Sunteți pe pagina 1din 14

Se cunoa te din Faptele Apostolilor c Sfntul Apostol Pavcl a predK^ T~Evanghclialin I Iristos n oralele Macedoniei, mai nti n anii

51-52, n c l toria a doua misionar , apoi n anul 57. n a treia sa c l torie misionar , pn n Illyricum, cum spune el nsu i n Epistola c tre Romani 15, 19 (Cap. Fapte. 16, h Pro) 10-40; 17, 18, 19 i 20, .1-2).. D i I O A N R M U R L A N l Din Macedonia i Illyricum cre tinismul a p truns la nord, n provincnje'sud-dun renc: MocsiaJLnfcriorJSecunda), din care facea parte i Scythia Minor sau Dacia Pontic (Dobrogca), pn la reforma administrativ-teritorial a lui Dioclc ian (284-305) dig 292, Moesia Superior (Prima), Pannonia Inferior (Secunda), iar la nordul_Duii rii. Dacia Carpatic , teritoriu care constituie aria de formare a poporului romn, n leg tur directa cu romanitatea sau latinitatea oriental . Din aceste provincii, cre tini izola i au p truns i la nordul Dun rii, n Dacia Caipatic , chiar mai nainfe de, "cucerirea Daciei regelui Decebal, n 105-106, de c tre mp ratul Traian. iirjimpul st pnirii DacieiTraiane dej^trej;p_mani, care a durat din 106 pn la 274, religia cre tin s-a r spndit de la om la om prin con*tacUil,direct-ai-popul ieigeto-daco-romanQ.cu adep ii noii credin e. Unii dintre solda ii legiunilor romane, dintre coloni ti i negustori mp mnteni i n Dacia, -mulji dintre, ei veni i din Palestina, Siria i provinciile Asiei Mici, unde cre tinismul era cunoscut de la sfr itul secolului I, erau cre tini. Pe lng informa iile istorice ar tate, dispunem i de cteva- milturlLale unor scriitori cre tini, ca: Sfan ul Iustin Martirul i Filosoful (t iunie 165), n Dialogul cu iudeul Trifon, XVII, Qljgen, amintit deja, i Tertullian (t dup 220), n Adversus Judaeos, 7, din care se poate "constata c religia revelat a p truns la geto-dacoromanii de la sudul i nordul Dun rii nc din secolul al II-lea. In_timpui grelei persecu ii contra cre tinilor de c tre mp ra ii Diocle ian, Galeriu (293, cezar; 305-31 1, august) i Liciniu (308-323), un mare_num r de cre tini din cet ile Sci iei Minor (Do- brogea) i din cet ile situate n dreapta Dun rii din provinciile sud- dun rene au suferit martiriul. La Sirmium (azi Mitrovi a, n Iugoslavia), metropola civil a provinciei romane Pannonia Inferior i re edin a prefecturii Iliricului. a suferit martiriul la 6 aprilie 304, sub mp ra ii Diocle ian i Galeriu. tn rul episcop daco-roman_Sf. Irineu de Sirmium. Actul s u martiric este primul model de limb latin cre tin vorbit la sudul i nordul Dun rii, n provinciile dun rene ale Imperiului roman. Men ion m c patru mucenici, Zotikos, Aticii os\ Kcimasis i Phi- lijjpos, au suferit martiriul la 4 iunie n cetatea Noviodunum (Isaccea), fie ntre 303-305, n timpul persecu iei lui Diocle ian i Galeriu, fie ntre 320-323 n timpul persecu iei lui Liciniu. Trupurile lor au fost aduse i ngropate, n secolul al IV-lca, n cripta basilicii de la Niculi el, deasupra moa telor altor doi martiri, al c ror nume nu se cunoa te, iar azi osemintele celor patru se afl n biserica m n stirii Coco , jude ul Tulcea, n Dobrogea. La nceputul secolului al IV-lca, poate chiar i mai "nainte, existau n ji^W'ii le romane sud-'dun rene peste 40 de scaune episcopalc, dintre care 12_erau situate pe malul drept al Dun rii n Iugoslavia i Bulgaria., de .azi: Sifigidiwum '^Belgrad),"Margum (Dobrovifa), Vaminacium (Costola ), Ac/uae (Negotin), Bvnonia (Vidin), Ratiaria (Arcer), Castra Marlis, Oescus (Gigen), Novac (Svi tov), Sexanta Prista (Russe), Appiaria (Riahovo), Durostorum (Silistra). E de La sine n eles ca cpjscopii lor aujuiart^organiza misiifni i la jnorelul Dun rii prin preo i, dar mai ales prin a a numi ii horepiscopi (epis- copi de ar ), dintre care unii aveau hirotonie de episcopi, al ii erau doar preo i. In provincia roman Scythia Minor sau Dacia Pontic (Dobrogea) exista un scaun episcopal la Tomis (Constan a) unde p storea pe la 290 episcopul cu nume latin Evanzelicus, cum afl m din Via a Sfin ilor Epictet i Astion, care au p timit pentru Hristos n timpul mp ratului Diocle ian, n cetatea Halmwis (Halmiridensis), sau Salmorus, din Sci ia Mic (azi cetatea Zaporojenilor), s rb tori i la 8 iulie. 1: Un episcop, care ar putea fi Titus sau Philius, a suferit martiriul laTomis ntre 320-323. n timpul persecu iei lui Licinius.. Istoricul bisericesc Eusebiu de Cezareea ne transmite tirea important c un episcop scit, adic daco-roman, f r s -i spun numele, a participat la Sinodul I ecumenic de la Niccea, din 325 (Eusebiu Via a fericitului mp rat Constantin, 1I, 7). Se cunosc, de asemenea, i al i episcopi pn n secolul al Vl-lea, care au p storit la Tomis, ca Bctranion (t 25 ianuarie 380 sau 381), ! ' D? "W i\/MVK KL.A

