Sunteți pe pagina 1din 24

Acetilena Gazul de ardere cel mai potrivit pentru tehnica autogenã

Acetilena Gazul de ardere cel mai potrivit pentru tehnica autogenã
Acetilena Gazul de ardere cel mai potrivit pentru tehnica autogenã
Acetilena Gazul de ardere cel mai potrivit pentru tehnica autogenã

2

Cuprins

Introducere

3

Temperatura flãcãrii

4

Tãierea termicã oxi-gaz

5

Viteza de propagare a flãcãrii

6

Sablarea cu flacãrã, ºanfrenarea cu flacãrã

7

Randamentul flãcãrii primare

8

Îndreptarea cu flacãrã

9

Încãlzirea cu flacãrã

10

Cãlirea superficialã

11

Reglajul neutru al flãcãrii

12

Sudarea cu flacãrã (oxi-gaz), încãrcarea prin sudare oxi-gaz

13

Reglajul corect al flãcãrii

14

Pulverizarea termicã cu flacãrã, lipirea cu flacãrã

15

Flacãra acetilenã-aer

16

Arzãtoare speciale LINDOFLAMM

17

Transferul de cãldurã în piesã

18

Procedeul CARBOFLAM

®

19

Eficienþa economicã

20

Protecþia Muncii

21

Necesarul de oxigen

22

Recipienþi pentru acetilenã ºi sisteme de alimentare

23

LINDOFLAMM ® si CARBOFLAM ® sunt mãrci înregistrate ale Linde Group.

3

Introducere

Molecula de acetilenã

H C C H
H
C
C
H

Constituitã din doi atomi de carbon legaþi între ei printr-o legãturã triplã ºi doi atomi de hidrogen aºezaþi simetric.

Detalii ale moleculei de acetilenã

Eficienþa extrem de ridicatã a acetilenei poate fi explicatã foarte simplu: energie enormã eliberatã la arderea ei, temperaturã ridicatã a flãcãrii ºi vitezã mare de propagare a acesteia, datorate structurii moleculare favorabile a acetilenei. În comparaþie cu alte hidrocarburi, la descompunerea acetilenei în procesul de ardere se dezvoltã o cantitate de energie foarte mare: aºa zisa energie sau entalpie de formare.

Acetilena elibereazã în aceastã fazã o energie utilã egalã cu 8714kJ/kg. La aceasta se adaugã energia din prima fazã de ardere în oxigen – în flacãra primarã – singura care are importanþã în tehnica oxi-acetilenicã. Aceasta este o particularitate intrinsecã a acetilenei.

Indici de conversie:

m 3 gaz în stare normalã (1,013bar, 0 o C)

m 3 gaz (1bar, 15 o C)

Kg

 

1

1.068

1.175

0.936

1

1.100

0.851

0.909

1

Proprietãþi:

Acetilena este un gaz de ardere incolor cu un miros eteric ºi puþin dulceag.

 

Formula chimicã:

C

2

H

2

Masa molarã:

26,04 g/mol

 

Punct triplu:

o

–80,8 C / 1,28bar

Punct critic:

o

35,18 C / 61,91bar

o

3

Densitate (la 15 C/1bar):

o

1,1kg/m

1,175kg/m

3

Densitate (la 0 C/1,013bar):

Comparaþia densitãþilor:

este cu aprox. 10% mai uºoarã decât aerul

Temperatura de aprindere:

în aer

o

335 C,

în

o

oxigen 300 C

Limita de explozie:

în aer 2,3 – 82% vol.

În oxigen:

2,5 – 93% vol.

 

* 0.1 MPa ^= 1 bar

4

Acetilena are toate proprietãþile de bazã ale unui gaz de ardere cu un rol important în tehnica autogenã.

Temperatura flacarii joaca un rol esential la obtinerea unui transfer de caldura rapid si concentrat pentru încalzirea sau preîncalzirea pieselor metalice. Cu cât temperatura flacarii este mai mare cu atât transferul de caldura din flacara spre piesa este mai rapid.

