Sunteți pe pagina 1din 4

PROGRAMA ANALITICĂ

OBIECTIVELE CURSULUI:
Cursul urmăreşte familiarizarea studenŃilor cu cele mai importante probleme ale
reflecŃiei teoretice asupra literaturii şi dezvoltarea unor abilităŃi de analiză şi
interpretare ale textului literar. Se va urmări dezvoltarea aptitudinilor de a sesiza
caracterele general – formative ale textelor literare şi relaŃia acestora cu
„individualitatea” textului, cât şi dezvoltarea aptitudinilor de a problematiza specificul
teoretic pornind de la textele literare.
Seminariile vor fi complementare cursului: pornind de la texte literare şi teoretice
se va încerca familiarizarea studenŃilor cu noŃiunile teoretice necesare descrierii,
analizei şi interpretării textelor literare.

TEMELE CURSURILOR:

1. O întrebare cu răspunsuri variabile: Ce este literatura? DefiniŃiile istorice


ale literaturii. DefiniŃia clasică a literaturii (Platon, Aristotel). DefiniŃia
romantică a literaturii. DefiniŃia modernă a poeziei. DefiniŃia post-modernă a
literaturii. Literatura - un concept relaŃional. Literatura ca fenomen cultural ce
presupune o problemă complexă de comprehensiune. – 2 ore.
2. Teoria literară ca metodologie a studiilor literare. Cele trei tipuri de
competenŃă necesare pentru a înŃelege un text literar. Ce înseamnă a studia
fenomenul literar şi care sunt disciplinele care fac acest lucru? Tipologia
studiilor literare. Studiile analitice şi descriptive - Poetica, Retorica. Studiile
interpretative – Hermeneutica. Tipologia studiilor literare şi evoluŃia istorică a
acestora. Poetica (I). Poetica lui Aristotel. Temele centrale ale poeticii
aristotelice. – 2 ore.
3. Poetica (II). Metamorfozele poeticii. Poetica clasică (post-aristotelică) – un
model imperativ: arta poetică. Poetica morfologică romantică. Poetica
formalistă rusă. Poetica structuralistă. Retorica – o disciplină a discursului.
Estetizarea (literaturizarea) retoricii. Neo-retorica. – 2 ore.
4. Hermeneutica (I). Constituirea hermeneuticii - etapa filologico-retorică.
De la Aristotel la hermeneutica biblică. Alegoreza. Hermeneutica şi criza
sensului. Prima criză a sensului: hermeneutica biblică. A doua criză a sensului:
hermeneutica „subiectului” (psihologico-istorică). Laicizarea hermeneuticii:
F.D.E. Schleiermacher. Hermeneuticile intenŃionaliste. Istoria literară ca
hermeneutică intenŃionalistă. – 2 ore
5. Hermeneutica (II). A treia criză a sensului: hermeneuticile secolului al XX-
lea (hermeneuticile anti-intenŃionaliste). Hermeneuticile psihanalitice
Hemeneuticile marxiste şi sociologizante. Hemeneuticile post-structuraliste.
DeconstrucŃia. Hermeneuticile identitare (post-colonialism, feminism). – 2 ore
6. Cele trei sensuri ale sintagmei teoria literaturii: Sensul metodologic: Teoria
literaturii (poetica, retorica). Sensul speculativ: Teorii ale literaturii. Sensul
epistemologic: Teoria literară. Elemente de poetică şi retorică literară (I).
Figura de stil. Limbajul figurat. Figura: de la retorica generală la stilistica
literară şi poetică. Figura ca „deviaŃie de la normă”. Dinspre formalismul rus
înspre neo-retorică. O sistematizare neo-retorică a figurilor de stil. H. F. Plett.
– 2 ore.
7. Elemente de poetică şi retorică literară (II): Figuri fonologice, Figuri ale
deviaŃiei fonologice, Figuri ale echivalenŃei fonologice. Supra structura
fonoestetică: figurile prozodice. FuncŃiile versului şi utilitatea analizei
prozodice. Figuri morfologice. Figuri sintactice. - 2 ore.
8. Elemente de poetică şi retorică literară (III). Figurile semantice. Figurile
echivalenŃei semantice: (Izotopiile semantice, comparaŃia, antiteza). Figurile
abaterii semantice: (Tautologia, oximoronul). Figurile substituŃiei semantice
(tropii). Metonimia şi sinecdoca. Simbolul. Simbolul cultural şi funcŃiile sale.
Metafora. O teorie românească asupra metaforei: Lucian Blaga. Alegoria şi
parabola. – 2 ore
9. Moduri şi genuri în literatură. Genul – o cheie de lectură. Moduri sau
genuri. Epicul. EvoluŃia formelor epice. Liricul. EvoluŃia formelor lirice.
Dramaticul. EvoluŃia formelor dramatice. Epic – liric – dramatic / ficŃional –
liric. FicŃiune şi dicŃiune. – 2ore;
10. „Poezie şi lirism”. Poezie - lirism. Constantele formelor lirice: subiectivitate,
versificaŃie, figuralitate. Eul liric. Mărcile subiectivităŃii. Atitudinea lirică şi
„figuri” ale eului poetic. VersificaŃia. Figuralitatea – 2 ore.
11. Elemente de poetică a naraŃiunii (Analiza naraŃiunii literare). Cine
povesteşte? (instanŃele narative). InstanŃele naraŃiunii factuale. InstanŃele
naraŃiunii literare: (autor concret – autor abstract – narator – naratar – cititor
abstract – cititor concret). FuncŃiile naratorului. şi problematica naratorului.
Tipologii narative. Focalizarea. Ce se povesteşte?: istorie şi povestire.
AcŃiunea narativă. Personajul - De la perspectiva tipologică la cea actanŃială.
Structura acŃiunii. Modelul actanŃial. NaraŃiune şi descriere. SpaŃiu şi timp în
naraŃiune. – 4 ore
12. Teatrul: text şi spectacol. InstanŃele spectaculare. Lectura spectaculară.
Analiza textului dramatic. Textul teatral. Didascaliile (didascalii iniŃiale,
didascalii funcŃionale, didascalii expresive). Dialogul. AcŃiunea dramatică.
Decupajul acŃiunii dramatice (Actul. Tabloul. Scena). Problematica spaŃiului
teatral. Timpul dramatic. – 2 ore.
13. Literatură - „realitate” - sens. SemnificaŃie şi „realitate”. ReferinŃa în
literatură. „Mimesis” şi „realism”. Mimesis şi ficŃiune. Verosimil şi non-
verosimil. Auto-referenŃialitatea. Literatură – antiliteratură – metaliteratură –
paraliteratură – 2 ore.