dup care au urmat: Gherontius, numit mai corect Terentius sau Terrennius (380-390), care a participat la sinodul al III-lca ecumenic de la Efes, din 431. loan (448), AlexancJi^^T^otmlf (45^), Patemus (418-420 h luimirepiscopus mitropolitanus, Valenlinian (34^553)."^ I S T VI-VII. titularul I I A S C A de V F R a A I . A n secolele O R I A 1 3 1 S F i R I Cscaunului L ' N ITornis S ajuns mitropolit, avnd sub jurisdic ia sa 14 episcopii sufragane n_cj ilp pi-in- cipale ale Sci iei Mici. Pentru nevoile cultului cre tin se aflau "in Sci ia Mica, n secolele IV-VII, numeroase basilici cre tine, 34 descoperite pn acum,Doi mari teologi care au l sat un nume n istoria literaturii cre tine: Sfntul loan Cassian (c. 360 - c. 436), autorul unor lucr ri, ntemeietorul a doua m n stiri la Massali'(azi Marseille - Fran a), i Dionisje Exiguul. adic cel mic sau^smeritul (c. 460-545), care a* tr it ca monah la Roma ntre 500-545, creatorul erei cre tine, stabilind n 525 pentru prima dat anul na terii lui Hristos, erau originari din Scythia Minor. . . .. ' La geto-daco-romanii din sudul Dun rii. cunoa tem, de asemenea, doi renumi i episcopi, care au fost i Scriitori de'prestigiu: Sf. Niceta de Remesiana (367-414), care a desfa urat o frumoas activitate misionar la geto-daco-romanii din Dacia Mediterranea (Interioar ) i Dacia Ripensis, i episcopul Lauren iu de^Novae ( i tov). De la sfr itul secolului al III-lea cre tinismul s-a r spndit n Dacia Carpatic i prin captivii adu i de go i din provinciile sud- dun rene i Illyricum, i din provinciile "romane" ale Asiei Mici, mai nti n incursiunile dintre anii 250-253, apoi ntre 257-264. Dup informa iile date de Sf. Epifanie (t 403), existau la mijlocul secolului al IV-lea, la nordul Duraru, episcopi ~ i m n stiri. El relateaz c Audius din Mesopotamia, exilaFde mp ratul Constan iu (337-361), n Sci ia Mic sau Dacia Pontic pentru unele erori dogmatice, a trecut mpreun cu aderen ii s i la nordul Dun rii, n p r ile cele mai dinl untru ale Gofiei, unde a instruit pe mul i i a nfiin at aici m n stiri, n care se practic via a monahal , fecioria i asceza. Existau, dup m rturia Sf. Epifanie, n Dacia Carpatic . n p r ile de R s rit ale Munteniei de azi i n sudul Moldovei, episcopi ortodoc i i m n stiri pentru popula ia autohton geto-daco-roman . precum i episcopi i

m n stiri pentru audicni i go i (Fon ies Historiae Dacoromanae, t. II. p. 172; Pr. Prof. I. R mureanu, Mi carea audienilor n Dacia Pontic i nord-dnn rean , (sec. IV-V), n Biserica Ortodox Romn , XCVI (1978), nr. 9-10, p. 1053-1070, aici p. 1063). n a doua jum tate a secolului al IV-lea a f cut misiune n r s ritul Daciei Carpatice Eutihie din Capadocia, cum afl m din Scrisoarea 164 a Sfan ului Vasile cel Mare. ntre 341-348 a predicat cre tinismul la nordul Dun rii episcopul get Ulfil-a^apoi, ntre anii 348-383, la geto-dacoTimiiaiiiLsLiZX)lii_din su3ul Du n ri i T tabilindu- i re edin a la Nicopolis aci Istrum (Nikupf n a doua j um t aje JL 5C ol ului al IV-lea, se cunosc numele unor cre tini martiriza i n nordul Dun rii din ordinul unor conduc tori go i p gni, dintre care mai cunoscut'este Sfntul Sava, necat, la 12 aprilie 372, n rul Buz u. Un important num r de inscrip ii cre tine n limbile-greac i latin din secolele IIVI, descoperite pe teritoriul Sci iei Mici i pe teritoriul Daciei Carpatice, confirm , de asemenea, vechimea cre tinismului la romni (Prof. Em. Popescu, Inscrip iile grece ti i latine clin secolele IVXIII, descoperite n Romnia, Bucure ti, 1976). Men ion m c cea mai important este inscrip ia cre tin de la Biertan, jud. Sibiu, datat din secolul al IV-lea, descoperit n 1775, redescoperit n 1941, de arheologul Kurt Horedt, avnd un disc cu monogramul lui Hristos i o tabella ansata, cu inscrip ia_ EGO ZENQmiSJWVM POSUI = Eu, Zenovius, am pus_darul. Exist , de asemenea, pe teritoriul Sci iei Mici i al Daciei Carpatice alte m rturii cre tine din secolele IIIVI, ca: monumente funerare, c pai e cre tine, l mpi de bronz cu semnul crucii, reliefuri i sim- boluri cre tine^ geme i inele cu scena Bunului P stor, care atest vechimea cre tinismului la romni. Au existat basilici_cj-e tine n secolele IV-VI nu numai n Scythia Minor sau Dacia Pontic (Dobrogea), ci i pe teritoriul Daciei Traiane. In 1963 s-a descoperit pe ruinele fostului centru roman de la Sl veni, comuna Gostav , jud. Olt, o biseric paleocre tin . n 1946-1947 i 1949, n unghiul nord-vestic al cet ii Sucidava (Celei-Corabia), jude ul Olt, s-au descoperit o mare basilic cre tin i unele obiecte cu inscrip ii cre tine care dateaz de la sfr itul secolului al Vl-lea. n nordul Transilvaniei, s-a descoperit o biseric paleocre tin , ridicat peste construc iile fostului municipiu Porolissum, azi Moi- grad, jud. S laj, iar alta n vestul Banatului, la Morisena. azi Cenad. jud. Timi , ambele din secolele IV-VI. n secolul al Yl-lea, comunit ile cre tine din stnga Dun rii ntre ineau leg turi cu arhiepiscop^ autocefal Justiniana__Prima. nfiin at aici de mp ratul Justiniar^ (527565), n 535, m a ezarea n cg.re se n scuse, azi localitatea aricin-Grad, n Iugoslavia. Un argument indiscutabil pentru vechimea cre tinismului la ' romni i pentru rela iile lui cu latinitatea oriental l constituie ter- meniideJinihJLiiljn cre tin , care se foloseau n provinciile romane sud'-dun rene i n Dacia- nord-duR-^rean , p trun i" ntre secolele II-VI, care fac parte "din fondul princi'pal dp cuvinte al limbii romne, care se folosesc pn azi, ca: altfiriumifolfr), angli elus (-nger),*bdsi- lica (bi gxic ), baptizare (a boteza), beneclictio (binecuvntare), caelum (cer), coenfeterium (cimitir),'Ciiristus (Hristos), communicare (a cumineca), ci&tx, a. crucenr'(4ru'ce), Dominus-Deiis (Dumnezeu), * draco (drac), Filius i filius (Fiul lui Dumnezeu), fraier (frate), homo (om), nclinare (a se nchina), invivere (nvia), lex, ac. legeni (lege), paganus (p gn), pater (p rinte), repaus are (a r posa i repauza), pec- catum (p cat), rogatio, ac. rogaiionem (rug ciune), sanctus (sfnt) la diferite s rb tori: Snpetru, Sntilie, Smedru (Sf. Dumitru) i numeroase alte cuvinte din latine te. S rb torile^rincip.ale_au nume din latine te, ca: dies Domiiuca (Duminica), liiearnatio i Creatio (Cr - ciun), Quadragessima (P resimi), Pascha i Paschae (Pa te), Floralia (Floriile). Rosalia (Rusaliile). n cea mai veche rug ciune, Tat l nostru, i n Simbolul de credin niceo-constantinopolitan (381), 90% din cuvinte sunt de origine latin , fapt care demonstreaz p trunderea cre tinismului la geto- daco-romani nc din primele secole. ncepnd din secolul al III-lea, Biserica a trebuit s fac eforturi mari pentru cre tinarea noilor popoare migratoare, venite din nordul i estul Europei i din Asia central . n c utarea de noi a ez ri pe teritoriul Imperiului roman

Sfcv

b. Cre tinarea go ilor.

