Sunteți pe pagina 1din 123

T FloricaMitu

Testepentru concursul
1. 1'
de tlturarLzare

Limba gi literatura rominl 9i metodica


predarii limbii ;i literaturii
romine in inviqimintul Primar
( institutori/inviqitori )

HUM AN IT AS 3 I ED U C AT ION AL
v

Cuprins

Fncrlercr CtP r llltrllotocllNrtlonrla r Romlnlel


Ml't'u, I'LOtttcA
Tutf prntru concurrul de tltulrrhrrr r Llmbr pl llteratura
romlnl pl metodlcr predlrll llmhll pl llterrturjl romlne in Cuvint-inainre / 5
lnvlflmlntul prlmrr 0nrtltulod / lnvlfltorl) : / Florlcr Mitu. _
Bucuregtl : I lunrrtnllnrlitlucrrlirrrrrrl,
2007 Concursul Naqional pentru ocuParea .Posturilor didacticedeclarat
Blbllogr.
vacante/ r ezervateinidvigeminrulpreunivglsilal.Programap.entru limba
lsBN 97rt-e73-689-07n-9 -
pi literaturaromane9i mdtodicapiednrii limbii gi liieraturii romine
371,31811,135.1
+821.1
35,1.09:373.3(02e,
I) institutori/ invilgatori / 7

Probi scrisi de limba qi literaturaromani - institutori/ inviqitori.


Sesiunea1,7-18iulie 2006/ 13

Baremde corectare$i de not^re / 15

Teste/ 19
Raspunsurigi rezolvdri / 53

Bibliografie/ 239
Redactor: DIANAGEORGESCU
Machetare:ROLAND VASILIU
Paginare: ROLAND VASILIU
Coperta: RADUZAHARESCU

HUMANITAS EDUCATIONAL
Piala PreseiLibere l, sector I, OI17O1,,
Bucuresti
Telefon:027 316 17 18 Fax: 021 3161,72l
e-mail: educ@humanitas.ro
www.hed.ro

ISBN 978-973-689-07
8-9
lt
CONCURSULNA'IIONAL
I'ENTRUOCUPAREAPOSTURILOR DIDACTICE
DECLARATEVACANTE/REZERVATE
lN lNvAlAtuANruL PREUNIVERSITAR

Programapentru limba qi literatura romini


qi meiodica predirii limbii Eiliteraturii romine
- institutori/ invigitori -
(absolvengiai $colilor Normale gi ai colegiilor lJniversitare
Pedagogicede Institutori)
Aprobati prin O.M.Ed.C- nt. 5287l15.ll'2004

Obiective generale
-r Actualizarea;i aprofundareacunogtinqelorde specialitarc, de metodica speciali-
tiqii 9i de psihopedagogie
. Dez,rtlt"r", .o-p.r"tiqeior referitoarela aplicareacurriculumului, a strategiilor
didacticegi a evaliirii performanqelorqcolare
o Dezvoltareaunor comperenlecorespunzitoareprivind abordarealogico-funcqio-
nali a conginuturilor inviqirii

Competenqede specialitate,psihopedagogice9i metodice


. Aprofundareaconrinutuluigtiinqifical disciplinelorde examen
. til;ii;;r"a qi op.r"gionalizare,acuno;tinqelor de specialitateqi de didactici a
specialitiqii
a specialitigii in
. a'.i;;;r; 9i aplicarea creativi a cunogtinqelorde didactici
soluqionarea a
pedagogici lnol situaqii
. Valorificar"" iorrqin,i*lui disciplinelorde examensub raportul valorilor gi al ati
tudinilor
. TJtilizareatehnicilor de activitate intelectuali
. Asimilarea elementelorcu relevanqipentru specialitatedin domeniul gtiingelor
educaqiei
. i;;il;; teoriei gi metodologieisrudierii personalitiqiicopilului

LIMBA $I LITERATURA ROMANA

Competengespecifice
r Utilizareacorecri $i adecvatia limbii romine in receptarea qi producereamesajelor
scrise: redactareadiferitelor tipuri de compuneri, pornind de la texteliterare:eseu
strucf,uratsi nestructu"t, , analizi; wrliiatpa registrelor stilistice diferite
'"'i-'t
comunicaqional; respectarea normelor ortografice, de punc-
i" fu".ti" d.
"orrr.krrll
tuaqie,rnorfosintactice.
Cuvint-inainte

Aceasti lucrare a fost realizatl din dorinqade a veni in sprijinul institutorilor-in-


viqitorilor caresepregitescin vedereasusqineriiconcursuluiPentm ocuPareaPos-
miilo, vacante in irivlqemint. Cartea poate fi de asemeneafolositi Pentnr
pregltirea gradelordidaciicegi pentru examenulde definitivat.Temeledin progra-
p.tttrit examenelede oblinere a gradelordidactice;i definitivat carenu se re-
glsesi in aceastilucrarepot fi studiatei-nlucrareanoastrdMetodica-pred'nrit-try(drii
-.1i
Tntegratea limbii gi liteiaturii romkne tn invd.pdmhntulprirnar (Humanitas Educa-
qional,2006).
ln aceastioferti educaqionaliam cuprins 24 de testecu subiectede limba gi litera-
,ur" ,o,narri qi metodicaprederii limbiigi literaturii romine in inviqimintul primar'
ln fiecaretest, subiectulI propune itemi de literaturi romini, de tip eseustruc-
rurat: argumenrareagenului I sp.ciei literare gi caracterizarede persott"i:',"lPti,t:
zind toaie opereleliierare din programi. Subiectulal II-lea co-ntineitemi de limbi
referitori la ie*tul literar dat, iieml de construc[ia comunicirii vizind principalele
pioUf"-. de lexic ;i gramatici,itemi de aplicarea regulilor ortografice,de construc-
careconlin abateride la aces
ii.-gi a. p"""trr"gi., iolicitind-cor..t"r.J.rrtnqurilor
te reguli gi principii.
Subiectulal III-lea cuprinde iremi de metodicaprederii limbii qi literaturii ro-
mine care vizeazS.intreaga problematici din programade concurs.
Fiecarerest esreurmar de ample sugestiide rezolvarea itemilor din celetrei su-
biecte.
Nu am oferit baremede notare,ci am specificatpunctajul acordatPentru fiecare
subiect,hsind la libera aprecierea celui caresepregiteqtefolosind aceastilucrare'

,tutoarea
i.
i'

I
I
t
I

ll le
I llulurireaittstrtttttctrtclortleirrrirlizi
stilirri,A!i nttuttrirala
a rlil'eritelor
tcxteliterare: pcrsonajlitcrirr, prctz.d, rcalism,rouran,stil direct/ indirect,titlu, temi, vorbire
' ielcrltjf
iclreagi n.naliza principnlelt,r t.rrrgrorrerrre
de .rrlirr rtructural,specifice
a
directit/indirectl.
tcxtultrittlrativ (construcqilsubicctulrri,,:rirrr1r,rri1ie,
perrorraje,limbajui prozei Poezie:aliteraqie,antitezd,arti poetici, autor, comparaqie,curent literar, enumera-
ttarativc),liric (clcmcntc clccortrpozilie, irrrngirr*r
podtic,figuridestil,elemente qie,epitet, eul liric, exclamaqie retoric;, hiperboli, imagine artistici, interogaqie
rlc vcrsificalic) gi drarnatic(subiccr,,',,rrr1,.izi1ic,'p..ru,rnl.,lirnbajultextului rerorici, laitmotiv, lirism obiectiv/subiectiv,metafori, modernism,motiv literar,
d rrrrnltic); repetigie,refren, romantism,paralelismsintactic,secvenlePoetici' simbol, sim-
aPliclrcaconcepteloroperaqionalc in anelizatcxrclornarative,lirice qi dramatice. bolism,sinestezie, temi, titlu, versificaqie(strofi, vers,misuri metrici, rimi, ritm).
.
r Argurncntarea in scrisa opiniilor pcrso'alc asupraunui text literar: Dramaturgie: act,acliune,comedie,conflict,construcliasubiectului(intrigd,sceni,
- ittcadrarcaunui text narativ, liric, dramaticintr-o anumiti categorie(basmul
relaqiitemporalegi spaqiale),dramaturgie,dialog dramatic,drami, indicaqiiscenice,
eult, nuvela,romanul, comedia,drama; poeziapagoptisti,rom"antismul,cla-
monolog, personaj,replici, sceni, tablou.
sicismul,simbolismul,modernismul,neomoder"ismut;;
- claborarcaunei argumentiri scrise,folosind elementeiespecifice:structuri,
concctclri,tchnici argumentative.
Bibliografie
Anghelescu,Mircea; Ionescu,Cristina; Lazdrescu,Gheorghe,Dicpionarde termeni
Literatura romini Iiterari, Bucuregti,Garamond,1995.
I I'rozi Petrag, Itina, Curente literare: mic dicpionar antologic pentrw e/ezi, Bucure;ti,
Basrnufcult: lon Crcangl * Povestealui Harap-Alb Demiurg, 1992.
Nuvcla: Petras,Irina, Figwri de stil: rnic dicpionar-antologie pentrw elerti, Bucuregti,Demiurg,
-istorici: CosrachcNegruzzi - AlexandruLdpusneanul 1992.
-fantastici: Mircca Illiadc* I.a pigdnci Cilinescu, G ., I storialiteraturii romkne de la oigini phnd in prezent,Editura Minerva,
-sociali: Ioan Slavici- Moara cu noroc Bucureqti,1982.
Itcrmanul:Ion CreangF,, - Amintiri din copildrie Manolescu,Nicolae, Arca lwi Noe, vol. I - II, Editura Minerva, Bucuregti, 1980,
Ioan Slavici- Mara 1981,19B3.
Mihail Sadovcanu * Bahagul Manolescu,Nicolae, Desprepoezie,Editura CarteaRomineasci, Bucuregti,1987'
Liviu Rebreanu- Ion sauPddareaspknzurapilor Simion,Eugen,Suiitoriromhni de azi,EdituraCarteaRomineasci,Bucuregti,1974,
canril Petrescu- (Iltjma nod.pte.de-dragoste, tntkin noaptede rdzboi 1989.
George Cilincscu - Enigma Otiliei Cilinescu, G., Ion Creangd.Viaga;i operaEI.L., Bucuregti,1964.
Marin Preda- Morometii Cilinescu, G., Opera lui Mihai Eminescu,E.P.L., Bucuregti,1969.
lI Drarnaturgie
Cllinescu G., [Jnhtersulpoeziei,Editura Minerva, Bucuregti,1974.
comedia: I. L. caragiale-_ o scrisoare pierdwtd sauo noaptefurtunoasd Cioculescu,$erban; Streinu,Vladimir; Vianu, Tudor, Istoria literaturii romi.ne
Drama: Barbu $tefinescu-Delavrancea - Apus de soare moderne,Editura Eminescu,Bucureqti,1985.
III Poezie
VasileAlecsandri- Pasteluri
M. Eminesct * Sarape deal, Reztedere,Lwceafdrul,ScrisoareaI
Limba romani
Al. Macedonski- Noaztea de decernvrie I Limbi qi comunicare
G. Bacovia Plumb, Lacustrd' . Func[iilelimbajului
Lucian Blaga - Eu nu striaesccorola de minuni a lurnii . Stilurile funcqionaleale limbii
Tudor Arghezi - Testament o Comunicareaoral6gi scrisi
Nichita Stinescu - in dulcelestil clasic
II Fonetici gi fonologie
Notd: Pentru abordareatextulwi naratio, liric Sidramatic seaor daedin vedereurmd- o Noqiuni generale
toarele concepteoperaliondle : . Principiile ortografiei limbii romine
Prozd,:acliune,autor, basmcult, conflict,construciiasubicctului,momentelesubiec- . Aspectefuncqionale.Silaba.Reguli de despirqirea cuvintelor in silabe.Accentul
tului, fictriune,final,modalitigi de caracterizare
e personajuluilirerar, moduri de . Particularitif fonetice ale limbii romine
expunere(naratiune,monolog, dialog, dcsc:ricre), rnotiv literar, narator, nuvel;,, . Abateri de la normi si corectarealor
| 11
qiscrrrnntici
Ill Lerleologie I Cotnplcrncrrtul
circurtrstirnlill
consccutiv/Propoz.il,it
circunrstanqiala
consccutivi
r llelaqriscttratttit'c: orlonir.rri:t,
sinorrirrri'r,;lnr()rurulir
plrpnimia I Complcrncntulcircumstanlialconcesiv/Propoziqiacircumstangiali
concesivi
lrolisctttia,
I Senrulcolcctll cuvintclor;ncologismele
r Mrflnaeorleinrlrogilirca vocabularului VI Punctuaqia.Folosireasemnelorde punctuatie
r Ortografia. Semneleortograficegi folosirealor. Scriereacorecti a cuvintelor
lV Morfologie
r Nulirtni gene''ralc
r Sttlrstarttivr'rl(lcltrl,rrurn:irul,gcnul,declinarea, funcliilesinractice,
locuqiunilesub-
rtdntivillc)
Bibli.ografie
r Ar ticolrrl.lrelurilc rrrticolului t * t' Gramatica limbii rom6.ne,vol. I, II, Ediqia a II-a, Editura Academiei,
Bucuregti,1966.
' Atlicctivtrl.lrlexitutcaacljcctivului. Gradclede comparaqie. Funcqiile sintactice
ale
r * t' indrEtar ortografic,ortoepic;idepunctuapiel,EdituraAcademiei,Bucuregti,1983.
rrlj cetivclor. ( )rt o gr;rl'icrcirrrclj
cctivelor
Irrotttttttclc. llrottutttelc: fr * t' Sintezede limba romind (coord.Theodor Hristea),E.D.P.,Bucureqti,1984.
pcrsonal.Pronumclcde politeqe.Pronumelereflexiv.
lrrotrttttrclc prxesiv.,siedicc:tivul pronominalposesiv. Pronumeledeintirire 9i adjec- Avram, Mioara, Gramaticapentru toli, Editura Humanitas,Bucuregti,1997.
fivttl ;rrortotttittirlcleintirirc. Pronumclcdemonstrativsi adjectivulpronominal Coteanu,Ion, Limba romhndcontemporand,E.D.P., Bucuregti,1985.
rletttrlrrstrittiv.l'ronurt'rclc rclativi;i intcrogativ;i adjectivulpionominal interoga-
tiv iii rclltiv. l)rotttutrclcnchotiri.t;i adjcctivulpronominalirehotirit. Pronum"ele METODICA PREDARII LIMBII ROMANE
ncljcctivul !9gat]u Funcqiilcsintacticc alcpronumclui.Ortografierea pronumelor
o -Ei
Nunrcralul.Clasificarc. fruncqiisintacticc. Ortografieresi ortoepie Reforma cuniculard tn tnvdydmhntulprimar
a Vertrul.Vcrbe prcdicativc.Verbc auxiliare. Ver6e copuladve.Verbe personalesi 1. Conceptul de curriculum
itttpc'rsonalc..Locuqiuni vcrbalc.Diatczele.Modurile verbelor.Timpurile verbe- 2. Finalitigile invigimintului primar
lor. Funcqiisinractice. Valori sdlisticealeverbelor 3. Obiectiveleciclurilor curriculareale inviqimintului primar
Advcrbul.Clasificarc.Gradede comparagie. Loculiuni adverbiale.Funcqiisinrac-
ticc. Ortograficrcaadverbelorqi a locuqiuniloradverbiale Curriculumul de limba qi literatura romini
a Prcpo zi qia. Clasificare.Regimul cazualal prepoziqiilor 1. Didactica limbii gi literaturii romine in contextulperfecgioniriigi modernizirii
a Conju'cqia. Clasificareaconjuncqiilor.Conjuncgii ' inviqimintului primar
corelative.Locuqiuni con-
jr,r
ucqionalc 2. Strategiididacticein srudiul limbii gi literaturii romnnein invigiminrul primar
Intcrjcclia.Clasificareainterjecqiilor.Funcgiisintactice.Topica gi punctuaqia. Valori 3. Dezvoltareacompetenqelor elementarede comunicare,oralagi scrisi- obiectivcen-
cxprcsivealeinterjecqiilor ual al srudiului limbii gi literaturii romine ?n clasaI; aspectemetodologice
4, Ciclul curricular ,,Achiziqii fundamentale"gi principiul continuitdgriinrealizarea
V Sintaxa ' obiectivelorcadru ale studiului limbii si literaturii romine
a Raporturilesintactice.Propoziqia.Criterii de clasificare.Felul propoziqiilor.Fraza. 5. Formareacapacitigiide citire /leu;urd.in clasaI
lrcful propoziqiilorin frazd,.Rolul elemenrelorde relaqiein fiazi 6. Procesulscrieriiin clasaI
a Subicctul/Propozigiasubiectivi r 7. Tehnicile muncii cu cartea,din perspectivadezvoltirii capacitiqiide receptarea
a Prcdicatul/Propozilia predicativi mesajuluiscris
a Atrilrutul/ P ropozigiaatributivi 8. Formareacapacitigiide receptarea mesajuluiscris,rod al efortului intelectual
a Co mplementuldirect/Propozitiacompletivi directi propriu al elevilor
a Cornplementulindirect/Propoziqiacompletivi indirecti 9. Consolidareagi sistematizareain procesul formirii capacitiqii de receptarea
a Complementul circumstanqial de loc/ Pr opozitiacircumstan\i^ladc loc mesajuluiscris
a cornplementul circumstangialde timp/ Propozitia circumstaugialidc timp 10.Creativitatesi comunicareprin studiul limbii qi literaturii romine
a Complementulcircumstangialde cauzd/Pr opozitia circumstanqiali dc caizl, 11.Formareacapacitiqiide comunicare,orali, 9i scrisi
a Complementulcircumstanfalde scop/Propozitiacircunrsrxntialide scop 12,Elementede constructiea comunicirii
a Complementulcircumstangial de mod/ Propoziqiacircr.rr'starrqiati de mbd
a Cornplemenrulcircumstanfalcondigional/Propoz.igia circurnsrnrr[ialicondiqionali
tlncepind cu anul gcolar 2006*2002 se vor respectanormele previzute de DOOM, edilia a II-a,
I

lrl Itg
1.1,fllernerrtcde proiectrrca activitiqiidiclnr:rice
,l
l{, livaluareacducaqionala Eievaluarea pcrforrnrrrrlclor/
ir rcztrltrteklrqcolare
l,
t5. l(cl;r1iadintrc curriculumpi evaluare
16.Mt,terdeqi instrumcntcde evaluare Probi scris; de limba si literatura romane
I /. l'llaborrrcarii administrarea
testelorscrise - instituto ril inviqiltori -
,l
18.'['ipologia itcrlilor
rl Sesiunea77-78 iulie 2006

Varianta 3
Bibliografie
rl:.
't'
n""t (,)olccqia rcvisteiInadpdmkntwlprimar,EdituraDiscipol, Bucuresti,lgg8,1,gg9,
foate subiectelesunr obligatoriio Seacordi 1Opunctedin oficiu'TimPul efectiv
2000,2001,2002,2003. 'Bel.rc* estede parru ore JRatpunt,.trilecandidatuluivor respectaprevederileurmi-
r'i't' Cbidul programului d.e informare/formare a institutorilor/inztdpdtorilor.
()unic'ulumpentru claseleI a II-a,MEN: Sarele instruminte normarivelIOOP (19B3)1,GA, I-II (ediqiai,II-a,1,966)
Si Centrul de formare din inviqimin- $:
t ul prcunivcrsitar, Bucurcqti,
2003.
t't't' ()hidurile clecurriculumpe discipline,MEC - SNEE, 2000,2001. SubiectulI (30de puncte)
*\"1\Gbiilurile de eaaluarepe discipline,MEC - SNEE,2000, 2001.
'\r'* Programe Scolarepentru inztapdmi.ntulprimar, Comisia Nalionali pentru Bcriegiun eseu,de doui-patru pagini, in care si,caracterizaqipersonljul preferat
Curriculum,Editura Corint, Bucuregti,1998. fi"irl"" io*an de Liviu'Rebreaiu (ion sauPddureasphnzwrigilor).lnr€alizarea
vegiaveain vedereurmitoarele repere:
Ccrglrit,I.; Radu,I.T.; Popescu,E.; Vlisceanu,L., Didaaica (manualpentru clasa evidenqierea unor elementefolositein construcqiaromanului (temd,acpiune,c on-
a X-a, gcolinormale),E.D.P.,Bucuregti,1995. , moduri de expunere);
'pr:"rLn
peisot ajului ales,prin rapoftarela evoluqiaconflictului/
Ionescu,M., Didaaica modernd,Editura Dacia, Cluj, 1995. ^r"^trisituiilor
a conflictelor;
Landsheere,G.; LandshecrcV., Definirea obiectiveloreducapionale (trad.), EDP, a Personajuluiales;
exemplificareaa patru mijloace/procedeede caracterizare
Bucurcqti,1979.
.o-.lntrr." a doua situaqii/ secvittgenaratiye,semnificativepentru evidenqierea
Landshcere,G., Eaaluareacontinuda eleailorSiexamenele,Bucuregti,EDP,1975.
trisiturilor personajuluiales;
Ncacgu,I., Instruire Sitnadpare,Editura $tiinqificl, Bucuregti,1990. exprimareairg.t-"trt"tl a unui punct de vederedesprepersonajulales.
Parfene,C., Compozipiilein Scoald,E.D.P,, Bucuregti,1980. ot^i: ordinealntegririi repereloi in cuprinsul eseuluieslela alegere.
Stoica,A. (coordonator), Eaaluareacurentd;i examenele.Ghid pentru profesori, :ntru conlinutul eieului, seacordi 20 di puncte (4 punctePentru fiecareceringS'/
EdiruraProGnosis,Bucureqti,2001. oer). pentru redactareaeseului,se acordi 10 puncfe (orginizarea ideilor tn sctis
Stoica,A., Eaaluareaprogreswlwi;colar. De la teorie la practicd, Edirura Humanitas Z puocte; utilizarea limbii literare -2 puncte; aUllltfi1.f analizd 9i de argumentare
Educaqional ,2003. 2 puncre; ortografie Sipwnctwapie- 2 puncte; lizibilitate Si alezare in pagind -
$erdean,1., Metod,icapreddrii limbii romkne la claseleI-IV, Editura Corint, puncte).
Bucureqti,2002. i vedereaacordirii punctajului pentru redactare,eseultrebuie si aibi minimum

I al IIJea (30 de puncte)

A. (14punae)
Scrieqi,peToaia cu privire
deconcurs,rispunsulla fiecaredintreurmitoarelecerinqe
la textulde mai ios.

rlncepind cu anul gcolar 2006-2007 se vor respectanormele previzute de DOOM, ediqiaa II-a'
,,PeurntA:e nrai invirtc cAtsc mai invirtc plirr r:-rsl,doar a rnei glsi ceva,dar nu Barem de corectare si de notare
gileqteninric,elci icdul ccl cumintet5,cca molcurrriu lrorrr,.u,.rrtul pegtelein borr;
la foe, t)eci vedclupul qi.vedeci nu-maigisegtenimic,igi punc in gind un", ,g.r,
tele rfrruf,,eaPcr( cu dinlii rlnjiqi in feregti,de qi se pereaid,rideau; pe urmi ungc
tgll pAreqiicu singe.,ca sr factrqi mai mult in ciudacaprei,;-apoi iesegi-gicauti jc
dl rrrir,( ltttttr ieqittluqnrnuul din casi,iedulcelmic r. de int. ios din horn si incuie
u;* lrirre,A;roi iui:epcir sc scirmi.nade cap ;i a plinge ,u i, dupi friqiorii sii."
Ion ^Creangd, Capra cu trei iezi

| Menqioneqi r:f,teun sittottitttpentrusensuldin text al fieciruia dintreurmiroarele


'
_ €UviRtet.e*minte, ffialcum,d dvza, iute. 4 puncte
l, Tflntcricli din tcrt un.cuvint dcrivatgi un cuvinr compus. 2 puncte
l, Fteciarll valslreemorfologici din rcxr'a cuvintelor:,,pi urmd ssmaiiniarte cht
o Nu seacordi punctajeintermediare,alteledecit celeprecizateexplicit prin barem.
.':.mi tnvlrtcyis,slt4'.
tl' r Sevor puncta orice alte formuliri qi modalitlqi de rezolvarecorecti a cerinqelor,
Men;ienrgi furicqie
sintacticla cuvintelor
subliniate:,Apoi tncepea sescdrmdna
de np ,, d plengecn dmdrclupdfrdpiorii di". in acord cu ideile ;i cu punctajelepreeizatein barem. r. Rispunsurile candidatu-
2 puncte
l.'fretuerieli dirrtextuldatpropoz.iqiasubordo'ara circumstangiah lui vor fi evaluatein conformitatecu prevederileurmitoarelor instrumentenorma-
de cauie.
tive: IOOP (1983),GA,I-Il, (edigiaaII-a,1966).
2 puncte
6, (to pnncte)
1,Sc.rle1i,.
pc fooir dc coneurs,r{spunsulla fiecaredintreurmitoarelecerinqe: Subiectul I (30 de puncte)
.
2. AlcAruilicite un cnun[potrivitpentrusensulfieciruiadintreurmi,toarele
cuvinre:
A. Conginut - 20 de puncte
ilustra
polisemia
cuvintului
atncepe unor elementefolositein construcgiaromanului (tgmd,acpiune,con-
1. Evidenqierea
l, {fiif i?"::::#",*'11'*uua I in:: moduri de expwnere): 4 puncte
4. Alcltuili doul enunquriin caresubstantivulperete sefie in cazul gerritirr,i.rp..- fliae,
. evidenqiereaargumentati a celor patru elementefolosite in construcqiaromanu-
tiv in cazul dativ. ,-,
5. Alcltuili o frazirin careverbul a (se)pdrea si iie regentpenrru o propoziqiesub- lui - 4 p.;
ordonatl subiectivi. 2 puncte . evidenqiereaparqialargumentati a unor elementefolosite in construcqiaromanu-
argumentati a doui-trei elementedintre cele date in cerinqi
lui sau evidenqierea
Q. (6 puncte) -2p.;
Rescrieqienungurilede mai jos, corecrind gregelile,indiferent de narura lor:
. evidengierea a subiectuluisaumenqionarea
unui singur elementde construcqie unor
t, iamd, ninsesepre.arnwb gi zdplda aaea carn optzeci centimetri. 2 puncte
4std aspectecorespunzitoarecerinqei,fdrl,explicaqiilenecesare- 1 p.
2, So-a.rdnitla un genucbi ;i acum se bandajazd. 2,puncte
3, Imi estecunoscutacestbazm cu Fdt Frumos, 2 puncte
2.Prezentareatrls[turilor personajului,prin rapofiarc la evolugiaconflicrului/ a con-
Subiectul al IIIJea (30 de puncte) flictelor: 4.puncte
. prezentarea argumentatia trlsiturilor personajului,prin raportarela evoluqiacon-
1. ln cadrul tehnicilor muncii cu cartea,din perspectivadezvoltirii capacitigiide flictului/ a conflictelor: - 4 p.;
recePtare
a mesajuluiscris,enumeraqietapelesaucomponentelelecruriiixplicative. . prezenrarea pa4iald,atrisiturilor pcrsonajului,prin raportarela evoluqiaconflic-
24 de puncte tului/ a conflictelor: - 2 p.;
2. Enumeraqice tipuri de itemi fac partedin categoriaitemilor obiectivi.
. simpla mengionarea unor trdsituri ale personajului,flri referireexpliciti la con-
, 6 puncte
flict - I p.
3. Exemplificareaa patru mijloace/ procedeede caracterizarca personajuluiales:
4 puncte
Irz
'l r e*enrpliliearca
4 p,;
a patru nrijloacc/proccdccdc crrrlcrcliadrcn lx'rronajuluialcs- r stil gi vocabularparlial adecvatc, cuvintclor- I p'
cu czitiri in sclcctarea

2 puncte
I exernPlificarea
a doui-trei mijloace/procedeede caracterrzarc
a pcisonajuluiales !. Abilitiqile de analizitgide argumentare:
I ideile rrmeazd o succesiunelogici si sunt susqinute.Prin argumente Prezentate
I p,l
p.rrrr"ri"; de'interpretarecritici. gi.personali- 2 p';
i;;;-""
r tnettliortarcrunor rnijloacc/procedeede caracterizare
a personajuluiales,feri exem- "Uitir",J"
de a susfne ideile prin
r lnccrciri-od elementede interpretare' dat rez;u]-
grlesaucxplicaqii- 1 p. "rgu-"t^r.;
utneconvingltor-1P.
{. (.lotnentarcaa doui situaqii/secven{enarative,semnificativepentru evidentierea 2 puncte
trAslturilorpersonajuluiales: (0-3 erori: I p')'
4. Ortografia(0-2 erori: I p') 9i punctuagia'
4 puncte
2 puncte
' c()l'tlclttarca
a doui situaqii/secven{enarative,semnificativepentru evidengierea
5. A$ezareacorectea textului in paginl (1 p'), lizibilitatea
( t p')'
tris{turilor personajuluiales- 4 p.;
I conlentareaunei situaqii/secvenge
narative,semnificativepentru evidenqierea
trisi-
turilor personajuluiales- 2 p.; Subiectul al Il-lea (30 de Puncte)
r cimPlapovestirea una-doui scene/secven[enarative,fir;, ?ncercare
de comenrare
A. (14puncte)
-lp. judecati erc,;molcwm- liniqtit,
1. Exemplede rispuns: cuminte- a}ez^t,lini9tit,cu
5. llxprimareaargumentatia unui punct de vederedesprepersonajulales: 4 puncte lin,domol etc';4areza'-arindui, aarania'aPune(intr-oanumitiordine)etc';
r cxp.rimareaargumentatia unui punct de vederedesprepersonajulales;utiliz4rea iute- promPt, raPid,in grabl etc'
(1 p. + 1 P. + 1 P. + 1 P')4 Puncte
mijloacelor lingvistice adecvateexprimirii unei apreciiri, ca gi a unor srrucruri,
cuvinte compuse_ cuminte,
concctori sautehnici argumentative- 4 p.; 2. Exemplede rispuns: cuvint derivat - frd.pioriietc';
o exPrimareaunui punct de_vedere cd'cietc'
desprepersonajulales,cu in6ercarede argumentarel (1 P' + | P') zPuncte
utilizareaunor mijloacelingvisticeadecvareexprimirii unei aprecieri- 2 p.;
de mod;
a cuvintelor: se- Pronumereflexiv; mai - adverb
r cxprimareaunui punct de vederedesprepersonajulales,firi incercarede argu- -' Valoareamorfologici
3.
jcompusi); casd- substantiv (comun)'
mentare- 1 p. e;;;: ft"poriqi. (1 p. + 1 P. + 1 P. + 1 P') 4Puncte
direct; sdi - atibut
- Funclia sinrafiici a cuvintelor: a sescdrmdna- complement
5.
B. Redactare - 10 puncte (Punctele pentru redactare se acordi numai daci .Jl."ii""r. catzd:cdciiedul cel cuminte
rispunsul seincadreazi in limita minimi de spafiu precizati.) e. iJ.-pf" ae propozigiesubordonati circumstangial6de
2 Puncte
iliceamol.cumtn norn.
l. Orga,nizarea ideilor in scris: 2 puncte
. text clar organizat,coerent,cu echilibru intre celerei componente(introducere- B. (10puncte)
cuprins-incheiere);construcqiaparagrafelorsubliniazi ideile; succesiunealogici 1. Coristrucgiacorecti a enunqurilor' (1 p. + 1 p. + 1 P. + 1 P.) 4Puncte
(1 P.+ 1P') 2 Puncte
a ideilor-2 p.; 2. Construciia corecti a enunqurilor'
(1 P'+ | P') 2 Puncte
o perqilecomponentealetextului pot fi recunoscute,dar nu existi un echilibruintre 3. Construciia corecti a enunqurilor'
(1 P.+ | P.) 2 Puncte
ele; ideile sunt, in general,subliniateprin paragrafe- 1 p. 4. Construclia corecti a enunqurilor'

C. (6 puncte)
2, U ilizar ea limbii literare : prea mwh;i zdpada4.7)ea. de-centimetri'
carnoptzeci
2 puncte l: Astd-iarndninsese -
( t P . + 1 P ' )2 P u n c t e
t stil fi vocabularadecvateconqinutuluieseului,claritateacnunlului, varietatealexi-
(1 p.+tp.)2Puncte
cului - 2 p.; 2,.S-ardnit la wnge,nunshi;iacumsebandaieazd'
(1 p.+ 1p.)2 Puncte
3. tmi estecunoscutacestbasnt'cwFdt-Frumos'
TTI 1 ,,
Sublectulal llt-lea (fOdepuncre)
I, Sercordl punctajuldaci.rispunsul
TESTE
atingeurmiroareleidei:
e citirea integrali a textului;^
pe fragrnentegi analizaacesrora; 4 puncte
.I !'.:t.tq.
rctlvrrateain legiruri cu planul t."rului; 4 puncte
r conversagi a generalizato.?. ; 4 puncte
r rcproducereatextului 4 puncfe
pe bazaplanului;
o citirea de incheiere 4 puncte
4 puncte
?' Punctajulva fi acorda!pentru urmitorul
. itemi cu alegeredual;; rispuns:
. rtemrc.ualegeremultiph; 2 puncte
. rteml de tip pereche. 2 puncte TESTUL1
l puncle SubiectulI (30depuncte)
Total test:90 de puncte. Seacordi l0 puncte
din oficiu. Argumentaqi,intr-un eseude doui-patru pagini,_cioperaliterariAlexand'ruLd-
Nota se stabilegtepri" i-p;rgi;;l; 1d;'punctajului obgnut. pnsneinul de CostacheNegrtzzi/Moira cu noroc de Ioan Slaviciesteo nuveli.
-
ln realizareaeseului,veqiaveain vedereurmitoarele rePere:
* precizareaa patru caracteristiciale specieiliterare;
- exemplificariaacestorcaracteristicipebaza gPereiliterare;
- prezentarea personajelor(tipologii, raporturiledintre personaje,modalitiqi de
caracterizare);
- argumenrarea.a.doui elementede originalitayea.oqg.reiliterare (modalitigi de
construcge,vtzlune asuPratemel' particularitigi stilistice).

Subiectulal IIJea (30 de puncte)


A, (14puncte)
Scrieqiifupnnrnl penrru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul
de mai jos.
,,Hanul era ticsit cu qlrani careseinapoiaude la un tirg mare.lndati ce pftirim
iniunrru, privirea lui $tirbu seincrucigl cu a unui gdrantdndr,care consumain fun-
dul silii, in tovir{ia unei femei frumoase.
O clipi rimaseii aga,fermecaqide propria lor privire, apoi tinirul iEi didu o pal-
mi pesti gold 9i strigi cu o voce cafe atraseatenqiatuturer mugteriilor."
Panait Istr ati, Cialinii B drdganulai

'1.'Mengionaticite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre cuvinte-


le urmitoar e: tt.setncrwci;ar) consurna,feftnecdt, musteriu.
2. Alcituiji enunquri cu alte doui valori morfologice ale verbului a fi, drferite de
aceeadin text.
3. Contrageqiprima propoziqieatributivi din text in parteade propoziqiecores-
punzitoare.
+. Alcatuiqi parru enunturi in carecuvdntul o si aibi alte valori morfologice, di-
ferite de cea din text.
--T Y
t0 I t21
B, (101tmcte) ,,'frebuiesI gtili clumneaaoastrdcilhanul acelaal Ancuqcitru cra hirn - cra cc-
pcntru fiecarcdintre cerinqclcdc nraijos. tEte,Avea nigtc ziduri groasede icipi.nd colo Ei nigte porqi ferecatecum n-am vii-
l.',j"-1,-lIt"nsul
l ' Kcleva1i,prin cnunquripotrivite,omonimiile z,utde zilelemele.In ciprinsul lui sep*eatoplogi oameni,vite gi ciruqeqi nici habar
urmitoarelorcuvinte: coc,lame,
pui, soldat, n-lveau dinspre Parteahogilor"' "
2' Ar{ta1i,prin cxcmpleadecvate, u, Hanw-Ancupat
tihail Sadovean
doui valori morfologicealecuvintelort tot,tare,
adinc',limpede,
1. Scrieqipredicatele din primul enungal textului, precizindfelul lor.
3. Alcdtuiqio frazd,incaresi existeo propozigie 2. Stabiiiqifuncqia sintactici a cuvintelor subliniate in texul literar.
subordonati predicativd.
4. Forrnulaqienunpri cu urmiroar"l.i.ruinr"i 3. Precizaqivaloareamorfologici a cuvintelor nhte, nicidtn text.
ai iri irfA.
4. Menqionaqicite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmi-
C,,(61tuncte) toarele c;'linte: ferecat,cuprins,a oploSi,a na auea babar'
Rc-scricgienunquriled9 jos, corecind gre;elile,indiferent de
3ai natura lor.
t. Mi-ar place si revid iar piaiul maramuresan. B. (10puncte)
2. Maieul seudasedatoriti ploii. Scriegi-rispunsulpentru fiecaredintre cerinqelede mai jos'
3. Arn intilnit la Muzeul de Arte acelaggrup l. Ftlrmuiaqienunquriin carecuvintelebancd,drept sl,aibi-sensuridiferite.
de engleji.
2. Alcituiqi doui propozijii in carecuvintul mai si aibi valori morfologice di-
Subiectulal IIIJea (30 de puncte) ferite.
3. Alcituiqi o frazlin caresi existeo propozigiesubordonati consecutivi.
1' Prezentaqi obiectivele ciclurilorcurricularealeinviqimintului primar. 4. Formulaqienunquriin care'pron,r-il. demonstrativace;tiasi aibi funcqiade
2' Relevaqi principiul continuitigiiin realizarea"ui.oi".r"r cadru nume predicativ gi, respectiv,de atribut pronominal
limbii si literaturii romine i' ciclul ;;;;i;r-,1;;ir4ii alesrudiului
f,rnar_enrale... Q. (6 pancte)
3. Exemplificagi parru ,ip"ri-a-"oercigii folositein ciclurprimar.
,Rescrieqi de mai jos, corectind gregelile,-indiferentde natura lor.
"nurrquiile
1. Vom'reveni din nouin astpra delicvenqei juvenile'
Jurnal
2. Soluqiacare-amadoptat-o la congresaveaunele desavantaje'
TESTUL 2 3. in timpul cilitorieiin Italia, s-aireiat posibilitateaparticipirii la un festival
folcloric, ceeace ne-a plicut la toqi.
SubiectulI (30 de puncte)
Subiectulal III-lea (30 de puncte)
Atgrr"Tari, intr-un eseude doui-patru pagini,
- -. cd operaliterari La gig,incid,e
Mircea Eliade esteo nuveli fanrastici. l.Precizaqi, pe scurt, tipurile de proiectarea activitiqii didactice.
Ln realizareaeseului, i" ,edere ur-itoarele repere: 2. Relevaqiceledoul seisuri (senzullarg gi sensulrestrins) al concepruluide cur-
- precizare.a ".gi "".i r -- -- riculunt,
a patru caracterisriciale specieiliterare;
- exemplificareaacestorcaracteristic i,-pe bazaoo"r"i literare. 3. Enumeraqigaseetape(momente) ale procesuluiscrierii in clasaI.
- prezenrareapersonajelor(tipologi., ,it.qiil. Jir,'t;;;;;;;jq
modalitigi de ca_
racterizare);
- argumenrrr"r elementede originalitarea.operei literare (modalitigi
",1:y- de TESTUL 3
consrrucde,viziune asupraremei,paiticularitagiriitirti..j.

Subiectulal IIJea (30 de puncte) SubiectulI (30 de puncte)

A. (14puncte) Argumentaqi,intr-un eseude doui-patru pagini, ci opera literari Amintiri din


fiecaredintre urmiroarele cerinte referitoare la textul copild;ie de Ion Creangd/tJltima noapte-dedrigoste, inthia noapte de rdzboi de Ca-
oe l-"-ti:qi;uspu,ts.rl Pentru
,^ mal mil Petrescuesteun roman subiectiv.
,os.
II
ln realitlarea
eseului,vcli irveirirr vcclcrcunniltoarele
rcpere:
Subiectulal III-lea (30 de puncte)
t,,
- precizaree a patrucaractcristici alc spccicill,.rnr"-,'-r.
- erenrplificareaaccsrorcaracteristict,
i,.-U"r. lir..rr'
(tipologie, ?elagii "p.iJi 1. Prezentagi,pe scurt, tehnicilemuncii cu carteadin perspectivaformirii capa-
int., p.rron"ie,,modalitigi deca_
iJ..i;il:::a.pcrsonajelor citlgii de receptarea mesajuluiscris.
- *rHurrre'tarea a doui elemente
de originalitate 2. Exemplificaqidoui situaqiide dezvoltarea creativitiqii elevilor in lecqiiledc
eorrsrrucgic, viziuneasupraremei,p"i,ir"f a opereiliterare(modalitigide
limba gi literatura romini.
;ili;;../,
"ri,erj 3. Prezentagidoui tipuri de itemi.
Subiectul al Il-lea (30 de puncte)

A. (14puncte)
ScrielirispunsulPentrufiecaredintreurmiroarele TESTUL 4
ceringereferitoarela textul
?Funoian
t";, ,. SubiectulI (30 de puncte)
,rnffrrc
t*!]i**f1.^?,9.:"1"
s-o prrceapi",/ ;;; ";:'ume
Cici eraun intuneric.r_o irrr. ter_i
priceputi einici
rruf uscpi nici ochi cares-ovazd,./ ,uA/ Dar nici d.evdzut Argumentagi,intr-un eseude doui-trei pagini, cd poezia Testamentde Tudor
u-bra ,*, ;';/;;;;riu]n."pur"_a sedesface
imprica-t{
stipineaerernai^r"t...t Dardeodat-unpuncr / Arghezi/ Eu nu striaesccorola de minuni a lumii de tucian Blaga/ in dulcele stil
l],t:
ter$l:ll:
smgur.Iatd-l/ cum din chaorfacemumi, iarit semigci...cerin-
puncru_ace_
erderriieTardr.../ clasicde Nichita Stinescuaparqinegenului liric gi esteo arti poetici.
mutt maislabcab;;a;'p"k|u ilrid;r f;ri ln realizareaeseului,vegiaveain vedereurmitoarele repeie:
ll *:,:iu "", pesre
marginle
^rrgioi - prezentareaa p^tnr caracteristici ale genului ;i ale specieiliterare;
- exemplificareaacestorcaracteristici,pe bazatextului liric;
Mihai Emines cu,Scrisoarea
I
t.::;r;:):::.e un anronimpenrru urmiroarele cuvinre: - ipostazeleeului liric gi rolul mijloacelor artistice;
intuneric,a i4cepe,etern, - argumentareaa doui elementede originalitatea operei lirice (viziune asupra
2' Pre*agi valorile morforogiceale temei,particularitiqi stilistice).
verbului a dintextulriterar.
3' analizagisintacric gi.morfir ogic cuvinrer fi
e r"'uri"ir" i"?"r.
4' Transcrieqipropoziqiilesubor?onate din,."rufiir.ra, Eipr..irrgi ferurror. Subiectulal IIJea (30 de puncte)
B. (10panue) A. (14 puncte)
Scrieqi
rispunsulpenrrufiecaredinrrecerinqele Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul
de mai ios.
1. Formulagidoui enunguri ."pr"rii/1il;il;'.o',iio".rrq, oe marros.
verbul a fiage. ",, cdroraseafli
,,Eragreu si procedeziastfel qi, cttoricerisc,lordu sehotiri si spargi gitul pre-
2' rlw.sttagi,ptiire*emple/enunguri gioaseisticle.Trebui si se foloseasciinsi de un ciocan,cici substangele depusese
adecvare,valorile morfologice ale cuv6ntului
intiriseri capiatre.In curind cioburile cdzuri"pemasi; tnlduntrul sticlei ziriri mai
3' Alcituili o frazitin caresi existe multe buciqi de hirde, lipite unele de altele.Glenarvanle scoasecu bigare de sea-
o propozigiesubordonati predicativi cu
biect multiplu. su-
mi, le dezlipi una de alta;i le intinse pe masi..."
4.Formulagi enunguri cu urmiroarere
cuvinre: fracpie/fraqiune, shmbete/zim_ JulesVerne,CopiiicdpitanuluiGrant
I hrd - titlu nobiliarin Anglia.

C. (6 pancte)
1. Menqionaqicite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte gi
Rescriegienungurilede.maijos, corectind
gregelire,indiferent de natura ror. locugiuni: a proceda,prelios, bdgare de seamd.
t. In continuare
adrudir,..iid.r'o,,i"ai.ft ;;ffi;;,; a.'a. neingeles. 2. Precizagivalorile morfologice ale cuvintelor subliniatein text.
2. Agreiezidea sponsorizdrii tinerilor ' 3. Alcituili enunquri cu alte doui valori morfologice ale verbului a
muzicieni. fi, dif.eritede
J. Je anunli aversede ploaie in citeva
zile succesive. ceadin text.
4. Rescrieqipropozigiilesubordonatedin textul literar gi precizagifelul lor.
I
laI 26
B, (10puncte) scoate/De du-
tOrtevoluptoasaei vhpaie,/Eadin noaPteaamintirii o vecie-ntreagi
scLrelirilspunsulpcnrru fiecaredintre ceringclcdc rnaijos.
teri, pe caieinsi le simqimca-nvis pe toate"'
l. tiormulagtcnunguricu urmitoarele paronime: anuar/ anual, rafie/ rapiune. Mihai Emines cu, Sctisoar ea
2. Prccizaqivaloareamorfologici a cu'iintelor subliniarein urmirorul enunr:
- -- ------'' urmi-
Nu-nri maipld,ceainrervengiilwi. 1. Menqionaqicite un sinonim Pentry sensuldin text al fieciruia dintre
3. Alcituiqi propoziqiiin caresi existeun atribut pronominalinsoqitde prepozi- to"t"l. cuvinte: a sufla,voluptos,durere,a simpL
lor'
llc lt caz.ulgenitiv si un nume predicativexprimatprin verb la modul i"fil"iti". 2. Rescrieqipropozigii(esubordonatedin text gi precizaqifelul
4. Scricqicite o locugiune:substintivali, verbali, adiectivah aduetb;aii.-_-_- utim" propozigiesubordonati in parteade propoziqie corespun-
E; ;: d;;;d"ti
zdtoare.
C. (6 puncte) 4. Alcituiqi doui enunquriin carecuvintelede, tot si aibi alte valori morfologi-
llc-scrieqienunqurilede mai jos, corectind gregelile,indiferent de natura lor. ce decit celedin textul dat.
1. Vroia sI continuiecolaborareaimpreunecri cigtigiiorul concursuluide urbanism.
2. Ori ce artist isi creazd,o lume p?oprie. B. (10 puncte)
3. ln numirul viitor al revistei,,frielenii nostrii" va apareun articol desprere- pentru fiecaredintre cerinqelede mai jos'
Scriegi'respunsul
generareacelulelor.
i. F.i-"flfi propoziqii cu antonimeleurmitoarelor cuvinte: lurninos,nemulpu-
' rnire, a regresll.,zSomot'
Subiectulal IIIJea (30 de puncre) Z. Conrrrrriii o *:^riin caresi existeo propoziqie.subord.onati consecutivl.
a cuvintelor subliniate din urmitorul enunq:
i. nr..i"rqi valoareamorfologici
1. Prezentagi,pe scurt, metodesi instrumentede evaluare. Mi-aminteam ,, emo[ie creolt mi-ai povestitin acea seari de vari.
-S"ti.il
2. Relevaqirolul exercitiuluiin formareacapacitlliide receprarea mesaiuluiscris. +. ..f putin parru cuvinre din familia lexicali a cuvinrului gi'nd.
3. Prezentaqiobiectiveleciclurilor curricuiare?n'invigimintul primaL
C. (6 pancte)
lor'
R;;;iEi ."unr,urile de mai jos, corectind gre.gelile,indiferent de natura
TESTUL5 1. Iar reveneain discuqieproblema dezdpeirli capitalei'
2. Primul-ministru la toqi sinistiaqiiceiacevaintreprinde guvernul pen-
".*plii"r
tru a-i ajuta.
SubiectulI (30depuncte) de pictu-
3. Daroriti dificultitilor intervenite, insugi ideeaorgani zdrii expoziqiei
ri era compromisi.
1. Argumenmqi,intr-un eseude doui-patru pagini, ci opera literari O scrisoa-
re pierdwtd de I. L. Caragiale.tt. o .o-"d^i..
In realizareaeseului,veli aveain vedereurmitoarele repere: Subiectulal III-lea (30 de puncte)
- precizare.aa patru caracteristiciale specieiliterare; lecqie)'
- exemphtrcarea acestorcaracteristici,pe bazatextului literar; 1. Realizagiun proiect de lecqie(la alegere:clasa,subiectullecaiei9i tipul de
- prezentareapersonajelor(tipologie, ielalii dintre personaje,modalitiqi de ca- 2. Mengionaqiiipuri de evaluare in inviqimintul primar'
racterrzare); 3. Concepeqidoul tiPuri de itemi.
- argumentareaa doui elementede originalitatea operei literare (viziune asu-
pra remei,particularitigi stilistice).

Subiectul al ll-lea (30 de puncte)


TESTUL 6

A. (14pancte) SubiectulI (30dePuncte)


Scrieqirispunsul pentru fiecaredigtre urmi.toareleceringereferitoarela texrul
, lui Harap-Alb
de mal los, intr-un eseudedoui-patry Pagini,basmulcultPoaestea
Prezentaqi,
acestei
de Ion creangl, relevindcaracteristicile specii.literare.
. "C.tld cu gene_ostenitesarasuflu-n luminare,/ Doar ceasorniculurmeazi lung-a
l
timpului cirare,/ Cici perdele-nrr-oparte cind le dai, gi in odaie/ Lurra ,rarsepeite i' realizariaeseului,vegiaveain vedereurmitoarelerePere
I
lfr lzt
* preerzarea e patrucaractcristici
alc sPccieilitcr.tre; TESTUL 7
exerrrplificarcaaccstorcaracteristici
pe lraza.rp"r.i ritcrarc;
- pcrsonajelor(tipologie, relagiidintre ele,modalitigi
f:::,t""tca
l,ArC)i
de caracteri- SubiectulI (30 de puncte)
- ar8rlrncrltarea
a doui elementede originalitatea opereiliterare(viziunea
asu- Argumentagi,intr-un eseude doui-patru pagini, ci opera literafi"Apus de soa-
pra rcrnci,particularitiqistilistice).
ra de Barbu $tefinescu-Delavrancea esteo draml istorici.
ln realizareaeseului,vegi aveain vedereurmitoarele rePere:
Subiectulal Il-lea (30de puncte) - precizareaa patnr caracteristiciale specieiliterare;
- exemplificareaacestorcaracteristici,pe bazaoperei literare;
A. (14puncte) - prezentareapersonajelor(tipologie, relaqiidintre personaje,modalitigi de ca-
Scricqirispunsul Pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoare racterizare);
, la textul
rlc nraiios. - argumenrareaa doui elementede originalitatea operei(viziune asupratemei,
,,Atdralinigte-i in jur de-mipare ci aud modalitiqi de construcgie,particularitigi stilistice).
Cum se izbesc de'geamuririz"l"de luni...
Lucian Blaga, Lini;te Subiectulal Il-lea (30 de puncte)
1. Alcitu\i doui enunquricu sensuridiferite ale verbului a
izbi.
2. Pre.ci?agivalorile morfologice ale cuvintelor subliniatein rextul dat. A. (14puncte)
3. Stabiliqifelul primelor dou; propoziqiisubordonate. Scriegirispunsul pentru fiecaredintre cerinqeleurmitoare referitoarela textul
4' Relevaqi,prin enunturi potri"ite, doue functii sinracticeale adverbului de mai jos.
relativ
curn. ,,Locuitorii ace$tiade sub brad sunt nigtefipturi de mirare. Iuqi gi nestatornici
ca apele,ca vremea;ribditori in suferinqica gi-n ierni cumplite, fara grrii il bg"9-
B. (10puncte) rii,qa gi-n argiqelelor de cupror, plecindu-le dragosteagi begia9i datinile lor de la
inceputul lumii, ferindu-sede ahe neamuri qi de oamenii de la cimpie gi venind la
Scrieqi.rispunsulpentru fiecaredintre cerinqelede mai jos.
1. Daqi parru exemplede locuqiunisubstantivale. birlogul lor ca fiara de codru - mai cu seami stau ei in fagasoareluic-o iniml ca
din el rupti: cel mai adesease desmiardi gi lucegte- de ckntec,de prietenie".
2. Alcituigi doui propoziqii,una cu subiectnedeterminat,cealalticu subiecrmul-
Mihail Sadoveanu,Babagul
tiplu, exprimat prin pirgi de vorbire diferite.
3.Precizagifuncqiasintactici a cuvintelor din enungulurmiror: Mi-e
foarne! 1. Mengionaqicite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmi-
4. Formulaqienunquricu urmitoarele cuvinre: odaiA/ o d.atd,numai/'nu mai.
toarele cuvinte: fdpturd, rdbddtor, a seferi, neamuri.
2. Analizagimorfo-sintacticcuvintelesubliniatein text.
C. (6 puncte)
3. Alcituiqi doui enunquriin carelocugiunllefdrd griji, respectivde mirare si aibi
Re-s9ri9ti enungurilede mai jos, corectind gregelile,indiferent de natura lor. alti func$e sintactici decit ceadin texr
1. Ideile carele-a susginutin discurs,r"^r{ d"ruti in rindul opoziqiei, :
4. Construiqi enunquriin carecuvintul a.cegiasi aibi diversefuncqii sintactice,
2. ln curind vor disparemonezilede cincizecide bani.
diferite de ceadin text.
3. Si fi demn orideciteori imprejurareao impune !
B. (10 puncte)
Subiectulal IIIJea (30de puncte) ,' Scriegirispunsul pentru fiecaredintre cerinqelede mai jos'
1. Formulaqicite doui enunguricu sensuridiferite aleverbelor: a semdna,a in-
1' Prezentagi,pe scurt, strategiididacticede formare a.capacitigiide receptare ,i, colgi.
a "
mesajulujscrisprin efort intelectualpropriual eleviloi. 2. Evidengiagi, prin exemplepotrivite, doui valori morfologice ale cuvintului o.
2. Exemplificaqirolul jocului didacticin insugireacititului la clasaI. 3. Alcituigi o f.razdin caresi existeo propozigiesubordonati concesivi.
3. P rezentagiconceptulde curriculum. 4. Formulagipropozilii cu urmitoarele cuvinte: devreme,de ztreme.
,
I
ml l ze
C, (6 puncte)
Itcscricqicnunqurilcde mai jos, corcctind grc9clilc,irrclifcrcntdc naturalor. 3. AnalizaqisintacticAi morfologic cuvintelesubliniatein textul literar.
l. l,ettslm un nou conceptcaresenumescdialoguriledemocratice, ceeace rele- 4. Alcntuiqi o f.raziin carecuvintul poate sd,fie regentulunei propoziqii subor-
vtr progrcsulinainte pe drumul democraqiei. donate; precizagifelulacesteisubordonate.
2. Irrs.ugiprc-gedinta Clubului Feminagi-a exprimat doringade a se reintilni, cu
prilcjul zilei de 8 Martie. B. (10puncte)
3. Vlz.usenu mai o segvengia filmului. Scriegirisputtsul Pentru fiecaredintre cerinqelede mai jos' .
t. Alcetuiqi ptoporiqii cu doul forme diferite de plural alesubstantivelor arc, cot.
Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 2. Scrieqiio.re iropo zigii caresi conqini forme afective de superlativ absolut.
3. Alcituili propoziqiiin careun Pronumede politeqeinsoqitde prepoziqiesi fie
1. Relevaqirolul jocului didacticin dezvoltareacompetengelor
de comunicare la cazul genitiv, respectiv la dativ.
orali. 4,Precizagifuncqiilesintacticeale cuvintelor din urmitorul vers: ,,Ce-qidoresc
2. Exemplificaqidoui etapelmomentedidacdcede formareadeprinderiide scrie- eu de, dulce Rominie ?" (Mihai Eminescu)'
re corecti la clasaI.
3. Prezentagifinalitiqile inviqimintului primar. C. (5 puncte)
Rescrieqienunprile de mai jos, corectind greqelile,indiferent de natura lor.
1. A coborit cu dificultatejos la staqiaReinvierea'
2. Proprii lui prieteni il renegi.
TESTUL S 3. Fusesechematla pre;edengiegi agteptain antecameri'

SubiectulI (30 de puncte) Subiectulal III-lea (30 de puncte)


.i :

_ Argumentaqi,intr-un eseude una-doui pagini, ci, poezialarna/ Mezul iernei/ 1.'Prezentaqi,pe scurt, strategiididacticede insuqirea elementelorde construc-
Primfuiara/ Malul Siretulwide Vasile Alecsandriestepastel.
, 1ia comunicirii
ln realizareaeseului,veqiaveain vedereurmitoarele repere:
- precizareaa patru caracteristiciale specieiliterare; 2. Enumeraqipatru tipuri de itemi.
- exemplificareaacesrorcaracrerisrici, pe bazatextului liric ales; 3. Relevaqi,p.^r"r.rrt,ielagiadintre curriculum 9i evaluare.
- relevareaipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice;
- argumentareaa doui elementede originalitatea operei(viziune asupratemei,
modalitiqi artisricede consrrucqie, particularitiqi Jtilistice).
TESTUL9
Subiectulal Il-lea (30 de puncte)
SubiectulI (30 de puncte)
A. (14pancte)
Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul Redactaqiun eseu,de doui-trei pagini,in caresi vi exprimaqiopinia referitoa-
. re la ritlul romanului Mara de Ioan Slavici,avind in vedereci acqiuneaacesteiope-
clemal ,os.
'i. iit.."t. se concentreazi in jurul personajuluiPersida'
,,Moromete aveauneori obiceiul - semn de bitrinege sau poate nevoia de a se
conainge 9e gi ce!9 rnai tntortocheate gindtri pot cdpita glas - de a se rerrage pe ln redactareaeseului,veqiaveain vedereurmitoarele rePere:
undevaprin gridinl satprin spatelecaseigi de a vorbi singur." * precizareamomenrelor subiecruluigi exemplificareaacestorapebaza operei
Marin Preda, Morome,tii literare;
- prezenrarea personajelor(tipologii, relaqiidintre personaje,modalitigi de ca-
1. Scrieqicite un antonim pentru urmitoarele cuvinte din text: uneori, intorto-
recterizare);
cheat,spate,a ztorbi.
2.Precizigivaloareamorfologici a cuvintelor: sau,poate, se,undeaa,din textul - argumenraieatidului pebaza caracteristiciloroperei.literare: originalitateavi-
ziinii Eia mijloacelorartistice,concordanqa dintre subiectulromanului gi titlu;
dat'
,,,, - argumentarea opiniei personale'
I
l0 l
Subiectulal ll-lea (30de puncrc) TESTUL 10
t,.,
A. (14puncte)
SubiectulI (30 de puncte)
Scr.iclirlispunsulPentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoare
, la textul
(lc lltiu ,()s,
Argumentaqi,intr-un eseude doui-trei pagini, cd poeziaSarape deal de Mihai
o.chii-aga.de
.-,,lirurnoaso,/gi-s negri incit seara/cindstau culcat cu capu-n poala F,minescuapartinegenului liric.
ta/irniparc/ctrochii tii, adincii,sunt izvorul/din caretainiccurge,ro"ptr" p.rre virilgi ln realizareaeseului,vegiaveain vedereurmitoarele repere:
l)c.'itenlun$igi pestegesuri,/acoperind piminrul c-o mared.-itrrrr.iic./Aga-s de ne- - precizareaa patru caracteristiciale genului literar;
gri ochii rii,/lumina mea."
- exemplificareaacestorcaracteristici,pe bazatexfului literar;
LucianBlaga,Izoorulnoppii : prezentareaipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor artistice;
1. Precizagifelul predicatelordin textul literar. - argumentareaa doui elementede originalitatea opereiliterare (viziunea asu-
2. Mengionagicite un sinonim pentru sensuldin text al fieciruia dintre pra temei, modalitiqi artisticede consrrucgie, particularitiqi stilisdce).
urmi-
toarelecuvinte: adhnc,tainicrd cilrge,a acoperi.
3, Precizagifelul propoziqiilor subordonatedin text. Subiectulal IIJea (30 de puncte)
4. Analizagimorfo-sintacticurmitoarele cuvinte din textul d,at:
frumoaso, ara,
imi, tainic. A. (14 puncte)
Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmi.toarelecerinte referitoarela textul
B. (10pancte) de mai jos.
S,clieqi
rispunsul penrfu fiecaredintre cerintelede mai jos, ,,ln cimpia Dunirii, cu cigiva ani inainteacelui de-al Doilea Rizboi Mondial,
1. Scrieqidoui exemplede paronime. tp Pqg ci timpul era foarte ribditor cu oamenii; viaqase scurgeaaicifdrd conflic-
2' Formulagicite un enungin care si existeun te mari.[...]
-pronumede intirire, respectiv
un adjectivpronominal de indrir e; precizagifuncqiasinractici a acestora. ln urmitorii ani gospodlria tilrdne:ascicontinui si se ruineze. Moromere intri
-
3.Precizagivaloarea morfologici a cuvinrelor'subliniatedin urmitorul enunq: lntr-o lungi staredepresivi din caren-aveasi fie scosdecit de marile zguduiri care
.Nu credeam sd-nvdt,a muri vreodati; / Pururi tinir, infigu rat tn manta-nti,/ te apropiau.Pestetrei ani izbucneacel de-alDoilea Rizboi Mondial: dmpul nu mai
Ochii mei nilgam visitori la steaua/Singuritigii... ribdare'"
'vea Marinpreda, Moromepii,vor.l
4.Alcituigi
o frazd"in
care
si existe
. nr.oo'|J:ffiffi ::Sr;:;:rt:: tr:l.Precizagi felul primei gi ultimei propoziqii subordonatedin text.
propozigiesubordonati circumsrangiahde scop. 2. contrageqiultima propozigiesubordonati in parreade propoziqiecorespun-
zdtoare.
C. (6 puncte) 3. Alcituigi enunguriin carecuvintul ckpiztasi aibi doui funcqiisintactice,dife-
Rescrieqienungurilede mai jos, corectind gre;elile,indiferent de natura lor. rite de ceadin text.
1.4u convieguitlaolald mult timp, agaci iicunogtea bioritmul vieqii. 4. Menqionagicite un sinonim pentru sensuldin text al urmitoarelor cuvinte:
2. Cigi copiii lipsesc asrizi motivJqi ? l; coffia, a se ruina, a izbwmi, rdbdare.
3' Obseryi ;i remarci inflicirarea cu careprietenii nogtrii i9i exprimi opiniile
_,
despre ',. B. (10puncte)
muzrci.
e'::Scriegirispunsul penrru fiecaredintre cerinqelede mai jos.
Subiectulal IIIJea (30 de puncte) 'r, 1. Alcituiqi enunguricu o locuqiunesubstantivali9i cu o locutiune adverbiali.
1, 2. Ilustragi,prin doui exemplepotrivite, polisemiacuvintului insemnat.
1. Prezentagi,pe scurt, specificulprocesuluiscrierii la clasaI. lr 3. Formulagi propozigii in care pronumele nehotF'ritfiecare, insogit de prepozi-
2. Exemplificagiun aspectal creativitigiiin studiul limbii gi literarurii romine in qie,si fie in cazul genitiv si, respecriv,in cazul dativ.
inviqimintul primar. + 4. Alcituigi o f.razd,incareo propozigiesubiectivi si fie inrrodusi prin conjunc-
3. Mengionagifinalitiqile invigimintului primar. tia dacd.
nl 133
C, (6 puncte)
2. Menjionagicdteun sinonim pentru sensulfieciruia dintre urmitoarele cuvin-
Itescricqicnunqurilede mai jos, corectindgregelilc,indifcrcntde naturalor.
rc: addncime,a micSora,sfhnt, a seschimba'
1. Mai tacclio dati!
2. Bincinqcles, !,Precizagivaloareamorfologici a cuvintelor subliniatein textul literar.
eraun guri,casci!
3. $tirca ci sosegtepe stadion cel mai extraordinarfotbalist a crearun nea;rep- 4. Precizaqifelul propoziqiilor subordonate din textul literar'
tat du-tc vlno.
B. (10pancte)
t,. Alceruid cite doui enunquriin care cuvintele oricine, respectiv cineva si aibi
Subiectulal III-lea (30 de puncte) func$i sintactice diferite.
2,Precizalivaloareamorfologici a cuvintelor din urmitorul enunq:
l. Exemplificagieficiengajocului didacticin studiul limbii si lireraturii romine
,,O, tablou mire!, fantastic!'.." (VasileAlecsandri,Mezul iernei)
la clasaI.
2.Preciza:1idoui instrumenrede evaluare.
3. Scrieqipatru expresii/locuqiuniin caresi existeverb:ula lua'
3. Concepeqipatru tipuri de itemi.
4. Formuiaqio frizFrin careexpresiaera lini;titor si fie regentul a doui ProPo-
"zi1ii subordonateaflatein raport de coordonare.

