Sunteți pe pagina 1din 6

II.

MATERIALE ŞI CERCETĂRI
DIN ISTORIA CERCETĂRII CĂRŢII VECHI
ÎN BUCOVINA ISTORICĂ (LA 500 DE ANI DE LA TIPĂRIREA
PRIMEI CĂRŢI PE TERITORIUL ROMÂNIEI)

Olimpia Mitric

Împlinirea a 500 de ani de la tipărirea primei nuscris slavon şi 34 cărţi româneşti vechi. O situ-
cărţi pe teritoriul României1, ne-a oferit un bun aţie similară întâlnim pentru mănăstirile Voroneţ
prilej de a prezenta câteva momente din evoluţia şi Humor (Wickenhauser 1881, 167-170; Idem
cercetării cărţii vechi, manuscrisă şi tipărită, păs- 1886, 136-141), redevenite mănăstiri abia după
trată în fonduri şi colecţii din Bucovina istorică anul 1990, care încearcă să-şi reconstituie patri-
(şi zonele învecinate), unde a existat un interes moniul de altădată, bibliofil şi artistic.
constant în acest domeniu, din partea specialişti-
Relatările profesorului Grigorie Creţu (partici-
lor români şi străini; pe unii dintre aceştia îi vom pant la serbarea de la mănăstirea Putna, din anul
evoca în continuare. 1871), în legătură cu mănăstirile şi bisericile mai
Din cauza spaţiului limitat, nu ne-am oprit şi vechi din nordul Moldovei, primele de acest fel,
asupra rezultatelor cercetătorilor străini (slavişti cu obiectele mai importante păstrate aici şi cu-
şi istorici de artă), care, de-a lungul timpului, au prinse într-o scrisoare adresată episcopului Mel-
studiat, în principal, manuscrisele ornate şi mini- chisedec3, l-au determinat pe episcop să-şi încea-
ate, cele mai multe create în scriptoriile mănăsti- pă documentarea în zonă şi să dea la lumină ma-
rilor voievodale de aici2. nuscrisele miniate şi ornate (Tetraevanghelele de
la Humor, din 1473, şi de la Voroneţ, din 1550),
Cele mai vechi informaţii despre prezenţa manus-
adevărate opere de artă, descoperite în cancela-
criselor şi cărţilor vechi în unele din cele mai cu-
ria Mitropoliei din Cernăuţi, şi apoi comunicate
noscute mănăstiri aparţin editorului de documen-
Academiei Române într-un Memoriu (Memoriul
te din Cernăuţi, F.A. Wickenhauser, începând cu
1881-1882, anexa B şi dezbateri, 15-19, 28, 32,
anul 1862. Deşi avem a face numai cu liste de ma-
55, 56, 58, 65), ce „[…] făcu senzaţie nu numai în
nuscrise şi cărţi vechi, potrivit criteriului lingvis-
sânul Academiei, ci şi în întreaga ţară. Preşedin-
tic, ele sunt deosebit de importante, întrucât astăzi
tele Academiei, Ion Ghica, şi membrii ei, Nicolae
nu se mai găsesc la locul indicat. De pildă, în fosta
Ionescu şi Dimitrie Sturdza, erau pătrunşi de im-
mănăstire Moldoviţa se mai păstrau, în momentul portanţa descoperirii […]. Dimitrie Sturdza decla-
documentării autorului, 79 manuscrise slavone şi ră că nu cunoaşte o descoperire mai importantă
trei greceşti, 22 de cărţi româneşti, cinci slavone şi ca aceea a P.S.S. Episcopului de Roman” (apud
38 ruseşti (Wickenhauser 1862, 193-198). Astăzi, Gheorghian 1935, 542). După cum se ştie, mai
aici am cercetat: un manuscris românesc, un ma- târziu, Ioan Bogdan a reluat descrierea acestor
1
Un Liturghier, în anul 1508, noiembrie 10, în limba slavo- manuscrise, în special sub aspectul însemnărilor
nă, din iniţiativa domnitorului Radu cel Mare, potrivit colofo- (Evangheliile 1907, 645-656).
nului, pe care-l redăm, parţial, în traducere: „[…] S-a început
această sfântă carte, numită Liturghie, din porunca domnu- În studiul de referinţă: O visită la câteva mă-
lui Io[an] Radul voievod, căruia să-i fie pomenirea vecinică.
năstiri şi biserici antice din Bucovina4, episcopul
Şi s-a sfârşit această carte din porunca celui în Hristos Dum-
nezeu binecredincios şi de Hristos iubitorului şi de Dumne- Melchisedec a descris, dar mai ales a transcris in-
zeu păzitului şi prealuminatului domn Io[an] Mihnea mare scripţiile şi însemnările de pe unele din obiectele
voievod a toată ţara Ungrovlahiei şi a Podunaviei, fiul marelui
de preţ, inclusiv manuscrisele şi cărţile vechi, din
Io[an] Vlad voievod, în primul an al domniei lui, trudindu-
se pentru aceasta smeritul ieromonah Macarie, în anul 7016, mănăstirile Putna, Suceviţa, Dragomirna, oraşele
crugul soarelui 16, al lunei 5, indictionul 11, luna noiembrie 10 Rădăuţi şi Suceava.
zile”. În treacăt, mai amintim că invenţia tiparului cu caracte-
re mobile este atribuită lui Johannes Gutenberg, iar Biblia cu
42 de rânduri, tipărită la Mainz, în anul 1455, o capodoperă 3
Scrisoare aflată într-o colecţie particulară din Iaşi – familia
a artei tipografice, este prima carte din lume care a văzut lu- C. Donose – în momentul publicării ei de către Paul Mihail
mina tiparului. (Relaţii 1976, 373-378).
2
Pentru aceasta, a se vedea lucrările de sinteză Bogdan 1978, 4
Extras din A.A.R., seria II, tom VII, secţiunea II, Memorii şi
62-70, 74-75; Constantinescu 1986; Milin 1990, 181-250. notiţe, Bucureşti, 1885.