Primele popoare migratoare au fost go ii, care, cobornd din Scandinavica, s-au a ezat la nceput n stepele de la nordul M rii Negre i n Crimeea, unde au cunoscut cre ISTORIA BISERICEASCA lor cu locuitorii ora elor din Crimeea, care se tinismul prin leg turile UNIVERSAL . cre tinaser n secolele IIII. De la nordul M rii Negre au avansat spre apus i s-au stabilit pe la 270, n timpul mp ratului Aurelian (270-275), n p r ile de r s rit ale Daciei. Cre tinismul s-a r spndit printre ei datorit leg turilor cu popula ia.autohton geto-daco-roman cre tin * de la nprdul i sudul Dun rii i prin robii cre tini adu i n incursiunile lor de.prad dinjjj'ovincrile sud-dun rene i . ale Asiei Mi abunde cre tinismul p trunsese din secolele III. La Sinodul I ecumenic de laNiceea din 325, go ii_cre tini au fost reprezenta i ppfn.doi episcopi, Cadmus de'Bosphoru , n Crimeea": i . reoy/^cunoscut -sub : numele de Theophilus Gothiqe. . In"prima jum tate a secolului al III-lea a f cut-misiune.C-re tin n . Scythia M^ior (Dobrogea) i la geto-daco-romanii i go ii de la nordul Dun rii episcopul Au din din Mesopotamia, exilat n aceste'p r i de mp ratul Constan iu (337-361) pentru morala sa rigorist i ideile sale antropomorfice. Au mai f cut misiune cre tin printre go ii din Dacia Carpatic i la popula ia geto-daco-roman , pe la 350, misionarul Eutihie (Eutyches)^originar din Cezareea Capadocici, venit din propriul s u imbold sau trimis de Sfan ul Vasile cel Mare (t 1 ian. 379). Merite deosebite pentru cre tinarea go ilor arc episcopul Ulfila (t 383), hiroto^ k Antiohia n 341, la vrsta de treizeci de ani, epi cov_pentni go i. Dup m rturia ucenicului s u, episcopul Auxen iu de Durostor, el a predicat credin a cre tin f r ntrerupere patruzeci de ani printre go ii de la nordul i sudul Dun rii i printre geto-daco-romani, ntre 341-383 (.Epistola lui Auxen iu, 53). La nceput, el a predicat credin a niceean (ortodox ) apoi arianismul. Primii apte ani, ntre 341-348, a predicat la nordul Dun rii, iar dup 348, din cauza persecut rii cre tinilor de c tre go ii p gni, s-a retras cu go ii cre tini n sudul Dun rii, pe teritoriul Imperiului roman de R s rit, numit Romania, i s-a stabilit, cu aprobarea mp ratului Constan iu, la Nicopolis ad Istrum (Nicup), la poalele mun ilor Haemus (Balcani), n provincia Moesia Inferior. Pentru meritele sale misionare. Ulfila a fost numit Apostolul go ilor.

Un alt merit al lui Ulfila a fost ale tuirca alfabetului got, f cut dup aflabetul grecesc, latin i scrierea runic a germanilor, ^JrajJu- cerea Bibliei in limba gotic , care este cel _m ai_ yech 1 monument al limbii germane, din care s-au p strat unele fragmente. rof. D i I AN RMU E In persecu ia careP ra PizbucnitO"dTrTnouR laA N I ' nordul Dun rii, ntre 368 -372, n Go ia nord-dun rean , Biserica Go iei a dat mai mul i martiri. ntre ace tia este i Sfntul Sa va Gotul. necat n apele Buz ului (Mouaocioq), la 12 aprilie 372, al c rui act martine, n limba greac , ni s-a p strat n ntregime (Vezi trad. n 1. romn , la Pr. Prof. I. R mu- reanu, Actele martir.ice, Bucure ti, 1982, p. 319-324). La 375, hunii, popor nomad din Asia, au atacat la nordul M rii Negre pe ostrogo i i vizigo i, dou ramuri mai mari ale go flor, pe* care i-au nvins: De teama hunilor, vizigo ii", sub conducerea lui Atanaric, trec n sudul Dun rii,< pe teritoriul Imperiului roman, de R s rit, cu nvoirea mp ratului QcmstaTi iu (337361), n provincia Tracia, cu_eondi ia s mbr i ezg'^re tinismul dc form arian ] pe care L-au dus apoi peste tot pe unde au trecut, pn n Spania. De aici. au trecut n Iliric,.iar-"pe la 402,'sub,conducerea regelui Alaric, n v lesc n Italia. La august'*4A()..au atacat i cucerit Roma, pe care au jefuit-o cu s lb ticie, s vr ind multe'orori i masacre. n 412, vizigo ii atac sudul Galiei, iar o parte din ei trec n Spania, unde au nfiin at n secolele V-VI un puternic regat. Statul vizigot din Spania a c zut sub st pnirea arab n 711. c. In Spania, cre tinismuj_ p trunsese nc de la sfr itul secolului I, datorit leg turilor ei_cu Roma i Italia. Dup tradi ie, cre tinismul a fost introdus n Spania de Sfan ul Apostol Pavei care i-a manifestat dorin a de a ajunge pn acolo (Rom. 15, 24). n secolul al Jll-lea, existau centre cre tine_mai cunoscute la Caesaraugusta (Saragossa). Emerita, Tole um, Illiberis (Elvira). Pe la anul 300. s-a inut la Elvira un important sinod. "E'hceputul secolului al V-lea. vizigo ii au introdus n Spania arianismul, de care spaniolii au sc pat dup distrugerea regatului vizigot la nceputul secolului VIII. Cealalt ramur a go ilor, ostro go ii, tot arieni, s-au a ezat pe la 380 n Panonia, iar maj_ trziu, n. 493, sub conducerea regelui lor, Teo3'oric-ceTMare (454-526), au ocupat Italia, unde au nfiin at un regat puternic, in centrul it TeT cu capitala la Ravena.

