de inferiorirate) 2. limbi. gi sensibilitatea de aptitudinile sale.exprimat cle prin loculirr= L. sunt dificile. $c olarul mic depuneefortfizic cu analizatorineimplicagiin acest mudle.l imbajul."::l*:f#1fiiiTf -"r. in funcqie-deprofesionalis mul. dacdnu intirziam' ne-ar fi luat gi pe noi in excursie. structuri ce . muzicieni. complexe.numai astfelaceste precum gi gi transferuride sens.se pot. spiritul de observagie. Liderul grupului e ste acela. nifestarea Cititul . Acesteactivititi intelectuale eavoinqei gi o motivaqieinterioari.inviqltorul/inviqit oarea devin un exemplu de urmat in viaqi sPrecarecopiii asptri. acela arefuncqiasintactici de atribut adjectival. (nume predicativ) Pe acelal-am intilnit adesea concert.osise clipaceamai emopionantd dinviara mea. in special. unur inceesteasigurarea Condiqiareugireiin formareadeprinderii de citit-scris in t bun.(complement la direct) Acclaimi vorbiseprima oari despre clubul Fiorr..de celebritiqi. i se pot oferi modele de pirsonalitiqi 9i de copii genia li din diversedomenii:_gtiinql. 9i presuPunexe rnecesitiefort congtient. createaincrederii sine gi a motivaqieiintrinseci' penamotivaqiei de Cadrul didacticdispunede variatemijlo acegi procedee creare virstei gi de la caracterisinviqarela gcolaruimic.t psihomotor de transpunere unei structuri graficecu inintr-o s tructurl sonori cu semnificaqie. a 3.r-d. Subiectulal IIIlea de l.in conseci nqi..iecturi expresivesau "ndiere" actori indrigiqi de copii). intr-o structuragraunei structuri sonorecu inqe les reprezinti convertirea Scrisul cu sens. desene gi . sPort etc.

.evirate u torturi. de f1 Ne mulqumireanoasrri afostl/cd nu s-a'aprobat. trddare. . inseliciune. a renega.tul. a. : exuberant.rl solicitat 2/ca sd.r.propoziqi esubordonati predicativi. o Fetiqacareplinge a obqinut o notd mici la test. Unele torturi expusein galantarnu mi imbiau.. 3/ P. d.expansiv. 4' Intengialui era t/si-g i dea doctoratul2/ca si-si creezefaimi in domeniul sociologiei.dit. Glumele lui risuflate mi supunea la a d.a reproba i . rezolv'Improblemeleapirute.tnatnteadrnapoia. dind. Pe mirigte rim iseseri snopide griu.efiiza. .r. 3. . P. O snopiin bitaie.a dezaproba.accepta:a respinge. .credinli. . .--r Secl'l i mediat ce-i relari scenariulspectacolului.:/ P.sociabil. ateism.propozigiesubordonati predicativi.isteiam sesizar notd falsd. infide litate. : morocd nos comunicativ.propozigiesubordonati iircumstantiah de scop.inceapi co nstruireaunui centru cultural modern.posterior. a recrrza.prietenos. M i sepirea ci existi mai multe cdi sd. credinpd: ne.propozigiesubordonati circumstanqiali scop.

i'.nga trecare pnu' crrrnd in goapti.se creeazS.teun coleg cc iu de tip ..Cu acegti cinzpwtwi'uizuatci tiredeo sitabd. pil descifreazitextul torrsri"rrr.C uvintele pot fi mono-. l abe si de un cuvint. prin expricarea unor cu_ in vinte gi ex presii..^dtficit..."J"ri" mai complex.ptafcti".:::. bi. dupi aceea se diminueaz i nccesiratea 'rl)trisitinqelcagi alf"bet...:l:'":i :." 'I'ocmai dificultatea cuvinte vor alcitui Proposi citeasci si labelegi cuvinteleformate.".si controlezegi si indrume in dividual eleviiprin aprecieri.r5= g i pronunqie.: :f:.seinliturl monotonia.od$erea pil. irr timpul desfiguririi activitiqii cadrul didactic va avea perprir-ir*eDarl sl raspunsuri.ttrd.b"r"..""e-g . de s. citre ace gtia.t."i. citirer uneiunitigilogiceca. cu cit. r. imaginii. penrruun ." b"t.r:TT?1:yl..a^textwlui cu voce tare de citre copii.congtientea cititului de citre elevi esteexercititului implicnpar curgerea urmdtorilorpagi(realizarea urmeroar(.citire selectivi.'rr'" ..t:'tui i de .daci este.i . prin citire in lang. .r"J"r.rrit]r. alte posibilitiqi de realizareapera sociata i"toia. in .. mesajuluitextului. .".precum: Sdculeywl/Caseta dare.iili'"^!' -^. rispunsal cadruluididaitic r* rt .citire cuvinte.sautrisilabice.irea conqinutuluitextului de citre elevi.: r.iar pe verso litera de de lcasicontir'r'r'i. efort sp.#..'.seincurajeazi spontaneitatea originalitatea.In etapapostalfabetari..^ ^r ^-. elevii descifreazd .prinanalizafexicard.11.hectivele reatizare f :::l 1l.copiii pot scri eun proverb adecvat texrului.nt.. .. de de in carese afli elevii.hrf ('.i pentru a compunecit mai multe cuvinte.cuvintesaupropoziqiisimpledin doui cuvinte. ..Prin aceste m propnu. gi .r: "d.prin efort pr.trecered..ln clasa textelenu trebuiesi conginidialoguri..-.-"-. .rr_.i inpelegrrro * sepregitegtedescoperirea. . Citirea in lang. se realizeazdT" .'::li':'u A.nrl)onclrrc cititului): de sareacitirii in fiecarelecqie Limba qi literatura romini de cltre fiecarecoalc r cc"'.. sepistreazL moti vagia ' texrur.ri5 iormangelorminimale sausun t cupringiin proiecrul curriculumului de aprofun:::::rl.^'i:.Condiqiains uqirii corecte. . a esre de rpr. o Mornentwlscyierii:in funcqiede etapadin procesulde insu girea citit-scrisului ci fiecare co. inviqirii' pregi titoare a cititurui.ili si cu povesrirea diaeuris straregi evaluarestimulativi. o. i:.se stimuleazdimaginagia de din prin raportareatextului la aspecte experienqa a viagtr" elevilor.."una cu recunoagrerea sunetutuip" .ris puns penrruo i'tr.:: :ltl re." 3jl:::. exerciqiul scrierepoate constadin redarea litere. .sprinderea viqirurii penrruviagd/ amesajului .r""r. sau logul/ dis cuqia tici. de rexr... . manenqlgriji: ' Recitireade ci tre ereviarterne cuexercigiul azd. Ltsttltrca interesul.rrr.de aceea de nu sepoatepracticacitireape roluri. foarte agreatd copii.il. p.se exerseazl. cidtului demon. care existi jetoanecu imagini de obiec te.i.rerl. memoria.^. Ei trebuie combini diferi tele silabe '. prin efort propriu.i de recept area mesajului scrls. l.ji*i.rrrilri orrirr io.d. Cu aceste acesrei com jocuri didacticeli seformeazi e levilor cimpul vizual de o siziqii.si ii ajute pe gcolarisi se relaxeze formede cidre:.e.'.taba.{J'ri"". la silabdla cuah. """"'. .seioniolideazd deprinderea comunicareoraltr. congtientqi co_ rcct.orjt din partea elevului.se consolideazl frazd .un enunqdin text carele-a plicut cel " Familiarizar eacu textur se face.. r se practicidiversele .si alternezemetoda exercidului cu alte metodeformative.constiin.explicagii.if ir"i J" . Recun.-'-Potenti i i ajuti pe copiisi inle= tipar saude mAni cu careincepesaucareseafli in structur acuvintului-denu.etimitarea f iecdrui tteyy. orientarea locul gi lor in cuvint.v. carcun elev..i".i.apoi din trei 'Y:f.diy insu..i.. po.r s" . sigipatru -cinci labe. la 75 de iuui nt" in total. in ritm propriu.p. Cu literel e de pe aceste t]:.cadrur d idactico"uii.in At 'esrc ordinea aqezdriiin banci prezinti dezavantajulcI unii elevi sunt atenqinum ai .rctivitiqi tr:cbuie fie ffiedare sauurmare se de scurteconversagii crrB dirr r li la fragmentul (unitatealogicn) pe careil vor citi.copiii alcituiescsilabe..citire gi/sauscriere.. O[continuelcctura. sirire. Daci existl elevi cu difi cultigi de literelor dupi forma. mai-mulr etc.-Trl nulne.t:.tienta.:j1':^i.i pas este Un act tli jeto ane.cu swrprize.apoi ^sarrzarea aCeStUl ntit. in fiecarelecqietrebuie realizatfeedbackul(conexiuneainversi) care direcqiocu atit maimulteactllltedformative "trui ii.--r."rrrl. dupi un efort intelectualgi fizic mare.c{upa a citit o propoziqie ' I.sI asigureincepu tul bun gi continuitateain activitatecon..::rTebuie elevisepot or ganizajoctrididactice.i fr.secvenqele citire vor fi urmate de o conversaqie prin car e: de cuvhnt cua6 din propozi.

iu." i s... .t^yt':r.l.'iil'fl ::iT."ff creop'.iTil..ur.'*::i:l:Fr'::iyi. iiTi::"i#..'#. citirca relevi nivelul de performangi al fiecirui elev' p..i.il#... de. pcr:spicac.r sunr ti.rrru il.#ilf fTffiT*#::f.e prin revc..iJ...1'Jr3i'::i:1:::::Ii...c J.riri ll..rg. I xJJl[= " "l s.fi ":".'."":ffi : iffi:nfi :'Ji.ill.'"".lent . :H:::"#'".care pot duce la :tFg= r ilir rrror ivirlicipentruinv iiare.. crcare activirag I trt i"..::':...:.. ..tr'trri clc licar.#ffi..'":?:l:.:r"Jif i.i. . ..f*:m :l l: Ica c nqi ruls gi o nu emanri.... r#.an n#. .".#li..i.1.?i..rtr poveiiti dccopii."ii-T.1rr**rilffiffi jJHH:'ff i j.'i* 1l.jrl iJJrri..". ii:.. i.1T..i.li lifl.?lliffi Iif lilT :. formativi care citirea didactici in continuaregi asiguri evaluarea i activitatea arternadvi saucirireacu vocet".'Ti"iffJ""'J l&.a.'ff r".1.I..simdare..{.:#il:#.:':':'?"::::':r:::':ii+.? gand." I.rr-"rg a" liiir*i" ..i:"...iia""t" .ii.?.tc. lvltate $.reatizeazd.T"?J:::.:'''.:i::.a. "r.J.".:llli:':*:..".i curenti.::"'i j":i:1":l::*:''.il' '. '..'ry:l:F:tril. '!il:'.:!"n. ac a iri1l.r"r".'.1..** :J ri'"T ".':fff:::nl "1i1.ri"l ::l:]i::::l:"* :::f::jli r:':l'lll:ir.....i.

". a simbolului (.aripele plumb" atirni. cavoul.. Conceptulde cuniculwm Pentru tezolv ateaacestui subiect.t din pl." (ideeahorqiitriiti senzitiv). cavou. ez ia"sondiriieuluiinrim pe careirswgereazd .decorulplumburiu sensulmede flori de plumb". versUlbacovianesteco ncentrat. te 9i pentru a sc asigura continuitatea inviqiriigi "-gi in .cu repetiqiicare creeaZd muzicalitatedeprimanti..]ffi] ..f insrituqio naliz.decadenqilo reacgieimpotriva roma'tismult'fi 1n1r"*irirr-"r. stranie' care obsedatpe poe t.eeaalware Pentru rezolvarea acestuisubiect. itemul 1...gi-am incepursi-l strig"). t"p.ril.. veziTestul6.0 I Ptin temapentru acasd va asigura sc atit rcqinerea. dupi. "li.or. o i mpresieputernici triiti de acesta irrmormintareaunei rude.vezi Testul4..rar:^v^ -t . .gi ..culminindcu sentimentul "Sj aT de atirnauaripele plumb" gi erafr{g.in cadrul miscirii imposibili' ducela deznidejdea deprimat sufletului in I CoborArea proftinzimile terifiantia singuriintorsamorulmeudeplumb".". r fleregti de insingurare gi paiesire idtr-un spagiuinchis_.iernilor copreges_comerul al care prin ulterior. senzaqia frig amplificatl(..i. gi celei vizuale.il."altul.ian a -ir. rece 9i infioritor. itemulJ. de de zbor.t"t de gise ori in poezie' estecorespondentulstlrii Cuvintul-cir eie..simetric. Simbolismul rominesc. "*iiIi" fost Alexandru Macedonski). al 3.a.""""r. qi transfcrulachizitiil....prin sinestez:1. Atmosfera sinistri. . dezolante.. zuprarealismul..plumb"' .rrrori..Emil Isac g."nit""q" xlx-le..^::^::meni oe lnadaPtare drsperata.li-rt.tr. Discursul lirii evoci o realimteexterioari macabri (cimitir. care a dat dtlul prirnului siu volum de versuri..ti i. repetatin fiecarestrofi de trei ori' L.a. : AlexandruMacedonskigi-adorit sddevini poet simbolist."ri.--mirrie Anghel. 1gg6. obsesivd... agacum mirturiseqtesoqia la ia."rri.. . "b"rl.glid" pr" stigig cunoscurmai multe etape. n"ia^"rir. a fost transpusi in poeziaterrninati in 1902' plurnb.i:.u"ti i.. de inr"rio"ri I._a p^rintr"po. subiectul III-lea.-i-. TESTUL 14 Subiectul I I plumb de G.:. . corespondenre.sentimentul "rilor srarea prnbugire singuritiqii. poe tului... LecqiadeLimba.roiia". 2..].sicriele plumb". poezii Pentru lirica bacoviani se numlrul poePrintre cele mai reprezentative I P lumb.ruio"r.oarele plumb") sugerind aplsareasufleteascl' iforic alli mbolului ..plumb". Ion Minu lescu. descompun cadavrele orig gi al pri-a.". apirut in 1916' un ln cel edoui strofe alepolziei eul liric sugereazi universliuntric terorizat de ritate... sraiee"ptimati prin simboluri sugestive. Agatha Grigorescl BaPoezia arelabazd. a c .i*iorrrr.r cit lllevii trebuie si citcasci gisi scrieacastr penrru .... ptin rnuzt_ c alitate.sidecor morf uar) in prima strof6.apirut la sfirgitul secoluluial"r -..tir-uigi .aripi de r------t rruvlsrsr iei. tr"'rt . plumb")/ 9i a plu s' v$ .era vint") se asociazisenzaqiei (. . sonori ctc. 1 "r:::3.$i-i mori..r.t ea morminul liric iqi comunlci o gami largi de senzaqii stiri 9i auditive.rv4' \rrrrsrrrv ei.. ca .caYou".).. Bacovia r".. .sufletu lttn -"i croase.amorulintors"..-"Jl.at..corespondentipustiului sufletesc deznidej9i Construit prin tehnrca inrerioarea eului.Dor^mea si ngurlingi morqii: gliii (.d. cind vizicarroulSturi egtilor din cimitirul din Baciu. de iil coroanelorde plu-6.B. subiectulal III-lea.invinse.scdrqi ide ili.cor. Metode Siins trumente d. yi:y prin'repeti qii.neputinestecapabil ..ri"giorr"ia. senumiri: Di_ r .o. in sufletegti: lini. imaginiiogi..""1a (susqindtor asiduu al curentului gi prim nl t.la spaima ilgii inbiriir .giliteraturaromini sepoarein cheiaprintr-un joc de relaxr'e seuprin alt mod de interacqiune comunicatirri1no' ve. Simbolismwl estecurentul literar apirut in Franga..

ostil.apartinind noezieiromine modernecaunul dintr e marii precursori.in bunl misuri.r.i#.. irii eului intr-un somn_ce-l complement sintagmei.a dormi" 91 st1.. ceeace ielevi izolarea eului liric intr-un spaqiuliric inchis.... .Stam".prin re pedqiigi inversiuni.mai alespunctele de iuspensie..il....rfi".cavou"): ..adinc"/. laitmotioe.dormea".... ln sferasemnificaqiilor poericeseinscriu gi verbelela timpul imperfect.sta m".Cele do ui strofe sunt construite simetric: . rotuqr.. ci gi prin construcgiile conotit irrece relwi hipersensibilitatea liniuqade te... .repre"jnti. a cest dicatul esteurmat de corfrplementul apropiede surprinzindiontinuarea pribu... a fosr caracterizat d.i.alti giiau".5... la sugera rea Versificaqia 10 silabe.. de pild. irirr. adinc sicrielede plumb " / / . e'. curti"'ai g'a' Din simb olisms-au desprins. refrene.iea r .dormeau"."l.prin punctuaqie: paizd.d.ritmul iambic 9i rima imbrlqigati. simbolismul-a p"".. Repetarea "a mordficirii spiritului' modalitatepoetici de sugerari a capt ividqii eului in spagiul nu versurilor se realizeazd numai.... Prede circumstanqial mod. ffi^r .ultivat tehnici simboliste in multecreaqtll:::l::.flori de plumb" cu careincepe al doileavers din fieRepetaria -o"ir.fffir" epoca.. i" p.Dor meaintors ainorul meu de plumb".t:j. univers interior ttaumatizat care strofi reveleazd"un acestortriiri ale eului liric: contribuie... . acqiunea firi putingi de iegirela lumini (. prin paralelisinsiniactic..ecririculNicolaeMa-Bacovia.qt.....scirverbului ..i.ati rnau". cele doui strofe-c atrenau misura de masculini (accentul cadepe silaba care rimeazd).l."^"i i..simbolistprin formagie.marcAnd durabili.rimine un romantic celmai maresimbolistromin.. .iilrt.era".Dor-.. structural..il.intors".prin sensurile gi Exp resivitatea melodicitatea concentraeului liric.'.ir. Bacoviaifi a. nolescuasder:.edecembrie..

ao" pr"rrrl i"r"ri8r..gi"a"du.ifi.cu pe care.i..1*-'"'^'::)''t".c pune. .?jiTpylui.atir nat.ui.Studii Siinsemndrictitice..golistoric"este consecingi a"rr.. rimi est e mai ex"presivi alciruiti din ver_ "rtd...... Ij sentiment"t "..esdvhr. . repeti se l" ...nd..^dJ. . si incomensurabi_ :\. srarea psihorogici a eurui riric.parceunprezenretern.Tor ffe_ sirind..... in ultima stro_ ti../ Aud mate_ ".louand..i ....ri :::i.rui.a]i"]-:. poezia bacoviani aparqine expresiilor maispecifice simbolismului. pt.iliilliiro*r.d.1. cincisprezece sunr I" d-puf fr ezent..#ilobsesiapruviah : suplu. Teroa"rea ""pd ploii i. dnit : potrivit.. intrare in panicar. versul diferir fald..ind .B[". . atmosfera confuzl..suntsingur..il.substantivcomun' ie.t.onr.r"r.iil"t. cs te lambrc. cumstanqiale .g6.:::'."p" ie de trei ori... simbolisri le_a i oferit. amptifici duc .. racustri.i.rf".D.r... tot aqtepti nd".b"ji.o"1.'.. Scriitorimoderni. care -ii..olll" ..u.ii lumii. a toatecorrsecinlele impresioni ste.in evidenti o damnati nevoi e de repaos absolutl Din cele saisprezece predicate....).r. conduc ._'o io.. ""r"rior.gi ie pini la urtimurvers.. 137... Ail. e^'.i-rr... (.r. .di".1.i p'rih.rlr .fanati dcstirrului poctului lc-a adiiugat 6lrora apoi rcnrpcrame nrul dainnat".it.' gi rn poezia Lac ustrd.i i In discursul seremarci liric tehnica corespondenqei : planulexterior meramor_ fozatde fenomenul pl"ui"l .'Ei la medr.i.oui"'1.p.ru.hi..gi am inqepenit" .gla"gal....rofa. .. a" pr"n"r exrerior inrr_un interior hipersensibilizat". Bucurcqti.... unur la tim_ pul trecuqdintre acestea .ils.i:!^'.adverb de mod. atributu l adjeciivar :-111i:-*"eti: nrtestarea exterioari..il.. de asemenea."peti.. Prima imagine il... acea sumi a sugestiilor vin din muzici.""ririrlo_-. Tre_ sug erari pri-irt. inele .. mlddios: anin at : agdgat. sere azi cupatrunderea euluiin sine.atatea"...Crj...ili..Jt . Rima nu -oJuig"*y . iar gorur isto.plasat in rimamaslerbyl cea culini. pri-r ri. (. .de doui ori.i'iio..Poczialui dccrcpita.:Ilitugesc..... in text.de '.$i #laili rrriizbeqte-un va l-. inconstientului. $u..*ri ..t"nti.Audmateria "*fr.tt" rr"1 interioriziri."J.g. de 3.:(::::. cu singuritatea ontologici gicu unicitar.i..)aceea 9isubstantivul Ritmul *. lccrcqtc gradar..1t2 t l. ffi.:..rl#. care..gi"i.. lasenzaqii de organice p?.prand.. sara aura.rri.sesugereazi univers un irr rlisolugic."guriragii.i. s.o i'r. ".r..mlidiu.: . senrimentul singurata_ qiiil trimiti menral inceputur i'.*"ili1" (.ai....i..Ti atita ploaie"). s imt cum atita de -9rra la ^o Acest "t::i1^l!fti.rident ..il inrr-o riire de .". raport de coordonarecoprrlativi.).gind' de doui ol.r*. asteptind.in vol.i.EPL..-.acustri dc G..l"gu. ..rt. us SrrrsrdLc oDsesla Pluvlali: sittquritate.verb la modul gerunziu' mai muh adverbde mod.md duce-un.... Bacovia sitt.i" pl?.i..""i.funebrul -acr !ar*"t li rna nt'ia I 9(r(r. ugor modificari. (I.rrirr. la titru. parel il ermrse ci n -am podur iamar"). hal ucinaqie' 2.a. de nl ma rtrofe .. Ncgoitcscu' . ara esteadverb mod' N-am maiv6zut ata omincipiginat! (adjectivinvar iabil) 4. p.rrrrr.aos".."'i.. cel or "["'] ale sa $i tehnica serezolvd excrusiv.l. asemeni.. echilibrat' cump aiurare: delir. gradul comparativde superioritate.. tristeqe apisare..rJ.emi_ rrcscienei de rep." Locuinta..u rarmisurae g_9 ..". ...plouind". nat uriiatribuindu-i-se ..si inceapi u .l. -"rTpi..?)."lo"r.. d.rui.""]r... .ilft:_ Ic Iacusrre..aud"se.l.i-b..llg:lfi.r plingind ". .. p'in repetar"" sen_ 7'alrtlc' sparmele cu mulate..i:ibilitaqi dargiun rivnit sf6rgit...Toiir . zvelt' l.Ji".r" j.. (.".ungol istoric.De-ar6rea ri..lilri il$.'r.gi simt.r.racui.rditirr.#. tras de .r]. graqios.:. .Ce am clscar ochii mari".propoziqii subordonat ecirin consecutive.-sr".". riilrratua nopti.) de silabe.i.

.[il. irrrtr...si-l turnez" . 1. gi aicisuntdoui planuricareevolue . cap Alat din cap aprobator' CapwIrlscoalei a fost pedePsit.ci euto.T)"*consdtuiema_ Am o casi de vacanglin Bu. . t"-ii ji a.deget.propozigies ubordonati subiectivi' .. Ca giin poezia azd... supirat intr-w colP' Stdtea marca e fn C..i.aspecte depri tl attc qi morbide ale anotimpurilor. ploaia.t-""ia nu se mai f olosegt marca. 2.ran. .propoziqiesubordonati subiectivi' B.i se r rtersecreazi semnificagie: ca p. .paraleldar .(defectivde plural) .rra. Eacdese si ngular) .ciqi scntimentului singurntigii. Pir"eaun om de o mare bundtate..iir'. Subiectulal Il-lea A. si_b.n basm" .teni' (defectivede drurnegiiin Bwcegi. muzicale)coresponcrente nevr() z. Produsul estede marcd (de firmi)' roman desprecilitoriile cosmice' A apirut rtnronlan excepqional pini la Pontul Euxin' Imp^eriulroftian se extinsese : Plwib.propoiiqie subordonati completivi directi.r-. cuprnsede po_ "i ln univcrsulliric bacovian revin c'teva motive (noaptea.wr exteriir. colp Ciqelul mi-a in fipt w colgin. .ci trebuie" .

: P.i"'tir.. DomniaSanu a "du.intr-l searide lui hi brid.gi.. feminini".stanqiali .abiasosirin Capitale.... liei Corfllaul. Cllinescu intrunegtecaracteristicile omniprezent$.. ' r De la Tirgul. incepe gi se to.-iar t* ".. Codriiinceouseri freamite si la adierea vintului..mniscient.ffi . .descriecircul"t i. pc' de 1""_ir. Evaluarea performanqei cregterii cu imcdiat.nu-nu stdnimeni aici.dupi un plan prestabilit. romaOp.iile"Cin pr incipale.inexpozigie lainceputul lui iu lielgOg. predominant familial. (subicct) 1C5 forgcolare. ntdrrtr. cu rispuns conde citre elevi.spechcol care sd.J.e2e").Costache cauti adresa pune in i-o siuveanu. t..conduceacqiunea incheie cu o imagineaseminitoare. itemi subiectivi de-tip eseustnrctura! 9i ese unestructurat. a nol titbi. tutorelui sa u._.rrrl.r* dq acdune.nas ir ivenill gi . fiind s&i sala persoana III-a. ^"'i". ihnetitt.caun vegmint_militar".*l nr.nt indirecr) kil::l'il... misliniu la ten. de optqi pe unul'dintre personajele i. gy puqininaintede orelez... sl ntivl trebuic fie permanentl. p.... Cilinescu Conceprulromdn . pdnwtjer. foarteinalr gi gapca umflati ii dideau un aerbirbitesc 9i elegant"'t aqa ."' ' Desf dsurarea de actiuniicuprinde experienga viaqi Pe careo triiegte-Felix.Felix.-72. prin carerezulhtele sunt comPa. moq qtiu.riealiz^o evaluaree{icienti in cadrul disciplinei Limba 9i literatura rotrebuie utilizate cit mai multe tipuri de evaluare9i de it emi. )r sunt comparatei ntre ele in vederea P. p.rtiv. 2. Naratorwl.ii'e p'of"o'i tin"'id'u care'aveamlari la p.. voiparticipa 2/ cu picturlepe ca* ilX?::i?i:i. ln lucrare otra. "iri"r. in pe gi se .irl r Am cumpirat din pialarnazdre.propoziqie principali.r ruri. se concretizeaz -in lupta pentru a verealui Giurgiuveanu. reaiasei lui "ste menqionind mom entul inceCilinescu recurgela tehtiica balzaciand.g"1.nNu-nu -nu ie riasctra tinirului.o.sti p.u"rairrr "rar.itrinsi bitt.de aceea i. " Costache un rispuns nlueitor PentrUace$ta: .O"iitit CosmcheGiurgiuveanu.aproape Giur'-.':.*i"i. .rrri.tl' Bucuregtiul. Evidenga La i" se gtiepindit de aceiacare-ivor avetea' intreb areatromului specifice ^i^.rh. Evaluareac'riterialdestestrategia evaluare de sa u cu criteriile prestabilite' 1tecu standardele Evaluarea normatiad reprezinti s trategiade evaluareprin care rezultatpleeleierarhizirii' . nu cunosc. ao. obiectiv. cu piru! lung. Ei grecesc.^07'1/ condigionali.iiii -edicin. (defective plural) de t.O.miinc6nre.r* a-j.rr*iirn ""rru in unifoimi de licean.XX:H:d7ti:t. (comprc.ti""ii (.a. ' TESTUL15 l Subiectul Enisma Otiliei de G.I. o Nu fuscse un. EnigmaOtiliei de sph..nzurapilor Ca Eiroman elelon gi Pddu rea sphniurapilor Liviu Rebreanu.#. de l.Eaaluarea obiectiad subiectivd baze.* la otig" cur.azl criteriulobiectivitiqii notare. $i roman ' c. a urmaiaculatea de 9i pinr la plecarea rorit"i'i.tii r. dar cu implicaqiisociale9i morale.decarre am cumpiratpublicaliile careavearn de nevoie rru lucrarea doctorai. .propoziqie subordoffi. scopul ci feedbac kul continul. casa CosAntim cu arhitbcrura strada lo".vezi P. Ci. mlie. l!5g.. Ji r4.te'qii..Primirea pe care acesta face teptez intdintriga romanului 9i rrdsirura piincipaln a personajului:ititudinea nepriete noasi9i temitoare.r_enteinnegrite vechime..pdstdrnacpi arrczarzav. lui Costache' dupi moartea : cu Leonida Pascalo-pol.un tinir.r" rd Enigma Oiihei de G.propo ziqie subordonad aributivi. llr t.

" . lui salonul Costache cu incepe o scen1-chei i: . activitiqle vr pnn care asizuri cuere_ se feedbacrrur .u d"-.".i.hi". ztntistraregia evaruare maif.9i informatd.'"'J)ires tur g. ."r.:i:X:. itemur3. "^Iir.arari rr ebure erevur. motivaqia inviqidestimutareneatiaitdpii a eteoitor studiut tn timprilej de portretizare Giurgiuveanu.il.ii.. S.d. r.il. Subiectul al III-lea ':fi:{fi:!:'.. 1l." .' il'^"'tti':j^. Eaaludrile forrnare.ir.:.. . unui deficiengere in inviqa. sunr examenele.iir-... activitdqri acestuia' Pentrurezorvareaacestui subiect.dfu".onunurr ..:::te a" elevsau lacunere..Tipuride eztaluare Evaluarea infruengeazi inviqarea.fgrmal.. .*.d}rii. tyri..obrcctizt dqi subieoiad: .\:. Tesrul3..o . subiecrul vezi al III_lea..dH.li:iffiI"ll-f"*:': etrcrenqa siinveee :ilt:''.za19 de inst iruqiispecializare. Eaatuarea."L.? #ii*".'i prosresul sale ^. subiectur arIII_lea.lormatiod Ei sumatiad. Aceasti." Aceasta repre_ de c.4r1r."]:-oozitiveintdresc.criteriald gi normatioi.i:. """i.tffi.*i:(^::TI. . funcgie Eaatuarea formativi. surile.i:...nr.. Eaaluare ao..e.g.izi.ilnspecgi'or racrasi.ri. :. \ Relapia dinne curriculum evaluare $ Pentrurezorvareaacestui .u." scopur acestei evaluerrnu estenora_ $i..ea . evaluiriie concur_ nationare ce :l..e. iternur 2..

.ili r"r."rru ascungi casi." ...nni .i".^ rp.r9..J i iillll J:.firi_simltire.$T 4. tragi_comici...r. s ra".afrliu. cuGeorgeta..:.. a nun{e bi.. "a"r. i. concomitenr acesr cu a.rude[ r.p.. ceeace rurprindc ci pe-toqi...ir. s.."ropor. Naratorulprez inte.Jr.. i falAglaei]..aJi* .t rilil.s..^rlc'c.iu g"ilutern la vd.c.. dcsco!.i.J..r.il"ji. nebunia Simi onii-.. .il .rfaqoat. ""r".i. Pentruconstruirea casei.lip. desricostache..i.te ei..i..r iu.rnrr d.. eventualele cheltuieri r.... si'ri.faprpenrru careareunaracd. lui {si"."""r caredovede.cotrobei.......bunititile. Agr.teniriigi a paterniugii i. y.rrr".i. Cos mos taehc.cstetot aga avar. fetei. ti "r"ri.. ..'. lia.riica sot ilor Turca.ioasiii trebuie arrerea G iurgiuvea_ gi ri.irrf.tr.s.i" r^ rr. b"b" ""u'r9-rrr.r.doui planuri principare ....ir.. .riu. de .rr s-oinfieze dti_ pe li. csrc aiciin'Bucuregti.."r."rij. ....il f . i" co nrullui Felixiumbli imbricar necores_ punz..-fi"gr. vorbesc despre moarrea bornavului.iil"'X'i.. ii_ n_o 'l'j"tl"*: srmin casiun bolnav..r"riaiil.-"ntice ..."roiia"ri. interzicevizitele r ui Pasc*l opol.i".!i""r.r.::..o.i.. lrogat. . in riu.....:il... pot si jur.-" i...."i.i.f#r. ."ioporir p-""rii .. pran.ir . opi_ rn niaci..ri in casi. n. rui -"iil-ori"l "l irfi.:..qrcrrrl *.. riniqtit s-o peAglae o.. dererminate cere de doui temc: tcrne balzaciand a.:'J#.ra AgrJ"r.zindcu cdri phccrcgolesc cimara.i. in cosmeticqde pi nevoia deaiesi armosfer a ei din r"iolr"ta p. imobilizat pat.. lceea care ttl mosCostache. cu greu eccepti depuni o sumi de b anid.i:u n"qi". feresefi ob11lt ceea ceurmS..r.""."ry' .r".i...ii""il.. Inptanuri .."e d" iobiie dintreFerixEioti_ lia.rr 'r'urca_--.rc.ii. i... erotici .1.i. ri."q" s"afla n"ri.r.r. ....... si ada_ \a caremai ugl 9i Leonida ceva..a..c'nidir I)lscrrrrprr rrr..srriinisunt otilia giFerix.*u: " sideavcrrizirile rui rfi i . costache cearricu qiganii cirimida mog se pe dela de_ mollri.'.."-oriiiip. i"bi.i.... ilar.i#.'.irt.i.r"u lc:r rrrr (...:."r""..iil-..lipsit de gi..o^ lL? il'.. de careFelix seindri grf*egreimediat si cireia ii cere dovezi..r'".inta fetei gi deruta rinirurui... secundare *p.rtor vara..ln'ilT.i... imprcsii confirmate..."rea sinse..in timp cesavureazd...i....e i.. d ein-geri. prin caracterul qi I )easupra tuturor se afli ?nsi prezentabenefici a otiliei..::.:ffi '.m.'.oiqine aceea inmormintat""o ri".. fiica vitregi I"i e.i dintre Felix j'1 . de sirnq familial. ri .elil"# si pizim.. lh..rr. .ird..p!rg 'ri i.e pove srea "rri-r.1ur -." " fir?...'#. .r..r.*r pa"dd. Auric.fi..u criza 9i luiri.rrru...i'rlru. I'clix acest e familii....ir. . Hcgt0rvA pcrs()rirje. 1}. .lnccarcd totusi si-i vr."r" provoa_ 9iastfel c{ moarrea pleaci t. irr.f ." ""i"i."rr.. Giur gruvoanu gi'l'ulca..: C."qiu.a de lr acqiunile decid sau influengeazi lor. H'J$" 'l iratc pcrsonaiele... mog cos_ tache in lipsa gi. cu toati vigilenqa r.'ii r'.lis.l 'lffii"T.rise.""td" avarului. iar cu baniiob_ "rig.e... Acliuncasedesfigoaripl..e companie bitrinului .."..i.ntirii o est.r. .. sohaqki..: r.evariqia devenidinumani Agr".rr"'uiif.i gi.rr ilu.ui qi'u1ivrcasi-i construi"rb our.jll'.mo.l.r.i.Blecarea cu n"r.i...Nimicnu semisci ajci c"ie nimeni in rrulotitici. Agli.." d. [rnut Momentulin morm6.. iirl'.i....trinurui. turorclc mcu.. Birbatulei innebun.i."iar. qtiind aceita ci arebani mulqi p.s.. considerat rival."_r" de sorasaAsrac ei .i.' i" ..eL. l)in prirnul rnorncnr.:.j...a".up a casa milirdreste: ..r".ra"f#i ..ri"r..