Temperatura flãcãrii

3,200 Acetylenã 3,100 3,000 Amestec cu etenã Amestec cu metilacetilenã 2,900 Propenã Etenã 2,800 Metan
3,200
Acetylenã
3,100
3,000
Amestec cu etenã
Amestec cu
metilacetilenã
2,900
Propenã
Etenã
2,800
Metan
Propan
2,700
2,600
0
1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
3
3
Gaz combustibil/Oxigen [m /m ]
Temperaturã în °C

1:6

Distribuþia cãldurii în flacãra oxiacetilenicã 2,500 2,700 2,900 3,100 Temperaturã în ºC
Distribuþia cãldurii în flacãra oxiacetilenicã
2,500
2,700
2,900
3,100
Temperaturã în ºC

5

Tãierea termicã cu flacãrã

5 Tãierea termicã cu flacãrã T ã ierea termic ã cu flac ã r ã ,

Tãierea termicã cu flacãrã, manuasau mecanizatã, este domeniul principal de aplicare a flãcãrii oxiacetilenice de mare randament. Procesul de tãiere termicã este un procedeu cu necesar mare de manoperã. Aproximativ 80-90% din costurile totale se datoreazã costurilor de manoperã ºi celor pentru echipament. Din acest motiv, randamentul foarte ridicat al flãcãrii oxiacetilenice este extrem de avantajos, concretizat în preîncãlzirea rapidã la pornirea procesului de tãiere sau la perforare. Viteza de tãiere este optimã chiar ºi în cazul tablelor oxidate, cu depuneri de þunder sau cu straturi de protecþie superficialã. Calitatea suprafeþelor tãiate este optimã. Se asigurã muchii drepte ºi bine conturate , suprafaþa tãieturii netedã iar zgura rezultatã se desprinde uºor, indiferent de forma tãieturii, chiar ºi în cazul unor tãieturi foarte înclinate.

Echipamentele de tãiere moderne ºi noile tipuri de duze contribuie la eficientizarea procedeului de tãiere termicã cu flacãra de acetilenã.

Tipuri de rosturi realizate prin tãiere termicã oxiacetilenic :

-Tãiere termicã robotizatã cu flacãrã -Tãiere termicã cu flacãrã în producþie -Tãiere termicã cu flacãrã cu mai multe capete de tãiere -Tãiere termicã cu flacãrã asistatã de calculator, bazatã pe ajustarea on-line a parametrilor de tãiere

ã

6

Acetilena are temperatura flãcãrii ºi viteza de ardere cea mai ridicatã

Acetilena este gazul combustibil cu cea mai mare vitezã de ardere. Eficienþa termicã este cu atât mai mare cu cât produsele de ardere ating mai rapid suprafaþa piesei. Aceastã cerinþã se impune în cazul materialelor metalice cu conductibilitate termicã ridicatã: oþelul, cuprul, aluminiul.

Rata de propagare a flãcãrii

12 Acetilen ã 10 8 Amestec cu etenã 6 Amestec cu metilacetilenã Etenã Propenã 4
12
Acetilen
ã
10
8
Amestec cu etenã
6
Amestec
cu
metilacetilenã
Etenã
Propenã
4
Propan
Metan
2
0
1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
3
3
Gaz combustibil/Oxigen [m /m ]
Viteza de ardere [m/s]

Existã o relaþie directã între viteza fluxului de gaz ºi viteza de propagare a flãcãrii. Cu cât viteza de propagare a flãcãrii este mai mare cu atât poate fi mai mare viteza fluxului de gaz. Cu cât viteza fluxului de gaz este mai mare, cu atât volumul de gaz combustibil ce este ars creºte în unitatea de timp în zona piesei ce trebuie tratatã. Cu creºterea volumului de gaz combustibil creºte ºi aportul de cãldurã spre piesa tratatã.

tratat ã . Cu cre º terea volumului de gaz combustibil cre º te º i

7

Sablare cu flacãrã

7 Sablare cu flac ã r ã Sablarea cu flac ã r ã se aplic ã

Sablarea cu flacãrã se aplicã în toate situaþiile în care pentru prelucrãrile ulterioare este nevoie de o suprafaþã curatã a pieselor metalice. Prin sablarea cu flacãrã se pot îndepãrta fãrã mari eforturi ºi costuri toate depunerile superficiale de: ruginã, þunder, resturi de laminare. Suprafeþele curãþate prin sablarea cu flacãrã asigurã o aderenþã excelentã a straturilor de protecþie aplicate ulterior (vopsea, alte straturi de protecþie). Prin acest procedeu se poate îmbunãtãþi ºi rezistenþa la coroziune. Prin sablare cu flacãrã pot fi tratate ºi suprafeþele de beton sau de piatrã naturalã. De asemenea, acest procedeu se poate aplica ºi pentru îndepãrtarea unor straturi vechi de vopsea sau a altor straturi de protecþie, pentru curãþarea depunerilor de uleiuri etc.

ªanfrenarea cu flacãrã

ªanfrenarea cu flacãrã se bazeazã pe principiul tãierii termice cu flacãrã. Se utilizeazã, în special, pentru îndepãrtarea defectelor din îmbinãrile sudate sau pentru pregãtirea rosturilor de sudare.