Vi-, Regatul ostrogot din Italia s-a putut men ine pn in 552, cnd Narses, generalul mp ratului Justinian (527-565), 1-a cucerit i 1-a ncadrat nTmperiul roman de R s rit. - ^Cre tinismul de form arian a p truns i la longobarzi, popula ie de origine . german , care,ISTORIA BISERICEASCA UNIVERSAL au locuit un timp, i s-au stabilit pe la 568, au p r sit Panonia, unde sub conducerea regelui lor Alboin (t 572), n cmpia Paviei din Italia de nord, c reia i-au dat numele de Lombardia. Mai trziu, sub regina lor Theodelinda, c s torit mai nti cu Aut- haris, apoi, dup moartea acestuia, n 590, cu Agilulg de Turin, longobarzii, la "st ruin a papei Grigore cel Mare (590-604), au renun at la arianism i au trecut la dreapta credin . ' 4- d. Cre tinarea francilor! Cre tinismul a p truns n Galia nc de la nceputul' secolului al Ii-lea. n 177, a izbucnit .n ora ele Vienna i Lugdunum (Lyon) de. pe vale i Ronului o violent persecu ie contra cre tinilor, n timpul mp ratului Mrcii Au re tiu (160-181), n care s-au ncoronat cu moarte martiric patruzeci de cre tini, b rba i, femei ifecioare. Din sudul Galiei, cre tinismul s-a r spndit la nord pn in regitmeaJIinuluiT-.unde s-au format comunit i n secolul al III-lea la Treveri (Augusta Treverorum) pn la Colonia Agrippina (Kln). " j n 485, francii, popula ie german , au n v lit n nord-vestul Galiei i au cucerit statul galo-roman al generalului Siagriu. Peste franci, ns , a n v lit o alt popula ie german , a/amanii. n lupta care s-a dat ntre franci i alamani la Tolbiac, n 496, Clovis~(Chlodwig) (4H1-512), regele francilor, c s torit cu Clotida, principes cre tin de origine burgund , a facut_jur mntul c , de va ob ine victoria, va trece cu armata sa la cre tinism. n urma victoriei, Clovis mpreun cu 3.000 de nobili i solda i au primit botezul n noaptea de Cr ciun a anului 496, n catedrala din Reims, din partea episcopului Remigius de Reims. Cu aceast ocazie, episcopul ar fi exclamat memorabilele cuvinte: Apleac - i capul, blnde Sicambru, ador ceea ce ai ars si arde ceea ce"ai adorat. Actul regelui Clovis a fost urmat n curnd i ue restul francilor. Biserica franc , numit i gcilican , a ajuns n secolele urm toare la mare nflorire. e. Cre tinarea germanilor. De la franci, cre tinismul a p truns i la triburile germanice vecine, ale alamanilor i vabilor. n Alamania

au predicai cre tinismul misionari zelo i ca: Columban (t615) i Gali (645), ambii c lug ri irlandezi, iar mai trziu Sf. Pirmin (753), iar n urm , Sf. Bonifaciu (t 755). n B avari a vecin , au predicat cre tinismul, la nceputul secolului al Vll-lea, misionari franci i irlandezi, dintre carc mai nsemna i sunt Ruprecht, episcop de P r . P r o f Emeran A M ' R I . A M Worms (690-696), episcopul. D i I O A N Rde lPoitiers (t 716) i episcopul misionar Corbinian (t 730). La frizi, a eza i ntre Wcser i gurile Rinului (Olanda de azi), au predicat Wilfrid (t 678), anglo-saxon de origine, apoi Willibrord, compatriotul s u, care a nfiin at episcopia de Utrecht (t 690). ' Meritul cel mai mare n r spndirea cre tinismului printre neamurile germane l are c lug rul anglo-saxon Winfricl, c ruia papa Grigorie al II-lea (715-731), n prima c l torie'facut la Roma n 719,. i-a dat numele de Bonifatiu. Jntre-719 i 722 el a iacut misiune n Turingia i Hessa'superioar ..n axioua c l torie f cut la Roma, papa Grigorie al II-lea 1-a numi n 722 episcop al germanilor. Bonifaciu se ndreapt din- nou spre Turingia i Hessa i* reu e te s d rme la Geismar, n Hessa inferioar , faimosul stejar nchinat zeului Thor (zeul tunetului), iar din le#miul siej-arului construie te.o biseric . Pentru meriteLe'saley papa Gligore al III-lea (731-741) a numit pe Bonifaciu n 73,2 arhiepiscop al ntregii Germanii. El organiz , dup a treia c l torie la Roma (737-738), Biserica Germaniei n 10-13 episcopii, cu o arhiepiscopie la Mainz i o renumit m n stire la Fulda. Spre sfr itul vie ii, Bonifaciu porni cu 52 de discipoli i nso itori spre ara frizilor (Olanda), spre a-i cre tina. n ziua de 5 iunie 755, n s pt mna Rusaliilor, pe cnd a teptau un grup de frizi boteza i de curnd, s -i ung cu Sfntul Mir, a n v lit asupra lor o ceat de frizi p gni i i-au omort pe to i pe malul rului Boarn, unde se g se te ast zi ora ul Dockum. Trupul lui Bonifaciu a fost nmormntat n m n stirea Fulda, centrul activit ii sale. Posteritatea i-a acordat pe drept lui Bonifaciu numele de Apostolul germanilor. n Saxonia i Bavaria cre tinismul a fost introdus cu for a de mp ratul Carol cel Mare (768-814). f. Cre tinismul n Marea Britanic. n Britania cre tinismul era cunoscut nc de la nceputul secolului al III-lea, cnd Tertullian (t 240) scrie c locurile britanilor, inaccesibile romanilor, s-au supus luiHristos {Advcrsus Judaeos, 7 ). Britania a trimis episcopi la sinodul de la Arelate (314). n Irlanda (Hibernia) cre tinismul a p truns din Britania. Papa Celestin I al Romei (422-432) a trimis la 431 ca episcop pentru Irlanda pe Paladiu. Cre tinarea deplin a celor din Irlanda s-a f cut de Sfntul Patrie sau Patriciu (t 465), un britan. n Caledonia sau Sco ia, adic n ara pic ilor, cre tinismul a p truns n secolul al IV-lca. Meritul convertirii pic ilor i sco ienilor revine abatelui irlandez Columban (t 597). Cnd trupele romane au p r sit Britania n 407, peste britani au n v lit pic ii i sco ii. Atunci britanii au chemat n ajutor, n secolul al V-lea, pe anglo- axoni, dar a-ce tia s-a'u f cut, dup nfrngerea pic ilor i sco ilor,, st pnii rii, mp r ind-o"-n apte provincii. Cre tinarea anglo-saxonilor s-a f cut n timpul papei Grigoric cel Mare (590-604), care a trimis, la 596,-pe egumenul' benedictin Augustin, mpreun cu 40 de c lug ri, ca misionari n Anglia. Regele Ethelbert din Kent, c s torit cu Bertha, principes francez cre tin ,"a primit bine pe misionari, ajutndu-i s cre tineze afa. Dup sosirea lui Augustin i a nso itorilor s i, regele i majoritatea poporului au primit Taina Botezului, probabil n ziua de Cr ciun a anului 597. U" R spndirea cre tinismului n Asia Palestina, vatra cre tinismului, n umia^r zboaielor iudaice (66-70; 132-135) i distrugerii IerusalimuljuTn anul 70, reconstruit de romani ca ora p gn sub numele ds^Aelia Capilolina, a pierdui importan a sa misionar din epoca apdstolic . Aici s-a format n secolul al II-lea o comunitate cre tin din p gni. Cezareea Palestinei, capitala politic a Palestinei, a devenit n secolul al III-lea un mare centru cre tin. Origen a nfiin at aici o coal . Istoricul Eusebiu (t 340) a ilustrat Cezareea Palestini-ca episcop i istoric foarte erudit. In Fenicia s-au nfiin at biserici la Tvr. Sidon. Ptolomaida, Berit .a. La Tyr a niurit marele scriitor cre tin Origen (t 254). Siria-a fost de la nceput una din cele mai nsemnate provincii cre HjjgfCapitala ei. Antiohia, a fost nc din epoca apostolic cel mai

