Sunteți pe pagina 1din 6

(PREVENIREA SI CORECTAREA PARASIRII TIMPURII A SCOLII) Fisa proiect DRU 139

Beneficiari
ONG Alti beneficiari

Autoritate publica centrala Autoritate publica locala Furnizori de consiliere Inspectorate scolare Institut de cercetare-dezvoltare Institutie de cult Patronate/Sindicate Unitati de invatamant

Criterii de eligibilitate a beneficiarilor


Solicitantii sunt ONG-urile ce activeaza in domeniul educatiei, incluziunii sociale, imbunatatirii situatiei grupurilor vulnerabile in educatie si conexe;

Pentru depunerea unei cereri de finantare in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte puteti avea parteneri nationali si/sau transnationali. Partenerii trebuie sa fie organizatii legal constituite in tara de origine. Partenerii trebuie sa fie organizatii similare categoriilor de beneficiari eligibili pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte si sa desfasoare activitati relevante pentru domeniul proiectului. Partenerii transnationali trebuie sa fie organizatii din statele membre ale Uniunii Europene.

Solicitantul trebuie sa fie o organizatie legal constituita in Romania. Solicitantul trebuie sa apartina categoriilor de beneficiari eligibili in conformitate cu DCI POS DRU si cu Ghidul Solicitantului.

Solicitantul nu se afla intr-una dintre situatiile prevazute de art. 93 (1), art. 94 si art. 96 (2) din Regulamentul CE nr.1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene, cu modificarile si completarile ulterioare si sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 93 (2) al aceluiasi Regulament;

Solicitantul trebuie sa fie direct responsabil pentru pregatirea si managementul proiectului;

Solicitantul si partenerii acestuia trebuie sa demonstreze ca au capacitate financiara si operationala. In acest sens vor fi evaluate:

o o

existenta resurselor administrative; existenta surselor de finantare stabile pentru implementarea proiectului (rezultatul net din bilantul contabil al ultimilor 2 ani). Evaluarea capacitatii financiare nu se aplica pentru institutiile administratiei publice centrale si locale.

Nu sunt eligibili solicitantii care:

sunt in stare de faliment sau pe cale de lichidare, au afacerile administrate de catre tribunal, au inceput proceduri de aranjamente cu creditorii, au activitatea suspendata, sunt subiectul oricaror proceduri care se refera la astfel de situatii, sau sunt in orice situatie analoga provenind dintr-o procedura similara prevazuta in legislatia si reglementarile nationale in vigoare;

au suferit condamnari definitive pentru o infractiune privind conduita profesionala de catre o instanta judecatoreasca cu putere de res judicata (ex: condamnare impotriva careia nici un apel nu mai este posibil);

sunt vinovati de grave greseli profesionale pe care Autoritatea Contractanta (AMPOSDRU/OI) le poate dovedi prin orice mijloace;

nu si-au indeplinit obligatiile de plata a contributiilor la asigurarile sociale sau au datorii fiscale, datorii la contributiile pentru fondul de asigurari pentru somaj si pentru fondul asigurarilor de sanatate, conform prevederilor legale ale statului in care sunt inregistrati sau cele ale statului in care se afla Autoritatea Contractanta (Romania) sau cele ale statului unde urmeaza a fi implementat proiectul;

au fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale sau orice alte activitati ilegale in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatilor;

sunt declarati a fi intr-o situatie grava de incalcare contractuala prin neindeplinirea obligatiilor provenind dintr-o procedura de achizitii sau de alta finantare nerambursabila din fondurile Comisiei Europene.

o o

sunt subiect al unui conflict de interese; sunt vinovati de inducerea grava in eroare a Autoritatii Contractante (AMPOSDRU/OI) prin furnizarea de informatii incorecte in cursul participarii la cererea de propuneri de proiecte sau nefurnizarea informatiilor solicitate;

au incercat sa obtina informatii confidentiale sau sa influenteze comitetul de evaluare sau Autoritatea Contractanta (AMPOSDRU/OI) in timpul procesului de selectie din cadrul cererilor de propuneri de proiecte prezente sau anterioare.

Durata si valoarea proiectului


Durata maxima de implementare: Minim 6 (sase) luni si maxim 2 (doi) ani. Cofinantare: 2% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile

Limitele financiare prevazute pentru ca proiectul sa fie eligibil:

Minim 50.000 euro Maxim 500.000 euro

Activitati eligibile
Organizarea campaniilor de crestere a gradului de constientizare in vederea prevenirii si reducerii fenomenului de parasire timpurie a scolii;

Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de orientare, consiliere si asistenta educationala in vederea prevenirii fenomenului de parasire timpurie a scolii (pentru persoanele cu risc de parasire timpurie a scolii si pentru familiile acestora);

Activitati de adaptare/dezvoltare a curriculumului din invatamantul prescolar pentru formarea competentelor cheie, inclusiv elaborarea de materiale didactice si de invatare si adaptarea acestora la specificul si nevoile prescolarilor;

Dezvoltarea si furnizarea activitatilor de tipul gradinita de familie; Elaborarea/dezvoltarea/testarea/implementarea metodologiilor si solutiilor alternative si educationale in vederea pregatirii pentru debutul scolar;

Diversificarea, dezvoltarea si furnizarea serviciilor de consiliere pentru parinti pentru a intelege importanta educatiei si a interventiei timpurii, precum si rolul lor in educatia copiilor;

Identificarea/detectarea/analiza/remedierea problemelor de sanatate care pot afecta dezvoltarea mentala, sociala si viitorul parcurs educational si profesional al populatiei scolare, in special in invatamantul prescolar si primar;