- Sablarea cu flacãrã a oþelului

- Sablarea cu flacãr

ã

- ªanfrenarea cu flac

a betonului

r

ã rii

rtarea unui defect din îmbinarea sudat

ã ã

r

a

ã

d

ã

cinii îmbin

ã

rii

sudate în vederea resud

- Îndep

ã

în construcþia navalã

ã

îmbinarea sudat ã ã r a ã d ã cinii îmbin ã rii sudate în vederea

8

Randamentul flãcãrii primare

Produsul dintre viteza de propagare ºi cãldura eliberatã în prima treaptã de ardere în conul flãcãrii este definit ca randamentul specific al flãcãrii primare. Acestuia i se datoreazã capacitatea de încãlzire a flãcãrii. În tehnica de combustie oxi-gaz numai flacãra primarã este relevantã. Proprietãþile deosebite de combustie ale acetilenei o recomandã pentru primul loc în tehnologia tãierii oxi-gaz.

Randamentul flãcãrii primare

20 18 Acetilenã 16 14 12 10 Amestec cu 8 Amestec cu etenã metilacetilenã Propenã
20
18
Acetilenã
16
14
12
10
Amestec cu
8
Amestec cu etenã
metilacetilenã
Propenã
6
Propan
Etenã
4
Metan
2
0
1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
3
3
Gaz combustibil/Oxigen [m /m ]
Randamentul flãcãrii primare [Kj/cm 2 sec]

Aceasta ºi pentru cã puterea caloricã a gazului combustibil nu este factorul decisiv. Puterea caloricã cuprinde ºi cãldura degajatã în a doua fazã a arderii în flacãra secundarã. Aceastã cãldurã, însã, nu este utilã în tãierea oxiacetilenicã.

Cãldura degajatã la arderea completã (puterea caloricã)

Cãldura utilã

în tehnica

oxiacetilenicã

Cãldura neutilã

disipatã în

mediul înconjurãtor

Flacãra primarã Flacãra secundarã Scãderea temperaturii flãcãrii
Flacãra primarã
Flacãra secundarã
Scãderea temperaturii flãcãrii

9

Îndreptarea cu flacãrã

9 Îndreptarea cu flac ã r ã În procedeele de îndreptare cu flac ã r ã

În procedeele de îndreptare cu flacãrã eficacitatea acetilenei este prioritarã. Temperatura ridicatã a flãcãrii oxiacetilenice, combinatã cu viteza ei mare de propagare asigurã poziþionarea precisã ºi rapidã a punctelor de îndreptare, care sunt la originea efectului de îndreptare cu flacãrã.

Prin posibilitatea reglajului flãcãrii oxiacetilenice ºi prin posibilitatea utilizãrii diverselor tipuri de arzãtoare (duze) se poate acoperi o gamã largã de randamente energetice, astfel încât, sã se asigure un aport de cãldurã optim spre piesele tratate.

- Îndreptarea cu flacãrã a grinzilor din construcþia navalã

- Îndreptarea cu flacãrã la fabricarea þevilor de mari dimensiuni

- Îndreptarea cu flacãrã la execuþia mecanizatã a grinzilor casetate

- Îndreptarea cu flacãrã în construcþiile navale

10

Încãlzirea cu flacãrã

10 Înc ã lzirea cu flac ã r ã Înc ã lzire local ã rapid ã

Încãlzire localã rapidã pentru deformãri plastice la cald

Prin încãlzirea cu flacãrã se înþelege, de obicei, încãlzirea localã în vede- rea deformãrii la cald a diverselor tipuri de piese, cu aplicaþii la: îndoirea þevilor, gâtuirea distribuitoarelor, bordurarea fundurilor de recipienþi sau preîncãlzirea pieselor pentru sudarea ºi tãierea cu flacãrã. În aceste procese termice se utilizeazã atât tipurile normale de arzãtoare cât ºi cele special concepute, adaptate unei aplicaþii specifice. Utilizarea arzãtoarelor de mare randament se recomandã în toate cazurile care necesitã un aport de cãldurã mare în timp foarte scurt ºi cu cea mai mare concentraþie posibilã spre piesa prelucratã.

11

Cãlirea superficialã

11 C ã lirea superficial ã Durificarea cu flac ã r ã a unui arbore C

Durificarea cu flacãrã a unui arbore

Cãlirea cu flacãrã a pieselor din materiale feroase se aplicã de regulã pentru creºterea rezistenþei la uzurã. De obicei, este aplicatã pieselor componente ale ansamblelor de antrenare cum ar fi: roþi dinþate, inele de rulmenþi. În acest caz durata de funcþionare se mãreºte apreciabil. Cãlirea se realizeazã prin încãlzirea localã a suprafeþelor, urmatã de rãcirea bruscã, fãrã afectarea în profunzime a materialului.

