Sunteți pe pagina 1din 123

T

FloricaMitu

Testepentru concursul

1.1'

de tlturarLzare

Limba giliteraturarominl

9i metodica

predarii limbii ;i literaturii

romine in inviqimintul

(institutori/inviqitori

Primar

)

HUMANITAS

3I

EDUCATIONAL

Fncrlercr CtPr llltrllotocll Nrtlonrla r Romlnlel Ml't'u, I'LOtttcA Tutf prntru concurrul de tltulrrhrrr r Llmbr pl llteratura romlnl pl metodlcrpredlrll llmhll pl llterrturjlromlnein lnvlflmlntul prlmrr 0nrtltulod / lnvlfltorl) : / Bucuregtl: I lunrrtnllnrlitlucrrlirrrrrrl,2007 Blbllogr. lsBN 97rt-e73-689-07n-9

371,31811,135.1+821.135,1.09:373.3(02e, I

)

Redactor: DIANAGEORGESCU Machetare:ROLAND VASILIU Paginare: ROLAND VASILIU Coperta: RADUZAHARESCU

HUMANITAS EDUCATIONAL

Piala PreseiLibere l, sectorI, OI17O1,,Bucuresti Telefon:0273161718 Fax: 0213161,72l e-mail:educ@humanitas.ro www.hed.ro

v

Cuprins

Cuvint-inainre / 5

ConcursulNaqionalpentru

vacante/ rezervateinidvigeminrulpreunivglsilal.Programap.entrulimba

ocuParea .Posturilor

didacticedeclarat

romine -

pi literaturaromane 9i mdtodicapiednrii limbii gi liieraturii institutori/ invilgatori / 7

Probi scrisi de limba qi literaturaromani - Sesiunea1,7-18iulie2006/ 13

Baremdecorectare $i de not^re / 15

institutori/ inviqitori.

Teste/ 19

Raspunsurigirezolvdri / 53

Bibliografie/ 239

lt

CONCURSULNA'IIONAL

I'ENTRUOCUPAREAPOSTURILORDIDACTICE

DECLARATEVACANTE/REZERVATE

lN lNvAlAtuANruL

PREUNIVERSITAR

Programapentru limbaqiliteraturaromini

qimeiodicapredirii limbii Ei literaturii romine

-

institutori/ invigitori

-

(absolvengiai $colilor Normale gi ai colegiilor lJniversitare

Pedagogicede Institutori) AprobatiprinO.M.Ed.C-nt. 5287l15.ll'2004

Obiective generale

-r Actualizarea;i aprofundareacunogtinqelordespecialitarc,de metodicaspeciali- tiqii 9i de psihopedagogie

referitoarela aplicareacurriculumului, a strategiilor

. Dez,rtlt"r", .o-p.r"tiqeior

didacticegi a evaliirii

performanqelor qcolare

o Dezvoltareaunor comperenlecorespunzitoare privind abordarealogico-funcqio-

nali a conginuturilor inviqirii

Competenqede specialitate,psihopedagogice 9i metodice

Aprofundareaconrinutuluigtiinqifical

til;ii;;r"a

specialitiqii

a'.i;;;r;

soluqionareapedagogicia

Valorificar"" iorrqin,i*lui

tudinilor

TJtilizareatehnicilor de activitate intelectuali

Asimilareaelementelorcu relevanqipentru specialitatedin domeniul gtiingelor educaqiei

disciplinelordeexamen

.

.

.

.

.

.

qi op.r"gionalizare,a cuno;tinqelorde specialitate qi de didactici a

9i aplicareacreativi a cunogtinqelorde didactici a specialitigiiin

situaqii

disciplinelorde lnol examensubraportul valorilor gi al ati

. i;;il;;

teoriei gi metodologieisrudieriipersonalitiqiicopilului

LIMBA

$I LITERATURA

ROMANA

Competengespecifice

r Utilizareacorecri$i

d.

adecvatialimbii romine in receptareaqiproducereamesajelor

analizi; wrliiatpa registrelor stilistice diferite

comunicaqional; '"'i-'t respectareanormelor ortografice,depunc-

,

scrise: redactareadiferitelor tipuri decompuneri,pornind dela texteliterare:eseu

strucf,uratsi nestructu"t,

i" fu".ti"

tuaqie,rnorfosintactice. "orrr.krrll

Cuvint-inainte

Aceasti lucrare afost realizatl din dorinqade aveni in sprijinul institutorilor-in-

i.

i'

I

I

t

viqitorilor caresepregitescin

miilo,

pregltireagradelordidaciicegipentru p.tttrit examenelede oblinerea

glsesi in aceastilucrarepot fi studiatei-nlucrareanoastrdMetodica-pred'nrit-try(drii

Tntegratea limbii gi

qional,2006).

-.1i

vedereasusqineriiconcursului Pentm ocuParea Pos-

Cartea poate fi

de asemeneafolositi

Pentnr

examenulde definitivat.Temeledin progra-

gradelordidactice;i definitivat carenu sere-

vacante in

irivlqemint.

liteiaturii romkne tn invd.pdmhntulprirnar (Humanitas Educa-

ln aceastioferti educaqionaliam

cuprins24 de testecu subiectede limba gilitera-

primar'

,ur" ,o,narri qi metodicaprederii

ln fiecaretest,subiectulI propuneitemi deliteraturi romini, de tip eseustruc-

rurat: argumenrareagenuluiI sp.cieiliteraregi

zind toaie opereleliieraredin

referitori la ie*tul literar dat, iieml de construc[ia comunicirii vizind principalele

pioUf"-.

careconlin abateridela aces

te reguli gi principii. Subiectulal III-lea cuprindeiremi de metodicaprederii limbii qi literaturii ro- mine carevizeazS.intreagaproblematici din programade concurs. Fiecarerestesreurmar de amplesugestiide rezolvarea itemilor din celetrei su- biecte. Nu amoferit baremede notare,ci amspecificatpunctajulacordat Pentru fiecar subiect,hsind la liberaaprecierea celuicaresepregiteqtefolosind aceastilucrare'

ii.-gi

limbiigi literaturii romine in inviqimintul

programi.

caracterizarede persott"i:',"lPti,t:

Subiectulal II-lea co-ntineitemi de limbi

delexic ;i gramatici,itemi deaplicarearegulilorortografice,deconstruc

a. p"""trr"gi., iolicitind-cor t"r.J.rrtnqurilor

,tutoarea

I

ll

le

I

r

llulurireaittstrtttttctrtclortleirrrirlizistilirri,A !i nttuttriralaarlil'eritelortcxteliterare:

' ielcrltjficlreagin.nalizaprincipnlelt,rt.rrrgrorrerrre de.rrlirrrtructural,specifice

tcxtultrittlrativ(construcqilsubicctulrri,,:rirrr1r,rri1ie, perrorraje,limbajuiprozei

ttarativc),liric(clcmcntc clccortrpozilie,irrrngirr*rpodtic,figuridestil,elemente

rlc vcrsificalic)gidrarnatic(subiccr,,',,rrr1,.izi1ic,'p drrrrnltic);

ru,rnl., lirnbajultextului

aPliclrcaconcepteloroperaqionalcin

anelizatcxrclornarative,liriceqidramatice.