Andcasalui Cost ache:.i a Otiliei.a.Aglae. enigmipentru lexicul neologicsi ftazaingri. iau in Felix seintilneqte intim plitor. ir. inconstanti.cealaltifiici a soqiIg 'l'ulca.. Pascalopol confirmi lui Felix ci Otilia l-a. gi lui Felix o tindrl.9r curteatoa.primul.rrc-lcluscsc spitrrl. l 167 u'isurr' ln acclaqi lrr c.Stinici Raqiu..it. Retriind vdttti r-i"tiri. a-i ride inima.cu predilecqie bine construiti.te momentul sosirii la^tutorelesiu: .^Oiiti". lili"le.i-g" te. ad. Alt elementde originalit"i...a peisajului. Felix la qlseste bilit de la Otilia.din lipsi de ingri jire 9. deseoriampli' 'iita.virsta gi iubiref lui Felix . Poartaera lin. Siinicl. Stilul romariului est eelevat..tecu Georgeta' la Stide de nicn. fata: .seinelement er6mantice.. cu Pasca. rizboiul est eun prilej de afirmare gi p-arDrofesionali9i sociali. Ac esta ii-aratao fotografie in carelelix nu.I se peru ii 1..". Felix retriie. irrrr-o cilitorie la Constanqa..trlsitirri avari se nu *oE-Costrche. dar gi portrete le Subiectulal Il-lea A. inimi albastri.ca 9i in c eaprofesionala.Felix conchide:. eale pare o de cit atatiui Pascalopol. din toati inima.Nu numai Otilia e rao enigm?. se desparte Olimpiiqi se c asitore.de dat-detipologiapersonajelor.trnoq f. a-. a-i mergela iniinima tragerede inimi.noi nu trl im dece-i p. foarte imbitrinit.nr()ilrteaiului lor. gnndindu-t" l" Otili" ceade demult. incinti descrierile ample. definitiv un ' F. Costache. o cisitorie striluciti. i z[ircenia rirnine caracteristica individualizante. psihologii patologice:Tid 9i mai alesSimion Tulea.i deschide mi. atit de schimbatiera.iubitrnult. fascinantl _9i neinqeles..conaterfereazd Bdr iganului. dominant realist. de aceea A tA o respecti preamult. imaginea cul rustic al lui Pascalo pol.in.in romanul Enigma Otiliei.a interioarelor.uri.uti cu un lan!.a caselor.a avea .. 'Vine De prin politic. vizim la. revi".o recunoafte iopol. {u ti'nipidite de scaieqi." Revine pe stradaAntim.ntwl) romanului' Otilia inchei erapid acqiunea tinirului. elemente Cla sicului tip. dar acesvine in odaia vrea si-i dovedeascilui Felix i ubirea ei.Fermeiitori.discriereaoragului.rntr sc siruelzirviirll gi cisnicialui Stinicriltaqiuqi a Olirnpie i.El igi amintegtJ spunea ii tiq.innegriti. dar inocentin problemasentimentali... f . imbogiqit prin ba nii furaqide la mo."ttt lucioasi a lui mog Costacheaparela uqi 9i vechilevorbe ii risunari limpede la ureche: u Aici nu sti nimeni ! "" Ca elemenrde originalitaie.i rrtrcbuit si pLitcrrsur unc \Wcissrrr.fire de artistOtilia. cu inima uqoard.Tipul arivistului. doua zi. in tren. careplecase cu Pascalopol P aris.Felix afli ci Otilia a divorqat Pascalop ol a devenitsotiaunui contein Spania . Rcligor. esteun monstru' minanti: sunt Felix 9i Otiv6rstei.ci qi destinul insugi. dodl. mai pirei si fie locuiti". moderniste. (om) de inimi.sensibiiigi cocheti.eraleproasi.li* va face carierd.ani". f GiurPunctwlc'ulminantal conflictului estern"rcatdeimbolnivirea lui C ostache gluveanu. gi ci o licheasimpatici..i America. incit nu vor aveao-noaptede intimi tate. ' Mo"rr"" bitrinului (deznoddm2. cu de intilnirea cu cireada bivoli.augd.. iu instabilitate a enigma lia: rational qiambitios.

.# ur' . primit un dar frumosd.in ci.J.optsprezece.i. l8 .numerale cardinalc.) i.uneorigi a cadrului didactic.. ir*)locugiuni substantivale' .r_s t"r. rwela.)...2.ui 1.. schimbi: se Ei se elewl t rebuindsi devin6 partisi . 2' carte: carte de identitate. Frrr si-qideaseam a " a!:tj. maipuqinfidel.) La congresur ecologigtil s-oi rid.ziqie subordonati atributivi. probreme stricti actuali_ de tate(. ' pantactiva l unui dialogproductiv.. totugi la.i 3..." toasrar.f. Strategiideformarea capacitdpii comunicare.propo.a *rb:efr miiniiesipicioarele d" s"r." . (R).:: J*:::: d"g"*.. al dezinteresului faqide leczuri lor l.. .. La somaqie.i.gi corectitudine. . o" in cirqi..coali intercomunicarea i n lactici. personalizati. a predat.r. trebuie s[ decodeze. .ir ".i". *i..in canalul transmisie de ele o accepta ti. nu sun (E).".' gti..paisprez..... receptorul elevu de grai mult pargialcodul.codurilecelordoi factqriai comuniciri iemipdtor receptor identice. Emiqitoruleste cadruldidactic. Nivelul de cunoqtinqe elevilorlasi impre sia ci cu 2. p. "*' Anapoartdazi o rochie ^ti^rrri.T.L'fi .care Iat": .r .) A ridicat paharul.c_onsrrui t o poartd nov ... cartepogtard.. .carte. .:* a se?nchina. l' s-aridicatprin munci. in(. 'c. 3.) rolul care. om de. lrr faqa nrinisdrii s-a. i. Poqisi pleci.:i.. aicirezulti necesitatea adaptlriipermanente partene rul dialog la de de intervinperturblri.irilii#ir. Subiectul al III-lea l. #l.icat"mai murte o.Comunicareagcola educative se desfigoari intr-un cadru instituqionalizat.#. deget(e): ..). fapt determinat de: .l1ir vine _ propo.t Vorn-agi fost invitagi petrecere. in 4. fost tngbepate r"i"tiit?1..mesajul si accepte succesiv.A.egi tratarea diferenqiati. ."" uorbi rare. la Voi plcca miine..eziuamea. a da cirtite p. la seinchine". mai 3.rolul celordoui surse schimbialternativ.gaptesprezece. o anumiti motivalie..comunicar e comunicare $colari. se poareconrrage complemenr in .aaduce discugie.. fost mentinute la acelagi nivel.1.-i invene.. cartede munci. deqini * iar de informaqie suficientipentrusituagia comunicare.r-riangiari "sd de scop(finali). B.iain inrotdcauna timp..sepoare \* trage atributadject ival: in con_ . $m. carecunoa$te ffiiil::l:H*fl'*t L:i In decembrie aa rutier'simsit ingheapds^ngele a ci. . l:.rir... . (. de oraldfi suisd poatefi consider at forml specialI comunica Procesul predare-inviqare de o de didactici.ece..a s_arearizatprofesionar.--'^"' dar 4.nu esteconstant participare din vului.r .. f"f. cartede ..zigi" r"Lori"nrte...locu qiune prepozijionah. la Anr biut un ain foarte i. . N u pot si spuncem-aimpresionat mult. . miile.. 17.il.ridicatmiinile i"-..il'' fufapa. activi la comunicare partea . ele aceea locuqiune .14 . un nu Stiwce \ r un nu.. Mn sfiii sI recunosc o si aibi dificultdqi echipa adversl..i ffi f i. I formatein familieEiin gridi$colaruldin clasa aredeprinde ride comunicare trebuie si se rcalizeze activitatea de copii. si nu stai_r. vizitit .1. prin influengele din acestcadru organizat. promov ar. sistemic.rrenita irtariaRadna.care asigurl egalitatea de ..!.

.Caracteris !i l n ticile comunicirii la clasaI sunt deteiminate de factori psihopedagogici.3-..a pula").1.."d.ln comunlcarea scnsa. ba E xperienqa comunicarea elevuluiesteredusi..a pu_ fi in f .. deficitari sub aspeetul de pronun" qie i.r. elevul igi insu. a gti/acunoasre (:". prin obiectivelecadru. clas I.aumbla virful degetelo.a deprinderilor de receptare exprimarede mesajeorale gi scrise."rJe. cazul comunicirii orale.rii. qi de contextul obiecrulu i .grrr).a aveariq.e.":)pedegere (. instrumente ale muncii cu cartea. ut"ia.itugqional.i:" juca cineva degete m ani_ leget(.Ji:s"re (. calitateacanaluluide transmisi e.l^ra"glru. in contextul s. pune a ^i"il. conqinuturile gi activitiq ile de invigare prev[zute ln surriculum.pr in efort .a stTiu no":er"io"rr" pnr"). codul....limqi elementele nonverbale. fu. Specificul comunicirii in inviqimintul primar consti in insuqi faptul s[ elevii pa receptorigi ca emigitori trebuie sigi insugeasci instrumenrul comunicd.:{$ pe pe (. interesulagenqilor comunicirii..F. comunlcanr.iur" .." .te cititul gi scrisul...rri. mrc.a . obieeti' Procesulcom unicirii didacticese concretizeazd vele de referingi. natura mesajului.a (nu)r" d1-lypu i:..

Jocurid.r.i... a.. i.."a*.. i. A cri ..i:t'rcttt'st'irrrb.:i il i#. inadpa rehramatizard se E.. Jocut clcvii igi formeazd.i ?.t irrtolectunl fizic tle lurrgi gi clur. . l 'aclmcle * a IV-arr.cul cuainrclorcwlnpeies opus. de ^ub ir^r"i...:3:[1:::'.orrrroruu*r..*.ffiru. r.oratd. :i:]:rl carrrct odedidacdce.." in. ^:. i i.-'nk..ifiiespingere.ac$une simuratit^ t. ". pondcrc Itrieidcua'.' u? .r"ii'il".:/.i.**'.i: :::g:nitarea itrlluc'1erc pozirivi .urpi.r r.TT:.ffi:'il l"illli:.in..tatc. situagii ..". afig 9. pJr fi..i cipiul. dialoguri tarecar esi cuprindi formule utili_ a.r u i"T#).* * )n o es is :rns i r cyd rru ii ff rid..:. ri.":rukf ltii:*..*Uri._.'..."'.iilil'..T.t [ -l li''^'".jo.::*:...i l.i.o-un. n.ii.ff. deindiferenr.]j.J.r.. e...il.il:.... *.i.ii pr. ......urtn...1.:iH/:# : . : :.i-.x:.:: ::...*::i::!fr:::':^:.ff -"i.".J. i.a"m. scrisoare.t eo s I T:'T'.1il::. vezi restu r 2.... ."":lilll'..rril.i...' variate "l.Tfi i::t i1 {p i"J: J?:il 1"t :: r* .:.. ..".i.ibe..ru..".el".grllcqr c 'ulr."* ..r3. tipuri -t.rr. .idd i...-r.hp1.4.r" r"r.i.b' j! sru r."_. pc cxpcrienqa viaqia din manual...-. Ei or . tc.'ril.j:ff.:r#. rdsPwnzi... t.. :.il5i..'.u.*:. grat*rqici scurti i-aginagiei.5 l1tirff y. irantiircprczinta gi Accqtia pot fi sirnple intrebiri.. il.imizi. situaliiirecoriunicare simurare a realitiqii. si pr"f..:ilil*:.rni-rii" J. i i sens'Jo. ! I'enrru rezorvarea acestui subiect.n*.. p.l1:.'ueroLr .ilil.'..r. pri..-::.i:'l'i.... *o..':: ltarte.narc i. de uecreatrv vensa demiiestia de consec_ i'* i .'l'ipuri tlc itntti ale dc clcrncntclc componellte unui instrument ln .r J"..f .r11T-r.:. fi !:.'"b.ii.rii"J 2i:.1.isie.i..r"..jmTr f .... exempl"..t. i..ffi:fiu:il:. subiectur al Tipurideproiectare III_lea.. .if s."utu'"*in""asi lnvltagie.itemur 1.*r. I:il.i#:.r.earrebuie si alrr I aclriziqia li'gvisti..'ui defanrastic.?iftL.. i" . de de . iu spriii. In fiecare lecqie pot. . *"i *:ffii:T-: [*lff# [:.s. ]j)tr?)..ffi:.X:... conerient gifluen t.'. rast rins. r::::.. .a..J. .ffii.i:J:::::1!..i"r-it"ffi aioia"irtniiritcititutui Exemplificare: corecr.' u. c:orrr de domi"".riij" I merodere.f !.erol.griiue. srrategia didacticitrebu.'i* :::'"!:!:..i_u si si lirseasci "jl.. texte non-lirerare: ' Eficienga srraregi ei didactice arese esrecondiqionati creativiratea.-i.o...i"....^. i.r..uui.a..ii.mv d a.gi.1."..crea i"*ii'ArAoniu..".l.onrti..jl'.r i"".].u'or. dc memorici durati "i"pi'3r. enun!urmat de o int . J.l. mijloacere activittrgilctr"irlr:-.ii.....4* :::1 .r-intriti.:H'..ricil:rtr foarre.i' E" in tyeb..:i::i:.ie.?.*lXl".li:: :.il...r.ffi"f*..a"-inanre didactic.: ..

.teobiecte(fiinqe.itemi cu rispuns scurt. gi ln tt rt larg. ' : itemi de tip eseustructurat. intrcbiri structurate de tip eseu. . sau mc.F Personajul Albl-ca-Zltpada aparein basmul Cenwsdreasa F ragii Grimm.F lJn text poate fi format dintr-un singur enun!.itemi de tip rezolvarede probleme. . A .item i de dp pereche. ( MihaiEminesc (cod.bradule.. ' r::". . (2) itemi al clror rispuns trebuie elaborat.. fdrd.:'nT*:['#t[*r:rI"]:.itemi de tip eseunestructurat.)senumeqte H - .. vint . tn a. sol) Identifici. celemai importantefiitemilor se realizeazS.. inchide.luc ruri.le.nemulpumire.r. orice item testeazlunul mai multe obiective. de Conceptul de item es testrdnslegatde acela obiectiv.... Din punct de vedereal rdspunsului (1) itemi al ciror rispuns estesel ectat dintr-o listi de opgiuni.rule. (3) itemi subiectivi: ' .igii notale. pdmint. curajos. sfh. .reqi tipul de rdspunsatteptat.. itemii p ot fi: ' b. mal. itemii se clasifici in urmitoa: categoriigi subcategorii (1) itemi obiectivi: duali. fdrd.. de A . mul tor criterii. doui perechide cuvinte cu sensopls: cutezdtor e e.Alege cuvintelepotrivite din lista datdpentru a completaurmitoarele ve rsuri: ..Ce te legeni.intrebir i structurate .wpd. e. secundar. Din punct de vedereal obiectivit. ayeptat.rebare.Fdaci e nunqulestefals..luarc.itemi cu alegere itemi cu alegere muldple....:."conceperii ff''ffi item obiectia cu alegereduald: A incercuiegte dacdenunqulesteadevirat gi.1. in lista urmitoare.. . itemi subie ctizti: .:r"x. fenomeneale naturii etc. cu cuvinteidentificate. ploaie. tn drdznep. d. deschide. . plopu..pebaza Clasificarea : o bieaipitatea in nota. St princi p al. itemii reprezintdintrebarea rlspunsul agteptat. ii cep m ulpumire.Alcituiegtedoui enunquri aceste . (2) itemi semicibiectivi : . exerciqii pro. .. .. ?" Cu ciengilela. item semiobiectia: ' Parteade vorbire care denume.

agteptarea in cinei..centrur nu mete'ci saruf rominrsc.fonciirei". ff r (ho ffii... rna>ate s e in tat in citeva familii prezente actiune:Moromeqii..rrre violente qi nedrepre.araschiv...."ri" si-l lase fJoau casi nu piardi la a nul..'1.. conflicte mari.rr^1i.pra^"a aparitcineua li s i.ili.ialisri "'a agrifultr.i'in s. al Disimulindu-gi intengiile.L ir.."ruh..Rebreanu.izeazd.pentru a vinde oile.. Moromet e nu_i dt unrispuns pen^tru co'uffi il6. r.r.ca gi in literatura romini...-. ale specifice acesrora.. Polina va da foc caseip irinAlt plan narativ urmiregte familia lui VasileBogoghini care.. vi""irj . altulin casigi al treilea ieslea in cailor.lr"pozeio verii. pentru a se intirna in sanatoriu...tul roman_ vezi p.In lipsa lui.. _retorma agraridirr 1945 rransforrnarea 9i .. iii...-"" din pareci dmpurcra .'iffi]lruni-. cu o part din banii obgi i pe vinzarea griului gi cu lucruri din ladade zestrea fetelor.schige de porrrete: trci cei fii din primacisitorie a lui Ilie M. I)' Prin tehni ca comPortame-ntisti. irr copilulei cu Moromere. .....r* si gari. Pentru a-gi obqinezestrea.. si_icu m_ peresalcimul. romanul zly'.-institu qiil". clar.legati dep..r." niri.rralAl""f.i'D.prozei de . Nili 9i Achim.. izbucnireaconflictului socialintre gdraniisdraci.tin in .seculci unul pe pr ispi.t) din Concep.intr6 perio"d.#il1. Ilincapi rita. ^ Fetere.tice gi Irina...capodoperi a..' ."-Eiiur .. si " ligtca-Gumepti.l^r-11-.. b5taiaacestuia Tu dor ictor Bilosu. lon .. *i"rmea. In.l rnjirii . apirur in 1955 volumul al I I-l."ii i.seceriqu l ieratul.$i-4ip.romanu i I lu Marin Preda este replici l^ r.cf este apare vecinur Tudor'Bil."* vrea siu. dit"".se foarteribditor ru o"-.in*.. "".il.t_ m0ntgi de tradigii..i..:nvingd p.soc. va pirisit def iii ceimari) este semniiicativi agezar. incaseze si ua gl romanul de.forrJir "i . V. venige un rivrlus p.i.tierrd aicif. naratorul realizeazd.fiind bolnav. discuqiile ca: Desfdsurarea din poiana fieratului Iocan.. fuga Polineide-acasi.' o La cinaMorometiLr (cu substirJnri.up...unii cu dorinqa imbogide de premilitara. de unde si it i bani pentru plata datoriilor."irar..aflindu-se lui discutl desprcplecarea Achim la Bucuregti.i'il:. timpulcinei ln tindtr afll fiii ccimari.ei) 9i o.qiunii.fi i""j.il.. .rr precedat nuvel e de (publicate .rrii. naoromere fi .a...ro.. cu cisitoria ei cu Ion Biricl. Ion Jugurlan. agenrul Ju_ fiscal.nr* lumea . careaduc psihologicq inedite p. ffansformiri radicale sistemului. un loc aprr te.. cerescapi de oi gi duce Ia qcoali.familia Bdlosu.... dte *iza. ri po^rtei"ui.rolum 1948.. a. la secerig. romerii (volumul I.l ooit. la secerat..1".fuga lui Paraschiv a lui Nih de acasicu caii. trebuie si iasi la munca cimpului. adevirat simbor familiei.oromey#incepe sceni-cheie cu o cina Moromerilo radu-i ni. conflictul din f aBilosu.premiul intli obqinutde Niculaie gi de Irina Bogoghini.fiind jupr Birici q.BogoghiL.ub inia'i)ireo pamantur. puil..""'. Noui sat. mergl"..Liviu.tridar.. primarul Aristide g..gi qiraniiproprietari pdmint.riiejt e doui momenre istori.intr_osim. Romanul aJ.a.s firanului gcolar.gea -o-.Rusaliile.$i lisindu _lpe Morornete deshame' apoi.Inci din aceastisecvenqi intuiegteconflictul familial.surprinde disp arigi"l*. p.. poacpiunii prezintd" evehimente tiierea salcimului. l-p ceNiculaie.:". u4zi vaveni "-l ."ri...r.artgdin pimint lui Tudor Bilosu.i.. .r * ca acqiunii semai afri Moro_ ti?. . pregiteste. cigiva inaintea cu ani izbucnirii a.oriu. vi nde .. Cind t . <r tot*g.j..erii. Cel mai fericit esteNiculaie.momenrul.incasarea : Bilosu. cimpia D". prec.ild.TESTUL16 Subiectul I I Morometii deMarinPreda sc parcipepiciordeplecare."...."lrril.. .-.ii. brri seara. In activitatea literari a lui'Marin Preda. cu caresi discute.72.r. .' ilspecte wPera uterard Mo romepiiintnrnette caracerisricile roman.urprinde este imaginea complexia saturui . Moromere nemulqulit. unui Naratorul obicc tiv (naraliunea la p"rroarr" rri-ri. titlu. Volumulaldoilea.i"t ....i M..d. d e_a douaso_ giea lui Moromete.

Alqii.fonciire".r5"in s neimproprietdrit.ia lui Nili de-ade i. lnsinSub impactul evenimentelori nelinigtit si derutat. Unii dintre qlrani. asez^t o policioari din fieririe. vor si agoniseasmultd avere. Victor. Punaul culmina nt al confliauluiilreprezinti fugalui Paraschiv.i it si faci politici.trebuind si pliteasci datola primarul Ar istide. pe Polina.i. qiranu l silrec. ceeace va produce o funda schimba rede atitudine. nu se mai bucurl de sarului ca de un specta col. cu sitenii gi cu autoritiqile. se refugi azi pe piatra de hotar a lorului siu: . fhceu harnic.tici sebucuri. intri in conflict cu familia.de ce nu a reugit si pimAntul intact . ..fugisede guritateade acasi gi din sat to cmai pentru a gisi aici lini.. Problemapimnntului estesursaconflictului din familii .ili Jii. Moromet e se vede obligat si vindi o parte din piminc. impropri etSriqi dupn Primul RIzMoridial. p. pe lumeailuzorie a lui Moromete sepribugegte. gi nu la el acasi. precum Moromete.te si o singuritate desdsiti". aqigaqi mi tuga lor. la intrunirile din poianalui locan. retragein t[cere. Din Moromete cel qtiut timd* se chipul din lut. stiind c i-i ar lui restulde pimint.Bllosu vrea si-gi mirite fiica.'"lqi ff ffi'#fi::triiil*?iliHl_ . r"er'. V. Asaltat de . Conflictul social devine sesizabil relatiilelui Ion Jugudan.i familia unit[. Moromete igi creasei luzia cd avind pimint esteliber. c u un giran bitrin 9i urit. ficut de Din Vasilescu.ti sunt mici proprietari de pimint.atil lor cd" vreaca Irina si devini asistentimedicali.. sunt mulq umiti cu ceeace au.El nu ingelege unde a gregit. ca Tudor Bilosu gi fiul siu. Nu-gi inqelege 9i doringalor de indefiii i. Inqelege primejdia ritateal.dar sirac. nevoit si cumperea\i cai gi si-l inreqinl pe Niculaie la gcoali.Fatail iubegtepe Ion Birici.Pentru a-si obqinezestrea. Guica. Majoritateagiranilor din tea-Gume.. Nu mai participi.ffi . Jelul lor estesl-gi pistreze pimintul in ciuda datoriilor la banci qi a :iirei". acesta cere avere.

".Marin Predaesteconqtientde rolul lui in literatur. ci. e*isi"ir....Ilie Moromete.t poate alqii ci "-J bitri ni cind tu n:.dte marcdccit accca a picrdcpirnintul tnal dc este p rim{dia clcr nu.r a. plulIon Birici-Polina Bilosu....un tip .. chit cr rostul ism cinegtieces-o alege el!"...."r..gl..Putemspune.J itrqir.i.. ..rr. ase personajeprincipale..ii. lcnt d. Marin Preda es[eun remarcabilstilist. l l)imcnsiuneatemporah se extindeprin imbinareaprezentuluinarariv cu rrec' r--"' tul.de ictor Hugo si cauteexcepqionalul surprizavieqii."""l...easci.Ua"#l'i..le suntdramatice s esdcced gi rapid.." (Marin Preda.ri si se ruineze." .a sa. cc aveasi iz biucneasci pestetrei ani. eu ".povestirilor si romanelorlor."i. omorurile spdrrsi zuririle intilnite d.I Agasi fie oare Funaul cu min1nlal co nflictului "or. ln amb ele volume evenimentele principale desfigoari rimpulverii.prezen se in tul narat ivseinterfereazi trecut"l. .tiranul nric proprietg dlpirninr..-ri face oare asta fie schimbarea ? si veqnici.' ..i originalitatearomanuluiconstein n oul tip ie persorr"i 6#..l.intul volumuluial doilcail reprezintimoartea Moromelu i lumii qirinegtitradiqionale dispariqia dcvcnitsirrrbolul acesteia odari cu el.i'.... rif*.nararor.doa-pipicrdc Pcntrutotdcautta linigtca clt'ir rrr rrrrri purcasi seintclcaga .ro' in liieratura noastri.. tudiniinverse acelora rebreniene.. idealuri strdvechi.U-p"f"u . vasileBaciu.. iar ceea.. rfarq. credinga pacea armonial*.re: Dersonarur to n v-olunrar..ii* farnitial(volumulI) il constituilfugafeciorilor lui Moroin ere Bucuregtiiara coffictuiui sociail Ia ("oiu-"l .lt.--r-rrrii.itil'. "i. imbini modurile de expuneregi dezvolotilul indirect liber. un procesdramatic de dispariqie instituqia rur ale.i-.. cap.. adici unici. i. a Originali-este viziunea sa tului: gi .-..:.es.il.nete..rrt.a L-ii p.r" . a l'i Ilie Moromete:.(vol.. ......tirnpulamindrilor gi al povegtilor M..in armoniecu glia srrimo...i#il.Pini in clipadin urmi omul e darorsi qini la rostul "nrlui. li ri"..l"i p"p"l..r. giric/n" .la "tnpru gi sadoveanu. Y""''" carc lupti penrrupisrrarea proprietiqii. . brusc.9tiai ni-i" ?.r"1i.r"ni-.. cu experienqa unici.pr...abil infruntelicomiagiauroritare" irJ'"...i..rb"t_"]"j noqdm4ntuD..umr Ilie Motom etei..riri ll.ru#i. staredepiesivi din care-l vor scoare marile rs..'. ..interioril'r. sedesfigoarii ntr-un intervalscurt.citjosnicia.Note ocazionafaaoarea romanw lwi).liran inteligent. p" i. Ca scri icor.. ffi.M..iet-"i-o....i" cu "ol"r"rl "iilil. Inconrestabil....li"ii-pre si cu..Itt I I 175 cotcl<lr.. monologul inrerior.iril.. roltlctc intri intr-g lungi. d"rrrl'r.. in complexit"t..i....."iril... striduindu-se sI dea o formi lor iviti...sripaniabisuldin congriinqa de a zdrurrci. ....deceseintimpli. . rtnui cod moral strivechi a I unei filosofii sinitoase. nu ignore rolul mecanismuluisocial....Domnul e.denga: .ierr"rir..omenr la acqiunea clc se ruleaz.J. ciutindu-se in acelagi timp pe ei i9i cu viziun ea lor unici. iui I n roman exista numero. personajuluiMoromere...ri..lt pin^i la fuga fiilor lui Moror.personai : corn plex.. puteagd daci tot ceea avea se?nrnmpl e viitor ce si in -ai "t..crrrzimea. persona.o prtme. re se'intimpleori". 9.ii. ".ii*e.. dar tr1-ni"ri.""'. Punctulcwlminant conflictului al mireqdrama_ tici.nu gi-au gisi t loc gi in lumea meascildaiji" f"-i*'ererni a zileid.J. si gregim .o""i."re r..gr." ... o"*.. .. s. spune Preda. l)cznocliiru..-"fari.Lrr.victimda etdhti ei. si tr i sl Anci."ide auror.arranaiat .ci toqi invaqi de la Balzacsi..p.oinulsi rimini om". Rebrianu gi i# nilor. in gi ..a relaqiilorqi conventiilor sociale tradiqionale. 9i RomanulMoromepiiiLr intregimeaduce literaturaromini o realitate in rurah ine complexi.: .".::.re prr. a"?.. confruntlti cu istoria.rri......i". cum.. rordeauri" a"r'o ui"iil"J.:.li.. . d.alerti."*iri ta"ei ri-.riito*1. .rd.otrUn.. I) romanuluiestedensi. " o simpli surli de obqinere plmintului mult r6vnit.Ilie Moromete_d"... MoIl ie ncteesteexponentul acestei lumi. Acqiunca de sapl bsti prl':i durninici seara. :Y.i.fuga Po_li nei Birici. lrr: "".ul nten[ionirrd ci in urmi torii ani gospoaetir qa.il.rpeJ"r..-r de J. personaje -ir"ip.."f ii"t"i]..r $i cu Inrrlll'-.de la Dosroievskisi nu igsi :e adincimeafi ri sfirgit a sufletului omenesc.

complement indirect. 1.isf"!i" ..da-mi ..Pecaretrupu-mi . i" g""._.valoarc. Am inviqat la geometriedespreelipsd.triie.te priv esccu superioritatc..propozigiesubordonati circumsranqiali de .t_l replici la iomanul 1or..ti" propozigie de e u/Stausus.). . viaqi" . ". i..avrDut Pronomtnal.C" si9i91igcomo. care. .. scop(final. de .ti ne?nsemna ri.pr edicat nominal. Dumnezeu/Pe clrcumstantrale tlmp.de micd .Cind frunza-naltului copacl' .rl 1998a fosro eclipsd totalade soare.complement direct.cu sfidare.qtAtu . .propoziqiesu bordonati atributivi. 2. Prin elipsduneleversuri dev in mai expresive.comodd. :f_:_ql:..r.: 3. ingimfare. subordonaticircumstanqiald scop(finale).' i..r an.Staususca. Omonime din textul dat pari.. L:. . -mi -rtr ."tT jos munce. il"*.{armecul a satulut.i. B.tilDingreu" .propoziqie subordonati circum'stanliah de moo.ivi. cu pari atit de mici .e.r aceleaspe-cte pot fi considerate care q':t. fdrd. micd. atribu inal. te privescde sus .Tllativ5..propoziqii subordonate ... r omanulMorornetiiechivalenrul In cuplului Ion-Ana estecuSubiectulal Il-lea A. .i oe Llvtu Kebreanu. -mi . ' pari atht. .ca^si." .

metodede c omunicarescrisi. Acqionaufactori co mplecgi aceaescr-ocherie. iar al elevului de participan t activ 9i corytient' fireassuccesiunea Cadrul didt. trebuie se asigureclimatu l educativadecvat.bazarcpe efort intelectualpropriu al elevului.. literareconstituiebaza pentru exercilii creative" gi de iiif."" si lez e cel Puqmo propozigiereferitoarela mesajul . . valorifici in grad maxim capacitat ia receptare de expriscrise' re a mesaielor jo-pot il .oculdid"cti.tiA. 2.adver bd9 mod. 1. Subiectulal IIIJea l' Forrnarea capacitdyiide receptarea mesajului scris prin efort inteleaual prop riu al eleaului Formareacapacitiqiide receptare mesajuluiscris a se realizeazitp rin strategiididactice modernecarepresupun: e' dctioitdri de t\o. (locugiuneadverbiale) lua in seamd(locugiune nu verbah) observ agiile riuticioase.r. a !9 findcau Marrorului principal i se asigurap.dc cu de condigionale.y.'"rJ". Mn bizui pe propriii mei ochi in distingerea nuangelor..conversagia #riru.r. -lii"iil i diJ". rl auxiliar.a. rnuh . ajuti la formarea diatezeipasive. 1I 4' Adeseatsiaduce a aminte de apusulsoareluila marginea mdrii.r"" lemeinice i.. Condipiile realizdrii acestuiobiectiv cadru s unr: o participareaconstient.Spu neqi-vi r. coresptnzil. prea . . '. te cheami" -.aice preponderentrnoderne.. ajungela: j consolidarea dep .R. propoziqii subordo natecircumsranqiale concesive nua' '.tiadacadrului didactic cu elevul..toar activitiqilor de inviqarebazite pe obiective de referingi clare."." 9. j.clcvii trcbuiesolicitalisi-9i expr imc rc la tcxtul citit qi analizat' t relatia stimula.Se realiza ii din textul literar". 3.ti l I La Multiplex s-a inaugurar noutrsah cleproiecpie. gradulde comparaqie. Fiecareelev si scri ecuvin----tele nou-insugitegi si formuleze enunguriorale 9i s. de Exercijiul de citire selectivi .-. 2.r. . impreuni formeazd. Actul cititului trebuie imbinat gi cu acelaal scrisului. . bala) Din cknd tn chnd.. --l"iii"i-. exerciqiul se repetat.imbinatcu exerciqiul exprimarea elecapacitatea euristicedezvolti r p. de tipul: . m_ijloace tnodpdmint mo derne.i"lip.cbrect..ri r ?'. materiale. prin efort intelectualpropriu. Exercigiulesteo metoddbazatd" acliunereali' prin carese executi o actruin mod repetatpentnr a dobindi deprinderi' esteo metodi fundamentaliprin care'con$t ient ii r. pe 2. necesar secreezeocaziipentnr afirm areacapaciilor tururor elevilor."r.rise.ri".tsonale gi cu metoda conversaqiei sc ris.mijloacelede sl mobilizez.. ir*ap*" ar""-jrir"re c. o Le Muzeul Jrranului Romin se anunlase proiecSie o de imagini etnograficc.ectivprovenit din verb la modul participiu. ide reciptarea mesajului in*q..Recunoagteqi ine iecita cel mai "*f ile despre."' de "ir.d eleoului. probrematizarea. in 3.adverbde mod. in ritm oro-a pnu gi constant' pild. b' meto dedida.qicit mai multe expresiifrum-oase impresipirsonajul !"..U. in lecaiile limba literarura de de 9i citeasciconsr ienr.. gi individuare. ei II urmireap ds cupas.ii"ir"i* Jii".i dramatizati.auiio_rrizurL.. . a fost . pe grupe. umanegi in valorificeresursele si este int.formu_ .qin. Sedovedea incl o daU duplicitar."ptat (te156ul literar citi t)....i."ri. la alte forme deprotecpie consumar orilor. ur"irs-torrrri'gur.i cursiv cerpugin il.ilaye frontare.rotecfie.rolul inviqitorului fiind acela de dirilor.*t"lo. dlteptat .rrrrr"i. .ad. formatiae precum: metoda exerciqiului' metode conveisative. De asemenea.De te-ndeamni.. (locuqiuneadverbiala) c. (locugiune verl1 opiniilc rcfcriOri dc cite ori estcposibil..a de inviqareun aport deo sebit arejocul didactic.

. crearive.rinderilor.il. * ex ercigiiorale sauscrise.itimularea capacitaqilor gi a iniqiativei. dezvoltare.capiti. exerciiii dirijate.tive.i. riru.de .a utodirijatesaulibere.. a spiritului de independenq .iqii irrt. colective'frontale._pr in etc intelictuale9i motorii. operaqiile . ir.rrale.r". morale qi trisi.iuq . rindu-se transferul de cunogtinqe gi unor capacidqigi aptitudini int electuale fizice..-* de a*.asigu. cu celeoperatorii..autoeducaqiei pot acestea fi: de cla sificare.corecrive .a originalitiqii..r"iq i"ieste o metodi adecvatltuturor formelor de activitate itt permanente. turi ' prevenireauitlrii 9i a confuziilor. de operalional izare... r. in*q. noqiunilor.exerciiii cu gradediferite de complexitategi dificultate etc. carese realizeazitransteru -odErnn mele (iormarea deprinderilor)..dezvolmrea de voinqi gi de caracter. (dup..riie.. teoriilor carese aplici in situaqiivar iate.aplicaitc. practice9i-combinate. funcqiileindeplinite). iriterii -. semidirijate... funcqied e diferite por"*fn ieosebiti in p"rrp.reguliior.oimn*'.odrr.exeicitii individuale.g. . imaginaqia sedizvolti ginlirea. careasiguri automatis seimbini exerciiiilede reproducere.. pioductive..ri1 .tiva. care.de echipi..

Obiectiuelaciclurilor curriculareale tnodpdmhntwlui (clasa qi clasaa I I-a) vizeazd: I r.r..tu puqinun enunq.iliJ.-Jr.1i.. ".'ii::?la".l. i . ..lH r .'i"i c rnare ::. calcularitm etic). .dezvoltarea corecti gi eficienstriine.:. rii*. a limbii materneqi a liribilor ti in s ituaqiivariatede comunicare I capacitiqiide a comunica. fi'#3'.. p"trtru exprimarea ne.. Obiectiaele cicluluiacbizipiilor fundamentale (scris.lffizisie ) 9i : . voce tare.:rT 'r"' "*" r""ii "'? r a nicu rerem de. de . ' r v L rrrr sd u u l l $ ttcn ta: 14 J s l c al l z ( ' .".il. I rze primar 3...*ilirlp.:rive autonrarisrnut i.i:..ii. ri.. .i.:H:.::'i'THIJ iu ei.: ":::: ff i .^ .r:.formarea motivirii penrru invlqare.i :". eit 5-c..a competenqelor folosire a limbii romiachiziqiilor ..a. .T. puncruatie.s..Hi: ::i::'i:Y: ""'$ ffi .r '.. Lxcrulw de exemplificare o Exercipiur identificare de a unorelemlTedeconstrucgia comunicirr lpergr d.Tl.aja:##T"i:.dezvoltareagindirii auton ome9i a responsabilitigii diul social.cunoa..r" _.:T'.:::: :.transcrierea.'lil[iij. eremenre fonetice lexica[j:ot*'pirgi "o'n"'J.:ii!:r pnrgi.. si r Idcnt ifici pirqi de vorbire(substanrive:. trebuiese ze crtrrcacongticnti._f a b. scriere dupi mini."o .Stimularea potenqialului creattv al coptlulut.stimulareacopilului'in vedereaperceperii.'::i::. ".:::.rtu.:':.de propozigie (predia.propriu. a lntur9ler 9l .v ingel egerea sc mesajului i{i'. .?i.:fi1*:tT':'".l rcclrrede limba gi riterarura romini sefolosesc mu*itudine o de tipuri de se u in d o r .onsolid.^ ^^i^-.trl"re" potenqialuluicreativ copilului.o..::.:.b":rd. obieoivele ciclului de dezvoltare(clasele III-a-a VI-a) constauin: de lingv istice. clement elor debazdaie principalelor limbaje convenqionale asimilarea citit. de piopoziqie.ry. ..1!lt"do' . elevii*:. '.r.se rorrncazi rrrrr q.::':i:1.lT.l':' . 9.:. . fiecare trebuie citeasci elev si in ricc..$cn.q:i:il.:* " ".asiguri .1".ccl iJ'r'fr'i"'::l:#.folosind diferite limbaje specializate. si reariz.'.1'ilj ].nr"l.r nrin .terii 9i stipinirii medi ului apropiat.:':.:::::.i1. ii.ri.::':i.. lipse-Ete modelulexrerior scriscrt.'::::'i:l-'ffi . intuigi ei9i a lmagmallel.:... il . .i*rir.. e"*p.:::::. imaginaqiei. I ll.i ituhri... inqeleasi ca activitate sociali.g. .."incIasIcpri : ..a scris mini..dezvoltarea in faql de integrarea me.. tipur exercisiu de este de r. if tJ'JrT[ literede tipar."]rr. Exercilii de scriere: * citire selectiid pe baza unoi .i.." rc lcclic. .