Procedeul de cãlire superficialã cu flacãrã este aplicat la execuþia mecanizatã a pieselor unicat cât ºi în producþia de serie. Randamentul termic ridicat al flãcãrii oxiacetilenice asigurã încãlzirea superficialã concentratã pe o adâncime bine definitã a materialului, fãrã sã fie afectate zonele de adâncime mai mare. Rãcirea bruscã, care urmeazã, eliminã imediat cãldura acu-mulatã. Precizia formei pieselor ºi caracte- risticile mecanice ale materialelor nu se modificã, pentru cã materialul aflat sub stratul durificat nu suferã transformãri structurale, nefiind afectat termic.

12

Reglajul neutru al flãcãrii ºi avantajele acestuia

Acetilena este singurul gaz la care flacãra neutrã posedã tempe- ratura ºi puterea caloricã necesarã pentru sudarea prin topire a oþelului. Acest caracter neutru al flãcãrii are importanþã la su- darea oþelului pentru cã se evitã unele transformãri ºi reacþii nedorite în baia metalicã.

Flacãra oxiacetilenicã are un caracter neutru la un raport al ga- zelor de 1:1,1. Flacãra este reducãtoare la un exces de acetile- nã ºi este oxidantã la un exces de oxigen.

Proporþia procentualã a gazelor în nucleul flãcãrii în funcþie de raportul acetilenã-oxigen.

100 O O 2 80 OH H 0 2 60 CO 2 CO 40 H
100
O
O
2
80
OH
H
0
2
60
CO
2
CO
40
H
2
20
reducãtoare
H
neutrã
oxidantã
0
1
2
3
3
3
Acetilenã/Oxigen [m /m ]
Proporþia [%]

Reglajul flãcãrii reducãtoare - neutrã - oxidantã

Re?eta:

1
1

1:0.67 reducãtoare

2
2

1:1 neutrã

3
3

1:2 oxidantã

1 reducãtoare 2 neutrã 3 oxidantã
1
reducãtoare
2
neutrã
3
oxidantã

13

Sudarea oxiacetilenicã

13 Sudarea oxiacetilenicã La prelucrarea prin tehnica oxi-gaz o importan þã considerabil ã revine procedeului de

La prelucrarea prin tehnica oxi-gaz o importanþã considerabilã revine procedeului de sudare prin topire cu flacãrã oxiacetilenicã. Marele avantaj al acetilenei este caracterul reducãtor al flãcãrii sale care se poate regla foarte uºor. Sudarea oxiacetilenicã se caracterizeazã printr-o bunã acoperire a rostului. De regulã, nu este necesarã o pregãtire spe- cialã a rostului, ci numai o prelucrare minimalã. Procedeul se poate apli- ca ºi în poziþii dificile de sudare în care alte procedee de sudare sunt inaplicabile sau nu sunt suficient de economice. De exemplu, la suda- rea þevilor acest procedeu de sudare are o largã aplicabilitate.În cazul arderii acetilenei cu oxigen, caracteristic pentru flacãrã este formarea unui con al flãcãrii primare distinct ºi precis delimitat.

Durificarea suprafe?elor

În scopul prevenirii uzurii timpurii a unor piese se aplicã procedeul de în- cãrcare prin sudare cu materiale cu rezistenþã mare la uzurã. Procedeul este cunoscut ºi sub denumirea de placare ºi se utilizeazã pentru depu- nerea prin sudare a unor straturi dure prin topirea diferitelor tipuri de materiale speciale de adaos.

ã pentru depu - nerea prin sudare a unor straturi dure prin topirea diferitelor tipuri de

14

Reglajul corect al flãcãrii

Un avantaj deosebit al flãcãrii de acetilenã-oxigen este modul ei simplu de reglare. Datoritã conului flãcãrii primare care este foarte net ºi bine delimitat, reglarea flãcãrii se poate face dupã aspectul acesteia. Raportul optim de amestecare poate fi realizat fãrã a mai fi nevoie de aparate de mãsurã complicate.