ISTORIA BISERICEASCA UNIVERSAL

colile catchctice a) coala catehetic din Alexandria. jiv j mnyj...cre tin s-a organizat i dezvoltat mai nti la Alexandria; unul dintre centrele culturale celebre ale lumii vechi, ca o necesitate cultural i teologic a cre tinismului, n concuren jijtnalouic_cii_jnv mntu 1 elin, iudaic i gnostic. Prima . coal cre tin public a fost, coala catehetic din Alexandria, care a luat fiin dup jum tatea'secolului al Il-lea. Ea a purtat, diferite numiri, dar cel mai obi nuit este numele de coala catehiz rii. Spre deosebire de coala Sfntului Iustin Martirul 1*65) i a altor profesori particulari, la care nv au un num r mic de auditori, coala catehetic din Alexandria devine o Institu ie bine ntemeiat , cu un ir de conduc tori ilu tri, cu un program de cursuri i numero i auditori cre tini, catehumeni i chiar unii p gni, doritori s cunoasc doctrina cre tin . ' * nv mntul cre tin se baza pe interpretarea Sfintei Scripturi. Metoda tic interpretare a colii din_Alexandria era, de preferin a, cea alegoric , iar n chestiunile teologice s-a folosit i'de filosoiia platonic i neoplatonic , spre deosebire de coala din Anti-ohia, care folosea n interpretarea Scripturii metoda istorico-gramatieal sau literal . La nceput, coala catehetic din Alexandria a fost o institu ie-piar.- ticular , nu institu ia Bisericii. Primu 1 ei conduc tor ajo t,-pe Ia 190. Panten, apoi Clement Alexandrinul ( 215-216), dup care a urmat Ori gen ( 254),.pana la-23 L,; sub a c rui conducere a ajuns la mare nflorire. Cnd Origen a'"foit ndep rtat de la conducerea colii, n 230-231, de episcopul Dimitrie al Alexandriei (189-232), pentru c fusese hirotonit Iar tirea lui de c tre episcopii Alexandru al Ierusalimului (2-13-251) ^ i Teoc ist al Cezareei Palestinei, pe cnd se alia n trecere prin Palestina, coafa catehetic a primit un nou conduc tor i a intrat sub supravegherea episcopului, r mnnd n continuare sub supravegherea Bisericii. coala catehetic din Alexandria a 'avut o mare importan n via a Bisericii vechi. Ea_a_d_at Bisericii un nv mnt teologic bine organizat, o exegez biblic de valoare i primele ncerc ri dogmatice.

K.

Din irul reprezentan ilor ei, la loc de cinste se situeaz Clement Alexandrinul i Origen. Clement Alexa/uiuinij era un scriitor erudit att n teologia cre tin , ct i n filosofia greac , din care a citat numeroase texte. Din numeroasele sale scrieri s-au p strat doar trei opere i o omilie. Aceste trei opere stau n strns leg tur una cu alta, P r P r o f Ele 0 A N urm R K A N U formnd un ntreg, o trilogie. D r . 1 sunt R M Utoarele: 1. Cuvnt ndemn tor c tre greci, n 1,2 capitole, o apologie'prin care demonstreaz p gnilor c religia cre tin este infinit superioar religiei i filosofiei p gne. n trei c r i, un manual de educa ie moral cre tin , n care prezint pe Hristos ca pe eel jjai mare pedagog-al omenirii i d instruc iuni practice pentru traiul zilnic al cre tinii of." 3. St.roinatajCovoare). n opt c r i, o. mbinare tei&oge,- filosofe i citate din literatura greac^, n care pune n eviden raportul dintre cre tinism i cultura profan . EI stabile te teza sa c orice cre tin, pentru a.fi perfect, -trebuie-s . fie un gnostic, adic un cunosc tor al religiei "Se? Gridza "cre tin se_d.eos'ebe te profund de gnoza eretic . In Omilia Care bogat se va mntui, el arat c bog ia n sine nu este o piedic n calea mntuirii, dac ea este ntrebuin at n folosul aproapelui. _ Origen, discipolul i succesorul lui Clement, este cel mai mare reprezentant al colii alexandrine i un scriitor genial i fecund. Opera lui a fost considerabil . Neobosita sa activitate i-a dat numele de 'A8ap.&VTio<; - omulde diamant. Fer. Ieronim (j 420) n Scrisoarea c tre Paula d aproape 800 de titluri. Istoricul Eusebiu de Cezareea (f 340) i scriitorul Pamfil (j 310) vorbesc de 2000 de titluri de lucr ri. Origen are scrieri exegetice^dpgmMiice po^mu-e i morale, foarte multe omilii, cuvnt ri i scrisori. Pe terenul criticii i interpret rii Bibliei, monumentala sa oper este Exapla, o edi ie revizuit a textului Septuagintei, cu ajutorul textului original ebraic, pe ase coloane, care ajungea, la unele texte grece ti ale Bibliei, la opt sau nou coloane (Octapla, Eneapla), la care a lucrai 27 de ani.