TESTUL11 C. (6 puncte)
Rescrieqicorect urmitoarele enunquri:
1. Vor ditp"t" cauzelea cdror consecin-qele suportim atdt de greu'
SubiectulI (30depuncte) 2. AcesteJsint probleme grele de rezolvat.
3. lnqelegeap.tfect de bine ci fuseseun cobai de experienqi'
Argumentaqi,intr-un eseude doui-parru pagini, ci opera literari Bahagul de
Mihail Sadoveanuesteun roman al transhumanqei.
ln realizareaeseului,veti aveain vedereurmitoarele repere: Subiectulal III-lea: 30 de Puncte
- precizareaa patru caracteristiciale specieiliterare;
- exemplificareaacestorcaracteristici,pebaza operei literare; 1. Realizaqiun proiect de lecqie(la alegere:clasa,subiecrulgi tipul lecqiei).
- prezentareapersonajelor(tipologii, relagiidintre personaje,modalitlqi de ca- 2. Enumeiaqigaseetapeale prederii-invigirii unui sunet9i a literei corespunzi-
r^cterizare); toare.
3. Prezentagi,pe scurt, douiddezavantaje (limite) aleunei metodetradilionale de
- argumentareaa doui elementede originalitatea operei literare (viziune asu-
pra temei, modalitigi artisticede consrrucqie, particularitiqi stilistice). evaluare(lJalegere: probe orale sauprobe scrise)'

Subiectulal IIJea (30 de puncte)


TESTUL 12
A. (14 pancte)
Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringereferitoarela texml
de mai jos. SubiectulI (30 de puncte)
,,Lumina ahora/stgruml,vrala nepdtrunsului ascuns/in adincimi de intuneric,/
dar eu,/eu cu lumina measporesca lumii taini - /gi-ntocmaicum cu.razeleei albe Argumentali, inrr-un eseude doui-patru pagini, cd poeziascrisoareaI de Mihai
luna/ nu micsoreazi, ci tremuritoare/ miregte gi mai rare raina nop[ii,/ a;a imbo- Eminescuesteo creaqieromantici'
giqescgi eu intune catazare/ cu largi fiori de sfint mister/ Si tot ce-i ne-ngeles/se ln realizareaeseului,veqiaveain vedereurmitoarele repere:
schimbd-nne-ngelesuriSi mai mari/ sub ochii mei - / cici eu iubesc/;i flori ;i ochi - precizareaa Patru caracteristiciale curentului literar;
Ei buze qi morminte"' - exemplificariaacestorcaracrerisricipe bazatextului literar;
Lucian BIaga, Ea na strioesc
cororad.eminunia rumii - relevareaipostazeloreului liric gi a rolului mijloacelor-p.oetice;
(viziunea asu-
- argumenrareaa doui elemenrede originalitatea opereiliterare
1. Identificaqiun cimp semanticin textul literar dat. pri temei, modalitiqi artisricede conitrucqie, particularitiqi stilistice).
I l ss
tfl
Subiectulal ll-lea (30de puncte) TESTUL13
A. (14puncte)
sr:ric1irilspu'rsulpcntru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul
SubiectulI (30dePuncte)
.
rlc nririjos, de Mihai
Argumenraqi,inrr-un eseude doui-patru pagini,ci poeziaLuceafdrul
,,!)irri in clipa din urmi omul e dator si qini la rostul lwi, chh ci rosrul ism ci- romantic'
Eminescuesreun poem lirico-epico-dramaticcaie aParqinecurentului
ttt ltic cc s-o alegede ell [...] Ci tu vii rePere:
;i-mi spui ci noi sunremuhimii girani de ln realizareaeseului,vegi avia in vedere urmitoarele
1r.e lunre qi_citrebuie si dispirem.-$ide ce crezi'cd,n-aifi tu ultimul prost din lume genului literar;
- precizareaaparmcaracteristiciale.curentuluiliterar/ale
Eicri mai dcgrabi tu ar trebui si dispari,nu eu? [...] Aqa cdvezi,rJl.reMoro-.t. pebaza
caracteristici, operei literare;
- ixemplificrri"
in glascu o admiralie.desine neacoperitifala de generozitatealui,eu r" 1", p. tirr. "."rto, artistice;
sil triicpti ' '. Dar riu fac, ci tu vii p- urmi gi-mi spui mie ci nu mai am niciwn rost - prezent^rearposrazeloreului liric gi i rolului mijloacelor
(viziunea asuPra temei' parti-
- argumenrare^ adoui elementede originalitate
llr,lurncaasta..." cularitiqi stilistice).
r..Mcnlionaqi
cite un sinonimpenrrusensul
din text rtu?ilttJ"i^;{:;,"::
toarclccuvinte:a dispdrea, arelua, generozitate,rost. "t Subiectulal Il-lea (30 de Puncte)
2. Ilustragi,prin exemplepotrivite, omonimia cuvintelor oii, chit.
3. Precizaqivaloareamorfologici a cuvintelor subliniatein text. A. (14puncte)
la texul
4. scriegifelul propozigiilor subordonatedin primul enunqal textului. S".i.qiiarp,rnsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoare
- mai jos.
de
pune capul lui Harap-Alb
B. (10puncte) ,,1^rif^oimpiratului Ro9,ininvilmigagul acela,ripede
S-cliegirispunsul pentm fiecaredintre ceringelede mai jos. la loc, il incunjlri d.efiei ori c! cele smiiele de mir dulce, toarni "pi,To"t,1il
1. Sc-rieqi steiesarrgel"qi si seprinde pielea,apoi il stroPegtecu.aP^a vie, 9i atunci Harap-Alb
doui paronime si formulagienunquri.., *..rr.".
2. Alcituigi enunquri cu urmiroarele cuvinie: nici o datd/niciodatd. indati invie gi Sterghndu-se cu mh.naIa ocht, zrcesusptnancti
3. Precizaqivalorile.morfologicealecuvintelor subliniarein urmitoarele enunquri: - Ei, da greu mai adormisem!
zisefataimpiratului Rog'
r A ie$it glonp dinincipere. - DormJai tumuh sibine,Harap-Alb, de nu erameu'
. Este singur orc. sirutindu-l cu drag 9i dindu-i iar palo;ulin stipinire"'
o Doarme bu;tean. Ion Creangi,Pouertea lui HaraP-AIb
o ,,Zoe,Zoe, fli bdrbatd!"
cuvinte:
4. Formula.giun enungin caresd existeo propozigiesubordonati predicativi 1. Menqionaqicite un sinonim Pentru sensuldin text al urmitoarelor
;i
o subordonati circumstantrialide cauzd. invdimdsag, rdpede,a tncunjura, a seprinde' . .. .
2. Analizatiiintaitic 9i *otfoiogic cuvintele subliniate in textul literar'
C. (6 pancte) g. Ai.e,"iii propoziqiiin carepr"onumeledemonstrativacelasi aibi doui func-
Rescrieqicorect urmitoarele enunquri: qii sintacticediferite de aceeadin text'
literar'
1. Eu continuu si suslin creQrerea TVA la alcol. +,Frecizagif"lul propoziqiilor subordonatedin ultimul enunqal textului
2. ochii albastrii ai fetei ceanou veniti in clasanoasrri ne fascinau.
3. ln ceeace privescdeficiengeleintreprinderiinoastre,estenecesarun nou pro-
gram de redresare. un adjectiv
"t:xi"{{riif;lrr"9"ri in caresi existe un adverbla gra-
si,respectiv,
dul superlativ.
Z. Formulaqienunguriin caresi evidenqiaqi omonimia urmatoarelot cvvinte"no-
Subiectulal IIIJea: 30 de puncte
td, cdi, torturi, snoPi.
mo-
1. Descriegiun joc didactic eficientin lecgiilede limba gi lireratura romdni (la 3. Scrieqicite un antonim pentru urmitoarele cuvinte: credinpd,dinaintea,
alegereclasa). rocdnos,a lccePta.
o sub-
2. Enumeragitipuri de proiectaredidacdci. +. af"i*iii o fr^ieincare si exisreo propoziqiesubordonatipredicativi 9i
3. Precizagifinalitigile inviqimdntului primar. ordonati circumstanqialide scop.
ill l ge
Subiectulal ll-lea TESTUL 16

A, (14ltuncte) SubiectulI (30 de Puncte)


Scrieli rispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringereferitoarela textul
,
(le ntiu,os. Argumentaqi,intr-un eseude doui-patru pagini,ci operaliterari Moromepiide
,,llinc faccdar lumeacarevine la Maria Radnasi se?nchine,gi Marei ?i ride ini- Mlrin Predaesteroman.
rrracincl p.ela Sinte Marii timpul e frumos, ca lumea_sipoati veni calede *pJ- ln rcalizareaeseului,veti aveain vedereurmitoarele repere:
rrrini clczilc, cu praporelein vint, cu crucile?mpodobirecu flori gi cdntind" pril-i - orecizareaa patru caracteristiciale specieiliterare;
pi litanii. Acum cind vin suteleqi se adunl miili pe locul cel larg din fagaministi- - lxemplific"ri" caracteristici,p9 by1.operei literare;
rii, rtum e.seceriqulMarei, caredimineagaiesecticogurile pline searaseinroarce prezentarea "..ttot.
personajelor (tipologii, ielaqiidintre personaje,modalidqi de ca-
!i -
cu clc goale.De aceeas.einchiniMarainfaga icoanei, ia copilagii,pe care racterfl re);
"poiigi
totdcaunaii poarti cu dinsa, ii dn puqininainte ;i le zice: u lnchinaqi-vegi voi, sl- - argumenrarea a doui elementede originalitatea opereiliterare(viziune.asupra
ricuqiimamei! i"ii.i, modalireqiartisticede construJqiea subiectului,particularitigistilistice).
'"
loanSlavici,Mara
1. scrief alte patru expresii/locuqiuniin caresi existecuvintul inimd. Subiectulal ll-lea (30 de Puncte)
2. Precizagivaloareamorfologicr a cuvintelor subliniatein rext.
3. Gisiqi in text parru cuvinte gi ilustragiprin exempleomonimia acestora. A. (14puncte)
3.ti"qi"irp"*.rl perrt* fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela texrul
4. contrageqiprimele doui propozigii subordonatedin rexrin pirgile de propo-
- mai
de jos.
zigie corespunzdtoare. jos mun-
,, -'E,, re privescde sus,furnici ($i-rni-pariath.tde micd!/ Te vid cum
c.qiil Uitt gr€rt,lCasi triieqti;/ Cind eu/ Stausus'staususcaDumnezet,l Pe frun-
B. (10puncte) Stausus:ati'tatac/ Casicigtig
zl'-*lt"l"i"opac/ Pecaretrlrp:u,-niserd.s[agi''/
1. Ilustragi,prin patru enunquriadecvate,polisemiaverbelor: a ridica, a inghepa.
comoda-miviaqi!"
2. Scriegicite patru expresiicu fiecaredinire cuvinteleurmiroare: carte,deietld. George Ranetti,omida sifurnica
3. Preciz-aqivaloareamorfologici a cuvintelor subliniaredin urmitorul enun-'q:
taina farmecelorsale/E-un nu ;tiu ce run nu ttiu cum"(Mihai Eminescuj. "ln 1. Identificaqi,in text, trei omonime.
4. Scrieqicu litere urmiroarelecifre: 14, 17.lB. i. S"ri"fi ,"rrs decit cel din text pentru sintagmele:,,teprivescde sus", ,,pari
"lt
atit de mici".
S.Precizali funcqiasintacticila cuvintelor subliniatein text'
4. Pr ecizaiif elul'propoziqiilor subordonatedin text'
C. (6 puncte)
Rescriegicorect urmitoarele enunguri:
B. U0 Danctel
1. |livelYl de cunogtinqea elevilorlasi impresiadesinteresuluilor pentru lecturi. Scrieqi'rispunsulpentru fiecaredintre cerinqelede..mlij9t' ..
2. M; sfii si recunoscci o si aibe dificuliigi cu echipaadversi.
1. Foimulli enunquricu paronimeleurmitoare ,e.c.lipsd-e.l.ipsd,pr-oiecpie-proteclie.
3. Nu pot penrru ca si spun ce m-a impresionatmai muh 2. Indicaqivaloareamorfologicda cuvintelorsubliniatedin urmitorul enunq:l-a
fosr inminat premiul prea mult a$tepta,t.
Subiectulal IIIJea 3.'Precizagifeluipropoziqiilorsubliniaiedin vergulile.ulmitoare:,,Dete-ndeam-
nd, de te cheamd,TTu'rimii la toate rece". (Mihai Eminescu) .
1. Prezentaqi,pe scurr, strategii de formare a capaciti,jiide comunicare, ornli gi +. i*-"l.ti cite un enun! cu o locugiuneverbale,respectivcu o locuqiunead-
scrisi. verbiali.
2. Tipuri de proiectare.
3. Concepegidoui tipuri de itemi. C. (6 puncte)
Rescrieqicorect urmitoarele enunluri:-
1. Mi bizuiescpe proprii mei ochi in distingereanuanqelor'
2. Acqionaufaciori complexi in aceaexcrocherie.
3. Sedovedeainci odati dublicitar.
t0 l vl
41
Subiectulal III-lea (30de puncte)
4. Formutralicitc o propozilie in careun subiectsi fie exprimat prin interjccqia
t' l)rcz'cnta{iforrnarcacap.acitiqiide o, respectivun atribut si fie exprirnatprin pronumeledinsii.
' receptarea mesajuluiscrisprin efortul in-
tclcctualpropriu al elevilor.
2' l'lxcrnplificaqieficienqametodei exercigiuluiin studiul B, (10pnncte)
limbii gi literaturii ro- Scrieqirispunsul pentru fiecare dintre ceringelede mai jos.
rninc.
3' Mcngionaqiobiectiveleciclurilor curriculareale inviqimintului l. Formulaqienunquricu urmitoarele paronime: airtuos-airtuoz, deferent-di-
primar. fcrend.
L Precizaqivaloareamorfologici a cuvintelor subliniatedin urmitorul enunq:,,Pi-
rea un copil docil, dar nu se comporta intotdeauna docil .
TESTUL17 3. Construiqi doui frazeincare adverbul relativ cum sdintroduci propoziqii sub-
ordonate diferite.
4. Alciruiqi propozigii cu urmitoar ele clwinte:fr audd, in signifiant, moliun e, m us-
SubiectulI (30depuncre) cutos.
Argumentaqi,inrr-un eseu.de doui-patru pagini, cd poezia
Noaptea d,ed.ecem- C* (6pancte)
urie de Alexandru Macedonskiestec.eagreromantlc; cu numeroase
elementesim- Rescrieqicorect urmitoarele enun[uri:
boliste.
1. Fuseseriinoite marcajelepe drumul rutier.
ln realizareaeseului,veti aveain vedereurmitoarele repere:
* preciza.re.a 2. Abea am putut rosd catevacuvinte,fiind complectuluiti de frumuseqeapei-
a patru caracterisriciale curenrului simbofisrj sajului.
- exemplificareaacestorcaracteristic i, pe 6azar."r,rluiiii.r"r; 3. Planul grupirii din opoziqiea fost desjucat,afa cum s-a anunqatin toate mij-
- relevareaipostazeloi eurui riric 9; tol,rl.ri loacelede informare massmedia.
- argumentareaa doui, elementede"originalitate -iJt";J;;.rtirii..;
a operei literare (viziune asu-
pra remei,particularitigi stilistice).
Subiectulal IIIJea (30 de puncte)
Subiectulal IIJea (30 de puncte) 1. Prezentaqi,pe scurt, strategiaconsolidirii qi sistematizirii in procesulformi-
rii capacitiqiide receptarea mesajuluiscris.
A. (14puncte) 2. Men$ona1imetode Ei instrumentede evaluare.
Scrjgd rispunsul Pentru fiecaredintre urmiroarele ceringereferitoare 3. Enumera{i gasedintre etapelepredirii-invigirii unui sunet gi a literei cores-
-, mar tos. la textul
de punzltoare.
.
Jmpirecheri ciudatede slove...o, cuvinre!
Ce farmec se degteapticind vi rosre$regula...
De n--aqifi fost voi oare, atunci .., .. ,r.r,"-irrt"
S-ar fi-mbricar pe lume 9i dragosteagi ura ? ..TESTUL18

Ce-ar fi ficur un-sufler cu ror ce-aduni_ntr_insul,


$i oare braqulvolnic, si buza ce siruti.
SubiectulI (30depuncte)
.i
$i o.chii,luminogii,ce au cu dingiiplinsul ''Arg.r-.rrta1i, intr-un eseude doui-patru pagini, ci opera literari Ion de Liviu
Ar fi putut si spuie ce race-oguri muti ?..
Rebreanuesteun roman.
Dimitrie Anghel,Imn ,l i" realizareaeseului,veqi aveain vedere urmitoarele repere:
1' Menlionagi cite un sinonim pentnr sensuldin text al fieciruia ,) - precizareea patru caracteristiciale specieiliterare;
dinrre urmi-
toarelecuvinte: ciudat, sload,a rosti,aolnic. { - exemplificareaacestorcaracteristicl,pe bazaoperei literaie;
2. Indicagi valorile morfologice ale cuvintului de in rexrul - grgzentareapersbnajelor(lipologii, relaqiiintre personaje,modaliUqi de carac-
dar. {,
3.Precizagifelul propoziqiilbr subordonatedin text. terrzare);
nl lot
- nrgumentarca a doui clementede originalitatca opcrci litcrare(viziuncaasu- Subiectulal III-lea (30 de Puncte)
pra tcmci, rnodalitlqi artisticede construcqie,particularitiqi stilistice).
1. Prezentaqispecificulprocesuluiscrierii in clasaI.
dintre curriculum 9i evaluarein inviqimnntul primar'
2. Explicaqi'relagia
Subiectulal ll-lea (30 de puncte)
3. Exemplificaqi patru tipuri de itemi.
A. (14puncte)
Scricqirispunsul pentnr fiecaredintre urmitoarele ceringereferitoarela textul
clc rnaijos.
TESTUL19
,,De-agtrdi ca bradu-n munte,
N-ag aveasupdriri muhe, SubiectulI (30depuncte)
Dar triiesc ca plopu-n vale, de Mihai Emi-
Argumenrali,intr-un eseude una-doui pagini, ci poezia Reaed.ere
$i sunt plin de supirare.
ncscuitt. o operi lirici de inspiraqiefolclorici.
eseului,veqiavla in vedereurmitoarele repere:
ln realizare-a
Inimi cz venin mult,
- precizareaa patru caracteristicialegenului literar;
Daci te-agvedeaarzh.nd
- ixemplificat"" acestotcaracteristici,pebazt textului literar;
Nu pui mina si te sting;
- prezenrarearposrazeloreului liric ;i a rolului mijloacelor artistice;
lli mai pun un braqde paie
- ergumenrareaa doui elementede originalitatea opereiliterare (viziunea asu-
Ca s.darzi mai cu vipaie." pri temei, modalitlqi arrisricede conJtrucgie,particularitiqi stilistice).
Doindpopulard
1. Identificaqipatru omonime in textul literar. Subiectulal Il-lea (30 de puncte)
2.Precizagirrrio.r." morfologici a cuvintelor subliniatein text,
3. Precizaqifelul propozigiilor subordonatedin textul literar. A. (14puncte)
4. Formulaqidoui propoziqii in careconjuncqiadacd sd introduci doui subor- Scrieqi'rispunsulpentru fiecaredintre urmltoarele ceringereferitoarela textul
donatediferite de celedin text. de mai ios.
,,lrr"int. de plecare,Mattia gi cu mine ne sfltuisem indelunga:supradrumului pe
B. (10puncte) careurma si apucim - cici il inviqasemEipe Mattia-si citeasciharta.giacum nu-9i
Scrieqiraspunsulpentru fiecaredintre ceringelede mai ios. maiinrhipuia eaaltdddtd cI distanieleerau-mailungi pentrupicioarelecarestribat
1. ScrieqicAtedoui antonimepentnr urmitoarele cuvinte: irnportant,Ioialitate. to $oseadicit pentru degetulcaretrece de la un pasla altul. Dupi ce am cumpinit
2. Formulaqienunquricu doul adjectivecarenu pot aveagrad de comPara{ie' bine, am hoteiit amhnioi ca si trecemprin Clermont..."
1 HectorMalot,SingurPelume
3. Precizaqifuncqiasintactici a cuvintelor subliniatedin urmitoarele enunquri:
$i deodati se auzi tosct. l. Menqionaqicite doui sinonime pentru sensuldin text al fieciruia dintre urmd,-
Studiind vei ajunge savant. toarelecuvinte:a sfdtui,d.cumpdni.
4. Contragegipropozigia subliniatl din urmitorul enunl: ,,De treci codrii d'eara- 2. Precizajivaloarea morfologici-acuvintelorsubliniatein text'
md, d,edepartevezi albind/ $-auzi mindra gldsuirea pidurii de argint". (Mi- 3. felul
Indicali' din grim.1frazi a.textului.
propozigiiloriubordonate
hai Eminescu) 4. Formulagi ptdpoi4ii cu alte decit
sensuri aceleadin textaleurmitoarelorcu-
vinte: mine,urma,Pds,cdre.
C. (6 puncte)
Rescrieqicorect urmitoarele enunguri: i B. (10puncte)
1. Ori ce om igi poate aduceaportul la intreqinereacuriqenieioragului. 1. Scrilgicite doui sinonimeneologicePentruurmitoarelecuvinte:dojand,mild,
2. I s-a comunicatnorei mele rezultarul la egzamenulde atestarea postului. necitz,a-gitncbipui,
3. Continuu si cred ci acestarticol e de nednlocuit. 2. PreCizaqi funcqiasintacticia cuvintelorsubliniatedin urmitorul enunq:,,Luni,
tu, sthpena mirii, pe a lumii bolti luneci".(Mihai Eminescu)
I
a aI 45
l. Sc.rielicitc doul cxpresii/loc,u.qiuni
formatc cu rjutorul cuvintelor: foc,d.rept. Cht voi fi eu nu te las
4. Alcltuiji enunquricu expresiilescrisela prrr,.trr[3. Cine mi te-a dat in dar
Si-mi tot cint dorul amar?
C. (6 puncte) Cine mi te-a juruit
Rescricqicorect urmitoarele enunquri: Ca si fiu tot amdrir?
l.lrr sccoluldouizeci s-aurealizat'celemai exrraordinaredescoperirigtiinqifice. ' Foicici, foaie lad,
2. Avea decit o slibiciune, dar i-ar displaces-o recunoasci. Murguleq,coami rotate
3. Fumurii ochelariii dedeauactorului un aer misterios. $i cu coadainnodatd.,
Scapiri"din piatri-n piarri,
Mai trece-mi Olru-odati,
Subiectulal III-lea (30 de puncte)
" Scapi-mi capul de la moarre,
Ci gi-oi facegrajd de piatrd..."
1. Ilustragi,Pe scurt, tehnici ale muncii cu cartea,din perspectivadezvoltirii ca-
Doindpopukrd
pacitigii de receptarea mesajuluiscris.
2. Pr_ezentagirolul exerciqiuluiin formareacapacitigiide receptarea mesajuluiscris, 1. Scrieqidoui omonime, identificatein textul literar.
3. Menqionaqipatru tipuri de evaluare. 2. Indicagifuncgiasintactici a cuvinrelor subliniatedin text.
3. Rescrieqipropoziqiilesubordonaregi precizaqifelul lor.
4. FormuJaqienunguricu alte valori moifologice ale cuvinrul:ui cht, diferite de
aceeadin textul literar.
TESTUL20
,r' B. (10 puncte)
Scriegirispunsul penrru fiecaredinrre cerintelede mai jos.
SubiectulI (30depuncte)
, 1. scrieqiparru expresii/locuqiuniformate cu ajutorul subsrantivuluifoc.
' i 2. Scrieqipatru adjectivecarenu pot aveagradede comparagie.
.Scriegiun eseu,de doui-patru pagini, in caresi prezenrari de carac-
terizarea unui personalprincipal dinir-o operi epic^i. -odalireqi i,t'3. flciruiqi doul propoziqii cu sensuridifJrite ale cuvintulur repede.
o lon de Liviu Rebreanu 't' '4.Precizagifuncgiasintactici gi valoareamorfologici a cuvintelor subliniatedin
. Bahagul de Mihail Sadoveanu urmitoarele propozigii:
'f'
c Moromegii de Marin Preda a. Cu inci doi se f.acpatruzeci. e. Y alor eazl"cdtp atru.
| ? r-.
Ln realizarleaeseului,veti aveain vedereurmitoarele repere: D. lnmultrm pe clncl ctt nouil. f. Despici firul in patrw.
- precizareacelor doui modalitif de caracrerizarea pirsonajului: cara*eriza- c. Al zecelea va plecain excursie. g. Erau tot unul Siunul.
re directi gi caracterizareindirecti pi forme ale acesiora; l.e
' ,n' d. Adiugim lui Sase,trei. h. O qinewna;ib:und.
- exemplificareamodalitiqilor de carecterizare, pe bazatextului literar ales;
- stabi'lireatipologiei personajuluisi relevarearelagiilorcu alte personaje,ca gi C. (6 puncte)
a semnificaqieiacestuia; Rescrieqicorect urmitoarele enunguri:
- relevareaa doui elementede originaligatga gperejliterare(viziunea-asupra re- 1. Dis de dimineaqi s-a prezenratla bazinul de innot.
mei,construcqiapersonajelor,particularitngi[!stilului). 2. Seintinde o foaie supqiredin aloatul fraged.
*, 3. Valoareadescoperirilorarheologicede li Sucidavafuseseriunanim recunos-
w
cuti de citre toari lumea gtiinqifici.
Subiectul al ll-lea (30 de puncte)

A. (14puncte) f,,Subiectulal IIIJea (30de puncte)


. Scriegi
rispunsul pentnr fiecaredintre urmiroareleceringereferitoarela texrul ,i ,
de maijos. {r 1. Prezentagi,pe scurt, aspectemetodologiceale dezvoltirii comperenqelorele-
,,Doini, doini, cint cu foc, . r, i ir mentarede comunicareorali si scrisi.
Eu te cinr in oriceloc 2. Menqionaqimetode;i instrumentede evaluare.
$i in cimp cit 9i acas', r .. !, ". . 1. Concepeqidoui tipuri de iternl
ill
11,

TI

I
*l TESTUI, 21 intr-un consensunanim.
2. Ideiaunei cxpediliila Polul nord a fost acccptatd
lqt

3. Colegii sorei mele au optat pentru alegereacursului de informatici'


SubiectulI (30 de puncte)
Subiectulal IIIJea (30 de puncte)
Itcc{acmjiun eseu,de doui-patru pagini,in caresi caracterizagi un personajprin-
ciprl
' dintr-o comedie/dintr-o drami. 1. Relevagiprincipiul continuitiqiiin realizareaobiectivelor cadru ale studiului
ln rcalizareaeseului,veqiaveain vedereurmitoarele repere: limbii gi Iiteraturii romine in ciclul curricular ,,Achizigiifundamentale".
- prccizareaadoui modalitigi de caracterizare a personajului:caracterizarea di- 2. Exemplifica{ doui tipuri de exercigiu,eficientein formareagi dezvoltareaca-
rccti gi caracterizareaindirecti ; pacitigii de receptarea mesajuluiscris.
- excmplificareamodalitigilor de caracterizare, identificatepe baza textului li- 3. Menlionaqidoui tipuri de proiectaredidactici.
terar;
- stabilireatipologiei personajului;i relevarearelaqiilorcu alte personaje;
- evidengierea ti'isiturilor gi a semnificagiei
personajului;
- relevareaa doui elementede originalitatea opereiliterare(viziuneaasuprate- TESTUL22
mei, construcqiapersonajelor,particularitiqi stilistice).
SubiectulI (30depuncte)
Subiectulal ll-lea (30 de puncte)
Redactagiun eseu,de doui-patru pagini,in caresi caracterizaqi un personajse-
A. (14 puncte) cundardintr-o operi epici, la alegere.
Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul lnrealizarea eseului,veqiaveain vedereurmitoarele rePere:
dc maijos. - precizareacelor doui modalitigi de caracterizarea personajului caracteriza-
,,Aici, la Moara cu noroc, nu putea si steienimeni firi voia luiLicd'z afari de rea directi gi caracterizarea
indirecti;
arendagiSi af.ardde stipinire mai ira gi dinsul, care stdpaneadrumurile , Ei tn zad'ar - exemplificareamodalitiqilor de caracterizareidentificate,pe baza texrului li-
te ingelegicu arenda;ul,in zadarte pui bine cu stipanirea,cici, pentru ca si poqista terar;
la Moara cu noroc, mai trebuie si te faci gl om al lui Lici".
- stabilireatipologiei personajuluigi a relagiilorcu alte personaje;
Ioan Slavici, Moara cu noroc ' - evidenfereatrisiturilor gi a semnificagieipersonajului;
- relevareaa doui elementede originalitatea opereiliterare(viziuneaasuPrate-
1. Identificagicel puqin doui omonime in textul literar.
mei, construcgiapersonajelor,particularitdqisdlistice).
2.Precizagivalorile morfologice ale cuvintelor subliniatein textul literar.
3. Rescrieqiultimele trei propozigii subordonatedin textul literar dat, precizind
felul lor. Subiectulal ll-lea (30 de puncte)
4. Notaqi patnr expresiicu verbul a seface.
A. (14puncte)
B. (10puncte) Scriegirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele ceringereferitoarela textul
Scriegirispunsul pentnr fiecaredintre cerinqelede mai jos. de mai jos.
1. Construiqidoul enunguriin carea fi sd aibivalori morfologicediferite de cea ,,Eu nu qi-amvorbit niciodati desprelucruri de aceste,dartrebuiesdfii Sitw orn,
din textul literar dat la puncrul /. fno, qisi te gindegti la viagi,cici nu pot si-qi vie mereutoate de-a gata.Astizi stau
2. Exemplificagi,prin sintagmepotrivite, patru tipuri de atribut. aici 9i nu mi supiri nimic, dar imi fac eu insumi ginduri rele desprezhn de mine,
3. Consrruigidoul propozigiisubordonatediferite,introduseprin conjuncAiade. gi acestegindurl nu-mi lasi tigna si mI bucur de ziua de astizi. $i poate ci gindu-
4. Scrieqiformele pronumelui demonstrativde identitate. rile meleiunt degarte,poateci ziua de mine aresi fie tot buni, dar o voi pierde te-
mindu-mi de ceade poimine. $i cit vom sta aici, nu mai scapde nevoia aceasta".
C. (6 puncte) Ioan Slavici. Moara ca noroc
Rescrieqicorect urmitoarele enunquri:
1. ln calitateacareo am, le spun la biieqi sa lupte pentru medaliaolimpici. 1. Identifica$ adverbeledin textul literar dat,precizdndfelul lor'
II lqg
arl asupratc-
2. Prccizaqifunc$asintacticia cuvintelorsubliniatein texr. - rclcvareaa doui clcmcntcdc originalitatea operciliterarc(viziunea
particularitigi
mei, construcliapersonajelor, stilistice)'
3. ltcscrieqiultimelepatru propoziqiisecundaredin textul dat,precizind felul lor.
4. Scricgicite doui antonimepentru urmitoarele cuvinte din textul litetar: a su-
pdra, tibnd (in text tignd), a pierd,e,a seterne. Subiectulal Illea (30 de Puncte)

B. (10puncte) h. (14puncte)
-s.ri.qiiitp"rirtl
Scricqirispunsul pentru fiecaredintre cerinqelede mai jos. p.ntru fiecaredintre urmitoarele ceringereferitoarela textul
l. llustraqi,prin exempleadecvate,alte doui valori rnorfologice ale cuvAntului de mai jos.
legiturile lui de ru-
aoi, diferite de cea din text. ,,Fefi*aveaacesrsenriment,pe carenu gi-!explica.bine,.ci
denie,oricit de indepirtate, cu Otilia, 9i de veche intimitate ii dideau dreptul tlt:l-
2. F'ormulaqidoui enunquriin careverbul a rdmkne si fie predicariv,respecriv lui atenqiipentru.Ottha
)urr""purririle ei. fascalopol nu-i era antipatic,dar viditele
copulativ. in Otilia o prietena de virsta lui, un
i ;;-r#;;-;;"r,d"lo"r.. D'" la ir.,ceputghiiise
3. Scriegiformele pronumelui de intirire. interes
i*Jti"-i.in care-ilipsise.Ci o iate-d. opttpt.tece ani ar.ltaatit PtTtIy
4. Formulaqipropoziqiiin careun numeralcardinalqiunul ordinal au funcqiasin- era cL ceilalqi nu erau scandali-
un om in virsta, pAtea ciudat. Maicurios
tactici de subiect. "rr"-ii. cu umilinqi aceasti
iigi.i^.a-o; Cort".he iar.a de-a dreptul incintat.gi specula
situajie,Aglae';i Aurica nutreauin priviri invidia"'
C. (6 puncte) George Cilinescu, Enigrna Otiliei
Rcscrieqicorect urmitoarele enunguri:
1. ExcaladareaEverestuluia fost ceamai totald bucurie pe care am trdit-o din lor
1. Notagipredicateledin textulliterar dat,p.recizind.felul
plin. at;ibutivi din text in Parteade propo-
2. Contiageqio propoziqiesubordonati
2. Noul alessuccedela pre;edenqiaunei mari personalitlqipolirice. ziqie corespunziltoare.
3. O dati ce s-aoferit s5,organizezeexcursian ale
nici un pretext nu-l indreptlqeasi 3. Rescrieqiti.i pr"-p-iqii subordonateatributivedin ultimele doui enunquri
se eschiveze. textului.
di-
+. nor-.rlaqi un enunqcorespunzitoralteivalori morfologicea cuvintului el,
Subiectulal III-lea (30 de puncte) feriti de ceadin text.

1. Relevaqi,pe scurt, metode eficientede insugirea elementelorde construc{ia B. (10 ouncte\


comunicirii. Scriegi'rispunsulpentru fiecaredintre cerinqelede mai jos'
a ex-
2. Explicaqiconceptulde curriculum. 1. Scriegicite dofi sinonimepentru urmitoarele cuvinte:antipattc,atenlte,
3. Mengionagicaracteristicilejocului didacticin invigiminrul primar. plica, a nutri.
Z.'slrieqiin litereurmiroarelenumeralecardinale:14,16,5018,11069'
;:i;;;;i;ii p,"p;;iif* p",^ r,1j*-,il::d:ui adjective qidouiad-
invariabile
jectivecarenu pot aveagradede comPara[le' ! |
TESTUL23 4.'Formulaqip.op'oriqiii; ;";. si existeun atribut verbal9i unul adverbial'

C. (6 puncte)
SubiectulI (30depuncte) Rescrieqicorect urmitoarele enunqu.ri:
1. Mog briciun aducedaruri la copiii cu minqi'
Redactagiun eseu,de doul-patru pagini,in care sd,caracterizali un personajse- 2. Si-mi scri daci vei venii la concert.
Negre.
cundar dintr-o operl literari aparqinindgenului dramatic (comedie). 3. Prieteniii unei colegede-a mele obignuiau sd.vizitezeMuzeul Mirii
In realizareaeseului,veli aveain vedereurmitoar'elerepere:
- precizareacelor doui modalitili de caracterizarea personajuluiz caracteriza-
rea directi gi caracterizarea
indirecti; Subiectulal III-lea (30 de puncte)
- exemplificareamodalitiqilor de caracterizare identificate,pebazatextului literar; ora-
-- stabilireatipologiei personajuluisi a relagiilorcu alrepersonaje; l.Prezentagi,pe scurt, strategiide formare a comPetenlelorde comunicare
- cvidcnliereatrisiturilor si a semnificaqieipersonajului; li 9i scrisi.
!o l
2. lixernplificaqidou.i rnodalitigidc stinrulurcrrcrcar.ivirlliielevilorprin studiul
I 51
B. (10puncte)
linrbiiyi litcraturiiromine. Scrieqirlspunsul pentru fiecaredintre cerinqelede rnai jos.
.1.I)rez.entali obicctiveleciclurilor curricularealeinvitimintului primar. 1. Alcituiqi cite un enunqpotrivit pentru sensulfieciruia dintre urmitoarele cu-
vinte: insolent/indolent, eroare/oroare,pensie/pensiwne,releoa/re'uela.
2.Precizaqifuncgiasintactici a numeralelordin enunturile urmitoare:
'TNSTUL24 a. ln sali erau doudzecide parlamentari.
b. Al optulea mi sepirea mai interesant.
c. M-am imprietenit cu doi dintre ei.
SubiectulI (30 de puncte) d. Muncea cit doi.
e. Aceea eraa treia dintre bijuteriile celemai valoroasedin muzeu.
Argumcntaqi,inrr-un eseude doui-patrupagini, caoperaliterari pdd.ureaspkn- f. La celegasemedalii olimpice mai adiugim una.
zuragilorde Liviu Rebreanuesreun roman de inalizxpsihologic;. 3. Formulaqicite un enunqin careverbul a devenisi fie regentulunei propozigii
ln rcalizareaeseului,veqiaveain vedereurmitoareie ,.p.rJ, subordonatepredicative,respectiva unui complementcircumstanqial concesiv'
- precizareaa patru caracteristiciale specieiliterare; 4. Scriegicite doul sinonimepentru urmitoarele cuvinte: intens,proiecpie.
- cxemplificareaacestorcaracteristici,-pebazaopereiliterare;
- prezenrareapersonajelor(tipologii, rela$i dintre personaje,modalitiqi de ca- C. (6 puncte)
racterizare); Rescrieqicorect urmitoarele enunquri:
- argumentareaa doui elementede originalitatea operei literare (viziune asu- 1. Nu fii dublicitar in situalia de fati !
pra_temei,modalitr$ artisticede consirucqie,partiiulariteqi stilisiice); 2,Ydztse cu proprii ochi cum se creazl, din sticli, frumuseqilecelemai desd-
- cxplicareatidului opereiliterare. virgite.
3. Administragialocali trebuie si-gi aduci aporfil la dezvoltareaturismului.
Subiectulal Il-lea (30 de puncte)
Subiectulal III-lea (30de puncte)
A. (14puncte)
Scrieqirispunsul pentru fiecaredintre urmitoarele cerinqereferitoarela textul 1. Relevaqi,pe scurt,tehnici alemuncii cu cartea,prin careseformeazi;i sedez-
.
oc mal ,os. volti capicitareaelevilor din inviqiminml primar de receptarea mesajuluiscris'
. "filmatd din elicopter iarna apare/intr-un prim-plan atit de inrens/ ci i se vid 2.Prezenlagi,pe scurr, doui dezavantaje aleunei metodetradilionalede evalua-
broboanelede sudoarescurgindu-se/lent intre lujerii iegiqidin brazde/prive;te, zi- re (la alegere,dintre probeleoralegi probelescrise)'
pczile cilitoare se-ntorc/in escadriledin tirile id"/ p. .a"a qiranul .r, o 3. Menqionaqifinalitlqile inv;lemanrului primar.
" al cerului, 9*."
in jurul gil,lul, freaci parbrizul aburit/
f.alvrfi,,/ "r-
pini ies stelele/a venir
iarna spune qiranul, e timpul/ si legim rotigeleplugului irfoi de hirtie/ cu elegii
de.propergiu,a venit iarna/copii zice el si luim ascJnsorul/saupe scararulantaii
coborim/ pini in magazinele,subteranede aparate/electrocairice gi in sala/d.e
proiecgiea ridicinilor si mai vedem."
Mircea Cirrirescu, Georgica a VI-a
1. Formulaqidoui enunguriin carecuvintul lent sd" aibi alte doui functii sinrac-
tice, diferite de aceeadin text.
2. Idendficaqigi scriegipropoziqiileincidentedin textul literar.
3. Precizagifelul propoziqiilor subordonatedin textul dat.
4. Transcrieti,din texr, doui adjectivecalificative(propriu-zise)carenu por ayea
gradede comparaqie.
$l
( ). (6 puncte) 37
Itcscrielicorccrurmitoarelcenunturi: 1. Menqionaqicitc un sinonim pentru scnsuldin tcxt al fieciruia dintre urmi.-
l. o.pii din clasaiutii invaqidecii punctul toarelecuvinte: mlddios,aninat, aiurare, cumpdnit.
gi semnulintrebdrii.
2. ( )arc va si zici, daci nu intirziam, ,,"._", 2.Precizeli valorile morfologice ale cuvintelor subliniatein text.
fii ii;;;i;;;;i in excursie. 3. Formulaqi un enungin cari cuvintul aSasd aibe aldt valoare morfologici de-
3. Ilineingclcs,a simgitsi ea cum adieo boare
plicuti de vinr. cit ceadin rcxr
4. Scrieqifelul propozigiilor subordonatedin textul literar'
Subiectulal IIIlea (30de puncte)
B. (10 puncte)
l ' Prcz'entagi
aspectemetodologicealeformirii capacirnqii Scrieqiiispunsul pentru fiecaredintre cerinqelede mai jos.
de citire/lecturi in cla-
saI. 1. Aldtuiii enunguricu urmitoarele omonimei caP,colg,marcd,ronlan.
2. Definigi conceptulde curriculum. 2. Formulagicite o propoziqiecu un subsmntivdefectivde numirul singular9i,
3. Mengionaqimetode si instrumentede respectiv,defecdvde numlrul plural.
evaluare.
3. Construiqi doui enunquriin carepronumele relativ care (crt gi fird prepozi-
gie)si aibi funcjii sintacticediferite.
'
4. Alciruiti o frazt.in caresi existeo propoziqiesubordonati condiqionaligi una
TESTUL 14 atributivi.

SubiectulI (30 de puncte) C. (6 puncte)


Rescriegicorect urmitoarelor enunguri:
Argumentaqi,inrr-un eseude doui-patru 1. Codriii incepuseri si fremetela adiereavintului.
pagini, ci poeziile plumb qi Lacustrd 2. ln lucrare o6t"*"t" inserareaunor documenteinegrite de vechime'
de Georg_e Bacoviaapargin..rr.rrrrrlrri,;Lbofir..
3. Domnia sa nu a adusnici un argument.
In realizareaeseului,vegiaveain vedere
ul_ero"r.l" reDere:
- precizare.aa patru caracteristici .rrr.riri;tli-*-b;1il'
- exemplificareaacesrorcara*erisric "1.
i, p, b^i^ t"*r.i;, iiiir"r., Subiectulal IIIJea (30 de puncte)
- relevareaipostazeroreurui riric
;i ,ol.rlui *iir.*"i", ,-rtiru..; 1. Exemplificaqio modalitatede stimularea creativitiqii elevilor in studiul lim-
- argument^reaa doui elementede"originalitate
a operei literare (viziune asu- bii si literaturii romine.
pra remei,parcicularitigistilistice).
2. Relevaqirelagiadintre curriculum gi evaluare.
: 3. Menqionaqitipurile de evaluarein invigimintul primar'
Subiectulal ll-lea (30 de puncte)
A. (14puncte)
tuspunsulPentru fiecaredintre urmiroarele
cerinqereferitoarela textul TESTUL15
,^ mal
cle lt^tl:lt
los.
,,A fost cevaagade.neagteptat,
ci arn ciscat ochii
mari si am ingepenit.Regizo- SubiectulI (30depuncte)
rul dinminerimisesebuimic'it.Ni.ioa"s iil;;
":;; rearizare
cine-
y1og1a{igpentruintrareaunuipersonaj extraordinrrlnir-un
-li?.n"iru
iilm feeric Argumentaqi,intr-un eseude doui-patru pagini, ci operaliterari Enigma Oti-
tinirului.?igea.spre caivirea
noi un erou^sorar,
u1 feclo, liei de G. Cilinescu esteun roman obiectiv.
me.lecurg6'nou,t*.tor,e, iIGGJ 9i *ridior, cupirul
cu braqe
lungiin rninecile'iei;;;-;i;"de subminteanul Lnrealizareaeseului,vegiaveain vedereurmitoarele repere:
anrnatpeumeri.Miilocul sub.qire,
hncins"cu chirnir"ii":;;i;;; qintestrilucite,sub- - precizareaa patru caracteristiciale specieiliterare;
linia gi mai mwltsraruralui d)sdoi.rsitlu-p"ir; - ixemplifi""t6" caracteristici,pe baza'opereiliterare;
r"*" uoiii.i"-gi fr-,rseqe. uita_ "."ttor
tams; inceapr'un
,ou,ep basm
e;,".-i"i.-o^iu,^,,,;t :; ;; - prezentareapersonajelor(tipologii, relaqiidintre personaje,modalitiqi de ca-
[?:tT[il1it[il:f racterizare)1
Vasile Voiculesct, Misiune de incredere - argumenrareaa doui elementede originalitate a operei literare (viziune.asupra
teirei, modalitiqi artisticede construcgiea subiectului,particularitiqistilistice).
lrs
RASPUNSURISI REZOLVARI

'n
1l
l ,i

TESTUL1

SubiectulI
' I AlexandruLipuqneanul
Negruzzi
de Costache
"
, Nu,velaesteo speciea genului epic in proz|', mai extinsi ca dimensiunedecit
t.hiqi'qi r.dtti decit iomanul, cu un iingur. fir nar^ativ,urmirind un conflict
Unic, -ri cu acqiunedesfigurati in diferite locuri, intr-un timp limitat,la care
"on".rrtrat,
Darticipi personajenu prea numeroase'unele complexe' -.
["-i"l'ir.i"r.rr" ,roartri, lui CostacheNegruzzi ii esteatribuit merirul de a fi crea-
@rul nuvelei de inspiraqieistorici.
Nurnelar{ Ir*oriru Ldpusneanulestestructurati in patru capitole,fiecarecu cite
un motto: ,,Daci voi nu mi rrreqi,eu vi vreu..." (capitolulI),-,,4i si dai sami, doam-
;;1...; (cafitolul al Il-lea), ,,Capul luiJvloqocrrrem..."(capitolul al III-lea) ti.'P.e
*t pie mulqi r- ti pop.rc gi eu..." (capitolul al-IV-lea).\uv.9la se.indi-
".i!"litr,
iiduelizeaz/prin coffiarl toriai puternic (hp,ta ditttt. voievod gi boierii triditori'
pe de o p"rr"i ti dintie boieri, alesMoqoc,gi norodul pe careace;tiail asupresc'
alil parte), ca qiprin -ai
construcpia personajelor..
fe de
' Cr rp"ii. i"""i"i epic, aceaste trurreh ari o dimensiunetemporaldredusd'Ea
" con-
evoci a doua dJmnie a lui Ale*andru Lipugneanu(1564-1569),iar acqiunease
ceitr eazd" asup ra p ersonajului principal. b im ensiuned sp alitld cuprinde hotarul 9i
,oetatea
-1i de scauna Moldovei'
. *rJiti se conrureazi conflictul social 9i sunt creionatePortretele
n;U,u"lei
p.rrorr"f"lor'implicate. Aj-ury_la hotarul Moldovei, insolit de armataotomani' Li-
,urrr..rr.t esteiritimpinat'la Tecuci de o solieboiereasci,alcituiti din vornicul Mo-
i"d, o.ri.t"icul Veveiige,spirarul Spanciocgi Stroici,acegtia incercind si-l determine
lii"",""r! tr o"rr"" tui"eai"A gi sill atragi intr-o cursa,promiq6ndu-isprijinul bo-
ierilor. Intelisent, bun cunosciror al boierilor gi al situaqieidin qari, Lipu.gneanu
descopericoilrplorul gi-giafirmi hotirirea de a prelua tronul, printr-o replici de-
verriti'-ottoul primului capitol gi rimasi celebri: ,,Daci voi nu mi vreqr,eu v{ v.r9q,
rispunseLipugneanul, ai cirui ochi scinteiri ca un fulger, 9i daci voi nu mi iubiqi,
la luu
{'tl \r,1.ltll)('scl)rc v()i,;i voi rncrgcclri cu voilr,ori ljrr.Ivoilrvoastri.Sd rni-ntorc? Pcnrruca sc irn[r<llnivc$tc, Lapuqneanu poruncegtesi fie cilugirit. Cind igi rc-
N4,rr tlelir,rlrl;i virinr.oarcc l)unirca cursulinclir:itl A! Nu mi vreaqara?Nu mr Vineinsi qi obscrvi ci esteimbricat in rasamonahali, ii ameninqi_cumoarteape
vrt'Ii vrli,t'rtrrrinqalcg ?" tp{i, inclusiv pe doamnaRuxandagi pe fiul siu, moqtenitorul tronului.
'lloierii
,
Airr.rr.stl.rttttt,l.ipugncanuii ucidepe boierii triditori si le confisci averile,iar Spincioc gi Stroici,intorgiln gari,o sfituiescpe doamni sI'1 offiveasci'
,1,,-tttrttcil{trx:rrtda, carcii mirturisiseci erainspiimintati de ameninqarea uneiio- lmpotrirra ,rbinqeisale,cu congtiinla pecatului,dar cu incuviinqarea tacitd.a mitropo-'
t,'r,r,ritc v;xluvc(,,Ai si dai sami,doamni!"),iipromiteciiiva administraun,,leac litului Teofan, care se gribeqte si-i acorde iertarcagi si pregiteasci incoronarea no-
tlr' lricrr"1i, clcascmenea, ci nu va mai ao-ita omoruri. ului domnitor, RuxandJil otrlveEte.peLipugneanu.Voievodulmoarein chinuri, vegheat
aLingcpunctwl
.(,",tttf'lit'tul culminantin al treileacapitol,al cirui morro esre:,,ca- de ultimii sii dugmani,Spanciocgi Stroici, acestafiind d.eznoddmkntulnuvelei'
1'rrfltri Moqocvrem..."I ipugneanuii convoacipe boietiintr-o zi de sirbit oa.rela Nuvela .rt" io-"ntiia prin remaabordati, prin dramati.mul acqiunii,prin sce-
I'i.scriciiunclc,dupi slujbi, seinchini la icoanerila Sfintului Ion cel Nou nele9i personajeleantitetile. Personajulprincipal, Alex.andruLipugneanu, este,la
r'trltrt'lricutasrncrenie, -oast.le
ap.oi,pentru a-i amigi, le gineun discursevlavios(o ,,de;in- rlndul iui, romantic prin personalitateasa,cumul de calitiqi qi mari defecte(carac-
(.ll;lcr,lvirltarc", cum ocalifici autorul),recunoscindu-gi faptelesingeroase din tre- iQrsingeros,cinism,iap"iittt. de a simulagi de a disimula) 9i prin destinul siu (in-
( ..,.i: ht.1l.. justificdprin grijasapentru linistea cere iJrtare, clusivprin moarteaniprasnici).
1]t,l)(' lnrii,igi folosegte
l)rl(tct)lbllcesr n rnvrri la curteadomneasci,la ospiqulimpicdrii : ,,Boieridumnea_ Nuvela esteoriginaii atit datoriti viziunii pe care-o-oferl asupraistoriei zbu-
vtrirstri! De la venireamea cu a doua domnie si pan; astizi, am aratatasprimeci- ciumatea Moldovel, cit gi datoriti modului remarcabilde construirea unui P9rs.o.:
tr-cnrulqi; m-am aritat cumplit, riu, vdrsind singelemultora. Unul Dumiezeu stie naj redutabil- Lipugneanu- gi a unui conflict puternic caresederuleaziadmirabil
.1,c. r*r rrri-apirut riu gi de nu mi ciiesc de aceasia;dar dumneavoasrrigtiqice m-a ln'celepatru capitble care capdtd. trislturi ale actelord-inpieselede teatru. De ase-
silit nurnaidoringade a.vedeacontenind gilcevile gi vinzirile unora aftora,care menea,briginalitateasevidespegi in miiestria de cared; dovadeautorul in pr.ezen-
9i
lirrtcaula risipa qeriigi la pieireamea.Asi;zi sunt altfeltrebile.goieiii qi-aureve- tArea,pentru prima oari in literatura romini, a unui personajcolectiv (mulgimea
rfff ffr cunostrnqi;au vizut cd.turma nu poate firi p;stor, pentru ca ziceMintuito- tlrgoveqilor),precum gi din modul in carescriitorul comenteazifaptelegipersona-
rul: " !2gs-yoi Pistorul, si sevor imprdgtiaoile ,,.' jele'descrise, una dintie intervenqiilesalememorabilefiind aceeadin finalul nuve-
Boieri dumneavoastri! Si triim dt acumin pace,iubindu-ne ca nigtefraqi,pen- lei: ,,Acestfel fu sfirqitul lui Alexandru Lipugneanul, carelasi o pati de singe in
tru ci aceasra esreuna din cele..zece porunci: *Se iubegtipe aproapeletiu'cipre istoriaMoldovei".
tirrc n si si ne iertim unii pe.alqii,pentru ci sunrem rugindu-ne Domnu- Specificulepocii estedat de evenimente,mentalitiqi, ceremonial,vestimentaqie,
lui rostru Isus Hristos-_-igi fafe irrr.. - si ne ierre-rlritoii,
,rouegregal'e[,p;;;;;; obiceiuri,dar Eide limbajul in caresunt imbinate cu miiestrie elementelearhaice9i
i;i noi gresililornoqrri." neologismele.
Nrivela Alexandru Ldpuyeanul, apilrutiin primul numir, din 1840,al revistei
. . Singurii boieri carenu se lasi amigiqi de artasimulirii 9i disimulirii voievodu- - --
lui sunt spitarul.spanciocgi.stroici.B"inuindprimejdia, ..i doi fug din g.^ie. Dacia literard, reprezinti un model di operi oiiginali, inspirati din istoria naqio-
nald",carese con{ormeazd.recomand;rilor ficute de Mihail Kogilniceanrtin Intro-
.Lipugneanudispuneucidereacelor patruzecigi gaptede voieri"venigila ospipl
vo.ievodal, in timp.ce,retrasinrr-un colt iu Mogoc,'se'delecteazd.vi,zind spaima^aces- d,ucSie,adeviratul articol-program al revistei 9i, totodati' o concretizare a
tuia. Apoi,.cu cinism, il intreabi pe vornic dacdapro..J"i ti"e omorindu-i. pen- romantismului rominesc careaveas5"creezeo literaturi naqionalivaloroasi.
tru.a-i ciqtigabunivoinqa,Moqocii aprobi fapu iingeroasa,spunind ci el insugi
ar fi intentionatsi-l indemne.pedomnitor l" un are-Jrreamicei, dar ci irgelepc;.r-
neavoievodului i-o luaseinainte. I Moara cu noroc
.c: acelagisinge rece,Lipugneanuil di apoi pe Moqocpe mi,namulqimii risculate.
^Satisficut
de Ioan Slavici
pentru ci a scipaf si de acestdug-an, ,roi..,odri ii oferi doamneiRuxanda
lcaculde trtci promis- piramidadin capeteleboierilorucisi,asezare in funcgiede rang. Conceptulde nuaeld- vezi p. 53.
ln cel de al tretleacaprtol,autorul surprinde comporramentulpersonajelor afli- ' Mare clasical literaturii .o-att", aliruri de Mihai Eminescu'Ion Creangi 9i
tc in situagii-limiti,pline d-edramatism,pr"cu.n sadismullui Lipuqneanu,la;ita-
9i I. L. Caragiale,Ioan Slavicia contribuit la dezvoltareaprozei,indeosebiprin nu-
tca lui.Moqoc, manifesti,rilecaracteristiieale personajuluicoleciiv,mulgimea,gi vele gi prin romanul Mara, consideratcapodoperi a specieiliterare.
sensibilitateadoamneiRuxanda..Personajele to*arrti.e sunt prezent;r. prin antite- Nuvelele sale,adunategi publicatein volumul Nosele din popor ( 1BB1)' recon-
z.i, scenelezunt singeroase,.replicil" - t'"l.rr"trtepenrnr fieiarc tip de personaj, iar stituieviaqasatului ardelenesldin perspectivarealisti, a unui ,,realismpoporan". In
rru$carea epici - plini de dinamism. spa{iul transilvinean,incircat de tradiqie,se desfigoari drame puternice,generate
Dupi si.ngerosulbanchet,domnitorul nu mai ucide boieri, dar conrinui si ii pe- di diferenqelesociale,etnice,religioase,de avereqi de mentalitiqi, de sentimenteapri-
,
dcpseasciprin schingiuri gi prin confiscareaaverilor. ge gi destin necruliror. Dintre nuvelelevolumului citim: Scorrnon,Gura satului,
I
ttl lsz
llxiulea'l',tithii, Comoara,Moara ct'tnoroc,ocirpodoperla gcnului.Autorul acor-
Clci aveaun gincrc harnic,o fati norocoasi,doi ncpoqcisprinteni,iara sporul cr:a
rl6atcrrqie clcoscbitiinvestigagici psihologice,urmirind rcfleciarea evenimenrelor in drt de la Dumnezeu, dintr-un cigtig ficut cu bine"- el fiind un circiumar harnic,
lonqtiirr[l pcrsonajclor,dinamicalor sufleteasci. in-
Fricepurqi cinstit, respecratde togi mugteriii. Lici va declangaconflictul,lupta
)pe
1 r;r litcrari Moara cu norocintrunestecaracteristicilenuvelei,degi,spre de- irc fo"d"i cinsrit al lui chiqe qi dorinqa lui de a cigtiga rot mai mult.
orelrire clc altc nuvele,aceastanu incepe cu o expozigie,secvengi."r", in io-po-
Lici intuieqteslibiciuniie iui Ghiqa,dragosteaPentru Ana 9i Patima cfutigului,
rlrrrtfl.eiclescriptivi - prezentarealocului unde se afii circiumi- - apareabia in intilnire dintre cei doi
;i re va folosi de acesteapentru a ;i-l face complice.Prima
tleschiderca celui de al doileacapitol.Nuvela incepeabrupt, cu dialogul dintre doui frecareincearci si-qi impund. auto,ritateagi.orgoliul.
itte o rr.rit"bila lupti iniare
;rcrstttttjccse-nqiale, Gh!1egi soacralui, care reprezintd.douiaritudini de viagi, doui GhiF il avertizeazi:,,Daci egti om cuminte, cautl si te pui la buni inqelegerecu
rtrentrrlitili,doui poziqii etice,ceatradiqionaliintruchipatS"de filozofia de viaqi a ci lui ii estede ajuns ca orice om si simti ,,ci
nine", iarLicdii rispunde, cu cinism,
lrtltrinci.gi.ceamoderni, a lui Ghigi, dornic de schimbarede dragul prosperitigii. pe plac", deoarece, adaugi el: ,,Mie nu mi s-a
(luvintclc bitrinei conginmesajulnuvelei,_exprimat vf fivai gi amar de ei daci nu-mi face
foarte clar inia dl h inceput: Du lnci om in cale, farl" ca si mi-l fi curiqit din drum"'
,,()rnul si fie mulqumit cu siricia sa,cici, dacZevorba, nu bogigia,ci linigteacoli- ' Arunci cind simidiul ii ia banii fir; si-i numere,Ghiqi vrea si-l sfigie, dar se
l'rcitc facefericit". Personajuligi argumente azS",incontinuare, oiitti", ,,Eu sunt acum rb,fne si-gi manifestesentimentelede teamir ,,ii era par.cd-iseaci singele din vine
btrtrini, gi fiindci am avut gi am aiit de multe bucurii in via1i, nu ingelegnemulgu-
Clnd ,r.d." pe Lici la banii ce-9iadunase Pa:.aat para,dar acum.eralegat.gi.trebu-
nririlc celor tineri gi mi tem ca nu cumva,ciutind acumala b;irineqe.rn ioro" ,ro.r, ir si se stip'ineasci". Circiumarul nu sup-ortetotugi batjocura gi se.repedela LicI
sI picrd gi pe acelade caream avut parte pini in ziua de astdzigisi dau la sfirgitui care,penrnr prrma oari, igi manifesti rpiitn". Aceasti relagieconflicruali, de per-
vicqiirnelede amiriciunea pe carenu o cunoscdecir din frici... Mi-" gr.u si-mi pi-
manenteintrecere pentru a{irmareapuierii, devine caracteristicl9i revine adesea:
rlscsccolibain caremi-am petrecutviagasi mi-am crescurcopiii 9i m"l cuprindeun dar prieteni
;Lici, tu rebuie sI inqelegici oameniica mine sunt slugi primejdioase,
fel dc spaimi cind mi gindescsi rimin singurdintr-?nsa..."Aiiruiitrea bltrinei este
iepr.irriqi" sau: ,,nu weau si crezi cdmi qii numai de frici, ci umblu intru la in-
si
perfcct motiv.atipsihologic,ea reprezinti gineraqiav6.rstnici,legati de varri, de ffa-
voiali cu tine. Sunt gatasi-gi fac pe plac".
diqic,de stabilitateade-o viaqi.Motivele pi ."r" le enumeri releie ingelepciunea po- Conform invoieli"idintre cei doi, in schimbulbanilor luaqide slmidiu, Ghigl va
pulari carepune pregpe caleade mijloc, pe cumpitare gi pe acceptai.aunri situaqii prirni porci furaqi de acesragi de oamenii lui. Cu cat estemai antrenatin afacerile
modeste,dar sigure.Totugi, bitrina t u J. op.rrri proiect6lor ginereluisiu, estero-
h..rrr*. alelui Lici, cu ararGhiqi seinstriineazi de familie,seindepirteyddg L1a,
lcranti gi admite.punctul lui de vedere, indimnitrd.r-l re lupie pentru a-giimplini
devineirascibil,gi gatasi izbucneascd fdramotiv, iar in timpul procesuluilui Lici,
nizuinqele:.,,voi 9tiqi,voi faceti, [..] voi facegidupi ganduli'osiru' gi afiimind ci
devinesperjur, apliandu-l 9i accepdnd si fie pedepsiqidoi oameni ai acestuia,Bu-
it va spn;rnr;i ii va urma ,,cu toat5.inima, cu tot sufletul,cu toati dragosteamamei
zi-Ruprn gi SeiteBouarul, degi ;tie ci snmidiul l-a pridat gi bitut pe arendaq9i a
careincearci norocul copilului iegitin lume. Dar nu cereli ca eu si hotirisc pentru
omorit femeiaEi copilul.
voi". Pers.onajulesrcmemorabil,un model de ?nqelepciune gi dragostemateini. Ea Conflictul dinrre Ghip 9i LicI se deplaseazdinsferaconttiinqeicirciumarului;
lc di copiilor toatelibertateade a hotiri viitorul ior .o-,rn, dar ilobfigi si igi asu- mai alesdupi proces,congtientde propria-i decideremorali, Ghiqi seautocondam-
me toati responsabilitatea luirii deciziei. ni, se zbuc^i.rri-riirrrr. dorinqade rizbunare, dar 9i de cigtig, pe de o parte, ;i luci-
Replicalui Ghige(,,[..J ti riminem aici aici,si cirpescgi mai departecizmeleoame- morali (monologurile interioare
.. ditateacu careconstati gi-gimotiveazd,degradarea
nilor, careumbh toati sepdmina in opinci ori desculgi,'iari,daciduminecae noroi, nuvelei ,.rrrt .o*pl"tate de ampl-eanalizepjihologice reali-
frecvenrein cuprinsul
\i duc cizmelein mAni pini la biserici, gi si ne punem pe prispa caseila soare,privini zateden"r"tor) r ,,.. Da - igi zise el - am primit porci de furat de la Lici, dari voi,
cu la Ana, Ana la mine, amindoi la copilas,iard, d-tala tuitrei. Iati linigtea.oiib.i."; fiind pugiin locul meu, agi fi mers mai departe decit mine ori v-aqifi aruncatcu ne-
pune in evidenqdintriga qi atitudinea lui de viagi. Ca cizmarnu cigtigi iuficient pen- socotinqlin primejdie ,'. Era o amarnici dezamilgire.in acestecuvinte'..Perdusetoa-
tru a asigurafamiliei o viaqi indesrulati, de aceeahotirfute si arende*ze circiuma nu- te brrcuriil.... L" ,rt-r urmelor, toate le ficuse din dragoste citre dinsa, din dorinqa
miti Moara cu noroc, aflad intr-un vad comercialbun, dar in locuri rele.Togi drume,tii de a o vedeaveseli gi mulqumitd, de a o feri de orice supirare, de orice necaz,de
seoprescla circiumi bucurogici au scipat teferi din pidurea nefasti. orice gind riu. Ce-i pasi lui acumde Pintea, de judeciqi, de trebile arendagului, ce-i
Desfd;urareaacpiuniirelevi destinullui Ghiqnsi a[familiei sale,murarela Moa- p*a ie gindurile 6s'-9iva fi facind lumea. Cici mare-dreptate avea bitrina, cind
ra cu noroc. Pini la ap3rigiasimidiului Licd.,viaga lui Ghiqadecurgelinigtit, in fie- vorbead"elini;tea colbei: aici qi numai aici e limanul de_sciparecind,la nevoie,ca
care simbiti searase bucuri cu familia de cigtigul realizat:,,Sim6iti de cu seara ,totdeauna, lumeate pirisegte" ; ,lartd.-m6.Ano ! ii ziseel. Iarti-micel puqintu, cici
locul seg.qgf1si Ghiqi, ajungind si mai risuflel sepunea An" gi cu bitrina sI
eu n-am si mi iert cAtvoi irii pe fagapimintului. Ai avut tati om de frunte; ai nea-
num€rebanii gi atunci el privea la An4 Ana privea lJel, amindoi ",r piiveau la cei doi muri oamenide treabi gi ai ajunssl-qi vezi berbarulinainteajudecitorilor' $i n-_am
copilagi,cici doi erau acum, iar bdtrinaprivia la citegipatru;i seiimqeaintineriti, picituit nimic, Ano, dar cerul m-a lovit cu orbie Ei n-am voit si cred 9i si inqeleg,
v
$l lsg
t'atttlttti-itiaritlt calcaccabuni"; ,,siinrranilor nrcicopiii - zisc cl - voi nu mai Ghili esrcstipinit dc patirrraiubirii, apoiva fi dominatde patimabanului;Lici cstc
avcti(:unrlvuscscripirinqiinogrri,un rari om cinstir. uu nu mai pot $imat de patima putcrii, iar Pintea,de patima rizbunirii.
1...1 sili pe
-"- ni_
r-'--
Ittettisa rrulc z.ictr copiilorisrora:..Tatil vosrru u1 o- ticilos! ;.;'-- Nuvela dezviluie dezum anizareaomuluistipinit de patimi. Firul narativ urmea-
'l'or nr:rihotirit si sc razbunepe I.ici, " imprietenegte jandarmulpin_ gl destinul gi transformirile personajuluiprincipal, Ghigi, caredin om cinstit de-
Ghigdse cu
ira, dirr atnini si-l demagtepe simidiu pentru ci nri se simte in stare vine ucigag;i sperjur. Acgiuneaesteconcentrati in pusta arideani, loc unde circiuma
si renunte
ln r:ip1igusi1.rcalizate.cuajuiorul acestuii.se amigegte,h;;;;;"J-;-"r,a-i"ii, rducenoroc, cu condiqiarespectirii legii, a moralei gi a tradiqiei.Dimensiuneatem-
Moarjt nurrraiciteva.llni gi spunindu-gi ci apoi, i"-preurr; cu familia Doraldesteredusi la citeva luni, puqin Pesteun an'
csqtigati,sc va stabili inrr-un loc unde nn fi;; ;;;;;; - ln nuveli aparpersonajeprincipale,secundare episodice.Cel mai complexper-
,,$i - igi zicea|l - ,rr, ;i
eu putinqi ca purtirile bune si nu stribati"rt. "rr.,osiut:
cu vremea..... "ri" lonaj esteGhiqi.
Ou cit cstemai robit banului, cu atit il urigte mai mult pe Lici, al cirui nuvelei pune in lumini atit destinul ragic, cit 9i mesajuletic.
carac-
ter diabolic il descoperipe deplin. lncearci siigi linigreasci'congtiinq"
pularrJ to-
tul pc scamafirii saleslaLe:,,$^i ! ce si-mi fac ? igi ,ir. ct iF i, ..1. din urmi. Asa
nr*aldsatDumnezeu! ce si-mi {ac, dacdein mine..t, Subiectulal Il-lea
t"r. J..a, u"i;;;;;
Nici cocoqatulnu e insugivinovat c5.arecocoatein spinare: -"i nimeni mai mul dec6t
dAnsuln-ar dori si n-o aibi".
A.
l. a setncruciSa:a seintretlia) a se intersecta.
Punctul culminant al conflictului, lupta lui_Ghigecu lumea si cu sine insusi,
se a minca, a bea.
A consun'ta.i
rnanifesriin evenimenreledin timpul saibitorilor de pagti.Ghigl
,,atit ,. ,i;;;; J; fermecat: vrijit, cucerit,fascinat,incintat, subjugat'
ticdlogitli de slabin el insugi,incdt nu mai putea sd-gideie seamace poate gi
ce nu musteriu: client, cumpiritor.
poatesi faci, gi aga,incetul cu incerul, se liia in voiaintimphrii
9i ;; ; i.-
ncqi nepisaresosirealui Lici". $tiind c5"Licv,, are asuprasa bani, aur "jr.pr"
gi arginririe 2. Era fascinatde frumusegea peisajuluimontan (verb auxiliar)
furati, o lasi pe Ana ca momeali.cu acesra,se duce sd-l aduci p" j"rrd"i-ripi"i""
aresteze, ,,A fostodati ca-n povegri,/-A fost ca niciodati, / Din rude.mariimpiritegti, /
:" :tl galdjn{ ci : ,,Agavrea Dumnezeu! i9i ziseel ; a;a *i_" fort r.arrd,rit. prea fati" (Mihai Eminescu)(verbepredicative)sau:
O frumoasi
['..] Dar ce si fac ? igi zise el in celedin urmi, daci Dumn.r"rr'rru mi-a dat gindul la risiritul 9i la apusulsoarelui.(verb predicativ)
lmi plecea sdfiu pemalul mirii
cel bun in ceasulpotrivit. Daci e riu ce fac, ng pureamsi fac altfel...s" g1.;u?gi"
,i
sc?ntoarcila circiumi, unde o gisegtepe Ana singurdsi o omoari, spuninju-i:
,simt 3. Hanul era ticsit cu giranii inapoiapi(tntorSi)de Ia un thrg mare.
numai ci.mi s-apus cevade-a curmezisain cap .; trr, pot irii, iari pe ti".
ii
p.otsi te las vie i]r urma mea.Acu - urme .l p.rt. p.tfir, -"i-'".., lred c-am ficut riu "" 4. ln textul dat cuvintul o estearticol nehotirit. Acest cuvint mai poate
gi daci n-agvedea dinfag.ara ci eu re-am arurrl"t ." ,rn ticilos i" ur"q.l" i"t;;;;; ^Yearff-
mitoarele valori morfologice:
ca si-mi astimprr sereade rdzbunare.Daci mai adineaoaril-agfi gisit, po"rJ .; a III-a, numirul_singular,forma neaccentuate'
- pronumepersonalrpersoana
te-agfi ucis". "" (ex.: Seintimpla s-o intilneasci adeseaplim-
genulfeminin, cazil
Deznoddrnhntwl.mvelejesretragic: Ghiqi esteimpugcatde Riuq, Lici, intors la in ^cuz^tiv
Botanici.);
bindu-se Gridina
circiumi si-;i ia chimirul.co.mpromigitor,pe care-lr'rir"r",ordoni incendierea
Mo- - numeral cardinal cu valoarede adjectiv(ex.: Pentru filmul Piciul selectase
rii cu noroc, apoi fuge, fiindcjeste in pericol de a fi prirrs de pinrea, se sinucide
9i o fati qi doi biieqi.);
lzDlnou-secu capulde un stelaruscat.
- substantia(ex.: O estevocali.);
Cind seintoarcela Moara cu noroc,bitrina vederesturileincendiului.sti pe o - interjecpie(ex.: ,,O, tablou mireq, fantastic!" - Vasile Alecsandri)'
piatrr.impreuni cu.copiii, alituri de cinci cruci, plingind:
,,agale-a fost j"*rtl"
celedin urmi, ea pleaci mai departecu copiii. ' B.
Imagineaestesimbolici, imprimind nuvelei un profund sensmoral: au rimas l. Coatezai-a ficut un cocfrumos.
-
in.viagi numai cei neprihinigi gi iei cumpitaqi.A.eart'eimaginepune in evidenp me- l,n razelesoareluide iunie se cocciregele'
sajuletic exprimatla inceputul nuvelei:^cuvintele betrin"i"p.nJr., carefericireaade-
vdratd,estedati. de.,,linigreac-olibei",idee pe care;i-o La Gridina Zoologicd"au fost adusedoud lame.
gi Ghigi inrr-un
moment de intens zbucium sufletesc,desi eanu il mai poate "-int"gt" Cele mai bune kme sunt celemarcaGillette'
ajuta sl sesalveze,fiind-
ci esteun om prea slab.Personajelesunt pirimag., d-. ,.."" i9i primesc p.i."pr", Cdndigipuiin gind si scrii o carte,trebuie si perseverezi.
Pe stinca din deplrtare amzdritunpui de ciprioari.
ml 61
lntrcccrcrrs-asuldatcu un rczultirtncilltcptilt.
- dezvoltarcacapacitilii dc a comunica,folosinddiferitelirnbajespecializate;
Mii gri.dcarncu cmoqicci fratelcmcu v:r{i soldatin trupelede eliti. .- dezvoltareagindirii autonome;i a responsabilitigiifaqdde integrareain me-
diul social.
2.
l(, 1 i - pronume nehotirit: A crezut tot ceeace i-a spus.
2. Principiul continuitdlii in realizarea obiectiaelor cadrw ale stwdiului limbii ;i
- adjectiv: Tot mobilierul fusesecomandatla Paris.
literaturii romkne tn ciclwl cwrricular ,,Acbizilii fwndarnentale"
- adverb: Ne fot povesreadesprecilitoriile sale.
- Ciclul curricular ,,Achizilii fundamentale"cuprinde grupa pregititoare a gri-
substantiv; Era un tot vnitar.
tdrc i - adjectiv:^lnimprejurlri dramaticese dovedeaom tdre. diniqeigi claseleI - a II-a din invdqdminrulprimar.
ln ciclu curricular,principiul continuitigii se realizeazi prin:
- adverb: Ii eram tare recvnoscrtorpentru cuvinteleei afecruoase. "c"rt
adinc: - substantiv:Simqeainadhnculfiinqeio cutremurare./S-a cufundatin ,.-obiectivecomune;
* continuturi comune sau aseminitoare;
adinc.
- adjectiv:Lacul era limpede 9i ad.Anc. - metodegi mijloacedidacticeidentice;
- adverb: Privind adhncin ochii ei sl-i ingeleagifrdmintarea. - necesiratea valorificirii achiziqiilordin invigiminrul pregcolar,in claseleprimare.
limpede: - adjectiv: ln lacul limpedese zireau pesti. Acestprincipiu igi dovedegtevalabilitateagi eficienqadatoriti idealuluieducaqio-
- adverb:Vedealimpedeceeace voia sa obgini prin acqiunilesale. nal,particularitiqilor de virsti 9i specificuluidisciplineiLimba gi literaturarominl.
, In clasaI evaluareapredictivi are menireasi relevenivelul gi temeiniciaachizi-
3._Dupiatita ploaie pdreal/cdcerulsetnsenineazd.t/(P, - propoziqiepredicativi) jiilor din inviqimintul pregcolar,demersnecesarpentru o bunl orientarea cadru-
Riminel/ curnne-arn inpeles.2/(P, - propozigiepredicativi) lui didacticin activitateaviitoare cu copii.
Situaqiadevenisel/ctun1nu ne drteptarn.r/(Pz - propoziqiepredicativi) . Etapa prealfabeta16,areca obiective dezvoltareacapacitiqiide receptarea me-
sajelororale 9i a capacitiqiide comunicareorald.a copiilor. Activiti.qilede inviqare,
4. Propunerea lor nu-mi svSdea defel. tn aceastietapl, asiguri:
Prietenamea era de fel din Ardeal, - dezvoltareaaparatuluifonator, pentru ca elevii si pronungegi si intoneze co-
'fect
propoziqii, cuvinte, sunete;
c. - dezvoltareadeprinderiide a delimitapropoziqiiledin vorbire,cuvinteledin pro-
1. Mi-ar plicea si revid plaiul maramuresean. poziqii, silabelegi suneteledin cuvinte.
2. Maioul seudasedin cauzaploii. -
Deprindereade exprimareorali sedezvolti prin exercigiide formulare a propo-
3. Am intilnit la Muzeul de Arti acelagigrup de englezi. ziqiilor/enunqurilorpebaz1^ de suport intuitiv gi lingvistic (cuvinte gi expresiidate),
lrin povestire pebaza textelor literare (povegti,povestiri), pebazailustra-qiilor9i.a
Subiectulal IIIJea lxperienqeide viaqi a elevilor s. a., metode gi procedeefolosite in intregul ciclu de
achizigiifundamentale.
l. Obieaiaele ciclwrilor curriculare ale inodydmkntului primar Etapa prealfabetard, pregitegtecitit-scrisul (etapa alfabetafi),asiguri continui-
A. Obieaiaele ciclwlwiacbizipiilorfundamentale(clasaI qi clasaa II-a) vizeazS": tateaintre aceastiperioadi ;i inviliminml pregcolar.
- asimilareaelementelordebazl"ale principalelor limbaje convenrionale(scris,
. Etapa alfabetarl
citit, calcul aritmetic);
ltt ceeace privegteinsugireacitit-scrisului,aceastietapi beneficiazd. de achiziti-
- stimulareacopilului in vedereaperceperii,cunoasteriigi stipinirii mediului
ile pozitive ale etapeloranterioare ale ciclului curricular, de pilde (inaf.ard de cele
aProptat;
- stimulareapotengialuluicreatival copilului, a intuiqieigi a imaginaqieiacesruia; menqionate),copiii cunoscin oarecaremisuri anumite litere, silabe;au ,,citit" ima-
gini (activitarepe careo vor desfigurain toate claseleprimare, in specialin claseleI
- formareamotivirii pentru invitare, inqeleasica activitatesociali.
- a II-a), scriu elementegraficecarecompun litere,scriu chiar cuvintecu majuscule.
B. Obieaioele ciclului de dezvohare(claselea III-a - a VI-a) consrauin: in insugirealimbii gi literaturii romine sunt eficienteurmitoarele metode:
- dezvoltareaachizigiilorlingvistice,a competengelorde folosire a limbii romi- - tradiqion ale: explicapia,expunerea(limitatd ca pondere), pol)estireas. a';
ne, a limbii materne;i a limbilor srriine, penrnr exprimareacorecti 9i eficien- - moderne, formative : metoda euristicd(conversagia euristici), exercipiile(de
ti in situaqiivariatede comunicare; diverse tipuri), metoda descoperirii, jocwl didaaic etc.
I
ttl lrt
( )orrtlililrcttl;itcidiclrcticco constituicrccorrsidcrlrcr
rclaqicicadrudidactic-elev ln clasclcprimrrc, prin cxcrciqiilcrcproc{uctivc
se formeazaautomatismulscri-
lrli;r tt';rttslortnrlrca
clcvuluiin factoractiv,coparricipant la formareeducativigi prin rului gi cititului corcct,fluent si rapid.
rsigrtrrrc;rircccsibilitigii gi activitiqiidiferenqiate,
personalizare, ceeace justifici di- . 'Iipuri de exercigiide citire folosite in claseleprimare:
vcrsit:ttt';tc,ttcgoriilorcurriculare(curricwlumnrcler, curriculumaprofwndatqi cwr-
- citire tn ;oaptd,in ritmul propriu fiecirui elev,prin caretrebuie si se realize-
tit.ulwtt cxtins).
ze citire conqtiend;
o - citire tn lang saucitire pe sdrite cu voce tare: fiecareelev trebuie si citeasci, in
. li1apapostalfabetari (clasaI dupi inviqareaalfabetuluipini la terminareacla-
sci .r I V-r) trcbuie si asigureinsugireacititului corecr,fluentJi expresiv,a scrisului fiecarelecgie,cel puginun enunr;
t'orect,liz.ibil,caligraficcu ajutorul conqinuturilorgi activitirilorie invigare adec- - citire seleoiad: pebazaunor repereprin carese asiguri ingelegerea mesajului
vatc,proprii gi etapelor.anterioare, prin metodeformative,deja enunqate. scris,se consolideazicunosrinrelede limbe qi de literaturi;
l)rogrcsiv,trebuieasigurati.activitateaconftienr;, continui, in ritm propriu a fie- , - citirepe roluri, carearemenireade a asiguracitireafluenti si expresivi 9i ii re-
c;1ruiclcv, oferindu-i-seposibilitatearecuperirii, consolidirii gi dezvoltaiii aptitu- lai.eazi pe elevi.
rlinilor prin variateletipuri curriculare. o Exercifii de scriere:
Achiziqiiledintr-o etapl.a ciclului curricular reprezinti bazl,qi puncr de pleca-
- copierea,scriereadupi model exteriorscrisde mini; estetipul de exerciqiufo-
rc pcntru achiziqiisuperioare.
losit in erapaalfabetari iniliali;
- transcrierea,scrieredupi lite.rede tipar; lipsegtemodelul exterior de scris de
.3.Exerci.giulesteo metodi bazati pe actiunereali, prin care se execut;,o ope- mind, elevii trebuind si gi-l reprezinremental;
rrli^cin mod repetatpenrru a dobindi deprinderi. " - dictareareprezinti o scrierein careelevii nu mai au niciun fel de model;
In activitateadidactici, exerciqiulesteo metodi fundamentali, prin care,con- '
- autodictarea esteo varianti a dictdrii.
;ticnt gi reperar,se ajungela: ln lecgiilede limba 9i literaturaromini sefolosesco multitudine de tipuri de exer-
- consolidareadeprinderilor; ,
cijii prin carese realizeazi,obiectivelecadru gi de referinqi ale inviqiminrului pri-
- insu-girea noqiunilor,regulilor,teoriilor carese aplici in situaqiivariate,asigu-
fher.De pild;:
rindu-se transferulde cunoqtinqe;
- exercipiulde identifuare a unor elementede constructia comunicirii (pirqi de
- dezvoltareaunor capacititi gi aptitudini intelectualesi fizice, morale gi trisi-
vorbire,pirgi de propoziqie,semnede punctuagie, elementefoneticegi lexicale).
turi de voinqi qi caracter;
. Ex.: Identifici, in urmitorul enun!, pirqi de vorbire (substanrive,verbe);i pnrqi
- prevenireauitirii ;i a confuziilor;
{e propozigie (predicat, subiect, parte secundari de propozigie):
- stimulareacapacitiqilorcreative,a originalitiqii, a spiritului de independenqi
Dupi furtuni vine si vreme buni.";
gi a iniqiativei.
- exercipiulde exemplificare
Exerciqiulesteo metodi adecvati tuturor formelor de activitate,care capdti o
Ex.: Spune/scriedoui subsantivecomunegi doui substantiveproprii, la numi-
importanqi deosebiti in perspectivaautoeducatieipermanetrte.ln funcqieae aife- -
plsingular gi la numlrul plural.
rite criterii de clasificare,exerciqiilepot facepart. dir, mai mulre ."t.goiiit
Saudi exemplede substantivedeterminatede unu-doui adjective,atir la nu-
- dupd f uncpiile in dep linit e: exercigiiintrodu ctive, p rodu ctive, deip eragionali-
mirul singular, cit gi la numirul plural.
zare,de dezvoltare,aplicative,structurale,de evaluare,corective;tc.;
. _Acest tip de exerciqiuesteurmat de exerciqiide creaqieprin careli sesoliciti ele-
- dupd numdrul elevilor careparticipd la rezoloarealor: exercitii individuale, de
vilor si formuleze enunquri,/texte/compuneri cu cerinqeindicate;
echipi, colecdve,frontale; * exercipiide analizd morfologicd sintacticd
- dupd tipwl de actiaitatepe caretl preswpun:exercitii orale sau scrise,p ractrce ;i
Ex.: Analizeazi substantiveledin urmltorul enunt:
Ei combinate; ,,A mers yestea-nlume despreFrumoasa-Adormiti."
- dupd gradul de implicare a cadrului didactic: exerciqiidirijate,semidirijate,au- Sauanalizeazisubstantivele,predicatelegi subiecteledin urmitorul rexr:
todirijate sau libere;
,,A fost odati un impirat gi o impiriteasi. Ei aveautrei copiii. Mai aveaupe lin-
- d.ulLgr/ul de dificuhare,exerciqiilepot aveagradediferite de complexitate palaul lor o gridinl.foarte frumoasi. $i atit de dragi ii erau florile acesruiim-
3l
9i dificultate etc. pCrat,..".
In gcoalamoderni seimbini exercipiilede reproducere,careasiguri auromaris- ' Exemplelesepot inmulgir.
mele (formareadeprinderilor), cu aceleaoperatorii,prin carese reilizeazeffansfe-
rul de cunogtinte,sedezvolti gindirea, operafiileinteleltuale si motorii, imaginagiaetc.
lCa exemplificare se aleg pttru tipuri diferite de exercilii riintre cele nrenqionare.
l*
TESTUL2 , lncet-incet,Gavrilescuiesedin amnezie, tragediavieqiilui: intr-o
igi arninteqte
teribih devaril,dupl ceargilail lovisein cre$tet cao sabiein creg-
(,,lovindu.-.mi
capului,.),s-a rlrdcit pe drumul vieqii,a pi.rd.ti-o pe Hildegard. ln-parcul din
SubiectulI , '-