Flacãra potrivitã pentru sudare

Practicianul ºtie sã aprecieze acest avantaj: de reglajul corect al raportului de amestecare depinde calitatea muncii lui. Reglajul corect permite ºi economisirea gazului.

lui. Reglajul corect permite º i economisirea gazului. Propor þ ia componentelor oxidate în fl ã

Proporþia componentelor oxidate în flãcãrile oxigen - gaze combustibile

14 12 10 8 6 Acetilenã Etenã Amestec cu Propenã Propan Metan 4 cu etenã
14
12
10
8
6
Acetilenã
Etenã
Amestec cu
Propenã
Propan
Metan
4
cu etenã
metilacetilenã
2
Acetilenã
0
Componente oxidante [%]

15

Pulverizarea cu flacãrã oxi-gaz

15 Pulverizarea cu flac ã r ã oxi-gaz Procedeul de pulverizare cu flac ã r ã
15 Pulverizarea cu flac ã r ã oxi-gaz Procedeul de pulverizare cu flac ã r ã

Procedeul de pulverizare cu flacãrã se utilizeazã pentru depunerea unor straturi superficiale din materiale metalice sau nemetalice. Materialul de depus, sub formã de sârmã sau pulbere, este topit în flacãrã oxiacetilenicã, iar apoi particulele topite sunt proiectate pe suprafaþa pregãtitã în prealabil, cu ajutorul unui jet de aer comprimat sau alt gaz. Temperatura ridicatã a flãcãrii oxiacetilenice permite topirea ºi pulverizarea unor materiale cu punct de topire foarte ridicat, ca de exemplu molibdenul. Depunerile superficiale au o largã aplicabilitate în tehnicã:

fie cã sunt straturi dure cu rezistenþã ridicatã la uzurã pentru îmbunãtãþirea caracteristicilor suprafeþelor diferitelor componente ºi piese în construcþia de maºini, fie cã sunt straturi cu rezistenþã la coroziune cum ar fi zinc, cupru, oþeluri Cr-Ni etc.

Lipirea cu flacãrã este ca ºi sudarea oxi-gaz un procedeu de îmbinare prin topire. În cazul lipirii cu flacãrã pot fi îmbinate însã ºi materiale diferite. Procedeul de lipire poate fi aplicat ºi în cazul unor piese subþiri sau sensibile la temperaturã, permiþând realizarea unor îmbinãri metalice rezistente, sigure ºi etanºe. În principiu, la lipirea cu flacãrã se utilizeazã atât flacãra de acetilenã-oxigen cât ºi cea de acetilenã-aer.

16

Temperatura flãcãrii [ºC]Viteza

de propagare a flãcãrii [m/s]

Flacãra moale de acetilenã-aer

Flacãra de acetilenã-aer este mai moale, mai puþin intensã decât flacãra de acetilenã-oxigen. Acest fapt este de importanþã în cazul în care flacãra oxiacetilenicã este prea fierbinte pentru material sau pentru aliajul de topire. ªi în acest caz amestecul de acetilenã-aer este superior celui al altor gaze combustibile cu aer, temperatura

o

flãcãrii fiind de aproximativ 2325 , la o vitezã de propagare a flãcãrii

de 150cm/s. Raportul optim de amestecare a acetilenei cu aerul este de 1:9.

Temperatura flãcãrii de acetilenã/aer

În scopul amestecãrii acetilenei cu aerul ºi pentru arderea amestecului se utilizeazã în principiu douã tipuri de arzãtoare: fie arzãtoare cu aspirarea aerului din mediului înconjurãtor (de tip Bunsen), fie arzãtoare cu aspirarea acetilenei cu aer comprimat.

2,400

2,200

2,000

1,800

Acetilenã Amestec cu Etenã Amestec cu Metilacetilenã Etenã Metan Propenã Propan 1:4 1:8 1:12 1:16
Acetilenã
Amestec cu Etenã
Amestec cu
Metilacetilenã
Etenã
Metan
Propenã
Propan
1:4
1:8
1:12
1:16
1:20
1:24
1:28
3
3
Gaz combustibil/Aer [m
/m
]

Viteza de propagare a flãcãrii de acetilenã/aer

1.6

1.2

0.8

0.4

0

Acetilenã Amestec cu Etenã Amestec cu Etenã Metilacetilenã Propenã Propan Metan 1:4 1:8 1:12 1:16
Acetilenã
Amestec cu Etenã
Amestec cu
Etenã
Metilacetilenã
Propenã
Propan
Metan
1:4
1:8
1:12
1:16
1:20
1:24
1:28
3
3
Gaz combustibil/Aer [m
/m
]