. Argurncntareain scrisa opiniilorpcrso'alcasupraunui textliterar:

- ittcadrarcaunui text narativ,liric, dramaticintr-o anumiti

categorie(basmul

eult, nuvela,romanul,comedia,drama; poeziapagoptisti,rom"antismul,cla- sicismul,simbolismul,modernismul,neomoder"ismut; ;

- claborarcaunei argumentiri scrise,folosind elementeiespecifice:structuri, concctclri,tchniciargumentative.

Literatura romini I I'rozi Basrnufcult: lon Crcangl* Nuvcla:

Povestealui Harap-Alb

-istorici: CosrachcNegruzzi - AlexandruLdpusneanul

-fantastici:MirccaIlliadc *

I.a pigdnci

Moaracunoroc

-sociali: IoanSlavici - Itcrmanul:Ion CreangF,,-

Amintiri din copildrie

IoanSlavici-

Mihail Sadovcanu *

Liviu Rebreanu- Ion

canril Petrescu- GeorgeCilincscu -

Mara

Bahagul

sauPddareaspknzurapilor

(Iltjma nod.pte.de-dragoste,tntkin noaptede rdzboi

Enigma Otiliei

Marin Preda- lI Drarnaturgie

Morometii

comedia: I. L. caragiale-_ o scrisoarepierdwtd sauo

noapte furtunoasd

Drama: Barbu $tefinescu-Delavrancea- III Poezie VasileAlecsandri- Pasteluri

Apusdesoare

M. Eminesct *

Al.

G. Bacovia

Sarape deal,Reztedere,Lwceafdrul,ScrisoareaI

Noazteade decernvrie

Macedonski -

Plumb, Lacustrd'

Lucian Blaga- Tudor Arghezi -

Nichita Stinescu -

Eu nu striaesccorola de minuni a lurnii Testament

in dulcelestil clasic

pcrsonajlitcrirr,prctz.d,rcalism,rouran,stil direct/indirect,titlu, temi, vorbire

a directit/indirectl. Poezie:aliteraqie,antitezd,arti poetici, autor,comparaqie,curentliterar,enumera- qie,epitet,eul liric, exclamaqieretoric;, hiperboli, imagineartistici, interogaqie rerorici, laitmotiv,lirism obiectiv/subiectiv,metafori, modernism,motiv literar, repetigie,refren,romantism,paralelismsintactic,secvenle Poetici' simbol, sim- bolism,sinestezie,temi, titlu, versificaqie(strofi, vers,misuri metrici,rimi, ritm). Dramaturgie: act,acliune,comedie,conflict,construcliasubiectului(intrigd,sceni, relaqiitemporalegispaqiale),dramaturgie,dialogdramatic,drami, indicaqiiscenice, monolog,personaj,replici, sceni,tablou.

Bibliografie

Anghelescu,Mircea; Ionescu,Cristina; Lazdrescu,Gheorghe,Dicpionardetermeni

Iiterari,Bucuregti,Garamond,1995.

Petrag, Itina, Curente literare: mic dicpionar antologic pentrw e/ezi, Bucure;ti,

Demiurg,1992.

Petras,Irina, Figwri destil: rnicdicpionar-antologiepentrwelerti, Bucuregti,Demiurg,

1992.

Cilinescu, G.,I storialiteraturii romknedela oigini phnd in prezent,Editura Minerva,

Bucureqti,1982.

Manolescu,Nicolae,Arca lwi Noe, vol. I - II, Editura Minerva, Bucuregti,1980,

1981,19B3.

Manolescu,Nicolae,Desprepoezie,Editura CarteaRomineasci,Bucuregti,1987' Simion,Eugen,Suiitoriromhni deazi,EdituraCarteaRomineasci,Bucuregti,1974,

1989.

Cilinescu, G., Ion Creangd.Viaga ;i operaEI.L., Bucuregti,1964. Cilinescu, G., Opera lui Mihai Eminescu,E.P.L.,Bucuregti,1969. Cllinescu G., [Jnhtersulpoeziei,Editura Minerva,Bucuregti,1974. Cioculescu, $erban; Streinu,Vladimir; Vianu, Tudor, Istoria literaturii romi.ne

moderne,Editura Eminescu,Bucureqti,1985.

Limba romani

.

.

o

I

Limbi

qi comunicare

Func[iilelimbajului

Stilurilefuncqionalealelimbii

Comunicareaoral6giscrisi

Notd: Pentru abordareatextulwinaratio, liric Si dramaticseaor daedin vedereurmd- toarele concepteoperaliondle:

Prozd,:acliune,autor,basmcult,conflict,construciiasubicctului,momentelesubiec- .

.

o

tului, fictriune,final,modalitigi de caracterizaree personajuluilirerar,moduri de expunere(naratiune,monolog,dialog,dcsc:ricre),rnotiv literar,narator,nuvel;,,

.

.

II Fonetici gi fonologie

Noqiuni generale

Principiile ortografieilimbii romine

Aspectefuncqionale.Silaba.Regulide despirqirea cuvintelorin silabe.Accentul

Particularitif foneticealelimbii romine

Abateri de la normi si corectarealor

| 11

Ill Lerleologieqiscrrrnntici

r

I

r

llelaqriscttratttit'c:

lrolisctttia,

orlonir.rri:t,sinorrirrri'r,;lnr()rurulirplrpnimia

Senrulcolcctll cuvintclor;ncologismele

Mrflnaeorleinrlrogilirca vocabularului

lV Morfologie

r

r

Nulirtnigene''ralc

r

'

Sttlrstarttivr'rl(lcltrl,rrurn:irul,gcnul,declinarea,funcliilesinractice,locuqiunilesub- rtdntivillc)

Articolrrl.lrelurilcrrrticolului

Atlicctivtrl.lrlexitutcaacljcctivului.Gradcledecomparaqie.Funcqiilesintacticeale

rrl j cetivclor. ( )rtogr;rl'icrcirrrcljcctivelor

Irrotttttttclc.llrottutttelc:pcrsonal.Pronumclcde politeqe.Pronumelereflexiv.

adjec-

lrrotrttttrclcprxesiv.,siedicc:tivulpronominalposesiv.Pronumeledeintirire

fivttl ;rrortotttittirl cleintirirc. Pronumclcdemonstrativsi adjectivulpronominal

rletttrlrrstrittiv.l'ronurt'rclcrclativ

tiv iii rclltiv. l)rotttutrclcnchotiri.t

i;i intcrogativ ;i adjectivulpionominalinteroga-

9i

;i adjcctivulpronominalirehotirit. Pronum"ele

-Ei ncljcctivul !9gat]u Funcqiilcsintacticcalcpronumclui.Ortografiereapronumelor

Nunrcralul.Clasificarc.fruncqiisintacticc.Ortografieresiortoepie

Vertrul.Vcrbeprcdicativc.Verbcauxiliare.Ver6ecopuladve.Verbepersonalesi

itttpc'rsonalc Locuqiunivcrbalc.Diatczele.Modurileverbelor.Timpurileverbe- lor. Funcqiisinractice.Valori sdlisticealeverbelor