TEMATICA SEMINARELOR

1. Seminar introductiv. Prezentarea cursului, a temelor de seminar şi a


bibliografiei. Pentru seminar studenŃii vor avea de pregătit atât studii teoretice
cât şi texte literare care vor fi analizate.
2. Poetica. Retorica. Text teoretic: Jaap Lintvelt, InstanŃele textului narativ
literar. Textul se găseşte în volumul lui Jaap Lintvelt, Punctul de vedere.
Încercare de tipologie narativă, Editura Univers, 1994, pp. 23 – 49. Text
suport: I. L. Caragiale, La hanul lui Mânjoală. La acest seminar vom exersa
practicarea unui demers analitic asupra textului suport. DiscuŃie despre
structura textului, categoriile sale generice, instanŃe narative, tipologie
narativă, figurile retorice dominante.
3. Hermeneutica. Texte teoretice: D. Tucan, DeconstrucŃia, Hermeneuticile
identitare (feminismul). Textele se găsesc în D. Tucan, Introducere în studiile
literare, Ed. Institutul European, 2007, pp. 111 – 122. Text suport: I. L.
Caragiale, La hanul lui Mânjoală. La acest seminar vom exersa practicarea
unor demersuri interpretative asupra textului suport (fantastic sau ironie,
conflictul conştient – inconştient, identitate feminină – identitate masculină,
imaginar patriarhal).
4. Poezia lirică. Text teoretic. D. Comloşan, Poezia. Textul se găseşte în
volumul D. Comloşan, Teoria textului literar, Editura UniversităŃii de Vest,
Timişoara, 2003, pp. 87 – 122. Textele suport vor fi câteva poeme scurte care
vor fi puse la dispoziŃia studenŃilor sub forma unei mici antologii.
5. Poezia lirică. Analize de text.
6. NaraŃiunea. Analize de text: Dan Lungu, Sînt o babă comunistă (Polirom,
2007); T. O. Bobe, Cum mi-am petrecut vacanŃa de vară (Polirom, 2004);
[descrierea textului, analiza elementelor narative specifice (narator, acŃiune,
personaje, limbaj), posibilităŃi de interpretare].
7. Teatrul. Analize de text: Eugen Ionescu, Rinocerii (ediŃie recomandată:
Univers, 1996), Luigi Pirandello, Şase personaje în căutarea unui autor (ediŃie
recomandată: Univers, 1967); [descrierea textului, analiza elementelor
dramatice specifice (acŃiune, personaje, limbaj, potenŃialităŃi spectaculare),
interpretare].