^."' este. Poezia arelabazd poemul in prozi Meha Si Meka.iVI.sl d.k"'..evini el insuqi scriitor 'ri *bolirr.pe carel-a flcut cunoscutin lumealiterelor romi. romantic1. tatil s lu ii tlansmite in ceasulmorqii indemdreapti. de ' natizd * *l i"ei.. ct o fatamorgana. de creaqie prin care ri sesoriciti ere_ vrtor si tormulezeenunluri/text"Z. Ciclul Noyfi-lor reprezintd.i gi l-a teoretiztt.Dupi enunr: iurtu. arab. r . gi t" atit c6t . Acest dp de exercigiu "r*a.. copiii. timi"r. tematicaacestuiciclu este o gisise la poetul Alfred de Mus set.ripfrr*i.il. "1""i..J'J-o"ri.' ii li"i.. aceasta i.un arg uIdeea simboliste. publicat in 1901. rmul cel irept. Alexandru Macedonskia aspirat.eirninturui exer_ l"i* priTESTUL 17 SubiectulI Noapte de decemvrie de AlexandruMacedonski Atras de curentul simbolist..'riu. pornegte cergetorul 9i la Meka pimdnteascl. exercigii .atractivdeopotrivi penRomhnul.n.. piinqul. totugi. spaqiu Poemulin prozi esteo paraboli.Prinqul gi ala iul lui strilucitor pier in delit.mfro.rrr_ndormid. "A rrei Ioro gridin.carevalori fii..a. timp ce prinqul accede l.n cu cerinqe o Exe ci piidea indicate.-inare de unu-doui adjective. parnasieni si-mboligti. rot fiind semnifiPocitan ajun ge'la. dedragi erau ii ftorile acestuiim_ ". Mai aveaupe r6n_ subshntive lanumirur sidoui proprii. structural. o l"gettdeorientali._j"r.rr*"id.. urmind dr. in rEipri"qirt areviziuneaced qii.' -analizeze fost odati un ilpt-r1..izeazd' obiectivele eiJ"-'. J"r. bocii"r. .. analizezepredicatele: o sd" analizezesubiecteleetc.r o"r..in acelagi Urmind un drum ocoPocitan-ben-Pehl ivan. rimine romantic. sunt romantice.iJ.". t si.plin de primejdii. influenqe ment cl Macedonskiestescriitor romantic cu numeroas e 'Noppilor romantic.de asemenea. iXrt. model d e imbinare a viziunii 9i a un Poemui Noaptea de decemarie reprezintd" mijloacelo rartiitice romanticecu celesimboliste. titlului poemului..reasci".in-ato"-ra mijloaceartistice. gi o impiriteasi.reat. .]:::' g. t si subsmnti vele..ul . unui prinq gi tr u . cagia inu. Eiaveau.Ali-berr-i4"ho-"t-ben-Hassan.rufiii"'""#*ffil1"]: '"-""e Di' exempre s ubstar.Mekaplminteascdn.A mers vestea_n lum""despief*_. ra numi_ rul singular. Visul prinqului esteacelade a de n ul d" a nu se abateniciod attr la caleacea mergein pelerinaj la Meka.in ziarul exotic.o-"rrtici. n tr..

. / $i ochi imprejuru -r _ o. il.ri..".rlui.."s. B../ $i. bolisttr) prin jocul culoriloi.propriu ce -o"r. cer. .putea numelede compozi{ e impletiti".."e ziirri..ReJrenwl o denqe tehnici poetici originali.$iltlltrtcr de Siiaruri pietre ftaJari .iontra.i.7 $i beinarutrg.rupiigroaz *o rrici"'criv{qulcare.. .ffi::::..gcniurui.a -orrre po "ri.i.. i n sin" cumpliqi.mai marc..imuoliri . par .g-aceaiugminie/ De lupi careurle ..jlrl' tc .r i".il.. idealului.p.ol^r" . orr fl."hrt *gerat(altitehnici -"r.... l)rin rehnica corespondengei. . .pustiegi albr.r.'q-n foarncisimlire/ E $".riilor lui Macedonski.... sp"cificemultor creaqii t.r-ifui. (sp ecificromanris nrului) se construiJsc doui imaginiopuse:'cadrrr..i finarurp..:nagaaaui qi dezolant _ ../$i luna e recein ...o"i"*a iri-.a g[....9-acea .r ski t...g-acea confefiit"i t"U'.. opulent..r../ de . intre care .ania.."u-"gii..... cit $i.ducindu-gia ei zvircolire / ln pintec. macedonskiene: ..froI ltttet'ia^N."fr..i epitete. zilnic..'rr-." ...I-am.heazi sim.i ..po... ..morrl'1"' cu focul .n ./$i lurr.. odaia... li i ^retevie.: rndrrsurilc-pi etale.p. rI r. p o"-ut.in tehnicarefrenului se declari .$i tot nu s-ilt'ilt.i.../ $-aSunt toate pustia din 6e-rl. trecercr irrlunrca ficqiu'ii..ri.. 9"r"t: sc frcc tnai marc -.._^ -. aurc-nzare. t i'"-.r c rccein..'rfi. unitari.i p.ir..te.i.." J. deape.'scrumit" in vatri qi inspiragia.i". *r.. a tonrtn nefericird a.1../ tirnplcl c..rrrt irirrr.cl. . i{./ de r oari.stil.r frrrrdnrncntali rornantismu lrri.jocur havuz urit..r.gt"'o #"i"i. .: -r ..r.j:"no-"nri. .dai ./ ln eiaiduri.-afard..-ir"t creator u-.." omului pocit care E.. . unduiroare:.. . in neruii-ndirjiqi.0 teqte emirul' l)e asemenea' andtezesunt prezentate in "*"a..p"qi"i . .poctur.. astfel Je da esen{al muiicale..do.. j-r"'orrri.rll aur.../Murit-a Aezol^r" / Suni Meka cereasci."r""..Tudor Vi1n. mai alesmeii-b"."li po. / Battimplele..rii.iz<t hr." Acesreversuri explicativereaducplanul re alitlqii.arhanghel tr..ptird simbolurile po.arul pustiei... cu numeroase i nversiuni. sp ccific I rar cqmnlid....rr.ceea I explici simboluiileqi semnificaqia sdt.o pi./ -. versur'e. ce .rr. ultima tr eaptFr/ sunt Meka cea mare.urgia. i^nsi^r".ctr.'gi-n g.-rlricicio s rArrc^ p.i... sDuzd.... este.'.r..Deasupri_i "t ir"ir"-urlor.r.rul s-apri'cle rarc..:..poemuluio stiucturi figuri de. poemului...il.r.Ji.rrr. puneain evi-.. intaini_ ..qr eaur.rrt .r*.urot.t tatcadc vi sc"..ti" rozesi crini_ /Dja_ rni . trr-it.a pieticl a^luiMacedonski.qipi".pr.rrrgi" .. nril" crre-l rranspune iposta.po.{.i-.i-6ofirr. ...ochii suntdcmoni Ilar rrrai iJt ...cairepezi ..ndu-i. in pustiu avind i'irirltr.oa1ttu dcccnzaria de aborc{cnzl\ rn'.qi decoruleitic.trrlrr.Fip rrrra humidemulta pi.ri vers la sfirgitul strofei de patru este u-nmijloc de ficuti dintr-o alternanli este compoziqie . versurile"rimasenereP etate'Structura unor.. versullaitmoti...g1l "l nenumiraii.Dar luna " " caleaceadreapti.ia.. ! .rii .i..virtutea lor inffuuritoare 9i obsedan.azd.r --.1incbrinrreaga ..rte (repetarea unui sunetsaua unuigrup gi Muzicaliatea ser eaLizeazi prin aliteraqie dini.".....rt" consrruir prin mijloacesimbol'isrc. nu este.il..itrr.'8il. reperiqii. . ....i. umbrei chiar lrunrcai-o ce r.ti.ri"..t. irr p iri"l'i..za in emiluruidT.i..." p urtrte d". 9i pe 9lI.eiit.ochii suntdemoni Pop itrunde in cetate. circulari. al mrsci.p.ffiffi'../Argintdeizvoarelgi zare-aurii..r.:.: rrrtrltti' [)incolo de aceste elemente. tafore.rl poetic esrefasruosgi rafinat...r.. J! u". . qi palatele fanta s*""t["..h"i.1.Lcie/ r"""..."i.... rnarre cre_arernt sl simboiismurui.cu enumeraq ii.ori... spa qiull.... poeturdamnat c' ii rerpu'dc cadruleiterior: ..riorirr. ..-'/n:rgjlti. ii^ir..ffi:icali. crrrtrlrri carc.7i...

.prepoz.propoziqie 3.ffi.l*pir. i.Mrrrir-"e-iril "rrh iarrrl nustiei.".i'#...t. evidengi doui tipuri uma ne:.re" epifora (repetarea emistih ... . d.^ gi ^:^x lucegte./ li ceresimqirea. .adintreinfiqisarea doi pelerin!emjruj -ri -"ri _. f1i"9i ii ..iri". .in*e o infloritulBagdad. rr.''ir-.r"rberatimpul pr ezent' anaforasi "gi.io-t dintremijroa_ cele dea -.iii"'rer. 9icea 9i.i iil.rlt .l"-geriii"dr"".Cind vi rosregre -condigionale.rr.qit sirofeinegale.$i l..ri "io schinreiJin cu-n?:'i]_ urgiaseface.irr.'urka etc.Bisdadut'! *. c"r... . .#. J. d". .-rrl-.oqeluri .a Pronunqa... dar'str.lt Antite_ z. uneleversuriizolate cu i n cu. g'"I...".Djalqii Sqinarete .e zet)..$i pr.Ar hanghel aur.. gura..i....a*-"r drep rsuntsugerare simboruri: prin fo.iiri.. intte rime perechegi r imi incrucigad..rrfant-../ i"1.a. "-"ti "# .. .Muri ll-12 silabe."rr"rie." au Versurile misurade -t---: f-. Meka:.. de subordonati circumstanqialS timp. .r::::l:"_lilp1i". si-l . ooln ic: liber.Po.implrecheri l'..Pusri a ma. si de_arabastru." Versurile au misura de clari. gi pe cer".p. tinirl e farmec.eaprinsidesoaie.r.si imaginea cos_ rai de mar.".. Pornesc acel agi in rimp.q"f Jo.. picl strilucitor. ] ?or"rr" un pererinaj ci arpe ra Meka:.{ ce-aduci?".npe.cu tine iri"" n 'ti. nrcr voare gi dulc ee vialain rozur Bagdal. .iimplinivisur..-..iil..'_'.tanjegte i-pii". -ri muh1./.*i#.. :.... trisnet..$itot nu s-ara tinilucasublimi. lacrima ." -/ ..yoTnt"'oaani. "o-fi""qi" mul esteamfibrah..""#l cumplite". e. insolit.rb...hirp gi searbid.ochi luna-lprivegte ochiu-adormit".prin erementJuir..".gi .g.Ut haos..b. .$i . versuri): tot.rrrri din strofe^: .r.rl"l'rrdil.. Imaginea. . ritSubiectulal lllea A.rlg...te credinia-voi'rqr. versul izolat."'...-iii.-ii-..-" . i.i*-. simpli' 2.."r'.o. rru11r.'i"i a*"iiil..) de slove") ..j.. aP Llll d ue rr(irt"l a" mult a pierit.."in ^: pici.pirir""i.. lor diumuldr..nu'r..ripd." . ii Apare alti antirezd.rr il cheami ea.....p?r*i. abiase tird"qte-. ciudat: bizar.toi sufletu-i vrea_/ Din tilpi pini-n cregtet cerefiinta?.rrtr-"rrti oragul ..i.r.. construcgii .if.. ntcr tzf"r.iilj .... olcut r .$i de el...obisnuit.i d^_. celor i. unui i" h.far.."rfi'.i oranratirmuilir".$i drumu-ocolesre ..""i...... slovd: lfteri. o-irril subjarul pustiei.ilp"i.om'rl superior omul..pi..r".-i*tir..i-" . . ' l.reperiqii q i construcaii simerrice.i sgl cepalpitr" E'a' unecarerepetS' "..rI ..de infe rna pustiului care pe trebuie traveiser..c.iiorr" oragului a orien tal esrc pcrceput sine:stezic...tt. girr."r"" o. in i...^^^. a rosti: a articula..spre Meka-lripe.E e r"'i"gt_ le liilc pc care nos1d.ile si kinetice."..:.. locui./ e-b Nici c6ntecJ" pomr. emirulcrialaiulsi."---. pe pim0nt. "ir. gi dou.iqie (inroduc e o subordonaconjuncqieiubordonatoaie i. Emirul."'.e (._ cl) 9icel mediocru (Mekaprminteasce)..minar.iOt'n-aqi fi foit"i ti condiqionali)..proporiqie subordonati circumstanqiale fi fori "O.d.

'. cit 9i prin .1.-J"r6fre gat idir. .t J"-"o-pnti.i".ifirende..SI.olrarraacestui 3. .cum problematizarea gompletati cu exer.iiir". transfein :rarea sistemulcunoltintelor acumulatean terior.riva unor alte conexiuniposib ile intre ele.rrrogrinqe.Sinistraqii.t. . pot constitui supgrt.spuic" I . prir.ci .pe bazaunor noi euristici.nsolidare 9i de sistemarizare i-. .de pild."te.i se stimuleazi creativitatea. 4. srrategii l' clas a cind.efoJtt:.zatd. modelepentru diMesajeiescr ise.t iq. M etode Siinsnumentede eaaluare subiect. goapd.iiifi.Xi:t"ti:9i elevsI descifreze.ri.joc concurs! iotiurte). ln orice imprejurare. Bunicul meu era un om airtuos. Dcodari se a.simple'reluare.. / P. 4.pe sirite.lecturi' a textelor studiate. 9i "onroiidare formativi a metodelor si materialelor gi temeinic iea elevilor.. dar I trt corcct9i concitit-scrisul se forrnativc i'suqcqtc didacticc l. docil 2 .Cc-adurrtr-ntr-irrsul... Ascari a cinrat la radio un airtuoz al pian ului. 9i adjecti vele acestortipuri de compuneri etc' ri le va facilita redactarea textelenarativ e. . in clasele :nt. imconversaqia i"irlti a....o"d'.propozigiesubordona ti predicativi...ri. .ior ""re nu trebuiesi fie o. S-a comis a fraudd de mi lioane de euro. Degi erau cei mai buni prieteni.de creativitatea 2.Cc au cu d ingii plinsul.unrolidati gi perfecgionati 'rirr ":Tdprimare sepractici diversetipuri de citire: citirea n.cu sau iul oral gi scrisde exprimarea unei opinii evaluative a unei pretennqe. ) P. ...propozigiesubordonati completivi indirecti. ". mesajulscris..ri fripri ". 2.fi. de valoarea [etir" cadrului didactic' actice.se inigiativaliberr .z/ P. Era un om musculos.rndate la de la simplurisiuns la intrebiri legat:de. itemul 1' Pentru . Gd^se$e. Etapelepreddrii-tnadpdrii unui sunet. Mi sepirea un proiecr insignifianr. puqin sefie folositein situaqiide comunicare9i de recePtail. i^. lecgiilord.eleviiigiinsugesc_cititu l scrisul.tn qiaeuristici.r divergenti.un om educatse comporte d. lntrebarea etal/ cumva r ezolvadificultngile ivite in timpul experimentului2/." *rrrolid" azd receptarea.utilizatePentru studiate din fragmente textele i iib . li.Pfe.l ml ...ecept"r. .. ln clasele pr!n.iar verbele in sunr numeroase texte.propoziqiesuboidonati subiectivi. . t/curn sd-ispuni 2/ceo nelinigtea se gindea adesea in relagialor .imirea.. . l. Frin acesr de lecgiiseinlitu ri uitarea.argumentate de un joc didactic.3/ P.memo-.de sistematizare niifi.. estecondiqionatide nivelul. adesea apiieau d.L citireasel ectivi gi citirea dramat'.adjectivcalificativ. Pe ntru i irebuiJ seinqeleagi te:t jocul didactic. subiectulal III-lea.Cc iace-o guri muri" J .a.. J P'opo'i1ii .uzi:o (subiectexprimat prin interj ecqie) Discuqia dhnsiine-alimurit rrnpra iituagieicieatecu (atribur pronominal) B. suplu.. in gtafeti etc.o enunSul Citegte lotriait pentru intrebdrile. clasal. Ji" p"rrp".ptopozigii subordonatecompletivedirecrc.()cstrrutl" t subordonate atributive.i a liter ei corespunzdtoare qi la i" p"r'. 1.e s eurmdreqte.t/ am aminat 2 {rym9da pe muntele Fdgiraq.(enunt exclamativ) st enunl pentru a exprima u. . t&t citit trebuie analizat orali prin de a tului (receptare mesajuluiscrisis eimbini cu elemente comunicare literar sau non-literar impune insugireaunui text ...abecedari. i"Jeg"r. gi "p-f.ez. cum vremeaseinriutiqis e.r. pe lecqfitrebuie sI fie dinamice. cxpr csivi. Partidul din opozigiea irrtr -odus moliunea.fi. ii . 3.i "iuze. anterior' Aceasscrisereceptate ividuale se'vor stabili ionexiuni cu alte mesaje situajiedeinviqareserealiz'eazdinlecqiideconsol idareqidesistematrzareacuprin.]''. citirea selectivl gi :dspun-.Intoneazd careexprimd. i""air" saucel dezvoltl 9i se nuanqeazd". docill .necesitl realizatea activitatePe gruPesau Atit prin activitili frontale. se ulterioare. pot.ifi""^r"voce tare. tnttebare.si.si actiuizeze toqi elevii' A ceste lorrt"ni a elerrii'or. de pilde Cine stiec hstigd.adverb de mod.. 9i a unor metodeformative.vezi Testul 4.printfort proprocesde lungi durati prin careei trebuiesi parcurgl urmi tont pagt: congtient.text.fi d. Estebiner/cum te-ai gdndft. c omdescriptive....in lanq. dcpriricl*r".. .propozigiesubordonati circumstangiale d. I "1t' Exerciqiul pentru a i se descoperisemnificagia' Or i.'t. bucuria'.eferent. \ .. rip I noi.. """^ conqini siruaqii9i materiale trebuie.citirea cu Povestirepentru ci mati ie &pli""t"" unor cuvinte gi expresiigi de conversatie' contexrului sefoloseqte aprofundarea textul citii.

clru ale lntregului procesinstructiv-educativ. 1. Subiectulal IIIJea l' Strategia mnsoliddrii .:salulut. d.ere. Fuseseri innoitemarcaiele rutiere. . putut rosti citeva cuvinte.. comunicirii.." de citre c.obiective scris ca.a cum s-aanuntar in mass-media. .a.i sistematizdriiin procesul d. "i"-.e formdrii capacitdpii r eceptare a mesajului scris Formareacapacitigiide receptare a_mesajului gi oral r eprezintd.Aceqtiavor ?nqeelevi a elemenielorde construcqia .fiind comple t uluiti de frumuseqea peill:1.a.rSir. ace srea fiindba)e a autoinsrruirii 9i a autoeducatiei permanente. 3' Planul grupirii din opoziqiea fost dejucat.rr.

e ghizaterc. creeazi de a se motivaliainvigdrii daci sei"u i.verb alizAndu-se dupi caresereia scrisul. prin slmulareascrierii literei (metoda acAiuniiprin simulare)."r.apoi un cuvinr. aridnd pe plangi litera gi elementele ic explic i scrierea la apoi exemplificl scrierea tabli.: a sunetului/literei exprimarea in proprie. scurtevizionirr audio." Jir. anariticoui" rlryar.printr-u"j. g. in irrr..1. Prin metodi fon-eticd.::....apariqia unui personajde basm(copil.^.-...tirea Se'realiiea4i TESTUL 18 SubiectulI 'l Ion de Liviu Rebreanu .j". desparte se in sideragie particularitiil"^* ii rp..j-:ri-drriu.". orald" Prin rnetodeformarive.. se poare delimira.H..li b..-.ipii"i. asie cititut.tr-o "'::::i I i' .. diapozitiveetc..ir"i. Sciiereaa trei liter e alterneazdcu fiecirui copil penactivitatea trebuie si indrume gi si aprecieze badrul didactic citit-scrisului) corectl' invigarea(insuqirea tru a se asigura s unetului din inregistriri audio.il::::!l j :i: . prt" con ersapie ribr r4 dc pild.rrrii-i'registriri -. :: :g.. adult).. J.i".". :. 't"i:r::^:1Lr^"1rria il] sccventa caprare at engiei. i"uui. ahruri de nrodcl fiind reprezentate graficepe carele . . d.:.. pro*le J.u " .c ar-e conqinerrrtr"r. il:.individuale... ::l'jli:i.or.:::: : srrucrurigr aficd in 1ec".. :I de scrierii. a. :1I::. de se I)upI un momentde relaxare...*'" ari...printr-o surprizi . pronurrqarca/scricrea corecta: din experienla de viagia elevilor..-r tizarc.ofiii rrebuies i pronunge si scriecorect.1.. Bttll ...: .. i"".i.dirrii*l 'rrj-*a.din vorbi rc' o propozigie...lici literei. exprimarecuvinrecareconqi nsurreiul/ritera ce rrebuieinvihtc.y. gi prin materialecri ca clactice adecvare' . . ei converti ..#. gi si "ti:::...ri.in.r e tc."ru I n' recunoa$lerca $utlctului/litcrci divcrsc irt ('o'tcxtc.ii . activitigi fro nrare gi.'.. o. bazatdpeobservarea -:l-l. L... in podul palmei cu stiloul inchis etc' ter cu degetul. recunoafterea ln inchJierealecqieise realizeazd din revistepentru copii' literei in benzi decupate recunoa$terea .:'.f ff i .care elementele .Ji .j:h.:.r".."_pr o.rrrirrrut. verbalizind gesturilegr1fi9e. lor miinii. trecela intuirealitereiscrise mini pe o plano compun. ::.r.prin exerciqii incilzire a mugchimomenrului preg. scrierea in pe scrierea banci."d.lauprin . Tlh: T ::: :.i. erc. .... momentede relaxare.. .aunei de film.::':lH.ru aspecre unor din l)crrrcrsuldidactic al predarii-inviqirii unui sunet/aunei litere trebuie si im' irrccrrrrrunicarea cuiceea scrisi. g fi Hl:l::. Cadrul digrafice.^" #i'5 J.rl'...mnific I .erec. 1 re I::..in vorbircacurelti.

Ion de Liviu Rebreanui ntruneqtecaracteristicile se a III-a).r... ^*g"rea maipugin cor. conver_ sagie bazaacesreia. aui. cu 11 P-ttl pentru a tr. pe in sunerul invi_ de ----r-' gat9i carefigureazd. .Jo. urmatede citireacu"intl. dupi ..lrrre..bitaia intre flic . cadrul didacdc trebuiesi...t.. d. cinturi.i Acesr momenr lecaiei al det'i'emaiatracriv qr. cind esre iar posibilr..conduce acqiunea romanului estecirculari..u.. pe qi..ffiin.i. .ro"..rt. deta tiv (fiind scris la persoana .d ar....na$terea cimp pentru zestte.il*"iil ^ Secvenga f.-".i...literade ripar. arengie cu deoseb^itifrf t" consoaneror.apoicoloanele cuvinre...'". tocmeala moarteabitrdnului Du mitru Moarclg.cea 9i m*t* Ei fern incepur...imagine careiesed in sat gi sepierde tn soseaua a individualein marea viagil omenirii: .iur: J. seasociaz i sunerul litereicoresp unzdtoarepe copiiio vor vedea o pran_ care ". omniscient omniprez..Romanul e ficut din a le nitate condiqiilegenerale vieqii."trrl.in l "ng. primele ln lecqii cirire...opera unui poet carecinti cUsolemnunta. din se citesc: ritlul. selecrrv. miqcitoareprin calitag i a Anei sunr rnomentedin calendarulsempiternal satuluin o epic. incepegi seincheiecu o imagineaseminitoacompoziqig drumului .se pierdein goseaua..rrr.e toqi si citeasci id"qii*rrr.. o idendficiin alfaberarul mareEiin ceip.prestabilit.. vidit cad-enqate stilul marilor epopei."..ior.rJrmeazd.despirgir ".72 ConceptulronTd. imaginiidt.'9i. gi *vezi p.. ai"iir.. gi .. lecaiile in urmitoare'*ro.. de explicindmodul dc art iculare..: in 'unge individual. .e.li'ir..rbfor-" unuijoc d...de aceea ge azi de acqiune.lgrirrtegr"l.pe podul de lemn acoperit.lairireit).solemnca Un fluv iu american. o scurri.nt.il.. taLa bli 9i fi ecare in bancialcituiegte elev ..cadruldidactic de va face lectura-model.:. Naratorul..r.'*t"d fiecare goapin efortpropriu. de descompuse"in silabc.Hora in sat.i'fi.. .i n coloanele manual.p. mul/soseaua. fiec arecu cite un titlu semcu titluri semnificative) gi Glasul iublii lgaptecapitole . pe urml.anrrenaqi copiii penrru cafieca r.. dupi_un plan . .". urmiroareconsti in intuirea "lf"brrrr*..ilaf.de pesteSomeg..nagterea' in . rtr de mtrreqie capitole Romanul e compus din doui pirgr: Glasulpdmfrntulul (cuprinde 9ase."-e subformi dejoc didactic... ifr" inili.r" propozigii cu acele cuvint e. in silabe pozigiasunetului.identirici p'ozisia'..^1. caresevor f"lori'..1 """.pronunge mai multeori sunerul.^.-. moartea. citirea vocetare..Drumul.i r.... e.Ion eunpoem linigtiti". la nunta qirineasci gi nunta invdqitoreasci. Cllinescu apreciaasdelrom anul lon:.Ei obiectiv. drrnirrra drumului care duce in satul P ripas. Eleviitrebuie pro_ si gi ei de maimulteori .".n romanului obiecOperaiitera ri.rr"r.. G. enungulconqinedoui si mboluri literare consalrercidrtupodul.i respectivdescrierea simbolici ce semnifici innagionali.".tr eceprin Jidoexistenqei tegrarea viqa.1i" . onomaropeeror..i. capodopeiea lot elementarl... spinzurareacirciumarului a copilului Anei.. Elev iivor trebuisi spuni cuvinre ' . si seformezc certitudinea fiecare inzugit ci si la sunerul litera.#.

" maretrisreqe vecinului. pe.p6ni..i pe Ion ar fi dorit si fugi in lume cu Florica pe care inci o iubea.il.Bogdrand vasiletsaciu batjocoreEte il pe Io.il temeria.asi "i.rfl"irri'l-Li-..*r. de v*il.Nu rc "l o z'istiispitcide a recupe ra parredin lotl T.pl rr.i-fi.i"air"rg. ya sdzicd.r-"i ".Florica.. i" Lupta +-T *u"a." r^prpenrru..prip. cu pete cenugiigi care.. ffiltr# a s ii frumos. ..1. VasileBaciuacceptlsitreacl. penrm:-r-.J: i.gi i nrcli al ghengie i ."."."'" _sarului D esfdurare acpiun : Ion. plircerc de19u uizarrdu-pi atir mare 1ca pim6nt"r... Br"ir.. Pdnrintul . da_ daci "Lc rlui vine tr-arpenffu cine si-l zdu aga.r'afai al stratificrrii ic sociare ... Ameningat Ion cu judecata..tori Ion tor -lirer_"*.ii'"pgg1"ea ni-i . dra' ul-r..'.gr.Tot -"in".nuarepimin. p nrruci eraal lui. presirattr rrifoi.rctapului. sa. i.. tatil Anei prornitecava da pimintul dupi nunpromis iuncpc carenu o rcspecti.lumedrag nu-i al tdu ?.. intcrvcnlicipreotuluiBclciug. ii..in vasile care .dar... ca cind ingini si o srilceste uet*" p..sepdrea 9i I ".r gi .nit..iElf."ili. cu oc hii pierduqiin tite. o seduce Ana agteapti pe ca vasi_ .'i. a".ni r.. Ion ii sacrifici iubirea.. de nintul pe nu mele ginerelui siu.. ad aosul. zenobia.". rf.. uog".r1 d...igi'ri.1..'i"la.{ rui". -"i ir.".. cu prinseu. pe "rri"i renunqand.Eisiracsemanifesti nivelul la qirari 'r.. ci... nici a Anei nu vor fi mai liuscati...ie .vrra ispititoa re".HX? '.ir"r..rreri"l" Io.r4.tl l f 9ip.iubeste pitim.rrrn."ur.-ut..izb.ii vrea everea. Chiar la nunti.tu i azi..u.ir"..va's. pirea gi mai uriti"..r...".r. a cu Ana. maia prigd. lui nimicdac i. Rup $eun snroc fire gi le mototor ipitimag dc i" p"r.[.il J^)i".r"f . gi ?ndatice zrcea sepomenea ginduriledupi a$ .T J? . cu obrajii gilbejiqi.A...fata aceasta ...mintirile sui[*rt Ion: ... de revarsa asupra Anei it.' ." care ge la judccaticu simionqi i'" fi rri.. .intifrF.gi p.Dar tot atit de :jtfi piminturile adormite.'iriliir. Nici viagalui Ion.JJ[[. pecarco iubea' Naratorul prez....rr." dil.il"rr" zesrre.dar la fata siraci. trumoasi._Ion-err.simre un v rijmas.r.de aceea Ana estealungatide la unul la celigi bituti dc amindoi.r".ilL...i... ?-r.tri si fie vesnic sluea pe la allii.."a"i. Iarbadeaii..."ir eradraga.. si-io' Lungu.: . privind-o pe Ana.. lotur tle pimi'r carefusese r. 'rreazi fiul irrviq itoruluidin..er. r'ele t'ruAparirni:.r...Deodati Ion .."" lui nu preteste-o ceapi degerati..cnntirindu_r.dragosreaajun_ nu tirF Dragosrea gl-il ..rji:N" sepuru sti..j.i..i.-."...ii. . ai.ii.q .a...ir. pcrso.'ir... ca. parea s l mar urata--.. grasi. .'unar .. g"r.i... si mirnceasci'!.locul..carereprogeazi: ii la sirlcic tra'i.. pretinde pimintuttu." rorosc fy":.r.ucncEte rat oi a tablour: r .rnan"-tot ra..i]"""'o' ()onl'lictul sociir. .a .Nu esteimpresionataflind ci vasile Baciu m"r.-b. se miri c5" odatl"cu piminturile trebuie s-o accepte.ata cu pamantunle trebure s-o accePte fl pe r..u'ii.i. rrrg. nu va aiunge niciodatir.u. fiicaacestuia.. ai"t.i.. se mlra caod.. dinre bog at sirac. pr"otul"gi fi.impopogonati cum era asi..rd."un:1' oi o priviresetgas.'ci istegimea nu u.unduiaosren iride cu ricoaieadi-i".ra sirac.r#...iri...ri . r.cic romanului..rr rl (ilir.i'"9" ii trebuie. oricit ar fi fostde aspri. daci cine gi-epe. robodndori_ cit.. Ion tot Sin. "l.ongri.. n-are erpa minimuir..b'r"i" in 1r*poripia).. gi de Titu Herderea. ace ea De fierbea uri .. siracsi deaceea $i-l rrrr qi'l tl'regrccagincre' cio.'Deji .iU nifir'ativ)' prim'pln'ul ncqiuniiafllindu-sc in l.a jsfiqiat tlr.... cum a fostdinsuii" ..i. Patimii pimintr. de plins . iri?#". zbuciumiri. Baciu.. ajun_ pedepser acesta nrl ittdrlz'rtcatc si-lia inapoi.il . ola"' r folor-i" pimint. u. parcd.esre gi invergulati... p.Ion hotirigse tc s-oseduci Ana. ii si cadi in genuncrri ri-l irnbrrgigeze...hi"...:i:!t.Lil.rt "tpa. ." "-... fric.'..ui hil."J..i le Baciu se la er si:.rtirna pe'"anturui L."qe dirr.. daci si .il.rrr" secisi.

i tot era al lui.-Trebuie iau pe Ana !..."".."r.stipin al tuturor piminturilor.in suca r emugciri de-abiastipinite. Ii rideau ochii..a cu "rr-"i Ana-. intinse braqele-si-l dar se opri deodati uimit..Dorea si simtl ovnice credincioase.i.i.pi_ -o. si-i soarbi mirosul. ic. . lui in miini un bulgire gi-l sfariml intre degetecu o p hcere infricogati.a..". Ion iubeacu patimi pimintul. ... Ana sesinucide.Plinsul copilului siu il supira gi-l bucurain acelagi o timp. arvieqii:._1".il. La nunta Floricii cu GeorgeBu lbuc... foarte rogu... Ana inqelege n-o va iubi niciodatl"..te Dragostealui aveanevoiede inima mogi ei. cu o agi murdari.. Muncegte rivni. Stitea stingaci.. lui de in fiinqa aceasta gingavi.te?r .Lotul negru. Il cupr inse o pofti silbateci si imbriqiqeze huma. ademenitor.uuir. Seapleci.nt B. . rumen. vdzind comportarealui Ion. dispreg:" $i si rimin tot cu D umnezeu din senin? .r".. spinzurdndu-se.... desdnur siu seinscriuinrreacesr gi acel a'ir.toare"..".si i se agaqe opi nci. ..Ion triiegte stlri contradicto: .dar apoi indad i selimurea ci de-acum.r.Gindurile insi il framantair ii venird in minte piminturile gi adiogi in sine. Parci nu mai rivnea nimic gi nici nu mai era ii nimic in lume afari de fericirealui. . planui de-a fi obqinu t tot pimintul lui VasileBaciu.. si o in crimpoqeasci sirutlri.. in faqamiracolului nagterii. Atunci seinfu ria i seinfiqigain suflet chipul Floricii.. Sorbi mirosul.Mirosulacru'ProasPItgiroditori iardeasingele. si-gi umple ochii de lui culoarea imbiti. inndu-se ci moarteaAnei s.sneasci Ana v a nagtela cimp. de Iutul sub picioare... frecindu-gi palmele.. ca o sperangipierduti firi sclpare". ca pe o fiin: . ii qintui apicioarele..careil chemagi apoi se geabrusc.. Miinile ii rimaseri unse cu lutul cleiosca nigte minugi de do liu. cu FroricaEi nevoiade pimint: .. iar faga re caldi de patimi. Dar . Apoi si nu mi tri. Intin se miinile sprebrazdeledrepte. tot pimintu l." E.Ion se uiti lung . Gindurile i se zbiteau in minte incurcateca in lo plasa.. Simqea mi nie ci odrasla ricnegteaga poruncitor. numai al lui acuma.fir. lipicios."ldi.. Pimintul seinchina in faqalui." ..i :il:'l : a"."r"i.pu..ingreunindu-le."1"l1!:: ! n. ealtiu.pentru o muiere!.mulqumirea e de a-l face mai roditor nu au dur at mult timp gi Ion estecuprins de disperare..si mgindu-se gi cind s-ar fi inilqaq igi ficu repedecruce de trei ori". h"l. cd o urigt e gi nu-gi dorise altcevadecit avereaei.il. se inqeleagide ce... ' .zgmnluroasegi umede. p"rr.i....#:.iar sudorile bdrbatuluiqigneau cu rgeaude pe timple...i. acesta Bucuria triumli de violenqasoqul uigi a tatllui.i aproapeinfricogat de omulegulcit r pumn. .Trebuie s_o !.Ion s e rsomori. . "a. cu buricul negricioslei a. riv nea si le vadl si si le mingiie ca pe ni. e inlinguit pentru totdeaunade Ana.Ce si fac?... cu ochii inchigi din pricina luminii.... oscileazi itirr. atrigindu-l ca bratoati ii era scildati intr-o sudoa lele unei iubite pitimage.S uflerul era pitruns de fericire.mai td rziu. a copilului Petrigor(carenu fusese ijit cum se cuvine) il vor face si piar dl ceeace a cigtigat cu atntazbucium gi cu crificareaiubirii Qtunctulculminant). pitimagi".