lorrenourg,
t ^,
o tati
oancd,O
lOttenbUrg,pe o banci, plingea in
fati Plangea GavrilescuSe
rn hohote.bavrllescu se ,ustrlrca;
iusdfici: ',erarrr
',efam
, eram fru"*fr gi aveam .rtt rnil"t de artist !'1 (autoportret). ,,O fati abandona-
I La qiginci i *p." inima. A- st1t de vorbi, am incercars-o consolez-. A$a a incepu! tra-
deMirceaEliade ia <<
rnele.[.,.],Mi-arn sPus: Gavrilescule,ata a fost si fie. Ceasulriu ! A;a
"ieiii
Conceptulde nuzteld- vezi p. 53. ln timp ce riticegte printre lucruri gi paravane,Gavrilescuisi retriiegte poves-
Nuaela fantasticd se caracterizeazdprin exploatareasituaqiilorfantasrice,con- de iubire. Esrecind nelinigtit,cind teiorizat de cilduri (lucru careii aminteqte
rtruite prin ,,.. alterarea"(ilcilcarea) cu buna gtiinqaa raqionalititii, a semniiicatri- ..Lawrence al Arabiei), cind de coqmaruri.Simteprezenpesfianii, setrezegtegol,
ifOr gi a temporalitiqii. realitlqii se realizeazi prin interferenqa obiectep. aur.-n., le recunoagte,i se pare ci el insuqi se metan-Iorf.ozase'
-"Incilcarea,,
SuPrenaturaluluicu naturalul,prinrnvaziasacrului in profan, prin introducerean mii- din labirint gi-i polr.tt"gte babeidi la intrate_cuma venit la Bucuregti,cu Elsa,
terului, in mecanismulcotidianalvieqii,prin intruiiunea imposibilului,a inadmi- i insurlqeitituii, cum el a devenitprofesord.epi4.
sibilului,a absurdului,carefisureazi..'oriit ea exisrentl,."1 somotui ramvaiului
Zgomotui readucein planulrealilAlil;
ramvaiului il readuce : urci in tramvai,iqtri in
realitdpii;se
Nuvela La pigdn,cide Mircea Eliade intruneqte caracteristicileunei nuvele fan- Ajungind in stra-
ii. .r, un tinir ciruia-i pomenegti de colonelul Lawrence.
tastice.Ca o replici la schigacaragialianiCdldurd mare,in nuvelalui Eliade cildu- Pr.ot.r"lo, nr. 18, unde locuia eleva lui, aflece se
aceasta clsitorise cu ingine-
re e cea care declanqeazd, criza de congtiinqi a personajuluiprincipal, profesorul FrAncugi ci plecasein provincie'
Gavrilescu,,,firede arrist", cum ii pt".. re rri ."did;:K;[;];r;;;ri;; ;59 Nelemuiireaiui Gavrilescusporeqte,el^fiindconvinscd intirziaseJl-tl*t"t :l:
9i reprezinti o capodopgri a literaturii fantasticerominesti. ln unele creadi litera- tva ore, nu 12 ani, Monologulinterior reflecti tocmai starealui de dezorientare:
re ale lui Mircea Eliade fantasticulare ca suport practicileyosa si ranrrayoea (Se-
Gavrilescule,
$opti ,.1"1!'-1:i
ilF!:;,"'ns9 i1strat'a,
cretuldoaorului Honigberger Ei Noppik Serampoie)saumituril"efolclorice iotianesti
si-ti pierzi riremoria.Confunzi " Seurcdll::l'-:1:::?::l"ri:'J:"
adresele... iar in uamvaipenru a se
(DomnigoaraChristina,$arpele).In acestenuveleexisti doui universuri distincte: cu o doamnd, cdreiaiivorbegiede colo-
;;ri.-i;;;;;.e tii".h.se o discuqie
real Ei ireal, sac?ugi profan. ln nuvela La gigdncicele doui universuri se intrepi- atenlia maj su.ntvalabih,il' fost
ci baniilui n-r,rr
I la*renc.. Taxatorulii itrage
trund, intilnim ,,camuflareasacruluiin profin". biletul sescumpise de cinciani' Nedume-
cogidin circulaqie cu un anin uimi. $i
ln spapiwl profan,Bucuregtiul de altidate, sunr ascunsesemnelesacrului.in o.a- Sosit acasi,descoperi cu uimireabsen-
ireagi-opunepe seamafirii sale de aitist
gul toropit de argiqiincepeciudataaventur; existengialia profesorului Gavrilescu, Trandafir, in urmi ^:-^: ani'
^., cinci
cu La^
T
ta Elsei gi unor cunottinqe,madam ^-:
careigi uitaseservietacu partituri la elevasa,Otilia Voitinovici (expozipia).Uita- -ouit"u ceElsa
afld" l-a ciutat,l-a a;teptat tiTp:
lar.iu-" din colqulstrizii, undelocuise, Yl
rea aceastaestemotivul intoarcerii din drum gi inceputul unor intimpliri stranii care
se deruleazi dupd.ce,atras'defaima straniea locului 9i de rlcoare, profesorul pi- aooi a plecatla rude in Germania,in urmi cu 12 ani' Gavrilescupersistdin ideealui
li.u.ii-.tttele trdite de el s-aupetrecutin timpul unei-zile'El penduleaziintre
trunde in bordeiul gigincilor. Curind constati ci bordeiul esreun ioc iniqiatic;in
caretrebuie si parcurgi.diferite ritualuri ezoterice,incepind cu alegereafetei: el re- celedoui lumi, lumea reald gi cei ireald, bordeiul ligincilor' Respinsde lumea.re-
fuzi nemqoaica, dar trebuiesr ghiceasciriganca,grecoaiia,evreica.\intrtga) ali, sereintoarce,urmar de o'birja condusi de un fosi dricar. In dreptul bisericii,se
Desfdsurarea acfiunii: Personajul intri in acil spd.liu,interzis,purtAid cu sine, opi"r" si respire parfumul floriior. Di-umul acestacu dricarul anricipeaz| drumul
. iii11t,i-pr."ie ." Hitd.gard. Revenireal-abordeiul qigincilo-rincheie experienqa" ini-
obses_iv, imagineacolonelului Lawrencegi,mai ales,regretulunei vieqirarate:,,sunr si meargl dtept
qi"ii"a,pregatirea lui Ga.Trilescu pentru ultimul drum. Bab.a ii sp.une
a.rtisj'.',seautodefinegteGavrilescu,,,pentrupicatele mele am ajunsprofesor de pian,
dar idealul meu a fost, de totdeaunaiarta puri. Triiesc penrilr sufiet..." , p. .o.iior"gi si numereSopt, uqi,la a gipteasi bati de trei ori !i sl intre' Profesorul
'seritlcegte'din nou, vtea ie r. i.rto"t"e'gi si reia numiritoarea, dar esteprea obosit.
La intrare totul estemarcat de cifra trei: taxade intrare esretrei sute de lei; ajun-
ge aproaPede ora ffei, trebuie si aleagi trei fete. lntAlnirea cu celetrei fete inseam. Intri inti-un salonunde o giseqtepe Hildegard Qtwnawlculminant) - momentulre.-
j;siriip^radisului pierdut " 9i pleaci apoi J.r sp19p1du1e,dqi_de biriarul dri-
ni lnceputul unei experiengefantas:tic-ezotericein careigi amintegtede visul siu de "c.irt"fata. miniincet. Nu ne.gribim"."
artist,dragosleapentru Hildegard. Gavrilescunu reugegtesi rreaci probeleqi seri= iarr ,,Ii-o sprepidure, pe dru*ul il maiiung, spuse $i
nuveleiestecon-
ticegtein labirintul cunoagteriide sine.Feteleil poarti ca inrr-o hord a ielilor din $i toi fata ii .*pli"e tiirro ciudatd ce-l cupiinie se.Deznoddrnhntul
centrat in ultimele enunquri ,,Toqivislm, sp.tt.. Asa incepe' Ca intr-un vis.""
care el,va iesi incurcat. in acestlabirint apar simboluri ale sacrului: somnul, cifra
Ambiguitatea rextului trimite la semnticalii multiple: planul_real, profan, este
tei,labirintul 9.a.
saruratdi sacru, dar omul, coplegit de timpul concret, nu le inqelege pini intr-un
I }:rlcrr:irrl<uiqi
;. a,, Limba ;i literatura rom&nt| Concepte opffali()nttle, p, 53, moment d" g."qi" in caregr"triq"l! ," gt"rg gi t. poate ajungeintr-o lume a r.tiswlui'

"i''
1 .,
It I T
lut
Itr aee*sttr itlttl:lrc:ct
c irt r.irttp,.posibilrr
intr-urrsplt(iunutic,scajupgcla rcgisircapa-
r adisulrripicrtlut. lntrc cc'lc.cktui,planuri, ,aui 3. Vorbca cu atita patos,r/tncdtne-aardjit'petofi'2/(Pz - propozilie consccu-
si'ir:r^t,iii drumul birjarul tivi)
driear,sirrrlrolal luntrasuluicaron,la intiarcain borjeiul"r^"^rii
oerberul -. celc rrci fcre, ielele careqesconfuzia p;r;;";t;1";, po,
qiga;ror se afli baba* Ne-am pregitit atit de intens pentru concurs,l/ inch'teram siguri de oictorie'z/
ri un simbor ar (P2- propoziqiecircumstanqialiconsecutivi)
ltrrcclttr',Qrrcii ofcri treiposibile.exp-erienqe.*;rr""r,;"i.,1",p"ql"rculmral ' 'Er"
t'iei,af ( )ricrrtuluiindic saual VechiuluiT"sr"m"nt. Dacd
alGre_ arita linigre,r/d,ene yiuiau urechile.2/(P, - propoziqiecircumstanqialicon-
arfi ghicit 9i nu s-arfi ri-
tacit in trccur, ,,arfi fost foarte frumos". semnificagiit. !ecutivi)
pot trimite gi spre
l'.rsrrrrrl.ptlrularTinerete """.tEi
fdrd bdtrhnepesi a;ap;fari';;;;";;;j careMirrea Elia_ 4. cigtigitorii cursei ,,Formulaunu" eraua.cettia.(nume predicativ)
tfe il valorificasein nuvela Tinerepe
firi tinerege. (atribut pronominal)
pr.-l;I" penrru ace:;tiapireau substangiale.
l'roz.alui MirceaEliadeigi rr. i;d;.inil e tn tradigiedar gi in prozaluiMihai
Emi_
\cscu (sdrmanulDionis),a,lui.I.L. caragiale
lpouesiirilei""tJrii.";, innoiestefan_ c.
tasticulrominescadiugdndu-idimensiuieamitici.
1. Vom reveniinJurnal asuPradelincvengeijuvenile'
Subiectulal IIJea 2. Soluqiape care am adoptai-o la congresavea.uneledezavantaje. - t
t:i; ,#p;i olatoriei initalia, ,-" posibilitateaparticipirii la un festival
A. "rJnt
l. trebuie - predicatverbal. folcloric, ceeace ne-aplicut tuturor'
sd Stipi- predicatverbal.
nu era han - predicat nominal. Subiectulal III-lea
era cetate* predicat nominal.
l. Tipuri de Proiectare
2. dumneavoastrd- subiect. ,,Proi"cta."" didactici reprezintilactivitatea de structurarea acqiunilorgi.opera-
acela- atribut adjectivalpronominal. tiilor care sistemului9i a procesuluide invigi.mint la nivel
de ici pknd colo - complemenrcircumstangialde mod. "rlgrrri-frrn.giorr"iitat."
gi concret/operaqional conform finalitiqilor elaborate
il;r;ilqp*fii./irrr"r-"diar
in cuprinsul lui - complemenrcircumsranqialde loc. in termeni de politici a educaqiei."l
ln practicagcolari proiectareaactivitigilor didacticeia forma:
3. niSte- articol nehoririt, numlrul plural. (1fplanificirii calendaristiceorientative;
nici - adverbde mod. (2) proiectirii secvenqiale, pe unitiqi de invilare;
(3) proiectului de lecqie'
4. ferecat: inchis, incuiat, zivorit. proiectareaactivitiqilor didactice o realizeazS"inviqitorul/inviqitoareadupi ce a
referingi
cwprins: intindere, spaqiu,suprafagi. studiattemeinicprogr"-" gcolard,a inqelescorelareadintre-obiectivelede
a oploSi:a se aciua,i se cuibiri, a sepripigi. ii t"oopA,leiulil,corrginutu.i (ce tnpapd?),activitigide inviqare(cum inaayd?)'
1i,
'
a nu avea habar: a nu-si face griji, ,,rrr_i plr". pf""i{icareacaiendaristicianuali orientativi trebuie si fie un cadru in care:
ii)
- se stabilegtesuccesiunea parcurgeriiconqinuturilor;
B. - se coreleazi conqinuturilecu obiectivelede referinqi;
1. Mi-am depusroareeconomiilela bancd. - sestabileSt.*rr"o.drnqa intre demersuleducagional proiectatde cadrul didac-
Uneori mi agezpe o bancdin Cigmigiu gi privesclacul. tic gi oferta de resursedidactice;
de
Protesorulpareaun om drept. r. roUii.gr" timpul alocatfiecrrui conginutpentru a se realizaobiectivele
Privea dreptinainte. referinqi.
Mi lua drept cine nu eram. planificareacalendaristiciesreorientativi, permiqind modificiri ulterioare de-
Mi doare piciorul drept. terminarede caracteristicilecolectivuluide el.rri. Schi-birile efectuatevor fi men-
qionatela rubrica ObseroaPii.
2. mai - substantiv:Mai esteluna florilor.
- adverb: ce rnai faci?; .ce mai freamin,cemaizbucium ! " (Mihai
Emi-
nescu);Mi sepirea totulmaifrumos. r(lristea, Srrrin, 1)r2:1roz
ar de terrneni peclagrtgici,p. 385.
Y
rl l .t
Resurselbactiaitdpii didactice cuprind :
* resursemateriale:manuale,texte auxiliare(culegeri,antologii, enciclopedii,plan-
Ee,tabele,hirgi etc.), materialedidactice,mijloaceaudio-video,locul de des-
figurare etc.;
- r|surse uflrdne: elevul cu personalitateasa,motivaqia,capacitiqileinviqirii gi
de exprimare,cadrul didactic cu experienqa sa,influenqelecomunitiqii etc.
- resurie proced.urale:forma de organizare a clasei,metode de organizarea ac-
tivitiqii, metode de invlgare,metode de predare, timpul alocat.
Planificare
calendaristici inviqare poate cuprinde 3*7 lecqii.
O unitate de
Nr. Uniriqide Obiective Nr. de ore Perioada/
crt. invdqare de referingi alocate Model
Siptimina
vrzate
Unitatea de inviqare: ...
Nr, de ore alocate:...
Il i ,,
Evaluare
(2) Proiectareaunitdpii de tnvdpare

o unitate de inoipare esteo structuri didacdci


$
,l
il

rv* deschisi
vwow'rr4 si
tr rflexibili, cu urmi-
toarele caracteristici:
- estecoerentddin punct de vederear obiectiverorde referin
- esreunitard din punct de vedereal conginutului
- - -- -- --'lqd,vizate;
I
*
{'
;
- se defiEoardconiinu.upe o perioadeJ" ii-p (una
Al ocarea. dmpului se r ealiziazepri, piiin.area anuali
saumai murte ore de curs).
;
$ elevii cu
- sefinalizeazd,cu o evaluar.^. t
5
de proiectarepe unitigi de invitare consri in succesiunea il
reror etaPe:
"",I:::!:]ogia urmiroa- tr
-
!;-1"fjg*t
- stabrhrea
conqinunrrilor
activitigilor.de
- identificarea sffaregiei
al, resurseumane maieriale)
{
previzurede programa;
inviqare."t. du" i",e^ltizar obiectivelor
(modaiitegi

b.i dee,,aruare,
Je organizare, "a pe grupe,;
fronral,
p.rrrr,.,,J^lir^r"^'ii,*iirli".,
individu-
il
$
(3) Proieaul d.elecpieesreo anticipareideali, o perspectivi globale9i completi
a lecqieicarecuprindeiuccesiune"
"u"ni-.r,telor
taliereaconqinuturilor,strategiilede inviqare gi
didactice,obiectiveleconcrete,de-
evaluarea'
; "]:lf::l l::p" i" run.qi.'J ilfi ;;;'j."p.,ro,_*,,ea. j\,

rn prorecrar"" ilvitare sepune"."..nrui p. obi..drr., ,,r,p..o'qi_

De ce
:l]:il.!;trebuiesi raspunae
nururi.Demersuldidactic
urmiroarelorintreb;.ri:
ts
ii
Model
$coala:...
Aria curriculari:Limbi gi comunicare
inviqitor/inviqitoare : ...
Clasa:,..

t
Ce voi Cu ce Cum Disciplina:Limba 9i literaturaromini Data: ...
voi face? CAt s_a
face? ir." ? voi face?
"oi realizat?
_
Identrtrcarea
unei unitigi de inviqareseface prin tema acesreia.
Temele,,rrr, .rrrr* Proiectde lec$e
analiza'scop,,il-.,ii";-i,,-#ii.,_,i*fieoriginale,
^e rezurL4Lr wtLt drtaDza scopurllor.rnvigi.nr, orisinale, ale
:::',:?Ttlf:::,:,tjt:
cadrului *:l di" Iistaje .onqirr.rturi formuliri fie
fie preluate ale
!i_di,cri9, a programeisaudin manuar. Subiectullecpiei:...
Actiaitdpilede inrdparereflecti corelareaii"r*
.uiJ*i""# l. ,;;riil; ;;;;: Tipullecpiei:...
ginuturi;reprezintio.i"rrr"."" .ari"""
r.op, ,.;;;p;i;;;_a acdvitdtii.
"""-;r
rol lrt
s.r,l'rri : Curriculurnul poetc fi :
Qhicctivt opcralionale:pc parcursulqi la sfirgitul leqiei elevii trebuie: - cunicthm fonnal sattoficizl:. ,
(), sI ... - ir"*t"-'aforrr-t rn"cuprinde experienldor deinvipre qidez-
-ansemblul comu_
cu mrjlo.rcele_de
, r, ,oltareindirecre,rezultatealeinterac$uniieducrtnlul
nicarein masi,inreraciunea in mediul culrural,
social, economic, al
temrhal'
;, ... qrupuluide prieteni'al comunitagu etc"l
n ".
Sriategiid;1aaie' -kk*t i"1orr*t (non-formal), careseteferl la obiectivele9i con$nuturi-
-
'y;::t:X:!:",*nversaqia,exerci{uJ,expricalia.jocdidactic,activitatein-
l*Uif*"XU;iftH:[tT*";tr;T'fr'iffJ*:'S"-q.:I
. Mijloacedeindfimant: pregitirepro{esionall) spoitiu'lanistice,ubere,centrede 'z
I ia"itiil""aaii
---------- in funt{" q"
Ribliografie:
................. decurriculum,
Maiexisti1ialtecetegorii ::'1,"-"1;.,--.,^^
scenaiure4iei ##r:'#xr!*::i:,J:i#:'i"-J:',L:iffi,Tfi.::#1i..".
-yi':

**i:S'*,,11
:i;j,#,$,'rtlp*iff#ra :ff; *f,tnfffirffi'ru'*1m::i":fj::':l
,','",t'r*to*t*
?*:,1*.-*",,i,1. -:n:::;:x:,::;:;'::',:;;;L;#ili.'iH;;,erorcurricu,areaux
curnctulunTul suPort se relera la ansamDrul I
."f.g".i J. pro6l.-., indrumltoare didactice, atlas, dicqio-
culegeri de texre,
nare,software educaqionaletc.;
- curriculumul testatse referi la experienqelede inviqare9i dezvoltate aprecia'
te qi evaluatecu aiutorul testelorsaual probelor de evaluare'

3, Etape ale procesuluisuierii la clasaI


i;;ili ;it;; J. forrn"r. a deprinderii de scrierepresupuneurmrtoarele
2. Sensurileconceptului de curriculwm lt4Pe:
';
Conceptul de cwrriculwm provine din limba ladnd (cuniculum- plural curricu- !,',--'^. irruirea literei,scrisepe o plangi, pebma analizeielementelorgraficecare o
,
la - !,, compun;
). de
^,,alergare"r,rcursi."r,,dritm"
,,In accepqiune modernd,in senslarg, curriculumul nu vizeazd,numaiconlinu- ...
r::! b. rlroli"orio sintezeielementelorgraficeprin.scriereademonstrativi pe mbli.
numelte elementelegrafice,
turile instructiv-educativeinclusein prJgramelegcolare universitare,pl"rr.rrii"
Je citre cadrul didactic car. ,r.rbilii"azi
9i ^"giunea'
jnvitim{t gcolaregi u.niversitat.,ptogr"-ele scolaregiuniversitare,ma^nualele sco- spaliile pe carese scriu, de unde incepe9i unde se termini acgiuneagtahcl;
laregtuniversitare,ariile de studii, ariile tematice,subiectelepunctualeetc., gi
ci sis- c. iirntifiiorro literei oroiiot, sunetwluireEectia in cuvinte exemplificat: ^d. :i-
temul.experienqelor de inviqaresi formare,direcreji indir..t. aL elevilor gi uruae"tiior, rr. elerri,in decupatgi in alfabetarulcopiilor, in manual 9i in alte
"lf"b"t"rul
exPerlentecorespunzitoarecelor trei mari categoriide educagie,care se imbini gi plange,afige'extrase,benzi decupate;
sc completeazd, reciproc:educagieformali, nefoimali Ei informail..r. - i".r"iiii de i,,dlzirea mugchiloi mici ai miinii: ,,cintatul la pian", ,,frimin-
A;adar, in sensl,arg,.conceptulde cunicwlum descrie'ansamblul tareapiinii"r,punerea/scoaterea minuEilor" I'a' I
.. proceseloreduca-
trverfial experienqelorde.invigarein careesteantrenarelevulpe duraia gcolarizirii sale. , d. simukrea tniirii litereide citre elevi impreunl cu cadrul didactic careexpli-
In sensrestri,ns,curriculuminseamni ansambluldocumentelor;iolare de tip re- .cn .I.*"t*le lrafice gi gesturilescrierii : se simuleazi scriereain aer cu degetul'pe
- f,
glator care cuprinde Lrrr.e, in podril palmei iu stiloul gi ochii inchigi, apoi cu ochii deschigi;
{a.te.leesenqiale privind procesele.dr.r..tirr" gi e"perienqei.de
inviiare oferite elevului de citre g.orie. De oLicei,acesredocumenresiuntdenumi- e. scvierealitirei Ia tabld.de citre doi-trei copii;
te curriculum forrnal sar oficial.
I lonescu,Miron; Radn,Ion, ap' cit.,y.97,
I lrrnescu,Miron; Riulu, Ion, Ditlactica
modernri, p.96. : Cristea,Sorin,Dicpionarde t,errnenipcdagttgici'
rlI l zg
I t',| )t rr)t I i r(,t r.r'gu I i l, tt t t ln t i t t, pr gr.,firr,;
lll marcgi vcscl,irnprirlitintrci pirqi,clrc sc qilltot dc uuor:VatraSatului,I)clcnii
l trtt t ' t t ' , r it r c . t it ' 1, tl ttp rtrrro c l c l ,c l c c ri trc l i c c rr rcc()pi l ,accl puqi ptrci
l i tere;sul t pi Bcjcnii.$-apoiHumulcatiigi pe vremcaacecar1ucranurnaiasa)un satde oarneni
I I (' ( ' , ( ' 5 , t t c :
flrl cipetei, ci sat vechi ri.zigesc,intemeiatin toati putereacuvintului: cu gospo-
tttttttrtltrlbuJiuidwalal scvierii:cadruldidactic.apreciazdcorecrirudinea, expli- drri tot unul gi unul, cu fhcli voinici gi fete mindre, caregtiaua invirti gi hora, dar
r',lr(()rcct.crrzi,rccomandi,demonstreaziacolounde estenecesar;
;i ruveica,de vuia sarul de vatalein toate pirgile; cu biserici frumoasi gi nigtepre-
1tx dii,tctic clarelaxare,de inleturarea oboseliigi de preintimpinarea plictiselii;
o1i gi dascnligi poporeni ca aceia,de ficeau mare cinstesatului lor" (capitolul I).
rclrr;rrcrr,scrisuluicu alte trei literesauun rini:
tltenii sedisting prin vredniciegi dragostede viaqi.Din galeriaacestorasedesprind
c()rrtrolulsi aprecierea activitilii fiecirui elev,evaluiri gi recomandiri.
irr lccliilc,lc'inriigarea unei literenoi esrenecesarsi sereacrualizeze eltevapersonajesemnificative,individualizarc{iecareprintr-o trisiturS: pirintele
literelein- Ioln, careseosteneapentru bineleenoriagilorsli, a infiinqatgcoala,la carepredacu
v'11ittc ilrltcrior,si.sestabileasciasemini.rigi deosebiriinrre acestea, pentru a seevi-
r.rc,rrl'uziilc.Periodictrebuierepetare_;i il1re cinstebedigaVasile,fhc;ul ,,voinic,frumos gi ruginosca o fatd mare". In an-
sistematizate litereleinsugite.
Itt Ittt>tncutulscrierii .rrrrir.telo,trebuie acordati tczi cu acestaaparedascilul Iordache, ,,firniitul de la stranamare", care ,,clim-
,.ri"rii'legiturilor din- glneade bitrin" 9i ,,maiaveagi darul suptului"; printre gcolariseafli gi Smirdndiqa
tl'c litcrc gi scrierii in duct continuu, f;ri intreruperi,"r.r.1i"
perrtru a nota semnelediacri-
tit'c' Sc irnpune repetarea.gi..explicarea lopii, ,,o zgitie de copih ageri la minte", silitoare,dar gi zburdalnici, ea fiind pri-
de maimulie ori a gesturilor grrfi..,-" irr carefacesafteauaCalului Bilan gi a Sfintului Nicolae, ,,fic;torul de vinitii".
rlcrrrc'rclorcomponenteale liteielor si alelegiturilor dintre acestea.
Fiecarecapitol reia descriereasarului,a familiei, din alti perspectivi,;i comple-
liortnarca.deprinderiide a scrie corect Jaligrafic f,rrra"1nentaliin evolu-
. 9i lQazdgaleriade personaje.
1i;rirrtclcctuali a elevului. "ri.
D esfdsurarea actiwnii :
ln capitolul I esteinfiqigat satul,acliuneaseconcentreazi asuprainstruirii lui Nicn
anii de qcoali, in satul Humuleqti qi la Broqteni,cu vestiteleperipegii:contami-
-
TESTUL 3 1treacu riie de la capreleIrinucii, gazdaacestuiagi a lui Dumitru, unchiul siu, dis-
Fugereacaseigi fuga cu pluta pe Bistriqa.Capitolul al Ii-lea surprindeatmosferade
ftmilie, emoqiaevocirii pirinqilor ;i fraqilor,jocurile copiliriei 9i intimpliri pline
SubiectulI dahaz tiiatul porcului, uratul la sirbitorile de iarni, furatul ciregelorde la mitu-
I Amintiri din copilirie I Mirioara, intimplarea cu pupiza, la scildat, capitolul incheindu-secu un auto-
Dorurer hazliu.Satulnatal;i familiareprezinti paradisulcopileriei.,,Nu gtiu alqiicum
de Ion Creanga -trtnt,
dar eu, cind mi gindescla locul na;terii mele,la casapirinteascl din Flumu-
leqti,lastilpul hornului... la prichiciul vetrei cel humuit... la cuptiorul...si la altejo-
Ro,manul esteo speciea.genului
fpic in prozd,,dedimensiunimari, cu acgiune nrri gi jucnrii pline de hazul si farmeculcopiliresc,parci-mi salti 9i acum inima de
1:ornplexi,destS.surati pe mai.multeplanuri,inrr-o perioadi de rimp gi un spaqiuam_
bucurie! $i, Doamne, frumos era pe atunci, cici ;i pirinqii gi fragii gi surorile imi
plc, la careparticipi personajenrrrrr.ro"r".-Romanul pr.ruprrrr.,rrr'n"r"ror,'obiec_ ffeu sinitoEi, si casani eraindestulati gi copiii gi copilelemegiegilorerau de-a pu-
trv sau subiectiv, gi imbinarea modurilor de .*pun.ri, descrierea,dlalogul,
tureain petrecerecu noi, gi toate imi mergeaudupi plac, [Ar^leac de suplrare, de
rnonologulgi naraqiunea, careestedominanta.in ,rrril" ,o*rne descriereat;;-ii
rcdusa,iar monoiogul inexistent. Dtrci era toata lumea a mea!
'
Opera literari Amintiri din copildri.eintrunegtetrisiturile romanului, ale unui $i eu eram veselca vremeabuni, gi gturlubatic;i copiliros ca vintul ?n tulbura-
lca sa".
r?mln memorialistic,,,roman al copiliriei copilului universal,,,cum il aprecia
cri- Universul copiliriei seconstituiedin spaqiulgi atmosferadomestici, simpli, pis-
ticul G. Cilinescu.
A.:t: roman.cuprindepatru capitole,fiecareincepind cu o expoziple:descriere trltoare de vechi tradiqii,exemplare,aproapemitizate.
, Chipurile piringilor;i alebunicilor seindividtalizeazdprinciteva trisituri: Sma-
a loculur actiunii, schiqade portrete ale personajelorimplicate in acqiune.
tr,.J.-.nt rmda Creangi, ,,plini de minuniqii", ,,vestiti pentru nizdriviniile sale",intruchi-
de originalititea romanu^luiesterelaqiao)tor-norotor-personaj im-
. ,, peazidragosteamaterni, imbinind iubireagiingiduinqacu severitatea. Doregtesi-gi
phcat. Naratorwl adult setranspuneinpersonaj, de aici caracterwlsubiicti,u,de'pro-
vrdi fiul popi gi esteneinduplecatl in hotirnrea de a-l 9coli. Tatil, cu spirit prac-
fur-rdarezon angi afecivd" .rr-o-ci.ii de mandil" p.nrr., ,p"rr.rr"rrg, l" ,rr,
" ;i ,p"6.r li tic, realisq neincrezitor in feqelebisericegticare-i instruiesc fiul, ii transmitelui Nici
la o comunitateexemplare: ,,Stauciieodati gi-mi aduc,rrrirr" cevremi 9i ce iameni lngelepciunea experiengeide viagi. Bunicul, David Creangi, este susqinitorul invi-
crau in pirqile noasrre,pe cind incepusem eu, drigiligi Doamne a mdridica
9i , bi- flturii, prequind cartea,iar bunica seinduiogeazide orice lucru, revarsdprisosul ei
icqagla casapirinqilor mei, in satul Humulesti, din ti"rg jr"pt p"rr. apa
Neamqului; de bunitate si iubire.
I
t4 l 75
Arlirrttc,tI'lt'trliirc'ltc
;rniidc;corLi clclrrI Irrrrulc;til;r l]ro;tcni,la lrilticcni(ca pi rctraitc cu profundi luciditatcdc citrc pcrsorrajul nar:ltor. Accstc
r6col)stiruirc
lrrlolttlll lll-lcrr) pina la sosircala Socola(crrpitolulal lV-lcla),cg careseir-rcheic ixpcricngcde viaqi au deterrninatstructuraromanului,celedoui pirqi reflcctatcgi
t,ttlt;rtttlf, Mtrltrivrcmccritic:rlitcrari a considcratAmintiri din'copildrieo operi li- personajuluinarator,per-
ln-titlu,unirareaopereifiind asiguratide complexitatea
t('r.rr';1 rrctcr"rnirrat.i.
ln finali este simbolici:
_rcalitatc,.imaginca "jungi
t, SJ.ot" i" ronaj principal. Critica literari a apreciatci prima p^rte a romanului are caracter
r',ltulir lui rnogI,uca,Nici gi Zaharii Gitlan se adapostesc sub un plop mareundc de confesiune,de jurnal intim, iar parteaa doua se inrude;te cu un jurnal de tdz-
rt' 't,lttttasc o rnulqimcpcstriqi:dascili,tineri, alqiirnaivirstnici cu peririqiilor, ,,pr"-
olr iir rrllrcni,gi mdrturisindu-giunul altuiapicatele!...",un loc gib colectivitatede boi. G. Cilinescu consideri romanul lui Camil Petrescu,,o proza superioari. Per-
l.tt,trc itrccpcao noui etapd.avieqii.Romanirl seincheie-cuiegireadin universul co- tonajul principal, $tefan Gheorghidiu, este ,,un om cu suflet clocotitor de idei 9i
t t' I L'l'- I v- l,
pmiuni, un om inteligent gi neprihinit totodati, plin de subtilitate,de pdtrundere
- --

lril;rrici ;rritr drurnul la Iagi si.inrarea in mareaviagd,atiniruiui (deznodAmaitulj.


f tt lccst roman cu puternici amprenti subiectiva,conflictwlse stabilegte isihologica,dar gi naiv,cu inocenqi(gi cu talent)de poet,vorbegtedespredragos-
intre o iealui, desprefemeie,afa cum o vede el, despreoameni,desprenagtereapimintu-
ctttlturtitate traditionali bineintemeiata,cu norme moralesffictegi cei caiele incal-
.,,1,il ci accgtia.iuntcopiii neasti-p;rr6 (intimphrile hazlii) ,.r, lui din haoi etc. gi din acestmonolog neryossedesprindeincetul cu incetul o viaqi
f ;;;;;; lufleteascd, indeterminati dar reali, un soi de simfonieintelectuah,carete surprin-
tlrcir.dc,la proprirlc lor indatoriri: preoqigi dascnlilacomi,viciopi,popa "d.riqii
oslobanu,
rl;rsciful lordacheerc.,oamenihapsini (mogvasile gi mituga Mirrioira erc.).Bise- dc prin exactitatea cu careelementedisparateseintreqes,carete incintl prin plice-
ric,rEi qcoalareprezintl,qintaneciuqitoareicritici a nararorului.Pwnctulcu[minant rea ce poate rezulta din calitiqilepsihice"'t
,rl t:ttnflictuluise afli.in capitolul.alIII-lea - gcoalade catihegidin Filticeni gi bA- Prii tehnica retrospecliei, prima parte a romanului, compusi din gasecapitole9i
trril clin casalui PavelCiubotariul. perrea a doua cu gapte capitole, fiecarecu clte un dtlu semnificativ,dezvlluie dra-
'nra rizboiului, prin {ine gi lucide in-
I)crsonajelepot fi grupatein doui categorii:personajeevocarecu dragosre,res- iubirii qi a cisniiiei din perspectivaexperienqei
d,uiogiesi personijepe carcnaratoiul nn l" infitigate ciitic, c"le- vcstigaqii psihologice.
;tcct.i;.i "gr.."zi, mo-
bru f rtndportretul generical preotuluischiqatde mog Vasile:,,Vorbaceea:picioare In expozipie,capitolul intitulat ,,LaPiatraCraiului,in munte", septecizeazS,
guri de lup, obraz de-scoarqr gipintece de iapdse cei-unuipopd...'Bine-ar menrul inceperii acqiunii,primlvara anului 1,916, (retrospecpie) (intriga) 9i se descriu,
1jc.1al'
l'i, Doamneiarti.-mi",.ca feqele.bisgricestisa fie mai aitfel!...Dar...vegi'fiauzit voi, cu subtih ironie, celebrelefortificaqiide pe ValeaPrahovei,intre Bu$tenigi Predeal.
ei pop.a.are mini de luar, nu-de dat; el mininci side pe viu gi de pe morr. vedeqi Acqiuneadin acestprim capitol esteposterioari intimplirilor relatatein parteaI-a
c.it de.binetriiegte Mecetul,feri si munceascidin'greu'canoi..." Sa^u celebrulTris- romanului,scriitorul apelind aici la un artificiu de compoziqie.Intimplarea de la
trca,elwul incapabilsi inveqedupi manualelevreriii Davidici, mindregede fle- popori, discutareaunei crime pasionale,declangeaziribufnirea pitimagi a lui $te-
;i
cau de la munte caren-a avut parte si sepreoqeascl., ,,a murit, sirmanul, inainte de lrn Gh.orghidiu, exasperatde pladtudineagindirii camarazilorsii. Personajule su-
vrclne,inecatcu pronumeleconjunctive,peritu-le-arnumelesi le piari, ci au mi.n- rcscitat dii cauza doiingei de a-gi vizita soqia,pe Ela, a{lardla Cimpulung ;i a
cat juvaerde fliceu!" incertitudinii in privinqa primirii permisiei.I se destiinuie prietenului siu, Oriqan,
Romanul.Arninliri d'in copildrieseremarci prin arta naratied
liportretisticd,prin Clruiaii explici ceinqelegeel prin iubire: ,,O iubire mare e mai curind un proces
umor.qior.alitate'Creangi a fost un neintrecui minuitor al vorbirii populare:'lexic Trebuie timp 9i trebuie complicitatepentru formareaei. [...] Iu-
de autosugestie...
popular gi regional,,construcqii (f.ya7e)de tip popular, a valorifi."t pro'oerbele,zi-
beqtiintii-din mili, din indatorire, din duiogie,iubegti pentru ci ;tii ci astao face
ccri (expresii)populare,interjecqii.Pentru caricierizareaunor personajes"r.,situ"-
fericiti, iqi repeqici nu e loial s-o jignegti,si ingeli atita incredere.Pe urmi te obig-
[ii, naratorul are la indemAni zicitori, ex-clamagii folclorice, uieori imprecaqiig.a. Ouiegticu surisul gi voceaei, agacum te obignuie;ti cu un peisaj.$i treptat iqi tre-
Apar frecvent hiperbola,ambiguitatea,swbtnpelesul, jocwl d.ecwainte io"t" a."r-
tca constituieelementede originalitatea operei. "tc. buie;te prezen\aei zilnici. inibugi in tine mugurii oriciror altor prietenii gi iubiri'
Toateplanurile de viitor gi le faci in funcqiede nevoile si preferingeleei. Vrei suc-
CesecJ si ai surisul ei. t...] Orice iubire e ca un monoideism,voluntar Ia inceput,
t Ultima noaptede dragoste,intdianoaptede rizboi patologicpe urmi"; ,,Trebuiesi se gtie ci gi iubirea are riscurile ei. Ci aceicarese
de Camil Petrescu lub.r."",r itept d" viaqi gi de moarte unul asupraceluilalt". Dorinqa lui Gheorghi-
diu de a rispunde chemirii soqieisaleesteatat de mare,incit, dacdnu obqineper-
Conceptulde roman - vezi p.72. misiacerutl, estehotirit sd dezerteze.
Opera literari Ultima noaptede dragoste,tntdia noaptede rdzboi de Camil Pe- Restulromanului reprezintd,reconstituirea evenimentelorcaredetermini drama
trcscu intruneste caracteristicileromanului, ale unui riman swbiectia,realizat din personajului,drama absolutului,consumati intr-un timp relativ scurt, de cind s-a
pcrspectivaPersonajuluinarAtor, Gheorghidiu. Scrisla persoanaI, romanul infiripaidragosteapentru Ela gi cisnicialor de doi ani gi jumdtate.in prim-plan apar
sc axeazS, pe doui experienqe -stefan
fundamentalede viaqi, experienqa iubirii ;i a cisniciei,
pc de o parte, si experientarizboiului, confruntareacu moarte", p. d. altd.parte', f 0. Cilirrescu, IstorLt,literatu.rii,xttzine dc la arigini p'irt"i iu preztnl' p. 661.
I
ttl
77
frlmintlrile gi sufcringcle lui $tcfanGheorghicliu, rorturarde incertitudine:ilinga- tmi, mai nenorocit.Am crezut atatavreme ci eu sunt singurul motiv de durere
h roqiasa.orinu(conflictul.intterior): ,,lmi!erreccarntimpulspionindu-i priereni- de bucurie pentru femeiamea,iar azi descopeream ci ochii ei sunr garasi plin.
ile,urmlrind-o, ficind problemeinsolubiledin interpretarea unui gesr,di; nuan[a pentru altul, ci suferea;i ea,plipindi, ceeace eu induram ros in adinc, de doui
unei rochii gi din informarealiuntrici desprecine gtidce viziti,lar,rlur," dintre mi-
e, dar eapentnr un om caremie mi sepirea cel dintdi venit". Conform doctrinei
tugileei. Era o suferingide neinchipuit ."r. ,. hrinea din propria ei subsranqi'.,
,,sotpl gi solia sunt predestinaqide,la facerealumii, [...] pesrecatasrrofele
. .singuracertitudinea personajuluieraci secisitoriseri iin draeostesi ci a.ufost ii, unili gi egali unul cu altul, fagi-n faqi unul cu altul, ca in aciasti viagi, vor fi
fericigicit timp, ca studenqisiraci, au dus o exisrenriboemi. tq;
vegniciaviitoare. E 9i una dintre celemai frumoaseimagini createde gindirea
ceputul prieteniei iubit-o pe Ela,intirzia la intilniri, dar"iri"r"ii;ili;-
,. si-q." ndneasci".". Spirit
Spirit iinsetat de absolut,revelagia
nsetat de
lot l:" pe careo trii
triiegte Gheorghidiu duce
cl esteiubit ,,atit de pitimag" de cia mai frumoasi mai rivniti studerrted.e -aj"ii,
lairni-
9i gire
rpribugire liuntricd". Durerea sufleteascise repercuteazi gi asuprafizicului: ,,mi-e-
versitate.
uscati; capul dur 9i gol si poqi lovi cu ciocanulin el, parci tot gitul plin
. .Desfdsurareaacliunii p.rimei pirqi a romanului ilustreazi concepgialui Gheor-
g.hidiudespreiubirea absolute.D."gost.a lui s-a clidit pe orgoli.r, J'"i ;;;;";C; IIri scurt timp, la alti petrecere?n ,,bandi",
timr, unitate sufleteasci:,,femeiarc""rt, incepuseseimi f[ scumpi tocmai prin $tefan,carenu sesimteln largul siu,
iSFe' soliei salesi meargS. acasi,eanu accepti,de'aceeael va petrecesearain com-
bucur.ia. pe.care.eu i-o dideam, ficindu-md si cunoscastf"l pleceril unei femei de moravuri ugoare pinl,la sosireaElei. Aceastl"Iapfi,,are drept
dc a fi dorit gi de a fi eu insumi cauzd. d.evoluprare... ".rr"r"al"i;
e prima lor despi4ire. $tefanGheorghidiudescoperi cdviagaferisogiasaeJte
Odati cu primirea.mogteniriilisate de unchiul siu, TacheGheorghidiu,gi cupi- tadeviratchin. Sldbeqtesi esrenefericiq dar,
din orgoliu, rispindegte zvonul ci
trundereain aga-zisa lumeluni, high-life, $tefandescoperi,r"pr"ridurrnlrt.rl ctip cbo viaqi de petrcceri.O va intilni intimplitor, desiadeseafrecvenralocuri unde
al soqieisale,are revelaqiadiscrepanqei dincie realitategii-"girre, pe careel gi-o fe'- I poate apirgaqi ea.Ela nu ascundedurereadespirqirii, ,,induraparci o sufe-
cusedespreEla. pesteputerile ei".
Cu impresionanti lucidimte, $tefan Gheorghidiu surprinde aceasrirevelaqiesi alti intilnire cu Ela il facepe Gheorghidiu si ingeleagirolul acesteifemei in
.
deci drama: ,,Mi cuprindeao ne-sfirqititristegi vizind Jn nioi femeia p.'""r" Si: ,,Simqeam ci femeiar."itt" .r" in exemplari.rnic,agaca eul meu, ca
o credeamaproapesuflet'din sufletui mey, "rru, " -."lumii, pesteroaredevenirile,
lu inqelegeaci poqi si lupqi ." f"aa4i- hd iirea,ci ne indlnisem de la inceputul amindoi,
re gi firi crugarepentnr triumful unei idei, dar in acelgi timp re-qili" rila ra o" iie-
sI pierim la fel amindoi"; ,,Pentruneineinsi, carenu triiesc decit o sin-
mnn_gi pentru o surni.,fie ea oricit de mare,si lovegti aprig cu .o"t"l"t . datd in desffuurarealumii, ele [intdmplirile] au insemnat mai mult decit rlz-
Gheorghidiu descoperi,interesulElei pentru batti,perriru lux, penrru petreceri-
.
le in bandi, or.ganizatede verigoaralui, Anigoara, atricgiap.rrt* drrr, gi^frivolita- f,,lle pentru cucerireaChinei, decit girurile de dinastii egiptene,decit ciocnirile
iqtii in necuprins,crci singuraexistenqireali e aceeaa congtiingei.$i in organi-
te' Pehffu snobismul noilor prieteni. Observi .o-p"r"!i" pe care Ela o faceintre a4gi ierarhia congtiinqeimele,femeiamea esremai vie gi mai reali decit rt.l.l.
el, so.1ulei, preocupat de filozofie qi dezinteresatde lriiqa si ,nobii dirt rirgitor de uriage,al ciror nume nu-l sriu".
noul loranturaj: ,a[..Jviaqami-a devenitcurind o rorruri conrinue.
-ondeni,
$tiarnci nu mai dcareaester,rrmatdde alte tribulagii.Dupi impicare, au perrecut o luni la
pot trii feri, ea".O suferingide neinchipuit a devenitexcursiala Odobesti. oreani-
nla, ca alti luni de miere, dar curind teitrcepierturile. Ela nu vrea si aibi
z^te de Anigoarade Sfintii Con-stantingi Elena.De la plecareGheorghidi., ofiser- La petreceriincearci si-l evite pe Grigoriade,dar $tefanbinuieqte ci sevid
vi manevreleElei pentru a se afla ahturi de tinirul Giigoriade, vag avocar;mare I rn vreo garsomera,
dansator;i rivnit de toate doamneledin grup i ,,aminrelesirai tirziu, 'i-r"i *ort, ln februarie,fiinJconcentrar la Azuga,Gheorghidiu primegteo permisie,so-
ci intrusul, in patima apropierii lor, eram^eu".Conversaqia -.rli
in timpul drumului ii .peneagteptate in Bucuregti,consrarici soqialui lipse;tede-acasi"intreaga noap-
includeanumai pe ei. La O.dobegti,i-n timpul mesei,a avur penrnr brigoriade ges- S.a ficut in mine un pustiu imens, un nucleu de dureri"), iar la sosireaei
turi pe care$tefanle consideramanifestiri de intimitate: ,,d.."r" credlm cn feire-
ineaga,filrd,alte explicaqii,ii comunici hotirirea de a se despirgi, convins cd ea a
ia care ne iubeste are, pistrate pentnr noi, anumite mici gesturi de mingiiere gi :cutnoapteacu Grigoriade.Ajurrsesela o ristd, dureroasi cgnvingere:,,Nicio-
frumusege,gesturi cfuoianoi le iem un anumeinqelessi ne e o suferingl crincenb femeiaaceastanu mi iubise". A doua despirqirede Ela estegi maichinuitoare:
si vedem cd,learegi pentru altul". Descoperi ,,cuuimiie dureroasi" calp',laplinge rtam din nou, in toate localurile,ca s-o vid, dar daci o giseam,plecamnumai-
Pentru ci Grigoriad e ctrteazd"alti doamni din grup : ,,Mi chinuiam huntric ca ie [, ca un cuqitinfipt qi rimas in piept. De zecide ori pe zi deveneamalb ca v^-
par vesel,
*t-tl Puteamsuportaprea mult minciuna gi ochii imi deveneaurrigti". ,din catza unui ami.nunr, care ar fi putut fi in legituri cu ea in cea mai banali
Gheorghidiu igi amintegtecind soqiasai se diruia total, il insoteala cursuri ascul- tre convorbiri. De altminteri,toati suferintaastamonstruoasiimi veneadin ni-
tind atenti teze dificile sauil ruga si-i explice iilozofie,iar acum o vedealicrimind Mici incidentecaresehipertrofiau, luau proporqii de catasrrofe"
Pentruun om superficialEifrivol: ,,Niciodati nu m-am simtir mai descheiatde mine
tf l
I
Clutr oriceprilej de-ao vedeapc Ela,oriceintAlnirecu eaii erabeneficl.Nicioda- ule crcscuteintr-un munte de fum. Origan trebuiesi fi fost ficut praf, cu oame-
t,
t{ nu o v{zuse in prezenqaaltui btrrbat.La un momenr dar,Gheorghidiu afl; ci Ela luil cu
cu tot
tot",, ,,I\ervll plesnesc,pamanrul
,,Nervii Plesnesc, gi cerul
pimintul $l cerul se
sedesplca,
despici,sulletul
sufletulia lesrt
iegitdln
din trup
trup
erte bolnavl, sc grlbeqtesi-i trirniti cirqi, un buchet de flori gi o scrisorici. Ea r5s- revini imediat ca si vedem ci am scipat. Nu indriznim totu;i si dezlipim obra-
punde cu demnitate,ascunzind atit stareasinitiqii, cit Eijena financiari. de pimint"; ,,$uieriturile groazniceau cevade garpede fier, de venire intinsi,
n direct ameningitol
Sprc dcosebircde Ela, carenu ascundeasuferinqadespdrqirii,Gheorghidiu, din "... cici plesnescin detunituri memlice,care sunt ca niqte
orgoliu, mascheazd durereacoplegitoare,afigind cind indiferengi,cind viaqade pe- i deasupraomenescului,ricnetul din rirunchi al intregului fier din univers";
treceripc careo duce.Alteori, dedicindu-sestudiului filozofiei, areimpresiaci exis- m asa,sub cerul vast 9i pimintul nu vr€a si ne primeasci.Trisnete vin me-
tl ,,o lume superioarl dragosteisi un soareinterior, mult mai calm qi muk rnai luminos in noi dar fhcirile nu le vedem,cici inchidem cu incle;tare ochii"; ,,Animalic,
in acelagitimp" - lumea metafizici. neniise string unii lingi altii, iar cel de la picioarelemele are capul plin de sin-
lntt-o zi, iiutind prin sertare,descoperiscrisoareaAnigoareip,rin careo ruga Nu mai e nimic omenescin noi"; ,,Exploziile,ca pribugiri de locomotive inro-
pe Ela si doarmi la ea,soqulfiindu-i plecatlagard.Era tocmai noapteacAnd$tefan, una intr-alta, imi infig, cu lovituri de baros,cuiein timpane gi cugitein miduva
cositde Ia Azuga,nu o gisise acasi.Cei doi se?mpacisi in scurt timp Ela se stabi- inirii"; ,,Creierulparci mi s-azemuit, nervii, de atitaincordare,s-aurupt ca ni;-
legtela CAmpulungpentru a fi mai aproapede locul unde era concentratregimen- sfori putrede. Nu pot nici mdcarsi-mi dau seamadaci oamenii din jurul meu
tul lui Gheorghidiu. De la C0mpulung,Ela ii trimite o scrisoarechemindu-I. Este t mereu aceiaqi,daci au cdzttt,gi ciqi" etc.
momcntul cu careinceperomanul - incidentul de la popori. Din discuqiacu un prizonier neamq,Gheorghidiuafli regulilerizboiului, iar ace-
Gheorghidiuobqinepermisia,dar ajungind la Cimpulung triiegte dezemd.girea carenu le cunoscsaunu le respecti,precuma ficut armataromini, provoaci jert-
Bl constateci a fost chematnu din dragoste,ci din grija penrru viirorul ei, Ela ce- inutile. nu sunt eroi.
rindu-i si-i asigureexistenladindu-i o!"tte din cap"italuide la banci. $tefandevi- Asemenealui Stendhal(in romanul Mdndstirea d.inParma, descrierea luptei de
ne cu atat mai furios, cu cit afle cftgi Grigoriade estein orag.Riticind pe strizi se tUVaterloo), Camil Petrescucreeazd, o imagine zguduitor de realistda rizboiului.
intllneqte cu locotenentul-colonelcare-i comunici intrareaRominiei in rizboi si nticitateaesterealizati 9i prin includereain structura romanului a unor frag-
se oferi sI il duci la unitate cu trlsura sa. ,,Simtcd sunt intre viaqi gi moarte", iqi de ordine militare, a unor extrasedin presavremii g.a.
spuneel, pentru ci trebuie si piriseasci ora;ul inainte de a o pedepsipe Ela ;i pe Grozdviarizboiului il facepe erou si-gi schimbeperspecriyazdramaincertitu-
amantulei. Pe drum, i separe ci toatepovestirilepicanteale colonelului o au drept ii esteacum estompatl, locul ei luindu-l dramacombatantuluiaflat clipn de cli-
protagonisti pe Ela: ,,E in mine o fierberede gerpiinnebuniqi".Suferinqaatroceil sub amenintareamortii.
determini si plinuiascS,dezefiareapentru a-i pedepsipe vinovaqi.Nu va reugi si Gheorghidiu e rlnit in lupti, iar dupi insinitogire pleaci la Bucure.gti,unde in-
lnflptuiascl acestgind, ultima noapte de dragostedevenindintiia noapte de riz- frea cu sojia sa nu-i produce nicio bucurie. O observi cu riceali, ii judeci ges-
boi, agacum atrageatenqiatitlul romanului, ile gi vorbele: ,,[...]totusi imi treceprin rninte,caun nour de intrebare...Dar daci
Eroul devineparticipantla campania carevizaalungareatrupelor Imperiului din b adevirat ci,mi ingali? Daci din nou am acceprato serie gregiti de asociagii?
Ardeal. Noua experiengide viaqi, rizboiul gi permanentaconfruntarecu moartea, e o simpli coincidengi,ca de pildi atunci cind am intilnir pe colonel, ca ata-
di alte valori dramei personajului,careva trii alti revelaqiegi alti deziluzie: .D:z- in viaqi ? Dar nu, sunt obosit gi mi-e indiferent chiar dacde nevinovari".
ma rlzboiului nu e numai amenintareacontinui a morqii,micelul qi foamea,cdt aceas- :Serisoarea anonimi p'ecareo gisegteil ingtiinqeazide infidelirareasoliei, preci-
tI permanenti verificaresufleteasci,acestcontinuu conflict al eului tiu, carecunoa$te rdu-i momentelerendez-vous-urilor:,,Cen-asfi dat altidati pentru ca'si am cer-
altfel ceeace cunoasteaintr-un anumit fel". ineaci mi ingali. Crrm agteptamla pindi, cu fruntea arsi gi pumnii crispaqi".
Primele impresii ale mir;iluirii, vegtiledesprearuncareain aer a unui pod cu Deznoddmkntul aceStei drameestedespirqirea.Trecut prin experienga rizboiu-
soldagiromini, convingereaci va muri constituieun conglomeratde trniri psihice i, Gheorghidiu e calrrtgi privegtecu luciditarein urmi: ,,Mi gindesc halucinatci
gi biologice.Gheorghidiu?nqelege cit de chinuitoareesteasteptarea morgii carepin- fi putut ucide pentru femeia asta...".Ii deruiegteElei i-ncno sumi ca aceeape
deEtede oriunde. Observi lipsade pregitire militari a comandanqilor, ordinelecon- 'e Ela i-o cerusela Cimpulung gi caseledin Constanga.Ii scrie ci-i lasdrot .ee"
tradictorii, deplasirileabsurde,artileriaajungind si tragi in propriile trupe. Soldagi existi in casi, obiectede preg,cirti, lucruri personale,dar ;i amintiri, ,,adici,tot
9i gradagisunt fascinagide ordineagi exactitateacu caresedesfiguraumanevreleina- utul". Ca ;i iubirea lui Ei despdrtireaesteabsoluti, $tefanrenunqandla tor, de
micului. Li se ordoni si treaci Oltul sub tirul intens al artileriei nemqeEti, astfelci "anulind totul, desprinzindu-secu torul dd povestealor de iubire.
unii vid cI un soldat ciruia ii fusesetetez^tcapul continui si fugi. ln timpul unui Coffiawl interior se desfisoarl pe fundalul unui conflia exterior, realitateaso-
atacputernic, soldagiiigi ascundcapul sub un pod ori sunt acoperiqide plmintul -polidci a vremii, pe carenaratorul o reconstituie cu un acut siml critic: dezba-
riscolit de explozii (capitolul ,Ne-,a acoperitpimintul lui Dumnezeu"). rrilepolitice din parlament,lumeapoliticienilor;i a afacerigtilorreprezentatide unchii
Naratorul esteterorizat de zgomotul asurzitor al exploziilor: ,,ln clipa astaam ache;i Nae Gheorghidiu, de VasilescuLuminiraru, discuqiadin uen (?n timpul
aWt impresiaci s-auciocnit doui locomotive,cu un zgomot de iad si am vizut doui oriei la Curtea de Argeg),participareaRominiei la Primul Rizboi Mondial.
*1 f)lementelede originalitate decurgdin conccplia scriitorului despreliteraturd'
lut
Orntrl curi6s trdgeacu urecheala cccacc se auzeadincolo de u|i'
l)up.i un antrctriment dur, abia isi mai *dgea sufletul'
lsr

din idcalul sdu artisic de autenticitateaflrmatin eseulNoua structurdSi opera


decit ceea ce vid, ceea ce aud, ceea ce inregistreaza Sc hotiri sd *agd un Pui de sornn'
MarcelProust:,,S1nu descriu
ce gindescen... Aceasta-i singurarealitate,pecareo?ot povesti"' Vizindu-l pe margineapripastiei, 4 tras o sperieturdgtozavd'
riiluiif" *.1.,
".." mele, conpinitwl rnew Din mine in-
psibologi,c....
ijii u..rrtr -i'realitateZconftiin{ei
a9 i".. ..r.r,., pot descriedecit propriile mele senzaqii, 2.lwi - pronume personal,persoanaa III-a, numirul s.ingular,B!r.ru.l 11as99lin'
;r;i; ; pot ie9i...Orice
Eu nu pot vorbi onest decit la intAi..."r. ior-" accintuad: i"t".tgia /zi fuseseliudabile (cazul genitiv) / Lui i s-a
p.opriil. rneieimagini. Persoana
incredinqato misiuneimportanti (cazul dativ)'..
lwi - articolhotirit, proclitic:^Creaqialiterari.a luiMihai Eminescuteprezin'
Subiectulal Il-lea ti contribuqiartmheasci la patrimoniul cultural universal.
2/
A. 3. imi pdreal/ c5"cerul Sipdm^,ntwlalcituiescun templu maiestuos.
l, tntunericvs. lumini P, - propozigiesubordonati predicativi.
a incepevs. a sfirgi, a termina, afinaliza
etern vs.vremelnic,temPorarrtrecitor, efemer,pieritor ' 4, lntr-o fracgiunede secundi se produsemiracolul'
cel dintki vs. ultimul Era o irac;ie cu mai multe zecimale.
I

2. fu - verb predicativ. Doui skmbetela rind mersesela munte.