17

Arzãtoare speciale LINDOFLAMM

®

17 Arzãtoare speciale LINDOFLAMM ® Utilizarea arz ã toarelor speciale LINDOFLAMM ® ofer ã multe avantaje:

Utilizarea arzãtoarelor speciale LINDOFLAMM

® oferã multe avantaje:

transfer de cã ldur ã optim spre pies ã ãldurã optim spre piesã

consum economic de gaz prin adaptarea arzã torului la aplica þ ia specific ã ãtorului la aplicaþia specificã

posibilitatea mecanizã rii opera þ iilor ãrii operaþiilor

economic de gaz prin adaptarea arz ã torului la aplica þ ia specific ã posibilitatea mecaniz

18

Transferul de cãldurã în piesã

Temperatura piesei în funcþie de timpul de încãlzire ºi de tipul flãcãrii

1,200 900 600 300 0 1 2 3 4 Temperatura piesei [ºC]
1,200
900
600
300
0
1
2
3
4
Temperatura piesei [ºC]

Timp de încãlzire t[min]

3 4 Temperatura piesei [ºC] Timp de încãlzire t[ min ] Flac ã ra de acetilen

Flacãra de acetilenã-aer

Acetilenã / Oxigen

Acetilenã / Aer comprimat

Acetilenã / Aer aspirat

CãlduraPiesa Suprafa þ a superioar ã Suprafa þ a infe rioar ã

PiesaCãldura Suprafa þ a superioar ã Suprafa þ a infe rioar ã

Suprafaþa superioarã

Suprafaþa inferioarã

/ Aer comprimat Acetilenã / Aer aspirat Cãldura Piesa Suprafa þ a superioar ã Suprafa þ

19

Procedeul CARBOFLAM

®

19 Procedeul CARBOFLAM ® Depunerea unui strat de carbon prin procedeul CARBOFLAM pe o form ã
19 Procedeul CARBOFLAM ® Depunerea unui strat de carbon prin procedeul CARBOFLAM pe o form ã

Depunerea unui strat de carbon prin procedeul CARBOFLAM pe o formã din industria sticlãriei.

® Industria de ob?inere a sticlei speciale pentru ambalarea anumitor produse necesitã o optimizare permanentã a proceselor de acoperire. Utilizarea carbonului oferã numeroase avantaje în compara?ie cu metodele tradi?ionale de acoperire a suprafe?elor (lubrifierea manualã cu suspensii cu grafit, cearã, emulsii, etc). Aceste îmbunãtã?iri presupun cre?terea calitã?ii sticlei ?i reducerea concentra?iilor de vapori toxici în spa?iul tehnologic. Pentru a întruni aceste deziderate, Linde Gaz a pus la punct tehnologia numitã CARBOFLAM.

CARBOFLAM este un proces bazat pe o flacãrã oxi-acetilenicã puternic reducãtoare (raportul oxigen - acetilenã < 1). Arzãtoarele dedicate acestui proces constau într-un panou central de reglare a presiunii ?i pot fi adaptate pentru fiecare ma?inã în parte. Este modul cel mai eficient în tehnica acoperirii suprafe?elor oferind o excelentã stabilitate procesului.

20

Eficienþa economicã ºi calitatea în procedeele oxiacetilenice

Pentru practician utilizarea acetilenei la tãiere înseamnã realizarea unor viteze de tãiere mari, preîncãlzire ºi încãlzire rapidã, aport de cãldurã concentrat, rezultatul fiind creºterea productivitãþii.

În ceea ce priveºte calitatea: muchiile ºi suprafeþele de tãiere netede ºi curate ce nu necesitã prelucrãri ulterioare duc la economisirea timpului de lucru. La sudarea oxiacetilenicã se realizeazã o bunã acoperire a rosturilor ceea ce duce din punct de vedere calitativ la rezultate optime.

Viteza de tãiere cu acetilenã

Viteza de tãiere maximãla rezultate optime. Viteza de tãiere cu acetilenã Viteza de tãiere cu arzãtoare de mare randament

Viteza de tãiere cu arzãtoare de mare randamentViteza de tãiere cu acetilenã Viteza de tãiere maximã Viteza de tãiere cu arzãtoare standard 1,000

Viteza de tãiere cu arzãtoare standardmaximã Viteza de tãiere cu arzãtoare de mare randament 1,000 800 600 400 200 0 10

1,000 800 600 400 200 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Viteza
1,000
800
600
400
200
0 10
20
30
40
50
60
70
80
Viteza de tãiere [mm/min]

Grosimea tablei [mm]

La aprecierea eficienþei economice a unui procedeu nu este suficientã numai evaluarea cheltuielilor pentru gazul combustibil ºi oxigen.

Hotãrâtoare sunt cheltuielile cu manopera ºi cele referitoare la costul echipamentelor: proporþia acestora poate sã atingã pânã la 90% din costurile totale. Cheia câºtigului constã în utilizarea acetilenei ca ºi gaz combustibil ºi valorificarea optimã a energiei acesteia.