Advcrbul.Clasificarc.Gradedecomparagie.Loculiuniadverbiale.Funcqiisinrac-

o

a

ticc.Ortograficrcaadverbelorqia locuqiuniloradverbiale

a

a

Prcpoziqia. Clasificare.Regimul cazualal prepoziqiilor

Conju'cqia. Clasificareaconjuncqiilor.Conjuncgiicorelative.Locuqiunicon- jr,r ucqionalc Intcrjcclia.Clasificareainterjecqiilor.Funcgiisintactice.Topicagipunctuaqia.Valori cxprcsivealeinterjecqiilor

V

Sintaxa

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Raporturilesintactice.Propoziqia.Criterii declasificare.Felulpropoziqiilor.Fraza. lrcfulpropoziqiilorin frazd,.Rolul elemenrelorde relaqiein fiazi

Subicctul/Propozigiasubiectivi r

Prcdicatul/Propoziliapredicativi

Atrilrutul/ Propozigiaatributivi

Complementuldirect/Propozitiacompletivi directi

Cornplementulindirect/Propoziqiacompletivi indirecti

Complementulcircumstanqialde loc/ Pr opozitiacircumstan\i^ladc loc

cornplementulcircumstangialdetimp/ Propozitiacircumstaugialidc timp

Complementulcircumstangialde cauzd/Propozitia circumstanqiali dc caizl,

Complementulcircumstanfaldescop/Propozitiacircunrsrxntialidescop

Complementulcircumstangialdemod/ Propoziqiacircr.rr'starrqiatidembd

Cornplemenrulcircumstanfalcondigional/Propoz.igiacircurnsrnrr[ialicondiqionali

I Cotnplcrncrrtulcircurtrstirnlillconsccutiv/Propoz.il,itcircunrstanqialaconsccutivi

I Complcrncntulcircumstanlialconcesiv/Propoziqiacircumstangialiconcesivi

VI Punctuaqia.Folosireasemnelordepunctuatie

r Ortografia.Semneleortograficegifolosirealor. Scriereacorecti a cuvintelor

Bibli.ografie

t

* t' Gramatica limbii rom6.ne,vol. I, II, Ediqia a II-a, Editura Academiei,

Bucuregti,1966.

r

fr* t' Sintezedelimba romind (coord.TheodorHristea),E.D.P.,Bucureqti,1984.

Avram,Mioara, Gramaticapentru toli, Editura Humanitas,Bucuregti,1997. Coteanu,Ion, Limba romhndcontemporand,E.D.P.,Bucuregti,1985.

ortografic,ortoepic;idepunctuapiel,EdituraAcademiei,Bucuregti,1983.

* t' indrEtar

METODICA

PREDARII

LIMBII

ROMANE

Reforma cuniculard tn tnvdydmhntulprimar 1.Conceptulde curriculum

2. Finalitigileinvigimintului primar

3. Obiectiveleciclurilor curricularealeinviqimintului primar

Curriculumul de limba qiliteratura romini 1.Didacticalimbii giliteraturii romine in contextulperfecgioniriigimodernizirii ' inviqimintului primar

2.

Strategiididacticein srudiul limbii gi literaturii romnnein invigiminrul primar

3.

Dezvoltareacompetenqelorelementaredecomunicare,oralagiscrisi- obiectivcen- ual al srudiului limbii gi literaturii romine ?nclasaI; aspectemetodologice

4,

Ciclul curricular ,,Achiziqii fundamentale"giprincipiul continuitdgriinrealizarea

'

obiectivelorcadrualestudiului limbii si literaturii romine

5.

Formareacapacitigiide citire /leu;urd.in clasaI

6.Procesulscrieriiin clasaI 7.Tehnicilemuncii cu cartea,din perspectivadezvoltirii capacitiqiide receptarea mesajuluiscris

8. Formareacapacitigiide receptarea mesajuluiscris,rod al efortului intelectual propriu al elevilor

9. Consolidareagi sistematizareain procesulformirii capacitiqiide receptarea mesajuluiscris

10.Creativitatesi comunicareprin studiul limbii qiliteraturii romine 11.Formareacapacitiqiide comunicare,orali, 9i scrisi 12,Elementede constructiea comunicirii

tlncepind cu anul gcolar2006*2002 sevor respectanormele previzute de DOOM,

edilia a II-a,

lrl

I

1.1,fllernerrtcdeproiectrrcaactivitiqiidiclnr:rice

l{, livaluareacducaqionala Ei evaluareapcrforrnrrrrlclor/irrcztrltrteklrqcolare t5. l(cl;r1iadintrc curriculumpievaluare

16.Mt,terdeqiinstrumcntcdeevaluare

I/. l'llaborrrcariiadministrareatestelorscrise

18.'['ipologiaitcrlilor

Bibliografie

n""t (,)olccqia rcvisteiInadpdmkntwlprimar,EdituraDiscipol,Bucuresti ,lgg8,1,gg9,

2000,2001,2002,2003.

Cbidul

programului

r'i't'

d.e informare/formare

a institutorilor/inztdpdtorilor.

()unic'ulum pentru claseleI Si a II-a,MEN:

tul prcunivcrsitar,Bucurcqti,2003.

Centruldeformaredin inviqimin-

- SNEE, 2000,2001.

pentru

t't't' ()hidurile

*\"1\ Gbiilurile de eaaluarepe discipline,MEC - SNEE,2000,2001. '\r'* Programe Scolare pentru inztapdmi.ntulprimar, Comisia Nalionali Curriculum,EdituraCorint, Bucuregti,1998.

clecurriculumpe discipline,MEC

Ccrglrit,I.; Radu,I.T.; Popescu,E.; Vlisceanu,L.,Didaaica (manualpentruclasa a X-a, gcolinormale),E.D.P.,Bucuregti,1995. Ionescu,M., Didaaica modernd,Editura Dacia,Cluj, 1995. Landsheere,G.; LandshecrcV., Definirea obiectiveloreducapionale(trad.),EDP,

Bucurcqti,1979.

Landshcere,G., Eaaluareacontinuda eleailor Si examenele,Bucuregti,EDP,1975. Ncacgu,I., Instruire Si tnadpare,Editura $tiinqificl, Bucuregti,1990. Parfene,C., Compozipiilein Scoald, E.D.P,,Bucuregti,1980. Stoica,A. (coordonator),Eaaluareacurentd ;i examenele.Ghid pentru profesori,

EdiruraProGnosis,Bucureqti,2001.

Stoica,A., Eaaluareaprogreswlwi ;colar. De la teorielapracticd,Edirura Humanitas

Educaqional ,2003.

$erdean, 1., Metod,icapreddrii limbii romkne la claseleI-IV,

Bucureqti,2002.

Editura Corint,

,l

l,

,l

rl

Probi scris;delimbasiliteraturaromane - instituto ril inviqiltori

Sesiunea77-78 iulie 2006

-

Itg

Varianta3

rl:.