'n-a Pe feqelecopiilor apiruseri zhrnbete'
fost- ,terb Predicativ' .
era'verb predicativ.
nu fuse - verb Predicativ. ,, c.
" 1-.1r,conrinuarearitudinealiderilor sindicaliera de neingeles.
e (stdpknul) - verb coPulativ.
. 2, Agreezideeasponsorizdriitinerilor muzicieni'
la modul supin'. 3. SJanunqi aversein citeva zile succesive.
- de vdzut - subiectexprimat prin verb
3. ",.
iitoi nrpt"re - atribut adjectivalexprimat prin adiectiv,precedatde artico- I'
lul adjectival. Subiectulal III-lea
iatd - predicatverbal exprimat prin interjecqie'.
'*itt
-'""iplement .irc.r*rtattiial de mod exprimatprin adverb de mod. i l. Tebnicile muncii cu cartea,din perspectiaaformdrii capacitdsiide receptarea
'ulwi scris
! mesaiulut scrls
4. ,,s-opriceapi" - propozigiesubordonati atributivi'
',,Caii , ln lecqiilede limba gi literatura romini integrate,famlliatizatea,orientareain sem-
int rtt.ri" ca o mare feri-o r^zd" - propozilie subordonati cir- ;il';;hrt iil;;ii;;;;]., seTmbinicu formareaeidezvoltarea de-
"r^.rn '".t.";
orah gi scrisi prin de
insugirea, citre elevi,a strnqeror
cunogtinqelo
cumshnqialdde cauzi. li i. *-""icare
vaza" - propoziqiesubordonati atributivi' istice,a cuno$dnqelordespreconstruireacomunicirii orale 9i scrisecu anumr-
'"Cu- s-o
,,Care
din chaosfa." *n-i" - propozigiesubordonati subiectivi. repere.
'iiinr.ttit."
,,iari el devineTatil.,' - propoziqiesubordonati subiectrvi. textelor literaretrebuie tealizateurmltoarelecomPonenteale lectu-
explrcatlve:
B. , Titirea integrald a textului literar:
literar, citi-
1. Dupi atita efort depus, trdgea n(d'eid'eci va reugi' - i"rai, ti.""?e elev descifreazd,prrn.efortpropriu, individual, textul
reain s,oaptiurmlrind rezoliare" .rrof ..ritrg., de exemplu: si identifice cu-
Seibserva pe t.tett .n* ju-atorii trdgeaude timp'
Penrru fiecarefapte reprobabili, orici om trebuii tras la rdspundere.. vintelegi expresiilenecunoscute saunumelepersonajelor9'a';
Vinzitorul se obiq.tuii. sd-i tragd pe sfoard pe cumpiritorii neatenqi' - citirea integiale cu voce tare a textului de citre elevi;
Mi uimea cum trdgeafoloase din orice situaqie' o citireape fragmente Ei analizaacestora.La.clasaaIl-a, fragmentele:""J:ii!]
, ii;;;;:tJ* Sriirt didactic,eleviirrebuindsi recunoasci personajele 9i :."Po-
textulnarativ. ln clasaa III-a, elevii si
invaqi texftl
delimiteze literar
r Orrrnilpcrr.cscu, |'eze gi,antiteze,Eseurialese,Bitrliotccapentru to1i,Editurn Mincrva,Bucu- ".rr."r.a si identifice diaiogul ca elementconstitutival textului
i;?;F;" i.fi." 9i
l ci rti ,l ()71,p. 22,
I
t2 l Irg
llilt'ilriv'lrt clas,rir lV-a, clcviiidcntificarlctcrnrinanlii
spaqiali
qi tcnrpolaliai . cxcrcitir.r intr-un tcxt clatli sc ccrcsi inlocuiascianumitccu-
tlc sutrstituirc:
,rcliunii,rriisiturilcfizicc i moralealcpcrsonajclor; vintc ctt sinotrinrc/atrtouimc;
o ltrtttcstireartralda textwlwinaratia (clasa
a II-a) giformwlareaplanulwi simplu . cxcrciliudc alcituire a unui text folosind:
rlc idci (clasaa III-a), a planwlwidizaohat du iarigt^ra a IV-a); - expresiicarecongincomParaqii;
- figuri.de stil inviqate;
' scric_rea
planwlwi de id.ei,planwl simplw(clasaa III-a), planul d.ezaoltat(clasa
l lV-a); - anumite expresiioferite ca suPort etc'
modernecare
t c'itireamodel cfectuati de cadrul didactic; Penrrustimulareacreativitigiisepot folosi mijloaceaudio-vizuale
o utnuersapiageneralizatoarepe bazatextului -- "R1,"un climat educagionaloptim.
asiguri
sunt com-
literar; activitiqi de invlqarePrln careses-ttmuleazicreativitateaelevilor
cu suport intuitiv (pebaza
o c'itireaseleaiz.td
a rextului literar; p";;;ii;gr"i aif".liJ. ini.p.rd.ngi.: de la compuneri
ie ilustraqiiigi ,rporrl"rical (iuvinte gi expresiidate),la compuneri narative 9i de-
o J'ormulareamesajwlwitexrului literar; la compuneri t1U9-
scriptirne cu'inceput/sfarql,a"i, compurrericu temi/titlu indicat,
t citirea integrald de incheierea textului fiU.'i"r. iniqiaiiueielevilor (de la alegereatemei;i a titlului,la
literar; ori de cite ori esteposibil, se ;;:T";;il;;'d"
poate realiza citirea dramatizatd, foarte agreatdde elevi. "
tipul de compoziqie).
lrt gcncral,texteleliterare se studiazi in unirigi de invigare,mai multe
lecgii,cel 3. In sensulcel marlare,eaaluarea"
pulin doui lecqii. --"i --- -:-----" r
- vizeazS,totalrtatea proceselorgrproouselorcaremisoari naturaqi nivelulper-
Prin texteleliterare se imbogiqegtegi se activizeazd"vocabularul elevilor; aceg-
til iqi insugescsensuri formanqeloratinsede eleviin invilare;
conotativ-e al" unor cuvinte9i.*p..ri;, sinonime,,rrrlrri-" cu obiecti-
i;i orrtonime.Elevii pot memora unele expresiicare le-ru plecur le por i.f"ri r" - apreciazi-er.r* in care rezultateieinvlqirii sunt in concordanqi
vorbirealor curenti. 9i vele educagionale ProPuse;
- furnizeazi'datele vedereaadoptlrii celor mai bune decizii educa-
l)rin.povestireaorali 9i scrisi a textului lirerar prin formulareaideilor principa- ^...r"r"-in
. ;i qionale.
lc,.clcviii$iinsugescsrrucrurigramaticale, igi formea^zigi J";;i;t;;;i#;;;:;
Pritnare.Texteleliterarestudiatepot constituisuportpentru diversedp"ri a" Evaluareainfluenqeaziinviqarea.
anu-
"o-p"".r;. ir, ,. folor.r. metoderradiqionalecareisi dovedescviabilitatea,9i
"u"lu"r"
probele scrise,probele orale gi pr".ii.. qi metode complementare'
alternative,
2'.ln lecgiilede limba si literaturaromini crearivitateaelevilor poate fi me
"'"ff;;;-.i;i;;;;.i;
stimula- de
tii prin activitigi de ?nviqareagr-eate r;ri*,r. foior"r. ca instrumentede evaluarediferite tipuri
de elevi,de pildn si compuni o convorbire re-
Icfonici saf. printr-un J9.^*d9 rol: ,,Report"rrl gi i"i"l"i.""qii,,, itemi.
'--
rrruzeu/Gridinazoologici". in funcqiede nivelul clasei,seacordi
,,GhiJ-i" i" ttry:--fS@*rlr!!gf9P.{ezi14 elementelecomPonenteale unui instrument
r rlr; rro-"i 1 +- fi 7 _ ,@*
puqini libertate de inigiativi copiilor. Daci estenecesar,creativitarea -"i de evaluare.
poi-
tc fi stimulati gi orienrati prini-un plan de idei, sub forma Je intrebiri: "..tior" Acegtiapot fi:
Reporterul: - Cum te numesti? - simpleintrebiri;
- Unde locuieqti? - t.t (cu sau fera elementegrafice)urmat de o intrebare;
"n.rnq gi
- Ce aptirudini considerici ai ? - exerciqii probleme;
- Cum igi petreci timpul liber? - intrebiri structuratesau de tip eseu'
- Ce reprezinti sporml pentru tine ? elementelede mai sus' dar 9i tipul de rispuns
lttt-l*rl,-!:yil:"Prezintl;i
.gt$ili?i" piriea?e"ului, deci item =.tntrebare+ rdspunsattePtat'
O caracteristici.aacestuijo_co constituieposibilitateaschimbirii rolurilor estepre-
;i a Orice item testeaz1.6.ri,", mai mrrlteobiective.Formulareaitemilor
antrenirii in discuqiea mai multor participangi.
cedatl de formularea obiectivelorce vor fi tesmte'
Alti posibilitate-de a stimula gi valorificapotenlialul creatival elevilor o consri-
. Tipul itemului estedeterminatde patru factori:
tuie compunerilelibere nararive,descriptivegi mixte.
Pornind de la textul literar narativ, li se soliciti elevilor si-gi imagineze - nivelul gi tipul de rezulmte aleinviqi'rii;
tes-
ale in- - concreteprin carepot fi valorificaterezultateleobqinuteprin
timphri;i personajesaualt final.
-.a"fitlqili
tarea cu ltemll resPectlvl;
Creativitateasepoate dezvolta si prin diverseexerciqiilingvistice,de tipul:
- caracrerisricileelevilor carevor fi testagi9i specificuldisciplinei;
ul lru
pcntru Prriccrarcagi rrdrrrinistnrr"cir
ircmilor,ca gi pcnrru admi_
::l::11.:,:ctiv
q.rprclucrarca
TESTUI,4
,( .,ntstr.ilrcA rczultatclorobgitrutc.
'fitstlrcarcaitcrnilorsc rcalizcazd,pc
bazamai rnultor critcrii,ceimai importanti
liind: obicctiuitatcain notare tipui de rdspuns
$ o;;ripi*.--"- SubiectulI
r l)irr punct de vedere al obiectiaitdpii
tn notare, {g!$iisc-qladlliin urmiroa- I Tesrament
rclc carcgoriigi subcategorii:
(l) itcmi obiectiai:
de Tudor Arghezi
d"111(,1de"irat-fals,
da-nu, corect-incorecr); Genwlliric cuprindetotalitateaoperelor literare,de obiceiin versuri,in careeul
:_ f:l :: alcgere
trcml cu 1:!:l: multrpli;
creit@@rime direct sentimenteie,stirile sufletegti,atitudinilefaqi de lumeaex-
- itemi de tip pereche;-
(2) it emi semiobii aia i : terioari gi faqnde transformirile saleinterioare'
Arta poeticdesreo operi literari carecuprindeun ansamblude preceptereferi-
- itcmi cu rispuns scurtl
toarela creaqiapoetici. ,;
- intrebiri srrucrurate:
Tudor Arghbzi gi-a exprimat convingerileartisticeadesea, in poe'ji - arte Poe-
(3) itemi subiectiai:
- itemi de tip rezolvarede probleme; tice, unele a;ezatein fruniea cite unui volum, in eseuri;i interviuri. Poezia Testa-
- itemi de tip eseusrructurat; ment estearta poetici argheziandcare deschidevolumul Cwvinte potriztite, apdrut
- itemi de tip eseunestructurat. in 1927.
Ewl liric aparein ipostazapoetului congtientci menireasa estesi lasecarno;-
t.ln funcai.ede tipwl d.erdspwns
atteptat,itemii se clasifici astfel: tenirevalori 6steticei^r" r"ptrrrnti o inilgarepe treaPtaspiritualitigii. i;i implineg-
(t) itemi al ciroi rispuns irt. r.[..irt a"rr-o te menirea prin cartea niscuti din ,,searardzvrdtitl", din idealurile stribunilor care
tirriJ"'"ptir"i,
(2) itemi al ciror rispuns trebuie.l"bor"ti.
,pe brinci;ru iegitla luminl, s-auinilqat pe treptelevieqiidin ,,ripi gi.gropi adinci".
Exemplificare ifoetul estedepozitarulvieqii9i aspiragiilor,,robilor,cusaricilepline/ De oseminte-
(1) Item obieaia de tip perecbe le virsate-n m]ne". Ca purtitoare a acestuitezaurde istorie ;i spiritualitate,cartea
poetuluidevine,,hrisof' gi ,,treapti" pentru urmagi.Procesulde transformarea bu-
' obiectiv de evaluare:eleviivor fi capabilisr aleagidinrr-o listi adjectivelepo-
_,trivite penrru substantiveleindicate. nurilor marerialein valori spiritulle implici trudi, sudoare;casi se,preschimb-e ,,sa-
Enunq:Alegegidin coloanaB adjectivele pa-n condei Si brazda-n ielimu5,,/Birrinii-au adunat, printre plivani,/Sudoarea
, potrivite penrrufiecaresubstantivdin
coloanaA. muncii sutelor de ani". La rindul siu, poerul, in laboratorul lui, trudegtela fiuri-
A. B. realimbii poetice;printr-o indirjiti gi indelungatl striduinli, din graiul ?:"-1+"T-
oameni scund nuri pentiu vite" plimide;te ,,cuvinte potrivite",- sintagmi care semnifici limba
pisiri cdldtoare poeric; Si defineftevolumul in fruntea ciruia se afli poeziaTestament.
'
copil inalqi Prin abundenF de verbe: ,,amivit", ,,frimantate", ,,ampreficut", ,,ficui", ,,am
vestmi,nt mtcr preschimbat",,,torcind", ,,si-mbie", ,,si-njure" 9i de metafore: ,,cuvintepotrivi-
cintitoare te", ,,leagine';,,,visuri gi icoane", ,,din zdrenge,muguri si coroane"' ,,veninulstrins
inqelepgi [,,.] miere", iesela iveali miracolul creaqieiPoetice.
' morqilor 4i1."?-
albe IJniversulpoetic se-nalglca ,,Dumnezeude piatri" din ,,cenuga
alb tri", ,,hotar inalt, cu doui iumi pe poale", aminiind datoria ,,fiului" (urmagului) de
mic a-i continua opera. Versurile ripiezintFt o definigiemetaforici a creaqieiPoetice.
ascuhitor ,,Dumnezeu"6stesimbolul spiritualitigii, epitetul ,,depiatrl" sugereaziduhul po-
ttic ridicar din factorul rerest;u,cele,,doui lumi pe poale" pot semnificacoexisten-
(2) Item subiectia
- ta lutului, a materialuluigi a spiritualului, prin carelutul se transfigureazd'.
'obiectiv de evaluare:elevii vor fi capabilisi prezinte trisiturile unui perso- Cealaltl componentil a ,,cdrqii", a poeziei,esteconqinutulei ideatic' sentimente
naj dintr-un rext narariy studiat tr:
si aspiratiiale omului cu careeul liriCse identificl. ,,Durereanoastri surdi gi ama-
Enung: Prezinti principaleletrisiruri ale personajului... $ fI" ievine sunet de ,,vioard" careconqine,in armonia ei, acidul care-lfacepe sti-
$. pfin si se zvircoleasci, simqindu-i lucrarea corozivd: ,,a ittcat/Stdpinul, ca yn laP
| [)intrc ircesretipurr'
clejtemi sc aleg dtxrrii injunghiat". Cuvintele ,,stipin", ,,rob" nu trebuieinqelesecu sensullui social,ci cu
a6 I cclorclouiittitr"rdirti,
cir!utttsc,risc acccrl
l8
tlcr
t rl t'orrot:rtiv: ,,stlpinul" esLccititorul,ccl cirrclcc(:pteirz,ipoczia,iirr ,,robul"ccl op()Z.ilie,;rrnplu llrilt tttctrr[t,rc
ilrrstr.rtit
( Jr('.;r !D()rlrc ll tillncr$r ircccir.li rug.u,r."rc a lurnii.
tttistcrului 1t-,co'-tt"xtsc collturcaT'i
crcrt-o prirrsr"rfcrinqi;irrspiraqii-,,striiburrii",,,bi.trinii"gi poctultruditor. paradisiacd,aqacum
tl,trul tttctirf'orci,,lutttirl:r": cuioasterealucifericdqi cwnottterea
_'l'ttclorArglrcz.ia dcscopcritfrumuscqipocticoin spaqiulurirului gi al degradan- cunoagterea ra-
trrfrri;.eslceclcptulaga-numirei,,esteticia uritului" pe c".e a reprezentat-o genial iparc i,.,opcra filozofici a lui Blaga.cunoaqterea,paradisiaci.este
aicuns/ in adincimi de intuneric"; prin
lrtretttflritttc:czCharlesBaudelaire(in volumul Florile rdului). Universul uritului [i',r,r.fer;o,]",,rrrgrrrrnivraja nepitiunsului
Dntru cuvlntc cu nuanqc aonorrriua poetul sugereazi tainade careestepatrunsuni-
rgr,ucclcl'irritin poeziaargheziani. printr-o suiti de metaforeinedite: ,,Din bube, La po-
rrttr.cllrritrrisi noroi/Iscat-amfrumuseqisi prequrinoi./Biciul ribdat se-nroarce in lirrrf. ,,l""rina alrora" refuzamisierul lumii, ,,sugrgm.a"larmgcul tainei'
liric. Poezia debuteazd cu o
, trvinic/$i_izbivegte-ncet pedepsitor/Oarrit"vie-a crimei tururor./E-ndreptiqirea lul oprrcse situeazi nizuinqa de cunoagterea eului
a" .r.Ji"qer ,,Eunu strivesccorola de minuni a lumii/ si nu ucid/ cu min-
r'.rrrrurci obscure/Iesitila lumind din pidure/$i dind in virf, ca un ciorihin de ,.fJr*".
il;;;i.;i;;... u,rirr.rr.rl-rupurcunoagrerii seconstituiedin multitudini de taine,este
rrt'1ii,/l{oclul durerii de veciiintregi". buze ori mor-
lrr fragrncntulcitat, ca de altfe'iin intreaga poezie,aproapefiecarecuvint devi- O ,,."r"ie a" minuni" ; tairreleau celemai diverseforme: ,,flori, ochi,
tnl',.,t.",prin acestemetafore cuprinzindu-se lumea umani in frumuseqea 9i com-
rrc rrrctafori,verbele,abundente,exprimi fascinantulpioceJde poetizarea vieqii,a
sirrrlirii.Ei.gindirii plcxitateaei.
umane,de nuntire a inspiraqiei (,,slovade foc") cu rruda geniali ' Eul liric esteaiciexponentullucifericului,al aceluitip de cunoastere careinseam-
.r poctr.rluicreator al unui univers spiritual (,,slovafiuriti"): ,,Slovade foc g'islona lu-
ni i'treqiner"", 'raielr- a. mi,iunia lumii":.,,sporesc-a
f .ttrritri/Irnpirechiate-ncarte se mdritd,/Cafierul cald imbriqiEatin cleqte./Robula "aa'J#Jr;*;;;i;i'"-"."r"i.i ei albe luna/nu micgoreazi' ci
inii taini/gi-nto"rrr"i cu ,
scris-<r, l)omnul o citeqte,/Fir-acunoa$te ci-n adinculei/Zaceminiabunilor mei." ".r- imbogiqesc;i euintunecatazare/ctt
Vcrsurilc finalepotent eazS,semnificatia trcmuriroare/mire;tegi mai taretainanopgii,/aga
termenilor-cheier ob - domn- b wni (strd"-
lrurtii, batrini-i),cei trei factori implicaqiin arta creariei:depozitarii,sursi de inspi- larei fiori de sfint mister".
'''"E;;;;;il*ilJ."r"r
expresionistal permanenteiraportiri a poetului la dimen-
| poetul, fiuritorul de noi universuri spirituale,,eceptorii,consumatoriide arii, ce-i ne-nqe-
^\ia,vor.fi rulburagi Siuneacosmici, coplrta; la vegnicadevenirea universului,de aceea,,tot
crre de mesajul;i de frumusegeaei, dar nu vor putea pitrunde in in univers
,rd;rncullaboratorului 9i al semnificaqiilor.Mesajulnu esteinsi pentru cititorul ino- ies/seschimb;-n ,r"-rrt.f.suri gi mai mari/ subochii mei". Menireapoetului
gr mal mlnu-
ist. d. a potentamisterele,transformindu-lein taine;i maiprofunde
crrlt, pcntru ,,domniga intinsi lenegipe canapea". unei asemeneameniri p.rovinedin dragoste pentru.tai-
;;;;. ili;-Ei-i*pii"ir.a
Originalitateapoezieiconsti chiar in forma de tesrament(titlul si primele doui iubesc/ gi flori gi ochi 9i buze 9i morminte". Prin urmare' trpul
nelelumii, ,,cici eu
strofc) in careestescrisi, in viziuneaasuprapoeziei,in lexicul inediq de o pr- eul liric estecunoagterea poetici' intr-un fel ase-
da .rrnorgi.re cltre
t.crccxpresivi prin cele citeva cuvinte populare,prin conotagiilecontextuale: -"r. nu- ""t" "er"i.gte
mlnltoare gindirii magice.
r.ncroase.metafore, comparaqii(,,caun gapinjunghiat", ,,caun ciorchin de negi", ,,ca utilizat'Ver-
Opozitil luciferic-iaradisiacestesubliniatigiprin.registrul.verbal
f.icrulcald"), epiteteadeseain dublete,unelecu sensde personificare(.seira riz- ,,iubesc")seopun
bala-.t"o .o"ot"gia poritivi (,,sporesc", ,,mirestei',-,,imbogdqesc",
vrltiti" - de fapt, tot metafori -, ,,durereanoastri surd; ii amard",,,izbi,veste-ncet
celor cu o conotaqi;negativi (,,sugrumi"-,,,mic9o.r-eazi")'
pcdcpsitor",_,.raTuraobscuri.", ,,intinsi lene;i" etc.). Sintaxapoetic; poaiU gi ea p oezia l1n?tr"ri in."g"le, Veisificaqiaurmireqte f luxul afectiv 9i
flfrlprcntaoriginalitnlii:inversiuni(,,Pecareascultind-oa)ucat/Stipinul caun qap "rt.,"rir "lbe.
scurt avind rolul de accentin discursulliric.
injunghiat", ,,Intinsi lenegipe canapea,/Domniga suferi in ."rt.r '-"i;; versul
idcatic,
sa: ,,veacuride-a rindul' filo-
,,cartea ;;;;.;;;;;i;;.H"g"
fiulc, o treapte"rg.a.),repetiqii(,,amluat", ,,ampus", ,,cind...cind" -."] s.a.)enumera-
-.r-i, ""pli"i.atitudinea lumii. Astizi filozofii n-o mai
zofii au ,p"ri, ce lro, prrt." odrii pitrunde secretele
qii ctc. Versificaqiacontribuie la crearcaarmoniei acesteipoezii: versurileau mdsu-
;;;J,;i ;il pfa"g a.'r,.p.rtinq"loi. nu insr mi bucur ci nu gtiu qi nu pot si gtiu ce
rr dc 9-10 gi 11 silabe,rima esreimperecheati,ritmul -iambic.
-un eu si luirrrriL din
sunf jurul meu, cici numai aV Pot proiectezin mt'sterullumu
sd
tnpelis,un rost gi vaiori, care-izvorisc din cele mai intime necesitiqiale.vieqii9i
duhului m"u. o*ul trlebwiesdfie un creator - de aceearenun! cu bucurie la cu-
I Eu nu strivesccorola de minuni a lumii
noagtereaabsolutului."
de LucianBlaga
Conceptelegen liric ;i artd poeticd- vezi p. 85. t in dulcelestil clasic
Eu nu striaesccorola de minwni a lumii deschideprimul volum de poezii al lui de Nichita Stinescu
l,ucian BIaga,.Poemele luminii, apdrutin 1919.Poeziaesreo arri poetici.
Discursul liric se consrruiesrein jurul memforeilurninii,""" car" di titlul intre- Conceptelegen liric qi artd poeticd- vezi p' 85'
V.[*'"ii"\rlceleriiltlotit,apirutin 7970,,,aratl'unNichitaStinescumaita
gului volum. Relaliainrre ,,lumina mea"(a eului poeric) gi ,,lumina altora" estede
dru li ,.rrti-.nt"l gi, pini la ,rn p.ttt.t, mai retoric. un ochi lduntric se deschide9i
3!l
itl 'l ccst cv: c l' s t lr ic oll8c s ti o n a tcd c i d c i , d a r c c c u
e c donri nl estcj ubi l rrl ,i a;;iafcctarc,r 2. astlt'l ,rtlvcr
[r dc nroc{.
ttrrt'i.trtitri srrfcrirrlccroticc. Sub accstaspcct,pocrrrclc
igi rneritltitlul. ivtai rp..uio rtritt' nrljcctivprouou'ronxl
nchoti,rit.
tiv qi cu tr nrctaforirnaiabruptd,Nichitasun.r.u prrnJi. u"rrrrri
.tr-ut q; Jc -- pr()r)Lurrc
rcflcxiv.
lcrrltclriliVicircscu"$ivarsi cu.preficirorielacrimiin trigt. "i-"11"i
lalrric"..-""9i, J. ,;-- inlduntrwl(sticlci) * prcpozitie
;rlitrtc rafinari", definegtecririiul Eugen simon (Scriitiri'r:iia"; de ozi, ry rr,ri".,. "
sul pocricdin accstvolum. 3. ln text, a fi esteverb copulativ.
l)oczia,carea dat.titlulintregului volum, poatefi interpretati, Intre aspectulBucureqtiului;i al Parisuluiesteo deosebireca de la pimdnt
deopotrivi , caero-
trc'l 9i ca artd poeticd,iubireafiind o .al. i. cuno"gr.r. .rniu.r, poeti- la cer. (aerb predicativ)
ii al'creaqiei
cc. lrrtilnireacu iubirea,a ,,pov€st€"eul liric o exprim; ,,in dul."ie ,;ii.i;i.;, Pelt^1 apor-tulsiu la dezvohareaaeronauticiifwseserdspldtit cu prerniul
clevirtcinspira.qie. -cirei
Iubirea insumeazi frumosul din toale r}.r.t" *;rr."qiii.,;;;"1 Nobel. (verb awxiliar)
rialc qi spirituale,toate configureazi evolugia
,,idilei...e;;;;;;;; 9i id""l to;;i;.
iubid ;i muzi, s-aplam;dit ,,dinti-un bolo""rr;;, "D;; 4. ,,si procedeziastfel" - propozilie subordonati subiectivi.
11v11ra.', ,dirrrr_op^rer" ;
.rccstc sintagmemetaforizeazd,inefabilul ^^^r;;;
feminin gi poetic.versul ,,p"r^rrl ti" il;;;l ,,s{.spargigitul pregioasei sticle" - propoziqiesubordonati cornpletivi
reperarde patru ori (laitmotlz), sugerea re iu'6irii ,i;;.;;;;i; lnolrecta.
'-r,rj:l.ti'j
rf tccva,in.slerapoeziei; de asemenea, ^p^ti1i^ clasic,'o
poarti iarcadulcelui'stil ..- ,,si sefoloseascide un ciocan" - propozigiesubordonatisubiectivl
renronicpi curtoazre. """-" ,,cici substangele
depusese intariseri ca piatra" - propoziqiesubordona-
Strofa a teia exprimi revelagiapoetici, iubirea devine muzd,ce se va ta circumstanqialide cauzl..
rransDune
i, vcrs.printr-unfenomende.rransfigurlTj ,o secundi.,o ,".""aa/irr;i;i;;i;;
B.
revclal-ici]/ eu l-am fost zdrit in unia./ El avea.og."ri f""aa.z Inima 1. Anual se decerneazipremiileUNITER.
incet mi-a-
fundi". cuvintul wndd semnificidubla reflectareil;;ll";;j;poi in poezie,;"iu.r_ A apirut ,,Anwarulastronomic".
surilc au valoare incantatorie,-prin care se pregetestetrrrri.rrd"rrtalizarea
dupi Nici in situaqiidramaticenu-qipierdearapiunea.
scufundareaadinc in inimi ;i dupn anihilar." titfig"rilor;i-"eilil;ffi.
.;;""- isi lua ratia zrlnic|.de vitamine.'
sirc blestematisi zeiasci a.creaqiei(,imi-este fo"ri. re"'.j,Jrpe;;r";;t;;;;;;5;
cretuluiin abstract.Staread" r"_rpi;. .;n b";4;J"il in actul crearieisale,
d 2. mai - adverb de mod.
clrr_giipostazade damnar,exisrenri gi in poetica lui - pronume personal.
cu care se incheie discursuliiric .rt" "r.ti"i.
aceeaacontemplatorului: ,,Stau
- .lpostaza
i1ti1s ri lung''.Sub oriz,ontulpoeziei,,,pesub soarelepitic, aurit 3. Acuzagiatmpo*ioa fiecdrwiadintre delincvenqiera sustinuti cu probe te-
si .rr il:
rubrrea,desrrreci.roare, ,,pasultrece,.,.nasre poezie, -oz"ic..
de viage poeru_ meinice.(atribut pronominal genitival)
il.:.t"t:l-"B.".e
lur; ,,eu ramin" consemneaziabsolurul pe care-l ..t..i.9t" eul creator prin Dorirya lui estede a cdntala pian. (nume predicativ exprimat prin verb la
iubirea-muzi gi prin crealiasa- poezia. modulinfinitiv)
Sttu.tnt"l, poeziain dulcelestii clasicesteclasica,cuprinde
, cinci catrene,primele
doui strote cu aceeagi monorimi, in celelalterrei strofemonorime diferite,i*i u.rrul 4. Locuqiuni:
iz,olat,,Pasultreceeu rimin", vers concluziegi versul,t doil."-,,p"sul . swbstantivale:bl,gare de seami, aducereaminte,luare-aminte.
tru i. a"*"1_
goari", vers laitmotiv, conferS.modernitatepoeziei, amintind d,e^tehnica n verbale: a ducecu vorba, a facecu ochiul/mina , a da de-adura, a da mina,
simbolistd.
$i prin acesrpoem, Nichita stinescu ne surprinde,igi relevi i""p"ir"bll.i.;; a-gibiga minqilein cap,a da bir cu fugiqii,a-gida seama,a-giaduceamin-
tcnle creatoare,atit.prin intuigii gi.viziunipoetice,cir gi prin instruirente te,-a o lua,razna,a o lua la goani, a spila putin a, a o facelatd",a aveade gind.
jongleazd, genialcu ideile gi cuverbul (slovapoetici). ' ' "rtirtice; . adjectiaale:de geniu,cu minte, cu stare;(betaie)in lege,cumsecade,din
cale-afarl,.
. adverbiale: calea-valea, cu de-asila,cu totul, din nou, pe neasteptare, de-a
Subiectulal IIJea
. 'pururi, din cdnd?n cind, din cein ce,pe ici pe colo, agagi aga,cor la cor,
pas c,upas, cu dinadinsul,intr-adevir, gata-gata,mai-mai, de jur impre-
A. lj- jur, de aceea,nu de alti s.a.
l. a proceda:a acqiona,aface. cr
prelios: valoros. C.
t 1. Vroia si continue colaborareacu cigtigltorul concursuluide urbanism.
bdgared.eseamd:arenqie,griji, precauqie,prudenqi.
I 2. Orice artist igi creeazd,
o lume proprie.
t:

:!
I

}il.
I
I
s0l
.1 .Itt t t t t t t t ; ir ' t rvl iit or i rl r" c v i s tc ,,1
i )ri c tc rtirro
i s tri " vi r i l l )i i rcaun i rti col cl csprcrc- (ladrul cliclircti nccstci nl'orrrt:rqiiirr:
c irtrcgistrcirz.;i
ll(:ttcrrrc:l ccl u lclor. - figadc cvaluirrc (calitativi);
- scaradc clasilicarc;
Strbicctulal III-Iea - lism dc control (vcrificare).
ln fiSa de eaaluaresunt consemnatedate factualedespreevenimentelecelemai
l. MctodeSiinstrwmentede evaluare importantcobscrvatede cadruldidactic.
" !lr'i'"q4c'r'j;d1i;4d$.-ir'!
I rr cvaluarc se folosel c : Scarade clasificarecon{ineclasificareacomportamentelorunui elevintr-un nu-
t c metodetraditionale: mir de categorii,de exemplu:
-- probclescrise; - in ce misuri elevul participl la discuqii?
- probcleorale; . niciodati . rat . ocazional ' frecvent o intotdeauna
- pr<>bclepractice; - in ce misuri comentariileau legituri cu tema?
Scirile de clasificarepot fi numerice,graficegi descriptive'
\i . mctodealternatioe/complementare : Lista de control/aerifica.reesteo rnetodi de evaluareprin carecadrul didacticin-
* obscrvarea sistematicS.a comportamentuluielevilor; unei caracteristici saua unei acqiuni,de exem-
registreazinumai prezen\asauabsenqa
* invcstigaqia;
plu, elevula ur-ainu a urmat instrucgiunile;a cooperat/nua cooperatcu ceilalqietc.
- proicctul; -
LgsgiSgjg-este o activitate carc dureazi mai mult, nu doar una-doui ore de
- portofoliul; curs.Elevuf'primegteo sarcinl prin instrucqiuniprecise; rezolvareasarcinii necesi-
- :rutocvaluarea. t[ o gami laign de cunogtinlegi capacitiqi.Elevul are posibilitateasi aplicecreativ
Mctodele tradiyionalevor rimine mult timp metode de evaluarefrecvente.Se cunogtinqele gi si explorezesituagiinoi.
ptrrrcproblemaasiguririi unui echilibruintre probelescrise,oralegi practice. Cadrul didactic poate urmiri procesul,realizareaunui produs sau/giatitudinea
Probd inseamni orice instrument de evaluareproiectat, administrat 9i corectat elevului.
tlc:c:rdruldidactic. lnsemnirile investigaqiilorse referi la:
Probeleorale reprezinti metoda de evaluareutilizatd,cel mai des in clasi. Prin - strategiade rezolvare;
,rccstcprobe se realizeazd.: - aplicareacunostinlelor,principiilor, regulilor etc.;
- interacgiunea directi profesor-elev; - acurateqea inregistririi gi prelucririi faptelor;
- flexibilitateamodului de evaluare:posibilitateade a alternaintrebirile in func- - claritateaargumentirii si forma prezentirii.
qiede calitatearispunsului;
- posibilitateajustificirii rispunsurilor; PrciesJelesreo activitatemai ampld decit investigaqia;incepein clasi prin de-
- evaluareacomportamentelordin domeniul afectiv; fiil;ilffiFlegerea sarcinii,chiar piin incercareade"rezol'"arelelevul se ionsulti
- feedbackulimediat. permanenrcu cadrul didactic.Proiectul seincheieprin prezentareain faqacolegi-
Pentru realizareaprobelorscdsetrebuieindeplinite urmitoarele cerinqeminime: lo, ,"pottului asuprarezultatelor obqinute.Ca qi investigagia, proiectul poate-fi
- stabilireascopuluiprobei si definireaobiectiveloroperarionale; "
individual saude grup. Tidul/subiectul estealesde profesor la inceput; dupi ce ele-
- alegerea tipului de item corespunzitorfiecirui obiectiv.In aceeagiprobi scri- vii se deprind cu iceit dp de activitate,igi pot alegesinguri titlurile/subiectele.
si esterecomandabilsi sefoloseascidoui-trei tipuri de itemi; In timpul realiztrriiproiecrului se evalueazi:
- scriereaitemilor, respectandprincipaleleceringe; - alegereametodelor de lucru;
- elaborarea adecvatia schemeide notare(analiticisauholistici); - utilizarea corespunzitoarea bibliografiei;
- comunicareasi discutarearezukatelorcu elevii 9i pirinqii; - rrilizareacorespunzitoaregi in siguranqia materialelorgi echipamentului;
- proiectareaunei strategiide ameliorarea dificultatilor constatate. - acurateqea tehnicl;
Probelepracticeau o aplicaremai restrinsi in cadrul evaluirii. Prin intermediul - corectitudineasolutiei;
programei,elevii sunt informaqidespretemaricalucririlor practice. - generalizareaproblemei ;
,,Observareasistematicdd.comportamentuluieleztilorin timpul acdvitiqilor di- - organizareamaterialuluiintr-un raport;
d acticeesteo tehnici de evaluare carefurnizeazd. o seriede informaqiiutile, greu de - calitateaprezentirii ;
obqinutpe alte cii".1 - acurategea figurilor.
,,PqrLshkul reprezinti un instrument de evaluarecomplex careinclude rez;ulta
I Stoica, Adrian, Eta|uarta scolar,p.I25
1trttgresu.lui teleielevanteobqinuteprin celelaltemetode gi tehnici de evaluare.Aceste rezulta-
e2I
lr' 1rtivt'st'pr=olrclc orirlc,scrisc;i prlcticc,observ:rrel sistcrnicia corlrp()rranrcnrc -. r'tnalt tip derexcrc_i1iucstcacclaclccrcativitatc,dc Ia tipul ccl rnai sirnplr-r
dc
l,'t st'.,1,u-t',
proicctul,autocvaluarca, fiecircidisciplinc"r
prccun)q;is:rrcinispccifice excrciqiu lirrrttullrcaunor cnunguricu cerinqeindicati -, la alcituireaunui
f )rrtololiul, ,,cartcadcviziti" a elevului,urnlirc$tcprogresulacestuiade la urr tcxt, pii.ni"la conrpunerilibere.
:;('nr('str-ul:r altul, dc la un an de studiu la altul saude la un ciclu de invitimint l:r I')xcrciqiul,fiind o metod5"de executarea unei ac{iuniin mod repetar,duce la do-
,rltrrl.Strttcturagi elernentele .-
componentealeportofoliului sunt,in mareparte,sra- bALrdirca unor deprinderi,de pildi deprindereade receptare scris- rex-
lrilitc tlc cadruldidactic.Totusi, elevularelibertateasi adaugematerialeleconside- " -.ral.rlni
tul literar. Prin exerciqiuse repeti funcqii minrale (psihice) gi motiice.
| :tt('rtcccsarc. ln activitatadidactici, este'ometodefundamentali,p.i., careconstient
1n cualuarca portofoliului cadruldidactictrebuiesdaibi in vedereurmitoarele: "".r.iqinl
;i rcpetat,se ajungela:
- srisc asigureci portofoliul a fost realizatde citre elevi; * consolidarea.priceperilor.gi deprind.erilor;
.' si adunepiesedin portofolii penrru a comparareahzdrilediferitelor generalii; - insu-sirea nogiunilor,regulilor, teoriilor careseaplici in situalii variate,asigu-
- sa ccarl elevilor si"autoevaluezeportofoliile; rindu-se transferul de cunoEtinqe;
- sriinformezepirinqii asupraportofoliilor elevilorpe mi.suri ce ei le realizeazS,. - dezvoltareaunor capacitdtigi aptirudini intelectualegi fizice, morale 9i trisi-
A tttoaaaluarea turi de voingi qi caracrer;
(ladrul didiitic trebuie si sprijine elevii in dezvoltareacapacitiqiilor de auroe - prevenireauitirii 9i a confuziilor;
vrrluarc,in raport cu obiectivelesi standardeleeducaqionale. - stimulareacapacitigilorcreative,a originalitl$i, a spiritului de independenti.
n utocvaluareacomportamentelordin sfera afectivi se realizeaziprin chestio- sr a lnrqlatrver.
rrirrc pi prin scirile de clasificare. Exerciqiulesteo metodS,adecvatS,tuturor formelor de activitatecarecapiti. o im-
Informaqiilerezultatedin autoevaluaresevor comparacu informaqiiledeqinute pprtanp deosebitl in perspectivaauroeducagiei permanente.
clccadrul didacticdespreelevprin alte metodede evaiuare,caresepun in poitofo-
liul clcvului gi sevor ptezenta-,periodic, 3, Obiecthtele ciclurilor cwrricularein inadpdmkntwlprimar
pirinqilor.
Pentru rezolvareaacestuisubiect,vezi Testul 1, subiectul al III-lea, iternul 1.
Un portofoliw cornplettrebuie si mai contind,informagiidespreactivitiqileexrra-
pcolareale elevului,orienrarealor profesionali, datelepersonale,compedqiilegco-
l,rlc, rczultateleobqinute,feedbackuldin parteapirinqilor g. a.
TESTUL5
Existdportofolii elaboratesub indrumarea cadrului didactic qiportofolii standar-
tlir.ate,a cd.rorformi estedecisi de un centru acreditat. SubiectulI
2. Rolul exercipiulwitn formarea capacitdpiide receptarea mesajulwi scris
Receptarea mesajuluiscrisin claseleprimare,adici procesulinsuqirii cititului co- I O scrisoarepierduti
rcct, constient,fluent gi expresivse realizeazd.prin variatemetode,pondereaceamai
de I. L. Caragiale
rnareavind-o metodeleformative,intre careexerciqiulgi-a dovedit eficienqa.
' Genul dramaticcuprinde operedestinatereprezentiriiscenice.Modalitateafun*
ln claseleprimare sepracdcemai multe tipuri ale exerciqiuluide citire:
- citireain Eoapti,in ritrn propriu, carepresupunedescifrareatextului literar de dlmentalede expunere estedialogwf iar struciura operelor dramaticese compune
citre fiecareelev.Pentru a se asiguracitirea conEtienti,li se cere elevilor rea- dlnacte,scenegi-tablouyi.DupS,aspectul de viaqi surprins,naruraconflictwluigi'serr-
lmentele vezite in sufletul spectaitorului,respectival cititorului, oierele dramati-
lizareaunei sarcinide invigare: de pild;, si reqinl numelepersonajelorsauake
!f pot fi clasificatein : tragedie,contedie,dram/,farsd,aodeail, meloiramd.ln teatrul
nume proprii, si subliniezecuvintelenecunoscutesausi scrieexpresii/struc- godern, opereleliterare dramaticenu mai con{in scenesi tablouri, ci numai unul
turi lingvisticecarele-auplicut (le-aureqinutarenria),srructuri lingvisticecare
u mai multe acte; chiar dialogul poate fi diminuat in favoareamonologwlwi.
exprimi dimensiuneaspaqialisi temporaldg. a.; esteo speciea gentilui dramaticcareprovoacl buna dispozigieii risul prin
- exerciqiullecturii integralecu voce rare,in lang,pe sirite g. a.; - -Comedia
t#qigarea rno."r.urilor, ,r-no,tipuri uman" ,"., unor situagii,r."rr"pr"r., amuzan-
* analizatextului literar presupuneexplicareacuvintelor gi a expresiilornecu- " "
3ln comedieseridiculizeazd.vicii. Asadar,comedia are acgiunegi deZnod;mint ve-
noscutegi exerciqiulde utilizare a acestorain noi structuri, povestireaorali, dc; .a forme de comic,umorul 9i ironia ;.a. Comediapoate'fiinprozdsau in versuri.
exerciqiulde formulare a ideilor principale qi a mesajuluietc.; Sursacomicului o consdtuiediscrepanga dintre aparengisi esenti, dintre ceeace
ilOrsi pari gi ceeace sunt in realitatepersonajele.Sursede comic sunr mora','urile,
I Stoic:r, Aclrian, op. cit., p, 131.
fllacterele, situaqiilein care apar personajele,ca 9i limbajul si numele acesrora.in
funcgiedc acesteelemenre,comediapoate fi de caracter,de moraowri,de intrigd.
tf 95
Capodcrpcracrcaqicilui L L. Caragiale,O suisoarepierdutd,aptrruttrin 1884,estc neazl incitierarca,iar Caqavcncu picrdc amra dc Aantaj.Deznoddmhntulil repre-
o conredicde moravuri.Titlul indicl intriga,pierdereascrisoriide dragostea lui $tc- zinti manifcsmqia in cinstcanoului deputat,momentin careadversariiseimpacd.
f*n Tiplttcscu,adresatiZoei Trahanache,animeazi campaniaelectorali, scrisoarea Comicul d,emoravnri estedat de triunghiul conjugal: TahariaTrahanache-Zoe
fiind folositi ca armi politici de citre Nae Caqavencu, gefulopoziqiei. Trahanache-$tefanTipitescu gi de moravurile politice.
Prin ternacomediei,lupta lui Nae Caqavencupentru obginereacandidaturii dc Comicul de caracter,ca gi cel de limbaj sunt amplu reprezentateprin tipurile de
elcputat,autorul dezviluie coruplia din viaqapublicl 9i de familie, manevrelepoli- personaje: p refeaul abuzivcu aparenli de onorabilitate* $tefanTipitescu; tipwlpo-
tice clela sfirgitul secoluluial XIX-lea. liticianwlwir)ersnt,desi zaharisit,care clameazS, moralitatea,dar esteun so[ incorno-
Acpiuneaestesimpli: in capitalaunui judeqde munte se.desfigoaricampaniapen- - Zaharia Trahanache; tipwl politicianulwi demagog,fira scrupule, ,,lirritor"
tru alcgerileparlamentare.Doui gruplri politice se lupt5'pentru a-9i impune can- comenteaziautorul) - Nae Cagavencu; p oliticianwlveros,senilizat*Dandanache;
elidatul: gruparea guvernamentale, in fruntea cireia'se afli'prefectul $tefan pliticianwl prost, ilogic, incoerent- Farfuridi; femeia imorald - Zoe; poli;aiul wmil
'f ipitescu gi ZahariaTrahanache, prezidenrulnumeroaselorcomitetegi comigii,sus- nsuofulos"la datorie,corupt pentru ci are ,,familiemaresi renumeragie, dupi bu-
1incandidaturalui TacheFarfuridi, avocat,9i grupareadin opozigie,condusi de Nae mici" - Ghiqi Pristanda.SingurulpersonajcinstitesteCetiteanulrurmentar,per-
Calavencu,caredoregtecandidatura,fiind susqinutde discilime. j simbolic,intruchipind electoratulturmentatde politicienii corupqigi demagogi.
Autorul, caremirturisea: ,,simt enorm 9i vid monstruos",intrebat de un prie- Cel mai savuroscomic estecomicwlde limbaj: celebrelediscursuriale lui Farfu-
ten cine invinge in aceastilupti polidci, rispunde ci unul ,,maiprost decit Farfu- li gi Caqavencu.Cu excepliaZoei gi a lui $tefanTipitescu, toate celelalteperso-
ridi gi mai canaliedecit Cagavencu":AgamemnonDandanache,,,Gagamiqi". je vorbesc incorect: pronunli gresit neologismefranquzegti,nu cunosc sensul
,,Odiseea"scrisorii pune in evidenqdcarac[eregi moravuri, creeazd, situaqiico- ra, construiesc f.razeincoerentesi incorecte:
mice, precum: intrunirea electorali gi bitaia in viltoarea cireia Caqavencu pierde Farfwridi:,,Am n-am treabi, la douisprezecetrecute fix sunt la tribunal", ,,Iu-
piliria in ciptugealacdreiase afli scrisoarea. Lipsit de aceasti armd,electorali, Ca- tridarea, dar urisc pe triditori", ,,Din doui una, dagi-mivoie; ori si se revi-
lavencuse umilegtein fagaZoei, rugind-o si-l ierte gi si-l salveze, fiind ameninqat sci, primesc! dar si nu se schimbenimica; ori si nu se revizuiasci,primesc!
d,eZahariaTrahanachecu o poligi pe careo falsificase.Accepti si conduci mani- atunci si seschimbepe ici pe colo ;i anumein punctele...esenliale... Din aceas-
festaqiaorganizatS. in cinsteanorocosului adversar,Agamigi Dandanache,gineun dilemi nu puteqiiegi...Am zis!"
celebrudiscursimpiciuitor: ,,Si mi ierqi gi si mi iubegti! pentru ci togi ne iubim Capavencw:,,Industriaromini e admirabili, e sublimi, putem zice, dar lipsegte
!ara, toqi suntem romini!... mai mult, sau mai pugin onegti! In sinitatea iubitului desivArgire.Soqietatea noastri dar, noi, ce aclamim ? Noi aclamim munca, rra-
nostru prefect! Si triiegti pentru fericireajudequluinostru !", ,,Dupi lupte secula- iul, care nu se face de loc in lara noastrd!", ,,Pdni cind si n-avem ri noi falitii
re, care au durat aproape treizeci de ani, iati visul nostru realizatl... Iati avantajele rgtri?"..., ,,Scopulsocietiqiiesteca Rominia si fie bine gi tot rominul si prospe-
progresului! Iati binefacerileunui sistemconstituqional". 1", ,,Dupi lupte seculare,careau durat aproapetreizecide ani, iati visul nostru
ApariqiaCetiqeanuluiturmentat, ca;i senilitatea,ramolismentul lui Dandana- 1..
che creeazi"alte situagii comice. Nwmelepersonajeloresteo modalitateindirecti de caracterizareaacestoragi sur-
Coffictwl apare clar din prima sceni a actului I. ln ziarul Rdcnetul Carpapilor, de comic: numele Tipdtescurelevi faptul ci personajulreprezintdun tip carac-
al cirui director coproprietarera,Nae Cagavencuanunqeci va fi sus{inutin alegeri istic viegiipolitice a vremii, Zabaria Trahanachesemnifici zaharise'ala,incetineala
de o personalitatemarcanti a judeqului,pe de alti parte revarsl critici la adresapre- gindire;i in reacgii,agacum sugereazl. gi ticul sIu verbal: ,,Ai puqintici ribda-
fectului. $tefan Tipitescu nu se lasl gantajatugor, cu atit mai mult cu citZaharia ", ,,Si n-am parte de Zoigica"; Cataaencu- numele areca rd"dS.cini cuvintul ca-
Trahanache,ciruia Cagavencuii aritasescrisoarea,credeci e plastografie.Prefec- cu sensul,,femeierea cicilitoare", deci estetipul demagogului,Farfuridi - nume
rul comite abuzuri: ordoni poliqaiului,Ghigi Pristanda,si-l arestezepe Cagaven- scoatein evidengipladtudineagindirii, prostia,Brknzovenescu- personajgters,
cu gi si-i percheziqion eze casapentru a gisi scrisoareacompromiqitoare,ii oferi in sugestiagastronomicd.,r eprezinti politicianul incapabil,nulitate; Agamemnon
adversarului siu, in schimbul scrisorii, diferite funcqii gi o mogie aparginindjude- Gagamiqi,cum spuneTrahanache)Dandanachereliefeazd", prin compa-
'gamiqi,
plui. La refuzul acestuiagi la rugiminqile Zoei, amantasa,$tefanTipitescu cedea- gi,
cu celebrulconducitor grec antic prin contrast,senilitateagi ridicolul per-
zi, promiqind susginereacandidaturii lui Cagavencu.Va cfutiga lupta electorali iului. Numele Dandanache cuprinde in structuri cuvinwl dandana gi,
Agamigi Dandanache,care,spre deosebirede Caqavencu, nu va inapoia scrisoarea ir, aparigiasa,pretengiasa de politician imparqial,cu toate partidele gi in
compromiqitoarepentru a o folosi ;i altidati. ,te'parlamentele,creeazd. incurcituri,,,dandanale".
Punctul culminant al conflictului esteplasatin scenaintrunirii electorale,mo- Titlul comedieicompleteaziintengiacritici a autorului. O scrisoareprivatd, in-
ment in careZahaiaTrahanacheanunqicandidaturalui Agamiqi Dandanache.Ur- are etectcritic sporit: demascl imoralitateain viaqapublici (;antajul politic)
viaqapersonali.
l9?
ta 4. gdnd - girrclire,gindit, ginditor(oarc),negindit,rcgindit, regindirc
Subiccttrlnl ll-lea c.
A. a. Revencain discuqieproblema deszipezirii.Capitalei'
l,asuJ'la:astinge. b. Prim-ministrul a .*ili.., tuturor sinistraqilori."" c" va intreprinde guvernul
a oI ulttos (a oluptwos) : senzual.
durere: chin, patimi, suferingi. B:lT# i#i?"rruq1.rinrervenite, depic-
insiqiideeaorganizdriiexpozigiei
a simpi:a percepe,a trii. ". turi era compromisi.
2. ,,cind cu geneostenitesarasuflu-n lumnnare" - propozigiesubordonati cir-
cumsranlialide timp. Subiectulal III-lea
,,cici [...] ea din noapteaamintirii o vecie-ntreagiscoatede durerir' - propozi-
1iesubordonaticircumstanqiale de cauzl.. l. Proiectd'elecPie
,pcrdele-ntr-o parte c6ndle dai' - propoziqiesubordonati circurnstanqialide timp. Model orientativ de Proiect pentru clasaa II-a
in odaie luna varsi pestetoate voluptoasaei vipaie" - propoziqiesubordo- Scoala lnvalator.....
"gi Clasaa II-a
uatl circumstangiale de timp. Aria curriculari: Limbl 9i comunicare
rpc careinsi la simqimca-n vis pe toate" - propoziqiesubordonati atributivi. Disciplina: Limba gi literatura romini Data............
3. [,..] dureri simpitetoate ca-n ois. Proiect de lecqie
4, de - in text esteprepoziyie. Subiectul lecpiei:in lara Pro;tilor de Alexei Tolstoi (II)
t conjwncpie swbordonatoare:,,De vorbiqi, mifac ci n-aud." (Mihai Eminescu) Tipul leqiei.'mixti
o interjeclie: Seauzi optit: de! Scopuri:
t substantizt:De poatefi prepoziqie,conjuncgie,interjecqie... - d""rnolt"readeprinderii de citire coredi, fluenti gi expresivl,in ritm proprtu;
tot - in text este pronwrnenehotdrkt (aparela forma de feminin - toate). - dezvoltareacapacitiqiide receptarea mesa;elorscrlsefl orale;
, adaerb: Md"tot intreba... - f;;;;;;; J.piind.rii de exprimarecor€ctt fonetic, lexical9i gramatical.
t substantizt:Iot esteadverb" obiecthte opeiapionalet:pe parcrrrsul;i la sfirgirul lecqieielevii treblie.-,
. adjeaia pronominal: La miting se adunasefot oragul. O, si citeajci corect,fluent gi expresiv,resPecdndsemnelede.punctuaqre;
02 si foloseasciin exprimareaproPrie cuvinteinsylng drn,texl;
B. O" si rispurrdi cor..t, fo.retic,ie"ical 9i gramaticalla inrebirile adresate;
o; ;;;;;.a . J i.,.J frerar, reqinindionqinurul acestuia/pe.baza unui plan;
l, luminos vs. intunecos,obscur,innegurat uI mir rap
a.colelor, ortind-o. I a conqinurultextului ;
O: ;;rli;;; *p, Ca*p
in biografia lui era un moment obsiur. "u fizice gi morale ali personaielor pe bazainforma-
O:; #;;i"Jf*rer"rile
nemwlpwrnire vs. mulqumire,satisfacgie, plicere, mingiiere tiilor furnizate de text;
O confruntare de idei ii oferea satisfacpie. O, ie ..tollre in scris,corect' caligraficcerinqeleformulate;
a regresavs. a progresa,a avansa,a evolua,a inainta, a propigi Ol ,i a.rpri"ae r.**l.tiilr.rar (invigltura pentru viaqi), apreciind
Cit. a esolwat omti! consecinqele -"ri;"i
intimPlirii'
zgornotvs. linigte, td.cere;calm, tihni Stratepii
-." didactice
In peisajulmontan giseaintotd eaunatibnd qi implcare. M;:"';;;; jroiratt conversaqie euristici, exerciqiu,joc didactic,explicaqie,
'
instructai.
2.Era un gerllde cripau pietrele.z/ . Actiaitat;e;frontali, independenti,pe grupe'
P, - propozigiesubordonatl circumstanliali consecurivi. . Mijloace de inadpdmi'nt:
Mi fascinaapusulsoarelui,l/incit mI credeamintr-o lume de basm.2/ - p;p.rg" Buratino, ilustraqiicu personaieanimale, diapozitiv/diafilm, ca-
P, - propozigiesubordonati circumstantiali consecutivi. setl audio etc.
3. mi- - pronume personalcu valoarede pronume reflexiv.
cu - prepozigiesimpli.
ceeace - pronume relativ compus.
r Nu se vor re alizatoateobiectivele intr-o lecgie,ci numai aceleacorespunzitoare tipului de leclie'
dcea- adjectivdemonstrativde depirtare, numirul singular,genul feminin
Itl
IlibliograJ'ia:
- Alcxci'l'olstoi, Chcipadeaur;
- IrraqiiGrirnrn,Poaesti;
- r Se analizeazitextul pe * orall
l,tltl 9*i?gi,, ursulpdcdlitdeawlpe(pcntrutextgiindrumiri metodice,vez.r bazaintrebirilor: - frontali
rlo.ca l4ftu, Lrteraturdpentruceimici.Lr.sslsgiede textecomentate,
in_ - Desprecineestevorba - conversaqre
sopited.e sugestiimetoditr. Gr;dln4a - chsere'I-Iy, H;;;;itas Educa- in aiest text literar ? - formativi
lional,2005,pp.48-51). - Ce facefiecareperso- - exerciqiu
nal t
- Ce trisituri alefieci- - materialul didactic
rui personaidesprinzi
_
pregitit
t, 'e | ' . I I
d1ntaptelefr vorDele
sale?
- Citeste fraementele- exerciqiu de citire
l. Momcntul * instructai: realiza- din iare se?esprind selectivi
organizatoric rea climitului edu- trlsituri alepersona-
caqional ielor !
- material didactic: - Explici de ce vulpeai - problematizare - orali
s'Juetede personaje, se idreseazi lui B?a- - exercllru - frontali
plange,casetiaudio, tino spunindu-i ,,deg-
video, diafilm etc. teptufegiinqeleprule"!
2. Verificarea . Enunturile exclamative - activitate - CumsecomportiBu- - conversalle - orali
frontala si - scnsa ratino ? - individuali
temei scrise scriseacasi vor fi veri- individuali * individuali
ficate din puncrul de - formativi
vedereal continutului si . Citire selectivi: - exercrllu formativd
al regulilor grafice. ,,Citegte ultima replici !" orale
l. Captarea .5e pot prezentasiluete - vrzlonare o Citire pe roluri
atengiei - orali
de, persona.ieanimale: - ordonare/plasarea - frontala . Joc didactic: Jocul rime- - joc didactic
vulPe, motan, urs etc. siluetelorih plange - individuali lor; ,Spuneqigi alte cu-
sau,planfe cu im.agini - conversatle -
Pe gruPe vinte iare sl rimeze cu
oln oasme,povestlfl cu - joc didactic - tormatlvi
acestepersonaie.dia- - audigiesauvizionare ix, mix, drix, de exem-
pozitiv, diafilm'sau ioc pl:u: fix, chix, pix, tix,
didactic: Recunoiste dix, nix etc."
personajul . Citirea integrali a textu- - exerciqiu - orald
4.Anun(area . Aprofu^ndareatextului lui literar - frontali
- expunere
titlului lectieiei hierar in lara Pro5tilor oPovestirea integrali, - formativi
a unor obiective de Alexei Tolstoi '
orala a texrului literar
. Obiective:
r Imaginali-vi ce s'a in- - problematizare
- si povesteasci textul
pe bazainsugiriiconqi- timplat in continuare ! - exerciliu de creagie
. Joc de rol: Iniqiaqio dis- - joc.derol - orali
nutulur;
- si citeasci pe roluri, cutieintre doi colegide- - actrvrtatePe gruPe - frontali
inqelegind sprepiqanialui Buratino' - Pe gruPe
.iomporta-
rea persona;elor; Pot interveni in discuqie
- sa mveqe ceva.Pentru qi algielevi,adresindin-
viati, apreciindionse- treberi, formuhnd ris-
cinieleintimplirii: punsuri;i aprecieri.
- si-gi aleagiun personaj r Momentul de scriere: -'pregetirea printr-un - scrrsa
preterat, - Iormatlva
5.Dirijarea . pityea integrali a textu- - Transcrie ultimul joc de,migcare
invigirii enun! ! - individuali
lul llterar
I
D | 101
2 ) 4 5 Eaaluaraapoatcfi:
6.Irccdbrckul -::"'#l'l",i;::::: - exerciqiu - frontald
r fornrali qi informali;
. formativi gi sumativi;
- problematizare - orali
mentul lui Buratino ! r obiectivi qi subiectivi;
- formativi
- Explici titlul ! . criteriali gi normativil
7.Arigurarea
retenqici
qi a o5 . Conversaqia de incheie- - conversatie Eaaludrile forrnale, realizatede instiruqii specializate,sunt-examenele,concursu-
tronsfcrului re: Ii se cerecopiilor si - explicatie rile, evalulrile naqionalegi chiar verificlrile reelizatein cadru! inspecgiilorla clasi.
spuni proverbe. Eaaluareainformald esreaceeadesfigurati de cadreledidactice.AceastarePre-
. Temapentruacasi(exer-
zinti strategiade evaluareceamai frecventi, se realizeazdzilnicin activitliile cu ele-
ciqiile2 9i 3 de la pagina ," asiguri feedbackulcontinuu. Aceasti evaluarearefuncqieformativl.
vii,'b,oalrorra
prin
67, Limba fi literatura ""r". unui
romind. Manualul pen- foriatiud esteaceastrategiede evaluarecare relevi progresul
elevsaulacutreleacesruia, salein inviqare.Scopul
deficienqele evaluiri
acestei nu este
tru cksa a ll-a,Marcela
norarea,ci feedbackulimediat, cu scopul cregteriiperformanqei gcolare'Evaluarea
Peneg,Editura Ana, Bu-
curegti,2004). formativi trebuie si fie permanenti, continui.
t. tncheierea . Defilareapersonajelor - elevii iau siluete de E'oaluareasutnativd esteperiodicl, dupl un anumit interval de timp al inviql-
rctivitlqii/lecqiei personaje si inter- rii; are caracterde bilanq,finalizindu-se cu note' calificative.
preteazl, un joc de Eoalwareaobiectiad.qi eaaluareasubiectiad -labazadelimitirii intre cele doui
migcare.Pot realiza tipuri de evaluaresti criteriul obiectivitiqii in notare.
'
aceasragi firi silue- Egalwareacriteriald estestrategiade evaluareprin carerezultatelesunt comPa-
te sau migti, doar rate cu standardesau criterii prestabilite'
mimind. Eoaluarea norrnatiad repiezintd strategiade evaluareprin care rezultatele ele-
- joc de migcare vilor sunt comparateintre ele in vedereaierarhizlrii.
- joc de mimici
3. Tipuri de itemi
Penuu,definireaconceptelor ettaluaregi itemi, vezi pp.83-84 din prezentalu-
2, Tipuri de eaaluare crare,
Evaluareaesteparteintegranti a procesuluide invigimint, in interacqiunecu ce- ln continuarevom relua doar clasificareaitemilor, cu noi exemple.
lclaltccomponente:predare,invatare. Clasificareaitemilor serealizeazdpebazamai multor criterii, cei mai importangi
ln r.nr.tl cel mai i^rg, uoolrorio, {iind: obiectivitatea tn notare qi tipul de rdspunsa$eptat'
,,- vizeaz6,toalitatea proceselorgi produselorcaremi,soarinaturagi nivelul per- Din punci de vedereal obiictiiitdpii tn iotare, itemii se clasifici in urmitoarele
formanqeloratinsede elevi in inviqare; categoriiqi subcategorii:
- apreciazimisura in carerezultateleinviqdrii sunt in concordanqicu obiecti- (1) itemi obiectivi:
vele educalionalepropuse;
- itemi cu alegereduali (adevirat-fals, da-nu, corect-incorect);
- furnizeazl datelenecesarein vedereaadoptirii celor mai bune decizii educa- - itemi cu alegeremultiph;
Iionalg."l - itemi de tip pereche;
Pentru cadrul didactic evaluareareprezinti orientareain planificareainvilirii (2) itemi semiobiectivi:
giin alegerea metodelorde evaluare. - itemi cu rispuns scurt;
Evaluareainfluengeaziinviqarea; rezultatelepozitive intiresc motivatia inviqi- - intrebiri structurate;
rii gi sporescincredereaelevuluiin propriile forqe; arati ce trebuie si inveqeelevul, (3) itemi subiectivi:
cum sl invege,relevind eficienqaactivitiqii sale. - itemi de tip rezolvarede probleme;
- itemi de tip eseustnrcturat;
I Strrit:ir,A<friiur, l:]valuat'caprogrcswlu.i - itemi de tip eseunestnrcturat
Scoh,r,p, 14,
I
0rl 103
ln funclic de tipul dc rdspunsageptdt,itcmii sc clasifictr asdel:
(l ) ircrnrial ciror rispuns esteselectatdintr-o listi de opliuni; !iv, basrnulsc clasific[ in cult Eipopular. Ca structuri, basmulcult, degiesteo crea-
(2) iterni al clror rispuns trebuieelaborar. jie originali, nu seindcplrteazi foarte mult de modelul basmuluipopular. Existi o
firuagieinigiali, urmattrde intrigi, de acgiunea propriu-zisi;i deznoddmint. Carac-
Iixemplc: teristiceoriclrui basm sunt: ptizengaformulelortipice (iniqiale,medianegi finale),
o Itemi obieaiai, adici itemi al ciror rispuns trebuieselectardintr-o listi o gami ,,demetaforespecifiCegi de personaje-cheie"r, d-eobiectegi cifre magice,o
de op- iemi narativi carecuprinde trei probe de voinicie gi finalul, nunta ca incununa-
1iuni.
Obiectitt d,eevaluare; elevii si fie capabilisi recun-oasei a virtugilor dovedite de protagonigti.
definigiasubstantivu-
lui. Basmuleste,,o oglindire a vieqiiin moduri fabuloase"(G. Cdlinescu).
Povestealui Harap-Alb a apirutin revista Coworbiri; literare la 1 august 1877.
. [lnun1; Cum senumestecuvintul caredenumegteo fiinqi, un lucru, un fenomen Un elemenrde originalitatea basmelorlui Ion Creangi estetocmai impletirea
al naturii?
Opgiuni: losului cu realul li aceasticaracteristici esteevidentdin Poaestealui Harap-Alb.
a) adjectiv;b) adverb;c) pronume;d) substandv. Ca orice basm,incepe cu formula iniqiali: ,,Amu cici era odati intr-o qarl un
i, careavearrei feciori". Expoziyiacuprinde acestiLforrnwldinipialdcareplasea-
o Itemi semiobiectizti- elevul trebuie seconstruiascirlspunsul. Acegti itemi se acgiunea in aremporalitategi aspaqialigllsgi di citeva indicaqiidesprepersonaje.
clasificiasdel: rtele mai mare al Craiului, Verde-impirat, aveanumai trei fete ;i niciun fecior
- itcmi caresoliciti un rispuns scurt; e si-i urmeze la domnie. De mulqi ani cei doi fraqi nu se mai vizuseri, iar verii
- intreblri stnrcturare. secunoscuseri.lmpiratul Verde, fiind bitrin, i-a scrisCraiului, fratelesiu, si-i.\
I ' I
f)e exemplu:eleviitrebuiesi adaugecuvintul/cuvinrelecarelipsescdin definigie: pe cel mai vrednic fecior pentru a-i urma la domnie (intriga basrnului).Craiul^