Costurile de tãiere cu flacãra de acetilenã

Acetilenã ilenã

Oxigen pentru încãlzireCosturile de tãiere cu flacãra de acetilenã Acet ilenã Oxigen pentru tãiere 2.5 2 1.5 1

Oxigen pentru tãiereflacãra de acetilenã Acet ilenã Oxigen pentru încãlzire 2.5 2 1.5 1 Costuri de manoperã ºi

2.5 2 1.5 1 Costuri de manoperã ºi echipament 0.5 0 10 20 30 40
2.5
2
1.5
1
Costuri de
manoperã
ºi echipament
0.5
0
10
20
30
40
50
60
70
Costuri de tãiere [DM/m]

Grosimea tablei [mm]

21

Securitate

Acetilena posedã o proprietate fizicã care din punctul de vedere al securitãþii este de mare importanþã: densitatea de 1,095kg/m (la 15 C) indicã faptul cã este cu aproximativ 10% mai uºoarã decât aerul. În cazul unor emanaþii accidentale (neintenþionate) acetilena se ridicã ºi se disperseazã în atmosferã. Gazele mai grele decât aerul coboarã spre zonele mai joase, se acumuleazã ºi pot forma amestecuri explozive. Din acest punct de vedere constituie întotdeauna un potenþial pericol. Dintre gazele combustibile numai metanul este mai uºor decât aerul. Din acest motiv acetilena ºi metanul sunt singurele gaze combustibile pentru care este permis lucrul în spaþii sub nivelul solului sau în spaþii înguste cu deschideri mici spre exterior, ca de exemplu în construcþiile navale sau în subteran.

3

o

de exemplu în construc þ iile navale sau în subteran. 3 o Acet ilena este mai

Acetilena este mai usoarã decât aerul

Ceea ce este necesar ºi esenþial pentru securitatea acetilenei se aflã în interiorul buteliilor de stocare: masa poroasã care are rolul de a opri o posibilã descompunere a sa. Masa poroasã este îmbibatã cu acetonã sau dimetilform-amidã (DMF) ca solvent ce mãreºte de mai multe ori capaci- tatea de stocare a buteliei. Prevederile de securitate referitoare la punctele de distribuþie a gazelor combustibile sunt valabile ºi în cazul acetilenei: locurile de alimentare din reþelele de distribuþie trebuie echipate cu dispozitive de securitate pentru întoarcerea flãcãrii.

Culori noi pentru marcare Pentru noile standarde, EN 1089 Partea 3, marcarea prin culoare trebuie sã se afle pe umãrul buteliei. Noua culoare de marcare pentru acetilenã este maro-ul. (RAL 3009)

Mai multe informa?ii despre tranzi?ia la noile culori de marcare le pute?i gãsi la oricare din centrele de vânzare Linde.

Structura masei poroase Linde M1

CH 4 C H 2 2 C H 2 4 Metan Acetilenã Etenã Amestec cu
CH 4
C H
2
2
C H
2
4
Metan
Acetilenã
Etenã
Amestec cu etenã
C H
3
6
C H
Propenã
3
8
Propan
greutate

Aer 1.0

22

Necesarul de oxigen

22 Necesarul de oxigen Universalitate ª i în aceast ã privin þã utilizarea acetilenei constituie un

Universalitate

ªi în aceastã privinþã utilizarea acetilenei constituie un argument pentru eficienþa economicã. Folosind acetilenã aveþi numai un tip de gaz pentru toate aplicaþiile Dvs., atât în uzinã, cât ºi pe ºantier. Acetilena este un gaz care în decursul mai multor decenii ºi-a dovedit utilitatea fiind un gaz combustibil de mare randament. În cazul utilizãrii acetilenei parcul de butelii necesar este cel mai redus. Acetilena poate fi utilizatã oricând în foarte multe aplicaþii. În toate cazurile utilizarea acetilenei asigurã eficienþã economicã ºi calitate.

Gazele combustibile pot fi arse numai în prezenþa oxigenului. Proporþia oxigenului influenþeazã „calitatea flãcãrii” în ceea ce priveºte temperatura, puterea caloricã ºi viteza ei de propagare. Acetilena asigurã temperatura cea mai ridicatã a flãcãrii la un raport de amestecare cu oxigen cuprins între 1:1,1 ºi 1:1,2. Toate celelalte tipuri de gaze combustibile necesitã o cantitate mai mare de oxigen (pânã la un raport de 1:4,5) pentru a-ºi pune în evidenþã puterea caloricã maximã.