zutcineva. Igi infi psemai.ale vieqii polidce. ceamare inv. accs 9::iq:lt ?1l ta luDlncr-o' trrnd om cumpatat si demn.. in sirutind pimintul.incct.r.sfirqitl.propoziqiesubordonati subiectivi. aplaudi frenetic. mwlte . .*"".p".ricaaclgtiga.. gi corrfl icml..Ion coboritinpimintul.. fiica a v a urit" .'..i" .propoziqiesubordonati circumstanqiali diqionall..r.r.. carefuseseriale lui Vasile Baciu... amcu tor..-uir. B.r 9i bisericii.2/ va P. n ic".r L.-.g tiauechivalerrr ii" in planulintelectualilor:-echivalentul a'"-i"l. .. a unui d"n"nr.spiraqie r. ale trisiturile caracteristice pergi Criticii l.-nr. derizoriu.prepoziqie cu .lsliu genunchi. arzhnd ."rr" de u.. . de '' . cisiroreste cu Ana Pentruaverea I 'arlr.adverbcu valoarede prepozigie. .. dar ... i. p" Ei J. potrivit Pentru munte'2/ echipament 4. con3."ril in animo zitatea Ion di' tre familiaHerdelea preo. ..rrl voluptate pimintur $i-. Totu si. i-..yl Berciug.. ca .l. lagiile conflictuale.#.. .a intreromini giungurietc. casa familii H"ra"r.'ron i" . ca un u"riag di n basmecarea biruit. o va face si-llndrigeasci. .prepozigiesimpli.o ceati de balauri inerozirori.propoziqiesubordonati circumstanqiali condi. trdi) conjunc$esubordonatoare.. ".in text e ste conjuncqie (.. cu aspec revieqii "ho" ale t.apune" la indicativ prezent'perI so ana singuiar' pwi pui . fir:i sii-gidca scarn.r... cc1 dir . igicobori fruprc.t... .cu Il(lr rcce.. l. horei th"r dilA. in mai -in text esteadverbde mod..". neimportant' l. ."*t...fi.. simpli.zusein satul Prislop un gdr an straic tlr.. ca. Naratorul continui notareasenzaqiilor a gnndurilor lui Ion (analizapsiholt..intext esteforma regionali a verbului . P.substantiv p ui .g. jer. .adjectivde terminativ." pi..ve rb la modul gerunziu. A.. intreago as istengi alcituiau un covor moale' Frunzele rnoa.propoziqiesubordonatl circumstarrqiali scop i ruudpa ie" . setem. .. fifiiril pas'aspecte vieqiidin oragul ale Armadia.i 9i bogagi.Aspecte pt*"i Jri"..acd cigtiga la concursulTinerelor alente.ine picioaiele pamint.poi.propozigieprincipali. Romanul Ion are.rp. Concomitent cu derulareavi eqiilui Ion a s. Cllincscupun in evidenqi lipsade scrupule.6. cuccrnic. romanuluiautorulfoloseste rehnica interferirii planurilorsi telr . o Erabine 1/ dacd aveai P. donrirrat ncvoiade pimint: isteq ime.aii"r"" ::*l"ir: rulut ardelcnesc.propoziqiesubordonati circumst anqiale scop (finaln)' de . vedea trzind" ..te"i.."i "p"r. lional...a... irnpo rtant: neinsemnat.qitoruluise ei. coordonatoare l. in lu' 9i te grele.rte gribitisimli.dinre .. delea este suspendar ..rr-"r. sc .relevarea"o"fli.i.b. fostprea fu l*g.De-agtrdicabradu-n munte" .rl. Propuneri le lor se dovediserd Mi se pirea solugia Perfectd.. .ffiffiifi termini pe-sireni rill^.propozigi esubordonati predicativi.J.." .ovirtcscu G. .Imaginea aceasta o rranspunere este artistic i a urrcr Bcene petrccutein realitate: scriitorul vi. adversativi. intrebareaeste1/ d.i. de (-a.i vasile8"..gir orur zahariaHcr. r^t j:t:brr.substantiv:Mai esteluna meapreferatl. viclenie.. neglijabil.rrii .i cind ar fi vrut si potoleasca in .l. de (supdrare).ri te strig" ."*i d_. loialitate : necinste.substantin: curte erau m:cJgi de giinl. eficiente.i..r.Einu-liubegte' ci acesra pretinde penrru nu-i zesrre..Ca si ^rii ^ (finala). dc rajuluiuvrrrrr 4rsrur creatorulromanuluirominescmodern. 2.mirunt.cadou"): Am primit un dar frumos de zi:uameadar . mai . hirnicie.Dactrte-ag qionali.. Liviu Rebrcanucs teconsiderat Subiectul al IIJea A. Se ridicd dcodati rufinat gi seuiti imprejur si nu-l fi vd... nesinceritate. Faqa insi ir rArnbcadc o plecerene."r.orpi imeasci si-l laude r"" Jer"r. ln construc{ia ntcaechrvalentei.? r" p.r.sevedeaacum mare puternic. gi gic{): .rlui.cipriotur le va luaJ"t" ei fi-. 2.3. ior.

il Ju. r ".vedea Florica.-"^ .. p " l* i" i"i.:ii.. i"rrgi. ." estetriiti cu aceeagi intensitatepdni in momentul in careafli ci. ta ca. .r urmi zvircoliri ale unui dugmandoboiat.. secunda'reepisodice. pers.. pe de '1rir r... se i. :l ^9::lg. a.tenitor al copilului.rde pa-a"*i.1:i. nu va pl.. .l)isperarea calitatede mo..i\rli.. se oplogise casalui George.. ::. $i ch inain faqa lui.rt in careIon mor re raraa avee urmasl. omoari. Aceas" i*u i"lri*gar. Odn:l sa qisficuti.l). ii a. lovindu-l cu o sapi (.onaje: principale..rin.i" g. cye.r " pentr u Florica.. Ion.Pentru^a o. pe"ra"r"iparci se clitina.ceeace seqi intimpli.fla plrnuf lui I"" la ..bil. peia.-i tn. i. i". "l -.it.opr. gi Actir. Florica".cefolos de pimint..... p..i "i" irir"r. r"b prerexrulci arenev6iede sfaruripentru cuhivar. i-roror.deznoddmintu.i-r. p. . patima pimintului..." inroarceacasi.or..prirri.degiaceasta miritati cu GeorgcBulbuc..t cilq obdnePentrubiserici iedareadreptuiui d... ira .. daci cine gi-epe i.-. hp.oloaga savista. t ulur ..1oase neasedesr asoara. . pe.. -r-". se reaprindecu aceeagi intensitateiubirc..r "l1t^fy-. gtiingeazi soqulFloricii.urul in --"r:t::il personajului principal..AflAnd ci birbatul ei pleacn acasi.

trcbuie corelat cu cititul.. anterior. de departevezi albind. itemii reprezinti intrebareagi rispunsul agteptat. 2.acegtia trebuie si inqelea[i rt*. . alineatul. n oduleg..'in .complerncnr . .convertireaunei structuri sonorecu ingeles intr-o strucfuri grafici cu sens. semiogi combinaqiide elementegraficecare compun litere. literei la tabli de citre doi-trei copii.t J .. trebuie.rrrril. afigesau extrase.propoziqii.dtire/lecturi.tiut fiind fapru l ci. de departevezi. pe cit posibil. elemenre scriere insus esc de isi cooiii in in vrgrmintul.l tr corecri a sunerelorlimbii. s crtere .transferuri Ei creaiivitate . concomitJnt.intuirea literei (scrisepe plangi) prin analiza grafice.i evalwaretn inadpdmkntulprimar Pentru rezolvarea acestuisubiect.^ devrntuncqronale.transcrrcreA. "rtf.inviqiriialfabetuluilimbii-romdne.joc de migcarerelaxantl .exercipii Acegtiapot fi sirnpletntrebdri sau evaluare. caligrafici.scrierea caiet.in alte planin alfabetarulmare decupatgi in alfabetarele. .l*.identificarealiterei asociatesuneaiui respectivin cuvinte exempli ficatede elevi. conrinue.scrierea reamintirearegulilor t ehnicegi grafice.riide gram(..irnpreuni cu cadrul didactic.rrtans..intrebiri structuratesaude ip eseu.subiccrcxprinratprin intcrjccgic. si se stabileasci co recti.careexpliin grafice.dacd" necesar. scrie-re comunicare.dictarea/autodictarea.joc didactic."(complemenrcircumsrangial condiqion al. urparcurgerea Demersuldidacticde formare a deprinderiide scrierepresupune elemen telorgraficecareo com. elevilor. lizibih 9i.in aceeagiiec qie realise zeaz\. de scrierea dupi model . .ilol l. . Tiowri de itemi componentealeunui inst rument de ln rirs . bastonadi. lingvistice. 3.pregcolar. gi Actul scrierii ieprezin . de exercigii incilzire a mugchilor mici ai miinii.ncntal.dupi model. 4. in podul palmei cu stiloul inc his. . lortftci achiziqia pozitivi de Ia gridiniqade copii. studiind ..i. a trei litere de citre fiecare elevl . ".fort.de citre cadrul didactic careapreciazS. Subiectul al IIIlea l.e aramd..explici.simulareascrieriiliterei de ci tre elevi..De treci codrii d.i gesturilescrierii.. Scrisul. .^ir".evaluiri 9i reco mandiri' litereleinsi ln lectiile de invitare a unei litere noi estenecesar se r eactualizeze aseminiri si deosebiriintre acestea. familiarizarea isului reprezinti instrumenteale autocontrolului.pe banci elementele ci.realizareasintezeielementelor acliunii.respectarea . manual. . elevilor cu cornponentele citirului gi ale Insugirea acestorreguli. Continu i si cred ci acesr articol e de neinlocuit.t"ri exerseaz1 scncrea elementelor. subiectulal III-lea.irru-rtrnlia i instru.elementele enun! urmat de o intreb are. ln predarea-invigarea integrate.Uneori se extindefolosireaite milor gi la probeleorale. citi gi a scrie. corectirecornandi.r-" "i .copierea.grafice: pun-cte.. 1.insusirii citit-scrisuiuiqi muncii cu carr ca. +-.tre cknd. in . corecteazi. 2.vezi T estul 8. distanleidintrc litcrc.controlul individual al scrierii.demonstreazd.in benzi decupate din revistepentru copii.de lungi durari penrm elevi. didactic la table qi verbalizarea . mini.exterior.. ce3mai importand din clasaI.nsuleslpronunqia llmDaromanase scneagacum sepronungi.agcz.rt.echivr lc'tul propoziqieisubordonate. in generalli' lllr. .. Itemii se folosescnumai in probe scrise. I s-a comunicatnurorii mele rezultatul la examenulde atestare posr. c..oari in intervalul nc.demonstr ativi cadrului a . itemii reprezintd.l permit conexiuni. copiii I1.r fd". itemul3. in etapapr"^"lfrb.. cititul gi scrisul sunr activititi intelectual-morrice.te elementele graficeprin scrierea. pe 3. cadrul didactic explici si nume. cirlig.controlul 9i aprecierea activitigii fiecirui elev. . cuvinte.oval. pun. este tudinea. in clasaI sepune accentpe scrier ea in actul scrierii seutilizeazi trei forme: .r-rt"nqiale condigionale contrase) 1.u cod.reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind. Relapiadintre cur ricwlum .r.o-plo. scriu elemente graficeEichiar lite re de tipar. trosc. E tapa alfabey rd. Specificulpro cesului scvieriitn clasaI Conform CurriculumuluiNaqional. se desfd. linii. se simuleazi scrierea aer. Ei probleme.scriere firi model exterior. orice om poarecontribui/aveaun aporr la intreginerea curdrenieioragului.ri. ce sar.t actividqi congriente. .. .e. In senslarg. peiangl. dupi model exterior scris cu litere de tipar.arca corccti in pagini: titlul.

orienrarea .pozitia corpului in timpul scrisului.modul in caretrebuie si qini gi si foloseascd inscrumentulde scris(stilou. a inclinirii elementelorgraficc.resPectarea formei. .a literelor9i a-elementelo r legdturi.in cea alfabetard.prealfabetari..ti urmarea fireasci a cititului... . gi Atit in.ri. reguli grafice: . de .fdri migciri inutile careconrribuie la instalarea obos elii. . cit. crc ion). mai ales. caierului(suponul scrisului)..agrosimii.manevrarea miinii.etapa. dau gi . reguli tehnice: .respectarea. a dimensiunii. Elevul ingelege reginemai temeinicceeacel citit .inceputul g i incheiereamigcirii grafice. igi .. .elev ii irrrg"r.iincadrareacorecti in spaqiile grafice. . iar in etapaalfabetari.

B.ti"a urmitoarele expresii : rim . opus.ff:::'du inrpcrrranre obieaiaitateanotare tip"t ir-iliiini'osrrpror. (2) item d'etip eseunestucturat' i.si recunoascd cuvinte cu sensopus. ct"i"ia. C...si prezint.plimbkndw-se pe malul mdrii' .ryrerhea OOua coloani.taluare : identifice. ^sI lll::r:ui. prezentali doue tresituri ale fetei *ogrr.rri"r.t *la"sairto r. d e cuvinte .rnqtr"riifi. Ute . pronume..ootno.rg.scris. Clasificarea itemilor serealizeazi funcjiede mai muhe criterii .. substantiv.in celedoud liste. Cu$ senume$re paitea de vorbire caredenumegre obiecte? : A. qintea. iterni subiectioi (l) item de tiP eseustrwcturat Exemple: Obieafu de eoaluare: . Q) itemi cu alegeremultipld Exemplu: Obieaia de eaaluare: .{ daci enunjul esteadevirat F dacdenunqul estefals: 9i iIn ltstele. intr-rri't"*t propriu trlsiturile Fata alebasmului babei "tir5#ffi#birile : doui i*. sunr: in qi .citire. D. r A . .rLri din povest moyeagului de Ion Creangi' Obiectirt de eaaluare: . Formuleare .tiia. indoire.si aplicecorect conceptuloperaqional' formeaza . TESTUL19 SubiectulI Revedere de Mihai Eminescu domestice I veseli noi inverzit trigti I I I uscar vechi silbadce . inalqi. r A . incintar.*emplu: Obieaia de evaludre: oPuseale celor d oui personaje' .Fl merge. de tul de evaluarc.r rl Conceptuldc itcm cstestrins lcgatde acela obiectivgi cle esteprecedat obicc . propoziqii legatepri tt inqeles c. rrasind o sigeati de la prima la a *?]t1i.sI identificecorecrparreade vorbire. adverb.si alcituiasci ProPoziqii"" doard' timp wrie' soap . (3) itemi de tip pereche Exemplu: Qbiectitt de evaluare: ..F: deseneazi.verbele. in dintre careccle nrai scurt b. itemi obiectiai (l) itemi cu alegereduald Exempl u: Obiectia de er. itemi scmiobiecti'tti itemi cu rdspuns t18 t.itemii se clasifici in urmitoarcl e cntegorii subcaregorii: gi t. sunt numai verbe.: Din punct de vedereal-obiectivitiqiiin rrotare. pJttttaie dinlrecele de Ion Creangi' Sifata moSneagulul ."rince doui trislturi ale personajului' eaFata babei Sifata .rr. adjectiv.

-.i'iit. atdiazltcursuri clteltelucriri .trebet. 1y Cefrunte a-mi-.al la ln.r. (Trecu1 de-nqelesuri-" pline abia-n1elese.t "1 ..iie7 Povegt i 9i vesri:.pl.i"iieti*tif" 1:l^1t^t-"^t::"-tte' pointregidecreagii caiete caefect .Din copitnr.. *!..il..porr.-r..p""lfi..i" perioada.studiilorViena'dar p . d.ii..". cimiliruri' poascultat fil"perst\ii"a lirie lau incanr". .ii iarcinade a aduna etrricl'il interesea psihologie de 91 la mai a les Berlin.*ai"q" eresuri.Cici ..1dout.in 1869.f p..a "opiii-"r*i"*ajArdeal'la Blaj pt""'1 Provrncr in pti" qarl '.il" .pinde gTyl-lt:i.vezip' 85' Conceptul fol' creaqia clorici.t . i".t..rre ile rominegri ""ut orientul.Ca membru.pentru Estecunosc.."l tttiMit t"i Eminesqg.^i. ghicitori.Ja"r.... doi.i-aasuma sociedqii de pulare consemnate poet.

'rl"re ..El seinscr ie cicluri: stelelese risfrnngin lacurile sale.^.nr.'.ril.i*.]fl rffi I'i ]i o reagia cmincsciani .lff ..e{e p"..'....AffiiF oetic ri.l. (I'loare albastrd. cu "rlrriij"r....L a""i" r..:* ^.. . p'in .circumstanqiala de . pluralul vcrbului cxprimepercepqia .i.i rczdturd..rur m edirariv_filoso_ fic alpoeziei June^in.. po_ ezia originali ru[rtil'ririr?ri.dind glas frunzelor. ct._' f Luceafdrul(l 8s3).u *T1../Multi lume ne-arn $ll.gri"i"'i7ii"iil -ijror.."fi a. tB76) folcrorice ry i91T *"agiaeminescipi ra ..r. u. lan albastru..r6 tu n..J-a-"d.il..V{d cerul..famiffiffi..."te prin diminutive_ a"r. rolul dea iugeratre cerea euluiliric.. Reoedere.oferi o lec qie J*irr. ..sidit cu griu de srele. repre_ zin..1.mi-i vremea".prr.t"Xt::.m" iir.. ii timpului.:'.tatlMuitliu-" . r"re lnfunda migcarea_.:.1111.gd*rii esre "*i*.prlP't..ffir "p-ropi."riii.i.T.i". codru_ lule!/ ce maifaci./ c" f.propozigiesubordonati atributivi' tItet .a forcrorici . ...i : Lt'. apiruti ti nz g. Pentru codru..rr r'Llt.'^4v^ vqr es\ lgTl) legile dcz. l_al --.-r .'.'#:1.. i.iJ.rj.ir. Luminacu muculn"gintr_urr frarU .... 3.reia a daugi.r ... ur. _ drupute care din . oDair.!. Elemente poezia De-ag burulin revisra p"m.. il'ili*i.#ri.$i ??ff j H. i.:fi:i..: ptopoiiqie'subordonati comple tivi directi.l# r o-.propoziqiesu bordonati pjt"d""r nruniunii ideea omurui narura.Cind rorsul s_aude vrijilor caier.rnl'd.. id{ej'i " aoea..... .um definii-de codru.. r* gramaticale.ri. transmiteideeatimpului..e"fit invljasein gi pe Mattia" . senrimentul unele eremenre poetice: t"*rl lidri il.*...cemi-irdnea..::*J H'.#a popurario rio rio. ciriroritt liric.volt rle a unui.ari tl vreme trecut/ vdzutl au -ri __"_ q.n-'.i.^J. vremeanu are ."r"." ( Cdlin _ file din'poaeste.g.'este io. . ll:.. Dunlrea :urg:.ta.i..... .1vr^qii-spiritu3lg a .oriorio..vinJt.j:j#1. en. e femeritlqii: .eu...l.nn. con^^-ii imaginea succesiuniianoiimpurilor..: " btar").rj.llir'J#i rnr.ongiri.i. existenqiali sa umani.apare "Yylla fdn esubiectivla timpului.pe"at..r creaqi i ntre stuf ia .t. #.Codrule cu riuri line/ Vreme trendu"-lcitre conqtientizarea [a. veacuri rreceprin ac eleagi iul igi .i-p".si prinrafinarea Ia n. este .h.'. (MureSanu...eur omur in general. .ili.t".nfi . . care ln "f*i.rri raportat naruri.i. "u. . (Mortua p"-un fir dj 1.si apuc.t*...'il iy.[[ :*: epl.Arhaismele..u ' lgTlniqi/Voi cercade mi iubesti.ti".nie.-" vine. opurai pe i.r de irr rellqie ...r'..'.. care efemerur-qi eter nur."io."r.J..lg72) . ar.g"r cucodrul.tvreme vi cut/$i decindnu'te-am a ffe_ c..pecareurma" .'ini" *rre a" j"*tft : ..1. co "ara esre adaos existenqiar ..ilro"r" eremcnrc p p popurare niveruridifer.."iLT.rrrn"azi.implacabil. at"srgrr..7g73) ' -" "' de Surt-isara cea-de :r"_13.]./ Tu iin tAnlr precum egti/ Tot mereuintinere. calea.r-"rri..r5"iv...---^-:. Mul_ am Marcarea diarosuruiprin semne qi de^punciuagi" . co_ c..p.O^::. Atunci intri in ..ere codrule..' ..u-br ar.. ca in circtritul existengia init.ii p ru ::n .u"a nu te-am iut/ Muk..il"Tiosofici. ceeace expri .. iodrul.u pentru acesteia timpului9iconsecinqa au ii.: :* ^l ^^^k :l vremcau treverbul .i*r.lO "" imblar.^ :J ^^^ .^C. poezia Reaed..1..i"i. t"ir.".$tiinqa sinc unuipopt.ira"iro.# . codrugule.' eternut' ciuda. in iposta"za eterni. (d.Pc-undeal risare luna ca o vatri jeratic.i.a trec "la plural: :risticl lingvisticiarhaicl.

i "..numeral colectiv.mi conticu sfereieternein opozigie. a gindi.de aceea. /Codrul cu izvoarele". cific creaqiei Poezianiaidrrt remine un model de valorificaregeniali a folclorului. a socoti. asupra..mijloaPoeziea cunoagteriigi a senti mentuluitimpului./ Luiagi cu soarele.prepoziqie .' . p-{il versificaqie. . omul i. eu taportat la noi. Reaedere pe sine raPortatla codru."ri menireaexistengialia omulu i: .propoziqiesubordonati completivi directi' nu-gi ma i inchipuia ca altddati" . srofe inegale. surprinde cri. a. eleeului liric careseredesc operi ce folclorice.a cu riurile/ Lumea cu pustiurile.a chibzui.-rr.nma ' stanqiali de catzl. a sfdtui . r_eprezentim 9i durabilitateaexistJnqiall. circumscrise rrlttt elementele vieqii. r./Cum am fost aqa riminem". de constatareinqeleapti a unei realitlgi trei gi Tonalitatea stenici a poeziei se realizeazd.pronume nehotlrdt. au misura de .apte silabe. ' lvieditagiatransmire o aritudine senini.a chibzui' a cumpdni.. mediiaqia ment etern. Subiectulal Il-lea A.td"^l"giturii de suflit dintre om gi naturi.r"r inevitab'.i" p"ifi. vremelnicia. forosindo ca_ cauzd. Eul uman cu igi capiti identitateade sine numai in relagi e universul terestrugi cu cel cosmic. penffu dmpur om. 1.Cele oxistenqiale.propozigiesubordonati circum...adecvare populare) gi rima im perecheati.a se consulta. a judeca' 2.. .rarp.i. .i..oatU . ritmul trohaic (spefluxului afeitiv..i inlelege in . altddatd ahu l .ne comPunemdin plan terestruqi cosmic:-. amkndoi .Numai tor.cere cazulgenitiv.l ocului ne ginem". r aportatla acesta. toate aceste" nuarea omu-i schimbiCri./ Pe pimint riticitor.a*. adverb de timP.orrr.si citeasciharta" ./ Iar noi locului ne ginem. acel noi care .Mare.

. -(r:! 1".rrr.fiind o merodl de executare unei acgiuni mod repetat.p. exp res ie...a II_a. gtcrs pixuri.:lt*.fluent gi expresiv. din cauzaviscorului.se realii-e:aziLp. $illf.lli.tlrantropie.lll'. a lurnii _ atribut.) l* i urn a clf. mild: mizer) circulatia orinpasurTihuga fost a inchisi . 'r . 2. r .r ii!.:9. cu drept:dreptca r"-a""r.) un d.i..u..\"'"'" Nu gtiamcare dintre.p buni drepmte. a'fscultind discursur adversarurui.. procesulinsugirii Receptar ea variite metode.primare.. foc g.clresrrrbar_o gosca. Dc cc ai venir la urrnd?("il.il.. . ifl:]liq cazur vocatrv.r.. lingvistici caie le-au plicut (le-au sau .in lanq.ri n gi-a dovedit eficienqa' formfltive.rr.oamenii obezi. nr!.s.de pildl deprinderea receptare mesajuluiscris. S-au ".i'..) B.r.la alcituirea unui formulareauner enunquricu ceringe exerciqiu'' text.. ( .er cngtiga va co ncursul.numiru-l singu lai.rrorrrl.acgiun e.chip."r.rt care..a. : ) Yroiasdfie luat diept rp.... $i-a multi dibicie.a luape cineva drept.irrirt'in.(. pdni la compuneriliber e' in a E*erciqiul..il*. la tipul cel mai simplu de indicate. A vcau ur^::::.c.insuqireanogiunil&.pondereaavdnd-o congtient.iirc antice. p regedinrele crubului ..(.. morale gi trisi..i.#.......a. exprimatipri'pror.....r_Ji'rlpr. dojand: admonestare.r.. 4. (. ireaul ..l. . -.:Iosite. ajungela: r .. d-tiincbipui:a_giimagina.umbri...Prevenrreauitirii pi confuziilor..risare.i.de ln clasele trebu *i" i iit-ii ie ^.) Trcbuia ftcutin pasd.rrrant.infi. regulilor. cititulyi. tu: nu arefun cqie sintacdci (*. fo c: a seface^{o. c.duce la doa de unor deprinderi. fdcu se de-alungulistorieilor. ..texbindire a rul literar..consolidarea priceperilor gi deprinderilo r.iropor.111. IJn alt tip de exerciqiu de esteacelide creativitate."p"..filff::'.r?curror"ute si scrieexpresii/structur i gi spaqiale temporali.a' pe cu r Analiza te xtului literai presupuneexplicarea cuvintelor gi a expresiilorneculn noscuteqi e xercigiulde utilizire a ac-estora noi structuri.c.rbrtrritiil' ffi tiual.i ' .rY%:e' Aveaun t up drept caluminarea )-a supirar. o (.e l"'Ic{ec^r dcgctur" . p. impuhre...'i'.subreran. asigu' rindu-se transferulde cunogtinqe..l..:citireain pri mare se practici mai multe tipuri ale exercigiului.o-adici siris mesajului in clasele... unor capacitiqigi aptirudini intelecrua le fizice.. au {o* ile cute prin foc.. . exerciqiulesteo metodi fundamentali.tvsrLrIsa urcrdt ' exercitiu i de formulare a ideilor principaleqi a mesajuluietc.. nOSCUte $l eXe fClFUl Oe Utlflzafe a aCeslora in nor sLrucLulIr Pt..:1fl'..r. ) descoperit ruineleuno..i sabie.ciruqd. careexprimi dimensiunea structurilingvistice atenqia )..iffiiliiilf'.) .r: r.. Sc auzea scartd.ieoriilor careseaplici in situaqiivariate. 1si fie considerat) necdz: "i.rreciroare...ffilH. intre careexercigiul citire.. prin care' conse $t ientgi rep..dezvoltarea turi de voinqi qi caracter.:. : . 3.". r\_a tasatmc.(... Exercidullecruriiintegrale vocetare.ib. ' I n activitateadidactici.j.r urrnd de tristeqe. sirite. l. a^trece prin foc gi sabie. pers." I . Prin eierciqiu se repeti funcqii mintale (psihice)9i motrice. povestireaorali.t''#:1#il:-*'' pentru .etat.qi" subordnnatl rrccede la un pasraaltul" propo ziqie arribudvi.. 'cere u"u*Jon"ri atributiv'..or..:'d11...

originaliriqii. subiecrul III-lea.:"1:". Fumuriii ochelari did.Ie reqininumele a a crearive. itemul 1. vezi restul 3. Tiouri de eoaluare vezi al subiect. si sublinieze .-aureali-atextraordinare TESTUL 20 SubiectulI I Subiectulal IIIJea l... Tehnici ale muncii cu cdrted Penru rezolvareaacestui . in autoeducagiei deosebiti perspectiva imponanqi 3.ilor crurea conqtienta.r. trattspustrlsituri ale unor persoane H .oli. spiriruluide independeng capacitiqilor timularea stimularea $r a lnlqlatlvel..erupune sarcini inv[de realizareaunei Ii secere elev. carecapitfl o Exercitiul esteo mercdi adecvatituturor formelor de activitate. 3. un aer ii misterios..cite p.. Ion de Liviu Rebreanu p ersonai I on ului Caracterizarea in a personajele suntfi cqiuni care sale Dupi cummlrturise$te Rebreanu. .'Jn oas ci. itemul2' Pentiu rezolvareaacestui descoperirigtiingifice.qpfi.. de pilde. . Aveadoar/numai steu. a seasrgura cusau personajelor aftenumeproprii.lu.. r.ubi. Testul5. 2..elev... 1' ln secolulal douizec'g1 s. terului literardecitre fiecare descifrirea in ritm propriq. subiectul ar III-rea. Liviu reale. pe rmanente. o u" .

. Alexandru dar Glanetapu....inrre gl asur pdmanturui iubirii. in Istoria literaturii r ornine le ctr .*"ri..O modalitate de caracte rizare personaje.faptelc caracterizarea tfetul fizic Ai moral.s-aingeles tarir .ror .iv.j"ri*" ai' cein cemaides cl.robiecdv folo seqte personajului..ual. din viclenieinstincrual:r vr ci s'r Yrlrsrutrusl rucf.r.pentru cI serecunoagte sinc VasileBaciuil urisre.. cu saavusese avere. Dupi seduc"*i*T. gi fru nieafhc... Ieneg.'I on tlvista. cu direcieo constituierelaqiile celelalte pe calitiqile.-r. reprogeazi trageIa siriiie.. e.i.. E' Lovinescuspuneinsi c i . l)ar dacl 1-ai pentru cine sl-l munceqt i.gtepriciune.ce cAndc al tlu.. considerind fata.]. Disp. seducerii.. .cre_ de ci a qa secuvine.r.... ceduraliqi...nulr.o viclenie pr<..rt.ibovni ci'..Afldnd ci Georgeva pleca v ine noapreala Florica.po...eri-1 :a ajunge nicio -dati aib..p_TiTlfcomi rifeas obiirii.ura ca gi bogitanurui vasileBaciu.o.i grasul ii ci Io-nol.". nu rezisrisi nu care face va inchisoare..a imbogigi algii Toati istegimea pe ? L: ::!li..i. ci trebuie seci_ si strroreasci Ana: . vatrebui ya si si rhgi pe laaliii... i lngeregere gi--itn p""rru Ana . U.darisi domini slibiciunea: ascugiti...ci .. o daci n-aregi el paman"t.gI.. si zici._o !.. ". fugi in rumecu ea.u'l:1.a.. lui nu pldte$re ceapideger ad........Ce si fac?.r. :ql t.ilor din sarur pripas. " Ion misoari "rarn pmattt"til" r.. ntmine contemporane).. gi erceva. e ..Ion esteexpresia instincruluide stipinire a pimi' tului. deqiii recunoaqte aqa in tinereqe.i-ii".r. vdzind -ope "i Etoiici..' ziu a9a".. atil siu.b"r. u ..rill ftersonajul principalal romanuluilon reytrcz.::l-TT"pq peVasile B".rrqa. de iiiimpezsc lui'Ion. robotindori. arevecinului. i^txede tatir ei. ' mi se.rr.dragostea ajung ein via_ nu qi! i'umai ..-naratorul ln realizarea ind.i".Gindurile insr ir frimi.1.rorb. serocmeasce pentruzesrre..cu deosebire. gi mai ales inlimbajul." strinsi... si rimin roJcaric. caracteristici "rr" oricirei fiinte riduse". George seintoarce acasi.. Estein grijorat deintdrzierea acestui". I.. zcnobia.rr.rbegt"pe Florica.."liru."1.l.?l comia lui de zestree_ cen rrul lumii gi el cere.ilff. pe o ...." .o ..iu --"rr.intelig.. minturileadormitsingini cagi cind fi.fata frumoasigisiraci: ..ireAd:-comPortamentul. ""-i'........origini pand t n prezent. vezand.it i-... . i"fr*-r.afirrrrl ii gineio.i iqbragi$a"d . . si. ingtiinfat de intenqialui lon de citre oloaga le acase.(Istoriariteraiuru.1s9. crreia giretenia la .'fata J".f*...minr esre atit mai ir"r"._e :1"_" I I parcl. iubegte Ion pim6ntulcapeo fi inqtr.l.irrri dovedind o ingrati tudirrecalmi"' Nu d in.t . voinqfimensi:nimic o 1ii.: ci cu La nunrasacu Ana.faralui Vasile Baciu. arunci dipr Vasilen".Deod ati cu Ion'ofti rung.lon nu c insi decit o bruti.-.mrinceasci sp..il.q. piminr: sedu_ ""t" cerca A nei.#rniii" l" sine dispreq.ru '.RarrrJ.6e d.. Ion consideri ci .. Mamasa.."?" o[qirr".Dragostea Al.." 9i_begiv. de Astfel seinchiie destinul tragic al giranului dominat de setea pimnnt car dcteizarea directd.li ..i.. slujba in . itiil..r" nici mai tirziu.il gisegtepe Ion in_curtegi-l omoari cu o sa pi. lretexte pentru a-lviiitaqi pentru a o vedeape femeie.ilffifi. cu gi "ra r'J. monologuriie interioareale personajului. Dominat de patima pimintului. aruncatr Titu Herdelea..... cu atitma ipugin cind. din senin? ..' Isteq harnic.int{ clestinul glranuluisrrp6nittlc prtr_1a p{mintului gi de patimaiubirii. perrecirei iirra'd. trisneasci Dumnezeu " .#rr1?# 1unti. G' crlincsc u..re.regui ["tj_o.i"J. "a sufletullui Ion^se-zbuciumi.. ilbir.r" Baciu..ir"..Li.l-\r asil" pe simionLungugi":. Trebuie i"u peAna!.e!..".Trebuie . ir.

Gheorghiqi.l'_:"flii:i::::oiul.rt. daclcineqi-e lumedragnu-i al tiu. gtrsegte Bul buc. destinal sogului NechiforLipan.el fiind autorul moral al sinucideriiei.. cind ajungela convingirea c d.. pimintur...neun personaj I Baltagul . suferi b. Pini si obqini pimintul mult rivnit.romanul Ooeraliterari Bahasulesteu n romanpastoral. Ion se zbuciumi inrens. zura. se romanului Acqiunea gi ernice fsihologice.l unor strivechitradi qi Viioria. Bun e pimintur gi drag mai rentla moarrea "d"orri. ci -o"r r".. rinul simbilic pentruVitoria.. f C. pimintului. naturali.Ion el re prezintlo categorie Numet.. Cettd t.r. Ion inqelege .soqul .li ureeaverea.. piminsi Petatil lui. Ana seva spinpe lolosde plmint. rreprarse dezuman ir".attiotatin realitatea .'arr".piminr"t. p..r"b.. Ion il uriEte gi-l batepentrucI n-a fostin stare pilstteze turileZenobiei..a l. frnprietenugt. confruntatlcu moartea un drum iniqiatic fiul ei.. socialiampli.] a".in prezeriqa Vizindu-i sfit uieqte.il Sadoveanu pe-anrur1eada_ gi Apoisi numi numaigarangia "t.. p.modela intruchipeazi'tr isituri aleomului din popor. . " CaracterizareaVi. spre deosebire $i VasileBaciu'fusese nev asta. George se Blorica.t..Simqea vrijmag.?" la patimade plmint. va co nvingeci Ion n-o va iubi niciodati.-iefi i. sisiienilor.Ei'l d. .trece de la bucuria izbinzii Ia disperare. intelecualiisatului ausimpatiigiantipatiiin funcsocialia satului.u.numai il va face si piardi pi_ mintul. "rt.feciorul Glaun fliciu: .. el igi iubise gi-gi respectase pini la urmi fli.-.toriei LiP an transhumanqe . Viclean. implicaqii Tarciului. r#d. ln memor abil r[mf.\'. ln stratificarea il bogitanilor.eramai dc sirac gi se iesitorise cu o fat{ bogati. sociale.rfii.nt al uneicomunitigiarhaice. peIon in bisericl. a dmonestea interesele bogat.iili'. pentru ci ea.*iorr.rr" p"niruel reprezinti . pistritoare. din prirrcipal. rimine indife.susqine Belciug.tai de la tatil siu in speranqa. Cum a fost dinsul ln acest fierbeade u rl chiar numai vxzindu-l' !i ura De netaguluiazi. simpatizeazl. il il incurajeazi. izbuc negte fel de PitimagiubireaPcntru Satisflcindu-9i diversc Floricii. se ln dlrjireaqi iatima p nrrupimint. inr il irbrgr" pi Io n."p..A.Drumul este nipraz nicului spredescoperirea pentru 9i. Ion. Fa miliainviqdtoruluiZahariaHerdelea.. Tiru Herdelea infricogeazi.. L.ti lon.. Preorul $e deavere.ci CIul o va indrigi.. aceea aproapede sufletul lui"'" I serevirsa asupraAnei mai aprigi.tronrplui relevlfaptulcI literaturaromini. dar.ll.-girancd Jvligura ieazepe drumu lVitoriei Lryantpersonajul ei.