Au Ca interpret al Bibliei, Origen a l sat Comentarii la aproape toate c r ile Vechiului i Noului Testament. ntre scrierile dogmatice, opera sa celebr este ilepi ocp^cov - De principiis, adic Despre ng laturile fundamentale ale religiei cre tine,, n patru c r i, care este ISTORIA BISERICEASCA UNIVERSAL . prima ncercare de sistematizare a dogmaticii cre tine. Ea se p streaz n traducerea latin a lui Ruln ( 4.10), care a f cut ns la textul original corecturi la unele din afirma iile lui Origen, socotite eretice. - Apologetica e reprezentat prin lucrarea Contra lui Ce/s, n. opt c r i, scris pe la 248, pentru a combate scrierea acestuia Aoyoq ocXriefi - Cuvnt adev rat, n care ataca cu virulen cre tinismul. O scriere foarte frumoas a lui Origen este intitulat : Despre . rug ciune; n care comenteaz pe larg Rug ciunea Domneasc , Tat l' nostru,.' >. b) coala din Cezareea Palestinei a* fost nfiin at i condus de Origeiy, .dup pleca cea sa din . Alexandria n 23-1-232. n urma condamn rii lui de c tre episcopul Dimitrie, acuzat c a fost hirotonit far aprobarea sa de c tre episcopii Alexandru al Ierusalimului i Teoctist al Cezareii, pe cnd Origen se afla ntr-o c l torie n Palestina. La Cezareea Palestinei, Origen a avut doi discipoli deosebi i, pe fra ii Teodor i Atenodor, care, dup terminarea studiilor lor juridice la Berit, au venit la Cezareea Palestinei, unde, n urma lec iilor sale, au trecut la cre tinism. La plecare, Teodor a inut n fa a unei alese adun ri un Cuvnt de mul umire pentru Origen, din care cunoa tem metoda de lucru i programa analitic a nv mntului superior cre tin care se preda la Alexandria i la Cezareea Palestinei de c tre Origen. ^ ntor i n patria lor, Neocezareea Pontului, cei doi fra i au devenit episcopi. Teodor este Sfntul Grigorie Taumaturgul (t c. 270), F c torul de minuni, care a fost un mare p stor i un scriitor de talent. Nu se tie dac la Cezareea Palestinei Origen a avut urma i imedia i. La nceputul secolului al IV-lea este cunoscut ca profesor la Cezareea Palestinei preotul Pamfil (t 310), care a avut printre elevii s i pe cunoscutul istoric bisericescjgusebiu de Cezareea (t 340). n persoana lui Eusebiu, Cezareea Palestinei a avut pe cel mai nv at episcop al s u, care ne-a l sat n Istoria sa bisericeasc , n 10 c r i, informa ii dintre cele mai pre ioase pentru istoria Bisericii n primele secole (pn la anul 324). c) coala din Antiohia. La Antiohia Siriei s-a nfiin at o alt coal cre tin , cunoscut din a doua jum tate a secolului al lll-lea prin doi preo i, Dorotei i Lucian de Samosata, numit apoi Lucian de Antiohia. Acesta a studiat la Edesa, n Mesopotamia, unde conducea o coal cre tin un anume Macarie. Spre sfr itul secolulului al lll-lea; Lucian s-a stabilit la Antiohia, unde a fost hirotonit preot i conducea coala de aci. Dup unele tiri, Lucian a fost partizanul compatriotului s u, episcopul Pavel de Samosata, eretic antitrinitar, i din-cauza aceasta a fost scos din Biseric pn n 303, cnd q-renun at la erezie. n acela i timp, el profesa teoria subordina ionisj 'dup c reTiul este subordonat Tat lui, reluat i dezvoltat de colegul s u de studii, Arie -din Alexandria (| 336). Se cunoa te c epicul Arie i adep ii s i* se numeau syluciani ti, n sensul de aderen i ai teoriei subordina ioniste a lui Lucian , . Totu i Lucian a murit Cif'marlir n'snul Bisericii, n 3-12, fiind adus la Nicomiaa, unde a m rturisit i ap rat cre tinismul n fa a mp ratului persecutor Maximin Daia (305-312). Spre sfr itul secolului al lll-lea, este cunoscut la Antiohia i un preot nv at, Malchion, conduc torul unei coli retorice eline, care preda i nv mntul cre tin. El a luat parte i la disputa cu episcopul Antiohiei, Pavel de Samosata, pe care 1-a dovedit eretic antitrinitar n sinodul de la Antiohia, din 268-269 (Eusebiu; Ist. bis., VII; 29-30). coala din Antiohia este ndeosebi exegetic . Ea face exegez tiin ific bazat pe interpretarea istorico-gramatical i logic a textului Sfintei Scripturi, spre deosebire de coala alexandrin care folosea interpretarea alegoric , iar n chestiunile teologice, filosofa platonic i neoplatonic . Dimpotriv , coala din Aiitiohia nclina spre aris- totelism, utiliznd n interpretare o metod pozitiv , precis , analitic . coala din Antiohia a dat teologiei cre tine pe cel mai mare orator i exeget al secolului al IV-lea, Sfntul loan Gur de Aur (t 407), pe scriitorii Diodor de Tars (t 393), Teodor de Mopsuestia (t 428) i pe istoricul i teologul Teodoret de Cir (t 458).
ISTORIA BISI RICT.ASC UNIVI-.RSAI ,A

d) coala din Erlesa, n Mesopotamia, este cunoscut pe la mijlocul secolului al 111-lea. Aici preda nv mntul teologic un oarecare Macarie, amintit mai nainte. Aici a nv at i Lucian. Ea a jucat un rol important n secolul al IV-lea, avnd ca reprezentant de seam pe Sfntul Efrem irul ( 373). Au existat, desigur, i alte coli, legate mai mult de personalitatea vreunui Sfnt P rinte, sau a unui teolog de frunte. n afar de aceste coli, a existat, dup 489, cnd mp ratul Zenon a "desfiin at coala de la Edessa, o coal nestorian a Nisibi, n Persia, pentru ereticii nestorieni, condamna i n 431 de Sinodul al 111- lea ecumenic xle la Efes. Primul lor conduc tor a fost episcopul Barsauma. Ncstorienii au f cut cunoscut cre tinismul n Persia i n rile din Asia central pn n ndep rtata Chin . Cultul i via a cre tin > 1 la Constantin cel Mare a)jCuItul a ndeplinit n via a cre tin , n primele trei secole, un rol foarte important, men innd unitatea i solidaritatea credincio ilor ntre ei. Via a primilor cre tini era o rug ciune continu . La nceput, cultul se facea zilnic seara, n case particulare. Liturghia. Cultul epocii apostolice s-a dezvoltat n epoca urm toare pe baza Liturghiei Sfntului lacob. Centrul lui a r mas tot Sfnta Euharistie (eir/apicTa mul umire), cunoscut n epoca apostolic i sub denumirea de frngerea pinii = KXaoic; toO ap-cou (Fapte 2, 42) i de Cin domneasc - icopicocov 8etrtvov (I Cor. 11, 20). In epoca post-apostolic , ea s-a mai numit binecuvntare - EbXoyia: jertf sau sacrificiu: 9t>cna = sacrificium; ofrand - ocva- (popa sau 7xpoo(popo:: Tain - p/ooTipiov = sacramentum; lucrare sfnt - iepo"op7a; ceremonie, slujb = teXe-cti .a. n Biserica Apusului a primit i alte numiri. nc nainte de sfr itul jecolului I, Euharistia nu se mai s vr ea seara, n liecare zi. ci duminica diminea a, pe nemncate, i s-a desp r it de agap . In nv tura celor doisprezece Apostoli, scris probabil c tre anul 100, se spune: Cnd v aduna i n Ziua Domnului frnge i pinea .si mul umi i, dup ce mai nti v-a i m rturisii p catele > " voastre, ea jertfa voastr s fie curat (cap. XIV, 1). De asemenea, Plirnu_cel Tn r, guvernatorul Bitiniei, n Scrisoarea trimis mp ratului Trai an (98-117), c tre 111-112, ne informeaz c cre tinii se adunau ntr-o anumit zi (duminica) nainte de r s ritul soarejui i c ^a uj^Iiilc r c. 111i Hristos-ca unui-Diimnezeu - si alo die ante lucem ei carmen Christo qitasi Deo dicere. La Cartagina, i probabil i n alte locuri (Roma, Spania), Euharistia se mai s vr ea zilnic la jum tatea secolului al III-lea. In alte locuri, se mai s vr ea miercurea i vinerea (Egipt). Se s vr ea, de asemenea, la botezul catehumenilor i n zilele de comemorare a Sfin ilor. n epocali nw- ^-Sfanta Liturghie consta din doim p r i; prima parte era didactic , numit Ijhjrzhici ccUehumenihr, n- care se iaCeatf. citiri1 din Vechiul i Noul Testament, dup care urma o predic sau omilie, n care se explica Evanghelia zilei. Dup aceea, diaconii invitau pe catehumeni i pe peniten i s p r seasc loca ul i urma partea a doua. " .. . n partea a ..doua, liturgic ^ nuhit Ji urghia credincio ilor, se s vr ea Sfnta Euharistie, adic sfin irea darurilor, a pinii i a vinului de c tre episcop sau preotul liturghisitor. Diaconii duceau Sfnta Euharistie celor bolnavii celor absen i i celor nchi i. Credincio ii aduceau la cult daruri benevole, pentru ajutorarea s racilor i ntre inerea clerului: bani, alimente, ve minte, nc l minte. Pe temeiul cuvintelor Domnului Iisus Hristos (Matei 26, 26-28; Marcu 14, 22-24; Luca 22, 17-19) i m rturiilor Sfin ilor Apostoli, Sfnta Euharistie avea caracter de Tain , iar credincio ii primeau la mp rt ire Trupul i Sngele Domnului. Pinea euharistie era dospit ; azima s-a introdus n Biserica Apusului mult mai trziu, secolele VIII -IX^JVinul era curat, de obicei ro u. In vin se punea i ap . Acest amestec era uzual i obligatoriu, avnd n vedere c din coasta Mntuitorului, cnd a fost str puns pe cruce cu suli a, a ie it snge i ap (Ioan 19, 34). Obiceiul unor cre tini de a s vr i Sfnta Euharistie numai cu ap , f r vin, numi i hydroparcista i sau encrati(i, a fost condamnat de Biseric . Pentru vin se ntrebuin a nji potir sau pahar, potirul Euharistiei - calix, la nceput de lemn, apoi de sticl sau de metal, aur sau argint. pn