't'

foate subiectelesunrobligatorii o Seacordi 1Opunctedin oficiu'TimPul

'Be l.rc* estedeparruore JRatpunt,.trile candidatuluivor respectaprevederileurmi-

SareleinstrumintenormarivelIOOP (19B3)1,GA, I-II $:

SubiectulI (30depuncte)

efectiv

(ediqiai,II-a,1,966)

Bcriegiun

fi"irl""

eseu,de doui-patru

io*an

pagini,in caresi,caracterizaqipersonljul preferat

deLiviu'Rebreaiu (ion sauPddureasphnzwrigilor).lnr€alizarea

vegiaveain vedereurmitoarele repere:

evidenqiereaunor elementefolositein construcqiaromanului (temd,acpiune,con-

,

moduri de expunere);

'pr:"rLn ^r"^trisituiilor

a conflictelor; exemplificareaa patru mijloace/procedeede caracterizarea

peisot ajului ales,prin rapoftarela evoluqiaconflictului/

Personajului ales;

evidenqierea

.o-.lntrr."

trisiturilor

exprimareairg.t-"trt"tl

a doua situaqii/secvittgenaratiye,semnificativepentru

personajuluiales ;

a unui punct devederedesprepersonajulales. repereloiin cuprinsuleseuluieslela alegere.

ot^i: ordinealntegririi

:ntru conlinutul

oer). pentru redactareaeseului,seacordi 10puncfe (orginizarea ideilor tn sctis

Zpuocte;utilizarealimbii

eieului,seacordi 20di puncte (4 puncte Pentru fiecareceringS'/

literare-2

puncte;aUllltfi1.f

analizd 9i deargumentare

pwnctwapie- 2

puncte; lizibilitate Si alezare in pagind -

2 puncre; ortografie Si

puncte). i vedereaacordirii punctajului pentru redactare,eseultrebuiesi aibi minimum

I al IIJea (30de puncte)

A. (14punae) Scrieqi,peToaiadeconcurs,rispunsullafiecaredintreurmitoarelecerinqecuprivire latextuldemai ios.

rlncepind cu anul gcolar2006-2007 sevor respectanormele previzute de DOOM,

ediqiaa II-a'

,,Pe urntA:e nraiinvirtc cAtscmaiinvirtc plirr r:-rsl,doara

gileqte ninric,elci icdulcclcumintet5,ccamolcurrriu lrorrr,.u,.rrtul

lafoe, t)eci vedclupul qi.vedeci nu-maigisegtenimic,igipuncin gind un", ,g.r,

telerfrruf,,eaPcr(cu dinlii rlnjiqiin feregti,de qise pereaid,rideau;pe urmi ungc

pegtelein borr;

rneiglsi ceva,dar nu

tgll pAreqiicu singe.,casr factrqimaimult in

dlrrrir, ( ltttttr ieqittluqnrnuuldin casi,iedulcelmicr. deint. iosdin hornsiincuie

u;* lrirre,A;roiiui:epcirscscirmi.nadecap ;i aplinge ,u ^ i, dupi friqiorii sii."

ciudacaprei, ;-apoi iesegi-gicauti

jc

Ion Creangd, Capra cu trei iezi

| ' Menqioneqir:f,teun sittottitttpentrusensuldin textalfieciruiadintreurmiroarele

_ €UviRtet.e*minte,ffialcum,d dvza, iute.

l, Tflntcricli din tcrt un.cuvintdcrivatgiun cuvinr compus.

l,

4 puncte

2 puncte

Fteciarllvalslreemorfologicidin rcxr'acuvintelor: ,,pi urmd ssmaiiniarte cht

.':.mi

tnvlrtcyis,

slt4'.

tl'

,, l.'fretuerielidirrtextuldatpropoz.iqiasubordo'aracircumstangiahde cauie.

Men;ienrgifuricqiesintacticlacuvintelorsubliniate: ,Apoi tncepea sescdrmdna

denp

d plengecndmdrclupd frdpioriidi".

2 puncte

6, (to pnncte)

2 puncte

1,Sc.rle1i,.pcfooirdcconeurs,r{spunsullafiecaredintreurmitoarelecerinqe:

2.AlcAruiliciteuncnun[potrivitpentrusensulfieciruiadintreurmi,toarelecuvinre:

l, {fiif

i?"::::#",*'11'*uua ilustrapolisemiacuvintuluiatncepeI in::

enunquriin caresubstantivulperete sefiein cazulgerritirr,i.rp

4. Alcltuili doul

tiv in cazuldativ.

,-,

-

5. Alcltuili o frazirincareverbula (se)pdrea si iie regentpenrruo propoziqiesub-

ordonatl subiectivi.

2 puncte

Q. (6puncte)

Rescrieqienungurilede maijos, corecrind gregelile,indiferentde naruralor:

t,

2, So-a.rdnitla 4std un genucbi ;i acum sebandajazd.

3, Imi estecunoscutacestbazm cu Fdt Frumos,

iamd,ninsesepre.arnwbgi zdplda aaea

carnoptzecicentimetri.

2 puncte

2,puncte

2 puncte

Subiectul al IIIJea (30 de puncte)

1. ln cadrul tehnicilor muncii cu cartea,din perspectivadezvoltirii

capacitigiide

recePtareamesajuluiscris,enumeraqietapelesaucomponentelelecruriiixplicative.

24depuncte

2. Enumeraqicetipuri de itemi fac partedin categoriaitemilor obiectivi. , 6 puncte

Barem de corectaresi de notare

o Nu seacordi punctajeintermediare,alteledecit celeprecizateexplicitprin barem.

r Sevor punctaorice alteformuliri qimodalitlqi de rezolvarecorecti a cerinqelor, in acordcu ideile ;i cu punctajelepreeizatein barem. r. Rispunsurile candidatu- lui vor fi evaluatein conformitatecuprevederileurmitoarelor instrumentenorma- tive:IOOP (1983),GA,I-Il, (edigiaaII-a,1966).

Subiectul I (30 de puncte)

.

A. Conginut -

20 depuncte

1.

.

.

.

Evidenqiereaunor elementefolositein construcgiaromanului(tgmd,acpiune,con-

fliae, moduri de expwnere):

evidenqiereaargumentatia celor patru elementefolositein construcqiaromanu-

lui -

evidenqiereaparqialargumentatia unor elementefolositein construcqiaromanu-

lui sauevidenqiereaargumentatia doui-trei

-2p.;

evidengiereaunui singurelementdeconstrucqieasubiectuluisaumenqionareaunor

aspectecorespunzitoarecerinqei,fdrl,explicaqiilenecesare- 1 p.

elementedintre celedatein cerinqi

4 puncte

4 p.;

2.Prezentareatrls[turilor

flictelor:

personajului,prin rapofiarcla evolugiaconflicrului/ acon-

4.puncte

.

.

.

3.

prezentareaargumentatiatrlsiturilor personajului,prin raportarela evoluqiacon-

flictului/ a conflictelor: -

prezenrarea pa4iald,atrisiturilor pcrsonajului,prin raportarela evoluqiaconflic-

tului/ a conflictelor: -

simplamengionareaunor trdsituri alepersonajului,flri

referireexpliciti la con-

4 p.;

2 p.;

flict -

Exemplificareaa patru mijloace/procedeede caracterizarca personajuluiales:

I p.