In ciuda do_..:r. fffigtiutde acesrea re gea .iil. ca sogie...cario.."onunri..."pur a_I ci r"-ili"i.ir viraticur.il*_ut ttdescoperi ruiNechifor si asasini.rrde-r"1r"r" ."g9 r... io.ti:Hfi'#[l..i.. d en . *f.a*.llli"*:"!?ff il:tf.l"lll. rnai ri-#i"rr"gut..i .r. .. a..tiorebuie safie f...:'...r...eg u.rr. ffi*'aauf siici. .il.lrJrt.illr..'"iiiill..ir.Iqi coc. descoperire.. din rri u.'':iiflf'.j g{1i. aparre.:1H. in ipos.:.ia "" ca mintei ei se ajute gi bragul "Totugi va gisi t" lui si lucrezrcrtatea' .'i.."rrifor .l*: nigoarr" scrisoar* ciiqn'a.goric.:Tl'. r citi in suflitul [[fi T:nni:. ff"' if:llqi[T::i:L::.":il.L.."::1:. . tr sta faqa 'e .no*]. di*..riur de ei afaceuiu-i.. si fiedepeal.i#""b'.ic.r.i n_am noasrritrebuie tre.rancii. bunici-ta..redirectr) ...i"r.^:l..."rt rt .. ai rli.:.-ui#di:t}: :t"il.'rnril de rume.".....B....o.ochii ei p*er serrsf ..ro.-. ."p".U.iiliqp.#J"asci gi limiti (ucidereatatilui ...t'..e i'ciurarea -r".:^fi. ...T::l..i::#?..de$i inteligenqt nestiutoare de_:"r:"..Lair ".*.irurri'i. iil.il ill..r. stie ac[ioneze ^Vitoria peceidoi i"."-a..iiii.::'tr:LT?:J:i:-T:il.i "r... i"unitliii J" oiJilr. ghig aredragosie li $.Gh"orghigi.."ain:regocier""p.#1 111:1...# *rj i ":l....i..Eagtie iiur.?...i-"n..' d I o uu o oamenilor:." care "" r:11:llt: "i. .li"i.i"-._mea qi-n ti.ri t.T. grijr si o duie viroriaare r"..11X$ryi.aiii'..*-i"i91r1."i"r.:i:TiiJ evi s*asii.. rii:i "-u..l*r rrqu o"Ji6.r"iil##::fffi*1JffH:l ..*'+F.T.piit.[ii..i.ffi'itor mapenrru pentru for_ viari.r.r.ri#rordeauna ea ri ra .opur. ruiNechifor.i'or. .*.".i'i.rm.'.tJi.."po. respe*area ca oameni si faci ".: vr.minisrirea penru Gheor_ "" Y*:l^.f..noua".o.':ln:"'*5f "..f.'.r."." .r. in neasci' vegherea inmorminhrea.1f:.i:: ::#lrrui#.li.u eele peI anoisunt pri..ia'ir.J.Th: n.r.Acestpo*.f...". frcandu-r s-o "o"ria.U -iil"i.".r"sri_ p"d.r*.t-. rogutui..il..r.azi frumusiqea j.eror._tcireasci.'.l u mr i. in or"-irrt"lor acesruia ripi.:M.r*nr" riunca sociar.It'.Jsrpuir'nraf i.:i.* "r .rr:.. portarea ffi.il?:..r.* rir.rar."'*14. cultive increderea si_i oamenii si sedescurce siruatii l...'.u *'ii'n..:.iu i].daraccepticeea qesalr dupi moda.. i iiiii.rrir" .Ji gensavitorili.pr ae decir auto_ crima'''"'i".i."1._ 9i nad_ a.9i.r. vezide tn"in* gJorrr""r...r" 're#.:?ftffi'i::i. Gheorghiqi iese A. our. arireu vali9ibluzi.fli.r..#ji:cJili. se oadmonesr""zi ciincearci p"r.g".a.. o... c eimbunitigegrl caii... .".r-i""rib." se ir.'i"r*.dmite nourin com_ copiilor.1i.. si bine sogul. i il... Vitoria unorconfricr" r unorinfidelitrgi "rr"-ria.ili l..'!.roti'd*i.r*. L:_ "*.cu "-Jiiirr.. in soaretui o...i""di'"1. .ii.'1."-fili".*" il .

cocogul a s firlntat .oiiei intirire dela SfintaAna cere vineri. Sadoveanudezvolti motivul ctrutirii oierului (mottoul . adicl. unde se sfaturi de la pirchini la icoanaSfintei Ana.Nu maieratdni_ r l. Visarion.StiPa unor semnificaqia stipine/ Mai cheamigi-uncine". inmormintarea Lipanii cheamigi'pbucipretext detectiv:'sub de de gi iar f."d.. p e subprefect.. rostegte e pareci pebaltag scris sing egiacesfemeia.Ia un gospo dgli.Gheorghiqi.i .cu uimitoare stipinire desine.i nimente gi a unor personaje Izbinda itt t"*eraia ei incursiune in viaqasociali.Seficea ci vedepe Nechifor' Lipq llare. rparc exemprarimtea prirr in sa arit l.. cu ajutorul iiile Intuiqia. Inainte de plecare.poartil" . Totugi. recbnstituie posa tului. seimbogiqiseri pe ll acestor". Talienilor. lgi Vitoriei:inteligenpd tenacitate.trecind spre asfinqito revirsare de ape".de aceea convinsi cl numaiprin prirpr iile'fo4e vaafla poposegte circiumilein careseoprlsegi Nein in Seamestecl mulgim e. tecirnoas' pe psihologici ajuti si-i determine uciga gi'si-gi o gi inteligenqa a6ilitatea Anastase subprefectului la celordoi oieri.rcl.:*:i."'il"f#l[i$r$. Edevirul.r. adevira tele Ei Minodora impresionantil stdphriire sineqiperseoerentl.semnde plecarel')ii dau. la praznic dovade calidqi:de riil peBogza. anumitesemne uperstijiile. rolul ciinelui..r'nge ciprii.visulpremonitorru. dozl de gelozie.pentru ade.l'ffi itiiftii#{i: .. la careafh cI doi oieri din apropigre.obir.adesea giprimegte fi douisprezec e lui ziledin viaqa Nechifor Drumul de reconstituire ultimelor a si dela Dumneze u..Daniil.In drumulei. rale Mioripa. Vitoriei sunt'anirnate d'ragoste: de ca-n tinere[e.ranie farriqi. insi nuiri inteligente. epecea bunl. de plecarea. fapteiiu o e:iactitate care-l ierea acuzaimplacabila apoi Vir oria'il determinipe Bogzasi seautodemagte.pin'ce l-oi gisi pe Lipa n'!.. Nu are 6pafl nin siguranqn tn iste lncredere auroritigi.din variante ale baladei I Tarceului.Ochiieiplute i. Abia acuminqelegea dragoste a sepispentnr so!..Sugugat" ciini in tiltimelemoment .* Toate ac qiunile pentru tradiqie.existl o anume (vis_ul .N-atn si am hodini cum' n-are . Sfatoi i ntirire ii dAti detir..anumrte semnenumar de eaguute(vrsulriu . dezarmeazd povestind. Soqiei le sogi noapte prin viclenie tragede limbi P-e peste ful Doi Meri..Vitoria merge. vorbi cu mirare ta-i omul carea lovit pe tatu-tiu". iriipun e urificarea.visul premonitoriu. se mi gie:.al balugului. " pri'ire.*e.intors cu pliscul spre..comicrima. coborirea tn infern.. cu spateleintors citre ea.care riu numaideeagtiute plrstijiile..Timpul stitu. rtru colectivitateadin carefaceparte.iq!. gospodiriao lasi tn grija irgatului Mirea..Cigtigi ajutorul circiumaruluiVasiliugi a m ii gi sebazeazdpe din de cucoinaMarioara.. la ministirea Bistrila..insogiti de Gheorghiqi. ntele Visarion.care lmp uns-o in inimi g-atulburat-o gi mairmult. pregitegcalitiqimoraleale lelev.. vredupi semnele se cunoscuser5.. g.^primeg te poste$pirintele br"iitJinainte'depli:bare. daravea frumusege rruitiii o . dezviluie incdrcitura mitici a romanului).' crimagi-i recunoa$te Bogza ale de . birbatuluiin ripa de la Crucea ose mintele descoperi acesruia.'.segte Lupu.in care lumina cas. . saacestuia.aduni informaq ii la ceicare-t forqacredirigei sale.o lndrziereanejustificatl.petr ecerile iarni i-au fost pentru intiia oari striine gi depirtate.: Inspirat . indeamnlsi bealn cinste a il ii vreaia-i vadabaltagul.aceastaestecaleavieqii ei: . apoi.t1"-*.i. orienteazi de Ehifoi. dragostea pentru dreptate .b:nixrir viallstrrvechi' perso'aj-cornprex.. Prin miregi-litrfioari peucigag. de la careprimeqteputere.pottegSfat si intirire dn s i rirrtele com^tVi.agi. lui La tsalmbz cum si conducialrcheta. Ea insl se so cotearnoarei ci ca gi omul ei carenu eralingi dinsa.p.". Sirbtrtorile qi. ciinelelui Lipan.convingerea solsti$ului itului uagic al birbatuluiei: . cu t e minuqios la miniitire.i i'sugerase Asisrase interogarei ci fap1a.

e vieqii.. de ierteo asemenea ceieieriareviduvei. di . faptI. Vitoria gtieci nu sti in puiereaei str aceea o replici semnificativi: .Dumnezeusi te i'erte".

rfi.Raside om cadumneata p loturile.o lt cu vecinului.aritozo.'.fonciire a"..iii. I intrain curtea Carecterizarea IIie Morornete tn se C" e. aviesii't. primegte. ve-rorna n din psihorogic rumea abilitate disimul.aavuttrirnpde dczntdcjdcpi de boc.il.in timp cefumeao o zl chitanqa..L-ampicilit cu doul suiede lei'.-l#t'.' I-am dat numaio mie.ares i. Iocanabiadeschisesepoiana departe exclamaqii.ff ffit'H. poiana Iocan.uiut'i..fflrtffi:l'.. . .zi linigtit.iiTi'd#fi :::Tiilll{:_t!H?iru.. i.. fetele*.ca supraveriJ"'iuna se unsripin.. mi.Se itabiieinirarein sceni:se lasi agteptat. ii va pilareaici.H victorio. privegte spue n-am?! ci ingenuu Peinu qi-am rdspunde agenrului .Ti ze ffi .'.rii sedesprinde rolul jucatcu agengii A ceeagi a lui.til.ii'*Lr.suntmanevre viclenie pre_ adeuilltit"' p"rro.rn rorn4n nevinovat.rjp"#: ce ro".. careei nu le ?edeau" Chiar sosirea la fieririe )..n.l::tl:.d..".i..b. decurge fieririei. strigl pe Parasehiv.rj.ii.i"il.de culcontinui.Si lui si gtie cauzaiiierii salcimului.l-*lt'l. momentul care rduatizareaacesru""".. u { trp n:::iii i.iii'riirln qirln easctr.i?ilti.i't-'... iegi Era. ffi:iliiJiff:lo r' ?"...: g.n tru::i E m4ma.. . o cuiva.. explicindu-le apoideo miedelei gi .[o /ire*d._pur foartc se aicrtird conf licte spreei gi se "u apoi giel absent...f.ffj: nid complicat re_ al la il degigtiaci eaeste biserici...i. ero or*rnii.mai prin dipieacila Bucuregti oile 9iva trimite bani.'plecare a familiiva?esrrima fftxff'Jln$!!frffi fi ". Adeseacomporta-rea Moromete le pare Ca* : ill.Buni dimineaga!" Romanul MororTepiia considerallflnur fo^st fiseali.il. nararorur .il... discutlmnoi!".i&ft. repetatde Nih atunci cind 9i Paraschiv .ras Abiapeste j umitatedeceas de acolo. Moromete intrtr dirriar""te.Crezici ais-opoqiduce vor si ia lucruridin casi.i ci aE i'*. satisfaclie ii eofiscali. sripi'negtefiinqa..i.l .di.." de . plata datoriiloreaminatiin sPe.i ..-*prrilo.i\ffi ff l. pe i scipau. Marin o imagine indiferent prive gte cumJupuitulcompleteainediiJ"'r"rurui noutip ipunesec:...liil"?u.ff l!1Til'fffflnl*i#r.Descoperau Cocoqiltr.doar lilrp"rru*enrari.. . lrqiilo*o..to$ gehgiogi parci neribditori.N-am!" Le cereo qigar i.La insistenga apare mai pu'in caracterizarea ..:...1Ti:. eiun gi pe meticulos o agazi prispi.. il:ilff ffi. Seopri din nou pe o podigcI.uo. rlbdltor fn'cutt" 9i o strigi pe Catrina. #iJ:: [ . este pregtti ti cgo vglui .Idi : J. ln rcgiunilc 203 jde a-l plrlsi rapidpe Bllosu.rasidea t.il pirxsi pe Dumitru lui Nae deMarin rc gi'abisi seduii proaspit. ce v-aqiadunataicea? miri apoi clnd ajunse poianafierlriei.!l pe tinzica gaia -maqu maibinede cincisprezece '"u" prag.In oxpozitia contur^eazi ci Achim personajere cor rlporrarnenrul mai incoloaEa...i"ri.ul de Chemat Ilincadin poiana si incaseze ... cu iMorometefu inti mpinat de 9i I illoromerii nu nl*i lut ln seam[. lui .ruluifrJnrr. si-f faceudaci n-am! De undesi dau?N-am!" JoCe Moromete zise notariifugirive.*e..I. ira plinl..b"omirejif... pildt ttrs I tntenscisufe-rinqe .il##T lH.Exasperat. lui lucruri carelor ciudatuldar de a vedea hari ai lui Moromere. cu pe etteazd Tu= gic u o vocesctrzuttr" ceil decone idAuglapoicu ciudativeselie . pe neagtePt ateintoarce preda rnari.in care din complexiarer saru_ rufl.il. biE.'". naivitite : . oescoperl IJ.ferea-ida rlspunsclar. . ciruqa.degisehotlrlgteca.. Morbmete spune agenqilor Dup.tr ani!.Dar Moromete Ei preda li ei.i.l.a ii i l Decizialui Moromete mirtrpe Nih. doordin mo'a[pred ominr-ca mai dai... a nu. rlspuns nea$teptat: semire proqtii".iiffi" in agenqii In aga ci ranqa statulle va anula.ill e*le.*xi f. viaqa scurg a p_". care-i tuiNechifor. ciruia acesta di t zi sLtalc salcimul.1il. ' c in s t e in g a le ria p e rapropiau fieririe de simuleazimirarea:. cu Jupuituil ca racretizgrye nu egti Copii mici n-ai! ! I n-ammaipomenit Slrac iect: ..'ie .i. intii intreablironic:.iitrJiJlt:: :. ignorindu-ipe ceidoi agenqi. ceea qi flloiu gi-l ...1..i:ifff I' j:Tillt."romintr . tatil lor avea roirncu'. c um semaiintimpfase.-a.pfinn9i ceitrei fii toqi. adupe r". romanului.ilr. . r o n r j c l o r fem in in e vol.e.numaidumneala ln-pltrtegte ! Bolnavnu egti Atunci cum? To ari lumea rcmnificative aititiil^iFil[r.

. Tudor Biloeu..ijllif. aceasta explici se .aga p e il lui gi glumele Moromete iriti qi-linverquneaztr vecin.1:'TJ:'yi:frf. *srd ou ei iif.i11i'i".in realitate .Bilosuseuiti la el cu o privire-rece buimaea.l*r[ffi'. av6nd r.ir*. om Bilosu simq i deodattr il urigtepe aeest gi ei c[ losunici'n'ar fi.n.suciti".ruiui. spredeosebire ceilalqi.. irrg"li . iifri"ii. in uite surd.plicJrea a glumiinteligent".. l.'.oljlo-Tri dar "oi. c.. fiilor sii ori unor consiteniciudati.. el.n' lm &iitrT. rir.* momcnrauroriratearuiruro.la Bilosu.adiefl caEieAnd de cu sXu.ffiil. -+ t. rup.. dor ? Gln-er M oromete lqi blteajoc de el? FIrl sl-qideaseanadaci se Nu inqelege".'ifii."i"1i.rffiii'rrr.. umil."..".#. gindind astfel iar ii doregte vadi venindla el la poartl ca s[ seroage.. are rtmorude care.... Virorir.Ili:::ir:U..rr".f ir iiiTTiilffi ilTi.i li-b. iese llff"i1?..cums-argindi Bxlosu nirnic. personajului.ice si-l At itudinea ium seuita de asti dati Moromete".ri. osemintcl.r.vecinullui Morometeavuptnt* intiia oari binuiala ci Msromete nv4lrfl darwld uim!!!:::iqi mascheazi Bi= la aga.fmai.Hiili: p eii'a'p u isr si m "i.ririir.r* h- .oarereco.. aer. neplicere4 a discura vecinul la se'gindegte e l. Dupi.ii ilXf#T. personaje indirecr ff interioare). simpul complexitatea in pocalittrqi demonstrate discugiile de cunoigte .disprequitor.#llli'itf T:lii'iffi "..facesi-l urasci: . .i.ffi .:1!i[* ..1q*"h pa.r ff i'*:':li*: aeariir.iniru..s.'prin iil...r parasrase.#i. lavt iiptomiri.1fii... t' w gi in comenrariilelui lJcitirea artiiolelor din presl (la intrunirile duminicale iop'i i*a"."rr "rru..r-.ares si arre pi ql iffilHi:1111ff::ff'J?ffiHl-cade..

J..".r: pisicefares. Atiturlr il aceasta . o..r...ri-i'o. 'os rrme' aventurii tui ta munre.. "p. .......t"i.ri_... cumspunea Dumitru lui Nae..supdrar punu tcr asculhpovesrirea Morom"ae lui J..i si cerea a contempra dc satur..?rce g.1 poliricdoi de a_ri pe prispi cu prieienii. Intr_unasemencir momenr senini tati_1i-ite"er" ""....cdndl-am de e1.iffi"T# lumea gi se afla 9i .ildr#i'ii.t* tlrj jv"r... o cripi desupira_ r.. seagezi tacu tlln"eobip'J.*".r'. ...r"r.i.. .el rispunde n-are. eracu neputingi i..1 cevacareii itirnea de fapt nemul qunri srarea aceasra dc ea numea 'r.jou.ci din spirit a. sr"r.a proccdar Bilosu. ascurti-miaici. gi ir ficusesI prrlscascl .'.-urrp..[. dum_ "..or..cum .: f"g"'r'" r*u"il..j povesrea a lui asta cu gcoala? cevroiaIa ur-.satisfacsia-c ind Morolrreteera ir.... .e .ca ..Moromere' suse er'cu i ntensi.hr.c.il.Nici rudi nu eracu Jugurlan. "J.. ce vorbegre sirr gur.. a ct $i cclcmaiinto-rrocheate gindun p"r . ".-". . ei.il. Dar aceasd -ii.iu...'..1'::.'i.ili!#li incit s.i.. fira. o succarr.. Moromctc separeci chiaraju nsese acoro. li&^rr..."i..r.1.rr"-u."i.r .uJl ui1.pripldirul $i ".j.i in linisteane_ *.ulgr _ii tlc i'sugi faptul ci cra nemulqu-it J.. .u iirr" discuta.r:ur... .i.n-ar mai fi d. ceavea..' .i-i* p.." ili. spunindisrorior l-.. eracu Nicuraie ce .0i" de se ." i"g..-ri.de ce.nevoia convinl.... r p"".-nici Tai avut..::::_q::lile re ca aceea despre familia numeroasi'a piri... viaqa.i 'pei"'..Tugurtuo. ur-..11a lingurul caremeririrn ai nu isi a.r.u. erti r"t*trt.mprare.".nici priet en.de accea pr* . ve nit si_icear! lui Moromete imprumurporumb.... gi care rds"i .r. n acea.. aia mi-a secat inima. ?iceam ci eu c_osdJ lase repi.r.''frgr...rgurl"n.^urni buni.r.... seninjtate iluzorie.. o.rrri..i purta e l aga.e...nici penrruargii..... piemierea rui NiculaieMoromete. a.se ".rrl nu r r r sensilv4 rr rl l grl l merid str-iasc ulte Moromc." *..r..nuitiint6..9f9."ir . atras d."rn dar eraparci. 0..fi . seninirare ol... de. .il"ll. ..prierenos intreba ? se Jugurlan.y"romete' ir". clcapirare. pri^eten nici cu un priege" a.".'u....l"rii". . riil" cilililre I')irinrulatria pcntru Morotnctc.. starea il'l:i:x:r:..r.. Co"coeile.avea "..l0 I nile'reacliile sunta.ii.. vizur pe scena acolo.nigte pentru." .i-nu-gi seimaci acesr de a fi dai fel crade fapt bucuria ri bertatea olie gi ror....gi de "..-i... caretatil siu ... nemuljumit mai nrtrlr ". Moromere di griu i-p*.rtu. apa a lor cu atita seninitate.'ur'ai c$te o ar'i doua lui uerurr....]ce om ciudat Dar ra ! urmaurmei.*iri.ir.o.qipe lingi roare lui u" o m bun... ...rtr-adeua.. a1 fi parare.J..r"q ffi . sa rulburati."qi.i-i lui tttullunrireiritare eiii srirnea ut6"r-i.r.."u pcrvesrea r"ii...uri consireanul..i rri'i. uimit gitulburatd.ut pe ur" i" f*Jili. seagtepta fie si celc doui loturidepimdntii daului Moromere iluzialibertiqii.1.11.i:..ajrig.... plecai f""e.i:'E"irrr ci Moromete 1.. i.b.*li..-iar ii acesra exprimi direcradmii9i ragia: .r"ge doui loturi a" p-l"i degtepr care cu iqi f{ceaplrcere staia1.lil' T':^"dea.. gl rr durilc ._ si o.'i". o.".-ifili rugurlan!. adici si-.J:ffi:iliT::T?rliil!!i ista?De'und.rr:..f ".". pe aceasra "-ti-"i orrrr. ci Et in q vr r r u r . l* . nici nu spune..rti. srni_ Era ros'avea copiii sinitog i.:.....uite. acela pe car esecerra cu..sri neobi..gril"r rr-*i*9r...ci a devcrrir a imprevizibil..

] s e crezuse om liber. si-i inqeleaginoima gi de-a:colo si ia si revigorat. .te gi arde pini la os credinqa paceagi in dliceinSelegerea .Moromete gtieci trebuie si . nu din lnai estevdzut pe prispl saupe stlnoagi.. o primejdie mai mare decit aceea a pierde pim.autoiluziondndu-se.i 'l'ributarurrciirnirgini pcrsonalc dcsprcfarnilie giviaqi..easci.inde Revigorat de contactul cu pimintul..dea-gipier de pentru totdeaunalini. Me duc si mi laud!" Nevoit si-i vindl pimdnt lui Tudor Bilosu. Niln.fugisede singuritateade acasig i din sattocmai pentru a gisi aici linigte un i o singuritatedesivirgiti [. El.incet pu tegisi mergegi?"gi cu o tristege aproapeduioasi." Moromete inqelege erain pericol . caleace trebuie urmat l. sunt bolnavi... seret ragepe piatra de hotar a lotului slu . se ostenegte nu si-gi toasc iqi si-gi inqeleagi copiii.. ii trebuie stdphnirede sine. fir e Iocan gi Cocogili. carenu se indoiseniciodati de limpezimeaminqii lui. Totugi Moromete nu mai pardcipdla discugiile poianafie ririei.de aceea lumealui iluzoriesepribugegte prin flga iori lor la Bucureqti.i measupraevenimentelor pentru a le inlele ge9i a le stipini: . cizuse igi singurcapcana iluzia ca mic a pioprietategi inteligenga sa ln capcand". firl parlament".Eracu desivirsife singur". Se reffagein ticere.. Mo nu inqclege conflictulfamilialgi socialcaremocnegte. . firi Dumitru lui Nae gi. a. acestuichip.Eracapulunui om careseuita parc[ in jo s. el era.Moromete inqelege 1tul..Da. a gade.gindul g6 b"t. stipin pe linigtea..:' Bniegii i! exclami Moromete cu un glasde parci n-ar fi stiut ci aveablieqi.friqioare? le-agfi spus. Era el.iar nelinigtea spaimaamegi ilinqausi-i ia locul. nu a rndi e auzitpovesti ndsaurispunzind lui ). .. nemlburat gi nepisitor". mi-e sufleml plin de bucurie.a.ci munca lor gi lui q i de strddania au fost aceea a pistrapimintul ?ntreg familiauniti...Snfugi de acasi? De ce asta? Nu i-am lisat eu si faci ce '? Ab soluti.. drept gi scurt. Moromete. iicatacterizeazl. craini ci.tea gi de a nu mai putea .de carea fli despreintenqiabiiegilor: . Nu trebuia acum si gre.De ce se* fugigi.cumulte cuvinte la salut". p[ geingeleagicu oame nii'.a de serios. . esteo anticiparea destinului dra matic al personajuluigi a evoluqieisale:. realizati la inceputul romanului. Bliegii mei. Faqa erapugintrasi. nelinigtit gi derutat. li mirturiseg te lui Nili in stil moromegian.isehsindu-se atit de mult in ci voia firii lui. Din Moromete cel de dernult rimisese pe p olicioarafieririei doar Descrierea capul lui din lut ars. lncearci si-gi pistrezeumorul.lasindu-sepribugit in nelinigtesi teaprimejdia care-l pindegte .armonialumii .nu avu totugi satisfaqiape rcaregi-o dorise: Moromete ardtaca gi atunci cind vinduse salcimul.. cel senin.ln zadarle explici fiilor. dar parci era singur.ghndire necrupdtoarecare pini la capit gi c arelove.i bucuriisalegi iati ci libertateain care crezusesepribugea. acea.El.. lugurlan d avut intotdeaunadreptate". absoluti libertatele-amlisat !" lnsingurat.fecut de Din Vasilescu. firl familie. acesta .sociabilgi comu... Lupta pentru apdrareavechilor b ucurii sesfir.* O.mi. l e..ca o regisire de sine... crease tezintdo lume stabili.pitrunde in i ntunericul careseadincisein sufletul siu.bolnavide avere". cu cevadin linigtea ginditoare a frunqii.. Nasul ii seprelungeadin fruntea boltiti in jos spre birbi e.nicativ.ea. spunindu-i lui Scimosu.Se dovedea gre..gi de. .

cind altcine eralafel cu eI.preda. sctrldari luminaeiernd . cuvinrul ch. i..sidispari.tareurmdtoarele * prepozigie(.*rii...chtvoif{') duYgrt de repede. alder. . mai . cine ." ci eroui rearirare. a 9i c.. des la Rebreanusi s. [u.ir.pa."i scoP...gi viaqa ei de in liranil.li. eI bticlii o vdr alunga.Cit voi fi" . incearcisi seapr.in text estepronume interogativ-relativ. dovcdea nu ingelegJ se cl preaj bilrrn{icstric. adversativi) d. dea vca..t. ."gr.r rrrrveanu... ve llie Mororncrc esreut p.rinire a arteisi ori ginalitlqii Marin.rrrrir"t. t..t acas"') qi idverb (. careiesfiing acategoria giranil..i'"...o.f"".r-.A.p.t".evenimenteledep igesc...t .ri.r-iii"ar-re fttt o parredin pi rninr.rror.e.l * " --" Irr volumulal doilea nu areaceeasi strrlucire.rd..o -eit#'... (denumire geograficl) 2..r q inrla rostul chitci rostul lui..li-i"pr"r. stirnegte Lar'ner care rerr(. -"iluii sistemi n *....li. iir. il.i. eir c lui cu rv. ochilimpezi rrr. aie Subiectul al ll-lea A.. lui demonstiri.(conjuncgie ) Yenea cat plltee de rePede.i. ar..(substantiv) voi . Pr Ni. nu eu ?""' .propoziqie . A cigt igat la concurs doudcine romarttice'(substantiv) d.. qimaturitatea: pr"i"i1t.t fco4i. a ? voi nuveniqi in excursie (pronume personal. ducirr du-scla Bucuresti s.Ci qi-oi facegrajd de piati6" propoziqiesubord onati circumstanqiali secutivi.3d.p.Se-.Liit?" orooozitie fiu ... rp"i"' .t"i" si meargira r rco4 "rt.ier.i"i religiea acestuia cu cit . .j-."-.Ca -con..:iil.-i"iiiJ)i..":::*...i.r ur elenrerrt comun: ga"... termecat ar""Fe preex$tentd.i l.ir"u. cine .ri "inde)... gi a.i-9i^convin# .r] memorabil.^r. tor .l in a .(rcficuse din lotul . l.in t ext esteadverbde mod. .in text estesubstantiv(. omorurile Ei spinzuririle intilnite ni*i. gi.arnu stau mult.ruzintca . depiareposi6ilitatea fin"".fugurlan. (substantiv) Bunicabltea rufel ectunmai de lemn.tr" si .atribut adjectival.ci ru vii gi-mi rpuicr noisuntem ultimiigirani p... ciat....Moromere ii.r proprietari de pimint prin cooperativizare. ln text. numirul plural) cap .observi p"r indrr* Ia uimitoare .}i*iiioirro*nr..oi"a pri""ipii " . avea feruimit. (substantiv) t .. cadou"). de r. (conrunclle/ Venea ckt Rezultatufunei impirqiri se numegte c.c omplement circumstanqialde timp... i..ostcap al riscoalei." re..rr! " .. care ml-a nu nullJl c'piltrria.propoziqiesubordonati circumstangiale. 9ri.persoana II-a.r...Sctt indr totdeauna am admir* aau".ii.. .-"*rriq"-is. tm .rr lrttrl Accst sentimentrimas . (conjuncqie Vin la petrecere...rr-u omur dator e s..de de subord onaticircumsmngiali scop. tot cint dorulamar" .rt.-. )r I fapt.e-an . .i rrebuiE airp. .seintoarci.il.. nJt"L". si tulburrr-1i.* fa miliei.gre il':.._r i"r rdi"t. . Dinamica ev^enimentelot piedcNicut deveni".."... TJ:: "..ar.t"""^r"iri r.n I IlieMorome.6.f.i.r"MirJ.or".* 'rcu.a".personajul -mai r"-iiil.rifuindu_se .adverbfari funcqiesintact ici. $i dececre zi cl n-aifi tu ultimur prostdepelu.ch.Aga vezi.subiect..."rt. caremunce$re cel si cerenu munce$re esterecompensar fel.i..-.r.existente.in text estes ubstantiv(parte anatomicl) Hbria a f.t"t... valori: 4...r acel rl rtu dc a fi. Marin (re72): . cht .r.r.in te)ft esteverb auxiliar. orice .. circums tanqi Cn si firr tot amdrit1" .ilfi il'iJ "trr"rin roariviaga...*...propoziqiesubordonatl circumstantialide scop.. Am inviqat la feografi e despreCapul Horn.. iii. timp' 3...tre scriitor cu ineg^r. ura se ""r".ili.rie-giabsurieii d"r...cat gi josnicia." ::.iil.:_:::!:rrf: parcursul pe acliunii.r un imaginar Biznae.. deacct.I..u rugr."1"poi "e'-ri ci Moro-te in glas. Mai esteluna mea preferati.. il ^t'uoiolrntiio).i. tr"u...'u .r"aif9i.l-.. lor gi nedreptifile comise.ir l *^i.*rJi sare.. scnr in opus .ri-a..

mi ? rimpitur.. tvtoro-..consri in procesere sar ede conqtiinqd."'ii. Miregia tagicd.ffirpre soarra reera care rezervatd'viitorqiranil. petinesi tevedem.t" in zise i"ia"p"rr". rac. ci va dispirea J:..e mize_ riamintati i".t#a "pa"rind cujale m1i p... aproape peiinteasce . ci urmi cresrneneacoperi_ c-".:.."i"r"-pri cum Eimaiares .d..."1..Maiar.iii-"r .. euror amficut ceva'am crescutsase copii gi re-amginut pimintul pini in m'omentul d"-f"r...':.pe proprietate.-..d"igq...iii" dus o viagi independenti!.i'pyqi'a...9ii.. .....i *j#ffi bazatd..i.muncr....i" r.""' gi o _inlelipciunepopular-.acdrduzitse regis..a personajuruiMoromete ". cuun ferde nesfdrgiti.""r...1." s... pe o morali -----.t'.n gr-mrspul mreci nu mai am niciun rost pe lu meaiiaieeri.... Biz_ $i nae ce-osi mininci..i"* irur..tradiqiemilenard.pe ...ii' ri*J'.r..isteargi picioaren-aietiur faci.-.f.i barn^".'r.J il *"il.:T1I....i..-.bomnul. p"r.ilf fi.-. .i.. asta.. i .iai l. mi. intrebirile p.r:t11. tuviipe D..egte declaragia carei_o in pe facedoctorului:. uoro*.nci.d...._. pur....r cehlalt princiniu de viagi carer-.or.." iord... ce-o si minr....i-pr"a'. or ra-...i".i.:il.-ry^::t:: civtrrzar'"girineasci :i_3[*.""a"..

motivagie.de relaqiide colaborare. instrumenml comunicdrti. (a /o si cinra) cufoc '' careprin. utiiri. de ' trebuiesi aibi invdgltor ul/inviqitoarea didactice. emulaqie competigie. lexicalgi gramatical' ^ Trebuie avut in.gomplementindirect."Y su-nt la permanente partenerulde dialog. conginururile gi activitiqile de invilare previzute in curriculum.o.itt 1*-i. nevoii lor de afectivitate gi de gi ar"r. g. . deqinitor'de informaqie suficienti pentru situaqiade comunicare. . strategiei ln elabormea/ale[erea caracteristici.se schimbi: . exter"r. .rrl qi fizic de lungi durate.gi de contextulobiectului co. aefn xc.receptor(R). cazulcomunicirii orale. muncirtt resc. . sup rern.instrumenteale muncii cu cartea'Prin.egtecitirul gi scrisul. (adjecdv) Ygtg:l pe $efulil repede suba liernululuirde aceasti *"nif. Emiqltorul estecai rul dldacric.exprimatprin numeral ordinal cu valoare . in . 3.con. comunicirii. ob. 'asen-?. .ued"r-. tie.contextul situaqional.rolul celor doui surseseschimbl alternativ.posteior. adaptirii tice.iectivele de referirrqi.rnijloacelediimaginaqie. i ar receptorui . elevii.gi faptul ci la virsta gcolari mici au ponderefoarte mare gruimplicaqiileafectivea le relagieide comunicare.i de scuri e duratl co--piilor.iodurile celor doi fa cro. deficitari sub aspectul orale g i scrise.i elementele Pro nunb"p"rienqa de comunicarea elevuluiesteredusi. acet ti factori gi aceste in vedere La claseleI . desivirsit.in canalulde transmisiein tervin perturbiri. *o!^. b' cu noud . dacticeEi acrivitiqilede invigare adaptati gi ndirii concret-intuitive. I seimbogigegte aspectfonetic. optim.provocategi de eterogenitatea influengeloreducaqionale' puiui ti de varietatea ' sau Raporrurile de comunicaiepot fi de-influ ngare_pozit ivi.i din educative acestcadru.l0l I (Jt e ceasul? (pronurnc intcrogativ) CEt I fost s-a.ii. Procesulcomunicirii didacticese concretizeazdp r\n obiectivelecadru. . (pronumenchorir6t) Cdr btnct a obginutl (adjectiv nehotirit) Lo. ne ativi. familie qi in grl$colaruldin clasaI are deprindcri de comunicarcformatein trebui e si se realizezeinectitotugi la gcoile intercomunicarea diniqadc copii.Caracterisgi qiei. exprimatprin numeralcardinalcu valoaresul.urricirii la clasaI sunt determinate f"ctorf psihopedagogici' clas aI.r:i:e vi nor. mesajul 9i si accepterolul care' succ esiv. 9i dominare-supunereetc.mai mult sau mai puqin fidel.interesulagenqilor * calitateacanaluluide transmisie.enea. iden... petrolqer etc.personalizati.rt"r". de aici rezulti necesiratea . . cu o anumiti.. stan tivali.eobose9te.eryd.sistemcareasiComunicareagcolarl g i de guri egalitatea ganse tratareediferenqiad.. .organizat extragcolare.i'. fapt determinatde: . municirii. repe(e(adverb). luttoaqte parqial codul. 9i pe aceia B. popesc. vitate didactica.nu esteconsranto paftlclpareacceptati.aieprinderilor de receprare exprimare-de-mesaje ln de ii. l' a sefacefoc (de supirare). inteior.tcrminat.lrr:l:-1nh.adjecrive careprin sensur ror'n" compaiaqi a: cornpret.upiir. " -.*orili fantastic. (a se face c pard). (a avea) un focra inimd.de^irrdiferen lisau de respingere..e fort inlingvistici sub achiziqia . rrfri:.or.tient.rug.activi la comunicared in parteaelevului. limbe .uebuie si-gi insugeasci non-verbale.numepredicativ.i.)t n.natura mes ajului. de atrac. dul.a IV-a trebuie si fie predominantem etodele.i.. Mersul r.originea sunrforme de comparativ lor sausuperrati a nlr !j:.r. Activitiqile de comunicare trebuie si includl togi elevii.coca receptorlgr ca erniqitori.'. (verb) 4' a' patruzeo'.elevultrebuind s i devinl participant activ al unui dialog productiv.Iai comunicirii emipdtor(E). elewl igi insu. exprimat prin numeral cardinalcu valor re substantivali.subiect.co-unilerii in inviqiminrul prim ar constl in insugi faprul ci.prin influenqele sedesfigoari irttr-un cadru institu-tionalizat. uneori qi a cadruluididactic. in comunicarea scrisi. trebuie sl decoheze. Specificul.perfect.r. general.elevul. c' al zecelea.ii.

pgire din frd"J3' Valoareadescoperirilorarheologice li "l""tui de sucidavafusese unanim recunoscuti de citre lumea stlrntrtlce. "'"2. predicatulverbal.. fo.predicativ.i bund. c. exprimatprin numerarcar dinal cu valoaresubstantivali".numeral cardinal carbinrri^in . .rpeciali de comuni_ o car e'comunicaredidacticd. tn. f.i unul . d. 1.comrlnicare."#. h' una'.. exprimatprin locugiune adverbiald.. Subiectulal III-lea l' Aspectemetodologiceale dezoobdrii competengelor elementarc d.i scvisd Slrategir.ecomanica_ re or ald ..patru .nume. g' unul .-i.orald .ardinal..til:i':::i!ri. Dis-de-dimineagi prezenrat bazinul s-a la de inot.colglementindirect. Seindnde o foaie gu. sase.colari .:T:.T#L:::. ixprimat pri" .d3formare a capacitdpii de -comunicare.i scrisd P rocesulde predare-invigare poatefi considerat:c.#iff *ff*_era.complementcircumstangiar de mod.t*itrrr" loilgiunii verbaleo ginea una ...:i.cardi nal cu valoaresubstantival i.substantivali.i.