Botezul, era actul de credin i de. cult prin.care se intra n snul Bisericii. El aveacaracter sacramental, de Tain , prin care se tergeau picatele i se acorda darul Duhului Sfnt, dup cuvintele Mntuitorului c tre Nicodim: De nu se va na te cineva din_ap i din Duh, nu va putea s intre n mp r ia lui Dumnezeu (Ioan 3, 5). Botezul era numit Pbaie r sauA N R A M U R I . A N I " P r . r o ! D I O sp lare = ouxpov, Icivacrum; rena tere 7ra?iiyye- vegoc = regeneratio; baia rena terii = lavacrum regenerations; luminard = (pcoTicpoc; = illuminatio; pecetea credin ei = acppayiq Tffe ciateo)^ .a. .; Botezul se f cea n humele Sfintei Treimi. De regul , el era "s vr it de episcop, iar din ns rcinarea lui de preo i i chiar de diaconi. La mare nevoie, el putea fi s vr it i de credincio i. .. j De obicei", botezul se facea prin cufundare,. dar se .putea's vr i i prin v rsare de ap pe cap sau prin stropire,_mai ales n caz de boal : Baptismus clinicoruni = Botezul clinicilor (celor culca i n pat). Se pare c n unele locuri se mai s vr ea Botezul reprezentativ, pentru cei mor i nebotezati, cunoscut.dinlr-o aluzie a Sfntulwi Apostol Pavel (I Cor. 15,29). Botezul copiilor (7tai5o(3oc7ixig|j.a) era obi nuit. Ca ncredin are c aceia care se boteaz aveau s r mn totdeauna n snul Bisericii se luau martori sau garan i, numi i na i = avaSoxpi, xeiPaYT^ = sponsores. JLa botez, adul ii schimbau numele lor vechi cu unul cre tin, iar copiii primeau un nume. Se preferau nume biblice, simbolice sau de martiri. De la Constantin cel Mare (306-337) numele cre tine s-au generalizat. Catehumenatul. Cu timpul, ncepnd din secolul al II-lea, s-a stabilit c pot fi primi i la botez numai cei ini ia i sau preg ti i mai profund n adev rurile fundamentale ale cre tinismului. Astfel, a luat na tere catehumenatul = Kaxf|xiiai<;, catechesis, care dura 2-3 ani. Unii catehumeni l prelungeau mai mult, al ii chiar pn la sfr itul vie ii, din concep ia c Botezul iart toate p catele nainte de moarte. Biserica, ns , a restrns acest termen. In secolele 11 III, catehumenii se mp r eau i^dou categorii: 'judjlLuil:XKpocbpevoi = audienles, care nv au adev rurile mai simple ale credin ei cre tine, i "lumina i" sau "ale i" - cpcoxiCopevov - illuminati, elecli, care nv au adev rurile de credin mai importante i erau preg ti i s primeasc n curnd Botezul. La nceputul secolului al IV-lea se constat n R s rit trei categorii de catehumeni. Sinodul de la Neocezareea (ntre 314-325) i nume te "auditori" (aKpocbpevoi audienles) "ingenunchetorf (YOVt KXlvovTec - ge- nuflectentes) care se rugau i primeau n genunchi binecuvntarea episcopului sau preotului, i" lumina i" ~ cpamiopeyoi = illuminati. Cu organizarea catehumenatului, Botezul se s vr ea de obicei n grup, ceea ce l f cea mai solemn i mai important.- La primirea Botezului,., candida ii, erau mbr ca i irliaine albe .'ca semn al cur irii lor suflete ti. De i Botezul putea s se. s vr easc n orice timp al anului, practica Bisericii a stabilit ca z^especi le ajunul Pa tclui i ai Cincizecimii sau .Rusaliilor. n R s rit.'el se fa cea i la Epianie sau Botezul Domnului, la 6 iairuarie! Dup botez urma ndat Ungerea-cu untdelemn sfin it sau Taina Mirungerii, care nilocma^pune rea mi ni ] orApo stoj Hor, prin care se da candidatului harul Sfntului Duh. Ca i Botezul, Mirungerea purta numiri simbolice, dintre care mai obi nuite sunt: pecete, pecetea Duhului Sfnt (acppayiq = sigillum), confirmarea credin ei = (3e(3aicoai<; = confirmatio; ungere = chrismatio .a. Botezul i Mirungerea nu se repetau. M rturisirea p catelor.sau poc in a a fost unit de la nceput cu cele dou Taine, Botezul i Euharistia. Ea se numea Confessio, Poenitentia. n primele trei secole m rturisirea putea fi: a)^secret , f cut n fa a episcopului sau preotului; b) semipublic ^f cut n fa a clerului ntreg; c)public , f cut nja a..clerului i a credincio i 1 or. M rturisirea p catelor era urmat de ndeplinirea faptelor de ndreptare (epitimie): post, rug ciuni, fapte de milostenie. J-Iiro onia. este ntre cele dinti Taine s vr ite i cunoscute n Biseric . Numele obi nuit este %eipoTovia, 7u8egiq tcov %Eipcov - punerea minilor.