4 puncte

'l r

I

r

{.

e*enrpliliearcaa patru nrijloacc/proccdccdc crrrlcrcliadrcn lx'rronajului alcs- 4 p,;

exernPlificareaadoui-trei mijloace/procedeede caracterrzarcapcisonajuluiales p,l

tnettliortarcrunor rnijloacc/procedeede caracterizareapersonajuluiales,feri exem- grlesaucxplicaqii- 1p.

I

(.lotnentarca a doui situaqii/secven{enarative,semnificativepentru evidentierea

trAslturilorpersonajuluiales:

4 puncte

'

I

r

c()l'tlclttarcaa doui situaqii/secven{enarative,semnificativepentru evidengierea

tris{turilor personajuluiales-

conlentareauneisituaqii/secvengenarative,semnificativepentruevidenqiereatrisi-

turilor personajuluiales-

cimPlapovestireauna-doui scene/secven[enarative,fir;, ?ncercaredecomenrare -lp.

4 p.;

2 p.;

5. llxprimareaargumentatiaunui punctdevederedesprepersonajulales:

r

4 puncte

cxp.rimareaargumentatia unui punct devederedesprepersonajulales;utiliz4rea mijloacelorlingvisticeadecvateexprimirii unei apreciiri, ca gi a unor srrucruri,

concctorisautehnici argumentative-

exPrimareaunui punct de_vederedesprepersonajulales,cuin6ercaredeargumentarel

utilizareaunor mijloacelingvisticeadecvareexprimirii unei aprecieri-

cxprimareaunui punct de vederedesprepersonajulales,firi

mentare- 1 p.

4 p.;

o

r

2 p.;

incercarede argu-

B. Redactare -

10 puncte (Punctele pentru redactare se acordi numai daci

rispunsul seincadreazi in limita minimi

de spafiu precizati.)

l.

.

o

Orga,nizareaideilor in scris:

2 puncte

text clar organizat,coerent,cu echilibruintre celerei componente(introducere-

cuprins-incheiere);construcqiaparagrafelorsubliniazi ideile; succesiunealogici

a ideilor-2

perqilecomponentealetextuluipot fi recunoscute,darnu existi un echilibruintre ele;ideilesunt,in general,subliniateprin paragrafe- 1 p.

p.;

2, U ilizar ealimbii literare:

t stil fi vocabularadecvateconqinutuluieseului,claritateacnunlului,varietatealexi-

2 puncte

cului- 2 p.;

r stil givocabularparlialadecvatc,cu czitiri in sclcctarea cuvintclor-

I p'

Irz

2 puncte

!. Abilitiqile

I

de analizitgide argumentare:

rrmeazdo succesiune logici

p.rrrr"ri";

si sunt susqinute.Prin argumente Prezentate

2 p';

ideile

i;;;-""

de'interpretare critici.gi.personali-

r lnccrciri -od de a susfne ideileprin "Uitir",J" "rgu-"t^r.;

utneconvingltor-1P.

elementede interpretare' dat rez;u]-

4. Ortografia(0-2

erori: I p') 9i punctuagia' (0-3 erori: I p')'

2

puncte

5. A$ezareacorectea textului in paginl (1 p'), lizibilitatea (t p')'

2

puncte

Subiectul al Il-lea (30de Puncte)

A. (14puncte)

cuminte- a}ez^t,lini9tit, cu judecati erc,;molcwm - liniqtit,

1.Exemplederispuns:

lin,domol

iute- promPt,raPid,in grabl etc'

etc';4areza'-arindui, aarania'aPune(intr-oanumitiordine)etc';

(1 p.+ 1 P. + 1 P. + 1 P')4 Puncte

2.

-' 3.

Exemplede rispuns: cuvint derivat- frd.pioriietc'; cuvintecompuse _ cuminte, cd'cietc'

(1 P' + |

P') zPuncte

adverbdemod;

Valoareamorfologici

e;;;:

acuvintelor: se- Pronume reflexiv;mai -

jcompusi); casd- substantiv (comun)' (1 p. + 1 P. + 1 P. + 1 P') 4Puncte

ft"poriqi.

5. -

Funcliasinrafiici acuvintelor: a sescdrmdna- complement direct; sdi-

atibut

.Jl."ii""r.

aepropozigiesubordonati circumstangial6de catzd:cdciiedulcelcuminte

Puncte

e. iJ.-pf"

2

iliceamol.cumtn norn.

B. (10puncte)

1.Coristrucgiacorecti a enunqurilor'

2. Construciiacorecti a enunqurilor'

3. Construciiacorecti a enunqurilor'

a enunqurilor'

4. Construclia corecti

(1p.+ 1p. + 1 P. + 1 P.) (1 P.+ 1P')

|

(1 P'+ (1 P.+ |

4Puncte

2 Puncte

P') 2 Puncte P.) 2 Puncte

C. (6puncte)

l:

Astd-iarndninsese preamwh ;i zdpada4.7)ea.carnoptzecide-centimetri' -

(t

P.+ 1 P') 2 Puncte

2,.S-ardnitla wnge,nunshi;iacumsebandaieazd'

3.tmi

estecunoscutacestbasnt'cwFdt-Frumos'

(1p.+tp.)2Puncte

(1p.+ 1p.)2 Puncte

TTI

Su

blectulalllt-lea(fO depuncre)

I, Sercordl punctajul

e

daci.rispunsul atingeurmiroarele idei:

citireaintegrali a textului;^

pe fragrnente gi

I !'.:t.tq.

analizaacesrora;

;

.

r

r

o

rctlvrrateain legiruri cu

planul t."rului;

conversagi a generalizato.?.

rcproducerea textului pe bazaplanului;

citireade incheiere

?' Punctajul va fi

.

.

.

acorda!pentru urmitorul rispuns:

itemicu alegeredual;;

rtemrc.ualegeremultiph;

rtemlde tip pereche.

Total test:90 depuncte. Seacordi Nota sestabilegte pri" i-p;rgi;;l;

l0 puncte

din oficiu.

1d;'punctajului

obgnut.

TESTE

1,,

4

puncte

4

puncte

4

puncte

4

puncfe

4

puncte

4

puncte

2

puncte

2

puncte

TESTUL1

l puncle

SubiectulI (30depuncte)

Argumentaqi,intr-un

ln

*

-

-

-

eseudedoui-patru pagini,_cioperaliterariAlexand'ruLd-

cunorocde Ioan Slaviciesteo nuveli.

pnsneinul de CostacheNegrtzzi/Moira

-

realizareaeseului,veqiaveain vedereurmitoarele rePere:

precizareaa patru caracteristicialespecieiliterare;

exemplificariaacestorcaracteristicipebazagPerei literare;

prezentareapersonajelor(tipologii, raporturiledintrepersonaje,modalitiqide

caracterizare);

argumenrarea.a.douielementede originalitayea.oqg.reiliterare(modalitigi de construcge,vtzlune asuPratemel'particularitigistilistice).