Tyragetia, s.n., vol. III [XVIII], nr. 2, 2009, 61-66. 61


II. Materiale şi cercetări

Primul catalog de bibliotecă publicat în zonă, la găsesc locul şi informaţii despre prezenţa cărţii
Fălticeni, este Catalogul bibliotecei gimnaziului vechi sau chiar transcrise însemnări de pe filele
„Alecu Donici” din Fălticeni, 1893, 23 p. (apud manuscriselor aparţinând mănăstirilor Humor,
Theodorescu 1972, 66-67, nota 1). Putna, Rădăuţi şi Suceviţa. Aflăm, de pildă, că
„în Inventarul bisericii Humor, în anul 1800, se
În anul 19005, folcloristul şi etnograful academi-
găseau înregistrate 61 manuscrise slavone” (p.
cian S.Fl. Marian a publicat însemnările de pe 38). Se mai dă (la p. 116), nota de pe un Minei,
manuscrisele şi cărţile din districtul Câmpulun- din Episcopia Rădăuţilor, din anul 1625, scrisă de
gului, precum şi din bisericile din Vatra Dornei Ionaşcu, diac, în care se spune că s-a acoperit tra-
şi Dorna Candreni. Dacă avem în vedere numai pezarea, în timpul episcopului Evloghie.
cartea românească veche, sunt prezentate 18 cărţi
imprimate la: Iaşi, Râmnic, Cernăuţi, Rădăuţi, Între primii români care au folosit termenul de
Bucureşti, Uniev. Între cărţile descrise, amintim: bibliologie, în sensul de astăzi, se situează bu-
Cazania lui Varlaam (în patru exemplare); Do- covineanul Nicu Cotlarciuc (viitorul mitropolit
Nectarie); pe când era bibliotecar la Biblioteca
softei, Molitvenic de-nţeles. Iaşi, 1681; Dosoftei,
Universităţii din Cernăuţi, a publicat un articol
Psaltirea în versuri, Uniev, 1673. Catavasierul ti-
în nemţeşte (Cotlarciuc 1911, 1-4) despre Kurze
părit la Rădăuţi, în anul 1744, o adevărată raritate
Übersicht über die rumänische Bibliologie (apud
bibliofilă, astăzi nu mai este în teritoriu. Deosebit
Theodorescu 1972, 72, nota 1).
de importante sunt şi comentariile privind topo-
nimele sau onomasticele întâlnite în însemnări, Manuscrisele slavone, în special cele miniate şi
informaţiile despre biserici, ctitori, despre exis- ornate, din biblioteca Mănăstirii Putna au fost
tenţa altor bunuri în bisericile, unde se păstrau descrise, alături de celelalte odoare, de prof. ie-
cărţile; se transcriu foile de titlu, prefeţele sau şean Oreste Tafrali, în anul 1925 (Tafrali 1925);
postfeţele unor tipărituri mai rare. tot în limba franceză, singura limbă de circulaţie
preferată de atunci, a făcut cunoscute, cinci ani
În fondul memorial documentar „S.Fl. Marian”, mai târziu, şi comorile Mănăstirii Suceviţa, într-
din cadrul Complexului Muzeal Bucovina din Su- un amplu studiu, publicat într-o primă formă în
ceava, în mapa Arhiva Bucovinei, vol. I, fascicula Franţa (Tafrali 1930, 207-229), apoi în formă în-
13, se păstrează, în manuscris autograf Inscripţi- tregită (Le Monastиre de Suceviţa. Architecture.
uni de pe manuscripte şi cărţi vechi din Bucovi- Peinture. Trésor), în revista „Arta şi Arheologia”,
na, decopiate şi publicate <parţial – n. n.> de Si- Iaşi, 19336.
meon Fl. Marian, Partea II, <1899>; sunt descri-
Este cunoscută preocuparea constantă a prof.
se obiecte de cult, manuscrise şi cărţi vechi din
Universităţii din Cernăuţi, de la Catedra de Lite-
proprietatea personală, precum şi din bisericile şi
ratura română modernă şi folclor, Leca Morariu,
mănăstirile: Buninţi, Mihoveni, Dragomirna, „Sf.
de identificare şi publicare a manuscriselor şi căr-
Onofrei” de lângă Siret, Mitocul Dragomirnei,
ţilor vechi. Avem în vedere, între altele, rubrica
Şcheia, Putna, Sf. Ilie. permanentă (Foiţa) din ziarul „Glasul Bucovi-
Cum aminteam mai sus, S.Fl. Marian poseda o nei”, articolele şi studiile din „Revista Moldovei”,
colecţie interesantă de manuscrise (texte religioa- „Freamăt literar”, Calendarul „Glasul Bucovinei”,
se, apocrife sau de folclor), ca dovadă a interesu- „Junimea literară”, „Făt-Frumos” (al cărui redac-
lui pe care l-a manifestat pentru vechea literatură tor era)7. Un loc aparte are „Bibliotecile noastre”
românească. Peste 20 de manuscrise din această 6
De curând, a fost reprodus, în variantă completă, în volumul
bibliotecă au fost achiziţionate de Biblioteca Aca- Movileştii 2006, 175-218.
demiei (Ştrempel 1974, 113-131). 7
Câteva titluri de articole, studii, ediţii: Codicele pătrăuţean
şi asasinarea lui Grigore Ghica (Botoşani 1922), 14 p. (Re-
În cunoscuta lucrare Die Inschriften aus der producere din „Revista Moldovei” I, nr. 12, 1921-1922, p. 10-
Bukowina (1903) a prof. de limba şi literatura 19); Un nou manuscris vechiu: Isopia Voroneţeană (Cernă-
uţi 1922), 7 p. cu 3 ilustraţiuni (Reproducere din Calendarul
slavă bisericească, din cadrul Facultăţii de Teo- „Glasul Bucovinei”, 1922, 41-47); Războiul Troadei. După
logie din Cernăuţi, E.A. Kozak, între inscripţii îşi Codicele Constantin Popovici (1796) (Cernăuţi 1924), 107 p.
(cu 7 clişee; fragment amplificat din cursul universitar Pagini
5
În volumul: Inscripţiuni de pe manuscripte şi cărţi vechi din din literatura Bucovinei, reproducere din „Glasul Bucovi-
Bucovina adunate şi publicate de S.Fl. Marian, profesor la nei”, 1923). Manuscrisul i-a fost adus, în 26 noiembrie 1921,
gimnaziul gr. or. din Suceava, membru al Academiei Româ- de elevul Şcolii Normale din Cernăuţi, Vespasian Hurjui, din
ne. Partea I. Inscripţiunile de pe manuscriptele şi cărţile din Frătăuţul Nou, jud. Rădăuţi. Alicsăndria Suceveană, în „Făt-
districtul Câmpulungului (Suceava 1900). Frumos” XV, nr. 4-6, 1940, p. 117-119.

62
O. Mitric , Din istoria cercetării cărţii vechi în Bucovina istorică

(Buletinul bibliografic, Supliment la „Junimea li- vechi din Biblioteca Universităţii din Cernăuţi,
terară”)8, înfiinţat de Leca Morariu şi destinat, de Biblioteca Facultăţii de Teologie din Cernăuţi, Bi-
la început, descoperirii şi salvării manuscriselor, blioteca Mănăstirii Putna sau a Muzeului din Ră-
a cărţilor vechi, potrivit intenţiei programatice, dăuţi. Preotul Procopovici a descris din biblioteca
din primul număr (1924, mai-iunie), intitulată personală Calendarele lui Vasile Ţintilă, tipărite
Rostul nostru: în anii 1811-1814, primele calendare româneşti
din Bucovina9.
„[…] Ne-om strădui deci să fim catalogul public
al uitatelor noastre rafturi de cărţi, semnalând Un bun cunoscător al prezenţei şi circulaţiei cărţii
oriunde ar fi ea cartea rară, cartea veche. Dar cu vechi în zonă, a fost preotul prof. de la Facultatea
această publicaţie a noastră, singulară în felul ei de Teologie din Cernăuţi, Ioan Zugrav. Pe parcur-
la noi vom împlini desigur şi alte rosturi. Dând sul a câtorva decenii, a făcut cunoscute în reviste,
titlul exact al cutărui necunoscut sau rar sau chiar precum „Candela” sau „Mitropolia Moldovei şi
unic exemplar, ne-om spori şi cunoştinţele biblio- Sucevei”, zeci de rarităţi bibliofile10. După pen-
grafice. Vom mijloci schimbul de cărţi şi reciproca sionare, în ultimele decenii ale vieţii sale, a fost
completare a bibliotecilor. Vom deştepta, evident, bibliotecarul Mănăstirii „Sf. Ioan cel Nou de la
grija şi evlavia cuvenită pentru scrisul de altădată Suceava”. Colecţiile de obiecte bisericeşti cu va-
[…]”. loare istorică şi de artă, inclusiv de carte veche şi
manuscrise, ce se păstrează în biblioteca acestei
Neobositul preot Dimitrie Dan, membru cores-
mănăstiri, organizată într-una din încăperile stă-
pondent al Academiei Române, în monografiile
reţiei mănăstirii, astăzi reşedinţa arhiepiscopală
închinate mănăstirilor Putna, Suceviţa sau Epi-
din Suceava, în mare parte, sunt creaţia preotului
scopiei de Rădăuţi (Dan 1905; Idem 1912; Idem
Ioan Zugrav.
1923), semnalează sau descrie şi cărţile vechi din
bibliotecile acestor locaşuri. Ca şi în lucrările evo- În anul 1962, preotul Paulin Popescu publică un
cate anterior, aceste semnalări sau descrieri sunt întins studiu (Popescu 1962; Idem 1962a), în care
deosebit de importante, întrucât multe din aceste descrie 54 de manuscrise slavone (titlurile, in-
cărţi, astăzi, nu se mai află la locul lor. De aseme- scripţiile şi însemnările se redau în traducere ro-
nea, acestui preot îi datorăm monografia, singura mânească), păstrate în biblioteca mănăstirii Put-
până în prezent, dedicată arhimandritului cărtu- na. Folosindu-se de studiul filigranelor în datarea
rar Vartolomei Măzăreanu (Dan 1911), neîntrecut manuscriselor, autorul precizează, în încheiere:
traducător şi copist de manuscrise, alcătuitor de „[…] patrimoniul cultural al perioadei lui Ştefan
condici şi pomelnice. cel Mare va fi sporit cu circa 20 de titluri noi, care
se adaugă celor înregistrate anterior” (p. 710).
În lucrarea sa de referinţă, prima de acest tip, Ma-
nuscrise slave din timpul lui Ştefan cel Mare, pu-
blicată în anul 1943 (Turdeanu 1943), teza sa de
9
Aceste descrieri se regăsesc în B.R.V., II, 121, 317, 330, 449,
478; B.R.V., III, 27, 56; B.R.V., IV, 130, 134-136, 142, 152.
doctorat, susţinută în anul 1943, la Facultatea de 10
Câteva dintre acestea: Cărţile bisericeşti mai vechi din ve-
Filozofie şi Litere din Bucureşti, Emil Turdeanu chea biserică episcopală din Rădăuţi şi însemnările de pe ele,
descrie şi comentează, în stilul său caracteristic, în „Candela” 7-8, Cernăuţi, 1924, p. 341-343; Cărţi vechi bise-
riceşti de la biserica din Botuşana, judeţul Suceava, în „Can-
47 de manuscrise cunoscute până atunci. dela” 6-8, 1928, p. 171-174; Divanul sau gâlceava înţeleptului
cu lumea sau giudeţul sufletului cu trupul al lui Dimitrie Can-
Dr. K. Reifenkugel, preotul Dimitrie Dan, direc- temir, exemplar de la Mănăstirea „Sf. Ilie” de lângă Suceava,
torul Muzeului Judeţean din Rădăuţi, preotul Eu- în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei” 5-6, 1960, p. 389-392; O
sebie Procopovici din Mămăieşti (Cernăuţi) s-au Evanghelie, donaţiune domnească, de la biserica Sf. Nicolae
din Câmpulung Moldovenesc, în „Mitropolia Moldovei şi Su-
numărat între numeroşii colaboratori ai autorilor cevei” 3-4, 1964, p. 151-152; Un singular Octoih din anul 1808
B.R.V.-ului, transmiţând descrierile unor cărţi <sic !>, în volumul „Târgovişte, cetate a culturii româneşti”
(Bucureşti 1974), p. 97-101; Memoriale vitae sacerdotalis în
8
Din titlurile publicate aici: Din Sandipa filosoful al codicelui traducere românească, în „Candela”, 1942-1943, 1943, p. 113-
Constantin Popovici, III, nr. 1, 1926, p. 1-2; O nouă dovadă de 124; Cărticica contra latinilor din 1756 a lui Eugen Vulgaris,
cărturărie moldovenească în Bucovina (o nouă versiune din în traducere românească, în vol. „Cinci ani de existenţă a In-
Mântuirea păcătoşilor), III, nr. 2, 1926, p. 3-4; nr. 3, p. 5-6; stitutului de Istorie a Facultăţii de Teologie” (Suceava 1947);
nr. 6, p. 9-10, şi în „Glasul Bucovinei”, 1926, nr. 2112, 2113, p. Două pomelnice ale bisericii Sf. Gheorghe din Suceava, în
2 (manuscrisul i-a fost pus la dispoziţie de pr. prof. dr. Oreste „Mitropolia Moldovei şi Sucevei” 1-2, 1960, p. 32-48; Un vechi
Tarangul); Dascălul putnean Ştefan Raireţ <corect: Raierez manuscris cu „Istorii persăşti” din Biblioteca Mănăstirii Sf.
– n. n.> (+1797) (O nouă Isopie bucovineană), IV, nr. 4, 1927, Ioan de la Suceava, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei” 11-12,
p. 7-8; nr. 5-6, p. 9-10. 1967, p. 702-705.

63
II. Materiale şi cercetări

Apariţia acestui studiu a fost urmată de un altul, manuscrise cu caractere chirilice sunt catalogate
la fel de întins, al prof. Victor Brătulescu (1966, în ordine cronologică, în cadrul activităţii copişti-
460-510), în care se reia descrierea manuscrise- lor şi traducătorilor identificaţi.
lor, acordându-se o mai mare importanţă laturii
În perioada anilor 1992-1995, am publicat cata-
artistice. De data aceasta, avem 59 de manuscri-
logul cărţii vechi româneşti din judeţul Suceava
se; ultima poziţie cuprinde fragmente din diferite
(Mitric 1992-1995). Sunt descrise 366 de titluri în
manuscrise, în general Minee. La sfârşit, întâlnim
1868 de exemplare, ce s-au tipărit în aproape toa-
numele caligrafilor şi miniaturiştilor de la Putna,
te centrele tipografice cunoscute, din ţară şi din
însoţite de creaţiile lor, multe păstrându-se în alte
afara graniţelor ţării, între anii 1580/1581-1830,
colecţii.
în limbile română, slavonă, greacă, latină şi ger-
În anii 1960-1963, Ioan Iufu şi Victor Brătulescu mană. La sfârşit, mai sunt prezentate cărţile care
au întreprins câteva călătorii de documentare în au circulat la un moment dat în localităţile jude-
Moldova pentru a cerceta manuscrisele slavone ţului, dar care acum se păstrează în biblioteci din
din bibliotecile mănăstireşti, între ele numărân- alte zone ale ţării şi cărţile a căror prezenţă în ju-
du-se şi mănăstirea Dragomirna, păstrătoarea ce- deţ este atestată numai documentar, întregindu-
lui mai important fond de manuscrise slavone din se astfel tabloul existenţei acestor tipărituri, de-a
Moldova. Rezultatele cercetărilor în această mă- lungul timpului, în teritoriul studiat.
năstire s-au materializat prin publicarea unor im-
În anul 1999, vedea lumina tiparului Catalogul
portante studii (Iufu 1963, 511-535; Idem 1963a,
manuscriselor slavo-române din Biblioteca Mă-
428-455) şi a unui catalog al manuscriselor sla-
năstirii Suceviţa, alcătuit de asemenea de autoa-
vo-române, rămas în manuscris dactilografiat11.
rea acestor rânduri, din păcate, după posibilităţile
Folosind acest catalog, şi întreprinzând ea însăşi
de atunci, în regim de curs universitar, în editura
noi cercetări, în această bibliotecă, în anii 1963 şi
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, în
1966, Zlatca Iufu a realizat o primă descriere de
puţine exemplare, fără facsimile şi cu o difuzare
ansamblu a manuscriselor slavo-române din bi-
mai restrânsă. Sunt descrise 50 de manuscrise,
blioteca Mănăstirii Dragomirna (Iufu 1966, 189-
câteva inedite. Desigur, în viitor, va trebui reedi-
202).
tat, în condiţii grafice superioare.
În anii ‘60-’80 ai secolului trecut, G. Popescu-
În anii din urmă, un proiect finanţat de Consiliul
Vâlcea s-a ocupat îndeaproape de manuscrisele
Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul
cu miniaturi din mănăstirile Dragomirna şi Suce-
Superior ne-a prilejuit o cercetare sistematică a
viţa, publicând câteva studii şi monografii de refe-
manuscriselor româneşti din Moldova; în vol. al
rinţă, la editura Meridiane (Popescu-Vâlcea 1972;
Idem 1984; Idem 1984a). II-lea (Mitric 2007), sunt descrise manuscrisele
mai vechi şi mai noi, scrise cu caractere chirilice
O investigare sistematică şi de amploare a cărţii şi latine, de la marii deţinători de valori bibliofi-
vechi a avut loc în cadrul Oficiului Judeţean Su- le din judeţele Suceava şi Vrancea, precum şi din
ceava pentru patrimoniul cultural naţional, insti- oraşul Cernăuţi, de la Arhivele Statului şi Bibli-
tuţia în care s-a format ca specialist în carte veche oteca Universităţii Naţionale „Iuri Fedkovici”,
şi autoarea acestor rânduri; o mare parte din lu- circa 1511 de manuscrise. La Arhivele Statului
crările publicate ulterior sunt rezultatul cercetării din Cernăuţi, unde se păstrează Fondul Mitro-
în cadrul acestei instituţii. Manuscrisele în limba polia Bucovinei, am întâlnit inventare originale
română păstrate în judeţul Suceava au constituit ale bibliotecilor parohiale, din anii 1785-1800, ce
subiectul tezei noastre de doctorat sub coordona- conţin descrierea tuturor categoriilor de obiecte
rea regretatului prof. Dan Horia Mazilu, publica- existente în biserici. Pe lângă descrierea cărţilor,
tă, în anul 1998 (Mitric 1998); unul din capitole vaselor, veşmintelor, altor obiecte, rubricaţia mai
este Catalogul manuscriselor în limba română conţine: făptura bisericii (adică: din ce este făcu-
păstrate în colecţii şi fonduri sucevene: 133 de tă, câte cruci pe turle, date despre clopotniţă, du-
11
Ioan Iufu şi Victor Brătulescu, Manuscrise slavo-româ- şumele), măsura locului bisericii, preţul; în multe
ne din Moldova. Fondul Mănăstirii Dragomirna, 1966. Un inventare găsim date despre starea de conservare
exemplar, în copie, cu porţiuni greu lizibile, se găseşte în bi-
blioteca mănăstirii; sunt descrise 167 de manuscrise, ultimele a bunurilor. Fără îndoială, ele merită o atenţie
două poziţii cuprind, grupate, foi răzleţe. sporită, întrucât cele mai multe din aceste bise-

64
O. Mitric , Din istoria cercetării cărţii vechi în Bucovina istorică

rici nu mai există şi numai astfel se pot reconstitui liniem faptul că la noi nu s-au prea făcut astfel de
listele de bunuri ce le-au aparţinut. Dar şi inven- investigaţii în arhive12.
tarele mai noi sunt demne de a fi luate în consi-
Aşa cum afirmam la început, în Bucovina cartea
deraţie. În anul 1901, de pildă, cel mai corect şi
veche a fost intens cercetată, iar realizările sunt
complet inventar, redactat după norme ştiinţifice,
notabile. După acest moment al bilanţului, pro-
în care se specifica inclusiv formatul cărţilor, era
iectele de viitor, inclusiv ale noastre, au în vedere
acela al mănăstirii Putna, realizat de ieromonahul
identificarea şi cercetarea celorlalte fonduri şi co-
bibliotecar Dorimedont Nichitovici. Din partea
lecţii de carte veche din Nordul Bucovinei. Se va
Consistoriului, ieromonahul este felicitat pentru
continua activitatea de catalogare a principalelor
calitatea inventarului şi, totodată, invitat „să or-
fonduri şi colecţii de manuscrise slavo-române.
dineze şi biblioteca din sfânta monastire Suceviţa
De asemenea, se impune elaborarea unui inven-
şi cea din sfânta monastire Dragomirna”. De ase-
tar al cărţii străine vechi, în principal, a celei sla-
menea, de o deosebită importanţă este Inventarul
vone prezentă în număr mare în zonă (imprimată
Muzeului Arhidiecezan al Bucovinei din Palatul
în centre, precum: Zabłudów, Lvov, Kiev, Vilnius,
Mitropolitan din Cernăuţi; în camerele I-V erau
Cernigov, Poceaev, Moscova), în special pentru
expuse 386 de cărţi vechi româneşti şi străine,
conţinutul însemnărilor marginale.
manuscrise româneşti şi slavone. Trebuie să sub-

Bibliografie

S. Andea, A. Andea 1996: S. Andea, A. Andea, Cartea românească veche din Transilvania în Inventare biseri-
ceşti (Cluj-Napoca 1996).1
B.R.V. I-IV: I. Bianu, N. Hodoş, D. Simonescu, Bibliografia românească veche. 1508-1830, vol. I-IV, (Bucureşti
1903-1944).
Bogdan 1978: D.P. Bogdan, Paleografia româno-slavă (Bucureşti 1978).
Brătulescu 1966: V. Brătulescu, Miniaturi şi manuscrise din Mănăstirea Putna. Mitropolia Moldovei şi Sucevei
7-8, 1966, 460-510.
Constantinescu 1986: R. Constantinescu, Manuscrise de origine românească din colecţii străine. Repertoriu
(Bucureşti 1986).
Cotlarciuc 1911: N. Cotlarciuc, Kurze Übersicht über die rumänische Bibliologie. Zeitschrift des österreichischen
Vereines für Bibliothekswesen, Heft 1, 1911, 1-4.
Dan 1905: D. Dan, Mănăstirea şi comuna Putna (Bucureşti 1905).
Dan 1911: D. Dan, Arhimandritul Vartolomei Măzereanu (Bucureşti 1911).
Dan 1912: D. Dan, Cronica Episcopiei de Rădăuţi (Viena 1912).
Dan 1923: D. Dan, Mănăstirea Suceviţa. Cu anexe de documente ale Suceviţei şi Schitului celui Mare (Bucureşti
1923).
Evangheliile 1907: Evangheliile de la Homor şi Voroneţ din 1473 şi 1550. In: A.A.R., Memoriile Secţiunii istorice,
Seria II, tom XXIX, 1907, 645-656.
Gheorghian 1935: C. Gheorghian, Bucovina în pictură. Epaminonda A. Bucevschi. Boabe de grâu 9, V, 1935.
Iufu 1963: I. Iufu, Despre prototipurile literaturii slavo-române din sec. al XV-lea. Mitropolia Olteniei 7-8, XV,
1963, 511-535.
Iufu 1963a: I. Iufu, Mănăstirea Moldoviţa – centru cultural important din perioada culturii române în limba sla-
vonă (sec. XV-XVIII). Mitropolia Moldovei şi Sucevei 7-8, XXXIX, 1963, 428-455.
Iufu 1966: Z. Iufu, Manuscrisele slave din Biblioteca şi Muzeul Mănăstirii Dragomirna. Romanoslavica XIII,
1966, 189-202.
Kozak 1903: E.A. Kozak, Die Inschriften aus der Bukowina, vol. I (Wien 1903).
Memoriul 1881-1882: Memoriul despre Tetraevanghelul lui Ştefan cel Mare de la Humor şi Tetraevanghelul
mitropolitului Grigorie de la Voroneţ. In: A.A.R., seria a II-a, tom IV, 1881-1882.
Milin 1990: J. Milin, Din istoricul cercetării manuscriselor slavo-române. Romanoslavica XXVIII, Bucureşti,
1990, 181-250.
Mitric 1992-1995: O. Mitric, Cartea românească veche în judeţul Suceava (1643-1830). Catalog. Cuvânt-înainte
de prof. dr. doc. I. C. Chiţimia, vol. I-IV (Suceava 1992-1995); Ed. a II-a revăzută şi adăugită (Suceava 2005).

12
Amintim volumul semnat de Susana Andea, Avram Andea (1996); cele mai vechi inventare folosite fiind din a doua jumătate a
sec. al XIX-lea.

65
II. Materiale şi cercetări

Mitric 1998: O. Mitric, Cartea românească manuscrisă din nordul Moldovei. Prefaţă de D.H. Mazilu (Bucureşti
1998).
Mitric 2007: O. Mitric, Manuscrise româneşti din Moldova. Catalog (Iaşi: Junimea 2007).
Movileştii 2006: Movileştii. Istorie şi spiritualitate românească „Casa noastră movilească”, I (Sfânta Mănăstire
Suceviţa 2006).
Popescu 1962: P. Popescu, Manuscrise slavone din mânăstirea Putna. Biserica Ortodoxă Română 1-2, 1962, 105-
145; nr. 7-8, 1962, 688-711.
Popescu 1962a: P. Popescu, Manuscrise slavone din mânăstirea Putna. Biserica Ortodoxă Română 7-8, 1962,
688-711.
Popescu-Vâlcea 1972: G. Popescu-Vâlcea, Anastasie Crimca (Bucureşti 1972).
Popescu-Vâlcea 1984: G. Popescu-Vâlcea, Un manuscris al voievodului Alexandru al II-lea (Bucureşti 1984).
Popescu-Vâlcea 1984a: G. Popescu-Vâlcea, Un manuscris al Voievodului Ieremia Movilă (Bucureşti 1984).
Relaţii 1976: Relaţii din 1871 despre monumentele istorice din Moldova de nord. In: Anuarul Institutului de Isto-
rie şi Arheologie „A.D. Xenopol” din Iaşi, XIII, 1976, 373-378.
Ştrempel 1974: G. Ştrempel, S.Fl. Marian şi vechea slovă românească. Studii şi cercetări de bibliologie XIII, 1974,
113-131.
Tafrali 1925: O. Tafrali, Le trésor byzantin et roumain du Monastère de Poutna. Text şi Atlas (Paris 1925).
Tafrali 1930: O. Tafrali, Le Monastère de Suceviţa et son trésor. In: Mélanges Charles Diehl, II. Art (Paris 1930),
207-229.
Theodorescu 1972: B. Theodorescu, Istoria bibliografiei române (Bucureşti 1972).
Turdeanu 1943: Em. Turdeanu, Manuscrise slave din timpul lui Ştefan cel Mare. Cercetări literare V, Bucureşti,
1943, 99-240; reeditată în volumul: (Ed. Şt.S. Gorovei, M.M. Székely) Oameni şi cărţi de altădată, I. Note com-
plementare, traduceri şi postfaţă de Şt.S. Gorovei (Bucureşti, 1997), 25-167.
Wickenhauser 1862: F.A. Wickenhauser, Die Urkunden des Klosters Moldowiza, Wien, 1862, p. 193-198.
Wickenhauser 1981: F.A. Wickenhauser, Molda oder Beiträge zur Geschichte der Moldau und Bukowina, I Band
(Czernowitz 1881).
Wickenhauser 1986: F.A. Wickenhauser, Geschichte der Klöster Woronetz und Putna, I Bändchen (Czernowitz
1886).

De l’histoire de la recherche du livre ancien dans la Bucovine historique


(à 500 ans de l’imprimation du premier livre sur le territoire de la Roumanie)

Résumé
Le texte de la communication présente des moments importants de l’évolution de la recherche du livre ancien dans
la Bucovine historique, région dans laquelle a existé un intérêt constant à cet égard.
Les premières informations sur la présence des manuscrits et des livres anciens dans les plus célèbres monastères
appartiennent à l’éditeur de documents F. A. Wickenhauser, tout en commençant avec l’année 1862 (La majorité de
ses écritures ont été rééditées sous le titre: Molda Oder Beiträge zur Geschichte der Moldau und Bukovina, I-II/1-
2, III/1-2, IV/1-2, V/1-2, Cernăuţi, 1881-1891). Les plus récentes contributions dans la valorisation du livre ancien
sont, en principal, les catalogues publiés par l’auteur de la communication ci-jointe (Cartea românească veche în
judeţul Suceava. Catalog // Le livre roumain ancien dans le département de Suceava. Catalogue, Suceava, 2005;
Catalogul manuscriselor slavo-române din Biblioteca Mănăstirii Suceviţa // Le catalogue des manuscrits slavo-
roumains de la Bibliothèque du Monastère Suceviţa, Suceava, 1999; Manuscrise româneşti din Moldova. Catalog.
Vol. I-II // Manuscrits roumains de la Moldavie. Catalogue, Iaşi, 2006-2007).
Des noms y mentionnés et associés avec des contributions importantes, nous rappelons: l’évêque Melchisedec
Ştefănescu, Simion Florea Marian, Dimitrie Dan, Emil Turdeanu, Paulin Popescu, Ioan Zugrav, G. Popescu-Vâlcea.
A l’avenir, nous avons l’intention de continuer l’activité de cataloguer les manuscrits slavo-roumains; la nécessité
de l’existence d’un catalogue du livre slavon présent dans cette région s’impose, aussi (celui-ci imprimé à: Zab-
ludou, Lvov, Kiev, Vilnius, Cernigov, Poceaev, Moscou), en spécial pour le contenu des notes marginales.

12.12.2008

Dr. Olimpia Mitric, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, str. Universitatii, 13, 720229 Suceava, România

66

S-ar putea să vă placă și