.i.tt preal director'proprietar ziarului .#:.t-pro.:l_:l: De ::.:.g.. anrrenindu-idircrire in j'euri didacricc."ie...:!it:.r.l..""" i"ii"iJ.G gtiqimaibine la f# scrofuloei datorie'D-vo-astri ."t"i.*. i"u "iof"rir gi de violenqi . opus..zitiei.".il.:T*=+l'ru.i..d... efevii tl ..0..i. terergrtivc cleinstruir"..^iiiiii."-il..li:*)...o.:.u'. ?..ameninqind publiiareaei in gazet^ daci este Pe rsonajul catacterizarmai candidaiuta*..-".fapt. gi nrriintcriorizati.rscli..{l(.ri.t.punindtotul pe seaql.ffi :ft1ffi1'.u'".'.i"".ie iertar..'o"'^i^ffii.i:i:ii*ii*:ifiii:i:::ii:iiMi':::.:ftt'' ..: :".atitudini....rsqirre fri. l.r...i j:l':.. Pristanda.tt ""-i ""i cu .inuent.. t"r^"^Zt!r capactarea 1ory..il admiripeCaqarogs.ffi .^J.Aurora ._.ii" o:grupe tcrtcle ri"ffi::b#f lit crarc riind . avocer.'io." t.i.A.p"dff f tfttt. de i l i*'U"re pe ietlqeanul tur*ettaq furi scrisoarea amor :'r.ta Joiqica..:". .d'fi i1..poliqaiul..: ::j:lrezin td' etapainstructtviG. jocuricu Cleruetode I ..relagii alteperso-naje.il _ti :.1::J."#t"t puncte a"pi".dif:tl?^ ti o .'". [.'" ::r..ru*l..'J:.-..ffi.: (?..tI:. b.h.i!. .:..f3:::. c..*:i. Constitugiei i n .l...llT{llxfi '.:'oire ro.."!. sc va imbin.i1{'/..:.' fi:!ii:'*o'". i i. Pnontatcmebdc lede .".iiTi1l.RlcnetulGarpaqilor".l.#pJlil:il:ll:Jj:. ji". il.'i7:::^:' o"" cu acek.i!"i.-..'Jffi j..instrurnenrc eaaluare de !-!:"d.n..':f..r3 fluenre.prefectul ei i.1"TffTf:-"t"-"1.-J.....i.l So.Hili::.$i". presa. prin fapte. Congtient de abuz judeqului.. ."ji. if.riiiiirl ".limbaj..vrea si . luiTipitescu.n. il*"Tiill i :I i l.1. lui Caiavencu. i:':.i'!.".. i"r.iii.:.. i::ifi::::':d.h"i'".."...:.:a* 'f:ila..:... diu.i..:r:::]. Jocuri d. c3mu nic?rg .e:" ri.:ii.i" decit cl Ameni ngat va fichinuit. .::i:.e rot exprimiriiorale. *r*rrti. nu vreasi vorbeasci domiciliului.dil..re....#.l pi.. economici romA..il'l"uf.mt1ffi . didactice trebuiestraibi r ..tigii enciclopeiice-cooperative il:f.. rrn. cu .:1". ru.teiteaze nurnele i.rrir.ri#3"*y!!fi dil'?i"q"si 'in"qii '.r ca armi'electorali.L. C"q"-r.:ril)i.."...i"i"i oral-oizuatd..:1...:: :lfii[*l":'...t... i" rie"r"l :tm e*_upardonaqi.i t"t.i . rormureHt rcren[a sffategie Si.{aeCalavcncu .i.1u.Prin televiziune. hnecesariin '. H:.9i iubita .:T:.

9ii cari ."6 an mai binepentrumine! l.:..gl"sci 9i.tEi'for-.... .._orbiritJ-L'iJii"...'i:1f#tTr.con.i*:[:". ....l lfli itr"^t la devineameninqitor.i.?["'.l.:1]lr.Ei ! pe tavencuincepe .rr..ii.p".. .iT-bdt.pti" . ?"'" Primeqti scrisoarea"' meu.i.. *&. ..d. domn"' dJe el..ilI.dai ."a'*.qilah.minlile.i-.rurgii..).nerabilul !ra."m.1 politici""" "["'] vreau"' .inapoieiea. deapropiere: onenc .oii.u barbatul eltt DomnuleCaqavencu. J.il'ft1'."ii.i.Migel!Migel!". .vtolent strrga re$l inspiimin ti cind prefecrul Se fi ales.ti.i pierde. .lilFi.ilffii 'Z.""'uil"i#fTJ'.-J.t..'"^.l i. la .i" i"Ai.-x de 9rbunaeti*ai"ea lui Tipitescuseschimbi trePtat.e pardciparea 1 i. u.or.de suntcel dintii"' intrefruntaqii scrisorii promite.ffitllfftj':#.."l"..'t"Y'si conceapi l["*r. d" i..1.upliiJ. proclamindu-mi candidat al gazeta : .'r"..l"i. Zaharn nenea g*ci-I . il.Eil.1..siJ -: : "aj"iiir amabtlttate 1."'i1i:tiij':tt"" pierdutd siNae seari oe parven ire declangeaz. resrul 3.:f"'. J...i deadresar".1is9ne . . ne esti deputar!. ?"."tr ferm prete n-qia: v191u "['.. TESTUT21 t Subiectul I 8ffffio*.. .. ar itemul3.il#..iililiti..1.re ) rca Zoei. .'"tai ca mal -"i binepentrumine! coanaJoigica.a-l rezorvarea acesrui subiect.r ."re t lyq care .tt . ii spune slugarntc: "eu t otdeawe" ' 'oastri o citesc ca Eoanghelia ce-i M3.r..i..atit riu Pttttt ..(cu i.miesi-mi.'il. Ce . ii spunesi-l votezepe turmentat 1r.t.pJ**t" i.""Jntul.l . hotdrh.To ..rexut4.'J. ! Mi arestea atdt . Ttp.gi-i ffi.l fu...loB'n-ai curesPect"' si-i iril--i gata sirut .Intervine len ti: .rrs demagogic careprefectulil intrer upe istea sunt bune Pentru." al..Mizerabiie!". caqavencule'. 'entru subiecrur rea ar rrr itemur 1.Mi secuvinel ". "lflt.r"[ii"t.J 9i.lo"'u Iersonaj urai Nae cagaoencu ale comedie i o...". vezi subiectur III_rea.9 vede.Mare pigicherl Srajnic prefect ar-fi ista". cumrnte toql'ma mai 25. : i:-gll: ipocrizia'9ivanitatea:. caiegoric: .. func """.guri-casci"' Eu"sult Cagavencile"! . capiruleazi! Se erridentltrisiiuri ... imi'eii rpe rece RezistiofJrtelor flcute deacesta..l.::.' fil. o. gll JVlon"b invingitor... u.ri." i"""ttut". ao""aa ap"laii't 'iubite gi stimabile Caqav encu" "onorabile viola izbucnirea ""i"il. se i Calavencu.*z de.'cel" susqrnereacanii Zoecare declari ...-i.rn dirc.r"c' . rorn....9i pe Tipitescuil disprequieEte cagaDegiaccepticompromisul.fipatescu c edeazd:.Lfi toate lumea'politiie.e...::'.'ttl' 911 surprins i. il-ililt" conflicru_ f::::**": .*::]asasin! vampirul!prefectul siriqi! Mi omoare ." "" ce ceea meritin .rl."-lrf'.r.meu!Poimi.:*#:.tii'""riaiaatul lui neneaiahari3.f':"Neplecut miniinti lnindu-lp..l.ii J. la aparenta. r.fiiltt. d-ia ..ei. r"u-f"t.1nsfirqit. urili...'i.

a.".i. i" if-p"i Jir*rul..tiqeanului ci mai bun ales. Pentruaga "..nici seputea.ri adversarului .. TacheFarfuridi.'j '"i. ...". Crir"""iu.r"t'ifJ c^ractenzarea completeazi discursul la Comportameniul intrunireaelec torale."' _alegitor. esteturbusiu.

... t *: "..^*a...unr.il '"ill ali zile c6_ polijeifarsificate.'i. t"sty. . reprezinti in..sonajului sugereaz6{9T"gggit Tqili.'rJkr"::i#*i*" ff in fl"irra... ra cdr:eilse scrisoarea. ...r{!::: :ll! :::rrr: : " ei!"' la progresul !.ncu gonqinei..qara. *i. .onul ui.^.. poridcia_ incurr.ci Machiavelliin lucrarea I Gambetia" r ajungindsi foloseasci nu ^ . ^ ^ ^ l ^ ^ : ^it-r'I"i"*i. hhrtii .'"U... cunoagre "r r l acestora..tr pe si Ie asaz.r.t: -r.nemuql: i evergl re'..'r*ofogi.ii.y .qp1ne t. "r"b.nirr'*.. rr ?r Ifircursullui caqavencu' atitudinci]li t" timpurcuvinttrrii de d emagogi..i. Calrye.citeazl max l mc desivirgire" 1 cl teaz a maxime.i6r..'...i saz.ltli::::'J:? :"* tura o "f i1lir. ."i. .: .r".rn"" cal! "..care durat aProaPe au . .@...i.. i"i-.:' a spus .nJirp'"-r+.^' " * 1..i..i.. (pr." ai. il"riirrt.rrtu.:""iry:... e cr r hlim i putem zicerni. "rre urnreezd inciierareaerigipi"ra"piri*i" dupicarc gi ir.olini. vinera satveze.trrg...rr:r-. teva seascunde. .rrii si suiera tribund: rtt sr..3.. o""r"t .sau iubiJ..ilIl cu suslin]rrorii ir intrcrur)r stri.caracteristic nurur demagog.i decuvinte... o caacestea TL^r.x ad-it..^.. .""r. la ei . qar rc aLrruurs 4rLU r y w ^rv r' .. adevirad. ..* ..-(ex pansii) to. c...i[ u"i.. .Dupi tu ."ji"etatea n ndu eiincur :.::)r.".."ri:rSizo rareare (ia aurorurrrr "caqavcncu pozd.. -pronunqi 'iir:I!'.\f.]j. cit (Ptinsi" t ibot.p".rtiirafutui9i'demag. Aplauze &r.e i u n si n d si f o l o Se a sci .. prne pdtdriaIa o p)rte.iy.".tr"rc indirecte cardderizare.r*f a..if'rruor. r.gi marpuFn onesrit(r.qil ..n a cte sensulce sto r a .bih.iptu. .i. Lts aj j*:":3: 1""t:: ::* _ Limbajul pers.i i.rronnj.. .i'..ri'.imb"ti"deplicerea " ar. pc or*or.rrrr..^trn impreiuriri micilepasiuni trebuie..!::::::. l.r..'pirufi. ..r.-"irrr*r* cu emopia po* a-r birui.T: d9 sursi p.-:^ lipsest e .I ndustriaromini .. : . .. in *""u".i. . ^ l ^ ..'r"ga1jy-rl.fr"#'T'*r1roo* m.tr!r.'tr1#::'3. ii crri h[il:H:eunit reprici ironicc.". EeAdAugI ie caracterizarel cir.ili.t.-mai murr.i personajul * .r ..a ) caoric iom iii re' ....1.t.1i."rp. nr r t em zice' dar Pse9te t " r dar le atribui e altor personalitigi nu ..i.nini. .'tr.irgonpa tea' Estc aaocdpeascd emogionat. ( r--r-.'."""til. modalitat: . pr erecr! triiasSi lui nos !" gi conti ud.etari tru . 'a p.r. . ir'ui.si surr!".^..:.brrrrd.i.Dupr lupte N"" Caqavencuvorbegte incorect.scopulscuzi mijloacele"..lor comiiJi..Fragiror!..o"ai :::l'... ::'rt"Hl'"T .d trib)_'.]r .1...r ri diiea.r...""1...ie'i)ii'.iuft'rtT. r"iiil?.^ ..'u'i*)onon papr.r")i.. '. pr. i..:yanni iit! .' ..r"ilit.se culate. kili o sublimi.-fiind-ti savurgasi ::ii:' !:^::t:.. iigJ4..**..lii"itrir*isq (in lvtihalEminescu poeziaCriticilorme)rv.u' discurs.v".":iifi"^ea miapuciaqa.l]t'"t sc dcclarr ultt"ptoir"r .. cu plicerea care N'.i.pil.j}..ogia. ..su iubegti l meiergisisama q:1*" ci togin.i a ..". rr... ". i.to::. frutt roT" cumplctd' sras Cu tremuia)':o.. i'rirrrt ii lp. . ""r v r -^ ---1 --^ tterzecr -..ii i.11. "-9' este limbuqie..rffil'.l ."rJ.i-rirrrr idr..^^.

este $::{T Tipitescu..i..'ZahariiTr ahanachi.r....*.1 spune vrea.upTrri. ..1r.ire...promite esre mutqumit cd..Caracte:rizarea oii i". prefec.pr..ip.."'.."r*"nache face * conte*fu raoparte a....?.) dignitare): un om_riu..^. Eiautoritar.a *i"r..jiii. 'i ". ziv..iil..'i..rr..-):.3m...._l :::re rerrare: scoard-t.i...t.Nu sepoate!O sd^-i oasele!"' rmproprie tate scrisi-l omorim!") in schimbul trebuie -oqirZivoiul..lfii"i.i do.oencu euvoisi_mi trrtl' ii.lra r{'eischimbe aritudinea. ..-." *iI! seum'egte acceptind conduci. priir#. judeg ului.nume...i..-"ju u. r^la aid lut :.nrt.u... gesturi. .ii.irililt.stopeazi gantajist pulsiv.iu"tl.cel de epitrop-.o"r. .. crriti care se. p"E..il*"l::T:H*i'.. rtl. ^-*.ilti. Jo."".i.l::I-11..eforf.it p. .'l toql a indulgenta acestura' trer strdancl obladuirea sub siu.i.. .'".toler indu-inecinstea Cftiqn dar steagurile)..irrisoare.rneglijenga a fi pierdutscr isoarea Lui mi aqteptam!""' rrahanatpt' ai'pt. "zoe(rkzi nd"): (cuton-aspru..il .l. ..'i"dividualizare..i::.Xr..emeie buni. mi5_ Tff!:..ronrjil.!Ltr:.. torcreauna... i"r'.:."i.tul ttpul Polltrclanulul asuPra are pa liduir..Zoeil sprijin in_rriitoarele.incheie . autoritJte cu de determi nate relalt't'le gi judeq.. p""r. inindicayiilescenice.:'ti starulu i. .. principale prefectul aDueste Agacum sugereizinumele Tipitescu-.a ".zentatlvet .:t. Acuma r"ri. p"rr.1.* nu el cel numit il facc i:6Tn ff#il*#ffi ca..poi cade zoe sF. '''' "#'.:*a". si organizadtin ma_ cinsrea alesului .. fiind legaqi manevrele "'"e.."J.r'e.:.c locul de primar.."' . fapte.(cu mi-aiiorr .::^1*#lili.curar gtonal piesa : ! Muzica**::1.r.de ili. . .:. "* gi ilegah a lui Nae Casa ve..rr-irhfiT. Egti ".uin..il-i-otfi"..de doui modalitl qi cele -' Aurorul foibsegte rePre.."pr"r. ii p" c"t"-l disprequiegte. galerie.llPutt r :.*lf.i. soqiapri e . Unul'dinrrep". scoali_re!.asresiv adversar -"i.t.riau f.i il.. ..air-o.". l personaiul t i t e rn rt l Ce f i rrturCedqeanul de -x .*"e personaiului$tefanTipdtescu Caracterizarea politici.u gi-"rusine.r't "tl :in comedieo ^ o .il:.7o aitindiniurullu i Capaaenci "gizoiu..i: gestur . ingiduitor. iipropune si fugi scandal pentrua o sa"lva.. ..ncuperchezitionarea..."rii"Jini.t' 1 "mi.ir ru__ifaciriu gin_ai putur' qi-a Nu aiutatDumnez.l'... priniffi consdtu_ ! 9i ii..progresur ci cu oriceprer..1j3il!tfi:. il.politice' (afacerea cu este Pristanda.".*"eifr.^-^i^lo crrnt caracterizate -e r::--r --^ indirectd:pcrsonajele sunt cr'creriT-rfe '#... p.:ilifi .qi"".i": E.r'a"t. lV .qin e relaqiiamoroas cu zo e.r.*..orr"gr...t.i comuneei compliciin prin interese . " ^ -o i rrl "i. tiiiegte situagii sentimente lui si a intregului ' te nului e pri-.::f.."'u"riu . sd p-odovedesc...^^*^^lio .r"aidatura. prezent ..fi: Il "".rtTou. . iJ 'rrcsta.."..:.l rup publici: . Je-qi d. din personaie sfera o pierd utd apare O ln comedia sctisoare -ii".r. p"qt3i p"rea".lofil..r.rea Tipitescu esteimcompromigitoare. E. i-.^mur.l.i. siluifi"iiyirlrr..7ir'i.^^+y.iif arr1"I. pr"p""derenti fiind cea_ directdconstr limbaj. surprir" fjtemzice. 'ii.. ".. 6il..c^s^u"n trttgttnogtri?""' odati .iit.il. .. ii oferi diferite funcqii(un in Comitetul pe-r maiar il...n*grra ....''peZ oe 9i de amor: de i.il:-.."1"coirediei.ru ajute "gii Ca{*. am su".at. voteazi' nelimurit Pentru cine '' prinreplica poligaiurui. dar o ..H::r.U..!t.a"a..ffi..iregizorale.. .

reasi neomoare. sorii compromiqitoare. H .

e adversari.r. .qa d"r.: * ogi. niEre sunt .i .iF.:1'"ff1.ienilizat.in toatepdrpile".t..cu pierdutd.qt. vre'.?11"T.* .i. ccr. rotosep .ei caracterizatd ffi... Ghigi pristan".prioired . . pr. lumeti.hnd ' spre Si . Orgolt * "riiuJi. ..r i lt't&ffi :r."..?: . -EtE Hvulr!4. comedia 9i pnrdatd gi-a o scrisoare nu pierdut direct prin ind.ll:..tf:IP:t! pcrrrrri utzo esuntsingurele personaje vorbesc care corecr.. neneaci.lffi:llr. banii:T$i": coana trai Joiqica..i"" c arerespccri iiil.J--. i" ii" j l.duperati' .r prjra.:ffi gica. . a literaturii rom6ne. cu Joi_ f"i frrir"r"til. advers :'-.. c.iciJr. ". parvehirism.: i: :d. . .i#.zdrobitd".J :l *t' :l.* concluzionind' person".#:"] jurmentat: 1e-fu' :i-li daivotul^ "f'.. f.ntt"i..nd"'.agitatt'.ironia. .::f'Jiil. ..d"i natd in brdge".Eiure bun i.Itr I zrhrrirTrahanache recunoa$re insugi impursivitrtea sru: r Altminteri uliti-a.:il. prietenurui .""i.*n. .ni[r.**. rn gare'ade personaje' aparte.rugdtoare foytl ernopionatf . .ffiT1'rfr.a e "ihr.l" .urmenrar enerveazi di-afarl ii este ir qi-r {. pipdtsi uiti.r.."r.i"il1.:ffi . atitra vreme linrgtea gi a femeii mea pc care_o iubesc.1i:tiiT:LH1::. Si du-i t oatd . ..r_"!.j.^1Tlir-"r tli gTi cite ori tulburatinteresur.i."r pri" i. ."i.ipna sdsejeleascd cdzi.lTH:i'ili1'jj[ilit**lf *l'c se r""ai'"e ..l lernur. t"-. "" absolur jf. ff:fi:::tlffilllt: atitudinea.intorchndi-se' el cu o..:!{'..un"r" aprieteniei .m ie" i."il..:igl r"i.. eneigia ..fui ioiiri. un o e p naj fimt':lltlmn'.ff jI C_aracterizarea personaj ului 1oe Trabanacb e capodoperi a creagieicaragiariene . gi din apelativere (ticuri verbare) ono b ". . babachii. .uio.r" p rinciparar aceitei comedii moravuri.a 'roanaJoigt."..'.i.t.tnecatf . rmorar rtare.. Ce De fapt.cu necinsre. "..1j:t]-d]Treguiegte spu.u_i lesi_ si ca i:'.cum dicteazi p.. .icapiire scenice^si ye{izorare.rll:fitliffit:t Prefe ctul nir^1a.#"':tffiT"eers m I __ _ .grpnn trisituri comune arfl-politicieni..ndu-se un fdtoare"..**f.i. energia."iar*tr. .. depilJepe cagavencu.cu.ri-_loc o*gi r" politici a viemii fe mera are nu drepturi "i..i.:ir-li:liei ardstice:".rerteni nqeschndd'. ci t fiL}J. Tipitescua gtiutsl imbine'amoTr r $tefan gi isce'siu'eapoliticr... dupi ii intere "gTryliTenrul....".it...:r r aaltul.:. *ai.t'iu.'i. "-i.''. ati.". elcctoratul democragi"tr..fft... ar_ t.*rrir. da il caracte iizeazaeTacr.*..r.-.se repede el stigind *.. timabil" u ra ile s e'.r..il!:t:'.ii. ie 1t:. . mcepori..nerioasf ...nu face lr... nhotdri.*rffi."riJl: .*t# i . si .i:f#+:8..ul'-ft:.nd.isituri si atitudini individurlizanre impulsivit.r"iir..^": :l ari. .. personaj c...rn2rzgir t". 1i.: s. Zoe .JJft arrahanaclie. AgamigiDandanacher p. I"t.T..4l6ngi. frd.r.r.ite o uinJ"-o'iro"re.*. poritici. .!:q.i ra fring.-.... milcar prniaelectorali.i..singurd.r.:iii.**i.portamenr concepgii stipinin corrr gi de "r. d.i tipologie . comrc.td".. nlndu-i c"rer. iute. .3-danache.f.d..

d oting"Ju parvenire ..sl vie cinivasi binui ascipe.dar nu voi si mor pine nu cu r trrilegi am si lupt ! cu tine am si lupt din toateguterile.Eu sunrpenrruCiFvencu.. mor in rugine. .Du-tesi ia locin capul ' Finalulfericiral'comediei ceva se --toqi adversarii impaci Pen truci ii unegte in in prin politicS.pe. sjap[-mi..J sepoate Vom lupa contraoricui..ori nu. zdrobegte-mi. !ata191cu [' cI tu .M-ai adus ori aicil-Qt knge)..'...no.]si Este si d e gi bineinteresele dispune mijloace gi le satisfaci. .i. ni .. lui a*iiul b.aitanu-i cea urmi Cameri!" oattl..a o bqinutsusqinerea prin 9l"t"j' Aeamiti Dandanache.fr t .Finice. dojene9te.rqinii"irlbdare...ncu... . :" Replica Trahasiu prietenului cu Zoe qi acrelaqia e ambigui.partidul Rolul Zoei este noi Zaharia..!"' lasi-mi in tuia: ..... personafiarcaZoe i-seimplinegte ac1iunile .ni.baibarul . pentruminl. Finiqi.ir. Ia o-birje9i-vino si nu vii fdr . ordinel GhiqiPristanda. sfargii.pretinde sificatl..g lupti cu mine. daci pur gi. mai ale s nostru"inseamde recunoscut toqi:pentruFarfuridi.cagavencu.. In buil st iie p. cateamje1Omoari-mi pe minecare-te-am si nenorobire.nea dlrzenieil facepe Tipitescusdcede2e' tot de candidatul li centru.rno"gr" Lu i onoarea' Tipnlui itotarid si sprijinecandidatura Caqaven{pentrua1i salva indui oqarea acesultimativ. cate....Ai p. mi iubeqti eutriiesc. astizi. daie mi iubit .te. iituaqie. redeizbucnirea voi f i luptat cu toateimpreju. Femeie prin aiiindiruo oJto.. poliqai..b.Caqavencu : alegeri dar alesului. !" Devi! . ii gipromiteajutorin viitoarele in manifestaqiacinstea r i. Zoe gi prin limbai. tot unae.. 9i scandalului.dupi ceprin lacrimiincercase respicaq ii tescu declare iube gti... voluntari.rAzAid" .r-. la moa rte." (bo9ar(1)mi. Aceasta umile.[... prefectul'Tipiie scu.tem dati acestuia lui Farfuridigi Brinzovenescu replica luti.-Pel1* .Joiqica. cdZoe gi prefectulvideazei nteresele ori pe zic: .cudigiitate".. gi afuncimor.peionaje faia de ea. Estere levanti : opoziliei candidatura susgindnd partidului. scapr-m{de rufine. i firmitatea' dar autoritar.. vencu:. lupti.." nenea dumneata Trahanache...Zoe'ii inPoarti-te binecu el.rir' .i." meueutoatev oturilelui tree. Pentruslugarni cul absoii acordi incredere ZahariaTrahanache iia" lif"f"T siu. tine. il "l.simplu sl-l ordonalui Pristanda elibereze.dar 9i feminitiqii.ca cuvintul duios.n-.'. carese.nu e evidentfaci e l gtie-de nache e naiv' sau cepti aceasti *Lucid6. prin io. cinelupti cu..lacrimile.ziceai mi iubegti Ferml este cind afleca 9i O tt*ti. chiarin poau eZo..Di opt anitriim impreunicafraiii'.o"Ju.rir* Caqarr..A ide. 9iai.iii ".madam [adiciTipltescu].ei prioritate."rt togisunt corupqi scoate evidenqi.acum.Cag dtrza qi autoritara.e'disprep' ameninPdei.tri..tipe". folosindarmele g i igi impuneinteresele deciziile.eu am si fiu tot buni ca 9i ffii"iii din fii mesei: zeloi.omorinainfit qotulpentrutine.'vom luptacontragu'iernului scnsoarea catear ci ii Pe ne iro nic-incisivicind Dandanache spune nu a restrtult folosigi alti dati' putea-o ^ f alcu gi dupi cea pierdutscrisoarea fiind ameninqat poligaAflarin mareimpas ii il il iautn sprijinliZoe.a pxi daci ai vrut si-mi faci riu qi n-1iputur.

ice. Interesul ntru citit/tnvdpat. iI ffi'tri.rl i''ihi.propoziqie subordonad r/dete infiora. $untstelecdzdtoare. a timpur persoana . .g.propoziqiisubordonate . thrguri de carte.:l unpersonaj dui'1{dcauror si-i. ' circumstanqiald spbordonati P2. r.-a de indicativ. giun mai.iiJ'rpr"r"ror.j fi"at1r. r{mine persozoe nume comun. a i se facefrici.aintimplat?/ de am nitat florile newdate.le bada 3.. . imoratitarea viatapubricr privrtr.maieragidinsul.r.rcrsonajurcer din gi mai I 217 4. -'y' r ln uneleregiunificatul ' era sL'"'qh estedenumiirnai.H:i1:*l#:. N-Ac M. lalgi altl unelte fg dedulgherie.. a. relevi faptulcd. a se face galben. rcel.a sefaceluntre qipunte.tntext. l. de rednai2/ cd.l / De egti corrdiliona'le.trff .(verbcopulativ) 'l * atribut pronorninal doringa : fiecdruia/ ei/aceleia.Qi1I blrsanL..i Pl .propozigie 2/ ndzd'rdrtand $i de-afi sdmor t/" (Miorifa) . esteadverb rnai g. cu rnarind.afiesteverbpredicativ. a i seface loc. subord.a i se ... facede duci.propoziqie de pronumeluidemonstratio identitate 4.if ix. subor donati P..e... .) (verb romineqtiqiuniversale' corrrori culturale La Muzeulde Lrtdsint exptuse auxiliar) Risiritulsoareluilama regs1gimpresiondnt. ase facefoc.rf t* in hrtat.(.. .i..atribut adverlial: cas a p sik."""rr. a i sefaceo favoare. 1.propozigie subordonati rl Nu gtiu 1/ cum s. Formele Sg.onat d . subiectiad. doi . B. . -.atributadjectival: copii.*nT:ff ."tirr. circum sanliale Pr gi P.'l consecutivi ' circumstaniiali P. . . consecutiv{.. . ochii lucind..rrf]?i'ij:H:?ift. mai alesprin relagiile ei cu toate celelalte naie."-' in lyT"lg in o ln atelier.acrib utverbil ..i.. a se facedeEtept.. : le genitival copertele cdilii.) gi m ai. atribut substantival prepozigional: ciriri de munte.si plece Iralia l"i ioi.t"-fi. pli lcerea clurii.substantiv: trrii i."rol"i-riacestui subiect. a i se face dor.3/" (M ihai Erninescu) circumstanqiali condi$onaltr. a se face stipin. ln texr. cdrangind.a hotiriqea de-atunci. P3. ivirea/aparijia.propozigie serbdri ierdle are organizeazd Primiria Municipiului Bucureqt i obiceiul1/de ?/ period. de.2/ Privea at0tde int ens. emaiera dinsul. reprezinticategorie ea o so_ p'vrt cuingi_ Tesul Z. vezi ( lrncte rizatl direct gi indirect.ffi.e nedrtePtdte pleteleabia in' pe nevoirdea Sti.De aorbipi1/ MI fac2/ ci n-aud."" t"u''"nt -' i.*9i... acelagi aceluiagi acelat_l-. subiectulL Subiectulal Il-lea A.. ei I Apusdesoare deBarbu$tefinescu Delavrancea Caracterizarea lui $tefdn cel Mare Pentru .il1. . e Vroia. nii. Ningeacu fulgi maril/."u "r. atribut subs tarrtival iubire cq de.acolo.iJ il Ins "o"n . expozigii atributivi... imperfect.li rtil rubtil aruziv.

ln rext.. 3' daurui cartea..'::. G-D Pl.ir. (.ropozigie de cauzd.adverb de mod. re f aci gi om ar rui rici" j "si oi*""itie subordonati subie*ivi..subsrantiv: Triim tn ei r.ri circum_ stangialide scbp (finali) .hi_berilor. .u .Hlrl a prr .pronumenegativ. de pl . in zadar..) .r:1it proclitic.: ira . copulativi.arficolhotirit proclitic. Dpenrruca si pogi sta la Moara-.lui este*r:::t_f.. tut . era verbpredicauv. acenaqi aeeleiagi acaleagi aceloraqi acelorasi .coordonrrori.iril.r'orot."#il.firi voia luilici.1l.i.p..conjuncgie. N-Ac F.p ronume personar. persoana . a timpulprezenr. numirur . u. persoana III-a.iocugiune adverbiali mod.rlli a 2. nimeni. _ pr...substanriv: curresunr ln mulgi puide ragi.-.i esteverbulpntealaformade indicat iv. subordonati circumstangiari "cici ["'] mai rrebuie" .

i.i..-. rel.." q: .ir... spunindu-i ctr vlduva unuia dintre cei ucigi de el a a meningat-o: sI dai samtr.. c u cu cu bot:ft.acticd Pentrurezolvareaacesrui subiect. ..doamna Ruxandi."rci-.rr ii.. stietoi.. cu lnglduingi gi indurare. ii Zimbind.oregn suroru mele au optat pentru cursul di informadcl c. rard. Sp anciocAiSroici --'&"i i"* erizarea indirectd.. sX lui re.ru Ldpugneanul costach e de Negruzzi. carefrcuse seduci vesr ea si tie sprefemeile romince)Eiportretal*iiit.iui.*i ca. Tipuri deproieaared.ir4lricate pompa cu roatl cuu.de aceea incearcisi-l convingi pe Ltrpugneanu inceteze si omor urile amintindu-ici in jari gi la hotareestelinigte.a .Ti.i.iar eail cinstegte iubegte o soqie qi gi -l ca supusiqi ci nu numaiprin consiruirea lui bisericilor obgine va iertarea Du mnezeupentnr faptelestrvirEite.ll i..id. Caracterizare doamnei Raxdnda a ln nuvela istoriciAlexand. dac6 el-arfl-.itemurI vezi al 3_. punemlna pe pumnaluldin cingitoainstinctiv ..el a dqvenitfoarteputernicqi temut..l-i Ad..itenrrrl vezi al r romhne cicra.frarerui Ili. boiBrii hnreziseri ".r la 1..i. capetele u cigigintuitepe zidurile curgiidomneqti. nIil.n! l l' ln calitatee care.ru ale studiului lirt tl..4il siu.era.i.r'rrut.]it.r*i"iiii_r. mirropolitul. restul 2..un leac de frici".. ierme' antiretic pcrr tt" personajului.' i...r.:. mai alescI acesta..principal. \. cele urmi . reqcgi x ci lui minioasi.Ai vo rbeqte obsesia careo arevilzlnd imaginile de pe boierilor singeroase.1 rn realrzerea nersonajului.i. capodopcrl a literaturii romine..-i*" ru radlui s?ru.. 1l roagl si inceteze omorurileEili ."..rnu."r^-rri::..cp tatrunanim.iiu. care_l bi pe ruise aeel Jo lde. fiindci . qi de ameninqlrile de boieroaicelor ciror soqifud ar ai seseriucigi. nu ce hi-i..uii..sp-un bnicairorruptc s6 pcnrru medalia cxpediiii polJl"No..' . pe ar. rrecerea. ir.oroitriirorea diread.l1^..i..rincipiulcontinuitdgii in realizarea obiectivelor-cad.rr.t.subiectul III-rea.. Principalul miiloc de earacterizirr ri^eifapt. Llpugneanu promite .-i.t tn cui. ite'rrrr 2..s..e exercitii 1' P.cind Lipugneanul oferi leacul frici promis:piramida capetele din boi . subiec tul III-rea.il" i:::ilt:_. resrul 1. cu doamnl".O tnfricogeazl.d*iipuq". mai Doamna Ruxand. esteimpresionati jalea.r"idere" ceru r frate. litice.si rezolvareaacesrui Penr ru subiecg l "*rir*rrut r. portretullt zic (.tr literaturii TESTUL22 Subiectul I I Alexandru Lipusneanul de Costache Negruzzi Portretul realizat autor secompleteaza descrierea de cu aminunqit a aspectuhtt d .-f..tiu. in din sl so{i. ti*bo1 ut p* sonajului.o. aurorulfolosegte .il o .Fingaga Ruianda"'^"r'ir"iii*"rlq..iii-r. lui '.i. At":<^""a* iip. domnitorul . oestirnentar:." floarea expur r argi$isoarelui...copiii le sunt strnitoqi frumogi.i r." simgire aleasi. .-o urnbr..in rocul gtefa'...iii de i..r. Trisiturile antitetice celordoui personaje maipregnantinscena ospdale apar palui... Tipuri d.oin motive p.aiiiitriiT "'iI*rrrrtr" . r\oore lea originusare regise-gtenoblegea " comportamentali. se in pe Lipugnearru ar fi vrut si-l iu6eascr..lqrri. "rb PetruRares.r stefan.. rno"rrea "".doamsI in na Ruxanda1l infrunti. Ruxanda de"inE..*rna* Llpugneanu.Degio avertizeazl nu maiincerse intervind treburile politice.dtiile doamnei Ruxanda ai. orimpic.nite unrir"iiiJif* ursurorid edomn...ii. Subiectulal IIIlea Pentru rezolvarea icestuisubiecr. u' personaj se cundar.