Subiectulal IIJea (30depuncte) A, (14puncte)

Scrieqiifupnnrnl

penrru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul

demaijos.

,,Hanul

iniunrru,

eraticsit cu qlranicareseinapoiaudela un tirg mare.lndati cepftirim

privirea lui $tirbu seincrucigl cu aunui gdrantdndr,careconsumain fun-

dul

silii, in tovir{ia

unei femeifrumoase.

O

clipi rimaseii aga,fermecaqideproprialor privire,apoitinirul iEididu o pal-

mi

pesti gold 9i strigi cu o vocecafeatraseatenqiatuturer mugteriilor."

Panait Istr ati, Cialinii

Bdrdganulai

'1.'Mengionaticite un sinonimpentru sensuldin text al fieciruia dintre cuvinte-

musteriu. aleverbului a fi, drferitede

le urmitoar e: tt.setncrwci;ar)consurna, feftnecdt,

enunquricu altedoui valori morfologice

2. Alcituiji

aceeadin text.

3. Contrageqiprima propoziqieatributivi din textin parteadepropoziqiecores-

punzitoare. +. Alcatuiqi parru enunturi in carecuvdntul o si aibi altevalori morfologice, di- ferite de ceadin text.

--T

Y

t0 I

B, (101tmcte)

l.',j"-1,-lIt"nsul

l

pui, soldat,

Kcleva1i,prin

'

pcntrufiecarcdintrecerinqclc dc nraijos.

cnunquripotrivite, omonimiile urmitoarelor cuvinte:coc,lame,

2' Ar{ta1i,prin

cxcmpleadecvate,doui valorimorfologice alecuvintelort tot,tare,

adinc',limpede,

3. Alcdtuiqi o frazd,incaresi existeo

4. Forrnulaqi enunpri cu urmiroar"l.i.ruinr"i ai iri irfA.

propozigie subordonati predicativd.

C,,(61tuncte)

Rc-scricgi enunquriled9 3ai jos, corecind gre;elile,indiferent de naturalor.

t. Mi-ar placesi revid

2. Maieulseudasedatoriti ploii.

3. Arn intilnit la MuzeuldeArte acelaggrupde engleji.

iar

piaiul maramuresan.

Subiectulal IIIJea (30depuncte)

1'Prezentaqi obiectivele ciclurilorcurriculare aleinviqimintului

2' Relevaqiprincipiul

primar.

continuitigii in realizarea"ui.oi".r"r cadrualesrudiului

ciclul;;;;i;r-,1;;ir4ii

f,rnar_enrale

limbii si literaturii romine i'

3. Exemplificagi parru,ip"ri-a-" oercigii folositein ciclurprimar.

TESTUL 2

SubiectulI (30 depuncte)

Atgrr"Tari,

intr-un eseude

doui-patru pagini,cdoperaliterari La gig,inci d,e

MirceaEliadeesteo - -. nuveli fanrastici.

Ln realizarea eseului, ".gi

- precizare.a a

i" ,edereur-itoarele repere: -- --

r

patru caracterisrici "".i alespecieiliterare;

- exemplificarea acestorcaracteristici,-pebazaoo"r"i literare.

- prezenrarea personajelor(tipologi., ,it.qiil. Jir,'t;;;;;;;jq racterizare);

- argumenrrr"r

modalitigideca_

elemente de originalitarea.opereiliterare(modalitigi de asupraremei,paiticularitagi riitirti

j.

",1:y-

consrrucde, viziune

Subiectulal IIJea (30depuncte)

A. (14puncte)

oemal ,^ l-"-ti:qi;uspu,ts.rl ,os. Pentru fiecaredintre urmiroarele cerinte referitoare la textul

t21

,,'frebuie

sI gtili clumneaaoastrdcilhanulacelaal Ancuqcitru cra hirn-

nigtcziduri groasede

cra cc-

icipi.nd colo Ei nigteporqiferecatecum n-am vii-

tEte,Avea

z,utdezilelemele.In ciprinsullui sep*eatoplogi oameni,vite giciruqeqinici habar n-lveau dinspre Partea hogilor"' "

tihail Sadoveanu,Hanw-Ancupat

1.

Scrieqipredicateledin primul enungal textului, precizindfelul lor.

2.

Stabiiiqifuncqiasintactici a cuvintelor subliniatein texul literar.

3.

Precizaqivaloareamorfologici a cuvintelornhte, nicidtn text.

4.

Menqionaqicite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmi- toarele c;'linte: ferecat, cuprins,a oploSi,a na aueababar'

B.

(10puncte)

Scriegi-rispunsul pentru fiecaredintre cerinqelede mai jos'

l.

Ftlrmuiaqienunquriin

Alcituiqi doui

carecuvintelebancd,drept sl,aibi-sensuridiferite.

propozijii in carecuvintul mai si aibi valori morfologicedi-

2.

ferite.

3. Alcituiqi

4. Formulaqienunquriin care'pron,r-il. demonstrativace;tiasi aibi funcqiade

o frazlin caresi existeo propozigiesubordonati consecutivi.

numepredicativgi,respectiv,de atribut pronominal

Q. (6pancte)

,Rescrieqi 1.Vom'reveni "nurrquiile din

de mai jos, corectind gregelile,-indiferentde naturalor.

nouin Jurnal

astpradelicvenqei juvenile'

2. Soluqiacare-amadoptat-ola

3. in timpul cilitorieiin

congresaveauneledesavantaje'

Italia, s-aireiat posibilitateaparticipirii la un festival

folcloric, ceeacene-aplicut la toqi.

Subiectulal III-lea (30depuncte)

l.Precizaqi,pe

scurt,tipurile de proiectarea activitiqiididactice.

2. Relevaqiceledoul seisuri (senzullarggisensulrestrins)alconcepruluidecur-

riculunt,

3. Enumeraqigaseetape(momente)aleprocesuluiscrieriiin clasaI.

TESTUL 3

SubiectulI (30depuncte)

eseude doui-patru pagini,ci operaliterari Amintiri din

copild;iede Ion Creangd/tJltimanoapte-dedrigoste, inthia noaptederdzboi de Ca-

mil Petrescuesteun roman subiectiv.

Argumentaqi,intr-un

II

ln realitlarea eseului, vcli irveirirr

- precizaree a

- erenrplificarea accsrorcaracteristict, i,.-U"r.

vcclcrc unniltoarele rcpere:

rr'

patrucaractcristici alcspccicill,.rnr"-,'-r.

(tipologie,

?elagiiint.,

"p.iJi

lir

p.rron"ie,,modalitigi

iJ i;il:::a.pcrsonajelor

deca_

- *rHurrre'tarea adoui

elemente deoriginalitate aopereiliterare(modalitigi de

/,

eorrsrrucgi c,viziune asupraremei,p"i,ir"f "ri,erj ;ili;;

Subiectul al Il-lea (30 de puncte)

A. (14puncte)

Scrielirispunsul Pentru fiecare dintreurmiroarele ceringereferitoare la textul

?Funoiant";, ,.