,,Vcrbulesteparteade vorbire carearatd....,,....." ttn;tiinqeazipe feciorii sni gi-i suPuneunor incerciri de voinicie.
sau ,,Pentrufiecareliteri scrie,in spagiulliber, litera mici de mini corespunzi- L'Desfd;urareaa.cltunu.
acliunii basmului cuprindeincercirile
basmulutcuprmde Craiul iill supunepe
incercarllela care Urarul
i sii pentru a constatacurajul;i destoinicia lor gi mai ales lui Harap-Alb.
peripegiile
'"*i:..p R...r v...v 2...z rmportamenrulCraiului, impirlgia lui par atitudinea gi gospodiria unui qiran in-
iir, a unui pirinte nemulgumitde feciorii lui; limbajul personajelor estepopular,
ln evaluarese recomandisdseformulezediferiretipuri de itemi. preferabilitemi numeroasi zicalece relevi menmlitateagi ingelepciunea omului din popor. Fiul
cu inalt gradde obiectivitate,.degiexistd,in cazulacesr&a,riscul ghicirii rispunsului. mare, alungat de un urs grozav carel-a ,,virit in sperieqi",s-a grlbit si se in-
Pcntru a se realizao evaluareeficienti, in cadrul disciplinellimba iiturrturu rci; ,,duci-sedin parteamea cine gtie", ,,doarn-am a trii cdt lumea,ca si mog-
;i
romAni, trebuie utilizaqi gi itemi cu rispuns consrruir de iltre elevi, itemi subiec- escpimintul", Craiul, posomorit, iqi caracterizeazdfiul prin proverbe : ,,nici tu
tivi de tip eseustrucrurarEi eseunertruit,.trat etti de impirat, nici impirngia pentru tine; gi decit si incurci numai agalumea,
i bine si gezideopartecum zici, cdcimila Domnului: " lac de-ar fi, bro_agte sunt
le ,... Asa-i ci ne-amincurcat in slibiciune ?" Es,eculcelui de-al doilea {ecior
intimpinat cu batjocuri: ,,- Ei, dragul tatei, a;a-i ci s-a implinit vorba ceea:
TESTUL 6 ,iri-mi de giini, ci de ciini nu mi tem rr", degeabamai stricaqimincarea,
"[...]
ii mei... Si umblad numai aqa,frunza frisinelului, toati Yiaqavoastri, 9i si vi
SubiectulI dagici sunteqifeciori de craiu,astanu miroasi a nasde om'.. Cum vid:eu, frate-meu
poateculcape-o urechedin parteavoastri: la Sfintul Aqteapti s-aimplini dorinqa
I Povestealui Harap-Alb I Uahl de nepogice are!Vorba ceea:La placinte,inainte,/ $i la rizboi, inapoi"'
de Ion Creangi ,Numai fiul cel mic suferi, sefriminti cum si indeplineascidorinqatadlui. Po-
it de Sfinta Duminici, pe careo milostivise,ii cereCraiului hainelede ginere,
Basmul esteo speciea genului epic, popular saucult, in carese nareazi,intim-
:le din tinereqeqi alegeacelcal careminincd ji',ratic.Astfel pregitit, fhceul in-
pliri fantasticeale uttor petsonajeimaginare(feqi-frumog'i,zf,ne,animale ndzfl;iy,a-
e grozavulurs care-iiesein calela un pod. La despirqire, tatalsiu, Craiul, ii di
ne etc.),aflatein lupti-cu forge.aleriu[ui(simb olizateprin balauri, zmei,vrijitoare
a ursului in caresedeghizase;i il sfdtuiegtesi nu seinsoqeascicu omul spin 9i
ctc.) pe carele inving in celedin urmi.l in funcqiede autorul individual'saucolec-
sefereascide omul rogu.
I Dicl:ionar de termeni literari, p.49.
Idetn,p.49.
I
t04 | 105
l)r'trrtrtrll'ccioruluisprcirrrp:irnqia lui Vcrdc-irrrprirltqi sprcirrrp:ir-atull{o; cstc ,,$ir lirrurvt,sclirr ruriirrtr.clii,;iacr-rurmai qincir-rca; cincsc duceacolobc gi rna-
r.irrtlrolic,_r"cprczinti tlr,umull'ormdrii tindruluipcntruviaqi,lupta dlntrc binegi rnu, nirrc:ri. lar pc la rroi,cittcarcbanibc gi minincd,iar cine nu - seuiti qi rabdi""Cu-
,lrunr inchciatcu rasplatafireasca:nunta si pedepsirea riului, a Spinului. virrtclc,,pcIa noi", ca gi forrnula mediani ,daria si mai vedem" [noi] ce sepetrece
l,ipsit rlc expcricnga vielii, fliciul riticegtedrumul spreunchiul siu si va fi ne- h masi dupi plccarcalui Harap-Alb", antreneazi cititorul/ascultitorul in acestspec-
vt'it srl-ltoctncascislugi pe Spin. Hnqigurilepidurii in carerlticegre t|,.nd,ru| sim- tacol al formirii gi al maturizirii tlnirului.
l',iltzt:,tz,itlificuluqiivielii. Naivitateagi imprudenqa il rransformi,in slugi a Spinului. Personajelese grupeazlin mai multe categorii:Harap-Alb,personajul,principal,
Irrt'lrisdc rccstain fintini, unde fusescatrasprin viclegug,va fi elibeiat cri condi- pcrsonajul."." rJfoi-eazi; personajecaretesteazS, calitiqile personajuluiprinci-
1i,rsrrq;ischirnbeidentitatea.Din acestmornent,feciorul craiului devineHarap-Alb, pal gi, in felul lor, il ajuti si se formeze: Sfhnta Dwminicd pu-nela incercarernilos-
i.rrSpinul sede drepr fiul Craiului. ^ fizicului gi forgaspiritului, Sph.nwl
icnia feciorului de impirat, apoi izbinda sa asupra
Ajuns la impiriqia lui Verde-impirat, prinleseleil privesccu antipatiepe Spin, ii testeazi onoarea gi-l ,,ajuti" si-gi dezvolte calitigi latente: inteligengd, destoini-
vilzind cum se comporti cu Harap-Alb ,,gidin ceasulacelaau inceput a vsrbi ele cic, bunitate, curaj qi mai ales capacitatea de a vedea dincolo de aparenge. In mod
irt dc-clc, gi..Slinul de fel nu samini in partealor, nici la chip, nici la bunitate; si spccific, face acesr lucru gi calwl: el vegheaza, cind qi cind mai rostegte o incuraja-
c;t I lrrrap-Alb, slugalui, are o infigigaremult mai plicuti gi samini a fi mult mai rc.Fata tmpdratulwiRogreprezinti farmeculfeminitiqii, este-nizdrivani pentru cI
()ttlcllos.Pcsemneinima le spuneaci Spinul nu le estevir gi de aceeanu-l puteau areintuigii-gidarul anticipirii, in realikte, acesteasunt manifestirile experienqeide
rrristui.Aga il urdse_ ele de tare acum,cd dacaar fi fost in banii lor, s-ar fi lepidat de viaqi.Rolul ei reprezinti putereadragosteide a facesi renasci omul iubit, si trea-
Spiin,ca de Ucign-l Crucea". ci intr-un cerc eiistenqialsuperior, marcatprin nunti. JurimAntul impus de Spin
. Spinul va incerc_a si scapede Harap-Alb dindu-i porunci tot mai greu de inde- fecioruluide impirat de a-l sluji ,pini vei muri gi iar vei invia..."anticipeazides-
lrlirrit:sa aduci ,.siliqile"dln gridina ursului,capulsi pieleacerbului"b;tutcu pie- tinul personajului,afa cum fata implratului Rog qtie ci va aveanevoie de cele trei
lrc scurnpcgi,in fine,sii-o a4uci pe fataimpira^tului Ros.De fiecaredati esteajutat smicelede mir dulce,api vie gi api moarti.
tlc Slinta Duminici gi de calul siu nizdrivin. in drumul spreimpiratul Ros,'Ha- Semnificapiile basmwlwisunt profun de:podul marcheazd. trecereasprealti lume:
rrp-Alb searati milostiv,generos9i bun gospodar:cruqiviala fuinicilor si impro- podul sub care agreapricraiul deghizatin urs, podul cu nunta furnicilor-reprezin-
v.izrcaztr un stup pentru roiul de albine; carlsplati, va fi ajutarsi indeplineascidoui in rlte rrecere,spreo mai profundi maturizare,pddwrea-labirintincarefiul craiu-
tlirt inccrcirile la care-ilva supuneimpiratul Rog: si aleagd"macul de nisip in tim- lui se riticegte esteo probe pe careacesta,imatur, nu o trece,este9i inceput al
-doui
grulnop{ii gi s.iidentificepe fita ceaadevi,ratidintre cele identice." inf;gig"- drumului iniliatic, fknti.na semnifici coborirea in infern, eroul pierzindu-gi iden-
le. Noblegeagi darul prietenieiaparevidentlaintilnirea cu_cele cinci personajegrotegti, titarea,devinerob, condigiecare-iimpuneo traiectoriespirituali noui la capitul ci-
irr lrrczentareacdrora naratorul relevi artaportretisticS",fantezie gi inventivitite ver- reia esredeplin format. Coborirea ?n infern se incheie cu moarteainiqiatici, o
bali. Acesteasuntpersonajeanapoda,au irisituri supranarurale,simbolizeazl,ca- cxperienli capabil;si duci la un nou mod de existenqi.
-
lrunitili. naturale (Gerih, Setili), calamitiqisociale(Fliminzili) sau aspiragiiale Spredeosebirede basmulpopular,in carepredomini naraqiunea, descrierea gi dia-
ormcnilor, doringadepigirii limitelor (Ochih, Pisiri-L;qi-Lungih), cu ajirtorul ci- loguffiind aproapeabsente,in Poaestealwi Harap-Alb exrstanumeroase dialogwriamw-
rora indeplinestetoate corvezilela careil supuneimpiratul Ro!: supravieguiegte in zinte (ceatiadin casade arami) si ampledescrieri(de pilde poftretizareacelor cinci
casade araml,inrogiti, datoriti lui Gerili, consumi uriagacantitatede mincare si personajegrore$ti).Alte elementede originalitatesunt wmorul;i stilul oral datoratabun-
biuturi impusi de impirat sub amenintarea mor[ii, ajutat de Setih gi Fliminzili, denleide interjecgii,exclamagii, onomatopee,zicale,constnrcqii populare,calambumri.
irrOchili 9i Pnsiri-Liqi-Lungili descoperiascwzdtoareafeternl,zdrivane9i o adu- ,,Mulqimeaexpresiilortipice in scrisullui Creangi zugrivegteo naturi rustici ;i
cc impiratului..Trecirrd toate_probele prin carese contureazi un portret complex, 1o"irh, un stilist abrrrrdent,folosi"d formele oralitlgli. Int"eresuiestetical cazului lui
t:orespunzitoridealului moral popular, Harap-Alb mai estesupusunei incerciri de Creangi esreci in el colectivitateapopulari a devenitartisrulindividual incintat si
cdtref.ataimpiratului Rog: calul lui pi turturicaei trebuie si seintreaci in incerca- pluteascipe marileapeale graiuluiobstesc."1.
rea de a aduceapi vie si api moarti gi trei smicelede mir dulce ,,de unde se bat -
,,Unic prin geniul-lui.ora1, Qr.eangi.apare,_p_rin neasiminatalui putere de a evo-
mungiiin.capete*-.Izbinda-va fi a caluiui,intruchiparea experiengeide viaqi, a in- ca viaqa,un scriitor din linia realismwlwilui Negruzzi, riminind un reprezentant
lclepciunii gi devotamentului.Fataii urmeazdpeciudaqiipelitori la curteaimpira- tipic al Junimii, prin aceavigoare a congtiinqeiartisticecareil gngtle aqad.estrans
tuftriVerde,undeildemasci pe impostor.Acestaiitaiecapullui Harap-A16(pinctul cn M"io..rcu gi iu Eminescu,bucurogidin primul moment a fi ghicit in el o con-
culminan.t).Calul il omoarl pe Spin (il in;facecu dingii, se inakd,in-vizduli gi-i di gtiingiinruditI".2
drumul de-ac_olo), iar fata impiritului Ro; il readucela viagi pe Harap-Alb. Ur-
rneazd, nunta lui Harap-Alb cu fata impiratului Roq (deznodimintul). Formula de
incheiere.lipsegte din basmullui Creangi. Ultimelecuvinteale basmului sugereazi
similitudineadintre universul real qi ceIimaginar:
ini, l, pp. 15 | si | (>1.
l' 2TuclorVi;rnu,.l rra'prozatorilorrc.'rn
I

t0t | 107
Subiectul al Il-lea a. dctiaittili dt inv,ipare l:rontalc pc grupe, gi individuale,bazatepe efort inte-
lectualpropriu al clevului;
A. b. metodedidacticepreponderentmoderne,formatiae precum: metoda exerci-
1, lrr luptl.a izbit cu toati forqaflanculdrepr. qiului,metodeconversative, conversaqia euristici,brainstormingul,problema-
Nc-a izbit infigi;area lui rivisiti. tizarea,metodede comunicarescrisi; jocul didactic; inviqarea dramatizatl.etc.
c. mijloacede tnvdpdmhntmodeme,audio-vizuale.
2. i-vcrbpredicativ. Condipiilerealizdrii acestuiobiectiv cadru sunt:
in jur - loculiune adverbiali. oparticipared.conttiantda eleaului,prin efort intelecrualpropriu, in ritm propriu
r/z - conjuncqiesubordonaroare(,,incit,,). qi constant;de pildi, in lecqiilelimba gi literaturaromini, fiecareelevsi citeas-
de - prepoziqiesimpli. ci congtient,corect gi fluent cel puqinun enung,de asemenea si formuleze cel
3. ,,dc-mi pare" - propozigiesubordonati circumstantialiconsecutivi. pu{in o propozitie referitoarela mesajulscrisreceptat(textul literar citit).
,,cdaud" - propozigiesubordonatoaresubiectivi.. Actul ciritului rebuie imbinat $i cu acelaal scrisului.FiecareelevsI scriecuvin-
4. S-aintimplal agacum mi-aminchipuit. r nou-insugitegi si formuleze enunquriorale 9i scrise'
cum ' adverbrelativ,introducepropozilia subordonati circumstangialide mod; Ori de cite ori'esteposibil, elevii trebuie solicitaqisi-gi exprimeopinii referitoa-
in subordonatd,arefuncgiade complemenrcircumsrangial de mod la textul citit si analizat.
Nu qtiu curn se numegteacestcastel,dar mi-a plicut mult. . relalia siimwktipd acadrului didactic cu elevul,rolul inviqitorului fiind ace.
curn - elementde relaqie,introducepropoziqiaiubordonati completivi direc- la de diriior, iar al elevuluide participant activ gi congtient.
ti; in propoziqiasubordonari are funcqiade nume prediCativ. Cadrul didactic trebuie si asigureclimatul educativadecvat,succesiunea fireas-
B. a acriviriqilor de inviqarebazate pe obiective de referinqi clare,corespunzitoa-
l, aducereaminte, bdgarede seamd,facere de bine, tragerela sorpi,lwarecwasaft. si mobilizezeresurseleumane;i i; valorificeresurselemateriale- mijloacelede
iqimint. De asemeneaestenecesarsi se creezecondiqiiPentru afirmareacapa-
2. Ploui in averse.(subiectnedeterminat) ilor tuturor elevilor.
Ew si Maria m€rgemdes la teatru. (subiectmultiplu exprimat prin pronume Exerciqiulde cirire selecrivl9i dramatizati imbinat cu exerciqiulde exprimarea
personal;i substanrivpropriu) >r pireri personale;i cu metoda conversalieieuristicedezvolti capacitateaele-
3.foame - subiect. ui de receptarea mesajuluiscris.
e - predicatverbal. lnsu;irea iemeinici a ie*telor literare constituiebazapentru exerciqiicreative-
mi- - complementindirect gi subiectlogic. puneri libere carevalorificl in grad maxim capacitatEa de receptare9i de expri-
re a mesaielorscrise.
4. Odatd plenuisemo cilitorie in jurul lumii. (adv. - ,,cindva") ln activitateade invigareun aPortdeosebitil arejocul didactic.Sepot realizajo,-
Iqi spun o datd, nu de mai multe ori. (art. + s. f.) i didacticede tipul: ,RegineCit mai multe expresiifrumoasedin.textul literar",
N wmaitu ai puteasi-mi spui adevirul despreceleintimplate. (adv. -,,doar" ) peisonajul!", ,,Spuneqi
ine reciti cel mai expiesiv?", ,,Recunoagteqi impresiile/pi-
Nu mai frecventaclubul artigtilor! (adv. i adv.) e despre..."9.a.
C.
1. Ideile pe care le-a susginurin discurs creeazd,
deruti in rindul opoziqiei. 2. Rolul jocwlwi didaaic in tnsu$rea cititului la clasaI
2. In curind vor dispirea monedelede cincizecide bani. Citirul giscrisul sunt activitlqi intelectualecomplexe,conttiente,de lungidura-
3. Sefii demn ori de cite ori imprejurareao impune ! cu implicagiivolitive gi afective.Copiii trebuie si depuni efort congtient;i con-
tt, reb.ti" si ingeleagiceeace citescqi ceeace scrlu'
Cititul gi scrisui,rrnl inrtrrrtttenteale lucrului cu cartea'ale muncii intelectuale,
Subiectulal IIIJea dezvolti gindirea, spiritul de observaqie, memoria,limbajul, imaginaqia9i voin-
Aceste suti difi.il., necesitl efort congtient,presuPunexersareavoin-
"ciirriUqi
l. Strategii d,idaaice de formare a capacitdpiid.ereceptarea mesajwluiscrisprin
efort intelectualpropriu al elevwlii
Formareacapacitiqiide receptarea mesajuluiscrisse realizeazdprinstrategiidi- si congtientizezeeforatl, estejocul didactic,Aceasti metodi creeazd.motivaqia
dacticemoderne carepresupun: igdrii,model eazdtrisilturi de dezvolti
caracter, voinqa
imaginagia, I' a.
I
106 | | .,on
Oa viziunc,cilrrl(:terologic qi rnodalitnqicstcticc,trilogialui f)clavrancca poatcfi
.lrltcglilt<trganic itt -stru.cturalcclici,
jocul diclacticscpoatcdcsfagur:a ori dc cirr.
st'solicitiic{orturiintclcctualc mari,oriclc citc oriexisteposibiiiratea piati dc clrlrttclcshakcspearienc. Scriitoruladucein teatrulsiu caracrcrcdra-
'r'i instalirii
rrr.rr.r.rrici'.aplictiseliisi a oboscriielevilor.ln claselepriraare pracrice icc imprcsionantc,$tefancel Mare, protagonistul dramei Apwsde soc{re,esteo
se iocr.rl
sc'z.orirlc,vizual-motorii,tactilegi auditiveprin care,e^t"st."zi-J;;;1;;;";,, i" coplcaitoare;i in celelaltedoui piese,a rimas adinc in memoriasi in
r,rtrrluiauditiv,a sirnqurilorvizuai-tactil..r.. D. o"-plu, prin ul multora caun simbol.Unitateatrilogieio asiguri rocmaipersonalitateamo-
auzsi prin pioiir
c()l)lllrcculloscanumiteobiectedin naturi, le denumesl, ntald"a lui $tefancel Mare. Personajele principalegi secwndare din celetrei dra-
fir-onunqddenu,nire",rl
sau alegpropozigiapotriviti din enunqu.i,;ril;;;l;i;i";, sedefinesc;i graviteazd,injurul personajului$tefansaual testamentuluisiu politic
:lll]::.':,p':pozigii Viforul qi Lwceafdrwl).
flt/bclr7'lctc' Un asemenea joc poate preceda/incheialsau se poate irt.r."l"irrtr.
cxcrcigiilcde citire. O caracteristicia drameiApwsde soareo constituietipwl de conflict.in prime-
jocurile didactice/ocul sunetelor, actealepieseise contvreazl,unconflictpsihologic,zbuciumirile personajului$te-
. Prin Jocwlsilabelor,Formdm cuztinted.insila
,r,,; r" formeazd" 9i se dizvolt e ckmpwliizwal de.irir.'J" o silabaqi ,. ,r".. j"j,, celMare, congtientde slibiciunileomenesti,de perisabilitatea sabiologici 9i de
:r:.,
suaD a ta cuvan t. 'ile responsabilitXqi de voievod. Acest conflict esteexacerbatde conflictwlsocial,
.fcrctrriledidacticeEu citesc,tu observi,Ew citesc,tw rdspunzi,Ew citesc, domnitorului preocupatde soartagirii gi a poporului impotriva boierilor an-
tu con,
tinwi, Gdseste;i cite;te!, Cite;te cht mai multe cut,intecareiorpin rtrioqi,dornici de putere gi de bog;qii. Acest conflict devinernanifestabiain ac-
sunetul/ktera,ca
rc delwmesc al treilea.
.fiinye/lucruri! etc. dezvolti gi consolide de citire a
rncsajuluisc.risprin e{ort intelectualpropriual elevului. ^ii-"^p^"it^tea lntors din lupta pentru apdra.reaPocugiei mai bolnav (calul Voitig alunecase, ci-
Accstor jo.curi didacticetrebuie r; li s" asociezejocuride intonagie ;i prinsese sub trupul siu piciorul rinit si nevindecatal domnitorului, agra-
expresivi rr
cnunlurilor citite,.completate de jocul gesrurilorgi ul r-i situagia),$tefan cel Mare afle de la fiica sa, Oana, desprecomplotul urzit
.t i"rlol-a" rot
Accsteasunt activititi foarte agrearedeiopii, au calitatea-i-i.;l,rrr : paharnicul Ulea, stolnicul Drigan gi jitnicerul Stavir qi gribegteinsciunareafiu-
- de
--- a-i antren, gi a. ,.
laxa,de a-i determinasi inveqJmai usor gi .., ple..r". "-i i siu, Bogdan.
Efigignfajocurilor didacticeestederermio"ia de miicstria didactici Punctul cwlminantal conflictului il constituiescenaincoronirii lui Bogdan,sce-
9i a invrti.
torulur/invi.gitoarei,de creativitateaacestora. din carese desprindemonumentalitatealui $tefan.Domnitorul il oblige pe pa-
ri^culUlea sI participe la insciunare.ii trimite, prin clucerulMoghilA, meiaje cu
3. Conceptul de cunicwlwm . Ii vorbegtealuziv,apoi ameningitor,impunindu-gi implacabilavoinqi, prove-
Pentru rezolvateaacestuisubiect,vezi Testul 2, subiectul din con;tiingade voievod patriot, agacum relevi discursul,rrecerein revistda
al III-lea. itemul 2.
telor saledin timpul domniei si testamentpolitic: ,,[...]cum vru Moldova asavru-
gi eu. Ci vru eaun domn drept, gi n-am despuiatpe unii ca si imbogdlescpe al-
ci vru eaun domn treaz,;-am vegheatca si-gi odihneasclsuflemlei ostenit...
TESTUL7 vru ea ca numele ei si-l gtie gi sn-l cinsteascicu roqii, si numele ei trecu graniga,
la Caffa pini la Roma, ca o minune a Domnului nostru Isus Cristos...".Recu-
SubiectulI e infringerile, gi mai presusde orice situeazi nevoile qirii: ,,Eu am fost biruit
Rizboieni gi la Chilia, Moldova a biruit pretutindeni! Am fosr norocul, a fost ti-
I Apus de soare !... Sunt bitrin..." Elogiazi,jertfeleostenilor sii si recunoagtepatriotismul aces-
de Barbu $tefd.nescu-Delavrancea . ,,Oh ! pidure tiniri !...Unde sunt mogii vogtri?...Presiraqi...". Domnirorul e
pentru ci incercarealui de a-i uni pe cregtiniin lupta impotriva piginilor a eguat:
Dramaesteo speciea genuluidramadc,iy prozFtsau in versuri,cu un continur cercatsI unescApusul intr-un gind, ci zic ci sunt crestini,qi trimiqii mei
scrios,uneoritragic,adesea prezentatintr-oformdi"-ifi"r;, neexcluzindnici ele- betut din poarcdin poarti, rugnndu-semai mult penrru ei ca pentru noi, si lase
mente,comice, specrarorultrecind de la comicJatragic,de la ris la plans. boaielede zavistiegi si seridice impotriva primejdiei obgtegtia cregtinitiqii...Le
istorici a-Moldovei, compusidin drameLip"t a, soare(1909),vifo- ia un om ?...Era... A fost...Aiurn e bolnav...Yl'zind ci rimii cu figiduiclilc,
.Trilogia
rul giLwceafdrwl (1910)repr.ezinta.rn deosebit ,.riitorrrL;;;;$":ffi;#; ciutat si unescRisiritul". Pateticatiradi esterostiti. pe fondul unor teribilc ful-
Delavrancea la dezvoharei "pon
literaturiiromine. "t si trisnete (decorromantic), sporind emoqia.Congtientde misiuneasai;i rr po-
Pini la trilogii,dr"-.
istorici romineasci, de valoare ^p^riij^acesrei
d9Ri;"r; V;ar" lui moldav,ca tampon intre Orient ;i Occident,$tefans-azbuciuma[z.ldirrnic;
"r_?r:pr?z:!t1g; i irniga;;;;f
triceicu-.Hasdeu (1862), Despot-vodh deyasjleat..r*ari ittzsl, vtoaliiai u ficut cdriri bitute drumurile pustii oameniimei gi degeaba.invoicli crrpcccji-n
i,
AlexandruDaoila ( 1901). apoa,Je, iscilituri fudule gi praful s-a alesde invoieli". Ca bun cn';;lin, va sta in
-l
110 | | 1t
faqajudecnqiidc apoi cu congtiinqa datorieiirnplinite:,,Doamnc,tu singurqtii cc-r dcja nre.njionate ca dramaticc, ca gi accsty'nal tragic,dar aporeoricatri-
, .sccnelc
fost pe inima mea,ci-n tine am crezut,ci nicio degirticiune nu s-a lipiide sufletul burc accsteiopcre literarecaracterde dramd.
meu,ci am statzid neclintitin faqapiginilor... Dar toli m-au pirisit... Doarnne,os6.n. . . Aceastl piestrde teatru arein centrul acgiuniiun personajmonumental,roarece-
degte-midupi picatele mele,ci nu mi osindi de paceacu turcii spre mintuirea sir- lelaltegravitAndgi evoluind in raport cu acesra.$tefan cel Mare simbolizeazi vo-
rnanului meu popor!" qi le transmiteurmasilor un principiu de polidci interni gi ievodul p.ajrio-t,.congtiinqa lucide, treazd",in slujba intereselorgirii. De la primul
extcrni, desprinsdin experienqa unei domnii indelungate9i zbuciumate:,,Bogdanc, moment (fin/ul actului tryth.i),cind se bucuri de sosireaort..rilo. care rispunse-
turcii sunt mai credinciosica creqtiniicuvintului dat,,.fineti minte cuvintelelui $tc- teri prompt la chemareadomnirorului (,... O ! cum ," lr"rri apelein Siret, lga vin
fan, carev-a fost baci pini la adinci bitrineqe...cd Moldova n-a fost a strimogilor raielein Suceavala chemareavoievodului lor !" ... ,,Si nu seceizvorul nostru !,,
),
mei, n-a fost a mea gi nu e a voastri, ci a urmagilor vostri g-aurma;ilor urmaqilor fiind in prirnejdie,la ultima fapti, ucidereatrideiorilor, personalirateaacesru-
vogtri in veaculveacurilor.A ! nimic..,Bitrin, bolnav ;i neputincios...Mantia asrac apare- in comple-xitatea gi mireqia sa. El se bazeaztrpe forgaEi fidelitateaarmarei
prea grea...S-o poarte altcinevamai tinir... Bogdane!... $i voi, mirturie a ceeace ali a noii boierimi formate-prin recompensared bravurii gi a pairiotismului dovedit
vizut, spuneqigirii [...] ci voinqameae si seungi Bogdande cind sunrin viaqi...Cil de lupd. Degibolnav,pleaiasr aperegara.$tieti fi" rogpenrruDoam-
-clmpuJ
Maria,.la
careapreciazisprijinuldevotat(,$untfurtredoui sibii ...'io"-rr", g-"*"
voinla mea$-aei a fost purureauna..." Dupi ce agazd" pe Bogdanpe scaunulgirii qr
ingenuncheazi., se rostogolegtepe trepteletronului. lAmindoui m-au slujit cu credinqi.P-amindoui mi-am pus nddejdea"),in ciuda
rfidelitngilor;
Domn, autocrat,dar cu inalti congtiinqipatriotici, oferdo lecgiede istorie $i res. Fe.Irrrufeteleorfane,aleciror tagimuriseri pe cimpul a. t"pd, esteade-
ponsabilitatecontemporanilor si urmasilor (finalul tiradeiin caredefinegtesentimen. lg.cregtela curteadomneasci.Stirnegteadmiraqiechiar gi dusmanilor
[liriltei
rul patriotic), areforgamorali de-ainsciunaun domn tinir gi de-a-giimpune voinlr complodgtii ii recunoscmareqia:,,Marea fost...ci de mlrirea lui nu mai sufla
(,,voi mirturie a ceeace ajivizut" ), igi creeazicadrul legalde pedepsirea cornpio. iciun boier...",il numesc,goimanul", ,,ochiulvulrurului bitrin clipegteinci... vdr-
tigtilor. In lupta dintre $tefan-domnulgi $tefan-omul,invingecongtiinqadatorieiim. t vipii, mi frigea cu privirea lui". Cei trei boieri, paharniculUlea, itolnicul Dri-
plinite cu pregul vieqii.Pwnctul cwlminant al conflirtwlwi socialse plaseazl in aceastl r gi jitnicerul stavir, vor purerea,sunt nemulgumiqide politica lui
$tefan: ,,Boier,
scendmaiestuasromanticd, dupd,cumpunawl culminant al confliaulwi interior il con. igr, qiran supus era rorJrn-1 ?n fagalui", ,,Mogiilele impargeanumai la ogteni...",
stituiescenaard,eriipeviu a rdnii cangrenate. n supugiii ficea r5;zegi, din rizegi boieri sadea..."Aci;tia pindesc moarreavo-
frcfan igi domini slibiciunile biologi.
ce, igi depigegtesuferinqafizicl, rostind rugiciunea Tatdl nostra gi povesdnd cum e ,dului pe-c-areo inrrezrrescin semne,prevestiroare: gipEtulbufnilei, miqa care
fost ucis tatil slu, Bogdan,de citre propriul siu frate, Petru Aron, la Riuseni. inci bufniqa,apoi aceasra esreinhiqati de un vuhur, iaiun ogreansigeteazivul-
Ca om, $tefan a picituit, are copii nelegitimi gi nu le-a spus adevlrul. Datoria I gi el cade-npripastie, o vacddin turmele domnegti a singerat inligtar, luna
de pirinte gi-o indeplinegte,trimiqind pe Raregla mama sa, Riregoaia,pentru a-i un cearcin ro;u, ciinii au urlat, o femeiea niscut un copil cu picioare de ied,
cereincuviinqareasi se cisitoreascS, cu Oana, fata de la curteadomneasci.Aceste. ea carese schimbi brusc (,,sebolovinird rrori negri cufiLe catrinul, ci se-nru-
ia ii mirturisesteci-i estetatI, simulind ci vorbe;te in somn. in acestfel cei doi afll ca noaptea"),iar in formele pe carele iau norii, boierii complotigti identifici
cl sunt fraqi. balaur careinghite un motneagcu plete lungi.
Deznoddmkntul creeazd. altl sceni'intensdramaticit,tragicS. chiar. Aflat pe pa. In construireapersonajului$tefan,aurorul valorifici legende,eresuri.pentru fe-
tul de suferingi dupi operaqie,$tefan aude ovaqiicare-l aclami pe $tefinigi, nepo. : de lacurte,-pentruDoamna Maria, 9i pentru oameniilui credinciogi,
$tefaneste
tul nevirstnic. Boierii complotigti, crezind ci el a murit, incearci si-l ristoarne dc sonajlegendar.Fetelecred ci, aruncicAnds-aniscur, $tefanafost scildatin sin-
Pe tron pe Bogdan,incllcind voingalui $tefan.Acesta,cu prequlvieqii,ii va ucidel de gerpoaici gi de vultur__ca ,,si se srrecoare_gi
si se inalqe... Este ,preaslivitul
,,Pel-Ilea l-am mi,surat cu privirea...Murise inainte de a-l izbi!... Dumnezeu si-l ru.stlpin", ,lmpiratul", Doamna Maria il vede pe gtefan cirlare'pevoitig ca
ierte...Dumnezeu?...Dar cine e de vini ? Io, $tefanvoievod am suit pe Bogdanpc arhanghel".
tron.., Io, $tefanvoievod, i-am a;ezatcu mAnameacoroanastrimoEilor mei...El fu Titlul dramei, metaford, reprezintd"alti modalitate indirecti de caracterizarea
de fagi^qi vizu ce vreau eu, ;i tot sfatul, ;i toati ogtimea...Sufletu-mi nu vrea, gi ca iului carea fost ,,soareleMoldovei".
un scosdin fire se arunci in sabiamea...Cine e de vini ?...Se cutremura Moldova Doctorul$milii admiri curajulgi sripinireade sine:,,oqelir...in aer,in lupti...
gi-o pripastie sedeschise... $i cu acestsfint oqeloprii curremurul gi umplui pripas. trupul dumnealuinumaicresriruri...Am mili n-amgriinqa...Ranade la picior ii
1ixt.(S-aud.e: trdiascdd.omnwlBogdan!) i... i... i... Da...! S-aimplinit legea! (Sco. te trupu_ldumnealui...in viteazul ista, o purerecarescapdmedicinei...b voin-
"Sd a voit slobod pinl la sfir;it..."
board trepteleSiaruncd sabia).li-ai implinit menireaca gi mine !a ln stil romanric
estesurprins ultimul procesde congtiinqial lui $tefan-domnulcare moare rosdnd Credinciosul Hirman mi.rturisegte:,,voinqamiriei-tale, voinqaqirii ... De n-as
numele Moldovei. eniqn-agfivrutcevreamiria-ta.$-apoi,,,",,,,pot;....
1 1 2| I 113
Subiectul al ll-lca P1 - propoz.iqic lubordonatl circunrctanliahconcesivtr.
Fiet/ce-ofi/z, ev tot nu cred/3
A. P, - propozigicsubordonati circumstanlialeconcesivi.
1,fdpturd:fiinqi, creaturi. Nu a ob$nut Oscarull/, cu toate cd era un actor renumit.z/
rdbddtor:rezisrent. P, - propozigiecircumstangialiconcesivi.
a seferi: a seapira,a seproteja,a se pdzi,a evita.
nealn:PoPOr,natiune. 4. S-aintors deoreme.(adv.)
Nu se sinchiseade arernei putea si ploui, si ningi... (pt.p. + s. f.)
2. lor - pronumepe-rsonal, persoanaa III-a,-numdrulplural,cazulgenitiv,func-
grasintactici"de arribut pronominal c.
ahe - adjectivpronominalneliotirit,-numirulplural, genulneutru,cazulacu-
1. Lansim un nou conceptcaresenumette,,dialogurile democratice", ceeacc
'"
, zativ,funcqiasintacticade atribut adjecfival. relevi progresulpe drumuldemocraqiei.
cel mai adesea- adverbde timp, gradul superlativrelativ de superioritate(cel
2. Inslgi pregedinta ClubuluiFeminagi-aexprimatdorinqade a sereintXlni,cu
prilejulzilei de 8 Martie.
;ffi"J*ff :.'ff:::'"ffi;i*;*)'ru"ceiasintacticidc3. Vlzusenumaio secvenlia filmului.
de ci,ntec- substantivcomun,simplu, genrrl.n.u_t.rr',
numirul singular,cazul
acuzariv,'precedatde prepoziqiasimpli de, neatticurat,Tunciia
sin-
tactic; de complemenrcircumstanqialde catzd,. Subiectulal IIIJea
3. E un omfdrd grijr. (atribut adjectival) l, Rolul jocului didacticin dezvoltarea contpetenlelorde comunicareorald
E de rnirare cum a devenit o celebritate.(nume predicativ) Unul dintre obieclivele gadru.al.eaplualuluj curiculum esrcdezvoltareacomPc-
tqfsh dq comunicareorald,obiecdv realizabilpe inqreagadur19ql prgcesului in-
Itrucuv-eclucatlv.
""Dintre
4. ln text,ace;tiaesteatribut adiectival. metodelemoderne,formative, eficiente?n inviqiminml primar, un rol
Acegtiaeraucampionii.(subiict) important il are jocul didactic,fapt deterrninatde particularitigilede virsti ale ele-
C-ampionii.er au i ceStia.(trr.tr. predicativ) vilor gi de specificiulprocesuluiinstructiv-educativ.
M-"- intilnir cu acegtia.(complernenrindirect) Obiectivelecadru ale inviqimintului se intercondigioneazi,competenqade co-
intrevederea cu acert'ia ftrt .fnrir".ii"a. (atritut pronominal) municareorali determini receptareamesajelorscrise9i competengade comunicare
"
scrise.
B. ln clasaI, dar gi in celelalte,a II-a - a IV-a, trebuie sporiti pondereajocurilor
l. Semdnauca doui picituri de api.
didactice.
Pe doui hectaresemdnaugriu'.
didacdc s.e- crge^ap{motlvaqia -dezyolti gindirea, 1e.moria,
.IdT io. irrv494rji,.sq
tpiiitul de observagie gi de cooperare,atenlia,limbajul, imaginaqia, voinqa.Prin dez-
Pe o stradi inrunecoasii-aw tncoltit ciinii.
v6lfareastipinirii de sine,a spiritului competitiv gi de respectal coechipieruluise
Au incolpitzambilelein jardinieri.
De mai multi vrem e ii tncolpiserdin minte nigre idei ciudate. modeleazitrisituri de caracter.
Pentru dezvoltareacompetenqeide comuni careorall sepot desf;;ura jocuri di-
2. Seanungao vacan\dde vis. (articol nehoririt) dacticeprecum: jocuri de dezvoltareavorbirii/de educarea limbajului: Jocul sune-
A cumpirat o cartegi doui caiere.(numeral cardinal) telor, Jocul silabelor,Jocul cuointelor,Jocul rimelor, Spunepicht mai muhe cuvinte
O, nu lua hodriri pripire! (interiectie) care incep/conpin/ietermind cu sunetwl.,/silaba/ sau care denurnescfiinge/lucruri,
N-o mai vizuse de^multtimp. (pronumepersonal) Sd credm cht mai rnuhe cuainte din silabe!, Complete'azdcuai.ntul/propozipia! , Ew
tntreb, tu rdspunzi",
3. D-es1 eram conainsd.eimportanpaproiectulwil/, totnu mi hotiramz/si parti- Sepot organizagi desfigurajocuri orale cu tntrebdri, de tipul: Cine gtie ckpigd !,
cip la realizarealuiJ / Cine dspunde mairepede chstigd!,jocuri gbicitori, jocuri d.effealie, jocuri de rolin
P, - propozigiesubordonati circumstantiali concesivi. carecopiii trebuie si-gi construiasci,,rolul" 9i si-l interp etezecdtmai convingitor,
Orice-ai spunel/, tot nu mi convingi.z/ ln acestdp de joc surlt antrenategindirea, memoria,limbajul, mimica, gesticulaqia,
I I |l I
irrragirralia li irlcctivitatc'l
clcvilor.-sc
r3
por (leslivurrr jocuridc rol prccu' lleporte- gi lr"igul,Verbclcla tirtrpulPrcT,cnt cottt-
,,ccrnc",,,zbor",,,pltttc'sc.",
ral ilt ,tt'siurte!, prezenpira dcschitriie) - rrirrsolreir
targrrri/iipLriiu';)u ,orru,La muzeu at. paraqia,,caun roi'clc fluturi albi' configurcazi dinarnica fenomenelor' Primul ta-
rrr carcsc alrorucazi rolurilcvorbitor-as.itrarur, s.
t;; 'blor'rr^rrrlnitc
i. .l,l"u"uea"pri"a.r." ;;
vv vJrvrJe'
fiorul frigului, sporit qi di verbul la gerunziu, ca 9i de personificarca
rrrt rrric ; rr c
rlrali, '
t)trttl'rui'rboqilirea din versul ,,llispdndindJiori de gheaqipe ai qirii umeri dalbi".
;i activizareavocabularuluielevilor se por desffuurajocuri
tlitfacticetclevcrificare sinonimiei,antonimiei, Ninsorile abundente,fenomenspecifical momentului, sunt sugerateprin repe-
.a o*onliiii (fi,rit asefolosi aceste
( onccprcopcra{onale). tipii,enumerapie,prin adverbul iari: ,,Ziua ninge, noaPteaninge, dimineaqaningc
lificienqajocului didacdcesteconditionatnde. iarl!" Contemplind mirificwl tablou hibernal, eul liric igi comunici fascinaqiaprin
gJ.a{ulin care
ze situaqiade ir,vilare gi de crearivitateacadrur"i?ia".ii.. -- elevii congti entizea- aceleagi mijloacepoetice: epitete,Personificare:,,Cu o zaleargintieseimbracl min-
2' Etalte/ monl'entedidacticede dra 9ard".Iilirrro"r"" produceinclntare, dar$ u;oard nelini;te, c-hiarnostalgiefilo-
Pcntrurezolvarea forrnarea deprinderii d.escrierecorectdla clasaI zofici"Lagindultreceriiviegii: soarelepersonificat,,,rotund qipalid" seghiceqteprintrc
acestui
srrbiect,,r.ri
reit.rl-i,r"ui..*i lirii:r.liffii norii de
-ninroar.,
it cornparapiaca.reutmeazi are incircituri nostalgici: ,,Ca un
3. Finalitdpile tnadpdmintwlwiprimar sunt: vis de tinereqeprintre anii trecitori".
- aslgurarea educaqiei
elemenrare pentm tod copiii; Natura eite t.ansfieuratade fenomenelenaturii; memfora ,'oceande ninsoarc"
- formareapersonalitigiicopilului, rer;*;il;i;.il
Eirrr-.rr siu de dezvol_ exprimi inecareapeisaJuluiin albul imaculat.Impresia esteamplificatl de repetiqic
tare;
9i irin enumeraqie^: ,,pecamp,pe dealuri,imprejur,in depirtare", ,pe intindereapus-
- inzesrrareacopilului cu acelecuno;tinqe, tie", ,,firi urme, flri drum".
capaciriqigi atitudini caresi sti-
mulezeraPortareasala mediul socrargrnaturalgr Peisajulmiriiic infioari sufletul sensibilal eului liric, prin cromaticagi misterwl
si permiti continuareiedu-
cagiei.
siu: ,,ca fantasmealbe plopii in;iraqi se perd in zare",,,Sevid sateleperdute sub
clibucii albi de fum", Sub iazele soareluitabloul capdtS. strilucire: ,,doritul soate
strilucegteEi desmiarddoceanulde ninsoare"'
TESTUL8 Enl iiric'aparein ipostaza de contemplator extaziatde naturi, revigorat de apa-
riqiasanieicu zurgilii, ca manifestarea bucuriei de viaqi.
Anotimpul iarna incinti gi infioari, deopotrivi.
SubiectulI Versifica;iaconstituiealt mijloc poetic de exprimarea sentimentelor9i stirilor
sufleteStistimulate de farmecul'naturii.Versurile sunt lungi, cu misuri de 15-16
I larna silabe,ritmul trohaic, iar rirna imperecheati.
de Vasile Alecsandri VasileAlecsandriesteconsideratcreatorulpasteluluirominesc.Rimine remar-
cabili apreciereaexprim at|,de Titu Maiorescu in articolul Direcpia noud tn poe.zia
Pastelulesteo speciea.genurui riric,?nversuri,eminamente descriptivi,in care gipro"i ro*hnd (tiZZ): ,,Pastelwrilesunt un gir de poezii, celemai multe de o sim-
secontureaziun tabloudinnaturi:.p.riveligti, momenre limbi agade frumoasi incit
din universulplantelorsaual animatior,pii" irrr"r*"JiJ;er"i" "t" """i se iii" ,9" de curati ;i de puternici a naturei,scriseintr-o
""oilil';il;;
exprimi senti_ au devenitfa.A comparareceamai marepodoabi a poezieilui Alecsandri,o podoa-
rncnrelegi stirile sufletestialeeuluiliric. '
Incontestabil, be a literaturii romine indeobqte".
ceamaivaloroasicreagie lirici a lui Aleclandrisuntpastelurile,
carepoetul.surprinde in
aspecre alenaturii'rural"irr-..l" p";*-";_pun, trecvenr
anotimpuliar_na (Mez.uf.iernei,.viscotyr, in
saniq,variiiif**;ii, momenre. arez;ei I Mezul iernei
(Dirnineapa, Noaptea) ,,imunii_specifi..
,"tur"i( iiiirr;ir,'i,ik';"ii;rii,'cirii)ij,
tenomeneale naturii (Tunetul, Viscolwl)q.a. Poezia,,Mezwliernei" seinscrie in seriacelor mai frumoasepasteluriinchinate
Poezialarna esteun pasterin ."r", pri' descriere,poetul anotimpului alb.
ponderefi aizuale,domiriated. .rrlorr.i,iu;, creeazd,imagini pre-
,p.ai*i.".-"""r.r caracteristicileaces
poeziei indici faptul cipeisajul hibernal infdgiqeazd
sul fulgilor de qeadin timpul ninsorii iernii, de dan_ .Titlw!.
rur anorrmp,surpnnsein pienitudineamanifestirilor acestora'Tarna atotstlpinitoa-
,,Din vizduh cumplitaiarni cerne norii"6rrrra"rr,.,
de zdpad,i,,, re, pe pimbnt Ei in ..r, ,^"anunli printr-un ,,geramar, cumplit", prin ,,trisnetuf'
Lungi troiene cilitoare, adunare_nce, grdmada...
.op".iior. ,,ln pdduri rrasnescsiejarii; . ,,rng.t amar, cumplit". Cele patru strofc
Epitetele,,cumpliti",,,lungi troienecdldToare'.(al
sonificare),ptrtoiifirorro,,ce:rne norii de zdpadd"
doileaepitetarevaloarede per- alepoeziei- p"rtn secuenledescriptiae- comPunun,,tablou mire!, fantastic",rc-
fixeazdtunasp.ct al anotimpului maicabil prinirmonie gi echilibru clasic.Natura insigi devineun temPlu inrprcsio
faI I
nent' liste a imagincpanoramicdintr-o noaptegeroasr, I
cdnd ,,stclclcpar ingheqa_
te,cerul pareojclir". Epitetcle,,amar,,, 3, uneori - cotnplemcnt circumstanqial dc timp exprimatprin adverbde timp.
,,.u,nplit:i,,,i;;fi.i;;;;., ,,oqelir.,
plasticizea_
zAimagincastaticr,inciemeniti, a iernii .8rji.ira de a se conainge- atribut verbalexprimatprin verb la modul infinitiv, timpul
prin merafori: ,,Iar
-ono..o-npare-un lan de lir-"r,t.,ri prezent, diatezareflexivi,precedatde prepoziqia simplade.
1*:*::tt:i}-11:.a*piisrrilucitoare/ ce scarqiiesub
rlLlPtiil: alzu/e, mergnnd spre translucid, se asociazd,,rnrogilo, celemai tntortocheate- atribut adjectivalexprimatprin adjectivprovenit din
tlLrllTr--f o,n_
cltwe redateprin verbela timpul prezent,cu structuri sonori verb la modul participiu,genulneutru, numirul plu-
-capiti acuta:,,trisnesc..,,,scir_
1Ai e". I magilea panoramici amploare,."pri"a-'.-.ri-pon.r,r" ale spaqiului nl, cazul nominativ, gradul superlativ relativ de su-
p.rduri,cimpuri, sate,ghiciteprin fu-urile arbe"r.'. perioritate.
ler:stry:
hul scintcios" al unui ,,templuir"i"rtor". Natura ,.
r" inalgi in :,,;.i
,"cr"liz."zi: sateledevin fi- prinsparetecasei-;?T:ff 'e'*f:iJl?l1li,iil'l,il1
elii, muniii devin altare,copaciicodrilor-tuburi de
!'note-ngrozitoare".In acesttemplu impresionant
orgi din carecrivigul scoare ffi ffi:fff
genitiv,.precedatde locuqiuneaprepozigionaleprin spatele,
,,luna"igiaprinde farul tainic de
lurnini";
,,O ! tablou TnI.!, fantastic!... Mii de steleargintii e rc*/ ceeace-i spuseseprietenaei intr-un moment de
4. Poatel/cdnu inqeleses
ln nemirginitul templu ard cavecinicefeclii. sinceritate3/.
Munqii sunt a lui altare,codrii organesonoare poate - adverbpredicativ,regentulpropozigieiPr.
Unde crivigul pitrunde, scoqindiote_ngroziroare... P, - propozigiesubordonati subiectivi.

Enumerapia;i repetipiiledin strofa finali readucimaginea B.


srarici, incremeniri,
eare fascineazdeuf liric contemplator:
,,Totul e in .rZ.lirrrir., tare ri^tiiiiri l. Tcoturi: Dunirea mai flcea doudcoturi pini si seversein Marea Neagri.
glrs./niciun zbor in armosferi,pe zepad,i'n;.i"" cot (coate: Haina era roasi in codte.
f
Ultimele versuri alestrofei finale exprimeideea'Je "r:;.
miscare,specifici vieqii: ,,Dar \ coli: A cumpirat d'oicopide stofi'
ec vld?...inrazalunei o fantasmdse arata.../ E un l,rp'c" r. iu"je arr;;;;il;
rplimintati'. Interogapiaretoricd subliniazi'-----t-- ."iui erc 1-arc€: Pe cercul din dreaptaa trasat doudarce.
ill", surprins de apariqia
,,flntasmei" "-oqi" \arcuri: Mergeade parc-ar fi fost pe arcuri.
gi licengelepoetice, ,,lande diamanturi",
- ,chiar ,,organesonoare",sunt modali-
tlgi de realizarea armoniei,a echilibrului.o-po"ifio"1l-- l-^ 2. ln haosul din sali, profesorul se dovedisedin cale-afardde calm.
Poezia,in ansamblu,ilusreazi. caracterisricii"rp".i.i ,,O, pagi, cht de darnic egti." (GeorgeCoqbuc)
ginile de naruri exprimi stiri sufletegti,extaz,dai gi fion f"stel, esred.escriptiod,ima-
irr"ti.risrii. Vai, cebund esteaceastiprijituri ! (propoziqiiexclamativeechivalentecu su-
versurile celor patru catreneau misura a. is - r o ril"u", perlativul)
rii-"lit.rr"ic, rima im-
perecheati. Era o splendoarede rochie.
Frumos d,emarna focului.
Subiectul alll-lea Alte exbmple:puired de bogat, fript de sdrac,swpdratfoc, frumoasd rdu, o
bltzd cu totul si cu totul albd, arbicunoscut.
A.
l, uneori vs. deseori 3. in sali se auzeauvociimpotiaa dumneaei/d'umnealor' (ca;zulgenitiv)
tntortocbeatvs.clar A reugit la examendatoritd/ dumnealui/ dwrnneaooastrd' (cazul dativ)
spate vs. fatd,
a oorbi vs. a ticea 4. ce - complementdirect.
-pi - complementindirect anticipativ.
2, sau - conjuncgiecoordonaroaredisiunctivi. pie - complement indirect.
podte - adverb de mod. doresc- predicatverbal.
re - pronume reflexiv. ea - subiect.
undeva - adverbde loc. dulce - adjectiv in cazul vocativ, firi funcqiesintactici.
Romknie - substantivin cazul vocativ,firi funcgiesintactici.
I
tfl It
(:. noi;
- cxcrcilii clcutiliz.arcit"rconrexrediversea achizigiilorlexicale
l. A coborit cu dificultatcla staqiaRcinvicrca.
- iocuri clidacticc,joc de rol etc'
2. l)ropriiilui prictcniil rcneagi. Ji-a".ri. cep1taimportanqlmijloacelede inviqimint moderne,au-
tr'i;;;;;l
J, lruscscchcrnatla prepedinqii agteptain anticameri. relaxeazdgi-i sen-
9i dio-rrir.r"le carefaciliteaz5,invdgar6a,creeazlun climat agreabil,ii
sibilizeazi pe elevi.
Subiectulal IIIJea
2. Tipuri de itemi
l. s'trategii didaaic.ede.insusireaelementelorde constrwcpia Pentru rezolvareeacestui subiect,vezi Testul 3, subiectulal III-lea, itemul 3 9i
comunicdrii
Itrsltptrca elementelorde constrrcgiacomunicirii inseamniinvigarea
corectaa Testul 5, subiecrulal III-lea, itemul3'
lirubii rornine sub aspecrfonetic, lexical gru;ud.J;if;;;;"-
9i a.p'ri"a.rr J. t_
rrrunicarc orali 9i scrisi. 3. Relapiadinte cuniculuyt si.gr)4\ilule.',,
prorectare,lm-
eleviiigi insugescnoliuni foneticegi gramaticale d,e6azd,,igi curriculumul, in sensextins, ca proces,are trei comPonenete:
,,,.,I::l:l^Ojimar
tro[iticsclr act*rzeazi vocabularulprin sinonimie, im_
sl omonrmle. oltjmentare( predare-inviqare),evaluare'
t'"R;ffi;d;';;;;;;iJil*
Irr irctivitatea "rrto"rri-i.
didactici la claselei-a IV-a ,..."r"ir" qi se relevi din perspectivacomparaqieidin-
p" ."rr.rerul aplica_ "rr"l,r"re
tiv-funcgionalal elementelorde construcqiacomunicirii,i.f"rrl tre starriardelecurriculare9i standardelede evaluare'
srrategiiledidac- de zutoriti-
ticc adoptates}n! preponderentformative.se imbini activitiqile """",d" irrrr;g"?.1r;;;[, Stand.ard.rl,,nnirik , se referi la curriculumul intenfionat, PtgP."t
qi l^ iiirl"*ul implementat, realizatde cadr.ele didactice la clasi'
Pc Hrupcai individuale.Sefolosescdiversemerode pe descop;r*;;i Uf.
"J"""ti.nale adici la rezultatele ele-
rransferde informagii,.peacqiunereali ori simulatil-;i..;;';"ate
aJi.a .:'" ;;;;;;;;;i; ;; ;;t"tare se referii" c""ic"i"*ul "atins"'
performanqe minimale sau pe ni-
gi-probiematizdrii, metoda -..arl;;;;I;;i';:
a joc,rrui didactic. vilor; acestea aratd St;, elevul sdfacd. Ele sunt
'',t,1:^.1: .{::coperirii "i
insugirea nogiunilor de fonetici metodade",.;r;i,j;l;i'ii
analizagi sinteie fonerici au". t" velul de dificultate'
. ,l.n
rcallzarea ortoepiei;i ortografiei-erevilor,completati, prin exercigii
d" I.T. Radul distingepatru tipuri de rezultate9.o1"1:'... .
,rali gi de scriere,cu variaiele.saletipu': coplere,transcrlere ";;;;;; - cunogtinq. (dite, fapte, concePte'definiqii'formule 9'
gi di.t"r"z".r;;i;;;: "?1
re' Dc asemenea'se.utilizeazd'larg exercigiUb" a"rpetqir. ; .""i"relor in silabe.
".,rirrrlrr.
- capaatatedeaplicarea cunogdnqelor in realizareaunor acllunl practrce'a unof
unor mo-
n..l.r.yr,t-bogigirea gi activizirea vocabular"tri'.i"rii*,
ur, ,ot deosebitil au demersuri teor^etice,concretizatiin priceperi, deprinderi, stipinirea
c.xercrjiul(exerciqiul.deidentificare,de exemplificare,
exercigiuld" ,.rbri;irrl;,;; duri de lucru (tehnici);
puterea de,at-
dc creagie)gi jocul didactic, de tipui: Ne jucim, ,pi*"r*-rai'*oi
*rrt" cuztintecu - capacititi irrt.ie.t r"l", e*primatein elaborareade raqionamente'
in gindire' capacitatea de a etec-
ac.elas.i sens(cu sensopws)/ crvinie cu aceeasifo;;;,i;r:";;riaryurirr g.r'-"rrr"r"..gide interpretare,independenqa
r^it"rrt r*
aintelor q. a. tua operaql logrce,creatlvrtateaI' a'
ln insugireanoqiunilor..gramaticale, strategiadidactici estemai complexi gi sub - trisituri d. p.itott"litate, atitudini, conduiteformate'
complexitiqii 9i diTicultaqilorconqinir"nlor
1:p::'"1 9i r"U metodelor di-
a r_o:m:lorde organrzarea resurselorumane(elevi)"rp..r.rt si materiale: Stand,ard.ele curricukre vizeazd:
il."tjtitl miiloace- pe cicluri gi ani de studiu;
tc de invitimint, siruaqiile.de inviqare care presupun - oili..ri r"le generalegi obiecrive_le
inqelege;; ,;ii;;il;;,
recunoa$terea in contextenoi, transferul in situagiinoi dJ comu"i;";.. iij - disciplinel.ibligatotii-9idisciplineleopgionale; .,.
purile de exerciqiigi de jocuri didacricesunr "."rtoru
mai yariare. _ obieitiveletransdisciplinare gi obiectivelepe dtsctplme;
(de exemplu,limbi moder-
Je pot realizaactivitigi de inviqareprecum: - .orrqir,.r'.rril";;;ilipiin" 9i grupe de discipline
- formulareade enunquriinterog#ve, excramative,enundativel ne, gtiingeetc.);
- formulareade enunguri-rispun"s l, intr.ban ,rtt;;;;;;;ilrifi.a'd,r_r. elemen_ - numir orientativ de ore (unde estecazul)'
tele de construcgiacomuniiirii insusite:
- exercigiide descrierea unor obiecte,ferro-erre,fiinqe; Acestestandardesunt cuprinsein Curriculumul Naqional'
- exercigiide realizarea unui dialog; Obiecrivele..p;;i";;'";noze ,ef.ritoare Ia rezuliateleinvigirii; standardel
- exerciqiide inlocuire a unor cuvinte gi expresiicu sinonime, relevi
- qinteleobligatorii de atins'
antonime etc.
- exercigiide redactarea unor te*te ,,aiatirr-e: Obi".tirrele dJevaluaresunr sinonime cu obiectiveleoperaqionale.
- activitigi de comunicarepe bazaunui plan de idei;
- exercigiide consrruire apropozigiilor s^implegi dezvoltate
; I LT. Radu,Eoaluareain procesuldidaaic, p' 80'
I
rI0 |
w
St rtrItrr . tcl lc c t luc r r qio n rrlscu n I t.l c c c s a rc
p c n tru :
-r TESTUL 9
.lsrlltil.urerl cgalitil.ii d.ci;anscir"rmatcric dc cducaqie;
rrro n ir or iz ir r . ccaaliti q i i e d u c a ti e;i
suslincrca rcformei in invigimint ; SubiectulI
t'ir.sl)lrcr{a evaluirii gi varietateaabordiriror metodologice;
,lcrirca clcsprijinrecuperatoriu
elevilorcarenu *i"ir.fr?ririile I Mara
rrrulalcin standarde;
agt"ptrt.for-
rc.irlizarea
de Ioan Slavici
de comparaqiiinternationale.
I i virIr.rarca rczultatelbr gcolarese r ealizeazd: Roman al unei familii gi al dragostei,operaliterari Marainfdtigeazi destinulMa-
c]asa,ca parteintegrantia procesuluide predare_in vd\are; rei Birzovanu Eial copiilor ei, Persidasi Trici, 9i reprezinti o izbindi a creagieilui
11
l'l cxarncne'efecteleacestoramanifestindu-se Ioan Slavicigi un moment important in dezvoltarealiteraturii romine.
in cadrul sistemuluieducalio-
nal qi in plan cultural,.gcolar,chiar gi politic. R";;i;r;;[ Titlul romanuluiestejustificatde prezengapersonajuluiMara, personajcomplex,
examenerorau infru-
t'n1i asupraactivitiqiididacticedesfeguiate la clasi;pirinqii qi elevii.unt ini.r.rrri voluntar,memorabil, aflat in prim-planul acqiuniiintr-un numir de capitole,sem-
rl:-..:"1 la.examene,de aceeacadreledidactiie igiia'.pi.rre nificativ intirulate, mai apoi cedind acestrol Persidei,dar riminind permanento
;l:. i;;r;;ir*;; prezenqi.Mara intruchipeazdtrisiturile unui personajexponenqial;i al unui cod
lurrcIrcde cerinteleexamenelor.
f rrflr'rcnqa examenelorasuprl curriculumului estedenumiti efectut moral propriu scriitorului ardelean,carefaceelogiul viegii,al dragostei,al muncii,
backuash, pen- rl tradigiilor,dar gi al tolerangeireligioase9i nagionale.
I r'rr'r irvcacfectpozitiv,curriiulumul evaluattrebuie
re fi; ;t;;;i apropiatde curricu-
Irrrrrul
intcnlionat.De aceearrebuieforos.ite Mara, ,,muieremare, spitoasi, greoaie,cu obrajii bitugi de soare,de ploi gi de
gi arteforme;;;rli;;5ruffi;::,
cv;rluriri pe parcursulunui cicludeinvegm-ant)5 n.r"r"ri definireacla_ v0nt", domini o parte din acgiunearomanului. Rimasi viduvi cu doi copii, ,,siri-
:urgnre cuqiide ei", voinici gi harnici, lupti cu greutigilevieqii cu voingi gi persevereng
ri. r,stlrqt'ard;lor
;i a obiectivelor
operaqionale, "ililurrritrt", merodelor
pr."". qi si dorind sI asigureun trai 9i un viitor bun copiilor ei, cu carese mindregte chiar gi
'r rcrllllcllorde evaluare'-t'mbunitiqirea calitiqilorinstrumentelorde evaluare.
I i fccrul pozitiv se realizeazd,siprin : cind zburdilnicia lor ii pune in pericol: ,,Mult sunt sinitogi gi rumeni, voinici gi
- oferireaunui feedbacLprompt gi eficient; plini de viaqi, degtepqigi frumogi: rii sunt, mare minune qi e lucru gtiut ci oameni
- corecti a..io, inietesaqi'elevi,piringi, public, asupra de dai Doamne numai din copii rii se fac", ,,Tot n-are nimeni copii ca mine !".
l*m": modului de AcgiunileMarei artlabazl. dragosteapentru copiii ei. Din munca si priceperea
dcsfisurare a examenelor:
* comunicareadiferenqiald, ei cigtigi bani pe care-ichibzuiegtecu griji, zilnic pune bani in cei trei ciorapi: unul
a rezultatelorexamenelor;
* alocarearesurselorumane si pentru Persida,alul pentru Tricl gi al treilea pentru zile negre.S-a spus cI Mara
financiarenecesare,
Procesulde evaluarepresupune: devineavari pe misuri ce agoniseqte tot mai mulqibani, cu atit mai mult cu cit spi-
* mdsurarea- un demersevaluadv ritul de prevederegi chibzuinqi o imping uneori la fapte reprobabile(momentul in
cantitativ:
careil sfetuie;tepe Trici si profite de slibiciunea pentru el a soliei lui Bocioaci,
caredateleob.qinuteprin misurar€ sunr raporrarela un
,,^ crlterll
(lc _ !ri" ser saucind micEoreazi,sumade bani oferiti la botezul nepotului ei gi o pistreazi cu
sau norme'
--,1!J!r,11!lo^ Pentru a se emite o judecati de valoare"- ,ezultateloi. marebucurie). Experiengavieqii a invigat-o pe Mara prudenqa,cumpltarea,dar gi
scopul.final al evaluirii esreruareaunor decizii .arr"gioirr.,- "ru^pt"
Evaluareacurenti.9i exameneleau drept scop: toleranga,i-a dezvolat un puternic simqal demnitlqii. Mara s-a sriduit si faci oa-
- monitorizareaprogresuluigcolar; meni respectaqidin copiii ei, gisind modele pentru fiecareintre oamenii care i-au
- dngnoza rezultatelorscolarel
plicut:
- ,,Agaare si fie Persidamea!"; ,,Agaaresi fie Trici al meu!".
* certificareanivelului de cunogtinqe Fire autoritari in alte imprejuriri, pentru copiii ei are multi inielegeregi, odati
gi capacitigila sfdr;itul unei perioadelungi ce crescut,le lasi neingriditi personalitatea,
au dreptul la independenqi.Cind Per-
de instruire;
sidaseindrigosteqtede Naql, Mara, deginu estede acord cu aceastilegituri, nu-gi
- selectarea elevilor superioari de ?nvigimint sau
Penffu un Pro- impunevoinga,lesindu-i fetei libertateaopgiunii:,,Eu,ziseMara, umiliti in ea,sunt
gram particr,", ;3ffj;;?rf,t"O'U
o femeieproasti gi nu gtiu ce si-qi fac ;i nici cum si te poviguiesc.Am ficut ce am
- prognoza performanqelorviitoare ale elevilor; putut 9i dupi cum mi-a fost priceperea;acum insi mi-a venit rindul si mi uit in
- orienrareagcolari 9i profesionali;
gurata". Degi pare duri, in realitateMara areun sufletsensibil,o incontestabihdra-
- morivareaelevilor pentru activit;gilede inviqare. gostematerni: ,,Dar tu n-ai si cauqimulqumireamea,ci fericireata, caremie-mi este
Evaluarease realizeaid,printr-odiversitatede instrumente
de evaluare. mai doritd". Desigur, nu aprobl fuga Persideicu Naql, dar, intr-un fel, estegi min-
dri de fiica ei, ,,cici nu e nimic mai frumos decit ca femeiasi se deaintreagi bir-
batului pe care-l iube;te ;i si iee asupraei, cu ochii inchigi, sarcinavieqii grele".
I
t |rI
ln ccle nrai dificilc alc crsrriciciPcrsidci,Mara o consolcazi,asigu
4, frnmoaso - subsmntivprovenit din adjectiv,, cazulvocativ,firi funcqiesintactici
r ittrl-o'n,',ncnt"le
cl-pi va gisi ugorun alt barbatpentru ci eaareo zestreconsiderabill: -asa
,,Aost,r - advcrb,impreuni cu prepoziqia simpli de formeazdgradul superlativ ab-
s ou$tii,dar sI n-o spui niminui. Nu egtitu oriqicine!., nume predicativ.
solut al adjectivuluinegri, care este
tiPdl faptului ci la un momenti"t n.qinniiMara rrecein planul al doilea, imi - pronttme personal, persoana I, numirul singular,cazuldativ, forma ne-
tttf,11
ttl principalrevenindu-iPersidei,prezen\a "l ei rimine
semnificativi,, lccentuatl, funcqiaiintactici de complementindirect, subiectlogic.
eaintruchi
Iteazrintcrr{iamorali, mentalitatealui Sla"ici.Persidaii mirturisegte-,,,bac-a, fi toli tainic - adverbde mod, funcqiasintactici de complementcircumstanqial de mod.
ex tine, n-ar fi in lumeaaceasta decit fericire!". $i Hubir ,a
g[ cind sc uita in fagaseninr a Marei. cuprinsi de simgimint"t " "ili;;;;ii "."* i_;;il;;,
"ri,, B.
pe toli la un loc ai cicopiii ei sunt cheaful.care-igine'srringi.;";[l; "e'aarrr" 1. emis - omis
upoilrii,oarecumpe zburate gi vorbea rir gi apisat ca o impirdteasi". -a"ari'i; manej - menaj
Mara a fost
eapabili si-i acceptepe Hubdri gi si recunoasa ce gi'obiceiurif. jir"figi" i", concrzre- concesre
sunt frumoase,fiind, in intengiaaurorului, model taqrul
h" b,rrrj.orrvieguire;rgi";;i;.- stajie - staqiune
G' Cilinescu formula urmitoarele aprecieriin Istoria literatwriiromkne areleva-arevela
de la ori-
yt:i!:f!,t: prezent:,,cu muh inaint^ea lui Rebreanu,slavici zugriveqre solitar - solidar
sufletul girinesc p":j: munqi gi cu atita dramatismincit roman'ul ;";.;;.
9-"
cap.odop.eri.[...] firanii lui, observag.i ";dr*p; 2. insusiqi-aanungatdemisia.(pronume de intirire, funcgiasintactici de subiect)
fdrd.ceamai mici pirtinire, dupi a."
mli tirziu al lui Rebreanu,sunr egoigti,avari,indiritrriJi, d,rE-jnogi -.'roaril I-a indemnat pe ei inSiSisi,-qiexpuni proiecrul de urbanizare.
gi totdeodata
icrttrtori b.uni,adici au acelame-stec ie bine gi a" r;" ." r" afle la oamenii adevi- (adjectivpronominai de intirire, funcgiasintactici de atribut adjectival)
;i
regi' ['..] Mai vie decit togi esteMara. Ea infagigea zi,"ripul comun al femeii marurc
mynq,igi in genereal viduvei intreprinlitorr"';i aprige.proporgia 3.nu - adverbde negagie.
9: !:::. *""rri,
dc zgircenie 9i de afecgiunematerni, de hotdrire barbiteasii qTd. s.nti*"rrr s/ - conjunclie simpli, marcl a modului conjunctiv.
lia- a - prepozigiesimpli, marci a modului infinitiv'
biciunii femeiestie frcuti cu o arti desivirgitd gi intr-un stii secce ropegre "l
rerme- tn - prepoziqiesimpli.
niidialoguluidi"lectal,|e','a"J"-r".tqiculoare^|o,.^,|e.,..i.----'-r-Y.
-rru - pron'me perional,persoanaI, numirul singular,cazuldativ, forma ne-
accentuatd.
Subiectulal Il-lea mei - adjectivpronominal posesiv,PersoanaI, numirul singular,un posesor'
mai multe obiecteposedate,cazul nominativ.
A.
l. -s aSade negri - predicat nominal. nu voia3/si ratezema-
4. Segribeal/ si ajungi la srudioul de inregistriri,z/ dacd.
sta,,t- predicat verbal. rea ocaziea lansirii.a/
pare - predicat nominal incomplet. Pz - propozigiesubordonati circumstangiallde scop.
sunt izvorul - predicat nominai. P, - irrofozigie subordonatecircumstangialicondigionali.
curge - predicat verbal.
aSa-sd.enegri - predicat nominal.
\\ c.
2. adh.nc:profund. 1. Au conviequitmult timp, agaci ii cunogteabioritmul.
tatntc: ascuns,enigmatic,misterios. 2. Cngicopii lipsescastizi motivat ? ,
a curgeia se scurge,a trece. 3. Obierv; inflacar^reacu careprietenii no;tri igi exprimi opiniile despre rntzicd'
a acoperi: a inveli.
3. ,,incat.imipare" - propoziqiesubordonati.circumstanqiali Subiectulal IIIJea
consecutivi.
,,cind searastauculcafcu capu-n poarata"- propozigii ,rborJorrate .ir.r--
stanqlalade tlmp. 1.Specificul sctieriila cksaI
procesulai
,,ci ochii tii, adincii, sunt izvorul" - propozigiesubordonardpredicarivi. Demersul didactic de forrnare a deprinderii de scriere(etapa alfabetard) Presu-

