Sunteți pe pagina 1din 6

SCHEMA RECAPITULATIVA PRIVIND STRUCTURILE PATRIMONIALE DE ACTIV RESPECTIV PASIV STRUCTURI DE ACTIV 1.

Definitia activului - constituie o resursa controlata de societatea comerciala car e z u l t a t a l u n o r f a p t e t r e c u t e , g e n e r a t o a r e d e b e n e f i c i i e c o n o m i c e viitoare pentru intreprindere. 2.Structura activului *imobilizari;*active circulante;*cheltuieli inregistrate in avans. 3.Structura imobilizarilor Imobilizari necorporale nameteriale; Imobilizari corporale fixe Imobilizari financiare investitii finaciare pe termen lung; 4.Imobilizari necorporale a) Cheltuieli de constituire (201) - sunt acele cheltuieli efectuate lac o n s t i t u i r e a u n e i u n i t a t i p a t r i m o n i a l e . ( t a x e d e i n m a t r i c u l a r e l a registrul comertului, taxe notariale, cheltuieli pentru prospecatrea pietei.) b) Cheltuieli de cercetare dezvoltare (203) sunt reprezentate de acelecheltuieli efectuate in cadrul unitatii pentru dezvoltarea activitatii, pentru introducerea de noi tehnologii.c)Concesiuni, brevete, licente si alte drepturi similare (205) concesiunile reprezinta acele cheltuieli efectuate de unitate pentru a obtine dreptul de a folosi bunri al ealtei unitati pe o perioada determinata de timp;

brevetele reprezinta cheltuielile efectuate de uniattea in vederea obtinerii unei inventii/ comercializarii unei inventii; licente reprezinat o autorizatie eliberata contra cost de uninventator; marca reprezinta un semn distinct care p e r m i t e recunoasterea unui produs/ a unei fabrici; d) F o n d u l c o m e r c i a l ( 2 0 7 ) r e p r e z e n t a t d e v a d u l c o m e r c i a l , d e clientela, bunele relatii ale unitatii cu furnizorii; e) A l t e i m o b i l i z a r i n e c o r p o r a l e r e p r e z e n t a t e d e p r o g r a m e l e informatice realizate in unitate/ achizitionate de la terti. 5.Imobilizarile corporale sunt reprezentate de acele bunuri cu o valoare mai mare decat limita prevazuta de lege (1800 RON), si o durata de functionare mai mare de un an Din categoria imobilizarilor corporale fac parte:1 . T e r e n u r i 2 1 1 2 . C l a d i r i 2 1 2 3.Instalatii tehnice, mijloace de transport 213 4 . M o b i l i e r a p a r a t u r a b i r o t i c a , e c h i p a m e n t e d e p r o t e c t i e a valorilor umane si materiale 214 Amortizarea este expresia baneasca a uzurii bunurilor si consta in general in repartizarea pe o durata probabila de viata a valorii pe seama costurilor de productie. 6. Imobilizari finaciare reprezinta sume de bani investite de unitatea patrimoniala i n capitalul social a altor unitati in scopul obtinerii de venituri financiare. Din categoria imobilizarilor financiare fac parte:- titluri de valoare sub forma actiunilor investite in capitalul altor unitai in scopul obtinerii dedividende. Actiunile sunt hartii de valoare ce atesta participarea la capitalul unei societati, si dau drept detinatorului sa primeasca dividende. Dividendele reprezinta cote parti din profitul societatii ce s e repartizeaza actionarilor.