, t*!]i**f1.^?,9.:"1"

l],t: :ll:

$l

ter

rnf frrcs-oprrceapi",/ Cici

rrufuscpiniciochicares-ovazd,./ u-bra ,*,

;;;

";:'ume priceputi ei

nici

eraun intuneric .r_oirrr.

ererna i^r"t

ter_i,uA/

;';/;;;;riu]n."pur"_a

Dar nici d.evdzut

sedesface/

imprica-t{ stipinea

t

Dardeodat-un puncrsemigci

smgur.Iatd-l/ cum din

cerin-

chaorfacemumi, iariterderriie Tardr

ilrid;r

/ puncru_ace_

ll *:,:iu "", mutt maislabcab;;a;'p"k|u

f;ri ^rrgioi pesremarginle

t.::;r;:):::.e

MihaiEminescu,Scrisoarea I

un anronim penrruurmiroarele cuvinre: intuneric, a i4cepe,etern,

2' Pre*agi

valorilemorforogice

aleverbului a fi

3' analizagi sintacric gi.morfir

dintextul riterar.

ogic cuvinrer er"'uri"ir" i"?"r.

4' Transcrieqi propoziqiile subor?onate din,."rufiir.ra, Eipr

B. (10panue) Scrieqirispunsul penrrufiecare dinrrecerinqele demaiios.

1.Formulagi doui enunguri ",, ."pr"rii/1il;il;'.o',iio".rrq,

irrgi ferurror.

verbul a fiage.

cdrorase afli

2' rlw.sttagi,ptiir e*emple/enunguri adecvare,valorile morfologice alecuv6ntului

3' Alcituili o

frazitin caresi existeo propozigie subordonati predicativi cu su-

biectmultiplu.

4.Formulagi enunguri cu urmiroarere cuvinre: fracpie/fraqiune, shmbete/zim_

C. (6pancte) Rescriegi enungurile de.maijos, corectind

t. In continuare adrudir,

iid.r'o,,i"ai.ft

gregelire,indiferent de naturaror.

;;ffi;;,;

a.'a. neingeles.

2. Agreiezideasponsorizdrii

J. Je anunli aversedeploaiein citeva zile succesive.

tinerilor muzicieni.

Subiectulal III-lea (30depuncte)

t,,

1.Prezentagi,pe scurt,tehnicilemuncii cu carteadin perspectivaformirii capa- citlgii de receptarea mesajuluiscris.

2. Exemplificaqidoui situaqiide dezvoltarea creativitiqiielevilorin lecqiiledc

limbagi literaturaromini.

3. Prezentagidoui tipuri de itemi.

TESTUL 4

SubiectulI (30depuncte)

pagini,cd poeziaTestamentde Tudor

Arghezi/ Eu nu striaesccorola de minuni a lumii de tucian Blaga/ in dulcelestil

Argumentagi,intr-un eseude doui-trei

clasicdeNichita Stinescuaparqinegenuluiliric gi esteo arti poetici. ln realizareaeseului,vegiaveain vedereurmitoarele repeie:

- prezentareaa p^tnr caracteristiciale genului ;i ale specieiliterare;

- exemplificareaacestorcaracteristici,pe bazatextului liric;

- ipostazeleeului liric gi rolul mijloacelorartistice;

- argumentareaa doui elementede originalitatea opereilirice (viziune asupra temei,particularitiqi stilistice).

Subiectulal IIJea (30depuncte)

A. (14puncte) Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul oemar ros. ,,Era greusi procedeziastfelqi,cttoricerisc,lordu sehotiri si spargigitul pre- gioaseisticle.Trebui si sefoloseasciinsi de un ciocan,cici substangeledepusese intiriseri capiatre.In curind cioburile cdzuri"pemasi; tnlduntrul sticlei ziriri mai multe buciqi de hirde, lipite unelede altele.Glenarvanle scoasecu bigare de sea- mi, le dezlipi una de alta;i le intinsepe masi

Jules Verne,CopiiicdpitanuluiGrant

I hrd - titlu nobiliarin Anglia.

"

1.Menqionaqicite un sinonimpentru sensuldin text al urmitoarelor cuvintegi locugiuni: a proceda,prelios, bdgarede seamd.

'

2.

Precizagivalorilemorfologicealecuvintelorsubliniatein

text.

3.

Alcituili

enunquricu alte doui valori morfologice aleverbului a fi, dif.eritede

 

ceadin text.

 

4.

Rescrieqipropozigiilesubordonatedin textul literar giprecizagifelul lor.

laI

I

B, (10puncte)

scLrelirilspunsulpcnrrufiecaredintreceringclcdc rnaijos.

l. tiormulagtcnunguricu

urmitoareleparonime: anuar/

anual,rafie/ rapiune.

enunr: ------''

2. Prccizaqivaloareamorfologici a cu'iintelorsubliniarein urmirorul - --

Nu-nri maipld,ceainrervengiilwi.

3. Alcituiqi propoziqiiin

caresi existeun atributpronominalinsoqitde prepozi-

numepredicativexprimatprin

verb la moduli"fil"iti".

llc lt

caz.ulgenitivsi un

4. Scricqicite o locugiune:substintivali, verbali, adiectivah E; aduetb;aii.-_-_-

C. (6puncte)

llc-scrieqienunqurilede maijos, corectind gregelile,indiferentde naturalor.

1.

Vroia sI continuiecolaborareaimpreunecricigtigiiorul concursuluideurbanism.
2.

3. ln numirul viitor

Ori ceartist isi creazd,o lumep?oprie.

al revistei ,,frielenii nostrii" va apareun articol desprere-

generareacelulelor.

Subiectulal IIIJea (30depuncre)

1.Prezentagi,pe scurt,metodesi instrumentede evaluare.

2. Relevaqirolul exercitiuluiin

3. Prezentaqiobiectiveleciclurilor curricuiare?n'invigimintul primaL

formareacapacitllii dereceprareamesaiuluiscris.

TESTUL5

SubiectulI (30depuncte)

1.Argumenmqi,intr-un eseude repierdwtdde I. L. Caragiale.tt.

o

doui-patru pagini,ci operaliterari O scrisoa- .o-"d^i

In realizareaeseului,veli aveain vedereurmitoarele repere:

- precizare.aa patru caracteristicialespecieiliterare;

- exemphtrcareaacestorcaracteristici,pe bazatextului literar;

- prezentareapersonajelor(tipologie,ielalii dintre personaje,modalitiqi de ca- racterrzare);

- argumentareaa doui elementede pra remei,particularitigistilistice).

originalitatea opereiliterare(viziune asu-

Subiectul al ll-lea (30de puncte)

A. (14pancte)

Scrieqirispunsul pentru fiecaredigtre urmi.toareleceringereferitoarela texrul

, de mal los,

timpului "C.tld

.

cu gene_ostenitesarasuflu-nluminare,/Doar

ceasorniculurmeazilung-a

cirare,/Cici perdele-nrr-opartecind le dai,giin odaie/Lurra,rarsepeite

tOrte voluptoasaei

teri,pecaieinsi le simqimca-nvispetoate"'

vhpaie,/Eadin noaPteaamintirii o vecie-ntreagiscoate/De du-

Mihai Emines cu, Sctisoar ea

1.Menqionaqicite un sinonim Pentry

to"t"l.

cuvinte:a sufla,voluptos,

utim"

sensuldin text al fieciruia dintre urmi-

durere,a simpL

2. Rescrieqipropozigii(esubordonatedin

;: d;;;d"ti

text giprecizaqifelul lor'

propozigiesubordonatiin parteade propoziqiecorespun-

4.

zdtoare.