Notă: PrezenŃa la seminarii este obligatorie, urmărirea activităŃii de seminar a


studenŃilor constituind o parte a evaluării finale. Aceasta va fi întregită în urma unui
examen oral, la sfârşitul semestrului.

Bibliografie obligatorie:

1. Jaap Lintvelt, Punctul de vedere. Încercare de tipologie narativă, Editura


Univers, 1994;
2. Dumitru Tucan, Introducere în studiile literare, Ed. Institutul European, 2007.
3. Doina Comloşan, Mirela Borchin, DicŃionar de comunicare lingvistică şi
literară, Excelsior, vol. I: 2002, vol. II: 2003; vol. III. 2005.
4. Gerald Prince, DicŃionar de naratologie, Institutul European, 2004.
5. A. Ubersfeld, Termenii cheie ai analizei teatrului, Ed. Institutul European,
1999;

Bibliografia selectivă a cursului:


Aristotel, Poetica, Ed. Iri, 1998;
M. H. Abrams, The Mirror and the Lamp. Romantic Theory and the Critical
Tradition, W. W. Norton & and Company, 1958;
Peter Barry, Beginning Theory. An Introduction to Literary and Cultural Theory,
Manchester University Press, 1995;
Lucian Blaga, Geneza metaforei şi sensul culturii, Humanitas, 1994.
Claude Bremond, Logica povestirii, Univers, 1981.
Aurel Codoban, Semn şi interpretare. O introducere postmodernă în semiologie şi
hermeneutică, Dacia, 2001.
Doina Comloşan, Teoria textului literar, Editura UniversităŃii de Vest, Timişoara,
2003;
Paul Cornea, Introducere în teoria lecturii, Iaşi, Polirom, 1998;
Paul Cornea, Interpretare şi raŃionalitate, Iaşi, Polirom, 1999;
Antoine Compagnon, Le démon de la théorie. Littérature et sens commun, Seuil,
1998;
Matei Călinescu, Conceptul modern de poezie, Paralela 45, 2005;
Jonathan Culler, Teoria literară, Cartea Românească, 2003;
O. Ducrot, J. M. Schaeffer, Noul dicŃionar enciclopedic al ştiinŃelor limbajului, Babel,
1996;
Lubomir Dolezel, Poetica occidentală, Univers, 1999;
T. Eagleton, Literary Theory. An Introduction, The University of Minesota Press,
1998;
Umberto Eco, Şase plimbări prin pădurea narativă, Pontica, 1997;
Umberto Eco, Limitele interpretării, Pontica, 1996;
Umberto Eco, Tratat de semiotică generală, Ed. ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, 1982.
Pierre Fontanier, Figurile limbajului, Univers, 1977;
Hugo Friederich, Structura liricii moderne, Univers, 1998.
Gerard Genette, Introducere în arhitext, Univers, 1994;
Gérard Genette, Figuri, Univers, 1978.
A. J. Greimas, Despre sens, Univers, 1975.
A. J. Greimas, Sémantique structurale, PUF, 1995.
R. Ingarden, Opera de artă literară, Univers, 1979;
Vincent Jouve, Poétique du roman, 2e édition, Armand Colin, 2007;
Kate Hamburger, La logique des genres littéraires, Seuil, 1986.
Henryk Markiewicz, Conceptele ştiinŃei literaturii, Univers, 1988;
Adrian Marino, Comparatism şi teoria literaturii, Polirom, 1998;
Adrian Marino, Hermeneutica ideii de literatură, Dacia, 1988.
E. Negrici, Sistematica poeziei, Editura FundaŃiei Culturale Române, 1998;
D. M. Pippidi, Formarea ideilor literare în Antichitate, Polirom, 2003.
H. Fr. Plett, ŞtiinŃa textului şi analiza de text, Univers, 1983;
Ioan Pânzaru, Practici ale interpretării de text, Polirom, 1999;
Vladimir Propp, Morfologia basmului, Univers, 1970.
Michel Pruner, L’analyse du texte de théâtre, Nathan, 2003 ;
Paul Ricoeur, Metafora vie, Univers, 1984;
Boris Tomaşevski, Teoria literaturii. Poetica, Univers, 1973;
Tzvetan Todorov, Teorii ale simbolului, Univers, 1982.
D. Tucan, Eugene Ionesco. Teatru, metateatru, autenticitate, Editura UniversităŃii de
Vest, 2006;
Michel Viegnes, Teatrul, Cartea Românească, 1999;
R. Wellek, Conceptele criticii, Univers, 1970;
Rodica Zafiu, NaraŃiune şi poezie, Bucureşti, BIC ALL, 2000.
***, Ce este literatura? Şcoala formală rusă, antologie şi prefaŃă de Mihai Pop,
Univers, 1983.