Sfin ii Apostoli au hirotonit pe episeopi, iar ace tia pe preo i i diaconi. S-a stabilit prin uz i canoane ca hjroloiikJliiuLepisci)p s se fac , de cefpu in trei episeopi. (Sinodul de la Arelale, 314; Can. 1 apostolic). Jpj ixi excep ional acolo unde nu exista dect un singur episcop, n caz de vacan episcopal BISKRICl-ASCAo lacea plegiul presbi teri lor, n num r de ISTORIA , hirotonirea IJNIVp.RSAl.A doisprezece, cum s-a practicat la Alexandria pentru un timp. C s toria (yduoc; = matrimonium), a fost de la nceput Tain i institu ie sfnt , pe temeiul cuvintelor Mntuitorului/Matei 5, 32; 19, 1-6) i* ale Sfntului Apostol Pavel (Efes. 5, 32). Sfntul Igna iu ( 107), episcopul Antiohiei, n Scrisoarea c tre Policarf) scrie: Trebuie cacei_ce se nsoar i cele ce se m rit s fac unirea lor cu aprobare a episcopului, ca fie c s toria lor dup Domnul i nu dup poft . Toate s se fac spre cinstirea lui Dumnezeu (V, 2). Tertullin"( t>240) d m rturie despre c s toria cre in , siatuind ca ea s semeheie bise* rice te = matrimonium quod ecclesia conciliat {Aci uxorem, II, 9)*el conjunget vos in ecclesia {De monogamici, I I ) . Taina Sfntului Mas Iu se administra att celor s n to i, dar mai ales celor bolnavi, spre t m duirea de boli i iertarea p catelor. Ea se ntemeiaz pe puterea pe care a dat-o Mntuitorul Apostolilor de a" vindeca orice boal i orice neputin , iar ei ungeau cu untdelemn pe mul i bolnavi i-i f ceau cjn ta i (Mflrcn. 6, 13Y De asemenea, Sfntul Apostol lacob scrie c de este cineva bolnav s cheme preo ii Bisericii i s se roage pentru el, ungndu-l cu untdelemn, n numele Domnului... i i se vor ierta lui p catele (lacoETT, 14-T5)~ Cultul s-a s vr it la nceput n case particulare. n catacombe, care erau galerii s pate n p mnt, sub Roma i_n alte localit i, n cimitire, 1 a _niorniinteIe..martirik)X_pin secokiJLaLI-lea, cre tinii au avut loca uri speciale de_cu[t. Clement Alexandrinul nume te loca ul de cult, oKoq toj Geoo) = casa lui Dumnezeu, iar ertullian, templum. Comunitatea cre tinilor, ca i loca ul de cult s-a numit printr-un termen comun KK^riaia = biseric . De la nceputul secolului al IV-lea s-a numit basilica (biserica), care imita forma tribunalelor romane, . termen care s-a p strat pn azi n limba romn . De teamajclololatriei. icoane nu erau la nceput. G sim. n schimb n catacombe, chipuri simbolice, dintre care mai_folositc erau: monogramul lui Hristos, format din ncruci area literelor X i P; pe tele = ixGix^ale c rui litere erau ini iale pentru expresia: Jtigqc Xjmcttc eo\j_ Yio XcoTfip - Iisus Hristos, FiuLluLDumnezeu.,Mntuitorul: mielul = a\xv6q;p storul cel bun = Ttoipriw n care apare chipul Mntuitorului cu mielul pe umeri; porumbelul, simbolul Sfntului Duh; ancora, simbolul speran ei cre tine .a. n catacomba Domitillei se afl zugr vit pentru prima dat chipul Sfintei Fecioare Maa cu pruncul Iisus n bra ele sale. Cultul Sfin ilor i al moa telor a nceput de la jum tatea secolului al 11-lea. Prima m rturie ne-o d -Martiriul Sfntului Policarp (t 155) (Pr. Prof. I. R mureanu. Cinstirea Sfintelor icoane in primele trei secole, n Studii teologice, XXIII (1971), nr. 9-10, p. 621-678. . " b) Via a cre tin . n general, via a, moral a cre tinilor s-a men inut la nivelul vie ii morale din epoca apostolic . Frumuse ea vie ii morale a cre tinilor este.dovedit n toate laturile - individual , familial i social . Intrnd n Biseric prin Taina Botezului, cre tinii dobndeau o stare_de cur ie nare trphnia p strat ,"' formrki, _ pre dmsetee-de lumeaji gn , offocieta ejfotl : jji's.erica lui Hristos, sau oastea lui Hristos = mili ia Christi sau cliristiana, care trebuia s lupte mpotriva p catului i a r ului din lume, singura lupt legitimat de cre tininism. Credin a n nemurirea sufletului, n judecata viitoare, n nvierea mor ilor i r spl tirea celor buni i drep i men inea moralitatea cre - tin . Preg tirea pentru Botez, prin catehumenat, participarea frecvent la cult, instituirea peniten ei, m rturisirea p catelor, educa ia familial , a teptarea parusi ei Domnului, persecu iile i chinurile la care au fost supu i cre tinii n timpul mp ra ilor romani, n primele trei secole, au men inut la un nalt nivel via a moral a cre tinilor. Rug ciunea particular __zilnic , diminea a, la prnz i seara, citirea Sfintei Scripturi, a actelor martirice . i a scrierii or cre tine, evitarea spectacolelor i a manifest rilor antice imorale, practica postului, nt reau continuu viata moral a cre tinilor. n afar de zilele de miercuri i vineri, cre tinii posteau n zilele dinaintea Pa tilor. n eco- lul al III-lea, 6 zile, apoi s-a lungit, ajungnd la 40 de zile.

Via a familial s-a men inut n genere JnJoat _ cur ia. So ii erau jocoti i m dulare gale_a[e_lui Hrstos, uni i prin binecuvntarea Bisericii, n_aceea i credin , speran , dragoste i suferin . Copiii nu erau socoti i o povar , ci p Pi. o f. D r . IO N R M UR I binecuvntare dumnezeiascP r^BisericaAn-a Aadmis - . A N I admite avortul; copiii nu i nu puteau fi uci i n pntecele mamelor i nici arunca i, cum se petrecea n lumea p gn . Biseiica_aj)ermis i c s toria ntre so i de rang social diferit, de i statul roman n-o recuno tea, spre a evita concubinajul i imoralitatea. AdulteruL$i.jd.te p c.a.te_contra -c s toriei erau aspru pedepsite de Biseric . '-' Biserica a procedat de la nceput cu mult severitate contra p catelor grave, dintre care cel mai grav se socotea*lep darea de credin n timpui persecu iilor. Pentru reprimirea p c to ilor n Biseric , ea a rnduit trepte de peniten a, dup -gravitatea' faptelor lor, despre care am amintit (lec ia 11}. Ele'erau: plng torii (TrpoGKtaxvxeq, /lentes), auditorii (ocKpoco- jievoi, audientes), ngenunchetorii (moTTcxovTEc,, substrati) i mpre- un - ez torii (GcxavTeg, consistentes)." n via a public , morala cre tin ntmpina niai multe ispite i greut i, n compara ie cu via a familial , deoarece multe ocupa ii i func iuni erau n jeg tur direct cu via a p gn , ca: luptele de gladiatori, luptele cu fiarele, alerg rile, jocurile scenice, obscene, i diferite alte distrac ii. De obicei, cre tinii i p strau profesiunea sau meseria, dac ea nu-i punea n contact direct cu p gnismul, altfel, ei trebuiau s renun e la ea (Sinodul de la Elvira, 300, can. 62). Mai periculoase erau profesoratul, sculptura, argint ria, fiind legate de cultul i mitologia p gn . Func iile publice, magistratura, serviciul militar, de i erau legate de unele acte de cultp gne jaujosnu^ori acceptate de cre tinijre_rt le permitea credin a lor. Ei erau buni cet eni i- i ndeplineau corect datoriile fa de stat. Sclavia a fost cea mai grea problem care s-a pus Bisericii. Cre tinismul a acordat sclavilor cre tina i demnitatea de oameni. Ei au fst Pilmi i, ca to i ceilal i, n snul Biserigii i s-au bucurat de aceea i cinste de cre tini Biserica a avut un rol important n eliberarea scla-