Alcituiqi doui enunquriin carecuvintelede, tot si aibi altevalori morfologi-

cedecit celedin textul dat.

B. (10puncte)

Scriegi'respunsul pentru

i. F.i-"flfi

fiecaredintre cerinqelede mai jos'

propoziqiicu antonimeleurmitoarelor cuvinte: lurninos,nemulpu-

' rnire, a regresll.,zSomot'

Z. Conrrrrri ii o *:^riin

i. nr i"rqi

caresi existeo propoziqie.subord.onati consecutivl.

a cuvintelorsubliniatedin urmitorul enunq:

valoareamorfologici

Mi-aminteam,, -S"ti.il emo[iecreolt

+.

f

putin parru

mi-ai povestitin aceasearidevari.

cuvinre din familia lexicali a cuvinrului gi'nd.

C.

R;;;iEi

1. Iar reveneain discuqieproblema

(6 pancte)

."unr,urile de mai jos, corectind gre.gelile,indiferent de natura lor'

dezdpeirli capitalei'

2. Primul-ministru ".*plii"r tru a-i ajuta.

3. Daroriti dificultitilor

la toqisinistiaqiiceiacevaintreprinde guvernulpen-

intervenite,insugi ideeaorganizdrii expoziqieidepictu-

ri eracompromisi.

26

Subiectulal III-lea (30depuncte)

proiect de lecqie(la alegere:clasa,subiectul lecaiei 9i tipul de lecqie)'

primar'

1.Realizagiun

2. Mengionaqiiipuri de evaluarein inviqimintul

3. Concepeqidoul tiPuri de itemi.

TESTUL 6

SubiectulI (30de Puncte)

Prezentaqi,intr-uneseudedoui-patry

Pagini, basmulcultPoaestealui Harap-Alb

deIon creangl,relevindcaracteristicile acesteispecii.literare.

i' realizariaeseului,vegiaveain

vedereurmitoarelerePerel

I

lfr

*

-

preerzarea e patrucaractcristici alcsPcciei litcr.tre;

exerrrplificarca accstorcaracteristici pe

f:::,t""tca pcrsonajelor(tipologie, relagiidintre ele,modalitigi de caracteri-

lraza.rp"r.i ritcrarc;

l,ArC )i

- ar8rlrncrltarea a doui

elementedeoriginalitate a opereiliterare(viziunea asu-

prarcrnci,particularitiqi stilistice).

Subiectulal Il-lea (30depuncte)

A. (14puncte)

, Scricqirispunsul Pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul rlcnraiios.

,,Atdralinigte-iin jur de-mipare ci aud

Cum seizbesc de'geamuririz"l"de

luni

1.Alcitu\i

Lucian Blaga, Lini;te

doui enunquricu sensuridiferitealeverbului a izbi.

2. Pre.ci?agivalorilemorfologice alecuvintelorsubliniatein rextul dat.

3. Stabiliqifelulprimelordou; propoziqiisubordonate.

4' Relevaqi,prin enunturipotri"ite, douefunctii sinracticealeadverbuluirelativ curn.

B. (10puncte)

Scrieqi.rispunsulpentru fiecaredintre cerinqelede mai jos.

1.Daqiparru exemplede locuqiunisubstantivale.

2. Alcituigi doui propoziqii,unacusubiectnedeterminat,cealalticu subiecrmul- tiplu, exprimatprin pirgi devorbire diferite.

3.Precizagifuncqiasintactici a cuvintelordin enungulurmiror: Mi-e

4.

foarne!

Formulaqienunquricu urmitoarele cuvinre:odaiA/o d.atd,numai/'nu mai.

C. (6puncte)

Re-s9ri9tienungurilede mai jos, corectind gregelile,indiferentde naturalor.

1. Ideile carele-asusginutin discurs,r"^r{

d"ruti in

rindul opoziqiei, :

2. ln

3. Si fi demn orideciteori imprejurareao impune!

curind vor disparemonezilede cincizecide bani.

Subiectulal IIIJea (30depuncte)

1' Prezentagi,pe scurt,strategiididacticede

formarea.capacitigiide receptarea

mesajulujscrisprin efortintelectualpropriu al eleviloi.

2. Exemplificaqirolul jocului didacticin insugireacititului la clasaI.

3. Prezentagiconceptulde curriculum.

TESTUL 7

SubiectulI (30depuncte)

lzt

Argumentagi,intr-un eseudedoui-patru pagini,ci operaliterafi"Apus desoa- ra de Barbu $tefinescu-Delavrancea esteo draml istorici. ln realizareaeseului,vegiaveain vedereurmitoarele rePere:

- precizareaa patnr caracteristicialespecieiliterare;

- exemplificareaacestorcaracteristici,pe bazaopereiliterare;

- prezentareapersonajelor(tipologie,relaqiidintre personaje,modalitigi de ca- racterizare);

- argumenrareaadoui elementedeoriginalitatea operei(viziune asupratemei, modalitiqi de construcgie,particularitigistilistice).

Subiectulal Il-lea (30depuncte) A. (14puncte)

Scriegirispunsul pentru fiecaredintre cerinqeleurmitoare referitoarela textul demai jos. ,,Locuitorii ace$tiade sub brad sunt nigtefipturi de mirare.Iuqi gi nestatornici caapele,cavremea;ribditori in suferinqicagi-n ierni cumplite,faragrrii il bg"9- rii,qagi-n argiqelelor de cupror,plecindu-le dragosteagi begia 9i datinilelor de la inceputullumii, ferindu-sedeahe neamuriqi de oameniide la cimpie givenind la birlogul lor cafiara de codru - mai cu seamistauei in fagasoareluic-o iniml ca din el rupti: celmai adeseasedesmiardigilucegte- de ckntec,deprietenie".

Mihail Sadoveanu,Babagul

1.Mengionaqicite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmi-

toarele cuvinte:

fdpturd,

rdbddtor, a se feri, neamuri.

2. Analizagimorfo-sintacticcuvintelesubliniatein text.

3. Alcituiqi doui enunquriin carelocugiunllefdrdgriji, respectivdemirare si aibi

alti func$e sintactici decit ceadin texr

4. Construiqienunquriin carecuvintul a.cegiasi aibi diversefuncqiisintactice, diferite de ceadin text.

B. (10puncte)

' , Scriegirispunsul pentru fiecaredintre cerinqelede mai jos'

1.Formulaqicite doui enunguricu sensuridiferitealeverbelor: a semdna,a in-

,i, "

colgi.

2. Evidengiagi,prin exemplepotrivite, doui valori morfologicealecuvintului o.

3. Alcituigi o f.razdincaresi existeo propozigiesubordonati co