.DacIvoi nu mi vreqi. aqezate dup[ rang. doamna teresa nL Cardcteriz4reav ornicullti Molo. intrigantgi lag. cum o nurnegte naratorul. '.Introducqia"din nr.qi cu aprobarea caresegrlTeofan.cin d apare Lipugneanu o ducein sala ospil aritindu-i piramida.c modelde nu-vell. Lipugneanu Ruxanda legin{.Yilzindgrozacare de i gi va priveligte.a$a cum o sfltuie scceidoi boieri. i . loc si sebusaler in .'i). 1/1840. Negruz2i.cu icelagi a rati disprequl pentruslibiciunea doamnei tot femeie. 'Dintre personajele partevorn iculMoqoc. Spancioc Stroici.eii de rilor ucigi.i pentrusalvarea fiului lor gi pentrubineleMoldovei. persona jul ..Personajul cdracterizat este d. cailustrarea proLdpugneanul a Dacia gramului in de rornantismului romlnese nunl4t Mihail Kogilniceanu .easesperie". "Mahinalicegte paharul Lipugneanu.doamna Ruxanda toarni otraviin lui dar pentrupicatul sivirgit..lncl din primul capitol(cu estecaracterizat indirect mottoul .Bunadoamni".. personaj ceface secundare nuvelei al gi de cide lebruin istoriaMoldov ei.Duioas4 gisili6 mai maml" trebuie aleagi si in tre bilrbatgifiu. prin fapte.femei a cure. personaj un literatura romini.irect citre aqtor gi tre AlexandruLipugneanu m ai alesindirea... Capodoperi creal iei Cosrache a lui istorici.atitudini.. cup-rinsl remugciri de ln inRuxanda rimlnc un chipluminos.Mogoc bsietipul boieruluitrdditor. si-l miloasa bunadoamniRuxanda trebuisi accepte oFi veasci va . era qi din inspiimintati dezgomotele zvonurile palat.serugaimpreunicu copiii.fiul mi nor al lui ungerea Lipugneanu. este mult deboieri".euvI vreu. Gingaga. taciti a mitr opolitului Ai qi begte ofereiertarea strpregtrteasct si-i nouluidomnitor. . opera literarnAlexdndru apilrurin rcvista literard. doamna zdmbet diabolic.relaqiicu alte gi personaje prin limbaj.

.n esre ! verde !... direqti a personajului realizeezi prin aprecierile si qi narahru.1i redobindirronul.-.rnicul partc.e o6rei turcegti seincr eadi eI. n'ag ftr r un ndrrriu de frunre. .in.i a.ut bineci a sclprt de ac^egti_dugmani.. vel vlnde gipr..ticditulboipr rdcnea putea"ldusmulqumii cft ..ca aflece.p.d"piittr'" ir [iocoi l" toffin. i....."r. da mulqi". Sadsftrcut promisiunea 9i nitate.drr:rn.".. . darclinginindui dinqii. Dezgustat..voin1a. d.aliruriclcpostclnicul facc grin frptc i limbaj..-o . porrrr..rrr.sirutimina]aiemeni cinelui.pd"cd. Jvlogoc rispunde elinsugi ci iniengionaie si-l rfltuiascipe vodi la ac easra. .carc.. ipuneqi qi-i ci frl3 rcestfel plite.Mtcum. irui...iar cei care-i capul cer suntpro$ti. prE r..). *p: t1 te maispovedegtice-ai si spu iduhovnicului ci egtiun tajha. ii aiigur.ti" tin n'uveli: mulgimea. cu manifestirigi ps.. Dispregul vqievodului total. pe realizare".il.ln colectiv. Ha ideI luaqi-l de-ldaqi norodului.rt "L.J.silinai du'sea ride". Moqoc mullime a pe gi d" 9i "er.tosuldemine".tptli. Cinic. care. cel caie-oasuprea gi-o "intr-u.egre 4u-l va ucide..l rcllunle .ii determinlpe boierisi-l arragiintr-qcursi. directd).La osprguiin "r .lor principal.._.-in id J.Iitffi."este lingatdelceasta.il intreabidaci a ll. Dupi un momenrdc 1 : l-lpuln:anu uluire."1" ciudate' ci acolo se pett'ecevenimente dgfinitoriu al acestuitip de personaj(caN"r"ror^.se lamenteazd." "r. .h.i. Costache Negruzzi demenstrat gi.. spredeo sebire ceilalqi de boieridin solie:. salvez e Moqocdevinelag.. s.... Caracterizareapersonajului colectizt(mulgimea) unpo*r^er sugestiv-pi.promiresi construiasci bise rici.savureazi" spaima boier ului.rio.tl .L nii.capullui Moqoc (cu al vrem.dtn solta venitisi-lintimpinc Alcxandru Tccucigi pc la s r-i somunicc laranu--l ctr vreadomn.Caracterizarea lui.acesra ia deopJrte Motoc si..^ -^ I ^r . .."i . Vcvcrili.dir"...ilnd. seroaleNisciro"r.rvul gurtezan".. l:.. . domnid3 . motivind ci nu esre pregitit sufletegre..ecuodrre. In capitolul treilea mottoul .f .alta parte..Sestridu-iegte induplece si-l pe voievod argumentind este ci mareboier..urt.i. ci:un artistic careacqioneazd Personaiulcolectiareprezirrti oamenitransfiguragi sp. Moloc ai Lipugneanu de o parce..il:iti"... m-arvanout sl pre rnlne. M9!o. h'priji nul in zilerele.Moqoc. -_ vreasi cngtige timp gi bunivoin qi..te Alexandr u vodi celorce pradl. individuale a personajului $i . lui voinga de ficr d.ecifice' grup unitar.tronil. Mog oc comporri se lingugitor lipsitdedem. zltor? o gtie.... --^.feruinau -t . increadi in Cunos"ana"-i Ei bine..cunoi.a sd mu lgiriea.FI Vo..toati Moldova.Fermitatca tlpuqncanu."." insr io-nului i-o i""r.incearci cigtisI bunivoinqa Llpugnea nul.t. i1. .c i{-i celorlrlli r." domneastrimite armagul. ca urmarea zvonurilor curreavoievodali. aivindut preDespot. Incercind-si-gi viaqa.(cu tirgoveqii)careapare.ca mi ugureiide bleitemurile sd nJrodului".l-Li boieri c6qrig e-bun.. incercind si-giascundE groaza.c$por.t. mulgimea vine agitetiri".dpi.n jecmlnea. in literatura romAni_persona capitolulal I II-lea. Lipugneanu trimite la moarre.. glas".pi ur. cu obginutd.re. lingemina care-lbate". cdlowlboier.Precizeazi+narator ul (caracterizare . u{ravulba".iu. inqelepcirrrr.il. lui *. st pre I'omsa. nit r crcde iar mi vei putea cfl ci fii"a"_i trl ii lngela" ii fegedu..ihologie . c-ai indriz . il rosrind o replicrrimasi celebri:'. de il pe Ei llltsflcut... slugarni c ipocrit.mulgimea.urLru. ce te asdel Alarmati de zvonuriinfrico$itoa re. iin ry torulul suntucigiceipatruzeci gapte boier i.'b"-o sr nezeugi si posreasci pini la sfirgitulzilelo r.ales.1.^.rnii mult mort decer. mai lui . ln loc si mufce.. in"i"r.._y ' bortn.]]:lf lr sprijinulo6reiturcesti s.sptrt arul lptncloc0l)trolcl. cind m-agi. in tine ? Eu tjiert inse..r.v.gara. . m-aivindut gipremine... Negruz zi erte tcriitorullate introduce ^ . lui neEriind soartiil asteapte.r.r".. )^ t-.Dartu.. buitor: .a mliestria .. conflictuldintrc -.. spung_m l l r n n X +X -X '.9i . .ating punctul culminant..progti.Capullui Mogocur..nure maibocicao muiere Fii romf. Moioace invechit ? rrrr *r f ..Lxnus qii.in? ? "9.cerecap_ul lui. care-lovaq ioneazi voievod. ..ol artisticr "" importantln istorialircraturii romine..^ increde^ "..

iui" i .t.i..."t"' Sintlqin Ur"q. de-agata .adverb loc (repetat datd).lriv haotlcala ulcomportamentulpersonajuluicolectiv caretrecegradat de la.strlnintreiare. menea a sfirEit....*i.adverb mod. astdzi.locuqiune de astdzi.iip.rori in text)' de de 1.da.adverb de adverb mod.lntre6aqi de Ia agtePta a.nrrl i.fiindu-i trebuitor si-l uqur eze ..adverb timP. de lui M"ofoccI nu va pieri de sabiasa...gi a infa$9.atcy-t..Incepu a se. (repetat pari.""" I)."Proqti.i.i.Prosrimea . ii de ace a promises de . capete..de negaqie de adverb tirnP. dispreq neascunzinduli proeti.er.faptele. o de o de timp (repetat dati).scoala)..te adverb 'mkne* adverb ti mp (repetat dati). mulqimea jelu iegte povarablrurtlor. ..d.surprinde conTportarnentul arma._In de se din Revenindu-gi uimire.incepuri Striga-"" gein cere. Scriitorul a intuit.t" idrei acestei ...'ig". pe rsonajulcolectiv in literaturi . -. "u persona o cu multe capete"consemneazi trisiturd caract flstlcma .r.... Subiectul al IIJea A.er.."duc..:. uluiqii.ul trimis de Lipugneanu ce vor' oarnenrr ructeri zareindirectd).rr'.i'i. de.. niciodatd de pl .t..eturnle conboier..i.:.. .qiranii rlsculaqi(in romanul Rd. ceteqi a sei ntrebaunii pe ilqii ce si ceari..Capullui Moqocvrem!' '' i'"i3r"i it. toqi cei prezenqi .adverb timP. n. agttaUe sale ci.a.i civa'avea"neuoie .id rei acestei forqa distiuctivi.. .. bi'nuise .ide ci sunr de si ura fali de multime..Voievodul estecongtient forqamulgimii:.. o de aici ." la cruzime.. Odatlrostit numeleacestui se ficurd un glas estedupmanullor comun gi-a tuncitoate glasurile stati ci acesta si acelslasstriga:.masecu gura ciscati.Jii-"" . 'rnereu de mod de continu itate... predicativ.blestemur le ^M. Ea nuose clif.'*ii". "drr".. Venisefira si gtiepentru ce a venit 9i ce vrea.tli".adverb mod. riu .mul it devineinspiimintitoalg. Doa.norodului" (capiiolul l.f.1. .ornir" J"lrorrric ul Motoc..t.. tof de poimhne.un qa pisplgitor".t de adverbiali mod.al.'nJUt..Jicilosul boter crzu Forqadezlinquitl a mulqimii ag itate careintru o clipeali il fecu by.

de relaxare. memoria. funcpie tr . sl dinamizezelecgia" ofere rela.. Caraaeristicile jocului didaaic in tnodpdmhntulprirnar In inviqiminrul prirnar jocul didacdc capiti pondere aparte at$t datoriti parti. sintacticd. OdatI ce sa oferit sd organizezeexcursia.pina:uz /vitz/pi" piit copiii trebuie si rec unoascianumite obiectesau aspecte naturii.si de cunoa stere. A rdrnas incintat de frumusegea silbiticia peisajului gi monran. ri a congtientizadificultatea. Escaladarea Everestuluia fost o bucurie totali pe caream triit-o din plin. nevoie de joc.de exemplu. mai .cit vom staaici" .se desfegoariori de monotoniei. citit"scriir.(verbpredicativ) !. spiritul de competiqie.si datoriti specificuluiprocesului instruc. B. 2. frirnintare. v gi al dis ciplinei limba gi literatura romini. agitaqie. lariti$lor de v irsti ale gcolarilor.irtsugirea Prin joc didactic se dezvolti g6ndii gi dezvol tareacapacitigiide comunicare. sirnulatl prin carecopilul. . gi aten{ia. o Jocuri senzoriale(viz'ual-nr otorii.efortul psihomotor ln inviqdmintul primar se pot rcaliia mai multe tipuri de jqcuri. mulqumi.ttd'mr convinga iunere sare de intenqii. pi .niciun pretext nu-l indreptigea si . Testul8. o voi pierde.Metodeeficiente tnsugire elementelor construclia comunicdrii de a de vezi al acestui subiect. corectitudinea.didacticesteo metodi de acqiune participant activ.. a supdra a bucura. conferi atractivitate activitigii d e inviqare... de 1. a a setemevs. reglsi.advcrbde modfdrd sintaaicd. sp iritul de observaqie de cooperare. (pronume personal. sdfii om . (verbco pulativ) Fiind bolnav. rnotivaqia rnotivatia roie ioc. se eschiveze . Con ceptul cuniculwm de .II cir .tactile.cit.cl iiua demiine aresI fietot b. .e tntdire Persoana I Persoana II-a a Persoana III-a a I I 229 c. un ei mari personalitiqipolitice. 2.Iocul didactic creeazd..invafi jucinJocu l. voinqa. spiritul critic gi autocritic (micar incipient). subiecrul II I-lea. vezi : ' : 3. . a pierdevs. Voi in text este verb auxiliar.eiinigte.. 2.itemul L Pentrurezolvarea :).) 2. Am discutat zoi proiecrur modernizarei cu Je oragurui.) (.asrizi".ador i.ifizic.a spera. relaxare.rdvcrbde mod.Pentru al rezolvarea acestui subiect. in grijorare.limbajul. { "cl . este.propoziqie mr subordonati atributivi. rdrnas a acasi. Subiectulal IIIJea I 'l I '7. trebuie predicat verbal.p redicat nominal.rdverbdc mod. Jocul didactic trebuie integrat organic in structura lecqiei. Ano . facrlheazl.propoziliesubordonati circurnstanqiali timp.-'*7 . 1. . si avind menireas i captezeatengia sl-gi dezvolte deprinderi si-i determinepe copii si-gi insugeas ci cunogtinge. cu operaliileei. fdrd funcaie l' . a tignd (tihnd) vs. Noul alessuccedi la pregedinqie 3. gindurilemele sunrdegarre.a cigtiga. igi satisfanecongtientizdnd efortul intelectual 9. vs. numirul plural) a El ao.teami.. Forrnele pronurtelui d .ln jocul didacticseformeazi t rislturi de caracter:stipinirea de ribdarespectulpenttu coechipiergi pentru adve r$ar. persoana II-a. . avea a incr edere. Jocul didactic creeazd.propozigii subordonate subiective. mai mari sausesimte instalarea e ori sesoliciti ef orturi intelectuale elevilor. ginaqia.subiect.auditive). Tesrul2.str bucurde ziu ade. l. (verbpredicativ . sI le ale si realizezeanalizagi sinte .itemul2.su bstantiv propriu in cazul vocativ. subiecrul III-lea.d ar gi cunoagtere.

rr*. (numeral cardinalcu funcqiasintactici de su_ biect) Al cincileadin rindul din fagi a fosr un sportiv faimos. vi.9i sctisi (compdneri descriptive9..Jocul acesta . o . ale unor animale. ca pregitire pentru a ctivitbgide cbmunicare orali h.insoqitede onomatopeecaracteristice.).e dezooharea oorbirii. Jocar d.zafonetici.eobserttaiea naturii. se t. .si forrnuleze'ptopozilii. (numeral ordinal cu funcjia sintactici de subiectj .r"arira !i si spuni ce aspecte naturii obser' tle cerecopiilor si . de exemplu: Jocul sunetelor.a. i:' careprin carese redau anu rniternigciri riunice ale unor fenomeneale naturii.Jocul cuoirttelor etc.Jocurid. si spuni'irtsugiriale ace.:i'o'" '' " .Intr-un anu mit fnoment al lecgiei se ^priveasce pe i. ' 4. prin intermediul cirora se reilizeazl'ortoepia copiilor. .Jocul silabelar. si descrieaceleaspecte.denumeasci. Au venit doi dintre concurengi. poatecorttiriuacu joc de rhigl or obiecte.

. daci ne cunoaqte in slova la telegraf? tilto r.rrt.1*n.la zecef ix mi duc ." ...t. 9i anume punctele. I r . incultura lui Farfuridi si dezvolti v.?!!f^r^pundemairyele cijtigd!..1".. rirg..!!!.. siruaqiei invilr rre.ffidi.fri"i..-....Brk'nzottenescu.i" eiincitura: .Girlri^9i cu auditoriului din mijlocul ciruia seaude .ilti" i 9i " i"gii "i.......indicapiile mai areputeTotuqiFarfuridi i""I'r*irrr.." . cred. coruptgi utlclanulur rncult.l.Jocuri_ghicito ri..iknonoi. ln care copru trebuie .Jrebuie saai curai' si-.i $tefancel Mare: iubesctrd'dare.... p"ot -*..i aplawze funl..a. otr'lul. .l..". afectivitatea.r o.p r ezenpik de chi dei ea Tir gu. condwse . etc....Recompense 9r irebuieseprimeasci fic.Joturi tare" si nu are decrea1ir..J. partidulu i".nobild" ". TESTU L deabiasernaiawde.1.ririil"lrr. aceasti in ii.}:-li. gesriculaqia. ctoioirkliri Tr abanache ! Terminindavoie .igii srirrru.rragu.". iU"rrao .rl sd .ruperi.d"r .rT:"""j f " .^... te dit.1 BRANZOvENESCU: Da.r-' itrltiii"ro ti doisprezece eu... ob. performanqele si de "r.... ztgrct carte/a de g.. am il.. o.J. oralecu inre bdri.".) df doui una.r.ut" proble'tta revizuirii Con. ointecareconlinsnnetul.a."rii^ iif"qir"ea celordoi politicieni ..erneazdrolurile.i -ir. ori sI nu serevizuiasci.va.condigionati constientizarea dtdacuc este bea."41. cu strabuniinoqtri' cu Mihai c ompleieazi. subliniazi scenice Am nu puteliieEi. tipulp...ner. se a. ori si serevizuiasci.. g}"i^ir.desfigura jocuri.tn rdspunzi!etc.a lntreb. cu moTturile : DI . )prind.io.1. .r. inc*urajaqi particrl...ill$]ra.o'ir-t*i.il l I zz IJrindez..". cel puqin s-o gtirn9i mai muhecuaintecu silaba/silabere. sterge.l-' toti"""'" t .D^. prictcnulsir"r dc Ei o rrc tridarca..rr./silaba/ aratdacpiuni/insisiri noi" ! Farfuridi are o concepqrc care .i'ht e. tip ... ! d-t ale onest d-m?Pe prost. tip.daqi-mi primesc!dar atrnci nimic. pentru a anunqa la po. urmi nu trebuiesi fie inhib aqi..municarc.Prea curtdero..o1vi1qlto1..(Foarte . in funcliede participare..tru*fn a'..i* incearc.i .a i cir curaiuls-o semneze. de ^9i Incapacitatea a gindi.rd."h". C"nqinutul J. lzgo*ot.r.i . cabularul in elevilor. voie' ireri ....-' :: rent.. o iscilesc! llT_ol/l! Timica. zis!. oJocuri-concurs caredominanre interrelag ionarea in este tr^". me mbru almaimultorcomirete comiqii.nale) careseimbogiqegre..: . e sre e*puse le aleacestuia...1en9iat.De si mai . Ace.. urisc . trebuies-o iscileqti:o dlm anonimi' .antonimie.. imaginaq ia."rc' completeazi .-p^t::i1 Muzeului. aciivizeazdgise se despri nd prin se prostr?.*1'.... gi confuz'Chiarif acuzide corupqie:.d1n qi vocealui Nae dffi.'frrfuridi inecindu-se.creeze "$ i atmosfera/co"aigiit" ..l..... FARFURIDI: Punem pe altcinevas-o scrie"' t Jocuti didactice siionirnie.i compuni iiina"ttnni s-o semneze: rolul gisi-l interpreteze rrror ...FARFURI (izbucnind.. carese arrr.de tipul : CineStir.curilc:spune maimult. dar brauul .F.or...t ....claca ccr intcrcsclc Ijarfuridiaclmitc cit u.ere:)Daqi-mi Dwpdces-amai (in "pili"ig ?." pt'"t pe tredatorl"' "ce." inr.tgr la alteintreceri gi-sifie cig tigitori..ab$i.de activitate trebuiesi....i. incoerenla. Esteevidente cepte operaqio.fe.".hi-be dar dilemi Din esengiale. J....pildi j.. intrerupt de rumoarea9i de enervarea "'uno.." *"ti. primesc! si rr. 1.e ci si s1-9iexpunl propriile idei politice' Epuill?J' :.v'lttr deprinderilc co.i skshituri grrpi..rr..]il.."tt de la inirunirea electorali' "'""i Acestei9c11isefinalizeazi s tab-ilire".i .iriiirt)propozipia !.. avocaqi' de de meserie omonime (fitrit asefolosi acesre c:()' i".. .1.f. de p.ui/' t:x un s l FARFURIDI:Oiscilim:Maimulqimembriaipartidului"' :...t""r...f. 23 n te .. intrerup6ndu-se' r'rlclenla $i.! BRANZOVENESCU: Aga da .rr . ora' cwmi'nataa ul sacadelor a urntdrit iar seyergeSis4u loni't irr".o*.. reu$e$te rosteasci realizatc. n-am si-ntilnesc pe cineva.fix mr duc la tribunal"' qi pardcipangilor... roculul se de asndat. Brinzovenescuvor si trimiti o scrisoare centru Farf uridi si P...l-i'oce)'Iatir'dar opinia mea' ypyemd' Subiectul I ti! mai am d oui vorbede zis.l?dTldi.. trf.--nioro.rorbitorului' Cnracterizdrea personaj nlni TacheFarfaridi ideileliber ain timpul discursului sI comenteze 9i reasi-l intrerupi pe caqavencu avocar.itor-rr. 'iorlrr' rased'e t n nr:ry"riill. or RE ter ul tn acpi e..)Iascutegte-mi pe .t.Dupacumsepo..oi"p. raa'J.r"ieg . Discursul esteincoe"* mai alesdin ce lebrullao Jit.seexerseazi deprinderea cotnunicare de orali.. r.. ll.."i ii p"re ami cului BrAnzovenescu '..rrr-u. ln acesi dejoc suntanrrinai..lrl.Eu.

de d!ryc1, garayte.!.iat prin indicapii scenice regizorale ind.irctr gi a. ,r,ip arrechiverniseala_confraqilor,o parp. dr;;;;; R;;;r"i c;;;;;l;, __,_n:1t_:Tjll"t 1." Ei pnn tapte'atrtudini, relaqii celelalte cu !'.'Urli tirgul,d.omnule""' per sonaje, la opiniaalto, pirsonajedesprc cl, pe Ia te opoziqie toarta, dealti p"rt . t.q.hirea buzunar * prin limbaj9i nume. toastindin cinstea paharde eampanie, u n F"'i'iiai ffil;l;i;i;;;;til, 'iJ'^a di" gruparea guvernamenrali, prerendent de putigie. gticc,r esre la Er _--If: l1l: lui AgamiqlDandanache. 'neneazal-ta seco mpune ,,madam din Trahanache, dumneata prin prezen:areafaptelor, [Tipirescu], lT ttdYl gi caracterizarr^iriilr'rraa personajului " l.::"ili!: rra'nor ai noqri". Observindvizitelelui ZahariaTrahanache, a cianeiJoi;icapi salegiarelaliilorcualt epersonaje,colegide.p.artidgiadverl"l:'.comPl a poliiaiuluiGhigi Pristanda NaeCa gavencu, temede rddare.Incercirile gindirii sale' la platitudinea se dc-r Numele f'"'rf.,tidi suger.eazd limbajulgi numele limuri chestiunea TipitescugiTrahanach " ,nrirra.,J" *..u Brincu cu "c"r*ir. este n"-r de.piietenia Iordache ," t oreia ;r.,l personalitar." F"rfrrridi pusi in evidenqX 9i l,rl trimiti o depegi cenru. la lag, gt.rr, iiptit d. personalitate, incult' .., zovenescu, ."."'"jJi;t;;;;; Gl,r.

inolprtrit, Iordrche ur:li::.r.scu comprcrcaza personaritstea ruiFarftrridi, nua n ?i pr.eltrtrrturilc,gi numere BrinzovenerJ, 0..,"i,.,'u,r;;;i;;;;;;nomicr, sug ercazil rulltrtee intelectualr; face n. r-inr-iiot"xprcsra: ne rE ,,nuface o bri nzi... nici ee.nctcrizareapersonalului Zabaria Trabanach e zrhariaTrahanache, ,p rezidentul comiteturuipermanenr, comireruluielectrr rl, eornitetului $colar,'c-J mit:!,iir1i;#i'ui comitetesi comirii.., prc cum ireazfrutorulpepagina prezentari "t "tro, de ap"tronrj"ior,;{; r,p"r;Jiiu.irn,.,r.r; .,reisrt, ilriilT;tji:.:ii;.n'r, desiincet reacqii, cum in ara relevi siuverbal pu_ ticul ,,ai Personajuleste caracterizat direct,prinindicapii.sceniceregizorare: si he e mi$a t" gi ipi exorimi pd,reread"rpr. ,,Trahana_ corupqia-societi.gii, 4lacid. (calm, bla_ n)' clnd li vorbestetuirip;i"r.uil;;;;;r;r o1r.r,, ,,innuntot:,,"),o-bio s tdphnindu_5t tdignerea", ,,biruitdi" ,;;;;;;)i i)L"i)-;"d.iglare*, ,,si mai--ind ignat, pu_ : ,,Ai nticl rrbdare"' zic: Denrrumine si ui. .irr*" sr binuiascipe o ri Joiqica, pe amiul Flnicl toruna.... ^Eu' om cu care nu rriiescde ieri, de aLh lieri, rriiesc de opt ll' o jumltate de an dupi ce m-am irrr.rr"t doua oari..De opr ani triim impreuI cr f*gii, 9i niciun rninrtrr-;-.*rtr il;;ul" isra micar ar d.,cariu..,.. , {uledilrili ri:,ff:tl*,;fiI'i.?,Y'11' "'ui,,s.-r'.,*;r. scot "..",i{rnlici in i. i.i'itaiJ.;i;;'J-fl%",, H:?i;il,"i.T:l?'ft ^dJr. lui, fi prietenul giefan Ttpr;;; ir,r.r.rulperso'aiir :^?-no' determini in si prietenie,. convieg"ir. ofi;;i.'fi"*;, a. :!:,1f sa;vrzind aceasti. ::.i.'rt i.' ,,.fir."rci pare vrtrtea rf rrrTo.,11." ripiiescucetrizoe,o.or,riJ*i rui pr" rirg*l5, i" himbareabilitarea a,descop"ri de o poriie farsificati Naecaravencu. de iux.#g,r"''J1,:x3fi Depiimoral,Trahanach. .orrdr-.ri .o i'dtgrr"r" corupqia personajul societigii. f tec intrarea sceniprirr.rr*et*"i-.".r.g: in ce corupti soqietate!... ,,A! Nu ti e morat, maisuntpringip;;;;;;"i-i.,'i#r*;;iiJ"r*resul... nu Bine :cfiu'meudela f acurtai.rtitl;i.rilr,;;;;;*, vezi,t6"ndr,tinir, copt,serios dar irtl zice:<Tatig o, ;;. c.oryntie o ,or;.,"te f^repringi9;, "na" "",, " -o;;i;, fl, ve sI zici ci tnu le are! Auzi a_r, *iqJ;", " irrf"lrri"...-, Pnn caracterizare Aair^"-rr;, t^ 1lr;:,:.";;.-rramenrul, per_ trje, limbaiul,numele, pun i., euid"nqeirisirurile relafile cu celelalte se ;r,ai";j.rhiranrealepersopriereni.;r;; l;il; ." ripur". .,r, Trah"r,a"he .:I: ldmitind esteimoral, da, rdamnrcorupgia sociell11-in esre care sdrp^al yt;rji ;;lrt*. ii*i";.,r relevd inrura.: pronungigreEit numeroase c .rrrinte,',,soqi.rir.[, ,pri;6;;;.., ,,enreresul.., rrp'mareasaaparcacofonii, no nsensuri ,."., ti.uri ,ri.b"i.1 ,"i puginrici rdb_ e", ,,sIn-ampitte deJoigica.. . "r" cu Farfuridlii,nra"ro-oenescu, suspe care-r cteazd.pe Tipitescu ridare in fade rcr ,,nifilistului"decagavencu, .o''porid ," autorita.,ii I va"bo"fi "a,'or r.rt.azd: ,,ce sun_ 122 Noi votim pcnComitcrului pentru statuialui Traian,ai Comiquluiagricol9i eqct era' tru candidatulpe care-l Punepe tapet partidul intreg...pentru ci de la part idul intreg atirni binile qerii Eide la binele girii atirni binele nostru"'" ira hanache prezideazirintrunirea electorald9i cu greu pilste1ztr ordinea, amincu ti ndu-le ci,,Sunt cestiuni importante la ordinea zilii", adresindu-seasistenqei ap elative.orrr"r" meritelor lo'r: ,,stimabili! onorabili !", apoi ,,rwgdtor", .,,f oarte.afaf,ir' , ,1oorr, dulce" incearci si-l dererminepe Farfurid"iii.-gi inche iediscursul' La semnalulstabilit de Tipitescu gi dat de poliqaiulGhiqi Pristanda ,Trahanaceeace va deDandanache, numelecandidarului-surpiizl,Agamgr_nn9n cheanunq e tridare, Trahanachetiposteazl'vehement: clangabeiaia. Acuzatde Caqavenctr,de d in ribdare, siimabile! Mi scogi qiqini...Eu falsificator?Pe mine, ai puqindci "R pti, orn venerabil,s[ vie inir-o adunarepublici, si mr faci p" ;#rp;;.';r"bil, -

ine, mare) cine?(Cu energie:)Un plastografpatentat!" . falsiiicator.. cine'?'(ru moare alegerilor:,,D-ta ii Lui Agamiqi Dandanache vorbegtecu mindrie despresigur anqa la noi opoziqienu incape...suntem tari, stimabin-ai niciJ grijl, rnergemla sigur, o ,,unanimitaie si ai, stimabile"' 4lt1e... tari... fru o sa aimaioritaie , stimabile^"... incit grupareaguvernamentalis; aga gerilesunt bine organizateEi supravegheate, obqini victorie siguri. luiAgamiqi gantajullui ii cu naivitate,i esigur, sirnulari,Trahanache povestegte de amor a prefectului,amicul siu citre o Caqiu.rr., care apla'stografiat scrisoare accepti urlin Zoe. Torugi la matrifes taiia cinsteaalesului,condusi de Caqavencu, imparqialuluinostru prezident,Ttaha; 1" ;";;;i": .ln sdnitatla venerabilului9i sinitatea prietenului siu,,Finici, pre fectul. nache'. El insugi toasteazdin -Prenumele estealti *odaiit"te indirectdde caracterizare. N"-.t"p"rro"rj"lui accentuati de ticul verbal ,,ai Zahariasugire azi zahariseala,imbitrinirea, trisituri puqinticeribdare". Numele frahanache,pri n sonoritategi sens,subliniazi aceeaqi trlsituri. ului Agamigd'D andanache Carac terizareap ersonaj politicianului coAgamemnonDandanache, ,,vechiluptltor de la 4 8", este_tipul ceeace crepe Tipitescu de Trahanache, rupqienil, ramolit, incapab ilsi-l distinge eazdmereusituaqiipenibil-comice. ;i P.rrorrrjrrl esi. iorocteriz at direa, prin indicapii scenice regizorale ;i indirect opinia altor personajede spreel' personaje, prin fapte, atirudini, relagiicu celelalte prin limbaj gi num e. ' peltic gi sisiit", are ticuri verbale,.,,puicusoruAgamiqnDandanache,,vorbeg te 1",,r.t,rro*Ie", povestegi.irr"o"r.* cum erasi rimini firi colegiu,el care-s, iafirnu politice: ,,Cum iqi spui, si nu m-aleg,pu.ictmorule, merdza"' mari rn'as e lupla,lupri;i d;-i,;i da-i qi lupta"' 9i eu mi-nqeEu, familia-erii" d" la patr uzsopt... si acumasd iemii pe iinafaia. .. fdrd coledzi!.'. ;i cit p-aqi,neicuso rule, legl tocmai-.", nu m-aleg,,." . . a ironia Zoei Ei relateazdcum obqinutsus qinerea Dandinache nu inqelege 9a.ndi; un mi-nqeledzi, coledzi,ori ,,Gisegte-mi, daturii, folosind g".rajnl,""" gi Cagavencu: ea dau scrisoar la Rdzboiul..." ;:il'i nu-. Zavragii cauzaei ?nu... .11?::,'u, ?nu..... Itmrnte$te -i.'os de.,1n a{ $:;: calirarea poriticieni: ,,D-voastri, ,ali.a ,""tem cedgeni, lnule,sunrem onorabili... ;i;;;;i ffi sunrem Ivti "ui, stilpii prr..ii, proprietari, nbriiComitetului permanent,ComireruLi a i ;i;;;;r;i, ;ft#;r"tui ai scolar,