Acetilena necesitã cantitatea cea mai redusã de oxigen, un aspect deloc de neglijat pentru cã în acest mod parcul total de butelii se reduce considerabil în comparaþie cu celelalte gaze combustibile.

Tãierea cu flacãrã oxi-gaz ªanfrenarea cu flacãrã oxi-gaz Pulverizarea cu flacãrã Încãlzirea cu flacãrã Sablarea cu flacãrã Sudarea oxiacetilenicã Încãrcarea prin sudare oxi-gaz Sudarea cu gaz ºi pulbere Lipirea cu flacãrã Durificarea cu flacãrã

23

Recipienti de acetilena si instalatii de alimentare

Influen?a temperaturii asupra presiunii buteliei de acetilenã

20 20 °C 15 10 °C 0 °C 10 – 10 °C 5 0 0.1
20
20
°C
15
10
°C
0 °C
10
– 10 °C
5
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Tip 61
Tip 48
Presiunea buteliei în bari

Concentra?ia acetilenei /acetone i în kg

în bari Concentra?ia acetilenei /acetone i î n kg O butelie individual ã de acetilen ã

O butelie individualã de acetilenã împreunã cu o

butelie de oxigen permite utilizarea procedeelor

oxiacetilenice oriunde ºi oricând este necesar.

În cazul unui arzãtor mai mare, cu un consum

corespunzãtor, care nu mai poate fi asigurat din- tr-o singurã butelie, se cupleazã mai multe butelii, care formeazã o baterie de butelii. Dupã caz poate fi utilizatã o baterie micã formatã din 6 butelii sau o baterie mare formatã din 16 butelii.

Consumatorii mari, care acordã aspectelor de eficienþã economicã atenþia necesarã, vor asigura alimentarea din baterii de butelii mari formate din 16 butelii. Existã ºi posibilitatea de a interco- necta mai multe baterii de butelii, în special, pentru consumatorii mari de acetilenã cum ar fi cei din industria de prelucrare a oþelului. Pentru cei mai mari consumatori oferim posibilitatea asigurãrii necesarului ºi, în plus, o anumitã rezervã, prin livrarea acetilenei cu trailerul de butelii.

ã , prin livrarea acetilenei cu trailerul de butelii. Mod de livrare Ti p Con ?inut
ã , prin livrarea acetilenei cu trailerul de butelii. Mod de livrare Ti p Con ?inut

Mod de livrare

Tip

Con?inut

Consum l/h butelie duratã scurtã <20 min.

duratã normalã

<8 h/zi

 
 

duratã lunga > 8 h/zi

 

kg

Butelie individuala

40/48/50

6.3/8/10

1,000

500

350

Baterie de butelii (6 butelii)

46

43.2

6,000

3,000

2,000

Baterie de butelii (12 butelii)

61

144

16,000

8,000

5,500

Trailer (128 but.) cu 8 baterii

40/48/50

1,152

128,000

64,000

44,000

Trailer (256 but.) cu 16 baterii

40/48/50

2,304

256,000

128,000

88,000

Gazele tehnice Linde lucreazã în avantajul dumneavoastrã.

Gazele tehnice Linde sunt folosite în industria de prelucrãri metalice, în chimie, metalurgie, industria alimentarã, medicinã, energeticã ºi protecþia mediului. Competenþa Linde în domeniul gazelor tehnice duce la perfecþiune cunoºtinþele specifice ale fiecãrui domeniu de activitate al clienþilor, asigurând beneficii concrete ºi de duratã.

Linde vã oferã gaze ºi amestecuri de gaze în butelii, baterii de butelii ºi rezervoare criogenice pentru gaze lichefiate. Pe lângã acestea, o gamã completã de servicii de suport tehnic ºi transfer de know-how completeazã oferta de echipamentele necesare alimentãrii punctelor de lucru, în funcþie de specificul clientului, precum ºi montarea ºi testarea acestora. Având la dispoziþie soluþii complete pentru utilizarea gazului tehnic, acesta poate fi transformat cu uºurinþã dintr-un simplu cost de producþie, într-o investiþie care vã sporeºte productivitatea.

Linde Gas
Linde Gas

º

Timi oara

300136, Avram Imbroane 9 Tel.: +40 256 300 700, Fax : +40 256 225 608

Bucure ti A1 Bucure º ti-Pite º ti km 11,4 Tel.: +40 21 318 1920, Fax : +40 21 318 1921

º

Cluj Napoca 400641, Blvd. Muncii 18, et 3 Tel.: +40 264 415 707, Fax : +40 264 415 708

www.linde-gaz.ro