Promovarea si sustinerea dezvoltarii parteneriatului de tipul scoala-comunitate-parinti si realizarea de activitati educationale integrate, in parteneriat, pentru prevenirea abandonului si parasirii timpurii a scolii, in special in invatamantul prescolar si secundar superior;

Reintegrarea tinerilor delincventi in educatie; Crearea si dezvoltarea retelelor si parteneriatelor intre scoli, institutii locale, servicii de ocupare, servicii sociale si de sanatate etc. in vederea prevenirii fenomenului de parasire timpurie a scolii si reintegrarea in educatie a celor care au parasit timpuriu scoala;

Dezvoltarea si furnizarea activitatilor de educatie remediala (validarea invatarii anterioare, detectarea lacunelor in pregatire, ore de recuperare, orientare psihologica si profesionala, indrumare etc.);

Dezvoltarea si furnizarea activitatilor de tipul scoala dupa scoala (in special cursuri de alfabetizare si de formare a abilitatilor numerice etc.);

Dezvoltarea activitatilor de tipul scoala de vara/duminica si de gradinita, in special pentru persoanele apartinand grupurilor vulnerabile si familiilor acestora;

Furnizarea programelor flexibile de educatie de tip a doua sansa care urmaresc dobandirea competentelor de baza si dezvoltarea abilitatilor personale pentru cei care parasesc timpuriu/abandoneaza scoala, inclusiv pentru populatia adulta;

Elaborarea cercetarilor, studiilor, analizelor si sondajelor in domeniul parasirii timpurii a scolii, ratei scazute de participare la educatie si pentru a sprijini cresterea flexibilitatii in educatia de tip a doua sansa;

Dezvoltarea si implementarea metodologiilor si instrumentelor inovatoare ce se adreseaza celor care parasesc timpuriu scoala;

Sprijin pentru dezvoltarea invatarii non-formale si informale pentru cei cu risc de parasire timpurie a scolii si pentru cei care parasesc timpuriu/abandoneaza scoala;

Sprijin pentru formarea profesorilor si a formatorilor si a altor categorii de personal care lucreaza cu persoane cu risc de parasire timpurie a scolii, cu cei care parasesc timpuriu scoala si populatia adulta in educatia de tipul a doua sansa;

Dezvoltarea actiunilor specifice pentru imbunatatirea si promovarea abilitatilor sociale in scopul facilitarii integrarii sociale a celor care parasesc timpuriu scoala si a populatiei adulte in educatia de tip a doua sansa;

Sprijinirea activitatilor care urmaresc introducerea unei abordari care integreaza principiul egalitatii de sanse si de gen in instrumentele si mecanismele de reintegrare a celor care au parasit timpuriu scoala;

Schimb si transfer de bune practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinte; Introducerea de sesiuni de formare specifica privind egalitatea de gen, egalitatea de sansa, nediscriminarea si respectul diversitatii;

Integrarea in cadrul instrumentelor si metodologiilor dezvoltate a principiului dezvoltarii durabile, in vederea cresterii constientizarii asupra problemelor de mediu si de prevenire a poluarii, managementul schimbarii etc.;

Dezvoltarea si implementarea sesiunilor de formare TIC, cursuri de limbi straine pentru grupurile tinta; Activitati inovatoare, interregionale si transnationale pentru prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii.

Cheltuieli eligibile
Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna Cheltuieli aferente managementului de proiect Taxe Cheltuieli financiare si juridice Cheltuieli pentru inchirieri, amortizari si leasing Subventii si burse Cheltuieli generale de administratie Cheltuieli de informare si publicitate Cheltuieli de tip FEDR Nu sunt eligibile:

o o o o

taxa pe valoarea adaugata; dobanda si alte comisioane aferente creditelor; cheltuielile colaterale care intervin intr-un contract de leasing; achizitia de echipamente, mobilier, autovehicule, infrastructura, teren si alte imobile, cu exceptia celor care pot fi incadrate la Cheltuieli de tip FEDR;

o o o o

cheltuielile pentru locuinte; achizitia de echipamente second-hand; amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata; costurile pentru operarea obiectivelor de investitii;

o o

contributia in natura; cheltuielile cu personalul implicat in implementarea proiectului, care depasesc plafoanele maxime de referinta precizate in prezentului Ghid sau cele reglementate de legislatia nationala pentru personalul incadrat in institutii/entitati finantate din bugetul de stat.

Dosarul de finantare cuprinde


Formular Electronic Cererea de Finantare Declaratie de conformitate Declaratie de angajament Declaratie de eligibilitate Declaratie privind respectarea principiului egalitatii de sanse Declaratie privind respectarea cerintelor de informare si publicitate Acord de parteneriat (daca este cazul)

Dosarul se depune la
TOATE cererile de finantare nerambursabila pentru POS DRU se completeaza si se transmit on-line. In acest sens accesati pagina de internet ActionWeb Declaratiile (anexele 2-6 ale Cererii de Finantare) tiparite, semnate, datate si stampilate si Acordul de Parteneriat (anexa 7 a Ghidului Solicitantului) completat, semnat, datat si stampilat vor fi primite prin servicii de curierat de catre AMPOSDRU, la adresa Romania, Bucuresti, Str. Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, in termen de maximum 5 zile de la data transmiterii electronice a cererii de finantare, intre orele 9.0016.00. Declaratiile (anexele 2-6 ale Cererii de Finantare) si Acordul de Parteneriat vor fi transmise la adresa AMPOSDRU intr-un singur plic inchis. Va rugam sa mentionati pe plic numarul si denumirea cererii de propuneri de proiecte in cadrul careia ati transmis cererea de finantare.

Criterii de evaluare si selectie a dosarelor de finantare


relevanta metodologie sustenabilitate cost-eficienta

S-ar putea să vă placă și