r crr Prrliticirrrr fl$xrrrcritc,,,irr tr: ^.,,,1,'ar, crt t'rtc prrticlclc, rurrr i rrrtl..irrrparlial...; ca ;;, Putc a adrrrirc.si 'u;;::t:l.l''il"''clt.' '::': :iit;.'.':l-'.:]tlttttt.scrisoarca spuncrri t at Z.ei: ,,ourrrr. pnrr., gi-i .on i;;;.; I zze nu din prima sccnl csteincultura.Pristanda A doua trisituri caresc dcsprindc sen sul'Limbajul tt.t-l Ptot nttqacorect,nu-i cunoagte illclcgc cuvintul ,,vampir", se personajului distingeprin incorectitudine' cu Mai in glumi, mai in-serios,Tip itescu verifici cinsteapoliqaiuluiin afacerea justifice hoqiapini ce prefectulil aducela ordine: l\..rt, incearci si-gi steagurile. apoi nu mi orbi de la obraz" . Ghiqi aplicl sfatul inqelept-alsoliej sale, ,,Gh"iqi... poliqai'..$i conu plin gindu-se ci misiuneade poligaiestegrea:,,Greamisiemisia de_ Tot vorba bietei nev este, mai Fmiie cu coanaJoiqica stausi-mi numeresteagurile... zice:,, Ghigi, Gfi ige,pupi-l in bot gi-i papi tot, ci situlul nu credela ;l flimind... " Zic: cura t! De-o pildi,-conul Finici: mogia mogie,foncgiafoncgie,coana.Joigica, (luhndu-S iseama)babachii". cu trai^neneaci, banii lui Trahanache... coanaJoiqica: dupi bu get mici". Dar eu, unde ? fameliemare, renumeragie Pristandaii rapofteazilui Tip itescu ce e a{lat spionindu-i adversariipolitici, exeii cuti ordinul abuiiv al p refectului: il aresteazipe Caqavencu, perchezigioneazl_casa Cind pentru a gisi s criso"r* ,,4- p,tt mina pe d. Caqavencu... "o-p.omiqltoare: beieqiide l-a umflaq striga cit putea: * Protestezin numele Constitu"- ! Asta e violaie de domiciliu t. 7ii:. Curat violare de domiciliu ! da umflaqi-l! ' qiei"r-rrfi, " M-am intor s cu birja acasi.lael, $i l-au umflat. L-am rurnat la hirdeul lui Petrache. soam destupat-urloaiele am am ciutat prin toate colqigoarele, ridicat dugumelele, M-a m intors la ,"obi, cripiturile zidului: pesteputinqi sI dau de scrisoare' bii, a m am nu poliqie,l-am scotocit prin buzunaie,Pestetot: nu e g_i e. I,-am ameninqa tcd" nu.spunedela conul dnice si-l chinuiesccaPe hoqii de cai". degeaba: po..ttr il de iat ,ru-"i gi numai coanii Joigichii.O caut ;i nu o gisesc;acaslnu-i, aici nu e..'" ordinelechiarincilcindu-le pe aleprefecZoeilconvinge pe Ghile ,l-i qii la """.nt. tine, daci qii la familia ta"..., formati din ,,unspremlui, cu ,,Dac i "rg.r-.itnl zecesuflete", vreasi-i cigtigebunivoingacerindu-i iertere;i motivi ndu-gi Lui Nae Caqavencu Nicule, poftiqi...(umilit) Eizl,tn,lipa.tmisiei: ,[...] cocoane fapteleprin obiigaqiile si.fim scrofulo;i la dato.riemisiei mele,care o rdond,(serios) dorr"qi,itt consid"eraqia si-qi fie - trebuie si-l ridici ? D-voa stri gtiqimai bine ca mine...agae poliqaiul:tati il ridici! n-ai ce-i face: e mi sie.De aia(foarterwgdtor)mi rog si pardonaqi".Din slugirnicie qi interesatsi obq ini bunivoingalui Capvencu, Prismndail asiam a guri ci citJqte gazetaluitotdeaun ca Evanchelia,cd,,altele eu in sufletul meu' dupl buget mici'."' $i chiar il ad i"r. d" ! ,r-"i ..li face: fameliemare,renumeraqie arunchndprirtiri furi;e de ad mirl: ,,Marepigicher! Strajnicprefectar fi dstal(I ese . miraqiecdtre Capaaencu) ' la Permanenr datorie,poligaiulestecel caredA semnalul9i conducediscretincizot : ii Lui la ierareade intrunirea electorald. Trahanache spune ,,ConeZahatio, d5. -i I ordinul lui conul Flnici.'. Trebuie si-l lucrlm pe onorabilul, pe d. Nae Ca gavencu; Sunt la uqi, cind oiiugi de trei ori, d-ta proclami candidatul9i iegi p e portiq;..' qi pe urmi-i treabamea..." ' pe. Pristandail minte pe Tipitescu pen tru a-l putea ad-u9e Calavencul.aZoe. e t..tt.l fapte,gtiind ci astfelarede cigt igat: ,,Am minsuporteconsecitrqje dispussi qit...nu-i adevirat ci-l cheami minig trii. $tiu ci o si mi ocirasci, o si mi bati ci a", om e ,'.,1[i;';;ii:i:TL$J:ttffi;;i., ,,E,;,,,pi,,un onesr.., asa cu,,, recunoasteci ar fi fost r tr: de pc Dil;:;"._1"."'p"nr*'.in.-j,..;ri. preferat c atavc' "gi I 'rlcg a' agrn,ige lrfrFteirnca a fcmeiipecare deatirea pi vremc ;"U "r..- Uld.:ilgrr,"*ii""r", urrtc cari, si te vezird,zbu. " gi-am si-ti cerierrar e ci ''rr' pe nr^efe.ritneicusorur, puicusorur pe Dan_ llllr'tlll ttlon.log, Tip itescu insu$i rraui ;;ffi#:.1:"fi-:J:1il.iil ,,"r,.,i. si asa r ;;n;i;:;i,p;;". rac pr",,;,

r.. eresre..i..i" rni".'r." atit de ramotit . p.r.r"l"gii ct si mai . mairiu...". "prig" cer lipsitdemerire.h.adtudi"i..i" r..yui... repetd mereu esre ci amegit.Ti"tff. r.. Cdracterizdrea personajului Ghitd pristanda GhiqiPristanda este.""ie..ii.i obosit ciritori e..aor. .r-"r" or. ra tlc circ ori partidur prezenr ori (adici . Iimbaj. ljifi:#ra..ll::."r cntw corp pi ncareeanu misel! IT TANDA: Curat TIPATESCU: Murdar! H .rtil.i pre_ If i'"ir" afosrca_racterd" ou J. ...IH.*"i."u"pe provoaci apariqia in regedinq" care rui o a" i"i.b... :tl . Jr'd"r..'..ru rezcmar sa bie."'-: r ".j.'. Personajul caracterizat este direct prini ndicapiire s..'.._ll"-frinlos flAn. exacr cum .lilj?i*:ff_ lieclccjir caqavencu"..."ra"* i" iip"ir'Jr*.:r"iru" d..."]"]]' "::i":: irp^rEi &1 ffi l?"eat a gisangele an cteeazd situagii PRISTANDA : Curat murdar !..lf re i...ul n.r..... personajului .f...#i" ..-o.ri. .obi reacqiire -.h.."rt"" . i'r....".o.i...or.*kT:^?LI.i:ryrylii#'.n'"...PRIsTANod i o" *'."*. R et d a h^ s nri ^1..".r'.illl.i-.trc. ij.H..servil .J..: "ai ""1r.. Ghiqipristandaapare. ilI.scrofuros datorie.. esre p"rron.-1'il1*iichc gi Zocc ..rr" '. rin.iiEJj.r.-". de dar mai c" t. mai cer [:-..rJ^E i..l. ..**' .le1li... maispreugi. ^ui'Jr_ .n.iii:illtaiiffi:*?i:i?.:*rviff :.il....... ele c_ rdJil. 9i i[. ilil..''iii*i:**i.ffi:sr.r." r.rr caraveni:Ti:H:{ffi il:H. .onr Finicd.rr_"... illil1.Tlllt. *[]ri]ff comice : su :'1*e poporuluia.."rr.: _... ".t# i.scr...) executidocil ordiner..p.:]'t"' a "..tipurpoligaiurui .1""i.ru". N. torald' bazatd'pe luptd gantaj.J". sti in Ia rior.ir. Ag amiti....s1... r".maip."-"..'.".agicati...m "dam t... ordinere.i' "t'i . rfrJp.ff ol.'".ii". iffi-it.."*#...r* ."". carc pisrreazd'l'i-.il. :inT:*il.ceniceregizoraregi ares indire : fapte..*.

a avea.._t_" :Iit' vigilenql' atenlrcicurloz ltate. " ctr$runsprczecc sufletc L-a rrr ? .utui.1.'d..r la personajului. i darorie".cqiil. ..tii. ? copiii cini le-ai .i" . I . rr..rr.pr edieat nominal."'"i*ii"nal giavantajcle ^Lebi"et^iit ii.rt rezultatulconcursului (interjecaie) Ul.pdreau _ scandaloasepredicat nominal. cu gi de vecheintimita te ii dideau dr"prrl.. scirb o s ' il..-.j.. predicar verbal. ..e carenu p explica bine. Nu-qiixprimase gindul complet/intreg' 4.. Mog Criciun aducedaruri copiilor cuminqi' 2. apteciza. .oa*ri.FI Picsa irrchcic se cu.J.jectiveinrtariabile: a.oz.r enu pot ar)ea_ perfe.. exprimat prin loc uqiune verbali.. f uloq.ri"r'oij.rurp"rarfi -". 5018. ad. princi.acest sentimenr.serneneA' a*oce' eficace' comportdrt' Ne re voltau tsernenea Si in acestsezonse poartd culoarearoz' in iurnaleleTV se prezin tS'intimpliri utroce' elevilor' in . iil"Ji!..".r str relenrcu? Nu c stlpinul rncu. ..ei.. adjeaiae ca.u.Ll r. s ubiectivi' am invigat p-ropoziqia f i. -1.. arezolva' a a e xplica:* le-rrri.oreplicir..in ilic. .t. pentru "')' a a nutri: a (se) alimenta.de cornParu[ie:anterior/posterior..purtdrileei care_ lips'ise. orr*rrio.sugereazi ..q" r. feminin care-ilipsise.Ia care accs ta [irreurrcliscurs care in eiogi riri..."tutdiscur. .ir irrculji.. exprimat prin expresie verbali.qaisprezece.. p?""""qii gresire.. ardtainteres.. md bati. .eriapirii .rr" memo_ Muheii'tr..predicat nomin al. s pecula predicai verbal. l.r""ii unei colegede-alemele obignuia. i lipsise" . exprimat prin locuqiune verbali. l._ inexplicabil Si-l l'*m trirttisla caivcrzi pc ptrrcqi.': il.. antipati c.fii. ghicise predicat v erbal.. 16 . progrcsului. nu explica predicat verbal.preocupare'ptecauqii. clarifica. .predicatverbal.scro.'-oi. pdrea.. respingitor.. sdcenzureze predicat verbal...b reprezinta alti'moialiti'r.ai.usdvizitezeMuzeul Mir ii t". Sn-mi scrii daci vei veni la c oncert' Negre' l.. "".-"iriJii'ui a poliqaiului. ("purtirilc el") 4.ro.. .. deptc olllsnlc'tronsensuri.pe carenu .l.a.rrnr'eficace formareacomPetenlelor ir."Ir". rului. ln tcxt.... manifestagia La organi EetA ci'srcaalcsului.1 3. mrl 11069.vine ....-"''r^v'rw trl.-"irii. (at ribut verbal) r ! .predicat verb al..."g"L.:#.si cenzure ze. ntt eraantipat ic predicat nominal. nutreau. griji' bunivoinqi. rcplica Ghiq"a reia lui care fir. 14 paisprezece. dezagreab neplicut.ct" d-u..ri.unsPrezec e galzecl noua' tl r. tragic etc' pil..cste ""ro-ri ir. lipsise predicat verbal. ... nu eraw scandaliiapi predicat nominal.a limpezi. 2. Purta (sentimente 2. Avea plicerea de a citi.. iu Agimigd Darrda'alh". cl cstcpronumcpersonal.Iutt.d de caracre fap tut cr accsta categoria slujbagilor lYpqi EJr"r..oricit de indeparrate.J. care-i propozitii subordonate atributive Subiectulal IIIlea .aesnic. il e. grade.prure rnreresc.. A dcvcnit rnemorabil limbajulp.renu-eragi.rtt i. dddeau drepal . ai.tn chntat. fr.\ Concirtul de ieri a fost o incintare' (atribut adverbial) C . lasrsi[rrrii dar ecdrasc{.. 'a biI' -"-ori" Subiectul al IIJea A.r. se. oral..ia".. 3..a.: itr-"ia. interes.i-l explicabine. 1..1 tife !.wnic. mai curiosera ."r. pdreaciudat.prudenqi.. absenr 1.iddr'illifi.c ilegirurile lui de rudenie.e'-"c"ry"rconstitugionMuzicalMuzica al! ". rizare.i" citirorilor/spectarorlor..j:l'jjJ]]: coani "'i'..in d. cacofonii-g.nimni.."te rinipal d in romanril Ion de Liviu Rebreanuare un destintragtc.. Examenuloral estestresant' Orice om esteunic in felul siu' ! neinqelegere VeSnicd Mi se pirea o sculpturi2 erfectd'...rn.rrol".J.predicat verbal. aaea sentiment -.a demonstra' soluqiona.cinci mii oPtsPr zece' . oriiind gata Iagi.a (se) hrini..predicat se nominaj. l.Nu e m ai-'r.r {.r.i. ce-^uspus B. Otilia. i"s ca roarcpcrsona'iele comedia d..# prt rl'd" ..o-. Pii.r.. si-"qi tred. replicile . un pairr. cornplei. anterioare " p.

itemul 1 Pentru .subiectulal IIIJea.orald $ scrisd 7.i.e formare d cornpetenlelord.ecornunicare *bi". v ezi Tesrul 15. strategii d.""olu^r"i i""ruri .

""T:f::jj.t""* uritii-spanzuririi. primurui t irnpul Rizboi rtrr"Jl"i.i L*.'L'.i Desi "p"r" acesra.lii7{.rr vorbegte.i "-i. $rrean_ -rrgi".ot.fi scena spanzu ririi ester. lrir."e_ll.-1 r.i..:.i].. autorur a triit_o fratere Emil siu.inicia gtrearrguiui. ar carese g{tegte spinzurarea c"hului Svou"i".i.:... _ Lrcator arromanuruirom-inesc modernobiectiv.. iri".l p r'."p.ii. l ipicios.ilX."rrr.i"q"p'"ri.:o. d'esprecirui ^iii ca a i". ."rlri :i::::. i-pr"r.." r.."r.o rru Ivarca rui:ff. "r"me -e.." seschiqea_ "*p."i." irr.rrr..l l*::.l#'". 2. cu i" ffir"*gi.qf *i:JkT::#i'J'i{i!.p* incepe.."r.ordrgii sapigroapa pregitel.i -.".doi soldaqibitrini sipau groapa. i"ikn .:::...o.rgi ro.'*m*1k..:H:)rrr_rea.... iremur.....obiectiv .Bologa ii spune cu mindrie cI a ficut parte din Curtea Marqiali: .r.-.-. arm oas Conccprulro?nltn vezi p.absolut deplin..r r..ri.'Ti.'.iii.".' ?*i{"*tar III_rea. inrere_ pregitirii giirrcearci ird. gi convingerea ci cehul Svob .J i'. o dutocardcterizaredin care se desprinde o trisitu ri definitorie pentru personaj. i:'.#ffi :i:i...... de dataaceasta constiintape deplin impdcatd. excisd... a 6st spinzurar p_enrru ir. sphnz.aflatd n eas rab a" nearop n..:l::... sdrreacidin .npa..iru"aiilp..lfrffl"i.. "o-.s#.."rror Boroga.#i".""Juo cerulcenusiude toamnicaun cropoturiasde sticri aburiti.r:ff -n*po.1po. .Hffii. ci prirr armosreri ilil'.se din seazidestadiul 1.f.r. sp'nzuri_ infipti.ri"..u1.dupi f iecare lovituri de tArnicop. ncgricios. degisunt o fire ex cesivde qoviitoare. Din rana pimintului groparii zvirleat lut galbJn.c1-inceput rizei ar rin.1...n. /u!aelalitdpi stintulare a tle credtinitdlii elcuikr [rentru rez. .t" irrira*-lragur cu gulsprecimpia neagri.congtiinga datoriei.* vlzindo fotosrafieo_ped"r.""' r.:{J"ililliiffi:.." satur..Rebreanu aliz'eazrgi primulromana" re_ pdd...'jili#l .. r. Apostol Naratorul este omnisc.r'. ..wrea .".i ii.i!..or romanul (1922).i::..":.ii"'ff :ffr.rl. nareazi.rat.!#7".ai' ia4r. sosit cu puqin inainteaexecutiei.e ?ntr-un roman cu aseminitoare: :J::".ifi. :oarea noui gi sfid itoare..ipa..r3'..ei"1.#i...dezert ema rdzboiurui (primur rea romnn ci. supravegheaqi un de 233 caporalscund.oir"rr-ut pddurea 9i spknzura_ ruor ercmai murtesurred"Inspir "g.-i-.. r. si lon." Cipitanului Klapka.. nu avea responsabiliiili.'..ili."r..11y i. zent.li.t y. .tragi cur de un prutonier 9i . prezintit?n romanur carztarur.rpicg.r#'"f :. arboriarimii...72.rut devedere confricturur.if.e zer.liogiru.Euinsumi.. at rprff.compretatprin ..qi ajutaqidc un qiran cu faqapiroasi gi rogie.i.ol1"d. o..r+il. spinzu_ .prinIo n (rg2o).il.scuipindu-qidesin palmegi hiciind a osteneali.i"iJ *'. .::"'.1:""': '. itcrnur 2 pen rc?.".-."iilffiT." Citatul am pe reprezintl.rigie jl"'#.urag.i.o TESTUL 24 Subiectul I I la!1rea sphnzuragilor de Liviu Rebreanu Rizboi Mondiar) esrererevati nu prin scenede lupti.

dar nu reugegre si-l convingn.$i eu carecredeam rizboiul e un ucigitor de energi i!"ci il jignegtegi-l face si roseasci. Autorul noteazd" stirile.oiascd justegea de "condamnirii gi a convingerilor sale: . Pe Bologa.Ce i ntuneric. Apostol este atit de impres ionatde atitudineacondamnatului (iar privirea acestuiail va urmiri obsesiv)..$i eu sunr ofigerde r ezewd. Desfdsurarea ac piuniiurmiregte evoluqiaconflictului interior. de la Universirare.seficu roq u de luare-arninte gi privirea i se lipise pe faqacondamnatului. invipiiati..igi auzeabegile inimii ca nigte ciocanegi casca stringea qeasta .intrerupse locotenentul cu mindrie. $opti cu teami: .Incearci si evite mutagi lui rea sa pe frontul transilvinean unde ar ajunge si lupte-cu armata romini. iar in ochii lui rotunzi se aprinseo strilucire mindri. Rizboiul m-a smuls din mijlocul cirqi lor.i cind i-ar fi fost mult prea s trimti si indeii ca sati cu sila. Dupi execuqia cehului.lui Bologa in t impul execuqieigi apoi manifesdrile crizei de congtiinqi a acestuia:.obrajii sublocot enentuluide sub streangse umpluri de viaqi.i infrumusegadde de o dragoste uriagi". printr-o fapti eroici: distrugereareflectorului rusesc.odatrebuia condamsa nat la moarte. discuqiade la popoti gi ve steaci frontul se va mura in Ardeal intensifici nelinigtea incertitudinea Bologa . Un frig dureros ii cutremura inima.Fiind I H . li cere generalului Karg permisiuneasi rimind pe frontul rusesc. O mirare neinqeleasi clocoteain creieri.ochii omului osinin dit parci il fascinaserlcu privirea lor disprequit oare moarte . Mai pe urmi sim li limpede ci flacira din ochii condamnatuluii seprelingea inimi ca o imputaredu reroasi. Dar m-am dezmeticir repedegi mi-am dat seama numai rizboiul e adeviratul generaror energi i!" ci de Replicalui Klapka-..Apostol Bologa esteconvins ci rizboiul estegen eratorde energii gi continui si se prezinte cipitanului: . care parci pitrundea pini in lumea cealalti. Glasul lui gerpuica un sc incet de bolnav gi se stinsein oftirile vintului..Bo logase cutremuri iar... Doamne. cg intuneric. cici in vreme ce inEira criii mele gi hirtia ii tremura intre degete.. unde aproapepierdusemcontacrul cu viaqareali. privirea il aceasta infricogi gi il indriti. s-a lisat pe pimint... la incepur. declangat de fizboi gi de zbatereapersonaju lui intre simsul datoriei de ofiger in armata austro-ungari qi sentirnentul apar tenenpei napionalela oastearomdni (conflict napional 9ipolitic). comportamentul lui Apostol in siu aqiile-limiti createde rizboi. inc dt tncepesd se tnd." Prin tebnica acumuldrii se su rprinde drama conflictului interior.

d... : i.....i.onq. cnpi ochiilui svoboda....rg ci nu lupti crr rect. amarrdou i ir..r'l nrcdaria'dc i.aqia inrposibillr enreil aduccrizboiul. "t"qa'a....i.r.r]i.ilil.r._..r ltTiff:Id' ln drumulspregeneralur Karg.""J.d.fi .-bili dacnn_are u.... palmele sim_ aspri a funiei. i..se in [."rr)r"L o. biscricd. vrea ilJ. nit ..l]rrrlP eviti situ."r"r cu care armar.. s-aamesre_ cat.rexecugiei.u[ cind . _omf ceo proresrare nesfirgiri... a.'r...ucoleg...". rrirr *clirreaori.'.. fire inceput gi firi sfirqit.".piligieEu. Se in li aprinsese suflct lumina increderii. ?lobscdcaz.d.J'il.. Irstt.stor J.-pri. esre cu rajos)' Reintors iatul ru*".u" f.Ju ridicind ochii in sus.in lumini i seciiea .. ir c6t fost de trufag a avut....t"il gi igi : .din exces zer.rolrrrrt"..agort.1"'tr'r' culminant coffiauluiinterioril al reprezinti numirea Bolog a curlui in tea Margiald urmasr judece care 9i.ajunsor' putcrnic'rupe logodnacu'Mart" iio-g...iar impicareaii aratdcalea.. personajuru i *rr. i"r_.". isc si strilucirea p.. p arcdarfi statin fata.obrZa"..[.r tusrro-ungariii ucidepe romdni.i.tecind speranga exec ugiei. f.. misiede convalescengi.o'o"rea faci parte ci sd din c.r_se se zbuciumiintre nevoia a fi bun rom6n-gi.i clipr igi aminticu o precizi! ..il. . peruluiVidor la carestein gazde.err-" era sigurci.r"..ii r-isiri . pe ntru ci aceasta vorbiseungureiir(..hi"utorr.i.i"a.o crizemistili...r'iqii.'-..i.J d. il . strirucinJ..... i"ei"gr.aica Ilona. ii )gua. fapte contradictori i..r.iar cind a inceput privilirea..Amirrtireal.il."1. caresi gievegnic dr..'8.rr. o imagine terifianti-car"J 'o".in i un iadcu limbi de foc.rir. gi seintoarce satul in ocolind pidureadespinzuragi. lui Dumnezeu in ziua judecigii J.liltorului .rt .." epucat greangul incercindu-l -f"e derezistent... f"r"ir.."pt" cumpini inrre iumeadinliuntru qi ce.rrr"pe carea avut_o irl eopil{rie.rJ$ir. (AposrolajunsesJpe fronr ca. teprarea estesfigiat de stiri momentesufletul slu de a sesfirqi totul mai repede. Omul trebuie si faci imensesfo4eri si steain p icioare.a"gi sp6nzurar nenumirar e de ori. vedemulqis pinzuraqi.... dar." .> deodati zise . de deci."'a.p'. . o harr....d. inrr_op"...." Totugi ajungela concluzi a ci .. e .-"i T'otugi destinul -a"iuir"r...d"'Ap. mai ctr r6ndseva p unede-acurmez4.". p " il fostul si.iiu-i"" albepe carco.f"J"-"Jffi.in. .. Cruccainsi crucecu evlavie.. il .....irorri. i...congtiinqa toarenizuingele srridaniil.. ..rr p..ir la ir. a cum "daci e destul+.e dezerta. nimeni nu-i mai poatereda echilibrul.. parcl viaqas-ar cilluzi cu vorbe. . cind rrebuiasi rimdni p"rrrrn Aproapeincongtient..rie pdnd adirr in cul congtiingei: suflet sezuarco'lea .. cirili disperateale lui Klapka de a-l salva.o....orrr. rit iceqte gi La judecati.i.. comire "*.r"*obiliza t.r""r...sei"d. in a9cind neribdarea unei salviri miraculoase.i rgaea'cl ca p rivircalui svoboda ."ri...i fii'rl cil ln suflct. M-a m amigit cu vorbe...rteze: ..r-..idi.pilmui.-trecind printr-o padure. pita. cum a voratcond^amna rea cehului. o de ".'ier""r romini ac uzati de spionaj tridare...'.j".Iubireatriiegte ve.-ror cd gi aqade neputin_ cioase firn rost ca gi zvircoliril.li"ga# #."..nic. penrru a-i demonstra Marreici.Prin iubire cunogt .. lmpreuni cu consrararea amard viaqa ci omului . de pre.$i in aceste gi ginduri contradictorii.. nu gtiedecea ve* dar !r:.. renitrPcntru un. r""i 9i rdmeii n rpidea din ce in ce suiletul..gtie . triies.r. ia a r s[-i spuni ceva Ilonei..... a gi da toriei'Disprequl care privis... sr.estecondamnatla spinzurar e .fiica gr. zidirnicegte prin mirturia sa inceresti prins de locotene ntulVarga..rrr" i sepreficu leaatingerea in sufletihtr_unsimrimdntderusine pirerederiu atit de..Ccrul erancgru ca gi pimintul....l.ro.Viaqa un povirnig cu un capi t in cer gi cu celilalt in neant. . sim qul cu ir ..-...si cum a'. tul Boteanu. $i a. fiind la coroanad. pcnrr rr in frprn sneroici prim-cate I Punctul "o"i.. gi seoferi si_ l cbnducipe porecile munterui.....rsificu ".rrrr' ci Bologaesre tip rovli un tor.iJ rrargirra rugiciunea cirre Dumnezeu. .per*".lir. rnonrentu l careigi recapitiincrederea in in sin!: .rng..". Farva. J1i -"*'t""r" sufletul..dar nu..ra. r'urLratur' sv ..

un feristriu ur iag cu dingi tociqi.Numelei sepirea striin gi seintrebi aProaPe . dar se simte luat in braqe sirutat pe obra ji de citre Vidor. L^ur" rr^pi scautrse love.ipe Dumnezeu . sufletul robului tlu Apost ol.abiaigi migci picioarele. Ridici o-hii spte cerul gintuit cu puginesteleintirziate. servi lroapa supirat: .... nu recunoatreglasulpreotului. citegte"sentinla caren-o aude...Drept in faqi luceatainic luceafirul. o scoate qi o atntt.ti. se temeaci nu va voce care-i spune sI se urce pe scaun ulneobservat gi puteamigcaiicioarele. . apoi cogciugul. audeplinsul disperatal lui Klapk a carese bitea cu pumnii in piept.. Apostol.te cu capul de ftreang. cruca i . Doamne.. o atin ge merg.:Pri*"qt". Cresp" tele munqilor se desenau c. il DrumuL spre locul execuq iei parcurgeaproapeincongtient.. Tudor Vianu il apreci aastop"t" d. intii-rphtor. gtieunde lingi spinzuritoare.t-ele siu: . vestind risiritul soar elui.'" ' lncearci si-i scriemamei saleo scr isoare. neribditoare. iEi simgi.e in groapl.. il r." cJ t.-o fel: ." (deznoddrni. Avuses emmulqi povestitori pini . Poateca o speranqide izbivire.. Pimintul i se smulsede sub picioaie. cinesi fie Aposto l Bologa? pe in timp . unei psihologiceconferi romanului caracteristicile Amplele descri eri9i invesrigaqii psihologicd.din cind in cind observi. t.esteajutat de prenu otul Boteanupe care-lqinede brag ii nivllesc in minte ginduri absurde.ttto"qte cite cevac unoscut." i r.. avind senzagiaieesteo piele de garpe. Apostol'. Oare .vede alt medic decit Meyer.. audeo pini atunci. Pr ivirile insl ii zburau.scriitorul manifesti o imaginagie coboritoare pinl in datele elementareale fiinqe cugimea inqelegeriipsihologicJ inci in liteo'vig6are gi o t"*iitticie a puterii construc tivenecunoscute omenegri.vdzupimnntul desc his o rani uriti.primi in literatura romini..p. se pomeneqte obpriveqtelinigtit mulgimea. in spre'strilucirea-cereasci.". apoi pe groparul Vidor cu obrajii scildagiin la crimi. atunci.ntul). vreml ce in urechi i se stingeaglasulpreorului..i te inalqipinn la ceruri.Apostol iqi potrivi singur ttreansul cu ochii insetati de lumina risiritulu i.dar tot amini.". analizd ascapabili si cuprindi vasteansambluri.leria i se lasi pe ochi. dar nu inci un romancier rau)ranoastri. gilbuie".trupulatirnind ca o povari.Aiuttci Apostol fu impresurat de un val de iubire izvoritl" parci din rirunchii piminrului.rttorgG pe Klapka.

..ylpri.2B). la Aveamorodre crimele ..iifiil" l.r din ruirrga generali a realizasdlul mai dc majoral culrurii n. "ir.ve dea eraprost_crescur. itemul 3. p.. reflectare. tare.dc crcaqie izvordte.subiectulal III-lea. ..rr.. .. 1.Ui""r r' d. Pentru rezolvarea 2..rrrr car c.zicee1. deti tdlentat ..i.nume predicativ. Vizuse cu propriii oc hi turismului.1rrnoi. regentnu derteni' concesiv.si le gim.la sfirgitulp.. subiecul al III -lea.pe. proiecpie oglindire...lent arefuncqia sint actici complement de circumstangialmod.r. 3.. B. fusese respins selectie.. in Dintr-o eroare . s ase. [.Tdnirul erainsole_nt..fi. Dezaaantaje ale wnei metode tradipionale de etta luare subiect. ln text. aprins. rulantd.rrtr. din pirulrcelorfaptc.la renrulnroclcrn cuvinturui.i nirfi.complementcircumstanqial mod.propoziqie " subordonarr circ rimstangiali consecurivi. -'propori in jie subordo nati atributivi. al accra i-sepcrrrivc$re Balz.. la TV. Nu fi duplicitar in situaqia faqi ! din cum se creeazd sticli frumusegidesivirgite. Discursul releaa om cultivatgi inqelepr.regti.. ca B.roqile plugului foi de hirtie/.. subiectulal III-lea.c. un Numai intr-o situaqie limitn i . Degi talentat. Iegise curindlapensie.ar.. l. acelui rnomenr".. cdldtoare . Finalitdpile tnvdpdmkntulwiprimar subiect." p. Propoziqiile incidente textulliter ar:.si maivedem". de . 2..1961. adjective calificative nu por avea care grade compararie: de intens.. al optulea. l. c. itemul 3.compleme ntcircumstanqial ce-. a treia .. Administr agia Subiectulal III-lea l. : C. doudzeci subiccr..rr*. a.." rrorio aievirul.pini iessrelele" propozigie subordonata circumstanqiah timp.v iolent.vezi Testul 11. intens:puternic.ri.frlrqiu.spune din qiranul."r.una ... 4. (Tudorii^iu. . Tebniciale muncii cwcartea acestuisubiect.propoziqie subordonari circumsrangiali scop(fin aln). de gAndu-se lenf') A-ccst copil este in gindire.vezi Tesml 7.ffii. 2.subt eran ele ctro itice e. strilucitor.viu. (atributacl jcctival) 2.r "r*. rui gi Tchtoigit)osroievski. p. b. .in filmelede d e p.r"d.i in parbrizurabu rit / al cerului". re gentnw ceea deveni.. acestui Pentru rezol varea 3...R.i doriseatkt de muh .vezi Testul 3.i Mondial.complementdirect.'r Ei. rir'p. de 4. E pi. de Voi petrece revelionulintr-o pensiunemonta nd.i7f . .. cht doi . itemul 1.cindgiranulcu o $osea asfartatd/ jurur gdr. . Subiectul al IIJea A.complementindirect.strident..subiect.ea urrrrl din lucrAtorii "o"r*. .ac rui Zora. de d.cca '.rir. din jurul tiu. cu doi .6ii.(.atribut adjectival.el nu deveni ce eace-gidorise atit de mult.propoziqiesubordonati predicativi.i-rr" "giJiJ."nu romanur mlnererc engrena circuitul in mondial g"nurui .propozigie subordonai. e. ruirhom* M...scur. locali trebuie sl-gi aduci contribuqiala dezvoltarea 3.". Pentru rezolvareaacestui . de 1. 1.. se cd ' Sedovedise indolent orice{Ftcea.ci i sevid broboanele sudoare de scur gindu-s lentintre lujerii iegiqi e/ dirr brazdc' .(numepredicativ) lent Mersullent rc facesdobservi lucrurilein.

2001. paronime. Landsheere. 2000.Constant. Didaaica m odernd. Radu.Bucuregti. or toepicti morfologic al lirnbii romkne. Dic yionard.nd. curegri. Nicolae.Bucuregti.Dicgionarde omonirne. Marin.Napional.!.Iorgu Editura lJnivers Enciclopedic. Metodedi tnvdpdmil ri. .1941. .edigia II-a.Buc urefti.\. Cnrricwlwm. G. limbii romhne.. fordan". DicSionarwlortografic.2005. Ion. II. Limba romknd contempo rand.. Editura AcademieiR. I-I! Editura Aca demieiRomnne.2 000' Editura Vox.Editura Dacia.Dicpionard. Bucuregti.EdittraDidactici gi Pedagogici. IvmC-SNEE. 1995' (trad. Bucureqti.Editura Vox. r).1979.vol. 2004. Pedagogici. Dicpionarde antonime.197 6. pentra tnrtdydmi.R'.Pedagogie Crisrea. Eseudespre Manolescu. Editura Didact ici 9i edwcayiei generald rnanagernentwl Sorin. Cotianu. Bucuregti.L.ne. Marcu.1985. Landsheere. Florin. de '*. primar. Gheorghe Felec an. Editura Vox.ti. Hristea. a Nicolae.Sorin. ll Bibliografie l.1984.1991. Cerghit.Dicpionar de termenipedagogici. t.nesc. G. Nicolae. .Editu ra Didactici gi Pedagogici.nd in prezen t. Enciclope dic. vo l. Ediromanwlromi. Istoria literaturii romine de la origini pi. i.Editu.r4rool*lNor.Tnstinttul Lingvistici .Bucuregti.).Theodor (coordonato Sintezede limba romi. 3ir. 1?8o.Bucurqti. Gramabica Mioara.Bucuregti.Miron. Ghid de'eaaluare. Cluj. Editura AcademieiRom6ne.S. EdituV.Bucuregti. Gramaticalimbii romhne. 2005.Dicpionarulexplicitio allimbiiromh. Ion. Editura FundaqiilorRegale. Bucuregti.Editura lJnivers Bucure.1998' .1978' publicii Socialiste . Bucuregti. Editura H umanitas.vol. Gramaticapentru to. tu ra Eminescu.I.e Felecan. 2002.1997.. I-I I.Bucuregti.Dic1ionard.1998.t.e Rominia.etermeni literari. III. .Bucuregti..ntul Programegcola re 1998.1956' . Editura AcademieiReneologisme. 1998. Editura Didacdci gi Pedagogi ci' BuCristea. Ionescu.Bucuregti.Bucuregti.i. Cllinescu. Definirea obiectiveloredwcapionale ra Didactici gi Pedagogici.^Didactici gi Pedagogici. Bucureqti. Maneca .

Popeagi.Adrian. I-II.irr rcvisra. Ediqieingrijiti gi introduceredc Geo $erban.2006. Desprestil Siartd literard. Editur a pentru Literaturi. I-II. Bucuresti.i tnsemndricritice. 2000. Vianu. Edirura Didactici. T Seche. vol . Bucuresti. Vianu. Mitu. Stoica.cokr. Evalwarea progresului.trdor. Timigoara.Editura Ac.r ProGnosis. Bucuresri. Metod. vol . Mircea. Simion. B ucuresti.primar.agogie. I.Lecpiide e'ualuare interclisciltlinard. curesti..e. Editura Mirron. ..19()(.ica pre ddrii-tnadpdrii integratea limbii si literatwrii romirrr ttt inv cigdm ul hnt Ed itura Humanitai Educagiona!Bucuresti. Editura Humaniras Educaqional.1994.. Vianu.r de al demiei Republici i Socialiste Rominia.Scriitori romkni de azi. Bucureg 1961 ti. 2002. T.1965.Gbid pentrw profesorl. Parfene. Bucuiegri. 2003.i p. ediqie ingrijiti gi pre faqi de Marin Bucur. Florica. lJu cureqri.1980. Florica. tt.Ion. Negoiqescu.consrantin.1978. . Editura CarreaRomineasci. Radu.240 Mitu.Editura pentru Literaturi. Bucurcqt r.u 1-4/ 1997.19g2.Bucureqti.1966.Vas ile. Editura Tineretului. E'ualuareacwr entd5i examenele. Bu-uresti. De la teorie Ia practi cd. Arta prozatorilor romhni.d"gogi.EPL.Dicyionarwl sinoninte limbii romhne.Ped. uizai Seche ..luviqimi nrulprirrr. Tudor. Editur. Tudor. Stoi ca. comp ozipiilein yoald.Editura Discipol. Eoalwarea procesul in didactic.Studii .Adrian (coordonator).Editura Didactici gi Pedagogici. Scriitori modern i. Eugen.J wrnal.

in"prirnulrdnd Carteade fa!5 se adreseazd institutori orfnvEf6tori!or. ortografic. cu adaptate ln conforr"nitate cerinlele Diclionarufui o rtoepicsi morfological limbii rom6ne..rsB N 574-171*LA 1-B ?8-= tsgN978-973-6S9-078-9 . limbii romine. . "' ".=''. specializarea coiegiilor profilvocaf cu pregS tesc vederea in institutor/invdtitor.c0ncepteopera!iona edefinite5i.' .' suslineriiconcursulu ipenttu octl'parea '..'.li exerciliicie limbd rom dn5(toate exemplificate. care se posturilor .5i ale Gramaticii prezenta Ce 2005) foafte multeelemente metodicS. edilia editia 2 005.ll$!ffilU . '' ::' .abso ven!i or.' modeled*l"r"uri cuprindenumerease Dar. 't ." .ieievilor. ionalpedagogic.deob!inereagrade[ordidacticesau pentru examenulde definitiva t. .deoarrece iterare. vacantein inv5fEm*nt. si lucrar epoatefi un instrumentde lucru util si pentru de cei carese pregitescpentru exam enele perfec!ionare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful