P. 1
Planul de Analiza Si Acoperire Riscuri Alba

Planul de Analiza Si Acoperire Riscuri Alba

|Views: 705|Likes:
Published by Gyongyi Pal

More info:

Published by: Gyongyi Pal on Feb 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2013

pdf

text

original

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ALBA

PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR - JUDEŢUL ALBA -

ALBA IULIA 2011

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI ALBA

PREŞEDINTE AL COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PREFECT AL JUDEŢULUI ALBA

VICEPREŞEDINTE AL COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PREŞEDINTE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN ALBA

CORNEL ŞTEFAN BARDAN

ION DUMITREL

PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR
- JUDEłUL ALBA INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „UNIREA” AL JUDEŢULUI ALBA INSPECTOR ŞEF Colonel DOREL SOFICA

ALBA IULIA 2011

CUPRINS
CONŢINUT Prezentarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE Secţiunea 1 – Definiţie, scop, obiective Secţiunea a 2-a – Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor 2.1. Acte normative de referinţă 2.2. Structuri organizatorice implicate 2.3. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu CAPITOLUL II - CARACTERISTICILE UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE Secţiunea 1 - Amplasare geografică şi relief 1.1 Suprafaţă, vecinătăţi 1.2 Forme de relief, specificităţi, influenţe 1.3 Caracteristici pedologice ale solului Secţiunea a 2-a - Caracteristici climatice 2.1. Regimul climatic, specificităţi, influenţe 2.2. Regimul precipitaţiilor 2.3. Temperaturi 2.4. Fenomene meteorologice extreme Secţiunea a 3-a - Reţeaua hidrografică 3.1. Cursurile de apă, debite normale, creşteri înregistrate 3.2. Bazinele hidrografice, lacurile de acumulare 3.3. Caracteristicile pedologice 3.4. Lacuri, iazuri 3.5. Acumulări piscicole 3.6. Amenajări hidrotehnice Secţiunea a 4-a Populaţia 4.1 Numărul populaţiei 4.2 Structura demografică 4.3 Mişcarea naturală 4.4 Densitatea / concentrarea populaţiei pe zone - aglomerări Secţiunea a 5-a - Căile de transport 5.1. Căi de transport rutiere 5.2. Căi de transport feroviare 5.3. Căi de transport aeriene 5.4. Reţele de conducte magistrale 5.4.1. Reţele de conducte magistrale de gaz 5.4.2. Reţele de conducte magistrale apă Secţiunea a 6-a - Dezvoltare economică 6.1. Zonele industrializate / ramuri 6.2. Depozite / rezervoare, capacităţi de stocare 6.3. Exploatări miniere, petroliere, gaze 6.4. Fondul funciar 6.5. Creşterea animalelor 6.6. Turism / capacităţi de primire turistică 6.7. Apariţii de noi activităţi economice în cadrul zonei 6.8. Resurse naturale PAG. 4 10 10 10 10 13 13 15 15 15 16 18 19 19 19 20 22 23 23 25 26 27 28 28 31 31 35 38 38 39 39 50 51 51 51 52 66 66 68 71 72 73 74 75 76

1

Secţiunea a 7-a - Infrastructuri locale 7.1. Instituţii publice – judeţene, locale, cultură, ocrotirea sănătăţii, învăţământ, etc 7.2. Reţele de utilităţi – apă, canalizare, electrice, gaze, reţele termoficare, telefonie fixă, telefonie mobilă, comunicaţii, radio - tv 7.3. Locuri de adunare şi cazare a populaţiei în situaţii de urgenţă Secţiunea a 8-a Specific regional – vecinătăţi, influenţe, riscuri transfrontaliere CAPITOLUL III - ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ Secţiunea 1 – Analiza riscurilor naturale 1.1. Fenomene meteorologice periculoase 1.1.1. Inundaţii 1.1.2. Furtuni (vânt puternic, precipitaţii masive, căderi grindină) 1.1.3. Tornade 1.1.4. Secetă 1.1.5. Îngheţ (poduri şi baraje de gheaţă, căderi masive de zăpadă, chiciură, polei) 1.2. Incendii de pădure (incendii la fondul forestier, vegetaţie uscată, culturi de cereale păioase) 1.3. Avalanşe 1.3.1. Avalanşe de zăpadă 1.3.2. Avalanşe de pietre, grohotiş 1.4. Fenomene distructive de origine geologică 1.4.1. Cutremure 1.4.2. Alunecări de teren Secţiunea a 2-a Analiza riscurilor tehnologice 2.1. Riscuri industriale 2.2. Riscuri de transport şi depozitare de produse periculoase 2.2.1. Transport rutier 2.2.2. Transport feroviar 2.2.3. Transport aerian 2.2.4. Transport prin reţele magistrale 2.2.5. Riscuri nucleare 2.2.6. Riscuri de poluare a apelor 2.2.7. Prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări 2.2.8. Eşecul utilităţilor publice 2.2.9. Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos 2.2.10. Muniţie neexplodată Secţiunea a 3-a – Analiza riscurilor biologice 3.1. – Epidemii 3.2. – Epizootii Secţiunea a 4-a Analiza riscurilor de incendiu Secţiunea a 5-a Analiza riscurilor sociale Secţiunea a 6-a Analiza altor tipuri de riscuri Secţiunea a 7-a Zone de risc crescut 7.1. Zone de risc urbane 7.2. Zone de risc periurbane 7.3. Zone de risc rurale CAPITOLUL IV - ACOPERIREA RISCURILOR Secţiunea 1. Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie Secţiunea a 2-a. Etapele de realizare a acţiunilor Secţiunea a 3-a. Faze de urgenţă a acţiunilor Secţiunea a 4-a. Acţiunile de protecţie-intervenţie Secţiunea a 5-a. Instruirea Secţiunea a 6-a. Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare 2

76 76 92 106 107 109 109 109 109 186 187 187 193 198 201 201 201 202 202 202 206 206 229 229 232 233 233 238 238 247 248 271 272 277 277 278 280 286 289 290 290 297 302 313 313 315 319 320 370 370

CAPITOLUL V - RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE CAPITOLUL VI - LOGISTICA ACŢIUNILOR CAPITOLUL VII - ANEXE
1. lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în unitatea administrativ-teritorială 2. atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în Planul de Analiza şi Acoperire a Riscurilor 3. componenţa nominală a structurilor cu atribuţii în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă, cu precizarea unităţii la care sunt încadraţi membrii structurilor, funcţiei, adresei şi a telefoanelor de la serviciu şi de la domiciliu, a responsabilităţilor şi misiunilor; 4. componenţa comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă 5. componenţa grupurilor de suport tehnic la nivel CJSU 6. riscuri potenţiale în localităţi/judeţe vecine care pot afecta zona de competenţă a unităţii administrativ-teritoriale; 7. măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a frecvenţei de producere ori de limitare a consecinţelor acestora, pe tipuri de riscuri; 8. sisteme existente de preavertizare / avertizare a atingerii unor valori critice şi de alarmare a populaţiei în cazul evacuării; 9. date cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaţii de urgenţă (seism, inundaţie, alunecare de teren, accident tehnologic etc.); 10. planuri şi proceduri de intervenţie; 11. schema fluxului informaţional-decizional; 12. locuri/spaţii de evacuare în caz de urgenţă şi dotarea acestora; 13. planificarea exerciţiilor/aplicaţiilor conform reglementărilor tehnice specifice; 14. rapoarte lunare de informare şi analiză către prefect; 15. situaţia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace şi materiale de apărare existente, modul cum se acoperă deficitul din disponibilităţi locale şi cu sprijin de la comitetul pentru situaţii de urgenţă ierarhic superior etc.; 16. reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă.

377 410 411
411 422 437 442 444 448 449 452 456 456 457 468 474 474 474 475

3

PREZENTARE PLAN DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR LA NIVELUL JUDEŢULUI ALBA
Prin „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor” s-a propus stabilirea scopurilor, obiectivelor şi răspunderilor autorităţilor şi factorilor în analiza şi acoperirea riscurilor în judeţul Alba. Planul cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective din perspectiva structurilor cu atribuţii în acest sens la nivel judeţean. Scopurile „Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor”, sunt de a asigura cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat. La baza întocmirii „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” a stat Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 132 din 29 ianuarie 2007, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, Schema cu riscurile teritoriale întocmită la nivelul judeţului Alba, precum şi acte normative de referinţă menţionate la capitolul I. Obiectivele „Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor”, sunt: • asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale; • amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; • stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative; • alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă. Responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial. Prezentul plan este organizat pe şase capitole, fiecare capitol fiind organizat pe secţiuni, iar în cadrul acestora puncte şi subpuncte. Structurarea pe capitole a „Planului de Analiză şi acoperire a riscurilor – la nivelul judeţului Alba” este următoarea: o Capitolul I - dispoziţii generale o Capitolul II - caracteristicile unităţii administrativ teritoriale o Capitolul III - analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă o Capitolul IV - acoperirea riscurilor o Capitolul V - resurse umane, materiale şi financiare o Capitolul VI - logistica acţiunilor o Capitolul VII - anexe Capitolul I - dispoziţii generale este structurat pe două secţiuni. În prima secţiune sunt tratate probleme referitoare la definirea planului de analiză şi acoperire a riscurilor, scopurile şi obiectivele acestuia. Secţiunea a doua are în cuprins trei subpuncte prin care sunt abordate problemele referitoare la actele normative de referinţă, structurile organizatorice de la nivel judeţean implicate în analiza şi acoperirea riscurilor şi responsabilităţi ale acestora din acest punct de vedere. Actele normative incluse abordează în mod direct problematica situaţiilor de urgenţă dar şi problematici specifice instituţiilor / structurilor cu atribuţii în acest domeniu. Punctele 2 şi 3 din această secţiune sunt detaliate prin prisma Comitetului Judeţean pentru situaţii de urgenţă ca element de bază, la nivel judeţean, al Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. 4

Capitolul II - caracteristicile unităţii administrativ teritoriale este structurat pe opt secţiuni prin intermediul cărora s-a urmărit prezentarea elementelor definitorii ale judeţului Alba şi care au incidenţă în dezvoltarea următoarelor capitole ale planului. Secţiunile componente ale capitolului sunt: o Secţiunea 1 - Amplasare geografică şi relief o Secţiunea a 2-a - Caracteristici climatice o Secţiunea a 3-a - Reţeaua hidrografică o Secţiunea a 4-a Populaţia o Secţiunea a 5-a - Căile de transport o Secţiunea a 6-a - Dezvoltare economică o Secţiunea a 7-a - Infrastructuri locale o Secţiunea a 8-a Specific regional – vecinătăţi, influenţe, riscuri transfrontaliere Secţiunea 1 - Amplasare geografică şi relief, tratează probleme referitoare la suprafaţa, vecinătăţile, formele de relief, specificităţile şi influenţele existente şi elemente legate de caracteristicile pedologice ale solului. În cuprinsul secţiunii a 2-a "Caracteristici climatice" s-au făcut referiri cu privire la regimul climatic, specificităţi ale acestuia, influenţe, regimul precipitaţiilor ( cantităţi lunare şi anuale, valori medii, valori extreme înregistrate - vârfuri istorice), temperaturi (lunare şi anuale, valori medii, valori extreme înregistrate - vârfuri istorice), fenomene meteorologice extreme ( furtuni, tornade). Secţiunea a 3-a "Reţea hidrografică" cuprinde referiri cu privire la cursurile de apă, debite normale, creşteri înregistrate - vârfuri istorice, bazinele hidrografice, lacurile de acumulare (suprafeţe, volume ale acestora), caracteristicile pedologice, lacurile şi iazurile din judeţ (suprafeţe, adâncimi), acumulări piscicole (suprafeţe, localizare), amenajări hidrotehnice (diguri, baraje, alte lucrări de apărare împotriva inundaţiilor prin prisma datelor caracteristice ala acestora). În cuprinsul secţiunii a 4-a "Populaţie" s-au abordat probleme referitoare la numărul populaţiei, structura demografică, mişcarea naturală, densitatea/concentrarea populaţiei pe zone aglomerări.Datele sunt cele rezultate după ultimul recensământ desfăşurat la nivel naţional, în conformitate cu cerinţele stipulate în „Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor”. Pentru datele care au impus folosirea datelor statistice întocmite pînă la data ultimului recensămînt naţional sau după acesta, s-au folosit şi astfel de date, acestea fiind puse la dispoziţie de Direcţia de statistică a judeţului Alba. Secţiunea a 5-a "Căi de transport" tratează problematica referitoare la căile de transport existente în judeţ. Datele folosite au rol lămuritor asupra principalelor căi de comunicaţie existente privitor la localizarea acestora, desfăşurarea şi principalele caracteristici. Elementele prezentate, specifice judeţului sunt căile de transport rutiere (drumuri europene / naţionale, drumuri judeţene, rute de transport pentru materiale periculoase cu precizări la starea acestora), căile de transport feroviare (desfăşurare, caracteristici), căile de transport aeriene, reţele de conducte magistrale. La nivel judeţean nu sunt căi de transport subterane – metrou, căile navigabile – porturi. Secţiunea a 6-a "Dezvoltare economică" face referiri cu privire la zonele industrializate/ramuri, depozite/rezervoare, capacităţi de stocare, exploatările miniere, fondul funciar - terenuri agricole, suprafeţe împădurite, creşterea animalelor, turism/capacităţi de primire turistică, apariţii de noi activităţi economice în cadrul zonei, resurse naturale. În cuprinsul secţiunii a 7-a "Infrastructuri locale" sunt prezentate elementele de identificare referitor la instituţii publice din judeţ precum şi date privitoare la reţelele de utilităţi, apă, canalizare, electrice, gaze, locurile de adunare şi cazare a populaţiei în situaţii de urgenţă - tabere de sinistraţi. Secţiunea a 8-a "Specific regional/local" abordează influenţele prezente (din judeţele vecine) asupra principalelor elemente de analiză şi acoperire a riscurilor şi care pot afecta zona de competenţă. În acest sens în cuprinsul secţiunii sunt tratate aspecte din punct de vedere climatic, hidrologic, al formelor de relief, al comunicaţiilor rutiere, al comunicaţiilor feroviare, al comunicaţiilor aeriene, al fondului forestier, al protecţiei mediului, sanitar veterinar, al asigurării cu energie electrică, gaze naturale şi apă. Capitolul III - analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă este structurat pe şase secţiuni, la elaborarea acestora ţinându-se seama de principalele tipuri de riscuri definite de legislaţia în vigoare. Secţiunile capitolului III, sunt: 5

Secţiunea 1 – Analiza riscurilor naturale Secţiunea a 2-a Analiza riscurilor tehnologice Secţiunea a 3-a – Analiza riscurilor biologice Secţiunea a 4-a Analiza riscurilor de incendiu Secţiunea a 5-a Analiza riscurilor sociale Secţiunea a 6-a Analiza altor tipuri de riscuri Secţiunea a 7-a Zone de risc crescut Analiza riscurilor cuprinse are la bază „Schema cu riscurile teritoriale la nivelul judeţului Alba” şi permite cunoaşterea mecanismelor şi condiţiilor de producere/manifestare, amplorii şi efectelor posibile ale acestora. Analiza s-a realizat pe tipuri de riscuri, pe baza datelor şi evidenţelor statistice, precum şi a altor documente avute la dispoziţie - studii, prognoze, etc., fiind avute în vedere: riscurile naturale, riscurile tehnologice, riscurile biologice, riscurile de incendiu, riscurile sociale, alte tipuri de riscuri. Secţiunea 1 "Analiza riscurilor naturale" cuprinde referiri cu privire la: o fenomenele meteorologice periculoase – unde au fost analizate zonele unde s-au produs astfel de fenomene, precum şi posibilitatea apariţiei acestora în noi locuri; o inundaţii, unde am analizat dacă inundaţiile sunt previzibile şi cu cât timp înainte, efectele dinamice şi dacă necesită evacuarea persoanelor, starea tehnică şi de întreţinere a lucrărilor hidrotehnice, inventarierea construcţiilor realizate în zone inundabile, existenţa unor măsuri de protecţie suplimentare; o furtuni, tornade, secetă, îngheţ cu date referitoare la previzibilitatea fenomenelor, cu cât timp înainte, localităţile/terenurile/obiectivele care pot fi afectate şi dacă este necesară evacuarea persoanelor; o incendii de pădure, abordându-se probleme referitoare la posibilitatea producerii incendiilor de această natură, perioadele şi frecvenţa acestora, suprafeţele împădurite care pot fi afectate; o avalanşe - se analizează posibilitatea producerii acestora, perioadele şi frecvenţa lor, localităţi şi amenajări care pot fi afectate; o fenomene distructive de origine geologică: cutremure şi alunecări de teren. Cutremure avându-se în vedere: macro- şi microzonarea seismică a teritoriului naţional, caracteristicile fondului construit. Alunecările de teren - prin analizarea locurilor cunoscute în care se produc astfel de fenomene pe teritoriul judeţului, precum şi posibilele noi locuri de apariţie a acestora, suprafeţele de teren şi construcţiile care pot fi afectate. În secţiunea a 2-a "Analiza riscurilor tehnologice" s-au abordat probleme cu privire la: o riscurile industriale, analizîndu-se activităţile care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, tipurile de substanţe chimice periculoase folosite în procesul de producţie; o riscurile de transport şi depozitare de produse periculoase, analizîndu-se posibilele accidente care se pot produce pe reţeaua rutieră, feroviară pentru transportul materialelor periculoase, din ce se compun transporturile şi destinaţia acestora. Referitor la transport rutier s-a ţinut cont de infrastructura existentă, transportul materialelor periculoase, din ce se compun transporturile şi destinaţia acestora, numărul de accidente pe kilometru şi pe an. Referitor la transportul feroviar s-a ţinut cont de reţeaua feroviară existentă, transportul materialelor periculoase, din ce se compune şi destinaţia, numărul de evenimente produse şi frecvenţa acestora; o transportul aerian analizat prin prisma posibilităţii producerii unor evenimente avînd în vedere faptul că pe teritoriul judeţului nu sunt amplasate aeroporturi sau aerodromuri dar judeţul este tranzitat de rute de zbor; o transportul prin reţele magistrale, analizîndu-se riscurile în funcţie de magistralelor de transport existente (gaze, apă); o riscurile nucleare analizate avînd învedere amplasarea unor astfel de obiective la nivel naţional, pe teritoriul judeţului neexistînd astfel de obiective; o riscurile de poluare a apelor unde s-au inventariat locurile în care au avut loc astfel de fenomene, precum şi posibilele noi locuri de apariţie a acestora, zonele care ar putea fi afectate; o o o o o o o 6

o prăbuşirile de construcţii, instalaţii sau amenajări cu referiri la construcţiile, instalaţiile şi alte amenajări aflate în stare avansată de degradare şi la care există riscul de prăbuşire; o eşecul utilităţilor publice, analizat prin inventarierea şi analiza sistemelor, instalaţiilor şi echipamentele a căror scoatere din funcţiune poate conduce la întreruperea alimentării cu apă, gaze naturale, energie electrică şi termică pentru o zonă extinsă din cadrul localităţii/judeţului; o căderile de obiecte din atmosferă sau din cosmos; o muniţia neexplodată prin analizarea existenţei fostelor zone de conflicte militare în care se poate afla muniţie neexplodată, utilizându-se şi datele statistice referitoare la misiunile de asanare pirotehnică executate. Secţiunea a 3-a "Analiza riscurilor biologice" cuprinde referiri la inventarierea şi analizarea surselor potenţiale de izbucnire a unor epidemii/epizootii în construcţii, ferme zootehnice, spitale de boli contagioase, laboratoare de analize epidemiologice, colonii şi poluările accidentale. În secţiunea a 4-a "Analiza riscurilor de incendiu" abordează probleme de analiză şi diferenţiere a riscurilor de incendiu după context: statistica incendiilor şi a altor situaţii de urgenţă, evidenţele existente pe localităţi, operatori economici, instalaţii publice etc., fond construit, vegetaţie sau vehicule. Secţiunea a 5-a "Analiza riscurilor sociale" cuprinde analiza riscurilor sociale în funcţie de evidenţele existente privind adunări, târguri, festivaluri şi alte manifestări periodice cu afluenţă mare de public şi mişcările sociale posibile, în raport de politica socială şi situaţia forţei de muncă din zonă. În secţiunea a 6-a "Analiza altor tipuri de riscuri" sunt referiri la descarcerări, asistenţă medicală şi transport medical, deblocări de persoane, evacuare a apei din subsolul clădirilor, salvări de animale, întocmite pe baza statisticilor, a intervenţiilor cele mai des desfăşurate. Secţiunea a 7-a Zone de risc crescut, analizează riscurile pe zone geografice raportat la concentraţia a riscurilor de aceeaşi natură, legate de infrastructuri şi construcţii Elementele avute în vedere pentru stabilirea zonelor de risc crescut au fost: zonele de activitate dezvoltate de-a lungul căilor de comunicaţii, clădirile publice, fie datorită numărului de persoane, fie datorită vulnerabilităţii lor, instalaţiile tehnologice, alte elemente, cum sunt: zonele inundabile, zonele predispuse alunecărilor/prăbuşirilor de teren etc. Din punctul de vedere al tipului unităţii administrativ-teritoriale, sunt stabilite 3 clasificări ale zonelor de risc: zone de risc urbane, zone de risc periurbane, zone de risc rurale. La baza stabilirii acestor zone s-a avut în vedere datele rezultate şi prezentate în secţiunile anterioare, în cadrul fiecărei zone problemele fiind abordate în raport de tipurile de riscuri. Capitolul IV - acoperirea riscurilor este structurat pe şase secţiuni cuprinzînd elemente de concepţie a desfăşurării acţiunilor de protecţie intervenţie, etape, faze şi circuitul informaţional decizional. Secţiunile capitolului sunt: o Secţiunea 1. Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie o Secţiunea a 2-a. Etapele de realizare a acţiunilor o Secţiunea a 3-a. Faze de urgenţă a acţiunilor o Secţiunea a 4-a. Acţiunile de protecţie-intervenţie o Secţiunea a 5-a. Instruirea o Secţiunea a 6-a. Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare Secţiunea 1. Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie cuprinde referiri la desfăşurarea acţiunilor de protecţie intervenţie, principiile acţiunilor de intervenţie, repartizarea managementului tipurilor de risc generatoare de situaţii de urgenţă şi evitarea manifestării riscurilor. Acţiunile de protecţie - intervenţie la nivel judeţean se desfăşoară pe principiul gradualităţii în funcţie de locul, natura, amploarea şi evoluţia situaţiei şi în concordanţă cu principăiile managementului integrat. În cadrul secţiunii a 2-a sunt stipulate elementele referitoare la etapele de realizare a acţiunilor de către serviciile de urgenţă profesioniste, serviciile voluntare / private pentru situaţii de urgenţă şi instituţiile cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă. Etapele pentru fiecare structură sunt stabilite în raport cu atribuţiile şi specificul fiecăreia. Elementele principale ale etapelor se referă la alertare, informarea asupra situaţiei create, deplasarea la locul evenimentului, intrarea în 7

înştiinţarea şi avertizarea o Planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor o Comunicaţii şi informatică o Căutarea. precum şi a efectelor negative ale acestora o Informarea. precum şi asupra măsurilor luate se realizează prin rapoarte operative. culegerii şi transmiterii informaţiilor şi a deciziilor de către factorii implicaţi în acţiunile de prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenţă. notificării. evoluţiei acesteia. măsurării. instalaţiile şi amenajările afectate o Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate o Asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate o Asigurarea energiei pentru iluminat. Acţiunile de protecţie-intervenţie . populaţiei sau bunurilor periclitate o Acordarea asistenţei medicale de urgenţă o Prevenirea îmbolnăvirilor în masă o Localizarea şi stingerea incendiilor o Neutralizarea efectelor materialelor periculoase o Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie. despăgubiri şi asistenţă socială şi religioasă Secţiunea a 5-a. încălzire şi alte utilităţi o Efectuarea depoluării şi decontaminării o Menţinerea şi restabilirea ordinii publice o Logistica intervenţiei o Reabilitarea zonei afectate o Acordarea de ajutoare de primă necesitate. Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare abordează elementele referitoare la sistemul informaţional decizional. salvarea persoanelor o Evacuarea persoanelor.se stabilesc principalele activităţi specifice desfăşurate. fluxuri informaţional operative. 8 . înregistrării. Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor pentru situaţii de urgenţă ierarhic superioare asupra locului producerii unei situaţii de urgenţă specifică. detectării. fazele acţiunilor de urgenţă se diferenţiază pentru serviciile de urgenţă profesioniste şi alte forţe cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă.acţiune. amploarea şi de evoluţia evenimentului. analiza intervenţiilor şi evidenţierea măsurilor de prevenire/optimizare necesare. de la nivel local / judeţean / naţional după caz sau prin organe şi organizaţii neguvernamentale cu atribuţii privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă. abordează principalele elemente privind instruirea personalului şi structurilor cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă. manevra de forţe. Secţiunea a 4-a. descarcerarea. persoanelor evacuate şi altor resurse o Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la construcţiile. Instruirea. natura. fluxul informaţional între structuri şi fluxuri informaţional decizionale specifice (raportate la tipurile de risc existente pe teritoriul judeţului). îndeplinirea sarcinilor / activităţilor / misiunilor specifice. Principalele activităţi specifice care se îndeplinesc în cadrul funcţiilor de sprijin constau în: o Monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice. localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/dezastrului. Secţiunea a 6-a. stocării şi prelucrării datelor specifice. efectelor negative produse. În secţiunea a 3-a a capitolului IV sunt stabilite fazele acţiunilor de urgenţă raportându-se la specificul structurii sau instituţiei în cauză. alarmării. În funcţie de locul. stabilirea cauzei producerii evenimentului. a numărului de evnimente sau de unităţi administrativ teritoriale afectate precum şi de specificul structurii cu atribuţii în monitorizarea / gestionarea situaţiilor de urgenţă. Acţiunile de protecţie – intervenţie se vor desfăşura pe baza activităţilor stabilite pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin prin reprezentările structurilor ministerelor. Sistemul informaţional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării.

logistica acţiunilor cuprinde referiri la sistemul forţelor. modul cum se acoperă deficitul din disponibilităţi locale şi cu sprijin de la comitetul pentru situaţii de urgenţă ierarhic superior. conform regulamentelor privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri. Capitolul VII . componenţa nominală a structurilor cu atribuţii în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă. Anexele cuprind puncte referitoare la : o o o o o o o o o o o lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor. fondurile necesare pentru asigurarea resurselor umane. alte documente referitoare la analiza şi acoperirea riscurilor o o 9 . organizarea şi stabilirea forţelor şi mijloacelor de intervenţie. instituţiile publice. sisteme existente de preavertizare / avertizare a atingerii unor valori critice şi de alarmare a populaţiei în cazul evacuării. societatea civilă şi operatorii economici cu atribuţii în acest domeniu. potrivit legii. materiale şi financiare necesare analizei şi acoperirii riscurilor din unităţile administrativ-teritoriale. referiri la planurile şi procedurile de intervenţie. în bugetele proprii. reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă. situaţia resurselor. măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor. materiale şi financiare necesare analizei şi acoperirii riscurilor din unităţile administrativ-teritoriale pe care le reprezintă. materiale şi financiare. Capitolul VI . tabelul cu stocul de mijloace şi materiale de apărare existente. de reducere a frecvenţei de producere ori de limitare a consecinţelor acestora.Capitolul V . Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă sunt în conformitate cu prevederile din planurile de apărare specifice elaborate. riscuri potenţiale în localităţi/judeţe vecine care pot afecta zona de competenţă.Dispoziţii finale. atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor. tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaţii de urgenţă. pe tipuri de riscuri. În acest capitol sunt prezentate elementele referitoare la resursele umane şi materiale existente şi planificate în domeniul situaţiilor de urgenţă. schema fluxului informaţional-decizional. Anexe. elemente referitoare la stabilirea fondurilor necesare pentru asigurarea resurselor umane. Consiliul Judeţean Alba şi consiliile locale prevăd anual. de autorităţile.resurse umane. locuri/spaţii de evacuare în caz de urgenţă şi dotarea acestora.

A. 547 din 09 iunie 2005 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de protecţie civilă. sunt: • asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă. conform schemei cu riscurile teritoriale. funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă.CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE SECŢIUNEA 1 – DEFINIŢIE. 554 din 22 iulie 2008. republicată. sunt de a asigura cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător. • amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă. 132 din 29 ianuarie 2007. măsurile. o Hotărârea Guvernului României 1490/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. Acte normative de referinţă o Constituţia României. o O. • stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă. cu modificările şi completările ulterioare. o Hotărârea Guvernului României nr.2005 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de protecţie civilă. Scopurile „Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor”. o Legea nr. o Hotărârea Guvernului României 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică. acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective. stabileşte scopurile. 15 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. SCOP. modificată şi completată prin Legea de revizuire 429 din 23 octombrie 2003. 547 / 09. obiectivele şi răspunderile autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în judeţul Alba şi cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. o Hotărârea Guvernului României 1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. republicată în Monitorul Oficial nr. o Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. OBIECTIVE Planul de analiză şi acoperire a riscurilor. celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă. în baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc. 10 . SECŢIUNEA A 2-A – RESPONSABILITĂŢI PRIVIND ANALIZA ŞI ACOPERIREA RISCURILOR 2. reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor.I. • alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă. pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă.M.nr. o Hotărârea Guvernului nr.1. Obiectivele „Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor”. adecvat fiecărui tip de risc identificat. 2288 din 9 decembrie 2004. pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor.06. de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă. pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele. prin evitarea manifestării acestora. o Legea nr. atribuţiile. o Hotărârea Guvernului nr.

o OMAI nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.2006 (MMGA. 886/2005 care aprobă „Normele tehnice privind sistemul naţional integrat de înştiinţare.12. 684/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind planificarea. MAI) al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului administraţiei şi internelor privind aprobarea Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor în caz de inundaţii şi a Manualului primarului pentru managementul situaţiilor în caz de inundaţii. avertizare.2006 (MMGA.2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare.06. 02. organizarea. o OMAI nr.2006 (MCTI / MAI) al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor şi al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi alunecări de teren. o OMAI nr.3 din data de 05. avertizare şi alarmare a populaţiei”.11.M. o Legea nr. 470 / 1149 / 06.A.04.A. o Ordinul comun nr.11.1240 / 1178 / 05.2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă.I. o Legea nr.02.07. o O.R. nr. 11 .107 din 25. pregătirea. validare şi răspuns pe timpul unei urgenţe radiologice.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea. o H.I.12. bunurilor. documentelor şi materialelor care conţin informaţii clasificate. pregătirea şi intervenţia în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică. o O. nr. 1134/13. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 19.2010. 11. nr. 30. 638/420 din 12 mai 2005 al Ministerului Administraţiei şi Internelor respectiv Ministerul Mediului şi Gospoodăririi Apelor entru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii. desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste.2006 (MCTI / MAI) al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor şi al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Regulamentului privind managementul situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competenţă al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.A.G. în situaţii de conflict armat.M.09. nr.M. o Ordinul comun nr. 1995 / 1160 / 18.o Hotărârea Guvernului României 1492/2004 privind principiile de organizare.G. 823 / 1427 / 15. prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă. 647/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase. o Ordinul comun nr. o O.08. 1352 / 23. o Hotărârea Guvernului 1222/2005 privind stabilirea principiilor evacuării în situaţii de conflict armat. modificată şi completată cu O. o OMAI nr. 1259 / 10. o Ordinul comun nr. 1184 / 06. nr. asigurare a activităţilor de evacuare a persoanelor.01. accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale o Hotărârea Guvernului 642/13. fenomene meteorologice periculoase.02. o Legea nr.02.2005 pentru aprobarea criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ teritoriale.I.1996 . funcţionare şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.01. 683/2005 privind aprobarea procedurilor generice pentru colectarea datelor.2006 pentru aprobarea Metodologiei de organizare. MAI) al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea procedurilor de codificare a atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi a avertizărilor şi alertelor hidrologice.I. 1494 / 07. 95 din 23 ianuarie 2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.. o Ordinul comun Nr.. o OMAI nr.2006 pentru aprobarea normelor tehnice privind organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă.Legea apelor.09. instituţiilor publice şi operatorilor economici în funcţie de tipurile de riscuri specifice.M.01.U. o O. nr. 195/2005 privind protecţia mediului.A.

nr.nr.Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora modificat cu H.M nr. 251 din 26 martie 2005 pentru organizarea şi funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase. privind organizarea activităţii veterinare. pentru aprobarea O. Legea nr.M. o Ordinul nr.A.P.R.G. o Legea nr. H.A nr. privind aprobarea Procedurii de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase. 1415/2009.G.G. o Ordinul comun al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. nr.1084 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi.G. în calitatea acestora de preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă.A şi M. o Ordinul comun al M.G. 130/2006. 1299 din 23 decembrie 2005. a accidentelor majore produse. nr.invazii ale agenţilor de dăunare şi contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar şi a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure. Ministerul Sănătăţii Publice.A.A.Regulament privind urmărirea comportării în exploatare.o Ordinul M.M. o HG 1309 din 19 august 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare cu completările şi modificările ulterioare. Familiei şi Egalităţii de Şanse. 1303/2007. modificată şi completată cu H. 551 din 08 august 2006 şi M.Of. 520/1318 din 29 mai 2006 al M. o Ordinul M.1094 din 13 octombrie 2005.2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române. o HGR nr. 238/2007.D. nr.P. 73/2009. O. intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor modificat cu H. 94 din 31 ianuarie 2004.I. privind Planul naţional de intervenţie în pandemia de gripă şi constituirea Comitetului naţional şi a comitetelor judeţene de intervenţie în caz de pandemie de gripă. cu modificările şi completările ulterioare.27/2009. respectiv.A. pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei. nr.10/1995.Lege privind calitatea în construcţii modificată cu HG. şi autorităţile de sănătate publică. 738 din 14 iulie 2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia.U. o HGR 273/1994.766/1997. nr. o Ordinul comun nr. nr.622/2004 şi H.G. privind organizarea activităţii veterinare. 1/2008. O.U.11.G. 374/2009 H.550 din 29. 675/2002. 123/2008. 1475 din 13 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă.M. 42/2004.180/2008. publicat în M. Ministerul Muncii.G.I. 215 din 27 mai 2004.A. Legea nr.A nr.P. o Legea nr.G.G.Lege privind autorizarea lucrărilor de construcţii o O. o Ordinul M. 247/1235/631/1130 din 10 iulie 2007 privind aprobarea Planului de măsuri vizând realizarea acţiunilor de cooperare între prefecţi şi primari.G.M.G. 587/2002 şi Legea 123/2007. o Legea nr. 42 din 29 ianuarie 2004. o H. modificată şi completată cu Legea nr. Legea nr. o Legea 138 din 27 aprilie 2004 – Legea Îmbunătăţirilor Funciare. 12 .50/1991 cu modificările ulterioare . 498/2001. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile Nr. 142 din 25 februarie 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase.G.G. a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar .G. privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase.A. o Ordinul M. nr.G. Legea nr. o Legea nr. respectiv ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. 940/2006 şi H.nr.

1. 13 . Electrica Transilvania Sud S. Structuri organizatorice implicate o Instituţia Prefectului Judeţul Alba o Consiliul Judeţean Alba o Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba o Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba o Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Alba o Garnizoana Militară Alba o Sistemul de Gospodărire al Apelor Alba o Inspectoratul de Stat în Construcţii Alba o Filiala de Cruce Roşie Alba o Direcţia de Sănătate Publică Alba o Secţia Drumuri Naţionale Alba o S.Comisariatul Judeţean Alba o Serviciul Teritorial pentru Probleme Speciale Alba o Inspectoratul Teritorial pentru Regim Silvic şi de Vânătoare Alba o Direcţia Silvică Alba o Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba o Autoritatea Rutieră Română . Drumuri şi Poduri Locale S.Sistemul Zonal Alba o Sistemul Naţional de Îmbunătăţiri Funciare – Sucursala ALBA o SC Hidroelectrica SA .2. din prezentul plan. Alba o Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare Alba .T. componenţa grupurilor de suport tehnic la nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă precum şi atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivel judeţean sunt prezentate la capitolul 7 – anexe.C.C. privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora.sector Alba o Sectia L9 C. Componenţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu.C. Sucursala Alba o S.Centrul de Telecomunicaţii Alba o Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba o Garda Naţională de Mediu .Sucursala Hidrocentrale Sebeş o S.3.A. prin Inspectoratul General.F.E.A.C. F. Alba o Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba o S.T.A. 2. ALBA o REGIONALA TRANS GAZ ARAD – SECTOR ALBA o Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba o Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Alba o Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Pentru întocmirea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul judeţului Alba au fost furnizate date şi informaţii şi de către următoarele instituţii: o Direcţia Regională de Statistică Alba o Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba o Direcţia Judeţeană Pentru Cultura. Gaz România S.2.A. APA MARE C. Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional o Ocoalele Silvice Private din judeţ 2.D. Sucursala Alba o Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Alba o Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba o Direcţia Generală a Finanţelor Publice Alba o Romtelecom.3.E.Agenţia Alba o Regionala Trans Gaz Arad .R. Responsabilităţile organismelor: Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă are următoarele atribuţii: a) informează Comitetul Naţional.On. E.F.

autorităţile administraţiei publice. d) analizează şi avizează planurile judeţene pentru asigurarea resurselor umane. Pe linie de secretariat. cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă. privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora. respectiv al municipiului Bucureşti. pe care o / îl reprezintă sau din care provine. Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă se asigură prin centrul operaţional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba. pe care le prezintă spre aprobare. stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor. i) gestionează documentele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. k) îndeplinesc şi alte sarcini stabilite de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi preşedintele acestuia. g) întocmeşte proiectele comunicatelor de presă ale comitetului judeţean. sunt în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. materiale şi financiare necesare gestionării situaţiei de urgenţă. operatorului economic. 14 . j) asigură legătura între Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi secretariatul tehnic permanent din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.ONG-uri. stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor. comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. b) primesc şi pregătesc materialele pentru şedinţa comitetului pentru situaţii de urgenţă şi le prezintă preşedintelui şi membrilor comitetului. f) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Naţional Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă au următoarele atribuţii: a) informează prin centrul operaţional judeţean. instituţiile publice. f) întocmesc informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate.ONG-ul.b) evaluează situaţiile de urgenţă produse în unităţile administrativ-teritoriale. Atribuţiile cu caracter de specificitate (pentru o anumită situaţie de urgenţă) ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Atribuţiile persoanelor din compunerea Comitetului Judeţean pentru situaţii de urgenţă precum şi a celor din cadrul grupurilor de suport tehnic se completează cu legislaţia în vigoare referitor la atribuţiile specifice funcţiei îndeplinite în cadrul autorităţii administraţiei publice. materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă. e) informează comitetul judeţean şi consiliul local asupra activităţii desfăşurate. a ordinelor şi a regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă. cu acordul prefectului. instituţiei publice. b) evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale. centrul operaţional îndeplineşte următoarele atribuţii: a) asigură convocarea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi transmiterea ordinii de zi. cu acordul ministrului administraţiei şi internelor. d) execută redactarea hotărârilor adoptate. persoanele juridice. e) asigură multiplicarea documentelor emise de comitetul judeţean privind activitatea preventivă şi de intervenţie şi difuzarea lor la autorităţile interesate . h) urmăreşte realizarea suportului logistic pentru desfăşurarea şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. e) informează Comitetul Naţional şi consiliul judeţean asupra activităţii desfăşurate. c) declară. starea de alertă la nivel judeţean sau în mai multe localităţi ale judeţului şi propun instituirea stării de urgenţă. reprezentanţii societăţii civile . operatorii economici. f) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi organele abilitate. precum şi a proiectelor de ordine sau dispoziţii. d) analizează şi avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane. c) execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor. starea de alertă pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale. societatea civilă . Pentru îndeplinirea atribuţiunilor centrul operaţional poate consulta specialişti şi din alte domenii de activitate. c) declară.

vestică a ţării. în sud-vest cu judeţul Hunedoara şi judeţul Arad şi în nord-vest cu judeţul Bihor.Arieşeni ) 22037’ 46030’ Vest Bihor Arad Alături de judeţele Braşov. organism care îşi are sediul în municipiul Alba Iulia. sunt următoarele : Punct Judeţul cu care Longitudinea Latitudinea Punct extrem cardinal se invecinează estică nordică Cluj Pătruşeşti (com. Harghita şi Mureş. Sibiu. în sud cu judeţul Vâlcea. Şugag) 23032 ‘ 45024’ Vâlcea Sud Hunedoara Crăciunelu de Sus Sibiu 24015’ 46010’ Est (com.CAPITOLUL II CARACTERISTICILE UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE SECŢIUNEA 1 . ceea ce reprezintă 2. ocupând o suprafaţă de 6242 km2. judeţul Alba intră în componenţa Regiunii de Dezvoltare Centru.1 Suprafaţă. Administrativ judeţul este mărginit de judeţul Cluj în partea de nord. Coordonatele punctelor extreme ale judeţului Alba. vecinătăţi. în sud-est cu judeţul Sibiu. Horea) 22047’ 46035’ Nord Bihor Sibiu Tărtarău ( com.6 % din suprafaţa ţării. Judeţul Alba este situat în partea central . în nord-est cu judeţul Mureş.AMPLASARE GEOGRAFICĂ ŞI RELIEF 1. Covasna. 15 . Cetatea de Baltă ) Mureş Hunedoara Bubeşti (com.

ce se prelungeşte spre est pe Valea Secaşului. care le-au sculptat şi modelat prin eroziune. apare destul de variat fiind alcătuit din munţi. piemonturi şi depresiuni. podişuri. Sebeş şi 7 oraşe – Abrud. specificităţi. vegetaţie. Aiud. Munţii Şureanu (Carpaţii Meridionali) şi Podişul Transilvaniei. Zlatna. este cunoscută sub numele de depresiunea Alba Iulia . climă. iar zonele depresionare inclusiv luncile râurilor 28 %. Organizarea administrativă a teritoriului şi evoluţia numărului unităţilor administrativ teritoriale în perioada 1990 – 2010: Tipul unităţii administrativ teritoriale Municipii Oraşe Comune Sate Anii 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 1 9 67 658 3 7 66 657 4 7 65 656 4 7 65 656 4 7 65 656 4 7 65 656 4 7 66 656 4 7 67 656 4 7 67 656 4 7 67 656 4 7 67 656 4 7 67 656 1. influenţe. În cuprinsul judeţului Alba. Teiuş). ea se 16 . Zona depresionară axată pe Mureş. 67 de comune şi 656 de sate. Munţii ocupă cca 52 % din suprafaţa sa. se găsesc părţi din trei mari unităţi de relief şi anume: Munţii Apuseni. despărţite de zona depresionară reprezentată de Culoarul Mureşului. După formarea şi extinderea marilor unităţi tectonice de relief din România acestea au intrat sub influenţa agenţilor modificatori externi: apă. Cîmpeni. Ocna Mureş. zona de podiş şi dealuri 20 %. Cugir. Blaj. De la Alba Iulia şi până la Şibot.Turda şi are orientare în direcţia NNE-SSV.Structura administrativă a judeţului Alba cuprinde un număr de 11 localităţi urbane (4 municipii – Alba Iulia.2 Forme de relief. Privit în ansamblu relieful judeţului Alba. până la formele actuale. Baia de Arieş.

În această masă muntoasă mişcările din neozoic au avut drept consecinţă formarea unor depresiuni (Depresiunea Cîmpeni . Ca unitate montană nordică judeţul Alba cuprinde sectoare neuniforme ca întindere din orogenul Munţilor Apuseni Centrali şi Sudici. având importanţă şi pentru atenuarea viiturilor care.Bistra) unde. se remarcă marea varietate a formelor de relief cu altitudini cuprinse între 550 m şi peste 1000 m.1000 m. Contactul dintre depresiuni şi zonele montane. Lunca Mureşului fiind o zonă des inundabilă. .între 550 .la peste 1500 m altitudine. depuneri de depozite deluviale. asociate cu acumulări piemontane provocate de conurile de dejecţie ale apelor ce coboară de pe versanţii acestora. Principalele altitudini muntoase din judeţ Alba sunt: Nr.Abrud.mc. zonă mai denumită şi "platforma Ţării Moţilor". la care se mai adaugă 30 mil.una inferioară (700 . mc.a creat noi forme de relief: zone de luncă şi de terasă.800 m altitudine) denumită şi "platforma Ţării Moţilor". 2. din această zonă face parte şi Depresiunea Cîmpeni . Reţeaua hidrografică . Zlatna de pe Ampoi. Trascău şi altele. încât treapta inferioară este situată deasupra depresiunilor marginale. crt 1. cum ar fi Cîmpeniul şi Abrudul.formată în cuaternar . Deci..una superioară . deseori pe Arieş au un efect catastrofal. de pe Arieş. s-a amenajat la Mihoieşti un lac de acumulare cu un volum brut de 17 mil. Zona submontană (depresionară) caracterizată prin interfluvii largi care coboară spre valea Arieşului. cu altitudini cuprinse între 600 m şi peste 1000 m. respectiv treapta submontană . Din punct de vedere morfologic. 3. Trăsăturile geografice ale acestei unităţi sunt imprimate de varietatea înălţimilor. cu relief de culmi domoale străpunse de aparate vulcanice şi mase de calcare ceea ce introduce în relief o anumită dinamică.prelungeşte cu o altă zonă depresionară de origine tectonică Culoarul Orăştie.peste 1000 m altitudine. se realizează prin platforme structurale. Munţii Apuseni formează în partea de vest a ţării o zonă compactă care închide la vest Depresiunea Transilvaniei. 7. Unitatea muntoasă din sudul judeţului face parte din Carpaţii Meridionali. 8. Tranşa de viitură. 4. Între acestea amintim depresiunea Cîmpeni . Se remarcă două suprafeţe de nivelare: . se disting două trepte de relief: treapta montană . de morfologia diversificată. unde defileul Mureşului separă pe întreaga lui lungime elemente diferite: la nord formaţiunile alpine ale Munţilor Apuseni.Cîrligatele . conuri de dejecţie. În Munţii Apuseni se găsesc o seamă de zone depresionare de origine tectonică care reduc din masivitate masivele montane. aşezările umane sunt relativ reduse cu puţine excepţii. 6. Masivul muntos se caracterizează printr-o lipsă a abrupturilor şi a denivelărilor pronunţate între cele trei suprafeţe de eroziune.Bistra.Fărcaşa . gradul ridicat de compartimentare şi fragmentare a reliefului. Limita cea mai pregnantă a acestora este cea sudică. Relieful coboară lin de la peste 2000 m la sub 900 m. Întregalde pe valea Gălzii. Denumirea vârfului Vf. se poate spune că din punct de vedere morfologic teritoriul cercetat se remarcă prin marea varietate a formelor de relief reprezentate prin: Zona montană. ca substrat petrografic. la sud formaţiunile prealpine cu relief monoton de platforme de eroziune şi culmi omogene. este foarte restrânsă şi cuprinde doar terminaţiile nordice ale Munţilor Şureanului şi Cindrel. de asemenea. 5. lui Petru Curcubăta Muntele Mare Tărtărău Dealu Comanului Poieniţa Dâmbău Detunata Denumirea masivului muntos Şurianu Bihor Muntele Mare Cibinului Sebeşului Munţii Metaliferi Trascău Munţii Metaliferi 17 Altitudinea (m ) 2130 1849 1826 1772 1619 1437 1369 1258 . Almaşu Mare. Pentru asigurarea necesarului de apă la unele localităţi din această zonă.

3 Caracteristici pedologice ale solului Formarea şi evoluţia numeroaselor categorii de soluri care se regăsesc pe teritoriul judeţului Alba. protosoluri aluviale. biologic. 1. gleizate sau molice. Zona de luncă a principalelor râuri care străbat judeţul cuprinde soluri slab evoluate respectiv soluri aluviale tipice. alunecări. Denumirea localităţii Alba Iulia Aiud Blaj Sebeş Câmpeni Cugir Ocna Mureş Abrud Zlatna Baia de Arieş Teiuş Tipul localităţii Municipiu Municipiu Municipiu Municipiu Oraş Oraş Oraş Oraş Oraş Oraş Oraş Altitudinea medie ( m ) 235 250 250 255 550 311 250 589 410 550 240 1. o zone de depuneri deluviale care fac legătura între teritoriile mai joase (luncă şi terasă) cu dealurile învecinate. fiind următoarele: Nr. terenuri acide cât şi surpărilor. tasărilor. alunecări de teren.Zona formaţiunilor sedimentare cuaternare reprezentate prin: conuri de dejecţie acumulări de depozite sedimentare cu stratificaţie încrucişată depuse pe cursurile inferioare ale văilor. argiloiluviale. terenuri acide. tasări. 18 . soluri brune argiloiluviale şi eumezobazice.individualizate pregnant de-a lungul râului Arieş şi a văilor mai importante. 6. sunt mai mult sau mai puţin degradate prin fenomene de eroziune de suprafaţă sau adâncime. ori soluri slab evoluate. 7.470 ha • Regosoluri – 34. dupa gradul de fertilitate sunt: • Cernoziomuri – 21.prăfoase). depozitele mai vechi. soluri brune acide. 2 3.196 ha • Aluviosoluri – 35. o zone de luncă . tipurile de sol reprezentative sunt cernoziomurile tipice. gleiosolurile. se explică prin variabilitatea spaţială şi cea temporală a factorilor pedogenetici naturali (factorul litologic. Altitudinile la care sunt situate municipiile şi oraşele sunt cuprinse între 235 m (Municipiul Alba Iulia) şi 589 m (Oraş Abrud). humisilicatice. o zone de terasă evidenţiate.771 ha. antecuaternare fiind erodate iar materialul rezultat transportat şi depus pe pante sub formă de depozite fine (argiloase .777 ha. erodisoluri. 11.În zona montană (Munţii Şureanu şi Munţii Apuseni) predomină solurile brune luvice. etc. Diferenţa până la 330. aceste zone s-au format prin acţiunea factorilor exogeni. agricol o reprezinta preluvosolurile. Degradarea solurilor din zonă este datorată atât fenomenelor de eroziune. erodosolurile. etc. soluri gleice. Principalele tipuri de sol din judeţul Alba sunt : . În zona colinară din judeţul Alba (Podişul Târnavelor şi Podişul Secaşelor). Din punct de vedere agropedologic. 5. la confluenţa cu râurile importante (în special râul Arieş). climatic.23. luvisoluri albice. soluri brune argiloiluviale. 9. 4. Toate tipurile de sol reprezentative din zonă.111 ha • Litosoluri. regosoluri. 10.40. timpul). apa. litosoluri. exces de umiditate. 8. relieful.565 ha • Soluri neproductive .692 ha. în general pe cursurile de apă importante (în special pe malul stâng al râului Arieş dar şi a altor afluenţi importanţi ai acestuia).923 ha • Rendzine – 14. crt. solurile judeţului Alba. • Soluri brune – 63.

pe fondul general al climatului.Ca resursă naturală. valorile scad sub 110 kcal/cmp.CARACTERISTICI CLIMATICE 2. solul se deosebeşte esenţial de resursele de apă şi aer care se pot reânnoi relativ uşor. dar dacă este distrus într-un mod sau altul. Munţii Apuseni şi Munţii Şureanu în vestul şi respectiv sudul judeţului.5°C la Roşia Montană).care generează şi influenţează permanent aceste forme ale circulaţiei aerului în straturile inferioare ale atmosferei). Suprafaţa activă eterogenă (diverse forme de relief cu altitudini diferite. Prin poziţia sa geografică judeţul Alba se află sub influenţa preponderentă a circulaţiei vestice. aplicarea unei agrotehnici necorespunzătoare pe terenurile arabile sau păşunatul neraţional. în funcţie de poziţia şi de intensitatea principalelor sisteme barice (cicloni şi anticicloni . refacerea lui durează mulţi ani. 2°C. la valori de cca.744 ha. o serie de topoclimate cu caracteristici proprii.6°C la Cîmpeni). prin procesele de eroziune (de suprafaţă şi de adâncime). iar la altitudini de 1200 m în zona montană temperatura medie a aerului coboară la valori de 5 la 6°C (5. Temperaturi – lunare şi anuale. Degradarea solului. cu uşoare nuanţe de excesivitate în regiunile de şes şi de podiş şi moderată cu uşoare nuanţe pluviale în regiunile montane. la care se adaugă influenţele circulaţiei polare ori tropicale. Cele mai afectate zone ale judetului de eroziune în adâncime sunt: Zlatna – 1271 ha. în schimb Culoarul Mureşului favorizează circulaţia aerului dinspre sud sau dinspre nord în funcţie de condiţiile sinoptice. Sebeş – 503 ha.5°C în Culoarul Mureşului (9. Sunt afectate de aceste fenomene de degradare suprafeţe considerabile. valori extreme înregistrate – vîrfuri istorice Temperatura medie a aerului scade în funcţie de altitudine de la cca. Aceste particularităţi sunt determinate pe de o parte. Unirea – 1351 ha.533 ha. influenţe Clima judeţului Alba poate fi caracterizată ca fiind o climă temperat . . de circulaţia generală a atmosferei iar pe de altă parte de structura suprafeţei.112 ha .eroziuni în adâncime pe 18. În toate zonele procesele de degradare sunt favorizate de activitatea antropică. Valea Lunga – 607 ha. în zona montană la peste 1500 m.8°C la Alba Iulia . SECŢIUNEA A 2-A . Regimul climatic. temperatura medie a aerului scade la valori de cca. Unirea – 515 ha. în schimb.1. Valea Lunga – 1342 ha. 9°C sau chiar sub această valoare în zona colinară a judeţului (9. Regimul radiativ de care beneficiază teritoriul judeţului Alba (situat pe paralela 46°N) poate fi apreciat ca moderat şi cu unele diferenţieri altitudinale după cum urmează : în timp ce în zona colinară a judeţului se înregistrează valori medii anuale ale radiaţiei solare globale de peste 120 kcal/cmp. favorizează colmatarea albiilor minore. În zona montană înaltã. Solul. Jidvei – 1241 ha. 19 . Sona – 1869 ha. cu altitudini de 1600 . 2. precum exploatarea neraţională a pădurilor fără reîmpădurirea suprafeţelor defrişate. solul.inundatii pe 28. cauze care potenţează fenomenele de degradare amintite. etc. valori medii. circulaţia generală a atmosferei şi particularităţile suprafeţei active).087 ha .alunecări pe 32. specificităţi. iar costurile sunt foarte mari. reţeaua hidrografică. îşi poate doar regenera fertilitatea şi deci potenţialul productiv dacă este utilizat cu anumite precauţii pentru a nu-l deteriora. orientarea şi expunerea versanţilor. Şona – 705 ha. având în vedere interdependenţa factorilor genetici ai climei (radiaţia solară.) introduc. constituie o barieră climatică în deplasarea pe orizontală a maselor de aer.2°C la Blaj) şi la valori de 7 la 8°C în depresiunile intramontane (7. astfel: . vegetaţia. iar zone cu soluri erodate sub influenţa apelor sunt: Zlatna – 1995 ha. iar în Munţii Şureanu la peste 2000 m aceasta ajunge chiar sub 0°C.2.1800 m. cu un maxim vara şi un minim în anotimpul rece al anului. 9. 9.Eroziuni sub influenta apelor pe 114.4°C la Sebeş).continentală.

6 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Media I . 2.XII 63.2 23.9 2009 11.7 12.1100 l/mp în zona de munte. după cum urmează : Precipitaţii Tmedie Tmax.5 -18.5 58.07 -11.7 40. în anotimpul cald al anului (1987.8 83. în funcţie de altitudine.9 715 20.7 80. temperaturile medii sunt cuprinse între cca. 10°C la munte şi 19 .7 82. In lunile mai .9 92.3 73.În tabelul de mai jos sunt redate valorile extreme ale temperaturii aerului.13.6 17.3 92.01 663. 2007) s-au înregistrat perioade de timp cu 1-3 zile consecutive când s-au înregistrat nopţi tropicale (temperaturi minime nocturne mai mari de +20 gr.5 68. astfel că pe culmile montane înalte acestea se produc cu o întârziere progresivă.3 39.7 62.4 21.0 642. chiar peste 100 l/mp/24 ore. fiind cuprinse între -10°C în zonele înalte şi -3°C la -4°C în podiş şi în zonele depresionare. valori ANUL Data Data °C °C °C maxime l/mp 2007 11.0 15.08 -15.1 103 116 137 101 101 85.5 89.4 78.5 117 127 107 87. primăvara cca.08 -15. iar toamna este mai prelungă aceasta datorându-se faptului că atât procesele de răcire cât şi cele de încălzire încep de jos în sus .9 78.9 36.3 40.1 34. maxima absolută şi minima absolută la staţiile meteorologice din judeţ. 2003.4 24. 20 .0 59.5 86.1 115 92. 30 %.3 30.8 34. Urmărind repartiţia pe anotimpuri a precipitaţiilor se observã că iarna cad cca.12 484.8 2008 10. 2000.30 l/mp/lună în zonele de podiş şi culoar şi 45 .3 16. iar minimul pluviometric se înregistreazã în luna februarie.1 115 1172 33.3. iar toamna mai mult de 15 %. primăvara întârzie din ce în ce mai mult pe măsură ce creşte altitudinea .6 46.550 l/mp în zona de podiş şi Culoarul Mureşului.5 22. se remarcă la nivelul judeţului o repartizare diferenţiată în funcţie de criteriul altitudinal dar şi în funcţie de influenţele circulaţiei generale. la peste 1000 .2 79. În ceea ce priveşte cantităţile lunare şi multianuale de precipitaţii. Adeseori iarna.16. Privitor la temperatura aerului.1 50. în ultimul timp constatându-se chiar o creştere a frecvenţei acestor ploi cu caracter torenţial.0 03. 15 % din cantitatea anuală. aerul rece şi ceţos se acumuleazã pe văi şi în depresiuni (unde temperaturile minime absolute pot să scadă până la valori de -30 la -35°C).7 41. iar izolat şi în câteva cazuri.3 92.6 55. Tmin.8 75. constatăm cã ele cresc de la 450 .21°C în zonele mai joase. Celsius. valori medii. sau mai mari.4 529.1 83.5 36. maximele absolute ajungând până la valori de 37 la 40°C.0 43.0 24. Celsius) şi cu valori maxime diurne de 32 la 35 de gr.3 48.6 34.6 < date culese de la staţiile pluvio din judeţ > Cantităţile maxime căzute în 24 ore au depăşit deseori 50 l/mp. vara aproape 40 %.06 2010 10. 85 l/mp/lunã în zona colinarã şi peste 100l/mp/lună în zona montanã).08 < date culese de la staţiile meteorologice din judeţ > Datorită ponderii destul de ridicate a reliefului montan pe teritoriul judeţului .6 24. cantităţile măsurând în medie 20 . În ianuarie temperaturile medii variazã în acelaşi sens. Aceste date sunt prezentate în tabelul următor: POSTUL PLUVIO Arieşeni Avram Iancu Cîmpeni Alba Iulia Blaj PRECIPITAŢII MEDII LUNARE ŞI MULTIANUALE HABS 900 753 591 246 334 I 82. În iulie.5 18.2 42.12 628. care au condus la depăşirea ITU 80 (indicele temperatură – umezeală).4 68. mai putem aminti faptul că în zona colinară a judeţului Alba. relativ frecvent înregistrându-se inversiuni de temperaturã.9 68.12 585.60 l/mp/lună în cele înalte.4 98. valori extreme înregistrate – vîrfuri istorice) Analizând cantităţile anuale de precipitaţii.5 45.9 24.7 25.0 19.2 57.iulie se înregistrează maximul pluviometric (cca. Regimul precipitaţiilor (cantităţi lunare şi anuale.1 125 1134 61.

18 decembrie .3 l/mp sept. au căzut precipitaţii care au măsurat cca. 21 .2005 18.3 l/mp 24.1998 4.La Ocna Mureş.2005 19. iar pe râurile mari de pe teritoriul judeţului.04.1 l/mp 16.60 zile la munte. Topirea gheţurilor s-a produs lent.1975 15.06.6 l/mp 24.0 l/mp 22.1994 13.06.07.3 l/mp 24. au fost înregistrate temperaturi negative cuprinse în medie între -5 la -22 °C. Blaj 84.0 l/mp 24.4 l/mp 30.2001 14.1995 8. datorită lipsei oxigenării apei.0 l/mp 08. Staţia meteo / Precipitaţii maxime Data înregistrării crt. un număr de 21 zile consecutive (între 2 – 22 ianuarie 1985).04. Cîmpeni 73. este şi regimul îngheţului. Avram Iancu 116.40 cm la Cîmpeni .3 l/mp 21.1998 3.1998 2. Baia de Arieş 80.8 l/mp 01. este cel mai important fenomen climatic de iarnă şi este definit prin coborârea temperaturii aerului şi a solului sub 0 grade Celsius. au determinat închiderea temporară a unor operatori economici energofagi.0 l/mp 22.000 m altitudine în jurul datei de 01 octombrie. în condiţiile unei inversiuni termice prelungite. Ponorel 62. În anotimpul rece al anului precipitaţiile sub formă de zăpadă se produc în medie într-un număr de 20 . Postul pluvio în 24 de ore 1.30 zile în podiş şi 50 .1988 5. Ocna Mureş 70. Fărău 65.06. de 19 zile consecutive (între 11 februarie – 1 martie 1985) cu valori medii cuprinse între -4 la -15 grade Celsius. şcoli. Alba Iulia 74.07. în iarna anului 1984-1985. Aceste fenomene au condus la mari greutăţi în alimentarea cu gaze naturale. Amintim astfel faptul.9 l/mp 16.07. s-au format poduri de gheaţă de mari grosimi pe toată lăţimea albiilor minore (la Alba Iulia pe râul Mureş grosimea podului de gheaţă a fost de 40-50 cm.06. Berghin 90. Primul îngheţ se produce în regiunea montană la cca 1.1979 9.7 l/mp 08. că în zona colinară a judeţului. Îngheţul. 1978 6. transporturi. după cum urmează : Nr. pagubele produse şi declaratiile martorilor).2010 Un alt aspect privitor la clima judeţului Alba îl reprezintă fenomenele de iarnă dintre care menţionăm căderile abundente de zăpadă şi îngheţurile. Câlnic 71.2010. Pe teritoriul judeţului Alba s-au înregistrat perioade de timp în care temperaturile negative au persistat un lung şir de zile consecutive. Poşaga 76. alimentări cu apă.2 l/mp 22.5 l/mp 24.1975 11.1 l/mp 18. Arieşeni 103. etc. Roşia de Secaş 69.06.12.06. La fel de important ca şi valoarea temperaturii minime absolute.07. energie termică.12. Abrud 63. 150-200 l/mp/24 ore (având în vedere nivelurile maxime ale apelor. Ca urmare a acestui fapt s-a produs mortalitate piscicolă masivă. fără alte evenimente.06. iar prin moartea reproducătorilor s-a redus drastic şi puietul.4 l/mp 18. Ighiu 51.1979 10.). Roşia Montană 65.06.2001 12.06.07. Sebeş 61. Căderile masive de zăpadă în 24 de ore s-a înregistrat : • iarna anului 1997 . Datorită temperaturilor negative înregistrate în aceste două perioade de timp.1995 16.3 l/mp 18.23 cm la Alba Iulia . Jidvei 70. şi depăşirea temporară a IR (indicele de răcire).1988 17. Dobra 73. urmată de o a doua perioadă de timp cu temperaturi scăzute. în zona satului Uioara de Jos (zonă nesupravegheată hidro-meteorologic) în data de 22. În tabelul următor sunt redate cantităţile maxime de precipitaţii măsurate în 24 de ore la staţiile meteo şi posturile pluvio din judeţ. • iarna anului 2002 .12.1995 7.17 februarie . râurile mici practic au îngheţat total.

însoţite sau nu de averse de ploaie. material aluvionar depus pe carosabilul drumurilor ca urmare a scurgerilor de pe versanţi. Sebeş. şcoli. Fenomene meteorologice extreme – furtuni. Seceta este unul dintre fenomenele climatice cele mai complexe (la care concură mai mulţi factori : precipitaţiile atmosferice. Aceste furtuni au afectat învelitorile unor construcţii. Frecvenţa calmului atmosferic prezintă variaţii foarte largi de la 18. etc) şi care se poate produce în oricare anotimp al anului.4. Crăciunelu de Jos.5 m/s în zona montană. nebulozitatea influenţează la rândul ei regimul tuturor elementelor climatice şi prezintă valori medii multianuale care se situeazã între 5.5 .9 zecimi. urmată în ordinea frecvenţei de direcţia nord . iar ulterior 22 . Sîncel. o constituie viteza la rafala maximă. Galda de Jos. Cîlnic. unde au fost avariate 2051 de locuinţe şi anexe gospodăreşti. Miraslău. caracterizate prin vânt puternic cu schimbarea bruscă a direcţiei. 35 de clădiri ale unor instituţii publice (sedii primării. Blaj. mai consemnăm faptul că la nivelul judeţului Alba s-au înregistrat de-a lungul timpului şi fenomene extreme aşa cum sunt furtunile.4. etc. Ciugud.0%) şi cel de nord . Aiud.82 % raportat la scara întregului judeţ. a fost aceea din intervalul 23 – 27 iunie 1996. Astfel în lungul Culoarului Mureşului predomină vântul de sud .2. Lopadea Nouă. tornade Vântul prezintă direcţii şi viteze ce diferă în funcţie de particularităţile circulaţiei generale ale atmosferei şi ale suprafeţei active (punându-se în evidenţă şi de această dată rolul de baraj orografic al Munţilor Apuseni şi al Munţilor Şureanu). Cugir. cald şi uscat. cu formarea de vârtejuri care au antrenat în aer praf sau alte obiecte uşoare de pe sol. O trăsătură aparte a climei judeţului Alba. 19 autovehicule. În acest contex nu poate fi exclusă apariţia unor astfel de fenomene şi pe teritoriul judeţului. iar în zonele montane chiar 30 m/s.3 % în zona montană (Staţia meteorologică de culme Roşia Montană) la 52. muzee.estică. Direct dependentã de circulaţia generală a atmosferei. fenomenele orajoase au produs incendierea unor locuinţe sau anexe gospodăreşti pe teritoriul judeţului Alba.5 . care în zonele colinare ale judeţului depăşeşte 20 m/s. o constituie existenţa topoclimatului cu efect de fohn.Umezeala relativã a aerului înregistreazã valori medii anuale cuprinse între 76 .est (11. vânt local. Ohaba. Berghin.7.5 %). Meteş. O altă caracteristică a vântului.vest (19. care a traversat judeţul pe direcţia sud-west – nord-est şi care a afectat localităţile Sebeş.5 m/s în zona Culoarului Mureşului. Rădeşti. peste 24. descărcări electrice şi grindină. Cenade. 2. Stremţ. Mihalţ. Săliştea. Cea mai mare furtună sub aspectul pagubelor (vânt puternic.1 % în zonele mai adăpostite ale culoarului Mureşului (Staţia meteorologică Alba Iulia) şi până la 67. caracteristicile şi particularităţile suprafeţei active. Viteza medie a vântului este cuprinsă între 1. reţele electrice.5 m/s în zona de podiş şi între 5.2 % în Depresiunea intramontană a Ţării Moţilor (Staţia meteorologică Cîmpeni). viteza vântului. între 3. Berghin.vestică este direcţia predominantă atât la nivelul crestelor din Munţii Apuseni.2000 ore pe an. grădiniţe. Pianu. Tot sud . evapotranspiraţia. care determină mai întâi declanşarea fenomenului de uscăciune. Alba Iulia. zonele afectate de furtuni sau vînturi puternice cu aspect de vijelie sunt pe teritoriul administrativ al localităţilor Alba Iulia. reţelele electrice şi telefonice. umezeala şi temperatura aerului. rezerva de apă din sol. etc. Roşia de Secaş. cât şi în zona de podiş a judeţului. prezent pe versanţii estici ai Munţilor Apuseni şi spre Culoarul Mureşului a cărui manifestare se reflectă în regimul tuturor elementelor climatice. Cricău.000 ha terenuri agricole (cu un procent mediu de distrugere de 61 %). Până în prezent nu au fost înregistrate tornade pe teritoriul judeţului Alba deşi la nivel naţional au fost înregistrate astfel de fenomene. Zlatna. Apariţia secetei este condiţionată de absenţa precipitaţiilor. Blaj şi Şona. Valea Lungă. au produs doborâturi de vânt în fondul forestier. ca şi de cele ale suprafeţei active. fenomene orajoase. Potrivit evidenţelor statistice. Strâns legat de nebulozitate este un alt element meteorologic şi anume durata de strălucire a soarelui care pentru teritoriul judeţului Alba înregistreazã sume cuprinse între 1700 . Ighiu. însoţit de precipitaţii sub formă de aversă. Teiuş. cămine culturale. grindină şi inundaţii locale).7 şi 6. cu diferenţierile spaţiale şi temporale specifice.0 . Aiud. Totodată. Şpring. De asemenea. cinematograf) şi 12 clădiri ale unor agenţi economici. Crăciunelu de Jos. la nivelul judeţului. Ponor.

este intervalul secetos (perioada de secetă propriu-zisă plus perioada cu precipitaţii deficitare). durata maximă a secetelor şi periodicitatea secetelor sunt parametrii la fel de importanţi pentru anlizarea secetelor şi efectelor lor.394 km/km2.1. sudul Moldovei sau Dobrogea în anii 1987. În aceste condiţii pot apărea situaţii în care nu toţi utilizatorii de apă pot folosi cantităţile necesare. Seceta meteorologică induce seceta hidrologică. 140 113 40 51 96 67 Pe bazin 2 7 5 5 20 26 În judeţ 0. Altitudine medie bazin m. Principalul curs de apă care tranzitează judeţul. Panta medie ‰ Bazinul hidrografic Supraf.Alba km. Ponderea cea mai mare a scurgerii se realizează în lunile de primăvară şi începutul verii.7-1. stadiul de dezvoltare a vegetaţiei.89 1.74 1. precum şi a celor subterane. crt. conduce spre o densitate medie de 0. Târnavele (rezultat din unirea Târnavei Mici cu Târnava Mare). 4.22 1. Din momentul în care seceta a cuprins şi solul. Cursurile de apă. 2007. până la valori de aproape 0. cauzate de precipitaţii mixte (lichide şi din topirea zăpezii) respectiv din precipitaţiile lichide de la începutul verii (luna VI şi luna VII) când se realizează 30 .43 20 26 Coef. anotimpuale şi de factorii azonali. Datorită diversităţii formelor de relief (zonă montană şi colinară) acest parametru prezintă valori de la sub 0. Intensitatea fenomenelor de uscăciune şi secetă se pun în evidenţă prin determinarea indicelui de ariditate şi a deficitului de apă din sol. 2.REŢEAUA HIDROGRAFICĂ 3. Ambele fenomene (uscăciunea şi seceta) se produc mai întâi în aer. 5. 1.2 1. este râul Mureş. 2. etc).5 km/km2 în zona superioară a bazinului hidrografic al Arieşului. există un risc crescut de contaminare ori impurificare a resurselor de apă. De asemenea. în care trebuie analizate perioadele în care deficitul în precipitaţii a persistat timp îndelungat care se poate întinde pe durata mai multor ani. fiind necesară impunerea de restricţii temporare în utilizarea apei anumitor consumatori. caracterizată prin diminuarea resurselor de apă din râuri. creşteri înregistrate – vîrfuri istorice Reţeaua hidrografică codificată aferentă judeţului Alba are o lungime totală de 2456 km. Alba km2.45 6231 1678 616 547 1054 358 648 957 535 530 834 1007 Scurgerea apei este direct influenţată de caracteristicile fizico-geografice (relief. iar perioada de secetă este acea perioadă de minim 10 zile consecutive fără precipitaţii. care raportată la suprafaţa judeţului de 6242 km2. Câmpia Română. Judeţul Aba fiind situat în interiorul arcului carpatic beneficiază de un climat mai moderat cu influenţe oceanice şi prin urmare nu a fost afectat de secete la fel de severe ca cele din Oltenia. aferentă jud.3 km/km2 în zona colinară şi mai uscată din Podişul Târnavelor.69 1.de sinuoz. Frecvenţa perioadelor de secetă.0 7 1. Configuraţia reţelei hidrografice pentru majoritatea cursurilor de apă din judeţ este de tip rectangular. 3. variaţia factorilor climatici. SECŢIUNEA A 3-A . 6. debite normale. Principalii afluenţi ai Mureşului de pe teritoriul judeţului Alba sunt: Arieşul.51 1.40 % (uneori chiar 50 %) din volumul 23 . Perioada de uscăciune este considerată acea perioadă timp de cel puţin 5 zile consecutive în care nu a plouat deloc. rezerva de apă se reduce până la coeficientul de ofilire (când plantele se ofilesc şi mor). Cursul de apă Mureş Arieş Târnava Mare Târnava Mică Sebeş Cugir Lungime în jud. în ansamblu. Şi mai important. Caracteristicile hidrografice ale celor mai importante cursuri de apă de pe teritoriul judeţului Alba sunt prezentate în tabelul de mai jos : Date privind cursul de apă Nr. râul Sebeş şi râul Cugir. care colectează întreaga reţea hidrografică de pe teritoriul judeţului pe o lungime de 140 km. 2000. Principalele caracteristici ale scurgerii sunt determinate de variaţiile altitudinale.0-1. iar apoi afectează şi solul.persistenţa acestuia generează seceta. 2003.

03. Ampoi Zlatna 1.06. multianual Data mc/s mc/s 1. ist.03.3 490 735 12. Cugir şi altele. În tabelul de mai jos se regăsesc şi valorile debitului mediu multianual pe principalele râuri din judeţ.1975 10. Geoagiu Teiuş 1. Târnava Mare Blaj 15.3 195 77. Târnava Mică Blaj 12. r.1979 16. Râurile mici din zona de podiş a judeţului (afluenţii de stânga ai Mureşului.9 1100 950 3. Arieş Baia de Arieş 19. Râul Staţia hidrometrică Q mediu Q 1% mc/s 24 .07.1998 13.2 954 851 3.primăvară. r. Sebeş. Nr. la 5 . afluenţii Târnavelor.9 685 860 12.06. Mureş Ocna Mureş 74 1850 1580 14.07.1979 15.1975 12.1981 5.05.03.5 400 56. Principalul indice al resurselor de apă din râuri este dat de scurgerea medie. fiind legată de durata în ore (zile) a viiturilor. Secaşul Mic Colibi 0. La începutul toamnei.8 215 83.8 245 143 2.1981 6.07.scurgerii medii anuale.1998 4.1975 19. Mureş în anul 1970. apărând viiturile de toamnă care se pot prelungi până în luna XII. rezervele subterane nefiind refăcute se înregistrează valori mici ale scurgerii (luna IX.07. În zona montană scurgerea este mai bogată.5 330 244 1.1998 14.0 1360 1350 4. Târnave în 1975.2 22. Târnave Mihalţ 28.jud. Mureş Alba Iulia 108 2600 2450 15. Vara ca rezultat a creşterii evapotranspiraţiei şi a scăderii precipitaţiilor apare o epuizare a apelor subterane din stratul freatic.07. acesta fiind deosebit de util în dimensionarea planurilor de gospodărire a apelor. caracterizată prin debite şi volume maxime.3 inundaţii pe an.5 470 189 8. Aiud Aiud 0.6 260 275 12. Cea mai importantă fază de regim hidrologic prin ponderea efectelor distructive ale apelor este scurgerea maximă. 8001100 l/mp/an. fiind legată de factorii climatici şi de caracteristicile bazinelor hidrografice (mărimea suprafeţei şi altitudinea medie).2005 9. luna X). Secaşul Mare şi afluenţii săi) înregistrează valori mari ale scurgerii şi în perioada de iarnă (20 . Mureş Acmariu 119 2660 1716 21. deşi evaporaţia începe să scadă şi încep ploile de toamnă.1975 17. Ampoi Bărăbanţ 4.0 2. În decursul ultimilor ani cele mai mari debite maxime înregistrate pe principalele râuri din judeţul Alba se regăsesc în tabelul de mai jos: Debite maxime istorice Q max.5 185 116 14. fenomen reflectat prin apariţia apelor mici de vară (luna VIII şi luna IX).07.07. În funcţie de ploile de toamnă care pot fi de lungă durată se pot înregistra creşteri ale scurgerii. crt. Galda Benic 1. Viiturile care se produc pe teritoriul judeţului sunt generate de ploi în intervalul mai .30 % din volumul scurgerii medii anuale ca urmare a topirii mai timpurii a zăpezilor şi gheţurilor).1975 8. Ca efect al ploilor torenţiale pot apărea şi viituri de vară care ating valori mari ale debitelor.1999 Analizând datele observăm că în ultimii 30 ani s-au produs frecvente inundaţii de mare amploare.6 19. Arieş în anii 1981 şi 1995.2 285 114 9.5 660 268 19.07.). etc.Sântimbru. Arieş Cîmpeni 13.6 zile pe râul Mureş şi chiar 9-11 zile în punctul de confluenţă al Mureşului cu Târnavele din zona Mihalţ .06.1970 3.8 190 90 12.06.1975 18. Cluj 26.05.1981 7. exemplificând prin zona superioară a râurilor Arieş. Caracteristicile viiturilor şi amploarea lor variază în timp şi spaţiu.noiembrie şi preponderent topirea zăpezilor în sezonul rece. durata acestora fiind variabilă de la 12-15 ore pe cursurile mici de apă. care s-au situat în jurul probabilităţilor anuale de depăşire de 1 % (de exemplu : r. îndeosebi pe râurile mici şi pe torenţi.07.1970 2. Arieş Turda . ca efect al precipitaţiilor mai mari cantitativ. Secaşul Mare Cunţa 0. Arieşul Mare Scărişoara 5.07.1975 11. Sebeş Petreşti 10. sau din suprapunerea celor două fenomene în perioada de iarnă . Frecvenţa medie de producere a inundaţiilor pe teritoriul judeţului Alba este de 2 . Cugir Cugir 5.

Cursurile de apă cu caracter semipermanent (torenţial). cu văi asimetrice având versante repezi pe dreapta şi moderate . 25 . Primeşte la rândul său o serie de afluenţi (p. Mureş la cca 15 km vest în zona localităţii Mihalţ. în zonele malurilor unde viteza apei este foarte mică. Au un caracter torenţial (în special râul Mic). Pârâul Galda care-şi are izvorul de sub Negrileasa Mogoşului. Valea lui Paul. Valea Sohodol.SV prin mijlocul unor lunci care ating lăţimi mari. Acest râu se formează prin unirea Arieşului Mic cu Arieşul Mare. Principalii afluenţi pe dreapta sunt: Râul Arieş . Se varsă în râul Mureş aval de localitatea Oarda de Jos. pârâul Geogel.pe stânga. Pârâul Aiud (Aiudel) – are un caracter torenţial şi formează chei înguste în partea superioară a cursului iar pe cursul inferior ajunge la un oarecare echilibru lărgindu-şi valea până la 1. care pe cursul superior se mai numeşte şi Valea Mogoşului – are un curs meandrat. Spre zona de podiş şi de confluenţă (zona de luncă). ambele străbat acelaşi podiş despădurit. cu numeroase schimbări de direcţie.are un curs cu direcţia aproximativă sud – nord. pârâul Poşaga. Mureş în zona comunei Sîntimbru. cu aceeaşi structură geologică.). 3. râurile prezintă variate elemente ale naturii patului albiei. după care îşi schimbă cursul pe direcţia aproximativă vest – est. formarea de meandre şi de plaje. cu o direcţie de scurgere în amonte aproximativ vest .Harghita. Are un bazin hidrografic asimetric. Ele sunt determinate de morfologia şi structura geologică a zonei şi sunt active. Oteşti. Gurghiu .0 km. apoi pe cursul mediu şi inferior direcţia NV – SE se varsă în r.5-2 cm). Valea Bistrei. etc). Râul Cugir format din cei doi afluenţi care confluează în zona oraşului Cugir (pârâul Cugir şi Râul Mic) izvorăşte tot din Carpaţii Meridionali şi are aceeaşi direcţie aproximativă. Bazinele hidrografice. pârâul Sălcioara. în general în perioada ploilor masive sau a topirii zăpezilor. Pe unele porţiuni ale albiilor râurilor mari îndeosebi (Mureş.5 . ori chiar din nisipuri fine. sud-nord. Cele două Tîrnave au caractere comune: sunt originare din acelaşi masiv vulcanic. lacurile de acumulare – suprafeţe. este cursul de apă care drenează reţeaua hidrografică din partea nordică şi nord-vestică a judeţului. debitul său fiind reglat prin amenajările hidrotehnice executate pe cursul inferior şi mijlociu al acestuia.2. văi cu caracter mai mult torenţial. sau mai fine (0. Râul Geoagiu.Coşlariu. Valea Caselor. Târnave). Valea Buciumanilor.principal afluent pe dreapta al râului Mureş. Se varsă în Mureş în zona Teiuş .În funcţie de substratul litologic al reliefului pe care-l străbat. Râul Ampoi . Căseşti. Mureş la nord de Alba Iulia. Valea Mare. mai ales în perioadele cu ploi masive sau de topire a zăpezilor are o capacitate mare de transport a aluviunilor grosiere şi de eroziune a malurilor. etc. Direcţia de scurgere este NV – SE pe tronsonul cuprins între izvoare şi localitatea Pătrângeni. Valea Mică. la ploi torenţiale şi topirea zăpezilor dând naştere la viituri mari şi implicit la eroziuni de maluri şi inundaţii. Principalii afluenţi pe stânga ai râului Mureş: Râul Tîrnava format din cele două râuri principale ale regiunii: Tîrnava Mare şi Tîrnava Mică care confluează la cca 1 km aval de municipiul Blaj şi se varsă în r. valea Barnii.2. Valea Petrei. Valea Feneş. Valea Zlatnei.îşi adună apele din Munţii Trascău şi metaliferi şi se varsă în r. etc. Astfel în zona montană predomină bolovanii de dimensiuni mari (5-50 cm) intercalaţi cu pietrişuri grosiere. Se varsă în Mureş în zona municipiului Aiud. Primeşte ca afluenţi mai importanţi pârâul Cetii şi pârâul Găldiţa. p. Panta medie de scurgere este redusă favorizând în acest fel erodarea malurilor.est. majoritatea afluenţilor săi fiind pe partea stângă (Valea Morilor. Râul Sebeş . volume Râul Mureş: Întreaga reţea hidrografică din teritoriul judeţului Alba este tributară râului Mureş care curge cu o direcţie generală NE . Aceste cursuri împânzesc teritoriul studiat şi sunt tributare atât râului Mureş cât şi afluenţilor principali ai acestora. Panta medie redusă favorizează şi inundarea unor suprafeţe mari de teren din zonele de luncă în perioadele de inundaţii. Pe dreapta amintim ca afluenţi: Valea Trâmpoiele. apar depunerile de mâl. Datorită caracterului său tumultos. La rândul său acesta are o serie întreagă de afluenţi atât pe stânga cât şi pe dreapta sa: râul Abrud. fundul albiilor este preponderent format din pietrişuri grosiere cu dimensiuni variate (1-5 cm).

Amenajările de îmbunătăţiri funciare sunt în corelare cu lucrările de gospodărire a apelor.2.41 12.73 12. Principalele caracteristici ale lacurilor de acumulare din judeţ sunt conform tabelului de mai jos: Denumirea lacului Suprafaţa (km 2) Adâncime (m) Volum la NNR (mil. d.99845 169. Raportat în procente. În judeţul Alba.20 Tău Sebeş 0.87 3. 26 . ţinând seama de cerinţele de protecţie a mediului. natura fundului acestora este mâl iar natura malurilor este roci metamorfice cu excepţia lacului Petreşti la care este aluvionar. Pe unele porţiuni ale albiilor râurilor mari îndeosebi (Mureş.85 mâl roci metamorfice roci metamorfice Mihoeşti 0.) Amplasare Felul barajului arocamente cu mască de beton armat beton armat cu dublă curbură beton armat baraj stăvilar beton armat beton Natura fundului mâl Natura malului roci metamorfice roci metamorfice roci metamorfice aluvionar Oaşa Sebeş 4. râurile prezintă variate elemente ale naturii patului albiei. amplasarea acestora fiind: 4 pe Râul Sebeş.35 mâl Cugir (Canciu) 0.0 21.0 6. Pe teritoriul judeţului Alba sunt 6 lacuri de acumulare.25 anrocamente mâl TOTAL 8. suprafeţele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare. hidroenergetice. Aşa cum se observă în tabelul de la punctul 3. 1 Râul Mare Cugir şi 1 pe Râul Arieş. silvice. sau mai fine (0. Astfel în zona montană predomină bolovanii de dimensiuni mari (5-50 cm) intercalaţi cu pietrişuri grosiere. Combaterea eroziunii solului S = 39830 ha.6 89.mc.Au o mare capacitate de transport formând acumulări de depozite grosiere la confluenţa cu râurile importante (conuri de dejecţie). Irigaţii S = 2422 ha. referitor la lacurile de acumulare.35 30 3.5 0. Desecare prin pompare S = 650 ha. Desecare gravitaţională S = 7056 ha.82%. c. Suprafaţa totală a lacurilor de acumulare din judeţ este de 8.30 mâl Obrejii de Căpâlna Sebeş 0.09845 6. Caracteristicile pedologice În funcţie de substratul litologic al reliefului pe care-l străbat.81 70.0 136.87 mil. Spre zona de podiş şi de confluenţă (zona de luncă). ori chiar din nisipuri fine. De remarcat că în zonele neîmpădurite sau fără vegetaţie sunt în formare o serie de râpe (vâlcele sau ravene) care dau naştere la spălări de sol vegetal şi eroziuni ale sedimentelor. acumulările de pe Valea Sebeşului reprezintă 79.68 % din suprafaţa ocupată la nivelul judeţului iar volumul de apă reprezintă 95. b. fundul albiilor este preponderent format din pietrişuri grosiere cu dimensiuni variate (1-5 cm).3.9984 km2 iar volumul de apă este de 169.5-2 cm). în acord cu interesele proprietarilor de terenuri şi cu documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului. sunt următoarele: a. apar depunerile de mâl.92 mâl Petreşti Sebeş Cugir ( Râul Mare) Arieş (Mihoeşti) 0.0 1. în zonele malurilor unde viteza apei este foarte mică. Târnave). mc.

Secaşul Mic. în zonele Aiud – Rădeşti – Lunca Mureş şi Alba Iulia – Vinţu de Jos. dintre acestea 6 sunt în administrarea Direcţiei Apelor Mureş.1 0 5 27 . construcţii hidrotehnice. Principala reţea hidro ce alimentează lacurile şi iazurile sunt apele de suprafaţă. corectarea torenţilor. canale. Amenajările de irigaţii sunt amplasate în lunca râului Mureş. 12 . necesare pentru a exploata.în administarerea consiliilor locale. 3. a distribui şi a aplica apa pentru irigaţii pe o suprafaţă de teren definită şi care cuprinde terenul. precum şi construcţia.8 - 225000 16000 241000 natural natural - mâl mâl - aluvionar aluvionar - TOTAL Alte acumulări de apă (baltă / tău) pe teritoriul judeţului Alba Nume obiectiv BALTA RADESTI TAU PANADE BALTA CHERETEU BALTA LIMBA BALTA TAUSOR BALTA TURDAS (SECATA) TAUL MARE Nume Localitate RADESTI PANADE BLAJ CIUGUD ALBA IULIA HOPARTA BIIA Obs D.R şi 3 . sunt amplasate la Gura Arieşului – Inoc. canale. clădirile. pompe.proprietate privată. Amenajările de combaterea eroziunii solului sunt situate în bazinele hidrografice ale râurilor Secaşul Mic.A.c. Teiuş. construirea conform conturului. canale deschise secundare. Lacurile şi iazurile sunt cu apă dulce.0526 0.0053 0. structuri şi pompe care pot fi folosite pentru a evacua apa în exces de pe o suprafaţă de teren definită şi a transporta acea apă la unul sau mai multe puncte specifice şi care cuprinde terenul. Denumirea lacului Amplasament Suprafaţa (km 2) Adâncime (m) Volum la NNR (m. Măgina – Aiud. Amenajările cuprind o reţea hidraulic distinctă de conducte. regularizarea scurgerii apelor pe versanţi.Asociaţia Judeţeană a Vînătorilor şi Pescarilor Sportivi.Regia Naţională a Pădurilor „Romsilva”. amenajări silvice de perdele forestiere de protecţie a terenurilor agricole şi plantaţii pentru combaterea eroziunii solului. 2 – agenţi economici. 4 . Cetatea de Baltă şi Şpring – Vingard.4. de baraj natural prin alunecare. 2 C. în stare activă şi asigură condiţii de viaţă eutotrofe. cu evacuarea apei gravitaţional într-un emisar.) Felul barajului Natura fundului Natura malului Iezer Şurianu Ighiu Cugir 0. cuprinzând lucrările pentru protecţia solului. echipamentul fix sau mobil. b. acestea cuprinzând o reţea hidraulic distinctă de structuri.0 3. Lacuri. principale. Sebeş – Săsciori şi cuprind formarea. întreţine şi repara sistemul. structurarea şi lucrările solului.0579 9. clădirile. întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii temporare şi permanente astfel încât să se reducă sau să se oprească eroziunea şi degradarea solului. adâncimi Pe teritoriul judeţului Alba sunt 32 de lacuri şi iazuri. Sebeş –Cunţa. c. Târnavelor (mal drept şi mal stâng) şi la Ocna Mureş. sunt amplasate în vecinătatea municipiului Alba Iulia. În momentul de faţă amenajările de irigaţii sunt scoase din utilitate publică şi se află în conservare.A. echipamentul. Aiud.a. carstic şi de eroziune. drumurile de acces şi infrastructura aferentă.N. conducte care pot fi folosite pentru a preleva şi / sau a transporta apa. d. drumurile de acces şi infrastructura aferentă necesară pentru a exploata. Vinerea – Cugir. Alba Iulia. Cergău – Mănărade. Acestea cuprind o reţea de drenaj. Amenajările de desecare prin pompare. După tipul de baraj şi geneza acestora. iazuri – suprafeţe. a întreţine şi a repara sistemul. Amenajările de desecare gravitaţională. 3 . lacurile şi iazurile sunt glaciare. MURES AJVPS ALBA AJVPS ALBA CL CIUGUD CM ALBA IULIA CL HOPARTA PARTICULAR SAT Supraf luciu apa niv mediu (ha) 5 2 2 1 0. braţ părăsit. zona Partoş – Pâclişa. Şard – Ighiu.

5 4. Piscicolă Daia Daia SC.Mureş ambele maluri la Alba Iulia 1.Unirea ambele maluri la Unirea Indiguire R. MURES D.5-6.54 Ac. 3. acestea având un volum total de 3.A.04 ha. MADO CL LOPADEA NOUA PROPRIETATA PRIVATA D. Suprafaţă totală a acestor acumulări este de 175. Delta Plus SRL Sebeş 109.Mureş mal stâng la Cisteiul de Mureş Dig de remuu R. 1 Râul Ampoi. Principalele caracteristici ale lucrărilor de îndiguire în administrarea S. Din totalul lucrărilor executate 10 sunt pe Râul Mureş.Mureş mal stâng la Ciugud Indiguire R.6. 2.Mureş mal stâng la Drâmbar Indiguire R.5 2% 5% 10% 1% 1% 1% 1976 1984 1976 1980 1984 1984 . 6.Mureş mal stâng la Ocna Mureş Indiguire R.5 3.08 milioane mc apă şi sunt în administrarea agenţilor economici.(BRAT MORT) BALTA CAPTALANI BALTA NOSLAC (SECATĂ) TAUL LUI VICA TAUL LUI GHIARMAZAU TAUL LUI BUTZI BALTA TARNAVA SEACA BALTA TARNAVA SEACA BALTA RAZBOIENI GARA (SECATA) BALTA UNIREA GARA (SECATA) Nume Localitate BIIA BLAJ RADESTI BLAJ OCNA MUREŞ SANCEL SANCEL SANMICLAUS Obs PRIMARIA ŞONA PRIMARIA ŞONA PRIMARIA RADESTI PRIMARIA BLAJ PRIMĂRIA OCNA MUREŞ CNAR ROMSILVA CNAR SC AGRA SC. MURES CL NOSLAC PRIMARIA SONA PRIMARIA SONA PRIMARIA SONA D.4 4.37 28 2.6 9.) Ac.8 3.) Probabilitate de depăşire Anul punerii în funcţiune 1. Amenajări hidrotehnice – diguri.018 0 27 2 15 0 1 1 1 4 1 0 0 OARDA OARDA BAGAU GABUD COPAND COPAND NOSLAC NOSLAC SONA SONA SONA SANCEL SANMICLAUS RAZBOIENI UNIREA 3. baraje. Acumulări piscicole – suprafeţe Principalele acumulări piscicole din judeţ sunt situate pe Valea Daia. crt. 5.A.6 2. 4.A. AJVPS ALBA AJVPS ALBA Supraf luciu apa niv mediu (ha) 4 1 1 2 31 4 2 1 1 1 0. MURES D.A. MURES D.3 3. 1 Arieş şi 3 remuu.4 2. Denumirea construcţiei Lungime (km.Nume obiectiv TAUL LUNG TAUL TILHARILOR BALTA RADESTI BALTA BLAJ LAC OCNA MUREŞ BALTA TIRNAVA SEACA BALTA SINCEL BALTA TIRNAVA SEACA BALTA OARDA LUNCA OARDA LAC TAUL FARA FUND BALTA GABUD (SECATA) BALTA COPAND CL 7 AB. Bioterra SRL Doştat 65. Piscicolă Doştat Boz SC.) Înălţime (m.Alba conform tabelului de mai jos: Nr. totalul acestora fiind de 89.51 km. Acumulări piscicole pe teritoriul judeţului Alba: Denumirea Suprafaţa Cursul de apă Deţinătorul acumulării (ha.3 2.5.1 1.A.0 2. Regularizare şi îndiguire R.G. alte lucrări de apărare împotriva inundaţiilor În administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba sunt executate 21 de lucrări 8 construcţii) de îndiguire. 6 Tîrnava.

0 2.5 2.6 4.L. 7.1 12. 20 .0 2. 11 sunt în administrarea consiliilor locale iar 2 la operatorilor economici ce desfăşoară activităţi în zonă.L.5 3. 2.5 2.L.C. 15 .Mureş mal stâng la Mereteu Indiguire R.5 1.72 2. 21 .Mureş mal drept la Blandiana – Câmpul de Sus Indiguire R.Târnava Mare ambele maluri la Blaj Indiguire R.96 6.5 2.) Probabilitate de depăşire Anul punerii în funcţiune 7. 18 .0 2.5 2.5 2.51 2. Sebeş ambele maluri la Oarda Indiguire R. 11 .5 2. 4. 12 .5-5. din totalul de 13 lucrări de îndiguire. Bega UPSOM IMA Aiud C.53 .3 0 3. 9.1 0 0.Nr.L.7 1.83 8.9 0 0 0 1.Târnava Mică mal drept la Şona Indiguire R.8 2.Mureş mal stâng la Şibot Indiguire R.Ampoi ambele maluri la Alba Iulia – Bărăbanţ Dig de remuu pr.Târnava Mică mal stâng la Cetatea de Baltă Indiguire R.9 4. 8.L.0-6. Oarda ambele maluri la Oarda Dig de remuu r. Arieş la Lunca Arieşului TOTAL 10. 13 . Teiuş C. Denumire curs apă Mureş Mureş Mureş Mureş Mureş Mureş Mureş Mureş Date caracteristice Lungime dig (km) Pe malul stâng Pe malul drept Nr. 1. 8.5 1% 1% 1% 5% 10% 10% 10% 5% 2% 5% 10% 10% 10% 10% 5% 1973 1984 1984 1977 1985 1975 1975 1981 1982 1978 1989 1989 1989 1989 1996 În administraraea terţilor. 14 .) Înălţime (m. 19 . crt. Sîntimbru C. 5. Vintu Tip dig dig pamânt dig pamânt dig pamânt dig pamânt dig pamânt dig pamânt dig pamânt dig pamânt 0 0 1.8 0 29 0. lungimea digurilor de pământ totalizează 28.Târnava Mică mal stâng la Jidvei (aval) Indiguire R.6 2.5 2. 17 . 3.Mureş mal drept la Blandiana – Câmpul de Jos Indiguire R.29 1.9 2. Denumirea lucrării Dig Ocna Mureş Dig Aiud Dig Leorinţ Dig Beldiu Dig Sântimbru Dig Totoi Dig Vinţu de Jos Dig Vinţ Localităţi aflate în zona inundabilă Denumire localitate Ocna Mures Aiud Leorint Beldiu SîntimbruTotoi Totoi sat Vintu de Jos Vintu de Deţinător S.8 0.Târnave la Mihalţ Indiguire R.23 km. 10 . Vintu de Jos C.2 89.07 2.9 3.2 1.Mureş ambele maluri la Vinţu de Jos Indiguire R. Denumirea construcţiei Lungime (km.0 2.77 2. crt. Rădeşti C.L. 6.7 2. Indiguire R.Târnava Mică mal drept la Jidvei (amonte) Indiguire R. pe teritoriul judeţului. Sîntimbru C.0-6. 16 .5 2.

L. astfel: Oaşa:1979.L. Datele caracteristice ale barajelor sunt prezentate în tabelul de mai jos: NNR (mdM) 1255 1007 790 409 294 Nivel maxim (mdM) 1257 Cotă Coronament talveg baraj (mdM) (mdM) 1170 971 734 383 284 1259 1013. în amonte de satul Căpâlna – comuna Săsciori. Amenajarea Cugir se situează în partea mediană a munţilor Sebeş pe râul Cugirul Mare în aval de confluenţa pârâului Boşorogul cu râul Cugir. Blaj C.5 1. Amenajarea Obrejii de Căpâlna este situată pe valea râului Sebeş. Blaj Tip dig 9.985 21. Petreşti: 1983. 13.L.Nr. 12. Blandiana C.35 VNmax (mil m3) 147. 11. Tău:1984. Lcor – lungimea coronamentului.79 4. Blandiana C.615 1. Accesul în zonă se realizează prin calea ferată Bucureşti – Sebeş Alba sau drumul naţional DN 67C. m3) 136. Blandiana C.1 2. Acumulările au intrat în funcţiune în ani diferiţi.5 12.50 795 411 296 Hbaraj (m) 91 48 78 46 22 Lcor (m) 300 120 176 145 27 VNNR (mil. VNmax – volumul la nivelul maxim. Cugir: 2003.Hbaraj . VNNR – volumul la NNR. crt. Accesul în zonă se realizează prin calea ferată Bucureşti – Sebeş Alba sau drumul naţional DN 67C. 10. 30 .92 1.60 295 NOTĂ: .2 0 1. 75 km sud de oraşul Sebeş Alba pe valea râului Sebeş.1 0.6 0 1.2 0. Denumirea lucrării Câmpu Goblii aval Denumire curs apă Date caracteristice Lungime dig (km) Pe malul stâng Pe malul drept Localităţi aflate în zona inundabilă Denumire localitate JosCâmpu Goblii aval Blandiana Blandiana Blandiana Săliştea Mănărade Mănărade Spătac Deţinător de Jos C. Dig Blandiana Dig Blandiana Dig Blandiana Dig Saliste Dig Manarade Dig Mănărade Dig Spătac TOTAL Mureş Mureş Mureş Mureş Tarnava Mare Tarnava Mare Tarnava Mare 0 0 0 3.68 Baraj Tip Oaşa Cugir Tău Obrejii beton în arc de Căpâlna stăvilar Petreşti Anrocamente cu mască de beton armat beton în arc beton în arc 793 410.L.8 3. Blaj C. 15.9 0 0 17.L. 14. Amenajarea Tău este situată în aval de confluenţa râului Sebeş cu pârâul Bistra.46 1.L. Salistea C. Amenajarea Petreşti este situată la aproximativ 1 km aval de podul de cale ferată Petreşti – Sebeş.770 23.L. Accesul în zonă se realizează prin calea ferată Bucureşti – Sebeş Alba sau drumul naţional DN 67C. Obrejii de Căpâlna: 1986.03 dig pamânt dig pamânt dig pamânt dig pamânt dig pamânt dig pamânt dig pamânt Amenajarea Oaşa este situată la cca. la 18 km amonte de comuna Şugag.înălţimea barajului peste talvegul albiei râului.3 3.

5% la nivelul judeţului Alba) s-au datorat în special scăderii natalităţii.50 1259.134 locuitori în anul 2010. Urmărind ritmurile medii anuale de creştere a populaţiei la nivelul întregii ţări comparativ cu cele din judeţul Alba. precum şi nivelul maxim la care se evacuează debitul de verificare. municipii. La nivelul unităţilor teritoriale (judeţ.50 795. excepţie făcând perioada 1948-1956.6 ori mai mare decât media la nivelul ţării. Nivelurile caracteristice ale acumulărilor şi barajelor din judeţ: Nivel Nivel minim Coronament NNR Acumularea maxim în exploatare baraj (mdM) (mdM) (mdM) (mdM) 1255 1007 790 409 294 1257 793 410 295 1210 760 403 285.Date morfometrice în amplasamentul acumulărilor şi debitele medii multianuale lichide: Nr. 31 .suprafaţa bazinului de recepţie. conform datelor furnizate de către direcţia de statistică Alba populaţia de pe teritoriul judeţului Alba a scăzut cu 9613 locuitori de la 382.5 3.0 NOTĂ: . Obrejii de Căpâlna Sebeş 619 1335 59. creşterii mortalităţii dar şi fenomenului migrator.9.0 2.20 mal drept : 295.48 795 409 294 Legendă: Qc-debitul de calcul. În perioada dintre recensământul populaţiei din 2002 şi data de 1 iulie 2010. comune) datele cu privire la populaţie se referă la populaţia stabilă. F Hm Acumularea Râul L (km) crt. Qv-debitul de verificare SECŢIUNEA A 4-A POPULAŢIA 4.01 0. Petreşti Sebeş 662 1290 72. debitele de dimensionare şi verificare din proiectul de execuţie. a scăzut cu 31. observăm la nivelul judeţului valori mult mai mici.altitudinea medie a bazinului de recepţie.747 locuitori în anul 2002.0 5.60 296.00 Coronament diguri (mdM)) mal stâng : 296. Cugir Cugirul Mare 92 1535 14. Hm .1 0.7% la nivelul ţării şi –7.5+∆Q 0.747 locuitori în anul 2002 la 373.8÷296. Tău Sebeş 401 1495 41.2 Oaşa Cugir Tău Obrejii de Căpâlna Petreşti Clasele de importanţă ale acumulărilor (conform proiect): Clasa de importanţă a barajelor. oraşe.172 locuitori de la 413. (kmp) (mdM) 1. Oaşa Sebeş 187 1570 22.919 locuitori în anul 1992 la 382. când valoarea indicatorului în judeţul Alba a fost de 1. sunt următoarele: Clasa de importanţă II II I III II Qc m3/s) ( 295 285 550 376 457 Qv 3 (m /s ) Baraj Oaşa Cugir Tău Obrejii de Căpâlna Petreşti p% 1 1 0.1 2 1% p% 0.1% +∆Q 420 510 760 613 790 Nivelul maxim (mdMB) la care se evacuează Qv 1257. Numărului populaţiei judeţului Alba între ultimele două recensăminte efectuate în anii 1992 şi 2002.1 0. Valorile mari ale descreşterii (.1 Numărul populaţiei .00 1013.F .00 410.0 4.70 1011.

Populaţia stabilă a unei localităţi nu cuprinde persoanele care la data de 1 iulie 2010 aveau reşedinţa temporară în alte localităţi.0 2. Vârsta este exprimată în ani împliniţi (de exemplu.municipii În procente faţă de total -%2004 2005 2006 2007 100.2 1.Populaţia stabilă a unei localităţi la 1 iulie 2010 cuprinde: .persoanele care la data de 1 iulie 2010. 2009 100.1 Câmpeni 7. .6 1.3 52.3 Populaţia pe medii ( urban – rural ) Numărul locuitorilor DATA Total Urban Rural 1 iulie 1970 391686 149114 242572 1 iulie 1980 416697 197189 219508 1 iulie 1990 424258 234708 189550 32 În % faţă de total Urban Rural 38.5 1.5 7.6 1.1 7.7 Total judeţ 100.8 1.2 Zlatna 42.9 1.1 2.0 2.2 Baia de Arieş 2.6 5.0 2.0 42.Date furnizate de direcţia de statistică Alba. POPULAŢIA PE LOCALITĂŢI URBANE.2 41.1 2.9 47.0 41.9 4.0 Aiud* 5.persoanele care la data de 1 iulie 2010.4 17.1 Cugir 4.2 2.9 7.3 44.2 1.7 .7 2008 100.numărul populaţiei 2004 2005 2006 2007 2008 2009 373755 68161 26130 20761 29540 5805 4326 7764 26020 15119 7414 8204 Total judeţ.2 2.6 Alba Iulia* 7.0 2.1 7.1 Ocna Mureş 2.0 7.2 2.2 7.8 1.5 1.1 4.0 17.6 7.6 Blaj* 7.1 61.0 17. o persoană având vârsta de 24 ani şi 11 luni este considerată ca având vârsta de 24 ani).2 2.6 7. 382971 379189 378614 376086 373928 din care: 66537 66402 66747 66842 66846 Alba Iulia* 27121 26667 26595 26367 26111 Aiud* 21439 21068 21156 20910 20766 Blaj* 28871 28887 29055 29225 29301 Sebeş* 6067 5961 5909 5865 5809 Abrud (1 4740 4631 4589 4490 4402 Baia de Arieş 8242 8029 8022 7903 7805 Câmpeni 27408 26975 26949 26561 26216 Cugir 15729 15505 15399 15268 15206 Ocna Mureş 7469 7441 7446 7364 7384 Teiuş (1 8646 8510 8450 8335 8313 Zlatna (1 Teiuş este oraş din anul 1994.6 Abrud 1.0 2.0 18. Baia de Arieş este oraş din anul 1998.6 5.2 41.1 7.0 17.0 100.7 55.8 Rural *-municipii .6 1.1 4.7 Sebeş* 1.0 5.0 2.0 100.2 41. * .3 2.0 4.6 7.1 6.1 7.0 Teiuş 2. aveau reşedinţa temporară.0 2.0 5. aveau domiciliul permanent.0 5.8 7.5 17.1 7.0 2.6 7.1 4. LA 1 IULIE (stabilă) Date absolute .

2 57.2010 LOCALITATEA Total judeţ I Municipii si oraşe Alba Iulia Aiud Blaj Sebeş Abrud Baia de Arieş Câmpeni Cugir Ocna Mureş Teiuş Zlatna II Comune Albac Almaşu Mare Arieşeni Avram Iancu Berghin Bistra Blandiana Bucerdea Grânoasă Bucium Câlnic Cenade Suprafaţa .9 58.9 41.1 58.3 41.DATA 1 iulie 1995 1 iulie 1996 1 iulie 1997 1 iulie 1998 1 iulie 1999 1 iulie 2000 1 iulie 2001 1 iulie 2002 1 iulie 2003 1 iulie 2004 1 iulie 2005 1 iulie 2006 1 iulie 2007 1 iulie 2008 1 iulie 2009 Numărul locuitorilor Total Urban Rural 406234 234030 172204 403494 232278 171216 402097 231942 170155 400563 235684 164699 397713 234074 163639 395941 232829 163112 394959 232431 162528 385880 223365 162515 385514 224036 161478 382971 222269 160702 379189 220076 159113 378614 220317 158297 376086 219130 156956 373928 218159 155769 373755 219244 154511 În % faţă de total Urban Rural 57.1 58.2 41.0 42.3 PRINCIPALII INDICATORI AI ÎMPĂRŢIRII ADMINISTRATIVE A JUDEŢULUI LA DATA DE 01.8 41.0 42.2 58.9 41.1 58.6 42.7 58.1 41.7 58.6 42.3 41.4 57.01.134 219150 68450 25995 20753 29586 5738 4300 7733 25910 15063 7458 8164 153984 2152 1357 1806 1677 2155 4933 1065 2369 1593 1774 954 Densitatea populaţiei (loc/kmp) 60 159 658 182 210 255 179 54 89 75 222 166 32 32 40 15 55 17 29 42 14 58 19 39 22 33 .4 57.7 41.3 58.8 41.0 58.9 42.0 58.8 58.km2 6.242 1374 104 143 99 116 32 80 87 346 68 45 254 4868 54 93 33 97 75 118 78 41 86 45 44 Numărul populaţiei 373.7 42.

km2 48 49 65 44 56 26 51 30 42 40 82 102 59 83 61 60 128 83 105 66 94 31 103 142 65 67 81 48 86 41 115 69 62 136 30 79 57 52 42 75 60 51 44 Numărul populaţiei 1564 294 3036 2817 1194 2177 2190 1272 3098 992 1575 4567 2131 1714 1188 2213 6567 690 5263 1315 2852 2504 3559 2924 3429 2196 869 1808 679 756 3469 1177 520 1215 1311 564 1066 1584 3032 1629 2299 2607 2981 Densitatea populaţiei (loc/kmp) 33 6 47 64 21 84 43 42 74 25 19 45 36 21 19 37 51 8 50 20 30 81 35 21 53 33 11 38 8 18 30 17 8 9 44 7 19 30 72 22 38 51 68 34 .LOCALITATEA Cergău Ceru Băcăinţi Cetatea de Baltă Ciugud Ciuruleasa Crăciunelu de Jos Cricău Cut Daia Română Doştat Fărău Galda de Jos Gârbova Gârda de Sus Hopârta Horea Ighiu Intregalde Jidvei Livezile Lopadea Nouă Lunca Mureşului Lupşa Meteş Mihalt Miraslău Mogoş Noşlac Ocoliş Ohaba Pianu Poiana Vadului Ponor Poşaga Rădeşti Râmeţ Râmetea Roşia de Secaş Roşia Montană Sălciua Săliştea Sâncel Sântimbru Suprafaţa .

Populaţia de peste 60 de ani reprezenta peste o treime din populaţia totală în comunele: Ponor (41. se află în Baia de Arieş (20. Cugir (68.3%) şi Săsciori (18. cele două categorii formând împreună 43.4% (cele două grupe reprezentau împreună 32.5%). Roşia Montană. Bistra 61.4%.4% din populaţia totală).8%).7%. Grupa 0-14 ani este slab reprezentată în populaţia comunelor Râmeţ (9.5%). 60. Crăciunel de Jos 60. apropriată de cea din mediul urban ( Şugag 63.1%.2%).2%) şi doar 56.8% în municipiul Alba Iulia).2 Structura demografică. Aiud (70.4%). Avram Iancu (34.3%). Persoanele adulte.2%). Fărău 46.7%).8% din populaţie. în vârstă de muncă (15-59 ani) reprezintă 67.3%. Ocoliş (39.7% populaţia în vârstă de 15-59 ani şi 19.9%).1% în populaţia totală).8%). Ighiu 60. Poate fi amintită astfel.4%) dar şi unele în care această grupă de vârstă are o pondere foarte mică în populaţia totală (Ohaba 36. în cea mai mare parte caracterizate printr-o populaţie îmbătrânită. Dintre comune.6% din populaţia oraşelor.5% din populaţia judeţului o reprezintă copii în vârstă de până la 14 ani. Între localităţile cu populaţie tânără (cu pondere însemnată a grupei de vârstă 0-14 ani) sunt: Săsciori (24. Jidvei (23. raportaţi la populaţia totală. Râmeţ (38. comuna Ohaba. Există comune unde populaţia de 15-59 ani are o pondere ridicată. Doştat (22.1%. Ponor 45. Berghin (34. iar a populaţiei vârstnice de 60 ani şi peste de 15. Ocoliş 47. 35 . în mediul urban ponderea copiilor în vârstă de sub 14 ani este 17 %. Fărău (37. sub 20% se înregistrează doar în Şugag (15.2% din cea care locuieşte în mediul rural. Roşia de Secaş (34.9%). unde mai mult de jumătate din populaţie (53.0%. Mogoş (38%).5%).5%.8%).6%). Livezile (10.km2 121 94 42 65 106 91 69 253 100 32 75 61 85 Numărul populaţiei 5973 1670 2476 1842 4463 2412 2583 2913 5186 1468 3118 1770 5388 Densitatea populaţiei (loc/kmp) 49 18 59 28 42 27 37 12 52 46 42 29 63 4.7%. ponderea lor fiind mai mare în oraşele mai dezvoltate din punct de vedere economic : Alba Iulia (72.1%).8% populaţia de 60 ani şi peste (deci copiii în vârstă de sub 14 ani şi populaţia vârstnică de peste 60 ani reprezintă împreună 37. Ceru Băcăinţi (11.2%).2%).8%). Rimetea (11.1%) precum şi persoanele vârstnice de peste 60 ani (25. Din municipii şi oraşe ponderea cea mai scăzută se înregistrează la Aiud (14. Cenade (23. Jidvei (17.7%).5%).4%.4%).3% din populaţia judeţului ).2%).5%). Vinţu de Jos 61. Hopârta (35. Horea (22.2%). În mediul rural există mai mulţi copii sub 14 ani (proporţia fiind de 18.3%). Roşia de Secaş 46.4%).5%) are peste 60 de ani. Astfel. Daia Română 60. Ponderea populaţiei de 60 de ani şi peste este scăzută în general în municipii şi oraşe (cea mai scăzută a fost 11.3%). Bistra (18.4%. Analizând structura populaţiei stabile pe grupele mari de vârstă. Dintre oraşe cei mai mulţi copii.LOCALITATEA Săsciori Scărişoara Şibot Sohodol Şona Şpring Stremţ Şugag Unirea Vadu Moţilor Valea Lungă Vidra Vinţu de Jos Suprafaţa .5%). Pe medii de locuit situaţia se prezintă diferit. Ohaba (10. Localităţile cu puţini copii sunt. Livezile (37. Gârbova (22. rezultă că 17. 62.

LA 1 IULIE (stabilă) -numărGrupa de 2004 2005 2006 2007 2008 2009 vârstă (ani) 382971 379189 378614 376086 373928 373755 TOTAL Total 189213 187343 187011 185740 184544 184466 M 193758 191846 191603 190346 189384 189289 F 17657 17275 17525 17520 17551 17628 0-4 Total 9132 8979 9139 9053 9055 9086 M 8525 8296 8386 8467 8496 8542 F 19380 19372 18935 18575 17945 17550 5-9 Total 10096 10058 9816 9642 9243 9067 M 9284 9314 9119 8933 8702 8483 F 23703 21547 20829 19937 19593 19276 10-14 Total 12213 11140 10828 10397 10248 10059 M 11490 10407 10001 9540 9345 9217 F 30373 29771 29032 26781 24852 23217 15-19 Total 15530 15271 14839 13726 12897 12142 M 14843 14500 14193 13055 11955 11075 F 28700 27171 26948 27302 27691 28789 20-24 Total 14736 13988 13859 14132 14296 14918 M 13964 13183 13089 13170 13395 13871 F 30262 30015 30189 29578 28601 27911 25-29 Total 15655 15633 15769 15392 14792 14408 M 14607 14382 14420 14186 13809 13503 F 29484 29356 29203 29135 29498 29602 30-34 Total 15184 15093 14988 15038 15252 15287 M 14300 14263 14215 14097 14246 14315 F 27534 29174 30534 31550 29530 28979 35-39 Total 14054 14887 15550 16038 15098 14904 M 13480 14287 14984 15512 14432 14075 F 24703 23853 23123 22947 25447 27087 40-44 Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F 12448 12255 28731 14440 14291 26583 13247 13336 21071 10284 10787 17959 8392 9567 19204 8674 10530 16084 6878 9206 12001 11852 27545 13840 13705 27454 13676 13778 22186 10809 11377 17220 8045 9175 19159 8681 10478 16005 6797 9208 11714 11409 26814 13471 13343 27678 13656 14022 23229 11322 11907 17554 8246 9308 18185 8196 9989 16052 6847 9205 11707 11240 25685 12846 12839 28133 13914 14219 23796 11614 12182 17941 8371 9570 17720 8026 9694 16137 6849 9288 12965 12482 24767 12346 12421 28026 13850 14176 24746 12042 12704 18724 8823 9901 16842 7555 9287 16215 6921 9294 13785 13302 24072 11989 12083 27840 13776 14064 25317 12316 13001 19616 9256 10360 16198 7220 8978 16374 6972 9402 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 36 .POPULAŢIA PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI SEXE.

3%). Vadul Moţilor) populaţia era exclusiv de etnie română.9%). Rădeşti (20. Râmeţ. Lopadea Nouă (53. altele 40 având o populaţia română în proporţie de peste 95%.3%) şi a scăzut cea maghiară ( cu 0. cât şi la recensământul din 1992.5%).Grupa de vârstă (ani) 75-79 2004 Total M F Total M F Total M F 12033 4837 7196 7079 2571 4508 2431 842 1589 2005 12090 4836 7254 7276 2672 4604 2720 937 1783 2006 12289 4917 7372 7479 2862 4617 3016 992 2024 2007 12262 4919 7343 7654 2917 4737 3433 1159 2274 2008 12362 4927 7435 7772 2928 4844 3766 1306 2460 2009 12419 4966 7453 7818 2911 4907 4062 1404 2658 80 -84 85 şi peste Populaţia pe grupe de vârstă din mediul rural.9% din populaţia judeţului. Privind în profil teritorial. Fărău (25.9%). Şona (26. Cetatea 37 . a crescut uşor ponderea populaţia române (cu 0. Poiana Vadului.4% în 2002 şi 90. Ciuruleasa. în şase din comunele judeţului (Arieşeni. Gârda de Sus.3%). Populaţia de etnie maghiară avea ponderi însemnate în localităţile : Rîmetea ( 87.1% în 1992). germană şi cea rromă formau împreună 99.2%).1%). atât la ultimul recensământ. maghiară. Miraslău (26.6%) şi germană (cu 0. Grupa de vârstă (ani) 2006 Ambele sexe Din care feminin 2007 Ambele sexe Din care feminin 2008 Ambele sexe Din care feminin 2009 Ambele sexe Din care feminin TOTAL 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 şi peste 158297 7604 8781 9357 11373 10111 11413 11744 11788 8621 9167 9481 9296 8360 9200 8870 7139 4328 1664 78348 3657 4204 4509 5398 4743 5146 5477 5366 3740 4127 4719 4807 4406 5067 5088 4214 2610 1070 156956 7341 8686 9163 10776 10312 11032 11486 12238 8793 8953 9597 9222 8297 8906 8789 7033 4463 1869 77585 3560 4168 4370 5078 4820 5028 5264 5642 3829 4029 4671 4743 4383 4901 5037 4166 2710 1186 155769 7191 8380 9029 10294 10480 10615 11436 11650 9717 8835 9585 9369 8493 8411 8701 6993 4543 2047 77063 3483 4049 4327 4793 4942 4870 5237 5399 4250 4001 4622 4810 4451 4627 5005 4156 2772 1269 15451 17 7038 8016 8934 9697 10810 10265 11259 11590 10317 8659 9613 9314 8609 8012 8651 6919 4563 2245 76415 3402 3885 4256 4506 5042 4740 5130 5398 4587 3882 4560 4755 4530 4420 4976 4140 2796 1410 Studiind structura etnică a populaţiei judeţului la ultimele două recensăminte se poate afirma că judeţul Alba este un judeţ cu o populaţie predominant de etnie română (90. de remarcat că populaţia română. Între cele două recensăminte.

16. Populaţia de origine germană reprezenta la recensământul din 2002 doar 40.2 % catolică.4 Densitatea / concentrarea populaţiei pe zone – aglomerări. La nivelul oraşelor numărul de locuitori pe kmp variază de la 32 loc / kmp (Zlatna) la 222 loc / kmp (Ocna Mureş) depăşind media municipiilor Aiud şi Blaj. Crăciunelu de Jos. înregistrând un ritm mediu anual de –0. în restul de 63 localităţi fiind sesizate scăderi semnificative.2%). Ciugud (+ 3.7% la populaţia judeţului dar limba rromă e vorbită doar de 1% din populaţia judeţului. Ohaba (-20. se constată că doar în 13 din cele 76 oraşe şi comune ale judeţului populaţia a înregistrat o uşoară creştere numerică.9% reformată. Daia Română.8% din total ). Lunca Mureşului. Ponor (între 6 şi 9 loc / kmp). În ceea ce priveşte densitatea teritorială a populaţiei. 4. că în comunele ( şi satele) unde predomină populaţia de altă etnie decât cea română şi apartenenţa religioasă a majorităţii e alta decât la religia ortodoxă. fenomen mai pregnant în zona montană. valorile cele mai mari înregistrîndu-se la comunele: Roşia Montană. Sîntimbru.6%). la nivelul ţării).0%). Sântimbru (3. La nivel de comune nu se depăşeşte numărul de 100 loc / kmp. Ciugud. 38 .0%).7 ori. Noşlac (19. Scărişoara (12.1%).3%).2 % în mediu rural. Râmeţ (-22. Crăciunelu de Jos (16. Ponor (. Poşaga.4% unitariană.3 Mişcarea naturală. Unirea (12. Unirea (13. Şugag şi Ceru Băcăinţi (-23.4 %).4%) şi reformată (în proporţie de 9.4%).3%).9%) şi cea reformată (4.8%).2%).2%).1%). locuitori.2 ori ( doar 67. Vinţu de Jos (între 60 şi 92 loc / kmp). etc.0%). Creşteri semnificative s-au înregistrat doar în comunele Doştat (+5. Sâncel (8. Jidvei (14. se constată că.6%). Vidra (-19. iar în judeţ de 1. Religia reformată era declarată de 53% din populaţia stabilă în comuna Lopadea. bine reprezentate religia catolică (19.5%.172 locuitori cu un ritm mediu anual de – 0.1 mil. Între ultimele două recensăminte populaţia României a scăzut cu 1.5 %).4 % din numărul ei de la recensământul din 1992 (şi 0. pe întreaga perioadă analizată. / kmp.21.8% ortodoxă. Alba Iulia : 0. La Blaj erau.3%). Întregalde (-19. astfel la Râmetea 76. ajungînd la 658 loc.5%). La Aiud structura după religie a populaţiei arăta astfel : 75.9%). Livezile (-22.3%). peste 200 de locuitori / kmp. Se poate observa de asemenea.1. excepţie făcând Municipiul Alba Iulia ce depăşeşte această valoare. a scăzut populaţia comunelor Mogoş (–27. 7.2%). Rîmeţ. II. La Ocna Mureş pe lângă populaţia ortodoxă majoritară (76. La polul opus se află comunele Ceru Băcăinţi. 25% în Miraslău. Densitatea / concentrarea populaţiei pe zone este redată în tabelul cu principalii indicatori ai împărţirii administrative a judeţului de la cap. Zonele cele mai aglomerate de pe teritoriul judeţului se regăsesc la nivelul municipiilor.2%) o pondere însemnată o are populaţia reformată (23. În cazul judeţului Alba populaţia stabilă a scăzut cu 31.6%).4%). la nivelul ţării nivelul mediu al indicatorului a crescut de 1.7%). Almaşu Mare (-21. A treia etnie din punct de vedere al numărului era cea rromă. din cele 667 localităţi (11 oraşe +656 sate).1 % penticostală. Urmărind evoluţia numărului populaţiei stabile a judeţului Alba între ultimele două recensăminte în profil teritorial. mai există populaţie de religie catolică (10.6%).4% din valoarea indicatorului mediu.7 % pe total judeţ şi –1. Ocna Mureş (10. Cricău (+4. Privind în profil teritorial. La Fărău pe lângă populaţia majoritară ortodoxă (64. Blaj (9.de Baltă (19.3 % din populaţia oraşului). Din punct de vedere al limbii materne structura populaţiei reproduce aproape identic ponderea din punct de vedere al etniei excepţie făcând populaţia rromă care contribuie cu 3.4% în Şona.8%). având o pondere însemnată în comunele : Cetatea de Baltă (26. 4.1%).5 % din populaţia oraşului. 11.7%). pe lângă religia ortodoxă majoritară (71.3% din totalul populaţiei judeţului ) fiind distribuită mai ales în oraşe (Sebeş: 1. la recensământul din 2002. în 273 populaţia era exclusiv de religie ortodoxă.2% din populaţie la recensământ era de religie unitariană. Astfel.0%). Aiud (16. 1.

Din totalul drumurilor existente.Limită jud.Aiud .Blaj . Sebeş. Hunedoara .Limită jud. Cluj – Matişesti – Horea . Sebeş. Cluj Intersecţia drumurilor naţionale creează legături spre punctele extreme ale judeţului şi cu judeţele limitrofe.00 22. 35% sunt drumuri balastate iar 29% sunt drumuri de pământ. Denumirea Traseul drumului origine destinaţie reală (km) crt.Zlatna .Meteş . Sibiu 350 + 000 370 + 000 385 + 160 0 + 000 58+550 329 + 000 0 + 000 26 + 300 362 + 800 375 + 930 433+000 7 + 800 79+900 352 + 525 22 + 400 39 + 527 12. Vâlcea .Unirea . Bihor . Sibiu . accesul către acestea fiind completat cu drumuri săteşti. 36% sunt drumuri asfaltate.Blaj .Limită jud.Abrud . Cu excepţia unor sectoare de drum pe DN 1(între localităţile Sebeş şi limita cu judeţul Sibiu).Albac .SE -pe DN 75. Blaj.Albac DN 7 . Cluj Centură ocolire Municipiu Alba Iulia Limita Jud.Alba Iulia (DN 1) DN 74A – Abrud (DN 74) . Abrud.limită jud.80 5. Cîmpeni. DN 7 legătură între Sibiu.Teiuş . Sibiu DN 67C .831 21.Sălciua de Jos .35 23. Datele privind categoria drumurilor naţionale. SECŢIUNEA A 5-A . dacă nu stopat.Limită jud.S -pe DN 1. Drumurile judeţene şi comunale totalizează 2221 km. Zlatna. Şugag Huedin . Alba Iulia.Valea Lungă . În acest context se poate aprecia că traficul este aglomerat.40 13.Arieşeni .Sebeş (DN 1) DN 74 . Cluj DN 1R – Limita Jud. astfel: Direcţia E -V -pe DN 75 legătură între Turda şi Arieşeni -pe DN 14 B.Alba Iulia . DN 74. în anumite sectoare creîndu-se în perioadele de vârf dificultăţi în trafic. DN 67C. Sibiu . în timp ce în judeţul Alba el este tot mai intens. DN 74 legătură între Copşa Mică. DN 1.Limită jud.227 39 .Limită jud.Limită jud. DN 1R legătură între Turda.Sebeş .Ciuruleasa . Drumurile naţionale ce străbat judeţul asigură legăturile cu judeţele învecinate. Aiud. judeţene şi comunale.DN 75 (Câmpeni) DN 75 .Sebeş . Orăştie Direcţia N . DN 1 legătură între Arieşeni.Limită jud. Albac Direcţia NV . Sibiu . Sibiu Drumurile judeţene şi comunale asigură legăturile rutiere de la drumurile naţionale către majoritatea localităţilor din judeţ. drumului (km + m) (km + m) DRUMURI NAŢIONALE 1 2 3 4 DN 1 DN 1R DN 7 DN 14B Limită jud. desfăşurarea în teritoriu a acestora fiind: DN 1 . Blaj -pe DN 1. Căi de transport rutiere Judeţul Alba este străbătut de 2671 km de drumuri publice.Sebeş Lancrăm – Municipiul Alba Iulia Municipiul Alba Iulia – Limita Jud. trecînd prin principalele municipii şi oraşe.Valea Lungă . destul de mult temperat. Drumurile naţionale totalizează 450 km. desfăşurarea fizică a drumurilor este cu o singură bandă de circulaţie pe sens. din care 122 km modernizate şi 444 km cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere.limită jud. Hunedoara Ţeiuş(DN 1) .Limită jud.CĂILE DE TRANSPORT 5.Câmpeni .Oaşa . Hunedoara DN 14B – Ţeiuş (DN 1) . Sebeş. din care 321 km modernizate şi 32 km cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere.Şugag . din care 513 km drumuri modernizate şi 476 km cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere.1. desfăşurarea şi lungimea acestora conform tabelului: Poziţia kilometrică Lungimea Nr. DN 74 A.84 7.La nivelul ţării fenomenul de depopulare a satelor în perioada dintre ultimele două recensăminte a fost. Alba Iulia.89 47. Cluj – Albac Sebeş .

Cluj DN 1 .329 106.Sărăcşeu .limită jud.Straja .Câmpeni Sălciua de Jos .350 40 .limită jud.107A-Băcăinţi-Ceru Băcăinţi-Dumbrăviţa-CucutaBolovăneşti-Valea Mare-Bulbuc(D.Galtiu .Ohaba .Întregalde (DJ 107 K) DN 1 .limită jud.Băgău .00 LUNGIMEA TOTALĂ A REŢELEI DE DRUMURI NAŢIONALE 417.775 18.Fărău Şilea .DN 75 (Câmpeni) Limită jud.Şpring .Ciumbrud .Războieni Cetate .Ighiu Limită jud.Gara Şard Ighiu(DN 74) Aiud (D. MS Aiud(DN 1) .Colibi Roşia de Secaş limită jud.Noşlac-Căptălan-CopandStâna de Mureş.Blaj .Pârăul lui Mihai .Vinţu de Jos .Mihalţ .Şona . Cluj origine (km + m) 67 + 400 29 + 000 0 + 000 29 + 000 destinaţie (km + m) 142 + 620 99 + 870 11 + 329 135 + 000 Lungimea reală (km) 75. Denumirea crt.929 16.107I) D. Bihor .107-Alecuş-D.000 10 DJ 107 A 11 DJ 107 B 29.J.Ciugudu de Sus limită jud.Jidvei .Limită jud.Sâncel Lunca Târnavei .210 76.860 16.Veza .DN 7 Unirea II(DN 1) .757 DRUMURI JUDEŢENE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DJ 103 G DJ 105 M DJ 106 E DJ 106 F DJ 106 H DJ 106 I DJ 106 K DJ 106 L DJ 107 Inoc (DN 1) .540 12 DJ 107 C 13 DJ 107 D 14 15 DJ 107 E DJ 107 F 16 DJ 107 G 17 DJ 107 H 18 DJ 107 I 19 DJ 107 K 20 DJ 107 M 21 DJ 107 U 22 DJ 107 V 23 DJ 108 0 + 000 42 + 000 0 + 000 0 + 000 58 + 550 37 + 500 67 + 000 13 + 280 15 + 000 79 + 900 37.Galda de Jos de Jos de Jos.C.Draşov .Abrud .Lopadea Nouă Hopârta .107D Limita Jud.J.000 21.Câmpu Goblii Dealu Ferului .593 31. Vâlcea .Şugag DN 1(Camping Cut) .87 11.60) D.J.Ghirbom DJ 107 (Berghin) Sebeş (Dn 1) .CJ D.N.000 13.Cetatea de Baltă .Drâmbari .Lunca Mureşului .Coşlariu .Berghin Colibi .Oarda .J.Arieşeni .Blandiana .320 22.Oiejdea .Vama Seacă(DJ 107 D) Unirea II(DN 1) .Sântimbru .Vama Seacă .375 9.107I(Bârleşti) Limita Jud.J.Negrileşti .Mereteu . Hunedoara . Sibiu .Reciu .75) 0 + 000 0 + 000 47 + 865 0 + 000 0 + 000 0 + 000 0 + 000 0 + 000 0 + 000 0 + 000 0 + 000 0 + 000 0 + 000 0 + 000 0 + 000 0 + 000 0 + 000 0 + 000 13 + 200 10 + 190 52 + 165 16 + 675 32 + 000 21 + 526 29 + 929 16 + 300 78 + 000 29 + 925 22 + 000 23 + 593 31 + 320 22 + 375 9 + 860 16 + 775 18 + 210 76 + 540 13.Vingard .Şeuşa . Hunedoara DN 1 .Ciuruleasa .CricăuIghiu.22 70.Hăpria .Sebeş (DN 1) Limită jud.675 32.300 78.Cunţa .Alba Iulia (DN 1) Abrud(DN 74) .Ungurei .Albac .Secăşel .limită jud.107D(Uioara de Sus).Mureş Coşlariu Nou.000 23.Dobra .300 16.Şard.Nr.J. Cluj-Mătişeşti-Horea-Albac(D.280 15.107H)-Mesentea-Galda de Jos de Jos de Sus-Măgura-Poiana GaldeiModoleşti-Întregalde-Ivăniş-GhioncaniD.Secăşel . Sibiu Ighiu (DJ 107 H) .Vurpăr .Daia Română .Oaşa .000 21.200 10.Ocna Mureş .190 4.Gârbova limită jud.Câlnic .Ighiel . Sibiu DJ 107 (Teleac) .Ciugud Dumbrava . Cluj-Râmetea-Colţeşti-Vălişoara-Poiana Aiudului-Aiuul de Sus(D.Cergăul Mare .Găbud.74(Cerbu) Galda de Jos de Jos de Jos (D.limită jud. drumului 5 6 7 8 DN 67C DN 74 DN 74A DN 75 Poziţia kilometrică Traseul drumului Limită jud.526 29.N.Roşia de Secaş Alba Iulia (DN 1) .Sântămărie .Şugag .1)-Aiudul de Sus-Râmeţi-brădeşti-GeogelMăcăreşti-Bârleşti CĂTUN-Cojocani-Valea BarniBârleşti-Mogoş-Valea Albă-Ciciuleşti-Bucium-IzbitaCojeşeni-Bucium Sat-D.Teleac .J.DJ 107 Şpring .Ciugudu de Jos . Mureş Alba iulia .Zlatna Meteş .N.925 22.500 25.

Poşaga de Jos DN 75 .112 0+000 0+000 11+612 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 30+500 0+000 0+000 7+700 0+000 29+100 15+900 61+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 40+600 13+000 12+400 14+962 30+750 21+350 6+700 75+950 24+393 48+128 12+148 12+000 33+100 7+320 50+100 19+900 69+000 19+415 25+000 3+500 8+000 53+760 12+900 2+000 3+000 4+000 63+900 29 DJ 670 C 30 DJ 704 31 DJ 704 A 32 33 DJ 705 DJ 705 B 34 DJ 705 C 35 DJ 705 D 36 37 DJ 705 E DJ 705 F 38 DJ 705 G 39 DJ 709 K 40 DJ 742 41 DJ 750 42 DJ 750 A 43 DJ 750 B 44 DJ 750 C 45 DJ 750 D 46 DJ 750 E 47 DJ 750 F 48 DJ 750 G 49 DJ 762 50 DJ 762 A 0 + 000 22 + 000 LUNGIMEA TOTALĂ A REŢELEI DE DRUMURI JUDEŢENE DRUMURI COMUNALE 1 2 3 4 5 6 7 DC 1 DC 2 DC 3 DC 4 DC 5 DC 6 DC 7 Baia de Arieş .Burzeşti .Gheţar Gura Sohodol (DN 75) .465 5.Valea Vinţului .Nr.Silivaş DJ 107 D (Vama Secă) .DN 75 DN 75 .000 5.240 6.Ignăţeşti Balmoşeşti Roşia Montană Gîrda de Sus (DN 75) .Pianu de Jos .Ocna Mureş DJ 107 D .900 2.Releu de televiziune Limita jud.Rîmeţ .Gura Arieşului Micoşlaca .628 12.Mihoeşti (DN 75) DJ 762 .Ponor .950 24.Ocoliş Limita jud Hunedoara .Almaşu Mare .Iacobeşti .350 6.Valea Largă .DN 67 C (Sebeşel) Limita jud.Turdaş Fărău (DJ 107 D) .Cheile Cibului .DJ 704 Gura Roşiei (DN 74 A) .700 75.Tăuni .000 8.Pianu de Sus .Dumbrava .Sat vacanţă . Hunedoara .Cîlnic DN 7 (Şibot) .Limita jud.000 4.750 21.Lunca de Jos .Cabana Prislop .Cugir (DJ 704) Limita jud Hunedoara .Săliştea .Strungari .Stremţ . Sibiu DJ 106 I (Draşov) .400 7.Cetatea de Baltă Cetatea de Baltă .Vinerea .Cenade .000 3.Cisteiu de Mureş .000 4.Prigoana Valea Mare . Denumirea crt.Mărteşti .300 4. Sibiu .393 17.Almaşu Mare . Arad origine (km + m) destinaţie (km + m) Lungimea reală (km) 13.Valea în Jos .Limita jud Hunedoara DN7 .Vinţu de Jos (DN 7) .Almaşu de Mijloc .(DJ 142 B) .000 53. Sibiu Limita jud.760 12.Cioara de Sus Lunca Mureşului .DN 67 C DN 7 (Sebeş) .Vîrtop DN 75 .Vidrişoara .415 25.Limita jud.Heria 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 3+000 5+240 6+300 4+530 2+465 5+840 3+630 3.Mătăcina Inuri .Burzoneşti .Răchita .Teiuş (DN 1) Arieşeni (dn 75) .Boz .Tătîrlaua .630 41 .000 12.Glod Nădăştia .Ordîncuşa .Vidra .Făget .000 1057.Dealu Caselor .148 12.Leorincţ Meşcreac .Vurpăr (DJ 107 A) DJ 107 A (Vinţu de Jos) .Valea Maciului .Doştat . drumului 24 DJ 141 C 25 DJ 141 D 26 DJ142 B 27 DJ 142 K 28 DJ 142 L Poziţia kilometrică Traseul drumului DN 14 B (Lunca) .Stei .350 30.Sibişeni (DJ 704 A) .Cabana Şureanu .000 23.Peţelca .Cugir (DJ 704) Limita jud Hunedoara .Rădeşti .Cib .300 22.Muntele Găina .Şpălnaca Şpălnaca (DC 4) .000 25.320 21.Sohodol Vadu Moţilor (DN 75) .Gura Podu Mureş (DN 14 B) Săsciori (DN 67 C) .Căpud .840 3.Vărtăneşti .Şureanu .Sîncrai .Zlatna (DN 74) DN 7 (Tărtăria) .Zărieş .530 2.500 8. Hunedoara .000 3.Dealu Crişului .Valea Mănăstirii Geoagiu de Sus .Tărtăria .Cugir .Valea Lungă (DN 14 B) Ciumbrud (DJ 107 E) .Capu Dealului .Săliştea Deal Limita jud Hunedoara .Poiana Vadului Sălciua de Sus (DN 75) .Buciniş .Arieşeni .000 19.limită jud.400 3.Crăciunelu de Sus .

000 1.000 DJ 107 D .250 1.Lunca Ampoiţei .Cărpiniş DC 50 Săsciori (DN 67 C) .831 2.000 5.Răhău .Ocnişoara DC 14 DJ 107 E (Lopadea Nouă) .500 5.Medveş DC 9 DC 10 Ciumbrud (DJ 107D) .Cut DC 47 Cîlnic (DJ 106 F) .Lunca 42 .Curpeni .540 3.Ciuguzel DC 15 DJ 107 E (Hopîrta) .000 5.Pănade .400 2.300 2.Biia DC 23 Şona (DJ 107) .000 12.000 1.180 5.Răcătău DN 74 (Izvoru Ampoiului) .850 5.DJ 107 .730 14.Cărari DC 51 Strungari (DJ 704 A) .500 2.Cheia Blandiana (DJ 107 A) .Blandiana DC 55 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 7+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 2+510 2+710 8+500 5+832 11+000 7+500 5+000 5+500 2+500 2+500 2+000 5+600 2+150 2+250 1+500 3+200 6+000 12+200 5+400 2+510 5+150 5+000 1+000 4+000 4+000 1+300 2+400 2+500 3+600 4+450 7+960 7+831 2+460 9+150 2+850 5+000 6+700 21+000 4+000 3+540 3+150 5+180 5+000 10+950 2+990 2+730 14+000 DC 57 DC 60 DC 62 DC 63 DC 66 DC 67 DC 68 DN 7 (Halta Balomiru de Cîmp) .Gîmbaş .150 5.000 0.Nr.150 5.Cergău Mic DC 36 DJ 107 (Cergău Mare) .950 2.Bucerdea Grînoasă DC 20 Blaj (DJ 107) .200 5.000 4.Oarda DC 44 DN 1 (Halta Răhău) .Izvoarele .Petrisat DC 21 Sîncel (DJ 107) .000 4.990 2.Purcăreţi DC 52 DN 7 .Viezuri .Pleşi .Căpîlna de Jos .Tiur DC 34 Mînărade .000 4.Ampoiţa .450 7.000 6.Beldiu DC 17 Teiuş (DN 1) .Aiud (DN1) Cistei (DN 14 B) .Gura Mihalţ DC 11A Meşcreac (DJ 142 L) .Obreja DC 39 Hăpria (DJ 107) .Balomiru de Cîmp Acmariu Bulbuc (DJ 107 U) .710 8.000 3.Feisa .DJ 142 K DC 27 DJ 107 .Spătac DC 35 DJ 107 (Cergău Mare) .400 2.Trîmpoiele DN 74 (Suseni) .Veseuş DC 29 DN 14 B .Biia .500 2.832 11.Căpud (DJ 142 L) DC 19 Crăciunelu de Jos (DN 14 B) .510 5.Lupu DC 37 Mihalţ (DJ 107 B) .500 3.Odverem .200 6. drumului 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Poziţia kilometrică Traseul drumului origine (km + m) destinaţie (km + m) Lungimea reală (km) 2.Alecuş (DJ 107 V) DC 24 DJ 107 (Halta Bălcaciu)-Bălcaciu-Valea Lungă (DJ 142K) DC 25 Sînmiclăuş (DJ 107 V) .Berghin (DJ 107) DC 41 Alba Iulia (DN 1) .700 21.460 9.Dumitra DC 40 Hăpria (DJ 107) .Deal DC 49 Gîrbova (DJ 106 F) .Henig .Valea Sasului DC 26 Jidvei (DJ 107) .Valea Mică DN 74 . Denumirea crt.Londroman DC 33 Veza (DJ 107) .Ceru Băcăinţi (DJ 107 U) DJ 107 I .Păgida .Vulcan DC 12 C Lopadea Nouă (DJ 107 E) .Asinip DC 16 DN 1 (Teiuş) .500 5.Remetea .150 2.960 7.500 3.După Deal .Beţa DC 13 DC 13 .600 2.000 10.Şoimuş DC 12 Limita jud Hunedoara .Ciugud (DJ 107 C) DC 43 DJ 107 C .Glogoveţ DC 31 DN 14 B .Sînmiclăuş (DJ 107 V) DC 28 DJ 107 .600 4.500 2.Deal DC 46 DN 1 (Halta Cut) .Iclod DC 22 DJ 107 (Lunca Tîrnavei) .Sînbenedic DC 8 DJ 107 D .510 2.150 2.Halta Feisa .Loman .Pătrîngeni .

Izvoarele DN 1(Miraslău) .Cetea .000 7.DN 74 (Miceşti) Stremţ (DJ 750 C) .Piatra Craivei Limita jud.Reicani .Leheşti .Negrileasa .Deonceşti .000 4.000 2.622 7.000 3.800 5.Craiva .500 6.000 12.Cicău DN 1 (Decea) .000 7.Lăzeşti .Ormeniş DN 1 .Poiana DJ 762 .Gîrbova de Sus DJ 107 M (Vălişoara) .000 7.000 2.Necrileşti (DJ 106 H) DJ 107 H (Cricău) .000 3.Miraslău .Lopadea Veche .000 11.Ţelna .000 6.250 6.Stremţ .750 4.250 8.000 3.500 4.Certege Bistra (DN 75) Ciuldeşti .Rachiş DN 1 . drumului 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 DC 68 A DC 70 DC 72 DC 72 A DC 73 DC 74 DC 75 DC 76 DC 77 DC 79 DC 80 DC 81 DC 82 DC 83 DC 85 DC 86 DC 87 DC 88 DC 90 DC 91 DC 93 DC 94 DC 95 DC 96 DC 97 DC 98 DC 99 DC 100 DC 101 DC 102 DC 103 DC 104 DC 106 DC 107 DC 108 DC 109 DC 110 DC 112 DC 113 DC 114 DC 115 DC 116 DC 117 DC 118 Poziţia kilometrică Traseul drumului Meteşului Limita jud.000 2+270 0+000 0+000 2+900 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 10+270 21+800 6+640 7+200 4+750 4+955 6+580 23+622 7+250 8+000 1+600 8+250 6+000 3+500 3+000 4+800 3+000 6+000 9+500 6+400 6+000 7+000 12+000 7+000 8+800 5+200 7+000 3+935 5+150 3+000 8+000 7+000 11+000 2+000 2+500 4+000 4+000 3+000 3+000 3+000 6+500 6+000 7+000 2+000 Stremţ (DJ 750 C) .000 3.Gîrbova de Jos .Costeşti .580 23.Poieni .150 3.Băzeşti .500 6.Durăşti .Gheduleşti DN 74 (Ciuruleasa) -Soharu Bucium(DJ 107 I)-Valea Şesii-Jurculeşti-MuntariRoşia Montană DC 99 (Lupşa-Muşca) 43 .300 4.000 1.Dumbrava DN 1 .955 6.Tecşeşti .Gheţar Scărişoara Cîmpeni (DN 75) .000 21.800 3.Gîrboviţa .Măhăceni Drum forestier .000 2.Lunca Mureşului (DJ 107 F) Ighiu (DJ 107 H) .935 5.000 8.000 4.Avram Iancu .Geomal DC 77 .000 6. Denumirea crt.800 6.000 8.400 6.Tîrsa Poiana Vadului (DJ 750 B) . Sibiu .Nr.640 4.Stînişoara Sohodol (DJ 750 A) .DC 133 (Faţa) Ursoaia . Cluj .Dealu Geoagiului Ilieşti origine (km + m) destinaţie (km + m) Lungimea reală (km) 8.Băleşti .200 7.000 7.Poiana DN 75-Muşca-Lazuri Lupşa (DN 75)-Hădădău-Pârâul Cărbunari-ŞasaGeamăna Dealul Geoagiului (DC 76)-Modoleşti (DJ 107K) Sântimbru (DJ 107B)-Totoi-DJ 107 (Teleac) Gârbova de Jos (DC 79)-Geomal DJ 107 I-Valea Inzelului-Valea Făgetului Brădesşti (DJ 107 I) -Valea Poienii-Dumeşti-Sălciua de Jos (DN 75) Geogel (DJ 107 I)-Ponor (DJ 750 C) DJ 107 A-Stăuini DC 66-Pirita DJ 108(Albac)-Bărăşti Hopârta (DJ 107E)-Turdaş (DC 6) Silivaş-Hopârta (DJ 107E) DN 74 (DC 66)-Dealu Roatei DN 75-Potionci DN 74-Buninginea.Poiana Narciselor Lupuleşti (DJ 107 I) .000 3.000 9.Petelei Burzeşti (DJ 750 B) .Tibru DN 1 (Gara Bărăbanţ) .500 3.Gîrbova (DJ 106F) Cricău (DJ 107 H) .Popeşti de Sus .600 8.Benic (DJ 107 K) Ţifra (DN 1) .

000 4.000 4.Bucuru DJ 107 I-(Gura Hornei)-Butna-Corna-Floreşti DJ 107 I-Valea Uzei Sălciua de Jos (DN 75)-Subpiatră Arieşeni (DN75)-Faţa Cristesei-Cobleş Izvoarele(DN75)-Dobreşti-Gârda Seacă-Pleşti-Gheţari DN 75 (Scărişoara)-Faţa Lăzeşti Dealul Ordâncuşii-Sfoartea DN 75-Runc-Negeşti-Negeşti DN 75-Stiuleşti-Lespezea Poiana Vadului (DJ 750B)-Făgetu de Sus-DuduieniPăsteşti DN 75-Dealu Frumos DN 75-Bodeşti Poaiana-Leheşti-Furduieşti-Bazeşti (DC-90) DN75(Bonceşti)-Valea Bistrei-Dealul Capsei DN 74 A(Câmpeni)-Poduri Bistra (DN 75)-Cudriceşti-Dâbureni Bistra(DN 75)-Dealul Muntelui-Ţărăneşti-TrişoreştiLogoceşti Bistra(DN 75)-Creţeşti-Vârşii Mici-Vârşii Mari Roşia Montană-Ţarina DJ 742(Bălmoşeşti)-Gârda-Bărbuleşti DN 74 A (Cărpiniş)-Vârtop-DC 147 DJ 107I (Bucium Sat)-Valea Abruzei-Bisericani DJ 107I-Ciuculeşti Mogoş (DC 124)-Cristeşti-Bogdăneşti DJ 107I (Valea Bamii)-Bărbeşti Cojocani (DJ 107I)-Boceşti-Bogdăneşti-Buteşti DJ 107 I(Mogoş)-Valea Ţupilor-Valea Mlacii Mogoş(DC 124)-Poenile Mogoş DN 74-Ciuruleasa-Bidigeşti-Bodreşti DN 74 (Ciuruleasa)-DC 156-Bidigeşti DN 74-Bogleşti Buninginea (DC 115)-Morăreşti DN 74-Boteşti DN 74-Vulcan Gârda de Sus (DN 75)-Biharia Drum Forestier-Ocoale Bârleşti Cătun (DJ 107 I)-Onceşti origine (km + m) destinaţie (km + m) Lungimea reală (km) 12.000 2.000 2.000 5.000 2.000 8.000 6.000 15.000 2.000 3.000 2.000 6.000 3.000 5.500 2.000 12.000 3.000 4.500 2.000 3.000 11.000 3.000 5.000 7.000 10.000 2.000 3. drumului 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 DC 119 DC 120 DC 121 DC 122 DC 123 DC 124 DC 125 DC 126 DC 127 DC 128 DC 130 DC 131 DC 132 DC 133 DC 134 DC 135 DC 136 DC 137 DC 138 DC 139 DC 140 DC 141 DC 142 DC 143 DC 144 DC 145 DC 146 DC 147 DC 148 DC 149 DC 150 DC 151 DC 152 DC 153 DC 154 DC 155 DC 156 DC 157 DC 158 DC 159 DC 160 DC 161 DC 162 DC 163 DC 164 Poziţia kilometrică Traseul drumului DJ 108 (Horea)-Trifeşti-Petroasa DN 75 (Albac)-Sohodol-Costeşti Sohodol(DJ 750A)-Lumineşti-Joldişeşti-Valea VerdeMedreşti Horea(DJ108)-Preluca-Pătruşeşti Vidra(DJ762)-Dosu Luncii-Hărăşti-Poieni-BăiHoanca-Bordeştii Poieni Mogoş(DJ 107I)-Mămăligani-Valea Geogeşti DJ 108-Mănceşti-Fericet Drum forestier .000 3.000 4.000 9.Nr.000 3.000 2.000 3.000 5.000 3.000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 12+000 12+000 13+000 9+000 10+000 9+000 2+000 4+000 3+000 2+000 5+000 15+000 3+000 3+000 2+000 10+000 4+000 8+000 3+000 3+000 3+000 5+000 3+000 6+000 11+000 7+000 5+000 4+000 9+000 8+000 2+000 3+000 3+000 5+000 3+000 2+000 6+000 2+500 2+000 3+000 4+000 2+000 5+000 3+500 2+000 44 .000 9.000 10.000 3.000 13.000 5. Denumirea crt.000 3.000 8.000 9.

500 13.500 6.000 10.000 4.000 3.000 6.000 2.000 6.000 2.000 2.000 2.000 10.000 4. drumului 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 163 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 DC 165 DC 166 DC 167 DC 168 DC 169 DC 170 DC 171 DC 172 DC 173 DC 174 DC 175 DC 176 DC 177 DC 178 DC 179 DC 180 DC 181 DC 182 DC 183 DC 184 DC 185 DC 186 DC 187 DC 188 DC 189 DC 190 DC 191 DC 192 DC 193 DC 194 DC 195 DC 196 DC 197 DC 198 DC 199 DC 200 DC 201 DC 202 DC 203 DC 204 DC 205 DC 206 DC 207 DC 208 DC 209 DC 210 Poziţia kilometrică Traseul drumului Mămăligani(DC 124)-Valea Bârluţeşti Mămăligani(DC 124)-Valea Coceşti DN 175 (Mihoieşti)-Bobăreşti Vidra(DJ762)-Dealu Goieşti Jefleşti-Goieşti Strungari (DJ 704A)-Tonea Pianu de Sus (DJ 704A)-Teren de Golf Metereu (DJ 107A).500 5.000 5.500 12.500 3.000 14.500 5.000 2.000 4.Nr.000 3.000 3.000 8.000 10.000 8. Denumirea crt.000 9.000 5.000 8.000 2.000 2.Poiana Narciselor-NegrileasaLupuleşti(DJ 107I) Boteşti (DN 74)-Dobrot Zlatna-Dumbrava DN74-Ruşi Zlatna-Vâltori-Runc Almaşu Mare-Haneş Necrileşti (DJ 106H)-Sfârcea Dostat (DJ 141D)-Şpring(DJ 106L) Strungari-Valea Leii-Mănastirea Cioara Gârda Seacă-Pleşti DN 67C-Valea Beiului Ocoliş (DC 89)-Runc-Lunca Largă Ponorel (DJ 762)-Valea Morii-Pleşcuţa.000 6.000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 0+000 2+000 1+000 2+000 1+000 3+000 8+000 5+000 4+000 35+000 4+000 4+500 3+500 12+000 2+000 14+500 6+500 5+000 10+000 3+000 4+000 8+000 8+000 5+000 2+000 2+000 2+000 6+000 6+000 6+000 3+000 3+500 13+100 7+000 3+000 6+000 10+000 2+500 12+000 10+500 5+000 9+400 5+000 7+000 5+000 3+000 2+000 45 .000 3.000 5.000 1.000 3.400 5.500 12.000 35.000 6.100 7.Hoancă Nemeşi (DJ 762)-Dosul Luncii DJ 762-Segaj-Modoleşti-Jefleşti Goieşti (DJ 762)-Dealu Goieşti-Haiduceşti Oideşti(DJ 762)-Haiduceşti Vârtăneşti(DJ 762)-Urdeşti Lunca Veseşti(DN 762)-Culdeşti-Runc-Ponorel(DJ 762) Valea Morii-Vâlcănesa Bobăreşti-Piuleţeşti-Pitărceşti Turdaş (DC 110)-Şpălnaca (DC 4) DJ 107H-Bucerdea Vinoasă DJ 108-Budăieşti-Dealu Lamasoi Rogoz(DN 75)-După Pleşe DJ 108-Ruseşti DN 75-Pleşeşti DJ 108-Cioneşti-Valea Lomasoi DN 75-Galbena-Valea Galbenă DN 75-Costeşti-Horea(DJ 108) Blaj(DJ 107)-Fliteşti-Deleni Obârşie Horea(DJ 108)-Buteşti-Giurgiuţ-Zânzeşti Berghin(DJ 107)-Ohaba-Măgherat Şesuri-Almaşu Mare-Cătun Lazuri DJ 705-Plai-Cib Brădet-Brădet DC 156-Valea Tăului DC 156-Valea Budeşiţei origine (km + m) destinaţie (km + m) Lungimea reală (km) 2.000 7.000 3.Valea Globii Feneş(DN 74).000 4.000 1.

Cluj Lim Jud ClujAlbac mun.93 370+000-375+930 5.SBmun.000 12.40 DN14B 13.Sebesmun.35 DN7 23.228 0.000 8. conform tabelului: Lungimea sectoarelor pe tipuri de imbracaminti (km) Lungimea sectorului de drum avand (km): Localităti Starea de Doua benzi de între care este circulatie viabilicuprins tate a sectorul de drumului drum De la La km km Trei benzi de circulatie Asfalt tip beton Beton.SB lim.00 412+000-433+000 21.HDZlatna 0.000 3.Blaj mun.1 Autostrazi .000 6. starea de viabilitate şi numărul benzilor de circulaţie pe drumurile naţionale.6 29+000-69+353 40.000 5.2 Drumuri expres .Sebeslim.228 0.Nr.632 Zlatna Zlatna Zlatna ZlatnaPatranjeni Patranjeni M M B M B B R M M M M M M 370+000 375+930 385+160 412+000 412+000 433+000 58+550 79+900 329+000 352+000 0+000 22+400 26+300 39+527 29+000 69+353 69+353 69+581 69+581 70+488 70+488 70+883 70+883 73+325 73+325 73+957 DN1R 21.35 mun.84 21.227 DN74 DN74 DN74 DN74 DN74 DN74 40.00 329+000-352+000 23.907 0.Alba mun.400 DN14B 22. Denumirea crt.jud.000 15.00 58+550-79+900 21.84 385+160-412+000 26.907 0.000 1130.Aiud mun.jud.nu avem 1.jud.3 Drumuri nationale europene (E) 350+000 351+140 350+120 351+140 DN1 12. ale sectorului de si lungime drum de la km la km totala in km De la km La km 1. drumului.80 350+000-362+800 12.442 0.000 4.Albamun.jud.442 0.227 26+300-39+527 13.Blajlim.jud.395 2.Aiudlim. drumului 190 191 192 193 194 195 196 197 Poziţia kilometrică Traseul drumului origine (km + m) destinaţie (km + m) Lungimea reală (km) 4.93 26.290 Ciuruleasa(DC 156)-Borzeşti 0+000 4+000 DC 211 Gârde(DN 75)-Poiu-Runcuri 0+000 6+000 DC 212 DN 75-Nămuş 0+000 4+000 DC 213 Şugag(DN 67C)-Bârsana 0+000 15+000 DC 214 DN 67C-Arţi 0+000 12+000 DC 215 DN 67C-Mărtinie 0+000 3+000 DC 216 Tău Bistra-Curmătura 0+000 8+000 DC 217 Vinerea(DJ 704)-Săliştea(DJ 705E) 0+000 5+000 DC 218 LUNGIMEA TOTALĂ A REŢELEI DE DRUMURI COMUNALE Situaţia privind tipul îmbrăcăminţii. ciment Pamant Categoria si Poziţii kilometrice nr.80 lim.395 2.nu avem 1.Sebes B 351+140 351+600 351+600 353+200 353+200 353+500 353+500 354+000 354+000 362+800 DN1 DN1 DN1 5.00 0+000-22+400 22.353 0.353 69+353-69+581 69+581-70+488 70+488-70+883 70+883-73+325 73+325-73+957 46 . HD Teiusmun.

460 63+460-76+450 76+450-78+550 2.jud.89 DN74A 11.Lungimea sectoarelor pe tipuri de imbracaminti (km) Lungimea sectorului de drum avand (km): Localităti Doua benzi de Starea de între care este circulatie viabilicuprins tate a sectorul de drumului drum De la La km km PatranjeniPoiana Ampoiului Poiana Ampoiuluimun.1 9.15 171.393 99+767-104+160 Muncellim.92 67+400-99+315 0.15 195.25 14.95 10.00 21.643 DN67C DN67C DN67C 1.2 3.329 DN75 DN75 DN75 DN75 DN75 DN75 DN67C DN67C DN67C 34.10 7.783 DN67C 13.023 85+980-99+870 0+000-11+329 11. viaducte) existente pe drumurile naţionale din judeţ conform tabelului: Daca se poate trece prin vad Denumirea obstacolului (curs Amplasa-ment apa.5 9.Alba AbrudCampeni lim.465 12.057 124+803-125+860 1.20 11.20 30.VL lim.100 6.452 4.329 13.783 127+091-128+874 1.985 35 100+000-135+000 35.00 14.HDAlbac AlbacCampeni Campeni CampeniBistra Bistra-Muncel Trei benzi de circulatie Asfalt tip beton Beton.(m) etiaj ate care sabila Nr. Sibiu Cilnic Rahau Oarda Oarda Alba Iulia Alba Iulia Alba Iulia BP / B BP / B BP / B BP / B BA / B BP / B BA / B BP / B 1 1 1 1 2 2 2 1 8.452 99+315-99+767 4.80 7. Suprastruct.985 85+015-100+000 14.70 28.057 Martinie MartinieCapalna MartinieCapalna Capalnamun.jud.643 104+160-124+803 20.00 7. PODURI DN1 DN1 DN1 DN1 DN1 DN1 DN1 DN1 352+110 353+371 358+938 373+569 375+254 375+688 375+769 385+949 scurgere Valea Calnic Paraul Caselor Raul Sebes brat Raul Sebes Raul Mures Raul Mures Paraul Iovului Mierc.46 12.jud.80 7. Pozitia km 1. drumului.0 10.0 10.90 8.2 2. vale.1 2.4 10.746 Situaţia privind lucrările de artă ( poduri.Totala peste viabilit incarLungi.8 6.393 Oasa-Tau Oasa-Tau Tau-Martinie 1.2 10. cale de comunicatie) Lun Inalti Starea Clasa de gime Parte mi (m) de totala caro .00 7.70 19.990 6.1 29+000-63+460 34.00 7.92 Oasa 0./ Infrastruct.80 62.1 8.0 9.10 40.890 M B M M M M B M M M R M B B B B B 73+957 85+980 85+980 99+870 0+000 11+329 29+000 63+460 63+460 76+450 76+450 78+550 78+550 85+015 85+015 100+000 100+000 135+000 67+400 99+315 99+315 99+767 99+767 104+160 104+160 124+803 124+803 125+860 125+860 127+091 127+091 128+874 128+874 142+620 DN74 13.00 42.8 10. ciment Pamant Categoria si Poziţii kilometrice nr.231 125+860-127+091 1.000 31.VL31. ale sectorului de drum de la km la si lungime totala in km km De la km La km DN74 12.746 128+874-142+620 13.4 3.023 73+957-85+980 12.0 6.9 B B B B B M R B E E I E I E E E DA DA DA DA NU NU NU NU DA DA DA DA DA DA DA DA 47 .465 78+550-85+015 14.50 61.231 1.00 75.80 7.Sebes DN67C 20.9 2.0 4. me (m) Deschideri Daca se poate ocoli Denumirea si numarul drumului pe care se afla Latimi (m) Material constr.

0 2.30 32.00 24.00 41.00 14.0 11.50 7.2 9.00 22.00 8.0 10.0 10.0 11.50 14.00 12.00 18.0 11.90 165.0 4.0 2.0 4.20 30.80 7.00 18.0 2.00 14.00 19 12.00 28.2 10.00 8.37 BP / B BA / B compoz / BA BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / BA 2 Bucium Cerbu BP / B BP / Bucium Cerbu ZIDP BA / Izv Ampoiul ZIDP Izv Ampoiul Zlatna Zlatna Fenes Presaca Metes Ampoita Sard Abrud Gura Rosiei Cimpeni Vintu de jos Sibiseni Salistea Balomir Sibot Tartarau Tartarau Tartarau Oasa Oasa BP / B BP / B BP / B BP / B BA / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BA / ZIDP BA / ZIDB BA / B BA / B BA / B DN 67C 74+704 DN67C DN67C DN67C DN67C 75+489 76+288 82+007 82+899 LEMET / 1 ZIDP BA / 1 ZIDP LEMET / 1 ZIDP 8.20 8.00 20./ Infrastruct.00 9.00 33.30 11.00 12.0 10.00 18.0 3.30 21.0 3.00 64.70 7.8 B B B B M B B B B B B B B B B B B B B B B B B M B B B B B B B B B B B B B B B M R B B B B E E E E E E E I E E E E E E E E E E E E E E E I E E E E I E E E E E E E E E E E II I II E E DA DA DA DA NU DA NU NU NU NU NU NU NU NU DA DA DA DA DA NU DA DA DA DA DA NU NU DA NU NU DA NU NU DA NU NU DA DA DA DA NU NU NU NU NU NU NU DA DA DA NU NU NU DA DA NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU DA NU DA DA NU NU NU NU NU NU 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 3 1 3 1 1 3 15.80 49.00 8.00 7.00 9.00 30.00 37.00 8.00 17.0 3.00 10.00 13.50 32.2 3.00 47.50 9.8 7.90 23.00 8.00 43.00 19.00 8. me (m) Deschideri DN1 DN1 DN1 DN1 DN1 DN1 DN1 DN1 DN14B DN14B DN14B DN14B DN14B DN14B DN74 DN74 DN74 DN74 DN74 DN74 DN74 DN74 DN74 DN74 DN74 DN74 DN74 DN74 DN74 DN74 DN74 DN74 DN74A DN74A DN74A DN7 DN7 DN7 DN7 DN7 391+500 392+307 397+429 403+426 409+625 416+305 422+743 425+221 5+100 10+950 22+290 32+518 35+200 37+819 30+182 30+886 34+802 35+403 37+442 38+134 41+934 43+034 43+549 55+017 59+100 69+699 70+925 76+865 79+646 87+237 94+548 98+363 0+602 3+835 10+500 335+031 335+237 342+759 344+019 348+357 Valea Galzii Valea Galda Valea Geoagiu Valea Girbova Valea Aiudului Valea Miraslau Paraul Ciugudiu Valea Letunului Raul Mures Parau Dunarita Raul Tirnava Mica Valea Glogovat Valea Lunga Valea Lodroman Valea Catinii Valea Catinii Paraul Ciuruleasa Paraul Cernita Valea Soharului Valea Ciuruleasa Paraul Abrudel Paraul Abrudel Paraul Abrudel Raul Ampoi Valea Ruzi Valea Morilor Valea Rudelor Valea Fenes Valea Presacii Valea Metesului Valea Ampoitei Valea Ampoiului Paraul Abrudel Paraul Foies Raul Aries DC 53 Valea Pianu Scurgere Paraul Ciorii Raul Cugir Valea Tartarau Valea Tartarau Valea Sebes Lac Oasa POD Oiejdea Oiejdea Teius Girbova Aiud Miraslau Inoc Unirea Mihalt Cristei Blaj Valea Lunga Lunca Lunca Buninginea Buninginea Ciuruleasa Ciuruleasa Abrud Abrud Abrud 1 1 MET / B 1 BP / B 1 BP / B 1 BA / ZIDP BP / B BP / B 6.5 3.30 98.4 5.60 7.00 48.00 22.20 7.0 11.4 10.50 19.0 2.0 4.0 11.0 11.2 10.0 11.00 79.00 95.50 8.00 8.0 183.1 9.9 9.0 6.00 8.0 3.50 8.0 9.00 28.0 11.0 4.2 9.00 8.0 2. Suprastruct.30 99.80 26.00 14.0 3.10 41.80 93.0 11.60 14.1 4.00 93.00 18.5 2.00 18.00 8.0 2.8 8.5 5.00 37.00 8.0 10.1 12.5 2.4 10.00 24.00 9.90 4.00 10.0 10.0 2.00 25.1 10.00 7.00 8.00 8.50 8.00 16.3 2.90 8.0 2.0 11. .8 1.00 8.00 18.0 8.Totala peste viabilit incarLungi.4 3.Daca se poate trece prin vad Pozitia km Denumirea obstacolului (curs Amplasa-ment apa.00 8.00 12. vale.00 8.0 5.50 6. cale de comunicatie) Lun Inalti Starea Clasa gime Parte mi (m) de de totala caro .50 12.3 10.00 51.0 11.0 10.0 1.00 19.00 27.00 28.0 10.00 7.00 12.10 8.0 2.00 9.0 2.00 10.(m) etiaj ate care sabila Nr.0 11.00 10.60 25 8.2 3.40 7.1 12.00 12.6 9.0 10.0 5.30 8.3 6.00 7.00 8.00 8.0 11.0 10.8 1.0 2.40 7.80 40.0 2.0 4.00 20.0 4.00 12.90 7.00 18.00 54.00 12.10 8.0 4.00 8.00 8.20 BP / B BP / B 3 3 48 Daca se poate ocoli Denumirea si numarul drumului pe care se afla Latimi (m) Material constr.00 12.2 6.0 5.80 15.4 1.00 43.0 10.50 10.0 0.20 10.0 10.4 10.00 8.0 12.40 15.35 2.00 8.5 10.00 12.00 16.0 11.

8 9.80 9.9 9.60 17.95 8.40 34.30 16.40 26.3 1.10 7.(m) etiaj ate care sabila Nr.00 7.60 25.3 2.5 7 10 4.3 9.9 1.00 7.30 8.30 11.00 27.30 16.00 7.00 7.4 1.30 7.2 4.00 48.0 10.5 4.4 9.90 8.8 11.80 7.00 33.30 106.3 11.00 43.6 2./ Infrastruct.6 9.Totala peste viabilit incarLungi.30 14.6 3.3 9.60 18. vale.4 13.80 7. cale de comunicatie) Lun Inalti Starea Clasa gime Parte mi (m) de de totala caro .90 22.8 8.3 2.60 41.40 7.50 8.6 4.8 5.0 4.70 8.30 7.2 4.60 25.4 2.3 10.90 30.2 3.90 33.0 4.80 8.6 6 6 6 6 6 6 6 9.9 3.70 7.7 9.10 8.50 42.60 33.40 43.20 62.8 10.70 31.8 3.8 10.20 8.8 7.80 41.4 10.20 32.7 9.00 37.30 90.3 10.2 6.00 26.20 47.2 4.7 1.90 15.30 48.90 68.5 3.9 2.5 9.80 BP / B 49 Daca se poate ocoli Denumirea si numarul drumului pe care se afla Latimi (m) Material constr.00 7.40 47.1 1.40 8.2 9.00 34.60 13. me (m) Deschideri DN67C DN67C DN67C DN67C DN67C DN67C DN67C DN67C DN67C DN67C DN67C DN67C DN67C DN67C DN67C DN67C DN67C DN67C DN67C DN67C DN67C DN67C DN67C DN67C DN67C DN67C DN67C DN1R DN1R DN1R DN1R DN1R DN1R DN1R DN75 DN75 DN75 DN75 DN75 DN75 DN75 DN75 DN75 DN75 DN75 DN75 DN75 DN75 DN75 83+748 86+220 88+911 89+661 91+094 91+701 91+864 99+450 99+887 102+237 103+794 103+980 106+391 110+157 110+744 113+300 118+577 121+728 122+254 125+881 127+640 128+314 128+461 128+739 129+144 136+728 139+182 69+813 69+930 71+666 72+761 73+139 75+137 79+331 31+020 31+300 32+005 32+400 32+920 33+180 34+037 34+965 37+620 45+210 50+410 50+780 59+960 60+330 66+336 Descarcare Deversor Valea Sebesului Valea Ciban Valea Sebes Valea Prigoanei Valea Sebes Valea Sebes Valea Sebes Valea Sebes Scurgere Descarcare PARAU Valea Sebes Valea Sebes Valea Sebes Valea Sebes Paraul Grosasti Raul Sebes Valea Nedei Descarcare Lac Capalna VALE Valea Sebes Valea Sebes Raul Sebes Valea Sebes Valea Bulz Vale Vale Vale Valea Arada Valea Albac Valea Albac Raul Aries Raul Aries Raul Aries Raul Aries Raul Aries Raul Aries Raul Aries Raul Aries Raul Cobles Paraul Girda Raul Aries Raul Aries Valea Arazii Raul Aries Raul Aries Oasa Oasa Oasa Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Sugag Sugag Sugag Sugag Sugag Sugag Nedeiu Capalna Capalna Capalna Capalna Capalna Laz Sebesel Horea Horea Horea Horea Horea Horea Albac Arieseni Arieseni Arieseni Arieseni Arieseni Arieseni Arieseni Arieseni Arieseni Girda Scarisoara Scarisoara Albac Albac Vadu Motilor BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BA/B BA/B BA/B BA/B BA/B BA/B BA/B BA / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BA / BA 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3 2 24.30 7.8 1.40 8.3 3.1 3.3 9.00 9.80 6.4 3.30 13.5 1.9 1.80 8.30 16.4 11.4 10.3 9.4 9.9 9.Daca se poate trece prin vad Pozitia km Denumirea obstacolului (curs Amplasa-ment apa.60 4.20 7.80 20.8 9.2 3.10 8.10 11.60 17.80 17.40 8.00 58.6 10.1 9.80 54.6 2.40 33.60 19.60 13.54 11.2 7.3 3.40 33.00 41.5 7 10 4.60 17.2 2.30 16.7 2.00 16.6 10.1 4.20 7.10 9.80 53.00 39.50 13.2 4.5 1.0 10.60 15.20 33.2 3.6 10.30 38.9 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B M M M M M M M B B B B B B B B B B B B B B B E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E II II II II II II II E E E E E E E E E E E E E I E DA NU DA DA DA DA NU DA NU NU DA DA DA DA NU NU NU NU DA DA NU NU DA NU DA DA NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU DA NU NU NU DA DA DA DA DA DA NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU DA NU NU NU DA NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU 34.60 8.00 21.30 24.00 37.9 9.00 51.8 9.0 9.60 24.60 20.30 11.40 0.8 3.7 3.5 9 4.80 30.3 2.60 39.5 4.8 11.10 40.80 34.60 28.2 5.3 2.70 24.0 10.55 7.2 2.30 7.9 9.30 7.10 7.6 9.70 43.10 20.00 7.8 2.9 9.60 32.45 8.5 9 6 6 6 6 6 6 6 11.20 8.3 2.80 36.1 3.40 7. Suprastruct.8 9.60 8.60 9.70 33.00 7.2 4. .00 12.80 44.

50 9. halte. Variantele ocolitoare (legături unidirecţionale) se regăsesc în parte la nivelul municipiilor şi oraşelor (Alba Iulia./ Infrastruct.9 18.00 120.0 12.9 9.20 7.82 7.30 13.2 3.4 3.60 8.4 9.40 8.Totala peste viabilit incarLungi.00 8.20 7.2 2.2.30 11.2 10.20 9.7 2. DN 14B.00 8.90 11.5 123. Braşov. Rm.1 3. Suprastruct. Total 306 km.60 27. me (m) Deschideri DN75 DN75 DN75 DN75 DN75 DN75 DN75 DN75 DN75 DN75 DN75 70+600 78+200 81+439 83+250 83+495 86+090 95+965 103+680 117+590 124+090 130+620 IZVOR VALE Valea Bistrei Valea Bistrei Valea Mare Valea Dobrei Valea Lupsei Valea Caselor scurgere Valea Posaga Valea Ocolis Valea Curpat Lac Oasa Lac Oasa Valea Miraj Campeni Campeni Bistra Bistra Bistra Bistra V Lupsei Lupsa Salciua Lunca Aries Ocolis Curpat Oasa Oasa Tau BP / B BP / B BA / B BP / B BP / B BA / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B BP / B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 7 3 11.4 0. Pe teritoriul judeţului în zona Munţilor Apuseni şi a Munţilor Şureanu nu există reţea de cale ferată.00 6. Datorită lipsei căilor de comunicaţie feroviare din zona montană.0 3.80 9.6 10.Teiuş * * 29 300 Valea Lungă – Teiuş . acesta realizându-se prin intermediul CFR Marfă şi CFR Călători.90 37.9 B B B B B B B B B B B B B B B E E E E E E E E E E E E E E E NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU DA NU NU NU NU DA NU NU NU NU NU NU NU NU NU DA NU DA DA 2.00 7.8 10. astfel: Linie Linie Lungime MAGISTRALA Electrificată simplă dublă (km) 69 Miercurea Băi – Simeria 200 Miercurea Băi – Vinţu de Jos 25 * Vinţu de Jos _ Simeria * * 44 200A Vinţu de Jos .30 12.A. Abrud).Războieni * * 67 206 Şibot .00 8. Căi de transport feroviare – staţii.80 9.7 11. Vîlcea. Desfăşurarea fizică a drumurilor existente în judeţ nu a impus executarea de tuneluri.4 2.30 50. .30 12.60 28.8 1. Sibiu. La această dată nu se poate vorbi la nivelul localităţilor de o reţea ocolitoare a localităţilor de tip inelar.Daca se poate trece prin vad Pozitia km Denumirea obstacolului (curs Amplasa-ment apa. VIADUCTE DN67C 79+194 DN67C 82+647 DN67C 85+226 DN67C 103+070 TOTAL: .1 1.8 9.9 11. cale de comunicatie) Lun Inalti Starea Clasa gime Parte mi (m) de de totala caro .2 220.20 7. accesul se poate realiza doar pe traseele rutiere existente.5 10.90 20. 5.00 8.30 30.80 20.8 10. Zlatna.Zlatna * 42 307 Blaj .7 10.nr de poduri = 117 .00 8. gări.00 9. Reţeaua de rute ocolitoare / variante pentru localităţi este slab dezvoltată.80 120.8 9.84 Rutele de transport pentru materiale periculoase pe teritoriul judeţului se desfăşoară pe drumurile naţionale din judeţ.30 12.80 41.9 10.30 30. pentru asigurarea legăturilor spre principalele direcţii din ţară: Cluj Napoca.lungime (m) = 4208.40 10. în principal pe DN 1.(m) etiaj ate care sabila Nr.00 9. triaje.40 211. vale. Hunedoara. tuneluri Administrarea şi întreţinerea infrastructurii feroviare publice se realizează la nivel naţional prin compania naţională CFR S. acestea nefiind prezente la nivelul localităţilor rurale. Reţeaua căilor ferate din judeţ se desfăşoară în principal în zonele de şes şi podiş unde este relativ bine reprezentată.Jidvei * 18 TOTAL 107 140 140 306 50 Daca se poate ocoli Denumirea si numarul drumului pe care se afla Latimi (m) Material constr.Cugir * 12 210 Alba Iulia .8 10.10 43. DN 7. Serviciul principal oferit de companie este transportul trenurilor operatorilor feroviari de marfă şi călători.6 11.72 7.30 10.50 20.2 3.2 10.5 132. Linii de cale ferată în exploatare aflate pe teritoriul judeţului.

51 . Sîntimbru. hc – haltă afiliată deschisă pentru traficul de călători. Zlatna. pe teritoriul judeţului cuprinde: • De la Simeria – Şibot. Prisaca hc.. Cîmpu Libertăţii. Şona Hm.legătură între Cluj Napoca.o electrificate 140 km o linii cu ecartament normal cu o cale 107 km o linii cu ecartament normal cu două căi 140 km.legătură între Alba Iulia. Cugir (Simbolul prescurtărilor: Hm – haltă de mişcare afiliată unei staţii CFR. Pe teritoriul judeţului se regăsesc două sectoare respectiv sectorul Alba Iulia şi sectorul Tîrnăveni.1. Vinerea.3. Poziţia judeţului. Tăuţ Ampoi hc. Alba Iulia.Teiuş – Alba Iulia – Vinţu de Jos . aerocluburi Judeţul Alba este tranzitat de rute ce asigură comunicaţiile aeriene între principalele aeroporturi din ţară: Bucureşti. Alba Iulia. Unirea. Constanţa. • Şibot. Sucursala de transport gaze naturale. o Limita cu judeţul Cluj – Războieni – Ocna Mureş – Miraslău – Aiud. Jidvei. Iaşi şi Târgu Mureş. Teiuş. are în componenţă un număr de 9 regionale. Văleni Meteş hc. Zlatna . • Coşlariu. Şard Ighiu Hm. Orăştie . Cluj Napoca. Satu Mare. • Vinţu de Jos. Miceşti. Decea hc. Meteş. Valea Lungă. Balomiru de Cîmp. Pănade hc. Cut hc. Răhău hc. Sebeş Glod hc. Vinţu de Jos. Gîrbova. Reţeaua căilor ferate ce străbat judeţul asigură comunicaţia spre principalele noduri feroviare din ţară. Baia Mare. Reţele de conducte magistrale 5. Simeria. Mînărade hc. Sebeş Alba. conform normelor în domeniu de aeronave militare şi civile altele decît cele ale companiei naţionale de transport aerian. Copşa Mică . amplasarea acesteia în teritoriu având următoarele direcţii: Direcţia E -V . Cetatea de Baltă Hm continuarea spre Praid. Alba Iulia. Bălcaciu.SV Desfăşurarea liniilor de cale ferată între staţii şi halte. Lancrăm. Reţele de conducte magistrale de gaz Transportul gazelor naturale prin conducte magistrale pe teritoriul judeţului se realizează de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S. 5. P. Feneş.A. Bărăbanţ. Cugir h. Vinţu de Jos. Vinţu de Jos. Ocna Mureş. Teiuş. Aiud.legătură între Sibiu. Căi de transport aeriene – aeroporturi.legătură între Blaj. Pătrînjeni. o Alba Iulia – Meteş – Zlatna. Direcţia NE . Sebeş.legătură între Teiuş. Tărtăria hc. Podu Mureş. Craiova. Valea Lungă continuarea spre Copşa Mică. • Alba Iulia. Timişoara.4. Cetatea de Baltă. Cunţa continuare spre Sibiu. Coşlariu.Limita cu judeţul Hunedoara. Sîncel hc. Tîrnăveni . De asemenea judeţul poate fi tranzitat. Ampoi hc. Regionalele au în componenţă mai multe sectoare (formaţii operative de lucru) şi staţii de comprimare a gazelor. Sîntimbru hc. Războieni cu legături spre Cîmpia Turzii respectiv Luduş. Miraslău hc. Aiud. 5. formele de relief şi dezvoltarea din ultima perioadă asigură premise pentru dezvoltarea căilor de transport aeriene în judeţ. Jidvei. Sibiu. o Crăciunelu de Jos – Ciugud – Vinţu de Jos – Limita cu judeţul Hunedoara. Unirea hc. Şibot. fiecare dintre acestea desfăşurîndu-şi activitatea pe teritoriul mai multor judeţe. Oradea. Blandiana Hm. h – haltă deschisă traficului de călători fără vînzare de bilete) Principalele staţii CFR existente în judeţ din care asigură direcţionarea spre diferite rute sunt Teiuş. Coşlariu. • Cîmpu Libertăţii.4. Reţeaua de conducte magistrale ce asigură alimentarea cu gaze naturale se desfăşoară pe traseele: o Limita cu judeţul Sibiu – Jidvei – Şona – Blaj – Crăciunelu de Jos. Blaj.

H.Front de captare prin puţuri-Pâclişa.228 = 527. Captarea este amplasată în galeria de acces la camera vanelor. • Front de captare prin puţuri – Pâclişa. La nivel judeţean în zona Munţilor Apuseni nu este dezvoltată reţeaua de transport a gazelor naturale prin conducte magistrale.H.E. 950 2000 60 40 40 16. Capacităţile sistemelor de captare sunt: Capacităţi Capacităţi în funcţiune Captarea Proiectate (mc/an) (l/s) an 2004 . Sistemul de captare apă brută din lacul Petreşti şi staţia de pompare apă brută – descrise anterior – sunt în rezervă.E. Sisteme de captare a apei din lacul Petreşti. Frontul de captare se întinde pe o suprafaţă de cca. Staţia de pompare apă brută Petreşti alimentează staţia de tratare Petreşti.638. direct din conducta forţată a U.2.H. S. Priza este sub radierul galeriei de fugă şi are două sorburi. Captarea principală este amplasată în corpul barajului amenajării Petreşti şi este compusă dintr-o cameră de priză cu trei compartimente din care apa este preluată prin trei conducte Dn 1000 mm. Amplasamentul frontului de captare este aval de localitatea Bărăbanţ. 5. pe malul stâng. Sistemul zonal de alimentare cu apă a judeţului Alba – Sursa Râul Sebeş.2. Săsciori • Front de captare prin puţuri – Bărăbanţ. Săsciori . cu o 52 .Galerie forţată U. În continuare sunt două conducte Dn 1200 mm care alimentează prin cădere liberă: . În continuare.H. Captarea secundară este amplasată în canalul de fugă al U. Trecerea lor în rezervă se datorează faptului că cerinţa de apă în sistemul zonal a scăzut.staţia de tratare Petreşti prin racordarea la conducta de refulare a staţiei de pompare apă brută. Staţia de pompare apă brută este echipată cu 3 pompe BRATEŞ ( 2 pompe active + 1 rezervă).1.H. Săsciori • Galerie forţată U. printr-un racord Dn 1200 mm prevăzut cu vană de închidere.4. care deţin propriile staţii de tratare a apei. Săsciori. .H.Front de captare prin drenuri-Bărăbanţ. cu caracteristicile: Q=175 l/s. APA CTTA SA Alba Iulia administratorul prizei.Lacul Petreşti – în corpul barajului şi pe galeria de fugă U.E. Săsciori .E. Reţele de conducte magistrale de apă. Front de captare prin puţuri – Bărăbanţ – rezervă. • Front de captare prin drenuri – Bărăbanţ. Săsciori asigură alimentarea celor două staţii de tratare a apei prin cădere liberă. iar captarea din galeria forţată a U.H.staţia de tratare Săsciori .Front de captare prin puţuri -Bărăbanţ. constă în: Captarea apei din sursele: • Lacul Petreşti – în corpul barajului şi pe galeria de fugă U. H=17 mCA.Conductele magistrale prin care se realizează vehicularea gazelor naturale au diametre între 6 şi 48 de ţoli iar presiunea de până la 52 bar.4.E.C.E. Săsciori. conducta de aducţiune a apei brute este în proprietatea beneficiarilor. există o singură conductă Dn 1200 mm care trece pe sub risberma barajului şi apoi se intersectează cu una din conductele Dn 1000 mm care alimentează staţia de pompare apă brută Petreşti.6 l/s . Sistemul de captare a apei din galeria de fugă forţată a U.în conservare . 28 ha. . 5. O conductă Dn 800 mm conduce apa brută captată spre oraşul Sebeş şi Fabrica de hârtie Petreşti.E.H.în conservare -dezafectat – apa nu corespunde calităţii de apă potabilă. Două conducte Dn 1000 mm alimentează staţia de pompare apă brută Petreşti pe malul stâng al lacului. Săsciori la debuşare în lacul Petreşti. Până la ieşirea din zona lacului sunt două conducte Dn 1200 mm care subtraversează digul de pe malul drept al lacului.E.

2 Dn 1200 mm aeriană – pe masive solide. Sebeşel necodificat (viroagă) – pe ramificaţia spre staţia de tratare Săsciori Valea Răchita – pe ramificaţia spre staţia de tratare Petreşti Tipul traversării aeriană – cu pilă pe malul drept şi masiv solid pe malul stâng. Transportul apei potabilă către oraşele: Alba Iulia. Blaj. Pentru captarea apei au fost executate 28 de puţuri de control cu o adâncime de 5 m. Teiuş şi Ocna Mureş şi alţi consumatori aflaţi pe traseul de aducţiune se face gravitaţional. Frontul de captare este compus din 7 puţuri: două săpate şi cinci forate. Săsciori către staţiile de tratare apă Petreşti şi Săsciori.A. Frontul de captare prin drenuri se întinde pe o suprafaţă de 26 ha şi are o lungime de cca. Aducţiunea de apă brută din captarea – canalul forţat al U. ( 2 conducte Dn 1200 mm) traversează următoarele cursuri de apă: Curs de apă traversat r. Practic apa este captată din 18 puţuri. Zona de regim sever este delimitată prin împrejmuire cu gard de sârmă ghimpată pe stâlpi de beton. Frontul de captare este compus din 20 de puţuri forate cu H=12 m. Sebeş . 1 tip Lotru 125 ( Q=180 mc/h. Săsciori necodificat – afluent al r. 2 Dn 1200 mm aeriană – pe pile de beton armat. Sebeşel r. echipate cu instalaţii hidraulice de captare a apei. Aiud.pompa nr.E. 2 Dn 1200 mm aeriană . H=50 mCA) . Aducţiunea apei brute. de pe sistemul de transport al apei potabile (aflate în rezervă). Sebeş – Sebeş II – loc.loc. deoarece în două puţuri apa nu corespunde calităţii de apă potabilă. Front de captare prin puţuri – Pâclişa – dezafectat. 2 Dn 1200 mm aeriană . În incinta zonei cu regim sever sunt amplasate pe lângă puţurile de control şi puţul colector al drenului şi staţia de pompare. 1 Dn 1200 mm Transportul apei potabile: 1. 10. H=62 mCA. STAŢIA DE ECHIPAMENT POMPARE staţia de pompare pentru 3 pompe tip 12 NDS ( 2 active + 1 rezervă) 53 .pompa nr. 2 tip Lotru 100 ( Q=90 mc/h.C.lungime de 2400 m.H. P=10 kW. 2 Dn 1200 mm aeriană – pe pile de beton armat.pompa nr. Sebeş – Sebeş I – aval de colonie r. Zona de regim sever este delimitată prin împrejmuire cu gard cu sârmă ghimpată pe stâlpi de beton. 3 tip Lotru 100 ( Q=180 mc/h. 2800 m. Sebeş – Sebeş IV – aval loc. 1 Dn 1200 mm aeriană . Zona de regim sever este delimitată prin împrejmuire cu gard de sârmă ghimpată pe stâlpi de beton. SATURN S. Front de captare prin drenuri – Bărăbanţ – rezervă. n=3000 rot/min. Caracteristicile pompelor sunt:Q=20 mc/h. Apa este captată cu ajutorul pompelor din staţia de pompare şi au următoarele caracteristici: . Staţia de pompare este echipată cu şase pompe. Este posibilă repunerea în funcţiune în cazul solicitării de apă industrială în zonă. Sebeş – Sebeş III – zona podului Răsturnata r. Amplasamentul frontului este aval de oraşul Alba Iulia pe malul drept al r.5 ha. H=50 mCA) La ora actuală nu se captează apa din această sursă. Frontul de captare se întinde pe o suprafaţă de cca. H=50 mCA) . Alba Iulia. Mureş. Săsciori r. Sebeş – Sebeş III/I – amonte loc. trebuie pusă în funcţiune doar în condiţiile creşterii consumului de apă potabilă în sistem şi implicit funcţionarea la capacitate a staţiei de tratare Petreşti. apa captată prin intermediul acestora este colectată într-un puţ colector din beton din care este pompată în rezervoarele de stocare ale oraşului Alba Iulia şi către S. deoarece aceasta nu corespunde calităţii de apă potabilă. 2 Dn 1200 mm aeriană – pe pile de beton armat. 2. cu o lungime de 1200 m. Staţia de pompare Galda. cu H=12 m..

Q=140 mc/h. Giuagiului. .supratraversare. Mureş.4 km . . .5 km .subtraversare. P=160 kW. P=18 kW.1 Dn 600 mm. . . Aiudelului. Galda .V. Oiejdea. n=1500 rot/min grup de pompe Teiuş: 3 pompe Lotru ( 2 active + 1 rezervă) Q=120 mc/h.oţel şi tuburi PREMO.1 Dn 600 mm.oţel şi tuburi PREMO . . .supratraversare.r.rezervă grup de pompe Aiud: 3 pompe 8 NDS ( 2 active + 1 rezervă) Q=340 mc/h. . . L=17.pr.L=1. . L=23.supratraversare .STAŢIA DE POMPARE zona de sus a oraşului Alba Iulia .r. . n=1500 rot/min ECHIPAMENT staţia de pompare Galda – rezervă grup de pompe Blaj: 3 pompe 8 NDS ( 2 active + 1 rezervă) Q=550 mc/h.H=40 mCA în curs de echipare – dă posibilitatea tratării apei din lacul Petreşti în staţia de tratare Săsciori. . Ampoi. . .braţ r. tebliere.r.oţel şi tuburi PREMO.L=1. Mureş.5 km. -1 Dn 800 mm. . Dunăriţa. . .r.pr. Sebeş.1 Dn 600 mm. P=132 kW.supratraversare. .5 km. Ramificaţie Alba Iulia staţia de pompare Galda Staţia de pompare Galda – rezervoare Blaj (din tratarea Petreşti/Săsciori) staţia de pompare Galda – rezervoare Aiud (din tratarea Petreşti/Săsciori) Staţia de pompare Galda – rezervoare Teiuş (din tratarea Petreşti/Săsciori) . .supratraversare. .V. . L=17.supratraversare.V. Târnava.supratraversare pe pod . L=17. n=3000 rot/min staţia de pompare Ocna Mureş – rezervă staţia de pompare pentru intervenţii Petreşti 4 electropompe (3 active + 1 rezervă). Galdei. .canale de irigaţii TRAVERSARE cursul de apă tipul traversării .oţel şi tuburi azbociment 54 .75 km . L=17.supratraversare.supratraversare 2 Dn 800 mm. .oţel.V. H=90 mCA.5 km. . Sebeş. portale şi susţineri cu cable - .V. .2 km .2 km . L=3.1 Dn 800 mm .oţel şi tuburi PREMO.supratraversare la Mihalţ.1 Dn 300 mm. .supratraversare la confluenţa T-va Mare cu T-va Mică. din 3 deschideri de 95 m. Reţeaua de transport a apei potabile se prezintă astfel: TRONSON staţia de tratare Petreşti – ramificaţia spre rezervoarele din zona de jos Alba Iulia Alimentare rezervoare de la ramificaţie – zona de jos Alba Iulia ( din tratarea Petreşti) Alimentare rezervoare zona de sus Alba Iulia ( din tratarea Petreşti / Săsciori) CARACTERISTICI -2 Dn 1000 mm.supratraversare. . H=90 mCA. Gârbova. . pentru conducte format . .oţel şi tuburi PREMO. H=45 mCA.supratraversare.r.1 Dn 800 mm.

V. . .1 Dn 1200 mm. . Lucrările principale pe conductă sunt : .supratraversare.estacada în lungul batalului UPSOM.Subtraversare DN 1 ocolire Alba Iulia. L=19. . Mureş. Teiuş.Traversare aeriană râu Mureş pe un pod special pentru conducte format din 3 deschideri de cca. Ramificaţie – .56 km .văi şi pâraie necodificate. alimentare rezervoare L=2. Aducţiunea generală de apă potabilă a sistemului zonal actual . principală de L=17. . . Ampoi.oţel şi tuburi PREMO .1 Dn 400 mm.4 km .Intersecţia spre rezervoare Aiud – staţia de pompare Ocna Mureş .. şi Ocna Mureş sunt în exploatarea filialelor locale. . L=2. Lucrările speciale pe conductă sunt: .5 km. de golire a tronsoanelor şi de aerisire a conductei.supratraversare.Traversare aeriană râu Sebeş cu 2 Dn 1000 mm. . Conducta de la ramificaţia din aducţiunea generală a sistemului zona Dn 1000 mm.supratraversare.Subtraversare CF Sibiu – Deva la km 77 + 360 în galerie dreptunghiulară din beton armat. Blaj. Giugudului. Miraslău. . Lopedea. .oţel şi tuburi Teiuş – Blaj .supratraversări. . Aiud.supratraversare. pe o construcţie specială.Subtraversare aeriană pe sub podul CF liniile Coşlariu – Arad la km 419 ÷ 458. .subtraversare.Cămine speciale cu instalaţii de sectorizare pe tronsoane.Aducţiunea generală a sistemului actual se prezintă astfel: a) Tronsonul de la Staţia de tratare Petreşti până la ramificaţia spre rezervoarele municipiului Alba Iulia.oţel şi tuburi din staţia de tratare PREMO Săsciori Ramificaţie rezervoare – înţepare în conducta .5 km .V.V. . b) Conductele de alimentare a municipiului Alba Iulia. 55 . Materialul conductei – tuburi de beton PREMO şi ţevi de oţel.r. 16 at.2 km ..r.Ocna PREMO Mureş Rezervoarele de înmagazinare a apei potabile în oraşele Alba Iulia. Sebeş .1 Dn 1200 mm.oţel şi tuburi PREMO .Subtraversare braţ râu Sebeş. .V.1 Dn 400-600 mm.oţel şi tuburi PREMO . Armeniş. .Subtraversare DN 1 Sibiu – Alba Iulia în tub de protecţie din beton armat.r. alimentare: Aiud – . 10 at.1 Dn 600-800 mm. .Tronsonul s-a probat la 7 at. . spre gospodăria de apă zona de jos Diametrul conductei Dn 800 mm.supratraversare. Diametrul conductei Dn 1000 mm : L = 17. drum realizat ulterior montării conductei aceasta rămânând sub acest drum. Staţia de pompare Ocna Mureş – rezervoare Ocna Mureş Staţia de tratare Săsciori – ramificaţie rezervoare zona de jos Alba Iulia . . L=19. . Materialul conductei : tuburi de beton PREMO şi ţevi de oţel. .Subtraversare DN 7 Sibiu – Deva în tub de protecţie din beton armat.5 km Alba Iulia zona de jos .supratraversare. portale şi susţineri cu cable – 2 Dn 1000 mm. 95 m. tabliere. rezervoare şi repompare. .

.cămin de vane ( sectorizare ). etc. .traversare aeriană V. .subtraversare DJ 107 G Sântimbru.cămin de vane ( sectorizare ).Târnăveni.subtraversare drum spre Ciugud. masive.cămine de sectorizare ( vane ) goliri. L = 17. tuburi de beton PREMO. aerisiri. la rezervoarele oraşului Teiuş Diametrul conductei Dn 300 mm. . Materialul : ţevi de oţel. Galdei.subtraversare DJ 107 H. Lucrările principale pe conductă sunt: . . . aerisiri. Tronsonul s-a probat la 16 at. Materialul – ţevi de oţel. Oiejdea. . L = 17. .Subtraversare drum Alba Iulia – Pâclişa.subtraversare DN 14 B – Blaj .traversare aeriană V. etc. . f) Tronson ( conductă ) de la Staţia de pompare Galda. masive. goliri şi aerisiri. Lucrările principale pe conductă sunt: .Subtraversare linii CF zona Coşlariu linii Teiuş – Vinţu de Jos km 402 – 604. . . şi 10 at.subtraversare DN 1 – km 408+020. Dunăriţa.traversare aeriană pârâul Galda. .subtraversare DN 1 – km 408+849. Giuagiului. Tronsonul a fost probat la 12 at.subtraversare CF Blaj – Teiuş km 389+390. la intrarea în Alba Iulia. . .Teiuş.Subtraversare pasaj DN 1 ( la balta Tăuşor) tot aeriană.subtraversare DN 1 – km 405+070. L = 3390 m.subtraversare CF Teiuş – Alba Iulia la km 411 + 600 în tub de protecţie din beton armat. masive. .Cămine de vane ( sectorizare ). . aerisiri. Tronsonul a fost probat la 12 at. c) Tronsonul ( Aducţiune generală ) de la Alba Iulia la staţia de pompare Galda Diametrul conductei Dn 800 mm.75 km. . . e) Tronson ( Aducţiune generală ) Staţie de pompare Galda până la rezervoarele oraşului Aiud Diametrul conductei Dn 600 mm.subtraversare drum Blaj .. şi 10 at.traversare râu Sebeş la Mihalţ.subtraversare CF Blaj – Teiuş km 392+541. . înglobat şi el în masiv de beton armat. . .traversare aeriană V. . d) Tronson ( Aducţiune generală ): Staţie de pompare Galda până la rezervoarele oraşului Blaj Diametrul conductei Dn 600 mm. . Tronsonul este probat la 16 at.traversare aeriană Târnava la confluenţa Târnava Mică cu Târnava Mare. Aiudelului.traversare aeriană pârâu Gârbova . şi 10 at. Materialul : ţevi de oţel şi tuburi de azbociment. . .traversare aeriană râu Ampoi cu Dn 800 mm pe o construcţie specială.subtraversare drum spre Teleag.subtraversări de accese la diverse unităţi industriale. .traversare aeriană V. . Materialul : ţevi de oţel şi tuburi de beton PREMO.5 km.subtraversare DN 1 – Beldir km 399+885. .subtraversare CF Blaj – Târnăveni km 0+412. goliri.subtraversare CF Blaj – Teiuş km 378+310. Lucrările principale pe conductă sunt: . goliri. L = 23. . 56 .traversare V.5 km.

Diametrul conductei Dn 400 mm şi unele porţiuni cu Dn 600 mm . printr-un racord Dn 1200 mm.1000 l/s – pentru staţia de tratare actuală Petreşti. . Săsciori. direct din conducta forţată a U. n = 1500 rot/min.H. P = 22 kW. În perspectivă această priză ( captare ) va asigura 3.2 km. Materialul conductei : tuburi din PREMO şi ţevi de oţel c. Lopadea. h) Staţia de pompare Galda – în rezervă Asigură pompare apei direct din aducţiunea generală astfel: a. După racord este un robinet ( vană ) tip fluture Dn 1200 mm. .0 – 3. n = 1500 rot/min. cu acţionare manuală pentru închiderea la nevoie a aducţiunii de apă brută.traversare V. Săsciori.H.tronsonul a fost probat la 10 at. N = 132 kW. Giugudului. În această etapă se vor capta următoarele debite: .E.subtraversare DN 1 la km 422+730. Spre Aiud + Ocna Mureş având: 1 electropompă 8 NDS având: Q = 350 mc/h.traversări aeriene de văi şi canale de irigaţie.subtraversare CF Teiuş – Războieni km 428+010.estacada pe versanţii dealurilor pe malul drept al râului Mureş. . Urmează un sistem de doi robineţi ( vane ) speciale Dn 1200 mm acţionate hidraulice care în funcţie de viteza maximă a apei în conducta. N = 18. la aducţiunea de apă brută. blochează prin închidere automată golirea apei din galeria forţată. Este realizată în galeria de acces la camera vanelor.estacada în lungul batalului CPS Ocna Mureş şi CF. n = 2930 rot/min.traversare văi. Armeniş.traversare V. n = 1500 rot/min. .traversare V.traversare râu Mureş. H = 90 mCA. Mirăslău. goliri. Lucrările principale la conductă sunt: . Captarea de apă brută din galeria forţată a U.33 m. Materialul conductei : ţevi de oţel Lucrări principale pe conductă: . în aval. H = 90 mCA. . Prima porţiune este 1 Dn 1200 mm oţel montată în galeria de acces la captare (priza) pe postamente fixaţi pe pardoseala trotuarului. 57 . Aducţiunea de apă brută. ventilări. N = 132 kW.subtraversare DN 1 în tub de protecţie Dn 500 mm. . Conducta de refulare de la Staţia de pompare Ocna Mureş la rezervorul 1 x 1000 mc Diametrul conductei Dn 400 mm.1000 – 1050 l/s pentru staţia de tratare Săsciori . Este echipată cu : . Spre Teiuş 2+1 electropompe Lotru având: Q = 120 mc/h.3 pompe având : Q = 120-140 mc/h. . Etapa a doua. ce presupune o avarie. pâraie. Cota axului pompelor = 255. g) Tronson ( Aducţiune ) la intersecţia spre rezervoarele oraşului Aiud la Staţia de pompare Ocna Mureş a.Lucrările principale pe conductă sunt: . 1 electropompă 8 NDS având: Q = 550 mc/h. H = 45 mCA. b.E. L = 2400 m. La staţia de pompare Galda există şi o instalaţie de clorare şi o instalaţie de măsurare a debitului pe fiecare aducţiune.5 mc/s fără alte modificări. L = 19. N = 160 kW. . Staţia de pompare la Ocna Mureş – rezervă Este pe malul drept al râului Mureş la intrarea în Ocna Mureş. b. Spre Blaj cu: 2+1 electropompe 8 NDS având: Q = 340 mc/h. . . H = 90 mCA.subtraversare V. c. . H = 42-40 m H2O.cămine de sectorizare.5 kW.

o subtraversare de drum spre localitatea Răchita în tub de protecţie Dn 1400 mm din beton armat. care permite golirea de pe estacadă şi aceste traversări în râul Sebeş.un cămin de protecţie a instalaţiilor şi pompelor staţiei de intervenţie. Între traversarea Sebeş II şi casetă este un cămin de golire CG 2. 58 . Conducta spre staţia de tratare Săsciori traversează o viroagă la limita secţiei de tratare.În continuare sunt 2 conducte Dn 1200 mm montate pe parapete. dar acoperite şi cu taluz periat cu bolovani spre luciul apei. până la căminul special la intrarea în camera de amestec. . Traversarea Sebeş III este pe pile de beton armat. în caseta din beton armat şi traversarea unei văi afluent al râului Sebeş. Pe traversarea Sebeş IV conductele 2 Dn 1200 mm au ventile de aerisire – dezaerisire tip DAD 6 – Dn 150 mm. o subtraversare a unui drum al comunei. iar în aval căminul CG 4.o traversare aeriană a V. până în apropierea Primăriei comunei Săsciori. viroaga amenajată. .un cămin cu instalaţii de reglare debit şi rupere presiune şi protecţie. zona stadionului şi zona târgului din Săsciori până la Pescăria comunei. unde este o nouă traversare Sebeş IV spre malul stâng al joagărului. Răchita.o subtraversare CF specială în tunel ( galerie ) de conducte.cămine de ventil – de aerisire – dezaerisire 2 buc. Traseul în continuare este pe zona localităţii Sebeşel până la subtraversare DN 67C. În zona Pescăriei cele două conducte sunt montate în taluzul lacului. În amontele traversării este căminul CG 3 – pentru golire în râul Sebeş. care permite golirea conductelor amonte până la captare. spre malul drept. pn 16 at. Pe trecerea peste vale conductele au ventile de aerisire – dezaerisire tip DAD 6 – DN 150 mm – pn 16 at. în punctele înalte. cu traversarea aeriană a iazului ramificat din râul Sebeş unde este un nou masiv solid. Urmează din nou o trecere aeriană a râului Sebeş II spre malul drept cu 2 Dn 1200 mm pe masive solide. Pe conductele traversării sunt 2 ventile aerisire – dezaerisire tip DAD 6 – Dn 150 mm – pn 16 at. În continuare conductele sunt îngropate în pământ în zona pieţii. Traversarea Sebeş IV este pe pile de beton armat cu masive la capete. După Pescărie traseul continuă pe malul drept al râului Sebeş – zona podului Răsturnata până la traversare Sebeş III spre malul stâng. Imediat înaintea traversării Sebeş III este un cămin cu 2 vane de sectorizare şi golire în râul Sebeş. Traversarea este pe pereţi din beton şi masive la capete. În continuare conductele 2 DN 1200 mm sunt montate pe estacada. . Traversarea râului Sebeş I este în aval de colonie. pe versantul muntelui şi cu masive solide de susţinere. Subtraversarea DN 67 C este cu 2 Dn 1200 mm oţel în tuburi de beton armat Dn 1400 mm pentru protecţie. . unde este o nouă traversare Sebeş III/1. sunt montate pe postamente din beton. Pe cele 2 conducte ale traversării sunt 2 ventile de aerisire – dezaerisire tip DAD 3 – Dn 150 mm – pn 16 at.cămin de golire CG – în V. . Conducta spre staţia de pompe intervenţie are: . în zona pieţii de alimente din Săsciori. În continuare conductele au traseul pe malul stâng al râului Sebeş până în amonte de Sebeşel. . În continuare conductele au traseul pe malul drept al râului Sebeş până în aval de Sebeşel. Traversarea este pe pile de beton armat cu masive de beton la capete. Amonte de subtraversarea DN 67 C este un cămin din care traseul se ramifică cu o conductă de apă brută 1 Dn 1200 mm spre staţia de tratare Săsciori şi 1 Dn 1200 mm spre Staţia de pompare de intervenţie respectiv spre staţia de tratare Petreşti. între râu şi DN 67 C. La limita aval a coloniei fiecare conductă are câte un cămin de golire. este aeriană cu o pilă pe malul drept şi un solid pe malul stâng. Răchita pe care are un ventil de aerisire – dezaerisire DAD 6 – Dn 150 mm – pn 16 at. până la coborârea în colonia Săsciori a Hidroconstrucţiei Sebeş. Prin colonie cele 2 conducte Dn 1200 mm. pentru staţia de tratare Petreşti. . cu masive la capete.un cămin cu instalaţii de protecţie a staţiei actuale de pompare de apă brută din lacul Petreşti. pe malul stâng a râului Sebeş.

.). Conducta de diametrul Dn 800 mm pe prima parte şi Dn 600 mm în majoritate. în fiecare deschidere câte unu. Traseul străbate terenuri agricole aferene localităţilor: Săsciori.subtraversare braţ râu Sebeş. . . pn = 25 at.cămine cu ventil aerisire-dezaerisire (2 buc. Traseul este în general în lungul unor drumuri comunale. Este din ţevi de oţel L = 2665 m.subtraversarea drum spre Răchita în tub de protecţie din beton armat. .traversare aeriană râu Sebeş. 59 .parapete pe versantul muntelui contra spălării pământului de pe conducta de apele de şiroire.subtraversare CF specială în tunel – galerie de conducte din beton armat.. Pe pantele mari la conducta îngropată sunt prevăzuţi parapete. .. .). cu tabliere susţinute de cabluri..cămine de sectorizare (10 buc. pe pile din beton armat... etc. . Conductele aeriene de pe aducţiunea de apă brută sunt protejate anticorosiv la exterior şi vopsite.. pn 25 at.conducta de legătură spre staţia Petreşti. care împiedică spălarea pământului de apele de şiroire. pe un pod special de conducte. Şi 25 at. Principalele lucrări aferente conducte sunt: .căminul de reglare generală CG – imediat aval de drumul de mai sus.subtraversarea DN 1 – ocolire Alba Iulia în tuburi de protecţie. . . Conducta montată în pământ este protejată anticorosiv la exterior cu o izolaţie din bitum. robinete de sectorizare Dn 1000 mm. .)..traversare peste colectorul general de canalizare al municipiului Alba Iulia. . unde se leagă la cele 2 conducte de refulare ale pompelor actuale Dn 800 + Dn 600 mm.cămine de golire (6 buc.subtraversare DN 7 – Sibiu – Deva în tuburi de protecţie din beton armat. Aducţiunea generală de apă potabilă a sistemului zonal a) Tronson: Staţie de tratare Săsciori până la ramificaţia spre rezervoarele municipiului Alba Iulia Conducta de aducţiune are Dn 1200 mm ţeavă din oţel. zona Sebeşel.traversare aeriană la nivelul terenului pe pasajul DN 1 de la intrarea în Alba Iulia unde are şi un ventil de aerisire-dezaerisire DAD 6 – Dn 150 mm.traversare V. . Pe conductă este un ventil de aerisiredezaerisire tip DAD 6 – Dn 150 mm.subtraversare DN 1 Sibiu – Alba Iulia în tuburi de protecţie de beton armat. Pe traversare conducta are ventil de aerisire-dezaerisire tip DAD 6 – Dn 150 mm. Oarda de Jos. cu masive de ancoraj la capete. Sebeşel. ventile de aerisire-dezaerisire tip DAD 6 – Dn 150 mm < pn 25 at.. cu portale de pile.subtraversare CF Alba Iulia – Vinţu de Jos în tunel (galerie) de conducte la balta Tăuşor. inserţie. Conducta are suplimentar 3 puncte de alimentare.subtraversare CF Sibiu – Deva în tunel – galerie – din beton armat. cu susţinerea pe postamenţi cu ventil DAD 6 – Dn 150 mm. 3 goliri câte una în fiecare deschidere. . iar aerian cu izolaţie termică. cu 3 deschideri de 97 cm fiecare. Conducta pe trosoane a fost probată la 10 at. pe postamente şi masive din beton. . pn 25 at. oraşul Sebeş.masive speciale de ancoraj din beton simplu şi armat. Lancrăm. . Răchita. pn 16 at.subtraversare drum Oarda de Jos în tuburi de protecţie din beton armat. judeţene şi naţionale. pe postamente din beton. . Principalele lucrări aferente acestui tronson de aducţiune: . Alba Iulia.560 km. 16 at. bandă PVC. . .subtraversare drum acces la staţia de tratare Petreşti.traversare aeriană râu Mureş.traversare viroaga din zona staţiei de tratare Săsciori. . . pn = 25 at. L = 19. b) Conducta de legătură la rezervoarele zonei de sus a municipiului Alba Iulia Este o ramificaţie din aducţiunea generală Dn 1200 mm până la gospodăria zonei de jos a municipiului Alba Iulia. Petreşti.

.). la Gopodăria zonei de jos.). . . Avicola în tuburi de protecţie Dn 1400 mm din beton armat. Sântimbru.parapeţi pe versanţi pentru împidicarea spălării pământului nde pe conducta de ape de şiroire.500 ml.Cămine de golire ( 11 buc.traversare pe postamenţi pe sub pasajul liniei CF a fabricii Porţelanul Alba Iulia – cu ventil de aerisire-dezaerisire DAD 6 – DN 150 mm.traversarea unei văi la fabrica de porţelan.). .).Traversare râu Ampoi pe pile. . . iar pe traversări şi cu izolaţie termică.Subtraversare pârâul Gălzii şi canal în masive de beton.subtraversare drum Pâclişa în tuburi de protecţie din beton armat. . . în pământ.Subtraversare acces la S.75 km.conducta este protejată anticorosiv la exterior. . .. . c) Tronson : Alba Iulia .000 ml din aducţiunea generală. inserţie şi bandă PVC.Subtraversare DJ 107 H Coşlariu cu Dn 800 mm montat în tuburi de protecţie Dn 1200 mm din beton armat. iar pe ultima parte Dn 800 mm. .conducta are zona dificilă sanitar în lungul colectorului de canalizare.Subtraversare acces la ISCIP cu tuburi de protecţie din beton armat Dn 1400 mm.. . .Traversare aeriană V.Staţia de pompare Galda – în execuţie Conducta de aducţiune are Dn 1200 mm.Cămine de sectorizare (10 buc. . .Cămine ventil ( 8 buc.subtraversare drum DJ 107 Berghin în tuburi de protecţie Dn 1400 mm. pe stâlpi cu masive adiacente şi cu ventil de aerisiredezaerisire DAD 6 – Dn 150 mm..Instalaţii de legătură la conductele spre Blaj şi Aiud în zona staţiei de pompare Galda.Subtraversare DN 1 – ocolire Alba Iulia la km 3+528 şi 4+469 în tuburi de protecţie Dn 1400 mm. . cu bitum.Subtraversare CF Coşlariu – Arad la km 411+641 în tunel (galerie) de conducte din beton armat. . .subtraversare drum acces la staţia de epurare a oraşului Alba Iulia în tub de protecţie şi masiv de beton. . În prezent sunt puse în funcţiune 35.cămine de golire (2 buc.C.racordare la conductele existente.Subtraversare DJ 107 C Sântimbru în tuburi de protecţie Dn 1400 mm din beton armat. . este din ţevi de oţel L = 17. Conducta montată în pământ este protejată anticorosiv cu bitum. pn = 25 at. . Oiejdea. pn = 25 at. Traseul străbate terenuri agricole aferente loclalităţilor: Alba Iulia.cămin măsurare debit. Principalele lucrări aferente acestui traseu de conductă sunt: . 60 - .. .cămine desectorizare (4 buc.subtraversare drum Ciugud în masiv de beton. Conducta a fost prevăzută a fi probată la 25 at. . . Gălzii pe stâlpi şi masive adiacente şi cu ventil de aerisire-dezaerisire DAD 6 – Dn 150 mm. Galda şi este în general paralelă cu linia CF Alba Iulia – Teiuş până la km 411+600 şi apoi cu DN 1 până la Galda şi cu DJ 107 H până la staţia de pompare Galda.). cu tuburi de protecţie Dn 1400 mm din beton armat în zona drumurilor. pn = 25 at. unde s-au prevăzut măsurile de protecţie. . inserţie şi bandă PVC.. iar pe zonele aeriene şi cu izolaţie termică.conducta a fost probată la 25 at. pn = 25 at.Traversare aeriană V. Oiejdea.subtraversare drum DJ Teleac în tuburi de protecţie Dn 1400 mm. . continuându-se lucrările la tronsonul Oiejdea – Galda L = 2. .Traversarea zonei fabricii de cărămidă Sântimbru. . şi 14 at.Subtraversare drum ferma SUIMPROD în masiv de beton. unde conducta are ventil de aerisire-dezaerisire DAD 6 – DN 150 mm.

De la acest punct conducta Dn 400 continuă traseul până în dreptul S. cotă 486. Producerea apei potabile şi industriale zona Zlatna Producţia apei potabile 1. cotă 407.3 km şi este formată din ţeavă oţel Dn 600 mm. Este prevăzută cu robineţi de aerisire.74 Alba Iulia – Abrud. jud. Curgerea apei pe conducta de aducţiune realizându-se gravitaţional. Alba Oraşul Zlatna. cota 464. Transportul apei potabile. Camera de încărcare a conductei preia apa din deznisipator şi o dirijează pe conducta de aducţiune Dn 600 . Transportul apei potabile se realizează gravitaţional. Sursele de apă sunt: pârâul Feneş. în prezent.75. An punere în folosinţă 1989 . Conductă de aducţiune Feneş – asigură transportul apei între priza Feneş. pârâul Vâltori şi râul Ampoi. Denumire : Staţia de tratare apă Zlatna 2. are o lungime de 15. jud. astfel presiunea de serviciu în reţeaua de distribuţie este asigurată. golire şi secţionare conform configuraţiei terenului precum şi a necesităţilor tehnologice. nefiind necesară amplasarea unui sistem de pompare a apei potabile deoarece cota de plecare din staţia de tratare este 456.2. Prelevarea apei se realizează cu o captare cu prag de fund şi priză de vară pe coronament având în culeea captării deznisipatorul. care asigură reţinerea particulelor mai mari de 20 mm. are o lungime de 1 km şi este formată din ţeavă de oţel Dn 600 mm. Denumire : Staţia de tratare – pompare apă industrială – Izvorul Ampoiului Staţia de tratare Zlatna 2. Staţia de tratare –. Populaţia deservită de sursele de apă Feneş şi Vâltori este de 2781 persoane . în satul Vâltori la cca. pe versantul vestic al dealului Măgura Zlatna.2 km. cotă 407. şi punctul de joncţiune. Alba 3. Bazin hidrografic : Ampoi 4. şi punctul de joncţiune. unde se distribuie într-o conductă Dn 200 care face alimentarea generală a oraşului Zlatna.este amplasată la cota 464. Curgerea apei pe conducta de aducţiune realizându-se gravitaţional.C. Cursul de apă : Pârâul Feneş.4. cota 407. în dreptul stadionului oraşului. Fiecare sursă este prevăzută pentru un debit de 330 l/s. Camera de încărcare a conductei preia apa din deznisipator şi o dirijează pe conducta de aducţiune Dn 600. 130 m aval de biserică pe malul stâng al pârâului Vâltori. An punere în folosinţă 1989.8 l/s pentru alimentarea cu apă potabilă a oraşului Zlatna şi 2. Conducta de apă potabilă Dn 400 este amplasată pe traseul comun al conductelor de apă brută. an punere în folosinţă 1989 Se află amplasată la cota 483. Acesta este format din două camere de deznisipare (funcţionare alternantă).8 km amonte de localitatea Feneş. din care 12. în dreptul km 69. Captare pârâu Vâltori – debit maxim 330 l /s. Pârâul Vâltori Descriere generală. Amplasament : localitatea Izvorul Ampoiului. pe malul stâng al pârâului Feneş la 1. Acesta este format din două camere de deznisipare (cu funcţionare alternantă) şi asigură reţinerea particulelor cu diametrul mai mare de 20 mm.N. Producerea apei industriale la Staţia de tratare pompare apă industrială Zlatna 1. 15 l/s în total.4 km şi este formată din ţeavă de oţel Dn 600 mm. Curs de apă : râul Ampoi pârâul Feneş. cotă 520. Prelevarea apei se realizează prin captare cu prag de fund şi priză pe coronament. An punere în folosinţă 1989 Conductă aducţiune apă brută – asigură transportul apei brute de la punctul de joncţiune. canalizare şi apă industrială până la DN 74. Este prevăzută cu robineţi de aerisire. În culeea mal stâng face corp comun cu barajul deznisipatorul. An punere în folosinţă 1989 Conductă aducţiune Vâltori – asigură transportul apei între captarea Vâltori. an punere în folosinţă 1989 Se află amplasată la cota 520. Amplasament : Zlatna 3. golire şi secţionare conform configuraţiei terenului precum şi a necesităţilor tehnologice.2. Staţia de tratare este amplasată în oraşul Zlatna. pârâul Vâltori 61 .A. Lungimea totală a conductei de transport apă potabilă este de 1. urmărind mai apoi traseul vechi al albiei râului Ampoi până la confluenţa râului Ampoi cu pârâul Valea morilor. şi staţia de tratare.în apropriere D. Ampelum S.55 iar oraşul Zlatna este amplasat pe o platformă la cota 410.2 l/s apă pentru nevoile tehnologice ale staţiei.din care se folosesc.5. Captare pârâu Feneş – debit maxim 330 l /s. are o lungime de 5.

La nivelul anului 1990 cantitatea de apă industrială estimată a fi necesară era de 260 l/s. Staţia de pompare Măgina este amplasată pe cursul inferior al pârâului Aiudel. . Transportul apei industriale Staţie tratare Izvorul Ampoiului – platforma industrială Zlatna – se realizează gravitaţional. cu tuburi de beton cu barbacane având diametrul de Ø 500 mm aşezat în pânza freatică a pârâului Aiudel.prin două conducte Dn 600. Transportul apei industriale a. asigurând un debit de 10 – 12 l/s.5 km şi este formată din tronsoane de ţeavă oţel 609. Denumire: Sursa de apă Măgina – Livezile – staţia de pompare 2. pe malul stâng al râului Ampoi . diametrul de 2 m şi sunt prevăzute cu barbacane pe o înălţime de 4 m.5 km. este formată din tronsoane de ţeavă oţel 609. între cota 462 şi cota 410. Transportul apei industriale Staţie de tratare Zlatna – platforma industrială Zlatna – pleacă din căminul de vane amplasat între cele două rezervoare de apă industrială la nivelul radierului acestora . Sursa se apă Măgina – Livezile asigură o parte din necesarul de apă al municipiului Aiud restul fiind asigurat de sistemul microregional de alimentare cu apă al judeţului Alba. Această cantitate se asigură în întregime de la staţia de tratare apă industrială aferentă captării Izvorul Ampoiului. Este prevăzută cu sisteme de secţionare.sursa II este compusă din 6 puţuri forate (unul nu funcţionează).6 *7. Lungimea conductei 1 apă industrială este de 1. Conducta 2 apă industrială face legătura între Staţia de tratare şi capătul platformei industriale unde se distribuie în reţele de incintă şi tehnologice. cantitate distribuită astfel: 70 l/s pentru IMMN-Zlatna. Apa de producţie proprie este asigurată din două surse de profunzime construite după cum urmează: . Lungimea drenului este de 205 m având 5 puţuri de vizitare şi unul de colectare asigurând un debit de 18 – 20 l/s. Apa potabilă asigurată din sursa proprie se obţine din pânza freatică a pârâului Aiudel.la sursa I captarea apei s-a executat în sistem cu dren orizontal. Are o lungime de 2. în aproprierea DN 74 Zlatna –Abrud. Transportul apei pe conductă se realizează gravitaţional. În zona captărilor s-a executat regularizarea şi îndiguirea contra inundaţiilor pe o lungime de 300 m din care 200 m în amonte şi 100 m în aval de dren. prin tronsoane alternante de tub PREMO DN 400 în lungime totală de 4100 m şi tronsoane din ţeavă oţel sudată elicoidal 419 * 8 mm în lungime totală de 1658 m. De asemenea pentru protejarea zonei captării împotriva inundaţiilor pe ambele maluri s-au executat diguri de apărare semicirculare cu o distanţă minimă între cele două diguri de 27 m la coronament şi 16 m la piciorul taluzului. La nivelul anului 2004 în urma lichidării firmelor industriale din zonă necesarul de apă industrială a scăzut aproape în întregime rămânând la aproape 1 l/s. iar 20 l/s pierderi.Descriere generală. Puţurile au adâncime de 10 m. Cursul de apă: Valea Aiudului Descrierea generală.1 .4. Transportul apei pe conductă se realizează gravitaţional.6 *7.2.Zlatna. Amplasament: Măgina – Livezile 3. 40 l/s pentru EM. 130 l/s. pe o lungime totală de 5758 m. aerisire şi golire funcţie de nevoile tehnologice şi configuraţia terenului. Puţurile au un diametru de 2 m şi adâncime de 10 m fiind prevăzute cu barbacane de pe o înălţime de 6 m. între Aiudul de Sus şi comuna Livezile. Transportul apei potabile Sistemul de transport a apei potabile cuprinde: 62 . 5. Bazinul hidrografic: Mureş 4. Uzina nouă de cupru. asigură alimentarea cu apă industrială a platformei industriale doar în caz de avarie a conductei 1. transversal pe acesta la o adâncime între 8 – 10 metri. la intrarea în localitatea Izvorul Ampoiului . Producerea apei potabile sistemul public – Municipiul Aiud 1.92 mm sudată elicoidal. cotă 462. Sistemul de alimentare cu apă industrială a fost destinat alimentării platformei industriale a oraşului Zlatna. Captarea apei din râul Ampoi – debit maxim 330 l /s.92 mm sudată elicoidal.cotă plecare 463. legate între ele cu o conductă de Ø 300 mm şi o lungime de 230 m. Această sursă a fost extinsă cu încă trei puţuri de captare unite printr-o conductă de Ø 300 mm şi lungă de 250 m asigurând un debit proiectat de 10 l/s. Conducta 1 apă industrială face legătura între Staţia de tratare şi intrarea pe platforma industrială de unde se distribuie în reţele de incintă şi tehnologice. b. de la 6 – 8 km de centrul municipiului Aiud.3.

care functionează în timpul iernii. 6 – rezervoare 2 x 1000 mc.000 mc/lună de la Apele Române.Mare . 30. Mare 1. 2. Denumire: Uzina apă . Staţia de pompare amplasată pe sursa de apă Măgina – Livezile funcţionează 24 de ore din 24 de ore cu câte una din pompele prezentate mai sus. Personalul monitorizează în mod continuu debitele de apă intrate în rezervoare.95) şi permite evacuarea apelor cu frecvenţa 1% si 0. Conducta de alimentare de Ø 600 mm alimentează rezervoarele 2 x 2500 mc. Cursul de apă: Râul Mare Descriere generală. Producerea apei potabile în staţia de tratare R.Mic 1.Mic (loc numit la "Podul Rosu" folosind ca sursă de apă brută . Uzina de apă R. Alimentarea lor se face cu conductă de oţel Ø 600 mm pe care este montat un contor apă rece cu ultrasunete SONOCAL tip DANFOSS Dn 250 mm cu Q max 1000 mc/h pe conducta de alimentare din sistemul. 3 – conductă de aducţiune Ø 250 mm prin cădere liberă. Debitul de apă intrat în rezervor este de cca. Pe această conductă magistrală este furnizată apa din sistemul microregional al judeţului Alba. Capacitatea uzinei este de 411 l/s din care 26 l/s consum tehnologic (conform proiect). Pentru alimentarea cartierului de locuinţe Gheorghe Doja din rezervoarele 2 x 2500 mc se pompează apă în rezervorul de 200 mc amplasat la o cotă superioară acestora printr-o conductă de polietilenă de Ø 150 mm. Mare 2.1%. Denumire: Uzina apă . În caz de necesitate sursa de apă asigură apă pentru o perioadă limitată pentru funcţionarea a celei de-a doua pompe în paralel. Debitul maxim captat este de 0.proiect).apele de suprafaţă colectate în bazinul râului amintit. îngropate în pământ şi amplasate pe dealul de deasupra parcului municipal Aiud. 500 m în amonte faţă de acestea. Conducta de aducţiune Ø 250 mm prin pompare. microregional al judeţului Alba. Amplasament: R. Bazin hidrografic: Râul Cugir 4.000 mc/lună de la APA CTTA SA Alba. 3. cu lungimea 5850 m e realizată din tuburi de azbociment.Mare amplasată în extravilanul oraşului Cugir. Rezervoarele 2 x 2500 mc + 200 mc.5 la 1. 5. după cum urmează: Producerea apei potabile în staţia de tratare R. Producerea apei potabile pentru alimentarea cu apă a oraşului Cugir se realizează în două staţii de tratare apă. Deversorul barajului este la cota 386.5.4.8 Km amonte de Cugir 3. (conf. Rezervoarele de 2 x 2500 mc sunt din beton de formă circulară şi amplasate suprateran pe acelaşi aliniament cu rezervoarele de 2 x 1000 mc la distanţă de cca. Rezervoarele 2 x 1000 mc sunt din beton de formă circulară.8 Km în amonte de confluenţa cu R. 80.R. alimentează rezervoarele de 2 x 1000 mc. Debitul de apă intrat în rezervoare este măsurat cu un debitmetru Dn 300 cu turbină inserată tip DIT având Qn 600 mc/h. 2 – conductă de aducţiune Ø 250 mm prin pompare. 6. este de formă circulară şi amplasat suprateran.4. la cca 5. Zona rezervoarelor este împrejmuită cu gard şi marcată cu tăbliţe indicatoare „Zonă de protecţie sanitară”. N-E de acesta. 5 – conductă de alimentare rezervoare Ø 600 mm .1 – staţia de pompare Măgina – Livezile. 4. 7.R. Barajul de priză este un baraj de greutate din beton simplu încastrat în malul stâng şi în malul drept este încastrat în drumul forestier modernizat. Conducta de aducţiune Ø 250 mm prin cădere liberă are o lungime de 7750 m.2. 1. este din oţel şi această conductă magistrală furnizează apă din sistemul microregional al judeţului Alba. Barajul este executat cu două prize şi anume: cu priza pe creasta barajului (sistemul tirolez) şi cu priza de mal.42 mc/sec. 4 – conductă de alimentare rezervoare Ø 600 mm.Mic 63 . din tuburi de azbociment se întâlneşte cu conducta de Ø 250 mm prin pompare în centrul municipiului Aiud. 7 – rezervoare 2 x 2500 mc + 200 mc. Acel rezervor este construit din beton.60 m înalţime de talvegul Râului Mare Cugir (care are cota de 382. 5. Conducta de alimentare de Ø 600 mm alimentează rezervoarele 2 x 1000 mc şi este din oţel.

• Transportul apei din staţia de tratare R.Mic.000 mc. are Dn 400 mm. Aducţiune apă către consumatori care pleacă din rezervor către consumatori. subtraversând firul văii pe malul stâng în apropierea staţiei de tratare. Modul de captare este gravitaţional apa fiind adusă printr-o conductă metalică ramforsată în beton Ø 1000 mm de la barajul din beton la castelul de echilibru şi uzina de apă. lângă baraj. Captarea propriu-zisă se face printr-un deversor lateral. Aducţiunea de apă brută. Producerea apei potabile . pe un teren aproximativ plan.4. 5. situat în zona de luncă a râului. prevăzut şi cu un deznisipator.Cîmpeni 1. iar în capătul de la barajul de la Gârde. Sursa de apă aferentă sistemului. urmând malul stâng al râului Arieş pe o lungime de 10800 m. Ea are o lungime de cca. Bazin hidrografic: Râul Cugir 4. Capacitatea uzinei este de 80 l/s. Din această conductă se alimentează locuitorii din Bistra. Uzina de apă R Mic este amplasată în intravilanul oraşului Cugir.cotă terasament 398 m NMB . Pe acest traseu sunt două supratraversări prevăzute cu dispozitive de aerisire continuă a conductei.Mic. lungimea totală fiind de 6500 m.5. În apropierea podului peste Arieş de la ieşirea din Câmpeni. este acumularea Mihoieşti realizată amonte de oraşul Câmpeni. Bazin hidrografic: Mureş 4. respectiv către gospodăria de apă Gura Roşie. Staţia de tratare Mihoieşti este amplasată în imediata apropiere a oraşului Câmpeni. Transportul apei la bazinele de înmagazinare se face printr-o conductă Dn 600 din tuburi PREMO şi oţel şi o conductă Dn 300 din oţel.cotă minimă exploatare 398 NMB . Conducta de aducţiune este realizată din ţeavă de oţel având Dn 600 mm şi o lungime de 1900 m. Traseul conductei urmăreşte malul drept al râului Arieş. imediat după confluenţa râurilor Arieşul Mare şi Arieşul Mic. în cadrul Uzinei Mecanice Cugir şi foloseşte ca sursă de apă brută apele de suprafaţă colectate în bazinul Râului Mic. Baraj R.5 m NMB .2. Lungimea conductei este de 5 Km. Cursul de apa: Râul Mic Descriere generala. există o înţepătură a unei conducte Dn 100 mm către Muşca. Aducţiunea către SP Gârde este executată din ţeavă de oţel Dn 400 mm. Cealaltă ramură care urcă pe valea Abrudelului către gospodăria de apă Gura Roşie.înălţime baraj 9 m Volumul lacului de acumulare este de cca 100. Urmăreşte malul stâng al râului Abrudel pe o lungime de 1900 m după care supratraversează rămânând pe malul drept până în rezervorul gospodăriei de apă. Pe acest tronson este prevăzută o supratraversare a râului Arieş. Amplasament: UM Cugir II 3. aducţiunea se bifurcă împărţindu-se în două tronsoane de conductă care transportă apa către SP Gârde. primul consumator fiind oraşul Câmpeni.Mic Barajul se află pe Râul Mic la cca 6 km amonte de confluenţa celor două râuri şi este un baraj de greutate din beton având urmatoarele caracteristici: . Amplasament: Câmpeni – Mihoieşti 3. Transportul apei la bazinele de înmagazinare se face prin două conducte din fontă Dn 200 si oţel Dn 300. Cursul de apă: Râul Arieş Descriere generală. 1. Staţia de tratare se află în incinta UMC II (la circa 3 km de lacul de acumulare) având o suprafaţă de 3000 mp şi are următoarele componente: Transportul apei • Transportul apei din staţia de tratare R. Traseul 64 .R. Pe acest tronson se distribuie apă oraşului Câmpeni.8 km şi a fost executată din oţel Dn 600 mm. cu rolul de a opri depunerile ce apar în timp. Acumularea de apă Mihoieşti este un lac artificial rezultat din construirea barajului de greutate pe râul Arieş în amonte de oraşul Câmpeni. fiind executată din oţel. Conducta coboară de la rezervor fiind executată din oţel Dn 600 mm. Aducţiunea de apă brută asigură transportul gravitaţional al apei de la captare până la staţia de tratare. pe valea râului Arieş.Mare.cotă maximă retenţie 397. Denumire: Staţia de tratare – pompare apă potabilă Mihoieşti 2.2. pe o lungime de 4000 m. pe str. Sistemul de alimentare cu apă din acumularea Mihoieşti.

7. comuna Ciuruleasa 3. decantare. 4. Barajul de captare Hărmăneasa.7 l/s – 20 l/s. Barajul de captare Ţarina.2.339 locuitori . are Dn 400 mm. 1. 10. care urcă pe valea Abrudelului către Gospodăria de apă Gura Roşie. În apropierea podului peste râul Arieş. Bazin hidrografic : Mureş 4.4.respectiv 24 km de localitatea Câmpeni. filtrare şi clorinare. Gârde. 6. Producerea apei potabile – Oraş Baia de Arieş 1. Este construit din beton .P. respectiv 15 l/s.total populaţie branşată la reţelele de apă potabilă este de -2. 300 m amonte de filtre. Capacitatea staţiei de tratare – 130 l/s.2. fiind situat la cca. Cursul de apă : râul Cerniţa Descriere generală. Localitatea Baia de Arieş este situată în bazinul mijlociu al râului Arieş.6. precum şi lucrări de amenajare a malurilor pârâului Hărmăneasa. Hărmănesei şi V. Conducta de aducţiune. Întreaga localitate este aşezată pe malul drept al râului Arieş.conductei urmăreşte malul drept al râului Arieş supratraversând firul văii pe malul stâng în apropierea staţiei de tratare. Din această conductă se alimentează locuitorii din Bistra. funcţie de regimul precipitaţiilor. Amplasament : V. Gura Roşie.P. într-o regiune cu o altitudine de 500-1000 m. respectiv 2. aducţiunea se bifurcă împărţindu-se în 2 tronsoane de conducte care transportă apa către S.5 km.localitatea are un număr de 50 agenţi economici branşaţi la reţelele de apă potabilă şi canalizare.Mihoieşti Sursa Vulcan este constituită din captarea a două izvoare din masivul Vulcan debitul fiind între 10 mc/h – 75 mc/h. Producerea apei potabile – Oraş Abrud 1. de la ieşirea din Câmpeni. Aducţiunea de apă către consumatori pleacă din rezervor către consumatori. Denumire : Staţia de tratare apă Buninginea 2. 5. Hărmănesei şi Ţarina 3. Denumire : Staţiile de tratare Hărmăneasa şi Ţarina 2. 5. Clorinarea apei se face în staţie utilizând un aparat de clorinare şi butelii de clor având capacitatea de 500 l şi 40 l. Cursul de apă : V. Cealaltă ramură. lungimea totală fiind de cca.având o captare de fund sub forma de lamă deversată . Aducţiunea către S. Ciorii Descriere generală. pe o lungime de cca.4.9 km după care subtraversează rămânând pe malul drept până în rezervorul gospodăriei de apă. Alimentarea cu apă a oraşului Abrud se face din trei surse şi anume: • Sursa de suprafaţă Buninginea • Captare izvoare sursa Vulcan • Sursa de suprafaţă Cîmpeni . Gârde este executată din oţel cu Dn 400 mm.amplasată la cca. Conducta coboară de la rezervor fiind executată din oţel cu Dn 600 mm. primul consumator fiind oraşul Câmpeni. Populaţia deservită de sursele de apă Vulcan şi Buninginea este de 4500 de persoane dintrun total de 6200 de persoane cât are oraşul Abrud. Populaţia totală a oraşului Baia de Arieş împreună cu satele aparţinătoare este de 5.3 km.068 locuitori din care : . Capacitatea maximă de tratare a staţiei Buninginea este de 55 mc/h. Sursa Buninginea este o sursă de suprafaţă şi tratarea apei se face pe 4 trepte prin coagulare. 3.5 km amonte de localitatea Baia de Arieş. Datorită perioadelor secetoase debitul pârâului Cerniţa scade considerabil ajungând la circa 2 l/s. fiind executată din oţel şi urmăreşte malul stâng al Abrudelului pe o lungime de cca. Pentru o funcţionare cât mai normală a barajului în jurul lui s-a prevăzut împrejmuirea zonei de protecţie cu sârmă ghimpată pe stâlpi din beton. şi are o lungime de cca. respectiv către S.P. Captarea apei se face din barajul construit în acest scop. Barajul de captare este prevăzut cu priză de iarnă este construit din beton şi beton armat . 65 . Localitatea este legată cu centrele Câmpeni şi Turda. Staţia de tratare a apei Buninginea se află în comuna Ciuruleasa la o distanţă de 12 km de oraşul Abrud. pe şoseaua Turda-Câmpeni la o distanţă de 62 km.8 km. Amplasament : sat Buninginea.

forestier sau turistic. Baia de Arieş. Conducta de aducţiune Staţie Ţarina. dar şi Cugir. Ocna Mureş. Conducta de aducţiune de la staţia de tratare Hărmăneasa până în localitatea Baia de Arieş are diametrul Dn 100 mm şi lungimea de 2. Zlatna. lângă rezervorul pentru înmagazinarea apei de spălare. În vederea asigurării apei potabile zonei a II-a de presiune.Pentru o funcţionare cât mai normală a barajului în jurul lui s-a prevăzut împrejmuirea zonei de protecţie cu sârmă ghimpată pe stâlpi din beton. Sebeş.majoritară privată Industrii orientate în principal către producţia de bunuri intermediare (exclusiv energia.574 . • conducta de aducţiune Staţie Ţarina.DEZVOLTARE ECONOMICĂ 6.5 km. Sunt în număr de trei sunt amplasate în avalul staţiei de tratare (capacitatea 2x100 mc. Aiud. în incinta staţiei de tratare Ţarina. Teiuş. apa şi industria de automobile) 1. nefolosit. Zonele industrializate / ramuri.5 km. Principalele zone industrializate la nivel judeţean sunt axate în principal în perimetrele municipiilor şi oraşelor Alba Iulia. Ciorii la staţia de tratare Ţarina are diametrul Dn 250 mm şi lungimea de 3. SECŢIUNEA A 6-A .1. zona Ţarina. Numărul de unităţi active repartizate pe ramuri conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Alba la nivelul anilor 2007 -2008 este următoarea: NR. Conducta de aducţiune de la captarea V. Rezervoarele de înmagazinare.1x200 mc) de unde apa se distribuie gravitaţional prin reţele la consumatori. Conform datelor furnizate de Camera de Comerţ şi Industrie Alba la nivelul judeţului Alba situaţia cu numărul agenţilor economici activi din judeţul Alba era următoarea: o Agenţi economici activi 15. Ciorii.majoritară de stat 2. o Societăţi comerciale 9195.949 .majoritară de stat 2. DE UNITĂŢI ACTIVE TOTAL JUDEŢ 1. a fost realizat un rezervor de 100 mc. Sistemul de transport al apei potabile cuprinde: • conducta de aducţiune Hărmăneasa. Transportul apei potabile. Blaj.majoritară de stat 2 majoritară privată INDUSTRIE 1. precum şi lucrări de amenajare a malurilor pârâului V. Conducta de aducţiune Hărmăneasa. Asupra dezvoltării de noi zone industrializate îşi pun accentul şi unităţile de relief precum şi zonele împădurite.majoritară privată Industria de energie si apă 1. o Asociaţii familiale 6. Abrud chiar dacă în aceste localităţi au avut loc transformări semnificative privitor la reducerea / închiderea activităţii în anumite ramuri.majoritară de stat 2. Cîmpeni. Zonele rurale sunt slab reprezentate în domeniul activităţilor industriale principala ocupaţie fiind în sectorul agricol.majoritară privată 66 2007 7760 40 7720 1394 19 1375 18 11 7 637 4 633 2008 8408 54 8354 1415 33 1382 32 21 11 649 9 640 . • rezervoarele de înmagazinare.

majoritară privată Industria de bunuri şi echipamente 1. REPARAŢII DE ARTICOLE PERSONALE ŞI GOSPODĂREŞTI 1.majoritară de stat 2.majoritară privată POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII 1.majoritară de stat 2.majoritară de stat 2.majoritară privată Industrii agricole si alimentare (exclusiv producţia de morărit şi fabricarea produselor pentru animale) 1. ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI A MOTOCICLETELOR.majoritară de stat 2.majoritară privată COMERŢ CU RIDICATA 1.majoritară privată Industria bunurilor de consum de durată limitată (altele decât cele agricole şi alimentare) 1.majoritară de stat 2.majoritară de stat 2.COMERŢUL CU AMĂNUNTUL AL CARBURANŢILOR 1.majoritară de stat 2.majoritară de stat 67 .majoritară de stat 2.majoritară privată CONSTRUCŢII 5 5 137 4 133 119 119 219 219 259 259 805 3 802 614 3 611 63 1 62 150 2 148 294 294 707 707 1864 1864 597 1 1.majoritară privată COMERŢ CU AMĂNUNTUL.majoritară privată VÂNZAREA.majoritară de stat 2.majoritară privată SERVICII DE PIAŢĂ PRESTATE PENTRU POPULAŢIE 1.majoritară de stat 2.majoritară privată TRANSPORTURI 1.NR.majoritară de stat 2.majoritară privată Industria de bunuri de consum de lungă durată (exclusiv industria de automobile) 1.majoritară privată TRANZACŢII IMOBILIARE 1.majoritară de stat 2. DE UNITĂŢI ACTIVE 2007 2008 11 11 139 3 139 117 117 217 217 250 250 1011 3 1008 720 5 715 64 1 63 151 2 149 314 314 727 727 1912 1912 776 1 Industria mijloacelor de transport rutier 1.

1 7.8 3. Horea.9 2.3 1.1 100. utilizator (stat.5 11.4 0.8 9.1 5.0 49.9 6.7 8.2 5.6 23.0 8.0 18.4 10.6 3.4 2.8 1.5 11.5 7. deşeurilor 100.8 12.5 1.3 1. ETC) 1.8 6.6 2.7 5.0 10. întreţinerea si repararea autovehiculelor Comerţ cu ridicata Comerţ cu amănuntul.majoritară de stat 2.3 4.8 Alte activităţi 6.4 6. 2BIS Proprietar.1 4.0 100.6 7.majoritară privată PONDEREA RAMURILOR PRODUCTIEI MATERIALE ÎN TOTAL JUDEŢ 2007 Nr.3 1.4 8.6 0. mediu Cheltuieli al de cu salariile afaceri salariaţilor TOTAL JUDEŢ Industrie Construcţii Transporturi Poştă şi telecomunicaţii Tranzacţii imobiliare Vânzarea.4 4.5 12.2.0 8.3 1.6 2.majoritară privată ÎNCHIRIERI (LOCAŢIE) ŞI SERVICII FURNIZATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR.1 6.0 3.0 51. Produs/sarcina 33500to 450to 10 to 812 mp 68 .9 100.5 0. ASANAREA.0 50. de unităţi active Cifra Nr.9 0.1 24.9 4.9 3.5 9.5 1.3 3.9 0.4 3.PISCICULTURĂ.majoritară de stat 2. asanare.1 0.3 9.1 3.7 0.2 12.9 0.depozite Aiud. 2A Aiud .1 5.8 0.0 49.4 7. Str.8 1.NR.5 11.8 12. mediu Cheltuieli cu al salariile salariaţilor 2008 Nr.7 11.6 1.1 4.4 1.1 11.2 100.3 100.2 5.6 9.13 Aiud. Denumire.7 100.7 4.2 6.8 9.3 4. Gării. reparaţii de articole personale si gospodăreşti Servicii de piaţă prestate populaţiei Inchirieri (locaţie) şi servicii furnizate în principal întrepr.2 2.4 100. capacităţi de stocare. salubrizare şi gestion.majoritară privată ALTE ACTIVITĂŢI (AGRICULTURĂ. SALUBRIZAREA ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR 2007 596 863 3 860 409 8 401 2008 775 1003 1 1002 281 8 273 1. SILVICULTURĂ.6 3.0 2.6 1. de unităţi active Cifra de afaceri Nr. Depozite / rezervoare. Cuza Vodă. particular) SC Agro City Center SRL Federalcoop Sc Becom Impex SRL SC Mib Prod Com SRL Capacitatea de depozit.6 0.0 55.0 57. DE UNITĂŢI ACTIVE 2. tipul şi destinaţia (felul materialelor depozitate) Siloz cereale Depozite produse alimentare şi industriale Depozit produse alimentare şi industriale Depozit legume fructe Adresa (amplasarea) Alba Iulia.0 16.8 5.8 4.

Morii. Revoluţiei Cugir.Est Co SRL Capacitatea de depozit.6-8 Alba Iulia.Vînătorilor. Republicii. Alba Iulia.9 Alba Iulia.3 Alba Iulia.72mp 20to 375to 100t 50to 98.MV 2-6 Alba Iulia. Muncii.nr.Denumire. Clujului.Ocna Mureş SC Peco SA SC Ama Impex SRL SC Bobo Com SRL Sebeş SC Montana Comerţ SA Zlatna SC Comcereal Aiud Unirea SA SC Comcereal Blaj SA SC P.bl. nr. Transilvaniei.53 Ocna Mureş. particular) Cluj SC Mon Blanc SRL AIUD SC Oancea SRL Federalcoop Alba SC Mado SRL SC Compil Bunea SA Alba Iulia SC SATEX SRL SC Ancău Company SRL SC BIER Trans SRL SC Transilvania Immobilien&Logistik SC Apro . Bucureşti. Biruinţei.76 Sebeş. 2640 mp 200mp 2to/mp 540to 2700t 18t 28.6to/mp 2 to/mp. Izvor.1 Alba Iulia.Clujului.Ferdinand I.Alba Iulia SC Flash Marketing SRL SC Transilvania Import Export SRL SC Vinalcool SA SC SATEX SRL SC Peco SA SC VINERSAR SRL SC Libris SA SC Assalpo SA .9 Alba Iulia.V. Gh.Bariţiu. Mihail Kogălniceanu nr.1 Alba Iulia . Ap. Transilvaniei.89 Alba Iulia.2 Sebeş.cafea Depozit produse industriale Depozit carburant Produse alimentare şi industriale Depozit carte.Blaj SC Rivaly Ch SRL SC Simi SRL SC Ferometal SRL .8 Cîmpeni. tipul şi destinaţia (felul materialelor depozitate) Depozit materiale construcţii Depozit materiale de construcţii Depozite produse alimentare şi industriale Depozit de mărfuri Depozite . 1292m 510to 75to 188.4 Sebeş.106 Alba Iulia.2 Cîlnic. utilizator (stat. Călăraşi. 1 Decembrie 1918. 88 Alba Iulia.50 Alba Iulia. Depozitelor. Republicii. I.3 Alba Iulia.2 Blaj.lînă.3 Aiud.fructe Depozit ţigări.Gării.46 Alba iulia. Moţilor.499 to 0.Revoluţiei.Alecsandri. bl. Gheorghe Doja.33 Alba Iulia.50 Alba Iulia. Principală.V.7 Blaj Blaj. bl.42 Blaj. papetărie Depozit produse industriale Depozit produse alimentare şi industriale Mărfuri industriale Depozit produse alimentare şi industriale Depozit produse laimentare şi industriale Depozit băuturi alcoolice şi răcoritoare Depozit produse metalice Depozit carburant Depozit produse alimentare Depozit produse alimentare Depozite produse alimentare şi industrilae Magazie cereale Cereale Magazii cereale Magazie piese şi materiale Adresa (amplasarea) Aiud. Clujului Alba Iulia.Clujului. Olteniei.2b Blaj.Alba Iulia Federalcoop Alba SC Unirea SA SC Ardealul Com SA. Maniu.10 Alba Iulia.24 Zlatna.379 Proprietar. C8. Produs/sarcina 20 to 2 to/mp 450 to 1 to/mp 0. Axente Sever.5 Alba Iulia.5 t) 590t 100to 69 . Clujului. 1Decembrie 1918. Republicii.Horea SA SC Gabinat SRL SC Comat SA . SC Zuo RO WEST.103 ap.55mp 2to/mp 60to 2038to 106mp 27to 500t 10000T(1. piei Depozit produse industriale Depozit produse alimentare Depozit bere Depozit produse alimentare şi industriale Depozit materiale industriale Depozit materiale construcţii Depozit materiale Depozit mobilier Depozit legume.2to/mp 4000to 20tone 1to/mp.

79 Alba Iulia Ferdinand 83 Alba Iulia Dr. 66 Teiuş Decebal nr.109 CâmpeniValea Bistrei 1 Alba Iulia Blv.1 Aiud Transilvania nr. utilizator (stat. Lt. 157 M. 25 Blaj Clujului FN SebeşLucian Blaga 102 Alba Iulia (Apulum Prest srl) Revoluţiei nr. 54 CîmpeniCalea Turzii FN Cîmpeni Moţilor nr.114 Alba Iulia AI.8 Alba Iulia Biruinţei nr.273 Abrud. Ferdinand nr.72a Unirea. Ioan Raţiu nr. particular) SC Comcereal SA Alba SC Comcereal Aiud Unirea SA SC BM Crişan SRL Abrud Capacitatea de depozit. Produs/sarcina 15600t 9500t 80 to 11.Anca Virgil. Bena Nr.46 Aiud T.4t B 76.78 Oarda de Jos Alba Iulia Blv.2 All Oil SRL All Oil SRL SC Euro Ştefan SRL SC Nydawa Oil SRL SC Euroil SC Euroil SC Cris Trans SRL Lukoil România SRL fost Romcan Alba Iulia Lukoil România SRL OMV Petrom Teiuş OMV Petrom Blaj (SC Geo Iulia SRL) SC Florea Grup SC Florea Grup SC Arieşul SA Lukoil România SRL . Vladimirescu nr. tipul şi destinaţia (felul materialelor depozitate) Magazii pentru cereale Magazii cereale Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Rezervoare carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Adresa (amplasarea) Sebeş. nr.5 t Mo 57 tB 57 t Mo 60t B 60 t Mo 15t B 90 t Mo 60t B 60t Mo 40t B 80t Mo 68t B 83t Mo 10t B 10t Mo 75t B 75t Mo 10t B 10t Mo 4t B 6t Mo 20t B 60t Mo 60t B 60t Mo 90t B 47t Mo 9t B 25t Mo 10t B 10t Mo 40t B 100t Mo 30t B 30t Mo 20t B 20t Mo 40t B 20t Mo 44t B 22t Mo 36t B 24t Mo 20t B 40t Mo 90t B 30t Mo Alba Iulia Calea Moţilor nr.Cuza nr. 80A Proprietar. Kogălniceanu nr. 1 Cîmpeni Libertăţii 15 Clujului Km 384 Alba Iulia Republicii 37 (Rubi Oil SRL) Clujului nr.35 Blaj Clujului nr. Gării. Ferdinand FN 70 OMV Petrom Marketing SRL OMV Petrom SA OMV Petrom SA Rompetrol Downstream SRL Lukoil România SRL Mol Petroleum SRL Lukoil România SRL OMV Petrom SA OMV Petrom SA–st. 91 Sebeş Drumul Sibiului 45 Sebeş Aug.Denumire. Călăraşi.

Cetatea de Baltă. Doja FN Alba Iulia Moţilor 101 Zlatna P-ţa Unirii FN Lukoil România SRL Lukoil România SC Florea Grup Săntimbru Mol România PP SRL Mol România PP SRL Lukoil România SRL SC MP Petroleum Distribuţie SA Florea Grup SRL Transiviniş & Co SRL SC Benstar SRL Florea Grup SRL Florea Grup SRL SC Premium SRL Florea Grup SRL Capacitatea de depozit. Zn. Baia de Arieş) şi 3 comune (Almaşu Mare. Roşia Montană.axat pe extracţia minereurilor neferoase (în perimetrul Almaşu Mare. Baia de Arieş. 4 Alba Iulia Drumul Sibiului FN Sebeş Str.Baia de Arieş . Eminescu nr.Exploatări miniere. La nivelul judeţului se poate vorbi de o „regiune minieră” corespunzător perimetrului localităţilor Zlatna . Pb. . 55 Săntimbru DN1 KM 387 Alba Iulia AI Cuza nr. Ciugud). 2 Ocna Mureş M.Roşia Montană ce include 4 oraşe (Zlatna. Cîmpeni.Denumire.17B Blaj 1 Gh. Roşia Poieni). Roşia Poieni). tipul şi destinaţia (felul materialelor depozitate) Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Staţie distribuţie carburant Adresa (amplasarea) Proprietar. roci vulcanice.Horea nr. Ciugud.61 Oiejdea Clujului nr.3. bentonită. Roşia Montană). etc).Vladimirescu nr. Exploatarea gazului metan se realizează în zona domului gazeifer Cetatea de Baltă.axat pe prelucrarea primară în direcţia obţinerii de concentrate în staţiile de flotare (Zlatna. utilizator (stat. 2 Sebeş M. ţiglă (Blaj. T. Bena FN Alba Iulia (Rubi Oil) Ferdinand 76 Alba IuliaBd. Baia de Arieş.argile bentonitice şi bentonite la Ocna Mureş. Produs/sarcina 67t B 76t Mo 60t B 90t Mo 48t B 74t Mo 90t B 90t Mo 45t B 105t Mo 60t B 120t Mo 90t B 90t Mo 80t B 32t Mo 68t B 88t Mo 20t B 40t Mo 40t B 20t Mo 54t B 49t Mo 80t B 90t Mo 6t B 60t Mo 6. Sîntimbru. Kogălniceanu nr. În raport de activitatea desfăşurată se pot diferenţia două tipuri de perimetre: . Hg a zonei Munţilor Metaliferi şi Trascăului în perimetrul localităţilor menţionate mai sus. Industria extractivă şi producătoare de materiale de construcţii are la bază materii prime care se extrag în judeţ (calcar. . Activitatea acestora în ultima perioadă a scăzut foarte mult ducând la închiderea de exploataţii şi obiective de prelucrare primară şi trecerea acestora în conservare. particular) Sebeş-Lancrăm DN1 Km 270+700 Aiud Str. Subramura extracţiei materialelor de construcţii: . Aug. Războieni Cetate. Ag.argile pentru producţia de cărămizi. Dezvoltarea acestei ramuri pe teritoriul judeţului a fost posibilă datorită resurselor de Cu. Abrud. Industria metalelor neferoase este una dintre cele mai vechi ramuri industriale ce datează din epoca dacă şi daco-romană. Bucium. nisipuri. gaze. Gazul metan exploatat aprovizionează localităţi ale judeţului precum şi judeţul Hunedoara şi Banatul. Roşia Montană. 71 . pietrişuri.

Datele de evidenţă privind suprafeţele de fond forestier.fâneţe 73782 71470 71855 71855 .9 76.amenajări de irigaţii.livezi şi pepiniere pomicole 983 853 837 964 Pe baza datelor statistice furnizate de Direcţia de Statistică Alba se poate aprecia că valoarea fondului forestier la nivel de judeţ se încadrează aproximativ în aceleaşi valori acesta fiind raportat la recoltarea de material lemnos şi suprafeţele împădurite anual. 2% vii şi pepiniere viticole şi 1% livezi şi pepiniere pomicole. pe terenuri poluate. Amenajările de îmbunătăţiri funciare sunt în corelare cu lucrările de gospodărire a apelor.lucrări de combatere a eroziunii solului şi de ameliorare a terenurilor afectate de alunecări de teren. .8 202. suprafeţele împădurite şi volumul de lemn recoltat sunt următoarele: U.vii şi pepiniere viticole 4161 4440 4512 4033 .5 2008 206. acide.6 129.8 Fondul forestier-total Suprafaţa pădurilor . 22% fâneţe.3 70. prin care se asigură protecţia împotriva inundaţiilor a terenurilor şi construcţiilor.4 130.9 201. 6.se diminuează. Fondul funciar – terenuri agricole.1 72.2 72. În judeţul Alba . surse de apă şi emisari pentru scurgerea apei.9 73.amenajări de desecare şi drenaj. .0 130.5 215 469.îndiguiri şi regularizări ale cursurilor de apă de interes local.3 250 397.7 215 426. care au drept scop prevenirea şi înlăturarea excesului de umiditate de la suprafaţa terenului şi din sol. .35% iar a pădurilor de foioase este de 65% . Procentual suprafaţa împădurită cu răşinoase este de 34% .perdele forestiere de protecţie a terenurilor agricole şi plantaţii pentru combaterea eroziunii solului. în acord cu interesele proprietarilor de terenuri şi cu documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului. sunt următoarele: a) Irigaţii S = 2422 ha. 72 .9 203. prin care se asigură aprovizionarea controlată a solului şi plantelor cu cantităţile de apă necesare dezvoltării culturilor. în vederea utilizării în bune condiţii a terenurilor.Răşinoase .66%.calcarele (Poiana Aiudului) folosite ca fondanţi în industria produselor clorosodice şi la obţinerea varului. 35% păşuni.9 2005 206. suprafeţele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare.5 2009 206. .1 202.arabil 132442 132093 132101 132101 . .3 202.4.păşuni 116510 119616 119010 119489 .marmură la Sohodol.2 2007 206. Mii ha Mii ha Mii ha Mii ha Ha Mii mc 2004 206.. silvice.amenajări pedoameliorative pe terenuri sărăturate.1 132.Foioase Suprafaţa împăduririi Volumul de lemn recoltat Amenajările de îmbunătăţiri funciare cuprind următoarele categorii de lucrări: . hidroenergetice. Statistica suprafeţelor agricole în perioada 2007-2010. sau se opresc procesele de degradare a terenurilor. . Din datele furnizate de Direcţia pentru Agricultura Alba suprafaţa agricolă a judeţului se încadrează în general astfel: 40% teren arabil.9 193 413.4 2006 206. ţinând seama de cerinţele de protecţie a mediului.0 126.7 116 355.6 128.1 202.5 72. suprafeţe împădurite.M. prin care se previn. este următoarea: 2007 2008 2009 2010 SUPRAFAŢA AGRICOLĂ – TOTAL 327878 328473 328453 328453 .2 1294 321.

precum şi construcţia. crt. drumurile de acces şi infrastructura aferentă necesară pentru a exploata..Al. Secaşul Mic. corectarea torenţilor.Sos.77 SC Transavia SA Oiejdea. 6. canale. conducte care pot fi folosite pentru a preleva şi / sau a transporta apa. cu evacuarea apei gravitaţional într-un emisar. structurarea şi lucrările solului.C.Bioterra S. d) Combaterea eroziunii solului S = 39830 ha. în zonele Aiud – Rădeşti – Lunca Mureş şi Alba Iulia – Vinţu de Jos. una privitoare la creşterea în ferme specializate şi cealaltă privitoare la creşterea animalelor în gospodăriile populaţiei. clădirile. Cetatea de Baltă şi Şpring – Vingard. Amenajările cuprind o reţea hidraulic distinctă de conducte. Denumirea exploataţiei S. 5. necesare pentru a exploata. Creşterea animalelor Creşterea animalelor la nivelul judeţului cuprinde două componente. a. cuprinzând lucrările pentru protecţia solului. echipamentul.Borza. regularizarea scurgerii apelor pe versanţi.FN Petresti. Amenajările de irigaţii sunt amplasate în lunca râului Mureş. pompe.OVINE SC Ovinex Gligor srl Galda de Jos.R. 2. SC Agro Serv Com.Ferma 3.Bioterra S. 6. creşterea bovinelor. drumurile de acces şi infrastructura aferentă. S.45 FERME . 2. Teiuş. construirea conform conturului. echipamentul fix sau mobil. amenajări silvice de perdele forestiere de protecţie a terenurilor agricole şi plantaţii pentru combaterea eroziunii solului. Şard – Ighiu. R. Alba Iulia. Sebeş – Săsciori şi cuprind formarea. c) Desecare gravitaţională S = 7056 ha.str. 3. Cergău – Mănărade. 4. sunt amplasate la Gura Arieşului – Inoc. 1. L.km. d. 2.b) Desecare prin pompare S = 650 ha. Amenajările de desecare gravitaţională.1 Sebes. principale. S.Tudor Vladimirescu 94 Boz.strScarisoarei. În ultima perioadă de timp se observă o creştere a numărului de animale din ferme şi o scădere a celor crescute în gospodăriile populaţiei. În momentul de faţă amenajările de irigaţii sunt scoase din utilitate publică şi se află în conservare.Ferma nr. 4. zona Partoş – Pâclişa.Alba-Cluj.L. întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii temporare şi permanente astfel încât să se reducă sau să se oprească eroziunea şi degradarea solului. construcţii hidrotehnice.FN SC Transavia SA Micesti.Campului.Ferma 2.C. cabalinelor. ovinelor.C. Sectorul de creştere în ferme cuprinde creşterea păsărilor. 1. Aiud. întreţine şi repara sistemul. canale deschise secundare. creşterea păsărilor dar şi a familiilor de albine. nr. Creşterea animalelor şi păsărilor în gospodăriile populaţiei cuprinde creşterea bovinelor. Sebeş – Cunţa. structuri şi pompe care pot fi folosite pentru a evacua apa în exces de pe o suprafaţă de teren definită şi a transporta acea apă la unul sau mai multe puncte specifice şi care cuprinde terenul. Situaţia exploataţiilor de animale din judeţ este următoarea: Nr. Măgina – Aiud. Amenajările de combaterea eroziunii solului sunt situate în bazinele hidrografice ale râurilor Secaşul Mic. canale. Vinerea – Cugir. sunt amplasate în vecinătatea municipiului Alba Iulia. clădirile. c.5. 3.11 SC Transavia SA Santimbru. 73 .Clujului. Amenajările de desecare prin pompare.Principala. 1 Veza. Târnavelor (mal drept şi mal stâng) şi la Ocna Mureş. acestea cuprinzând o reţea hidraulic distinctă de structuri.2 Boz Ferma nr. b.Calarasi.L.Agro-Lact S. creşterea ovinelor şi de puţin timp creşterea melcilor. 1.425 FERME DE PASARI SC Avia Alba Iulia srl Santimbru. srl SC Sanda&Dorin SRL SA Avram Iancu Adresa FERME DE BOVINE Aiud. Acestea cuprind o reţea de drenaj. a întreţine şi a repara sistemul. FN SC EURO OV EXIM srl Spring.Ferma1. a distribui şi a aplica apa pentru irigaţii pe o suprafaţă de teren definită şi care cuprinde terenul.R.

8 În cadrul sectorului privat.Fn Com. Muzeul Unirii .7% la păsări.457 preistorice. 5.str. 13.Cigas.Morii.Nr. La Aiud principalele repere istorice sunt: Cetatea Aiudului.2008 este următoarea: Specia de animale Bovine Porcine Ovine şi caprine Păsări U.Obiectivele turistice de interes deosebit de pe teritoriul oraşului Alba Iulia sunt: Catedrala Ortodoxă .Grindului. Cetatea Alba Iulia bastionară de tip “ Vauban “. precum şi elemente naturale aflate pe teritoriul său: rezervaţii. fermele familiale deţin cea mai mare pondere: 91. Turism / capacităţi de primire turistică. 10. La Blaj : Castelul Mitropolitan. 6.1 Unirea. 8.C. 1 Lunca Mures.Ferma 4.Coasta Curata. 5.C. 12.nr. Paclisa. Muzeul de Ştiinţe Naturale.6% la ovine-caprine şi 40. 11. biblioteca posedă în prezent colecţii valoroase de artă şi de carte veche. ale populaţiei 61408 75749 274655 1271. 10.12.1E Santimbru.1E Din datele furnizate de Direcţia Agricolă Alba. crt. Biblioteca “ Batthyaneum “ . Centrul istoric şi cultural. Obeliscul “ Horea .M. chei.nr. Cetatea Sebeşului.Blajului. 16. str.denumită şi “ Catedrala Încoronării “ sau a “Reîntregirii Neamului“.Avia Alba Iulia S. munţi şi văi etc. edificată după instaurarea dominaţiei habsburgice în Transilvania ( 1714 – 1738 ). 9. Cloşca şi Crişan “ .FN Santimbru. de arhitectură şi artă.Fn Craciunelu de Jos.str. situaţia efectivelor de animale şi a producţiilor animaliere la 31. 6.6.Ferma 7. biserica 74 .sat Sintamarie.construit între anii 1851 . fostul edificiu “Babilon“ a fost transformat în muzeu în anul 1968. Palatul Princiar construcţia datează de cinci secole şi se estimează că a fost ridicată la sfârşitul secolului al XIV începutul secolului al XV-lea. Muzeul de Istorie.254 numismatică. 6.1853 .Ferma 6.102 dacice.str.000 volume în biblioteca de specialitate ) Sala Unirii. Principala.nr. Palatul “ Apor “.str. construcţia este cea mai reprezentativă de acest tip din ţara noastră. Casa Zapolya. lăcaşul este cel mai valoros monument arhitectural medieval din Transilvania.Catolică . reunind în perimetrul său atât monumente istorice. pentru a servi drept reşedinţă episcopală. 15.741 romane.nr.Slatina.ridicată în două etape ( 1247-1291 şi 1320-1356 ) .Ferma5. diverse manuscrise şi tipărituri româneşti de o incontestabilă valoare ştiinţifică.3 Gosp.Garii. Câmpu Libertăţii.str. Judeţul Alba beneficiază de numeroase obiective de interes turistic.000 piese: 7. castrul roman şi cariera romană de la Şard.573 istorie modernă.5% la bovine.273 Alba-Iulia. 99. 17.A.nr.000 etnografie şi 42.413 Santimbru. FN Câlnic. Transavia S. capete capete capete mii capete Sector privat 67111 75998 278518 3121.989 feudale. Bisericuţa Grecilor. 98. fortificaţia traco-dacică de la Teleac. Denumirea exploataţiei SC Transavia SA SC Transavia SA SC Transavia SA SC Transavia SA SC Solaris srl SC Solaris srl SC Albatros Gold SC Agrorot srl PF Belean Daniel SC Dragonul Câlnic srl S.str.570 Unirea . Catedrala Romano .înfiinţată din iniţiativa episcopului Batthyani Ignac în 1792. Construcţia adăposteşte în sălile sale un patrimoniu însumând 165. 14.Blajului nr. Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul – sunt alte cîteva repere turistice ale municipiului Alba Iulia.Cetatea de Balta.str. 48. conacul de la Şard.1E Galda de Jos.7% la porcine. la Sebeş: Biserica Evanghelică. 9.Clujului. 7. Alba Iulia se înscrie în rândul oraşelor cu puternice rezonanţe în istoria neamului românesc. Colegiul Academic . Catedrala “Sfânta Treime“ . Adresa str.Blajului.

. În conformitate cu statistica întocmită pentru perioada 2004– 2009. Judeţul are un potenţial ridicat de dezvoltare. Apariţii de noi activităţi economice în cadrul zonei În ultima perioadă în judeţ şi-au făcut apariţia o serie de activităţi noi care să înlocuiască agenţii economici nerentabili. 6. în municipiul Sebeş s-a mărit numărul agenţilor economici în domeniul producerii mobilei iar în municipiul Alba Iulia s-a mărit numărul agenţilor economici cu profil de activitate articole de porţelan.fortificată de la Cricău. Având în vedere faptul că activitatea în minerit şi metalurgie este în scădere. acesta fiind influenţat în mare măsură şi de relief. transport.8. Zonele montane pot dezvolta activităţi în domeniul exploatării masei lemnoase. poştă şi telecomunicaţii.7. Capacităţile de primire a turiştilor s-au dezvoltat dar la un nivel scăzut în principal în zonele turistice montane de regulă pentru un număr mic de turişti iar la nivel hotelier în oraşele şi municipiile judeţului dar în aceeaşi măsură o parte a capacităţilor de cazare existente şi-au încetat activitatea.înmulţit cu numărul de zile cât sunt deschise structurile în perioada considerată . în municipiul Alba Iulia îşi desfăşoară activitatea o fabrică de cablaje. În acceaşi măsură în principalele localităţi ale judeţului se poate constata a creştere a numărului agenţilor economici cu obiect de activitate în domeniul construcţiilor. tranzacţii imobiliare şi servicii de piaţă prestate populaţiei. comerţul cu ridicata şi comerţul cu amănuntul respectiv creşteri în construcţii. a turismului. bazilica romanică de la Sântimbru. populaţia aptă de muncă a fost absorbită de alte sectoare de activitate printre care şi unele noi. vânătoare şi vânat iar celelalte zone activităţi din industrie.locuri 1828 2137 753 814 16 16 55 55 86 86 94 148 520 714 304 304 6. capacitatea şi activitatea de cazare turistică se prezintă astfel: Unităţi de cazare turistică. creşterea animalelor. ruinele cetăţii Zebernic de la Vinţu de Jos – sunt doar câteva obiective turistice ale judeţului Alba. Capacitatea de cazare turistică existentă (instalată) reprezintă numărul de locuri de cazare de folosinţă turistică înscrise în ultimul act de recepţie. Astfel. Capacitatea de cazare turistică în funcţiune ( exprimată în locuri –zile) reprezintă numărul de locuri de cazare puse la dispoziţia turiştilor de către structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică. Mănăstirea de la Râmeţ. 75 . Analizând statistica privitoare la ponderea ramurilor producţiei materiale se observă scăderi ale valorilor în industrie. omologare sau clasificare a unităţii de cazare turistică .număr Total 29 27 41 46 50 62 Hoteluri şi hosteluri 7 7 10 10 10 12 Hanuri şi moteluri 1 1 1 1 1 1 Cabane 1 1 1 1 3 3 Campinguri Vile turistice 1 1 3 3 3 3 Pensiuni turistice urbane 3 3 3 3 3 5 Pensiuni turistice rurale 11 11 20 25 27 35 Tabere de elevi şi preşcolari 5 3 3 3 3 3 CAPACITĂŢI DE CAZARE TURISTICĂ Total Hoteluri şi hosteluri Hanuri şi moteluri Cabane Vile turistice Pensiuni turistice urbane Pensiuni turistice rurale Tabere de elevi şi preşcolari 1276 559 21 30 14 75 147 430 1179 523 21 30 14 83 168 340 1544 636 16 68 78 79 313 354 1830 763 16 68 74 94 461 354 . Resurse naturale.

Valea Tisa. Alba-Iulia tel. 0258-819. fax 0258-811. Resurse naturale regenerabile. Cuarţul (cu SiO2 98%) se găseşte la Ocna Mureş. • câmpul cupro-molibdinifer Roşia Poieni. teluri şi sulfuri polimetalice aurifere Muncăceasca Vest Stănija.24. Bratianu Nr. Frasin Conţu.254 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Unirea" al judeţului Alba Alba Iulia. • câmpul cu mineralizaţii aurifere. I. mineralizaţii mai fiind depistate şi la Poşaga. Sântimbru.000 ha.Corabia • câmpul cu mineralizaţii aurifere Vâlcoi. Cel mai important zăcamânt nemetalifer este cel de sare gemă prezent în zona Ocna Mureş. • câmpul cu mineralizaţii aurifere şi de sulfuri polimetalice aurifere Baba .Resurse naturale neregenerabile Resursele energetice neregenerabile sunt concretizate prin gazul metan acumulat în domurile din perimetrul Cetatea de Baltă. 11.zincifere Ambru. 10 tel.INFRASTRUCTURI LOCALE 7.382 Consiliul Judetean Alba Str. tel. după cum urmează: o Districtul metalogenetic Zlatna – Stănija cuprinde: • câmpul cinabrifer Izvorul Ampoiului. Zăcăminte de minereu de fier au fost exploatate la Rimetea-Colţeşti. Al.318 / 0258-810. 0258-835. Haneş Barza. 1 Cod 510118.I. sulfuri polimetalice aurifere şi cuprifere Amara.161 / fax 0258-810.C.000 de tone. învăţământ. Ciugud. Bărabanţ se găsesc zăcăminte de bentonită şi argilă comună. • câmpul cu mineralizaţii de fier şi mineralizaţii polimetalice aurifere Runculeţe. Sălciua şi Runcu. Str. Instituţii de reprezentare judeţeană sau zonală Instituţia Prefectului Judeţul Alba Str.1.525 Inspectoratul Judetean de Politie Alba Iulia.Motilor Nr. ocrotirea sănătăţii. cultură.1.112 Cod. Ocna Mureş. Instituţii publice – judeţene. 0258-811.179.000. 1. Bratianu Nr. care ocupă o suprafaţă de aproximativ 206. 7. tel. Str. Babuia. etc. o Districtul Baia de Arieş cuprinde: • câmpul cu mineralizaţii de mispichel aurifer Afiniş • câmpul cu concentraţii de sulfuri plumbo. Al. • câmpul cu mineralizaţii aurifere Mormântul. Tăuni. I. locale. Cuza Nr. SECŢIUNEA A 7-A . 0258-810. o Districtul Roşia Montană – Bucium cuprinde: • câmpurile cu mineralizaţii aurifere Roşia Montană.1. tel. Bratianu Nr.510065. unde rezervele sunt estimate la 200. Minereurile neferoase răspândite în Munţii Apuseni.342 / fax 0258-835.Almaş.861 Directia pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala Alba Iulia Str.C.Boteş.C. • câmpul cu mineralizaţii aurifere.411 / 0258-810. 0258-806.I.I. Str I. Alba Iulia tel. Din categoria resuselor naturale regenerabile relevante din punct de vedere economic pentru judeţul Alba sunt pădurile. Cuza Nr. Minereurile metalifere sunt slab reprezentate pe teritoriul judeţului Alba.341 76 .acumulările Oaşa şi Lacul Tău ce pun în mişcare turbinele hidrocentralelor de la Gâlceag (cu o putere instalată de 150MW) şi respectiv cea de la Şugag (cu aceeaşi putere instalată: 150MW). fax 0258-819.860. 0258-811.683 Inspectoratul Judeţean în Constructii Alba Bulevardul Ferdinand I Nr.1. precum şi resursele hidroenergetice aflate în exploatare în special pe Valea Sebeşului .497 Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Alba Alba Iulia. Sălciua şi Baia de Arieş iar la Războieni. 0258-812.

Nr. Regina Maria. 2 Cod. Str. Morii. S.240 Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Alba Alba Iulia. 23.I. 26.531 / fax 0258-819. Str.834 / fax 0258-830. B-Dul Revolutiei 1989.813510 fax 811184 Curtea de Apel Alba Iulia Str. fax 0258-817. tel.212 / fax 0258-813. 7-9. Mistral Nr. 24.037 Directia Regională pentru Statistică Alba Iulia. Frederic Mistral Nr. Ioan Ratiu. Str. 811511. tel. Alba-Iulia. tel. 0358-818. tel.086 / fax 0258-810. Titulescu Nr. tel. Str. Str. Cod. Nr. 0258/810289 Judecatoria Aiud Str. 510096. 510110. Lalelelor Nr. Str.255 / fax 0258-817. Regina Maria Nr. tel. 7 Cod. 10b. 110 Cod.575 / fax 0258-818.235 Direcţia de Sănătate Publică Alba Iulia.246. tef.083 Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba Iulia. tel. 0258-833.906 Garda Nationala de Mediu. 0258-813. 0258/863153 Judecătoria Cîmpeni Str.915 / fax 0258-806. Str. 510217. Str.014 Inspectoratul Teritorial Pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Alba Iulia. 812736 fax 819846 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia. tel.591 / fax 0258-811. 20. F. 7. 0258-817. 835245 fax 834600 Garda Financiara Sectia Alba Alba Iulia. Dr. Nr. 0258-813. 7b Cod. 0258/813076 fax. Str. 9 Cod. 0258/811772. tel. Familie şi Solidaritate Socială Alba Alba Iulia.475 Tribunalul Alba P-ţa Iuliu Maniu.472 Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Alba Alba Iulia.20. Octavian Goga Nr.663 Agentia de Protectie a Mediului Alba Iulia. 0258-811. 7a Cod. 510077. 0258-817. 0258-813. 0258/810293. str. 0258-810.940. 510217.119 Centrul de Cultură . Alba Iulia. O. 6. 0258-816. tel.439 Agentia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba Iulia. Casa Judeteană de Pensii.Bratianu 1. 61. 59 Cod.511 Directia Judeţeană pentru Tineret Alba Alba Iulia.510 / fax 0258-834. 0258-835. 0258/811576. 510129. tel.002 Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba Iulia. Lalelelor Nr. 0258-811. 510150. Str. tel. 0258834511 Direcţia Judeteană pentru Cultura şi Patrimoniu Cultural National Alba Iulia.Directia Sanitar Veterinară şi Pentru Siguranta Alimentelor Alba Iulia Str. Gabriel Bethlen Nr. 510103. 811946 / 811946 Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iuliu Maniu Nr. fax 811771 Directia pentru Dialog.170 / fax 0258-813. Tudor Vladimirescu Nr. Goga Nr. Alba Iulia. Str. Str.336 Camera de Comerţ Industrie şi Agricultura Alba Str. nr. Meşteşugarilor. Nr.813 / fax 0258-812. Nr.248 / fax 0258-813290 Directia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba Alba Iulia. tel. Bd. Vladimirescu Nr.. 510128. 2.C. Str T./fax 0258-811. Str.025 fax 0258-810. 826410 Oficiul Judeţean pentru Protectia Consumatorilor Alba Iulia. tel. G.0258 /834510 fax.470 / fax 0258-819. tel. 835243 . Revolutiei Nr. 70 Cod. Ion Raţiu nr 34 tel. 10. Calea Motilor Nr.262 Directia Generala a Finantelor Publice Alba Iulia. 0258-834. 0258/771322. tel. 0258/ 771920 77 . 9. 0258-819.Comisariatul Judetean Alba Alba Iulia. 7b Cod. Alba Iulia. Severus Nr. 0258-813. 3. 34 . 0258-818. 14. Augustin Bena” al judeţului Alba Alba Iulia. Lalelelor. Regina Maria nr. Cosbuc Nr. 510217. 2500. tel. Primăverii Nr. Str N. nr. Str. Str.

517206 Primaria . cod. nr. cod.cod 515600 Primaria Cut .361. nr. cod.517235 Primaria Ciugud . Intregalde. nr. nr. str. Str.515700 Primaria Ocoliş .326. nr.19. cod. cod 517210 Primaria Cergau .20.N. nr. jud. nr.1.517390 Primaria Lopadea Noua . cod 515100.Principala. cod. cod. Str. nr. 461A.Farau.5A.Ocolis. 0258/733146.515200 Primaria Albac. str.517445 Primaria Mihalţ .59.Caragiale. nr. cod.32.cod 517040 Primaria Avram Iancu . Piaţa 1848.cod.514400 Primaria Blandiana .152.cod.L. str. nr.517360 Primaria Intregalde . Lucian Blaga.Principala. 6. Avram Iancu. cod 517220 Primaria Cetatea de Balta . Livezile.369. nr. cod.517260 Primaria Cricau. Primaria Abrud.3. nr. cod 517005 Primaria Alba-Iulia . Piata Eroilor.Principala. Com.Piata Baii. cod 517335 Primaria Horea .635. 58. 25.cod.nr.29.Principala. cod.nr.517365 Primaria Jidvei .Principala. cod 517280 Primaria Galda de Jos .517285 Primaria Garbova . Instituţii de reprezentare locală.517305 Primaria Garda de Sus .cod 517115 Primaria Blaj . nr.nr. Almasu Mare.6 Martie.cod 517110 Primaria Bistra . nr. str. Berghin. 0258-814.Principala. str. str. sat Cocesti nr. Metes.1. cod. nr.Cuza Voda. Cenade. cod.70. str. nr.cod. str. cod. str. Com. nr.517205 Primaria Cîmpeni . 5.Judecătoria Sebeş Str.126. Str.517470 Primaria Mogoş . Lupsa. nr. 4 Cod. nr.517250 Primaria Craciunelul de Jos . Daia Romana. str. nr. nr. Al.100.Viilor. nr. nr.517165 Primaria Calnic .Ciuruleasa. Str.1.Principala. Mihalt.135.517216 Primaria Ceru Bacainti . cod.90. Str. Localitatea Blandiana. cod 517261 Primaria Bucium . cod. nr.517525 Primaria Ohaba .157. Ceru Bacainti. nr. cod. Daia Romana . Cergaul Mare. nr. Primaria Aiud. Ighiu. str.9. tel.188.517465 Primaria Miraslau . Dostat.2. cod 517275 Primaria Farau .1.451.Alba .Iorga. sat.Cetatii. nr. nr159.1.1. nr. 47. 510193.517160 Primaria Bucerdea Grânoasă. nr. nr.27.70.Closca. str.372. nr.cod. 517395 Primaria Lunca Muresului .cod 515300 Primaria Berghin . Garda de sus.517405 Primaria Lupsa .3A.517410 Primaria Meteş . nr.15. cod. Perilor. Bucerdea Grânoasă nr. cod 517385 Primaria Livezile . nr.Vaii. cod. Nr. 0258-816.517310 Primaria Hoparta . str.517240 Primaria Ciuruleasa . cod. cod. nr. Calea Motilor. cod 515500 Primaria Cenade . cod.2.169. Lopadea Noua. cod. cod.198 / fax. com. Axente Sever nr.cod. cod 510134 Primaria Almasu Mare . Lunca Muresului.209 7.517265 Primaria Cugir . I.Calea Turzii. cod.16.517480 Primaria Noslac .15.303. 517340 Primaria Ighiu .43. nr. Cuza Nr. str.517270 Primaria Dostat . nr 5. nr.I. Str.517065 Primaria Baia de Aries . nr.1.517515 Primaria Ocna Mures . cod 517030 Primaria Arieseni . Hoparta. str.283. 0258/730976 Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba Alba Iulia. nr. Str. P-ta Avram Iancu.Mogos. Str.250.Valea Arazii. cod. sat Arieseni. cod. nr. Principala.5517530 78 .

516100 7.34. Str.517660 Primaria Scărisoara . 0258/815842 Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia.443 Biblioteca Documentară „Timotei Cipariu” Blaj. cod.Primaria Pianu . Decebal nr. tel.str. nr. N. Trandafirilor nr. fax 0258811.517795 Primaria Valea Lunga .Clujului. Bd. cod. 1. Str. nr. str. Str. 0258/732939 Biblioteca Orăşenească Ocna Mureş.cod. cod. Viteazu nr. nr. Transilvaniei nr. Centru. nr. 0258/710110 Muzeul Etnografic Lupşa.7. Alba Iulia. Petru Pavel Aron nr. nr. Rîmetea. nr. nr. Str. Piaţa Avram Iancu nr.517765 Primaria Stremt . Instituţii de Cultură Muzeul Naţional al Unirii.Blajului. cod.Poiana Vadului. str. Str. cod.Centru. Str Piaţa Eroilor nr.752 Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia. 5.str.2-4.300.84.187. nr. nr.12. Str.cod 517645 Primaria Saliştea .1. Com. sat Scarisoara. 517680 Primaria Sebeş . Avram Iancu. 517785 Primaria Vadul Motilor . str. 0258/851101 Teatrul de Păpuşi Prichindel Alba Iulia. 0258/780557 Biblioteca Orăşenească Cîmpeni. tel. 0258/861748 Muzeul Memorial Casa Iancului. 0258-813.1. Rîmeţ. 0258/711714 Biblioteca Municipală Liviu Rebreanu” Aiud. nr.Ponor. 45.517775 Primaria Teiuş . Principala. cod. Mihai Viteazu. Str. cod.Principala.cod. nr.328.517670 Primaria Sântimbru . Roşia de Secaş.853 Muzeul de Istorie Aiud. str. Lupşa. 31. 0258/861310 Muzeul de Ştiinţele Naturii Aiud.Lucian Blaga.517456 Primaria Rosia de Secas . cod.517675 Primaria Săsciori . 1.Muresului.Principala. 0258/735240 Colecţia Muzeală a Mănăstirii Rîmeţ. nr. nr.517545 Primaria Ponor Com.Piata Primariei. Pianu de Sus. 517537 Primaria Poiana Vadului.517745 Primaria Sugag .3.517655 Primaria Sâncel . str.Principală.62. str.1. nr.184. 0258/768001 Muzeul Municipal Sebeş. Salciua. nr. Principală nr.Calea Motilor.517755 Primaria Şpring . M. Str. Str.517590 Primaria Rimetea . Andrei Mureşanu nr. cod. Str. Vadul Motilor. 24.597. nr.1. Blaj. Str. Valea Moţilor nr. Com. cod. 1.1.515800 Primaria Şibot str. nr.517640 Primaria Salciua . Viteazu nr.515900 Primaria Unirea . nr.99. Petru Pavel Aron nr.517585 Primaria Rîmet . cod.str. cod. nr. 12 – 14. Str. Alba Iulia Str. Bethlen Gabor nr. 0258-811.Centru. 3.2.153. Ardealului nr.2. Str. sat. Stremt. cod. Principală. nr 94. Str. Lunga. 880111 Biblioteca Naţională a României – Filiala Battyaneum. Com. 1.Mihai Eminescu. cod 517581 Primaria Rădesti . Transilvaniei nr. Bethlen Gabor.22. nr.27. Sat Inceşti. cod. nr.Scarisoara. 40.1.205. cod. nr. nr. nr.517565 Primaria Poşaga Com.517825 Primaria Vintu de Jos . 0258/856181 Biblioteca Orăşenească Teiuş.458. M.Victoriei. Alba Iulia. nr.517750 Primaria Sohodol . nr. 0258/711714 Biblioteca Orăşenească Abrud. str. 811939 Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”.Posaga.232. Iorga nr. nr.cod. cod 517022 Primaria Şona . Parcul Avram Iancu. 0258/871110 Biblioteca Orăşenească Sava Albescu” Zlatna. Com. cod.str.517875 Primaria Zlatna. Radesti. 0258/861300 Biblioteca Municipală Şcoala Ardeleană”. str. Com. str.517815 Primaria Vidra.80.363. nr. cod. nr. Str. 0258/769084 Colecţia Muzeală Rîmetea. 2-4.260. str. 31. str. 7. cod. 0258-811. Rimetea. cod. Lucian Blaga nr.447. cod.517640 Primaria Rosia Montana .94. Sugag.47. str. nr. 0258/786065 Muzeul de Istorie Blaj. cod. 0258/821692 79 . Spring. tel. Str.Drejman. Posaga de Jos. Principala. 7. com.70.str. 0258/771775 Biblioteca Municipală Lucian Blaga” Sebeş. 4. cod.

25. 3 ap.2 Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud – Aiud. N. 3. 13 Casa de tip Familial nr.Nicolae" Tîrsa com. str. 1 et. 3 ap.Apostol Andrei" Vingard com. 7 Casa de tip Familial pt. 1 Centrul de plasament de tip Familial "Buna Vestire" Almaşu Mare. Primăverii nr. Str. Mitropolit I.Prooroc Ilie Tesviteanul" Aiud. Str.1. Ierarh Nicolae" Valea Lungă Aşezămantul social"Sf. Sergent Haţegan bl. D9 et.Veronica" Dumbrava com. Str. 5 Spitalul Municipal Sebeş – Sebeş. Şurianu. sat Tîrsa nr. Mitropolit I. 58 Casa de tip Familial „Maria Mirabela” Draşov com. 12 Casa de tip Familial nr.2 Abrud. Aiud. de ocrotire a sănătăţii şi asistenţă socială Instituţii medicale. Str.Unirea. Ecaterina Varga. str. sat Vingard. str. Str.2 Abrud. L sc. Sebeş. 0258/771208 Casa de Cultură Cugir. Valea Moţilor nr. 40. 83 (are constituite staţii / substaţii în 10 puncte ale judeţului Alba : Alba Iulia. Republicii 80 . Vancea Centrul de plasament nr. 36.Şpring. Iorga nr. Bd. 0258/ 732939 Casa de Cultură Zlatna. Teiuş. Mucenic Ciprian" Ocna Mureş. Principală nr. Andrei Muresanu. sat Stremţ Centrul de îngrijire de zi Valea Lungă str. Str. Str. Lucian Blaga nr. Principală nr. sat Sîncrai. H1 et. nr. 63 Spitalul Orăşenesc Cugir – Cugir. 1. nr. 0258/11020 Casa de Cultură Cîmpeni. 5. Republicii nr.Aiud.Casa de Cultură „Ion Buteanu” Abrud. str. Nicolae Bălcescu. str.6 Cîmpenii. Ana" Alba Iulia . 0258/861703 Casa de Cultură Blaj. nr. Principală Centrul de îngrijire de zi "Sf. 3 Aşezământul social "Sf. Unirii nr. str. 48 Casa de tip Familial „Speranţa Copiilor” Cugir . Calea Moţilor.Şpring. Blaj.Aleea Plopului bl. str. 15 Casa de tip Familial nr.Spitalului nr. Mitropolit I. Str. 0258/871217 Casa de Cultură Sebeş. 8. Avram Iancu.N sc. Oarda de Jos. 0258/856181 Casa de Cultură Teiuş.7 Baia de Arieş P-ţa Băii bl. 0258/780550 Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Aiud. str. Str. Vancea nr. Servicii publice Serviciu de zi centrul de îngrijire de zi "Sf. str. 3 bl. I. 42.L. Str. str. Victoriei nr. 42 Serviciul de Ambulanţă a Judeţului Alba – Alba Iulia. 0258/851101 7. Andrei Mureşanu nr.copilul cu dizabilităţi Sîncrai Aiud. Abrud. 102 Centrul de îngrijire de zi Roşia de Secaş str. 50 Centrul de plasament de tip Familial "Sf. 0258/751001 Casa de Cultură Ocna Mureş. Transilvaniei nr. str. 35. Zlatna ). 23 Spitalul Orăşenesc Abrud – Abrud.5 et. nr. Bd. Vasile cel Mare" Alba Iulia. Instituţii medicale. 16 Spitalul Orăşenesc Cîmpeni – Cîmpeni. str.Caragiale nr. Horea. P1 Ap. nr. Nicolae Iorga Centrul de îngrijire de zi Aiud.33 Casa de tip Familial "Pro Familia" Teiuş str. nr.64 Casa de tip Familial „Izvorul Tămăduirii” Oarda de Jos str. Cugir. Revoluţiei 1989. 141 Casa de tip Familial "Sf. nr. Str. Mesteacănului nr. 4 ap. sat Draşov nr. 2 ap. Ocna Mureş.16 Casa de tip Familial Stremţ com. Cîmpeni. Bd.1 Centrul de plasament Blaj. Republicii. str.adresa: Blaj. Nicolae Grigorescu nr.5 Aiud. Vancea Casa de tip Familial nr.4. sat Dumbrava Casa de tip Familial „Adolescenţa” Alba Iulia. Str.Aleea Parcului bl. Serviciul de Ambulanţă Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba – Alba Iulia. 7 Centrul de plasament de tip Familial "Sf.3 Abrud. Clujului nr. 742 Centrul de plasament de tip Familial "Sf.str. Decebal nr.str. Dumbrăviţei nr. 6 Spitalul Municipal Blaj . Mihai Viteazu nr. Str. Ierarh Nicolae" Roşia de Secaş. Piaţa Eroilor nr. 24 Centrul de plasament de tip Familial Mănărade Blaj. nr.Principală nr. str. Garoafelor nr. 13 Spitalul Municipal Aiud . Meşteşugarilor nr. str. 310 Centrul de îngrijire de zi "Sf. str.Unirii nr. 28 Casa de tip Familial în comunitate Blaj. 12 Casa de tip Familial nr. str.Stremţ.

Principală nr. str. Filofteia" Silivaş.Ogor Nou nr. sat Sîncrai. str. com. str. str.54 7. Mihai Viteazu Centrul de terapie ocupaţională Aiud. Andrei Mureşanu Centrul de primire în regim de urgenţă Alba Iulia. Horea Casa 2 Ocna Mureş. Cuza Vodă nr.Unirea. Piaţa 1848 nr. str. sat Tiur. sat Silivaş. 180 Centru de zi Alba Iulia. str.TEHNIC"A. str.copii cu nevoi speciale Dumbrava com. colegii. str. P-ţa 1848 nr. Tudor Vladimirescu Centrul de zi "Sf. Sebeş. Mucenic Ciprian" Ocna Mureş Centrul de zi "Sf. Aleea Parcului Centrul de tranzit Alba Iulia. jud.5.Vasile Goldiş Centru de zi Cugir. Partizanilor nr. str. str.Griviţei Căminul Steaua Speranţei Alba Iulia. cartier Ampoi 2. str.Alba Societatea de caritate "Uşa Speranţei "Tiur Blaj . 2 Căminul pentru Persoane Vârstnice Abrud str.Unirea. str. 41 Casa 3 Ocna Mureş. str. Ampoiului Centrul de zi Sebeş Petreşti. str. str. Mitropolit I.Unirea. Mihai Viteazu Centrul de recuperare în regim de zi Alba Iulia.Vasile Goldiş Centrul de zi Bunul Samaritean Ocna Mureş Fundaţia "Casa de tip familial Villa Kunterbunt Aiud. str. Instituţii de învăţămînt Licee. str.Principală NR.telefon 0258/835164 0258/811468 0258/816065 81 . str.Veronica" Dumbrava com.copilul cu handicap Alba Iulia.Principală Adăpostul temporar Cugir. Energiei Centrul de zi servicii alternative Scărişoara Centrul de zi "Sf. Tudor Vladimirescu Şcoală după şcoală com. str. str. Tudor Vladimirescu Centrul de zi "Sf. Andrei Mureşanu Centrul de tranzit Abrud . str.Ciocârliei nr. 17 Căminul pentru Persoane Vârstnice Blaj str.ECONOMIC"D. 376 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Alba iulia str. Regele Carol nr.11 str.petreşti. str. copii si tineri cu handicap sever Alba Iulia.458 Societatea Filantropică "Kristen Center" Aiud . str. 1 Centrul săptămânal pt. sat Dumbrava Servicii pt. 9 Căminul pentru Persoane Vârstnice Gîrbova str. Aiud. sat Dumbrava Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Galda de Jos nr. grupuri scolare. Peneş Curcanul nr.dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă Dumbrava. 473 Servicii private Program de sprijin pentru familii şi persoane aflate în dificultate Blaj. Hopârta. str. str. 18 Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale Blaj. Horea nr. Mihai Viteazu Centrul de plasament Sîncrai. str. George Coşbuc Casa 1 Ocna Mureş. str. 69 Centrul maternal „Speranţa” Alba Iulia.11 str. Republicii Adapostul temporar "Casa din Munte"Strungari.Martian" ALBA COL. Andrei Mureşanu Serviciul pt. Lucian Blaga Centru de zi Zlatna. sat Sîncrai. sat Dumbrava Serviciul săptămânal Blaj.P. Memorandum Casa creştină pentru copii săraci Petreşti. str. şcoli generale.Iosif" pt. Denumirea unităţii COLEGIUL NATIONAL "HCC"ALBA COL. Mihai Viteazu Centrul de recuperare în regim rezidenţial "Arnsberg" Alba Iulia.Domsa" ALBA Mediu u u u Adresa B-dul 1 Decembrie 1918 nr.adolescenţi Ciumbrud.Octavian Goga nr. Griviţei Centru de zi pentru copii cu dizabilităţi Sebeş. Vancea Centrul maternal "Sf. Ion Creangă nr. Ana" Alba Iulia.Unirea.Centrul de plasament pt.Tudor Vladimirescu Nr. 11 Căminul pentru Persoane Vârstnice Sebeş str. sat Sîncrai. str.Valea Lupului nr. str. str. Lucian Blaga Centru de zi pentru copii din familiile aflate în dificultate Sebeş. Crişan Casa "Ararat" Alba Iulia. str.1.10 bis Modul pentru copii cu dizabilităţi multiple Alba Iulia.

50 str.Livezii nr.Toporasilor nr.31 str.CLS.4 str.cls.2 ALBA GPN NR.I-VIII "M.A9 str.Vasile Goldis nr.I-IV PÎCLISA LICEUL SPORTIV ALBA IULIA LICEUL DE MUZICA SI ARTE PLASTICE ALBA S.143 str.I-VIII BERGHIN GPN BERGHIN 0258/815596 0258/817807 0258/812004 0258/826076 0258/841383 0258/840388 str.CLS.Agârbiceanu" ALBA SC.Denumirea unităţii COL.I-VIII HAPRIA GPN HAPRIA GPN TELEAC GPN DRIMBAR SC.10 A str.Biruintei nr.CLS.41 str.V-le Goldis nr.17 str.11 A str.Maresal I.Principala nr.14 ALBA GPN BARABANT SC.39 str.2 str.2 str.1 ALBA GPP NR.29 str.Moldovei nr.Ghe.I-VIII CIUGUD GPN CIUGUD SC.7 str.I-VIII "A.Eminescu" ALBA GPP NR. "MITROPOLIT S.5 str.Tudor Vladimirescu nr.27 str.Tribun Tudoran nr.Tudor Vladimirescu nr.Calarasi nr.I-VIII MICESTI SC.Calarasi nr.Scarisoara nr.Pacii nr.2 str.T. Antonescu nr.Primaverii nr.Stefan cel Mare nr.11 str.6 ALBA GPP NR.G.Victoriei nr.Stefan cel Mare nr. ORT.11 ALBA GPN OARDA DE JOS GPN OARDA DE SUS Mediu u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u r r r r r r r r r r Adresa nr.3A str.I-VIII BARABANT SC.V-le Goldis nr.4 str.2 str.2 str.23 str.G1 si Bl.Biruintei nr.13 ALBA GPN NR. SC.I-VIII "I.Goldis" ALBA SC.Cabanei nr.8 ALBA GPP NR.Margaretelor Bl.Alexandru cel Bun nr.P-ta Unirii nr.2 str.12 Alba GPP " Scufita Rosie" ALBA (7) GPN NR.25 str.cls.MAJLATH GUSZTAV KAROLY"ALBA GPN ROMANO CATOLIC ALBA I CENTRUL SC.Cosbuc nr.1 str.CLS.TEHNIC"DORIN PAVEL" ALBA COLEGIUL TEHNIC " APULUM" ALBA-IULIA SC.CLS.Principala nr.16 ALBA GPP NR.143 str.CLS.1 str.10 ALBA GPN " Dumbrava Minunata" ALBA (15) GPN MICESTI GPN NR.V-le Goldis nr.CLS.36 Nr.Lucian Blaga nr.Decebal nr.Iancu" ALBA SC.I-VIII"V.Tudor Vladimirescu nr.7 str.5 str.Principala nr.33 0258/854113 82 .Carpenului nr.127 str.Calarasi nr.telefon 0258/816938 0258/834102 0258/812473 0258/834890 0258/819869 0258/819383 0258/811750 0258/812836 0258/811737 0258/811548 0258/811610 0258/821875 0258/835093 830879 811820 0258/819968 0258/834395 GPP NR.STEFAN " ALBA IULIA LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "GROF.Traian nr.26 str.Ampoiului nr.39 str.11 str.Pop de Basesti nr.I-VIII OARDA SC.9 ALBA GPN PICLISA GPN PARTOS GPP NR.133 str.Liliacului nr.18 str.14 B str.PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA ALBA PALATUL COPIILOR ALBA CLUBUL ELEVILOR AIUD CLUBUL ELEVILOR SEBES SC POSTLICEALA SANITARA ALBA I.I-IV SEUSA GPN SEUSA SC.23 si Militari nr.CLS.

I-VIII SARD GPN SARD SC.I-IV TARTARIA GPN TARTARIA SC.Principala Nr.I-IV TOTOI GPN TOTOI SC.CLS.319 str.CLS.CLS.CLS.de Hunedoara"SINTIMBRU GPN SINTIMBRU SC.I-IV GHIRBOM GPN GHIRBOM SC.CLS.32 0258/844207 0258/844793 0258/843186 0258/844692 str.I-IV SALISTEA DEAL GPN SALISTEA DEAL SC.CLS.I-IV OBREJA GPN OBREJA SC.CLS.Scolii nr.I-IV SINTIMBRU FABRICA GPN SINTIMBRU FABRICA SC. GPN PRESACA AMPOIULUI SC.CLS.Principala 0258/718108 nr.I-IV PRESACA AMP.I-VIII " M.I-VIII " Decebal" CRICAU GPN CRICAU GPN CRAIVA SC.I-VIII METES GPN " Ion Creanga"METES SC.I-VIII IGHIEL GPN IGHIEL SC.CLS.I-VIII "DAVID PRODAN" SALISTEA GPN SALISTEA SC.CLS.CLS.CLS.CLS.CLS.Principala nr.I-VIII "Dionisie Popoviciu"TAUTI GPN TAUTI SC.CLS.I-VIII AMPOITA GPN AMPOITA SC.I-IV TIBRU GPN TIBRU SC.CLS.Blajului nr.102 0258/842103 str.I-VIII "Ioan Breazu" MIHALT GPN MIHALT SC.CLS.Eminescu"IGHIU GPN IGHIU SC.I-VIII TELNA GPN TELNA SC.Principala 0258/849011 0258/849680 0258/849801 str.I-IV BUCERDEA V.Denumirea unităţii SC.Parcului nr.I-VIII "Iuliu Maniu"VINTU DE JOS GPN VINTU DE JOS GPN MERETEU SC.CLS.CLS.CLS.I-VIII "I.I-IV COSLARIU GPN COSLARIU GPN GALTIU SC.CLS.I-IV VURPAR GPN VURPAR Mediu r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r Adresa str.telefon 0258/760708 0258/845105 str.David Prodan nr.CLS. GPN BUCERDEA VINOASA SC.CLS.I-IV CISTEI GPN CISTEI SC.CLS.I-VIII BLANDIANA GPN BLANDIANA SC.338 0258/718031 0258/762138 str.CLS.I-IV VALEA VINTULUI GPN VALEA VINTULUI SC.2 0258/739118 83 .CLS.CLS.I-IV ACMARIU SC.190 str.I-IV MARGINENI SC.CLS.

I-IV CAPUD GPN "PRIETENIA"TEIUS (fuz.CLS.I-VIII INTREGALDE GPN INTREGALDE SC.I-VIII "Nicolae Dragan"GALDA DE JOS GPN GALDA DE JOS SC.4 0258/856521 0258/856509 0258/856753 0258/859132 nr.Decebal nr.78 0258/850115 str.CLS.CLS."Corneliu Medrea" ZLATNA SC.6 0258/855005 str.Ion Creanga nr.telefon 0258/851157 0258/846123 0258/847002 str.I-VIII STREMT GPN STREMT SC.Principala nr.SC.I-VIII " Sava Albescu"FENES GPN FENES SC.2) GPN CAPUD SC.22 str.CLS.I-IV GHIONCANI SC.Ecaterina Varga nr.Gabor"AIUD GPN NR.I-IV ALMAŞ NR.2 ZLATNA SC.CLS.CLS.CLS.14 str.I-VIII "Vasile Bologa"GEOAGIU DE SUS GPN GEOAGIU DE SUS GR.I-IV ALMASU DE MIJLOC GPN ALMASU DE MIJLOC SC.I-VIII ALMASU MARE GPN ALMASU MARE SC. 1 TRIMPOIELE GPN TRIMPOIELE SC.A.Principala nr.I-IV DEALU GEOAGIULUI SC.I-IV PATRINGENI GPN PATRINGENI SC.I-IV CIB GPN CIB SC.10 Str.Vladimirescu nr.Muresan nr.CLS.58 0258/861946 0258/861947 0258/861018 0258/866002 84 .V-le Lucaciu nr.CLS.nr.28 str.CLS.Decebal nr.I-VIII "Avram Iancu"ZLATNA SC.I-IV PIRITA GPN PIRITA SC.I-IV SINCRAI Mediu r u u u u r r r r r r r r r r r r r r r r r r r u u u u u u u u u u u u u u u u u r r r r r r r r u u u u u u u Adresa str.CLS.Denumirea unităţii GPN SIBISENI LICEUL TEORETIC TEIUS SC.2 COLEGIUL NATIONAL "T.CLS.I-IV GEOMAL SC.42 str.I-IV OIEJDEA GPN OIEJDEA SC.CLS.2 str.I-IV GALATI GPN GALATI GPN NR.97 0258/848123 0258/848218 str.1 str.14 str.CLS.CLS.CLS.CLS.I-IV VALEA MICA GPN VALEA MICA SC.CLS.4 AIUD COLEGIUL TEHNIC AIUD GSA "ALEXANDRU BORZA" CIUMBRUD GPN CIUMBRUD SC.I-IV GLOD GPN GLOD SC.CLS.247 Nr.P-ta Unirii nr.I-VIII BENIC GPN BENIC SC.CLS.Bethlen Gabor nr.V-le Lucaciu nr.CLS. SC.CLS.1 ZLATNA GPN NR.CLS.Maiorescu" AIUD COLEGIUL NATIONAL "B.I-IV NR.I-IV GALDA DE SUS GPN GALDA DE SUS SC.CLS.I-IV IZVORUL AMP.Principala nr.I-IV CETEA GPN CETEA SC.T.CLS.1.CLS.

I-IV BETA GPN BETA SC.CLS.1 OCNA MURES GPN NR.I-IV GIRBOVA DE SUS SC.20 str.MAIOR" OCNA MURES SC.I-VIII"A.CLS.CLS.Sg.Lazar nr.Stefan cel Mare nr.83 0258/867520 0258/879305 str.Cuza Voda nr.4 str.I-VIII HOPIRTA GPN HOPIRTA SC.Hulea" AIUD SC.Ghe.CLS.CLS.Axente Sever str.CLS.8 str.Hategan str.telefon 0258/861427 0258/865564 0258/861727 str.Lazar nr.5) GPN NR 1 AIUD GPN GIMBAS GPN GIRBOVA DE JOS GPN NR.I-VIII MIRASLAU GPN MIRASLAU SC.I-VIII " Radu Demetriu"RADESTI GPN RADESTI SC.95 str.Denumirea unităţii GPN SINCRAI SC.60 0258/861585 0258/868122 0258/875200 nr.CLS.CLS.CLS.Lazar nr.I-IV SILIVAS GPN SILIVAS SC.Baba Novac nr.CLS.101 0258/875032 0258/875219 str.I-VIII LIVEZILE GPN LIVEZILE SC.1 0258/880015 0258/870559 85 .3 AIUD GPN NR.Asachi nr. 5 OC MURES Mediu u u u u u u u u u u u u u u u u u u r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r u u u u u u u Adresa str.I-IV UIOARA DE JOS GPN NR.Principala nr.8 AIUD GPN MAGINA SC.Principala nr.I-VIII NR.35 str.CLS.I-VIII PONOR GPN PONOR SC.Ciocirliei nr.124 0258/768009 nr. 6 AIUD SC.24 str.I-VIII"O.21 str.I-IV DECEA GPN DECEA SC.CLS.22 str.CLS.7 AIUD GPN NR.9 str. 3 OC MURES GPN NR.I-VIII "LIVIU REBREANU" AIUD GPP " Primii Pasi" AIUD(nr.CLS.CLS.I-IV GEOGEL SC.4 "PENITENCIAR" AIUD SC.Principala nr.CLS.CLS.22 0258/879042 nr.Ion Creanga nr.21 Nr.22 0258/875730 str.I-IV GIMBAS SC.Ghe.186 nr.Principala nr.I-VIII RIMET LIC TEORETIC"P.CLS.Ghe.I-IV GIRBOVA de JOS SC.CLS.CLS.2 AIUD GPN NR.Principala nr.P-ta Unirii nr.I-VIII CIUGUZEL GPN CIUGUZEL SC.I-IV COLTESTI GPN COLTESTI SC.CLS.Sever" AIUD GPP NR.17 str.CLS.2 OC MURES GPP OCNA MURES GPN NR.CLS.CLS.I-IV LEORINT GPN LEORINT SC.21 str.I-IV BAGAU GPN BAGAU SC.CLS.Vadului nr.I-VIII " Sebes Pal"RIMETEA GPN RIMETEA SC.I-VIII LOPADEA NOUA GPN LOPADEA NOUA SC.I-IV MESCREAC GPN MESCREAC SC.Ghe.

144 str.P-ta 1848 nr.I-VIII UIOARA DE SUS GPN NR.1 str.Cipariu"BLAJ C.I-VIII " Ghe.9 str.AG.CLAIN" BLAJ G.Garii nr.Brazilor nr.I-VIII"L.69 0258/876108 str.25 str.CLS.MANCIULEA" BLAJ LIC.CLS.CLS.CLS.CLS.I-VIII "S.7 UIOARA DE JOS GS CHIMIE INDUSTRIALA OCNA MURES SC.CLS.CLS.Pacii nr.CLS.I-IV GURA ARIESULUI GPN LUNCA MURESULUI GPN GURA ARIES SC.Maier" UNIREA GPN NR.2 UNIREA COLEGIUL NATIONAL "I.Scolii nr.I-VIII NOSLAC GPN NOSLAC SC.CLS.Scolii nr. TEOLOGIC GRECO-CATOLIC "VASILE CEL MARE" BLAJ GR.9 str.Principala nr.I-VIII"Toma Cocisiu" BLAJ SC.I-IV STINA DE MURES GPN STINA DE MURES GPN GABUD SC. 1 BLAJ GPN NR.Scolii nr.I-VIII " Simion Lazar" LUNCA MURESULUI SC. BLAJ SC.CLS.CLS.I-IV SINBENEDIC GPN SINBENEDIC SC.CLS.Dr.2 BLAJ GPN MANARADE GPP NR.CLS.2 str.213 0258/711831 0258/713591 86 .72 str.1 UNIREA SC.CLS.Scolii nr.I-IV MEDVES GPN MEDVES SC.telefon 0258/870807 0258/871141 0258/879615 str.M.24/A 0258/878134 str.CLS.Zorilor nr.Republicii nr.CLS.1 0258/871503 0258/877111 0258/867113 str.I-IV SILEA GPN SILEA SC.48 str.S.CLS.Denumirea unităţii GPN NR.392 str.Micu Moldovan" BLAJ SC.MURES SC.I-VIII FARAU GPN FARAU SC.I-VIII "Avram Iancu" UNIREA GPN NR.I-VIII "I.1 0258/889109 nr.I-VIII RAZBOIENI GPN RAZBOIENI-CETATE SC.S.81 Nr.V.3 0258/876231 0258/711208 0258/710655 0258/713630 0258/710427 0258/711933 str.Suciu nr.CLS. GPN CISTEIU DE MURES SC.CLS.Simion Barnutiu nr. 3 BLAJ GPN IZVOARELE BLAJ GPN TIUR SC.I-IV PETRISAT GPN NR.CLS.6 UIOARA DE SUS SC.Scolii nr.Colonia peste Mures nr." ST.CLS.I-IV HERIA GPN HERIA SC.I-VIII CISTEIU DE M.CLS.I-IV DUMBRAVA GPN DUMBRAVA SC.I-IV MICOSLACA GPN MICOSLACA SC.CLS.Barnutiu"Blaj Mediu u u u u u u u u u u u r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r u u u u u u u u u u u u u u u Adresa str.I-IV CIUGUDU DE JOS GPN CIUGUDU DE JOS SC.S.I-IV MAHACENI SC.Blaga"OC.SCOLAR "T.

"L.CLS.282 0258/883526 0258/883221 0258/765715 str.Denumirea unităţii SC.I-IV UNGUREI GPN UNGUREI SC.I-IV "T.M.66 nr.CLS.I-IV CERGAU MIC GPN CERGAU MIC SC.I-VIII "Petru Pavel Aron" BLAJ SC.Scolii nr.I-IV CAPILNA DE JOS GPN CAPILNA DE JOS SC.Principala nr.I-IV GLOGOVET GPN VALEA L.Agarbiceanu" CENADE GPN CENADE SC.CLS.CLS.I-IV TAU GPN TAU SC.Scolii nr.NAT.I-VIII " Ion Pop Reteganul"SINCEL GPN SINCEL SC.19 0258/881124 0258/881901 str.I-IV ICLOD GPN ICLOD SC.22 0258/884106 0258/884026 str.I-IV LUNCA TIRNAVEI GPN LUNCA TIRNAVEI SC.CLS.53 str.Pacii nr.CLS.Eminescu nr.I-VIII SINMICLAUS GPP SINMICLAUS SC.telefon 0258/717149 0258/711405 0258/789008 0258/719125 str.CLS.I-IV LUPU SC.49 str.principala nr.50 Nr.I-VIII BALCACIU GPP BALCACIU SC.CLS.191 str.I-IV LUNCA SC.CLS.CLS.CLS.Bianu" VALEA L.CLS.56 str.I-VIII "A.CLS.I-VIII ROSIA DE SECAS GPN ROSIA DE SECAS SC.1 str.CLS.18 str. GPN BUCERDEA GRINOASA SC.CLS.I-VIII " I.1848 0258/881585 0258/886114 0258/881063 0258/731217 0258/731220 87 .Victoriei nr.I-VIII CRACIUNELU DE JOS GPN CRACIUNELU DE JOS SC.CLS.Sever" MANARADE SC.CLS.I-VIII "Ioan Maiorescu"BUCERDEA GRIN.CLS.CLS.CLS. SC.CLS.CLS.I-VIII BIIA GPN BIIA SC.Postei nr.CLS.I-VIII VESEUS GPN VESEUS SC. GPN LUNCA GPN LODROMAN GRUP SCOLAR INDUSTRIAL JIDVEI GPP JIDVEI SC.I-VIII"I.Scolii nr.CLS.CLS.CLS.Cipariu"PANADE GPN PANADE SC.CLS.255 str.BLAGA" SEBES LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SEBES Mediu u u r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r u u Adresa str.23 August nr.102 0258/882501 0258/888126 str.I-VIII "Stefan cel Mare" CETATEA DE BALTĂ GPN CETATEA DE BALTA SC.I-IV FEISA GPN FEISA SC.I-VIII SONA GPN SONA SC.Perilor nr.Calugareni nr.I-VIII " Aron Cotrus"CERGAU MARE GPN CERGAU MARE SC.27 0258/885151 str.6 Martie nr.I-VIII TATIRLAUA GPN TATIRLAUA COL.

I-VIII " Septimiu Albini"CUT GPN CUT SC.Carpinisanu" SEBES GPP NR.CLS.Bena" PIANU DE JOS GPN PIANU DE JOS SC.1 SEBES SC.I-VIII "S.M.CLS.I-IV PURCARETI GPN PURCARETI SC.Kogalniceanu nr.CLS.I-VIII STRUNGARI GPN STRUNGARI SC.2 str.1 Nr.CLS.Veche nr.CLS.CLS.CLS.8 SEBES SC.I-IV PLESI Mediu u u u u u u u u u u u u u u u u u u r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r Adresa str.CLS. 2 SEBES SC.telefon 0258/731010 0258/731923 0258/731922 0258/735867 0258/731506 0258/732871 0258/730436 0258/743112 0258/887232 0258/747116 str.3 str.2 SEBES GPN NR.CLS.CLS.I-VIII CILNIC SC.I-VIII PIANU DE SUS GPN PIANU DE SUS SC.Scolii nr.172 0258/761113 761708 0258/761335 str.235 0258/745256 0258/763183 0258/764601 str.65 str.Scolii nr.3 SEBES GPN RAHAU SC.I-VIII "Lucian Blaga"LANCRAM GPN LANCRAM SC.CLS.CLS.I-IV SEBESEL GPN SEBESEL SC.Principala nr.226 str.I-VIII GARBOVA SC.Principala nr.649 nr.Principala str.79 0258/748114 0258/854507 str.CLS.CLS.I-IV CARPINIS SC.44 0258/741215 88 .Viteazu nr.CLS.I-VIII OHABA GPN OHABA SC.CLS.1 str.Principala nr.CLS.CLS.I-VIII PETRESTI GPN PETRESTI GPP PETRESTI SC.CLS.4 SEBES GPN NR. KOGALNICEANU" SEBES GPP NR.6 SEBES GRUP SCOLAR INDUSTRIAL SEBES SC.I-VIII DAIA ROMANA GPN DAIA ROMANA SC.CLS.I-VIII DOSTAT GPN DOSTAT SC.I-IV CAPILNA GPN CAPILNA SC.I-VIII LOMAN GPN LOMAN SC.Stefan cel Mare nr.380 0258/741213 0258/741359 str.CLS.Denumirea unităţii GPN NR.I-IV LAZ GPN LAZ SC.I-IV RECIU GPN GIRBOVA GPN CARPINIS GPN RECIU SC.CLS.Principala nr.I-VIII RAHAU GPP NR.Dorin Pavel nr.M.I-IV BOZ GPN BOZ SC.CLS.I-IV DEAL GPN CILNIC GPN DEAL SC.Scolii nr.Libertatii nr.I-VIII NR.114 str.7 SEBES GPN NR.121 str.I-VIII SASCIORI GPN SASCIORI SC.CLS.CLS.I-VIII "M.I-VIII "A.CLS.

1 ABRUD GPN NR.CLS.I-VIII"A.I-IV ARTI SC.Lazarescu"CUGIR SC.I-IV BACAINTI SC.CLS.CLS.CLS.CLS.Sahia nr.6) SC. CUGIR COLEGIUL TEHNIC"I.Denumirea unităţii SC.CLS.I-IV CERU BACAINTI GPN CERU BACAINTI SC.I-VIII CUNTA GPN CUNTA SC.I-IV BUCIUM POIENI GPN POIENI SC.CLS.1 A 0258/782166 89 .CLS.I-VIII "I.1 CUGIR GPN NR.CLS.4) SC.157 0258/751306 0258/751028 0258/752287 str.18 str.3 CUGIR GPN NR.I-IV BUCIUM CERBU GPN BUCIUM CERBU SC.Principala nr.Mihu"VINEREA GPN VINEREA SC.CLS.Pervain" CUGIR SC. A.CLS.Victoriei nr.Agirbiceanu"BUCIUM SASA GPN BUCIUM SASA SC.Victoriei nr.Iancu.Principala nr.I-IV DRASOV GPN DRASOV SC.CLS.I-VIII " Iosif Sarbu"SIBOT GPN SIBOT SC.CLS.I-VIII SUGAG GPN SUGAG SC.I-VIII "I.15 str.HCC ABRUD SC.I-VIII "I.I-IV SARACSAU GR.I-IV TONEA SC.Centru nr.21 Decembrie 1989 nr.D.CLS.I-IV MARTINIE GPN MARTINIE SC.3-5 si Republicii nr.CLS.2 CUGIR SC.SC.2 CUGIR GPP " Prichindel' CUGIR (nr.16 str.2 ABRUD SC.3 str.CLS.29 str.CLS.I-IV TAU BISTRA COLEGIUL NATIONAL D.telefon 0258/741007 0258/765125 766012 0258/764224 nr.I-IV MUGESTI SC.CLS.CLS.I-IV BUCIUM SAT GPN BUCIUM SAT SC.CLS.I-IV BIRZANA 1 GPN DOBRA SC.CLS.CLS.Asachi nr.Principala nr.CLS.CLS.151 0258/760115 str.I-VIII RACHITA GPN RACHITA SC.333 A Nr.I-IV BALOMIR GPN BALOMIR SC.CLS.230 0258/746105 str.I-VIII SPRING GPN SPRING SC.CLS.Republicii nr.Ghe.I-VIII NR.I-VIII CIURULEASA Mediu r r r r r r r r r r r r r r r r r r r u u u u u u u u u u u u u u u u r r r r r r r r u u u u r r r r r r r r r Adresa str.9 str.I-VIII VINGARD GPN VINGARD SC.Principala nr.178-180 0258/751091 0258/751075 0258/751727 0258/759103 0258/760001 str.CLS.CLS.Closca nr.5 CUGIR SC." ABRUD GPP NR.Doinei nr.13 str.CLS.P.12 0258/780623 0258/780791 0258/784103 0258/780004 str.I-VIII NR.I-IV BUCURU GPP NR 3 CUGIR GPN NR.I-VIII "SINGIDAVA" CUGIR GPN " Voinicel" CUGIR (nr.

AGROMONTAN"TARA MOTILOR" ALBAC GPN ALBAC-CENTRU SC.5 0258/777109 0258/779066 0258/786063 0258/786158 str.I-VIII CIMPENI SC.SC.CLS.Petru Pavel Aron nr.CLS. IANCU GPN AV IANCU GPN INCESTI SC.I-VIII "S.CLS.CLS.CLS.I-IV BUNINGINEA GPN BUNINGINEA SC.CLS.CLS.I-VIII "N.Denumirea unităţii GPN CIURULEASA SC.CLS.I-IV CERTEGE GPN CERTEGE SC.Balint"ROSIA MONTANA GPN ROSIA MONTANA SC.CLS. CIMPENI GS Forestier CIMPENI SC.I-IV CIONESTI 1 GPN CIONESTI SC.Ganea" BISTRA GPN BISTRA SC.Oituz nr.I-IV FLORESTI SC.Closca nr.CLS.I-IV BALESTI Mediu r r r r r r r r r r r r r r u u u u u u u u u u u u u u u u u r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r Adresa Nr.CLS.CLS.CLS.I-IV DUPA PLESE GR.CLS.CLS.I-IV VIRSI GPN VIRSI SC.CLS.I-VIII AV.2 str.I-IV VALEA BISTREI GPN VALEA BISTRII GPN 2 CIMPENI GPP CIMPENI GPN 1 CIMPENI GR.I-IV COBLES SC.I-IV MIHOIESTI GPN MIHOIESTI SC.DE TURISM ARIESENI GPN ARIESENI GPN BUBESTI SC.CLS.CLS.I-IV DEALU LAMASOAIA SC.telefon 0258/855528 0258/783113 0258/771664 str.CLS.CLS.SC.I-IV CIULDESTI GPN CIULDESTI SC.3 str.CLS.6 0258/773106 90 .Izvoarelor nr.CLS.I-IV ROGOZ GPN ROGOZ SC CLS.CLS.I-IV ROSIA M. NATIONAL "A.I-IV POTIONCI SC.I-VIII "Closca"CARPINIS GPN CARPINIS SC.Iancu".I-IV COSTESTI SC.I-VIII MOGOS GPN MOGOS SC.I-IV DEALU CAPSEI GPN DEALU CAPSEI SC. GURA MINEI GPN GURA MINEI SC.I-IV SOHODOL DE ALBAC SC.I-VIII TIRSA GPN TIRSA SC.I-IV GURA ROSIEI GPN GURA ROSIEI SC.CLS.CLS.CLS.Motilor nr.I-IV VIRTOP COL.29 0258/771232 0258/771544 0258/771560 str.

I-IV BRAZESTI SC.CLS.I-VIII PONOREL GPN PONOREL SC.Denumirea unităţii GPN BALESTI SC.I-IV FAGETUL DE SUS GPN FAGETUL DE SUS SC.Ursu nr.CLS.50 A 0258/778123 0258/778166 str.I-VIII SOHODOL GPN SOHODOL SC.I-VIII " E.CLS.V.Chirila" BAIA DE ARIES SC.I-IV FATA LAZESTI SC.I-IV SARTAS GPN BAIA DE ARIES Mediu r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r u u u u Adresa Nr.CLS.I-IV VIRTANESTI GPN VIRTANESTI GR.I-IV PASTESTI SC.L.I-VIII GHETAR GPN GHETAR SC.CLS.I-VIII GIRDE GPN GIRDE SC.CLS.I-VIII " Horea"HOREA GPN HOREA SC.Lunca Bisericii str.Centru nr.I-VIII LAZESTI GPN LAZESTI SC.I-IV DEALU GOIESTI SC.I-IV LUMINESTI SC.Centru nr.CLS.CLS.CLS.SC.I-IV TRIFESTI GPN TRIFESTI SC.I-IV NEGESTI SC.N.CLS.I-IV BOBARASTI SC.I-VIII POIANA VADULUI GPN POIANA VADULUI SC.194 0258/777529 0258/778588 0258/787226 str.CLS.CLS.I-IV FERICET SC.CLS.CLS.I-IV DEONCESTI SC.CLS.I-VIII SCARISOARA GPN SCARISOARA SC.I-IV SFOARTEA SC.I-IV OCOALE SC.I-IV PRELUCA SC.I-VIII VADU MOTILOR GPN V MOTILOR SC.CLS.CLS.I-IV VALEA MORII SC.I-IV RUNC SC.I-IV COSTESTI GPN COSTESTI SC.Principala nr.I-IV PELES SC.CLS.CLS.CLS.I-IV PATRUSESTI GPN PATRUSESTI SC.I-VIII VIDRA GPN VIDRA SC.I-IV D FRUMOS SC.CLS.CLS.CLS.22 0258/767005 0258/767009 0258/785654 str.telefon 0258/773021 str.CLS.CLS.CLS.CLS.CLS.I-VIII MATISESTI GPN MATISESTI SC.41 0258/775001 91 .Racovita"GIRDA DE SUS GPN GIRDA DE SUS SC.CLS.CLS.CLS.CLS.22 Decembrie nr.CLS.I-IV GIURGIUT SC.2 0258/785016 0258/786583 0258/786538 str.CLS.CLS.CLS.I-IV MORCANESTI SC."DR.I-IV SUCESTI SC.CLS.

CLS.Principala 0258/769107 0258/769271 0258/776416 0258/776025 0258/788603 Notă: GPN – Grădiniţa cu program normal.I-IV SALCIUA DE JOS GPN SALCIUA DE JOS Mediu u u u u r r r r r r r r r r r r r r r r r r r Adresa Nr. Distribuţia apei potabile. Biruinţei – rezervoarele ce alimentează cartierul Oarda Rezervoarele se află. Reţele de apă 7. datorate reviziilor sau în cazul apariţiei unor defecţiuni.I-VIII " Simion Pantea"SALCIUA GPN SALCIUA DE SUS SC.CLS.CLS.000 mc c) Cartier Oarda 2 buc x 100 mc Toate rezervoarele sunt realizate din beton. Structura rezervoarelor este următoarea: a) Zona de jos a oraşului 2 buc x 5. împărţit pe doua zone de presiune: Zona oraş de jos. ce fac legătura între rezervoare şi reţelele stradale.I-IV HADARAU GPN HADARAU SC.1. din punct de vedere tehnic.I-VIII OCOLIS GPN OCOLIS SC.CLS. telefonie mobilă. reţele termoficare.000 mp.000 mc 1 buc x 5. canalizare.CLS.telefon str. Amplasarea rezervoarelor este în intravilanul municipiului Alba Iulia şi ocupă o suprafaţă totală de 30. unde presiunea este de 3 atm Zona oraş de sus.CLS.I-VIII MUSCA GPN MUSCA SC.Denumirea unităţii GPN BRAZESTI GPN CIOARA GPN MUNCEL GPN SARTAS SC.I-VIII " Dr. 7. reţele stradale care sunt inelare şi ramificate şi branşamente la consumatori casnici.Petru Span"LUPSA GPN LUPSA SC.I-IV POSAGA DE SUS SC .Grădiniţa cu program prelungit. asigurarea rezervei de apă în caz de incendiu şi de a asigura o rezervă de apă în cazul opririi furnizării apei pe cele doua aducţiuni. Lalelelor – rezervoarele ce alimentează zona de jos a oraşului . telefonie fixă.2. Grigorescu – rezervoarele ce alimentează zona de sus a oraşului . 92 . unde presiunea este de 5 atm Magistralele sunt executate din tuburi de beton precomprimat PREMO. au diametre cuprinse între 600 si 800 mm si au o lungime de 9. gaze.str. Acestea au rolul de a compensa variaţiile de debit. GPP .CLS.CLS.1. N.str.5 km.CLS. I-IV SEGAGEA SC.str.I-IV MANASTIRE SC.1.000 mc 1 buc x 100 mc b) Zona de sus a oraşului 1 buc x 10.CLS.2. Apa potabilă este distribuită în municipiul Alba Iulia prin intermediul a 9 rezervoare. Sistemul de distribuţie a apei potabile din municipiul Alba Iulia este alcătuit din: magistrale.2. Reţele de utilităţi – apă. agenţi economici şi instituţii publice. astfel: .I-IV VALEA LUPSII GPN VALEA LUPSII SC.000 mc 2 buc x 1. electrice. Sistemul de distribuţie este de tip inelar. într-o stare bună.CLS.I-VIII POSAGA DE JOS GPN POSAGA DE JOS SC. datorită exploatării corespunzătoare precum şi datorită reviziilor curente efectuate. sunt semiîngropate şi au fost puse în funcţiune între 1967 şi 1975. 7.

O. Amplasarea rezervoarelor este în intravilanul municipiului Alba Iulia şi ocupă o suprafaţă totală de 30.Oraşul Teiuş deţine un sistem centralizat de alimentare cu apă. din care : 2 x 500 mc. N. Diametrele acestora sunt de 25-30 mm la consumatorii casnici ( individuali si colectivi ). De aici apa este distribuită în reţelele stradale. prevăzută cu staţie de pompare.10% se află într-o stare foarte bună.).2. din care : 93 .str. Toate reţelele sunt pozate îngropat.000 mp. Reţele de distribuţie: 24. Alimentarea cu apă a consumatorilor din municipiul Alba Iulia se face gravitaţional prin intermediul celor 9 rezervoare. datorită exploatării corespunzătoare precum şi datorită reviziilor curente efectuate. astfel: Pentru oraşul de sus. De aici apa este distribuită în reţelele stradale. de unde prin intermediul branşamentelor ajunge la consumatorii din oraşul de jos. Sursa de apă : de suprafaţă sistemul zonal Sebeş-Alba Iulia-Teiuş-Aiud-Ocna Mureş care are un debit de 100 l/s. respective 40-100 mm la agenţii economici şi instituţii publice.str. Pe reţelele stradale există hidranţi de incendiu subterani şi supraterani având diametre între 65 si 100 mm. asigurarea rezervei de apă în caz de incendiu şi de a asigura o rezervă de apă în cazul opririi furnizării apei pe cele doua aducţiuni. din punct de vedere tehnic. menţinerea acestora în funcţiune. stradale. starea conductelor ( magistrale. Grigorescu – rezervoarele ce alimentează zona de sus a oraşului .2 km cu diametre între 80 si 300 mm Azbociment 11.50% se află într-o stare bună. din care : . diametrele sunt cuprinse între 80 si 400 mm.000 mc şi 15. Distribuţia apei potabile în Oraşul Teiuş. menţinerea acestora în funcţiune presupunând intervenţii dese . există o serie de construcţii anexe cum ar fi: cămine de aerisire prevăzute cu robineţi de aerisire acţionaţi manual.40% se află într-o stare acceptabilă. Goga. distribuţia este realizată cu apa din rezervoarele de 5. Toate rezervoarele sunt realizate din beton. astfel: . fiind recent înlocuite.str.000 mc/lună Număr total abonaţi 1649. amintite mai sus. Lalelelor – rezervoarele ce alimentează zona de jos a oraşului .1. circa 70% din totalul populaţiei oraşului. de unde prin intermediul branşamentelor ajunge la consumatorii din oraşul de sus. presupunând doar activităţi de mentenanţă. Acestea au rolul de a compensa variaţiile de debit. Din punct de vedere tehnic.oţel 80 % . Apa potabilă este distribuită în municipiul Alba Iulia prin intermediul a 9 rezervoare. Pentru Oraşul de Jos.000 mc.Reţelele stradale au o lungime de 170 km. Înmagazinare total : 1000 mc. etc. Aducţiunea: Dn 300 mm din azbociment şi o lungime de 5000 m. într-o stare bună. restul folosind surse alternative: fântâni.azbociment 20 % Consum mediu lunar: 26. . distributia este realizată cu apa din rezervoarele de 10. Jderului. branşamente ) se prezintă astfel: .8 km cu diametre între 80 si 300 mm Fontă 5 km cu diametru 80 mm Branşamentele sunt executate din oţel si polietilenă. Două reţele magistrale ( 600 mm si 800 mm ) fac legătura între aceste rezervoare şi căminul CW1. iar structura lor este următoarea: Oţel 150 km cu diametre între 80 si 400 mm Polietilenă 3. pus în funcţiune 1988. datorate reviziilor sau în cazul apariţiei unor defecţiuni. Atât pe reţelele magistrale cat şi pe cele stradale.000 mc si 100 mc. Biruinţei – rezervoarele ce alimentează cartierul Oarda Rezervoarele se află.5 km. 1.2. amplasat la intersectia B-dul Transilvaniei şi str.000 mc (2 buc. Secţia Teiuş a filialei Alba Iulia deserveşte un număr de 4777 locuitori. 7. cămine de secţionare prevăzute cu vane de linie şi cămine de golire prevăzute cu robineţi de golire. O reţea magistrală ( 600 mm ) face legătura între rezervoare si căminul CW2 aflat la intersecţia B-dul Încoronării cu str. sunt semiîngropate şi au fost puse în funcţiune între 1967 şi 1975.

33 km.27 km şi polietilenă 0.1. . Branşamentele blocurilor şi a unei mari părţi din locuinţele individuale sunt contorizate. ce fac legătura între rezervoare si reţelele stradale.2.5. 94 . Conductele magistrale sunt echipate cu cămine de secţionare şi golire.conducte de oţel cu Ø 50 – 100 mm. Reţelele sunt echipate cu cămine de vane şi golire în punctele de ramificaţie nodurile principale pe fiecare ramificaţie. Traversările peste văi se fac aeriene. Branşamentele agenţilor economici sunt contorizate integral în căminele de la limita de proprietate. oţel 16. Reţelele de apă sunt echipate cu hidranţi de incendiu Dn 65 mm marcate prin plăcuţe fixate în apropierea hidranţilor. Pe reţelele principale sau evitat racordarea consumatorilor. . Branşamente la consumatorii casnici şi agenţi economici.2. Pe traseele conductelor s-au prevăzut vane de secţionare şi golire în punctele joase. . Magistrale care fac legătura între rezervoare şi reţele stradale.- populaţie:1589 instituţii şi agenţi economici: 60 7.76 km. Reţelele principale sunt executate din : • conducte de oţel cu diametre cuprinse între 150-50 mm . pe console prinse de partea mecanică a podurilor. polietilenă şi azbociment cu diametre cuprinse între 63 – 100 mm. 3. 7. Reţelele de apă sunt echipate cu hidranţi de incendiu cu diametre între 65 – 100 mm. Reţele de serviciu. Reţele principale care sunt inelare şi ramificate.74 km Alimentarea consumatorilor cu apa potabilă în oraşul Zlatna se face gravitaţional.2. ţeavă de oţel Ø ¾ “ – 4 “. Sistemul de distribuţie a apei potabile din Oraşul Ocna Mureş este alcătuit din: magistrale. Distribuţia apei potabile în Oraşul Zlatna.4. conducte de polietilenă cu diametrele cuprinse între 25 – 63 mm. Reţelele principale au legătură în magistrale şi alimentează cartierele de locuinţe împreună cu agenţii economici aferenţi în sistem inelar. 7. azbociment 0. precum şi consumatorii stradali în sistem inelar sau ramificat. .Magistralele sunt executate din conducte de azbociment cu diametre între 250 – 350 mm şi din fontă ductilă cu Ø 500 mm în lungime de 500 m. Magistrală este executată din oţel cu diametrul de 200 mm.5 km.conducte PEHD cu diametre cuprinse între 63 – 125 mm. Lungimea reţelelor de distribuţie este de 53 km din care azbociment 36. din care: oţel 8. Distribuţia apei potabile în Municipiul Aiud Sistemul de alimentare cu apă potabilă al municipiului este alcătuit din: 1. marcate prin plăcuţe fixate pe repere fixe în apropierea hidranţilor. reţele stradale care sunt inelare şi ramificate şi branşamente la consumatori casnici. . 2.3.Reţelele principale sunt executate din: .conducte de azbociment cu Ø 100 – 150 mm. Alimentarea consumatorilor de apă potabilă în municipiul Aiud se face gravitaţional în cele trei grupuri de rezervoare.4 km. Reţelele sunt echipate cu cămine de vane şi golire în punctele de ramificaţie. • Branşamente la consumatori casnici şi agenţi economici.Reţele de serviciu sunt executate din conducte de oţel. .1.Branşamentele sunt executate din ţeavă de plumb Ø 25 mm. Lungimea reţelelor de distribuţie: 9.1. 4. • azbociment cu diametre cuprinse între 100-150 mm . Sistemul de alimentare cu apa potabilă a oraşului Zlatna este alcătuit din: • Magistrală care face legătura între staţia de tratare şi reţele stradale. • Reţele principale care sunt ramificate. agenţi economici şi instituţii publice.

Alimentarea cu apă potabilă (din surse de suprafaţă)Municipiul Blaj Sursa de alimentare cu apă potabilă a municipiului Blaj este sistemul zonal râul Sebeş . . Din acest nod apa se distribuie spre zona de blocuri a oraşului printr-o conductă cu Dn 150 mm şi spre cartierul din zona podului nou printr-o conductă de OL cu Dn 200 mm. iar pentru zona de centru din rezervorul 1000 mc din cartierul Ciunga (Uioara de Jos). Consumul de apă rece şi de apă caldă se calculează atât în regim pauşal cât şi prin contorizare . Distribuţia apei potabile este de tip inelar. iar structura lor este următoarea: Oţel 9. 7% .zilnic minim 8000 mc.9 km cu diametre între 100-125 mm Branşamentele sunt executate din oţel si polietilenă. şi se realizează prin artere de distribuţie care pornesc de la rezervoare printr-o conductă cu Dn 500 mm.1. şi sub formă de apă caldă menajeră şi agent termic pentru încălzire prin intermediul centralelor termice de cvartal . Reţelele principale alimentează consumatorii oraşului precum şi agenţii economici în sistem inelar. 40 km . cu excepţia perioadelor de restricţii sau a unor defecţiuni la sistemul de aducţiune . Diametrele acestora sunt de 25-30 mm la consumatorii casnici ( individuali si colectivi ).3 km cu diametre între 100 şi 200 mm Polietilenă 4. Reţelele stradale au o lungime de 41 km. Iorga.zilnic mediu 9800 mc. respectiv 4 amplasate în Uioara de Sus şi unul amplasat în Uioara de Jos sunt alimentate prin intermediul unei staţii de pompare situată la intrarea în oraş.5 km iar lungimea străzilor este de cca. Alimentarea cu apă a consumatorilor din oraşul Ocna Mureş se face gravitaţional prin intermediul celor 3 rezervoare. Volumele şi debitele de apă înregistrate la intrarea în oraşul Blaj sunt : .zilnic maxim 10300 mc. presiunea fiind dată de Sistemul zonal Sebeşel – Galda – Aiud – Ocna Mureş. Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie este de 76. Necesarul total de apă (mediu nominal) este de 10600 mc/zi .cantitatea anuală de apă intrată în Blaj este de cca. respectiv 93 l/s . Transportul apei potabile din sursa Sebeş se face printr-o aducţiune din tuburi Premo şi oţel (pe unele porţiuni) având Dn 600 mm. respectiv 119 l/s . Apa potabilă este folosită pentru alimentarea populaţiei şi a agenţilor economici sub formă de apă rece pentru consum alimentar. pe care sunt racordate branşamentele consumatorilor . A. 3. astfel: Pentru cartierul Uioara de Sus şi satul Uioara din rezervoarele amplasate în Uioara de Sus de capacitate 2 x 750 mc şi 2 x 400 mc. Mureşianu. Eminescu cu N. . Din rezervorul amplasat în Uioara de Jos coboară o conductă cu Dn 400 mm până la intersecţia străzii Haşdeu cu strada Memorandului. direct din reţeaua de distribuţie. Din rezervoarele situate în Uioara de Sus pleacă o conductă cu Dn 200 mm până în centrul de distribuţie situat în intersecţia străzii M. de regulă cu Dn100 mm.6. şi una cu Dn 300 mm pe str. la capete ramificată. Din acest nod apa este distribuită printr-o conductă de azbociment Dn 200 mm către zona de locuinţe individuale a oraşului. În prezent pompele acestei staţii sunt în conservare. pe str. În ceea ce priveşte apa caldă produsă în centralele termice aceasta este contorizată la ieşirea din centrale .7 km cu diametre între 90 şi 200 mm Azbociment 26. În paralel cu reţelele de distribuţie există conducte. 95 .1 km cu diametre între 100 şi 200 mm Fonta 0. diametrele sunt cuprinse între 90 si 200 mm.580 mii mc .Magistralele sunt executate din conducte de oţel şi au diametrele cuprinse între 100 şi 400 mm. Agenţii economici au în proporţie de 80% montate contoare pentru apa rece în timp ce la populaţie acest lucru este realizat doar în proporţie de cca. respective 40-100 mm la agenţii economici şi instituţii publice. respectiv zona pod nou. Stejarului şi care apoi se ramifică pe străzi . Alimentarea cu apă se face în regim permanent (365 zile/an) cu un program zilnic de 24 ore. respectiv 113 l/s . Cele 5 rezervoare. 7.2. .

2 buc.1.gravitaţional şi / sau prin pompare – prin conducta de transport Dn 600 . medie necesară.Bazine de înmagazinare Cetate . Captarea apei tehnologice se face prin 7 puţuri săpate.2. Alimentarea cu apă a rezervoarelor se face astfel: .3000 mc .) alimentarea cu apă facându-se din bazinele Vii şi Cetate. Aducţiunea este executată din conductă de oţel cu diametre cuprinse între 600 şi 400 mm.Cerinţa totală de apă. Distribuţia apei potabile în Oraşul Cîmpeni Sistemul de alimentare cu apă potabilă a oraşului Câmpeni este alcătuit din: .zilnic maxim : 1200 mc 14 l/s . dispuse liniar.1 rezervor de 5000 mc . Zona B de presiune cuprinde reţelele de distribuţie din restul oraşului (cartierele Micro IV.6000 mc . Cindeni.Bazine de înmagazinare Vii .1 rezervor de 6000 mc TOTAL 11000 mc Volum rezervă de incendiu . Alimentarea cu apă a oraşului Cugir este o activitate permanentă (365 zile/ an. UMC I etc.8.Bazine Cetate .1.aducţiunea care face legătura între rezervor şi reţelele stradale. Lungimea totala a reţelelor de distribuţie apă în oraşul Cugir este de 31 km fiind executată din: fontă.branşamente la consumatori casnici şi agenţi economici.Bazine Scăunel .Bazin de înmagazinare Scăunel . R.2 buc.2. 7. rezervoare : 1000 mc/rezervor . oţel. este de 10600 mc/zi . Micro VII.rezervoare: 2500 mc/rezervor TOTAL 5000 mc Volum rezervă de incendiu . în zona de sud a perimetrului de protecţie la o distanţă de cca. Zona A de presiune cuprinde reţelele de distribuţie aflate pe străzile din cartierele: Scăunel. rezervoare : 500 mc/rezervor TOTAL 3000 mc Total capacitate de înmagazinare: 19000 mc Total volum de incendiu: 9000 mc. Distribuirea apei potabile şi înmagazinarea apei în Oraşul Cugir Apa produsă în cele două staţii de tratare este depozitată şi înmagazinată în 3 baterii de rezervoare: . 24 h/zi).zilnic mediu: 800 mc 9 l/s . Bergengier Interbrew S.conducte din oţel cu diametre cuprinse între 100 şi 400 mm. Reţelele principale sunt executate din: . . .prin pompare din conducta de Dn 600 prin conducta Dn 300 Distribuţia apei Cugir. Volumele de apă industrială prelevată sunt : .Bazine Vii . 50 m între ele şi la 20 m de gardul ce împrejmuieşte perimetru în zona de Sud . Dn 300 . pe două zone de presiune: zona A şi zona B.reţele principale care sunt inelare 70 % şi ramificate 30 %. Distribuţia apei de la rezervoarele de înmagazinare la consumatori se face prin intermediul unui sistem de reţele de distribuţie de tip inelar. PREMO.Mic şi UMC II fiind alimentate cu apă din bazinele din dealul Scăunel.7.prin pompare şi / sau gravitational – prin conducta de transport Dn 250 şi Dn 300 / Dn 600. Nu se recirculează apa intern întrucât aceasta este folosită în circuit deschis în scopuri potabile . Alimentarea cu apă tehnologică (din surse subterane) Blaj Alimentarea cu apă tehnologică se face din sursa subterană prin intermediul puţurilor amplasate în zona fabricii de bere S.anual : 292 mii mc . .A.2 buc.C. 7. polietilenă de înaltă densitate. . 96 . azbociment.

2. Aducţiunea către S. Branşamentele sunt executate din oţel şi polietilenă cu diametre cuprinse între 20-63 mm. polietilenă 1. Branşamentele sunt executate din oţel cu diametre între 20-63 mm. Lungimea reţelelor de distribuţie 17. În apropierea podului peste râul Arieş de la ieşirea din oraşul Câmpeni. PVC si KGM cu diametre cuprinse între 200-400 m .1. fontă 0.5 km. Sistemul de alimentare cu apă potabilă a oraşului Baia de Arieş este alcătuit din: Reţele principale care fac legătura între rezervoare şi reţele stradale care sunt inelare şi ramificate.8 km polietilenă 1.9. aducţiunea se bifurcă în două tronsoane de conductă care transportă apa către S. În municipiul Alba Iulia reţelele de canalizare s-au realizat progresiv odată cu extinderea cartierelor de locuinţe din oraş. polietilenă cu diametre de 100 şi 300 mm.8 km şi tub PREMO – 2 km. azbociment 1 km.conducte din oţel cu diametre între Dn 250-100 mm .azbociment cu diametrul de Dn 250 mm Reţelele de distribuţie în localitate a apei potabile sunt de cca. din care: oţel 15 km.10. - • • • • • 7. Din această conductă se alimentează localitatea Bistra.1.P. 97 . Sistemul de colectare a apelor uzate menajere şi meteorice din municipiul Alba Iulia este un sistem centralizat unitar şi este realizat prin: 1. Branşamente la consumatori casnici şi agenţi economici.6km. Reţelele de apă sunt echipate cu hidranţi de incendiu Dn 80 mm marcate prin plăcuţe fixate în apropierea hidranţilor. cu lungime de 4. Alimentarea consumatorilor cu apa potabilă în oraşul Baia de Arieş se face gravitaţional din cele trei rezervoare de înmagazinare Ţarina. 3.2. reţele de canalizare.3 km.2 km Sistemul de alimentare cu apă se supune periodic unor revizii şi reparaţii curente. 7. Din rezervor pleacă o conductă de oţel cu diametru de 600 mm.1. 6 km şi au o vechime de peste 25 de ani. 2. Reţele de canalizare 7. colectoare secundare.2. Distribuţia apei potabile în Oraşul Baia de Arieş.2.2. Lungimea reţelelor de distribuţie este de 15. Pe acest tronson se distribuie apă oraşului Câmpeni. fiind necesară înlocuirea acestora în proporţie de 80%. colectoare principale.P. Gârde este executată din ţeavă de oţel Dn 400 mm – 8.6km: oţel 13. Sistemul de alimentare cu apă potabilă a oraşului Abrud este alcătuit din: Magistrale care fac legătura între rezervoare şi reţele stradale Reţele principale care sunt inelare şi ramificate Reţele de serviciu Branşamente la consumatorii casnici şi agenţii economici Magistralele sunt executate din conducte de oţel cuprinse între 100mm-300mm Reţelele principale sunt executate din oţel cu diametre între 100mm-160mm şi polietilenă cu D 90mm-110mm. Reţelele de canalizare rezolvă în proporţie de 80% preluarea apelor uzate menajere şi meteorice de la toţi consumatorii amplasaţi pe aceste străzi şi sunt realizate din tuburi de beton. Gârde respectiv către gospodăria de apă Gura Roşie. 7.azbociment cu diametre de 100 mm. Alimentarea consumatorilor cu apă potabilă în oraşul Câmpeni se face gravitaţional din rezervorul „Muncel” – 2500 m3.5 km.2. Reţelele principale sunt executate din: . fiind prevăzute să se înlocuiască prin programul SAMTID.

R. Colectoare principale.bazinul de retenţie nr.2 electropompe ACV 250. II.1 este amplasat la capătul străzii Olteniei având o capacitate de 12. III si Bărăbanţ. .2 este amplasat in zona staţie de carburanţi Shell (zona Gării C. fiind dotată cu 3 pompe submersibile: . Colectoarele “A” si “B” se unesc în zona intersectiei str.una este de tip FLYGT tip 3068 cu un debit Qmax=10.5 l/s si H= 7.una este de tip CP3057 FLYGT.h=7.5m şi funcţionează când apele menajere au un debit minim.) şi are o capacitate de 5.cealaltă de tip FLYGT tip 3127 LT cu un debit Qmax = 42 l/s. c) Colectorul principal “D”. Traian cu B-dul 1 Decembrie. Pe traseul acestui colector sunt amplasate două bazine de retenţie (compensare) realizate din beton armat astfel: .3 electropompe ACV 350. Apele pompate sunt dirijate spre canalul deschis care duce la staţia de epurare Colectoarele secundare de canalizare sunt amplasate pe principalele străzi ale municipiului rezolvând preluarea apelor uzate din reţelele stradale şi de la imobilele existente pe aceste străzi. b) Staţia de pompare construită pe traseul reţelei de canalizare de pe strada Viilor este de acelaşi tip ca şi prima. a) Colectorul principal “A”. Staţia de pompare este precedată de o cameră cu deznisipator şi un grătar mecanic. Apele sunt pompate la o înălţime corespunzătoare dirijării spre canalul colector din strada Republicii. zona sportivă şi zona preuzinală. Q=71 l/s. zona industrială. . a) Staţia de pompare este construită pe traseul reţelei de canalizare de pe strada Primăverii şi este o construcţie de tip îngropat executată din beton armat similar cu un cămin. Staţia este echipată cu : . H=6m când funcţionează în regim normal.H= 15m Apele colectate şi pompate de staţia amintită mai sus sunt dirijate în canalul colector general al oraşului cu secţiunea tip clopot 3200 mm x 2290mm.H=15 m . Q= 200-500 l/s .000 mc: . Acestea sunt realizate din tuburi de beton cu diametre cuprinse între 400-800 mm.000 mc Datorită cotei joase a canalizării oraşului de jos (colectorul principal “C”). Staţia este dotată cu 2 electropompe submersibile: . Q= 250-300 l/s.celelalte 2 pompe sunt de tip NP 3153 F.H= 8m şi funcţionează numai când apele meteorice au debite mari şi nu pot fi preluate de prima electropompă.2. transportând apele gravitational până în emisar (râul Mures). pentru evacuarea apelor uzate menajere şi meteorice este construită o staţie de pompare amplasată la capătul din aval al bazinului de retenţie nr.2 electropompe FLYCT NP 3300-181 LT . Q= 6. are secţiune ovoidă de 1950 mm x 1400 mm din beton şi colectează apele uzate menajere şi meteorice din Oraşul de Sus (zona Cetate) b) Colectorul principal”B” are secţiune trapezoidală de 900 mm x 1200 mm din beton şi colectează apele uzate menajere şi meteorice din zona Cetate.2 l/s.Există situaţii ( Oraşul de Jos) când radierul reţelei de canalizare este sub nivelul cotei de intrare în colectorul în care deversează.bazinul de retenţie nr. Toate reţelele de canalizare în colectoarele secundare de pe raza municipiului Alba Iulia sunt preluate de patru colectoare principale. ansamblurile de locuinţe din cartierele Ampoi I. având diametrul interior de 3m şi o adâncime de 6 m. Colectorul “ D” deversează în colectorul principal “C” în zona gării(benzinăria Shell) d) Colectorul principal “C” cu secţiunea tip clopot de 2400 mm x 1500 mm colectează apele uzate menajere îi meteorice din Oraşul de Sus. colectează apele din zona centrala (Oraşul de Jos) şi zona aferentă străzii Calea Moţilor şi cartier Tolstoi.5m şi funcţionează în cascadă când apele menajere şi meteorice au debite mari. H=8-12 m . care face joncţiunea cu colectoarele “A” şi “B” din oraşul de sus. Q= 350-500 l/s . continuând cu o sectiune clopot de 2400 mm x 1520 mm. 98 . problema rezolvându-se prin execuţia a două staţii de pompare.F.

Apele pluviale se scurg superficial şi prin intermediul şanţurilor deschise spre pârâul Valea Geoagiului. zone agricole. 300. Actuala soluţie de epurare are numai treapta mecanică de epurare cu o capacitate de cca. 5.populaţia racordată la canalul public 47549 loc. polietilenă sau tuburi PREMO declasate cu diametre cuprinse între Dn 200-500 mm. În cazul în care cotele râului Mureş sunt ridicate evacuarea apelor uzate se face prin pompare cu agregate termice de pompare tip AP 12 de către altă unitate (Secţia de Gospodărire a Apelor Alba). 500 mm. În prezent oraşul Teiuş dispune de o reţea restrânsă de canalizare menajeră ce deserveşte blocurile de locuinţe amplasate în zona centrală şi parţial gaspodăriile amplasate pe traseul colectoarelor. motocompresor şi ifron. Grad de acoperire de 10 %.D şi C). dotarea constă în buldoexcavator tractor cu remorca. S-a propus realizarea unui sistem de canalizare separativ în lungime de 25 km canalizare menajeră. având ca emisar râul Mureş. pentru intervenţii care necesită săpături. iar altele sunt dirijate direct în emisar (râul Mureş).grad de deservire a populaţiei cu serviciul de canalizare 70 % Reţeaua de canalizare este amplasată pe carosabil.4 km canalizare pluvială şi 3. Alba Iulia.staţia de epurare mecanica cu capacitate de 170 l /s .768/1998 “Staţie de epurare şi reţea de canalizare oraş Teiuş” .4 km de rigole.După unirea celor patru colectoare (A. staţie pompare nămol. Sistemul de colectare a apelor uzate menajere şi parţial uzate în Oraşul Zlatna Reţeaua de colectare a apelor uzate menajere este realizată în sistem mixt. Reţeaua de canalizare este compusă din tuburi de beton având diametrele cuprinse între 300 mm-500 mm şi cămine de vizitare executate din beton şi din 99 . hm=1.2. din beton. Statistic sistemul de canalizare se prezintă astfel: .5 – 1.A. Reţeaua de canalizare acoperă toată trama stradală fiind prevăzut cu tuburi de beton simplu cu mufă.grad de acoperire a străzilor cu reţea de canalizare 70 % . până la linia CF uzinală a S.469 din care sunt racordaţi la reţeaua de canalizare 683. Se compune din: decantor radial. utilaje care se află în parcul auto al unităţii.2. iar cele din depresiunile locale băltesc până la infiltrarea în sol sau se evaporă. deznisipator orizontal. Datorită situaţiei existente în anul 1998 a fost elaborat proiectul nr.lungimea străzilor cu reţele de canal 90 km .2. pe unele porţiuni separativ iar pe alte porţiuni unitar. Sistemul de canalizare în Oraşul Teiuş Populatia oraşului Teiuş este 7. decantoare Inhoff.6 km. Colectorul final Dn 500 descarcă apele menajere în staţia de epurare a fabricii de zahăr.C.2. Apulum S. apele uzate colectate fiind descărcate în staţia de epurare a fabricii de zahăr.2. cu diametre cuprinse între 200. apele uzate deversând în şanţurile deschise ale drumurilor publice poluând mediul înconjurător. apoi cu un canal deschis de formă trapezoidală parţial pereeat pe radier cu elementele constructive de b=2m . Este situată în bazinul hidrografic Mureş la confluenta râului Mureş cu râul Ampoi.3.8 m. trotuare. colectorul general se continuă cu o secţiune casetată 2x1.B.m=1/1m. . 170 l/s. 7. 7. Lungimea totală a reţelelor de canalizare este de 2. O exploatare necorespunzătoare a reţelei de canalizare a condus la colmatări ale canalelor reducând capacitatea de transport a acestora.lungime reţea de canalizare 150 km . Sistemul de epurare a apelor uzate menajere Alba Iulia. Pe evacuarea apelor uzate nu există mijloace de măsurare. La trecerea pe sub digul de apărare împotriva inundaţiilor a municipiului Alba Iulia. spaţii verzi.75x2m. există o subtraversare echipată cu 4 stăvilare care închid accesul apelor râului Mureş (la cota de inundaţii) în canalul colector general şi inundarea incintei îndiguite a municipiului. Sistemul de canalizare a apelor uzate menajere şi meteorice este dotat cu o autospecială tip Woma pentru desfundarea şi spălarea reţelelor de canalizare. laborator chimic şi vestiar. apele uzate sunt dirijate o parte în staţia de epurare. paturi de uscare nămol.

Sistemul de colectare a apelor uzate menajere din municipiul Aiud este realizat în sistem divizor.7 %.decantor primar INHOFF.lungime reţea de canalizare 27. . Treapta biologică se compune din: . În municipiul Aiud punerea în funcţiune a reţelelor de canalizare s-a realizat progresiv odată cu extinderea cartierului de locuinţe din oraş. deversarea apelor uzate făcându-se în râul Ampoi. . trotuare. Reţeaua de canalizare este amplasată în carosabil. cămine de racord. . iar pe traseele rectilinii la distanţe cuprinse între 50 – 80 m cămine de vizitare.populaţie racordată la canalizare 13.cămin cu stavilă. Staţia de epurare a municipiului Aiud este situată în bazinul hidrografic Mureş în aval de municipiul Aiud. Configuraţia terenului pe care s-au construit clădirile din oraşul Zlatna a permis construirea reţelei de canalizare cu panta naturala spre punctul de deversare. . Statistic sistemul de canalizare se prezintă astfel: .500 locuitori.grad de deservire a populaţiei 50. 100 . cămine pentru schimbarea direcţiei de curgere. PVC. . Sistemul de epurare a apelor uzate menajere în Oraşul Zlatna. Diametrul maxim al conductelor din reţeaua de canalizare este de 600 – 800 mm. sistemul de canalizare se prezintă astfel: lungime reţea de canalizare. 3.staţie de epurare mecanică cu o capacitate de 65 l/s (se lucrează la extindere de până la 165 l/s). .grătar.25 km.zidărie de cărămidă amplasate la distanţe de 50-100 m.separator de grăsimi.4.deznisipator. Sistemul de colectare a apelor uzate menajere în Municipiul Aiud. . . Reţeaua de canalizare. cămine de rupere de pantă. 7. Configuraţia terenului în municipiul Aiud a permis construcţia de reţele de canalizare cu pantă naturală spre staţia de epurare. dar majoritatea conductelor au diametrul de 250 mm. .52 km lungimea străzilor cu reţele de canal 6. Reţeaua de canalizare transportă un debit mediu de 5.72 km grad de acoperire a străzilor cu reţea de canalizare 15 % populaţia racordată la canalul public 1850 locuitori grad de deservire a populaţiei cu serviciu de canalizare 42 % . Statistic.grad de acoperire a străzilor cu reţea de canalizare 50. iar pe traseele rectilinii din 50 ÷ 100 m cămine de vizitare.9 l/s. Pe traseul sistemului de c analizare sunt executate cămine de rupere de pantă. .lungimea străzilor cu reţele de canal de 27 km. spatii verzi. Treapta mecanică se compune din: . Oraşul Zlatna nu dispune de staţie de epurare a apelor uzate. Oraşul nu are staţie de epurare. .7 %.staţie de pompare nămol.aerotancuri monobloc. Reţeaua de canalizare subtraversează pârâul Aiudel de două ori calea ferată.2. executându-se cămine de rupere de pantă pentru a respecta vitezele de curgere normale ale apelor uzate. . trotuare. Este o staţie cu două trepte de epurare mecanică şi biologică. spaţii verzi. drept urmare s-a procedat la dublarea reţelei de canalizare montându-se tuburi cu diametre cuprinse între 300 – 500 mm din PVC.staţia de pompare.2. cămine de racord. Sistemul de epurare al apelor uzate menajere în Municipiul Aiud. La reţeaua de canalizare s-au folosit conducte din următoarele materiale: beton (circular şi ovoidal). PE. Reţeaua de canalizare este amplasată pe carosabil.platformă uscare nămol. Pe traseul sistemului de canalizare sunt executate cămine pentru schimbarea direcţiei de curgere.

Diferenţa mare dintre valorile debitelor de apă captate şi cele ale apelor uzate evacuate se explică prin faptul că actuala staţie de epurare este cu mult depăşită . de ape uzate. Volumul total.6. În cadrul staţiei de epurare există un laborator ce efectuează analizele la probele prelevate şi un atelier mecanic pentru reparaţii curente. • tuburi gresie ceramică.6 km.649 locuitori. • ovoid.zilnic maxim 2400 mc .2. 101 . spaţii verzi. Sistemul de canalizare a apelor menajere este dotat cu o autospecială tip vidanjeză pentru desfundare şi spălarea reţelelor. • lungimea străzilor cu reţele de canal 12.debit orar maxim 110 mc/h . amplasat la intrarea în staţia de epurare . Colectarea apelor uzate este realizată în sistem unitar. situată în zona de vest a localităţii . are rolul de a evacua apele uzate epurate) şi platforma pentru uscarea nămolului (formată din 3 compartimente de 6 x 34 m şi înălţime de 0. Statistic. spre staţia de epurare a apelor uzate.5. iar lungimea totală simplă a conductelor de canalizare este de cca.2. de pe raza oraşului Blaj sunt transportate prin intermediul reţelei de canalizare. . Evacuarea apelor uzate se face în regim permanent. 13 km . • grad de acoperire a străzilor cu reţea de canalizare 70%. ale anului . Colectarea apelor menajere se realizează printr-o reţea de canalizare ce se racordează la două canale colectoare magistrale care conduc apele uzate în staţia de epurare orăşenească. trotuare. • PVC. 7. Reţeaua de canalizare este amplasată pe carosabil.anual (în 1997) 811295 mc .zilnic mediu 2223 mc . existentă la staţia de epurare. staţie de preparare nămol (care în situaţia creşterii nivelului râului Târnava Mare peste cota normală. În oraşul Ocna Mureş reţeaua de canalizare s-a realizat în anul 1960 şi progresiv odată cu extinderea cartierelor de locuinţe. Evacuarea apelor uzate menajere şi a apelor pluviale în Municipiul Blaj.2.6 m) .Qmed = 34 l/s . sistemul de canalizare se prezintă astfel: • lungime reţea de canalizare – 18 km. calculată pentru un debit evacuat de 190 l/s. cantităţile cele mai mari înregistrându-se în perioada martie .Qmin = 22 l/s . . Reţeaua de canalizare este realizată din: • tuburi de beton. diferenţele dintre captare şi evacuare se vor reduce foarte mult. • staţie de epurare cu o capacitate de 100 l/s. . este alcătuită din cămin de distribuţie. • grad de deservire a populaţiei cu serviciul de canalizare 70%. evacuat este : . . Lungimea totală a străzilor care au conducte de canalizare este de cca.. . • populaţia racordată la canal 7.Qmax = 41 l/s . Staţia de epurare existentă a fost proiectată pentru o capacitate totala de 21 l/s şi în prezent este depăşită tehnologic . În prezent debitele de apă evacuate prin staţia de epurare existentă se măsoară cu ajutorul unui debitmetru cu mira. Prin finalizarea lucrărilor de execuţie a noii staţii de epurare.2.stabilizatorul de nămol şi concentratorul de nămol. Configuraţia terenului a permis construirea reţelei cu pantă naturală către staţia de epurare. grătare. Apele uzate menajere şi apele pluviale. formată în general din tuburi de beton Dn 200 mm. Sistemul de colectare a apelor uzate menajere în Oraşul Ocna Mureş. două decantoare IMHOFF 2 x 2500 persoane. 7. 10 km. Valorile debitelor înregistrate sunt : . Instalaţia de epurare a apelor uzate.iunie.

Aceste colectoare conduc (gravitaţional) apele uzate spre staţia de epurare.8.2.grătar .2.canal general de colectare a apelor epurate.bazine mineralizare .staţia de epurare Reţele de canalizare stradale şi colectoare secundare preiau apele uzate menajere de la consumatori (populatie şi agenti economici) şi le deversează în colectoarele principale. canalul colector fiind din tuburi de azbociment de Dn 500 mm.decantor radial . Staţia de epurare se compune din: . corespunzătoare unui canal deschis. Locurile de prelevare a probelor sunt: . Sistemul de colectare a apelor uzate menajere şi parţial menajere şi parţial uzate industrial în oraşul Baia de Arieş. dintre care 51 blocuri de locuinţe. Colectarea apelor menajere se face printr-o reţea de canalizare în sistem unitar executată din tuburi de azbociment cu o lungime totală de cca.7. 7.canal colector de aducţiune . În zona cantonului CFR reţeaua de canalizare subtraversează calea ferată şi pârâul Gugului.grup de exploatare şi laborator Apa uzată după ce este epurată este evacuată în colectorul principal .3 km. Oraşul Cugir dispune de o reţea de canalizare realizată în sistem divizor (ape menajere şi ape pluviale).2. Apa uzată care intră în staţie este masurată pe baza unei chei hidrometrice.fiind condusă în râul Cugir.staţie pompe nămol . iar de aici în Râul Cugir acesta fiind emisarul apelor epurate.1 km dintr-un total de 17. 163 l/sec debit maxim zilnic.platformă uscare nămol .intrare în dezinisipator .În aval de aceasta se află în construcţie o staţie nouă de epurare a apelor în două trepte (una mecanică şi una biologică) care a fost proiectată pentru un debit de 190 l/s . Populaţia racordată la canalizare este de 3100 locuitori.reţele de canalizare stradale . agenţii economici şi instituţiile publice din oraş şi conducerea lor la staţia de epurare. 58%. Sistemul de canalizare al Oraşului Câmpeni.2.4 km lungimea străzii ceea ce reprezintă cca.bazine de aerare . Reţeaua de colectoare principale cuprinde 4 colectoare principale şi un colector general. 7. Canalizarea apelor uzate menajere se caracterizează prin preluarea acestora de la populaţie. Intervenţiile pe sistemul de colectare a apelor uzate se face manual sau cu autospeciala tip WOMA. Epurarea apelor în Oraşul Cugir. Aceste reţele sunt executate din tuburi de beton cu diametrul cuprins între Dn 200 şi Dn 300.colectoare principale .colectorul general . 7.deznisipator . Sistemul de canalizare în Oraşul Cugir.tub beton Dn 600 . 102 .9. L= 500 m .2. 2.2.colectoare secundare . Colectarea apelor menajere se face printr-o reţea de canalizare cu o lungime 10. În oraşul Baia de Arieş punerea în funcţiune a reţelelor de canalizare s-a realizat progresiv odată cu extinderea construcţiilor de blocuri de locuinţe în oraş. un număr de 536 case particulare şi un număr de 151 agenţi economici. Sistemul de canalizare din oraşul Cugir se compune din: . Staţia de epurare a oraşului Cugir este amplasată pe malul stâng al râului Cugir la aproximativ 650 m în aval de confluenţa acestuia cu pârâul Gugului. Aceasta are două trepte: mecanică şi biologică având o capacitate proiectată de 176 l/sec debit maxim orar.

gradul de deservire a populaţiei cu serviciul de canalizare 27% Staţia de epurare este dezafectată şi nefuncţională fiind proiectată şi executată greşit din punct de vedere tehnic.2. 8.staţia de epurare mencanică nefuncţională . Nr.35 2x2. spatii verzi. Reţeaua de canalizare este amplasată pe carosabil. sistemul de canalizare se prezintă astfel: . 2x2. trotuare.Săsciori 2x22 2x25 CHE SĂSCIORI Săsciori 4. 7.Statistic. executându-se numeroase cămine de rupere de pantă pentru a respecta vitezele de curgere normale a apelor uzate. Tensiune P Telefon Gestiune STATIA crt KV/KV MVA 1. Pe traseul sistemului de canalizare sunt executate cămine de rupere de pantă. 2x75 2x90 220 KV Gâlceag-Alba Iulia CHE GICEAG Gilceag 3. Pe reţeaua de canalizare există o subtraversare de ape pentru valea Ciorii. 5. prin staţiile de transformare alimentate prin liniile de transport de 220KV şi de distribuţie de 110 KV conform cu situaţia prezentată în următoarele tabele. Statia 110/20 kV Lupsa . Statia 110/20 kV Cimpeni 14. 4. CET UPSOM Ocna Mureş 14 6. crt amplasare în SEN MW MVA 1. cămine pentru schimbarea direcţiei de curgere. Reţele electrice Pe teritoriul judeţului Alba situaţia surselor de energie electrică este următoarea: Putere Putere Loc Linii prin care debitează Nr Denumirea instalata transf.populaţia racordată la canal public 1.4 110 KV Sebeş-Petreşti CHE PETRESTI Petreşti 5. cămine de racord iar pe trasee din 20-50 m cămine de vizitare. 220 KV Şugag-Alba Iulia 2x75 2x90 CHE ŞUGAG Şugag 2. Statia 110/6 kV Tauni 11. 2. CET STRATUSMOB Blaj 4 Alimentarea cu energhie electrică a consumatorilor din judeţul Alba se face din sistemul energetic naţional (SEN). 6. Statia 110/20 kV Zlatna 12. 110 KV Sebeş. 3. 9. Statia 110/20/6 kV Barabant Statia 110/6 kV Turnatorie Statia 110/20 kV Teius Statia 110/20 kV Sebes Statia 110/20/6 kV Cugir Statia 110/6 kV Petresti Statia 110/20 kV Aiud Statia 110/20/6 kV Ocna Mures Statia 110/20/6 kV Blaj 110/20/6 110/6 110/20 110/20 110/20/6 110/6 110/20 110/20/6 110/20/6 110/6 110/20 110/20 110/20 110/20 103 60 50 41 45 50 32 56 50 20 20 35 41 45 32 811220 812242 851254 731444 751725 743830 862084 870922 711729 712885 856548 771837 771900 769131 SDFEE Alba SDFEE Alba SDFEE Alba SDFEE Alba SDFEE Alba SDFEE Alba SDFEE Alba SDFEE Alba SDFEE Alba SDFEE Alba SDFEE Alba SDFEE Alba SDFEE Alba SDFEE Alba 10.5+0.lungime reţea de canalizare 2. 7. Statia 110/20 kV Gura Rosiei 13. Configuraţia terenului pe care s-au construit cartierele cu blocuri de locuinţe a permis construirea reţelei de canalizare cu panta naturală spre staţia de epurare.2+0.3.376 locuitori .3 km .

6 4 Blaj .7 22 Cîmpeni .Zlatna 36.Aiud.4 34.7 5. acestea fiind: • Iernut –Cluj • Cluj. Statia 110/6 kV Cariera 19.5 1.0 15 Săsciori .4 4.Sebeş 17. Statia 220/110/20 kV Alba Iulia 17.5 6 Sebeş .IMA 35.8 17.5 19 Racord Ocna Mureş 6.Alba Iulia Lungimile liniilor de distribuţie de 110 KV simplu şi dublu circuit sunt prezentate în tabelul următor: Lungime (km) Lungime Nr.Săsciori 13.8 km.Petreşti 9.Lupşa 5.4 8 Sebeş – Alba Iulia 18.4 12 Sebeş .3 20 Zlatna .SC circuit .5 21 Preparare .Şibot 10. Statia 110/27 kV CFR Sibot 22.Lupşa 17.M.7 14 Orlat . Statia 110/20/6 kV Gilceag 21. crt STATIA Tensiune KV/KV 110/20/6 220/110/20 110/6 110/6 110/6 110/20/6 110/27 110/20 110/27 110/35/6 P MVA 20 425 80 32 50 32 32 50 32 100 Telefon 775014 816602 780711 812242 812242 812242 812242 801199 812242 861046 Gestiune SDFEE Alba TRANSELECTRICA S.5 Târnăveni .5KV Pe teritoriul judeţului nu există nici o staţie de 400 KV.9 11 Alba Iulia .8 104 . Statia 110/6 kV Preparare 18.5 30.Micăsasa 2 Micăsasa .Alba Iulia Mecanica 2.dublu Total crt.5 17.1 1.5 17.M.Bărăbanţ 4. Statia 110/27 kV CFR Teius 24. ABRUD AMPELUM HIDRO SEBES CFR MDF Sebeş CFR IMA Aiud 15.IMA 1. Denumire LEA 110 KV Simplu circuit (km). Statia 110/35/6 kV IMA Aiud Observaţie: Tensiunile din staţiile Teiuş CFR şi Şibot CFR sunt de 110 /27.5 9.Tăuni 1.8 7 Cugir .Alba Iulia • Şugag . .5 9 Alba Iulia .DC 1 17.Gâlceag 32.Cugir 20. Statia 110/20 kV MDF Sebes 23.0 10.5 18.Petreşti 10.7 13.1 35.6 5 Bărăbanţ .3 6.6 36.Nr.4 17 Câmpia Turzii – Aiud .Preparare 30.Aiud 34.Bărăbanţ 40.9 2.5 13 Sebeş . ABRUD S.7 16 Alba Iulia – Teiuş .8 20.6 10 Alba Iulia .4 10. Statia 110/20/6 kV Baia de Aries 16. Liniile de transport de 220KV care traversează teritoriul judeţului însumează 132. Statia 110/6 kV Cupru Zlatna 20.1 18 Aiud .Alba Iulia • Mintia –Alba Iulia • Gâlceag .1 3 Tăuni .0 40.7 32.Blaj 10.

gazele naturale fiind primite de la Regionala Trans Gaz Arad.2009. a locuinţelor se realitează în sistem de cvartal (CT de bloc). Prin staţiile de reglare – măsurare (SRM) se reduce presiunea şi se distribuie consumatorilor.Nr. Alba sunt cca.Carieră Zlatna .6 8.6 Lungime (km). Reţele de termoficare La nivelul judeţului nu mai există reţea de termoficare.5 Distribuţia energiei electrice. în perioada 2006. Alimentarea cu energie termică pentru încălzire şi necesităţi tehnologice în domeniul industrial şi prestări de servicii se face prin centrale termice proprii în funcţie de necesităţi la parametri ceruţi.Cupru Sebeş . aeriene pe stâlpi de beton între localităţi şi în localităţile rurale. crt. .CPL TOTAL Lungime (km) Simplu circuit . medii si modalitati diferite de transmitere a semnalelor electrice.2009. pentru asigurarea comunicatiilor. a crescut numărului de localităţi cu reţea de distribuţie a gazelor naturale precum şi a lungimii reţelei de distribuţie dar în acelaşi timp a scăzut volumul de gaze naturale distribuite. 7.A. din staţiile de transformare la consumatori se realizează prin reţele de 20 KV.3600 km lini de 0. Reţele de telefonie Romtelecom – în calitate de operator si furnizor de servicii de telecomunicatii fixe (servicii de voce.4 Total 8.0 4.0 1. Alimentarea cu căldură a locuinţelor individuale se face prin încălzire locală în sobe sau printr-o instalaţie de încălzire având o microcentrală termică. din care 2089.2 3.4 kv . 23 24 25 26 27 28 Denumire LEA 110 KV Lupşa – Baia de Arieş Brad – Gura Roşiei Gura Roşiei . Reţele de gaze naturale Din datele furnizate de către S. 7. E-On Gaz România S.C. În zonele geografice accesibile 105 .7 km.dublu circuit . transmisii de date si servicii de televiziune) utilizează. alimentarea cu energie termică pentru încălzire şi a. în general în localităţile urbane.1451 posturi de transformare.6.0 4.DC 8.0 407.0 208.2100 km lini de 20 kv . 2006 2007 2008 2009 Localităţi în care se distribuie 105 105 105 105 gaze naturale Lungimea simplă a conductelor 1197 1207 1224 1303 de distribuţie a gazelor (km) Volumul gazelor naturale 214632 287911 285051 240848 distribuite (mii mc) din care: pentru uz caznic 87483 85025 97181 82726 Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor se realizează de către S. Reţeaua si volumul gazelor naturale distribuite în judeţ în perioada 2006.9 199. În total în jud.2. precum şi în zonele periferice ale localităţilor urbane şi prin cablu subteran.Câmpeni Preparare .2.4 km pe stâlpi de beton şi 1304.2 3.SC 15.c. şi în sistem individual (centrale termice proprii).6 1.2 km pe stâlpi de lemn şi prin reţele în cablu subteran în lungime de 459.0 15. E-oN Gaz Distribuţie. 7.2.4. Distribuţia pe joasă tensiune se realizează prin reţele aeriene în lungime totală de 3393.6 8. Referitor la scăderea volumului de gaze naturale distribuite trebuie menţionat faptul că o influenţă mare a avut şi contorizarea individuală a tuturor consumatorilor şi în special a consumatorilor casnici.5.m.C.6 km.

cabluri de fibră optică şi cablu interurban. mijloace de comunicaţii. 5. aprovizionare cu alimente de bază şi apă potabilă. o evacuarea planificată şi organizată – conform planurilor de evacuare. Telefonia mobilă în judeţ este reprezentată prin reţelele de telefonie mobilă GSM – ORANGE şi reţeaua COSMOTE care au cea mai dezvoltata suprafata de acoperire în judet. psihologică. Sebeş – Sibiu . asistenţă medicală. localităţile judeţului sunt afectate parţial. operatorilor economici. a instituţiilor publice. La stabilirea locului de amplasare a taberei. populaţia şi bunurile materiale care se evacuează. şi sunt avizate de serviciul de urgenţă profesionist fiind aprobate de preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Alba. în mod organizat.cabluri de fibră optică şi cabluri interurbane de cupru. fiind amplasate subteran în lungul drumurilor de acces spre aceste localităţi. o evacuarea populaţiei sinistrate – în cazul în care unele categorii de persoane au fost izolate ori sunt afectate de unele situaţii de urgenţă şi nu mai pot reveni în localităţile sau locuinţele proprii o perioadă de timp. Cîmpeni – Albac – cabluri de fibră optică. 3. 7. Raioanele de dispunere a taberelor de sinistraţi se stabilesc din timp de normalitate. religioasă şi veterinară. Alba Iulia – Aiud – Unirea – Turda . cu aplicarea normelor profilactice de igienă individuală şi colectivă. 2. când populaţia este alarmată şi se deplasează. operarea şi administrarea acestora fiind asigurata de la distanţă din centrul de management Regional cât şi cel Naţional. în mod organizat. comitetele locale pentru situaţii de urgenţă au în vedere ca acesta să se situeze în afara ariei afectate sau potenţial a fi afectată de dezastre. care conţin localităţile/zonele din şi în care se executa evacuarea. Blaj – Jidvei – cabluri de fibră optică şi cablu interurban de cupru. Alba Iulia – Zlatna – Abrud – Cîmpeni .cabluri de fibră optică şi cabluri interurbane de cupru. avându-se în vedere parametrii specifici ce caracterizează evoluţia şi amploarea consecinţelor acestora şi constă în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi afectate. 7. Echipamentele de telecomunicatii din cadrul judeţului Alba sunt interconectate între ele. Alba Iulia – Sebeş – Orăştie . Alba Iulia – Sîntimbru – Blaj – Mediaş . bunurilor materiale şi dispunerea lor în zone şi localităţi care asigură condiţii de protecţie şi supravieţuire. spre anumite locuri de refugiu dinainte stabilite.cabluri de fibră optică şi cabluri interurbane de cupru. supravegherea. a bunurilor materiale şi a animalelor sunt insuficiente sau au fost afectate de dezastre. comunicatiile fiind asigurate cu prin intermediul undelor radio. Indiferent de tipurile de riscuri.cabluri de fibră optică. Cîmpeni – Baia de Arieş . în timpul sau după manifestarea factorilor de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă. Acţiunea de evacuare se poate realiza în următoarele modalităţi şi situaţii : o autoevacuarea – în cazul producerii unor situaţii de urgenţă cu efecte rapide. animalelor.suportul fizic utilizat ca mediu de transmisie preponderent pentru comunicatii este cel format din cabluri de telecomunicatii de cupru sau fibră optică iar în zonele geografice greu accesibile este utilizat ca suport eterul.cabluri de fibră optică şi cabluri interurbane de cupru. a populaţiei. Locuri de adunare şi cazare a populaţiei în situaţii de urgenţă – tabere de sinistraţi Acţiunile de evacuare se organizează în funcţie de tipurile de risc existente la nivelul judeţului. precum şi condiţii pentru desfăşurarea altor activităţi necesare.3. astfel 106 . Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă stabilesc zonele din şi în care se planifica (execută) evacuarea. 8. de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. în care este ferită de efectele distrugătoare ale acestora. Taberele de sinistraţi se vor organiza înaintea. hrănire. forţele şi mijloacele necesare. 6. în baza planurilor proprii. în planurile de evacuare pentru situaţii de urgenţă. 1. Comparativ cu alte judeţe din ţară gradul de acoperire este influenţat de relieful montan care nu permite un semnal corespunzător în toate perimetrele. 4. Principalele reţele de telecomunicaţii sunt cele care fac legătura între următoarele localităţi. când capacităţile de cazare prevăzute în planurile de evacuare pentru primirea populaţiei. reţeaua GSM – VODAFONE şi reţeaua ZAPP. În taberele de sinistraţi vor asigura condiţii de cazare.

cu uşoare nuanţe de excesivitate în regiunile de şes şi de podiş şi moderată cu uşoare nuanţe pluviale în regiunile montane. Informarea cetăţenilor se realizează prin transmiterea la posturile locale de radio şi de televiziune sau prin alte mijloace aflate la dispoziţie. se găsesc părţi din trei mari unităţi de relief şi anume : Munţii Apuseni. INFLUENŢE. În cazul luării deciziei de către primarul unităţii administrativ-teritoriale. Din punct de vedere hidrologic. Clima judeţului Alba poate fi caracterizată ca fiind o climă temperat . în sud cu judeţul Vâlcea. estul şi sudul ţării: Cluj Napoca – Aiud . zona de podiş şi dealuri 20 %. depozitarea în siguranţă a bunurilor materiale şi adăpostirea animalelor. ori unde de poluare care se pot forma în amonte de judeţul Alba. În nord teritoriul judeţului Alba se mărgineşte cu judeţul Cluj. ambele Târnave şi Arieşul) îşi au izvoarele ori tranzitează suprafeţele altor judeţe situate în amonte. Prin poziţia sa geografică judeţul Alba se află sub influenţa preponderentă a circulaţiei vestice. la propunerea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. medicală. Acest fapt. circulaţia generală a atmosferei şi particularităţile suprafeţei active).h. cu un interval de timp suficient de mare pentru avertizarea factorilor locali şi luarea măsurilor de intrevenţie operativă. la care se adaugă influenţele circulaţiei polare ori tropicale. Astfel apreciem zona Alba Iulia – Sebeş ca fiind punctul nodal al acestei răscruci diferenţiind: o Coridorul de acces rutier spre şi dinspre zona Banatului cu acces spre şi dinspre partea nordică a Ardealului. determină ca supravegherea evoluţiei fenomenelor hidrometeorologice să fie organizată la nivel bazinal (b. posibilele unde de viitură. Munţii Şureanu (Carpaţii Meridionali) şi Podişul Transilvaniei. Decizia de instalare a taberei pentru sinistraţi este luată de primarul unităţii administrativteritoriale sau de prefect.continentală. în sud-est cu judeţul Sibiu. Aceste particularităţi sunt determinate pe de o parte . a comunicatelor din partea comitetului judeţean / comitetele locale pentru situaţii de urgenţă de la municipii / oraşe / comune. Date fiind condiţiile naturale.care generează şi influenţează permanent aceste forme ale circulaţiei aerului în straturile inferioare ale atmosferei). la intervale scurte de timp. judeţul Alba poate fi considerat la răscrucea de drumuri ce asigură comunicaţiile spre principalele zone ale ţării. în funcţie de poziţia şi de intensitatea principalelor sisteme barice (cicloni şi anticicloni . principalele cursuri de apă (Mureşul. podişuri. Din punct de vedere al formelor de relief.Alba Iulia – Sebeş – Şibot – Deva.Şibot – Deva. în sud-vest cu judeţul Hunedoara şi judeţul Arad şi în nord-vest cu judeţul Bihor. despărţite de zona depresionară reprezentată de Culoarul Mureşului. Privit în ansamblu relieful judeţului Alba. apare destul de variat fiind alcătuit din munţi. să fie monitorizate anticipat. de circulaţia generală a atmosferei iar pe de altă parte de structura suprafeţei. ce se prelungeşte spre est pe Valea Secaşului. o Coridorul de acces rutier spre şi dinspre zona de nord a Ardealului cu acces spre şi dinspre vestul şi estul ţării: 107 . r. în funcţie de amploarea dezastrului. Braşov – Sibiu – Sebeş . iar zonele depresionare inclusiv luncile râurilor 22 % . SECŢIUNEA A 8-A SPECIFIC REGIONAL – VECINĂTĂŢI. Munţii ocupă cca 52 % din suprafaţa sa. Din punct de vedere climatic.încât să se asigure protecţia populaţiei. şi care prin propagarea înspre aval pot afecta şi teritoriul judeţului nostru. Din punct de vedere al comunicaţiilor rutiere.vestică a ţării. RISCURI TRANSFRONTALIERE Judeţul Alba este situat în partea central . acesta informează Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba în vederea transmiterii dispoziţiilor către structurile cu atribuţii de asigurare logistică. piemonturi şi depresiuni. veterinară şi de ordine publică prevăzute în planurile de evacuare. înainte de a uda şi teritoriul judeţului Alba. În cuprinsul judeţului Alba. având în vedere interdependenţa factorilor genetici ai climei (radiaţia solară. Mureş). respectiv dacă acesta afectează una sau mai multe localităţi de pe raza judeţului Alba. Raportat la poziţia geografică. în nord-est cu judeţul Mureş. astfel încât.

La nivel judeţean în zona Munţilor Apuseni nu este dezvoltată reţeaua de transport a gazelor naturale prin conducte magistrale. Din punct de vedere al fondului forestier. dacă situatia o impune. Pîclişa. Râmnicu Vîlcea – Sibiu . aceasta staţie poate fi izolată. toxice prin acumulare îin biomasa şi biotop şi cu substante cu caracter eutrofizant – azot si fosfor) pentru judeţul Alba sunt: judeţul Mureş şi judeţul Sibiu. care implicit afectează şi judeţul Alba. este prezenţa trupurilor de pădure în totalitate de răşinoase (brad. pe teritoriul judeţului are o stare chimica proastă. In cazul unui accident se pot deversa substanţe cu caracter eutrofizant în râul Mureş. Din punct de vedere sanitar veterinar. în judeţ sunt trei sectoare cu reţele magistrale de transport din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S. . vestul şi sudul ţării: Râmnicu Vîlcea – Sibiu – Sebeş . sud şi sud . Sîntimbru. Geografic.Şibot – Deva. fiind poluat cu metale grele (crom. nefiind alimentări cu apă din exterior. O caracteristică a acestora.C. alimentarea consumatorilor se face pe alte căi de alimentare de rezerva când acestea există. Sistemul de alimentare cu apă cuprinzând în principal localităţile urbane.Şibot – Deva.– Alba Iulia – Aiud – Cluj Napoca. sud – vest. DN 7. ca de altfel şi a pădurilor de pe teritoriul judeţului. DN 14B. Galda de Jos. Din punct de vedere al asigurării cu energie electrică. sud şi sud – est. Braşov – Sibiu – Sebeş . gaze naturale şi apă. o Coridorul de acces rutier spre şi dinspre partea de sud a ţării cu acces spre şi dinspre estul. judeţul Alba este amplast la răscruce de drumuri. În cadrul reţelei de transport a gazelor naturale. Din punct de vedere al alimentării cu energie electrica din Sistemul Energetic Naţional. Reţeaua căilor ferate. Alimentarea populaţiei se realizează prin S. plumb. 108 .riscul major îl prezinta combinatul de producere a îngraşămintelor chimice cu azot. Judeţul Sibiu: . Densităţi mari a fondului forestier şi continuităţi între trupurile de pădure sunt în zonele de nord.A.C.râul Târnava Mică 43 km. sud –vest. Din punct de vedere al protecţiei mediului. Amplasarea fermelor de creştere a păsărilor şi animalelor este prepoderent în zona centrală şi de est a judeţului (loc. Cetatea de Baltă. se dezvoltă aproximativ paralel cu reţeaua de comunicaţii rutiere a drumurilor naţionale DN 1. de regulă există un minim de 2 căi de alimentare cu electricitate şi o metodologie de eliminare a zonelor cu defect şi realimentarea consumatorilor. Judetul Mures: . Coridoarele menţionate se desfăşoară pe traseul drumurilor naţionale DN 1 ŞI DN 7. nord – vest. Unirea.Sebeş . Judeţele limitrofe care prezinta risc major pentru apele de suprafaţă prin reducerea biodiversitatii naturale ale biocenozelor acvatice ( poluare permanenta cu metale grele. Din punct de vedere al comunicaţiilor feroviare. Miraslău. plumb) de pe platforma industriala a oraşului Târnăveni.est a judeţului. Organizarea şi gestionarea Sistemului Energetic Naţional face ca în momentul în care apare o situaţie de avarie în cadrul teritoriului unui judeţ aceasta este controlată de: DEL -dispecer energetic local (DEL Alba în cazul judeţului Alba).A. DN 74. DET . asigurând astfel aceleaşi legături pentru principalele direcţii din ţară. E-on Gaz România S. cadmiu. de la Copşa Mică ce deverseaza permanent în râul Târnava Mare metale grele – cupru. cobalt. nord – vest. Crăciunelu de Jos.riscul major de poluare îl prezintă combinatul S. molid) sau amestec de răşinoase şi foioase. Mureş. Cluj. In cazul aparitiei unei situaţii de urgenţă la o statie de transformare de 110 kv. vest. nichel. Din punct de vedere al alimentării cu apă. Bihor.dispecer energetic teritorial (DET Cluj pentru judeţul Alba) şi DEN dispecerul energetic national.A. Fondul forestier în mod fizic îşi găseşte continuitatea în partea de nord.Braşov – Sibiu – Sebeş – Alba Iulia – Aiud – Cluj Napoca. Din punct de vedere al comunicaţiilor aeriene. Pe teritoriul judeţului nu sunt amplasate aeroporturi sau aerodromuri dar judeţul se învecinează cu judeţe pe teritoriul cărora sunt amplasate astfel de obiective şi care asigură comunicţii spre diferite direcţii. Sursele de alimentare cu apă sunt poziţionate pe teritoriul judeţului. Oiejdea. căile de comunicaţie rutieră şi feroviară asigurând accesul / tranzitarea spre toate punctele cardinale. Sometra S. Arad. Din punct de vedere al alimentării cu gaze naturale. Judeţele vecine în care se găsesc aeroporturi / aerodromuri sunt: Sibiu. Lunca Mureş. Decea. Cîlnic. cobalt. Săliştea) cu acces la căile de comunicaţie rutieră.

Sebeş nu poate utiliza golirile de fund la capacitatea maximă la niciunul din cele patru baraje. iar albia minoră a râului Sebeş nu poate transporta mai mult de cca. datorită faptului că sunt localităţi de-a lungul cursului de apă. Pârâul Galda. şi îndig.H. cu cele patru acumulări în cascadă (Ac. Obrejii de Căpâlna şi Ac. iar multe dintre digurile existente. terasamente. Pârâul Aiud (Aiudel). precum şi situaţia existenţei lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor.r.Valea Căptălanului .Valea Ormeniş 109 . Râul Ampoi.r.pr. DN 67 C.pr.r. Oaşa. ambele maluri la Unirea .1. amenajare aflată în administrarea Sucursalei Hidrocentrale Sebeş. Măhăceni . cât şi din scurgerile de pe versanţi).210 se datorează revărsărilor naturale ale cursurilor de apă iar 306 se datorează scurgerilor de pe versanţi. o baraje sau diguri nesigure ori subdimensionate. Mureş mal stâng la Ocna Mureş .pr. Inundaţii Gradul de amenajare a bazinelor hidrografice de pe teritoriul judeţului Alba este relativ scăzut.Reg. corelată cu temperatura mediului. Fenomene meteorologice periculoase. Mureş mal stâng la Cistei - .Îndig.Valea Ocna Mureş .Valea Hajbodic . drumuri. o gradul de umectare al solului. Afectată de inundaţii : Din scurgeri Din revărsări de pe versanţi . nu există un baraj pe cursul principal al râului Mureş. Ciunga . podeţe. care formează viituri. În tabelul de mai jos este redată Situaţia localităţilor afectate de inundaţii (atât din revărsări ale cursurilor de apă. o capacitatea acumulărilor de apă. Râul Geoagiu. o zestrea de zăpadă şi de gheaţă. Râul Sebeş. Factorii de risc determinanţi sau favorizanţi pentru producerea inundaţiilor sunt: o precipitaţii abundente. Mureş .meteorologice deosebite. Ciugud . Cursurile de apă cu caracter permanent ce tranzitează judeţul sunt: Râul Mureş cu principalii săi afluenţi Râul Arieş (râu se formează prin unirea Arieşului Mic cu Arieşul Mare).r. Arieş . 30 mc/s fără inundarea unor obiective (case.). Mureş . Pe teritoriul judeţului au fost identificate 516 zone inundabile.r. Mureş . o obstacole în calea viiturilor (poduri. etc. r. Ac. (Groapa) Feldioara . 1. o albii ale cursurilor de apă neregularizate sau necurăţate. Găbud . au fost proiectate şi executate la probabilităţi de depăşire de 10 %. În eventualiatea producerii unor fenomene hidro . Râul Cugir (format din cei doi afluenţi pârâul Cugir şi Râul Mic ). Mureş .pr. care să atenueze undele de viitură şi să regularizeze debitele pe sectorul aval. torenţiale sau de lungă durată.Valea Dumbravei Localitatea Lunca Mureşului Noşlac Unirea Ocna Mureş Mirăslău Lucrări de apărare existente pe raza localităţii - .1. Un alt aspect din cadrul judeţului care merită a fi reliefat. căi ferate etc.1.). Ac. îl constituie Amenajarea hidroenergetică Sebeş. Petreşti). care impun condiţii speciale de exploatare (în ipoteza : lac plin şi debite afluente foarte mari ) S. şi îndiguire pr. Unirea. Mureş .Valea Papii . Din totalul zonelor inundabile . r. acest lucru datorîndu-se revărsărilor naturale ale cursurilor de apă precum şi din scurgerile de pe versanţi (torenţi).CAPITOLUL III ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ SECŢIUNEA 1 – ANALIZA RISCURILOR NATURALE 1.Valea Rea .Reg. Unirea .pr. Tău.Valea Ciuciului . Râul Tîrnava (format din cele două râuri principale ale regiunii: Tîrnava Mare şi Tîrnava Mică). terenuri.pr.r.

V.Îndig r.pr. r.r.Valea Oarda . Ampoi .Valea Dobrească - Scărişoara .Îndig r. r. Mureş .pr.Valea Băieşilor .r. r.Valea Trînceştilor .Valea Bogdanului . Cioara .pr. Sebeş . Mureş mal drept la Vinţu de Jos (continuare dig SGA) .Valea Peţelcii . Mureş . Rîtu (Lopezii) .Valea Hidescu . Stînişoara (Acmariu) .Îndig.Îndig.Valea Ciugudului .r.r.Îndig. Ordîncuşa Săliştea Şibot Arieşeni Gîrda de Sus - .Valea Crucii . Sebeş – SH Sebeş . r. Pianu -pr. r. r.r.Valea Popaselor .Valea Coşului .Valea Glodului .Valea Sărăcsău . Gîrda Seacă . Mureş şi afuenţii ambele maluri la Alba Iulia Ciugud . Mureş mal drept la Blandiana I .r.Valea Scorţăriţei .Îndig.Valea Stearpă . Blandiana .Valea Goblii .r. r.r. Mirăslău (Cicău) . Mureş mal stâng la Vinţu de Jos .Valea Lupului .Îndig. Hăpria . Pianu) .Valea Iop .Îndig.Valea Sărădaş .Îndig. Mureş mal drept la Vinţu de Jos (Vurpăr) . Mureş mal stâng la Mereteu .Valea Vîlcea .Valea Lisca . Geoagiu . Mureş .r. Cugir .r.Îndig. Mureş mal stâng la Totoi .r. Secaşul Mic . Şoimuş . Mureş mal stâng la Drâmbar . Mureş . Mureş mal stâng la Rădeşti . Pleşu .r. şi reg. Arieşul Mare .pr.Valea Vălăjiei Lucrări de apărare existente pe raza localităţii Aiud Rădeşti Teiuş Mihalţ Sîntimbru .Valea Archiş . r.Valea D. Mureş .Valea Pietroasa .r.Îndig.Valea Steiului Vinţu de Jos .pr. Târnave mal stâng la Mihalţ .pr. Mureş .pr. Mureş .pr. Mureş mal drept la Aiud .Valea Broasca .Valea Lupului . Arieşul Mare - 110 . r. Mureş .pr. Cobleş .Îndig.r. Mureş mal drept la Blandiana II Blandiana .Îndig.r.pr. Dizdiţu .pr.Valea Boca .pr. Mureş mal stâng la Vinţu de Jos (aval conf. Gîrbova .Valea Botului .r.Valea Tocanului . Pîclişa (Stracila) .Valea Feneşului . Tîrnave .Valea Şibot . r.Localitatea Afectată de inundaţii : Din scurgeri Din revărsări de pe versanţi .pr.Valea Dumitrei Alba Iulia .pr.Valea Lăzeşti .Valea Obîrşii .pr. Freman (Drejman) .Valea Mişului .Torent Dealul Viilor .r.Valea Dogarului .pr.r.r.pr.r. r.Valea Stăuinilor . Pârâul Cel Mare (Sălişte) .Îndig.r.Îndig.pr. r.Valea Şeuşii .Valea Lazului . Mureş mal stâng la Ciugud . Băcăinţi (Cerului) . Mureş .Valea Frăgar . Galda . Mureş . Mureş .Valea lui Mihai .Valea lui Stan .pr.r. Aiudu de Sus .Potenţiale avarii sau accidente la barajele de pe r. Cepelor . Rachiş .r. Valea Vinţului . Lopadea . Arieşul Mare .Valea Dobra .Valea Sârbului . Mureş mal stâng la Şibot - . r.Valea Ticului .

Abrud .ValeaŢoha .Valea Cionului . Abrud . Abrud .Valea Drăgoieşti .Valea Izbicioara .Valea Dogăreşti . Valea Lupşii .Valea Mică .Valea Cioreştilor .Valea Slatinii .Valea Dida . Ploştini .Valea Poienii .pr. Cerniţa .Ac.pr. Dolii - Bucium . Buciumanilor (Valea Alba) .pr.r.Valea Lipăii .r.pr.Torentul Vâlcea .Valea Nanului .Valea Vinţei .r. Valea Caselor .Valea Dobrisori . Măgura .Valea Piatra Rară .Valea Furiilor - - Vidra .Valea Bisericii .Valea Băişesii .Valea Protăşeşti . Dobra .Valea Oideşti .pr. Valea Caselor .Valea Teiului .Valea Vidrişorii .Valea Păltiniş (Patacului) .Valea Pitarca . Sohodol .Valea Petresei .Valea Peştelui . Valea Muşcanilor (Muşchii) .Valea Lungă .Valea Cionii .r.r.pr. Arieşul Mare . Arieşul Mic .pr.Valea Ficăreşti (Gyula) .r. Arada .pr.pr. Albac .pr.Valea Budeşiţei .r.r.pr.pr. Valea Şesii - Abrud Roşia Montană Bistra - - Lupşa - 111 .pr.Valea Găinaru . Valea Cerbului - Ciuruleasa . Abrud . Buninginea .pr. Arieşul Mic .Valea Morii .Valea Bării .Valea Scredoasa .pr.Valea Brătinesei Lucrări de apărare existente pe raza localităţii - Albac Vadul Moţilor Sohodol Cîmpeni Horea Poiana Vadului Avram Iancu .Valea Popeşti . Arieş .Valea Boholt .pr.pr. Albac . Cerniţa .pr. Arieş .Valea Căruţelor . Arieşul Mare .Valea Hetei .Valea Halcilor . Ciurulesei .Valea Vâlcea .Valea Abruzel .pr. Lămşoaia .Valea Stâlnişoara . Mihoeşti – r.r.Valea lui Gomboş . Bistra .Localitatea Afectată de inundaţii : Din scurgeri Din revărsări de pe versanţi . Arieş . Neagra . Arieş .Valea Bordeiului .pr.Valea Vârtopului .Valea Ştiurţ .pr. Neagra . Roşia Montană .Valea Lupilor .Valea Şesii .Valea Bozului .pr. Valea Mare .Valea Bădăii .pr.pr.r.r.Valea Henţa .pr.Valea Utului . Arieş .r.

Inzelu .r. Arieş mal drept la Lunca Arieşului Ocoliş Rimetea Livezile - - - Fărău .r.pr.pr.pr.Valea Văruşiu .Valea Muntelui .pr.Valea Pănteştilor . Valea Largă . Arieş .pr.pr.Valea Lucaciului .Valea Şpălnaca .Valea Craia .pr.Valea Babei .Valea Fîneţii .pr.Valea Morilor . Râtu . Ursu .Valea Ciontasului .Valea Şilea .Valea Negrileasa .pr.Valea Poienii .Valea Cărămizilor .Valea Muşchiului .Valea Heria .pr.Valea Zapei (Zopeiului) . Inceşti .r. Arieş .pr.Valea Pociovaliştei . Aiudu de Sus .pr. Şiloş .pr.Valea Bocăii (Bochii) .pr.Părăul lui Indreş .pr.Valea Strîmbilor . Tîrnava Mare .Valea Fordii . Geoagiu .Valea Făget . Odverem .Valea Oaşului .pr.Valea Beţa .Valea Cânechele .Îndiguire r. Bedeleu .pr. Rimetea .Valea Belioara .Valea Tăului Lucrări de apărare existente pe raza localităţii - Sălciua - Poşaga . Inzel .pr.pr.Localitatea Baia de Arieş Afectată de inundaţii : Din scurgeri Din revărsări de pe versanţi .Valea Seacă . Fărău (Somoghi) - Hopîrta .pr. Rîtu (Hopîrta) .Valea Săcărel (Secăşel) . Lodroman . Hărmăneasa .Valea Tisei .Valea Hueşti .Valea Padurea Mare . Fărău (Somoghi) .Valea Jimielului .pr.Valea Cheile Runcului . Craca .pr.pr.pr.Valea Ciorii . Poşaga .Valea Căseşti .Valea Vaivoda .Valea Seacă .pr. Arieş .pr.Valea Cerbu . Arieş .Valea Izvoarelor .pr.Valea Cărbunarilor .Valea Matrii .Valea Davideştilor . Sălciuţa . Tăuni - - Valea Lungă - 112 .Valea Băgăului .Valea Sulăreşti .Valea Ponor . Rachiş . Geoagel (Cheia) .r. Geoagiu .Valea Rece .Valea Barnii .Valea Sinbenedicului . Sălciuţa .pr.pr.pr.Valea Asinipului . Jgheburoasa .pr. Geoagiu (Mogoş) - Ponor . Turdaş .Valea Jimietului (Nimetului) .Valea Şovar .Valea Belioarei .r.Paraul Crisaibei . Ocnişoara (Pănade) - Lopadea Nouă - Mogoş . Ocoliş .Valea lui Mateiaş .Valea Boului -. Bucurului - Rîmeţ Stremţ .Valea Silivaş .Valea lui Vodă .r.

pr.Valea Valezer .Valea Lupului .Valea Ghezuinii .Valea Între Fîneţe . Secaşul Mic .pr.Valea Păduricii .Îndig.pr.Valea Cailor .r. Tîrnava Mică .Valea Râpău .Valea Feisa .pr. Cricău .Valea Răzoare . Veseuş .Valea Dosului . Secaşul Mic .Valea Gorganului . Tibru .pr.Valea Chisregi . T-va Mica mal drept la Şona Jidvei Şona Sîncel .pr.Valea Mică . Galda .pr.Valea Ciungariului .Valea Purcăriei . T-va Mică mal stâng la Cetatea de Baltă . Tîrnava Mică .Valea Şipotului .r.pr.pr. Craiva - 113 .Valea Răchitei . Grabăn (Bălcăci) .Valea Rîpău .r.Valea Iclodului .pr.pr.pr.Valea Padina .pr. Tîrnava Mică . Tîrnava Mică .pr.r. T-va Mică mal drept la Jidvei II (amonte) . r. Cenade .Îndig.pr Şoimuş .Îndig. Corişului . Cetea - Cricău .Valea Silimanului .pr. Tătârlaua . r.pr. Cetea (Tecşeşti) - Întregalde - Galda de Jos .Valea Bulzului . Târnave .Valea Potecilor .pr. Veza .Valea Vitelor .pr. Corişului (Intrefânate) .Valea Măghieratului . Broaga Crăciunelu de Jos Cenade Cergău -Torentul: De la Pădure .Valea Hăţăgăneştilor .Valea Groapa Popii . Valea Mare .Valea Rîtului . Gâlcer . Spinoasa .pr. Dunăriţa .pr.Valea lui Bărc (Barău) .pr. Heveş .pr.Valea Primăverii .Valea Porcarilor .Îndig.Valea Dumbrăvii .Valea Turzii .Valea Herţii .pr.pr.Valea Murgului .r.Valea Şoimana . Gîrbău . Balta (Boianului) .Torent Meledvechi . Spătac (Cergăului) . Valea Mare (Ohaba) - Bucerdea Grânoasă Roşia de Secaş - - Ohaba - Berghin . Spătac .Îndig. Tîrnave . Bălcaciu .Valea Chipului . r.r. R T-va Mare mal stâng la Spătac - - Cetatea de Baltă .Îndig. Tîrnava Mare .pr.Valea Tiopului .pr.pr. r.pr. r.Torent Mesentea - .Valea Griori Băltiri ape pluviale în zona gării Valea Lungă .Valea Seacă .Valea Zapodie . T-va Mică mal stâng la Jidvei I (aval) . Galda . T-va Mare mal stâng la Mănărade II . Tîrnava Mică .Valea Bună .r.r.Îndig şi reg. r. Bolânda . Găldiţa .Îndig.Valea Cimitirului (Dealul Roabeş) -Valea Gura Lupului (Dealul Parva) Lucrări de apărare existente pe raza localităţii Blaj .Valea Tibrişorului .Valea Podului . T-va Mare şi afluenţii ambele maluri la Blaj – Tiur .Valea Popilor . Valea lui Sînui .r.pr.pr.pr.Valea Lungă .Valea Chisveghi . Tiur . Ungurei .pr. r.Valea Doştina .r. T-va Mare mal drept la Mănărade I .Localitatea Afectată de inundaţii : Din scurgeri Din revărsări de pe versanţi . Gîrdan .

Galaţi . Ţelna .Valea Gruiului . Bucerdea - Şugag .Valea Iadului .Valea Remetea . Şpring .Valea Coţa . Răchita .Valea Cornului . Mărtinie .Valea lui Lal .pr.r.Valea Donii .Torentul Tăul Bistra .pr.Valea Bătăii .Valea Dobrot . Sebeş .Valea Cristianului . Vingard .pr.Torent Râpa Roşie . Sebeş – SH Sebeş .Baraj Tău – r.Valea Roşioara . Ampoi . Sebeş .Valea Dumbrăvii .Valea Ischii (Meteşului) .pr.pr. Boz .r.Valea Muşetoaia .Valea Viilor .Baraj Oaşa – r. Bolînda .Valea Satului . Ampoi .Valea Muncelului .pr.pr.Valea Groşilor .Valea Stoicane . Draşov .Valea Bîrşii .Valea Corbului .Valea Beiului .pr.pr.potenţială avarie baraje cat. Boz . D – SC Bioterra SRL .Valea Mare .r.Valea Lungă .Valea Tălpii .r.Valea Doştat .Valea Albele .pr.pr.Valea Livezii .Potenţiale avarii baraje r. Groseştilor .Valea Bobului . Gîrbova .r.Valea Dosului .Valea Roşu .Valea Rînelii .Valea Glodului .pr.pr. Chipeşa .Valea Sfredelaşu . Valea Mică . Secaşul Mare . Secaşul Mare - Gîrbova Doştat - - Şpring - Câlnic Cut - - 114 .Valea Brădăţel . Sebeş .Valea Saduri . Feneş - Meteş .Valea Vlădişor .Valea Tole .pr.Localitatea Afectată de inundaţii : Din scurgeri Din revărsări de pe versanţi . Ampoiţa - Ighiu .Valea Purcăreţi .pr. Dobra .Potenţiale avarii sau accidente la barajele de pe r.Valea lui Paul . Ighiu .Valea Bîrcului Lucrări de apărare existente pe raza localităţii Zlatna .Valea Slatina .Valea Badii .r.Valea Mică .pr.pr.Valea Naibii . Sebeş – SH Sebeş - Sebeş . Vîltori .Valea Dosu Viilor . Albinei . Sebeş Săsciori .pr.Torenţi Podul lui Paul .Potenţiale avarii sau accidente la barajele de pe r.pr. Trîmpoiele .pr.Valea Ursului .r.Valea Varului .Valea Zlatii . Ampoi .Valea Mică / Zlatna .Valea Ciucurile .Valea Recii .pr.Valea lui Galeş .Valea Cetăţii .Valea Gugurilor .pr.Valea Pietrei (Bojin) .pr. Câlnic . Secaşul Mare .Valea Carpenilor .Valea Lihoii .Valea Carpenilor .

Ardeu .Valea Lisca . cantităţile de precipitaţii înregistrate.21 540. Monitorizarea principalelor cursuri de apă din judeţ se realizează prin 31 de posturi hidrometrice din care 3 pe Râul Mureş. Ca poziţionare geografică posibilităţi mai mari de apariţie a unor noi perimetre de producere a inundaţiilor sunt pe raza unităţilor administrativ teritoriale din zonele montane ale judeţului.3 75 57 142 199 42.38 588.Valea Mireniu (Mirioanei) .Valea Dăii Cugir .pr.13 203.Râul Mic . 2 pe Râul Ampoi.75 585. cotele de apărare şi debitele asigurate conform tabelului de mai jos. Almăşel . Apariţia de noi zone inundabile este în strînsă legătură cu factorii de risc determinanţi pentru producerea inundaţiilor (enumeraţi în preambulul acestui subpunct). Pianu - Cugir .pr. 1 pe Râul Sebeş şi 14 pe alte cursuri de apă.12 499.82 601.56 542.57 214.pr.Valea Babii Lucrări de apărare existente pe raza localităţii - Pianu .3 159 47. Curpeni .Valea Buşchii .Valea Bolovăneştilor . Techereului (Brădet) .95 563.Valea de Sebeş .Valea Hotarului .20 430 235 350 240 180 150 120 150 300 250 150 180 150 170 80 200 530 425 500 270 250 200 170 220 350 300 200 250 200 220 120 270 600 480 550 310 300 250 250 270 400 400 300 350 250 270 140 320 1850 2600 2660 144 430 127 260 195 490 685 185 290 215 145 150 185 1570 2054 2100 114 340 101 220 158 410 575 146 235 174 117 122 146 1170 1404 1436 77.4 122 90 61 63 68.00 692.11 592.Valea Arinoasa .pr. dintre aceştia în principal pe albiile cursurilor de apă neregularizate sau necurăţate.Valea Dumbrăviţei .SH Sebeş . Daia .Potenţiale avarii sau accidente la barajul Cugir .potenţială avarie baraje cat.pr. Previzibilitatea inundaţiilor.1 130 82 240 375 68. D – SC Delta Plus SRL . 6 pe râurile Arieş.9 29. MIRA CAZ CIZ CEZ 1% 2% 5% 10% 20% Q in reg.Valea Pienel . Cib - Ceru Băcăinţi - Almaşu Mare - Posibilitatea apariţiei de noi zone inundabile.r.Localitatea Daia Română Afectată de inundaţii : Din scurgeri Din revărsări de pe versanţi . Datele privind posturile hidrometrice.Valea Dealului . Referitor la elementele privitoare la baraje şi capacitatea acumulărilor de apă. Băcăinţi .9 232 68.pr. Atenuat -*) Mures Mures Mures Aries Aries Neagra Aries Albac Aries Aries Abrud Abrud Ariesul Mic Ocolis Valea Mare Posaga OCNA MURES * ALBA IULIA ACMARIU * ARIESENI ALBAC VADU MOTILOR SCARISOARA * ALBAC CAMPENI * BAIA DE ARIEŞ ABRUD CAMPENI PONOREL OCOLIS BISTRA POSAGA MN MB MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN 250.48 475. 3 pe râurile Tîrnave.Valea Măcui .00 580. obstacolele în calea viiturilor.4 536 598 612 33.94 751.pr.Valea Leii .pr. 2 pe rîurile Secaş. “O” A P Ă R A R E HIDROMETRIC (Statie automata -* ref.Valea Viilor .80 426. Cugir . COTE DE DEBITE ASIGURATE POSTUL RÂU L Sist. acestea sunt tratate în mod detaliat în cele ce urmează la prezentul subpunct.5 84 62 42 44 42. zestrea de zăpadă şi gradul de umectare a solului.2 98.Valea Groşilor .Torent Mărăşeşti .7 165 110 320 455 100 164 121 82 85 100 940 962 984 53.5 115 .

RÂU L Aiud Geoagiu Geoagiu Geoagiu T-va Mare T-va Mare T-va Mica Secas Galda Ampoi Ampoi Sebes Secas Pianul Cugir

POSTUL HIDROMETRIC (Statie automata -* Q in reg. Atenuat -*) AIUD MOGOS TEIUS V. MANASTIRII BLAJ MIHALT * BLAJ COLIBI BENIC ZLATNA BARABANT PETRESTI * CUNTA VINTU DE JOS CUGIR AVAL *

COTE DE Sist. “O” A P Ă R A R E ref. MIRA
CAZ MN Conv MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN MN MB 247.05 756.85 232.68 493.00 241.65 226.50 239.95 258.92 299.91 401.78 230.15 268.67 267.74 196.95 309.00 250 150 250 200 170 250 320 300 80 250 250 180 300 250 150 300 200 350 275 250 375 450 425 100 300 350 250 450 350 200

DEBITE ASIGURATE 1%
190 90 215 170 954 1360 660 400 195 185 330 470 245 170 285

CIZ CEZ 350 250 400 325 325 450 500 500 125 350 450 300 500 400 250

2%
154 75 175 138 745 1085 555 324 158 147 280 371 198 138 231

5%
107 51 120 96 515 775 365 226 110 100 220 254 138 96 161

10%
80 38 90 71 353 545 235 168 82 68.4 180 174 103 71 120

20%
55 26 62 49 219 313 191 116 56 42.5 96 108 71 49 83

Datele privind timpii de propagare între staţiile hidrometrice din reţeaua de bază (judeţul Alba şi judeţele limitrofe) sunt în conformitate cu tabelul de mai jos: Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. STAŢII HIDROMETRICE Glodeni- Luduş Luduş - Ocna Mureş Glodeni - Ocna Mureş Ocna Mureş - Alba Iulia Alba Iulia - Acmariu Acmariu - Gelmar Alba Iulia - Gelmar Gelmar - Brănişca Alba Iulia - Brănişca Turda - Ocna Mureş Mihalţ - Alba Iulia Petreşti - Acmariu Cunţa - Acmariu Bistra - Glodeni Aiud - Alba Iulia Teiuş - Alba Iulia Benic - Alba Iulia Zlatna - Bărăbanţ Bărăbanţ - Alba Iulia Colibi - Mihalţ Vinţu de Jos - Acmariu Cugir - Gelmar Scărişoara - Albac Albac- Câmpeni Scărişoara - Câmpeni Câmpeni- Baia de Arieş Baia de Arieş - Buru Buru - Turda Turda - Gligoreşti 116 TIMPII DE PROPAGARE (ore ) 26 – 28 7-8 31 – 34 19 - 22 7-8 5-6 12 – 14 10 - 12 21 -25 7–8 6–8 10 – 12 11 – 12 10 – 12 16 – 17 8–9 6–8 5–6 2–3 4–5 4–5 6–7 1–2 3–4 4–5 4-5 5-6 2-3 6–7

Nr. crt. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

STAŢII HIDROMETRICE Turda - Ocna Mureş Abrud /Abrud - Câmpeni /Abrud Câmpeni /Abrud - Baia de Arieş Valea Ierii- Iara Iara - Buru Petreşti- Turda Viişoara - Gligoreşti Viişoara - Ocna Mureş Ponorel - Câmpeni Bistra- Baia de Arieş Poşaga - Buru Ocoliş - Buru Vadu Moţilor - Câmpeni Albac / Albac - Câmpeni Sighişoara - Mediaş Mediaş - Blaj Blaj - Mihalţ Şeica Mare - Blaj Colibi - Mihalţ Mihalţ - Alba Iulia Bălăuşeri - Târnăveni Târnăveni - Blaj Blaj - Mihalţ

TIMPII DE PROPAGARE (ore ) 7-8 1-2 4–5 3–4 1–2 3–4 4–5 5–6 1–2 3–4 3–4 2–3 2–3 3–4 13 – 15 11 - 13 4-6 10 – 13 4–5 6-8 22 - 26 22 - 30 4-6

Tabel cu probabilitatile de depăşire la statiile hidrometrice din judeţul Alba PROBABILITATI DE DEPASIRE STATIA (DEBITE ASIGURATE) RÂUL COD HIDROMETRICA mc/s. Mira locala = L Staţie automată * 1% 2% 5% 10% 20% Mures 610 Ocna Mureş * 1850 1570 1170 940 536 Mures 612 Alba Iulia 2600 2100 1520 1230 754 Mures 613 Acmariu * 2680 2200 1610 1310 777 Aries 670 Arieseni Aries 672 Albac Neagra L 674 Vadu Motilor Aries 675 Scarisoara * 260 220 165 130 75 Albac L 676 Albac 195 158 110 82 57 Aries 677 Cîmpeni * 490 410 320 240 142 Aries 679 Baia de Aries 685 575 455 375 199 Abrud 683 Abrud 185 150 104 78 54 Abrud 684 Campeni 290 235 164 122 84 Ariesul Mic 685 Ponorel 215 174 121 90 62 Ocolis L 687 Ocoliş 145 117 82 61 42 Valea Mare L 690 Bistra 122 85 63 44 150 Posaga L 692 Posaga 185 158 110 82 56 Aiud L 703 Aiud 190 154 107 80 55 Geoagiu 704 Mogos 90 75 51 38 26 Geoagiu L 705 Teius 215 175 120 90 62 Geoagiu 707 Valea Manastirii 170 138 96 71 49 T-va Mare 718 Blaj 1035 828 560 360 300 117

PROBABILITATI DE DEPASIRE (DEBITE ASIGURATE) mc/s.

720 761 769 772 776 779 790 800 801 808

T-va Mare T-va Mica Secas Galda L Ampoi Ampoi L Sebes Secas Pianul Cugir

Mihalt * Blaj Colibi Benic Zlatna Bărăbanţ Petresti * Cunta Vintu de Jos Cugir Aval *

1190 660 400 195 330 540 245 170 285

950 555 324 158 280 460 198 138 231

645 365 226 110 220 340 138 96 161

410 235 168 82 180 270 103 71 120

345 191 116 56 96 157 71 49 83

Un alt aspect important care merită a fi reliefat, îl constituie Amenajarea hidroenergetică Sebeş, cu cele patru acumulări în cascadă (Ac. Oaşa, Ac. Tău, Ac. Obrejii de Căpâlna şi Ac. Petreşti), amenajare aflată în administrarea Sucursalei Hidrocentrale Sebeş. Acumulările au intrat în funcţiune în ani diferiţi: - Oaşa:1979 - Cugir: 2003 - Tău:1984 - Obrejii de Căpâlna: 1986 - Petreşti: 1983

118

Barajele (digurile acumulărilor) de pe râurile Sebeş şi Cugir se pot avaria din diferite motive: la depăşirea capacităţii de evacuare a deversorului; la solicitări excepţionale: seisme explozii acţiuni deliberate pierderea stabilităţii barajului: alunecări răsturnare cauze privind durabilitatea construcţiei: acţiuni interne ale apei (infiltraţii şi eroziuni) dezagregări sau deteriorări datorate factorilor climatici deteriorarea barajului sau a etanşărilor îmbătrânirea materialului de construcţie cauze privind funcţionalitatea construcţiei capacitatea redusă a evacuatorilor de ape mari infiltraţii totale legătura defectuoasă a barajului cu fundaţia; lipsa prognozei viiturilor; vane sau stavile deschise necorespunzător; necurăţarea lacului de plutitori; defectarea evacuatorilor; defectarea echipamentului hidromecanic; depăşirea debitelor de calcul; instabilitatea fundaţiei: alunecări de adâncime alunecări pe suprafaţa de fundaţie tasări deformaţii plastice infiltraţii prin fundaţie sau dig creşterea sarcinilor fisurarea ruperea betonului la eforturi de compresiune; acţiunea mecanică a valurilor, curenţilor şi a gheţii; fenomene de voalare; umplerea lacului în rate prea mari; explozii în bieful aval; alunecări de versanţi în lac; calitatea materialului folosit la construcţia digurilor; zăpoarele produc creşteri şi descreşteri rapide ale nivelului apei în lac, având drept rezultat gradienţi măriţi în corpul barajului. La barajele din materiale locale, accidentele au o pondere mai mare ca cedările. Cele mai frecvente accidente s-au produs la barajele cu înălţimi între 15 ÷ 30 m (37.7%), urmate de cele cu înălţimi de 30 ÷ 50 m (25.5%) şi 50 ÷ 100 m (9.4%). Frecvenţa accidentelor este relativ mai mare în primii 5 ani de exploatare. La barajele din beton cele mai multe accidente s-au produs la cele de greutate, urmate de cele arcuite şi cu contraforţi. Cedările şi accidentele se datorează în primul rând pierderii stabilităţii şi nedurabilităţii construcţiei sau fundaţiei (80%), în timp ce defecţiunile de funcţionare reprezintă cauze cu frecvenţă redusă (14%). După Midlebroocks, care a studiat 210 baraje de pământ din SUA ce au suferit accidente, cauzele apariţiei acestora sunt: capacitatea insuficientă a descărcătorilor- 30% afuieri, sufozii- 23% 119

alunecări de taluzuri- 10% alte cauze- 37% NIVELURILE CARACTERISTICE ALE ACUMULĂRILOR ŞI BARAJELOR Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. Acumularea Oaşa Cugir Tău Obrejii de Căpâlna Petreşti Nivel NNR maxim (mdM) (mdM) 1255 1257 1007 1008 790 793 409 294 410 295 Nivel minim în exploatare (mdM) 1210 983 760 403 285,50 Coronament baraj (mdM) 1259,00 1013,50 795,00 410,60 296,00 Coronament diguri (mdM)) mal stâng : 296,20 mal drept : 295,8÷296,2

Ipotezele luate în considerare la avarierea barajelor pe râurile studiate în prezentul studiu au fost următoarele: Nr. Locul Qavarie Acumularea Râul Mărimea breşei 3 crt. breşei (m /s) 100 % =200 m 114 629 1. Sebeş baraj Oaşa 50 % =145 m 60 566 100 % =130 m 74 049 2. Sebeş baraj Tău 50 %=65 m 44 955 100 %=80 m 13 648 Obrejii de 3. Sebeş baraj Căpâlna 50 %=40 m 8 286 B=50 m 2912 4. Sebeş dig Petreşti B=25 m 1 768 100 %=120 m 30 243 5. Cugir baraj Cugir 50 %=65 m 18 224 S-au efectuat calcule referitoare la nivelurile maxime ce pot apărea pe râurile Sebeş şi Cugir, în timpul viiturilor, în situaţia excepţională datorată avarierii parţiale sau totale a barajelor sau digurilor la acumulările: Oaşa, Tău, Obrejii de Căpâlna, Petreşti şi Cugir. Date topografice Calculele de inundabilitate s-au efectuat pe râul Sebeş (sector baraj Oaşa baraj Petreşti), pe o lungime de aproximativ 64 km şi pe râul Cugir (aval de barajul Cugir), sector ce se desfăşoară pe o lungime de aproximativ 43 km. Date hidrologice Debitele maxime pe baza cărora s-au stabilit clasele de importanţă, atât pentru barajele de pe râul Sebeş cât şi pentru cel de pe râul Cugir, au fost determinate de ISPH şi INMH. Debitele maxime proiect şi reactualizate, în regim natural şi atenuat, pentru acumulările din bazinele hidrografice Sebeş şi Cugir sunt următoarele: Nr. Acumulare F (km2) crt. 1. Oaşa 187 R P 2. 3. Tău Obrejii de Căpâlna 401 R 619 P Debite maxime P Nat. Aten. Nat. Aten. Nat. Aten. Nat. Aten. Nat. Aten. 10 170 68 140 21 240 153 215 260 190 120 Debite maxime pentru p% 5 2 1 0.5 0.1 210 260 295 335 445 84 102 118 138 191 205 375 455 645 34 96 129 170 290 360 415 475 630 179 220 254 286 372 305 540 645 895 315 400 465 530 705 225 285 336 380 502

0.01 630 287 915 283 880 504 1250 1000 700

R P 4. Petreşti 662 R P 5. Cugir 92 R

Nat. Aten. Nat. Aten Nat. Aten. Nat. Aten. Nat. Aten.

250 280 211 254 145 145 -

350 340 253 354 245 245 -

440 325 -

605 510 388 608 285 285 -

720 600 457 723 325 325 -

985 800 607 990 425 425 -

1365 1140 859 1370 -

DATE MORFOMETRICE ÎN AMPLASAMENTUL ACUMULĂRILOR ŞI DEBITELE MEDII MULTIANUALE LICHIDE Nr. Acumularea Râul F (kmp) Hm (mdM) crt. 1 Oaşa Sebeş 187 1570 2 Cugir Cugirul Mare 92 1535 3 Tău Sebeş 401 1495 4 Obrejii de Căpâlna Sebeş 619 1335 5 Petreşti Sebeş 662 1290 Notă : - F - suprafaţa bazinului de recepţie - Hm - altitudinea medie a bazinului de recepţie. L (km) 22,0 14,5 41,0 59,0 72,0

Ipoteze de avarie În calculele de specialitate s-a ţinut seama de: HG 638/420 din 30.05.2005 privind „Ordin pentru aprobarea Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţiile hidrotehnice şi poluări accidentale”. Tema cadru pentru proiectarea şi realizarea sistemelor de alarmă în aval de acumulările de apă (tema cadru reactualizată). Regia Apele Române1995. Conform HGR 638-420/30.05.2005, anexa nr. 1g, ipotezele de calcul luate în considerare sunt următoarele: - lac plin şi rupere 100%; - avarie medie 50%. Din tema cadru, pentru barajele de pământ sau anrocamente cu mască de beton sau asfalt, ipoteza de avarie este distrugerea a 50- 70 % din lăţime într-un interval de timp de 15 - 120 minute, funcţie de caracteristicile barajului. Conform aceleaşi teme cadru, barajele în arc se distrug practic instantaneu, pe 75 – 100% din secţiune. La digurile din materiale locale, ipoteza de avarie presupune distrugerea lor pe o lungime de 10500 m, în porţiunea înălţimii maxime. Pe baza analizei efectuate asupra legislaţiei din alte ţări (Italia, Franţa, SUA, etc), considerăm că sunt mai apropiate de realitate ipotezele de avarie care ţin seama de materialele de construcţie din care sunt construite barajele şi de faptul că, digurile acumulărilor sunt din materiale locale, având cota coronamentul mai coborâtă decât cea a coronamentului barajului, fiind astfel primele expuse avariilor. În studiu s-a considerat că ruperea de 100%, reprezintă ruperea maximă care poate apărea în secţiunea de calcul, funcţie de tipul barajului (de greutate, de anrocamente, de beton în arc, stăvilare, de pământ).

121

Praguri critice şi efecte dinamice la amenajările hidrotehnice. Pragurile critice de apărare împotriva inundaţiilor stipulate în Ordinul 638/420/2005, art. 29, aliniatul 2, punctul D, sunt: atenţie, alertă şi pericol. Pragul de atenţie se atinge atunci când valorile unora dintre parametrii se apropie sau depăşesc domeniul considerat normal, fără ca starea generală de stabilitate a construcţiei să fie modificată. Pragul de alertă se atinge atunci când apar modificări periculoase ale parametrilor de comportare cu evoluţia spre forme incipiente de cedare. Pragul de pericol se atinge atunci când barajul suferă modificări ce pot conduce la avarierea gravă sau la ruperea construcţiei. Pragurile critice au fost determinate la proiectarea amenajărilor prin calcule de specialitate şi cu ajutorul urmăririi curente şi speciale. Pragurile critice ce pot apare datorită fenomenelor hidrometeorologice : Nr. Faza de Râul Acumularea Pragurile critice Mod de acţiune crt alarmă
Atenţie (A)

1.

Oaşa

Alertă (AL) Pericol (P) Atenţie (A)

2.

CugirCanciu

Alertă (AL) Pericol (P) Atenţie (A)

3.

Tău

Alertă (AL) Pericol (P) Atenţie (A)

4.

Obrejii de Căpâlna

Alertă (AL) Pericol (P) Atenţie (A)

5.

Petreşti

Alertă (AL) Pericol (P)

Nlac> NNR (1255 mdM), Qafluent > Qi = 40 m.c./s Nlac> 1255,5 mdM, Qafluent > Qc = 295 m.c/s Nlac>1256 mdM, Qafluent > Qv =420 m.c/s Nlac> NNR (1007 mdM), Qafluent > Qi = m.c./s Nlac> 1007,5 mdM, Qafluent > Qc = 289 m.c/s Nlac>1008 mdM, Qafluent > Qv =510 m.c/s Nlac> NNR (790 mdM), Qafluent > Qi = 55,60 m.c./s Nlac> 790,25 mdM, Qafluent > Qc = 590 m.c/s Nlac>791 mdM, Qafluent > Qv = 800 m.c/s Nlac> NNR (409 mdM), Qafluent > Qi = 54,40 m.c./s Nlac> 409,25 mdM, Qafluent > Qc = 376 m.c/s Nlac>410 mdM, Qafluent > Qv = 613 m.c/s Nlac> NNR (294 mdM), Qafluent > Qi = 52 m.c./s Nlac> 294,20 mdM, Qafluent > Qc = 450 m.c/s Nlac>295 mdM, Qafluent > Qv = 870 m.c/s

A: - se sporeşte frecvenţa de măsurare la AMC-uri; AL : - se informează proiectantul - se informează conducerea operativă, idem A. P: - se îndeplinesc măsurile stabilite de comisia pentru pragul de PERICOL

1. Amenajarea Oaşa. Praguri critice. Nr. PARAMETRII ATENŢIE crt. APARAT (A)
1. 2. Niveluri şi debite Măsurarea deplasărilor /Măsurători topogeodezice Observaţii vizuale Echipamente hidromecanice >NNR; >Qi= 40 m3/s (debitul instalat) Numai corelate cu restul măsurătorilor şi observaţiilor din întregul front de retenţie Apariţia oricărui fenomen care împiedică buna funcţionare a obiectivului respectiv. Apariţia de plutitori care nu pot fi evacuaţi;

Sebeş

Cugir

Sebeş

ALERTĂ (AL)
> 1 255 .50 >Q15=295 m3/s (debitul de calcul) Evoluţia fenomenelor menţionate în condiţii de solicitări exterioare constante Blocarea evacuatorilor de către plutitori;

PERICOL (P)
>1256.00 mdM; >Q0,1%=420 m3/s (debitul de verificare) Imposibilitatea stopării fenomenului Imposibiliatatea evacuăriii apei în caz

3. 4.

122

Nr. crt.

PARAMETRII APARAT

ATENŢIE (A)
Defecţiuni ale echipamentelor hidromecanice; Pod de gheaţă. Atingerea valorilor maxime din perioada de exploatarea pentru deversorul aval (35 l/s), deversorul stâng (68 l/s), pentru deversorul drept (52 l/s), necorelat cu nivelul şi precipitaţiile, dar confirmat de măsurătorile la tubaţiile SINCO, rocmetru, cleme şi bolţuri deformetrice. Atingerea valori maxime de tasare din exploatare (28 mm) necorelat cu nivelul, dar confirmat de măsurători de la clemele dilatometrice şi dispozitivele hidrometrice. Creşteri cu 1 m, faţă de nivelul maxim din toată perioada de exploatare, necorelat cu evoluţia nivelelor şi precipitaţiilor şi confirmate de obsrvaţiile vizuale ale zonei. Atingerea valorilor maxime înregistrate pe întreaga perioadă de exploatare (2,8 mm), necomfirmat de nivele, dar confirmat de subpresiune. Creşteri cu 1 m, faţă de nivelul maxim din toată perioada de exploatare, necorelat cu evoluţia nivelelor şi precipitaţiilor şi confirmate de obsrvaţiile vizuale ale zonei. Atingerea valori maxime din toată perioada de exploatare (235 mm), necorelat cu evoluţia nivelului şi corelat de debitele drenate, infiltrate, observaţiile vizuale şi măsurătorile topo.

ALERTĂ (AL)
Blocarea unei instalaţii de descărcare în timpul unei manevre sub sarcină.

PERICOL (P)
de viitură cu pericol iminent de deversare peste baraj.

5.

Infiltraţii/deversor tarat

Tendinţa de depăşire gradată a valorilor maxime din exploatare + idem Atenţie

Evoluţia rapidă a fenomenului cu antrenări de debite solide + idem alertă

6.

Tasarea terenului de fundare / rocmetru

Tendinţa de depăşire gradată a valori maxime din exploatare + idem Atenţie Tendinţa gradată de depăşire a nivelului maxim din toată perioada de exploatare + idem Atenţie Tendinţa gradată de depăşire a valorilor maxime înregistrate până în prezent + idem atenţie Tendinţa gradată de depăşire a nivelului maxim din toată perioada de exploatare + iedm Atenţie Tendinţa evidentă de depăşire a valorilor maxime din exploatare + idem Atenţie

7.

Nivelul piezometric în versanţi/foraje hidrogeologic

-

8.

Deplasările realtive măsurate pe trei direcţii / cleme dilatometrice,

-

9.

Nivel piezometric în galerie/ dispozitive hidrometrice

-

10.

Tasări pe masca de etanşare/înclinome-tru SINCO

Evoluţia rapidă a fenomenului + Alertă + apariţia de debite solide la drenaje şi deversoare

2. Amenajarea Tău. Praguri critice.
Nr. crt. 1. 2. PARAMETRII APARAT Niveluri şi debite Măsurarea deplasărilor verticale /Măsurători topogeodezice Observaţii vizuale ATENŢIE (A) >NNR = 790.00 mdM; >Qi= 55,60 m3/s (debitul instalat) Numai corelate cu restul măsurătorilor şi observaţiilor din întregul front de retenţie Apariţia oricărui fenomen care împiedică buna funcţionare a obiectivului respectiv. Apariţia de plutitori care nu pot fi evacuaţi; Defecţiuni ale echip. hidromecanice; Pod de gheaţă. Atingerea valorii maxime de tasare din exploatare ALERTĂ (AL) >NNR + 0,25 m >Q0,1%=590 m3/s (debitul de calcul) PERICOL (P) >NNR + 1 m; >Q0,01%=420 m3/s (debitul de verificare) -

3.

4.

Echipamente hidromecanice

Evoluţia fenomenelor Imposibilitatea menţionate în condiţii stopării fenomenului de solicitări exterioare constante Blocarea evacuatorilor Imposibilitatea de către plutitori; evacuării apei în caz Blocarea unei instalaţii de viitură cu de descărcare în timpul pericol iminent de unei manevre sub deversare peste baraj. sarcină. Tendinţa de depăşire gradată a valori maxime din exploatare + idem atenţie

5.

Tasarea terenului de fundare / rocmetru

- cota 782.00: R11=4 mm - cota 769.00: R32=1,3 mm - cota 752.00: R35=-4 mm - cota 731.50: R38=1,7 mm - cota 687.00: Rv11=-1 mm - cota 741.00: R315=2,5 mm

-

123

Nr. crt.

PARAMETRII APARAT
- cota 782.00:

ATENŢIE (A)
R118=-1 mm

ALERTĂ (AL)

PERICOL (P)

necorelat cu nivelul, dar confirmat de măsurători de la clemele dilatometrice şi dispozitivele hidrometrice. Nivelul piezometric în versanţi/foraje hidrogeologice Atingerea valorii maxime, necorelată cu evoluţia nivelurilor şi precipitaţiilor şi confirmate de debitele drenate Atingerea valorii maxime totale înregistrată în perioada de exploatare (35 l/min), necorelat cu nivelele şi temperatura, confirmat de celulele de presiune interstiţiale, bolţuri deformetrice, teledilatometre Atingerea valorii maxime totale înregistrată în perioada de exploatare (7 l/min), necorelat cu nivelele şi temperatura, confirmat de rocmetre, Atingerea valorii maxime măsurate în perioada de exploatare: - P6: spre aval = 6,2 mm (cota 781.00 mdM) şi spre versanţi = 5,4 mm (cota 781.00 mdM) - P11: spre aval = 11,5 mm (cota 769.00 mdM) şi spre versanţi = 3,4 mm (cota 769.00 mdM) - P14: spre aval = 9,4 mm (cota 791.00 mdM) şi spre versanţi = 5,2 mm (cota 791.00 mdM) Atingerea valorii maxime de deschidere înregistrată în perioada de exploatare pentru rostul central:
- cota 773 mdM: D110-11 am = 1,1 mm - cota 771 mdM: D210-11 am = 1,1 mm - cota 757 mdM: D210-11 av = 1,2 mm

6.

Tendinţa gradată de depăşire a nivelului maxim din toată perioada de exploatare + idem Atenţie Tendinţa gradată de depăşire a valorilor maxime înregistrate până în prezent + idem Atenţie Tendinţa gradată de depăşire a nivelului maxim din toată perioada de exploatare + idem Atenţie

-

7.

Debite infiltrate şi drenate în galeria de drenaj / Deversor tarat

-

8.

Debit total drenat pe versanţi deasupra cotei 763.00 mdM

-

9.

Deplasări orizontale pe două direcţii ortogonale / pendule

Atingerea valorii de calcul + idem Atenţie

Accelerare rapidă a deplasărilor spre aval şi versanţi cu tendinţă evidentă de depăşire a valorilor de calcul + idem Atenţie

10.

Deschideri rosturi pe paramentul amonte / Teledilatometre (Discedimetre)

11.

Deschideri de rosturi pe paramentul aval / Bolţuri deformetrice

12.

Deformaţii în beton / Extensometre

13.

Temperatura în beton / Teletermetre

necorelat cu evoluţia nivelelor şi temperatura, dar confirmate de măsurătorile de la pendule, rocmetre, celule de presiune totale, debite drenate şi infiltrate Atingerea valorii maxime de deschidere înregistrată în perioada de exploatare pentru rostul central: - cota 742 mdM: P10-11=0,1 mm - cota 756 mdM: P10-11=0,1 mm - cota 770 mdM: P10-11=0,7 mm - cota 782 mdM: P10-11=3,4 mm necorelat cu evoluţia nivelelor şi temperatura, dar confirmate de măsurătorile de la pendule, rocmetre, celule de presiune totale, debite drente şi infiltrate Atingerea valorii maxime înregistrate în perioada de exploatare (536,4 µ/m), necorelată cu nivelele şi temperaturi, dar confirmată de măsurătorile de la pendule, celulele presiune totală, bolţuri deformetrice, rocmetre. Atingerea valorii maxime medii la nivelul unui câmp de teletermetre necorelat cu nivelele şi temperaturile, dar confirmat de evoluţia debitelor infiltrate pe

Tendinţa gradată de depăşire a nivelului maxim din toată perioada de exploatare + idem Atenţie

-

Tendinţa gradată de depăşire a nivelului maxim din toată perioada de exploatare + idem Atenţie

-

-

-

Tendinţă evidentă de depăşire gradată a valorii maxime din exploatare + idem Atenţie

-

124

00 mdM >Q0. celule de presiune interstiţiale.0. >Q2% = 376 m /s (debit calculat) Depăşirea valorii maxime superioare şi inferioare dată de atenţie pentru două măsurători consecutive + idem ATENŢIE 3. extensometre. Presiune pe talpa barajului / Celule de presiune totală ATENŢIE (A) paramentul aval.5%= 613 m3/s (debit de verificare) - RK1 = + 0. rocmetre * (vezi nota) Atingerea valorilor maxime totale înregistrate în perioada de exploatare (maximul înregistrat pe versînt stâng = 6 l/min). Nivel şi debite 3 3 2. dar confirmat de măsurătorile la pendule.325 mm RK3 = +0. crt. PARAMETRII APARAT 14. Deplasări orizontale absolute pe direcţii orizontale PENDULE INVERSE Plot 3 Plot 7 necorelat cu evoluţia nivelelor în acumulare şi a temperaturilor. rocmetre şi de creşterea nivelului piezometric în drenajele care nu debitează Atingerea valorilor de calcul + idem ATENŢIE Accentuarea rapidă a deplasărilor spre aval şi mal drept cu tendinţă evidentă de depăşire a valorilor de calcul + idem AVERTIZARE 4.25 mdM >NNR = 409. ATENŢIE AVERTIZARE PARAMETRII APARAT crt (A) (Av) >409.00 mdM 1. dar confirmat de măsurătorile la bolţuri deformetrice şi clinometrice. drenaje Depăşirea valorilor maxime măsurate la coronament: amonte – aval : 6 mm mal drept – mal stâng: 3 mm necofirmat de evoluţia nivelului în lac şi temperatură. celule de presiune interstiţială. capsule de presiune totală. dar confirmat de măsurătorile la bolţuri. rocmetre. celule de presiune interstiţială ALERTĂ (AL) PERICOL (P) Atingerea valorii de calcul Tendinţă de depăşire a valorii de calcul + idem atenţie 3. drenaje.5 mm. Deformaţii rocă ROCMETRE >Qi = 54. capsule de presiune totală. neconfirmat de evoluţia nivelelor din acumulare şi precipitaţii.Nr. Nr. Plot 9 Debitul infiltrat FORAJE DE DRENAJ Depăşirea valorii maxime a debitului înregistrat în perioada de exploatare cu 2 l/min + idem ATENŢIE Idem AVERTIZARE + antrenare de debit solid 125 .075 mm / .125 mm / . dar confirmat de măsurătorile la bolţuri. Criterii de avertizare pentru amenajarea Obrejii de Căpâlna.40 m /s (debit instalat) Atingerea valorii maxime superioare şi inferioare rezultate din modelarea cu metoda EDF ALARMĂ (ALA) >410. celule de presiune totală. rocmetre Depăşirea măsurătorilor efectuate la coronament: amonte – aval : 8 mm mal drept – mal stâng: 2 mm necofirmat de evoluţia nivelului în lac şi temperatură. teledilatometre şi observaţii vizuale Atingerea valorii maxime înregistrată în toată perioada de exploatare (8 kg/cm2).1. dar confirmată de măsurătorile de la pendule. drenaje. necorelată cu nivelele şi temperaturile. debite drenate. bolţuri deformetrice. capsule de presiune totală.725 mm RK2 = + 0.0.1 mm / .

drenaje.00 mdM PLOT 6: amonte: 409.10 mdM: 2 mm.cc) necorelat cu nivelul şi temperatura.06 m FH7 = 4. mal stâng – mal drept PLOT 3: amonte – aval: 2 (c. bolţuri clinometrice. bolţuri clinometrice.00 mdM aval: 386.cc) AVERTIZARE (Av) Creşterea cu 2 m peste valorile maxime înregistrate pe întreaga perioadă de exploatare + idem ATENŢIE ALARMĂ (ALA) 6.cc PLOT 9: amonte – aval: 2 (c.08 m FH8 = 3. pendule Atingerea valorii medii maxime înregistrate în toată perioada de exploatare la nivelul coronamentului.4 m FH2 = 9.5 (c. bolţuri clinometrice şi deformetrice. Nivelul pânzei freatice FORAJE HIDROGEOLOGICE ATENŢIE (A) Atingerea valorii maxime înregistrate pe întreaga perioadă de exploatare: mal drept: FH1 = 3. dar confirmat de măsurătorile la drenaje.25 m FH4 = 1.37 m mal stâng: FH5 = 1. rocmetre şi capsule de presiune totală 7.Nr. PARAMETRII APARAT crt 5.00 mdM PLOT 9: amonte: 384. Deplasări relative BOLŢURI DEFORMETRICE Deschideri de rost ce ating valoarea maximă înregistrată pe întreaga perioadă de exploatare pentru plotul central: cota 398.00 mdM necorelat cu nivelul în acumulare şi temperatura.cc) mal stâng – mal drept: 2 (c. pendule. bolţuri deformetrice.00 mdM aval: 390. rocmetre. dar confirmat de măsurătorile la drenaje. pe direcţiile amonte – aval. necorelat cu nivelul în acumulare şi temperatura.5 m albie: FH3 = 4. rocmetre şi capsule de presiune totală. celule de presiune interstiţială.cc) mal stâng – mal drept: 2. pendule.cc) Depăşirea valorii medii maxime înregistrate în toată perioada de exploatare la nivelul coronamentului pe direcţia amonte – aval şi mal stâng – mal drept date de ATENŢIE cu 1 c. dar confirmat de măsurătorile la drenaje. dar confirmat măsurătorile la pendule.47 m FH6 = 7.cc) mal stâng – mal drept: 3 (c. Presiuni interstiţiale CELULE DE PRESIUNE INTERSTIŢIALĂ Tendinţa evidentă de depăşire a valorii de ATENŢIE rezultată din două măsurători consecutive + idem ATENŢIE 126 . Înclinări absolute BOLŢURI CLINOMETRICE PLOT 7: amonte – aval: 2 (c.00 mdM aval: 389. rocmetre Atingerea valorii maxime înregistrate pe întreaga perioadă de exploatare: PLOT 3: amonte: 382. Depăşirea valorii maxime înregistrate până în prezent cu 1 mm + idem ATENŢIE 8.10 mdM: 2 mm cota 388.64 m necorelat cu nivelul în acumulare şi precipitaţii.

Înclinarea bolţii centralei ÎNCLINOMETRE Atingerea valorii maxime înregistrate în toată perioada de exploatare: RK2 = + 1mm / -2 mm RK4 = + 0.5 minute cuzinetul aval: 3. bolţuri clinometrice.2 dacă împiedică buna funcţionare a obiectivului respectiv Imposibilitatea manevrării pentru reglarea nivelului în acumulare AVERTIZARE (Av) Atingerea valorii de calcul +idem ATENŢIE ALARMĂ (ALA) Depăşirea valorii de calcul + idem AVERTIZARE 10.00 kgf/cmp aval: -8. dar confirmat de măsurătorile la rocmetre. PARAMETRII APARAT crt 9.00 kgf/cmp. drenaje. Deformaţii rocă ROCMETRE 15.00 kgf/cmp aval: -8. confirmat de observaţiile vizuale. Măsurarea deplasărilor MĂSURĂTORI TOPOGEODEZICE Observaţii vizuale 13.00 µ/m necorelat cu temperatura.5 minute. neconfirmat de temperatură. drenaje. capsule de presiune totală Atingerea valorii maxime înregistrate în toată perioada de exploatare: cuzinetul amonte: 5. rocmetre. Temperatura în beton TELETERMETRE 11 ** 12.00 µ/m cuzinet aval: -276.00 kgf/cmp aval: -2. celule de presiune interstiţială Atingerea valorii maxime medii din exploatare pentru un câmp . neconfirmat de evoluţia temperaturii exterioare şi nivelelor. Numai corelat cu restul valorilor măsurate la punctele 2-9 (având în vedere caracterul redus al acestor măsurători) Apariţia oricărui fenomen menţionat la capitolul 6.2 mm. Deformaţii specifice în boltă EXTENSOMETRE 16. dar confirmat de măsurătorile la rocmetre Atingerea valorii de calcul + idem ATENŢIE Tendinţa evidentă de depăşire a valorii de atenţie + idem ATENŢIE 127 .00 µ/m cheia bolţii: -1241.5 mm / . neconfirmat de temperatură. dar confirmat de măsurătorile la extensometre şi capsule de presiune totală Atingerea valorii maxime de la PIF până în prezent: cuzinet amonte: -808.2 în condiţii de solicitări exterioare constante Imposibilitatea manevrării echipamentului hidromecanic de la evacuator în condiţii de aport de debit ridicat în acumulare Depăşirea valorii maxime dată de atenţie pentru două măsurători consecutive + ATENŢIE Imposibilitatea stopării fenomenului Imposibilitatea manevrării echipamentului hidromecanic de la evacuator cu nivelul ridicat la nivelul de gardă 14.00 kgf/cmp PLOT7: amonte: -12. Echipamente hidromecanice Evoluţia fenomenelor menţionate la capitolul 6. neconfirmat de nivele şi temperatură. dar confirmat de măsurătorile la pendule.00 kgf/cmp PLOT9: amonte: -13. Presiuni totale la contactul rocă beton CAPSULE DE PRESIUNE TOTALĂ ATENŢIE (A) Atingerea valorii maxime înregistrate pe întreaga perioadă de exploatare: PLOT3: amonte: -10.Nr.

FH şi eventual de măsurătorile topo de nivelment şi observaţiile vizuale Tendinţa de depăşire a valorilor maxime din expolatare (1. dar confirmat de măsurătorile la pendule. 6.beton CAPSULE DE PRESIUNE TOTALĂ ATENŢIE (A) Atingerea valorii maxime înregistrate pe întreaga perioadă de exploatare: cuzinetul amonte: -3 kgf/cmp (compresiune) cheia bolţii: -6. Praguri critice Nr Atenţie Parametri / Aparat crt (A) Măsurarea deplasărilor Numai corelate cu restul măsurătorilor şi 1. Defecţiuni ale echipamentelor hidromecanice. necorelat cu evoluţia nivelelor şi precipitaţiilor şi confirmate de observaţiile vizuale ale zonei şi măsurătorile de debit în contracanal Creşteri de la o măsurătoare la alta de 1 m. verticale observaţiilor Măsurători topogeodezice 2.Nr. Depăşirea valorilor maxime înregistrate până în prezent cu 2 mm + idem atenţie - 128 . Novelul pânzei freatice Foraje hidrogeologice Deplasările relative pe trei direcţii Cleme dilatometrice - - 8. 6. Alertă (AL) Evoluţia fenomenelor menţionate la cap. AVERTIZARE (Av) ALARMĂ (ALA) * Pentru pendulul invers din plot 9 limitele de atenţie se vor stabili după remedierea situaţiei actuale (blocarea tubaţiei datorată unui obiect căzut accidental în foraj) pe baza evoluţiei rezultate din măsurători.2. extensometre. Infiltraţii la DMD-pe contracanal Deversor tarat 50.5 kgf/cmp (compresiune) cuzinetul aval: -5 kgf/cmp (compresiune) . AP şi bolţuri clinometrice Creşteri de la o măsurătoare la alta de 1 m.92 mm). Echipamente hidromecanice Imposibilitatea evacuării apei în caz de viitură cu pericol iminent de deversare peste baraj şi diguri 4. Amenajarea Petreşti.00 l/s + idem atenţie 5. Observaţii vizuale Apariţia oricărui fenomen menţionat la cap. necorelat cu nivelul şi precipitaţiile. Nivelul piezometric în umpluturi Foraje piezometrice - - 7. (din proiectul de urmărire specială) în condiţii de solicitări exterioare constante Blocarea evacuatorilor de către plutitori.00 l/s.00 l/s + idem atenţie 100. dar confirmat de măsurătorile la FP. Apariţia de plutitori care nu pot fi evacuaţi. 4. necorelat cu evoluţia nivelelor şi precipitaţiilor şi confirmate de observaţiile vizuale ale zonei Atingerea valorilor maxime înregistrate pe întreaga perioadă de exploatare (0. PARAMETRII APARAT crt 17 Presiuni totale la contactul rocă .9 mm). confirmat de măsurătorile la rocmetre. ** Caracterul frecvenţei acestor măsurători (redus) obligă la corelarea cu informaţiile de la restul de AMC şi cu observaţiile vizuale neputând fixa strict criterii valorice. necorelat cu nivelul şi temperatura. Tasarea terenului de fundare Rocmetru Depăşirea cu 2 mm a valorii maxime din exploatare + idem atenţie - 6. Blocarea unei instalaţii de descărcare în timpul unei manvre sub sarcină Pericol (P) - Imposibilitatea stopării fenomenului 3.2 (din proiectul de urmărire specială) dacă împiedică buna funcţionare a obiectivului respectiv. Pod de gheaţă 25.

Debitul infiltrat Foraje de drenaj Depăşirea valorilor maxime înregistrate în perioada de exploatare cu 2 l/min + idem atenţie - Subpresiuni pe talpa de fundaţie 10. dar confirmat de subpresiuni. iar conform P 100/1992 se încadrează în zona seismică „F” cu Ks = 0. pendul. rocmetre şi DH Alertă (AL) Pericol (P) 9. Atingerea valorii maxime înregistrate în exploatare(6. dar confirmat de măsurătorile la pendule. Celule de presiune totală AP > 294. pendul invers.7. dar confirmat de subpresiuni. DH şi CD Atingerea valorii maxime din perioada de exploatare necorelat cu evoluţia nivelului şi temperaturii.20 > Q1% =450 mc/s (debitul de calcul) Atingerea valorii limită medii convenţională de presiune pe roca de fundaţie 6. > Q0. dar confirmat de debitele drenate. 129 . Amenajarea Cugir În conformitate cu STAS 11100-1/1997.84 l/min). rocmetru Atingerea valorilor maxime înregistrate în perioada de exploatare (0. Bolţuri clinometrice Tendinţa gradată de depăşire a valorilor maxime din exploatare + idem atenţie - ZONAREA SEISMICĂ A AMENAJĂRILOR Amenajarea Oaşa În conformitate cu STAS 11100-1/1993. rocmetre şi AP > NNR. Tc=0. neconfirmat de nivele şi temperatură.08. necorelat cu variaţia nivelelor şi a temperaturii. dar confirmat de măsurătorile la rocmetre. cleme. > Qi= 52 mc/s (debitul instalat) Atingerea valorii maxime din exploatare neconfirmat de evoluţia nivelelor şi temperaturilor.5 – 7 daN/ cm2 + idem atenţie Înclinări pe două direcţii 14. dar confirmat de pendul.70) Creşteri ale deplasărilor amonte – aval mai mari de 1 mm de la o citire la alta repetate în acelaşi sens la 5 măsurătorii consecutive. IB=6 (MSK). Tc=0. iar conform P 100/1992 se încadrează în zona seismică „E” cu Ks = 0. Dispozitive hidrometrice (DH) Idem atenţie + atingerea valorilor de calcul Depăşirea diagramelor de calcul şi a coeficienţilor de siguranţă luaţi în calcul Deplasări orizontale pe 11. neconfirmat de nivelele din acumulare. două direcţii Pendul invers Tendinţa gradată de depăşire a valorii maxime înregistrate de la PIF + idem atenţie Idem alertă + evoluţia rapidă a fenomenului în timp scurt 12.06. rocmetru şi AP. subpresiune. barajul are gradul VI de seismicitate.7. cleme. Niveluri şi debite Presiuni pe talpa de fundaţie 13. cleme.Nr crt Parametri / Aparat Atenţie (A) neconfirmat de nivele şi temperaturi. pendul şi cleme Creşterea subpresiunilor măsurate cu 2 m peste valorile maxime măsurate. Atingerea valorii maxime a coeficientului maxim de subpresiune atins pe întreaga perioadă de exploatare (0.5 – 7 daN/cm2 + idem atenţie > 295 mdM. barajul are gradul VI de seismicitate.60mm). debite drenate.1% =870c/s (debitul de verificare) Depăşirea valorii limită medii de 6.

L. 4.102.108. 130 .81.4 S. Urmărirea comportării în timp a construcţiilor hidrotehnice se realizează prin măsurători la aparate şi dispozitive de măsură şi control.L.L. Roşia Montana C C C D C D D D D SISTEMUL INFORMAŢIONAL PRIVIND COMPORTAREA CONSTRUCŢIILOR HIDROTEHNICE Sistemul informaţional privind comportarea construcţiilor hidrotehnice furnizează date permanente privind parametrii ce caracterizează comportarea construcţiilor. Tc=0.06.2 Roşia Montana/ IV. DELTA PLUS Sebeş SC CUGIREANA SA CUGIR S. 3. Abrud C. Sebeş verifică măsurătorile primite şi efectuează prelucrarea primară.C. iar în situaţii extreme. 2. Amenajarea Obrejii de Căpâlna Tectonica amplasamentului se caracterizează prin prezenţa unor fracturi şi falii majore. precum şi ca efect al mişcărilor aplicative .L. de agrement sau de interes local). Denumirea Cursul de apa Deţinătorul Catg. SITUAŢIA BARAJELOR DE CATEGORIA C şi D (lacurile cu folosinţă piscicolă.10. 6. iar conform P 100/1992 se încadrează în zona seismică „F” cu Ks = 0. Roşia Montana C.81 Roşia Montana/ IV.81. 7. Roşia Montana Ci.1.102. precum şi prin observaţii vizuale efectuate cu frecvenţa stabilită de proiectant. crt. baraj 1. 8.10.81. 9.06. barajul are gradul VI de seismicitate. IB=6 (MSK). 5. Conform SR 11100/1-1993 este situat în zona de intensitate macroseismică I = 6 (MSK) Amenajarea Petreşti În conformitate cu STAS 11100-1/1993.10.Amenajarea Tău În conformitate cu STAS 11100-1/1993. când acest lucru nu mai este posibil sistemul oferă informaţii pentru luarea deciziei de aplicare a prevederilor planului de alarmare – avertizare. interpretarea datelor şi întocmirea documentaţiilor de analiza comportării construcţiilor la obiectele la care a fost instituită urmărirea specială.7 Valea Daia / IV. VALEA DAIA SEBEŞ „RÂUL MIC" Baraj priză GARDE Tăul Mare Tăul Brazi Tăul Cornii Tăul Ţarina Tăul Anghel Valea Daia / IV.15.7.4 Roşia Montana/ IV.C.C.1.10. Tc=0.7. DELTA PLUS Sebeş S.81.2 Aries/ IV-1. Sistemul informaţional privind comportarea construcţiilor hidrotehnice asigură punerea în evidenţă cu anticipaţie a unor fenomene a căror evoluţie ar putea pune în pericol stabilitatea construcţiilor. Cupru Min SA.10. Nr.1.4 Corna/IV.15.1. ca efect al mişcării disjunctive care au avut loc după ciclul metamorfic şi prezenţa unui sistem de fisuri şi dislocaţii de mică amplitudine. Personalul laboratoarelor UCC din cadrul S. Elementele sistemului informaţional pentru supravegherea construcţiilor sunt următoarele: a) Măsurătorile sunt efectuate de agenţii hidrotehnici la obiectele de construcţii din amenajarea râurilor Sebeş şi Cugirul Mare şi transmise la laboratorul UCC. care pot pune în pericol localităţi la ape mari.H.1. încadrarea acestora în domeniul de variaţie prescrise de proiectant.1. barajul are gradul VI de seismicitate. 1. mai noi.81. iar conform P 100/1992 se încadrează în zona seismică „E” cu Ks = 0. Roşia Montana C. Roşia Montana C.7 Râul Mic/ IV-1.4 Roşia Montana/ IV. IB=6 (MSK). Depistarea în fază incipientă a fenomenelor cu evoluţie defavorabilă pentru construcţii asigură posibilitatea aplicării măsurilor de oprire a evoluţiei periculoase a acestor fenomene. formate ca efect al fenomenelor de fortificare şi de contracţie.

r.Îndig.Îndig şi reg. r. Unirea. r. r.Ac.Îndig. r. starea tehnică a acestora. Mureş mal stâng la Şibot . Mureş şi afuenţii ambele maluri la Alba Iulia .Îndig r. Mureş mal stâng la Rădeşti .Reg.lucrarea necesită fonduri pentru punere în siguranţă bună bună Anul PIF 1976 1971 1977 1979 Corespunde sau nu clasei de importanţă da da da da Deţinător SGA Alba Iulia SGA Alba Iulia SGA Alba Iulia C L Aiud SGA Alba Iulia SGA Alba Iulia CL Sântimbru SGA Alba Iulia SGA Alba Iulia SGA Alba Iulia SGA Alba I SGA Alba Iulia SGA Alba Iulia C L Vinţu de Jos C L Vinţu de Jos SGA Alba Iulia SGA Alba Iulia SGA Alba Iulia SGA Alba Iulia SGA Alba Iulia SGA Alba Iulia C L Blaj Gradul de asigurare normat / real 10% / 10% 2% / 2% 5% / 5% 5% / 5% Unirea Ocna Mureş Aiud Rădeşti Mihalţ Sîntimbru Alba Iulia 1981 1977 1982 1984 1980 1984 1982 1977 1985 1982 1981 1983 1984 1974 nu da da da Da da Da da da da da da da da 10% / 5% / 5% 10% / 10% 1% / 1% 1% / 1% 1% / 1% 10% / 10% 10% / 10% 10% / 10% 10% / 10% 10% / 10% 10% / 10% 10% / 10% 5% / 5% Ciugud Vinţu de Jos Blandiana Şibot .Îndig. Mureş mal stâng la Ocna Mureş . r.Starea tehnică şi de întreţinere a lucrărilor hidrotehnice. r. Mureş mal stâng la Ciugud . de terasam.Îndig. r. şi reg. T-va Mare Cîmpeni 1989 nu - Poşaga Blaj 1996 1981 da Da 5% / 5% 2% / 2% 10% / 10% bună 1983 da 131 . r.Îndig.Reg.Îndig r. Lucrările hidrotehnice existente în judeţul Alba. Mureş mal drept la Blandiana I .Îndiguire r.Îndig. şi îndiguire pr. T-va Mare şi afluenţii ambele maluri la Blaj – Tiur . r.Îndig. Târnave mal stâng la Mihalţ . ambele maluri la Unirea .Îndig. Mureş mal drept la Aiud .Îndig.Îndig. Mureş mal stâng la Vinţu de Jos . r. r.Îndig. Arieş . bună bună bună Bună bună bună bună bună bună bună bună bună bună .lucrarea necesită complet.Îndig. şi îndig. Mureş mal drept la Vinţu de Jos (continuare dig SGA) Starea tehnică şi funcţională bună bună bună bună . r.Îndig. Mureş mal stâng la Totoi . Mureş mal stâng la Drâmbar . clasa de importanţă şi gradul de asigurare al acestora sunt conform tabelului: Lucrări de apărare existente pe raza localităţii Localitatea Denumirea construcţiei . r. Mureş mal stâng la Vinţu de Jos (aval conf. nep. Arieş mal drept la Lunca Arieşului . r. r.Îndig. Mureş mal drept la Blandiana II . Mihoeşti – r. Mureş mal stâng la Cistei . V.Îndig. anul punerii în funcţiune. Mureş mal drept la Vinţu de Jos . Mureş mal stâng la Mereteu . r. Pianu) .

lucrarea necesită fonduri pentru reparaţii .lucrarea necesită fonduri pentru reparaţii . T-va Mica mal drept la Şona .H. Sebeş S. r.1% 0.Îndig.Baraj Tău – r.Oaşa 9 C III Barajul Cugir are o înăltime de 48.Baraj Oaşa – r.00 m .00 mdM.Îndig.1% /0.01% Şugag Barajul Oaşa realizează lacul de acumulare şi regularizare a debitelor pentru Amenajarea hidroenergetică Sebeş – treapta Gâlceag. Sebeş 1989 1989 nu nu SGA Alba Iulia SGA Alba Iulia 10 % / 10 % / - Jidvei 1989 nu Şona SGA Alba Iulia S.Îndig. T-va Mică mal drept la Jidvei II (amonte) .H. cota coronamentului este de 1013.00 m.Lucrări de apărare existente pe raza localităţii Localitatea Denumirea construcţiei mal drept la Mănărade I .lucrarea necesită fonduri pentru reparaţii bună bună 1982 1983 1989 da da nu C L Blaj C L Blaj SGA Alba Iulia Cetatea de Baltă . T-va Mică mal stâng la Cetatea de Baltă . NTLH-021 STAS 4273/83 Punctaj Categorie Baraj 75 A I Centrala 27 B II Priza Oaşa 15 C III Casa vanelor priză Oaşa 16 C III Galeria de aducţiune Oaşa + 17 C III debuşarea CHE Gâlceag Captarea Prigoana 9 C III Aducţiune Prigoana – Galerie 9 C III Oaşa Castel echilibru Gâlceag 16 C III Captarea Ruginosu 9 C III Captarea Marginea 9 C III Captarea Căşii 9 C III Captarea Hurdubeu 9 C III Captarea Muntelui 1 9 C III Captarea Muntelui 2 9 C III Aducţiunea Ruginosu . Sebeş 10 % / - 1987 1984 Da da 1% / 0. r.lucrarea necesită fonduri pentru reparaţii . r. gosimea la baza în 132 . r. Încadrarea construcţiilor în clase şi categorii de importanţă se prezintă în tabelul de mai jos: CATEGORIA DE CLASA DE IMPORTANŢĂ OBIECT IMPORTANŢĂ CONF. NNR este situat la cota 1007. şi o producţie anuală de 260 GWh). CONF. Sebeş .Îndig. R T-va Mare mal stâng la Spătac Starea tehnică şi funcţională Anul PIF Corespunde sau nu clasei de importanţă Deţinător Gradul de asigurare normat / real 10% / 10% 10% / 10% 10 % / - bună bună .Îndig. grosimea la coronament este de 2. T-va Mică mal stâng la Jidvei I (aval) . r. T-va Mare mal stâng la Mănărade II .Îndig. exploatarea amenajării făcându-se exclusiv pe criterii energetice (putere instalată de 150 MW.50 mdM.

înclinarea taluzelor: 1:2 (spre lac şi spre exterior) etanşarea corpului digului: pereu din dale de beton de 15 cm. situată la cota 296 mdM.M. Barajul Tău realizează lacul de acumulare şi regularizare a debitelor pentru Amenajarea hidroenergetică Sebeş – treapta Şugag. adâncime.00 m. Gradul de asigurare la neinundabilitate. STAS 4273/83 II III III III III III Centrală Notă: RB = indicele de risc asociat barajului. Lacul este delimitat pe malul drept de un dig longitudinal iar pe malul stâng de un dig frontal de se închide în şoseaua DN 67.1%=510 mc/s.0 m. grosime etanşarea în profunzime: ecran din gel beton de 5. şi o producţie anuală de 260 GWh).se dezvoltă în albia râului Sebeş pe o distanţă de 1 Km aval de podul de cale-ferată Petreşti-Sebeş.00 m. cu mască de beton amonte cota coronamentului: 295. Cuveta lacului are roca de bază constituită dintr-un complex de roci metamorfice (gnaise feldspatice. Acumularea Obrejii de Căpâlna face parte din seria de amenajări de pe râul Sebeş.20 m. In conformitate cu STAS 11 100 – 1/ 1997 barajul are gradul VI de seismicitate. 296. micacee) şi depozite acoperitoare (aluviuni şi deluvii).secţiune maestră este 6. Clasa de importanţă. În baza Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanţă a lucrărilor hidrotehnice – NTLH – 021. Barajul Cugir este de clasa a II a de importanţă. lungimea: 830 m 113 m. Lacul Obreji de Căpâlna.M.Categoria de importanţă. Petreşti. lungimea desfaşurată a coronamentului este de 120. Barajul deversor – de tip stăvilar din beton. Diguri mal drept mal stâng tipul constructiv: din balast.E. barajele se împart în 4 categorii de importanţă: Conform Metodologiei mai sus amintite.d. 133 . lăţimea coronament: 4.00 m. CB = indicele de stare al barajului Lacul de acumulare Petreşti . iar conform HGR 766/1997 se incadreaza în categoria B de importanta .00 ÷ 6.d. exploatarea amenajării făcându-se exclusiv pe criterii energetice (putere instalată de 150 MW. având spre malul drept C.419). Barajul Obrejii de Căpâlna este un baraj de beton în arc cu dublă curbură şi are o înălţime constructivă de 42. Conform STAS 4273/1983 uvrajele din clasa a II de importanta se dimensioneaza la debitul de calcul Q1%=285mc/s si se verifica la debitul Q0.00 m. este amplasat către malul stâng al râului Sebeş. 167 /19. barajul şi centrala Petreşti se încadrează în categoria de importanţă deosebită B care impune o urmărire specială a construcţiei (indicele de risc asociat barajului RB=0. publicată în Monitorul Oficial nr.7. raza medie la coronament este de 63.08. Clasa de importanta.2000.04. la aproximativ 1 Km aval de podul de cale-ferată Petreşti-Sebeş. Conform STAS 4273 / 83 barajul şi centrala Petreşti se încadrează în clasa a II-a de importanţă. Încadrarea construcţiilor în clase şi categorii de importanţă. iar conform P 100/1992 se incadrează în zona seismica “F” cu Ks=0.20 m. amplasat în aval de confluenţa cu Nedeiul.70 m.80 – 296. Categoria de importanţă.H. Gradul de protectie antiseismica. conform STAS 4273/1983.472 15 16 17 16 17 Categorie B C C C C C CLASA DE IMPORTANŢĂ CONF. conform tabelului : OBIECT Baraj Priza Obrejii de Căpâlna Casa vanelor priză Obrejii de Căpâlna Galeria de aducţiune Obrejii de Căpâlna – debuşare CHE Săsciori Castelul de echilibru Săsciori Derivaţia principală Obrejii de căpalna CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ CONF. Încadrarea construcţiilor în clase şi categorii de importanţă. NTLH-021 Punctaj CB=76 RB= 0. Tc 0.

Mureş - - - - - - Noşlac 300 cm.157 ha teren agr. 530 cm Localitatea Cursul de apă Obiective aflate în zone de risc la inundaţii Gura Ariesului : .0.3 ha pasune comunala Gura Ariesului : .150 ha pasune comunala Lunca Mureşului : . .282 ha teren agr. viituri Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I.15 km cond. . - 350 cm.Valea Rea 300 cm.12 ha teren agricol Lunca Mureşului : .130 ha pasune comunala Gura Ariesului : .4 ha fanat Lucrări hidrotehnice de apărare existente - Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Lunca .Zonele planificate a fi inundate controlat. .1 ferma agricolă . Mureş Mureşului 5-7 ore - . F II. - 500 cm. gaz .0.15 anexe gosp.m cm 500 cm 4-5 ore .52 anexe gosp.magazin mixt . gaz .0.0. . Găbud . - 4-5 ore - - - . 400 cm F III. Timp propag.15 km retele el. . 400 cm.25 km retele el. .100 Case .15 km retele tel. Arieş .Camin cultural .canton CFR .2 ha pasune comunala Stîna de Mureş : .Valea Socşoara .25 km cond. .20 case .60 ha terenuri agr.1 Camin cultural .1 statie balastiera .50 case .0.0.0.60 Case .r.r.40 ha terenuri agr.15 Case .25 km retele tel.Valea Ciuciului - - - - - - 134 .35 case .4 ha fanat Ciuci : . Noşlac : . 5-7 ore - - 300 350 cm. În judeţul Alba nu există zone care să poată fi utilizate pentru inundare dirijată în situaţii deosebite. Inventarierea construcţiilor şi a obiectivelor realizate în zone inundabile.canton CFR .15 km strazi .pr.3 km strazi . . 300 cm.4 ha fanat Căptălan : .Valea Căptălanului . Găbud : . 530 cm.r.0.

F II. poduri . H = 2.Agromec .Spinis SRL .15 ha teren arabil Ciugudul de Jos şi Ciugudul de Sus : .3 buc.Szakely Service SRL .r.0.25 km retele el. 530 cm.Reg.10 gospodarii .3 ha teren agricol .pr.Muresan Doru . Mureş Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I.Gara Unirea . F III.3m.Scoala . 500 cm.TV Cablu 2000 .2 buc. Ciugud - - - - Unirea – obiective potenţial afectabile în cazul cedării digurilor: . .Moara .4 buc.Scoala elem.800 ha teren agr.20 gospodarii .Sectia Drumuri .Mag. Deţinătorul : SGA Alba - 10% / 10% Q 10% r. 300 cm. . 4 cls.27 gospodarii . viituri Localitatea Cursul de apă . 400 cm.80 gospodarii . Unirea - - - - .AF Cacovean .1 pod . Măhăceni - - - - . . 300 cm. Poduri .SC Liviu Impex SRL Lucrări hidrotehnice de apărare existente - Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Unirea 7-9 ore 6-8 ore - . Poduri . Obiective aflate în zone de risc la inundaţii Unirea I+Unirea II: .5 ha teren arabil - - 135 .pr.pr. 350 cm. mixt – Coop .Comcereal .Halta Unirea .40 ha teren agricol . şi îndiguire r.5 km strazi .15 gospodarii .20 gospodarii .0.Timp propag.18 ha terenuri agr.Filip Viorel . Unirea = 55 mc/s - - - Inoc : . Măhăceni : .Moara Nicut . Unirea ambele maluri la Unirea L = 2000 m.Valea Dumbravei - - - - Dumbrava : .4 buc.AF Gardus . Poduri .

F II.80 gospodării populaţie . Mureş Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I.Şantierul TCI Războieni .Staţia pompe apă potabilă .75 ha pasune şi teren agr.Îndig.3 străzi . Mureş mal stâng la Ocna Mureş L = 1763 m.Staţie oxigen UPSOM . 500 cm.Valea Papii - - - - Cisteiu de Mureş : .9 mil.mc . Mureş = 1570 mc/s Ocna Mureş : 300 cm.r.40 gospodării populaţie .Valea Hajbodic - - - - Micoşlaca : . Mureş = 1170 mc/s Cisteiu de Mureş : . Mirăslău : .Natura materialului depozitat : reziduuri calcaroase .15 ha teren agr.Staţia reglare gaz metan . şi îndig. 500 cm. 6-8 ore . 300 cm. .215 ha teren agr. 530 cm. .Poduri – 4 buc 5% / 5% Q 5% r.Capacitate batal = 5.5 m. F III.pr.poduri – 2 buc . - Mirăslău .1 pod şi 10 podeţe - - .20 ha teren agr.1 mil.30 ha pasune .Valea Ocna Mureş - - - - Războieni Cetate : . H = 2.6 m.Timp propag. Mureş 300 cm.Suprafaţa batal = 74 ha .Reg.Suprafaţa batal = 18 ha . 400 cm. . 300 cm.6 case . (Groapa) Feldioara .Stadionul SODA .Staţia pompe SALINA .H proiectat= 9. Obiective aflate în zone de risc la inundaţii Războieni Cetate : . .5 + 6 rezidii calcaroase Uzina de Produse Sodice Ocna Mureş Ocna Mures : .6 poduri + 20 podeţe - - .75 m.98 ha teren agr.Grad de umplere = 85 % . H = 2. - - 136 .0 m.H proiectat= 7.mc .Batale rezidii calcar UPSOM .Secţia DPL Lucrări hidrotehnice de apărare existente .12 gospodării populaţie .l pod şi 10 podeţe - - Ocna Mureş Batal de Urgenţă rezidii calcaroase Uzina de Produse Sodice Ocna Mures Batal Nr.220 ha teren agr.10 ore 7-9 ore Decea : . .r. . Deţinătorul : SGA Alba . 530 cm.10 gospodării populaţie . r.Balastiera “Pod Nou” .Grup şcolar de chimie .Natura materialului depozitat : reziduuri calcaroase .Grad de umplere = 95 % - - - - - Ocna Mures : .6 anexe gosp.poduri – 1 buc . r. .20 gospodării populaţie .Capacitate batal = 0. 8 . Deţinătorul : SGA Alba Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Ocna Mureş 7-9 ore 2% / 2% Q 2% r. - - - - - - Ocna Mureş : .15 gospodării populaţie . viituri Localitatea Cursul de apă .Staţia CFR Războieni . 400 cm. Mureş mal stâng la Cistei L = 3300 m. . 350 cm.15 ha teren agr.107 ha teren agr. 350 cm.

20 case .1 km reţele el. .Valea Lazului . r.10 km drum com.0.84 gospodării .1 podeţ distrus Lucrări hidrotehnice de apărare existente - Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Mirăslău - - .1 km conducte gaz metan . Lopadea . .0 km drum distrus .Timp propag. .5 gospodării . F III.Valea Obîrşii .200 ha teren agr.20 gospodării .4 case.Valea Iop .pr. F II.r.20 anexe gosp. Deţinătorul : CL Aiud 5% / 5% Q 5% r. Ciumbrud : .0.pr.20 anexe gosp.0. 4-6 ore Îndig.2 ha teren agricol Lopadea Veche : .20 case .4 gospodării .900 ha teren agr. Mureş - - - - - - - - - - - - 430 cm. 600 cm.4 grădini .pr.Valea Ormeniş . Sâncrai : .2. .3 poduri .0. Rîtu (Lopezii) - - - - - - - - - - - - 137 . Mureş mal drept la Aiud L = 2300 m. .0.25 anexe gosp. Lopadea Veche : .0.0. Aiud : .05 km retea telefonica . Mureş = 1210 mc/s Aiud . .2 ha teren agricol Gâmbaş : .300 ha teren agr.1 km străzi . Rachiş . Aiud : . 530 cm.15 km drum jud.2 ha teren agricol Ormeniş : . - Obiective aflate în zone de risc la inundaţii Cicău : . H = 2.2 poduri Rachiş : .10 ha teren agr.7 m.2 ha teren agricol Ciumbrud : .25 case .300 ha teren agr. Aiudul de Sus .05 km retea gaz Lopadea Veche : . Mirăslău (Cicău) Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I.1 pod .2 km drum comunal .5 gospodării .1 podet Mirăslău : .r.pr.4 anexe gosp. viituri Localitatea Cursul de apă .3 ha teren agricol Lopadea Veche : . . .

530 cm. Mureş .0. H = 1. 10 13 ore Teiuş .200 ha teren agr.40 case .2 gospodării .2 anexe gosp.20 ha păşune Beldiu : . .5 case .Construcţia necesită fonduri pentru executarea lucrărilor de reparatii şi aducere la parametrii proiectaţi.0. .30 ha teren arabil . 10 12 ore cca.1 km CF -1000 ha teren agr.Valea Bogdanului 430 cm.01 km drum jud. Mureş mal stâng la Rădeşti L = 2381 m. 530 cm.4 gospodării . Teiuş : .2 case . 600 cm.Valea Lupului . . Aiud : .68 ha teren agricol Lucrări hidrotehnice de apărare existente - Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Aiud - - . .Valea Sărădaş . 600 cm.21 ha fâneţe Leorinţ : . Deţinătorul : SGA Alba 10% / 20% Q 10% r. Geoagiu 150 cm.2 grădini Gârbova de Jos : .5 anexe gosp. F II.10 anexe gosp.2 km retele el. viituri Localitatea Cursul de apă . 275 cm. Mureş - - - - - - 430 cm. 200 cm.Îndig r.16 ha grădini Teiuş : .r.16 ha fânaţ Meşcreac : .10 ore . 8 .1 podeţ .pr.2 gospodării .Valea D. . Mureş = 948 mc/s Q 20% r.1 podeţ . . 325 cm.Valea Peţelcii 200 cm.40 anexe gosp. . .5 km D.r. Pleşu .pr.2 ha păşune Peţelca : . - Rădeşti .C.64 ha teren arabil Leorinţ : .8 m.Timp propag.0.5 km D. 4 ore - Şoimuş : .C. F III. . Mureş = 544 mc/s .71 ha tern arabil . 250 cm.3 ha teren agricol Rădeşti : .2 ha teren agricol Sâncrai : . Gîrbova Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I.1 gospodărie .Torent Dealul Viilor . Teiuş : -105 gospodării . - Obiective aflate în zone de risc la inundaţii Gârbova de Sus : .10 case .2 grădini Măgina : .3 ha păşune - - - - - - - 138 .107 gospodarii . Şoimuş - - - - .r.

Victoria .80 locuinţe .2.370 ha teren agr. Cistei : . r. .0. Deţinătorul : CL Sîntimbru . Mureş mal stâng la Totoi L = 2200 m.444 ha teren agr.130 anexe gosp.Valea Vălăjiei . 450 cm.210 ha teren agr. Mureş 170 cm. 325 cm.pr. 2 ore - - .1 gospodărie . 600 cm. H = 1. F III. 5-7 ore 320 cm.1 magazin alimentar .55 gospodării pop. 4–6 ore .150 locuinţe .214 ha păşuni Sîntimbru : .5 km DJ . 325 cm. Mihalţ : .1 punte pasarelă .260 ha teren agr. . 250 cm. Tîrnave Mihalţ : 320 cm.25 gospodării populaţie .3 ha fânaţ Coşlariu : .120 anexe gosp.240 anexe gosp. . Totoi : .8 m.8 m. viituri Localitatea Cursul de apă .5 m. Obiective aflate în zone de risc la inundaţii Mihalţ : . DMS SRL Mihalţ .340 ha teren agr. r.1 km drum .1 staţie de carburanţi .165 locuinţe .Timp propag.361 ha teren agr. Mureş mal stâng la Totoi L = 2200 m. . Mureş = 953 mc/s Sîntimbru . .Valea Măticuţa . 450 cm.1 balastieră pietriş (Zărieş) .Îndig.r.1.250 anexe gosp.r. .8 ha teren .0. H = 2. . 100 cm. Galtiu : . .S.conducte V1 şi V2 gaz .Îndig.5 km DJ . . 500 cm.1 balastieră nisip Mihalţ .3 km DC .r.5 km DJ . Galda 80 cm.2 ha teren agricol .4 ha fânaţ .0. 530 cm. Mureş = 953 mc/s 10 % / 10% Q 10% r.5 km DJ . Mureş - - - - 430 cm 530 cm 600 cm 16-18 ore Obreja : . 430 cm.C.r. r.240 anexe gosp. Sîntimbru : .260 ha teren agricol Lucrări hidrotehnice de apărare existente - Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Mihalţ 14 – 16 ore 4–6 ore - Mihalţ . 250 cm. Mureş Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I. 500 cm.440 ha teren agr.C. 170 cm.1 balastieră nisip .165 locuinţe . Deţinătorul : CL Sîntimbru 10 % / 10% Q 10% r.S.Îndig. Secaşul Mic . 125 cm. 5-7 ore . Târnave mal stâng la Mihalţ L = 2555 m. Târnave = 775 mc/s -r. F II.1 pod peste Secaş .475 ha teren agr.80 locuinţe . Deţinătorul : SGA Alba 5% / 5% Q 5% r.5 ha fânaţ - - .Valea Sărăţii - - - - - - 139 . H = 1.Valea Sărăţii . cca.

5 m. Deţinătorul : SGA Alba 1% / 1% Q 1% r. Alba Iulia – obiective potenţial afectabile în cazul cedării digurilor: . F III. Ampoi 250 cm.. economice (balastiere) .1.0-6.r. Oarda de Jos Lucrări hidrotehnice de apărare existente .150 case . F II. Ampoi.Şcoala gen Bărăbanţ . viituri Localitatea Cursul de apă Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I.Grup şcolar metalurgic .1 km reţea telefon.4-6.2 km reţele el. Ampoi = 330 mc/s Alba Iulia . Mureş = 2600 mc/s Alba Iulia Vălăjiei . Mureş şi afuenţii.69 ha terenuri agr. Deţinătorul : SGA Alba Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Sîntimbru . Sebeş) L = 2833.2585 case . Obiective aflate în zone de risc la inundaţii ..3 m. .3 poduri . H var. = 2.Şcoala gen.2. 300 cm.1 m.Valea 19 – 22 ore 1% / 1% Q 1% r.Valea Dumitre . 5-6 ore . ambele maluri la Alba Iulia” (numai sectorul aferent r.Îndig.. 350 cm.52 ob.Grădiniţa Oarda de Jos . Mova . r.Valea Largă . şi reg.5 km DJ . Mureş şi afuenţii. şi reg. H var. Mado .Grădiniţa Bărăbanţ .2 ha păşune Alba Iulia – obiective aflate în zone neamenajate şi în zona dig–mal : .2 ob. social-ec. teren agr. 3–4 ore . Mureş = 2600 mc/s Q 1% r. r.. Sebeş 180 cm.1.C.11 podeţe .Timp propag.Îndig.5 m. Alba Iulia – obiective potenţial afectabile în cazul cedării digurilor: . ambele maluri la Alba Iulia” (dig de remuu pe ambele maluri ale r.S. Agra . Mureş şi afuenţii. 250 cm.2 ha păşune .r. Sebeş = 517 mc/s 140 .5 m.C. 530 cm. 430 cm.102 ha terenuri agr.. Mureş) L = 9379. .144 case . Mureş = 2600 mc/s Q 1% r. Alba Iulia – obiective potenţial afectabile în cazul cedării digurilor: . . Deţinătorul : SGA Alba 1% / 1% Q 1% r.5 ha teren agricol .5 km drum .. 450 cm. . 300 cm. teren agr.r. r.S.116 ha.Staţia de pompe Bărăbanţ . 600 cm.1 m.5-5. = 2. Ampoi înspre Teleac) L = 10837.C. = 4. ambele maluri la Alba Iulia” (dig de remuu pe ambele maluri ale r. 6–8 ore .17.S. pe sectorul încastrare amonte – pod DJ peste r.Îndig. şi reg. Mureş 250 cm. 375 cm. H var.1254 ha.

teren agr.1 constr.0. Mureş mal stâng la Drâmbar L = 1441 m. şi reg. r. Deţinătorul : SGA Alba .H =2. hidrotehn.69 ha terenuri agr.Îndig.4 ha teren agricol .Şcoala gen.3 ha păşune Pîclişa : .r. - - 141 .2 ha grădini . social-ec.S. 530 cm.0.22 ha. Mureş mal stâng la Vinţu de Jos L=4302 m. .S. .65 case . .C.C.Valea Ciugudului .C.Îndig.50 case .0. Deţinătorul : SGA Alba 1% / 1% Q 1% r. Hăpria .2 km retele electrice .H=2. Deţinătorul : SGA Alba . Mureş = 2600 mc/s Ciugud 250 cm. Pianu - - - - .Valea Şeuşii . F II. Mureş = 973 mc/s 10% / 10% Q 10% r.pr.Pârâul Cel Mare . H = 3. teren agr. Mureş 430 cm. Mureş mal stâng la Mereteu L=3747 m. Pianu) L=1840 m.r. .4 km retele comunicatii . Pîclişa . r.4 m. r. Mureş = 2600 mc/s .S. .Îndig. Agra . Deţinătorul : SGA Alba . Mova .2 ob.9 m. Deţinătorul : CL Vinţu de Jos 10% / 10% Q 10% r. Mureş = 2600 mc/s 1% / 1% Q 1% r.Grădiniţa Oarda de Jos .r.9 m. = 2. viituri Localitatea Cursul de apă . Mureş = 973 mc/s 10% / 10% Q 10% r.1 ha teren agricol . Mureş mal drept la Vinţu de Jos L=4598 m. . Deţinătorul : SGA Alba Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală - 1% / 1% Q 1% r. H var. Mado .Îndig.H=1. teren agr.H=2. Mureş = 973 mc/s 10% / 10% Q 10% r.. H=1.1 ha teren agricol . 600 cm. .5m. Mureş = 973 mc/s . F III. Lucrări hidrotehnice de apărare existente .pr.5 m. Mureş mal stâng la Ciugud L = 2611.Timp propag.0-6. r.1 ha gradini Alba Iulia – obiective potenţial afectabile în cazul cedării digurilor: .0m. - Obiective aflate în zone de risc la inundaţii Alba Iulia – obiective aflate în zone neamenajate ..8 m. 480 cm. r. r. r.2 ha teren agricol . Deţinătorul : CL Vinţu de Jos .150 case .5 m.12 ha. ambele maluri la Alba Iulia” (dig de remuu pe ambele maluri ale Văii Oarda) L = 719.Îndig. Mureş şi afuenţii. Mureş mal drept la Vinţu de Jos (continuare dig SGA) L=1530 m .5 m. H = 4.248 ha. Oarda de Jos .Îndig. 425 cm. Mureş mal stâng la Vinţu de Jos (aval conf.1 km drum . V. Mureş = 973 mc/s 10% / 10% Q 10% r.7 anexe gosp. Mureş 235 cm.5 anexe gosp. 6–8 ore 3–4 ore Vinţu de Jos . r.5m.3 km drum .Îndig. Deţinătorul : SGA Alba .Torent Gruiu .Îndig. 19 – 22 ore .Valea Oarda Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I. 375 cm. 450 cm.

1 ha.Valea Goblii . Deţinătorul : SGA Alba Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Vinţu de Jos 7-8 ore 10% / 10% Q 10% r. teren agr . . terenuri agr.5 case .8 km DJ107A Lucrări hidrotehnice de apărare existente .Valea Glod Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I.Valea Feneşului .5 km drum forest.1 ha terenuri agr. - 7-8 ore - .terenuri agricole .180 ha.70 case si anexe .Valea Lupului . teren agr 142 .Valea lui Nistor .0.5 km drum forest. Stînişoara .pr. .1 ha terenuri agr.1 ha păşune .Valea Acmariu . F II.0.2 case .5 ha fânaţ .5 m. 480 cm. .Valea Băieşilor .1. 425 cm. .28 case .5m.pr. teren agr .1 podeţ .0.Îndig r.1 podeţ . 235 cm.Valea Ticului . - - Săliştea .5 ha teren arabil .2 ha fânaţ . terenuri agr. Mureş mal drept la Blandiana II L=4961 m.1 km DC . Freman .Valea Stăuinilor .1 ob. hidrotehn.0.1.1 ha.1 constr.5 ha fânaţ . F III.Valea Dogarului 235 cm.pr.r.2 ha. teren agr. social-ec.0. . . terenuri agr. .Valea Tocanu .Valea lui Mihai . . Mureş .5 ha. Cioara .H=2.17 case si anexe . viituri Localitatea Cursul de apă .pr.5 ha.1 ha fânaţ . Mureş = 980 mc/s Blandiana .Valea Botului .Valea Hidescu . Mureş mal drept la Blandiana I L=1596 m.11 case si anexe .Valea lui Stan .Valea Broasca .Valea Boca . - 480 cm.5 km drum comunal .3 km DJ .1 km DC .Valea Lisca .r.0.Valea Crucii .6 case si anexe .10 ha. . Mureş = 980 mc/s 10% / 10% Q 10% r.Timp propag. .1 km retele electrice . teren agr. - 425 cm.20 ha. Deţinătorul : SGA Alba ..1 km drum forest. Blandiana .H=2.5 km drum forest.824 ha. .2 ha teren .Îndig r. Mureş . .10 ha teren arabil .1 km drum forest. . teren agr .Valea Pietroasa .1 ha păşune . Obiective aflate în zone de risc la inundaţii .

5 km strazi .1 ha păşuni si fâneţe .15 case si anexe .85 ha teren agricol . - 250 cm. H=2. hidrotehn. în conformitate cu Planul de avertizare alarmare elaborat de către ISPH Bucureşti - - - - Arieşeni .pr.2 podeţe .1 ha păşuni si fâneţe .20 ha teren agricol .Potenţial accident la barajele de pe râul Cugir .30 ha teren agricol Localitatea Şibot – obiective potenţial afectabile în cazul cedării barajelor de pe râul Cugir.4 punti pietonale .Baraj Râul Mic – SC Cugireana SA - - - - . F II.1. . . r. 480 cm.1 km retele electrice . Obiective aflate în zone de risc la inundaţii .1 ha păşuni si fâneţe .5 km DN75 . viituri Localitatea Cursul de apă .r. Soc. social-ec.1 ha păşuni si fâneţe .Valea Ponoraşului - - - - . . - 200 cm.5 ha teren agr.2 poduri . . Mureş = 1436 mc/s .5 km DC .195 case si anexe .6.10 ob. terenuri agr.Baraj Cugir – Suc.7 m. social-ec.4 case si anexe .pr.1 km DC .1 ha păşuni si fâneţe .2 km DJ .2.6.5 km retele gaz .6 km retele telefonie Lucrări hidrotehnice de apărare existente . . 425 cm.1.3. F III.1 ha păşuni si fâneţe - - - - - - Arieşeni 143 .17 case .Îndig.815 ha. Deţinătorul : SGA Alba Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Săliştea Şibot 9 – 11 ore 5% / 5% Q 5 % r.3 case si anexe .pr. Cepelor .5 km retele electrice .1 constr. 235 cm. teren agr.r.păşuni si fâneţe .Valea Cristese . Mureş mal stâng la Şibot L=6136m.4 ob.r.4. Cugir . - 1–2 ore - .Valea Gojii .5 case şi anexe .1 km retele telefonie . Cerului Băcăinţi 150 cm.Valea Sărăcsău .2 poduri . Arieşul Mare - - - .5 km DC .Valea Steiului .1.2 case si anexe . Cobleş - - - - .3.Valea Archiş .Valea Culdeşti . .6 case si anexe . Hidrocentrale Sebeş .Timp propag.2 ob. Ec. Mureş Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I.5 ha. .Valea Vîrciorog .2 ha păşuni şi fâneţe .

4. 240 cm. Obiective aflate în zone de risc la inundaţii .0.70 ha pădure .5.2.1 km reţele el. 310 cm.00 ha fâneţe .Gheţar .45 ha păşuni . teren agr. 2-3 ore - - Albac . teren agr.10 ob.1 km DC . Ordîncuşa .0.80 ha păşuni .pr.r.Valea Popaselor .Valea Trînceştilor . 270 cm.2. Arieşul Mare Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I. Arieşul Mare 120 cm.4 km retea electrica .22 case si anexe . 270 cm.3.3.5 ha.1 ha păşuni . Gîrda Seacă .6 ha păşuni . 270 cm.8 ha fâneţe .1 pod .0.1 ob.pr.2 km DN 75 .30 ha păşuni .57 case si anexe .2.Timp propag. Dizdiţu .40 ha pădure .5.1.Valea Mişului .Valea Dobreasca 240 cm.2.7 case si anexe .0 ha fâneţe .2. 1 –2 ore 144 . 250 cm.5 km DC .1 km retea electrica .5 km DN 75 . .1 case si anexe .r.050 ha păşuni . 1 oră 1-2 ore - Scărişoara . social-ec.Valea Lăzeşti .26 case si anexe .8 ha pădure . 170 cm. 310 cm.11 ha păşuni .5 km DJ Gârda de Sus .4 ha. F III. F II.r. .pr.0 km DN 75 . cca. viituri Localitatea Cursul de apă .0. Ec. 310 cm. .5 ha fâneţe .3 ha păşune .2 km DC162 .0. Soc.55 ha păşuni .3km retea apă .5 ha pădre Lucrări hidrotehnice de apărare existente - Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Gîrda de Sus cca.1. Arieşul Mare .30 ha pădure . 240 cm. .0.2. .17 case si anexe .0.2 case si anexe .3 ha păşuni .Valea Vîlcea .80 ha pădure .Valea Starpă .Valea Coşului .Valea Scoartăriţi .

1.2.00 ha pădure.9. . .10 ha gradini. 120 cm.00 ha pasuni . Lămşoaia - - - - - - . .00 ha padure.3km retea alimentare cu apa.30 ha grădini.00 km drum comunal. .00 ha padure.pr.00 ha paduri.pr. .1 podet. . teren agr. . - Obiective aflate în zone de risc la inundaţii .28 gospodarii. .1 pod. . - 270 cm.1. .r. .1.00 ha fanete.1.Valea Boholt - - - - - - . .100 m DC.0. .30 km DJ 108. .2.00 ha fânete.pr.7 ha teren agr.00 ha pasuni . 170 cm.0.1 pod . .00 ha arabil. Albac Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I.4 km retea energie electrica.0.5. .5.3 podete.1. .Timp propag. .1. Neagra 240 cm.2.Valea Teiului - - - - - - .Valea Patacului - - - - - - Vadul Moţilor . social-ec.2. .200 m DJ 108. .5 ha fanete.1 podet. .00 ha gradini.2. .7 gospodării.80 ha gradini. . . F II.1.00 ha păşuni. 250 cm.0.00 ha fanete.12 gospodarii.1.3 km reţea electrică .5 ha. Lucrări hidrotehnice de apărare existente - Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Albac - - .00 ha padure.200 m DJ 108. . - 310 cm. .0.0.00 ha păşuni.6 case si anexe .00 ha fanete.2 gospodarii.28. .50 ha pasuni . .00 ha fanete.Valea Cionului - - - - - - . 250 cm. . .4 km DJ 108. 180 cm. .0. .14 case . . .1.2 km DJ 108 .5 ha arabil . . .7 gospodarii. 300 cm.5.0. . - - 145 .3. Arieşul Mare . .5 podete. 2 ore cca. . - 3-4 ore cca.00 ha pasuni.2 ha pădure . 1 oră - - - .3 ob.3 poduri. viituri Localitatea Cursul de apă . F III.

.5 km DN . arabil) - - .1 km DC . ec. - cca.11 km reţele alim. ec. păşuni. 150 cm. 250 cm. .18 km străzi .0.r. . viituri Localitatea Cursul de apă .25 ha terenuri agr. corespunzători etapei I. .1 ha păduri - - . mc.1 km reţele tel. . politie . mc. .6 ha Teren agricol (gradini) . 1 oră - 1% / Q 1%= 450 mc/s .1 km reţele alim.3 km reţele tel. Bistra - - - - Cîmpeni : . 3 ore 180 cm. Sohodol . soc. 1-2 ore Cîmpeni : ..pr.scoală .6 mil.= 10.0.scoli . 300 cm.130 case .8 poduri . . arabil) . cca.18 ha terenuri agr.198 anexe gosp..13 km reţele tel.4 km DC .2 km străzi . Arieş cca.tot. .3 km reţele tel.1 ha Teren agricol (gradini) Cîmpeni : . . apă .1 km DN . nep. 1 oră - - - - Cîmpeni 120 cm.10 ob.scoală .1 km reţele el. 250 cm.1 ob.3 ha păduri - - 146 .pr.0. . livezi. păşuni.5 km DC .25 anexe gosp.r. .pr.3 km drum forest.5 km utilităţi .Timp propag. Cîmpeni : .20 anexe gosp. Arieş Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I. Abrud 150 cm. apă .2 sedii adm. soc. Valea Caselor - 200 cm. livezi. cca. 120 cm. 300 cm.165 case . apă . (grădini. .4 km reţele el. (grădini.25 case . livezi. 2 ore .Lucrarea funcţionează actualmente ca acumulare nepermanentă şi necesită fonduri pentru punere în siguranţă şi aducere la parametrii proiectaţi. livezi.r. 200 cm. (grădini. păşuni.5 km DC .28 case . Deţinătorul : SGA Alba 150 cm.2 km DC . arabil) . 170 cm. F III. 3 ore cca.6 ha terenuri agr. 200 cm. 250 cm.1 pod . Mihoeşti –r. .6 km utilităţi . - 250 cm.6 gospodării .130 anexe gosp. F II.1 km reţele alim. V. soc. - Obiective aflate în zone de risc la inundaţii . 250 cm.24 gospodarii .3 ob.10 podeţe şi punţi .2 ha păduri Lucrări hidrotehnice de apărare existente - Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Sohodol .1 ob.1 ob. (grădini.5 km reţele el.Ac. .22 podeţe . – primărie.5 ha terenuri agr.3. 170 cm. . păşuni.11 km reţele el. Arieş VNNR = 6. arabil) . ..25 mil.

.1. arabil) .5 km reţele alim.5 km reţele alim.0.5 km drum com.900 km DC .1pod . .2 poduri .2 ha terenuri agr.0.6 case si anexe . Arieşul Mic .3 km DJ . social-ec. .0. viituri Localitatea Cursul de apă .3 km DJ . - - - - Poiana Vadului .pr. . . teren agr.6 km DC . F II.0. teren agr.5 km reţele tel.6 podeţe .Valea lui Gomboş - - - - .2 ha. .Valea Dealului - - - - Cîmpeni : . apă . .pr.3 km drum .1 pod .1 ha terenuri .6 case si anrxe . păşuni. păşuni.6 podeţe . Neagra - - - - - - .Valea Peştelui - - - - .1 km reţele el.0. gaz .2 ha terenuri agr.teren agricol - - - - 147 .29 case si anexe .10 anexe gosp. (grădini. (grădini.15 anexe gosp. teren agr.2 ob.0.16 case şi anexe .5 km străzi .5 km reţele alim.0.0.0.2 ha păduri Lucrări hidrotehnice de apărare existente - Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Cîmpeni - - . arabil) - - Horea .0.r.5 km zid de sprijin .3 km reţele electrice .0. teren agr. .2 ha. social-ec.9 ha.0. - Obiective aflate în zone de risc la inundaţii Cîmpeni : .5 km străzi .5 case si anexe .2 km drum forestier . Ploştini . apă .0.2 km retele electrice .pr.5 km reţele el. Albac - - - - .150 km zid de sprijin .pr. livezi.3 ob.5 km zid de sprijin .Timp propag.0. . livezi.3 km DC .15 case si anexe .146 case si anexe .5 ha.5 km reţele tel.1 ha pădure . . .Valea Brătinesei Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I. . .12 case si anexe . Arada - - - - .pr.15 ha. F III.20 case .00km drum forestier . .5 km retele electrice.10 case . teren agr. Măgura - - - - - - Avram Iancu .2.

. Dolii . .5 km drum com.8 km retele electrice.8 km drum com.0.1 ha pădure . social-ec.r.3 km drum com.2 ha terenuri .25 km DJ107 I .pr.0. .0.0.6 ha. .01 km drum com.0.2 km retele electrice. .4 case si anexe . .16 case si anexe .1 ha terenuri .6 case si anexe .1 km drum com. teren agr.4 ob.1 km retele electrice.Valea Vulturului - - - - - - .5 km drum com.0.2 case .1 ha pădure .Valea Lungă . .Valea lui Bălan - - - - - - .1.Valea Păltinişului - - - - - - Vidra .1 ha terenuri .05 km retele electrice.1 ha terenuri .14 case si anexe .2 case si anexe .0.0. . Buciumanilor . viituri Localitatea Cursul de apă .0.1 ob. .1 ha pădure .1.Valea Drăghiţii Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I.5 ha. social-ec.Timp propag.2 poduri .7 case si anexe . .Valea Izbicioara .1 ha terenuri . .0.1 ha pădure .Valea Vidrişorii - - - - - - . .0. teren agr. .5 ha pădure .6 km retele electrice.Valea Călugăreşti - - - - - - . .1 ha teren agr.0.2 km DC 117 Bucium .60 case si anexe .pr.0.1 pod (Rodu) .5 km retele electrice.0. . .6 km drum com. Abrud - - - - - - .1 case si anexe .15 km drum com.1 km retele electrice.1 km retele electrice. Lucrări hidrotehnice de apărare existente - Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Avram Iancu - - . - Obiective aflate în zone de risc la inundaţii .0.0. F III.Valea Şesii - 148 .1 km drum vicinal . F II.Valea Băişesii .Valea Morii .1 ha pădure . . .1 ha pădure .0.4 case si anexe . .1 ha terenuri .Valea Ciorasa - - - - - - .Valea Prisăcii - - - - - - .r. Arieşul Mic .0.0. .3 case si anexe .5 km DC149 .16 case si anexe .2 km drum com.1 ha terenuri .1 ha terenuri . .1 ha pădure .Valea Utului - - - - - - .18 case si anexe .1 ha terenuri . .5 km retele electrice.1 ha pădure .

Buninginea .1 km drum vicinal . - 200 cm. teren agr.3 km DC 115 .0.3 km retea electrica .2 ha.1 km DC 159 .0.Valea Căruţei .2 ob. viituri Localitatea Cursul de apă .Valea Muntarului .0.Valea Piatra Rară . .2 km DC 87 . Roşia Montană - - 149 .2 km DC 158 . .2 case si anexe . teren agr. social-ec.4 ha.0. teren agr.52 case si anexe .Timp propag.1 ob.3 case si anexe . . teren agr.0.60 case si anexe .Valea Poienii .6 case si anexe .Valea Olteanului .16.0.4 case si anexe .r.3 ha teren agricol .3 km drum .5 ha.4 ha.6 case si anexe . Cerniţa - - - - - - .5 km drum . Lucrări hidrotehnice de apărare existente - Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Bucium - - Ciuruleasa .2 ha Gradini - - Abrud . Abrud - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . Ec .2 km DN 74 .62 case. teren agr. social-ec. F III.1 km DN 74 .1 ob.pr.3 km retea electrica .1 km DC 115 . 1 oră - - - Roşia Montană .5 ha terenuri din lunca.0.7 case si anexe .Valea Vârtopului .Valea Lupilor .6 km DN 74 .pr.0.5 km DC 156 . Cerniţa Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I. .2 km drum .8 km DC 156 .Valea Bozului . - Obiective aflate în zone de risc la inundaţii .r.Valea Găinaru . teren agr. .2 case si anexe .2 km drum vicinal .15 case si anexe . - 300 cm.37 ha.3.5 ha.Valea Cioreştilor . .5 km retea electrica . . - cca.0. .6 ha.pr.0.20 case si anexe .15 ha. terenuri acoperite de pasune + arabile .0.Valea Şturţ 150 cm.0. .2 km retea electrica . Soc.Valea Todeştilor . Ciurulesei .2 case si anexe .0. . teren agr.10 case si anexe .Valea Budeşiţei .pr. F II.10 case si anexe .pr. teren agr.Valea Negrilesii .3 km drum . Abrud .5 case si anexe .

Timp propag. viituri

Localitatea

Cursul de apă
- Valea Cornei - Valea Coasta Henţii
Iazul de decantare Valea Săliştei, CNCAF Minvest Deva, Filiala Rosia Montană

Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP
F I. F II. F III. -

Obiective aflate în zone de risc la inundaţii
- 1 ha Gradini - 1,25 ha Fanete - 1 ha păşuni şi fâneţe

Lucrări hidrotehnice de apărare existente
- Natura materialului depozitat : reziduuri preparare minereu Suprafaţa iazului = 15,7 ha - H proiectat= 87 m. -Volum proiectat = 11,6 mil.mc -Grad de umplere = 60 %

Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală

Roşia Montană

-

Filiala Rosia Montana a fost închisă. Iazul este în conservare, în procedură de expertizare, pentru punere în siguranţă.

-

-

-

-

-

Bistra

- r. Arieş

300 cm. 150 cm.

350 cm. 200 cm. -

400 cm. 300 cm. -

cca. 1 oră cca. 1 oră -

- 85 case si anexe - 0,2 km DN 75 - 8 km drum sătesc - 86,5 ha. teren agr. - 42 case si anexe - 4 km DC 97 - 25 ha. teren agr. - 16 case si anexe - 1 ob. Soc. Ec - 1 km DC 213 - 8,8 ha. teren agr. - 2 ha teren agricol - 1 ha teren agricol - 2 ha fânaţ - 1 ha fânaţ - 0,5 km DC 97 - 1 ha fânaţ - 1 ha fânaţ - 2 ha fânaţ - 41ase - 1 ob. social-ec. - 84 ha teren agr. - 0,03 ha teren agricol - 0,02 ha teren agricol - 0,02 ha teren agricol - 0,02 ha teren agricol - 0,01 ha teren agricol - 0,02 ha teren agricol - 0,01 ha teren agricol

-

-

- pr. Valea Mare - pr. Dobra

-

-

-

Lupşa

- pr. Bistrişoara - Valea Lipăii - Valea Runcului - Valea Poienii - Valea Petresei - Valea Roşu - Valea Scredoasa - r. Arieş

300 cm. -

350 cm. -

400 cm. -

cca. 2 –3 ore -

-

-

- pr. Valea Muşcanilor - pr. Valea Caselor - pr. Valea Lupşii - pr. Valea Şesii - Valea Mică - Valea Vinţei - Valea Furiilor

-

-

150

Timp propag. viituri

Localitatea

Cursul de apă

Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP
F I. F II. F III. -

Obiective aflate în zone de risc la inundaţii
-

Lucrări hidrotehnice de apărare existente
- Natura materialului depozitat : reziduuri preparare minereu Suprafaţa iazului = 26 ha - H proiectat= 65 m. -Volum proiectat = 5,4 mil.mc -Grad de umplere = 40 % - Natura materialului depozitat : reziduuri preparare minereu Suprafaţa iazului = 50 ha - H proiectat = 85 m. -Volum proiectat = 11,3 mil.mc -Grad de umplere = 10 % - Natura materialului depozitat : reziduuri preparare minereu Suprafaţa iazului = 255 ha - H proiectat= 100 m. -Volum proiectat = 66 mil.mc -Grad de umplere = 40 %

Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală

Lupşa

Iazul de decantare Ştefanca I, SC Cuprumin SA Abrud

-

Iazul este în procedură de autorizare pentru funcţionarea în siguranţă.

Iazul de decantare Ştefanca II, SC Cuprumin SA Abrud

-

-

-

-

-

Iazul este în procedură de autorizare pentru funcţionarea în siguranţă.

Iazul de decantare Valea Şesei, SC Cuprumin SA Abrud - r. Arieş

-

-

-

-

-

Iazul este în procedură de autorizare pentru funcţionarea în siguranţă.

Baia de Arieş

300 cm.

350 cm.

400 cm.

4-5 ore

- pr. Hărmăneasa - pr.Valea Ciorii

-

-

-

-

- Valea Jimelului
- Iazul de decantare Brăzeşti, CNCAF Minvest Deva, Filiala ,,Arieşmin” Baia de Arieş - Iazul de decantare Valea Cuţii, CNCAF Minvest Deva, Filiala ,,Arieşmin” Baia de Arieş

-

-

-

-

- 28 case si anexe - 14 blocuri - 8 ob. social-ec. - 1,2km CFI - 12 km DN - 13 ha. teren agr. - 10 case si anexe - 4 km drum forestier - 5 ha teren agr. - 8 case si anexe - 2 ob. soc.- ec. - 3 km DC Cioara de Sus - 5 km drum forest. - 5 ha teren agricol - 8 case si anexe - 2 ob. soc.- ec. - 5 km drum forestier

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Natura materialului depozitat : steril flotat şi cianurat - Suprafaţa iazului = 10,7 ha - H proiectat= 19,3 m. -Volum proiectat = 3,47 mil.mc -Grad de umplere = 100% - Natura materialului depozitat : steril flotat şi cianurat - Suprafaţa iazului = 3,8 ha - H proiectat= 74 m. -Volum proiectat = 1,62 mil.mc -Grad de umplere = 97%

Filiala ,,Arieşmin” Baia de Arieş a fost închisă. Iazul este în supraveghere specială, în procedură de expertizare, pentru punere în siguranţă. Filiala ,,Arieşmin” Baia de Arieş a fost închisă. Iazul este în supraveghere specială, în procedură de expertizare, pentru punere în siguranţă.

151

Timp propag. viituri

Localitatea

Cursul de apă
- Iazul de decantare Valea Sartăşului, CNCAF Minvest Deva, Filiala ,,Arieşmin” Baia de Arieş

Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP
F I. F II. F III. -

Obiective aflate în zone de risc la inundaţii
-

Lucrări hidrotehnice de apărare existente
- Natura materialului depozitat : steril flotat şi cianurat - Suprafaţa iazului = 6,0 ha - H proiectat= 78 m. -Volum proiectat = 2,86 mil.mc -Grad de umplere = 38 %

Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală

Baia de Arieş

-

Filiala ,,Arieşmin” Baia de Arieş a fost închisă. Iazul este în supraveghere specială, în procedură de expertizare, pentru punere în siguranţă.

Sălciua

- r. Arieş

300 cm. 250 cm. 300 cm. 250 cm.

350 cm. 300 cm. 350 cm. 300 cm. -

400 cm. 400 cm. 400 cm. 400 cm. -

5-6 ore 1-2 ore 6-7 ore 2-3 ore -

- 6 case - 150 ha. teren agr.

-

-

- pr. Valea Largă - pr. Sălciuţa - Valea Matrii
- Valea Cărbunarilor

- 10 ha. teren agr, - 5 km DJ750C - 2 km DC130 - 15 ha. teren agr - 13 ha. teren agr - 10 km DJ750C - 5 km DC104 - 5 ha. teren agr - 2 km DC130 - 20 ha. teren agr, - 2 km DC130 - 5 ha. teren agr, - 5 km DN75 - 10 km DJ750C - 5 ha. teren agr - 15 case - 0,5 km DN75 - 20 ha. teren agr. - 0,5 km reţele el.
- 20 case - 1 ob. soc. -ec. - 5 ha. teren agr. - 0,4 km reţele el. - 2 case si anexe - 1 ha teren agricol - 1,5 km drum forest. - 1 ha teren agricol - 1 km drum forest. - 0,5 ha padure - 6 case si anexe - 1 ob. Soc. Ec. - 10 case - 2 ha. teren agr. - 2,5 km drum sătesc - 1,5 km drum forest. - 1 ha padure - 0,8 km drum forestier - 0,5 ha padure

- Îndiguire r. Arieş mal drept la Lunca Arieşului L = 2200m. H = 2,5m. Deţinător : SGA Alba

5% / 5% Q 5% r. Arieş = 552 mc/s -

Poşaga

- Valea Muşchiului - Valea Morilor - Valea Bocăii (Bochii) - Valea Pănteştilor - Valea Lucaciu - r. Arieş

- pr. Poşaga

-

-

- pr. Inceşti - pr. Ursu - pr. Sălciuţa - Valea Izvoarelor - Valea Belioara - Valea Cerbu
- Valea Jimietului (Nimetului)

-

-

-

-

-

-

152

Timp propag. viituri

Localitatea

Cursul de apă
- r. Arieş

Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP
F I. 300 cm. 250 cm. F II. 350 cm. 300 cm. F III. 400 cm. 400 cm. -

Obiective aflate în zone de risc la inundaţii
- 20 case si anexe - 1 ob. social-ec. - 4 km DN 75 - 4 km reţele el. - 4 km retele telefonie - 5 ha. teren agr. - 93 case si anexe - 3 ob. social-ec. - 4 km DJ - 5 km DC - 20 poduri si podeţ - 5 km reţele el. - 2 km retele telefonie - 5,5 ha. teren agr. - 3 km drum forest. - 2 poduri - 3 podeţe - 10 ha teren agr. - 8 case si anexe - 2 km drum forest - 3 poduri - 4 podeţe - 0,5 ha teren agricol -1,5 km drum forest. - 2 poduri - 4 podeţe - 1 km drum forest. - 2 poduri - 3 podeţe - 1,5 km drum forest. - 1 pod - 2 podeţe

Lucrări hidrotehnice de apărare existente
-

Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală

Ocoliş

7-8 ore

-

- pr. Ocoliş

-

3-4 ore -

-

-

- pr. Jgheburoasa (Tisa)

-

-

-

-

-

-

- pr. Craca

-

-

-

-

-

-

- Valea Pociovaliştei

-

-

-

-

-

-

- Valea Belioarei - Valea Boului

-

-

-

-

-

-

Rîmetea

- pr. Rîmetea - pr. Şiloş - pr. Izvoarele
- Valea Guştiagului

- 2 case si anexe - 5 ha păşune - 10ha fânaţ - 3 ha teren agr. - 10 ha teren agr. - 15 ha păşune - 17 case si anexe - 2 km DJ107M - 5 ha teren agricol - 265 case si anexe - 1 km DJ 107M - 44 ha terenuri agr.

- Valea Albă - Torent Remete - Torent Pleşoare + Urdaşului

153

Timp propag. viituri

Localitatea

Cursul de apă
- r. Aiudu de Sus

Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP
F I. F II. F III. -

Obiective aflate în zone de risc la inundaţii
Livezile : - 22 case - 20 anexe gospod. - 1 gradinta - 1 km DJ 107M - 4 podete - 0,2 km strazi - 4 ha teren agricol Poiana Aiudului : - 12 case, - 12 anexe gospod. - 2 km DJ 107M - 7 podete - 1,0 km strazi - 11 ha teren agricol Vălişoara : - 3,5 ha teren agricol, - 0,3 km DJ 107M Sat Izvoarele: - 4,3 ha teren agricol -2 poduri -6 anexe gosp. - 3 praguri de fund - 2 km drum vicinal Sat Vălişoara : - 3 ha teren agricol - 2 case vacanţă - 1 anexă gospod. - 1 podeţ Sat Poiana Aiud. : - 2 ha teren agricol - 3 anexe gospod. - 16 case, - 20 gospodarii - 5 ha teren agricol - 5 km drum forest - 1,5 ha teren agricol - 2 case - 4 anex gosp. - 3 km drum vicinal - 2 ha pădure - 2 km drum forest. - 1 pod - 2 ha pdure - 3 ha păsune - 1 km drum forest. - 2 km drum forest. - 0,5 km drum vicinal - 1 anexă gosp. - 7 case - sediul Poliţiei - subsol bloc locuinţe - 1 spatiu comercial - 0,5 km DJ 107M - 40 case si anexe - 180 ha teren - 5 ob. Soc. Ec. - 4 poduri

Lucrări hidrotehnice de apărare existente
-

Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală

Livezile

-

-

- pr. Bedeleu

-

-

-

-

-

-

- pr. Inzelu

-

-

-

-

-

-

- pr. Rachiş

-

-

-

-

-

-

- pr. Izvoarele - pr. Neau - Valea Drăgoi - Valea Pietriş - Valea Şcoalei - Valea Sîngeorz

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fărău

- pr. Somoghi (Fărău)

-

-

-

-

-

-

154

Timp propag. viituri

Localitatea

Cursul de apă
- Valea lui Vodă - Valea Heria - Valea Zapei (Zopeiului) - Valea Fîneţii - Valea Stînei - Valea lui Mateiaş - pr. Şomoghi (Fărău) - pr. Turdaş - pr. Rîtu Hopîrta - Valea Silivaş - pr. (Pusta) Băgău - pr. Râtu - pr. Odverem - Valea Cărămizilor - Valea Babei - Valea Văruşiu - Valea Ocnişoarei - pr. Geoagiu (Mogoş) - Valea Oaşului - Valea Barnii - Valea Căseşti - Valea Strîmbilor - Valea Negrileasa - Valea Sulăreşti

Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP
F I. F II. F III. -

Obiective aflate în zone de risc la inundaţii
- 2 case si anexe - 15 ha teren agricol - 1 podet - 3 case si anexe - 20 ha teren agr. - 2 poduri

Lucrări hidrotehnice de apărare existente

Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală

Fărău

-

-

- 35 ha teren agr. - 1 pod - 25 ha teren agricol - 30 ha teren agricol - 8 ha. teren agr. - 3 ha fânaţ - 2 ha. teren agr. - 2 ha. teren agr. - 5 ha. teren agr. - 100 case - 2 km DC -13 ha. teren agr. - 5 case si anexe - 10 ha teren agr. - 3 ha teren agr. - 3 ha păşune - 3 ha păşune - 3 case si anexe - 5 ha teren agr. - 3 case - 2 km drum - 1 podeţ - 11 ha teren agr. - 1 ha pasune - 2 podete - 1 ha fâ\nat - 1 ha pasune - 1 ha pasune - 2 ha pasune - 1 ha teren arabil

-

Hopîrta

Lopadea Nouă

Mogoş

-

-

-

-

-

-

155

Timp propag. viituri

Localitatea

Cursul de apă
- pr. Geoagel (Cheia)

Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP
F I. F II. F III. -

Obiective aflate în zone de risc la inundaţii
- 19 case si anexe - 3,6 ha teren arabil - 10 ha fănaţ - 1,5 km reţea electrică - 5,5 km drum communal - 6 podeţe - 11 case si anexe - 1,5 km reţea electrică - 1,3 km drum com - 2 ha păşune - 1,2 ha arabil - 5,2 ha fănaţ - 16 case si anexe - 10 ha fănaţ - 3 ha teren arabil - 4 km reţea electrică - 2,5 km drum com. - 6 podeţe - 1 şcoală I-IV - 8 gospodării - 0,2 km drum vicinalPonor-Valea Rece - 4 ha Păşune - 5,6 ha.fînaţ - 2,1 ha teren arabil - 1,5 km reţea electrică - 6 gospodării - 1,5 km drum vicinal Ponor- Valea Bucurului - 2 ha.păşune - 1,5 ha teren arabil - 2,7 ha fînaţ - 0,2 ha pădure - 0,5 km reţea electrică - 5 gospdării - 0,4 km drum forestier - 20 m drum comunal - 0,4 km reţea electrică - 1 podeţ - 0,5 ha.teren arabil - 2 ha fînaţ - 0,3 ha păşune

Lucrări hidrotehnice de apărare existente
-

Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală

Ponor

-

-

- pr. Bucurului

-

-

-

-

-

-

- Valea Ponor

-

-

-

-

-

-

- Valea Rece

-

-

-

-

-

-

- Valea Muntelui

-

-

-

-

-

-

- Valea Davideştilor

-

-

-

-

-

-

- Valea Şovar

-

-

-

-

- 2 gospodării - 1 pod - 0,2 km drum judeţean - 0,05 km drum com. - 0,01 km reţea electrică - 1,2 ha.teren fînaţ - 0,01 ha teren arabil - 0,5 ha păşune - 0,5 ha pădure
- 7 gospodării - 2 anexe gosp. - 2 podeţe - 1,5 km drum vicinal - 50 m drum comun - 1,2 km reţea electrică - 2 ha.teren fînaţ - 1,2 ha teren arabil - 0,5 ha teren arabil - 0,5 ha pădure

-

-

- Valea Hueşti

-

-

-

-

-

-

156

Timp propag. viituri

Localitatea

Cursul de apă
- Valea Fordii

Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP
F I. F II. F III. -

Obiective aflate în zone de risc la inundaţii
- 9 gospodării - 50 m drum comun - 50 m drum vicinal - 1 podeţ - 1 km reţea electrică - 0,6 ha teren arabil - 2,5 ha teren fînaţ - 2 ha păşune

Lucrări hidrotehnice de apărare existente
-

Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală

Ponor

-

-

Rîmeţ

- pr. Geoagiu - pr. Inzelu

150 cm. -

200 cm. -

250 cm. -

6–7 ore -

- Valea Făgetului - Valea Steiului - Valea Poienii - pr. Geoagiu

-

-

-

-

Stremţ

150 cm. 200 cm.

200 cm. 275 cm. 400 cm. -

250 cm. 325 cm. 500 cm. -

8 – 10 ore cca. 2 -3 ore 7–9 ore -

- Valea Săcărel (Secăşel) - Valea Bîrlogului - Valea Gorniştii

280 cm. -

Valea Lungă

Valea Lungă

- r. Tîrnava Mare - pr. Lodroman - pr. Tăuni - pr. Bălcaciu - Valea Făget - Valea Cînichele - Valea Tăului - Valea Podului - Valea Zapodie - Valea Griori

- 136 gospodării - 5 km drum forestier - 18 ha terenuri agr. - 4 km reţele electrice - 34 gospodării - 0,5 km drum distrus -10 ha teren agricol - 2 podete - 2 gradini - 6 gospodării - 1 km retele electrice - 2 gospodării - 2 ha teren agricol - 9 gospodării - 2 grădini - 0,2 km drum comunal - 20 case - 10 ob. social-ec. - 2 km DJ 750C - 4 poduri - 8 podeţe - 2ha. teren agr. - 5 gospodării - 1 ha terenuri agricole -3 gospodării -1 ha terenuri agricole - 4 gospodării -1 ha terenuri agricole - 600 ha terenuri agr. - 20 de case - 140 ha terenuri agr. - 15 ha terenuri agr. - 20 ha terenuri agr. - 15 ha terenuri agr. - 12 ha terenuri agr. - 10 ha terenuri agr. - 5 ha terenuri agr. - 25 ha terenuri agr. - 7 ha terenuri agr.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

157

Timp propag. viituri

Localitatea

Cursul de apă
- r. Tîrnava Mare

Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP
F I. 280 cm. F II. 400 cm. F III. 500 cm.

Obiective aflate în zone de risc la inundaţii
Blaj – mal drept :
- 157 gospodarii - 10 obiective economice - Baraj + statie pompe - Drumuri judetene - SC MOVA SRL - SCV sere si depozite - Depozit REMAT - SC Loreley Trans SRL - Piata agroalimentara - Moara cereale - Depozit mat constructie - Statia de epurare - 1 pod rutier - 1 punte pietonala - 1,5 km strazi - 0,5 km drum DN 14 B - 6 ha pepiniera Ocol Silvic - 37,81 ha Padure Misca - 52 ha teren agricol - 4,916 km dig aparare - 1,5 km netede canalizare - 1,5 retele apa potabila - 1,5 km retele gaz

Lucrări hidrotehnice de apărare existente
- ,,Îndig. şi reg. r. Târnava Mare şi afluenţii, ambele maluri la Blaj” – et. I L = 12074 m. H var. = 2,5 m. Deţinător : SGA Alba - Îndig. r. Târnava Mare mal drept la Mănărade (I) L = 1900 m. H = 1,7 m. Deţinător : CL Blaj - Îndig. r. Târnava Mare mal stâng la Mănărade (II) L = 1500 m. H = 1,7 m. Deţinător : CL Blaj - Îndig. r. Târnava Mare mal stâng la Spătac (III) L = 1800 m. H = 1,7 m. Deţinător : CL Blaj
- ,,Îndig. şi reg. r. Târnava Mare şi afluenţii, ambele maluri la Blaj” – et. I L = 12074 m. H var. = 2,5 m. Deţinător : SGA Alba - Îndig. r. Târnava Mare mal drept la Mănărade (I) L = 1900 m. H = 1,7 m. Deţinător : CL Blaj - Îndig. r. Târnava Mare mal stâng la Mănărade (II) L = 1500 m. H = 1,7 m. Deţinător : CL Blaj - Îndig. r. Târnava Mare mal stâng la Spătac (III) L = 1800 m. H = 1,7 m. Deţinător : CL Blaj

Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală

Blaj

11 – 13 ore

2% / 2% Q 2 % r. Târnava Mare = 745 mc/s

10% / 10% Q 10 % r. Târnava Mare = 353 mc/s

10% / 10% Q 10 % r. Târnava Mare = 353 mc/s

10% / 10% Q 10 % r. Târnava Mare = 353 mc/s
2% / 2% Q 2 % r. Târnava Mare = 745 mc/s

Blaj

- r. Tîrnava Mare

280 cm.

400 cm.

500 cm.

11 – 13 ore

Blaj – mal stâng :
- 607 gospodarii - 2 scoli generale - Obiective economice - Baza productie Primarie - SC Marcaiana SRL - Statie de pompe ape uzate - SC ACIM SRL - SC SIMOLACT SRL ( ferma animale) - 1 sala nunti - 1 stadion - 32 ha teren agricol - 5,0 km strazi - 5,0 km retele canalizare - 5,0 km retele apa potabila - 5,0 km retele gaz metan - retele electrice - 3,5 km dig

10% / 10% Q 10 % r. Târnava Mare = 353 mc/s

10% / 10% Q 10 % r. Târnava Mare = 353 mc/s

10% / 10% Q 10 % r. Târnava Mare = 353 mc/s

- r. Tîrnave

280 cm. 170 cm.

400 cm. 250 cm.

500 cm. 325 cm.

13 – 15 ore cca. 1 oră

- 300 ha teren agr. - 152 gospodarii - 2 obiective economice - SC APIS PROD SRL - Atelier reparatii - Moara cereale - 1 obiectiv social - Dispensar uman si veterinar - 8 ha gradini - 4,2 ha teren agricol - 2,5 km străzi şi drumuri

- ,,Îndig. şi reg. r. Târnava Mare şi afluenţii, ambele maluri la Blaj”– et.II (Tiur) L = 12074 m. H = 2,5 m. Deţinător : SGA Alba

2% / 2% Q 2 % r. Târnava Mare = 745 mc/s

- pr. Spătac

-

-

-

-

- 2 gospodarii - 2 podete rutiere - 60 ha teren agricol

-

-

158

10 ha teren agricol ..4 km Strazi .4 km Retele alimentare gaz . 250 cm. ambele maluri la Blaj” (dig de remuu pe ambele maluri ale pr. Tiur - - - - .Valea Mare - - - 159 .72 gospodarii . .22 gospodarii .pr.2 obiective economice .1 pod CF .56 gospodarii .5 ha gradini .. Târnava Mare) L = 12074 m. r.moara de cereale . Şoimuş . F II.Valea Rîpău .122 Anexe gosp.57.0. 325 cm.Timp propag. Târnava Mare = 745 mc/s .4 km Retele electrice .5 ha gradini 2% / 2% Q 2 % r. Veza. H = 2.6. Târnava Mare şi afluenţii. 170 cm.0.pr. şi reg.5 retea apa potabila . r. 300 cm. r. Târnava Mare = 745 mc/s . Târnava Mare şi afluenţii.5 m. 320 cm.156 Case .Îndig. 2 ore 24 – 32 ore cca. H = 2.1 Pod de lemn .1.fabrica de caramida . Deţinător : SGA Alba Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Blaj - 2% / 2% Q 2 % r.4 km Retele alimentare apa .5 m. 400 cm. viituri Localitatea Cursul de apă .2 Obiective economice . 400 cm.4 Drumuri-10 km - - - - . : Arabil -300 ha Pasune -30 ha Teren agricol : -arabil-5 ha -finete-3 ha Teren agricol -arabil-2 ha -pasune-2 ha Teren agricol : Finete-20 ha Arabil-3 ha Podete.2 poduri rutiere .4 km Retele telefonie . 2 ore - . Tîrnave de Jos 280 cm.5 ha teren agricol . pe sectorul încastrare amonte – conf.. ambele maluri la Blaj” (dig de remu pe ambele maluri ale pr. - 13 – 15 ore cca. F III. Deţinător : SGA Alba . 22 – 30 ore Crăciunelu . 400 cm. Tîrnava Mică 250 cm. - Obiective aflate în zone de risc la inundaţii .r.3 poduri rutiere . - 500 cm.5 km retea gaz .Îndig. 450 cm. 400 cm.1 podet pietonal Lucrări hidrotehnice de apărare existente . 250 cm. pe sectorul încastrare amonte – conf. 300 cm. şi reg.r. r. Târnava Mare) L = 12074 m. Tiur.. Veza Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I.Terenuri agr.pr.

2 Case .2 podeţe .3 km drum vicinal . .Valea Bună .Valea Purcăriei .2 ha.3 km strazi .1 podet . Deţinător : SGA Alba 10% / Q 10 % r.Valea Silimanului . . Pe perioada executării lucrărilor.1 ha.2 ha. viituri Localitatea Cursul de apă .pr.Timp propag. Cergăului (Spătac) .pr.Valea Răchitei .0. r. F III.6 anexe gosp.0. Balta (Boianului) .1 km drum vicinal .teren agr.2 ha. funcţionarea construcţiei este suspendată.7 km drum vicinal .3 ha Păşune .1 ha. Tîrnava Mică - - - - - - - - - - - - Cergău Cetatea de Baltă 250 cm. . .teren agr.Valea Potecilor .2 anexe gosp.8 ha Păşune .teren agr.0 m. Heveş . Târnava Mică = 179 mc/s . Gorganului (Cenade) Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I.teren agr. . .C.Îndig. 300 cm. 4–5 ore . 400 cm.5 ha Terenuri agricole . . - Obiective aflate în zone de risc la inundaţii Cenade : .90 ha grădini Gorgan : .1 pod . .0.0.pr. Corişului .r.1. Târnava Mică mal stâng la Cetatea de Baltă L = 2500 m.1 podeţ . .Valea Lupului . F II.2 Anexe gosp.0. Tătîrlaua - - - - - - -113 ha teren agricol -6 gospodarii -280 ml drum 160 . H = 2.Valea Şoimana .0. . DC . .5 ha teren arabil . -188 ha teren agricol -37 hectare teren agricol -5 gospodarii Lucrări hidrotehnice de apărare existente - Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Cenade - - Cergău .82 gospodarii -1 buc -moara -462 ha teren agricol -400 ml drum judetean -300 ml străzi -700 ml retele electrice -700 ml retele telefonice -700 ml conducte gaze naturale -1800 ml cale ferata -1 imobil scoala -piata agroalim.12 Case .pr.1 km strazi .pr.5 km D.1 km.Valea Între Fîneţe .3 ha. .0.teren agr.4 ha.Construcţia necesită fonduri pentru executarea lucrărilor de reparatii şi aducere la parametrii proiectaţi.teren agr.teren agr. .12 Anexe gosp.4 ha Terenuri agricole .Valea Între Fîneţe .3 km drum vicinal .1 anexa gosp. .pr.

Târnava Mică = 186 mc/s Construcţia necesită fonduri pentru executarea lucrărilor de reparatii şi aducere la parametrii proiectaţi.r. -5km DC. Deţinător : SGA Alba . funcţionarea construcţiei este suspendat 10 % / Q 10 % r. Târnava Mică = 186 mc/s Construcţia necesită fonduri pentru executarea lucrărilor de reparatii şi aducere la parametrii proiectaţi.Valea Rîtului .Îndig. Pe perioada executării lucrărilor. 300 cm. Târnava Mica mal drept la Jidvei II (amonte) L = 1900 m.0 m.pr. H = 2.Valea Feisa . Veseuş . -3Km Calea ferata. -1 piata agro-alim. Tîrnava Mică Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I.pr.0 m. -6 km DC 29-Veseus -0. funcţionarea construcţiei este suspendată.3 km DC25 -48 gospodarii. Obiective aflate în zone de risc la inundaţii Lucrări hidrotehnice de apărare existente Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Cetatea de Baltă 7-8 ore -11 ha teren agricol (fanat extravilan) 10 % / Q 10 % r. F II.7 ha fanat -0.5ha teren arabil - - 161 . -4km.pr. Grabăn Bălcăci . Târnava Mica mal stâng la Jidvei I (aval) L = 3295 m.Valea Ciungariului . .Valea Chisregi . Deţinător : SGA Alba Jidvei .5 ha teren agricol -2 ha teren arabil -0.Timp propag. r.Valea Groapa Popii - - - - -1 ha fanat -0. -12 ha teren agricol (fanat . Pe perioada executării lucrărilor.DJ 107. 250 cm.Valea Şipotului . F III.Îndig.5 ha teren agricol -1. 400 cm.extravilan) -42 gospodarii.Valea Dumbrăvii . H = 2. viituri Localitatea Cursul de apă . Spinoasa . r.

Broaga . Reţele electrice150 -ha.0 m. Terenuri agricole 10 % / Q 10 % r.Valea Feţei . Căi de comunic.Volum total 17.145 ha. 150 -ha. Tîrnava Mică . căi ferate.5 km. Obiective aflate în zone de risc la inundaţii Sînmiclăuş : 5 km. Deţinător : SGA Alba Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Şona 12 14 ore Şona : 5 km. Lunca Târnavei : 5 km. (drumuri -. Terenuri agricole Biia : -nr. Reţele telefon.Îndig. D .Valea Chisveghi . 400 cm. Târnava Mica mal drept la Şona L = 4775 m.Timp propag.pr.82 case . Căi de comunic. F II. (drumuri -.1 km.Construcţia necesită fonduri pentru executarea lucrărilor de reparatii şi aducere la parametrii proiectaţi. (drumuri -. DJ. Terenuri agricole .Valea Pietrelor . 250 cm. Reţele de alimentare cu gaz . Reţele electrice -1 km.5 km. Sîncel . 107 căi ferate. Căi de comunic.8 km DJ l07 -25 ha terenuri agricole -2 ha terenuri agr.2 iazuri.Valea Vitelor .pr. 30 5 km. -în stare bună de funcţionare. 70 -ha. Reţele telefon.Valea Strengoava . viituri Localitatea Cursul de apă .5 km.Valea Vălezăului . 300 cm.Valea lui Moise .Valea Rîpău . Reţele electrice . luciu de apă = 1. Târnava Mică = 204 mc/s . F III. Piscicolă SC Vitis Augusta SRL Şona - - - - Terenuri agricole 15 ha 5 ha teren agr 5 ha teren agr Terenuri agricole 8 ha 5 ha teren agr Terenuri agricole 7 ha 5 ha teren agr terenuri agricole 50 ha - . 107 căi ferate.770 mc. Pe perioada executării lucrărilor. Blaj-Praid . Terenuri agricole Lucrări hidrotehnice de apărare existente . Blaj-Praid . Căi de comunic.5 km. . DJ. Utilităţi . 200 -ha. cat. . Blaj-Praid . Tîrnava Mică Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I.1 km. teren agr.30 ha fânaţ -41 gospodării -18 ha fineţe -20 ha teren arabil -0.r. Valea Mare .Acm. Case 30 -nr.325 ha. Reţele electrice . (drumuri 1-km. H = 2. Reţele telefon.r.2 km.Supraf. funcţionarea construcţiei este suspendată. tot.Valea Herţii 250 cm 300 cm 400 cm 15 17 ore - - - - - - - - . Anexe gospod. r. -3 ha fineţe - - - - 162 .

.Valea Răzoare .pr. viituri Localitatea Cursul de apă . -1 ha fanat -2 ha pasune -2 ha pasune .Valea Dosului . social-ec. Secaşul Mic .Valea Mugului .J.Valea lui Barău .Valea Largă .Valea Măghieratul ui .pr.Valea Iclodului .Valea Păduricii . Ungurei .Valea Seacă .pr. -150 Ha Fânaţ -50 ha Fâneţe -5 ha Teren arabil -13 case si anexe -78 ha Teren agricol -3 ha Teren agricol -10 Anexe gosp -6 ha Teren agricol -4 Anexe gosp -4 ha Teren agricol -2 ha Teren agricol -2 ha Teren agricol -3 ha Teren agricol -2 haTeren agricol -10 ha Teren agricol -2 ha teren agr. Bolânda .8 km Drum com.8 km D. - Obiective aflate în zone de risc la inundaţii -15 gospodarii -0. - - Ohaba Berghin - Întregalde 163 .1. Valea lui Sînui . Gîrbău .Valea Padina .Am.5 km străzi -3 ha fineţe -3 ha. teren agr. Piscicolă AJVPS Blaj .Valea Ghezuinilor . Gîrdan .3 km Drum com.pr. -20 Ha Teren arabil -200 Ha Fâneţe -15 ha teren arabil -0.teren arabil -3 ha fineţe -30 de gradini -3 ha. Galda Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I.teren arabil -3 ha fineţe Sîncel : -30 gospodarii -0.r.1 ob.Valea Popilor .107 -25 ha teren arabil Lucrări hidrotehnice de apărare existente - Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Sîncel - - Roşia de Secaş - - - -31 gospodării -0.7.2 poduri .Alba .r. . F II.pr.Valea Turzii . Valea Mare (Ohaba) .Valea Chipului .pr. F III.7 km reţele el.Timp propag. Secaşul Mic .3 km drum .Valea Mică .5 ha.15 case si anexe .pr.

Valea Porcarilor .2 ha fânaţ . Găldiţa Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I.37 case si anexe .0.0.1 ha fânaţ -0. .5 km drum vicinal . viituri Localitatea Cursul de apă .2 km reţele electrice .0.Valea Tiopului - - - - - - .3 podeţe.1 casa si anexa .2 ha pădure . . .0. .37 case si anexe .37 case si anexe .2 km D J . .2 ha teren agricol. Drum forest.2 podeţe.5 km DJ107K .Torent Mesentea - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cricău . - Obiective aflate în zone de risc la inundaţii .Valea Doştina .5 km reţele electrice .2 km D J .5 km DN1 .6.20 ha teren agricol Lucrări hidrotehnice de apărare existente - Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Întregalde - - . Tecşeşti (Cetea) - - - - - - .1 pod.0. .9 km retele el.48 fântâni .1 ha pădure .2 km reţele electrice .0.75 ha terenuri agricole .5 km drum forestier .0. .1 km DJ107H . .Valea Primăverii . .3 km drum comunal.5 ha teren agr. .61 case şi anexe gospodăreşti.Timp propag.Valea Tibrişorului .1 ha pădure . . .Valea Cailor .Valea Cheia Gălzii . Galda (Cetea) - - - - - - .0. .2 gospodării.3 gospodării .Valea Bulzului . F III.5 km DJ .0.5 tuburi podeţe . F II.0. .2 km drum de exploatare .0.Cimitirul ortodox . .0.0.42 ha teren agricol şi grădini .1 km drum de exploatare .403 ha teren agricol .65 fântâni.0.0.pr.pr.2 km DJ107K.2 ha teren agricol.5 ha teren agricol .10 case si anexe .1 ha teren agricol .2.1 km DJ107K .30 case şi anexe gospodăreşti.0.2 gospodării .2 km DC . .pr. Gâlcer - - - - - - .Valea Hăţăgăneştil or - - - - - - Galda de Jos .2 km.5 km drum forest.2 km reţele electrice .0.0. Tibru - - - - - - 164 .pr.1 km DJ107K .2 gospodării.pr.1 km DJ 107H .

Şc. - Obiective aflate în zone de risc la inundaţii .10 case si anexe gospodăreşti.5 km drum forestier.18 buc podeţe . Cricău Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I. .18 buc.Drum comunal DC 66(108) .Gen. -Cămin cultural sat -SC Vega Style SRL -Gospodării anexe : 35 -Teren agricol : 1.10 buc. telefonie -Strada Valea Mică: 1. Lucrări hidrotehnice de apărare existente - Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Cricău - - . Ampoi . Zlatna -Pod – 8 buc.7 km DN 74 (între Budeni .6 buc.r.pr. Trîmpoiele - - - - - - .2 biserici.0. .60 ha teren agricol .1 km -Pod rutier – 5 buc. .5 ha -Podeţ acces locuinţă: 3 buc -Gospodării + anexe : 20 -DC 173 pe L=2. -Podeţ – 4 buc. cl.8 km reţele de gaz . Galaţi - - - - - - . -Reţele utilităţi : electrice. F III.Şc.2 km reţele electrice – stilpi .5 km -Pod rutier .pr.pr.5 Podeţe rutiere . . Craiva - - - - - - Zlatna . . .8 ha Teren agr.conductă aducţiune apă brută Feneşasa . Feneş - - - - - - 165 . Valea Mică - - - - - - .Pirita).pr.pr. Poduri . I-IV – Pătrîngeni .Cămin Cultural .6 ha -Drum comunal DC 173 -Pod rutier – 6 buc.50 ha teren arabil . . .300 case şi anexe gospodăreşti. -Podeţe – 8 buc. Vîltori - - - - - - .3 km drum comunal. . -Podeţ – 4 buc.pr.20 Gospodării + anexe . F II.priza de mal Izvoru Ampoiului .pr.1 Pod rutier peste Valea Trîmpoiele .Timp propag. Gen.120 gospodării . gaz metan.( beton) -Podeţe . .18 ha teren agricol .5 km -Gospodării + anexe : 10 -Teren agricol: 0. -Gospodării + anexe : 19 -DC 177 pe L= 1. cl. viituri Localitatea Cursul de apă .Sediul Primăriei. I-VII Izvoru Ampoiului .0.

Valea Zlatii .Valea Naibii . F II.3 km -Reţele : gaz metan. F III.3 ha -Gospod.1 ha -Gospod + anexe : 20 -Drum comunal sat Suseni pe L=0. -Podeţe – 14 buc.5 km -Pod şi podeţ – 6 buc.Valea Rînelii - - - - - - .2 ha -Gospod +anexe : 6 -Teren agricol: 0.Valea Slatina .Valea Dobrot . anexe : 8 -Teren agricol : 0. - Obiective aflate în zone de risc la inundaţii -Gospod.6 ha -Pod rutier – 1 buc -Gospod + anexe : 15 -Teren agricol : 0.8 km -Reţele utilităţi: gaz metan. telefonie Lucrări hidrotehnice de apărare existente - Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Zlatna - - - - - - - - - - - - - - . electrice.3 ha -Pod rutier peste DN74 -Drum forestier -Gospodării + anexe : 5 -Drum forestier : 2 km -Suprafaţă agricolă: 0. L=0.2 ha -Gospodării + anexe : 12 -Pod rutier la DN 74 -Reţele : gaz metan -Gospodării + anexe : 2 -Teren agricol: 0.Valea Iadului .Valea Donii . Gruiului – rîu Ampoi -Reţele electrice / stîlpi Î.1 -Podeţ – 1 -Gospodării + anexe : 30 -DC 67 pe L = 1.T.Valea Gruiului - - - - - - . electrice. viituri Localitatea Cursul de apă .2 ha -Podeţe: 4 buc. -Gospod + anexe : 6 -Pod rutier peste DN 74 -Drum forestier L= 2 km -Teren agricol : 0.Timp propag. + anexe : 1 -Teren agricol : 0.Valea Cristianului .Valea Groşilor .5 km -6Gospod + anexe -Pod rutier .Valea Mică / Zlatna - - - - - - - - - - - - - - - - - - .3 ha -teren agricol : 0.Valea lui Paul .Torenţi Suseni - - - - - - 166 . -Teren agricol – 2.3 ha -DC 174 2 km -Gospod. -Gospod + anexe : 35 -DC 67 pe L = 4.5 ha -Podeţ la DN 74 Confluenţa Pr.5ha -Cămin cultural sat -Gospodării + anexe : 6 -Teren agricol – 0.Valea Roşioara Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I. anexe : 6 -Teren agricol: 0.Valea lui Lal . 2 buc. telefonie -Poduri rutiere – 6 buc.

3 km linia CFR .mc -Grad de umplere = 16.10 ha teren agricol .20 ha Pasune -0. -Volum proiectat = 1.50 ha padure . -2 gospodari. F II.r.05 km DC -Pasune 0.Timp propag.6 ha .9 mil. - - - - - . . 300 cm.2 gospodarii.pr. Filiala Zlatna Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I. Iazul este în conservare. 2–3 ore Presaca Ampoiului: -1 pod comunal peste raul Ampoi.5 km DN 74. Ampoi 250 cm.15 km Drum forestier .20 ha .Natura materialului depozitat : reziduuri preparare minereu Suprafaţa iazului = 5.15 ha Padure -0. Albinei . în procedură de expertizare. Tăuţi : -2 poduri peste raul Ampoi . .0 mil.1 km.pasune.pod peste raul Ampoi .Natura materialului depozitat : reziduuri preparare minereu Suprafaţa iazului = 10.Teren agricol 18 ha .0. . - Obiective aflate în zone de risc la inundaţii -Reţele utilităţi : reţea medie presiune gaz metan. II.4 m. F III. «Gura Ursului«. Iazul este în regim de supraveghere specială. Valea Mică.0. -Volum proiectat = 1. Văleni : . Filiala Zlatna . în regim de supraveghere specială.70 ha -0. pod peste râul Ampoi în pct. .1 podet Lunca Ampoitei -0.teren agricol – 15 ha .mc -Grad de umplere = 100% Filiala Zlatna a fost închisă. CNCAF Minvest SA Deva. .6 % Filiala Zlatna a fost închisă.Torenţi Podul lui Paul .15 ha . Măgura (Lunca Meteşului) . . - - Poiana Ampoiului : -1 buc. 0.15 km Linia CFR . -0.2 km Linia CFR. -Pasune 0. Ampoiţa . CNCAF Minvest SA Deva. DN 74.0.0. pentru punere în siguranţă.5 m.Valea Ischii (Meteşului) 167 . în procedură de expertizare. LEA 20Kv Lucrări hidrotehnice de apărare existente - Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Zlatna - - - - - - - .Iazul de decantare nr. .Valea Corbului - - - - - - - - - - - - Meteş .Iazul de decantare nr. reţea de distribuţie joasă presiune. Meteş . viituri Localitatea Cursul de apă . . 0.Valea Frasinului .3 gospodării.pr. pentru punere în siguranţă.1 km DC . 350 cm.H proiectat= 47.H proiectat= 43.pr.1 buc.3 ha .15 ha -Padure 0. Valea Sfîrci Galaţi.teren agricol 18 ha. -4 gospodarii . . III.

1% / 0.pr.DJ.Valea Badii .0 mil mc. Ec. Sebeş = 760 mc/s Şugag .15 ha -Pasune 0.3 KM -Teren agricol=25ha -2 ha păşune -2 ha păşune -1 ha păşune -1 ha păşune -3 case -3 ha păşune -4 ha păşune -2 ha păşune -2 ha păşune .r. . Deţinător : Sucursala Hidrocentrale Sebeş 1% / 0.4 km reţea de alimentare cu apă -4km reţea electrică .15 ha -0. mc.Valea Pietrei (Bojin) .pr.3 km reţea telef. Sebeş VNNR=21. .Valea Păstăii .3 ha teren agricol Baraj Oaşa. . viituri Localitatea Cursul de apă .1 % r.5 km -Teren agricol=17ha -13 case -DC = 0.1 % r.Valea Ciucurile .15 ha -Drum vicinal 120 m -Drum forestier 200 m -Padure 0.Valea Purcăreţi . Ighiu . Sebeş VNNR=136.pr. Soc.3 mil.Valea Corbului .4 km DJ 106e . F II.35 ha -Drum forestier 200 m -padure 0.25 ob. Dobra - - - - - - 168 .1% .Q 0.Valea Ursului . .10 km reţea de alimentare cu apă -10 km reţele electrice -10 km reţele telefonice – 5 ha teren agricol .100 case si anexe gospod.01% .Valea Bîrşii .DC .70 km DN.6 obiective econ.Valea Bobu Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I. Ţelna . Deţinător : Sucursala Hidrocentrale Sebeş Baraj Tău.370 case si anexe .Valea Cornului .01 % r. Sebeş = 420 mc/s 0. -5 ha teren -0.Valea Tălpii .2KM -DJ 0.Valea Sfredelaşu .Timp propag. Sebeş = 550 mc/s . Bucerdea . Sebeş = 295 mc/s .3 km DC.115 km Drum forestier Lucrări hidrotehnice de apărare existente - Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală 3–4 ore - - Ighiu .Q 1 % r. Ampoi . 350 cm.r.r.Q 0.Valea Gugurilor . 300 cm.Valea Mică . F III. -10 gospodarii.Q 0.r.3KM -20 case -DC = 0. Sebeş - - - 1–4 ore -Teren agricol=9ha -Păşune =12ha -Teren agricol=20ha -21 case si anexe -DC = 0.pr. 250 cm. - Obiective aflate în zone de risc la inundaţii -Padure 0.

8 ha teren agricol .0.5 km stradă .0. din administrarea Suc.5 ha teren agricol . .5 km reţea telef.0.5 km reţea electrică .4 ha teren agricol .0.0 mil mc.Q 0.pr.1% . .5 km reţea de alimentare cu apă .5 km reţea de alimentare cu apă . în conformitate cu Planul de avertizare .5 km reţea de alimentare cu apă .alarmare elaborat de către ISPH Bucureşti Lucrări hidrotehnice de apărare existente - Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Şugag - - .4 km DC .Valea Stoicane - - - - - - .2 km reţea de alimentare cu apă .0. Deţinător : Sucursala Hidrocentrale Sebeş 1% / 0.10 case anexe gospod.60 case anexe gospod. Hidrocentrale Sebeş - - - - Baraj Oaşa.20 case anexe gospod.2km reţea electrică .0.5 km reţea telef. Sebeş = 295 mc/s .5 km stradă . .0.4 km DC şi DF .0.2 km reţea de alimentare cu apă .0.10 anexe gospod. viituri Localitatea Cursul de apă .0.1 % r. Groseştilor Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I.4 ha teren agricol .10 case . Sebeş = 420 mc/s 169 . Sebeş VNNR=136.Valea Tole - - - - - - . F II. . .0.Valea Muşetoaia - - - - - - . .Valea Bătăii - - - - - - .1 ha teren agricol .0.2 ha teren agricol .2km reţea electrică .Q 1 % r. Mărtinie - - - - - - .5 km reţea electrică .5 case anexe gospod.2 km reţea telef.0.0.0.10 case anexe gospod. F III.r.7 case anexe gospod.5 km reţea electrică . .2 ha teren agricol .0. .5 km reţea de alimentare cu apă .2 km reţea telef.2 ha păduri . Sebeş – obiective potenţial afectabile în cazul cedării barajului de pe râul Sebeş. Sebeş.15 case anexe gospod. .1 ha pădure Parţial localităţile situate pe cursul principal al r. .5 km reţea telef.5 km reţea de alimentare cu apă .Barajul Oaşa – r.Valea Lihoii - - - - - - .5 km reţea electrică . - Obiective aflate în zone de risc la inundaţii .0.0.0.5 km reţea electrică .pr. .5 km stradă . .Torentul Tăul Bistra - - - - - - .1.5 ha teren agricol .5 km DN67c .Timp propag. .

din administrare a Suc.83 mil mc. Sebeş – obiective potenţial afectabile în cazul cedării barajului de pe râul Sebeş.pr.Torent Rîpa Roşie . F III. viituri Localitatea Cursul de apă Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I. Sebeş.1 ha Teren agr.r. . din administrarea Suc.1 % r. - 450 cm.Valea Tonii .Timp propag.5 Case .Valea Beiului - - - - .30 Case . Sebeş = 550 mc/s .r. Secaşul Mare . - 500 cm.1% / 0. Hidrocentrale Sebeş - 0.Q 0.3 mil.r.14 ha. Sebeş – obiective potenţial afectabile în cazul cedării barajului de pe râul Sebeş.6 ha Teren agr. teren agr.Q 0. Deţinător : Sucursala Hidrocentrale Sebeş - Sebeş 300 cm. Sebeş VNNR=21. F II.Baraj Tău– r.alarmare elaborat de către ISPH Bucureşti Lucrări hidrotehnice de apărare existente Baraj Tău. Sebeş VNNR=3. în conformitate cu Planul de avertizare alarmare elaborat de către ISPH Bucureşti . Sebeş . . -4Case .4Case . Parţial localităţile situate pe cursul principal al r. - Obiective aflate în zone de risc la inundaţii Parţial localităţile situate pe cursul principal al r. -15 Case .Barajul Obrejii de Căpâlna râul Sebeş.01% . Hidrocentral e Sebeş .64 case . în conformitate cu Planul de avertizare .Valea Râmeţi .r. Sebeş . - 3–5 ore - - - 170 . Răchita .01 % r.r. Sebeş = 760 mc/s Săsciori .3 ha Teren agr.5 ha terenuri agricole BarajObrejii de Căpâlna .Valea Varului . mc.6 ha Teren agr. . Deţinător : Sucursala Hidrocentrale Sebeş Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Şugag .345 ha terenuri agricole -0.6 ha Teren agr.

Hidrocentral e Sebeş Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I. străzi 21.Reţele telefon-7km .Terenuri agricole 3680 ha 171 .Anexe gospod. cămin cultural-1) . Drumuri vicinale 87.A. DC. DJ.Sedii administrative (primărie-1. (-DN 5 km. biserică-14..2km.-7326 -nr. viituri Localitatea Cursul de apă .Anexe gospod.Obiective sociale (şcoală-4. căi ferate 8 km. F II. Lucrări hidrotehnice de apărare existente Baraj Petresti .Pehart Tec S. DC . poliţie-1)Obiective economice mari-5 -Căi de comunic.5 km . spital 1. Sebeş VNNR=1. ( -DN 4 km.1 km -Reţele de alimentare cu gaz-60 km -Reţele electrice-108.1 km -Reţele de alimentare cu apă – 46. spital-7.Terenuri agricole –800 ha -Surse de poluareS. Deţinător : Sucursala Hidrocentrale Sebeş Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Sebeş - - Sebeş : . DJ 1.41 km. din administrare a Suc.. - Obiective aflate în zone de risc la inundaţii Petreşti : .-1102 .r. ) -Utilităţi-canal-2.87 km.casă de cultură1.8 km -Reţele de alimentare cu gaz-25 km -Reţele electrice-15 km .17 km. Drumuri vicinale 29.C.35 mil mc. căi ferate 9.Locuinţe-1294 .Reţele telefon-57km .37 km. străzi 64. Obiective sociale (şcoală-11.Barajul Petreşti râul Sebeş.4km -Reţele de alimentare cu apă-5.Timp propag.5 km) -Utilităţi-canal 43.cămin de bătrâni-1) .Obiective economice-7 -Căi de comunic.Locuinţe-9860 . biserică 4. F III.

Terenuri agricole 3680 ha Gîrbova Doştat . teren agricol .) . -5 ha teren agricol - - - . ec -10 ha teren arabil -5 ha teren arabil -10 ha teren arabil -0.Reţele telefon-57km . tot.5 ha.în curs de autorizare Şpring - - - - .25 km. biserică1.3 km -Reţele de alimentare cu gaz-8 km -Reţele electrice-8.pr. Obiective aflate în zone de risc la inundaţii Lucrări hidrotehnice de apărare existente Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Sebeş Lancrăm -Locuinţe.4 ob.0. F III.Valea Viilor .Valea Vlădişoru . Piscicolă SC Bioterra SRL Doştat . DJ. teren agricol (gradini. cat. . = 32.40 gospodarii . Drumuri vicinale 22.pr.r. Secaşul Mare .Supraf. Obiective sociale (şcoală-1.Barajul Petreşti râul Sebeş. viituri Localitatea Cursul de apă .5 km.2 obiective industriale ale SC Bioterra SRL Dostatfabrica lapte si carmangerie -10 gospodarii -1Km DJ 141 D .Valea Doştat .pr.12 ha.Reţele de alimentare cu apă –5. teren agricol - 172 .5 ha teren arabil -10 ha păşune .pr. căi ferate 4 km. din administrare a Suc.Valea Glodului .Păduri-10 ha. - .Am.5 km retele telefonice .82.9. străzi 12. Hidrocentral e Sebeş Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I. Chipeşa . tot.0. Boz . Boz - - - - .475 -nr.7 km -Reţele telefon-5 km . ( -DN 4. D.Valea Carpenilor .Timp propag.7 ha V. = 500. Soc.Obiective economice-3 -Căi de comunic. arabil) . DC.000 mc.1km . F II.5 km retele electrice . Gîrbova .3 Km DJ 141D . Bolînda - - - - -2 lacuri si 5 helesteie.20 ha. -Surse de poluare-staţia de epurare .Terenuri agricole –1190 ha .Utilităţi-canal3.cămin cultural-1) .475 Anexe gospod.pr.

Valea Leii .500km Drum forestier -11ha fanete -1km drum comunal -1 podeţ -0.20 ha. Lucrări hidrotehnice de apărare existente - Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Şpring - - Cîlnic Cut .70 ha.5ha teren arabil -0. -1 complex comercial -40 ha fanate -20 ha teren arabil -20 ha păşune -10 ha fâneţe . teren agricol .pr.Valea Lisca .Supraf. Cîlnic Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I. Secaşul Mare . teren agricol -130 gospodarii .grădină -310 ha terenuri agr. -1 pod comunal -3 km.2 case . F III.Acm.V.Valea Dosu Viilor .Valea Carpenilor . Cugir 173 . - 450 cm.Valea Măcui . - cca. . - Obiective aflate în zone de risc la inundaţii . - 500 cm. cat.79 ha.r. D . teren agricol .Valea Bîrcului . Daia .pr.2 ob. social-ec.2 km drum .54 mil. 2 ore - - - -25 de gospodării .în stare bună de funcţionare Daia Română Pianu - - - - -6 case si anexe -7 ha teren arabil -2. mc.Valea Dosului .75 km Drum forestier -0.Valea Pienel 300 cm. - - Cugir .r.25 ha. luciu apa= 74.pr. -5 ha de păşune .Valea Lungă . teren agr. .2 ha. = 1. Pianu .Timp propag. F II. -2 poduri -2 scoli generale . DC.4 ha fânaţe -1 km drum forestier -1 podeţ -4 case -118 anexe gosp.Valea Livezii .Valea Hotarului . -4 punţi -10 ha. viituri Localitatea Cursul de apă .Valea Satului .2 iazuri şi 9 elesteie. . tot.Valea Rece .Valea Mireniu (Mirioanei) . Piscicolă SC Delta Plus SRL Sebeş .Valea de Sebeş . tot.

5 podeţe.Valea Viilor - - - - - - - - - - - - .167 mil.tot.0. .86 anexe gospod.=0.12 case.4 podeţe. -V.sediul Primăriei oraş Cugir .Torent Mărăşeşti . F III. Hidrocentrale Sebeş .Râul Mic Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I.NNR = 9.14 ha.54 anexe gospod.3km.Baraj Cugir (Canciu) – râul Cugir. . -V.3km.nr. . -2 ha teren intravilan -15 case . -4ha fanete -3 case . -5 ha fanat -Supraf.tot.Valea Buşchii - - - - -Supraf. -6 km.NNR = 3. -2 ha teren pasune -10 case -5ha pasune -6 case .35 case. .pr.străzi asfaltate . - - - - - 174 .66 anexe gospod. . .gen .1-local vechi .Şc.91 mil.112 anexe gospod.5km drum pietruit Parţial localităţile Cugir şi Vinerea – obiective potenţial afectabile în cazul cedării barajului de pe râul Cugir. - Obiective aflate în zone de risc la inundaţii .Timp propag.pr.mc.=0.Valea Pivniţii .85 ha. viituri Localitatea Cursul de apă .Valea Porcăreţ - - - - -33 case -Scoala cu clasele I-VIII Ceru -Băcăinti -Primarie -1 podet -14 case -6 km DC 60 -1 km Retele electrice . F II. -Stare tehnica : colmatat în proporţie de 7080% - .străzi asfaltate. . .Valea Dăii - - - - - - . în conformitate cu Planul de avertizare – alarmare elaborat de către ISPH Bucureşti Lucrări hidrotehnice de apărare existente - Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Cugir - - . Băcăinţi - - - - . .3 case.Valea Osoiului .În proces de schimbare a administrato ru-lui.3 anexe gospod.45 case. Curpeni - - - - .2km.8ha. .Baraj Râul Mic – SC Apa CTTA - - - - - Ceru Băcăinţi . . -Stare tehnica : colmatat în proporţie de 70-80% - .Valea Leucii .mc. .6podeţe.străzi asfaltate . .străzi asfaltate .5 ha Arabil -3 ha teren agricol si paduri -5 case .10 podeţe. . Suc.Valea Dealului .grădini.Valea Bîrlea .

Sebeş) ce vor fi afectate în caz de avarie (breşă : 200m. Ardeu - - - - - - . - Obiective aflate în zone de risc la inundaţii -3 case . -1 km drum vicinal -5 case anexe -1 km drum vicinal. .93 23.Valea Viezuri .14 1015.Valea Babii - - - - - - Situaţia obiectivelor inundate în cazul avariilor la baraje este următoarea: 1.15 55.5 poduri.0. -20 ha terenuri agricole. . -10 anexe gospod.52 957.58 988.30 anexe gospod.90 22.49 1199.5 ha terenuri agricole -10 case.pr. qavarie =114 629 m3/s) Parametrii estimaţi Nr. . F III. -3 km drum jud.96 1127. . Lista localitaţilor şi obiectivelor social-economice din aval de barajul Oaşa (R. -10 podeţe.12 57.90 60.30 23.6 podeţe.pr.00 53.90 55.pr. Cib - - - - - - .85 1046.2 km drum comunal.36 923.39 22.29 1070. . . -2 podeţe. .29 22.86 1182.68 979. .Valea Mare .40 1162.69 1097.43 23. Almăşel Mărimi de apărare avertizoare CA CI CP F I.59 . -5 ha terenuri agricole -50 case si anexe -9 km drum judeţean -6 poduri.87 55.Valea Arinoasa - - - - - - .00 1197. F II. Techereului (Brădet) .27 57.pr.19 1259.2 anexe gospod.33 23.120 ha terenuri agricole Lucrări hidrotehnice de apărare existente - Probabilitatea de inundaţie P% normată/ reală Ceru Băcăinţi Almaşu Mare - - - - - - - - . viituri Localitatea Cursul de apă .96 56.16 1128. -2 podeţe. -1 pod.Timp propag. -100 ha terenuri agricole .00 1143.6 km drumuri vicinale.89 23.02 54.5 km drum vicinal .48 1013. profil Localitatea sau obiectivul avertizat-alarmat Distanţa cumulată (m) Timp de propagare (min) Viteza apei (m/s) Cota maximă Nivel de bază de inundaţie (mdMB) (mdMB) ∆h (m) Baraj Oaşa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 625 1375 2250 3375 4375 5375 6375 7375 8375 0 0 1 2 2 3 4 5 5 6 175 0. -20 ha terenuri agr.67 1043. -2 ha teren fanat -12 case -4 ha pasune -2 case.28 1104.29 1073. .30 case.00 23.5 km drum judeţean. -4 case si anexe gospodăreşti.32 55. -1 pod.

41 379.95 16.98 838.58 715.46 454.61 55.80 794.06 835.16 382.08 23.83 24.60 315.33 51.38 16.81 846.57 35.03 17.77 11.29 15.76 428.14 22.24 469.25 16.86 12.24 533.10 483.23 21.82 561.07 18.44 588.61 498.59 11.08 21.89 336.51 734.77 945.08 13.44 913.28 316.35 18.35 9.06 23.18 43.77 420.22 301.64 36.87 422.63 30.01 276.12 19.38 14.14 15.94 16.86 15.02 890.01 38.03 306.11 501.25 844.98 468.26 22.21 290.95 20.54 448.97 322.80 794.92 794.13 32.13 420.21 14.04 292.26 40.23 388.99 766.26 14.94 24.67 26.45 35.45 9.55 34.56 266. Şugag 29 Şugag 30 Şugag 31 Mărtinie 32 Mărtinie 33 34 35 Baraj Căpâlna 36 37 38 39 Căpâlna 40 Căpâlna 41 Căpâlna 42 43 44 Laz 45 Săsciori 46 Sebeşel 47 48 Baraj Petreşti 49 Petreşti 50 Petreşti 51 Petreşti 52 Petreşti 53 Sebeş 9375 10375 11375 12375 13375 14505 15205 15530 16530 17480 18780 19455 20505 21430 22680 23930 24980 26030 27130 28230 29230 30230 31380 32630 33630 34830 35580 36130 36380 36980 37930 38930 39730 40780 41730 42730 43780 44730 45705 46955 47955 48325 48505 49105 50330 51255 52530 7 7 8 9 10 11 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 44 45 46 46 47 49 50 52 176 23.65 401.27 35.67 304.93 523.80 345.37 857.47 18.47 11.41 .26 620.39 15.67 641.54 25.26 439.84 356.84 18.55 17.00 17.08 14.09 39.39 296.25 15.37 11.40 361.03 37.92 415.86 10.28 333.00 794. profil Localitatea sau obiectivul avertizat-alarmat Distanţa cumulată (m) Timp de propagare (min) Viteza apei (m/s) Cota maximă Nivel de bază de inundaţie (mdMB) (mdMB) ∆h (m) 10 11 12 13 14 15 Baraj Tău 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dobra.09 20.46 13.31 677.95 11.74 13.37 19.27 596.16 19.48 31.98 39.31 411.34 24.67 446.03 10.01 624.54 33.21 825.02 370.49 15.62 15.31 24.61 426.54 876.58 515.76 310.06 444.47 18.97 286.11 275.12 419.47 556.80 22.65 354.75 17.32 12.32 19.37 14.88 375.80 484.48 326.52 773.08 805.75 317.60 445.80 14.80 441.75 364.86 700.14 27.18 738.81 51.55 677.28 19.53 656.39 392.24 22.94 573.76 21.26 302.39 538.63 16.30 402.37 21.34 29.07 56.33 50.56 14.80 796.Parametrii estimaţi Nr.66 343.61 19.78 836.19 20.90 456.44 28.57 281.37 14.32 38.58 18.

96 1127.73 730.38 837.75 46.20 237.60 43.65 29.30 830.88 20.81 21. qavarie = 60 566 m3/s) Parametrii estimaţi Nr.16 764.85 6.61 238.00 40.52 260.78 42.24 241.01 45.20 17.74 1059.85 30.64 7.00 1143.39 43. profil Localitatea sau obiectivul avertizat-alarmat Distanţa cumulată (m) Timp de propagare (min) Viteza apei (m/s) Cota maximă Nivel de bază de inundaţie (mdMB) (mdMB) ∆h (m) Baraj Oaşa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Baraj Tău 16 17 18 19 20 21 22 23 24 - 0 625 1375 2250 3375 4375 5375 6375 7375 8375 9375 10375 11375 12375 13375 14505 15205 15530 16530 17480 18780 19455 20505 21430 22680 23930 0 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 177 0.40 249.92 30.82 561.88 244.04 20.86 700.80 794.44 243.19 7.38 42.77 4.89 836.44 588.81 16. ∆h reprezintă lamă de apă produsă de undă peste nivelul capacităţii maxime a deversorului Oaşa 2.21 16.25 647.54 42.63 29.38 20.01 20.05 16.97 41.04 43.09 17.80 794.92 794.33 1117.52 957.98 6.90 5.31 5.97 7.37 20.17 1259.00 1184.14 1015.21 18.18 706.67 641.96 6.66 20.99 766.15 4.92 230.18 27.85 669.29 1073.61 256.69 268.16 232.51 17.91 935.19 .94 44.65 827.57 16.00 20.04 588.97 231.09 6.80 796.27 5.21 825. Sebeş) ce vor fi afectate în caz de avarie (breşă : 145 m.56 6.15 225.83 226.32 16.80 20.15 19.51 256.47 27.50 1170.55 677.12 46.51 734.58 988.77 8.85 227.85 868.58 1216.77 20.45 1085.46 7.37 20.00 794.99 27.87 29.81 45.36 923.91 616.03 1150.77 20.45 5.49 903.39 1034.97 263.29 32.34 235. profil Localitatea sau obiectivul avertizat-alarmat Distanţa cumulată (m) Timp de propagare (min) Viteza apei (m/s) Cota maximă Nivel de bază de inundaţie (mdMB) (mdMB) ∆h (m) 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Notă: • • Sebeş Sebeş Sebeş Lancrăm Lancrăm Lancrăm Oarda Oarda 53680 54655 55855 56855 57705 58605 59605 60605 61680 62705 63605 54 56 58 61 62 64 67 69 72 74 76 9.05 249.81 45.91 16.54 Nivelul de bază corespunde nivelului rezultat din calculele de remuu la debitele capacităţii maxime a deversorului barajului Oaşa.Parametrii estimaţi Nr.26 620.35 7.28 1104.09 827.50 35.77 20.82 226.90 890.00 20.38 7.75 231.82 230. Lista localitaţilor şi obiectivelor social-economice din aval de barajul Oaşa (R.98 8.91 797.67 1043.99 4.26 8.46 1002.64 43.22 27.17 968.37 857.

13 420.93 523.40 8.20 290.29 491.70 21.79 13.79 307.51 283.38 463.87 12.11 5.05 14.65 354.48 17.40 14.61 12.58 538.83 226.30 9.12 419.20 13.46 20.28 4.33 330.48 13.25 314.01 4.80 7.02 254.44 19.22 301.67 301.94 3. profil Localitatea sau obiectivul avertizat-alarmat Distanţa cumulată (m) Timp de propagare (min) Viteza apei (m/s) Cota maximă Nivel de bază de inundaţie (mdMB) (mdMB) ∆h (m) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Baraj Căpâlna 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Baraj Petreşti 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Notă : • • Dobra. Şugag Şugag Şugag Mărtinie Mărtinie Căpâlna Căpâlna Căpâlna Laz Săsciori Sebeşel Petreşti Petreşti Petreşti Petreşti Sebeş Sebeş Sebeş Sebeş Lancrăm Lancrăm Lancrăm Oarda Oarda 24980 26030 27130 28230 29230 30230 31380 32630 33630 34830 35580 36130 36380 36980 37930 38930 39730 40780 41730 42730 43780 44730 45705 46955 47955 48325 48505 49105 50330 51255 52530 53680 54655 55855 56855 57705 58605 59605 60605 61680 62705 63605 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 41 42 43 45 46 48 49 51 51 52 53 55 56 59 61 63 66 68 70 73 75 78 81 84 86 16.48 326.80 441.40 548.32 421.60 16.31 352.17 360.23 388.23 7.56 438.70 5.04 406.03 19.39 296.40 11.02 370.39 6.40 361.66 343.81 9.85 14.83 6.21 290.11 501.25 371.30 402.02 18.11 275.50 15.88 230.56 526.56 266.38 15.45 6.34 235.22 8.12 6.Parametrii estimaţi Nr.65 10.80 15.05 249.82 226.44 7.50 387.91 439.13 236.63 9.98 26.89 336.46 10.00 16.29 7.77 420.97 229.52 13.40 378.51 256.03 15.68 8.21 262.21 12.00 10.87 422.81 477.33 442.76 428.56 396.03 306.15 17.00 267.70 12.54 5.24 319.10 483.97 565.57 281.61 238.14 19.51 341.33 13.86 11.15 225.46 450.41 379.06 3.60 Nivelul de bază corespunde nivelului rezultat din calculele de remuu la debitul capacităţii maxime a deversorului barajului Oaşa. ∆h reprezintă lamă de apă produsă de undă peste nivelul capacităţii maxime a deversorului Oaşa 178 .38 4.82 3.81 18.35 22.26 302.51 16.59 14.98 248.60 13.28 316.22 11.85 274.45 24.31 23.85 227.04 240.44 243.61 260.75 231.43 11.60 6.97 13.47 25.20 6.42 16.62 243.93 24.42 312.97 5.13 14.98 468.99 12.08 12.58 21.06 15.62 440.13 231.20 11.46 454.95 434.70 4.49 12.92 415.03 508.77 229.33 6.48 10.58 12.49 20.

94 4.42 22.09 9.45 276.48 63.63 8.22 328.30 3.57 451.28 7.70 515.98 468.39 463. profil Localitatea sau obiectivul avertizat-alarmat Distanţa cumulată (m) Timp de propagare (min) Viteza apei (m/s) Cota maximă Nivel de bază de inundaţie (mdMB) (mdMB) ∆h (m) Baraj Tău 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dobra.96 26.17 6.38 7.13 589.53 640.15 696.02 11.13 30.73 263.23 388.85 299.06 378.09 7.15 9.83 720.46 454.44 588.07 17.01 8.73 20.30 402.27 16.06 18.57 281.88 610.37 295.67 641.39 247.71 20.56 14.30 10.00 24.65 9. Sebeş) ce vor fi afectate în caz de avarie (breşă : 130m.30 663.28 3.09 2.66 343.48 326.41 16.20 19.77 361.92 9.85 5.10 483.93 523.87 422.28 480.11 501.61 353.69 21. qavarie =74 049 m3/s) Parametrii estimaţi Nr.77 8.12 4.48 8.00 796.18 10.86 534.51 256.65 354.79 8.58 405.54 10.64 285.06 13.17 9.44 243.43 2.22 7.83 296.21 13.36 12.52 409.83 18.82 16.93 27.22 10.77 420.49 308.13 .27 10.08 9.89 336.18 6.79 7.51 560.66 2.52 8.16 46.57 5.40 361.39 538.02 370.90 9.85 5.59 409.76 369.01 241.34 415.11 275.39 296.20 4.14 335.68 7.85 410.39 11.88 10.76 428.42 253.73 15.05 249.00 392.69 23.72 6.21 290.24 5.02 346.92 415.00 61.3.55 677.41 379.99 766.21 15.02 9.47 5.31 9.79 31.56 266.28 316.43 5.26 318.24 501.03 306.79 14.47 10.25 8.13 420.92 290.76 9.83 271.34 10.59 428.67 8.82 561.26 302.22 301.83 3.53 9.56 37.51 734.02 36.68 795.26 620.86 700.61 11.80 441.83 20.00 735.58 409.31 257.61 260.42 13.61 732.36 38. Şugag 14 Şugag 15 Şugag 16 Mărtinie 17 Mărtinie 18 19 20 Baraj Căpâlna 1 2 3 4 Căpâlna 5 Căpâlna 6 Căpâlna 7 8 9 Laz 10 Săsciori 11 Sebeşel 12 13 Baraj Petreşti 14 Petreşti 15 Petreşti 16 Petreşti 17 Petreşti 18 Sebeş 19 Sebeş 20 Sebeş 21 Sebeş 22 Lancrăm 0 325 1325 2275 3575 4250 5300 6225 7475 8725 9775 10825 11925 13025 14025 15025 16175 17425 18425 19625 20375 20925 21175 21775 22725 23725 24525 25575 26525 27525 28575 29525 30500 31750 32750 33120 33300 33900 35125 36050 37325 38475 39450 40650 41650 0 0 1 2 3 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 17 19 20 22 23 24 25 26 27 29 31 33 34 36 38 40 42 44 47 47 48 49 52 55 58 62 65 69 72 179 0.12 419.54 5.73 11.30 14.73 439. Lista localitaţilor şi obiectivelor social-economice din aval de barajul Tău (R.

85 8.30 756.04 12.04 225.12 1.02 521.36 499.84 10.04 8.83 720.91 63.82 695.29 419.98 236.55 Nivelul de bază corespunde nivelului rezultat din calculele de remuu la debitele capacităţii maxime a deversorului barajului Tău.43 342.52 12.65 27.75 231.21 7.06 18.08 19.76 11.49 224.70 7.90 421.83 .77 10.72 13.90 1. qavarie =44 955 m3/s).22 233.34 415.30 663.24 559.78 20.31 4.13 4.28 389.82 419.83 32.78 229.29 368.31 353.73 439.38 24. profil Localitatea sau obiectivul avertizat-alarmat Distanţa cumulată (m) Timp de propagare (min) Viteza apei (m/s) Cota maximă Nivel de bază de inundaţie (mdMB) (mdMB) ∆h (m) 23 24 25 26 27 28 29 Notă: • • Lancrăm Lancrăm Oarda Oarda 42500 43400 44400 45400 46475 47500 48400 76 79 83 87 91 95 99 4.81 9.18 9.84 11.63 345. Parametrii estimaţi Nr profil Localitatea sau obiectivul avertizat-alarmat Distanţa cumulată (m) Timp de propagare (min) Viteza Cota maximă Nivel de bază apei de inundaţie (mdMB) (m/s) (mdMB) ∆h (m) Baraj Tău 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Baraj Căpâlna 21 22 23 24 25 26 27 28 Dobra.66 1.16 537.37 9.00 782.37 369.98 728.00 22.10 586.95 360.Parametrii estimaţi Nr.85 410.05 10.51 560.08 360.44 4.86 377.63 9.20 8.18 13.85 227.94 15.92 238.64 9.95 226.52 409.54 7. Şugag Şugag Şugag Mărtinie Mărtinie Căpâlna Căpâlna Căpâlna - 0 325 1325 2275 3575 4250 5300 6225 7475 8725 9775 10825 11925 13025 14025 15025 16175 17425 18425 19625 20375 20925 21175 21775 22725 23725 24525 25575 26525 27525 0 0 1 2 3 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36 39 180 0.47 14.82 226.14 408.40 617. Lista localitaţilor şi obiectivelor social-economice din aval de barajul Tău (R.53 9.23 9.25 10.15 696.34 235.46 21.00 46.77 795.13 589.90 385.53 637.14 453.06 224.86 534.39 463.83 226.25 15.97 20.97 7.59 25.58 410.73 334.52 4.04 9.70 515.63 440.27 27.05 8. Sebeş) ce vor fi afectate în caz de avarie (breşă : 65 m.78 1.73 8.32 17.00 735.06 3.34 12.21 4.57 451.59 428.36 419.99 16.91 14.97 1.24 501.98 352.51 467.84 32.68 427.37 673.28 480.88 610.48 397.64 16.45 482.74 732.47 36.47 10.53 640.01 8.41 14.68 7.78 8.38 377.59 409.11 18.61 17.98 15.60 401.77 1.43 2.15 225.52 31. ∆h reprezintă lamă de apă produsă de undă peste nivelul capacităţii maxime a deversorului Tău 4.

57 329.90 9.31 315.22 308.46 1.03 274.46 225.13 7.53 242.61 353.80 262.15 1.52 5.22 295.97 1.73 4.71 .22 3. profil Localitatea sau obiectivul avertizat-alarmat Distanţa cumulată (m) Timp de propagare (min) Viteza apei (m/s) Cota maximă Nivel de bază de inundaţie (mdMB) (mdMB) ∆h (m) Baraj Căpâlna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Căpâlna Căpâlna Căpâlna Laz Săsciori Sebeşel - 0 250 850 1800 2800 3600 4650 5600 6600 7650 8600 9575 10825 0 0 1 3 5 6 9 11 13 15 18 20 24 181 0.24 225.34 1.45 5.43 256.70 322.28 7.33 3.59 2.88 11.36 275.85 294.62 4.00 235.74 233.98 6. qavarie =13 648 m3/s) Parametrii estimaţi Nr.56 288.14 4.30 347.16 369.83 383.16 225.99 248.39 234.87 1.09 6.87 2.25 4.13 5.57 340.14 Nivelul de bază corespunde nivelului rezultat din calculele de remuu la debitele capacităţii maxime a deversorului barajului Tău.41 5.68 296.53 8.52 7.60 18.87 237.24 328.02 346.42 314.94 12.97 7.10 305.12 380.49 308.84 289.12 224.55 6.68 224.77 361.62 410.63 362.70 270.02 318.10 7.10 7.77 7.91 6.47 1.19 304.66 335.85 299.58 279.20 2.27 5.14 335.00 386.76 369.69 299.74 3.97 5.99 230.60 405.59 300.65 1. Sebeş) ce vor fi afectate în caz de avarie (breşă : 80m.57 5.53 2.84 246.01 4.73 8.12 27.00 14.74 5.84 4.37 5.96 259.22 328.79 4.98 6.16 10.18 4.46 4. ∆h reprezintă lamă de apă produsă de undă peste nivelul capacităţii maxime a deversorului Tău 5.92 227.15 226.26 318.05 8.44 7.04 6.68 7.83 284.82 224.Parametrii estimaţi Nr profil Localitatea sau obiectivul avertizat-alarmat Distanţa cumulată (m) Timp de propagare (min) Viteza Cota maximă Nivel de bază apei de inundaţie (mdMB) (m/s) (mdMB) ∆h (m) 30 31 32 33 34 Baraj Petreşti 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Notă: • • Laz Săsciori Sebeşel Petreşti Petreşti Petreşti Petreşti Sebeş Sebeş Sebeş Sebeş Lancrăm Lancrăm Lancrăm Oarda Oarda 28575 29525 30500 31750 32750 33120 33300 33900 35125 36050 37325 38475 39450 40650 41650 42500 43400 44400 45400 46475 47500 48400 41 43 45 47 49 50 51 53 56 59 61 66 69 73 77 79 83 85 90 95 99 103 8.89 3.12 1.30 3.30 7.13 6. lista localitaţilor şi obiectivelor social-economice din aval de barajul Obrejii de Căpâlna (R.39 5.06 3.31 5.65 301.00 392.56 241.45 254.98 297.39 6.06 378.78 7.00 264.57 1.86 355.70 325.86 252.42 229.

80 275.22 5.64 285.00 14.22 2.29 256.46 2.96 2.09 224.95 226.75 410. Sebeş) ce vor fi afectate în caz de avarie (breşă : 40 m.37 1.00 294.98 297.84 2.60 401.59 262.20 6.97 1.16 5.68 5.22 233.37 0.01 241.04 225.91 328.61 233.02 0.56 2.55 224.81 6. ∆h reprezintă lamă de apă produsă de undă peste nivelul capacităţii maxime a deversorului Obrejii de Căpâlna 6.73 334.37 295.63 345.44 1. qavarie = 8 286 m3/s) Parametrii estimaţi Nr.41 Notă: Nivelul de bază corespunde nivelului rezultat din calculele de remuu la debitele capacităţii maxime a deversorului barajului Obrejii de Căpâlna.37 369.40 0.77 2.65 224.25 4.37 4.68 296.57 329.76 1.31 257.86 377.83 284.49 4.16 369.06 5.83 .61 0.42 253.12 380.22 295.60 15.81 0.34 10.70 322.79 0.61 252.41 225.22 1.79 4.39 247.54 0.12 294.42 4. profil Localitatea sau obiectivul avertizat-alarmat Distanţa cumulată (m) Timp de propagare (min) Viteza apei (m/s) Cota maximă Nivel de bază de inundaţie (mdMB) (mdMB) ∆h (m) 13 Baraj Petreşti 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Petreşti Petreşti Petreşti Petreşti Sebeş Sebeş Sebeş Sebeş Lancrăm Lancrăm Lancrăm Oarda Oarda 11825 12195 12375 12975 14200 15125 16400 17550 18525 19725 20725 21575 22475 23475 24475 25550 26575 27485 27 29 29 32 37 41 48 54 60 68 75 81 87 95 102 111 119 127 4.50 0.40 240.17 8.00 287.60 246.28 229.19 7.58 283.69 299.24 2.43 294.84 289.02 318.19 7.78 229.49 0.30 347.31 2.00 386.14 1.71 2.00 7.54 4.00 294. Lista localitaţilor şi obiectivelor social-economice din aval de barajul Obrejii de Căpâlna (R.94 4.59 2.28 389.98 296.03 3.45 2.99 274.48 236.06 224.87 27.42 314.83 271.21 5.92 290.86 355.74 6.23 2. profil Localitatea sau obiectivul avertizat-alarmat Distanţa cumulată (m) Timp de propagare (min) Viteza apei (m/s) Cota maximă Nivel de bază de inundaţie (mdMB) (mdMB) ∆h (m) Baraj Căpâlna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Baraj Petreşti 14 15 16 Căpâlna Căpâlna Căpâlna Laz Săsciori Sebeşel Petreşti Petreşti Petreşti 0 250 850 1800 2800 3600 4650 5600 6600 7650 8600 9575 10825 11825 12195 12375 12975 14200 0 0 1 3 6 8 9 12 13 16 18 22 26 29 31 31 34 39 182 0.06 7.22 308.73 263.65 1.57 7.86 3.19 304.36 275.07 282.60 4.98 352.00 288.08 360.06 1.06 3.57 340.70 383.02 2.70 7.10 5.45 276.Parametrii estimaţi Nr.41 0.08 1.84 235.61 0.92 2.63 362.16 9.49 224.95 9.39 270.22 3.64 0.52 3.

43 0.80 275.43 256.99 252.40 2.58 0.00 285.51 224.65 13.54 0.30 0. qavarie = 2912 m3/s) Parametrii estimaţi Nr.09 1.28 229.09 224.10 2.62 0.52 252.40 0.87 0.16 0.20 2.10 270.46 225.47 0.90 240.50 0.82 224.77 4.52 233.27 2.37 Nivelul de bază corespunde nivelului rezultat din calculele de remuu la debitele capacităţii maxime a deversorului barajului Petreşti.68 223.59 262.14 2. ∆h reprezintă lamă de apă produsă de undă peste nivelul capacităţii maxime a deversorului Petreşti 8.45 0.41 0.15 2. Lista localitaţilor şi obiectivelor social-economice din aval de barajul Petreşti (R.54 246.22 262.Parametrii estimaţi Nr.90 0.81 1.77 282.39 270.84 246.58 283.42 229.29 274.03 256. Sebeş) ce vor fi afectate în caz de avarie (breşă : 25 m. profil Localitatea sau obiectivul avertizat-alarmat Distanţa cumulată (m) Timp de propagare (min) Viteza apei (m/s) Cota maximă Nivel de bază de inundaţie (mdMB) (mdMB) ∆h (m) Baraj Petreşti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Notă: • • Petreşti Petreşti Petreşti Petreşti Sebeş Sebeş Sebeş Sebeş Lancrăm Lancrăm Lancrăm Oarda Oarda 0 180 780 2005 2930 4205 5355 6330 7530 8530 9380 10280 11280 12280 13355 14380 15280 0 0 3 8 13 20 28 34 43 50 57 64 72 80 90 98 106 0.56 241.34 225.40 0.60 246.98 1.35 2.51 1. ∆h reprezintă lamă de apă produsă de undă peste nivelul capacităţii maxime a deversorului Obrejii de Căpâlna 7. profil Localitatea sau obiectivul avertizat-alarmat Distanţa cumulată (m) Timp de propagare (min) Viteza apei (m/s) Cota maximă Nivel de bază de inundaţie (mdMB) (mdMB) ∆h (m) 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Notă: • • • Petreşti Sebeş Sebeş Sebeş Sebeş Lancrăm Lancrăm Lancrăm Oarda Oarda 15125 16400 17550 18525 19725 20725 21575 22475 23475 24475 25550 26575 27485 44 50 57 63 71 78 83 90 97 105 113 122 129 3.84 235.94 296.42 2.30 235.87 0.16 0.80 262.37 3. qavarie = 1 768 m3/s) 183 .00 8.17 229.23 2.23 0.40 240.86 252.97 1.00 235.29 2.12 224.65 224.15 224.09 0.22 0.42 255.58 3.41 0.69 261.41 225.20 288.74 233.18 2.17 0.34 0.99 270.68 224.56 3.00 1.74 2.08 2.42 2.25 0.88 2.59 224.23 269.24 223.68 2.81 228.55 2.16 232.40 240.03 223.98 225.25 0.01 245.61 233.02 283. Lista localitaţilor şi obiectivelor social-economice din aval de barajul Petreşti (R.61 252. Sebeş) ce vor fi afectate în caz de avarie (breşă : 50m.13 2.23 Nivelul de bază corespunde nivelului rezultat din calculele de remuu la debitul capacităţii maxime a deversorului barajului Obrejii de Căpâlna.55 224.92 2.29 256.75 235.12 0.08 2.59 0.

99 252.51 224.05 624.93 6.00 5.00 856.Parametrii estimaţi Nr.00 933.94 5.62 845.36 0.62 4. Lista localitaţilor şi obiectivelor social-economice din aval de barajul Cugir (R.12 943. ∆h reprezintă lamă de apă produsă de undă peste nivelul capacităţii maxime a deversorului Petreşti 9.99 274.14 6.75 866.45 972.44 783.40 240.37 3.00 738.39 2.53 0.99 5.30 6.26 3.05 3.52 5.50 0.30 235.21 5.61 0.05 3.50 960.77 282.45 0.87 283.53 0.36 0.15 224.36 0.34 225.47 6.52 252.93 861. qavarie = 30 243 m3/s) Parametrii estimaţi Nr.95 12.35 0.86 1.22 Nivelul de bază corespunde nivelului rezultat din calculele de remuu la debitele capacităţii maxime a deversorului barajului Petreşti.70 45.16 232.97 3.25 7.23 2.29 660.85 1.12 10.75 235.03 578.90 756.05 .00 20.27 2.95 7.98 1.17 229.24 223. profil Localitatea sau obiectivul avertizat-alarmat Distanţa cumulată (m) Timp de propagare (min) Viteza apei (m/s) Cota maximă Nivel de bază de inundaţie (mdMB) (mdMB) ∆h (m) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - 0 30 1030 2030 3030 4030 5030 6030 7030 8030 9030 10030 11030 12030 13030 14030 15030 16030 17030 18030 0 0 1 3 4 7 9 11 13 16 18 21 23 26 29 32 35 38 41 44 184 0.75 965.00 804.95 7.41 5.90 16.87 1.99 741.00 808.68 223.00 841.73 6.00 906.00 657.01 245.98 225.36 0.29 3.04 8.14 1.54 246.66 5.35 0.59 224.81 228.87 270.48 1010.18 5.86 1.52 233.00 4.95 600.97 734.99 3.96 871.93 5.40 5.57 2.40 1011.69 261.2 1. Cugir) ce vor fi afectate în caz de avarie (breşă : 120 m.67 296.20 287.45 7.42 255. profil Localitatea sau obiectivul avertizat-alarmat Distanţa cumulată (m) Timp de propagare (min) Viteza apei (m/s) Cota maximă Nivel de bază de inundaţie (mdMB) (mdMB) ∆h (m) Baraj Petreşti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Notă: • • Petreşti Petreşti Petreşti Petreşti Sebeş Sebeş Sebeş Sebeş Lancrăm Lancrăm Lancrăm Oarda Oarda 0 180 780 2005 2930 4205 5355 6330 7530 8530 9380 10280 11280 12280 13355 14380 15280 0 0 4 13 16 27 36 43 52 60 67 76 85 95 105 114 122 0.07 282.37 689.16 2.00 575.22 262.00 621.56 10.90 240.29 274.00 285.70 0.30 0.00 778.03 256.80 888.66 3.00 686.90 597.85 1.44 4.35 2.36 2.23 269.98 44.53 0.00 731.65 13.16 759.00 824.33 9.03 3.75 895.07 913.03 223.99 829.64 0.07 6.50 965.

67 5.68 4.75 480.27 6.00 283.01 284.Parametrii estimaţi Nr.00 731.67 552.70 1.90 8.70 1.04 370.13 .08 971.00 463.31 4.61 4.95 5.72 4.03 555.74 259.00 738.73 345.73 1011.70 4.77 8.01 4.94 6.00 3. profil Localitatea sau obiectivul avertizat-alarmat Distanţa cumulată (m) Timp de propagare (min) Viteza apei (m/s) Cota maximă Nivel de bază de inundaţie (mdMB) (mdMB) ∆h (m) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - 0 30 1030 2030 3030 4030 5030 6030 7030 8030 9030 10030 11030 12030 13030 0 0 1 3 5 7 9 11 14 16 19 21 24 27 30 185 0.34 2.19 2.07 5.35 2.00 19.69 6.83 4.50 499.75 866.49 430.12 5.34 2.61 4.38 6.70 242.00 266.61 501.80 388.29 2.67 Nivelul de bază corespunde nivelului rezultat din calculele de remuu la debitele capacităţii maxime a deversorului barajului Cugir.87 759.34 4. qavarie = 18 224 m3/s) Parametrii estimaţi Nr.25 6.06 322.75 1.70 368.75 252.50 965.71 531.00 804.75 417.87 267.34 405.90 756.98 36.97 3.91 4.85 1.00 841.71 734.00 354.74 1.87 1.23 4.00 258.00 45.53 2.40 5.58 11.00 274.43 895.71 3.15 3.70 871.26 2.92 15.09 391.08 7.38 913.00 402.55 4.22 2.40 415.50 960.48 1002.01 1.63 6.42 4.70 3.53 452.00 824.79 7.97 5.31 5.10 4.67 861.00 246.49 2.00 251.50 343.05 2.00 933.11 2.63 4.04 942.05 4.17 4.13 965.70 741.70 528.40 312. Cugir) ce vor fi afectate în caz de avarie (breşă : 60 m.00 906.00 778.39 334.70 828.22 356.23 2. profil Localitatea sau obiectivul avertizat-alarmat Distanţa cumulată (m) Timp de propagare (min) Viteza apei (m/s) Cota maximă Nivel de bază de inundaţie (mdMB) (mdMB) ∆h (m) 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Notă: • • Cugir Cugir Vinerea Vinerea - 19030 20030 21030 22030 23030 24030 25030 26030 27030 28030 29030 30030 31030 32030 33030 34030 37030 38030 39030 40030 41030 42030 43030 47 50 53 57 60 63 67 70 74 77 81 84 88 92 95 99 111 115 119 123 127 131 135 5.42 5.00 856.15 782.75 4.61 808. ∆h reprezintă lamă de apă produsă de undă peste nivelul capacităţii maxime a deversorului Cugir 10.45 314.00 241.80 888.70 2.75 2.20 331.62 4.07 4.34 845.70 465.72 4.00 450.04 9.80 320.49 6.85 275. lista localitaţilor şi obiectivelor social-economice din aval de barajul Cugir (R.00 428.70 247.00 478.13 9.01 3.

Parametrii estimaţi Nr. profil Localitatea sau obiectivul avertizat-alarmat Distanţa cumulată (m) Timp de propagare (min) Viteza apei (m/s) Cota maximă Nivel de bază de inundaţie (mdMB) (mdMB) ∆h (m)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Notă:
• •

Cugir Cugir Vinerea Vinerea -

14030 15030 16030 17030 18030 19030 20030 21030 22030 23030 24030 25030 26030 27030 28030 29030 30030 31030 32030 33030 34030 37030 38030 39030 40030 41030 42030 43030

33 36 39 42 46 49 52 55 59 62 66 69 73 77 80 84 88 91 95 99 103 115 119 123 128 132 136 140

5.44 5.30 5.20 5.20 5.20 5.20 5.22 5.10 4.94 4.83 4.74 4.65 4.57 4.55 4.53 4.51 4.45 4.42 4.43 4.37 4.25 4.07 4.01 3.97 3.94 3.93 3.91 3.89

689.02 659.82 624.71 599.81 578.51 555.51 531.36 501.55 480.53 465.32 452.34 430.56 417.19 404.91 390.86 370.08 356.54 345.22 333.87 322.31 313.84 284.69 275.66 267.62 259.62 252.60 247.58 242.57

686.00 657.00 621.90 597.00 575.70 552.70 528.50 499.00 478.00 463.00 450.00 428.40 415.00 402.80 388.70 368.00 354.50 343.20 331.80 320.40 312.00 283.00 274.00 266.00 258.00 251.00 246.00 241.00

3.02 2.82 2.81 2.81 2.81 2.81 2.86 2.55 2.53 2.32 2.34 2.16 2.19 2.11 2.16 2.08 2.04 2.02 2.07 1.91 1.84 1.69 1.66 1.62 1.62 1.60 1.58 1.57

Nivelul de bază corespunde nivelului rezultat din calculele de remuu la debitele capacităţii maxime a deversorului barajului Cugir; ∆h reprezintă lamă de apă produsă de undă peste nivelul capacităţii maxime a deversorului Cugir

1.1.2. Furtuni (vânt puternic, precipitaţii masive, căderi grindină) Vântul prezintă direcţii şi viteze ce diferă în funcţie de particularităţile circulaţiei generale ale atmosferei şi ale suprafeţei active (punându-se în evidenţă şi de aceastã dată rolul de baraj orografic al Munţilor Apuseni şi al Munţilor Şureanu). Astfel în lungul Culoarului Mureşului predominã vântul de sud - vest (19,0%) şi cel de nord - est (11,5 %). Tot sud - vestică este direcţia predominantã atât la nivelul crestelor din Munţii Apuseni, cât şi în zona de podiş a judeţului, urmată în ordinea frecvenţei de direcţia nord - estică. Viteza medie a vântului este cuprinsă între 1,5 - 2,5 m/s în zona Culoarului Mureşului, între 3,0 - 4,5 m/s în zona de podiş şi între 5,5 - 7,5 m/s în zona montanã. O altă caracteristică a vântului, o constituie viteza la rafala maximă, care în zonele colinare ale judeţului depăşeşte 20 m/s, iar în zonele montane chiar 30 m/s. Frecvenţa calmului atmosferic prezintã variaţii foarte largi de la 18,3 % în zona montanã (Staţia meteorologică de culme Roşia Montană ) la 52,1 % în zonele mai adăpostite ale culoarului Mureşului (Staţia meteorologicã Alba Iulia) şi până la 67,2 % în Depresiunea intramontanã a Ţării Moţilor ( Staţia meteorologicã Cîmpeni ).

186

O trăsătură aparte a climei judeţului Alba, o constituie existenţa topoclimatului cu efect de fohn, vânt local, cald şi uscat, prezent pe versanţii estici ai Munţilor Apuseni şi spre Culoarul Mureşului a cărui manifestare se reflectã în regimul tuturor elementelor climatice. Totodată, mai consemnăm faptul că la nivelul judeţului Alba s-au înregistrat de-a lungul timpului şi fenomene extreme aşa cum sunt furtunile, caracterizate prin vânt puternic cu schimbarea bruscă a direcţiei, cu formarea de vârtejuri care au antrenat în aer praf sau alte obiecte uşoare de pe sol, însoţite sau nu de averse de ploaie, descărcări electrice şi grindină. Aceste furtuni au afectat învelitorile unor construcţii, reţelele electrice şi telefonice, au produs doborâturi de vânt în fondul forestier, etc. De asemenea, fenomenele au produs (este adevărat mai rar) chiar decesul unor persoane, animale, incendierea unor unor locuinţe sau anexe gospodăreşti pe teritoriul judeţului Alba. Având în vedere regimul eolian, relieful şi factorii subiectivi (despăduriri, desfiinţarea barierelor de protecţie) existenţi zonele posibil a fi afectate de furtuni sau vânturi puternice cu aspect de vijelie cu o ritmicitate ridicată dar nu frecvente. Din evidenţele statistice cel mai frecvent afectate de vânturi puternice şi furtuni sunt zonele situate în principal în perimetrul localităţilor: Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cugir, Sebeş, Teiuş, Berghin, Cenade, Cîlnic, Cricău, Crăciunelu de Jos, Galda de Jos, Ighiu, Lopadea Nouă, Meteş, Mihalţ, Miraslău, Ohaba, Pianu, Ponor, Rădeşti, Roşia de Secaş, Sîncel, Săliştea, Stremţ, Şpring, Valea Lungă. Posibilitatea producerii şi în alte zone decât cele menţionate nu este exclusă dar din date statistice asemenea fenomene au fost semnalate cu o ritmicitate scăzută. Analiza acestor fenomene din perioada 2007 – 2010, ne arată faptul că acestea se produc în marea majoritate a cazurilor într-un timp relativ scurt şi pe o perioadă scurtă de timp. Efectele acestora fiind, aşa cum am specificat şi mai sus în special afectarea reţelelor de telefonie şi a învelitorii acoperişurilor dar nu în ultimul rînd a fondului forestier. Tot analiza acestor fenomene ne arată că aceste fenomene nu s-au produs singulare, acestea în majoritatea cazurilor au fost însoţite de ploi însemnate cantitativ şi uneori de căderi de grindină. Dintre obiectivele cel mai des afectate pînă în prezent se numără gospodăriile cetăţenilor, reţelele de telefonie şi sediile unor instituţii (primării, şcoli, biserici) preponderent din rândul celor amplasate în mediul rural dar şi în mediul urban în special la construcţiile la care acoperişul a fost executat ulterior construcţiei. Căderile de grindină au afectat în principal terenurile agricole şi implicit culturile înfiinţate pe acestea. Zonele cel mai des afectate sunt situate în partea centrală şi estică a judeţului în care sunt şi cele mai mari suprafeţe agricole. Pînă în prezent producerea acestor fenomene nu au impus evacuarea populaţiei dar au avut impact asupra activităţii socio – economice fiind necesare măsuri pentru lichidarea efectelor acestor fenomene. 1.1.3. Tornade Până în prezent nu au fost înregistrate tornade pe teritoriul judeţului Alba. Posibilitatea producerii unor astfel de fenomene nu poate fi exclusă în special datorită faptului că este un fenomen nou apărut pe teritoriul ţării. În acest sens datele statistice nu furnizează informaţii la zone în care să existe posibilităţi de producere a tornadelor. 1.1.4. Secetă Regimul radiativ de care beneficiază teritoriul judeţului Alba (situat pe paralela 46°N) poate fi apreciat ca moderat şi cu unele diferenţieri altitudinale după cum urmeazã : în timp ce în zona colinarã a judeţului se înregistreazã valori medii anuale ale radiaţiei solare globale de peste 120 kcal/cmp, în zona montanã la peste 1500 m, valorile scad sub 110 kcal/cmp, cu un maxim vara şi un minim în anotimpul rece al anului. Umezeala relativă a aerului înregistrează valori medii anuale cuprinse între 76 - 82 % raportat la scara întregului judeţ. Direct dependentã de circulaţia generală a atmosferei, ca şi de cele ale suprafeţei active, nebulozitatea influenţeazã la rândul ei regimul tuturor elementelor climatice şi prezintã valori medii multianuale care se situeazã între 5,7 şi 6,9 zecimi. 187

Strâns legat de nebulozitate este un alt element meteorologic şi anume durata de strălucire a soarelui care pentru teritoriul judeţului Alba înregistreazã sume cuprinse între 1700 - 2000 ore pe an, cu diferenţierile spaţiale şi temporale specifice. O trăsătură aparte a climei judeţului Alba, o constituie existenţa topoclimatului cu efect de fohn, vânt local, cald şi uscat, prezent pe versanţii estici ai Munţilor Apuseni şi spre Culoarul Mureşului a cãrui manifestare se reflectã în regimul tuturor elementelor climatice. Fenomenul de secetă poate să apară pe teritoriul judeţului în perioadele de vară, avînd ca efecte scăderea nivelurilor şi debitelor cursurilor de apă permanente şi/sau secarea cursurilor de apă nepermanente. De asemenea fenomenul de secetă poate produce limitarea rezervelor de apă din pânza freatică precum şi uscarea vegetaţiei. Unităţile administrativ teritoriale ale judeţului în care pot fi semnalate fenomenele menţionate mai sus în mod pregnant sunt în perimetrul localităţilor din Podişul Secaşelor şi zona Tîrnavelor unde şi gradul de împădurire este redus în raport cu densitatea suprafeţelor de fond forestier de la nivel de judeţ. Unităţile administrativ teritoriale ce se încadrează în perimetrele menţionate sunt: Cenade, Roşia de Secaş, Cergău, Ohaba, Doştat, Şpring, Daia Română, Valea Lungă, Blaj, Sîncel, Şona, Crăciunelu de Jos. Nu pot fi excluse în totalitate şi alte zone. TEMPERATURILE MEDII ANUALE JUDEŢUL ALBA

În analiza previzibilităţii fenomenelor se ţine seama de predispoziţia zonei la producerea unor astfel de fenomene precum şi existenţa unei prognoze. Pe baza atenţionărilor, avertizărilor sau a prognozelor primite de la Agenţia Naţională de Meteorologie, prin structurile teritoriale, coroborat cu predispoziţia zonei la producerea fenomenului şi specificul anumitei zone se pot emite previziuni referitor la producerea unor astfel de fenomene. Având în vedere schimbările climatice precum şi rapiditatea producerii fenomenelor periculoase pot exista zone afectate pentru care să nu se poată emite previziuni privind producerea fenomenelor.

188

Referitor la temperaturile maxime istorice înregistrate la staţiile meteo din judeţ situaţia este următoarea:
ANUL 2007 2008 2009 2010 Tmedie °C 11,3 10,9 11,1 10,6 Tmax. °C 39,6 36,0 34,0 34,5 Data 24.07 15,16.08 03.08 12,13.06 16.08 Tmin. °C -11,0 -15,6 -15,4 -18,7 Data 19.12 17.12 21.12 25.01 Precipitaţii valori maxime l/mp 585,8 628,9 484,7 663,3

Principalele efecte ale fenomenului de secetă se răsfrâng asupra populaţiei, operatorilor economici mari consumatori de apă, a fondului forestier, a zonelor agricole şi a fermelor de creştere a păsărior şi animalelor. Potrivit datelor furnizate de S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba consumurile mari de apă se înregistrează la: Nr. Denumire consumator Cantitate - mii mc / an crt. Operatori economici 1. S.C. Kronospan S.A. Sebeş 1878 2. S.C. Holtzindustrie S.A. Sebeş 21 3. S.C. Saturn S.A. Alba Iulia 179 4. S.C. Manufactura IPEC 87 5. S.C. Record S.R.L. Alba Iulia 19 6. S.C. Transavia S.R.L. 261 7. S.C. Agras 147 L.a nivel de filială / secţie aparţinând S.C. APA CTTA SA Alba – livrare către mai mulţi consumatori 1. Filiala Alba Iulia 7489 2. Secţia Teiuş 293 3. Filiala Blaj 2432 4. Filiala Aiud 1106 5 Filiala Ocna Mureş 638 6 Filiala Cîmpeni 693 7 Filiala Abrud 747 8 Filiala Baia de Arieş 540 Din suprafata totală a judetului Alba, 330.771 ha. este teren agricol iar teren neagricol 293.386 ha. Suprafaţa agricola a judeţului Alba cuprinde: arabil- 135.367 ha, păşuni – 118.244 ha, fâneţe – 71.923 ha, vii – 3.545 ha, livezi – 1.692 ha. Culturile cu ponderea cea mai mare în judetul Alba sunt cerealele paioase (grâu, orz, orzoaică, ovăz) ce ocupa în anul 2007 suprafaţa de 23.527 ha. Zonele cu suprafetele mari de cereale păioase sunt: Sebes -1500 ha, Alba Iulia - 820 ha, Vinţu de Jos - 742 ha, Cricău - 630 ha, Aiud - 650 ha, Galda de Jos - 730 ha, Blaj - 586 ha, Teius - 550 ha. Din datele furnizate de Direcţia pentru Agricultura Judeţeană Alba suprafaţa agricolă a judeţului se încadrează în general astfel: 40% teren arabil, 35% păşuni, 35% fîneţe, 2% vii şi pepiniere viticole şi 1% livezi şi pepiniere pomicole. Statistica suprafeţelor agricole în perioada 2007-2010, este următoarea: SUPRAFAŢA AGRICOLĂ 2007 2008 2009 2010 TOTAL 327878 328473 328453 328453 - arabil 132442 132093 132101 132101 - păşuni 116510 119616 119010 119489 - fâneţe 73782 71470 71855 71855 - vii şi pepiniere viticole 4161 4440 4512 4033 - livezi şi pepiniere pomicole 983 853 837 964 189

SUPRAFAŢA AGRICOLĂ DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ 2006 328190 133744 117464 71671 3657 1654 2007 328593 132183 119646 71706 3878 1180 2008 328453 132101 119489 71855 4033 975 - ha 200200992 328164 131608 119562 71585 4493 916

SUPRAFAŢA AGRICOLĂ –TOTAL - arabil - păşuni - fâneţe - vii şi pepiniere viticole - livezi şi pepiniere pomicole

STRUCTURA SUPRAFEŢEI AGRICOLE DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ ÎN ANUL 2009
Arabil
21,8% 1,4% 0,3% 40,1%

Păşuni Fâneţe Vii şi pepiniere viticole

36,4%

Livezi şi pepiniere pomicole

PRODUCŢIA AGRICOLĂ - milioane lei ROL (preţuri curente ) 2006* 2007* 2008* 2009* TOTALĂ, din care: 1188989 1249846 1615760 1482876 1128175 1182045 1563130 1445649 -sector privat 638381 694075 946556 747585 VEGETALĂ, din care: 582938 634775 902418 717358 -sector privat 544630 546984 660317 726908 ANIMALĂ, din care: 544444 546901 660278 726904 -sector privat SERVICII AGRICOLE 5978 8787 8887 8383 din care: 793 369 434 1387 -sector privat *mii lei Structura producţiei agricole
-%-

.
TOTALĂ - Vegetală - Animală - Servicii agricole

2006 100,0 53,7 45,8 0,5

2007 100,0 55,5 43,8 0,7

2008 100,0 58,5 40,9 0,6

2009 100,0 50,4 49,0 0,6

Dinamica producţiei agricole - în % faţă de anul anterior 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total judeţ Total producţie, din care: 114,6 84,2 101,5 93,3 113,5 96,1 116,8 74,1 105,3 83,5 122,9 96,0 - Vegetală 190

- Animală Total producţie, din care: - Vegetală - Animală

111,5 112,1 112,3 111,6

100,1 83,5 72,2 100,1

97,2 104,4 Sector privat 101,7 93,5 106,8 83,3 97,3 104,4

102,0 116,0 128,1 102,0

96,3 96,5 96,5 96,3

Dinamica producţiei agricole
130 120 110 Totală Vegetală Animală

-%-

100 90 80 70 2004 2005 2006 2007 2008 2009

NOTĂ: Indicii producţiei agricole s-au calculat pe baza valorii exprimate în preţurile anului anterior de calcul. SUPRAFAŢA CULTIVATĂ CU PRINCIPALELE CULTURI -ha2004 2005 2006 2007 2008 2009 Cereale pentru boabe-total 86973 78201 68609 70756 62535 63664 din care: sector privat 86453 78162 68537 70711 62494 63144 Grâu şi secară-total 31621 27464 25086 19556 19426 19627 din care: sector privat 31367 27460 25055 19523 19393 19159 Orz şi orzoaică-total 8784 9596 6889 5255 6948 7118 din care: sector privat 8697 9596 6889 5255 6944 7108 Porumb – boabe 45294 38554 34603 43689 34133 34994 din care: sector privat 45117 38519 34562 43677 34129 34952 Leguminoase pentru boabe-total 60 178 96 210 88 83 din care: sector privat 60 178 96 199 88 83 Mazăre-total 38 83 33 79 19 din care: sector privat 38 83 33 79 19 Fasole-total 22 95 63 131 88 64 din care: sector privat 22 95 63 120 88 64 Plante uleioase –total 3057 3272 2984 3391 2637 5189 din care:sector privat 3036 3272 2954 3391 2637 5099 Floarea soarelui-total 1939 2430 1863 1490 1638 3062 din care:sector privat 1939 2430 1863 1490 1638 2972 Soia-total 489 647 1039 976 164 273 din care:sector privat 468 647 1009 976 164 273 Plante pentru alte industrializări735 824 1091 1087 287 438 total din care:sector privat 706 824 1055 1062 252 393 Sfeclă de zahăr-total 576 717 1050 1062 259 380 din care: sector privat 561 717 1014 1044 234 335 Tutun- total 59 107 41 25 28 58 din care:sector privat 59 107 41 18 28 58 191

Cartofi-total din care: sector privat Cartofi timpurii şi de vară -total din care: sector privat Cartofi de toamnă-total din care: sector privat Legume –total din care: sector privat Tomate-total din care: sector privat Ceapă uscată-total din care: sector privat Varză-total din care: sector privat Plante de nutreţ-total din care: sector privat Perene vechi si noi-total din care: sector privat Lucernă-total din care: sector privat Trifoi-total din care: sector privat Anuale pentru fân şi masă verde – total din care: sector privat Plante pentru însilozare-total din care: sector privat Rădăcinoase pentru nutreţ- total din care: sector privat

2004 7488 7467 287 287 7201 7180 3873 3870 934 933 426 424 610 610 8390 8167 6083 6015 4153 4087 872 872 2307 2152 886 768 971 971

2005 8480 8480 85 85 8395 8395 4385 4272 823 782 661 650 867 849 21320 21320 13870 13870 5397 5397 1757 1757 7450 7450 952 952 2048 2048

2006 7414 7408 76 70 7338 7338 4964 4715 686 669 921 921 848 701 19642 19611 14137 14126 5565 5556 2508 2508 5505 5485 898 898 1438 1435

2007 7219 7209 892 892 6327 6317 4770 4760 750 749 887 886 939 938 18308 18302 14128 14122 6253 6247 2179 2179 4180 4180 960 960 819 819

2008 6826 6818 68 68 6758 6750 4717 4708 989 988 783 782 780 777 21389 21381 17022 17014 7618 7610 2127 2127 4367 4367 1118 1118 1701 1701

2009 6704 6696 101 98 6603 6598 4450 4444 730 730 674 673 737 737 21944 21925 17187 17168 7872 7853 2161 2161 4754 4754 1508 1508 1542 1542

PRODUCŢIA AGRICOLĂ VEGETALĂ 2004 377042 375047 110333 109412 30055 29791 233199 232398 548 548 82 82 466 466 4656 4614 3437 2005 241633 241626 79600 79593 20090 20090 137397 137397 323 323 202 202 121 121 2309 2309 914 192 2006 225705 225498 60778 60702 15935 15935 145331 145200 126 126 42 42 84 84 5052 4977 2878 2007 203364 203181 50501 50390 10735 10735 134201 134129 500 488 68 68 432 420 4040 4040 1690 2008 207817 207661 59683 59560 18729 18715 126276 126257 72 72 72 72 4640 4640 2661 -tone2009 182212 180418 41039 39440 9621 9602 129045 128863 98 98 16 16 82 82 7026 6812 4617

Cereale boabe - total - din care: sector privat Grâu şi secară -total - din care: sector privat Orz si orzoaică - total - din care: sector privat Porumb boabe - total - din care: sector privat Leguminoase pentru boabe - total din care: sector privat Mazăre - total - din care: sector privat Fasole - total - din care: sector privat Plante uleioase - total - din care: sector privat Floarea soarelui - total

- din care: sector privat Soia - total - din care: sector privat Sfeclă de zahăr - total - din care: sector privat Tutun - total - din care: sector privat Cartofi - total - din care: sector privat Cartofi timpurii şi de vară total - din care: sector privat Cartofi de toamnă - total - din care: sector privat Legume – total - din care: sector privat Tomate - total - din care: sector privat Ceapă uscată - total - din care: sector privat Varză – total - din care: sector privat Perene vechi şi noi –total (masă verde ) - din care: sector privat Lucernă - total ( masă verde ) - din care: sector privat Trifoi -total ( masă verde ) - din care: sector privat Anuale pentru fân şi masă verde - total ( masă verde) - din care: sector privat Plante pentru însilozare – total - din care: sector privat Radacinoase pentru nutret total - din care: sector privat

2004 3437 813 771 20988 20189 84 84 128965 128603 4092 4092 124873 124511 70905 70874 19439 19427 7483 7466 17273 17272 122331 120153 99897 97765 12547 12547 35237 32061 17754 14792 21717 21717

2005 914 1279 1279 26553 26553 126 126 90188 90188 1481 1481 88707 88707 52898 52292 12760 12573 6060 6016 12012 11710 246762 246762 113137 113137 8403 8403 101964 101964 36040 36040 33737 33737

2006 2878 2018 1943 34433 33465 57 57 86918 86847 1031 960 85757 85757 62451 57104 9693 9552 10314 10312 17551 13331 235166 235030 125482 125372 23064 23064 70247 69934 17505 17505 58884 58789

2007 1690 1148 1148 31539 30808 38 33 81404 81206 8316 8316 73088 72890 62371 62230 10668 10663 9833 9822 19943 19913 176201 176109 102085 101993 24365 24365 54975 54975 22914 22914 17775 17775

2008 2661 326 326 10875 9892 36 36 98413 98339 1344 1344 97069 96995 66125 65995 14015 14014 7905 7895 16650 16604 272414 272255 142191 142032 33638 33648 56924 56924 21723 21723 74083 74083

2009 4403 239 239 15103 13446 66 66 89747 89658 1648 1615 88099 88043 65944 65870 10147 10145 9316 9307 14004 14002 280395 280155 151460 151220 34194 34194 66939 66939 30251 30251 44299 44299

Efectele fenomenului de secetă se pot răsfrânge asupra producţiilor culturilor înfiinţate dar pe fondul nerespectării măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor se pot produce incendii. Elemente privind producerea unor astfel de incendii conform punctului 1.2. din prezentul capitol.

1.1.5. Îngheţ (poduri şi baraje de gheaţă, căderi masive de zăpadă, chiciură, polei). Datorită perioadei îndelungate cu temperaturi negative se pot dezvolta fenomenele de iarnă pe cursurile de apă (gheaţă la maluri, sloiuri, pod de gheaţă cu ochiuri sau compact) pe majoritatea râurilor din judeţ. Blocajele de gheţuri se produc de obicei odată cu încălzirea bruscă a vremii, încălzire însoţită de precipitaţii lichide, de dislocarea, transportul şi depunerea formaţiunilor de gheaţă în zone cu pante reduse, îngustări naturale sau în zone cu obstacole în albiile minore. 193

Zonele critice în care se pot produce blocaje de gheţuri sunt situate în perimetrele următoarelor cursuri de apă: o pe râul Arieş în zonele Scărişoara, Albac, Vadu Moţilor şi Bistra. o pe pârâul Cerniţa în zona comunei Ciuruleasa. o pe râul Abrud în zona oraşului Abrud. o pe râul Geoagiu în zona oraşului Teiuş. o pe râul Galda în zona comunei Galda de Jos. o pe râul Ampoi în zona oraşului Zlatna. o pe pârâul Răstoaca în zona municipiului Sebeş. Principalele zone unde s-au produs cele mai frecvente blocaje de gheţuri, pe teritoriul judeţului sunt: Nr. Râul Localitatea Zona Obs crt. 1 Arieşul Mare Albac Zugăi 2 Arieşul Mare Albac Limita Albac – Vadu Moţilor 3 Arieşul Mare Vadu Moţilor Limita Albac – Vadu Moţilor 4 Arieş Bistra Baraj Gârde 5 Arieş Lupşa Pod Valea Lupşii 6 Arieş Baia de Arieş Pod Brăzeşti 7 Abrud Abrud Intravilan Abrud 8 Valea Mare Bistra Intravilan Bistra 9 Geoagiu Stremţ şi Teiuş Stremţ şi Teiuş 10 Galda Galda de Jos Galda de Sus – Galda de Jos 11 Târnave Mihalţ Punte Cisteiu de Târnavă – Obreja 12 Pianu Pianu Pianul de Jos – Vinţu de Jos Fenomenul de îngheţ afectează în perioada de iarnă şi anumite sectoare de drum de pe teritoriul judeţului ceea ce impune luarea de măsuri pentru gestionarea situaţiilor generate de acest fenomen (poleiul). Din evidenţa statistică, sectoarele de drum naţional sau judeţean pe care sau executat cel mai frecvent acţiuni de combatere a poleiului sunt: Sectoare / zone de drum cu Nr. Denumirea Traseul drumului formare frecventă a crt. drumului poleiului Alba Iulia Limită jud. Sibiu - Sebeş - Alba Iulia - Teiuş 1 Sebeş DN 1 Aiud - Unirea - Limită jud. Cluj Unirea 2 Limita Jud. Cluj – Matisesti – Horea-Albac Matisesti, Horea, Albac DN1R Limită jud. Sibiu - Sebeş - Limită jud. 3 Sebeş – limită Hunedoara DN 7 Hunedoara Ţeiuş(DN 1) - Blaj - Valea Lungă - limită jud. Blaj 4 DN 14B Sibiu Teiuş Limită jud. Vâlcea - Oaşa - Şugag - Sebeş (DN Şugag – Petreşti 5 DN 67C 1) Şugag - Oaşa Alba Iulia - Zlatna Limită jud. Hunedoara - Ciuruleasa - Abrud Zlatna – Miceşti 6 DN 74 Zlatna - Meteş - Alba Iulia (DN 1) Zlatna – Dealul Mare Abrud – Dealul Mare 7 Abrud(DN 74) - DN 75 (Câmpeni) Abrud - Cîmpeni DN 74A Arieşeni – limită Bihor Limită jud. Bihor - Arieşeni - Albac - Câmpeni 8 Baia de Arieş DN 75 - Sălciua de Jos - Limită jud. Cluj Cîmpeni Sălciua Drumuri judeţene 194

Cetatea de Baltă .Sântimbru .Mereteu .Noşlac-CăptălanCopand.limită jud.Sâncel .Reciu .Vama Seacă(DJ 107 D) Unirea II(DN 1) .Câlnic .Ighiel .IghiuDJ 107 H Şard.107D(Uioara de Sus).Şilea .Blaj . drumului 1 2 3 4 5 6 7 DJ 103 G Traseul drumului Sectoare / zone de drum cu formare frecventă a poleiului Podeni Oiejdea Cîlnic .Coşlariu .J. Cluj DN 1 .Stâna de Mureş.Vinţu de Jos .Cricău.Cergăul Mare Veza .limită jud.Galda de Jos. Denumirea crt.Hăpria .Războieni Cetate . Sibiu Ighiu (DJ 107 H) . Mureş Alba iulia .Galtiu .Şona Jidvei .Drâmbari .Mureş Coşlariu Nou.Mihalţ Colibi .Ungurei .Daia Română .Ohaba . Sibiu 9 DJ 107 A 10 11 12 13 14 15 16 DJ 107 B 17 DJ 107 (Teleac) .limită jud.Lopadea DJ 107 E Nouă .Băgău .limită DJ 107 G jud.Ciugud Dumbrava .Secăşel DJ 107 Şpring .Oiejdea .Lunca Târnavei .Ocna Mureş .Lunca DJ 107 F Mureşului .1)-Aiudul de Sus-Râmeţi-brădeştiGeogel-Măcăreşti-Bârleşti cătun-CojocaniValea Barni-Bârleşti-Mogoş-Valea AlbăDJ 107 I Ciciuleşti-Bucium-Izbita-Cojeşeni-Bucium SatD.Câmpu Goblii .Straja Berghin .Gara Şard Ighiu(DN 74) Aiud (D.Ciugudu de Sus .Colibi .Hopârta .N.Dealu Ferului .Şpring .Cunţa .Ciugudu de Jos .Gîrbova Negrileşti Cunţa – Şpring Vingard Ghirbom Sebeş – Ohaba Secăşel Daia Română Şpring Ungurei Roşia de Secaş Blaj Colibi Berghin Cetatea de Baltă Straja Teleac Hăpria Jidvei Mereteu Vurpăr Sîntimbru Mihalţ Colibi Roşia de Secaş – limită Sibiu Vinţu de Jos Şilea Vama Seacă Unirea Lunca Mureşului Găbud Ighiu Cricău Geogel Mogoş Bucium Inoc (DN 1) .Negrileşti DJ 106 H Întregalde (DJ 107 K) DJ 106 I DN 1 .Draşov .limită jud.limită jud.Sântămărie .DN 7 Unirea II(DN 1) .Pârăul lui Mihai .Roşia de Secaş DJ 106 K DJ 106 L 8 DJ 107 Alba Iulia (DN 1) .Şeuşa .CJ D.Ighiu DJ 105 M DN 1(Camping Cut) .Ciumbrud .Blandiana Sărăcşeu .Teleac .Vingard Ghirbom .Vama Seacă DJ 107 D Fărău .74(Cerbu) DJ 107 C 195 .limită jud.DJ 107 (Berghin) Sebeş (Dn 1) .Oarda . Hunedoara DN 1 .Găbud.Roşia de Secaş limită jud.Secăşel .Gârbova DJ 106 F . MS Aiud(DN 1) .Nr.N.Vurpăr .

Valea Largă .Almaşu de Mijloc Almaşu Mare .J.Tăuni .Ordîncuşa .Sibişeni (DJ 704 A) .Cheile Cibului .75) Sectoare / zone de drum cu formare frecventă a poleiului Întregalde Galda de Jos Buru Ceru Băcăinţi Alecuş Horea Albac Mătişeşti Boz Doştat Tătîrlaua Ciumbrud Peţelca Rădeşti Dumbrava Şibot .Nădăştia .Stei .Valea în Jos .Pianu de Jos .Limita jud Hunedoara Gura Roşiei (DN 74 A) .Căpud .107I) D.Meşcreac .Cugir .J.Rîmeţ .Dealu Caselor .J.Tătîrlaua Crăciunelu de Sus .DN 67 C (Sebeşel) Limita jud. Sibiu Cetatea de Baltă .Ponor .Zlatna (DN 74) DN 7 (Tărtăria) .J.107H)-Mesentea-Galda de Sus-Măgura-Poiana Galdei-ModoleştiÎntregalde-Ivăniş-Ghioncani-D.(DJ 142 B) . drumului 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 DJ 107 K DJ 107 M DJ 107 U DJ 107 V DJ 108 DJ 141 D Traseul drumului Galda de Jos (D.Răchita .Vinerea .Doştat .Almaşu Mare .Valea Mare .Poiana Vadului DJ 705 DJ 705 B DJ 705 D DJ 742 DJ 750 DJ 750 B 35 Sălciua de Sus (DN 75) .J. Cluj-Mătişeşti-HoreaAlbac(D.Gheţar Vadu Moţilor (DN 75) .Buciniş .Zărieş Gura Podu Mureş (DN 14 B) DJ 670 C DJ 704 DJ 704 A Săsciori (DN 67 C) .C.107I(Bârleşti) Limita Jud.Ignăţeşti Balmoşeşti Roşia Montană Gîrda de Sus (DN 75) .Limita jud.107D Limita Jud.DN 75 196 36 . Denumirea crt.N. Cluj-Râmetea-Colţeşti-VălişoaraPoiana Aiudului-Aiuul de Sus(D.Şureanu Prigoana .107A-Băcăinţi-Ceru Băcăinţi-DumbrăviţaCucuta-Bolovăneşti-Valea MareBulbuc(D.Sîncrai .Cîlnic DN 7 (Şibot) .Burzeşti .Valea DJ 142 K Lungă (DN 14 B) Ciumbrud (DJ 107 E) .107-Alecuş-D.Stremţ .Arieşeni .Făget .Teiuş (DN 1) DJ 750 D Arieşeni (dn 75) . Hunedoara .Cib Glod .Vinţu de Jos (DN 7) . Hunedoara .Nr.DN 67 C DN 7 (Sebeş) .Rădeşti DJ 142 L Leorincţ .Dumbrava .Valea DJ 750 C Mănăstirii .Iacobeşti .Pianu de Sus Strungari .Vurpăr (DJ 107 A) Limita jud.Cugir Pianu de Sus Răchita Strungari Zlatna – Almaşu Mare Almaşu Mare Cib Vinţu de Jos Sibişeni Vurpăr Cib Almaşu Mare Roşia Montană Gîrda de Sus Poiana Vadului Valea Mănăstirii Rîmeţ Arieşeni DJ 106 I (Draşov) .Boz .Geoagiu de Sus .J.Peţelca .60) D.

polei sau blocaje de gheaţă pe cursurile de apă pot fi afectate: • comunicaţiile rutiere pe drumurile naţionale datorită reducerii traficului sau a blocării acestuia precum şi drumurile judeţene / comunale / săteşti şi implicit localităţile din zonă în special cele montane unde se simte lipsa variantelor ocolitoare. drumului 37 38 39 40 DJ 750 E DJ 750 F DJ 750 G DJ 762 Traseul drumului DN 75 . Vadu Moţilor. Vidra. inundaţie. Ighiu. Lipsa variantelor ocolitoare şi apariţia unor astfel de fenomene poate conduce la izolarea temporară a unor localităţi. Baia de Arieş. Bistra. Abrud. Ponor. Lupşa. Zlatna.Mărteşti .N. Prin producerea fenomenelor de înzăpezire. Denumirea crt. 705 Almaşu Mare D. Săsciori. Rîmetea.Valea Maciului .Ocoliş Limita jud Hunedoara . Pe baza atenţionărilor.Gheţari Referitor la acest punct de analiză trebuie menţionat faptul că producerea şi intensitatea acestor fenomene sunt strîns legate de temperaturile înregistrate. Cugir. Sălciua.J.Mihoeşti (DN 75) Sectoare / zone de drum cu formare frecventă a poleiului Vîrtop Poşaga Ocoliş Avram Iancu În acest context trebuie menţionat faptul că în aceeaşi măsură pot fi afectate şi drumurile săteşti şi comunale din zonele limitrofe categoriilor de drum menţionate în tabelul de mai sus.J. Meteş. • terenurile pot fi afectate în special de poduri / blocajele de gheaţă datorită consecinţelor acestor fenomene (eroziune. Cricău. Galda de Jos.N. Rîmeţ. 74 Abrud – Dealu Mare D. Apariţia fenomenelor analizate în zone noi în ideea celor menţionate mai sus nu poate fi exclusă. Poşaga. Albac. Efecte negative pentru desfăşurarea activităţilor socio – economice prin perturbarea acestora de fenomenul de înzăpezire pot fi întîlnite în special pe sectoarele drumurilor naţionale ce tranzitează judeţul dar şi pe drumurile judeţene / comunale / săteşti ce asigură legăturile rutiere între diferite localităţi. În analiza previzibilităţii fenomenelor se ţine seama de predispoziţia zonei la producerea unor astfel de fenomene precum şi existenţa unei prognoze.Lunca de Jos Vărtăneşti . Sohodol. Faţă de cele menţionate nu pot fi excluse şi alte zone. Scărişoara. Poiana Vadului. Şugag. Analizând dispunerea localităţilor şi a drumurilor pot să apară zone izolate în special pe teritoriul administrativ al localităţilor: Arieşeni.Vîrtop DN 75 .Burzoneşti . Gîrda de Sus. Cîmpeni.Ponor DC 132 Gîrda .Nr. Din evidenţa statistică rezultă că cele mai frecvent afectate de înzăpeziri sunt următoarele sectoare de drum: D. etc) 197 .Poşaga de Jos DN 75 .Vidra . Fenomenul de înzăpezire pe teritoriul judeţului este prezent datorită depunerilor masive în zonele montane respectiv viscolirilor în zonele deschise de luncă sau podiş.Dealu Crişului . Horea. Mogoş. Stremţ. polei sau poduri / blocaje de gheaţă. Săliştea. Pianu. 107 I Aiud . Roşia Montană. avertizărilor sau a prognozelor primite de la Agenţia Naţională de Meteorologie prin structurile teritoriale coroborat cu predispoziţia zonei la producerea fenomenului şi specificul anumitei zone se pot emite previziuni referitor la producerea de înzăpeziri. Ocoliş. Almaşu Mare. Ciuruleasa. Avram Iancu. Întregalde. Bucium. 67 C Şugag – Oaşa Zlatna – Dealu Mare D. Livezile.Sat vacanţă . Având în vedere schimbările climatice precum şi rapiditatea producerii fenomenelor periculoase pot exista zone afectate pentru care să nu se poată emite previziuni privind producerea fenomenelor.

Rezultă că pădurile se întind pe suprafeţe mari.5 426. Din suprafaţa totală a fondului forestier al judeţului Alba. polei sau blocaje / poduri de gheaţă nu au impus evacuarea populaţiei dar au avut impact asupra activităţii socio – economice fiind necesare măsuri pentru diminuarea efectelor fenomenelor.5 126.7 130.7 128. ele ocupînd între 60 – 90% din teritoriul zonei montane. Pe teritoriul judeţului administrarea pădurilor se face prin Direcţia Silvică Alba (cu 7 ocoale silvice) şi 6 ocoale silvice private.9 355.3 202. însemnând circa 35% din suprafaţa judeţului.2 202.3 . din partizile destinate operatorilor economici şi din partizile destinate pentru aprovizionarea populaţiei.2 129.2.7 iar înălţimea medie este de 2. În prezent 60% din pădurile judeţului îndeplinesc funcţii speciale de protecţie a apelor.1 201.5 m. producţie şi administraţie silvică. lipsa sau reducerea traficului rutier sau prin fenomenele indirecte ce se pot produce (eroziuea terenului. 2004 2005 Mii ha 206.8 În judeţul Alba.1 206.000 ha pădure.9 206. Împăduririle reprezintă ansamblul de lucrări prin care se plantează sau se însămânţează o suprafaţă de teren cu scopul de a crea noi arborete.9 130.0 72.092 hectare.1 72.8 206. Incendii de pădure (incendii la fondul forestier. 198 . pădurile judeţului Alba se împart astfel: CLASA DE % DIN SUPARFAŢA VÎRSTA VÂRSTĂ TOTALĂ Clasa I Până la 20 ani 16% Clasa II Până la 40 ani 20% Clasa III Până la 60 ani 22% Clasa IV Până la 80 ani 17% Clasa V Până la 100 ani 14% Clasa VI Până la 120 ani 11% Consistenţa medie a arboretelor este de 0. a terenurilor destinate împăduririi. Suprafaţa pădurilor cuprinde terenurile acoperite cu vegetaţie forestieră constând din arbori şi arbuşti.6 72. În general.M.5 202. a celor care servesc nevoilor de cultură.Foioase Ha 1294 116 215 193 215 250 Suprafaţa împăduririi Volumul de lemn recoltat Mii mc 321. Evoluţia comparativă a fondului forestier în perioada 2004 – 2009.1 206. inundaţii). vegetaţie uscată. care îşi creează un mediu specific de dezvoltare biologică. precum şi a terenurilor neproductive incluse în amenajările silvice. fondul forestier ocupă un loc important datorită celor peste 206.9 203. contra factorilor climatici sau ca păduri de agrement şi rezervaţii. Fondul forestier se constituie din totalitatea pădurilor.2 413. culturi de cereale păioase). solului. Volumul de lemn recoltat reprezintă volumul brut ( pe picior ) recoltat până la sfârşitul anului.9 Suprafaţa pădurilor Mii ha 70.25 hectare. circa 25% din teritoriul zonei de deal şi pînă la 5% din zona de câmpie şi coline.4 469. conform datelor Direcţiei de Statistică Alba este următoarea : 2006 2007 2008 2009 U. cuprinzînd specii de foioase cît şi de răşinoase.9 Fondul forestier-total Mii ha 202.4 73.3 206. Pînă în prezent producerea fenomenelor de înzăpezire.6 .0 76.obiectivele socio – economice pot fi afectate prin reducerea sau oprirea activităţii. având o suprafaţă mai mare de 0. faţă de 27% cât reprezintă media pe ţară. pădurile sunt bine reprezentate în judeţ. adică 94. Pe clase de vârste. • 1. în procent de 45% a fost trecut în sectorul privat.Răşinoase Mii ha 132.5 397.

o dotarea cu tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor o densitatea populaţiei o numărul agenţilor economici ce îşi desfăşoară activitatea în fondul forestier sau în apropiere După forma de manifestare. fapt ce favorizează pe de o parte aprinderea acestora de la surse cu energie de aprindere mai mică decît în condiţii obişnuite şi în timp mai scurt iar pe de altă parte propagarea rapidă a focului. pe fondul unor temperaturi ridicate dar şi a neglijenţei unor persoane. Păduri administrate prin ocoalele silvice private Incendiile de pădure. s-au produs cel mai adesea toamna şi primăvara. Ocolul Silvic Alba Iulia 3. Ocolul Silvic Valea Arieşului Păduri proprietate privată administrate prin ocoalele silvice din cadrul Direcţiei Silvice Alba Ocoale Silvice Private 1. cei mai importanţi fiind: o suprafaţa ocoalelor silvice . crengi. Ocolul Silvic Suprafaţa (ha) 10885 13414 16435 11223 15418 8173 8049 48384 8557. depozitele de furaje şi zonele cu vegetaţie forestieră. o numărul drumurilor de acces o eficienţa activităţii de prevenire. incendiile de pădure pot fi: o Incendii de litieră. incendiile de pădure se pot produce ca urmare a incendierii fîneţelor. Ocolul Silvic Valea Sebeşului 4. Ocolul Silvic Abrud R. o împrejurări determinante.A. sub influenţa directă a razelor solare creşte gradul de uscăciune a plantelor şi materialelor combustibile. crt. 2. Numărul incendiilor de pădure este influenţat de o serie de factori .Suprafeţele administrate de ocoalele silvice de pe teritoriul judeţului sunt: Nr. Ocolul Silvic Cugir 4. În perioadele caniculare sau secetoase sunt afectate în mod deosebit culturile agricole. resturi lemnoase care au putrezit şi au format un strat de putregai. Ocolul Silvic Horea Apuseni 6. din judeţ. păşunilor şi terenurilor agricole (pe timpul efectuării curăţirii / întreţinerii terenurilor de vegetaţia uscată) din imediata apropiere a pădurilor.9 5320 4075.7 Ocoale Silvice din cadrul Direcţiei Silvice Alba 1.3 9785. 3.A. Ocolul Silvic Sebeş 6. Zonele turistice din apropierea pădurilor precum şi cele din apropierea cabanelor intră în categoria zonelor vulnerabile la incendiu în special datorită neglijenţei turiştilor. Factorii de risc determinanţi sau favorizanţi pentru producerea incendiilor de pădure sunt: o densitatea sarcinii termice de incendiu. Ocolul Silvic Sebeş R. sunt acele incendii care cuprind vegetaţia de pe solul pădurii o incendii de coronament. se manifestă la partea superioară a copacilor cînd ard ocronamentele şi au loc în deosebi la pădurile de răşinoase o Incendiile subterane.A. o gradul de monitorizare a suprafeţelor împădurite şi a vecinătăţilor. Ocolul Silvic Valea Ampoiului 7. Ocolul Silvic Valea Pianului 5. În perioadele caniculare sau secetoase. Ocolul Silvic Aiud 2.5 6161 8282 42181. o sursele de aprindere. o indicele de severitate al secetei. Ocolul Silvic Sâpcea Cugir R. În perioadele de primăvară şi toamnă. Ocolul Silvic Gîrda 5. 199 . izbucnesc în special în pădurile seculare pe solul cărora s-a depus de-a lungul anilor o pătură groasă de frunze uscate.

Pe teritoriul judeţului zonele foarte greu accesibile sunt: Susu – Grăsciori. Geamăna. Media drumurilor forestiere existente în judeţ este de aproximativ 0. Vf. datorat compoziţiei trupului de pădure în totalitate de răşinoase sau răşinoase în amestec cu foioase. Bistra. Vf. Poiana Muierii.Tomnatecului. Astfel de evenimente pot să apară pe întreg teritoriul judeţului dar zonele cu cele mai întinse suprafeţe de păşune / pajişti sunt situate în partea estică şi nord estică a judeţului. Curcubăta. o În anul 2008 – 4 incendii de pădure pe raza ocoalelor silvice : Aiud. Coastele – Bocşitura. M. Stîna Canciului. în zonele: o Munţii Apuseni ( Dl. Balomireasa. în special de pe raza localităţilor din zona de munte. drumurile sunt nepracticabile iar distanţa pînă la localităţile învecinate variază între 2 şi 45 de km. carpen). Muntele Mare – Segage. Ţîcului.ocol silvic reorganizat). pe teritoriul judeţului fiind: o În Munţii Sebeşului – Valea Salanelor – Slimoi.ocol silvic reorganizat) şi Valea Pianului. Ciocului. Preluchi. Vf.Incendiile de doborâturi. fag. Casa de Piatră. terenurilor agricole şi zonelor turistice. o Munţii Şureanu ( Goaşele – Dl. Piatra Albă. în funcţie de indicele de combustibilitate a speciilor de bază sunt: o Arboretele de pin în asociere cu specii arborescente şi litieră densă şi continuă. Dl. Vl. Alba Iulia. Păltiniei. o În anul 2007 – 6 incendii de pădure pe raza ocoalelor silvice : Baia de Arieş Aiud şi *. o În Munţii Cugirului – Scîrna – Grăsciori.9 km la o suprafaţă de 1 kmp. de litieră şi coronament. în situaţia producerii unui incendiu există pericolul propagării acestuia la pădurile din apropiere. Salanelor. o Arboretele de cvercinee cu specii arborescente şi litieră densă şi continuă. De asemenea zone vulnerabile la incendiu sunt şi cele în care numărul mediu anual de zile cu furtuni depăşeşte 30 zile pe an. Cărbunari. Horea Apuseni şi a composesoratul Zlatna. Balomireasa – Dameş. În acelaşi context trebuie menţionat faptul că drumurile comunale sau săteşti. Dîmbu Arsurilor). o Arborete de răşinoase din afara arealului cu litieră densă şi continuă. ( *. Muntele Mare – Segage. Dîrninosul. Valea Ampoiului( *. Fili. Coliba Ungurului. o 200 . o Arboretele limitrofe fîneţelor. Accesibilitatea în zonele împădurite. astfel: o În anul 2006 – 5 incendii de litieră de pădure. Pe teritoriul judeţului sunt identificate zone cu potenţial de incendiu. Cugir. Coman – Stînişoara. Dl. În acest context trebuie menţionat faptul că în majoritate pădurile existente în această zonă sunt de foioase (stejar. nu sunt întreţinute şi nu ofera acces eficient pentru mijloacele auto ceea ce impune deplasarea forţelor de intervenţie pe jos pe distanţe mari. în special la răşinoase) Zonele vulnerabile la incendii. o Incendiile combinate. apar în unele masive păduroase unde pe suprafeţe mari arborii au fost culcaţi la pămînt de furtuni puternice. o În anul 2009 – 3 incendii de pădure pe raza ocoalului silvic : Aiud o În anul 2010 – 2 incendii de pădure pe raza ocoalelor silvice : Blaj *. Vf. o În Munţii Apuseni – Balomireasa. Vf. vegetaţiei şi resturilor lemnoase. Pe raza ocoalelor silvice Aiud. de litieră şi subterane ( apar la pădurile unde nu s-au luat măsuri de curăţire a crengilor. Preluca Groşilor. Scîrna Grăsciori. cînd se execută lucrări de curăţire / întreţinere a terenurilor agricole şi a pajiştilor / păşunilor precum şi în perioadele de secetă. Creasta Stîncoasă. Incendiile la vegetaţia uscată se produc de regulă primăvara şi toamna. În aceste zone specifiul este reprezentat de pădurile de brad şi amestec de brad cu foioase în Munţii Apuseni şi trupuri de pădure de molid. Mugeştilor. brad sau amestec în Munţii Şureanu. Vf. Stîna Gotului. Vf. Runcului. Scoarţa. Bătrîna – Mlaci. Muncelu Mic). Dîmbu Moţului. Curcubăta. Densitatea de drumuri forestiere este relativ bună dar trebuie menţionat faptul că sunt zone unde nu este acces. Goaşele – Bocşitura. Din evidenţa statistică (perioada 2002 – 2007) rezultă că majoritatea incendiilor produse în judeţ au fost de litieră de pădure urmate în mică măsură de incendiile de litieră şi coronament. Baia de Arieş. Deşi în zona montană suprafeţele de păşune nu sunt relativ mari. Piatra Neamţului.

3.820 ha. Relieful carstic ocupă o bună parte din zona Apusenilor de Sud .650 ha. Alba Iulia . în urma ploilor abundente sau topirii zăpezii se declanşează fenomene de avalanşe de pietre şi grohotiş.1. acţiune facilitată de o serie de condiţii: o condiţii litologico-structurale . în aceste areale fiind cele mai multe cursuri de apă nepermanente din judeţ. Crăciunelu de Jos. Avalanşe de pietre. eroziunii şi alterării biochimice. situate la altitudini mari. Nu pot fi excluse alte zone pentru producerea unor astfel de fenomene în special cele montane. Aiud . drumul de acces spre satul Gheţari a fost blocat pentru perioade însemnate de timp. devie agresivă transformând carbonaţii în bicarbonaţi. Cergău. Daia Română. abrupturi şi creste. Perioadele în care există posibilităţi ridicate de producere a incendiilor la astfel de culturi sunt în vara. Avalanşe 1.550 ha.730 ha. fitoclimatic şi antropic. Din datele statistice reiese că nu au fost afectate de incendii culturi însemnate preponderent fiind incendii la mirişti şi vegetaţie uscată după recoltarea culturilor. grohotiş În urma sesizărilor Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi a observaţiilor din teren se constată că în zona geografică a Munţilor Apuseni. Blaj. 1.2. Din evidenţele statistice avalanşe de zăpadă s-au produs în perimetrul comunei Gîrda de Sus. orzoaică.3. Şona.3. carstul este reprezentat prin: lapiezuri. orz. Culturile de cereale păioase cu ponderea cea mai mare în judetul Alba sunt cele de grâu. o condiţii morfologice: morfologia reliefului influenţează în mod direct dezvoltarea fenomenului carstic prin staţionarea sau scurgerea rapidă a apelor de suprafaţă. Apariţia fenomenelor carstice este urmarea acţiunii combinate a coroziunii. în sectorul Gîrda de Sus – Gheţari. Vinţu de Jos . 201 . mai ales în perioada recoltărilor. din satul Valea Mică. 1. Producerea incendiilor în zonele de cultură cu cereale. peşteri. de minim 3-5 ha şi unde există riscul producerii incendiilor. mai numeroase fiind cele din Apusenii de Sud şi a zonelor carstice.630 ha. Pânze de grohotiş asociate cu căderi de pietre sunt caracteristice zonelor montane. chei.2007. Morfologic. unde cerealele paioase sunt cultivate pe suprafete compacte. Pe teritoriul administrativ al localităţilor menţionate mai sus îşi desfăşoară activitatea şi cel mai mare număr de societăţi agricole din judeţ. Un factor determinant în această analiză este şi fenomenul de secetă ce poate fi prezent pe teritoriul judeţului. Avalanşe de zăpadă Sunt specifice zonelor montane ale judeţului şi pot fi facilitate de următoarele condiţii: o dezgheţurile timpurii şi într-un interval scurt de timp o cantităţi mari de zăpadă depusă o influenţarea straturilor instabile ale zăpezii de zgomotele cu intensitate ridicată o asocierea ploilor pe timpul topirii zăpezilor o acţiunea umană Zonele critice pentru producerea avalanşelor de zăpadă sunt în perimetrul localităţilor montane din judeţ.550 ha. ovăz. influenţând viteza de desfăşurare a acestui proces. încărcată cu bioxid de carbon. Teiuş . Roşia de Secaş. Zonele cu suprafetele mari de cereale păioase sunt: Sebeş -1500 ha.742 ha. o condiţii hidrogeologice: apa.Fenomenul de secetă poate fi la semnalat la un nivel mai accentuat pe teritoriul administrativ al localităţilor din Podişul Secaşelor şi zona Tîrnavelor. acestea putând duce la blocarea căilor de acces. Cricău . Ohaba. Unităţile administrativ teritoriale ce se încadrează în perimetrele menţionate sunt: Cenade. Exemplul cel mai recent este din 24. Valea Lungă. Doştat. Sîncel. Blaj . în relieful carstic sunt puse în evidenţă două tipuri majore: carstul de tip platou şi carstul de tip klippă. Galda de Jos .însăşi prezenţa rocilor (calcarele neojurasice şi eocretacice) reprezintă condiţia de bază a apariţiei şi dezvoltării fenomenelor carstice.în special unitatea Munţilor Trascău. oraş Zlatna unde au avut loc dislocări de piatră care au afectat locuinţele cetăţenilor. doline. Din punct de vedere al formelor. Şpring.01. o alte condiţii sunt legate de factorul pedologic (prezenţa sau absenţa solului).

s-a reactivat şi accentuat. 1. pe teritoriul comunei Crăciunelu de Jos. Ciuruleasa. Lupşa. au fost estimate la circa 1. . Alunecări de teren .diminuarea fondului forestier în anumite zone. Gîrda de Sus. care a dislocat o suprafaţă de aproximativ 9000 mp de teren. Sălciua.Zonele critice pentru producerea avalanşelor prin căderi de pietre (din evidenţa statistică) sunt situate în perimetrul localităţilor: Baia de Arieş.M.lipsa lucrărilor specifice de eliminare a excesului de umiditate. În urma precipitaţiilor căzute în perioada 05 . Avram Iancu. Ocoliş.1. În luna decembrie 2008. s-a produs o alunecare de teren de aproximativ 50 m lungime şi 2 m lăţime producând fisuri în zidul bisericii din satul Reciu. Arieşeni. pe teritoriul judeţului se pot datora în principal hazardului natural şi particularităţile acestuia. . Bistra. Bucium. în urma topirii zăpezii şi a ploilor abundente s-a declanşat un fenomen de alunecare de teren de suprafaţă. În luna septembrie 2008.2. 3. pe fondul precipitaţiilor abundente şi a variaţiilor debitelor în bazinul hidrografic al râului Târnave. o terenul construit sau amenajat.precipitaţiile punctuale. s-a constatat pericolul reactivării unei alunecări de teren ce s-a manifestat cu ani în urmă în zona respectivă. ce a pus în pericol un releu de telefonie mobilă. În luna martie 2008. o vulnerabilitatea construcţiilor. 5. 2. Cîmpeni. o alunecare de teren declanşată în toamna anului 2005. pe raza oraşului Ocna Mureş. în zona Dealul Banţa. Stremţ.2008.privind calculul seismic al construcţiilor. Alunecări de teren . Cugir. nu au impus luarea unor măsuri deosebite şi au fost generate de: . în funcţie de reglementările antiseismice aplicabile în perioada de executare.1 milioane lei.4. 4. Blandiana. Rimetea. 1. în urma scurgerii apelor pluviale şi a infiltrării apei în spatele zidului de sprijin de rambleu. Şugag. Galda de Jos. abundente.4. Jidvei este situată în zona E(grad 7) de protecţie seismică. s-a produs o alunecare de teren care a determinat dislocarea unui tronson de 7 m lungime din zidul de sprijin. generate de: o focarele seismice din zona seismogenă. Ighiu. Klein în municipiul Blaj. pe o porţiune de circa 20 ml. în urma demarării lucrărilor la Campusul Şcolar I.2008 În anul 2008 s-au produs 6 alunecări de teren după cum urmează: 1. situat pe strada Colinei din oraşul Cugir. Cutremure În conformitate cu prevederile Normativului P100/2006. Ponor. Meteş. Poşaga. instalaţiilor şi amenajărilor. Alunecările de teren produse în judeţul Alba. Comitetul local pentru situaţii de urgenţă a dispus executarea cu prioritate a lucrărilor de consolidare prevăzute în proiectul de execuţie şi monitorizează evoluţia fenomenului. În luna decembrie 2008. înaintând în profunzime cu circa 2 m. comuna Gîrbova. Mogoş. Tot în luna martie 2008. Fenomene distructive de origine geologică 1. Almaşu Mare. rezultată prin evaluarea rezistenţei mecanice şi stabilităţii structurilor şi infrastructurilor. Pe teritoriul judeţului Alba nu au fost înregistrate activităţi seismice care să afecteze construcţiile. Livezile. în urma ploilor abundente s-a declanşat un fenomen de alunecare de teren. Rîmeţ. Roşia Montană. Săsciori.06. judeţul Alba este situat în zona F(grad 6) de protecţie seismică.structura geologică a terenurilor. 6. Pagube înregistrate din cauza alunecărilor de teren în cele 6 localităţi.4. Întregalde. Ocna Mureş. Noşlac. Zlatna. Scărişoara. pe un drum comunal de pe teritoriul administrativ al localităţii Roşia Montană. comuna Săsciori afectând o grădină pe aproximativ 1500 mp. Riscurile generate de cutremure. această activitate fiind controlată şi de Inspectoratul Judeţean în Construcţii Alba. Zona Blaj. Albac. Horea. 202 . . Tot în această perioadă s-a reactivat o alunecare de teren în satul Răchita. Proiectarea construcţiilor se face şi în funcţie de clasificarea pe zone seismice.06.

apă şi afectarea a 15 case de locuit. după cum urmează: 1. s-a produs o alunecare de teren pe o suprafaţă de 400 mp. în locul numit Rupturi s-a produs o alunecare de teren pe versantul de S-E al dealului. pe malul stâng al râului Târnava. comuna Şona a fost reactivată o alunecare de teren din 2003.2009 În anul 2009 s-au produs 7 alunecări de teren: 6 în luna martie şi 1 în luna mai. În localitatea Biia. după cum urmează: 1. comuna Săsciori afectând o grădină cu pomi fructiferi pe aproximativ 1800 mp. 6. afectând o anexă gospodărească (bucătărie de vară). Comitetul Local Roşia Montană. În oraşul Ocna Mureş. care a provocat blocarea pe un sens de mers a DJ 750C pe o distanţă de 6m. iar echipe de la Drumuri Judeţene Alba au acţionat pentru eliberarea carosabilului. Tot în luna aprilie. Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă a analizat în teren situaţia creată împreună cu reprezentanţii instituţiilor cu atribuţii în acest domeniu şi a stabilit măsuri pentru protejarea populaţiei. o unitate de alimentaţie publică. În luna februarie. pe teritoriul localităţii Izvorul Ampoiului (Zlatna).2009 precipitaţiile abundente au dus la infiltrarea în sol a unei cantităţi însemnate de apă. în urma topirii zăpezii şi a ploilor abundente s-a declanşat un fenomen de alunecare de teren. În luna aprilie. 6. În data de 09. 7. Râmeţ) şi Geoagiu de Sus (com. o linie de alimentare cu energie electrică şi un drum de acces în zonă. zonelor defrişate şi topirea zăpezii pe lângă fenomenele de eroziune la suprafaţă s-a produs şi o alunecare de teren. întreruperea alimentării cu gaze naturale. topirii zăpezii şi scurgerilor de pe versanţi. s-a produs o fisură în sol cu o lungime de 8-10 şi lăţime de 2 m în vecinătatea fostei exploatări de argilă a fabricii de cărămidă. 4. pe raza comunei Roşia Montană. pe dealul Banţa. Alunecări de teren . pe o suprafaţă de aproximativ 2 ha de fâneaţă. în amonte de o casă locuită ridicată fără proiect tehnic sau autorizaţie de construcţie. În luna iulie. În luna ianuarie 2010. Din cauza pantei abrupte a terenului. În data de 21 mai 2009. 3. 203 . Din cauza instabilităţii terenului şi a precipitaţiilor abundente. pe fondul precipitaţiilor abundente şi a infiltrării apei s-au produs alunecări de teren în oraşul Ocna Mureş şi în comunele Stremţ. 2. s-a produs o alunecare de teren pe o lungime de 250 m care a afectat drumul de acces la gospodării cetăţeneşti şi malul drept al râului Ampoi. 5. Pe fondul precipitaţiilor abundente.03. între localităţile Valea Mănăstirii (com. în urma lucrărilor de turnare a fundaţiei la un zid de sprijin la Campusul Şcolar I. 5. fiind în pericol a fi afectate anexe ale unei gospodării care se află la o distanţă de aproximativ 5m faţă de fisură. pe aproximativ 10 ml. 3. în municipiul Blaj. s-a produs o eroziune a malului pe o lungime de 20 m şi o adâncime de 7-8 m care a afectat un drum vicinal din zonă. Din cauza crăpăturilor produse la pereţii locuinţei şi întrucât proprietarul deţinea o a doua locuinţă la 300 m distanţă de locul producerii evenimentului sa dispus evacuarea familiei şi bunurilor acestora. Poliţia Stremţ a acţionat pentru semnalizarea zonei. s-a produs o alunecare de teren pe strada Axente Sever. Au avut loc prăbuşiri de mică amploare din taluzul drumului. Tot în această perioadă s-a reactivat o alunecare de teren în satul Răchita. în zona Unghi din localitatea Tiur (mun. saturând argila şi determinând gonflarea straturilor de argilă precum şi slăbirea rezistenţei suprafeţelor de strat dintre argilă şi alte straturi de rocă. Ca urmare a acesteia s-a produs ruperea drumului de acces. a dispus măsuri pentru îndepărtarea pământului acumulat în apropierea unei gospodării (gospodăria nu a fost afectată) şi monitorizarea fenomenului.M. pe un versant a dealului Dărăoaia din comuna Roşia Montană. Klein în municipiul Blaj. Valea Lungă (satul Lodroman). (în satele Geoagiul de Sus şi Geomal). parapeţilor metalici şi pe circa 100 ml a părţii carosabile a DC 90 Sohodol – Poiana Sohodol. blocând scurgerea apelor prin rigolele existente şi mai apoi deteriorarea pe o porţiune de 25 ml a acostamentelor. sunt puse în pericol construcţii din incinta şcolii. A fost avariat 150 ml din drumul de acces spre terenurile agricole şi pădurile localităţii Mănărade. refacerea a reţelelor de alimentare cu apă şi gaze precum şi urgentarea lucrărilor de consolidare. 4. Blaj).Alunecări de teren . 2.2010 În anul 2010 s-au produs 9 alunecări de teren. Stremţ) s-a produs o alunecare de teren.

feroviare etc. În urma controalelor efectuate în teren şi a studierii materialelor puse la dispoziţie de autorităţile publice locale au fost constatate neconformităţi privind: . 1. Consiliul Judeţean Alba. Alunecările şi prăbuşirile pot genera următoarele efecte: o distrugerea sau avarierea construcţiilor de orice fel. comuna Stremţ. 9.7. Raportat la potenţialul de producere al alunecărilor acesta este ridicat pe teritoriul a 14 localităţi.Ridicat Mediu Scăzut .nu sunt întocmite studii de inundabilitate şi hărţi de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii conform HGR nr.). scăzut – ridicat pe teritoriul a 11 localităţi. cu sau fără autorizaţie de construire pentru care se impune intrarea în legalitate sau măsuri de protejare.Ridicat Mediu Mediu Scăzut . 12. pe o suprafaţă de 750 mp. 8. Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare. crt. 9. .Mediu Scăzut . o distrugerea sau avarierea reţelelor edilitare comunale (apă. 4.). În satul Geoagiu de Sus. Efectele alunecărilor de teren şi măsurile necesar a fi întreprinse au fost analizate atât la nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Inspectoratul Teritorial în Construcţii Alba. mediu în 35 de localităţi. Instituţia Prefectului şi comitetele locale unde s-a produs evenimentul.Olt Mijlociu.447/2003. 6.477/2003 Unităţile administrativ-teritoriale afectate de alunecări de teren primare conform legii nr.Ridicat Mediu Mediu Mediu Mediu Denumirea localităţii ALBA IULIA AIUD BLAJ SEBES CIMPENI BAIA DE ARIES OCNA MURES CUGIR TEIUS ZLATNA ABRUD ALBAC ALMASU MARE 204 . în cadrul şedinţelor extraordinare organizate cât şi al comisiilor comune formate din specialişti de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba.zonele de risc natural la alunecări de teren nu sunt evidenţiate în Planurile Urbanistice Generale ale localităţilor. 8. În satul Geomal.reactualizarea Planurilor Urbanistice Generale (PUG) şi a Regulamentelor Locale de Urbanism .Ridicat Scăzut . o blocarea parţială sau totală a unui râu şi crearea unei acumulări de apă cu pericol de inundaţie. Rangul unităţii administrativ teritoriale Municipiu reşedinţă de judeţ Municipiu Municipiu Municipiu Oraş Oraş Oraş Oraş Oraş Oraş Oraş Comună Comună Potenţialul de producere al alunecărilor Scăzut . s-a produs o alunecare de teren pe o suprafaţă de 1. care pune în pericol 2 gospodării. 3. 13. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional .există obiective în zonele de risc la inundaţii şi alunecări de teren construite atât înainte cât şi după anul 1991.6 ha. scăzut – mediu în 7 localităţi şi scăzut în 2 localităţi. comuna Stremţ. motivarea inexistenţei acestora fiind lipsa de fonduri. mediu – ridicat pe teritoriul a 2 localităţi. o blocarea parţială sau totală a unor căi de comunicaţie (rutiere. 5. care a afectat 9 gospodării şi Biserica Ortodoxă Geomal. . În satul Lodroman. 10. sucursala teritorială Mureş . s-a produs o alunecare de teren pe versanţii văii Bâşca. În urma controalelor efectuate au fost dispuse măsuri privind: . 11.Zone de risc natural sunt: Nr. comuna Valea Lungă s-a produs o alunecare de teren care a afectat 50m din DC 33.Secţiunea a V-a . 2. 7. gaze. canalizare etc.Mediu Scăzut .elaborarea hărţilor de risc natural conform prevederilor HGR nr.

27. 25. 30.Ridicat Mediu Ridicat Mediu Scăzut . crt. 38. 55. 52. 35. 51.Ridicat Mediu Mediu Mediu Ridicat 205 . 24. 40. 47. 28. 36. Denumirea localităţii ARIESENI AVRAM IANCU BERGHIN BISTRA BLANDIANA BUCIUM CENADE CERGAU CERU-BACAINTI CETATEA DE BALTA CILNIC CIUGUD CIURULEASA CRACIUNELU DE JOS CRICAU CUT DAIA ROMANA DOSTAT FARAU GALDA DE JOS GIRBOVA GIRDA DE SUS HOPIRTA HOREA IGHIU INTREGALDE JIDVEI LIVEZILE LOPADEA NOUA LUNCA MURESULUI LUPSA METES MIHALT MIRASLAU MOGOS NOSLAC OCOLIS OHABA PIANU PONOR POSAGA RADESTI RIMET RIMETEA ROSIA DE SECAS ROSIA MONTANA Rangul unităţii administrativ teritoriale Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Potenţialul de producere al alunecărilor Mediu Mediu Ridicat Mediu Scăzut Mediu Ridicat Ridicat Mediu Scăzut .Ridicat Mediu Ridicat Mediu Ridicat Scăzut .Mediu Mediu Mediu Scăzut . 16. 57. 32. 45. 18.Mediu Mediu Scăzut . 53. 50.Nr. 29. 48. 15. 33. 54. 17. 22.Ridicat Scăzut Ridicat Mediu Scăzut . 26. 39. 44. 37. 31. 34. 56. 42. 21. 43. 41. 23.Ridicat Mediu Mediu Ridicat Ridicat Ridicat Scăzut .Mediu Mediu . 58. 49.Ridicat Mediu Ridicat Scăzut Mediu Mediu Scăzut Mediu . 46. 19. 20. 14. 59.

75. SECŢIUNEA A 2. Riscuri industriale Pe teritoriul judeţului Alba îşi desfăşoară activitatea două categorii de operatori economici şi anume: operatorii economici cu risc chimic care nu intră sub incidenţa H. au fost evacuate 18 persoane. 60.Ridicat Ridicat Mediu Mediu Ridicat Scăzut . 6 obiective social-economice afectate.Mediu Mediu Mediu Scăzut Scăzut .Nr. 74. Efectele dezastrului: a fost afectată o singură localitate (Ocna Mureş). 70. În urma prăbuşirii terenului au fost distruse/avariate 3 locuinţe.500 mp. 64.00 craterul s-a mărit ajungând la o suprafaţă de aproximativ 200mp cu tendinţă vizibilă de mărire. care spală marginile craterului şi îl măreşte. nu s-au înregistrat victime.Ridicat Scăzut Mediu Scăzut . Au mai fost afectate străzi şi drumuri. Începând cu ora 18.00 la martorii instalaţi pentru monitorizarea fenomenului nu s-au mai observat modificări. 67. 92/2003. care se supun prevederilor H. reţele de alimentare cu apă.G. în parcarea magazinului şi la structura de rezistenţă a casei parohiale a Bisericii Ortodoxe. 61. în “Câmpul de sonde” al S. Un număr de 9 operatori economici desfăşoară activităţi ce prezintă pericol de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase. 65. Denumirea localităţii SALCIUA SALISTEA SASCIORI SCARISOARA SIBOT SINCEL SINTIMBRU SOHODOL SONA SPRING STREMT SUGAG UNIREA VALEA LUNGA VIDRA VINTU DE JOS Rangul unităţii administrativ teritoriale Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Comună Potenţialul de producere al alunecărilor Mediu Scăzut . Clădirea Magazinului PLUS a fost distrusă 100% şi 80% din parcare. la o distanţă de 10m de magazinul PLUS. s-a produs un con de surpare plin cu apă.30 suprafaţa craterului a fost de aproximativ 1800mp. La ora 09. 804 / 2007 şi a Legii nr.Mediu În data de 22.Ridicat Mediu Scăzut . la ora 05. nr.1.G. Salina. 62. 63. La ora 17. 69. 2 locuinţe avariate în pericol de prăbuşire locuinţe. 68. 72. crt. 66.C. reţele de alimentare cu gaz metan. 804 din 2007. nr.30 în oraşul Ocna Mureş. La ora 14. având un diametru de aproximativ 7-8m din care iese apă cu presiune. care se supun prevederilor HG nr. 804 din 206 . Magazinul Plus a fost surpat în proporţie de 80% şi parcarea pe aproximativ 50% tendinţa de mărire a craterului fiind observată în principal spre sonda 123. clădirea administraţiei financiare Ocna Mureş şi pe străzile Mihai Eminescu şi Nicolae Iorga. 71.A ANALIZA RISCURILOR TEHNOLOGICE 2.00 suprafaţa craterului a fost de aproximativ 10.2010. operatori economici care desfăşoară activităţi ce prezintă pericol de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase. Au fost observate fisuri la structura de rezistenţă a Magazinului PLUS. 73. reţele de alimentare cu energie electrică. Au apărut fisuri în structura de rezistenţă la 2 case parohiale.12.

C.C. Uzina Mecanică Cugir S.N. Cugir • S.C. Sebeş • S. 804 din 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase este prezentată în tabelul de mai jos: 207 .C.Cuprumin S. nr.A.Sucursala de înmagazinare a gazelor Cetatea de Baltă Situaţia cu operatorii economici care desfăşoară activităţi ce prezintă pericol de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase. GHCL Upsom România S. Romgaz S.C.N. Bucureşti . Zlatna • S.C.G. Prima Gas România S.A.A.A. privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase astfel: • S.R.G. Ocna Mureş • S. Crimbogaz S.R. Zlatna • SC.Punct de Lucru Teiuş • S.A.A. Alba Aluminiu S.R.L.C. Zlatna • S. Abrud • S.L. Unicom Holding S. care se supun prevederilor H.L.2007. Kronospan S.

7 100 800 1500 20 35 20 In instalatie si Butoaie metalice / 210 / 40 15 0.018 0. Atm. Produse generate.015 0. 12 barri 8 barri pres. 65 R11. 16 . Zlatna sat Patrangeni F.10 Zlatna str.PAP (produs import Rusia ) 7 R14/15. 14/15 . pres.R 23/24 R 11. de rezervoare Presiune (atm) Nr. 20/21. finite. daca se pierde controlul procesului Obiectiv care poate genere accidente majore cu alte state (da/nu) 15 nu nu nu Cantitatea totala de substanta posibil a fi prezenta pe amplasament (cap.02 0.10 Fabricarea pulberilor si pastelor de aluminiu Rm 3 20 R10 14/15. Proiectata) (t) Domeniu de activitate (cf. crt. Atm.5 2 10 50+27 solid solid gaz lichefiat gaz lichefiat lichid lichid lichid lichid lichid lichid lichid solid lichid / / 5x95.N. 14/15. Atm. pres.2 0. R 35 R 35 R 23. prod.. 22 R10 R14/15 R12 R12 R 40.7 15 30 1. R10 R 14/15 .06 0. Kogalniceanu nr. 59 Producerea rasinilor ureoformaldehi dice/Fabricarea placilor MDF RM 1 Metanol Acid formic 20% Acid clorhidric Hidroxid de sodiu 30% Acid acetic 50% Acid citric Hexametilentetraamină Motorină 4 1x 50. Atm. pres. 59 Sebes str. intermed. R 10. pres. Atm. M. prod. Atm.prime. Productia si distributia gazelor (exclusiv extractia) GPL AUTO RM 1 Propan Formaldehidă 45% 3 SC KRONOSPAN SEBES SA Sebes str. Kogalniceanu nr. Atm. rm) Rezervoare Capacitate proiectata rezervor (mc) Nr. M. pres. 14/15.04 0. pres. instalatii relevante pentru securitate Frazele de risc asociate Alte moduri de stocare (t) Denumirea substantei Stare de agregare Adresa amplasament Nr. 22 8 5 20 20 10 9 solid solid solid solid solid 10 pres.3 / containere containere containere si saci / containere Depozit . Garii nr.ANEXEI nr. depozitare in butoaie metalice 2 SC CRIMBO GAS SRL ZLATNA sat Patrangeni F. 51/53 . 0 1 2 3 4 5 6 Pulbere atomizata (produs pe fluxul de fabricatie) Pasta de aluminiu cu solvent nafta (produs pe fluxul de fabricatie) Pasta de aluminiu cu white spirt (produs pe fluxul de fabricatie) Pasta de aluminiu cu xilen (produs pe fluxul de fabricatie) Pasta de aluminiu cu dietilenglicol(produs pe fluxul de fabricatie) Pasta de aluminiu cu apa (produs pe fluxul de fabricatie Pulberi atomizate . 65 R 11.1 din OUG 152/2005) Clasificarea operatorului (RM. 3x9 208 Obs. 11 / / / / / / / 5 1 8 2 1 1 12 / / / / / 13 5t 20 20 10 14 In instalatie si Butoaie metalice In instalatie si Butoaie metalice In instalatie si Butoaie metalice In instalatie si Butoaie metalice In instalatie si Butoaie metalice 1 SC ALBA ALUMINIU srl Zlatna str. Atm. Garii nr.N. 38 R10.R 23/24 R 35 R 23.Numele si adresa agentului economic Cantitatea totala de substanta in instalaţie (t) Mat.R 35 R 11 R 10 300 210 40 6400 2500 4.

Rosia Montana Taul Mare Extracti pietrei pentru constructii Extracti pietrei calcaroase Fitil detonant Rm 1 Dinamita Gel exploziv (Rovex. pres. Atm.5 solid solid solid solid solid solid solid solid solid solid solid solid solid solid / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / depozit depozit depozit depozit depozit depozit depozit depozit depozit depozit depozit depozit depozit depozite tuburi de oxigen 5 0. Atm.86 39 15 14 10 550 1.7 gaz 20 atm pres. 1 Cugir str. atm.0075 2. 1 3 Fabricarea sodei si a derivatilor sodei 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 Rm 2 Amoniac R10-23-34 102. Ocna Mures str. pres. Atm. Atm.5 6. Atm.1 din OUG 152/2005) Clasificarea operatorului (RM. pres. 16 . de rezervoare Presiune (atm) Nr. Produse generate. M. Dobra nr. pres. finite. 1 2 Ocna Mures str. Atm.prime. 0 1 SC GHCL Upsom Romania S.05 0.5 gaz 209 Obs. Atm. pres.ANEXEI nr. instalatii relevante pentru securitate Frazele de risc asociate Alte moduri de stocare (t) Denumirea substantei Stare de agregare Adresa amplasament Nr. prod. pres. Eminescu nr. prod. cupru .Numele si adresa agentului economic Cantitatea totala de substanta in instalaţie (t) Mat. crt.M. 1 loc.Rioger) Nitramon Boostere Azotat de amoniu poros 6 SC UZINA MECANICA CUGIR SA Cugir str. Atm. trasoare si de aprindere Tuburi de oxigen R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R /27/2826 R 26/27/28 R 23/R35 R10-23-34 R2 R8 0. 8 barri 1 45 57. 1 Fabricarea armamentu-lui si munitiei Rm Cianura de sodiu . Atm. pres. atm. pres.A..7 cisterna Amorse electrice Fitil Bickford Sistem Nonel SC CUPRUMIN SA ABRUD Abrud str. zinc Deseuri slamuri galvanice cu continut de cianuri Trietanolamina Amoniac Compozitii incendiare . pres. 21 Decembrie 1989 nr. Atm. pres. daca se pierde controlul procesului Obiectiv care poate genere accidente majore cu alte state (da/nu) 15 nu nu nu Cantitatea totala de substanta posibil a fi prezenta pe amplasament (cap. pres.31 11 0. Atm. intermed.Emines cu nr.074 0. Atm. pres. 21 Decembrie 1989 nr. rm) Rezervoare Capacitate proiectata rezervor (mc) Nr. pres. Proiectata) (t) Domeniu de activitate (cf.

Rm= risc mic 210 Obs.000 gaz 1 140. Prahova loc.A. instalatii relevante pentru securitate Frazele de risc asociate Alte moduri de stocare (t) Denumirea substantei Stare de agregare Adresa amplasament Nr. atm. pres.ANEXEI nr. lichizi si gazosi si al produselor derivate Productia si distributia gazelor (exclusiv extractia) Benzina Rm 2 Motorina diesel pres. Teius zona Teius Onduroaie acces la DN14B km 2+ 850 Zlatna sat Patrangeni F. 8 Comert cu ridicata al combustibililor solizi. R35 R23.000 140. R35 R11 R35 / R53 R40 8 0. nr. rm) Rezervoare Capacitate proiectata rezervor (mc) Nr. atm. pres. UNICOM HOLDING S. prod. 0 1 2 3 4 5 6 Tuburi cu acetilena Benzina Acid clorhidric tehnic Acid azotic tehnic Diluanti Uleiuri industriale 7 R2 R10 R23.N. pres. 16 . Cetatea de Balta jud.000 / Notă: Clasificarea operatorului RM= risc mare. finite. BUCURESTI Sector 1 str. 63A SC PRIMA GAS ROMÂNIA SRL ZLATNA SNGN ROMGAZ SA. atm.Numele si adresa agentului economic Cantitatea totala de substanta in instalaţie (t) Mat.C. Nicolae Caranfil. pres. prod. atm. Gh. str. Grigore Cantacuzino nr. Proiectata) (t) Domeniu de activitate (cf.5 82 / 9 com. intermed. pres.. Produse generate. Atm pres Atm.Sucursala de Inmagazinare Subterana a Gazelor Naturale Ploiesti.1 din OUG 152/2005) Clasificarea operatorului (RM. Alba Depozitarea gazelor naturale in subteran prin intermediul sondelor RM 1 Gaz natural R12 140. de rezervoare Presiune (atm) Nr. daca se pierde controlul procesului Obiectiv care poate genere accidente majore cu alte state (da/nu) 15 nu nu nu Cantitatea totala de substanta posibil a fi prezenta pe amplasament (cap. Atm.5 1 1 1 2 2 1596 9 gaz lichid lichid lichid lichid lichid lichid 10 11 / 12 / / / / / / 2x1500 2x1500 1x3000 13 / / / / / / / 14 tuburi cu acetilena bidoane bidoane bidoane bidoane bidoane / 7 S. / / / / / 2 R45/R65 4032 lichid 3 / / Rm 1 Butan R12 82 gaz lichefia t 16 barri 2 100/82. crt. G.prime. 184 Ploiesti jud.

5 Blaj S.4 15 2.capacitate de proiect (t) Cantitatea de substanta detinuta . de rezervoare 3 6 1 1 1 4 2 butoaie Presiune (atm) Adresa 0.C.C.S. Stratusmob S.A.C.AIUD str.9 0. transport apă fabricarea berii prelucrare carne de pasara prelucrarea laptelui prelucrare carne de melci Fabricarea produselor finite si stratificate din lemn Fabricarea utilajelor mecanice prin turnare. MUN.A.9 2. prelucrari mecanice Sat Petreşti.37 Alba Iulia str.G."Apa Mare" C. mun Sebeş Oiejdea FN Oiejdea FN Str. TOXICE Cantitatea de substanta posibil a fi detinuta .Baritiu nr. Alba Iulia S. SEBEŞ sat Sebeşel com Săsciori Lancram fn.Livezii nr.5 0.A.T.2 1 25 25 25 500 250 200 In instalatie Denumirea substantei Profilul activitatii Localitatea Petreşti Sebeşel Lancram Oiejdea Oiejdea Alba Iulia S. tratare.T.G.A. Alba Iulia SC Albacher SA Transavia SA Albalact SA S. 92/2003 A.4 0.7 5.S.A.2 Lichid 1420 2 1150 211 .2 0.media lunara (t) REZERVOARE Starea de agregare capacitate rezervor (mc) Denumirea operatorului economic Raza de pericol (m) de intoxicare/ vatamari 4000 8000 50 50 50 1120 500 350 mortalitate ridicata 750 1500 0.A.3 4. tratare.7 0.2-10 AIUD Oxigen 58.7 0. nr.36 BLAJ Clor Clor Amoniac Amoniac Amoniac Amoniac Răşină ureicălacuri şi solvenţi 0. forjare.Vulcan nr. transport apă captate.9 0.6 3.BLAJ 40 80 Lichid 1 80 Aiud S.Situaţia cu operatorii economici cu risc chimic care nu intră sub incidenţa H. Metalurgica Transilvana S.C. 804 / 2007 sau a Legii nr.4 15 Lichid Lichid Lichid Lichid Lichid Lichid 8 8 8 8 8 8 nr.4 0.T.4 0."Apa Mare" C.C.2 0.T.4 0. Pomarom SRL captate.4 0.

860013 0740181716 Tel/Fax. 10. 14. 732057 0745770502 Tel/fax. Nr.1 Mol Petroleum SRL Aiud Str. 814171 Fax. 25 Lukoil România SRL Blaj Clujului FN OMV Petrom SA Sebeş Lucian Blaga nr. 102 OMV Petrom SA– st.5 kg 5000 60 40 buc 1 rezerv. 13. 9. Transilvaniei. 4. Ioan Raţiu nr. 8. crt Denumire/adresa Contact Tel/fax 830228 0722604311 Tel. nr. 11. bicomp. 54 All Oil SRL Cîmpeni Calea Turzii FN All Oil SRL Cîmpeni Moţilor nr. 15. 0726709489 Tel/fax 815852 0742148085 Tel. str.114 OMV Petrom SA Alba Iulia AI. 0723184623 Tel. 5 mc 212 . 732607 0744572600 Tel/fax. 828731 Fax. 828733. Revoluţiei nr.8 OMV Petrom SA Alba Iulia Biruinţei nr. 2. Aug. 0748124919 Fax. 816181 0788352424 0788352424 Tip benzinărie Benzină Motorină Skid GPL Butelii GPL 1. 7. Alba Iulia Calea Moţilor nr. 6.78 Oarda de Jos Rompetrol Downstream SRL Alba Iulia. 711800 0748124918 Tel/fax 731517 0735557510 Tel/fax. 66 Lukoil România SRL Teiuş. 771030 0763652794 Tel/fax. str.B. 1 F F F F F F F F F F F F F F F 3 rezervoare 2 rezervoare 114000 litri 76500 litri 3 rezervoare 2 rezervoare 57000 litri 57000 litri 3 rezervoare 2 rezervoare 60000 litri 60000 litri 4 rezervoare 2 rezervoare 150000 litri 90000 litri 2 rezervoare 2 rezervoare 60000 litri 60000 litri 2 rezervoare 3 rezervoare 40000 litri 80000 litri 3 rezervoare 2 rezervoare 68094 litri 83176 litri 2 rezervoare 2 rezervoare 10000 litri 10000 litri 3 rezerv.Cuza nr. 3./Fax. 5. 75000 litri 75000 litri 1 rezervor 1 rezervor 10282 litri 10871 litri 1 rezervor 1 rezervor 4157 litri 5673 litri 1 rezervor 2 rezervoare 20000 litri 60000 litri 2 rezervoare 2 rezervoare 60000 litri 60000 litri 1 rezervor 1 rezervor 90000 litri 47000 litri 1 rezervor 1 rezervor 9000 litri 25000 litri 20 buc 230kg 25 buc 40 buc 397. Decebal nr. 851039 Fax. Ferdinand nr. 814173. 851468. OMV Petrom Marketing SRL. 12. 831004 0728324095 0763651892 Tel. 79 SC Euroil Alba Iulia Ferdinand 83 SC Euroil Alba Iulia Dr. Blv. INFLAMABILE Tip combustibil Nr. Bena.2 Alba Iulia. 91 SC Euro Ştefan SRL Sebeş Drumul Sibiului 45 SC Nydawa Oil SRL Sebeş.

27. 1 Lukoil România SRL Alba Iulia. crt Denumire/adresa Contact Tel./Fax 811324 0749203091 Tel. 157 OMV Petrom Blaj (SC Geo Iulia SRL) M. nr. 887067 0748124916 Tel. 771355 0744697128 Tel. Kogălniceanu nr. T. 851568 Fax. 21. bicomp. 20000 litri 1 rezervor 22000 litri 1 rezervor 24000 litri 2 rezervoare 40000 litri 1 rezervor 30000 litri 2 rezervoare 76075 litri 2 rezervoare 90000 litri 2 rezervoare 74000 litri 2 rezervoare 1 rezervo r 1 rezervo r 5 mc 24.Tip combustibil Nr. 55 SC Florea Grup Săntimbru Săntimbru DN1 K M 387 Mol România PP SRL Alba Iulia AI Cuza nr. 842295 0728999950 Tel. 23. Ferdinand FN Lukoil România SRL Sebeş-Lancrăm DN1 Km 270+700 Lukoil România SRLAiud Str. 25. 22./Fax./Fax. Vladimirescu nr. SC Cris Trans SRL Cîmpeni Libertăţii 15 Lukoil România SRL Alba Iulia Clujului Km 384 F F F F F F F F Lukoil România SRL Alba Iulia Republicii 37 OMV Petrom Teiuş (Rubi Oil SRL) Clujului nr. 18. 0744790417 Tel. 711774 0727372693 0728999914 Tel. 28. 4 2 rezervoare 10000 litri 2 rezervoare 40000 litri 2 rezervoare 30000 litri 2 rezervoare 20000 litri 40000 litri 2 rezervoare 44000 litri 3 rezervoare 36000 litri 1 rezervor 20000 litri 3 rezervoare 90000 litri 2 rezervoare 67050 litri 2 rezervoare 60000 litri 2 rezervoare 48000 litri 3 rezervoare 2 rezervoare 10000 litri 2 rezervoare 100000 litri 2 rezervoare 30000 litri 1 rezervor 20000 litri 48 buc 10 buc 1 rezerv 5 mc 20 buc 40 buc 20 buc 40 buc 1 rez. F F F F F 213 420kg . 842275 Fax. 771252./Fax 815588 0747855448 Tel. 771968 Fax. 26./Fax. Vladimirescu nr.46 SC Florea Grup Aiud T. 711400 0728999916 Tel. 17. 810993 0744342588 Tel/Fax. Blv. 860114 0728967769 Tip benzinărie Benzină Motorină Skid GPL Butelii GPL 16. 851282 0723637405 Tel. 860261 0749203089 Tel. 19./Fax.109 SC Arieşul SA Câmpeni Valea Bistrei nr.35 SC Florea Grup Blaj Clujului nr. 20.

Tip combustibil Nr. 833749 0728999906 Tel. crt Denumire/adresa Contact Tip benzinărie Benzină Motorină Skid GPL Butelii GPL 90000 litri 29. 730007 0752262230 Tel. 810295 Fax. 2 Transiviniş & Co SRL Sebeş M. 32. 36. 37. 846855 0747402041 0728999915 Tel./Fax. Horea nr. Mol România PP SRL Alba Iulia Drumul Sibiului FN Lukoil România SRL Sebeş Str. F F F F F F F T 1000kg 40 kg 60 buc X 214 . 812213 0729087401 Tel. 30. 34. 5000 litri 31. 38. Aug.61 SC Benstar SRL Oiejdea Clujului nr. 815944 0745778580 Tel./Fax. Eminescu nr. 731267 0749065863 Tel. Kogălniceanu nr. Doja FN SC Premium SRL Alba Iulia Moţilor nr.101 Florea Grup SRL Zlatna P-ţa Unirii FN Tel.17B Florea Grup SRL Blaj 1 Gh./Fax. 0258713418 Tel. Bena FN SC MP Petroleum Distribuţie SA Alba Iulia (Rubi Oil) Ferdinand 76 Florea Grup SRL Alba Iulia Bd. 33. 2 Florea Grup SRL Ocna Mureş M. 0358401520 Fax./Fax. 35. 827285 0358401521 0728999915 90000 litri 4 rezervoare 105000 litri 3 rezervoare 120000 litri 2 rezervoare 90000 litri 3 rezervoare 32000 litri 2 rezervoare 88000 litri 1 rezervor 40000 litri 1 rezervor 20000 litri 2 rezervoare 49000 litri 2 rezervoare 90000 litri 1 rezervor 6000 litri 5000 litri F F 2 rezervoare 45000 litri 2 rezervoare 60000 litri 2 rezervoare 90000 litri 3 rezervoare 81000 litri 2 rezervoare 68000 litri 1 rezervor 20000 litri 2 rezervoare 40000 litri 3 rezervoare 54000 litri 2 rezervoare 80000 litri 1 rezervor 6000 litri 1 rezerv 5000 litri 400 kg 40 kg 1 rezerv.

material în suspensie.A.SITUAŢIA CU PRINCIPALELE EFECTE POSIBIL A SE PRODUCE LA IAZURILE DE DECANTARE. locuitori) Al doilea curs de apă care poate fi afectat Suprafaţa maximă posibil a fi contaminată (km. Comerţului şi Mediului de Afaceri . steril 15 460 000 t Baia de Arieş 14 0. 05 0.p. halda de steril. sat Brezeşti 6 20 7 0. 0. ARIEŞMIN S. HALDELE DE STERIL. ARIEŞMIN S. steril. batalul de stocare produse chimice Primul curs de apă care poate fi afectat Locuri în care se face evacuarea imediată şi distanţa până la acestea Operatorul economic/ deţinătorul Dacă se pot produce evenimente de natură transfrontalieră Localitatea 1 Baia de Arieş 2 Iazul de decantare Brăzeşti 3 Ministerul Economiei. metale grele.067 8 Cămin Cultural Brăzeşti. BAIA DE ARIEŞ) şi SC Gavella Com SRL Oradea(contractantul lucrărilor de închidere şi ecologizare) 4 Material în suspensie. sat Sărtaş Baia de Arieş Baia de Arieş Baia de Arieş Baia de Arieş 215 22 0 0 0 0 0.007 0.DGRM CNCAF Minvest SA Deva (fosta S.A. Comerţului şi Mediului de Afaceri . BATALELE DE STOCARE PRODUSE CHIMICE DIN OBIECTIVE Populaţia existentă în zona de risc (nr.8 km 9 Valea Negoiu 10 Râul Arieş 11 Nu 12 Închidere şi conservare Baia de Arieş Iazul de decantare Valea Cuţii Ape cu cianuri. 03 0.045 Sala de sport Baia de Arieş 2 km Valea Cuţii Hărmăn easa Nu Închidere şi conservare Baia de Arieş Baia de Arieş Baia de Arieş Baia de Arieş Baia de Arieş Iazul de decantare Valea Sărtaşului Halda Progresul Halda Puţ Nr.) Zonă potenţial fi afectată (oraş sau comuna/satul) Tipul de substanţe existente şi catitatea (to) Iazul de decantare.C. steril 4 575 000 t Steril 8 559 000 t Steril 78 000 000 t Steril 594 000 t Steril 7 150 000 t Baia de Arieş.C. 6 Halda galeriei Ştefania de Sus Halda galeriei Sigismund Ape cu cianuri.03 Sala de sport Baia de Arieş 1 km - Valea Sărtaşului Pârâul Feredeu Valea Ambrului Valea Ambrului Valea Ambrului Rîul Arieş Valea Ambrul ui Valea Băilor Valea Băilor Valea Băilor Nu Nu Nu Nu Nu În conservare Înierbat natural 70 % Înierbat natural 70 % Înierbat natural 70 % Înierbat natural 70 % - - Obs .0155 0. material în suspensie. BAIA DE ARIEŞ) şi SC Gavella Com SRL Oradea (contractantul lucrărilor de închidere şi ecologizare) Ministerul Economiei. 245 800 000 t 5 Baia de Arieş. metale grele.DGRM CNCAF Minvest SA Deva (fosta S.

7 km Şcoala generală 2 km Cămin Cultural Roşia Montană 4 km S. Abrud S.005 0.1 Pârâul Abrudel Nu În conservare/ecologi zare Obs - .A. Cuprumin S.2 0.p. Cuprumin S. Cuprumin S.7 - Valea Băilor Pârâul Feredeu Valea Băilor Valea Şesei Valea Ştefanca Valea Ştefanca Valea Şesii - Valea Ciorii Valea Ambrului Valea Ambrului Rîul Arieş Rîul Arieş Rîul Arieş Rîul Arieş Rîul Arieş Rîul Arieş Rîul Arieş Nu Nu Nu Nu Înierbat natural 70 % Înierbat natural 70 % Înierbat natural 70% în funcţiune Cămin Cultural Valea Lupşii. sat Dăroaia 216 0 0 0 20 0.61 Nu Nu Nu Nu Nu 42 1. Comerţului şi Mediului de Afaceri . sat Valea Şesei Bistra. batalul de stocare produse chimice Primul curs de apă care poate fi afectat Locuri în care se face evacuarea imediată şi distanţa până la acestea Operatorul economic/ deţinătorul Dacă se pot produce evenimente de natură transfrontalieră Localitatea Baia de Arieş Baia de Arieş Baia de Arieş Lupşa Halda galeriei Binecuvântar ea Domnului Halda galeriei Buturoasa Halda galeriei Norocul Iazul de decantare Valea Şesei Iazul de decantare Valea Ştefancei I Iazul de decantare Ştefancei II Halda de steril Geamăna Halda de steril Obârşia Muntari Halda de steril Valea Cuibarului Iazul de decantare Gura Roşiei nr.A.) Zonă potenţial fi afectată (oraş sau comuna/satul) Tipul de substanţe existente şi catitatea (to) Iazul de decantare.A. Abrud S. Abrud S.5 0 0. Abrud S.C. sat Geamăna Bucium Lupşa Roşia Montană. locuitori) Al doilea curs de apă care poate fi afectat Suprafaţa maximă posibil a fi contaminată (km. sat Ştefanca Lupşa.C.Populaţia existentă în zona de risc (nr.A.05 0.07 0.A. halda de steril. Abrud S.C.1.C.C.C. Cuprumin S.DGRM CNCAF Minvest SA Deva – Filiala Steril cuprifer cu conţinut de metale grele 60 000 000 t Steril cuprifer 3 300 000 t Steril cuprifer 1 100 000 t Steril de carieră 20 000 000 t Steril de carieră 30 000 000 t Steril de carieră 70 000 000 t Steril aurifer 9 000 000 t Bistra Bistra Lupşa Bucium Lupşa Gura Roşiei 24 0 0 0 0 0. 2 şi 3 Steril 182 000 000 t Steril 14 500 000 t Steril 120 000 000 t Baia de Arieş Baia de Arieş Baia de Arieş Lupşa. Abrud Ministerul Economiei. Cuprumin S. Cuprumin S.27 0.A.

004 - Pârâul Abrudel Nu Închisă Roşia Montană 12 0.7 km Pârâul Abrudel Nu Închisă Roşia Montană Halda de steril Aurora Roşia Montană 217 0 0. sat Corna 12 45 0.p. halda de steril.Populaţia existentă în zona de risc (nr. locuitori) Al doilea curs de apă care poate fi afectat Suprafaţa maximă posibil a fi contaminată (km.Cult Roşia Montană.) Zonă potenţial fi afectată (oraş sau comuna/satul) Tipul de substanţe existente şi catitatea (to) Iazul de decantare. batalul de stocare produse chimice Primul curs de apă care poate fi afectat Locuri în care se face evacuarea imediată şi distanţa până la acestea Operatorul economic/ deţinătorul Dacă se pot produce evenimente de natură transfrontalieră Localitatea Valea Săliştei Corna Roşia Montană Roşia Montană Roşia Montană Iazul de decantare Valea Săliştei Halda de steril Valea Verde Halda de steril Hop Găuri Halda de steril Verkeş Roşiamin Roşia Montană SA Şi SC Castrum SRL Negreşti Oaş (contractantul lucrărilor de închidere şi ecologizare) Steril aurifer 8 500 000 t Steril aurifer 6 500 000 t Materiale în suspensie provenite din sterilul de mină din haldă 171 000 000 t Mat.002 - Pârâul Abrudel Nu Închisă Roşia Montană 0 0.DGRM CNCAF Minvest SA Deva – Filiala Roşiamin Roşia Montană SA Şi SC Castrum SRL Negreşti Oaş (contractantul lucrărilor de închidere şi ecologizare) Roşia Montană 0 0. 4 km Pârâul Abrudel Pârâul Valea Cornei Pârâul Valea Cornei Pârâul Valea Cornei Pârâul Valea Cornei Pârâul Valea Cornei Pârâul Valea Cornei Rîul Arieş Pârâul Abrudel Pârâul Abrudel Nu Nu În conservare/ecologizare În conservare/ecologizare Închisă Roşia Montană 0 0.08 0.005 - Pârâul Abrudel Nu Închisă Halda de steril Rakoşi Roşia Montană Halda de steril Iuliana Roşia Montană Halda de steril Afiniş Ministerul Economiei. în suspensie provenite din sterilul de mină din haldă 53 800 000 Materiale în suspensie provenite din sterilul de mină din haldă 26 850 000 t Materiale în suspensie provenite din sterilul de mină din haldă 19 380 000 t Materiale în suspensie provenite din sterilul de mină din haldă 21 580 000 t Materiale în suspensie provenite din sterilul de mină din haldă 8 000 000 t Abrud.07 - Pârâul Roşia Pârâul Abrudel Nu Închisă Obs . Comerţului şi Mediului de Afaceri .17 - Nu Roşia Montană 0 0.9 Internat Şcolar Abrud 3 km Căm. sat Valea Săliştei Roşia Montană.001 Cămin Cultural Roşia Montană 4.

02 - Râul Ampoi Râul Mureş Nu În curs de ecologi-zare Obs .06 Cămin Cultural Roşia Montană 2. Comerţului şi Mediului de Afaceri . locuitori) Al doilea curs de apă care poate fi afectat Suprafaţa maximă posibil a fi contaminată (km.DGRM CNCAF Minvest SA Roşia Montană Roşia Montană Roşia Montană Materiale în suspensie provenite din sterilul de mină din haldă 13 600 000 t Materiale în suspensie provenite din sterilul de mină din haldă 69 000 000 t Materiale în suspensie provenite din sterilul de mină din haldă 95 820 000 t Mat.03 - Nu Închisă Roşia Montană Halda de steril Gal.026 Pârâul Roşia Pârâul Roşia Pârâul Abrudel Pârâul Abrudel Nu Închisă 0 0. în suspensie provenite din sterilul de mină din haldă 8 600 000 t Mat.5 km Cămin Cultural Roşia Montană 6 km - Pârâul Roşia Pârâul Abrudel Nu Închisă Roşia Montană 0 0. batalul de stocare produse chimice Primul curs de apă care poate fi afectat Locuri în care se face evacuarea imediată şi distanţa până la acestea Operatorul economic/ deţinătorul Dacă se pot produce evenimente de natură transfrontalieră Localitatea Roşia Montană Halda de steril Găuri Roşia Montană Halda de steril 23 August Halda de steril Gal. Cîrnicel + 910 m Halda de steril Napoleon + 959 m Halda steril Măneşti + 795 m Ministerul Economiei.p.06 - Pârâul Roşia Pârâul Abrudel Nu Închisă Zlatna Iazul de decantare nr. Comerţului şi Mediului de Afaceri .1 Zlatna Zlatna 218 0 0.Populaţia existentă în zona de risc (nr.DGRM CNCAF Minvest SA Deva – Filiala Roşiamin Roşia Montană SA şi SC Castrum SRL Negreşti Oaş (contractantul lucrărilor de închidere şi ecologizare) Ministerul Economiei. halda de steril. + 938 m Roşia Montană 0 0.05 Pârâul Roşia Pârâul Abrudel Nu Închisă Roşia Montană Roşia Montană Roşia Montană 4 0.) Zonă potenţial fi afectată (oraş sau comuna/satul) Tipul de substanţe existente şi catitatea (to) Iazul de decantare.004 Pârâul Roşia Pârâul Abrudel Nu Închisă 0 0. în suspensie provenite din sterilul de mină din haldă 28 750 000 t Materiale în suspensie provenite din sterilul de mină din haldă 20 140 000 t Sterilul în suspensie cu conţinut de metale şi reactivi de flotaţie 3 000 000 t Roşia Montană 4 0.

4 - Râul Ampoi Râul Ampoi Râul Ampoi Râul Mureş Râul Mureş Râul Mureş Nu Nu În curs de ecologi-zare În curs de ecologi-zare În curs de ecologi-zare - 0 0.3 Galaţi Halda de steril Haneş Deva – punct de lucru Zlatna (fosta S SC Zlatmin SA Zlatna) şi SC Castrum SRL Negreşti Oaş (contractantul lucrărilor de închidere şi ecologizare) Zlatna Zlatna Halda de steril Runc Almaşu Mare Almaşu Mare Almaşu Mare Almaşu Mare Halda de steril Cheneş – Larga Halda de steril 23 August Halda de steril 1 Mai Halda de steril Vl. sat Almaşu Mare 0 0. sat Almaşu Mare 219 0 0.Populaţia existentă în zona de risc (nr. sat Almaşu Mare Zlatna. sat Almaşu Mare Zlatna. cu conţinut de metale grele 350 000 t Rocă sterilă rezultată din săparea lucrărilor miniere.4 - Nu Obs .) Zonă potenţial fi afectată (oraş sau comuna/satul) Tipul de substanţe existente şi catitatea (to) Iazul de decantare. sat Almaşu Mare Zlatna. cu conţinut de metale grele 125 000 t Rocă sterilă rez. locuitori) Al doilea curs de apă care poate fi afectat Suprafaţa maximă posibil a fi contaminată (km. sat Almaşu Mare 0 0. cu conţinut de metale grele 250 000 t Zlatna.5 0. halda de steril. sat Valea Mică Zlatna. din lucrările miniere 350 000 t Rocă sterilă rezultată din lucrări miniere 450 000 t Rocă sterilă rezultată din săparea lucrărilor miniere.DGRM CNCAF Minvest SA Deva – punct de lucru Zlatna (fosta S SC Zlatmin SA Zlatna) şi SC Castrum SRL Negreşti Oaş (contractantul Sterilul în suspensie cu conţinut de metale şi reactivi de flotaţie 2 000 000 t Sterilul în suspensie cu conţinut de metale şi reactivi de flotaţie 300 000 t Rocă sterilă rezultată din săparea lucrărilor miniere. cu conţinut de metale grele 275 000 t Rocă sterilă rezultată din săparea lucrărilor miniere. batalul de stocare produse chimice Primul curs de apă care poate fi afectat Locuri în care se face evacuarea imediată şi distanţa până la acestea Operatorul economic/ deţinătorul Dacă se pot produce evenimente de natură transfrontalieră Localitatea Valea Mică Galaţi Iazul de decantare nr.02 - Râul Ampoi Râul Ampoi Râul Mureş Râul Mureş Nu În curs de ecologi-zare În curs de ecologi-zare 0 0.2 Valea Mică Iazul de decantare nr. Babei Ministerul Economiei. Comerţului şi Mediului de Afaceri .6 - Râul Ampoi Râul Mureş Nu În curs de ecologi-zare 0 0 0.02 - Nu 0 1 - Râul Ampoi Râul Mureş Nu În curs de ecologi-zare Zlatna.8 - Râul Ampoi Râul Mureş Nu În curs de ecologi-zare Zlatna.p. sat Galaţi Zlatna.

ec.2 - Râul Ampoi Râul Mureş Nu În curs de ecologi-zare Oprită activita-tea op. cu conţinut de metale grele 225 000 t Reduuri calcaroase 900 000 000 t Reduuri calcaroase 500 000 000 t Reduuri calcaroase 300 000 000 t Reduuri calcaroase 2 511 000 t Zlatna.02 - Râul Mureş Râul Mureş Râul Mureş Valea Rea - Nu Nu Nu Nu - Râul Mureş - 220 Obs . halda de steril. sat Almaşu Mare 0 0.Populaţia existentă în zona de risc (nr. Oprită activitatea op.5 - Râul Ampoi Râul Mureş Nu În curs de ecologi-zare Zlatna.3 - Râul Ampoi Râul Mureş Nu În curs de ecologi-zare Zlatna. Oprită activita-tea op. batalul de stocare produse chimice Primul curs de apă care poate fi afectat Locuri în care se face evacuarea imediată şi distanţa până la acestea Operatorul economic/ deţinătorul Dacă se pot produce evenimente de natură transfrontalieră Localitatea Almaşu Mare Halda de steril Petru şi Pavel Halda de steril Dumitru lucrărilor de închidere şi ecologizare) Almaşu Mare Almaşu Mare Halda de steril Preluca Almaşu Mare Ocna Mureş Ocna Mureş Ocna Mureş Ocna Mureş – Războieni Halda de steril Victoria Batalul de urgenţă reziduuri calcaroase Batal nr.2 - Râul Ampoi Râul Mureş Nu În curs de ecologi-zare Zlatna. 5 reziduuri calcaroase Batal nr. ec. ec. sat Almaşu Mare 0 0.08 0. sat Almaşu Mare 0 0. cu conţinut de metale grele 350 000 t Rocă sterilă rezultată din săparea lucrărilor miniere. Oprită activitatea op. cu conţinut de metale grele 475 000 t Rocă sterilă rezultată din săparea lucrărilor miniere. ec.p. Ocna Mureş Ocna Mureş Ocna Mureş Războieni 0 0 0 0 0. cu conţinut de metale grele 175 000 t Rocă sterilă rezultată din săparea lucrărilor miniere.06 0.) Zonă potenţial fi afectată (oraş sau comuna/satul) Tipul de substanţe existente şi catitatea (to) Iazul de decantare. sat Almaşu Mare 0 0. locuitori) Al doilea curs de apă care poate fi afectat Suprafaţa maximă posibil a fi contaminată (km. 6 reziduuri calcaroase Iaz de decantare Valea Socşoara SC GHCL UPSOM ROMÂNIA SA Ocna Mureş SC GHCL UPSOM ROMÂNIA SA Ocna Mureş SC GHCL UPSOM ROMÂNIA Ocna Mureş SC GHCL UPSOM ROMÂNIA Ocna Mureş Rocă sterilă rezultată din săparea lucrărilor miniere.018 0.

.Buldoexcavator= accesului 3 buc.B. şi tipul mijloacelor de protecţie individuală deţinute de structurile abilitate (structura şi nr. Evacuare. HALDELE DE STERIL.unelte genistice Avertizare şi interzicerea diverse=40 buc. Interzicerea consumului de apă Avertizare şi alarmare.Autogreder = 2 Interzicerea consumului de apă buc.R.B.Grup generator accesului sudură=2 buc. Avertizare şi interzicerea 3. halda de steril.R.. BATALELE DE STOCARE PRODUSE CHIMICE Principalele efecte prognozate pe termen mediu şi lung Iazul de decantare. batalul de stocare produse chimice Măsuri de protecţie urgente pentru populaţie Agenţii economici ce pot furniza în regim de urgenţă substanţe de decontaminare Mijloace tehnice de intervenţie existente în profil teritorial (tipul şi nr..R. 1. Protecţie C.(Garda de intervenţie Câmpeni) Măşti contra gazelor=20 buc.Hipocl România SA orid de Ocna Mureş sodiu=2t SC Uzinele 2. Protecţie C. . Evacuare.N.mortalitate piscicolă vehicule offroad=2.autobasculantă=1 accesului 5.Autosp ecială de pompieri =1 buc. Evacuare. Var=30 t SC GHCL UPSOM România SA Poluarea cursurilor de apă cu steril conţinând 221 Obs 10 . Protecţie C. 2. Evacuare.SITUAŢIA CU PRINCIPALELE MIJLOACE ŞI ECHIPAMENTE SPECIFICE DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE ACCIDENT LA IAZURILE DE DECANTARE. tractoare=2.Motopo mpe=3 buc.) Tipul substanţelor de decontaminare ce trebuie utilizate în caz de accident Nr.N.. Avertizare şi interzicerea 2.B. Avertizare şi interzicerea 4.Var=2t Chimice Turda SA Poluarea cursurilor de apă cu steril conţinând metale grele şi ape contaminate cu conţinut de ceanuri. Evacuare.Salopete de proteţie=25 buc.N.R. Interzicerea consumului de apă Avertizare şi alarmare. Completul de protecţie individuală=20 cpl. Interzicerea consumului de apă Avertizare şi alarmare. Autospec ială de pompieri 1. Protecţie C. mijl.N.) Nr şi tipul mijloacelor de decontaminare Localitatea 1 Baia de Arieş Baia de Arieş Baia de Arieş Baia de Arieş Baia de Arieş Baia de Arieş Baia de Arieş Baia de Arieş Baia de Arieş Baia de Arieş Lupşa Bistra 2 Iazul de decantare Brăzeşti Iazul de decantare Valea Cuţii Iazul de decantare Valea Sărtaşului Halda Progresul Halda Puţ Nr. camion=1.B. accesului Avertizare şi interzicerea accesului Avertizare şi interzicerea accesului Avertizare şi interzicerea accesului Avertizare şi alarmare. 1. 6 Halda galeriei Ştefania de Sus Halda galeriei Sigismund Halda galeriei Binecuvântarea Domnului Halda galeriei Buturoasa Halda galeriei Norocul Iazul de decantare Valea Şesei Iazul de decantare 3 4 5 6 7 8 9 Avertizare şi alarmare. SC GHCL UPSOM 1.

Grup generator sudură=2 buc. 1.mortalitate piscicolă Lupşa Gura Roşiei Valea Săliştei Corna Roşia Montană Roşia Montană Roşia Montană Roşia Montană 1. 6.Grup generator sudură=2 buc.1. Protecţie C. 4. Interzicerea consumului de apă Avertizare şi alarmare.Motopo mpe=4 buc. Interzicerea consumului de apă Avertizare şi alarmare..N.N.excavator=2 buc.R..N.. mortalitate piscicolă Var=3t Poluarea cursurilor de apă cu steril conţinând metale grele.autobasculantă 35mc=2 buc. 2. consumului de apă Avertizare şi alarmare. mijl.autobasculantă =2 buc. 3. autobasculantă 18mc=2 buc.N. Interzicerea consumului de apă Avertizare şi alarmare.B. mortalitate 222 Obs ..Salopete de proteţie=15 buc.B.Motopo mpe=4 buc.Autospe cială de pompieri= 2 buc.R. Protecţie C. Interzicerea consumului de apă Avertizare şi alarmare.unelte genistice diverse=40 buc 7.) Nr şi tipul mijloacelor de decontaminare Localitatea Valea Ştefancei I Bistra Lupşa Bucium Iazul de decantare Ştefancei II Halda de steril Geamăna Halda de steril Obârşia Muntari Halda de steril Valea Cuibarului Iazul de decantare Gura Roşiei nr.Buldozer=1 buc.B.Cizme=25 perechi 3.Buldoexcavator= 3 buc.. Protecţie mare capacitate=10 C..B. batalul de stocare produse chimice Măsuri de protecţie urgente pentru populaţie Agenţii economici ce pot furniza în regim de urgenţă substanţe de decontaminare Mijloace tehnice de intervenţie existente în profil teritorial (tipul şi nr.B.Cizme=15 perechi Var=3t SC GHCL UPSOM România SA Ocna Mureş SC Uzinele Chimice Turda SA SC GHCL UPSOM România SA Ocna Mureş SC Uzinele Poluarea cursurilor de apă cu steril conţinând metale grele.Buldozer=1 buc.R. Interzicerea consumului de apă Avertizare şi interzicerea accesului Avertizare şi interzicerea accesului Avertizare şi interzicerea accesului Avertizare şi interzicerea accesului 1. 5. 4. şi tipul mijloacelor de protecţie individuală deţinute de structurile abilitate (structura şi nr..(garda de interventie Câmpeni) 2.R.R.Buldoexcavator= 3 buc. Ocna Mureş SC Uzinele Chimice Turda SA metale grele şi ape acide. 2.mănuşi de protecţie=15 buc.Cizme=15 perechi 3.R. Protecţie C. halda de steril.Salopete de proteţie=15 buc. Interzicerea consumului de apă Avertizare şi alarmare. Protecţie autobasculante de 16-18 tone=10. 1. 1.R.mănuşi de protecţie=25 buc. Interzicerea autobasculante consumului de apă tehnologice de Avertizare şi alarmare.) Tipul substanţelor de decontaminare ce trebuie utilizate în caz de accident Nr.B.B.Autospe cială de pompieri= 2 buc. 2.R. 2.N.. Protecţie C. Interzicerea buldozere=14 excavatoare=2.(garda 1. 2 şi 3 Iazul de decantare Valea Săliştei Halda de steril Valea Verde Halda de steril Hop Găuri Halda de steril Verkeş Halda de steril Rakoşi Halda de steril Iuliana Protecţie C.N. C. 3.N.N. Protecţie C. 2. 2.Principalele efecte prognozate pe termen mediu şi lung Iazul de decantare.B.

Interzicerea consumului de apă Avertizare şi interzicerea accesului Avertizare şi interzicerea accesului Avertizare şi interzicerea accesului Avertizare şi interzicerea accesului 1. Grup generator consumului de apă sudură=1 buc Avertizare şi alarmare. mijl.Motopom pe=2 buc.B. 4. C.) Nr şi tipul mijloacelor de decontaminare Localitatea Roşia Montană Roşia Montană Roşia Montană Roşia Montană Roşia Montană Roşia Montană Roşia Montană Roşia Montană Zlatna Valea Mică Galaţi Zlatna Zlatna Almaşu Mare Almaşu Mare Halda de steril Afiniş Halda de steril Aurora Halda de steril Găuri Halda de steril 23 August Halda de steril Gal.Cizme=10 perechi 3.R. 5.N. consumului de apă 4. Interzicerea buc.mănuşi de protecţie=15 buc. 2.. 3.alunecări de teren in zona haldelor de steril 223 Obs . Chimice Turda SA piscicolă Avertizare şi interzicerea accesului Avertizare şi interzicerea accesului Avertizare şi interzicerea accesului Avertizare şi alarmare.excavator=2 buc. autobasculantă 18mc=2 buc.R.(SVSU Zlatna) 5. evacuare Avertizare şi interzicerea accesului Avertizare şi alarmare.Larga Halda de steril 23 August Avertizare şi alarmare.Completul de protecţie individuală=5 cpl. C.Încărcător frontal=1 C.Completul de protecţie individuală=20 cpl.mănuşi de protecţie=10 buc.Salopete de proteţie=10 buc.(SVSU Zlatna şi Almaşu Mare) 1.B.Buldoexcavator=1 buc. Interzicerea 2.Autobasculantă=3 Avertizare şi alarmare. Protecţie buc.B. evacuare 35mc=2 buc. evacuare Avertizare şi interzicerea accesului Avertizare şi alarmare.Motopo mpe=4 buc.2 Valea Mică Iazul de decantare nr. Protecţie 1..3 Galaţi Halda de steril Haneş Halda de steril Runc Halda de steril Cheneş . halda de steril.(SVSU Zlatna) 2. Cîrnicel + 910 m Halda de steril Napoleon + 959 m Halda steril Măneşti + 959 m Halda de steril Gal.unelte genistice diverse=40 buc 7. batalul de stocare produse chimice Măsuri de protecţie urgente pentru populaţie Agenţii economici ce pot furniza în regim de urgenţă substanţe de decontaminare Mijloace tehnice de intervenţie existente în profil teritorial (tipul şi nr.) Tipul substanţelor de decontaminare ce trebuie utilizate în caz de accident Nr. de interventie Câmpeni) 2.(Detaşamentul Alba Iulia) Var=1t SC GHCL UPSOM România SA Ocna Mureş SC Uzinele Chimice Turda SA Poluarea cursurilor de apă cu steril conţinând metale grele. şi tipul mijloacelor de protecţie individuală deţinute de structurile abilitate (structura şi nr.N. Protecţie 3.. 6.Autospec ială de pompieri=1 buc.N. mortalitate piscicolă. + 938 m Iazul de decantare nr.1 Zlatna Iazul de decantare nr.R.Principalele efecte prognozate pe termen mediu şi lung Iazul de decantare.

mijl.(SVS U Ocna Mureş) 1.Încărcător frontal=1 buc. 3.mănuşi de protecţie=25 buc. 1. Mortalitatea piscicolă 224 Obs .(SVSU Ocna Mureş) Acid Acetic= 1t SC JIDVEI SACom.) Nr şi tipul mijloacelor de decontaminare Localitatea Almaşu Mare Almaşu Mare Almaşu Mare Almaşu Mare Almaşu Mare Almaşu Mare Ocna Mureş Ocna Mureş Halda de steril 1 Mai Halda de steril Vl. şi tipul mijloacelor de protecţie individuală deţinute de structurile abilitate (structura şi nr. 2. halda de steril. batalul de stocare produse chimice Măsuri de protecţie urgente pentru populaţie Agenţii economici ce pot furniza în regim de urgenţă substanţe de decontaminare Mijloace tehnice de intervenţie existente în profil teritorial (tipul şi nr.(SPS U operator economic şi SVSU Ocna Mureş) 2. 2.Principalele efecte prognozate pe termen mediu şi lung Iazul de decantare.Autospe cială de pompieri= 2 buc. Babei Halda de steril Petru şi Pavel Halda de steril Dumitru Halda de steril Preluca Halda de steril Victoria Batalul de urgenţă reziduuri calcaroase Batal nr.Cizme=25 perechi 3.) Tipul substanţelor de decontaminare ce trebuie utilizate în caz de accident Nr.Buldoexcavator =1 buc.Completul de protecţie individuală=5 cpl. 6 reziduuri calcaroase Avertizare şi interzicerea consumului de apă 1.Salopete de proteţie=25 buc.Autobasculantă= 4 buc.Motopo mpe=1 buc.Jidvei Poluarea râului Mureş cu substanţe având caracter bazic. 4. 5 reziduuri calcaroase Avertizare şi interzicerea accesului Avertizare şi interzicerea accesului Avertizare şi interzicerea accesului Avertizare şi interzicerea accesului Avertizare şi interzicerea accesului Avertizare şi interzicerea accesului Avertizare şi interzicerea consumului de apă Avertizare şi interzicerea consumului de apă Ocna Mureş Batal nr.

In caz de deversare al produsului in sistemul de canalizare sau in cursurile de apa se anunta imediat autoritatile care pot interveni in acest caz.3 butadiena( în carburanţi pentru automobile): F+T: .R17: inflamabil in aer. fabricate. substantele si produsele utilizate. nu se foloseste apa.R22: nociv in caz de inghitire Reprezinta pericol pentru mediu ca potential poluant al apei. 225 . in conditii favorabile se formeaza hidrogen. Fraze de risc la substanţele componente ale GPL-ului .Analiza riscurilor industriale din punct de vedere al poluării mediului.\ Dietilenglicol: Fraze de risc . SC Alba Aluminiu SRL Zlatna. SC Crimbo Gas SRL Zlatna Amplasament: .R15: la contactul cu apa degaja gaze extrem de inflamabile . spontan Fraze de securitate: . îmbutelierea acestuia şi transportul lui la beneficiar.6: in caz de incendiu se va utiliza nisip.3: in caz de incendiu se vor utiliza extinctoare cu praf. Identificarea instalatiilor care ar putea prezenta potenţiale accidente majore: • descărcarea gazului din vagonul cisternă şi transportul lui până la stocător • la depozitul de stocare • la transportul gazului din stocător la instalatia de îmbuteliere • la îmbutelierea gazului • la manipularea şi încarcarea buteliilor • la încarcarea cisternelor cu GPL Accidente majore cu impact asupra mediului sunt exploziile.extrem de inflamabil şi cangerigen de categoria II. substanta deosebit de periculoasa. peliculizata cu stearina • white-spirit • dietilenglicol • metoxipropanol • pasta de aluminiu In cazul patrunderii apei in utilajele tehnologice. putand genera detonatii. stocate si vehiculate care pot avea impact asupra mediului in cazul unor accidente sunt: • pulbere de aluminiu atomizata • pulbere de aluminiu macinata. Pe platforma SC Alba Aluminiu SRL Zlatna.sat. Patrânjeni.C3 propan: F+ : extrem de inflamabil . .1.Foarte inflamabil .. oraş Zlatna Activitatea principală a obiectivului consta în stocarea GPL-ului aragaz.S 43. nu se va folosi apa. Pentru estimarea efectelor posibile ale unui accident major trebuie sa se ia in considerare eventualele efecte: • flăcări • radiaţii termice • unde de presiune • degajări periculoase de materiale • degajări de vapori inflamabili şi toxici Aluminiu: Fraze de risc .S 43.

în hală Se descompune la încălzire. natura chimică /compoziţie. Kronospan Sebes S. Se va evita contaminarea canalizarilor si cursurilor de apa. Insuspensie cu aerul poate genera explozii. fazele de risc.de 800 mc fiecare toxic prin inhalare.S.000 t Produce reactii grave la inhalare si ingestie . hala depozitare inchisa-depozit de ureecapacitate de stocare 10. contactul cu apa este exoterm putand genera caldura suficienta pentru ardere. T R11.R 34 – R 40. Containere etanse.nociv Fe si Mo Se va evita contaminarea canalizarilor si cursurilor de apa. Atenţie specială trebuie acordată organismelor acvatice. iar arderea duce la formarea de compusi iritanti si toxici. inhalare si ingestie produce reactii grave organismului uman. da amestecuri explozive cu aerul .5-44. impactul asupra mediului. modul de depozitare şi riscuri asociate: Natura Impact asupra Materii prime chimica/compozitie Mod de depozitare şi riscuri asociate mediului Fraze de risc CH3OH F. Este un agent puternic corosiv. limita de explozie in aer vol% 5. La ardere duce la formarea de compusi toxici. în hală Se descompune la incalzire. Containere etanse.C. daca cumulativ se atinge o concentratie min. de 950oC. Obiectul de activitate: producerea plăcilor stratificate din lemn şi a răşinilor ureoformaldehidice. În tabelul de mai jos sunt prezentate substanţele periculoase folosite în procesul de producţie. La contactul cu pielea. deversarile accidentale pot avea un impact 226 Catalizator feromolbidenic Uree CO(NH2)2 Soda 100% NaOH (C) R35 Acid formic HCOOH (C) R35 Melamina tehnica C3H6N6 Sulfat de amoniu 100% Uran (azotat de amoniu) NH4SO3 amestec de : CO(NH2)2 NH4NO3 . peste 69oC poate forma amestecuri explozive cu aerul . iar arderea duce la formarea de compusi iritanti si toxici ca Metanol Formaldehida Necesita atentie speciala Se va evita contaminarea canalizărilor şi cursurilor de apă. Este prezent doar in instalatie. mucoasele. mucoasele. solubil in apa. în hală Se descompune la incalzire. Se va evita contaminarea canalizarilor şi cursurilor de apă. Se va evita contaminarea canalizarilor si cursurilor de apa. reactionează violent cu substante oxidante prezentand risc de incendiu şi explozie.inhalare si ingestie provoaca reactii grave. Nu sunt disponibile date referitoare la riscul de accident. Containere etanse. este miscibil in apa. La contactul cu pielea. 8 rezervoare. R23/25 R 23/24/25. arde la 65oC . arde la 69oC. Containere etanse. Containere etanse. în hală Este o substanta puternic coroziva si inflamabila .A. Doua rezervoare 1550 mc fiecare Este inflamabil şi toxic . de 252 g/mc si o temperatura min. Se va evita contaminarea canalizarilor şi cursurilor de apă. iar arderea duce la formarea de compusi iritanti si toxici.R-43C-Corosiv T-toxic Xn. în contact cu pielea şi prin înghitire provoacă arsuri suspect de efect cancerigen poate cauza o iritare prin contact cu pielea.

29. mucoasele. ingestie si inhalare Borax (borat de sodiu) B4O7Na2. care da reactii grave la contactul cu pielea. Containere etanse.28-2. Containere etanşe. La contactul cu acizii eliberează gaze toxice. Containere etanse. Este puternic corosiv (ataca metalele) si inflamabil. mucoasele. prin contaminarea terenurilor. R36 Na2S2O5 Xn R22. in hala Este puternic corosiv si inflamabil . Se va evita contaminarea canalizarilor si cursurilor de apa. Este usor inflamabila .Dă reactii violente cu oxidanti şi baze puternice. punct de aprindere 39°C . arde la 75 °C . mucoasele. Vaporii si praful antrenati de aer sunt inflamabili sau pot forma amestecuri explozive. Se produc gaze toxice la ardere.Materii prime Natura chimica/compozitie Fraze de risc si H2O Impact asupra mediului negativ asupra mediului. ingestie şi inhalare. Containere etanse. Dă reactii grave la contactul cu pielea. Din descompunere rezulta produse periculoase ca : vapori de amoniac. R35 Acid citric C6H8O7 Se va evita contaminarea canalizarilor si cursurilor de apa. 227 . ingestie şi inhalare.4-16. efectul negativ al produsului este dat de formaldehida si de amoniac rezultate prin hidroliza acestuia. în hală Este un produs nociv. care da reactii grave la contactul cu pielea. R41 Metabisulfit de sodiu Se va evita contaminarea canalizarilor si cursurilor de apa. ingestie şi inhalare. R31. gazele de ardere sunt toxice. în hală Este un produs nociv. Containere etanse. Clorura de amoniu NH4Cl Xn R22. în hală Este un produs nociv.în hală Solubil în apă . limita de explozie în aer 5. Hexamina (CH2)6N4 F. Dă reacţii grave la contactul cu pielea. mucoasele. arde la 16. acid cianhidric si oxizi de azot. da reactii la contactul cu pielea. a freaticului si apelor curgatoare. ingestie si inhalare.arde in conditii normale de temperatura si presiune. Se va evita contaminarea canalizarilor si cursurilor de apa.7°C . R42/43. Xn R11. Se va evita contaminarea canalizarilor si cursurilor de apa. care da reactii grave la contactul cu pielea. formaldehida. Limita de explozie în amestec cu aerul vol% 0. ingestie şi inhalare. F R10. mucoasele. Containere etanşe.5H2O Acid acetic CH3COOH C. Prezinta risc serios pentru ochi. mucoasele. Peste această temperatură formeaza amestecuri explozive cu aerul. Mod de depozitare şi riscuri asociate NOx si NH4. Produsul sublimează la încălzire. în hala de depozitare materiale auxiliare.

în hală Se va evita inhalarea si ingestia.Materii prime Natura chimica/compozitie Fraze de risc Impact asupra mediului substanta este periculoasa pentru organismele acvatice. Se va evita contaminarea canalizarilor si cursurilor de apa. Nu se fac depozitari in spatii deschise si direct pe sol. Sulfat de calciu CaSO4. în hală Este combustibil. La expunere de luga durata poate aparea fibroza.R-43C-Corosiv T-toxic In saci de plastic. Rezervor de 20 mc amplasat în hala de apa demineralizata. 228 . in hala de depozitare materiale Se va evita inhalarea si ingestia. Se va evita contaminarea canalizarilor si cursurilor de apa. ½H2O Siloz etans. Se va evita contaminarea canalizarilor si cursurilor de apa. duce la formarea de gaze iritante si toxice in timpul arderii. Expunerea repetată poate cauza sensibilitatea pielii. Este iritant pentru tractul respiratoriu si irita ochii. Lichidele reziduale si deseurile sunt periculoase Mod de depozitare şi riscuri asociate Stearat de zinc Zn(C18H35O2)2 Containere etanse. SC GHCL Upsom Romania SA Activitatea principala a obiectivului este : producerea substantelor chimice anorganice de baza. arde si se descompune la 75oC. în hala de depozitare materiale. Este puternic coroziv Dă reactii grave la contactul cu pielea. Nu se fac depozitari in spatii deschise si direct pe sol. Substantele chimice cu ris potential asupra mediului detinute sunt: • acid clorhidric • amoniac Substante neutralizatoare pentru amoniac – solutii de acid clorhidric sau acetic in diverse concentratii. Argila caolinoasa H2Al2Si2O8 H2O siloz etans. limita de explozie la 20°C . Nu se fac depozitari in spatii deschise si direct pe sol. Se emit gaze iritante si toxice la ardere. Se va evita contaminarea canalizarilor si cursurilor de apa. Particulele fine in amestec cu aerul dau amestecuri explozive . Este coroziv pentru ochi. ingestie si inhalare. Se va evita contaminarea canalizarilor si cursurilor de apa. Este iritant pentru tractul respirator si ochi. Fosfat disodic Na2HPO4 Siloz etans. Prezinta pericol la dispersia particulelor fine in aerul atmosferic. piele si tractul respirator.1-1 % R 23/24/25. Prezinta pericol la dispersia particulelor fine in aerul atmosferic. R 35 R 36/37 Formaldehida 0.R 34 – R 40. La expunere de luga durata poate aparea fibroza. Acid clorhidric 30% Rasini ureoformaldehidice si melaminoforma ldehidice HCl C . mucoasele .

2. feroviară pentru transportul materialelor periculoase. o În zonele de amplasare a operatorilor economici surse potenţiale de risc tehnologic şi risc exploziv incendiar. şosele de centură o Nodurile de cale ferată şi punctele de triaj (Teiuş. este: 229 . compunerea transporturilor şi destinaţia acestora. o indicele de severitate al secetei.2. Coşlariu. din care 122 km modernizate şi 444 km cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere. Transport rutier. o punctele vitale cu vulnerabilitate mărită sau punctele negre sau înguste. Riscuri de transport şi depozitare de produse periculoase – posibile accidente ce se pot produce pe reţeaua rutieră. Drumurile naţionale totalizează 450 km. 2. o împrejurări determinante. Zonele cu potenţial de producere a accidentelor. o microclimatul. De-a lungul drumurilor naţionale sunt amplasate municipiile şi oraşele din judeţ. Factorii de risc determinanţi sau favorizanţi pe timpul transportului şi depozitării substanţelor periculoase sunt: Incendii o combustibilitatea şi periculozitatea materialelor şi a substanţelor. Traficul cu intensitatea cea mai mare este întîlnit pe drumurile naţionale DN 1 (relaţia dinspre Sibiu spre Cluj Napoca) şi DN 7 (relaţia Sebeş spre Deva). În acest context trebuie menţionat faptul că reţeaua şoselelor de centură ale localităţilor şi în special ale municipiilor şi oraşelor este foarte slab dezvoltată iar acolo unde există (Municipiul Alba Iulia – comunicaţia dinspre Sebeş spre Cluj Napoca şi Oraşul Abrud . o rezistenţa şi etanşeitatea sistemelor de vehiculare şi stocare. o densitatea sarcinii termice de incendiu. o gradul de uzură a mijloacelor tehnice. o sursele de aprindere.2. feroviară şi aeriană. incendiilor şi exploziilor pe timpul transportului şi depozitării substanţelor periculoase pe teritoriul judeţului sunt în principal: o Pe căile de comunicaţie rutieră (drumurile naţionale şi judeţene). o intervenţii neadmise în sistem. o neglijenţă sau nesupraveghere. Războieni. o sursele sau condiţiile de amorsare a exploziilor. Vinţu de Jos). Drumurile judeţene şi comunale totalizează 2221 km. natura şi particularităţile materialelor periculoase. Avarii o monitorizarea pericolelor. o condiţii meteorologice nefavorabile.1. avariilor. Judeţul Alba este străbătut de 2671 km de drumuri publice.comunicaţia dinspre Zlatna spre Cîmpeni) nu are o dispunere circulară astfel încît să asigure comunicaţia spre diferite direcţii. Accidente o cantităţile. Drumurile naţionale ce străbat judeţul şi desfăşurarea lor. din care 513 km drumuri modernizate şi 476 km cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere. Explozii o natura şi cantitatea substanţelor şi a amestecurilor explozive. o Municipiile şi oraşele judeţului pe teritoriul cărora nu sunt amenajate pentru toate direcţiile. o abateri de la parametrii de funcţionare sau utilizare. o fiabilitatea sistemelor. din care 321 km modernizate şi 32 km cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere.

Alba Iulia (DN 1) pe o DN 74 porţiune de 74 km. 106.Drumuri comunale: 197 drumuri comunale totalizând un număr de 1130. Hunedoara pe o porţiune de 24 km. -Limită jud.Câmpeni .N. 67 C. În majoritatea cazurilor drumurile naţionale din judeţ sunt cu două sensuri de circulaţie (câte o bandă pentru fiecare sens). Situaţia statistică a accidentelor rutiere pe teritoriul Judeţului Alba. Alba Iulia şi comuna Unirea unde în perioada de toamnă – primăvară se produce ceaţă densă. Vâlcea . DN 67 C şi DN1R.Drumuri judeţene: 50 drumuri judeţene totalizând un număr de 1044. DN 75. o În cursul anului 2009 pe raza judeţului Alba s-au produs un număr de 384 accidente rutiere din care 205 accidente grave soldate cu 49 de morţi. . în perioada 2007 – 2010. rănirea gravă a 186 de persoane şi rănirea uşoară a 233 de persoane.pe D.DN 75 (Câmpeni) pe o porţiune de 10.Oaşa .1. media fiind de 25. iar configuraţia drumului este formată dintr-o succesiune de rampepante şi curbe periculoase.limită jud. pe raza judeţului situaţia accidentelor rutiere produse este următoarea : o În cursul anului 2007 au avut loc un număr de 301 accidente rutiere soldate cu 35 de morţi.Teiuş . Bihor . acestea fiind caracteristice drumurilor naţionale DN 74. de la km. 74. între mun. în apropiere de mun.Limită jud. În zona de munte desfăşurarea acestora se face şi în sectoare cu serpentine sau curbe deosebit de periculoase. Din totalul accidentelor. 47 au necesitat intervenţia echipajelor de descarcerare. Cluj – Mătişesti – Horea – Albac. în sezonul rece pe Dealul Mare.Valea Lungă . soldate cu decesul a 41 de persoane. Sibiu . DN 7 .Şugag . 152 răniţi grav şi 243 răniţi uşor. 67 + 400 m la km.Meteş . 174 de accidente grave.Alba Iulia .pe D. unde au loc frecvent alunecări de teren şi căderi de stânci. unde se înregistrează una dintre cele mai mari valori de trafic. Din totalul accidentelor.612 km.Arieşeni .Aiud există o porţiune inundabilă de drum în anotimpurile ploioase.1.Abrud . 60.Zlatna . DN 74A -Abrud(DN 74) . 35 au necesitat intervenţia echipajelor de descarcerare. 38 au necesitat intervenţia echipajelor de descarcerare.Sebeş – Lancrăm .1.N.N.Ciuruleasa . -Limită jud.6 km. 43 la km.pe D. Din totalul accidentelor. Cel mai vulnerabil tronson rutier este pe D.Blaj . .527 km.N. Conform datelor statistice ale Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba.Albac . Hunedoara . o În anul 2010.Sebeş .N.000 de autovehicule în 24 de ore. de la km. DN 14B -Teiuş (DN 1) .Sălciua de Jos .-Limită jud.Unirea . între limita cu judeţul Sibiu şi municipiul Sebeş. Din totalul accidentelor. . o În cursul anului 2008 au avut loc un număr de 365 accidente rutiere soldate cu 48 de morţi. DN 1R -Limita Jud. 197 răniţi grav şi 273 răniţi uşor. . .290 km. DN 1 Principalele cauze ale producerii accidentelor grave de circulaţie sunt: Accidente Morţi Răniţi grav Viteza neadaptată la conditiile de drum 45 13 50 Traversare neregulamentară 28 5 23 Depăşire neregulamentară 19 11 20 Conducere imprudentă 16 3 19 Neacordare prioritate auto 13 0 14 230 . datorită ninsorilor abundente. Zone periculoase pentru circulaţia rutieră sunt: . Cluj pe o DN 75 porţiune de 107 km. mâzgă şi polei. Sibiu pe o porţiune de 39.Sebeş (DN 1) pe o porţiune de 80.Limită jud.Aiud . pe raza judeţului Alba s-au produs 303 accidente rutiere din care. DN 67C -Limită jud.Limită jud.pe D. 21 au necesitat intervenţia echipajelor de descarcerare. Cluj pe o porţiune de 83 km.300 km. 192 răniţi grav şi 299 răniţi uşor.

se constată că acestea sunt : • viteza neadaptată sau nelegală 45 • traversare neregulamentară pietoni 28 • depăşire neregulamentară 19 • conducere imprudentă 16 • neacordare prioritate auto 13 • neacordare prioritate pietoni 12 • neasigurare la schimbarea direcţiei de mers 9 • nepăstrare distanţă în mers 9 • adormire la volan 6 • circulaţie pe sens opus 5 • neasigurare mers înapoi 3 • pietoni pe partea carosabilă 2 Având în vedere intervalul orar accidentele grave de circulaţie s-au produs între orele: 00.Sebeş . DN74.00 – 18.00 = 37 acccidente Cele mai multe accidente grave s-au produs în intervalul orar 12.10. transporturi de clor lichefiat transporturi deşeuri din activităţi medicale. transporturi clor lichid.3.00 – 12.Limită jud.14. străzi – 79.2010. DN 74. transporturi deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de substanţe periculoase transporturi ambalaje pesticide. soldate cu 15 morţi. DN 7. 54 răniţi grav şi 23 răniţi uşor. din anul 2010.Unirea .00 = 25 acccidente 06.Aiud .Teiuş . DN74A – 3. 76 răniţi grav şi 13 răniţi uşor. DN7. DN67C -7.00 – 24.00 = 48 acccidente 12. 231 . În funcţie de categoria drumurilor situaţia accidentelor grave.În mediul urban s-au produs 79 accidente.00. DN75.00 = 64 acccidente 18.00 – 06. pe teritoriul judeţului au tranzitat 5787 transporturi de mărfuri periculoase care au constat în principal în : transporturi deşeuri transporuri deşeuri – ulei uzat.a Pentru tranzitarea judeţului rutele de transport s-au desfăşurat pe drumurile naţionale DN 1. după numărul acestora.Limită jud. Hunedoara DN 7 Analizând cauzele comiterii accidentelor grave. DJuri – 22. Transporturi Periculoase În perioada 2007. rănirea gravă a 56 de persoane şi rănirea uşoară a 34 de persoane. în mediul rural s-au produs 57 accidente. DC-uri – 8.Sebeş .Alba Iulia .4. DN14B. transporturi deşeuri adezivi şi cleiuri cu conţinut de solvenţi organici. DN 75. Urban Rural DN1 şi DN7 Total Accidente 79 57 38 174 Morţi 10 15 16 41 Răniţi grav 76 54 56 186 Răniţi uşor 13 23 34 70 Sectoarele de drum pe care se produc cel mai frecvent accidente de circulaţie grave sunt pe: -Limită jud. soldate cu 10 morţi. Cluj DN 1 .00 – 18. DN 14 B. soldate cu decesul a 16 persoane. iar pe DN1 şi DN7 s-au produs 38 accidente.Prioritate pietoni Alte cauze Accidente 12 41 Morţi 1 - Răniţi grav 11 - . Sibiu . se prezintă astfel: DN1-24. transporturi explozivi transporturi materiale explozive ş.

Pe ani situaţia privind numărul de transporturi periculoase este următoarea: 2007 2008 2009 Nr.transporturi deşeuri şi mărfuri periculoase 273 780 746 Nr.transporturi speciale (secrete) explozivi 472 786 925 materiale explozive Nr.total transporturi 745 1566 1671

2010 812 993 1805

Conform datelor furnizate de Autoritătatea Rutieră Română, lista operatorilor de transport rutier de deşeuri, mărfuri şi deşeuri periculoase cuprinde 36 de agenţi economici. • S.C. Agromec Sebes SA - Str.Calaraşi ;Nr.41 Sebeş – Telefon 0258/731918 • S.C. Agrotransport SA - Str.Livezii Nr.35 A Alba Iulia - Telefon 0258817476 • S.C. Alba Aluminiu SRL - Str. Gării nr. 10 Zlatna – Telefon 0258856556 • S.C. ALL OIL SRL - Simoceşti FN Comuna Sohodol- Telefon 0761686159 • S.C. Apa CTTA Alba SA - Vasile Goldis Nr. 3 Alba Iulia – Telefon 0258834501 • S.C. Apostu IMPEXSRL - Str. Aviator Olteanu nr. 8 – Telefon 0258733492 • S.C. Cindrelul SRL - Str.Cantarului Nr.11a Sebes – Telefon 0258735653 • S.C. Coly – Liviu SRL - Str. Cameliei nr. 1 Bl. J2 Ap. 6 Alba Iulia - Telefon 0744535803 • S.C. Comcereal SA – Str. vasile Alecsandri nr. 40 Alba Iulia - Telefon 0258810486 • S.C.Crinul Arieş SRL - Str. Piaţa Băii nr. 9 Baia de Arieş – Telefon 0258771075 • S.C. Cris Trans - Str. Mesteacănului Bl. C3 Ap 16 - Telefon 0258771355 • S.C. Cupru-Sind SA - Str.Petru Dobra Nr.1 Abrud – Telefon 0258780432 • S.C. Drumuri şi Poduri Locale Alba SA - Str. Frederic Mistral nr.3 Alba Iulia – Telefon 0258811399 • S.C. Europexpres SRL - Str. Tudor Vladimirescu nr. 48 Alba Iulia – Telefon 0258815855 • S.C. Florea Grup SRL - B-ul Horea nr.2 Alba Iulia – Telefon 0258842275 • S.C. FM Internaţional Transport SRL – Str. Măceşului FN. Alba Iulia – Telefon 035888101770 • S.C. Nydawa Oil SRL - Str. Augustin Bena 79 Sebes – Telefon 0258732057 • S.C. Salprest SA - Str.T.Vladimirescu nr.48 Alba Iulia – Telefon 0258815520 • S.C. Saturn SA - Str.Cabanei Nr.57 Alba Iulia – Telefon 0258812764 • S.C. Savini Due Str.Industriilor nr. 1A Sebeş – Telefon 0258735555 • S.C. Transavia SA Sos.Alba Iulia-Cluj; Km 11 Oiejdea – Telefon 0258814466 • S.C. Valea Sermagului S.A. Valea Sermagului nr.284 Sasciori – Telefon 0258731109 • S.C. Voltrans SA Str.M.Kogalniceanu nr.48 Sebeş- Telefon 0258732587 • S.C. Weld Engeneering SRL Oiejdea nr. 371 com. Galda de Jos- Telefon 0748201352 2.2.2. Transport feroviar Reţeaua căilor ferate ce străbat judeţul asigură comunicaţia spre principalele noduri feroviare din ţară, amplasarea acesteia în teritoriu având următoarele direcţii: Reţeaua căilor ferate din judeţ De la limita cu judeţul Hunedoara pe ruta Şibot- Vinţu de Jos până la limita cu jud. Sibiu pe o lungime de 41 km. De la limita cu judeţul Hunedoara pe ruta Şibot- Vinţu de Jos- Alba Iulia - Blaj până la limita cu jud. Sibiu pe o lungime de 91 km. De la limita cu judeţul Cluj pe ruta Războieni – Aiud- Teiuş – Blaj până la limita cu judeţul Sibiu pe o lungime de 69 km De la limita cu judeţul Cluj pe ruta Războieni– Aiud- Teiuş- Alba Iulia – Şibot până la limita cu judeţul Hunedoara pe o lungime de 118 km. Ruta Teiuş – Alba Iulia – Cugir pe o lungime de 46 km. Ruta Alba Iulia – Zlatna pe o lungime de 42 km. Ruta Blaj – Cetatea de Baltă, pînă la limita cu jud. Mureş, pe o lungime de 23 km. Ruta Războieni – Gligoreşti pînă la limita cu jud. Mureş, pe o lungime de 10 km. 232

Reţeaua căilor ferate din judeţ

Având în vedere datele enumerate mai sus se poate concluziona că judeţul poate fi tranzitat pe reţeaua de cale ferată de transporturi de materiale şi substanţe periculoase. În contextul acestei analize trebuie amintit faptul că pe reţeaua feroviară se transportă vagoane conţinând diferite substanţe pe prezintă riscuri explozive şi incendiare (carburanţi, etc). 2.2.3. Transport aerian Pe teritoriul judeţului nu sunt amplasate aeroporturi sau aerodromuri, dar acesta este tranzitat de rute ce asigură comunicaţiile aeriene între principalele aeroporturi din ţară precum şi tranzitarea de către aeronave militare şi civile altele decît ale companiei naţionale de transpot aerian. Din acest punct de vedere, riscul producerii unui accident se poate datora ca urmare a prăbuşirii aeronavelor. Zonele critice în cazul prăbuşirii aeronavelor sunt: o Zonele locuite ale municipiilor, oraşelor şi comunelor dar în special cele cu aglomerări ale populaţiei (Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeş, Abrud, Baia de Arieş, Cîmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Zlatna, Teiuş). o Zonele de amplasare a agenţilor economici mari şi în special a agenţilor economici sursă de risc (Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeş, Abrud, Baia de Arieş, Cîmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Zlatna, Teiuş) o Zonele situate pe amplasamentul strict al acumulărilor hidrotehnice (Ac. Oaşa, Ac. Tău, Ac. Obrejii de Căpâlna şi Ac. Petreşti – pe R. Sebeş, Ac. Mihoieşti – pe R. Arieş şi Ac. R. Mic). o Zonele situate pe traseul reţelelor magistrale de transport a energiei electrice, gazelor naturale, apei potabile. o Zonele împădurite prin producerea de incendii de proporţii sau incendii în masă. Pe teritoriul judeţelor limitrofe se găsesc aeroporturi la Cluj Napoca, Sibiu, Tg. Mureş, Arad. Oradea iar aerodrom la Luna (jud. Cluj). 2.2.4. Transport prin reţele magistrale Transportul şi distribuţia energiei electrice în jud. Alba se face prin diferite categorii de instalaţii. • instalaţii de înaltă tensiune • un grup de 15 staţii de 110 KV Cele 15 staţii de transformare şi obiectivele alimentate sunt următoarele: • Staţia 110/20/6 kv Bărăbanţ Str. Al. I. Cuza nr. 21 Alba Iulia - din această staţie se alimenteaza partea de jos a oraşului Alba Iulia cu principalele institutii publice de administratie locala . Toate acestea au cel putin doua căi de alimentare cu energie electrică unele au şi grupuri electrogene proprii. • Staţia 110/20 KV Turnatorie str. Cabanei nr.59 Alba Iulia - staţie ce alimenta turnatoria. • Saţia 110/20 KV Sebes - alimenteaza orasul Sebes - alimentează SC Konospan SA Sebeş. • Staţia 110 /6 KV Petresti str. Energiei nr. 738 Petresti - statia de epurare apa Petresti • Saţia 110 /20/6 KV Cugir str,Victoriei nr.8, Cugir – alimentează oraşul Cugir şi zona industrială din oraş. • Staţia 110/20 KV Teiuş str. T. Vladimirescu nr. 5 Teius - alimenteaza Teiuşul şi staţia de transformare electrică Teiuş. • Staţia 110/20 KV Aiud str.I. Creangă, Aiud - alimentează oraşul Aiud • Staţia 110/20/6 KV Ocna - Mures str. Fabricilor nr. 14, Ocna –Mures- alimenteaza oraşul şi zona industrială. • Staţia 110/20/6 KV Blaj str. Gheorghe Baritiu nr.37, Blaj • Staţia 110/20 KV Zlatna str. Calea Motilor nr. 135 , Zlatna • Staţia 110/20 KV Gura Rosie str. Minei , Gura Rosie • Staţia 110/20 KV Campeni str. Motilor nr. 81, Campeni • Staţia 110/20 KV Lupsa sat Hadarau nr. 75a, Lupsa • Staţia 110/20 KV Baia de Aries • Staţia 110/6 KV Tauni loc. Lunca 233

Tot pe teritoriul judeţului sunt un număr de 9 staţii de transformare aflate în administrarea terţilor, astfel: Tensiune P STAŢIA Gestiune KV/KV MVA Statia 220/110/20 kV Alba Iulia Statia 110/6 kV Preparare Statia 110/6 kV Cariera Statia 110/6 kV Cupru Zlatna Statia 110/20/6 kV Gîlceag Statia 110/27 kV CFR Sibot Statia 110/20 kV Kronospan Sebeş Statia 110/27 kV CFR Teiuş Statia 110/35/6 kV IMA Aiud 220/110/20 110/6 110/6 110/6 110/20/6 110/27 110/20 110/27 110/35/6 425 80 32 50 32 32 50 32 100 Transelectrica S.M. Abrud S.M. Abrud Ampelum Zlatna Hidro Sebes CFR SC Kronospan Sebeş CFR IMA Aiud

Conform datelor de la SDEFEE Alba, pe teritoriul judeţului sunt înregistraţi 36 de obiective în categoria principalilor consumatori de energie electrică din judeţ, astfel:
Nr. crt. Nume consumator Punct de consum
SC KRONOSPAN SEBEŞ SA PREPARARE SC METALURGICA SA SEDIU SC STRATUSMOB SA SEDIU ST. TRACTIUNE SM ROSIA MONTANA SM BAIA DE ARIES SC PEHART SA ST. TRACTIUNE SEDIU ST.POMPE 2 ST.POMPE 1 SC AMPELUM SA SC MONTANA SA SEDIU CARIERA SC UPSOM SA F-CA DE PORTELAN CISEROM STAR TRANSMISSION FERMA SEDIU CAMP SONDE PREBET SC IAMU SA REKORD COMPLEX SUCURSALA SC POMAROM SRL

SC KRONOSPAN SEBEŞ SA 1. SM ABRUD 2. SC METALURGICA SA 3. SC SATURN SA 4. SC STRATUSMOB SA 5. SC CUGIR SA 6. SNCFR - REGIONALA CFR 7. SM ROSIA MONTANA 8. SM BAIA DE ARIES 9. SC PEHART SA 10. CNCFR - REGIONALA CFR 11. SC APULUM SA 12. SM ABRUD 13. SM ABRUD 14. SC AMPELUM SA 15. SC MONTANA SA 16. SC INCOV SA 17. SM ABRUD 18. SC UPSOM SA 19. 20. SC MANUF. DE PORTELAN SC CISEROM SA 21. 22. SC STAR TRANSMISSION SRL SC TRANSAVIA SA 23. 24. SNS-SALINA OCNA MURES 25. SNS-SALINA OCNA MURES SC PREBET SA 26. SC IAMU SA 27. SC REKORD SRL 28. SC TRANSAVIA SA 29. 30. SC ARTEFERRO ROM SRL SC POMAROM SRL 31.

Timp P abs. realim. MW ore SEBES 15,510 120 ROSIA POIENI 18 6,100 AIUD 3,080 8 ALBA IULIA 59 2,500 BLAJ 2,000 59 CUGIR 1,940 48 TEIUS 1,830 45 ROSIA MONTANA 1,730 55 BAIA DE ARIES 1,520 40 PETRESTI 0,910 53 SIBOT 0,880 45 ALBA IULIA 72 0,860 ROSIA POIENI 0,770 48 ROSIA POIENI 48 0,730 ZLATNA 0,720 16 CAMPENI 0,640 62 ALBA IULIA 0,610 66 ROSIA POIENI 0,480 18 OCNA MURES 0,430 56 ALBA IULIA 0,422 66 SEBES 0,340 72 CUGIR 0,280 53 SÎNTIMBRU 0,260 76 OCNA MURES 0,260 59 OCNA MURES 0,250 59 AIUD 0,230 72 BLAJ 0,210 59 ALBA IULIA 0,200 65 OIEJDEA 0,200 cf. aviz AIUD 0,188 55 ALBA IULIA 0,180 54

Localitate punct consum

Pmin. tehn. MW 0,000 4,900 2,300 1,100 0,825 2,500 0,000 0,480 2,000 0,700 0,000 0,600 0,500 0,500 0,000 0,400 0,150 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

234

Nr. crt. 32. 33. 34.

Nume consumator
SM ZLATNA SC LORELEI TRANS SRL SCCA METALUL

Punct de consum
PREPARARE FABRICA DE BINALE UNITATE TAMPLARIE

Localitate punct consum
ZLATNA BLAJ CUGIR

Timp P abs. realim. MW ore 56 0,170 0,150 54 0,140 71

Pmin. tehn. MW 0,405 0,000 0,000

Transportul şi dispecerarea transportului gazelor naturale prin conducte magistrale pe teritoriul judeţului se realizează de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A.. Unitatea este organizată pe o structură teritorială, având în componenţă două sucursale, una de transport gaze naturale şi una de cercetare proiectare pentru transport gaze naturale. Sucursala de transport gaze naturale, la rândul ei, are în componenţă un număr de 9 regionale, fiecare dintre acestea desfăşurându-şi activitatea pe teritoriul mai multor judeţe. Regionalele au în componenţă mai multe sectoare (formaţii operative de lucru) şi staţii de comprimare a gazelor.Reţelele de distribuţie existente, asigură necesarul de gaze naturale la consumatori. Pe teritoriul judeţului se regăsesc două sectoare respectiv sectorul Alba Iulia şi sectorul Tîrnăveni. Judeţul Alba este străbătut de trei conducte magistrale de gaze naturale magistrale: VEST 1, VEST 2 şi VEST 3, cu diametrele de 20’’ şi 25’’, aparţinând Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale. Traseul acestora străbate judeţul din direcţia nord-est spre sud-vest urmărind Valea Târnavei Mici şi apoi Valea Mureşului până la ieşirea din judeţul Alba. Din cele trei conducte de transport V1, V2 şi V3 interconectate între ele sunt alimentate toate localităţile consumatoare de gaze din judeţul Alba cu excepţia oraşelor Aiud şi Ocna Mureş care sunt alimentate prin două conducte de transport din magistralele judeţului Cluj. Lungimea celor 3 conducte magistrale de transport a gazelor naturale este LV1 = 66 km; LV2 = 66 km; LV3 = 60 km. Din localitatea Vinţul de Jos se ramifică o conductă magistrală, cu diametrul de 16’’, care alimentează cu gaze municipiul Sibiu. Din conductele de transport menţionate mai sus prin racord şi staţie de predare sunt alimentate localităţile consumatoare de gaz ale judeţului Alba. În judeţul Alba, sunt alimentate cu gaze naturale, total sau parţial, următoarele unităţi teritorial administrative: - municipii şi oraşe: Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cugir, Ocna Mureş, Sebeş, Teiuş şi Zlatna. - comune: Bucerdea Grânoasă, Cenade, Cetatea de Baltă, Ciugud, Crăciunelu de Jos, Galda de Jos, Ighiu, Jidvei, Lunca Mureş, Mirăslău, Mihalţ, Rădeşti, Săliştea, Săsciori, Sâncel, Sântimbru, Şibot, Stremţ, Şibot, Şona, Unirea, Valea Lungă şi Vinţul de Jos. Conductele magistrale prin care se realizează vehicularea gazelor naturale au diametre între 6 şi 48 de ţoli iar presiunea de până la 52 bar. La nivel judeţean în zona Munţilor Apuseni nu este dezvoltată reţeaua de gaze, localităţile dispuse în acest areal fiind în afara riscurilor generate de accidente, avarii, explozii şi incendii generate de transportul şi distribuţia gazelor naturale. Riscurile în domeniul transportului gazelor naturale prin conducte magistrale şi urbane se pot datora în principal: o stării ecorespunzătoare a reţelelor de transport şi distribuţie o eroare umană şi nerespectarea normelor de securitate o starea necorespunzătoare a infrastructurii tehnice a reţelei de transport a gazelor naturale o acţiunea negativă asupra reţelei de transport şi distribuţie a fenomenelor meteorologice periculoase (inundaţii, îngheţ, temperaturi ridicate), cutremure, alunecări de teren, avarii, accidente, explozii la obiective situate în apropierea reţelelor o acţiuni cu caracter terorist Factorii de risc determinanţi sau favorizanţi pentru producerea de accidente sau avarii la reţeaua de conducte magistrale pentru transportul gazelor naturale sunt: Accidente o fiabilitatea sistemelor; o gradul de uzură a mijloacelor tehnice; o abateri de la parametrii de funcţionare sau utilizare; 235

o eroare umană; o acţiuni cu caracter terorist. Avarii o neglijenţă sau nesupraveghere; o intervenţii neadmise în sistem; o punctele vitale cu vulnerabilitate mărită; o condiţii meteorologice nefavorabile sau efectele acestora o eroare umană; o acţiuni cu caracter terorist. Transporturi de apă prin reţele magistrale Riscurile în domeniul transportului apei prin conducte magistrale se pot datora în principal: o stării ecorespunzătoare a reţelelor de transport şi distribuţie o eroare umană şi nerespectarea normelor de securitate o starea necorespunzătoare a infrastructurii tehnice a reţelei de transport a a apei o acţiunea negativă asupra reţelei de transport şi distribuţie a fenomenelor meteorologice periculoase (inundaţii, îngheţ, temperaturi ridicate), cutremure, alunecări de teren; avarii, accidente, explozii la obiective situate în apropierea reţelelor o acţiuni cu caracter terorist Factorii de risc determinanţi sau favorizanţi pentru producerea de accidente sau avarii la reţeaua de conducte magistrale pentru transportul apei potabile sunt: Accidente o fiabilitatea sistemelor; o gradul de uzură a mijloacelor tehnice; o abateri de la parametrii de funcţionare sau utilizare; o eroare umană; o acţiuni cu caracter terorist. Avarii o neglijenţă sau nesupraveghere; o intervenţii neadmise în sistem; o punctele vitale cu vulnerabilitate mărită sau punctele negre sau înguste; o condiţii meteorologice nefavorabile sau efectele acestora o eroare umană; o acţiuni cu caracter terorist. În cadrul sistemului zonal de alimentare cu apă există sectoare şi amenajări în care riscurile menţionate au probabilitate mai mare de producere. În acest context se încadrează zonele cu desfăşurare fizică a magistralelor aerian / supratraversări. Aducţiunea de apă brută din captarea – canalul forţat al U.H.E. Săsciori către staţiile de tratare apă Petreşti şi Săsciori, ( 2 conducte Dn 1200 mm) traversează următoarele cursuri de apă: Curs de apă traversat Tipul traversării R. Sebeş – Sebeş I – aval de colonie aeriană – cu pilă pe malul drept şi masiv solid pe malul stâng; 2 Dn 1200 mm R. Sebeş – Sebeş II – loc. Săsciori aeriană – pe masive solide; 2 Dn 1200 mm necodificat – afluent al r. Sebeş - loc. Săsciori R. Sebeş – Sebeş III – zona podului Răsturnata R. Sebeş – Sebeş III/I – amonte loc. Sebeşel R. Sebeş – Sebeş IV – aval loc. Sebeşel aeriană ; 2 Dn 1200 mm aeriană – pe pile de beton armat; 2 Dn 1200 mm aeriană – pe pile de beton armat; 2 Dn 1200 mm aeriană – pe pile de beton armat; 2 Dn 1200 mm

necodificat (viroagă) – pe ramificaţia spre staţia aeriană ; 1 Dn 1200 mm de tratare Săsciori Valea Răchita – pe ramificaţia spre staţia de aeriană ; 1 Dn 1200 mm tratare Petreşti 236

Reţeaua de transport a apei potabile ce include traversări de obstacole se prezintă astfel: TRONSON Staţia de tratare Petreşti – ramificaţia spre rezervoarele din zona de jos Alba Iulia CARACTERISTICI -2 Dn 1000 mm; - oţel şi tuburi PREMO, L=17,5 km. - 1 Dn 800 mm; - oţel; L=17,5 km TRAVERSARE cursul de apă tipul traversării - subtraversare; - supratraversare; - braţ r. Sebeş; - supratraversare pe pod - r. Sebeş; pentru conducte format din 3 deschideri de 95 m, - r. Mureş; tebliere, portale şi susţineri cu cable - supratraversare 2 Dn - r. Ampoi; 800 mm; - V. Oiejdea; - supratraversare; - V. Galdei; - supratraversare; - pr. Galda - supratraversare; - supratraversare la Mihalţ; - r. Mureş; - supratraversare - V. Dunăriţa; -supratraversare la - r. Târnava; confluenţa T-va Mare cu T-va Mică; - V. Giuagiului; - supratraversare; - pr. Gârbova; - supratraversare; - V. Aiudelului; - supratraversare; -canale de irigaţii - V. Lopedea; - V. Miraslău; - V. Armeniş; -V. Giugudului; - estacada în lungul batalului UPSOM; - r. Mureş; - văi şi pâraie necodificate; - r. Sebeş - supratraversare;

Ramificaţie Alba Iulia staţia de pompare Galda

Staţia de pompare Galda – rezervoare Blaj (din tratarea Petreşti/Săsciori) staţia de pompare Galda – rezervoare Aiud (din tratarea Petreşti/Săsciori) Staţia de pompare Galda – rezervoare Teiuş (din tratarea Petreşti/Săsciori)

- 1 Dn 600 mm; L=23,5 km; - oţel şi tuburi PREMO; - 1 Dn 600 mm; L=17,75 km - oţel şi tuburi PREMO - 1 Dn 300 mm; L=3,4 km - oţel şi tuburi azbociment - 1 Dn 400-600 mm; L=19,2 km - oţel şi tuburi PREMO - 1 Dn 400 mm; L=2,4 km - oţel şi tuburi PREMO - 1 Dn 1200 mm; L=19,56 km - oţel şi tuburi PREMO - 1 Dn 1200 mm; L=17,5 km - oţel şi tuburi PREMO

Intersecţia spre rezervoare Aiud – staţia de pompare Ocna Mureş

- supratraversare; - subtraversare; - supratraversare; - supratraversare;

Staţia de pompare Ocna Mureş – rezervoare Ocna Mureş Staţia de tratare Săsciori – ramificaţie rezervoare zona de jos Alba Iulia Ramificaţie rezervoare – înţepare în conducta principală de alimentare: Aiud – Teiuş – Blaj - Ocna Mureş

- supratraversare; - supratraversări; - supratraversare;

- r. Ampoi;

- supratraversare;

237

Aducţiune apă către consumatori din Sistemul de alimentare cu apă a acumulării Mihoieşti în tronsonul ce asigură transportul apei de la rezervor către Oraşul Cîmpeni există o supratraversare a Râului Arieş. 2.2.5. Riscuri nucleare Pe teritoriul judeţului Alba nu sunt amplasate obiective generatoare de riscuri nucleare, dar acesta se află, în măsurare directă, la 400 km de Centrala nucleară de la Cernavodă, la 260 km de Centrala nucleară de la Kozlodui, 275 km de Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Inginerie şi Fizică Nucleară „Horia Hulubei” – Bucureşti – Măgurele şi 165 km de SNC Piteşti - Mioveni. Astfel, din acest punct de vedere, se apreciază că la nivel judeţean se pot înregistra doar evenimente generate de efectele indirecte ale unor accidente, avarii, explozii, incendii la obiectivele menţionate. 2.2.6. Riscuri de poluare a apelor La nivelul judeţului Alba sunt 9 operatori economici care desfăşoară activităţi ce prezintă pericol de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase care se supun prevederilor H.G. 804/2007, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase astfel : 1. S.C. ALBA ALUMINIU S.R.L. ZLATNA 2. S.C. CRIMBO GAS S.R.L. ZLATNA 3. S.C. KRONOSPAN SEBES S.A. 4. S.C. G.H.C.L. UPSOM ROMANIA S.A.OCNA MUREŞ - este oprită tehnologic din data de 25.01.2010. 5. S.C. CUPRUMIN S.A. ABRUD 6. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. 7. S.C. UNICOM HOLDING S.A. BUCUREŞTI- punct de lucru Teiuş 8. S.N.G.N. ROMGAZ S.A. PLOIEŞTI – Punct de lucru Cetatea de Baltă 9. S.C. PRIMA GAZ ROMÂNIA S.R.L. ZLATNA Aceasta prevedere are ca scop prevenirea accidentelor grele cu materiale periculoase şi limitarea urmărilor accidentelor pentru oameni şi mediul înconjurător, pentru a asigura într-un mod prestabilit şi eficient un nivel ridicat de protecţie în cadrul comunităţilor. Principalele surse de poluare majoră (toxică) a apelor de suprafaţă din judeţul Alba sunt iazurile de decantare şi haldele de steril. În tabelul de mai jos este prezentata lista cu zone de risc de poluare a apelor de suprafaţă din zona exploatarilor miniere din muntii Apuseni. Nr. crt Exploatari miniere, amplasare Depozite de deseuri, halde de steril Zona Apuseni Iazuri de decantare - iaz Brazesti - conservare - iaz Valea Cutii - închis şi ecologizat - iaz Valea Sartasului închis şi ecologizat - iaz V.Ariesului(depozit pirite)- închis şi ecologizat Halde de steril - 23 halde de steril situate la gurile galeriilor de exploatare Iazuri de decantare - iaz de decantare Gura Rosiei, în curs de închidere ecologizare - iaz de decantare Valea Salistei – în conservare 238 Suprafaţa

10,7 ha 4,8 ha 6 ha 35,5 ha

1.

CNCAF MINVEST S.A. DEVA (fosta S.C. ARIEŞMIN S.A. BAIA DE ARIEŞ

23 ha 18,5 ha

2.

Filiala Roşiamin - Roşia Montana

Nr. crt

Exploatari miniere, amplasare

3.

SC Cuprumin - Abrud

4.

C.N.U. SA Sucursala Măgurele -Arieşeni

5.

Zona Bucium

1.

Filiala Zlatmin - Zlatna

Depozite de deseuri, halde de steril Halde de steril - 26 halde de steril din care 2 halde (Valea Verde si Hop) sunt active. Iazuri de decantare - Valea Stefanca nr.I- iaz în conservare - Valea Sesii -iaz activ - Valea Ştefanca nr.II - iaz de avarie Halde de steril - Halda steril Geamănaactiva - Halda steril Valea Cuibarului activa - Halda steril Muntari activa - Halda steril Hadarau in conservare Halde de steril rezultate din prospectiunile geologice pt.evaluarea cant. si calit.a mineralizatiei uranifere. - Varciorog - halda inchisa - Valea Galbena nr.1- halda inchisa - Valea Galbena nr.2- halda inchisa - Valea Galbena nr.4- halda inchisa Iazuri de decantare - Valea Izbita Halde de steril - Valea Izbicioara Zona Zlatna Iazuri de decantare - Iaz nr.1 Zlatna - în curs de închidere ecologizare situat în localitatea Podul lui Paul . - Iaz nr.2 Valea Mica – în curs de închidere ecologizare situat in localitatea Valea Mica - Iaz nr.3 Sfarci-Galati situat in localitatea Valea Mica in conservare Halde de steril - 35 halde de steril situate la gurile galeriilor de exploatare in conservare si inchise

Suprafaţa 22 ha

26,1 ha 330,8 ha 50,7 ha 96,3 ha 116,9 ha 46,4 ha 5 ha

11,5 ha

cca. 15 ha

1,73 ha

5,6 ha

10.2 ha

53 ha

Filiala Zlatmin SA Zlatna şi Filiala Arieşmin Baia de Arieş şi-au încetat activităţile în anul 2004, în baza Hotărârii de Guvern nr. 1846/2004. Pentru cele doua unitati au fost întocmite 239

documentatiile necesare şi Bilanţurile de nivel I şi II pentru conservarea, închiderea, monitorizarea factorilor de mediu şi ecologizarea zonelor. Toate documentaţiile se află depuse la Agenţia de Protecţia Mediului Alba pentru obţinerea actelor de reglementare. Până în prezent au fost emise avizele de mediu pentru închiderea obiectivelor. Filiala Roşiamin Roşia Montană a întocmit şi înaintat la APM Alba, Bilanturile de nivel I şi II în vederea obţinerii actelor de reglementare pentru închiderea şi ecologizarea iazurilor de decantare Gura Roşie si Valea Săliştei. SC Cuprumin S.A. Abrud are întocmite documentatiile necesare pentru evaluarea stabilităţii haldelor de steril şi a obtinut fonduri de la Banca Mondială pentru executarea lucrărilor necesare. Nu este rezolvată staţia de neutralizare ape acide şi ape cu încarcare mare de metale grele care sunt evacuate de pe haldele de steril pe care s-a declansat fenomenul de lixifiere bacteriană în iazul de decantare Valea Şesii. Pentru realizarea acestor proiecte este nevoie de alocarea fondurilor necesare. În zona Bucium probleme mari de poluare ridică apele de mină, care se scurg din toate galeriile de mina parasite şi care au un pH foarte acid (între 4-5 ) şi încărcare mare de metale grele ( Fe, Cu, Zn, Pb ). La ora actuală aceste obiective nu sunt supravegheate şi nu sunt luate în administrare. Aceste exploatări au fost ale Statului Roman şi au fost în functiune până în anul 1960. Pentru zona Bucium nu sunt întocmite documentaţii de închidere şi ecologizare. S.C. CNU S.A. Sucursala Măgurele a depus la A.P.M. Alba documentatii pentru conservare - închidere şi a fost emis un punct de vedere care va sta la baza obţinerii actelor de reglementare. Alte obiective industriale care detin deşeuri şi halde de steril care pot avea impact major asupra mediului sunt prezentate în tabelul de mai jos. Nr. crt 1. 2. Obiective industriale, amplasare S.C. Saturn SA Alba Iulia S.C. Metalurgica SA Aiud Depozite de deseuri, halde de steril Halda nisipuri uzate rezultate de la turnatorie si zguri Situata in Barabant - in conservare Halda nisipuri uzate rezultate din turnatorie situata în Păgida Bataluri: - 3 bataluri în conservare situate în Unirea II pe râul Mureş. - 1 batal trecut în administrarea primăriei Ocna Mures şi transformat în depozit de deşeuri menajere. - 2 bataluri +1 batal de avarie situate în Unirea II pe râul Mureş, în conservare Suprafata 4,5 ha

3,9 ha 60,7 ha

3.

S.C. BEGA UPSOM SA Ocna Mureş

92,2 ha

SC GHCL UPSOM SA este oprită tehnologic din data de 25.01.2010. Lista principalelor folosinţe de apă care pot fi afectate în caz de poluări accidentale : Cursul de apă Nr Denumirea Cod / Nr. telefon Adresa crt folosinţei cadastral Poz . hectom. a fax captării Uzina de apă FA - 137 Moldoveneşti; 0264/311537 1. Arieş / 1193 Moldoveneşti CJ jud. Cluj 240

C. Suspensii suspensii. crom Suspensii. Cupru.C.1 HD FA. substanţe organice cloruri .fenoli Suspensii. 6. 7.azotiti Materie organica. de impact Târnava Mare 3222/ d Târnava Mare RA . Fe . Hidrometrică a evac. Zinc..77 AB RA . 5.amoniu Codul cadastral al folosinţelor de apă din aval Lichidata din data de 05. Ocna Mureş* Fil.ROSIAMIN SA Rosia Montana SC CUPRUMIN SA ABRUD (Rosia Poieni) CNCAF MINVEST SA Deva Platforma Baia de Aries CNCAF MINVEST SA Deva (Zlatmin Zlatna) Pehart Tec Petresti Apa CTTA Suc Alba Iulia (Apa Canal) Apa CTTA Suc Aiud Apa CTTA Suc Ocna Mures Apa CTTA Suc Cugir Apa CTTA Suc Blaj SC Kronospan Sebes SC APA CTTA Suc.2010 FA .Lista principalilor utilizatori de apă care pot prezenta surse potenţiale semnificative de poluări accidentale : Nr crt 1. Fier .A. Mangan suspensii. Cupru. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denumirea utilizatorului de apă S.Zinc CN-.07. 3. Fier.fo sfor Azotati. Cupru Zinc Suspensii.substanţe organice .l Blaj* S.56 AB RA . Blaj S.C.137 CJ FA.Galda Poluanţi periculoşi posibil a fi scăpaţi de sub control suspensii .materie organica. INTERBREW ROMANIA SA-p. amoniu suspensii. Sebes Hidroelectrica SA Sebes SC Crimbo Gas Patringeni* SC Alba Aluminiu Srl Zlatna SC IAMU SA Blaj Fabrica de Arme Cugir SA SC MERCADO SA Vintu de Jos** SC ALBA LACT SA Alba Iulia** SC TRANSAVIA SA Abator Oiejdea** Cod cadastral RA -10 AB Cursul de apă / poz.STRATUSMOB S. 4.13 AB RA – 45 AB RA – 124 AB RA – 64 AB RA – 63 AB RA – 95 AB RA – 8 AB RA – 151 AB RA – 28 AB Mureş Roşia Montana Arieş Arieş Ampoi 220 / d Sebeş 755/ d Mureş 3990/ d Mureş 3400/ d Mureş 3120/ s Cugir 530/ s Târnava Mare 2220/ d Sebeş 775/ s Sebeş 870/ s Sebes RA – 91 AB RA RARARAAmpoi Ampoi Târnava Mare 2175/ d Cugir Mures V.Galda V. Fier. Cupru Zinc. UPSOM S.74 AB FA-137 CJ FA-137 CJ - *Unităţi închise **Unităţi noi 241 .182 AB RA.35 AB RA .A.amoniu.74 AB FA. 2. Mangan.

al 80% 90% 95% 1 Arieş Scărişoara 29 203 5.5 Q med.53 0.8 4. Nr.63 5 4 3.25 Mureş 6 T-va Mare Blaj 217 3653 15.7 ArieşArieş 3 Arieş Buru 113 2000 24.9 3.48 8 Târnave Mihalţ 237 6247 26.2 1. Suprafaţ Debitul Poziţia Debitul cu asig. aferent multianu (mc/s) -kmsecţ.0 10.5 13.7 0. ecol. hidrom.58 Blaj 191 2067 11. Râul pe râu (mc/s lunar) crt. med.70 1.020 0.2 11 Mureş Alba-Iulia 397 18055 104.27 0.4 2. 1992 .5 1.5 0.6 3. An.679 0.1 9 Ampoi Izv. Multianual. corespunde pentru Q= Q la viituri .8 1. Ampoi 15 63 0.8 3.95 0.6 2.74 2. Debitele caracteristice la principalele staţii hidrometrice unde sunt secţiuni de control de ord.76 2.5 3 3.4 1.5 13.35 5 Ocna Mureş 309 9961 68.7 13.43 1.9 2.15 2.84 4 Arieş Turda 133 2403 25.9 2.6 2 Baia de Arieş 73 1189 19. Staţia a b.3 2.6 12 Sebeş Gâlceag 40 313 1.035 0.1133 10 Ampoi Bărăbanţ 56 556 4 0.7 19 15. -T max. Deb.25 9. corespunde pentru Q=0. I şi II ale Agenţiei pentru Protecţia Mediului Alba.013 0.5 242 .3 ÷ 0.5 7 T-va Mică 1. după repoziţionarea staţiilor hidrometrice conform Atlasului cadastral al apelor din România – Bucureşti. Valorile suprafeţelor şi distanţelor au fost luate din tabelul transmis de INHGA Bucureşti.1 0.Timpul de propagare al undei de poluare în cazul viiturilor şi apelor mici Râul Mureş Sector Ocna Mureş – Alba Iulia (L=88 Km ) T max =54-80 ore T min =19-22 ore Sector Alba –Iulia –Acmariu ( L=21 Km ) T max =15-24 ore T min =7-8 ore T min = 20-23 ore Râul Arieş Sector Câmpeni –Baia de Arieş ( L=25 Km ) Tmax =11-15 ore Tmin = 4-5 ore Sector Baia de Arieş – Buru ( L =40 Km ) T max =16-24 ore T min =5-6 ore Sector Buru – Turda ( L = 20 Km ) T max =11-23 ore T min = 2-3 ore Sector Turda – Gligoreşti ( L =36 Km ) T max =18-20 ore T min =6-10 ore Râul Târnava Mare Sector Blaj – Mihalţ ( L = 20 Km ) T max = 13-17 ore T min =4-6 ore Râul Târnava Mică Sector Târnăveni – Blaj ( L = 59 Km ) T max = 40 -62ore T min = 22-30 ore Nota : -T min .53 13 Sebeş Oarda 96 1280 3.16 333 0.18 2.25 3.h.15 9.8 4.

nu a depăşit 1kg şi au fost de dimensiuni mici. Societatea a fost amenfată contravenţional cu amendă în valoare de 80000 lei. Evacuare ape uzate din bazinul SGA Alba a vidanjabil la Mortalitate amendat societatea Ighiel curatare si spalare piscicolă cu amendă Paraul.2008 3 de la SC TRANS contravenţională in (mică) EURO SRL valoare de 40000lei IGHIU. C. Poluarea s-a datorat evacuarilor de ape menajere prin canalul deschis aparţinător Peniteciarului Aiud.2008 4 cu Valea decantare sondei inverse cu Şesei aparţinind SC un inel pentru 243 . Conform datelor prezentate de Agenţiei de Protecţie a Mediului.2007 nu s-a mai înregistrat prezenta cianurilor în proba recoltată din pârâul Aiudel.2008 piscicolă Ora 12 SC GHCL cu suma de 40. Din evaluarile făcute. formaldehidă ceea ce a dus la creşterea concentraţiei de formaldehidă în aerul ambiental peste limitele admise. conform STAS 4706/88. Au fost recoltate probe de apa de catre SGA Alba şi pesti morţi ce au fost duşi la DSV Alba pentru analiza. s-a produs o poluare a Pârâului Aiudel. contravenţională Feldioara.000 1.2008 r. afluent r.Mureş UPSOM OCNA lei . În 18.05. -Recoltat probe apă şi efectuat analize Evacuare ape de laborator. au fost deversate accidental 800 kg.N.2007.Sebeş raul Sebes de la contravenţională râu Ora 16 2.02.Arieş aval Deversare ape a impus Mortalitate Jud.000 de Jos. lei .2008 s-a produs o defecţiune tehnică la filtrul ce filtrează soluţia de formaldehidă înainte de depozitarea în rezervor. decantare p. de apa judet producerii poluant) -Recoltat probe apă Scurgeri limpede şi efectuat analize din iazul de de laborator. Razboieni 06. I şi 3 în sem. Conform analizelor de laborator şi a constatărilor din teren. II astfel : Data si Cauze Nr. 39 % sunt râuri de categoria a doua .07.02. cantitatea de peşti morti.Analiza poluărilor accidentale a apelor în judeţul Alba în perioada 2007 – 2010. În anul 2007: În data de 28 mai 2007. 20 % sunt râuri în afara categoriilor de calitate.2008 s-a produs o explozie în instalaţia de producere a formnaldehidei ceea ce a dus la depăşirea concentraţiei de acest poluant în aerul ambiental pe întreg cursul lunii mai până în 5 iunie 2008.M r.J. Conform tabelului de mai jos în anul 2008 s-au înregistrat 5 poluări accidentale : 2 în sem. În anul 2008: În anul 2008 au fost două poluări accidentale produse de SC Kronoşpan Sebeş SA Sebeş: în 19. În 29.Ighiel 07. uzate neepurate in Poluare -Sancţionarea Oarda 18.05. poluarea a fost sistată în ziua producerii respectiv 28.05.03.SC AGRA’S Oarda deJos. Alba al G.07.Alba confluenţă acide din iazul de piscicolă supraînălţarea 17. în zona localităţii Aiud. Groapa -Sancţionarea Mortalitate Socsoara.SC GHCL MURES UPSOM OCNA MURES. în judeţ râurile se încadrează în următoarele categorii: 40 % sunt râuri de categoria I. Efecte Masuri crt. Cursul Localitate/ ora ( unitate. SC AGRA Oarda cu suma de 35. 2. În urma efectuării analizelor de laborator s-a înregistrat prezenta cianurilor în proba recoltată din pârâul Aiudel.

13.03 2009 ora 16:30 R.Brăde t Import Export S. Alba -S.Poluări accidentale 2009 Factorii de mediu afectaţi Poluant / Poluanţi monitor izat / monitor izaţi Valoarea măsurată (UM) Nr crt Data/ ora Localizare fenomen Cauza Poluator Măsuri aplicate 1.Ariesamt. Cursul de apa Localitate/ judet Data si ora producerii 5 parau Galda afluent de dreapta al râului Mureş Galda diluţia apei acide .09. 500 m.Aries S. şi a amendat societatea cu o amenda în valoare de 50.Nr. Aries.de Statia Hido-Meteo Campeni Evacuare produse petroliere in r.G. Nu s-au aplicat amenzi.A.L. Turda a intervenit imediat cu material absorbant in amonte de evacuarea din canalul pluvial in r.Aries datorita unei manevre gresite la descarcare din cisterna in rezervorul aflat in apropierea canalului pluvial de pe platforma si care are evacuare in r.2008 solutie pentru raie analizaţi din pentru identificarea (s-a gasit pe apă. poluant) ENERGOMINERAL SA Efecte Masuri În anul 2009: Conform datelor prezentate de APM Alba.000 RON Nu s-au luat măsuri Mortalitate contravenţionale. Roşia Montanădetinatoru l platforme i si al canalului pluvial. în cursul anului 2009 s-au produs 4 poluări accidentale conform tabelului de mai jos: FI A JUDEŢULUI ALBA .C. crt. Apa Fara afectarea florei si faunei Produse petrolie re (irizatii usoare) Nu s-au facut determin ari Poluarea sistata in aceeasi zi ora 18:00S. 244 .R.in persoanei malul apei) limitele responsabile de admise producerea evenimentului Cauze ( unitate.H. Autorităţile piscicolă(m competente au Posibil ica) impurificare cu făcut cercetări Indicatori 03.

Apa mortalita te piscicola mica: cca 10 peşti de dimensiu ni mici S.pH.Kogalnic eanu-punct monitorizar e manuala HCHO Nedeclarata neidentificata - Aerimisii SGA Albamonitor izare r. 14.amt. rez.Muresaval iaz Socşoara Evacuare de tulbureală sterilă cu conţinut de cloruri .Mures Apa Fauna: mortalita te piscicola f.030 mg/ mc fata de 0. în cantitate de cca 4000 mc datorita unei defecţiuni la sistemul de evacuare limpede din iazul de decantare (sonda inversă ) GHCL UPSOM Ocna Mureş . calciu .08 2009 ora 16 R. sodiu şi pH ridicat.012 mg/ mc CMA STAS 12574/ 87 -Anunţat MM si ANPM.Seb es.fix=1 14450 mg/l.fix. conducti vitate=17 6100 uSi/cm.J. Amoniuin limitele admise cu evidentie rea deficitul ui de oxigen.A. r. magnez< LOD. cloruri= 64927 mg/l. S. magnez iu. Alba I. calciu. =114 mg/l. amt. Statie Epurare .04 2009 ora 16:00 R.0 mgNH3/ l. Susp. Suspens ii totale. NU S-A DECLARAT CA FIIND POLUARE ACCIDENT ALA 3. conduct ivitate. ARPM Sibiu -Transmis Nota informativa la C.. 4. t = 22. aval evac. CCOMn.Mures Formal dehidaimisii pH. 0. amoniac si calciu) FARĂ MASURI. -Solicitat 245 . tempera tura pH= 11. calciu= 24000 mg/ l.r. cloruri. cf.Muresraza mun. amoniac = 95.tot.G. 29.r .000 RON pentru evacuarea de ape uzate si descarcarea de reziduuri in ape de suprafata prin incalcarea prevederilor Autorizatiei de Gospodarie a Apelor (sau depasit conc.E. din autorizatie la rez.5 oC CJ Alba al GNM a sanctionat contraventio nal societatea GHCL UPSOM Ocna Mures cu 40.mica-45 buc.Sebesamt. Oxigen. Alba a efectuat determi nari din evacuar e limpede din iazul Socşoar a: pH.met eo: temperatu ri ridicate si debit scazut a R. reziduu fix.pod cale ferata Deficit oxigen Cond.2.66 unit. de 4-5 cm. 08. amoniu/ amonia c. amoniu.Mures -zona evac.10 2009 Sebeslimita cartier M.cf. amoniu< LOD.Alba al GNMfara raspuns.

02. 18. Sebeş de ape tehnologi ce colorate in slab roz SC Pehart Tec SA Petresti care utilizeaza in procesul de productie coloranti alimentarinetoxici pentru mediu apa pH= 7.87 mg/ l Substane organice CCOMn= 5.afluent al raului Abrud EM Rosia Montanasector minier Bucium si IPEG apa metale (Fe.Cu.437 mg/ l Aer (TSP. 1626. Mures deversare în r.= 6.Fisa in caz de poluare acc. 04. SO2) Precipitatii (pH.617 Oxigen dizolvat= 12. nu s-a considerat poluare accidentala- 246 . conductivitate. 2010 V. 4230 mg/ l Nitriti NO2. cloruri. Pb.Mn) 4. 2010 Valea Aiuduluiafluent al r. 17.= 0. 05.> CMA nu s-au luat masuri.53 mg/ l (exprimat in O2) Amoniu NH4+= 0. calciu. 2010 Nor cenuşă pe teritoriul României Poluare naturală erupţie vulcan activ de sub gheţarul Eyjafjalla jokull din sudul Islandei evacuari vechi apa de mina (acide) de la galeriile parasite Pulberi şi gaze (SO2) aer Concentr aţii< CMA/ Concentr aţii<VL Nu s-au inregistr at precipita ţii acide pH acid metale cu conc.Zn. 2010 Pod DN1raul Sebesamonte coonfluenta cu r.Izbicioar a. 04.0822 mg/ l Nitrati NO3. 05. Ni) Concentr aţii< CMA/ Concentr aţii<VL 2. aciditate. în cursul anului 2010 s-au produs 6 poluări accidentale conform tabelului de mai jos: FI A JUDEŢULUI ALBA Poluări accidentale 2010 Nr crt Data/ ora Localizare fenomen Cauza Poluator Facto ri de mediu afecta ţi Poluant / Poluanţi monitorizat / monitorizaţi Valoarea măsurată (UM) Măsuri aplicate 1. la SC Kronospan Sebes SAdeclara –nu au avut incidente.nu a fost considerata poluare accidentala intrucat coloratia nu e toxica (societatea este autorizata sa foloseasca acest colorant in procesul de productie) trecerea norului de cenuşă vulcanică nu a afectat calitatea aerului în judeţul Alba 3.sulfati. PM10. Mures substanţe care ar fi putut produce nu se cunoaste apapesti morti in nu s-au recoltat probe de apa nu a fost vorba de o poluare accidentalain zona exista poluare naturalaistoricadatorita apelor de mina (mine parasite). În anul 2010: Conform datelor prezentate de APM Alba. Cd.

Alba cu suma de 40000. 07. în termen de 24 ore de la producerea lor. 10. Azotati concentr aţii foarte mari la NH4+ si CCO.R.7.Legea calităţii în construcţii . o supraîncărcare cu zăpadă. activităţi cu specific minier şi activităţi agricole) pot conduce la poluări şi pe râuri mici. se monitorizează pentru urmărirea comportării în exploatare următoarele obiective de construcţii: 247 .L. Azotati Recoltare de probe de către SGA Alba. o Construcţiile părăsite şi / sau intrate în stare de degradare Conform prevederilor Legii nr.. 2.10/1995. 2010 Valea Ighieluluiafluent de stânga a râului Ampoi mortalita piscicolă (s-au spalat oile cu o astfel de subst. Transeuro S.G. o elemente portante nerezistente la înmuiere.C. reţeaua este amplasată în zonă cu riscuri de producere a fenomenelor meteorologice periculoase sau a alunecărilor şi prăbuşirilor de teren. grindină). Prăbuşirea (colapsul) unor construcţii şi instalaţii poate fi semnalată pe / la: o Traseul reţelelor de telefonie şi alimentare cu energie electrică– în zonele rurale unde firele sunt amplaste pe stîlpi din lemn. la Inspectoratul Judeţean în Construcţii Alba. viscole. indicatori măsuraţi: pH. CCO-Cr. MTS. având în vedere dezvoltarea economică a judeţului.) evacuare de ape cu conţinut de sânge cantit ate foarte mica nu s-au luat masuri S. 12. Azotiti. Tîrnava.5. o vibraţii şi şocuri dinamice frecvente. o depuneri de gheaţă (chiciură). rezultă că în judeţul Alba.A. Nu este exclusă. accidentele tehnice la construcţii se anunţă de către administratorii sau utilizatorii acestora. Tîrnava Mică. Tîrnava Mare.00 lei poluare naturala pe fondul precipitatiilor abundente cazute in ultima vreme Nu s-au dat sanctiuni Posibilităţi de apariţie a poluarilor în zone noi. 04. o structuri de rezistenţă avariate şi neconsolidate. Sebeş.26. o vânt puternic.2. În acest context trebuie menţionat faptul că activităţile economice desfăşurate în zona Munţilor Apuseni (prelucrarea materialului lemnos. Azotiti. o modificări defavorabile efectuate în structura de rezistenţă. MTS. Arieş. instalaţii sau amenajări Factorii determinanţi sau favorizanţi pentru producerea prăbuşirii (colaps) ale unor construcţii şi instalaţii sunt: o furtuni puternice (tornade.profil de activitate prelucrarea cărnii apafara morta litate piscic ola 6.in dreptul localitatii Musca poluarea apei cu steril – coloratie apa alburie halda fostului IPEG la care s-au adaugat ape din galeriile IPEG din zona apafara morta litate piscic ola Recoltare de probe de către SGA Alba. CBO5. În principal poluarea apelor de suprafaţă se axează pe râurile mari din judeţ ( de-a lungul cărora sunt situate localităţile urbane) – râurile Mureş.Cr peste valorile limita concentr aţii foarte mari la MTS Societatea a fost sancţionată contravenţio nal de catre S. Amoniu. Amoniu. indicatori măsuraţi: pH. Din datele furnizate de către Inspectoratul Teritorial în Construcţii Alba. Prăbuşiri de construcţii. Cugir.afluent de dreapta al raului Aries. 2010 Valea Muscanilor . CBO5. CCO-Cr.art.

3. Factorii determinaţi sau favorizanţi pentru producerea eşecului utilităţilor publice sunt: o starea necorespunzătoare a infrastructurii tehnice a reţelelor o exploatarea necorespunzătoare a reţelelor 248 .8. 15. 24.A Sucursala Baraj Obrejii de Căpîlna Sebeş SC Hidroelectrica S. Pe raza judeţului s-au produs asemenea evenimente. prize. 20. 5. 18. 1 Zlatna SA Iazul nr. Stratus Mob Blaj SC Cugireana SA SC Cuprumin SA Abrud Iazuri de decantare Valea Şesei SC Cuprumin SA Abrud Ştefanca 1 SC Cuprumin SA Abrud Ştefanca 2 SC Cuprumin SA Abrud CNCAF MINVEST Deva SA fostă Valea Cuţii SC Arieşmin Baia de Arieş CNCAF MINVEST Deva SA fostă Sărtaş SC Arieşmin Baia de Arieş CNCAF MINVEST Deva SA SC Brăzeşti fostă Arieşmin Baia de Arieş Valea Săliştei Fil. 6 SC GHCL Bega SC GHCL Bega UPSOM România Upsom SA Ocna Mureş Batal de urgenţă SC SC GHCL Bega UPSOM România GHCL Bega Upsom SA Ocna Mureş 2. 5 SC GHCL Bega SC GHCL Bega UPSOM România Upsom SA Ocna Mureş Batal nr. 8. 11. Zlat Min CNCAF Minvest Deva Inazul nr.A Sucursala Baraj Cugirul Mic Sebeş SC Hidroelectrica S. 21.A Sucursala Baraj Petreşti Sebeş SC Hidroelectrica S.A Sucursala Baraj Oaşa Sebeş SC Hidroelectrica S. Roşia Min Gura Roşiei Fil.A Sucursala Baraj Mihoieşti Sebeş Amenajări piscicole. 4. Eşecul utilităţilor publice Probabilitatea de eşec la utilităţile publice este direct legată de factorii de mediu şi de ceilalţi factori de risc dar şi de starea tehnică a reţelelor. 6. 16.2. 9. Zlat Min CNCAF Minvest Deva Iazul nr.A Sucursala Baraj Tău Sebeş SC Hidroelectrica S. gaz şi telefonie fixă. 19. 10.Nr. crt 1. captări Daia SC Delta Plus SRL Râul Mic Gîrde S C. 12. 2 Valea Mică Fil. Zlat Min CNCAF Minvest Deva Zlatna SA Fil. de mică amploare. 3 Sfîrci Zlatna SA Batal nr. 14. electricitate. Obiectiv Administrator Cursul de apă Râul Sebeş Râul Sebeş Râul Sebeş Râul Sebeş Râul Sebeş Râul Sebeş Valea Daia Râul Mic Cugir Râul Arieş Râul Tîrnava Baraje SC Hidroelectrica S. 13. 17. Roşia Min Fil. 7. 22. la reţelele de apă. 2. 23.

1. 2 buc x 1. amplasat la intersectia B-dul Transilvaniei şi str. alunecări de teren. de unde prin intermediul branşamentelor ajunge la consumatorii din oraşul de sus.000 mc şi 15. Alimentarea cu apă a consumatorilor din municipiul Alba Iulia se face gravitaţional prin intermediul celor 9 rezervoare. menţinerea acestora în funcţiune presupunând intervenţii dese 50% se află într-o stare bună. Alimentarea cu apă Din datele furnizate de către Direcţia de Statistică Alba. stradale. inundaţii. cutremure. acţiunea negativă asupra reţelelor a fenomenelor meteorologice periculoase (furtuni.000 mc. temperaturi ridicate). înzăpeziri. De aici apa este distribuită în reţelele stradale.8.000 mc (2 buc. branşamente ) se prezintă astfel: 40% se află într-o stare acceptabilă. Referitor la scăderea volumului de apă trebuie menţionat faptul că o influenţă mare a avut şi contorizarea individuală a consumatorilor şi în special a consumatorilor casnici.000 mc. Două reţele magistrale ( 600 mm si 800 mm ) fac legătura între aceste rezervoare şi căminul CW1. îngheţ. starea conductelor ( magistrale. în perioada 2004.2 buc x 100 mc Rezervoarele se află. Elementele reţelei de distruibuţie a apei potabile în judeţ sunt: În municipiul Alba Iulia prin intermediul a 9 rezervoare. alunecări de teren.2. O reţea magistrală ( 600 mm ) face legătura între rezervoare si căminul CW2 aflat la intersecţia B-dul Încoronării cu str. explozii la obiective situate în apropierea reţelelor o acţiuni cu caracter terorist Din evidenţa statistică rezultă că cele mai frecvente cauze ce au generat eşecul utilităţilor publice au fost: starea necorespunzătoare a infrastructurii tehnice a reţelelor. Structura rezervoarelor este următoarea: a) Zona de jos a oraşului . Pentru oraşul de jos. accidente. o avarii. astfel: Pentru oraşul de sus.). staţiile de pompare. 1 buc x 100 mc b) Zona de sus a oraşului . 1.2010 se observă creşterea numărului de localităţi cu reţea de distribuţie a apei potabile precum şi a lungimii reţelei de distribuţie dar în acelaşi timp a scăzut volumul de apă distribuită şi menţinerea la valori aproximativ constante.000 mc. 249 . 2. datorită exploatării corespunzătoare precum şi datorită reviziilor curente efectuate. O. 1 buc x 5. De aici apa este distribuită în reţelele stradale. căminele de golire /aerisire.000 mc c) Cartier Oarda . îngheţ. temperaturi ridicate). Din punct de vedere tehnic. menţinerea acestora în funcţiune. Reţeaua şi volumul apei potabile distribuite în perioada 2007. de unde prin intermediul branşamentelor ajunge la consumatorii din oraşul de jos. presupunând doar activităţi de mentenanţă. într-o stare bună.Jderului.pentru uz casnic În funcţie de sistemul constructiv al fiecărei reţele de alimentare şi distribuţie a apei potabile. Goga.000 mc.2 buc x 5.o o eroarea umană şi nerespectarea normelor de securitate acţiunea negativă asupra reţelelor a fenomenelor meteorologice periculoase (furtuni. distribuţia este realizată cu apa din rezervoarele de 5.1 buc x 10. principalele elemente ce pot conduce la întreruperea alimentării cu apă potabilă a populaţiei sunt: rezervoarele de înmagazinare a apei.000 mc si 100 mc.2010 : 2007 2008 2009 2010 Localităţi cu reţea de distribuţie a apei potabile 87 87 92 92 Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile (km) 761 768 780 790 Volumul apei potabile distribuite (mii mc) din care: 46672 40448 36425 33170 16106 12761 11039 10206 . din punct de vedere tehnic. amintite mai sus. reţelele stradale. distributia este realizată cu apa din rezervoarele de 10. inundaţii.

etc. Secţia Teiuş a filialei Alba Iulia deserveşte un număr de 4777 locuitori. În Municipiul Aiud. iar pentru zona de centru din rezervorul 1000 mc din cartierul Ciunga (Uioara de Jos). precum şi consumatorii stradali în sistem inelar sau ramificat. la capete ramificată. În Oraşul Ocna Mureş. respectiv zona pod nou. Cele 5 rezervoare. Alimentarea consumatorilor cu apa potabilă în oraşul Zlatna se face gravitaţional. Sursa de alimentare cu apă potabilă a municipiului Blaj este sistemul zonal râul Sebeş. Oraşul Teiuş deţine un sistem centralizat de alimentare cu apă. Alimentarea cu apă tehnologică se face din sursa subterană prin intermediul puţurilor amplasate în zona fabricii de bere S. Sistemul de alimentare cu apă potabilă a oraşului Câmpeni este alcătuit din: . În prezent pompele acestei staţii sunt în conservare. Pe traseele conductelor s-au prevăzut vane de secţionare şi golire în punctele joase.Curgerea apei pe conducta de aducţiune realizându-se gravitaţional.rezervoare: 2500 mc/rezervor). 50 m între ele şi la 20 m de gardul ce împrejmuieşte perimetru în zona de Sud . Zona B de presiune cuprinde reţelele de distribuţie din restul oraşului (cartierele Micro IV. în zona de sud a perimetrului de protecţie la o distanţă de cca.Mic. Alimentarea cu apă a rezervoarelor se face astfel: . pentru cartierul Uioara de Sus şi satul Uioara din rezervoarele amplasate în Uioara de Sus de capacitate 2 x 750 mc şi 2 x 400 mc. Alimentarea cu apă se face din captările Pîrîul Feneş şi Pîrîul Vîltori . În Municipiul Blaj (surse de suprafaţă). presiunea fiind dată de Sistemul zonal Sebeşel – Galda – Aiud – Ocna Mureş. Micro VII.Bazine Scăunel . 250 .A. Sursa de apă : de suprafaţă sistemul zonal Sebeş-Alba Iulia-Teiuş-Aiud-Ocna Mureş care are un debit de 100 l/s. Cindeni. Bazine de înmagazinare Cetate (2 buc.gravitaţional şi / sau prin pompare – prin conducta de transport. Distribuţia apei potabile este de tip inelar. pe malul stâng al pârâului Feneş la 1. Reţelele principale au legătură în magistrale şi alimentează cartierele de locuinţe împreună cu agenţii economici aferenţi în sistem inelar. Bazin de înmagazinare Scăunel ( 2 buc.prin pompare din conductă. respectiv 4 amplasate în Uioara de Sus şi unul amplasat în Uioara de Jos sunt alimentate prin intermediul unei staţii de pompare situată la intrarea în oraş. fiind recent înlocuite. .) alimentarea cu apă facându-se din bazinele Vii şi Cetate. prevăzută cu staţie de pompare. rezervoare: 500 mc/rezervor).Bazine Vii . Alimentarea cu apă a consumatorilor din oraşul Ocna Mureş se face gravitaţional prin intermediul celor 5 rezervoare.Captarea pârâu Feneş are debit maxim 330 l /s iar anul punerii în folosinţă este1989. Acesta este format din două camere de deznisipare (cu funcţionare alternantă) şi asigură reţinerea particulelor cu diametrul mai mare de 20 mm. Alimentarea cu apă tehnologică (din surse subterane) în Municipiul Blaj. pe două zone de presiune: zona A şi zona B. si UMC II fiind alimentate cu apă din bazinele din dealul Scăunel. Bergengier Interbrew S. În Oraşul Teiuş. Reţelele principale alimentează consumatorii oraşului precum şi agenţii economici în sistem inelar. Sistemul de alimentare cu apă potabilă al municipiului este alcătuit din: Alimentarea consumatorilor de apă potabilă în municipiul Aiud se face gravitaţional în cele trei grupuri de rezervoare. . Apa produsă în cele două staţii de tratare este depozitată şi înmagazinată în 3 baterii de rezervoare: Bazine de înmagazinare Vii (1 rezervor de 5000 mc. Zona A de presiune cuprinde reţelele de distrbuţie aflate pe străzile din cartierele: Scăunel. În Oraşul Cîmpeni.8 km amonte de localitatea Feneş. În Oraşul Zlatna. dispuse liniar. R. Prelevarea apei se realizează prin captare cu prag de fund şi priză pe coronament.Bazine Cetate .aducţiunea care face legătura între rezervor şi reţelele stradale.10% se află într-o stare foarte bună. Distribuţia apei de la rezervoarele de înmagazinare la consumatori se face prin intermediul unui sistem de reţele de distribuţie de tip inelar. Traversările peste văi se fac aeriene. Se află amplasată la cota 520. restul folosind surse alternative: fântâni. UMC I etc. În culeea mal stâng face corp comun cu barajul deznisipatorul. Captare pârâu Vâltori debitul maxim asigurat este de 330 l /s iar anul punerii în folosinţă este 1989. Captarea apei tehnologice se face prin 7 puţuri săpate. Camera de încărcare a conductei preia apa din deznisipator şi o dirijează pe conducta de aducţiune Dn 600.reţele principale care sunt inelare 70 % şi ramificate 30 %. rezervoare: 1000 mc/rezervor. În Orasul Cugir. circa 70% din totalul populaţiei oraşului. 2 buc.C. 1 rezervor de 6000 mc). pus în funcţiune 1988. pe console prinse de partea mecanică a podurilor.prin pompare şi / sau gravitational – prin conducta de transport .

6 km şi au o vechime de peste 25 de ani. avarii sau accidente.000 mc / h ). Alimentarea consumatorilor cu apa potabilă în oraşul Baia de Arieş se face gravitaţional din cele trei rezervoare de înmagazinare Ţarina. Municipiul Alba Iulia este alimentat prin 3 staţii de reglare măsurare ( SRM-uri ).respectiv SRM Porţelanul (debit maxim 10. pot fi afectaţi un abonat sau abonaţii unui bloc de locuinţe. dintre acestea 3 alimentând abonaţii din municipiul Alba Iulia. Pot fi afectaţi consumatorii de pe o stradă. a fost ruptă sau fisurată conducta de distribuţie se deplasează echipa de intervenţie şi întrerupe furnizarea gazelor naturale din vanele de sectorizare .pînă la remedierea defectului. Reţeaua şi volumul gazelor naturale distribuite în judeţ în perioada 2006.SRM Resial (debit maxim 10. În cazul unor inundaţii ar putea fi afectat SRM Porţelanul.branşamente la consumatori casnici şi agenţi economici.mai multe străzi sau cartier.2.8. 251 - .remedierea defectelor se face tot de echipele de intervenţie. – Gaze naturale Din datele furnizate de către S.2009. ceilalti consumatori fiind alimentati prin cele doua SRM-uri. În caz de incendiu la unul din SRM-uri vor fi afectate SC Apulum SA Alba Iulia. Sistemul de alimentare cu apă potabilă a oraşului Baia de Arieş este alcătuit din: reţele principale care fac legătura între rezervoare şi reţele stradale care sunt inelare şi ramificate.000 mc / h ). 2. singurul consumator afectat va fi SC Apulum SA. Sistemul de alimentare cu apă potabilă este alcătuit din: . În acest caz se intrerupe furnizarea gazelor naturale. şi SRM Miceşti (debit maxim 5. În Oraşul Abrud. în perioada 2006. Elemente din cadrul sistemului de distribuţie a gazelor în responsabilitatea Centrului Operaţional Alba.Branşamente la consumatorii casnici şi agenţii economici În Oraşul Baia de Arieş. Referitor la scăderea volumului de gaze naturale distribuite trebuie menţionat faptul că o influenţă mare a avut şi contorizarea individuală a tuturor consumatorilor şi în special a consumatorilor casnici.000 mc / h ). Branşamente le consumatori casnici şi agenţi economici.Magistrale care fac legătura între rezervoare şi reţele stradale . Alimentarea consumatorilor cu apă potabilă în oraşul Câmpeni se face gravitaţional din rezervorul „Muncel” – 2500 m3. ON Energie România S.În cazul ruperii accidentale a unui branşament sau defectarea regulatoarelor de gaze.2009 2006 2007 2008 2009 Localităţi în care se distribuie gaze 105 105 105 105 naturale Lungimea simplă a conductelor de 1197 1207 1224 1303 distribuţie a gazelor (km) Volumul gazelor naturale distribuite 21463 287911 285051 240848 (mii mc) 2 din care:pentru uz caznic 87483 85025 97181 82726 Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor se realizează de către SC. gazele naturale fiind primite de la Regionala Trans Gaz Arad.C. Reţelele de distribuţie în localitate a apei potabile sunt de cca.A.Reţele principale care sunt inelare şi ramificate . Celelalte localităţi. Dacă într-un accident de circulaţie . E. Centrul operaţional Alba alimentează abonaţii prin 16 staţii de reglare măsurare. iar în cazul producerii unor defecţiuni. a crescut numărului de localităţi cu reţea de distribuţie a gazelor naturale precum şi a lungimii reţelei de distribuţie dar în acelaşi timp a scăzut volumul de gaze naturale distribuite. sunt alimentate dintr-un singur SRM. Prin staţiile de reglare – măsurare (SRM) se reduce presiunea şi se distribuie consumatorilor. fiind necesară înlocuirea acestora în marea majoritate. sau SC Resial SA Alba Iulia. E-oN Gaz Distribuţie.2.conform tabelului de mai jos. localitatea sau localităţile vor rămîne fără gaze naturale.Reţele de serviciu .

R. conform tabelului de mai jos.M.M. Dacă în urma unor accidente ce au condus la ruperea sau fisurarea conductei de distribuţie se deplasează echipa de intervenţie şi întrerupe furnizarea gazelor naturale din vanele de sectorizare.M. Cugir Cugir Vinerea S. Sebes Sebes Lancram S.M.R.R. Dumitra Dumitra Totoi S. Districtul 5 Blaj alimentează abonaţii prin 15 staţii de reglare măsurare.R.M.R.M. pînă la remedierea defectului. Pot fi afectaţi consumatorii de pe o stradă. Mînărade. Săliştea Săliştea Tărtăria S.M.S. Sard Sard Ighiu Ighiel Bucerdea Vinoasa Telna S. Vint S. remedierea defectelor se face tot de catre echipele de intervenţie.M. sunt alimentate dintr-un singur SRM. iar în cazul unor inundaţii sau incendii.M. pot fi afectaţi un abonat sau abonaţii unui bloc de locuinţe.R. dintre acestea 1 alimentând abonaţii din municipiul Blaj şi localităţile Tiur.R.R. Blaj Blaj Tiur Petrisat Manarade SRM Valea Lunga Valea Lunga SRM Tauni Tauni SRM Cenade Cenade SRM Lunca Lunca Lodroman SRM CRAMA BLAJ SRM Balcaciu Balcaciu SRM Lunca Tarnavei Lunca Tarnavei SRM Sona Sona Biia SRM Sancel Sancel Iclod Panade SRM Craciunel Craciunelul de Jos SRM Bucerdea Bucerdea Granoasa 252 .M.R.R.M. localitatea sau localităţile vor rămâne fără gaze naturale.R. Sibot Sibot Balomir S.M. Horea Elemente din cadrul sistemului de distribuţie a gazelor în responsabilitatea Districtului 5 Blaj. Celelalte localităţi. Petresti Petresti Sasciori Sebesel Laz S.M. Ciugud Ciugud Limba Seusa Drambar S. Teleac Teleac Hapria S.R. În cazul ruperii accidentale a unui branşament sau defectarea regulatoarelor de gaze. Zlatna Zlatna Patrangeni Galati Valea Mica S.R. Petrisat. S.M. RAPEL S.R. Alba Iulia 1+2+3 Alba Iulia Barabant Micesti Paclisa Oarda S.M.R. mai multe străzi sau cartier.

aparenţă.(debit maxim 10. COPAND(NOSLAC) Radesti Copand Leorint Captalan Noslac S.M. aparentă.R.R.Crama Blaj SRM Jidvei Jidvei Capalna de Jos Sinmiclaus SRM Cetatea de Balta Cetatea de balta Feisa Veseus Sintamarie SRM Mihalt Mihalt Obreja Cistei Elemente din cadrul sistemului de distribuţie a gazelor în responsabilitatea Districtul 4 Aiud Municipiul Aiud este alimentat prin 1 staţie de reglare măsurare( SRM-uri ). direcţia de mers Alba-Sebeş în caz de avarii este afectat cartierul Oarda.R. a fost ruptă sau fisurată conducta de distribuţie se deplasează echipa de intervenţie şi întrerupe furnizarea gazelor naturale din vanele de sectorizare Pot fi afectaţi consumatorii de pe o stradă. direcţia de mers Alba-Pîclişa în caz de avarii este afectat cartierul Pîclişa.consumatorii afectati fiind intreg municipiul Aiud cu localitatile care mai sînt alimentate din acest SRM.CERAM RAZBOIENI Aiud S. mai multe străzi sau cartier.R.În cazul ruperii accidentale a unui branşament sau defectarea regulatoarelor de gaze. pot fi afectaţi un abonat sau abonaţii unui bloc de locuinţe.M.M. CIUGUDU DE JOS Inoc Ciugudu de Jos Dumbrava S. Bujorului şi Margaretelor. AIUD S. 253 .M. .M. aparenţă.000 mc/h ) În cazul unor inundaţii ar putea fi afectat SRM Aiud (Transgaz). S.LUNCA MURES Ciumbrud Lunca Mures Sancrai Gura Ariesului Gambas S. OCNA-MURES Ocna-Mures Măhăceni Uioara de Jos S. TEIUS Teiuş S.M.M.SÎNTIMBRU Uioara de Sus Sîntimbru Unirea l + ll Galtiu Cisteiu de Mures Coslariu Micoslaca S.R. . În acest caz se intrerupe furnizarea gazelor naturale.R. remedierea defectelor se face tot de echipele de intervenţie.M. partea dreaptă direcţia de mers Alba-Sebeş în caz de avarii este afectat cartierul Partoş. MIRASLAU Miraslau Stana de Mures Găbud S.conductă alimentare Pîclişa.R. partea stângă a podului peste râul Mureş.R. RAZBOIENI Războieni Zone cu risc care pot afecta cartiere sau localităţi mai mari există în următoarele locuri : • Din zona de competenţă a Centrului Operaţional Alba -conductă str.R. DECEA Decea S.conductă alimentare Oarda.M.R. Dacă într-un accident de circulaţie .R.M.M. în caz de avarii este afectat cartier Zona Industrială. -conductă alimentare Partoş aparenţă.(conform tabelului de mai jos). partea stângă a şoselei. până la remedierea defectului.

. direcţia de mers Ocna-Mureş-Cisteiu de Mureş.Orizontului.Barbu Lautaru . temperaturi ridicate). aparentă. partea dreaptă pod în direcţia de mers Deva –Sibiu. direcţia de mers Alba-Cugir în caz de avarii este afectat oraşul Cugir . – Energie electrică Privitor la reţeaua de alimentare cu energie electrică principalii factorii determinaţi sau favorizanţi pentru producerea eşecului acestor utilităţi sunt: starea necorespunzătoare a infrastructurii tehnice a reţelelor . aparenţă. accidente. direcţia de mers Ocna-Mureş –Uioara de Sus în caz de avarii este afectat întreg cartierul de blocuri Uioara de Sus. Tabel cu reţelele de 04 KV din judeţ. . Eroilor . îngheţ. poziţionarea şi lungimea acestora: Tp Tp Tp Km Poziţionare Km Poziţionare Km Poziţionare linie linie linie Aiud LEA 71 Dumitra LEA 2 Lupsa LEA 9 Alecus LEA 4 Galda de Sus LEA 4 Mamaligani LEA 9 Asinip LEA 6 Galtiu LEA 3 Matei LEA 2 Băgau LEA 6 Geoagiu de Jos LEA 5 Matisesti LEA 20 Bălcaciu LEA 7 Ghioncani LEA 6 Mecea LEA 3 Beldiu LEA 2 Grosi LEA 3 Mihoesti LEA 1 Beţa LEA 8 Hapria LEA 5 Mogos Poieni LEA 13 Biia LEA 12 Ighiel LEA 7 Motorasti LEA 2 Blaj LEA 43 Ighiu LEA 8 Muncel LEA 6 Brădesti LEA 9 Intregalde LEA 2 Musca 1 LEA 9 Bucerdea Grinoasa LEA 14 Isca LEA 6 Musca LEA 6 Căpîlna de Jos LEA 4 Ivanis LEA 5 Nadastie LEA 5 Captalan LEA 3 Lunca Ampoitei LEA 3 Necresti LEA 5 Capud LEA 4 Lunca Metes LEA 3 Nicoresti LEA 6 Cenade LEA 8 Lupseni LEA 1 Ocolis LEA 11 Cergau LEA 5 Mereteu LEA 2 P.Tudor Vladimirescu aparentă. acţiunea negativă asupra reţelelor a fenomenelor meteorologice periculoase (furtuni. In caz de avarii afecteaza Catierul Eroilor (blocuri locuinţă) • Din zona de competenţă a Districtului 4 Aiud -conductă str.2. partea stângă a şoselei.conductă alimentare cartier Ampoi II aparenţă. . Rădesti. Leorinţ. partea dreaptă str. direcţia de mers Alba-Sebeş. aparenţă.Gheorghe Bariţiu şi Tudor Vladimirescu . exploatarea necorespunzătoare a reţelelor. în caz de avarii este afectat cartier Vinerea. aparenta .conductă alimentare oraş Cugir. alunecări de teren. .conducta alimentare .conductă alimentareOcna-Mures-Cisteiu de Mures.8. de Sus LEA 7 254 . în caz de avarii este afectat cartierul M. partea dreapta a soselei . direcţia de mers AlbaCugir. în caz de avarii este afectată Zona Industrială. • Din zona de competenţă a Ditrictului 5 Blaj -conductă str. eroarea umană şi nerespectarea normelor de securitate.Aleia Independentei.conductă alimentare str. în caz de avarii este afectat cartier Zona Gostat -conductă alimentare Ciumbrud aparenţă.3. în caz de avarii afecteaza Cartierul Barbu Lautaru . Din evidenţele statistice rezultă că factorii întâlniţi cel mai frecvent sunt avariile. -conductă traversare râul Sebeş. -conductă str. partea dreaptă a şoselei. Sâncrai. aparenţă. str..conductă alimentare Municipiul Sebeş şi cartier Lancrăm.conductă alimentare cartier Vinerea.Kogălniceanu şi Lancrăm. în caz de avarii sunt afectate localităţile Cisteiu de Mureş şi Micoşlaca. în caz de avarii este afectat cartierul Ampoi II. partea stângă a şoselei. aparenţă. partea dreaptă a şoselei. aparentă. partea dreaptă direcţia de mers Aiud-Ciumbrud în caz de avarii sunt afectate urmatoarele localitati:Ciumbrud. 2. Bricesti LEA 5 Cergau Mic LEA 5 Mesentea LEA 2 P. inundaţii. înzăpeziri. avarii. acţiunea fenomenelor meteorologice periculoase şi alunecările de teren. în caz de avarii este afectat în totalitate Municipiul Sebeş. aparenţă.

Valea Bistrei LEA Slanesti LEA Soharu LEA Sohodol LEA Sorlita LEA Sorten LEA Teiu LEA Tirsa LEA Tomutesti LEA Trimpoiele LEA Valea Ciurulesii LEA Valea Mici LEA Vadul Motilor LEA Valea Barnei LEA Valea Bistrei LEA Valea Larga LEA Valea Lupsii LEA Valea Mica LEA Valea Morii LEA Valea Tupilor LEA Valea Utului LEA Valea Verde LEA Vidolm LEA Vidra LEA Vidrisoara LEA Viltori LEA Vinta LEA Virtanesti LEA Virtop LEA Zinzesti LEA Poziţionare Km 7 6 7 7 3 9 19 8 8 4 3 34 7 8 10 8 26 6 7 2 7 8 7 2 5 4 7 5 13 6 10 30 7 9 7 10 6 6 9 6 4 4 4 4 8 3 7 10 5 .Tp linie Cetatea de Balta LEA Cicau LEA Cistei LEA Ciugudul de Jos LEA Ciugudul de Sus LEA Ciuguzel LEA Coltesti LEA Copan LEA Craciunel LEA Craciunelul de Jos LEA Decea LEA Dumbrava LEA Faget LEA Farau LEA Feisa LEA Gabud LEA Geoagiu de Sus LEA Geogel LEA Gimbas LEA Geomal LEA Girbova de Jos LEA Girbova de Sus LEA Girbovita LEA Glogovat LEA Gura Arieşului LEA Heria LEA Hopîrta LEA Iclod LEA Inoc LEA Izvoarele LEA Jidvei LEA Leorint LEA Livezile LEA Lodroman LEA Lopadea Noua LEA Lopadea Veche LEA Lunca LEA Lunca Muresului LEA Lunca Tirnavei LEA Lupu LEA Magina LEA Mahaceni LEA Manarade LEA Medves LEA Mescreac LEA Micoslaca LEA Miraslau LEA Noslac LEA Obreja LEA Poziţionare Km 11 6 12 2 4 8 6 2 3 11 4 8 3 8 5 5 15 15 4 5 14 5 3 3 4 9 8 3 2 5 9 5 7 4 7 5 4 10 3 5 8 5 4 4 4 3 12 7 4 Tp linie Metes LEA Micesti LEA Modolesti LEA Necrilesti LEA Oarda de Jos LEA Oarda de Sus LEA Oiejdea LEA Padurea LEA Partos LEA Pîclisa LEA Poiana Ampoiului LEA Poiana Galzii LEA Rosia LEA Saliste LEA Saliste Deal LEA Saracsau LEA Sard LEA Seusa LEA Sibot LEA Sintimbru LEA Talna LEA Tartaria LEA Taut LEA Teleac LEA Tibru LEA Totoi LEA Valea Mare LEA Valeni LEA Vinerea LEA Abrud LEA Albac LEA Almasu Mare LEA Arieseni LEA Avram Iancu LEA Baba LEA Baciia LEA Baia de Aries LEA Balesti LEA Barbesti LEA Bazesti LEA Birdesti LEA Birlesti LEA Birzani LEA Bistra LEA Bobaresti LEA Bobesti LEA Bodresti LEA Bogdanesti LEA Boglesti LEA Poziţionare 255 Km 8 9 2 6 7 10 5 5 6 5 8 5 1 7 2 3 8 3 9 5 7 5 6 2 6 5 6 7 10 31 7 15 30 10 5 4 14 4 3 6 2 6 3 14 7 8 8 7 6 Tp linie Paduresti LEA Paltinis LEA Patrinjeni LEA Peles LEA Pirita LEA Poiana LEA Poiana Vadului LEA Posaga LEA Pr. Ampoiului LEA Ratitis LEA Rogoz LEA Rosia Montana LEA Runc LEA Salciua de Jos LEA Salciua de Sus LEA Salciua Piatra LEA Scarisoara LEA Sebisesti LEA Seliste LEA Sia .

Abrudului Valea Captalan LEA 4 Fagetul de Jos Valea Fagetului LEA 2 Fagetul de Sus Valea Izelului LEA 8 Fenes Valea Lunca LEA 9 Feulet Valea Manastirii LEA 6 Furduiesti Valea Sasului LEA 2 Galati Valisoara LEA 5 Galbena Vama Seaca LEA 4 Geamana Veseus LEA 9 Girda Zaries LEA 1 Girde Poziţionare 256 Tp Km linie LEA 13 LEA 5 LEA 2 LEA 6 LEA 7 LEA 7 LEA 2 LEA 1 LEA 1 LEA 4 LEA 9 LEA 9 LEA 3 LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA 1 16 2 4 16 4 7 5 8 4 7 12 3 4 4 5 8 5 3 9 5 2 7 11 5 4 8 13 6 6 8 6 3 28 8 Poziţionare Zlatna Arti Berghin Boz Capilna Carpinis Cilnic Cimpul Goblii Colibi Cunta Cut Daia Romana Deal Dealul Dostad Dealul Florilor Dobra de Jos Dobra de Sus Dostad Drasov Dumbrava Ghirbom Girbova Hening Inuri Lancram Laz Loman Margineni Martinie Mugesti Ohaba Petresti Pianu de Sus Pianu de Jos Piriul Mihai Plaiuri Purcaret Rachita Rahau Reciu Rosia de Secas Sasciori Sebes Sebesel Secasel Sibiseni Spring Stauni Tp linie LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA Km 35 6 7 5 8 3 8 4 1 3 7 13 4 LEA 3 LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA 2 2 1 6 5 1 7 7 4 4 5 4 20 4 6 6 7 17 13 6 5 6 19 5 7 3 7 4 41 3 4 3 8 7 .Tp Km Poziţionare linie Ocna Mures LEA 23 Botesti Ocnisoara LEA 3 Bradeana Odveren LEA 3 Bradet Ormenis LEA 5 Brazesti Pagida LEA 2 Bucium Biserica Panade LEA 6 Bucium Cerbu Petelca LEA 4 Bucium Coleseni Petrisat LEA 2 Bucium Izbita Poiana LEA 5 Bucium Muntari Ponor LEA 20 Bucium Poiana Rachis LEA 3 Bucium Poieni Radesti LEA 7 Bucium Sasa Razboieni LEA 7 Bucium Sat Bucium Valea Rimetea LEA 7 Poieni Rimet LEA 19 Buninginea Silea LEA 6 Burzonesti Silivas LEA 4 Casa Iancului Sinbenedic LEA 7 Certeje Sincel LEA 8 Cheile Cibului Sincrai LEA 5 Cib Sinmiclaus LEA 9 Cirtulesti Sintamaria LEA 2 Ciuruleasa Soimus LEA 3 Cojocani Sona LEA 7 Corna Spalnaca LEA 4 Costesti Spatac LEA 3 Cristea Stina de Mures LEA 1 Cristesti Stremt LEA 13 Curmatura Tatirlaua LEA 3 Dealul Capsei Tauni LEA 5 Dandut Teius LEA 28 Deal Muntelui Tiur LEA 10 Dealul Caselor Turdas LEA 5 Dealul Frumos Uioara de Sus LEA 7 Dealul Roatei Uioara de Sus LEA 8 Dimbureni Unirea 1 LEA 11 Dirlesti Unirea 2 LEA 7 Dupa Plese Valea Bucurului LEA 6 F.

numeric pe localităţi şi numărul de persoane ce pot fi afectate de avarii la acestea: Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Alba Iulia Abrud Aiud Blaj Cimpeni Cugir Ocna Mures Sebeş Teiuş Zlatna Ciugud Albac Almaşu Mare 90 61570 15 6476 72 31949 44 14239 35 5533 46 14763 32 8189 44 16423 23 5793 34 9381 6 11 9 1050 818 676 Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Salciua Saliste Sasciori Scărisoara Sîncel Sintimbru Sohodol Stremţ Sibot Sona Spring Sugag Unirea 7 7 11 6 5 12 11 10 13 7 5 7 16 656 600 752 360 463 2063 500 1353 1466 880 403 970 2262 257 .Tp linie Acmariu LEA Alba Iulia LEA Ampoita LEA Bacainti LEA Balomir LEA Benic LEA Blandiana LEA Bolovanesti LEA Bucerdea Vinoasa LEA Bulbuc LEA Ceru Bacainti LEA Cetea LEA Ciugud LEA Coslariu LEA Craiva Noua LEA Cricau LEA Cucuta LEA Cugir LEA Curpeni LEA Dealu Geoagiu LEA Drimbar LEA Poziţionare Km 8 83 9 7 4 5 10 3 6 4 3 5 3 4 2 11 3 37 2 5 2 Tp Km linie Giurgiut LEA 3 Glod LEA 6 Goesti LEA 5 Gura Sohodol LEA 4 Hadarau LEA 7 Hanasesti LEA 4 Harmaneasa LEA 3 Hodisesti LEA 7 Horea LEA 7 Hudricesti LEA 7 Izvorul Ampoiului LEA 9 Livada Larga LEA 9 Livada Merilor LEA 2 Lazesti LEA 9 Lazuri LEA 2 Lazuri Vai LEA 10 Lehesti LEA 10 Lespezea LEA 7 Luminesti LEA 6 Lunca Ariesului LEA 5 Dumbravita LEA 3 Poziţionare Poziţionare Straja Strungari Sugag Tau Ungurei Valea lui Mihai Valea Vintului Vingard Vintu de Jos Vurpar Cimpeni Baia de Aries Abrud Zlatna Sebes Blaj Aiud Ocna Mures Cugir Alba Iulia Dumbrava Tp linie LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LEA LES LES LES LES LES LES LES LES LES LES LEA Km 7 5 6 8 6 6 4 8 12 6 6 4 7 9 53 30 59 30 46 213 2 Tabel cu posturile de transformare.

Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de Arieşeni Avram Iancu Baia de Arieş Berghin Bistra Blandiana Bucium Cenade Cergau Mare Ceru Bacainti 7 696 13 1000 15 3016 7 626 20 1286 5 380 15 1167 2 4 9 350 513 443 1140 600 400 426 563 400 389 Cetatea de Balta 9 Ciuruleasa Cilnic Cricau Craciunelu de Jos Daia Romana Dostat Fărău Galda de Jos Girbova Girda de Sus Hopirta Horea Ighiu Intregalde Jidvei Livezile Lopadea Noua 10 4 5 6 4 5 11 1439 13 2200 5 10 7 10 673 896 573 753 10 2190 9 6 5 9 455 900 583 1246 Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de 258 Vadu Motilor Valea Lunga Vidra Vintu de Jos Alba Iulia Aiud Arieşeni Costesti Lunca Larga Mărgineni Negeşti Oncăsesti Plesi Ruşi Runc Runcuri Scărişoara Sfoartea Tomusesti Cionesti Boglesti Unirea I Fata Albac Avramesti Orasti Dealul Geoagiului Dealul Plesi Birzana 6 10 8 14 1 1 5 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 300 1460 1098 1116 25 400 205 65 63 80 80 40 126 80 40 63 40 40 120 100 100 160 100 100 63 25 160 63 .

3. 10.910 0. 5. reali Consum MW m. 9. crt. 1. 11. ore 15.520 18 8 59 59 48 45 55 40 SC KRONOSPAN SEBEŞ SC KRONOSPAN SEBEŞ Sebeş Sebeş SA SA SM ABRUD Abrud PREPARARE Roşia Poieni SC METALURGICA SA Aiud SC METALURGICA SA Aiud SC SATURN SA Alba Iulia SEDIU Alba Iulia SC STRATUSMOB SA Blaj SC STRATUSMOB SA Blaj SC CUGIR SA Cugir SEDIU Cugir CNCFR . 6. Nume consumator Localitate Consumator Punct de consum Localitate Timp Punct P abs.000 1.880 53 45 259 . 8.940 1. 2.080 2.REGIONALA Braşov ST.830 1. 7.REGIONALA CFR Petreşti Braşov SC PEHART SA ST.500 2.transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Lunca Muresului Lupsa Metes Mihalt Miraslau Mogos Noslac Ocoliş Ohaba Pianu 2 140 17 1213 11 7 583 1090 10 1183 10 10 4 3 9 575 882 220 180 1080 423 120 183 553 263 352 Poiana Vadului 10 Ponor Posaga Rădeşti Rimetea Rîmeţ 3 4 4 3 5 Roşia Montană 11 1353 transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Posturi de transformare Ocoale Cobles Budaesti Feteni Buninginea Hordobana Plistisihuzaresti Tonea II Pleşi II Petresti-Sebes Pontesti. TRACTIUNE Petresti Sibot 0.510 120 6.100 3.730 1. Arieseni Valea Uzei Sebes-Drumuri Tonea 3 Plai şi SNIDE Răchita 2 Rosia de Secas 1 3 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 40 120 100 0 1 40 40 40 126 250 40 40 63 120 80 63 360 Principalii consumatori de energie electrică din judeţul Alba sunt: Nr. 4. TRACTIUNE Teiuş CFR SM ROSIA MONTANA Roşia Montana SM ROSIA MONTANA Rosia Montana SM BAIA DE ARIES Baia De Arieş SM BAIA DE ARIES Baia De Arieş SC PEHART SA CNCFR .

770 0. crt.8 din prezentul capitol. majoritatea acestora o constituie cele ce folosesc ca şi combustibil gazele naturale.180 0.a CT se face din reţeaua de distribuţie existentă prin branşamente şi staţie de reglare şi măsurare (SRM) sau post de reglare şi măsurare (PRM). Raportat la numărul total de sisteme de încălzire existente în mediul urban. 29.730 0.Nr. 21. 32.2. în acest caz. Sistemele de încălzire mai sus enunţate sunt existente în cadrul judeţului. 28.gaz metan . 22.170 0. 15. care nu dispun de instalaţii de încălzire şi încălzirea se face local prin sobe.8.610 0. în consecinţă scăzând numărul centralelor cu sistem de producere şi distribuţie centralizat.POMPE 2 ST.lemne. este specifică locuinţelor individuale.2. 16. 12.188 0. 18. aviz 55 54 56 54 71 2. • Alimentarea cu combustibil . în special a CTz şi a CT din industrie de capacităţi mari se face prin depozitul centralei.4. Nu există sisteme de termoficare (CTE) în cadrul judeţului. 24. 13.480 0.8 din prezentul capitol. 30. cărbune.640 0. ore Alba Iulia Rosia Poieni Rosia Poieni Zlatna Campeni Alba Iulia Rosia Poieni Ocna Mures Alba Iulia Sebes Cugir Sîntimbru Aiud Blaj Alba Iulia Oiejdea Aiud Alba Iulia Zlatna Blaj Cugir 0. Riscurile privind eşecul utilităţilor publice.150 0. Eşecul utilităţilor publice pentru sistemele de încălzire ce folosesc combustibili lichizi este în strînsă legătură cu elementele specifice ale acestuia (transport. În ultima perioadă de timp a crescut tot mai mult numărul centralelor termice proprii. 23. sunt strîns legate de riscurile prezentate de transportul gazelor naturale prin conducte magistrale şi cele specifice reţelei de distribuţie la consumatori. 34. depozitare.430 0.280 0. depozit de tip suprateran prevăzute cu gospodăria de combustibil specifică pentru descărcare din mijloace auto sau vagoane de cale ferată.422 0. – Energie termică.2. 14.200 0. 33.păcură. • Alimentarea cu combustibil de funcţionare . instituţii publice. alimentare) şi în strinsă concordanţă cu factorii determinanţi prezentaţi la punctul 2. 35. 27. 260 .POMPE 1 SC AMPELUM SA SC MONTANA SA SEDIU CARIERA SC UPSOM SA F-CA DE PORTELAN CISEROM STAR TRANSMISSION FERMA 7 PREBET SC IAMU SA REKORD COMPLEX SUCURSALA SC POMAROM SRL PREPARARE FABRICA DE BINALE UNITATE TAMPLARIE Localitate Timp Punct P abs. Nume consumator SC APULUM SA SM ABRUD SM ABRUD SC AMPELUM SA SC MONTANA SA SC INCOV SA SM ABRUD SC UPSOM SA SC MANUF. reali Consum MW m.140 72 48 48 16 62 66 18 56 66 72 53 76 72 59 65 cf.260 0. Sistemele de încălzire existente pe teritoriul judeţului Alba sunt : • Alimentarea cu combustibil de funcţionare .860 0. DE PORTELAN SC CISEROM SA SC STAR TRANSMISSION SRL SC TRANSAVIA SA SC PREBET SA SC IAMU SA SC REKORD SRL SC TRANSAVIA SA SC ARTEFERRO ROM SRL SC POMAROM SRL SM ZLATNA SC LORELEI TRANS SRL SCCA METALUL Localitate Consumator Alba Iulia Abrud Abrud Zlatna Campeni Alba Iulia Abrud Ocna Mures Alba Iulia Sebes Cugir Oiejdea Aiud Blaj Alba Iulia Oiejdea Aiud Alba Iulia Zlatna Tiur Cugir Punct de consum SEDIU ST. 31.340 0. 19.720 0. în strinsă concordanţă cu factorii determinanţi prezentaţi la punctul 2.210 0. 17.200 0.230 0.

Staţiile operaţionale sunt în Alba Iulia.8. care este nouă) nu au fost reabilitate recent. apa uzata şi sistemele de apa de ploaie (meteorică) nu sunt separate. Marea majoritate a reţelelor de canalizare sunt vechi şi altele în stare proastă.2.5. Din datele furnizate de Direcţia de Statistică Alba rezultă că numărul localităţilor cu reţea de canalizare publică a crescut de la 16 localităţi în anul 2004 la 19 localităţi în anul 2009. – Canalizare şi epurare În prezent toate localităţile judeţului Alba nu realizează tratarea apei uzate în mod adecvat. Privitor la reţelele de canalizare şi epurare factorii determinanţi ce pot conduce la eşecul acestor utilităţi sunt: starea necorespunzătoare a infrastructurii tehnice a reţelelor. Jidvei.000 (PE). inundaţii. Şase staţii din judeţul Alba sunt în aceasta categorie. Ocna Mureş. Nu sunt staţii de tratare operaţionale a apei uzate în oraşele Zlatna. Aiud şi Ighiu. 261 . care nu dispun de instalaţii de încălzire şi încălzirea se face local prin sobe. acţiunea negativă asupra reţelelor a fenomenelor meteorologice periculoase (furtuni. infiltrarea nu a fost corect măsurată. în comunele: Albac. Câmpeni. localitatea cu gradul cel mai mare al reţelelor de canalizare este Municipiul Alba Iulia. îngheţ. pot afecta locuinţele individuale şi instituţii publice. În prezent. Sebeş. Blaj.000 de locuitori. Populaţia beneficiază de servicii de canalizare (rata de conectare) care sunt neuniform distribuite variind de la 65% in Alba Iulia. Şugag şi Vinţul de Jos . din care aproximativ 150 km sunt în Alba Iulia. Arieşeni. Abrud. Motivele pentru aceasta situaţie nesatisfăcătoare sunt: • staţii de epurare exista doar pentru 7 din oraşe. În zonele principale urbane. Localităţile din mediul rural. 37% in Zlatna şi doar 13% in Teiuş. Cugir. Doar 37% din populaţie beneficiază de servicii de eliminare a apei uzate comparat cu o medie de 52% in Romania. Ca rezultat a condiţiilor proaste. înfundare). în toate localităţile urbane din judeţ.000 de locuitori conectaţi la reţeaua publică de canalizare. sistemele de încălzire ce utilizează combustibil solid. iar lungimea simplă a conductelor de canalizare a crescut de la 321 km în anul 2004 la 435 km în anul 2009. Lunca Mureşului. care este cerut pentru toate staţiile de epurare care deservesc mai mult de o populaţie echivalenta de 10. Bucerdea Grânoasă. eroarea umană şi nerespectarea normelor de securitate. Reţeaua de canalizare are o lungime totala de aproximativ 280 de km. • Sistemele de colectare a apei uzate exista fără staţii de epurare la final cauzând o canalizare complet netratata înainte de a fi vărsată direct în cursul unor ape. Baia de Arieş deşi aceste aglomerări au terminat parţial sistemele de canalizare. exploatarea necorespunzătoare a reţelelor. • Cele mai multe sisteme de colectare sunt combinate. Cricău. Nici una dintre aceste staţii (cu excepţia celei din comuna Ighiu. deservesc în jur de 110. şi una este în curs de construcţie. Ciugud. sunt în derulare investiţii privind realizarea de reţele de canalizare şi staţii de epurare.Conform celor prezentate anterior. • Proasta întreţinere a conductelor de canalizare şi a căminelor (blocare. datorita lipsei înregistrării debitului. REŢEAUA DE CANALIZARE ÎN JUDEŢUL ALBA 2004 Localităţi cu canalizare publică Lungimea simplă a conductelor de canalizare (km) 16 321 2005 16 333 2006 17 364 2007 17 378 2008 18 399 2009 19 435 Reţeaua de canalizare în judeţul Alba este prezentă în toate localităţile urbane. 80% in Sebeş. Nici una dintre staţiile de epurare din judeţul Alba nu este echipata pentru înlăturarea nitrogenului şi a fosforului (tratament terţiar). nu dispun de sisteme centralizate de canalizare şi epurare a apelor uzate. 2. Sunt necesare lucrări ample de reabilitare a reţelelor de canalizare existente. Daia Română. În judeţul Alba cele 7 staţii de epurare care funcţionează actual. Teiuş (în curs de construcţie). In total sunt în jur de 150. • Condiţia proastă a conductelor de canalizare (rata mare de infiltrare). infiltrarea afectează operarea facilităţilor staţiilor de epurare.

există o subtraversare echipată cu 4 stăvilare care închid accesul apelor râului Mureş (la cota de inundaţii) în canalul colector general şi inundarea incintei îndiguite a municipiului. de pe raza oraşului Blaj sunt transportate prin intermediul reţelei de 262 . Sistemul de epurare al apelor uzate menajere în Municipiul Aiud. Sistemul de canalizare în Oraşul Teiuş. Reţeaua de canalizare subtraversează pârâul Aiudel şi de două ori calea ferată. Treapta mecanică se compune din: cămin cu stavilă. deznisipator. 10 %. platformă uscare nămol.400mm . stabilizatorul de nămol şi concentratorul de nămol. decantor primar INHOFF. problema rezolvându-se prin execuţia a două staţii de pompare.Gradul de acoperire a străzilor cu reţea de canalizare este de 15 %. Colectarea apelor uzate este realizată în sistem unitar. Sistemul de colectare a apelor uzate menajere şi meteorice din municipiul Alba Iulia este un sistem centralizat unitar şi este realizat prin: reţele de canalizare. alunecări de teren. În cadrul staţiei de epurare există un laborator ce efectuează analizele la probele prelevate şi un atelier mecanic pentru reparaţii curente. Reţelele de canalizare rezolvă în proporţie de 80% preluarea apelor uzate menajere şi meteorice de la toţi consumatorii amplasaţi pe aceste străzi şi sunt realizate din tuburi de beton. Sistemul de colectare a apelor uzate menajere din municipiul Aiud este realizat în sistem divizor. Apele pluviale se scurg superficial şi prin intermediul şanţurilor deschise spre pârâul Valea Geoagiului. Evacuarea apelor uzate menajere şi a apelor pluviale în Municipiul Blaj. deversarea apelor uzate făcându-se în râul Ampoi. În oraşul Ocna Mureş reţeaua de canalizare s-a realizat în anul 1960 şi progresiv odată cu extinderea cartierelor de locuinţe. accidente. separator de grăsimi. Colectarea apelor menajere se realizează printr-o reţea de canalizare ce se racordează la două canale colectoare magistrale care conduc apele uzate în staţia de epurare orăşenească. grătar. colectoare secundare. În prezent oraşul Teiuş dispune de o reţea restrânsă de canalizare menajeră ce deserveşte blocurile de locuinţe amplasate în zona centrală şi parţial gaspodăriile amplasate pe traseul colectoarelor. avarii. Reţeaua de colectare a apelor uzate menajere este realizată în sistem mixt. Sistemul de colectare a apelor uzate menajere în Oraşul Ocna Mureş. Pe evacuarea apelor uzate nu există mijloace de măsurare. apele uzate colectate fiind descărcate în staţia de epurare a fabricii de zahăr. Gradul de acoperire este de aprox. explozii la obiective situate în apropierea reţelelor. staţie de pompare nămol. Treapta biologică se compune din: staţia de pompare. În municipiul Alba Iulia reţelele de canalizare s-au realizat progresiv odată cu extinderea cartierelor de locuinţe din oraş. cutremure. Apele uzate menajere şi apele pluviale. colectoare principale. pe unele porţiuni separativ iar pe alte porţiuni unitar. Oraşul nu are staţie de epurare a apelor uzate menajere. Este o staţie cu două trepte de epurare mecanică şi biologică. O exploatare necorespunzătoare a reţelei de canalizare a condus la colmatări ale canalelor reducând capacitatea de transport a acestora. apele uzate deversând în şanţurile deschise ale drumurilor publice poluând mediul înconjurător. Reţeaua de canalizare. Gradul de acoperire a străzilor cu reţea de canalizare 70%. În cazul în care cotele râului Mureş sunt ridicate evacuarea apelor uzate se face prin pompare cu agregate termice de pompare tip AP 12 de către altă unitate (Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba). În municipiul Aiud punerea în funcţiune a reţelelor de canalizare s-a realizat progresiv odată cu extinderea cartierelor de locuinţe din oraş. Sistemul de colectare a apelor uzate menajere şi parţial uzate în Oraşul Zlatna. aerotancuri monobloc.7 %. PVC si KGM cu diametre cuprinse între 200 . Staţia de epurare a municipiului Aiud este situată în bazinul hidrografic Mureş în aval de municipiul Aiud. Gradul de acoperire a străzilor cu reţea de canalizare 68. iar cele din depresiunile locale băltesc până la infiltrarea în sol sau se evaporă. acţiuni cu caracter terorist. Sistemul de colectare a apelor uzate menajere în Municipiul Aiud. La trecerea pe sub digul de apărare împotriva inundaţiilor a municipiului Alba Iulia.înzăpeziri. Există situaţii ( Oraşul de Jos) când radierul reţelei de canalizare este sub nivelul cotei de intrare în colectorul în care deversează. temperaturi ridicate).

Sebeş . Canalizarea apelor uzate menajere se caracterizează prin preluarea acestora de la populaţie. Alba Iulia . Alba Iulia . de capacităţi care asigură satisfacerea tuturor cererilor de abonament telefonic din toate localităţile judeţului. mobilă şi comunicaţii. Sebeş . agenţii economici şi instituţiile publice din oraş şi conducerea lor la staţia de epurare.Jidvei . DISFUNCŢIONALITĂŢI În judeţul Alba există zone montane cu densitate mică de populaţie şi cu gospodării foarte dispersate ceea ce conduce la costuri mari pentru instalarea de posturi telefonice noi.canalizare. de o reţea de cabluri telefonice.Cetea .cabluri telefonice de fibră optică.cabluri telefonice de fibră optică.Cergău .6 m) . Meteş . care dispune de o infrastructură complexă care acoperă întreg teritoriul judeţului. Cîmpeni .cablu interurban de cupru. – Telefonie fixă. ale anului . Judeţul Alba beneficiază. are rolul de a evacua apele uzate epurate) şi platforma pentru uscarea nămolului (formată din 3 compartimente de 6 x 34 m şi înălţime de 0.Mediaş . Prin programele de modernizare şi de dezvoltare implementate de către ROMTELECOM au fost instalate centrale telefonice digitale în principalele localităţi din judeţ. Alba Iulia .cablu de fibră optică. 263 .Lopadea Nouă . cantităţile cele mai mari înregistrându-se în perioada martie .Roşia de Secaş .cabluri telefonice de fibră optică.Cîmpeni . Staţia de epurare existentă a fost proiectată pentru o capacitate totala de 21 l/s şi în prezent este depăşită tehnologic. Oraşul Cugir dispune de o reţea de canalizare realizată în sistem divizor (ape menajere şi ape pluviale).Blaj .Ocna Mureş . În aval de aceasta se află în construcţie o staţie nouă de epurare a apelor în două trepte (una mecanică şi una biologică) care a fost proiectată pentru un debit de 190 l/s .Zlatna .Hopîrta . cabluri de cupru şi cabluri cu fir blanc din fier care fac legătura între centralele telefonice din judeţ şi asigură traficul telefonic de tranzit.Şpring .Aiud.Buru -Rimetea . Principalele reţele de telecomunicaţii sunt cele care fac legătura între următoarele localităţi.Unirea . grătare. din punct de vedere al infrastructurii reţelei de telecomunicaţii. Alba Iulia . staţie de preparare nămol (care în situaţia creşterii nivelului râului Târnava Mare peste cota normală.Zlatna .Orăştie . 2.6.Unirea .Aiud. cablu interurban coaxial şi cabluri interurbane de cupru. compusă din cabluri de fibră optică.iunie.Aiud . Telefonie fixă. iar de aici în Râul Cugir acesta fiind emisarul apelor epurate.Turda . Instalaţia de epurare a apelor uzate. Sistemul de canalizare în Oraşul Cugir.Meteş . În afara ROMTELECOM mai există şi alţi operatori de telefonie fixă.Cîmpeni .Şard . Evacuarea apelor uzate se face în regim permanent.cablu de fibră optică şi cabluri interurbane de cupru. Blaj . două decantoare IMHOFF 2 x 2500 persoane. Alba Iulia .Baia de Arieş -Sălciua .Abrud .Blaj . oficiile telefonice din localităţile rurale fiind dezafectate.cabluri telefonice de fibră optică Sebeş . existentă la staţia de epurare.Crăciunelu de Jos -Căpud Rădeşti .2.Albac .cabluri interurbane de cupru. fiind amplasate subteran în lungul drumurilor de acces spre localităţile respective.Cricău Galda de Jos .Abrud . judeţul Alba fiind situat în centrul ţării. Aiud .cablu interurban de cupru. precum şi costuri mari de întreţinere.8.Ighiu . Principalul operator de telefonie fixă din judeţul Alba este ROMTELECOM.Sîntimbru . Cîmpeni . este alcătuită din cămin de distribuţie.Stremţ -Teiuş.Baia de Arieş .cabluri interurbane de cupru.Benic .cablu interurban coaxial.Ocoliş . Diferenţa mare dintre valorile debitelor de apă captate şi cele ale apelor uzate evacuate se explică prin faptul că actuala staţie de epurare este cu mult depăşită .Sibiu .cablu de fibră optică şi cabluri interurbane de cupru.Cunţa .

alunecările de teren sau inundatiile precum şi incendiile majore accidentale sau provocate ce pot afecta local infrastructura Romtelecom sau infrastructura furnizorului de energie electrică. ploi torentiale. Factorii care pot sa ducă la oprirea funcţionarii echipamentelor de telecomunicaţii sunt în special cei care pot sa ducă la neasigurarea alimentarii cu energie electrica pe o perioada de timp îndelungat.Telefonie mobilă.) . Echipamentele de telecomunicatii din cadrul judeţului Alba sunt interconectate între ele. sau care pot cauza întreruperea locala a suportului fizic utilizat pentru supravegherea. medii şi modalităti diferite de transmitere a semnalelor electrice. pentru asigurarea comunicatiilor. căderi de arbori. grindina. transmisii de date şi servicii de televiziune) utilizează. etc. dotari şi solutii de backup ce le permite functionarea pe o anumita durata de timp astfel încât sa fie asigurata o rezerva de timp suficienta pentru interventia echipelor de specialisti şi pentru înlaturarea cauzelor şi efectelor produse de factorii perturbatori. operarea şi administrarea unor locatii/echipamente ce nu au asigurate solutii de backup. Intreruperile alimentarii cu energie electrica furnizate din sistemul de distributie cu energie electrică în zonele montane. Pe teritoriul judeţului operează mai multe reţele de telefonie mobilă care asigură un grad de acoperire aleatoriu. echipamentele sunt prevazute cu sisteme. În zonele geografice accesibile suportul fizic utilizat ca mediu de transmisie preponderent pentru comunicaţii este cel format din cabluri de telecomunicatii de cupru sau fibra optică iar în zonele geografice greu accesibile este utilizat ca suport eterul. operarea şi administrarea acestora fiind asigurată de la distanta atât din centrul de management judetean Alba cât şi din centrele Zonale şi Nationale. aceasta ducând la neasigurarea serviciilor de telecomunicatii pe zone teritoriale restranse si formate dintr-un numar limitat de localitati. în principal cablurile aeriene şi subterane de cupru şi fibra optică şi care ar avea drept urmare izolarea temporara din punct de vedere al comunicatiilor sau al alimentarii cu energie electrica a unor localitati din zonele rurale şi în special din zonele montane. Printre aceşti factori se numară cei naturali ca urmare a unor fenomenele meteo (vânt puternic. în cazul în care sunt blocate şi caile de acces devine imposibilă interventia echipelor Romtelecom pentru asigurarea alimentarii echipamentelor cu ajutorul grupurilor electrogene. Staţie Radio Localitate deservită Abrud Gura Cornei Soharu Bidigesti Bodresti Boglesti Borzesti Buninginea Ciuruleasa Ghedulesti Matisesti Moraresti Seliste Vulcan Statie Radio SOHODOL Localitate deservită Sohodol Bazesti Bilanesti Bobaresti Bradeana Burzonesti Deoncesti Dilimani Furduiesti Gura Sohodol Hoanca Joldisesti Lazuri Lehesti ABRUD 264 . poate duce la oprirea comunicatiilor în mai multe localitati. Pentru reducerea posibilitatilor de întrerupere a functionării echipamentelor în cazul unor evenimente neprevazute accidentale sau provocate intenţionat. Romtelecom – în calitate de operator şi furnizor de servicii de telecomunicatii fixe (servicii de voce. supravegherea. conform tabelului de mai jos. în localitatile în care sunt amplasate echipamente de telecomunicatii şi pe o durata mai mare de 10-12 ore. comunicaţiile fiind asigurate prin intermediul undelor radio. zăpada abundentă.

Staţie Radio ROSIA MONTANA VADU MOTILOR Localitate deservită Rosia Montana Balmosesti Blidesti Bunta Carpinis Coasta Hentii Corna Curaturi Daroaia Girda Barbulesti Gura Rosiei Iacobesti Ignatesti Soal Tarina Virtop Vadu Motilor Bodesti Burzesti Dealu Frumos Lazesti Necsesti Poduri Bricesti Popestii de Jos Popestii de Sus Tomutesti Totesti Viltori Poiana Vadului Costesti Duduieni Fagetu de Sus+Jos Hanasesti Lupaiesti Morcanesti Pastesti Petelei Stanesti Vidra Bai Bobaresti Bogdanesti Bordestii Poieni Culdesti Dealu Goiesti Dos POIANA VADULUI VIDRA Localitate deservită Luminesti Medresti Moraresti Munesti Napaiesti Nelegesti Nicoresti Peles Poiana Robesti Sebisesti Sicoiesti Simocesti Surdesti Toci Valea Verde Vladosesti Boncesti Certege Furduiesti Mihoesti Poduri Baia de Aries Salciua de Jos Dealu Caselor SALCIUA DE Dumesti JOS Salciua de Sus Sub Piatra Valea Larga+Matrii+Morilor AVRAM Avram Iancu IANCU Achimetesti Avramesti Badai Boldesti Calugaresti Casoaia Cindesti Cirasti Cirtulesti Cocesti Cocosesti Coroiesti Dealu Crisului Dolesti Dumacesti Gojeiesti Heleresti 265 Statie Radio .

Staţie Radio ALBAC Localitate deservită Statie Radio Localitate deservită Dosu Luncii Incesti Dosu Vasesti Jojei Dragoiesti Lunca Martesti Ficaresti Orgesti Gligoresti Patrutesti Gotesti Plai Haiducesti Puselesti Harasti Stoicesti Hoanca Stertesti Jeflesti Tirsa (+Valea Pestelui) Lunca Tirsa Plai Lunca Bisericii Valea Maciului Lunca de Jos Valea Utului (+V.Dobranei) Lunca Gotesti Verdesti Lunca Vasesti Vidrisoara Modolesti Botesti Nemesi Budeni Oidesti Dealu Roatei Pitarcesti Dobrot Plescuta Dumbrava Poieni Izvorul Ampoiului Ponorel Piriul Gruiului Puiuletesti Pirita IZVORUL AMPOIULUI Runc Runc Segaj Trimpoiele Urdes Patranjeni Valea Morii Podu lui Paul Vasesti Rusi Vilcaneasa Suseni Vilcesti Valea Mica Virtanesti Zlatna Albac Horea Barasti Baba Budaiesti Butesti Cionesti Dirlesti Costesti Fericet Dealu Lamasoi (Paltinis) Giurgiut Deve Mancesti HOREA Dupa Plese Matisesti Fata Niculesti Plesesti Patrusesti Potionci Petreasa Rogoz Preluca Rosesti Teiu Rusesti Trifesti Sohodol Zinzesti 266 .

Localitate deservită Tamboresti Scarisoara (+Purcelesti) Birlesti Botesti Fata Lazesti Floresti Lazesti Lespezea SCARISOARA Matei Negesti Preluca Runc Sfoartea Stiuleti Trincesti Girda de Sus Biharia Dealu Frumos Dealu Ordincusi Dobresti Ghetari Girda Seaca Hanasesti Huzaresti GIRDA DE SUS Izvoarele Mununa Ocoale Plai Plisti Scoarta Snide Sucesti Staţie Radio Statie Radio BISTRA ARIESENI Arieseni Avramesti Bubesti Casa de Piatra Cobles Dealu Bajului Fata Cristesei Fata Lapusului Galbena Hodobana Izlaz BUCIUM Localitate deservită Bistra (+Valea Mare) Aronesti Balesti Balesti Catun Birlesti Cheleteni Ciurdesti Cretesti Dealu Muntelui Dimbureni Durasti Ganesti Girde Hodisesesti Hudricesti Lipaia Lunca Larga Lunca Merilor Mihaiesti Namas Novacesti Perjesti Poiana Poiu Ratitis Runcuri Salagesti Stefanca Taranesti Tolacesti Tomnatec Trisoresti Virsii Rontu Virsii Mari Virsii Mici Bucium Anghelesti Bisericani Bucium Cerbu Bucium Poieni Bucium Sasa Bucium sat Ciuculesti Coleseni Dogaresti Feresti 267 .

Staţie Radio LUPSA COLTESTI MOGOS Localitate deservită Pantesti Patrahaitesti Poienita Ravicesti Stei Arieseni Sturu Vanvucesti Lupsa Birdesti Birzan Curmatura Dupa Deal Geamana Hadarau Holobani Lazuri Lunca Manastire Margaia Musca Piriu Carbunari Pitiga Posogani Sasa Trifesti Vai Valea Holmorii Valea Lupsii Valea Sesii Vinta Coltesti Izvoarele Leorint Livezile Valisoara Rimetea Mogos Barbesti Birlesti Catun Birzogani Bocesti Bogdanesti Butesti Cojocani Cristesti Mamaligani Statie Radio POSAGA DE JOS Zlatna Localitate deservită Floresti Gura Izbitei Helesti Izbicioara Izbita Jurguiesti Lupulesti Magura Muntari Petreni Poiana Valea Abruzel Valea Alba Valea Cerbului Valea Negrilesii Valea Poienii Valea Sesii Valeni Vilcea Posaga de Jos Lunca Aries Cortesti Incesti Orasti Posaga de Sus Sagagea Ocolis Vidolm Lunca Larga Runc Sugag Almasu Mare Cib Glod OARDA de SUS Barabant Alba Iulia Seusa Micesti Ciugud Drambar Oarda Paclisa Partos Teleac 268 .

Staţie Radio OASA Localitate deservită Negresti Poienile Mogos Tomesti Oncesti Valea Barnii Valea Birtulesti Valea Cocesti Valea Georgesti Valea Mlacii Valea Tupilor Oasa Arti Barsana Jidostina Martinie Plesi Sugag Tau Bistra Luncile Prigoanei Curmaturi Fetita Gura Curpatului Prigoana Salane Tartarau Tetu Sugag Tole Turni Valea Mare Vartoape Valea Frumoasei Ponor Bradesti Statie Radio Localitate deservită Coslar Galtiu Oiejdea Sîntimbru Totoi Blandiana Galda de Jos Margineni (de Pian) Pianu de Sus Plaiuri Purcareti Balomiru de Camp Bacainti Sibot Lancram Sebes Tartaria Ciocasu Criseni Dealu Ferului Gura Cutului Hategana Inuri Laz Matacina Piriu lui Mihai Poienita Stauini Valea Goblii Valea lui Mihai Valea Vintului Vintu de Jos Vurpar Mereteu PONOR Dupa Deal Geogel Macaresti Vale in Jos Valea Bucurului Rimet Boteni Bradesti Cheia Cotorasti+Pleasa Floresti Olteni OARDA de SUS CERU BACAINTI Ceru Bacainti Bolovanesti Bulbuc Cucuta Curpeni Dumbravita Fintinele RÎMET 269 .

Staţie Radio INTREGALDE Localitate deservită Valea Fagetului Valea Inzelului Valea Manastirii Valea Poienii Valea Uzei Vladesti Girbova de Jos Girbova de Sus Girbovita Tifra Magura Geoagiu de Sus Geomal Fata Pietrii Poiana Galdei Raicani Petelca Vale in Jos (Ponor) Bagau Ciumbrud Gambas Albesti Leorint Mescreac Miraslau Radesti Sancrai Pagida Jidvei Cetatea de Balta Tatarlau Sanmiclaus Intregalde Dealu Geoagiului Ghioncani Ivanis Iliesti Marinesti Modolesti Necrilesti Popesti Sfircea Tecsesti Valea Mlacii Statie Radio CIMPENI Localitate deservită Grosi Valea Mare Viezuri Acmariu Ibru Poieni Racatau Saracsau Sibot Bacainti Bocsitura Bucuru Calene Cugir Feteni Guasele Mugesti Vinerea Boncesti Borlesti Botesti Certege Cimpeni Coasta Vistului Dandut Dealu Bistrii Dealu Capsei (+Valea Capsei) Dric Fata Abrudului Floresti Furduiesti Mihoiesti Motorasti Peste valea Bistrii Poduri Sorlita Tomusesti Valea Bistrii Valea Caselor Virsi Un accident major care poate duce la caderea si esecul intregului sistem de comunicatii asigurat de Romtelecom in judetul Alba. este avaria / accidentul la barajele din zona Sebeş 270 .

Zonele critice în cazul căderilor de obiecte din atmosferă sau din cosmos sunt: o Zonele locuite ale municipiilor. o Zonele situate pe traseul reţelelor magistrale de transport a energiei electrice. Tău. Cugir. Blaj. Ocna Mureş. Baia de Arieş. Ac. o Zonele împădurite prin producerea de incendii de proporţii sau incendii în masă. Zlatna. prin intreruperea furnizarii de energie si prin inundarea sistemelor proprii ale Romtelecom de producere si asigurarea cu energie electrica (bateriii de acumulatoare de mare capacitate si grupuri electrogene fixe de mare putere. de către operatorii de telefonie fixă şi de operatorii de televiziune prin cablu prin reţelele proprii. distrugeri şi incendii. fenomenele meteo periculoase (în special pentru cablurile suspendate). Oaşa. Pentru transmisiile efectuate prin cablu principalii factori determinanţi sunt: exploatarea necorespunzătoare a sistemului. Cîmpeni. acestea fiind preferate în zonele unde nu există televiziune prin cablu sau în zonele mai izolate. în cazul emisiunilor necodate. Mic). Baia de Arieş. Cîmpeni. Ac. Aceste date nu pot fi considerate reale. în principal.807 abonaţi TV. Mihoieşti – pe R. Aiud. 2. Ac. Distribuţia emisiunilor de televiziune şi radio ale posturilor locale se realizează prin emiţătoare proprii cu rază mică de acoperire.8. Abrud. întrucât toţi consumatorii de energie electrică .persoane fizice – care au contract cu furnizorul de energie electrică sunt obligaţi la plata abonamentelor de radio şi televiziune pentru programele naţionale. mai există un număr însemnat de abonaţi ai unor societăţi de televiziune prin cablu. R. gazelor naturale.Oaşa. Reţeaua de telefonie mobilă poate fi afectată prin avariile produse la releele existente pe teritoriul judeţului sau la cele existente pe teritoriul judeţelor limitrofe dar care asigură rază de acoperire pentru anumite perimetre din judeţ. rachete sau alţi vectori purtători spre ţintă. Cugir. Ocna Mureş. televiziune. Petreşti şi Ac. Aiud. Conform datelor furnizate de Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Alba în judeţul Alba sunt 63. Programelor televiziunilor naţionale private se recepţionează numai prin satelit.395 abonaţi radio ( 35. Teiuş). Reţeaua radio – tv Radio. aeronave avariate.Obrejii de Căpâlna. numărul acestor abonaţi fiind în creştere şi în mediul rural. Cugir – pe R. Există riscul producerii în oricare zonă a judeţului prin căderea / prăbuşirea unor meteoriţi. Acest accident poate cauza oprirea din functionare a centrul de management amplasat in municipiul Alba Iulia. Sebeş.2. în continuă extindere. în special în localităţile urbane.783 în mediul rural) şi 63. apei potabile.Sebeş. Accesul la internet este asigurat. Arieş şi Ac. Eşecul acestor utilităţi este în strânsă legătură cu specificul transmisiei acestor servicii. fie prin antene parabolice individuale. 2. oraşelor şi comunelor dar în special cele cu aglomerări ale populaţiei (Alba Iulia.612 în mediul urban şi 27. Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos Pe teritoriul judeţului nu au fost semnalate căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos dar riscul producerii unor astfel de fenomene nu poate fi exclus. Sebeş. o Zonele de amplasare a agenţilor economici mari şi în special a agenţilor economici sursă de risc (Alba Iulia. Teiuş). 271 . Blaj. sateliţi sau componente spaţiale. Abrud. care pot provoca iradierea sau contaminarea populaţiei şi mediului înconjurător peste limitele maxime admise de 5 mSv/an (500 mrem/an). factorul uman. Zlatna. În afara abonaţilor TV care recepţioneaza prin antene individuale diverse programme de televiziune. actiunile cu caracter terorist. fie prin intermediul societăţilor de televiziune prin cablu care au licenţă de transmisie.9. De asemenea există o serie de societăţi care oferă servicii de recepţie a programelor de televiziune prin satelit.7.2. o Zonele situate pe amplasamentul strict al acumulărilor hidrotehnice (Ac. Ac. internet.

Ciugud. nr. În perioada 2007. Şilea Unirea. 24.Vinerea. Fărău. 2811. 2852. Cricău. FN Aiud. ap. Fabricii. Decea. Alte localităţi în care au fost executate misiuni de asanare sunt: Albac. Jidvei. Garii. nr. ap. Olteniei. FN Aiud. 10 Alba Iulia. Lucian Blaga. Aiud. Zlatna. str. La nivelul judeţului situaţia cu agenţii economici care colectează deşeuri metalice de la populaţie este următoarea: Adresa sediu Adresa punct Activitate Tip deseu colectat Nume Operator social de lucru (CAEN) 2007 SC Axum Recycling SRL Cluj Napoca. Cele mai multe misiuni s-au desfăşurat pe teritoriul administrativ al localităţilor: • Alba Iulia = 31 misiuni de asanare • Aiud = 13 misiuni de asanare • Vinerea = 13 misiuni de asanare • Cugir = 7 misiuni de asanare • Ocna Mureş = 6 misiuni de asanare Cantităţile cele mai mari de muniţie şi elemente de muniţie au fost asanate de pe teritoriul administrativ al localităţilor: Alba Iulia. str. nr. str. Ocna Mureş. str. Blaj. Cenade. 3710 SC Ana Hata SRL SC Aloref SRL SC Klaus Service SRL SC Dragoner Star SRL SC Nero Grup SRL 5157. 57 C Ocna Mures. Sos. 3 Alba Iulia. nr 33 Barabant. Stanii. Petreşti. Henri Conada. 272 . Gorunului. Muresului. str. 3710 Metalice feroaase Metalice neferoase Acumulatori uzati Hartie. str. nr 33 Lupşa. Cetatea de Baltă. date statistice referitoare la misiunile de asanare pirotehnică. 13 Ocna Mures. Miceşti. 3710. Muniţie neexplodată . 1 Alba Iulia. 21 Campenim. 3710 5157. str. 3720 SC Genax SRL 3720 SC Remat Campeni Sebes SA SC Soni Klau SRL SC Soni Klau SRL 3710 3710 3710. Ostaşilor. nr. str. Mihalţ. str. Poiana Vadului. str. Sos. Anca Virgil. nr 92 Alba Iulia. Calarasi.existenţa fostelor zone de conflicte militare în care se poate afla muniţie neexplodată. 47 5157. carton Mase plastice Metalice feroase Metalice feroaase Metalice neferoase Acumulatori uzati Metalice feroaase Acumulatori uzati Mase plastice Mase plastice Metalice Acumulatori uzati Hartie. La nivel naţional au fost semnalată predărea de către cetăţeni la agenţii economici cu obiect de activitate colectarea fierului vechi şi a unor muniţii sau elemente de muniţie rămase neexplodate în urma conflictelor militare. Sălişte. nr. 62 5157. 1 Abrud. Cîmpeni. bl O2A. str. Garii nr 2 Barabant. str. 3720. str. Livezile. str. nr. str. str. bl 69. Stanii. de Centura. str. de Centura. Cugir. 5157. Codrului. 1 Sebes. nr3 Barabanţ.2. Mihail Sadovenu. Fabricii. Campeni. Vinţu de Jos. la nivelul judeţului sunt înregistrate 33 localităţi pe teritoriul cărora s-au executat misiuni pentru asanarea terenului de muniţia rămasă neexplodată din timpul conflictelor armate. carton Metalice feroase Metalice neferoase Acumulatori uzati Metalice feroase Metalice neferoase Metalice feroase SC Axum Recycling SRL Cluj Napoca. Victoriei. nr 2 Cugir. nr. nr. nr 23 A Cugir. nr 2 Aiudu de Sus. Câlnic. 10 Sebes. carton Mase plastice Metalice feroaase Metalice neferoase Acumulatori uzati Hartie. Ciugud. str. Mureşului. Şibot. 3720 3720 3710. Lt.10. nr.2010.2. Sebeş. nr. 2873 3710. carton Mase plastice Hartie. Baia de Aries. bd.

62 Teiuş. Mihai Eminescu. nr. A2 ap. str. 3720 SC REMAT ALBA SA Alba Iulia. BD-ul Victoriei. 3720. str. nr. Garii. 54 Alba Iulia. 81 Sebes. 95 5157 SC Soni Klau SRL SC Biomasse Europa SRL 3720. str. str. Gării. Mureşului. 88 Unirea. str. 142 Alba Iulia. 5157 5157 5157 5157 5157 3710 3710. nr. nr. Stefan cel Mare. Sos. str. nr 52 Alba Iulia. Decebal. 9 Cluj Napoca. 200 Pâclişa. str. 2122 3710 3710.3710. str. nr 2 Alba Iulia. 88 Cugir. nr 22 Sebeş. Oituz. Tudor Vladimirescu. nr. Carpenului. Bucuresti. str. A2 ap. nr 194 Paclisa. Vasile Goldis. nr.3 Teiuş. Cuza. bl. nr. nr. Muresului. FN Sebeş. nr 33 Alba Iulia. str. 20 Alba Iulia. 12 Alba Iulia. 88A Alba Iulia. nr. str. A.3710. carton Mase Plastice Deseuri metalice feroase si neferoase Deseuri metalice feroase si neferoase Deseuri metalice feroase Desuri metalice feroase si neferoase Acumulatori uzati Hartie carton Cauciuc Desuri metalice feroase si neferoase Acumulatori uzati Hartie carton Cauciuc Desuri metalice feroase si neferoase Acumulatori uzati Hartie carton Cauciuc Desuri metalice feroase si neferoase Acumulatori uzati Hartie carton Cauciuc Dezmembare VSU Desuri metalice feroase si neferoase Acumulatori uzati SC Recimat SA SC AVP LOGISTIC COMP SRL SC INTER TRANS MARIA SRL SC REMJAT URSU SRL SC REMJAT URSU SRL SC REMJAT URSU SRL SC LOGO RAUL SRL SC STYL BIANCA SRL SC MONDRAGON SRL SC REMAT CAMPENI SEBES SA SC MIREL & DANY SRL 5157. str. str. str. 54 5157. nr. Bucuresti. 68 Zlatna. 142 Alba Iulia. nr. nr.3710. Livezii. 88 Barabanţ. nr. str. Vasile Goldis. str. str. FN Sebeş. str. nr. str. str. nr. str. Plopilor. . 88 Teiuş. 3720 AF BODO SERV SC CERAMAR ALBA SRL 273 . 3710. Axente Sever. Horea. nr. str. Avram Iancu. Doinei. A2 ap. nr 33 Craciunelul de Jos. 3720. Str. Locotenent Anca Virgil. bl. 20 Alba Iulia. 48 Alba Iulia. str. Garii. nr 5 Campeni. str. Câmpului. str. nr. Carpenului. 8 Sebes. nr. Morii. 1A ap.Muresului. Craivei. 20 Alba Iulia. Oituz. bl. 3720. Bucuresti. 5157 5157. 54 5157. 5157. nr. Vasile Goldis. str.I. str. str. Craivei. 9002 5157 3710. str. str.3710. str. 3720 5157 3710. 5157 3720 Metalice neferoase Mase plastice Acumulatori uzati Mase plastice Deseuri din material lemons (rumegus) Fabricare brichete din rumegus Desuri metalice Hartie Carton Deseuri plastice Acumulatori uzati Deseuri metalice Desuri metalice Deseuri nemetalice Deseuri metalice feroase Deseuri metalice feroase Deseuri metalice feroase Deseuri metalice feroase Hartie. str. 35 Sebeş. 8 Abrud. 51 Sebes. de Centura. str. Horea. Călăraşi. Stefan cel Mare. carton Mase plastice Deseuri metalice feroase si neferoase Hartie. str. 18 5157. nr 33 Barabant. nr. nr. nr. 3720 SC REMAT ALBA SA SC REMAT ALBA SA Alba Iulia. Bucuresti. 14 Blaj. nr. nr. Dorin Pavel. nr. 75 Unirea. str. nr. 3720 SC REMAT ALBA SA Alba Iulia.

Ovidiu. 4677. 10 Sebes. str. nr. nr. Dorin Pavel. 88 Alba-Iulia. nr. 1D Lunca Tarnavei. bl AC 14. 48 Aiud. nr. 2742 5157 3720 Desuri metalice neferoase Dezmembare VSU Acumulatori uzati Desuri metalice feroase si neferoase Acumulatori uzati Hartie Carton Materiale plastice DEEE Desuri metalice feroase si neferoase Comert cu deseuri metalice feroase Desuri metalice feroase si neferoase Acumulatori uzati Desuri metalice feroase Desuri metalice feroase si neferoase Deseuri metalice PET -uri Acumulatori uzati Deşeuri metalice feroase Deşeuri metalice feroase şi neferoase Deşeuri metalice feroase si neferoase Acumulatori uzati. 34 Ocna-Mures. Baritiu. Vulcan. str. nr. 88 Cugir. 18 Alba Iulia. Cosbuc. 3720 274 . nr. Lucian Blaga. ap 13 Teius. nr. nr. 8. str. str. 10 Cugir. nr. 88 Alba-Iulia. str. nr. nr. 57 C Aiud. nr. 4677 SC REMAT ALBA SA 3832. Gemina. str. vehicule scoase din uz Deseuri metalice Desuri metalice feroase si neferoase Desuri metalice feroase si neferoase Acumulatori uzati SC CLAU & SIM SRL 3710. nr. str. Victoriei. 3811 3710 4677 3832. Stefan cel Mare. 2-10 Sebes. loc. str. str. Mihai Eminescu. 153 Alba Iulia. 3812. Nationala. str. nr. bl AC 14. Depozitelor. folie plastic Desuri metalice feroase si neferoase Acumulatori uzati. nr. nr. str. str. bd-ul Revolutiei. 2-10 Aiud. str. nr. 5157 3710. str. nr. str. Gemina. 48 Aiud. Negoiu. str. nr. str. Hartie Carton Desuri metalice feroase si neferoase Acumulatori uzati. 3720. str. Helesteului. 4677 SC REMAT ALBA SA Alba-Iulia. Bucuresti. nr. nr. 4 Abrud. str. str. Hartie Carton. Ltn. str. nr. str. sc A. nr 60 3710. nr. Anca Virgil. 3720 SC TRANS IMPEX SRL SC LIVIU SI ALEXANDRA SRL SC CHETAN SRL SC REMAT ALBA SA 4677. str. str. 1 Sebes. 88 Zlatna. Depozitelor.57. str. Tribun Tudoran. 4677 SC REMAT ALBA SA 3832.Hartie Carton SC ALBA ALUMINIU SRL SC HIDROCONSTRUCTIA SA AF GRUIA LIVIA Zlatna. Bucuresti. 5157 SC FERO CIOAZA SRL SC BMX METAL COLECT SRL SC METALEX PROD SRL SC DUDU COMP SRL 3710. 57 C Aiud. 30 3710. 199 Sebes. 3831. Alunului. str. bl. 17 3832. nr. sc B. str. 8. 10 Abrud. 3710 (3832) SC CESENA SRL SC H&H COMPANY SRL SC REMAT CAMPENI SEBES SA 3832. 17 Alba Iulia. 17 Alba-Iulia. 1B Jud. str. Garii. 5157 5157 3710. nr. nr. sc B Teius. str. nr. Vulcan. str. Victoriei. Valea Frumoasei. 95 Sebes. nr. 88 Alba-Iulia. Constanta. Octavian Goga. Victoriei. 5157 3710. 3720. nr. nr. str. anvelope uzate. nr. Garii. Dorului. 1 Lunca Tarnavei. 10 Aiud. 5157 2008 SC UPRUC SERV SA SC REMAT SEBES SRL Sebes. Stefan cel Mare. Bucuresti. Hartie Carton Desuri metalice feroase si neferoase Acumulatori uzati. nr. 3811. Fabricii. str. 6A Blaj. 153 Alba Iulia. nr. 10 Sebes. str. nr. str. 3720. Mihai Eminescu. nr. Bucuresti. Unirii. ap 6 Alba-Iulia. 10 Cugir. str. G. 3 Fagaras. Depozitelor. str. FN Sebes. nr. Hartie Carton. 3720. Bucuresti. Gh. 3822. 7 Sebes. Ostasilor. 3831 3710. nr.

str. 53-55 Cugir. str. fn Com Sasciori. nr. plastic. 3832. Avram Iancu. 53-55 Cugir. Cosbuc. 4677 3831. Raul Mic.57 Alba-Iulia. 3831 Desuri metalice feroase si neferoase Acumulatori uzati Deşuri metalice feroase si neferoase Desuri metalice Desuri metalice feroase si neferoase Acumulatori uzati Deseuri de hartie. Veche. nr. str. 4677 4677 3832. 32A Com Almasu Mare. Lancram. nr. Deseuri metalice feroase si neferoase. nr. nr. loc. 3831. plastic. str. str. nr. 3710. Clujului. 4677 3832. Sebes. str. str. Luncii. str. nr. 32 Mun. str. metalice feroase si neferoase Desuri metalice feroase si neferoase Acumulatori uzati Deseuri de hartie. str. Stefan cel Mare. Dealului. carton. deseuri de mase plastice Deseuri metalice feroase si neferoase. nr. nr. 4 Sebes. str. 4677. 4677 3832 3811. loc. nr. str. metalice feroase si neferoase Acumulatori uzati Deseuri metalice feroase si neferoase. 284 Blaj. 1 Oiejdea. Stefan cel Mare. nr. fn Com Sasciori. 4677 4677 4677. str. nr. 3811 3832. 4619 3832. 2454. str. Craivei. hartie carton Deseuri metalice Deseuri metalice Deseuri metalice feroase Deseuri metalice feroase si neferoase. Rachitei. Gh. nr. 3831 3811. Valea Sermagului. nr. 35. G. nr. nr. str. str. acumulatori uzati. carton. 156 Alba-Iulia. 3831 3832. 3811. 3831 3832. str. str. 4 Alba-Iulia. 12 Alba-Iulia. Stefan cel Mare. 3832. Costache Negri. loc.57 Santimbru. 1722 3811. 3821. sat Straja. 4677. str. 6 Sebes. 50B Sebes. Olteniei. deseuri nemetalice. Valea Sermagului. Deseuri metalice feroase si neferoase. nr. 3832. 114 Sebes. Principala. str. Blajului. fn Blaj. 4677 3811. 2453. nr. nr. Berghin. Livezile. str. 4677. 3720 2442. Clujului. loc. Deseuri metalice feroase si neferoase. Raul Mic. Principala. nr. 5 Unirea. nr. str. 4677. nr. str. Aviator Olteanu. str. Principala. nr. 8 Alba-Iulia.3832. sat Cib. nr. str. Capalna. nr. Sincai. str. Drambar. 10 Ocna-Mures.SC REMAT CAMPENI SEBES SA Sebes. Deseuri metalice. 65 Vinerea. 114 Alba-Iulia. Depozitelor. nr. nr. str. nr. 176 Sebes. Mihail Kogalniceanu. fn Mun. deseuri mase plastice Deseuri metalice feroase si neferoase Deseuri metalice feroase Deseuri metalice (feroase si neferoase) si acumulatori uzati Deseuri metalice (feroase si neferoase) si acumulatori SC EXINTO SRL SC GEKING SRL SC GRAND ALIS SRL SC MONDRAGON SRL SC LOŢI SRL SC METEOR STAR SRL SC MISTRAL SERVICE SRL SC MIRIAM GRUP SRL SC VALEA SERMAGULUI SRL SC DARCLEE SRL SC MARIO & BENI SRL SC MARIO & BENI SRL SC RMC BENZ SRL SC ROBI-VLADUT TITAN SRL SC MARIA CONSTRUCT SRL SC ADI&MARIUS TOP SC MARAND SRL SC SILURUS GLANIS SRL SC ROBTIC ELECTRONIC COMPUTERS SRL SC SATEX SRL SC PAUL ION SRL 275 . str. 155 Lancram. 63 Valea Lunga. 2444. nr. Lancram. loc. 25 Alba-Iulia. 28 Com Sasciori. 3811. Axente Sever. Sebes. Stefan cel Mare. 3831 3832. nr. 17 Sebes. str. 2443. Livezile. Morii. Deseuri metalice feroase si neferoase. 4 Sebes. Stefan cel Mare. str. nr. acumulatori si baterii uzate. 2511. nr. str. 3832. 33 Com. nr. 32A Ighiu. Victoriei. Clujului. 2 Sebes. 113 Sebes. Veche. 128 Sebes. 3832. 36 Alba-Iulia. 329 Alba-Iulia. Mihail Kogalniceanu. str. ap. 284 Blaj. Mihai Eminescu. nr. nr. 156 Loc. 35 Sebes. Capalna. str. str. str. str. 2 Sebes. 4677. Iuliu Maniu. bl 70. Stefan cel Mare. str. Spicului. loc. nr. nr. Alba-Iulia. nr. str. zona industriala Drambar. 4677 3832 3811. str. fn Com Sasciori. 4677. nr. 4677 3832.

str. sat Vingard. str. 3832. Dorului. 34 Cugir. str. 10A. nr. str. 12 Ighiu. str. 4677. Devei. nr. nr. bl. mase plastice Deseuri metalice feroase si neferoase Deseuri metalice feroase si neferoase. 34 Vinerea. str. 4677 3832. acumulatori uzati Deseuri metalice feroase si neferoase. str. 6 Martie. nr. nr. str. Livezii. 3811 3811. Ostasilor. peturi. 3811 3832 3831. Cantarului. nr. str. nr. 30B Com. str. nr. 13 Aiud. FN Abrud. Benic. str. 4 Blaj. 6 Maertie. str.SC PACURAR CONSTRUCT SRL SC ALCAZAR SRL Ocna-Mures. acumulatori uzati Deseuri metalice feroase si neferoase. Spring. Garii. Kogalniceanu. str. 95 3832 3832. str. 4677 3831. Principala Aiud. 3832. str. hartie-carton. Calarasi. str. 3832. Gorunului. 12 Ighiu. Toporasilor. 57C Sebes-Petresti. loc. 4 Sona. plastic. nr. Principala. nr. 3811 SC CASITO TRANSIMPEX SRL SC REMAT PLUS SRL SC CINDRELUL SRL SC CLAUS SERVICE SRL SC FERO CIOAZA SRL SC DEMENIC COMPANY SRL SC CLAU & SIM SRL 3832 3832. deseuri hartiecarton. 3831. G. str. 3832. nr. nr. acumulatori uzati Deseuri metalice feroase si neferoase Deseuri metalice feroase si neferoase Deseuri metalice feroase si neferoase. Principala Aiud. str. 3821. 4677 SC FLORIMIR SRL SC NICOLETA STYL SRL SC LOBII FIER SRL SC MARIO & BENI SRL SC ROLLO INTERNATIONAL SRL SC RECIMAT SA 3832. 4677 uzati Deseuri metalice (feroase si neferoase) si acumulatori uzati. str. Podul. Ciugud. Codrului. 249. nr. 4677 4677 3832. 113 Sebes-Petresti. str Rozelor. 186. George Cosbuc. nr. 3831. et 1. sticla. str. Closca. str. Podul lui Paul. hartie-carton Deseuri metalice feroase si neferoase. 6. str. 8 Vintu de Jos. nr. sc A. ambalaje plastic. str. 169 Loc. str. str. nr. VSU(colectate) Deseuri metalice (feroase si neferoase) si acumulatori uzati. Ioan Slavici Drambar. 10. 4677. 3 Alba-Iulia. nr. nr. nr. sat Valea Nandrului. Ocna-Mures. jud. nr. str. 13 Aiud. nr. str. nr. 3821. acumulatori auto uzati Deseuri metalice feroase si 2009 SC MIHAI & GABY SRL SC FERO MAGIC SRL SC ELI&ANDALUS SRL SC IEZERUL MIC SRL SC REMAT PLUS SRL SC ARMIS GLOBAL SRL SC FERO CIOAZA SRL SC SKY KONECT SERL Teius. str. 10 Aiud. Gorunului. 26 Cluj-Napoca. str. 1A Sebes. Petresti. 3832 3811 3811. 51 Drambar. bl. hartie. str. nr. str. bl. 1A Aiud. hartie Deseuri metalice feroase si neferoase. 3832 3832 3832. 69A Vintu de Jos. nr. textile Deseuri metalice feroase si neferoase Deseuri metalice feroase si neferoase Deseuri metalice feroase si neferoase Deseuri metalice feroase si neferoase. Calarasi. nr. str. 92 Zlatna. nr. str. str. 159 Sebes. nr. str. str. 4677 4677. Calea Popii. hartie-carton Deseuri metalice (feroase si neferoase) si acumulatori uzati Deseuri metalice feroase si neferoase Deseuri metalice feroase si neferoase Deseuri metalice feroase si neferoase. 16 Sebes. 54 Craciunelul de Jos. 159 Alba-Iulia. Livezii. str. 4677. Ciocarliei. Dorului. nr. Cosbuc. mase plastice. Victoriei. nr. Tudor Vladimirescu. M. nr. 26 Ocna-Mures. deseuri mase plastice. nr. 13 Barabant. nr. 4677. nr. 11A Aiud. 1. Andrei Muresanu. 3811. 1A Sebes. 77 Pestisu Mic. 4677 3832. 51 Barabant. nr. 3832 3811. 3811. hartie-carton. 3832. 1 Alba-Iulia. com. ap 6 Com Galda de Jos. acumulatori uzati Deseuri metalice feroase si neferoase Deseuri metalice feroase si neferoase Deseuri metalice feroase si neferoase. nr. str. nr. Ciocarliei. 5 Barabant. 44 Zlatna. Dorului. nr. ap. nr. Ardealului. Cugir. str. 3832. 4 Zlatna. 276 . 54C Craciunelul de Jos. 4677 3811. Hunedoara Drambar. nr. 1A Aiud. 4677 4677. 6 Martie. ap. Closca. str. Rozelor.

CB2. nr. mase plastice Deseuri metalice feroase si neferoase. nr. o Spitale de boli contagioase . infestate sau provenite din resurse infectate ori bolnave. M. 2.Abrud risc de epidemie hidrica (populatie expusa 5757 locuitori). bacterii şi alţi agenţi biologici. o alimente alterate. Laborator de bacteriologie Laborator Voievod nr. 3832. nr. Stefan cel Mare. şi din prezentul capitol secţiunea 3 punctul 3. 4677 3811. nr. inclusiv TBC (634 persoane expuse) şi laboratoare de analize microbiologice (182 persoane expuse): risc de epidemii.F. o igiena publică şi sanitar veterinară. acumulatori auto uzati Deseuri metalice feroase si neferoase. Macilor. str. o apa infestată. str. 55A Sartas. Deseuri metalice feroase si neferoase Deseuri metalice feroase si neferoase Deseuri metalice feroase si neferoase Deseuri metalice feroase si neferoase Deseuri metalice feroase si neferoase. Decebal ALBA Alba infecţioase IULIA Str. Cluj Sebes. Podu lui Paul. SC NICU PLESA SERVIS SRL SC TITI IMPEX SRL SC MANDRA DOINA SRL SC RALUMARK SOLUTION SRL SC TRANSANDONE SRL Horea. mase plastice. 2 277 . Aurel Vlaicu. Str.cartierele populatiei de etnie rroma din judet: risc de epidemie prin condiţii precare de igiena (populatie expusa 14306). str. 3832. jud. str. 231. 3831. str. Localitatea Denumirea instituţiei Locaţia compartiment. secţiunea 6. o Fermele zootehnice (avicole): risc epizootic (expuse 1250 persoane) – Se au în vedere şi precizările de la capitolul II. Valea Frumoasei. 1 Ocna-Mures. nr. o lipsa medicamentelor şi a mijloacelor de protecţie. str. o temperaturi extreme. Kogalniceanu. 27 Zlatna. str. 4677 3811.SC ION & SORIN PREST SRL GALDEAN NICOLAE P.5. nr. 3832 4677 3832. Vlad Tepes. Podu lui Paul. nr. Dorin Pavel. secţiilor.A. punctul 6. str. 206 4677 3811. hartie-carton Deseuri metalice feroase si neferoase SC PET COMPANY DISTRIBUTION SRL 3832 SECŢIUNEA A 3-A – ANALIZA RISCURILOR BIOLOGICE 3. compartimentelor şi laboratoarelor de bacteorologie din judeţ: Tipul (secţie. Zone pe teritoriul judeţului cu riscuri de epidemii: o Zone locuite paupere: . str. 27 Zlatna. bl. Kogalniceanu. 164 Sebes. 2 Mihai-Eminescu. nr. fn (fost CAP) Sebes. 55A Sartas. Stefan cel Mare. str. o colectivitate şi aglomerări de persoane. Tabelul cuprinzând locaţia sanatoriilor. nr.1. Fantanele. accidente prin intepare-taiere cu material biologic infectat. nr. o animale bolnave sau infectate – boli transmisibile la om. 4677 neferoase. hartie-carton. 17 Sebes. Aurel Vlaicu. str. nr. M. o emisiile de noxe chimice şi radioactive. . 8. 3832. nr. –Epidemii Factorii de risc determinanţi şi favorizanţi pentru producerea îmbolnăvirilor în masă / epidemiilor sunt: o viruşi. str. 4677 3832. nr. 4677 3811. 23 Sebes. hartie-carton. str. str. A. ap. laborator) Spitalul de Urgenţă Judeţean Secţie boli 1. nr. 13 Sebes. infectii nosocomiale.2. 93 Ocna-Mures. nr. 28 Alba-Iulia. Fantanele. nr. Al. 8B. ap. crt. Nr. 13 Sebes. bl. 23 Sebes. 164 Sebes.

o colectivitate şi aglomerări.2. BLAJ 6. 2 278 . Tot în subordinea Direcţiei pentru Tineret Alba este şi Centrul de Agrement Roica cu o capacitate de 120 de locuri. Spitalului nr. o emisiile de noxe chimice şi radioactive.2. Se au în vedere şi precizările din prezentul capitol.R. Republicii nr. bacterii şi alţi agenţi biologici. AIUD 4. o CÎMPENI CUGIR SEBEŞ ABRUD Denumirea instituţiei Spitalul Municipal Aiud Sanatoriul T. Populaţia din zonele inundabile pe timpul producerii unor astfel de fenomene. – Epizootii Factorii de risc determinanti si favorizanti pentru producerea îmbolnăvirilor în masă şi/sau epizootiilor sunt reprezentate de boli ale animalelor care sunt supravegheate în conformitate cu Programul acţiunilor de supraveghere. o igiena sanitar veterinară. 5.C.Bioterra S.C. Tăuţ. Zone cu potenţial de poluare a apelor – conform prevederilor punctului 2. Şurianu nr. În prezent este în activitate Centrul de Agrement Arieşeni cu o capacitate de 100 de locuri. referitor la exploataţiile de animale. 2 Str.. în administrarea consiliilor locale. Boz. o apa infestată. 9. 10. o temperaturi extreme.B. o animale bolnave sau infectate.C. Ecaterina Varga nr.C. A. o furaje alterate.1. 3. 3. prevenire şi control al bolilor la animale.2. o lipsa medicamentelor şi a mijloacelor de protecţie. Cîmpeni Compartimentul Teritorial de Sănătate Publică Cîmpeni Spitalul Orăşenesc Cugir Locaţia Str. secţiunea 1. 16 Str. Aiud. riscuri de poluare a apelor / secţiunea 2 din prezentul capitol precum şi zonele specificate la punctul 3. Abrud. Factorii de risc determinanţi şi favorizanţi pentru producerea îmbolnăvirilor în masă / epizotiilor sunt: o viruşi. Albac. 8. Ferma nr. Pe teritoriul judeţului sunt 5 tabere şcolare ( în conservare).L. laborator) Compartiment de boli infecţioase Sanatoriu Secţie boli infecţioase Compartiment Compartiment de boli infecţioase Secţie boli infecţioase Sanatoriu Compartiment Compartiment de boli infecţioase o o Zonele Centre de Agrement (taberelor şcolare) şi din imediata apropiere a acestora: risc epidemic ( pe teritoriul judeţului sunt 7 Centre de Agrement . protecţia animalelor şi protecţia mediului şi a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor . compartiment. Gîrda. 13 Str. 21 Str.Agro-Lact S. astfel. Aiud Spitalul Municipal Blaj Compartimentul Teritorial de Sănătate Publică Blaj Spitalul Municipal Sebeş Spitalul Orăşenesc Abrud Sanatoriul T.L.6 Str.B.R. al celor transmisibile de la animale la om. Nicolae Bălcescu nr.Nr. Localitatea crt. Tudor Vladimirescu 94 S. 7. Zonele în care se cresc animale şi păsări în exploataţii / ferme pe teritoriul judeţului sunt: o Bovine S. infestate sau provenite din resurse infectate ori bolnave. 11. Mureşanu nr. 11 Str. 7 Tipul (secţie. Şugag.6. Crişan nr.tabere şcolare).

Bovine . Fn PF Belean Daniel Com.str.Morii.Cetatea de Balta.62 În perioada 2007 -2010 la nivelul judeţului Alba nu au fost înregistrate epizootii majore doar focare izolate de rabie la vulpe în mediu silvatic în Alba Iulia. Garda.total .SC Agro Serv Com.C.str.Principala.289 SC Aspersa srl Decea.273 SC Albatros Gold Alba-Iulia.str. Şibot au existat focare de trichineloza la porc domestic sacrificat în gospodăriile populaţiei .63 PF Stupar Ioan STUPY Saliştea.Gării. sat Sintamarie. str. focare de rabie la carnasiere în gospodăriile populaţiei din localităţile Sebeş. srl Veza. Cîmpeni.nr.Principală Fn Unirea Unirea.str. Câmpeni.1 SC Solaris srl Unirea str.str. str. În urma măsurilor întreprinse majoritatea focarelor au fost stinse.str.Principala.nr.str.Fn Sălciua Sălciua.din care: sector privat NUMĂRUL ANIMALELOR 2007 U. Al.Grindului. nr.str.nr.FN SC Dragonul Calnic srl Calnic. Lupşa. Mihalţ. Galda de Jos.2 Mogoş Mogos. bivolite şi juninci . Pe teritoriul judeţului ( conform datelor Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor).str. 2006 capete 83509 74111 capete 83445 74069 capete 51508 48156 capete 51489 48136 capete 178812 164038 capete 178593 163958 279 2008 69230 69221 45385 45384 146164 146158 2009 68362 68358 44564 44564 138729 138711 . Crăciunel. Lupşa.L. Săliştea şi 68 focare de anemie infectioasă ecvina.Prund Fn Jidvei Jidvei.Cigas.Slatina.str.Fn SC Agrorot srl Craciunelu de Jos. Garda.1 SA Avram Iancu Sebes.din care: sector privat Porcine .din care: sector privat Vaci.M.Morii.1 focar de tuberculoza bovină la SC Horea CH Sănmiclăuş.str.str.Closca.R.Valea Arazii. FN SC EURO OV EXIM srl Spring. Pâclişa-Alba. Cugir.Drejmar.sat Izvorel Ocolis Ocoliş.413 o Melci SC Helitex srl Miraslau. Şugag . Sîntimbru FN.str.Fn Gârda de Sus Gârda de Sus.DN 75 Ponor Ponor.Fn Lupşa Lupsa.Lunca.nr. Ciugud.45 SC Horea CH Sănmiclăuş Principală o Ovine SC Ovinex Gligor srl Galda de Jos. Bucium.str.str. De asemenea în localităţile Alba Iulia.Targului.FN SC Sanda&Dorin SRL Petresti. Berghin.nr. 4 focare de leucoza enzootică bovină în localităţile Dostat. Ciugud. str.183 SC Cabro Grup srl Sat Vama Seaca.Centru. Petreşti.Principală nr. În toate cazurile inspectorii DSVSA Alba au intervenit cu promtitudine pentru lichidarea cât mai rapidă a acestor focare de boală. Campului. în prezent pe raza judeţului Alba mai sunt active un focar de rabie la Cîmpeni şi un focar de leucoza enzootică bovină în localitatea Doştat.Happy Snail S.Principală.nr.425 SC Solaris srl Lunca Mures.Borza. Sânmiclăuş.Principala.1 Şibot Şibot. târguri de animale funcţionează în localităţile şi în locaţiile: Horea Horea. Războieni. Calarasi.total .337 S. nr. astfel încât să se elimine riscul extinderii acestora în teritoriu atât la om cât şi la alte specii de animale receptive. Principala. Ponor.Morii Fn Albac Albac.

prelucrate. o fumatul în locuri cu pericol de incendiu. la clădirile civile.din care: sector privat capete 8310 6108 6807 6082 capete 236197 270632 263284 276465 Ovine . fără respectarea regulilor şi măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor. şlefuire etc.total . multiplicare. natura procesului tehnologic şi densitatea sarcinii termice. centrale termice. oficii pentru prepararea mâncărurilor calde etc.total . asociat pericolului de explozie. o folosirea de scule. nesupravegheaţi.din care: sector privat Familii 26013 31154 30845 31745 Notă: Începând din anul 2004 efectivele de animale se înregistrează la data de 01 decembrie. respectiv categoria D de pericol de incendiu.). o sursele potenţiale de aprindere existente. o proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate.din care: sector privat Capete 928063 1063207 1044591 1123665 Familii 26013 31154 30845 31745 Albine . manipulate sau depozitate.din care: sector privat capete 5515 5885 5846 7557 14719 12332 12091 capete 13630 Cabaline – total . o risc mediu (mijlociu) de incendiu (420 Mj/mp < densitatea sarcinii termice < 840 Mj/mp. o cenuşa. respectiv categoriile A şi B de pericol de incendiu. spaţii pentru arhive. o reacţii chimice necontrolate. respectiv categoria E de pericol de incendiu. bucătării.).) în medii periculoase. o receptori electrici lăsaţi sub tensiune.din care: sector privat capete 13622 14714 12323 12088 capete 2597762 2932762 3133620 3637168 Păsări . jarul şi scânteile provenite de la sistemele de încălzire. următoarele niveluri de risc de incendiu. parcaje pentru autoturisme etc. respectiv categoria C de pericol de incendiu (densitatea sarcinii termice > 105 Mj/mp). rectificare. respectiv categorii de pericol de incendiu: o risc foarte ridicat (foarte mare) de incendiu. o risc redus (mic) de incendiu (densitatea sarcinii termice < 420 Mj/mp). o risc ridicat (mare) de incendiu (densitatea sarcinii termice > 840 Mj/mp. În raport de aceşti parametrii există. o jocul copiilor cu focul. urmate de incendiu. precum şi executarea de operaţiuni mecanice (polizare.din care: sector privat capete 200786 241875 228252 238948 5885 5846 7557 capete 5515 Caprine – total . respectiv a categoriilor de pericol de incendiu (pentru construcţii de producţie şi depozitare) şi se au în vedere următorii parametri: o densitatea sarcinii termice şi destinaţia/funcţiunea.total . dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu sunt: o instalaţii şi echipamente electrice defecte ori improvizate. o sisteme şi mijloace de încălzire defecte. SECŢIUNEA A 4-A ANALIZA RISCURILOR DE INCENDIU Identificarea riscurilor de incendiu reprezintă procesul de apreciere şi stabilire a nivelurilor de risc de incendiu. improvizate sau nesupravegheate.din care: sector privat capete 236197 270632 263284 276465 capete 200786 241875 228252 238948 Oi şi mioare . biblioteci. utilaje şi echipamente de lucru neadecvate. pentru construcţiile de producţie şi depozitare. dispozitive. 280 . Grupele de încadrare a condiţiilor (împrejurărilor) care pot determina şi/sau favoriza iniţierea.din care: sector privat capete 2597697 2932762 3133620 3637143 capete 928128 1063207 1044591 1123687 Păsări ouătoare adulte .capete 8323 6108 6807 6082 Scroafe de prăsilă . o sudarea şi alte lucrări cu foc deschis.

gaze. EFECTUL TERMIC AL UNOR SUBSTANTE INCENDIARE APRINSE TRĂSNET ALTE SURSE 4 2 47 34 37 23 3 2 1 3 1 157 6 3 57 47 43 30 2 4 1 4 2 199 3 62 71 40 39 1 5 1 1 3 1 227 4 45 36 21 39 1 1 3 6 156 TOTAL Numeric pe ramuri de activitate. o defecţiuni tehnice de construcţii-montaj. salvare şi protecţie . Statistica anilor anteriori din punct de vedere al sursei care a dus la izbucnirea incendiilor este : o 2007 2008 2009 2010 SURSA PROBABILĂ DE INCENDIU NUMERIC ARC SCÂNTEIE ELECTRICĂ EFECTUL TERMIC AL CURENTULUI ELECTRIC SCURTCIRCUIT ELECTRIC FLACĂRĂ (FOC ÎN AER LIBER) JAR SAU SCÎNTEI (ŢIGARĂ) EFECT TERMIC (căldură prin contact sau radiaţie) FRECARE SCÎNTEI MECANICE AUTOAPRINDERE EXPLOZIE. evacuate sau salvate . o numărul animalelor : moarte . Intervenţia. o acţiune intenţionată ("arson"). o scurgeri (scăpări) de produse inflamabile. apă Construcţii 281 2007 102 5 6 10 6 INCENDII 2008 129 1 5 1 14 5 0 2009 2010 164 3 0 0 13 5 3 118 1 2 1 11 0 0 . periclitate . Funcţie de rezultatele obţinute se stabilesc forţele şi mijloacele specializate de răspuns. a operaţiunilor şi lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a maşinilor şi aparatelor cu piese în mişcare. prestabilite sau concentrate efectiv pentru : o evacuare . o explozie urmată de incendiu. pe baza riscului. termică. factorii implicati evaluează efectele agenţilor care pot interveni în caz de incendiu asupra construcţiilor. o înlăturarea operativă a urmărilor incendiului .neexecutarea. o valoarea piederilor materiale . o trăsnet şi alte fenomene naturale. situaţia incendiilor se prezintă astfel: RAMURA ANUL Gospodării ale populaţiei Agricultură şi servicii auxiliare Silvicultură Industria extractivă Industria prelucrătoare Energie electrică. o nereguli organizatorice. evaluat conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi ţinând cont de prevederile Normativului de siguranţă la foc a constrcţiilor Indicativ P118-99. o limitarea şi stingerea incendiului . evacuate sau salvate . o efectele negative asupra unor factori de mediu . o defecţiuni tehnice de exploatare. instalaţiilor şi utilizatorilor precum şi asupra factorilor de mediu şi estimează impactul direct al incendiilor prin următoarele consecinţe : o numărul persoanelor : victime periclitate . o costurile recuperării şi reabilitării . conform graficelor stabilite.

5 811645.RAMURA Comerţ şi reparaţii bunuri Hoteluri şi restaurante Transport şi depozitare Poştă şi telecomunicaţii Activităţi financiare Imobiliare.C. 815540 Municipiul Blaj. crt. 710679 2.Sebeş S.114Iulia OMV Petrom SA Alba Iulia AI.A. Tel.8 OMV Petrom SA Alba Iulia Biruinţei nr. Datele privind obiectivele cu risc de incendiu care au ca profil de activitate depozitarea şi comercializarea produselor petroliere sunt prezentate în tabelul de mai jos: Tip combustibil Nr. 801199 Municipiul Alba Iulia. Bălcescu Alba Iulia S.5 kg 230kg 25 buc Motorină 2 Skid GPL Butelii GPL 20 buc 1. 1. crt Denumire Contact Tip benzinărie Benzină 3 Tel/fax 830228 F 0722604311 114000 litri 3 F 57000 litri 3 F F 60000 litri 4 76500 litri 2 57000 litri 2 60000 litri 2 40 buc 397. 814173 0723184623 Tel.C. 3.C. Mihail Kogălniceanu 801100.Cuza nr.A. Stratusmob S. nr. nr. str. prestări servicii Administraţie publică Învăţământ Sănătate şi asistenţă socială Alte activităţi de servicii colective sociale şi personale 6 14 1 4 2 1 157 INCENDII 9 4 14 1 0 1 8 1 0 6 199 7 4 12 1 1 0 5 0 1 8 227 4 3 3 0 1 3 2 0 0 7 156 TOTAL Obiective importante cu risc de incendiu pe teritoriul judeţului: Denumirea obiectivului S. str. – Blaj Secţii cu risc ridicat de incendiu Depozitul de metanol Hala fabricare plăci MDF Secţia maşini gris Secţia mobilă – sector lăcuire Timp de intrare în dispozitiv 30 min 30 min 15 min 20 min Nr. închirieri. – Moara N. str.78 Oarda de Jos Rompetrol 2. de telefon Municipiul Sebeş. 828731 Fax. Albapam S. 282 . 814171 Fax. 1 decembrie 1918. Adresa. Kronoşpan SebeşSa. Gheorghe Bariţiu. nr. OMV Petrom Marketing SRL Alba Calea Moţilor nr. 828733 0726709489 Tel/fax 815852 3. 36 710162.

15. 11. 732607 SRL Sebeş Drumul 0744572600 Sibiului 45 SC Nydawa Oil Tel/fax./Fax 815588 fost Romcan Alba 0747855448 Iulia Clujului Km 384 Lukoil România Tel. 771252 Libertăţii 15 0744790417 Lukoil România SRL Tel. 771030 Cîmpeni 0763652794 Moţilor nr./Fax. 66 Lukoil România SRL Teiuş Decebal nr./Fax F F F 283 . crt 4. 771968 Cîmpeni Fax. 860013 5. 732057 SRL Sebeş 0745770502 Aug. Ferdinand nr. Ioan Raţiu nr. 831004 F 0728324095 75000 litri 1 0763651892 F 10282 litri 1 4157 litri 1 20000 litri 2 F F 60000 litri 1 90000 litri 1 F 9000 litri 2 F 10000 litri 2 F 40000 litri 2 75000 litri 1 10871 litri 1 5673 litri 2 60000 litri 2 60000 litri 1 47000 litri 1 25000 litri 2 10000 litri 2 100000 litri 2 1 10 buc 48 buc 1 5 mc 40 buc 9.Tip combustibil Nr. 14. 851468 0748124919 Fax. 25 Lukoil România SRL Blaj Clujului FN OMV Petrom SA Sebeş Lucian Blaga nr. Bena Nr. All Oil SRL Tel. Alba Iulia 816181 Ferdinand 83 0788352424 SC Euroil Alba Iulia 0788352424 Dr. 13. 17. 16. 10.1 Mol Petroleum SRL Aiud Transilvania nr. Tel/fax.1 SC Cris Trans SRL Tel. 12. 102 OMV Petrom SA– st. Tel/fax 731517 0735557510 F 10000 litri 3 rezerv. 8. bicomp. 851039 Fax.2 Alba Iulia (Apulum Prest srl) Revoluţiei nr. Denumire Downstream SRL Alba Iulia Blv. 79 SC Euroil Tel/fax. 91 SC Euro Ştefan Tel/fax. F 0740181716 Tel/Fax. 711800 F 0748124918 40000 litri 3 68094 litri 2 60 7. 6. 18. 54 All Oil SRL Cîmpeni Calea Turzii FN Contact Tip benzinărie Benzină Motorină Skid GPL 5000 Butelii GPL 0742148085 150000 litri 2 F 60000 litri 2 90000 litri 2 60000 litri 3 80000 litri 2 83176 litri 2 10000 litri Tel.

/Fax. 22. F 1000kg 284 . 711774 F 0727372693 0728999914 Tel. T. nr. Bena FN SC MP Petroleum Distribuţie SA Alba Iulia (Rubi Oil) Ferdinand 76 F 25. 55 SC Florea Grup Tel. Lukoil România Tel. 28./Fax. 0749203089 Vladimirescu nr. 833749 0728999906 Tel. 851568 Fax. 860261 SRLAiud Str. 842295 Săntimbru DN1 K 0728999950 M 387 Mol România PP Tel./Fax. 810993 SRL Alba Iulia 0744342588 Blv. Vladimirescu nr. F 81000 litri 2 3 32000 litri 2 1 40 kg 33./Fax. 24. 29. 157 OMV Petrom Blaj (SC Geo Iulia SRL) M./Fax. 30.Horea nr. 26. F 20. SRL 731267 Sebeş 0749065863 Str. 842275 Săntimbru Fax. 21. Aug. 851282 0723637405 Tel.35 SC Florea Grup Blaj Clujului nr. 3 32. 812213 0729087401 F 90000 litri 90000 litri 20000 litri 1 22000 litri 1 24000 litri 2 40000 litri 1 30000 litri 2 76075 litri 2 90000 litri 2 74000 litri 2 90000 litri 4 105000 litri 3 120000 litri 2 1 5000 litri 400 kg 1 5000 litri 420kg 1 5 mc 40 buc 20 buc Motorină 30000 litri 1 20000 litri 40 buc Skid GPL 5 mc 20 buc Butelii GPL 19. 887067 SRL Sebeş-Lancrăm 0748124916 DN1 Km 270+700 Lukoil România Tel. 4 0728967769 Mol România PP Tel.109 SC Arieşul SA Câmpeni Valea Bistrei nr 1 Contact 811324 0749203091 Tel. 810295 Fax.46 SC Florea Grup Aiud T. 2 Transiviniş & Co Tel./Fax. 27. Florea Grup SRL Alba Iulia Bd. 711400 F 0728999916 Tel.Tip combustibil Nr. crt Denumire SRL Alba Iulia Republicii 37 OMV Petrom Teiuş (Rubi Oil SRL) Clujului nr. SRL Alba Iulia 730007 Drumul Sibiului FN 0752262230 Lukoil România Tel./Fax./Fax. bicomp. 40000 litri 2 44000 litri 3 36000 litri 1 20000 litri 3 90000 litri 2 F 67050 litri 2 F 60000 litri 2 F 48000 litri 3 F F 90000 litri 2 45000 litri 2 F 60000 litri 2 Tel. 771355 0744697128 F F Tip benzinărie Benzină 30000 litri 2 20000 litri 1 rez. 23. Ferdinand FN Lukoil România Tel/Fax. SRL Alba Iulia 860114 AI Cuza nr. 31. Kogălniceanu nr.

39.3 LOCUINŢE TERMINATE PE SURSE DE FINANŢARE ( exclusiv lărgiri) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Locuinţe terminate –total 363 233 215 443 739 558 din care: 133 35 28 75 -din fonduri publice -din fonduri private 558 230 198 215 415 664 (fondurile populaţiei) 285 .7 68. 1 B 38.mii mp - Proprietate majoritar de stat Locuinţe la 31decembrie .2 5500.5 5568.mii mp - Proprietate majoritar privată Locuinţe la 31 decembrie .0 5551. înregistrat la nivelul anilor 2004 – 2009. Kogălniceanu nr.3 68.3 5537.4 2462 2465 2431 2430 2486 2478 69. 2 Florea Grup SRL Ocna Mureş M.1 139810 139959 140113 140436 141064 141581 5437.6 5469.17B Contact 815944 0745778580 Tel.Tip combustibil Nr. este importantă analiza fondului de locuinţe la nivelul judeţului.6 5453.5 5666. SC Premium SRL Alba Iulia Moţilor nr.număr Suprafaţa locuibilă . 0358401520 Fax. Florea Grup SRL Tel. este conform tabelului de mai jos : TOTAL JUDEŢ ANI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Locuinţe la 31 decembrie .8 5622.3 69.număr Suprafaţa locuibilă . 37. instalaţiile existente şi materialele de construcţie folosite. 827285 0358401521 0728999915 F 54000 litri 2 F 80000 litri 1 T 6000 litri 88000 litri 1 40000 litri 1 20000 litri 2 49000 litri 2 90000 litri 1 6000 litri 60 buc X 40 kg Tip benzinărie Benzină Motorină Skid GPL 5000 litri Butelii GPL 35.8 71. Eminescu nr.101 Florea Grup SRL Zlatna P-ţa Unirii FN SC Carisma Plus Zlatna str. 846855 F 0747402041 68000 litri 1 20000 litri 2 0728999915 F 40000 litri 3 36.61 34. SC Benstar SRL Oiejdea Clujului nr.0 5595.mii mp - 142272 142424 142544 142866 143550 144059 5506. crt Denumire SRL Sebeş M. Conform datelor furnizate de Direcţia Regională de Statistică Alba fondul de locuinţe al judeţului Alba. incendiile la gospodăriile populaţiei ocupă primul loc. Doja FN Tel.număr Suprafaţa locuibilă . 0258713418 Blaj 1 Gh.5 71. F Având în vedere că în statistica intervenţiilor.9 5523. Tudor Vladimirescu nr.

Cîmpeni) Riscurile sociale raportate la politica socială pot apare în special pe timpul desfăşurării de adunări. Baia de Arieş. tîrguri. II trim. feb. 61 64 76 134 97 107 104 82 107 116 74 73 54 Sursa de date : I.III 50 143 42 92 8 51 trim. prin calendarul anual se desfăşoară târguri şi pieţe cu participare mare de persoane în 51 de localităţi cuprinzând municipiile şi oraşele şi 40 de comune. festivaluri.Buletinul statistic LOCUINŢE TERMINATE număr trim. Localitatea Date privind tîrg săptămînal TM . apr.AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE ELIBERATE PENTRU CLĂDIRI REZIDENŢIALE număr 2007 2008 dec. În judeţul Alba. sep. ian. I 80 62 18 2007 trim. oct. competiţii sportive şi alte manifestări cu afluenţă mare de public. II trim.N. LOCUINŢE TERMINATE DUPĂ NUMĂRUL CAMERELOR DE LOCUIT 2004 2005 2006 2007 2008 2009 739 558 363 233 215 443 Locuinţe terminate-total din care: 32 10 57 34 6 cu 1 cameră 132 57 101 49 44 89 cu 2 camere 212 191 89 57 60 94 cu 3 camere 227 185 cu 4 camere 71 51 55 142 136 115 45 42 56 112 cu 5 camere şi peste SECŢIUNEA A 5-A ANALIZA RISCURILOR SOCIALE Posibilitatea apariţiei riscurilor sociale este determinată de nemulţumiri în rândul populaţiei precum şi de situaţia forţei de muncă din zonă. dec. sunt pe teritoriul unităţilor cărora şi-au desfăşurat activitatea operatori economici din domeniul minier. Abrud. metalurgie şi construcţii de maşini (Cugir.Târguri şi pieţe din judeţul Alba: Tip târg Zile de piaţă şi TA – târg animale. mai iun. Zlatna. I trim. – Direcţia Regională de Statistică ALBA . TC duminică respectiv Zilnic marţi Albac TM Stabilite anual 286 . mar. 170 126 44 2008 trim. TM Stabilite anual Luni Aiud TA. În judeţul Alba zonele cu un grad de ocupare al forţei de muncă redus. III 1) 122 67 261 79 24 193 43 43 68 Locuinţe terminate mediul urban mediul rural Notă: Indicatorul "Locuinţe terminate" se referă la totalul locuinţelor finalizate în trim. iul. TM În fiecare zi de joi Zilnic În fiecare zi de Alba Iulia Talcioc. III. desfăşurarea TC – tîrg cereale Abrud TA.S. nov. aug.tîrg mărfuri.

Date privind TM .Drîmbar fiecărei luni În fiecare zi de TM duminică TM Stabilite anual TM Stabilite anual TM Stabilite anual TM Stabilite anual TM În fiecare duminică TA.Vingard Stabilite anual Piaţă Stabilite anual TA.Localitatea Almaşu Mare Arieşeni Avram Iancu Baia de Arieş Blaj Cenade Cetatea de Baltă Cîlnic Cîmpeni Ciugud Cugir Cut Daia Romana Dostat Gîrda de Sus Horea Ighiu Intregalde Jidvei Lunca Muresului Lupsa Metes Mihalt Mogos Ocna Mures Ocolis Ohaba Pianu Poiana Vadului Ponor Rîmeţ Rimetea Roşia de Secaş Sălciua Saliştea Sîncel Săsciori Sebeş Şibot Şpring Şugag Teiuş Unirea Vadu Moţilor Valea Lunga Vintu de Jos Tip târg TA – târg animale. TM Stabilite anual TM . TM 287 Stabilite anual Stabilite anual Stabilite anual Stabilite anual Stabilite anual Zile de piaţă şi tîrg săptămînal Vineri şi sâmbătă Miercuri Luni Vineri şi sîmbătă Sâmbătă Zilnic Duminică Duminică Vineri Duminică Duminică Sîmbătă Zilnic Luni Duminică Miercuri şi duminică Duminică Miercuri şi . TM În fiecare zi de sîmbătă TA.Tarcău Stabilite anual TA. TM Stabilite anual TM . TM . TM Stabilite anual TM Stabilite anual TA.Văleni Stabilite anual TM Stabilite anual TA. Stabilite anual Cîlnic Deal TM Stabilite anual Prima sîmbătă a TA.tîrg mărfuri. TM Stabilite anual TM Stabilite anual TM Stabilite anual TA. TM Stabilite anual TM Stabilite anual TA. TM Stabilite anual TA. desfăşurarea TC – tîrg cereale TM Stabilite anual TM Stabilite anual TM Stabilite anual TM Stabilite anual TM Stabilite anual TM Stabilite anual TM Stabilite anual TM. TM În fiecare zi de vineri TA. TM Stabilite anual TM . TM TM TM TM TA. TM Stabilite anual TM . TM Stabilite anual TM Stabilite anual TM Stabilite anual Piaţă Stabilite anual TA.Cîlnic Sat.Tărtăria Stabilite anual TM Stabilite anual TA.

În categoria obiectivelor ce organizează acţiuni cu afluenţă mare de public intră casele de cultură şi căminele culturale. Baia de Arieş Festivalul Strugurele de Aur .1 5.Sebeş Târgul de Fete – Muntele Găina Desfăşurare 1 Decembrie Mai August Iulie August Iulie Iun – iul Septembrie August conform calendarului religios 24 –27 decembrie 31 decembrie / 1 ianuarie Iunie Iulie În categoria riscurilor sociale pot fi incluse şi obiectivele economice cu un număr ridicat de angajaţi precum şi instituţiile de detenţie ( Penitenciarul Aiud ).3 7.8 5.Liceal şi profesional . profesional .8 7. gimnazial. Abrud. la nivel rural acestea fiind amplasate de regulă în centrul comunei.1 7.5 Rata şomajului % 9.7 6.Primar. Din categoria riscurilor sociale nu pot fi excluse adunările spontane acestea putând să apară pe întreg teritoriul judeţului.0 11. Date privind TM .1 din care: femei % ŞOMERII PE CATEGORII. desfăşurarea TC – tîrg cereale TA.Horea Ziua Minerului – Roşia Montană.total număr 7825 6728 6068 5105 6043 9957 din care: femei număr 10.Localitatea Tip târg TA – târg animale. DUPĂ NIVELUL DE PREGĂTIRE (la sfârşitul anului) -persoane 2004 TOTAL Beneficiari de indemnizaţie de şomaj * .1 12. Manifestări cu afluenţă mare de public la nivelul judeţului: Denumirea manifestării Ziua Naţională a României Zilele Municipiului Alba Iulia Zilele Sebeşului Zilele Aiudului Zilele Blajului Serbările Lemnarului .Universitar 288 18597 10099 7473 2121 505 2005 15264 10039 7229 2285 525 2006 2007 2008 13011 7261 5006 1842 413 10509 5891 3994 1542 355 12827 7448 4566 2233 649 2009 22767 16617 10053 5217 1347 .tîrg mărfuri.7 7. sărbători religioase precum şi zile pentru sărbătorirea unei meserii / ocupaţii.0 8. zile cu specific regional sau local. Conform datelor furnizate de Direcţia Regională de Statistică Alba situaţia privind şomajul în judeţul Alba se prezintă astfel: ŞOMERII ÎNREGISTRAŢI ŞI RATA ŞOMAJULUI ( la sfârşitul anului ) UM 2004 2005 2006 2007 2008 2009 18597 15264 13011 10509 12827 22767 Şomeri .Jidvei Hramul Mănăstirilor Rîmeţ şi Dumbrava Sărbătoarea Paştelui Sărbătoarea Crăciunului Sărbătorirea anului nou Festivalul Lucian Blaga . TM Stabilite anual Zile de piaţă şi tîrg săptămînal duminică Sâmbătă Zlatna Dintre manifestările cu caracter de anualitate şi la care participă un număr mare de persoane sunt cele legate de sărbătorirea zilelor localităţii sau ziua naţională.

Universitar *-inclusiv beneficiarii de ajutor de integrare profesională Structura după nivelul de instruire arată că 44.340 de şomeri pentru lucrări comunitare.Liceal şi profesional 5 133 209 166 157 184 . pentru asistarea şi / sau transportarea persoanelor cu diferite afecţiuni la spital. intervenţiile desfăşurate de modulele de descarcerare şi echipajele SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Alba. Blaj. Alba Iulia. până în prezent au fost încheiate 97 de convenţii de finanţare. pe teritoriul judeţului nu s-au produs accidente de muncă ce au impus acţiuni de descarcerare.0 % în luna decembrie 2008 (faţă de 6. În rândul femeilor. Tîrnave) iar acţiunile de asistare şi/sau transportare a unor persoane la spital au fost de regulă persoane cu diverse afecţiuni. este următoarea : Cu Indice Total invaliditate Indice de Indice de de Anul accidente de Mortale temporară de frecvenţă gravitate durată muncă muncă medie 289 .8498 5225 5750 4618 5379 6150 Şomeri neindemnizati 6909 4513 4841 3836 4848 5537 . gimnazial şi profesional. intervenţiile la înec în zonele principalelor cursuri de apă ( râurile Mureş. DN 7).15 % din şomerii înregistraţi sunt absolvenţi ai învăţământului primar. Cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în oraşele: Cugir.7% în luna decembrie 2007). cu primării din judeţ prin care s-au încadrat în muncă 1. acţiuni în urma blocării persoanelor în diferite spaţii. au fost pentru descarcerarea persoanelor încarcerate în urma accidentelor de circulaţie. 22.1% în luna decembrie 2008 şi 5. accidentele de muncă la operatorii economici mari. Ampoi. Aiud . s-au produs pe drumurile naţionale din judeţ (în special DN 1.91 % sunt persoane cu studii liceale şi postliceale şi 0.5 % în luna decembrie 2009 (faţă de 7. etc. persoane căzute în locuinţele proprii.8 % persoane cu studii superioare. rata şomajului a fost de 12. Situatia accidentelor de munca produse şi înregistrate de agentii economici ce activează pe raza judeţului Alba pentru perioada 2007-2010. pentru intervenţii la înec. În vederea derulării programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru dezvoltarea comunităţilor locale. profesional 1584 579 700 616 374 429 . iar în rândul bărbaţilor de 7.Primar. Astfel statistica intervenţiilor modulelor de descarcerare şi SMURD pentru perioada menţionată este următoarea : Tipuri de intervenţie 2007 2008 2009 2010 ajutor medical de urgenţă 114 1142 la accidente de circulaţie SMURD 32 66 descarcerare 21 47 38 35 accident de muncă 2 intervenţii la înec 1 4 3 asistenţa persoanelor 16 37 55 90 persoane asistate şi/ sau 44 90 287 871 transportate la spital alte intervenţii 2 2 6 TOTAL 40 92 245 1336 Din evidenţele statistice rezultă că accidentele de circulaţie ce au impus acţiuni de descarcerare sau numai intervenţia echipajelor SMURD. în perioada 2007 – 2010. Din situaţia statistică. gimnazial. pentru accidente de muncă şi alte tipuri de intervenţii.6% în luna decembrie 2007). SECŢIUNEA A 6-A ANALIZA ALTOR TIPURI DE RISCURI În perioada 2007 – 2010.1% în luna noiembrie 2008 şi 5.

se pot desprinde următoarele considerente: .3 în anul 2010.62 0.42 0.r.indicele de gravitate are o tendinţă descrescatoare. . de la 131 accidente în anul 2007 la 75 accidente în anul 2010. din prezentul capitol).538 intervenţii din care 44.r.2 35.5 în anul2007 la o valoare de 37.48% pentru urgenţe majore.45 0. de la o valoare de 39. II Consultaţii la domiciliu TOTAL 2008 16333 16231 1499 34063 2009 15621 12566 2137 30324 2010 9216 17206 1729 28151 SECŢIUNEA A 7-A ZONE DE RISC CRESCUT 7.Total Anul accidente de muncă 2007 2008 2009 2010 131 105 79 75 Mortale 8 10 8 7 Cu invaliditate temporară de muncă 123 95 71 68 Indice de frecvenţă 0. În cursul anilor 2008 – 2010.6 56. numeric situaţia este următoarea: Tip urgenţă Urgenţe majore Urgenţe gr.2010. Unitatea administrativ teritorială Alba Iulia Cursul de apă .numărul accidentelor de muncă mortale a scăzut de la 8 accidente în anul 2007 la 7 accidente în anul 2010.5 41.3 Indice de durată medie 58.2 64. Zone urbane cu risc de inundaţii în care sunt amplasate construcţii de locuinţe.79% pentru consultaţii la domiciliu. Mureş Localitatea în care sunt obiective aflate în zone de risc la inundaţii Alba Iulia – obiective aflate în zone neamenajate şi în zona dig–mal Alba Iulia – obiective potenţial afectabile în cazul cedării digurilor Alba Iulia – obiective potenţial afectabile în cazul cedării digurilor Alba Iulia – obiective potenţial afectabile în cazul cedării digurilor Alba Iulia – obiective aflate în zone neamenajate Alba Iulia – obiective potenţial afectabile în cazul cedării digurilor . Zone de risc urbane 7.1. Pe categorii de urgenţe.r. .1 53.1.40 Indice de gravitate 39. obiective socio-economice sau căi de comunicaţii rutiere sau feroviare. (Detalii privind numărul şi amplasarea acestora conform tabelului de la secţiunea 1.numărul accidentelor de muncă prezintă o scădere în perioada 2007.4 37. Ampoi . punctul 1. . pe ani. Sebeş .71% pentru urgenţe de gradul 2 iar 5. în perioada analizată.1. 49. Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba a efectuat 92.1.2 Analizând situaţia accidentelor de muncă înregistrate şi prezentate numeric în tabelul de mai sus.1.Valea Oarda 290 .indicele de durata medie şi numărul de zile incapacitate acordate accidentaţilor au de asemenea evoluţii descrescatoare.

Arieş . Abrud .pr.pr. Pleşu .. Filiala .Arieşmin” Baia de Arieş . Hidrocentrale Sebeş .Arieşmin” Baia de Arieş . Cugir .. Rîtu (Lopezii) .Valea Jimelului . Veza .r. Filiala . CNCAF Minvest Deva.r. Aiudu de Sus . Filiala .Valea Dăii .râul Sebeş.Valea Piatra Rară .r. Pîclişa . Sebeş .pr..r.pr.Valea Sărădaş .Iazul de decantare Valea Cuţii.Iazul de decantare Valea Sartăşului. Hărmăneasa .Iazul de decantare Brăzeşti.pr. Tiur .Valea Buşchii 291 Aiud Pîclişa Gâmbaş Aiud Ciumbrud Sâncrai Aiud Ciumbrud Gârbova de Sus Gârbova de Jos Sâncrai Măgina Aiud Blaj Blaj Sebeş Sebeş Petreşti Sebeş Lancrăm Abrud Abrud Baia de Arieş Baia de Arieş Cugir Cugir .. Mureş .Arieşmin” Baia de Arieş .Valea Lupului .Valea Ciorii . Tîrnava Mică .pr.r.pr. Tîrnava . Tîrnava Mare . Cerniţa . CNCAF Minvest Deva.r.Barajul Petreşti .Valea Şturţ .Valea D.r. Gîrbova .pr.pr.r.Valea Viilor .Râul Mic . din administrarea Suc. Spătac . CNCAF Minvest Deva.Torent Mărăşeşti .r.

r. Galaţi . Feneş . Bistra .Valea lui Paul .Valea Slatina .Valea Roşioara .Valea Dobrot .Torenţi Podul lui Paul 292 Cîmpeni Cîmpeni Ocna Mureş Războieni Cetate Ocna Mureş Cisteiu de Mureş Războieni Cetate Ocna Mureş Cisteiu de Mureş Micoşlaca Ocna Mures Ocna Mureş Beldiu Teiuş Teiuş Teiuş Peţelca Zlatna Zlatna .pr. în conformitate cu Planul de avertizare – alarmare elaborat de către ISPH Bucureşti Suc.pr. Valea Mică . Geoagiu .Valea Cristianului . Mureş Teiuş .pr.Torent Dealul Viilor .Valea Brătinesei .Torenţi Suseni .pr.Valea Rînelii .pr.r.r.Valea Dealului .Valea Donii .5 + 6 rezidii calcaroase SC Bega UPSOM Ocna Mureş .pr. barajului de pe râul Cugir.r.Baraj Cugir (Canciu) – râul obiective potenţial afectabile în cazul cedării Cugir. Arieş .Valea Mică / Zlatna .Valea Groşilor . Vîltori . Hidrocentrale Sebeş . (Groapa) Feldioara . Mureş .r. Abrud .Valea Gruiului .Valea Papii .Valea Hajbodic Batal de Urgenţă rezidii calcaroase SC Bega UPSOM Ocna Mureş Batal Nr.Parţial localităţile Cugir şi Vinerea – .r. Valea Caselor .pr. Ampoi .Valea Ocna Mureş .Valea lui Lal . Trîmpoiele .pr.Valea Iadului .Valea Peţelcii .Valea Naibii .

crt.1. CNCAF Minvest SA Deva. pe teritoriul judeţului sunt: Nr.1.1. Galda de Jos . Filiala Zlatna 7. Aiud .Zone de risc natural.1. II. Valea Mică. Localitatea Denumire consumator Cantitate (consum) mii mc / an Operatori economici SC Kronospan SA Sebeş Sebeş 1878 SC Holtzindustrie SA Sebeş Sebeş 21 SC Manufactura IPEC Alba Iulia 87 SC Record SRL Alba Iulia Alba Iulia 19 SC Argos Sebeş Sebeş 147 Localităţi alimentate prin filiale / secţii aparţinând S.C. Unităţile administrativ-teritoriale afectate de alunecări de teren primare conform legii nr.Ridicat 293 .3. 7. Filiala Zlatna .5. din prezentul capitol. teritoriale alunecărilor 1 ALBA IULIA Municipiu reşedinţă de judeţ Scăzut .Galaţi.Iazul de decantare nr. Prin afectarea zonelor cu suprafetele mari de cereale paioase: Sebeş -1500 ha.820 ha. APA CTTA S. Râul Arieş Abrud Localitatea Baia de Arieş Abrud Zona Pod Brăzeşti Intravilan Abrud 7.Mediu 3 BLAJ Municipiu Scăzut . 1. 2.550 ha. Zone urbane cu riscuri în perioadele de secetă şi caniculare Prin afectarea marilor consumatori de apă.A. Teiuş . Vinţu de Jos .2.730 ha. sunt: Potenţialul de Nr.742 ha.650 ha.4.630 ha. Zone urbane cu risc de blocaje de gheţuri. Rangul unităţii administrativ Denumirea localităţii producere al crt. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional .Mediu 2 AIUD Municipiu Scăzut . Blaj . Cricău . Zonele urbane cu riscuri privind producerea de polei pe sectoare de drum ale drumurilor din judeţ sunt în conformitate cu tabelul de la secţiunea 1..Iazul de decantare nr. Alba Iulia .1. punctul 1. Valea Sfîrci . III.550 ha.Secţiunea a V-a . CNCAF Minvest SA Deva. Alba – livrare către mai mulţi consumatori Cantitate (consum) Localitatea Populaţia mii mc / an Alba Iulia 66406 7489 Teiuş 7284 293 Blaj 20765 2432 Aiud 28934 1106 Ocna Mureş 15503 638 Cîmpeni 8080 693 Abrud 6195 747 Baia de Arieş 4669 540 Zone de culturi agricole. 7.5.

Abrud. o Zonele de amplasare a agenţilor economici mari şi în special a agenţilor economici sursă de risc (Alba Iulia. Ocna Mureş. Cîmpeni. Blaj. Cîmpeni. dar acesta este tranzitat de rute ce asigură comunicaţiile aeriene între principalele aeroporturi din ţară precum şi tranzitarea de către aeronave militare şi civile altele decît ale companiei naţionale de transpot aerian.1. Sebeş. Situaţia operatori economici sursă de risc. În conformitate cu prevederile Normativului P100/2006. Ocna Mureş.1. judeţul Alba este situat în zona F(grad 6) de protecţie seismică. Blaj. Cîmpeni. Sebeş.1. R. Mic). Mihoieşti – pe R. crt.privind calculul seismic al construcţiilor. 7. Aiud. Pe teritoriul judeţului Alba îşi desfăşoară activitatea cu risc chimic care nu intră sub incidenţa H. Teiuş. Arieş şi Ac. natura chimică /compoziţia. Ac.Ridicat Mediu Mediu Scăzut . 804 / 2007 şi a Legii nr. 294 .Alba nu au fost înregistrate activităţi seismice care să afecteze construcţiile.Nr. Obrejii de Căpâlna şi Ac. 92/2003 şi operatori economici care desfăşoară activităţi ce prezintă pericol de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase. Abrud. Cugir. Baia de Arieş. Zlatna. Privind prăbuşirea de aeronave. care se supun prevederilor H.2.1. nr. Pe teritoriul jud. 7. Ocna Mureş. Zlatna. Cugir. Aiud. Jidvei este situată în zona E(grad 7) de protecţie seismică.7. frazele de risc. substanţele periculoase folosite în procesul de producţie. Ac. modul de depozitare şi riscuri asociate sunt prezentate în tabelele de la secţiunea a 2-a analiza riscurilor tehnologice. se pot încadra următoarele localităţi urbane: Alba Iulia. Baia de Arieş. Blaj. Oaşa. din prezentul capitol). Sebeş. Zonele incluse în această categorie sunt cele de desfăşurare fizică a drumurilor naţionale şi zonele adiacente ale acestora. Sebeş. oraşelor şi comunelor dar în special cele cu aglomerări ale populaţiei (Alba Iulia. 7. Zona perimetrală a localităţilor Blaj.G.6.9. nr.Ridicat Mediu Scăzut . Aiud.Ridicat Mediu 7. incluzînd şi zonele periurbane aferente acestor localităţi. Ac. Abrud. din prezentul capitol. Zlatna. Petreşti – pe R. Pe teritoriul judeţului nu sunt amplasate aeroporturi sau aerodromuri. Ocna Mureş. 4 5 6 7 8 9 10 Denumirea localităţii SEBES CIMPENI BAIA DE ARIEŞ OCNA MUREŞ CUGIR TEIUŞ ZLATNA Rangul unităţii administrativ teritoriale Municipiu Oraş Oraş Oraş Oraş Oraş Oraş Potenţialul de producere al alunecărilor Scăzut . Raportat la riscurile industriale. Având în vedere prevederile referitoare la comunicaţiile rutiere şi feroviare prezentate la punctele specifice acestui domeniu (în special lipsa variantelor ocolitoare pentru localităţi şi desfăşurarea transporturilor de substanţe periculoase). Teiuş). Zonele urbane critice în cazul prăbuşirii aeronavelor sunt: o Zonele locuite ale municipiilor.G.1. Pentru această categorie se au în vedere detaliile prezentate la punctul 2. Tău. (Detalii conform precizărilor de la punctul 1. 804 din 2007.1. Cugir. impactul asupra mediului. Teiuş). Baia de Arieş. o Zonele situate în aval de amplasamentul strict al acumulărilor hidrotehnice şi care pot fi afectate de accidente la acestea (Ac. Privind producerea cutremurelor.1.10. Zone urbane cu riscuri asociate transportului şi depozitării de produse periculoase.

15. Cupru.1. Cupru. Cupru Zinc. Ocna Mureş* Fil. Fier .R. APA CTTA Suc. amoniu suspensii. 14. Blaj S. 1.137 CJ FA. GHCL Upsom Romania S. La nivelul judeţului Alba sunt 9 agenţi economici ce intră sub incidenta H.2010.Zinc CN-. Crimbo Gas Patringeni* S.C. 4. Mangan. Rosia Montana S.C.C. 10.A.ROSIAMIN S.A. ABRUD (Rosia Poieni) CNCAF MINVEST SA Deva Platforma Baia de Arieş CNCAF MINVEST SA Deva (Zlatmin Zlatna) Pehart Tec Petreşti Apa CTTA Suc Alba Iulia (Apa Canal) Apa CTTA Suc Aiud Apa CTTA Suc Ocna Mures Apa CTTA Suc Cugir Apa CTTA Suc Blaj S. 1.l Blaj* S.substanţe organice . Privind poluarea apelor . Alba Aluminiu Srl RA . Sebeş S. Zinc.G.35 AB RA . Denumirea utilizatorului de apă S. 18.13 AB RA – 45 AB RA – 124 AB RA – 64 AB RA – 63 AB RA – 95 AB RA – 8 AB RA – 151 AB RA – 28 AB Cod cadastral RA -10 AB Cursul de apă / poz.C. 16. 7.804/2007.A.56 AB RA . Cupru. 4.este oprită tehnologic din data de 25. 3.C.C. Fier. 2. CUPRUMIN S. Aiud Alte obiective industriale care deţin deşeuri şi halde de steril care pot avea impact major asupra mediului sunt prezentate în tabelul de mai jos. Lista principalilor utilizatori de apă care pot prezenta surse potenţiale semnificative de poluări accidentale: Nr crt. Fier.A. S..fenoli Suspensii. 8.182 AB RA.74 AB FA.C. de impact Târnava Mare 3222/ d Târnava Mare Poluanţi periculoşi posibil a fi scăpaţi de sub control suspensii . INTERBREW ROMANIA SA-p.1 HD FA.2010 FA .C.A. substanţe organice cloruri .L. Suspensii suspensii. Hidrometrică a evac. 11. S. 17.11.C.74 AB FA-137 CJ FA-137 CJ Mureş Roşia Montana 5. S.A. S. Kronospan Sebeş SA 3. Zn Codul cadastral al folosinţelor de apă din aval Lichidata din data de 05. Mangan suspensii. UPSOM S.77 AB RA . Metalurgica S. (Detalii conform prevederilor din prezentul punct – riscuri industriale). Arieş 6. Arieş Ampoi 220 / d Sebeş 755/ d Mureş 3990/ d Mureş 3400/ d Mureş 3120/ s Cugir 530/ s Târnava Mare 2220/ d Sebeş 775/ s Sebeş 870/ s Sebes - - Ampoi Ampoi 295 . 13.STRATUSMOB S. Alba Aluminiu S.C.7. Zlatna 2. Kronospan Sebeş S.C.C. 12. Fe . 9. Sebes Hidroelectrica S.A.07.01.

ABRUD Spitalul Orăşenesc Abrud nr. Obiective importante cu risc de incendiu pe teritoriul judeţului: Secţii cu risc Timp de Nr.A.A.2. A. Str. de impact Târnava Mare 2175/ d Cugir Mures V.A. Sanatoriul T. Aiud Sanatoriu Varga nr. Nr.14. Vintu de Jos** S. Zonele urbane cu riscuri privind eşecul utilităţilor publice. 2. secţiilor. CUGIR Spitalul Orăşenesc Cugir Bălcescu nr. Alba Iulia** S.12. Spitalului Compartiment de 3. SEBEŞ Spitalul Municipal Sebeş 21 boli infecţioase Str. Crişan nr.6 Secţie boli 5. laborator) Spitalul de Urgenţă Judeţean Secţie boli 1.C. Compartiment Sănătate Publică Blaj Str. nr. Decebal Alba infecţioase ALBA IULIA Str.amoniu Codul cadastral al folosinţelor de apă din aval - 19. Localitatea Denumirea instituţiei Locaţia compartiment.Galda Poluanţi periculoşi posibil a fi scăpaţi de sub control Suspensii.amoniu. Abator Oiejdea** *Unităţi închise **Unităţi noi 7. Compartiment Sănătate Publică Cîmpeni Str.fo sfor Azotati. din prezentul capitol. 21. Republicii Secţie boli 8. 20.C.Galda V. MERCADO S. 2 boli infecţioase AIUD Str. infecţioase BLAJ Mureşanu nr.Nr crt.8. crt. S. Nicolae Compartiment de 11.C. 22. Zone urbane cu incidenţe datorate riscurilor biologice / epidemii. crom Suspensii. Conform precizărilor de la punctul 2.1.azotiti Materie organica. Şurianu nr. obiectivului incendiu dispozitiv 1 S. Al. A. Cîmpeni Sanatoriu Str. str. Compartiment de 7. ALBA LACT S. S. CÎMPENI Compartimentul Teritorial de 11 10.C.A.B. 7 boli infecţioase 7.1. Compartimentul Teritorial de 16 6.materie organica. Sanatoriul T. Zone urbane cu riscuri de incendiu. Municipiul Blaj. Denumirea Adresa.C.C.A.1.C. TRANSAVIA S. 7.13. IAMU SA Blaj Fabrica de Arme Cugir S. compartimentelor şi laboratoarelor de bacteorologie din judeţ: Tipul (secţie. 13 infecţioase 9. Spitalul Municipal Blaj Str. Spitalul Municipal Aiud nr. de telefon ridicat de intrare în Crt. 23.B. Se încadrează zonele de amplasare şi cele din imediata apropiere ale sanatoriilor. Laborator de bacteriologie Laborator Voievod nr. Denumirea utilizatorului de apă Zlatna Cod cadastral RA – 91 AB RA RARARA- Cursul de apă / poz. Stratusmob S. Secţia mobilă – 20 min 296 . 2 Str. Hidrometrică a evac. Ecaterina 4.

5. Pânze de grohotiş asociate cu căderi de pietre sunt caracteristice zonelor montane şi submontane.teren viran 297 .CRIMBOGAZ S. din prezentul capitol. Kronoşpan SebeşSa. Zone de risc periurbane 7. 815540 Secţii cu risc ridicat de incendiu sector lăcuire Depozitul de metanol Hala fabricare plăci MDF Secţia maşini gris Timp de intrare în dispozitiv 30 min 30 min 15 min 2 3 Obiectivele cu risc de incendiu şi care au ca profil de activitate depozitarea şi comercializarea produselor petroliere sunt prezentate la secţiunea a 4-a în tabelul cu obiectivele surse de risc care au ca obiect de activitate comercializarea şi depozitarea produselor petroliere. mai numeroase fiind cele din Munţii Apusenii şi zonele carstice. Zone de culturi agricole. Aiud (localităţi aparţinătoare) . datorat compoziţiei trupului de pădure în totalitate de răşinoase sau răşinoase în amestec cu foioase.6. Prin afectarea zonelor cu suprafetele mari de cereale păioase: Sebeş (localităţi aparţinătoare) 1500 ha.Nr.3. str.R. nr. 36 710162. 74 Zlatna – loc.820 ha. De asemenea aceste zone sunt vulnerabile la incendiu de pădure datorită faptului că în aceste perimetre numărul mediu anual de zile cu furtuni depăşeşte 30 zile pe an. Din punct de vedere al produceri de avalanşe / căderi de pietre sau grohotiş. 7.1. Privind producerea unor incendii de pădure. Blaj (localităţi aparţinătoare) . Ruşi Abrud – Dealu Mare 7.N. 1 Decembrie 1918.650 ha. Mihail Kogălniceanu 801100. Denumirea agentului economic : S. 7.2. str. Zlatna. Alba Iulia (localităţi aparţinătoare) . Zonele periurbane critice pentru producerea avalanşelor prin căderi de pietre (din evidenţa statistică) sunt situate în perimetrul localităţilor: Baia de Arieş.4. 7. 801199 Municipiul Alba Iulia.2.2.1.2. punctul 1.C. Zonele periurbane cu riscuri privind producerea de polei pe sectoare de drum ale drumurilor din judeţ sunt în conformitate cu tabelul de la secţiunea 1.550 ha.Sebeş S.2. 7. Crt.2. Albapam S.5 811645. nr. Localitatea : ZLATNA Profilul producţiei : depozitare şi comercializare produse petroliere Amplasarea : ZLATNA. Suprafaţa : 5 000 mp Vecini : . Cîmpeni. – Moara N. Teiuş (localităţi aparţinătoare) . în zonele periurbane ale oraşelor Baia de Arieş (Munţii Apuseni) şi Cugir (Munţii Şureanu). Pe teritoriul judeţului sunt identificate zone cu potenţial de incendiu. Zonele periurbane cel mai frecvent afectate de înzăpeziri sunt pe următoarele sectoare de drum în următoarele localităţi: Localitatea pe teritoriul căreia se Drumul Sectorul de drum preponderent afectat produce Zlatna – Dealu Mare D. acestea putând duce la blocarea căilor de acces. Bălcescu Alba Iulia Adresa. Sat Pătrângeni Adresa : Sat Pătrângeni F.L.A. Cugir. Budeni. Denumirea obiectivului Blaj S. 7. 710679 Municiupiul Sebeş. Zone periurbane – raportate la riscurile industriale.la N .550 ha.N. Zone urbane cu riscuri în perioadele de secetă şi caniculare. de telefon Gheorghe Bariţiu.2.C. nr.5.C.2.

BAIA DE ARIEŞ Telefon . S. 1 . Raza de pericol : 200-250 m Denumirea agentului economic: S. 1 . FAX 0258-775595 Denumire deşeu : STERIL AURIFER Tip deşeu : SOLID Observaţii : iaz de coastă în conservare 298 . fax .L. FAX 0258-775595 Denumire deşeu : STERIL AURIFER Tip deşeu : SOLID Observaţii : iaz de vale în conservare Denumirea agentului economic : S.A. IAZUL DE DECANTARE BRĂZEŞTI Localitatea : BAIA DE ARIEŞ Profilul producţiei : extracţia şi prelucrarea minereului aurifer Adresa : STR.localitatea PETREŞTI. BAIA DE ARIEŞ Telefon .A. ARIEŞMIN S.A. FAX 0258-775595 Denumire deşeu : STERIL AURIFER Tip deşeu : SOLID Observaţii : iaz de vale tip 1 în conservare Denumirea agentului economic : S. BAIA DE ARIEŞ . e-mail : 0258-775601.C. 1 . IAZUL DE DECANTARE VALEA CUŢII Localitatea : BAIA DE ARIEŞ Profilul producţiei : extracţia şi prelucrarea minereului aurifer Adresa : STR. REPUBLICII Nr.C. BAIA DE ARIEŞ .A. fax . SEBEŞ. BAIA DE ARIEŞ .C. e-mail : 0258-775601.2. Localitatea : ALBA IULIA – sediu central al agentului economic ( staţia PETREŞTI – Municipiul Sebeş) Profilul producţiei : captare. sat PETREŞTI Suprafaţa : 3 648 mp Vecini : la nord – localitatea SEBEŞEL.0.la S – Gara Zlatna la E – SC NACROS SRL la V . tratare şi transport apă Amplasarea : sat PETREŞTI Adresa : mun. ARIEŞMIN S. fax .P.T.A.5 Km la est – teren agricol Substanţa toxică : CLOR Raza de intoxicare ( m ) : 4 000 Raza letală ( m ) : 750 EVALUAREA ZONELOR DE RISC ZONA LETALĂ Număr localităţi: 2 Număr agenţi economici : 2 Populaţie posibil a fi afectată : 500 ZONA DE INTOXICARE Număr localităţi : 6 Număr agenţi economici : 4 Populaţie posibil a fi afectată : 4 500 Denumirea agentului economic : S. IAZUL DE DECANTARE VALEA SARTĂŞULUI Localitatea : BAIA DE ARIEŞ Profilul producţiei : extracţia şi prelucrarea minereului aurifer Adresa : STR. REPUBLICII Nr.teren viran Substanţa periculoasă : G.” APA MARE” C. REPUBLICII Nr.C.T. BAIA DE ARIEŞ Telefon .5 Km la vest – teren agricol la sud . e-mail : 0258-775601. ARIEŞMIN S.

ABRUD Telefon .A. 1 . ZLATMIN S. 2 . e-mail : 0258-856226.C. ABRUD Telefon .A. IAZUL DE DECANTARE VALEA MICĂ Localitatea : ZLATNA Profilul producţiei : extracţia şi prelucrarea minereului aurifer Adresa : STR. IAZUL DE DECANTARE VALEA ŞTEFĂNCII 2 Localitatea : ABRUD Profilul producţiei : extracţia şi prelucrarea minereului cuprifer sărac Adresa : STR. e-mail : 0258-856226. PETRU DOBRA Nr. FAX 0258-780296 Denumire deşeu : STERIL CUPRIFER Tip deşeu : SOLID Observaţii : iaz de vale Denumirea agentului economic : S. fax . ZLATMIN S. fax .C. FAX 0258-856142 Denumire deşeu : STERIL AURIFER Tip deşeu : SOLID Observaţii : iaz de vale în conservare Denumirea agentului economic : S. CUPRUMIN S. e-mail : 0258-856226. ABRUD . Privind poluarea mediului. 1 . FAX 0258-856142 Denumire deşeu : STERIL AURIFER Tip deşeu : SOLID Observaţii : iaz de vale în conservare Denumirea agentului economic : S. ZLATNA Telefon . FAX 0258-780296 Denumire deşeu : STERIL CUPRIFER Tip deşeu : SOLID Observaţii : iaz de vale Denumirea agentului economic : S. e-mail : 0258-780712. CUPRUMIN S. FAX 0258-780296 Denumire deşeu : STERIL CUPRIFER Tip deşeu : SOLID Observaţii : iaz de vale Denumirea agentului economic : S. IAZUL DE DECANTARE SFÂRCI Localitatea : ZLATNA Profilul producţiei : extracţia şi prelucrarea minereului aurifer Adresa : STR. fax . ZLATMIN S. HOREA Nr. CUPRUMIN S.C. IAZUL DE DECANTARE VALEA ŞTEFĂNCII 1 Localitatea : ABRUD Profilul producţiei : extracţia şi prelucrarea minereului cuprifer sărac Adresa : STR.C. IAZUL DE DECANTARE VALEA ŞESII Localitatea : ABRUD Profilul producţiei : extracţia şi prelucrarea minereului cuprifer sărac Adresa : STR.A. fax . HOREA Nr.7. ABRUD .A. FAX 0258-856142 Denumire deşeu : STERIL AURIFER Tip deşeu : SOLID Observaţii : iaz de şes în conservare 7. ZLATNA Telefon . PETRU DOBRA Nr. fax . e-mail : 0258-780712.A.Denumirea agentului economic : S. ZLATNA Telefon . ZLATNA . PETRU DOBRA Nr. ZLATNA . ABRUD Telefon . ZLATNA . 2 . HOREA Nr.A. 1 . e-mail : 0258-780712. 299 .C. IAZUL DE DECANTARE NR. ABRUD .C. 2 .2.1 Localitatea : ZLATNA Profilul producţiei : extracţia şi prelucrarea minereului aurifer Adresa : STR. fax .

1. 804/2007. Ac.7 ha 4. Mic).2 Valea Mica situat in localitatea Valea Mica in conservare 300 10.Iaz nr.activă . la transportul gazului din stocator la instalatia de îmbuteliere. Fraze de risc la substantele componente ale GPL-ului : . la manipularea şi încărcarea buteliilor. Ac. 2. la încărcarea cisternelor cu GPL.Valea Stefanca nr. (Detalii conform prevederilor din prezentul punct – riscuri industriale). Sebeş. Ac. halde de steril Suprafata crt. Exploatari Nr. Cîmpeni. Tău. Zlatna.Valea Şesii -iaz activ . Ocna Mureş. Mihoieşti – pe R. SC Cuprumin Abrud 26. Teiuş).C. Petreşti – pe R.2. Zone periurbane cu riscuri cauzate de căderea aeronavelor. Abrud.23 halde de steril situate la gurile galeriilor de exploatare Iazuri de decantare .9.8 ha 6 ha 35.1 Zlatna in conservare situat in localitatea Podul lui Paul in conservare .G. Patrânjeni.2. Baia de Arieş. Aiud.conservare Deva Platforma .Halda steril Muntari -activă . amplasare Zona Apuseni CNCAF Iazuri de decantare: MINVEST SA .conservare Baia de Aries .C3 propan: F+ : extrem de inflamabil .73 ha 5. o Zonele periurbane situate în aval de amplasamentul strict al acumulărilor hidrotehnice (Ac. îmbutelierea acestuia şi transportul lui la beneficiar.6 ha 3.SC Crimbo Gas SRL Zlatna Amplasament: . Sebeş.iaz Brăzeşti . la depozitul de stocare. În tabelul de mai jos este prezentata lista cu zone de risc de poluare a apelor de suprafaţa din zona exploatărilor miniere din munţii Apuseni.iaz Valea Cutii .5 ha 1. La nivelul judetului Alba sunt 9 agenti economici ce intra sub incidenta H.Valea Stefanca nr. Accidente majore cu impact asupra mediului sunt exploziile. Zone periurbane cu riscuri cauzate de poluarea apelor.Halda steril Hădărău în conservare Zona Zlatna Iazuri de decantare: .8.Halda steril Valea Cuibarului activă . 7.II .sat. la îmbutelierea gazului.iaz Valea Sărtaşului închis fostă Arieşmin Halde de steril: Baia de Arieş . oraş Zlatna Activitatea principala a obiectivului consta în stocarea GPL-ului aragaz. (Conform precizărilor de la punctul 1. 7. R. Arieş şi Ac. din prezentul capitol).iaz de avarie Halde de steril: . Obrejii de Căpâlna şi Ac.9 ha 46. În zonele periurbane se încadrează S. Blaj.1.Halda steril Geamana.8 ha 50.Iaz nr.extrem de inflamabil şi cancerigen de categoria II.1 ha 330.1. Zonele periurbane critice în cazul prăbuşirii aeronavelor sunt: o Zonele periurbane de amplasare a agenţilor economici mari şi în special a agenţilor economici sursă de risc (Alba Iulia.4 ha 5 ha 1.7 ha 96. Cugir.I. Filiala Zlatmin Zlatna . Identificarea instalatiilor care ar putea prezenta potenţiale accidente majore: descărcarea gazului din vagonul cisterna şi transportul lui până la stocător. Depozite de deseuri.T: . miniere.iaz în conservare .3 ha 116.3 butadiena(în carburanţi pentru automobile): F+. Oaşa. Crimbo Gas SRL Zlatna.

301 .R. Sanda&Dorin SRL Petreşti. sub control de impact Arieş Ampoi 220 / d Sebeş 755/ d Mureş 3990/ d Mureş 3400/ d Mureş 3120/ s Cugir 530/ s Târnava Mare 2220/ d Sebes Ampoi CN-. Ocna Mures Apa CTTA Filiala 7.Agro-Lact S. Aiud Apa CTTA Filiala 6.10. Suspensii suspensii.C. Fn 7.1 S.2.11. Fier.C.2. Patringeni *Unităţi închise **Unităţi noi 7. Avram Iancu Sebeş. Zonele periurbane în care se cresc animale şi păsări în exploataţii / ferme pe teritoriul judeţului sunt: o Bovine S. Aiud. 3.3 Sfarci-Galati situat in localitatea Valea Mica inchis Halde de steril: . Zone periurbane raportate la riscurile biologice / epizotii. Tudor Vladimirescu nr. Cupru Zinc Codul cadastral al folosinţelor de apă din aval FA-137 CJ - Nr crt Denumirea utilizatorului de apă CNCAF MINVEST SA Deva Platforma Baia de Aries CNCAF MINVEST SA Deva (Zlatmin Zlatna) Pehart Tec Petresti Cod cadastral RA. Conform precizărilor de la punctul 2.13 AB RA – 45 AB RA – 124 AB RA – 64 AB RA – 63 AB RA – 95 AB RA – 8 AB 1.8.. Sebes SC Crimbo Gas 10.L. 4.94 S. Hidromea fi scăpaţi de trică a evac.Cigaş. Cugir Apa CTTA Filiala 8. Câmpului nr..45 S. 2. Zinc. Blaj Hidroelectrica SA 9.2 ha 53 ha Lista principalilor utilizatori de apă care pot prezenta surse potenţiale semnificative de poluări accidentale: Cursul de apă Poluanţi / periculoşi posibil poz. Zonele periurbane cu riscuri privind eşecul utilităţilor publice. Cupru.Iaz nr. Fier.2. str.77 AB RA . din prezentul capitol. Albatros Gold Alba-Iulia. Apa CTTA Filiala Alba Iulia (Apa Canal) Apa CTTA Filiala 5. Călăraşi nr.C.A.35 halde de steril situate la gurile galeriilor de exploatare in conservare si inchise - 10.

Ardeu . Techereului (Brădet) . Arieş Bistra . Blandiana .pr. Albac Albac .r. obiective socio-economice sau căi de comunicaţii rutiere sau feroviare.Valea Arinoasa .1.Valea lui Gomboş .Valea Poienii . Arieşul Mare . Zonele rurale pe teritoriul cărora sunt obiective economice.Valea Steiului .pr. Arieşul Mare Arieşeni Avram Iancu .r. (Detalii privind numărul şi amplasarea acestora conform tabelului de la secţiunea 1.Valea Negrilesii .Valea Todeştilor Blandiana Bistra Avram Iancu Arieşeni Brădet Albac 302 .Valea Drăghiţii .pr.Valea Călugăreşti .pr.Valea Bozului . Arieşul Mic .r. Valea Mare .Valea Patacului . Lămşoaia . Mureş Blandiana .pr.pr.pr.Valea Babii .pr.1.pr.Valea Teiului .pr. Zone de risc rurale 7.Valea Boholt . Zone rurale cu risc de inundaţii în care sunt amplasate construcţii de locuinţe.1.r. Cib .Valea Peştelui .Valea Prisăcii .Valea Cionului . căi de comunicaţii sau construcţii: Unitatea administrativ Localitatea în care sunt obiective aflate Cursul de apă teritorială în zone de risc la inundaţii .Valea Ciorasa .Valea Şesii Bucium .Valea Vulturului .Valea Acmariu .pr. Almăşel Almaşu Mare .Valea Păltinişului . Cobleş .3. Dobra .Valea Utului . din prezentul capitol).Valea Poienii .Valea Vidrişorii . punctul 1.Valea lui Bălan .3.r.7. Abrud .r. Buciumanilor .

Tîrnave .Valea Tibrişorului . Balta (Boianului) . Ordîncuşa . Buninginea .pr.Valea Lupilor .Cenade . Albac Gîrbova Gîrda de Sus Gîrda de Sus Horea Horea 303 .r.Valea Leucii .r.pr. Gorganului (Cenade) . Boz .pr.pr. Galda (Cetea) .Valea Cioreştilor Cîlnic Crăciunelu de Jos Cricău Cut Daia Română Doştat .Valea Viezuri .Valea Găinaru .Valea lui Vodă .pr. Curpeni . Somoghi (Fărău) Cîlnic Crăciunelu de Jos Cricău Cut Doştat Fărău Fărău .Valea Bîrlea . Secaşul Mare .Torent Mesentea Gîrbova .pr.pr.pr.r. Cricău .Valea Pivniţii .pr.pr.pr.pr. Tîrnava Mică Cetatea de Baltă Cetatea de Baltă . Daia . Tătîrlaua .pr.Valea Porcarilor .pr.Valea Cailor .Valea Mare .pr.Valea Porcăreţ .r. Ciurulesei Ciugud Ciuruleasa Ciugud Ciuruleasa .Valea Heria . Cîlnic . Gîrda Seacă .r. Gîrbova . Arieşul Mare .Valea Budeşiţei . Dizdiţu .Valea Căruţei .pr. Cerniţa .pr.pr.pr.Valea Osoiului Cenade Gorgan Ceru Băcăinţi Ceru Băcăinţi .pr.Valea Doştina Galda de Jos Galda de Jos .pr. Tibru . Mureş . Băcăinţi .Valea Cheia Gălzii .Valea Doştat . Craiva .

r.pr.pr. SC Cuprumin SA Abrud .r.pr. SC Cuprumin SA Abrud Iazul de decantare Ştefanca II.r.pr. Bucerdea .r. Ampoi Presaca Ampoiului Poiana Ampoiului Văleni . Veseuş . Inzelu .Valea Rea .r. Râtu Lopadea Nouă . Arieş Iazul de decantare Ştefanca I.pr.r. Lupşa SC Cuprumin SA Abrud Iazul de decantare Valea Şesei.. Ploştini . Tîrnave Mihalţ . Ampoiţa .Valea Mică . Mureş Lunca Mureşului .pr. Mureş . Lopadea Tăuţi Ampoiţa Isca. Aiudu de Sus . Mirăslău (Cicău) . Ţelna . Odverem .r. Ighiu Ighiu . Bedeleu .r. Arada .r. Găldiţa .pr.pr. Arieş .pr. Lunca Ampoiţei Mihalţ Cistei Mihalţ Obreja Mihalţ Decea Mirăslău Cicău Mirăslău Lopadea Veche Gura Ariesului Lunca Mureşului Gura Ariesului Lunca Mureşului Gura Ariesului Lupşa Livezile Poiana Aiudului Vălişoara Sat Izvoarele Sat Vălişoara Sat Poiana Aiudului Lopadea Nouă Jidvei Întregalde Ighiu Livezile Meteş 304 .Valea Ocnişoarei .pr.pr.r. Mureş .pr.pr. Gâlcer Jidvei .Valea Pietrei (Bojin) .Valea Socşoara .pr. Tîrnava Mică .pr. Galda Întregalde . Secaşul Mic Mirăslău .pr.

Şoimuş .r. Arieş .pr.r.r. Mureş Noşlac .pr. Mureş Rădeşti .pr. Secaşul Mic . Geoagiu .Valea Belioara .Valea Steiului .r.pr.Valea Ponor . Pianu .r.Valea Izvoarelor . CNCAF Minvest Deva.r.pr.Valea Hueşti .pr.Valea Obîrşii .pr.Valea Lazului Mogoş .r.Valea Şovar . Bucurului .pr. Găbud .pr.Valea Rece Ponor .pr. Rachiş .Valea Făgetului .Torent Pleşoare + Urdaşului .pr.pr.Valea Poienii Roşia de Secaş .Valea Bogdanului .pr.Torent Remete . Rîmetea Rîmetea .Valea Muntelui .Valea Iop . Inzelu Rîmeţ . Ocoliş .Valea Căptălanului . Poşaga Poşaga . Inceşti . Geoagiu (Mogoş) . Abrud Iazul de decantare Valea Săliştei. Secaşul Mic .pr.Valea Ciuciului . Filiala Rosia Montană Rachiş Lopadea Veche Lopadea Veche Lopadea Veche Mogoş Stîna de Mureş -Noşlac Găbud Căptălan Ciuci Ocoliş Ocoliş Ohaba Pianu Poiana Vadului Ponor Poşaga Rădeşti Leorinţ Meşcreac Şoimuş Leorinţ Rîmetea Rîmeţ Roşia de Secaş Roşia Montană Roşia Montană 305 . Arieş .Valea Fordii .Valea Davideştilor .pr.. Neagra .pr. Craca Ohaba Pianu Poiana Vadului . Măgura . Geoagel (Cheia) .

Arieş .r.pr.Am.pr. Tîrnava Mică .Barajul Obrejii de Căpâlna râul Sebeş.Valea Archiş Săliştea .Valea Săcărel (Secăşel) .5 ha teren agr.Valea Gorniştii .Valea Lucaciu .pr.Valea Bîrlogului .r. Hidrocentrale Sebeş. Geoagiu .r.Valea Pănteştilor .pr.Valea Muşchiului . Sălciuţa .pr.Valea Varului Săsciori . Galda .Valea Turzii . în conformitate cu Planul de avertizare . Baraj Râul Mic – SC Cugireana 306 .pr..Valea Râmeţi . Săsciori Scărişoara Sîncel Coşlariu Galtiu Sîntimbru Totoi Sîntimbru .Valea Beiului .Valea Tonii . Arieş . din administrarea Suc.15 case si anexe .Valea Lăzeşti .r. Piscicolă AJVPS Blaj Alba .Baraj Cugir – Suc. Valea Largă . Mureş Sălciua .Valea Dobreasca .r. Băcăinţi (Cerului) . Valea Mare Sîncel .Valea Morilor .4 punti pietonale . Mureş Sohodol Sîntimbru Sohodol Stremţ Stremţ Şibot Localitatea Şibot – obiective potenţial afectabile în cazul cedării barajelor de pe râul Cugir.Valea Sărăcsău . Arieşul Mare Scărişoara .Valea Bocăii (Bochii) . Răchita .Potenţial accident la barajele de pe râul Cugir : . Hidrocentrale Sebeş .pr.r.pr. Sebeş . Sohodol .Valea Cărbunarilor Sălciua .r.alarmare elaborat de către ISPH Bucureşti . Cugir Şibot .r.

Valea Bătăii . Ciugud .r.3.r.pr. Hidrocentrale cedării barajului de pe râul Sebeş.Valea Glod Vinţu de Jos Unirea I+Unirea II Unirea – obiective potenţial afectabile în cazul cedării digurilor Măhăceni Ciugudul de Jos şi Ciugudul de Sus Inoc Dumbrava Vadu Moţilor Valea Lungă Vidra 7.pr.alarmare elaborat de către ISPH Bucureşti Parţial localităţile situate pe cursul principal al r.pr.Torentul Tăul Bistra Şugag Parţial localităţile situate pe cursul principal al r. Prin afectarea marilor consumatori de apă : Denumire consumator Localitatea Cantitate (consum) .r. Sebeş Sebeş 307 . Sebeş – obiective potenţial afectabile în cazul .pr. Kronospan S.pr. în conformitate Sebeş cu Planul de avertizare . din Sebeş – obiective potenţial afectabile în cazul administrarea Suc.r.Valea Stoicane Şugag .2.alarmare elaborat de către ISPH Bucureşti .Valea lui Mihai .C. Groseştilor .mii mc / an 1878 Operatori economici S. Măhăceni . Hidrocentrale cedării barajului de pe râul Sebeş.Valea Lihoii .SA . Sebeş .pr.Baraj Tău– r. Mureş Vinţu de Jos .Valea Dumbravei Vadul Moţilor Valea Lungă Vidra . în conformitate Sebeş cu Planul de avertizare .Valea Goblii .Barajul Oaşa – r.Valea Băişesii . .Valea Tole .Valea Morii . Neagra . din administrarea Suc. Unirea Unirea .pr. Tîrnava Mică Şona Sînmiclăuş Şona Biia Lunca Târnavei . Sebeş. Mureş . Sebeş. Arieşul Mic . Zone rurale cu riscuri în perioadele de secetă şi caniculare.Valea Muşetoaia .r.A.r. Dobra . Arieşul Mare . Lodroman . Mărtinie .pr.

742 ha. Sîncel.Oiejdea Alba Iulia Cantitate (consum) . 5.Tomnatecului.3. în următoarele localităţi: Localitatea pe teritoriul căreia se Drumul Sectorul de drum preponderent afectat produce D. în aceste areale fiind cele mai multe cursuri de apă nepermanente din judeţ. Albac. 705 Almaşu Mare de Mijloc. 1. Şpring. Fenomenul de secetă poate fi la semnalat la un nivel mai accentuat şi pe teritoriul administrativ al localităţilor din Podişul Secaşelor şi zona Tîrnavelor. 8. Dîmbu Moţului. 67 C Şugag – Oaşa Şugag – cu localităţile aparţinătoare Zlatna – Dealu Mare D. 74 Bucium – sat Valea Poienii Abrud – Dealu Mare Almaşu Mare – satele Nădăştie. Bistra. Râul Arieşul Mare Arieşul Mare Arieşul Mare Arieş Arieş Valea Mare Geoagiu Galda Târnave Pianu Localitatea Albac Albac Vadu Moţilor Bistra Lupşa Bistra Stremţ şi Teiuş Galda de Jos Mihalţ Pianu Zona Zugăi Limita Albac – Vadu Moţilor Limita Albac – Vadu Moţilor Baraj Gârde Pod Valea Lupşii Intravilan Bistra Stremţ şi Teiuş Galda de Sus – Galda de Jos Punte Cisteiu de Târnavă – Obreja Pianul de Jos – Vinţu de Jos Obs 7. 7.4.Ponor Rîmeţ. 308 . Poiana Vadului. Daia Română. Sohodol.L. Ohaba. în special zona Munţilor Apuseni (Arieşeni. din prezentul capitol. 7.5. Avram Iancu.630 ha.3.3.J. Cib D. datorat compoziţiei trupului de pădure în totalitate de răşinoase sau răşinoase în amestec cu foioase.Denumire consumator S. Cergău. Ponor DC 132 Gîrda . Vadu Moţilor. Balomireasa. Ciuruleasa. Vf. S. Vidra.3. Zone rurale cu risc de blocaje de gheţuri. Zone rurale cu riscuri privind producerea incendiilor de pădure. Dîrninosul. pe teritoriul judeţului sunt: Nr.5. Galda de Jos . Scoarţa.730 ha. crt. în zonele: o Munţii Apuseni ( Dl.N.R. punctul 1. Zonele rurale cel mai frecvent afectate de înzăpeziri sunt pe următoarele sectoare de drum. Fili.J. M. Cricău . 9. 7. Roşia Montană.C. 6. 10. Preluchi. Glod. Vl. Doştat. 4.C.6. Vf. Runcului. Cărbunari. Vf. Şona. 7. Zonele rurale cu riscuri privind producerea de polei pe sectoare de drum ale drumurilor din judeţ sunt în conformitate cu tabelul de la secţiunea1. Pe teritoriul judeţului sunt identificate zone cu potenţial de incendiu.mii mc / an 261 147 Zone de culturi agricole. Scărişoara. Piatra Neamţului. Bucium. Valea Lungă. Roşia de Secaş.Gheţari Alte zone cu riscuri de producere a înzăpezirilor sunt pe teritoriul comunelor situate în zonele montane.Gheţari Gîrda . Almaşu D. Unităţile administrativ teritoriale ce se încadrează în perimetrele menţionate sunt: Cenade. 2. Agras Localitatea Sîntimbru Galda de Jos . 3.1. Horea. Lupşa). Transavia S. Prin afectarea zonelor cu suprafetele mari de cereale păioase sunt: Vinţu de Jos .N. Crăciunelu de Jos.3. Ciocului. 107 I Aiud .

Dl.Ridicat Mediu Ridicat Mediu Ridicat Scăzut . Preluca Groşilor.Ridicat Mediu 309 . o În Munţii Apuseni – Balomireasa. Mugeştilor. Ponor. Mogoş.Mediu Mediu Scăzut . Dîmbu Arsurilor). Stîna Gotului.3.Ridicat Mediu Ridicat Mediu Scăzut . De asemenea zone vulnerabile la incendiu sunt şi cele în care numărul mediu anual de zile cu furtuni depăşeşte 30 zile pe an. Geamăna.Ridicat Mediu Ridicat Denumirea localităţii LUPSA METES MIHALT MIRASLAU MOGOS NOSLAC OCOLIS OHABA PIANU PONOR POSAGA RADESTI RIMET RIMETEA ROSIA DE SECAS ROSIA MONTANA SALCIUA SALISTEA SASCIORI SCARISOARA SIBOT SINCEL SINTIMBRU SOHODOL SONA SPRING STREMT SUGAG UNIREA VALEA LUNGA VIDRA Potenţialul de producere al alunecărilor Mediu Mediu Scăzut Mediu .Mediu Mediu Mediu Scăzut Scăzut . Unităţile administrativ-teritoriale din zonele rurale afectate de alunecări de teren primare conform legii nr. pe teritoriul judeţului fiind: o În Munţii Sebeşului – Valea Salanelor – Slimoi.Dl. o Munţii Şureanu ( Goaşele – Dl. Vf. Coliba Ungurului. Păltiniei. În aceste zone specifiul este reprezentat de pădurile de brad şi amestec de brad cu foioase în Munţii Apuseni şi trupuri de pădure de molid. Poşaga. Ocoliş. Lupşa.Ridicat Scăzut Ridicat Mediu Scăzut . Bucium precum şi pe teritoriul oraşului Baia de Arieş. Ţîcului.Secţiunea a V-a . Goaşele – Bocşitura. Piatra Albă.Zone de risc natural. Sălciua.Mediu Mediu .Mediu Mediu Mediu Scăzut .Ridicat Mediu Mediu Ridicat Ridicat Ridicat Scăzut . o În Munţii Cugirului – Scîrna – Grăsciori. brad sau amestec în Munţii Şureanu.Ridicat Mediu Mediu Mediu Ridicat Mediu Scăzut . Creasta Stîncoasă. 7. pe teritoriul comunei Şugag şi a teritoriului aparţinînd oraşului Cugir. Localităţile în zona cărora se regăsesc aceste perimetre sunt cele menţionate mai sus. Vf. Muntele Mare – Segage. Stîna Canciului. Bistra.7. Casa de Piatră. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional . Curcubăta.Ridicat Scăzut Mediu Scăzut . Muncelu Mic). pe teritoriul comunelor Avram Iancu.Ridicat Ridicat Mediu Mediu Ridicat Scăzut . sunt: Denumirea localităţii ALBAC ALMASU MARE ARIESENI AVRAM IANCU BERGHIN BISTRA BLANDIANA BUCIUM CENADE CERGAU CERU-BACAINTI CETATEA DE BALTA CILNIC CIUGUD CIURULEASA CRACIUNELU DE JOS CRICAU CUT DAIA ROMANA DOSTAT FARAU GALDA DE JOS GIRBOVA GIRDA DE SUS HOPIRTA HOREA IGHIU INTREGALDE JIDVEI LIVEZILE LOPADEA NOUA Potenţialul de producere al alunecărilor Mediu Mediu Mediu Mediu Ridicat Mediu Scăzut Mediu Ridicat Ridicat Mediu Scăzut .

MINEI Nr.A.3. Sălciua. Poşaga.10.C. Gîrda de Sus.8. Zone rurale cu riscuri industriale. Arieşeni. Blandiana. Roşia Montană.T.SĂSCIORI. Livezile. ROŞIAMIN S. Şugag.Denumirea localităţii LUNCA MURESULUI Potenţialul de producere al alunecărilor Scăzut Denumirea localităţii VINTU DE JOS Potenţialul de producere al alunecărilor Scăzut . Avram Iancu.A. Noşlac. Ocna Mureş. Mogoş.A. Pe teritoriul jud. Almaşu Mare. Privind producerea cutremurelor În conformitate cu prevederile Normativului P100/2006. Noşlac. Rîmeţ. Meteş. Zonele critice pentru producerea avalanşelor prin căderi de pietre (din evidenţa statistică) sunt situate în perimetrul localităţilor: Albac. Cetatea de Baltă.teren agricol la est – teren agricol Substanţa toxică : CLOR Raza de intoxicare ( m ) : 8000 Raza letală ( m ) : 1500 EVALUAREA ZONELOR DE RISC ZONA LETALĂ Număr localităţi: 3 Număr agenţi economici : 0 Populaţie posibil a fi afectată : 1500 ZONA DE INTOXICARE Număr localităţi : 6 Număr agenţi economici : 4 Populaţie posibil a fi afectată : 6500 Denumirea agentului economic : S. Ciuruleasa. IAZUL DE DECANTARE VALEA SĂLIŞTEI Localitatea : ROŞIA MONTANĂ Profilul producţiei : extracţia şi prelucrarea minereului aurifer Adresa : STR. sat SEBEŞEL Suprafaţa : 20. Scărişoara. fax . Valea Lungă. mai numeroase fiind cele din Apusenii de Sud şi a zonelor carstice. Întregalde. ROŞIA MONTANĂ . Rimetea. Stremţ. Ighiu. IAZUL DE DECANTARE GURA ROŞIEI Localitatea : ROŞIA MONTANĂ 310 .950 mp Vecini : la nord – teren agricol la vest – teren agricol la sud . În această zonă se găsesc localităţile Lunca Mureşului. Localitatea : ALBA IULIA – sediul agentului economic ( staţia SEBEŞEL – Comuna Săsciori) Profilul producţiei : captare. ROŞIA MONTANĂ . judeţul Alba este situat în zona F(grad 6) de protecţie seismică. Jidvei.C. Ocoliş.T. ROŞIA MONTANĂ Telefon . Ponor. acestea putând duce la blocarea căilor de acces.C. 7.Mediu 7. tratare şi transport apă Amplasarea : sat SEBEŞEL Adresa : com.3.3. Fărău.9. Zona perimetrală a localităţilor Blaj. Horea. Hopîrta. Bucium. Bistra. Şona.A. FAX 0258-783225 Denumire deşeu : STERIL AURIFER Tip deşeu : SOLID Observaţii : iaz de vale Denumirea agentului economic : S. 7.Alba nu au fost înregistrate activităţi seismice care să afecteze construcţiile.privind calculul seismic al construcţiilor. Săsciori. Zone rurale cu riscuri privind producerea de avalanşe / căderi de pietre sau grohotiş. Galda de Jos. Denumirea agentului economic: S. Jidvei este situată în zona E(grad 7) de protecţie seismică. Pânze de grohotiş asociate cu căderi de pietre sunt caracteristice zonelor montane. Sîncel. ROŞIAMIN S. 1 .” APA MARE” C. S. Lupşa. e-mail : 0258-783167.

Mihoieşti – pe R. C. Bistra. Arieşeni. Zonele incluse în această categorie sunt cele de desfăşurare fizică a drumurilor naţionale şi zonele adiacente ale acestora. Gîrda. 7.halda închisă . Jidvei.2 . Sîncel.a mineralizatiei uranifere. DN 74A. Meteş.ROŞIAMIN SA Roşia Montană RA .1.Valea Izbita Halde de steril . Ocoliş (pe DN 74.13. Arieş şi Ac.Valea Galbena nr.3.halda închisă . (Detalii conform precizărilor de la punctul 1. Valea Lungă. Scărişoara. 7. e-mail : 0258-783167. din prezentul capitol). Albac. ROŞIA MONTANĂ Telefon . Tău. Mic).iaz activ Halde de steril: . Fil. Ac. Cupru Zinc.1. Petreşti – pe R.iaz de decantare Gura Roşie în conservare . Sălciua. Fe . se încadrează următoarele localităţi rurale: Cut. (Conform precizărilor specifice din prezentul capitol). Hidromecrt cadastral a fi scăpaţi de folosinţelor de apă trică a evac.5 ha 22 ha 2.1. Zonele rurale critice în cazul prăbuşirii aeronavelor sunt: o Zonele rurale situate în aval de amplasamentul strict al acumulărilor hidrotehnice (Ac. Pentru această categorie se au în vedere precizările de la punctul 2. Galda de Jos. Având în vedere prevederile referitoare la comunicaţiile rutiere şi feroviare prezentate la punctele specifice acestui domeniu (în special lipsa variantelor ocolitoare pentru localităţi şi desfăşurarea transporturilor de substanţe periculoase). din prezentul capitol.Valea Galbena nr.3. 1 . Zona Bucium cca.N.5 ha 3. Ac.halda închisă .12.zone rurale În tabelul de mai jos este prezentata lista cu zone de risc de poluare a apelor de suprafaţă din zona exploatărilor miniere din muntii Apuseni. Oaşa. sub control apă din aval de impact 1.1 . DN 14 B). Vadu Moţilor. Halde de steril rezultate din prospecţiunile geologice pt.11. Vinţu de Jos. şi calit. R.U.Valea Izbicioara Suprafaţa 1. MINEI Nr.2. halde de steril Zona Apuseni Iazuri de decantare: .Varciorog . .56 AB Roşia Montană suspensii. Cetatea de Baltă.4 . Nr. Privind căderea aeronavelor. FAX 0258-783225 Denumire deşeu : STERIL AURIFER Tip deşeu : SOLID Observaţii : iaz de coastă în conservare 7. Filiala Roşiamin Roşia Montană 23 ha 18. Lupşa. Privind poluarea apelor . 15 ha Lista principalilor utilizatori de apă care pot prezenta surse potenţiale semnificative de poluări accidentale: Cursul de apă Poluanţi Codul Denumirea / Nr Cod periculoşi posibil cadastral al utilizatorului de poz. Poşaga.Valea Galbena nr. Miraslău (trafic ridicat pe DN 1 şi DN 7) dar şi localităţile: Crăciunelu de Jos.halda închisă Iazuri de decantare . Săliştea. Sebeş.Profilul producţiei : extracţia şi prelucrarea minereului aurifer Adresa : STR.74 AB FA.evaluarea cant. SA Sucursala Măgurele -Arieşeni 11. Şibot. Sîntimbru. fax . Bucium. crt Exploatări miniere. Obrejii de Căpâlna şi Ac. o Zonele împădurite prin producerea de incendii de proporţii sau incendii în masă. Şona.26 halde de steril din care 2 halde (Valea Verde şi Hop) sunt active.3. Zone rurale cu riscuri asociate transportului şi depozitării de produse periculoase. Mangan FA.137 CJ 311 . Ac. amplasare Depozite de deşeuri..iaz de decantare Valea Saliştei . Sohodol.

R. 7. str. de rezervoare – 4 Substanţa: benzină.Cetatea de Baltă. Principală. sat Sîntămărie.L. SÂNTIMBRU 3.413 o Melci SC Helitex S.R. Veza.L. nr.15.14. motorină Cantitate totală – 60 to Nr. Sat Vama Seacă.Drejmar. 273 SC Agrorot S. rezervoare.nr. str.L.Slatina. Boz. str. motorină Cantitate totală – 150 to Nr.L.Gării nr. Zone rurale cu riscuri de incendiu Obiectivele cu risc de incendiu şi care au ca profil de activitate depozitarea şi comercializarea produselor petroliere conform tabelului: Nr.Principală. Câlnic.R.R. Localitatea Denumirea operatorului economic Lukoil România SRL Lancrăm DN1 Km 270+700 SC Florea Grup Săntimbru DN1 K M 387 Tipul de activitate Comercializare produse petroliere Comercializare produse petroliere Comercializare produse petroliere Comercializare produse petroliere Depozite. motorină Cantitate totală – 122 to Nr.str. FN SC Dragonul Câlnic S.289 SC Aspersa S. Decea.L. de rezervoare – 2 Substanţa: benzină.L.Morii.3. de rezervoare – 5 Substanţa: benzină. crt 1.337 S. 2 SC Agro Serv Com.1 SC Solaris S.L. Ferma nr.Bioterra S. motorină LANCRĂM 2.L.Happy Snail S. S.1.Principală. Drumul SIBIULUI FN Mol România SC Benstar SRL Clujului nr. nr. Al. str.Principală.C.L.FN o Ovine SC Ovinex Gligor srl Galda de Jos.nr.R. nr. Unirea.R.Borza.str. OIEJDEA 312 .Grindului.183 SC Cabro Grup S. FN SC EURO OVEXIM srl Spring.7.L. Crăciunelu de Jos. de rezervoare – 4 Substanţa: benzină. Principală.R. Zone rurale raportate la riscurile biologice / epizotii Zonele rurale în care se cresc animale şi păsări în exploataţii / ferme pe teritoriul judeţului sunt: o Bovine S. nr.R. str. substanţe periculoase Cantitate totală – 143 to Nr. Sîntimbru FN.R. Lunca Mures. str.C. 425 SC Solaris S.3.R. 2 4. Miraslău.63 PF Stupar Ioan STUPY Săliştea. Fn PF Beldean Daniel Com.

93 din Constituţia României. de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale până la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale. hotărârea evacuării din zona afectată sau parţial afectată. Pe durata situaţiilor de urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă se întreprind. Principiile acţiunilor de intervenţie: • Pregătirea şi conducerea acţiunilor se execută într-o concepţie unitară. la libera circulaţie. d) asumarea responsabilităţii gestionării situaţiilor de urgenţă de către autorităţile administraţiei publice. pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele. CONCEPŢIA DESFĂŞURĂRII ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE-INTERVENŢIE Acţiunile de protecţie . f) instituirea regimului stării de urgenţă. e) acordarea de ajutoare de urgenţă. dreptul de proprietate privată ori la protecţia socială a muncii. pentru limitarea şi înlăturarea efectelor negative. amploarea şi evoluţia situaţiei şi în concordanţă cu principiile managementului integrat. interzicerea muncii forţate. după caz. b) declararea stării de alertă în cazul iminenţei ameninţării sau producerii situaţiei de urgenţă. La baza acţiunilor de protecţie . celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă. h) operativitatea. după caz. după caz.intervenţie vor fi principiile managementului situaţiilor de urgenţă astfel: a) previziunea şi prevenirea. republicată. 53 din Constituţia României. regional şi internaţional cu organisme şi organizaţii similare. în funcţie de amploarea şi de intensitatea acestora. măsuri pentru restrângerea unor drepturi sau libertăţi fundamentale referitoare. conlucrarea activă şi subordonarea ierarhică a componentelor Sistemului Naţional. instituţiilor şi agenţilor economici din zonele de pericol. g) continuitatea şi gradualitatea activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă. c) punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi de protecţie specifice tipurilor de risc şi. cu respectarea prevederilor art. acţiuni şi măsuri pentru: a) avertizarea populaţiei. Pe timpul stării de alertă se pot dispune. c) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. e) cooperarea la nivel naţional.CAPITOLUL IV ACOPERIREA RISCURILOR SECŢIUNEA 1. i) alte măsuri prevăzute de lege. g) solicitarea sau acordarea de asistenţă internaţională. Măsurile de restrângere a exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi vor fi proporţionale cu situaţiile care le-au determinat şi se aplică cu respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de lege. Repartizarea managementului tipurilor de risc generatoare de situaţii de urgenţă sunt în conformitate cu prevederile anexei nr. h) acordarea de despăgubiri persoanelor juridice şi fizice.2288 din 9 decembrie 2004. în condiţiile legii. pe baza planurilor şi 313 . inviolabilitatea domiciliului. 3 din Hotărârea Guvernului nr. în funcţie de situaţie. natura. astfel încât acestea să nu conducă la agravarea efectelor produse. aflate în strânsă relaţie de cauzalitate cu situaţia produsă şi cu modalităţile specifice de gestionare a acesteia. republicată. în condiţiile prevăzute de art. b) prioritatea protecţiei şi salvării vieţii oamenilor.intervenţie la nivel judeţean se desfăşoară pe principiul gradualităţii în funcţie de locul. d) intervenţia operativă cu forţe şi mijloace special constituite. f) transparenţa activităţilor desfăşurate pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă.

natura şi amploarea situaţiei de urgenţă. În această situaţie coordonarea activităţilor de stabilire a alternativelor. pe categorii de tipuri de riscuri. pentru fiecare subcategorie în parte conform secţiunii 4 din prezentul capitol. în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi măsurile detaliate cuprinse în planurile de acţiune întocmite se stabilesc alternativele de acţiune.procedurilor întocmite din timp de normalitate. Grupurile de suport tehnic stabilite la nivelul Comitetului Judeţean pentru situaţii de urgenţă. precum şi cu alte categorii de forţe existente în zonă. pe urgenţe şi pe schimburi. La nivel judeţean. În raport de tipul măsurii / acţiunii. În cazul în care situaţia de urgenţă produsă conţine componente specifice mai multor tipuri de riscuri şi care impun analiza şi stabilirea alternativelor în cadrul mai multor grupuri de suport tehnic. natura. potrivit scopului. revine şefului grupului de suport tehnic care gestionează situaţia de urgenţă cu premise de producere a victimelor sau care poate produce pagube mai mari în situaţia în care nu sunt premise de pierderi de vieţi omeneşti. • Conducerea continuă. amploarea situaţiei de urgenţă. două categorii de măsuri / acţiuni: a) desfăşurate indiferent de natura. Prima intervenţie. acestea vor coopera pentru elaborarea alternativelor de acţiune raportat la specificul situaţiei. • Realizarea şi menţinerea cooperării neîntrerupte între forţele care participă la acţiunile de intervenţie. decizia de aplicare a măsurilor propuse a se executa „numai dacă situaţia impune” revine comandantului acţiunii. natura. În funcţie de evoluţia probabilă a situaţiilor de urgenţă. • Menţinerea unei capacităţi permanente de intervenţie şi constituirea unei rezerve operative de forţe şi mijloace. executarea măsurilor / acţiunilor se stabilesc. amploarea şi locul evenimentului produs. punct de lucru) în altul pe timpul intervenţiei. locul şi amploarea evenimentului. Dacă evenimentul cumulează evenimente aparţinând a cel puţin două subcategorii de riscuri. Pentru desfăşurarea acţiunilor de protecţie intervenţie se stabilesc. de natura. prioritare fiind actiunile de protecţie şi salvare a vieţilor. analizează situaţia concretă creată şi după caz fac propuneri privind acţiunile de protecţie – intervenţie ce urmează a se desfăşura. • Economia de forţe şi mijloace se realizează prin întrebuinţarea eficientă a acestora. • Asigurarea acţiunilor de intervenţie. în funcţie de locul. comitetului local / judeţean pentru situaţii de urgenţă ( după caz). • Efortul principal va fi concentrat în principal pentru salvarea oamenilor şi valorilor materiale importante. se desfăşoară simultan măsurile/ acţiunile prevăzute pentru fiecare în parte raportat la specificitatea acestuia. riscuri tehnologice. • Organizarea oportună a manevrei de forţe şi mijloace în scopul concentrării efortului principal dintr-un raion (obiectiv. destinaţiei şi misiunilor specifice. Gradualitatea managementului situaţiilor de urgenţă constă în aplicarea măsurilor pentru îndeplinirea acţiunilor de protecţie şi intervenţie de la nivel local la nivel judeţean. de la nivelul forţelor nespecializate la nivelul forţelor specializate şi de la nivelul serviciilor voluntare la nivelul serviciilor profesioniste. locul şi amploarea evenimentului produs şi b) desfăşurate dacă situaţia impune. riscuri biologice). Selectarea cursului optim de acţiune şi a dispozitivelor de intervenţie vor fi în concordanţă cu locul. în funcţie de tipurile de riscuri (riscuri naturale. de competenţele factorilor şi structurilor implicate. va fi asigurată 314 . celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă). Alternativele de acţiune vor fi stabilite de grupul de suport tehnic constituit la nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi cu atribuţii specifice situaţiei de urgenţă create. 2288 din 9 decembrie 2004. Acţiunile de protecţie intervenţie se realizează pe baza activităţilor stabilite pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin prin reprezentările structurilor ministerelor de la nivel local / judeţean / naţional după caz sau prin organe şi organizaţii neguvernamentale cu atribuţii privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă (Bază : Hotărîrea Guvernului nr. fermă suplă şi operativă a acţiunilor de intervenţie. completate şi actualizate la specificul situaţiilor create. pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele.

Activităţile preventive planificate. animalelor şi bunurilor. Etapele de realizare a acţiunilor . ETAPELE DE REALIZARE A ACŢIUNILOR 2.recunoaşterea. . SECŢIUNEA A 2-A. g) constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale. adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretă. .alertarea forţelor pentru intervenţie.retragerea forţelor şi a mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare permanentă. reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor acestora se realizează prin următoarele acţiuni: a) monitorizarea permanentă a parametrilor meteo.analiza intervenţiilor şi evidenţierea măsurilor de prevenire/optimizare necesare. de mediu.serviciile profesioniste Desfăşurarea intervenţiei serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă cuprinde următoarele operaţiuni principale: . Serviciile voluntare / private pentru situaţii de urgenţă .manevra de forţe. . serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă. şeful SVSU/SPSU – după caz) asupra situaţiei create.transmiterea dispoziţiilor preliminare. pe domenii de competenţă.informarea personalului de conducere (primar. organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor sunt: a) controale şi inspecţii de prevenire.localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/dezastrului. administrator.informarea personalului de conducere asupra situaţiei create.1. h) alte forme. b) activităţi preventive ale autorităţilor.restabilirea capacităţii de intervenţie. şi transmiterea datelor la autorităţile competente. 2. .alte structuri. d) asistenţa tehnică de specialitate. c) informarea populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ-teritoriale şi asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol.întocmirea procesului-verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie. . . luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie. Evitarea manifestării riscurilor.intrarea în acţiune a forţelor. f) pregătirea populaţiei. Etapele de realizare a acţiunilor . seismici.informarea inspectorului general/inspectorului-şef/comandantului şi a eşalonului superior. . analiza situaţiei. . c) acordul. amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului preliminar de intervenţie. e) informarea preventivă. serviciile private pentru situaţii de urgenţă.regruparea forţelor şi a mijloacelor după îndeplinirea misiunii. . . . .înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului. . d) exerciţii şi aplicaţii. .alertarea unităţilor şi a subunităţilor pentru intervenţie.stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat evoluţia acestuia.evacuarea.realizarea. conducătorul instituţiei. b) avizare/autorizare de securitate la incendiu şi protecţie civilă. personalul de pe locul de muncă şi alte forţe şi mijloace prevăzute pentru acţiunile de cooperare.2. salvarea şi/sau protejarea persoanelor. Acţiunile de protecţie – intervenţie se vor desfăşura pe etape de realizare a acţiunilor şi pe faze de urgenţă a acţiunilor în raport de specificul fiecărei structuri implicate.(după caz) de: forţele şi mijloacele prevăzute de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. .deplasarea la locul intervenţiei. 315 . hidrografici etc. . . .

823/1427 din 2006 pentru aprobarea procedurii de codificare a avertizărilor hidrometeorologice. accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale. .G.întocmirea documentelor de intervenţie. nr.regruparea forţelor şi a mijloacelor după îndeplinirea misiunii. şi al M.deplasarea la locul intervenţiei. Ordinul M.M. fenomene meteorologice periculoase.U. . .A. Legea nr.recunoaşterea. pe cale ierarhică se vor anunţa şi celelalte structuri.A.2010.restabilirea capacităţii de intervenţie.I. privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale “Apele Române“ cu modificările şi completările ulterioare. . animalelor şi bunurilor.02.nr.M.retragerea forţelor şi a mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare permanentă.realizarea. .manevra de forţe. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba. .Se anunţă Comisarul Şef pentru coordonarea şi gestionarea acţiunii. se deplasează la locul producerii fenomenului pentru a participa la constatarea.înregistrarea evenimentului ..informarea serviciului profesionist pentru situaţii de urgenţă.primirea anunţului despre evenimentul produs. dacă se cunoaşte. manifestarea fenomenului.09.A. Ordinul comun nr.Legea apelor. 316 . Ordinul M.Se solicită date despre eveniment (datele de identificare a persoanei care a anuntat fenomenul. modificată şi completată cu O.U.anunţarea personalului de conducere despre evenimentul produs .M. . Ordinul comun nr. natura. luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie.localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/dezastrului. nr. de agrement sau locală. .A. 13 din 2006 pentru aprobarea Ordonanţei privind exploatarea în siguranţă a acumulărilor cu folosinţă piscicola.intrarea în acţiune a forţelor. 638/420 din 2005 al M. pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii. O. localizare – locul de producere. efectele observate. .1996 .transmiterea dispoziţiilor preliminare.Echipa de comisari ai Comisariatului Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Alba. 278 din 1997. ora producerii. unităţile militare din judeţul Alba .deplasarea forţelor de intervenţie la locul evenimentului .) . . . . Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Alba. .G. descrierea fenomenului.P.înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului. .3 din data de 05.alertarea forţelor destinate pentru intervenţie (conform procedurilor interne sau conform prevederilor planurilor de cooperare) . data.evacuarea.îndeplinirea misiunilor specifice structurii sau prevăzute în planurile de cooperare Se va informa publicul asupra măsurilor de securitate ce trebuie luate pentru evitarea unor accidente şi / sau despre normele ce trebuie respectate raportat la situaţia concretă existentă.G. .anunţarea forţelor cu care se cooperează şi prevăzute în cadrul planurilor întocmite în acest sens . cauza. . salvarea şi/sau protejarea persoanelor.107/2002. amplasarea. 223 din 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de alarmare în caz de poluări accidentale ale apelor din România).P. pentru aprobarea Metodologieicadru de elaborare a planurilor şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare. .107 din 25. diminuarea sau eliminarea efectelor majore asupra factorilor de mediu şi la stabilirea cauzelor acestora. analiza situaţiei. din categoriile de importanta C şi D. adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretă. amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului preliminar de intervenţie. Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba o Etapele de realizare a acţiunilor sunt în raport de evenimentul produs cu respectarea legislaţiei în domeniu (Legea nr. Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Alba Acţiunea se declanşeaza imediat la apariţia unei situaţii de urgenţă sau a unei sesizări.informarea structurilor cu care se cooperează.G.nr.

data.Rezultatele controlului sunt făcute cunoscute factorilor implicati în gestionarea situaţiilor de urgenţă. Agenţia Natională pentru Protectia Mediului despre situaţia de urgenţă. evaluarea şi transmiterea informărilor coordonarea activităţii de analiză a probelor recoltate interpretarea rezultatelor şi efectuarea rapoartelor .Directorul executiv sau înlocuitorul informeaza Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile despre situaţia respectivă. cauze. măsuri de interventie luate şi cele necesare pentru a se evita producerea lui în viitor.Rezultatul acţiunii este comunicat printr-un raport final catre Ministerul Mediului şi Dezvoltarii Durabile. Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba (poluari accidentale): . . E-on Gaz România S.A : Desfăşurarea intervenţiei în cazul unor accidente tehnice.Se solicita datele despre eveniment (datele de identificare a persoanei care a anuntat fenomenul. pentru coordonarea acţiunilor de monitorizare şi gestionare a acţiunii.P. evalua şi transmite informări.dispecerul de serviciu va anunţa imediat telefonic Directorul Tehnic Regiune Şeful Centrului Operaţional Judeţean Şefulde district pe raza căruia s-a produs evenimentul Responsabil HSE Centrul Operaţional pe raza căruia s-a produs evenimentul Responsabil ATA Centrul Operaţional pe raza căruia s-a produs evenimentul Responsabil HSE regiune Responsabil ATA regiune Dispecerarul central -anunţarea formaţiunilor destinate pentru intervenţia în cazul unor defecte -deplasarea la locul evenimentului a formaţiunilor destinate remedierii defectului 317 .Rezultatele analizelor sunt făcute cunoscute factorilor implicati în gestionarea situaţiilor de urgenţă. . natura.) . înlaturarea pagubelor produse.înregistrarea defectelor în registrul de reclamaţii a defectelor . limitarea.P. cauza. .Acţiunea se declansează imediat la apariţia unei situaţii de urgenţă sau a unei sesizări . . şi a Comisariatului Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Alba ) se deplasează la locul producerii fenomenului pentru recoltarea de probe şi de a efectua analize fizico-chimice. localizare – locul de producere.Se anunţă institutiile (autoritatile) relevante pentru interventie (dacă este cazul). .Rezultatul acţiunii este comunicat printr-un raport final catre Ministerul Mediului şi Dezvoltarii Durabile. ora producerii. efect. . limitarea.primirea anunţului de către dispecerul de serviciu despre evenimentul produs . .La sediul APM ramân specialişti ce desfăşoară următoarele activităţi: centralizarea.Se anunţă institutiile (autorităţile) relevante pentru intervenţie (dacă este cazul). cauze.P. participă alături de celelate instituţii la evaluarea.Se anunţă conducerea A. efect.Depăşirile pragurilor de alertă sunt făcute cunoscute publicului în mod operativ. . dacă se cunoaşte. înlăturarea pagubelor produse. cuprinde următoarele acţiuni: . amplasarea. . Se va informa publicul asupra fenomenului înregistrat.Specialiştii A.M.Comisarii GNM participă alaturi de celelate institutii la evaluarea.Depăsirile pragurilor de alertă sunt făcute cunoscute publicului în mod operativ (mass-media).La sediul Comisariatului Judeţean Alba rămân specialişti care vor centraliza. descrierea fenomenului.M.M. . . Se va informa publicul asupra fenomenului înregistrat. . manifestarea fenomenului. efectele observate.Echipa de specialişti (A. masuri de interventie luate şi cele necesare pentru a se evita producerea lui in viitor. Directorul executiv anunţă Ministerul Mediului şi Dezvoltarii Durabile. S..C.

-remedierea defectului Se va informa publicul asupra măsurilor de securitate ce trebuie luate pentru evitarea unor accidente.primirea anunţului despre evenimentul produs. O.215 din 27 mai 2004.G. 880/2006 privind Regulamentul de organizare şi functionare şi legislaţia conexă). 374/2009 H. .anunţarea societăţii de distribuţie a gazelor naturale .E.înregistrarea defectului produs . nr.G. F.1094 din 13 octombrie 2005. . 1415/2009. 130/2006. Activităţile desfăşurate sunt: . O. Legea nr. 42 din 29 ianuarie 2004.înregistrarea defectelor . Sucursala Alba : In cazul în care apar incidente în instalatiile de distributie energie electrică eliminarea zonelor cu defectiuni este făcută de turele de intervenţie operativă din cadrul centrelor de distribuţie. Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba: Etapele de realizare a acţiunilor sunt în raport de evenimentul produs cu respectarea legislaţiei în domeniu ( Ordonanţa Guvernului nr. 738 din 14 iulie 2005. nr. Electrica Transilvania Sud S.anunţarea turelor de intervenţie operativă din cadrul centrelor de distribuţie . nr.anunţarea personalului de conducere despre evenimentul .pentru aprobarea O. privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia. .anunţarea formaţiunilor destinate pentru intervenţie 318 .deplasarea formaţiunilor de intervenţie la locul evenimentului . nr.A.remedierea defectului S. 1/2008. Hotărârea nr. 180/2008. Legea nr. privind organizarea activităţii veterinare.remedierea defectului Direcţia de Sănătate Publică Alba: Etapele de realizare a acţiunilor sunt în raport de evenimentul produs cu respectarea legislaţiei în domeniu (Ordinul M. Drumuri şi Poduri Locale Alba): .C.27/2009.G. privind Planul naţional de intervenţie în pandemia de gripă şi constituirea Comitetului naţional şi a comitetelor judeţene de intervenţie în caz de pandemie de gripă) Structurile cu atribuţii privind gestionarea drumurilor şi podurilor (Secţia Drumuri Naţionale Alba. mijloace de transport şi utilaje specializate.sector Alba : . 73/2009 Legea nr.primirea anunţului despre evenimentul produs. .G.remedierea defectului Se va informa publicul asupra măsurilor de securitate ce trebuie luate pentru evitarea unor accidente.anunţarea personalului de conducere despre evenimentul produs .primirea la dispecerat a anunţului despre evenimentul produs. Şefii de centre şi puncte de exploatare ţin legatura permanentă cu conducerea unităţii reparaţiile de echipamente şi instalatii defecte se fac pe baza de comenzi de către AISEE Alba care dispune de materiale.înregistrarea defectelor .42/2004 privind organizarea activităţii veterinare.S.anunţarea personalului de conducere despre evenimentul produs . Între SDFEE Alba şi AISEE Alba exista un contract permanent de colaborare. Ordinul nr.înregistrarea datelor despre eveniment .anunţarea formaţiunilor destinate pentru intervenţia în cazul unor defecte . modificată şi completată cu Legea nr.D.U. Legea nr. NR. 238/2007.primirea anunţului despre evenimentul produs.G.C. Centrul de Telecomunicaţii Alba – Romtelecom: . modificată şi completată cu H.anunţarea formaţiunilor destinate pentru intervenţia în cazul unor defecte .anunţarea personalului de conducere despre evenimentul produs .U.deplasarea formaţiunilor de intervenţie la locul evenimentului .E.P. S. Regionala Trans Gaz Arad .F.deplasarea formaţiunilor de intervenţie la locul evenimentului .

dislocate la ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. pentru rezolvarea cazului .asigurată prin grupări operative. 319 . Unităţile militare din judeţul Alba . amploarea şi de evoluţia evenimentului.asigurată de garda/gărzile de intervenţie a/ale subunităţii în raionul/obiectivul afectat.la primirea apelului de urgenta de la Dispeceratul 112.alertarea formaţiunilor destinate pentru intervenţie. natura.deplasarea formaţiunilor de intervenţie la locul evenimentului .informarea personalului de conducere asupra situaţiei create. d) urgenţa a IV-a .1.. dispecerul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba comunică solictarea substaţiei responsabile – asistentului medical coordonator. . fazele acţiunilor de urgenţă se diferenţiază pentru serviciile de urgenţă profesioniste şi alte forţe cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă. 3.conform procedurilor interne specifice fiecărei structuri. în cazul unor intervenţii de amploare şi de lungă durată. amploarea şi de evoluţia evenimentului vor dispune acţiunea forţelor de intervenţie din zona de responsabilitate unde s-a produs evenimentul şi după caz completarea acestora cu forţe aparţinând structurii judeţene sau regionale conform dispoziţiilor interne ale fiecărei structuri. .în cazul situaţiilor de urgenţe civile majore sau dezastre prin numărul unic de urgenţă se anunţă dispeceratul SAJ Alba care anunţă medicul director şi medicul coordonator care decid cursul optim de acţiune şi stabilesc echipajul / echipajele de intervenţie. Alte forţe cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă : Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba.intrarea în acţiune a forţelor. şi a zonelor de responsabilitate precum şi a prevederilor cuprinse în „Planul comun de intervenţie şi cooperare a unităţilor Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor pe teritoriul judeţului Alba”. Se va informa publicul asupra măsurilor de securitate ce trebuie luate pentru evitarea unor accidente. Celelalte forţe cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă în funcţie de locul. astfel: a) urgenţa I . . . c) urgenţa a III-a . SECŢIUNEA A 3-A. natura. . b) urgenţa a II-a .la primirea unui apel de urgenţă majoră de gr.asigurată de subunităţile inspectoratului judeţean.A : . Serviciile profesioniste : Intervenţia pe faze de urgenţă a serviciilor profesioniste se realizează în funcţie de locul. a numărului de evenimente sau de unităţi administrativ teritoriale afectate precum şi de specificul structurii cu atribuţii în monitorizarea / gestionarea situaţiilor de urgenţă.efectuarea lucrărilor necesare reabilitării circulaţiei şi stabilirea după caz a variantelor ocolitoare şi a restricţiilor în zona afectată. natura.efectuarea lucrărilor necesare reabilitării circulaţiei şi stabilirea după caz a restricţiilor în zona afectată Se va informa publicul asupra măsurilor de securitate ce trebuie luate pentru evitarea unor accidente. Structurile aparţinând Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” S.1-0 dispecerul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba comunică cazul medicului coordonator care dispune masurile necesare şi stabileşte competenţa echipajelor.2. FAZE DE URGENŢĂ A ACŢIUNILOR În funcţie de locul.informarea forţelor cu care se cooperează. Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Alba. Structurile aparţinând Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba : .deplasarea la locul intervenţiei. amploarea şi de evoluţia evenimentului. .asigurată de două sau mai multe unităţi limitrofe. . 3.

pentru: a) salvarea şi/sau protejarea oamenilor. cazarea sinistraţilor. instalaţiile şi amenajările afectate Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate Asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate Asigurarea energiei pentru iluminat. animalelor şi bunurilor materiale. ACŢIUNILE DE PROTECŢIE . f) limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu mijloacele din dotare. instituţiilor publice şi a operatorilor economici afectaţi. medicamente şi materiale de primă necesitate.INTERVENŢIE Acţiunile de protecţie – intervenţie se vor desfăşura pe baza activităţilor stabilite pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin prin reprezentările structurilor ministerelor de la nivel local / judeţean / naţional după caz sau prin organe şi organizaţii neguvernamentale cu atribuţii privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă. populaţiei sau bunurilor periclitate Acordarea asistenţei medicale de urgenţă Prevenirea îmbolnăvirilor în masă Localizarea şi stingerea incendiilor Neutralizarea efectelor materialelor periculoase Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie. a căror integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia populaţiei: staţiile de pompieri şi sediile poliţiei. d) dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile. garajele de vehicule ale serviciilor de urgenţă de diferite categorii. aprovizionarea cu alimente. e) diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţiuni esenţiale. rezervoare de apă şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii de urgenţă. SECŢIUNEA A 4-A. despăgubiri şi asistenţă socială şi religioasă. înştiinţarea şi avertizarea Planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor Comunicaţii şi informatică Căutarea. descarcerarea. evacuarea şi transportul victimelor. Acţiunile de protecţie – intervenţie se realizează prin activităţile specifice care se îndeplinesc în cadrul funcţiilor de sprijin. salvarea persoanelor Evacuarea persoanelor. c) aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică pe timpul producerii situaţiei de urgenţă specifice. în apărarea şi securitatea naţională. staţiile de producere şi distribuţie a energiei şi/sau care asigură servicii esenţiale pentru celelalte categorii de clădiri menţionate.Structurile care au doar reprezentare la nivel judeţean intervin cu forţele şi mijloacele la dispoziţie şi după caz completate de elementele de la nivel regional sau naţional (după caz) şi care au atribuţii în domeniu sau cu care sunt încheiate contracte de cooperare / cooperare. spitale şi alte construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de chirurgie şi de urgenţă. precum şi participarea la evacuarea populaţiei. explozivi şi alte substanţe periculoase. clădiri pentru învăţământ. precum şi pentru căi de transport. Principalele activităţi specifice care se îndeplinesc în cadrul funcţiilor de sprijin constau în: Monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice. clădiri care conţin gaze toxice. clădirile instituţiilor cu responsabilitate în gestionarea situaţiilor de urgenţă. încălzire şi alte utilităţi Efectuarea depoluării şi decontaminării Menţinerea şi restabilirea ordinii publice Logistica intervenţiei Reabilitarea zonei afectate Acordarea de ajutoare de primă necesitate. persoanelor evacuate şi altor resurse Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la construcţiile. Forţele de intervenţie specializate acţionează conform domeniului lor de competenţă. precum şi a efectelor negative ale acestora Informarea. Activităţile specifice în cadrul funcţiilor de sprijin se realizează de către 320 . b) acordarea primului ajutor medical şi psihologic.

Monitorizarea pericolelor: a) monitorizarea calităţii aerului: Ministerul Mediului şi Pădurilor. Centralizarea datelor şi informaţiilor privind monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice. s) monitorizarea infrastructurilor critice stabilite de autorităţile administraţiei publice centrale: comitetele ministeriale pentru situaţii de urgenţă. q) monitorizarea pericolelor pentru reţelele de comunicaţii şi informatice: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. g) monitorizarea stării de sănătate a populaţiei: Ministerul Sănătăţii. p) monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice. d) monitorizarea fenomenelor hidrologice pe cursurile de apă şi a calităţii apelor acestora: Ministerul Mediului şi Pădurilor. n) monitorizarea transporturilor de materiale explozive militare: Ministerul Apărării Naţionale.structurile de reprezentare a ministerelor în teritoriu sau structurile de la nivel naţional. m) monitorizarea obiectivelor sursă de risc nuclear şi radiologic: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Agenţia Nucleară. e) monitorizarea principalelor lucrări hidrotehnice: administratorul lucrării hidrotehnice. Administraţia Naţională de Meteorologie. sursă de risc la explozii: Ministerul Apărării Naţionale. precum şi a transporturilor de combustibil nuclear şi materiale radioactive: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare. t) monitorizarea siguranţei alimentelor . Evaluarea riscurilor specifice: a) îmbolnăviri în masă: Ministerul Sănătăţii /Direcţia Generală de Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat. o) monitorizarea obiectivelor militare. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii. c) monitorizarea pericolelor seismice: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului . k) monitorizarea obiectivelor economice sursă de risc chimic: Ministerul Mediului şi Pădurilor. C. semnalate în plan extern şi asigurarea colaborării cu organismele autorizate în domeniu. l) monitorizarea obiectivelor economice sursă de risc la incendii şi explozii: Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri. i) monitorizarea activităţilor din domeniul nuclear. h) monitorizarea transporturilor de substanţe chimice periculoase: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. alte structuri cu atribuţii privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă. Monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice. la nivel internaţional: Ministerul Afacerilor Externe. B. f) monitorizarea fenomenelor meteorologice periculoase: Ministerul Mediului şi Pădurilor.INCERC – Bucureşti. precum şi a efectelor negative ale acestora A. în raport de specificul activităţii şi constau în: 1.INCDFP . Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor 321 . Administraţia Naţională "Apele Române". r) monitorizarea pericolelor nucleare în instalaţiile speciale de cercetare-dezvoltare: Ministerul Educaţiei. j) monitorizarea siguranţei în construcţii: Inspectoratul de Stat în Construcţii. Cercetării Tineretului şi Sportului. Ministerul Administraţiei şi Internelor. Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri. Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. precum şi a efectelor negative ale acestora: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.Bucureşti şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor . organe şi organizaţii neguvernamentale.Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. prin Unitatea de Criză care îndeplineşte funcţiile centrului operativ. b) monitorizarea factorilor de mediu: Ministerul Mediului şi Pădurilor.

c) Ministerul Sănătăţii . Ministerul Administraţiei şi Internelor. Ministerul Apărării. conform legii. c) căderi de obiecte cosmice: Ministerul Educaţiei. 3. Cercetării Tineretului şi Sportului /Agenţia Spaţială Română. Ministerul Administraţiei şi Internelor /administraţia publică locală. Ministerul Mediului şi Pădurilor. Informarea şi educarea preventivă a populaţiei: a) Ministerul Administraţiei şi Internelor /autorităţile administraţiei publice locale. d) prăbuşiri de teren cauzate de explozii miniere: Ministerul Economiei Comerţului şi mediului de Afaceri. i) ameninţări la adresa infrastructurilor critice: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.informatică pentru managementul 322 . b) epizootii/zoonoze: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice: a) asupra stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă: autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate cu responsabilităţi de monitorizare a pericolelor şi riscurilor specifice. f) alunecări de teren: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. administratorii proprietăţilor afectate. b) asupra producerii situaţiilor de urgenţă: administratorii obiectivelor sursă de risc sau. Comunicaţii şi informatică a) asigurarea funcţionării reţelei de comunicaţii . b) pentru punerea la dispoziţie. C. Cercetării Tineretului şi Sportului prin instituţiile de învăţământ. c) asigurarea finanţării măsurilor de protecţie a infrastructurilor critice: Ministerul Finanţelor Publice. 4. după caz. ministerele de resort şi patronatele. b) prin mass-media: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Ministerul Sănătăţii Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază. Societatea Română de Radiodifuziune. Evaluarea efectelor negative: a) ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs: Ministerul Administraţiei şi Internelor /autoritatea administraţiei publice locale. 2. g) ameninţări biologice: Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. B. Ministerul Finanţelor Publice şi administratorii exploatărilor geologice. D. Planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor a) pentru intervenţie operativă: Ministerul Administraţiei şi Internelor / Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. h) ameninţări ecologice: Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Mediului şi Pădurilor. societăţi de presă şi internet. d) Mass-media. e) prăbuşiri de teren în zone urbane: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. Informarea. în colaborare cu Ministerul Sănătăţii . b) Ministerul Educaţiei. Societatea Română de Televiziune. b) ale stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă: conform responsabilităţilor de monitorizare şi evaluare a pericolelor şi riscurilor specifice. Ministerul Finanţelor Publice. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. societăţi private de radioteleviziune. înştiinţarea şi avertizarea A. Avertizarea populaţiei: a) prin sisteme şi mijloace tehnice de avertizare şi alarmare publică: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.Transmisibile şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. a unor resurse materiale şi umane: Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale.

k) securitatea şi paza zonelor evacuate: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Comandamentul Naţional al Jandarmeriei Române.situaţiilor de urgenţă: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Căutarea. c) transport sanitar şi evacuare cu mijloace de intervenţie specifice: Ministerul Sănătăţii / Direcţia Generală de Sănătate Publică. spitalelor. h) evacuarea valorilor culturale importante şi a bunurilor de patrimoniu: Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi autorităţile administraţiei publice locale. descarcerarea şi salvarea persoanelor a) căutarea-salvarea prin structuri operative specializate: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. m) evacuarea fondului arhivistic naţional: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Arhivele Naţionale. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. Evacuarea persoanelor. /Inspectoratul General al Poliţiei Române / Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Populaţiei. b) stabilizare şi triaj medical: Ministerul Sănătăţii /Direcţia Generală de Sănătate Publică. g) evacuarea animalelor: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi autorităţile administraţiei publice locale. d) acordarea asistenţei medicale de urgenţă: Ministerul Sănătăţii şi unităţile sanitare din reţelele sanitare proprii ale altor ministere şi organe centrale. f) asigurarea de medicamente şi instrumentar medical: Ministerul Sănătăţii. j) evacuarea penitenciarelor. c) evidenţa populaţiei evacuate: Ministerul Administraţiei şi Internelor. azilurilor de bătrâni: ministerele care au în subordine astfel de obiective. 5. b) asigurarea legăturilor de telecomunicaţii speciale: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. i) evacuarea valorilor de tezaur: Ministerul Finanţelor Publica. d) căutarea şi salvarea persoanelor: Serviciile Salvamont şi alte servicii de profil. c) refacerea operativă a sistemului public de comunicaţii: operatorii de telefonie fixă şi mobilă. /autoritatea administraţiei publice locale. l) controlul circulaţiei: Ministerul Administraţiei şi Internelor / Inspectoratul General al Poliţiei Române. precum şi a reşedinţelor puse la dispoziţie: Serviciul de Protecţie şi Pază şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. b) asigurarea locală a măsurilor pentru evacuare: Ministerul Administraţiei şi Internelor. e) acordarea primului ajutor premedical: Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. e) instalarea taberelor de evacuaţi: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. d) asigurarea primirii şi cazării persoanelor evacuate: Ministerul Administraţiei şi Internelor / fiecare unitate administrativ-teritorială locală. b) instalarea spitalelor de campanie: Ministerul Apărării Naţionale. populaţiei sau bunurilor periclitate a) asigurarea protecţiei persoanelor cu funcţii de conducere din instituţiile fundamentale ale statului în locurile în care acestea vor fi evacuate şi a pazei noilor sedii de lucru. Banca Naţională a României. f) recepţia şi depozitarea bunurilor evacuate: fiecare unitate pentru bunurile proprii. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă a) suplimentarea capacităţii de spitalizare: fiecare unitate spitalicească. c) asigurarea asistenţei medicale pentru structurile de intervenţie operativă: Ministerul Administraţiei şi Internelor / Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. 7. 6. 323 .

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul Apărării Naţionale. b) evacuarea locală a populaţiei existente în interiorul perimetrului de securitate: Ministerul Administraţiei şi Internelor. 10. persoanelor evacuate şi altor resurse a) elaborarea concepţiei privind variantele de transport ale demnitarilor care beneficiază de protecţie şi constituirea parcului de mijloace necesare realizării acesteia: Serviciul de Protecţie şi Pază. c) stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate. Prevenirea îmbolnăvirilor în masă a) stabilirea dimensiunilor şi caracteristicilor zonelor de carantină: Ministerul Sănătăţii /Direcţia Generală de Sănătate Publică. fluidizarea şi controlul circulaţiei auto: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General al Poliţiei Române. 11. în termen de 6 ore de la declararea stării de urgenţă: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii . /Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Populaţiei. b) localizarea şi stingerea incendiilor la obiectivele din subordine/coordonare: Ministerul Finanţelor Publice. în termen de 2 ore de la declararea stării de urgenţă: ministerele de resort sau autorităţile locale. b) asigurarea transportului urban necesar pentru realizarea evacuării: Ministerul Administraţiei şi Internelor / administraţia publică locală. c) măsuri profilactice: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. inclusiv a incendiilor în masă: Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Ministerul Sănătăţii / Direcţia Generală de Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat. c) localizarea şi stingerea incendiilor la fondul forestier: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi autorităţile administraţiei publice locale. Neutralizarea efectelor materialelor periculoase a) stabilirea perimetrelor de securitate: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. f) supravegherea. h) transportul resurselor necesare pentru intervenţie şi asistenţă de primă necesitate în situaţii de urgenţă: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. b) securitatea şi paza perimetrului zonelor de carantină: Ministerul Administraţiei şi Internelor / Comandamentul Naţional al Jandarmeriei. stingerea şi lichidarea consecinţelor incendiilor.8. Localizarea şi stingerea incendiilor a) localizarea. d) realizarea graficului de transport şi asigurarea mijloacelor necesare pentru efectuarea evacuării. Ministerul Administraţiei şi Internelor. e) asigurarea transportului pentru persoanele şi bunurile evacuate: Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri. c) intervenţia operativă cu mijloace şi materiale de neutralizare a efectelor materialelor periculoase: autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate care are în coordonare/subordonare sau sub autoritate. 9. Ministerul Apărării 324 . după caz. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. g) controlul şi evidenţa auto-evacuării: Ministerul Administraţiei şi Internelor. după caz. Inspecţia Sanitară de Stat. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor/Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii. Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie. Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. limitarea propagării. cu forţele şi mijloacele inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă şi alte forţe şi servicii specializate existente. astfel de agenţi.

b) asigurarea energiei electrice: Ministerul Economiei Comerţului Mediului de Afaceri . .ulterior primelor 72 ore. Ministerul Transporturilor şi Infrastrtucturii pentru obiectivele din subordine/coordonare şi Ministerul Mediului şi Pădurilor. Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate a) asigurarea apei şi hranei pentru persoane: . Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri. Asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate a) asigurarea măsurilor necesare pentru realizarea protecţiei populaţiei în adăposturi colective: Ministerul Administraţiei şi Internelor /autoritatea administraţiei publice locale. 13. Asigurarea energiei pentru iluminat.în primele 72 ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă. c) efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la construcţiile.la obiectivele din subordine/coordonare. Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. instalaţiile şi amenajările afectate a) evaluarea rapidă a stabilităţii structurilor şi stabilirea măsurilor de intervenţie în primă urgenţă la construcţiile vulnerabile şi care prezintă pericol public: Inspectoratul de Stat în Construcţii. Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti de reabilitare la construcţiile. 15. pentru minim 72 ore: conducătorul/administratorul fiecărei facilităţi. Ministerul Administraţiei şi Internelor / administraţia publică locală. Efectuarea depoluării şi decontaminării a) supravegherea gradului de contaminare în perimetrul raioanelor de intervenţie: Ministerul Administraţiei şi Internelor. b) asigurarea cazării persoanelor evacuate: Ministerul Administraţiei şi Internelor /administraţia publică locală. Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. 14. c) refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice: Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri. prepararea şi distribuirea hranei pentru persoanele afectate sau evacuate: Ministerul Sănătăţii /Autoritatea de Sănătate Publică. Ministerul Mediului şi Pădurilor şi 325 . i) transportul forţelor şi mijloacelor pentru intervenţie operativă la lucrările de gospodărire a apelor: Ministerul Mediului şi Pădurilor . Cercetării Tineretului şi Sportului .Administraţia Naţională "Apele Române". b) aplicarea măsurilor de limitare a împrăştierii substanţelor poluante sau contaminatoare pentru asigurarea protecţiei populaţiei surprinse în perimetrul raioanelor de intervenţie: Ministerul Administraţiei şi Internelor. încălzire şi alte utilităţi a) asigurarea autonomiei energetice pentru fiecare facilitate critică de răspuns la urgenţă. până la încetarea evacuării sau a situaţiei de urgenţă: Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. Ministerul Apărării. 16. d) stabilirea priorităţilor pentru monitorizarea gradului de contaminare şi centralizarea datelor privind contaminarea teritoriului naţional: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. c) verificarea şi asigurarea apei potabile. instalaţiile şi amenajările afectate: ministerele şi instituţiile publice . 12. după caz: Ministerul Administraţiei şi Internelor / administraţia publică locală. d) refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a gazelor naturale: Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri. Corpul experţilor tehnici şi asociaţiile profesionale în construcţii. b) asigurarea apei şi hranei pentru animale: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Ministerul Finanţelor Publice.Naţionale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. b) nominalizarea responsabilităţilor în realizarea măsurilor de intervenţie de primă urgenţă: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. Ministerul Educaţiei. c) efectuarea depoluării şi decontaminării: Ministerul Economiei comerţului şi Mediului de Afaceri.

Ministerul Justiţiei / Administraţia Naţională a Penitenciarelor. evaluarea efectelor asupra mediului şi depoluarea cursurilor de apă: Ministerul Mediului şi Pădurilor şi agenţii poluatori. căilor rutiere şi clădirilor: Ministerul Administraţiei şi Internelor şi la solicitarea organelor locale. g) supravegherea gradului de contaminare. j) supravegherea gradului de contaminare a culturilor. evaluarea efectelor şi realizarea decontaminării: Ministerul Administraţiei şi Internelor / administraţia publică locală. Logistica intervenţiilor asigurarea bazei materiale pentru realizarea funcţiilor de sprijin: fiecare organ al administraţiei publice centrale de specialitate pe domeniul lui de activitate. puse la dispoziţie de Ministerul Administraţiei şi Internelor. l) supravegherea gradului de contaminare a păşunilor. n) supravegherea gradului de contaminare. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 19. prin resursele şi infrastructura proprie. şi peste 10. precum şi pentru obiectivele din coordonare/subordine sau de sub autoritatea acestuia. personalul din unităţile specializate ale Ministerului Apărării Naţionale. i) supravegherea gradului de contaminare în mediul urban şi rural. Ministerul Mediului şi Pădurilor. Ministerul Apărării. evaluarea efectelor directe şi indirecte asupra animalelor şi oamenilor. 20. d) stabilirea. b) menţinerea ordinii publice: consiliile locale prin Poliţia comunitară. personalul din unităţile specializate ale Ministerului Apărării Naţionale. a legalităţii intervenţiei: Ministerul Justiţiei. f) asigurarea operativă a forţelor şi mijloacelor de sprijin precum şi a materialelor necesare pentru realizarea decontaminării populaţiei. e) stabilirea priorităţilor pentru efectuarea decontaminării şi depoluării: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. puse la dispoziţie de Ministerul Administraţiei şi Internelor. m) realizarea decontaminării animalelor şi produselor vegetale şi animale: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Reabilitarea zonei afectate restabilirea stării provizorii de normalitate: Ministerul Administraţiei şi Internelor şi celelalte ministere (instituţii) pentru obiectivele din coordonare/subordonare sau de sub autoritate. despăgubiri şi asistenţă socială şi religioasă a) acordarea de ajutoare umanitare de primă necesitate pentru populaţia afectată: se stabilesc de Ministerul Administraţiei şi Internelor / Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. h) efectuarea decontaminării populaţiei: Ministerul Administraţiei şi Internelor şi la solicitarea organelor locale. 17.000 victime. Agenţia Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale. cu materialele necesare. c) sprijin logistic pentru restabilirea ordinii publice: Ministerul Apărării. potrivit competenţelor. k) decontaminarea terenurilor şi rezervaţiilor: Ministerul Administraţiei şi Internelor. fondului forestier şi păşunilor şi evaluarea efectelor directe şi indirecte asupra oamenilor şi animalelor: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. cu materialele necesare. evaluarea efectelor asupra sănătăţii şi monitorizarea stării de sănătate a populaţiei: Ministerul Sănătăţii. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Acordarea de ajutoare de primă necesitate. pe domeniile de competenţă. realizarea decontaminării: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Menţinerea şi restabilirea ordinii publice a) menţinerea şi restabilirea ordinii publice: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General al Jandarmeriei Române / Comandamentul Naţional al Jandarmeriei Române. b) asigurarea asistenţei umanitare de urgenţă pentru un număr de până la 10.Ministerul Sănătăţii .000 victime prin Mişcarea 326 . 18.

decizia de aplicare a măsurilor propuse a se executa „numai dacă situaţia impune” revine comandantului acţiunii. instituţii şi unităţi administrativ-teritoriale afectate: Ministerul Muncii. A. precum şi a efectelor negative ale acestora: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă B. e) acordarea asistenţei religioase şi sociale: Ministerul Muncii.sau culture de cereale păioase h) avalanşe de zăpadă i) avalanşe de pietre grohotiş j) cutremur k) alunecări de teren Monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice. organizaţiile religioase legal constituite cu sprijinul Ministerul Culturii şi Patrimoniului naţional. agenţi economici. pentru fiecare subcategorie în parte. cu sprijinul Colegiului psihologilor sau altor organizaţii profesionale ale acestora. locul şi amploarea evenimentului produs ( marcate în continuare „*”) şi b) desfăşurate dacă situaţia impune (marcate în continuare – „**”). Dacă evenimentul acumulează evenimente aparţinând a cel puţin două subcategorii de riscuri. riscuri tehnologice. locul şi amploarea evenimentului. Familiei şi Protecţiei Sociale. Ministerul Administraţiei şi Internelor /autorităţile administraţiei publice locale şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie: Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. b) monitorizarea factorilor de mediu: Ministerul Mediului şi Pădurilor. comitetului local / judeţean pentru situaţii de urgenţă ( după caz). c) acordarea de ajutoare şi despăgubiri financiare pentru populaţie. Familiei şi Protecţiei Sociale. Monitorizarea pericolelor: a) monitorizarea calităţii aerului: Ministerul Mediului şi Pădurilor. La nivel judeţean. riscuri biologice). de competenţele factorilor şi structurilor implicate. executarea măsurilor / acţiunilor se stabilesc în continuare în funcţie de tipurile de riscuri (riscuri naturale. În raport de tipul măsurii / acţiunii. se desfăşoară simultan măsurile/ acţiunile prevăzute pentru fiecare în parte raportat la specificitatea acestuia. două categorii de măsuri / acţiuni: a) desfăşurate indiferent de natura. RISCURI NATURALE DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE : a) inundaţii b) furtuni. precum şi a efectelor negative ale acestora. vegetaţie uscată. vânt puternic c) căderi de grindină d) tornade e) secetă f) îngheţ g) incendii de pădure. Pentru desfăşurarea acţiunilor de protecţie intervenţie se stabilesc. f) acordarea asistenţei psihologice: Ministerul Sănătăţii şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. d) stabilirea şi aplicarea măsurilor de asistenţă socială: Ministerul Muncii. Centralizarea datelor şi informaţiilor privind monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice. de natura. 1. pe categorii de tipuri de riscuri. 327 a b c d e f g h i j k * * * * * * * * * * * ** * * * ** * * * ** * ** ** * * ** ** * * ** . Familiei şi Protecţiei Sociale.

Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. la nivel internaţional: Ministerul Afacerilor Externe. * * * * * ** ** ** * * * * ** ** * ** * * ** * * ** * * ** * * ** * * ** * * * * * ** ** * ** ** * * ** ** ** * ** ** ** ** ** * ** ** * * ** ** ** ** ** * ** ** * ** ** ** ** ** * * ** ** * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * ** * * ** ** ** * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 328 . precum şi a transporturilor de combustibil nuclear şi materiale radioactive: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare. Administraţia Naţională de Meteorologie. sursă de risc la explozii: Ministerul Apărării Naţionale. g) monitorizarea stării de sănătate a populaţiei: Ministerul Sănătăţii .c) monitorizarea pericolelor seismice: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului . prin Unitatea de Criză care îndeplineşte funcţiile centrului operativ.INCERC – Bucureşti. j) monitorizarea siguranţei în construcţii: Inspectoratul de Stat în Construcţii. f) monitorizarea fenomenelor meteorologice periculoase: Ministerul Mediului şi Pădurilor. i) monitorizarea activităţilor din domeniul nuclear. Ministerul Administraţiei şi Internelor. Comerţului şi Mediului de Afaceri Ministerul Finanţelor Publice. p) monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice. o) monitorizarea obiectivelor militare.INCDFP . d) monitorizarea fenomenelor hidrologice pe cursurile de apă şi a calităţii apelor acestora: Ministerul Mediului şi Pădurilor. k) monitorizarea obiectivelor economice sursă de risc chimic: Ministerul Mediului şi Pădurilor. Administraţia Naţională "Apele Române".Bucureşti şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor . e) monitorizarea principalelor lucrări hidrotehnice: administratorul lucrării hidrotehnice. l) monitorizarea obiectivelor economice sursă de risc la incendii şi explozii: Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Economiei. h) monitorizarea transporturilor de substanţe chimice periculoase: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. m) monitorizarea obiectivelor sursă de risc nuclear şi radiologic: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Agenţia Nucleară. n) monitorizarea transporturilor de materiale explozive militare: Ministerul Apărării Naţionale. Ministerul Finanţelor Publice. semnalate în plan extern şi asigurarea colaborării cu organismele autorizate în domeniu. Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Economiei şi Mediului de Afaceri.

C.q) monitorizarea pericolelor pentru reţelele de comunicaţii şi informatice: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. D. c) căderi de obiecte cosmice: Ministerul Educaţiei. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii. d) prăbuşiri de teren cauzate de explozii miniere: Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri. s) monitorizarea infrastructurilor critice stabilite de autorităţile administraţiei publice centrale: comitetele ministeriale pentru situaţii de urgenţă. Ministerul Finanţelor Publice şi administratorii exploatărilor geologice. Evaluarea efectelor negative: * * * * ** * ** * ** * * ** ** ** ** ** ** ** ** * ** * ** ** ** * ** * ** * ** ** ** * * * ** * ** ** ** * * * ** ** ** * ** ** * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * ** ** * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** * * ** 329 . f) alunecări de teren: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. g) ameninţări biologice: Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri Ministerul Finanţelor Publice. Ministerul Mediului şi Pădurilor. i) ameninţări la adresa infrastructurilor critice: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. Cercetării Tineretului şi Sportului /Agenţia Spaţială Română. Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministerul Apărării. Ministerul Sănătăţii. Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Evaluarea riscurilor specifice: a) îmbolnăviri în masă: Ministerul Sănătăţii /Direcţia Generală de Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat. Ministerul Administraţiei şi Internelor /administraţia publică locală. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază. în colaborare cu Ministerul Sănătăţii. e) prăbuşiri de teren în zone urbane: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. t) monitorizarea siguranţei alimentelor . b) epizootii/zoonoze: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. h) ameninţări ecologice: Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Mediului şi Pădurilor.

societăţi private de radioteleviziune. b) prin mass-media: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Societatea Română de Radiodifuziune. Cercetării Tineretului şi Sportului prin instituţiile de învăţământ. Informarea şi educarea preventivă a populaţiei: a) Ministerul Administraţiei şi Internelor /autorităţile administraţiei publice locale. administratorii proprietăţilor afectate. Căutarea. Comunicaţii şi informatică a) asigurarea funcţionării reţelei de comunicaţii informatică pentru managementul situaţiilor de urgenţă: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.a) ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs: Ministerul Administraţiei şi Internelor /autoritatea administraţiei publice locale. după caz. Înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice: a) asupra stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă: autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate cu responsabilităţi de monitorizare a pericolelor şi riscurilor specifice. b) asigurarea legăturilor de telecomunicaţii speciale: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. c) refacerea operativă a sistemului public de comunicaţii: operatorii de telefonie fixă şi mobilă. Avertizarea populaţiei: a) prin sisteme şi mijloace tehnice de avertizare şi alarmare publică: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. c) transport sanitar şi evacuare cu mijloace de intervenţie specifice: Ministerul Sănătăţii / Direcţia Generală de Sănătate Publică. C. descarcerarea şi salvarea persoanelor a) căutarea-salvarea prin structuri operative specializate: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Societatea Română de Televiziune. b) ale stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă: conform responsabilităţilor de monitorizare şi evaluare a pericolelor şi riscurilor specifice. b) asupra producerii situaţiilor de urgenţă: administratorii obiectivelor sursă de risc sau. c) Ministerul Sănătăţii . înştiinţarea şi avertizarea A. b) Ministerul Educaţiei. B. b) stabilizare şi triaj medical: Ministerul Sănătăţii / Direcţia Generală de Sănătate Publică. societăţi de presă şi internet. d) Mass-media. Informarea. 330 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */** */** */** */** */** */** */** */** */** */** */** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * ** * * * * * * * * * * * * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .

i) evacuarea valorilor de tezaur: Ministerul EconomieiComerţului şi Mediului de Afaceri. Ministerul Finanţelor Publice. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă a) suplimentarea capacităţii de spitalizare: fiecare unitate spitalicească. precum şi a reşedinţelor puse la dispoziţie: Serviciul de Protecţie şi Pază şi Ministerul Administraţiei şi Internelor . j) evacuarea penitenciarelor. f) recepţia şi depozitarea bunurilor evacuate: fiecare unitate pentru bunurile proprii. c) evidenţa populaţiei evacuate: Ministerul Administraţiei şi Internelor / Inspectoratul General al Poliţiei Române/Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Populaţiei. h) evacuarea valorilor culturale importante şi a bunurilor de patrimoniu: Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi autorităţile administraţiei publice locale. b) instalarea spitalelor de campanie: Ministerul Apărării Naţionale. l) controlul circulaţiei: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General al Poliţiei Române . azilurilor de bătrâni: ministerele care au în subordine astfel de obiective.d) căutarea şi salvarea persoanelor: Serviciile Salvamont şi alte servicii de profil. g) evacuarea animalelor: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi autorităţile administraţiei publice locale. 331 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * ** * ** * ** * ** * * ** ** ** * ** * * ** * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** . m) evacuarea fondului arhivistic naţional: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Arhivele Naţionale. d) asigurarea primirii şi cazării persoanelor evacuate: Ministerul Administraţiei şi Internelor /fiecare unitate administrativ-teritorială locală. Banca Naţională a României. spitalelor. k) securitatea şi paza zonelor evacuate: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Comandamentul Naţional al Jandarmeriei Române. Evacuarea persoanelor. populaţiei sau bunurilor periclitate a) asigurarea protecţiei persoanelor cu funcţii de conducere din instituţiile fundamentale ale statului în locurile în care acestea vor fi evacuate şi a pazei noilor sedii de lucru. e) instalarea taberelor de evacuaţi: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. b) asigurarea locală a măsurilor pentru evacuare: Ministerul Administraţiei şi Internelor /autoritatea administraţiei publice locale.

c) măsuri profilactice: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Ministerul Sănătăţii /Direcţia Generală de Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat. b) evacuarea locală a populaţiei existente în interiorul perimetrului de securitate: Ministerul Administraţiei şi Internelor. 332 * * * * * * * * * * * * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * * * * * * * * * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * * * * * * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** . Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. inclusiv a incendiilor în masă: Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.c) asigurarea asistenţei medicale pentru structurile de intervenţie operativă: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. Localizarea şi stingerea incendiilor a) localizarea. d) acordarea asistenţei medicale de urgenţă: Ministerul Sănătăţii şi unităţile sanitare din reţelele sanitare proprii ale altor ministere şi organe centrale. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Ministerul Apărării Naţionale. b) securitatea şi paza perimetrului zonelor de carantină: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Comandamentul Naţional al Jandarmeriei. f) asigurarea de medicamente şi instrumentar medical: Ministerul Sănătăţii. cu forţele şi mijloacele inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă şi alte forţe şi servicii specializate existente. c) localizarea şi stingerea incendiilor la fondul forestier: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi autorităţile administraţiei publice locale. stingerea şi lichidarea consecinţelor incendiilor. Prevenirea îmbolnăvirilor în masă a) stabilirea dimensiunilor şi caracteristicilor zonelor de carantină: Ministerul Sănătăţii /Direcţia Generală de Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor/Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. limitarea propagării. Neutralizarea efectelor materialelor periculoase a) stabilirea perimetrelor de securitate: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. e) acordarea primului ajutor premedical: Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. b) localizarea şi stingerea incendiilor la obiectivele din subordine/coordonare: Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri Ministerul Finanţelor Publice.

după caz. Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Ministerul Administraţiei şi Internelor . g) controlul şi evidenţa auto-evacuării: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Populaţiei. c) stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate.c) intervenţia operativă cu mijloace şi materiale de neutralizare a efectelor materialelor periculoase: autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate care are în coordonare/subordonare sau sub autoritate. e) asigurarea transportului pentru persoanele şi bunurile evacuate: Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri. f) supravegherea. Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie.Administraţia Naţională "Apele Române". h) transportul resurselor necesare pentru intervenţie şi asistenţă de primă necesitate în situaţii de urgenţă: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. în termen de 6 ore de la declararea stării de urgenţă: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. instalaţiile şi amenajările afectate ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * * * * * * ** * * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * * * * * * * * * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 333 . după caz. b) asigurarea transportului urban necesar pentru realizarea evacuării: Ministerul Administraţiei şi Internelor /administraţia publică locală. persoanelor evacuate şi altor resurse a) elaborarea concepţiei privind variantele de transport ale demnitarilor care beneficiază de protecţie şi constituirea parcului de mijloace necesare realizării acesteia: Serviciul de Protecţie şi Pază. Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti de reabilitare la construcţiile. fluidizarea şi controlul circulaţiei auto: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General al Poliţiei Române. astfel de agenţi. d) realizarea graficului de transport şi asigurarea mijloacelor necesare pentru efectuarea evacuării. în termen de 2 ore de la declararea stării de urgenţă: ministerele de resort sau autorităţile locale. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. Ministerul Apărării şi Serviciul Român de Informaţii. i) transportul forţelor şi mijloacelor pentru intervenţie operativă la lucrările de gospodărire a apelor: Ministerul Mediului şi Pădurilor . Ministerul Apărării şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.

c) verificarea şi asigurarea apei potabile. încălzire şi alte utilităţi a) asigurarea autonomiei energetice pentru fiecare facilitate critică de răspuns la urgenţă. Ministerul Apărării. b) asigurarea energiei electrice: Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri .ulterior primelor 72 ore. Asigurarea energiei pentru iluminat. Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri. Ministerul Administraţiei şi Internelor /administraţia publică locală. b) asigurarea apei şi hranei pentru animale: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate a) asigurarea apei şi hranei pentru persoane: .a) evaluarea rapidă a stabilităţii structurilor şi stabilirea măsurilor de intervenţie în primă urgenţă la construcţiile vulnerabile şi care prezintă pericol public: Inspectoratul de Stat în Construcţii. până la încetarea evacuării sau a situaţiei de urgenţă: Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. b) asigurarea cazării persoanelor evacuate: Ministerul Administraţiei şi Internelor /administraţia publică locală. c) efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la construcţiile. Ministerul Finanţelor Publice.la obiectivele din subordine/coordonare. 334 ** ** ** ** ** ** ** ** * * * * * * * * * * * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . prepararea şi distribuirea hranei pentru persoanele afectate sau evacuate: Ministerul Sănătăţii /Autoritatea de Sănătate Publică. pentru minim 72 ore: conducătorul/administratorul fiecărei facilităţi. Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. Cercetării Tineretului şi Sportului. instalaţiile şi amenajările afectate: ministerele şi instituţiile publice . b) nominalizarea responsabilităţilor în realizarea măsurilor de intervenţie de primă urgenţă: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii . .în primele 72 ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă. Asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate a) asigurarea măsurilor necesare pentru realizarea protecţiei populaţiei în adăposturi colective: Ministerul Administraţiei şi Internelor /autoritatea administraţiei publice locale. după caz: Ministerul Administraţiei şi Internelor /administraţia publică locală. Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. Corpul experţilor tehnici şi asociaţiile profesionale în construcţii. Ministerul Educaţiei.

335 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * * * * * * * * * * * ** ** ** ** ** ** * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * * * * * * * * * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** . d) refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a gazelor naturale: Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri . g) supravegherea gradului de contaminare. Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. cu materialele necesare. puse la dispoziţie de Ministerul Administraţiei şi Internelor. h) efectuarea decontaminării populaţiei: Ministerul Administraţiei şi Internelor şi la solicitarea organelor locale. Ministerul Finanţelor Publice. Ministerul Transporturilor pentru obiectivele din subordine/coordonare şi Ministerul Mediului şi Pădurilor. personalul din unităţile specializate ale Ministerului Apărării Naţionale. d) stabilirea priorităţilor pentru monitorizarea gradului de contaminare şi centralizarea datelor privind contaminarea teritoriului naţional: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Sănătăţii . b) aplicarea măsurilor de limitare a împrăştierii substanţelor poluante sau contaminatoare pentru asigurarea protecţiei populaţiei surprinse în perimetrul raioanelor de intervenţie: Ministerul Administraţiei şi Internelor. cu materialele necesare. Ministerul Finanţelor Publice. puse la dispoziţie de Ministerul Administraţiei şi Internelor. evaluarea efectelor asupra sănătăţii şi monitorizarea stării de sănătate a populaţiei: Ministerul Sănătăţii . Ministerul Finanţelor Publice. personalul din unităţile specializate ale Ministerului Apărării Naţionale. e) stabilirea priorităţilor pentru efectuarea decontaminării şi depoluării: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. c) efectuarea depoluării şi decontaminării: Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri . f) asigurarea operativă a forţelor şi mijloacelor de sprijin precum şi a materialelor necesare pentru realizarea decontaminării populaţiei. Efectuarea depoluării şi decontaminării a) supravegherea gradului de contaminare în perimetrul raioanelor de intervenţie: Ministerul Administraţiei şi Internelor. căilor rutiere şi clădirilor: Ministerul Administraţiei şi Internelor şi la solicitarea organelor locale.c) refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice: Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri .

j) supravegherea gradului de contaminare a culturilor. n) supravegherea gradului de contaminare. evaluarea efectelor şi realizarea decontaminării: Ministerul Administraţiei şi Internelor / administraţia publică locală. realizarea decontaminării: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Menţinerea şi restabilirea ordinii publice a) menţinerea şi restabilirea ordinii publice: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General al Jandarmeriei Române/Comandamentul Naţional al Jandarmeriei Române. Logistica intervenţiilor asigurarea bazei materiale pentru realizarea funcţiilor de sprijin: fiecare organ al administraţiei publice centrale de specialitate pe domeniul lui de activitate. evaluarea efectelor asupra mediului şi depoluarea cursurilor de apă: Ministerul Mediului şi Pădurilor şi agenţii poluatori. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. d) stabilirea. fondului forestier şi păşunilor şi evaluarea efectelor directe şi indirecte asupra oamenilor şi animalelor: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Agenţia Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale. Ministerul Justiţiei/Administraţia Naţională a Penitenciarelor. potrivit competenţelor. evaluarea efectelor directe şi indirecte asupra animalelor şi oamenilor. a legalităţii intervenţiei: Ministerul Justiţiei. Ministerul Apărării. precum şi pentru obiectivele din coordonare/subordine sau de sub autoritatea acestuia. Ministerul Mediului şi Pădurilor. m) realizarea decontaminării animalelor şi produselor vegetale şi animale: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. k) decontaminarea terenurilor şi rezervaţiilor: Ministerul Administraţiei şi Internelor . Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.i) supravegherea gradului de contaminare în mediul urban şi rural. c) sprijin logistic pentru restabilirea ordinii publice: Ministerul Apărării. Reabilitarea zonei afectate * * * * * * ** * * * * * * * * * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * * * * * * * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * ** * ** ** * ** ** * ** ** * ** ** * ** ** * ** ** * ** ** * ** ** * ** ** * * ** * ** ** * * * * * * * * * * * 336 . b) menţinerea ordinii publice: consiliile locale prin Poliţia comunitară. l) supravegherea gradului de contaminare a păşunilor.

agenţi economici. -se verifică funcţional DISPOZITIVELE DE ACŢIONARE ale vanelor şi stavilelor la baraje şi centrale şi a instalaţiilor de alimentare cu energie electrică. -se execută – dacă este posibil. cu sprijinul Colegiului psihologilor sau altor organizaţii profesionale ale acestora. * * * * * * * * * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * * * * * * * * * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** MĂSURI CE SE IAU LA ATINGEREA PRAGURILOR CRITICE – LA ACUMULĂRILE: OAŞA. Familiei şi Protecţiei Sociale. prin resursele şi infrastructura proprie. PETREŞTI. Acordarea de ajutoare de primă necesitate. despăgubiri şi asistenţă socială şi religioasă a) acordarea de ajutoare umanitare de primă necesitate pentru populaţia afectată: se stabilesc de Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. b) asigurarea asistenţei umanitare de urgenţă pentru un număr de până la 10. d) stabilirea şi aplicarea măsurilor de asistenţă socială: Ministerul Muncii. OBREJII DE CĂPÂLNA. precum şi pentru executarea de manevre. pentru analiza 337 .000 victime. -se urmăreşte continuu regimul precipitaţiilor la staţiile meteorologice din bazin (dacă creşterea debitelor este datorată precipitaţiilor). pentru urmărirea permanentă a nivelelor şi debitelor afluente şi evacuate la fiecare acumulare. CUGIR Pragul de “ATENŢIE” Pentru cazul apariţiei de debite: -se instituie supravegherea barajelor cu personalul de exploatare din obiectivele hidroenergetice. Familiei şi Protecţiei Sociale. instituţii şi unităţi administrativ-teritoriale afectate: Ministerul Muncii. pe domeniile de competenţă. Ministerul Administraţiei şi Internelor /autorităţile administraţiei publice locale şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. -se convoacă “Celula de urgenta pentru situaţii de urgenţă ” a sucursalei. Familiei şi Protecţiei Sociale e) acordarea asistenţei religioase şi sociale: Ministerul Muncii. c) acordarea de ajutoare şi despăgubiri financiare pentru populaţie.restabilirea stării provizorii de normalitate: Ministerul Administraţiei şi Internelor şi celelalte ministere (instituţii) pentru obiectivele din coordonare/subordonare sau de sub autoritate. şi peste 10.000 victime prin Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie: Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. precum şi cu personalul cu responsabilităţi în activitatea de urmărirea comportării construcţiilor. f) acordarea asistenţei psihologice: Ministerul Sănătăţii şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. TĂU. organizaţiile religioase legal constituite cu sprijinul Ministerul Culturii şi Cultelor. pregătirea unor acumulări din aval pentru crearea unor volume de atenuare a undelor de viitură.

prin grija Comitetului Judeţean pentru situaţii de urgenţă Alba. pentru a se stabili măsuri tehnice de remediere. se informează conducerea sucursalei .H.se mobilizează mijloacele de intervenţie şi mijloacele materiale ale sucursalei (proprii sau ale altor agenţi economici.se pregăteşte sistemul de avertizare – alarmare pentru punerea în funcţiune de către personalul de exploatare al S. Sebeş. Bucuresti şi proiectantul de specialitate ISPH Bucureşti. Sebeş.se anunţă Administraţia Bazinală de Apă Mureş. Pentru pragul de “alertă” nu se impune alarmarea populaţiei decât dacă acest lucru este hotărât de Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă Alba. Pentru cazul depăşirii unor praguri de alertă la aparatura de măsură şi control: . b) Atunci când pragul de PERICOL se impune a fi introdus intempestiv fără a trece prin pragurile de ATENŢIE sau ALERTĂ. .H.H. se deosebesc două situaţii: a) Atunci când pragul de PERICOL se introduce după trecerea prin pragurile de ATENŢIE sau ALERTĂ dispoziţia de punere în funcţiune se primeşte de la Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă.se anunţă imediat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba. după consultarea factorilor interesaţi şi se execută de către S. Pragul de “PERICOL” Pentru cazul apariţiei unor debite catartrofale pe albie. Legat de punerea în funcţiune a sistemului de avertizare – alarmare. Sebeş.situaţiei create şi stabilirea de măsuri. Lista materialelor existente pentru reparaţii şi închiderea breşelor în cadrul S. Pragul de “ALERTĂ” Pentru cazul apariţiei de debite: -se aplică măsurile stabilite pentru situaţia de “atenţie”. . .Sebeş prin acţionare centralizată de la dispeceratul hidroenergetic din cadrul SH Sebeş în funcţie de situaţia de pericol existentă. cât şi pentru cazul depăşirii pragurilor de “pericol” la aparatura de măsură şi control. se anunţă DEN asupra modificărilor apărute în regimurile de funcţionare ale amenajărilor. este redată în volumul II. . Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă “Unirea” al judeţului Alba. .H. pentru analiza situaţiei şi stabilirea de măsuri. Pentru cazul depăşirii unor “praguri de atenţie” la aparatura de măsură şi control: -se reface setul de măsurători la întreaga aparatură de personalul laboratorului UCC şi se prelucrează şi interpretează imediat datele obţinute. care stabilesc măsuri legate de avertizarea agenţilor economici şi a populaţiei în conformitate cu planurile de apărare întocmite la nivelul fiecărui obiectiv sau localitate. Administraţia Bazinală de Apă Mureş. Sebeş. . .se convoacă “Celula de urgenta pentru situaţii de urgenţă ” a S.se aplică măsurile stabilite pentru situaţia de ATENŢIE. -se trece la aplicarea programului special de supraveghere a construcţiei în cauză. Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă ”Unirea” al judeţului Alba. -dacă se confirmă depăşirea unor praguri de atenţie. . prin grija Comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă Alba.H. -se pregătesc mijloacele de avertizare – alarmare ale unităţilor economice şi localităţilor. prin convenţie de colaborare) pentru eventuale intervenţii în zonele construcţiilor hidrotehnice ce pot fi afectate.Sebeş.se pune în funcţiune sistemul de avertizare – alarmare al S. care analizează situaţia şi stabilesc măsuri în consecinţă. compartimentul UCCH din SC HIDROELECTRICA S.A.se pregătesc mijloacele de avertizare – alarmare unităţilor economice şi localităţilor.se pregăteşte sistemul de avertizare – alarmare al S.Sebeş pentru punerea în funcţiune de către personalul de exploatare .H. -se anunţă imediat Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă Alba. situaţie ce poate interveni la apariţia pericolului iminent de cedare a unui baraj cu avarierea la 50% sau la 338 . sau locală prin personalul de exploatare din CHE la dispoziţia conducerii SH.

14 T-va Mare SECTOR VII.amonte prelev.Viteazu .4 3.1 1.04 0.25 0.2 0. Amonte confl.25 0.3 0.3 Et.25 0.2 0.3 0.4 0.2 0.14 0.05 0.3 1.5 0.45 0.4 0.44 0.24 0.09 0. PLAN PRELIMINAR DE RESTRICŢII (Program de secetă) Debite caracteristice (mc/s) Situaţia de vară Situaţia de iarnă Sector / curs de apă / folosinţe Debit Debit Debit Debit Debit Debit Debit de consumatoare importante Debit de restricţii de at. Limita jud.3 0.03 0.05 0.05 0.1 0.9 0. Tău.1 Et.44 3.SC TEXROMED SA+ 0.04 0. SB-AB .1 0.45 1.SC "IND.04 0. sunt prezentate în capitolul III din prezentul plan.2 0.15 0.2 0.24 0. PCA nec Et.68 1.3 0.3 0.f.05 0.14 0.77 0.05 0.04 0. Cugir.limita jud.2 0.05 0.05 339 . Copşa 0.25 0.SCAI Poiana-Turda .1 Et. M.04 0.ind.4 0.Debit în secţiune 0.producerea avariei totale a acestuia. Copşa Mică .4 0.2 Et.Debit salubru 0.SÂRMEI" Câmpia Turzii .1 0.Idem .05 0.09 0.35 0.SC "CIMENTUL" SA Turda .4 0.44 0.1 2.44 0. Mureş .4 SECTOR VIII.4 0.21 2.3 0.3 0.21 2. min.SC STRATUSMOB SA Blaj .44 0.25 0. pentru cazul cel mai defavorabil. min.3 0.SC "UCT" SA Turda .H.2 Et.04 0.55 0.3 0. restricţii avert.08 0.2 0. SB-AB T-va Mare 0.2 0.1 1 0. Amonte confl.RAGCL Mediaş .25 0.77 0. RAGCL Mediaş T-va Mare .SC CÂMPIA SER Câmpia Turzii .04 0.08 3.4 0.3 0.3 0. platf.Debit în secţiune 0.09 0.1 0.02 SECTOR VI.14 0. a Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă Alba şi a Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă « Unirea » al judeţului Alba Listele localităţilor şi obiectivelor social-economice din aval de barajele Oaşa.RATAC Turda .15 0.14 0.1 0.05 0. Petreşti ce pot fi afectate în cazul avarierii barajelor.1 Mică .2 0.Sist.4 0.14 1. Et.3 0.05 0.72 0. Sebeş.Debit salubru .04 0.4 0.1 0. deci când consultarea organelor de decizie ar însemna pierderi de timp.35 0.3 0.2 0. de at. min.3 0.4 avert.55 0.4 0.ind.25 0. decizia se ia de către dispecerul hidrocentrului Sebeş.03 0.4 0.25 0.8 0.4 0.14 0.04 0.1 0.2 0.05 0.14 0.4 0.04 0.4 0.4 0.3 .amonte Corneşti Arieş .05 0. min.25 0.4 0.05 0. Obrejii de Căpâlna.25 0. PCA nec.64 1.14 0.44 0.62 0.Platf.2 0.51 1. Amonte prelev.3 0. Copşa Mică .05 0.44 0.5 0. T-va Mică .5 0.05 0.14 0.3 0.3 0.05 0.77 1.25 0.amonte capt.irig.44 0.2 0.04 0.05 0.77 0.5 0.05 0.44 0.62 1. Viişoara .Debit salubru .3 SECTOR V.3 0.Debit în secţiune . pe baza informaţiilor primite de la personalul de exploatare cu informarea ulterioară a conducerii S. Zonele protejate sunt cele ale căror cote topografice depăşesc nivelurile maxime ale undei de inundaţie specificate şi în profilul longitudinal al curbei suprafeţei libere a undei de rupere aferentă barajului afectat.

PCA nec Et.2 0.75 0.15 1.32 1.2 0.03 .Sist. min.95 0.25 0.3 1. min.limita jud.09 0. avarii.Debit salubru .1 Et. Et.2 1.03 0. Amonte capt.3 0.15 1.3 0. RISCURI TEHNOLOGICE DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE : a) accidente.4 0. precum şi a efectelor negative ale acestora.61 1. Monitorizarea pericolelor: a) monitorizarea calităţii aerului: Ministerul Mediului şi Pădurilor.irig.23 Observaţii: .08 0.Debit salubru . RAGCL Mediaş . Dârlos .23 0.35 0.1 0.7 0.3 0.61 0.SC "DUSER" SA Dumbrăveni . de at.12 0. explozii şi incendii transport şi depozitare produse periculoase c) accidente.72 0.3 1.25 0.2 0.03 0.4 1.92 1.03 0.2 0.63 0.2 0.13 0. explozii şi incendii în industrie b) accidente. Centralizarea datelor şi informaţiilor privind monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice.2 Et. avarii. Feneş) în regim natural şi până la realizarea acumulării Feneş funcţionează în regim neasigurat."DUSER" Dumbrăveni .2 0.23 0.4 0.1 Et.4 1.Sist.4 0.75 0.1 0.irig. avarii.15 1.15 1.Debit în secţiune 1.7 0.3 0. 340 a b c d e f g h * * * * * * * * * * ** ** ** * .03 0.05 0.Sist.2 0. Laslea 0.irig. min.2 0. În caz de debite reduse pe râuri se aplică planurile de restricţii proprii. precum şi a efectelor negative ale acestora: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă B. Mediaş .2 0. min.65 SECTOR IX.95 0.2 0.14 0.3 0.65 1.78 0.Debit în secţiune SECTOR T-va Mare Debite caracteristice (mc/s) Situaţia de vară Situaţia de iarnă Debit Debit Debit Debit Debit Debit Debit de Debit de restricţii de at.2 0.03 0.irig. A.1 0.3 0.78 0.4 0. 2.Sist. explozii şi incendii în transporturi d) poluarea accidentală a apelor e) prăbuşiri de construcţii instalaţii sau amenajări f) eşecul utilităţilor publice g) căderi de obiecte din atmosferă şsau din cosmos h) muniţii neexplodate sau nedezactivate rămase din timpul conflictelor militare Monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice.2 Et.03 0. PCA nec.15 0.3 0.4 avert.3 0.Sector / curs de apă / folosinţe consumatoare importante SC MEDIMPACT SA Mediaş .09 0.Unităţile de pe platforma oraşului Zlatna captează din sursele locale (râul Ampoi.03 0.75 0. Vâltori.3 0.3 0.3 0.03 0.95 1.3 Et.75 0.05 0. restricţii avert.05 VI+VII+VIII 1.15 0. SB-MS .7 0.3 0.23 0.05 1.

b) monitorizarea factorilor de mediu: Ministerul Mediului şi Pădurilor. c) monitorizarea pericolelor seismice: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului . precum şi a transporturilor de combustibil nuclear şi materiale radioactive: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare. o) monitorizarea obiectivelor militare. l) monitorizarea obiectivelor economice sursă de risc la incendii şi explozii: Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Economiei. prin Unitatea de Criză care îndeplineşte funcţiile centrului operativ. g) monitorizarea stării de sănătate a populaţiei: Ministerul Sănătăţii . Comerţului şi Mediului de Afaceri Ministerul Finanţelor Publice. Ministerul Administraţiei şi Internelor.INCERC – Bucureşti. sursă de risc la explozii: Ministerul Apărării Naţionale. k) monitorizarea obiectivelor economice sursă de risc chimic: Ministerul Mediului şi Pădurilor. Ministerul Finanţelor Publice. i) monitorizarea activităţilor din domeniul nuclear. Administraţia Naţională de Meteorologie. Administraţia Naţională "Apele Române". q) monitorizarea pericolelor pentru reţelele de comunicaţii şi informatice: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. la nivel internaţional: Ministerul Afacerilor Externe. h) monitorizarea transporturilor de substanţe chimice periculoase: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii.INCDFP Bucureşti şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor . j) monitorizarea siguranţei în construcţii: Inspectoratul de Stat în Construcţii. semnalate în plan extern şi asigurarea colaborării cu organismele autorizate în domeniu. 341 * * ** * ** * * ** * * * ** * ** ** * ** ** ** ** * ** * * * ** ** * * * * ** * * ** ** ** * ** * * ** * ** ** * * ** ** ** ** * * ** * * ** ** * ** * ** ** ** * ** ** ** ** ** ** ** * * . f) monitorizarea fenomenelor meteorologice periculoase: Ministerul Mediului şi Pădurilor. e) monitorizarea principalelor lucrări hidrotehnice: administratorul lucrării hidrotehnice. d) monitorizarea fenomenelor hidrologice pe cursurile de apă şi a calităţii apelor acestora: Ministerul Mediului şi Pădurilor. p) monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice. Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Economiei şi Mediului de Afaceri. m) monitorizarea obiectivelor sursă de risc nuclear şi radiologic: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Agenţia Nucleară. n) monitorizarea transporturilor de materiale explozive militare: Ministerul Apărării Naţionale.

t) monitorizarea siguranţei alimentelor . Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. c) căderi de obiecte cosmice: Ministerul Educaţiei. i) ameninţări la adresa infrastructurilor critice: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. f) alunecări de teren: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. Ministerul Finanţelor Publice şi administratorii exploatărilor geologice. Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri Ministerul Finanţelor Publice.s) monitorizarea infrastructurilor critice stabilite de autorităţile administraţiei publice centrale: comitetele ministeriale pentru situaţii de urgenţă. g) ameninţări biologice: Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Ministerul Mediului şi Pădurilor. în colaborare cu Ministerul Sănătăţii. D. Cercetării Tineretului şi Sportului /Agenţia Spaţială Română. e) prăbuşiri de teren în zone urbane: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. b) ale stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă: conform responsabilităţilor de monitorizare şi evaluare a pericolelor şi riscurilor specifice. Informarea. Evaluarea riscurilor specifice: a) îmbolnăviri în masă: Ministerul Sănătăţii /Direcţia Generală de Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. înştiinţarea şi avertizarea A. Informarea şi educarea preventivă a populaţiei: a) Ministerul Administraţiei şi Internelor /autorităţile administraţiei publice locale. b) epizootii/zoonoze: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Cercetării Tineretului şi Sportului prin instituţiile de învăţământ. Ministerul Sănătăţii. d) prăbuşiri de teren cauzate de explozii miniere: Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri. Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministerul Apărării. h) ameninţări ecologice: Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Mediului şi Pădurilor. C. Evaluarea efectelor negative: a) ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs: Ministerul Administraţiei şi Internelor /autoritatea administraţiei publice locale. b) Ministerul Educaţiei. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază. 342 ** ** ** ** ** ** * ** * ** * * * ** * ** * ** * * * ** * * * * ** ** * * * * ** * * * * * * * * * ** ** ** ** ** ** * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . Ministerul Administraţiei şi Internelor /administraţia publică locală.

b) asigurarea locală a măsurilor pentru evacuare: Ministerul Administraţiei şi Internelor /autoritatea administraţiei publice locale. * * d) Mass-media. * ** Societatea Română de Televiziune. societăţi de presă şi internet.c) Ministerul Sănătăţii . Înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice: a) asupra stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă: autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate cu * * responsabilităţi de monitorizare a pericolelor şi riscurilor specifice. descarcerarea şi salvarea persoanelor a) căutarea-salvarea prin structuri operative specializate: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. d) căutarea şi salvarea persoanelor: Serviciile Salvamont şi alte servicii de profil. Căutarea. precum şi a reşedinţelor puse la dispoziţie: Serviciul de Protecţie şi Pază şi Ministerul Administraţiei şi Internelor . Comunicaţii şi informatică a) asigurarea funcţionării reţelei de comunicaţii . b) stabilizare şi triaj medical: Ministerul Sănătăţii / Direcţia Generală de Sănătate Publică. c) transport sanitar şi evacuare cu mijloace de intervenţie specifice: Ministerul Sănătăţii / Direcţia Generală de Sănătate Publică. după caz. administratorii proprietăţilor afectate. Societatea Română de Radiodifuziune. populaţiei sau bunurilor periclitate a) asigurarea protecţiei persoanelor cu funcţii de conducere din instituţiile fundamentale ale statului în locurile în care acestea vor fi evacuate şi a pazei noilor sedii de lucru. 343 * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** */** */** */** */** */** */** ** ** ** ** * ** * * ** * * ** * * ** * * * * * ** * * ** * * * ** * * * ** * * * ** ** ** ** ** * * * ** ** ** ** ** * * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** . c) refacerea operativă a sistemului public de comunicaţii: ** ** operatorii de telefonie fixă şi mobilă. * * B.informatică * * pentru managementul situaţiilor de urgenţă: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. societăţi private de radioteleviziune. b) prin mass-media: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. b) asupra producerii situaţiilor de urgenţă: administratorii * * obiectivelor sursă de risc sau. b) asigurarea legăturilor de telecomunicaţii speciale: * * Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. C. Evacuarea persoanelor. Avertizarea populaţiei: a) prin sisteme şi mijloace tehnice de avertizare şi alarmare */** */** publică: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. c) evidenţa populaţiei evacuate: Ministerul Administraţiei şi Internelor / Inspectoratul General al Poliţiei Române/Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Populaţiei.

d) acordarea asistenţei medicale de urgenţă: Ministerul Sănătăţii şi unităţile sanitare din reţelele sanitare proprii ale altor ministere şi organe centrale. i) evacuarea valorilor de tezaur: Ministerul EconomieiComerţului şi Mediului de Afaceri. 344 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** ** ** * ** ** ** ** ** ** ** * * * * * * * * ** * * ** * * ** * ** ** * * ** * ** ** * * ** * ** ** * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** . Banca Naţională a României. b) instalarea spitalelor de campanie: Ministerul Apărării Naţionale. f) asigurarea de medicamente şi instrumentar medical: Ministerul Sănătăţii. b) securitatea şi paza perimetrului zonelor de carantină: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Comandamentul Naţional al Jandarmeriei. c) asigurarea asistenţei medicale pentru structurile de intervenţie operativă: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. h) evacuarea valorilor culturale importante şi a bunurilor de patrimoniu: Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi autorităţile administraţiei publice locale. k) securitatea şi paza zonelor evacuate: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Comandamentul Naţional al Jandarmeriei Române. m) evacuarea fondului arhivistic naţional: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Arhivele Naţionale. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă a) suplimentarea capacităţii de spitalizare: fiecare unitate spitalicească. Ministerul Finanţelor Publice. spitalelor.d) asigurarea primirii şi cazării persoanelor evacuate: Ministerul Administraţiei şi Internelor /fiecare unitate administrativ-teritorială locală. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. e) acordarea primului ajutor premedical: Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. azilurilor de bătrâni: ministerele care au în subordine astfel de obiective. Prevenirea îmbolnăvirilor în masă a) stabilirea dimensiunilor şi caracteristicilor zonelor de carantină: Ministerul Sănătăţii /Direcţia Generală de Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor/Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. l) controlul circulaţiei: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General al Poliţiei Române . e) instalarea taberelor de evacuaţi: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. g) evacuarea animalelor: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi autorităţile administraţiei publice locale. f) recepţia şi depozitarea bunurilor evacuate: fiecare unitate pentru bunurile proprii. j) evacuarea penitenciarelor.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.c) măsuri profilactice: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Ministerul Administraţiei şi Internelor . Ministerul Sănătăţii /Direcţia Generală de Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat. în termen de 6 ore de la declararea stării de urgenţă: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie. 345 ** ** ** ** ** ** ** * * * ** ** * ** * * ** ** ** * ** ** ** ** ** * * * * * * ** * * * ** ** ** ** ** * * * ** ** ** * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** . după caz. astfel de agenţi. după caz. c) localizarea şi stingerea incendiilor la fondul forestier: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi autorităţile administraţiei publice locale. stingerea şi lichidarea consecinţelor incendiilor. b) localizarea şi stingerea incendiilor la obiectivele din subordine/coordonare: Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri Ministerul Finanţelor Publice. Neutralizarea efectelor materialelor periculoase a) stabilirea perimetrelor de securitate: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Ministerul Apărării şi Serviciul Român de Informaţii. inclusiv a incendiilor în masă: Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. b) asigurarea transportului urban necesar pentru realizarea evacuării: Ministerul Administraţiei şi Internelor /administraţia publică locală. Localizarea şi stingerea incendiilor a) localizarea. persoanelor evacuate şi altor resurse a) elaborarea concepţiei privind variantele de transport ale demnitarilor care beneficiază de protecţie şi constituirea parcului de mijloace necesare realizării acesteia: Serviciul de Protecţie şi Pază. limitarea propagării. în termen de 2 ore de la declararea stării de urgenţă: ministerele de resort sau autorităţile locale. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Ministerul Apărării Naţionale. cu forţele şi mijloacele inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă şi alte forţe şi servicii specializate existente. b) evacuarea locală a populaţiei existente în interiorul perimetrului de securitate: Ministerul Administraţiei şi Internelor. c) intervenţia operativă cu mijloace şi materiale de neutralizare a efectelor materialelor periculoase: autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate care are în coordonare/subordonare sau sub autoritate. d) realizarea graficului de transport şi asigurarea mijloacelor necesare pentru efectuarea evacuării. Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. c) stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate.

Ministerul Apărării şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. h) transportul resurselor necesare pentru intervenţie şi asistenţă de primă necesitate în situaţii de urgenţă: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. după caz: Ministerul Administraţiei şi Internelor /administraţia publică locală. Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. instalaţiile şi amenajările afectate a) evaluarea rapidă a stabilităţii structurilor şi stabilirea măsurilor de intervenţie în primă urgenţă la construcţiile vulnerabile şi care prezintă pericol public: Inspectoratul de Stat în Construcţii. fluidizarea şi controlul circulaţiei auto: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General al Poliţiei Române. instalaţiile şi amenajările afectate: ministerele şi instituţiile publice . prepararea şi distribuirea hranei pentru persoanele afectate sau evacuate: Ministerul Sănătăţii /Autoritatea de Sănătate Publică. . Corpul experţilor tehnici şi asociaţiile profesionale în construcţii.e) asigurarea transportului pentru persoanele şi bunurile evacuate: Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri. Asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate a) asigurarea măsurilor necesare pentru realizarea protecţiei populaţiei în adăposturi colective: Ministerul Administraţiei şi Internelor /autoritatea administraţiei publice locale. Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. b) nominalizarea responsabilităţilor în realizarea măsurilor de intervenţie de primă urgenţă: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii . 346 ** ** ** ** ** ** ** * * * * * * * ** ** ** ** ** ** ** * * * * * * * * ** ** ** ** ** * * * * * * ** * * * * * * * * * ** ** * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * ** ** * ** ** ** ** . Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate a) asigurarea apei şi hranei pentru persoane: . până la încetarea evacuării sau a situaţiei de urgenţă: Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. b) asigurarea apei şi hranei pentru animale: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. i) transportul forţelor şi mijloacelor pentru intervenţie operativă la lucrările de gospodărire a apelor: Ministerul Mediului şi Pădurilor .la obiectivele din subordine/coordonare.Administraţia Naţională "Apele Române". Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti de reabilitare la construcţiile. g) controlul şi evidenţa auto-evacuării: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Populaţiei.în primele 72 ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă. f) supravegherea. Ministerul Administraţiei şi Internelor /administraţia publică locală.ulterior primelor 72 ore. c) efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la construcţiile. c) verificarea şi asigurarea apei potabile.

Ministerul Finanţelor Publice. f) asigurarea operativă a forţelor şi mijloacelor de sprijin precum şi a materialelor necesare pentru realizarea decontaminării populaţiei. încălzire şi alte utilităţi a) asigurarea autonomiei energetice pentru fiecare facilitate critică de răspuns la urgenţă. Ministerul Finanţelor Publice. căilor rutiere şi clădirilor: Ministerul Administraţiei şi Internelor şi la solicitarea organelor locale. puse la dispoziţie de Ministerul Administraţiei şi Internelor. Efectuarea depoluării şi decontaminării a) supravegherea gradului de contaminare în perimetrul raioanelor de intervenţie: Ministerul Administraţiei şi Internelor. cu materialele necesare. c) efectuarea depoluării şi decontaminării: Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri . Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri. Ministerul Educaţiei. pentru minim 72 ore: conducătorul/administratorul fiecărei facilităţi. Ministerul Apărării. Asigurarea energiei pentru iluminat. Ministerul Finanţelor Publice.b) asigurarea cazării persoanelor evacuate: Ministerul Administraţiei şi Internelor /administraţia publică locală. b) aplicarea măsurilor de limitare a împrăştierii substanţelor poluante sau contaminatoare pentru asigurarea protecţiei populaţiei surprinse în perimetrul raioanelor de intervenţie: Ministerul Administraţiei şi Internelor. b) asigurarea energiei electrice: Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri . Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. Ministerul Finanţelor Publice. personalul din unităţile specializate ale Ministerului Apărării Naţionale. c) refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice: Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri . d) stabilirea priorităţilor pentru monitorizarea gradului de contaminare şi centralizarea datelor privind contaminarea teritoriului naţional: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Ministerul Transporturilor pentru obiectivele din subordine/coordonare şi Ministerul Mediului şi Pădurilor. Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. ** ** ** ** ** ** ** * * * * * * ** * * * * * * ** ** * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * * * * * * * ** ** * ** * ** ** * ** ** ** ** * ** ** * ** ** ** ** * ** ** * ** ** ** ** * ** ** * ** ** ** ** ** ** ** * ** 347 . e) stabilirea priorităţilor pentru efectuarea decontaminării şi depoluării: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Sănătăţii . d) refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a gazelor naturale: Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri . Cercetării Tineretului şi Sportului.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. evaluarea efectelor şi realizarea decontaminării: Ministerul Administraţiei şi Internelor / administraţia publică locală. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. realizarea decontaminării: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. m) realizarea decontaminării animalelor şi produselor vegetale şi animale: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.g) supravegherea gradului de contaminare. k) decontaminarea terenurilor şi rezervaţiilor: Ministerul Administraţiei şi Internelor . 348 * * * * * * * ** ** ** ** ** ** ** * ** * * * * * * * ** ** * ** ** ** * ** ** ** ** ** ** * ** * * * ** ** * ** ** ** ** ** ** * ** * * ** * * ** * ** ** ** ** ** ** ** ** ** * ** ** * ** ** * ** ** * ** ** * ** ** * ** ** * ** ** * ** ** * * * * * * * * . j) supravegherea gradului de contaminare a culturilor. Agenţia Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale. puse la dispoziţie de Ministerul Administraţiei şi Internelor. evaluarea efectelor asupra mediului şi depoluarea cursurilor de apă: Ministerul Mediului şi Pădurilor şi agenţii poluatori. n) supravegherea gradului de contaminare. h) efectuarea decontaminării populaţiei: Ministerul Administraţiei şi Internelor şi la solicitarea organelor locale. Ministerul Mediului şi Pădurilor. cu materialele necesare. d) stabilirea. personalul din unităţile specializate ale Ministerului Apărării Naţionale. b) menţinerea ordinii publice: consiliile locale prin Poliţia comunitară. evaluarea efectelor directe şi indirecte asupra animalelor şi oamenilor. Ministerul Apărării. precum şi pentru obiectivele din coordonare/subordine sau de sub autoritatea acestuia. a legalităţii intervenţiei: Ministerul Justiţiei. evaluarea efectelor asupra sănătăţii şi monitorizarea stării de sănătate a populaţiei: Ministerul Sănătăţii . c) sprijin logistic pentru restabilirea ordinii publice: Ministerul Apărării. l) supravegherea gradului de contaminare a păşunilor. i) supravegherea gradului de contaminare în mediul urban şi rural. Menţinerea şi restabilirea ordinii publice a) menţinerea şi restabilirea ordinii publice: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General al Jandarmeriei Române/Comandamentul Naţional al Jandarmeriei Române. Ministerul Justiţiei/Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Logistica intervenţiilor asigurarea bazei materiale pentru realizarea funcţiilor de sprijin: fiecare organ al administraţiei publice centrale de specialitate pe domeniul lui de activitate. fondului forestier şi păşunilor şi evaluarea efectelor directe şi indirecte asupra oamenilor şi animalelor: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. potrivit competenţelor.

agenţi economici. prin resursele şi infrastructura proprie. Monitorizarea pericolelor: a) monitorizarea calităţii aerului: Ministerul Mediului şi Pădurilor. Familiei şi Protecţiei Sociale.Bucureşti şi Institutul Naţional de CercetareDezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor . Familiei şi Protecţiei Sociale. b * ** ** 349 .INCDFP .000 victime. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 3. cu ** sprijinul Colegiului psihologilor sau altor organizaţii profesionale ale acestora. RISCURI BIOLOGICE DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE a) epidemii b) epizotii / zoonoze Monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice.000 victime prin Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie: Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. Centralizarea datelor şi informaţiilor privind monitorizarea pericolelor şi * riscurilor specifice. ** c) monitorizarea pericolelor seismice: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului . b) asigurarea asistenţei umanitare de urgenţă pentru un număr de până la 10. Familiei şi Protecţiei Sociale * * * * * * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * * * * * ** * ** ** ** ** ** ** ** ** ** e) acordarea asistenţei religioase şi sociale: Ministerul Muncii. şi peste 10. precum şi a efectelor negative a ale acestora. Acordarea de ajutoare de primă necesitate. despăgubiri şi asistenţă socială şi religioasă a) acordarea de ajutoare umanitare de primă necesitate pentru populaţia afectată: se stabilesc de Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. d) stabilirea şi aplicarea măsurilor de asistenţă socială: Ministerul Muncii. precum şi a efectelor negative ale acestora: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă B.Reabilitarea zonei afectate restabilirea stării provizorii de normalitate: Ministerul Administraţiei şi Internelor şi celelalte ministere (instituţii) pentru obiectivele din coordonare/subordonare sau de sub autoritate. pe domeniile de competenţă. f) acordarea asistenţei psihologice: Ministerul Sănătăţii şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. A. organizaţiile religioase ** legal constituite cu sprijinul Ministerul Culturii şi Cultelor. c) acordarea de ajutoare şi despăgubiri financiare pentru populaţie. Ministerul Administraţiei şi Internelor /autorităţile administraţiei publice locale şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. ** b) monitorizarea factorilor de mediu: Ministerul Mediului şi Pădurilor. instituţii şi unităţi administrativteritoriale afectate: Ministerul Muncii.INCERC – Bucureşti.

f) monitorizarea fenomenelor meteorologice periculoase: Ministerul Mediului şi Pădurilor.d) monitorizarea fenomenelor hidrologice pe cursurile de apă şi a calităţii apelor acestora: Ministerul Mediului şi Pădurilor. Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Economiei şi Mediului de Afaceri. m) monitorizarea obiectivelor sursă de risc nuclear şi radiologic: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Agenţia Nucleară. Comerţului şi Mediului de Afaceri Ministerul Finanţelor Publice. Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. o) monitorizarea obiectivelor militare. t) monitorizarea siguranţei alimentelor . j) monitorizarea siguranţei în construcţii: Inspectoratul de Stat în Construcţii. b) epizootii/zoonoze: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea ** Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. p) monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice. g) monitorizarea stării de sănătate a populaţiei: Ministerul Sănătăţii . Cercetării Tineretului şi Sportului /Agenţia Spaţială Română. ** * ** ** * C. Ministerul Administraţiei şi Internelor. în colaborare cu Ministerul Sănătăţii. Administraţia Naţională de Meteorologie.Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Administraţia Naţională "Apele Române". s) monitorizarea infrastructurilor critice stabilite de autorităţile administraţiei publice centrale: comitetele ministeriale pentru situaţii de urgenţă. semnalate în plan extern şi asigurarea colaborării cu organismele autorizate în domeniu. * * * * ** n) monitorizarea transporturilor de materiale explozive militare: Ministerul Apărării Naţionale. l) monitorizarea obiectivelor economice sursă de risc la incendii şi explozii: Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Economiei. i) monitorizarea activităţilor din domeniul nuclear. Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministerul Apărării. k) monitorizarea obiectivelor economice sursă de risc chimic: Ministerul Mediului şi Pădurilor. 350 ** * . c) căderi de obiecte cosmice: Ministerul Educaţiei. sursă de risc la explozii: Ministerul Apărării Naţionale. precum şi a transporturilor de combustibil nuclear şi materiale radioactive: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare. la nivel internaţional: ** Ministerul Afacerilor Externe. q) monitorizarea pericolelor pentru reţelele de comunicaţii şi informatice: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor * Transmisibile şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. e) monitorizarea principalelor lucrări hidrotehnice: administratorul lucrării hidrotehnice. prin Unitatea de Criză care îndeplineşte funcţiile centrului operativ. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii. Evaluarea riscurilor specifice: a) îmbolnăviri în masă: Ministerul Sănătăţii /Direcţia Generală de Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat. h) monitorizarea transporturilor de substanţe chimice periculoase: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. Ministerul Finanţelor Publice.

c) refacerea operativă a sistemului public de comunicaţii: operatorii de telefonie fixă şi mobilă. D.informatică pentru managementul * situaţiilor de urgenţă: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Evaluarea efectelor negative: a) ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs: Ministerul Administraţiei şi Internelor * /autoritatea administraţiei publice locale. Avertizarea populaţiei: a) prin sisteme şi mijloace tehnice de avertizare şi alarmare publică: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. i) ameninţări la adresa infrastructurilor critice: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. Informarea. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. B. * ** * * * * * * * * * * * * * * */** */** b) prin mass-media: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. C. Ministerul ** Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri Ministerul Finanţelor Publice. b) asigurarea legăturilor de telecomunicaţii speciale: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Societatea Română de Radiodifuziune. Comunicaţii şi informatică a) asigurarea funcţionării reţelei de comunicaţii . 351 * * * * . Ministerul Administraţiei şi Internelor /administraţia publică locală. societăţi de presă şi internet. după caz. g) ameninţări biologice: Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Ministerul Mediului şi Pădurilor. c) Ministerul Sănătăţii . Societatea Română de Televiziune. înştiinţarea şi avertizarea A. Informarea şi educarea preventivă a populaţiei: a) Ministerul Administraţiei şi Internelor /autorităţile administraţiei publice locale. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază. d) Mass-media. b) ale stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă: conform responsabilităţilor de monitorizare şi evaluare a pericolelor şi riscurilor specifice. e) prăbuşiri de teren în zone urbane: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. Cercetării Tineretului şi Sportului prin instituţiile de învăţământ. societăţi * private de radioteleviziune. * * * h) ameninţări ecologice: Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Mediului şi * Pădurilor. b) asupra producerii situaţiilor de urgenţă: administratorii obiectivelor sursă de risc sau. Ministerul Finanţelor Publice şi administratorii exploatărilor geologice. administratorii proprietăţilor afectate. b) Ministerul Educaţiei. Ministerul Sănătăţii. Înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice: a) asupra stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă: autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate cu responsabilităţi de monitorizare a pericolelor şi riscurilor specifice. f) alunecări de teren: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.d) prăbuşiri de teren cauzate de explozii miniere: Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri.

m) evacuarea fondului arhivistic naţional: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Arhivele Naţionale. Banca Naţională a României. h) evacuarea valorilor culturale importante şi a bunurilor de patrimoniu: Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi autorităţile administraţiei publice locale. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă a) suplimentarea capacităţii de spitalizare: fiecare unitate spitalicească. e) acordarea primului ajutor premedical: Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. f) recepţia şi depozitarea bunurilor evacuate: fiecare unitate pentru bunurile proprii. d) căutarea şi salvarea persoanelor: Serviciile Salvamont şi alte servicii de profil. Ministerul Finanţelor Publice. c) evidenţa populaţiei evacuate: Ministerul Administraţiei şi Internelor / Inspectoratul General al Poliţiei Române/Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Populaţiei. azilurilor de bătrâni: ministerele care au în subordine astfel de obiective. spitalelor. c) transport sanitar şi evacuare cu mijloace de intervenţie specifice: Ministerul Sănătăţii / Direcţia Generală de Sănătate Publică. k) securitatea şi paza zonelor evacuate: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Comandamentul Naţional al Jandarmeriei Române. i) evacuarea valorilor de tezaur: Ministerul EconomieiComerţului şi Mediului de Afaceri. precum şi a reşedinţelor puse la dispoziţie: Serviciul de Protecţie şi Pază şi Ministerul Administraţiei şi Internelor . d) asigurarea primirii şi cazării persoanelor evacuate: Ministerul Administraţiei şi Internelor /fiecare unitate administrativ-teritorială locală. e) instalarea taberelor de evacuaţi: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. b) instalarea spitalelor de campanie: Ministerul Apărării Naţionale. Evacuarea persoanelor. j) evacuarea penitenciarelor. descarcerarea şi salvarea persoanelor a) căutarea-salvarea prin structuri operative specializate: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. populaţiei sau bunurilor periclitate a) asigurarea protecţiei persoanelor cu funcţii de conducere din instituţiile fundamentale ale statului în locurile în care acestea vor fi evacuate şi a pazei noilor sedii de lucru. 352 * ** * * * * ** . g) evacuarea animalelor: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi autorităţile administraţiei publice locale.Căutarea. b) stabilizare şi triaj medical: Ministerul Sănătăţii / Direcţia Generală de Sănătate Publică. d) acordarea asistenţei medicale de urgenţă: Ministerul Sănătăţii şi unităţile sanitare din reţelele sanitare proprii ale altor ministere şi organe centrale. c) asigurarea asistenţei medicale pentru structurile de intervenţie operativă: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. b) asigurarea locală a măsurilor pentru evacuare: Ministerul Administraţiei şi Internelor /autoritatea administraţiei publice locale. l) controlul circulaţiei: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General al Poliţiei Române .

* * ** * ** c) măsuri profilactice: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. limitarea propagării. Ministerul Sănătăţii /Direcţia Generală de Sănătate Publică şi * Inspecţia Sanitară de Stat. în termen de 2 ore de la declararea stării de urgenţă: ministerele de resort sau autorităţile locale. c) localizarea şi stingerea incendiilor la fondul forestier: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi autorităţile administraţiei publice locale. în termen de 6 ore de la declararea stării de urgenţă: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. Localizarea şi stingerea incendiilor a) localizarea. b) asigurarea transportului urban necesar pentru realizarea evacuării: Ministerul Administraţiei şi Internelor /administraţia publică locală. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Ministerul Apărării Naţionale. b) localizarea şi stingerea incendiilor la obiectivele din subordine/coordonare: Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri Ministerul Finanţelor Publice.f) asigurarea de medicamente şi instrumentar medical: Ministerul Sănătăţii. Neutralizarea efectelor materialelor periculoase a) stabilirea perimetrelor de securitate: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Ministerul Apărării şi Serviciul Român de Informaţii. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. după caz. * 353 . Ministerul Administraţiei şi Internelor . c) intervenţia operativă cu mijloace şi materiale de neutralizare a efectelor materialelor periculoase: autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate care are în coordonare/subordonare sau sub autoritate. cu forţele şi mijloacele inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă şi alte forţe şi servicii specializate existente. astfel de agenţi. b) securitatea şi paza perimetrului zonelor de carantină: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Comandamentul Naţional al Jandarmeriei. după caz. Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie. persoanelor evacuate şi altor resurse a) elaborarea concepţiei privind variantele de transport ale demnitarilor care beneficiază de protecţie şi constituirea parcului de mijloace necesare realizării acesteia: Serviciul de Protecţie şi Pază. c) stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate. b) evacuarea locală a populaţiei existente în interiorul perimetrului de securitate: Ministerul Administraţiei şi Internelor. d) realizarea graficului de transport şi asigurarea mijloacelor necesare pentru efectuarea evacuării. stingerea şi lichidarea consecinţelor incendiilor. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. Prevenirea îmbolnăvirilor în masă a) stabilirea dimensiunilor şi caracteristicilor zonelor de carantină: Ministerul Sănătăţii /Direcţia Generală de Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor/Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. inclusiv a incendiilor în masă: Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Administraţia Naţională "Apele Române". . Asigurarea energiei pentru iluminat. b) asigurarea cazării persoanelor evacuate: Ministerul Administraţiei şi Internelor /administraţia publică locală. Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate a) asigurarea apei şi hranei pentru persoane: ** . Ministerul Apărării şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. pentru minim 72 ore: conducătorul/administratorul fiecărei facilităţi. f) supravegherea. Ministerul Administraţiei şi Internelor /administraţia publică locală.e) asigurarea transportului pentru persoanele şi bunurile evacuate: Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri. h) transportul resurselor necesare pentru intervenţie şi asistenţă de primă necesitate în situaţii de urgenţă: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. instalaţiile şi amenajările afectate: ministerele şi instituţiile publice . Corpul experţilor tehnici şi asociaţiile profesionale în construcţii. Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti de reabilitare la construcţiile. i) transportul forţelor şi mijloacelor pentru intervenţie operativă la lucrările de gospodărire a apelor: Ministerul Mediului şi Pădurilor . b) nominalizarea responsabilităţilor în realizarea măsurilor de intervenţie de primă urgenţă: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii . Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri. g) controlul şi evidenţa auto-evacuării: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Populaţiei. c) verificarea şi asigurarea apei potabile. Cercetării Tineretului şi Sportului. Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. instalaţiile şi amenajările afectate a) evaluarea rapidă a stabilităţii structurilor şi stabilirea măsurilor de intervenţie în primă urgenţă la construcţiile vulnerabile şi care prezintă pericol public: Inspectoratul de Stat în Construcţii. ** * * ** ** ** * ** b) asigurarea apei şi hranei pentru animale: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării ** Rurale. Asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate a) asigurarea măsurilor necesare pentru realizarea protecţiei populaţiei în adăposturi colective: Ministerul Administraţiei şi Internelor /autoritatea administraţiei publice locale. c) efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti la construcţiile. până la încetarea evacuării sau a situaţiei de urgenţă: Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat.ulterior primelor 72 ore.la obiectivele din subordine/coordonare. Ministerul Apărării. Ministerul Educaţiei.în primele 72 ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă. prepararea şi distribuirea hranei pentru * persoanele afectate sau evacuate: Ministerul Sănătăţii /Autoritatea de Sănătate Publică. Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. fluidizarea şi controlul circulaţiei auto: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General al Poliţiei Române. după caz: ** Ministerul Administraţiei şi Internelor /administraţia publică locală. încălzire şi alte utilităţi a) asigurarea autonomiei energetice pentru fiecare facilitate critică de răspuns la urgenţă. 354 .

l) supravegherea gradului de contaminare a păşunilor. b) aplicarea măsurilor de limitare a împrăştierii substanţelor poluante sau contaminatoare pentru asigurarea protecţiei populaţiei surprinse în perimetrul raioanelor de intervenţie: Ministerul Administraţiei şi Internelor. j) supravegherea gradului de contaminare a culturilor. d) refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a gazelor naturale: Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri . Ministerul Finanţelor Publice. Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. Ministerul Mediului şi Pădurilor. personalul din unităţile specializate ale Ministerului * Apărării Naţionale. 355 ** * * * * . personalul din unităţile specializate ale Ministerului Apărării Naţionale. cu materialele necesare. k) decontaminarea terenurilor şi rezervaţiilor: Ministerul Administraţiei şi Internelor . puse la dispoziţie de Ministerul Administraţiei şi Internelor. Ministerul Finanţelor Publice. i) supravegherea gradului de contaminare în mediul urban şi rural.b) asigurarea energiei electrice: Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri . * * * * * * ** ** * * * ** * ** h) efectuarea decontaminării populaţiei: Ministerul Administraţiei şi Internelor şi la solicitarea organelor locale. Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Sănătăţii . Ministerul Finanţelor Publice. realizarea decontaminării: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. e) stabilirea priorităţilor pentru efectuarea decontaminării şi depoluării: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. fondului forestier şi păşunilor şi evaluarea efectelor directe şi indirecte asupra oamenilor şi animalelor: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Ministerul Transporturilor pentru obiectivele din subordine/coordonare şi Ministerul Mediului şi Pădurilor. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. c) efectuarea depoluării şi decontaminării: Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri . evaluarea * efectelor şi realizarea decontaminării: Ministerul Administraţiei şi Internelor / administraţia publică locală. d) stabilirea priorităţilor pentru monitorizarea gradului de contaminare şi centralizarea datelor privind contaminarea teritoriului naţional: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. evaluarea efectelor directe şi indirecte asupra animalelor şi oamenilor. f) asigurarea operativă a forţelor şi mijloacelor de sprijin precum şi a materialelor necesare pentru realizarea decontaminării populaţiei. g) supravegherea gradului de contaminare. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. c) refacerea operativă a avariilor produse în reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice: Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri . cu materialele necesare. Ministerul Apărării. evaluarea efectelor asupra sănătăţii şi monitorizarea stării de sănătate a populaţiei: Ministerul Sănătăţii . Ministerul Finanţelor Publice. Efectuarea depoluării şi decontaminării a) supravegherea gradului de contaminare în perimetrul raioanelor de intervenţie: Ministerul Administraţiei şi Internelor. puse la dispoziţie de Ministerul Administraţiei şi Internelor. căilor rutiere şi clădirilor: Ministerul Administraţiei şi Internelor şi la solicitarea organelor locale.

b) menţinerea ordinii publice: consiliile locale prin Poliţia comunitară. a legalităţii intervenţiei: Ministerul Justiţiei. precum şi pentru obiectivele din coordonare/subordine sau de sub autoritatea acestuia. d) stabilirea şi aplicarea măsurilor de asistenţă socială: Ministerul Muncii. cu sprijinul Colegiului psihologilor sau altor organizaţii ** profesionale ale acestora. Ministerul Justiţiei/Administraţia Naţională a Penitenciarelor. instituţii şi unităţi administrativ-teritoriale afectate: Ministerul Muncii. evaluarea efectelor asupra mediului şi * depoluarea cursurilor de apă: Ministerul Mediului şi Pădurilor şi agenţii poluatori. Familiei şi Protecţiei Sociale. Familiei şi Protecţiei ** Sociale. Familiei şi Protecţiei Sociale ** ** ** ** e) acordarea asistenţei religioase şi sociale: Ministerul Muncii. Ministerul Administraţiei şi Internelor /autorităţile administraţiei publice locale şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. * * ** ** * ** ** * ** ** * * * * Acordarea de ajutoare de primă necesitate. n) supravegherea gradului de contaminare. potrivit competenţelor. despăgubiri şi asistenţă socială şi religioasă a) acordarea de ajutoare umanitare de primă necesitate pentru populaţia afectată: se stabilesc de Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru ** Situaţii de Urgenţă şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. şi peste 10.m) realizarea decontaminării animalelor şi produselor vegetale şi animale: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.000 victime prin Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie: Societatea Naţională de Cruce Roşie din România.000 victime. 356 . Reabilitarea zonei afectate restabilirea stării provizorii de normalitate: Ministerul Administraţiei şi Internelor şi celelalte ministere (instituţii) pentru obiectivele din coordonare/subordonare sau de sub autoritate. prin resursele şi infrastructura proprie. agenţi economici. Logistica intervenţiilor asigurarea bazei materiale pentru realizarea funcţiilor de sprijin: fiecare organ al administraţiei publice centrale de specialitate pe domeniul lui de activitate. c) acordarea de ajutoare şi despăgubiri financiare pentru populaţie. Agenţia Naţională Sanitară Veterinară ** şi pentru Siguranţa Alimentelor în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale. pe domeniile de competenţă. f) acordarea asistenţei psihologice: Ministerul Sănătăţii şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. c) sprijin logistic pentru restabilirea ordinii publice: Ministerul Apărării. d) stabilirea. Menţinerea şi restabilirea ordinii publice a) menţinerea şi restabilirea ordinii publice: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General al Jandarmeriei Române/Comandamentul Naţional al Jandarmeriei Române. organizaţiile religioase legal constituite cu sprijinul Ministerul Culturii şi Cultelor. b) asigurarea asistenţei umanitare de urgenţă pentru un număr de până la 10.

d) monitorizarea fenomenelor hidrologice pe cursurile de apă şi a calităţii apelor acestora: Ministerul Mediului şi Pădurilor. c) monitorizarea pericolelor seismice: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului . l) monitorizarea obiectivelor economice sursă de risc la incendii şi explozii: Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri . Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afacerişi Ministerul Finanţelor Publice. Monitorizarea pericolelor: a) monitorizarea calităţii aerului: Ministerul Mediului şi Pădurilor. p) monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice. t) monitorizarea siguranţei alimentelor . Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii. C.INCDFP .INCERC – Bucureşti. g) monitorizarea stării de sănătate a populaţiei: Ministerul Sănătăţii . precum şi a efectelor negative ale acestora A.4. semnalate în plan extern şi asigurarea colaborării cu organismele autorizate în domeniu. Centralizarea datelor şi informaţiilor privind monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice. la nivel internaţional: Ministerul Afacerilor Externe. s) monitorizarea infrastructurilor critice stabilite de autorităţile administraţiei publice centrale: comitetele ministeriale pentru situaţii de urgenţă.Bucureşti şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor . precum şi a efectelor negative ale acestora: Ministerul Administraţiei şi Internelor/Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă B. Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri . o) monitorizarea obiectivelor militare. Evaluarea riscurilor specifice: 357 a * * * * * ** ** ** ** ** ** ** ** * ** ** . f) monitorizarea fenomenelor meteorologice periculoase: Ministerul Mediului şi Pădurilor. Administraţia Naţională "Apele Române". q) monitorizarea pericolelor pentru reţelele de comunicaţii şi informatice: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. n) monitorizarea transporturilor de materiale explozive militare: Ministerul Apărării Naţionale. prin Unitatea de Criză care îndeplineşte funcţiile centrului operativ. Ministerul Finanţelor Publice. precum şi a transporturilor de combustibil nuclear şi materiale radioactive: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare. Administraţia Naţională de Meteorologie. b) monitorizarea factorilor de mediu: Ministerul Mediului şi Pădurilor. Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. sursă de risc la explozii: Ministerul Apărării Naţionale.Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. h) monitorizarea transporturilor de substanţe chimice periculoase: Ministerul Transporturilor. j) monitorizarea siguranţei în construcţii: Inspectoratul de Stat în Construcţii. Ministerul Administraţiei şi Internelor. m) monitorizarea obiectivelor sursă de risc nuclear şi radiologic: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Agenţia Nucleară. vegetaţie uscată sau culturi de cereale păioase Monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice. ALTE CATEGORII DE RISCURI DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE PROTECŢIE INTERVENŢIE ÎN CAZUL: a)incendiilor altele decît cele la fondul forestier. i) monitorizarea activităţilor din domeniul nuclear. k) monitorizarea obiectivelor economice sursă de risc chimic: Ministerul Mediului şi Pădurilor. e) monitorizarea principalelor lucrări hidrotehnice: administratorul lucrării hidrotehnice.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază. Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. societăţi private de radioteleviziune.a) îmbolnăviri în masă: Ministerul Sănătăţii /Direcţia Generală de Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat. Înştiinţarea autorităţilor administraţiei publice: a) asupra stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă: autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate cu responsabilităţi de monitorizare a pericolelor şi riscurilor specifice. Evaluarea efectelor negative: a) ale situaţiilor de urgenţă care s-au produs: Ministerul Administraţiei şi Internelor /autoritatea administraţiei publice locale. e) prăbuşiri de teren în zone urbane: Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. c) căderi de obiecte cosmice: Ministerul Educaţiei. societăţi de presă şi internet. după caz. Societatea Română de Radiodifuziune. ** ** ** ** * * * * * * * * C. b) asupra producerii situaţiilor de urgenţă: administratorii obiectivelor sursă de risc sau. Ministerul Finanţelor Public şi administratorii exploatărilor geologice. Informarea. Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri . h) ameninţări ecologice: Ministerul Apărării şi Ministerul Mediului şi Pădurilor. Ministerul Administraţiei şi Internelor /administraţia publică locală. Ministerul Finanţelor Public. înştiinţarea şi avertizarea A. d) prăbuşiri de teren cauzate de explozii miniere: Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri . Ministerul Mediului şi Pădurilor. Cercetării Tineretului şi Sportului /Agenţia Spaţială Română. b) Ministerul Educaţiei. g) ameninţări biologice: Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. în colaborare cu Ministerul Sănătăţii . Comunicaţii şi informatică 358 ** . Cercetării Tineretului şi Sportului prin instituţiile de învăţământ. f) alunecări de teren: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. Informarea şi educarea preventivă a populaţiei: a) Ministerul Administraţiei şi Internelor /autorităţile administraţiei publice locale. Societatea Română de Televiziune. b) epizootii/zoonoze: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Ministerul Apărării. administratorii proprietăţilor afectate. i) ameninţări la adresa infrastructurilor critice: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. Ministerul Sănătăţii. b) ale stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă: conform responsabilităţilor de monitorizare şi evaluare a pericolelor şi riscurilor specifice. Avertizarea populaţiei: a) prin sisteme şi mijloace tehnice de avertizare şi alarmare publică: Ministerul Administraţiei şi */** Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. D. Ministerul Finanţelor Public. b) prin mass-media: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri . B. c) Ministerul Sănătăţii. d) Mass-media.

359 * ** ** * * . f) recepţia şi depozitarea bunurilor evacuate: fiecare unitate pentru bunurile proprii.informatică pentru managementul situaţiilor de urgenţă: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale . ** e) instalarea taberelor de evacuaţi: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General ** pentru Situaţii de Urgenţă. descarcerarea şi salvarea persoanelor a) căutarea-salvarea prin structuri operative specializate: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. precum şi a reşedinţelor puse la dispoziţie: Serviciul de Protecţie şi Pază şi Ministerul Administraţiei şi Internelor . b) asigurarea legăturilor de telecomunicaţii speciale: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. i) evacuarea valorilor de tezaur: Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri Ministerul Finanţelor. l) controlul circulaţiei: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General al Poliţiei Române/ . j) evacuarea penitenciarelor. Evacuarea persoanelor. h) evacuarea valorilor culturale importante şi a bunurilor de patrimoniu: Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi autorităţile administraţiei publice locale. d) căutarea şi salvarea persoanelor: Serviciile Salvamont şi alte servicii de profil. m) evacuarea fondului arhivistic naţional: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Arhivele Naţionale. b) stabilizare şi triaj medical: Ministerul Sănătăţii /Direcţia Generală de Sănătate Publică. b) asigurarea locală a măsurilor pentru evacuare: Ministerul Administraţiei şi Internelor /autoritatea administraţiei publice locale. Banca Naţională a României. azilurilor de bătrâni: ministerele care au în subordine astfel de obiective. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă a) suplimentarea capacităţii de spitalizare: fiecare unitate spitalicească. b) instalarea spitalelor de campanie: Ministerul Apărării. c) transport sanitar şi evacuare cu mijloace de intervenţie specifice: Ministerul Sănătăţii / Direcţia Generală de Sănătate Publică. spitalelor. c) asigurarea asistenţei medicale pentru structurile de intervenţie operativă: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.a) asigurarea funcţionării reţelei de comunicaţii . populaţiei sau bunurilor periclitate a) asigurarea protecţiei persoanelor cu funcţii de conducere din instituţiile fundamentale ale statului în locurile în care acestea vor fi evacuate şi a pazei noilor sedii de lucru. Căutarea. c) refacerea operativă a sistemului public de comunicaţii: operatorii de telefonie fixă şi mobilă. g) evacuarea animalelor: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi autorităţile administraţiei publice locale. * * ** * * * ** ** ** c) evidenţa populaţiei evacuate: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General al ** Poliţiei Române/Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Populaţiei. ** ** ** ** ** k) securitatea şi paza zonelor evacuate: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Comandamentul ** Naţional al Jandarmeriei Române. d) acordarea asistenţei medicale de urgenţă: Ministerul Sănătăţii şi unităţile sanitare din reţelele sanitare proprii ale altor ministere şi organe centrale. d) asigurarea primirii şi cazării persoanelor evacuate: Ministerul Administraţiei şi Internelor /fiecare unitate administrativ-teritorială locală.

Ministerul Administraţiei şi Internelor . Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. Ministerul Sănătăţii /Direcţia Generală de Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat. cu forţele şi mijloacele inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă şi alte forţe şi servicii specializate existente. limitarea propagării. Localizarea şi stingerea incendiilor a) localizarea. în termen de 2 ** ore de la declararea stării de urgenţă: ministerele de resort sau autorităţile locale. persoanelor evacuate şi altor resurse a) elaborarea concepţiei privind variantele de transport ale demnitarilor care beneficiază de protecţie şi constituirea parcului de mijloace necesare realizării acesteia: Serviciul de Protecţie şi ** Pază. c) intervenţia operativă cu mijloace şi materiale de neutralizare a efectelor materialelor periculoase: autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate care are în coordonare/subordonare sau sub autoritate. astfel de agenţi. b) asigurarea transportului urban necesar pentru realizarea evacuării: Ministerul Administraţiei şi Internelor /administraţia publică locală. f) asigurarea de medicamente şi instrumentar medical: Ministerul Sănătăţii. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. în termen de 6 ore de la declararea stării de urgenţă: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. inclusiv a incendiilor în masă: Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. b) evacuarea locală a populaţiei existente în interiorul perimetrului de securitate: Ministerul Administraţiei şi Internelor . ** c) stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate. Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. 360 . Neutralizarea efectelor materialelor periculoase a) stabilirea perimetrelor de securitate: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.e) acordarea primului ajutor premedical: Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. stingerea şi lichidarea consecinţelor incendiilor. Prevenirea îmbolnăvirilor în masă a) stabilirea dimensiunilor şi caracteristicilor zonelor de carantină: Ministerul Sănătăţii /Direcţia Generală de Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor/Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. după caz. ** * ** ** * ** ** ** ** ** ** Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie. după caz. c) măsuri profilactice: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Ministerul Apărării şi Serviciul Român de Informaţii. b) securitatea şi paza perimetrului zonelor de carantină: Ministerul Administraţiei şi Internelor /Comandamentul Naţional al Jandarmeriei. Ministerul Apărării. d) realizarea graficului de transport şi asigurarea mijloacelor necesare pentru efectuarea ** evacuării. b) localizarea şi stingerea incendiilor la obiectivele din subordine/coordonare: Ministerul Economiei Comerţului şi mediului de Afaceri. e) asigurarea transportului pentru persoanele şi bunurile evacuate: Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de afaceri Ministerul Finanţelor şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării ** Rurale. Ministerul Finanţelor. c) localizarea şi stingerea incendiilor la fondul forestier: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi autorităţile administraţiei publice locale. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

ulterior primelor 72 ore. Asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate a) asigurarea măsurilor