7. Active circulante

S u n t r e p r e z e n t a t e d e b u n u r i l e e c o n i m i c e c a r e s u n t c o n s u m a t e i n cadrul unitatii intr-o perioada scurta (mai mica de un an), si sunt necesarerealizarii ciclului de productie. Activele circulante au urmatoarele caracteristici: participa la un singur ciclu de productie; isi transmit valoarea asupra produsului obtinut; isi modifica permanent forma; se afla in continua miscare; stau in unitate o perioada mai mica de un an. 8. Clasificarea activelor circulante 1 . S t o c u r i l e 2.Active circulante in decontare;3.Active circulante banesti. 9. Stocurile - r e p r e z e n t a t e d e b u n u r i e c o n o m i c e a c h i z i t i o n a t e i n u n i t a t e pentru a fi consumate in procesul de productie/ vandute in starea in care au fost cumparate. Din categoria stocurilor fac parte:M a t e r i i p r i m e ( 3 0 1 ) - u t i l i z a t e i n p r o c e s u l d e p r o d u c t i e p e n t r u obtinerea produsului finit.Materiale consumabile (302) reprezentate de bunurile materiale care ajuta la buna functionare a procesului de productie (piese de schimb,combustibil, ambalaje, toner).Materiale de natura obiectelor de inventar (303) reprezentate de acele bunuri care nu pot fi incadrate la mijloace fixe deoarece au o valoarem a i m a r e d e 1 5 0 0 R O N s i o d u r a t a d e f u n c t i o n a r e m a i m i c a d e u n a n . (echipamentul de protectie, halate, cisme, casti, manusi).Marfuri (371) reprezentate de acele bunuri achizitionate pentru a fivandute. Ambalaje (381) reprezentate de acele bunuri care protejeaza marfa pe timpul transportului si depozitarii.S e m i f a b r i c a t e ( 3 4 1 ) r e p r e z e n t a t e d e a c e l e b u n u r i o b t i n u t e d i n productie dar nu au parcurs toate fazele procesului de productie. Produse finite (345) reprezentate de acele bunuri care au parcurstoat efazele procesului de productie. Produse reziduale (346) reprezentate de resturi, rebuturi, deseuri ramase in urma procesului de fabricatie. 10. Active circulante in decontare - sunt reprezentate de valorile pe care unitatea le are d eincasat de la persoane fizice/juridice, valori rezultate in urma prestarii unor servicii, livrarea unor bunuri. Din categoria activelor circulante in decontare fac p a r t e urmatoarele:Clienti (411) reprezinta sumele de bani pe care unitatea le are de incasat de la clienti in urma livrarii de bunuri acestora. Debitori (461) reprezinta sume de bani datorate de alte unitati. Avansuri acordate personalului (425) reprezinata sume de bani acordate personalului.TVA de recuprerat (4424) reprezinta un impozit pe care unitatea il are de recuperat de la bugetul de stat. 11. Active circulante banesti - reprezentate de sumele de bani si alte valori detinute de unitatea patrimoniala in caseria unitatii si in contul de la banca. Din categoria acestor active amintim:Casa (531) reprezinta numerarul din caseria unitatii; Alte valori (532) reprezinta tichete de masa, timbre

fiscale, bilete detratament, marci postale.Cont la banca (512) reprezinta disponibilitatile banesti pastrate deunitate in contul de la banca. 12. Cheltuieli inregistrate in avans (471) - reprezentate de valorile pe care unitatea le achita in cursul exercitiului si se refera la cheltuieli care vor fi efectuate in exercitiul urmator.

STRUCTURI DE PASIV 1. Definiti pasivul - pasivul patrimonial arata modul de finantare a m i j l o a c e l o r economice si gradul de exigibilitate a surselor de finantare. Exigibilitate sume de bani, asupra carora se pot ridica pretentii. 2. Clasificarea pasivului Capital si rezerve (capitalul propriu) Provizioane pentru riscuri si cheltuieli; Datorii (capitalul strain);Venituri din avans 3. Capitalul si rezervele Capitalul propriu reprezinta:- sursa de finantare stabila de care dispune o intreprindere- este sursa proprie permanenta, alaturi de creditele pe termen lung;- se constituie la infintarea societatii comerciale 4. Structurile capitalului propriu sunt: Capitalul; Primele de capital; Rezerve din reevaluare; Rezervele; Rezultatul reportat; Rezultatul exercitiului in cursC a p i t a l u l ( 1 0 1 ) r e p r e z i n t a a p o r t u l i n n a t u r a s i i n b a n i a d u s d e asociati la constituirea societatii comerciale si se diferentiaza in: capital subscris si nevarsat pe care asociatii au promis sa-l aduca lainfintarea societatii; capital subscris si varsat capitalul depus efectiv de catre proprietarila dispozitia societatii comerciale;Capitalul se formeaza la infiintarea societatii, el se poate majora saumicsora pe parcursul desfasurarii activitatii si se lichideaza atunci cand societatea se desfintiaza. Primele de capital (104) reprezinta surse datorate c r e s t e r i i capitalului prin emisiunea de noi actiuni, prin fuziune sau prin a p o r t i n natura. Rezerve din reevaluare (105) reprezentate de diferenta rezultata inurma reevaluarii imobilizarilor corporale in conformitate cu prevederilelegale. Rezerve (106) constituite prin autofinantare, anual , din profitul intreprinderi, in scopul conservarii capitalului.