;iilffiffi ;:Jnffi'Jff i"a


ff'j'J:fffi::n::nlp*'"'*''";ffi
re parcurgereaurmitorilor paEi:
- intuirei literei (scrisepeb plangn)prin analizareaelementelorgraficecare o
compun gi pe carecadrul didactic le explici gi le numegte;
I
tl4 | I'
optriorraliOrligrafia,Abia in clasaa lV-a elcvii por ajungesi scrierepede,
- realizareasin.tezei elementelorgraficeprin scriereademonstrarivtr a cadrului tr dcprindercdeslvirgindu-sein clascleulterioaredin ciclul de dezvoltare.
didacticla tabh, insoqitdde uerlaiizareaacqiunii;
- identificarea literei asociatesunetuluiin cuvintele exemplificatede elevi,in al 2, Creatiaitatea tn studiul limbii Si literaturii romkne tn tnztdpdrnhntulprimar.
fabetaruI mare.decupat,in alfabetarelecopiilot, i,,' il ;* ;i;;;#; lecqiilede limba gi literaturaromini, creativitateaelevilor poatefi stimulati prin
$esauextrase,benzi decupate$. a.; -rrrir;i ivitnqide invigare agreatede elevi,de pilda si compuni o convorbire telefonici
- exercigiide incrlzire a mutchilbr mici ai miinii: ,,cnnratulla pian,., priltr-un joc de rcl: Reporterulgi intentieaagii,Gbid la rnnzett,Grddina Zoo-
,,frimin-
tatul piinii",
:,Tillsiierea'i degetelor,.Dpunerea El'r.o",.r"" *;nrrEilor" g. iczi'.
In funclie de nivelul clasei,se acordi mai multi sau mai puginl libermte de
- simulareasrierii literei de citr-eelevi,impreuni cu.Jrul did;;;i;,;;jl ".,
iativi copiilor. Daci estenecesar,creativitateaacestorapoatefi stimulati ;i orien-
cl elementelegrafice;i gesturilescrierii:^sesimuleazi scriereain
.., d*. printr-un plan de idei, sub formi de intrebiri:
t.ul,p: banci, in podul palmei,cu stiloul inchis, ." ;"hii i;;rrti, "",
." ..i;, Reporterul:
deschigi; "p"i
- Cum te numesti?
- scrierealiterei la tabld de citre doi_trei copii;
- Unde locuiegti?
- reamintirea regulilor tebnice ;i grafice;
- scriereatn caiet,.dupimodel, a catl trei litere, de citre fiecarecopil; - Ce aptitudini considerici ai ?
- Cum iqi petreci timpul liber ?
- controltrea indfuidiald a modului in care a scris fiecare.opil d" iatre cadrul
- Ce reprezinti sportul pentru tine ?
didacdccareapreciazicorectitudinea,explici,
demon- O caracteristicia acestuijoc o constituieposibilitateaschimbirii rolurilor gi a
streazd,acolo unde estenecesar: "or""t"^ti,recomandi,
rii in discugiea mai multor participanqi.
- iocul.didacticde relaxare-.rt. preferabil sI sedesfiqoareun ioc didacdcdi-
namic caresi.comPenseze AltI posibilitatede a stimula si valorifica potengialulcreatival elevilor o consti-
caractirul statical actului scrisului,[rirg.l"J : compunerilelibere narative,descriptivegi mixte. Sau,pornind de la textul lite*
fel nevoiade.mi;care
preinrimpinind plictiseala;
.specificigcolarului i"ri*ra"J".il"r.J""i; ""
- -------- i' narativ,li se solicitl elevilor si-gi imaginezealteintimpliri si personajesau alt
-i.,
- reluareascrisului cu alte trei litere sauun rind:
Qreativitateasepoate dezvoltagi prin diverseexerciqiilingvistice,de tipul:
- controlareagi apreciereaactivitiqii fiecirui elev,exprim aiea evaludnlorsi re- r exercitiu de substituire:intr-un text dat li se cere si inlocuiasci anumite cu-
comandirilor.
vinte cu sinonime/antonime:
ln lecqiilede invdqarea unei litere noi estenecesarsi se reacrualizezeliterele o exercidude alciruire a unui iext folosind:
in-
vlgateanterior,si sestabileasciasemlniri gi deosebiriinrre acestea. periodic (la in- - expresiicareconqincomparaqii;
tervalede dmp stabilitede cadrul didacticj trebuie t.p.rrr.li sistematizate - figuri de stil inviqate;
literelc
lnsuglte. - anumite expresiioferite ca suport etc.
ln etapaalfabetari elevii invagi si scrie lirere, c.u.vinte '
. gi propoziqii. Dupi insu- Pentru stimulareacrpativitdqii,sepot folosi mijloaceaudio-vizualemodernecare
gireaa doui litere, de exemplu liierele d ri un climat educaqion4loptim.
rr.rn,coprr pot ,.rr. ,ii"u.';t ;;il;.'i;
tervine dificultatea de a
.reiliza legitura dintre lit"r" gi mai apoi scrisul in duct Alte activitigi de inviqareprin carese stimuleazi creativitateaelevilor sunt com-
continuu' fird intreruperi, pentru semnelediacritice.Cadiul didactictrebui. rerilecu grad diferit de independenqi:de la compunericu suport intuitiv (pebazi'
"'trot" dintre
si demonstrezescrierel,c*plicand.l"gitura ilustraqii)gi suport lexical(cuvinte gi expresiidate),la compuneri narativegi de-
lit"r.. Tr.btrie reperaride maimul-
te ori explicareagesturiloide realizirea elementelorgraficegi a'ele-errtelo; cu inceput/sfirgit dat, compuneri cu temi/dtlu indicat la compuneri libe-
ponenteale literelor gi ale legiturilor dintre ,."rr"r. " ";; cu maximum de libertate a inigiativeielevilor (de la alegereatemei ;i a dtlului,
cadrului didactictrebuie orientati spre amintireareguli- tipul de compoziqie).
,^_11ltt-"1"n{?'atenqia
lor.tehnicegi graficeale scrisuluigi sprecontrolareamodulur rn
careacesrea sunr
aplicatede citre elevi. i. Finalitdpile tnvdpdmi.ntului primar sunt:
Pe misurd ce scrisulseautomatizeazd,, atengiaelevilor seva deplasade la elemen- - asigurareaeducaqieielementarepentru toqi copiii;
telegraficegi reguliletehnicespresemnificaliacuvintelor - formarea personalitigii copilului, respectindnivelul si ritmul siu de dezvol-
91 fop"riqiilor. La aceas- -
li poerformangi se ajungedupi un timp indelungatgi dup; "numero"r. .*"rrlri.- tare;
jtl .,":" I se pune accentulpe scriereacorecre,lizibili gi, pe cit posibil, caligra- = inzestrareacopilului cu acelecunogtinge,capacitigi;i atitudini care si stimu-
ttci'
", ln clasaa II-a secontinui exersarea scrisuluicorecrgi-lizibil,dar se raportareasa la mediul socialgi natural gi si permiti continuareaeducagiei.
portangi scrierii caligrafice.ln curriculumul la deciziagcolii(cds)
p";;"".ordel--
fig*;;,
-ir I
TESTUL10 Atmosfcrapocz.iciSarape deal estemioritici 9i cminescianl,in acelagitimp. AI-
neazl,desoiereacadrulii impregnatde vrajI, mai amplu in primele patru strofe
Subiectul
I iversuri din fiecarecatren) cu exprimareastdrilor swflete;ti,atribuite persona-
ri liric feminin(strofele1,2), apoipersonajului masculin(4, 5), Pentruca ulti-
strofi si consemneze triirile cuplului.
t Sarape deai prin miscareadeinilgare,tur-
Cadrulexterior,peisajulrustic,devinepanoramic
de tvtihaiEminescu le urci dealul,seara,in ritmul sunetuluijalnic-duiosal buciumului,a9acumin-
Conccprulgen liric- vezi p. 85. itul va trebui si-l urce minat de ,,o iubire cd,parau. Irnagineacosmicdapare
G. Cilinescu afirma: ,:9p.i" literarda lui Mihai Eminescucre$recu toate ridi- bati de stirile sufletegtiale fetei indrigostiter pe cdreiubirul gi-o inchipuie ag-
cinile in ceamai plinr tradigii ;i esteo exponenrideplini, cu roate indu-l coplegiti de sentimente:in'strirfa a doua akerneazd" versurile iare com-
roman- cadrulexterior cosmiccu aceleacarecomunici emoqiaindrigostitei. Elementele
tice, a spiritului autohton". "sp".tel"
Ca.poet romantic, Eminescuabordeazdtemele speciilelirerare caracreristicc ice vibreazi"de uman gi sacralizeazdtrditea omeneasci:
9i ,,Luna pe cer trece-agasfinti gi clari,
acestuicurent literar: soarta omului de geniu (Luceafirul, Scvisorile fi, iiirrtro
I Ochii tli mari cauti-n frtnza cer rard,
ryagylui.cdldnytn stele-g.a..),
sentim.trull i,rbiiiigirinat.rrii,
d,ilieiexistengiale Stelelenascumezi pe bola'senini,
a omului gi sensulistoriei (poemul Mernentomori,-.air.gi"ffi;;;;;-
Rupdciwhrooru, Pieptul de dor, fruntea de ginduri qi-eplini."
dac,AndreiM"l,tl,ofl,("v.r.;".5i cod.rul, icrilorileI,IIl)1,rr.air"gi"
lui (cu rnQrye zilele.-pi
adaogi) 9iasupra morgii(MaiamL'nsingur' "ffi;;il;; E'
d.or).^
Aceeagiimbinare intre cosmic si omenescregisim in strofa atreia, imagine ex-
ivl a cadrului exterior, marcat de vechimegi taini, sacralizatprin suneteleclo-
alculsuriirominesii'(Constantin Noica) spagiul gitim-
,,_,,9-ll {"pltn
caqiadincimile " ""}lorrt rlui;i ale toaciii ,,[...] toacarisuni mai tare, / Cloporul vechi imple cu glasul
Pljg:li:' spiritului.r-.rr,,1i.pri-;r;[',r.i.,,ir,rr-.oriiii"t.i;i 'mrarl Sufletul rnetr arde-n iubire ca para". Murmurele fluierelor de la sdni se
Dra[tllelnlmll' totul la tncandescenqa uneittiiri totale9i a uneinevoide "i-
absolud. "unoagt.rc erd in depirtareaqi ceagaviii;devin tot mai intensearmoniile rnuzicaleale satu-
Liricaeminesciani i arhetipal,corespunzitoare sentimenteloreului liric, comunicatedirect prin com-
,,cunoagte tovird;ia a omuluicu naruraEiador- i.a,,arde-niubirecApara",rePetilidinterjecgiei Ah!, alocuqiunii adverbialetn
mireachinuitoarea.congtiintei -mdngdietoare
de sinein ritmuiile gi legindrile.i *"**..:; Gr- qi prin simetria versurilor l-2 din strofa a cincea.Impresia de strivechi, de
dor Vianu),armoniaeminesciani ind
esteexpresir cornuniuniiomului cu simbolistici mitici se realizeazd"nu numai prin metafore-simbol: deal,
-f.1t.

natura.Sentimentul iubirii estecalearefaclriiintregului "


-.tri.id sufleresc Ei
prin cuplular[e- 2m,clopot,ci ;i lexicalprin fonetismulpopular sara,prin arhaismefonetice:tm-
tipal gi prin integrareain naturi. PoeziaSarape de"al,prin t*,gin7 o;"i)ir, )"iiri-
, h 6uri, p rin inVersi uni : sta-o om, spwne- yi-aoi.
ye_+icinet-ice, o{er{spagiulgi atmosfera propiceimplinirii, poribil" impti"i.i. Eul liriC, pentru a acce{ela implinire, trebuig s{ urmeze o cale,o migcaremiti-
ln aceastipoezie,ipostazierea ".mi
eulwiliric esieacee"a indrdgostituiui. Eul lirii, con- f . t I I t I f I' ,'
; din vale
1{!n vale si a;ungd
a;ungI pe pe deal
deal sub
sub satcamul
salc2mulstravecnl
^ - -
axrsrnuncu
stravecht- ax6 rnwnclx -1 €st€ clnetl-
este o clnetl-
gtientde scilrdarea sadeintregulcosmic,existenqial, tindeIa reciptigarea intreeului
prin iubire.lntr-o atmosferiiiilice,la ceasult"i"i. dfectivl,a spirirului caretinde spreintregire: ,,Suflerulmeu arde-niubire capara",
"ti"a;dE;;;iffi;;;;-;;";;- h ! in curind pasu-mi spre tine gribqte"; ,,Ore intregi spune-qi-voicit imi egti
iiu sacru,.ax isrnundi,esteposibiliimplinireacuplului ;.r*e ". Gesturile si goapteletandre conduc spre extaz: ,,ne-om rezemacapetele"
ili gi
zldemelancolie,-pulseaziinritmuliuiosaldorului: -iticlintrl"g. "-i-b;r-
vom adormr" ; somnwl (metafori) marcheazd" refacereaintregului spiri-
,,Sarape dealbuciumulsuni cu jale, reci;tigarea sentimentului totalitigii, exprimati in versul final, interogativ gi prin
Iurmele-lurc, srelele scapiri-ncale, mai impresionant: ,Cine pe ea n-ar da viaqalui toati ?".
Apelepling, clarizvorind in fintine; Eminescuarribuie timpului verbelor sporiti incdrcituri emogionale.Verbele la
Subun salcdm,dragd,m-agtepqi ru pe mine... prezent,un prezent etern,consemneazd o starede fapt: nevoiade intregire,
GeorgeMunteanu(in volumulSubsemnil lui Aristarc)definead.orulinsensul
cuno"gtere.Sunfdouizeci 9i doui de predicatela dmpul Prezent,patru predica-
cu careil reglsim in lirica eminesciani,ctr,,.<starede spirit'r,necodificati,.r"r.a.rd o timpul
ri-nitl viitor care
cere.exnrimi nosibilitateacasi oredicatul,,n-ar
caiarbagiperpetuindu-se
la exprimi posibilitatea Eipredicatul -.n-arda". la modul con-
dV",llmodul
caimemorialulnobiceial pimintul
ti poateo-maiingeleapti, aEezarea raporturilordinre * parre>"i ", i"i"t' iipiit "_ -optativ, timpul prezent.Jocul acestaal timpurilor verbalerelevi, pe de o
gi ..intreg,,"] ,.pr.- aspiraqia,pe de alti parte,posibilitateaimplinirii dorinqei.
zintd"o nelimirati ,,deschidere lduntru afard,rpr" .,lrro"gterea,re"stinghiritl la lnten[ra iniqiali a-Po-
intenqiarnrlrala a po-
.spre Fj Semnificagiile
mnrtrca(ule poezlel pata prolunzlme pri
poezieiccipdtd"profunzime Prln raPortarea ra
de nimic ;i prin nimic impiediiari", ,,Dorulro-arr"i. e sirijuit in partearii Jir- lui. Aceasti idile
i. Aceasii idili ftea parte din
ficea pirte din poemul Ecr (1872),varianti a poentei Ondina,
ooemul Eco
sprevechimede seninitatea' Mioripe4iar in partealui dinspreiontr-io."neitate de I clntecul tinlrului indrigostit, ceeace-i atribuie valori mitice gi de triire ero-
seninitatea Luceaf5.rului". arhetipali.Spredeosebirede poeziaLacul,incareintilnirea nu seproduce(,,Dar
rnl
nu vine,..Singuratic/ zedarsuspingi suflr/ Lingl laculcelalbastru lnclrcat It*
.In /
cu flori de nufir") $.d,cFloarealb)sti,retrlirc a uiei iubiri totale,desrrrmare in Era distrat din caleafard,
("fli te-ai.dus.,dulce.minune, / $-amurit iubireanoasri.- /Floare-albastril
Itp
ilosre-albastrd!... /.'I'otugie.ste rristin lume!,,),Sarapedealseapropiede poezia 2,lnsemnat:( 1) important,mare,decisiv,fundamental,deosebit,influent; (2) mar-
ca.rccxprimi nevoiapermanenride iuiire 9ia.,..afri;'r;;;;ri;;_ cat, notat.
P?:inr1,
lul totalltelllPrlnlntegrarea (1) A trnit un moment tnsemnatdin viaqalui.
in naturaocrotitoarecao mami ("A-dorminddearmo-
niE/ codrului biru^t,de ginduri,l Obqinereadiplomei de bacalaureat a reprezentatun mom enttnsemnatdin
rAnduri-rinduri")'Alteori-natu {ori de rei d.-arupra noasri,/ or si cadA
ra/pedurea aparein iposrlzi de iubiia Ylala er.
rc, careincearcisi-l re.ginipe copilul-pring j. i.piirir.
fn univeisulei de basmti "e;;;ri,*- (2) Pe harti, obiectivultnsemnatdadeaalti perspectivi asupramisiunii de in-
(,,o, rimii, rimii la mine,/ Te iubescatir demult! / Aletaie i;;;i;;Ji(rr-ri deplinit.
eugtiusi.le-ascult; [...]Anii tri separ caclipe,/clipe dulci,. pa, caveacuri...).
Versificaqiaestealti modalitateprin ."re pb. rit ,"itii^r^armonia,muzicalita- 3. Seexercitaupresiuniasuprafiecdruia dinjuriul interna{onal. (caztil genitiv)
teacadruluiexteriorin perfecticoncordangi ^ interioari. Datoritd fieidruia dintre ei va rezultao construcqiemoderni 9i impresionan-
cu triirea
P.oezia conqine;ase catrene. Ritmul estecomple*,lrrr.oii"-b ti. (cazul dativ)
,,, urmatdedoi dac-
trh grun rroheu;rima:imperecheati; misura:12silabe.' 4. Ar fi fost minuna{l dacdar fi petrecut aacanla tn Delta Dundrii'2/ P2 - pro-
poziqiesubordonati subiectivl introdusi prin conjuncgiadacd.
Subiectul al IIJea
c.
A. 1. Mai ticeti odati!
l. ii cimpia D"T.|L cu cigivaani inainteacelui de-al Doilea Rizboi Mondial, 2. Bineinqeles,era un guri-casci!
:,,.:
umpul era toarre rdbdiror cu oamenii" - propoziqiesubordonari subiectivi. 3. $tirea ci sosegtepe stadion extraordinarul fotbalist a creat un neagteptat
se apropiau" - propoziqiesubordonaii atributivi propriu-zisi. du-te-vino.
"care
2. ,rcarese apropiau" - apropiate.
Subiectulal IIIlea
3. lntext, ckpfuaare funcgiasintactici de aribut adjectival.
cei.prezengiau hotirir sd,viziteze'Castelulpeles.(subiect) joculuididaaictn studiullimbii;i literaturiiromknela clasaI
l. Eficienpa
9:f:::d!l:re
L-am
.zair pe cipioa dintre olimpici. (complementdirecr) Pentru'tezolvareaacestuisubiect,vezi Testul 6, subiectulal III-lea, itemul 2.
Am discutatcu cipiaa dintre grevigti.(complemenrinJiiect) 2. Instrumente de eaaluare
Ace$rrcopii erau numai chpivadin lotul de gimnastici. (nume predicativ) Pentru rezolvareaacestuisubiect,vezi Testul4, subiectulal III-lea, itemul 1.
3. Tipuri de itemi
Pentru rezolvareaacestuisubiect,vezi Testul 3, subiectulal III.lea, itemul 3'

TESTUL 11
B.
l. t localiuni substanthtdle: SubiectulI
Au fost sisrateludrile de cuai.nt.
Ca totul si fie corect,soluqiapdreaa fi trapereala sorti. I Baltagul
cuvintele lui deveniseri,o luire in derideie /o luare pestepicior. de Mihail Sadoveanu
Atitudinea ei pirea bdtaie d.eioc.
o locutiuni adnerbialez Conceptulrornan -vezi p.72.
Nervos, se plimba de colopind colo. Opera literard Baltagwlintrunes,tecaracteristicile unui roman obiectio,c! nara-
Seintilneau din chnd tn cind. tor omniprezentSiomniscientgi esteo naragiunela persoanaa Iltr-a.
Siruajia se schimba de la clipd k clip,i. Romanul esrealcituit din 16 capitole.CapitoleleI-VI prezinti agteptarea lui Ne-
chifor Lipan de citre familia sa(soJialui, Vitoria, gi copiii Minodora;i Gheorghiqi);
I
tml L
capittrlelc.Vll-Xlll * rcfaccrcir tlrunruluirrccsruiir clccirre Vitoria,insolititdc Ghcor- mul ,,vic1ii;i itl nror1ii",la capatulciruia, sivirEind ritualul tradilionalal inmor-
glril.t;ulti.rclc rrci.capitolcp-rcz.i'tigisirca pedcpsir.aucig"lilor. mAntirii-cci ripps;tt
manterii,'."i eisiiinisteade veci,iar criminalii,demascaqr,
isi va g;siiinigtea
rioosrt igi demascaqi, igi vor primi
ili
;;i I'spirat dirr
vnriarrrcale baladciMioripa,-f.apt evid"e'qiatii d.,rro,rorrl ,,sri;A;;;;;i;;7M;; pedeapsa. Acest drum sim6oLcai iniqiaticnecesitipurificare fiz-ici gi su{leteasci,de
t'hearnltu' ci'c", romanul arrao apopaea transhurrrangei. ic.., .roir," mergela minlstirea Bisiriqa, seinchini la icoana Sfintei Ana, de la care
llornanulirrccpecu oparaboh UiUii* din caresedesprindcaracrerisrici posre$tedouisprezec.
rikrr.qiale viegiilor, paraboli pe care,igi amintegte
aleoie- Jagi de la pirintele.Visarion,
primegte,,sfar,., Y.1t: i;i nrg.
vitoiia, o spuneacu plicere Li_ ,recesari'drumuirri,
Ul"ii necesari
luri banii
CUri vinzindproduie,
drumulut, lrdnzdnd Prgctgse)aslgura goqpodaria,
asigurigosPoqarla, lisati in
lasala ur grija
Srrla
pan.la.pctrcceri. 'rehnic".r.trorp".qiei ierrirreadesea, acesteiale duce la ministirea Vi-
fiind mijlicu J"."iu"i;;ir;" rrgaului Mitrea, pe fiica sa, Minodor* 9i z.tt.."
a celui disprrut - Nechifor. i*"p"t"! capitolului x-t.r .o-
pt"n^ta raticului.
r,arcagcncrici a ciobanilor,oamenide la munte,punindu-se "t "^-ri"rrri--
in evideng;i";.;;;;;^ Daci acqiunearomanului estedestul de simpli, drumul adevirului estemai in-
Acestora?n ciclurile narurii, modelarealor de citre condigiilenarurale.
h."gd ,;;; torrochear:'dela Migura la Fircaga- Dorna * Botca - Cruci - Vatra Dornei -
,,lu1igi ncstatornicic.1apele,ca vremea,ribditori in suferingica ierni cumpli- Sabasa - Suha.
te, {rtrr grijiin bucurii ca gi-n.argileleror de cup.ror,pi#;il-i; Ei-n -
Lry*;;;'il5;t; Nararorul zugrivegte locuri ;i oameni,inf{igeazi dadni gi.obiceiuri,romanul
gi datinilc lor de
l" :"::p*yllumii, ferindr-r. i. .r.r-rrri 9i deiame"ii a"'i" av0ndcaracteristicietnografice,psihologicegi chiar caracteristicide roman de aven-
clmpic gi venind la birlogul.l or ca fiarade codru "ir. stauin fala turi gi polilist.
[...], ,."..I,ri ;-. ;i:
nrtrcadin celmai adesea sedesmiard;9il"c.ite d..ant". a" pr.i"n". al" C"pitrt.te XIV-XVI constituiepznctw.lculrninant, descoperirea osemintelorlui
1l_rupg1:
eragi acelNechifor Lipan careacumlipsea...
Nechifor,,,impuqinatde dingii fiarelor" Ei deznoddmh.ntul,inhumarearimigiqelor
lxpozipia ]Prinde Easecapitolein carese precizeazi, locul acpiunii,satulMdeu- pe-attr"t,ri'"onfotrn datinei cregtinegti,reconstituireacrimei lapr.aznicprin poves-
re de pc valeaTarciului,.timpul -roamna cind
N.iill;; il;;;;:;
'tireaVitoriei, demascarea gi pedlpsireaucigapilor'Dar viaqatrebuiesi continue:vo-
"ste "gr.pr",
::.ut.l
dupd-asigu-rarea oilor la locul de iernat.sunt prezeritatepersonaj.l.;ri;.i;;[, iunt".a, Vitoria il va sprijini p. ?irl seu, Gheorghiqi,devenit birbatul familiei, si
Vitoria gi Nechifor
|p"n,.."-":l: personaje,r.urir.., Gheo'rghig;,ira;"'.a.."1"r] conduci sospoderia.
gatulMitrea,preotul Daniil MilieEetc. ln ro,i"n se perinde numeroasepcrsonaje;personaieprincipale: Vitoria - ex-
f n roman apar numeroasedescrieride naturd,aspectecaracteristice ponenti a unei colectivitngi arhaice,intruchiparea moralei-populare: frumuseqe su-
ale anotim-
purilor: roamna' iarna,-primivara(de exempru., mo-.nr.il fr.cedent J"r..p1ri.i; h.r."r.A, dar gi fizicd,, dragoste de adevir'^devotament figa.de tradilie, isteqime,
osemintelorlui Lipan ?n ripa de la Cruceatafienilor), in Jrmonie
desivirsiti cu inq.l"p"i.rn", silpanir.d. ,ilrr.,renacimte,intuigie,mai p.resusde toatedragostepen-
starcasuflereascra eroinei.la plecareavitoriei pe d*-"1 hi
N;"hif;r, ;ii,'';]';; tru so! ;i credinqain Dumnezeu; N echiforLipan, degia!s.ent,dispirut, este.Prezent
lii (hotirirea ei provine din dragoste"p.rrtru^r"og-;i pentru ,a*erj ,"-i-fril;;; pe rot parcursuiacqiunii;personaieseiundoie,Gheorghili, subprefectulAnastase
ra, soarelestrilucea; pe misuri ce perunde in iniern - drumul 'Brl-.i, pirintele Daniil, do-nui Iorgu Vasiliu gi mai alessoqiaacestuia,cucoana
f"pt"; .riiri""r. _
vremease inriutiqe5te. Maria, b"litrt", Bogza;i Ilie Cuqui; personajeepisodice:baba Maranda,negusto-
cu cit;e apropiede adevir,de locul crimci,naturaseprimenest rul David, Mo; Pricop,sogiileucigagilor'
, e, apareinsplen-r
ctoarea er drn primivari, de aceeasuferinga vitoriei .rt. Ei RomanulBa6agwl)1nspirat din ioi.lor, dar mai alesdin cunoaqterea vieqii,aduceo
,fhgieto".".
f)escriereaaparegi in reali"areaportretelorfizice gi -"i viziune profundi vieqiigi a mortii, esteinonumental, o adevirati monografie'
p.rro"";ao.
Necbifur,,,omul cu ciciula bruniirie.., ,,merterla vorbi.., -or"i. .r""r..hip";, .ri _.rrr"_ "iri."
Origi"alitatea romanului consti in aceasti ztizinne asupr-a oiepii r.urale,impreg-
1trneagri,,,groasi,adusi.a.oali[...] inf;gigareindesati nattde'semnificagiimitice. Criticul Alexandru Paleologu a descoperit.elemente mi-
gi spitoasi...-
vltgrra Ltpln, cu,,och_iiei c;prii in careparci se rarfr|ng.n lumina tice egiptene: Vitoria ar fi alt[,ipostazda zeiteiIsis, care-gicrutl sogul,.zeul L)strts,
castaniea
pirului, erzu dugi departe", ,,Nu^mai erat6,nira,dar aveao fr'rr-.rr.g. .g" faceVitoria (,,rrebuiasi afle daci Lipan_s_- ainllgat in soareori a curs pe o
neobisnuiti ",i-
in privire. ochii ei pluteau ca-nrr-o usoari ceaqiin dor,.rlg.rr.lo;il;t;t apa'),ciinele Lupu ar fi Anubis, Gheorghigi- Horus'
;;;'fra"_ ^
te in cirligage". D" specificitateaconstd,ii arta nd'ratiad,arta portretisticdqi mdies-
Acpiwnease desfigoari prin interferareaplanului retrospectiv
cu cel al prezen-
"r.-.nea,
tria descvierilor. Nu trebuieneglijareparticularitigilestilistice:fraza stdovenianieste
tului narativ, dimensiuneaiemporali gi.ceaspaqiale-este l" d.sf;gurJ;;;;; ampli, are un c racterceremonios'
^Criti".rl
nimentelorparticipi .t r-".o"rdpersonaje, deiipuri diferite, "-pie,
i"r"to*l utiiizeazerc,ar" George Cilinescu observa:,,Acum suntemin Dacia,in.teritoriul mun-
modurile de expunere: naraliune obiectir.td (povestirela persoanaa III-a), descrie- renescal oierilorila punct de plecare.Intriga romanuluie antropologici'In virtu-
in
rc, dialog, monolog. teatranshum".rq"i,pirrori, tur'rne,ciini, migreazi in timpul anului calendaristic,
Intriga-romanuluiconsti in hotirirea Vitoriei de a refacedrumul ciurar. de p;gutregi adipost, intorcindu-r.'i" *.tttt. la dite intru vesnicie fixe' Ca-
birbatului ei
pentru a afla adevirul. Desfd;urareaacpiuniiincc.pe cu pregitirile Vitoriei p.n;; J; zul din Baitagwle, in punctul de plecare,aceladin Mioriga"'
Iul 133
Subiectulal ll-lea c.
le suportim atit de greu'
1. Vor displrca cauzeleale ciror consecinqe
A. 2. Acesteasunt probleme greu de rczolv*..
1' cimpul semantica.l rnisternrui: nepdtruns,
ascuns,ad.kncimid.etntuneric, in_ 3. lngelegeaperfectci fuseseun cobai.
tt4necdtd (zare), taind.
2, adincime: afund, profunzime, strifund.
Subiectulal III-lea
a a
^micSora: dimin-ua,a scidea.
sfAfi: ceresc,divin, d.r-rr.r.i.rc, sacru.
l. Proiea de lecpie
a seschimba:a sepreschimba,a ," pr.fr..,
a serransforma.
l, ahora - adjecdvpronominal nehotirir. Model de proiect pentru clasaI
nepdtrunsului _ substantiv provenit din $coala lnviqitor....
adjectiv.
pi - conjuncgiecoordon"to"r" .op"l"tiu;. Aria curriculari: Limbi gi comunicare ClasaI
tot - pronume nehotirir. Disciplina: Limba gi literatura romini Data............
1i (mai mai) * adverb de mod.
4' ,,cumcu razeleei albeluna nu micgoreazi" Proiect de lecqie
- r'vrvzrrL
propoziqieJuuu
subordonati circum_
stanqiah de mod.
tremuritoare mi.regte-
gi mai tare ,"ina nopgii..- propoziqie
"cr' subordona_ Swbieaul:Sunetul;iliterelei de tipar gi de mdni
rI circumsrangiallde mod.'
,,ce-ine-nqeles"-propozigie subordonati atributivi. Tipul lecpiei:formarea de priceperi gi deprinderi
,,cici eu iubescri Scopuri:
;i b"r" ,j _or_ir,t.i _ propoziqiesubordona_ - dezvoltareadeprinderii de citire corecti, fluenti, in ritm propriu;
tI circumstanqiah{.^.i;1"-.ii
oe cauzd..
- dezvoltareacapacitijii de receptarea mesajelororale gi scrise;
B. - formareadeprinderii de exprimarecorecti fonetic, lexicalgi gramatical;
,, O.!:j::l,oarespera.
un ci-9tig
la lorerie.(subiect) - formareadeprinderii de scrierecorecti.
rarronul nu era o.yicine.
(nume predicativ) Obieaioe operipionale..peparcursul;i la sfirgitul lecqieielevii vor fi capabili:
ln domeniul medicinei eracineia. (nume predicativ) O, si citeaJciin mod corect,in ritm propriu, cuvinteledin coloane;
Agvreasi-ntrebpe cinev
a.. inr""-ie tff tr."?hplement direct) 02 si recunoascilitera de tipar gi de mini corespunzitoaresunetului I in pagi-
2. o - interjecde. na din Abecedarsi in alte surse;
tablou - substanti
;;;; : :;i:iiffi;,11;i,:'*o'" O, si pronungecorect sunetul i silabeqi cuvinte in care se afli aces[sunet,Pe
baza modelului invigitoarei ;
lantastic -. adjectivpropriu_zis.
Lonstruclla exclamadvi are valoaresuperlativi. Oo si rispundi corect la intrebirile formulate de cadrul didactic;
3' a lua in serios,a lua pe nimic, a o lua
inainte, a1i Iua nasurIa purtare, a serua 05 si scriecorectlitera I gi celelaltelitereinvigateizolat in cuvintegiin propoziqii.
de ginduri, a i se lua o piatri a"p. i"i"ra,
a-gi
E rua r4'Yu'ucrsi
Yr rs. rispundere^a,a-gi lua cim- Strategii didactice
pii, a-9i lua tilp{iga '
. Metode Siproced.ee: conversaqia euristici, analizasi sintezafonetici, explica-
4' Era-linistitor 1/ si asculgi muzicdde qia,demonstragia,jocul didactic,exerciqiul.
Mozarr 2/ gi si,visezi o croazierd,pe
Ma-
rea Neagri. r/ . Mijloace de tnvdydmknt.:
- propozigii subordonaresubiective.
* llll
si contemple muntelui2/9i sd,asculre
piscurile - ilustraqii,plangecu imagini gi cu litera i de tipar gi de mini, alfabetar,jucirii
i{ft|l\.rlllt"rrl cantecul
pisi_ in a ciroidenumire se afla sune$l i in diferite poziqii (iniqial,in interior, la
Pz ;i P: * propozigii subordonatesubiective. sfirEit), caseti audio, video, cirqi de pove;ti g.a'
r||l 4 5
Bibliografic: I 2 3
Iocul didactic'.Denu- - joc didactic: - frontali,
- Ilralii Grimm, Albd-ca-Zdpada; ,
mefte llort, antmale, copiii trebuie si orali
- ltrn C.rcangi,,Capra cu trei iezi (a sevedeatextul Eiindrumirile,metodicc Persoane spuni cit mai multe
dtn Lfierat,,tyd
pe-ntru.cgi cuvlnte, oenumln
mict Ant-ologiede tuxtecomenta.te,tnsopitede su_ de flori, animale,
gcstiimetodice.Gr,ndinipd- claselet-Iv deFloricaMitu, FiumanitasEdu- carecongin
persoane.
caqional,2005). sunetul,
' Intuirea imaginilor din I - observare - frontaii,
Abecedar I- conversalieeuristici orali
Scenariullectiei ghicitori caresi.illg-
'Ghicitori; de exemplu:I -
,,Cui ii pare dealulvaleI treze rmagrruIeoln
Obiec- Si valeadeal?" I Abecedar
Fltnpclc /Errcnimente tive Conlinuturile ' (Iepurele)| - conversaqie
leitici / didactice oPera- inviqirii Strategii Evaluare
sau: I
lionale
,Fie mare,fie eui, , . ..
1 2 fr 5 Fugesusde umbra lui.' ]
-
(I.purele)

l,:::"
rnstructal , Formulare de propozitii * exerciqiu
pregitirea materia- I
cu acestcuvant: EPurerc II
lului didactic;reali- iau
zarea climatului t Reproducerede versuri I
. Rezolvareaunui puzzle
educational
din fragmente de
.rriorarrta, adecvate
imaginilor I

l'""'"'
ImaSrnl,Prrn asam- . Seintuie$teIiterai mici - al{abetar I
blare, se realizeazd. de tipar - benzi decupatedin
imaginile unui ani- . Corelareasunetului cu I
zrare I
mal, aleunor perso- litera de tipar - plan$ecu litere de I
naje din basme . Alcituirei de silabe 9i iipar 9i de mini I
cunoscute,al cdror cuvintedin literelealfa- unde sunt desenateI
rum.e. conline su- betarului, la tabh qi de qi elementelegrafi- |
sau
. Completarea
netul , fiecare elev in banci I ce din carese com- |
unor dese- deseneincomplete I prr acestea I
ne a ciror denumire I - observare I
conline sunetul I explicagie.
|- I
- conversaFe
I
3. Anunfarea o2 r Pronunqareaqi scrierea eonversatre eunstl- . Citirea in goapti a | - exerctllu
titlului lecqieiqi sunetelui/literei i - conuersagiepebaza
coloanelorde cuvinte |
^X

a unor obiective . Serejine din enunt o pro- anali'2tr


gi sintezi,to-
ol . Recitireacu voce tare a I cuvintelor din co-
pozigie, de pildn, ne[rca I loane
pra aveatrei iezi". "Ca- coloanelorde mai mul-
r. pirjjgqS
rnva[aru
r Identificareasunetuluii delimitarea cuvinte,
]
l
te ori I
. Citire pe sirite, selectiv - exerctltu
9i a.poziqieiacesruiain ror carecontrnsune-|
cuvrnte rul I din,propoziqie o2 . Intriirea literei I de |
o3 I l- d*-orrrtr"qi.
oespar[lrea cuvln- | mini
telor in silabe r Simulareascrierii - pregitirea.
I | .scrierii
pronuntarea sune-| . Actualizarea regulilor I prrn exerclqlloe rn-
tului cF'lzire.amugchilor
I tehnice;i grafice I
demo.nstragie r Scriereala tabli I mrcl al maln[
I
exercrtlu I
C)1,
si cxplir,cscriercirunclrcuviutccu litcrd nlarc,pc bazareguliiinsugite;
Scricrca
lit.r.ilnEiG - cxcrciqiu
O, si citcascisclcctiv,corectsi expresiv,pebazacerinlelorformulate;
- explicalie
- demonstraqie O, si idcr-rtificcin tcxtul literar ;i si pronunqecorect cuvinte cu grupurile de li-
r Moment de relaxare terece,cl qi cu litera x;
- joc didactic - evaluare
sau formativi O, si formuleze corect,in scris,cite o propoziqiecu cite unul dintre cuvintele
5. ljeedbackul
- joc de miscare - individuali identificate.
o5 o Reluareascrisuluicu alte
- exerciqiu - scrisi
trei litere, apoi un rind Strategii didactice:
- explicaqie - orali
6. Asigurarea r Sescriu cuvinte o Metode;iprocedee.:
- controlul gi evalua-
rctcnfici gi a ol o Recitireacoloanelorde
rea scrierii - conversaqie euristici, exercigiu,joc didactic,joc de ro1,joc de miscare,expli-
trEnsferului cuvinte din Abecedar catie,problemalizare, instructaj;
o2 r Recunoa;terealiterei
de - decupajedin revis- - activitatefrontali, individuali, pe grupe.
7.lnchcierea uPar te pentru copii . Mijloace de tnadpdmknt:pdpuqaBuratino, planse,ilustragii,casetiaudio, silu-
s$ivirifii/ . Conversaqiede inche-
lecgiei etede personajeetc.
lere
o4 r Tema pentru acasi: Bib[iografie:
- citirea coloanelor
copiii deseneazd,/colo- de cuvinte - FraqiiGrimm: Poaegti;
reazd obiecte a ciror - scrierealiterei
gi a - PetreIspirescu:Bastne;
denumirecontinesune- cuvintelor
- Ion Creanga:Capra cwtrei iezi, Pungwtacu doi bani (vezi textelesi indrumi-
tul/litera i
rile metodice din Literatwrdpentrw cei mici. Antologie d,etexte comentate,tn-
solite de sugestii metodice. Grddinipd - Clasele I*IV de Florica Mitu,
Modelorientativ de proiectpentru clasaa II_a Humanitas Educaqional,2005).
- Alexei Tolstoi: Cbeipade awr.
$coala lnvigiror
Ariacurricuhrr; Scenariul lectiei
iil;; ;; ;;;;;;;; Clasaa II-a
Disciplina:Limbaqilireratura
;;t; Data Obiec-
gtapcle /tsvcnlncnte tive Conginuturile
Strategii Evaluarc
leidci/ didactice opera- invilirii
Proiect de leclie nonale
S11b;e,c1ul pro;tilor
le9ffi: in lara de Alexei Tolstoi (I) 2 3 4 5
rormareade priceperi gi deprinderi; achizigie l. Momentul .Realizarea climatului - instructaj
it!";:::f*'" de informagie
organizatoric educaqional - pregitirea materia-
- dezvoltareadenrinderiide citire corecri, lulur drdactrc
fruenri, expresivi,in ritm propriu;
- dezvoltrrea capacitiqiid; ;;;;;.1"'il"r"jrrtui !. Verificarea - pregitirea .elevilor
oral Ei scris; ' temei scrise pentru Ieclle
- rormareadeprinderii.deexprimareorari
- "'*- $1r.;iJ;;r;i^iii, pun., de ve_ - conversatre - scrlsa
_ dere fonetic, lexicalq; gr",ri*ir"i. - exPllcalle . . -individuali
obiectiae operarionare.:p?;;;;;;l gi la sfirgitul lecgieielevii vor fi capabili: i. Captarea . Prezentareaunor ima- - mlnrexPozrtle
.cle
O, si citeascicorecr,.flllnt;i expresiv atentiei gini din povegticunos- carte Penffu coPlr
cel pugin o unirarelogici, respecrand cute -
semnelede punctuagre; Planse,.srluete cle
. Completareaunor plan-
Personare
o, si explicesemnelede puncruaqiedin -t
se care reDrezrna oecor
text, pe bazacuno$dngelor insuqite;
O, si foloseasciin exprimareaproprie ctrn Dovesil cunoscute cu
cuvinteleinsugitedi' t"*r;
Personarele Potrrvlte
o, si rispurria la intrebari,'pe banainsugirii/ingeregerii sa u :
"or..i
textului literar; conqinutului . Si recunoasci povestea - casetiaudio cu inre- - orali
sr autorul tDe Daza rnre-
gistrareunui basm - individua-
or si reqini core* numele personajelor t. - conversalre IA
din textur lirerar: grstrar[ auoro.
- joc didactic
rl
1 7 J 4 5
uctrdirr mc-
rnoriecintccul cocosului . Copiii spun cit mai I - exerciqiu
(Pungula cu
(t'unputa 'rc.;;;;
cu doi lani)
dot banil multe cuvintecarecon- |
i"u.Id"pi"i qin grupurile ce, cl. I
trei iezi jE Ion Creangi). . Copiii spun nume de - joc didactic - orali:
4. An u n g a r ea r Textul In lara Pro5t'ilor I
persoane care conlin I - indivi-
titlului leclieigi de Alexei Tolstoi:' dual;
grupurile de litere ce,cz.I
a unor obiective - si citeasci corect si . Elevii spun propoziqiiI - perechi
expresiv textul; care rimeazi, de exem- | - gruP:
- sd recunoasci perso- Pe _
plu, uldmul cuvAntesteI - lormatlva
najele textului literar;
acelacarecuprlnctegru- |
- si explice semnele de
pul c4 sau.licerax:cincil
PUnCtuatlesr ortogra_ *Pang[c, ]- oPlnc, -|
tla etc.;
- si observe.;i.si anali- dulcl - culo, - pit -l
lntultlv lmagmea - conversaqie fix - linx, ir (x) - dx I
leze euristicd - frontal etc, l
oln manual: - oral
- si citeasci'textul in . Citire selectivi:
- formarivi
mod conEtient 9i si. - exercitriulde citire - orali blFeedbackul o7 - Citegtepropoziqiiin-
retind numele perso- individuala in - frontali o2 terogative!
najelor; - CiteJteformula de sa- - exercrtlu - orali
toaPti - formativi
- si identificecuvinte- lut ! - indivi-
- scrisi
le necunoscute: * individuali - Citegteceeace spune duali
- galbeni; .vulpeacu voceapre- - formativi
- preJdcuti; ficuti !
- rniracol: | - Citegte toate propo-
- vrclean. I zitiile exclamative!
t. Dirijarea r Se explici cuvintele,se - explicalie
l. Citiva eleviprimescbi-
- frontala
lnvlgirii tormuleazi propozigiicu - exercr$ru
acestea sr lr secerecopl-
- orali I t.qJt.p".".d suntdese-
I nate migti/capete de
ilor sI le scriein caiet^e. oral;
. Copiii citesc cu voce - exercigiu I copii careexprimi diver- - joc didactic l-
o1 de citire indivi-
I seitnri suflitegti.Elevii l-
tare cel puqin o unirate
lo q lca . I rebuie si redeaprin mi- I duah
o,.o. o Li" se cere copiilor si - exgrciqiu I mici respectivastaresu- l- formativi
rispundi la urmdtoare- I fleteasci, apoi si
le intrebiri: I formuleze propoziqii.
o5 - Care sunt personaie- I Copiii caren-au primit
le din textrll literai? bilegelsunt ,,spectatorii"
I
o6 - De ce Buratino sein- careaPrecrazPfrnaPta-
I
torceabucurosacasi? I uze saunote lnterpreta-
- Cu cines-aintilnit el ? I reacolegilorlor.
- Ce l-a sfituit vulpea? - exercltlu . Asigurarea 01, 03 | . Citirea 91conversaqia de -.exercrlru. - Citesc gi
- De ce creded ci-vul- - conversatre reten{iei or' ouII incheiere - conversadre scrlu
pea-aveavocea prefd- 06, 07 I enunrul
cuta i |. Tema pentru acasi: carele-a
- Ce vrea si faci Bura- - re ciieascitextul lite- plicut.
tino ? |
I rar cu atenqre;
o Citire selectivi
| - r e t r anscr ie doui
08, oe . Copiii citesc gi.scriu cu-
enunquriexclamative.
I
vlnte care contln gnrpu- 8. incheierea acti- CoPiii .deseneaziun
:-ile ce, ci qi lirera"x. ^ l'
vitiqii/lecqiei I Persona,rnctragrt.
sr
Morlclorielrtntivde proiectpcntru clasa
a lll-a t 5 T 5
$, , , a1, r lnviqitor l. Captarea . Audilie: un fragment album cu reprodu-
Ar i'r t'trrr.iculari:
Lirnbi qi comunicare atengiei din Rapsodia 1 sau din ceri dupi tablouri
Clasaa III-a
Fis,'iltlirr;r;l,irnbnpi litcraturaromini Poerna rom6.nd de de $tefanLuchian
Data.
GeorgeEnescu Petre Comarnescu,
. Observareaunor repro- $tefan Lwchian
subiectut
tccpiei;
- Ftgrite tn,nescu:
duceri dupi tablouri de
"*,,,!o'ili:r*
* Substantivul, -----' $tefanLuchian
parredevorbire. f. Anunfarea . Florile omeniei dePetre
Tipul lecyici;
mixti. titlului le4iei Ei Comarnescu (consoh-
,\t'tlturi : a unor obiective dare)
dcz'u'lrarca canacitiqii de receptare . Substantiaw/, parte de
a mesajerororale scrise;
d1'ruolt"rca
capaciuiiid. ;i vorDlre
,r)t't('cItae
. .or".r;. 5. Dirijarea or . Florile omeniei dePete diferite exercigiide
operatronarert'pe"^;rl;;r.
parcursur.;i Ia-sfir$iturlecqieieleviivor fi capabili:
(), sircitcasti corecr,fluenigi.expr;;i";;ipugin invilirii Comarnescu citire: in lant, selec-
t'r,;;'.I],i.l"rteasci/si o unitatelogici; tlv etc.
rispundii" i"itJi.'; textului o2 . Formularea mesajului conversatie
pe baza rispunsului la exercrqru
t', ".i"r.".."i"'l3iiiir,.,rul
definiqiasubstantivuluica parte intrebiri.
de vorbire pebazaexemplelor
:l.I;lfleze or . Selectarea din textul lite- exercigiu
On si identificesubstantivulin diferite rar a unor enunturi care problematizare
conrexre;
c)q si foloseasci.in .or..i*Lrr*c.iti cuprind substantive. analizd.
()o si scrietexte date i' Jir.rir. ,ituagii de comunicare;
-od
sau createp. b"r"-r.ror cerlnte (repere). conversaqie
. Exemplu: conversatleeurrstl-
,Strategiididaaice
a) ,erauhcrimidebwcw-
' exercisiul,
anatizasi joculdi-
sinteza, rie gi induiopare..!'; . elevii trebuie si
{^ii?!,'"!gr:::ri:';::::,'iiT,tl'euristici, ,la.crimi.ce. linigtesc spuni ce exprimi
o Actntitdpide invdpare;
frontal, pe gmpe, individual. r.nund 9L llmPezesc urmitoarele cu-
' Mijloacede inadtdmknt: arbum/r,elroduceridupi tabrouride oclif (substantiveco- vinte: lacyimi, bw-
fige cu citate.fise de $tefanLuchian, mune); cwrie, induiosare
lui Georgedr,"r.r, ,.".".tiuit"t"ina.'rr."l."ra, caseri.cu inregistri.ri din muzica o4 b) li se cere copiilor si (diferite stiri su-
Bibliografie,. spuni numele perso- fletegti); inirna,
- Album de reproduceridupi tablouri najelor: Paulina Co- ochi (organe ale
de $tefanLuchian; cea, George Enescu, omului);
- Pcrrecomarnescu,$tefa; LuJl"i, nir"uTineretului,
Bucureqti,1960. $tefan Luchian (sub- . elevii vor desco-
stantiveproprii) peri cd unele cu-
. li se cerecopiilor si al- vinte denumesc
cituiasci propozigii cu obiecte,au forme
Et,rpclc/Eucni-".rt" alte nume de persoane pentru numdrul
lcctici/ didactice
sau de animale care si singulargi plural.
aibi diferite poziqii in
ProPozlgleetc.
ol . Formulareadefiniqieipe
l. Momentul nRealizarea clirnarului
organizatoric baza exemplelor care
educagional - pregitirea materia- ilustreazicaracteristici-
lului didactic le acesteipirqi de vorbi-
Verificarea . P rezentareatextului
na_ - conversaqie - formativi re: felul, numirul.
temei scrise rativ - auorlle - individua- o1 . Aplicareacunogtinqelor exerclul:
. Cuvintul - parte
vorDlre
de li o, insuqitein alte contexte . de completare
i" l Lo,
I 2 I 5 Adrcsa:
r de ffansformare
. de identificare
. de creagie . Completeazd tabelulurmitor cu substantivelescrisein spaqiilepunctate:

o5 . Un exemplude exerci- - descoperire: elevii Substantivul Felul Numirul


o6 qiu de completare:Fisa ingelegcaracterisri-
numirul 1. cile substantivului:
felul; numirul
. Formulare de propozi- - exerciqii ANEXA 2
tii/ textecu urmitoarele Fiqade activitate independenti numirul2
substantive:Bucurestt.
Fdt-Frumos, mknd, io- a) Transcriesubstantiveledin textul urmetor, precizind felul lor.
oe;tx, catete,.a.
r Li se cere elevilor si - joc didactic b) Scrieforma de plural a substantiveloraflatela numirul singulargi invers: forma
spu.nicit mai multe in- de singulara subsmntivelorla numirul plural din textul dat.
susrrlPotnvlte obrecte- ,,Lupul ii spuseci eraimpiratul pisirilor. Ci el cind veneaa fura merele,adunapI-
lor denumite de sirili celemai agerela zbor gi cu elein stol veneade le culegea".
urmitoarele substanti- (Petre Ispirescu,Lwpwlcel ndzdrdvan)
ve: chntec,oacanyd,ju-
cdrii, prieteni q.a.
. Se desfigoarl jocul di- - joc didacticFrwmu- ANEXA 3
dactic Fr um usepea cwlo- seyeaculorihr: elevii Ffuade activitateindependenti numirul 3
rilor. denumescunelecu-
lori gi le folosescin Temapentrw acasd
6. Feedbackul o, colorareaunor dese- a) Formuleazi enunquricu urrnitoarele substantive:judrii, Scwfipa-RoSie,
povestire.
o5 ne (realizatede elevi b) Completeazi tabelul dat cu substantiveledin textul urmitor:
o6 la lecqiilede educaqie
7.Asigurarea plastici) Felul Numirul
o Se rezolvi o fiqi de ac-
Substantivul
retengiei
tivitate independenti:
8.lncheierea Fiqanumirul 2.
activitlqii/lecgiei o Tema pentru acasi: - explicaqie
,,Demult, mo;neagul acestafusesecirmuitor al qirii' il izgonisedin fruntea im-
Fiqa de ictivitate inde-
piriqiei acelagiz.tteu ."te-o ripise gi pe Dumitrana. lngeleptulsta cufundat in
pendenti numirul 3.
. Audilie ginduri, risfoind cirqi din vechimegi sehrinea cu lapteleunei caPrentmiri,Zoi-
ca, aciuatdpe lingi el de mulqi ani".
(Victor Eftimiu, Pdwnasul-Codrilor)
Vocabular:
rirl; u.:ir.
ffililliilliiliiiirll i,',',ll ANEXA 1 ckrmuitor = conducltor, domnitor.
Ffuade activitateindependenti numirul 1

FiSdpersonald Proiect de lecqie


o Completeazdspaqiilepuncrate:
Numele elevului Model orientativ de lecqiede Limba qi literatura romani integratd -
Numele pirinqilor: - mama clasaa IV-a
- tatdl Unitatea de tnadPare'
Calitatea:elevla r 1. Texrul narativ Frarn, wrswlpokr de CezarPetrescul
. Delimitarea textului in fragmentelogice;
ffi l | 1
r [)i a logul c a c lc n- rc n ct.o n .s ti tr" l ti v
i rl u n u i tc x t n arati v; - Buliculc, mai gii rnintcpe beiatuldc lingn noi, de la circ, din seararePrezen-
r l(ccu'.i.grc'rca dcrcrrni'anqilo'
v@ u spaqiali taqicidc adio?
v LL r r r r r r r < u r yr ( r - r b qi rtcmporali
. p a tr la ll sl cm p oral l ai ac{runl
ar acqiu'iil;
r [)crsonajrl litcrar - trasituri fizice, - Ei ? Ce-i cu dinsul ?
tri.situri morale;
2. Acordul adjectivuluiin gen qi numir ,rrbrr"n-r-i*l dererminat; - Grozav l-a mai amirit pe el tor ce s-aintimplat atunci cu Fram !
J' (lornunicarePe temaleciurii saua unui ".,specracol d. .ir.. iElevii vor iniria urr - Mi-a pirut rlu gi mie...Asta-i tot?
-r\'
dialog.); - Mai estecevacu dinsul.
4. (Pc.rtrucE - curriculumextins)compunere narativi cu - Ce anume?
dialog.
'l'ipul lec;iei: - Grozavii mai placelui s[ citeasclistorii despreurgii albi gi desprecilitoriile
- mixtl; la poli.
- dc evaluare. - Foarte frumos pentru el ! Am vlzut eu ci are o privire de baiat degtept.
- Da, dar nu are cirqi, bunicule!
f)-biea;yeoPera.lionale - pe p.arcursulsi la sfirgitul lecqieielevii vor fi capabili:
= Cum asra,n-are cirqi ? $i, ma intreb, de unde stii mddluqi cd n-are:itlt ?
O, sa citeasca fluent, .",t.:l ii expresiv,,.rp".iand se-rreled. p;;;r;;i,i.,"'
- Mi-a spusel.Ne uitam la un afigvechial circului,cu desenullui Fram".
or si povesreasce textul citit, folosind in exprimrr", p;;;ri; crrrri.rtegi expresii "*attdoi mi-a
insuEite; ,,Bietui Fram - ziceael-, oare pe unde o mai fi acum?" ["'] Pe urmi,
si i capit de la mata.Am ficut riu ?
o, si delimirezetextulin fragmentelogice pebazaideirorprincipare; fou.rtit cum n-arecirqi 9i eu i-arnflgiduit
o, si identificedialogul ca elementcoistituti,, ,t ,.*J";'rr.."ti,r, t...1
pe bazacu - Ai-fa".r, foarte bine, foarte bine, qireato! M; mir de ce mi mai intrebi ?
nogtingelor insusite;
- M-am temut si nu te superi,bunicule!
o, si formuleze ideile principale,inqelegindcontinurul textului
narariv; - Cnnd m-am mai supiraf eu fiindci vine cinevasi-mi ceari cirqi ?
O,, si recunoascienunrpri."?, prezinti"momentul si locul acqiunii
" gi morale ; 3. Cu adevirat,multi lume din oragse perindaprincasa lorsi capetecirqi de
Ot si identifice crisituri fizice ale personaj.lorp. baza conginutului
textului narativ; citit. De data asta,fostului profesorii flcuse mai mire plicere, aflind.ca se giseqte
O, si identifice adjectiveledin enunturile careinfigigeazd,trd,sdtun un biiat dornic sI cunoasclviaqaurgilor albi qi toateperipeqiileexpediqiilorpolare'"
le celor doi
coPil;
or Scenariwllecgiei
adjectivuluicu substantivuldeterminatpe bazacunosti' . Dupi cirireafragmentuluide mai multe ori, elevii vor fi ajutaqisI sefamiliari-
:1,:yl::acordul
qelorlnsuslte;
t3 explicepunctu.agia ,"t" ,u t""tul pI bazaurmdtoarelorintrebiri:
9to specifici dialogului pebazaachizigiilor
--'- anterioare;
se inigiezeun dialog oial pe baza reierel- drr"; 1) Care sunt personajeletextului literar ?
9rr 2) Cine estePetrug?
si redactezecompuneri sclis.ege ba-zaanumi toi ,eper"/cerinte.
-o,
Pentru realizareaacesteiunitigi de invigare am ales 3) Ce a ficut Petrugde dragulursuluiFram?
din textul litc- 4) Cum obqinePetrugcirqi de citit ?
Cezar Perrescu.Aceasti unirate "n?r"grn.rrr
de iivlqare
f:.:::f, trtit,lilfr,de se poate d.es- 5) Care esteatitudineafosrului profesor?
ta$uraih 5-6 lecqii(mai multe sau mai.puqine)in funcqiede nivelul eierrilor,j.
temei'icia achizigiilorcognitive gi a deprinderilor format. 6) Ce invdqaqidin acesttext narativ?
. Alte activitdpi de tnodpare:
"rrr"rlor.
Fram, ursul polar - Citiqi dialogurile!
de Crznn Pnrnsscu - Numigi perionajelecarediscuti !
- Identiiicagitrisirurile acestorpersonaje,desprinsedin dialogul lor!
,,1. Da, undeva, departe,in oragulsiu, perrug, beieqelulcu ochi sclipitori gi cu - Delimitaqifragmenteledin textul literar !
nasulcirn, nu-l uitasepe Fram. [...]
- Povestiqifiecarefragment!
r" in toatdlegeala citit feluritecirqidespre
urgi - Alcntuiqi planul simplu de idei!
^,"PirdllrytIl-1r."1
albr 9rdespreexpedigiile ";t.rnrr.
polare. - Jocdidaiic; Spunegicitmai multe adjectivepotrivite pentnr urmitoarele per-
una gi incepeJalta.Pe urmi, seinrorceadin nou la celepe care sonaje:Petruggi Fetiqacu pirulbalai'
-,-,lfutu"" le-a mai
cltlt.
;o."i1o"t" alegindu-sealte subsrantivela celetrei genuri,la numirul
Iar a doua zi povesteacu mare aprindereprieteniror acesreperipeqii. "orrtinrr",
titrgnLt ;i plural, p.t t.n-cat. trebuie gisite adjectiveadecvate'
2' Fetila cu pirul bilai gi cu ochi albagtri,nepoarafostuluiprofesor, Voiionti, r" po"r" schimbalocul adje"ctivului,'fiindantepussubstantivuluide-
^ Vorbise cu bunicul,luind seqinusede cu-
vint. povesrea pe departe,cu mici'si n.uirrorrrr.siretlicuri. termlnat.
rr l t
- ln joculdc rol^,P:-" inrerviur", ccredoudpcrsonaje, rezultatelorcu ele-viiqi pirinqii;
,,rcporrcrur., Ei ,,inrcr - comunicarea9i discutarea
por infiripaun diarogclcsprc
rccturi,rarguriifi. .*r*'rol.i"..i'r proicctarca unci strategii de ameliorarea deficienqelorconstatate.
l:"]l-lif':
u c c lr c $. a. -
gcolar
t";;;l;.f"ie t. .pti.? tusteformatioe carerelevi, periodic,.p.rogresul
,,"..i". conrinlerii activitiqii; testesimative (finale) adminjs-
,;^,:::f_:.? p'reddrii-inrdpdrii unui swnet ,i .fir|i..JU'""(ri
Sia literei corespunzdtoare (semestru,an-gcolar,ciclu de in-
rcnrru rczolvareaacesruisubiect,vezi restul ;r;;i; rfargir"l r;.i t.rioade lungi de instruire
2, subiectuial Ilt_lea, itemul 3. A;#;;t;i ." p.i'.r.ipal scop,rlt"r." elevului; resteinigialein carese evalueazi
nivelul ""
p..iotttt"ntilor inainteaunui program de instruire'
l' l) ezaaantai e/aaantaj e,areunei metode trad.igionare -- re-
de eoaruare
tn senstarg,iaatuarri'i;ir^ii'r";;itr;;;;;;',:d*"riirod,rr.to, i" oioU"le scrisesefolosescdiversi tipuri de itemi. Iternii reprezintd,in sens
r"a*i.ot"ponentele unui instrument de evaluare;aceqtia pot fi:
r!, naruraginivelulperformangelor adnsea. ir."ii"i"u"igo:rr,
caremisoa_
cererczuhatele invigirii sunrin concordangi
misurain - simpleintrebiri;
^pr"riazi
; ;bi;;rili;.a;";i";;i";;;;,
furnizeazf' - un enunt urmat de o intrebare;
datelenecesare in vederea ra"prall ."r";;;i;;""
( Adrian Stoica,Er aluarea.p grr rulri rilo;. deciziieducaqionale - exerciqiigi probleme;
; D ; i;,; ;;;; i; p racticd). * intrebiri siructuralesaude tip eseu.
Evaluarea intereseazi -
deop"otrivi eriii, p;ri"6 i; .rar.i; didactice. ln senslirg, itemii reprezinti ointrebare,.plus.rispunsul aqteptat.
Evaluarea influenqeazi ?nrrigarea.lr, .rr"irr"r. r. idfor"r. etod.e
gi-audoveditvalabilitat.",prot" ,.+, pro[. tradipionalecare Orice iteni t esteazdunulsau mai multe obiectivede evaluare.
gcolar'Din.acest
alternatioecomPlementare,-p....r-
or"i";GiJb;- practice,caqi metod.e Orice evaluarearedrept scopmisurareaobiectivi a progresului
obseiaarea sistematlicd n9 pot.asigura obiectivitatea
vilor, inaestigaiia,proie
acomportamentului ele- pun.i J" u.J.r. itemii sdmiobiectivigi cei subiectivi
i "rr"fA:irt, autoevaluarea. Itemilor obiectivi li se obiecteazdpo-
lvre[odele ffadtponale"iivor fi metode de
in notare,acestareprezentindun dezavantaj.
evaluare frecvente,in ciuda unor deza- sibilitateaghicirii rispunsului corect.