5. Structura rezervelor este urmatoarea: Rezerve legale (1061) constituite din profitul brut sau din primele decapital si destinate protejarii capitatlului. Rezerve statutare (1063) - se constituie conform s t a t u t u l u i intreprinderilor, anual din profitul net obtinut; Rezerve pentru actiuni proprii (1064); Alte rezerve (1068) constituite din profitul net, conform hotarariiadunarii generale a actionarilor; R e z u l t a t u l r e p o r t a t ( 1 1 7 ) r e p r e z i n t a r e z u l t a t u l d i n e x e r c i t i i l e financiare prezentate care pot fi profit (veniturile sunt mai m a r i d e c a t cheltuielile) sau pierderi (veniturile sunt mai mici decat cheltuielile); Profit si pierdere (121) cere reprezinta rezultatul exercitiului curent care poate si profit sau pierdere. 6. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli (151) - reprezinta pasivele cu exigibilitate sau valoare incerta;- sunt datorii ale intreprinderii ce se constituie de regula la sfarsitul exercitiului;- s e c o n s t i t u i e p e n t r u e l e m e n t e c a : a m e n z i , p e n a l i t a t i , , l i t i g i i , despagubiri, datorii incerte, garantii acordate clientilor. 7. Datoriile - reprezinta surse de finantare externe puse la dispozitia unitatii patrimoniale de banci, de alte institutii financiare de terti, si pentru careaceasta trebuie sa acorde o contraprestatie sau un echivalent banesc.Tert- persoana care nu figureaza ca parte in acte , dar care poate aveadrepturi si obligatii 8. Calsificarea datoriilor:C o m e r c i a l e r e p r e z e n t a t e d e d a t o r i i l e u n i t a t i i f a t a d e furnizorii de bunuri (401,404) S a l a r i a l e r e p r e z e n t a t e d e s a l a r i u l d a t o r a t d e u n i t a t e personalului incadrat cu contract de munca (421 personal renumeratii datorate); Fata de bugetul statului reprezentate de taxe si impozitedatorate de unitate bugetului de stat (441 impozit pe profit,4 4 4 i m p o z i t p e s a l r , 4 4 6 i m p o z i t e s i t a x e d a t o r a t e d e unitate); Fata de bugetul asigurarilor sociale : 4311 contributia unitatii la asigurari sociale 4312 contributia personalului la asigurari sociale 4311 CASS 4371 somaj unitate 4372 somaj personal

Datorii financiare pentru creditele pe termen scurt (519),lung (162) D a t o r i i f a t a d e a s o c i a t i ( 4 5 7 ) r e p r e z e n t a t e d e d i v i d e n t e datorate asociatiilor Datorii fiscale (4423) TVA de plata 9. Venituri inregistrate in avans (472) - r e p r e z e n t a t e d e s u m e l e i n c a s a t e d e u n i t a e i n p e r i o a d a c u r e n t a pentru perioade viitoare. PE TOATA DURATA DESFASURARII ACTIVITATII UNEIUNITATI PATRIMONIALE ACTIVUL = PASIVUL