]ti'iii;o^rl discinlinei
rimba9iriteratura
rom,nrevaluarea
se re?llizpvzinrrqprs
bc orale gi probe scnse.
instrument
deevaluare
pro-ieet1t,
3{q1in-ieqrpt TESTUL 12
dr:;:r!'":3fii[ffi:r:iIe ;i 99r99.gat
Pro.baorald tiprizinti metodade evaluareutiliz,r,drcel
mai desin clasi. prin aceas- SubiectulI
tl- probi se realiieazd.:
- interacqiunea,directiprofesor-elev careuneori constituie
avantaj,alteoriun
d,ezavantai, daci.relajia nu esre productivi I ScrisoareaI
;
- rlexrbrlrtateamodului de evaluaredatoriti posibilitnqii de Mihai Eminescu
de a alternaintrebirile
in funcqiede calitatearispunsului aceastarep-rezintd
; wn aaantaj,oferind ele- complexi-
vului
.sprijin,.suporr suplimentarpenrru r".ilu^rr^sarcinii didacdce; Romantismul a tost o ,,migcarespirituali, cultural-artistici, de mare
- posibilitateajusiificarii raspunsului,"prezi'te *"nif"rt"tintoate domeniile artei:literaturi, pictur^I,
d;;;.;;;., un aztantajaraces_ tat.;i;;;pH.*tinJ.r., llltl=
poltttci
tei forme de evaluare: rure,*rrri.i coregrafie,iilosofie,esretici,istorie,lingvistic{,d,rept,economie
- evaluareacomportamenruluidin domeniul afectiv; Drecumsiin modi, .;;p;;;;;.;tul ,o.i"l, pregltit ia sfirgitul secoluluialxvlll-lea
aceastrcaracteristicipoa- '(preromartismul),dardeznoltatplenarin prima jumitate a secolulutal XIX-lea' cul-
te fi un dezaaintaipentru copiii emorirri,irrt..iorirrtii'
- feedbackulimediat constituieu r;;;;;i i;;;;;'ffi: minind intre 1810gi 1849"t.
ln practicagcolari ,r"u"i. i-ui""i. " Caracteristicileromantismului:
dt.;;il;re tradiqionarecu acelea
moderne,alternadve,cu scopul.ealize.ii-o.aa, urreievaruiri obi.;;. prin careseva orien_ - cultivarea r"bi;;;irr""i.ri, opn, obiectivismului clasic,adici primatul eului
ta activitateade predare-invilarein etapaurmitoare. spon-
irrdirrid.r.l,al viegiiafectirre,af sentimentuluigi pasiunii,al sensibilitlqii
I'roba scrisdtrebuie.si indeplineasciurmitoarere
condigii/ceringeminime:
'--'---"-' tane gi sincere;
- stabilirear""Lyl,"i probei definireaobi..ti.,n.lor-opi,. creatoaredescituqa
9i gor"ie; - ,"-", nelinigteainterioari, dorinqade evaziune, fantezia
- alegerea tipului de.itemcorespunzit;, fi;;;t;;i#;:i, melancolie' nostalgie'pe-
aceeasi probi scri_ te, p.rrdrrl"r." i*" \rirtuqigi vicii, nonconformism,
si esrerecomandabilsi se foioseascidoui-trei;tp;; dar pentru mistere
;; it"rni, of,i..ii"i ,._ ;ir"'i;;, predilecgiapenrru naruri, pitoresc,feeric,exotic, ;i
miobiectivi gi subiectivi;
- elaborareaadecvati.a sciremeide notare (analirici sau
horistici); tl)ictionar de t(:nninologie literari, F.clitura$tiirrlifici, Tlucuregti,197A'p' 284'
rl I rcs
fatttitsttrc,
cxirltitrca
trccutuluiistoric.nllionrl, an-
prcguirca
--- valorilor
" naqionale(mi Soartainqclcptului,a savaurului, constituictcnraprincipalea meditaqici..Prin
turi, e_rcsuri,
istoric,naturd,folclor)ctc.; '- imaginea
'- extindcrca titczadintrc'aspcctulfizic insignifiant,rnizergi mintea.geniali,apoi prin
univcrsuluiartisticprill tcmcnoi, categorii
si atitudiniestetice
inc. cosmogonicngiapocaliprici, p6etul stabilegtepremisadramatici a destinului omu-
dirc(uritul,
gro.rcscur, ti;;;;L;"*rrii.rfu..l, prinperson este,girbovit gide nimic,/ Universulfiri margini e
ajeva- luide feniu, ,,Ut.;qiu ig"
riatedincategoriile -a.abrur,
sociale
dejos(artigti;b;ilr;$qi,-...9.ro.r ".t-
-------;-''rv!r' \ siprostituatc ln dege"tullui mic,/ Cici iub frunte-i viitorul gi trecutul seinchea.gl,/Noapte-adinc-a
P'a');
vecinlcieiel in qiruri o dezleagd;/Precum Atlas in vechimesprijineacerul peumdt,/
- irnbogiqir.. prin forosirea
IPIFartistic
tic; stilul retoric, exaltat:
-' limbajului
---'-"-.'-'*^popurar,
t arhaic,argo_ - -' el spriiini lumea 9i veciaintr-un numir."
Asa
in odaiq"siricicioasi, cu hainaroasi in coate,cu ,,bumbaculin urechi", ,,intr-un
- cultivarca
"i::11,":.dee
precum antiteza,hiperbola,alegorias.a.
I'lxisti un ,,romantism.permanent", calculfiri'capit tot socoategi socoate",savantulpitrunde in tainelefacerii lumii'
un spirit romantic, ca si un clasicismatem_ cind Totwlerapotenqialitate : ,,lips! de viaqi si voinli", ,,pitruns de sine.insugiodih-
Poral,dcfinite,primul, prin.subiectivism, sensibilitate, conrraste,aldoilea n."..1 nepitr-uns".intrebiri irridr-.trt"ie,.impenetrabile frimintd min-teageniali
prin_ec.lrilibru, iobrietaie,olimpianis-, "*ir"r.,
l'udor vianu apreciaci rom'antismi -orr-.ntalitate. care,in iniunericulinceputului(,,in sineimpicati stipaneaeternaPa99")lintreve-
, ,ominesc a fost in buna misuri un roman- d. ,,pun.r.rl de miqcare"^ - Tatii caredeclanqeazdgeiezainfiqi;ati mitic (suportul
tism clasic,intruclt cuprinde
romantismula apirut ia o reacgie ""-..o"r":l;..;.;;i;;;;;, *-t ra origini, curentur fiiii Imnut c.reayiiidinRig Veda).Cosmogenezaseconstituieintr-o imagineplas-
impotriva .r"trrir-"r"i1 tici dominate de lumini: lDe-atunci negula eterni se desfacein fegii,/ De atunci
Jvrarere nostru romantic,Mihai Eminescu,a avuro
aspiratiecrasici(,,E1ar frin_ risarelumea,luni, soaresi stihii.../ De itunci gi pini astizi colonii de lumipier-
se'n vers adonic limba lui ca.9iHoragi"",- sni'oiu)iif.,f,;
celccinci scrisori,scris.oarea
perfectiune:a creat dute/ Vin din surevii de chaospe ciriri necunoscute/$i in roiuri luminoaseizvo-
fii"d o speci.."r;i;;;;;;.iJrtj;;. Georgecirinescu rind din infinit,/ Sunt arrasein viaqi de un dor nemirginit". Aceasti imaginea genezei
considerr ci ideea scrisorilori-a fost'suferati
poetului d. Hlr"qiu (model de per_ va fi reluati in Luceafdrul.
fecgiuncartistici) 9i a evidengi"t
"r"-a"atri
depistabilein intreagacreagieeminescia- A doua intrebare fundamentali al cdreirispuns il cauti cu infrigurare savantul
nI' Influenqaceamaievidenta,p"r. ir i'-^ oareaIl,incepurul poemurui rrimigind
la inccputul scrisorjilui Horr4i .air. tut....r". estemenireaomului in univers.Rispunsul reprezinti o satiri tipic eminesciandt,,Tat
in lumea astamare,noi, copii ai lumii mici,/ Facempe plmintul nostru mulunoa-
Pcrpessicius stabilegte ci ciclul Scrisorilorafost definitivatin 1gg0gi
in rltr ordine decit cea.incareau proiectat ie de furnici;/ Micioscopice popoare,regi, o;teni ;i invigaqi/Ne succedemgenera-,
in revisraconaorbiri tfterare. 1ii qi ne credem Mugti de-o ii pe-o lume mici de se misuri cu cotul,/
srisoareaI darcazddin
aniisrudentiei "pt;;;
u.ri;r.r.i is] {-it):il, ra,,d.p"eyrsepre_ tn ,.." nemlrginire ne-nvirtim uitind cu totul/ Cum ci lumea asta-ntreagi.eo cli-
-inuttaqi;/
cosmogonia indici,9i chiar ,i""o".^t,prn pi suspenda ai Ce-ndxriru-i gi-nainte-iintuneric searati". Dominat de dorinqene-
:]:.lp_1de
trvc $r tragmenredin sfera poemului careva mo_
-"ii"";"r.i:;;;
Memento'ii-r^ir"^pe rerminat in acel *erginit., orrnrl devirregrandoman,lipsit de misuri, de aici sarcasmulnecrutetor'
moment).Folma definitivi eite eraboratiintre
ta)g--igc'"- .r, ittd..priqit crl cnt astfelde iameni, societateaintreagi, condamni la ne-
In scr$ortleI, II, III aparedestinul social "ia,
al omurui superior: savantul,poetul, fericiremingilesirilucite, geniilepreocupatede trecurul qi viitorul universului. Cu-
-"i
ia societateain caresesimre.rr, .*i1", (scyisorile getitorul intrevede apocalipsului,_inflgi;at.intr-oimagine zguduitor de
Il^tl-*t:Tln_raprorrare
fn a trera'pnn contruntareatrecutului eroic I,II),iar
/' --'
cu prezentul decizut, epigonic. frlastica,un joc -o-eintul
cromaric ce .edi^treceiea de la dinamic gi vital la inert: soarelede-
sctisoarea-I debuteazdcu o imagin. ,,o.rrrrri, ca o rani printre nori intunecogi", planetele.se
d-;i;;;i d. luna care stimulea_ irirr. ,,riirt si rog", apoi ,,se-nchide
z'I meditagiagi infiripareavisurui,ti...r., a;" (metafori a cerului) seinnegreqte,-ste.lele pier
u,nfri ob;;;(,,Doar ceasornicul inviri haotic, ,,i"i"p.t""r-a lumii"
urmeazi'lung-atimpului.cirare"j, in timpul subiectiv. trupul devine vecinicie.", displrind
Eliberatde sub tiraniatim- cafr..g61zeleto"-rr"],,Timpul mort gi-n-tinde 9i
pului, generaloral durerii,
mogoniegi istorie umani in "uttotalitatea
rransgreseazi spagiusi timp, pini la cos- lumina, principiul vital, t6tul recadein ,,noapteanefiinqei",,,Cici in sineimpicati
-'.a;ir,it ei. Luna,.,,stiphna-mirii..(astru pace...".
romanrismului),a imensiri.tii,,,varsipeste_toare specific reincep-eterna
tea amintirii o vecie-ntreagiscoare/D. d";;;i,
volupto'asa.; r.epr.) r" ii"t"""p: in io.ietate"^cliditepe,,dorul nemdrginit" (metafori pentru ideeafilosofici scho-
toate"'schopenhaueriana 19 Ir._r^ll. ,rrnp_ ca_nvrs pe penhauerian6,voinyai, i trAi1, geniuleste neinqeles9i nefericit: ,,Poqizidi o lu-
voinli de a_trii, sursi.a'dure.ilor, irrrrins;prin me-ntreagi,poqi s-o sfarimi... orice-aispune,/Peste.toate.o lopati de qirini se
tagic;Iuna,,,sandirilordand medi_
"rte
tru a dcscopJritainele "iaie';,
.id;;gr" ."1il;;;;;in .eterori"astraripen- depune".\ici contemporaniiqi nici urmaqiinu-suntdispugisi recunoascivaloa-
iihe;;;;;;,'p"ter'ic siu ,r"u, fog* ori sirac,genial rei, omului de'geniu.Necrologul nu va fi tec.rttolgteteameritelor, ci prilej
teu netor,pulseaziaceleasi"ieqii.
dorinqe.Indifeient d. for-" J. rrr"li"rrrr", esenra de -eregi" de afirm"area valorii ace-luia careil roste;te: tl vorbi vrun mi-
nr esteaceeasi,ca si,egalitateaoamenilorin fata uma_ "lustruire", "[..']-
iegitdin urna sortii-/Drcopotrivi-i,rffi"qte ;D;;i'rr"pr. osebirere_au titei,/ Nu slivindu-te pe tine ... lustruindu-sepe ell Sub a numelui tiu umbri. Iati
-;.iii, g.n;ut morqii;/ La aceragi
r^zata;; ,o, ." ," aqteaptl,./Ba'sdvezi... posteritat.t .t1. inci ;i mai dreapti./ Nepudnd si
depatimideopotrivi sir
rii;; ;;;i/ F;,ffii;i;; *?;rli;" *.lii ",, neghiobi
!., te ajungi, crrLi vrea si te aimire ?" Neputind si inqeleagistrilucirea 9i sacri-
"-o,
-r
FI I rcr
ficiulomulu!d98eniu,urmag.ii vorcrutashbiciunile omenegti givor minimaliza 3. lui - pronutnepersonal.
mc-
ritele,reducindu-lladimensiunea lor medio.rl ,,C-"ifolif*ni .u- suntsi dinsii.. . cine siiece - loiuqiune pronominali.
e.ficcare/
CI n-aifostmaimult cada'sul,;, ' uhimii - adjectivpropriu-zis.
fyllgulit ,,T;;;. ;;il;;trjiffii;-
tl€tehtnuiilMult mai vor atrage decit tor ce ai gindit... niciun - adjectivpronominal negativ.
'fonalitatea Tll! 1i
discursului
liric trecede"lacompasiunea diioasl: ,,O,srrmane !...Drin
earcdestraml,iluziasavantului dea-i fi recunoscuti-genialitarea,l;i;i;;i;;r;I#, 4. ,,omul [...] si qini la rosrul lui" - propoziqiesubordonati subiectivi.
prin chipurilepedant-ridicole careli asumimerirul?e tr"Uiiivaloarea ;ahi;drorr.ri #;;i". ;;i;.. ,-t "ieg. d" el!" - propoziqiesubordonati
savanrului. circumstantiali concesivi.
Medimiiaseincheiecu trei ideifilosoficecareset.ger.r.1"
"
o ----- i"rreaga .u-
ttegcianl: "r."6.
r ,,Clci e vis al nefiinqeiuniversul cel himeric..... B.
t togice-nasti lume sunt supusiputerii sorgii/Deopotrivi-istipinegte l. destins- distins
"$i Pe raza ll priveam cit erede destVh*
ta gi geniulmonii".
r ,,Neputind si te ajungi, crezi c-or vrea Profesorul a aplrut distins9i surizitor.
si te admire?..
l'nmul vers relevi p:rpetua devenirea univ-ersului,al doilea _ insolent - insolit
soarta omului, in
supusmorgiifalireilea- destinul
nefericit a. g.ii",;il;;;;: Tinirul vorbea insolentgi gesticulapenibil'
F::?:il'
rnletes. "t "-"1"i Sdlul insolit al ultimului siu roman ne cucerise'
Poemul esteromantic prin temi, prin motive: motivur nocturn,
selenar,cosmic
(cqcm,ogonia giapocalipsui),motivuiii-pului Provene* - Preuenea
9.".,prin,Jrrr"*r fil"rofi., pri" oro- houl me,, coleg de serviciuproaeneddin qinuturilemaramuregene.
pnn hmbajur poetic, in careconstrucgiileinterogative,e*clariati-
:^:o-:1|lirezer'
ve $ punctelede suspensieau marevaloareemogionali. MF,prrornro oii d" cite ori blnuia ci mi Pagtevreun pericol'
Poemulc rPrindegaptetablouri, uldmul reluind t"blo.rl nocrurn care
declansea- 2. Pentru inau.gurareaexpoziqieinu-mi conveneanici o datd dintre celeProPu-
zl- meditagia.Periplul.temporalpornegtedin prezenturmeditagieir;;";.;;;;i_ se cteorganrzatotr.
cosmogeneza, viitorul indepirtat gi reintoarcirealaprezent- iaUtott no;;;;i Niciodaid nu mi-am dorit mai mult ca acum si vizitez Venegia.
vocffea lunii, verirabih mule.
' t i"-
Versurilepoemului au misura de 15-16 versuri,ritmul estetrohaic, 3. glont, cuc,buStean- adverbede mod provenite din substantiveprin conYer-
rima impe- iie (schimbareavalorii gramaticale)'
recieati. In poem aparrime inedite,de marefrumusege: / ,,Tatdl,,_,i#;_
,,Iatd,_|,, bdrbatd - adiectiv.
t-Lrf:f:!1: tr pronume cu un subshnriv comun, devenit substanrivpropriu;
:: substantivei verbe
cu ,tece"/ ,,p1ce", ,,gindesc../,,omenesc..; verb Eiprorrrira aa,,ubrt"n_ 4.Pdreal/cdnu va cigtigaintrecerea,2/pentrtci luasestartul gregit.3/
tiv comun:,,recunoasci^-1",/ ,dasi,Frl,,..;plgrf-i:.I;r# ; ;.1U, P, - propoziqiesuboidonati predicitivi.
/ ,,seleagd"';"dj..d"dimi";;i;;i9fu;;""me:"i.ii..V;;;;;;:;,
*djectivgiverb: ,,-nrreagd"
,,miriter../,,e1.. P, - propoziqie circumstanqiali de cauzd".
l,e.
c.
Subiectul al IIJea 1. Eu continui si susqincre$tereaTVA la alcool'
2. ochii albasri ai fetei celeinou-venirein clasanoastri ne fascinau.
A. 3. in ceeace privegtedeficienqeleintreprinderii noastre,estenecesarun nou Pro-
l. a d.iEdrea:a pieri,a sestinge. gram de redresare.
a relua: a reincepe,a continira,a urma.
generoiitate: mirinimie. Subiectulal IIIJea
/ost:Sens, noimi.
l. Descriereaunui ioc didaaic
2. vrei s|tvii inPiaqaFestivalului,
la concertultinerilormuzicieni? Dinrr" metodeleblzarcpe acqiunesimulati (metodede simulare)in invigimin-
tn piaqnsegisescqipuivii. qi tnvdpareadramatizatd..
"-' orimar sunt eficiente: iocul iidafuic
tul
Ji-am dat banii,acumsunremchi, i"l"rii, [ia.iiii t"pririnti o metodi carei*bitti activitateaintelectuali cu ele-
Am fixat geamurilecu chit. de j6", ajutorul cirora copiii nu mai congtienrizeazdefortul,
Pescarul Iona a fost inghigirdeun clir urias. -;;;aiil.ii',r",
ci invaql "r,
jucindu-se'
pentru
ilI
llr lecliilcdc lirrrbapi litcratura
rorrrirril
I "'rt
s. rlcsr.rp.,rrrr
j'curi dc clczvoltare
[i!Qll,;;:t;['
l*ii*l*l1]1"ri1r;,;ii'il""i.."
a.
ll'li'";f ""' a vor. L13
]. .ii l.au.,,uc,
tr.i,
Pe dcrageneral -;1."..'
ladc'scopcrirea
unorcunogri'1r,
t, ,ji.ili;lijlcc
I)c excr'plu.la crasa biectul I
r, p"t;",.."ii.i1j".ji;;p recumJo.cur
belor,sd swneteror,Jocur
s,a_
'u'i,Dunr,*^rrr;iili"i"ti.l.o-pt"r"r. cujocuridemiscare,
evenrual
lliry,Tlil,,J#::#ffi',',fJn:kir:x;'i;;.il''*uiii;ffi
l)c'rruasisurarea;a*p,"rli
Luceafirul
#;.:: deMihai Eminescu
o.,

J" .iri..a. , ,rirl;'$i;;lr.acorecrd,


fruenti,
tc reiliz.aJorittitot111i,
iv,lnra*'r)iiuuii,' r"r*i*"r,|riirretc. Sepoa_ Conceptulgen liric - vezi p. 85.
talrflt cstcscris,
dentJd;,cr1* t"l *niiun
peunjeton/oc
elevdosparte
cuvinturin sirabe, Genul epiccuprinde opereleliterarein carenaratorulprezinti realitateaexisten-
pl-", ceilalri faptelor unor
"ioi" doua
siiabi,
.,,,t,.1", Umanemijlocit, prin intermediul evenimentelor,prin succesiunea
;il?JHT:*;:.ln:a"i, astfel
in.lts;.",_ tonaje intre careexisti anumiterelaqii.Prin urmarecaracteristicileepicului sunt:
o poveste",,,nu e limitatdin timp" (dupi cum susqinea Aristotel). Semai poa-
c4rrc nelimitareain spaqiu,obiectivitatea(povestireala perdoanaa III-a) sausu-
I (povestireala persoanaI), amploareaacgiuniiin funcgiede careseclasifici
V iile genului epic.
ca.r-te )enuldramaficcuprindeopereleliteraredestinateafireprezentatepe sceni.He-
susqineacd genul dramatic ,,unestein sine obiectivitateaepopeii cu principiul
concen-
iectiv al liricii", esteo sinteziintre epic gi liric. Se caracterizeazd,prin
'ea conflictului gi prin rolul al
esenqial dialogului, uneori gi al monologului.

fe-te Pdr-te sa-te car_ne :.Sintezia gindirii poetico-filo zofice,ca gi a temelor 9i motivelor romantice,emi-
fra-rc pe-te se_te car_tof lgcieneqi, in acelagitimp, culme a rafinamentuluiexpresieipoetice, poemul Ln'
si-te car-tiler 'uI arelabazdbasmulrominescFata-n grddina de awr,culesde Richard Kunisch,
su-te car_na_aaletc. icat de Eminescuintre 1873- lB74 (perioadastudiilor la Berlin). Poemul are
Dintre acesrecuvinre r,l versiuni, autonome, realizateintre anii 1880-1882,etapaapogeuluicreaqiei
trei-patru, acesrea fiind substandve,Ii se cereco_
piilorsi spunicit maimulte "l"s ,inesciene gi a capodoperelorsale:ScrisorileI-Y, Glossd,Odd (in n'tetruantic).
iniugiripii.i"ir" a"""Xie deacesre
te,apoisi formuleze propozigii cuvin_ Versificarea basmului,poetul opereazio seriede modificiri: zmeul nu mai este
;i "u;.*.rr.
i""-glii*,.-,''i
""""'qiriiu"
joc t" otg ni."irad;;t;;;:lo.ra.r..r,"r,_qe monstru puternic, ci pirsonaj romantic - demon,fiinqi chinuiti, ,,IJn mort fru-
,, .Acest de
cidre, cind seconstari.de_
citirea Oscu ochii vii"-, tinirafatl, prinqesadin basm, seamini cu personajelefemini-
:f:..',t;ljt;:n:t.#jn p" sitabe
;fi,i.g,"ii ilil;;fi, saucindincepe Poetul
eminesciene.
creaqiei
i specifice ,".dy""lj"rdiJoeulg4o.-"*:1, i,li:y
ori de cite ori esteposib', acestjoc din poemul'Lwceafdrul),aschimbatfinalul basmului,,,zmeul' din poem
re-miurgul
poatefi.completat.cu-jocde miscare,joc
emtterea unor onomatopee,in funciie de razbriepefaiade impirat rostind un blestem,nu prlvilind o stinci (finalul bas-
d. .r"rtrrrrt"tea cadrului didactic.
lui popular).
2. Tipuri de proieaare strivechi elementefol-
Poemal cunoagteriiprin iubire, Lwceafdrwlsintetizeazd"
Pentru acestuisubiect,vezi restur 2, subiectul ice (credinqaci omul estereprezentatin plan cosmicde steauasa,dragosteapeste
'ezoluarea al III-lea, itemul 1. dintre un pimintean gi un astru,elementece seregisesc,de exemplu,in Legen-
3. Finalitdpile tnadpdmintulwi primar ciockrliei);1motive romantice(motivul cosmic,motivul mirii, motivul nocturn,
sunt: I . I . .' '
- asrgurarea educaqieielemeniare I visului, motivul codrului, motivul cosmogenezei, motivul iubirii interzise' -

penrru toqicopiii;
- tormarea
perso"aiitig:1::llt:t'1.'p."a"a dvul inger-demon, motivul florii etc.) intr-o ultimi gi totali aventuri existen-
- lnzesrrareacopilului cu acele
;:.i;i qiritmulsiu de dezvothre; i, inceriare de cigtigarea unidqii spirituale,prin depigirea,,cerculuistrimt".
capacitigiii caresi stimure_
ze raportarcasa ra mediul sociar
"urrogtirrq., "lr"a",
gi ,,atrriari,ip;#ril;;;;""r"" Prin tema iubirii gi a cunoa;terii, poemul este o creapieliricd ctt un fir naratirt
educariei. racteristicia creatieiepice)gi cu peisonaje(cain creaqiileepicegi dramatice),dar
Luceafirul, eon, crea-
najelesunt lirice, ipbstazeale eului creator/eminescian.
rr4 |
ri la.irrrpl:::::-:::ll pri' iu'irc,triieqte 155
1ierlintii,nspir visur
oglindinrlu-scin cxisrc'nqa prcafrum.as"i 'rorqii,,,screa
fcrc'd.l;il;;;;, ;;apabil
dercpaos,,, versurilordin l'inalulpocrnului:,,'I'riindin ccrculvos-
cstcAi scrnnificaqia
tnurircpc'tt'u. ,,ori dc iubire";,,Da.rni voi si renunqe rar,,, Strimt/ Norocul vi Ci cu in lumeaureami simt/ Nemuritor i;i rccc."
petrece,/
cu vccinicia suntlcgat,/ci voi sr mndezlege.,, "5::i;";!.""i, nr;.nnd o alti lcsr.;/ pe
mul esteconstruit antitezalimitat-nelimitat,muritor-nemuritor,inger-dcrtrott.
-fi,ni,rtr
irri, ?nfrumusei..
aspiraqic, conrcmpldnd luceafirur, ,r" r.rr.l"'t,ia "";.a *,
t"b#';#hfi; ffi;i'iil:rf,1'
dinflorigidepripas,
rilin,,,Biiar t Oar ..o.r.o'erd
171:-:-yn,"i."..frrf:,i"
prin catilina 9i seinalgi spiritual'Pentru pesirre
togi cunoasterea se rearzeazd.prinztisarr
gi uls; pcntru Luceafir visul seteide ,epaos, simetricecu celelaltedoui tablouri,al cloi-
in gi Citilina, pirgi antitetice,dar;ii simetri
,,O;r, .hror, i. am arary($ zborul cosmic al Luceafirului gi dialogul cu Demiurgul (cadru cosmic) - i;i
nr-aqintoarcc $i din..pro, m-am niscur,zl,rn-.'11^n1 -
1cJrao.s..-./ I al patrulea- idila din codru, careseapropiede planui_cos-mic-prin.spaqiul
rniurguliioferio lecgied. .uno"Et.i.punand r"
exisrenqiari ic al cringului, iar prezen\aLuceafirului consfinqegte rostul celor doui lumi.
risrnurui)condigia "rrii*?p;;::bd::#i:;._"r;
. ,r"-.rritoril., ;-;;;;
numaidoardureazi'..y vint/ Deserre murirori:,,lri lntre spiritul univeisal,Demiwrgwl- MareleTot - qi om - parte - se interpu-
id:iF -71q,:j;i;;"-l"lr.ril"r,
au srele Luceafdrul(Hyper-eon), ca mesageral destinuluiuman.
prigoniri de soarte,/Noi nu avemnici timp, nici"d,/bi;cunoagrem cunoroc/gi
moarre.,,. ln actul cunoagieriiprin iubire, Luceafirul a descoperitimposibilitateacobori-
,,cici tolisenascsprea muri/$imorsprea sena;re,.. Nr-ir.,di-_^r"iiro.r;ffit.i
dedeasupra"), Demiurgul lui in cercul strimt si menireade a rimine steacu noroc pentru obiecrulpatimii
ii reaminteri. ;,rl"r;i,#; r ornurtarea
carc-lstipinea{iind.contaminatde uman, desinc lnqelegerea destinuluiil face ,,nemuritor;i rece",adici senin'Aceasti interprc-
-"r,i.""1
prrn eranursduerotic. estesulqinuti gi de poemul Pouesteamagwlwicdldtortn stelein careEminescu
Fata de impdrat (numiti astfel ori de

t::: if:i:*,o-"n,i,
*,,ru;,i*,1
uffi i: +FiffJj:i1:il,li:::3: mi convingereaci geniilesunt fiinqef;ri stea,f;rl ing er de pazd,neinqelesc dc
seara,conremplind | ;;:ll;I
mareasi cerul,..rno"gt".,,.,rir"l d"lrr.-.]lli). p"r,dulandintre cc-
nii [or, solitare,dar steleluminitoare pentru oameni.
lnilgareaspirituali a lui Citilin prin iubireapentm Citllina, deveniti steapen-
inrrechemirileLuceafirului'l ..r.
lestgi teresrru,
el, ca gi a fetei prin ,,visul" ei ,,deluceferi", esteexpresiamitici a autodepigirii
zbuciumul:,,Dar un luceafir,rdsdrit/Dir,ri;d;;rrj;;;iiil"r.j";'Eaterrr, eaigi desriinuic
orizonnemirsinit/ afle,a stripungirii cercului strimt, ?n acela;itimp a mdreqieiomului in perma-
Singuritiliimdrii;//.girtainic genele r9.p_recl cect r.l-pr#insul/ c6nd
areapei incercaie de treceredintr-un cerc strimt intr-altul'
valuritreclci.ritorind spreddnsur; /iLucegte.-rn -r ,re'spus,/Durerea si_mi Sintezi lirici, epicdgi filosofici, poemul Lucea{irulincheiegrandioasaoperi emi-
alunge,/Darseinarqitot maisus,/ca sanu.-f "-oi plrr,,'d" rrisr
99;";r"l..zi cu razc ciand,realizati in trecerealui meteorici prin lumea efemeritigii.Intilnim in poem
reci/Din rumea ce-rdesparte.../ rn veciil voi iubti -nvici/ va rimineadeparte...,, le-cheiealeuniversuluipoetic eminescian:aiswl(crt multiple semnificaqii),
Ea insl,sinumegre aceasri iubire,,farmec sf6nt/
caretrebuietriir prin depiqirea cercuruirr_11Tr 9! n' i;"iio. pri."pe.,,farmec zborul, steaua,ochii,
i"iqiri, pri" ,rfuepa$rreacare Poemul Luceafdrwl estedesivirgit gi sub aspectul rcalizlrii artistice.
tru om rindnelimitati. Fatadeimpirat nu-l poateurma pen_
in v, pe Luceafar,
poarenumaisd,pdstreze r;trr i-piii-;iiiiorrt., ,,visulde tu..r.lillttte
uldmainvocare/chemare a ruceafirurui,.roriire Subiectulal Il-lea
J. i"rrl. i-perar, devenitici_
tilina, matcheazd.limira umania.cunoa;rerii
nerfatadepi;ise un ,,cercstrimr",casa(prima.$i $i.;.;il;"irii"'i.ru;rr" cu un conse_ A.
d;;; .l;_;";h.;;f#l"t),r;; 1. tnadlmd;ag:invilmigeah, ingrimideali, imbulzeali, inghesuiali,aglomeratie'
descoperise identitatea, dargi rimitainiiurii, "
,,cringul"/pidurea, spagiur tilgaqi^r.*ui'inrr_.r" cercmai larg.
mitical cup_rurui;rilio"i. rdpede:rapid, urgent.
i" ;;#u ipostazdluceaf;1 a tncwnjura:a da ocol, a ocoli.
rul trebuiesi devinisreaua norocoasia^cirerinei;;6il;l;,iu.eaf;,
necindpe-orazd,/p.drrunde-n codrusi ?" gind-,iivo;;:;'t d; blind,/Aru_ a seprind.e:a se lipi.
penriuciralin,fataesresreaua ineazd,!,,
norocoisi,.r;-i;;i.iliui, i-pri"irii, ,,iubi_
readint6i";i ,,visuldin urmi": ,,cu farme."f r"-l"ii,..;z'cii,airile " 2. de trei ori - complementcircumsanqialde mod, exprimatprin numeral
Revarsilinigtedevecil.P.e no_aprea-mea stribate_mi,/ adverbial.
deparimi.,.
Celetreipersonaje lirice,Luceaferul. ;tergi.ndu-se- complementcircumstanqial de timp, exprimatprin verb la mo-
faiadeimpirat - cdti.lina,citilin,
la o cunoasrere superioari. inbazacnreiafiecare acced dul gerunziq diatezareflexivi.
i;"il;#1'd. rorrrrllui,
remi apoerrului fiindtemaproprieromanrismului o alti cu mi.na - complementcircumstanfal instrumental,exprimat prin substan-
_ soarta,omului de geniu _
menqionatdininsemnarea poeruluipe o fili temi tlv comun, simplu, genulfeminin, numirul singular, cazvl acuzativ,
reprezintidesrinur ".*rn.rr.rffi,^iJg""a,
omuluide geniucaredevinenemuritor, Luceafirului precedatde prepoziqiasimpli cu, articulatcu articolul hotdrit a'
drr-rrupoatefi fericit. suspini.nd- complementcircumstanqial de mod cu nuanqide timp, exprimat
prrn verb la modul gerunziu.
r$l
m'4ltti bina - cotrtplcrnctrt
circurnsrnnqial
cletirnp,exprimatprin loculirr=
L,,
1. Copiii din clasaintii invaqi doar/numai punctul gi semnulintrebirii.
iar- compt,"::l*:f#1fiiiTf exprimar
prinadverb
dem,,l 13.Caievasizici, dacdnu intirziam' ne-ar fi luat gi pe noi in excursie.
-"r, 3. Bineinteles,a simqitqi ea o boare (adiereaplicuti de vint).
3. ln text, acela arefuncqiasintactici de atribut adjectival.
Liderul grupului esteacela. (nume predicativ)
Pe acelal-am intilnit adesea la concert.(complementdirect)
Subiectulal IIIlea
Acclaimi vorbiseprima oari despreclubul Fiorr.r-d.-colil (r"ur..t)
De la acelaam cumpirat doui cirgi interes""r.. l. Aspectemetodologiceale formdrii capacitdpiide citire/lectwrd in clasaI
1.o-pr.-."r indirect) Citiiul esteun p.o".t psihomotor de transpunerea unei structuri graficecu in-
intr-o structurl sonori cu semnificaqie.
4' ,,denu eram eu" - propozigiesubordonati circumstanqiali
conditionale. Scrisulreprezinti convertireaunei structuri sonorecu inqelesintr-o structuragra-
cu sens.
B.
Cititul gi scrisulsunt activitigi intelectualecomplexe,conltiente' de lungi dura-
1. S.osiseclipaceamai emopionantddinviara mea. (adjectiv
la gradul superlrr cu implicaqiivolidve 9i afective.Copiii trebuie si depuni efort congtientgi con-
tiv relativ de superioritate)
, trebuie si ingeleagiceeace citescgi ceeace scriu,numai astfelacestestructuri
ceea ce-mi povesreavecinul mi inreresacel mai pwpin (adverb
la gradul su isticedevin funcqionale,permiqind conexiunigi transferuride sens,precum gi
perlativ reladv de inferiorirate)
nifestareacreatividqii.
Cititul ;i scrisulsunt instrumenteale lucrului cu cartea,ale muncii intelectuale,
2. ln interpr etareasolisteiam sesizaro notd falsd,. dezvoliAgindirea, spiritul de observagie, memoria,limbajul, imaginaqia9i voin-
Fetiqacareplinge a obqinut o notd mici la test. Acesteactivititi intelectualesunt dificile, necesiti efort congtient,presuPunexer-
eavoinqeigi o motivaqieinterioari.
Mi sepirea ci existi mai multe cdi sd.rezolv'Improblemele Scrisulesreo activitatemai dificili, intrucit necesiti,pe lingi eforml intelectu-
- apirute.
--r
Secl'l imediat ce-i relari scenariulspectacolului. foarte mare
$i un efort fizic maimare decdtcitirul. $colarul mic depuneefortfizic
r cauzaunor acqrummudle, participi la activitate cu analizatorineimplicagi in acest
Glumele lui risuflate mi supuneau la ad,eviratetorturi. (buze, limbi, picior g.a.).Imposibilitateacoordonirii migcirilor determini rit-
Unele torturi expusein galantarnu mi imbiau. lll"trr i. scriere,intrerupereamigcirii miinii gi,in consecinqi, instalareaoboselii'
Condiqiareugireiin formareadeprinderii de citit-scrisesteasigurareaunur ince-
Pe mirigte rimiseseri snopide griu. t bun, pozitiv, createaincrederiiin sine gi a motivaqieiintrinseci'
O snopiin bitaie. Cadrul didacticdispunede variatemijloacegi procedeede creareamotivaqieipen-
inviqarela gcolaruimic, pornind de'la caracteristicilevirstei gi de la caracteris-
3. credinpd: ne.credinli, ateism; infidelitate, inseliciune, trddare. individuale:nevoiade cunoagtere, curiozitatea,afecdvitatea(aceleparticularitiqi
d.tnatntea: drnapoia;posterior; dind;r;tul. copiilor descoperitein etapaevaluirii predictive9i chiar pe-parcursul-activitiqi-
morocdnos: comunicativ,prietenos,sociabil,expansiv,exuberant. diiadice desfi;urate in clasi gi in afarl clasei).Spreexemplu,se pot.folosi: .
a.accepta:a respinge,a dezaproba,a reproba i ,efiiza, a recrrza, - metodamodelelor: copilul esteatrasde adult 9i, in special,de celebritiqi; i se
; a renega.
pot oferi modele de pirsonalitiqi 9i de copii geniali din diversedomenii:_gti-
4' Intengialui era t/si-gi dea doctoratul2/ca si-si creezefaimi inql, artl (scriitori, muzicieni,artigti plastici,ictori), sPort etc. Cadrul didac-
in domeniul so-
ciologiei.:/ tic insugi esre un model. in funcqie-deprofesionalismul,tactul pedagogic,
P, - propoziqiesubordonati predicativi. sensibilitateagi de aptitudinile sale,inviqltorul/inviqitoarea devin un exem-
- propozigiesubordonati circumstanqialide scop. plu de urmat in viaqi sPrecarecopiii asptri;
f1 unor casetecu inregistriri ale unor fragmente
Nemulqumireanoasrri afostl/cd nu s-a'aprobat.r.dit.rl solicitat 2/ca - iecturi expresivesau
sd,in- "ndiere"
ceapi construireaunui centru cultural modern. 3/ literare (in interprerareaunor actori indrigiqi de copii); acesteale trezescce-
I lor mici emogiicarepot constitui motivaqia
P, - propozigiesubordonati predicativi. Pentru invigare;
P, - propozigiesubordonati iircumstantiah de scop. ..- inregistriri video atragdtoare gi educative,filme pentru copii, deseneanimate
saupoveqticare stimuleazd"nevoiade cunoaqtere9i curiozitatea;colarilor;
-Trl
I trt
::l:]i::::l:"* :::f::jli r:':l'lll:ir.r i s,rtr
poveiiti
crcare
dccopii,
activirag
sunrti,a,.tc,ur.,rg,{,",,," de tip ,,ptafcti",iu carcun elev,c{upacc a citit o propoziqie'nulne;teun coleg
il.:llli:':*:,i:".1T,jrl
i,tr'trride.simdare, licar.c J.
clcpcr:spicac;r"r",
p.,rrruiJJrri, O[continuelcctura.ln clasaI, textelenu trebuiesi conginidialoguri,de aceea
lvltate $.a.care pot duce la :tFg=
r ilir rrrorivirlicipentruinviiare. "r..ri"l nu sepoatepracticacitireape roluri, foarte agreatdde copii. Citirea in lang,in
At'esrc;rctivitiqitr:cbuiesefie ordinea aqezdriiin banci prezinti dezavantajulcI unii elevi sunt atenqinumai
r ffiedare sauurmarede scurteconversagii dirrcrrB
'rl)tri sit inqelcagi nccesiratea alf"bet;rerl. la fragmentul (unitatealogicn) pe careil vor citi, dupi aceeali se diminueazi
Ltsttltrcacititului implicnparcurgerea interesul.Condiqiainsuqirii corecte,congtientea cititului de citre elevi esteexer-
('.nrl)onclrrc - urmdtorilorpagi(realizarea urmeroar(,hrf
alccititului): sareacitirii in fiecarelecqiede Limba qi literatura romini de cltre fiecareco-
rcc"',od$erealiterelor dupi forma, pil, prin efort propriu, in ritm propriu. Daci existl elevi cu dificultigi de
orientareagi locul lor in cuvint. Recun.;r5=
asociatai"toia."una cu recunoagrerea pronunqie,citire gi/sauscriere,se creeazS, gi alte posibilitiqi de realizareaper-
:::::rl;.::rTebuie sunetutuip" .ri5 iormangelorminimale sausunt cupringiin proiecrul curriculumului de aprofun-
dare.Cu acegtielevisepot organizajoctrididactice,precum: Sdculeywl/Caseta
cinzpwtwi'uizuat de citirede o sitabd;
s,taba;
i:,:::,t:;:l:'":i:;:j1':^i.'.'::li':'u
- trecered, de la silabdla cuah.nt. A.";#;;- cu swrprize,in care existi jetoanecu imagini de obiecte,iar pe verso litera de
Icagiconqinurulsemanri..,.,,an
lcasicontir'r'r'i..-"-.,^ , ii ajuti pe copii si inle= tipar saude mAni cu careincepesaucareseafli in structuracuvintului-denu-
r, .i
" "l
t]:..ttrd. efort sp.orjt din partea
""""'.{J'ri"",iili'"^!'
i.,i;;n#;** :J ri'"TI ".:r"JifxJJl[=
-^;: ^r ^-.--r.-- r. -'-Potenti
^sarrzarea aCeStUlpas este Un act tli
ntit. , imaginii. Cu literele de pe acestejetoane,copiii alcituiescsilabe,apoi
s.e
ll.:!"n..':fff:::nl "1i1,;1;i;1;i.,,,,ii,
:::ltl prinrevc,riri
elevului, se realizeazdT" ,-
.reatizeazd,lent, re.,^,,i,i
iffi:nfi i";:i::.'#;"":ffi
:
:'Ji,'"",'":?:l:;'*::i:l:Fr'::iyi;;:;;"ff
'I'ocmai dificultatea
acesreicom
'.,.," combini diferitele silabepentru a compunecit mai multe cuvinte. Ei trebuie
si citeasci silabelegi cuvinteleformate. Cu acestecuvinte vor alcitui Propo-
carecop',
a.;,.",. iri1l,l,ill,iJ.?lliffi
Iif lilT|:;f*:m :l l: m propnu, congtient qi
ziqii.Prin acestejocuri didacticeli seformeazi elevilor cimpul vizual de o si-
rcct; co_ labe si de un cuvint.
- yl,^dtficit,constiin.d.etimitarea o.secvenqele de citire vor fi urmate de o conversaqie prin care:
l;'.11.r:TT?1:
tte fiecdrui cua6 din propozi.
cuvhnt
textului de citre elevi;
yy.diy frazd ;i inpelegrrro,rrrilri orrirrio. - se consolideazl insu;irea conqinutului
esrerpr;ji*i;i fr.if ir"i J" .hectivelereatizare * sepregitegtedescoperirea,de citre acegtia,a mesajuluitextului;
f :::l 1l,t:'tui i
j;"I;::"'i :H:::"#'".?i;J,'i*|1l;,
;:':':'?"::::':r:::':ii+;i;1rr**rilffiffi
jJHH:'ff i - seioniolideazd deprindereade comunicareoraltr;i de receptarea mesajului

';"ii-T; j":i:1":l::*:'','ry:l:F:tril;.
;;il#;".#ilf
'.,ii:,T"?J:::,t^yt':r;;fi fTffiT*#::f,il'
scrls;
- se exerseazl,memoria;
.- se stimuleazdimaginagia

iiTi::"i#,lilifl;iia""t"
la 75 de iuuint" in total.
":".'iil'fl
::iT,1'Jr3i'::i:1:::::Ii;:#il:#;'Ti"iffJ""'Jl&.,',,,
'!il:',?.'ff r".iu,;;;;;I;.;1.
r#;::':,iTil.;i,',:'''.#li; a elevilor;
viagtr"
prin raportareatextului la aspectedin experienqade

- seincurajeazi spontaneitateagi originalitatea;


' pregititoare a cititurui, elevii descifreazd - seinliturl monotonia, sepistreazL motivagiainviqirii'
3jl:::;nga
pnu' crrrndtrecarein goapti.cadrur didactic texrur,prin efort pr."
- o"uii.,e,";il;. o Mornentwlscyierii:in funcqiede etapadin procesulde insugirea citit-scrisului
pil descifreazitextul torrsri"rrr. ci fiecareco.
in carese afli elevii, exerciqiulde scrierepoate constadin redareade litere, si-
'Y:f;^'i:;::f:;a^textwlui cu voce tare de citre copii, prin citire labe,cuvintesaupropoziqiisimpledin doui cuvinte,apoi din trei gipatru-cinci
in lang,citire
cuvinte.Cuvintele pot fi mono-, bi- sautrisilabice.In etapapostalfabetari,co-
" Familiarizareacu textur se face.prinanalizafexicard, piii pot scrieun proverb adecvattexrului,un enunqdin text carele-a plicut cel
vinte gi expresii,daci este."rrrl, prin expricareaunor cu_ mai-mulr etc. irr timpul desfiguririi activitiqii cadrul didactic va aveain per-
prir-ir*eDarl sl raspunsuri.
manenqlgriji:
' Recitireade citre ereviarterneazd.cuexercigiulcidtului si
logul/ discuqiaeuristici, p.'rr'" .i .i"; cu povesrirea sau dia- - si controlezegi si indrume individual eleviiprin aprecieri,explicagii,demon-
viqirurii penrruviagd/amesajului
;" b"t;;ili ;r:"d;sprindereai', strare gi evaluarestimulativi;
r se practicidiversele ,rrr,rr_, de rexr. - si ii ajute pe gcolarisi se relaxezedupi un efort intelectualgi fizic mare;
formede cidre:;i;i;; ,,p. sirire..,citire
uneiunitigilogiceca.rispunspenrru selectivi,citirer - sI asigureinceputul bun gi continuitateain activitatecon;tienta;
o i'tr.b"r";;;.;;"i;;r"J"r. penrru un - si alternezemetoda exercidului cu alte metodeformative.
rispunsal cadruluididaitic r* rt
.t.v. cu cit,."J"ri" mai complex, in fiecarelecqietrebuie realizatfeedbackul(conexiuneainversi) care direcqio-
cu atit maimulteactllltedformative "trui
po.rii.r""r.. s" .rrit]r.""e-gicitireaarter- i activitateadidactici in continuaregi asiguri evaluareacurenti, formativi care
nadvi saucirireacu vocet".", ,rr-"rg
a" liiir*i" ;#ffi;? gand,citirca relevi nivelul de performangi al fiecirui elev'
I
||0|
Ptin temapentru acasdsc va asiguraatit rcqinerea, cit qi transfcrulachizitiil,r
Printre cele mai reprezentativepoezii Pentru lirica bacoviani se numlrul poe-
L.
lllevii trebuie si citcasci gisi scrieacastrpenrru .or,roiia";;;ril.].]ffi].",,.
te 9i pentru a sc asiguracontinuitateainviqiriigi "-gi I Plumb, care a dat dtlul prirnului siu volum de versuri, apirut in 1916'
in ..f
insrituqionaliz.at, "li.li-rt.d,ri"giorr"ia..a, ln celedoui strofe alepolziei eul liric sugereaziun universliuntric terorizat de
LecqiadeLimba.giliteraturaromini sepoareincheiaprintr-un joc ritate. Discursul lirii evoci o realimteexterioari macabri (cimitir, cavou,si-
de relaxr'e decor morfuar) in prima strof6,corespondentipustiului sufletesc9i deznidej-
seuprin alt mod de interacqiunecomunicatirri
1no've.u"ti i.-"Jl;;;;;;tr;i:,; inrerioarea eului, sraiee"ptimati prin simboluri sugestive.Construit prin tehnrca
sonori ctc.).
iei, a simbolului
rruvlsrsr (,,plumb"'
\rrrrsrrrv ,,caYou",
t ,rv4' v$ ,,amorul
t ,rar:^v^ ,,aripi de
s' intors",,, tr"'r- --
plu
plumb")
r------- / 9i
t a
2. Conceptulde cuniculwm ei, versUlbacovianesteconcentrat,simetric,cu repetiqiicare creeaZd
Pentru tezolvateaacestui
subiect,veziTestul6, subiectulal III-lea, itemulJ, muzicalitatedeprimanti, obsesivd.
Poezia arelabazd, agacum mirturiseqtesoqiapoetului, Agatha Grigorescl Ba-
3. Metode Siinstrumente d.eeaalware ia, o impresieputernici triiti de acestala irrmormintareaunei rude, cind vizi-
Pentru rezolvareaacestuisubiect,vezi Testul4, subiectul carroulSturiegtilor din cimitirul din Baciu. Atmosfera sinistri, stranie' care
al III-lea. itemul 1,
obsedatpe poet, a fost transpusi in poeziaterrninati in 1902'
Cuvintul-cir eie,plurnb, t"p.t"t de gise ori in poezie' estecorespondentulstlrii
rfleregti de insingurare gi paiesire idtr-un spagiuinchis_,rece 9i infioritor, cavoul.
TESTUL 14 ul liric iqi comunlci o gami largi de senzaqii9i stiri sufletegti:in lini;tea mormin-
ili, senzaqiade frig amplificatl(,,era vint") se asociazisenzaqieiauditive,scdrqii-
SubiectulI iil coroanelorde plu-6, gi celei vizuale,decorulplumburiu (,,sicrielede plumb",
flori de plumb", ,,cor,oarele de plumb") sugerind aplsareasufleteascl'sensulme-
plumb iforic allimbolului ,,plumb", repetatin fiecarestrofi de trei ori'
I imposibili'
I CoborArea in proftinzimilesufletuluideprimatducela deznidejdea
de G. Bacovia ilgii inbiriir ,,Dor^mea intorsamorulmeudeplumb",la spaimaterifiantia singuri-
gliii (,,gi-amincepursi-l strig"),culminindcu sentimentul morqii: singurlingi
"SjaT
Simbolismwlestecurentul literar apirut in Franga,dupi. 1gg6,
in cadrul miscirii gi
mori... erafr{g..." (ideeahorqii triiti senzitiv),,,$i-i atirnau aripelede plumb"
,,decadenqilor", ca reacgieimpotriva
roma'tismult'fi - sufletulttn estecapabilde zbor, de
,,aripele plumb" atirni,invinse, neputin-
ezia"sondiriieuluiinrim pe careirswgereazd 1n1r"*irirr-"r..il;:;". -"i
ptin,i*iorrrr, corespondenre, rnuzt_ croase.
calitate,prin sinestez:1,
yi:y imaginiiogi, n"ia^"rir., .""""r."rri., prin'repetiqii, . ln sferasemnificaqiilorpoericeseinscriu gi verbelela timpul imperfect,marcAnd
laitmotioe, refrene.
simbolismul-a curti"'ai
p"";l; e';;qt;;;;;i;; acqiuneadurabili, ceeace ielevi izolarea eului liric intr-un spaqiuliric inchis, ostil,
g'a' Din simbolisms-au desprins, irirr, ffi^r
ulterior, zuprarealismul.Simbolis- firi putingi de iegirela lumini (,,cavou"): ,,dormeau",,,dormea",,,stam",,,era",,,scir-
mul rominesc,apirut la sfirgitul secoluluial"r-.tir-uigi
xlx-le;;;ti ;"nit""q" giiau", ,,Stam",,atirnau". Repetareaverbului ,,a dormi" 91"a st1- repre"jnti.alti
i.""-
1a (susqindtor asiduu al curentului gi primnl t.o."ri.ian a -ir, fost"*iiIi"
Alexandru modalitatepoetici de sugerari a captividqii eului in spagiulmordficirii spiritului'
Macedonski),_a cunoscurmai multe etape.p^rintr"po.glid" pr"stigig Expresivitateagi melodicitateaversurilor se realizeazdnu numai.prin sensurile
r - -i-- --- senumiri: Di_
mirrie Anghel, Ion Minulescu,Emil Isac g.a. : conotitirrece relwi hipersensibilitatea eului liric, ci gi prin construcgiileconcentra-
AlexandruMacedonskigi-adorit sddevini poet simbolist, te, prin paralelisinsiniactic,prin repedqiigi inversiuni,prin punctuaqie:liniuqade
a cultivat tehnici sim-
boliste in multecreaqtll:::l::., de pild; i" p;"^"i i;;iea paizd,mai alespunctele de iuspensie.Cele doui strofe sunt construite simetric:
r - d.edecembrie, rotuqr,
structural,rimine un romantic
,Dor-."l, adinc sicrielede plumb " / / ,,Dormeaintors ainorul meu de plumb". Pre-
celmai maresimbolistromin, a fosr caracterizatd.ecriricul dicatul esteurmat de corfrplementulcircumstanqial de mod, ,,adinc"/,,intors", acest
-Bacovia, NicolaeMa-
nolescuasder:,,simbolistprin formagie,Bacoviaifi a.fffir" complement surprinzindiontinuarea pribu;irii eului intr-un somn_ce-lapropiede
epoca,apartinind no-
ezieiromine modernecaunul dintre marii precursori...i;;;;ir;;;;;t:j;;;'.rfi", Repetaria sintagmei ,,flori de plumb" cu care incepeal doileavers din fie-
dezolante,
al iernilorcarecopreges_c
prin omerul ;il;il;;iilrt;5;i#;r. -o"ir..
care strofi reveleazd"ununivers interior ttaumatizat
descompun cadavrele din orig gi al pri-a.t "b"rl;;;, gi ,r.rrrori.",
pl,ruio"r. Versificaqiacontribuie,in bunl misuri, la sugerareaacestortriiri ale eului liric:
"rilor srarea B;;;;i;"-
altul,sentimentulsinguritiqii, de prnbugire inr"rio"ri cele doui strofe-catrenau misura de 10 silabe,ritmul iambic 9i rima imbrlqigati,
1"r:::3,^::^::meni
oe lnadaPtare drsperata. I,
masculini (accentul cadepe silaba care rimeazd).
1t2
t l,acustri
6lrora apoi rcnrpcramenrul poctului lc-a adiiugataura.fanatia dcstirruluisitt, sar-
dc G. Bacovia !ar*"t li rnant'iadccrcpita,funebrul -acr dainnat". (I. Ncgoitcscu' ,,Poczia
lui
Studii insemndrictitice,EPL, Bucurcqti, I 9(r(r,
ln univcrsulliric bacovianrevin c'teva $u.oui"'1,in vol. Scriitorimoderni, Si
motive (noaptea,ploaia,aspectedepri p, 137.)
tlattc qi morbide ale anotimpurilor, irrrtr,r-.rra.
muzicale)coresponcrente
nevr()
z.ciqi scntimentuluisingurntigii.
. Ca giin poeziaPlwib, gi aicisuntdoui planuricareevolue Subiectulal Il-lea
rrtersecreazi azd.paraleldarse;i
ca semnificagie:
p.ran.wr
exteriir, t"-ii ji a;;;;;i, cuprnsede po_
"i A.
:\,:,1,i:!^',:::',:(::::,1*-'"'^'::)''t";i'iio.';iil"t.l;;ru;.;#ilobsesiapruviah:
sittquritate,tristeqe
gi apisare.' SrrrsrdLc us oDsesla
l. mlddios: suplu, graqios,mlidiu, zvelt'
Pluvlali:
rn poeziaLacustrd,ie la titru,gipini la
urtimurvers,sesugereaziun universirr anin at : agdgat,atir nat,
rlisolugic.Prima imagine cumpdnit : potrivit, echilibrat'
".rt. ".rditirr;: ,,De-ar6rea il;louand,/ Aud mate_
ri.r plingind". Teroa"reaploii i;;;;*"ili1" ""pd aiurare: delir, halucinaqie'
(;;D;:;#;'r.;i;, si incomensurabi_
lccrcqtc gradar,delasenzaqii organice (,,$ip?.;;;;;; #laili 2, inele - substantivcomun'
rrriizbeqte-unval-.. ,,gisimt...?), il d;i p'rih;i;iliilliiro*r,, ffi;;;i;;;;;
ci n-amtraspodurdeiamar"), ;ili;;l;;gi"a"du;;;;_'o ermrseparel ie;ind - verb la modul gerunziu'
io.ui,",g;
racustri.Tre_ mai muh - adverbde mod, gradul comparativde superioritate.
sugerari p'in repetar"" pri-irt,ri
:::i,?jiTpylui,
7'alrtlc'
sparmelecare,cumulate, ";;r;;;l;;r],rofa, amptifici sen_ . d,esdvhr;it- adverb de mod.
ducIj sentiment"t ,i-rr.i ;;;;lilri il$;
simtcumdeatita -9rrala ,,ungolistoric... 3. in text, ara esteadverbde mod'
^o conduc Acest
,,golistoric"este"t::i1^l!fti,ai;:Ilitugesc..),
consecingi a"rr;rui.iilumii, dargiun rivnit sf6rgit,asemeni,emi_ N-am maiv6zut ata omincipiginat! (adjectivinvariabil)
rrcscienei ,,serede rep.aos". pt;b"ji.."'i.rlr
euluiin sine,inrr-o riire de ""r"rior;;;;hi;il azi cupatrunderea 4. ,,Ce am clscar ochii mari", ,,gi am inqepenit" - propoziqii subordonatecir-
,Ji".i-b. Ail;;r, a" pr"n"r exreriorinrr_un
interiorhipersensibilizat ".u;""]r;
(,,Toiir.Crj, cumstanqialeconsecutive,in raport de coordonarecoprrlativi.
,., asteptind....,), senrimentul singurata_
qiiil trimiti menralla inceputuri';;-sr";;l"gu.r,'Ei
medr..1;;;;;ils;""i;ilft:_ ,,si inceapi un basm" - propoiiqie subordonati completivi directi.
Ic Iacusrre." Locuinta.racui.;;;;;il;;;rri;;t;rl#,;rrirr,i.rui, ,,ci trebuie" - propozigiesubordonati subiectivi'
ontologicigicu unicitar.",Jt;i,""ririrlo_-.rrrrr.. cu singuritatea
i ,i ,,si-l turnez" - propoziqiesubordonati subiectivi'
In discursul liric seremarcitehnicacorespondenqei
fozatde fenomenul : planul exteriormeramor_
pl"ui"l .tt" rr"1 interioriziri,naturiiatribuindu-i-se B.
,Audmateria "*fr.i"
pl?.".gi"i;. 1. cap
:-111i:-*"eti: si_b.[il;.; ;iir';T)"*consdtuiema_
nrtestareaexterioari,a]i"]-:.i:ibilitaqi intrare in panicar;"guriragii, iar gorur isto- Alat din cap aprobator'
,c pune.in evidenti o damnati nevoie de CapwIrlscoalei a fost pedePsit.
repaos absolutl Din cele saisprezece
predicate,cincisprezece sunr I" d-puffr ezent,parceunprezenretern,
pul trecuqdintre acestea unur la tim_ colp
,,aud"se,"p"ie de trei ori, ,,suntsingur..de doui ori, Ciqelul mi-a infipt w colgin,deget. :
duce-un,gind' de doui ol. pri-r ri.olll" ,,md
,.p.r;, ugor modificari, in ultima stro_ Stdteasupirat intr-w colP'
ti, versul diferir fald.de
nlma rtrofe ,.r*; srareapsihorogici a eurui riric; ,,Tor ffe_
sirind, tot aqteptind", e^',rident,r"r,rf"..ao" pr"rrrl i"r"ri8r. s. ,"peti, de marca
atributuladjeciivar asemenea,
,,atatea", fn C.t-""ia nu se mai folosegte marca,ci euto.
atita ploaie"),serepeti '.;;ifi.a;^dJ;"J;;Ti riilrratua nopti,,, ,,de Produsul estede marcd (de firmi)'
l" ,B[";;i;;plasat in rima
culini. Rima nu lerbyl -oJuig"*y|., mas-
cea mai ex"presivi
rimi esteaceeaalciruiti din ver_ roman
"rtd.onr.t"nti;
(,plouind",.gla"gal.rJ;.,-,oi'r.prand..)
*,llg:lfi.u
cste lambrc,rarmisurae g_9 9isubstantivul Ritmul
,,g6.nd.,. A apirut rtnronlan excepqionaldesprecilitoriile cosmice'
de silabe.
poeziabacoviani Imp^eriulroftian se extinsesepini la Pontul Euxin'
"["'] aparqine expresiilor celormaispecifice alesimbolismului.
$i tehnicasaserezolvdexcrusiv.cu pe care;.o"1,simbolisrii le_aoferit,
aceasumi a sugestiilor 2. . Eacdesedrurnegiiin Bwcegi.Am o casi de vacanglin Bu;teni' (defectivede
carevin din muzici,
-ii.r..r"di"."lo"r.";;;;i; j;il;;;i;i;
atmosferaconfuzl,a inconstientului, singular)
toatecorrsecinlele impresioniste, . Pir"eaun om de o mare bundtate.(defectivde plural)
-"rTpi.*ri
irl gcolare.
Evaluarea for-
| 1C5
r Am cumpirat din ci feedbackul performanqei
imcdiat,cu scopulcregterii
pialarnazdre,pdnwtjer, ntdrrtr, continul.
ruri. (defectivede plural) pdstdrnacpiarrczarzav.r ntivl trebuicsl fie permanentl,
,.Eaaluareaobiectiadgisubiectivdsebaze.azl pe criteriulobiectivitiqiiin notare.
t, o Nu fuscseun.spechcol , Evaluareac'riterialdestestrategiade evaluareprin carerezulhtele sunt comPa-
care sd.miinc6nre.(subicct)
1tecu standardelesau cu criteriile prestabilite'
' p'of"o'i tin"'id'ulacare'aveamlari Evaluarea normatiad reprezinti strategiade evaluareprin care rezultatpleele-
kil::l'il;;ii'e p..te'qii.(comprc,
r De la Tirgul.decarre )r sunt comparateintre ele in vedereaierarhizirii' . ..
am cumpiratpublicaliilede careavearn P.;r* a-j,riealiz^o evaluaree{icienti in cadrul disciplinei Limba 9i literatura ro-
rru lucrareade doctorai, nevoiepc'
1""_ir._.nt indirecr) trebuie utilizate cit mai multe tipuri de evaluare9i de itemi, cu rispuns con-
de citre elevi, itemi subiectivi de-tip eseustnrctura! 9i eseunestructurat.
voiparticipa
ilX?::i?i:i;XX:H:d7ti:t.':,^07'1/ 2/pe ca*
cupicturle
: - propoziqie
P, subordoffi;#;stanqiali condigionali.
llr - propoziqie
principali.
t,J- propoziqie ' TESTUL15
subordonad aributivi.
c. Subiectull
t. Codriiinceouserisi freamitela adierea Enisma Otiliei
2. ln lucrareotra.u"rairrr"rar.a,..rrrl, vintului.
ao..r_enteinnegritede vechime. de G. Cilinescu
l. DomniaSanu a
"du, "iri"r,I.ffi.nr. Conceprulromdn - vezi P.-72.,
Subiectul al III-lea Op.i"'tir.r" rd Enigma Oiihei de G. Cllinescu intrunegtecaracteristicileroma-
nol titbi.rtiv, fiind s&isala persoanaa III-a. Naratorwl,omniprezent$.o.mniscient,
i. Jir4.r* dq acdune,conduceacqiunea obiectiv,dupi un plan prestabilit,de aceea
':fi:{fi:!:';:i:X:;:::te destimutare
a neatiaitdpii
eteoitor
tn studiuttim- circul"ti, incepe gi se incheie cu o imagineaseminitoare,descrie-
to.O"iitit
Pentrurezorvareaacestui "ste
reaiasei lui CosmcheGiurgiuveanu.
subiect,veziTesrul3, subiecrul
al III_lea,iternur2. Cilinescu recurgela tehtiica balzaciand,inexpozigiemenqionind momentul ince-
\ Relapiadinne curriculum evaluare p.tii r.ti""ii (,,intr-l searide lainceputul lui iulielgOg, gy puqininaintede orelez.e2e"),
Pentrurezorvareaacestui $ l!5g;iile"Cin lo".tl' Bucuregtiul,stradaAntim cu arhitbcrurahibrid;, casalui Cos-
,"L;iir-,'"'J)irestur g, subiectur principale,Felix, ,,un tinir. de opt-
arIII_lea,itemur3. i.rh. Ci.rr*iirn""rru qi pe unul'dintre personajele
S.Tipuride eztaluare t*"... in unifoimi de licean,,itrinsi bitt. p. mlie,caun vegmint_militar",-iar
^"'i", foarte inalr gi gapca umflati ii dideau un aerbirbitesc 9i elegant"'taqa
Evaluareainfruengeaziinviqarea;r.4r1r."]:-oozitiveintdresc. ,g"1.*l nr. Ei
ten.gi.nasgrecesc..
motivaqia inviqi- irivenill gi ,,aproapefeminini", cu piru! lung, misliniu la
:l,li:iffiI"ll-f"*:': etr
:ilt:'';' il'^"'tti':j^.i:,,arari
crenqaactivitdqriacestuia'
cerrebure
siinveee
erevur, '-- O.*i"i, ihnetitt,abiasosirin Capitale,cauti adresatutorelui sau,CostacheGiur-
Eaaluare ao."r. 1l,o siuveanu.Primirea pe care acestai-o face teptezintdintriga romanului 9i pune in
- fgrmal;9i informatd; Evidenga rrdsirura piincipaln a personajului:ititudinea neprietenoasi9i temitoare,
- lormatiod Ei sumatiad; specificeomului i" se gtiepindit de aceiacare-ivor avetea'La intrebareatr-
^i^, "
riasctra tinirului, moq Costacheie un rispuns nlueitor PentrUace$ta:,nNu-nu-nu
- obrcctiztdqi subieoiad:
- criteriald gi normatioi. qtiu...nu-nu stdnimeni aici, nu cunosc.,"'
' Desfdsurareaactiuniicuprinde experienga de viaqi Pe careo triiegte-Felix,* la
Eaaludrile forrnare, tyri.za19
de instiruqiispecializare, g"cur.sti p.rrri., a urmaiaculatea de 9i pinr la plecareaoti-
surile,evaluiriie
nationare sunr examenele,concur_ rorit"i'i,iiii
$i.hi";;d}rii.dfu";;dH;ilnspecgi'or :liei cu Leonida Pascalo-pol, dupi moartea lui -edicin;
Costache'
, Eaatuarea,e,\:.? #ii*",u d"-;;i.";;ir.ri.".
racrasi.
Corfllaul, predominant familial, dar cu implicaqiisociale9i morale, se concre-
ztntistraregia :;;"
deevaruarec.eamaif...u.ii, ," ,"^Iir.izi,;tffi;; Aceasta repre_
vr pnn careseasizurifeedbacrrur activitiqlecuere_ tizeaz|-in lupta pentru averealui Giurgiuveanu.
.onunurr.Aceasti.;;il;;;; funcgie EnigmaOtiliei
Eaatuarea formativi. $i roman
Ca Ei sph.nzurapilorde
roman elelon gi Pddurea sphniurapilor ' Liviu Rebreanu,
elevsau lacunere,deficiengere a" ;i:,'i prosresul unui salonullui Costache
incepecu o scen1-cheii: prilej de portretizare
Giurgiuveanu,
^,;*i:(^::TI;:;il.g;" """i;d;.*.
salein inviqa.e.scopur acesteievaluerrnu estenora_
l 167
Hcgt0rvA pcrs()rirje.:
r,c'nidirI)lscrrrrprr
*. rrr,,qrcrrrl
(,^rlc'c, si'ri.rr 'r'urca_--.s.1ur lrogat,Agr;rc,r"ulc:r
-- s.ra rrrr unc \Wcissrrr,rntr c,rrc-lcluscsclrrspitrrl;;i rrtrcbuit si pLitcrrsur u'isurr' ln acclaqi
AgrJ"r,Auric,r- riicasotilorTurca. Ig sc siruelzirviirll gi cisnicia lui Stinicriltaqiu qi a Olirnpiei,cealaltifiici a soqi-
l)in prirnulrnorncnr, I'clixdcsco!.;;lip;.i. ,r".ii""il,r;r. aceste
gruvoanu familii,Giur 'l'ulca,nr()ilrteaf iului lor, Rcligor,din lipsi de ingrijire 9.a.
gi'l'ulca,
imprcsiiconfirmate,nni ,aJi* ,il f ,."i.i".i falAglaei],mosCos
taehc,turorclcmcu,cstetot agade avar.gi. Punctwlc'ulminantal conflictului estern"rcatdeimbolnivirea lui CostacheGiur-
de .lipsitde sirnqfamilial.ceeace gluveanu.
rurprindccsrcci pe-toqi, aiciin'Bucuregti,'ii
y;.ar',p!rgi."roiia"ri,"readesinse. 'ri ' Mo"rr"" bitrinului (deznoddm2.ntwl) incheierapid acqiunearomanului' Otilia
iillllj'1J:.:ffi ';jll';*r pa"dd;
lr
;. ."iar,
ri;;:il;J;;t riilil;;:;il .,, vrea si-i dovedeascilui Felix iubirea ei, de aceeavine in odaia tinirului, dar aces-
I )easupratuturor se afli ?nsi prezenta tA o respecti preamult, incit nu vor aveao-noaptede intimitate..A doua zi, Felix
benefici a otiliei, de careFelix seindri- qlsesteun bilit de la Otilia, careplecasedefinitivcu Pascalopolla Paris.
grf*egreimediat si cireia ii cere dovezi;. ' F.li* va face carierd,
i"bi;;;;;;;;;;.', interzicevizitele rui gi o cisitorie striluciti; rizboiul esteun prilej de afirmare
Pasc*l opol, consideratrival.
Acliuncasedesfigoaripl.doui planuri Drofesionali9i sociali. Siinicl, imbogiqit prin banii furaqide la mo; Costache,p-ar-
principare,dererminatede ceredoui temc: 'Vineprin politic;, se despartede Olimpiiqi se casitore;tecu Georgeta'De la Sti-
tcrne balzacianda.,mo;teniriigi a paterniugii
;i i.-" i;;i;ii;;-"ntice nicn,Felix afli ci Otilia a divorqatde Pascalopol;i a devenitsotiaunui contein Spania
lL? l',ln'ilT,:'J#;$T rfi4i;i;r;;;;;" .' i" ;;;;;:;;"ry';o^
;;
dintre Felix
iau in America.
i'liratc pcrsonaiele,
H'J$" " "i"i . irrrr-o cilitorie la Constanqa,Felix seintilneqte intimplitor, in tren, cu Pasca-
prin caracterulqi acqiunilelor, decid sau influengeazidesri- iopol, foarte imbitrinit. Acesta ii-aratao fotografie in carelelix nu.o recunoafte
rrulotitici, fiica vitregi I"i e;;;;i;r;*u:
" costache,;;;;;"_r" de sorasaAsrac p.^Oiiti", atit de schimbatiera.El igi amintegtJce-i spuneafata: ,,noi nu trlim de-
sideavcrrizirile rui
lia,lnccarcd li.i:u n"qi",!i""r.r9.r..;;;i";'#."rr;rr
totusisi-i s-oinfiezepedti_ tiq.in.i-g"te.ani". Pascalopolii confirmi lui Felix ci Otilia l-a.iubitrnult. Retriind
"rig,rr"'uiif,.ui
vr.a. ," ;;;;;;;
qi'u1ivrcasi-i construi"rb our.i;;"rij;fi;;j;ili ri ."r., iar cu baniiob_ vdttti r-i"tiri, gnndindu-t" l" Otili" ceade demult,Felix conchide:,,Nu numai Oti-
r"r."ropor, cu greu lia erao enigm?,ci qi destinul insugi." Revine pe stradaAntim,. revi".Andcasalui
ecceptisi depuni o sumi de banid.rnrr d.i#;;;;1.i.r.,, curteatoa-
ugl 9i Leonidaceva.Naratorulprezinte."r"";r"riaiil;:;""td" \a caremai ada_ ,trnoqCostache:,,eraleproasi,innegriti. Poartaera lin.uti cu un lan!,9r
ti'nipidite de scaieqi.f.{u mai pirei si fie locuiti". Felix retriie;te momentul sosi-
Pentruconstruirea avarului.
casei,mogcostachesecearricu qiganiipecirimida rii la^tutorelesiu: ,,I se peru ii 1."ttt lucioasi a lui mog Costache apare la uqi 9i
mollri, eventualelecheltuierir.;r;;; i" conrullui Felixiumbli dela de_
imbricarnecores_ vechilevorbe ii risunari limpede la ureche: u Aici nu sti nimeni ! ""
punz.rtorvara,faprpenrru careareunarac
d.^rp;eL;J;.: C;';;;;;';;';;;;;::;;::; Ca elemenrde originalitaie,in romanul Enigma Otiliei, dominant realist,sein-
lceeattl caremosCostache, imobilizatla pat,igi.Jr. lh.iu g"iluternvd,zindcu terfereazdelementer6mantice,virsta gi iubiref lui Felix ;i a Otiliei, vizim la,cona-
phccrcgolesccimara.rude[r;i;;;;;i" cdri
r^rr,in timp cesavureazd.bunititile, vor- cul rustic al lui Pascalopol,intilnirea cu cireadade bivoli, imagineaBdriganului, cu
bescdespremoarrea bornavului. Agli. ;.upa casamilirdreste: elementemoderniste,psihologii patologice:Tid 9i mai alesSimion Tulea.
ajciin c"ie nimeni ,,Nimicnu semisci
ei 'l'j"tl"*: ;;";;;.. ir.uri. ,elil"# si pizim,n_os; ii_ Alt elementde originalit"i.it. dat-detipologiapersonajelor.Clasicului tip.de
srmin casiun bolnav.firi_simltire, .rr. ,r.,,"d;,;:;i;, ., ,riu;ri in casi...rn opi_ avari se ad,augd.trlsitirri individualizante, dl;i z[ircenia rirnine caracteristicado-
niaci,srriinisuntotilia giFerix.sra";.;i."qiu.ir,p;"".";e i. ilar.a",qtiindci aceita minanti: *oE-Costrche, Aglae. Tipul arivistului, Stinici Raqiu,nu esteun monstru'
arebanimulqiascungi in casi.p;iil-;; ,riu;.i,r'"."-oriiiip."rru ci o licheasimpatici.Fermeiitori, iu instabilitateagi enigmav6rstei,sunt Felix 9i Oti-
nevoiaeideaiesidinarmosfera cosmeticq pide
r"iolr"ta p. lia: rational qiambitios, dar inocentin problemasentimentali,ca 9i in ceaprofesio-
tachegi,in lipsafetei,.cotrobei; mog cos_
c{ moarrea t.i;;;r;, "a"r..i.ra"f#i
pleaciriniqtit
""r";;;;f#r;-fi"gr,"r"
,i'rlru,9iastfelprovoa_ nala,primul, lili"le, inconstanti,sensibiiigi cocheti,fire de artist- Otilia; eale pare
bi.trinurui. s-oanun{e pe Aglae atatiui Pascalopol,cit gi lui Felix o tindrl, fascinantl_9ide neinqeles, o enigmi-
companiebitrinului. cu toati vigilenqa .e o;ird;;;;;f ,;;;;
ei, , Stilul romariului esteelevat,cu predilecqiepentru lexicul neologicsi ftazaingri-
aceea {si". n..,oiqinearrerea
giinmormintat""o ri". irr.ioasiii lui Giurgiuvea_
bine construiti, deseoriampli'
11lt ceea trebuieri.ir.tr.ri"r.; feresefi ob- 'iita,
[rnut ceurmS.rise.Momentulinmorm6.ntiriiest. o incinti descrierileample,discriereaoragului,a caselor,a interioarelor,a peisa-
concomitenrcu acesrpran,.s.e tragi_comici.
a.rfaqoat;povesrea d""rri-r.."e
iobiie dintre
jului, dar gi portretele
lia,Blecarea
feteicu n"r."ioporir p-""rii,irrf..intagi FerixEioti_
Inptanuri derutarinirurui.
secundare s"afla*p.ir."q"ilu;afrliu;i;i,,l'lffii"T,lis,m.un"ri,.,
cuGeorgeta,crizaerotici Subiectulal Il-lea
9i.e.c,rr
sohaqki,nebuniarui Simion
luiri; i;l;; 1};;i;;r".iil"'X'i;
-"iil-ori"l
ii-,;;;;; "l
irfi;;;;;.i;;;;i,"""r caredovede;te A.
evariqia devenidinumani Agr".i, ,irt. b"b"
jur. Birbatuleiinnebun." " fir?;;i..r,i.. ""u'r9-rrr;,
iirl'.rrru, in riu, pot si f . inimi albastri, (om) de inimi, din toati inima, a-i ride inima, a-i mergela ini-
ti i.; mi, cu inima uqoard,a aveatragerede inimi, a-;i deschideinima
"r"ri.ir,il"ji.r.o,.;rrr", dein-geri.,,
2, rwela,miile- numerale cardinalc.
eleaceea- locuqiune ;J;il;il'' 4,14 - paisprez,ece.
fufapa- locuqiune prepozijionah. 17- gaptesprezece.
3, l:,iain inrotdcauna l8 - optsprezece.
la timp.
Anr biut un ain foartei,1...
lrr faqanrinisdrii s-a.c_onsrrui
'c.
t o poartd nov|.. l. Nivelul de cunoqtinqeal elevilorlasi impresiadezinteresului
lor faqide leczuri
Anapoartdazi o rochie "*'
2. Mn sfiii sI recunoscci o si aibi dificultdqicu echipaadversl,
^ti^rrri,.t
Vorn-agifost invitagila petrecere. 3. Nu pot si spuncem-aimpresionatmaimult.
Voi plccamiine.
Subiectul al III-lea
$m. primit un dar frumosd.eziuamea.
Poqisi pleci,dar si nu stai_r.rir.--'^"'
l. Strategiideformarea capacitdpii
de comunicare,oraldfi suisd
4. ,,carevineIat":,f,l1ir Procesuldepredare-inviqare poatefi considerat
o forml specialIde comunica
_ propo.ziqie subordonatiatributivi;sepoare
tragein atributadjectival:\* con_ comunicare didactici,comunicare
$colari.
,rrenitala irtariaRadna...
seinchine"- propo.zigi" r"Lori"nrte.ir",r-riangiari $colarul clasaI aredeprinderide comunicareformatein familieEiin gridi-
din
"sd de scop(finali); se de copii, totugi la;coali intercomunicareatrebuie si se rcalizezein activitatea
poareconrragein complemenr
.i".,r_s t"r,r,*i;;;;T;;:* lactici, prin influengeleeducativedin acestcadru organizat,Comunicareagcola
a se?nchina...
B. se desfigoari intr-un cadru instituqionalizat,sistemic,care asigurl egalitateade
l' s-aridicatprin munci.gicorectitudine. ;egi tratareadiferenqiati,
personalizati.
Emiqitorulestecadruldidactic,deqini
(,,apromovar,s_arearizatprofesionar.,) de informaqie suficientipentrusituagia
de comunicare,iar receptorul* elevu
A ridicatpaharul.in ci;:i;irilii#ir.r,,ui 1,,"toasrar.,).
La somaqie, a ridicatmiinile i"-;;. o anumiti motivalie, carecunoa$tepargialcodul, trebuie s[ decodeze,grai mult
Frrr si-qideaseama i; predat..) maipuqinfidel,mesajulEisi accepte rolul care,succesiv,
seschimbi:
a- "uorbi rare..)
La congresur !:tj;;;A;;;!.,i,""
ecologigtil - rolul celordoui surseseschimbialternativ, elewl trebuindsi devin6partisi
o, s-oi rid.icat"maimurte probremede stricti actuali_
tate(,,aaducein discugie..). ' pantactival unui dialogproductiv;
- codurilecelordoi factqriai comuniciriiemipdtor(E), receptor(R), nu sun
rutier'
asimsit
ci.-iingheapds^ngele
invene, adaptlriipermanente
identice,deaicirezulti necesitatea la parteneruldedialog
ffiiil::l:H*fl'*t (,ain- - in canalulde transmisie intervinperturblri;
*rb:efr miiniiesipicioarele
d" s"r.
L:idecembrie
In
- nu esteconstanto participareacceptati,activi la comunicare din parteaele
aa fost tngbepater"i"tiit?1.",., fost mentinute vului,uneorigi a cadruluididactic,fapt determinatde:
la acelaginivel..)
. natura mesajului;
2' carte: carte de identitate,
cartede munci, om de.carte, . interesulagenqilorcomunicirii;
vizitit, a da cirtite p. f"f;, cartepogtard,cartede
; i; ;;#, ; o" in cirqi. . calitateacanaluluide transmisie;
deget(e):
a aveariq;:{$ i:;F;;.i:" juca .
pula"),a (nu)r" d1-lypuleget pecineva pedegete (,,a mani_ , contextul s.itugqional,in cazul comunicirii orale, qi de contextul obiecrului
(,,a .iur" ,;.rri."rJe ."d;1, comunlcanr,ln comunlcareascnsa,
(:".":)pedegere
(,a stTiuno":er"io"rr" a gti/acunoasre
pnr"),aumblain virful ut"ia;3-;;;;;;Ji:s"re (,,afi pu_ Procesulcomunicirii didacticese concretizeazdprin obiectivelecadru, obieeti'
degetelo,
f ," ,. fu,r;grrr), vele de referingi, conqinuturile gi activitiqile de invigare prev[zute ln surriculum.
f i,,#l;;:: J*::::*;;;i ;# ur';r;L'fi;i ;1,;ffi p,i,,,,"
^i"il.l^ra"glru,mrc, apune
d"g"- Specificul comunicirii in inviqimintul primar consti in insuqi faptul s[ elevii pa
receptorigi ca emigitori trebuie si-gi insugeasciinstrumenrul comunicd.rii,codul,lim-
3. un nu Stiwce \ r ba qi elementelenonverbale.
un nu.'gti, ir*)locugiuni substantivale' Experienqade comunicarea elevuluiesteredusi, deficitari sub aspeetulpronun"
qiei,a deprinderilor de receptare!i exprimarede mesajeorale gi scrise.Caracteris
ticile comunicirii la clasaI sunt deteiminate de factori psihopedagogici.ln clas
I, elevul igi insu;e;te cititul gi scrisul, instrumente ale muncii cu cartea,prin efort
irrtolectunl
gi fizic tle lurrgiclur.,rril,
c:orrr I st'irrrb,grllcqrc
i"";;;;, r.,.i..ii;s;J;;l;,,i:t'rcttt' aclriziqia
li'gvisti,,r !.'l'ipuri tlc itntti
'ulr.urpi.t
ln ,*, rastrins,irantiircprczintaclcrncntclccomponelltealeunui instrumentdc
,ricil:rtr
pondcrc
foarre,narc
i, ,luarc.Accqtiapot fi sirnpleintrebiri, enun!urmat de o intrebare,exerciqiigi pro-
il,,.1;i:'l'i.ffi:'il|l"illli:;jl';l1:.1.,1,',
Itrieidcua'.i.tatc,-i,'ril;;b' j!
;:r#;j:ff;1il::;x:,i: :::g:nitarea srur,, mc, intrcbiri structuratesaude tip eseu.
itrlluc'1erc
pozirivi,ru ,,.griiue, pJr fi.r, ln ttrt larg, itemii reprezintdintrebareagi rlspunsul agteptat,
i"T#).gi., deindiferenr,
*,,.i;:ilil*:.ffii. .,",r.i,i";;.il;ffi:.isie, ,";,".r11T-r.r" r"r,,
dedomi"";"_;ifiiespingere, Conceptul de item estestrdnslegatde acelade obiectiv; orice item testeazlunul
mai multe obiective.
i,' u."a*,.n.;;;ii;;:3:[1:::','.-::,::*:,*:,."utu'"*in""asi tc,^,earrebuie
si alrr Clasificareaitemilor se realizeazS.pebaza multor criterii, celemai importantefi-
l 'aclmcle
I * a IV-arr.uui.riij" pr.a"-inanre : obieaipitatea in nota.reqi tipul de rdspunsatteptat.
Eiactivittrgilc
or tr"irlr:-;l;i;;il5i.ii merodere, mijloacere
didactic. a. Din punct de vedereal obiectivit,igiitn notale, itemii se clasifici in urmitoa-
grat*rqicidcscurtidurati .o,r...r-intriti.,..,
i-aginagiei,
memorici categoriigi subcategorii:
"i"pi'3r, i.".r r.r J";ilil;r;'ui defanrastic.
Acri (1) itemi obiectivi:
I:il,]j,*:ffii:T-: [*lff# [:,J.li:::i:]:rl:;; ;.ff *"iin,. - itemi cu alegereduali;
carrrctodedidacdce,'"b;i;:;;;ff;:H',f -"i,imizi, - itemi cu alegeremuldple;
]j)tr?);|i,,n*,oratd,.ii,,t - itemi de dp pereche;
I T:'T',".: ;;t [ li'' me
vods a,* * )n orescy
ii ff ;jmTr f -l ^'", isd:rns
rrui (2) itemi semicibiectivi:
rid;,;il;;;*lXl".*::i::!fr:::':^:;;;TT:,4,;::::;;:/,;,:i::i:;;X:,
cipiul,ac$unesimuratit^ t;**',
- itemi cu rispuns scurt;
- intrebiri structurate;
In fiecare
lecqie i"*ii'ArAoniu, inadparehramatizard (3) itemi subiectivi:
sepot.creasituagii J. .o-un. E.a.
pc cxpcrienqade viaqia ^ubir^r"i.-r.*r.t. din manual. ' - itemi de tip rezolvarede probleme;
p. a;a"m.ffi"f*. pri,' variatetipuri ' : itemi de tip eseustructurat;
"l.u'or, -t;;;." in,.,i.
:iH/:# : ;';:; :,'i* : :, *o, E" intyeb, i i
e;; i" ; i; ",,.jo.u,ididi. i; - itemi de tip eseunestructurat.
fi !:;.
Jocut,urtn,rii"J|2i:,':: :::'"!:!:.i'
ltarte, iu rdsPwnzi, spriii;;;;; ' b. Din punct de vedereal rdspunsuluiayeptat, itemii pot fi:
sens'Jo.cul
cuainrclorcwlnpeiesopus,Jocuri (1) itemi al ciror rispuns esteselectatdintr-o listi de opgiuni;
clcvii igi formeazd,r::::.-'nk;i
s.,i"r-it"ffi y,,"":lilll';ffi:fiu:il:,i:J:::::1!;,i,if d.erol.
' (2) itemi al clror rispuns trebuie elaborat.
aioia"irtniiritcititutui
,_,.,?iftL.r3;,T.J;ru,*Uri. corecr, ^:;'ueroLr
conerient
gifluent, Exemplificare:

"jl;i-;ie;;iilil',"'.i#:,',ffiru,.":rukf
ltii:*.f .,:..5 . item obiectia cu alegereduald:
incercuiegteA dacdenunqulesteadevirat gi.Fdaci enunqulestefals.
l1tirff
srrategia
ff''ffir::",:r"x,:'nT*:['#t[*r:rI"]:,1,:."conceperii A - F Personajul Albl-ca-Zltpada aparein basmul Cenwsdreasa
A - F lJn text poate fi format dintr-un singur enun!.
de Fragii Grimm.
didacticitrebu;. ,el".r"ii'il".rr.r,, . itemi subiectizti:
re a realitiqii,de exempl",.,.;ii;.;."* situaliiirecoriunicarede simura-
tarecaresi cuprindi formule .orrrroruu *r.];;ibe, - Alege cuvintelepotrivite din lista datdpentru a completaurmitoarele versuri:
a. ,rni-rii" J;";;;; ri,r".i_u dialoguriutili_ ,- Ce te legeni,

1"ti::t:: r* ;;:i il i#,.'


si si lirseasci
i1|{p?.4*
i"J::::1
J?:il
;Tfi
t..hp1, afig 9.a.
i'*ui?;?,
.;,i
lnvltagie,scrisoare,texte
non-lirerare:
.......ploaie,....,..vint
Cu ciengilela....... ?"
' . (MihaiEminesc
Eficiengasrraregieididactice
areseesrecondiqionatiuede creatrv (cod.rule,plopu,le,bradule, fdrd, d.wpd,fdrd, pdmint, mal, sol)
vensa demiiestia
si pr"f.r;onrti;;-;;;i;il:,il., creativiratea,
de consec_
- Identifici, in lista urmitoare, doui perechide cuvinte cu sensopls: cutezdtor
deschide, ii cepe, m ulpumire, tn drdznep, secundar, curajos, sfh,r;eSte, princip al,
Tipurideproiectare
!
I'enrru rezorvarea
inchide,nemulpumire.
acestuisubiect,vezi restur - Alcituiegtedoui enunquricu acestecuvinteidentificate.
2, subiectural III_lea,itemur 1.
. item semiobiectia:
' Parteade vorbire care denume;teobiecte(fiinqe,lucruri, fenomeneale naturii
etc.)senumeqte

H
-
TESTUL16

Subiectul
I tindtrscafll fiii ccimari,aflindu-se
parcipepiciordeplecare.
ln timpulcinei
L,,
discutl desprcplecarealui Achim la Bucuregti,pentru a vinde oile, de unde si
iti bani pentru plata datoriilor. Cel mai fericit esteNiculaie, cerescapi de oi gi
I Morometii >ateduce Ia qcoali.Inci din aceastisecvenqiseintuiegteconflictul familial, rna-
deMarinPreda tat in citeva familii prezentein actiune:Moromeqii,familia Bdlosu,Bogoghi-
Birici q.a.
Concep.tulroman_ vezi p.72. Desfdsurareaacpiunii prezintd"evehimenteca: tiierea salcimului, discuqiilepo-
In activitatealiterari a lui'Marin Preda, din poiana fieratului Iocan, izbucnireaconflictului socialintre gdraniisdraci,
ca gi in literaturaromini, romanul zly',
romerii (volumul I, apirur in 1955 volumul Ion Jugurlan,gi qiraniiproprietaridepdmint,unii cu dorinqadeimbogi-
9i al II-l;;;;ei) o.up; un loc aprr
te,fiind
o,capodoperi
a.prozei
de jupr
.l ooit." niri.ili."irar. Romanul : Bilosu, primarul Aristide g.a.,premilitara,incasarea,,fonciirei",Rusaliile,sfir-
precedat
denuvele
(publicate
in ,rolumin 1948, aJ,,rr anului gcolar,premiul intli obqinutde Niculaie gi de Irina Bogoghini,seceriqul
,ub titlu,t-
inia'i)ireodinpamantur.t)
careaduc psihologicq ineditep.nr* lumea,,rr^1i.""'.' ieratul,fuga lui Paraschivgi a lui Nih de acasicu caii, cu o part€ din banii ob-
ilspecte
wPerauterard Moromepiiintnrnette caracerisricile unuiroman,Naratorulobicc i pe vinzarea griului gi cu lucruri din ladade zestrea fetelor, conflictul din fa-
tiv (naraliuneaestelap"rroarr" rri-ri,urprinde imaginea Bilosu, fuga Polineide-acasi.,cisitoria ei cu Ion Biricl, b5taiaacestuiacu Tudor
ligtca-Gumepti, " complexia saturuisi .
din cimpia D";erii,;;;-"" ictor Bilosu, la secerig.Pentru a-gi obqinezestrea,Polina va da foc caseipirin-
foarteribditor ru o"-.rrii; ,i"t,;;;;;gea ,,separeci dmpurcra
-o-.r,tierrd
aici f;r; conflictemari,,.
Volumulaldoilea.surprinde disparigi"l*.i,rralAl""f., Alt plan narativ urmiregte familia lui VasileBogoghini care,fiind bolnav, vinde
m0ntgi de tradigii.Noui sat.riiejte doui *i"rmea,legati dep;t_ ,artgdin pimint lui Tudor Bilosu, pentru a se intirna in sanatoriu.In lipsa lui,
momenreistori.. _retorma agraridirr
19459i rransforrnarea ,,soc,ialisri"'aagrifultr;il;;;'iffi]lruni-.rrre iii, V;tice gi Irina, trebuie si iasi la munca cimpului, la secerat.Cind tatil lor
nedrepre, venigecaun rivrlus p.r* ti?;i. In.centruracqiunii violenteqi cd"ar vreaca Irina si devini asistentimedicali, V;tici sebucuri, stiind ci-i
mete'ci sarufrominrsc.intr-6perio"d; dte*iza,"ruh;;i;;;oriu, nu se mai afri Moro_ lui restulde pimint.
radicalealesistemului,-instituqiil".'1;;;"lrril.;$i-4ip.;;j; a. ffansformiri Problemapimnntului estesursaconflictului din familii. Majoritateagiranilor din
prec.izeazd.momenrul.d..lrnjirii specifice acesrora, tea-Gume;ti sunt mici proprietari de pimint, improprietSriqidupn Primul RIz-
,,.lr"pozeio ,.qiunii,L ir,."-Eiiurverii,intr_osim.
brri seara, cucigiva aniinaintea izbucnirii ..fi a;-;i'D;il."ri;;1"; vi""irj Moridial. Jelul lor estesl-gi pistreze pimintul in ciuda datoriilor la banci qi a
I)' Prin tehnicacomPortame-ntisti, naratorulrealizeazd.schige i""j, :iirei". Unii dintre qlrani, precum Moromete, sunt mulqumiti cu ceeace au,i;i
fii din primacisitorie a lui Ilie M;r;;;;;, p.araschiv, de porrrete:cei trci it si faci politici. Alqii, ca Tudor Bilosu gi fiul siu, Victor, vor si agoniseas-
pe prispi, altulin casigi al treileain ieslea Nili 9i Achim,seculci unul multd avere.Bllosu vrea si-gi mirite fiica, pe Polina, cu un giran bitrin 9i urit,
cailor,in agteptarea cinei,$i lisindu_lpe
Morornetesi deshame' gari,.
apoi;r* li acestanu cere avere.Fatail iubegtepe Ion Birici, fhceu harnic,dar sirac, gi
ri po^rtei"ui.pra^"a si, aparitcineua la el acasi.Pentru a-si obqinezestrea,intri in conflict cu familia.
cu caresi discute.Fetere,Ilincapi rita, merg
"".r, ^l";;ild;;.
giea lui Moromete,pregiteste.in*,irr dit"", .., de_adouaso_ Conflictul social devine sesizabilin relatiilelui Ion Jugudan, qiranul silrec,r5"-
l-p ceNiculaie,copilulei cu Moromere,
tot*g;l^r-11-.:nvingdp. r."ri" si-l lasela fJoau casi nu piardi <r s neimproprietdrit, cu sitenii gi cu autoritiqile.
Moromereestenemulqulit,cfaparevecinur anul. Punaul culminant al confliauluiilreprezinti fugalui Paraschiv;ia lui Nili de-a-
siu,Tudor'Bil;;; ."* vreasi_icum_ i, aqigaqi de mituga lor, Guica. Asaltat de ,,fonciire",trebuind si pliteasci dato-
peresalcimul,adeviratsimboralfamiliei.
Disimulindu-giintengiile, Morometenu_i la primarul Aristide, nevoit si cumperea\i cai gi si-l inreqinl pe Niculaie la gcoali,
dt unrispuns clar.pen^tru co'uffi il6;ii;#il1.
"-l ,,forrJir"i .
puil, agenrulfiscal,si incaseze u4 zi vaveni Ju_ Moromete se vede obligat si vindi o parte din piminc, ceeace va produce o
ua gl romanullon de,Liviu.Rebreanu, funda schimbarede atitudine.El nu ingelegeunde a gregit,de ce nu a reugit si
cinaMoromerilo ;i M.oromey#incepe cu o sceni-cheie pimAntul intact ;i familia unit[. Nu-gi inqelegefiii 9i doringalor de inde-
r (horadu-i ni."ii i;-;;;:";;; ;;; ff ffii;,i'in
-
Marin Predaesteo replici l^ r;;;";i'il:;'.' s.,romanu I lui i. Nu mai participi. la intrunirile din poianalui locan, nu se mai bucurl de
La cinaMorometiLr (cu substirJnri., sarului ca de un spectacol,se retragein t[cere. Din Moromete cel qtiut timd*
naoromere vafi ,,tridar..,pirisit defiii chipul din lut, asez^tpe o policioari din fieririe, ficut de Din Vasilescu.
ceimari) estesemniiicativiagezar;;;;r-
ritateal
p;;;;ili Jii,r"er'.'"lqi
;;ffi ff ffi'#fi::triiil*?iliHl_ Sub impactul evenimentelorilumeailuzorie a lui Moromete sepribugegte.lnsin-
nelinigtit si derutat, se refugiazi pe piatra de hotar a lorului siu: ,,fugisede
guritateade acasi gi din sat tocmai pentru a gisi aici lini;te si o singuritate desd-
siti". Moromete igi creaseiluzia cd avind pimint esteliber. Inqelegeprimejdia
I
Itt I 175
,,doa-pipicrdc Pcntrutotdcauttalinigtca$i clt'ir rrr rrrrripurcasi seintclcagacu .,r cotcl<lr.l)cznocliiru.intulvolumuluial doilcail reprezintimoartealui Morome-
Inrrlll'-;o prtme,;dte tnal marcdccit acccadc a picrdcpirnintul esteprim{dia clc dcvcnitsirrrbolullumii qirinegtitradiqionale
nu.sripaniabisuldin congriinqa
r 9i dispariqia
acesteia odari cu el.
sa,de a zdrurrci,-,a credinga
- --r--in paceagi armonial*. RomanulMoromepiiiLrintregimeaducein literaturaromini o realitaterurah ine-
rrrii,.(vol. I) complexi, confruntlti cu istoria, un procesdramatic de dispariqiea instituqi-
, Acqiunca romanuluiestedensi,alerti, sedesfigoariintr-un intervalscurt, rurale,a relaqiilorqi conventiilor socialetradiqionale,a rtnui cod moral strivechi
de sapl
bsti prl':i durninici seara,.fuga Po_linei
la Birici. ffi;;.;;omenr acqiunea seclc I unei filosofii sinitoase,in armoniecu glia srrimo;easci. Inconrestabil,Ilie Mo-
ruleaz.ltlcnt pin^i la fuga fiilor lui Moror,nete,d.rpeJ"r. s. rfarq.gr.
brusc,nararor.ul ncteesteexponentulacesteilumi.
nten[ionirrd ci in urmitorii ani gospoaetir qa.;".rr.l.otrUn.ri
si se ruineze,M,, Marin Preda es[eun remarcabilstilist, imbini modurile de expuneregi dezvol-
roltlctc intri intr-g lungi, staredepiesivi din care-l vor scoare
marile rs.rd.riri ll.. otilul indirect liber, monologul inrerior.
cc aveasi izbiucneasci pestetrei ani, ,,U-p"f"u ,"""l;Ua"#l'i;;:;
:Y.rb"t_"]"j Ca scriicor,Marin Predaesteconqtientde rolul lui in literatur;: ,,Putemspune,
noqdm4ntuD. -l
l)imcnsiuneatemporah se extindeprin imbinareaprezentuluinarariv si gregim,ci toqi invaqi de la Balzacsi. nu ignore rolul mecanismuluisocial,de
r--"-' cu rrec' ictor Hugo si cauteexcepqionalulsi surprizavieqii,de la Dosroievskisi nu ig-
tul,.tirnpulamindrilor gi al povegtiloriui M;.;;;;;.
I n roman existanumero.ase :e adincimeafiri sfirgit a sufletului omenesc,ciutindu-se in acelagitimp pe ei
personaje: principale- Ilie Moromete,personaicorn
plex,.liran inteligent,un tip .ro' in liieratura noastri, i9i cu viziunea lor unici, cu experienqalor unici, striduindu-se sI dea o formi
carc lupti penrrupisrrareaproprietiqii;personaje,.;;;;;;;;i Y""''" iviti, adici unici.,povestirilor si romanelorlor." (Marin Preda,Note ocaziona-
-ir"ip;;;;i#il;,;ii,;,,,
6#;;' faaoarea romanwlwi).
. originalitatearomanuluiconstein noul tip ie persorr"ici."ide auror.tiranul
nric proprietg dlpirninr, in complexit"t.", d"rrrl'r;-"fari;;i-;iril;;;i';;i;;
:f_:_ql:._,Tllativ5.,{armecul
personajuluiMoromere,arranaiativi, i" g"";r;i;;;; Subiectulal Il-lea
q':t,t_lil"*,i a satulut;r aceleaspe-cte carepot fi consideratereplici la iomanul 1or,
oe Llvtu Kebreanu.In romanulMorornetiiechivalenrul cuplului Ion-Ana estecu- A.
plulIon Birici-Polina
Bilosu,darpersona;"i.
tr1-ni"ri;i;;;;';ru#i,,J;;;;
tudiniinverse 1. Omonime din textul dat pari, micd, care,comodd.
acelora rebreniene. ton giric/n" .;.;;;;i; d. o"*.r,,re: Dersonarur
v-olunrar,cap.abilsi infruntelicomiagiauroritare" tri irJ'", rif*;::;;lt;;:;; 2. te privescde sus - te privesccu superioritatc,cu ingimfare,cu sfidare;
sl Anci,victimda etdhti ei, vasileBaciu, ;"f ii"t"i]." ;itil';;;;il;;J;,, pari atit de mici - e;ti ne?nsemnari,fdrd,valoarc.
9; , . ".:
o simpli surli de obqinere a plmintului mult " r6vnit.
Originali-esteviziunea 3. -mi - complementindirect.
satului:,,crrrzimea,cit gijosnicia, omorurilesi spdrr-
zuririle intilnite d.es,la "tnpru gi
Rebrianu ' pari atht,de micd - predicat nominal.
sadoveanu, gi e*isi"ir., a"?,r"1i;;il; i#
nilor,nu gi-augisit loc gi in lumeameascildaiji" f"-i*'ererni a zilei -mi - avrDut
-rtr atribu Pronomtnal.
inal.
d,ii*e;, .qtAtu - complement direct.
spune
- Preda.
ln ambele volumeevenimentele principale sedesfigoari in rimpulverii,prezen jos munce;tilDingreu" - propoziqiesubordonaticircum'stanliah
L:,,"tT de
tul narativseinterfereazicu trecut"l.i"
"ol"r"rl suntdra- moo,
maticegisesdcced rapid.Ilie Moromete_d".rri.re "iilil.; ",r"ni-.rrt.le
prr.iet-"i-o..l"i p"p"l;;;;;;, - propozigiesubordonaticircumstanqiald
,,ca^si..triie;ti" de scop(finale).
idealuristrdvechi, ,,oinulsi rimini om", cum,ierr"rir.ii.,.riito*1, ,r" .u- ,,Cind eu/Stau sus,"
mr Ilie Motometei,,Pini in clipadin urmi omul e darorsi qini la rostul "nr-
lui, chit ,,Staususca.Dumnezeu/Pefrunza-naltului copacl' - propoziqii subordonate
cr rostulism cinegtieces-o alegedeel!", iar ceea..-rJ.i".gl. p"
i;;;p;;- clrcumstantrale de tlmp.
denga:,,Domnule... eu rordeauri" a"r'o ui"iil"J.o""i."re r.. "i;;;
Punctulcwlminantal conflictului "- interioril'r.pr;;i;;;;.Jitrqir, ,,Pecaretrupu-mi ,. ,isf"!i" - propoziqiesubordonati atributivi.
mireqdrama_
tici, a l'i Ilie Moromete:,,deceseintimpli..""'."r.li"ii-pre , ,,C" si-9i91igcomo.da-miviaqi" - propozigiesubordonati circumsranqialide
si cu- ,. scop(final;).
puteagd daci tot ceeace aveasi se?nrnmple in viitor -ai "t., ori".-ri
re se'intimple
face?oare astasi fie schimbarea veqnici.a L-ii p. lrr: ""."
."*iri ta"ei ri-;i;.;t B.
poateci alqiibitrini cind tu n:.9tiaini-i" ri".Lrr- I Aga "-Jsi fie oare?,,
li i.' i.r an.rl 1998a fosro eclipsd totalade soare.
Funaul cu min1nlal conflictului "or.ri.ii*
farnitial(volumulI) il constituilfugafeciori- Prin elipsduneleversuri devin mai expresive.
lor lui MoroinereIa Bucuregti , iar a coffictuiui sociail ("oiu-"l ,r a.li."iril;;; Am inviqat la geometriedespreelipsd.
I l1
ti l |
La Multiplex s-a inauguraro noutrsah cleproiecpie. Ori dc cite ori estcposibil,clcvii trcbuiesolicitalisi-9i exprimc opiniilc rcfcri-
Le Muzeul Jrranului Romin se anunlaseo proiecSie rc la tcxtul citit qi analizat'
de imagini etnograficc. t relatia stimula.tiadacadrului didactic cu elevul,rolul inviqitorului fiind acela
!9 findcau la alte forme deprotecpiea consumarorilor. de dirilor, iar al elevului de participant activ 9i corytient'
Marrorului principal i se asigurap,rotecfie. fireas-
Cadrul didt.U. trebuie se asigureclimatul educativadecvat,succesiunea
2, a fost - y.rl auxiliar; ajuti la formarea diatezeipasive. r activitiqilor de inviqarebazite pe obiectivede referingi clare, coresptnzil.toa-
prea - adverbde mod. sl mobilizez. ,.rrrrr"i. umanegi in valorificeresurselemateriale- mijloacelede
rnuh - adverbd9 mod; impreuni formeazd,gradul int. De asemenea, estenecesarsi secreezeocaziipentnr afirmareacapaci-
de comparaqie.
dlteptat - ad;ectivprovenit din verb la modul participiu. ilor tururor elevilor.
Exercijiul de citire selectivi ;i dramatizati.imbinatcu exerciqiulde exprimarea
3. ,,De te-ndeamni.. euristicedezvolti capacitateaele-
r p;i"lip.tsonale gi cu metoda conversaqiei
te cheami" -. propoziqii subordonatecircumsranqiale ide reciptarea mesajuluiscris.
',dc concesivecu nua'
1I de condigionale. in*q;r"" lemeinice i.*t"lo, literareconstituiebazapentru exercilii creative-
"
iiif.r. ."r. valorifici in grad maxim capacitatiade receptaregi de expri-
4' Adeseatsiaduceaaminte de apusulsoareluila marginea
mdrii. (locugiunever-
bala) re a mesaielorscrise'
ii .a de inviqareun aport deosebitil arejocul didactic..Se pot realizajo--
Din cknd tn chnd,(locugiuneadverbiale)nu lua in
seamd(locugiuneverbah) -lii"iil de tipul: ,,R.qin.qicit mai multe expresiifrum-oase din textul literar",
observagiileei riuticioase. i diJ".ri".
ine iecita cel mai pirsonajul !", ,,Spuneqi-vi
r.ri r ?';, ,,Recunoagteqi impresi-
II urmireap ds cupas. (locuqiuneadverbiala)
ile despre..." "*f
9.a.
c.
1. Mn bizui pe propriii mei ochi in distingereanuangelor. 2, Exercigiulesteo metoddbazatd" pe acliunereali' prin carese executi o actru-
2. Acqionaufactori complecgiin aceaescr-ocherie. in mod repetatpentnr a dobindi deprinderi'
3. Sedovedeaincl o daU duplicitar. ii r.ii"ir"i* Jii".tiA, exerciqiulesteo metodi fundamentaliprin care'con$tient
repetat,se ajungela:
j consolidarea deprinderilor;
Subiectulal IIIJea
- in*q;., noqiunilor, reguliior, teoriilor carese aplici in situaqiivariate,asigu-
l' Forrnarea capacitdyiide receptarea mesajului scris rindu-se transferul de cunogtinqe ;
prin efort inteleaual pro- gi aptitudini intelectualegi fizice, morale qi trisi-
priu al eleaului - dezvolmrea unor capacidqi
Formareacapacitiqiide receptarea mesajuluiscris turi de voinqi gi de caracter;
se realizeazitprinstrategiidi-
dacticemodernecarepresupun: ' - prevenireauitlrii 9i a confuziilor;
e' dctioitdri de t\o,ilaye frontare, pe grupe, gi individuare,bazarcpe - itimularea capacitaqilorcrearive,a originalitiqii, a spiritului de independenq
efort inte- gi a iniqiativei.
lectualpropriu al elevului;
- im-
b' metodedida.aicepreponderentrnoderne, n*'.r"iqi"ieste o metodi adecvatltuturor formelor de activitatecare.capiti.o
formatiae precum: metoda exerci- por"*fn ieosebiti in p"rrp..tiva.autoeducaqieipermanente.itt funcqie de diferite
qiului' metode conveisative,conversagia#riru.i,
ur"irs-torrrri'gur, probrema- acestea pot fi:
tizarea,metodede comunicarescrisi; j.oculdid"cti., ir*ap*" -- -* de clasificare,
iriterii
c. m_ijloace de tnodpdmint moderne,auiio_rrizurL. '-
"' ar""-jrir"re a*...iqii irrt.odrr.tive, pioductive, de operalionalizare,de dezvoltare,aplica-
"ir;
Condipiile realizdrii acestuiobiectiv cadru sunr: ,iuq riru.g,rrale,de ..,ri1.r"..,corecriveitc. (dup; funcqiileindeplinite);
o participareaconstient.d eleoului,
prin efort intelectualpropriu, in ritm oro- - exeicitii individuale,de echipi, colective'frontale;
-a * exercigiiorale sauscrise,practice9i-combinate;
pnu gi constant'de pild; in lecaiilede limba 9i literarura
citeasciconsrienr,cbrect;i cursiv cerpugin il;;;;;. - exerciiii dirijate, semidirijate,autodirijatesaulibere;
--l"iii"i-.'"rJ",,
leze cel Puqmo propozigiereferitoarela mesajul
,r.-.r,"" si formu_ - exerciiii cu gradediferite de complexitategi dificultate etc.
citit).
,"ri, ,"."ptat (te156ul literar ir;;;;i; seimbini exerciiiilede reproducere,careasiguri automatis
Actul cititului trebuie imbinat gi cu acelaal scrisului. mele (iormarea deprinderilor), cu celeoperatorii,_princarese realizeazitransteru
-odErnn
tele nou-insugitegi si formuleze enunguriorale
Fiecare
----- elev si scriecuvin- ;;;il.r,riie, sedizvolti ginlirea, operaqiileintelictuale9i motorii, imaginaqiaetc
9i s.rise.
I rze
rrrIrr
i.q.ieitituhri..,r..,,ri;*ilirlp,.r. serorrncazi
ll,;'lil[iij,'::i::;,1'ilj],::':i:1.1i,,"]rr,rtu,:rive autonrarisrnut
5-c,, 3. Obiectiuelaciclurilor curriculareale tnodpdmhntwlui primar
',i;l,i:,,1", ii,.'i"i ;,"incIas r. Obiectiaelecicluluiacbizipiilorfundamentale(clasaI qi clasaa II-a) vizeazd:
::,:T'.r:,g; ", cIcprirnare
: - asimilareaclementelor debazdaie principalelor limbaje convenqionale
(scris,
propriu
',.::':i,i:",:::,i1;,:H:. ,r ri..a,,iliJ,il;Tl. trebuie
ze crtrrcacongticnti;
' r v L rrrr sd u u l l $ ttcn ta: sisereariz, 14 J s l c al l z ( ' citit, calcularitmetic);
vocetare;fiecare - stimulareacopilului'in vedereaperceperii,cunoa;terii 9i stipinirii mediului
iJ'r'fr'i"'::l:#,::,:::::,tu
rc lcclic,cclpuqinun enunq; elevtrebuiesi citeasci
in ricc;r apropiat;
* citire selectiid potenqialuluicreattv
rii*.trl"re" potenqialului copilului, a lntur9ler
creativ al coptlulut, imaginaqiei;
9i a lmagmallel;
intuigiei9l
pe baza unoi ,.o.."
nrin .^ ^^i^-- .v ^ , - Stimularea
.$cn.s, ingelegerea
- Hi:;:::i::'i:Y: * ":::: ""'$
;';i;; il
ffi ;'::::'i:l-'ffi
","o
sc.onsolid.aja:##T"i:,q:i:il.-Jr,.,asiguri
;; mesajului - formarea motivirii penrru invlqare, inqeleasi ca activitate sociali.
b. obieoivele ciclului de dezvoltare(claselea III-a-a VI-a) constauin:
;;:':;:; ;:':,:;: " "; ;ry,l':'ff .::'i'THIJ
ei "*p,",
iu; ei i;.. - dezvoltareaachiziqiilorlingvistice,a competenqelorde folosire a limbii romi-
. Exercilii de scriere: ne, a limbii materneqi a liribilor striine, p"trtru exprimareacorecti gi eficien-
ti in situaqiivariatede comunicareI
scris
demini;este
tipur
deexercisiu
r,, - dezvoltareacapacitiqiide a comunica,folosind diferite limbaje specializate;
i{i';ii;:;:fi1*:tT':'",1!lt"do'
- transcrierea,scrieredupi - dezvoltareagindirii autonome9i a responsabilitigiifaql de integrareain
me-
literede tipar; lipse-Ete
modelulexreriorde scriscrt,
mini, elevii*:.b":rd,a diul social.
9;_f,.i*rir,r" _.nr"l;
- :::::;:,:::: :,lT,T,:rTif 'r"' "*" r""ii "'? r auniciunrerdemoder;
r
, .l rcclrrede limba gi riteraruraromini sefolosesco
tJ'JrT[ se reat,izeazd' mu*itudine de tipuri de TESTUL 17
;lH l"i* eiJ"-'.iJ;;;il;".eirninturui exer_
obiectivele
pri-
o Exercipiur deidentificarea unorelemlTe SubiectulI
deconstrucgia comunicirr lpergrd.
de piopoziqie, puncruatie,
[j:ot*'pirgi "o'n"'J. eremenrefoneticesi lexica- Noapte de decemvrie
r Idcntifici pirqi de AlexandruMacedonski
de vorbire(substanrive:,:ii!:r
pnrgi,de
propozigie
a.lffizisie) 9i (predi-
inu,mfro,ul
enunr: Atras de curentul simbolist,pe carel-a flcut cunoscutin lumealiterelor romi-
. fi'#3';?i;'ii::?la";
Lxcrulw de exemplificare
,,Dupi
iurtu.
;i gi l-a teoretiztt, Alexandru Macedonskia aspirat,sl d.evini el insuqi scriitor
:
'ri*bolirr, totugi, structural, rimine romantic. Ciclul Noyfi-lor reprezintd.un argu-

^.rufiii"'""#*ffil1"]: '"-""e sidouisubshntive


proprii,
lanumirur ment
'Noppilorcl Macedonskiestescriitor romantic cu numeroaseinfluenqesimboliste.Ideea
' Di' exempre
de substar,'riu. o gisise la poetul Alfred de Musset,romantic, tematicaacestuiciclu este
J"r..-inare de unu-doui sunt romantice.
rul singular,c6t gi t" adjective,atit ra numi_ romantic1,in-ato"-ra mijloaceartistice,de asemenea,
. model de imbinare a viziunii 9i a
Acest dp de "r*a.ripfrr*i."'
exercigiueste.rr*"id. exercigii Poemui Noaptea de decemarie reprezintd"un
,. de creaqieprin careri sesoriciti
vrtor si tormulezeenunluri/text"Z.._j"r.n ere_ mijloacelorartiitice romanticecu celesimboliste.
o Exercipiidea cu cerinqeindicate.
natizd * *l i"ei;' ii li"i, n tr;, Poezia arelabazd poemul in prozi Meha Si Meka, publicat in 1901,in ziarul
,,A mers vestea_nlum""despief*_.rrr_ndormid... Romhnul,carevalorifii; o l"gettdeorientali, spaqiuexotic,atractivdeopotrivi pen-
t si subsmntivele.' tru ,o-"rrtici, parnasienigi si-mboligti.Poemulin prozi esteo paraboli; unui prinq
-analizeze arab,Ali-berr-i4"ho-"t-ben-Hassan, tatil slu ii tlansmite in ceasulmorqii indem-
fost odati un ilpt-r1, gi o
"A impiriteasi.
Ioro gridin;ro"r.J'J-o"ri. Eiaveau.rrei copiii. Mai aveaupe r6n_ nul d" a nu se abateniciod attrde la caleaceadreapti. Visul prinqului esteacelade a
g; dedragiii erauftorileacestuiim_ mergein pelerinaj la Meka, urmind dr.rmul cel irept,.plin de primejdii..in acelagi
iXrt;]:::' ",a,
t si. analizezepredicatele: timi"r, piinqul, pornegte9i cergetorulPocitan-ben-Pehlivan. Urmind un drum oco-
o sd"analizezesubiectele lit, bocii"r, la Meka pimdnteascl.Prinqul gi alaiul lui strilucitor pier in de-
etc. "1""i.
l.n, rot rEipri"qirt are viziuneacedqii, ct o fatamorgana.in timp ce prinqul accede
i, ,,iVI.k"'..reasci", Pocitan ajunge'la,,Mekaplminteascdn, aceasta fiind semnifi-
cagiatitlului poemului.
froI I rar
ltttet'ia^N.oa1ttu sc frcc tnai marc -- mai marc,/ $i, zilnic,
de dcccnzaria aborc{cnzl\ rn',1,rfrrrrdnrncntali a rornantismulrri. ,$i tot nu s-ilt'ilt.tcetatcadc visc",,,$iltlltrtcr
tonrtn nefericirda.gcniurui- poctur,p.i,.,
p,.r,.:...r;"i;;;;;i;;r*.(specificromanris -,ochii suntdcmonicqmnlid.../9"r"t:
iJt ..rul s-apri'clerrrairarc.../Ilar tirnplclc...
nrului) se construiJscdoui imaginiopuse:'cadrrr
,";r.r,-rlricicios .r. ,"r"",'q-n foarncisimlire/ E $"..p;,ducindu-gia ei zvircolire / ln pintec, in sin-
rArrc^ p.ctr.rlui- qi decoruleitic, opulent,,r;t;;i;;;:nagaaaui qi dezolant "
, in neruii-ndirjiqi... - / Battimplele...- ochii suntdemonicumpliqi."
_ ,,.0
teqteemirul' l)e asemenea' in andtezesunt prezentateodaia "*"a. E,-ir"t in pustiu avind i'irirltr." omului pocit carepitrunde in cetate.Po-
,,pustiegi albr,., ,,morr-
l'1"' cu focul ,'scrumit" in vatri qi inspiragia.po.trrlrr;, I explici-o"r.
simboluiileqi semnificaqia poemului,ceeace nu este,propriucreatoru-.
li i^retevie.., ,,arhangheltr.
nril" crre-l rranspunein iposta.za emiluruidT; B;;;;j:"no-"nri. ,i-6ofirr, ,,Dar luna r""",g-aceaiugminie/ De lupi careurle - 9-aceasdt.Lcie/
este;i finarurp., ""
crrrtrlrriirr carc,iontra, idealului.rr.ri.,imuoliri,
p iri"l'i.ptird simbolurile po,: 6e-rl.rrr."e ziirri. ,pr. ultima treaptFr/ Sunt toate pustia din caleaceadreapti,/ $-a-
Murit-a
rrrtrltti'[)incolo de acesteelemente, po"-ut..rt" consrruirprin mijloacesimbol'isrc, ii^ir,ol^r",g-acea Aezol^r" / Suni Meka cereasci,sunt Meka cea mare.../
l)rin rehnicacorespondengei, realitlqii, confe-
spaqiull;itrr.riorirr;;;;;{;; poeturdamnatii c' fiit"i t"U';arul pustiei." Acesreversuri explicativereaducplanul
rerpu'dc cadruleiterior: .urot." purtrte d".';;;i;;
*o ,"u-"gii.., ,,rupiigroaz rI poemuluio stiucturi unitari, circulari.
-- r. . ! ..r --,: -r - _^
rrici"'criv{qulcare,,qipi",.rrrgi", j-r"'orrri,
,,urgia. *r..'gi-n g;ndu-i, ;-afard,/$ilurr,r ii-b";.rl poetic esrefasruosgi rafinat, cu numeroasefiguri de.stil, mai alesme-
c rccein.cl, 9i pe puneain evi-,
9lI.:.7 $i beinarutrg.gt"'o #"i"i.a g[;"s,7i; trr-it. umbrei chiar tafore,dai ;i epitete,cu enumeraqii,reperiqii,inversiuni.Tudor Vi1n,
lrunrcai-o cer.../$i luna e recein .i ,i p. cer...
intaini_ ,ia, versullaitmoti,r,iz<t denqeo tehnici poetici originali, sp"cificemultor creaqiimacedonskiene:,,ReJrenwl
hr, spccific
simboiismurui,.cit $i,rii;;;;r;;il;;ffi:icali. ;;i";1;;;;"li t.h"i.a pieticl a^luiMacedonski.in tehnicarefrenului se declari
rrrradehumidemulta pi.eiit./ versur'e,,Fip
r oari;;;r;;;ffiffi'..... trecercr ;;;;;;.rrt ;g1l po.riilor lui Macedonski,virtutea lor inffuuritoare 9i obsedan-
irrlunrca
ficqiu'ii,.a -orrre
po"ri.i,ir,,p"qi"i;,,",i.;'8il;;"hrt *gerat -"r.heazi "l
ii, i{.o"i"*a iri-.ri.ri vers la sfirgitul strofei de patru esteu-nmijloc de
nenumira-
bolisttr)prin jocul culoriloi,
(altitehnicisim.
al mrsci.rii ;;;r-ifui;ti; J! u"..do,rski t...1incbrinrreagacompoziqieeste ficuti dintr-o alternanli
ir"ir"-urlor.qr unduiroare:,,Deasupri_i
eaur,qiaurc-nzare,,, "tpar
palatele fantas*""t[",,,i;n ;;;, ;;;il;il;;ffi::::;: Structura unor. astfel
Je ,"fr.rr., intre care ,,rrrt irirrr. versurile"rimasenerePetate'
rndrrsurilc-pi
etale.azd,.jocur
deape,havuzurit.,,.ania.i-;'rfi;;,,.rnarre esen{al muiicale.I-am.puteada numelede compozi{e impletiti".
deaur,/ cre_arernt
sl ;; ;;;.;rte
depietre
Siiaruri ." ftaJari
J. ,ori;t i^nsi^r";;;; il.Ji; ;i.rll i'"-,jlrl' Muzicaliatea sereaLizeazigi prin aliteraqie (repetareaunui sunetsaua unuigrup
tc - / ln eiaiduri..cairepezi .r i".'rr-.o pi.te,/
$i ochi imprejuru-r _ o, sDuzd.orr
fl.ri", ,,Bisdadut'!
*, g'"I.b;rlt
;;;;;ilp"i,i iil;'_';".#;.""i;;i'#;""#l girr.-" ,o, locui,oqeluricumplite",,,Djalqii- Sqinarete - ;i sgl cepalpitr" E'a'
dini,/Argintdeizvoarelgi zare-aurii;-'/n:rgjlti;po,;;ti" rozesi crini_ "- Po.-rrl-.tt. i.npe.qitin sirofeinegale, cu uneleversuriizolatecarerepetS' une-
rnii- minar.r.- r::::l:"_lilp1i". Imaginea,rlg, /Dja_
dar'str;irr.iiorr"a oraguluioriental l. rr..rrrri din strofe^: ,,$i,ri"io schinreiJinochiu-adormit",,,$i luna-lprivegte cu.ochi
esrcpcrceputsine:stezic,prin cu-n?:'i]_
erementJuir.,rl"l'rrdil;;;;;ile si kinetice.Emirul, olcut aP Llll d ue rr(irt"l a" mult a pierit.. , ,,Ut haos,urgiaseface. :,{
picl strilucitor,,,Etinirl e farmec,e trisnet,e zet),,,nu'r;l"-geriii"dr"", r ,rI
ce-aduci?", ,$i lacrima
r"'i"gt_ iri"" el, gi pe cer", ,,- Arhanghelde aur,cu tine
liilc pc carele nos1d,a,ci tanjegte arpe i-pii";r. ,pirir""i; ] ?or"rr" un pererinaj -t---: "'."."in
f-.^^^.^
lucegte,gi ^: pici.."',
^:^x
n 'ti,,''ir-. o-irril
, ,,Mrrrir-"
,,Muri e-iril sub jarul nustiei." Versurile
iarrrl pustiei." au misura
Versurile au misura dede
Meka:,,spreMeka-lripe;te credinia-voi'rqr,rb.iri", ra clari, "rrh
i.."rfi',rr il cheami in ea, / ll-12 silabe,,.i-" ,"rr"rie, intte rime perechegi rimi incrucigad, rit-
li ceresimqirea, ii c"r. f1i"9i,-iii;;;i*-.rr.g."----;-- - toi sufletu-ivrea_/ "o-fi""qi"
pini-n cregtetii cerefiinta?.. Din tilpi mul esteamfibrah.
Apareo alti antirezd.in*e infloritulBagdad, rai pe pim0nt,si imaginea
mar,de inferna pustiuluipe caretrebuiesi-l traveiser. de cos_ Subiectulal lllea
.-i*tir,ffi;;iilj ;;;
Meka:,,Pusria e-bma.eaprinsidesoaie,/Nici c6ntecJ"
voare-/ gi dulcee vialain rozur Bagdal./ i"1." f"r.r,, nrcrpomr, ntcrtz- A.
si ;;iii"'rer; de_arabastru.....
Pornescin acelagi rimp, emirulcrialaiulsi; e;.;;i l, ciudat: bizar, insolit.
d^_.q"f Jo.-ii-;;hirp
gi searbid,abiase tird"qte-.../.$i drumu-ocolesre ' slovd: lfteri.
- ,lt muh1..Antite_
z,adintreinfiqisarea celordoi pelerin!- emjruj9i-ri -"ri _, i, -riceadintremijroa_
."r'.io-t a rosti: a articula,a Pronunqa.
celelor dea-;iimplinivisur,diumuldr.pi.gi."r"" o.j;t;, 9i oolnic: liber.
umane:.om'rl ;;".; evidengi doui tipuri
superiorgi omul.obisnuit, dou; simpli'
cl) 9icelmediocru(Mekaprminteasce). "ir;;i
;if.;;,'i"i a*"iiil;d;;;:;;_ -2. d.e (,,implrecheri l'..) de slove") - prepoz.iqie
oranratirmuili r".iiri.iil.l*pir. J.a*-"r i, i,iOt'n-aqi fi foit"i - conjuncqieiubordonatoaie (inroduce o subordona-
dreprsuntsugerare prin simboruri: fo,c,rru11r,.yoTnt"'oaani;,'urkaetc.,reperiqii qi ti condiqionali).
construcaii simerrice, versulizolat,construcgii .ripd.", d".r"rbe ratimpul de timp.
circumstanqialS
prezent'anaforasi epifora(repetarea "gi;r";;;re"
unuiemistihi" ...p?r*i,;;p;.,i, h;far;*i#;; -- ,,Cind vi rosregregura..."- propoziqiesubordonati
3.
versuri):,$i tot.rrtr-"rrti oragulpr.rrfant-," fi fori condigionale.
- proporiqie subordonati circumstanqiale
,,$itot nu s-aratinilucasublimi.....,. "O. "-"ti "#
l ml I trt
,,Cc-adurrtr-ntr-irrsul,. \ srrategiididacticcforrnativcsei'suqcqtccitit-scrisulcorcct9i con-
l' clasal,
,,()cstrrutl" t in claseleulterioare,cind. se
-
,,Cc au cu dingii plinsul., J P'opo'i1ii
subordonateatributive. 'rirr .unrolidati gi perfecgionati
:nt, dcpriricl*r" ":Td-
n. ii .iiir". cxprcsivi. ln claseleprimare sepractici diversetipuri de citire: citirea
,,SI.spuic" I elevsI descifreze,pr!n.efoJtt:.Xi:t"ti:9i
goapd, prir, .a.e seurmdreqte.
,,Cc iace-o guri muri" J - ptopozigiisubordonatecompletivedirecrc. ".ifi""^r"voce tare,in lanq,pe sirite, in gtafeti etc.,
li,ri fripri", mesajulscris,citirea cu
4. Dcodari se a.uzi:o (subiectexprimat prin interjecqie) mati ie &pli""t"" unor cuvinte gi expresii de conversatie'Povestirepentru ci
gi
Discuqiacu dhnsiine-alimurit rrnpra iituagieicieate-(atribur pronominal) i irebuiJ seinqeleagitextul citii. Pentru aprofundareatexrului sefoloseqtecon-
qiaeuristici, citirea selectivl gi jocul didactic,de pild; Gd^se$e,tn te:t
:dspun-,
B. careexprimd.o tnttebare, Intoneazd
lotriait pentru intrebdrile...,CitegteenunSul
1. Bunicul meu era un om airtuos, st enunl pentru a exprima u,imirea,bucuria'..(enunt exclamativ)"1t' .. . I
Ascari a cinrat la radio un airtuoz al pianului. Ori.. t&t citit trebuie analizatpentru a i se descoperisemnificagia'Exerciqiul-
ln orice imprejurare,un om educatse comporte d.eferent, tului (receptarea mesajuluiscrisiseimbini cu elementede comunicareorali prin
Degi erau cei mai buni prieteni, adeseaapiieau d.ifirende. ," *rrrolid" azd receptarea. insugireaunui text literar sau non-literar impune
:rareain sistemulcunoltintelor acumulateanterior,necesitl realizateatransfe-
2, docill - adjectivcalificativ.
.fi d. ..rrrogrinqe.Atit prin activitili frontale, cit 9i prin activitatePe gruPesau
docil2 - adverb de mod.
ividuale se'vor stabili ionexiuni cu alte mesajescrisereceptateanterior' Aceas-
3. cum vremeaseinriutiqis e,t/ am aminat 2 situajiedeinviqareserealiz'eazdinlecqiideconsolidareqidesistematrzareacu-
{rym9da pe muntele Fdgiraq. / prin,lecturi' a textelor studiate,ci
P, - propozigiesubordonati circumstangiale d,i ;ri;;;ior ""re nu trebuiesi fie o.simple'reluare,
"iuze,. '; i^;; Ji" p"rrp".riva unor alte conexiuniposibile intre ele,pe bazaunor noi
Estebiner/cum te-ai gdndft.z/ euristici, im-
P, - propoziqiesuboidonati subiectivi. i"irlti a. i"Jeg"r. 9i a unor metodeformative,Pfe.cumconversaqia
problematizareagompletati cu exer-
,"te.L citireaselectivi gi citirea dramat',zatd,cu
lntrebarea etal/ cumva rezolvadificultngileivite in timpul experimentului2/,
) iul oral gi scrisde exprimarea unei opinii evaluativesaua unei pretennqe.argumentate
P, - propozigiesubordonati predicativi. iotiurte), de un joc didactic, de pilde Cine stiechstigd- joc concurs!
Mesajeiescrise,ecept"r. gi pot constitui supgrt, modelepentru di-
se gindea adeseat/curn sd-ispuni 2/ceo nelinigteain relagialor.3/ "p-f,rndate
P, - propozigiesubordonati completivi indirecti. ;fi;t J"-"o-pnti.ri, de la simplurisiuns la intrebiri legat:de.text,la com-
i iibere; d. fragmentedin textelestudiatepot.fi.utilizatePentru
4. S-a comis a fraudd de milioane de euro. ,rSir." de citre
"i"-.rr.a,
elevi a elemenielorde construcqiacomunicirii..Aceqtiavor ?nqe-
Mi sepirea un proiecr insignifianr. descriptive,iar verbele
,]'',1;;;r;;;i".t. 9i adjectivelesunr numeroasein texte.
Partidul din opozigiea irrtr-odusmoliunea,,Sinistraqii,.. textelenarative, ri le va facilita redactareaacestortipuri de compuneri etc'
Era un om musculos,dar suplu. """^
.;nsolidare 9i de sistemarizaretrebuie.si.conqini siruaqii9i materiale
i-;;iiifi;
il. i""air" saucel puqin sefie folositein situaqiide comunicare9i de recePta-
c. dezvoltl 9i se nuanqeazd",memo-.
1. Fuseseriinnoitemarcaiele I noi. Frin acesrrip de lecgiiseinlituri uitarea,se
rutiere. l,'t.-J"r6fre gatidir.r divergenti, se stimuleazi creativitatea,inigiativaliberr ;i
,. putut rosti citevacuvinte,fiind completuluiti de frumuseqea trebuie sI fie dinamice, si actiuizezepe toqi elevii'
ll:1.:- pei- lorrt"ni a elerrii'or.Aceste lecqfi
salulut. sistematizare estecondiqionatide nivelul.de
3' Planul grupirii din opoziqiea fost dejucat,a;a cum s-aanuntar niifi.tiq, lecgiilord. 9i
in mass-media. "onroiidare valoarea formativi a metodelor si materialelor
[etir" gi temeiniciea elevilor, de
actice,de creativitateacadrului didactic'
Subiectulal IIIJea
2. Metode Siinsnumentede eaaluare
l' Strategia mnsoliddrii ;i sistematizdriiin procesul
formdrii capacitdpiid.erecep- Pentru ,ez,olrarraacestuisubiect,vezi Testul 4, subiectulal III-lea, itemul 1'
tare a mesajului scris
Formareacapacitigiide receptarea_mesajului scrisgi oral reprezintd,obiective 3. Etapelepreddrii-tnadpdrii unui sunet,;i a literei corespunzdtoare
, ca-
clru ale lntregului procesinstructiv-educativ,acesreafiindba)e a i" p"r';o"d',abecedari,la clasal,eleviiigiinsugesc_cititulqi scrisul,printfort pro-
autoinsrruirii 9i a
autoeducatieipermanente. congtient,procesde lungi durati prin careei trebuiesi parcurgl urmitont pagt:
"ru I
n' recunoa$lerca
$utlctului/litcrci
irt divcrsc('o'tcxtc,in vorbircacurelti,
L,,
e tc.
in irrr.r I)upI un momentde relaxare,setrecela intuirealitereiscrisede mini pe o plan-
Bttll ;
b. pronurrqarca/scricrea ;1, ahruri de nrodcl fiind reprezentateelementelegrafice.care o compun. Cadrul di-
corecta:
.^..: ,lici scrierealiterei, aridnd pe plangi litera gi elementelegraficepe carele
ic explici
a sunetului/literei
in exprimarea
proprie.
::l'jli:i, :: :g.li apoi exemplificl scriereala tabli, verbalizind gesturilegr1fi9e.
fi Hl:l::.y.,.:,
::,il::::!l j:i: ."_pr
o,o,iia.,,,",f ;;*'" #i'5 J;,,in,erec,u
argi, Se'realiiea4ipreg;tireamomenruluiscrierii,prin exerciqiideincilzire a mugchi-
il:;,T:1I::,.:::Tlh:I ,i".'.^"
ff i ;#;1,H;::':lH;i,:',
" :I lor miinii, prin slmulareascrierii literei (metoda acAiuniiprin simulare), scriereain
asie1cititut; ei convertire; ;;;r", ;;;
Iin
::;:,
1eI::;:::: :,,.mnific
c"-i' tr-:o srrucruri
"'::::i gr aficd; ;.Ji ;r;i;.
;;;;. :,, ter cu degetul,verbalizAndu-sescriereape banci, in podul palmei cu stiloul inchis etc'
l)crrrcrsuldidactic al predarii-inviqirii unui g. Sciiereaa trei litere alterneazdcumomentede relaxare,dupi caresereia scrisul.
sunet/aunei litere trebuie si im'i- badrul didactic trebuie si indrume gi si apreciezeactivitateafiecirui copil pen-
rrccrrrrrunicarea orald" cuiceea scrisi..
Prin rnetodeformarive, activitigi fronrare tru a se asigurainvigarea(insuqireacitit-scrisului) corectl'
gi.individuale,ca gi prin materialecri ln inchJierealecqieise realizeazd recunoaftereasunetului din inregistriri audio,
clacticeadecvare' .ofiii rrebuiesi pronungegi si scriecorect,
"ti:::,.j-:ri-drriu.,
exprimarecuvinrecareconqinsurreiul/ritera